/Bibliografia_05-06_Page_001_0001.djvu

			KSIJ\ZNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIALEJ 


BIBLIOGRAFIA BIELSKA-BIALEJ 
I POWIATU BIELSKIEGO 
za lata 2005-2006 


OPRACOWALI 


Teresa Dziemitiska, Tomasz Giza 


POD REDAKCJi\ 
Teresy Dziemitiskiej 


BielskI)- Biala 2008
		

/Bibliografia_05-06_Page_002_0001.djvu

			Bibliografir: przygotowano w Dziale Informacyjno- Bibliograficznym 
i Zbior6w Regionalnych w Ksblznicy Beskidzkiej w Bielsku-Bialej 


WYDAWCA 
1ERKA 
ISBN 978-83-919736-1-5 


Dofinansowano ze Srodk6w budzetowych 
Samorz
du Wojew6dztwa Sl
skiego  


NAKLAD 
100 egzemplarzy 


OPRACOWANIE GRAF1CZNE, SKLAD KOMPUTEROWY I DRUK 
wwwierka.pl
		

/Bibliografia_05-06_Page_003_0001.djvu

			SPIS TRESCI 


PRZEDMOWA. 
WYKAZ CZASOP1SM WYKORZYSTANYCH W BIBLiOGRAFll 
ORAZ 1CH SKR6T6w. 
WYKAZ WAZNIEJSZYCH SKR6T6w 1 SYMBOLI. 


.7 


..8 
.11 


1. 


DZ1AL OGOLNY........ ................ 
1 BIBLiOGRAFIE. 
2 CZASOPISMA. KALENDARZE . 
3 OPRACOWAN1A OG6LNE . 
4 IVlATERIALYBIOGRAFICZNE. 


.. ...13 
.13 
.13 
.16 
.17 


11. SRODOW1SKO GEOGRAF1CZNE ....................................21 


1 IVlAPY KARTOGRAF1A 
2 GEOLOGIA. 
3 HYDROLOGIA. KLiMATOLOGIA. METEOROLOGIA . 
4 GEOGRAF1A. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA. 
Biografie 
5 ROSLINNOSC. ZWIERZETA. 
a) RosliIlllOSC. 
Biografie . 
b) Zwierz
ta. 
6 OCHRONASRODOW1SKA. 


.21 
.21 
.21 
.22 
28 
28 
.28 
.28 
.29 
.30 


111. LUDNOSC.......................................................... 33 


IV: HlSTOR1A ......................................................... 34 


2 
3 
4 
5 
6 


OPRACOWAN1A OG6LNE . 
Biografie 
Historia poszczeg61nych miEdscowosci 
ARCHEOLOGIA. 
HlSTORIADO 1918 R.. 
HlSTORIA 1918-1939 R 
HlSTORIA 1939-1945 R 
NAJNOWSZA HlSTORIA REGIONU 


.34 
35 
35 
.37 
.38 
.40 
.40 
.. ..... .... ..... .... ..... .... ... 41
		

/Bibliografia_05-06_Page_004_0001.djvu

			v: ETNOGRAF1A...................................................... 44 


1. ZAGADNlEN1A OGOLNE . 
2. LlTERATURA LUDOWA . 
3. SZTUKALUDOWA. 
Biografie . 
4. OBRZJ.;DY WIERZEN1A. ZWYCZAJE. 
Imprezy folk1orystyczne. 
Regiona1ne zespoly piesni i taiLca. 


.44 
.44 
.45 
.45 
.46 
.46 
48 


Vi. ZAGADN1EN1AGOSPODARCZE. .... ..... .... .... ..... .... ..... .....49 
1. GEOGRAF1AGOSPODARCZA. .49 
Wspolpraca gospodarcza regionu z zagranic& . . 50 
Poszczeg61nemiejscowosci......................................... 50 
2. BUDOWN1CTWO. PLANOWANIE PRZESTRZENNE. URBAN1STYKA.. . 51 
3. PRZEMYSL . 54 
Biografie. . 55 
Poszczeg61ne zaklady przemyslowe. . 55 
4. PRZEMYSL DROBNY RZEM10SLO. SPOLDZIELCZOSC. .59 
Biografie. 61 
5. GOSPODARSTWO WIEJSKIE . . 62 
Biografie . . 63 
6. HANDEL. GASTRONOM1A . . 63 
Biografie . . 65 
7. F1NANSE. . 65 
8. KOMUN1KACJA TRANSPORT. L1\CZNOSC. . 65 
9. GOSPODARKAKOMUNALNA GOSPODARKAMIESZKANIOWA. .67 
a) Gospodarka komunalna . . 67 
b) Gospodarka mieszkaniowa. . 69 


VI1. ZAGADN1EN1A SPOLECZNE 1 POL\TYCZNE ............ ............70 
1 ZAGADNlEN1A OGOLNE. SOCJOLOGIA. . 70 
2. PARTIE POLlTYCZNE. . 70 
Biografie . . 71 
3. ORGAN1ZACJE SPOLECZNE 1 MLODZIEZOWE . . 71 
Biografie . . 73 
4. UROCZYSTOSCI. OBCHODY W1ZYTY. . 73 
5. PRACA. POMOC SPOLECZNA ZAGADNlEN1A SOCJALNE . . 74 
a) Praca. Bezrobocie. .74 
b) Pomoc spoleczna. Zagadnienia socjalne . . 75 
6. ZW11\ZK1 ZAWODOWE . . 76 
Biografie 77 
7. PATOLOGIASPOLECZNA. .78 
8. PROBLEMYNARODOWOSC10WE. . . 79 


VI11. ZAGADN1EN1A PRAWNO-ADM1N1STRACYJNE .......................80 
1. ADM1N1STRACJA. SAMORZ1\D TERYTORIALNY . 80 
Biografie........................................................ 82
		

/Bibliografia_05-06_Page_005_0001.djvu

			2. S)\DOWN1CTWO. BEZPIECZENSTWO PUBLlCZNE. 
ZAGADNlEN1A PRAWNE. 
Biografie . 
a) Odzysk mienia . 


.83 
.83 
.84 


IX. SLUZBAZDROW1A.LECZN1CTWO.. ..... .... .... ..... .... ..... .....85 
Biografie . . 88 


X. KULTUR..\.. NAUKA. OSWIATA....................................... 89 
1. KULTURA . . 89 
a) Zagadnienia og61ne . . 89 
Biografie . . 89 
b) 1mprezy kuiturnlne . . 90 
c) Towm:zystwa regionalne. . 91 
d) Kluby. Oirodki kuitury. . 92 
e) Amatorski ruch artystyczny . . 92 
Biografie . . 93 
Amatorskie imprezy artystyczne . . 94 
f) Radio. Telewizja 95 
g) Wspolpraca kulturalna z zagranic&. . 95 
2. SZKOLN1CTWO. OSW1ATA . . 96 
a) Zagadnienia og61ne . . 96 
Biografie . . 97 
b) Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i og61noksztalc&ce. . 98 
c) Szkolnictwo zawodowe . LOO 
d) Szkolnictwo artystyczne. LOO 
e) Opieka nad dzieckiem i mlodziez&. Wychowanie pozaszkolne . L 01 
f) Szkolnictwo wyzsze. L02 
3. MUZEA. WYSTAWY L03 
a) Muzea. L03 
b) Wystawy . L05 
4. SPORT. 111 
Biografie . L 14 


XI. JJ>ZYKOZNAWSTWO.............................................. 117 


X11. L\TERATURA..................................................... 118 
1. HlSTOR1A LlTERATURY. ZYCIE LlTERACKIE. Li8 
Imprezyhterackie. LI8 
Biografie. L19 
2 PROZA. L21 
Literatura dzieci
ca i mlodziezowa L22 
3. POEZJA . L25 


X111. SZTUKA.......................................................... 130 
1. ZAGADNlEN1A OGOLNE . L30 
2. ARCHITEKTURA. OCHRONAZABYTKOW . L30
		

/Bibliografia_05-06_Page_006_0001.djvu

			Biografie. L30 
Architektura i zabytki poszczeg6lnych miejscowosci . L30 
3. PLASTYKA. L33 
Biografie. L36 
4. TEATR . L37 
Biografie. L38 
Imprezy teatralne . L38 
Teatr Lalek "Banialuka" w Bielsku-Bialej L39 
Biografie . 139 
Recen
e . L39 
XXII Mi
dzynarodowy Fesllwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Bialej. L41 
Teatr Polski w Bielsku-Bialej. L41 
Biografie. L42 
Recen
e . L44 
5. FILM. L45 
Biografie . L 46 
Studio Film6w Rysunkowych w Bielsku-Bialej. L47 
6. FOTOGRAF1KA L48 
Biografie L49 
7. MUZYKA. L50 
Biografie. L51 
Imprezy muzyczne . L52 


XlV. ZAGADN1EN1A WYZNAN10WE..................................... 155 


1. ZAGADNlEN1A OGOLNE . 
Biografie . 
2. RELlGlE CHRZESCIJANSKIE . 
Artystyczne wydarzenia chrzescijatiskie . 
3. RELlGlE NIECHRZESCIJANSKIE . 


L55 
L55 
L61 
L64 
L65 


XV. ARCHIWA. BIBLiOTEKI. CZASOP1SM1ENN1CTWO. 
RUCHWYDAWN1CZY.............................................. 166 
1. ARCHlWA. L66 
2. BIBLiOTEKI. L66 
3. CZASOP1SMIENN1CTWO. L68 
Biografie . L 69 
4. KS1J.;GARSTWO. RUCHWYDAWN1CZY. L69 


XVI. WOJSKO.......................................................... 170 
Biografie . L 71 


Indeks alfabetyczny . L 72 
Indeks przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
		

/Bibliografia_05-06_Page_007_0001.djvu

			PRZEDMOWA 


Bibliogrqfia Bielska-Bialej i powiatu hie/- 
skiego ::;a lata 2005-2006 jest kolEdnym to- 
mem bibliografii regionalnej wydawanej ad 
1979 roku*. Zaires problemowy, uklad i meto- 
da opracowywania bibliografii pozostala nie- 
zmieniona w stos:unl."ll do poprzednich tamow 
Dobor materialu ograniczono do Bielska-Bia- 
!ej 1 gmin pmviatu bielskiego. 
W bibliografii zarejestrowano material)' 
z zakresu wszystkich dziedzin zycia powiatu 
bielskiego, opublikowane w latach 2005-2006 
Wlltczono te.z opis)' za lata wczeSniejsze, wy- 
dane Z op6znieniem lub niedost
pne w czasie 
opracowywania poprzednich tam ow. Uwzgl
d- 
mono r6wniez tw6roow zwi&Zanych z regionem, 
a niezamieszkalych obecnie na terenie powia- 
tu bielskiego. W bibliografii znalazly si
 takze 
wybrnne pozycje dotycZ1lce og6lnie Podbeski- 


dzia - :ful--t}. historyczne, zjawiska pIzyrodnicze, 
folklor, wydarzenia spoleczne i kulturnlne. 
Bibliografia zawiera opisy ksi<1Zek, cza- 
sopism, map, wydawnictw graficznych, doku- 
mentow elel1:ronicznych, dokument6w zycia 
spo1ecznego, artyku16w z czasopism og61no- 
polskich i lokalnych. Wi
kszosc pozycji opra- 
cowano z autopsji, uzupe1nieniem tej metody 
by1y rowmez poszukiwania w Bibliogrqfii Na- 
rodowej. 
W zfybie g16wnym bibliografii jest XVI 
dzia16w. Zqb g16vmy zawiera 2196 pozy- 
cji. Tom opatrzono indeksami: alfabetycznym 
i przedmiotowym. 
Opisy bibliograficzne spo:mtdzono zgodnie 
z nonnami PN-97/N-01152-2 Opis bibliogra- 
fic
l): JJ)'limmictwaciqgle. PN-82/N-OI152/01 
OplS bibliogrqfiC,Il): .Ksiqiki 


* Dotychczas wydane tomy bibiiografii regionalnej: 
Bielska bibiiografia regionalna. Bielsko-Biala 1979 
Bibiiografia wojew6dztwa bielskiego za lata 1979-1980. Bielsko-Biala 1985 
Bibiiografia wojew6dztwa bielskiego za lata 1981-1986. Bielsko-Biala 20m 
Bibiiografia wojew6dztwa bielskiego za lata 1987-1988. Bielsko-Biala 1993 
Bibiiografia wojew6dztwa bielskiego za lata 1989-1990. Bielsko-Biala 1996 
Bibiiografia wojew6dztwa bielskiego za lata 1991-1992. Bielsko-Biala 1998 
Bibiiografia wojew6dztwa bielskiego za lata 1993-1994. Bielsko-Biala 2003 
Bibiiografia wojew6dztwa bielskiego za lata 1995-1996. Bielsko-Biala 2004 
Bibiiografia wojew6dztwa bielskiego za lata 1997-1998. Bielsko-Biala 2004 
BibiiografiaBielska-Bialej i powiatu bielskiego za lata 1999-1000. Bielsko-Biala 2005 
Bibiiografia Bielska-Bialej i powiatu bielskiego za lata 2001-1002. Bielsko-Biala 2006 
BibiiografiaBielska-Bialej i powiatu bielskiego za lata 2oo3-1004. Bielsko-Biala 2007
		

/Bibliografia_05-06_Page_008_0001.djvu

			WYKAZ CZASOPISM WYKORZYSTANYCH 
W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKROTOW 


Akademia, Bielsko-Biala 
AIm. Kf.ckj - Almanach K
cki, K
ty 
A/lIlaAInter, Krakow 
Analecta, Wan:zawa 
Analekta Crac. - Analekta Cracoviensia. Kra- 
kow 
Angora, Wan:zawa 
Arch. Em"iron. Protect. - Archives ofEnvimn- 
mental Protection, Zabrze 
Arkus=, Poz:nati 
Ales!, Wan:zawa 


Besk. Inl .KlIlt. - Beskidzki Infonnator Kultu- 
ra1ny, Bielsko-Biala 
Besk. Konic=)71ka - Beskidzka Koniczynka. 
Bielsko-Biala 
Beskidy. Bielsko-Biala 
Beskidy, dodo do "Dziennika Zachodniego", 
Katowice 
Bibliotekarz, Wan:zawa 
Biel.-ZyU". - Bielsko-Zywiecki Gosc Niedzielny, 
dodo do "ill'lli!cia Niedzielnego", Katowice 
Bielski .KlIrier KOlllllnikac.\jIlY, Bielsko-Biala 
Biel. 8.\jon - Bielski Syjon, Bielsko-Biala 
Biel. Spatk. - BBS Bielskie Spotkania, Biel- 
sko-Biala 
Biel.-Bial. Stud Europ. - Blelsko-B181skte 
Studia Europejskte. Bielsko-Biala 
Biel.-Bial. Stud Ailc. - Bielsko-Bia1skie Stu- 
dia Muzealne, Bielsko-Biala 
Bielsko-Biala, dod. do ,,Dziennika Zachodnie- 
go", Katomce 


Bielsko-Biala, dodo do "Gazety Wyborczej", 
Warszawa 


Chr0111llY Pr=yr. Ojc=. - Clrrofuny PIzyrod y 
Ojczysht. Krakow 
Co Jest Grane. dodo do ..Gazety Wyborczej". 
Warszawa 
C'lIda i Laski Bote, Krakow 
Cza
 .KlIlt. - Cza::.= KultllTY, Poznan 


Dom dla Ciebie, dodo do ,,Dziennika Zachod- 
niego", Katowice 
D.\T. S::k. - Dyrektor Szkoly, Warszawa 
Dz. Pol. - Dziennik Polski, Krakow 
Dz. Pol. Alalopolski Zach. - Dziennik Polski 
Malopolski Zachodniej. Dod do _.Dzien- 
nika Polskiego", Krakow 
Dz. Zach. - DZlennik Zachodni, Katomce 
Dziennik, Warszawa 


Echo Jm.". - Echo Jaworza, Jaworze 
Em"ir. Protec. Eng. - Environment Protection 
Engineering, Wroc1aw 
Ellrofio1dlls=e, dod. do "Gazety Wyborczej", 
Warszawa 
Erit, Warszawa 


Fiat rrok6l Nas. Bielsko-Biala 
FonollArtis Rhetoncae, Warszawa 
FOlOgrqfia, Wrzesnia 


Ga::;. Besk. - Gazeta Beskidzka. Bielsko-Biala
		

/Bibliografia_05-06_Page_009_0001.djvu

			9 


Ga::.. Czechow. - Gazeta CzechowlCka. Cze- 
chowice-Dziedzice 
Ga::.. Gorska - Gazeta G6rska, Krakow 
Ga::.. Kmk. - Gazeta Krakowska. Krakow 
Ga::.. Ohs. IAIGrr Gazeta Obserwatora 
IMGW, Warszawa 
Ga::.. SatIIOr::.q4owa - Gazeta Samorz
dowa, 
dodo do "Gazety Wyborczej", Warszawa 
Ga::.. S:;e::.yr. - Gazeta Szczyrkowska. Szczyrk 
Ga::.. IT)vor. - Gazeta "W).borcza. Warszawa 
Ga::.ele Bizllesll, dod. do "Pulsu Biznesu", 
Warszawa 
Geologia, Krakow 
Geologos, POZIlan 
Glos Nalle::.. - Glos N auczycielski, Warszawa 
Goniec. Biel. - Goniec Bielski, Bielsko- Biala 
Gosp. SI. - Gospodarka Sl
ska. Katowice 
Goie Nied::.. - Gosc Niedzielny, Katowice 
Gliliwer, Katm.vice 


Hotelarz, Warszawa 


lnfrastniktura i Ekologla Terenbw rriejskich, 
Krakow 


Jasienica, Jasienica 
JesteSlIlY, Bielsko-Biala 
Jr{;.. Pol. - J
zyk Polski, Warszawa 


Enl. Besk. - Kalendarz Beskidzki, Bielsko- 
-Biala 
Enl. Ciesz. - Kalendarz Cieszynski. Cieszyn 
Enl. Aliloinik6w Skoe::.. - Kalendarz Milosni- 
kow Skoczowa, Skoczow 
Enl. z:.n.". - Kalendarz Zywiecki. Zywiec 
Enrta Grani, Zywiec 
Kozimiskie rriad. - Koziatiskie Wiadomosci, 
Kozy 
Kr. Besk. - Kronika Beskidzka. Bielsko-Biala 
Kresy, Lublin 
.KlIrier Biel. - Kurier Bielski, Bielsko-Biala 
Kino, Warszawa 


AIng. GlIli1l1lY - Magaz)'ll GmiIlllY, Bestwina 
AInlopolska - dodo do "Gazety Krakowskiej", 
Krakow 
Aleta/ora, Bydgoszcz 


AlolOgratka, dod. do ,,Dziennika Zachodnie- 
go", Katowice 
Aloj Powiat, Bielsko-Biala 
Alowiq rrieki, Warszawa 


Na Podbesk. - Niedziela na Podbeskidziu, 
dod. do "Niedzieli", Cz
stochowa 
Nad Solq i Kos::.arm."q, Zywiec 
Nasz Dz. - Nasz Dziennik. Warszawa 
Nas::;a Dwc. - N asza Diecezja, dodo do ..Go- 
scia Niedzielnego", Katowice 
Nas::;a Ga::.. - Nasza Gazeta., Wilkowice 
Nas::;a GlIlilla Porqhka, Por
bka 
Nas::;a Entedra, Bielsko-Biala 
Newsweek Polska, Warszawa 
Nied::.iela, Cz
stochowa 
Nie::.bedllik Slqski, dod. do "Gazety Wybor- 
czej", Warszawa 
Nowe .Ksiq= - Nowe Ksi
, Warszawa 


Odm, Wroclaw 
Ogr6d,Warszawa 
Opcje, Katowice 


Pmn. Pol. Tow. Tatr::.mi. - Pami
tnik Polskie- 
go Towarzystwa Tatrzatiskiego, Krakow 
Pmniec i SpmU"iedliwoie, Ciechanow 
Pej:x.:r= Pol. - PejzaZ Polski, dodo do ,,Dzienni- 
ka Polskiego", Krakow 
Pehll1.KlIlt - Pelna Kultura. Bielsko-Biala 
Poe::.. i Dziec. - Poezja i Dziecko_ Warszawa 
Polomsf)*a. Warszawa 
Por. Bihl. - Poradnil Bibliotekarza, War- 
szawa 
Pr. Nallk. Kated Ekon. PGdmi. - Frace Na- 
ukowe Katedry Ekonomii i Zarz
dzania 
Przed..<::i
biorstwem { Politeclmika Gdati- 
ska. Gdatisk 
Prahl. Ekol. - Problemy Ekologii, Katowice 
Prahl. nlryst. Hot. - Problemy Turystyki 
i Hotelarstwa. Gdynia 
Prahl. Zagosp. Ziem Gors. - Problemy Zago- 
spodarowania Ziem Gorskich, Krakow 
Pradllktywnoie i 11l1low. - Produl"tyWnosc 
i Innowaqe, Bielsko-Biala 
Prz. Geol. - Przegl
d Geologiczny, War- 
szawa
		

/Bibliografia_05-06_Page_010_0001.djvu

			10 


Prz. Nauk. Kult. Fiz. - Przeghld Naukowy 
Kultury Fizycznej Uniwersyteta Rze- 
szowskiego, Rzeszow 
Prz. rrsch. - Przeghld Wschodni, Wan:zawa 
przw: Gomego Slqska Przyroda Gornego 
. Sl
ka. Katomce 
PuIs Biznesu, Wan:zawa 
Rnport S1. - Raport Shtski, Katomce 
Region Slqski, Katowice 
Rej, Bielsko-Biala 
RelaCje Imerprelacje, Bielsko-Biala 
Roc,. Nauk ArrF rrars:;. BioJa Pod!. - Rocz:n1k 
Naukowy / Akademia Wychowania Fizycz- 
nego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie Za- 
miejscoW). Wydzial Wychowania Fizyczne- 
go w Bialej Podlaskiej, Biala Podlaska 
Roc:;. JJ)d:-. Pedag. rrSF-p Krak. - Rocznik 
Wydzialu Pedagogicznego Wyzszej Szko- 
ly Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatia- 
num w Krakome. Krakow 
Ruch Lit. - Ruch Literacki. Krakow 
Rzec::pospolita, Wan:zawa 


Solid Podbesk. - Solidamosc Podbeskidzia, 
dod. do ,.,Kroniki Beskidzkiej", Bielsko- 
-Biala 
Stolec,na, dod. do "Gazety Wyborczej", War- 
szawa 
Stud. Bibliol. - Studia Bibliologiczne, Kato- 
WIce 
Stud Turyst. - Stadia Turystyczne_ Wan:zawa 


Sl. Kw. His!. Sobotka. - Shlski KwartalnikHi- 
storyczny Sobotka, Wroclaw 
Sl. Stud. Hist.-Teo1. - Shlskie Stadia Histo- 
ryczno- Teologiczne, Katomce 
Slqsk, Katowice 


Teatr, Wan:zawa 


Topos, Sopot 
Tryv.-Trybuna.Wan:zawa 
nlry'Sf)*a, dod. do "Gazety Wyborczej", War- 
szawa 
TU"orc::.osc, Wan:zawa 
Tyg. Paws:;. - Tygodnik Powszechuy, Krakow 
Tyg Solid. - Tygodnik Solidamosc, War- 
szawa 


rr Bielsku-BialeJ. Bielsko-Biala 
rr Bielsku-Biolej, dod. do ,,Dziennika Zachod- 
mego", KatO"Wlce 
rradoviana, Wadowice 
rrierchy, Krakow 
rrie=, Wan:zawa 


Zapiski z Dziejbw, Buczkomce 
Zesz. Nauk AE Krak. - Zeszyty Naukowe 
/ Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
Krakow 
Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Uslug / USzc:;ec. 
- Zeszy1y N aukowe. Ekonomiczne Pro- 
blemy UsIng / Uniwersyret Szczecinski, 
Szczecin 
Zesz. Nauk Besk. rrSnlry'S. - ZesZ}.ty N auko- 
we Beskidzkiej Wyzszej Szkoly Turysty- 
ki w Zwycu., Zywiec 
Zesz. Nauk. rrR4. - ZesZ}1y Naukowe Wyz- 
szej Szkoly Administracji w Bielsku-Bia- 
lej, Bielsko-Biala 
ZwiasllOl Ewang. - ZW13.stun Ewangehcki_ 
Bielsko-Biala 


Zr6dlo, Krakow 
Zr6dlo Diece::.ji Biel.-ZyU". - Zrodlo Diecezji 
Bielsko-Zywieckiej, Krakow 


Zycie Jest Pi('kne, dod. do ,,Dziennika", War- 
szawa
		

/Bibliografia_05-06_Page_011_0001.djvu

			WYKAZ WAZNIEJSZYCH SKROTOW I SYMBOLI 


adapt. - adaptacja 
ang. angielski 
art - art)'ku1 
aut. - autor 


grzbiet. - grzbietu, grzbietowy 


lin. -lmru 
i1. - ilustracja, ilustrator 


b.rn. - brnk mlejsca 
b.w. - brnk wydawcy 
bibliogr. - bibliografia 


j
z.-j
zyk 


compo - compilaci6n 
cop. - copyright 
cz. - CZItSC 
czerw. - czerWleC 
czes. - czeski 
cz
sc. - CZ
SClOWY 


k. - karta 
kol. - kolegium 
kolm. - kolorowy 
kom. - komitet 
kwart. -1.-warta1nik 
kwiec. -l-wiecieiJ 


list. - listopad 


dodo - dodatek 
dadr. - dodrok 
dot. - dotyczy 
dwumies. - dwumiesi
cznik 
dwut)'g. - dwu1ygodnik 
dz. - dziennik 
dZw. - dZwi
kow)' 


rules. - mleswcznik 
muz. - muzyka 


err. - errata 


nak!. - nakladem 
nauk. - naukowy 
nekr. - nekrolog 
niem. - niemiecki 
niereg. - nieregulamy 
not. - notowal 
nr-uumer 


:faks -faksymile 
fat. - fotografia 
fro - :liancuski 
fIagm. - fIagment 


oklo - okladka 
opr. - aprawny. oprawa 
oprac. - opracowal, opracowarue 
ot)'g. - ot)'ginal, ot)'gina\n)' 


g1. - g16wnie, g16wny 
grudz. - grudzieIi 


pI. -plan
		

/Bibliografia_05-06_Page_012_0001.djvu

			12 


podtyt. - podt)'tul 
pol - polski 
portr. - portret 
post - poslowie 
poszerz. poszerzony 
p6hocz. - pohocznik 
przedm. - przedmowa 
przedr. - przedruk 
przedt. - przedtytul 
przekl. - przeklad 
prze1. - przeloz.yl 
przewodn. - przewodnicz
cy 
przygot. - p:rzygotowal 
pseudo - pseudonim 
publ. - publikacja 


R. - rocznik 
rec. - recetlZJa 
red. - redal-tor, redakcyjny 
red. nacz. - redal-tor naczelny 
ref - referat 
reZ. - reZyser 
rocz. - rocznik 
ras. - rosyjski 
rozdz. - rozdzial 
roZill. - rozmawial, rozmawiala, rozmowa 
rozsz. - rozszerzony 
r6wnol - r6wnolegly, r6wnolegle 
1)'S. - rysunek 


s.-strana 
ser. - sena 


slowac. - slowacki 
spec. - specjalny 
streszcz. - streszczenie 
s1ycz. - s1yczeil 


t.-tom 
tab. - tabela 
tabi. - tablica 
tl. - tlumaczenie. tlumaczyl 
trad. - traducci6n 
transl. - translation 
t)'g. - t)'godnik 
tyt. - tytu1 


[w.] -wiersz 
wI. wloski 
wlasc. - wlasciwie 
wrzes. - WrZeSlell 
wspolpr - wspolpraca 
wspolwyd. - wspolwydany 
wyd. - wydal. wydanie 
wykr. - wykres 


z. - zeszyt 
zdj. - zdj
cie, zdj
cia 
zil. - zilu..
owal 
zloz. zlozony 
zob. - zobacz 
zool - zoologia 
zred. - zredagowal 


.... - opisy spoznione
		

/Bibliografia_05-06_Page_013_0001.djvu

			I. DZIAL OGOLNY 


1, BIBLIOGRAFIE 


1. BIELSKIE spotkaniaz literatln1t : biblio- 
gratia literacka I [pIZygOt. w Dziale Infonna- 
cyjno-Bibliograficznym i Zbior6w Regional- 
nych Ksi&Znicy Beskidzkiej w Bielsl"ll-Bialej] : 
KslltZnica Beskidzka w Bielsl"ll-Bialej. - Biel- 
sko-Biala: Kslltzruca Beskidzka. 2006. -120 s 
; 21 CIll. - Indeks 


2. DZIEMINSKA Teresa: Bibliogra- 
fia Bielska-Bialej i powiatu bielskiego za la- 
ta 2001-2002 / oprac. Teresa Dziemiriska. To- 
masz Giza ; pod red. Teresy Dziemmskiej : 
Ksi&znica Beskidzka w BieIsku-Bialej. - BieI- 
sko-Biala. Timex., 2006. -198 s.; 21 CIll. - In- 
dek,)'. -ISBN 83-922258-6-4 


3. GIZA Tomasz: Bibliografia Bielska- 
-Bialej i powmtu bielskiego zalata 1999-2000 
/ oprac. Tomasz Giza, Kinga Orawska , pod 
red. Teresy Dziemiriskiej ; Ksi&znica Beskidz- 
ka w BieIsku-Bialej. - BieIsko-Biala : Timex., 
2005. -199 s. ; 21 ern. -lndek,)'. -ISBN 83- 
-922258-5-6 


4, ,.MAGAZYN Gminn)''' bibliogra- 
fia zawartosci / GmiIllla Biblioteka Publiczna 
w Bestwinie. - Bestwma : GmiIllla Bibliote- 
ka Publiczna. [2005]. - [45] k. ; 21 X 30 ern 
- Opts wg oklo - Bibliografia zawiera opisy za 
Lata 1999-2004 


5. SLADY przeszlosci : przewodnik bi- 
bliograficzny / Ksi&znica Beskidzka w Biel- 
sku-Bialej ; [oprac. Teresa Dziemiriska. 
Tomasz Giza, Jolanta Rakowska]. - Bielsk0- 
-Biala : KslltZrrica Beskidzka. 2006. - 57 s. ; 
21 CIll. - Indeksy. - Dostypna takze w wersji 
elektronicznej w SI
skiej Bibliotece Cyfiowej 


6. SLADY przeszlosci [Dol-umem elek- 
troniczny] przewodnik bibliograficz- 
ny / KslltZrrica Beskidzka w Bielsku-Bialej ; 
[oprac. Teresa Dziemiriska. Tomasz Giza, Jo- 
lanta Rakowska] - Dol-ument digita1izowany. 
- Bielsko-Biala : KslltZrrica Beskidzka. 2006. 
- 1 d)',k opt)'czn)' (CD-ROM), 12 ern. - Do- 
stypny takze w SI
skiej Bibliotece Cyfiowej 


2, CZASOPISJ\[,.\, KALENDARZE 


7. AKADEMIA : pismo Akademii Tech- 
niczno-Humanis1ycznej w Bielsku-Bialej I 
[red. nacz. Artur Pal)'ga]. - 2002, nr 1 (maj)
. 
- Bielsko-Biala : Akademia Teclmiczno-Hu- 
manistyczna. 2005-2006 
. - 30 CIll. - Kwart. 
-ISSN 1644-2881 


8. AKCJA: [pismoAkcji Katolickiej Die- 
cezJi Bielsko-Zywieckiej / red. nacz. Slawomir 
Zawada]. - [R. 1], nr 1 (1996). - [R. 2], nr 1 
(luty, 1997) = 4---+. - Bielsko-Biala: AKDBZ, 
2005-2006---+. - 30 CIll. - Mies. - Poprzednio: 
Akcja Katolicka, ISSN 1428-9105
		

/Bibliografia_05-06_Page_014_0001.djvu

			14 


9. ARKA : biuletyn Fundacji EkologlCZ- 
nej Arka I [red. zespol Halina Dobruckai in.] 
- [R. 1], ill 1 (2005)
. -Bie1sko-Biala: Fun- 
dacja Ekologiczna Arka. 2005-2006---+. - 30 
CIll. - Niereg 


10. BBS Bielskie Spotkania: magazyn ilu- 
strowany / [Fundacja Rozwoju Miasta Bielska- 
-Bialej: Leszek Wasiak red. nacz.]. - [R. 1], ill 
1 (wrzes. 1995)---+. - Bielsko-Biala: Fundacja 
Rozwoju Miasta Bielska-Bialej, 2005-2006---+ 
- 36 CIll. - Mies. - ISSN 1425-2813 


11. BESKIDY : magazyn al-tuaInosci tu- 
rystycznych / [red. zesp6J Zbigniew Pora- 
niew,ki i in.]. [R. 1], ill 1 (1ato L 995)
 
- Bielsko-Biala : Agencja Reklamowa "Po- 
ran", 2005-2006---+. - 23 CIll. - Kwart. - ISSN 
1425-168X 


12. BESKIDZKI Informator KulturaIny I 
[ReglOnaIny Osrodek Kultury w Bielsku-Bia- 
!ej ; red. nacz. MalgorzataSlonka]. - R. 20, ill 
1 (stycz. 1999) = 218---+. - Bielsko-Biala. Re- 
gionalny OSrodek Kultury, 2005. - 20 .....'IIl. - 
Mies. -ISSN 1506-9117 


13. BIELSKI Syjon infonnator Para- 
fij Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsl-u / 
[red. i sklad komputerowy E1zbieta Cienciala, 
K1:zysztofCienciala]. - 2005_ ill 1---+. - Biel- 
sko-Biala [Paratia Ewangelicko-Augsbur- 
ska], 2005-2006---+. - 24 CIll. - Niereg.? 


14, BlELSKO-BiALSKIE Studia Emo- 
pejskie / [red. zesp61 Iwona Garus i in.]. - [R 
1], ill 1 (2006)---+. - Bielsko-Biala : Ksi&l':ni- 
ca Beskidzka. Punl-t Infonnacyjny Europe 
Direct, 2006-----". - 21 CIll. - Pohocz. - ISSN 
1896-617Q 


15, BIELSKO-BiALSKIE Studia Muze- 
alne / Muzeum Okrygowe w Bielsku-Bialej : 
[red. nam:. Jerzy Polak]. - [T.] 1 (l993)
. - 
Bielsko-Biala : Muzeum Okrygowe, 1993---+ 
- 24 CIll. - Niereg. - Streszcz. niem. - ISSN 
1425-4514 


16. BLISKO ogolnopolski kwartalnik 
biblijny / [red. nacz. Bozena Giemza]. - 2005, 
ill 1---+. - Bielsko-Biala: ,,Augustana"; Dziy- 
giel6w: "Warto", 2005 
? - 17 CIll. - Kwart. 
- Tyt. wg okl. -ISSN 1733-8247 


17. DZIENNIK Zachodni Beskidy : Biel- 
sko-Biala, Cieszyn, Oswiycim, Zywiec - Nr 
413 (24/27 gmdnia 1998)---+. - [Katowice: 
Polskapresse]. 2005-2006---+. - 41 CIll. - Dz. 
- UkazuJe si y od poniedziallm do pi
tlm jako 
dodatek do gazety: Dzienruk Zachodni = ISSN 
0137-9038 


18. DZIENNIK Zachodni w Bielsl-u- 
-Bialej : tygodnik pmviatowy : Bielsko-Biala, 
Bestwina. Buczkowice [...J. - Nr 1 (16 lutego 
2001)---+. - [Katowice: Polskapresse], 2005- 
2006---+.-41 CIll -Tyg -Ukazujesiynapi
t- 
kijako dodatek do gazety: DziennikZachodni 

 ISSN 0137-9038. -ISSN 1641-8360 


19. DZIKIE Zycie [miesiycznik sto- 
warzyszenia ,.,Pracownia na rzecz Wszyst- 
kich Istof' i ,,Native Forest NetworkiPolska" 
/ red. nacz. Radoslaw Szymczuk]. - [R. 1], nr 
1 (czerw. 1994)---+. Bystra: Pracownia na 
rzecz Wszystkich Istot, 2005-2006---+. - 43 
CIll.-Mies.-ISSN 1231-8094 


20. ECHO Jaworza : gazeta lokalna Gml- 
ny Jaworze / [red. nacz. Franciszek Karol 
Szpok]. - [R. 1], ill 1 (1ist. 1991)
. - Jawo- 
rze: Urz&d Gminy, 2005-2006---+. - 31 CIll.- 
Mies. -ISSN 1234-6853 


21. GAZEfA Beskidzka: pismo infonna- 
cyjne I [red. nacz. Piotr Strzelecki]. - R. 1, ill 5 
(2005)-----". - Bielsko-Biala : BDM Piotr Strze- 
lecki &; Daniel Dziewit, 2005-----". - 42 CIll. - 
Niereg. ? 


22. GAZEfA Czechmvicka : Czechowi- 
ce-Dziedzlce, Bronbw, Ligota, Zabrzeg : [pry- 
watny d"WUtygodnik lokalny I red. nacz. Jan Pi- 
che1a].-R.1,ill 1 (12lipca2002)
.-Chybie 
: tvIiroslaw Siemiriski, 2003-2004----.... - 34 CIll.
		

/Bibliografia_05-06_Page_015_0001.djvu

			15 


- Dwu1yg. - ad lli. 4/2005 red. zespol Anna 
Blasiaki in. - ISSN 1644-3438 


23. GAZETA Szczyrkowska [miej- 
ski miesi
cznik informacyjny / red. nacz. Ja- 
eek Zaba]. - [R. 1], nr 1 Cst)'ez. 1994)
. - 
Szczyrk : Miejski OSrodek Kultury, Promogi 
i Infonnacji, 2005-2006---+ - 31 em -Niereg 
-ISSN 1428-0477 


24. JASIENICA miesi
cznik lokal- 
ny gminy / [red. zespol Romuald 80zko red 
nacz.]. - [R. 1], ill I (czerw. 1992)----.... - Jasie- 
mea: Urz&d Gminy, 2005-2006---+. - 30 CIll.- 
Mies. -ISSN 1428-3336 


25. JESTESMY 'Sielskie Stowm:zyszenie 
Artys1yczne "Teatr Grodzki"; [Maria Schejba1 
red. nacz.]. - R. 1, ill ] (list. 2002)---+ - BieI- 
sko-Biala: Stowm:zyszenieArtystyczne ..Teatr 
Grodzki", 2005-2006---+. - 42 CIll. - Niereg.- 
ISSN 1730-0207 


26, KALENDARZ Ewangelicki 2005 
rocznik sto dziewi
tnasty : rok misji i ewan- 
gelizacji { [red. Jerzy Below, Magdalena Le- 
gendi, Aleksandrn Rueka]. [R. 1] CI886)
 
- Bielsko-Biala : ,,Augustana", 2005---+. - 21 
CIll. - Rocz - ISSN 0239-3476 


27, KALENDARZ Ewangehcki 2006 
rocznik sto d"WUdziesty I [red. Jerzy Below. 
Magdalena Legendi]. - [R. 1] (1886)
. - 
Bielsko-Biala : ,,Augu..
a", 2006---+. - 21 
CIll. - Rocz. - ISSN 0239-3476 


28. KALENDARZ KultUIaln)' Woje- 
w6dztwa Sl
skiego 2005 [oprac. Urszula 
Witkowska]. - [R. I] 2000-----". - Bielsko-Bia- 
la : Regionalny OSrodek Kultllry, 2005-----". - 21 
CIll. - Rocz - ISSN 1642-851X 


29, KALENDARZ KultUIaln)' Woje- 
w6dztwa SI
skiego 2006 I [oprac. Urszula 
WitkowskaJ. - [R. I] 2000---+. - Bielsko-Bia- 
!a . Regionalny OSrodek Kultllry, 2006---+. - 21 
CIll. - Rocz. - ISSN 1642-851X 


30. KOZIANSKIE Wiadomosci : biule- 
tyn infonnacyjny Urzydu Gminy Kozy I [red. 
nacz. Marek Malecki]. - R. I (1999)---+. - Ko- 
zy : Urz
d Gminy, 2005-2006---+. - 30 CIll. - 
Dwnmies. ISSN 1643-9104 


31. KRONIKA Beskidzka [red. nacz. 
Piotr Wysocki] - R L, m I (1956)---+. - Biel- 
sko-Biala: Prasa Beskidzka, 2005-2006---+. - 
41 ern. - T)'g. -ISSN 0867-0897 


32. MAGAZYN GmiIlllY: Bestwina., Be- 
stwinka. Janowice, Kani6w : [gazeta gruiIllla I 
Centrum Kultmy, Sportu i Rekreacji ; red. ko- 
legium]. - 2000, m 2 (luty?)= 13---+. - Bestwina 
: Centrum Kultllry, Sportu i Rekreacji, 2005 
2006
. -35 ern - Niereg. -ISSN 1501-7683 


33. MOJ Powiat: miesiycznikinfonnacyj- 
ny powiatu bielskiego / [Starostwo Powiatowe 
w Bielsl-u-BialEd ; red. nacz. Alina Macher]. - 
R. I,m I (maj 1999) ---+. -Bielsko-Biala: Sta- 
rostwo Powiatowe, 2005-2006---+. - 31 CIll. - 
Mies. -ISSN 1508-1842 


34. NASZA Gazeta miesiycznik In- 
fonnacyjny Gminy Wilkowice Wilkmvice, 
Meszna. Bystra / [zespol red. Adam Caputa 
i in.]. - R. L, nr I (kwiec. 1999)---+. - Wilko- 
Wlce . Urz
d Gminy, 2005-2006 - 31 CIll. - 
Mies. 


35. NASZA Gmina Por<1bka: pL.<:mo samo- 
:ffiIdowe: Bujakow, Czaniec, Kobiemice, Porqb- 
ka I [red. kol. Anna Jezierska przewodn.]. - [R. 
1], nr 1 (grudz. 2002)
. - Porabka : Gmin- 
ny Osrodek Kultru:y, 2005-2006---+. - 30 CIll. - 
Kwart. - Tyt. w zywEd paginie: Nasza Gmina. 
- W stopcered. pod1yt.: Pi.<:mo Samo:ffildu Tery- 
toria1nego Gminy Por<1bka. - ISSN 1730-5993 


36. NASZA Katedra : czasoplsmo para- 
fii swiytego IvIikolaja / [red. Zbigniew Powada 
i in.]. - R. I (stycz./luty 1998?)---+. - [Bielsko- 
-Biala: Parafia sw. MikolajaJ, 2005-2006---+. - 
30 CIll. - Niereg. - Od m. s1ycz./k"Wiec. 2006 
red. zespol G[:razyna] Kowalcze-SzIagor i in.
		

/Bibliografia_05-06_Page_016_0001.djvu

			16 


37, PELNA KultuIa bie1ski magaz)'l1 
al-tuaInosci I [red. Agata Wolna]. - R. 1, ill 
o (grudz. 2002)
. - Bie1sko-Biala: WydziaJ 
Kultury i Sztuki Urz
du Miejskiego, 2005- 
2006---+. 15 CIll. Mies. ISSN 1730-1092 


38. REJ: czasopismo Towarzyshva SzkoI- 
nego im. M. Reja w BieIsku-Bialej / [red. Mag- 
dalena Legendi]. - [R. 1], ill 1 (lato 2003)
 
- BieIsko-Biala : Tow3Izystwo Szkolne im. M 
Reja, 2005-2006---+. - 30 CIll. - Niereg. - Na 
oklo podano instytucje wchodz1tce w sklad To- 
wm:zyshva Szkolnego im. M Reja - Wyzsza 
Szkola Administracji, Policealna Szkola Fizjo- 
terapii, Liceum Og6Inoksztalc&ce, Gimn
um, 
Szkola Pod..
wowam 2 - ISSN 173] -2132 


39. RELACJE Interpretacje : l-wartalnik 
Regionalneg0 Osrodka Kultury w Bielsku- 
-Bialej / [red. nacz. MalgorzataSlonka]. -R. 1. 
m I (luty2006)---+. -BieIsko-Biala: Regional- 
ny Osrodek Kultury, 2006-2007---+. - 26 CIll.- 
Kwart -ISSN 1895-8834 


40. SWIAT i Slowo : filologia, nauki spo- 
leczne, filozofia, teologia Akademia Tech- 
niczno-Humanis1yczna. Instytut Teologicz- 
ny im. sw. Jana Kantego; [Anna W
g[zyniak 
red. nacz.]. - [R. I], ill I (2003)-. - Bielsko- 
-Biala . Akademia Techniczno-Humanistycz- 
na. 2005-2006_. - 21 em. - Pohocz. - ISSN 
1731-3317 


41. W BIELS1..."1J-Bialej magazyn sa- 
morz<1dowy I [Urz<1d Miejski w Bielsku-Bia- 
!ej ; red. nacz. Agata Wolna]. - 2003, ill 1 
(31.01.)=1_. -Bielsko-Biala: Urz<1dMiejski, 
2005-2006_. - 30 em. - Dwutyg. - Poprzed- 
nio: Magazyn Ra:tuszowy. - ISSN 1730-3796 


42. WILAMOWICE i Okolice : pismo sa- 
morz<1du terytorialnego Gminy Wilamowice : 
Dankowice. Hecznarowice. Pisarzomce, Starn 
Wies, WilamowlCe, Zasole Bielanskie I [red 
koi.]. - R. 1, ill 1 (czerw. 1990)
. - Wi1a- 
mowice . Miejsko-GmiIlllY Osrodek Kultury, 
2005-? - 30 ern. - Mies. -ISSN 1426-2886 


43. ZAPISKI z Dziej6w... l-wartalnik 
spoleczno-kulturaIny I [Towm:zystwo Spolecz- 
no- KulturaIne ,,zagroda" w Buczkomcach 
; red. nacz. J6zef Stec]. - R. 1, ill 1 (wrzes. 
2000)_. Buczkomce: Towm:zystwo Spo- 
leczno-KulturaIne ,,2'.agroda", 2005-? - 30 
em. -Kwart. -ISSN 1641-1145 


44, ZW1ASTUN Ewangelicki / [red. 
nacz. Jerzy Below]. - 2000. ill 1 (16 stycz.)_. 
- Blelsko-Biala : ,,Augustana", 2005-2006_. 
- 31 ern. - Dwut)'g. -ISSN 0516-4655 


3, OPRACOW,.\NIA OGOLNE 


45. KACHEL Jacek: Echa Podbeskidzia I 
Jacek Kachel. - Zywiec : Agencja Reklamowa 
- Wydawnictwo KNOP, 2006 - 96 s. : il ; 21 
ern. -ISBN 83-917603-5-9 
Rec. KACHEL Jacek: Echa Podbe
LdzLa I Ja- 
eek Kachel. - (Kultura) /I Go=. Besk. - 20U6. nr 7. 
s.16 


46. ROCZNIK statys1yczn) wojew6dz- 
twa sl<1Skiego. R. 27, 2005. - Katowice: Urz<1d 
Stat)',tyczny, 2005. - 368 s., [24] s. tabi. : ma- 
py ; 24 em. Tekst r6wnol. pol., ang. ISSN 
1640-0097 


47, WOJEWODZTWO i1	
			

/Bibliografia_05-06_Page_017_0001.djvu

			17 


50. Bielsko-Biala KK: RuszaJ& prace nad 
monografi& I kk II JI Bielskll-Bialej. - 2005, 
rrr 12,s. 8 


51. Bielsko-Biala KOWALEWSKI To- 
masz: Atrakcyjne pod kazdym wzgl
dem / To- 
masz Kowalewski. - (Taka gruina: Bielsko-Bia- 
1a).-ILiIRnportSI-2006,m6n,s 9-14 


52. Bielsko-Biala KRYWULT Jacek: 
Bie1sko-Biala I [Jacek ]vywuitj. -11. II =. 
IT)vor. - 2006, ill 225, dodo Ga::.. SmIIOr::.q40- 
wa,s.5 


53. Bielsko-Biala PANIC Idzi: Bielsko- 
-Bialazasruguje narzeteln<1monografi
 : z pra- 
fesorem [...] z Uniwersytetu SI&Skiego I Idzi 
Panic; razm. Katu:zyna Kucybala. - (Miasto) 
- 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2005, ill I, s. 5 


54. Czechowice-Dziedzice BERGER Jan: 
Czechowice-Dziedzice I Jan Ber:ger. - (Prezen- 
tacje). - 11. /I Biel. Spotlf. - 2006, ill 3, s. 24-25 


55. Jasienica - solectwo z 700-letni& tra- 
dycj& II Jasienica. - 2006, ill 3, s. 9, 10 


56. Jasienica OLEKSIK Alojzy: Reflek- 
torem przez... I Alojzy Oleksik. - Jasienica : 
Alojzy Oleksik ; Jas:t:rz
bie ZdrOj . Agenga 
Wydawniczo-Reklamowa BRALDO, 2005. 
138 s. : il.; 21 ern. - ISBN 83-920873-0-5 


57. Jasienica (okr
g) U.K.: Gmina Jasie- 
nica to mozaika kulturowa, etniczna i religijna 
IU.K. II Jasienica. -2006, ill I, s. 13 


58. Jaworze LUKASZUK Miroslaw: Po- 
wrot do uzdrowiska : niepowtarzalny klimat 
i lecznicze wody nalez.y wyko:rzystac / J\lIiro- 
slaw Lukaszuk. - (Wokol nas) - 11. II Dz. Zach 
- 2005, ill 274. dodo Bielsko-Biala.ill 47, s. 5 
Dot. staran Ja\Vorza 0 status uzdrowi
 


59. Jaworze PF: Jaworze w sleci interne- 
towej I pf. - 11. II Echo Jm.". - 2006, ill 165, 
s.20-21 


60. Kozy (okr
g) KOZY - Gnnna z Kla- 
S&. - (Reklama). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006,nr 
249, dodo Bielsko-Biala, s. 7, 8 


61. Meszna WOLFF Tomasz: Na miasto 
patrz& z gory: tytul pi
knej sl<1skiej wsi moze 
1ylko spotygowac mod
 na Meszn<1. dla wielu 
osob wci<1Z malo znan<1 miejscowosc I Tomasz 
Wolff - (Syluacje). -11. II Dz. Zach. - 2006. 
ill 252. s. 18 


62. Szczyrk KOWALSKA Dorota: Ku- 
rart swoj widz y ogromny czy wyborcom 
w Szczyrku wystarcz& urny, czy potrzebne b
- 
d<1 tez ciupagi i sztachety? I Dorata Kowalska. 
(Spoleczetistwo, samorz&d). 11. II News- 
week Polska. - 2005, ill 35, s. 64-65 
Plany burrnistrza dot. rozbudowy centrum 
Szczyrku i sprzeciw radnych 


63. Szczyrk p:rzyjazny dla wszystkich : 
gdy goscijestwi
cej niz mieszkanc6w. - 11.// 
Kr. Besk. - 2006, ill 44, s. 9 
Imvestycje i plany roZ\Voju Szczyrku 


64. Wilamowice (okr
g) SZPOK Franci- 
szek K[arol]: Gmina Wilamowice I Franciszek 
K. Szpok. - (Nasz pi
kny powiat bielski). - 11. 
1/ EclIOJm." -2006, ill 169,s.13 


65. Wilkowice (okr
g) SZPOK FranCl- 
szek Karol: Gmina Wilkowice / FranClszek 
Karol Szpok - (N asz pi
kny powiat bielski). 
-11. II Echo Jaw. -2006, ill 17lt172, s. 16 


4, 'lATERaL Y BIOGRAFICZNE 


66, ELEKTRON1CZNY slownik biogra- 
ficzny SI<1ska CieszyIiskiego [Dol-ument elek- 
troniczny] / Ksi&l':nica CieszyIiska; Biblioteka 
Regionalna Karwina. - Dane tekstowe - [Kar- 
vina] Biblioteka Regionalna Karvina. cop. 
2006. - I dysk optyczny CD-ROM: 12 em 


67. FILIPKOWSKI P.: Elel1:roniczny 
Slownik Biograficzny SI<1ska CieszyIiskiego I P. 
Filipkowski II EchoJm.".-2005,ill 157,s.19
		

/Bibliografia_05-06_Page_018_0001.djvu

			18 


68. HOROWSKI Slawomir: Nasi w par- 
Lamencie: poczet podbeskidzkich posl6w i se- 
nator6w I Slawomir Horowski. - Portr. II Kr. 
Besk. - 2005, ill 42, s. 7 


69, KASPRZYKOWSKI Artur: Podbe- 
skidzkie martyrologium : by wi
zniowie obo- 
z6w przestali bye numerami I Artur Kasprzy- 
kowski II Kr. Besk. - 2006, ill 48. s. 8 
Dot. opracowania martyrologium mLeszkancow 
Podbeskidzia pomordowanych w czasie II wojny 
Swiatowej w formie slownika biograficznego przez 
Jerzego Klisl:al
 


70. KK: Mlodzi, zdolni, tw6rezy I kk. - 
(Kuitm:a) II rr Bielskll-Bialej. 2006, ill 16, 
s.9 
Sylwetki bielskich artystmv: Tomasza Szklane- 
go, Przemyslawa Lechow	
			

/Bibliografia_05-06_Page_019_0001.djvu

			19 


w czasach piastowskich 1290-1653) I Idzi Pa- 
nic II W: Sredniowiecze polskie i powszeclme 
T. 3 red. Idzi Panic, Jerzy Sperka. - Kato- 
wice : Wydawnictwo US. - (Frace N aukowe 
Uniwersytetu Shtskiego w Katowicach, ISSN 
0208-6336; ill 2283). - 2004. - S. 230-262 
'" 


84. Cwikowski Wieslaw: Kolekcjoner 
animator I Wieslaw Cwikowski 
 rozm. Joan- 
na Grzeszek. - (Sylwetki). - 11. II Biel. Spatk 
- 2006, ill 4, s. 28-30 


85. D
browski Jerzy BLASIAK Anna: 
Radio choeby ze smietnika I Anna Blasiak. - 
11. II Ga::;. Czechaw. 2005, ill 15, 80 9-10 
Kolekcjoner radiowych odbiomik6w lampo- 
w)'m 


86. Dro.idzik Wiktor CZULAK Mieczy- 
slaw: Drozdzik Wiktor: (1901-1975) sierzant 
Wojska Polskiego, uczestnik bitwypolsko-bol- 
szewiclaej w 1920 roku, dzialacz gospodarczy 
I oprac. Mieczyslaw Czulak. - 11., portr. il Na- 
s::;a Gmina Porqbka. - 2005, ill 14, s. 17 


87. Droidi J6zef (AK): Lista smierci po 
roku : trzykrotnie wi
cej nazwisk! I (ak). - 11 
II Kr. Besk. - 2005, ill 45, s. 2 
Inicjator hvorzenia list)' pomordowanych pod- 
czas II "WOjny Swiatowej mieszkaric6w Podbe
- 
dzia 


88. Droid.i J6zef KASPRZYKOWSKJ 
Artur: Zalobn) spis pana Jozefa . ocalie pa- 
mi
e 0 podbeskidzkich ofiarach hitlerowskich 
obozow... I Artur Kasprzykowski. - 11. II Gaie 
Nied::. - 2005, ill 46, dodo Biel.-ZyU"., s. IV-V 


89. DudekMiroslawGS: "Ktoratujejed- 
no z.ycie,jakby smat calyratowal" I gs - 11. II 
EchaJaU". - 2006, ill 169. s. ll-12 


90. Fedyszyn Stanislaw KK: Pulkownik 
Fedyszyn nie z.yje I kk. - 11. II JT' BielsJm-Bia- 
lej. - 2006, ill 16, 80 2 
Organizator lotnictwa na Podbeskidziu 


91. Gacek Anatol: Dorosle marzerua 
w skali ha-zero I Anatol Gacek. - (Sylwetki). 
- 11. II Biel. Spatk. - 2006, ill 3,80 20-21 


92. Galuszka Piotr BRATEKKarol: "Oca- 
lie od zapomnienia" I Karol Bratek. - Portr. II 
Nar-a Gmina Porqbka. - 2006, ill 17, 80 24 


93. GI
bowski GA,SIOREK Kazimierz: 
Wlasciciele dworu Czamieckiego I Kazimierz 
G
iorek I I Nar-a Gmina Porqbka. - 2006, ill 
17, s. 11 


94. Glowmska Danuta: Czlomek rodzi 
si
 dla slmby I Danuta Glowinska; rozm. Anna 
Korab. 11. II Zr6dJo - 2006, ill 35, dodo Zr6dJo 
Diece=ji Biel.-ZyU"., Kill-IV 


95. Kamii1ska Elwira 1..."1JZNIK Grazy- 
na: Dama z pi
knego zamku I Grazyna Kui- 
nik. - (Ristoria). - 11. I Dz. Zach. - 2006. ill 
65,8024 


96. Konik Karol LUKASZUK Miroslaw: 
Z Wehnnachtu do Maczka : wojenne losy Ka- 
rola Konika I Miroslaw Lukaszuk. - (Wokol 
nas). 11. Ii Dz. Zach. 2005, ill 228, dodo 
Bielsko-Biala, ill 39, s. 4 


97. Kozik Martyna BLASIAK Anna: 
170 centymetrow pi
kna I Anna Blasiak. - 11. 
llGa::;. Czechow.-2006.ill 15.s.15 


98. Kubica Aleksander WOLFF Tomasz: 
Bardzo bystry chlopak . szesnastoletni Olek 
Kubica ma w kieszeni indeks wyzszej uczel- 
ni na trzy lata przed matuI1t! I Tomasz Wolff 
- (Z z.ycia wzi
te). - 11. II Dz. Zach. - 2005, 
ill234,s.17 


99. Manterys Janusz TRZECIAK Maria: 
Bez tej wiedzy czlowiek jest niepemy I Maria 
Trzeciak. - (Ristoria). - II. II JT' Bielskll-Bialej. 
- 2006, ill I, s. 16, 17 


100. Mentel Emil CZULAK 
slaw: Podpulkownik Emil Mente] 


Mieczy- 
zoJnierz
		

/Bibliografia_05-06_Page_020_0001.djvu

			20 


Polskich Sil ZbroJnych na Zachodzie / oprac 
Mieczyslaw Czulak. - Portr. /, Nas::;a GlIlinl1 
Porqbka. - 2006, ill 18, s. 13 


101. MizeraAntoni HOROWSKI Slawo- 
mir: Podhalailczyk z Dziedzic: zamiast olim- 
piady walka z broni& W fyku I Slawomir Ho- 
rowski - 11. II Kr. Besk - 2006, nr 15, s. 20 


102. Otwieja Jakub GORNA Magdale- 
na: Matema1yk pIzyszlosci / Magdalena G6r- 
na. - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2005, nr 145, dod 
Bielsko-Biala, s. 2 


103. Pien
zek Eugeniusz BUBIN Stani- 
slaw: Kul--ulbt do wolnosci / Stanislaw Bumn 
- (W czoraj i dzis). - 11. / / Dz. Zach. - 2006, ill 
115, s. 11 


104. Saint-Genois d'Anneaucourt No- 
riz Johann Nepomuk (hrabia) ROIK Jadwi- 
ga: Sylwetka zalozyciela uzdromska Jaworze 
i meeo ciekawostek 0 jego potomkach I spisala 
J ad"Wiga Roil. - 11., portr. / / Echo Jm.". - 2006, 
nr 171/172, s. 7-10 


105. Saint-Genois d'Anneaucourt No- 
riz Johann Nepomuk (hrabia) ROIK J[ adwi- 
ga]: Z z.ycianiegdysiejszych wlascicieli Jawo- 
rza I oprac. J. Roik. - 11. II Echo Jm.". - 2006, 
ill 165, So 13-14 


106. Sanak Ignacy KUCYBALA Kata- 
rzyna: Wypelnilem 1ylko zolnierski obowi&- 
zek.. I Kata:rzyna Kucybala. - (Miasto). - 
11., portr. II JI Bielskll-Bialej. - 2006, ill 17, 
s.12 


107. Siemienik Wiktor KOZLOWSKA 
Iwona: Smier6 zagl&dala w oczy I Iwona Ko- 
zlowska - 11., portr. II Ga=. Czechow. - 2005, 
illI4,s.15 


108. Skoczylas Wladyslaw WLADY- 
SLAW Skoczylas: honoroW)' obywatel grui- 
ny Kozy. - 11. II Kozimlaskie Jliad. - 2006, ill 
5, So 3 


109. Sulkowski Jan Nepomucen NIE- 
UWAZNY Andrzej Jana Sulkowskiego na- 
pole01iskie przypadki I Andrzej NieuwaZ:nY. - 
(Bielsko-Biala - miasto i ludzie). - 11., portr. II 
Albwiq Jlieki. 2006, ill 12, s. 32-35 


110. Swigoi1 Piotr PIETRZYK Rafal: 
Prel--ursor polskiej motolotni I Rafal Pietrzyk. 
-11. II Ga::;. Czechow. - 2005. ill 17. So ll-12 


111. Wawak Jan CZULAK Mieczyslaw: 
Porucznik Jan Wawak zolnierz Polskich Sil 
Zbrojnych na Zachodzie J Mieczyslaw Czu- 
lak. - Portr. II Nar-a GlIlinl1 Porqbka. - 2006, 
illI7,s.25 


112. Wdowczyk Zygmunt KACHEL Ja- 
cek: Ostatni tygrys z Buchenwaldu I Jacek Ka- 
chel - (Ludzkie losy). - 11. II JI Bielskll-Bia- 
lej. -2006. ill L So 22 


113. Widach Kazimierz BLASIAK An- 
na: W swiecie e1ykiet I Anna Blasiak. - 11. II 
Ga::;. CzeLhow. - 2005, ill 3, s. 9, 10 


114. Widach Kazimierz LUKASZUK 
Miroslaw: Canaletto na zapa1kach I Miroslaw 
Lukaszuk. - (Pasje) - 11 /I Dz. Zach. - 2006, 
ill53,s.19 


115. Wojtyla LUKASZUK Muoslaw: 
Z Czailca rodem : autobus w)'Pelniony Woj- 
tylami pojechal na pogrzeb nestora rodu I Mi- 
roslaw Lukaszuk. - (Wspomnierua). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 82, dod. Bielsko-Biala, 
illI4,s.3 


116. Zaj
czek Edward HOROWSKI 
Slawomir: Bielski narodowiec I Slawomir Ho- 
rowski. - 11. II Kr. Besk. - 2005, ill 44, s. 15 
Dzialacz politycmy przeffivojennego Bielska 


Flmne Henryk Bartek zoh. paz 415: Lopalka 
J6=ef zoh. paz 406,- 1IliJJlhmrft (rcxb1K1J =00. paz 
732 ,- Saint-Genois d:.umemlCoIl11 (rOd) zoh. paz 
31- ,- Saint-Genois d'..umeullcoIl11 E17Is/ Filip zoh. 
paz 105
		

/Bibliografia_05-06_Page_021_0001.djvu

			II. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE 


1, J\IAPY, KARTOGR.\FIA 


Ampy zob. paz 361 


2, GEOLOGIA 


117. LUKASZUK Miroslaw: Kamie- 
ni juz rue wykopi<1 : jest szansa na snvOI"zenie 
z kamieruolomu kolejnej atrakcji Podbeski- 
dzia / Miroslaw Lukaszuk. - (Bliskie strony) 
- 11. !I Dz. Zach. - 2006, nr 193, s. 9 
Dot. kamieniolmm w Kozach 


118. MORYC Wladyslaw: Rozw6j badati 
utwor6w miocenu w Karpatach Zachodnich na 
obszarze Bielsko-Krak6w I Wladyslaw Mo- 
ryc. - Streszcz. w j
z. ang. - Bibliogr. II Geo- 
logla.-2005.z.1.s.5-73 


119. PIZNAL E1zbieta: Lupienie gory : 
co si
 dzieje na Skrzycznem? / E1zbieta Piznal 
- 11. if Kr. Besk. - 2005, ill 36, s. 6 
Dot. nielegalnej ekspIoal:3gi kamienia oraz 
szk6d dla ja
 i tras na zboczach gory 


120. TOJvlASZCZYK Maciej: Zaleznosc 
mi
dzy kierunkami korytarzy jaskiiL pseudo- 
krasowych a sp
kaniami ciosowymi w NE 
cz
sci Beskidu Slilskiego (Karpaty zewn
trz- 
ne) / Maciej Tomaszczyk. - Streszcz. w j
z 
ang. - Bibliogr. II Prz. Geol. - 2005, ill 2, s 
168-174 


3, HYDROLOGIA, KLlM".\TOLOGIA, 
METEOROLOGIA 


121. CHUDY Lukasz: Hydrow
ze1 bes- 
kidzki I Lukasz Chudy. - Cz. 1-2 II Ga::;. Obs. 
IMGrr. - 2005" ill 3" s. 15-20: ill 4" s. 20-25 


122. (EP): Wysyp zbiornikow : ekolodzy 
maj&zastrzezenia I (ep) II Kr. Besk. - 2005, ill 
20, s.1O 
"Program malej retencji wodn
 dla "WOjew6dz- 
hva slll
ego" 


123. HOROWSKI Slawomir: Pora na za- 
por
 : wodna rewolucja w Jaworzu I Slawomir 
Horowski II Kr. Besk. - 2005, ill 18, s. 4 
Dot. plan6w budowy zapory"WOdnej w Jaworzu 


124. LIPSKI Czeslaw: Zniszczeniakoryta 
potoku Wielka Puszcza poni.zej zapory na sku- 
tel katastrofalnego deszczu I Czeslaw Lipski, 
Ryszard Kostuch, Marek Ryczek. - Streszcz. 
wj
z. ang. IIInfrastniktllra i Ekologia Terenow 
rriejskich. - 2006, ill 3, [cz.] 2, s. 103-112 


125. LUKASZUK J\lfuoslaw: Gorilco pod 
stopami . bye moze juz wkrotce tennalne Zro- 
dla zasi1& baseny I Miroslaw Lukaszuk. - 11. 
II Dz. Zach. - 2006. ill 216. dad. Bielsko-Bia- 
la, ill 37, s.1 


126. LUKASZUK Miroslaw: Zapora jest 
juz gotowa : kiedy n
wi
kszy al"Wen w na-
		

/Bibliografia_05-06_Page_022_0001.djvu

			22 


szym regionie b
dzie dOSTwm-y dla tllIyst6w? 
/ tvIi:roslaw Lukaszuk. - (Wydarzenia). - 11. II 
Dz. Zach. - 2006, ill 122, dodo Bielsko-Biala, 
rrr 21, s. 3 
Dot. wyremontowanej korony zapory ad stro- 
ny Zabrzega 


127. LUKASZUK Miroslaw. Zazdrosz- 
CZ& Slowacji : baseny z wod<1 termalnil szan- 
S<1 na rozw6j miejscowosci I J\lIi:roslaw Luka- 
szuk. - (Region). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 
272,s.9 
Plan)' wykorzysl:ania irodel terrnalnych w Ja- 
worzu 


128. MACHER Alina: Pow6di w Wiel- 
kiej Puszczy / Alina Macher. - U. II A/oj Po- 
wia!. - 2005, ill 7, s. 7 
Przyczyny, straty i szactmki w Z\VillZku z pmvo- 
dzule w mi
scowoSci \Vielka Puszcza 


129. crvlAP): Zatrzymame tarla? : Dolina 
Wapienicy - za wysokie progi / (map). - 11. /I 
Kr. Besk. - 2005, nr 46, s. 10 
Prog na potdill Barbara w Wapienicy 


130. NYCZ Marek: Solidnajak piramidy 
: 70 1at temu oddano do uzy11"ll zapor y na Sole 
w POf<1bce / Marek Nycz. - (Sytuacje). - 11. /I 
Dz. Zach. - 2006, ill 292, s. 20 


131. PLUZEK Marcin: Staruszka po lif- 
tingu : zapora w Por&bce nigdy nie zawiodla 
I Marcin PlnZel. - 11. II Kr. Besk. - 2005, ill 
19,s. 7 
Remont zaporywodnej w Por
bce 


132. PLUZEK Marcin: Waly mog& ru- 
nilc : remont umocnieil brzegowych Bialej - 
zagrozony I Marek Prnzek. - 11. II Kr. Besk. - 
2005, ill 45, s. 7 
Dot. regulacji koryta rzeki Biala w Biel
-Biah:j 


133. SZKLARCZYK Tadeusz: Ocena 
mozliwosci eksploatacyjnych wod z utwo- 
rov. dewonskich w rejonie Cieszyn-Ustron- 
Bielsko-Biala I Tadeusz Szklarczyk, Andrzej 


Szczepanski. - Streszcz. w j
z. ang. II Geolo- 
gos. - 2006, 1. 10, s. 285-292 
l\Iaterialy z II konferencji naukmv
 "Modelmva- 
nie przeplywu"W6d podziemnych", Poznari-C'i
efJ. 


134. WOLFF Tomasz: Z	
			

/Bibliografia_05-06_Page_023_0001.djvu

			"-' 


masz Dygala]. - Blelsko-Biala "Pascal", 
2005. - 542 s. . il. ; 20 CIll. - (Przewodnik 
Pascala, Polska). - Indeks. - ISBN 83-7304- 
-386-1 


140. BRATEK Karol: Na przyszhl rzeczy 
pami&tk
... I Karol Bratek. - II 1/ Nor-a GlIli- 
no Porqbka - 2006, ill 19, s. 28 
Wzg6rze Wruek w Kobiernicach 


141. BYDLINSKI Wojciech: G6rale do 
gora1i na ,,goralach'. relacja z inauguracji 
szlaku rowerowego Beskidy- Tatry ze Szczyr- 
ku do Zakopanego 25-27.08.2006 I Wojciech 
Bydlitiski. - 11. II Ga::;. S=c.yr. - 2006, ill 5, 
s. 28-29 


142. CHROMIK Radoslaw: Rowerem po 
gminie I Radoslaw Chromik. - II II Ga::;. Cze- 
chow.-2006.mI4.s.17 
Dot. miejsc na rowerowe wycieczki w gminie 
Czechowice-Dziedzlce 


143, CZERWINSKI Jan. Beskid Ma- 
ly, Beskid Makowski z plecakiem I Jan Czer- 
witiski. - Krakow: BezdroZa. 2005. - 76 s. . 
fat., mapy, wykr. kolor. ; 18 CIll. (Beskidy dla 
W
drowc6w; 7). - Tyt. seriig1.: Seriaz Fal&.- 
Indeks. -ISBN 83-89676-55-9 


144, CZERWINSKI Jan: Be,ktd SI
,1:i 
z plecakiem I Jan Czerwinski. - Krakow: Bez- 
droza, 2005. - 122 s. : fot. kolor., mapy, pI., 
rys. ; 18 CIll. - (Beskidy dla W
drowc6w; 9) 
- Seria gL Seria z Fal&. - Indeks. - ISBN 83- 
-89676-45-1 


145. CZYZEWSKi Marcin: Szyndziel- 
nia poza Naturil : inwestycje narciarskie b
d<1 
jednak moZliwe I Marcin Czyzewski. - (Wy- 
darzenia) II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 203, dod 
Bielsko-Biala, s. 5 


146. (DK): Klopot na dWbch k6lkach 
(dk). -11. II Ga:;. Besk. - 2006,m 16, s. 6 
Dot. rower6w i drag rowerowych w Biel
- 
-Bial
 


147. (EP): Koniec rowerow? : zamiesza- 
niewbielskim PTTKI (ep) II Kr. Besk. - 2005, 
illI0,s.9 
RoZ\VillZ3Ilie Kola Thrystyki Rowerowo-Pie- 
szej Pegaz przy biel!flm oddziale PTTK 


148. FURTAK Ewa: Na beskidzkich szla- 
kach : wokol Szczyrku i Bielska- Bialej I Ewa 
Furtak.. Agnieszka Zakrzewska. - 11., mapa 
II Ga::;. JT)vor. - 2005. ill 138. dod. frakaCje 
w Polsce, s. 10-11 
Walory turystycme gmin powiatu biel
ego 


149. GORSKIE fascynacje harmonij- 
ne rozwi&zania przestrzenne i nieskrywany re- 
spekt wobec otaczaj&cej go przyrody dobrze 
Swiadcz& 0 inwestorze otwartego niedawno 
hotelu SPA Jawor. - (Ladny projekt). - 11. II 
Hotelarz - 2006, ill 2, s. 44-47 
Hotel SPA Jawor w Jaworm 


150. HOROWSKI Slawomir: POWIot 
Sahary? : plany narciarskiej potygi I Slawo- 
mir Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 2006, ill 36, 
s.1I 
Szyndzielnia 


151. (HOS): Kawaz nurkiem : nadzapo- 
r<1 w Wapienicy I (hos). - 11. II Kr. Besk. - 2006, 
ill38,s 10 
Dot domku nad zapor<1 w Bielsku-Bial
 Wa- 
pienicy 


152, JACK: Be,kidzka 1zba Tlll)"tyki 
dziala juz od 10 lat I JacK. - 11. II W Bielskll- 
-Bialej. - 2006, ill 7, s. 8 


153. JOKIEL Bernard: Walory geogra- 
ficzno-historyczne Beskidow Zachodnich 
w granicach wojew6dztwa slilskiego I Ber- 
nard Jokiel ; Stowarzyszenie OSwiatowc6w 
Polskich. Og6lnopolskie Centrum Doskona- 
lenia Nauczycieli Geografii w Toruniu. Ogol- 
nopolskie Centrum Doskonalenia N auczycieli 
Historii w Toruniu. - Torun Stowarzysze- 
nie OSwiatowc6w Polskich. Oddzial, 2006. - 
86 s., [4] s. tabi. kolor. : il; 21 CIll. - Tyt. okl.:
		

/Bibliografia_05-06_Page_024_0001.djvu

			,
 


Walory geograficzno-historyczne Beskidow 
Zachodnich w granicach G6rnego Slilska. - 
[SBN 83-7352-[39-9 


154, JUSZCZYK Hemyk: 0 drogach, ale 
tych dla rower6w : rozmowa z [...] I Heruyk 
Juszczyk; roZill. Katarzyna Kucybala. - (Mia- 
sto). - 11. II JI Bielskll-Bialej - 2006, ill 20, 
s.8 
Drogi rmverowe i piesze szlaki turystyczne 
w Bielsku-Bial
 


155. KAPLON Jerzy: Zarys historii Od- 
dzialu PTT w Bielsl"ll-Bialej / Jerzy Kaplan. - 
Streszcz. w j
z. ang. niem 'I Jlierchy. - 2005, 
s. [3[-[58 


156. KK: Wsp61ne gory, wsp61ne impre- 
zy turystyczne I kk. - (lIIiasto) II rr Bielskll- 
-Bialej. - 2006, nr 10. s. 7 
WspOlpraca Biel
ego Oddzialu PTTK z cze- 
skimi i slowackirrll ocganizagarm turystyczll)'TIlI 


157. KRAJOBRAZY pmviatu bielskiego 
- Bydgoszcz : Serigraph; Bielsko-Biala : Sta- 
rostwo Powiatowe, 2006. - 40 s. : i1. ; 31 CIll. - 
[SBN 83-92250[-2-5 


158. 1..."1JCYBALA Katarzyna: Relaks 
nad zapor<1 w Wapienicy I Katarzyna Kucyba- 
la. - (fyIiasto). - 11. II JI Bielskll-Bialej. -2005_ 
ill 24, s.10 
Krzywa Chata nad zapor
 w Bielsku-BialeJ 
Wapienicy 


159, KUCYBALA KablIZ)'na: Swi
lo- 
walo bielskie PTTK I Katarzyna Kucybala. - 
(Miasto). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2005, ill 
14,s. 9 
75-lecie istnienia 


160, (LUCYK): Try,kaJ
c)' sz1ak : Ble1- 
sko-Biala niczym Wiedeil moze slYDilc z ton- 
'ann I (LUCYK). - (WydaIzenia). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 133, dodo Bielsko-Biala, ill 
23, s. 3 
Prcpozycja stworzenia w miesae szlaku fontann 


161. (LU): \Vind<1 blizej do poszl:o- 
dowanych w gorach : besbdzcy ratownicy 
maj<1 nowy sprz
t I (LU). - (Blisbe strony). 
- 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 180, dodo Be- 
skidy, s. 3 
Podr
czna vrinda - nabytek ratownik6w g6r- 

ch ze Szczyrku 


162. LUKASZUK l'VIi:roslaw: D
bovriec 
z krzeselkarm : narciarze b
d<1 miee pozytek 
z gar na obrzezach miasta I Miroslaw Luka- 
szuk. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2005, ill 180, dod. Beskidy, s. 3 
Plany iIIWest:YC)
ine w sferze turystyki biel
ch 
wladz 


163. LUKASZUK 1Ii:roslaw Kozub- 
nil: na sprzedaz : czy VilTOc<1 dobre czasy dla 
slaVilIlego o:irodl:a wypoczym:owego? I Mi- 
roslawLukaszul:. -(\Vydarzenia). -11. II Dz. 
Zach. - 2005. ill 35. dodo Bwlsko-Biala. ill 
6, s. 3 


164. LUKASZUK Miroslaw. Na razie 
sciezki : mozemy si
 nie doczekac zagl6wek 
na Jeziorze Goczalkowickim { Miroslaw Lu- 
kaszuk. - (Bliskie strony). 11. II Dz. Zach. 
2005, ill 236, dod. Beskidy, s. 4 
Udostwnianie jeziora turystmI w Zabrzegu 


165. LUKASZUK 1h:roslaw: Narclarze 
na Saharze (za rok) : pomysly na zagospo- 
darowanie stokow ol:alajqcych Bielsl:o-Bia- 
1<1 I 1Ii:roslaw Lul:aszul:. - (Blisl:ie strony). 
- 11. il Dz. Zach. - 2005, ill 301, dodo Beski- 
dy,s.5 


166. LUKASZUK fyIi:roslaw: Podci
te 
skrzydla Pegaza: jak PTTK pozbylo si
 grupy 
turystyki rowerowej I TvIi:roslaw Lukaszuk. - 
(WydaIzenia) -11 II Dz. Zach. - 2005, ill 53, 
dodo Bielsko-Biala_ ill 9_ s. 3 


167, MACHER A[lina]: Jubi1eusz Be- 
,kidzkiej 1zby Tmy,(yki I A. Macher. - 11. II 
A/oj Powiat. - 2006, ill 3, s. 12 
10 latBITwBiel
-Bialej
		

/Bibliografia_05-06_Page_025_0001.djvu

			"-' 


168. (MAP): Bufet w Dolinie : czynny 
przez calyrok / (map). - 11. il Kr. Besk. - 2005, 
rrr 43, s. 9 
Dot. domku przy zaporze w Dolinie Wapienicy 


169. (MAP): Koniec waSni Stefanka 
wraca do miasta / (map). - U. /I Kr. Besk. - 
2006, nr 12, s. 5 
Schroni
o na Stefance - rozstrzyglll
cle spo- 
III 0 dzierz
 


170. (MAP): Kozubnik - real-tywacja? : 
coraz blizej celu / (map) II Kr. Besk. - 2005, 
rrr 25, s. 8 
Dot. reaktywacji OW w Kozubniku 


171. Cr..-IAP): Pomniki techniki : powsta- 
je now)' szlak tllIystyczny I (map). - 11. /I Kr. 
Besk. - 2005, ill 43, s. 9 
Dot. szlaku zabytkOw technikt "WOJewodztwa 
slllSkiego, w t)'TIl bielskich: mvorca PKP i Muzeum 
Techniki WlokieIlllicz
 


172. (MAP): Warownia wychodzi z cie- 
ilia turystyczna atrakcja w Kobiernicach 
(map). -11. II K, Besk. - 2006, ill 28, s. 28 
Ruiny zamku Wolekw Kobiemicad1 jako atrak. 
cja turystycma 


173. MIKA Miroslaw: Tmystyka a prze- 
litany srodowiska przyrodniczego Beski- 
du Slilskiego I Miroslaw Mika. - Krakow: 
Instytllt Geografii i Gospodarki Przestrzen- 
nej Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2004. - 
228 s. . il. , 24 em. - Bibliogr. - ISBN 83- 
-88424-38-6 


174. MIROCRA Monika: Bielsko-Bia- 
la oezami gimnazja1istek I Monika Miroeha. 
Aleksand:ra Gucwa ; Ksi&Zniea Beskidzka 
w Bie1sku-Bmlej. - Bielsko-Biala: Ksi&Zniea 
Beskidzka. 2005.-31 s.: 11.: 21 CIll. - Wspol- 
wyd. z : Pokaz
 Ci moje miasto... : przewodnik 
po Bie1sku-Bialej dla dzieci I Swietliea Srodo- 
wiskowa nn. Dzieci
tka Jezus. - Opr. w kie- 
runl"ll przeciwstawnym. - Bibliogr. 


175, (MK): PITK wy,tHrtowail (mk). 
11. II Ga::.. Czechow. - 2006, nr 3, s. 14 
Czechowicki Oddzial PTTK 


176. ORLOWICZ Mieczyslaw: l1ustrowa- 
ny przewodnik po Galic)	
			

/Bibliografia_05-06_Page_026_0001.djvu

			26 


182. PLUZEK Marcin: Harcerze chc& si
 
odwolac : s&d nad Stefanbt / Marcin Prnzek. - 
11. II Kr. Besk. - 2005, ill 26, s. 8 


183. PLUZEK Marcin: S&d 0 Stefan- 
k
 : czy ratuszowi ucla si
 wykopac harcerzy 
! Marcin PinZel. - 11. II Kr. Besk. - 2005, ill 
16, s. 10 
Dot. schrom
 Stefanka na KozleJ G6rze 


184. PLUZEK Marcin: Tajemniczy szlak 
: kolej& przez Karpaty / Marcin Prnzek. - 11. II 
Kr. Besk. - 2005, nr 39, s. 7 
Dot. Turystycznego Szlaku Kol
owego przez 
Katpat y , przebiegaj&cego takZe przez Podbe
dzie 
iBiel
o 


185. POLAK Jerzy: Przewodnik po 
Bielsl:u-Bialej I Jerzy Polal:. - \Vyd. 3 uzup., 
dodr. - Bielsl:o-Biala : Tow8rzystwo 1Wo- 
Snil:6w Zienu Bielsl:o-Bialsbej. 2004. - 
184 S., [20] s. tabl. : il. ; 20 em. -ISBN 83- 
902079-0-7 


186, POSKIER Edward: ,,20 1at Hote- 
Lu Magma Orms w Bielsku-Bialej!" (hote1 
i inicjatywy z k1as
n : potrOjny jubileusz! I 
Edward Poskier. - 11. /I Kurier Biel. - 2005, 
rrr 10, s. 4 


187, POSKIER Edward: Klub W)'soko- 
g6rski w Bie1sku-Bmlej : (uczy, bawi, hartuje) 
/ Edward Poskier. - 11. II .KlIrier Biel. - 2005, 
m8,s.4 


188. POSKlER Edward: Mal)' WiedeIi 
czyli Bielsko-Biala na weekend I Edward Po- 
skier. - (Spotkanie z...). - 11. ,/ Biel. Spotk. - 
2005, nr 3, s. 10-11 


189, POW1AT bIelskt / [aut. zdj. Barba- 
raAdamek i in. ; tekst Jaroslaw Jesionka. Ewa 
K:romczyk]. - Bydgoszcz : Serigraph; Biel- 
sko-Biala Starostwo Powiatowe, 2005. - 
48 s. , il kolor. ; 31 CIll. - Tekst r6wnol. pol., 
ang., mem. -ISBN 83-918611-1-2 


190. PROCAJLOTomasz: Beskidynaro- 
werze / Tomasz Proc
lo, rvWosz K
dracki. - 
Bielsko-Biala: "pascal", 2004. - 136 s., [6] k. 
map z1oz. : il ; 20 CIll. - (Przewodnik dlaAk- 
t)'wD)'eh). 1udeks. ISBN 83-7304-302-0 
'" 


191, RYBALTOWSK1 Marciu: Walo- 
ry turystyczne regionu bielskiego / Marcin 
Rybaltowski, A1icja Szajnowska-Wysocka II 
Zesz. Nauk. Besk. rrsnln'S. - 2004, ill 3, t. 2, 
s. 83-92 


'" 


'" 


192, SAMBORSKA-MOCHA Ks)'IUena: 
Sciezki dydal'1}'czno-przyrodnicze skarbniC& 
wiedzy 0 regionie / Ksymena Samborska-Mo- 
cha IIW: Zagadnienia spoleczne : wychowanie 
regionalne, opieka socjalna. pomoc psycholo- 
giczna : praca zbiorowa I pod red. Dionizjusza 
Czubali i Grzegorza Grzybka. - Bielsko-Bia- 
la : Wydawnictwo ATH, 2005. - 320 s. : il. 
 
24 CIll. - (Oswiatai Kultura na Podbeskidziu; 
t. 2). -ISBN 83-89086-23-9 


193. SEMIK Teresa: Ballada hotelowa : 
a mialo bye tak pi
knie I Teresa Semik. (Re- 
gion). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 65, s. 10 
Dot. hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku 


194, SIKORSKA-WOLAK 1zabe1a: Po- 
pularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu 
ijej znaczenie w rozwoju turystyki: (na przy- 
k1adzie Beskidu Slilskiego) I Izabella Sikor- 
ska-Wolak /I Probl. nlT)'St. Hot. - 2002, z. 2, 
s.17-23 


'" 


195. SIODLAK Jerzy: Brakuje etat6w : 
beskidzcy goprowcy przygoto"WUj& si
 do zi- 
my: rozmowaz [...], naczelnikiem Grupy Be- 
skidzkiej GOPR I Jerzy Siodlak : rozm. To- 
masz Wolff - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 250, dodo Beskidy, s. 4 


196. SIODLAK Jerzy. Interweniujemy 
coraz CZ
SC1e:J : w ratownictwie g6rskim po-
		

/Bibliografia_05-06_Page_027_0001.djvu

			27 


trzebnychjest wiele zmlan: rozmowa z [...], 
naczelnikiem Grupy Beskidzkiej GOPR I Je- 
rzy Siodlak ; rozm. Tomasz Wolff - (Woko] 
nas). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 59, dad. Biel- 
sko-Biala, ill 10, s. 5 


197. SKA: Cyklisci wszystkich kr
ow 
hlczcie si
! I ska. - (Tmystyka) - 11 II Biel. 
Spotk. - 2006. ill L s. 14-15 
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistow w Biel- 
sku-Bialej - nawillZ3fiie komaktow z cyklistmlll 
slowackimi 


198. SKLADOWSK1 Pawel: Sahara nad 
miastem { Pawe! Skladowski. - (Komentarze) 
- 11. II Biel. Spatk. 2005, ill 3, s. 24-25 
Dot. niezagospodarowanego stoku Szyndzielni 


199, SZOLTYSEK Marek: Gorny SI
,k: 
przewodnik po regionie I Marek Szoltysek. - 
Bielsko-Biala: ..,Pascal". 2005. -313 s.: fals.. 
fot. (w tym kolor.), mapy, porn. ; 21 em. - Za- 
wiera maly slownik gwary sLtskiej. - Indeks 
-ISBN 83-7304-461-2 


200. SZPOK Franciszek Karol: Spacer- 
kiem na Blatn.i& I Franciszek Karol Szpok. 
11. I, EchaJaw -2004,nr 152,s. 10 
Schroni
o gorskie na Blatni
 


201, SCIEZKA DydaJdyczna 1 : Przysta- 
nek I - ,.,Palac" ; Przystanek 2 - ,.Uhca Pilla- 
cowa"; Przystanek 3 - "Kosciol Ewangelicki" 
; ptzystanek 4 - "Goruszka" - (Sciezlci Dy- 
daktyczne Jaworza : Zabytkowy Park Zdrojo- 
wy im. Jozefa Pilsudskiego). - 11. II Echo Jaw 
- 2005, ill 154, s. 8-9; nr 155, s. 14-15 


202, SCIEZKA Dyda1.1yczna 11 Przy- 
stanek I - Kosciol katolicki ; ptzystanek 2 - 
,1II11ytiska KltlIa"; ptzystanek 3 - Dolny folwark 
; Przy'bnek 4 - ,,Amfiteatr" ; Przystanek 5 - 
,,zamczysko" : Enklawa parkowa ..sanatonum 
Dzieci
ce". - (Sciezki Dydal..tyczne Jaworza : 
Zabytkowy Park Zdrojowy im. Jozefa Pils:nd- 
skiego).-I1. il Echo Jmr. -2005, ill 156,s. lO- 
11 ; ill 157, s. 12-13; ill 158, s. 12-13 


203. THEN Wanda: Centrum jak z ob- 
razka : pi
kniej& gminy powiatu bielskiego I 
Wanda Then. - (Wokol nas). - 11. II Dz. Zach. - 
2006, ill 139, dod. Bielsko-Biala, ill 24, s. 4 
Plany zagospodarowania Zespolu Palacowo- 
-Parkowego w Kozach 


204. TURYSTYKA zrownowazona na 
obszarze Beskidow Zachodnich studium 
uwarunkowan i barier rozwoju / red. nauk. 
Jadwlga Warszynska; PolskaAkademia Na- 
uk. Instytut Gospodarki Smowcami Mmeral- 
nymi i Energi&. Zaklad Sozologii. - Krakow 
: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surow- 
cami Mineralnymi i Energi& PAN, 2006. - 
248 s., [22] s. tabi. kolor. : il. ; 24 em + dysk 
optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. -ISBN 83- 
-89174-49-9 


205. (WAC): Skrzyczne - gora narcrarzy 
/ (wac). - (OSr"odla narciarskie). - 11./1 Rnport 
Sl. - 2006, ill 12, s. 14-15 


206, WASZTYL Bogdan: Jaka pi
kna ru- 
ma.. I Bogdan Wasz1yI. - (Pi&tek). - 11. I I Dz. 
Pol. - 2006, ill 94, s. 24 
Kombnik 


207. WOLFF Tomasz: Na Babi& Gory 
z GPS . beskidzcy goprowcy stale si
 szkol& 
i przynosi to coraz lepsze rezultaty I Tomasz 
Wolff - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2005, ill 214, dod. Beskidy, s. 4 
Ratownicy Grupy Be
dzki
 GOPR wygra- 
Ii Og6lnopol
e Zawody w Ratownimvie GOC!flm 
w Szczelincu 


208. WOLFF Tomasz: Nowa wlasnosc, 
nowa nadzieja? I Tomasz Wolff - (Region). 
11. II Dz. Zach. - 2006, ill 65, s. II 
Hotele w Be
dach 


209. WOLFF Tomasz: Ocalic od zapo- 
mruerua gospodarze ze Skrzycznego chc& 
odzyskac pami&tki I Tomasz Wolff - (Blislae 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 58, dad. 
Beskidy, s. 2
		

/Bibliografia_05-06_Page_028_0001.djvu

			28 


5, ROSLINNOSC, ZWIERZ]<;TA 


PamnjJkmveksi
giwptsow schrooi
naSkrzycz- 
oem w l\.Iuzeum Turystyki GOnkiej podBarani
 Gml 


210. WOLFF Tomasz: Pod Skrzycznem 
bez zmian : z zapowiadanej budowy dw6ch 
wyciifgoW krzeselkowych na razie nici / To- 
masz Wolff - (Bliskie strony) - 11. /1 Dz. 
Zach - 2005, ill 239, dodo Beskidy, s. 3 


211. (WOT): Magurka nad Bielslaem 
(WOT). - (Bliskie strony). - 11. II D=. Zach.- 
2005,nr32,dod.Bes
\;s. II 
l\Iagurka VIlilkowicka i schroni
o 


212, ZAKRZEWSKA Agnieszka: Cha- 
ta meeo krzywa, ale z klimatem odpocznij 
w Wapienicy / Agnieszka Zakrzewska. - (Mia- 
sto). - 11. /I Ga::;. rT)vor. - 2005, ill 252, dad 
Bielsko-Biala, s. 8 
Domek nad zapor
 czynny dla tur)'Stow 


213, ZAKRZEWSKAAgnieszka: Kozia Go- 
m bez harcerzy / Agnieszka Zakrzewska. - 11 II 
Ga::.. JJ)vor.-2C06,m61,dodBielsko-BiaIa.s.1 
Dot. schroni
 Stefanka i wyroku s
dowego 
niekorzystnego dla harcefZ) 


214. ZE Straconki pod Szyndzielni
. - (fu- 
Iystyka). -1L1/ Beskil(l'. -2005,m 3, s. 18-19 


215. ZEMLA MIChal: Wlzerunek mle:J- 
scowosci narciarskich Beskidu Slilskiego I Mi- 
chal Zemla. - Bibliogr. II Stud. nlT)'St. - 2005, 
ill 2, s. 65-81 


Tllrysf)1m.zob.poz 1041 


Biografie 


216. Grzywacz Marian KALUSKI Mar- 
cin: N a szlaku szczyscia / Marcin Kaluski - II 
II Ga::;. Czechow. - 2006, ill 5, s. 14-15 


217. Krygowski Wladyslaw Maria An- 
toni WOJCIK Wleslaw A: Wladyslaw Kry- 
gowski: (w stulecie urodzin) /Wieslaw A Woj- 
cik. - Portr. / / Ga=. G6rska. - 2006, ill I, s. 4 


a) Roslinnosc 


218. BALCERZAK Anna: Prz)'TOda Eu- 
roregionu Beskidy I [tekst Anna Balcerzak, 
Marcin Fiszer, Jacek Zachara]. - Bielsko-Bia- 
la: Stow8rzyszenie "Olsz6wka", 2006 - 80 s. 
: il ; 23 CIll. - Tekst r6wnol. pol. slowac. - 
ISBN 83-918676-4-1 


219. BALCERZAK Arum: Plzyrodnicze 
sciezki dydal-tyczne na terenie Komorowic 
Krakowskich w Bielsku-Bialej / [aut. Anna 
Balcerzak]. - Bielsko-Biala : Stowarzyszenie 
"Olsz6wka", [2006?]. 48 s., [16] s. tab!.: i!.; 
21 CIll. - (Przy:roda Bielska-Bialej). - Bibliogr. 
-ISBN 83-918676-3-3 


220. (MK): Ostojanatlllywsrod poll (ruk). 
- 11.11 Ga=. Czechow. -2005. m 25. s. 35 


221. SKLADOWSKI Pawel: Zruieruc 
rzeczywistosc I Pawe1 Skladowski. - (Profile). 
-11. II Biel. Spotk.-2006,m2, s. 12-14 
Park Rosl:a w Bielsku-Bial
 


222, TOKARSKA-GUZ1K Barbara: Ro- 
slinni najezdicy : we florze G6mego Slilska I 
Barbara Tokarska-Guzik. - 11. II Pr=yr. G6me- 
goSlqska. -2005_m41_ s. 4-5 
G3tunki roslin obcego pochodzenia m.in. w re- 
jonie Biel
-Bialei 


223. WOJTASINSKI Krzysztof Starusz- 
kowie I Krzysztof Wojtasitiski. - 11. II Ga::;. 
G6rska. - 2005, ill 2, s. II 
600-letni d&b w Grodicu i 800-letni cis w By- 
strej 


Roslillllosc zoh. pee. 255, 305 


Biografie 


224. Gol
biowski Teofil KK: Milosnik 
przy:rody i bankowiec I oprac. kk. - (Miasto). 
- 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2006, m 10, s. 7
		

/Bibliografia_05-06_Page_029_0001.djvu

			b) Zwierz
ta 


29 


225, (AB): Koty na pokaz I (ab). -11.,j 
Ga::;. Czechow. - 2005, ill 24, s. 8 
Pokaz kot6w rasowych w Domu Kultury Wal. 
cownia w Czechowicach-Dziedzicach 


226. (DARAF): Now)' azyl dla zwierz<'jt 
I (daraf). - (Fa]d)'). -11. II Goo. Besk. - 2006. 
ill lO,s.4 
Schroni
o dla Z\Vierz
 przy ul. Kazimierza 
Wielkiego w Bielsku-Bial
 


227. DAWIDZIUK Joanna: Ni to baran. 
ni to sarna: atrakcja dla turyst6w { Joanna Da- 
widziuk 11. II Ga::.. IT)vor. 2005, nr 186, 
dodo Bielsko-Biala, s. 2 
Kameruny IkrzyzOwka sarny i barana) atrak- 
cj	
			

/Bibliografia_05-06_Page_030_0001.djvu

			30 


6, OCHRONA SRODOWISKA 


241. (EP): Cisza w dolinie : cry w Wa- 
pienie)' powstanil kolejne rezerwaty? / (ep). - 
(Kronikai ekologia) II Kr. Besk. - 2005, nr35, 
s.1O 


242. (EP): Na pomoc bocianom : by rue 
bylo ptasich wypadk6w / (ep) / / Kr. Besk. - 
2005, nr 14, s. 8 
Akcja ochrony bocianich gniazd beskidzkiego 
okr
gu Ligi Ochrony Ptakow 


243. (EP): (Nie)czyste gory: grozba smo- 
gu nad Beskidami / (ep) / / Kr. Besk. - 2006, 
rrr 7, s. 10 
Dot. czystosci pmvietrza na Podbe
dziu 


244. FELIKSIK Edward: Zagrozenia kli- 
matyczne swierczyn beskidzkich / Edward Fe- 
l:iksik, Slawomir Wilczynski. - Streszcz. w j
z 
ang. - Bibliogr. /I Probl. Zagosp. Ziem G6rs. - 
2005,z.51,s.91-101 


245. FURTAK Ewa: Bozek, l-torego boi 
si
 PiS " Ewa Furtak. - (Roztomajty). - 11. /, 
Ga::.. JT)vor. 2006, nr 83, dodo Bielsko-Bia- 
la,s. 10-11 
Klub G
a i zakaz wizyt w szkole wydany przez 
biel
ch dzialaczy PiS 


246. FURTAK Ewa: Gaja na celownil.-u 
PiS / Ewa Furtak. - 11. // Ga::;. IT)vor. - 2006, 
ill 68, dod. Bielsko-Biala, s. I 


247. FURTAK Ewa: Kto pomoze 
Agnieszce? : sclrronisko dla koni wyprowadza 
si
 z Mi
dzyrzecza G6mego / Ewa Furtak. - 
(Z drngiej strony) // Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 
271, dod. Bielsko-Biala, s. 2 
Dot. ",chroni
 dla koni prowadzonego przez 
Agnieszk
 Zer
 


248. FURTAK Ewa: Magnolie juz prze- 
sadzone : nowa siedziba ekologow / Ewa Fur- 
tak. - (J\lIiasto). - 11. i/ Ga::.. IT)vor. - 2005, ill 
254, dod. Bielsko-Biala, s. 4 


Przeprowadzka klubu G
a z Bielska-Bial
 do 
Wilkowic i remont now
 siedziby 


249. FURTAK Ewa: Nie wpmcimy dro- 
gi do GOSciIlllej Doliny I Ewa Furtak. 11. II 
Ga::;. IT)vor - 2006, ill 146, dod. Bielsko-Bia- 
la,s. I 


250, FURTAK Ewa: Przytuli,ko dla ko- 
III : studentka ratuje zvvierz
ta / Ewa Furtak. - 
(Z drugiej strony). -11. II Ga:;. ITjvor. - 2006, 
ill 58, dod. Bielsko-Biala, s. 2 
Azyl dlakoni Agnieszki ZerywMi
dzyrzeczu 


251. BOROWSKI Slawomir: Narciarski 
raj czy skansen? : minister Srodowiska si
ga 
po Szyndzielni
 i D
bovviec / Slawomir Ho- 
rowski II Kr. Besk. - 2006, ill 12, s. 5 
Szyndzielnia i D
bowiec w Europej
ej Sieci 
Ekologiczn
 Natura 2000 


252. (HaS): przy:roda pod oclrron<1: Go- 
sciIllla Dolina. Zabiniec i drzewa-pomniki 
(hos). - 11.// Kr. Besk. - 2006, ill 27, s. 10 
Bielsko-Biala 


253. (HaS): Ucieczka czy wyprowadz- 
ka? : Gaja opuszcza bielsk& Bajk
 / (hos). - 11. 
// Kr. Besk. - 2006, ill 2, s. 4 
Dot. przeprowadzki Klubu Gaja do Wilkowic 


254. (HaS): Zespol po latach : 600 hek- 
tarow pod oclrron<1 / (hos). - 11. i' Kr. Besk. - 
2005, ill 5, s. 9 
Zgoda Rady Mi
ski
 na uhvorzenie zespolu 
przyrodniczo-kr
obrazowego CygafJ.
 Las 


255. KALUSKI Marcin: Bagienny cud 
natury / Marcin Kaluski. - 11. / / Ga::;. Czechow. 
-2005, ill 15, s. 16-17 
Rezerwat przyrody Rotuz, cz
sciowo na terenie 
gminy Czechowice-Dziedzice 


256. KALUSKI Marcin: Skarby Doliny I 
Marcm Kaluski. - 11. i/ Ga::;. Czechow. - 2005, 
ill20,s.20 
Dolina Wisly w gminie Czechowice-Dziedzice
		

/Bibliografia_05-06_Page_031_0001.djvu

			31 


257. 1..."1JCYBALA Katarzyna: Proste 
dzialania ekologiczne / Katarzyna Kucyba- 
la. - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2006, nr II, s 
10-11 
Fundaga Ekologicma Arka z Biel
-Bialej 


258. (LRK): Swi
to Drzewa po raz 
czwarty . swaim pomyslem beskidzcy ekolo- 
gmvie zarazili caht Polsk
 / (LRK). - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006. nr 207, dod 
Beskidy, s. 2 


259. LUKASZUK Miroslaw: Dolina Go- 
seirma lepiej clrroniona : powstal zespol przy- 
rodniczo-krajobrazowy / IvIimslaw Lukaszuk 
- (Bliskie strony). 11. II Dz. Zach. 2006, ill 
150,dod.Besk.

s.3 
Dot. uhvorzenia chrmionego obszaru Doliny 
GOScinnej 


260. (LUP): Beskidy w sieci : natura pod 
szczeg6lnym nadzorem / Oup) II Kr. Besk. - 
2006, nr 1, s. 4 
Be
dy: SIIlSki, Zywiecki i S
decki w1llczone 
do Europej
ej Sieci Ekologiczn
 Natura 2000 


261, (MAP): Kornee bajki.. WJ>pro- 
wadzka Gai z Bielska / (map). - U. II Kr. Besk 
-2005, m44, s. 3 
Przeprowadzka Klubu G
a do Wilkowic 


262. (MAP): Szansa Goscinnej dolina 
pod oclrronfi) I (map). - 11. II Kr. Besk. - 2006, 
ill21,s.8 
Powolanie Zespo1u Przyrodniczo-Krajobrazo- 
wego obejmuj
cego tereny GOScinnej Doliny 


263. PIATEK Lukasz: Polowania po- 
nad prawem? : miejska ,,knieja" w Bielsku- 
-Bialej I Lukasz Pi
tek /I Kr. Besk. - 2005, 
nr 11, s. 1, 5 
Dot. obwodu lowieckiego w Biel
-Bialej 


264. PIATEK Lukasz: wojewoda umywa 
rfi)ce : polowama ponad prawem? I Lukasz Pi&- 
tek II Kr. Besk. - 2005, ill 16, s. 8 
Dot. polmvaiJ. w Bielsku-Bial
 


265. PIZNAL E1zbieta: Sclrronisko - 
pIzytulisko : dla kot6w, kom, kaczek I E1zbie- 
ta Piznal. - II. II Kr. Besk. - 2006, ill 13, s. 10 
Przytuli
o Agnieszki Zery w Mi
dzyrzeczu 
GOCnym 


266. PIZNAL E1zbieta: Wlfi)ksza natura : 
Komisja Europejska wytknfi)la brnki I E1zbieta 
Piznal. - 11. II Kr. Besk. - 2006. ill 14. s. 12 
Starania 0 rozszerzenie obszarow chronionych 
projekrem Narum 2000 0 tereny Be
du l\.Ialego, 
SI

ego i Zywieckiego 


267. PRZYRODA wojew6dztwa biel- 
skiego : stan poznania, zagrozenia i oclrrona 
I pod red. Henryka KIamy, Andrzeja Wlocho- 
wicza i Jana Zamowca. - Bielsko-Biala : Wy- 
dawnictwo Politeclmiki L6dzkiej. Filia, 1996. 
- 224 s. : il ; 30 em. - (Zeszyty Naukowe I 
Politechnika L6dzka. Filia: ill 40) (lnzyniena 
Wl6kiennicza i Oclrrona Srodowiska: z. 12). - 
Streszcz. ang. przy ref - Bibhogr. 


'" 


268. (PSL): Energiaze slonea/ (psL). - (Ak- 
tualnos...--i). - 11 II Ga=. Besk. - 2006, ill 24, s. 6 
Laboratorium Fotowoltaiczne w Kozach 


269. ROZwOJ rynku dobr i using ekol0- 
gicznych w regionie sl
skim : praca zbiorowa 
I pod red. E1zbiety Lorek. - Katowice: Wy- 
dawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicz- 
nej im. Karola Adamieckiego, [2006?]. - 294 
S., [12] s. tab!. : il. ; 24 ern. - Bibliogr. -ISBN 
83-7246-014-0 


270. STAN Srodowiska w wojew6dztwie 
sl
skim w 2004 roku I [aut. Bozena Czermm- 
ska i inl - Katowice: Wojew6dzki In..<:pek- 
torat Ochrony Srodowiska : wojewoda SI
ski, 
2005. - 166 s. : il. ; 30 em - (Biblioteka Mo- 
nitoringu Srodowiska. ISSN 1731-9188). - Bi- 
bhogr. -ISBN 83-7217-262-5 


271. STAN srodowiska w wojewodz- 
!\vie sl
skim w 2005 roku [red. Lilia Szymail- 
ska-Kubicka. Anna Pillich]. - Katowice: Wo-
		

/Bibliografia_05-06_Page_032_0001.djvu

			32 


jewodzki Inspel-torat Ochmny Srodowiska 
Wojewoda Shlski. 2006. - 177 s. : il. ; 30 em 
- (Biblioteka Monitoringu Srodowiska. ISSN 
1731-9188). -Bibliogr. -ISBN 83-7217-297-8 


272. SZCZYGLOwSKI Przemyslaw: 
Modelling dispersion of air pollutants over the 
area of diversified relief based on the Calme1J 
Calpuff model / Przemyslaw Szczyglowski. 
Marian Mazur. - Streszcz. w j
z. pol. II Envlr. 
Prowe. Eng. - 2006, ill 4, s. 73-77 


273. WILCZEK Zbigniew: Rezerwatowa 
oclrrona lasow Beskidu Shtskiego / Zbigniew 
Wilczek. - Streszcz. w j
z. ang. - Bibliogr. /, 
Probl. Ekol. - 2005, ill 4, s. 211-215 


274. WOLFF Tomasz Mozna polowac 
w mieScie : wojewoda sl
ki Lechoslaw Jarz
b- 
ski rue zgodzil si
 na ograniczenie obwodow 10- 
wieckich / Tomasz wolff. - (Bliskie strony). - II 
II D=. Zach - 2005, ill 196, dodo Beskid); s. 3 
Biel
o-Bia1a 


275, (W01): SzI.-wal rehabilitowany 
pIzytulisko dla chorych rumak6w potrzebuje 
pomoC)' I (W01). - (Bliskie strony). - 11.;1 Dz. 
Zach. - 2006, ill 200, dodo Beskidy, s. 4 
Przytuli
o Agnieszki Zery w Mi
dzYlZeczu 
GOCnyrn 


276. WYSOCKA Justyna: Dzi
ki Gai ko- 
mom lzej : jubileusz walcz
cych ekolog6w I 
Justyna Wysocka. - 11. II Kr. Besk. - 2005. ill 
4,s.8 
DziaialnosC klubu GaJa -15-1ecie istmenia 


277. ZAWARTOSC manganu i zelaza 
w r6znych gatunkach grzyb6w na terenie po- 
ludniowej Polski I Janusz tvIiroslawski i in. 
Streszcz. w j
z. ang. - Bibliogr. II Probl. Ekol. 
- 2005, ill 6, s. 309-313 


Ochronasrodo....iskazob.poz 1-3. 1326. 1332. 
1358
		

/Bibliografia_05-06_Page_033_0001.djvu

			III. LUDNOSC 


278. (HOS): Podbeskidzie w stalj"tyce : 
namdziny, zgony, zambki... / (hos) / / Kr. Besk 
-2006,m2, s. 6 ;m6, s. 5 


279, KUCYBALA Katarz)'na: PIzyb)'wa 
malzeti..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_034_0001.djvu

			1, OPRACOW,.\NIA OGOLNE 


IV. HISTORIA 


282. BLACHURA Andrzej: Harcerze 
Hrobaczej L
 drnzyny harcerskie w Ko- 
zach w latach 1933-1959 / Andrzej Blachu- 
ra. - Kozy : Tow3Izystwo Milosnik6w Historii 
i Zabytk6w K6z. 2004? 


" 
Rec. l\IACHER Alina: 0 harcerstwie w Kozach 
I AlinaMamer. - (NmvoSci wydawnicze) IIltI6j Po- 
wiat. - 2005, nr 2, s. 11 


283. CZULAK Mieczyslaw: 70-1ecie za- 
porywodnej ,'por<1bka" / Mieczyslaw Czulak.- 
(Jubileusze). - 11. II Enl. 2:.\'..-. - 2006, s. 83-86 
Historia i wspolczesnosc zapory wodnej w Po- 
f<1 bce 


284. GORGOLEwSKI wojciech: Gro- 
dziska Gomego Shtska i Zagl
bia D<1brow- 
skiego z lotu ptaka / wojciech Gorgolewski, 
Eugeniusz Tomczak. - Katowice Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego G6mego Sl
ka 
[i in.], 1996. - 94 s. : il. ; 23 30 ern. - Teks! 
rovmol. pol., ang., mem. - Tyt. ok1.: Grodzi- 
ska z lotu ptaka. - Bibliogr. lndeks. - ISBN 
83-85871-05-5 
Zawiera: s. 2-1--25 : Biala; s. 26-27 Biel!'Eo-Biala 
" 


285. HORowSKI Slawomir: Beskidzkie 
tunele : legendy i fal-ty I Slawomir Horowski 
- 11. il Kr. Besk. - 2006, ill 16, s. 23 


Legendy dot. tuneli pod zamkami w Bielsku- 
-Bialej i Grodicu 


286. HORowSKI Slawomir: Bielskich 
trnmwaj6w czar: cesarski Wiedeil byl daleko 
w 1yle... I Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk. 
-2006, nr 26, s.17 
Historia biel
ch linii trnmwaJowych 1895- 
1970 


287. HORowSKI Slawomir: Bielskie 
place I Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 
2006,m 14,s.17 
Historia placOw: Chrobrego, Woj
 Polskiego 
i Wolnosci 


288. HORowSKI Slawomrr: Krzyze na 
pami&tk
 : historie z dawnych lat I Slawomir 
Horowski. - 11 'I Kr. Besk. - 2006, ill 15, s. 
16,17 
Historia krzyz)' na Trzech Lipkad1, 1\.Iikuszo- 
vrickich SzaiLcach, obok trzech lip powyz
 osiedla 
Zlote Lany, w centrum Leszczyn 


289, (HOS)" Grodzisko oZjje? / (hos). 
11. 'Kr. Besk. - 2005, ill 26, s. 33 
Plany promowania przeszlo"ici Biel
 zwi
a- 
ne z grodziskiem 


290. IMIELSKI Krzysztof Poltora wie- 
ku kolei na Shlsku Cieszynskim I Krzysz- 
tofImielski. - (Historia). - 11. II Kal. Ciesz. - 
2005, s. 49-56
		

/Bibliografia_05-06_Page_035_0001.djvu

			35 


291. JACK: Miejsca wlecznego spoczyn- 
ku / JacK. - (Historia). - 11. II Dz. Zach. - 
2005, nr 22, s. 9 
Historia bielskich anentaIZ)'(od::\'\.lll w.) 


292. KASPRZAK Dominik: Bielski€' 
schrony I Dominik Kasprzak. - 11. /I Kr. Besk 
- 2006, ill 32, s. 29 


293. KENIG Piotr: OdBaronavonSchwa- 
rza do Aquy SA. / Piotr Kenig. - (Historia).- 
II ',JT' Bielskll-Eialej. - 2005, ill IV, s. 17 
Historia wodoci
6ww Bielsku-Bial
 


294. KLISTALA Jerzy: Harcerstwo 
w miastach i powiatach Bielska i Bialej w la- 
tach 1925-1949: relacje, wspomnienia,zycio- 
rysy / Jerzy Klistala. - Bielsko-Biala : Klista- 
la Jerzy, 2005. - 383 s. : il. ; 24 em - Nazwa 
wydawcy w cop. - Bibliogr. lndeks. - ISBN 
83-916718-6-0 
Rec. (ZN): Historia z lilijlq : 0 dziadkach 00- 
cerzach I (m) /I Kr. Besk. - 2005, nr 26, dodo TV, 
s.I,2-1- 


295, KOSOwSKI Andrzej: Czy w Biel- 
sku piesni spiewaj&? / Andrzej Kosowski 
- 11. II Relacje Interpretacje. - 2006, ill 4, 
s. 18-20 
Historia Zycia muzycmego w Bielsku-Bial
 


296. KOZDON witold: Zelazna droga do 
smata : shtskiemu odcinkom dawnej cesar- 
skiej Kolei Polnocnej stukn
lo 150 lat " wi- 
told Kozdo:rl. - 11. II Glos Ziemi Ciesz. - 2005, 
rrr 51/52, s. 14 
Dot. odcinka z Bogumina do Dziedzic 


297. f..-IANTERYS Janusz: Si
gnijmy do 
Lamusa I Janusz Manterys. - (Historia). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej - 2006, ill I, s. 16, 17 
Historia regionu Biel
 i Bialej odczyt)Wana 
ze starych przesylek pocztowych 


298. PIATEK Lukasz: J81: to z nafuJ by- 
10? . na pocz
tku byl Vacuum... I Lukasz Pi&- 
tek II Kr. Besk. - 2005, ill 51/52, s. 23 


Historia rafineni w Czechowicach w latach 
1902-1945 


299. POLSKIE fortyfikacje w Bielsku- 
-Bialej I Dominik Kasprzaki in. - Bielsko-Biala 
: Wydzial Kultury i Sztuki Urz
du Miejskiego, 
2005. - 12 s. : il. kolor., mapy ; 21 em. - Opis 
wg ok!. - Bibliogr. -ISBN 83-60136-05-X 
Rec. WOJTASINSKI Krzysztof: Od schronu do 
schronu KrzysztofWOjtasinski. -IPrezentage). 
11.11 Beskidy. -2006, nr I, s. 22-23 


300. wILCZEK Michal Tomasz: Spol- 
ki akcyjne G6mego Shtska i Sl
ka Cieszyti- 
skiego i ichpapierywartosciowe: [do 1945 r.] 
I Michal Tomasz wilczek. Katomce: Wy- 
dawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karo- 
laAdamieckiego, cop. 2006. - 239 s. : il. ; 25 
em. - Bibliogr. lndeks - ISBN 83-7246-970-9 


Biografie 


301. Proszyk Jacek LUKASZUK Mi- 
roslaw: Niezwykle historie zza grobu I Miro- 
slaw Lukaszuk. - (Sytuacje). - 11 'I Dz. Zach. 
- 2006, nr 105, s. 11 


Historia poszczegolnych miejscowosci 


302. Bestwina BUBAK Zygmunt: Be- 
stwma : z dziej6w pogranicza shtsko-krakow- 
skiego I ZygrnuntBubak; [oprac. merytorycz- 
ne ired. Grzegorz Nievviadomy]. - Bestwina: 
Towarzysnvo Milosnikow Ziemi BestwiiLskiej 
. Urz&d Gminy, 2005. - 109 s., [8] s. tabi. . il. 
(w tym ko1or.) ; 21 em 


303. Biala HORowSKI Slawomir: Bial- 
ska rocznica : tajemnicze Swiatlo i kasa konfe- 
deratow I Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk. 
- 2006, nr 1, s. 15 
Historia Bial
 i piecwszego burrnistrza Balta- 
zaraDamka 


304. Bielowicko wn
CEK Celina: 
Z dziej6w Bielowicka I oprac. Celina wi
cek 
II Jasienica. - 2006, ill 4, s. 12
		

/Bibliografia_05-06_Page_036_0001.djvu

			36 


305. Bielsko-Biala JANOSZEKEwa: Ogro- 
dyzapomniane / Ewa Janoszek. - n.,pl- Bibliogr 
II Relacje /lderpretacje. - 2006, nr 4, s. 26-29 
Dot. dawnych ogrod6w i park6w w Biel
 
i Bial
 od::\."\.'w. 


306. Bielsko-Biala KOSTA Raul An- 
drzej- Bielsko-Siala - charakterystyka miasta 
pod wzgl
dem historycznym. spolecznym, go- 
spodarczym i ekonomicznym / Raul A. Kosta. 
Sabina Kurpanik II Biel.-Bial. Smd. Europ. - 
2006, nr 1, s. 7-19 


307. Bielsko-Biala POLAK Jerzy: 80- 
gactwo historii { Jerzy Polak; roZill. Mariusz 
Rzymek. - II II Nied::iela. - 2006, ill 38, dod 
No Podbesk., s. II 


30B. Bielsko-Biala POLAK Jerzy: Z dzie- 
j6w Bielska-Bialej / Jerzy Polak. - (Bielsko- 
-Biala - miasto i ludzie). - IL mapa II Albwlq 
Wield. - 2006, ill 12, s. 13-19 


309. Bielsko-Biala Stare Bielsko (HOS): 
Pogatiskie slady : tajemnice Starego Bielska / 
(hos). -11. II K, Besk. - 2005, ill 19, s. 12 
Historia wzg6rza 'fizy Lipki i grodziska w Sta- 
f)lllBiel
 


310. Bystra KOLARCZYK Jad"Wiga: 
Bystra wczoraj i dzis I Jad"Wiga Kolarczyk. - 
Bielsko-Biala : Logos Agnieszka Korzec-Bie- 
sik ; Bystra : staraniem Towarzysnva PIzyja- 
ciol Bystrej, 2005. - 56 s. : il. (gl. kolor.) ; 25 
ern. - Bibliogr. -ISBN 83-910995-8-X 
Rec.l\.IACHERA[lina]: Bystra "WCzoraj i dzist 
A. Marner IIltI6j Powia!. - 2006, nr 3, s. 11 


311. Bystra KOLARCZYK Jadwiga: Za- 
rys monografii Bystrej Jad"Wiga Kolarczyk 
- Bystra Towarzystwo PIzyjaciol Bystrej, 
2006. - 91 s., [8J s. tab!. : il : 21 ern. - Nazwa 
aut. na okl. - Bibhogr. 


312. Czaniec Gl\SIOREK Kazimierz: Po- 
wstanie "Wioski CZarllec I Kazimierz Cfctsiorek II 
Nas::;a GlIlinl1 Porqbka. - 2005, ill 14, s. 15 


313. Jasienica KUBACZKA Joanna: 700 
lat Jasienicy : kronika dziejow Kosciola Kato- 
lickiego w Jasienicy na tie niel.-torych wyda- 
rzen do1ycz
cych calej miejscowosci i s
sied- 
nich parafii do roku 2000 I Joarma Kubaczka. 
- Krakow: Wydawnictwo Ksi
zy Sercanow 
DEHON, 2005. - 328 S., [60] s. tab!. il. 
(w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 23 em - Bi- 
bliogr. -ISBN 83-89433-55-9 
Rec. HARENCZYK Maria: Spotkanie autor- 

e w Gminnej Bibliotece Publiczn
 w JaSlenicy I 
Mana HarefJ.czyk II Jasienica.-2005, nr 11, s.17 


314. Jaworze HORowSKI Slawomir: 
Osada. zamek, uzmo"Wisko : dawno temu w Ja- 
worzu I Slawomir Horowski - 11. 'Kr. Besk. 
2006, ill 30, s. 17 


315. Jaworze JANIK Ryszard. Z"Wi&zki 
Jaworza z Pszczyn
 I Ryszard Janik. - (Histo- 
ria). - 11. II ZWlOSIlOl EWl1ng. - 2006. ill 19. s. 9 


316. Jaworze ROIK Jadwiga: Cmemar- 
ne tajemnice . z przeszlosci Jaworza I Jadwi- 
ga Roik. - (Historia). - Tab. II Enl. Ciesz. - 
2006, s. 41-46 
Dot. powstarua samodzieln
 parafii w Jaworzu 
w1848r. 


317. Jaworze ROIK Jadwiga: Histo- 
na pewnej widokowki I Jadwiga Roik. - 11. II 
Echo Jm.". - 2006. nr 168, s. 8-10 
Historia pocztowki wyslanej z Jaworza do Ba- 
den pod VIliedniem w 1908 r., zawieraj
cej "kawa- 
lek" historii Jaworza 


318. Jaworze ROIK Jad"Wiga: Niezwykle 
odwiedziny, czyli ,,po nitce do kl
bka" I Ja- 
dwiga Roik - 11. II Echo Jm.". - 2005, ill 11, 
s. 9-11 
Odtwarzanie historii Jaworza za pomoq mate- 
rialOw gromadzonych w bibliotece gminn
 i przez 
mteszkanc6w oraz wlZ)1a potmtk6w rod6w La- 
szawskich i Saint-Genois 


319. Mazancowice HALAS Jan. Dzieje 
Mazatico"Wic : w stulecie kosciola parafiaInego
		

/Bibliografia_05-06_Page_037_0001.djvu

			37 


pw. sw. Marii Magdaleny / Jan Halas. - Ma- 
zarlcowice : Parafia RZYillskokatolicka pw. sw 
Marii Magdaleny, 2001. - 224 s. : il.; 24 em 
'" 


320. Straconka HORowSKI Slawomir: 
Dawno temu w Straconce I Slawomir Horow- 
ski. - 11./1 Kr. Besk. - 2006, nr 49, s. ]7 


321. Szczyrk PRZEwODNIK AIlllO Do- 
mini 1951. - 11. II Ga::;. S=c\'r. - 2005, ill 1/2, 
s.36 
Fragment prze\Vodnika"Beskid Slll
, Zywiec- 
ki i l\Ial)?' z 1951 f. Z zamieszczonymi tam haslami 
Szcz)'lk i Salmopol 


322. Szczyrk ZAKRZEwSKA Agniesz- 
ka: Beskidzki kumrt w barwach sepii : niety- 
powa wystawa I Agnieszka Zakrzewska. - II 
II Ga=. IT)vor. - 2006. ill 7. dad. Bielsko-Bia- 
la,s. 5 
Dot. zdjet mi
eczka z pocz. XX w. wisz
cych 
w cukiemi Bagatela w Szcz)'lku 


323. Wilamowice FILIP E1zbieta Tere- 
sa: Flamandowie z Wilamowic : (stan badari) 
/ E1zbieta Teresa Filip. Streszcz. w jez. ang 
II Biel.-Bial. Sum. AI'e. - 2005, [t.] 4, s. 146- 
198 


324. WilamowiceTOllIASIEwICZ Jam- 
slaw: Potomkmvie Wandal6w? I Jaroslaw To- 
masiewicz II Slqsk. - 2004, m 10, s. 55-57 


Bie/
Bialazob. paz 5 


2, ARCHEOLOGIA 


325. CHORl\Zy Boguslaw: Sprawoz- 
danie z badati wykopaliskowych przeprowa- 
dzonych na rynku w Bielsku w L997 mku I 
Boguslaw ChonlZ)'. - Streszcz. w j
z. ang. II 
Biel.-Bial. Sum Ahe. - 2005, [t.] 4, s. 59-75 


326. CHORl\Zy Boguslaw. Sprawoz- 
danie z sondazowych badati wykopalisko- 


wych na stanowisku "Jaworze-Zamczysko"nr 
12 w 1999 mku I Boguslaw Chor
z:y, Bozena 
ChoTIlz:y. - Streszcz. w j
z. ang. II Biel.-Bial. 
Sum Ahe. - 2005, [t.] 4, s. 94-105 


327, CHOR1\ZY Bogus1aw: Wyniki nad- 
zorn archeologicznego przeprowadzonego 
w obr
bie kamienicy Piwowarska L w Biel- 
sku-Bialej w 2000 roku I Boguslaw Chor
z:y, 
Wieslaw Kus. - Streszcz. w j
z. ang. II Biel.- 
-Bial. Sum. Ahe. - 2005, [t.] 4, s. 50-58 


328. CHORl\Zy Bozena: Sprawozdanie 
z badarl wykopaliskowych przeprowadzonych 
w rejonie ulicy Piwowarskiej w Bielsku-Bia- 
lej w 2000 mku : (G16wna Bmma Miejska) I 
Bozena Chor
z:y, Boguslaw Chor
z:y, Wieslaw 
KoS. - Streszcz. w j
z. ang. II Biel.-Bial. Stud. 
Ah,o. - 2005, [t.] 4, s. 31-49 


329. CZyZEWSKI Marcin: Wodoci
- 
gi sprzed wiekow : kolejne odkrycie na ryn- 
ku " Marcin Czyzewski. - (Miasto). - 11. II 
Ga::;. IT)vor. - 2005, nr 211, dod. Bielsko- 
-Biala,s.5 
Znaleziska archeologiczne podczas moderniza- 
cji biel
ego rynku 


'" 


330. HORowSKI Slawomir: Amatorzy 
fajek. na bielskim Rynku. waga, gielda i.. I 
Slawomir Homwski. - 11. II Kr. Besk. - 2005. 
m36,s.3l 
Odkrycia archeologlczne podczas modemizacji 
bielskiego rynku 


331. HORowSKI Slawomir Na tropie 
przeszlosci : modernizacja sprzed... pol tysi&- 
ca lat! I Slawomir Homwski. - 11. II Kr. Besk. 
- 2006, nr 1, s. 7 
Rezultaty prac archeologicznych na biel!flm 
')'l1ku 


332. HORowSKl Slawomir: Odslania- 
ne reliktow : slady bielskiej przeszlosci I Sla- 
womir Borowski. - 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 
37, s. 11 
Rynekw Biel
-Bialej
		

/Bibliografia_05-06_Page_038_0001.djvu

			38 


333. (HOS): Pierwszy bielski ratusz? : ay- 
cheologiczne odkrycie na stammiejskim rynku 
I (hos). -11. II K, Besk. - 2005, ill 44, s. 25 


334. (HOS): Wzg6rze tajemnic : Jawo- 
rzatiskie historie I (hos) /1 Kr. Besk. - 2005, ill 
24, s. 14 
Osada SJI"zed 2,5 tysi
ca tat na -wzg6rzu l\.DyiL- 
ska KWa oraz odkrycia ardleologiczne na wzg6rm 
Zomczysko w Jaworm 


335, KOBlELA-GRYCZKA Malgorza- 
ta: Nasi W)j
mvi przodkowie z czasow... pa- 
Leolitu I Malgorzata Kobiela-Gryczka. - 11. Ii 
Echo Jaw. - 2005, ill 160, s. 19-20 
Odkrycia archeologicme w JIDNOfZU 


336, HTCYBALA KataIzyna: Rynek od- 
slania swoje tajemnice / Katarzyna Kucybala 
- (Fal.-!j'). -11. II rr Bielskll-Bialej. - 2005. ill 
17, s. 1.3 
Frace wykopali
owe w Biel
-Bialej 


337, HTCYBALA KataIzyna. Wiedza 
spod ziemi / Katarzyna Kucybala. - (Starowka) 
- 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2005, nr IV, s. 14 
Odkrycia ardleologiczne na plycie starego Ryn- 
ku wBiel
-Bialej 


338. LOREK Gabriela" Tajemnica miej- 
slaej wagi rozpocz
ly si
 wykopaliska na 
bielskiej starowce I Gabriela Lorek. - (Wspo- 
mruenia). - 11.// Dz. Zach. - 2005,m 181, dod 
Bielsko-Biala, m 31, So 1 


339. PLUZEK Marcin: T
emnice zam- 
ku na Wolln : dobre miejsce na lehj
 histo- 
rii I Marcin Pluzek. - 11. II Kr. Besk. - 2005, 
rrr 19, s. 34 
Histmazamku i obeme prace porzlldkowe na je- 
go terenie prowadzone przez czlonkOw oddzialu To- 
W3fzystwaMiloSnikOw Ziemi Zywiecki
 w POO:lbce 


3, mSTORIA DO 1918 R. 


340. CIENCIALA Krzysztof Bielsb 
Syjon - miejsce poSwi
cone Bogu I Krzysz- 


tofCienciala. - 11. II Biel. 5)jon. - 2006, m 4, 
So 3-4 
::\.\.1ll w. 


341. cwETLER Jacek: Najjasniejszy 
w Dziedzicach I Jacek Cwetler II Ga::;. Cze- 
chow.-2005,m 1,s.19 
Wizyta Franciszka Jozefa I m.in. w Krakmvie 
I przeJazd przez Dziedzice w 1880 r. 


342. HORowSKI Slawomir: Agorua 
dumnego rzerlllosla: po latach tlustych I Sla- 
womir Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 2005, m 
27, s.12 
Cech sukiennikOww Biel
 - historia 


343. HORowSKI Slawomir: Edukacja 
po stracerisku : trunkowi belfrzy i pustki w ka- 
sie I Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk. 
2006,m4Ls.17 
Historia szkolyw Straconce od XIXw. 


344. HORowSKI Slawomlf: Klotrua 
o wod y . konflikt Straconki z Biaht I Slawomir 
Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 2006, m 10, s. 15 
Budmvauj
cia vlOdypil:n
 wStracmcew 1901 r. 


345. HORowSKI Slawomir: Kosciol na 
Syjonie I Slawomir Horowski. - 11. /I Kr. Besk. 
-2006, m 40, s 17 
Historia terenu Biel
ego Syjonu i biel
ch 
ewangelikoww::\.\.TII i xrxw. 


346. HORowSKI Slawomir: (Nie)chcia- 
ny zelazny smok . poltora "Wieku bielskich ko- 
lei " Slawomir Horowski. - 11. I, Kr. Besk. 
2005, ill 24, s. 14 
Historia transportu kol
owego od 1855 r. 


347. HORowSKI Slawomir: Pierzeja 
z przeszlosci& : magistrat na bakier z prawem 
I Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 2005. 
mI7.s.9 
Dot. historii biel
ego rynku 


348. HORowSKI Slawomir: Strajk 
i krew : wyj&:l:kowa data w bielskiej historii I
		

/Bibliografia_05-06_Page_039_0001.djvu

			39 


Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 2005, 
rrr 16,s.14 
Protestypracowniczew XIX w. w Biel
-Bial
 


349. HORowSKI Slawomir: wielka wy- 
cinka w Szczyrku : pasterze, chciwy magnat 
i nazisci I Slawomir Horowski. - 11. / / Kr. Besk 
-2006,m9,s.15 
Rabunkowa gospodarka lesna w SzczyrKu 
w XIX w 


350. JAwORSKI Kazimierz: Parafie cie- 
szyIiskiego wikariatu genernlnego / Kazimierz 
Jaworski. - (Historia). - Tab '/ Enl. Ciesz. - 
2005, s. 57-59 
Spis parafii wchodz
cych w 
ad vrikariatu 
w1857r. 


351. KENIG Piotr Jak ewangelicy budo- 
wali szkoly - dokonczenie / Piotr Kenig. - II 
II Rej. - 2005. ill 2. s. 11 
Szkolnimvo ewangelickiewBielsku do 1914 f. 


352. KENIG Piotr: Sukno, p16tno, welna. 
Len: dzieje bielsko-bialskiego w16kiennictwa 
/ Piotr Kenig. - (Bielsko-Biala - miasto i lu- 
dzie). 11., portr. II AI6wiq Wield. 2006, ill 
12, s. 20-25 


353. KENIG Piotr Wodoclltg z fontann
 
: btelska inwes1ycja z 1895 roku / Piotr Kenig 
II Kr. Besk. - 2005. ill 21, s. 12 
Dot. uruchomienia w Bielsku sieci wodoci
- 
gowej 


354. KUBACZ Adam: Szko1nictwo na 
Sl
ku CieszyIiskim do konca A\:n w. I Adam 
Kubacz. - Streszcz. w j
z. niem. II 81. Kw. 
His!. Sobotka. - 2005, ill 2, s. 125-156 


355. KUBACZAdam: SzkolnictwonaS1<1- 
sku CieszyIiskim w pierwszEd poiowle A\:n w 
I Adam Kubacz. - Streszcz. w j
z. niem. 1181. 
Kw. HIs!. Sobotka. - 2005, ill 3, s. 295-315 


356. (NEr). Chlubne tradycje . historia 
bib1iotek pub1icznych prowadzonych przez 


wladze mieJskie sWga w Bielsku A\:nI wie- 
ku I (NET). -11. II Dz. Zach. - 2006, ill 4, dad. 
Beskidy, s. 2 
Historia bibliotekarstwa w Bielsku od 1 no do 
1808r. 


357. (NEr): Zasluga barona Rothschilda 
. podczas Festiwalu Miast Partnerskich zap1a- 
nowano obchody 150-1ecia pohlczenia Bie1- 
ska i DZIedzic ze swiatem I (NEr). - (Wyda- 
rzenia). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 134, dodo 
Bielsko-Biala, ill 23, s. 2 
Historia kolei biel
o-czechowickiej 


358. PAL YGAArtur: Tajemnicz)' Six1 I AI- 
tur Pa])'ga. (Rozlornajty). II. 11=. lI)1>or. 
2006, ill 274, dodo Bielsko-Biala, s. 16-17 
Dot. historii Bielska-Bial
 z czasmv Teodora 
Si:\1a oraz osoby Teodora Sixta 


359. PANIC Idzi: Przeghld najwaZ:mej- 
szych wydarzert z dziei6w ksi
stwa cieszyu- 
skiego w sredniowieczu i epoce wczesno no- 
wozy1nej II W: Panic Idzi. Stadia z dziej6w 
Skoczowa w czasach piastowskich I Idzi Pa- 
nic. - Skoczow : Biblos, 2005. - 223 s. : mapy 
; 24 ern. Bibliogr. ISBN 83-7332-246-9 


360. POLAK Jerzy: 110 1at temu ruszyly 
tramwaje.. I Jerzy Polak - 11. II Biel. Nlrier 
KOlIllOlikac.\jIlY. - 2006, ill 2, s. 4-6 
Historia tramwajOww Biel
-Bialej 


361. SZPOK Franciszek Karol: NaJstar- 
sze pasterskie i zb6jnickie mapy Sl<1ska Cie- 
szyIiskiego I Franciszek Karol Szpok. - 11 II 
Echo Jm.". -2006, ill 174, s. 5-7 


362. WOZNIAK Erwin: Sladami dzie- 
dzickich sokol6w I Erwin WoZniak. - (Hist0- 
ria). - 11. II Kal. Cies= - 2005, s 61-68 
Powstanie ZwillZku Pol
ch Towarzystw Gim- 
nastycznych SokOl w DZledZlcam - 100-lecle Ist- 
nienia 


363, ZAKOWICZ Aleksander: Fotografia 
tatrzaIiska do 1918 r. : Stanislaw Bizatiski,A"Wit
		

/Bibliografia_05-06_Page_040_0001.djvu

			40 


Szubert i nni... I Aleksander Zakowicz, Kazi- 
mierz G
ewski. - CZystochowa ; Kato"Wice : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Shlskiego ; Lwow 
: Centrum Eumpy, 2004. -143 s. : il.; 29 em + 
Suplement. Bibliogr. - ISBN 966-7022-49-8 
'" 


Historiudo 1918r. zob.poz 283, -32 


4, mSTORIA 1918-1939 R. 


364. CWETLER Jacek: Smierc i podatlci 
/ Jacek Cwetler. - 11. II Ga::;. Czechow. - 2005, 
rrr l,s.14 
\¥)jlllki z dokrnnent6w Urz
du Skarbowe- 
go w Bielsku z 1930 f. lista platnik6w podatkmv 
z 1929 f. z gminy Dziedzice 


365, cwETLER Jacek: Targi byd1
ce 
w Dziedzicach / Jacek Cwetler II Ga::;. Cze- 
chow. - 2005, ill 24. s. 23 
Regulamin funkcjonowania targow byd1ecych 


366. HORowSKI Slawomir: Clrrapka na 
Straconke : premier z Bestwiny i... I Slawomir 
Horowski II Kr. Besk. - 2005, ill 29, s. 12 
Antoni Paj
 i jego starnnia 0 przy1llczenie Stra- 
conki do Bialej 


367. HOROWSKI Slawomir: StraZac- 
ka wojna narodowa : Diczki kontra Matusiak 
/ Slawomir Horowski. - 11. /I Kr. Besk. - 2006. 
m46, s.17 
OchotniczaStraZPozamawBiel
wI.1918- 
1934 


368. LINERT Andrzej: Teatr w krygu 
"Ha-Szacharo" z kroniki zydowskich wy- 
stypow teatralnych w Bielsku-Bialej w latach 
miydzywojennych / Andrzej Linert - Bielsko- 
Biala 2004 
Rec. HESKA-k\VASNIEWICZ Krystyna: Ote- 
atrze z:ydO\iV!'Um w Blelsku I w Blalej / Krystyna 
He
-K"Wasnie\Viczll Sl
. -2005, nr 5, s. 76 


369, SZCZYPKA-Gw1AZDA Barba- 
ra: Nieznane oblicze sztuki polskiej : w krygu 


sztuki wojewodztwa shfskiego w dobie II Rze- 
czypospolitej I Barbara Szczypka-Gwiazda. - 
Katowice: SI
sk, 1996. - 170 s., [28] s. tab!. 
: il. ; 26 em. - Na s. przedtyt.: w krygu sztu- 
ki wojewodztwa sl
skiego 1922-1939. Bi- 
bliogr. - ISBN 83-85831-51-7 


'" 


370. TRZECIAK Jacek: Swiyto niepod- 
leglosci / Jacek Trzeciak. - (Fakty). - 11. 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, m 23, s. 1,2 
Wydarzeniaroku 1918 na terenie Bielska 


5, mSTORIA 1939-1945 R. 


371. cwETLER Jacek: Podobozy KL 
Auschwitz w Czechowicach I Jacek Cwetler // 
Ga::;. Czechow. - 2005, m 5, s. 19 


372. HORowSKI Slawomir: Segrega- 
cja... nieboszczykow! : narodowosciowa para- 
noja na bielskich ementarzach I Slawomir Ho- 
rowski. - 11. JI Kr. Besk. - 2006, m 16, s. 15 
SegregaqanarodmvoScimva w czasam okupacji 


373. HORowSKI Slawomir: Smvieci, 
wehnnacht i partyzanci : wojna pod Beskida- 
mi / Slawomir Horowski. - 11. /1 Kr. Besk. 
2006,m6, s.17 
Bitwa 0 Biel
o-Bialll w IUl)1ll1945 r. 


374. HORowSKI Slawomir: Zabiczdraj- 
c y ! : konfidentzeSporyszal SlawomirHorow- 
ski. -11.// Kr. Besk. -2006,m 3, s. 17 
Zasadzka gesl:apowc6wna czlonk6w T
nej Or- 
ganizacji NiepodlegloScimvej na bielskim mvorcu 
PKPw 1942 r. 


375. (HOS): Bielskie slady wojny : pol- 
skie bUIIkry, niemieckie zasieki / (hos). - 11. // 
Kr. Besk. - 2005, m 32, s 12 


376. JANIK Tadeusz: Epilog: wrzesieil 
1939 / Tadeusz Janik. - 11. // Ga::;. Czechow. - 
2005, ill 22, s. 18-19 
Wspomnienia Tadeusza Janika z wrzeSnia 
1939r.
		

/Bibliografia_05-06_Page_041_0001.djvu

			41 


377. JANIK Tadeusz: Wrzesniowy tryp- 
tyk I Tadeusz Janik. - Cz. 1-3. - 11. II Ga=. 
Czechow. - 2005, ill 18, s. 20-2] ; ill 19, s 
16-17; ill 20, s. 18-19 


378. JANIK Tadeusz: Zapomniana zdra- 
da I Tadeusz Janik. - 11. II Ga=. Czechow. - 
2005,ill4,s.16-17 
Udzial 10tnik6w z CzechOWlc-DZledzlC w bl- 
hvie 0 Angli
 


379. illRCZYK Krystyna: Dawaj czasy! 
I Krystyna Jurczyk. - 11. I I Ga::;. Czechow. - 
2005, ill 3, s. 16 
Wyzwolenie Czechowic-Dziedzic przez zolnie- 
rzy I Frontu Ukraitiskiego 


380. KACZJ\lIAREK Ryszard: Gorny 
Shtsk podczas II wojny 
towej mi
dzy 
utopi&niemieckiej wspolnotynarodowej arze- 
czywistosci& okupacji na terenach wcielonych 
do Trzeciej Rzeszy I Ryszard Kaczmarek. - 
Katowice Wydawmctwo Uniwersyretu SI&- 
skiego, 2006. - 504 s., [15] s. tabl., [1] k. tab1 
zloz.: il.; 24 CIll. -(Frace Naukowe Uniwersy- 
tetu SI&skiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 
, ill 2442). - Bibliogr. Indeks. Streszcz. ang., 
mem. - Spis tresci takze ang., niem. - ISBN 
83-226-1573-6 


381. LISTASnllerCl: podbeskidzlae ofiary 
obozow i wi
zieflhit1erowskich. - [Cz.] 1-4.- 
11. II Kr. Besk. - 2005, ill 46, s. ll-12 
 ill 47, 
s. ll-12; ill 48, s. 13-14; ill 49, s. ll-12 


382. LOREK Gabriela: Fotografie dymi&- 
ce wojn& I Gabriela Lorek. - (Wokol nas). - 11 
II Dz. Zach. - 2005, ill 257, dodo Bielsko-Bia- 
la, ill 44, s. 6 
Dot. zbioru zdj
c z 1939 r. b
d
cych w posia- 
daniu Tadeusza GOmego, wykonanych przez zol- 
nierza Wehrrnachtu w czasie przemarszu jego jed- 
nostkt przez Polsk
 we wrzesIlIu 1939 r. 


383. PAL YGA Artur: Kochanie, jad
 do 
Dachau . do zdj
cia zdj&1 czapk
, na l-torej, 
jak wszyscy esesmani z Totenkopf, mial trupi& 


czaszk
 i piszczele I Artur Palyga. - (Rozto- 
majty). - Portr. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 234, 
dodo Bielsko-Biala, s. 8-9 
RobertSierek-esesman (ur. wBiel
)w obo- 
zie Auschwitz 


Historia 193Q-IQ45 r. zoh. pee. 8lj 


6, NAJNOWSZAHISTORIA 
REGIONU 


384. (AK): Strajk w Muzeum : zdj
cia, 
dokumenty, pami&tki I (81:). -11 II K, Besk. - 
2006, ill 5, S. 6 
Wystawa poSwi
cona 25. rocmicy strajku gene- 
ralnego na Podbeskidziu 


385. (AK): Walka 0 niepodleglosc i... du- 
sze I (81:). - (Solidamosc). -11. II Dz. Zach. - 
2006, ill 262. s. 21 
Manifestacja podbe
dzkiej Solidamosci 11 li- 
stopada 1981 r. w Bielsku-Bial
 


386. (BAN). Umowa na malucha . pod- 
pisana przed 351aty I (ban). - 11. II Kr. Besk.- 
2006, ill 43, s. 11 
Historia produkcji fiata 126p w Biel
-Bialej 


387. BLAZYNSKI Leszek Zlota mlo- 
dziezjezdzilanamotorachpozeskoku. skocz- 
nie w Bystrej I Leszek Blazynski. - (Tam byl 
sport). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2005. ill 48. dodo 
Bielsko-Biala, s. 15 
Skocmie w Bystrej w I. 60. i 70. XX w. w By- 
,\rej SIOjSkiej 


388. CZERNIECKI Jacek: Gor&cy sier- 
piefl pod Beskidami postulaty, masowki, 
s:trajki... nie odpwcili I Jacek Czemiecki. - 11. 
II Dz. Zach. - 2005, ill 202, dodo Solidamosc, 
s XV111-XlX 
Wydarzenia w sierpniu 1980 r. w Bielsku-Biah:j 


389. DROGA do niepodleglosci : "Soli- 
darnosc" 1980-2005 I [koncepcjai red. Adam 
Borowski]. - Warszawa : Volumen : Komisja 
Krajowa NSZZ "Solidamosc", 2005. - 634
		

/Bibliografia_05-06_Page_042_0001.djvu

			42 


s. : il. ; 30 CIll. - Indeks. - ISBN 83-7233- 
-187-1 


390. GRAJEWSKIAndrzej: Misjana Pod- 
beskidziu : 25 lat temu podbeskidzka "Solidar- 
nose" wspiernna przez biskupow bronila spra- 
wiedliwosci... / Andrzej Grajewski. -11.I/Gaie 
Nied::. - 2006, ill 5, dod. Biel.-ZyU"., s. IV-V 


391. GRAJEWSKI Andrzej: WOJna z na- 
rodem na Podbeskidziu : czas zemsty, czas so- 
Lidamosci / Andrzej Gr
ewski. - 11. // Kr. Besk 
- 2006, ill 49, dod. Solid Podbesk., s. II-III 
Historia stanu wojennego w Biel
-Bial
 


392. HOROWSKI Slawomir: Agenci 
smierci : ,.,Radom", "Lawina" i "Korzen" / Sla- 
womir Horowski II Kr. Besk. - 2005, ill 6, s. 12 
Dzialania agentOw UB w Beskidach w walce 
zAK 


393. HOROWSKI Slawomu: Bielskie 
autobu..;:y : zwyci
Zyly z tramwajami... / Sla- 
womir Horowski. - 11. // Kr. Besk. - 2006, ill 
32, s. 15 


394. HOROWSKI Slawomir: Donosem 
w konkurencj
 : zawodowcy kontra amatorzy 
I Slawomir Horowski. - 11. // Kr. Besk. - 2006, 
or 44, s. 17 
Konftikt Teabu Pol
ego z Sekcj
 Dramatycz- 
n
Domu Kulturyw Bielsku zwan
r6wniez Teatrem 
Miejskim Miasta Bielska 


395. HOROWSKI Slawomir: Tworca te- 
czek: sekrety bielskiej SB I Slawomir Horow- 
ski // Kr. Besk. - 2005, ill 10, s. 5 
Tajni wspolpracownicy SB na Podbeskidziu 


396. JACK: Dla dobrej sprawy I JacK. - 
(Miasto) - 11. // JT'" Bielskll-Bialej - 2006, ill 
3, s. 7 
Wystawa z o
i 25-lecla str
ku generalnego 
na Podbeskidziu 


397, KAPRZYKOWSKI Artur: Bun1 
sprzed cwiercwiecza : zwyci
ski protest dwu- 


stu tysilt'Cy i Artur Kasprzykowski. - 11. / / Kr. 
Besk. - 2006, ill 5, s. 6 
Dot. strajkunaPodbeskidziu od26I 1981 r. 


398. KASPRZYKOWSK1Artur: Cwierc- 
wiecze Parow S. "Solidamosci" czas eU[0- 
rii, nadziei, walki - i zwyczajny czas sruzby... 
/ Artur Kasprzykowski. - 11. / / Goie Nied::. 
2005. ill 35. dod. Biel.-ZyU".. s. IV-V 


399, KAPRZYKOWSKI Artur: DZIW- 
na polsko-polska wojna ; PIzyszli z lomami ; 
Czamo od mundurow / oprac. Artur Kasprzy- 
kowski. - 11. d Kr. Besk. - 2006, ill 50, s. 6 
13 XII 1981 r. i stanwojennynaPodbeskidziu 


400, KASPRZYKOWSK1 Artur: GOl1Jc)' 
sierpien pod Beskidami : postuIaty, masowki, 
s:trajki... / Artur Kaprzykowski. - U. / / Kr. Besk. 
- 2006. ill 35. dod. Solid. Podbesk.. s. III 


401, KASPRZYKOWSKI Artur: Kres 
marzen 0 wolnosci : XA\: rocznica wprowa- 
dzenia stanu wojennego / Artur Kasprzykow- 
ski. - 11. // Gait Nied::. - 2006, ill 50, dod. 
Biel.-ZyU"., s. IV-V 


402. KENIG Henryk: Strajk od kuchni I 
Henryk Kenig ; rozm. Artur Kasprzykowski. - 
(Tak rodzila si
 podbeskidzka "Solidamose") 
// Kr. Besk. - 2006_ ill 4, s. 8 
Dot. gl. str
ku w ZPW Bewelana w 198U 
i 1981 r. 


403. KUCYBALA Katmzyna. Autobusy 
i tramwaje I Katmzyna Kucybala. - (Historia). 
- 11. // JT'" Bielskll-Bialej. - 2005, ill IV, s. 16 
Historia komunikacji tramwajowej w Bielsku- 
-Bial
 od 1895 r. 


404. KURPIERZ Tomasz: Lil.-widacja 
zgrupowania Narodowych Sil Zbrojnych Hen- 
ryka F1amego "Bartka" w 1946 roku - pr6ba 
rekonstrukcji dzialail aparatu bezpieczetistwa I 
Tomasz Kurpierz i/ Pamiee i Sprmf"iedliU"oie. 
- 2004, [ill] 1, s. 107-132 


'"
		

/Bibliografia_05-06_Page_043_0001.djvu

			43 


405. LOREK Gabriela: Czamo-bialakm- 
nika wydarzeil raku 1981 : wystawa z o
i 
25-Iecia strajku genernlnego na Podbeskidziu 
/ Gabriela Lorek. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006, ill 27, dodo Beskidy, s. 10 


406. LOREK Gabriela: Czlowiek z foto- 
grafii . J6zef Lopatka brnl udzial w s:tnYku ge- 
neralnym na Podbeskidziu sprzed cwierc wie- 
ku I Gabriela Lorek. - (Polecamy). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006, ill 29, dodo Bielsko-Biala, ill 5, 
s.6 


407. LUKASZUK Miroslaw: Ta sarna 
tragedia... : ponad 30 lat temu w wybuchu me- 
tanu zgin
lo 34 g6rnik6w Silesii I Miroslaw 
Lukaszuk - (Wok61 nas). - 11. /1 Dz. Zach. - 
2006, nr 280, dodo Bielsko-Biala, ill 48, s. 4 
Por6wnanie tragedii z podobn
 w kopalni Ha- 
lemba w 2006 f. 


408. MALOTA Boguslaw: Rozp
talo si
 
pieklo / Boguslaw Malota; rozm. Janusz Bar- 
giel. - (Tak rodzila si
 podbeskidzka "Solidar- 
nose') / / Kr. Besk. - 2006, ill I, s. 8 
Dot.gl. strajkuwFSMw 1980r. 


409. MK: Rondo na czesc NSZ? / opr[ ac.] 
mk - Portr. / / Ga::.. Czechow. - 2006, ill 11 
s.6 
Dot. oddzialu pod dow6dztwem Henryka Fla- 
megops. ..Bartek"w I. 1945-1947 


410. MRZYGLOD Dariusz: Drukowane 
wsparcie / Dariusz Mrzygl6d , rozm. Janusz 
Bargie1. - (Tak rodzila si
 podbeskidzka "Soli- 
damosc"). - 11. // Kr. Besk. - 2005, ill 46, s. 8 
Dot. studencko-drukarskiego wsparcia dla pod- 
be
dzkiej SolidamoSci 


411. PILARZ Kazimierz: Od nagany do 
strajku / Kazimierz Pilarz; rozm. Janusz Bar- 
gie1. - (Tak rodzila si
 podbeskidzka .$olidar- 
nose'). - II. // Kr. Besk. - 2006, ill 7, s. 8 


412. PRZEMYK Miroslaw: Cztery dni 
grozy / Miroslaw Przemyk. - 11. / / Ga::;. Cze- 
chow.-2006,ill 13,s.16-17 
Dot. pozaru w rafinerii 26 czerwca 1971 r. 


413. PUSTULKA \Vitold: Zapomniani bo- 
haterowie: w lutym 1981 roku w wojew6dztwie 
bielsklln zakonczyl si
pierwszys:tnYkpowszech- 
nyw naszym:knYu /\Vitold Pu..
. - (WczonY 
i dziS). - 11. II Dz. Zach - 2005. ill 41. s. 13 


414. SEMIK Teresa: UbeckamistyfikaCJa 
: katowicki IPN szuka na Opolszczyinie sla- 
dow ludob6jshva na zomierzach konspiracyj- 
nego Podbeskidzia / Teresa Semik. - (Z archi- 
worn). 11. // Dz. Zach 2005, ill 255, s. 10 
Egzekucje partyzant6w z Podbeskidzia (w t)m 
oddzialu "Bartka") w 1946 i 1947 r. 


415. WALCZAK Roman: Jak stan
ly au- 
tobusy... / Roman Walczak. - (Tak rodzila sw 
podbeskidzka "SolidamosC'''). - 11. II Kr. Besk. 
-2005, ill 37, s. 8 
Solidamosc na Podbe
dziu - wspomnienia 
autora 


416. WOITASINSKI Krzysztof Pami
ci 
ofiar / KrzysztofWojtasiriski. - (Turystyka). 
11. // Beskidy. - 2005, ill 3, s. 10 


417. ZIELINSKI AndrzE:]: Samoch6d dla 
potrzeb rolnictwa opracowany w Bielsku Bia- 
lei / Andrzej ZieliiLski. - Streszcz. w j
z. ang. 
/ 4nalecta. - 2005, z. 1/2, s. 309-329 


418. ZUBEK Maciej: Obroncy "Wi
znia 
sornienia / Maciej Zubek, Janusz Hailderek ; 
rozm. Janusz Bargiel - (Tak rodzila si
 pod- 
beskidzka "Solidamosc"). - 11. /! Kr. Besk. - 
2005, ill 44, s. 8 
Dot. proces6wpolitycznych dzialaczy"Solidar- 
nOSci" 


Na)IIQws::a hlstona reglollll zoh. pee. 1335
		

/Bibliografia_05-06_Page_044_0001.djvu

			1, ZAGADNIENIA OGOLNE 


v. ETNOGRAFIA 


419, DANEL Robert: Slownik bohaterOw 
podait i legend ShIska Cieszynskiego I Robert 
Danel. - CiesZYIl : BibliotekaMiejska, 2006. - 47 
s.: i1; 24 em. -lndek..')'. -ISBN 83-915660-7-2 


420. (R.E): Pi
kno i bogactwo regionu I 
(R.P., J.2:.). - II. II Ga::;. Czechow. - 2005, ill 
8, s.12 
Dot. programu "Kultura ludmva i narodowa na- 
szego regionu" realizowanego w oddzialach przed- 
szkolnych przy ZS w Ligocie 


421, MALICKI Longin: ZaI)" kultUI)' rna- 
terialnej gorali shtskich ; Material)' do kultury 
spolecznej g6rali sl
kich / Langin Malicki. - 
KatowIce: Muzeum Shtskie, 2004. -175 s., [8] 
s. tabl. kolor. : il. 
 24 CIll. - Przedr. prac L. Ma- 
Lickiego wykonano na pod..
. publ. Wydawnic- 
twa Muzeum Sl
skiego w Katowicach. Dziall, 
T. 6, Katowice 1936 oraz ,..Prace i Material)' Et- 
nograficzne"t. 6, Lublin 1947. - Streszcz. fr.- 
Bibliogr. -ISBN 83-87455-82-2 


422, M1CHERDZ1NSK1 Zbigniew: ,,1 ty 
mozesz zostac artys"h!" / Zbigniew Micher- 
dzinski. - (Duze wydarzeniai male). - n.11 81. 
Kwart. .KlIIt. - 2005, nr 18, s. 6-8 
Projekt ,,1 ty mozesz zostac arrysnf' realizowa- 
ny przez bielski ROK we wspoIp-acy z partnerami 
slowackimi 


423, PACH-SZNEPKAKatllZyna: Na,zla- 
kach tradygi : przewodnik k.<::i
owy i inteme- 
tow)' / [teksty Katarz)'na Pach-Sznepka, MaIM 
Fiszer, MalgorzataSlonka]. - Bielsko-Biala : Re- 
giona1ny OSrodek KultlU:Y, 2005. - 94 s. : il. ko- 
lor.: 22 CIll. - Tek..
r6wnol. pol., slowac. - Tek..
 
CZltSc. ang., slowac. - ISBN 83-917490-1-0 
Rec. THEN Wanda: Szlaki tradycji : prze\Vod- 
nik po polsko-slowackim pogranicm I Wanda Then. 
- (Bliskie strony) /I D::.. Zach. - 2005, nr 131, dodo 
Beskidy, s. 10 


424. REGIONALIZM, folklor, wychowa- 
nie : praca zbiorowa I pod red. Dionizjiusza [!] 
Czubali i Grzegorza GIzybka. - Bielsko-Biala 
. Wydawllictwo Akademii Techniczno-Huma- 
IUstycznej. 2004. - 180 s. : 24 CIll. - COsmata 
i Kultura na Podbeskidziu : 1. I). - ISBN 83- 
89086-42-5 


'" 


'" 


425, WOJTOWICZ Ewa: B)'ly zapu..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_045_0001.djvu

			45 


dziejai wiara: [-wiersze] I Jan Crume! II Echo 
Jm.". -2006,nr 176, s. 5-6 


427. DROZDZ Anna: Podania i legendy 
Sl
ka Cieszynskiego : antologia / oprac. An- 
na Drozdz, Jan Kajfasz, Agnieszka Pieflczak ; 
[aut. prac artystycznych JagodaAdamus i in.] 
- Cieszyn : Uniwersytet Shtski Filia, 2005. - 
254 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 CIll. - Bibliogr 
[ndeks. -ISBN 83-88410-29-6 


428. DUZNIAK Wladyslaw: Wedle grui- 
ny w Jaworzu... : [w.] / Wladyslaw Duiniak II 
Echo Jaw. - 2005, ill 164, s. 12 


429. GROBELNAAnna: KoscioI; Plony 
[wiersze] / Arum Grobelna II Nas::;a Ga::;. - 
2005, nr H/I2, s. 2 


430. OWCZARZWaleria: Legendyiopo- 
wiesci z Jozefowej izby I Waleria Owczarz. - 
8estwina Tow3Izystwo rvWosnikow Ziemi 
Bestwinskiej, 2005. - 88 s. : il.; 21 em 
Rec. ILRK). Pani Lusi gaw
dy 0 strachach / 
(LRK). -IWydarzrenia)/1 Dz. Zach. -2006, nr 169, 
dad. Bielslw-Biala. nr 29, s. 2 


431. PETEREK Mieczyslaw: Sp6min- 
ki z downych rok6w I Mieczyslaw Peterek 
- Bielsko-Biala "Prasa Beskidzka", cop 
2006. - 106 s. ; 21 CIll. - Stanmvi kontynu- 
acj
 "Tatowych spominkow" - ISBN 83- 
-87237-60-4 


432. PETEREK Mieczyslaw: W lodpust I 
Mieczyslaw Peterek II Echo Jm.". - 2005, ill 
154, s. 10 
Opowiadanie pochodzi z ksi
ki "Tatowe sp6- 
minki" 


433. WJ\TROBA Juliusz: Na kiercho- 
Wle: [w.] I Juliusz W&troba. - (1 Listopada) I, 
Echo Jm.". - 2006. ill 174, s. 10 


434, Wl\TROBA Juliusz: Wilija : [w.] , 
Juliusz W&troba II Echo Jm.". - 2006, ill 176, 
s.l1 


435. WJ\TROBA Juliusz: Zbijaczka 
[w.] I Juliusz W&troba /I Echo Jm.. - 2006, 
ill 165,s.14 


3, SZTl.lKALUDOWA 


436" (AK): Tlumny benefis dwa jubi- 
leusze Mieczyslawa Peterka I (ak) - 11. II Kr. 
Besk. - 2005. ill 39. s. 32 
Retrospektywna wystawa i okolicznosciowy 
benefis w Ksi&Znicy Be
dzki
 w Biel
-Bial
 


437. BOZEK Zofia: V: krygu tradycji , 
[tek..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_046_0001.djvu

			46 


Imprezy folklorystyczne 


443. Szypula Rozalia i J6zef BLASIAK 
Anna: Stworzeni dla siebie / Anna Blasiak. - 
11. II Ga::;. Czechow. - 2005, ill 7, s. 7 


4, OBRZ]<;DY, WIERZENIA, 
ZWYCZAJE 


444. AP.: Palmy wielkanocne lAp. - 11. Ii 
Nas=a Ga::;. - 2005, ill 3, s. 3 
ZW)'CZ
e w gminie Wilkowice 


445. BACZA Jan: Wielkanoc wczoraJ 
i dzis / Jan Baeza. - (Wielkanoc). - 11. II Ga=. 
Besk. - 2006, ill 7, s. II 
Obyczaje wielkanocne w Be
dzie SIIlSkim 


446. KUROWSKI Mateusz: Dawne 
zwyczaje wielkopostne I Mateusz Kurowslci 
; na podst. tekstu Bozeny Chrobak i Tere- 
sy Klnsak. - 11. II Ga::;. Szc::.yr. - 2006. ill 2. 
s.1O 


447, SULIGA Maja: Tradycje ci'!£le >y- 
we: Wilamowice - miEdscowosc Z oryginalny- 
mi obycz
ami / Maja Suliga. - (Woko! nas) 
- 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 181, dodo Bielsko- 
-Biala, ill 31, s. 4 


448. SZPOK Franciszek Karol: Haildow- 
niejsze zniwowoni / Franciszek Karol Szpok 
- 11. II Echo Jm.". - 2005. ill 160, s 16-18 
ZW)'CZ
e ludowe z pracami polowymi w JIDNO- 
rzu Gom)1TI 


449. SZPOK Franciszek Karol. Jawo- 
rzatiska zbijaczka I Franciszek Karol Szpok. - 
(Z wiejskiej tradycji) II Echo Jm.". - 2006, ill 
164, s. 16-17 
Tradycja "zbijaczki" (zabijania Swini) w Ja- 
worzu 


450. SZPOK FranClszek Karol: Kapu..
 
do wyndz6nki i szpyrek : z wiejskiej tradycji 
I Franciszek Karol Szpok. - II. I I Echo Jm.". - 
2005, ill II, s. 13-14 
ZW)'CZ
e zwi
ane z kiszeniem kapusty w Ja- 
worzu GOrnym 


451. Jakubowe Swi
to, Szczyrk (6) LO- 
REK Gabriela: A Swi
ty Jakub pab:zyl sobie na 
gorali : bylo co zjesc, co zobaczyc i posluchac, 
tylko zadnego alkoholu nie bylo I Gabriela 
Lorek. - (Bliskie strony). - II. II Dz. Zach. - 
2006, ill 171, dodo Beskidy, s. 2 


452. Konkurs "Nasze kulinarne dzie- 
dzictwo", Jasienica GASZEK E.: VI edYCJa 
konkursu gruiIlllego "Nasze kuliname dzie- 
dzictwo" I E. Gaszek II Jasienico. - 2006, ill 
7,s.8 


453. Sredniowieczny Jarmark Swi
to- 
janski, Bielsko-Biala (1) FURTAK Ewa: Sre- 
dniowieczny jannark na Zarnku Sulkowskich 
I Ewa Furtak. - II. II Ga::;. IT)vor. - 2005, ill 
147. dodo Bielsko-Biala. s. I 


454. Sredniowieczny Jarmark Swi
to- 
janski, Bielsko-Biala (1) THEN Wanda: Jar- 
mark s"Wi
tojatiski . na milosnikoVi Srednio- 
wiecznych tradycji czeka nie lada atrakcja 
I Wanda Then. - (Bliskie strony). - II. II Dz. 
Zach. 2005, ill II3, dodo Beskidy, s. 2 


455. Sredniowieczny Jarmark Swi
- 
tojanski. Bielsko-Biala (1) THEN Wan- 
da: Wkrotce jarmark swwtojatiski blelskie 
Wzgorze przez caly dzieil pIzypominalo b
- 
dzie srednio"Wieczny grod 'Wanda Then. - 
(Bliskie strony). - II. IJ Dz. Zach. - 2005, ill 
135,dod.Beski

s. 10 


456. Sredniowieczny Jarmark Swi
to- 
janski, Bielsko-Biala (2) (STAS): PrzenieSc 
si
 do sredniowiecza... I (stas). - (Rozmaito- 
sci) - II. II Ga=.. Besk. - 2006, ill 12, s. 9 


457. Sredniowieczny Jarmark Swi
- 
tojanski. Bielsko-Biala (2) THEN Wanda: 
Wyprawa w odlegle "Wieki : Sredniowieczny 
Jannark Swi
tojatiski I Wanda Then. - (Pole- 
carny). - II. II Dz. Zach. - 200b, ill 134, dodo 
Bielsko-Biala, ill 23, s. 12
		

/Bibliografia_05-06_Page_047_0001.djvu

			47 


458. TydzieiI Kultury Beskidzkiej (42) 
(AK): lIIamtonfo1k1oru: n
dluzszytydzjffi w Be- 
,kidach I (81:) II K, Besk. - 2005, nr 3, s. 17,23 


459. TydzieiI Kultury Beskidzkiej (42) 
KIERCZAK AndrzEd: Natura kontra kultura I 
Andrzej Kierczak. - (Folklor). - 11. /I Besk. In! 
Kult. - 2005, ill 9, s. 3-5 
Podsumowanie 42. TKB 


460. TydzieiI Kultury Beskidzkiej (42) 
(LEM): Mi
dzyogmern awm4/(lern). -(Fo1k- 
Lor). -11. II Besk. In! KlIlt. - 2005, m8, s. 5-7 


461. Tydzien Kultury Beskidzkiej (42) 
THEN Wanda: 42. Tydzieil Kultury Beskidz- 
kiej : 30 lipca-7 sierpnia I [tekstyWanda Then 
, red. odpmviedzialny Jacek Drost]. - 11. II Dz. 
Zach-2005,illI76,s 1-24 


462. Tydzien Kultury Beskidzkiej (42) 
THEN Wanda: Dzievvi
c dni zabawy : w so- 
bot y pocz
tek Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11 'I Dz. 
Zach. - 2005, ill 1 7 1, dad. Beskidy, s. 5 


463. Tydzien Kultury Beskidzkiej (42) 
THEN Wanda: Folklor idzie! : juz za kilka 
dni rozpocznie si
 Tydzieil Kultury Beskidz- 
kiej I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 167. dad. Beskidy. s. 5 


464. Tydzien Kultury Beskidzkiej (42) 
THEN Wanda: Folklor w roli g16wnej : na es- 
tradach wszystko jest juz zapi
te na ostatni gu- 
zik I Wanda TheIl. - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 174, dad. Beskid..\; s. 5 


465. Tydzien Kultury Beskidzkiej (42) 
THEN Wanda: Jutro folklor! : rozpocznie si
 
42. Tydziefl Kultury Beskidzkiej pod patrona- 
tern "Dziennika Zachodniego" I Wanda Then 
-(Wokolnas).-I1. II Dz. Zach. -2005. ill 175. 
dad. Bielsko-Biala, ill 30, s. 5 


466. Tydzien Kultury Beskidzkiej (42) 
THEN Wanda: Tlumy miloSnik6w folkloru : 


ruszyl 42. Tydzien Kultury Beskidzkiej pod 
patronatern DZ I Wanda Then. - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 17 7 , dod. Be- 
skidy, s. 2 


467. TydzieiI Kultury Beskidzkiej (42) 
THEN Wanda: Zabawa nadal trwa : 42. Ty- 
dzieil Kultury Beskidzkiej pod patronatem DZ 
I Wanda TheIl. - (Wokol nas). - 11. II Dz. Zach. 
-2005. ill 181, dad. Bielsko-Biala. ill 3L s. 5 
Szcz)'lk I Bielsko-Biala 


468. TydzieiI Kultury Beskidzkiej (42) 
ZAKRZEWSKA Agnieszka: Folklor z wyz- 
szej p61ki / Agnieszka Zakrzewska. - 11. II 
Ga::;. IT)vor. 2005, ill 176, dod. Ga::;eta na 
TKB,s.l 


469. Tydzien Kultury Beskidzkiej (43) 
GAZETA Na TKB : [dodatek do Gazety Wy- 
borczej] II Ga::.. IT)vor. - 2006. ill 176. s. 1-12 


470. TydzieiI Kultury Beskidzkiej (43) 
LOREK Raful: 43. TydzieIi Kultury Beskidz- 
kiej : bezplatny dodatek Gazety Krakowskiej 
{ [tek..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_048_0001.djvu

			48 


474. Tydzien Kultury Beskidzkiej (43) 
THEN Wanda: Zabawa potrwa do niedzieli : 
43. TydzieiL KultllTY Beskidzkiej dobiega koiL- 
ca I Wanda Then. - (Wokol nas). - II. II Dz. 
Zach. 2006, nr 181, dad. Bielsko-Biala, ill 
31, s. 4 


475. Tydzien Kultury Beskidzkiej (43) 
TYDZIEN KultUI)' Be,kidzkiej : [dad.]. -11. II 
Rzec.pospolita. - 200b. ill Ib9. s. 1-8 


476. Tydzien Kultury Beskidzkiej (43) 
TYDZIEN KultllTY Beskidzkiej : raz w roku 
wsp61nie taiLczy caly Swiat. - 11 'I Podbeski- 
d:ie. - 2006, nr 7, s. 16 


477. Wilamowskie Smiergusty, Wila- 
mowice THEN Wanda: Wilamowskie Smier- 
gusty: wlosenne spotkania zapIzyjainionych 
gruin i grup etnicznych Europy I Wanda Then 
- (Polecamy). -II. II Dz. Zach. - 2006.nr 100. 
dad. Bielsko-Biala, nr 17, s. 9 


Regionalne zespoly piesni i tmica 


478. (PS): Czterdziesci lat min
lo... : JU- 
bileusze zespol6w ze Szczyrku i Rybarzowic I 
(ps). -11. II K, Besk. - 2005, ill 48, s. 37 
Dot. zespolaw regionalnych: Ondraszek ze 
SzczYlku i Rybarzowice z Rybarzowic 


*** 


479. Klimczok, Szczyrk (NET): Klim- 
czok ma juz: 20 lat I (NET). - (Bliskie stro- 
rry). - 11. tI Dz. Zach. - 2005, ill 177, dad. Be- 
skid..\; s. 2 


480. Klimczok, Szczyrk WYST
PU- 
J1\ od dwudziestu lat : zespol Klimczok ze 
Szczyrku obchodzi okntgly jubileusz. - (TKB 
2005). -11. II Dz. Zach. - 2005, ill 176. dad 
42. Tyd::ien Kultury Beskid::kiej. s. 9 


481. Regionalny Zesp61 Piesni i Tanca 
"Bestwina", Bestwina ACH.. 35-lecie Re- 
gionalnego Zespolu Piesni i TaiLca "Bestwina" 


I A.Ch. - (Aktualnosci). - 11. II AIag. Gminny. 
- 2005, nr 2, s. I, 12-13 


482. Regionalny Zesp61 Piesni i Tanca 
"Bestwina", Bestwina CKSIR: 351at min
lo.. 
I CKSiR /I AIng. Gminny. - 2005, ill 6, s. 13 


483. Zesp61 Piesni i Tanca "Beskid", 
Bielsko-Biala PACH-SZNEPKA Kata:rzyna: 
Przetanczyc kolejne pol wieku... I Katarzyna 
Pach-Sznepka. - 11. II Besk. Inf Kult. - 2005, 
ill 8, s. 9-12 


484. Zesp61 Piesni i Tanca "Buczyna", 
Buczkowice GORNA Magdalena: Jam jest 
dudka z buczyny : druga plyta malych g6rali I 
Magdalena G6ma. - (lIIiasto). - 11. II Ga=. 11)'- 
bor. - 2005, ill 302, dad. Bielsko-Biala, s. 7 
Zesprn dzieci
cy -plyta "Slysz(: z nieba mUZ)
" 


485. Zesp61 Piesni i Tanca "Ondra- 
szek". Szczyrk (1.2:.): Czterdziesci lat min
- 
10,jalqeden dzien I (J.2:.). - II. II Ga::;. S=c:;yr. 
- 2005, nr 8, s. 16-17 


486. Zesp61 Piesni i Tanca "Ondra- 
szek", Szczyrk KONIOR Marian: Ondraszki 
w Karolince I Marian Konior. - (Szczyrkow- 
skie opowiesci). - 11. /I Ga::;. S=c:;yr. - 2006, 
ill 2, s. 14-15 
WystWYw latam 70. XXw. 


487. Zesp61 Piesni i Tanca "Ondra- 
szek", Szczyrk KUROWSKI Mateusz: Bene- 
fis kapeh "Ondraszki" I Mateusz Kurowski. 
11. II Ga::.. SZC:;.\T. - 2005, ill 3, s. 16 


488. Zesp61 Regionalny "Jaworze", Ja- 
worze PAWLUS Danuta: Gotowi na haslo - 
Gramy I Danuta Pawlus, Jan Chmiel; rOZill. 
Wojciech Bertisch - (Tw6j zdrOj). - 11 II Ga::;. 
Besk. - 2006. ill 3. s 12 


489. Zesp61 Regionalny "Mi
dzyrze- 
czanie", Mi
dzyrzecze Dolne A.P.: 20-leCle 
Zesporu Regionalnego "Mi
dzYIZeczanie" I 
A.P. - 11. II Jasienica. - 2006, ill 10, s. 5
		

/Bibliografia_05-06_Page_049_0001.djvu

			1, GEOGR.\Fl..\ GOSPODARCZA 


VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 


490. HOROWSKI Slawomir: Fundaqa 
traci grunt : na rue swaim si
 pasie I Slawomir 
Horowski. - 11./1 Kr Besk - 2006, ill 12, s 4 
Fundaga ROZINoju Miasta Biel
-Bial
 


491, (HOS): SIm:tinkubatora I (hos).-11 
II Kr. Besk. - 2006, ill 43, s. 6 
Oddanie do uzytku Beskidzkiego Inkubatora 
Technologicznego 


492. illRCZYK James: Wyl
gamiafinn: 
sto miejsc pracy za unijne pieniltdze : [rozm.] 
I James Jurczyk. - 11. /I Kr. Besk. - 2005, ill 
38, s. 12 


493. KACHEL Jacek: Ruszyl inkubator I 
Jacek Kachel. - (lIIiasto). - 11. II JT' Bielskll- 
-Bialej. - 2006, nr 22, s. 1,5 
Be
dzki Inkubator Technologicmy 


494. KACHEL Jacek: Zasluzony samo- 
mId i biznes : Laury Umiej
tnosci i Kompe- 
tencji 2005 I Jacek Kachel. - (Fakty). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 3, s. 3 


495. LOREK Gabnela: Apollo sw rue- 
cierpliwl radni blokuj& powstanie nowych 
miejsc pracy? / Gabnela Lorek. - (Region).- 
11.11 Dz. Zach. - 2006, ill 239, s. 15 
Dot. powstania w Czechowicam Katowickiej 
Specjaln
 Strefy Ekonomiczn
 


496, [P1J.;TNASCIE] 15 1at : 1990-2005 
: Regionalna Izba Handlu i Przemyslu w Biel- 
sku-Bialej. - Bielsko-Biala : Regionalna Izba 
Handlu i Przemyslu., 2005. - 40 s. : il. ; 30 CIll. 
- Opis wg oklo 


497. PIONTEK Barbara: Mala i sredma 
przedsi
biorczosc w urzeczywistnianiu roz- 
woju lokalnego I Barbara Piontek. - Bibliogr. 
I' Pr. Nauk. Ented Ekon. I PGdmi. - 2005, t. 
4, s. 123-139 
Dot. m.in. Biel
-Bialej 


498. (PS): Strefamarzeil?: Wilkowice fa- 
bryk peIne I (ps). - 11. II Kr. Besk. - 2006, ill 
27, s. 4 
Dot. plan6w uhvorzenia w Wilkowicam strefy 
przemyslow
 


499. THEN Wanda: B
dzie inkubator : 
dwadzia:cia szesc firm skorzysta z nowocze- 
snych teclmologii I Wanda Then. - (Bliskie 
strony). - 11. ,'1 Dz. Zach. - 2005, ill 109, dodo 
Beskidy, s. 3 
UroCZ)'SI:e rozpocz
cie dzialalnoSci Bielskiego 
Inkubatora Technologicmego 


500. THEN Wanda: G011lce zakusy rad- 
nych : 0 pomysle lil.--widacji elel1:rocieplowni 
dyrekcja dowiedziala Sl
 wczoraj od dzienni- 
karza DZ I Wanda Then. - (Region). - 11. il Dz. 
Zach. - 2006, ill 253, s. 8 
Bielsko-Biala
		

/Bibliografia_05-06_Page_050_0001.djvu

			50 


501. WOLNAAgata: Miejsce dla nowo- 
czesnych finn, praca dla bieIszczan / Agata 
Wo1na. - (Fa]dJ'). - 11. II rr Bielskll-Bialej. - 
2005, nr 21, s. 1, 3 
Be
dzki Inkubator Technologicmy 


502. WOLNA Agata: 15-Iecie gospo- 
darczego samorz&du I Agata Wolna. - (Mia- 
sto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2005. nr 22. 
s.7 
Regionalna Izba Handlu i Przemyslu w Biel- 
sku-Bial
 


WspoJpraca gospodarcza regionu 
z zagranic
 


503. BIELSKO-BIALA w Euroregionie 
Beskidy: [Film] I realiz. Jerzy Kolodziejczyk, 
Mirek Kubiczek. - Wersja pol, czes., slowac., 
ang. - BieIsko-Biala : Urz&d Miejski, [2006?] 
- I dysk optyczny DVD- VIDEO (I8 min) : 
dzw., kolor. 
 12 em 


504. (HOS): Festiwal zamiast taIg6w 
nowypomysl napromocj
 miasta/ (hos) II Kr. 
Besk. - 2005, ill 8, s. 6 
Festiwal Mi
 Partnenkich w Bielsku-Bial
 


505. KACHEL Jacek: PIzyszlosc euro- 
regionow I Jacek Kachel. - (lIIiasto) - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2005. ill 5, s. 9 
DzialaInosc Euroregionu Beskidy 


506, KAUTE-PORJ;BSKA MaJgorzata: 
Interreg III Ajako czynnil. al"1}rwizuj
cy spo- 
!ecznosci lokalne I Malgorzata Kaute-Poryb- 
ska. - Bibliogr. 1/ Biel.-Bial. Stud. Europ. - 
2006,nr2,s.37-43 


507. KOLOCZEK Maciej: Integracyjna 
rola Euroregionu Beskidy I Maciej Koloczek 
- 11. II Produktywnosc i /nnowacje. - 2006. ill 
2, s. 43-45 


50B. MACHER Alina: Na zaproszenie 
partnerskiego powiatu Rhein-Edt I Alina Ma- 
cher. - 11. II A/oj Powiat. - 2005, ill 10, s. 12 


Dot. wspoIp-acy powiatu Biel
o-Biala z po- 
wiatem z Niemiec 


509. NIEMCZYK Zdz:islaw: Robocza wi- 
zyta Holendrow w Jaworzu I Zdzislaw Niem- 
czyk. - 11./1 Echo Jm.". - 2005, ill 157, s. 4-5 


510. PERSPEKTYWY i szanse Eurore- 
gionu Beskidy : materialy z konferencji Prze- 
szlosc, terazniejszosc, przyszlosc Euroregionu 
Beskidy I red. nauk. Irena Pietrzyk. - Bielsko- 
-Biala: Wyzsza SzkolaAdruinistracji, 2005. 
148 s. : il. ; 23 CIll. - Tekst CZltSc. slowac. 
ISBN 83-60430-00-4 


511. ROZWOJ Euroregionu Beskidy III: 
gospodarowanie zasobami w regionie po wej- 
sciu do Vnii Europejskiej materialy mi y - 
dzynarodowej konferencji naukowej, Zilina. 
14 kwietnia 2005 r. I [red. Stan:islav Stof- 
ko] ; Wyzsza Szkola Bankowosci i Fmansow 
w Bielsku-Bialej, Zilinska univerzita v Zili- 
nie. Fakulta prevadzky a ekonomil. J ' dopra- 
w)' a spojov. - Bielsko-Biala . Wydawnictwo 
Wyzszej Szkoly Bankowosci i Finansow ; Zi- 
lina : Zilinska univerzita. Fakulta prevadzky 
a ekonomil. J ' dopravy a spojov, 2005. 233 
s. il.; 24 CIll. - Tekst cZysc. ang., slowac. 
Streszcz. ang. przy ref - Bibliogr. przy ref - 
ISBN 83-922148-)-1 


512. WOLFF Tomasz: Z Czechamii Slo- 
wakami dzialalnosc zainaugurowalo Cen- 
trum Stosunkow Europejskich ,Jnstytut Po- 
ludniowy" I Tomasz Wolff - (Bliskie strony). 
- 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 86, dod. Beski- 
dy,s.2 


Poszczegolne miejscowosci 


513. Bielsko-Biala BIELSKO-BIALA. 
(Wszystko 0 gruinie). - 11. II Kr. Besk. - 2006, 
ill 26. s. 21-24 


514. Bielsko-Biala KADENCJA 2002- 
2006. - 11. II JT' Bielsku-Bialej. - 200b, nr 23, 
s. 4-5
		

/Bibliografia_05-06_Page_051_0001.djvu

			51 


515. Bielsko-Biala KOSTA Raul An- 
drzej: Rola funduszy pomocowych we wspie- 
raniu rozwoju przed..<::i
biorczosci w skali 10- 
kalnej na przykladzie Bielska-Bialej / Raw 
Andrzej Kosta. Katmzyna Dzi
dziel /I Biel.- 
-Bial. Stud Europ. - 2006, ill 1, s. 20-24 


516. Bielsko-Biala KRYWULT Jaeek: 
Miasto tysi
ca przemyslow: z [...), prezyden- 
tern Bielska-Bialej I Jaeek Krywnlt ; rozm 
Waldemar Cichon. - (Rozmowa Raportu). - 11., 
portr. II Rnport 81. - 2006, ill 6n, s. 6-8 


517. Bielsko-Biala PREZYDENCKIE 
pod..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_052_0001.djvu

			52 


532. FURTAK Ewa: Potrzebny symbol 
bielskiego deptaka : fiat 126p czy moze Bo- 
Lek i Lolek pojawllt si
 na II Listopada? I Ewa 
Furtak. - (Z drugiej strony). - 11. II Ga:;. WI'- 
bor. - 2006, ill 81, dodo Bielsko-Biala, s. 2 
Projekt przebudowyul. 11 Listopada 


533. HALATEK Lukasz: Bielski plae bu- 
dowy I Lukasz Halatek. - (Wydarzenia). - 11. II 
Goniec Blel. - 2006. [marzec], s. 2 
DOL przebudowy miasm w 2006 r. 


534. HOROWSKI Slawomir: Cieple ba- 
seny pod Goruszk
? : wielki plan Jaworza I 
Horowski Slawomir. - 11. II Kr. Besk. - 2006, 
rrr 22, s. 8 
Dot. zagospodarowania i rozplanmvania tere- 
nOw pod "WZlliesieniem GOlllszka w Jaworm 


535, (HOS): Bolek i Lo1ek albo ..maluch" 
: jaki pomnik staTue w centrum? I (hos). - 11. II 
Kr. Besk. - 2006, ill 16, s. 6 
Remonty i przebudowy w centrum Biel
 - 
ul. 11 Listopada. pI. Wojska Pol
ego 


536. (HOS): Kamienice pod mlotek 
przetarg na bielskiej starowce I (hos). 11. II 
Kr. Besk. - 2006, ill 34, s. 6 


537. (HOS): Kolej nakamienice: co dalej 
ze starowbl? I (hos). - 11. II Kr. Besk. - 2006_ 
ill 48, s. 29 
Biel
o-Bia1a 


538. (HOS): Zgoda mimo sprzeciwu 
jeszcze trzy supennarkety w Bielsku? I (hos) 
- 11.,'1 Kr. Besk. -2005, ill 7, s. 9 


539. ILEWICZ Jolanta: Dwie s:trefY i r6z- 
ne potrzeby : Czeehowice-Dziedzice malo maj& 
planow zagospodarowania przestrzermego, za 
to zieml pod budow
 tut
 nie brakuje I Jolanta 
l1ewicz. - (Nleruehomosci). - 11. II Dz. Zach - 
2006, ill 76, dodo Dam dla Ciebie, s. 2 


540, 1LEW1CZ Jo1anta: Szczyrk pi
kny, 
Lecz ciasny projekt planu zagospodarowa- 


nia przestrzennego powstawal dlugo, ale juz 
wkrotee ma bye uehwalony I Jolanta l1evvicz. 
- (Nieruehomosci). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 
10, dodo Dom dla Ciebie, s. 2 


541, (J.Z.): Nowe centnnn I (J.Z.). -11. II 
Ga::;. &c::..\T. - 2005, ill 3, s. 18-19 
Projekty zagospodarowania centrum Szcz)'rku 


542. (KLM): Jeszcze okazalsza Sfera 
za poltora roku centrum miasm staTue si
 naj- 
wi
ksz& atrakCJ& w regionie I (KLM). - (Bli- 
skie s:trony). - 11. il Dz. Zach - 2006, nr 159, 
dodo Beskidy, s. 2 
Dot. Sfery 2 


543, (LU): Bo1ko1and pod Szyndzie1ni& : 
zamiastAquaparku Roman N emebecki proP()- 
nu]e.. I (LU) II Dz. Zach. - 2006, ill 3, dodo 
Beskidy. s. I 
Propozycja budOW)' Bolkolandu - trainy posta- 
ci z polskich b
ek, na foodamentam niedokoilczo- 
nego Aquaparku 


544. (LU): Finex znalazl kupca : popa- 
daj&ee w ruin
 centrum uzyska reprezentacyj- 
ny charal-ter I (LU). (Wokol nas). - 11 /I Dz. 
Zach - 2005, ill 71, dod. Bielsko-Biala, ill 12, 
s.4 


545. LUKASZUK Mrroslaw: Przerwana 
budowa : byly dyrel-tor TBS zasiadzie na la- 
wie oskarzonych I tvIiroslaw Lukaszuk. - (Wy- 
darzenia). - 11. II Dz. Zach - 2005, ill 47, dodo 
Bielsko-Biala, ill 8, s. 3 
Bielsko-Biala 


546. LUKASZUK Miroslaw: Starowka 
na sprzedaz : czy to ostatni rok ze zrujnowa- 
nym starym miastem? I Miroslaw Lukaszuk. 
- (Bliskie s:trony). - 11. II Dz. Zach - 2006, nr 
40_dod.Bes
\
s.5 
Dot. rewrtalizacji starowkt. prac budmvlanych 
i planow zagospodarowania 


547. PIATEK Lukasz: Ziemniak nadal 
s:traszy : kolejny rok bez remontu placu I Lu-
		

/Bibliografia_05-06_Page_053_0001.djvu

			53 


kasz Pi&tek. - 11. II Kr. Besk. - 2006, ill 42, 
s.13 
Fontanna i plae przed czechmvickim ratuszem 


548. PIETRZYK Rafa1: Apolliliskie dyle- 
maty I Rafal Pietrzyk. - 11. / / Ga::;. Czechow. - 
2005, nr 23, s. 5-6 
Problemy -wladz Czechowic-Dziedzic z zago- 
spodarowaniem terenmv po dawn
 fabryce rowe- 
rOw Apollo 


549. PLUZEK Marcin: Burzenie zaka- 
zane : Finex - co powstanie w pofabrycznych 
budynkach? / Marcin Pluzek. - 11. II Kr. Besk 
-2005, m25, s. 9 


550. PLUZEK Marcin: Czas wyburzania 
: boniemanowego planu... / Marcin Pluzek.- 
II II Kr. Besk - 2005, ill 18, s 9 
Brak planu przestrzermego zagospodarmvama 
biel
ej gminy a zabytkowe budynkt 


551. PLUZEK Marcin: Rynek rue zably- 
srue . plyta b
dzie pi
kna. kamienice raczej 
me / Marcin Pluzek. - 11. / / Kr. Besk. - 2006, 
rrr 26, s. 8 
Dot. remontu bielskiego rynku 


552. PLUZEK Marcin: Wienie burzenie! 
: nagla walta w sprawie pofabrycznych hal nad 
Bial& / Marcin PlnZel. - 11. II Kr. Besk. - 2006. 
ill 14,s.9 
Dot. wyburzania obiektow po Finexle 


553. R: Sfera w FeniL<::ie I r. - (Miasto). - 
11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 18, s. 4 
Plany dot. Sfery II w Bielsku-Bial
 


554. (REN/KAR): Og:rzewaniena.. OWles 
: Bielskie Tmgi Budownictwa I (renlkar). - 11 
II Kr. Besk. - 2006, ill 20, s. 21 
Thrgi Budownict\va ..1\v6j Dom 2006" 


555. REWITALIZACJA Starowki oraz 
przebudowa ukladu komunikacYJnego w Mie- 
scie Bielsku-Bialej jako dobry przyklad wy- 
kOIzystania srodk6w pochodz
cych z Unii Eu- 


ropejskiej II Ga::.. IT)vor. - 2005, ill 225, dod. 
ElirofiOldlls::.e, s. 12-13 


556, SKLADOWSK1 Pawe1: Ozywic 
przestrzeil l Pawel Skladowski. (Architektu- 
ra). - 11. II Bielskie Spotkania. - 2005, ill 3, s. 
20-23 
Dot. "ozywiania" przestrzeni Biel
-Bialej 


557. THEN Wanda: Kalejdoskop propo- 
zycji: swoje oferty zaprezentowalo ponad 150 
finn, nie tylko z Polski I Wanda Then. - (Bli- 
skie strony). - 11. il Dz. Zach. - 2005, ill 212, 
dod. Beskidy, s. 4 
Thrgi Budownict\va oraz Thrgi Technik Grzew- 
czych i Instalacji Sanitarnych w Bielsku-Bial
 


558. THEN Wanda: 0 Sferze II wci<1Z ani 
sl0wa : miejscy radni zastanawiaj& si
 czy pra- 
ce rozbi6rkowe w Finexie s& zgodne z prawem 
I Wanda Then, Tomasz Wolff - 11. II Dz. Zach. 
-2006, ill 104, dod. Bielsko-Biala,ill 18, s. I 
Dot. pracy przy budowie Sfery II w Bielsku- 
-Bialej 


559. THEN Wanda: Rozdano nagrody : 
ki1ka tysi
C)' os6b od"Wiedzilo targi Astry pod 
patronatem DZ I Wanda Then. - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 213, dod. Be- 
skidy, s. 2 
Thrgi Budownict\va..1\v6j Dom 2006" 


560. THEN Wanda: Wiosn
 buduj razem 
z nami! : od dziS do niedzieli tereny przy uli- 
ey Rychliliskiego w Bielsl"ll-Bialej peIne b
d<1 
wystawcOw i zwiedzaj
cych i Wanda Then. - 
(Tmgi Budownictwa). - 11. II Dz. Zach. - 2005, 
ill 104, dod. Bielsko-Biala,ill 18, s. I 
Thrgi Budownict\va w Biel
-Bialej 


561. TRZECIAK Maria. Instalacje pod 
zlemi
 I Maria Trzeciak. - (Starowka). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2005, ill IV. s. 15 
Dot. remontu rynku w Bielsku-Bial
 


562. WOLFF Tomasz: Chodzi 0 to, ze- 
by deptak byl deptakiem : miasto wyda bli-
		

/Bibliografia_05-06_Page_054_0001.djvu

			54 


sko szesc mihonow zlotych na upi
kszenie 
ulicy II Listopada I Tomasz Wolff -11. II Dz. 
Zach. - 2006, nr 187, dodo BieIsko-Biala, nr 
32, s. I 


563. WOLFF Tomasz: Klopoty gigant6w 
: dwie najpowaz:niejsze inwestycje w miescie 
me mog& ruszyc z miejsca I Tomasz Wolff - 
(Wydarzenia). -11. II Dz. Zach. -2006. m210. 
dodo BwIsko-Bwla, s. 3 
DOL inwesrycji budowlanych Sfery II i Gemi- 
niParku 


564. WOLFF Tomasz: Tajemrucza Sfera 
II : juz wkr6tce budynki po bylym Feniksie zo- 
stan& zr6wnane z ziemi& I Tomasz Wolff - 11 
II Dz. Zach. - 2006, nr 77, dodo BieIsko-Bia- 
la,nr 13, s. I 
Dot. sprzedazy terenmv i planowanej inwe- 
stycji 


565, ZIELINSKA Agnieszka: Galeria 
handlowa na gruzach fabryki : wladze Biel- 
ska-Bialej rue uszanowaly wlasnej historii.. , 
Agnieszka Zieliliska, Agnieszka Janas I I PuIs 
Bbwsll. -2006,nr 162, dod. s. VI-VII 


3, PRZEMYSL 


566. CO TOku na plusie . Rekard - naj- 
lepszym pracodawc&. - 11. II Kr. Besk. - 2006. 
nr 10, s. 20 


567. (EP): Kasa przepadnie? : dlng rue do 
odzyskania I (ep) I, Kr. Besk. - 2005, nr 15, 
s.9 
Dot. lik"Widacji kopalni pia
owca w Kozach 


568. HOROWSKI Slawomir: Maluch- 
symbol na czterech k6lkach I Slawomir Bo- 
rowski - (Bielsko-Biala - miasto i ludzie). - 
11. II A/owiq rrieki. - 2006. nr 12. s. 36-39 


569. (HOS): Dwiescie nowych miejsc 
pracy : szwedzka odlewnia w budo"Wie I (hos) 
- 11. II Kr. Besk. - 2005, nr 15, s. 7 
Budowa odle\Vl1i magnezu w Bielsku-Bial
 


570. (HOS): Gospodarcze nagrody pre- 
zydenta: po raz dziewi&ty I (hos). - 11. il Kr. 
Besk. - 2005, nr 10, s. II 
Nagrody Kobuz 200-1- 


571, (HOS): L3IlI}' dla naj1epszych : od 
bielskiego starosty I (hos). - 11. II Kr. Besk. - 
2006, nr 15, s. 2 


572. JESIONKA Jaroslaw: Nagroda sta- 
rosty bielsktego dla najlepszych przedsi
bior- 
cow I Jaroslaw Jesionka. - 11. II A/oj Powiat. - 
2006, nr 4, s. 16 
Nagroda Starosty Biel
ego "Laur D
bowy" 


573. KACHEL Jacek: Kobuzyrozdane! I Ja- 
cek Kachel- 11. II Ellrier Biel. - 2005, nr 3, s. 2 


574. KACHEL Jacek: Nowe inwestycje, 
nowe miejsca pracy I Jacek Kachel - (Miasto). 
- 11.11 rr BleIskll-Bialej. - 2005, nr 10, s. 1,7 
Dot. fakyki finny Eaton w Biel
-Bialej Wa- 
pienicy 


575. KRYWULT Jacek: Biznes trzyma si
 
dobrze : mieszkalicom rue brakuje inwencji, 
garrlll si
 tez inwestorzy z zewn
trz : rozmo- 
wa z prezydentem Bielska-Bialej I Jacek Kry- 
wult; [rozm. Wanda Then]. -11. II Dz. Zach.- 
2006, nr 58, dodo Finny Rok1l2005, s. IV 


576. KUCYBALA KataIzyna: Inwestor 
Roku 2005 I KataIzyna Kucybala. - (Kobuzy). 
- 11. II rr BieIskll-Bialej. - 2006, nr I, s. 5 
Agencja Rozwoju Regionalnego SAw Bielsku- 
-Bialej 


577, HTCYBALA Katmzyna: Kobu- 
zy dla lider6w bielskiego biznesu I Katm:zyna 
Kucybala. - (Miasto). - 11./1 rr BieIskll-Bialej. 
- 2006, nr 5, s. 6-7 
10. edycja konkursu Finna Roku 


578. KUCYBALA KataIzyna: Stowarzy- 
szenie potrzebne elektrykom I Katm:zyna Ku- 
cybala. - (Miasto). - 11. II rr BieIskll-Bialej. - 
2005, nr 23, s. 5
		

/Bibliografia_05-06_Page_055_0001.djvu

			55 


45-lecie Oddzialu Bielsko-Bial
ego StCJ\iVa- 
rzyszenia Elektryk6w Pol
ch 


579. 1..."1JCYBALA Katarzyna: Swiatowa 
oferta dla elel1roenergetyki .' Katmzyna Ku- 
c)'bala. - (Fal..-t)'). - Il. II rr Bielsku-Bialej. - 
2005, nr 20, s. 3, 9 
18. Mi
dzynarodowe Targi Energetyczne Ener- 
getab w Biel
-BialeJ 


580. KWASNY Marek: Zloty rog : per- 
spel'1}'W3 rozszerzenia Katowickiej Specjal- 
nej StrefY Ekonomicznej 0 tereny bylej Fa- 
brylci Rowerow Apollo rozmowa z [on] 
zastypc& bunnistrza / Marek K wasllY ; rozm 
Rafal Pietrzyk. - n. / / Ga::.. Czechow. - 2006, 
nr2,s.9-IO 


581. 1..."WIATKOWSKI Roman: Ener- 
getab 2006 / Roman Kwiatkowski / / Ales!. - 
2006,nr II. s. 42-43 


582. LOREK Gabriela: Okazja przejdzie 
kola nasa? : bunnistrz przekonuje, ze to "Wiel- 
ka szansa, przewodnicz
cy domaga si
 szcze- 
g610wej dol-umentacji, a czas biegnie / Gabrie- 
La Lorek. (Bliskie strony). 11. II Dz. Zach 
- 2006, ill 8, dad. Beskidy, s. 3 
Dot. projektu wlllczenia Czechowic-Dziedzic 
do Kato\Vicki
 Specjalnej Strefy Ekonomicmej 


583. J\lIACHER Alina: Lam D
bowy dla 
n
lepszych firm powiatu bielskiego I Alina Ma- 
cher. - 11. il A/oj Powiat. - 2005, ill 5, s. 19-20 


584, PIETRZYK Rafu1: CZ)' _ciill)' 
szanse na stref
? I Rafal Pietrzyk. - 11. II Ga=. 
Czechow.-2006,ill2,s.10-11 
Dot. Katowickiej Specja1nej Strefy Ekonomicz- 
nej w Czechowicach-Dziedzicach 


585, PRZEDS1J.;B10RCY Roku 2005 
Dodatek Specjalny. - 11. II Dz. Zach. - 2006. 
ill 88, s. I-IV 


586. (MF): Jestzgoda na stref
! I (rat). - 
11. I I Ga::;. Czechow. - 2006, ill 3, s. II 


Dot. powstania na terenie czechowickich za- 
klad6w rowerowych Apollo Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomiczn
 


587, RUDZK1 Hemyk: Trudn)' okres juz 
za nami: Nagroda Specjalna Konl--.rrsu Firma 
Roku 2005 : rozmowa z [...], prezesem zarz&- 
du i dyrektorem naczelnym Bielskiego Przed- 
si
biorstwa Przemyslowego I Henryk Rudzki. 
- 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 58. dad. FinnyRo- 
/"'2005, s. 111 


588. THEN Wanda: N
lepszy wniosek 
w knYu : Agenga Rozwoju Regiona1nego - In- 
wes:tor 2005 f [tek.
 Wanda Then]. - 11. If Dz. 
Zach 2006, ill 58, dod. FinllyRok1l2005, s. V 


589. WOLFF Tomasz: G011lca atJuosfe- 
ra wokol ciepla : niegospodamosc w bielskiej 
spolce Energoservice? I Tomasz Wolff - (Re- 
gion). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 289. s. 14 


Bio
rafie 


590. Gaj Boleslaw: Zasluzony Boleslaw 
G
 f Boleslaw Gaj ; rozm. Katmzyna Kucyba- 
la. - (Rada Miejska). 11. II JI BieIskll-Bialej. 
-2005,ill7,s.6 


Poszczegolne zaklady przemyslowe 


591. Adler Polska. Bielsko-Biala JE- 
OLIN-SKI Karol Fiat czy Saab, cz
sci i tal 
z Bielska-B131ej I Karol Jed1itiski. - (Liderzy). 
- 11. II PuIs Bi=nesli. - 2005, ill 234, dad. Ga- 
zele Bi=nes1I2005, s. 118-119 


592. Adler Polska, Bielsko-Biala LE- 
DER Arum: Niepokonani dmgi rok z rz
du ! 
Anna Leder II PuIs Biznesli. - 2006, ill 242, 
s 25 


593. Adler Polska, Bielsko-Biala LE- 
DER Anna: Orzel wsrod dostawcow cz
sci I 
Anna Leder. - (Liderzy regionow) II PuIs Biz- 
nesli. - 2006, ill 240, dad. Ga::.ele Biznesli 
2006, s. 129
		

/Bibliografia_05-06_Page_056_0001.djvu

			56 


594. Anga, Kozy KK: FinnaAnga: suk- 
cesna,.,swoim"/kk. -(Miasto). -11.// JT' Biel- 
skll-Bialej. - 2006, ill 21, s. 7 


595. Bielska Fabryka Armatur "Befa", 
Bielsko-Biala WOLFF Tomasz: Ostatnie dni 
dogorywaj&cEd BefY : ponad 150 pracownik6w 
fabryki annatur ad I czerwca idzie na bruk I 
Tomasz Wolff - (Bliskie strony). - II I Dz. 
Zach. - 2006, ill 117. s. 10 


596. Bielskie Zaklady Obuwia "Befa- 
do", Bielsko-Biala BALON Jerzy: Befado- 
zdmme, wygoda.jakosc: 43 nowychpracow- 
nik6w: [rozm.] / Jerzy Balon. - 11. II Kr. Besk 
-2006,m6,s.11 


597. Bielskie Zaklady Obuwia "Befa- 
do", Bielsko-Biala BALON Jerzy- Kolejny 
medal trafi1 do Befado : rozmowa z [...], za- 
rz
dc&-managerem Bielskich Zakladow Obu- 
wia Befado / Jerzy Balon. - 11. /' Dz. Zach. - 
2006, nr 77, dad. Bwlsko-Bwla, ill 13, s. 12 


598. Bielskie Zaklady Obuwia "Befa- 
do", Bielsko-Biala BALON Jerzy: Musimy 
si
 starac I Jerzy Balon; rozm. Daniel Dzie- 
wit - 11. II Gtr.. Besk - 2006, nr 7, s. 18 


599. Bielskie Zaklady Obuwia "Befa- 
do", Bielsko-Biala JACK: Befado ma certyfi- 
kat ISO 90011 JacK. - (Miasto). - 11. , JI Biel- 
skll-Bialej. - 2006, nr 3, s. 9 


600. Bielskie Zaklady Obuwia "Befa- 
do", Bielsko-Biala (MAP): Triumf Diany 
zloto dla Befado I (map). - 11 'I Kr. Besk. - 
2005, nr 38, s. 18 
Zloty medal na Targach PoznafJ.skich 


601. Bielskle Zaklady Tluszczowe "Biel- 
mar", Bielsko-Biala CZECHOWSKA-LISZKA 
Maria: Jah'lSC olEdow jadalnych dostarczanych 
na rynek :knYoW)' przez Zaklady Tluszczowe 
"Bie1mar" w Bielsl-u-BialEd , Maria Czechow- 
ska-Liszka. - Streszcz. w j
z. ang. - Bibliogr. II 
Zer.. Nallk. AE Kmk. - 2006, nr 705, s. 37--44 


602. Ceramika Pilch, Jasienica PILCH 
Edward: Ceramika Pilch I Edward Pilch; rozm. 
Ewa Pyka. - 11. II Jasienico. - 2006,nr 4, s. 7 


603. Czechowickie Zaklady Przemyslu 
Zapalczanego, Czechowice-Dziedzice LU- 
KASZUK Miroslaw: Dyskretny mok Osik0- 
wego kolka I Miroslaw Lukaszuk. - (Z zycia 
wzi
te). - 11. II Dz. Zach. - 2005. nr 292. s. 20 


604. Czechowickie Zaklady Przemyslu 
Zapalczanego, Czechowice-Dziedzice LUKA- 
SZUK Miroslaw: Rosyjska konl-urencja : pol- 
sey producenci chc& ograniczenia importuzapa- 
lek I J\lfuoslaw Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. 
I' Dz. Zach. 2005, nr 290, dod. Beskidy, s. 5 


605. Fabryka Reduktorow i Motore- 
duktorow "Befared" SA, Bielsko-Biala NA- 
P
D dla przemyslu. - 11. II Gosp. 81. - 2006. 
nr8.s.34 


606. Fiat-GM Powertrain, Bielsko-Bia- 
la BANDOLA Dariusz: Silnik z Bielska ro- 
dem : daje kopa motoryzacji, ludziom prae
, 
pomaga miastu I Dariusz Bandola. - 11 'I Kr. 
Besk. 2005, nr 28, s. 6 


607. Fiat-GM Powertrain, Bielsko- 
-Biala FURTAK Ewa: B
d<1 nowe inwestycje 
w bielskiEd fabryce Fiata I Ewa Furtak. - (Wy- 
darzenia) II Ga::.. IT)vor. - 2006. nr 66. dod. 
Bielsko-Biala, s. 3 
Ulllchomieme nmvej linii technologicmej 


60B. Fiat-GM Powertrain, Bielsko-Bia- 
la GORNA Aldona: Laboranta dzieil powsze- 
dni I Aldona G6ma. - (Firma). - 11. II Fiat Jlo- 
k6l Nas. - 2006, nr 60, s. 38-39 
Laboratorium Metalografii i d1emii oraz Labo- 
ratorium Metrologii 


609. Fiat-GM Powertrain, Bielsko-Bia- 
I. (P1M) : Milion diesli / (PIM). - (Aktuaino- 
sci). - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 266, dod. Alo- 
togmtka, s. 14 
Milionowy silnik
		

/Bibliografia_05-06_Page_057_0001.djvu

			57 


610. Fiat-GM Powertrain, Bielsko-Bia- 
la SWIERCZEK Tadeusz: Eksporter Roku 
2005 : najlepsze silniki produkuj& w Bielsku- 
-Bialej : rozmowa z [...], prezesem Fiat-GM 
Powertrain 'Tadeusz Swierczek; rOZill. Agata 
Wolua. - (Kobuzy). - 11. JT' Bielskll-Bialej. - 
2006, nr I, s. 8, 9 


611. Fiat-GM Powertrain, Bielsko-Bia- 
la WOLFF Tomasz: Popyt wci&z ro
mie : z ta- 
smy zJechal poltoramilionowy silnik wypro- 
dukowany przez Fiat-GM Powertrain Polska; 
Tomasz Wolff - 11. / / Dz. Zach. - 2006, ill 197, 
dodo Beskidy, s. I 


612. Fiat-GM Powertrain, Bielsko-Bia- 
la WOLFF Tomasz: Porozumienie czy upa- 
dek? : akcjonariusze sp6lki Fiat GM Power- 
train Polska grOZ& przeniesieniem produkcji 
silnik6w do innego kraju / Tomasz Wolff - II 
II Dz. Zach. - 2006. ill 53. dodo Bielsko-Bia- 
la,nr9,s. I 


613. Hutchinson. Oddzial, Bielsko-Bia- 
la KACHEL Jacek: W Hutchinsonie czeka pra- 
ca / Jacek Kachel. - (Miasto). - 11. // JI Biel- 
skll-Bialej. 2005, ill 23, s. 1,-1- 


614. Kontakt-Simon SA, Czechowice- 
-Dziedzice PIATEK Lukasz: Skazani na suk- 
ces : Kontal-t-Simon gotowy do ekspan..<:ji / Lu- 
kasz Pl<'jtek. - 11. // Kr. Besk. - 2005. ill 42. s. 4 


615. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice LUKASZUK 
Miroslaw: Akcje dla g6rnik6w : "Silesia" chce 
si
 od.htczyc od Kompanii W 
glowej / Miro- 
slaw Lukaszuk. - (Region). - 11. / / Dz. Zach. - 
2006, ill 289, s. 8 


616. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice LUKASZUK 
Miroslaw: Obudz1C Silesi
 : czy w Czechowi- 
cach-Dziedzicach powstanie druga w Europie 
kopalnia b
ffitca spo:lUt pracovmicz&? / Miro- 
slaw Lukaszuk. - 11. / / Dz. Zach. - 2006, ill 
289, s. I 


617. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice (LUP): Silesia 
wygrala : porozumienie zamiast strajku I Oup) 
1/ Kr. Besk. - 2005, ill 4, s. 4 


618. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice MALINA Ze- 
non: Najwaz:niejsze: miejsca pracy / Zenon 
MaliIla : rozm. Miroslaw Przemyk. - 11. / / Ga::;. 
Czechow. - 2006, ill 7, s. 9 
Polllczenie K\VK "Silesia" i k\VK "Brzeszcze" 
w strukturachKompanii W
glmvej 


619. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice PIATEK Lu- 
kasz: Co dalej z Silesi& : czy b
dzie praca dla 
zalogi? / Lukasz Pi&tek // Kr. Besk - 2006, nr 
45, s. 8 


620. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia". Czechowice-Dziedzice (PIC): Nie- 
pewne losy "Silesii" / (pic) / / Ga::;. Czechow. 
- 2005, nr I, s. 5 
Walka 0 utrzymanie samodzielnosci k\VK 
"Silesia" 


621. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice PICHETA Jan: 
Judasz Kaniowski / Jan Picheta. - 11. // Ga::;. 
Czechow - 2005, ill 2, s. 1,6 
Konftikt w kopalni 


622. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice PIETRZYK 
Rafal: G011lCO na Silesii / Rafal Pietrzyk. - 11. 
// Ga::.. Czechow. -2005, ill 5, s. 5 
Dot. po1llczenia z k\VK "Brzeszcze" 


623. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice PIETRZYK 
Rafal. Gwarancje dla Silesii do 2020 roku! / 
Rafal PietIzyk. - 11. // Ga::.. Czechow. - 2005. 
illI4.s.4 


624. Kopalnia W
gla Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice PIETRZYK 
Rafal: Strajk, kt6ry uratowal Silesi
 / Rafal
		

/Bibliografia_05-06_Page_058_0001.djvu

			58 


Pierrzyk. - 11. il Ga::;. Czechaw. - 2005, nr 14, 
s.14 


625. Kopalnia W
gIa Kamiennego "Si- 
lesia", Czechowice-Dziedzice WOLFF To- 
masz: Nie oddamy kombajn6w! w kopa1ni 
Silesia rozpocz
a si
 akcja protestaeyjna prze- 
ciw jej zamkni
ciu I Tomasz Wolff - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006. nr 170. s. 10 


626. LOTOS Parafiny, Czechowi- 
ce-Dziedzice CICHON Waldemar: Swiec& 
w bezrobocie : spolka LOTOS Parafiny otwo- 
rzyla w Czechowicach-Dziedzicach n0"MI fa- 
bryk
 I Waldemar Cichon. - (lnwestycje). - 11 
IIRnportSI.- 2006,m6/7, s. 26-28 


627. LOTOS Parafiny, Czechowice- 
-Dziedzice WILKOSZEWSKI Jacek: Re- 
strul'11nyzacja szukana ze swiec&: z f...], pre- 
zesem Zarz&du LOTOS Parafiny Sp. z 0.0. I 
Jacek Wi1koszewski 
 rozm. Ewelina Sygul- 
ska. - (Rozmowa 0 gospodaree). - 11., portr. II 
Gasp. 81. - 2006, nr 7, s. 8-9 


628. Metalplast-Bielsko, Bielsko-Bia- 
la (BAN): Elewacja dla Ok
cia najwi
k- 
szy kontral-t w historii Metalplastu-Bielsko I 
(ban). -11. II Kr Besk. - 2005, nr 23, s. 3 


629. Polmotros, Mazancowice (ST): FlI- 
ma bez kompleksow : nowa hala w Mazanco- 
wicach I (st). - 11. II Kr. Besk. -2005,nr9, s. 9 


630. Prefabet, Bielsko-Biala HOROW- 
SKI Slawomir: Prefabet pod mlotek : strata za- 
miast zlotych jajek I Slawomir Horowski. - 11 
II Kr. Besk. - 2006, nr 8, s. 1,6 


631. Prefabet, Bielsko-Biala KK: Pre- 
fabet na sprzedaz I kk. - (Rada Miejska) II 
JT' Bielsku-Bialej. - 2006. nr 5, s. 4 
Dot. zbycIa udzlalow gminy Blel
o-Blala 
w przedsiebiorstwte Prefabet 


632. Rafineria Czechowice SA, Czecho- 
wice-Dziedzice KLIMANIEC Lukasz: Koniec 


ropy, koniec praey : tmdna sytuacja w zakla- 
daeh rafineryjnych w Czechmvicach - praeow- 
niey ZJl& w niepewnosci I Lukasz Klimaniec. 
- (fwoje pieni&dze). - 11. II Dz. Zach. - 2006, 
nr 45, s. 12 


633. Rafineria Czechowice SA, Czecho- 
wice-Dziedzice LOREK Gabriela. Najpierw 
eystemy, potem swieczki : w rafinerii ruszyl 
jeden z n
bardziej nowoczesnych w Europie 
tenninali paliwowych I Gabriela Lorek. - (Bli- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 237, 
dodo Beskidy, s. 3 


634. Rafineria Czechowice SA, Czecho- 
wice-Dziedzice PIATEK Lukasz: l1u bez pra- 
ey'? : zmierzch rafinerii I Lukasz Pilttek. - 11. II 
Kr. Besk. - 2006, nr 13, s. 6 


635. Rafineria Czechowice SA, Czecho- 
wice-Dzledzice PIATEK Lukasz: Lotos da 
prae
? : koniec rafinerii I Lukasz Pilttek. - 11. II 
Kr. Besk. - 2005, nr 42, s. 5 


636. Rafineria Czechowice SA, Czecho- 
wice-Dziedzice PIETRZYK Rafal: Koniec ra- 
finerii! I Rafal Pietrzyk - 11. I I Ga::;. Czechow. 
- 2006, nr 7, s. 1,4-5 
Zmiana profilu rafinerii 


637. Sp61ka l\lARBET-WIL, Bielsko- 
-Biala PIETRZYK Rafal: Banany i fotele 
znad kopalnioka I Rafal PietIzyk. - 11. I I Ga::;. 
Czechow.-2006,nr 12,s. 7 
Dot. ohvarcia nowego zakladu produkC)jne- 
go w Czechowicach-Dziedzicach i protestmv s&- 
siad6w 


638. Sp61ka I\L\RBET-WIL, Biel- 
sko-Biala WALCZAK Marek: Wysokie loty 
MARBETU I Marek Walczak. - (Taka gmi- 
na: Bielsko-Biala). - 11. II Rapart 81. - 2006, 
nr 6n, s. 20-22 


639. Sp61ka l\lARBET-WIL, Bielsko- 
-Biala WOLNAAgata: Nagrody za wynalazki
		

/Bibliografia_05-06_Page_059_0001.djvu

			59 


/ Agata Wolua. - (Miasto). - 11. II JI Bielsku- 
-Bialej. - 2006, nr IV, s. 13 


640, Sp61ka I\L\RBET-WIL, Bielsko- 
-Biala ZGlERSKI Andrzej: Sty1ow}' Mar- 
bet rozmowa z [...], dyrel.-torem 	
			

/Bibliografia_05-06_Page_060_0001.djvu

			60 


654, BUDUJl\ od 551at! : BPBP - solid- 
nose z certyfikatami. - 11. / / Kr. Besk. - 2006, 
rrr 10, s. 18 
Biel
e Przedsi
biorstwo Budownimva Prze- 
myslowego 


655. Dl\BROWSKA Ewa: Rzemioslo 
w dawnych miastach i kontakty rzemieslni- 
kow z Bielska i Bialej ze wspolbraemi w rze- 
miosle w s
siednich osrodkach / Ewa D&brow- 
ska. - Bibliogr. - Streszcz. w j
z. ang. II Zer.. 
Nauk. rrs..4. - 2006, z. 2, s. 53-71 


656, GRZELAK Magdalena: Przed- 
si
biorca roku w naszej gminie / Magdalena 
Grzelak II Nas=a Ga::;. - 2005, nr 8, s. 5 
1)rtul "Pol
 Producent ZywIloSci 2005" oraz 
nagroda Laur D
bowy dla SpOldzielni Bystrzanka 


657. HANDZLIK Wieslaw: Sib rzemio- 
sla i przedsi
biorczosci : z [...], nowym pre- 
zesem Beskidzkiej Izby Rzemiosla i Przed- 
si
biorczosci Wieslaw Handzlik ; rozm 
Katarzyna Kucybala. - (Miasto) / / JT' Bielsku- 
-Bialej. - 2005, nr 9, s. 7 


658. (HOS): Szkola rzemieslnik6w : biel- 
ska plac6wkanajwi
ksza w kraju I (hos) II Kr. 
Besk. - 2005, ill 35, s. 33 
Be
dzka Izba Rzemiosla i Przedsi
biorczoSci 


659. JESIONKA Jaroslaw: BIBA STYL 
- rodzullla finna z plzyszlosci& I Jaroslaw Je- 
sionka. - (Lider gospodarki powiatu bielskie- 
go). - 11. II A/oj Powiat. - 2006, ill 3, s. 14 
Nominacja w 2005 r. do nagrody Laur D
bowy 


660. JESIONKA Jaroslaw: Buduj& szpi- 
tale, banki i ... rezydencje prezydenta : lide- 
rzy gospodarki powiatu bielskiego I Jaroslaw 
Jesionka. - 11 II A/oj Powiat - 2005, ill I, s. 5 
Przedsi
biorstwo Budowlane HB-UNIBUD SA 
z Czechowic-DzledZlc 


661. JESIONKA Jaroslaw: Lider gospo- 
darki powiatu bielskiego I Jaroslaw Jesionka 
- 11. il A/oj Powiat. - 2005, ill 7, s. II 


Tytul "Polski Producent Zywnosci 2005" oraz 
nagroda Laur D
bowy dla Spoldzielni Bystrzanka 


662. JESIONKA Jaroslaw: Maly przed- 
si
biorca wielki spolecznik I Jaroslaw Je- 
sionka. - (Lider gospodarki pmviatu bielskie- 
go). - 11. II A/oj Powiat. - 2006, ill I, s. 5 
Firrna Insl:al-Sanit z Kobiemic 


663. KACHEL Jacek: Etos pracy i nowo- 
czesna produkcja ; Jacek Kachel - (Fat-ty). 
11. tI JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 10, s. 3 
Bielska fakyka koncemu Finnveden 


664. KACHEL Jacek: Lat
&ce dzieci 
Mmgailskiego I Jacek Kachel. (Samoloty). 
11. /I JT' Bielskll-Bialej. - 2005, ill IV, s. 22 
Dot. samolotu Orka 


665. KK: Rzemieslnik dobrze wyksztal- 
cony I kk. - (Miasto). - 11. II JT' Bwlskll-Bwlej. 
-2005,ill2,s.11 
Be8ddzka IzbaRzemieslnicza w Biel
-Bial
 


666, HTCYBALA Katmz)'na: Fan club 
finny W6jcik { KataIzyna Kucybala. - (Kobu- 
zy). 11. JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill I, s. 7 
Firrna W6jcikz Bielska-Bial
 


667. LUKASZUK Miroslaw: Bezkrwa- 
we lowy z lukiem : refleksyjne. czyli od"WIot- 
rue naci
ane I J\lfuoslaw Lukaszuk. - (Wokol 
lillS). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 216, dodo 
Bielsko-Biala, ill 37, s. 4 
Bisok JaIl - produkcja lukaw w Jaworzu 


668. LUKASZUK Miroslaw: Chlebek 
prosto z formy I J\lfuoslaw Lukaszuk. - (Spo- 
tkania). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 134, s. 18 
Piekamia Gminn
 SpOldzielni Samopomoc 
d11op
wWilamowicadt 


669. LUKASZUK Miroslaw: Miniaturo- 
wa modemizacja : histon
 polskich samocho- 
dow mozna zmiescic w dw6ch dlomach; Miro- 
slaw Lukaszuk. - (Wok61Iills). - 11. II Dz. Zach. 
- 2006, ill 77, dodo Bielsko-Biala, ill 13, s. 4
		

/Bibliografia_05-06_Page_061_0001.djvu

			61 


Dot. firmy modelar

 Anatola Gacka (minia- 
turowe samochody) 


670. LUKASZUK Miroslaw: Na wigi- 
Lijne przelamanie : wypiek oplatkow owiany 
jest tajemnic& I Miroslaw Lukaszuk. - II. II Dz. 
Zach. - 2005, nr 298, dodo Bielsko-Biala, ill 
51, s. I 
Wytw6mm oplatkow Charlstla z K6z 


671. LUKASZUK tvIiroslaw: Orka prze- 
chodzi testy: nasz samolot ma szans
 podbie 
smat I Miroslaw Lukaszuk. - II. II Dz. Zach. - 
2006, nr 274, dodo Bielsko-Biala, ill 47, s. 12 
Dot. samolotu skonstruowanego przez Edwar- 
da l\.IargafJ.skiego 


672. MARGAN-SKI Edward: Bielik cze- 
ka I Edward MargaIiski. - Tekst takze w j
z 
ang. - II. II Prodllkty...nosc i Innow. - 2006. 
ill 2, s. 32-34 
Dot. samolotu skonstruowanego przez Edwar- 
da l\.Iarganskiego 


673, NAJWAZNIEJSZAjesl kadra : Re- 
kard Systemy Infarmatyczne - Pracodawca 
Roku 2005 : rozmowa z Januszem SzymuflI. 
prezesem finny Rekard Systemy Infonnatycz- 
ne. - II. II Dz. Zach. - 2006, ill 58, dod. Finny 
Rokll 2005, s VII 


674. PLUZEK Marcin: Diana kontrata- 
kuje : kolejka ch
tnych po bielskt szybowiec 
I Marcin FinZel. - II. II Kr. Besk. - 2005, ill 
43, s. II 
Dot. produkcji szybowca wyczynowego w fir- 
mie Bogumila Beresia 


675. POSKIER Edward: Z krowk& w her- 
bie : (55 lat slodkiej produkcji!) I Edward Po- 
skier. - (Z wiz)rt& u Was) - II. II .KlIrier Biel. - 
2005,nr 10, s. 4 
Spoldzlelma "Pok6j" - Zaklad Cuktemlczy 
w Bielsku-Bial
 - historia firmy 


676. SOLICR Michal: Orka w podnieb- 
nych pr6bach I Michal Sohlich (wlasc. Solich) 


- (Aktualnosci). - II. I I Ga::;. Besk. - 2006, nr 
24, s. 8 
Nowy samolot Edwarda l\.IargafJ.skiego "Orka" 


677. SZCZYPKA Marek: Wlasciciel fir- 
my "Okmar - Plastik" stawia na wysok& ja- 
kose I Marek Szczypka; rozm. E. Pyka. - 11. II 
Jasienica. - 2006, ill 7, s. 15 
Firrna produkuj
ca okna 


678. SZ\wIURA Janusz: Pracodawca 
Roku 2005 : rozmowa z [...], prezesem zarz&- 
uu finny Rekard Systemy Infonnatyczne I Ja- 
nusz Szymura ; rozm. Jacek Kachel. - (Kobu- 
zy). - II. II JI Bielskll-Bialej. - 2006, ill I, s. 6 


679. WOLFF Tomasz: Diana juz na nie- 
bie : rozpocz
 si
 oblot nowoczesnego szy- 
bowca I Tomasz Wolff - (Bliskie strony). - II. 
I Dz. Zach. - 2005. ill IS. dodo Beskidy. s. 3 
Diana 2 - szybowiec Bogumila Beresm z Biel- 

-Bialej 


680. WOLFF Tomasz: Diana podbila nie- 
bo : Bogumil BereS skonstrnowal szybowiec, 
na l-torym zawodnicy zdobyw
& medale I To- 
masz Wolff (Rozmaitosci). II. /1 Dz. Zach. 
- 2005, nr 216, dodo Bielsko-Biala, ill 37, s. 12 


681. WOJCIK Ilona: Intuicja to moj ta- 
lent: P.P. Wojcik - Firma 0 Najwwkszej Dy- 
namice Rozwoju: rozmowaz [...], wlasClciel- 
k<1 znanego Przedsi
biorstwa Produkcyjnego 
WOjcik I Ilona Wojcik; [rozm. Wanda Then]. 
- II. II Dz. Zach. - 2006, ill 58, dodo FinnaRo- 
h.12005, s. VllI 


R::Rmioslo zoh. pee. 342 


Biografie 


682. Broda Roman JANIK Ryszard: 
Mistrz liturgicznych strojow - wspomnierue 
w 10. rocznic
 smierci Romana Brody (1918- 
1994) I Ryszard Janik. - (Historia). - Portr. II 
Knl.Besk.-2004,s.181-184 


'"
		

/Bibliografia_05-06_Page_062_0001.djvu

			62 


683. Karasiewicz Janusz FURTAK Ewa: 
Zgin
 Janusz Karasiewicz, konstrul-tor samo- 
Lot6w : wypadek na lotnisku : [nekr.] I Ewa 
Furtak. - (Z drugiej strony). - 11. II Ga:;. w.'- 
bor. - 2006, nr 202, dad. Bielsko-Biala, s. 2 


684. Karasiewicz Janusz WOLFF To- 
masz. Pasjonat dw6ch skrzydel : w wypadku 
lotniczym w Bydgoszczy zgin
 Janusz Kara- 
SlewlCZ: [nekr.] I Tomasz Wolff - 11. II D=. 
Zach. - 2006, nr 204, dad. Bielsko-Biala, nr 
35, s. 3 


685. Kordek Piotr GIZYNSKI Tomasz: 
Szewska pasja : nestor z wigorem I Tomasz 
GizYIiski. 11.IIKr.Besk. 2006,nr 16,s.8 


686. Piecuch Stanislaw: Aby kosci si
 
me zastaly : Stanislaw Piecuch - Dobrodziej 
Sportu 2005 I Stanislaw Piecuch: rOZill. Jacek 
Kachel. - (Hamasie). - 11. II JT' Bwlskll-BlaleJ 
-2006,nrI,s.15 


687. Pieni
.iek Eugeniusz TYMCZAK 
Piotr: Lot po wolnose I Piotr Tymczak. - (Pi&- 
tek). -11. II Dz. Pol. Amlopolski Zach. - 2005, 
rrr217, s. 28 
Ucieczka Eugeniusza PienillZka wlasnor
e 
skonstruowan)'TIl samolotem 13 IX 1971 r. 


688. Sikora Henryk OSTATNIE poze- 
gname : [nekr.]. - Portr. I Rej. - 2005. nr I. 
s.7 


689. Szczotka Tomasz (AB): Kawalek 
samolotu I (ab). - 11. II Ga::;. Czechow. - 2005, 
rrr6,s.12 


690, Wykr
t Adam KUCYBALA Ka- 
tarzyna: Rzemieslnik Roku 2005 I KatafZ)'na 
Kucybala. - (Kobuzy). - U. II JT' Bielskll-Bia- 
lej. - 2006_ nr L s. 9 


691, Wykr
t Adam PIEKARZ jakich 
malo: pyszne kajzerki od Adama Wykr
ta. 
11. II Kr. Besk. -2006,nr 10, s. 18 
Nagroda Kobuza 


692. Wykr
t Adam THEN Wanda: 
Chcial bye lesnikiem, zostal piekarzem-cu- 
kiernikiem : Adam Wykr
t - Rzemieslnik Ro- 
ku2005 I [tek..
WandaThen]. -11. II Dz. Zach. 
- 2006, nr 58, dad. Finlla Rok1l2005, s. VI 


693. Wykr
t Adam THEN Wanda: P0- 
trOjny jubileusz : chcial bye lesnikiem, zostal 
piekarzem-cukiernikiem I Wanda Then. - (Bli- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005. nr 243. 
dad. Beskidy, s. 2 


694. Zablocki Eugeniusz (WOT): Pul- 
kownik do zadaIi specjalnych : pozegnwmy 
zasluzonego straZaka Eugeniusza Zablockiego: 
[nekr.] I (WaD. (Wydarzenia) II Dz. Zach. 
2006, nr 47, dad. Bielsko-Biala, nr 8, s. 3 


5, GOSPODARSTWO WIEJSKIE: 


695. BLASIAK Anna: M
skie hobby I 
Anna Blasiak. - 11. II Ga::.. Czechow. - 2006, 
nr 17,s. 9, to 
Kola Lowieckie Baz:aniec w Czechowicach- 
-Dziedzicam 


696. (EP): Nie tylko mi6d: jubileusz biel- 
skich pszczelafZ)' I (ep). - (Kronika i ekolo- 
gia) II Kr. Besk. - 2005, nr 39, s. II 
ZwillZek Pszczelarzy Podbe
dzia Bartnik 
w Bielsku-Bial
 


697. HOROWSKI Slawomu: Wymiera- 
j&C3 profesja: rolnikowi w miescie trudno wy- 
zye I Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 
2005, nr 42, s. 9 
Gaspodarstwo Piotra Ryszki z Biel
-Bialej 


698. KOSTUCH Ryszard: Aspel..-ty kra- 
jobrazowe beskidzkich polan i hal I Ryszard 
Kostuch II Karla Groni. - 2005, nr 24, s. 
234-239 


699. KUCYBALA KatafZ)'I13: Pszcz61 za 
malo, miodu za duzo I KatafZ)'na Kucybala. - 
(Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2005, nr 
23, s. 6
		

/Bibliografia_05-06_Page_063_0001.djvu

			63 


30-1ecie istniema ZwillZku Pszczelarzy Podbe- 
skidzia Bartnik w Biel
-Bialej 


700. (J\lIAP): Szok w stadninie ; Kame juz 
zdrowe: szok w stadninie / (map) II Kr. Besk. 
2006,nr 10, s. II;nr 12,s. 9 
Dot. sytuacji koni w biel
ej stadninie "Kasz- 
tanka" 


701. (MK): Wisnia z tradycjamit (ruk).- 
11. II Ga::;. Czechow. - 2005, ill 10, s. to 
Pracowniczy Ogrod Dzialkowy WiSIlIa w Cze- 
chowicach-Dziedzicam 


702. PIETRZYK Rafal: Irys - oaza na 
skladowisku / Rafal Pietrzyk. 11. II Ga::;. Cze- 
chow.-2005,nrI2,s.13 
Pracowniczy Ogrod Dzialkowy Irys w Czecho- 
wicach-Dziedzicach 


703. PIZNAL E1zbieta: Owce bez chemii 
: szansa w ekologii / E1zbieta Piznal - (Kro- 
nika i ekologia). - 11. II Kr. Besk. - 2006, ill 
24, s. 12 
Ekologicma hodowla owiec w Jaworzu Zakla- 
du DOSw"iadczalnego z Grodica 


704. PIZNAL E1zbieta: Zimowe zniwa : 
wierzba ener:getyczna - dobry biznes? / E1zbie- 
ta Piznal - 11. II Kr. Besk - 2006, ill 3, s. 12 
Uprawy na Podbe
dziu 


705. PLUZEK Marcin: Szok w stadninie : 
konskie szcz
tki ci
te na oczach dzieci I Mar- 
cin Pluzek. - 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 9, s. 9 
Lamanie ustllW)' 0 ochronie ZlNieIZ::ltw bielskiej 
stadninie "Kasztanka" 


706. SZPOK FranciszekKarol: Pi
kneja- 
worzaIiskie lasy I Franciszek Karol Szpok. - 
II II EchoJaU" -2006, ill 174, s. 25-26 


707. SZPOK Franciszek Karol: 60-lecie 
Kola Lowiecktego "Slepowron" I Franciszek 
Karol Szpok. -11. II Echo Jm.". - 2006, ill 175, 
s.13-15 
Kolo lowieckie z Rudzicy 


708. WOZNIAK AndrzEd: Analiza do- 
chodow budzetowych w aspekcie poziomu 
rozwoju infrastrul-tury technicznEd gmin I An- 
drzej Wozniak, Janusz Zemanek. - Streszcz. 
w j
z. ang. IIInfrastniktllra i Ekol. Terenbw 
rriejskich. - 2006, nr 3, [cz.] 2, s. 193-205 


709. ZAGROZENIA trwalosci lasow 
w Beskidach. czynniki sprawcze i dz:ialama 
zapobiegawcze [Film] : Jaszowiec, 23-24 li- 
stopad 2006 r. - Wersja polska. - Katowice: 
Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych, 
[2006?]. - 2 dy,ki optyczne DVD-VIDEO 
diw., kolor.; 21 cm 


710. ZP: Jubileusz 60-lecia Kola Lowiec- 
kiego "Slepowron" w Rudzicy I ZP. - 11. II Ja- 
sienica. - 2006, ill 8, s. 9-10 


Biografie 


711. Byrdy Stanislaw SOLARSKA Bar- 
bara: Stanislaw Byrdy : wspomnien:ie 1913- 
1993 I Barbara Solarska. - (Nekrologi). - Rys. 
II Ga::;. IT)vor. - 2005, ill 300, dodo Bielsko- 
-Biala, s. to 


6, HANDEL GASTRONOJ\fiA 


712. BANDOLA Dariusz: Bielskiej ga- 
stronomii czar: zjesc, wypic. powspominac.. 
I Dariusz Bandola. - 11. II Kr. Besk. - 2006. nr 
17, s. 12 
Charakterystyka bielskiego rynku gastrono- 
micznego 


713. CZyZEWSKI Marcin: Gemini 
w miejscu mozaiki I Marcin Czyzewski. - 11. II 
Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 69, dodo Bielsko-Bia- 
la,s. I 
Budowa centrum handlowo-rozrywkowego Ge- 
mini Park 


714. HOROWSKI Slawomir: Nadci&ga 
kolejny hipenuarkef? : wielki wysyp sklepow 
w Bielsku-Bialej I Slawomir Horowski II Kr. 
Besk. - 2005, ill 15, s. 6
		

/Bibliografia_05-06_Page_064_0001.djvu

			64 


715. HOROWSKI Slawomir: Sfera do- 
mysl6w : gigant w centrum - wyrok czy ratu- 
nek? / Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk.- 
2006, nr 29, s. 1,5 
Dot. 
tk6w wybudowania Sfery II i wplywu 
na male 
epy, resl:3uracje itp. 


716. JESIONKA Jaroslaw. Starn Karcz- 
ma - w dobrym stylu / Jaroslaw Jesionka. - 
(Lider gospodarki pmviatu bielskiego). - 11. II 
A/oj Powiat. - 2005, ill 10, s. 14 
Stara Karczma w Szcz)'Iku 


717. KACHEL Jacek: Chleb nigdy Ilam 
me spowszednieje { Jacek Kachel. - (Fakty). - 
II '/ JT' Bielskll-Bialej. 2005, ill 20, s. 1,3 
VI Swi
to d11eba w Biel
-Bialej 


718. KACHEL Jacek: Jubileuszowa dzie- 
si
 golonka / Jacek Kachel. - (Ludzie). - II 
II JT' Bwlsku-Bwlej. - 2005. ill III. s. 17 
Swieto Golonki 


719. ME1Z Dominik. Spolem - z trady- 
cj& w przyszlosc I Dominik Metz. - 11. II Ga=. 
Czechow.-2005,nr 18,s.16-17 
60 lat dzialalnoSci "Spolem" Powszedmej spot- 
dzielni SpozywcOww Czechowicach-Dziedzicach 


720. SZCZOTKA Pawe1: Smakolyki na 
mmisterialnej liscie Podbeskidzie ma si
 
ezym poehwalic! I Pawe1 Szezotka. - 11. II Kr. 
Besk.-2006,ill51/52,s.19 
Produkty regionalne z Podbe
dzia 


721. ZAKRZEWSKA Agnieszka: Cia- 
steczko z Aniolem : Cafe Galeria Pod Aniola- 
mi w Bielsku-Bialej I Agnieszka Zakrzewska 
- (Menu) (Nowe miejsee). - 11. II Ga::;. IT)vor 
- 2006, ill 274, dodo Co Jest Grane, s. 26 


722. ZAKRZEWSKAAgmeszka: Dldzej 
w rzezbionej izbie : Karczma w Komorom- 
each I Agnieszka Zakrzewska. - (Menu). - 11 
II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 228, dodo Co Jest 
Grane, s. 27 
Karczma w Bielsku-Bial
 Komorowicach 


723. ZAKRZEWSKAAgnieszka: Drew- 
niany kolos dla smakoszy I Agnieszka Za- 
krzewska. - (Menu). - 11. II Ga::.. IT)vor. 
2005, ill 274, dodo Co Jest Grane, s. 23 
Karczma pod Lotni
em w Bielsku-Bial
 


724. ZAKRZEWSKA Agnieszka G
si 
kroluj& w Folwarku I Agnieszka Zakrzewska. 
- (Menu). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2005. ill 262. 
dodo Co Jest Grane. s. 21 
Dni 
i w resrauracji Folwark 


725. ZAKRZEWSKAAgnieszka: Kaszta- 
ny na gontco I Agnieszka Zakrzewska. - (Me- 
nu). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 17, dodo Co 
Jest Grane, s. 17 
Lffial PieC)'k w Szczyrku 


726. ZAKRZEWSKA Agnieszka: Ka- 
walek Annenii na stole: Cafe PlolUlca Zyra- 
fa w Bielsku-Bialej I Agmeszka Zakrzewska. 
- (Menu). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 257, 
dodo Co Jest Grane, s. 16 


727. ZAKRZEWSKA Agnieszka Kro- 
kody] nad dachami miasto na talerzu I 
Agnieszka Zakrzewska. (Menu). 11 II 
Ga::;. IT)vor. - 2006, nr 163, dodo Co Jest 
Grane, s. 16 
Lffiale gastronomiczne w Biel
-Bialej 


728. ZAKRZEWSKA Agnieszka: Pach- 
IUlCY sposbb na mroz I Agnieszka Zakrzewska. 
- (Menu). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 29, 
dodo Co Jest Grane, s. 17 


729. ZAKRZEWSKA Agnieszka: Pizza 
od Soprano I Agnieszka Zakrzewska. - (Me- 
nu). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2005, ill 292, dodo 
Co Jest Grane, s. 21 
Pizzeria Soprano w Bielsku-Bial
 


730. ZAKRZEWSKA Agnieszka: Po- 
wiew Orientu w Beskidach I Agnieszka Za- 
krzewska. - (Menu). - 11. II Ga::.. IT)vor. 
2005, ill 204, dodo Co Jest Grane, s. 17 
Restauracja sieci Sphin.'{ w Biel
-Bialej
		

/Bibliografia_05-06_Page_065_0001.djvu

			65 


731, ZAKRZEWSKA Agrneszka: Waga 
w stron
 zabawy : klub Waga w Bielsku-Bia- 
!ej / Agnieszka Zakrzewska. - (Menu). - 11. Ii 
Ga::;. JT)vor. - 2006, ill 145, dodo Co Jest Gra- 
ne, s. 19 


Biografie 


732. Manhardt KENIG Piotr: Man- 
hardtowle w Bielsku-Bialej : z dzie:Jow rodzi- 
ny kupcow i przemyslowc6w / Piotr Kenig. - 
Streszcz. w j
z. 3ng. II Biel.-Bial. Stud Ailc 
- 2005, t. 4, s. 241-269 


7, F1NANSE 


733. GRZYBOWSKI Jan: Bank wczoraj 
i dzifii I Jan Grzybowski; roZill. Andrzej Her- 
man. - 11./1 Ga::.. Besk. - 2006, ill 5, s 16 
Bank Spoldzielczyw Bielsku-Bial
 


734. (HOS): Dziesi
c baniek wi
cej : po- 
wiatbielski zmniejszazadluzenie / (hos) II Kr. 
Besk. - 2005, ill 2, s. 6 


735. (HOS): Rosn
 stawki : podatki na 
2006 rok w Bielsku i Zywcu / (hos, ban). - II 
II Kr. Besk. - 2005, ill 51/52, s. 6 


736. (MAP): Bielska dWlIzlotowka : co 
bfi)dzie na tej monecie? / (map). - n. II Kr. 
Besk. - 2006, ill 16. s. 8 
Propozycja monety dwuzlotowej z serii pol- 
skich miast 


737. POLAK Jolanta: Jolanta Polak - 
Prezes Banku Spoldzielczego w Jasienicy dba 
o nowoczesne produl'1}' dla swoich klientow I 
Jolanta Polak; rozm. Ewa Pyka. - 11. II Jasie- 
nica. - 2006, nr 8, s. II 


738. LSTO] 1001atBankuSpoldzlelczego 
-11. II Ga::.. Czechow.-2005.nr23,s. 1,7 
Bank Spoldzielczyw Czechowicadl-Dziedzicadl 


739. WOLFF Tomasz: Unijnych pieni
- 
dzy moglo bye jeszcze "Wi
cej : powiat bielsb 


i gminy dostaly 25 milionow dofinansowama 
I Tomasz Wolff - (Bliskie strony). - 11. /I Dz. 
Zach. - 2006, nr 233, dodo Beskidy, s. 4 
Dot. wsparcia z Unii Europej
ej 


Golfhiowski Teo/il zoh. pee. 224 


8. KOMTTNIKACJA, TRANSPORT, 
Li\CZNOSC 


740. CHROMIK Radoslaw: Parklotniczy 
na haldach I Radoslaw Chromik. - 11 'I Ga::.. 
Czechow.-2006,nr 19,s.15 
Dot. uhvorzeniaBiel
ego Parku TedmikiLot- 
niczej w Kaniowie 


741. CZyZEWSKI Marcin: Bielsko do- 
czekalo si
 obwodnicy I Marcin Czyzewski. - 
(Wydarzenia). - 11 II Ga::.. IT)vor. - 2006, nr 
152, dodo Bielsko-Biala. s. 5 
Oddanie do uzytku ostatniego odcinka srod- 
mi
ski
 ornvodnicy zachodni
 w Biel
-Bialej 


742. CZyZEWSKI Marcin: Z kumikow 
szybowcem trafi& do parkn lotniczego I Mar- 
cin Czyzewski II Ga::.. IT)vor. - 2006, nr 215, 
dodo Bielsko-Biala, s. I 
PomysJ. uhvorzenia w Bielsku-Bial
 Bielskiego 
Parku Techniki Lotnicz
 ze Srodk6w unijnych (osta- 
tecznie powstal w Kaniowie) 


743. FURTAK Ewa: Bielszczanie chc& 
jezdzic tramwajami I Ewa Furtak. - 11. II 
Ga::.. IT)vor. - 2006, nr 56, dodo Bielsko- 
-Biala,s. I 
Starania Biel
ego Towarzystwa Tramwajo- 
wego 0 przywrocenie w Biel
-Bialej linii tram- 
wajowych 


744. FURTAK Ewa. Szansa lotnikow 
I Ewa Furtak. - 11 II Ga::.. IT)vor. - 2005, nr 
217. dodo Bielsko-Biala, s. I 


745. JACK: ISO dta miejskiej komunika- 
cji I JacK. - 11. II JT" Bielskll-Bialej. - 2005, nr 
26, s. 6 
l\.IZK w Biel
-Bialej
		

/Bibliografia_05-06_Page_066_0001.djvu

			66 


746. JACK: Retro czar czterech kolek I 
JacK. - (Kultura). - 11 'I W Bielskll-Bialej. - 
2006,nrI5,s.1,16 
29. Beskidzki Rajd Pojazd6w Zabytkowych 
w Bielsku-Bial
 


747. KK: Spychacze i koparki w Starym 
Bie1sku I kk. - (Fa]dy). -11. II rr Bielsku-Bia- 
lej. - 2005. nr IR s. 1.3 
Budowa ostatniego odcinka zachodniej ob- 
wodnicy 


748. KK: Wa.zny rok na drogach I kk. - 
(Inwestycje). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2005, 
rrrIV,s. 7 
Inwestycje drogowe realizowane w Biel
- 
-Bial
 w 2005 r. 


749. KUCYBALA Katarzyna: Sr6druiej- 
skajuz gotowa I Katarzyna Kucybala. - (Fak- 
ty). - 11. { JI Bielskll-Bialej. - 2006. nr 14. s 
1,3 


750, HTCYBALA Katarzyna. Wygod- 
niej pod Szyndzielni
 I Katarzyna Kucybala 
- (Miasto). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2005, 
rrr 15, s. 1,9 
Dot. przebudowy at. Annii Krajowej 


751. LOREK Gabriela: Krolowie szos : 
na Podbeskidzie zjechali weterani drog z kraju 
i zagramcy I Gabriela Lorek. - (Ciekawostki) 
- 11. II Dz. Zach. -2006,nr 160, s. 12 
29. Beskidzki Rajd Pojazd6w Zabytkowych 
w Bielsku-Bial
 


752. (LU): Sr6druiejska Obwodnica Za- 
chodnia I (LU). - (Wydarzenia). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006, nr 157, dod. Bielsko-Biala, nr 
27, s. 3 
Biel
o-Biata - ob\vodnica z rondern Rulanka 


753. LUKASZUK JvIiroslaw: Troch
 ka- 
sy na pasy : najpierw powstanie lotnisko, po- 
tern osrodek badan lotniczych z prawdziwego 
zdarzenia I Miroslaw Lukaszuk. - (Region). 
11.IIDz.Zach.-2006,nr211,s.10 


754. MASKA Wieslaw: Inwesrycje dro- 
gowe I Wieslaw Maska. - 11. II A/oj Powiat. - 
2005, ill 8/9, s. 10-11 
Inwestycje drogowe w powiecie biel!flm 


755. MASKA Wieslaw: Powiatowe drogi 
I Wieslaw Maska. - 11. II A/oj Powiat. - 2005, 
nr6, s. 12 
Stan i rernont drag w powlecle biel!flffi 


756, MENCNAROWSK1 Jan: 50 1at Po1- 
skiego Zwlltzku Filatelistow i Jego dz:talal- 
nose w Okr
gu Beskidzkim : 1950-2000 I Jan 
Mencnarowski. - Bielsko-Biala: Polski Zwi&- 
zek Filatelistow. Okr
g Beskidzki Wydzial 
Kultury i Sztuki Urz
du Miejskiego w Biel- 
sku-Bialej, 2005. - 109 s. : il. ; 24 em - Bi- 
bliogr. -ISBN 83-60136-00-9 


757. PLUZEK Marcin: Niedogadany re- 
rnont: droga przez Przegibek - W&ska. kr
ta. 
niebezpieczna I Marcin Pluzek II Kr. Besk. 
2005,nr41,s.9 


758. SOLICR Michal: Staruszki Isni&ce 
nowosci<1 I Michal Solich. - (Kultura). - 11. II 
Ga::;. Besk. - 2006, nr 23, s. 12 
MuzelUll Pojazd6w Zabytkowych w Bielsku- 
-Bialej 


759. SZCZOTKA Pawe1: POC1&g do 
Szczyrku? : odzywa pornysl sprzed lat I Pawe1 
Szczotka II Kr. Besk. - 2005, nr 30, s. I, 4 
Dot. planowanego polllczenia kolejowego Wil- 
kowicelBystra-Szczyd. 


760. WOLFF Tornasz Aleksandwwice 
czy Kani6w? pornysl utworzenia Bielskie- 
go Parku Teclmologii Lotniczej poza rniastern 
wywolal burz
 w srodo"Wisku lotniczym I To- 
rnasz Wolff - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 216, 
dod. Bielsko-Biala. nr 37, s. I 


761. WOLFF Tornasz: Skrzydla nad Ka- 
niowern : starostwo czeka na decyzj
 rnimsrer- 
stwa w sprawie finansowania Parku Teclmolo- 
gii Lotniczej I Tornasz Wolff - (Wok6l nas).
		

/Bibliografia_05-06_Page_067_0001.djvu

			67 


- 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 89, dodo Bielsko- 
-Biala, ill 15, s. 8 


762, WYSZOMIRSKI Pawe!: Wie1kie 
mozliwosci malych stacji I Pawe1 Wyszomir- 
ski. - (Projeldy). - 11. II Biel. Spotk. - 2006, 
rrr 3, s. 12 
Dot. prz

cia i zagospodarowania przez Fun- 
dag
 Rozwoju Miasta Biel
-Bialej obiektOw sta- 
cji kolejowej Bielsko-Biala Lipnik 


763, ZAKRZEWSKA Agnieszka: Mu- 
zeum z eksponatami na czterech k6lkach I 
Agnieszka Zakrzewska. - (Wydarzenia). - II 
II Go::; IT)vor. - 2006, nr 77, dodo Bielsko- 
-Biala,s. 8 
Dot. powstarua w Biel
-Bialej Muzeum Po- 
jazd6w Zabytkowych 


KomluIikocja =00. poz. 286. 296- -. 346. 360. 
403 


9, GOSPODARKAKOJ\Il1NALNA, 
GOSPODARKAMIESZKANIOWA 


a) Gospodarka komunalna 


764. BYLOK Zdzislaw: Nowe inwesty- 
cje Aqua SA w Jaworzu / Zdzislaw Bylok /I 
Echo Jaw - 2005, ill 156, s 4 


765. DUDEK Piotr: Trzeba wypracowac 
zysk, zeby rube sifi) rum dzielic : Dobrodziej 
Sportu: Aqua SA. : rozmowa z prezesem Za- 
rz&du Aqu} [...] I Piotr Dudek, rozm. rs. - 
(Hamasie). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2005, 
[IT I, s. 19 


766, FONTANNA jak sprzed1at. - (Scien- 
ce et artes). - 11., rys. II 4kademia. - 2005, nr 
II, s. 12, I3 
Dot. odresl:3urowanej fontarmy przed biel!flm 
Teatrem Polskim 


767. FURTAK Ewa: Cmentarz do napra- 
wy . s& pieni&dze na remont beamy I Ewa Fur- 
tak. - 11. II Ga=. IT)vor. - 2005, nr 133, s. 6 


Cmentarz ewangelickl w Bielsku z 1832 r. 
mi
- 
dzy uL Glllnwal	
			

/Bibliografia_05-06_Page_068_0001.djvu

			68 


775. KACHEL Jacek: Nowe szaty dla 
straZak6w I Jacek Kachel. - 11. /I .KlIrier Biel 
-2005,nr I, s. 3 
Dot. budOW)' nowej siedziby PafJ.stwow
 Stra- 
zy Pozamej w Biel
-Bialej 


776. LOREK Gabriela: Stcaznica jak 
sztab gl6wny. nowoczesne centrum miejskie- 
go systemu bezpieczeru:nva I Gabriela Lorek 
- (Blislae strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005. nr 
295,dod.Beskith
s.5 
Dot. budOW)' nowCJ siedziby Panstwow
 Stra- 
zy Pozamej w Biel
-Bialej 


777. (LU): Prochy godnie zlozone : po- 
wstaje wsp6lna mogila nienarodzonych dzieci 
/ (LU). - (Wok61 na,). -11. II Dz. Zach. - 2006, 
rrr 263, dod. Bielsko-Biala, nr 45, s. 5 
Cmentarz komunalny w Bielsku-Bialej Ka- 
mlenicy 


778. LUKASZUK Miroslaw: Pompowa- 
ne ceny : mimo sprzeciwu wladz miasta, aZ 
o II proc. rosn
 stawki za wod y i scieki I Mi- 
roslaw Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, nr 44, dod. Beskidy, s. 3 
Czechowice-Dziedzice 


779. LUKASZUK Miroslaw: Tylko dla 
si1nych : basen dobrze przystosowany I Miro- 
slaw Lukaszuk. - 11. II Dz. Zach. -2006. nr38. 
dod. Beskidy. s. 3 
Dot. basenu plywackiego na os. Karpackim 
w Bielsku-Bial
 


780. MAC: Bielska fontanna w fina- 
Le og6lnopolskiego konkursu I MAC. - (Wy- 
darzenia) II Ga::;. IT)vor. - 2006, nr 100, dod 
Bielsko-Biala, s. 6 
Dot. zak-walifikowania si
 fontanny sprzed Te- 
atru Pol
ego do konkursu "Modernizacja Roku 
2005" 


781. (NET): Fontannazemocjami : Aqua 
nie chce powiedziec, ile kosztowala renowa- 
cjal (NET). - (Wokol nas). -11. II Dz. Zach.- 
2005, nr 127, dod. Bielsko-Biala, nr 22, s. 5 


Dot. fontanny przed Teatrem Pol!flm w Biel- 

-BialeJ 


782. PICHETAJan: Deszczowy amorekl 
Jan Picheta. (Bielsko, notatnik kulturalny) II 
Slqsk. - 2005, ill 8, s. 92 
Ohvarcie fontarmy przed teatrem w Bielsku- 
-Bialej 


783. PIETRZYK Rafal: Zydowskie mie- 
nie, gdzie placz<,! kamienie I Rafal Pietrzyk. - 
11. II Ga::.. Czechow. - 2005, nr 17, s. 13 
Cmentarz zydowski w Czechowicach-Dzie- 
dzicach 


784. PLUZEK Marcin: Kqrielisko bli- 
sko? : czekanie na odbudow y I Marcin Pluzek. 
- 11. II Kr. Besk - 2005, nr 21, s. 8 
Plany odbudowy k1wieli
 w J3\Vorzu 


785. PLUZEK Marcin: Zabazgrany po- 
mnik: wandale na cmentarzu czerwonoanni- 
stow I Marcin Pluzek. - 11. II Kr. Besk. - 2006, 
ill 23, s. 33 
Dot. utrzymania cmentarzy Arrnii CzeIWonej 
i zolnierzy polskich w Bielsku-Bial
 


786. RACZKA Marek: Dobrze bye stra- 
zakiem : z komendantem miejskim Paru:tw0- 
wej Strazy Pozarnej [...] I Marek llitczka - 
(Ludzie). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2005. nr 
111. s. 17 


787. TRZECIAK Maria: Fontanna na 
zegarek I Maria Trzeciak. - (Fat-ty). - 11. II 
JI Bielskll-Bialej. - 2006, nr 6, s. 1,3 
Remont biel
ej starOwki (siec wodno-kan.ali- 
zacyjna) 


788. WOLFFTomasz: Karazaopieszalose 
. miasto ma zaplacie ponad 20 tys. zl za niewy- 
m&zanie si y z tenninu przeniesienia sclrroni- 
ska dla ps6w I Tomasz Wolff - 11. II Dz. Zach. 
- 2006, nr 198, dod. Bielsko-Biala, nr 34, s. I 


789. (WOT): Burki wyj
naRek..<::ia: sclrro- 
nisko dla bezdomnych ps6w zmienilo siedzib y !
		

/Bibliografia_05-06_Page_069_0001.djvu

			69 


I (WoD. - (Wydarzenia). - Il. II Dz. Zach. - 
2006, ill 286, dodo Bielsko-Biala, ill 49, s. 3 


Gospxfm*a km1UDla]lla zoh. pee. 293, 981 


b) Gospodarka mieszkaniowa 


790. HOROWSKI Slawomir: TBS w sle- 
pej uliczce : klopoty miejskiej sp6lki i jej 10- 
katorbw I Slawomir Horowski II Kr. Besk. - 
2005, nr 29, s. 6 


791. HOROWSKI Slawomir: Towarzy- 
stwo z problemami : wpompow3n3 kasa, por y - 
czony kredyt / Slawomir Horowski. - 11. II Kr. 
Besk. -2006,nr41,s.5 
Biel
o-Bialskie Tow3Izystwo Budownictwa 
Spolecznego 


792. LUKASZUK Miroslaw: Ich kawalek 
podlogi I Miroslaw Lukaszuk. - (Sytuaqe). - 
11. /1 Dz. Zach. - 2006, ill 248, s. 20 
Dot. sytuacji mleszkaniowej w byiych blokadl 
pracowniczych FSM w Biel
-Bialej 


793. MASLANKA Marzena: ProceS)' re- 
witalizacji substancji mieszkaniowej w Pol- 
sce na przykladzie wybranych miast / Marze- 
na Maslanka. - Streszcz. w jyz. memo II Zer.. 
Nauk., Ekon. Probl. Uslug, US=c,ec. 2006, 
nr4,s. 241-24Q 


794. PIZNAL E1zbieta: Jill rue na bruk : 
czy nowe zasady eksmisji pogntZ& w dlugach 
podbeskidzkie gmmy? I E1zbieta Piznal II Kr. 
Besk. - 2005, nr 15, s. 6 
Gospodarka mieszkaniowa na Podbe
dziu 


795. THEN Wanda: Deweloperzy zacie- 
raj& ryce I Wanda TheIl. - (lnwestycje budow- 
lane). II.! I Dz. Zach. 2006, nr 291, dad. 
Dom dla Ciebie, s. II 
Sytuacja budownictwa mieszkaniowego na te- 
renie Biel
-Bialej 


796. THEN Wanda: Prezydent blokuJe 
M? : fatalna sytuacja w bielskim budownic- 
twie mieszkaniowym Wanda TheIl. - (Re- 
gion). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 290, s. 14
		

/Bibliografia_05-06_Page_070_0001.djvu

			VII. ZAGADNIENIA SPOLECZNE I POLITYCZNE 


1, ZAGADNIENIA OGOLNE, 
SOCJOLOGIA 


797. BYRDY Antoni: 0 dalszej i bliz- 
szej historii : z przewodnicZ1lcym Rady Miasta 
[on] / Antoni Byrdy: roZill. Jacek Zaba II Ga=. 
S=c.yr. - 2006. nr 6. s. 10-11 


798. FURTAK Ewa: Bielszczanie pomo- 
g& uchodicom z Bialorusi : mieszkaIicy szyku- 
j& wsparcie / Ewa Furtak. - (Z drugiej strony) 
II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 74, dodo Bielsko-Bia- 
10,s.2 


799. FURTAK Ewa: Przyjdicie wszyscy 
na przystanek / Ewa Furtak. - (Wydarzenia) 
- 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006. nr 122. dodo Biel- 
sko-Biala. s. 5 
Akcja wspolnej fotografii ludz. oczekuj&cych 
na autobusw Bielsku-Bial
, z4i
cie autorstwa l\Ial- 
gorzaty Luczyny 


800. JACK: Jak si
 Zyje w Bielsku-Bialej 
: badanie opinii mieszkaIic6w / opr[ac.] JacK 
- (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2005, 
rrr 25, s. 1,7 
Wyniki badaiL ankietowych 


801. KACHEL Jacek: Bielszczame oce- 
niaj& I Jacek Kachel. - (Fal-ty). - 11. II JT' Biel- 
skll-Bialej. - 2006, ill 21, s. 1,3 
Wyniki badaIi ankietowych mieszkaIicOw 0 zy- 
ciu w mieScie 


802. POLITYKA spoleczna wobec m- 
dzi starszych w s"Wietle dOSwiadczefl polskich 
i niemieckich. - Bielsko- Biala : Klub Inteli- 
gencji KatolickiEd : Fundacja Wspolpracy Pol- 
sko-Niemieckiej, 2006. - 76 s . il. ; 25 cm. - 
Tekst czesc. niem. 


803. SZEMLA Miroslaw: Jak po"Wiat ra- 
dzi sobie z problemami spolecznymi? : rozmo- 
wa z [... J czlonkiem zarz&du powiatu I J\lIiro- 
slaw Szemla; rozm. Daria UrbaIiska. - 11 II 
Ga::.. Czechow. - 2005, ill 16, s. II 


804. THEN Wanda: Spotkanie pod zega- 
rem: autorka busboardu czeka w niedziel
 na 
przystanku 0 godz. 10.17 I Wanda Then. - (Po- 
lecamy). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 122. dad. 
Bielsko-Biala, ill 21, s. 10 
Dot. akcji fotografowania ludzi na przysrnnku 
i srworzenia billboardu na autobus 


2, PARTIE POLITYCZNE 


805. Prawo i Sprawiedliwosc FURTAK 
Ewa: Dlaczego mlodziezowka PiS-u nie lubi 
"Gazety" I Ewa Furtak.. Przemyslaw Jedlicki. 
- (Wydarzenia) II Ga::. rT)vor - 2006, nr 109, 
dad. Bielsko-Biala, s. 3 
Forum l\llodych PIS 


806. Prawo i Sprawiedliwosc FURTAK 
Ewa: Mlodzi PiS w Bielsku-Bialej nie m- 
bi& "Gazety WyborczEd" : czy bielskie szko-
		

/Bibliografia_05-06_Page_071_0001.djvu

			71 


!y, urzydy i szpitale zrezygnuj& z prenumera- 
ty? / Ewa Furtak. - (Krnj). - 11. II Ga:.. IT)vor 
- 2006, ill 110, s. 11 


807. Prawo i Sprawiedliwosc FURTAK 
Ewa: Nie bydziemy me dzieci / Ewa Furtak. - 
(Wydarzenia) /1 Ga:.. rT)vor. - 2006, ill 107, 
dodo Bielsko-Biala, s. 4 
D&J:enia Henryka Urbana do przywrocema kar 
cielesnych w szkoladl 


80B. Prawo i Sprawiedliwosc SMO- 
LENSKI Pawe1: Porz&dek zrobimy ad pod- 
staw / Pawel SmoleIiski. wspolpr. Ewa Furtak 
- (Swi&teczna) (Reportaz). - 11. II Ga=.. IT)vor 
- 2006, ill 123, s. 20-21 
Dot. plan6w -wprmvadzenia nowych "poIZ.::ld- 
kow" w szkolach przez biel
 PiS 


809. Samoobrona Rzeczpospolitej Pol- 
skiej WOLFF Tomasz: Praca za fotki porno? : 
beskidzki "Mftek "Seksafery" w Samoobronie / 
Tomasz Wolff. - (Region). - 11. II Dz. Zach.- 
2006, nr 300, s. 16 


Biografie 


810. Pi
ta Stanislaw LUKASZUK Mi- 
roslaw: Bog wybacza, Piyta nigdy I Miroslaw 
Lukaszuk - (Zblizenia) - 11. II Dz. Zach. - 
2006,nrl04_s 13 


3, ORGANIZACJE SPOLECZNE 
I J\ILODZIEZOWE 


811. Bielskie Towarzystwo Trzezwosci, 
Bielsko-Biala illRCZYNSKI Tadeusz: Biel- 
skie TowaIZystwo Trzezwosci I Tadeusz Jur- 
cZYIiski II ZrOdlo. - 2005, ill 28, dad. ZrOdlo 
Diece::.ji Biel.-Zy...., s. II, IV 


812. Czechowickie Stowarzyszenie 
Wspomagania Kobiet po Mastektomii 
Al\L.\ZONKI, Czechowice-Dziedzice KO- 
ZLOWSKA Iwona: Nie jestes gorsza! I Iwo- 
na Kozlowska. - II. II Ga::.. Czechow. - 2005, 
nr 15, s. 8 


813. Fundacja Aktywnosci Spolecz- 
nej Zlote Lany, Bielsko-Biala THEN Wanda: 
KaZdy robi, co potrafi : Fundacja Al'1}rwnosci 
SpolecznEd Zlote Lany znalazla ciekawy spo- 
sob na wspomaganie potrzebuj
C)'ch I Wanda 
TheIl. - (Wokol nas). - 11. II Dz. Zach. - 2006, 
ill 71, dad. Bielsko-Biala, ill 12, s. 5 


814. Grupa Ratownictwa Drogowe- 
go przy Zarz
dzie Rejonowym Polskiego 
Czerwonego Krzyza, Bielsko-Biala GLAZ 
Janusz: Dokladamy do naszych akcji I Janusz 
Glaz ; roZill. Robert Kozela il Alesl. - 2006, 
ill3,s. 8-9 


815. Kolo Gospodyn Wiejskich, Best- 
wina A.CH.: 75-lecie Kola GOSPOdYIi Wiej- 
skich w Bestwinie I A Ch. - II. /I Alag. Gmin- 
1{\' - 2005, ill 2, s. 10-11 


816. Kolo Gospodyn Wiejskich. Kozy 
BOEHN Boguslawa: 50 lat Kola GOSPOdYIi 
Wiejskich w Kozach i Boguslawa Boehn. - II. 
I' Kozimlskie friad. - 2006, ill 2, s. 19 


817. Kolo GospodyiI Wiejskich, Ma- 
zancowice KREIS Halina: Jubileusz 60-le- 
cia Kola GOSPOdYIi Wiejskich w Mazancowi- 
each I Halina Kreis. - II. II Jasienica. - 2006, 
illl2,s 1] 


818. Kolo Gospodyn Wiejskich, Swi
- 
toszowka GASZEK Grazyna: 35-lecie Kola 
Gospodyn Wiejskich S"Wi
toszowka I Grazyna 
Gaszek II JasiemLa. - 200b, ill 3, s. 12 


819. Kopalniana Stacja Ratownictwa 
Gorniczego Kopalni Brzeszcze "Silesia" 
Ruch n, Czechowice-Dziedzice KALUSKI 
Marcin: Podziemne bohaterstwo I Marcin Ka- 
luski. - U. /I Ga:;. Czechow. - 2005, ill 23, s. 
9-10 


820. Mlodzieiowa Druiyna Pozarni- 
cza przy OSP, Ligota PRZEMYK Miroslaw: 
Wspolne wi
z:i I J\tfuoslaw Przemyk. - II. II 
Ga:;. Czechow. - 2006, ill 8, s. 19
		

/Bibliografia_05-06_Page_072_0001.djvu

			72 


821. Ochotnicza Strai Poiarna (MP): 
Strazackie sprawozdania / (mp). - 11. II Ga::.. 
Czechow. - 2005, ill 5, s. 10-11 


822. Ochotnicza Strai Poiarna PO- 
ZARNICY ochotnicy . poczet straz:ak6w po- 
wiatu bielskiego. - 11. /I Kr. Besk. - 2005, ill 
34, s. 21-28 


823. Ochotnicza Strai Pozarna. Bestwi- 
na ACH.: IIS-lecie bestwinskich strazakow I 
A.Ch. - (Al.--tualnosci). - 11. II Alag. Gminny.- 
2005, nr 2, s. 17 


824. Ochotnicza Strai Pozarna, Bielsko- 
-Biala Straconka KACHEL Jacek: StraZak do- 
bry na wszystko / Jacek Kachel. - (fyIiasto). - II 
1/ JT' Bielskll-Bialej. - 2006,nr 12, s. 7 
Jubileusz l00-1ecia asp 


825. Ochotnicza Strai Pozarna. Jasie- 
nica PYKA E.: 110 rocznica OchotniczEd Stra- 
zy Pozamej w Jasienicy / E. Pyka / / Jasienica 
- 2005, nr6, s. 7 


826. Ochotnicza Strai Pozarna, La- 
zy BOZKO Romuald: 60 lat Strazy Pozamej 
w Lazach ! Romuald Bozko. - 11. / / Jasienica 
-2005,m8,s.14-16 


827. Ochotnicza Straz Pozarna, Wilko- 
wice illBILEUSZ wasp Wi1kowice // Nas=.a 
Ga::.. - 2005, nr 8, s. 1,5 


828. Ochotnicza Strai Pozarna "Cze- 
chowice", Czechowice-Dziedzice PRZE- 
MYK Miroslaw: 105 lat asp Czechowice / 
Jvllroslaw Przemyk. - 11. // Ga::.. Czechow. - 
2005, nr 9, s. 5 


829. Ochotnicza Strai Pozarna "Dzie- 
dzice", Czechowice-Dziedzice JANIK Tade- 
usz: asp ..Dziedzlce" wczoraj 1 dzis / Tadeusz 
Janik. - 11. /I Ga::.. Czechow. - 2006, ill 6, s. 8 


830. Polski Zwi
zek Filatelist6w. Ko- 
10 Terenowe, Czechowice-Dziedzice BLA- 


SIAK Anna: Skarby z klasera / Anna Bla- 
siak. - 11 1/ Go::.. Czechow. - 2005, nr 6, 
s.9 


831. Polski Zwi
zek W
dkarski. Ko- 
10 Terenowe, Czechowice-Dziedzice KALU- 
SKI Marcin: Kosmiczne w
dkars:hvo / Marcin 
Kaluski. - 11.// Ga::. Czechow - 2005, ill 17, 
s.14-15 


832. Polski Zwi
zek W
dkarski. 
Kolo Terenowe, Czechowice-Dziedzice 
URBANSKI Tadeusz: Szef w
dkarzy : roz- 
mowa z [...j I Tadeusz Urbanski; rozm. 
Iwona Kozlowska. - 11. // Ga::.. Czechow. - 
2005, nr 4, s. 9 


833. Polskie Towarzystwo Numizma- 
tyczne. Oddzial, Bielsko-Biala KK: Kolekcje 
numizmatyk6w / kk. - (Miasto). - 11. / / JT' Biel- 
skll-BlOlej. - 2005. ill 2. s. 12 


834. Soroptimist International. Klub, 
Bielsko-Biala TRZECIAK Maria. Doskona- 
lie si
 i sluzye innym I Maria Trzeciak. - 11. / / 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill III, s. 9 


835. Spoleczna Strai Rybacka, Czecho- 
wice-Dziedzice KALUSKI Marcin: Straznicy 
naszych w6d / Marcin Kaluski. - 11. // Ga::.. 
Czechow. - 2006. ill 2. s. 14-15 


836. Stowarzyszenie "Mlode Miasto". 
Czechowice-Dziedzice GRYGIERCZYK Ju- 
liusz: Mlodzi or:ganizatorzy / Juliusz Grygier- 
czyk ; rozm. Miroslaw Przemyk. - 11 '/ Ga::.. 
Czechow. - 2006,m7, s. 19 


837. Stowarzyszenie Rodzic6w i Os6b 
Niepelnosprawnych "Wsparcie", Czecho- 
wice-Dziedzice KALUSKI Marcin: Walka 
o nonnalnose / Marcin Kaluski. - 11. / / Ga::.. 
Czechow. - 2005. ill 15. s. 12 


838. Stowarzyszenie Rodzic6w i Os6b 
Niepelnosprawnych "Wsparcie", Czecho- 
wice-Dziedzice (MK): Ambitne "Wsparcie"
		

/Bibliografia_05-06_Page_073_0001.djvu

			73 


/ (ruk). - 11. II Ga::.. Czechow. - 2006, nr 8, 
s. 15 


839. Towarzystwo Charytatywlle im. 
o. Pio. Kolo Dr 1, Czechowice-Dziedzice 
KOZWWSKA Iwona: Co slychac "U Hil- 
dy''''? I Iwona Kozlowska. - 11. / / Ga:;. Cze- 
chow - 2006, ill 7, s. 18 


840. Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Bielsko-Biala 1..."1JCYBALA KataIZyna: IO-le- 
cie Uniwersytetu III Wieku / KataIZyna Kucy- 
bala. - (Miasto). - 11. If JT' Bielskll-Bialej. - 
2006, nr 24, s. 5 


841. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Bielsko-Biala OSOWSKA Helena: To juz 10 
Lat! I Helena Osowska. - 11. II Nas=.a Entedra 
- 2006, ill 12, s. I3 


842. Zwi
zek Harcerstwa Polskiego. 
14. Druzyna Harcerska Matnia, Czecho- 
wice-Dziedzice KALUSKI Marcin: Z Matni& 
przez zycie / Marcin Kaluski. - 11. II Ga:;. Cze- 
chow.-2006,m3,s.16-17 


843. Zwi
zek Harcerstwa Polskiego. 
Hufiec im. Olgi i Andrzeja Malkowskich, 
Czechowice-Dziedzice KOZLOWSKA Iwo- 
na: 301atmin
lo.. I IwonaKozlowska. -11.11 
Ga:;. Czechow. - 2005, miL s. I L 12 


844. Zwi
zek Sybirak6w. Oddzial, Biel- 
sko-Biala KK: WYIaz narodowej pami
ci I kk 
- (Miasto). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2006, 
rrr 6, s. 1,5 
Wr
czenie KrzyzOw ZesiaiLcOw Sybiru komba- 
tantom-sybirnkom 


Ochotnic::.a Shu=. PO=m71l1. Bie/
Biala zoh. 
poz 36- 


Biografie 


845. Droidi J6zef JANIK Tadeusz: W pro- 
mieniach uSmieelmi
tego Sloneczka I Tadeusz 
Janik -11. IIGaz. C=.echow. -2005,m 14,s. 19 


846. Jurzak Alicja DZIALALNOSC 
spoleczna doeeniona : druhna harcmistrz Ali- 
cja Jurzak nominowana do nagrody starosty 
bielskiego im. ks. J6zefa Londzina. - 11. II Ko- 
zimiskie Jliad. 2006, m 6, s. 15 


847. Kurowski J6zef KONIOR Marian: 
Zegnaj prezesie! Czuwaj druhu. [nekr.] I Ma- 
rianKonior. -11. II Ga:;. &c=.\'r.-2005.m 1/2. 
s. 42 


848. Pietraszko Kazimierz OSOWSKA 
Helena: Wspomnienie! I Helena Osowska. 
11. II Nas:;a Entedra. - 2006, nr 114, s. 13 


849. Przemyk Wieslawa BLASIAK An- 
na: Kobieta strazak I Anna Blasiak. - 11. II Ga:;. 
Czechow. - 2006, ill 2, s. 13 


850. Waloszczyk Franciszek PRZE- 
MYK Miroslaw: Trzy milosci komendanta I 
Miroslaw Przemyk. - 11., portr. II Ga:;. Cze- 
chow. -2005,m 14, s. 9-11 


4, VROCZYSTOSCI, OBCHODY, 
WIZYTY 


851, (BAN): Zabawa wlTopika1nym slmi- 
ell: Dni Bielska-Bialej I (ban). - 11. II Kr. Besk. 
-2005, nr 22, s 7 


852. BOZKO Romuald: XII Lato w Ja- 
sieniey I Romuald Bozko. - 11. II Jasienica. - 
2006,m 8, s. 5,8 


853. DESZCZOWE dni miasta rue- 
przemakalne Bielsko-Biala. - 11. II Kr. Besk.- 
2006, m 23, s. 9 


854. EUROPEJSKIE Lato w Jasieniey 
historyezny korow6d 700-1ecia obehody 
700-1ecia Jasieniey. - 11. II Jasienico. - 2005. 
m 8. s. 7-10. 13 


855. J.K.: X Jubileuszowe Dni Bystrej - 
to juz historia I J.K. - 11. II Nas:;a Ga:;. - 2005, 
m7,s. 2-3
		

/Bibliografia_05-06_Page_074_0001.djvu

			74 


856. KK: Deszczowe swi
to mlasta : Dni 
Bielska-Sialej / kk. - 11. II JT' Bielskll-Bialej.- 
2006,nrI2,s.1,16 


857. KK: Swi
to pierwszej kon..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_075_0001.djvu

			75 


Stowarzyszerue Artystycme Teatr Grodzki na 
rzecz niepelnosprawnych 


874. SZ\ "PULA Ewa: Europejski Fun- 
dusz Spoleczny jako in..
ment walki z bezro- 
bociem w powiecie bielskim i w Bielsku-Bia- 
lej / Ewa Szypula. - Fragm. pracy II Biel.-Bial. 
Stud. Europ - 2006, ill I, s. 25-33 


b) Pomoc spoleczna. 
Zagadnienia socjalne 


875, BARZYCKA Agnieszka: Centrum 
godnej strrosci Samarytanin.. czyli jak rue 
stworzyc getta / Agnieszka Bmzycka. - 11. Ii 
Kr.Besk.- 2005,nr41,s.5 
Dom Opieki Samarytanin w Biel
-Bial
 


876. BYRCZEK Anna: Liczy si
 kazdy 
dzieil: rozmowaz [...], zalozycielLt domowe- 
go hospigum, ordynatorem Oddzialu Oplelci 
Pahatywnej Szpitala Kolejowego w Willmwi- 
each / Arum Byrczek ; rozm. Katnzyna Ku- 
cybala. - (Ludzie). - II II JT' Bielskll-Bialej.- 
2005,nrII,s.15-16 


877. COZAC Tadeusz: Bye jak Matka Te- 
resa / Tadeusz Cozac. - (Blisko czlowieka). - 
II /I Nied::.iela. - 2006, ill 49, dod. Na Pod- 
besk.,s.VIJ 


878. FURTAK Ewa: Dramat mieszkan- 
cow domu spokojnej starosci w Kozach I Ewa 
Furtak. - (Wydarzenia). -11. II Goo. ITjuor. - 
2006, nr 285, dod. Bielsko-Biala, s. 4 
Dot. dzialaInoSci prywatnego domu spokojneJ 
staroSci 


879. KACHEL Jacek: Podzi
kowania dla 
darczYIioow I Jacek Kachel. - (JvIiasto). - 11. /I 
JT' Bielskll-Bialej - 2006, ill 4, s. 6 
Dot. Banku d1leba w Biel
-Bial
 


880. KACHEL Jacek: SamarytaIlin poma- 
ga I Jacek Kachel. - (Miasto). - 11. II JT' Biel- 
skll-Bialej. - 2005, ill 21, s. 8 
Dom Opieki Samarytanin w Biel
-Bial
 


881. KALUSKI Marcin: Dom wschodz&- 
cego slonca I Marcin Kaluski. - 11. il Ga:;. Cze- 
chow. - 2005, ill 8, s. 22-23 
OSrodek Dziermego Pobytu w Czechowicach- 
-Dziedzicam 


882. KALUSKI Marcin: Dorastac w d0- 
mu dziecka I Marcin Kaluski. - 11 II Ga:;. Cze- 
chow.-2005.ill 24. s. 16-17 
OSrodek Pomocy DZlecku i Rodzinie w Cze- 
chowicach-Dziedzicach 


883. KALUSKI Marcin: Miasto w pro- 
centach I Marcin Kaluski. - 11. I I Ga:;. Cze- 
chow. - 2006, ill 24, s. 13 
Alkoholizm w Czechowicach-Dziedzicach 
stan i ZlNalczanie 


884. KALUSKI Marcin: Niezwykly biz- 
nes I Marcin Kaluski. - 11. I I Ga:;. Czechow. - 
2005, ill 19. s. I3 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Nasza Ro- 
dzina'. w CzechOWIcam-Dziedzicach 


885. KALUSKI Marcin: Sen bezdomne- 
go I Marcin Kaluski. - 11. I I Ga:;. Czechow. - 
2005, ill 25, s. 3-4 


886. KK: 0 wychodzeniu z bezdomnosci 
I kk - (Rada Miejska). - 11. II JT' Bielskll-Bia- 
lej. - 2005. ill 18, s. 4 
\\lyniki "Gminnego prognnnu przeciwdzialania 
bezdomnosci w 200-1- roku" 


887. KOZLOWSKA [wona: Dzi
kuj
, 
rue chc
 pic! I Iwona Kozlowska II Ga:;. Cze- 
chow.-2005,ill 24, s.15 
GrupaAA"Barbarn." w Czechowicach-Dziedzi- 
cach - histocia i dzialalnosc 


888. 1..."1JCYBALA KataIZyna: Za zaslugi 
dla Kosciola : odznaczenie dla Tadeusza Co- 
zaca I KataIZyna Kucybala. - (Miasto). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 14, s. 6 
Najwyzsze koscielne odznaczeme dla osob 
Swieckich pIzyznawane przez papieza dla Tadeusza 
Cozaca
		

/Bibliografia_05-06_Page_076_0001.djvu

			76 


889. LUKASZUK Jvfuoslaw: KIa! nigdy 
me bylo / Miroslaw Lukaszuk. - (Sytuacje).- 
11. II Dz. Zach. - 2006, ill 292, s. 21 
Dot. lik'Widacji Domu Spokoju dla Ludzi Star- 
szych w Kozam 


890, (MAP): Kryzy,owa przeprowadzka 
: z kOIZysci<1 dla potrzebuj<1cych blyskawicz- 
negowsparcia/ (map). -11. II Kr. Besk. -2005. 
m31.s.29 
Podbeskidzkie Centrum ImeIWencji Kryzy- 
soweJ 


891, (MK): OSrodekwpotrzebie/ (rnk)// 
Ga:;. Czechow. - 2006, ill 8, s. 18 
OSrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Cze- 
chowicach-Dziedzicam 


892. (MK): Szansa dla dziecka / (ruk) Ii 
Ga:;. Czechow. - 2005. ill 20. s. 12 
DzialaInosC czechowickiego C>Srodka Pomocy 
Dziecku i Rodzinie 


893. (MK). Uratowac ,,zlot<1 Jesieil" I 
(ruk). - 11. II Ga:;. Czechow. - 2006, ill 10, s 
8 


Dom Pomocy Spoleczn
 Zlota JesiefJ. w Cze- 
chowicach-Dziedzicam 


894. (NFl): Swi
to u Alberta. siedem- 
nascie lat pracy bielskiego kola tow3IZystwa 
pomocy dla ludzi najubozszych. bezrobot- 
nych i bezdomnych I (NET). - 11. /I Dz. Zach 
- 2006, ill 73, dod. Beskidy, s. 3 


895. PIETRZYK Rafal: Bylo orkiestrowo 
I Rafal Pietrzyk. - 11. II Ga::.. Czechow. - 2005, 
nI2,s.14-15 
XIII Final Wielki
 Orkiestr)' Swi
ecmej Po- 
mocyw Czechowicam-Dziedzicach 


896, P1ZNAL E1zbieta: Banery cnude s& 
: choe wiele juz zmieniono... I Elzbieta P1Znal 
- 11./1 Kr. Besk. -2005, ill 40, s. II 
DOL usuwania barier dla niepelnosprawnych 
w obiektach uzytecznosci publicznej w Bielsku- 
-Bial
 


897, (RAP): Wsp6lnota dobrych 1udzi / 
(rat). - 11. II Ga::.. Czechow. - 2005, nr 5, s. 13 
Dzialalnosc Towarzystwa d1arytatywnego im. 
Ojca Pio w Czechowicach-Dziedzicam 


6, ZWI.\ZKI ZAWODOWE 


898. CHODOROWSKI ]vzy,zlof: 25-1e- 
cie NSZZ "Solidarnose" I KIZysztof Cho- 
dorowski. - (Po sesji). - 11. /I AID} POWlOl. - 
2005, ill 7, s. 3-4 


899. DUDEK Dariusz: Silesia ma per- 
spel-tywy I Dariusz Dudek; rozm. Marcin Ka- 
luski. - 11. If Ga:;. Czechow. - 2006, ill II, s. 
16-P 
PrzewodniCZ}fcy NSZZ "Solidamosc" K\VK 
"Silesia" 


900. FURTAK Ewa: Taruo bye zwi&z- 
kowcem I Ewa Furtak. - 11. /I Ga:;. IT)vor. - 
2006, ill 57, dod. Bielsko-Biala, s. I 
Dot. Z\Vi
owej karty SolidamoSci "Grosik" 


901. GRAJEWSKI Andrzej: Czas pr6- 
by : "Solidarnose" na Podbeskidziu w latach 
1980-2005 I Andrzej Grajewski, Artur Ka- 
sprzykowski. - Bielsko-Biala: Zarz&d Regio- 
nu Podbeskidzie NSZZ "Solidamose" : Prasa 
Beskidzka. 2006. - 319 s., [32] s. tabi.; 24 ern. 
-ISBN 83-87237-55-8 
Rec. CZA
 pr6by : monogrnfia bNiercwiecza 
Podbeskidzia Ii Kr. Besk. - 2006, nr 8, dodo Solid 
Podhesk, nr 2, s. IV 


902. KACHEL Jacek: Powstalamonogra- 
fia Solidamosci regionu Podbeskidzie I Jacek 
Kachel. - (Miasto). - 11. il JT' Bielskll-Bialej.- 
2006, ill 4, s. 7 
Panel d)'!'kuS}jny w Ksi&Znicy Be
dzki
 po- 
przedzony promocj& ksillili Andrzeja GrabO\iV!'kie- 
go "Czas pr6by" 


903, KAPRZYKOWSK1Artur: Zeby Po1- 
ska byla Polsk& : buntownicy po latach: "So- 
lidamose" wci&Z potrzebna I Artur Kasprzy- 
kowski. - 11. II Kr. Besk. - 2006, ill 6, s. 8
		

/Bibliografia_05-06_Page_077_0001.djvu

			77 


Obchody jubileuszu 25-1ecia strnjku genernIne- 
go na Podbeskidziu 


904. OBCHODY strajkowego jubileuszu 
: w muzeum, kosciele, centrum kultury i k..<::i&z- 
mey. - 11. Kr. Besk. - 2006, nr 8, dodo Solid 
Podbesk., nr 2, s. I 


905. POLLAK Rajrnund: Stawiamy real- 
ne z&dania : ..solidamosc" w Fiacie / Rajrnund 
Pollak; roZill. Beata Czamecka II Kr. Besk. - 
2006, nr 44, dodo Solid. Podbesk., s. IV 


906. SZWED Stanislaw: Nasze ..:wierc- 
wiecze / Stanislaw Szwed. - (Nie tylko chlubna 
karta historii) II JasienicQ. 2005, ill 9, s. 10 
Podbe
dzka Solidamosc 


907. WOLFF Tomasz: Rabatowa lojal- 
nose: wciaz rue ma decyzji w sprawie roz- 
szerzenia na cal)' kraj pIZ)'wilEdow, z kt6rych 
na razie kOIZyst
& czlonkmvie "Solidarnosci" 
Podbeskidzia / Tomasz Wolff. - 11. / / Dz. Zach 
- 2006, ill 116, dodo Bielsko-Biala, nr 20, s. 
Karta "Grosik" 


Zwiq::ki =m..odowe =00. paz 621 


Biografie 


90B. ZASLUZENI dla "SolidarnosCl" 
Podbeskidzia wyraz pami
ci i holdu dla 
wszystlach solidamych. - 11. II Kr. Besk. - 
2006, nr 8, dod. Solid Podbesk., nr 2, s. II, III 


... 


909. Gajewski Jan KASPRZYKOWSKJ 
Artur: Zawsze po prawej stronie I Artur Ka- 
sprzykowski. - (Oni tworzyli "Solidamosc") 
-11. II Kr. Besk -2005, nr 30, dad. Solid Pod- 
besk., nr 7, s. IV 


910. Grajewski Andrzej Podziemne 
nuIty I Andrzej GraJewski; roZill. Janusz Bar- 
gie1. - (Tak rodzila si
 podbeskidzka "Solidar- 
nose'). - 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 3, s. 8 


911. Hofman Walter: KIZYZ na drog
 I 
Walter Hofinan ; roZill. Janusz Bmgiel. - (Tak 
rodzila si
 podbeskidzka ,$olidamosc"). - 11. 
II Kr. Besk. - 2005, nr 35, s. 8 


912. Janczy Franciszek: Opomik na sutan- 
nie I Franciszek Janczy ; rozm. Artur Kasprzy- 
kowski - (fakrodzila si
 podbeskidzka "Solidar- 
nose''). -11 II Kr. Besk. -2005. nr 51/52. s. 12 


913. Juszczyk Henryk: N ocna ucieczka 
I Henryk Juszczyk ; roZill. Janusz Bmgie1. - 
(Tak rodzila si
 podbeskidzka "Solidamosc"). 
- 11. II Kr. Besk. - 2005, nr 48, s. 8 


914. Kaminska Anna: Ci
zkie chwile I 
Anna Kamiriska; rozm. Janusz Bmgie1. - (Tak 
rodzila si
 podbeskidzka ,$olidamosc"). - 11. 
I! Kr. Besk - 2005, nr 36, s 8 


915. Kenig Henryk KASPRZYKOW- 
SKI Artur: Zawsze sluzylem Ludziom I Ar- 
tur Kasprzykowski. - (Oni tworzyli ,$olidar- 
nose'). - 11. II Kr. Besk. - 2005, nr 13, dad. 
Solid Podbesk., ill 3, s. IV 


916. Krywult Jacek: Prezydent cza- 
su zrywu I Jacek Krywult; rozm. Janusz Bar- 
gie1. - (Tak rodzila si
 podbeskidzka ,$olidar- 
nose'). - 11. II Kr. Besk. - 2005, nr 47, s. 8 


917. Krywult Iadeusz KASPRZY- 
KOWSKI Artur: Konspiracja mi
dzy malu- 
chami I Artur Kasprzykowski. - (Oni tworzyli 
"Solidamosc"). - 11. JI Kr. Besk. - 2005, nr 50, 
dad. Solid Podbesk., nr II, s. IV 


918. Lopatka J6zef KASPRZYKOW- 
SKI Artur: Spojrzenie po latach I Artur Ka- 
sprzykowski. - (Oni tworzyli "Solidamosc"). 
- 11. II Kr Besk - 2005, nr 8, dad. Solid Pod- 
besk._ nr 2, s. IV 


919. Pisulak Roman: Wysluchiwanie Za- 
low I Roman Pisulak; rozm. Janusz Bargte!. - 
(Tak rodzila si
 podbeskidzka "Solidamosc"). 
- 11. II Kr. Besk. - 2005, nr 40, s. 12
		

/Bibliografia_05-06_Page_078_0001.djvu

			78 


920. Powada Zbigniew: Duszpaster- 
stwo, Katedrn i Ozyrys / Zbigniew Powada: 
rozm. Artur Kasprzykowski. - (Talc rodzila si
 
podbeskidzka "Solidarnosc"). - 11. II Kr. Besk 
- 2006, m2, s. 8 


921. Staniszewska Grazyna RACZKA 
Teresa: Ze Staniszewsk& do Czechmvic / Tere- 
sallitczka. - (Roztomajty). -11. II Ga:;. IT)vor 
- 2006, ill 18t. dodo Bielsko-Biala. s. 12 


922. Szwed Stanislaw DOLOWSKAAli- 
cja: Zloty czlowiek / Alicja Dolowska. - 11. II 
Tyg. Solid. - 2006,m 51/52, s. 4-5 


923. Szwed Stanislaw: Woluosc zosta- 
la nam zadana : widziane z boku ! Stanislaw 
Szwed. - 11. /I Kr. Besk. - 2005, nr 34, dodo So- 
lid Podbesk., wyd. spec., s. IV 


924. Wolyniec Michal KASPRZYKOW- 
SKI Artur: I'Izygody pana Michala / Artur Ka- 
sprzykowski. - (Oni tworzyh "Solidamosc") 
-11. II Kr. Besk. -2005,nr 17, dodo Solid Pod- 
besk., nr 3, s. IV; ill 21, dodo Solid Podbesk., 
rrr5,s.IV 


7, PATOLOGIA SPOLECZNA 


925. BANDOLA Dariusz. Grozi mu do- 
zywocie : Temida rozliczy Rzeznika I Da- 
riusz Bandola. - 11. II Kr. Besk. - 2005. nr 
48, s. 5 


927. BANDOLA Dariusz. JaIc FSM li- 
kwidowano... J Dariusz Bandola. - 11 II Kr. 
Besk. - 2006, nr 3, s. 6 


928. BANDOLA Dariusz: Proces pod 
szczeg6luym nadzorem I Dariusz Bandola. - 
11 II Kr Besk -2006,nr 3, s. 10 
Dot. procesu Ryszarda Niemczyka 


929. CZyZEWSKI Marcin: Kumple 
Rzeznika skazani I Marcin Czyzewski. - (Wy- 
darzenia). - 11. II Ga:;. IT)vor. - 2006, nr 95, 
dad. Bielsko-Biala, s. 3 


930. FURTAK Ewa: Bylem tylko kierow- 
C&' Ewa Furtak. - 11. II Ga:;. IT)vor. - 2006,nr 
19, dad. Bielsko-Biala, s. I 
Dot. procesu Ryszarda Nemczyka 


931. LAGOWSKA Karolina: Koniec fa- 
szystowskiego partaIu Redwatch I Karoli- 
na Lagowska. - (Kr
j). - 11 II Ga:;. IT)vor - 
2006, ill 157. s. 4 
Dot. aresztowama wBielsku-Bial
 administrn.- 
tora ponalu Redwatch 


932. LUKASZUK Miroslaw: Oszust 
z Zelaza? Bank Slowialiskich Ofiar Wojny 
oszukal 258 os6b poszkodowanych przez III 
Rzesz
 I Miroslaw Lukaszuk. (Region). 11. 
II Dz. Zach.-2006,nr 145,s. 6 
O
enie prdillrntury 0 wyludzanie pieni
- 
dzy 


933, M1NORCZYK-C1CHY A1dona: 
Krwawa kariera Rzeznika I Aldona Minor- 
czyk-Cichy. - (Z zycia wzi
te). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, nr 276, s. 14 


934. (NFl) Wyrok w zawieszeniu : od 
ponad pol roku prol-urnturn rue ma mozliwosci 
odwolania si
 I (NEr). - (Bliskie strony). - 11. 
II Dz. Zach. - 2005, ill 15, dad. Beskidy, s. 4 
Dot wyburzonej mozaiki Ignacego Biaika 


935. PIATEK Lukasz: Baron z Podbeski- 
dzia : bielski W&tek afery paliwowej I Lukasz 
Pi<1tek. - 11. II Kr. Besk. - 2006, ill 5, s. 7 


936. PIETRASZEWSKJ Marcin: Bunt 
sledczych z Bielska { Marcin Pietraszewski. - 
(Wydarzenia) II Ga:;. IT)vor. - 2006, ill 237, 
dad. Bielsko-Biala, s. 3 
Dot. korupcji w biel!flm wymiarze sprnwiedli- 
wosci 


937. PLUZEK Marcin: Dom (rue) do oca- 
lenia : wyburzanie dozwolone I Marcin Plu- 
zek. - 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 3, s. II 
Dot. wyburzenia zabytkowych budynkaw przy 
ul. Sempolowski
 w Biel
-Bial
		

/Bibliografia_05-06_Page_079_0001.djvu

			79 


938. PLUZEK MarCln: Wyburzanie do- 
zwolone : pi
c lat temu zgody nie bylo, teraz.. 
/ Marcin Pluzek. - 11. // Kr. Besk. - 2005, ill 
51/52, s. 61 
Dot. wyburzenia zabytkowych budynk6w przy 
ul. Sempol0\iV!'kiej w Bielsku-Bial
 


939. THEN Wanda: Nadal nie ma win- 
nych S&d Okr
gowy podtrzymal wyrok 
w sprawie zburzoneJ mozaiki / Wanda Then 
// Dz. Zach. - 2006, m 75, dodo Beskid\', 
s.1 
Dot. wyburzon
 mozaiki Ignacego Bietika 


940. THEN Wanda. WiIllli miasto i pro- 
jel-tant? / Wanda TheIl. (Wydarzenia). II 
// Dz. Zach. - 2006, ill 77, dodo Bielsko-Bia- 
la,m 13, s. 3 
Dot. procesu w sprnwie wyburzonej mozaiki 
Ignacego BieOka 


941. WOLFF Tomasz: "Nie bylem sze- 
fem" : w sobot y Ryszard Niemczyk zacz&J 
skladac szczegolowe wyjasnienia / Tomasz 
Wolff. - (Region). - Dz. Zach. - 2006, ill 13, 
s.7 


942. WOLFF Tomasz: ProkllIatorzy cze- 
kaj& : Ryszard Niemczyk b
dzie s&dzony za 
swoj& przestypcz& dzialalnosc mi
dzy iIlllymi 


w Bielskll-BialEd /TomaszWolff. - (Region) // 
Dz. Zach. - 2005, ill 99, s. 8 


943. WOLFF Tomasz: PrzeraZony Rzez- 
nik: Ryszard Niemczyk po raz drugi zeznawal 
przed S&dem Okrygowym w Bielskll-BialEd / 
Tomasz Wolff. - (Region). - 11. II Dz. Zach. - 
2006, ill 19, s 7 


944. WOLFF Tomasz: ...Rzeznik"pod spe- 
cjalnym nadzorem I Tomasz Wolff - (Bliskte 
strony). - 11. 11 Dz. Zach. - 2006, ill 12, s. to 
Dot. procesu Ryszarda Nemczyka "Rzeznika" 
w SWlzie O
OW)lll w Bielsku-Bial
 


8, PROBLEMY 
NARODOWOSCIOWE 


945. FURTAK Ewa: Romowie na G6r- 
nym Shtsku i Podbeskidziu / Ewa Furtak. - 11. 
//Ga::.. IT)vor.-200b,ill 100.dod.Nie::.bednik 
Slqski, z. 10: "Wielokulturowosc", s. 12-13 


946. SPRAWY narodowosciowe w Eu- 
roregionie Beskidy : materialy z konferencji 
Przeszlosc, terainiejszosc, plzyszlosc Eurore- 
gionu Beskidy / red. nauk. Jaroslaw Reszczyri- 
ski. - Bielsko-Biala: Wyzsza SzkolaAdruini- 
stracji, 2005. -81 s.: il.; 23 CIll. - Tekstczysc. 
slowac -ISBN 83-60430-15-2
		

/Bibliografia_05-06_Page_080_0001.djvu

			nIT. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADl\UNISTRAC'YJNE 


1. ADJ\fiNISTRACJA, 
SAJ\IORZ1\D TERYTORIALNY 


947. CZyZEWSKI Marcin Rz&dz
cy 
(raczej) zost
& / Marcin Czyzewski. - Wykr 
II Ga::.. IT)vor. - 2006. ill 265. dad. Bielsko- 
-Biala.s.l 
Sytuacja po wyborndl prezydenckich na Pod- 
be
dziu 


948. FURTAK Ewa: Kulturnlny zawrot 
glow)' w Bielsku-Sialej / Ewa Furtak. - (Ra- 
port). - 11. II Gir. ITjvor. - 2006, ill 224, dod 
Bielsko-Biala, s. 6 
Podsumowanie prezydentury Jacka Krywulta 


949. HOROWSKI Slawomu: Powrot 
Bielslaego? : w nowych granicach, ze zmie- 
nionym podzialem wladzy / Slawomrr Horow- 
ski II Kr. Besk. - 2006,m 12, s. 10 
Dot. dywBgacji nad powrotem "WOjewOdztwa 
biel
ego 


950. HOROWSKI Slawomir: Zagma- 
twana wlasnosc : niechciane stoW3.IZyszenie 
i bielszczanka z Paryza / Slawomir Horowski 
-Il/IKr.Besk-2005,m24,s.9 
Dot. szukania wlaScicieli i postWowania admi- 
mstrnCYJnego wobec karmemcy przy ul. l\.llynskteJ 
w Bielsku-Bial
 


951, KACHEL Jacek. Herby dost'tl'TIiej- 
sze, ale pod kontrohl / Jacek Kachel. - (Ra- 


da Miejska). - 11 '/ JT' Bielskll-Bialej. - 2005, 
ill20,s.4 
Dot. procedur ZlNillZ3D-Ych z wykorzystywa- 
niem herb6w Bielska-Bial
 


952. KK: Czwarta kadencja przechodzi 
do histarii / kk. - (Samorz<,!d). - 11. // JT' Bwl- 
skll-Bialej. - 2006, ill 23, s. 6 
Podsumowanie IV kadencji vAadz samorz<1do- 
W)'Ch w Bielsku-Bialej 


953. KK: Prezydent na kolejne cztery la- 
ta I kk. (FaJ..-ty). 11. Ii rr Bielsku-Bialej. 
2006, ill 26, s. 3 
Jacek Krywult - kolejna kadencja prezydencka 


954. KRYWULT J8L--ek: S1ymulowame roz- 
woju: rozmowa z prezydentem Bielska-Bialej [no] 
I Jacek KIywult ; rozm. Agata Walna. - (Komen- 
tarz). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2C06. nr III, s. 3-4 


955, KRYWULT Jacek: Wy'yp 1nwesty- 
CJl po Antku-Bl11zycielu... Jacek-Budowni- 
czy? / Jacek Krywnlt ; roZill. Slawomir Ho- 
rowski. -11. II Kr. Besk. -2005, ill 51/52, s. 9 
Imvestycje w Biel
-Bial
 podczas kadencji 
Jacka Krywulta 


956. 1..."WASNY Marek: Zbuduj
 zgod
! / 
Marek Kwasny 
 roZill. Marcin Kaluski. - 11. /I 
Ga:;. Czechow. - 2006, ill 26, s. 9-10 
Dot. jego prncy jako przewodnicz<1cego Rady 
Miej
ej w Czechowicach-Dziedzicach
		

/Bibliografia_05-06_Page_081_0001.djvu

			81 


957. LOREK Gabnela: Moze "Wi
c cen- 
trum rehabilitacyjne? nie b
dzie mieszkati. 
biblioteki tez nie I Gabriela Lorek. - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 120, dad 
Beskidy, s. 3 
Dot. zagospodarowania budynku Walcowni 
Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach 


958. WKASZUK Miroslaw: Bystra 
mocno trzyma: urzydniczy absurd oddal Wil- 
ko"Wicom wladz
 nad Bieniat:bt I Miroslaw 
Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach 
- 2005, ill 108, dad. Beskidy, s. 3 
Dot. przynalemoSci Bieniatki do Wilkowic 


959. LUKASZUK lIIiroslaw: Celnicy na 
ulicy Traugutta: przeprowadzka z Czecho"Wic- 
-Dziedzic do Bielska-Bialej I Miroslaw Luka- 
szuk. - (Bliskie strony) - 11 II Dz. Zach. - 
2005,nrI3,dod.Bes
\
s.4 
Urz
d Celny 


960. LUKASZUK lIIiroslaw: Czaniec 
rozwodzi si
 z Por
bk& I Miroslaw Lukaszuk 
- (Z z.ycia wzi
te). - 11. I I Dz. Zach. - 2006, 
or 139, s. 16 
Dot. Q(1I
czenia CZarlca ad groiny Por
bka 


961. LUKASZUK Miroslaw: Czy to 
juz bezkrolewie? : zamieszanie pod Skrzycz- 
nem trwa nadall Miroslaw Lukaszuk, Tomasz 
Wolff - (Wydarzenia). - 11. II Dz. Zach. - 
2005, nr 192, dad. Bielsko-Biala, ill 33, s. 3 
Dot. konftiktu szczyrkow
ch radnych z bur- 
mistrzem 


962. LUKASZUK lIIiroslaw: Idziemy na 
wlasne przeniesienie listonoszy do stolicy 
gminy przepelnilo czar y goryczy I Miroslaw 
Lukaszuk - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 187, 
dad. Bielsko-Biala, nr 32, s. I 
Proby odlllczenia CZarlca od groiny Po
 


963. LUKASZUK lIIiroslaw: Odchodzimy 
w styczniu : przymiarla do pojscia na wlasne ! 
Jvfuoslaw Lukaszuk - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, nr 277, dad. Beskidy, s. 3 


Dot. prob odlllczenia Rybarzowic od groiny 
Buczkowice 


964. LUKASZUK Miroslaw: Pi
tka to 
zabytek : konserwatorzy s& sceptyczni wobec 
plan6w poszerzenia ulicy Partyzant6w I Mi- 
roslaw Lukaszuk. - (Wydarzenia). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 59, dad. Bielsko-Biala, s. 3 
Dot. budynku SP nr 5 i zniesienia jego stabJsu 
zabytku w celu wyburzenia 


965. LUKASZUK Miroslaw: Zemsta za 
samodzielnosc : gminie Por
bka rue podoba- 
j& si
 pomysly na odl&czenie wsi przyleglej jej 
od trzydziestulat I Miroslaw Lukaszuk. - (Bli- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach. 2005, nr 244, 
dad. Beskidy, s. 3 


966. MACHER Alina: Bielskie Staroshvo 
Powiatowe wzorem dla irmych urz
dOw I Alina 
Macher. -11. II A/oj Powlat. -2005. ill 3. s. 16 


967, (MAP): Ko1ejny przetarg : czy Sta- 
lownik zostanie wreszcie sprzedany? I (map) II 
Kr. Besk. - 2005, ill 6, s. 6 


968. (MAP): Swoboda dla kupca : co po 
Fineksie? I (map). - 11. II Kr. Besk. - 2005, nr 
4,s.7 
Dot nieruchomosci po zakladach wlOCienni- 
czych Finex 


969. MASKA Wieslaw: Tojestmojagmi- 
na! I Wieslaw Maska ; rozm. Anna Blasiak. 
11. II Ga::.. CzeLhow. - 2005, nr b, s. 5 
Dot. gminy Czechowice-Dziedzice 


970. MASKA Wieslaw: Wojewoda z Za- 
brzega: rozmowa z [...] - "Wicewojewod
 sl&- 
skim I Wieslaw Maska; rozm. Marcin Kaluski. 
- n.11 Go::; Czechow - 2006, ill 6, s. 9-10 
Dot. jego pracy przed i w czasie kadencji wi- 
ce\VoJe\Vody 


971, (MK): Bitwa 0 rnandaty / (rnk). -11. 
II Ga::.. Czechow. - 2006, ill 12, s. 5 
Rada Mi
ska w Czechowicach-Dziedzicam
		

/Bibliografia_05-06_Page_082_0001.djvu

			82 


972, (MK): RadIIi do sci
cia I (rnk). -11 
II Ga::;. Czechow. -2006, ill 10, s. 1,4 
Rada Mi

 w Czechowicam-Dziedzicach 


973. OKRZESIK Janusz: Nie jesteSmy 
komisj& sledcz& : rozmowa z [...], przewod- 
nicz
cym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Bielsku-Bialej / Janusz Okrzesik ; rozm 
Agata Wolna. - (Rada Miejska). - Portr. Ii 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006. ill 22. s. 8-9 


974. PIATEK Lukasz: Wirtualne mle:Jsca 
pracy? : spor na gruzach czechowickiego Apol- 
Lo I Lukasz Pi
tek II Kr. Besk. - 2006, ill 2, s. 9 
Dot. zagospodarowania terenmv po bytej fabry- 
ce rower6w 


975. PIETRZYK Rafal: Trzecia z6ha 
kartka I Rafal Pietrzyk - 11. /1 Ga::;. Czechow 
- 2006, m9, s. 7, 8 
Rada Mi

 w Czechowicam-Dziedzicach 


976. PLUZEK Marcin: Orka nad zapor<1 : 
nurkowie ratuj<1 wi11
 / Marcin Pluzek. - 11. II 
Kr. Besk. - 2005, nr 20, s. 14 
Dot. losOw willi nad ZapOf<1 w Wapienicy 


977, (PS1): Fote1, !.-tory kusi I (Pst). - (Po- 
Lityka).-I1. IIGIr. Besk -2006,m 17,s. 5 
Sylwetki kandydatOw na prezydenta Biel
- 
-Bial
 w wyboradJ. jesieni
 2006 r 


978. SZCZOTKA Pawe1: Buczkmvice I 
Pawel Szczotka. - (Wszystko 0 gminie). - II 
II Kr. Besk. - 2005, m 44, 1;. 9 


979. SZCZOTKA Pawe1: Wilamowice I 
Pawel Szczotka. - (Wszystko 0 gminie). - II 
II Kr. Besk. -2005,m 50, s. 31 


980. SZCZOTKA Pawe1: Wilkmvice I Pa- 
we! Szczotka. - (Wszystko 0 gminie). - 11. Ii 
Kr. Besk. - 2005, nr 46. s. 33 


981. THEN Wanda: MiasTO wygralo 
z Anglikami po kilkuletniej batalii nieko- 
rzystna umowa zostanie zmieniona / Wanda 


TheIl. - (Region). - 11. / / Dz. Zach. - 2006, nr 
303, s. 10 
Dot. umowy z br)1)jskim wspotwiaScicielem 
Aquy na temat podzialu zysk6w spolki 


982. WOLFF Tomasz: Co dalej z bylym 
szpitalem? : wci&z rue "Wiadomo jak potoCZ& 
si
 105Y Stalownika / Tomasz Wolff - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 56. dodo 
Beskidy. s. 3 
Dot. dawnego szpnala w Bielsku-Bialej 


983. WOLFF Tomasz: Cztery tysi
ce za 
glow
 radnego : po raz pierwszy w ttd kaden- 
cji samorz
dowcy zloZyli mandaty I Tomasz 
Wolff (Sport). -11. II Dz. Zach. 2005, nr 
15 7 , dad. Bielsko-Biala, ill 27, s. 3 
Dot. sytuacji w Szczyrku i wybor6w uzupelnia- 
jllcych 


984. WOLFF Tomasz: Dwamilionyzaru- 
in
 : Sl
ki Urz&d Marszalkowski sprzedal Sta- 
lownik I Tomasz Wolff - (Bliskie strony). - 11. 
I'Dz. Zach. - 2005, ill 260, uod. Beskidy, s. 3 


985. WOLFF Tomasz: Stalownik prawem 
kaduka : radni z Podbeskidzia domagaj& si
 
od wojewodztwa zwrotu pieni
dzy za sprze- 
daz bylego szpitala I Tomasz Wolff - (Bliskie 
strony) - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 136, dad. 
Beskidy, s. 3 


Ammms/raCj{J zoh. poz. 20-1 


Biografie 


986. Blachut Marian (MK): Wielkie 
zwyci
shvo Blachuta I (mk). - 11. II Ga::.. Cze- 
chow. - 2006, ill 25, s. I 
Now)' burmistrz Czechowic-Dziedzic 


987. Gabrys Renata BLASIAK Anna: 
30 lat profesjonalizmu I Anna BlaSlak. - Portr. 
lIGa::.. Czechow.-2006,ill3,s.15 


988. KeY'rult Jacek PUSTULKA Wito1d: 
Kadencja przetIwania: Jacek Krywult - prezy-
		

/Bibliografia_05-06_Page_083_0001.djvu

			83 


dent Bielska-BialEd I Witold Pustulka. - (Re- 
gion). - Rys. II Dz. Zach. - 2006, ill 96, s. 9 


Ps::c::olinska C=eslawa zob. paz 18]6 


2, Si\DOWNICTWO, 
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE, 
ZAGADNIENIAPRAWNE 


989. CZYZEWSKI Marcin: Krzyz pod 
specjalnym nadzorem / Marcin Czyzewski. - 
(Wydarzenia) II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 213, 
dad. BieLsko-Biala, s. 5 
Monitoring Trzech Lipek w Bielsku-Bial
 


990. KOZLOWSKI Wojciech: Nie jest 
tal fie ! Wojciech Kozlowski; roZill. Woj- 
ciech Bertisch. - (Jaworze). - 11. II Ga::;. Besk 
-2006,mI2,s. 7 
Dot. bezpieczenstwa [ dzralah1osc[ policj[ 
w gminach JIDNorze i Jasienica 


991. LUKASZK Miroslaw: Finex w pro- 
kuraturze cry doszlo do nieprawidlowosci 
podczas przetargu? / I'\lIiroslaw Lukaszuk. - 
(Region). - 11. ,'/ Dz. Zach. - 2006, ill 275, s. II 
Dot. sprzedazy biel

 fabryki Finex 


992, M1NORCZYK-C1CHY Aldana: B1o- 
kada na faszyzm . przy pomocy FBI zlikwido- 
wanG "Witryn
 Bloo	
			

/Bibliografia_05-06_Page_084_0001.djvu

			84 


Licjl w Jasienicy z siedzihl w Jaworzu rozma- 
wiall Wojciech Kozlowski; roZill. Romuald 
80zko / / JasienicQ. - 2006, ill 8, s. 12, 13 


1002. Paks KrzysztofWOLFF Tomasz: 
Czarny wtorek komendanta : Krzysztof Pals 
zostal nowym szefem Komendy Miejskiej Po- 
Licji / Tomasz Wolff - II II Dz. Zach. - 2005, 
ill 53, dodo Bielsko-Biala. ill 9. s. I 


a) Odzysk mienia 


1003. CZyZEWSKI Marcin: Ksi
 
Aleksander Sulkowski chce na bielski zamek 
: czy skacb patistwa b
dzie musial oddac zaby- 
tek? / Marcin Czyzewski. (Z drugiej strony) 
- 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill III, dodo Biel- 
sko-Biala, s. 2 


1004. FURTAK Ewa: Karpie z tradycja- 
illl : co zrome z pieni
dzml za staw)'? I Ewa 
Furtak. - (lIIiasto). - 11. II Ga::;. rT)vor. - 2005, 
ill 64, dodo Bielsko-Biala, s. 5 


Dot. odz)'!'kania przez gmin
 Wilamowice sI:3- 
wOw Lezaje i pomyslmv na zagospodarowanie fun- 
duszy z zysk6w gospodarowania stawami 


1005, FURTAK Ewa: Synagoga CZ)' pry- 
watny dam modlitwy? I Ewa Furtak. - (Wy- 
darzenia) II Ga=. rT)vor. - 2006, ill 201, dad. 
Bielsko-Biala, s. 4 
Dot. konftiktu pom[
dzy B[el
[em-B[alli 
a Gminll \Vyznaniowll Zydow
 w Biel
-Bialej 
w sprawie odz)'!'kania dzialki, na ktoreJ Slala kiedys 
synagoga w Bialej 


1006. (PARA): Place za synagog
 : wla- 
dze Bielska rue chc& pozbyc si
 dzia1ek na rzecz 
Gminy WyznaniowEd ZydowskiEd I (PARA). 
(Region) -11 II Dz. Zach. -2006, ill 199, S. 6 


1007. THEN Wanda: Potomek wraca? . 
po raz kolejny Aleksander Sulkowski pr6bu- 
je odzyskac bielski zamek. lasy i kamienice 
I Wanda TheIl. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006, ill III, s. 10
		

/Bibliografia_05-06_Page_085_0001.djvu

			IX. SLUZBA ZDROWIA. LECZNICTWO 


1008. BANDOLA Dariusz Prosel.-to- 
rium na sprzedaz : czyj w tym interes? / Da- 
riusz Bandola. - 11. II Kr. Besk. - 2005, ill 10, 
s.32 
Zaklad Medycyny S
dowej w Biel
-Bialej 


1009. CHROMIK Boguslaw: Rozbu- 
dowa naszego szpitala : rozmowa z Dyreho- 
rem Beskidzkiego Zespolu Leczniczo-Rehabi- 
Litacyjnego Szpitala Opieki Dlugoterminowej 
w Jaworzu [...] I Boguslaw Clrromik ; rozm 
Franciszek Karol Szpok. - 11. II Echo Jm.". - 
2006,nr 173, s. 5-7 


1010. CZyZEWSKI Marcin Lekarze 
w pastelach: nowosc w Beskidzkim Centrum 
Onkologii / Marcm Czyzewski. - (fyIiasto). - 
11.1/ Ga::.. IT)vor. - 2006. nr 41. dodo Bwlsko- 
-Biala,s.6 
Nowa poradnia onkologicma w Be
dzkim 
Centrum Onkologii w Biel
-Bialej 


1011. FURTAK Ewa: Coraz wi
kszy 
dramat pacjent6w i lekarzy w Szpitalu Pe- 
diatrycznym / Ewa Furtak. - (Wydarzenia) 
II Ga::.. IT)vor. - 2006, ill 110, dod. Bielsko- 
-Biala,s 6 
Biel
o-Biala 


1012, FURTAK Ewa: Szpital Pediatrycz- 
ny bez lekarzy I Ewa Furtak. - 11. I I Ga::;. W\,- 
bor. - 2006, ill 93, dod. Bielsko-Biala, s. 1 
Biel
o-Biala 


1013, GORNY SbJgk - dzieje rned)'c)'Il)' 
i fannacji, problemy dokumentaqi i metodologii 
badaIi pod red. Jerzego Mariana Dyrdy ; ShIska 
Akademia Medyczna w Katowicach [i in.]. - Ka- 
towice : ShIskaAkademia Medyczna. 2003. - 238 
s. : 20 CIll. - (Frace Centrum Dokumentacji Dzie- 
j6w Medycyny i Fannacji G6mego ShIsh. Colli- 
giteFragmentane Peccant, ISSN 1231-4412 
 ill 
9). - Bibliogr. przy rozdz. - Tek..
 
c. czes. 
'" 
ZIDNieram.in.: s.43-50 : PANIC Idzi: Zrodlado 
badaiJ nad dziejami zdrowotnosci SIIl
 CieszyIi- 

ego w dobie piasl:ow
ej ; s. 89-10-1- : SPYRA 
Janusz: Kilka mvag 0 zydow
ch lekarzach na SIIl- 

 CieszyIiskim ; s. 212-22-1- : PANIC Idzi: SIIlSk 
CieszyIi
 jako obszar Pogranicza . w sprIDNie po- 
trzeby kontynuacji badaiJ 


1014. HABDAS Jaroslaw: Zmiany 
w Szpitalu Pediatrycznym : z nowym dyrekto- 
rem Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Bialej 
[...] I Jaroslaw Habdas; rozm. Alina Macher.- 
11. II A/oj Powiat. - 2005, ill 6, s. 16 


1015. HOROWSKI Slawomir: JaworzaiJ.- 
ski W)j
tek: szpit
 l-torynie toniew dlugach 
i inwestuje I Slawomir Horowski. - U. II Kr. 
Besk. - 2006, ill 23_ s. 8 
Besk[dzki Zaklad LeCill[CZo-Rehabilitac)10Y 
w JIDNorm 


1016. HOROWSKI Slawomir: Skok na 
szpital? eldorado w morzu dlug6w I Sla-
		

/Bibliografia_05-06_Page_086_0001.djvu

			86 


womir Horowski II Kr. Besk. - 2005, nr 30, 
s.6 


Szpital Pediatrycmyw Biel
-Bialej 


1017. (HOS): Pawilonozyje: dziesi
c ba- 
niek dIa bielskiego Szpitala Og61nego / (hos) 
- 11. II Kr. Besk. - 2005, ill 7, s. 5 
Remont starych pffiVilon6w szpitala 


1018. (HOS): Szpital-kopclUszek : biel- 
ska onkologia ad macochy? / (hos). - 11. II Kr. 
Besk. - 2005, ill 5, s. 4 
Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Bia- 


lej 


1019, KACHEL Jacek: Szpital Og61ny 
podnosi standard / Jacek Kachel - (Fat-t}'). - 
11. /1 JT' Bielskll-Bialej. - 2005,m9, s. 1,3 
Biel
o-Biala 


1020. KUCYBALAKatarzyna: Dni Psy- 
chiatrii i zmiana szefa I Katarzyna Kucybala 
- (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2006, 
ill 21, s. 6 
Subr
onowy OSrodek Leczenia Psychiatrycz- 
nego w Biel
-Bialej 


1021. 1..."1JCYBALA Katarzyna: Krwio- 
dawcy Z Podbeskidzia Swiadomi i ofiarni I Ka- 
tarzyna Kucybala. - (Miasto) - 11. II JI Biel- 
skll-Bialej. - 2006_ ill 6, s. 9 
OddzialTerenowyRejonowego CentrumKrwio- 
dawstwa i Krwiolecmict\va w Biel
-Bial
 


1022. 1..."1JCYBALA Kucybala. Lecz& sie- 
bie nawz
ern I Katarzyna Kucybala. - (lyIiasto) 
- 11. I, JI Bielskll-Bialej. -2005, ill 17, S. 8 
Biel
e Towarzystwo TrzeZwosci 


1023, HTCYBALA Katarz)'na: No- 
woczesna patomorfologia w Szpitalu Wo- 
jew6dzkim otwarto Zaklad Patomorfolo- 
gii I Katarzyna Kucybala. - (Mmsto). - 11. II 
JI Bielskll-Bialej. - 2005, ill 17, s. 5 


1024. LOREK Gabriela: Mieszanka na 
Lump6w : wczor
 zakonczyly si
 Targi Zdro- 


wia. Urady i NiezwyklosCl pod patronatern 
DZ I Gabriela Lorek. - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 206, dod. Beskidy, s. 2 


1025. LUKASZUK Miroslaw: Ci
cie 
po lekarzach : Szpital Pediatryczny przezywa 
gwaltowne odchudzanie I Miroslaw Lukaszuk. 
- (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach - 2005, ill 
264.dod.Besk.

s.3 


1026. LUKASZUK Miroslaw: Diagno- 
za w mgmeniu oka : Szpital Wojewodzki ma 
nowy tomografkomputerowy I Miroslaw Lu- 
kaszuk. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2005, ill 283, dodo Beski
', s. 4 


1027. LUKASZUK 
Iiroslaw: Mniej 
sienni
znego szpitalnictwa : ,jedynka" w n(l- 
wej szacie I Miroslaw Lukaszuk. - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 153. dod. 
Besk.
', s. 3 
Szpital Ogalny nr 1 w Bielsku-BialeJ 


1028. LUKASZUK Miroslaw: Szpital 
stac na kar
? : zwolnieni lekarze wygrywaj& 
odszkodowania w s&dach I Miroslaw Luka- 
szuk. (Region). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 
260, s. 13 
Szpital Pediatrycmyw Biel
-Bialej 


1029. LUKASZUK Muoslaw: Ubywa 
pacjent6w zaklad rehabilitacji pod Szyn- 
dzielni& nie moz:e pracowac I Miroslaw Luka- 
szuk. - (Ternat dnia). - 11. II Dz. Zach. - 2005, 
ill 110, dodo Beski
', s. 3 


1030. LUKASZUK IvIiroslaw: Zrezygno- 
wala! : zvvi&ili w szpitalu pediatrycZIlym do- 
pi
ly swego I Miroslaw Lukaszuk. - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 102, dod. Besk.
', s. 4 
Dot sytuacji w biel!flm Szpitalu Pediatrycz- 
nym i konftiktu mi
dzy zwi
i ZIDNodOW)wi 
a dyrektorkII Ewa LISZbl-Gas[or 


1031. MAC: Gabinetyczekaj&na pacjen- 
tow. w Bielsku-Bialej otwarto wczor
 now& 
poradni
 onkologicZIl& I MAC. - (Wydarze-
		

/Bibliografia_05-06_Page_087_0001.djvu

			87 


nia). - 11. II Ga::.. IT)vor. - 2006, ill 97, dod 
Bielsko-Biala, s. 3 
Now)' loIml poradni w Be
dzkim Centrum 
Onkologii w Biel
-Bialej 


1032. Pli\TEKLukasz: Bialyruchoporu 
: skok na szpitall Lukasz Pi
tek /I Kr. Besk. - 
2005, nr 32, s. 5 
Szpital Pediatrycmyw B[el
-BrnleJ 


1033. PIATEK Lukasz: Ogainy wyjdzie 
na prost<1? : naprawa bielskiego szpitala / Lu- 
kasz Pi<1tek. - 11. II Kr. Besk. - 2005, ill 39, 
s.6 
Dot. restrukturyzacji Szpitala 0g61nego im. dr. 
Edmunda Wojtyly 


1034. PIZNAL E1zbieta: Wi
ksza baza? 
: 0 bielskiej psychiatrii jakby zapomniano... / 
E1zbieta Piznru.. - 11. II Kr. Besk. - 2005. ill 17. 
s.9 
Specjalistyczny Psychiatrycmy Zesp61 Opiek! 
ZdrmvotneJ w Biel
-Bialej 


1035. PRZEMYK Miroslaw" W sluzbie 
Ludziom { JvIiroslaw Przemyk. - 11. II Ga::;. Cze- 
chow. 2006, ill I, s. 17 
Kola PIT Grupa Ratownict\va Drogowego 
w Czechowicach-Dziedzicach 


1036, STRZELECKI PIotr: J81: pedia- 
tryka ratowano? I Piotr Strzelecki. - (Fat-ty) II 
Ga::;. Besk. - 2006, ill 2, s. 3 
Dot. Szpitala Pediatrycmego w Bielsku-Bial
 


1037. SUBREJONOWY Osrodek Lecze- 
ma Psychiatrycznego. - Bielsko-Biala: [b.w.], 
2006. - 57 s. : il. ; 26 CIll. - Tekst rownol. pol., 
ang. 


1038. 1LALKA Edward" Al.--tywnosc ru- 
chowa dzieci w wieku wczesnoszkoluym z te- 
renu Podkarpacia i Podbeskidzia i jej zwlitzek 
z BMI orazz FATool FAT MASS /EdwardTIal- 
ka. Maria Zadarko-Domaradzka. Marek Sobo- 
Lewski. -Streszcz. wj
z. ang. -Bibliogr. 1117=. 
Nauk. .KlIIt. Fiz. - 2006, t. 9, z. I, s. 19-24 


1039. TRZECIAK Maria: Miejski szpi- 
t31- inwestycje i zagrozenia I Maria Trzeciak. 
- (Rada Miejska). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 
2005, ill 12, s. 5 
Szpital Og61ny ill. dr. Edwarda Wojtylyw Biel- 

-Bialej 


1040. WOLFF Tomasz: Dentysta przyj- 
muje pod .Jrzynas"t:bt" : ad dzis w pogotowiu 
ratunkowym zacznie dzialac calodobowy ga- 
binet stomatologlczny I Tomasz Wolff - (Bli- 
skie strony). - 11. il Dz. Zach. - 2006, nr 224, 
dodo Beskidy, s. 4 
Bielsko-Biala 


1041. WOLFFTomasz: Eurocopterw Be- 
skidach I Tomasz Wolff - (Region). - 11. II Dz. 
Zach. -2005, nr 16, s. 10 
Dot uzywania i eksploal3cji 
glowca me- 
dycznego w Be
dach 


1042. WOLFF Tomasz: Guz to nie za- 
wsze nowohvor Beskidzkie Cemrum On- 
kologii przeznaczy cztery miliony zlotych na 
program wczesnego wykrywania raka piersi I 
Tomasz Wolff - (Wok61 nas). - 11. II Dz. Zach. 
- 2006, nr 246, dodo Bielsko-Biala, m 42, s. 4 


1043. WOLFF Tomasz: Protest aZ do 
skutku . w Szpitalu Wojew6dzkim pod Szyn- 
dzielni<1 rozpocz
 sw wczoraj strajk I Tomasz 
Wolff - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2006,nr 133,dod.Beski
\
s.3 


1044. WOLFF Tomasz: Rak wczcinie 
wykrywany : molekuly u Jana Pawla II " To- 
masz Wolfif. - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 15, 
dodo Beskidy, s. I 
Beskidzkie Centrum Onkologii 


1045. WOLFF Tomasz: Siedem porad- 
III w jednym miejscu : wczoraj zostala odda- 
na do uzytku nowa przychodnia onkologiczna 
I Tomasz Wolff - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006, nr 97, dodo Beskidy, s. 3 
Be
idzkie Centrum Onkologii w Biel
u- 
-Bialej
		

/Bibliografia_05-06_Page_088_0001.djvu

			88 


1046. WOLFF Tomasz: Slonee tylko 
Z UIlllarem Beskidzkie Centrum Onkologij 
przygotowuje program wezesnego wykryw3nia 
ezemiaka I Tomasz Wolff - (Bliskie strony). - 11 
II Dz. Zach 2006, nr 113, dad. Beskid); s. 3 


1047. WOLFF Tomasz: Wodajestdobra 
na wszystko . w Beskidzkim Zespole Leezni- 
ezo-Rehabilitacyjnym dzieci b
d<1 korzystaly 
z nowoezesnEd warmy I Tomasz Wolff - (Bli- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach - 2005, ill 196, 
dad. Beskidy, s. 3 
Dzial hydroterapii w Beskidzkim Zespole Lecz- 
niczo-Rehabilitacyjnym 


Sheba ::mvwia zob. paz 1049 


Biografie 


1048. Brzenczek Raza ZABA Jacek: 
Odeszla pani R6za: Inekr.] I Jacek Zaba. - 11 
I I Ga::;. S=c=yr. - 2006, ill 6, s. 46 


1049. Chromik Boguslaw: Inzynier -le- 
karz I Boguslaw Chromik ; rozm. Wojcieeh 
Bertiseh. - (Jaworze). - II 1/ Ga::.. Besk. - 
2006, nr 21, s. 6 


1050. Kossowski OlgierdAndrzej: Mo- 
je z.ycie: medycyna i sztuka IOlgierdAndrzEd 
Kossowski. - Bielsko-Biala : Wydzial Kultu- 
ryi Sztuki Urz
du MiEdskiego. 2006. - 318 s., 

T1 s. tabl. (w t)'ro ko1or.) : il. ; 25 ern. -ISBN 
83-60136-25-4 


1051. Poraniewski Andrzej: Pomocnik 
bociana I AndrzEd Poraniewski ; rozm. Jacek 
Kachel.- (Ludzie). - 11. II JT' Bielskll-Bialej.- 
2005,nrIII,s.16-17 


1052. Strazyk-Zelechowska KI)'Styna ZE- 
LECHOWSKIAntoni J.: Krystyna Str6zyk-Zele- 
ehowska: pozegnanie 1931-2005 : [nekr.] I Anto- 
ni J. Zelechowski. - (Nekrologi). - Pam. II Ga::. 
moor. - 2006, nr 65, dodo Bielsko-Biala, s. 19 


1053. Tworzyanska-Kozajda Paulina: 
Czasami siedzimy sobie w ciszy : jak rozma- 
wiac z nieuleezalnie ehorymi? I Paulina Two- 
rzyatiska-Kozajda ; rozm. Artur Palyga - 
(Roztom
ty). 11. /1 Ga::;. IT)vor. 2006, nr 
23, dad. Bielsko-Biala, s. 10 


1054. Wojtyla Edmund Antoni CZY- 
ZEWSKI Marcin: Wojtyla al-tor i lekarz : po- 
wstaje film 0 bracie Jana Pawla n I Marcin 
Czyzewski. -11.// Ga::;. IT)vor. - 2005,nr 105, 
dad. Bwlsko-Bwla, s. 3 


1055. Wojtyla Edmund Antoni FUR- 
TAK Ewa: Odnalezionamilosc Edmunda Woj- 
1)'1)' I Ewa Furtak. (Roz1ornaj1)'). 11. II Gao. 
IT)vor. - 2005, ill 175, s. 8 


1056. Wojtyla Edmund Antoni LU- 
KASZUK Miroslaw: Zakaina sala Edmun- 
da WOJtyly : brat Jana Pawla 11 zwlitzal sw 
z Blelskiem na zawsze I Marcin Lukaszuk. - 
(Wspomnienia). - 11. II Dz. Zach - 2005, nr 
82, dad. Bielsko-Biala, ill 14, s. 3 


1057. Wojtyla Edmund Antoni PIZNAL 
Elzbieta: Brat papieza : bielskie losy Edmunda 
i Karola Wojty16w I Elzbieta Piznal II Kr. Besk. 
- 2006, nr 15, s. 16 


1058. Wojtyla EdmundAntoni PLASZ- 
CZYCA Marcin: Brat Papieza : w Wadowi- 
each istniEde juz: Dom Piel
gnacyjny imlema 
Edmunda Wojtyly, a w Bielsku-BialEd po- 
wstaje film 0 starszym bracie Jana Pawla II 
I Marcin Plaszezyea. - (Wadowiee). - 11. 1/ 
Ga::;. Krak. - 2005, nr 90, dod. AInlopolska, 
s.11 


1059. Wojtyla Edmund Antoni RZY- 
MEK Mariusz: Lekarz, bory obrosllegend<1 I 
Mariusz Rzymek. - 11. II Nied::.iela. - 2006, nr 
35, dad. Na Podbesk.. s. II. IV 


WojtylaEdmlllldzob.pcc. 184-, 1851
		

/Bibliografia_05-06_Page_089_0001.djvu

			x. KULTURA. NAUKA. OSWIATA 


1, h"lLTllRA 


a) Zagadnienia ogolne 


1060, FURTAK Ewa: Bolko1and, cz)'li 
Disneyland z Bolkiem i Lolkiem w Bielsku I 
Ewa Furtak. - (Wydarzerua). - 11. 1/ Ga::;. JJ)'- 
bar. - 2006, ill 253, dodo Bielsko-Biala, s. 4 
Pomysl: Romana Nehrebeckiego na uflNorzenie 
odpowiednika Disneylandu w Biel
-Bialej 


1061. KK: Kulturalni stypendysci mia- 
sta / kk. (Miasto). 11. JT' Bielskll-Bialej. 
2005, nr 18, s. 10 


1062. KK. Stypendia dla tw6rcow kultu- 
ry / oprac. kk. - (Miasto). - II JT' Bielskll- 
-Bialej. - 2006. nr 4. s. 9 
Biel
o-Biala 


1063. KLIMANIEC Lukasz: Go""ca fie- 
sta flamenco: milosnik6w hiszpaIiskiego tari- 
ca jest w mieScie wi
cej niz s&dzono / Lukasz 
Klimaniec. - (Bliskie strony). -11. II Dz. Zach 
- 2005, ill 27, dodo Beskidy, s. 2 
Warsztaty i szkoly flamenco w Biel
-Bialej 


1064. (RAF): PromotIo Drbts rozdane! I 
(rat). - 11./1 Ga::;. Czechow. - 2005. ill 18, s. 8 
Promotio Urbis A.D. 2005 - wyroznienia za 
wklad w aktywne rozslawiame Czechowic-Dzie- 
dzic dla Zespolu Tanecznego "Gest" i Jozefa 
Wrzola 


1065. THEN Wanda: Mocne uderzenie : 
rusza dzis Bielska Scena Kabaretowa I Wan- 
da Then. - (Bliskie strony). -11. II Dz. Zach.- 
2006, ill 97, dodo Beskidy, s. 10 
W Teatrze PolskirrJ 


Biografie 


1066. Klimczak Zbigniew SOLARSKA 
Barbara: Zbigniew Klimczak. wspomruerue 
1919-2005: [nekr.] I Barbara Solarska. - (Ne- 
krologi). - Portr. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 85, 
dodo Bielsko-Biala, s. 8 


1067. Lubowska Iwona LUKASZUK 
Miroslaw. Dyrel.-torzy na wakacjach : dwoje 
pedagogow zasluzonych dla podbeskidzkiej 
o
rwiaty odchodzi na emer.Ytur
 Miroslaw 
Lukaszuk. - (Wokol nas). - 11. II Dz. Zach. 
2006, ill 204, dod. Bielsko-Biala, ill 35, s. 4 


1068. Owczarz Waleria (A.M): Waleria 
Owczarz : . ..chom na Bestwin
 I (AM). - (Ak- 
tualnosci). - 11. II Alag. Gminny. - 2005, ill 5, 
s. 1,12 


1069. Owczarz Waleria PICHETA Jan: 
Nlerueczalna choroba / Jan Picheta. - (Bielsko, 
notatnik kulturaln)') II Slqsk. - 2005. ill 3. s. 84 


1070. Owczarz Waleria THEN Wanda: 
Pierwsza laureatka . Waleria Owczarz zaill1- 
ponowala poczuciem humoru i znakomit<1 pa-
		

/Bibliografia_05-06_Page_090_0001.djvu

			90 


mi
CHU Wanda TheIl. - 11. II Dz. Zach. - 2005, 
rrr 270, dodo Beskidy, s. 2 


PolakKn::imier::zob.poz 106 7 


b) Imprezy kulturalne 


1071. CZyZEWSKI Marcin: Buddyjscy 
mrusi usypuj& mandal
 / Marcin Czyzewski. - 
(Od drugiEd strony). - Nas. 2 dokonczenie art 
pod zmienionym tytulem: Mandala sypana dla 
pokoju - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2005, ill 166, dod 
BieLsko-Biala, s. 1,2 


1072. 1..."1JCYBALA Katarzyna: Mandala 
- artystyczne wydarzenie wakacji I Katarzyna 
Kucybala. - (Kultum). - 11. II JT' Bielsku-Bia- 
lej. - 2005, nr 16, s. 16 
Dot. mandali usypywml
 przez mnich{w.. 
z klasztolll W Nepalu w Galerii B[el
ej BWA 


*** 


1073, Ikary 2004 (AK): Samotny lkar 
: trzynascie dyplom6w i.. / (ak). - 11. II Kr. 
Besk. - 2005, ill 4, s. 3 


1074, Ikary 2004 BATKlEW1CZ Ewa: 
,Jkary" pod znakiem teatru I Ewa B&tkievvicz 
- (Krutum) -11 II Besk. In! KlIlt - 2005, ill 
3, s. 23-27 


1075. Ikary 2004 JACK: Al-tor z Ikarem 
/ JacK. - 11. 11 Kurier Biel. - 2005, ill 2, s. 3 


1076. Ikary 2004 KK: Ikar dla al-tora I 
kk. - (Fald)') (!Vlia'to). -11.. " IT' Bielsku-Bia- 
lej. - 2005, nr 3, s. 1,3-4 


1077, Ikary 2005 KUCYBALA Kata- 
rzyna: Trzy Ikary 2005 . N agrody Prezyden- 
ta Miasta Bielska-Bialej w dziedzinie kultury 
i sztuki I Katarzyna Kucybala. - (Fal-ty). - 11 
II JT' Bielskll-Bialej. - 200b, ill 2, s. I, 3 


1078.lkary2005 (ZN): Trzy 1bu)': pre- 
zydent Bielska-Bialej nagrodzil za osi
ni
cia 


kulturalne I (zn). - 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 
3, s. 3 


1079. Jaworzanska wiosna, Jaworze (3) 
THEN Wanda: Pelna atrakcji "Wiosna w Jawo- 
rzu : impreza dla ludzi w kazdym wieku pod 
patronatem DZ IWanda Then. - 11. II Dz. Zach. 
- 2005, nr 103, dad. Beskidy, s. 2 


1080. Jaworzanski Wrzesien. Jaworze 
(20) PF: XX Jaworzanski Wrzesien I pf - 11. /I 
Echo Jm.". -2006,nr 173, s. 8-10 


1081. Konkurs modelarski ,,0 skrzydlo 
Ikara", Bielsko-Biala KLIMANIEC Lukasz: 
Wn
trze statim i panceme zwier
ta : modela- 
rze z Podbeskidzia rywalizowali ,,0 skrzydlo 
Ikara" I Klimaniec Lukasz. - (Bliskie strony). 
- 11 II Dz Zach - 2006, ill 31, dod Beski- 
t(I'.s.2 


1082. Miss Beskid6w, Bielsko-Biala 
(BAN): Gvviazdy jak modelki : Miss Beski- 
dow 2005 I (ban). - 11. II Kr. Besk. - 2005, nr 
15, s. 8 


1083. Miss Beskid6w, Bielsko-Biala 
KORONA dla Dowty: Miss Beskid6w 2006. 
- 11. II Kr. Besk - 2006, nr 8, s. 9 


1084. Miss Beskid6w, Bielsko-Biala 
THEN Wanda: Jakmalowane: otytulnajpi
k- 
niejSZej w Beskidach ubiegalo si
 trzynasCle 
pamen I Wanda Then. - (Wokol nas). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 87, dad. Bielsko-Biala, 
ill 15, s. 10 


1085. Miss Poludnia Nastolatek, Biel- 
sko-Biala THEN Wanda: Korona dlaAgniesz- 
ki : rozstrzygni
to konkurs na najpi
kniejsze 
nastolatki poludnia I Wanda Then - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005_ ill 107_ dad. 
Beskidy_ s. 2 


1086. Mister Beskid6w, Bielsko-Biala 
THEN Wanda: Beskidzkie przystojniaki . ty- 
till mistera zostal w Bielsku-Bialej, choc kon-
		

/Bibliografia_05-06_Page_091_0001.djvu

			91 


kurencja pIzyjechala nawet z Raby Wy:znej 
I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. il Dz. 
Zach. - 2005, ill 50, dodo Beskidy, s. 2 


1087. Nagroda imienia Ksi
dza J6zefa 
Londzina, Bielsko-Biala (6) Z.P.: VI edycja 
nagrody starosty bielskiego im. is. pralata J6- 
zefa Londzina I Z.P - 11. II Jasienica. - 2005, 
illl,s.9 


1088. Nagroda imienia Ksi
dza J6ze- 
fa Londzina, Bielsko-Biala (7) JESIONKA 
Jaroslaw: VII Edycja Nagrody Starosty Biel- 
skiego im. is. Pralata J6zefa Londzina : no- 
minacje 2005 { Jaroslaw Jesionka, Ewa Krom- 
czyk. - 11., portr. II A/oj Powiat. 2005, ill 8/9, 
dad., s. I-IV 


1089. Nagroda imienia Ksi
dza J6zefa 
Londzina, Bielsko-Biala (8) (AK): Medal dla 
bystrzanki : przyznany przez starostlt bielskie- 
go I (81:). -11. II K, Besk. - 2006, ill 45, s. 4 


1090. Nagroda imienia Ksi
dza J6zefa 
Londzina, Bielsko-Biala (8) MACHER Ali- 
na: VIII Edycja Nagrody Starosty Bielskiego 
im. ks. Pralata J6zefa Londzina : nommaqe 
2005 I Alina Macher. - 11., portr. II A/oj Po- 
wia!. - 2006, ill 10, dad., s. I-IV 


1091. Nagroda imienia Ksi
dza J6ze- 
fa Londzina, Bielsko-Biala (8) (NET): Zy- 
j& nie tylko dla siebie : w tym roku Nagroda 
im. ksiltdza Jozefa Londzina trafila do Bystrej 
Sl&skiej I (NET). - (Wokol nas). - 11. il Dz. 
Zach. - 2006, ill 263, dad. Bielsko-Biala, m 
45, s. 9 


1092. Swi
to Ulicy 11 Listopada, Biel- 
sko-Biala CZYZEWSKI Marcin: Swiltto na 
Wzg6rzu/MarcinCzyzewski.-11 IIGa::. 11)'- 
bor. - 2006, ill 248- dad. Bielsko-Biala, s. 1 


1093. Zjazd Rycerski, Bystra (1) THEN 
Wanda: PIzyjechali rycerze : pod patronatem 
DZ trwala podczas weekendu sredniowieczna 
zabawa I Wanda Then. - (Wokol nas). - 11. II 


Dz. Zach. - 2006, ill 175, dod. Bielsko-Biala, 
ill30,s.4 


-. Nagroda imienia Ksi(!d:n Jo::.efa L01rona 
zob. paz. 10-0 


c) Towarzystwa regionalne 


1094. MACHER Alina: I Powtatowe 
Forum Towarzysnv Milmmikow i PIzyjaciol 
Swoich MiejscowosCl I Alina Macher. - 11. 
A/oj Powiat. - 2005, ill 5, s. 8 
Rudzica 


1095, MACHER Alina 11 Powiatow)' 
Zjazd Towarzysnv Regionalnych w Bestwinie 
I Alina Macher. - 11. II A/oj Powiat. - 2006, 
ill6,s.5 


... 


1096. Towarzystwo Przyjaci61 Czecho- 
wic-Dziedzic KOZLOWSKA Iwona: Ocalic 
od zapomnienia I Iwona Kozlowska. - 11. II 
Ga::.. Czechow. - 2005, ill 16, s. 16 
Tow3fzystwo P£Z)jaci61 Czechmvic-Dziedzic 


1097. Towarzystwo Przyjaci61 Czecho- 
wic-Dziedzic (MF): PIZ}jaciele historiimia..
 
I(rn!) -11 IIGa::. Czechow -2006,ill7,s.11 
Tow3fzystwo P£Z)jaci61 Czechmvic-Dziedzic 


1098. Towarzystwo Milosnikow Ziemi 
Zywieckiej. Oddzial w Por
bce BRATEK 
Karol. Zywiol i pasja I Karol Bratek. - 11 II 
Nas::;a GlIlinl1Porqbka. -2006, ill 17, s. 26 


1099. Towarzystwo Milosnik6w Ziemi 
Zywieckiej. Oddzial w Por
bce RING Bogu- 
slawa: Inauguracja jubileuszu 30-lecia TMZZ 
o w Por&bce I Boguslawa Ring. - 11 II Nasza 
Gminl1 Porqbka. - 2006. ill 20. s. 13 


1100. Towarzystwo Milosnik6w Ziemi 
Zywieckiej. Oddzial w Por
bce WYKRET 
Teresa: Sprawozdanie z dzialalnosci Oddzia- 
lu Towarzysnva Milosnik6w Ziemi Zywiec-
		

/Bibliografia_05-06_Page_092_0001.djvu

			92 


kie) w Pontbce za okres 2002-2003 I Teresa 
Vlykryt II Karla Groni. - 2005, m 24, s. 386- 
389 


d) Kluby, Osrodki kultury 


1101. FOLK Boleslaw: Inwestowac w lu- 
dzi . rozmowa z [...], dyrektorem MiEdskiego 
Domu Kultury I Boleslaw Folk; rozm. Rafal 
Pietrzyk. - 11. II Ga::;. Czechow. - 2005. m 21. 
s. 11, 12 
Dzialalnosc MDK w Czechowicach-Dzie- 
dzicach 


1102. KOPCZAK Franciszek Najwaz:- 
niejsza kreatywnose : z okazji lO-lecia is:tnie- 
nia Miejskiego Domu Kultury z dyrel.-torem 
MDK [... J I Franciszek Kopczak; rozm. Kata- 
rzyna Kucybala. - (lIIiasto). - Portr. II JT' Biel- 
skll-Bialej. - 2006. mIL s. 8 


1103, PIETRZYK Rafu1: MDK z trady- 
cj& wprzyszlosc? I Rafal Pietrzyk. - 11. II Ga::.. 
CzeLhow. - 2005, m 5, s. 6 
Dot. prac remontowych i rozbudmvania czecho- 
vrickiego MDK 


1104. THEN Wanda: Best t y 1ni zyciem : 
kazdy moze tu znaleie cos dla siebie I Wanda 
Then - (Wokol nas). - 11. II Dz. Zach - 2006, 
m 274, dod. Bielsko-Biala,m47, s. 7 
Spoldzielcze Centrum Kultury Best przy spal- 
dzielni Zlote Lany 


e) Amatorski ruch artystyczny 


1105, (AB): Karliczek' (ab). -11. II =. 
Czechow.-2005,m4,s.19 
Teatrzyk ze Szkoly Podstawmvej nr 2 w Cze- 
chmvicach-Dziedzicam 


1106. BOROWSKI Jan: Radose Spte- 
wania : rozmowa z [...], kt6ry wsp6lnie z zo- 
n<1 Beat1t Borowsbt prowadzi ch6r Akademii 
Teclmiczno-Humanistycznej I Jan BorowskI ; 
rozm. Barbara Gancarczyk. - (Artes). - 11. II 
Akademia. - 2005, m 11, s. 32-34 


1107. CHMIEL Jan: Niese radosc zycial 
Jan Chmiel; rozm. Janusz Legon. - (Rozmo- 
wa). - 11. II JesleSlIlY. - 2002, m 1, s. 8 
Amator
 Teatr OlszOwka 


'" 


1108. CHOR Mieszany "Echo" 85 lat I 
[MiEdski Dom Kultury - Dom Kultury Wl6k- 
niarzy w Bielsku-Bialej]. - Bielsko-Biala 
Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Wl6k- 
ni8IZ)', [2005]. - [12] s. : 11. ko1or. ; 21 ern. - 
Tekst rawnol. ang. 


1109. JACK: Adagio to nazwanaprzek6r 
I JacK. - (Miasto). - 11 'I JT' Bielskll-Bialej. - 
2006,m 9, s. 8 
20-1ecie istnienia Dzieci
cego Zespolu Tanecz- 
nego Adagio z Biel
-Bial
 


1110. JAKOBIEC Piotr: Odpovrie rue 
wiatr, tylko... Echo I Piotr Jakubiec; rozm. Ja- 
cek Kachel. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bia- 
lej. - 2005, m 2, s. 10 
Char Echo 


1111. KK: Fotografowali piykno regio- 
nu I kk. - (Miasto). 11. /1 JT' Bielskll-Bialej. 
2006,m 4, s. 8 
Polsko-slowacka wystawa pokonkursmva "Po 
obu stronach Olzy" w Ksi&Znicy Be
dzki
 


1112. KK: Jubileuszowy Pinokio kk. 
mt. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. 
2005,m6, s. 8 
Dzieci
cy chOrek Pinokio -1 O-lecie 


1113. KOZLOWSKA Iwona To ma 
sens! I Iwona Kozlowska. - 11. II Ga::;. Cze- 
chow. -2005,m 8, s. 14 
Amator
 grupa teatralna uczni6w i absolwen- 
tOw Girrmazjrnn Publicznego nr 3 w Czechowicach- 
-Dziedzicam 


1114. LOREK Gabriela: Wlasnorfi)cz- 
ny Rinaldo : mlodzi muzycy ,;wyprodukowa- 
Ii" opery I Gabriela Lorek. - 11. II Dz. Zach. 
2006, m 116, dod. Bielsko-Biala, m 20, s. 4
		

/Bibliografia_05-06_Page_093_0001.djvu

			93 


Dot. operyprzygOIOWID1
 iwystawionejwMlli 
w Czechowicam-Dziedzicach 


1115. M.L.: Ze Spiewem dzieil po dniu 
: jubileusz charu parafii w Bielsku / M.L. II 
Zwiastun Ewang. - 2005, ill 21, s. 26 
Char Parafii Ewa[lgelicko-Augsburski
 ill. 
Zbawiciela w Bielsku-Bial
 


1116. MT: Super jest miee 20 lat : Ze- 
spal Piosenki i Tailca Jarzltbinki swilttowal 
obchodzone w tym roku dwudziestolecie na 
scenie Bielskiego Centrum Kultury / mt. - 
(Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2006, nr 
7, s. 9 


1117.PALYGAAJhrr:Probowmnegumy 
balonowej : reportaz 0 niezwyklym musicalu 
w Bielsku-Bialej / Artur Palyga. - (Roztomaj- 
Iy). - 11. II Ga:;. w,vor. - 2005. ill 268. dad 
Bielsko-Bwla, s. 18 
Musical "Guma balonowa'. 


1118. PIETRZYK Rafa1: Pol wieku cha- 
ru Moniuszko / Rafal Pietrzyk / / Ga::.. Cze- 
chow. - 2005, ill 18, s. 18 
Char Mieszany ill. Stanislawa Moniuszki 
z Czechowic-Dziedzic 


1119. ROGOLSKA Urszula Naprawd y 
dobry dziefl : muzycy z zespo1u __Dziefl Do- 
bry" wydali pierwSZ& p1yt y I Urszula Rogo1- 
ska. - 11. II Gaie Nied::. - 2006, nr 15, dad 
BieI.-ZyU"., s. VII 


1120, SZPOCZEK Monika: Marzen 
"b1ask" Monika Szpoczek. - 11. ,'1 Ga::;. Cze- 
chow. - 2005, ill 13, s. 15 
Spektakl "Romeo i Julia" przygotowany przez 
ucmi6w Girrmazjrnn Publicznego nr 3 w Czechowi- 
cach-Dziedzicam 


1121. THEN Wanda: Odwiedzili Ande:r- 
sena : wystarczyla infonnacja w 1ntemecie, 
by podbic rodziIllle miasto kro1a basni I Wan- 
da Then. - (B1iskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2005,nr202,dod.Beski

s.2 


Dot. w)1azdu z przedstawieniem do Odense 
dzieci z Teatru Animacji eF, Estrady Dzieci
c
 oraz 
Rewii Dzieci
cej Dwuznak dzialajllC)'Ch w Domu 
Kulturyw Biel
-Bial
 Halmowie 


1122. THEN Wanda: Pinokio czeka na 
Ciebie : jE.'Sli 1ubisz spiewac, zapisz silt na za- 
jltcia ch6rku dzieciltcego I Wanda Then. - (B1i- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005. nr 230. 
dad. Beski
', s. 10 
Chorek dzieci
cy Pinokio 


1123. THEN Wanda: Swilttuj& Jarzltbinki 
: tallcz<,! i spiew
& od dwudziestu 1at " Wanda 
Then. - (Woko1 nas). - 11. II Dz. Zach. - 2006, 
ill 41, dad. BieIsko-Biala, ill 7, s. 5 
Dzieci
cy ZcspOl Tarlca i Piosenki Jarz
binki 


1124, TROJAK Halina' Rok 20-1ecia 
choru .,Potok" dzial
&cego przy Domu Kul- 
tury w Czailcu I Halina Trojak. - 11. II Nasza 
Gminl1 Porqbka. - 2006, nr 20, s. 8 


1125. WIELKIE granie na malej scenie. 
- 11. ;1 Nas::;a Gmina Porqbka. - 2006, ill 19, 
s. 24-25 
Dzieci
ca Grupa Teatralna Bengaku i Mlodzie- 
zmva Grupa Teatralna Panta Rhei z CZarlca 


1126. ZAKRZEWSKA Agnieszka: Lu- 
kasz szuka 1udzi do dreszczowca I Agnieszka 
Zakrzewska. - (Wydarzenia) II Ga::.. IT)vor. - 
2006, ill 83, dad. BieIsko-Biala, s. 5 
Przygotowania mlodego filmmvca Lukasza 
Iskierki do pieIWszej produkcji 


A1I1aJorsm nlCh ar/ys/yc::l1Y zoh. paz 1338. 
1359, 1366 


Biografie 


1127. Badura Karol BADURA Janusz: 
Malarz wloskich krajobrazow - wspomnierue 
w 20. roczmclt smie:rci Karo1a Badury (1907- 
1983) I Janusz Badura. - (Historia). - 11., portr. 
II Enl. Ewang. - 2004, s. 185-193 


'"
		

/Bibliografia_05-06_Page_094_0001.djvu

			94 


1128. Bialek Sebastian (KG): Bialy ije- 
go patent na spontan / (KG). - 11. II Ga::;. Cze- 
chow. - 2006, ill 26, s. 22 


1129. BieiIko Marek i Stanislaw KO- 
ZLOWSKA Iwona: Ligockie tr<'jhenie I Iwo- 
na Kozlowska. - 11. /1 Ga::,. Czechow. - 2005, 
rrr 16,s. 7 


1130. Chmura Jan BLASIAK Anna: 
NajwaZ:niejszajesthannonia/ Anna BlaSlak.- 
11. II Ga::;. Czechow. - 2005, ill 10, s. 14 


1131. Czader Krzysztof HOROWSKJ 
Slawomir: Pa
onat z Jaworza : rzeibiarz, ma- 
Lan, kolehjoner I Slawomir Horowski. - 11. II 
Kr. Besk. - 2006, nr 51/52, s. 62 


1132. DanekKazimierz SWIEZY-SOBEL 
Alina: Rzeiby na Boz<,! chwalft : w wilamowic- 
kiej swllttyni I Alina Swiezy-Sobel. - 11. II Gast; 
Nied::. - 2005, ill 34, dodo Biel.-ZyU"., s. VII 


1133, Dyrda Albin BLAS1AK Anna: 
PIZyjaiti z klametem I Anna Blasiak. - 11. /, 
Ga::;. Czechow. - 2006, ill 10, s. 13 


1134. Faber J6zef ROGOLSKA Urszu- 
La: W krzyZu zycie : J6zefFaber z parafii sw 
Bartlomieja w CZarlCU I Urszula Rogoiska. - 
(Panorama parafii - swiadkowie Chrystusa) 
- 11. II Gote Nied::. - 2006. ill 16. dodo Bwl.- 
-z:.n..., s. VIII 


1135. GabryS Renata BLASIAK Anna: 
Ze Spiewem przez zycie I Anna Blasiak. - 11. II 
Ga::;. Czechow. - 2006, ill 1, s. 14-15 


1136. Jaromin Roman BLASIAKAnna: 
Dusza artysty I Anna Blasiak. - 11. II Ga::;. Cze- 
chow - 2005, ill 9, s. 11 


1137. Peterek Mieczyslaw: Otw6rz sle- 
pia i patrz rozmowa z [on]. fotografikiem 
i dokumentalis1f! I Mieczyslaw Peterek; rozm 
Magdalena Legendi. - 11. II Relacje /ntetpre- 
tacje. - 2006, ill 2, s. 23-26 


1138. Sikorski Henryk BLASIAK An- 
na: Rzezbiarska profesja I Anna Blasiak. - 11. 
,/ Ga::.. Czechow. - 2006, ill 13, s. 7-8 


1139. Sporek Grzegorz LOREK Ga- 
briela: Grzesiek chce zrobic komedilt : gtm- 
nazjalista-filmowiec szykuje silt do pierwszej 
pelnometrazowej fabuly I Gabriela Lorek - 
(Ludzie). -11. II Dz. Zach. - 2005. ill 29. dodo 
Bielsko-Biala. ill 5. s. 5 


1140, Stec Michal KOZLOWSKA 
Iwona: Malowanie obiektywem Iwona Ko- 
zlowska. - 11. II Ga::.. Czechow. - 2006, ill 
4,s.13-14 


1141. Szkucik KOZLOWSKA Iwona: 
Skazani na muzyklt I Iwona Kozlowska. - 11. 
11Ga::;. Czechow.-2005,ill 18,s. 7 
Rodzina graj
ca od pokolefJ. w ligocklCj orl(!e- 
strze strai:ackiej 


1142. Wrobel Agata (LRK): Kroche cu- 
da . Agata Wrobel tworzy niezwykle malowi- 
dla I (LRK). -11.;1 Dz. Zach. - 2005, or 279, 
dodo Beskidy, s. 12 


Peterekliliec=yslaw zoh. paz. 436 


Amatorskie imprezy artystyczne 


1143. Bielskie Spotkania Teatral- 
ne, Bielsko-Biala (16) JACK: Powrocmy do 
dramatu : A\:I Bielskie Spotkania Teatralne 
pod patronatell1 Mag3Z)'llu Samo:ffildowego 
"W Bielsku-Bialej" I JacK. - (lIIiasto). - 11. 1/ 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 10, s. 8 


1144. Festiwal Tworczosci Dzieci
cej 
"Usmiech Dziecka", Czechowice-Dziedzice 
(6) [SZ6STY] VI Festiwal Tworczosci Dzie- 
ciltcej __USmiech Dziecka" II A/oj Powiat. 
2006. ill 6. s. 14 


1145. Integracyjny Konkurs Recyta- 
torski i Przegbld Innych Form Artystycz- 
nych "Proteus", Bielsko-Biala (3) KACHEL
		

/Bibliografia_05-06_Page_095_0001.djvu

			95 


Jacek: Proteus integruje / Jacek Kachel. - 
(Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2005, nr 
13, s. 7 


1146. Konkurs fotograficzny Bez gra- 
uie 2006, Bielsko-Biala KUCYBALA Kata- 
rzyna: Pokonali granice I Katuzyna Kucyba- 
la. - (lIIiasto) - II II JI Bielskll-Bialej - 2006, 
m12,s.8 


1147. Konkurs Kol
d i Pastoralek, 
Meszlla (12) [DWUNASTYj Xli KONHTRS 
Kolltd i Pastornlek w Mesznej : pod patrona- 
tern PrzewodnicZ1lcego Rady Gminy. - 11. /, 
Nas=a Ga::;. - 2006, ill 1, s. 2 


1148. Konkurs Malarst'Wa Nieprofesjo- 
nalnego im. Ignacego BieiIka, Bielsko-Biala 
(11) JACK: R6znorodnosc "Widzenia : Konkurs 
Malarstwa Nieprofesjonalnego im. I. Bierika I 
JacK. - (Kultura). - II '/ JT' Bwlsku-Bwlej. - 
2005, nr 8, s. 16 


1149. Konkurs Malarst'Wa Nieprofesjo- 
nalnego im. Ignacego BieiIka, Bielsko-Biala 
(12) KACHEL Jacek: Ambitni nieprofesjonal- 
ni malarze I Jacek Kachel. 11. JI Bielskll- 
-Bialej. - 2006, nr 7, s. 16 


1150. Mi
dzynarodowy konkur.. pla- 
styczny dla dzieci i mlodzieiy "Bohunova 
paleta", Bielsko-Biala (10) KUCYBALAKa- 
tarzyna: Bohunowi laureaci I Katarzyna Kucy- 
bala. - (Kulturn). - 11. II rr Bielskll-Bialej. - 
2006, nr IV, s. 16 


1151. Warsztaty fotograficzne "Od 
amatora do zawodowca", Czechowice-Dzie- 
dzice LOREK Gabriela: Polkn
li fotobakcyla 
: ucznimvie mistrza Wielomskiego I Gabriela 
Lorek. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2005,nr259_dod.Beski

s.2 


1152. Zimowe ImpresjeTaneczne, Biel- 
sko-Biala (2) (AK): RoztaJiczony Halcnow 
. ponad pol tysi&ca mlodych wykonawc6w I 
(ak). -11. II K, Besk. - 2006, ill 8, s. 36 


I) Radio, Telewiz,ja 


1153, BUDKlEW1CZ Adam: Maj& juz 
10 lat! I Adam Budkiewicz, Marcin Szendol ; 
rozm. Daniel Dzievvit. (Wywiad numeru). 
11. II Ga::.. Besk. - 2006, nr 25, s. 7 
Tele\Vizja Biel
o 


1154. KLIJvIANIECLukasz: Zzakierow- 
niey przed kamer
 : r
dowey z Podbeskidzta 
poprowadz
 program telewizyjny I Lukasz 
Klimaniec. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. 
-2006,nr148,dod.Beski

s.4 
Andrzej I\Iancin z Biel
-Bialej i Lukasz Sztu- 
ka z Wisly prowadz& program motoryzacyjny "Na 
tr6jce" w TVP3 Katowice 


1155, 1V1AZUR Jakub: Mamy duze p1any I 
Jakub Mazur; rozm. Daniel Dziewit. - (Al-tuaI- 
nosci). - 11. II Ga::.. Besk. - 2006. nr 23. s. 8 
Radio Biel
o 


1156. (Waf): In..
tropiciela: naszemia- 
sio ZL'lStanie pokazanew komerL"JjnEd staqi televvi- 
zyjnej '(WOT). - (Wyd=euia). -11. II D=. Zach. 
- 2005, nr 192, 	
			

/Bibliografia_05-06_Page_096_0001.djvu

			96 


2, SZKOLNICTWO, 08WIATA 


a) Zagadnienia ogolne 


1159. BLASIAKAnna: Szacowny jubilat 
I Arum Blasiak. - 11. II Ga=. Czechow. - 2005, 
rrr 22, s. 15 
Obchody stulecia i historia ZNP w Czechowi- 
cach-Dziedzicam 


1160, ENCYKLOPEDIA ZW"lzku Na- 
uczycielstwa Polskiego wojewodztwa sl&- 
skiego. Cz. 4 I [kom. red. Irena Anczar- 
ska-Smandek i in.]. - Katowice Zwi&zek 
Nauczycielstwa Polskiego. Zarz&d Okrygu 
Sl
skiego, 2005. - 394 s. ; 23 CIll. ISBN 83- 
-89300-31-1 
ZIDNiera m.io.: s. 46-76 : Dawne "WOjew6dztwo 
biel
e 


1161. KK: SWWto edukacji-powody do 
dumy I kk. - (Edukacja). - 11. II JT' Bielskll- 
-Bialej. - 2006, nr 21, s. 4 
Dzien Nauczyciela w Bielsku-Bial
 


1162. KOZLOWSKA Iwona: Mlodzi lu- 
dzie z "Marginesu" / IwonaKozlowska - 11. II 
Ga::;. Czechow. - 2005, ill 23, s. 18-19 
Dzialalnosc Grupy"l\Iargines" nvorzonej przez 
ucmi6w Girrmazjrnn Publicznego or 3 w Czechowi- 
cach-Dziedzicam 


1163.KROPKABarbara: Skorzystacmo- 
g& ludzie w kazdym wieku : coraz "Wiftcej szk6] 
docenia znaczenie promocji podczas tug6w 
edukacyjnych I Barbara Kropka ; rozm. Wan- 
da TheIl. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2005,nr32,dod.Bes
\;s.3 
III Targi Edukacyjne w Biel
-Bialej 


1164, HTCYBALA KataIzyna: 1 wia- 
domo, gdzie sift uczye : IV Tmgi Edukacyj- 
ne I Katarzyna Kucybala. - (Miasto). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, m 5, s. 9 


1165, HTCYBALA KataIzyna: Jak prze- 
dluzye "olimpijsk& lawkft" I Katarzyna Kucy- 


bala. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 
2006,m6, s. 7 
Spotkanie prezydenta Biel
-Bialej z pracow- 
nikami czterech najlepszych lice6w 


1166, KUCYBALA KataIzyna: Wie- 
dziee wiftcej 0 regionie I Katmzyna Kucybala. 
- (Edukacja). -11. II rr Bielsku-Bialej. - 2006, 
mIV,s.14-15 
Z
ltcia regionalne w Ksi&Znicy Be
dzkiej 


1167, MAKROFESTIWAL maJej formy 
: Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. - (Spo- 
tkanie Zm). - 11. II Biel. Spotk. - 2006, ill 3, 
s. 19 


1168. (NET): Sciezka kariery I (NET). 
11. II Dz. Zach. - 2005, nr 29, dod. III Targi 
Edllkac.\jne, s 1 


1169, PALYGAArtur: VI Be,kidzki Fe- 
stiwal Nauki i Sztuki I Artur Palyga. - (Scien- 
tiae et artes). - 11. II Akademia. - 2005, m 11, 
s. 11,12 


1170. PLUZEK Marcin: Integraqa i.. 
elewacja: og61nopolskie spotkanie w bielskiej 
,.,sz6stce" I Marcin PlnZek - 11. II Kr. Besk. - 
2005,m7, s. 7 
Dot. konferencji "Integraga edukacj& XXI me- 
ku" w bielskiej SP nr 6 


1171, SKORSKA MaJgorzata: Spotka- 
nie z naubt i s
 I MaJgorzata Skorska. - 
(Festiwal). - 11. I' 4kademia. - 2006, m 14, s. 
37-38 
VII Be
dzki Festiwal Nauki i Sztuki 


1172. THEN Wanda Najmodniejszy 
gastronom : z miejskich plac6wek oswiato- 
wych korzysta 35 tysiftcy dzieci i mlodzie- 
zy I Wanda Then. - (Edukacja). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005. nr 29. dod. III Targi Edllka- 
c.\jne, s. III 
Szkoly srednie w Bielsku-Bial
 


S=!fD!l1ict....o zob. paz 1186
		

/Bibliografia_05-06_Page_097_0001.djvu

			Biografie 


97 


1173. Barcik Ryszard: Codziennie uczlt 
silt zycia : z albumu [...] Ryszard Barcik. - 
(Vivant professores!) - 11., portr. II Akademia 
- 2006, ill 13, s. 22-26 


1174. Benko Ewa: Bardzo lubilt mlo- 
dziez : m6wi dr hab. [...], prof ATH, prorek- 
tor ds. dydaktycznych I Ewa Benko. - (Vivant 
professores!). - 11., porn. II AkademlO. - 2005, 
ill 11, s. 14-16 


1175. Benko Ewa: [nela.]. - (Nos habe- 
bit humus) II Akadelllia. - 2006, ill 14, S. 6 


1176. Bbtdowska-Kopczyk Agnieszka: 
Slowenia, mojamilose I Agnieszka Blltdowska- 
-Kopczyk; rozm. Artur Palyga. - (Prezentacje) 
-11. IIAkademia. -2003,ill 5. S. 26-28 


1177. Brzozowski Mieczyslaw KK: 
Przezye zycie tal., jak mozna najlepiej I kk 
- (Rada Miejska). - 11 'I W Bielskll-Bialej. - 
2005,nr 17, s. 4 


1178. Chyla Malgorzata SARZYNSKJ 
Dariusz: Lataj&ca Malgorzata I Dariusz Sa- 
rzynski II Glos NOlie:; - 2005, ill 1, s. 7 


1179. Drabczynska Stefania KACHEL 
Jacek: Nauczycielski zyciorys I Jacek Kachel 
- 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2006, ill 19, s. 7 


1180. Jak6biec Jan: Na drodze stromej 
i sliskiej : autobiografia socjologiczna { Jan Ja- 
k6biec. - Krak6w: Barbara. 2005. - 695 s., 
[12] s. tab!. : i!. ; 24 ern. -lndek.')'. -ISBN 83- 
-921802-4-0 


1181. Klimek Ludwik TURANT Wl- 
told: Ze Skoczowa na Pamas I Witold Torant 
- (Sylwetki). - 11. II Enl. AIiloinikbw Skoc,. - 
2006, s. 93-100 
Przedruk art. wspomnieniowego z czasopisma 
"Zycie" nr 16 z 2005 r. 


1182. Kolarczyk Jadwiga MACHER 
A[lina]: J ad"Wiga Kolarczyk laureatem VIII 
edycji Nagrody im. is. Londzina I A. Macher. 
-11. IIAI6jPowiat.-2006,ill II,s. 11 


1183. Kolarczyk Jadwiga (NET): Lon- 
dzin dla pedagoga I (NET). - Portr. II Dz. 
Zach. - 2006, ill 258, s. 9 


1184. Krol Jerzy: Bywam prymasem I Je- 
rzy KIDI ; rozm. Artur Palyga. - (Vivant profes- 
sores!). - 11. II Akademia. - 2003, nr 5, s. 13-14 
'" 


1185. Loranc Maria: Stamm silt bye po- 
godna I Maria Loranc. (K westionariusz ,.,Aka- 
demii"). - 11. II Akadelllia - 2003, ill 5, s. 38 
'" 


'" 


1186. Machalica Barbara: Trochlt wilt- 
cej respektu: rozmowaz [...], skarbnikiem za- 
rz&du Towarzysnva Szkolnego I Barbara Ma- 
chalica ; rozm. Magdalena Legendi. - 11. II 
Rej. - 2005, ill 2, s. 4-5 


1187. Machnio Mieczyslaw Stanislaw: 
[nela.]. (Nos habebithumus) II Akademia. 
2006, ill 14, s. 7 


1188. Machnio Mieczyslaw Stanislaw 
PAL YGA Artur: Wszystko w dobrym kierun- 
ku: z albumu profesora Mieczyslawa S. Mach- 
nio I Artur Palyga. - (Vivant professores n. 
11. II Akademia. -2005, ill 9, s. 12-18 


1189. Mayer J6zef PROFESOR J6zef 
Mayer: dol.-tor honoris causa Akademii Tech- 
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej. - 
(Gose ,.,Akademii"). - 11. II Akademia. - 2006, 
illI4,s.2 


1190. Piesko Leopold JANIK Tadeusz: 
Pedagog bez skazy I Tadeusz Janik. - 11. 
Ga::;. Czechow. - 2006, ill 23, s. 11 


1191. Podrez Adam: NajwaZrriejszy jest 
zdrowy rozs&dek: rozmowa z [on], muzykiem
		

/Bibliografia_05-06_Page_098_0001.djvu

			98 


i pedagoglem, l-torego paSJ&jestturystykai fo- 
tografia I Adam Podrez ; rozm. Katarzyna Ku- 
cybala. -(Podnize). - 11. II JI Bielskll-Bialej.- 
2005, nr III, s. 18-19 


1192. Stadnicki Jacek: Powinnimy od 
siebie wymagac : od studenta do profesora I 
Jacek Stadnicki ; rozm. Artur Palyga. - (Vi- 
vant professores!). - 11. II Akademia. - 2006. 
ill 14, s. 23-28 


1193. Szeliga Miroslaw PLUZEK Marcin: 
Odszedl tak nagle : m&Z-, ojciec, wychowawca, 
po prostu dobry czlowiek: [nekr.] I Marcin PIu- 
zek. - 11. II Kr. Besk. - 2006, ill 6, s. 4 


1194. Walenta Janina BLASIAK An- 
na: Mialam udane zycie I Anna Blasiak. - 11., 
portr. II Ga::;. Czechow. - 2005, ill 12, s. 9-10 


1195. Wasilewski Przemyslaw [PRZE- 
MYSLA W Wasilewski: nekr.]. - (Nos habebit 
humus) II Akadelllia. - 2006, ill 14, s. 4 


1196. Wojcik Malgorzata KOLEK 
Edward: Odeszla Malgorzata Wojcik: [nekr.] 
I Edward Kolek. (lIIiasto). - Portr. II JI Biel- 
skll-Bialej. - 2006, ill 4, s. 8 


Dro::d= Jicef zob paz 845 ,- Kozik Gr=egor= 
zob. paz r30: Scmak Igllacy zob. paz 106 


b) Szkolnictwo podstawowe, 
gimnaz.ialne i o
olnoksztalc
ce 


1197, (AB): M10dzi redaktorzy I (ab).- 
11. II Ga::;. Czechow. - 2005, ill 14, s. 12 
Wydaw311ie gazetki szkoln
 pt. "Forrnacja" 
w czechmvickim Gimanzjrnn nr 3 


1198. ADMvISKA.. Zofia: Edukacja regio- 
nalna w nauczaniu zintegrowanym Szko1y Pod- 
stawowej w Czancu I Zofia Adamska. - 11. II 
Nas::;a GlIlinl1 Porqbka. - 2006, ill 18, s. 8-10 


1199. BARZYKZofia: P
61atdo setki I Zo- 
fiaBmzykllGa::,. C'=echoU".-2005,ill18,s.14 


Szkola Pom.tawowa nr 5 w Czechowicach- 
-Dziedzicam 


1200. BERTISCH Wojciech: Ku chwale 
"Bacy" I Wojciech Bertisch. (Jaworze). 11. 
II Ga::.. Besk. - 2006, ill 8, s. 10 
Nadanie sztandaru Gimnazjum im. gen. Stani- 
	
			

/Bibliografia_05-06_Page_099_0001.djvu

			99 


Zesp61 szkOl (Szkola Podstawowa nr 23 i Gim- 
nazjum nr 22) w Bielsku-Bial
 KamieniC) 


1208. KK: Cztery licea w:rnnkingu / kk II 
JT' Bielskll-Bialej. 2006, ill 3, s. 1 
Wyniki og6lnopol
ego rankingu n
lepszych 
liceaw polskich 


1209. KK: GimnazJUIll 0 krolewskim 
imieniu: Gimnazjum ill 15 z Wapienicy otrzy- 
malo imift Jana III Sobteskiego w 323. roczni- 
cft wil-torii "WledenskiEd I kk. - (Miasto). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 21, s. 10 


1210. KK: Kamienicka szkola ma 851at 
.' kk. (Szkoly). 11. II JT' Bielskll-Bialej. 
2005, nr 25, s. 8 


1211. KOZLOWSKA Iwona: Filozofia 
po ligocku / Iwona Kozlowska. - 11. II Ga=. 
Czechow. - 2006, ill 25, s. 16 
Nadame ZespolowL Szk61 w Ligocie imienia 
ks. prof. Jozefa Tischnera 


1212. KOZWWSKA Iwona: Gimna- 
zjum Jana ad biedronki / Iwona Kozlowska. - 
Il.//Ga::.. Czechow. 2006,nr20,s.16-17 
Gimnazjum Publicme nr 1 w Czechowicach- 
-Dziedzicach 


1213. KRACIUK Renata: Nasze europej- 
skie okno I Renata Kraciukll Dvr. S=k. - 2005. 
ill 9, s. 40-42 


1214, KUCYBALA Katmzyua: Talent) 
me tylko matematyczne I Katarzyna Kucyba- 
la. - (Miasto). - 11.11 JI Bielskll-Bialej. -2005, 
rrr 20, s. 10 
15-1ecieLOnr 5wBiel
-Bial
 


1215. K.Z.Z.. Gimnazjum im Jana Paw- 
la II w Kozach I K.Z.Z. - 11. II Kozimiskie 
Jliad. - 2006, ill 3. s. 6-7 


1216. LOREK Gabriela: Zabior<1 oscyp- 
ki . wizytlt w Bielsku-Bialej konczy 24-oso- 
bowa grupa Baskow I Gabriela Lorek. - (Bli- 


skie strony). - 11. il Dz. Zach. - 2005, ill 109, 
dad. Beskidy, s. 2 
Wizyta uczni6w ze szkolyw Trapagaran w Kra- 
ju BaskOw w Anglojltzycznym Girrmazjrnn i LO im. 
w. Kopa1ifJ.
ego 


1217, MACHER Alina: Jan Pawe111 pa- 
tronem Zespolu Szkoluo-Przedszkolnego 
i Gimnazjum w Rudzicy I Alina Macher. - 11. 
II Alo} POWlat. - 2005. ill 10, s. 6 
ZcspOl Szkolno-Przedszkolny i Gimn8ZJum 
w Rudzicy 


1218. MACHER A[lina]: Jubi1eusze 
Ginmazjum w Por<1bce I A. Macher. - 11. II Aloj 
Powiat. - 2006, ill 6, So 7 


1219. PF: Dzieilmedialnyw "Jedynce" I 
PF -11. II EchoJmt" -2005, ill 158,s 14 
Szkola Podstawowa nr 1 w JIDNorzu 


1220, PIETRZYK Rafu1: Cudze chwali- 
cre .. I Rafal Pietrzyk. - 11. I I Ga::;. Czechow. - 
2006, ill 11, s. 14 
Przekrojowa prezentacja i por6wnanie lice6w 
wBielsku-Bial
 i Czechowicach-Dziedzicach 


1221. POSZWA Julita: Z zycia Gimna- 
zjum im. Jana Pawla II w Kozach I Julita P0- 
szwa. - 11 II Kozimiskie Jliad. - 2006, ill 5, 
So 16 


1222, ROGOLSKA Urszula: Kiedy sly- 
szy slit stopaml : dzien ohvaIt)' w szkole dla 
dzieci nieslysZ1lcych i Urszula Rogoiska. - 11. 
II Gosc Nied::. - 2006, nr 13, dad. Biel.-Zyu., 
So VII 
ZcspOl Szk61 dla Dzieci Nieslysz<1CYch w Biel- 

-Bial
 


1223. ROGOLSKA Urszula: Miganie 
1 sprewame : w Bielsku istnieje jedyna na Pod- 
beskidziu szkola dla dzieci nieslysz<1C)'ch I Ur- 
szula Rogoiska. - 11. II Gosc Nied::. - 2005, ill 
11, dad. Biel.-ZyU"., s. VII 
ZcspOl Szk61 dla Dzieci Nieslysz<1CYch w Biel- 

-Bial
		

/Bibliografia_05-06_Page_100_0001.djvu

			100 


1224, SlEM1NSKA Barbarn: Lataj
c)' 
Holenmzy z LO I Barbara Siemitiska. - 11. II 
Ga::;. Czechow. - 2005, ill 11, s. 16 
Uczniowie z LicelUll Og61noksztalClcego ill. 
M. Curie-SklodO\iV!'kiej w Czechowicam-Dziedzi- 
each na wymianie w szkole w Holandii 


1225. SLIWA-GLUZA Urszula: Kuz- 
nia olimpijczykow w sportach zimowych 
z [...] dyrektorNiepublicznego Liceum Ogol- 
noksztalc&cego i Gimnazjum Szkoly Mi- 
strzostwa Sportowego Sportow Zimowych 
w Szczyrku / Urszula Sliwa-Gruszka; rozm 
Alina Macher. - 11. II A/oj Powiat. - 2005, 
nr 1, s. 10 


1226, THEN Wanda: Bye jak Sokrates : 
mlodziez z malej wiejskiej szkoly jest cieka- 
wa smata / Wanda Then - (Woko! nas). - II 
II Dz. Zach. - 2005. ill 222. dodo Bielsko-Bia- 
la, nr 38, s. 6 
Udzial gimnazjalistow z Btgakowa w unijnym 
programie Sokrates Comenius 


1227. THEN Wanda: Europejskie alma 
: uczniowie SP 24 pIzygl
da1i silt nance i za- 
bawie swoich austriackich koleg6" I Wanda 
TheIl. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2005,nr277,dod.Beski

s.2 
WlZyta ucmi6w i nauczycieli w szkole w Mi- 
stelbach kola Wiednia 


S=kollllct....o podsta....o....e zoh. pee. 1105 ,- S=kol- 
niCl....O gl11l1KrjaJl1e zoh. paz 1120, 1290, 2018, 
S=knll1ict....o ilPdl1ie zoh. paz. 1366 


c) Szkolnictwo zawodowe 


1228. (HOS): Real-tywacja warsztatow 
: edukacyjna fuzja I (hos). - 11. /I Kr. Besk. - 
2006, nr 3, s. 9 
Centrum Ksztalcenia Ustawicmega i Centrum 
Ksztalcerua Praktycznego w BLelsku-Bial
 


1229. JACK: Jest takie pi
kne slowo en- 
tuzjazm I JacK. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll- 
-Bialej. - 2006, nr 9, s. 7 


60-1ecie LStnienia biel
ego Zespolu Szkol Ga- 
stronomicmych i HandlOW)'Ch 


1230, KACHEL Jacek: K'IT'ka to by1 
bos! I JacekKachel. (Szkoly) -11.// JT' Biel- 
skll-Bialej - 2005, nr 10, s. 8 
Nadanie Zespolowi SzkOl Technicm)'Ch i Han- 
dlOW)'Ch w Biel
-Biah:j imienia Franciszka KWki 


1231. 1..."1JCYBALA Katarzyna: Ta ogrod- 
nicza tmdycja I Katmzyna Kucybala. - (lIIia- 
sto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2006, nr9, s. 9 
ZespOl Szk61 Rolrricze Centrum Ksztalcenia 
Ustawicznego w Bielsku-Bial
 


1232. LOREK Gabriela: Gastronomowi 
stukn
la szescdziesi&tka : maj& Swietne kon- 
tal"1y z W 
grami i Austriakami, marz& 0 bo- 
isku I Gabriela Lorek - (Bliskie strony). - 11. 
II Dz. Zach. - 2006. nr 98. dad. Beski
', s. 2 
Zespol SzkOlGastronomlczl1)'Ch w BieMill-Biah:j 


1233. WOLFF Tomasz: Parol)' z broIU& 
kolo strzeleckie ,,Ekonomik" odnosi wiele 
sukces6w I Tomasz Wolff - (Wokol nas). - 11. 
II Dz. Zach. - 2005, nr 157, dad. Bielsko-Bia- 
la, nr 27, s. 5 
ZespOl Szk61 Ekonomicmych w Biel
-Bial
 


S=knll1ict....o =a....odo....e zoh. paz 1413 


d) Szkolnictwo artystyczne 


1234, CYBULSKA-KONSEK Barbara: 
Jakzostac muzykiem : rozmowaz [...], zastyp- 
c& dyrebora do spraw ksztalcenia muzycznego 
w Palishvowej Og6luoksztalc&cej Szkole Mu- 
zycznej I i II stopnia im. Stanislawa Moniuszki 
w Bielsku-Bialej / Barbara Cybulska-Konsek ; 
rozm. Izabela Plewik. - (Bliskie strony). - 11. /I 
Dz. Zach - 2005, nr 221, dad. Beskidy, s 7 


1235. HOROWSKISlawomrr: Muzykna 
SWOlm : po szescdziesi
ciu latach czekama I 
Slawomir Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 2005, 
nr29,s.7 
Biel
-Biala
		

/Bibliografia_05-06_Page_101_0001.djvu

			101 


1236. JACK: Muzyk u siebie!!! / JacK. - 
II "Nlrier Biel. - 2005, nr 9, s. 2 


1237. JACK: 60-1ecie bie1skiego ,,;Muzy- 
ka" / JacK. - 11. II Nlrier Biel. - 2005, ill 8, s. 3 


1238. KACHEL lacek: Cal)' Muz)'k 
na swaim I Jacek Kachel - (Fakty) - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006. ill lR s. L 3 


1239. KACHEL Jacek: Jeszcze Tylka sa- 
Lakoncertowa / JacekKachel-(Fal-ty). - 11./1 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 19, s. 3 
Now)' budynek dla szkoly illlzyczn
 w Biel- 
sku-Bial
 


1240. KACHEL Jacek: Przeprowadzka 
,,;Muzyka" I Jacek Kachel. - (Szkoly). - 11. /I 
JT' Bielskll-Bialej - 2005, ill 10, s. 9 


1241. KACHEL Jacek: Wielki Jubileusz 
bielskiego ,,;Muzyka" / Jacek Kachel. - (FallY) 
- 11. 11 JT' Bielskll-Bialej. - 2005, ill 19, s. 3, 4 
6O-1ecie szkoly 


1242. KACHEL Jacek: Za serce, pra- 
c
 i poziom / Jacek Kachel. (lkar)'). 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill I, s. II 
Nagroda Ikara 2005 dla biel
ej szkoly mu- 
zyczn
 


1243. MILOSZEWSKI Leszek: Na swo- 
im po 60 latach I Leszek Miloszewski. - 11. II 
Relacje IntetpretaCje. - 2006, ill I, s. 27-29 


1244, WOLNAAgata: Pi
kniegraj&ca,zko- 
13 / Agata Woina, lacek Kachel. - (Wydarzenie) 
- 11. II JT' Bielskll-Bialej. -2005, ill III, s. 6-7 
Pahstwowa OgolnoksztalClcaSzkolal\Iuzycma 
[ ill stqmia w Bielsku-Bial
 - 60-lecie istnienia 


e) Opieka nad dzieckiem i mlodzie.i
. 
Wychowanie pozaszkolne 


1245. JACK: Osrodek Adopcyjno-Opie- 
kuticzy w nowym miejscu I JacK. - (Miasto) 
- 11. il JT' Bielskll-Bialej. - 2005, ill 21, s. 9 


Osrodek AdopCYJno-Opiekmczy w Bielsku- 
-Bialej 


1246. KACHEL Jacek: J
zyk nie jest ko- 
nieczny Ikk. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bia- 
lej. - 2005, ill 16, s. 7 
Warsztatypt. "Animowana debata" - projekt re- 
alizowany przez Biel
e Stowarzyszenie Artystycz- 
ne Teatr Grodzki 


1247. KALUSKI Marcin: Zatoka szans I 
Marcm Kaluski. - 11. il Ga::;. Czechow. - 2005, 
illIO,s. II, 12 
SMetlica profilaktyczno-wychowawcza Zatoka 
w Czechowicach-Dziedzicach 


1248. LUKASZUK Miroslaw: Dyrek- 
torka szkaluj&ca : wojt Bestwiny probuje p0- 
zbyc si
 tw6rczyni przedszkola integracyjnego 
I J\lfuoslaw Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005. ill 129, dad. Beskidy. s. 3 
Przedszkole integraC)jne w Kaniowie 


1249. LUKASZUK Miroslaw: Milusm- 
skich ze Swietlicy : czy ponad szescdziesi&t 
dzieciak6w zostanie pozbawionych wsp61- 
nych zaj
c? I Miroslaw Lukaszuk (Bliskie 
strony). - 11 II Dz. Zach. - 2006, ill 137, dad. 
Beskidy, s. 3 
Dot. Swietlicy Srodowi
owej prowadzonej 
przez Fundag
 Dzieci
ce Marzenia w Biel
u- 
-Bialej 


1250. LUKASZUK Miroslaw: Nawet za 
pieni&dze w Bestwinie integracja kosztuje 
tal duzo, ze blokuje rozw6j kanalizacji I J\lfuo- 
slaw Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. If Dz. 
Zach. - 2005, ill 119, dad. Beskidy, s. 3 
Przedszkole integraC)jne w Kaniowie 


1251. LUKASZUK Miroslaw. Przepro- 
wadzka przedszkolak6w miasto Z&da oplat 
od mieszkanc6w s&siednich gmin I Miroslaw 
Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. /I Dz. Zach. 
-2005,nr33,dod.Bes
\;s.3 
Dot. qJlat za bielskie przedszkola dla osOb spo- 
za miasta
		

/Bibliografia_05-06_Page_102_0001.djvu

			102 


1252. (PIC): Tmgowame czasem I (pic). - 
11. II Ga::;. Czechow. - 2005, ill I, s. II 
I Targi Wolnego Czasu w Czechowicach- 
-Dziedzicach w ramach Jesiennej Szkoly Profi- 
laktyki 


1253, SWIEZY-SOBEL Alina: Mi
dzj' 
dobrem a zlem . w Mlodziezowym OSrodku 
Vlychowawczym w Jaworzu / Alina S"Wiezy- 
-Sobel. - 11.// Gost:Nied::. -2006. ill 12. dod 
Biel.-ZrU"., s. IV-V 


1254. THEN Wanda: Agresja pod kon- 
trol& ub:zymanie w ryzach podopiecznych 
JvIlodziezowego Osrodka Socjoterapii w Biel- 
sku-Bialej rue jest latwe, ale mozliwe / Wan- 
da Then - (Nasze sprawy). - 11. II Dz. Zach.- 
2006, nr 239, s. 19 


1255. WIERA Magdalena: Sukces od- 
dzialu integracyjnego / Magdalena Wiera. 
\Violetta Ziemnicka. - 11. II Ga::.. Czechow. - 
2006, nr 4, s. II 
Oddzial Integracyjny w Przedszkolu Publicz- 
nym nr 1 w Czechowicam-Dziedzicach 


1256. WOLFF Tomasz: Chmury nad in- 
tegracj& : co stanie si
 z siedmiorgiem nie- 
pelnosprawnych dzieci z przedszkola pod 
Bielskiem? I Tomasz Wolff - 11.11 Dz. Zach.- 
2005. nr 23. dad. Bielsko-Biala, nr 4, s. 
Przedszkole integracyjne w Kamowie 


ITjrllmfwlie pccas::knllli! zoh. poz 420, 1202, 
12l' 


f) Szkolnictwo wyzsze 


1257, ADAMIEC-WOJC1K 1wona: Je- 
dynytaki w regionie I IwonaAdamiec-W6jcik 
; rozm. Piotr Strzelecki. - (ATH). - 11. II Ga=. 
Besk. - 2006, ill 3, s. 5 
Dot. Wydzialu BudOW)' l\Iaszyn I Informaty- 
kiA1H 


1258. BANDOLADariusz: BielskaAlma 
Mater: byla filllt. jest akademi<1, b
dzie uni- 


wersytetem? I Danusz Bandola. - (Edukacja). 
- 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 25, s. 28 
Akademia Technicmo-Humanistyczna 


1259. CZyZEWSKI Marcin: ATH chce 
bye Uniwersytetem Beskidzkim akademia 
to najnizsza forma uczelni, dlateg() w Biel- 
sku-Bialej chc& zmian I Marcin Czyzewski II 
Ga::;. IT)vor. - 2006. ill 131. dad. Bielsko-Bia- 
la.s.1 


1260, [DZIESll;C] 10 1at Wyzszej Szko- 
ly Bankowosci i Finans6w w Bielsku-Bialej. - 
(Wokol nas). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 240, 
dad. Bielsko-Biala, ill 40, s. 4 


1261. GIELATA Ireneusz: Pocz&tki polo- 
nistyki bielskiej I Ireneusz Gielata. - (Poloni- 
sci) II Akademia. - 2005, nr 9, s II 
Akademia Technicmo-Humanistyczna 


1262. GRZYWNA Teresa: Indeksy dla 
piel
gniarek 23 "Wfzesnia uchwaht Senatu 
ATH utworzony zostal pi&1ywydzial- Wydzial 
Nauk 0 Zdrowiu: rozmowaz [...], prodzieka- 
nem Wydzialu Nauk 0 Zdro"Wiu (w organiza- 
cji) I Teresa GIzywna ; rozm. Artur Palyga. 
11. II Akademia. - 2005, ill II, s. 27-28 


1263. GRZYWNA Teresa: Piel
gniarki 
z hcencjatem : now)' wydzial Akademii Tech- 
niczno-Humanis1ycznej uzyskal niezb
dne 
akredytacje : mowi [...], prodziekan ds. stu- 
demow Wydzialu Nauk 0 Zdrowiu " Teresa 
GIzywna , rozm. Wanda Then. - (Wydarze- 
nia). - 11. /I Dz. Zach. - 2006, ill 23, dad. Biel- 
sko-Biala, ill 4, s. 3 


1264. KK: ATH dostala nowe laborato- 
rium I kk. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. 
- 2005, nr 15, s 7 
Laboratorium zaawansowanych technologii 


1265. KUCYBALA KataIzyna: Jest no- 
wa sala za unijne srodki I KataIzyna Kucyba- 
la. -(Szkoly). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2006, 
ill 24, s. 8
		

/Bibliografia_05-06_Page_103_0001.djvu

			103 


Sala sponowa w Kolegium Nauczyciel!flm 
w Bielsku-Bial
 


1266. OSTOJ Jan: Wyzsza Szkola Ban- 
kowosci i Finans6w w Bielsku-Bialej : stawia- 
my na jakosc, ksztalc&c wedlug najlepszych 
wzorcow eumpejskich I Jan Ostoj, Jaeek Bin- 
da; roZill. Piotr Strzelecki. - (WSBiF). - 11. II 
Ga::;. Besk. - 2006, ill 7, s. 24 


1267. PI
t lat socjologii w Bielsku-Bia- 
lej. - (Socjologia). - 11. II Akademia. - 2006, 
rrr 14, s. 13-15 
Akademia Techniczno-Humanistyczna 


1268. POZDROWlEN1A i podzi
kowa- 
nia z Czechmvic-Dziedzic. - (Kolumnaqa 
Fundacji hlllowacja). - 11. /I Tryh - 2005, ill 
224, s. I3 
Filia Wyzsz
 Szkoly Spoleczno-EkonomlczneJ 
z Warszawyw Czechowicach-Dziedzicach 


1269. (PST): N
mlodsze dzieckoAkade- 
mii I oprac. (PSt). - (ATH). - Il. II Ga:;. Besk 
- 2006, m2, s. 5 
Dot. powstania Wydzialu Nook 0 Zdrowiu 


1270. THEN Wanda: Jedyna taka na Pod- 
beskidziu Akademia Techniczno-Humani- 
s1yczna W Bielsku-Bialej ! Wanda TheIl. - 
(EdukaCJa). - Il. II Dz. Zach - 2006_ ill 32_ 
dad. Gielda Prac_\
 EdukaCja. s. 6 


1271, THEN Wanda: ZakiJka 1atb
dzie 
wi
cej bialych czepk6w . wczoraJ wr
czono 
indeksy pierwszym studentom Wydzialu N a- 
uk 0 Zdrowiu ATH I Wanda TheIl. - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 232, dad 
Beskidy, s. 4 


1272. THEN Wanda: ZawiedliSmy si
 na 
wladzy : studenci pos"Wi
cili wIele czasu i pie- 
ni
dzy. aZ w koncu dowiedzieli sw. ze juwena- 
Lia to zwykle mrzonki I Wanda Then, Gabrie- 
La Lorek. - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 121, dad 
Bielsko-Biala, ill 21, s. I 
Dot. organizacji juwenali6w w Biel
-Bialej 


3, J\IllZEA, WYSTAWY 


a) Muzea 


1273, ALEKSANDROW1CZ Maria: 
Willa Juliana Falata w Bystrej : przewodnik I 
[tek..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_104_0001.djvu

			104 


1279. FILIP E1zbieta Teresa: Muzeum 
w Bielsku-Sialej Dom Tkacza : przewodnik 
/ E1zbieta Teresa Filip. - Bielsko-Biala : Mu- 
zeum w Bielsku-Bialej, 2004. - 52 s. : i1. ; 21 
em. -ISBN 83-88105- 15-9 


'" 
Rec. TIffiN Wanda: Wszystko 0 Domn TIm- 
cza . biel
e l\Iuzeum W)wlo kolejny przewodnik 
I Wanda Then /I D::.. ZcK:h. - 2005. nr 45. dodo Be- 
ski
.,s.lU 


1280. HOROWSKI Slawomir: Zapo- 
mniany skandalista : dworek z niezwykhl prze- 
szlosci& / Slawomir Horowski. - 11. / / Kr. Besk 
- 2005, ill 12, s. 12 
l\Iuzeum Emila Zegadlowicza w Gorzeniu GOr- 
nym 


1281. JACK: Nie zapominaj 0 zamku! : 
Bielsko mniej znane pokazuje Iwona Pmzyc- 
ka / JacK. - (Miasto). - 11.// JT' Ewlskll-ElaleJ 
-2005, ill 21, s. 10 
Zamek i l\.Iuzeum 


1282, JOCHYMEK Renata W cienin 
Reymonta / Renata Jochymek. - 11. II Nied::ie- 
la. 2005, ill 27, dodo No Podbesk., s. IV 
l\Iuzeum Literatury im. Stanislawa Re)1TIonta 
w Bielsku-Bial
 


1283. KACHEL Jacek: Zamek Sul- 
kowskich - nowe nagrody, nowe ekspozy- 
cje I oprac. Jacek Kachel - (Histona). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill II, s. 16-17 
l\.Iuzeum w Bielsku-Bial
 


1284. KAWCZAK Kinga: Mity antyez- 
ne w sztuce na przestrzeni wiekow w opar- 
eiu 0 zbiory Muzeum w Bielsku-Bialej 
Kinga Kawezak. - Bielsko-Biala : Muzeum 
w Bielsku-Bialej, 2005. - 94 s. . il ; 3] em 
- Tekst rownol. poL ang. - ISBN 83-88105- 
-18-3 


1285. KAWCZAKKinga: Szmkal mrty I 
Kinga Kawezak. - 11. II Besk. In! Nilt. - 2005, 
[IT 10, s. 23-25 


Wystawa "Mity antycznew sztuce na przestrze- 
ni wiek6w w oparciu 0 zbiory Muzeum w Bielsku- 
-Bialej" w biel!flm Muzeum 


1286. KAWCZAK Kinga: Tema1y my- 
sliwskie w sztuce w oparciu 0 przyklady rzez- 
by z przelomu XIX i XX "\Vieku ze zbiorow 
Muzeum w Bielsku-Bialej I Kinga Kawezak. - 
Streszez. w j
z. ang. II Biel.-Bial. Stud. Alu::..- 
2005. ['-14. s. 223-240 


1287. KK: W Swlecie mitow I kk. - (JvIia- 
sto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2005, or 23, s. 7 
Wystawa "Mity antycznew sztuce na przestrze- 
ni wiek6w w oparciu 0 zbiory Muzeum w Bielsku- 
-Bialej" w biel!flm Muzeum 


1288. KORAB Anna: Wiekami tkana 
prz
dza I Anna Korab - 11 II ZrOdlo. - 2005, 
ill 44, dodo ZrOdlo Diece::.ji Biel.-ZyU"., s. I-II 
MuzelUll Zofii Ko
ak w GOrkadJ. Wielkich 


1289. KOZINA [rma: Papierowe mu- 
zeum Irma Kozina. - 11. II Relacje Intetpreta- 
cje. - 2006, ill 3, s. 23-25 
Wystawa "Mity antycznew sztuce na przestrze- 
ni wiek6w w oparciu 0 zbiory Muzeum w Bielsku- 
-Bialej" w biel!flm Muzeum 


1290, KRJ.;ZEL Maciej: Adopcja bestwiIi- 
sbego muzeum I Maciej 
ze1. - (Al-tualno- 
sci). - 11./1 AIng. GlIlOmy. - 2005. ill 6. s. 13 
Dot. wSpOlpracy muzeum z Gimnazjum im. Ja- 
na PffiVla II z Bestwiny 


1291. LOREK Gabriela: Bankkupil "Pa- 
rawan'- powstaje Kolekcja Wspolczesnej 
Sztuki Regionu I Gabriela Lorek. - (Bliskie 
s:trony). - 11 II Dz. Zach. - 2005, ill 40, s. 2 
Dzialania l\.Iuzeum w Bielsku-Bial
 


1292. LOREK Gabnela: Seth paml&- 
tek i tak malo metrow : zanosi si
 na przepro- 
wadzk
 Izby Regionalnej I Gabriela Lorek. - 
(Wokol nas). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 71, 
dodo Bielsko-Biala, ill 12, s. 4 
Izba Regionalna w Czechowicach-Dziedzicach
		

/Bibliografia_05-06_Page_105_0001.djvu

			105 


1293. LOREK Gabriela: Skarby stare- 
go Zamku . ad dzis stoj& otworem nowo od- 
restaurowane wn
trza bielskiego Muzeum 
/ Gabriela Lorek. - (Woko! nas). - 11. II Dz. 
Zach. 2006, ill 83, dodo Bielsko-Biala, nr 
14, s. 4 


1294. (LRK): Zegarek pana BabczYIi- 
skiego przemycane zabytkowe przedmioty 
w Galeni Jednego Obrazu / (LRK). - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 190, dod 
Beskidy, s. to 
Wystawa zegark6w w Muzeum w Bielsku- 
-Bial
 


1295. LUKASZUK Miroslaw. Ogr6dek 
na smietnik : znow jest zagrozone istnienie 
jednej z naj"Wi
kszych atrakcji mi3sta / Miro- 
slaw Lukaszuk. - (Bliskie strony) - II II Dz. 
Zach. - 2006, ill 162. dodo Beskidy_ s. 3 
Prywatne Muzeum Literatur)' im. Re)1TIonta 
w Bielsku-Bial
 


1296, MIGDAL-DROST Alicja. Mn- 
zeum w Bielsku-Bialej / Alicja Drost-Migdal 
- (Bielsko-Biala- miasto iludzie). - 11. II AI6- 
wiq frieki. - 2006, ill 12, s. 40-41 


1297, PACH-SZNEPKA Katarz)'na: Mn- 
zeum Regionalne w Bestwinie I Katmzyna 
Pach-Sznepka. - (Muzea). - 11. II Besk. In! 
Kult. - 2005, ill 3. s. 20-22 


1298. PACH-SZNEPKAKataIz)'na: Zko- 
ziaIiskiEd historii, Katmzyna Pach-Sznepka. - 
11. I, Besk. In! Nilt. - 2005, ill I, s. 20-22 
Izba Historycma im. Adolfa Zubera w Gminnej 
Bibliotece Publiczn
 w Kozach 


1299. TRZCIONKA Wojciech: Cesarskie 
piecz
cie : na Shtsk CieszYIiski wrocilo archi- 
wurn rodu lrrabi6w Saint GenOls d'Anneauco- 
urt I Wojciech Trzcionka. - 11. II Dz. Zach. - 
2005,nr200,dod.Beski

s.2 
Depozyt dla l\.Iuzeum SIIl
 Cieszynskiego - 
dokumenty rodziny Saint Genois d' Anneaucourt za- 
mieszkalej w JIDNorzu w latach 1792-1906 


1300. TRZCIONKA WojC1ech: Na ra- 
turrek wspomnieniom : za dokurnenty z au- 
tografami ksi&l':&t i cesarzy, kt6re dostalo 
Muzeum Sl&ska CieszYIiskiego kolekcjone- 
rzy oddaliby maj&tek I Wojciech Trzcionka. 
- (Wczoraj i dzis). - 11. II Dz. Zach. - 2006, 
ill 267, s. 20 
Depozyt dla Muzeum Slliska Cieszytiskiego - 
dokumenty rodziny Saint Genois d' Anneaucourt 
zamieszkalej w JIDNorzu w latach 1792-19U6 


b) Wystawy 


1301. ADAlIrUS Jagoda: v,r poszukiwa- 
niu pi
kna codziermosci I JagodaAdarnus. - 11. 
II JT' Bielskll-Bialej. 2005,m 12, s. 5-7 
WystIDNa w Domu Kultury WI6kniaIzyw Biel- 
sku-Bialej prac studentaw cieszytiskiego Instytu- 
tu Sztuki US 


1302, ELZEWIR G.M.: Aurifex argenti I 
G.M. Elzewrr. - Il. /I Besk. In! KlIlt. - 2005, 
ill 10,s.9-11 
Wystawa srebmej biZuterii Malgorzaty Motyki- 
-Mad
 w galerii Muzeum w Bielsku-Bial
 


1303, FURTAK Ewa: Obmz)' z DOlin 
nauczyciela I Ewa Furtak. - (Od drugiej stro- 
ny). - 11. II Ga=.. IT)vor. - 2005, dodo Bielsko- 
-Biala,s.2 
Wystawa prac malankich mieszkanki Domu 
Nauczyciela Janiny Bialon w Zaulku Kulturalnym 
w Bielsku-Bial
 


1304. FURTAK Ewa: Urz
dnicy odwola- 
Ii wys:taw
 ,JV Rzeczpospolita" I Ewa Furtak. 
- (Wydarzenia). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 
1l3, dodo Bielsko-Biala, s. 3 
Ocenzurowana wystawa fotografii i instalacja 
Boguslawa Jaroszka 


1305. FURTAK Ewa: Z IV Rzeczpospolit& 
do Lodzi : bezdomna wystawa z Ble1ska-BialEd I 
EwaFurtak.-(Zdrugiej strony).- 11. llCa::;. 0)'- 
bor. - 2006, ill 117, dodo Bielsko-Biala, s. 2 
Ocenzurowana wystawa fotografii i instalacja 
Boguslawa Jaroszka
		

/Bibliografia_05-06_Page_106_0001.djvu

			106 


1306. G.S.: "Dzieje Jaworza zabytkami 
pisane" : wystawa historyczna I G.S. - 11. II 
EchoJaU".-2006,ill 173,s.13-14 
Wystawa w Domu StraZaka w JIDNorm 


1307, GlELDON-PASZEK Aleksandrn: 
Gra:fiki Picassa I Aleksandra Gieldon-Paszek 
- (Galerie). - 11. II Besk. In! KlIlt - 2005, ill 
10, s. 3-6 
Wystawa w Galerii Srodowi
 1\vorczych 
w Bielskim CenITUm Kultury 


1308. JACH Marcin: "Cudovmy Swiaf'- 
w fotografii Gabriela Pospiera - wystawa pel- 
na ciepla, pi
kna i nadziei : pi
kno smata uj
te 
wraZliwym okiem I Marcin Jach. 11. II Nlrier 
Biel. - 2005, ill 5, s. 2 
Wystawa w Cafe Emaus w Bielsku-Bial
 


1309. JACK: Architel--tura na s1yku kul- 
tur I JacK. -(Miasto). - 11. II JT' Bwlskll-BlaleJ 
- 2005, ill 3, s. 12 
Wystawy"ArdJ.itekci czescyw swiecie" i "Mo- 
demizm w architekturze slowackiej" w Ksi
niC} 
Beskidzkiej 


1310. JACK: Chcieli miee hvarz, a nie 
mask
 "Uciekinierzy z PRL-u" to pierw- 
sza w nowym roku wystawa w Ksi&!nicy Be- 
skidzkiej I JacK. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll- 
-Bialej. - 2008- ill 2. s. 7 


1311. JINDR.JCH Streit-retrospel"1ywa 
- (Kalejdo,kop) (Galeria BWA). - Il. II Biel. 
Spotk. - 2006, ill 2, s. 26 
Wystawa fotografii czeskiego fotografa 


1312. JOCH\1\IIEKRenata: Swi
tyiNo- 
blista I Renata Jochymek. - 11., portr. II Nie- 
d::iela. - 2006, ill 12, dodo Na Podbesk., s. III 
Wystawy w Ksi
nicy Be
dzki
 po

co- 
ne Jozefowi Bilcze\V
emu i Henrykowi Sienkie- 
WICZOWI 


1313. KACHEL Jacek: Masz relil.--wie 
na stole!!! I Jacek Kachel. - (Miasto). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2005, ill 20, s. 9 


Wystawa fotografii Adama Bujaka dokumentu- 
jllcych najwaZniejsze wydarzenia z pontyfikatu Jana 
Pawla II w MuzelUll w Biel
-Bialej 


1314. KACHEL Jacek: Niezlomny ksi&- 
z
 ijego kultura I Jacek Kachel - (Miasto).- 
11. II IT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 6, s. 6 
Dot wystawy "Jeuy Giedroyc i zagubieni [0- 
mantycy" w Ksi
nicy Be
dzki
 w Biel
-Bial
 


1315, KALJ.;BAS1AK Lukasz: A wsz)'st- 
ko to, bo col
 kocham : wystawa ,.,do dwoch ra- 
zysztuka" I Lukasz Kal
basiak.- 11. II Ga=. W\,- 
bor. - 2005, ill 114, dad. Bielsko-Biala, s. 6 
Wystawa Jerzego Kosalki i Krzysztofa Walasz- 
kawbielskimBWA 


1316, KALJ.;BASIAK Lukasz: Beskidz- 
ka premiera znanego fotografika I Lukasz Ka- 
l
basiak. - (Kultrn:a). - IL II Ga:;. Wlvor. - 
2006, ill 152, dodo Bielsko-Bwla. s. 6 
Wystawa fotografii Bogdana Konopki w Gale- 
rii Biel
ej BWA 


1317, KALJ.;BAS1AK Lukasz: Hej, gory 
moje gory I Lukasz Kal
basiak. - 11. II Ga::;. 
IT)vor. 2005, ill 40, dad. Bielsko-Biala, s. 6 
Wystawa fotografii tatrzafJ.skiej do 1918 r. 
w biel!flm Ratuszu 


1318. KALJ.;BAS1AK Lukasz: Ja. cZ)'li 
my wszyscy : wystawa "Rozpoznanie" w ga- 
lerii BWA I Lukasz Kal
basiak. - 11. I I Ga::;. 
IT)vor. - 2005, ill 91, s. 6 
Instalacje Violi KuS 


1319, KALEBAS1AK Lukasz: Ludzie, 
nie willi : wystawa laureata Bielskiej Jesieni 
2001 w BWA ! Lukasz Kal
basiak. - (Kultu- 
ra). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 13, dad. 
Bielsko-Biala, s. 6 


1320, KALJ.;BAS1AK Lukasz: Nagraui- 
cy sztuki : walijscy artysCl w galerii bielskiej 
BWA I Lukasz Kal
basiak. - (Sztuka). - Il. II 
Ga::;. IT)vor. - 2005, ill 63, dad. Bielsko-Bia- 
la,s. 6
		

/Bibliografia_05-06_Page_107_0001.djvu

			107 


Instalacjewalijskich artystow pt. "GramcelBor- 
derlines" w Galerii Biel
ej BWA 


1321. KALEBASIAK Lukasz: Nie ma 
Lepszego smata: fotografie Artura Rychlickie- 
g0 w Galerii Zamkowej / Lukasz Kal
basiak 
- 11. 1/ Ga::;. rT)vor. - 2005, nr 170, dad. Biel- 
sko-Biala, s 6 
Biel
o-Biala 


1322, KALJ;BAS1AK Lukasz: Operajak 
wieza EiffLa : "Beijing Opera - Work in pro- 
gress" Bogdana Konopki I Lukasz Kal
basiak 
- (Sztuka). - n. ,', Ga:;. w,vor. - 2006, ill 145, 
dad. Co Jest Grane, s. 18 
Wystawa fotografii 


1323, KALJ;BASIAK Lukasz: Piugwiuy 
na fali : wystawa "Fotografia dzikiej przyro- 
dy" w BWA I Lukasz KaJ
ba,iak. - (Kulturn) 
- 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006. ill 8. dad. Bwlsko- 
-Biala,s.5 


1324, KALJ;BASIAK Lukasz: Ry,un- 
ki t
emne : wystawa J6zefa Holarda w BWA 
I Lukasz Kal
basiak. - 11. II Ga::.. IT)vor. - 
2005, nr 94, dad. Bielsko-Biala, s. 6 


1325, KALJ;BAS1AK Lukasz: Szproty 
na lailcuszku . srebro w galerii BWA I Lukasz 
KaJ
basiak. - (Kulturn). - n. II Ga:;. w,vor.- 
2005, nr 167. dad. Bielsko-Biala, s. 7 
Wystawa prac Festiwalu Srebra w Legnicy 
w Galerii Biel
ej BWA 


1326, KALJ;BASIAK Lukasz: Sztu- 
ka ekologiczna : artysci Gai w BWA I Lukasz 
KaJ
basiak. - (Kulturn). - n. II Ga:;. w,vor.- 
2005, nr 8, dod. Bielsko-Biala, s. 6 
Wystawa "Sztuka dla Ziemi" 


1327. KALEBASIAKLukasz: Smlercza 
sztuk
 : wystawa artyst6w z Poznania / Lukasz 
Kal
baslak. - (Kultura). - 11. II Ga::;. IT)vor.- 
2005, nr 238, dad. Bielsko-Biala, s. 6 
Wystawa "PoznafJ. Art Now II" w Galerii Biel- 
skiej BWA 


1328. KALJ;BAS1AK Lukasz: Zdj
C1a 
na dziko I Lukasz Kal
basiak. - (Sztuka). - 11. 
d Ga::.. JT)vor. - 2006, ill 5, dod. Co Jest Gra- 
ne,s.20 
"Fotografie dzikiej przyrody" w Galerii Biel- 

ej BWA 


1329. KAWCZAKKinga: Rysuneki tka- 
mna I Kinga Kawczak. - (Muzea). - 11. II Besk. 
InfKult.-2005.ill II,s. 16-18 
WYSlawarysunkow Bronislawa Krzyszrofa i tka- 
nin Barbary Ach


-Brozekw biel!flm l\IuzeIDTI 


1330. KK: Nowoczesny dom kultury 
wystawa w Ratuszu I kk. - 11. II JT' Bielskll- 
-Bialej. - 2006, ill 7, s. 7 
Praca dyplomowa Agnieszki SzOstakow
ej 
zaprezentowana przez BWA w bielskim Ratuszu 


1331. KK: Pi
lalO Goscirmej Doliny / kk. 
- (Rada Miejska). - 11. /, JT' Bielskll-Bialej. - 
2006, ill 10, s. 6 
Wystawa fotografii Mariana Koima w biel!flm 
Ratuszu 


1332. KK: Przyroda me zna granic I kk. 
- (Mlodziez). 11. /I JT' Bielskll-Bialej. 2005, 
ill 12, s. 9 
Wystawa "GoScirma prZ)'foda Bielska-Bialej" 
w Ksi
nicy Be
dzki
, zorganizowana przez Sto- 
warzyszenie Olszawka 


1333. KK: Uzyteczne powinno bye ladne 
: Galena Bielska BWAI kk. - 11. II JT' Bielskll- 
-Bialej. - 2006, ill 13, s. 16 
Wystawa pokonkursowa kmkursu wzomict\va 
przemyslowego Projekt Arting 2006 organizowane- 
go w Bielsku-Bial
 


1334. LEGENDZ Magdalena: Obecnosc 
obom
owa I Magdalena Legendi. - 11 II 
Besk. Inl Nilt. - 2005. nr II. s. 20-22 
Wystawa "Archltektura przemyslowa Blel
- 
-Bialej" w biel!flm Ratuszu 


1335. LOREK Gabriela: Czamo-biala 
kronika wydarzetJ. roku 1981 : wystawa z o
i
		

/Bibliografia_05-06_Page_108_0001.djvu

			108 


25-lecia strajku generalnego na Podbeskidziu ; 
Gabriela Lorek. - (Bliskie s:trony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006, ill 27, dodo Beskidy, s. 10 


1336. LOREK Gabriela: Odcienie ko- 
biecej duszy : obrazy Grazyny Bardziej-To- 
miczek i Army Wango w K]ubie N auczyciela 
I Gabriela Lorek. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 294. dodo Beskidy. s. 10 


1337. LOREK Gabriela: W sladzaJanem 
Pawlem Swi
t}'m : ponad dwiescie fotografu 
z zycia wielkiego czlowieka. czyli pi
na wy- 
stawa pod patronatem DZ I Gabriela Lorek 
- (Rozmaitosci). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 
210, dodo Bielsko-Biala, ill 36, s. 8 


1338. (LRK): Dwie minuty przed trzeci& 
histori& : wystawa bielszczanki Ewy Karwik 
w bestwiIiskiej bibliotece I (LRK). - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 28. dod 
Beskidy, s. to 
Wystawa obrazow 


1339, (LRK): Pot
ga w)'obraini w)'- 
stawa artystycznego malzeIi..
a w galerii bi- 
blioteki I (LRK) - (Bli,kie stmn)'). Il. II Dz. 
Zach. - 2006, ill 44, dodo Beskidy, s. 10 
Wystawa malarstwa Army Kruezaly i rzeib 
Sebastiana Kruezalyw galerii Ex Libris przy filii 
nr 10 Biblioteki Miejskiej w Czeehowieach-Dzie- 
dzieach 


1340. (LRK): Urz&dzenie na zon
 : Bar- 
bara Radwailska prezentuje pami&tki z dale- 
kich wojaZ)' I (LRK). - (Bliskie stmn)'). - Il. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 52, dodo Beskidy, s. 10 
Wystawa w Gminn
 Biblioteee Publieznej 
w Kaniowie 


1341. MACHER Alina: Uciekinierzy 
z PRL-u I Alina Macher. - 11. II A/oj Powiat 
-2006.illLs.9 
Wystawa w Ksi
nicy Be
dzkiej 


1342. MB: Przez CZenl i biel-ku t
em- 
nicy : Galeria Srodowisk Tw6rczych zaprasza 


1MB. - 11. II Gosc Nied::. - 2006, ill 10, dodo 
Biel.-ZyU"., s. VII 
Wystawa malarstwa Tadeusza Wiktora i innych 
w Bielsku-Bial
 


1343, MROCZKO-DZ1ADEK M.: Mi
- 
dZYIZecki klejnot I M. Mroczko-Dziadek. - 11. 
I! A/oj Powiat. - 2005, ill 3, s. 6 
Wystawa fotografii w OSP w Ml
dzyrzeczu 
Gm1ym poswi
cona 12. rocznicy sploni
cia zabyt- 
kowego kosciola w Mi
dzyrzeczu GOmym 


1344. MT: Rzezby KIZysztofa w Mu- 
zeum mt. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. 
-2005, ill 15, s. 8 
Wystawa rzew Bronislawa Krzysztofa 


1345. (NET): Dla pokrzepienia serc : "Wielu 
interesuj&cych rzeczy 0 Heruyku Sienkie"Wiczu 
do"Wiedziec si
 mozna bydzie dz
ki niezwyklej 
wystawie I (NET). - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. -2006, ill 49, dod.Beskidy, s. 10 
Wystawa "Henryk Sienkiewicz (1846-19161 
Dla pokrzepienia sere" w Ksi
nicy Beskidzki
 


1346. (NET): IndiaIiski gosc w galerii : 
wywodzi si
 z narodu Cree, urodzil si
 w Ka- 
nadzie I (NET). - (Wokol nas). - 11. II Dz. Zach. 
- 2005, ill 93, dodo Bielsko-Biala, ill 16, s. 5 
Obrazy i inne rzeezy Stew:uta Steinhauera 
w Galerii Biel
ej BWA 


1347. (NET): Krotki spacer po dawnej 
swietnosci : jutro kolejny wernisaZ w holu Ra- 
tusza I (NET). - (Bliskie strony). - 11. /I Dz. 
Zach. - 2005, ill 218, dodo Beskidy, s. to 
Wystawa "Architektura przemyslowa Biel
- 
-Bialej" w Ratuszu w Bielsku-Bial
 


1348. (NEI): Obmz)' bie1,kiej sbrrowki 
. od wtorku w Ratuszu mOZna ogl
dac zdj
cia 
sprzed20 latl (NET). - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2006. ill 22. dodo Beskidy. s. 10 
Wystawa fotografii Piotra OleS13 


1349, (NEI): 01impijski szlak . pIZ)'pO- 
mnij sobie bielszczan. borzy Swi
cili trium-
		

/Bibliografia_05-06_Page_109_0001.djvu

			109 


fY w zimowych igIzyskach i (NET). - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 37, dod 
Beskidy, s. to 
"Bielszczanie na zimOW)1TI olimpij!flm szlaku 
(1936-2002)" - wystawa fotografii i pamilltek z do- 
mOW)'Cb archiwOw w biel!flm Ratusm 


1350. (NET)" W scenerii Riwiery Fran- 
cuskiej : po premierze w Paryzu i Warszawie. 
najnowszy kalendarz Pirelli trafil do Bielska- 
-BiaJej I (NEI'). - (Bliskie strony). - n. II Dz. 
Zach. - 2006, ill 2, dodo Beskidy, s. 10 
Wystawa w Galerii Fotogrnfii KW 


1351. (NET): Z zycia prowincji . retro- 
spel-tywna wystawa fotografii lindi'icha Stre- 
ita / (NET). - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach 
- 2006, ill 88, dodo Beskidy, s. 6 
Wystawa fotografii reportai:owej 0 zyciu IW 
prowincji w socja1istyczn
 czechoslowackiej WSI 
w Galerii Biel
ej BWA 


1352. (NET): Zima, wiosoa. lata do 
2 czerwca ogl
dac mozna w bielskim Ratuszu 
interesuj&c& wys:taw
 zdj
c Mariana Koima I 
(NEI'). - (Bliskie strony). - n. I' Dz. Zach. - 
2006, nr 114, dodo Beskidy, s. 10 


1353. OBRAZY jak malowane I [red. Ja- 
roslaw Lubiak; wspohed. Agata Smalcerz].- 
Bielsko-Biala: Galeria Bielska BWA. 2006. - 
80 s. : il. ; 15 X 21 cm + dysk optyczny (CD 
ROM). -ISBN 83-87984-43-4 


1354, PACH-SZNEPKA Kat3Iz)'na: CZj 
to jest oryginal? I Katarzyna Pach-Sznepka.- 
(GaJerie). - n. II Besk. In! KlIlt. -2005,m 10, 
s.6-8 
Wystawa grafik Pica
a, Matisse'a, I\Iiro w Ga- 
lerii Biel
ej BWA 


1355, PACH-SZNEPKAKawz)'na: Nre- 
zla sztuka... srebra I KataIzyna Pach-Sznepka 
- (Galerie). - 11. I' Besk. In! Nilt. - 2005, ill 
9, s. 17-18 
Wystawa w biel
ej BWAeksponatOw zgroma- 
dzonych w ramach Legnickiego Festiwalu Srebra 


1356. RACZKA Teresa: Urz
dnicy bOJ& 
si
 Saddama I Teresa R&czka. Ewa Furtak. - 
11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 212, dodo Biel- 
sko-Biala, s. I 
Wystawa "Shadows of hum Of. PIzykra sJTawa, 
cze
 wystawa" w Galerii Biel
ej BWA 


1357. SAJKIEWICZ Violetta: W sztucz- 
n&. fi1mo"MI noc I Violetta Sajkiewicz II Czas 
KlIlt.-2006.m2.s.107-113 


1358. THEN Wanda: Bozek i spolka 
pIzyrodaz ekologi&kroluj& w Galerii Bielskiej 
BWA/Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11.11 
Dz. Zach. - 2005, ill 9, dodo Beskidy, s. to 
Wystawa "Sztuka dla Ziemi" 


1359. THEN Wanda: Debiutant : maluje 
pejzaZe z fotografii, po raz pierwszy zdecydo- 
wal si
 je pokazac publicznie I Wanda TheIl. 
- (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005. nr 
62,dod.Beskk1\
s. 10 
Wystawa prac Grzegorza Kempysa w Klubie 
Nauczyciela w Biel
-Bialej 


1360, THEN Wanda: Dzikie jest pi
kne : 
roczne toumee po Polsce rozpocZ\ily najlepsze 
Swiatowe zdj
cia p1zyrody IWanda Then. - (Bli- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 6, s. II 
Konkurs fotografii przyrody organizowa- 
ny przez BBC Wildlife Magazine i Natural Histo- 
ric Museum w Londynie - wystawa prac konkur- 
sowych w Galerii Biel
e.i BWA pI. "Fotografie 
dzikiej przj	
			

/Bibliografia_05-06_Page_110_0001.djvu

			110 


1363. THEN Wanda: KraJobraz onirycz- 
ny : pastele i fotografie Franciszka Dzidy ogl&- 
dac mozna b
dzie w Regionalnym OSrodku 
Kultury / Wanda Then. - (Bliskie strony). - II 
II Dz. Zach. 2006,m 14, dad. Beskidy, s. to 


1364. THEN Wanda: Liceum SztukPi
k- 
nych : w Galerii Time prace Krzysztofa Ko- 
rzonkievvicza / Wanda Then. - (Bliskie stro- 
ny). - IL II Dz. Zach. - 2005. ill II2. dod 
Beskidy, s. to 


1365. THEN Wanda: Magia teatru: foto- 
grafie powstaly podczas dw6ch ostatnich Mi
- 
dzynamdowych Festiwali Sztuki Lalkan:kiej 
.' Wanda Then. (Bliskie strony). 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 119, dad. Beskidy, s. to 
Wystawa fotografii Dariusza Dudziaka w biel- 
ski
 Galerii Bazyliszek 


1366. THEN Wanda: Okiem licewt6w : 
dzis w galerii ratuszowej wernisaZ wystawy fo- 
tograficznej ,,;M6j obiel'1}rw, twO] Swiat, nasze 
emocje" / Wanda Then. - (Bliskie strony). - II 
II Dz. Zach. - 2006, ill 137, dad. Beskid); s. to 
Fotografie ucmi6w Liceum i Gimnazjrnn To- 
waIzystwa Szkolnego im. Mikolaja R
a w Biel
- 
-Bial
 


1367. THEN Wanda: Picasso, Matisse, 
Mrro interesuj&co zapowiada si
 wrzesien 
w Galerii Bielskiej BWAI Wanda Then. - (Bli- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 203, 
dad. Beski
', s. 10 
Wystawa grafik Pica
a, Matisse'a, l\.Iiro w 03- 
lerii Biel
ej BWA 


1368. THEN Wanda: Poruszenie Micha- 
la: jest n
mlodszym czlonkiern Beskidzkiego 
Tow3Izystwa Fotograficznego I Wanda Then 
- (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach - 2005, ill 
136,dod.Beskid1
s. 10 
Wystawa fotografit Mlchala Lukt w Galerit 
Widmow Biel
-Biale.i 


1369. THEN Wanda: Swiat Jindi'icha 
Streita : jutro w Galerii Bielskiej BWA kolej- 


ny wernisaZ I Wanda Then. - (Bliskie sTrony). 
- 11. ,'1 Dz. Zach. - 2006, ill 103, dad. Beski- 
dy,s. IO 
Retrospektywa fotografii 


1370. THEN Wanda: Z perspel-tywy m10- 
dych : w czwartek Galeria Bielska zaprasza na 
prelekcj
 fotografii i filmow krotkometraZo- 
wych I Wanda TheIl. - 11. II Dz. Zach. - 2006. 
ill 244, dod. Beskidy. s. 10 
"Pookaz" Diany Lapin, Michala Hyjka i Luka.- 
szaRotha w Galerii Biel
ej BWA 


1371. THEN Wanda: Zakazany wernisaZ 
: zaproszenie na wystaw
 swoich fotoinstalacji 
Boguslaw Jaroszek opatrzyl nadrukiem ,,0cen- 
zurowano" I Wanda Then. - (Polecamy). - 11. 
I! Dz. Zach. - 2006, ill 128, dad. Bielsko-Bia- 
la,ill22,s 6 
Wystawa w DOilll Kultury WI
IIIaIzy 


1372. THEN Wanda: Zmyslowe portrety 
: naJslynniejszy kalendarz swiata dotarl w Be- 
skidy I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 8, dad. Beski
', s. 10 
Wystawa z4i
c z kalendarza Pirelli w Galerii 
Fotografii Kill w Bielsku-Bial
 


1373. THEN Wanda: Znani w karykatu- 
rze: dzisiaj zapraszamy na wernisaZ do Ksi&z- 
niey Beskidzkiej I Wanda Then. - (Bliskie 
strony). - 11. I! Dz. Zach. - 2006. ill 10. dad. 
Beski
', s. 10 


1374. TUROWICZ Joanna: Triumfal- 
ny powrot pi
kna? I Joarma Turowicz. - Tekst 
rowniez w j
z. ang. , tl. z pol. Malgorzata Zip- 
per II Erit. - 2005, ill I, s. 3654-3657 
Wystawa"Pi
kno, czyli efektymalarskie" 


1375. WOJCIK Malgorzata. Czechos10- 
wacka prowmcja w obiektywie Jindricha S tre- 
ita: czeska legenda totografii dokumentalnej 
wystawia w Bielsku I Malgorzata Wojcik. - 11. 
II Ga=. IT)vor. - 2006, ill 112, dad. Bielsko- 
-Biala,s.6 
Wystawa w Galerii Biel
ej BWA
		

/Bibliografia_05-06_Page_111_0001.djvu

			111 


1376. WROBELSzymon: Pracal
CZIllcz- 
ki, praca pami
ci, zabawa chlopc6w I Szymon 
Wrobel," TU"orc::.osc. - 2006, ill 8, S. 39-5 7 
Na marginesie W)'Stawy i ksi
ki D. Foksa 
i Z. Libery "Co robi Illczniczka" 


1377. ZALUSKI Tomasz: lednostkowa 
wielosc -wideomalarshva / Tomasz Zaluski. - 
Streszcz. w j
z. ang. II Fonnat. - 2006. nr 4. 
'.22-23.26 
WYSlawa "Obrazy jak malowane" w Biel
- 
-Bial
 


JJ):stmtJ" zoh. paz 3]], 384, 396, 405-6, 436, 
43,
 r32 


4, SPORT 


1378. BATOR Miroslaw Igrzyska Po- 
Lorui / J\lfuoslaw Bator. - 11. / / Ga::;. &c.yr. - 
2006, nr I. s. 28 
IV Swiatowe ZimoweIgrzy

aPolonijne "Sl
- 
-Be!t:idy 2006- 


1379. BLAZYNSKI Leszek: Dlugi mog& 
ich wykonczyc / Leszek Blazynski. - (Sport) 
- 11. II Ga::;. IT)vor. 2006, ill 64, dodo Biel- 
sko-Biala, s. 19 
Sytuacja finansowa i sklad Podbe
dzia 


1380. BUCHTA Emil: Kmruka sportu 
Czechmvic-Dziedzic. T. 2. MRKS Czecho- 
wice-Dziedzice I Emil Buchta. - Czechmvi- 
ce-Dziedzice : Tow3Izystwo Przyjaci6l Cze- 
chmvic-Dziedzic, 2006. - 184 s.. il, 24 cm.- 
Bibliogr. -ISBN 83-919758-4-3 


1381. CZERNIAK Marcin: Sukces BKS: 
Puchar Polski pojechal do Bielska-Bialej! ! 
Marcin Czerniak. - (Sport). - 11. II Ga=. 11)'- 
bor - 2006, m 73, dodo Bielsko-Biala, s. 20 


1382. CZYZEWSKI Marcin: Juznie mu- 
SZ& dojezdzac do Kfi)t : otwarto kry1y basen ; 
Marcin Czyzewski. - 11. II Ga::;. I1)vor. - 2006, 
m 51, dod. Bielsko-Biala, s. 2 
Biel
o-Biala (os. KaIpackie) 


1383. D
BOWSKI Wojciech: Do zo- 
baczenia w Beskidach : IV Swiatowe Zimo- 
we Igrzyska Polonijne poprzedzila wojna 
o mlCJsce nnprezy : rozmowa z [...], preze- 
sem oddzialu bielskiego Wsp6lno1y Polskiej, 
gl6wnym organizatorem igrzysk ! Wojciech 
Dfi)bowski - (Wok6l nas). - 11. II Dz. Zach. 
2006, m 59, dodo Bielsko-Biala, nr 10, s 4 


1384. HOROWSKI Slawomir: Planowa 
blokada : Bielsko rajem nan.--iarskim I Slawomir 
Horowski. - 11. II Kr. Besk. - 2005, m 38, s. 10 
Dot. planowanej budOW)' stacji narcianuej na 
Szyndzielni i D
bowOl 


1385. JANIK Tadeusz: 85 lat MRKS : na 
sciemisku (I) ; Na ostrym Z3kr1t'w--ie (2) ; Prosto 
z mostu(3); Pilkakancia..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_112_0001.djvu

			112 


1390. KACHEL Jacek: Najlepsi sportow- 
cy-bieIszczanie : Tomasz Hamerlak, Sta16wki, 
Zbigniew K1z).zanowski iAqua Iaureatami Har- 
nasi6w za 2004 rok I Jacek Kachel. - (Fal-ty). - 
11. II IT" Bielskll-Bialej. 2005, ill 4, s. 1,3 


1391. KACHEL Jacek: Niebo tezjest dla 
Ludzi I Jacek Kachel. - 11. II Nod Solq i Kos=a- 
rm."q. - 2005. ill 19. s. 14 


1392. KACHEL Jacek: Zostanie by- 
te Iodowisko : po F eshwalu Mlodziez.y Emo- 
py SI
sk-Beskidy 2009 moze pozostac miastu 
pami
tka w postaci krytego Iodo"Wiska I Jacek 
Kachel. - (Rada Miejska). - 11. II rr Bielskll- 
-Bialej. 2005, nr 25, s. 4 
Dot. organizacji w Beskidach w 2009 r. IX Zi- 
mowego Olimpijskiego Festiwalu Mlodziezy Eu- 
ropy 


1393. KK: Misrrzynie ju-jitsu I kk. - 
(Sport). - 11. II W Bielskll-Bialej. - 2005, ill 
2, s. 14 
Stypendia sportowe dla Agnieszki Chlipal) 
i Moniki Dikow 


1394. KK: Zabytkowe, pi
kne i na cho- 
dzie I kk. - (Miasto). - 11. II IT" Bielskll-Bialej 
- 2005, ill 17, s. 6, 16 
28. Beskidzki Rajd Pojazd6w Zabytkowych 
w Bielsku-Bial
 


1395, KLII\IANIEC Lukasz: Nie ty1ko 
emocje sportowe : w sobot y rozpocz
Iy si
 IV 
S"Wiatowe Zimowe Igrzyska Polonijne Shtsk- 
-Beskidy I Lukasz Klimaniec. - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 49, dod. Be- 
skid..\; s. 5 


1396. KLIJ\llANIEC Lukasz: Niezla za- 
grywka! Anglicy i Austriacy wytropili za- 
brzeskich taroczkm:zy w Intemecie I Lukasz 
Klimaniec. - (Bliskie strony). -11.// Dz. Zach 
- 2006, ill 15, dod. Beskidy, s. 2 


1397. KLIMANIEC Lukasz: Prezes Pod- 
beskidzia zatrzymany! korupcja w futbolu 


doszla do Bielska-Bialej? I Lukasz Klimaniec, 
(LU). - (Kibic). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 
192, s. 45 


1398. KL1MANIEC Lukasz: Teraz liga 
karate: Klub Sportow Azja1yckich Atemi d0- 
minuje w wojew6dztwie / Lukasz Klimaniec. 
- (Bliskie strony). - 11. // Dz. Zach - 2006, nr 
143,dod.Beski
;s.5 
Klub z Bielska-Bial
 


1399, KLIMANIEC Lukasz: To b
(1z1e 
festiwal! : w Warszawie podpisano umow
 or- 
ganizacyjn<1 na zawody dla mlodziez.y z calej 
Europy I Lukasz Klimaniec. - (Bliskie stro- 
ny). 11. II Dz. Zach. 2005, ill 245, dod. Be- 
ski
',s.5 
Dot. organizacji wBeskidach w 2009 r. IXZi- 
mowego Olimpijskiego Festiwalu Mlodziezy Eu- 
ropy 


1400, KLIMANIEC Lukasz: W Biel- 
sku jak wsz
dzie? : prokurator: skala korupcji 
zvvi&zana z prezesem Podbeskidzia nie wyr6z- 
nia si
 na fie iIlllych klub6w I Lukasz Klima- 
niec. - (Kibic). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 
193, s. 20 


1401, KLIMANIEC Lukasz: W tym jest 
z.ycie . oryginalny sport na dobre zadomowil 
si
 w Kaniowie I Lukasz Klimaniec. - (Sport). 
-11. II Dz. Zach.-2005.nr 175.dod. Bielsko- 
-Bia/a, ill 30, s. 8 


1402. KLIJ\llANIEC Lukasz: Wioska 1y- 
powo pilkarska : 0 mlodych graczy Pasjona- 
ta Danko"Wice dopytuj
 si
 trenerzy Iigowych 
klub6w I Lukasz Klimaniec. - (Kibic). - 11. II 
Dz. Zach. - 2006, ill 298, s. 61 
Klub pilkarski Pasjonat Dankowice z Dan- 
kowic 


1403, (KLM): DziewczYlIY s& bez W}j- 
scia: BKS AluprofBieIsko-Biala wkracza do 
akcji! I (KLM). - (Sport). -11. II Dz. Zach. - 
2006, ill 228, dod. Bielsko-Bia/a, ill 30, s. 15 
Siatkarki BKS AlupfofBielsko-Biala
		

/Bibliografia_05-06_Page_113_0001.djvu

			113 


1404, (KLM): Najtrudniej im wyjechac 
: zakonczyly si
 Igrzyska Polonijne - "Wiel- 
kie s"Wi
to rodak6w rozsianych po Swiecie 
/ (KLM). - (Woko! nas). - 11. II Dz. Zach. - 
2006, nr 53, dodo Bielsko-Biala, ill 9, s. 5 


1405. (KLM): "Szmaciok" obak mer- 
cedes6w . zakonczyl si
 28. Beskidzki Rajd 
Pojazdow Zabytkowych / (KLM). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 177, dodo Beskidy, s. I 
28. Beskidzki rajd Pojazd6w Zabytkowych 


1406. KOWALSKI Marek: II rajd szczyr- 
kowski / Marek Kowalski. - II. " ulrier Biel 
-2005,m I, s. 6 
II KJS Szczyrkmvski rajd samochodowy 
w Szczyrku 


1407, KRZyZANOWSKI Zbigniew: Po- 
nosze odpowiedzialnosc : rozmowa ze [no]. 
bylym trenerem smtkarek BKS Stali Bielsko- 
-Biala / Zbigmew Krzyzanowski; roZill. Le- 
szek JaZwiecki. - (Kibic). - II. !' Dz. Zach. - 
2005, nr 279, s. 28 


1408. KUCYBALA Kal3Izyna: Olimpia- 
da rue 1ylko w Turynie / Katarzyna Kucyba- 
1a. - (Sport). - 11. rr Bielsku-Bialej. - 2006, 
rrr4,s.14 
SMatowe Zimowe IgrZ)'!'ka Polonijne w Be- 
skidach 


1409, KUCYBALA Kat3Izyna: Uda- 
ny pikmk lotniczy / Katu:zyna Kucybala. - 
(Sport). - 11. II rr Bielsku-Bialej. - 2006, ill 
19, s. 1,15 


141 O.1..."1JCYBALAKatarzyna: Znicz olim- 
pijski zap1on
 przed mtuszem : Zimowe Igrzy- 
ska Polonijne I Katarzyna Kucybala - (Sport).- 
11. ! IT' Bielsku-Bialej. - 2006, ill 5, s. I, 15 
IV Swiatowe Zimowe Igrzyska PoIonijne Slll
- 
-Beskidy 2006 


1411, LEKKOATLETYCZNA uczla 
: bez PYTek, ale ze Skolimowsk'l_ - 11. II Kr. 
Besk. - 2006, ill 31, s. 30 


V Mi
dzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny 
Be
dian Athletic w Bielsku-Bial
 


1412. LUKASZUK "'fuoslaw: Druzyna 
miejskich paj
6w / tvfuoslaw Lukaszuk. (Sy- 
tuacje). - 11. /I Dz. Zach. -2006, ill 210, s. 17 
Dot. d)'SC}Pliny sportowej pmkour i biel
ch 
traceurOw 


1413. LUKASZUKMiroslaw: Koniectu- 
laczki : Szkola Mistrzostwa Sportowego zmie- 
nia siedzib
 / Miroslaw Lukaszuk. - (Blislae 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 196, dodo 
Beskidy, s. 4 
Nowa siedziba szkolyw Buczkowicach 


1414. LUKASZUK Miroslaw: Stadion 
na dzialkach : na zamieszaniu z zamian
 grun- 
t6w juz stracono dwa miesi&ce I Miroslaw Lu- 
kaszuk. - 11. II Dz. Zach. - 2005. ill 257. dodo 
Bielsko-Biala. ill 44. s. I 
Dot. prz

CLa przez "WIadze Biel
-Bialej sta- 
dioInl przy ul. Zywieckiej 


1415, (LUP): Wie1kifinai c)'klisI6w: pu- 
char, prosiak i groch6wka I Oup). - II. II Kr. 
Besk. 2005, ill 38, s. 9 
Rodzinny R
d Rowerowyw Biel
-Bial
 


1416. PICHETA Jan: Starsi niz StaTs'i I 
Jan Picheta. - 11. II Ga::;. Czechow. - 2005_ nr 
4.s.14-15 
Historia sportowo-towarzy!'idego klubu p£Z)ja- 
ci61 "Srodek" z Czechowic-Dziedzic 


1417. PRZEMYK Miroslaw: 80-1ecie 
dzialalnosci sportowej w Zabrzegu { Miroslaw 
Przemyk II Ga::;. Czechow. - 2005, ill 10, s. 23 
; ill II, s. 27; nr 12, s. 28 


1418. SKARBlNSKI Adam: Dzieje 101- 
IUCtwa na Podbeskidziu 1932-2000 I Adam 
Skarbinski. - Bielsko-Biala. 2002 
Rec. DENIIDO\VICZ Tomasz: [DzLeJe lotnic- 
flNa na Podbe!'i.jdziu - recenzja] ; Tomasz Demi- 
dowicz /I Roc=. Nallk AWF War.£:. Biala Pod!. - 
2005,t.12,s.265-268
		

/Bibliografia_05-06_Page_114_0001.djvu

			114 


1419. SKROK Jacek: Zespol jak finn
 
buduje si
 przez kilka lat I Jacek Skrok; rozm 
Wojcieeh Trela. - (Sport). - 11. II Ga::.. Besk. - 
2006, ill 23, s. 14 
Dot. zespolu siatkarek z BKS Ahlprof Biel
o- 
-Biala 


1420. THEN Wanda: Konieezna pomoe 
samorz&du : w miescie, w borym klub moto- 
rowy istnieje od roku 1928 nie ma tom trenin- 
gowego I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11 
II Dz. Zach. - 2005, ill 237, dodo Beskidy, s. 3 
Be
dzki Klub Motorowyw Biel
-Bialej 


1421. THEN Wanda: Mamowanie talen- 
tow: jezili:& w klubach motorowyeh w innyeh 
miastach albo plaC& za sukeesy z wlasnej kie- 
szeni IWanda Then. - (Sport) - 11. II Dz. Zach 
- 2005, ill 272, dodo Beskidy, s. 5 
Be
dzki Klub Motorowy 


1422. (TOM): Jubileusz w stoneu : tIZ)' 
tysi&ce cyklistow na starcie I (tom). - 11. II Kr. 
Besk. -2006, ill 17,s. 9 
Rodzinny R
d Rowerowyw Bielsku-Bial
 


1423. (TOM): Lekkoatletyezny szczyt : 
Wapieniea eksploduje juz za 9 dni I (tom) II 
Kr. Besk. - 2006, ill 27, s. 31 
Mityng Be
dian Athletic 


1424. (TOM): Polonu.';:y z eztereehkonty- 
nentow : jak igrzyska - to tylko w Beskidach! I 
(tom). -11. II K, Besk. - 2006, ill 8, 32 
IV Smatowe ZimoweIgrzy

aPolonijne "Sl
- 
-Be!t:idy 2006' 


1425. WOLFF Tomasz: Stoliealotnictwa: 
w sobot y i niedziel
 niebo nad Beskidami peme 
bylo samolotow i iIlllyeh maszyn powietrznyeh 
I Tomasz Wolff - (Bliskie strony) - 11 II Dz. 
Zach. -2005_ill212_ dod.Beskidy, s. 3 
II Ml
dzynarodowy Piknik Lotniczy EuroregLO- 
nu Beskidy w Biel
-Bial
 


1426. WOLFF Tomasz: Za glosno nad 
Aleksandrowieami mieszkailcy zachodniej 


ez
sci miasta ezuj& si
 terroryzowani przez 
,..grup
 zapaleileow" z lotniska I Tomasz Wolff 
- II. II Dz. Zach. - 2006, ill 192, dodo Bielsko- 
-Biala, ill 33, s. I 
Aerokhlb Biel
o-Bialski 


1427, ZAWADZKI Piotr: Adam wy1&- 
dowal na 84. metrze, ale nie ustal na nogach 
: skoeznia narciarska w Przel
ezy Salmopol- 
skiej I Piotr Zawadzki. - (Tam byl sport). - 11. 
II Ga::.. rT)vor. - 2005, ill 18, dodo Bielsko-Bia- 
la,s. 16 
Dzi
e skoczni w Szczyrku 


Biografie 


1428. KLItvIANIEC Lukasz: Nasze zlot- 
ka koehane I Lukasz Klimaniee. - (Zblizenia). 
-11. II Dz. Zach. - 2005, ill 228, s 20-21 


1429. KOZLOWSKA Iwona: Na plozach 
i na kolkach I lwona Kozlowska. - 11. II Ga::;. 
Czechow. - 2006, ill II, s. II 


... 


1430, Apel Edward BLAZYNSK1 Le- 
szek: Tworca wielkiej kajakarskiej potltgi Cze- 
ehowie-Dziedzie I Leszek Blazynski. - (Wiel- 
cy trenerzy). - 11. II Ga::;. rT)vor - 2006, ill 
135_ dodo Bielsko-Biala, s. 15 


1431. Banas Piotr KLIMANIEC Lu- 
kasz: Zdobye punl'1}' ATP : nawet Roger Fe- 
derer b:zywi si
 na wspomnienie chwil, bore 
teraz przeehodzi Piotr Banas I Lukasz Klima- 
niee. - (Sport). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 33, 
dodo Beskidy, s. 5 


1432. Cebula Jakub PRZEMYK Min"'l- 
slaw: Kajak - rodzinna tradycja I Miroslaw 
Przemyk. - 11. II Ga::;. Czechow. - 2005_ ill 22_ 
s. 27 


1433. Darulis Andrzej (IKA): W pi
e- 
dziesi&tsekund I (ika). -II. II Ga::.. CzeLhow.- 
2006, ill 8, s. II
		

/Bibliografia_05-06_Page_115_0001.djvu

			115 


1434. Dikow-Iwanow Monika GIZYN- 
SKI Tomasz: Czyta Bymna. a bije jak Rocl-y 
/ Tomasz GizyIiski. - II 'I Kr. Besk. - 2006, 
rrr 48, s. 30 


1435. Dziamraga Daniel (MIW): By) 
zawsze na tal: wspolpracownicy i pIzyjaciele 
b
d& pami
tac 0 Danielu Dziamradze : [nekr.] 
I (M1W). - (Pozegnania). -11. II Dz. Zach. - 
2005, nr 88. s. 21 


1436. Goryl Dominik: 80 kmlh... : roz- 
mowa z [...], br<1Zowym medalistf! mistrzoshv 
Polski w saneczkarshvie na torach natura1nych 
/ Dominik Goryl; roZill. Rafal Pietrzyk. - 11. /, 
Ga::;. Czechow. 2006, ill 8, s. 33 


1437. Gruilewska-Losik Katarzyna 
FURTAK Ewa" Lataj
ca z ptakami : parnlot- 
niarska mis:t:rzyni Polski / Ewa Furtak. - (Od 
drugieJ strony). - 11.// Ga=. IT)vor. - 2005. ill 
131, dodo Bielsko-Biala, s. 2 


1438. Gwizdon Magdalena: Biegowo 
jestem dobra Magdalena Gwizdoil ; rozm 
Leszek BlazyIiski. - (Nasi olimpijczycy). - II 
II Ga::;. IT)vor. 2006, ill 23, dodo Bielsko-Bia- 
la,s. 16 


1439. Hamerlak Tomasz RS: Tryumf 
Tomasza Hamerlaka : sportomec roku Irs. - 
II I IT' Bielskll-Bia/ej. - 2005. ill t s. 16 


1440. Hryniewiecki Zdzislaw WALA 
Piotr. Ostatni skok Hryniemeckiego I Piotr 
Wala; rozm. Ryszard Radwan. - (Ludzie). - 
II 'I IT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill IV, s. 22, 23 


1441. Hula Stefan: Odbicie to m6j slab- 
szy punl-t I Stefan Hula; rozm. Wojciech To- 
dur - (Nasi olimpijczycy) - U. II Go::. IT)vor 
- 2006, ill 28- dad Bielsko-Biala_ s. 15 


1442. Hula Stefan KLIMANIEC Lu- 
kasz: Jaki ojciec, taki syn! : Stefan Hula ju- 
nior jedzie na olimpiad
,jakkiedys jechal Ste- 
fan Hula senior I Lukasz Klimaniec. - (Sport) 


- 11. il Dz. Zach. - 2006, ill 17, dad. Bielsko- 
-Biala, ill 3, s. 7 


1443, Hula Stefau KLIIVIANIEC Lu- 
kasz: Lot na 200 metrow : Stefan Hula junior 
wystartuje w mistrzostwach smata I Lukasz 
Klimaniec. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. 
- 2006, ill 10, dad. Beskid..\; s. 5 


1444. Hula Stefan MIKULA Grzegorz: 
Skarpety ojca : Stefan Hula ze Szczyrku de- 
biutuJe w Pucharze Swiata I Grzegorz Miku- 
la. - (Kibic). - 11. /I Dz. Zach. - 2005, ill 3, 
s.26 


1445. Kawa Sebastian: Mistrz na bezro- 
bociu : lekarz z Miitdzybrodzia Zywieckiego 
wygrywa z zawodnikami, kt6rzy na co dzieil 
S& instrul--torami szybovmictwa rozmowa 
z [...], zlotym medalist'l- szybowcowych mi- 
stIzoshv smata w Saint Auban w klasie club I 
Sebastian Kawa ; rozm. Tomasz Wolff - (Ki- 
bic). - 11 II Dz. Zach. - 2006, ill 187, s. 44 


1446. Kawa Sebastian WOLNA Agata: 
N a skrzydlach do s:ukcesu : Hamasie - sporto- 
we nagrody Prezydenta Miasta I Agata Wolna. 
- (Hamasie). - 11. II IT' Bielskll-Bialej. - 2006, 
ill I, s. 13-14 


1447. K
pka Franciszek RADWAN 
Ryszard: Wolnosc, przestIzeil. odwaga i wie- 
dza : wspomnienie 0 [...] I Ryszard Radwan. 
- (Sport). - 11. II IT' Bielskll-Bialej. - 2006, nr 
26, s. 15 


1448. K
pka Franciszek RASZKA Ka- 
zimierz: Pilot brawury I Kazimierz Raszka. 
(Sylwetki). - 11. II Ka/. AIilosnikbw Skoc::.. 
2006, s. 101-110 


1449. Kos Wojciech LUDZIE Roku 
2003 ZywiecczyZIlY. - Portr. II Kal. 
nt.. 
2005, s. 117 


1450. Kotowicz Grzegorz PRZEMYK 
Miroslaw: Godny nasladowania ! Miroslaw
		

/Bibliografia_05-06_Page_116_0001.djvu

			116 


Przemyk. - 11. II Ga=. Czechow. - 2006, m 12, 
s.25 


1451. Kozynacki Marian (TOM): Pere- 
lek nie gubil : memorial Mariana Kozynackiego 
I (tom). - 11. I Kr. Besk. - 2005, m 43, s. 38 


1452. Leszczynski Krzysztof: Siatk6w- 
ka - rodzinna pasja LeszczyIiskich I Krzysz- 
tof Leszczynski; rozm. Jacek Kachel - (Har- 
nasie). - 11. II IT" Bwlsku-Bwlej. - 2006, m I, 
s.14-15 


1453. Letki Barbara PRZEMYK lIfuo- 
slaw: Sportowe malzetishvo I Miroslaw Prze- 
myk. 11. llGa=. Czechow -2005,m 17,s.24 


1454. Manein Andrzej KLIMANIEC 
Lukasz: Przetarcie na sniegu : AndrzEd Man- 
cin wystartuje w silnie obsadzonym Rajdzie 
Szwecji I Lukasz Khmaniec. - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 15, dad. Be- 
skid..\; s. 5 


1455. Manein Andrzej KLIMANIEC 
Lukasz: W dowodzie mam Andrzej : Andrea 
Mancini od 12 lat mieszka w Polsce I Lukasz 
Klimaniec. - (Wokol nas). - 11. II Dz. Zach. - 
2005, nr 76, dad. Bielsko-Biala, m 13, s. 4 


1456. Manein Andrzej (KLM): Anm 
mysli 0 powrocie : kierowca r
dowy walczy 
z powazn
 chorob
 / (KLM). - (Sport). - 11 
II Dz. Zach. - 2006, m 274, dad. Bielsko-Bia- 
la, nr 47, s. 10 


1457. Manein Andrzej (KLM): Zawo- 
dy - najlepszy trening : Andrzej Mancin je- 
dzie na Rajd Szwecji I (KLM). - (Sport). -11 
II Dz. Zach. - 2006, m 17, dad. Bielsko-Bia- 
la,nr3,s.7 


1458. Mrozek Marek KLIMANIEC Lu- 
kasz: Agassi z Beskidzkiego : Marek Mrozek 
w klasyfikacji seniorow wyprzedza Mariusza 
Frystenberga i Marcum Matkowskiego! I Lu- 


kasz Klimaniec. - (Sport). - 11. II Dz. Zach. 
2006, m 89, dad. Bielsko-Biala, nr 15, s. 14 


1459. Mroz Agata GIZYNSKI Tomasz: 
Obronili j& dzialacze : jak ekonom Niemczyk 
eksperymentowal na siatkarce Mroz I Tomasz 
GizyiLski. - 11. II Kr. Besk. - 2005, m 30, s. 36 


1460. Ognisty Mateusz KLIMANIEC 
Lukasz: Jastrz&b spod Khmczoka : Mateusz 
Ognisty zosta! wicemlsrrzem Polski. ajako je- 
dyny dostal nagrod y Fair-Play I Lukasz Klima- 
niec. - (Sport). - 11. II Dz. Zach. - 2005, nr 
246, dad. Bielsko-Biala, m 42, s. 7 


1461. Przybylski Arkadiusz (AB): Sa- 
mochodowybzik I (ab). - 11. II Ga::;. Czechow. 
- 2005, nr 5, s. 14 


1462. Przybyla Jozef HOLOTA Marek: 
Beskidzki jastIz&b odwaga, spryt. meust y - 
pl1wosc I Holota Marek. - (Sport). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, m 303, dad. Bielsko-Biala, nr 
52, s. 7 


1463. Strzalka Mieczyslaw: Mistrz bez 
dyscypliny choc Bielsko 0 nim pamiyta I 
Mieczyslaw Strzalka ; rozm. Tomasz GizyiL- 
ski. - 11. II Kr. Besk. - 2006, m 7, s. 26 


1464. Szwajcer 
'SZard PIETRZYK Ra- 
fa!: UzaleZmony od adrenaliny I Rafal Pietrzyk. 
-11. llGa=. Czechow. -2005,m 15, s. 14-15 


1465. Zyla Mateusz KLIMANIEC Lu- 
kasz: Romario w kadIze Polski: Mateusz 'Zy- 
la gra w reprezentacji U _1'7 Dariusza Dzieka- 
nowskiego I Lukasz Klimaniec. - (Sport). - 11. 
II Dz. Zach. - 2006, nr 59, dod. Bielsko-Bia- 
la,m lO,s.1O 


1466. Zyla Mateusz: Romano - sportow)' 
idol I Mateusz 'Zyla: rozm. Miroslaw Przemyk. 
-11. llGa=. Czechow. -2005, m 22, s. 23 


Wala Piotr zob. paz 1440
		

/Bibliografia_05-06_Page_117_0001.djvu

			XI. .n;ZYKOZNAWSTWO 


1467. MIODEK Jan: Bielsko-Biala { Jan 
Miodek. (Sl
ka ojczyzna polszczYZIla) II 
Slqsk. - 2006, ill 10, s. 62 
Dot. nazwy Bielsko-Biala i zasad odmianyw j
- 
zyku pol	
			

/Bibliografia_05-06_Page_118_0001.djvu

			XII. LITERATURA 


1, mSTORIALITERATURY, ZYCIE 
LITERACKIE 


1472. BOZKO Romuald: 'Lye rue uwie- 
me . spotkanie z Juliuszem W
trohl, jego po- 
ezj& i "pi
knie nienonnalnymi" / Romuald 
80zko / / JaSlenlCo. - 2006, ill 7, s. 13 
Promocja tomiku poezji ,,'lye nie uwierac" 


1473. KORAE Anna. "Swietlana postac 
Zofii Kossak" . jubileusz w G6rkach Wielkich 
/ Anna Korab. - Portr. II ZrOdlo. - 2006,nr 27, 
dod.. ZrOdlo Diece::ji Biel.-ZyU"., s. III 
0g61nopolskie Towarzystwo im. Zofii Ko
ak 
w Cieszynie 


1474. KOREPTA Edyta: Zagadmeme 
tozsamosci regionalnej w literaturze Sl
ska 
Cieszynskiego I Edyta Korepta. - Katowi- 
ce : Wydawnict\vo US, 2005. - 242, [2] S., 
[12] s. tabl. kolor. . iI., err. , 24 em. - (Fra- 
ce Naukowe Uniwersytetu Sl
skiego w Ka- 
towicach 0208-6336 ; ill 2330). - Streszcz 
ang., niem. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83- 
-226-1449-7 


1475. (LRK)- Giorgioiksi
Zniczka: uka- 
ze si
 druga powiesc mieszkaj&cego w stolicy 
Podbeskidzia pisarza i filmowca 0 wlosko- 
-polskich korzeniach I (LRK). - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 265, dad. Be- 
skidy, s. 2 
Dot. Giorgio Rayzachera 


1476. ODKRYWA1VIY hvorczosc Zofii 
Kossak . (materialy pokonkursowe). Biel- 
sko-Biala: KslltZoica Beskidzka ; Gorki Wiel- 
kie : Fundacja im. Zofii Kossak., 200 I. - 54 s. 
. il kolor.; 21 em 


'" 


Imprezy Iiterackie 


1477. Ogolnopolski (5) i Wojewodz- 
ki (19) Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieiowej 
Tworczosci Literackiej "Lipa", Bielsko-Bia- 
la [PlATY] V Ogolnopolski Przegl&d Dzieci
- 
cej i Mlodziezowej Tworczosci Literackiej Li- 
pa 2001 I pod patronatem Prezydenta Miasta 
Bielska-Bialej ; [red. Jan Picheta]. - Bielsko- 
-Biala: Sp61dzielcze Centrum Kultury _Besf', 
[200!?]. - 270 s., 21 em 


" 


1478. Ogolnopolski (6) i Wojewodz- 
ki (20) Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieiowej 
Tworczosci Literackiej "Lipa", Bielsko-Biala 
[SZ6STY] VI Og61nopoiski i XX Wojew6dzki 
Przegl&d Dzieci
cej i Mlodziezowej Tworczo- 
sci Literackiej Lipa 2002 I pod patronatem Pre- 
zydenta Miasta Bielska-Bialej ; [red. Jan Pi- 
chetal- Bielsko-Biala : Sp61dzielcze Centrum 
KultuI}, _Bes1"_ [2002?]. -255 s., 21 em 


" 


1479. Ogolnopolski(7) iWojewodzki(21) 
Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieiowej Tworczo-
		

/Bibliografia_05-06_Page_119_0001.djvu

			119 


sci Literackiej "Lipa", Bielsko-Biala [SIOD- 
MY] VII Ogolnopolski i XXI Wojewodzki Prze- 
ghtd Dzieci
cEd i MlodziezowEd Tworczosci 
LitemckiEd Lipa 2003 I pod patronatem Prezy- 
denta tvIiasta Bielska-BialEd ; [red. Jan Picheta] 
- Bie1sko-Biala : Sp61dzielcze Centrum KultllfY 
"Best", [20m?]. - 274 s.; 21 em 


1480. Ogolnopolski (9) iWojewodzki (23) 
Przeghld Dzieci
cej i Mlodzieiowej Tworczo- 
sci Literackiej "Lipa", Bielsko-Biala [DZIE- 
WIi\TY] IX Ogolnopolski i XXIII WojewOOzki 
Przeghtd Dzieci
cEd i MlodziezowEd Tworczosci 
LitemckiEd Lipa 2005 pod patronatem Prezy- 
denta tvIiasta Bielska-BialEd ; [red. Jan Picheta] 
- Bie1sko-Biala : Sp61dzielcze Centrum KultllfY 
"Best", [2005?]. - 216 s.; 21 em 


1481. Ogolnopolski (9) i Wojewodz- 
ki (23) Przegl
ld Dzieci
cej i Mlodzieiowej 
Tworczosci Literackiej "Lipa". Bielsko- 
-Biala EDELMAN Rena: Jesienne lipobranie 
. rozmowa z [...], organizatork<1 "Lipy", Re- 
na Edelman; rozm. Malgorzata Slonka. - 11. I, 
Besk. In! Nilt. - 2005, ill II, s. 5-7 


1482. Ogolnopolski (9) i Wojewodz- 
ki (23) Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieiowej 
Tworczosci Literackiej "Lipa", Bielsko-Bia- 
la FURTAK Ewa: Bye poet<1 : rozstrzygni
to 
Llp
 I Ewa Furtak. - (Miasto) II Ga::;. IT)vor.- 
2005, ill 257, dod. Bielsko-Biala, s. 5 


1483. Ogolnopolski (9) i Wojewodz- 
ki (23) Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieiowej 
Tworczosci Literackiej "Lipa", Bielsko- 
-Biala KACHEL Jacek: Chcesz bye pisarzem? 
Zacznij od Lipy : 9. Ogolnopolski i 23. Wo- 
jewodzki Przegl<1d Dzieci
cEd i MlodziezowEd 
Tworczosci LitemckiEd Lipa 2005 I Jacek Ka- 
chel. - (Miasto). - 11. II IT' Bielskll-Bialej. - 
2005, ill 24. s. II 


1484. Ogolnopolski (10) i Wojewodz- 
ki (24) Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieiowej 
Tworczosci Literackiej "Lipa", Bielsko- 


'" 


-Biala [DZIES1)\TY] X Ogo1nopo1ski i XXIV 
Wojewodzki Przeghld Dzieci
cEd i Mlodzie- 
zowEd Tworczosci LiterackiEd Lipa 2006 I pod 
patronatem Prezydenta Miasta Bielska-BialEd 
; [red. Jan Picheta]. Bielsko-Biala: Funda- 
cjaAl'1}'WIlosci Spolecznej Zlote Lany: Spol- 
dzielnia Mieszkaniowa ,,zlote Lany", [2006?]. 
-270s.; 21 em 


1485. Ogolnopolski (10) i Wojewodz- 
ki (24) Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieiowej 
Tworczosci Literackiej "Lipa", Bielsko-Bia- 
la MT: Lipa pi
knie wyrosla I mt. - (Kultura). 
- 11. II IT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 23, s. 15 


1486. Ogolnopolski (10) i Wojewodz- 
ki (24) Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieiowej 
Tworczosci Literackiej "Lipa", Bielsko-Bia- 
la (NET): Lipa po raz dziesi<11y : pod patrona- 
tern ..Dziennika Zachodniego" I (NET). - (Po- 
lecamy). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 246. dod. 
Bielsko-Biala, ill 42, s. 9 


1487. Ogolnopolski (10) i Wojewodz- 
ki (24) Przegl
d Dzieci
cej i Mlodzieio- 
wej Tworczosci Literackiej "Lipa", Biel- 
sko-Biala PICHETAJan: Sladami lipowiczow 
! Jan Picheta. - 11. II Relacje Intetpretacje. 
2006,m3,s.16-19 


1488. Festiwal Literatury Popularnej 
Popolit. Bielsko-Biala (2) JACK: Literac- 
ki festiwal Poplit I JacK. - (Miasto). - 11. II 
IT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 12, s. 9 


Biografie 


1489. Bochenek Miroslaw Wl\TRO- 
BA Juliusz: Wielo-barwnose I Juliusz W
o- 
ba. - 11. II Relacje Intetpretacje. - 2006, ill 3, 
s 22-23 


1490. Buczkowna Mieczyslawa B
CZ- 
KOWSKAKrystyna: Przyroda u Buczkovmy I 
Krystyna B
czkowska II POe':;. i Dziec. - 2004, 
ill 3, s. 46-50 


'"
		

/Bibliografia_05-06_Page_120_0001.djvu

			l
O 


1491. Buczk6wna Mieczyslawa GAN- 
CARCZYK Marian: Bania z poe
& I Ma- 
rian Gancarezyk 'I Foe::. i Dziec. - 2004, ill 
3, s. 99-105 


1492. Gola Stanislaw: Ero
a Erosa 
/ Stanislaw Gola ; rozm Jan Picheta. - 11. // 
Slqsk. - 2006. ill L s. 42-43 


1493. Gola Stanislaw Wl\TROBA Ju- 
Liusz: Poem prawdzlwy I Juliusz W&troba. - 11 
II Relacje Intetpretacje. - 2006, ill 2, s. 27 


1494. Jan Pawel II (papieZ) KAROL 
Woj1yla poeta I pod red. nauk. Jacka GlaZew- 
skiego i Witolda Sadowskiego. - Warszawa : 
Wydawnietwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
cop 2006. - 283 s. ; 25 cm. - Streszcz. ang. - 
[ndek.')'. -ISBN 83-235-02[ [-0 


1495. Jan Pawel II (papieZ) L
CIC- 
KI Grzegorz: Nachylenie Boga : 0 mlodzlen- 
czej poe
i Karola Woj1y1y I Grzegorz L
cick] 
, przedm. Zdzislaw Peszkowski. - Warszawa : 
Wydawnietwo Patruos, 2006. -120 s.; 21 cm 
- (Biblioteka Wyzszej Warszawskiej Szkoly 
Humanis1ycznej).- Na okl.: W 60 rocznic
 de- 
biutu poe1yckiego Ojca Swi
tego Jana Pawla 
II - Bibliogr -ISBN 83-923785-0-4 


1496. Jan Pawel II (papieZ) PRZE- 
STRZEN slowa : t\Vbrczosc literaeka Karola 
Woj1y1y - Jana Pawla II I red. Zofia Zaryman- 
ka. Jan Machniak , Instytut Polonis1yki Uni- 
wersytetu Jagiellotiskiego, Katedra Teologii 
Duchowosci Papieskiej Akademii Teologicz- 
nej w Krakowie. - Krakow : Wydawnictwo 
sw. Stanislawa BM Arehidiece
i Krakow- 
skiej, 2006. - 475 s. ; 24 cm. - Materialy sesji, 
ktora odbyla si
 w listopadzie 2004 r w Kra- 
kmvie. - Tekst CZltSc. tl. z wI. - Bibliogr. 


1497. Jan Pawel II (papieZ) ZNALEZe 
Zrodlo hvorczosc literacka Karola Wojtyly 
- Jana Pawla II I pod red. Zbigniewa Andre- 
sa, Jolan1y Pasterskiej. - Rzeszow : Wydaw- 


'" 


nietwo Uniwersytetu Rzeszowslaego, 2005. - 
302 s., [7] s. tabl. kolor. : fot., portr. ; 21 em. 
- Materialy z konferengi: "Tworczosc literae- 
ka Karola Woj1y1y - Jana Pawla II", Uniwer- 
sytet Rzeszowski, 18 m
a 2005 r. Bibliogr. 
1ndeks. -ISBN 83-7338-2[ [-9 


1498. Kajzar Helmut KIERC Bogu- 
slaw: Helmut Kajzar byl dziewczynk& I Bo- 
guslaw Kierc ; rozm. Artur Palyga II Odm. - 
2006, ill l,s.39-42 


1499. Kossak-Szczucka Zofia HESKA- 
-KWASNIEWICZ Krystyna: "Topsego i Lu- 
pusa" pIzygody z ceIl.ZU11l { Krystyna He- 
ska-Kwamiewicz II GuliU"er. 2005, ill 2, s. 
33-37 


1500. Kossak-Szczucka Zofia KRU- 
SZYNSKA Agnieszka: Swi
tosc jako kate- 
goria argumentaeyjna tradyga hagiografii 
sredniowiecznej w literaturze wspolczesnej 
/ Agnieszka Kruszynska. - Fragm. praey. - 
Streszcz. w j
z. ang. II Forum Arti}, Rhetori- 
cae. - 2005, ill 3/4, s. 33-46 


1501. Kossak-Szczucka Zofia KlT- 
LESZA Dariusz: Dwie prawdy : Zofia Kos- 
sak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny 
w polskiej prozie lat 1944-1948/ Dariusz Ku- 
lesza. - Bialystok: Wydawnietwo Uniwersy- 
teckie Trans Humana. - 2006, 394 s. ; 24 cm. 
Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-89190-83-4 


1502. Kossak-Szczucka Zofia 1..."1JLE- 
SZA Dariusz: Mi
dzy Borowskim i Zofi<1 Kos- 
sak : "Szopa za jaSminami" Tadeusza Nowa- 
kowskiego I Dariusz Kulesza. - Streszcz. w j
z. 
ang. II Ruch Lit. - 2005, z. 3, s. 265-275 


1503. Kossak-Szczucka Zofia MI
KI- 
NA-PINDUR Jadwiga: Lis1y 0 ksi&Zkaeh 
korespondencja Ludwika Broili i Zofii Kos- 
sak-Szatkowsktej I Jadwiga Miykina-Pindur. 
- Streszcz. w j
z. ros. ang. II Stud. Bib/wI. - 
[998, t. II, s. 78-103 


'"
		

/Bibliografia_05-06_Page_121_0001.djvu

			121 


1504. Kossak-Szczucka Zofia PYTLOS 
Barbara: 0 powiesciach historycznych Zofu 
Kossak I Barbara Pytlos ; Polska Akademia 
Nauk. Oddzia:J w Katowicach. Komisja Hi- 
storycznoliteracka. Kato"Wice: Studio Noa: 
PolskaAkademia Nauk. Oddzial, 2005. - 74 s 
, 16 CIll. - (Spotkaniaz Literatlmt. ISSN 0860- 
-9551; 34). - Bibliogr. -ISBN 83-88657-15-1 


1505. Kossak-Szczucka Zofia SZAT- 
KOWSKA[-ROSSET] Anna: By1 dorn.. 
wspomnienia I Arula Szatkowska. - Krakow: 
Vlydawnictwo Literaekie, 2006. - 365 s. : iI. : 
22 ern. -lndeks. -ISBN 83-08-03909-X 
Rec. JURGALA-JURECZKA Joanna: Ten 
dom... : wspomnienia corki Zofii Kossak I Joanna 
Jmgala-Jureczka /I Golf: Nied= - 2006, nr 46, dod. 
Biel.-2.n.".,s.VIJ 


1506. Moldawa Boguslawa: Poszuki- 
wanie siebie : z wyksztalcenia s& technikami, 
z potrzeby serea poetami : rozmowa z [...], 
mlodymi literatami z Bielska- Bialej I Bogusla- 
wa Moldawa, KIZysztof Kueharczyk , rozm 
Wanda TheIl. - (Polecamy). - 11. II Dz. Zach.- 
2005, nr 35, dod. Bielsko-Biala, nr 6, s. 5 


1507. Rayzacher Giorgio (LRK): Polsb 
za trudny do pisania: w grudniu ukaze si
 druga 
powiese Gior:gio Rayzachera, pisarza, filmowca 
i podroZ:nika 0 polsko-wloskim pochodzenm I 
(LRK). -(Wokol nas). - n.11 Dz. Zach. - 2005. 
nr 268, dod. Bielsko-Biolo, nr 46, s. 5 


1508. Wardas Maria SLIWKAG[abrie- 
La]: Wspomnienie 0 Marii Wardas I G. Sliwka 
II Echo JoU". - 2006, nr 1 7 0, s. 21 


1509. W
troba Juliusz (NET): 'Lye nie 
uwierac : kolejnytomik poezji Juliusza W&tro- 
by I (NET). - (Rozmaitosci). - 11 II Dz. Zach 
- 2006, nr 59_ dod Bielsko-Biala_ nr 10_ s. 7 


1510. Zegadlowicz Emil (BUS): Skandali- 
sta z GOIzenia Gomego : znani nieznani - Emi] 
Zegadlowicz (1888-1941) / (BUS). - (Pozegna- 
nia). -Rys. II Dz. Zoch. -2006, nr 47, s. 40 


1511. Zegadlowicz Emil DRAZYK Jo- 
lanta: Kulisy skandalu literackiego rzeez 
.., "Motorach" Zegadlowicza : wystawa ze zbio- 
row Biblioteki Glownej Akademii S"Wi
toktzy- 
skiej, Muzeum Emila Zegadlowicza w GOIZe- 
niu Gomym oraz pIywatnych zbiorow rodziny 
pisarza i pani Mariatllly 'Lechowskiej I [scena- 
riusz wystawy i oprac. katalogu Jolanta DI
Z:yk] 
; Biblioteka Glowna Akademii S"Wil;ltoktzyskiej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kielce 
: Biblioteka Glowna Akademii S"Wi
toktzyskiej 
im. Jana Kochanowskiego, 2005. - 40 s. : faks., 
ii., portr.; 21 ern. - 83-907256-9-X 


1512. Zegadlowicz Emil WOJCIK Mi- 
roslaw: "Nie ma Ojczyzny, gdzie jest ktzywda 
ludzka" . problematyka Zydowska w biografii 
i tworezosci Emila Zegadlo"Wicza I Miroslaw 
Wojcik II IT'adoviona. - 2005, nr 9, s. 59-83 


1513. ZegadlowlcZ Emil WOJCIK J\lIiro- 
slaw: Pan na Gorzeniu : zycie i twbrezosc Emi- 
la Zegadlowicza I Miroslaw Wojcik. - Kielce 
. WydawnictwoAkademii S"Wi
toktzyskiej im. 
Jana Kochanowskiego, 2005. - 562 s., [24] s. 
tabl. : iI., faks., fot., portr. ; 24 CIll. - Bibliogr. 
1ndeks. ISBN 83-7133-266-1 


Kossak-SI
lCkaZqfiazob.poz 14-6; NlCIll1J"- 
c::ykKJ"::ys::Jojzob.pcc.15V6 


2, PROZA 


1514. BACZAK Jaeek: Zapiski z nocnych 
dyzurow I Jaeek Baczak - Krakow, 1995 
Rec. MORAWIEC Arkadiusz: Siow-o, obraz. 
hvarz.. Arkadiusz Morawiec /I NPS)". - 2005, nr 
112, s. 220-226 


1515. GRUDA Konrad: Ta mala nieSmier- 
telnose . sceny "Wido"Wiska I Konrad Gruda ; 
przekl. Janusz Kawecki. - Warszawa : Ry1:m, 
1997. -264 s.: 24 ern. -ISBN 83-86678-97-8 
" 


1516, KOSSAK-SZCZUCKAZofia: 1'0- 
zoga I Zofia Kossak-Szczueka. - Wroclaw :
		

/Bibliografia_05-06_Page_122_0001.djvu

			1
 


Vlydawnictwo Dolnoshtskie, 2005. - 298 s 
, 18 em. - (Biblioteka Klasyki). - ISBN 83- 
-7384-222-5 


1517, KOSSAK-SZCZUCKA Zolia: The 
Polish year I Zofia Kossak ; transl. from the 
Pol. by Marie Lesniak Jeffiey and Theodore L 
Zawistowski. - Scranton. Northern Pennsy- 
lvania Div., Polish American Congress, 2003 
- 99 s. : il. ; 23 CIll. - Oryg. : Rok polski. - 
ISBN 0-9619-1373-8 


1518. RAYZACHER Giorgio: Dreszcze 
I Giorgio Rayzacher ; [przel Beata Kalabifl- 
ska. Janina Perlin]. Warszawa : Wilson Phi- 
Lip, 2004. - 264 s. ; 21 CIll - (Klub Interesuj&- 
cej Prozy). -ISBN 83-7236-161-4 


1519, SCHILLING Ewa: Glupiec I Ewa 
Schilling. - Krakow: korporacja ha!art. 2005 
- 325 s. ; 18 em. -ISBN 83-89911-19-1 


1520, ZEGADLOW1CZ Emil: Zmory : 
kronika z zamierzchlej przeszlosci I Emil Zega- 
dlowicz; oprac. Miroslaw Wojcik. - Wroclaw 
[i in.] : Zaklad N arodowy imienia Ossolitiskich 
Vlydawnictwo, cop. 2006. - CXA\:, 490 So : 
17 CIll. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 
0208-4104; ill 309). - Bibliogr. -ISBN 83-04- 
-04872-8. -IS BN 978-83-04-04872-0 


Literatura dzieci
ca i mlodziezowa 


1521.ALLEN Marie: Mala ciuchcia I [il 
Marie Allen; tek..
 Anna Willman]. - Bielsko- 
-Biala: "Debit", cop. 2006. - [12] So : il. kolor 
, 21 em + kredki. - (Czytanka - Ry,owanka) 
-ISBN 978-83-7167-458-7 


1522.ALLEN Mane: Malytral-torekl [il 
Marie Allen; tek..
 Anna Willman]. - Bielsko- 
-Biala: "Debit", cop. 2006. - [12] So : il. kolor 
; 21 em ;- kredkt. - (Czytanka - Ry,owanka) 
-ISBN 978-83-7167-459-4 


1523, BOURGEOIS Paulette: Franklin 
boi si
 ciemnosci I tekst Paulette Bourgeois 
; il. Brenda Clark; tl. patrycja Zarawska. - 
Bie1,ko-BiaJa: "Debit", [2005]. - [32] s. . i1. 
ko1or.; 22 em. (Franklin). ISBN 83- 7 167- 
-381-7 


'" 


1524, BOURGEOIS Paulette: Franklin 
na wycieczce I tekst Paulette Bourgeois i Sha- 
ron Jennings; il Brenda Clark; tl. PatryCJa 
Zarawska. - Bielsko-Biala: "Debit", [2005]. - 
[32] s. : i1. ko1or. ; 22 em. - (Franklin) (Jestern 
wTV!). -ISBN 83-7167-352-3 


'" 


1525, BOURGEOIS Paulette: Franklin 
uczy si
 jezdzic I tekst Paulette Bourgeois; il. 
Brenda Clark; tl. patrycja Zarawska. - Biel- 
,ko-BiaJa. "Debif', [2005]. - [32] s.: i1. ko1or. 
; 22 em. - (Franklin) (Jestern w TVI). -ISBN 
83-7167-353-1 


1526, BOURGEOIS Paulette: Franklin 
zaprasza misia I tekst Paulette Bourgeois ; il. 
Brenda Clark, tl. patrycja Zarawska. - Biel- 
,ko-BiaJa. "Debif', [2005]. - [32] s.: i1. ko1or. 
; 22 em. - (Franklin) (Jestern w TV!). -ISBN 
83-716 7 -351-5 


1527. CHAFFEY Samantha: Kolorowa 
leSna choinka I [il Samantha Chaffey ; tekst 
Janet Allison Brown; tl. patrycja Zarawska]. 
- Bie1,ko-BiaJa : "Debit", [2006]. - [10] s. . 
il. kolor. 
 19 CIll. -Tl. z ang. - ISBN 83-7167- 
-437-6 


1528. CHAFFEY Samantha: Witaj, panie 
balwanku I [il Samantha Chaffey ; tek..
 Janet 
Allison Brown; tl. PatrycjaZarawska]. - Biel- 
,ko-BiaJa. "Debif', [2006]. - [10] s.: i1. ko1or. 
; 19 CIll. -Tl. z ang. - ISBN 83-7167-438-4 


1529, CYRANKOWSKA VIOletta Sabina: 
Na wzg6rzu : na podsta"wie obrazu scenicznego 
Zofii Kossak "Gosc oczekiwany" I VIoletta Sa- 
bina Cyrankowska. - Bielsko-Biala: "Dankos", 
1999. - [6], 13 s. . i1. , 21 em. - (Klub Dobrej 
Ksi¥ki). -ISBN 83-906477-2-9
		

/Bibliografia_05-06_Page_123_0001.djvu

			103 


1530. DOSIMONT Gauthier: Czerwo- 
ny Kapturek I [il Gauthier Dosimont ; tek..
 
Patrycja Zarawska]. - Bielsko-Biala : ,,De- 
bit", [2005]. - [16] s. : il. ko1or.; 29 ern. - (Na 
sciezkach baSni / Gauthier Dosimont). Opis 
wgokl. -ISBN 83-7167-291-8 


1531. DOSIMONT Gauthier: Krolewna 
Sniezka i siedmiu krasnoludk6w / [il Gauthier 
Dosimont; tek...q Patrycja Zarawska]. - Bielsko- 
BiaJa : ,,Debit", [2005]. - [16] s. : il. ko1or. : 
29 CIll. - (Na sciezkach baSni / Gautlller Dosi- 
mont). - Opis wg okl. -ISBN 83-7167-294-2 


1532, DOS1MONT Gautlrier: PaJu,zek / [i1 
Gauthier Dosimont; tek...q Patrycja Zarawska]. 
Bielsko-Bia1a : ,,Debit", [2005]. - [16] s. : il. ko- 
Lor. ; 29 CIll. - (Na sciezkach ba..	
			

/Bibliografia_05-06_Page_124_0001.djvu

			1
-I- 


1544. MASANNEK Joachim: Wil-toria 
Nieustraszona / Joachim Masarmek; [tl. Jolan- 
ta Horak]. - Bielsko-Biala : ,,Debit", [2006] 
- 118 80 : il. ; 21 CIll. - (Zakr
cona druzyna 
pilkan:ka / J. Masarmek; cz. 3). Tyt. grzb.: 
Wil-toria. - ISBN 83-7167-436-8 


1545, NIEW1ADOMSKA-LABIAK 1za- 
bela: Od malego Lolka do Jana Pawla Wielkie- 
go / [opowiadala i ry8o] Izabela Niewmdom- 
ska-Labtak. - Szczecinek : Fundacja ,,Nasza 
Prz)',zJosC". Oddzial, [2005]. - [20] s. : i1.; 29 
CIll. - Opis wg oklo - U dolu okl.: Do czytania 
i kolorowania. - IS BN 83-88531-55-7 


1546, P11\TKOWSKA Renata: Mniam, 
mniam, gotuj
 sam! : magiczna k..<:i
 ku- 
charska / [tebt Renata Pi
owska ; il Agata 
Nowak] - Warszawa. "Wilga",2004. -36s.. 
il. kolor.: 17 CIll. - Dla dzieci powyzej 3 lat. - 
ISBN 83-7375-191-2 


1547, PI1\TKOWSKA Renata. Nie rna 
nudnych dni I Renata Pi<1tkowska ; il. Iwona 
Cala. - Warszawa : Bis, 2005. - 154 s. : il , 24 
ern. -ISBN 83-89685-39-6 


1548. P11\TKOWSKA Renata: Opowia- 
dania dla przedszkolak6w I Renata Pi<1tkow- 
ska; il. Iwona Cala. - Warszawa: Bis, 2004. - 
101 s.: i1.; 20 ern. - ISBN 83-89685-12-4 


1549, P11\TKOWSKA Renata. Opowia- 
dania z piaskownicy / Renata Pi
owska ; il 
Iwona Cala. - Warszawa: Bis, 2006. - 119 80 . 
i1.; 20 ern. -ISBN 83-89685-82-5 


1550, PI1\TKOWSKA Renata: PIZ)'gO- 
da ma kolor niebieski I Renata Pi&tkowska ; il 
Marcin Piwowarski - Warszawa : Bis, 2006 
- 192 s. : i1.; 21 ern. -ISBN 83-89685-86-8.- 
ISBN 978-83-89685-86-5 


1551, PI1\TKOWSKA Renata. Z prz)'- 
slowiami za pan brat I Renata Pi&tkowska ; il 


Marcm Piwowarski. - Warszawa : Bis, 2005. - 
122 s. : i1.; 24 ern. -ISBN 83-89685-19-1 


1552. RADV ANY Zsuzsa: Glodny kotek 
I [il. Zsuzsa Radvany ; tebt Patrycja Zaraw- 
,ka]. - Bie1,ko-Biala : ,,Debit", [2005]. - Har- 
monijka (1280): il. kolor.; 16 CIll. - ISBN 83- 
-7167-364-7 


1553. RADV ANY Zsuzsa: Jezowe sma- 
kolyki / [il Zsuzsa Radvany ; tekst PatryCJa 
Zarawska]. - Bielsko-Biala : ,,Debit", [2005]. 
- Hannonijka (12 s.) il. kolor. ; 16 CIll. - 
ISBN 83-7167-363-9 


1554. RADV ANY Zsuzsa: Psie figielki 
! [il. Zsuzsa Radvany ; tebt Patrycja Zaraw- 
,ka]. - Bie1,ko-Biala : ,,Debit", [2005]. - Har- 
monijka (1280). il. kolor.; 16 CIll - ISBN 83- 
-7167-365-5 


" 


1555. RADVANY Zsuzsa: Wesole ka- 
cz
o / [il Zsuzsa Radvany ; tebt PatryCJa 
Zarawska]. - Bielsko-Biala . ,,Debit", [2005]. 
- Hannonijka (12 s.) il. kolor. ; 16 CIll. - 
ISBN 83-7167-366-3 


" 


1556. SPAFFORD Suzy: Kaczorek Teno- 
rek : k..<:i
 dla przedszkolaka / [Suzy Spaf- 
ford; tl. Patryga Zarawska]. - Bielsko-Biala 
,,Debif', [2005]. - 83 s. : i1. kolOI. ; 30 ern. 
- (Little Suzy's zoo! Suzy Spafford). - ISDN 
83-7167-382-5 


1557, STAS1NSKA-SOPRYCH Renata: 
Gawron Sadzus / Renata Stasitiska-Soprych, 
Dorota Szoblik. - Bielsko-Biala ,,Debit", 
[2000]. - [12] s. : i1. ; 19 X 20 ern. - (Bajecz- 
ki ze Smiechu Beczki). - Opis wg oklo - IS BN 
83-7167-345-0 


'" 


1558. SYKES Juhe: Cichutko. Mikolaju 
I tebt Julie Sykes, il Tim Warnes; tebt pol- 
ski Jolanta Cmostowska-Sufa. - Bielsko-Bia- 
1a. ,,Debif', cop. 2006. - [10] s. . i1. , 27 ern. - 
Opis wg okl. -IS BN 978-83-7167-517-1
		

/Bibliografia_05-06_Page_125_0001.djvu

			13 


1559, SYKES Julie: Swi
ly 1Vlik01aj , 
tekst Julie Sykes, il Tim Warnes; tl. E1zbieta 
Krzak-Cwiertnia]. - Bielsko-Biala : ,,Debit", 
[2006]. - [104] s. : il. ; 23 X 25 ern. - Opis wg 
okl -ISBN 83-716 7 -439-2 


1560. TALACZYNSKI Tomasz: Strysza- 
ki i magiczny plaszcz Bakukary I tekstTomasz 
TalaczyIiski ; il Dorota Szoblik. - Bielsko- 
-Biala: ,,Debit", [2005]. - 110 s. : il. ; 21 ern 
-ISBN 83-7167-394-9 


1561, TULIP Jenny Kto si
 kI}je 
w dzungli? : tajemnicza ksi<1Zeczka z klapka- 
mi i mi
kkimi zwierzaczkami { [il Jenny Tulip 
, tl. PatrygaZarawska]. - Bielsko-Biala: ,,De- 
bit", cop. 2006. - [10] s. : il. ; 21 ern. - Opis 
wg okl. -IS BN 978-83-7167-467-9 


1562, TULIP Jenny: Kta si
 kI}je 
w ogrodzie? : tajemnicza ksi<1Zeczka z klapka- 
miimi
kkimizwierzaczkamil [il Jenny Tulip 
; tl. PatrygaZarawska]. - Bielsko-Biala: ,,De- 
bit", cop. 2006. - [10] s. . il. , 21 ern. - Opis 
wg okl. -IS BN 978-83-7167-468-6 


1563. W HOLDZIE Janowi Pawlowi II: 
scenariusze okolicznosciowe. - Poz:naiL : Dru- 
kamia i K..<:i
gamia Sw. Wojciecha, cop. 2006 
- 121 s. ; 23 ern. - (Biblioteka ,.Kateche1y'). - 
U gory okl.: Katecheta. - ISBN 83-7015-995-8 


1564. WILLMAN Anna: Czy bos wi- 
dziallVIikol
a?1 [tek..
Anna Willman; il Stu- 
art Totter]. - Bielsko-Biala : ,,Debit", [2006] - 
[12] s. : il kolor. ; 29 em. - Nazwa il w cop 
- Ksi<1Zka zabawka dla dzieci pow)'zEd 3 lat. - 
ISBN 978-83-7167-459-4 


1565. WILLMAN Anna. Wesoly ogrod I 
[tekstAnna Willman; i1 Gill Guile]. - Bielsko- 
-BiaJa: ,_Debif'_ [2006]. - [18] s. : il. ko1or. ; 27 
em. - Nazwa il w cop. - K..<:i<1Zka zabawka dla 
dziecipowyzej 31at. -ISBN 83-7167-448-1 


1566. ZARAWSKA Patryga: Wesole Bo- 
ze Narodzenie I PatrygaZarawska; il Dorota 


Szoblik. - Bielsko-Biala : ,,Debit", cop. 2004. 
- [50] s. : il. ; 30 ern. -ISBN 83-7167-232-2 
'" 


3, POEZJA 


1567, ANTOLOGIA pt6b poelyckich 
uczni6w ZSTiH im. Franciszka KltlIki w Biel- 
sku-BialEd. - Bielsko-Biala : Wydzial Kultury 
i Sztuki Urz
du MiEdskiego, 2005. - 35 s. 
 19 
ern. -ISBN 83-60136-15-7 


1568. ANWEILER Pawe1: Blogoslaw, 
duszo moja, Panu { Pawel Anweiler. - Biel- 
sko-Biala : Augustana. cop. 2005. - 85 s. : il ; 
19 ern. ISBN 83-88941-61-5 


1569. ANWEILER Pawe1: Na now)' rok 
szkolny I Pawel Anweiler I I Echo Jaw. - 2006, 
ill 173.s.16 


1570. ANWEILER Pawe1: Na starym 
ementarzu I Pawel Anweiler I,' Echo Jaw. - 
2006,m 174,s.11 


1571. ANWEILER Pawe1: Wakacje I Pa- 
wel Anweiler II Echo Jaw. 2006, ill 170, 
s.12 


1572. BAJEK Czeslawa Marzena: Now)' 
Rok I Czeslawa Marzena Bajek II Nas=a Ga::.. 
- 2005. ill 11/12. s. 1 


1573. BAJEK Czeslawa Marzena: Smat 
marzen I Czeslawa Marzena B
ek. - Wilko- 
wice: [b.w.],2005. -64 So: il; 21 em. -ISBN 
83-88937-26-X 


1574, BESKlDZK1E imptesje / [Om- 
pa Literacka ,,Apostrofa"]. - Bielsko-Biala 
. Wydzial Kultury i Sztuki Urz
du Miejskie- 
go, 2006. - 100 s. : il. ; 21 ern. - ISBN 83- 
-60136-45-9 


1575. BIELAMilosz: Opacznosc opauz- 
nosci . lVWosza Bieli tom poezjl ..:zwart)' I Mi- 
10sz Biela. - Bielsko-Biala : G.M. Elzewir,
		

/Bibliografia_05-06_Page_126_0001.djvu

			126 


2006. - 53 s. : il. ; 23 x 24 ern. - ISBN 83- 
-917046-4-5. -IS BN 978-83-917-046-4-6 


1576. BILEK Stanislaw: Fraszka na sta- 
rose / Stanislaw Bilek / / Nas::;o Gmina Porqb- 
ka. - 2006, ill 20, s. 23 


1577. BILEK Stanislaw: Jesieill Stani- 
slaw Bilek II Nos=a Gmina Porqbka. - 2005. 
m16,s.19 


1578. BILEK Stanislaw: N
milsze 
wspomnienia / Stanislaw Bilek. - Por<1bka : 
Tow3Izyshvo MiloSnik6w Ziemi Zywieckiej 
OddziaJ, 2005. -84 s.: il.,fo1.; 21 ern. -ISBN 
83-913655-3-0 


1579. BILEK Stanislaw: Skowronek I 
Stanislaw Bilek II Nas=a Gmina Porqbka. - 
2005, nr 14. s. 22 


1580. BILEK Stanislaw: Wiosna / Stani- 
slaw Bilek / / Nos=a Gmina Porqbka. - 2006, 
ill 18, s. 12 


1581. BILEK Stanislaw: Zniwa / Stani- 
slaw Bilek / / Nos=a Gmina Porqbka. - 2006, 
rrr 19, s. 34 


1582. BOCHENEK Miroslaw: Agnieszka 
; [Koehal)' mnie kobie!)'] ; Krop1a: Skarb : TIZ)' 
Llpki ; Wieczome; [Wycinaj<1 drzewa przy dro- 
dze] ; Wyspa 
 Za to / Miroslaw Bochenek /I Re- 
lacje Interpretacje. - 2006, ill 3, s. 20-21 


1583. BOCHENEK Miroslaw: Irma i pa- 
r y iIlllych m
drych opmviesci I Miroslaw Bo- 
chenek. - Bielsko-Biala Contract 2006. - 
107 s. : il.; 20 ern. - ISBN 83-924979-0-2 


1584, BRODA HaJina: [Che
 Ci dzi
ko- 
wac]; [Dziykujy Boze]; [Jezeli czasem]; [Kt6z 
moze Ciebie poznac]; [Mam zycie]; [M6j Pa- 
nie Boze bardzo mi potrzeba]; fM6j Panie Bo- 
ze potrZ
SIUj m& dusz&J I Halina Broda. - (Po- 
ezja) II Eol. Ewang. - 2002, s. 298-300 


1585. BUCZKOWNA Mleczyslawa: 
Czarny szron J Mieczyslawa Buczk6wna. - 
Warszawa : Oficyna Literacka La Luna, cop. 
2004. - 1216 s. : portr. ; 17 em - (Poezje 
z Mo!)'lern ; 2). -ISBN 83-89740-01-8 
'" 
Rec. MADEJSKI JeIZY: "Pragnienie dotyku" 
I Jerzy l\.Iadejski 1/ Nowe Ksicz=. - 2005, nr 11, s. 
27-28 : SZUTOWSKI Bogdan: Popi61 i szron I 
Bogdan Szutowski II Topas. - 2UU5, nr 4, s. 162- 
164 


1586. BUCZKOWNAMieczyslawa: Na- 
sza g6ra Synaj I Mieczyslawa Buczk6wna. - 
Warszawa : Oficyna Literacka La Luna, cop. 
2004. 125 s. : fot. ; 1 7 em. (Poezje z Moty- 
1ern 1). -ISBN 83-89740-01-X 
'" 
Rec. MADEJSKI JeIZY: "Pragnienie dotyku" 
I Jerzy l\.Iadejski 1/ Nowe Ksicz=. - 2005, nr 11. s. 
27-28 ; SZUTOWSKI Bogdan: Popi61 i szron 
Bogdan Szutowski 1/ Topas. - 2005, nr 4, s. 162- 
164 


1587, DANEL Anna: Marno - NarnaJuj 
zycie I Arum Danel. - (Wiersz) If Besk. In! 
.KlIlt. 2005, m 3, s. 2 


1588. DUZNIAK Wladyslaw: Jaworzan- 
ska ziemio IWladyslaw Duiniak. - (K&cik po- 
ezji)IIEchoJaU".-2006_mI74_s 13 


1589, F1LAS-GUTKOWSKA Hildegar- 
da: Sercem i slowem I Hildegarda Filas-Gut- 
kowska. - (Wiersz) II Besk. In! .KlIlt. - 2005, 
m5,s.2 


1590. GOLA Stanislaw: Erotyki zielone I 
Stanislaw Gola; [grafiki Marian Cholerek]. - 
Katowice: Zwi&zek Literat6w Polskich. Od- 
dziai. 2004. - 102 s., [11] k. tabl. kolOI : il. ; 
19 ern. -ISBN 83-917656-3-6 


'" 


'" 


1591, GUTAN KIystyna: B)'e Iazern ; Za- 
chwyt; Zycie I Krystyna Gutan II Echo Jaw. - 
2005, ill 158, s. 18
		

/Bibliografia_05-06_Page_127_0001.djvu

			127 


1592, GUTAN ]vystyua: Dotyk prze- 
szlosci I Krystyna Gutan / / Echo Jaw. - 2006, 
rrr 174, s. 11 


1593, GUTAN ]vystyna: ]vz)'z / KI}'sty- 
na Gutan /1 Echo JuU". - 2005, nr 156, s. 7 


1594, GUTAN KI}'styna: Pogrzeb / KI}'- 
styna Gutan II Echo JuU". - 2006. ill 168. s. 7 


1595, GUTAN KI}'styna: Spotkanie : 
Star)' S"Wiatek / Krystyna Gutan II Echo Jaw 
- 2006, ill 171/172, s. 18 


1596. HILSE Karolina: Mysli spad zie- 
Lonej chmurki / Karolina Hilse, Jan Kapala. 
Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Tech- 
niczno-Humanistycznej, 2006. - 46 s.; 21 em 
-ISBN 83-89086-74-3 


1597, KARAS1NSKA !zabe1a: ad psal- 
mow w Beskidach po kazachski step / Iza- 
bela Karasmska. - Bielsko-Biala : Wydzia:J 
Kultury i Sztuki Urz
du Miejskiego w Biel- 
sku-Bialej, 2006. - 99 s. ; 21 CIll. - ISBN 83- 
-60136-30-0 


1598. KIERC Boguslaw: Planl-ton / 80- 
guslaw Kierc. - Wroclaw : Bima Literackie, 
2006 - 54 s. . il. ; 21 em - (Wi
cej Poezji: 
t. 29). -ISBN 83-60602-10-7 


1599. KIERC Boguslaw: Szewski ponie- 
dzialek / Boguslaw Kierc. - Wroc1aw : Sima 
Literackie, 2005. - 53, [3] s. ; 21 ern. - (Wi
- 
cej Poezji, t. 12) 
Rec. JAklJEOWSKI Jaroslaw: W poszukiwa- 
mu utracon
 jednoSci I Jaroslaw JakuboW!'U 1/ Ta- 
pas. - 2005, nr 112, s. 16 7 -169 ; 1\.1IZERKIE\VICZ 
Tomasz: Rozebrana mistyka i ubrany Eros / Tomasz 
Mizerkie\Vicz 1/ Now/.? Ksicz=. - 2005, nr 5, s. 73 


1600. KIERC Boguslaw: Zaskroniec I 
Boguslaw Kierc. - Legmca 2003 
Rec. BIELA Emil: d1\vilowe ciala Bogusla- 
wa Kierca / Emil Biela 1/1I1e/afom. - 200-1-/2005, nr 
56/59, s. 290-291 


1601. KONIORMarian: G6:rnlskiezwie- 
rzenia I Marian Koniar II Go::.. S=c.yr. - 2005, 
illS,S. 1 


1602. KONIOR Marian: Ostatnie poze- 
gnanie ; Wsr6d g6r on wyr6s1 Marian Koniar 
1/ Go::.. S=c.yr. - 2005, ill 3, s. 1, 3 


1603, KONlOR Marian: Skahte / Marian 
Koniar II Go::.. S=c.yr. - 2005. ill b. s. 1 


1604. KORECKA Danuta: Karale jesie- 
ni I Danuta Karecka; [grafiki Maria Piech]. - 
[Jasienica] : Danuta Karecka, 2004. - 133 s. . 
il.; 15 ern. -ISBN 83-915772-1-X 


'" 


1605. LEBIEDZIK Slawomir: Niewinni 
Czamdzieje; Pustelnik I Slawomir Lebiedzik 
/1 Eol. AIiloinikbw Skoc.. - 2006. s. 160-161 


1606. LOT Zbigniew: Anioly w
ow- 
ca: aniolom, od serca, sarno zycie I Zbigniew 
Lot "W
dmwiec". - Bielsko-Biala. Frasa Be- 
skidzka. 2004. - 132 s.; 21 em. - Nazwa aut.: 
Zbigniew Lot, pseud.: W
drowiec. - ISBN 83- 
-920622-0-5 


'" 


1607. MACH Estera: HuSiaj&c nadzieje I 
Estera Mach. - Bielsko-Biala : Wydzial Kul- 
tury i Sztuki UM, cop. 2005. - 100 s. : il. 
 17 
ern. -ISBN 83-919483-9-0 


1608. MIKLAR Helena. Kwiaty z ru- 
dzickiej l&ki I Helena rvIiklar. - Rudzica : To- 
warzystwo rvWosnik6w Rudzicy, 2006. - 77 s. 
:il.;24em 
Rec. MACHER ADina]: Pani Heleny k"Wiaty 
z rudzickiej IIlki / A.l\Iamer 1/1II6j Powiat. - 2006, 
nr6, ",.16 


1609. MIKOSZ J6zef Stanislaw: Tryp- 
tyk polski I J6zef Stanislaw Mikosz. - Biel- 
sko-Biala : StoW3Izyszenie PromoCJi Kultury 
"Podbeskidzie", 2006. - 39 s.; 21 em. - ISBN 
83-919266-1-3
		

/Bibliografia_05-06_Page_128_0001.djvu

			128 


1610. MYSLI serdeczne: lirykamilosna 
: hvorczose poetycka nauczycieli , wstyp Je- 
rzy Surman. - Katowice: Z-wi&zek Nauczy- 
cielstwa Polskiego. Zarz&d Okrygu Sl&skie- 
go, 2006. 218 s. , 21 CIll. - (Nauczycielslci 
Klub Literacki w Katowicach). - ISBN 83- 
-88937-36-7 


1611, NASTULCZYKFranciszek: Prz)'- 
padkowa wiecznose I Franciszek N astulczyk 
- Bie1sko- BiaJa : W)'dziaJ Kultur)' i Sztuki 
Urzydu Miejskiego, 2006. - 99 s. ; 20 CIll. - 
ISBN 83-60136-35-1 


1612, PICHETA Jan: Bardzo uprzej- 
me wiersze I Jan Picheta. By tom : TK Gra- 
phics, 2006. - 36, [3] s. ; 21 ern. -ISBN 83- 
-912292-4-6 
Rec. LOREK Gabriela: "Bardza uprzejme 
WLersze" z kolonotatnika I Gabriela Lorek /I ft. 
Zach. - 20U6. nr 175. dod. Bielslw-Biala. nr 3U. 
s.6 


1613. PICHETAJan: Odwrocony od sie- 
bie I Jan Picheta. - (Wiersz) II Besk. In! .KlIlt 
- 2005, m9, s. 2 


1614. PILARZ Urszula: Luty; Marzec; 
Nim pIzyszla ; Zima precz! / Urszula Pilarz 
- (Wiersze Urszuli) II Go::.. S=c.yr - 2005, ill 
1/2, s. 24 


1615, SZYMCZYSZYN-PRZYBYLA 
Jozefa: Jan Pawel II - "Swiyty natychmiast" : 
poemat I Jozefa Szymczyszyn-PIzybyla. - Lu- 
bliniec : Wydawnictwo Edyty Stein West: To- 
warzystwo im. Edyty Stein. Oddzial, 2006. - 
32 s. : i1.; 21 ern. -ISBN 83-907620-8-0 


1616. Wl\TROBA Juliusz: Ars Poetica; 
Cuda ; Do brata Norwida ; Niebieski SMS : 
Prze-mijanie : Psi zywot I Juliusz W&troba I, 
Relacje Interpretacje. - 2006. ill 3. s. 18-19 


1617, WATROBA Juliusz: Dobry pies 
I Juliusz W&troba II Dz. Zach. - 2006, ill 59, 
dod. Bielsko-Biala, ill 10, s. 7 


1618. WATROBA Juliusz: l-grame 
z czasem... : wiersze wybrane I Juliusz W
o- 
ba ; wybor aut. - Katowice: Zwi&zek Litera- 
tow Po1skich, 2004. -194 s., [11] k. tab1.; 20 
ern. ISBN 83-917656- 7 -9 


'" 
Rec. (Al\.I1: ..m i-graniez czasem" Juliusza W&- 
troby I (Al\.11 - (NmvoSci wydawnicze) //ltI6j Po- 
wiat. -2005. nr 3. s. 5 


1619. Wl\TROBA Juliusz: Jeszcze I Ju- 
liusz W&troba. - (Wiersz) II Eesk. In! .KlIlt. - 
2005, ill 10, s. 2 


1620. W l\TROBA Juliusz: 'Lye nie uwie- 
me I Juliusz W&troba , grafiki Wojtek Luka. 
- Katowice : G6moshlskie Towarzyshvo Li- 
terackie, 2006. - 86 s. : il; 20 CIll. - ISBN 83- 
-922108-0-8 
Rec. MACHER A[lina]: ..2:yc me 1JINLeraC" / 
A.Macher. -I1./lltI6j Powiat. -2006. nr3. s.1I 


1621. WOJTYLA Karol: Dla towarzy- 
szow mogi : poezje wybrane I Karol Wojtyla. 
- Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawni- 
cza, cop. 2006. - 92 s. ; 21 CIll. - ISBN 83- 
-205-4628-1 


1622. WOJTYLA Karol: Milose mi 
wszystko wyjamila : -wiersze i poematy I Ka- 
rol Wojtyla ; wybral KIZysztof Lisowski - 
Krakow : Wydawnictwo Literackie, 2005. 
51, [1] s.; 22 ern. -ISDN 83-08-03751-8 


1623. WOJTYLA Karol: Mysli Swiatla I 
Karol Wojtyla - Jan Pawel II ; wybor, uklad 
i wstyp krytyczny Bogdan Piotrowski. - Kra- 
kow : ,.,Rafael", cop. 2004. - 204 s. ; 21 CIll. - 
ISBN 83-8943-48-3 


'" 


1624. WOJTYLA Karol: Pensarmentos 
de luz I Karol Wojtyla: comp.. trad. y estudios 
critico de Bogdan Piotrowski. - Granada: Le- 
''3lltate, 2004. - 126 s. ; 22 CIll. - Wybor "Wler- 
'Z)'. -ISBN 84-933295-5-X 


'"
		

/Bibliografia_05-06_Page_129_0001.djvu

			129 


1625. WOJTYLA Karol: Poezje wybra- 
ne / Karol Wojtyla ; wyb6r i post Waldem81 
Smaszcz. - Wyd. 5. - Warszawa: "Pa.."'1:", 2005 
- 111 s.; 17 ern. -ISBN 83-211-1564-0 


1626. WOJTYLA Karol: Sob6tkom sw 
klaniaj ... : wyb6rpoezji / Karol Wojtyla; [wy- 
bor Tadeusz Skoczek] - Wyd. 2 przEdrzane 
i rozsz. - Krakow: Wydawnictwo Plus. 2005 
- 231 s.: il. kolor.; 21 CIll. -(ObrazyNieskon- 
czonoscr). - ISBN 83-88799-29-0 


1627. ZAPIS wyobraini : antologia po- 
ezji wsp6lczesnEd. - Szczecin : MAK, 1997. 
121 s. : il.; 24 ern. - ISBN 83-86825-06-5 


ZIDNiera: s. 14-16: BAJEK Czeslawa [r-.Iarze- 
na]: Talry ; Poranek w Dolinie Bialego ; Kobieta ; 
Pianista ; d1lopczyk z Somalii ; LeSne pejzaz:e la- 
ta '96; s. 97-98 : WLODARCZYK Weronika: My- 
sli ; Niebo; Cz
ochowa; Dziwna wiosna 1996 ; 
Lipy; Ograd 


'" 


1628. ZUR Agmeszka: Czasem jestem ; 
[B
dz maim grzechem] I Agnieszka Zur II Kal. 
Alilosnik6w Skoc::.. - 2006, s. 168-169
		

/Bibliografia_05-06_Page_130_0001.djvu

			1, ZAGADNIENIA OGOLNE 


XIII. SZTUKA 


2, ARCIDTEKTllRA, OCHRONA 
ZABYTKOW 


1629. DROGA Ksi&Z
ca - ..Via Duca- 
Lis" : zamki. palace. koscioly i muzea na Sl&- 
sku Cieszynskim I oprac. tekstu Mariusz Ma- 
kowski ; wspolpr. Piotr Kenig. - Cieszyn : 
Staroshvo Powiatowe : Interfon, 2005. - 64 s 
: il.; 21 em 


1630, JANOSZEK Ewa: Wille cottage 
w bielskiej dzielnicy Cygatiski Las / Ewa Ja- 
noszek. - Streszcz. w j
z. ang. II Biel.-Bial. 
Sum. Ahl= - 2005, [t.] 4, s 199-222 


1631. JvIAKOWSKI Mariusz: Szlachec- 
kie siedziby na Shlsku Cieszynskim I Mariusz 
Makowski. - Cieszyn : Muzeum Sl
ska Cie- 
szyIiskiego, 2005. - 350 s. . il. , 33 CIll. - Tek..<:1 
rovmol pol., czes. - Bibliogr. - ISBN 80-239- 
-6051-2 


Ochrona=ab}t/Ww zob. paz 1685 


Biografie 


1632. Gruszczyk Karol WROBLEW- 
SKI Jozef Karol Gruszczyk : wspommerue 
1944-1988 I JozefWroblewski. - (Nekrolo- 
gi) II Go::.. JT)vor. - 2006, ill 296, dodo Biel- 
sko-Biala, s. 7 


1633. Korn Karol FURTAK Ewa: Czlo- 
wiek, l-tory zbudowal Bielsko I Ewa Furtak, 
Jacek Trzeciak. - (Roztomajty). - 11. II Go::.. 
JT)vor. - 2006, ill 292, dodo Bielsko-Biala, 
s 21 


Architektura i zabytki poszczegolnych 
miejscowosci 


1634. Bielsko-Biala (AlVIA): Kosciol pod 
wezwaniem sW. Barbary I (AlVIA). - (Drew- 
niana architel-tura sakralna). - 11. If Dz. Zach. 
-2005, ill 63, s.19 


1635. Bielsko-Biala ARCHITEKTU- 
RA przemyslowa i zabytki techniki na Sl&- 
sku w dobie res:t:rul"turyzaqi : (referaty wyglo- 
szone na sesji naukowEd w Katomcach 14-1 b 
wrzesnia 2000) I [red. Gabriela Bozek]. - Ka- 
towice Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
G6mego ShIsh. 2000. - 19b S. . il. , 24 em. - 
Streszcz. ang., niem. - ISBN 83-85871-19-5 
ZIDNiera: S. 21-30 . JANOSZEK Ewa: Archi- 
tektura przemyslowa Bielska-Bial
 : problem za- 
chowania i adaptacji 


'" 


1636. Bielsko-Biala (AZG): Karmenny 
krzyZ z CyprySOWej : pami
 po zamoZnEd 
mtkuszomckiEd familii I (AZG). - (Pozegna- 
nia). - 11. 11 Dz. Zach. - 2006, ill 136, s. 19 
KI.'ZYz przydrozny z 1874 r. niedaleko kosciola 
wl\.Iikuszowicam
		

/Bibliografia_05-06_Page_131_0001.djvu

			131 


1637. Bielsko-Biala CZyZEWSKI Mar- 
cin: Bielskie kamienice id<1 pod mlotek I Mar- 
cin Czyzewski. - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 
99, dad. Bielsko-Biala, s. 1 
Odnawianie i S{rzedaz: zabytkowych kamienic 


1638. Bielsko-Biala CZyZEWSKI Mar- 
cin: Minister ocalil zabytkow<1 szkol
 przy 
drodze do Szczyrku / Marcin CzyZewski. - 
(Wydarzenia). - 11. II Ga=. IT)vor. - 2006. ill 
59, dad. Bielsko-Biala, s. 8 
Dot. budynku przy ul. Partyz3Iltow 


1639. Bielsko-Biala CZYZEWSKI Marcin: 
Nowe sen.--e starOwki { Marcin CzyZewski / / Ga::,. 
rT)hor. 2006, ill 253, dodo Bielsko-Biala. s. I 


1640. Bielsko-Biala CZyZEWSKI Mar- 
cin: Zamek Sulkowskich zostanie odnowio- 
ny : w koncu b
dz:ie zdobil miasto / Marcin 
CzyZewski II Ga::;. IT)vor. - 2006. ill 162. dod 
Bielsko-Biala, s. I 


1641. Bielsko-Biala FURTAK Ewa: Pi
k- 
niEde lciniczowka: rozpocz&l si
 remant zabyt- 
ku/EwaFurtak.-(Miasto).-Il. //Ga::.. IT)vor 
- 2005, nr 265, dod. Bielsko-Biala, s. 4 
LeSniczOwka w Lipniku 


1642. Bielsko-Biala GORAAnna. S"Wi
- 
ta Barbam w cieniu lip I Anna Gora. - (Drew- 
niana architel-tura sakralna). - 11. II Dz. Zach 
- 2006, ill 180, s. 17 
Kosci61pw. Sw. Barbarywl\Iikuszowicach 


1643. Bielsko-Biala HOROWSKI Slawo- 
mir: Bielski JvIikolaj : hi..
oria katedJ:). I Slawomir 
Horowski. -11. il Kr. Besk. -2005,nr48, s. 19 


1644. Bielsko-Biala(HOS): Rynekznow 
blyszczy . finisz remontu I (hos). - 11 II Kr. 
Besk. - 2006_ nr 44_ s. 4 


1645. Bielsko-Biala JACK: N
starszy 
kosciol pi
knieje I JacK. - (Miasto). - 11. 1/ 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, nr 8, s. 8 
Kosci61 S\\r. Stanislawa w Starym Bielsku 


1646. Bielsko-Biala JANOSZEK Ewa: 
D"Wie wille z fotografii I Ewa Janoszek. - 11. II 
Relacje Interpretacje. - 2006, nr 3, s. 26-28 
Dot. zabytkowych willi przy ul. Pocztow
 18 
i2-1- 


1647. Bielsko-Biala JANOSZEK Ewa: 
Miasto nieodkryte : najciekawsze zabytki ar- 
chitektury Bielska-Bialej I Ewa Janoszek. - 
(Historia). - 11 'I Dz. Zach. - 2006. nr 274. 
s. 27 
M.in. Ratusz i Zamek Sulkowskich 


1648. Bielsko-Biala KACHEL Jacek: 
N agroda dla odbudowanej kamienicy I Jacek 
Kachel. 11. II JT' Bielskll-Bialej. 2005, nr 
19, s 1,9 
Dot. zawalon
 kamienicy przy rynku i nagrody 
Modernizaga Roku 2004 za jej odbudmv
 


1649. Bielsko-Biala KACHEL Ja- 
cek: Nle tylko Zamek Sulkowskich : Bielsko 
mniej znane I Jacek Kachel. - (Miasm). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2005, ill 18, s. 9 


1650. Bielsko-Biala KASPRZYKOW- 
SKI Artur: Browar czeka na koncepcj
 : per- 
la w ruinie I Artur Kasprzykowski. - 11. II Kr. 
Besk. - 2006, nr 19, s. 9 


1651. Bielsko-Biala KASPRZYKOW- 
SKI Artur: Perla w ruinie : bielski browar od- 
dany za dannoch
 I Artur Kasprzykowski. - 11. 
I' Kr. Besk. - 2006, nr 18, s. 9 


1652. Bielsko-Biala KLIMANIEC Lu- 
kasz: SkaCZ& jak "Wiewiorki : na wiezy katOO!"y 
Sw. Mikolaja w Bielsku-Bialej pracuj& alpini- 
sci I Lukasz Klimaniec. - (W czoraj i dzis). 
11. II Dz. Zach.-2005,nr 154,s. 12 


1653. Bielsko-Biala LUKASZUK Jvhro- 
slaw: Czwarty pas na Pi<1tce : wladze miasta 
staraj& si
 0 zgod
 na wyburzenie zabytkowe- 
go budyoku przy ul. Partyzantow I Miroslaw 
Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 2mb. 
- 2005, nr 49, dod. Beskid.\; s. 3
		

/Bibliografia_05-06_Page_132_0001.djvu

			132 


1654. Bielsko-Biala LUKASZUK Jvll- 
roslaw: Lesna rekreacja stara lesniczowka 
w Lipniku powoli nabiera blasku I Miroslaw 
Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach 
- 2005, ill 259, s. 4 


1655. Bielsko-Biala LUKASZUK Miro- 
slaw" N agrodzona odbudowa . rynek stopnio- 
wo powraca do swego dawnego blasku / Miro- 
slaw Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. II D=. 
Zach. - 2005, ill 213, dad. Beskidy, s. 2 
Dot. zawalonej kamiemcy przy rynku i nagrody 
Modemizacja Raku 200-1- za j
 odbud
 


1656. Bielsko-Biala LUKASZUK Jvll- 
roslaw: Ruina musi trwac : zabytkowy budy- 
nek przy ul. Partyzant6w powinien zostac wy- 
remontowany I Miroslaw Lukaszuk. - (Nasz 
temat) - 11. /1 Dz. Zach. - 2005, ill 292, dod 
Bielsko-Biala, ill 50. s. I 
Dot. budynku dawnej Szkoly Podsl:awow
 nr 5 


1657. Bielsko-Biala (J\lIAP): Co si
 sta- 
10 z tablicami? . odnowiono elewacj
 dawnej 
Czytelni Polskiej w Bialej, ale... I (map). - 11 
II Kr. Besk. - 2005, s. 6 


1658. Bielsko-Biala (MAP): Czy odzy- 
ska dawny blask? : tragiczny stan dawnej sie- 
dziby ratusza I (map) - U. II Kr Besk - 2006, 
nr 31, s. 29 
Stary ratusz przy ul. Ratuszmvej 


1659. Bielsko-Biala (JvIAP): Lepszy 
Los lciniczowki . na ratunek lipnickiej perle I 
(map). -11. II K, Besk. - 2006, ill 50, s. 12 


1660. Bielsko-Biala (JvIAP): Lesniczow- 
kajak nowa? : remont i... plotka I (map). - 11 
II Kr. Besk. - 2005, nr 21, s. 6 
Zabytkowa leSniczOwka w Wapienicy 


1661. Bielsko-Biala PIZNAL E1zbie- 
ta: W trosce 0 stal)' ratusz : kto wyremontu- 
jezabytek? I E1zbietaPiznal. -II. II Kr. Besk.- 
2006, nr 21, s. II 
Stary ratusz przy ul. Ratuszmvej 


1662. Bielsko-Biala PLUZEK Marcin: Le- 
sniczOwka p:rzeZ)je? : Lipnik z od..<::ieez1ll Mar- 
cinPluzek. -11. II Kr. Besk. - 2005, nr 24, s. 10 


1663. Bielsko-Biala PLUZEK Marcin: 
Odnowiony rynek - wst
pne oceny I Marcin 
Plu:zek. - 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 47, s. 8 


1664. Bielsko-Biala PLUZEK Marcin: 
Remont lipnickiego Domu Polskiego i pech 
lesniczowki I Marcin Pluzek. - 11. II Kr. Besk. 
- 2005, nr 9, s. 7 


1665. Bielsko-Biala THEN Wanda: Sru- 
kowski w pastelach : wreszcie zostanie odno- 
wionaelewacjaZamkul/Wanda Then. - (Wo- 
kol nas). - 11. II Dz. Zach - 2006, nr 263, dod. 
Bielsko-Biala, nr 45, s. 5 


1666. Bielsko-Biala WOITASINSKI 
Krzysztof Skarb Starego Bielska I Krzysztof 
WojtaslDski. - (Prezentacje). - 11. II Beskidy. - 
2006, nr I, s. 6 


1667. Bielsko-Biala ZAKRZEWSKA 
Agnieszka: Dom jak z pocztowki I Agnieszka 
Zakrzewska.- n.llGa=.. IT)vor -2006,nr87, 
dod. Bielsko-Biala, s. I 
Odbudowa kamienicy Haberfeldaw przy ul. 11 
ListqJada 


1668. Czaniec Gl\SIOREK Kazimierz: 
DwOr w Czailcu I Kazimierz G
siorek II Na- 
s=a Gmina Porqbka. - 2005, nr 16, s. 7 


1669. Czechowice-Dziedzice CWE- 
TLER Jacek: Bylismy pionierami I Jacek 
Cwetler; rozm. Katarzyna Paszek. - 11. II Ga::;. 
Czechow.-2005,nr6,s. 14 


1670. Czechowice-Dziedzice DZIEDZI- 
CE CZECHOWICE na starych "Widokowkach 
[pomysl k..<::i
 Jacek Cwetler. Piotr Szcze- 
panek]. Katowice [2004] 
Rec. l\.IACHER Alina: Na smrych "Widokow- 
kach I Alina Macher. - (Nowosci wydawnicze) /I 
ltI6j Powia!. - 2005, or 2, s. 11
		

/Bibliografia_05-06_Page_133_0001.djvu

			133 


1671. Czechowice-Dziedzice FURTAK 
Ewa: Murem za palacem : mieszkaticy chc& 
uratowac zabytek I Ewa Furtak. - (Miasto). - 
n. /1 Ga::.. IT)vor. - 2006, nr 27, dad. Bielsko- 
-Biala,s.6 
Palac Kotuliflskich 


1672. Czechowice-Dziedzice FURTAK 
Ewa: Star). palac uratowany / Ewa Furtak. - 
(Wydarzenia). - 11. II Ga=. IT)vor. - 2006. ill 
291, dad. Bielsko-Biala, s. 5 
Nowywlasciciel palacu Kotulinskich 


1673. Czechowice-Dziedzice LOREK 
Gabriela: N ast
pca lrrabiego zakasal rykawy : 
w A\:III-mecznym palaeu rue powstanie mu- 
zeum ani osrodek resocjalizacyjny / Gabriela 
Lorek. - (Woko! nas). - Dz. Zach. - 2006, ill 
298, dad. Bielsko-Biala, nr 51, s. 4 


1674. Czechowice-Dziedzice LOREK 
Gabnela: Powrot do klasyki elewaCJa kina 
S"Wlt odzyska wizerunek sprzed blisko stu lat I 
Gabriela Lorek. - (Woko! nas). - 11. JI Dz. Zach 
- 2006, ill 83, dad. Bielsko-Biala, ill 14, s. 5 


1675. Czechowice-Dziedzice LOREK 
Gabriela: Uratowac palac : mlodzi chc& ocalic 
jeden z n
cenniejszych czechowickich zabyt- 
kow I Gabriela Lorek. - (Bliskie strony) - II 
II Dz. Zach. - 2006, ill 28- dod. Beskidy, s. 3 
Palac Kotulinskich 


1676. Czechowice-Dziedzice LOREK 
Gabriela. W klimacie szalonych lat 20. . ele- 
wacja kina Swit jak Dom Robotniczy I Gabrie- 
La Lorek. - (Bliskie strony). - II. II Dz. Zach. - 
2006,nr75,dod.Bes
\;s.2 


1677. Czechowice-Dziedzice MAL- 
KOWSKI Tomasz. Symfonia z cegiel I Tomasz 
Malkowski. - (Roztomajty). - II. II Ga=. rT)vor 
- 2006. ill 139. dod. Biefsko-Biala, s. 12-13 
Kosci61 pw. Chrystusa Odkupiciela 


1678. Czechowice-Dziedzice PIATEK 
Lukasz: Nowy wlasciciel palaeu : szansa dla 


czechowiclaego zabytku I Lukasz Pi&tek. - II. 
I I Kr. Besk. - 2006, ill 48, s. 29 


1679. Czechowice-Dziedzice PIATEK 
Lukasz: U padek palaeu i wstyd dla Czecho- 
wic I Lukasz Pi&tek. - II. 1/ Kr. Besk. - 2005, 
illS 1152,s. 16 
Degradaga palaeo KotulifJ.
ch 


1680. Czechowice-Dziedzice PIE- 
TRZYK Rafal: Ratujmy palac! I Rafal Pie- 
trzyk. - II. II Ga=. Czechow. - 2006, ill 5, s. 9 
Palac KotulifJ.
ch 


1681. Grodziec (MAP): Tajemnicza 
przyszlosc zamku : 500-letni zabytek docze- 
ka1 remontu I (map). - II. II Kr. Besk. - 2005, 
ill 29, s. 12 


1682. Kobiernice HISTORIA zamku 
Wolek. - II. II Nas::;a Gml1ll1 Porqbka. - 2005. 
ill 16, s. 8-9 


1683. Kozy (EP): S"Wietlica w kapliey . 
za pieni&dze z oplat alkoholowych '(ep). - II. 
I' Kr. Besk. - 2005, ill 12, s. 12, 13 
Palac Czecz6w i przylegaj&ca do niego ka- 
plica 


1684. Szczyrk ZABA Jacek: Burzliwe 
dzleje "Goplany" I Jacek Zaba. - IL portr. II 
Ga::;. &c::.JT. - 2005. ill 4. s. 20-22 
Willa"Goplana'. 


Bielsko-Biala zoh. poz. 964,- C:::ecJwwice-llie- 
cbce zoh. pee. 20-3 , Kobiemice zoh. pee. 1"'"2 


3, PLASTYKA 


1685, BOBA-DYGA Bozena: OdkIy- 
cie i konseJWacja renesansowej polichromii 
iluzjonistycznej na scianie zachodniej daw- 
nej elewacji dziedzinca, a obecnie w holu na 
I pifi)trze skrzydla zachodniego Zamku Sru- 
kowskich I Bozena Boba-Dyga. - Streszcz. 
w jfi)z. ang. II Bief.-Biaf. Stud Alu::.. - 2005, 
[t.] 4, s. 7-30
		

/Bibliografia_05-06_Page_134_0001.djvu

			1-" 


1686. CHOJECKA Ewa: Pomnik Marci- 
Da Lutra w Bielsku - w poszukiwaniu pami
- 
ci i przeslania dziej6w / Ewa Chojecka. - Biel- 
sko-Biala: [b.w., b.r.]. - 24 s. : i1. ; 15 em 
- Przedruk z: Mannur Dziejowy : studia z hi- 
storii sztuki. Poznati : Poznatiskie Tow3rzy- 
stwo Plzyjaciol Nauk, 2002 


1687. CZECHOWICZ Boguslaw: Wcze- 
snorenesansowy wystrOj ma1an:ki kosc101a 
sw. Stanislawa w Starym Bielsku w kontek- 
scie mecenatu artystycznego k..<::i
cia Kazimie- 
rza II cieszYliskiego / Boguslaw Czechowicz 
- Streszcz. w j
z. aug.," Biel.-Bial. Stud Ailc 
- 2005, [t.] 4, s. 106-123 


1688. CZYZEWSKI Marcin: Papiez 
w fotelu : prezentujemy projekt pomnika Jana 
Pawla II / Marcin Czyzewski. - 11./1 Go::; JJ)'- 
bor. - 2006, ill 35. dodo Bielsko-Biala. s. 5 
Biel
o-Biala 


1689, CZYZEWSKI Marcin: SWWty 
N epomucen wychodzi z piaskowca / Marcin 
CzyZewski. - 11. / / Ga::.. JT)vor. - 2006, ill 141, 
dad. Bielsko-Biala, s. I 
Dot. pomnika przygotowywanego na Rynek 
w Bielsku-Bial
 


1690. FURTAK Ewa: Kardynal odslonil 
pomnik Jana Pawla II I Ewa Furtak. - 11. II Ga::;. 
IT)vor. - 2006, ill 242. dad. Bwlsko-BlOla. s. I 
Biel
o-Biala 


1691, (HOS): Go1)' czyzlistkiern? . Nep- 
tun stanie na bielskim Rynku I (hos). -11. II Kr. 
Besk. - 2006, ill 42, s. II 


1692. KACHEL Jacek: Powrot Neptuna 
i Nepomucena I Jacek Kachel. - (Miasto). - 11 
II JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 20, s. 10 
Dot. pomnikaw-rzeib na rynku w Biel
-Bial
 


1693. KACHEL Jacek: Powrot papleza I 
Jacek Kachel. - (lIIiasto). - 11. II JT' Bielskll- 
-Bialej. - 2006, nr 22, s. 1,4 
Ponmik Jana Pawla II w Bial
-Bial
 


1694, KALI;BAS1AK Lukasz: Bardzo 
tani Sasnal magazynowe odkrycia galerii 
BWA / Lukasz Kal
basiak - (Krutum). - 11. 
II Ga::;. IT)vor. - 2005, ill 190, dad. Bielsko- 
-Biala,s.6 
Wystawa ze zbior6w"Wlasnych Galerii Biel
ej 
BWA 


1695. KUCZJan: Rzezbal JanKucz. Ma- 
larstwo I GraZyna Gleraltowska-Kucz. Grafika 
komputerowa I Konrad Kucz. - Bielsko-Biala 
: Galeria Bie1ska BWA, 2002. - [20] s. : i1. ; 27 
L'IIl. -ISBN 83-87984-12-4 


'" 


1696. (LU): Papiez zamyslony : w para- 
fiach moZna kupowac cegielki I (LU). - (Bli- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 39, 
dad. Beskid)', s. 2 
Dot. budOW)'pomnika JanaPawlaIl wBlelsku- 
-Bialej 


1697. LUKASZUK Miroslaw: Cerami- 
ka nie do ruszenia . problemy z rewitalizacj& 
starego miasta I Miroslaw Lukaszuk. - (Wo- 
kol nas). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 240, dad. 
Bielsko-Biala, ill 41, s. 4 
Dot. galerii rodziny Hatat z Biel
-Bial
 


1698. LUKASZUK Miroslaw: Kamienna 
twarz Nepomucena : remont Rynku na ukon- 
czeniu I Miroslaw Lukaszuk. - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 202, dad. Be- 
skid)', s. 3 


1699. LUKASZUK Miroslaw: Starowka 
na zakr
cie : rewitalizaqa to przede wszyst- 
kim ludzie, a nie mmy I Miroslaw Lukaszuk. 
- II. II Dz. Zach. - 2006, nr 234, dod. Bielsko- 
-Biala, ill 40, s. I 
Dot. galerii i pracowni Jana Halata na biel
ej 
sl:arOwce 


1700. LUKASZUK Miroslaw: Strachy s& 
wsrod nas : ruetypowa galeria Floriana Kohu- 
ta sci&ga do malej gruiny turystow i kolekcjo- 
nerow z calej Europy I Miroslaw Lukaszuk. -
		

/Bibliografia_05-06_Page_135_0001.djvu

			135 


(Bhskie StrOllY). - II. if Dz. Zach. - 2006, ill 
284, s. 19 
Galeria Floriana Kohuta "Pod Strachem Po- 
Inym" w Rudzicy 


1701. (MAP): Nowy-stary monument: 
orzel z lotnikami I (map). - 11. 1/ Kr. Besk. - 
2006, nr 26, s. 8 
Ponmik FranClszka ZWlrki I Stanislawa Wigu- 
rywBiel
-Bialej 


1702, (MAP): Now}' shn}' orzel: ods1o- 
ni
cie lotniczego pomnika / (map). - 11. II Kr. 
Besk. - 2006, ill 37, s. 3 
Ponmik Franciszka Zwirki i Stanislawa VIligu- 
rywBiel
-Bialej 


1703, SMALCERZAgata: Sztuka pi
kna 
czy dobra? I Agata Smalcerz ; roZill. Jan Piche- 
ta II Slqsk. - 2005. ill 5. s. 80 


1704. SOLICR Michal: Orzel stan
 na 
dawnym mlejscu / Michal Solich. - (Al.--tual- 
nasci). - 11. II Ga::;. Besk. - 2006, ill 23, s. 7 
Ponmik Odrodzenia w Wilkowicam 


1705, SZCZYPKA-GW1AZDA Barbam: 
Nieznane oblicze sztuki polskiej : w krltgU sztu- 
ki wojewodztwa sl
kiego w dobie II Rzeczy- 
pospolittj I Barbara Szczypka-Gwiazda. - Ka- 
towice : Sl
sk.. 1996. - 170 S., [28] s. tabl. : il 
(wtYITI ko1or.); 26 ern. -ISBN 83-85831-51-7 
Zawieram.in.: s. 59-65: Przeci\v legendziePffiV- 
laStellera; s. 76-101 :AdamBunschibiel
osrodek 
hv6rczy; s. 103-122 : Sl
e Srodowi
o artystyczne 
jako prz
awhv6rczoSci plastyczn
 pogranicza 


1706, SZTWlERTN1A Lidia: M
zcz}'- 
zna podmiot, m
zczyzna cialo : rzezba I Li- 
dia Sztwiertnia - Bielsko-Biala: Galeria Biel- 
ska BWA, 2001. - [28] s. : il.: 30 ern. -ISBN 
83-87984-01-9 


1707. THEN Wanda. Artysci wspomo- 
g& chorych koleg6w : w sobot y 3 "WIzesnia od- 


b
dzie sw aukcja w Galerii BielskiEd BWA I 
Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. I, Dz. 
Zach. - 2005, or 195, dad. Beskidy, s. 10 
Dot. planowanej aukcji prac znajduj&cych si
 
w kolekcji galerii 


1708. THEN Wanda: Liczyl si
 pomysl 
dobryi prosty. konkun: "ProjektArting 2006" 
rozstrzygni
ty I Wanda Then. - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2006. or 130. dod. Be- 
skidy, s. 2 
Konkurs wzomict\va przemyslowego ogloszo- 
ny przez Galeri
 Biel
 BWA 


1709, THEN Wanda: ProjektArting 2006 
: konkun: dla polskich i slowackich projel-tan- 
t6w pod patronatem DZ I Wanda Then. - (Bli- 
skie strony). - 11. /I Dz. Zach. - 2006, or 79, 
dad. Beskil
\', s. to 
Konkurs wzomict\va przemyslowego ogloszo- 
ny przez Galeri
 Biel
 BWA 


1710, WOITAS1NSK1 Krz}',ztof Jed}'Il}' 
pomnik I KrzysztofWojtasitiski. - (Prezenta- 
.....ie). - II. II Beskidy. - 2005, or 2, s. 23 
Dot. pomnika l\Iarcina Lutra w Biel
-Bialej 


1711, WOITAS1NSK1 KIzy,ztof Stwory 
Bielska-Bialej I KrzysztofWojtasitiski. - (Pre- 
zentacja) - 11 II Beskidy. - 2005, or 2, s 6 
Dot pomnik6w Syrenki (obok hotelu Prezy- 
dent) i Lwa (Straconka) 


PlaSI)'kazob.poz 345, 1284, 20-1 


... 


'" 


" 


1712. Og61nopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesieit", Biel- 
sko-Biala (37) HOLARD J6zef: Nie wyrzu- 
cimy p
dzli : czyli 0 Bielskiej Jesieni 2005 
z licznymi dygresjarm I J6zef Holard : rozm. 
Leszek J\lWoszewsla. - 11. II Relacje Interpre- 
tacje. - 2006, or I, s. 8-11 


1713. Og61nopolski Konkurs Ma- 
larstwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesieit",
		

/Bibliografia_05-06_Page_136_0001.djvu

			136 


Bielsko-Biala (37) KAL
BASIAK Lukasz: 
Pojedynek na p
dzle I Lukasz Kal
basiak. - 
(Sztuka). -11. II Ga:;. ITjvor. - 2005, ill 268, 
dodo Co Jest Grane, s. 20 


1714. Og6lnopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska JesieiI", Biel- 
sko-Biala (37) KALI;BASIAK Lukasz: Sfo- 
tografuj sobie obraz : nowe reguly konkursu I 
Lukasz Kal
basiak - (Kulturn). - 11./1 Gaz. JJ)'- 
bor. - 2005, ill 195, dodo Bielsko-Biala, s. 5 


1715. Og61nopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesien", Biel- 
sko-Biala (37) KAL
BASIAK Lukasz: Tylka 
me Ladnie : kto dostanie 15 tys. zl na bielskiej 
Jesieni? / Lukasz Kal
basiak. - (Kulturn). - II 
1/ Ga::.. IT)vor. - 2005, ill 263, dodo Bielsko- 
-Bia/a,s 6 


1716. Ogolnopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesien", Biel- 
sko-Biala (37) 1..."1JCYBALA Katarzyna: Mlo- 
da Bielska Jesieil2005 I Katarzyna Kucybala 
- (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2005, 
rrr 24, s. 1,8 


1717. Og61nopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesien", Biel- 
sko-Biala (37) (NET) Final BielskiEd Jesie- 
III : dzis jury oglosi wyniki og61nopolskiego 
konkursu wspolczesnego malarstwa I (NET) 
- (Polecamy). - 11. II Dz. Zach. - 2005, or 268, 
dad. Bielsko-Biala, or 46, s. 8 


1718. Og61nopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesien", Biel- 
sko-Biala (37) NIEMIEC Zdz:islaw: Triumf 
abstrakcji : Bielska Jesieil- zaskakuj&ce roz- 
danie I Zdzislaw Niemiec. - 11. /I Kr. Besk. - 
2005, or 47, s. 7 


1719. Og61nopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesien", Biel- 
sko-Biala (37) PAL YGA Artur: Najpwk- 
niejsze zawody smata I Artur Palyga. - 11. II 
Relacje Interpretacje. - 2006, ill I, s. 4-7 


1720. Og61nopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesien", Biel- 
sko-Biala (37) PICHETA Jan: Mloda Jesieil' 
Jan Picheta. - Streszcz. w j
z. ang /I Format. 
- 2005, or 4, s. 69-70 


1721. Og61nopolski Konkurs Malar- 
",twa Wsp6lczesnego "Bielska Jesien", Biel- 
sko-Biala (37) PICHErA Jan: Zimna Bielska 
Jesieill Jan Pichetall Slqsk. - 2006. ill 2. s. 80 


1722. Og61nopolski Konkurs Malar- 
stwa Wsp6lczesnego "Bielska Jesien", Biel- 
sko-Biala (37) THEN Wanda: Grand Prix dla 
warszamanki ogloszono wyniki i rozdano 
nagrody 37. Biennale Malarshva Bielska Je- 
sieil I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 270, dad. Beskidy, s. 10 
\Vystawa pokookursmva 


Biografie 


1723. Adamus Jagoda: Horyzonty i mo- 
gi I Jagoda Adamus. - Bielsko-Biala . Galeria 
Bie1ska BWA, [2002?]. - 45 s. : il. ; 33 ern. - 
ISBN 83-87984-03-5 


'" 


1724. BiedrawaAlfred: Retrospel-tywna 
wystawa malarstwa i rysunku I Alfred Biedra- 
wa. - Bielsko-Bmla : Galeria Bielska BWA_ 
[2001?]. - [32] s.: il.; 30 ern. - Tyt. okl.: Ma- 
larnwo, rysunek. - ISBN 83-87984-95-7 


'" 


1725. Delekta Eugeniusz EUGENIUSZ 
Delel-ta : grafika : inspiracje, interpretacje, im- 
presje I [red. nauk. Leszek Zbijowski ; tl. Jo- 
lanta Henna] ; Uniwersytet Shtski w Kato- 
wicach, Wydzial Artystyczny w Cieszynie, 
Instytut Sztuki - Cieszyn Instytut Sztuki 
Uniwersytetu Shtslaego. WydzialArtystyczny, 
2006. - III s. : il kolor. ; 29 CIll. - Tekst row- 
nol. poL, ang. - ISBN 83-88320-04-1 


1726. Falat Julian BEDNARSKI Tade- 
usz Z.: Julian Falati kobiety I Tadeusz Z. Bed-
		

/Bibliografia_05-06_Page_137_0001.djvu

			137 


narski. - Portr. II Dz. Pol. - 2005, ill 112, dod 
Pej::aj Pol., nr 18, s. 32 


1727. Falat Julian MAGIERA Halina: 
Zainteresowania czytelnicze Juliana Falata na 
pod..
wie jego pami
trllka i korespondencji / 
Halina Magiera /I Stud. Bibliol. - 2005, t. 15, 
s.276-290 


1728. Giernza-Borzemska Katarzyna 
TRZECIAK Mana: NajbardztEd lubi
 robic 
sciany / Maria Trzeciak. - 11. II JI BielsJm-Bia- 
lej. - 2005, nr III, s. 22 


1729. Gilman Andrzej PICHETA Jan: 
Zmarl poetakolorow / Jan Picheta. 11. II Ga::,. 
Czechow. - 2005, ill 3, s. 7-8 


1730. Kozik Grzegorz SOLARSKA 
Barbam: Grzegorz Kozik: 1933-1993/ Bar- 
bara So1an:ka. - (Pozegnania) 1/ Ga::;. IT)vor.- 
2006, nr 50, dodo Bwlsko-Biala, s. 8 


1731. Krzysztof Bronislaw Bronislaw 
Krzysztof obok Picassa, Giacomettiego i Jaw- 
Lensl"y'ego / STanislaw Krzysztof; roZill. Je- 
rzy Batycki. (Kulturn w Europie) 11. II 
Podbeskid::ie. - 2006, ill 6, s. 12-13 


1732. Krzysztof Bronislaw THEN Wan- 
da: Figuralnie na Zamku : po "Wielu wojaz:ach. 
rzezby Bronislawa Krzysztofa ogl
dac mozna 
w bielskim Muzeum I Wanda Then. - (Bliskie 
strony). - II. II Dz. Zach. - 2005, nr 154, dod 
Beskidy, s. 2 


1733. Krzysztof Bronislaw WAG: Am- 
basador Bronislaw Krzysztof I wag. - (Lau- 
ry). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2005, nr I, 
s.8 
Platynowy Laur Umiej
tnoSci i Kompetencji 
dla Bronislawa Krzysztofa 


1734. Labiniec Alexander Andrzej 
KAWCZAK Kinga: Malarshvo Alexandra A 
Labinca I Kinga Kawczak. - 11. II Relacje In- 
terpretacje. - 2006, nr 2, s. 18-19 


1735. Rozenau Malgorzata SKLA- 
DOWSKI Pawel: Abstrakcji smierc I Pawel 
Skladowski. - 11. I, Biel. Spotk. - 2006, nr 
I, s. 9 


1736. Szewczyk Andrzej KAL
BA- 
SIAK Lukasz: pazemy na zycie, sztuk
 i ludzi 
: portret Andrzeja Szewczyka I Lukasz Kal
- 
basiak. - (Roztomajty). - 11. II Ga::;. IT)vor. 
2005. ill II. dod. Bielsko-Biala. s. 15 


1737. Vardikyan Tigran BUBIN Stani- 
slaw: W karykaturze, czyli znani inaczej : wy- 
stawa Tigrana Vardikyana I Stanislaw Bubin. 
- (Rozrywka). - Rys. II Dz. Zach. - 2006, nr 
9, s. 13 


1738. Vardikyan Tigran THEN Wanda: 
Okiem Tigrana Vardil.J.ana : Beskidy w kary- 
katurze. czyli znani inaczej I Wanda Then. - 
(Bliskie strony). - II. II Dz. Zach. - 2005. nr 
302, dod. Beskidy, s. 10 


1739. Zebrowski Marek LUKASZUK 
Miroslaw: De Gaulle na jasno Marek Ze- 
browski ze Straconki robi odlewy dla najslyn- 
niejszych rzezbiarzy .' tvfuoslaw Lukaszuk. 
(Wokol nas). - II. II Dz. Zach. - 2005, ill 257, 
dod. Bielsko-Biala, ill 44, s. 7 


4, TEATR 


1740, CZAPLAAleksandrn: La1ki dlado- 
roslych : rrywolny teatr wedlug Lorki I Alek- 
sandra Czapla. - (Kultura) II Ga:::.. IT)vor. - 
2006, ill 42, dod. Bielsko-Biala, s. 5 
"Szopka Don a-istobala" - spektald grupy te- 
atralnej Iprofesjonalnej) wystawiany w rest3uracji 
Folwark w Biel
-Bialej 


1741. CZYZEWSKI Marcin. 07wchodzi 
na scene: policyjny teatr ostrzega przed narko- 
tykami I Marcin Czyzewski. - (Z drugiej stro- 
ny). - II. II Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 236, s. 2 
"Blackout" - spekrakl w wykonaniu poliqan- 
tOw z Komendy Glmvnej Policji w Teatrze Pol!flm 
w Bielsku-Bial
		

/Bibliografia_05-06_Page_138_0001.djvu

			138 


1742. (ELC): Wszyscy jestesmy Orfe- 
uszem / (elc). - 11. II Besk. In! Nilt. - 2005, 
rrr II,s. 14-16 
Dot. spektaklu "Orfeusz" przygotOW3Ilego 
przez Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 


1743. MT: Teatrze - ratuj nasze czlmvie- 
czelU:two 44 Mi
dzynarodowy Dzieil Te- 
atru I rut. - (Fat-t}'). - 11. II JT' Bielskll-Bialej 
- 2005, nrS, s. 3 
DzialaInosc Teatru Polskiego i (e3tnJ Bamaluka 


1744, PALYGAArtur: Pierwszyz1otyfe- 
stiwal / Artur Palyga. - (Teatr). - 11. II JT' Biel- 
skll-Bialej. - 2006, ill I, s. 18-19 
Uroczystosc przyznania Zlotych Masek 2005 
w Teatrze Pol!flm 


1745. SCHEJBAL Maria" Scenariusz 
czyli Jak opowiadac historie w teatrze / Ma- 
ria Schejbal. - Blelsko-Biala : Bielskie Sto- 
warzyszenie Artystyczne "Teatr Grodz- 
ki", 2006. - 73 s. : il. ; 20 X 21 ern. - ISBN 
83-916601-5-X 


1746. THEN Wanda: Kwadryga podbija 
smat : podczas spel-taklu w Irnnie Ewa Wa- 
Lesiak musiala zaslonic hvarz, a taniec ogra- 
niczyc do minimum I Wanda Then. - (Wok6] 
nas). - U. II Dz Zach - 2006, nr 222, dod 
Bielsko-Biala_ nr 38, s. 4 
Teatr Pracowni K"W3.dryga z Bielska-Bial
 


1747. THEN Wanda: Swi
towa1i mali 
i duzi . Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
Teatr Grodzki podsumowalo kolejnyrok pracy 
I Wanda Then. -(Wokol nas).-I1. II Dz. Zach 
- 2006, nr 139, dod. Bielsko-Biala, nr 24, s. 5 


1748. TRZECIAK Maria: Gi
tkosc my- 
slenia I Maria Trzeciak. - 11. II Relacje Inter- 
pretacje. - 2006, nr 4, s. 23-25 
Dot. ,.l)'Cla" kabaretowo-rozrywkowego 
w Bielsku-Bial
 


1749. TRZECIAK Maria: SI
skie Oscal)' 
i bielskie laury . 45. Mi
dzynarodowy Dzieil 


Tearru I Maria Trzeciak. - (Fal-ty). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, nr 8, s. 3, 7 
Zlote l\.Ia
 wojew6dztwa slllSkiego - statuet- 
ki dla bielszczan 


1750, WAG: Debiut Bazyliszka I wag. 
11. II IT' Bielskll-Bialej. - 2006, nr 20, s. 2 
Kabaret Bazyliszek 


1751. (ZN): Od teatru do jazzu: dziesi
- 
ciolecie bielskiego stowarzyszenia I (zn). - 11. 
I' Kr. Besk. - 2006, nr 44, s. 37 
Stowarzyszenie Sztuka Teatr z Biel
-Bial
 


Biografie 


1752. Kajzar Helmut GLOWACKAZu- 
zanna: Sen: Helmut Kajzar I Zuzanna Glowac- 
ka - (featr) -11 II Besk. In! KlIlt - 2005, nr 
2.s.22-25 


1753. Kajzar Helmut SEN : Helmut Kaj- 
zar I [red. Lucyna Kozien ; zdj. Tomasz Sylwe- 
_ak]. - Bielsko-Biaia. [b.w.], 2005. - 57 s. 
il.; 21 ern. -ISBN 83-60136-10-6 


1754. Schejbal Maria: W centrum na 
peryferiach : rozwaz:arlla 0 tw6rczosci I Maria 
Schejbal. - U. II Relacje Interpretacje. - 2006, 
nr 3, s. 11-13 


1755. Uramowicz Andrzej RUDZKI Jo- 
achim: Talent i zycie zaprzedalem teatrowi I 
spisal Joachim Rudzki. - (Teatr). - 11. II Besk. 
In! Kult. - 2005, nr 2, s. 19-22 


Imprezy teatralne 


1756. Karnawalowy Ogr6dek Teatral- 
ny, Czechowice-Dziedzice (12) (MK)- Nad- 
chodzi KOT I (mk) II Go::; Czechow - 2006, 
nr4, s. 19 


1757. Karnawalowy Ogr6dek Teatral- 
ny, Czechowice-Dziedzice (12) KOZLOWSKA 
Iwona: KOT wysokich 10t6w I Iwona Kozlow- 
ska. - 11. II Ga::.. CzechoU". - 2006, nr 6, s. 13
		

/Bibliografia_05-06_Page_139_0001.djvu

			139 


1758. Karnawalowy Ogr6dek Teatral- 
ny, Czechowice-Dziedzice (12) TEATRAL- 
NE szaleflstwo kamawalowe : Karnawalowy 
Ogrodek Teatralny czyli KOT juz po raz dwu- 
nasty II Ga::.. Czechow. 2006, ill 3, s. 23 


1759. Starobielskie Spotkania Kaba- 
retowe Fermenty, Bielsko-Biala (4) THEN 
Wanda: Fermenty 2005 czwarte StaTobiel- 
skie Spotkania Kabaretowe I Wanda Then. - 
(Bhskie spotkama). -11. II Dz. Zach. -2005,nr 
265,dod.Beski

s. 10 


1760. Starobielskie Spotkania Kabare- 
towe Fermenty, Bielsko-Biala (5) RUSNIAK 
Adam: Fennenty 2006 pi
te StaTobielskie 
Spotkania Kabaretowe / Adam Rusniak II A/oj 
Powiat. - 2006, ill 8, s. 12 


1761. Zloty Festiwal, Bielsko-Biala (1) 
PAL YGAArtur: Pierwszy Zloty Festiwalt AI- 
tur Palyga. - (TealT). - 11. /I JI Bielskll-Bialej 
- 2006, ill I, s. 18-19 


Teatr Lalek "Banialuka" 
w Bielsku-Bialej 


1762. LEGENDZ Magdalena: W zwier- 
ciadle poslalica I Magdalena Legendi. - 11. II 
Relacje Interpretacje. - 2006, ill I, s. 24-27 
Dzialalnosc Banialuki 


1763. (NET): Kolejne nagrody dlalalka- 
rzy z Banialuki : po wystypach w Japonii i lau- 
raelt w Opolu oraz Ostrawie I (NET). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 277, dodo Beskid.\; s. I 
Nagrodyna 12. Mi
dzynarodowych TmDiskich 
Spotkaniach Teatraw Lalek 


1764, STAS10WSKAEwe!ina: Swi
tyse- 
zon ,,Banialuki" I Ewelina Stasiowska - (Kul- 
turn). -11. II =. Besk. -2006_ill 13/14, s. 12 


1765, THEN Wanda: C'zj"ame Andersena : 
Teatr La1ek Banialuka przyhtczy! si
 do ogoluo- 
polskiej ahii I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 
n. II D=.. Zach. - 2005, nr 1l3, dodo Beskid); s. 10 


1766, THEN Wanda: Za "Pi
kn
 i Be- 
sti
": kolejna prestizowa nagroda dla Banialu- 
ki I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 225, dodo Beskid)', s. 2 
Nagroda na Mi(Xlzynarodowym Festiwalu Lal- 
kar!flm Sped3culo Interesse w Ostrawie 


1767. TRZECIAK Maria: Chopin, dzie- 
weczka i Koziolek Matolek I Maria Trzeciak. 
- (Teatr). - 11. II JT' Blelskll-BlOleJ. - 2005. nr 
111, s. 8-9 
Banialuka naFesl:iwalu Teatrow 
iow UEPre- 
zentujllcych Sztuki dla Dzieci i l\llodziez:yw Japonii 


1768. TRZECIAK Maria: Koziolek Ma- 
tolek jedzie do Japonii I Maria Trzeciak. 
(lIIiasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 2005, nr 
16, s. 8-9 
Banialuka na Festiwalu Teatrffiv Krajrnv UE 
PrezentujllCYch Sztuki dla Dzieci i l\llodziez:y w Ja- 
ponii 


Bio
rafie 


1769. Golec Katarzyna WOLFF To- 
masz: Z Bielska do Bielska I Tomasz Wolff 
(Slodka po1owa). 11. II Dz. Zach. 2005, 
ill 192, s. 28 


1770. Kajzar Helmut KIERC Boguslaw: 
Prorok teatru : Banialuka na nowo odkrywa 
tworczosc Helmuta Kajzara z Bielska-Bialej : 
rozmowaz fm], rezyserem teatralnym I Bogu- 
slaw Kierc; rozm. Wanda Then. - (Gosc tygo- 
dnia). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 60, s. II 


1771. Kajzar Helmut THEN Wanda: 
Antygona Kierca : Helmut Kajzar wraca nie 
tylko na scen
 I Wanda Then. - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 34, dod. Be- 
skid)', s 10 


Recenzje 


1772. ANDERSEN Hans Chrishan: Ce- 
sarskie slowiki I Hans Christian Andersen , 
rez. Andrzej Labiniec
		

/Bibliografia_05-06_Page_140_0001.djvu

			1.JO 


Rec. mEN Wanda: Cesar
e slowiki : pla- 
slyany teatr Andrzeja Labinca znmv na laIkarskiej 
scenie I Wmda Then. - (Bli
e strOllY) /I D::.. Zach. 
- 2005, nr 19, dodo Beskidy, s. 10 


1773. BARDIJEWSKA Liliana: Zielo- 
ny w
dro"Wiec / Liliana Bardijewska ; fez. Pa- 
we! Aigner 
Rec. CZAPLA Aleksandra: Wszystkte bar- 
wy tolerancji : premiera w Teatrze Lalek ..Banialu- 
ka" I Aleksandra Czapla. -IKultura) /I Go=. rT)"hor. 
- 2005, nr 22-1-, dodo Bielsko-Biala. s. 9 ; CZAPLA 
Aleksandra: Zielony, czyli inny I Aleksandra Czapla. 
-(Scena)/1 Ga::. rTj-bor.-2005, nr 216, dodo CoJest 
GIUJIt!, s. 14 ; LEGENDZ l\.Iagdalena: W poszuki- 
waniu tozsamosci Il\.Iagdalena Legendi. lTeatr) /I 
Besk 11( KJdt.-2005,nr 11, s.12-13; THENW3Il- 
da: Kolorowew
drOW3Ilie: dzis Teatr LalekBania- 
(uta zaprasza na ",",oj niezwykly musicalOW)' spek- 
takJ. I Wanda Then. - (Bliskie strony) /I Dz. Zach. 
- 20U6. nr 8, dodo Beskidy. s. 10 ; ZIELONY 
dro- 
vriec. - Teksl: rownol. pol. niem. ang./1 RegIOn Slq- 
ski. -2005, nr 5, s. 18 


1774. BRZECHWA Jan: Jas i Malgosia / 
Ian Brzechwa; rez. Lech Chojnacki 
Rec. mEN Wmda: Znana bajka na "Wesolo 
Banialuka znmv zaprasza najmlodszych na Zartobli- 

 "Wersj
 przyg6d Jasia i l\Ialgosi / Wanda Then - 
(Bli
e "itrony)/1 D::.. Zach.-2005,nr 107, dod.Be- 
s
",s.lO 


1775, GUSNIOWSKAMarta: Basil 0 ry- 
cerzu bez konia / Marta Gusniowska ; rez. Ja- 
nusz Ryl-Krystianowski 
Rec. CZAPLA Aleksandra: B
ka na opal<. 
spodoba si
 dzieciom i rodzicom / Aleksandra Cza- 
pla. -IKultura) /I Gr.. rT)"hor. - 2006, nr 101, dodo 
Bielsko-Biala. S. 6 ; LEGENDZ l\Iagdalena: Po pro- 
stu bajka /l\Iagdalena Legendi /I Relacje InterplP- 
tacje. - 2006, nr 3, S. 9-10 ; 1NET): BaSiL 0 rycerm 
bez konia : Bmialuka zaprasza w niedziel
 na kolej- 
n
 premler
 / (NET). - ffiliskte strony) /I Dz. Zach. 
- 2006, nr 81, dodo BesJady, S. 10 ; (NE1): W kaba- 
retowym stylu : bielska Bmialuka zaprasza w nie- 
dziel
 na kolejn
 premier
 IINET). - (polecamy) I! 
D::.. Zach. -2006, nr 83, dodo Bie/
Biala. nr 14, S. 


8 ; IRED): Historia pe\V11ego rycerza I (redl. -IKul- 
tura) /I Ga::. Besk. -2006, nr 7, S. 16 


1776. KAJZAR Helmut: Antygona I Hel- 
mut Kajzar; rez. Boguslaw Kiere 
Rec. KIERC Boguslaw: UWaZnosc palrzenia : 
rozmowa z [no] I Boguslaw Kierc ; rozm. Zuzanna 
Glowacka /I Besk In! KJdt - 2005, nr 3, S. 9-13 
: LEGENDZ Magdalena: W teatrze zycia, czyli nie 
calkiem recenzja 11\Iagdalena Legendi /I Besk In! 
KJdt. - 2005, nr 3, S. 7-9 ; mEN Wanda: Anrygo- 
na K
zara : Bmialuka na nowo odkrywa hvorczosc 
utalentowanego bielszczanina I Wmda Then. - (Bli- 

e strony) /I D::.. Zuch. - 2005, nr 27, dodo Beski- 
dy,s.10 


1777. KOZIOLEK Matolek 2/ rez. Lucy- 
na Sypniewska 
Rec. THEN Wmda: Tropem Koziolka Matotka 
: na scenie bielskt
 Bmialuki znmv rogaty bohater 
z tobolkiem / Wmda Then. - ffili
e strony) /I D::.. 
Zach. -2005, nr 31, dod.BesJady, S. 10 


1778. LAUE Ewa: Diabelskie figle / Ewa 
Laue; rez. Lucyna Sypniewska 
Rec. DIABELSKIE figle /I Pelna KJdt. - 2006, 
nr [12], S. 2; (ZN): Diablybezszans :"WkurzonySwi
- 
ty Mikolaj i...1 (zn) /I Kr. Besk. - 2006, nr 50, S. 36 


1779. PI
KNAi Bestia I wg Jana Osnicy 
: rez. Marian Pecko 
Rec. THEN Wmda: Wedlug Jana OSnicy : na 
scen
 znowwrocila "Pi
kna i Bestia" I Wmda Then. 
- (Bliskie slrony) /I D::.. Zach. - 2005, nr 55, dodo 
Beskidy, 
. 10 


1780, PUSZKIN AleksaIuIr: 0 rybaku 
i rybce ' Aleksandr Puszkin ; rez. Grzegorz 
Kwieciliski 
Rec. mEN Wmda: Trzy zyczenia do rylu : 
dzisi
 w biel

 Banialuce znmv moma wrocic 
w Swiat dziecif1stwa I Wmda Then. - (Bliskie strooy) 
/I Dz. Zach. -2006.nr 52. dod.Bes
". s.lO 


1781, SZELBURG-ZAREMBINA Ewa: 
Kotw butach / Ewa Szelburg-Zarembina, rez. 
Lucyna Sypniewska
		

/Bibliografia_05-06_Page_141_0001.djvu

			141 


Rec. THEN Wanda: Idzie kot w bul:3ch : Te- 
atr Lalek Banialuka zaprasza na kolejn
 premier
 / 
Wanda Then. - (Bli
e strony) /I Dz. ZcK:h. - 2005, 
nr 27'2, dod.Beski
", s. 10 


1782, WILKOWSKI Jan: 0 Zwyrtale 
Muzykancie I Jan Wilkowski, wedlug tekstu 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera ; rez. Komad 
Dwornkowski 
Rec. MT: 0 Zwyrtale Muzykancie : premiera 
w Banialuce I mt /I W Bie/
QI-Bialej. - 2006, nr 21, 
s. 16 ; mEN \Vanda: 0 Zwyrtale l\Iuzykancie : za 
kilka dni Banialuka zaprosi na pieIWsz
 w tym sezo- 
nie premier
 I \Vanda Then. - (Bli
e strony) /I Dz. 
Zach. - 2006, nr 230, dad. Beski
", s. 10 


Kaj::m" Helmut: AJI(\golla zoh. poz. 1-52 


XXII Mi
dzynarodowy Festiwal 
Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Bialej 


1783, BALTYN Hanna: Folia XXII 
Mi
dzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej 
- Bielsko-Biala 20-24 maja 20061 Hanna Bal- 
tyn /I Teatr. - 2006, ill 7/8, s. 92-95 


1784, CZAPLA Aleksandrn: W Biel- 
sku-Bialej lalki maj& dusz
 i glos I Aleksan- 
dra Czapla. - 11. /I Ga::.. IT)vor. - 2006, ill 119, 
dodo Bielsko-Biala, s. 6 


1785. KOZIEN Lucyna: Pol setki spel--takli 
: od 20 do 2-1- maja tIwal bydzie MiliX!zynarodo- 
wy Festiwal Sztuki l..alkarskiej pod patronatem 
DZ . rozmowa z [ou], dyrel-torem Teatru Lalek 
Banialuka i festiwalu I Lucyna Koziefl ; rozm 
Wanda TheIl. - (WokOl nas). - 11. /I Dz. Zach. - 
2006, ill 116, dod. Bielsko-Biala, ill 20, s. 5 


1786. (NET): Pracuj& mIodzi jurorzy 
z Teatru Grodzkiego . maj& za sob& warszta- 
ty teatralne, teraz oceniaj& profesjonalistow I 
(NET). - (Bliskie slTony). -11. II Dz. Zach. - 
2006,nrI18,dod.Beski

s.2 


17 87 , P1CHErA Jan: TealT 1alek bez 1alek 
I Jan Ficheta /I Slqsk. - 2006, ill 8, s. 68 


1788. THEN Wanda: Gnmd Prix dla"Wi- 
wisel--tora": wczoraj "Wieczorem zakonczyl si
 
22. Mi
dzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkar- 
skiej I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. /I 
Dz. Zach. 2006,m 121, dodo Beski
', s. 5 


1789. THEN Wanda: Lalkarska stolica : 
zabawa trwa na ulicach, w teatrach, galeriach, 
a nawet centrach handlowych I Wanda TheIl. 
- (Bliskie strony). - 11. /I Dz. Zach. - 2006. nr 
118,dod.Beski

s.2 


1790. THEN Wanda: Od marionetek po 
teatr wizualny : festiwal to jedyna o
a, by 
w ci&gu kilku dni poznac tal rozne fonny sce- 
niczne i Srodki wyrazu, Wanda Then. (Bli- 
skie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 120, 
dodo Beski
', s. 2 


1791. THEN Wanda: Pow18lo nawet 
Afiyk
 : 22. Mi
dzynarodowy Festiwal Sztu- 
ki LalkarskieJ przekroczyl polmetek I Wanda 
Then. - (Blislae strony). - 11. /I Dz. Zach. - 
2006, ill 119, dodo Beskid..\
 s. 2 


1792. THEN Wanda: Teatry z calego 
mata: od 20 do 24 m
a trwa1 b
dzie w Biel- 
sku Miitdzynarodowy Festiwal Sztuki Lal- 
karskiej pod patronatem DZ I Wanda TheIl. - 
(Wokol nas) - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 104, 
dodo Bielsko-Biala. ill 18, s. 4 


1793, WOLNA Agata Lalk.t W)id& na 
ullce I Agata Wolna. - (Rada Miejska). - 11. /I 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 8, s. 5 


Teatr Polski w Bielsku-Bialej 


1794. BIELSKO-BIALA - miasto prze- 
jezdne. - (Bielszczanie). - 11. /I JT' Bielsku- 
-Bialej. - 2006, ill 3, s. 10 
Dot biografii Teodora Si:\1a w sztuce Artura 
PalygI 


1795, DUTKIEWICZ Tomasz: Wypalo- 
ny dyrel--tor: sensacyjnarezygnaqa po szciciu 
latach w Teatrze Polskim I Tomasz Dutkievvicz
		

/Bibliografia_05-06_Page_142_0001.djvu

			142 


; rozm. Tomasz GiZYIlSki. - 11. II Kr. Besk. - 
2005, nr 20, s. 6 


1796, GORNA Magdalena: Artrn: Pal)'ga 
napisal najlepsz& sztuk
 I Magdalena G6ma 
- 11. 1/ Ga::;. IT)vor. - 2006, nr 142, dod. BieI- 
sko-Biala, s. 2 


1797. JACK: Now)' dyrel.-tor Teatru Pol- 
skiego! JacK. -(Fal-t)'). -11. II JI BielsJm-Bia- 
lej. - 2005, nr 15, s. 3 
Robert Talarczyk 


1798. KARKOWSK1 Konrad: Talarcz)'k 
podj&l wyzwanie I Konrad Karkowski. - (Te- 
atr). - 11. II Slqsk. 2005, ill 9, s. 69 


1799, MARKOWICZ Agata: Teatra1n)' 
debiut . katowicki projel-tant mody Slawek 
Smolorz jest autorem stroj6w do ..Testoste- 
ronu", spektaklu zrealizowanego w Teatrze 
Polskim w Bielsku-Bialej I Agata Marko- 
wicz. - (Moda). - II. /I Dz. Zach. - 2006, nr 
104,s.26 


1800. MT Mala Scena nam w)'pi
knia- 
la I mt. - (Miasto). 11. II JI BieIskll-Bialej. 
2006, nr II, s. 7 
Inauguraga dziaialnoSci l\Ialej Seeny Teatru 
Polskiego 


1801. MT Pozegnanie dyr. Dutkiewieza 
I mt. - (Miasto). - 11. II JI BieIskll-Bialej. - 
2005, nr 20, s. II 
Dot. odejScia Tomasza Dutkiewieza z Tea.tru 
Polskiego 


1802. MT: Radni 0 Teatrze Polskim I mt 
- (Rada Miejska). - 11. II JI BieIskll-Bialej. - 
2006, nr 4, s. 4 
Dzialalnosc nowego dyrektora Roberta Talar- 
CZ)1ili 


1803. (NET): Ruszyla Mala Seena : nowe 
miejsee dla spel-takli teatra1nyeh, kabaretow, 
koneertow I (NET). - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, nr 289, dod. Beskid..\
 s. 2 


1804. PLUZEK Marcin: Stolamia odnowio- 
na: Mala Scena z prawdziwego zdarzenial Mar- 
.....-in pluzek. - 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 20, s. 8 


1805, TALARCZYK Robert: Nie spo- 
ezn
 na laurach wi
cej spel-takli muzyez- 
nyeh i polskieh sztuk wspolczesnyeh : rozm()- 
waz [...], nowym dyrel.-torem Teatru Polskiego 
w Bielsku-Bialej I Robert Talarczyk : rozm. 
Wanda Then. - (WydarzeOla). - 11. II Dz. Zach. 
- 2005, nr 210, dod. BieIsko-BiaJa, nr 36, s. 3 


1806, TALARCZYK Robert: Ocean wy- 
0braini : rozmowa z [m] I Robert Talarczyk; 
rozm. Janusz Legon. - (Teatr). -11. II Besk. In! 
.KlIIt. 2005, nr 9, s. 19-22 


1807, TALARCZYK Robert To b)1 troch
 
lekki sezon: m6wi [no], dyrel-torTeatru Polskie- 
go I Robert Talarczyk : rozm. Maria T:r:za--iak. - 
11. /I RelaCje IldelpretaCje. - 2006. nr 3. s. 6-8 


1808. TRZECIAK Maria: Mala pozwaia 
na "Wi
eej I Maria Trzeciak. - (Teatr). - 11. II 
JI BieIskll-Bialej. - 2006, nr 2, s. 12-13 
Mala Seena Tea.tru Polskiego 


1809. TRZECIAK Maria: Now)' dyrel-tor 
i now)' sezon w TP I Maria Trzeciak. - (Miasto). 
- 11. { JI BieIskll-BiaJej. - 2005, nr 19, s. 10 
Robert Talarczyk nOW)1ll dyrektorem Teatru 
Pol
ego 


1810. TRZECIAK Maria: Poszukiwarue 
bielskiego mitu I Maria Trzeciak. - (Teatr). - 
11. I,' JI BieIskll-Bialej. - 2005, nr III, s. II 


1811, ZAKRZEWSKA Agnieszka: Teatr 
nasz jak now)' : remont Stolami I Agnieszka 
Zakrzewska. - (Miasto). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 
2005, nr 104, dod. BieIsko-Biala, s. 6 
PlanyJIZebudowyMal(j ScenywTeauePoMdm. 


Biografie 


1812. Bulka Graiyna WACH-MALIC- 
KA Henryka: Wspomnienie kaw)' z mlekiem
		

/Bibliografia_05-06_Page_143_0001.djvu

			143 


gwiazda sezonu teatrn1nego 2005 Grazy- 
na Bulka. al-torka Teatru Polski ego z Bielska- 
-BiaJej 'Hemyka Wach-MaJicka. - (KultuIa) 
- 11.,'/ Dz. Zach. - 2005, nr 142, s. 14-15 


1813. Chrapkiewicz Cezariusz (NET): 
Zycie na scenie zmar} Cezariusz Chrap- 
kiewlcz, al-tor bielskiego Teatru Polskiego 
[nekr.] I (NET). - (Bliskie strony). -11. II Dz. 
Zach. - 2006, ill 237. dodo Beskidy. s. 2 


1814. Chrapkiewicz Cezariusz OD- 
SZEDL Cezariusz Chrnpkiewicz : [nekr.]. - 
(Miasto). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2006, ill 
21, s. I3 


1815. Chrapkiewicz Cezariusz PICHE- 
TA Jan: We fraku i tenis6wkach: [nekr.] I Jan 
Picheta. - (Bielsko, notatnik kulturalny) II 
Slqsk. - 2006_ ill 11_ s. 70 


1816. Chrapkiewicz Cezariusz THEN 
Wanda: Chlopak z Gamcarsktej Cezariusz 
Clrrapkiewicz, attar bielskiego Teatru Pol- 
skiego, obchodzi 45-lecie pracy na scenie 
Wanda Then. - (Kultura). - 11. If Dz. Zach. - 
2005, nr 34, s. 14-15 


1817. Czapla Kazimierz: Teatr na zdro- 
wie . rozmowa z [ou], laureatem ,Jkara" 2004 
I Kazimierz Czapla; rozm. Janusz Legon. - 11 
II Besk. In! .KlIlt. - 2005. nr 3. s. 3 7 


1818. Czapla Kazimierz (NET): Ikardla 
Czapli wczoraj wr
czono doroczne nagro- 
dy prezydenta w dziedzinie kultury i sztub I 
(NET). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 19, dod 
Beskidy, s. I 


1819. Czapla Kazimierz TRZECIAK 
Maria: AleS se, synku. narobiL. : Ikar 2004 za 
caloksztalt: Kazimierz Czapla I Maria Trze- 
ciak. - (Ikary). - 11., portr.11 JT' Bielskll-Bialej 
-2005,ill1,s.IO-ll 


1820. Dembowski Mieczyslaw NIE- 
MIEC Zdzislaw: Z obozu na scen
 : patron 


Lauro Dembowskiego I Zdzislaw Niemiec. - 
Portr. II Kr. Besk. - 2005, ill 17, s. 14 


1821. Dutkiewicz Tomasz: SZeSc tlu- 
stych sezon6w rozmowa z [...], laureatem 
spegalnej Zlotej Maski. ufundowanej przez 
DZ, bylym dyrel.-torem Teatru Polskiego 
w Bielsku-Bialej I Tomasz Dutkiewicz; rozm. 
Wanda Then. - (Kultura). - 11. II Dz. Zach. - 
2006. ill 75. s. II 


1822. Guzik Anna HOLOTA Marek: 
JesteSmY z niej dumni! aktorka bielskie- 
go Teatru Polskiego podbija serca widz6w 
w calym kraju ' Marek Holota - 11. II Dz. 
Zach. 2006, ill 59, dod. Bielsko-Biala, nr 
10, s. 6 


1823. Guzik Anna: Nie tylko ghtby Z0- 
staj& al-torami I Anna Guzik ; rozm. Artur Pa- 
lyga. - (Roztom
ty). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 
2006, ill 100, dod. Bielsko-Biala, s. 9 


1824. Paluch Ryszard LEGON Janusz: 
Ryszard Paluch 1932-2005 : [nekr.] I Janusz 
Legon. - (In memoriam). - 11. II Besk. In! 
.KlIlt. 2005, ill II, s. 24 


1825. Paluch Ryszard TRZECIAK Ma- 
na: Fryzura modna. "MIs a la Wilhelm. Ry- 
szard Paluch I Maria Trzeciak. - (Ludzie). - 11. 
II JT' Bielskll-Bialej. - 2005. ill IV. s. 18 


1826. Pszczolinska Czeslawa KUCY- 
BALA Katarzyna: Tyle pi
knych r61 I Kata- 
Izyna Kucybala. - (Teatr). - 11 'I W Bielskll- 
-Bialej. - 2005, ill III, s. 9-10 


1827. Talar Henryk CIOSEK Jolanta: 
Nie chc
 deptac kapusty I Jolanta Ciosek. - 11. 
I! Dz. Pol. - 2005, ill 224, dod. Pejza= Pol., nr 
37_ s. 27 


1828. Talarczyk Robert: Nie zerw
 kon- 
tal-tow ze Sl
skiem : rozmowa z [ou], aktorem, 
rezyserem, mianowanym na nowego dyrek- 
tora Teatru Polskiego w Bielsku-Bialej I Ro-
		

/Bibliografia_05-06_Page_144_0001.djvu

			1+1 


bert Talarczyk; roZill. Regina Gowarzewska- 
-Griessgraber. - 11. /I Dz. Zach. - 2005, nr 159, 
s.14-15 


1829. Talarczyk Robert: Ocean wy- 
ob:raini: rozmowa z [...j / Robert Talarczyk; 
rozm. Janusz Legan. - (Teatr). - 11. /I Besk. In! 
Kuft. - 2005, ill 9, s 19-22 


1830. Talarczyk Robert: Tworz
ze stra- 
chu I Robert Talarczyk ; roZill. Marek Mierz- 
wiale - 11. II Slqsk. - 2006, nr 3, s. 42-44 


C=ap!a Kn::imier= zoh. pee. 10-6 


RecenzjE' 


1831. DOSTOJEWSKI Billie noce / 
rez. Szymon KuSmider; Lagodna / rez. Zbi- 
gniew Stryj : Nastazja Filipovma / rez. Robert 
Talarczyk 
Rec. MT: Dostojewski: trzyrazyo milosci : pre- 
miera w Teatrze Pol!flm I rut /I W Bie/
QI-Bialej. - 
2006, nr 21, s. 16 
Dot. premiery teatralnej sztuk wg Dostoje\V- 
skiego 


1832. LLOYD Jeremy: Ana! Ana! / Je- 
remy Lloyd, David Croft; rez. Robert Talar- 
czyk 
Rec. CZAPLA Aleksandra: Musialo si
 udac 
: prapremiera "AlIa! Allo!" I Aleksandra Czapla. - 
IKultura) /I Ga::. JT)-bor. - 2006, nr 7, dodo Bie/
 
-Bia/a s. 6 ; CZAPLAAleksandra: Serial w reatrze / 
Aleksandra Czapla. - (Scena) /I Ga=.. JT)-bor. - 2006, 
nr 5, dodo Co Jest Gralle, s. 17 ; KARWAT KIZYSZ- 
tof: Britcom po pol
 I KIZysztof Karwat /I S1qsk. 
- 2006, nr4, s. 68 


1833. KING Stephen: Misery I Stephen 
King ; fez. Andrzej CeliiLski 
Rec. mEN Wanda: Wedlug ..Misery" Stephe- 
na Kmga : Jutro Teatr Pol
 zaprasza na pol
 pra- 
premiere I Wanda Then. - (polecamy) /I D::.. ZcK:h. - 
2006, nr 77, dodo Bie/
Bia/a. nr 13, s. 9 ; mEN 
Wanda: Wiezien osobisty . Teatr Polski zaprasza 
na prapremierowy spektald. I Wanda Then. - (Bli- e strony) /I D::.. ZadJ. - 2006, nr 75, dodo Beski- 
dy,s.10 


1834. KOROWOD wedlug Marka Gre- 
chuty I fez. Robert Talarczyk 
Rec. (ARI: Premierowy Korow6d : przebojowa 
nowoscw Teatrze Pol!flm I (ak-' II Kr. Be
. - 2005, 
nr 45, s. 32 ; CZAPLA Aleksandra: Udany melanz 
poezji i muzyki : pieIWsza premiera sezonu w Te- 
atrze Pol!flm I Aleksandra Czapla. - (Kultura) /I 
Ga::. JT)-bor. - 2005, nr 259, dodo Bie/
Bia/a. s. 6 
; Il\IAMI: MaIka Grechuty "Droga za widnokres" I 
(mam).-IKultura)/IGa=.. Besk.-2006, nr 20, s.12; 
MT: KtopifCWSZ)'szedlprzed siebie/mt. -IThatr) /I 
W Bie/s/m-Bia/ej. - 2005, nr 23, s. 10; INE1): "Ko- 
row	
			

/Bibliografia_05-06_Page_145_0001.djvu

			145 


-Biala. s. 8 ; KARWAT Krzysztof: My, ofiary modli- 
szekl KrzysztofKarwat /I Slqsk. - 2006, nr 10, s. 68 


1838. THIESSEN Verno Jablko I Vern 
Thiessen; fez. Tomasz Dutkiewicz 
Rec. LEGENDZ l\Iagdalena: Przegrana sprawa 
Il\.Iagdalena Legendi. - ITeatr) /I Besk In! NIl!. - 
2005, nr 4, s. 3-6 ; MT: Jablko dla dojrzalych . pre- 
miera w Teatrze Pol!flm I rut. -IKultura) /I W Biel- 
slm-Bialej. - 2UU5. nr 6, s. 16 


1839. ZLAopinia I fez. RobertTalarczyk, 
Marek A Cyris 
Rec. CZAPLAAleksandra: Opinia 0 "Zlej opi- 
nii" : premierowywiecz6r pieSni Bra
ensa I Alek- 
sandra Czapla. - IKultura). 11.:1 Ga::. JT)"hot". 
2006, nr 34, dodo Bie/
Biala. s. 6 


5, FILM 


1840, BAJOREK Dominik: KI}'Z)'s po1- 
skiej kinematografii / Dominik B
orek / / Ga=. 
Czechow. - 2005, ill 6, s. 16 
13. TydziefJ. Filmu Pol
ego w Czechowicach- 
-Dziedzicach 


1841. BILINSKI Michal: Teraz Polskal 
fez. Michal BiliiLski 
Rec. GAJDAMarzena: "TerazPolska" I Marze- 
naG
dall Echo Jaw.- 2006, or 173, s. 22-23 


1842, CZyZEWSKI Marcin: Znalaz1)' 
si
 pleni
dze na film 0 bracie papieza : Stani- 
slaw Janicki dokonczy swoj obraz 0 Edmun- 
dzie Wojtyle - bracie Jana Pawla II kuria 
wspomoZe reZysera I Marcin CzyZewski. - 
(Z drugiej stron)'). -11. II Ga:;. w,vor. - 2006, 
[IT 72, dod. BieLsko-Biala, s. 2 


1843. (DK): W Bielsku oZywa kino! 
(dk). - (KultuIa). - 11. II Goo. Besk. - 2006, 
m 18,s.12 
Dyskus)1ny Klub Filmowy..Koguclk" przy kl- 
nie Studio 


1844. GRABOWSKI J6zef Na Feliksa 
Fa1ka czekaliSmy to lat: rozmowaz [ou], kie- 


rownikiem czechmvickiego kina Swit I J6zef 
Grabowski; rozm. (LRK). - 11. 11 Dz. Zach. - 
2006, m 93, dad. Beskidy, s. 10 
14. TydziefJ. Filmu Pol
ego w Czechowicach- 
-Dziedzicam 


1845, GRABOWSKI J6zef Srebrn)' 
PULS I J6zef Grabowski, Jerzy G
ga ; rozm. 
Iwona Kozlowska. - 11. II Ga::.. Czechow. - 
2005, ill 22, s. 17 
DOL Dy!'iills)1nego Klubu Filmowego Puis 
w Czechowicach-Dziedzicach 


1846. (IRA): Karadzie i Dostojewski 
w S"Wicie I (ika). - 11.,'1 Ga::;. Czechow. - 2005, 
m22,s.16 
Obchody 25-lecia czechowickiego Dy!'iills}1ne- 
go Klubu Filmowego "Puls" 


1847. JANICKI Stanislaw: Brat papieZa I 
reZ. Stanislaw Janicki 
Rec. BERNACKI Marek: Brat Papieza I Ma- 
rek Bernacki /I Relacje InleJpl"etacje. - 2006, or 4, 
s. 16-17 ; CZYZE\\'SKI l\.Iarcin: Brat naszego Pa- 
pieza I Marcin Czyzewski /I Go=. IT)-bol". - 2005, or 
88, dod. Bielsko-Biala s. 1 ; FURTAK Ewa: W nie- 
dziel
 premiera fililll 0 Eclmundzie Wojtyle : "Brat 
Papieza" gotow)' I Ewa Furtak. - (Z drugiej strony) 
/I Go=. IT)"hot". - 2006, or 199, dodo Bie/
Biala. s. 
2 ; KACHEL Jacek: Brat Papieza I Jacek Kachel. - 
II. /I W Bie/
QI-Bialej. - 2006. or III. s. 17 ; (NET): 
Brat papieza powstal inscenizowany dokument 
o Eclmtmdzie Wojtyle I (NET). - (Bli
e SlJony) /I 
D::.. ZcK:h. - 2006, or 196, dad. Beskidy, s. 2 ; RZY- 
MEK Mariusz: Brat naszego Papieza I Mariusz Rzy- 
mek /I Med::iela. - 2006, or 33, dod. Na Podbesk., 
s. I, IV ; RZYMEK Mariusz: Brat wyszedl z cienia 
I Mariusz Rzymek /I Mecbela. - 2006, or 37, dod. 
Na Podbesk., s. I ; SZYMA Tadeusz: Rekonstruk- 
cja dokumentalna I Tadeusz Szyma /I Kino. - 2006, 
or 11, s. 82 


1848. LOREK Gabriela: Marzerua ponoe 
si
 rue spelni
&: Leszek BuzdereWlcz i Magda 
Duszczyk pokazali swoj& plerwSZ& fabul
 I Ga- 
brielaLorek. - (Wokolnas). - 11. II Dz. Zach. - 
2006, m257, dad. BieLsko-Biala,m 44, s. 7
		

/Bibliografia_05-06_Page_146_0001.djvu

			146 


1849, (LRK): Kawa, papiero,)' i Che : 
dzisiaj rusza czwar1y Festiwal Dobrych Fil- 
mow / (LRK). - (Rozmaitosci) II Dz. Zach. - 
2005, nr II, s. 8 
Czechowice-Dziedzice 


1850. LUKASZUK Miroslaw: Smutne 
medytacje . film wedlug "Tryptyku Izymskie- 
go" Karola Wojtyly zostanie meeo zmieniony 
/ Miroslaw Lukaszuk. - (Bliskie strony). - 11. / / 
Dz. Zach. - 2005, ill 95, dad. Beskidy, s. 4 


1851. LUKASZUK tvIiroslaw: Taka nie- 
zwykla hi
oria / tvIimslaw Lukaszuk. - (Na 
ekranie). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 157, s. 16 
Dot. powsl:3wm1ia filmu Stanislawa Janickiego 
"Brat papieza" 


1852. PAL YGAArtur: Dzida wSrod entu- 
zjastow / Artur Palyga. - (Artes). - 11. II Aka- 
demlO. - 2005. ill II, s. 35-36 
Filmy Franciszka Dzidy w ramach objazdoweJ 
wystawy"EntuZJ3SCi" 


1853. (PART)" W
dmwiec : now)' film 
Franci,zka Dzid)' I (part). - (Artes). - 11. I, 
Akademia. - 2005, ill II, s. 35 


1854. (RAF): "Hiena" poluje na Kolonii 
I (rat). - 11 II Ga::;. Czechow - 2005, ill 22, 
s.12 
Dot. kr
cenia w Czechowicach-Dziedzicach fil- 
mu "Hiena" 


1855. TEPLI Jerzy: Frajda dla najmlod- 
szych : wspolpraca filmowcow z Bielska-Bia- 
1ej i Halle I Jerz)' Tepti. - (Swiat). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 292, s. 7 
Dot. wspOIJnC)'w zakresie filimi animowanego 


1856. THEN Wanda: Amator mieszka 
w Chybiu : choc KIZysztof Kieslowski kryci] 
swoj film w Krnkmvie 1 Warszawie, zwlltili 
tego dziela z Podbeskidziem s& bardzo duze I 
Wanda TheIl. -(Filmoteka). -11. II Dz. Zach.- 
2005, nr 230, K II 
Dot. filmu Franciszka Dzidy pt. "Amator" 


1857. THEN Wanda: Kino bez komercji : 
filmy dla koneser6w I Wanda Then. - 11 /I Dz. 
Zach. - 2006, ill 4, dod. Beskid..\
 K 10 
Przegb!d filmowy "Retrospektywa" organizo- 
wany przez Klub MiloSnikOw Sztuki Filmowej im. 
Friedricha W. Murnaua w Bielskim Kinopleksie 


1858. THEN Wanda: Kosmetyka sce- 
nanusza : plany filmowca-amatora z Chybia 
I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 58, dodo Beskidy, K 10 
Dot. pracy nad filmem Dzidy pt. "W
drowiec" 


1859. THEN Wanda: Szatan naszych cza- 
sow: Kazimierz Tamas kryci w Bielsku-Bialej 
"Szatana z 7 klasy" I Wanda Then. - (Pi&tek). 
-11. II Ga::;. Krak. -2005, ill 163, K 20 


1860. THEN Wanda: Szatan naszych 
czasow : od wczoraj Kazimierz Tamas kryci 
w Bielsku-Bialej remake .,Szatana z 7-ej kla- 
sy" I Wanda TheIl. - (N a ekranie). - 11. I' Dz. 
Zach.-2005,illI60,KI2 


1861. THEN Wanda: "Szatan" w Beski- 
dach : Kazimierz Tamas cZysc zdj
c do swo- 
jego now ego filmu kryci w Kopemiku I Wan- 
da Then. - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 163, dodo 
Bielsko-Biala, ill 28, s. I 


1862. THEN Wanda: "W
drOWleC" Juz 
gotowy : Piotr Machalica pIzyjedzie na pre- 
mler y I Wanda TheIl. - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2006, ill 16, dodo Beskidy, s. 10 
Dot. filmu Franciszka Dzidy 


1863, ZAKRZEWSKA Agnieszka: Dzi- 
da pokaz:e nam "W
drowca" w Smakoszu I 
Agnieszka Zakrzewska. - 11. II Ga::;. IT)vor. - 
2006, ill 17, dod. Bielsko-Biala, s. 2 


Biografie 


1864. Bator Katarzyna: Nie zamlerzam 
odpuscic : nastwczyni Poli Rak.';:y zdrndza swo- 
je t
emnice. rozmowaz [...] z Buczkowic, od- 
hvorczyni
 roli Wandy G
owskiej w nowej
		

/Bibliografia_05-06_Page_147_0001.djvu

			147 


ekranizacji filmu ,$zatan z siodmej klasy" ; 
Katarzyna Bator; rozm. Marek Holota. - (Roz- 
rywka). -11. II Dz. Zach. -2006,m 155, s. 13 


1865. Bursztynowicz Barbara CIOSEK 
Jolanta: Zycie z uSmiechem I Jolanta Ciosek.- 
11 II Dz. Pol. - 2005, m 230, dod. Pejza= Pol., 
rrr 38, s. 19 


1866. GuzikAnna WOLNIK Katarzyna: 
Grzes na ni& rue zasluguje! : z odcinka na od- 
cinek zyskuje coraz wi
ksz& sympati
 telewi- 
dzow I Katarzyna Wolnik. - (RozI"ywka). - 11 
II Dz. Zach. - 2006, m 38, s. II 


1867. Ra).rzacher Giorgio LOREK Ga- 
briela: Na planie z Fellinim : zmuszam ludzi do 
myslenia - m6wi Gior:gio Rayzacher, pisarz i fil- 
mowiec, ktOTY od kilku lat mieszka w Bielsku I 
Gabriela Lorek. - (WolOl nas). - 11.// Dz. Zach 
- 2005, m 110. dod. Bwlsko-Biala. nr 19. s. 4 


1868. Stroinski Krzysztof LOREK Ga- 
briela: Leszek z ulicy Al.-torow na uliczce 
w bielskich Komorowicach wychowal si
 zna- 
ny al-tor KrzysztofStromski I Gabriela Lorek 
- 11. II Dz. Zach. 2005, m 204, dod. Bielsko- 
-Biala, m 35, s. 
 


1869. Urbanczyk Henryk Henryk 
Urbanczyk (1941-2004): [nckr.]. -11. II Besk. 
In! .KlIlt. - 2005. m I. s. 28 


Studio Filmow Rysunkowych 
w Bielsku-Bialej 


1870. BARAN Roman: Rezyser Bolka 
i Lolka wspomnienie 0 Stanislawie Dulzu 
(1927-2006) : [nckr.] I Roman Baran. (BUS) 
- (Pozegnanie). - 11. II Dz. Zach. - 2006, m 
297, s. 30 


1871. CZYZEWSKI Marcin: Bolek z ko- 
morbI. Lolek z mp3 I MarCln Czyzewski. - 
11. II Ga::.. IT)vor. - 2006, m 45, dodo Bielsko- 
-Biala,s.2 
Dot. nowych odcink6w filmu 0 Bolku i Lolku 


1872. CZYZEWSKI Marcin: Kreskow- 
ka 0 Kopemiku : powstanie now)' film I Marcin 
CzyZewski. - (Od drugiej strony). -11. II =. 
IT)vor. - 2005, m 249, dodo Bielsko-Biala, s. 2 
Dot. filmu "Gwiazda l\.Iikolaja" powstaj&cego 
w Studiu 


1873. FURTAK Ewa: Robert Biedron: 
Bolek i Lolek zupelnie nie s& w moim typie 
: bielszczarue walCZ& 0 dobre imi
 bohaterow 
kreskowki I Ewa Furtak. - (Z drugiej suony). 
- 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, m 128, dod. Biel- 
sko-Biala, s. 2 


1874. FURTAK Ewa: Zostawcie Bol- 
ka i Lolka. nalez& do dzieci I Ewa Furtak. 
(Z drugiej strony). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, 
m 126, dod. Bielsko-Biala, s. 2 


1875. GORNA Magdalena: Rysowane 
gwiazdy rodem z Bielska-Bialej I Magdalena 
Gbma. - (Od drugiej strony). - 11. II Ga::;. IT)'- 
bor. - 2005, m 175, dodo Bielsko-Biala, s. 2 
Dot. postaci z film6w nvorzonych m.iu. w biel- 
!flm Studiu 


1876, KUCYBALA Katmzyna: Koper- 
nik i zmagania filmowcow ! Katarzyna Kucy- 
baJa. - (SFR). -11. rr Bielskll-Bialej. - 2005, 
mIl,s. 18-19 
Dzialalnosc Studia 


1877. KUDLA Zdzislaw: Polska dobra- 
nocka zawsze lepsza od Disney'a I Zdzislaw 
Kudla; rozm. Magdalena Sojka. - (Wywiad nu- 
meru). - 11. II Ga::.. Besk. - 2006, m 23, s. 10 
Dot. kreskawek, hare powstalyw Studio 


1878. LUKASZUK Miroslaw: Bolek i Lo- 
lek wracaj& na taSm
 : dobra wiadomosc z Biel- 
ska-Bialej / tvIiroslaw Lukaszuk - (Z z.ycia 
wzi
te). -11. II Dz. Zach. -2006,m47. s 18 
Dot. powstawama nowych odcmkow Bolka 
iLolka 


1879. LUKASZUK tIiroslaw: Drugie 
z.ycie Boll:a i Loll:a I Miroslaw Lukaszul:. -
		

/Bibliografia_05-06_Page_148_0001.djvu

			148 


(Z zycia wz:i
te). - 11. II Dz. Zach. - 2005, 
nr 133, s. 21 ; Ga::. J.:rak. - 2005, ill 139, 
s. 20, 21 
Dot. pmvstania nowych odcink6w z przygoda- 
mi Bolka i Lolka 


1880. LUKASZUK Miroslaw: Gwiaz- 
da Mikolaja : kopernikailski przewrot na ta- 
smie filmowej I Miroslaw Lukaszuk. - (Wyda- 
rzenia). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 274. dod 
Bielsko-Biala, ill 47, s. 3 
Pelnometra.zmva produkcja pt. "Gwiazda Mi- 
kolaja" 


1881. LUKASZUK Miroslaw: Powrot 
animowanych urwisow : "Wi
cej praw dla Bol- 
ka i Lolka I tvIiroslaw Lukaszuk. - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 43, dod 
Beskidy, s. 3 


1882. MUSIAL Hubert: Pelna edycja 
Bolka i Lolka : DVD I Hubert Musial. - (Kul- 
tura). - 11. II Dziellllik. - 2006, ill 206, s. 29 


1883. NEHREBECKI Roman: Lolek to 
ja { Roman Nehrebecki ; rozm. Piotr Strzelec- 
ki. (Z regionu). 11. II Ga=. Besk. 2006, 
nr 7, s. 9 


1884. WOLFF Tomasz: Urwisy wybor- 
cze afera 0 wykorzystanie w kampanii do 
Sejmu Bolka i Lolka I Tomasz Wolff - (Re- 
gion). - 11. /I Dz. Zach. - 2005, ill 192, s. 7 


1885. WOZNY Mieczyslaw: Studio Fil- 
mow Rysunkowych w Bielsku-Bialej : kata- 
Log filmow I [tek..
 ired. katalogu Mieczyslaw 
WoZny]. - Bielsko-Biala : Studio Filmow Ry- 
sunkowych, 2005. - 241 s. : il. ; 30 CIll. - In- 
deks. -ISBN 83-923228-0-0 


6, FOTOGR.\FIKA 


1886. BURY Grzegorz: Teraz My : biel- 
scy fotograficy pOSIano"Wili zwrocic na siebie 
wi
ksz& uwag
 rozmowa z [ouj, prezesem 
Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego I 


Grzegorz Bury; rozm. Wanda Then - (Blislae 
strony). - 11. il Dz. Zach. - 2005, ill 109, dodo 
Beskidy, s. to 


1887. KOZLOWSKA Iwona: Malarze 
krajobrazu ambasadorami I Iwona Kozlowska. 
-11. II Ga::;. Czechow. - 2006, ill 24, s. 14 
Czechowicka forrnacja Landskapisci 


1888. KUCYBALA Katarzyna: Za 
sVifiatowy rozmach I Katarzyna Kucybala. - 
(Il:ary). - 11. II rr Bielsku-Bialej. - 2006, ill 
I, s. 12 
Galeria Fotografii B,-W oraz Inez i Andrzej Ba- 
turmvie 


1889. LOREK Gabriela: Laury dla Land- 
skapistow projekt fotografow z Beskidow 
wyrozniony w mi
dzynarodowym konkursie 
I Gabriela Lorek. - (Wokol nas). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006. ill 228. dodo Bielsko-Biala. ill 
39, s. II 


1890. LOREK Gabriela: Mi
dzy niebem 
i ziemi& : ruszyl Ogolnopolski Konkurs Poezji 
Ojczysttd I Gabriela Lorek. - (Bliskie strony). 
11. II Dz. Zach. 2006, ill 195, dodo Beski- 
d)',s.2 
Konkurs dla amatoraw i profesjonalistOw orga- 
nizowany przez czechowickich LanmkapistOw 


1891, (NEI): Seria wemisaZ)': Beskidz- 
kie Towarzystwo Fotograficzne WC1<1Z w na- 
tarciu I (NET). - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2005, ill 130, dodo Beskidy, s. to 
\Vystawaz cyklu "Teraz My" pt. "Pozdrmvienia 
z Bielska-Bialej" czlonk6w BlF 


1892. THEN Wanda: PIzytulisko na sta- 
rowce : wreszcie drgn
lo w sprawie bezdom- 
nych fotografikow? I Wanda Then - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005. ill 132. dodo 
Beskidy. s. 3 
Dot. siedzibyBeskidzkiego TCJ\iVarzystwa Foto- 
graficznego 


Fotogl"q/ika zoh. paz 32:1. 363, 1348
		

/Bibliografia_05-06_Page_149_0001.djvu

			*** 


149 


1893. Foto Art Festival, Bielsko-Biala 
(1) BATURO Inez: Bielsko cale w zdj
ciach 
: wkrotce gigantyczna prezentaqa s"Wiatowych 
mistrzow obiektywu I Inez Baturo, Andrzej 
Batura; roZill. Zrlzislaw Niemiec. - 11. /I Kr. 
Besk. - 2005, ill 22, s 7 


1894. Foto Art Festival, Bielsko-Biala 
(1) BATURO Inez: Gwiazdy fotografii z cale- 
go swiata: rozmowa z [...] / Inez Baturo. - II 
II Ga::.. IT)vor. - 2005, ill 122, dodo Bielsko- 
-Biala,s.6 


1895. FotoArt Festival, Bielsko-Biala (1) 
FOTO Art Fes:tiwal / [red. Inez Batura]. - Biel- 
sko-Biala : Fundaqa Centrum Fotografii, 2005 
- [36] s. : il. ; 30 em. -ISBN 83-922H3-0-2 


1896. Foto Art Festival, Bielsko-Biala 
(1) KAL
BASIAK Lukasz: Beskidzki pamas 
fotografii : FotoArtFestiwal rozpocz
ty / Lu- 
kasz Kal
basiak. - (Kultura). - 11. II Ga:.. 11)'- 
bor. - 2005, ill 134, dodo Bielsko-Biala, s. 6 


1897. Foto Art Festival, Bielsko-Bia- 
la (1) KAN1CKI Wito1d: [FotoArtFestival] , 
Witold Kanicki ; tl. z pol. Maja Hrehorowicz 
- Tekst rowniez w j
z. ang. II Fotogrqfia. - 
2005, nr 19, s. to-II 


1898. Foto Art Festival, Bielsko-Bia- 
la (1) NIEMIEC Zdzislaw: Festiwal nagiej 
prawdy / Zdzislaw Niemiec. - 11. II Kr. Besk 
-2005, m24, s. 8 


1899. Foto .Art Festival, Bielsko-Biala 
(1) THEN Wanda: B
d<1 zdj
cia : przyjedzie 
ponad dwudziestu znakomitych fotografik6w 
I Wanda Then. - (Bliskie strony). - II II Dz. 
Zach. - 2005, ill 129. dodo Beskid)'. s. to 


1900. Foto Art Festival, Bielsko-Bia- 
la (1) WOLNA Agata: Miesi<1c ze swiatomt 
fotografuJ I Agata Wo1na. - (Kulturn). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2005, ill 13, s. I, 16 


1901. Foto Art Festival, Bielsko-Bia- 
la (1) (ZN): 25 wspanialych : przewodnik po 
g16wnych wystawach / (zn) / / Kr. Besk. - 2005, 
ill 23, dodo n: s. 23 


1902. Foto Art Festival, Bielsko-Bia- 
la (1) (ZN): Teraz Polska! : Foto Art Festival 
na polmetku I (zn). - 11. II Kr. Besk. - 2005, 
ill25.s.7 


Bio
rafie 


1903. Ciszek J6zef WOLFF Tomasz: 
Czekaj&c na rekina : J6zef Ciszek opowiada 
o fotografii podwodnej I Tomasz Wolff - (Wo- 
kol nas). 11. II Dz. Zach - 2005, ill 240, dodo 
Bielsko-Biala, ill 41, s. 5 


1904. Jura Ludwik i Rozalia R6za 
KONIAKOWSKI Andrzej: R6za Jura i Lu- 
dwik Jura: wspomnienie : [nekr.] I Andrzej 
Koniakowski. - (Nekrologi). - Portr. /I Ga::.. 
rrybor. - 2005, ill 186, dod. Bielsko-Biala, 
s.7 


1905. Jura Rozalia R6za (AK): Odeszla 
wielka dama fotografii : najch
tniej uwiecz- 
nialag6rskie krnjobraz)': [nekr.] I (ak). -11. II 
Kr. Besk. - 2005, ill 27, dodo TIT, s. IX 


1906. Koim Marian DROZDZIK Ire- 
na: Wyczucie chwili i nerw dokumentalisty 
w fotografiach Mariana Koima I Irena Dmz- 
dzik. - 11. /I AIm. Kecki. - 2006, [t.] 10, s. 
135- 138 


1907. Lenart Aleksander LOREK Ga- 
briela: Twarz starego kapitana i jazz: intere- 
suj&ce fotografie Aleksandra Lenarta I Gabrie- 
la Lorek. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. 
- 2005, ill 184, dodo Beskidy, s. to 


1908. Rumiak Slawomir W
GRZYN 
Agnieszka: Blizny Rumiaka : intryguj&ce fo- 
tografie czechowickiego artysty I Agnieszka 
W
g[zyn. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zmh. 
- 2006, ill 221, dodo Beskidy, s. 2
		

/Bibliografia_05-06_Page_150_0001.djvu

			150 


7, J\Il1ZYK,.\ 


1909. AKURAT Fantasmagorie / muz., 
s1. i wykon. Akurat [zespol instrum. -wokal.]. - 
[B.rn.] : Metal Mind, cop. 2006. I p1)'ta CD 
(45 rnin50 s): digital multimedia; 12crn 
ZIDNiera: 1. Tylkonajwi
i; 2. Fanmsmagorie; 
3. Slowamaj
mnie; 4. Kiedywroc
tu; 5. Demo; 
6. Sarna Smietanka: 7. Szerzej ; 8. Garb; 9. Kiedy 
bliz
 z tob
 b
d
; 10. Jeden czlowiek to jeden sens 
; 11.Prawj
; 12. Lan; 13. Czytojuz; 14. Bonus vi- 
dea : Fanl:3smagone 
Rec. BABKO l\.Iarcin: SMetna poezja 
-kana 
Il\.Iarcin Babko. - IKultura) /I Gr.. IT)-bor. - 2006, 
nr 146, dad. Bielsko-Biala. s. 6 


1910, ANDZ1A Adam Akurat to.. I 
Adam Andzia. - (Muzyka). - 11. II Biel. Spotk 
- 2006, ill I, s. 26-27 


1911. DUDEK lreneusz: Anthology 
1976-2006 [Box] I Ireneusz Dudek. - Meta] 
Mind Productions, 2006. - II plyt CD 


1912. JACK- Wkrotce zaspiewa po pol- 
sku Autopilot / JacK. - (Miasto). - 11. II 
JT' Bielskll-Eialej. 2005,m 18, s. II 
Zesp61 Autopilot 


1913. KK: Sukcesyambitnego choru/kk 
-11.11 JI Bielskll-Bialej. -2006. ill L s. 16 
Biel
 Char Kameralny 


1914. KK: Vivaldi po raz czwarty I kk 
- (Miasto). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2006, 
[IT 13, s. 8 
TCJ\iVarzystwo l\.Iuzyki Dawnej im. Telemana 
i zorganizowany przez to towarzystwo 4. Festiwal 
Muzyki A. VlValdiego 


1915. HENDON: Nonpopcolor I Hendon 
[zespol]. - 2006 
Rec. KLIMANIEC Lukasz: Energetyczny 
Hendon: rockOW)' zespol z Czechowlc-Dziedzic 
wydal wlaSnie now
 plyt
 - "Nonpopcolor" I Lu- 
kasz Klimaniec. - (Rozrywka) /I D=. Zach. - 2006, 
nr 182, s. 11 


1916. LORANC Iwona: Znaki na rueme 
I wykon. Iwona Loranc. - Warszawa : MTJ, 
cop. 2006. - I p1)'ta CD (46 rnin 52 s) : digi- 
tal audio; 12 cm 
ZIDNiera: 1. Bo s
 chwile ; 2. Naszej przestrze- 
ni ; 3. Nie ma ci
 obok mnie ; 4. Ne do korlCa ; 5. 
A jest w nas milosc czasem ; 6. I tak ma bye ; 7. Bo 
jak ci
 mam zapomniec; 8. Znaki naniebie; 9. Kie- 
dy uciekasz; 10. Kubus Filatelista : 11. Byloby milo 
; bonus: 12. W Weronie 


1917, PIETRZYK Rafal: Z kunnka do 
Stodoly I Rafal Pietrzyk. - 11. II Ga=. Czechow. 
-2006,ill2,s. 17, 18 
ZespOl Plagiat 199 z Czechowic-Dziedzic 


1918. PRZEMYK Renata: Vnilat muz. 
i wykon. Renata Przemyk, s1. Anna Saraniec- 
ka - Warszawa Sony Music, cop 2006. 
- I plyta CD (53 min 15 s) : digital audio: 
12cm 
ZIDNiera: 1. Zona; 2. Gites; 3. Lullaby; 4. Uni- 
kare; 5.Sama; 6. Finito; 7. Sara; 8. Fado; 9. Ament 
,10. Kamien, 11. Alice, 12. Wiem, 13. Wiem (iu- 
strumentalny) ; bonus: Zona (remix) 


1919. THEN Wanda: Akurat rue proznuje 
: grupa pIzygotowuje si
 do trasy promuj&cej 
kolejny kntz:ek I Wanda Then - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach - 2006, ill 124, dodo Be- 
skim'. s. 2 


1920. THEN Wanda: Tysi&ce piszczalek 
: organy w Bielskim Centrum KultUIY rue ma- 
j& sobie rownych w regiorue I Wanda Then. - 
(Ciekawostki). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 21, 
dodo Beskil
\', s. 12 


1921. WROBEL Pawe1: Akuratne fanta- 
smagorie I Pawel Wrobel; rozm. Jakub B. B&- 
czek. - (Kultura). - 11. II Goo. Besk. - 2006, 
ill7,s.17 
Dot. zespolu Akurat I plyt)' ..Fantasmagone" 


1922. (ZN): Szafa gra! : przeboJe Marii 
Koterbskiej naosiem glosow I (zn) II Kr. Besk. 
- 2006, ill 2, s. 33
		

/Bibliografia_05-06_Page_151_0001.djvu

			151 


Zesp61 wokah1y 4&-1- i jego plyta z piosenkarrll 
Marii Koterb
ej 


lIhcykazob.poz 295 


Biografie 


1923. Andrzejewicz Malgorzata: Ma- 
rzenia si
 spelniaj& / Malgorzata Andrzeje- 
wicz. - (Wywiad numeru). - 11. II Ga::;. Besk 
- 2006, ill 15, s. 12 


1924. Andrzejewicz Malgorzata: Nie 
chc
 bye plastikowa.. : chcialaby wrocic do 
Bielska z Bursztynowym Slowikiem : rozmo- 
wa z [... J, piosenkark& / Malgorzata Andrzeje- 
wicz ; rozm. Katarzyna Wolnik. - (Zblizenia) 
- 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 175, s. 24 


1925. Andrzejewicz Malgorzata (W01): 
Eurowl
a Gosi mieszkanka Bielska-Bialej 
wys:ntpila w Kijowie z zespolem Iwan i Delfin; 
(W01). - (Wokol nas). - 11. II Dz. Zach - 2005, 
ill 151, dodo Bielsko-Biala, ill 26, s. 7 


1926. Bielaszyc Barbara KOZLOW- 
SKA Iwona: Tu tworzyc! / Iwona Kozlowska 
- 11. II Ga::;. Czechow. - 2006, ill 18, s. 14-15 


1927. Dudek Ireneusz: Dudek niezalez- 
ny I Irek Dudek; rozm. Marcin Babko. - (Kul- 
tura). - 11. II Ga::.. IT)vor. - 2006. ill 267. dod 
Bielsko-Biala, K 6 
Dot. wydania zbiolll plyt pod Il3ZW::l "Antholo- 
gy 1976-2006" 


1928. Dudziak Urszula: Slonee ma wo- 
k61 siebie! : pisze ksi

 biografiezn<1 i ehee 
nagrac plyt
 opmviadaj<1at 0 jej zyeiu: rozmo- 
wa z [...], wokalistk<1jazzoW<1 I Urszula Du- 
dziak; rozm. Adrian Karpeta. - (Rozrywka). - 
11. II Dz. Zach. - 2006, ill 123, s. 14-15 


1929. Dudziak Urszula: Zeby zycie bylo 
pi
lme I Urszula Dudziak; rozm. Joanna Drosio- 
-CzapliIiska. - (Smak zycia). - 11. II Dziennik. - 
2006, ill 86, dodo Zycie Jest Piekne, K 8-9 


1930. Dutka Jerzy KOZLOWSKA Iwo- 
na: Organisei I Iwona Kozlowska. - 11. I I Ga::;. 
Czechow. - 2006, ill 2, K 19 


1931. Gaw
da Dominika: Gaw
da 
w kolorze blue: miejsee Tatiany Okupnik za- 
j
la bielszezanka: rozmowa z 20-1etni<1 [...] 
z Bielska-Bialej, now<1 wokalist:bt Blue Cafe I 
Dominika Gaw
da; rozm. Ola Szatan. - (Roz- 
rywka). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 2. s. 15 


1932. Gaw
da Dominika SZATAN Ola: 
Blue Cafe z Dominik<1 w rytmie Latino: 10 
l-wietnia zespol wejdzie do studia, by nagrac 
trzeci<1 plyt
 - z now<1 wokalistk<1 I Ola Sza- 
tan. (Rozrywka). 11. II Dz. Zach. 2006, 
ill80,s.13 


1933. Gaw
da Dominika SZATAN Ola: 
Rok z Blue Cafe I Ola Szatan. - (Rozrywka). - 
11.IIDz.Zach.-2006.ill301.s.19 


1934. Karcz Krzysztof (IKA): Skazany 
naorgany I (ika). -11. II Ga::.. Czechow. -2006, 
ill8,KII 


1935. Koterbska Maria CZyZEWSKI 
Marcin: Maria Koterbska i jej spos6b na mal- 
zeIi..
o : szmaragdowe gody I Marcin Czy- 
zewski - (Z drugiej strony). - 11 II Ga::;. IT)'- 
bor. - 2006. ill 162. dodo Bielsko-Biala. s. 2 


1936. Krzanowska Aleksandra KO- 
ZLOWSKA Iwona: Wiema fortepianowi I 
Iwona Kozlowska. - 11. II Ga::.. Czechow. - 
2006, ill 18, s. 15 


1937. Lech Jacek: Che
 spiewac, ehe
 
zyc! : wiem, ze jestem ehory na nieuleczaln<1 
ehorob
 : rozmowa z [... J I Jacek Leeh; rozm. 
Bogdan Gadomski - 11 I I Angora. - 2006, ill 
50_ s. 56-57 


1938. Lech Jacek SEMIK Teresa: Jesz- 
eze dla was zaspiewam! I Teresa Semlk. - 
(Z zycia wzi
te). - 11. II Dz. Zach. - 2006, nr 
228,s.21
		

/Bibliografia_05-06_Page_152_0001.djvu

			152 


1939. M)TCZek Wojciech KOZLOWSKA 
Iwona: Muzyczny wojownik / Iwona Kozlow- 
ska. -11. II Ga=. Czechow. -2006,m 12,s. 17 


1940. Przemyk Renata KIEC Izolda: 
Kobiety w teatrze piosenki : Renata Przemyk 
i Kayah I Izolda Kiec II Polonisf)*a. - Nr 3 
(2005), s. 20-26 


1941. przemyk Renata: Nie musz y siy 
wszystbm podobac: rozmowaz Lou], piosen- 
kark&, l-torEd now)' album "U nikat" ukaza] 
siy na rynl"ll tydzieil temu / Renata Przemyk 
, roZill. Ola Szatan. - (Rozrywka). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006, ill 79, s. 15 


1942. przemyk Renata: Nieulegam roz- 
s
dkowi I Renata Przemyk ; roZill. przepr. Lu- 
kasz Kammski II Ga::.. IT)vor - 2006, ill 79, 
dodo Stolec::no. s. 8 


1943. Przybytek Beata NIEMIEC Zdzi- 
slaw: Trzecia plyta : jazz, Japonia im Stevie 
Wonder / Zdzislaw Niemiec. - 11. JI Kr. Besk. - 
2006, nr 7, s. 28 


1944. Urbanczyk Leszek: Cz}mviek orkie- 
stra / Leszek Urbanczyk; rozrn. MiIoslaw Prze- 
myk.-I1.I/Ga::,. CzechoU". -2005, ill IS,s. 7 


Kmr=N-=Y"s=/o!=ob.poz 1930 


Imprezy muzyczne 


1945. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (7) PICHETA Jan: Jazzowy dym 
Ian Picheta. - (Bielsko, notatnik kulturalny) II 
Slqsk. - 2005, ill 4, s. 92 


1946. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (7) THEN Wanda: Jazzowe zady- 
mianie : zagra smatowa i krajowa czol6wka I 
Wanda TheIl. - (Polecamy). - 11. II Dz. Zach.- 
2005, nr II, dodo Bielsko-Blala, ill 2, s. 9 


1947. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (7) WAG: Bielska Zadymka Jazzo- 


wa I wag. - (Jazz). - 11 'I IT' Bwlskll-Bwlej. - 
2005, ill 4, s. 15 


1948. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (7) WAG: Lotos Jazz Festival, czyli 
Zadymka I wag. -(Kultura). - 11. IT' Bielskll- 
-Bialej. - 2005, ill 3, s. 14 


1949. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (8) BABKO Marcin: Nestorzy i te- 
norzy : Bielska Zadymka Jazzowa juz nied1u- 
go i MarCln Babko. - (Kultura). - 11. /I Ga::;. 
IT)vor. - 2006, ill 4, dod. Bielsko-Biala, s. 6 


1950. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (8) BABKO Marcin: Paparazzi lu- 
bi&jazz: po Zadymce I Marcin Babko - (Kul- 
tura). - 11. II Ga::;. IT)vor. - 2006, nr 19, dodo 
Bielsko-Biala, s. 7 


1951. Bielska Zadymka Jazzowa. Biel- 
sko-Biala (8) JACK: Zadymka Leszka B. I 
JacK. - (Miasto). - 11. II IT' Bielskll-Bialej. - 
2006, ill 10, s. 9 
Dot. fililll Leszka Buzdere\Vicza "Biel
 Za- 
dymka Jazzmva 2006" 


1952. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (8) NIEMIEC Zdzislaw: Siarczy- 
sta Zadymka bielski festiwal naszpikowa- 
ny atrakcjami / Zdzislaw Niemiec. - 11. II Kr. 
Besk. - 2006. ill 4. s. 32 


1953. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (8) NIEMIEC Zdzislaw: Zadymka. 
ze hej! : wielki jazz w teatrze i na Szyndziel- 
ni I Zdzislaw Niemiec. - II. II Kr. Besk. - 2006, 
ill2,s. 32 


1954. Bielska Zadymka Jazzowa, Biel- 
sko-Biala (8) WOLNAAgata: JazzowaZadym- 
kajuzhula: Lotos Jazz Festival-8. BielskaZa- 
dymka Jazzowa / Agata Wolna. - (Miasto). - 11. 
II IT' Bielskll-Bialej. - 2006, ill 2, s. 6-7 


1955. Bystrzanskie Recitale Organo- 
we, Bystr. (20) I\IACHERA[1inaJ: XAjubi-
		

/Bibliografia_05-06_Page_153_0001.djvu

			153 


Leuszowe Bystrzanskie Recitale Organowe / A 
Macher. -11. II A/oj Powiat. -2006,m7, s. II 


1956. Festiwal Kompozytor6w Pol- 
skich, Bielsko-Biala (10) (BAN): Festiwal 
slaw : Penderecki. Gorecki i Kronos Quartet I 
(ban). - II. II K, Besk. - 2005, nr 40, s. 44 


1957. Festiwal Kompozytor6w Pol- 
skich. Bielsko-Biala (10) KUCYBALA Ka- 
tarzyna: Spotkanie mistrzow 10 Festiwal 
Kompozytorow Polskich Katarzyna Kucyba- 
1a. - (Fakty) (Krutura). -11. II rr Bielsku-Bia- 
lej. - 2005, nr 22, s. 1,3, 16 


1958. Festiwal Kompozytor6w Pol- 
skich, Bielsko-Biala (10) KK: Festiwal,jakie- 
go nie by10 I kk. - (FaJ..-ty) (Miasto). - 11. II 
IT' Bielskll-Bialej - 2005, ill 21, s. 3, 7 


1959. Festiwal Kompozytorow Pol- 
skich, Bielsko-Biala (10) KK: W salome - 
o muzyce / oprac. kk. - (Wydarzerue). - 11. Ii 
IT' Bielskll-Bialej. - 2005, ill VI, s. II 


1960. Festiwal Kompozytor6w Pol- 
skich, Bielsko-Biala (10) NIEMIEC Zdzi- 
slaw: Usciski mistrzow : smatowe prawyko- 
nani€' w Bielsku! I Zdzislaw Niemiec. - 11. /I 
Kr. Besk -2005, nr 42, s. 36 


1961. Festiwal Kom pozytorow Pol- 
skich, Bielsko-Biala (10) SLONKA Malgo- 
rzata: Festiwal pelen wydarzen / Malgorzata 
Slonko. - (Muz}ka). -11. II Besk. In! KlIlt. - 
2005, nr II, s. 8-11 


1962. Festiwal Kom pozytorow Pol- 
skich, Bielsko-Biala (10) SZCZOTKA Wla- 
dyslaw: Ikar za spotkanie kompozytorow 
rozmowa z [...], dyrel.-torem Bielskiego Cen- 
trum Kultury I Wladyslaw Szczotka ; rozm 
Agata Wolna. - (Ikary). - 11 I IT' BielsJm-Bia- 
lej. - 2006, nr I, s. 10-11 


1963. Festiwal Kom pozytorow Pol- 
skich, Bielsko-Biala (11) KUCYBALA Kata- 


rzyna: Jesienzmuzyk<1 polsk<1/ Katarzyna Ku- 
cybala. - (Kultura). - II. II W Bielskll-Bialej. 
- 2006, nr 22, s. 15-16 


1964. Festiwal Kompozytorow Pol- 
skich, Bielsko-Biala (11) THEN Wanda: Tym 
razem Bacevvicz i Wieniawski : od czwartku 
do sobo1y trwal b
dzie XI Festiwal Kompozy- 
torow Polskich I Wanda Then. - (Bliskie stro- 
ny). - 11. II Dz. Zach. - 2006. ill 236. dod. Be- 
skim', s. 10 


1965. Jazzowa Jesien, Bielsko-Biala 
(3) (ZN): Bylo jazzowo! : jak zawsze jesie- 
ni<1 w Bielsku-Bialej I (zn). - 11. II Kr. Besk. - 
2005, nr 49, s. 37 


1966. Jazzowa Jesien, Bielsko-Biala (3) 
WOLNAAgata: Trzeciajesieilzjazzem I Aga- 
ta Wo1na. - (FaJ..-tJ') (Krutura). - 11. II rr Biel- 
skll-BlOlej. - 2005. ill 25. s. I. 3. 16 


1967. Jazzowa Jesien, Bielsko-Biala (4) 
(BAN). Jazz gwiazd : udany bielski festiwall 
(ban). -11. II K, Besk. - 2006, nr 49, s. 40 


1968. Jazzowa Jesien, Bielsko-Biala (4) 
BANDOLA Dariusz: JazZOW<1 Jesieil czas za- 
CZ<1C : Stanko tr<1bk<1 daje znac I Dariusz Ban- 
dola. - 11 II Kr. Besk - 2006, ill 48, s. 32 


1969. Jazzowa Jesien, Bielsko-Biala (4) 
WOLNA Agata: Znbw bylismy stolic<1 jazzu 
: IV Jazzowa Jesien w Bielsl-u-Bialej I Agam 
Wolna. - (Miasto). - n 'I IT' Bielskll-Bialej. - 
2006, nr 25, s. 1,3 


1970. Jesienny Festiwal Muzyczny "Al- 
kagran", Czechowice-Dziedzice (16) KO- 
ZLOWSKA Iwona: Jeden z dziewi
nastu 
. Alkagran 2006 I Iwona Kozlowska - 11 II 
Ga::;. Czechow. - 2006. ill 21. s. 17 


1971. Jesienny Festiwal Muzyczny "Al- 
kagran", Czechowice-Dziedzice(16) KRZA- 
NOWSKA Grazyna: Jak w Paryzu.. Al- 
kagran 2006 I Grazyna Krzanowska ; rozm.
		

/Bibliografia_05-06_Page_154_0001.djvu

			15-' 


Iwona Kozlowska. - n. II Ga::;. Czechow. 
2006, nr 19, s. 16 


1972. Jesienny Festiwal Muzyczny 
"Alkagran", Czechowice-Dziedzice (16) LI- 
NERT Andrzej: ,..A1kagran" i Mozart / Andrzej 
Liner!. - (Muz}ka). - 11. /I Slqsk. - 2006, ill 
II, s. 70 


1973. JesiennyFestiwal Muzyczny "Al- 
kagran", Czechowice-Dziedzice (16) LO- 
REK Gabriela: Wladeyakordeonow : dzis roz- 
poczynaj& si
 przesluchania / Gabriela Lorek 
- (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 
226,dod.Beski

s.2 
W ramach "AIkagranu" 2. Mi
dzynarodowy 
Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanow- 
	
			

/Bibliografia_05-06_Page_155_0001.djvu

			1, ZAGADNIENIA OGOLNE 


XIV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE 


1977. JACK: Jestescie potrzebni Koscio- 
lowi / JacK. - (Miasto). - 11. lIlT' Bielsku-Bia- 
lej.-2006,nr II, s. 6 
I Kongres Akcji KatolickleJ W Blelsku-Btal
 


1978. JANIK Ryszard: Daj, bym glos 
Tw6j slyszal : postylla do tekstow Starego 
Testamentu (niedziele i swi
ta roku kosciel- 
nego oraz nabozeIu:twa okolicznosciowe) 
/ Ryszard Janik. - Bielsko-Biala : Augusta- 
na, cop. 2006. 414 s.; 24 CIll. ISBN 83- 
-88941-67-4 


1979. KARASlNSKAIzabela: Podslon- 
cern Beskid6w. pod gwiazd& szanraku / Iza- 
bela Karasinska. - Krakow : Wydawnictwo 
WAM ; Bielsko-Biala Kuria Diecezjal- 
na Bielsko-Zywiecka, [2005]. - 204 S., [16] 
s. tabl. kolor. . i1. , 20 em. - ISBN 83-7318- 
-606-9 
Rec. PEDZIWIATR Jacek M.: Poznajrny misje 
: "Pod slofJ.cem Be
dOw, pod gwiazd
 szanraku'. 
I Jacek M. P
dziwiatr /I Gar Nied::. - 2006, nr 13, 
dod.Bielslw-
\....., s. VI 
Promocja ksi
ki Izabeli Karasitiskiej w Ksi
- 
nicy Be
dzki
 


1980. SZCZOTKA Pawe1: Jak sei
n
c 
pielgrzymow? : Wilammviee ehe
 bye miej- 
seem kultu Pawel Szezotka. - 11. II Kr. Besk 
- 2005, ill 51 /52, s. 26 


Biografie 


1981. Anwelier Pawel [KSIADZ bp Pa- 
wel Anweiler]. - 11. II Biel. 8..\jon. - 2005, nr 
1,s.2 


1982. Byrt Jan LUKASZUK Miroslaw: 
Tam koseiol : ks. Jan Byrt laureat konkursu 
"Dziennika Zachodniego" I Miroslaw Luka- 
szuk. - (Wok61 nas). - 11. II Dz. ZaLh. - 2005, 
ill 93, dad. Bielsko-Biala, ill 16, s. 4 


1983. Chotek Marta POLAK Jerzy: S. 
Wislawa ze Straconki : powolana z ttj ziemi ! 
oprac. Jerzy Polak - 11. II Gaie Nied::. - 2005, 
ill 30, dad. Biel.-Zy...., s. VI 


1984. Greis Jakub OLEKSIK Alojzy: 
Jasieniekie sylwetki : ks. Jakub Greis I AlolZY 
Oleksik II Jasienica. - 2005, ill 10, s. 6 


1985. Jan Pawel II (papiei) ACCATfO- 
LI Luigi. Jan Pawel II Wielki : pietV/sza pel- 
na biografia I Luigi Aeeattoli ; przekl. Slawomir 
Klim, GlZegorz Niediwied.Z. - Wroclaw : Wy- 
dawnictwo Sw. Antoniego, 2006. - 39Q s. ; 22 
CIll. - Bibliogr. Indeks - ISBN 83-88598-76-7 


1986. Jan Pawel II (papiei)AG: Sagaro- 
du Wojtyl6w : "Tu wszystko si
 zaczy1o" - po- 
"Wiedzial w 1999 roku w Wado"Wieach Jan Pawel 
III AG,LD.-(JanPaweIII).-I1. II Dz. Zach.- 
2005, ill 82, dad. Bielska-Biala, ill 14, s. 15
		

/Bibliografia_05-06_Page_156_0001.djvu

			156 


1987. Jan Pawel II (papieZ) BUJAK 
Adam: Woj1yla / fat. Adam Bujak; tekst Mi- 
chal Rozek. - Wroclaw : Wydawnictwo Dol- 
nos4,kie, 2005. - 235, [2] s. : fot. (g!. ko- 
Lor.), portr. ; 25 CIll. - (A to Polska Wlasnie) 
- Tyt. oklo i grzb. Karol Woj1yla. U gory 
okl.: Z Wadowic w swiat. Historia szczeg61- 
nego powolania - Bibliogr. Indeks. - ISBN 
83-7384-238-1 


1988. Jan Pawel II (papieZ) FRANA- 
SZEK Antoni: Droga kardynala Karola Woj- 
tyly do Wa1ykanu / Antoni Franaszek. - 11. II 
Zr6dlo. - 2005, nr 42, s. 10, II 


1989. Jan Pawel II (papieZ): Autobio- 
grafia / Jan Pawel II ; wybrala i ulozyla Ju- 
styna Kiliarlczyk-Zi
ba. - Wyd. 3. - Krakow: 
Wydawnictwo Literackie, 2005 - 227 s. : iI., 
fat., portr. : 21 CIll. - Bibliogr. - ISBN 83-08- 
-03695-3 


1990. Jan Pawel II (papieZ): Oplatekze 
S"Wi
tym / slowo Jan Pawel II , fat. Adam Bu- 
jak ; koncepcja, wyb6r i grafika Leszek So- 
snowski. - Krakow: Bialy Kmk. 2005. - 93, 
[3] s. : il. (g!. ko1or.) ; 31 ern. U doln okl.: 
Zdj
cie cudu czy cudowne zdj
cie? - ISBN 
83-88918-93-1 


1991. Jan Pawel II (papieZ) [JAN Pa- 
wel II]. - 11. II Zrodlo. - 2005. ill 16 (numer 
spec.), s. 1-32 


1992. Jan Pawel II (papieZ) JANIK Je- 
rzy A: Narty OjcaS"Wi
tego: z [on], przyjacie- 
Lem Jana Pawla II i organizatorem jego spo- 
tkari z naukowcami ! Jerzy A Janik; rozm 
Slawomir Zagorski i Tomasz Zuradzki. - 11. 
Tyg. Pows=. - 2005, ill 29, s. 12 


1993. Jan Pawel II (papieZ) illRKIE- 
WICZ Janusz Leszek: Kieszonkowa kronika 
zycia i dziela Karola Woj1yly Jana Pawla U 
I Janusz Leszek Jurkiewicz. - Stargard : Ofi- 
cyna Wydawnicza Ina. 2005. - 243 s., [32] s 
tabl.: il.; 18 ern. -ISBN 83-85460-14-4 


1994. Jan Pawel II (papieZ) KNABIT 
Leon: Spotkania z Wujkiem Karolem I Leon 
Knabit ; wstyP Stanislaw Dzi"Wisz. - Wyd. 4 
UZlip. - Krak6w: ZnaL 2005. - 160 s., [16] s. 
tabl. : iI., fot. (w tJ'ro ko1or.) ; 21 ern. ISBN 
83-240-0611-7 


1995. Jan Pawel II (papieZ) KWIAT- 
KOWSKA Halina: Wielki kolega I Halina 
KW13tkowska. - Wyd. 3 poszerz. - Krakow : 
Kwadrat, 2006. - 175 s. : il. ; 23 CIll. - Bi- 
bhogr. Indeks. - ISBN 83-915586-7-3 


1996. Jan Pawel II (papieZ) LOREK Ga- 
briela: Pan jest wlodarzem 1ych ziem? - po"Wie- 
dzial Ojciec S"Wi
ty do profesora : Jan Pawel II 
tlzymal kciuki za powstanie bielskiEd Akademii 
Techniczno-HumanistycznEd I Gabriela Lorek. 
- (Wspomnienia). - 11 II Dz. Zach - 2005, ill 
82. dodo Bielsko-Biala. ill 14, s. 5 
Wspomnienia Marka Tromb
ego ze spotka- 
IlIa z paplezem 


1997. Jan Pawel II (papieZ) LUKA- 
SZUK Miroslaw: Dobrze, ze papiez juz nie 
cierpi : ksi&dz JozefSanak 0 swoim druhu Ka- 
rolu Woj1yle I Miroslaw Lukaszuk. (Wspo- 
mnienia). - 11. II Dz. Zach - 2005, ill 82, dad. 
Bielsko-Biala, ill 14, s. 4 


1998. Jan Pawel II (papieZ) MALINSKI 
Mieczyslaw: Droga do Wa1ykanu Mieczy- 
slaw MalinskI. - Wyd. 2. - Krakow: Wydaw- 
nictwo Literackie, 2005. - 222 s., [28] s. tabl : 
fot., portr., 21 ern. -ISBN 83-08-03753-4 


1999. Jan Pawel II (papieZ) MALINSKI 
Mieczyslaw: Karol Woj1yla I Mieczyslaw Ma- 
liriski. - Krakow: ,..Arti", 2005. - 200 s. : il. 
kolor., fot., portr. ; 30 CIll. - Na okl. i grzbie- 
cie podtyt.: dorastanie do papiestwa. - ISBN 
83-89725-27-4 


2000. Jan Pawel II (papieZ) MALINSKI 
Mieczyslaw: Wezwano mnie z dalekiego kra- 
ju I Mieczyslaw Malitiski. - Wroclaw . Turn 
- Wydawnictwo WroclawskiEd Ksi
gami Ar-
		

/Bibliografia_05-06_Page_157_0001.djvu

			157 


chidiecezjalnej, 2005. - 390, [2] s. ; 21 em. - 
ISBN 83-7454-002-8 


2001. Jan Pawel II (papieZ) O'CON- 
NOR Garry: Ojciec wszystkich : zycie Jana 
Pawla II I Garry O'COIlllor. - PoznaIi : Rebis, 
2005. - 416 S., [16] s. tabl. : il.; 24 em. - Bi- 
bliogr.1ndeks. -ISBN 83-7301-733-X 


2002. Jan Pawel II (papiez) PAPIEZ Jan 
Pawe! II L920-2005 : [nekr.]. - 11. II IT" BieL- 
skll-Bialej. - 2005, wyd. spec., s. 1-4 


2003. Jan Pawel II (papieZ) RYBICKI 
Stanislaw Karol Woj1yla L952-1954 "Wla- 
ra, droga, przyjaiIi : w
drowki z przyjaciolmi 
/ [zdj. Stanislaw Rybicki, Jerzy Ciesielski]. - 
Bielsko-Biala: Wydawnictwo i Studio Filmo- 
we Anima Media, 2006. - 135 s., [I] k. tabi 
Luzern : il. ; 31 em. - ISBN 83-924792-0-3. 
ISBN 978-83-924792-0-8 
Rec. l\1R: Album 0 "Wujku" juz w sprzeda- 
zy I mr "Niell=iela. - 2006, nr 50, dodo Na Pod- 
besk., 
.II 


2004. Jan Pawel II (papieZ) SKWAR- 
NICKI Marek: Jan Pawe! II I Marek Sl-war- 
nicki. - Wroclaw : Wydawnictwo Dolnosl&- 
skie, 2005. - 166 s. : il. (g!. ko1or.) , 22 em 
- (A to Polska Wlm:nie). - Bibliogr. Indeks.- 
ISBN 83-7384-327-2 


2005. Jan Pawel II (papieZ) SKWAR- 
NICKI Marek: Requiem dla Jana Pawla II 
Marek Sl-wamicki ; fot. Adam Bujak. - Kra- 
k6w : Bialy Kruk, 2005. - 47 s. : il. (g!. ko1or.) 
,30 em. -ISBN 83-88918-71-0 


2006. Jan Pawel II (papieZ) STARZAK 
Grazyna: M6j Lolek zostanie "Wielkim czlo- 
wiekiem I Grazyna Starzak. - U. II Dz. Pol. - 
2005, nr 115. s. 4-5 


2007. Jan Pawel II (papieZ) TABOR- 
SKI Boleslaw : "Wprost w moje serce uderza 
droga wszystkich" (Kamieniolom) : u Karolu 
Woj1yle - Janie Pawle II : szkice, wspomnie- 


nia, wiersze I Boleslaw Taborski. - Torun : 
Wydawnictwo Adam Marszalek, cop. 2004. - 
402 s. . iI., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 crIl. 
- Bibliogr. przekl i waz:niejszych prac kIy- 
1ycznych B. Taborskiego dot. Karola Woj1yly. 
1ndeks. - ISBN 83-7322-925-6 


'" 


2008. Jan Pawel II (papieZ) TABOR- 
SKI Boleslaw: "Wprost w moje serce uderza 
droga wszystkich" (Kamieniolom) : 0 Karolu 
Woj1yle - Janie Pawle II : szkice, wspomnie- 
nia, wiersze I Boleslaw Taborski. - Torun : 
Wydawnictwo Adam Marszalek, cop. 2005. - 
402 s. . iI., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 CIll. 
Bibliogr. przekl i waz:niejszych prac kIy- 
1ycznych B. Taborskiego dot. Karola Woj1yly. 
1ndeks. -ISBN 83-7441-022-1 


2009. Janik Ryszard BELOW Jerzy: Pol 
wieku w sluzbie : jubileusz ks. radcy Ryszar- 
da Janika I Jerzy Below II ZwiasllOl Ewang. - 
2006, ill 8, s. 21 


2010. J6zefBilczewski (sw.) BILCZEW- 
SKA Grazyna: Droga do Swi
tosci I Grazyna 
Bilczewska. (Z historii K
t i ludzi z dziej6w 
miasta). - 11., portr. II A/Ill. Kecki. - 2006, [t.] 
10, s. 28-31 


2011. J6zef Bilczewski (sw.) BOGUTA 
Michal: W oczekiwaniu na kanonizacj
 blogo- 
slawionego Arcybiskupa Jozefa Bilczewskie- 
go I Michal Boguta. - 11. II ZrOdlo. - 2005, nr 
40, dodo ZrOdlo Diece::ji Biel.-ZyU"., s. I-II , nr 
41, dodo ZrOdlo Diece::ji Biel.-ZyU"., s. I-II 


2012. J6zef Bilczewski (sw.) [CHOMY- 
SZYN GlZegorz]: List)' biskupa GlZegorza 
Chomyszyna do arcybiskupa J6zefa Bilczew- 
skiego z lat 1904-1922 I oprac J6zef Wol- 
czanski II SI. Stud Hist.-Teol. - 2003. t. 36, z. 
L s. 235-251 


" 


2013. J6zef Bilczewski (sw.) DZIKI 
Sylwester. Nowy polski swi
ty I Sylwester
		

/Bibliografia_05-06_Page_158_0001.djvu

			158 


Dziki II Alma AInter. - 2005/2006, ill 76/77, 
s. 22-24 


2014. J6zef Bilczewski (sw.) FURTAK 
Ewa: Droga do s"Wi
tosci arcybisl"llpa J6zefa 
Bilczewskiego z Wilamowic I Ewa Furtak. - 
n /I Ga::.. IT)vor. - 2006, nr 71, dodo Bielsko- 
-Biala,s 6 


2015. J6zef Bilczewski (sw.) FURTAK 
Ewa: Swi
ty z Wilamowic / Ewa Furtak, Mar- 
cin Czyzewski. - 11. 11 Ga::;. IT)vor. - 2005, ill 
47, dodo Bielsko-Biala, s. I 


2016. J6zef Bilczewski (sw.) JABLON- 
SKI Zachariasz: Maryjnosc 0 wymiarze ja- 
snog6rskim / Zachariasz JabloIiski. - (Swi
ci 
z ziemi lwowskiEd) - 11. II Nor. Dz. - 2005, 
rrr248, s 16 


2017. J6zef Bilczewski (sw.) LUKA- 
SZUK Mlfoslaw: Jak zyc ze Swi
tym? : Wl- 
Lamowianin J6zef Bilczewski w paidziernil"ll 
zostanie wyniesiony na oltarze / Miroslaw Lu- 
kaszuk. - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 71, dad 
Bielsko-Biala, ill 12, s. I 


2018. J6zef Bilczewski (sw.) MACHER 
Alina: Swi
ty z Wilamowic I Alina Macher. - 
n IIAI6jPowiat -2006, ill 3, s.16 
Wystawa w Ksi
nicy Beskidzki
 oraz nadanie 
gimnazjum w Wilarnowicach imienia Swi
ego 


2019. J6zef Bilczewski (sw.) SZAREK 
Jaroslaw: Na mod1ihv
 nigdy nie zalowal cza- 
sui Jaroslaw Szarek. -Portr. II ZrOdlo. -2005, 
rrr 43, s. 14-15 


2020, J6zef Bilczewski (sw,) S[W[J.;TY] 
abp J6zefBilczewski. - 11. II ClI{1a i Laski.- 
2006, nr 2, s. 1-21 
Czasopismo..Cudai Laski" -wydawanewKra- 
kowle 


2021. J6zef Bilczewski (sw.) [TEODO- 
ROWICZ J6zef]: Lis1y areybiskupa J6zefa 
Teodorowicza do areybisl-upa J6zefa Bilczew- 


skiego z lat 1900-1923. Cz. I: 1900-19011 
oprac. J6zefWolczaIiski II Prz. ff'sch. - 2003, 
t. 8, z. 4, s. 977-[0[9 


'" 


2022. J6zef Bilczewski (sw.) WII...A1VIO- 
WICKIE sacrum: w drodze do kanonizaqi abpa 
J6zefa Bilczewskiego I red. Antoni Bareiak. - 
Wilarnowice : Urz&d Gminy, 2005. - 176 s. . 
il. (g!. ko1or.), 30 ern. - [SBN 83-9[5888-2-3 


2023. J6zefBilczewski (sw.) WISNIEW- 
SKA Katarzyna: Dwaj nowi polsey Swi
ci ze 
Lwowa : pierwsze kanonizacje za pontyfikatu 
Benedyl-ta A\:I I Katarzyna Wisniewska. - 11. 
II Ga::.. IT)vor. - 2005, ill 247, s. 4 


2024. J6zef Bilczewski (sw.) WOL- 
CZANSKI J6zef Ksi
dza Ignaeego Chwieruta 
wspomnienia 0 areybiskupie J6zefie Bilczew- 
skim I Jozef Wolczanski II Analekta Crac. - 
2004, [t.136, s. 543-567 


'" 


2025. J6zef Bilczewski (sw.) WOL- 
CZANSKI J6zef List)' areybiskupa J6zefa 
Teodorowicza do areybiskupa J6zefa Bilczew- 
skiego z lat 1900-1923. Cz. 2 I oprae. J6zef 
WolczaIiski. - Streszcz. w j
z. ang. /I Prz. 
ff'sch - 2004, t 9, z. 2, s. 37q--t29 


'" 


2026. J6zef Bilczewski (sw.) WOL- 
CZANSKI Jozef Lis1y areybiskupa J6ze- 
fa Teodorowicza do areybiskupa J6zefa Bil- 
czewskiego z lat 1900-1923. Cz. 3, Lis1y z lat 
1914-1923 I oprae. J6zefWolczaIiski II Prz. 
ff'sch. - 2006, 1. 9, z. 4, s. 803-838 


2027. J6zef Bilczewski (sw.) ZA- 
KRZEWSKA Agnieszka: Areybiskup Bil- 
czewsla od ruedzieli Swi
ty I Agnieszka Za- 
krzewska. - 11. II Ga::;. 
vbor. - 2005. ill 246. 
dodo Bwlsko-Bwla, s. 1 


2028. J6zef Bilczewski (sw.) ZA- 
KRZEWSKA Agnieszka: Pami
taj& i CZCz&
		

/Bibliografia_05-06_Page_159_0001.djvu

			159 


s"Wi
tego : Wilamowice swi
towaly kanoIl1za- 
cj
 abp. J6zefa Bilczewskiego / AgnieszkaZa- 
krzewska. - 11. II Gtr.. IT)vor. - 2005, ill 248, 
dodo Bielsko-Biala, s. 3 


2029. J6zef Bilczewski (sw.) ZUZIAK 
Maria: Arcybiskupa J6zefa Bilczewskiego 
droga do Swi
tosci duchowny - TIczony - 
spolecznik / Maria Zuziak. - 11. II ZrOdlo. - 
2005, ill 42. dodo Zrodlo Dlece::ji Biel.-ZyU".. 
s. II-III 


2030. Kabis Antoni NOMINACJE 2006 
- nagroda ks. J6zefa Londzina. - 11. II Ga::,. 
S=c.yr. - 2006, nr 6, s. 20 


2031. Klapsia Jan JANIK Ryszard: Ka- 
znodzieja jaworz3Iiski i cieszYIiski I Ryszard 
Janik - (Sylwetki) - Portr. II Enl Cies=. - 
2005, s. 149-155 


2032. Koloczek Eugeniusz (IKA): Sie- 
dem latna chorze / (ika). - 11. II Ga::;. Czechow 
- 2006, ill II, s. 17 


2033. Lukas Marcin LUKAS Danuta: 
Duszpasterz, nauczyciel i wychowawca : wspo- 
mnienie 0 is. Marcinie Lukasie / Danuta Lukas 
- 11. II ZWiaSllOl Ewang. - 2006, m2, s. 22-23 


2034. Macoszek Antoni WOZNIAK Er- 
win: Ks. Antoni Macoszek I Erwin Wozniak 
- (Sy1welki). - 11., porn. II Kill. Cieso. - 2005, 
s.165-171 


2035. Mrowiec Rudolf BRUELL T.: 
Ks. Rudolf Mrowiee (1920-2000) [nela.] 
! T. BrueH. - (Wspomnienia). - Portr. II Enl. 
Ewang. - 2001, s. 92-93 


2036. Powada Zbigniew GRAJEWSKI 
Andrzej: Teezka ksl
dza Zbigniewa I Andrzej 
Grajewski. - 11. II Gosc Nied::. - 2005, or 9, 
s.34-35 
Dot. teczki personalnej ksi
dza Zbignie\Va Po- 
wad)' na temat wspolpracy z SB 


2037. Powada Zbigniew: Pseudonim 
,.,Katedra" rozmowa z [...], proboszezem 
bielskiej Katedry pod wezwaniem Sw. Mikola- 
ja I Zbigniew Powada; rozm. Agata Pustulka. 
- (Rozmowa dnia). 11. II Dz. Zach. 2005, 
m 123,s.15 


2038. Pysz Marcin M.L.: Wiernie i gorli- 
wie : ordynaqa dw6eh ksi
zy I M.L. - (W na- 
szym Kosciele). - Portr. II ZWlaSllOl Ewang.- 
2006, ill 20, s. 21 


2039. SanakJ6zefJACK: Kaplariskie65-le- 
cie proboszcza z Biak:j 'oprac. JacK. - (rvIia..
o). 
- 11. II IT' Bielskll-Bialej. - 2006, or 9, s. 6 


2040. Sanak J6zef illBILEUSZ kapela- 
na ,,,solidamosei": "Wiemy Bogu i ojezyinie. - 
11. II Kr Besk. - 2006, or 17, dad Solid Pod- 
besk.. m4. s. II 


2041. Sanak J6zef KACHEL Jacek: Ju- 
bileusz pralatal Jacek Kachel.- (Ludzie). - 11. 
II IT' Bielskll-Bialej. - 2006, mIl, s. 6-7 


2042. Sanak J6zef KUCYBALA Kata- 
rzyna: Medycyna duehowa I Katarzyna Ku- 
cybala. - (Ikary). - 11. II IT' Bielskll-Bialej. - 
2005,m I, s. Q 


2043. Sanak J6zef: Gorszy IUZ bandyta : 
kaplan w stalinowskim wi
zieniu 0950-1955) 
I J6zefSanak. - [B.m.] : Flatan. eop. 2001. 
149 s.; 20 ern. -ISBN 83-85222-47-2 


2044. Sanak J6zef: Jestem dlu.znikiem 
Pana Boga I J6zefSanak. - 11. II ZrOdlo. -2006, 
m 16, dad. ZrOdlo Diece::ji Biel.-ZyU"., s. I-II 


'" 


2045. Sanak J6zef WOLFF Tomasz: 
Ksi&dz i kardynal : ksi&dz J6zef Sanak obee- 
ny jest w Wielkiej Encyklopedii Papieskiej I 
Tomasz Wolff - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. -2005, m31, dad. Beskidy, s. 2 


2046. Stojalowski Stanislaw KOWAL- 
CZE-SZLAGOR Grazyna: Poez&tki dzialal-
		

/Bibliografia_05-06_Page_160_0001.djvu

			160 


nasci ks. St. Stojalowskiego / Grazyna Kowal- 
cze-Szlagor. - Portr. / / Nas::;a Kntedra. - 2006, 
rrr 12,s. 18 


2047. Szarek Aniela: Wszystkie wyda- 
rzenia w maim zyciu by}y kierowane przez 
Saga: wywiad z pani
 biskupin<1 [...] Z oka2ji 
40-lecia pracy w duszpasterstwie wsrod dzieci 
/ Aniela Szarek; roZill. Aleksandra MarceliiL- 
ska. - 11. II Blel. 5)Jon. - 2006. ill 3. s. 3-11 


2048. Szarek Jan M.L: Dzi
kczynienie 
za czasy trudnej laski : 70-lecie urodzin bpa 
lana Szarka / M.L - 11. II ZwiasllOl Ewang. - 
2006, nr 4, s. 21, 27 


2049. Wagner Ryszard E. CHOJECKA 
Ewa: Odsloni
cie tablicy pofiaiVi
conej pami
- 
ci is. dr. Ryszarda E. Wagnera I Ewa Chojec- 
ka. - (Wydarzenia). - Portr. II Biel. 5)jon. - 
2005,nr l.s.9-10 


2050. Walusiak J6zef P
DZIWIATR 
Jacek M.. ,..Parafia" ksi
dza J6zefa . is. kan 
J6zefWalusiak z parafii sw. Jana Chrzciciela 
w Komorowicach { Pydziwiatr Jacek M. - (Pa- 
norama parafii S:w"iadkowie Clnystusa) n 
II Gaie Nied::. - 2006, nr 12, dodo Biel.-Zyw., 
,.VIII 


2051. WegertAdam SZAREK Jan: B6g 
jest milosci& : 25. rocznica smierci is. semora 
Adama Wegerta I Jan Szarek. - 11. II ZwiasllOl 
Ewang.-2006,nr 10,s. 12-13 


2052. Wegert Adam SZAREK Jan: 
Wspomnienie w 25-lecie smierci sp. is. sen 
[no] { Jan Szarek. - 11. II Biel. 5)jan. - 2006, 
rrr 3, s. 20-27 


2053. Wizor Janina KUCYBALA Kata- 
rzyna: Wierz y w dobroe ludzbt.. Katarzyna 
Kucybala. -(Miasto). - 11. II IT' Bielskll-Bialej 
- 2005, nr 18, s. 6 


2054. Wojak Tadeusz i Janina SZA- 
REK Jan: Ks. Tadeusz Wojak (1907-2000) 


i Janina Wojak (19 15-2000) : [nekr.] { JanSza- 
rek, WAN. - (Wspomnienia). - Portr. II Kal. 
Ewang. - 200 I, s. 94-97 


'" 


2055. Wrzol Ludwik ASS: Kaplan i P0- 
181:: ks. dr LudwikWrzol (1881-1940) / ASS. 
- 11 II Gaie Nied:: - 2005, nr 39, dod. Biel- 
-2:n."..s.VI 


2056. Wrzol Ludwik LOREK Gabrie- 
la: Tropem szambelana swiadkowle po- 
bytu ks. Ludwika Wrzola w hitlerowskim 
0bozie zaglady zostali juz przesluchani 
Gabriela Lorek. - (Wok61 nas). - 11. I, Dz. 
Zach. - 2006, nr II, dod. Bielska-Biala, nr 
2, s. 5 


2057. Wrzol Ludwik MOZOR Karol: 
Ksi&dz Pralat dr Ludwik Wrzol w slu.zbie Bo- 
gu i Ojczyznie I Karol Mozor, J6zefWrzol. - 
Zabrzeg 
 Czechmvice-Dziedzice : Towarzy- 
stwo Przyjaci61 Czechowic-Dziedzic, 2005. 
-75 s. . il. (w tym kolor.), 21 x 30 CIll. - Bi- 
bliogr. -ISBN 83-919758-2-7 


2058. Wrzol Ludwik SWIEZY-SOBEL 
Alina: Budzil nadziejym : ks. dr Ludwik Wrzol 
- myczennik za wiar y I Alina Swiezy-Sobel. 
- 11., portr. II Gaie Nied:: - 2006, nr 51, dodo 
Biel.-Zyw., s. VI 


2059. Zimniak Janusz EI: Srebrny jubi- 
leusz w Bielsku-Bialej I EL - (Wiara ojc6w). - 
11. II Nasz Dz. - 2005, nr 258, s. 8 


2060. Zimniak Janusz: Nie przestany 
si y uczye! : jak ewangelizowac i bye ewange- 
lizowanym - wyjasnia biskup Janusz Zimniak 
w przededniu zlotego kaplaIiskiego jubileuszu 
I Janusz Zimniak ; rozm. Alina Swiezy-Sobel. 
- 11. II Gaie Nied::. - 2006. nr 37. dod. Biel.- 
-2:rw..s.IV-V 


JanPaweIIlrJX1Ple=)zoh.paz 115, 105-,-Jan- 
c.=)" FraJlcis=ek zoh. paz 912 ,- Powada ZhigJliew 
zoh. paz 920
		

/Bibliografia_05-06_Page_161_0001.djvu

			2, RELIGIE CHRZESCIJANSKIE 


161 


2061. ASs: Sladami sw. Andrzeja Boboli 
: swi
ty w Czechowicach-Dziedzicach / ASS 
- 11. II Gosc Nied::. 2005, ill 31, dodo Biel.- 
-z:.n.".,s.VI 


2062. BARCIK Agata: Diecezjalny Osro- 
dek Wspierania Rodziny / Agata Barcik: rozm 
Agnieszka KisIeL - 11. / / ZrOdlo. - 2006, ill 12. 
dodo ZrOdlo Diece=Ji Bielsko-ZyU"., s. I-I] 
Biel
o-Biala 


2063, Bl\DZCIE 1udimi sumienia: 22.V 
1995-22.V2005 dziesi&tarocznica pobytu OJ- 
ca Swi
tego Jana Pawla II w Diecezji Biel- 
sko-Zywieckiej ! pod red. Karola Mozora : 
[aut. zdj
6 Alojzy Zuber i in.]. - Cz
stochowa 
: Edyga Swi
tego Pawla. cop. 2005. - 300, [3] 
s. : fat. (g!. kolor.) : 30 CIll. - Bibliogr. - ISBN 
83-7424-046-6 


2064. BOGUTA Michal: Kanonizacja 
blogoslawionego Arcybiskupa J6zefa Bil- 
czewskiego I Michal Boguta , roZill. Ma- 
ria Zuziak, Michal Kisiel. - 11. ,'/ Zr6dlo. - 
2005, nr 43, dod. Zr6dlo Diece::ji Biel.-Z)...".. 
s.I-111 
Wplyw kanonizacji J6zefa Bilczewskiego na 
parafi
 pw Tr6jcy PrzenajSwi
tszej w Wilamowi- 
cach 


2065. BURZYK Eugeruusz: Krotsze od 
najkrotszych : kazania na niedZlele, uroczysto- 
sci i s"Wi
ta . rok A, B, C I Eugeniusz BUIZyk 
- Krak6w : WA1il, 2004. - 220 s. ; 20 CIll. - 
(Verbum Domini). -ISBN 83-7318-284-5 
'" 
Rec. ILU): KrOtsze ad najkrotszych : kazania 
ks. Eugeniusza Burzyka IILU) - (Bli
e strony) /I 
D::.. Zach - 2005, nr 96, dodo Beskidy, s. 2 


2066. CIESLAK Stanislaw: Losy jezu- 
itow i ich Domu Rekolekcyjnego w Czecho- 
wicach- Dziedzicach w czasie II wojny s"Wiato- 
wej I Stanislaw Cieslak II Roc:;. 11)d:-. Pedag. 
rrSF-p Krak. - 2006, s. 93-110 


2067, CZyZEWSKI Marcin: Perelka po 
renowacji : zabytkowe tabemal.--ulum jak nowe I 
Marcin CzyZewski. -(Miasto). - 11. II Ga::. 11)'- 
bor. - 2005, ill 282, dad. Bielsko-Biala, s. 6 
KOSci61 Sw. Stanislawa w Bielsku-Bial
 


2068. FURTAK Ewa: Zam6wmsz
 przez 
Internet I Ewa Furtak - (Wydarzenia). - 11. II 
Ga::;. I1)vor. - 2006. ill 228. dad. Bielsko-Bia- 
/a.s.8 
Parafia pw. sw. Barbaryw Mikuszowicach Kra- 
kowskicl1 


2069. GALOSZ Just}'ll3: Kaplica sw. 
Urbana w Por<1bce I Just}'ll3 Galosz II Karla 
Groni. 2005, ill 24, s. 219-221 


2070. GIZA Jerzy: Sladami sw. Andrzeja 
Boboli po Czechowicach-Dziedzicach I Jerzy 
Giza. - Czechowice-Dziedzice : Towarzystwo 
PIzyjaciol Czecho"Wic-Dziedzic : Urz<1d Miej- 
ski. 2005. - 196 s. : iI., faks., fot., mapy, nuty 
 
21 ern. -ISBN 83-919758-1-9 


2071. HOROWSKI Slawomir: Przed ka- 
tednt czy przed l"lJruJ? : gdzie stanie pomnik 
papieza? I Slawomir Horowski. 11. Ii Kr. 
Besk. - 2005, ill 15, s. 5 
Dot. Iffializacji pomnika Jana Pawla II w Biel- 
	
			

/Bibliografia_05-06_Page_162_0001.djvu

			162 


Rzym 22V1995-23V1996 I Jan Pawe111.- 
[Bielsko-Biala] Kuria Diece
alna Bielsko- 
-Zywiecka. [2005?]. - 47 s.; 21 em 


2075, JOCHYMEK Renata: Odwiedzmny 
kosciolki / Renata Jochymek. - 11. II Nied::iela 
- 2006, ill 32, dodo No Podbesk., s. I, IV 
Drewniane koscioly w diecezji biel
o-zy- 
"WIeckiej 


2076. JOCHYMEK Renata: Zmienione 
obhcze maryjnej parafii / Renata Jochymek. - 
11. if Nied::iela. - 2005, ill 22, dodo No Pod- 
besk., s. II, III 
Parafia w Por
bce 


2077. KAWKA Adam: Dziesi
ciolecie 
bielskiej Akcji Katolickiej / Adam Kawka. - 
(Stowarzyszenia). - 11./1 Nied::iela - 2006, ill 
47, dodo No Podbesk.. s. IV-V 


2078. KOZLOWSKA Iwona: Ligoclci 
Jubilat I Iwona Kozlowska. - II. /I Ga::;. Cze- 
chow. - 2006, ill 9, s. II 
Kosci61 i parafia pw. OpatrznoSci Bozej w Li- 
gocie (Zoo-Iecie) 


2079, KOZLOWSKA 1wona: Muzyka!- 
na Katarzyna I Iwona Kozlowska. - 11. II Ga::,. 
Czechow - 2006, ill 20, s. 7-8 
Olaf kOScielny przy parafii pw. Sw. Katarzyny 
w Czechowieaeh-Dziedzieaeh 


2080. KOZLOWSKA Iwona: Siostry 
z MlyIiskiej I Iwona Kozlowska. - 11. II Ga=. 
Czechow.-2005,ill3,s.II,12 
Zgromadzenie Si6str Feliejanek w Czechowi- 
eaeh-Dziedzicam 


2081. LEWCZAK Slawomir: Kani6w 
: z dziej6w wsi i parafii pw Niepokalanego 
Serca NMP I Slawomrr Lewczak. - Kani6w : 
[b.w.], 2005. - 220 s. : il. : 21 CIll. - Bibliogr 
lndeks 


2082. LOREK Gabriela. Dla uSmiechu 
dziecka i slowa dzi
kuj
 : po raz pierwszy cha- 


r'y1atywn
 ahj
 pasyjn
 prowadz
 wsp6hue 
trzy koscioly I Gabriela Lorek. - 11. II Dz. Zach. 
- 2006, ill 89, dodo Bielsko-Biala, ill 15, s. I 
Dot. wsp61nej akeji zbierania pieni
dzy dla cho- 
rych dzieei i ludzi starszych w koseiolam katolie- 
kich, ewangeliekich i prawoslawnych 


2083. LOREK Gabriela: Zostati z nami! 
: 22 m
a mime 10. roczmca papieskiej wizy- 
ty na Podbeskidziu I Gabriela Lorek. - (Wyda- 
rzenia). - 11. il Dz. Zach. - 2005, ill 116, dodo 
Bielsko-Biala, ill 20, s. 4 


2084, LUKASZUK Miros1aw: Wirtual- 
ny jubileusz k..<:i
dza Bmzyka : pierwsza pol- 
ska diece
 a1na strona www obchodzi 10 lat 
is:tnienia I tvfuoslaw Lukaszuk. - (Wokol nas). 
- 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 77, dodo Bielska- 
-Biala, ill 13, s. 4 


2085, (MIRP): Majowa trndycja I (mirp). 
-11. II Ga::.. Czechaw.-2005,ill II,s. 15 
Dot. grania na lnItEach przez straZakow asp 
wmaju pieSni m3f)jnych zvriez:ykoSciola wLigoeie 


2086. (MK): Wsp6lnota na co dziefl { 
(mk). 11. II =. Czechow. - 2006, ill 24, s. II 
KOSci61 AdwentystOw Dnia Si6dmego w Cze- 
chowieaeh-Dziedzieaeh 


2087, PJ.;DZ1W1ATR Jacek M.: PapIeskte 
olmo : urodziny Jana Pawla II w Bielsl-u-Bia- 
lej I Jacek M. P
dz:iwiatr. - 11. II Gaie Nied::.- 
2005, ill 22, dodo Biel.-ZyU"., s. VI 
Wystawa filatelistyema w Ksi
nicy Be
dz- 
ki
 i ogloszenie wynikaw konkursu plastycznego 
"Seree za seree" 


2088. PJ.;DZ1W1ATR Jacek M.: Pod opie- 
k
 patrona robotnik6w : pw. sw. J6zefa w Ja- 
nowicach I Jacek M. P
dziwiatr. - (Panorama 
parafii). - 11. II Goie Nied::. - 2005. ill 18. dodo 
Biel.-ZyU".. s. VIII 


2089. P
DZIWIATR Jacek M.: Przez 
m
k
 uo zwyci
stwa . parafia Podwyzszenia 
Krzyza S"Wi
tego w Bujako"Wie I Jacek M. P
-
		

/Bibliografia_05-06_Page_163_0001.djvu

			163 


dziWlatr - (Panorama parafii). - 11. 1/ Gait: 
Nied::. - 2006, ill 2, dodo Biel.-ZyU"., s. VIII 


2090, P1;DZ1W1ATR Jacek M.: W cieniu 
Maryi : parafia Matki Bozej Fatimskiej w Ko- 
morowicach Obszarach / Jacek M. Pydziwiatr 
- (Panorama parafii). - 11. /1 Gaie Nied::. 
2005, nr 7, dodo Biel.-ZyU"", s. VIII 


2091, P1;DZ1W1ATR Jacek M.: Wsp61- 
nota dobrych owocow : kosci61 pw. sw. Mi- 
chala Archaniola w Wilkmvicach I Jacek M 
Pydziwiatr. - (Panorama parafii). - 11. if Gait 
Nied::. - 2005, ill 21, dodo Biel.-ZyU"., s. VIII 


2092, P1;DZ1W1ATR Jacek M.: Wsp61- 
nota zahartowana : parafia niepokalanego Ser- 
ca NMP w Mesznej I Jacek M. Pydziwiatr. - 
(Panorama parafii). - II II Gaie Nied:: - 2005, 
ill 15, dodo Biel.-ZyU".. s. VIII 


2093. fPIECSET piycdziesi&ta dziewlltta] 
559. rocznicakonsekracji kosciola katedrnlne- 
go pw. sw. J\lIikolaja. - 11. II Nas::;a Kntedra.- 
2006, nr 12, s. 4 


2094. PRZEMYK Miroslaw: Sto lat Do- 
mu Rekolekcyjnego ! Miroslaw Przemyk. - II 
II Ga::;. Czechow. - 2005, ill 7, s. 15 
Dom Rekolekcyjny Ksi
zy Jezuit6ww Czecho- 
vricach-Dziedzicach 


2095. PRZEMYK tvIimslaw: U ojcow je- 
zuitow I Miroslaw Przemyk. - 11. II Ga::.. Cze- 
chaw.-2005,illI0,s.18 
Dzialalnosc Domu RekolekC)jnego Ksi
zy Je- 
zuit6ww Czechowicach-Dziedzicach 


2096, (PS): Pozegnanie z zab)'tkiem : 1z)' 
w Kobiemicach I (ps). -11. II Kr. Besk. -2005, 
nr 21, s. 8 
Rozbi6rka XIX-vriecznego kOScioia pw. Sw. 
Urbaua 


2097. ROGOLSKA Urszula: Boze milo- 
sierdzie i MaI)ja : parafia pw. Wniebowzi
cia 
NMPw Bystrej Sl
skiej I UrszulaRog6lska. - 


(Panoramaparafii). -no II Gaie Nied::.. - 2005, 
ill 33, uod. Biel.-ZyU"., s. VIII 


2098. ROGOLSKA Urszula: Od Waw- 
Izynca do J6zefa : pw. Sw. Wawrzynca w Bie- 
lowicku I Urszula Rog6lska. - (Panorama pa- 
:ra:fii). - 11. II Gaie Nied::.. - 2005, ill 22, dad. 
Biel.-ZyU".,s.VIII 


2099. ROGOLSKA Urszula: Radosc 
Wieczemika w rel.-toracie sw. Antoniego 
w Kalnej I Urszula Rog6lska. - (Panorama pa- 
:ra:fii). - 11. II Gaie Nied::.. - 2005, ill 24, dad. 
Biel.-ZyU"., s. VIII 


2100. ROGOLSKA Urszula: Tu si
 mo- 
dlili pradziadowie Papieza : parafia Sw. Bartlo- 
mieja w CZarlCU I Urszula Rog6lska - (Pan0- 
rama parafii). - 11. II Gaie Nied::.. - 2005, ill 5, 
dad. Biel.-ZyU"., s. VIII 


2101. ROGOLSKA Urszula: W swi&- 
tyni ze snu : parafia sw. Franciszka z Asyzu 
w Bielsku-Bialej Wapienicy I Urszula Rog61- 
ska. - (Panorama parafii). - 11. II Gaie Nied::.. - 
2005, ill 41, dad. Biel.-ZyU"., s. VIII 


2102. RZ\"1iIEK Mariusz: Jubileusz pa- 
:ra:fii w Bystrej I Mariusz Rzymek. - (Blizej pa- 
:ra:fii). - 11. II Nied::.iela. - 2006, Ill" 42, dad. No 
Podbesk., s. IV 
parafia WniebowZ1
cia NMPw Bystrej ShI
ej 


2103, SAPOTA Amoni: Kult Matki Bo- 
zej Nieustaj&cej Pomocy w diecezji bielsko- 
-zywieckiej I Antoni Sapota. Barbara Lang- 
hammer. - Ustron staraniem Parafii sw. 
Klemensa, 2006. - 80 s. : il (g!. kolor. ) ; 21 
ern. -ISBN 83-91116 7 - 7 -8 


2104. SZCZYPTA T6zef "Przez was 
sp6znilbym si
 na konklawe" : z ks. pral. [...] 
I J6zef Szczypta : rOZill. Mariusz Rzymek. - 
11. II Nied::.iela. - 2005, ill 17, dad. No Pad- 
besk., s. I, III 
Dot. wizytagi przez kard. Karola Wojtyl
 para- 
fii na Zlotych Lanach w Bielsku-Bialej w 1978 r
		

/Bibliografia_05-06_Page_164_0001.djvu

			164 


2105. SZPOK Franciszek Karol: Z dzie- 
j6w adwentyzmu w Jaworzu i okolicy / Fran- 
ciszek Karol Szpok. - II. / / Echo Jm.". - 2006, 
rrr 168, s. 19-20 
AdwentYSci Dnia Si6dmego w Jaworzu i ako- 
licy 


2106, SWIEZY-SOBELAlina: Na trwa- 
lym fundamencie : parafia Sw. Marii Magdale- 
ny w Mazancomcach I Alina Swiezy-Sobel - 
(Panorama parafii). - 11. / / Gaie Nied::. - 2006, 
ill I, dodo Biel.-ZyU"., s. VIII 


2107, SWIEZY-SOBEL Alina: PatTon 
zawierzenia Maryi pw. sw. Maksymiliana 
Kolbego w Czechowicach-Dziedzicach / Ali- 
na Swiezy-Sobel. - (Panorama parafii). - II 
1/ Gaie Nied::. - 2005, nr 32, dodo Biel.-ZyU"., 
s.V111 


2108. SWIEZY-SOBEL Alina: Zapaleil- 
cy Bozy - przed oltarzem i na karcie : parafia 
NajSW1
szego Serca Pana Jezusa w Bronowie 
/ Alina Swiezy-Sobel. - (Panorama parafii). - 
11. II Gaie Nied::. - 2005, ill 2, dodo Biel.-ZyU"., 
s.VIII 


2109. TOWARZYSTWO Jezusowe na 
Sl
ku CieszyIiskim studium el-umeniczne 
: praca zbiorowa I pod red J6zefa Budniaka 
i Karola Mozora. - Krakow: Wydawnictwo 
WAJVI. 2005. - 294 S., [8] s. tabl. ko1or. : il. : 
24 CIll. - (Oikoumene). - Bibliogr. - ISBN 83- 
-7318-583-6 
Z treSci m.in.: s. 77-83: S1ECZEK Boguslaw 
Towarzystwo Jezusowe w Czechmvicach-Dzie- 
dzicach; s. 85-98: KIEDOS J.: Historia domu za- 
konnego jezuit6w w Czechmvicach-Dziedzicach po 
n wojnie Swiatow
 


2110. TRZECIAK Jacek: Trzymasi
jak 
luterska wiara pod Cieszynem I Jacek Trze- 
ciak. - 11.// Ga::;. rrvbor. - 2006, nr 100. dod 
Nie::bednik SI., z: 10: Wielokulturowosc, 
s.12-13 
EwangelicyzIII w Biel
-Bial
 i na SIIl
 
Cieszyllikim 


2111. WOLFF Tomasz: Cztery k&ty dla 
duchovmych : ksi
za przechodz&cy na emery- 
tur
 m
& swoj dom 'Tomasz Wolff - (Bliskie 
strony). - 11. ,'I Dz. Zach. - 2006, nr 208, dodo 
Beskidy, s. 4 
Dot. domu dla emerytowanych ksi
zy w Biel- 

-Bial
 


2112. XAD: Mi
dzYIZeckie jubileusze : 
140 lat kosciola : 75-lecie choru I XAD, Alina 
Fender. - (W naszym Kosciele). - 11. II Zwia- 
sum Ewang. - 2006, nr 15/16, s. 26-28 


Religie chr:eicijmb1cie ::nb. pee. 313, 113:1. 1687 


Artystyczne wydarzenia 
chrzescijanskiE' 


2113. Festiwal Piosenki i Poezji Reli- 
gijnej, Czechowice-Dziedzice (2) KOZLOW- 
SKA Iwona: Bogu na chwale, ludziom ku 
mdosci! I Iwona Kozlowska. - 11. II Ga::. Cze- 
chow.-2005,nr 20, s. 11-12 


2114. Koncert Ewangelickich Chorow 
Ziemi CieszyiIskiej, Jaworze (2) BELOW 
Jerzy: Spiewanie w amfiteatrze I J[erzy] Be- 
low - (W naszym kosciele). - 11. II Zwiastun 
Ewang. - 2006, nr 15/16, s. 20 


2115. Mi
dzynarodowy Festiwal Mu- 
zyki Sakralnej, Bielsko-Biala (6) (BAN): 
Brzmierue sacrum : po raz czwarty na Podbe- 
skidziu I (ban). - 11. II Kr. Besk. - 2005, nr 15, 
dodo TI', s. 1, IX 


2116. Mi
dzynarodowy Festiwal Mu- 
zyki Sakralnej, Bielsko-Biala (6) KK: Sa- 
crum in musica I kk.. wag. - (Kultum). - 11. II 
rr Bielskll-Bialej. - 2005, nr 9, s. 15 


2117. Mi
dzynarodowy Festiwal Mu- 
zyki Sakralnej, Bielsko-Biala (6) GIEL- 
DON-PASZEK Aleksandra: Misterium Cler- 
pienia, Misterium Odl-upierua I Aleksandra 
Gieldon-Paszek. - (Galeria). - 11. II Besk. Inl 
Nllt. - 2005, nr 5, s. 3-5
		

/Bibliografia_05-06_Page_165_0001.djvu

			165 


2118. Mi
dzynarodowy Festiwal Mu- 
zyki Sakralnej, Bielsko-Biala (6) (NET): 
Dzis muzyka zydowska ' (NET). - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 90, dod 
Beskidy, s. 10 


2119. Mi
dzynarodowy Festiwal Mu- 
zyki Sakralnej, Bielsko-Biala (6) SWIEZY- 
-SOBEL Alina: W holdzie Papiez:o-wi : ,$a- 
crum in Musica u 2005 I Alina S"Wiezy-Sobel 
- 11. II Gosc Nied::. - 2005, ill 18, dad. Biel.- 
-z:.n.".,s.VI 


2120. Mi
dzynarodowy Festiwal Muzy- 
ki Sakralnej, Bielsko-Biala (6) THEN Wan- 
da: Zabrzmi& chornly gregoriatiskie / Wanda 
Then. - (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 
2005, nr 91, dad. Beskid..\; s. 6 


2121. Mi
dzynarodowy Festiwal Mu- 
zyki Sakralnej, Bielsko-Biala (7) (BAN): 
Koncerty peine sacrum: VII Mi
dzynamdowy 
Festiwal Muzyki SakralnEd na Podbeskidziu I 
(ban). -11. II K, Besk. - 2006, ill 16, s. 28 


2122. Tydzien Kultury Chrzescijan- 
skiej, Bielsko-Biala (21) THEN Wanda. In- 
auguracja w niedziele Klub Inteligencji 
Katolickiej zaprasza na 21. TydzieiJ Kultu- 
ry Clrrzescijatiskiej I Wanda Then. - (Blislae 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005, ill 238, dodo 
Beskidy, s. 10 


3, RELIGIE 
NIECHRZESCIJANSKIE 


Religie nieclr=eicijmb1cie::nb. paz 301, 1005-6
		

/Bibliografia_05-06_Page_166_0001.djvu

			xv. ARCHIWA. BIBLIOTEKI. CZASOPISMIENNICTWO. 
RUCH WYDAWNICZY 


1, ARClllWA 


2123. SPIS zespo16w (zbiorow) Archi- 
wum Patistwowego w Katowicach i oddzia- 
low zamiejscowych / zestawil Edward Dlu- 
gajczyk. - Katowice: Muzeum Sl
skie> 2006 
- 354 s.; 24 em. -ISBN 83-87455-94-6 


2, BIBLIOTEKI 


2124, (AB): Spiwory w bibliotece / (ab) 
-11. //Ga::.. Czechow. -2005,m7,s. 9 
Noc z Andersenem w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej i jej filii nr 10 w Czechowicach-Dzie- 
dzicach 


2125, (AB): ZabawazAndersenern / (ab) 
- 11. / / Ga::;. Czechow. - 2006, ill 8, s. 9 
Noc z Andersenem w Miejskiej Bibhotece 
Publicznej i jej filii nr 10 w Czechowicach-Dzie- 
dzicach 


2126. (D.K) Jubileusz 80-1ecia Gmin- 
lie] Biblioteki Publicznej w Buczkowicach , 
(D .K). - 11. II AI6j Powiat. - 2006, ill 10, s. 9 


2127. FURTAK Ewa: N agroda za prac
 
dla niepe1nosprawnych / Ewa Furtak. - (Wy- 
darzenia). - 11. /1 Ga::;. IT)vor. - 2006, ill 86, 
dodo Bielsko-Biala, s. 6 
Nagroda "Lodolamacze" dla Ksi
nicy Be- 
skidzki
 


2128. GS: Z dzialalnosci jaworzailskiej 
Biblioteki I GS II Echo Jaw. - 2005, ill 156, 
s. 8-9 
Dzialalnosc biblioteki publicmej w Jaworzu 
w200-l-r. 


2129. HARENCZ\"K Mana: GmiIllla Bi- 
bhoteka Publiczna w 2005 roku I Maria Ha- 
reilczyk II Jasienica. - 2006, ill 2, s. 8 
Jasienica 


2130. JACK: Fantastyka bez granic I 
JacK. - (lIIiasto). - 11. "
I IT' Bielskll-Bialej. - 
2006, ill 13, s. Q 
Konkurs" 1\voIZ)1llywlasne wydawnichvo" 


2131. JACK: KslltZoica przelamuje lody 
I JacK. - (Miasto). - 11 'I JI Blelskll-Bwlej. - 
2006, ill 9, s. 10 
Druga nagroda w konkursie "Lodolamacze 
2006" 


2132. JACK: W wielkim obloku Magel- 
lana I JacK. - (Miasto). - 11. 'JI Bielskll-Bia- 
lej. - 2006, ill C/, s. 10 
Konkurs" 1\voIZ)1llywlasne wydawnichvo" 


2133. KACHEL Jacek: Czytak pomoze, 
czyli ksi
 cyfrowa I Jacek Kachel. - 11. II 
JI Bielskll-Bialej. - 2005, ill 3, s. 8 
FiliaIntegraC)jnaKsi
nicy Beskidzkiej w Biel- 

-Bial
		

/Bibliografia_05-06_Page_167_0001.djvu

			167 


2134. KACHEL Jacek: M
czennik z na- 
szych stron I Jacek Kachel. - (Miasto). - 11. II 
JT' Bielskll-Bialej. - 2006,m21, s. 8 
Sesja naukowa poSwi
cona franciszkani- 
nowi Michalowi Tomaszkowi w Ksi
nicy Be- 
skidzkiej 


2135. KACHEL Jacek: Oszczitdzaj& bo- 
gaci. i nam si
 oplaci... : Ksi&Znica Beskidz- 
kazostalalaureatem pierwszEd edycji Europej- 
skiej Nagrody Energetycznej / Jacek Kachel 
- (Ksi&Znica). - 11. II JI Bielskll-Bialej. - 2005, 
rrr 26, s. 9 
Konkurs "Lodolamacze 2006" 


2136. KOCUREK Bogdan: Wiceminister 
kultury w Bielsku-Bialej ! Bogdan Kocurek. - 
11. II For. Bib!. - 2005, ill 3, s. 30-31 
Wizyta ministra l\.Iacieja Klimczaka m.in 
wKsi
nicyBeskidzk1ej 


2137, KUCYBALA Kat3Iz)'na: Obrado- 
wali bibliotekarze szkolni I Katarzyna Kucy- 
bala. - (Miasto). - 11. II JT' Bielskll-Bialej. - 
2006, nr 8, s. 7 
II Forum Bibliotekarzy Woje\Vodztwa Sl
ego 


2138. LOREK Gabriela: Bibliotekamoze 
umrzec : co waz:niEdsze - ksi
 czy mieszka- 
nia socjalne? I Gabriela Lorek, Lukasz Klima- 
niec. - (Wydarzenia). - 11. II Dz. Zach. - 2005. 
ill 71. dod. Bwlsko-Bwla. ill 12, K 3 
Dot. konftiktu w sprawte przeniesienia bibliote- 
ki mi

eJ w Czechowicam-Dziedzicach do lokalu 
poza centrum miasta 


2139. LOREK Gabriela: Kod trOjwy- 
miarowy : integracyjne spotkanie w Tygodniu 
Czy1ania Dzieciom I Gabriela Lorek - (Wo- 
k61nas). - 11. II Dz. Zach. -2006, ill 134, dod 
Bielsko-Biala, ill 23, K 8 
Filia Integracyjna Ksi
nicy Be
dzkiej 
w Blelsku-Btal
 


2140. LOREK Gabriela: Male wydaw- 
nictwo bibliotekarki nie tylko wypozycza- 
j& ksi&ili, ale same wyd
& swoje publikaqe 


I Gabriela Lorek. - (Bliskie strony). - 11. 11 Dz. 
Zach. - 2006, ill 21, dod. Beskidy, K 2 
Dzial poligraficmy Gminn
 Biblioteki Publicz- 
n
 w Bestwinie 


2141. MACHER Alina: 60-lecie bibliote- 
ki w Kozach I Alina Macher. - 11. II A/oj Po- 
wiat.-2006,ill4,KI0 
GBP w Kozach 


2142. MACHER Alina: Gmimm Biblio- 
teka Publiczna w Bes:twinie najlepsz& bibliote- 
k& w powiecie bielskim I Alina Macher. - 11. II 
A/oj Powiat. - 2005, ill 5, s. 18 


2143. MACHER Alina: Komputery dla 
biblioteki w Bes:twinie i Wilkowicach I Alina 
Macher. - 11. II A/oj Powiat. - 2006, ill 6, s..1 
Dot. konkursu na n
lepsz& bibliotek
 w powie- 
cle bielskim 


2144. MIEJSKA Biblioteka Publiczna 
w Czechowlcach-Dziedzicach : 55 lat. - Cze- 
chowice-Dziedzice Miejska Biblioteka Pu- 
bliczna, [2004?]. - 6 s. skl. : il. kolor. ; 15 X 21 
em, rozloz. 45 X 21 em 


'" 


2145. M.S.: Uroczystosc w Bibliotece 
Instytutu Teologicznego I M.S - 11. II Zr6- 
dlo. - 2005. ill 19. dod. Zrodlo Diece::ji Biel.- 
-2:n....s.I 
Nadanie imienia l\.Ialgorzaty Gahn lektonum 
przy bibliotece Instytutu Teologicmego w Bielsku- 
-Bial
 


2146. MT Popl&tane losy polskich serc 
I mt. - (Ksi&Znica). - 11. II JT' Bielskll-Bialej.- 
2005, ill 25, s. 9 
Promocja ksi
ki autorstwa Leszka Maza- 
na i Mieczyslawa Czumy "Poczet sere polskich" 
w Ksi
nicy Beskidzki
 


2147, NATKANIEC Agnieszka: 80 1at bi- 
bhotela w Kobiernicach I Agnieszka Natkaniec 
II Nas::a Gminl1 Porqbka. - 2006, ill 19, s. 29 
Filia GBPw Por
bce
		

/Bibliografia_05-06_Page_168_0001.djvu

			168 


2148. PIATEK Lukasz: Spor bibliotecz- 
ny : choc klamka zapadla... I Lukasz Pi<1tek. - 
11. II Kr. Besk. -2005, ill 12, dodo TIT, s. 31 
Dot. przeniesieniaMBPw Czechmvicach-Dzie- 
dzicach do budynku poza centrum miasta 


2149. (PIC): Jak wyrownac szanse? 
(Pic). - 11. II Go::. Czechow - 2005, nr 2, s. 8 
Mlej
 Biblioteka Publiczna w Czechowicach- 
-Dziedzicach 


2150, PIETRZYK Rafu1: Bo] 0 bibliote- 
k
 I Rafal Pietrzyk. - 11. II Ga::;. Czechow. - 
2005, nr 8, s. 1,4-5 
Dot. lokalizacji i budynku MBP w Czechowi- 
cach-Dziedzicam 


2151. ROSNER Wojciech: Infonnaqa 
europejska w Ksi&Znicy Beskidzkiej - Punkcie 
Infonnacyjnym Europe Direct w Bielsku-Bia- 
lej I Wojciech Rosner II BibllOtekarz. - 2006. 
ill 6, s. 19-20 


2152. SLONKA Malgorzata: Blizej sie- 
bie i ksi&2':ek I Malgorzata Slonka. - 11. I I Besk. 
In! KlIlt. - 2005, nr 12, s. 11-13 
Dot. wsp6lpracy zagranicznej Ksi<1Znicy Be- 
skidzki
 


2153, SOLCZ-KOWAL "'lim: ]ubi1euS2 
60-1ecia GBP w Kozach I Mira Solcz-Kowal 
- 11. II Kozlmiskie friad. - 2006, ill 3. s. 23 


2154. THEN Wanda: Blizej siebie i L<:i&2':ek 
: zainaugurowany zostal Bielski Festiwal Kultu- 
ry Slowackiej IWanda Then. - (Bliskie strony).- 
11. II Dz. Zach. - 2005, ill 267, dodo Beskid); s. 2 
Dzialalnosc Ksi&2':nicy Beskidzkiej 


2155. THEN Wanda: Przez Internet 
wczoraj w Ksi&Znicy Beskidzkiej zakonczyJ 
si
 kolejny etap komputeryzacji I Wanda Then 
- (Bliskie strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005. ill 
79,dod.Beski

s.2 


2156, THEN Wanda. Rodzinna przygo- 
da : ogloszono pierwsze wyniki mi
dzynaro- 


dowego konbusu na wlasne wydawnictwo 
I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. " Dz. 
Zach. - 2005, ill 78, dodo Beski
', s. 10 
"Najpi
kni
sza przygoda mojej radziny" 
laureaci 


2157. THEN Wanda: Zeglarskie opowie- 
Set : zimowe "Wieczory z Yacht Klubem Pol- 
skim I Wanda Then. - (Bliskie strony). - 11. II 
Dz. Zach. - 2005, ill 4, dodo Beskl
', s. 10 
Cykl imprez w Ksi<1Znicy Be
dzkiej 


2158. TM: Nie tylko komputery... : w be- 
stwitiskiej bibliotece ITM. - 11. II Gosc Nied::.. 
- 2005, nr 27, dodo Biel.-ZyU"., s. VII 


Biblioteki =00. poz 313, 356, 436, 1309-10, 
1312,1314, 1332, 1338-41, 1345, 2018 


3, CZASOPISJ\fiENNICTWO 


2159. LEGENDZ Magdalena: Trzy cen- 
tymetry kult1lIY I Magdalena Legendi. -11. II 
Besk. In! Nilt. - 2005, nr 12, s. 29-32 
"Informator Kulturalny Wojewodztwa Biel- 
skiego" 


2160. LEGON Janusz: Ostatni slad! Ja- 
nusz Legon. - 11. II Besk. In! Nilt. - 2005, nr 
12, s. 27-29 
"Inforrnator Kulturalny Woje\Vodztwa Biel
e- 
go" - historia i wsponmienia 


2161. (MIRP): Po raz setny z Gazet<1 : 
blisko czytelnik6w I (oprac. mirp, mk). - 11. II 
Ga::;. Czechow. -2006, ill 10, s. 10-11 
Setnynumer "GazetyCzechowickiej" 


2162, (NEI): ,,Reiacje-1uterpretacje" 
dzis spotkanie z wydawc<1 i zespolem redak- 
cyjnym nowego bielskiego l-wartalnika kultu- 
ralnego I (NET). - (Bliskie strony). - 11. II Dz. 
Zach. - 2006. ill 64. dodo Beski
'. s. 10 


2163. PICHETA Jan: To si
 rue pOWTorzy 
I JaIl Picheta. - 11. II Besk. In! Nilt. - 2005, nr 
12, s. 23-27
		

/Bibliografia_05-06_Page_169_0001.djvu

			169 


"Informator Kulturalny Wojewodztwa Biel
e- 
go" i "Be
dzki Inforrnator Kulturalny" - historia 
i wspomnienia 


2164. PLUZEK Marcin: Kmnika Be- 
skidzka - 50 lat I Marcin Pluzek. - [Bielsko- 
-Biala] : Prasa Beskidzka. 2006. - 180 s. : il.: 
30 ern. -ISBN 83-87237-65-5 


2165. POL wieku z Kronik& Beskidzbt 
- 11. II Kr. Besk. - 2006, nr 47, dod., s. I-VII] 
[21-28] 


2166, SLONKA MaJgorzata: G.mic fuk- 
tow { Malgorzata Slonka. - 11. / / Besk. In! 
Kult. 2005, ill 12, s. 18 22 
"Informator Kulturalny Wojew6dztwa Biel- 
	
			

/Bibliografia_05-06_Page_170_0001.djvu

			XVI. WOJSKO 


2173. GRUSZKA Edward: Zaszczepic 
ducha woInosci : rozmowa z genernlem [no], 
szefem I. Brygady Wielonarodowej Dywizji 
Sil S tabilizacyjnych w Iral-u I Edward Gruszka 
; rozm. Jacek Kachel - (Irak). - 11. II JT' Biel- 
skll-Eialej. - 2005, ill I, s. 15 
18. Bielski Batalion Desantowo-Sztunnowy 


2174. KACHEL Jacek: Operaqa Irak ; 
Jacek Kachel. - Zywiec . Agencja Reklamo- 
wa- Wydawnictwo KNOP, [2005]. - 80 s. : il 
(w tym kolor.); 21 CIll. - U dalu okl.: Fatore- 
porta:z. -ISBN 83-917603-4-0 
Rec. (AM.): Operncja 1rnk / (AM.). - (Nowo- 
sci wydawnicze) IIltI6j Powia!. - 2005, nr 3, s. 5 ; 
o ksi
ce "Operaga Irnk - fotoreporta.z:" II Nwier 
Biel. - 2005, nr 2. s. 2 


2175. KACHEL Jacek: Stalowe rumalci 
w akcji : zlot fanowwojskowych samochodow 
i militari6w I Jacek Kachel. - (Miasto). - 11. /I 
JT' Bielskll-Eialej. - 2006,m 16, s. 15 
5. Mi
dzynarodowy Zlot Pojazd6w Militamych 


2176. KK: Operaqa Poludnie ! kk. - (lyIia- 
sto).-Il II JT' Bielsku-Bialej.-2005,nr 16,s. I, 15 
5. Mi
dzynarodowy Zlot Pojazdmv Militamych 


2177. KLIMANIEC Lukasz: Uwaga. gi- 
gantyczny zlot! : pojazdy militame pIzyjez- 
dzaj& dzis do Bielska-Bialej I Lukasz Klima- 
niec. - (Wok61 nas). - 11. II Dz. Zach. - 2005, 
nr 169, dodo Bielsko-Biala, ill 29, s. 4 


5. Mi
dzynarodowy Zlot Pojazd6w Militamych 


2178. KUCYBALAKatarzyna: Rumme- 
ry dla bielskiego batalionu I Katarzyna Kucy- 
bala. - (Wojsko). - 11. II JT' Bielskll-Bialej - 
2005. ill 16. s. L 5 


2179. LUKASZUK Miroslaw: Cenmej- 
szy od Rudego i Miroslaw Lukaszuk. - (Pa- 
sje). - 11. II Dz. Zach. - 2006, ill 279, s. 20 
Dot. bielszczanina Grzegorza Klimczaka. kto- 
ry z gruP& zapalenc6w rekonstruuje czolg z kam- 
panii "WfzeSniowej (unikat, bo nie zachowal si
 ani 
jeden) 


2180. 
IAC- Bielscy komandosi pojaffit 
do Libanu I MAC II Ga::.. IT)vor. - 2006. ill 
214. dodo Blelsko-Bwla. s. I 


2181. (PS): Zawodowcy: bielski batalion 
z hummerami I (ps). - 11. II Kr. Bes/\. - 2005, 
ill30,s.3 


2182. SOLICR Michal: Czolg polski ego 
WrzeSnia I Michal Sohlich (wlasc. Solich). - Ak- 
tualnooci). - 11. II Ga::.. Besk - 2006, ill 2-1-, s. 7 
Dot. rekonstrukcji polskiego czolgu 7TPwwarsz- 
tacie GrzegorzaKlimczaka w Bielsklu-Biah:j 


2183. WOLFF Tomasz: Era hammera I 
Tomasz Wolff - (WoJsko). - 11. !' Dz. Zach. - 
2005, ill 170, s. II 
18. Biel
 Batalion Desantowo-Sztunnowy
		

/Bibliografia_05-06_Page_171_0001.djvu

			171 


2184. WOLFF Tomasz: Gdzie S& obieca- 
De hummery? : u..
smy, ze do bielskiej jed- 
nostki lada dzieil trafi& nowoczesne pojazdy I 
TomaszWolff. -11. il Dz. Zach. -2005,m 145, 
dad. Bielsko-Biala, nr 25, s. 1 


2185. WOLFF Tomasz: Operaqa: Irnk: 
ksi
a 0 komandosach z 18. Batalionu jest 
juz prawie gotowa / Tomasz Wolff. - (Bliskie 
strony). - 11. II Dz. Zach. - 2005. ill 33. dod 
Beskidy, s. 2 


2186. WOLFF Tomasz: Operacja Po- 
!u	
			

/Bibliografia_05-06_Page_172_0001.djvu

			17
 


INDEKS ALFABETYCZNY 


A.Ch. 481. 815, 823 
(A.M.) rec.2174 
(A.MI 1068; rec. 1618 
A.P t89 
(ab) 225,652.689.1105.1197.1461.212+-5 
AGA1986 
(ak) 87,384-5,436,458,1073,1089,1152,1905 
;rec.1834 
(MIA) 1634 
Ap.J.1.t 
ASS 2055, 2061 
AZ 653 
(AZG) 1636 
Accattoli Luigi 1985 
AdamekBarbara zdj. 189 
Adamiec-WojcikIwona 1257 
Adamska Zofia 1198 
Adamus Jagoda 427, 1301, 1723 
Aigner Pawel rez. 1 7 73 
"Akademia" 7 
"Akcja" 8 
Akurat muz. 1909; st. 1909 ; wykon. 1909 
Aleksandrowicz Maria 1273 
Allenl\Iarie i1.1521-2 
.-HmJi=a i progllo=mmnie ro=woju r)71lm pracy 
w regionie hielrom 867 
Anczanka-Smandek Irena red. 1160 
Andersen Hans Christian 177'2 
Andres Zbigniew red. 1497 
Andrzejewicz Malgorzata 1923--4 
Andzia Adam 1910 
.-Hltologia prob poetyckich IIc=niow ZSI'iH im. 
Francis::ka £?pki w Bielslm-Bialej 1567 
AnweilerPawel 1568-71 
.-HrhitekJlII'U pr=elllyslowa i =ab)1ki teclllliki na 
Stqslm wdohie resh",kJIB)-=ncji 1635 
"Arka" 9 


(ban) 386,628,851,1082,1956,1967,2115, 
2121 
(BUS) 1510, 1870, 2PO 
BatKoMarcin 1949-50; ree. 1909; rozm. 1927 
Baeza Jan -1--1-5 
BaezakJaeek 1514 
Badura Janusz 1127 
B
ekCzeslawaMarzena 1572-3,1627 
B
orekDominik 1840 
BalcerzakAnna 218-9 
Balon Jerzy 596-8 
Balt)'Il Hanna 1783 


BandolaDariusz 606,712,925,927-928,1008, 
1258,1968 
Baran Roman 1870 
Barciak Antoni red. 2022 
Barcik Agata '2062 
Barcik Ryszard 1173 
Bardijewska Liliana 1773 
Bargiel Janusz rozm. 408, 410-1, 418, 910-1, 
913-4,916,919 
Baron SZ)lllon 135 
Baron-Puda l\Iaria 867 
Barzyda Agnieszka 875 
Barzyk Zofia 1199 
Bator Katarzyna 1864 
Bator Mirosla\ili 1378 
Baturo Andrzej 1893 
Baturo Inez 1893--4; red. 1895 
Batycki Jerzy rozm. 1731 
Bllczek Jakub B. rozm. 1921 
Bqdfrie llldfmi slBnienia 2063 
Blltkiewicz Ewa 1074 
"BBS Biel
e Spotkanta" 1 0 
Bednar
 Tadeusz Z. 1626 
Below Jerzy 2009,2114; red. 26-27, +-1- 
Benko Ewa 1174 
BenkD Ewa 1175 
Berger Jan 5-1- 
Bernacki Marek rec. 1847 
Bertisch Wojciech 1200; rozm. 488, 990, 10-1-9 
Beskid Slqdci i Zywiecki 136-7 
Beskidy 138 
Beskidy i GOlre 139 
.,Be!t:idy" 11 
"Be
dzki Inforrnaror Kulturalny" 12 
Beskid::kie il1lJ»'I".ve 1574 
B
czk
Kry;tyna 1490 
Biedrawa Alfted 17'2-1- 
BielaEmil rec.1600 
BielaMilosz 1575 
"Biel
 Syjon'. 13 
Bielroe spotkmIia z litemfllrq 1 
"Biel
o-Bialskie Studia Europej
e" 14 
"Biel
o-Bialskie StudiaMuzealne" 15 
Biel
Biala 48,513 
Biel
Biala - miasto pr=eje::one 1794 
Biel
Biala w Elllvregionie Beskidy 503 
Bien Jolanta rozm. 640 
Bilcze\V
 Grazyna 2010 
BilinskiMichal rez.1841 
Bilek Stanisla\ili 1576-81 
Binda Jaeek 1266 
BlaehuraAndrz
 282
		

/Bibliografia_05-06_Page_173_0001.djvu

			17' 


"Blisko" 16 
BlasiakAnna 82,85,97,113, +-1-1-3, 646, 695, 
830,849,987, 1130, 1133, 1135-<;, 1138, 1159. 
1194 , red. 22 ; roZIII. 522, 969 
Blazyti
 Leszek 387, 1379, 1430; rozm. 1438 
B1>d
-KopCZ)i:Agnieszka 1176 
Boba-DygaBozena 1685 
BochenekMiroslaw 1582-3 
Boehn Boguslawa 816 
BogutaMichal 2011,2064- 
Borowski Adam red. 389 
Borowski Jan 11 06 
BourgeoisPaulette 1523-6 
Bozek Gabriela red. 1635 
BozekZofia 437 
Bazko ROilllald 826,852, 1472; not. 52-1-; red. 2-1-; 
rozm. 525, 1001 
Bratek Karol 92, 140. 1098 
BrodaHalina 1584 
Brown Janet Allison 1527-8 
Bmell T. 2035 
Brzechwa Jan 1774 
Bubak Zygmunt 302 
Bubin Stanislaw 103, 1737, 2169 
Buchta Emil 1380 
BuczkOwnaMieczyslawa 1585-6 
Budkiewicz Adam 1153 
Budniak Jozef red. 2109 
Blldlljqod 55laJ 654 
Bujak Adam fot. 1987, 1990, 2005 
Bujarek Teresa zob. Dudek-Bujarek Teresa 
Bury Grzegorz 1886 
Burzyk Eugeniusz 2065 
Buzek Piotr 1201 
Bydliflski Wojciech 141 
Bylok Zdzislaw 764 
ByrczekAnna 876 
Byrdy Antoni 797 


CKSiR 482 
Cala lwona it. 1547-9 
Caputa Adam red. 34 
Cegla Elzbieta red. 470 
Celiflski Andrz
 rez. 1833 
Chaffey Samantha it. 1527-8 
C1uIrielJan 426,488,1107 
Chodor0\iV!'ki Krzysztof 898 
Chojecka Ewa 1686,20-1-9 
Chojnacki Lech rez. 1774 
Cholerekl\.Iarian it. 1590 
Chomyszyn Grzegorz 2012 
Chor
y Boguslaw 325-8 


ChontZ), Bozena 326,328 
ChOr ./tJies:xlJIY "Echo"ma 85 lai 1108 
Chrobak Bozena -1--16 
ChromikBoguslaw 1009,1049 
ChromikRadoslaw 142,740,1202 
Chrostowska-Sufa Jolanta 1558 
Chudy Lokasz 121 
Cichon Waldemar 626; rozm. 516 
Cichy Aldana zob. Minorczyk-Cichy Aldona 
Cienciala Elzbieta red. 13 
Cienciala Krzysztof 340; red. 13 
Ciesielski Jerzy zdj. 2003 
Cieslak Stanislaw 2066 
Ciosek Jolanta 1827, 1865 
Clark Brenda it. 1523-6 
Co rob na plllsie 566 
Cozac Tadeusz 877 
o-oftDavid 1832 
('wetler Jacek 341,364-5,371,1669; pomysl: 
ksi
ki 1670 
Cybul
-KonsekBarbara 1234 
Cyrankowska Violetta Sabina 1529 
Cyris Marek A. rez. 1839 
Czapla Aleksandra 17-10, 1784; rec. 1773, 1'75, 
1832,1834,1837,1839 
Czapla Kazimierz 1817 
Czaplitiska Joarma zob. Drosio-Czaplifl
 Joanna 
Czamecka Beata rozm. 905 
Czechowicz Boguslaw 1687 
CzechO\iV!'ka-Liszka l\.Iaria 601 
Czerrnifl
 Bozena 270 
Czerniak Marcin 1381 
Czerniecki Jacek 388 
CzeIWitiski Jan 143--4 
CzubalaDionizjusz red. 192,42-1- 
Czulak Mieczyslaw 79,86, 100, 111,283 
CzyzeMkiMarcin 145, 329, 530, 713, 741-2, 929. 
947,989,1003,1010,1054,1071,1092,1259, 
1274-<;, 1382, 1637-40, 1688-9, 1741, 1842, 
1871-2,1935,2067; rec. 1847 


Cwiertnia Elzbietazob. Krzak-Cwiertnia Elzbieta 
Cwikowski Wieslaw 84 


(DK) 2126 
(dadl 521 
(darnfl 226 
(dk) 146,1843 
Danel Anna 1587 
DanelRobert 419 
DffiVidziuk Joanna 227 
D
O\iV!'ka Ewa 655
		

/Bibliografia_05-06_Page_174_0001.djvu

			174 


Demidowicz Tomasz fec.1418 
Des:r::owe dni miasta 853 
D
b0\iV!'ki Wojciech 1383 
Dlug
czyk Edward zestawil 2123 
Dobrucka Halina red. 9 
Dolowska Alicja 922 
Domaradzka l\.Iaria zob. Zadarko-Domaradzka l\.1aria 
Dosimont Gauthier it. 153O----t 
Dostojewski 1831 
Onlzyk Jolanta L511; scenariusz 1511 
Dmga do niepod/eglosci 389 
DmgaKsiiFfCa-"TiaDllcaJis" 1629 
Drosio-CzaplifJ.
 Joanna rozm. 1929 
Drost Alicja zob. l\.Iigdal-Drost Alicja 
Drost Jacek red. 461 
Drozd?: Anna 42"7 
Droidzik Irena L906 
DudekDariusz 899 
DudekIreneusz 1911, 1927 
DudekPiotr 765 
Dudek-Bujarek Teresa L273, 1277-8 
Dudziak Urszula 1928-9 
Dulawa Joanna 1203 
Dutkie\Vicz Tomasz 1795, 1821 ; fez. 1838 
Duiniak Wladyslaw 428,1588 
DworakO\iV!'ki Konrad fez. 1782 
D....II1Il1SJy Kon]ml"s Kolf(ii Pastora1ekwllkS=llej 
1147 
Dyga Bozena zob. Boba-Dyga Bozena 
DyktaJlI1Yl molorY=flcji 531 
Dyrda Jerzy l\.Iarian red. 1013 
Dziadek M. zob. l\1roczko-Dziadek M. 
llialaJllosc spolec::Jlu doceniona 846 
llied:ice C=echowice na stm'ych widokowknch 
1670 
llied:ictwo lmltll1uwe EII1V1'1?gionu Beskidy 1157 
DziemifJ.
 Teresa 2,5-6; red. 2-3 
"Dziennik Zaehodni Be
dy" 17 
"Dziennik Zaehodni w Bielsku-Bial
" 18 
lliesiqly Og6lnopolro i .1."11r Woje....6d::ki 
Pr=eglqd lliecifCej i 1I1lod=ie:::awej 1i..o,r=osci 
Litemckiej Lipa 2006 1484 
lliesifc lat Jr)::s=ej S=lfDly Bm,kowosci i Finl1nsow 
w Bielslm-Bialej 1260 
lliewiqly Og6lnopolro i XliII Wojew6d::ki 
Pr=eglqd lliecifCej i 1I1lod=ie:::awej 1i..o,r=osci 
Litemckiej Lipa 2005 L 480 
Dzie\Vit Daniel rozm. 598, 1153, 1155 
Dzi
dziel Katarzyna 515 
Dziki Sylwester 2013 
"Dzikie Zyeie" 19 
Dziwisz Stanislaw wstw 1m 


EI 2059 
(ele) 1742 
(ep) 122, 147,228-31,2
1-3,567,696, 1683 
"Echo Jaworza" 20 
Edelman Rena 1481 
Elektronie=ny slmmik biogrq/ic=ny Sl
 
CieS=)7iroego 66 
Elze\Vir a.M. 1302 
EncykJopedia Zwiq::lm NmIC=ycielshm Polskiego 
woje....od:twa i/qdciego 1160 
El1genil1S= Delekta 1725 
ElI1vpejskie Lato w Jasienicy 854 


Faber Ewa 2068 
FeliksikEdward 2-1--1- 
Fender Alina 2112 
Filas-Gutkmvska Hildegrada 1589 
Filip Elzbieta Teresa 323, 1279 
Filipkowski P. 67 
Fiszer Marcin 218,423 
FolkBoleslaw 1101 
Fontml1K1jakspr=edlai 766 
Foto..ut Fesmml1895 
FranaszekAntoni 1988 
FurtakEwa 148, 232-4, 2
5-50, 453, 532, 607, 
683,743-4,767,798-9,805-7,878,900,930, 
945,948, 100+-5, 1011-2, 1055, 1060, 120+- 
5,1303-5,1356,1437,1482,1633,1641, 
1671-2,1690,1873-4,2014-5,2068,2127; 
ree. 1847; wspolpr. 808 


G.S. 1306 
GS 2128 
gs 89 
Gaeek Anatol 91 
Ga.dom
 Bogdan rozm. 1937 
G
 Boleslaw 590 
G
dal\.Iarzena ree.1841 
G
ewski Kazimierz 363 
Ga.losz Justyna 2069 
GanearezykBarbara rozm. 1106 
GanearezykMarian 1491 
Garus Iwona red. 14 
Ga.szek E. 452 
Ga.szek Grazyna 818 
G3w
da Dominika 1931 
"Gazeta Beskidzka" 21 
"Gazeta Czechowicka" 22 
Gn::etaNaTKB 469 
"Gazeta Szczyrkowska" 23 

iorekKazimierz 93,312,1668 
G{:ga JfIZ)' 1845
		

/Bibliografia_05-06_Page_175_0001.djvu

			175 


GielataIreneusz 1261 
Gieldon-Paszek Aleksandra 1307,2117 
GiernzaBozena red. 16 
Giera1tO\iV!'ka-Kucz Grazyna 1695 
Giza Jerzy 2070 
Giza Tomasz 2-3,5-6; red. 2168 
GiZ)1Nd Tomasz 685,1434,1459; rozm. 1463. 1795 
Gluza Urszula zob. Sliwa-Gluza Urszula 
Glaz Janusz 814 
Glai:ewski Jacek red. 1494 
Glowacka Zuzanna 1752; rozm. 1776 
Glowitiska Danuta 94 
GolaStanislaw 1492,1590 
Gorgolew
 Wojciech 284 
GorylDominik 1436 
GOW3IZe\Vska-Grie
graberRenata rozm. 1828 
GoraAnna 80,641-2,1642 
Goma Aldana 608 
Gomal\Iagdalena 102,484,1796,1875 
G6my Stlp1c -tbeje I1Ied)rYIl)" i fm71urji, problem)" 
dolUll1lentacji i metodologii hadmi 1013- 
Gorskiefasc)7urje 149 
Grabmv
 Jozef 18+-1--5 
Grabmv
 Slaw-omir 1535 
Graje\V
 Andrz
 390-1,901,910,2036 
Grie
graber Renata zob. GOW3IZe\V
- 
-Griessgraber Renata 
GrobelnaAnna 429 
GrudaKonrad 1515 
Gruszka Edmlrd 2173 
Gryczka l\.Ialgorzata zob. Kobiela-Gryczka 
l\Ialgorzata 
Grygierczyk Juliusz 836 
Grzelak Magdalena 656 
Grzeszek Joanna rozm. 84 
Grzybek Grzegorz red. 192,42-1- 
GIZ)'bow
 Jan 733 
Grz)'wna Teresa 1262-3 
GUClNa Aleksandra 174 
Guile Gill it. 1565 
GUSniO\iV!'ka l\.Iarta 1775 
GutanKrystyna 1591-5 
Gutkmvska Hildegrada zob. Filas-Gutkowska 
Hildegrada 
Guzik Anna 1823 
Guzik Barbara zob. Tokar
-Guzik Barbara 
Gwiazda Barbara zob. SZcz),Ea-GwiazdaBarbara 
GwizdonMagdalena 1438 


(hos) 151,252--4,278,289,309,333--4,375,491, 
50-1-,535-8,569-71,658,734-5,769-72,868, 
1017-8,1206. 1228, 16+t, 1691 


Habdas Jaroslaw 1014 
H
nal Eszez it. 1536 
Halas Jan 319 
Halat Dorota it. 1537 
Halatek Lukasz 533 
Handzlik Gabrysia 1537 
Handzlik Wieslaw 657 
HafJ.derekJanusz 418 
Harenczyk Maria 2129; ree. 313 
H
nowicz Stefan 768 
Hendon 1915 
HellrykUrbmig*(1941-2004) 1869 
Herma Jolanta tl.1625 
Herman Andrzej rozm. 733 
Heska-Kwasnie\Vicz Krysryna L499; ree. 368 
Hilse Karolina 1596 
Histona::omlm Wolek 1682 
Hofman Walter 911 
Holard J6zef 1712 
HolotaMarek 78,1462,1822,2187; rozm. 1864 
Horak Jolanta tl. 15-1--1- 
Hormvski Slawomir 68,101, 116, 123, 150, 251. 
285-8,303,314,320,330-2,342-9,366-7. 
372-4,392-5,490,526,534,568,630,649. 
697,714-5,790-1,949-50,1015-6,1131, 
1235,1280,1384,1643.2071-2 ;rozm.955 
Hrehorowicz M
a tl. 1897 
HulaStefan L-I--I-l ka) 1433, 18t6, 1934,2032 
I Bog ::omies::kaJ Z lIami 2073 
Ilewiez Jolanta 539--40 
Imiel
 Krz)'sztof 290 
"lIma dmga do Polde;" w Ksiq::mc)" Beskid::kiej 
1158 


JK 855 
(J.Z.) 420,485,541 
JacK 152,291,396,599,745-6,800,1075,1109, 
1143,1148,1207,1229,1236-7,12-1-5,1281, 
1309-10,1488.1645.1797.1912.1951. 1977. 
2039,2130-2 
Jablon
 Zaehariasz 2016 
Jaeh Marein 1308 
Jak6biee Jan 1180 
Jak6biee Piotr 1110 
Jakub0\iV!'ki Jaroslaw ree. 1599 
Jan Pawel II 1989-90,2074 
Jlm Pawel II 1991 
Jan Pawel II zob. tel: Wojtyla Karol 
Janas Agnieszka 565 
Janczy Franeiszek 912
		

/Bibliografia_05-06_Page_176_0001.djvu

			176 


Janicki Stanislaw fez. 1847 
JanikJerzy A. 1992 
JanikRyszard 315,682,1978,2031 
Janik Tadeusz 376-8,829,845, 1190, 1385, 2189- 
93 
Janiszewska Agata tl. 1543 
Hmos Balogh it. 1536 
JanoszekEwa 49,305,1630,1635,1646-7 
"Jasienica" 2-1- 
Jasienica-solect....oz -OO-letlliqh"GLfycjq 55 
JIDNonU Kazimierz 350 
Jaiwiecki Leszek rOZIl1. 1-107 
Jedlicki Przemyslaw 805 
JedlifJ.
 Karol 591 
JeffieySean 1538-9; zit. 1538-9 
Jennings Sharon 152-1 
Iesionka Jaroslaw 189,572,659-62,716, 1088 
.,JesteSmY" 25 
Jezienka Anna red. 35 
Jilldi'ich St,pi[ - rehvspekt)"wa 1311 
JochymekRenata 1282,1312,2075-6 
Jakiel Bernard 153 
JubilellS:: kapelmm "Solidm7losci" 20-1-0 
JubilellS:: wasp mlkvwice 827 
Jurczyk James 492 
JurCZ)i:Kry;tyna 379 
Jurczyti
 Tadeusz 811 
Jureczka Joanna zob. Jurgala-Jureczka Joanna 
Jrnga Krzysztof 773 
Jurgala-Jureczka Joanna fee. 1505 
Jurkie\Vicz Janusz Leszek 1993 
JuszczykHenryk 15-1- 
Juszczyk Henryk 913 


KZZ. 1215 
(K.P.) 420 
(KG) 1128 
kk 50,70,90, 156, 22-1-, 594, 631, 665, 747-8, 833, 
W, 856-7, 886, 952-3, 1061-2, 1076, 1111- 
2,1161,1177,1208-10,126-1-,1287,1330-3, 
1393-4,1913-4, 1958-9. 2116. 2176 
IKLMI 5-1-2,1403-5,1456-7 
Kachel Jacek -1-5, 112, 235,493--4,505,573--4, 
613,663-4,717-8,774-5,801,82-1-,869-70, 
879-80,902,951,1019,1145,1149,1179, 
1230, 1238-42,12
, 12-1-6, 1283, 1313-4, 
1386-92,1483,1648-9,1692-3, 20.H, 2133- 
5,2174-5 ; fec. 45, 1847 ; rozm. 678, 686, 
1051, 1110, 1452, 2173 
Kaczmarek Ryszard 380 
F:ndellcja2002-2006 514 
Kajfasz Jan 427 


K
zar Helmut 1 7 76 
KalabifJ.
 Beata przel. 1518 
.,Kalendarz Ewangelicki 2005" 26 
"Kalendarz Ewangelicki 2006" 27 
"Kalendarz Kulturalny Woje\Vodztwa SlllSkiego 
2005" 28 
"Kalendarz Kulturalny Woje\Vodztwa SlllSkiego 
2006" 29 
Kal
basiak Lukasz 131
-28, 169--1-, 1713-5, 1736, 
1896 
Kalu
 l\.Iarcin 216,255-6,647-8,819,831,835, 
837,842,866,881-5,12-1-7 ; rozm. 899, 956, 
970 
KamifJ.
 Anna 914 
KamifJ.
 Lukasz rozm.1942 
Kanicki Witold 1897 
Kaf
.la Jan 1596 
Kaplan lazy 155 
Karasinska Izabela 1597, 1979 
KarkO\iV!'ki Konrad 1798 
Kmvl Wojtyla-poeta 1494 
KmpetaAdrian rozm.I928 
KaIWat Krzysztof ree. 1832, 1837 
K3SJI"zak Dominik 292, 299 
K_Zji:owski Artur 69,88,397-401,901,903, 
909,915,917-8.92-1-.1650-1 ; rozm. -102. 
912,920 
Kaute-Por
bska l\Ialgorzata 506 
KIDNa Sebastian 1-1-1-5 
KIDNczakKinga 12&-1---6,1329,1734 
KIDNeeki Janusz przekl. 1515 
KIDNka Adam 2077 
Kenig Henryk 402 
KenigPiorr 293,351-3,732; wspolpr.1629 
K
cki Milosz 190 
Kiee Izolda 19-1-0 
KiereBoguslaw 1498. 1598-600. 1770: rec. 1776 
; rez.I776 
KierezakAndrz
 459 
KiliafJ.czyk-Zi
ba Justyna wyb6r 1989 
King Stephen 1833 
Kipling Rudyard 1835 
Kisiel Agnieszka rozm. 2062 
Kisiel Michal rozm. 206-1- 
Klama Henryk red. 267 
Klim Slawomir przekl. 1985 
Klimaniec Lukasz 632,1063, 1081, 115-1-, 1395- 
402,1428,1431,1+-1-2-3,1455-6,1458,1460, 
1465,1652,2177; rec. 1915 
Klistala Jerzy 294 
Klusak Teresa +-1-6 
Klys Tomasz 871
		

/Bibliografia_05-06_Page_177_0001.djvu

			177 


Knabit Leon 1994 
Kobiela-Gryczka l\Ialgorzata 335 
KowrekBogdan 1976,2136 
Kolarczyk Jadwiga 310-1 
Kold: Edward 1196 
Koloczekl\.Iaciej 507 
Kolodziejczyk Jerzy realiz. 503 
KoniakO\iV!'ki Andrzej 190-1- 
Komar l\.Iarian 486,847, 1601-3 
Konsek Barbara zob. Cybul
-Konsek Barbara 
KOIISelot"i?lIhlie reaJi=mmna s/raJegia 651 
KopczakFranciszek 1102 
Kopczyk Agnieszka zob. Bl
dmvska-Kopczyk 
Agnieszka 
Korab Anna 1288, 1473 ; rozm. 94 
Korecka Danuta 160-1- 
KoreptaEdyta 1474 
Korona diu Doroty 1083 
K01VWOO wedlllg lIlm*a GIPchllfY 1834 
Kos0\iV!'ki Andrzej 295 
Ko
ak-Szcmcka Zofia 1516-7 
Ko
mvski Olgierd 1050 
Kosta Raul Andrz
 306,515 
Kostuch Ryszard 12-1-,698 
Kowal Mira zob. Stocz-Kowal l\.Iira 
Kowalcze-Szlagor Grazyna 20-16; red. 36 
Kowalewski Tcrnasz 51 
Kowal
 Dorota 62 
Kowal
 l\.Iarek 1406 
Koz
daPaulina zob. 1\vorzyaillka-Koz
daPaulina 
Kazela Robert rozm. 814 
"Koziatiskie WiadomoSci" 30 
Kozien Lucyna 1785: red. 1753 
Kozina Irma 1289 
Kozio/ek lIfnJo/ek 2 1'7'77 
KozlO\iV!'ka Iwona 71, 107,439-40,812,839,843, 
858,887,1096,1113.1129,1140-1,1162, 
1211-2,1429,1757,1887,1926,1930,1936, 
1939, 1970,2078-80,2113 ; rozm. 425, 832, 
1845, 1971 
Kozl0\iV!'ki Wojeleeh 990, 1000-1 
Ko::y - Gmina z kJasq 60 
Kozdon \Vitold 296 
Kraciuk Renata 1213 
FJujohra::ypowiaJu hie/skiego 157 
Kreis Halina 817 
Kr
zel Maciej 1290 
KromczykEwa 189,1088 
"Kronika Beskidzka" 31 
KropkaBarbara 1163 
Krol Jerzy 1184 
KlllSZ)'Ii
 Agnieszka 1500 


Krystianmv
 Janusz zob. Ryl-Krystian0\iV!'ki 
Janusz 
Krywult Jacek 52,516,575,916,954-5 
Krzak-CmertniaElzbieta tl.1559 
Kmmowska GrnZ)'l1R 1971 
KrzysztofBronislaw 1731 
Krzyzan0\iV!'ki Zbigniew 1407 
Ksiqd::hpPawe/.bnt-eiler 198] 
Kubacz Adam 354-5 
Kubaczka Joanna 313 
Kubicka Lilia zob. Szym.afJ.
-Kubicka Lilia 
KubiezekMirek realiz.503 
KueharczykKrzysztof 1506 
KucybaiaKatarzyna 106,158-9, '257, 279, 336-7. 
403,576-9,666,690,699,749-50,840,888. 
1020-3, 1072, lOT, 1146, 1150, 11&W;6, 
1214,1231,1265,1
8-10,1716,1826,1876, 
1888.1957,1963,2042,2053,2137.2178 : 
rozm. 53, 154, 590, 657, 876, 1102, 1191 
Kuez Grazyna zob. GieraltO\iV!'ka-Kuez Grazyna 
Kuez Jan 1695 
Kuez Konrad 1695 
KuCka Edmird 527 
Kudla Zdzisla\i\ 1877 
KuleszaDariusz 1501-2 
Kurmvski l\.Iateusz -1--1-6.487 
Kurpanik Sabina 306 
Kurpierz Tomasz 40-1- 
Kus \Vieslaw 327-8 
Kusmider SZ)1llon rez. 1831 
Kuinik Grazyna 95 
KwaSniewiez Krystynazob. Heska-KwaSnie\Viez 
Kry;t)'l1R 
Kwasny Marek 580,956 
Kwiatkowska Halina 1995 
Kwiatkowski Roman 581 
Kwieeitiski Grzegorz rez. 1780 
Kwieeitiski Karol wyd.176 


(lern) 460 
ILRKI 258,859.1142,1294,1338-40,1475.1507. 
1849,1974, ree. 430; rozrIl. 18+-1- 
(LUCYK) 160 
Labiak Izabela zob. Newiadom
-Labiak Izabela 
Langhammer Barbara 2103 
Laue Ewa L 778 
Lebiedzik Slawomir 1605 
Lech Jacek 1937 
Leder Anna 592-3 
Legendi l\.Iagdalena 1334, 1762; ree. 1773, 1775- 
6, 1836, 1838, 2159; red. 26-27, 38; rozm. 
1137, 1186
		

/Bibliografia_05-06_Page_178_0001.djvu

			178 


Legan Janusz 182-1-,2160; rozm.ll07, 1806, 
1817, 1829 
LekkDaJletyc::Jlu IIc::Ja 1411 
Lesniak Jeffiey Marie transl. 1517 
Leszczyti
 Krzysztof 1452 
Lewczak Slawomir 2081 
LinertAndrz
 368,1972 
Lipski Czesla\ili 12-1- 
Lisowski Krzysztof wybral1622 
Lista smierci 381 
Liszka Maria zob. Czechowska-Liszka l\.Iaria 
Lloyd Jeremy 1832 
Lombar it. 1540-1 
Loranc Iwona wykon. 1916 
Loranc l\Iaria 1185 
LorekElzbieta red. 269 
Lorek Gabriela 338,382, -105-6, 451, 495, 582, 
633,751,776,957,102-1-.1114,1139,1151. 
1216,1232,1272,1291-3,1335-7,1673- 
6, 1848, 1867-1;, 1889-90, 1907, 1973, 1996, 
2056,2082-3,2138-40,2194; fec. 1612 
LorekRafal 470 
Lot Zbignie\V 1606 
Lubiak Jaroslaw red. 1353 
Llltbe Rolm 2003 
\'wiecg::J9' 1+-1-9 
Lukas Danuta 2033 


ILU, 161,529,543--4,752,777, 1696, 1986 ; fec. 
2065 
Ilup) 260,617,1415 
Labiniec Andrzej fez. 1772 
Lach WieslawBoleslaw 2188 
Lagowska Karolina 931 
Lazar Adam 2188 
L
cicki Grzegorz 1495 
Luka Wojtek grnfiki 1620 
Lukaszukl\Iiroslaw 58. 72, 77, 96, 114-5, 117.125- 
7, 162-<;,259,301, .J07, 528, 545-<;, 603-4, 
615-6,667-71,753,778-9,792,810,889,932, 
958-65,991,1025-30,1056,1067,12-18---51, 
1295,1412--4,1653-6,1697-700,1739,1850- 
1, 187
1, 1982, 1997, 2017, 21J8.t, 2179 


MI.2O-t8 
ML 1115,2038 
M.S. 2145 
MAC 780, 1031, 2180 
(mam) fec. 1834 
(map) 129,168-72,236,261-2,600,650,700, 
736,890,967-8, 1657-60, 1681, 1701-2 
MB 1342 
(mifp) 2085,2161 


Il\IIWl1435 
mk 409 
(mk) 175, 22U, 7U1, 838, 863. 891-3. 971-2. 986. 
1756,2086,2161 
(mp) 821 
mf fec. 2003 
mt 86-1-,872,1116,13+-1-,1485,1743, 18UU-2, 
2146; fec. 1782, 1831, 1834, 1836, 1838 
Mam Estern 1607 
MadtalicaBarbara 1186 
Mamer Alina 128, 167, 508, 583, 860-2, 966, 
1090,1094-5,1182,1217-1;,1341,1955, 
2018,2141-3 ; fec. 282, 310, 1608, 1620, 
1670; fed. 33 ; rozm. 1014. 1125 
MadmiakJan fed. 1496 
lIfnclmio lIJiec::yslaw Stanislaw 1187 
Mad
ski Jerzy fec. 1585-6 
..Magazyn Gminny" 32 
"lIfaglI::)71 Gminny" 4 
Magiera Halina L 72 7 
Makmvski Mariusz 1629, 1631 
lIfnkrojesmmJ malejjormy 1167 
Malicka Henryka zob. Wach-Malicka Henryka 
Malicki Longin -1-21 
MalinaZenon 618 
Malifl
 Mieczyslaw 1998-2UUU 
Malkowski Tomasz 1677 
Malecki Marek fed. 30 
Malota Boguslaw 408 
Mantecys Janusz 297 
Marceliflska Aleksandra rozm.20-1-7 
J'.lmgmi!t:i Edward 672 
Markmvicz Agata 1799 
MasannekJoachim 1542--4 
Ma
 VIliesim 522,754-5,969-70 
MaSlanka Marzena 793 
Malla\: Mank 1273 
Matuszek Jozef fed. 867 
Mazur Jakob 1155 
MazurMarian 272 
ME 1342 
Menrnarowski Jan 756 
Metz Dominik 719 
MicherdaBartlomiej 437 
Micherdzifl
 Zbigniew 422 
MjejskaBiblioteka PIlh!ic::Jla w C::ec/1owicach- 
-llied=icach 21+-1- 
MierzwiakMarek rozm. 1830 
Mi
kina-Pindur Jadwiga 1503 
Migdal-Drost Alicja 1296 
Mijakowska Halina 2195 
Mika Miroslaw 173
		

/Bibliografia_05-06_Page_179_0001.djvu

			179 


Miklar Helena 1608 
Mikosz JozefStanislaw 1609 
Mikula Grzegorz 1-1+-1- 
MiloszeMkiLeszek 437,12-1-3 ,rozm.1712 
Minorczyk-Cichy Aldana 933, 992 
Miodek Jan 1467 
Mirocha Monika 174 
Miroslawski Janusz 277 
Mizerkie\Vicz Tomasz fec. 1599 
llllodywilk 1835 
Mocha Ks)mena zob. Sambonka-Mocha KS}lllena 
Moldawa Boguslawa 1506 
MOfffiViecArkadiusz rec.1514 
Mocyc Wladyslaw 118 
Mazor Karol 2057; red. 2063, 2109 
"M6j Powiat" 33 
l\Iroczko-DziadekM. 1343 
l\Irzyg16d Dariusz 410 
Musial Hubert 1882 
ltlyi/i senfec::Jli! 1610 


(NET) 356-7,438,479,781,873,894,934,1091, 
1168,1183,1345-52,1486,1509,1717,1763, 
1786,1803,1813,1818,1891,1975,2118, 
2162; fec. 1775, 1834, 1847 
NajwtDliejs::a jest kaJra 673 
Nl1J7f	
			

/Bibliografia_05-06_Page_180_0001.djvu

			180 


PichetaJan 621,782,1069,1416,1487,1612-3, 
1720-1,1729,1787,1815,1945,2163; fec. 
1834; red. 22. 1477-80. 1484; rozm. 1492, 
1703 
Piech l\.Iaria it. 160-1- 
Piecuch Stanislaw 686 
Piekl1J":: jakich malo 691 
PienczakAgnieszka 42'"' 
Pierzyna Janusz 523-5 
Pietrasze\Vski l\.Iarcin 936 
Pietrzyk Irena red. 510 
PietrzykRafaI 110,548,584,622--4,636-7,702, 
783,866,895,975,1103,1118,1220,1464, 
1680.1917.2150 ; rozm. 580, 1101, 1436 
Pifl! tal socjologii w Bielslm-Bialej 1267 
PifCset pifCd=iesiqJa d:iewiqJa IVc::Jlica 
kollsekracji /wicioln kaJedJ"aJlIego pu: i..: 
lIJikolaja 2093 
PifkJll1 i Bestia 1779 
Pifhll1Scie tal 496 
Pilarz Kazimierz 411 
PilarzUrszula 1614 
Pilch Edward 602 
Pillich Anna red. 271 
Pindur Jadwiga zob. Mi
kina-Pindur Jadwiga 
Piontek Barbara 497 
Piotrowiak Katarzyna 1205 
Piotr0\iV!'ki Bogdan wstw 1623--4; wyb6r 1623--4 
Piotr0\iV!'ki PffiVel 643 
PisulakRoman 919 
Piwowarski l\Iarcin it. 1550-1 
Piznal Elzbieta 74, 119, 26
-6, 703--4, 794, 896, 
1034, 1057. 1661 
Plewik Izabela rozm. 1234 
Plaszczyea l\.Iarcin L 058 
Pluzekl\.Iarcin 131-2,179--8-1-,238,339,5-1-9-52, 
674,705,757,78+-5,937-8.976.1170.1193. 
1662-4,1804,2164,2172 
Podrez Adam 1191 
Polrt.ri? Ci moje miasto 174 
Polak Jerzy 185,307-8.360. 1983 : red. 15 
Polak Joanna 737 
Polityka .poleC=lla wohec bili stlFrych w swietle 
doswiadc=efl poIskich i niemieckich 802 
Pollak R
mund 905 
Polskie forf)fikt.x:je w Bielslm-Bialej 299 
Poranie\Vski Andrz
 1051 
Poranie\Vski Zbignie\V red. 11 
Por
b
 Malgorzata zob. Kaute-Por
b
 
Malgorzata 
Poskier Edward 186-8. 675 
Poszwa Julita 1221 


Powada Zbignie\V 920,2037; red. 36 
Powiat hielski 189 
Po::mvwienia i pod:i(!kowaniaz C=eclwwic- 
-llied=ic 1268 
PO=W7licy ochotllicy 822 
P61 wielm z KronikqBeskid=kq 2165 
Pn=.:ydellckie podslllllowanie 517 
Proe
lo Tomasz 190 
ProfesorJ6::efliJayer 1189 
Pr::edsi(!biorcy Rolm 2005 585 
PrzemykMiroslaw 412,820,828,850,1035,1417, 
1432,1450,1453,209+--5; rozm. 618, 836, 
993, 1436, 1466, 1944 
PrzemykRenata 1941-2: muz.1918: wykoll 
1918 
Pr::emyslaw Wasilewski 1195 
Przecwa- Tetmajer Kazimierz 1782 
Pr::estr::en slowa 1496 
Pr::ewodllikAIBIO Domini 1951 321 
Przybyla Jozefa zob. SZ)1llczyszyn-Przybyla Jozefa 
P1-=ynxfa wojewtxl=twa hieldciego 267 
Puda Maria zob. Baroll-Puda Maria 
Pustulka Agata oprac. 1986, rozm. 2037 
Pustulka Witold 413, 988 
Puszkin Aleksandr 1780 
Pyka Ewa 825; rozm. 602,677,737 
Pytlos Barbara 1504 


r 553 
(rnft 586,897, 1064, 1097, 1854 
(redl ree. 1775 
(renlkar) 554 
rs 1439; rozm. 765 
Radvany Zsuzsa it. 1552-5 
RadwanRyszard 1-1--1-7; rozm. 1-1--10 
Rakowska Jolanta oprac. 5-6 
Raszka Andrzej 2073 
Raszka Kazimierz 1-1--1-8 
Rayzacher Giorgio 1518 
RJjczka Marek 786 
fuIczka Teresa 471-2.921. 1356 
ReglollaJcl1folklO1; w)rhowallie 42-1- 
"Ref' 38 
"Relacje Inteipfetaeje" 39 
Reszezyti
 Jaroslaw red. 946, 1157 
RewitaJl=crja Stmvw/a ora= pr::eblldowa IIklaill 
komlmilcnc)jllego w Miescie Bielslm-Bialej 
jako dobryp=)*lad W)1wl-=y"stania srodkOw 
pochod::
ych z Unii EIBVpejSkiej 555 
Ring Boguslawa 1099 
Roc=nik statys/yc=ny wojew6d::twa slqskiego 46 
Rogol
 Urszula 1119,1134,1222-3,2097-101
		

/Bibliografia_05-06_Page_181_0001.djvu

			181 


Roik Jadwiga 105,316-8; spisala 10..-1 
Rosner Wojciech 2151 
RO!N:t Anna zob. Szatkow
-Rosset Anna 
RO
lvjElI1vregionuBeskidyIII 511 
RO
lvj rYlllm d6hr i uslllg ekologic=1l)rh w regionie 
ilqskim 269 
RozekMichal 1987 
Rucka Aleksandra red. 26 
Rudzki Henryk 587 
Rudzki Joachim 1755 
RUSniak Adam 1760 
Rybaltow
 Maricn 191 
Rybicki Stanislaw zdj.2003 
Ryczekl\Iarek 12-1- 
Ryl-Krystianow
 Janusz rez. 1775 
RzymekMariusz 1059,2102; rec.1847; rozm. 
307,2104 


ska 197 
(st) 629 
(stas) 456 
Sadowski Witold red. 1494 
Sajkie\ViczVioletta 1357 
Sambor
-MochaKsymena 192 
Sanak J6zef 20-1-3-4 
Sapota Antoni 2103 
Saramonowicz Andrzej 1837 
Saraniecka Anna sl. 1918 
Sarzynski Dariusz 1178 
Sch
bal Maria 1745, 1754; red. 25 
Schilling Ewa 1519 
Semik Teresa 193,414,1938 
Sen 1753 
Siemin
 Barbara 122-1- 
Sietiko Czeslaw rez.1835 
Sikorska-WolakIzabela 194 
Siodlak Jerzy 195-6 
Si6dmy Og61110p0lski i _l..TI WOjf?'}lVd::ki Pr=eglqd 
lliecifcej i !l1lod::ie=owej TIlvrc=o.Sci 
Literackiej Lipa2003 1479 
SISIC Jelena zit 1538-9 
SkarbifJ.
 Adam 1418 
SklarovaAnna tl.437 
Skladowski PffiVel 198,221,556,1735 
Skoczek Tadeusz wyb6r 1626 
Skoczylas Wladyslaw 1469-70 
Sk6rska Malgorzata 1171 
SkrokJacek 1419 
Sk-warnickiMarek 200-1--5 
Slocz-Kowal Mira 2153 
Sionka Malgorzata 423, 1961, 2152, 2166; red. 12, 
39; rozmo. 1481 


Smalcerz Agata 1703; red. 1353 
Smandek Irena zob. Anczarska-Smandek Irena 
Smaszcz Waldemar post 1625 ; wyb6r 1625 
SmolefJ.ski Pawel 808 
Snoch Bogdan 75 
Sobel Alina zob. Swiez:y-Sobel Alina 
Sobole\V
 Marek 1038 
Sohlich Michal zob. Solich Michal 
Sojka Magdalena rozm. 1877 
Solar
 Barbara 711, 1066, 1730 
Solich Michal 676,758, 170-1-, 2182 
Solcz-Kowal Mira 2153 
Soprych Renata zob. Stasitiska-Soprych Renata 
Sosnow
 Leszek grafika 1990: wyb6r 1990 
Southern Shelly zit 1538-9 
Spafford Suzy 1556 
Sperka Jerzy red. 83 
Spis =espol6w (::biorbw) Arclliwll1l1 Pmistwowego 
w Kmowicach i odtbalbw =mlliejscowycll 
2123 
SptmI:t'IIl.11YXfmmsciowe w ElI1vregionie Beskidy 
946 
Spyra Janusz LOB 
Stadnicki Jacek L192 
Stan srodowiska w wojf?'}lVd=twie slqskim w 2004 
rolm 270 
Stan srodowiska w wojf?'}Iv'xl=twie slqskim w 2005 
rolm 271 
Starzak Grazyna 2006 
Stasiti
-Soprych Renata 1557 
Stasiow
 Ewelina 1764 
Stec J6zef 999, 1471 ; red. 43 
Stefml i Wmlda Bralldysowie nOl1lillQwani do 
lIagrody im. /cr. J. L01llbna 81 
Sto lal Bmllm Sp6Id::ielc::ego 738 
Stofko Stanislav red. 511 
StraJegia ro
tvju Bielska-Bialej do 2020 rolm 
518-9 
Str
k Adam 2196 
Stryj Zbigniew rez. 1831 
Strzalka Mieczyslaw 1463 
Strzelecki Piotr 6-1--1-, 1036 , red. 21 , rozm. 527, 
1257,1266, 1883 
SIIbrej01l0WY OSrodek lec::enia PS)rhialrYC::lIego 
1037 
Sufa Jolanta zob. d1rostowska-Sufa Jolanta 
SlIkcesfirm)' Tenllopian 645 
SuligaMaja -1--1-7 
Surmacz Artur 2188 
Surman Jerzy wstw 1610 
Sygul
 Ewelina rozm. 627 
Sykes Julie 1558-9
		

/Bibliografia_05-06_Page_182_0001.djvu

			182 


Sylwestrzak Tomasz zdj. 1753 
Sypnie\Vska Lucyna fez. 1777
, 178] 
Szajnow
-Wysocka Alicja 191 
SzarekAniela 20-1-7 
Szarek Jan 2051-2,2054 
Szarek Jaroslaw 2019 
Szatan Ola 1932-3; rOZIl1. 1931. 1941 
Szatkow
-RossetAnna 1505 
SzczepanekPiotr pomysl ksillili 1670 
SzczepafJ.
 Andrz
 133 
Szczotka Pawel 280,720,759,978-80, 1980 
Szczotka Wladyslmr 1962 
Szcmcka Zofia zob. Kossak-Szczucka Zofia 
Szczyglowski Przemyslaw 27'2 
SzCZ)
ka

ek 677 
Szczypka-GwiazdaBarbara 369,1705 
Szczypta Jozef 210-1- 
S=c=yrkpr=)ja::JlydJawrystmch 63 
Szelburg-Zarembina Ewa 1781 
Szemla Miroslaw 803 
Szendol Marcin 1153 
Szklarczyk Tadeusz 133 
Szlagor Grazyna zob. Kowalcze-Szlagor Grazyna 
Sznepka Katarzyna zob. Pach-Sznepka Katarzyna 
SzoblikDorota 1557; it 1535, 1660, 1566 
Szoltysekl\.Iarek 199 
S=6sty Fes/iwal1ko1r=Osci lliecifcej" US11Iiecll 
lliecka" 11+-1- 
S=6sty Og61llopoldci i _l..T Wojewod::ki Pr=eglqd 
lliecifcej i !l1lod::ie=owej 'lkorc=osci 
Literackiej Lipa2002 1478 
SzpoczekMonika 1120 
SzpokFraneiszekKaroi 6-1--65.200,361, +-1-8-50, 
706-7,2105; red. 20; rozm. 1009 
Sztwiertnia Lidia 1706 
Szutowski Bogdan ree. 1585-6 
Szwed Stanislaw 906, 923 
Szyma Tadeusz ree.1847 
SzymafJ.
-Kubicka Lilia red. 271 
SzymczukRadoslawred.19 
Szymczyszyn-Przybyla Jozefa 1615 
Szymura Janusz 678 
Szypula Ewa 874 
Szyra Dariusz 239-W 
Szyra Romuald 239-W 


Scie:::lm dydaktyc::Jla I 201 
Scie:::lm dydaktyc::Jla II 202 
Sladypr::es::losci 5-6 
Sliwa-Gluza Urszula 1225 
SliwkaG. 76 
Sliwka Gabriela 1508 


"Swiat i S}owo" -10 
Swierczek Tadeusz 610 
Swiez:y-Sobel Alina 1132. 1253. 2058, 2106-8. 
2119 , rozm. 2060 
S.wi€O-abpJ6::ejBi/c::ewski 2020 


1M 2158 
(tom) 1422--4,1451 
Tabaka Michal 992 
Taborski Boleslaw 2007-8 
TalaezyIi
 Tomasz 1560 
TalarezykRobert 1805-7,1828-30; rez. 1831-2, 
1834,1836,1839 
TeatraJlIe s::nJelistwo kl1J71awalowe 1758 
Teodorowicz Jozef 2021 
Tepli Jerzy 1855 
Tetmajer Kazimierz zob. Przecwa- Tetmajer 
Kazimierz 
ThenWanda 203,281,454-5,457,461-7,473- 
4,477,499-500,557-60,588,692-3,795- 
6, 8o.t, 813, 939-40, 981, 1007, 1065, 1070, 
1079, lOS+;;, 1093, l1o.t, 1121-3, 1172, 
1226-7,1254,1270-2,1358-73,1420-1, 
1655,1707-9,1722, ]732, 1738, 1746-7, 
1759,1765-6,1771,1788-92,1816,1856-62, 
1892,1899,1919-20,1946,1964,2120,2122. 
2154-7,2167 ; ree. 423, 1279, 1'"772-4, 1'"776- 
7, 1 7 79-82, 1833, 1835 ; rozm. 575, 681, 1163, 
1263,1506,1170,1785,1805,1821,1886 
Thie
en Vem 1838 
Tlalka Edward 1038 
Todur Wojeiech rozm. 1+-1-1 
Tffiarska-Guzik Barbara 222 
Tomasiewicz Jaros!aw 32-1- 
TomaszezykMaciej 120 
Tomczak Eugeniusz 2&-1- 
Totter Stuart it 1564 
Towm
'.W"wo Je::lIsowe Na Slqslm Cies::Yliskim 
2109 
Trela Wojeiech rozm.1419 
TrojakHalina 112-1- 
Trzcionka Wojeieeh 1299-300 
TrzeeiakJacek 370,1633,2110 
TrzeeiakMaria 99,561,787,834,1039,1728, 
1748-9. 1767-8. 1808-10. 1819. 1825 ; rozm. 
1807 
Tulip Jermy it 1561-2 
Thrant Witold 1181 
Turowiez Joarma 1374 
TlIrystyka ::rowlIowaiona na obs::ar::e BeskidOw 
ZacllOdllich 20-1 
1\vorzyaIiska-Kozajda Paulina 1053
		

/Bibliografia_05-06_Page_183_0001.djvu

			183 


Tyrbe1i Nil/llr)' Beskid=kiej 475-6 
Tymczak Piotr 687 


UK. 57 
UrbafJ.czyk Leszek 19-+-1- 
Urballska Daria rozm. 803 
Urballski Tadeusz 832 


(wac) 205 
wag 1733,1750,1947-8,2116 
(wagl 520 
IW01) 211,275,694,789,1156, 1925 
"WBielsku-Bialej" 41 
W lIoitbeJmlOwi Paw/ow; II 1563 
Wach-Malicka Henryka 1812 
WalaPiotr 1+-1-0 
Walczak l\Iarek 638 
Walczak Roman 415 
Warnes Tim it 1558-9 
WarszyIi
 Jadwiga red. 20-1- 
Wasiak Leszek red. 10 
Wasztyl Bogdan 206 
W
obaJuliusz 433-5,1489,1493,1616-20 
"W
drowiec" zob. Lot Zbigniew 
W
'I1 Agnieszka 1908 
W(:g[ZyniakAnna red.-IO 
Wieczorek Leszek 994 
melkie grmtie na 11Ialej scenie 1125 
Wiera l\.Iagdalena 1255 
Wi
cek Celina 30-1- 
"Wilamowice i Okolice" 42 
mlmllo...-.;cme SGCrlU1I 2022 
WilczekMichalTomasz 300 
Wilczek Zbignie\V 273 
WilczyIi
 Slawomir 2+-1- 
Wilkosze\V
 Jacek 627 
Wilkowski Jan 1782 
Willman Anna 1521-2,1564-5 
WiSniewska Katarzyna 2023 
Witkowska Urszula red. 28-29 
Witkowski Jerzy 2195 
Wlad)-slaw Sknc::y1as 108 
Wlochowicz Andrzej red. 267 
Wlodarczyk Weronika 1627 
Wojcik 1\.Ialgorzata 1375 
Wojcik Wieslaw A. 217 
Wojew6d::two slqskie - podregi01I): poura/); 
region); 2005 47 
WojtasifJ.
Krzysztof 223,416,1666,1710-1; 
rec.299 
Wojtowicz Ewa 425 
WojtylaKarol 1621-6 


Wolak Izabela zob. Sikorska- Wolak Izabela 
WolffTcrnasz 61,98,134,207-10,274,512,558, 
562-4,589,595,611-2,625,679-80,684, 
739,760-1,788,809,907,941-4,961,982- 
5,995-8,1002,1040-7,1233,1256,1425-6, 
1769,1884, 1903, 20-1-5, 2111, 2183-6 ; rozm. 
195-<;,1.\45 
WolnaAgata 501-2,639,12-1--1-,1-1--1-6,1793,1900, 
1954,1966,1969 ; red. 37, 41; rozm. 610, 
954,973,994, 1962 
Wolnik Katarzyna 1866; rozm. 192-1- 
WolczafJ.ski Jozef 2012,2021, 202-l--6 
Woiniak Andrz
 708 
Woiniak ElWin 362. 2034 
WoznyMieczyslaw 1885; red. 1885 
Wojcik Ilona 681 
Wojcik Iwona zob. Adamiec-WojcikIwona 
WojcikMiroslm L512-3,1520 
Wrobel Agnieszka wspolpr. 1205 
Wrobel PffiVel 1921 
Wrobel Szymon 1376 
Wroblew
 Jozef 1632 
Wrzol Jozef 2057 
Wykr
t Teresa 11 00 
Wysocka Alicja zob. Sz
now
-Wysocka Alicja 
Wysocka Jmtyna 276 
Wysocki Piotr red. 31 
rrj-slfplyq od dWlltbesllllaJ 480 
Wyszominki PffiVel 762 


X,.\D 2112 


Z.P. 1087 
(zn) 1078, 1751, 1901-2, 1922, 1965 ; rec. 29-1-, 
1778 
ZP 710 
Zachara Jacek 218 
Zadarko-Domaradzka Maria L 038 
Zagor
 Slawomir rozm. 1992 
Zagro=ellia trwalosci /as&..' W Beskiducll. C::Y7l1tiki 
sprowc::e i tba/mlia ::npobiegawc::e 709 
Zakrzew
 Agnieszka 148,212-3,322,468,721- 
31,763,1126,1667,1811,1863,2027-8 
Zalu
 Tomasz 1377 
ZapiswyobrafJli 1627 
"Zapiski z Dziej6w" 43 
ZarawskaPatrycja 1530--l-, 1536, 1552-5, 1566 ; 
tl. 1523-8, 1538-9, 1556, 1561-2 
Zarembina Ewa zob. Szelburg-Zarembina Ewa 
Zar
biankaZofia red. 1496 
Zary-s tbejbw prasy regiollaJlIej na Stqs/m 
CieS=)7b1cim W [aJuch 1848-1989 2168
		

/Bibliografia_05-06_Page_184_0001.djvu

			184 


Zashcl?lIi diu "Solidarllosd" Podheskitba 908 
Zawada Slawomir red. 8 
Zawadzki Piotr 1427 
ZawlFtosc 11Imlgmm i ;:p/a::n w ribl)C'h 
gaJll1IkLrh gr::ybbw na ter'i!lIie pollldJliowej 
Polro 277 
Zawistow
 TheodoreL. trnnsl.1517 
Zbijow
 Leszek red. 1625 
Ze Strcconm pod 8.... y 7K1=iellli(! 214 
Zegadlowicz Emil 1520 
Zemanek Janusz 708 
Zgierski Andrz
 640 
ZielifJ.
 Agnieszka 565 
ZielifJ.
Andrz
 417 
Ziemnicka Wioletta 1255 
Zi
ba Justynazob. KiliafJ.czyk-Zi
ba Jmtyna 
Zinmiak Janusz 2060 


Zipper l\Ialgorzata tl.1374 
Zlaopinia 1839 
ZIIa]e:::c =rOdlo 1497 
Zubek l\.IacieJ 418 
Zuber Alojzy zdj. 2063 
Zuziak Maria 2029; rozm. 206-1- 
..Zwiashm Ewangelicki" +-I- 


ZabaJacek 10-1-8,168-1-; rozm. 797; red. 23 
Zakrnvicz Aleksander 363 
Zamowiec Jan red. 267 
Zegllaj Aga/ko 2171 
Zelechowski Antoni J. 1052 
ZemlaMichal 215 
Zur Agnieszka 1628 
Zuradzki Tomasz rozm.1992 
Zyla l\.Iateusz 1466
		

/Bibliografia_05-06_Page_185_0001.djvu

			INDEKS PRZEDMIOTOWY 


185 


Adamus Jagoda - biografia 1723 
Adler Pol
. Biel
o-Biala 591-3 
Administracja - biografie 303, 986-8 
Aeroklub Biel
o-Bialski, Bielsko-Biala 1418, 
1426 
Agencja Rozwoju Regionalnego, Biel
o-Biala 
576-7 
Agrotury&)1ili 227 
Akademia Technicmo-Humamstycma, Ble
o- 
-Biala 1257-9,1261-4,1267,1269-71 
AkcjaKatolicka. Biel
o-Biala 1977, '2077 
Aktorzy - biografie 95, 186-1--8 
Akornt (zespOl) 1910, 1919 
Akurat (zesp61) - hvorczosc 1921 
Akurat (zesp61) - hvorczosc - recenzje L909 
Alkoholizm - zapobieganie i ZlNalczanie 883 
Amatcrski Teatr Olsz6wka. Biel
o-Biala 1107 
Andrzejewicz l\.Ialgorzata - biografia L923-5 
Anga, Kozy 594 
Antykwarslwo 2172 
AnweilerPawel-biografia 1981 
Anweiler Pawel- hl/orczosc 1568-71 
Apel Edward - biografia 1430 
Aqua, Bielsko-Biala 764-5.981. 1390 
Archeologia 325-39 
Architektura - biografie 1632-3 
Architektura drewniana sakrahIa 2075 
Architektura obronna 292. 299 
Architekturapol
-historia-18-20w. 1635 
Architekturapol
-historia-19-20w. 1630 
Architektura pol
 - zabytki - inforrnator 1629 
Arka zob. Fundaeja Ekologiczna Alka 
ArrniaKrajmva-biografie 2195 
Arrnia Krajmva - histocia 392 
Atemi zob. Klub SpoctOw Azjatyckich Atemi 
Autopilot (zespOl) 1912 
Avio Polska. Bielsko-Biala 573, 689 


Badura Karol (1907-1983) - biografia 1127 
Baezak Jaeek - hvorezosc - recenzje 1514 
BadydaAndrz
 (1955-) - biografia 389 
B
ek Czeslawa l\.Iarzena - hvorczosc 1572-3, 
1610, 1627 
B
ka {willa), Biel
o-Biala 253 
BanasPiotr-biografia 1431 
Bank Chleba, Biel
o-Biala 879 
Bank Siowiatiskich Ofiar Wojny, Blel
o-BlaLa 932 
Bank Spoldzielczy, Biel
o-Biala 733 
Bank Spoldzielczy, Czeehmvice-Dziedzice 738 
Bank Spoldzielczy, Jasienica 737 


Barati
 Andtzej (1919-1988) - biografia 73 
Barbara Ipotok) - regulaeja 129 
BarcikRyszard(1984-)-biografia 1173 
Bargiel Janusz (1951-) - biografia 189,908 
"Bartnik" zob. Zwi
ek Pszczelarzy Podbe
dzia 
"Bartnik" 
Basenyplywackie 770,774.779.1382,1388 
Balicki Jaeek - biografia 77 
BatorKatarzyna-biografia 1864 
Bazyliszeklkabaret) 1750 
BaZaniec (remiza leSna), Czechmvice-Dziedzice 
220 
..Belos" zob. Biel
e Zaklady Wytworcze Sprz
tu 
Siecimvego ..Belos" 
BenkoEwa(1951-20061-biografia 1174-5 
Beres Bogumil 674,679-80 
Be
dMakmv
-przewodnik 143 
Be
dMaly-prze\Vodnik 143 
Be
d SIIlSki - ekologia 260 
Be
d SIIlSki - etnografia 421 
Be
d SIIlSki - geologia L19-20 
Be
d SIIlSki - fauna 230 
Be
d SIIlSki - flora 2-1-1- 
Be
d SIIlSki -leSnichvo 273 
Be
d SIIlSki - meteorologia 2-1-1- 
Be
d SIIlSki -prze\Vodnik 136-8 
Be!t:id SIOjSki - tor)'s!j1ili 173, 194 
Be
d SIIlSki zwycz
e-l-1-5 
Be
d Zywiecki - ekologia 260 
Be
d Zywiecki - fauna 230 
Be
d Zywiecki - meteorologia 2-1-1- 
Be
dZywiecki-prze\Vodrrik 136-8 
Be
dy - ekologia 266, 709 
Be
dy - emografia 437 
Be
dy - gastronomia - regionalizm no 
Be
dy - geografia 153 
Be
dy-imprezy 458-76 
Be
dy-mapyturystycm.e 138 
Be
dy - illlzealnichvo - prze\Vodnik 423 
Be
dy - przewodnik 138-9, 190 
Be
dy - przyroda 709 
Be
dy - rolnichvo 698, 70-1- 
Be
dy - sztuka ludmva 437 
Be
dy - sztuka ludmva - wystawy 438 
Be
dy - Srodmvisko - od 1989 r. 269 
Be!t:idy - 1orj"J1ili 2().1 
Be
dy turys:yka-bezpieczefJ.stwo 10-1-1 
Be
dy - zwyczaje -1-1-6 
Be
dzka AkademiaFolkloru, Biel
o-Biala 1166 
Be
dzka Izba Rzemieslnicza, Biel
o-Biala 665 
Be
dzka Izba Rzemiosla i Przedsi
biorezoSci, 
Bielsko-Biala 657-8
		

/Bibliografia_05-06_Page_186_0001.djvu

			186 


Beskidzka 1zba 1'IIry&)1;:; 152, 167 
Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki (6; 2005 ; 
Biel
o-Biala) 1169 
Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki (7 , 2006, 
Biel
o-Biala) 1167, 1171 
"Be
dzki Inforrnator Kulturah1y" (czasop.)- 
historia 2159-60,2163,2166-7 
Beskidzki Inkubatoc Technologiczny, Bielsko-Biala 
491-3,499,501 
Beskidzki Klub MotorOW)', Bielsko-Biala 1420-1 
Beskidzki R
d Pojazd6w Zabytkowych (28 ; 2005 
; Bielsko-Biala) 1394,1405 
Beskidzki R
d Pojazd6w Zabytkowych (29 ; 2006 
; Bielsko-Biala) 746,751 
Beskidzki Zespol Leczniczo-Rehabilitacyjny, 
Javvorze 1009, 1015, 1047, 1
9 
Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawla II, 
Biel
o-Biala 1010.1018,1031,10-1-2.10+-1--6 
Beskidzkie Towarzy!'two Cyklistow, Bielsko-Biala 
19" 
Beskidzkie TCJ\iVarzy!'two Fotograficzne, Biel
o- 
-Biala 1892 
BestwIDa- bibliotekarstwo 1338,21-10,2142-3,2158 
Bestwina- etnografia 430 
Bestwina - fauna 2-1-0 
Bestwina - historia 302 
Bestwina-illlzealnichvo 1290,1297 
Bestwina ocganizacje 815,823 
BestwIDa - wystawy 1338 
Be\Velana" zob. Zaklady Przemyslu Welnianego 
"Be\Velana" 
Bez Granic (2006; Bielsko-Biala) 1143 
Bezdonmosc 886 
Bezrobocie - zapobieganie I ZlNalczanie 874 
Biala-historia-18w. 303 
Biala-historia-19Vi.358 
Biala-historia-1918-1939r.366 
Biala - sukiennichvo - historia - 17-20 w. 352 
Biala (rzeka) - regulacja - finanse 132, 134 
Biala (rzeka) - ZlNierz
ta 236-8 
Bialek Seb
lan - biografia L128 
Bialollls - emigracja 798 
BIBA STYL, Wilamowice 659 
Bibliografia terytorialna 2-6 
Bibliografia -literatura 1 
Biblioteka Instytutu Teologicmego, Bielsko-Biala 
2145 
Bibliotekarstwo powszechne 1298, 212..J..--..tl, 
2142-50,2152-8 
Bibliotekarstwo powszechne - historia-I8-19w. 
356 
Biedrawa Alfted - biografia 172-1- 


BielaMilosz-hvarczosc 1575 
BielaszycBarbara-biografia 1926 
Bielik (samolot) 672 
Bielowicko - historia-13-21 w. 30-1- 
Bielowicko - religia 2075,2098 
Biel
 Faocyka Arrnatur "Befa", Biel
o-Biala 595 
Biel
 Scena Kabaretowa, Bielsko-Biala 1065 
Biel
 Zadymka Jazzowa (7 ; 2005 ; Biel
o- 
-Biala) 1945-8 
Biel
 Zadymka Jazzowa (8 ; 2006 ; Biel
o- 
-Biala) 1949-54 
Biel
 Char Kameralny, Bielsko-Biala 1913 
Biel
 Klub Sportow)', Bielsko-Biala 1381,1390, 
1403,1407,1419 
Biel
 Park Techniki Lomicz
, Kaniow 740,742- 
4, "53, 760-1 
Biel
 Syjon, Bielsko-Biala - historia - 18 w. 340, 
345 
Biel
e, wojewodztwo - ekologia - materlaly 
konferencyjne 26 7 
Biel
e CentnDn Kultury, Biel
o-Biala 1920 
Biel
e Dni Psychiatrii (6 : 2006 : Biel
o-BiaLa) 
1020 
Biel
e Przedsi
biorstwo Budownichva 
Przemyslowego, Biel
o-Biala 577,654 
Biel
e Spotkania Teatralne (16; 2006; Biel
o- 
-Biala) 1143 
Biel
e Towarzystwo Tramwajowe, Biel
o-Biala 
743 
Biel
e Towarzystwo Trzezwoscl, Bielsko-Biala 
811, 1022 
Biel
e Zaklady Obuwia "Befaoo", Biel
o-Biala 
59&-;;00 
Biel
e Zaklady Tluszczowe "Bielmar", Bielsko- 
-Biala 573,601 
Biel
e Zaklady Wytwarcze Sprz
tu Sieciowego 
"Belos", Biel
o-Biala 651 
Biel
o - historia - 19 w. 358 
Biel
o - sukiermichvo - historia - 17-20 w. 352 
Biel
o-Bialskie Stowarzyszenie Elektryk6w 
Polskich. Oddzial. Bielsko-Biala 578 
Biel
o-Biala 48-53 
Biel
o-Biala - administracja 947-55,967-8,973, 
976-7,981-2,984-5 
Biel
o-Biala - amatonU Illch artystyczny 11 U6- 
12,1115-7, Il19, 1121-3 
Biel
o-Biala archeologia 32
-33, 336-8 
Biel
o-Biala - architektura- historia 1631 
Biel
o-Biala - bezrobocie 868-70 
Biel
o-Biala - bibliotekarstwo 1166, 1309-10, 
1312,1314,1332,1345,1373,1488, 2087, 
2127.2130-;;.2139,2145-<;,2152,2154-7
		

/Bibliografia_05-06_Page_187_0001.djvu

			187 


Bielsko-Biala - bibliotekarstwo powszechne- 
historia- 18-19w. 356 
Bielsko-Biala - biogrnfie 70,75 
Bielsko-Biala - budownichvo 532-3,535,545- 
6,558 
Bielsko-Biala - budownict\vo-1918-1939 f. 292-3 
Bielsko-Biala - cmentarze 767,777,785 
Bielsko-Biala - cmentarze - historia 291,301,372 
Bielsko-Biala-drogi 741,747-50,752 
Bielsko-Biala - ekologia 262 
Bielsko-Biala - flora 252 
Bielsko-Biala - gastronomia 712,717-8,721-4, 
726-31 
Bielsko-Biala - geologia 118 
Bielsko-Biala - gospodarka 500,513-20 
Bielsko-Biala - gospodarka komunalna 765-7, 
770-1, 773-7, 7 7 9-81,785-9 
Blelsko-Biala - gospodarka komunalna - hlstocta- 
19-20w. 293 
Bielsko-Biala - gospodarka mieszkaniowa 790- 
2,79+;; 
Blelsko-Biala - handeL - oblekty 713-5 
Bielsko-Biala - historia 305-9 
Bielsko-Biala-historia-19w. 345,348,353 
Bielsko-Biala - historia- 1918-1939 r. 367 
Bielsko-Biala-historia-I939-1945 r. 374-5 
Bielsko-Biala - historia - 1945 r. 373 
Bielsko-Biala - historia 1980 r. 388 
Bielsko-Biala-historia-1981 r. 385 
Bielsko-Biala - historia- od 1980 r. 397 
Bielsko-Biala - historia - od 1980 r. - wystawy 
396, 406 
Bielsko-Biala - historia - pamilltki - bibliogrnfia 5 
Bielsko-Biala - historia - pamilltki - bibliogrnfia- 
dokument elektroniczny 6 
Bielsko-Biala-imprezy 453-7,554,557,559, 
570-5,577,579,581,583,851,853,856-7. 
86t, 1071-8, 1081-92,1143, 1145-6, 1148- 
50,1152,1477-88,1759-61,1 7 83-93,1893- 
902,1945-54,1956-69,19 7 5 
Blelsko-Biala - inwestycje 5-1-9,555 
Bielsko-Biala - j
Z)t:.omawstwo 1467 
Bielsko-Biala - kapliczki i krzyze przydrozne 288, 
1636 
Bielsko-Biala - kol
 - histona 346,357 
Bielsko-Biala - komtmikaga- historia 99,286, 
360,393,
03, 756 
Bielsko-Biala - kultura 1060-3, 1065 
Bielsko-Biala-lowiechvo 263-4,274 
Bielsko-Biala - miejsca pami
ci - bibliografia 5 
Bielsko-Biala - miejsca pami
ci - bibliografia- 
dokument elektroniczny 6 


Biel
o-Biala-muzealnichvo 1275-9,1281-7, 
1289,1291, 1293-<; 
Biel
o-Biala - muzyka - historia 295 
Biel
o-Biala - nieruchomosci - handel 536-7, 
773 
Biel
o-Biala - nrnnizmatyka 736 
Biel
o-Biala - od 2001 r. - kalendanum 45 
Biel
o-Biala - odzy
 mienia 1003, 1005-7 
Biel
o-Biala opieka spoleczna 875,877,879- 
80,886,888,890,89
896 
Biel
o-Biala - OI;ganizacje 811,813-4,82-1-,833- 
4,840-2 
Biel
o-Biala - parki i ogrody 221 
Biel
o-Biala - parki i ogrody - historia - od 15 w. 
305 
Biel
o-Biala - planowanie przestrzenne 530-1, 
5+t, 550-3, 555-6, 563 
Ble
o-Biala - pomniki 1686, 1688-93. 1696. 
1698,1701-2,1710-1,2071 
Biel
o-Biala - przemysl 569,591-3,595-601, 
605-<;13,628,630-1,637--14,649-51 
Ble
o-Biala - przemysl- historia 386 
Biel
o-Biala -przemysl-I9-1--1--1989r. 417 
Biel
o-Biala -przewodnik 174, 18
 
Biel
o-Biala -religia 2065,2067-8,2071-2, 
2075,2087,2090,2093,2101,210-1-.2110-1 
Biel
o-Biala - religia - historia 345 
Biel
o-Biala rolnict\vo 697 
Biel
o-Biala - rynek pracy 871-2 
Biel
o-Biala -rzemioslo -15-19w. 655 
Biel
o-Biala - sluzba zdrowia 1008,1010-2, 
1014,1016-23,1025-34,1036-40,1042-6 
Biel
o-Biala - sluzba zdrowia - pami
tniki 1050 
Biel
o-Biala - socjologia 800-1 
Biel
o-Biala - socjologia - od 1989 r. 802 
Biel
o-Biala - sport L381-2, 1384, 1386----t01, 
1403-5, 1407-12. 1414-5, 1418-26 
Biel
o-Biala - strategiaroZINoju 518 
Biel
o-Biala - strategia roZINoju - dokument 
elektroniczny 519 
Ble
o-Biala - sukienmchvo - histona 352 
Biel
o-Biala - szkolnichvo 1161, 1163-72, 120-1-- 
10,1213-4,1216,1220,1222-3,1227-44 
Biel
o-Biala - szkolnichvo - historia 351 
Biel
o-Biala - szkolnichvowyzsze 1257-67. 
1269-72 
Biel
o-Biala sztuka ludowa-wystawy 438 
Biel
o-Biala - Srodowi
o - degradacja 272, 277 
Biel
o-Biala - teatr -1918-1939 r. 368 
Biel
o-Biala-turys:yka 145-7 
Biel
o-Biala turys:yka-OI;ganizacje 135,147, 
152,155-6,159.166-7,197
		

/Bibliografia_05-06_Page_188_0001.djvu

			188 


Bielsko-Biala - wlokiennict\vo - historia do 19 w. 
342 
Bielsko-Biala - wystawy 384, 396, 405, 1301-5, 
1307-38,1342,1345-77,1694-5,1706,1722, 
2087 
Bielsko-Biala - zabytki 171,287,964, 1634-67 
Bielsko-Biala - zabytki -Iegendy 285 
Bielsko-Biala - zwierz
ta 226,233,235-8 
Bielsko-Biala (okr
gl administraga 947,949, 
966 
Bielsko-Biala (okr
gl- bezrobocie 867-8,874 
Bielsko-Biala (okr
gl- biografie "75 
Bielsko-Biala (okr
gl- drogi 75-1--5 
Bielsko-Biala (okr
gl- ekologia 2-1-3 
Bielsko-Biala {okr
gl- finanse 734-5,739 
Bielsko-Biala (okr
gl- gospodarkamieszkaniowa 
794 
Blelsko-BlaLa (okr
g) - histocta-1945-1947 r. 
.\09,414 
Bielsko-Biala (okr
gl-histocia-1981 r. 415 
Bielsko-Biala (okr
gl- histocia - 20w. 372,395 
Bielsko-Biala (okr
g) - histocia- od 1980 r.- 
wystawj' 384 
Bielsko-Biala (okr
gl- hydrologia 122, 133 
Bielsko-Biala (okr
gl- ikonografia- album 157, 
189 
Bielsko-Biala (okr
gl- imprezy 859,861-2 
Bielsko-Biala (okr
gl komunikacja historia- 
19-20w 297 
Bielsko-Biala (okr
gl - OI;ganizacje - historia- 
20 w. 295 
Bielsko-Biala (okr
gl-polityka -19-1--1--1956 r. 
.JOt 
Bielsko-Biala {okr
gl-przewodnik 185 
Bielsko-Biala (okr
gl-rynek praq 867 
Bielsko-Biala (okr
gl- socjologia 803 
Bielsko-Biala (okr
gl- sport- imprezy 1378, 
1383,1389,1392,1395,1399,1404,1408, 
1410-1, 142-1- 
Bielsko-Biala (okr
gl- strategiarozwoju 497 
Bielsko-Biala (okr
gl- turystyka 148, 191 
Bielsko-Biala (okr
gl- gminy - inftastruktura 708 
Bielsko-Biala (okr
gl- wspolpraca z zagranic
 
508, 1158 
Bielsko-Biala (okr
gl- zwierz
ta 228-9 
Bielsko-BialaCygatiskiLas 214 
Bielsko-Biala Cygatiski Las - ekologia 254 
Bielsko-Biala Cygatiski Las - rekreacja 1386 
Bielsko-Biala Komorowice - fauna 2-1-0 
Bielsko-Biala Komorowice - fauna i flora- 
przewodnik 219 
Bielsko-Biala Lipnik - komunikacja 762 


Biel
o-Biala Lipnik - zabytki 1641, 1654, 1659, 
1662,1664 
Biel
o-Biala OIszowka 214 
Biel
o-Biala Stare Miastu - re\Vitalizaga 787 
Biel
o-Biala Straconka - historia 3-1--1- 
Biel
o-Biala Straconka-historia-16-20w. 214 
Biel
o-Biala Straconka-historia-19w. 320 
Biel
o-Biala Straconka - historia- 1918-1939 r. 
366 
Biel
o-Biala Straconka - szkolrricl:\vo - histocia- 
od 19w. 343 
Biel
o-Biala Wapienica - ekologia 2-1-1 
Biel
o-Biala Wapienica - hydrologia 129 
Biel
o-Biala Wapienica- turystyka 151. 168 
212,976 
Biel
o-Biala Wapienica - zabytki 1660 
Biel
o-zywiecka. diecezja (katol.) 2084,2103 
Bieniek Pa\Vel- biografia 78 
Bier Rafal- biografia 2187 
Bieniatka - administracja 958 
Bietiko l\Iarek - biografia 1129 
Bietiko Stanisla\V - biografia 1129 
Bilek Stanislaw -I:\vorczosc 1576-81 
Bisok Jan - biografia 667 
Bloch Czeslaw - biografia 56 
Blood.S,:Honour (strona internetowa) 922 
Blachut Ludwik (1912-1990) - biografia 73 
Blachut Marian biografia 986 
BlasiakFranciszek (1894-19161- biografia 79 
BlasiakLeopold (1908-1993) - biografia 73 
Blasiak Wladyslaw (1906-1988) - biografia 73 
Blatnia. Schroni
o PTTK, Brerma 200 
BI
dowska-Kopczyk Agnieszka - biografia L176 
Bochenek Miroslaw - biografia 1489 
Bochenek Miroslaw - I:\vorczosc 1582-3 
Bocian bialy - ochrona 2-1-2 
Bocian czarny - wystwmvanle 228 
Bodnar Ilona - biografia 1062 
Bolkoland (projekt), Bielsko-Biala 543 
Borow
 Tadeusz -l:\vorczoSc 1502 
Borzem
 Katarzyna zob. Giemza-Borzem
 
Katarzyna 
Bozek (rodzina) 80 
Bozek Jacek - biografia 80 
Brandys Stefan - biografia 81, 1090 
BrandysWanda-biografia 81,1090 
BrodaHalina I:\vorczosc 1584 
Broda Roman (1918-199-1-) - biografia 682 
Bron6w - religia 2108 
Bron6w - szkolnicl:\vo 1202 
Bron biala-muzealnicl:\vo-zbiory L278 
Brmvar, Biel
o-Biala - zabytki 1650-1
		

/Bibliografia_05-06_Page_189_0001.djvu

			189 


BrozekLuffivik-listy 1503 
Brzenczek Roza (?-20061 - biografia L 048 
Brzeski Edward - biografia 831 
Brzozowski Mieczyslaw (1903-) - biografia 1177 
Buczkmvice - administraga 978 
Buczkmvice - bibliotekarstwo 2126 
Buczkmvice - gospodarka 521 
Buczkmvice-sport 1413 
Buczkmvice (okr
1 administraga 963 
BuczkOwna Mieczyslawa (192-1--) - biografia 
1490-1 
BuczkOwna Mieczyslawa - hl/orczosc - recenzje 
1585-<; 
Budownict\vo mieszkaniowe - ardJ.itektura 1637. 
1648,1655,1667-1; 
Budownict\vo przemyslowe - historia-18-20 w.- 
materialykonfereoC)jne 1635 
Budlety terenowe 708 
Bujak6w - religia 2089 
Bukowina-prze\Vodnik 176 
Bulka Grazyna-biografia 1812 
Bunsch Adam - hl/orczosc 1705 
Bursztynowicz Barbara (195-J.-) - biografia 1865 
Burzyk Eugeniusz - kazania 2065 
Buzderewicz Leszek - hl/orczosc 1848 
Bydlo - tmgi - historia 365 
Byrd)' Antoni - biografia 797 
Byrd)' Stanislaw (1913-1993) - biogrnfia 711 
Byrt Jan - biografia 1982 
Bystra-ftora 223 
Bystra - historia 310-1 
Bystra - imprezy 1093, 1955 
Bystra-muzealnichl/o 1273 
Bysrra Slll
-religia 2097,2102 
Bystra SIIl
 - sport - historia - 20 w. 387 
Bystrzanka zob. Spoldzielnia Bystrzanka 
BystrzafJ.skie Recitale Organowe (20 : 2006: 
Bystra) 1955 


Cafe Emaus, Biel
o-Biala 1308 
Cafe Galeria Pod Aniolami, Biel
o-BlaLa 721 
Cafe Plon
ca Zyrafa, Bielsko-Biala 726 
CebulaJakub(1987-)-biografia 1432 
Cechy (rzem.) 342 
Cechy (rzem.) -15-19w. 655 
Centrum Ksztalcenia Praktycznego, Biel
o-Biala 
1228 
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Biel
o-Biala 
1228 
Centrum StosunkOw Europej
ch "Instytut 
Poludniowy", Biel
o-Biala 512 
Ceramika-galeria 1697,1699 


Ceramika Pilch, Jasienica 602 
Charistia, Kozy 670 
Chmielniak Jazef - biografia 439--40 
Chmura Jan - biografia 1130 
Chojnacki Adolf - biografia 908 
Cholewicka Katarzyna - biografia 93 
Chotekl\.Iarta (1916-2003) - biografia 1983 
Char Akademii Techniczno-Humanistycmej, 
Bielsko-Biala 11 06 
Char Echo, Bielsko-Biala 111 0 
Char Mieszany im. Stanislawa Moniuszki, 
Czechowice-Dziedzice 1118 
Char Parafii Ewangelicko-Augsbur
ej w Bielsku, 
Bielsko-Biala 1115 
Char "Potak", Czaniec 112-1- 
Char przy parafii pw. Sw. Katarzyny, Czechowice- 
-Dziedzice 2079 
Chrapkie\Vicz Cezanusz 0934-2006) - blOgrafia 
1813-<; 
Chromik Boguslaw - biografia 10-1-9 
Chrostowska-Sufa Jolanta - hl/arczosc 1558 
Chyla Malgorzata - biografia 1178 
Cieszyn-muzealnidwo 1274,1299-300 
Cieszyn (okr
gl- hydrologia 133 
Cieslik Adam - biografia 82 
Ciszek Jazef - biografia 1903 
Onentarze 767,769,771, 777, 783, 785 
Onentarze - historia 291,301,372 
Comenius (program) 1213, 1226 
Cozac Tadeusz - biografia 877,888 
Czader Krzysztof - biografia 1131 
Czaniec - administracja 960, 962, 965 
Czaniec - amatoc
 ruch artystycmy 112+- 5 
Czaniec - hisroria 312 
Czaniec - religia 2100 
Czaniec - szkolnichl/o 1198 
Czaniec - zabytki 1668 
Czapla Kaznnierz - biografia 1817-9 
Czasopisma - bibliografia zawartosci 4 
Czasopismafachowe 9,11,16,19,25 
Czasopismanaukowe 14,-10 
Czasopisma parafialne pol
e 13, 36 
Czasopismaregionalne i lokahte 4,7--8,10-13, 
17-18,20-2-1-,28-39,41--43,2159-67 
Czasopisma regionalne i lokahte niemieckie- 
histocia 19-20 w. - materialy konferencyjne 
2168 
Czasopisma regionalne i lokahte polskie - historia 
19-20w. -materialykonferenC)jne 2168 
Czasopisma studenckie 7 
Czasopisma szkolne 38 
Czechowice - obozy koncentracyjne 371
		

/Bibliografia_05-06_Page_190_0001.djvu

			190 


Czechowice-Dziedzice 54 
Czechowice-Dziedzice - administracja 956-7, 969, 
971-2,974-5 
Czechowice-Dziedzice - amatonU Illch 
art)"J,czny 1105,1113-4,1118,1120,2079 
Czechowice-Dziedzice - architektura - historia 
1631 
Czechowice-Dziedzice - bibliotekarstwo 212-1--5, 
21.\4,2148-50 
Czechowice-Dziedzice - biografie 71 
Czechowice-Dziedzice - gospodarka 522 
Czechowice-Dziedzice - gospodarka komtmalna 
778, 783 
Czechowice-Dziedzice - handel 719 
Czechowice-Dziedzlce - histona 1096 
Czechowice-Dziedzice - historia-1939-1945 f. 
376 
Czechowlce-Dzledzlce - hlstona-1945 f. 379 
Czechowice-Dziedzlce - histona - 20 w. 365 
Czechowice-Dziedzice - imprezy 858, 863, 866, 
895, 11
,1151, 1756-8, 1840, 1
, 197
 
Czechowice-Dziedzice - inwe
ycje 548, 580. 586 
Czechowice-Dziedzice - kolej - historia 357 
Czechowice-Dziedzice - komunikacja - histocia- 
19-20w. 296 
Czechowice-Dziedzlce - muzealnichl/o 1292 
Czechowice-Dziedzice - opieka spoleczna 881-5, 
887,891-3,897 
Czechowice-Dziedzice - OI;ganizacje 812,819, 
821,828-32,835-9,843-4 
Czechowice-Dziedzice - parki i ogrody 701-2 
Czechowice-Dziedzice - planowanie przestrzenne 
539.547,580 
Czechowice-Dziedzlce - przemysl 603-4,614-27, 
632-{;,645-S 
Czechowice-Dziedzice - przemysl- historia - 
20 w. 298 
Czechowice-Dziedzlce - religia 2061,2070,2073, 
2079-80,2086,2094-5,2107,2109 
Czechowice-Dziedzice - religia- 1939-1945 r. 
2066 
Czechowice-Dziedzice - roslinnosc 220 
Czechowice-Dziedzice - sluzba zdrowia 1 03
 
Czechowice-Dziedzice - sport 1380, 1385, 1416 
Czechowice-Dziedzice - sport - historia 1380. 
1385 
Czechowice-Dziedzice - szkolnichl/o 1159, 1162, 
1197, 1199, 1212, 1220, 122-1- 
Czechowice-Dziedzice - tury!'iyka - organizacje 
175 
Czechowice-Dziedzice - wystawy 1339 
Czechowice-Dziedzice - zabytki 1669-80 


Czechowice-Dziedzice - zwierz
ta - wystawy 225 
Czechowice-Dziedzice (okr
gl- bezpieczenstwo 
publiczne 993 
Czechowice-Dziedzice (okr
gl- ekologia 255 
Czechowice-Dziedzice (okr
gl- turystyka 
rowerowa 142 
Czechowickie Stowarzyszenie Wspomagania 
Kobiet po l\.Ia!'iektmtii AMAZONKI, 
Czechowice-Dziedzice 812 
Czechowickie Zaklady Przemyslu Zap:llczanego, 
Czechowice-Dziedzice 585, 603-4 
Czelo (rodzina) 83 
Czoig - rekonstrukcja 2179, 2182 
[Cztery] 4x4 (zesp6!) 1922 
CzyreiniaPolska. Bielsko-Biala - zabytki 1657 


Cwiertnia Elzbieta zob. Krzak-Cwiertnia Elzbieta 
Cwikowski Wieslaw - biografia 84 


Damek Baltazar 303 
DanekKazimierz-biografia 1132 
DaneIAnna-hl/orczosc 1587 
Dankowice - sport 1402 
Darulis Andrzej - biografia 1433 
Datura Studio, Biel
o-Biala 1848 
D
 - pomniki przyrody 223 
D
ow
 Jerzy - biografia 85 
Delekta Eugeniusz biografia 172
 
Dembowski Mieczysla\V (1920-1990) - biografia 
1820 
D
bowiec (szczyt) - ekologia 251 
D
bowiec (szczyt) - rekreacja L384 
D
bowiec (szczyO - turystyka L 62 
Diana 2 {samolot) 674,679-80 
Diecezjalny OSrodek Wspierania Rodziny, Bielsko- 
-Biala 2062 
Dlkow-Iwanow Monika - biografia 1434 
Dni Biel
-Bial
 (2005 ; Biel
o-Biala) 851 
Dni Biel
-Bial
 (2006 ; Biel
o-Biala) 853, 856 
Dni Bystr
 (10 ; 2005 ; Bystra) 855 
Dni Czechowic-Dziedzic (31 : 2005 : Czechowlce- 
-Dziedzice) 866 
Dni Czechowic-Dziedzic (32; 2006; Czechowice- 
-Dziedzice) 858,863 
Dni Powiatu Bielskiego (6 ; 2UU5) 862 
Dni Powiatu Bielskiego (7 , 20061 859,861 
Dom KulturyWIOCriiarzy, Biel
o-Biala 1108 
Dom Kultury WIOCriiarzy, Biel
o-Biala - wystawy 
1301,1371 
Dom Nauczyciela, Biel
o-Biala - wy!'iawy 1303 
Dom Opieki Samarytanin, Biel
o-Biala 875,880 
Dom Pol
, Biel
o-Biala Lipnik - zabytki 1664
		

/Bibliografia_05-06_Page_191_0001.djvu

			191 


Dom Pomocy Spolecznej "Zlota Jesien", 
Czechowice-Dziedzice 893 
Dom Rekolekcyjny im. Sw. Jozefa. Czechowice- 
-Dziedzice 2066 
Dom Spokoju dla Ludzi Starszych, Kozy 878, 889 
Dom 1kacza (muzeum), Biel
o-Biala 1279, 1296, 
1649 
Dolina Wisly zob. Wisly, dolina 
Dom Rekolekcyjny Ksi
zy Jezuit6w, Czechowice- 
-Dziedzice 2094-5 
DrabczyIiska Stefania (1906-?1- biografia 1179 
Drogirowerowe 146,154,164 
Droidzik Wiktor (1901-1975) - biografia 86 
DrozdZ Jozef 0918-) - biografia 87-88,845 
Duchowiensrwo karolickie - biografie 1088, 1090, 
1983-2008,2010-30,2034,2036-46,2050, 
2053,2055-60 
Duchowierlstwo protestanckle - blografie 1981-2, 
2009,2031,2033,2035,2
8-9,2051-2,2054 
Dudek Ireneusz - biografia 1927 
Dudek Ireneusz - hvorczosc 1911 
Dudek Miroslaw (1908-) - biografia 89 
Dudziak Urszula (1943-) - biografia 1928-9 
Dutka Jcrzy - biografia 1930 
Dutkie\Vicz Tomasz - biografia 1821 
Duszczyk 1\.Iagdalena - hvorczosc 1848 
Duiniak Wladyslaw - hvorczosc 1588 
Dworzec PKP, Bielsko-Biala ardtitektura 171 
Dyrda Albin (1926-) - biografia 1133 
Dy!'kuS}jny Klub Filmowy "Kogucik", Bielsko- 
Biala 1843 
Dy!'kuS}jny Klub Filmowy Puis, Czechowice- 
Dziedzice 1845-7 
Dzialacze polityczni - biografie 116 
DziannagaDaniel (1975-2005)- biografia 1435 
Dzida Franciszek - hvorczosc 1852-3, 1856, 1858, 
1862-3 
Dzieci
cy ChorekPinokio, Biel
o-Biala 1112, 
1122 
Dzieci
cy ZespOl Tanecmy Adagio, Biel
o-Biala 
1109 
Dziecko-kulturafizyczna 1038,1205 
Dziedzice - historia - 19 w. 341 
Dziedzice -luOOosc - historia - 20 w. 364 
Dziedzice - sport - historia - 20 w. 362 
Dzieci
ca Grupa Teatralna Bengaku, Czaniec 1125 
DzienDobry(zespol) 1119 


Eaton Automotive Systems, Bielsko-Biala 574 
Edukaga regionalna - od 1989 r. - szkice 192, 42-1- 
Ekologia biografie 80 
Ekologia-czasopisma 9,19 


Ekorozwoj - od 1989 r. 269 
Ekolurj"J1ili 2o.t 
Encrgetyka - urz
dzenia - wystawy 579, 581 
Encrgoservice, Bielsko-Biala 589 
EnerSys 494 
Erozjagleby 12-1-,128 
Estrada Dzieci
ca. Biel
o-Biala 1121 
Etnografia - muzealnichvo - prze\VoOOik 423 
Europej
 Fundusz Spolecmy 874 
Euroregion Be
dy 503, 505, 507 
Euroregion Be
dy - etnografia 423,1157 
Euroregion Be
dy - kultura 1157 
Euroregion Be
dy - materialy konferenC)jne 
510-1. 1157 
Euroregion Be
dy - srOdOWlsko 218 
EwangeliC)'ZIll augsbuffi.d 211 0 


Faber J6zef-blOgrafia L088.1134 
Fakyka Reduktor6w i Motoreduktorow "Befared", 
Bielsko-Biala 605 
Fakyka Samochod6w 1\.Ialolitra.zowych, Biel
o- 
Biala - historia -108. 927 
Falfus Jacek 68 
Falat Julian (1853-1929) - biografia 1273, 1726-7 
Faszyzm - ocganizage 931,992 
Fedyszyn Stanislaw (?-2006?) - biografia 9U 
Festiwal Dobrych Film6w (4; 2005 ; Czechowice- 
Dziedzice) 1849 
Festiwal Galonki, Szczyrk 728 
Festiwal Kompozytor6w Polskich (10 ; 2005 ; 
Bielsko-Biala) 1956-62 
Festiwal Kompozytor6w Polskich (11 ; 2006; 
Bielsko-Biala) 1963--4 
Festiwal LiteramryPopulameJ Poplit, {2; 2006; 
Bielsko-Biala) 1488 
Festiwal Miast Partnerskich (2005 ; Biel
o-Biala) 
5o.t 
Festiwal Muzyki A. VlValdiego (4; 2006 ; Bielsko- 
Biala) 1914 
Festiwal Piosenki i Poezji Religijn
 (2; 2005 ; 
Czechowice-Dziedzice) 2113 
Festiwal1\vorczoSci Dzieci
cej "USmiech Dziecka" 
(6; 2006; Czechowice-Dziedzice) 11-1--1- 
Fiat-GMPowertrain, Bielsko-Biala 577,606-12 
Fiat 126p - historia 386, 568 
FilapekEmvard-biografia 831 
Filas-Gutkowska Hildegarda - hvorczosc 1589, 
1610 
Filatelistyka - OI;ganizacje - od 19-1--1- r. 756 
Film 1840-63 
Film - imprezy 1840, 18-1--1-, 1857 
Film-recenzje 1841,1847
		

/Bibliografia_05-06_Page_192_0001.djvu

			192 


Film amatonU L126,1140 
Film animOW3Ilypol
 1850,1855,1870-85 
Film animOW3IlY pol
 - DVD 1882 
Film animOW3IlY pol
 - katalog 1885 
Film dokumentalny pol
 503, 709 
Finanse - biografie 22-1- 
Finnveden, Biel
o-Biala 663 
Fiut Ryszard (1948-) - biografia 389 
Flame Henryk (1917-1947) biografia 404,409, 
415 
Flamenco - warsztaty 1063 
Folwark (restauraga) "72-1- 
Fontarmy 160,188,766,780-82,787 
Fort}
ge 292.299 
Forum Bibliorekarzy Wojewodzrwa Slll
ego (2 ; 
2006; Biel
o-Biala) 213"7 
Fota Art Festival (1 ; 2005 ; Biel
o-Biala) 1893- 
902 
Fotografia 1886-92 
Fotografia-19-20w.-album 363 
Fotografia-1939r.-tematyka 382 
Fotografia-biogrnfie 363 
Fotografia-impreZ) 1893-902 
Fotografia-od 19+-1-r. -album 1990,2003,2005 
Fotografia-wystawy 1891,1893,1907 
Fotografiaamatonka-biografie 1137, ll-IO 
Fotografia amatonEa - wystawy 1111 
Fotografia polska - album 157,189,284 
Fotografie - wystawy 405 
Fotowoltaika 268 
Franciszek JozefI (cesarz) 341 
Frllczek Jan (1955-) - biografia 389,908 
Frydzina Emma - biografia 93 
FundaCja Akt)'Wllosci Spolecmej Z}ote Lany, 
Biel
o-Biala 813 
Fundacja Dzieci
ce l\Iarzenia. Biel
o-Biala L2-1-9 
Fundacja Ekologiczna Arka. Biel
o-Biala 257 
Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-BialeJ, Bielsko- 
Biala 490 
Fundusze strukturalne UE 515 


GakysRenata-biografia 987,1135 
GacekAnatol-biografia 91,669 
Gaj Boleslaw - biografia 590 
Gaje\V
 Jan (1943-) - biografia 9U8-9 
Galeria Biel
 Biura Wystaw Artystycmych, 
Biel
o-Biala 1694, 1703, 1707-9 
Galeria Biel
 Biura \Vystaw Artystycmych, 
Biel
o-Biala - wystawy 1311, 1315-6, 1318- 
20,1323-8,1330,1333,1346,1351,1353- 
6,1358,1360,1367,1369,1374-7,169+-5, 
1703, 1706-9 


Galeria Fotografii K'\:B, Biel
o-Biala - wystawy 
1350,1372 
Galeria "Pod Stramem Polnym", Rudzlca 1700 
Galeria Srodowi
 1\vorczych. Biel
e Centrum 
Kultury, Bielsko-Biala - wystawy 1307, 1342 
Galeria Time, Biel
o-Biala - wystawy 1364 
Galeria WidIno, Biel
o-Biala - wystawy 1368 
GaleriaZatnkowa. Biel
o-Biala 1321 
Galeria-Pub Bazyliszek, Bielsko-Biala wystawy 
1365 
GahnMaigorzata{1939-2004) -biografia 2145 
Galkow
 Janusz - biografia 68 
Galuszka Piotr (1913-2000) - biografia 92 
Gaw
daDominika- biografia 1931-3 
Gawor Wojciech - biografia 1062 
"Gazeta Czechowicka" (czasop.) - historia 2161 
GIlsierkiewicz Jerzy- biografia 1088 
Geologia 117-20 
Giemza-Borzemska Katarzyna 1728 
Gieraltow
-Kucz Grazyna- hvorczosc 1695 
Gilman Andrzej - biografia 1729 
Girrmazjllill im. gen. S. Maczka. Jaworze 120] 
Girrmazjllill im. JanaPawlaII, Bestwina 1290 
Girrmazjllill im. JanaPawlaII, Kozy 1221 
Gimnazjllill nr 11 im. W. KopalifJ.
ego, Bielsko- 
-Biala 1216 
Girrmazjllill nr 14, Biel
o-Biala 1166 
Girrmazjllill nr 15, Biel
o-Biala 1209 
Girrmazjllill nr 22, Biel
o-Biala 1206-7, 1210 
Girrmazjllill nr 3, Biel
o-Biala 1166 
Girrmazjllill Publiczne nr 1, Czechowice-Dziedzice 
1212 
Girrmazjllill Publiczne nr 3. Czechowice-Dziedzice 
1162, 1197 
Girrmazjllill Publiczne nr 3, Czechowice-Dziedzice 
- teatr amatoc
 1113,1120 
Glrrmazjllill Szkoly Mistrzostwa Sportowego 
Sportow Zimowych, SzczYlk 1225 
Girrmazjllill, Bujak6w 1226 
Girrmazjllill, Porllbka L218 
Girrmazjllill, Rudzica L217 
Glasner Jakob (1879-1942) - biografia 1277 
Gluza Stanislaw (1925-) - biografia 999 
GI
ow
 (rodl-histocia-od 15w. 93 
GlowifJ.
 Danuta - biografia 94 
Gmina \Vyznaniowa Zydow
. Biel
o-Biala- 
odzysk mienia 1 OO
-6 
Gmiruta Biblioteka Publiczna. Bestwina 2140, 
2142-3,2158 
Gmiruta Biblioteka Publiczna. Bestwina - wystawy 
1338 
Gmiruta Biblioteka Publiczna. Buczkowice 2126
		

/Bibliografia_05-06_Page_193_0001.djvu

			193 


GminnaBibliotekaPublicma, Jasienica 2129 
GminnaBibliotekaPublicma, Jaworze 2128 
Gminna Biblioteka Publicma, Kozy 2141, 2153 
Gminna Biblioteka Publicma, Por
ka. Filia 
wKobiemicach 214 7 
GminnaBibliotekaPublicma, Wilkmvice 2143 
Gminna SpOldzielnia Samopomoc Chlop
. 
Wilamowice 668 
Goczalkowickie, Jezioro - turystyka 164 
Oola Stanislaw (1492-) - biografia ] 061, 1492-3 
Oola Stanislaw - hvorczosc 1590 
GolecKatarzyna-biogrnfia 1769 
Goldynia Jadwiga - biogrnfia 908 
GoI
iow
 Teofil- biografia 22-1- 
Goluchow
 {rodl - histocia - 17 w. 93 
Goryl Dominik - biografia 1436 
Gorzen Gorny - muzealnichvo 1280 
Gospoda Pol
 SzczYIk 728 
Gospodarka wodna 121, 133 
GoScinna Dolina, Bielsko-Biala 2-1-9,252,259,262 
Gorale - etnografia 421 
Gorale - zwyczaje +-1-5-6 
Gorki Wielkie - muzealnict\vo 1288 
G6nkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe "Grupa 
Be
dzka",SzCZYIk 161,177,195-6 
Grabmv
 Slawomir-hvorczoSc 1535 
Grab
Weronika-hvorczosc 1610 
Grafika komputermva wystawy 169
 
GrajearekKazimierz (1952-) - biogrnfia 389 
Grnj
Andrz
 (1953-)-bi_fia 389,908,910 
Greis Jakub - biografia 19&-1- 
Grobelna Anna - biografia 1088 
Grody - histocia 284 
Grody - ikonografia 284 
Grodziec - architektura - historia L631 
Grodziec - flora 223 
Grodziec - rolnichvo - doswmdczema 703 
Grodziec - zabytkt 1681 
Grodziec - zabytki -Iegendy 285 
Grodzisko, Bielsko-Biala 289 
Grodzisko, Bielsko-Biala - histona 309 
GrudaKonrad-hvorczosc 1515 
GrupaAA"Barbara", Czechowice-Dziedzice 887 
Grupa Julex, Mazarlcowice 585 
Grupa Ratownichva Drogowego Polsktego 
Czerwonego Krzyz.a. Czechowice-Dziedzice 
1035 
Grupa Ratownichva Drogowego przy Zarz
dzie 
Rejonowym Pol
ego CzeIWonego Krzyza, 
Biel
o-Biata 814 
GruszczykKarol (19+-1--1998) - biografia 1632 
GruiIe\V
-Losik Katarzyna - biografia 1437 


Grzesiow
 Albina - biografia 74 
Grzybek Florian - biografia 1088 
(Jrzyby - chemia 277 
Grzywacz 1\.Iarian - biografia 216 
Gutan Krystyna - biografia 1088 
GutanKrystyna-hvorczosc 1591-5 
Guzik Anna- biografia 1822-3.1866 
GuzikMarek-biografia 76 
Gwizdorl Magdalena biografia L438 


Hafciarstwo - biografie +-1-1 
Hatat (rodzina) 1697 
Hatat Jan - biografia 1699 
HameriakTomasz-biografia 1390,1439 
Handzlik Gabriela- flNorczosc 1537 
Harcersl:wo 282, 294 
Harcersl:wo - historia 294 
Harcersl:wo - wydawnictwa - recenzJe 282. 294 
HB-UNIBUD, Czechowice-Dziedzice 652, 660 
Hendon (zespol) - t\vorczosc - recenzje 1915 
Herot Ferdynand (1874-1950) - biografia 56 
Hilkycht Jerzy - biografia 908 
HilseKarolina-t\vorczoSc 1596 
Historia - od 1984 r. - wystawy 405-6 
Historia - od 1989 r. - pami
tniki 107 
Hobby 77,82,8-1--85,91,99, 113--4 
Hofman Walter - biografia 911 
HorakJolanta-hvorczoSc 15+-1- 
Hospicja 876, 1053 
Hotel Klimczok, Szczyrk 208 
Hotel M
oura. Biel
o-Biata 186 
Hotel Orle Gniazdo, Szczyrk 193 
Hotel SPA Jawor, Jaworze 149 
Hotelarsrwo 149,186,193,208 
Hryniewiecki Zdzislaw - biografia 1+-1-0 
Hula Stefan (1947-)-biografia 1+-1-1--4 
Hutchinson. Oddzial, Bielsko-Biala 613 
Hydrologm 121-3,126,130-1,133 
Hydrologia - histocia 3+-1- 


Ikary (200-1- : Brel
o-BraLa) 1073-6 
Ikary (2005 , Biel
o-Biala) 1077-8, 12-1-2 
"Inforrnator Kulturalny Woje\Vodztwa Sl

ego" 
zob. "Beskidzki Inforrnator Kulturalny" 
Inicjatywa Wspolnotmva IN1ERREG 506 
Instal-Sanit, Kobiemice 662 
Iskierka. Lukasz - biografia 1126 
Integracyjny Kookurs Recytatorski i Przegl
d 
Irmych Forrn Artystycmych "Proteus" (3 ; 
2005 ; Biel
o-Biala) 1145 
Izba Historyczna im. Adolfa Zubera, Kozy 1298 
IzbaRegionalna, Czechowice-Dziedzice 1292
		

/Bibliografia_05-06_Page_194_0001.djvu

			194 


JakObiec Jan (1876-1955) - biografia 1180 
Jakubowe Swi
to (6; 2006 ; SzczYIk) 451 
Jan PffiVel II (papiez; 1920-2005) - aBe
dy 
2074,2083,2104- 
Jan PffiVel II (papiez; 1920-2005) - beletrystyka 
1545, 1563, 1615 
Jan PffiVel II (papiez; 192U-2U05) - biografia 115. 
1494-7,1985-2008 
Jan PffiVel II (papiez; 1920-2005) ikonografia 
album 1990, 2003, 2005 
Jan PffiVelII (papiez; 1920-2005) -pamietniki 
1989,199+-5,2000,2007-8 
Jan PffiVel II (papiez; 1920-2005) -podnize 
apostolskie - wydawnimva populame 2063 
Jan PffiVelII wapiez; 1920-2005) -pomniki 1688, 
1690,1693,1696,2071 
Jan PffiVel II (papiez; 1920-2005) - hvorczosc 
1494-7 
Jan PffiVel II (papiez; 1920-2005) - flNorczosC- 
film 1850 
Jan PffiVel II (papiez) zob. tel: Wojtyla Karol 
Janczy Franciszek - biogrnfia 912 
Janik Tadeusz - biografia 376-8 
Janik Ryszard (1930-) - biografia 2009 
Janiszewska Agata - hvorczosc 1543 
Janowice - religia 2088 
Jaromir Roman - biogrnfia 1136 
JaroszekBoguslaw-wystawy 130-1--5 
Jarz
binki zob. Zespol Pio...enki i TaiJ.ca Jarz
binkj 
Jasienica - bezpieczetistwo publiczne 990 
Jasienica - bibliotekarstwo 2129 
Jasienica-historia 313 
Jasienica-imprezy 452,852.85-1-.860 
Jasienica - OI;ganizacje 825 
Jasienica - przemysl: 602 
Jasienica - religia - historia 313 
Jasienica (okr
gl 55-57 
Jasienica (okr
gl- gospodarka 523-5 
Jaskinie 119-20 
JIDNorzafuka wiosna (3 ; 2005 ; JIDNorze) 1079 
JIDNorzafuki Wrzesien (20: 2006: Jaworze) 1080 
JIDNorze 58-59 
JIDNorze - ardJ.eologia 334-5 
JIDNorze - ardJ.itektura - historia 1631 
JIDNorze - bezpieczeflstwo publicme 99U 
JIDNorze - bibliotekarstwo 2128 
JIDNorze - biografie 76, 1().-I- 
JIDNorze - gospodarka komunalna 769,7'2'2,784 
JIDNorze-historia 104,314,317-8,1299-300 
JIDNorze - hydrologia 123 
JIDNorze - imprezy 1079-80 
JIDNorze -Iasy 706 


Jaworze - planowanie przestrzenne 534 
Jaworze - religia 2105 
Jaworze - religia - historia 315-6 
Jaworze - rzemioslo 667 
Jaworze - sluibazdrowia 1009, 1015, 10...1-7 
Jaworze - szkolnichvo 1200-1, 1219 
Jaworze - turystyka 201-2 
Jaworze - wsp6lpraca z zagraniq 509 
Jaworze wystawy 1306 
Jaworze - zwyczaje +-1-8-50 
Jaworze t okr
gl - gospodarka 526 
Jazzowa Jesien (3 ; 2005 ; Bielsko-Biala) 1965-6 
Jazzowa Jesien (4 ; 2006; Bielsko-Biala) 196 7 -9 
JesiennyFestiwall\Iuzyczny.,Alkagran" 06: 2006 
; Czechowlce-Dziedzice) 1970--1- 
Jezuici - 1939-1945 r. 2066,2070 
J
Z)koznIDNstwo 1467-71 
JozefBilcze\Vski (Sw.: 1860-1923) - blOgrafia 
1980,2010-29 
Judo - biografie 71 
Jura Luffivik (1910-2002) - biografia 190-1- 
Jura Rozalia Roza 0914-2005) - biografia 190-1--5 
Jurczuk Dominika - biogrnfia 1061 
JurekAntonina-hvorczosc 1610 
JurzakAlicja-biografia 846,1090 
Juszczyk Henryk (1945-) - biografia 389.913 


Kabaret 1748,1750 
Kabis Antoni - biografia ] 090, '2030 
K
ak-polo 1401 
K
zarHelmut (1941-1982) -biogrnfia 1498, 
1752-3, 17 7 0-1 
Kalendarze 26-29 
Kalna - religia '2099 
Kamenm (zwierz.) - turystyka 227 
Kamieniolomy 117 
Kamin
 Anna - biografia 914 
Kamin
 Elwira - biografia 95 
Kani6w - religia 2081 
Kani6w - wystawy 1340 
Kaplica pw. Sw. Urbana. Por&bka '2069 
Kapliczki i krzyze przydrome 1636 
Kapliczki i krzyze przydrome - histocia 288,320, 
2069 
Karasiewicz Janusz (?-2U06) - biografia 683--4 
Karasitiska Izabela - hvorczosc 1597 
Karcz Krzysztof - biografia 1930, 1934 
Karczma. Bielsko-Biala 722 
Karczma pod Lotniskiem, Bielsko-Biala 723 
Kamawalowy Ogrodek Teatralny (12; 2006; 
Czechowice-Dziedzice) 1756-8 
Kartografia-18w. 361
		

/Bibliografia_05-06_Page_195_0001.djvu

			195 


Karykatury - historia - ad 19-+-1- f. - pami
 1050 
Kasolik Antoni - biografia 1088 
Kasperek Jerzy (19--t6-) - biografia 389 
Kasprzykow
 Artur (1965-) - biografia 389 
Katedra pw. Sw.l\.Iikolaja, Biel
o-Biala 1643, 
1652,2093 
Katowicka Specjalna Strefa EkonoIIllczna- 
aBiel
o-Biala 574 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
a Czechowice-Dziedzice 495,580,582,584, 
586 
KawaSebastian-biografia 1-1--1-5-6 
Kazania - katolicyzm - 21 w. - recenzje 2065 
Kazania-protestantyzm-21 w. 1978 
Kenig Henryk (1934-) - biografia 908,915 
K
 Franciszek (1940-2001) - biogrnfia 1+-1-7-8 
Kierc Boguslaw - hvorczosc 1598-600 
Klistala Jerzy - slownik biograficmy- 
opracOW3Ilie 69,72 
Kino Swit, Czechowice-Dziedzice - ardJ.itektura 
1674, 1676 
Klimat a Sw"ierk pospolity 2+-1- 
Klimczak Zbignie\V - biografia 1066 
"Klimczak" (zesp. regionalny), Szczyrk 479-80 
Klimek Ludwik - biografia 1181 
Klisz Teresa - biografia 908 
Klub MiloSnik6w Sztuki filmowej im. Friedricha 
W.l\.Iumaua, Bielsko-Biala 1857 
Klub Nauczyciela, Biel
o-Biala - wystawy 1359 
Klub Sport6w Azjatyckich Atemi, Biel
o-Biala 
1398 
Klapsia Jan (1759-1805) - biografia 2031 
Kobiemice - bibliotekarstwo 2147 
Kobiemice - religia 2096 
Kobiemice - zabytki 172, 1682 
Kobuzy (9; 2005; Biel
o-Biala) 570,573,587-8 
Kobuzy (10: 2006; Biel
o-Biala) 574-6 
Kohut Flonan - biografia 1090 
Koim Marian - biografia 1906 
KolarczykJadwiga-biografia 1090,1183 
Kolegium Nauczyciel
e. Biel
o-Biala L265 
Kol
nichvo 759,762 
Kol
nichvo - historia 290,296,357 
Kolo GospodyIi Wi
skich, Bestwina 815 
Kolo GospodyIi Wi
skich, Kozy 816 
Kolo GospodyIi Wi
skich, Mazallcmvice 817 
Kolo GospodyIi Wi
skich, Swi
tosz6wka 818 
Kolo Lmvieckie "BaZaniec", Czechmvice- 
-Dziedzice 695 
Kolo Lmvieckie "Slepowron", Rudzica 707,710 
Kolo Thrystyki Rmvermvo-Piesz
 "Pegaz", 
Biel
o-Biala 147, 166 


KoIoczek Eugeniusz - biografia 2032 
KoncertEwangelickich Ch6rmv Ziemi CieszyIi

 
(2 ; 2006 ; JIDNorze) 2114 
Koogres Akcji Katolicki
 (1 , 2006 , Bielsko- 
-Biala) 1977 
Konik Karol- biografia 96 
Konior Marian - hv6rczosc 1602-3 
Kookurs KoI
d i Pastoralek (12 ; 2006 ; Mesma) 
1147 
Kookurs "Nasze kuliname dziedzichvo" (2006 ; 
Jasienica) 452 
Kookurs Malarstwa Nieprofesjonalnego 
im. Ignacego Bietika (11 ; 2005 ; Biel
o- 
-Biala) 1148 
Kookurs Malarsrwa Nieprofesjonalnego 
im. Ignacego Bietika (12 ; 2006 ; Biel
o- 
-Biala) 1149 
Kookurs modelanh ,,0 skrzydlo Ikara" (2006: 
Bielsko-Biala) 1081 
Kookurs wzomictwa przemyslmvego "Projekt 
Arting" (2006 ; Bielsko-Biala) 1708-9 
Kontakt-Simon. Czechmvice-Dziedzice 614 
KOrl 700, 705 
KOrl - ochrona 232,234,2-1-7,250,265,275 
Kopalnia W
gla Kamiennego "Silesia", 
Czechmvice-Dziedzice 615-25 
Kopalnia W
gla Kamiennego "Silesia", 
Czechmvice-Dziedzice historia -1-07 
Kopalniana Stacja Ratownichva G6miczego 
Kopalni Brzeszcze "Silesia" Ruch II, 
Czechmvice-Dziedzice 819 
KordekPiotr (1916-) - biografia 685 
KoreckaDanuta-hv6rczosc 160-1- 
Kom Karol- biografia 1633 
Komicz zob. GI
bow
 (r6dl 
Kos Wojciech (1963-) - biografia 1-1--1-9 
Kosmmv
 Patrycjusz (1947-) - biografia 389,908 
Kossak-Szczucka Zofia (1890-1968) - biografia 
1499-505 
Kossak-Szczucka Zofia (1890-1968) - konkurs)' 
1476 
Kossak-Szczucka Zofia (1890-1968) - hv6rczosc 
1499,1501-5,1516-7 
Kossmv
 OlgierdAndrzej (1928-) -pami
tniki 
1050 
KoSciol). i kaplice 2069 
KoSci61 Adwentyst6w Dnia Si6dmego, 
Czechmvice-Dziedzice 2086 
KoSci61 Adwentyst6w Dnia Si6dmego, JIDNorze 
2105 
KoSci61 e\Vangelicko-aug&mrski, Mi(Xlzyrzecze 
2112
		

/Bibliografia_05-06_Page_196_0001.djvu

			196 


KOSci61 pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela, 
Czechowice-Dziedzice 1677,2073 
KOSci61pw.1\1B Pocieszenia, Bielsko-Biala 2072 
KOSci61 pw. Michala Archaniola. Wilkowice 209] 
KOSci61 pw. OpatrznoSci Bozej, Ligota 2078 
KOSci61pw. Sw. Barbary, Biel
o-Biala 1634, 
1642,2068 
KOSci61 pw. 
w. Marii l\Iagdaleny, Mazallcowice 
319 
KOSci61 pw. Sw. StanisiffiVa Biskupa i M
czennika. 
Biel
o-Biala 1645, 1666, 1687, 2067 
KOSci61 pw. 
w. Urbana, Kobiemice - rozbi6rka 
2096 
Koterbska Maria 0929-) - biografia 1935 
Kotowicz Grzegorz - biografia 1450 
Koty - wystawa 225 
Kozia G6ra (szczyt) 169 
Kozik Grzegorz - biografia 1730 
Kozik Martyna - biografia 97 
Kozlow
 Wojciech - biografia 1000--1 
Kombnik (oSrodek) 163,170, 180, 206, 208, 768 
Kombnik - gospodarka komunalna 768 
Kozy - bibliotekarstwo 1298,2141,2153 
Kozy - energetyka 268 
Kozy - geologia 117 
Kozy - gospodarka 527 
Kozy - imprezy 1976 
Kozy j
ykomawstwo - slowniki 1469- 7 0 
Kozy - j
ykomaw<.two - slowniki - recenzje 
1469 
Kozy-muzealnimvo 1298 
Kozy - opieka spoleczna 878, 889 
Kozy - organizacje 817 
Kozy-przemysl 567,594 
Kozy - szkolrrimvo 1215, 1221 
Kozy - zabytki 203, 1683 
Kozy (okr(:gl 60 
Kozynacki Marian (?-200-l-) - biografia 1451 
Krajobraz 698 
Kresy - historia-1939-1945 r. 74 
,.Kromka Be
dzka" (czasop.) - hlstona 2164-5 
Krol Jerzy (19-1--J.-) - biografia 1184 
Krygowski Wladyslaw MariaAntoni (1906-1998) 
-biografia 217 
Krytyka literacka pol
 - 2U-21 w. - bibliografia 1 
Krywult Jacek - biografia 494,916,988 
Krywult Tadeusz (195 7 -) biografia 917 
Krzak-Cwiertnia Elzbieta - hvOrczosc 1559 
Krzanow
 Aleksandra - biografia 1936 
KrzysztofBronisiffiV (1956-) -biografia 1731-3 
Krzyzanowski Zbignie\V - biografia 1390 
Krzyze - historia 288 


Ksi
icaBe
dzka. Biel
o-Biala 2127,2131, 
2135-{;, 2152, 2154-6 
Ksi
ica Be
dzka. Biel
o-Biala - imprezy 
2134,2146,2157 
Ksi
ica Be
dzka. Biel
o-Biala - kookursy 
i festiwale 1488,2130,2132 
Ksi
icaBe
dzka-wystaw)' L3U
-lU.1312. 
1314,1332, 1345, 1373,208
 
Ksi
icaBe
dzka zbiory bibliografia 1 
Ksi
ica Be
dzka. Centrum Wiedzy 0 Regionie, 
Bielsko-Biala 1166 
Ksi
ica Be
dzka. Filia Integracyjna, Bielsko- 
-Biala 2133,2139 
Ksi
ica Be
dzka. Punkt InforrnaC)jny Europe 
Direct, Bielsko-Biala 2151 
Ksi
sl:wo CieszyIi
e - historia 315 
Kubas Edward (1945-) - biografia 389 
Kubica Aleksander - biografia 98 
Kubieniec Jakob - biografia 71 
Kubieniec Michal- biografia 71 
Kubik Czeslaw - biografia -1--1-1 
KubikMaria-biografia -1--1-1 
KubinaRoman (1919-1979) - biografia 56 
KucharczykKrzysztof-biografia 1506 
Kucz Grazyna zob. Gieraltow
-Kucz Grazyna 
Kucz Jan - hv6rczoSc 1695 
KuczKonrad-hv6rczosc 1695 
KudiaciakHelena-hv6rczosc 1610 
Kultura-stypendia 1061-2 
Kurowski J6zef - biografia 847 
Kustron J6zefRudoif (1982-1939) - biografia 
2188 
KwaSnyPatryk-biografia 1421 
Kwiatkowska Halina-pami
mikl 1995 


Labiak Izabela zob. Newiadom
-LabiakIzabela 
Lamers Jerzy - biografia 74 
Lamers Zofia - biografia 74 
Las 220, 706 
Las - higiena i ochrona 709 
Las - ochrona 273 
Lasy-ochrona-19w. 349 
Laszowski (rodzina) 10-1- 
Latow Jasienicy (12; 2006; Jasienica) 852,854, 
860 
LaurD
bowy(2005; Biel
o-Biala) 571-2,659 
LauryUmi

tnoSci i Kompetencji 494 
Lebiedzik Slawomir - hv6rczosc 1605 
Lech Jacek (1947-20071- biografia 1937-8 
Lechow
 Przemyslaw - biografia 70 
Legendy i podania cze
e -1-27 
Legendy i podania polskie 427,430
		

/Bibliografia_05-06_Page_197_0001.djvu

			197 


Legendy i podania pol
e - temat)b.- 
encyklopedia 419 
Lekarze - biografie 89 
Lenart Aleksander - biografia 1907 
LeszczyIi
 Krzysztof - biografia 1452 
Lesruchvo-architektura 1641,1654,1659-60, 
1662 
Lesruchvo Jaworze 706 
LetkiBarbara-biografia 1453 
Lewczak Teresa - biografia 1090 
Liceum Ogolnoksztalc
ce im. M. Curie- 
Sklodow
ej, Czechowice-Dziedzice 122-1- 
Liceum Ogolnoksztalc
ce im. w. KopalifJ.
ego, 
Biel
o-Biala 1216 
Liceum Ogolnokszralc
ce nr 5, Biel
o-Biala 
1208,1214 
Liceum Ogolnoksztalc
ce Szkoly Mistrzostwa 
Sportowego SpoctOw Zimowych. Szcz)'Ik 
1225 
Liga Ochrony Ptak6w, Bielsko-Biala 2-1-2 
Ligota - OI;ganizacje 820 
Ligota - religia 2078. 2085 
Ligota - szkolnichvo 1203, 1211 
Ligota - zwierz
ta 239 
Lis 229 
Lista Smierci 87-88,381 
Literatura Uzieci
ca i mlodziezowa 1521-66 
Literatura pol
 20-21 w. - bibliogrnfia 1 
Literatura pol
 - histocia- ad 19+-1- r - 
bibliografia 1 
Londzin Stanislaw - biografia 1090 
LorancIwona-hvorczosc 1916 
Loranc l\Iaria 0945-) - biografia L185 
Lot Zbignie\V - hvorczosc 1606 
Lotnicy - biografie 90 
Lotnichvo - historia- 1939-1945 r. 378 
Lotnichvo sportowe-organizacje 1418 
LOTOS Parafiny, Czechowice-Dziedzice 626-7 
Lubow
 Iwona - biografia 1067 
Ludnosc 278-81 
Ludnosc - historia 364 
Ludzie starzy - polityka spoleczna - od 1989 r. 
materialy konferenC)jne 802 
Lukas Marcin (1942-2006?) - biografia 2033 


Labiniec Alexander Andrzej (1930-) - biografia 
1734 
Lazy - ot;ganizacje 826 
Lopatka Jozef (1951-) - biografia 389,406,908, 
918 
Lowiemvo ekologia 263--4,274 
Lowiemvo-ot;ganizacje 695,707,710 


Luczyna Malgorzata - akcja spoleczna 799, 80-1- 
Luk - technika wyrabiania 667 


Mam Estern. - hvorczosc 1607 
MamalicaBarbara-biografia L186 
Madmio Mieczyslaw Stanislaw (1943-20061- 
biografia 1187-8 
Maciej Luffivik (1915-20071- biografia 2189-94 
MacoszekAntoni (186 7 -1911) - biografia 2034 
Mawra Zbigniew - biografia 56 
"Magazyn Gminny" (czas.) - bibliografia 4 
Magnez - przemysl 569 
Magurka Wilkowicka (szczyt) 211 
Malarstwo-biografie 1062.172-1-.1726-7,1729. 
1734 
Malarstwo-wystawy 1695 
Malarstwo amatcrskie - biografie 1061, 1127, 
1131. 1142 
Malarstwo monrnnentalne pol
e - historia - 14- 
16w. 168 7 
Malarstwo monrnnentalne pol
e - historia - 17 w. 
1685 
Malarstwo na szkIe - biografie -1--1-2-3 
MalifJ.
 Mieczyslaw - pami
tniki 2000 
Malachowski (rodzina) 10-1- 
Malachowski (rodzina) - historia - 17 w. 93 
Malachowski Roman - biografia 10-1- 
Malecka Ludmila - biografia 1061 
MancinAndrz
 -biografia 115-1-,1454-7 
Mandala-sztuka 1071-2 
Mangan - wplyw na Srodowi
o 277 
Manhardt (rodzina) 732 
Mantecys Janusz - biografia 99 
J'.lmgmi!t:i Edward 664,671-2,676 
l\Iaria IMatka Jezusa Chrystusa) - kult 2103 
Matnia zob. Zwi
ek Harcerstwa Pol
ego. 
Cztemasta Druzyna Harcerska Matnia 
Mayer Jozef (1939-) - biografia 1189 
Mazallcowice - historia 319 
Mazallcowice - organizacje 817 
Mazallcowice - przemysl 629 
Mazallcowice - religia 2106 
Mazallcowice - religia - historia 319 
Mentel Emil (1916-) - biografia 100 
Meszna 61 
Meszna-imprezy 1147 
Meszna religia 2092 
Metalplast-Biel
o, Biel
o-Biala 628 
Miej
 Biblioteka Publiczna, Czechowice- 
Dziedzice 212-1--5,2138,21-1--1-,2148-50 
Miej
 Biblioteka Publiczna. Filia nr 10, 
Czechowice-Dziedzice 212-1--5
		

/Bibliografia_05-06_Page_198_0001.djvu

			198 


Mi
ski Dom Kultury, Biel
o-Biala 1102 
Mi
ski Dom Kultury, Czechmvice-Dziedzice 
1101,1103,1114 
Mi
ski Dom Kultury. Filia w Halcnmvie, Biel
o- 
-Biala 1121 
Mi
ski ZakladKomunikacyjny, Biel
o-Biala 745 
Mi
lzynarodmve Energetycme Targi Bielskie 
"Energetab" (18; 2005 ; Biel
o-Biala) 579 
Mi
dzynarodmve Energetycme Targi Bielskie 
"Energetah" (19; 2006; Biel
o-Biala) 581 
Mi
dzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana 
Bacha (6; 2005 ; Bielsko-Biala) 1975 
Mi
dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej (6 ; 
2005 : Biel
o-Biala) 2115-20 
Mi
dzynarodowy Fesriwal Muzyki Sakralnej (7; 
2006 ; Biel
o-Biala) 2121 
Mi
dzynarodowy Festiwal Orkiestr 
tych "Zlota 
Trabka" (3 : 2006; Kozy) 1976 
Mi
dzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkankiej (22; 
2006 ; Biel
o-Biala) 1783-93 
Mi
dzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci 
i mlodziez:y "Bohunova paleta" (10 : 2006 : 
Biel
o-Biala) 1150 
Mi
ynarodowy Mityng Lekkoatletycm} 
Be
dian Athletic (4; 2005 ; Biel
o-Biala) 
1389 
Mi
ynarodowy Mityng Lekkoatletycm} 
Be
dian Athletic (5 ; 2006 ; Biel
o-Biala) 
1411,1423 
Mi
dzynarodowy Piknik Lotniczy (2005 ; Biel
o- 
Biala) 1391, 1425 
Mi
ynarodowy Piknik Lotniczy (2006; Biel
o- 
Biala) 1409 
Mi
ynarodowy Zlot POJazdmv Militamych (5 ; 
2005; Bielsko-Biala) 2175-7,2186 
Mi
'fzecze - religia 2112 
Mi
'fzecze Game - wystawy 1343 
Mi
'fzecze Game - zwierz
ta 232,234,2-1-7, 
250,265,275 
Mijakowska Halina - biografia 2195 
Miklar Helena - hvarczoSc - recenzje 1608 
Mikosz Jozef - hvorczosc 1609 
Milicja - biografie 999 
Miocen - geologia LI8 
Misje 1979 
Mi
 Be
d6w (2005 ; Bielsko-Biala) 1082, 108-1- 
Mi
 Be
d6w (2006 ; Bielsko-Biala) 1083 
Mi
 Poludnia Nastolatek (2005 ; Biel
o-Biala) 
1085 
Mister Beskid6w (2005 ; Biel
o-Biala) 1086 
Mitologia-wystawy 1284,1287,1289 
MizeraAntoni(1817-)-biografia 101 


l\Dodziezmva Druzyna Pozarnicza przy asp, Ligota 
820 
l\Dodziezmva Grupa Teatralna Panta Rhei. Czaniec 
1125 
Modelarstwo 82, 669 
Modernizaga Rom konkurs -Iaureaci 780 
Moldawa Boguslawa - biografia 1506 
Mm<)' 1649 
Motolotnie 11 0 
Mozaika Ignacego Bietika. Bielsko-Biala 934, 
939-10 
MRKS Walcmvnia, Czechmvice-Dziedzice 1380, 
1385 
:Mrmviec Rudolf(I920-2000) - biografia 2035 
:MrozekMarek-biografia 1458 
Mroz Agata (1982-2008) - biografia 1428, 1459 
Musicale 1117 
Muzeum Emila Zegadlowlcza. Gorzen Gorny 1280 
Muzeum im. Falata. Bystra SIIl
 1273, 1296 
Muzeum Literatury im. Reymonta, Bielsko-Biala 
1275-<;, 1282, 1295 
Muzeum Pojazd6w Zabytkowych, Bielsko-Biala 
758, 763 
Muzeum Regionalne, Bestwina 1290, 129 7 
Muzeum Slliska Cieszynskiego, Cieszyn - zbiocy 
1274,1299-300 
Muzeum Techniki Wlokienniczej, Biel
o-Biala 
171, 1296 
Muzeum Zofii Kossak. G(rki Wielkie 1288 
Muzeum, Biel
o-Biala 1281, 1283, 1291, 1293, 
1296 
Muzeum, Biel
o-Biala - wystawy 12 77 -8,1284- 
7. 1289, 1293, 1302. 1313. 1329, 13+; 
Muzeum, Biel
o-Biala - zbiory 1278, 1284-7 
Muzyka - biografie 70, 1062 
Muzyka - historia 295 
Muzyka rozrywkmva amatcrska - blOgrafie 1128- 
9,1133,1135,1141 
Myrczek Wojciech - biografia 1939 
Myszolmv 233 


Nacjonalizrn-20w. 372 
NadleSnichvo Biel
o 706 
Nagroda im. Londzina (6; 2006 ; Bielsko-Biala) 
1087 
Nagroda im. Londzina (7 ; 2006 , Bielsko-Biala) 
1088 
Nagroda im. Londzina (8 ; 2006 ; Biel...t.o-Biala) 
81, 1089-91 
Narciarstwo 215 
Narkotyki zapobieganie i ZlNalczanie 996 
Narodowe Sily Zbrojne 40-1-
		

/Bibliografia_05-06_Page_199_0001.djvu

			199 


NastulczykFranciszek - hvorczoSc 1611 
Natura 2000 IJI"ogram) 145,251,260,266 
Nauczyciele - biografie 106, 1088, 1090, 116U, 
1177-83,1186,1190-1,1193-4,1196 
Nauczyciele akademiccy - biografie 11 73-6, 
1184-5, 1187-9, 1192, 1195 
Nejrnan Marek - hvorczosc 1535 
Nekrologi 683--4,688,10-1-8,1052,1175,1187, 
1195-<;,1435,1870,190+-5,2033,2054, 
2169-71 
Neurologia - hlstoria - od 19-+-1- r. - pamietniki 1050 
NiemczykDanuta-hvorczosc 1610 
NiemczykRyszard-proces 925,92 7 -30,933, 
941-4 
Niepelnosprawni - bariery 896 
Niepelnosprawni - praca 872-3 
Niewiadomska-Labiak Izabela - hvorczosc 1545 
Niezalezny Samor2::ldny Zwi
ek Zawodowy 
"SolidamosC", Bielsko-Biala 898,900-8 
Niezalezny Samor2::ldny Zwi
ek Zawodowy 
"SolidamoSc", Bielsko-Biala - historia 385, 
389,397-8,410,413,415,418,901 
Niezalezny Samor2::ldny Zwi
ek Zawodowy 
"SolidamoSc", Bielsko-Biala - ikonografia- 
album 389 
Niezalezny Samor2::ldny Zwi
ek Zawodowy 
"SolidamoSc" k\¥K "Silesia", Czechowice- 
Dziedzice 899 
Nosek Antonina - biografia 1088 


ObozykoncentraC)jne 371,383 
Obozy koncentraC)jne -Iudnosc - biografie- 
slownik 69, 72 
Ochotmcza SUaz: Pozarna, Besrwina 823 
Ochotnicza Straz: Pozarna, Biel
o-Biala 367, 821 
Ochotnicza Straz: Pozarna, Biel
o-Biala Straconka 
825 
Ochotnlcza Straz: Pozarna, Jasiemca 825 
Ochotnicza Straz: Pozarna, La2) 826 
Ochotnicza Straz: Pozarna, VIlilkowice 827 
Ochotnicza Straz: Pozarna, Zabrzeg 822 
Ochotnicza Straz: Pozarna "Czechowice", 
Czechowice-Dziedzice 821-2,828 
Ochotnicza Straz: Pozarna "Dziedzice", 
Czechowice-Dziedzice 821-2,829 
Ochotnicza Straz: Pozarna przy Walcowni Metali 
"Dziedzice" SA, Czechowice-Dziedzice 821 
Ochrona Srodowiska L22, 132,254,267 
Ochrona Srodowiska - ocganizage 276 
Ochrona Srodowiska - polityka 269 
OCwiejaJakub biografia 71,102 
OgnistyMateusz-biografia 1421,1460 


Ogolnopol
 (51 i Woje\Vodzki (19) Przegl
d 
Dzieciecej i l\Dodziezowej 1\vorczoSci 
Literacki
 Lipa (2001 ; Bielsko-Biala) 1477 
Ogolnopol
 (61 i Woje\Vodzki (20) Przegl
d 
Dzieciecej i l\Dodziezowej 1\vorczoSci 
Literacki
 Lipa (2002 ; Bielsko-Biala) 1478 
Og6lnopol
 (71 i Woje\Vodzki (21) Przegl
d 
Dzieciecej i l\Dodziezowej 1\vorczoSci 
Literacki
 Lipa (2003 ; Bielsko-Biala) 1479 
Ogolnopol
 (9) i Woje\Vodzki (23) Przegl
d 
Dzieciecej i l\Dodziezowej 1\vorczoSci 
Literacki
 Lipa (2005 ; Biel
o-Biala) 1480-3 
Ogolnopol
 (10) i Wojewodzki (2-1-) Przegl
d 
Dzieciecej i l\Dodziezowej 1\vorczoSci 
Literacki
 Lipa (2006 ; Biel
o-Biala) 1-1-8-1--7 
Ogolnopol
 Konkurs Malarstwa WspOlczesnego 
"Biel
 Jesien" (37 ; 2006; Bielsko-Biala) 
1712-22 
Ogolnopol
e TCJ\iVarzystwo im. Zofii Kossak. 
Cieszyn 1473 
Okmar - Plastik. Jasienica 677 
Ondraszek" zob. Zespol PieSni i Taiica ,.Ondraszek" 
Onyszkiewicz Olga - hvorczosc 1542 
Opowiadaniepol
e 1514 
Orawa-przewodnik 176 
Otka (samolot) 66-1-,671,676 
Osiemnasty Batalion Desantowo-Szhmnowy, 
Bielsko-Biala 2173--4,2]78,2180-1,2183-5 
OSrodek AdopC)jno-Opiekuitczy, Bielsko-Biala 
12-1-5 
OSrodek Dziennego Pobytu. Czechowice-Dziedzice 
881 
OSrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie. Czechowice- 
-Dziedzice 882,891-2 
OSrodek Pomocy Spoleczn
, Czechowice- 
-Dziedzice 885 
OtyLosc 1038 
Owca - hodowla 703 
OwczarzWaleria-biografia L068-70,1088 


PaJ$Antom (1893-1965) - btografia 366 
Paks Krzysztof - biografia 1002 
Paluch Ryszard (1932-2005) - biografia 182-1--5 
Palac CzeczOw, Kozy 1683 
Palac Kotulitiskich, Czechowice-Dziedzice L671- 
3, 1675, 1678-80 
Palac, Kozy 203 
Pamietniki pol
e - 20 w 1050, 1989, 1994-5, 
2000,2007-8 
Pamietniki pol
e - 1901-1939 r. 1516 
Patistwowa OgolnoksztalClca Szkola Muzyczna, 
Bielsko-Biala 123-I--W
		

/Bibliografia_05-06_Page_200_0001.djvu

			200 


paiJ.stwowa Straz: Pozarna, Biel
o-Biala 775-6 
paiJ.stwowa Straz: Pozarna, Biel
o-Biala - biografie 
694 
Papierywartosciowe -19-20 w. 300 
Parafia e\Vangelicko-aug&mfska. Mi
dzYIZecze 
2112 
Parafia e\Vangelicko-aug&mfska ZbffiVlciela, 
Biel
o-Biala - chof) 1115 
Parafia pw. Jemsa Chrystusa Odkupiciela, 
Czechowice-Dziedzice 2073 
Parafia pw.l\.Iatki Boz
 Fatimski
, Bielsko-Biala 
2090 
Parafia pw. Narodzenia N
Swi
tszej l\Iarii Panny, 
Por&bka 2076 
Parafia pw. NajSwi
(szego Serca Pana Jemsa, 
Bron6w 2108 
Parafia pw. Nepokalanego Serca NMP, Kani6w 
2081 
Parafia pw. Nepokalanego Serca NMP, Mesma 
2092 
Parafia pw. Op:ltrznoSci Boz
, Ligota 2078, 2085 
Parafia pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego. 
Bujakffi\ 2089 
Parafia pw. PrzenajSwi
sz
 Tr6jcy, Wilamowice 
2064 
Parafia Sw. Antoniego, Kalna 2099 
Parafia pw. Sw. Barbary, Biel
o-Biala 
l\Iikuszowice 2068 
Parafia pw Sw. Bartl(lJlieja, Czaniec 2100 
Parafia pw. Sw. Franciszka z Asyzu, Biel
o-Biala 
2101 
Parafia pw. Sw. Jozefa. Biel
o-Biala 210-1- 
Parafia pw. Sw. Jozefa. Janowice 2088 
Parafia pw. sw. Kararzyny, Czechowice-Dziedzice 
2079 
Parafia pw. Sw. Maksymiliana Kolbego, 
Czechowice-Dziedzice 2107 
Parafia pw. sw. Marii l\.Iagdaleny, Mazancowice 
2106 
Parafia pw. Sw. WawrzyIica, Bielowicko 2098 
Parafia pw. Wniebowzi
cia NMP. Bystra Slll
 
2097,2102 
Park LinOW)' Granda, Biel
o-Biala 1386 
Park Rosta. Biel
o-Biala Komorowice 221 
Parki i ogrody 701-2 
Parkour (dyscyplina sportowa) 1412 
Paruch Agata (196 7 -2005) - biografia 2169-71 
Pa
onat Iklub pilkanki), Dankowice L-I02 
Pasterstwo 698 
Patologia spoleczna 925, 927-+1- 
Pavluchenko Nata
a biografia 653 
Pawlik Emil- biografia 908 


PeterekMieczyslaw (1925-) - biografia 1137 
Peterek Mieczyslaw - wystawy 436 
Pia
owiec - przemysl: 567 
Pilltkow
 Renata - hvorczosc 15-1-6-51 
Picheta Jan - biografia 1062 
Picheta Jan - hvorczoSc 1612-3 
Picheta Jan - hvorczoSc -recenzje 1612 
Piecuch Stanislaw 686 
Piecyk (restauracja), Szczyrk 725 
Piekamictwo-CUkiemictwo Euro Adam Wykr
t. 
Bielsko-Biala 577,691 
Pieni
ek Eugeniusz - biografia 103, 68"" 
Pie
o Leopold (1883-1969) - biografia 1190 
Pietraszko Kazimierz - biografie 848 
Pi
ra Stanislaw - biografia 68, 810 
Pigeard Christian - biografia 908 
PilarzUrszula-hvorczosc 1614 
PisulakRoman-biografia 919 
Plac Chrobrego, Bielsko-Biala 287 
Plac Woj
 Pol
ego, Biel
o-Biala 287,535 
Plac WolnoSci, Biel
o-Biala 287 
Plagiat 21 (zespOl) 1917 
Planowanie terenowe 497 
Plastyka - biografie 70 
Poczta - historia 99 
PocztOwki - historia 317 
PocztOwki - album L670 
Podbeskidzie od 2001 r. kalendarium 45 
Podbeskidzie - statystyka 278, 280 
Podbeskidzie - zwierz
ta 229-31 
Podbeskidzkie Centrum Interwencji Kryzysowej, 
Bielsko-Biala 890 
Podrez Adam - biografia L191 
Poezja ludowa pol
 - 21 w. 426,428-30,433-5 
Poezja pol
 L567-628 
Poezja pol
 - antologie 1567, 1574, 1610, 1627 
Pogotowie Ratunkowe, Biel
o-Biala LO-I-O 
"Pokoj" zob. Spoldzielnia"Pokoj" 
Polak Jan (1951-) - biografia 389 
Policja-biografie 999-1002 
Politj1ili >	
			

/Bibliografia_05-06_Page_201_0001.djvu

			201 


Polskie Tow3Izystwo Thrystycmo-Krajomawcze. 
ili
g, Biel
o-Bia1a 147, 156, 159, 166 
Polskie Tow3Izystwo Thrystycmo-Krajomawcze. 
Oddzial, Czechowice-Dziedzice 175 
Polsko-Czeskie Dni Europy, Jaworze 865 
Poloznichvo - biografie 10-1-8 
Pomniki 416, 1686, 1688-93. 1696. 1698. 1701-2. 
170-1-, 1710-1, 2071 
Pomniki przyrody 223, 252 
Poranie\Vski Andrz
 - biogrnfia 1051 
Por
bka - administracja 960, 962, 965 
Por
bka - biografie 73 
Por
bka - gospodarka 528 
Por
bka-hydrologia 121 
Por
bka-religia 2069,2076 
Por
bka-szkolnict\vo 1218 
Por
bka (okr
l- hydrologia 12-1-, 128 
Por
bka (okr
1 - hydrologia - historia 283 
Por
bka (okr
l- tury,t)1ili 140 
Por
bscy(f()dl-historia-17",. 93 
Postac literacka -literatura pol
 - encyklopedia 
419 
Potoki - hydrologia 12-1-, 128-9 
Powada Zbigniew - biogrnfia 908, 920, 
2036-7 
Powiatowe Forum Towarzystw MiloSnikow 
i Prz)jaciol Swoich MiejscowoSci (1 , 2005 , 
Rudzica) 1 ()9..t 
Powiatowy Zjazd TCJ\iVarzystw Regionalnych (2 ; 
2006 ; Bestwina) 1095 
Powiesc ITanOlska 1518 
Powiesc niemiecka 1515 
Powiesc pol
 1515,1519-20 
Powietrze - degradacja 2-1-3,272 
Powodi - 2005 r. 12-1-, 128 
PowrotnyMichal(1949-)-biogrnfia 389 
Powszechna Spoldzielnia SpozywcOw ..SpoLem". 
Czechowice-Dziedzice 585,719 
Pozar-histocia 407,412 
Pracowniczy Ograd Dzialkowy "Irys", 
Czechowice-Dziedzice 702 
Pracowniczy Ograd Dzialkowy "WiSnia", 
Czechowice-Dziedzice 701 
PrffiVo i SprffiViedliwosc (partia). Oddzial, Bielsko- 
-Biala 2-1-5-6 
PrffiVo i SprffiViedliwosc (partia). Oddzial, Bielsko- 
-Biala propaganda 805--8 
Prefabet, Bielsko-Biala 630-1 
Proszyk Jacek - biografia 301 
Przedsi
biorstwamale i Srednie 494,497,573, 
585,652-4,656, 65	
			

/Bibliografia_05-06_Page_202_0001.djvu

			202 onowe Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecmictwa. Oddzial Terenowy, Bielsko- 
-Biala 1021 
Rekord Systemy Inforrnatycme, Biel
o-Bia1a 
566, 5 77 , 673 
"Relacje-Inteipfetacje" (czasop.) 2162 
Re\ViaDzieci
caDwuznak.. Biel
o-Bia1a 1121 
Re.zyserzy-biografie 1498 
Rodzinny Rajd Rowerowy, Biel
o-Bia1a 1415, 
1422 
Rolnimvo - a krajobraz 698 
Rolnimvo - gospodarstwa 697 
Roslinnosc - biografie 22-1- 
Rotuz (rezeIWat) 255 
Rower-mrysryka 141-2,178 
Rower-uzytkOW3Ilie 190 
Rozenau Malgorzata 173:" 
Rudzica-szkolnict\vo 1217 
Rumiak Slawomir - blOgrafia 1908 
Rybarzowice - administraga 963 
Rynek, Biel
o-Bia1a 551,561,1639, 16+-1-, 1655, 
1663,1689,1691-2,1698-9 
Rynek, Biel
o-Bia1a - archeologia 330-3, 336-8 
Rynek, Biel
o-Bia1a - historia 347 
Rzeki-ruchnunowi
 12-1-,128 
Rzemioslo - biografie 667 
Rzemioslo - w16kiermichvo - historia 342 
Rzeiba wystawy 1695, 1706 
Rzeiba - zbiory 1286 
Rzeiba amatfJ
 - blOgrnfie 1130-2, 1134, 1136, 
1138 
Rzeiba ludowa- biografie 439--43 


Saint-Genois d'Armeaucon {rodl 10...1-, 1274, 1299- 
300 
Saint-Genois d' Armeaucort Ernst Filip - biografia 
105 
Saint-Genois d' Armeaucort Noriz Johann Nepomuk 
Ihrabia; 1816-18861-biografia 10-1--5 
Samochody-przemysl-19+-1--1989r.41 7 
Samoobrona Ipartia polit.). Oddzial. Bie
o-BlaLa 
809 
SamoIZ::ld terytorialny a przedsi
biorstwa male 
i Srednie 497 
Sanak Ignacy - biografia 106 
Sanak Jozef (1917-20081- biografia 908,2039--45 
SanakRenata(1952-) biografia 389,908 
Sasak Robert - biografia 56 
S
d R
onowy, Biel
o-Biala - adminisrracja 997- 
8 
Sch
bal Maria biografia 1754 
SchillingEwa-hvorczosc 1519 


Schroniska dlaZ\Vierz
t 226,232,234-5,2-1-7,250, 
275, 788-9 
Schroniskagor
e 179,209,211,214 
Schronisko "D
bowiec", Biel
o-Biala 214 
Schrony 292, 299 
Schwarz Walter (1911-2003) -biografia 1277 
Selinger Rudolf - biografia 771 
Siemienik Wtktor (1921-) - biografia 10"7 
Sierek Robert (1895-?1 383 
Sikora Henryk - biografia 688 
SikonU Henryk - biografia 1138 
SL'\.1 Teodor (1834-18971- biografia 358, 1794 
Skocznie narciankie 1427 
Skoczylas Wladyslaw (1931-) - biografia 108 
Sktzyczne Igora) - geologia 119 
Sktzyczne Igora) - turystyka 178, 205, 210 
Sluiba bezpieczenstwa - historia 395 
Sola (rzeka) - hydrotechnika 121 
Soprano Ipizzeria), Biel
o-Biala 729 
Soprych Renata zob. Stasitiska-Soprych Renata 
Soroptimist International. Klub, Bielsko-Biala 836 
Specjalistycmy Psychiatryczny Zespol Opieki 
Zdrowotn
, Bielsko-Biala 1034 
Sphin."{ (restauraga), Biel
o-Biala 730 
Spoleczna Straz: Rybacka. Czechowice-Dziedzice 
837 
Sporek Grzegorz - biografia 1139 
Sport historia 20 w. 362, 387 
Sport- stypendia L393,1429 
Sportowo-towarzyski klub prz)
aciol "Srodek", 
Czechowice-Dziedzice 1416 
Sporty zimowe 205,215 
Spoldzielcze Centrum Kultury Best Biel
o-Biala 
l1o.t 
Spoldzielnia Bystrzanka. Wilkowice 656, 661 
Spoldzielnia "Pokoj" - Zaklad CUkiemiczy, 
Bielsko-Biala 675 
Spolka Marbet-WIL, Bielsko-Biala 637-40 
Spolki akcyjne -19-20 w. 300 
Stadnicki Jacek (195-1--) - biografia 1192 
Stadnina koni "Kasztanka", Biel
o-Biala 700, 705 
Stalownik (szpital), Bielsko-Biala 967, 982, 984-5 
Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce 391,399--401 
Stanisze\V
 Grazyna (1949-) - biografia 389, 
921 
Starn Karczma, Szczyrk 716 
Starobielskie Spotkania Kabaretowe Fermenty (4 ; 
2005 ; Biel
o-Biala) 1759 
Starobielskie Spotkania Kabaretowe Fermenty (5 ; 
2006 ; Biel
o-Biala) 1760 
Stasiti
-Soprych Renata - hvorczosc 1557 
Stat)'s!j1ili 46-47
		

/Bibliografia_05-06_Page_203_0001.djvu

			203 


Staw Ihydrol.) - fauna 239--40 
Stawczykmv
 Stefan (1989-1923) - biogrnfia 56 
StlisiekAndrzej - biografia 76 
StecMichal-biogrnfia 1140 
SteC)'k Stanislmr - biografia 74 
Stefanka. Schronisko, Bielsko-Biala 169, 183, 213 
Steller Pawel- hvorczosc 1705 
Stobiecki Jean-Pierre - biografia 908 
Stojalowski Stanislaw biografia 2046 
Stolarczyk Zdzislaw - biografia 1062 
Stolberg-Stolberg zu, Gaociela Ihrabianka: 1827- 
190-1-) - biografia 104- 
StowarzyszenieArtystyczne "Teatr Grodzki", 
Biel
o-Bia1a 873, 12-16. 1742. 1747 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulmralne "Klub 
Gaja", Wilkowice 2-1-5-6,2-18,253,258,261, 
276 
Stowarzyszeme .,Mlode Mlasto". Czechowlce- 
-Dziedzice 836 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Nasza 
Rodzina", Czechowice-Dziedzice 884 
Stowarzyszenie RodzicOw i Osrib 
Nepelnosprawnych "Wsparcie", Czechowice- 
-Dziedzice 837--8 
Stowarzyszenie Sztuka Teatr, Biel
o-Bia1a 1751 
Str
ki 384,390. -102, 408, 413. 415 
Str
ki-historia-19w. 348 
Str
k Adam - biografia 2196 
StroifJ.ski Krzysztof - biografia 1868 
StrffiB. Henryk - biografia 1088 
Stn;z)i:-Zelechowska KrystYIIR (1931-2005)- 
biografia 1052 
Strzalka Mieczyslaw - biografia 1463 
Studio Filmow Rysunkowych, Bielsko-Biala 1870- 
85 
StyczefJ. Miroslaw (1953-) - biografia 389 
Stypendia 70-71. 1061-2. 1393, 1429 
Subrejonowy OSrodek Leczenia Psychiatrycmego, 
Biel
o-Biala 1020, 103 7 
Sufa Jolanta zob. Chrostow
-Sufa Jolanta 
Sukiermichvo - historia 342,352 
Sulkowski Jan Nepomucen (1777-1832) - biografia 
109 
Supermarkety i hipermarkety 538,542,553,558, 
563, 565, 713-5 
Szaftatiska Teresa (1958-) - biografia 389 
SzarekAniela-biografia 2047 
Szarek Jan - biografia 20-1-8 
Szatkow
-Rosset-Bugnon Arum (1928-)- 
pami
tniki L505 
Szczotka Tcrnasz - biografia 689 
Szczypka Roman - biografia 908 


Szczyrk 62-63 
Szczyrk - administracja 961, 983 
Szczyrk - fotografia- histocia- wystawy 322 
Szczyrk - gastronomia 716,7'25,728 
Szczyrk - gospodarka 529 
Szczyrk-gospodarka-19w.349 
Szczyrk-historia 321-2 
Szczyrk - imprezy 451 
Szczyrk j
Z)koznIDNstwo 1471 
Szczyrk - komunikacja 759 
Szczyrk - planowanie przestrzenne 54u-2 
Szczyrk-religia 2075 
Szczyrk-sport L406,1427 
Szczyrk - szkolnichvo 1225 
Szczyrk - zabytki 1684 
SzeligaMiroslIDN-biografia 1193 
SZe\Vczyk Andrzej - biografia 1 7 36 
SZe\Vstwo - biografie 685 
Szklany Tomasz - biografia 70 
Szkolne Kolo Strzelectwa Sportowego 
..Ekonomik", Biel
o-Biala L233 
Szkolnichvo - historia 343,351 
Szkolnichvo - protestantyzm - Austria - 18 w. 355 
Szkolnichvo artystyczne 123..J.-t.-1- 
Szkolnichvo girrmazjalne 1197,1200-1,1206-7, 
1209-12, 1215-8, 1221-3. 1225-6 
Szkolnichvo ogolnoksztalc
ce L208, 1214, 1216, 
1220, 122..J.- 5 
Szkolnichvo podstawowe 1198-9, 1202--4, 1206- 
7,1210-1,1213,1217,1219,1222-3,1227 
Szkolnichvo wyzsze 1257-72 
Szkolnichvo zIDNodowe 1228-33 
Szkola Mistrzostwa Sportowego. Buczkowice 
1413 
Szkola PodstIDNowa im. H. Sienkie\Vicza. Czaniec 
1198 
Szkola PodstIDNowanr 1, JIDNorze 1219 
Szkola PodstIDNowa nr 2, Czechowice-Dziedzice- 
teatr amatorski 1105 
Szkola PodstIDNowanr 4, Biel
o-Biala 1166 
Szkola PodstIDNowa nr 5. Biel
o-Biala - zabytkt 
1638,1653, 1656 
Szkola PodstIDNowa nr 5, Czechowice-Dziedzice 
1199 
Szkola PodstIDNowanr 6, Biel
o-Biala 117U, 120-1- 
Szkola PodstIDNowanr 22, Bielsko-Biala 1166 
Szkola PodstIDNowanr 23, Bielsko-Biala 1166, 
1206-7, 1210 
Szkola PodstIDNowa nr 2-1- im. Tadeusza Kosciuszki, 
Bielsko-Biala 1213, 1227 
Szkucik(rodzina) 1141 
Szlachta - historia - SIIlSk CieszyIi
 1631
		

/Bibliografia_05-06_Page_204_0001.djvu

			204 


Szlaki turystycme 154, 18] 
Szoblik Dorota - hvorczosc 1557 
Szozda Bogdan (1954-) - biografia 389 
SzpalekHenryk-biografia 76 
Szpital Kolejowy. Oddzial Opieki Paliatywn
, 
Wilkowice 876 
Szpital Ogalny im. dra E. Wojtyly, Biel
o-Biala 
1017,1019,1027,1033,1039 
SzpitalPediatrycmy,Biel
o-Biala LOll-2,1014, 
1016,1025,1028,1030,1032,1036 
Szpital Wojew6dzki, Bielsko-Biala 1023, 1026, 
1029, 1043 
Sztuka - album 1284 
Sztuka ludowa pol
 - historia - 21 w. 437 
Szmkaniemiecka-historia-1918-1939r. 369 
Sztukapolska-historia-1918-1939r. 369 
Sztwiertnia Lidia - hvorczosc 1706 
Szw
cer Ryszard - biografia 1-16-1- 
Szwed Arum (1955-1922) - biografia 389 
Szwed Stanislaw (1955-) - biografia 389,922-3 
Szweda Andrzej - biografia 142] 
Szymczyszyn-Przybyla Jozefa- hvorczosc 1615 
Szyndzielnia - kol
e linowe 214 
Szyndzielnia (szczyt) - ekologia 251 
Szyndzielnia (szczyt) - rekreacja 1384 
Szyndzielnia (szczyt) - turystyka 145, 150, 165 
Szyndzielnia (szczyt) - turystyka - gospodarka 
198 
Szypula Jozef - biografia +-1-2-3 
SzypuiaRozalia-biografia +-1-2-3 


ScieZki edukacyjne 192,201-2,219 
Slll
 - budownict\vo - zabytki - ochrona 
i konserwaqa - materialy konferencyjne 1635 
Slll
 - higiena - polityka - od 1989 r. 269 
Slll
 - Srodowi
o - od 1989 r. 269 
Slll
 CieszyIiski - biografie - slownik - dokument 
elektrolllczny 66-67 
Slll
 CieszyIiski - budownict\vo - album 1631 
Slll
 CieszyIiski - czasopisma - historia - od 19- 
20 w. - materialy konferencyjne 2168 
Slll
 CieszyIiski - etnografia 427,43] 
Slll
 CieszyIiski - etnografia - encyklopedia 419 
Slll
 CieszyIiski - gospodarka -19-20 w. 300 
SIIl
CieszyIiski-historia 10-14w. 359 
Slll
 CieszyIiski - kartografia - 18 w. 361 
Slll
 CieszyIiski komunikacja - historia 99, 290 
Slll
 CieszyIiski -piSmiennidwo - 1918-1939 r. 
1474 
Slll
 CieszyIiski - przewodnik 176 
Slll
 CieszyIiski religia 2109-10 
Slll
 CieszyIiski - religia - historia - 19 w. 350 


Slll
 CieszyIiski - szkolnict\vo i oSwiata - do 17 w. 
354 
Slll
 CleszyIiski - szkolnict\vo i oswiata - 17 w. 
355 
Slll
 CieszyIiski - zabytki - informator 1629 
SIIl!K GOrny - biografie 75 
SIIl!K GOrny-etnografia-szkice 42-1- 
SIIl!K GOrny - flora 222 
SIIl!K GOrny gospodarka -19-20w. 300 
SIIl!K GOrny - historia - 1939-1945 r. 380 
SIIl!K GOrny-medycyna-historia 1013 
SIIl!K GOrny-ptZewodnik 199 
SIIl!K GOrny - sztuka -1918-1939 r. 369 
Slll
 Wytwornia Wodek Gatunkowych ..Polmos". 
Bielsko-Biala 641--4 
Slll
 Klub MiloSnik6w Kot6w Rasowych- 
dzialalnosc 225 
Slll
 Klub MiloSnik6w Kot6w Rasowych- 
wyotawy 225 
Slll
e, woje\Vodztwo (od 1999 r.) - statystyka- 
czasopisma 46--47 
Slll
e, woje\Vodztwo (od 1999 r.) - szkolmchvo 
iOSw"iata-ocganizage-20w.1160 
Slll
e, woje\Vodztwo (od 1999 r.) - Srodowi
o 
270-1 
Sliwal\.Iagdalena- biografia 1428 
Sredniowieczny Jannark Swi
tojaiJ.
 (1 ; 2005 , 
Bielsko-Biala) -1-53-5 
Sredniowieczny Jannark Swi
tojaiJ.
 (2; 2006; 
Bielsko-Biala) 456-7 
"Srodek" zob. Sportowo-towarzyski klub prz)jaciol 
"Srodek" 
Swiatowe Zimowe Iglzyska Polonijne ,.SIIlSk- 
Beskidy" {4; 2006; Biel
o-Biala: okr
g) 
1378,1383,1395,1404,1408,1410,142-1- 
Swieniewicz Dorota - biografia 1428 
Swierk pospolity - ekologia 2+-1- 
Swietlica ProfilaktycZllo- Wychowa\Vcza "Zatffia", 
Czechowice-Dziedzice 12-1-7 
Swietlica Srodowi
owa, Bielsko-Biala 12-1-9 
Swietlice 12-1-7, 12-1-9 
Swi
ci i blogoslawieni - biografie 2010-29 
Swi
to d1leba (6 ; 2005 ; Biel
o-Biala) 71 7 
Swi
to Drzewa (4; 2006; Wilkowice) 258 
Swi
to Galonki (10; 2005 ; Biel
o-Biala) 718 
Swi
to Ulicy 11 Listopada (2006 ; Biel
o-Biala) 
1092 
Swi
toszOwka - organizacje 818 
Swigon Piotr - biografia 11 0 


Taborski Boleslaw pami
tniki 2007--8 
Tajna Organizacja NepodlegioSciowa - historia 374
		

/Bibliografia_05-06_Page_205_0001.djvu

			205 


TalaczyIiski Tomasz - hvorczosc 1560 
Talar Henryk (1945-) - biografie 1827 
TalarczykRobert-biografia 1797--8. 18U5. 1827- 
30 
Talik Edward - biografia 409 
Tancerze - biografie 95 
Targi Budownictwa. Biel
o-Bia1a 554,557,559-60 
ThIgi Edukacyjne (3 ; 2005 ; Biel
o-Biala) 1163, 
1168, 11 72 
ThIgi Edukacyjne (4; 2006; Biel
o-Biala) 1164 
TaIgi Wolnego Czasu (1 ; 2005 ; Czechowice- 
Dziedzice) 1252 
ThIgi Zdrowia, Urady i Niezwyklosci (2005 ; 
Biel
o-Bia1a) 102-1- 
Taroki Igra) 1396 
Tatry - ikonogrnfia - album 363 
Teatr-biogrnfie 1752-5,1769- 7 1,1812-30 
Teatr-historia-1918-1939r.368 
Teatr-historia-odl9..t-1-r.1498 
Teatr - imprezy 17-1-1-, 1749, 1756-61, 1783-93 
Teatr-wystwy 1740-2 
Teatr amatocski 1105.1107.1113.1117.1120-1. 
1125 
Teatramatonki-poradnik 1745 
Teatr Animacji eF, Biel
o-Biala 1121 
Teatr dzieci
cy i mlodziezowy - tekst)' L529 
TeatrLalekBanialuka. Bielsko-Biala 1743,1762--8 
TeatrLalekBanialuka recenzje 1772
2 
Teatr Miej
 Miasta Biel
. Biel
o-Biala- 
historia 20 w. 394 
Teatr Pol
, Biel
o-Biala 1743, 1 "79+-811 
Teatr Pol
, Biel
o-Biala - historia 394 
Teatr Pol
_ Biel
o-Biala - recenzje 1831-9 
Tearr Pracowni Kwadryga, Bielsko-Biala 1746 
Technika - zabytki 171 
Tele\VizjaBiel
o, Biel
o-Biala 1153 
Terrnopan. Czechowice-Dziedzice 645 
Then Grzegorz - biografia 1090 
1kachvo - muzealnichvo 1279 
TomasikPawel (1951-)- biografia 389,908 
Towarzystwo Budownicl:\va Spolecznego. Biel
o- 
-Biala 790-1 
Towarzystwo d1arytatywne im. Ojca Pio. Kolo 
nr 1, Czechowice-Dziedzice 839,897 
Towarzystwo Jezusowe, Czechowice-Dziedzice 
2109 
Towarzystwo MiloSnikOw Ziemi Zywieckiej. 
Oddzial, Por
bka 1098-100 
Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta. 
Biel
o-Biala 89..t 
Towarzystwo Prz)jaciol Czechowic-Dziedzic, 
Czechowice-Dziedzice 1096-7 


Tradycja - a sztuka ludowa 437 
Tramw
e - historia 286, 360, 393, -103 
Trzy Lipk
 Bielsko-Biala - bezpieczetistwo 
publiczne 989 
Trzy Lipk
 Bielsko-Biala - historia 309 
TS Podbe
dzie, Bielsko-Biala 1379,1387,1400 
Thnele 285 
Thrystyczny SzlakKolejOW). 184 
Thrys!j1ili biogrnfie 216-7 
'ftIr)",1yka - wplyw na Srodowi
o - 20 w 173 
Thrystyka gorska - dokumentacja 209 
Thrystyka gorska - organizacje 135, 147, 152, 
155-{;, 159, 166-7, 195-7 
'ftIr)'SI:)t:a piesza - ikonografia 2003 
TIIr)'S£)t:arowerowa 178,190 
1\vorzyaiIska-KozajdaPaulina- biografia 1053 
TydziefJ. Filmu Pol
ego (13 ; 2005 ; Czechowice- 
-Dziedzice) 1840 
Tydzien Filmu Pol
ego (14 ; 2006 ; Czechowice- 
-Dziedzice) 18-1--1- 
TydziefJ. Kultury Be
dzkiej (42 ; 20051458-68, 
480 
TydziefJ. Kultury Be
dzkiej (43 ; 20061469-76 
TydziefJ. Kultury Chrzescijafukiej (21 ; 2005 ; 
Bielsko-Biala) 2122 
Tyrna Marcin (1945-) - biografia 389 


UB - historia agenci 392 
Uchodicy 798 
Ulica 11 Listopada. Biel
o-Biala 532,535,562 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bielsko-Biala 8-10-] 
UramowiczAndrzej (1914-)- biografia 1755 
Urban Henryk 0951-) - biografia 389 
UrbanczykHenryk{l941-200-l-)-biografia 1869 
UrbaiJ.czykLeszek(1936-)-biografia 19+-1- 
Ustron(okr
gl-hydrologia 133 


Varnum Oil Company 298 
Vardikj'aIlTigran-biografia 1737
 


Waga Iklub), Blel
o-BlaLa 731 
Wagner Ryszard E. - biografia 20-1-9 
WalaPiotr-biografia 1-1--1-0 
Walcownia Metali Dziedzice, Czechowice- 
Dziedzice 6-16-8 
Walczak Roman- biografia 908 
WalczakRoman-wspomnienia -1-15 
WalentaJanina-biografia 1194 
Waloszczyk Franciszek (1925-) - biografia 850 
Walusiak Jozef - biografia 2050 
Wal
sa Lech - biografia 908 
Wardas l\Iaria (1907-19861- biografia 1508
		

/Bibliografia_05-06_Page_206_0001.djvu

			206 


Wasilewski Przemyslaw (1927-20061- biogrnfia 
1195 
Warsztaty fotogrnficzne ..Od amatora do 
zawodowca" (2005 , Czechowice-Dziedzice) 
1151 
WawakJan(1911-1961)-biografia 111 
Wawrzaszek ISS, Biel
o-Bia1a 649 
Wawrzeczko Ewa - biografia 1061 
W
oba Juliusz (1954-) - biografia 1509 
W
obaJuliusz-hv6rczosc 1472,1616-20 
W
oba Juliusz - hvorczosc - recenzje 1618, 1620 
WdowczykZygmunt (1922?-) - biogrnfia 112 
WegertAdam-biogrnfia 2051-2 
Weldoro, Bielsko-Biala 650 
Widach Kazimierz - biogrnfia 113-4 
WielkaOrkiestra Swilltecmej Pomocy. Final (13; 
2005; Czechowice-Dziedzice) 895 
WtelkaPuszcza Iprawy doplyw Sol)') - hydroLogm 
12-1-,128 
Wilamowice - administracja 979 
Wilamowice - historia 323--4 
Wilamowice - imprezy 477 
Wilamowice - j
zykomawstwo 1468 
Wilamowice -ludnosc - historia 281,32-1 
Wilamowice - odziez - produkcja 659 
Wilamowice -religia 1980,2064 
Wilamowice - zwyczaje +-1-7 
Wilamowice (okr(:gl 64 
Wilamowskie Smiergusty (2006; Wilamowice) 477 
Wilk 230 
Wilkowice - administraga 958, 980 
Wilkowice - bibliotekarstwo 2143 
Wilkowice - opieka spalecma 876 
Wilkowice - organizacje 827 
Wilkowice - pomniki 170-1- 
Wilkowice-przemysl: 498 
Wilkowice - religia 2091 
Wilkowice - wody zrodlane - produkcja 656, 66] 
Wilkowice - zwyczaje -1-\.-1- 
Wilkowice (okr
gl 65 
Willa"Goplana", SZCZYIK 1684 
WillmanArma-hvorczosc 1521-2,1564-5 
Wisly, dolina 256 
Witkowski Jerzy - biografia 2195 
Wizor Janina - biografia 2053 
Wlodarczyk Weronika - hvorczoSc 1627 
Wodociltgi histocia-19v.. 353 
Wodociltgi-histocia-19-20w 293 
Wody podziemne - hydrologia - modele 
tematyczne 133 
Wojak Janina (1915-2000) - biografia 205-1- 
Wojak Tadeusz (1907-2000) - biografia 205-1- 


Wojna - Irak - udzial 2173 
Wojna-Liban-udzial 2180 
Wojna 1939-1945 r. - 380-2 
Wojna 1939-1945 r. -literatura pol
 1501 
Wojna 1939-1945 r. -ludnosc 69,87-88 
Wojna 1939-1945 r. -pami
tniki 101,107,376-8 
Wojna 1939-1945 r. - Podbe
dzie - ofiary 381 
Woj
o - biografie "9,86,89,92,96, 100-1, 106- 
7, 111, 116, 218 7 -96 
Woj
o-publicystyka 2174,2185 
Wojtyla {rodzina) 115, 1986 
Wojtyla Edmund Antoni (1906-1932) - biografia 
1054-9, 1847, 1851 
Wojtyla Karol- hvorczosc 1621-6 
Wojtyla Karol zob. tez Jan Pawel II {papiez) 
WffialiSci - biografie 70 
Walek (wzgorze), Kobiemice 140, 172 
Walek (zamek), Kobiemice 1682 
Walek (zamek), Kobiemice - archeologia 339 
Wolyniec Michal (1935-) - biografia 389,908,92-1- 
Wojcik (firma), Bielsko-Biala 577,666,681 
Wojcik l\.Ialgorzata - biografia 1196 
WrobelAgata-biografia 1142 
Wrzol Ludwik (1881-19-1-0) - biografia 2055-8 
WspolJI"aca kulturalna z zagranic
 422, 865 
WspolJI"acazzagraniq 503-12 
WspolJI"acazzagraniq- szkolnichvo 1213,122-1-, 
1226-7 
Wychowanie pozaszkolne 420 
Wykr
t Adam - biografia 690-3 
Wykr
t Teresa - biografia 1090 
Wyzsza Szkola Bankowosci i Finans6w, Biel
o- 
-Biala 1260,1266 
Wyzsza Szkola Spolecmo-Ekonomlcma 
w Warszawie. Filia, Czechowice-Dziedzice 
1268 


Zablocki Eugeniusz (1926-) - biografia 649 
Zabrzeg - administracja 970 
Zabrzeg - hydrologia 126 
Zabrzeg - tur)'s!j1ili 164 
Zabrzeg - sport - historia 1417 
Zaj
czekEdward (1901-1942) - biografia 116 
Zaklad DOSw"iadczalny, Grodziec 703 
Zaklad Krawiechva KonfekC)jnego Export-Import 
Barbara Olma, Bielsko-Biala 573 
Zaklad Medycyny S
dow
, Bielsko-Biala 1008 
Zakladyprzemysl:owe 573,576,585 
Zaklady Przemyslu Welnianego "Bewelana" - 
histocia 402 
Zaklady Wytworcze Sprz
tu Sieciowego "Belos" 
SA. Biel
o-Biala 651
		

/Bibliografia_05-06_Page_207_0001.djvu

			207 


Zamek, Grodziec 285, 1681 
Zamek Sulkmv
ch, Biel
o-Bia1a 285, 16-10, 
1647, 1665, 1685 
Zamki i palace 203,1631,1646,1671-3,1675, 
167
4 
Zaporywodne 121, 123, 126, 130-1, 283 
Zar
ba Katarzyna - biografia 70 
Zaraw
Patrycja-hv6rczoSc 1523--8,1530-4, 
1536,1538-9, 1552-{;, 1561-2, 1566 
Zarzycki Stanislaw - biografia 908 
Zbrodnie wojenne 381 
Zegadlowicz Emil (1888-1941) - biografia 1280, 
1510-3 
Zegadlowicz Emil- hvorczosc 1520 
ZeraAgnieszka - biografia 232,234,2-1-7,250, 
265,275 
Zespolyfolklorystyczne P8-89,1090 
Zespolymuzyczne 1119 
ZespOl Palacmvo-Parkowy, Kozy 203 
ZespOl PieSni i TaiJ.ca"Be
d", Bielsko-Biala 483 
ZespOl PieSni i Tanca "Buczyna", Buczkowice 484 
ZespOl PieSni i Tanca..Ondraszek". Szczyrk 478. 
485-7 
ZespOl Piosenki i Tanca Jarz
binki, Biel
o-Biala 
1116, 1123 
ZespOl Regionalny"Jaworze", Jaworze 488 
ZespOl Regionalny "Mi(Xlz)'lZeczanie", 
Mi
dzYIZecze Dolne 489 
ZespOl Szkolno-Przedszkolny, Bron6w L202 
ZespOl Szkolno-Przedszkolny, Rudzica L217 
ZespOl Szk61 dla Dzieci Nieslyszllcych, Bielsko- 
-Biala 1222-3 
ZespOl Szk61, Ligota 1203.1211 
ZespOl Szk61, Ligota - emografia - dzialalnosc 420 
ZespOl Szk61 Ekonomicznych, Bielsko-Biala 1233 
ZespOl Szk61 Gastronomicznych i Handlowych, 
Biel
o-Biala 1229, 1232 
Zespol Szk61 Rolnicze Centrum Ksztalcenia 
Ustawicmego, Bielsko-Biala 1231 
ZespOl Szk61 Technicznych i Handlowych im. 
Franciszka KWh Biel
o-Biala 1230 


Zesp61 Taneczny "Gest", Czechowice-Dziedzice 
1064 
Zgromadzenie SiostrFelicjanek. Czechowice- 
-Dziedzice 2080 
Zimniak Janusz - biografia 908, 2059-60 
Zimowe Impresje Tanecme (2 ; 2006 ; Biel
o- 
-Biala) 1152 
Zimowy Olimpijski Festiwall\Dodziezy Europy 
(11 ; 2009 ; Be!t:idy) 1392, 1399 
Zjazd Rycer!t:i (1 ; 2006 ; By",") 1093 
Zloty Festiwal (1; 2006; Bielsko-Biala) 1761 
Zuber Stefan (1938-) - biografia 389 
Zwi
ek Pszczelarzy Podbe
dzia "Bartnik", 
Bielsko-Biala 696, 699 
Zwi
ek Harcersrwa Pol
ego - historia - 20 w 
294 
Zwi
ekHarcersl:waPol
ego.14. Druzyna 
Harcerska Matnia 842 
Zwi
ek Harcersl:wa Pol
ego. Hufiec im. Olgi 
i Andrz
a Malkow
ch, Czechowice- 
-Dziedzice 843 
ZWI
ek NauczycielstwaPolsktego 1160 
Zwi
ek Nauczycielstwa Polskiego. Oddzial, 
Czechowice-Dziedzice 1159 
Zwi
ek SybirakOw. Oddzial, Biel
o-Biala 8-1-1 
Zwi
ki zawodowe 898-908 
Zwi
ki zawodowe - historia 385,389,397-8, 
410,412,416,418 
Zwierz
ta - ochrona - obiekty 226 
Zwierz
ta - wystawy 225 
Zwyczaje 425, -I--I--J.-50 


Zr6dla terrnalne 125. 127 


Zabiniec (rezecwat) 252 
Zebrowski Marek - biografia 1739 
Zelazo - wplyw na Srodowi
o 277 
Zur Agnieszka - hvorczosc 1628 
Zydzi - historia 301 
Zydzi - teatr - histocia 368 
Zyla Mateusz (1989-) - biografia 1465-6