/00401_0001.djvu

			Rok III Cena 1 z. 
Nast«:pne 
numery I 
nRrOnlki J 
BeskldzkieJ" 
vvy id
 
24.12.58 r. 
 
31.12.58 r. 20. XII. 1958 BIELSKO Nr 52 
_A- 


w 


Obchody zwi
zane z 40 rocznic
 powstania KPP 
odbywaly si
 w Bielsku w ci
gu dw6ch dni. We 
wtorek, 16 bm. uroczystosci 40 rocznicy powsta- 
nia Komunistycznej Partii Polski zapocz
tkowa} 
poch6d starych dzialaczy KPP i zalogi Zaklad6w 
Meta]owych. Po przejsciu R"16wnymi ulicami mia- 
sfa, uczestnicy pochodu udali siE; do teatru, gdzie 
odbyla siE; akademia. Referat zasadniczy wYR"lo- 
s
 przedstawicielka KC PZPR Finder-Pawla- 
lwwa. 


r


J
 
 
 
 
 J 40-lecia 
Bielsku-Bialej 


:./'..:.:.:..... 


'.;;x.. 


., ",'?::i.. 


",J£" 
"n 


I 'W' 
+ 
,", 
. 


.

.: .'
. 


1'.-,,' .. 
.' 
' 
"} 


,"-<:; 


-.": .... 


:
i..
... 


,.}," 


\.. ' 

:: 


."f. . " 
l' 

. 


.* 
'. 
",! 
",
 


j;., 


'''-..- .
 ;", 


'\
' ".
 
\
:
' 
'
 .;,. 
. 
 .,;>!j:"' 
..,:..,....
.
 
\. 


, 


'.::'
 


lV UToczystej akadof?mii zOTgCLn'ZOwanej 1/) teatTze 'i.Vzi
la 

td::.ial pTzedsta1cic:elka KC PZPR - FhdeT - Pawla1co- 
WCI, ktoTa wyylosila bardzo cieJcalCy ref-zrat ntlwiqzujqcy 
do dzialalnosci. pracy i JI'ulki Komwustycznej Partii 
Polski. 


Bohaterski ezyo I(OD]ety 
sowicie naQrorJzony 


prasa donm;ila jUZ swegJ ('Zd 
!'iU 0 bohaterskim czynie k,
- 
gowej Wyd
ialu Komun.J.:n':yj_ 
nego Prezydium PRN w i3 el- 
sku ob. J6zefie Kos, k
orq w 
d,niu 15. 10. br. napa-jlo W Stra 
cClnce dwu zamaskowa.nych, 
uzbmjonych bandyt6w. C>L 
Kos miala W6WC7.a5 w t'-,rhie 
55 tys. z!oty<'h, przeznacz "Iych 
na 
vyp!a.t<: dla r"botnikcw ;{,3- 
trudniOlnych p,rzy budowle um- 
g StI'ac
nka - M;
dzybr )di'ie, 
W momenri n . gay ba ldvc 
u"i{owali wydlJ:ec J6zef 
 Ko" 
torI:><:. dzi('lna ksi
g-owa, n:! 
tl'aCqC przyLomnosci um,",lu. 
m'mo cio,.,6w, jakie zaddl'l) !el 
kulb q w g!ow
, wyj
la ;;:.),'c-rtp 
z piClni
dzmi i rozl"'.lucila "e po 
dl'c.:'ze, W tej samej ChWlli 'J,'d 
b:egli roboltn cy. pracu,h!':Y ok 
50 m od miejsca ,-:apadu. Sr.lo- 
szeni bandyci. oddawszy !
iIl.d 
strza-!6w, zbiegli, W tarb:
 ;{t6 
rq 7.abrali zOlSlalo juz tyUu 271 
z!otych. Tak wic;c dziC;ki h"h:l- 
terstwu J6zefy Kos w
'I)htc; 
uratowano i wyplacono l"obo_ 
tnikom. 
W uzn.a.niu zaslugi i bohL,ter 
s-kiej postawy udekoTOwan J 
Jozefc: Kos w dniu 15. 12 br., 


Na poszerzonym zeb-aniu 
plem:a'nym w dniu 13. 12. 1950\ 
Toku dokcn.ano wybot,.l n,J- 
wych wladz KFJN w na
.ym 
miescie. 
W s'klad Prezydiurn we zli' 
Ja.n Junik - przewodmc.£,!cy, 
Antoni Ha!atek - z3,;I<:pca 
prz€wodnk.lqcego, JW:1 n1 H
J 
bowicz - zast, przew., W',dy- 
slaw GI'yniewicz - 

r!O'ta!-
 
Jan Przybyla - skarbn::< ::ita- 
ni
law Karwik cz!wJek 
Edwa,rd Kall1asiewicz - 0:10_ 
nek. Teafil GoJ
biowski 
czlon£'k, a do Plenum: K-.zi- 
m;erz Bg,ran,,-ki, Tadeu
:
 Ci- 
sek, Wtad)'.-:;law Cilu.:iyoa, Zy- 


w cz
sci artystycznej akbo'..: 
rzy Teatru Polskiego wystawi- 
Ii sztuk
 pt. "Przygoda Flo- 
renc-ka". 
W drugim dniu, w sn)d
 17 
bm obchod,.;iIi uroczystosci po_ 
wstania KPP wl6kniarze i 
sp6ldzielcy. PracQwnicy wszy_ 
stkich zaklad6w wl6klenni- 
czych naszego miasta zebra Ii 
si
 przed Domem Kultury 
WI6kniarzy skqd nastqpil wy- 
marsz do hotelu ,.Pod Orlem", 
Tam odbyla si
 akademia w 
czas,e kt6rej do zebranych I 
wJ6kniarzy przem6wil 1 sekre 
tan: KM PZPR 8tanisla;v 
Karwik. Spoldzielcy wyrus.zy_ I 
Ii spod gmachu Komitetu Par_ 
tii i udali si
 do swietlicy sp6l 
dzielni "Remont.., gdzie ucze- 
stJn.i.czyli w akademii. Referat 
wyglosil 11 sekretarz KM 
PZPR I{azimierz Karcz. 
W przyszlym tygodniu odb
 
d q SIi
 spotkania mlod7.iezy 
bielskich szk6l 1. dzialaczami 
KPP. 


........................................t 


--r 


:
,.
 


,* 


,..., ,J 


.." ,'
" 


.. '"" 
'<", 


,,". 


,+", ):: 


):. -:;. . ,
 . 


(". 


"t.I: 
'.' 


. 
 "
 


':'. ':." . 
 
;.
 


i: 


A' 


'".6  


.,..:..,.;
,.. 


Se>rdeczna 


bezposrednia pogalc
d.ka z przedstawicielami 
oTganizacji mlodziezowycil. 


Sakret1rz K C i 
tOW. Edward Giere" 
w Konferencii 


I sekrefarz K W PZ P R 


uc'!e dnic
yl 
KP PZPR 


110 we wladze 


KP PZPR 


"Dyskusja nad tezami rozwoju gospodarczeg(' 
i kulluralnego powi
tu bielskiego winna bye po- 
mo
t('rn przerzuconym miE;dzy zalozeniami, wyty- 
czonymi przez Komitet Centralny naszej partii, 
a konkretnym plan em ustalol1ym przez wladze 
powiatowe" - tak mniej wi
cej sformulowal zna- 
czenie dyskusji, jaka odbyla siE; na IX Konfc- 
rencji KP PZPR w Bielsku, sekretarz KC i I se- 
liretarz KW PZPR tow. Edward Gierek. Konfe- 
rencja obradowala w sali hotelu "Pod Odem" 
w dniu 13 grudnia br. 


(ek) 
-I I-Il--.II--II........II-II-II-II--.' 
 


- 


, '. 


:i81 


., 
1 L'I' 


ZelJrani wysluchali dwoch 
obszernych referatow: I sekre 
tarza KP tow. Hieronirna Len 
skiego i II sekretarza tow. Ja. 
lIa I{ocura. Referat pierwszy 
zawieral ocent: Pl'acy instancJi 
lJUwiatowl'j, drugi - tezy roz 
wu.iu gospodarct;ego powiatu 
bil'lsldego w latach 1959-1965. 
Swi
ta juz za kilka dnL Ruch w sklepach wzrasta 1. Temu ostatniemu zagad- 
kazd q godzinq. Zakupy przedswi<:jteczne to przeciez bar- nieniu dyskutujqcy na Kon- 
d.£o wa7.na sprawa i od nich w duzej mierze zalezy nastroJ ferencji po"wH
cili najwic;cej 
gospodyni domu, a co za tym idzie i calej rodziny. Naj- czasu, Na ogol wyp.... 
wic:kszy t!Qk i gorqczkowa bieganina 
ac:mll si
 od prI- wicdzi ich zmierzaly do uzu- 
niedzialku. Mysl
, ze w tym roku nie bc:dzic powodow do peJni€onia i bli:i:szego skonkrety 
"sprawunkowych" klopot6w, pon:ewaz zaopatJrzenie na_ 
szego miasta w roznego rodzaju towary nie jest zle. Po- zowania przedlozoncgo planu, 
nizej pod am (w porzijdku al fabetyc7nym!) \ spis artyku- przy czym zadania postawione 
low, kt6re ju z w tcj chwili powiuny bye na p6Jkaeh, I w l'eferaoie tow. Koc-ura uzna 
I Ii oni za mozliwe do wykona.- 
f\ - nanasilw swiezyeh nie s;
 W tych dniach w sklepach, ., 
pr70ewiduje SiC:, Mozna nal"lIllasl Choinl<<: moz.na kupie na rynkd lila, 
dostae sok anam,"owy, Doskona- w B:a1ej 
 na ptacu targ'J'wym W Dyskutanci, reprezentujqcy 
Iy Ja,ko doddtek do picia do l:\u,lskll, C('lIa sWlerka dm:hodl.'1- , .. . 
swi q lec7nych plac.k6w! cego do 1 m - 11 701, jodelk! ,- (1l'7oemysl podkreslah, lZ wz.rost 
H _ akatil nu:! 7oa::Jrdknip. Mig- 15 1.1. Do 2 m swierk -- 18 701, jo- pl
)dukcji nalezy osiqgnqc po_ 
dalow 30slarczono do sklepuw do dla - 28 1.1. Do 3 m sWlerk - d' . , k rfik 
datkuwo 275 kg, fig BOO kg. r,,- ,2.'> zt, jod1a - 40 701. pr70ez po 100€'Sreme wa, ,I a- 
na zebraln u ws.zystkich pl'a :ow d7oynel< 1500 kg, sliwek jugos:o- D - (>Iikutpsy, parrz bak,,!ie, cji zal6g i wzrost wydajnosci 
nik6w Pre,.;. PRN, zlotym k.-zy wianskich 1630 I<.g. Kazdej pan; MOL-na JeS7.cze dodm" ze w 051a- pracy a nie (X'przez wzrust za 
domu dobry keks uda si
 na pe- tnlch dmach ol"T.vmanu 3 tonv 
zern zaslugi. Poza tym P"e7 wno. ocl.echow wloskich, Bkslraklv tl"Lldnienia. Tow. Paszel[ 1. cze_ 
PRN pl-.lY7Jnalo orb. Kos. na- C _ ytl'yny byly juz w sprze- OWUCO\h', figi i inne frYlkusy, grll chowickiej Walcowni Metali 
grod
 pieni
Z1.1q w wyso!.,'-';('I '; da:i:y. Ho7oprowad7oono dolych{'7.dS szki, h,(,l"bala, indyki, j
bt
a, s'l /.wrocil uwag na fakt it 
tyS zJ 'aw) 6100_kg" a jg
7ocze 8 tOon znailJ.zie rowml'z do nHbyc!8 w llosclach 
,  I r.ieoglanic7oonych. 7.wi
kszenie produkcjJ o;>i'tguc 
, ( CI1\G DALSZY NA STH. 2) (CI1\G DALSZY NA STH. 2) 
Nowy Mie:ski Komi!et ,
,...I 
Frontu Jednosci Narodu 


gmu-nt Drobniewicz, !.ool" 
Ebner, Edward Feder"V/lcz, 
Wladyslp.w Fejklowicz. S',dan 
Hoffm9,n, Helena HOStY"lP{.:i, 
1\'1 cha1 Jurk:ewic.£. Wlady,'law 
Lib:onka, Lc'Szek M
ch, [c'de- 
U".l MO:'dw:ecki, Zygmur.l No- 
w:c-ki, KdroJ Olejarz, Td j
u,-z 
Spyt AUre:i Szatko\v
',ki, l\nd- 
r.lcj Szpunal', Oral. przed,;'awi_ 
c!ele Zw Nau'czycielstw.
 -Po!- 
skiEgO i Zw. Mlodzie.i:y S JCja-- 
bstyczrnej , 
Nowym wl.w.7..om MKI<'.J'J zy 
cz;\'my dalszych. owoc,ny('1J .\ y- 
nikow w pracy oraz pelnej rea 
Ii',adi ambitn"II"O progrol.mu n.& 
lata 1959 - 196'>, 


.lfse-- 


.. ' 


:'.
 ".  :) 


"," 
\ 


.'.) 


.
'" 


(,.' 
'
' 


,>, 
.. 


. 
-"'!  ;,' 


-'r. '. ;" 


. 
 .- 


W czasie krc5tkiej przerwy W obradach t(.w. Gie'rek (dTU. 
gi ad leu::ej) u::ym'e,nia uu:ugi z delegatami na Konjerencj/f 
f
........

.......
.
.......O....
....
.,
		

/00402_0001.djvu

			t"tT 
 


'KRO"l;'IKA BESKIDZKA 


Nr 52 (10' 


Z obchodu Nowe wladze 
4D-lecia Komitetu Powiatowego PZPR 
KPP 


Migaw i 
z Konferencii 
POW i atowe j 
PZPR 


:J:ka j1jeych tam 
10wm-.lYs7.Y, rpzul\.aty bylyby 
napewno kPS7C, 
Wiele jeszcze innych 7d"1gad- 
nicn dot
"I.'Zqcych zarowno pl'a 
ey or'ganizaeji partyjnych. ink 
i zagndnipn gospodal'czyeh nul' 
tu,iw Komitetu PowiatDwe 
go. Wybrano ponadto 11 7ast(;p 
cow e7.lonki>w KP, oraz 
tl"'J:eoch c7.lonk()w i dWOch Z'ol_ 

t
peow Komis,ji Rcwiv.yjnej. Cennym materialem bud-uI- 
Wybrun.o lc; .n
 ,",' 
;,>_ 
\\'Iadyslaw (;
sior, Jan IL
'II. wod(c'm s,vmpalii. ktoJ'i:! \Vszy,.,"y 
:\larccli Kantyka, Antoni Ko_ ZYWlq dla I sekr,-,tm'za KW. 
hiela, Anna Uup, Juzef Barto- Tnw, Gierek z miejsca zal'cJ'like 
szek. wat:..Tow.I1'z!!s::e, billa lIt dcle- 
I sekretarzem KP PZPR w I flana mlnd!!e1l i 1crec::!Jla 1IIi 
Diclsku _ Bialpj zosta! PO':'IOW- hw;oly. ale lJJ'zepro,.ilolI;cr i 
nic tow. lIieronim Leliski. zas ')l/k;el odp!,ra,'ePPl tv 
)()koju !1o- 
"ekrc>tar7ami KP tow. tow. le/_owllm, a 1I1e 1/0 Ie) sa"- .I."s- 
.I;\n Ko('ur i Uudolf Ogroeki. I lesm" III po 10. al>!I p
a(",IU'ar. a 
I me PO 10, al>ll felol!"ar leqo r:1/ 
il/l1eclO r:I(II('ieka. 7"akic ;esl mr. 
j(
 zdanie i sadzf;. z.p nil( )f}O 111111 
>lie ura:e. je-'li bed e ;e 11.'dal 
I podtrZ1-/mllll'a/"." Nie t.7" - de 
dOwiedz t 1 h
'la 
gOfi:1CO ol;;:l,askiVl.'.an,a prz
z delc- 
galnw. 
. I . Dyreklor C'zechow'.ckkh Za 
Z:
1.)7,
 Z
,W m
, 
11
<;'''i,.,OP:- I'-"<-Idc)w RnweJ'owych t!','JeI!3Ie 
s"lc:ce:e". Cd.} pl'zyjc;le 
...omki"n 
miechen'. 
+ Na Iwafen'n.cji malo bvlo 
-de]egatek - kobip-\. A Pl'z,(:"d: 
jak stlMznioF p()jl"'\('
Ii!,, iNlnol 
,. dY6!lUlantek, w prLeonysle bid 
skim pr'aeu.11' 70 pl'''C. k"biel. \)1, 
c-Z>Cg.) nie bioJ'q one a I 1tYW'1CI!O 
ud2liolu w zyciu spolecznym? Mo 
:r..p cz
Scr(Jwo odpnwi-,dz nu 10 
pytanie ddla wypowiedi low, Ru 
6:u:1Jowej z fhld:ri.c,v ..CZ!}IIIIII ',- 
dzial Iwb:el tl"iej../:icll 11' i"riu 
o - ,'poieCZ/lllm wlezlI W dll
ej mip 
It..rnl"nd" J\lia.sta i Kornil'lII":al r"e olI." meZeZ!!'''. o,z fC'rIo, tV 
li"I,'j..",y :\1() "rail. Jednfl6tJ.:i Jakim SIOPllill porllogt; olli, !;o- 
\\"oj
kowa :l.DI)(nv;",za.ly sit: pr_ez /:itelo)l) W pl'aC'acll dOl/HI1l'llch i 
okre.. 7 lal ooprow.-d7.aC I proc tV W'!IcllOW
n;1I dzif'e;, DO/!Icll- 
Ood zarobkuw mil"sit;C7..n
 ..11. da- ('za. rozO/ie fo w1-/nlqda, 1111-/ /m- 
1;(.. w t..n 81) s(,b pio;kny pr7.)'- I biely Il'iemy ° tym z u'/aslIC'no 
kind ..l'iarnnsci, doou';adezen;o" slwierd7i1a 
low. Ru&wjowa. (31) 


, 


\ 


'II" 


.)11 


\. 


,,: 


" , 
... "
 
,- 


.' 


,. 


. 
- 


," 


.. 


.. ..
 

 


"
. 


-.  
" 


;,:0:. 


".. 


of. 


-I' 
r
 
- ...t 
.f 


"V 


.. 
.. 


..-
' 


,. 


,'t 

..' 


'1 ; 


I --- 
. 
  

 
8t 
Qt --=- 


'., 


::
. 


ToU'. Finderowq serdeczn 'e P'ZJllvifala, obdarou,'ujqc jq 
kWiarami, mtodziez ZMS, 


rr- 


, 
 


., r." 


... ...: 


-i, 
, J,. 

" 


...... ,. 


'''\  ,? 


... 

 ,
{, 


"',
.
 
......." 


',.. 
,y 


.. "  
.....' 


it, 


... 


.. 


,. : . 
.
. 


,'r, 


'" " 


.... 
 ." ""i>-. 


!*3 


.,,:. '\...,' 


.r.. .. RM 


-w::o:r:! 


Poellc.c! zalogi b;clskich zaklad6-w przemllslu metal.owego 
dol poczqfek uroczystosciom 40 rocznicu pOil'stania Ko- 
11I1lnistyczllejo Partii Po:ski w Bicls:.." ", 
""'.>..'
> 

 ',1': 


..;:'" . 


,... 


'. 
'" .. 
" , 
t
. 
;1 < \ 
\-"'''''-: 


" 
::- 


CDOKONCZEmE 


ZE STR. I) 


Jps!i c-hn;_ 
!It 
 
 '",', 
'k 1 
." "r , 
, 
'. ';r.
'" 


K - arpie. W I
'm 1',;II{ - 2000 butc]ck c7eJw 
J1i\ ama1onJ\v. 
L - ascl"zki \vanilii, cy-nnrnon, 
J:o/.d/iki, galka mU
7.JWtnW;' i i.n- 
JlP pr7ypnlwy ooiqgalnc s., w k..tz 
v3'm sld"pie, 
M - .mdarvnl'k - 4 looy :1lIO 
kJ:. M;llm jes(' o.!J('L......i" pod dosla- 
t.kil'fl1, Z"knpiono 1:" wi,'le ze 
2rou<'I zuecenll'ali/.owaJl3"Ch. 


<-:;
::>:
 . 


Prezydium IX Kcmfe,rencji KP PZPR w Hlelsku Hialej. 
Referat 0 pracy powiatowej instancji partyjnej wllglasza 
tou'. Lenski, I sekretarz KP. 


Budule£: Je!!i
 
ale Die ma go czym przywiezc 


Przyszla kryska 


sylk
, pl'o,
ily, pisaly rekJa- 
mack, 
1"ozHy karami konwen 
c,ionaJnymi. Bielskie ZPTI\IB 
nie mocly d05taJ'("',
'e krullZ"- 
wa. poniewai PKP ni
 JMNI- 
stawialo zaplanowanycb ..a- 
«onuw. Tatk np. w li8tupadlEie 
br. na planowo 7-1tmowi.me 
,",'a.-ony w liC'Zbie 432. pod8ta- 
WiUDO jt'd)t1ie 215. A (ak liit: 
d
ieje od kilku mie3i
cy. 
W rezultacie prJ:edsi
b'or- 
s1 WOI blldowlHn
 me maj:aeyj- 
l1}mi .lulia.nli Crbo. Wvnikif'n1 
.....8/.3.(.h inlerwel1cj. bylu kon- 
troh. "lIT, k\l)}";I ujuwniJa s:rel'eg 
W
'kl'OL/.""1 naluT3' (jn8nsowej. 
W
ni;ciei,'1 sklepll ukm'any zn- 
lilal wI.we:ras smies;:.nie ni"k.\ 
gl'/\'wn;\ w WY"OkUHd,.. at)() 7.1. 
W usti!lni1-h rlniadl, Komenda 
;M;;lsta MO z p"7.{'d,11, Sh\ i..rdz..n.. mian..wil'il', j
 
'ulian e..oo "'PI'owad:l...1 do "pr.tr 


daiy If,wary 
hod..t'nia pan- 
...t "'o,,,rco, pod,,'y;;.!iZltj
 d..",ol- 
nir i..11 t.e..,. ai.. p...wttdsil n" I.. 
;;yv.i.. ...
I..J: 8t'ltlE polOiadal nit ski.. 
dzi.. ... lir)' ....z rtwhunkow, 
:-iIM'aWt; 1>I'7f"JmnJno poo.ownie do , " 
d,'c'
'7.ji WJ'u.l:ialu "'mansowego Pl'ezydlUm PO\
lJatow'C.1 Ra- 
MII-N. I dy Na,nxlowe,j l'Oz:poczt;lo hI:'. 
Jalli b.:dz:c W3'nik tej kolro)j- roz.dzi<11 kred.....tow ml budow- 

"bHez,\'my. Na
7.ym 7d..
i"m nietwo indywidm\lne w pl'7J'- 
J"dllul
 In",..t? l1Ie me stn'Cl nu szlvm roltu. 
1vrn, ]t"':o:h 7.hl,,\\J.ldO\V..H1V Z()o."i1.i-1- 'r . 
,;;.' sklep p. Juli:ma Ccho. S7.hn- Do ChWI 
 obeenc,l 
d7i on Ivll
n d"b,'emu imicn.iu Jono ok. 2 min. 
1. 
II("zciW)"
h I,upc:ow i r/.te'mie
lni- wypLaci s

 jcszcze 
i,tJw. (IOiPI cym miesi'lcu. (..w) 


B
z e za CO buduwac 


J'oJ:.dz:e- 
Pozy.....I;ki 
w biez'l-
		

/00403_0001.djvu

			Nr 52 (107) 


KRO
IK.-\ BESKIDZKA 


Str. I 


GZY 


Bielsk u-Blatei 


p8ws
anie Park Jordana? 
W noszym miescie 
zawiqzalo si
 
Tow. PrzYia_ciot Ogrodu Jordonowskiego 


w 


ztery lata dz.:ala juz w 
C naszym m;t;Sole ba-rdw 
pozylcczna i cenlona pla- 
c6wka - OgrOd Jorda- 
Ilowski Wydz!alu Oswialy 
Prcz. lVlRN. Znamy j1j przede 
w
zyslkim z 9rzepiE:knych wy 
sh:puw ze;:.pol6w dzieciE:Cych 
(kt6rych ogt'6d J:)['danowski 
skup:a kilkanasc:c), ze slicz- 
nvch baieczek, wytawionych 
dia nasz)'Ch milusin;:.,l
ich kil- 
Imlnotn:e w Tealrze Polskim, 
Znamy jq przede wszystkim 
z jej wy
occ cen onych o::(qg- 
n:e.: w d7.;edz:nie wychowania 
m;odz:ezv, w dziedzin'e udo- 
1'l
pni('nia pi'Lyjemnej ro/:- 
J'vwki na5zvm najm!lszym po- 
{';f'chom. Ogn>d Jordanowski 
:?rcz. IVlRN. pod dobrym k'e- 
iawniclwem ob. Kubis.zowej 

;
UP13 okolo 5UO dz;:eci i mlo- 
my wy
t
py 7.eS"p016w 
tane("z,n
 eh 1 balelowych. Je- 
sl; dodamy do lego jeszc7e 
klka k6lek za;nlere;;('lwan. 
.....'I:ka m:
dzy!>zkolnego w wy Szk61 zwraca s'
 z gor q - 
parku, Wszyscy wiemy. ze ml cym apelem do Dyrekcji, Pod 
mo niew1:jtpEwego wysilku' stawowych Orgal1;zacji Par- 
h31"Cerstwa mamy tutaj na 
a- I tyjnych, Rad Zakladowych i 
z.le z.am;ast boiska - klepi- Ra.d R{)bo,'
iczych oraz do 
sko z kilkoma kupami smie- zall;g zakladow Pracy by 0- 
cL Inwestycja ta. zaonim do- I Q
dat
wwa}y S!I': w _ wys
ko,ki 
prowadzonB bylaby do konea O.a pIOC. od funduszu plac na 
. ' i okres 7 lat. to jest d.o roku 
w
mag
laby _ 1Eoszcze w.elc, I ' 1965 wlqcwie; 
w elf' ;:)'pn;p.
z:v. 
I do rzemieslnlltow 
Znamy naszych radnveh i . 
pogl1\d Prezydium MRN na! wykonUJ<\-cych wolne zawo
 
eNetykt: i czystosc m
aHa., dy, by d
"I'da:owaly skla:1kl 
Wiemy. :i:e na!>Za rada z pre- I w . wysok,,,ol a PI'?<" od po- 
zydium na c2:ele przywi1\zuie da"ku obrotc'wego I dochodo- 
wel3"o' 
olbrzymie znac7f"nie do pod,. I "', 
nies:e!1ia estetyki na6zeg') do rolnikow, b.'r' op.odatko- 
m'as-ta. Jej wysHek jest w:- I wali s:1': na rzccz budvwy 
doczny, B'elsko jest c7ystsze szk61 w Mleznc-sci od wiel- 
i pi
kniejsze. Poddajcmy, 7.a, kooci g05podars.twa; 
przedstav.'icielem Zarzqdu Gl. ! ' . 
mgr P!lde}kq. naszej ra- ,do 
SZyst
:c.b obywv
h, by 
dz:e pod rozwagE: szlachetnq II1dyw.dualn e, zgla S7 al1 . 

q 
my.,;l przeksztaleenia zanied- I 
(tmoc w gotow-ce, roboc,zme 
baneg.o parku yrzy ..Strzell1l- 1 1 w matE'.ldle. 
cy" w p;
kny, wzorcowy park Zakla:1y Pl'8CY i instvtucje 
Jo-rd,ana, Gra warta sw
eczki! han.dlowc w;nnv r6wniez de- 
V,"I'acajqc do przeblegu wal- klarowac ps>\'nc kwoty z fun 
nego zeJ.ran'a Komitetu Ro- I duslJU zaklsdowego. 


dzicielsklego O
rodu Jorda- 
ncwskiego Ir7eba zwr6e:c 
uwag
 na jeszcze jeden waz- 
ny szczeg61 prz.YJ
lej na ZP- 
braniu uchwal,v. Walne xebra 
nil' postanowilo pneksztalcic 
dotychcz.asow,\ forme; organi- 
zacyjn'l O
rodu Jordanow- 
sldego w T'.warL
 slw,) I'rz
'- 
Jaciol Ogrodu Jonlanowskie- 
go. Warlo .ie-szc7e p<.dkn"slic, 
7.e blelsk'e Towarzyslwo Przy 
jaci61 Ogrodu JNda-n'lwskie'go 
jest p:el'\\'sZq lego rodzaju in- 
stytuejq na Sl q 5-ku Podj
t:.t 
w !ej SPI';'W'P uchw"la Ko- 
m!lelu Rodz!c:ebkiego przy- 
j
la zostala przez przedstawi- 
ciela Zarz, GI. Prz'y,jaeiol Ogr. 
Joraanowskich z duzym uzna- 
niem i zadowoleniem, 


(w}acz) ,
,

,
,
,

"


,
,
, 


' , 

I 
"1--' 


At. 


.,
' 
 .'" i 
{J 
II!: ._" 


'
 1.' " · t: 
. 
. J,'" 

:: :y" '"' >
 ...... 
.7" 't.J
 ,<. , 1 I 
'. J. :1' i,. I ' , .. ii tl
 1 
t, ." i. ,"" -t'''j i J" I ' I .. . id . 
-"..! " ,,' ' - "f...r. 
','",. . ' - J', r f- 
:.....,.,,;J ',,' ' r " ;
' 


 ,;\ . '
" 
"''11 , <.: <
 ".,":....(, ,
., J, 'ij.J
, .
,. 
.... . . - .. ,I,. 
:'r- l ,
;
,:," -.
:',,
, ;49
' 
 ,,:, 
, It , -'.. ., 
, ('/1.. ,'. ':,_
,
; 

 
::
. 
, ::. 
../ 
 1!'\!;, 
:. '.. ,,"
,' r, .
; , 
:>:.. "JJ.J y' J
 
',.
'-" ,.:.k _
),
,  


1 


APEL 
Powia
owego Komitelu 
Bud 0 wy Szk61 


.. _I' 
., 

 i'( 


,;, 

- 
,
,s 


,,>..

.'" 
.. ""
 '" 
. '.....' .
;.:..', .' 


"u .
 
'",'
:. 
.'.. 


,'...' 


Kaid.a ofiara pnYSP.NnY 
realizacJe; planu budownic&wa 
suol i pl7.ycz;voi si.. do po- 
peacy wa.runk6w pracy lU'Z- 
nb i nauczyciela w S'Zkole. 


osob 


Wszyslk:e zebraue kwoly 
w wysoko.Scu 0,5 proc. od 
funduszu plac naJe:i:y w{>lacie 
na konlo Wojewodzkiego Ko 
mitetu Budowy SzkOl 1000. 
lecia w Katowicach, kOnto 
PKO Katowice Dr 3-9-3625. 
Wszelkie inne skladk'i pro- 
si s,t: wplacac na konto n.r 
402-9-557 w NBP Bielsko-Bi.a- 
la - Powiatowy Kom!tet Bu 
dowy Szk61 w Bielsku. 


Powiatowy Komitet Budo- 
wy SZlk61 p['osi 0 nadsyla.n,:e 
deklaracji stwie-rd7aj q cych wy 
sokosc' i czasokres robowiqzan. 
oraz k.r6t.ki,ch meld.unk6w 0 
dokonan:u wphll na adres In- 
spektora-tu Oswi,aty w B'pl- 
sku - Bialej, uI. K Ma'l'ksa 13. 
Na konto Powiatowego Ko- 
mitetu Budowy Szk61 w Biel- 
sku wplyn
ly jui pierwsze 
wplaty, mlanowleie 6.664 zI 
od mlodzie'LY. i 4.590 ZI od 
nauczycielstwa szkOl pod.st.a- 
wych. 


Zaklady meldujQ: 
ZP\N 1m. .... Niedzielskfego 
iako 
 erWSze W przemys
e welnianym wykona'y plan 
J,ko p'erwMze w Prf.
lI\J'sl{' PI k 
wetniUlym naszegl)" mi"sl.& an wy o.nany! chnlc-z.no - finansowego. u dni.. 
7.ak!ady p,.z
mY8Iu '\V6I.J!.'"ne ,\Iek.
>ndrnwickie Z....kI
-dy 
;g
2. br. WI: planu opera
yu'_ 
g.. nn. J. N'edziels:uO;:'D za.- '"rLomyslu Lnla.r.>kiego jako . _ . 
mC'ldaw
.ly W dol.u 16 t! !if, pierws7 pl"'LYSptesZOnc, 0 'I .1m. po>,'t ..k 400 ty'S. m Ik"",in PRN w utrzymaniu urz,\dzcil ukolicy zobowi",
a.ty sit;) zasa- 
pozwoli W . za.k:ladom nA Inian)'ch. kOl}'l,unalnych, 600 bs. d. Kwo- dzic '700 OfIAIobnyclJ drzewek na 
w)'prodwkaw
e du konc.. br. "Lel1ko" t
 La bt:d:i:ie platna w roku terenle m.l.a.!lLa., napra,wi.: 600 
dc. ls 7:Y ch 41 tys. m cco.nvob k I I 1959. met.r6w drogi, ktOra prowad'r.i 
tka-run, co pny.ni&5ie Pa.n- wy ona 0 p an N I . k'" te do k' . 
Slwu dodatlmw
 
c a e7.Y ocze lwac, ze n ma, wczesl1O\ WlOSJli\ upo, 
nia.o'lo na ok. 15 ::tl. ",1 ' oc
 ' lnif;ki zobowlqza.niom DOd- przyklad zach
ci wszystkie za ' 

 pa.rk miejski. I.,\cz- 
OflameJ i 'lJdY8Cyplinow",- jl;)tym dIa uczczenia III Z........ k
adY przemyslow
 w POWI
- RIe ml
lei La. pnepI'IWllje dh, 
nej zaJodze ZPW im. .I..7e.(a du PZPR. -Ioga BZPL ..Len. Cle, ...tore dotlld ?eszcze me uozczewa. III ZJazdu Pal
jj 
Nie:Jzielskieco z ok.a.zJi tego k{}" w Uielsku wykona:a w zglosIly swego udz.al:u, do pod 4000 godzlD. 
pi
knego suokcesu - lIeroeu- dniu 5. 12. hr, n)Czny plall pEO- j
cia odpowiednich decyzj; w Grupa ZMS przy ZW

 1m. 
Ilie gratlIlluJrmy. duk.cJi tuwa£oweJ wg P!IUlU 'e- jak najkr
ts:i:ym cza.
ie, (aw) Ma.lgOl7.alLy FOl'na:lskiej w Mi. 


',- 


;. 


;.'
 
,,;,' 


.... 


\ 


" '..
' " 

..' , 


.
. "
-
:  
it 


'-
 


, " 
. .
... 


.. , 


Cesarz 
Wilhelnz 
Pir:kna 


. 


l 


z 


Boskoop 


Cesarz Wilhp'lm - o;,:qgfy. 
rumian,V. okr-as"ony k<>Lvrt: '1 
purpul')', P:t:knar 13<1......:.-<-"p .- 
LUlp!.'fno
ci z
.slugujm 
 ilcrn 
hut. Pcp:n/< L'neun>J - to, 
wszystko gal-unki J"ble
 
,'- 
loqzanjch na Wy,'t"w'e ,.\t,....1 
nia£'j Ur-Lk 
f'iejs7.a I ba.JdLiej n<:<'"l1o tu najle(A<,ze ;;.,'.''.In:Cu rnoina bylo ol.rzym.ac 
wska.7.owki dol,yC'Lqce uo,'awy 
da.n"go gD lurtku cebuli, h.uku 
ryd.t:y czy drz6W owo.:owych 
('
k) 


lH'odzi 
W czynie przedzjazdowym 


kUfOzowicach postanowila na 
zebrani\,J sprawozdHwCZO -wy- 
borezym naprawli' odcinek d.rO 
gi (dtugoSci 100 m) 11\

j za- 
klad u stacjl\ kolejow,\. Un.. 
Pa La. wez;wa.la r6wnOCJ.dinie 
ZMS pny ZPW im. BuJar,.a dD 
na.prawienb d.rugiego od{,inka. 
drogi (okoJo 600 m). MI,)lw.iei 
ZPW 1m. Bu1a.rza PI'"I.Y Ja;Ja 
 
propozycj
 wzywa.jl\c z kolt.j 
W87.
tkie grupy ZMS w miri- 
ole I pOwieoie cW pudejmooNa.. 
oia poodobnych 7»OOWiO\M'a.. 


	
			

/00404_0001.djvu

			W ywiaJ 
 AI
ksanJr
m Radosc dla wszystkich Kr 
BaumsarJt
n
m 


. Wywiad dila "Kroni
i B
- 
kidzkiej"? - Z przy]em.nos- 
ciij - najpierw ject.nak chcial 
bym panu zadac pewne p
- 
tame, oczywiscie je.z,:li me 
b
dzie pan tego uwazal za 
Diedyskrecj
. 
- Alez bardzo prosz
, oczy- 
wiscie. 
- Przewiduj
, :i:e tekst uzu- 
pelni pan mojq karykaturq, a 
poniewa:i: rysowal mnie juz 
pan x razy, prosz
 mi zdra- 
dzic - koomu si
 pan w ten 
sposob, cz
sciej ni:i: mnie na- 
razil? 
I 
\ 111 '" 
M\ 


£3 
lstolnie, mam ju:i: Pana 
wyrysowanego z pl'zodu, z ty- 
lu i z boku, na wszelkie spo- 
IOOby i uj
cia. Jezeli chodzi 0 
porownanie co do cz
stot1i- 
Woosci zamiestl'c7.ania przeze 
mnie Pmlskich kO'rykatur w 
prasie, to zajmuje Pan p:erw- 
S'Le miejsce ex' aequo z Wil-' 
helmem Szewczykiem i de 
Gaulem. 
- Ha - czujE; siE; ZRSZCZY- 
coony tak dooorowym towa- 
rzyslwem, uwa:i:am mojq c e- 
kawoSc za za5polmjonq i je- 
stem psychiczme r;>rzygotowa- 
illY do odpowiedzi na wswl- 
ikie pytania, oczywiscie "bran 
Zoweu
 
- Jak Pan Redaktor oce- 
Ilia - oczywiscie pod kqtem 
osobislych osiqgniE;c lite,rac- 
kich - rok b:e-.i:Cjcy? 
- Jak najlepicj, WydaJem 
w tym rok:J dwie p,olycje: 
1) dWl)tomow1j kSlqzikE; pt. 
.,Trzy razy 0 It d7. i ach" - w 
Wydawnictwle L!terack'm w 
Krakowie, oraz 2) ,.Z'elo-ne 
czasy" w Wydawonictwie 
,.slqsk". 


- A plany bie:i:qce? 
- Wlasnie zakonczylern pi- 
sanie sporej powiesci pod 1'0- 
boczym tytui,
m "Nadzieja 
ma-tka Iudzj". Tematem tej po 
wiesci jest DCzywiscie Slqsk, 
a szczegoJowo mowiqc pro- 
blem repatria-cji wewn
t.rznej 
w 1945 ro,ku Ksi1j:i:k
 t
 wy- 
dajE; w Wydawnictwie "Slqs.k" 
w pr.zyszlym raku. 
Bic:i:qco mam na wa.rszta- 
cie dwie rzecLY: pierwsza i 
pilniejsza. to "Kultura XX-le- 
cia we Lwowie" (praca zb'oo- 
rowa), jesli idzie 0 drug1j, to 
na.lwalbym j1j ..Prozq ekspe- 
rymentalnq", Chodzi mi mia- 
iI10wicie 0 rcjes.troowanie chwi- 
Iowych nas\rojow w stanie 
nazwijmy to s'Urowym. Ja,k 
zaznaczylem traktuj
 too jako 
eksperymcnt I nic w'em. co 
z tega wyjdzie. Jezcli pa- 
wledzmy w ciqgu jakichs 
dwoch trzech lat nie bE;.dzie 
nic na ten lemat slychac, too 
znaczy, je:i:eli jakies wydaw- 
niclwo nie wstawi tej po/.y- 
cji do swych plan6w, b
d7 e 
to oznak q , ie nie wyszlo.... a 
ja slracilem czas i powtorzc; 
za tym sJynnym kruk:em z 
historii rzym!'lkiej: "Oleum et 
operam perdidi. No c6:i: 
drogi panie 7Jwykle ryzyko 
zawadowe. 
- W planie perspekt
'w;cz- 
nym mam duiq pow:esc h;- 
storycznq. Obpcnie powoli 
zbieram soble do niej mate- 
rialy. 


c= 


Bajl{owe 


W ieczor bajek, Czarowny 
swiat dziwow, basni, cu- 
doumych zdarzen i prze- 
dziwnJJch przygod. Na widow- 
ni przejt:te, za('hwllcone dZ:ed, 
na scenie postac w basniowym 
kostiumie wprowadzajqca ma- 
luchow w zaklt:ty, pit:kny 
swiat opowiesci. Plynie basn 
o dVJOch dzielnych braciach 
bliiniakach i towarzyszqcych 
im zajqczku, lis:Cu, wilku, nie- 
elzwiedziu i lwie. Mala widow- 
nia uczestniczy w wielkich 
vrzygodach, "poprawi{l", uprze 
elza i przewid'..Ije fakty, dorny- 
fla sit: jak poto,czq si
 dalej 
zdarzenia. Przezywa silnie kat 
de niepowodzenie bohaterow. 
Inscenizacje bajek odbywajq , 
Ce sit: od niedawna w Dziecit:- 
cym Klubi.e, prZy ul. 1 Maja 4.5 
cieszq si
 wsr6d najmlodszych 
wielkim powodzeniem. W kai:- 
elq sobot
 JERZY KORCZ, ak- 
tor Teatru Polskiego, u' niesly 
chanie sympatyczny i tvyjqt- 
kowo sugestyu'ny spos6b tL'pro 
wadza milusiiiskich w ta;em- 
niczq, bajkowq kraint:, fJdzie 
dobrzy i szlachetni odnoszq 
zau'sze ZWllci
stwo. Pan Jerzy 
Korcz opou'iada bajJki, anga- 
tujqc calq widow-nit:, zmusza 
dzieci do mysle'l1ia i do i:yu:e- 
f1.O brania udzialu w akcji. Wie 
CZOT1/ sq bardzo ciekawe i cho- 
d.zq na nie z prZ1j1emnoSciq 
",awet dorolilt (zwlaszcza ci, 

TZll zabierajq 7.P. Bobq do- 


Wleczory 


s1conale ,.alibi" - dz'ecko, kto 
re zasluchane jak tata lub ma 
ma - bawi sit; roum'e dobrzeJ. 
PrZll Klubie Dziecit:cym ist- 
nieje tak!e k611w toneczne, 
ktore na centralnej akademii 
wl6kniarzy w Lodzi odnloslo 
dui:y su'<:ces uraz zesp61 tea- 
tralny. Mali alctorzy przygoto- 
wujq w tej chwi/i sztukf: (dwi e 
!Jajeczki) pod k
erun'<:ie'.:. : 
... 


. :..... 
'
 . 


, i!,A' .\:..'
.... 
'" 


..' ;.;,; 


... ..>tt-
.-' 


lewizji, od teatJru i tworcz.o£:- 
ci li.teraokiej, a w czasie 
tworczo.s.ci litera-ckiej odpo- 
czywam - od telewizji i tea- 
tru, Poo tyoh wszystkich zas 
czynno.s.cia-ch, odpoc-zywam ry 
czaUem w tej:i:e kawiarna "Cy 
ga.nerii", gdZle mnie pan dz!s 
zastal, lub w "Klubie Ksiq:i:ki 
i Prasy" na milych rozmo- 
wach ze znajomymi i przyja- 
ciOlmi, jak to teraz np. czy- 
ni
. Musz
 rowniez dadac i:i: 
zazwyczaj nader intensywnie 
wY'korzyst'll.i
 na lonie natury 
kazdy urlop. 
- Niech pan tylka n.ie za- 
pomni pozdrowic ade mnie 
mie
kan,c6w Bielska, S7Xze- 
g61nie tyoh, ktorzy przeczy- 
laj1j niniejszy wyw:ad - do- 
dal z milym usmieohem pan 
Baumgardten. 
T. D'1'NIEWSKI 


Swi
ta juz blisko. Wsz
'!zie 
panuje gorqczkawa krz1jtamn" 
W sklepach, na ulicac'b, w doo 
macho Takze Wydzialy Z,Hru.j 
l1ienia i Spraw Soejalnyct: Pt'
 
zydium Miejskiej i POWJ:'1to_ 
wej Rady NaTOda'Wej mnj:-t 
teraz jeszcze wi
cej pra.:!, niz 
zwykle, Tutaj pamic;t.a s';; 0 1 
 
dziach, kt6rzy najbardzlej :'0- 
tI'zebuj1j pomacy. Najmll ;Z
'1TI 
prezentem gwiazdkowym (';ia 
podopiecznych Wydzialu P:I"". 
MRN 
zje przekaz piel1'
z- 
ny n.a ladnq sumk
 (prz
d
t- 
nie 1000 zl.), Dzi
ki nie1.l
tdh- 
cym st.araniom Prezyji'Jl"l i 
kierown ct'Wa Wydzialu z
sc; 
uzyska'1lo bowie-m pad\
 ) zk
 
7..apom6g sta-lych ze zl. ISO na 
300 - POCZqwszy 00 lip.::a br 
'l'ak W;
C podop,ieczln.i Ot17,VITH" 
jq przed swi
tami juz i>u'.I'.\'yz 
szcnq za'poalog
 za gl'
,
.!"ei' 
uraz wyrownoz", tym nadeszlo dla ;.;iast.1 
1.700. a dla powiatu 600 p
'zp.k 


W
eczor z Karolern Bunschern  
A - 8 ro zrasta Sl'> W :rowmcy 
Hkl
do".v.1 111 ,.tytuC] I 
, pef:Ii<}cy obowlqzkl oplekunow po- 
, sZC"zeg61nych Ohwodowych Komite- b I . .1 \J t 
, tow F IN w miescie. W 0 Ie Z u , C r 
, - Mozna bez przesa-dy stwie'l"dzic? A- 
I :i:e to Plenum MKFJN, bylo prawd71 " " 
 

 wie roboczq narad q calego aktywu . J!I<\i( 
, polityczno - gospod...rczego miiIsta. szk61 i 2-ch przedszkoli W J3
f 
1
I
Yeh 
, .. , ,I
j. \Vidz
c w tym pr, graul lf t'
', Pl': 
I - Rze.czowosc I tros'ka 0 losy mla- nit'jszy spos6h uczczenia nast pi, JI W I 

 st.a - to glowne ct.'chy tej narady. si1\clCcia - J\fKI'JN pragnie 

Iikl) kar 

 Przebijaly one z3.row
l.O z 
 spra"-'o- IIIU !1ajpt'lnit'jsz..1I: reol!"acj*:, S ,


ku .. 

 zdania z dotychc.z
sowe] pracy !'1
F IN, na 111m caly SWOJ wysdek. Iii 08 r. 
, jak i ze szczegoloweg-v omowl
n,.
 Szc
g6lowe ombwlenie te

.tq,kZe 

 zadan i progl"d'ffiu pracy na na]bl'z srI dkow potrzebnych na tcl1
o

 l1
twa 

 szy okres ktore skladal przewodni szych zamjprzen Spolocznegul'.kowo nielieznych nal ms
pkt 'r A. Szpunar selP 
1
 Prz; 
, _ w toku dyskusjl. go Komltetu. '1,1\ Ych 
, Slusznie podkreslil on, Ze f!-li
/
le c 
, DuzQ CZI)SC o;wego przem6wienia I"w" ne wykonanie planu budi;tV o11 Wn 

 Junil, p swic:C'il spr",,"om ...r:",,"h 'C'vj- Idady prac)' ja,k i Orga.niL9cJ.,
 M' 
, D)'m F.JN, d',kouuji\c mia:dzy innymi 
61 nie l'Qz,wi<1ze -- nies1C I ) 
ku, 
I 


1806 ;zh 48 obie! tow 
zdlllt
 \Va 
In IP]\ce 


flPHM 
I 


',"" 1i" 
. .,'l
 '- . 


Kt6z Z 7IUS nie zna !e(}0 
Icsiqi;elc. Kogo n 'e wzruszaly 
losy bohater61!J jego puwieki 
tak nam bliskich i dobrze zna 
"1ych. "Dzikuwy s'carb", ,,OJ- 
ciec i syn", "Slade", pradzia- 
da", "Miecz i pastoral", "Wa- 
tl'e.z.skie wzgorze" - pit:kne, 
wartoscioU'e ksiqzki" ktore do- 
starcz!/ly nom t"lot wraien i 
nau,czt/ly kochac h' stori
. 
Too byloby pok,rotce Wielbicie'e talen-tu Karula 
wszySlko, Bunscha mieli okazj
 spotkac 
- Jeszcze )e:i,noo pytani
, si
 z nim podczas bardzo mi- 
W:a:iomo m', ze obok . tego, IZ iego u'ieczoru, Z)organi.zowane- 
je
l 
an poet1j I pisarze:m,. go przez kierownictwo Domu 
zalm,U]e Pan stanowl!'Oko kle- KIlUury "Wlokniarz", Autor 
rownika l;tel'ack'pl'o tpa-Iru w "Olimpiasa" ptJdzielil si
 ze 
Soosnowcu i .ie
t Pa'1 rpjakto- "luchuczami u:ieloma cie'w- 
re.m.. literackim SI1jsklej Tele- loostkomi, dctyczqc!imi je:
o 
Wl.lJI. .. . ,. tw6rczo,
ci i spraw zwiqzany-.::h 
OC..lYw:sc'
 n!,e ("h

 
l
 wdzle z znwodem pisarza. 

a
 w 
:msk'e t.'
JCm,mce, ale Karol Buns!'h pracu"?1 11' tej 
Jesh, m
zna pr<.'
lc, l1le-cl;. Pan r.hwili nad f,rz
riq czesci
 ks;q- 
pow
e. ]ak mozna zoalezc na iek ..Dzil<:ou'y s'wrb" i ,,OJ'iec 
to wszyst.ko czas. tym bar- , s"n", Pow;e.;c b
d?ie nosi/a 
dzie.i, ze .iak w'ar!omo iest: 
Pan paza. tym. nader l'zyn- 
nym dzia-laC7EJm spaJecznym. 
K:edy W!E;C Pan odpoczywa? 
- Za-dna tajp.mnica. W tea- 
trze (>dpoczywam e>d lelewizji 
i tw6rczosci literackiej. w te- 


,
:""'
',, ' , 


... 
1;0,- 


i) 


>:..'"y-'; (...'< 
( 
,. ,
.. if. 
. :.
 :f:.;-:. 


1 


.{
. -.:.
. 


1:: .;..-:,...... ..;.

'..:'t:;.. 
... . 
..:,
, ,-, "'"- "..1 -.,'-'.....__.' I ' 
,,\Of.... .. 
f
 ' , ,".'.
 ,. ! ,I i 
':;/1 1] ,... 

 11 ' 
i ,


KJ;,::,.., 


"'
 \.,.... ......i:j! 
!
("1;
7
:,

,::;,:;':v
: '

' " 'I!if 
. 
:Itr\'I
r"', ;i

 
_. 

r , ;
 , .'(I
.
,
i
1
'
;
(
.
% -

; j;
.
 
 

 - 
_ ." "'.k ".: '
i"',' .',..,' I:' ,'" 
ir,., 


fytul "Rok Tysi
czny" (data 
zjazdu gnieinidlskiego). Opr6cz 
glownych postaci historycz- 
nych wyst
pujqcych tl: po- 
przednich tomadL (Chrobry, 
E:mnilda, Stuign:ew), autor 
wpr01.L"adza dU':e nowe sylwet- 
ki - Ottona III oraz Gelberta 
p6iniejls2';!"10 pap1eza. Nowa po- 
wiesc Karula Bunscha bt:dzie 
pi
knY7n darem, oddanym w 
I'
ce czytelnik6w z okazji Mil- 
lenium. (ek) 


otrzymajq podopieczni W3'd'li.\ 
low ZiSS oraz llajbardziej }JO- 
trzebu.i<\ey renciSoi, inw'Iild'7.i, 
lliewidomi, glusi. repalriallC'i, 
czlollkowie ZBo\ViD. Ligi Ko- 
hiet i in. PaC"LI{i wa.:i:q 11 kl{ i 
zawierajlt ml\-kt,:, mlcko w pro 
szku oraz ser. 
PI'zygotowuje siC; ta,ki;e. ;ak 
co rOoku. uroczystq wigili
 nie 
spod7ja,nki dla mieszkanri'w 
Damu Rends-low i Domu Opic- 
ki (aw) 


--- 
Slat I
W';! 
ba.rdZI
7v.-<\ 
pro ejllh ; el e' 
be,
pie
n:ct I: 
tyczJ1}
"o doo 
niar11 1 

'"cO'" 
nia dl'ltItn J 
' 

 
, 
czy. \.IY stej 
bra b11  


I ' '00, . I 
G 0\1> fj,a.{ 
'::! 
rSC\: przt'I")weg... 
przef11 , \ \t lct 'Jv 
energ erY 1 1 Du
. 
cz.;sc P
i'I<1C70 
n" na eo, (lw <:Ie 
m.,kraC,J!,!z kra 
j6w l,aPI I 

 ,cel
:
rzenj, 
mozh WO a. Za

I" 
du QOf 3 . 11,,),V;. 
cze.;;oyC\1 j '[\' 5,' 
ri
 Wyl
 anyc
 
uniw er . 
 V 
sel"lE: .\
\
. .s
y 
Zgodnie z z
 rZ1jdzeniem mi- czni.k<". ''1I'dz. 
nistra rolniclwa. cena :i:yla, duzp i ".:";1':-<'1 
stanoowi1jca podstaw
 wymiaru imlycl1_ na l\l.> b. 
nale.znosci PaIlslwowegoo Fun- d'l usl' H
C

j.w."," 
le-gloSci, !'aty biez1jce I raty S'Ly;nJ tr'\1
' V 
plat.ne w przyszlych lalach ubieg I Y\"lzQ!1(] 
&to:pr:'i

d.
).	
			

/00405_0001.djvu

			R · 
I n1e 


fobryko 


--- 
SI,.:: 
tycZJ1} ',' do sterowania nap
ami I Ui'
I!G7(, 
n
3rol

'"Co..\'uje si
 tu i wylwarza wy:,>n:.;az
 
nJ3 dJ1.ItnJ
zej (wielkich piecow, zgn al.'- 
czY, \ ' j 'Y sk,' ownicze dla nowoczesnych 0_ 
bra b1 

 


GIOWO

akl
,:!a 
rSC\: przt'I(t),wegJ. 
prze111'\'llct 'Jv, 
energ etY 1 1 Du
a 
cz.;se P
!"I<\e7o_ 
n" na eo, {iw de- 
m',kraC,JI, 

 kra- 
jow I,IIP,I 

 . ccl


rZl-'nid 
mozh wo,(\ Za

JH- 
du QOr 3 . 11',)";0 
cze«nYCh t l ,f\, S,'- 
ril: wyla anvc
 
uniwer,s'- 
 V. 
sel'l
 .\
\
. .s
y- 
czni.k(t\ A'3.rdzo 
duzp i ::er-2g 
11 ,.' 
innyc -J. f\I,> bl: 
d'l uslCl
)'nl. 
Aby 5P
 ,.a1':l11 
pro>dUkC

 7.'kla 
d
ch p,

nj :;.0- 
.sl
n IC g\
j.w.,-"- 
S'Lylfil te I\
' W 
ubieglyC./ I'l 0!10 
&t(}pni

d.h.Z- 
d:1 J1'!(}05?'il:kow 
APU oCP'IOlln<>ln_ 
g:Cl.J1e i 

Kh\'YZ 
szaj&CC J L.nu,- 
ehani1. 0 \V 1 'l'v
ja- 
nia ce\V
1'L,..hO_ 
miawa t'b
 au 
------ 

 
" 
\ 


i i 
.' ,"
 I 
:; "I
.'::... .' 
1",. <',I t 
..,

 
; ,lif 11r
 
.

WJt 
'r i_ 
" 


'- 


.........
- ".i 


woczesna t..-,ma montazowa d'"l 
bezpiecz.nik6w mxy. oN p
"y- 
szl)m ro,ku przew:duje S11: ,,,oro 


o 
k'ywlzaciQ zycia 
kulturalnsRo na wsi 


wad7enic montazu P()1o:
'>W"cg,} 
dal,zych p:
CiU wyrobow o
 az 
nuwej ta.
my mOil1tazDwej, 
Efekty ekonomiczne wz,r
..,ta;q 
ceg3 p:'lSt
pU tcchniczne-go IV 31>\ 
6kieh Z"kladach WylW,)I"
/,' :h 
Aparat!Jlry Elektryczne] wyr', ;.a- 
Jwe warunki prac { by Iy 
tu bardzo ci
zkie, Aby je,j-nal< 
nie rezy
n()wac z moz,liwos
! f'('Z 
sze.rzenia prooukcji zwla.;
,'z!1 
tC'j, kt6ra um:Jzliwi uonieza.e'Lnie. 
me si
 przemysJu krajo-w:g,} f'd 
importu, po.stawiO 
ba..a,kj, powj
k.szajqc w te'l "P'I 
sob tymczasowo powierzc!vue 
produkeyjnq zakladu, 


Stopniowy ro-'lruch now.fCl1 ('- 
b:ekt6w rozpocznie sil: j 
,,,zc'le 
"". tym mie.::Hq<....U, a z4.l,koi1(,L.:f")n:
 
zostamie w roku 1963, Prze-v,du" 
je &11:, ze park ma.szyn'J>WY z03:\ 
nil" d')6to.s()Wa
y do ca-!Jkowlt)'C'1 
polrzeb zakladu w roklU 191$0 


i, 
fr.. 


 


". 
1W. 
, ',""4I;i, 


" 


" .. 


I." "",r'<" 
, ..'
' V, 

'
 ::
. 
 .
 .. 
.....,.... .' 


.,... 


\. 


'. .. 


.', 


',," 


:-j- 


J' 


:
',: : .... 


'I 


.... 


...<..... 


".':/,.. 


,!' 


L,;.<"; 


.':,' 


;:c. 


:.',: 

' 


.i 
;0< 

". 


....', 
Ioio 
. ..
 
,
' , '."'"'''''''''''' 
" ' 
.". ;" 
.
.- ;'<>

' ":. .! _.
 ." 


"""
 


,,," 


Na zdjt:ciu: praca przy montazu tasmowym wyhlcznikow 
zwarclOwych APU. 


Na p
':k=ch ks:eRarskich 


Wm;am Szckspir - 1}z;("la 
dramatyczne (PIW - 27:1-). 
Calosc, obcjmuj<.jca 6 11>'116v.'. 
jesl zaopatl'zona w pr.L,!'pisl" 
Wlodz mierza Lewtka i AJ1IlY 
Stailliewskiej, 
Henri "errul'hot - "CC'.'lD.,; 
ne" (PIW - 35,-) 


Po-wie-se 0 lragicznym :;'ydu 
wielkiego artysly malal'z-I, zy- 
C1U pelnym n;epowoOl\VihlflU" 
(MON - 35,-). 
Zbior wsp8mnieri. b )11.1t
row 
nal'OOu polskie-go, klol'LY /iO:i:v- 
h nlU w o1'iel'ze 
we , 'c:e. 
WspoTI1nienia te dajcl or:>raz 
I'Ozwoju mysli pol.skiego q:
hu 
demokratyeznego i rewalucyi- 
nego w okresie po pO',"'
lznial - 
nie mial po prostu za co. Zy- 
czliwa pob!a:l1iwosc, z ja.k'} 
odnosil siE: do moich sklonnosci 
!iterackich, wysoCe- mi nie 00';' 
powiadala, Owszem, przyzna- 
jE:, ze i ja jcrnu nil" odpowia- 
dalem (na wiele pytm'1), 


Naukowy chlod, z jakim pro 
fe-sor podszedl do jlX!ynego z 
mych wierszy, z jakim si<; ze- 
tknql, sprawil, ze stracilem 0- 
chotE: pokazywac mu dalsze, 
Wspomniany wiersz byl po- 
chmurnym pamflete-m na wy- 
kladowcE: fizyki, profesora 
T. B. 01.0 jak brzmial: 


Na skraju lau:-ki siq
 
W pl.ani.e znalazJa takz
 "01- SI1jskich Zaklad6w Wy.wor- 
le:ine jej miejsce OChrOi1d :t.a_ cz)'ch Apardtury Elektrycznei _ 
bytkuw, Godna uznall1i'l 'esl A-B, na prze.strzeni o.s a.tnkh 
rown
ei orga,nizacja iInp!'f'z 
og61nopowiatO'wyoh ja'k rl:0'1l- dwu lat. pozwala w oblic.L J .'t
- 
kursy czytelnicze i rysunkJw,. Ie wuast.aj1jcego post
pu t
.'hrJl- 
oca,z w"Zmoienie d.ziaJalaos'l cznego i nowych inwestY<:J] 1)3 
..
 
owych YI klwbll literackiego przez '....!a. rokowanie jak najlepszych na- 

 sne wyda",-nictwa. law) dziei na pr7.yszlooc. (aw) 
...---...._A",___-----__---.... ___
_____ 
, posZ('7

lrzeb naszej:(O s7.kolnictwa w wach aklywoWi F,TN Za dotyC'hczasowe 
)w F.lJ'i;m
; l3o
iem bez s
st
m?tycznej wynik.i prac
 i. PO':',;IC dla MRN zazna 
,raz ,,? Ih':;Y Istnie-j1jcych. JUZ obiektow czyl. 70': takze I 
1.eJsk
 Ro
a 
ar
)d()-: 
'acyjnJ>J h. 11, 1)<\ co nalezaloby p.rzezna- wa ml"ze pos'lczyclc Sll: oSlilgml:cmml 
:ac b<;d ft t 010 20 mlll z1. nil" mozna b
dzie w pracy (mozna by D!'zypomniee 7dnby 
tr'Tl)' ('n 1l t D Pelnym rozwi1jzaniu teg'(] pro cie I m
ejsca w k-nkur"ie czystosci 
od naj5
h" l<\teg O tez gor1jco apelowal do nuast wOJ. Kat.owickiego). 
n"lS7.ego'I!J


 aktyWistow FJN. by na swo- Aby jPdnak w przyszlusci wyniki by_ 
,IKF.l1'I .j I 
 . d- eh i zakladach opickml- Iy jeszeze lepsze trzeba dolozye staran 
rotowa,l1ll
 beali\ ene:rgii\ poparli tc: inicja- by wspol....raca p 'mi
dzy LlIJRN I 
nium ! 
 riel, spowodowali pod2jmowanie MKFJN by!a jeszeze scisl('jsza, gdyz 
i
zc s.e II nleh z"bowi
zaii tak. prLez za poprzez FJN udzial w pracy nasz
go 
budo"''' racy ja.k i organizacje i po- mia"t.a biprze calp sp"leczenslwo. Pre- 

 zydium. pragnip nadchodzqcy rok 1959. 
" XV -I
I
 OOzyskania naszej wolnosci 
\ ' ' -: w10
 w Bidsku _ Bialej jeszcze 
k i I ( e t F J N 
1
;i::
;z;

;
:

mPom


 
Pnwazne zadania, klore zadccyduj1j 0 
daJszym rozwoiu naszego miast:1, 
uj<;te W pl"nie na lata 1959 - 1965 
winny puprze'l Obwoo()we Komitety 
FJN dotrzee do calego sp leczpnstwa i 
zach
cie go d,., rzeczowej, wnikliwej 
dyskusii, by 'ital si
 on jeszeze bJr- 
dziej pelny i wsz€chstronny, Zadaniu 
temu winny lakze byc po'wi
C'nYJe' SIJ'" 
kania spo!eczenstwa Z radnymi na Ob 
wort ch ("-r z ini.ejo\vanie czvnow 500- 
lecznych. D. 'piero wtedy mozna bl:dzie 
osiqgn1jl' t.akie wyniki, kt6re przynio- 
s'} ist tl1'} popraWf; n'-szcgo zycia i za- 
pew11i
 nam Ippsze jutro. 
Zmi"ny zaszle w skhdzie Prezydium 
I Plenum MKFJN r ,OrtZ konieczn'se 
przygowwania si
 do nowych z>ldan 
byly prLYczy, n1j ze na tym zebraniu do 
kon'n'l wyb"r6w uzupe1niajqcych do 
wladz MKFJN. Trzeba podltJ'('s!ic. ze 
W skla!t K"mit('tu F.TN ,-,,('szli najhar- 
dziej ofiarni akh'wisei naSZl'go miR"ta, 
\I ,,"v"or ich zostal dokonany Jedno- 
Cloli.nie. 


- Z ..Babci q " - snul gadk
 
Lubertowicz - to wie-cie... to 
byte tak: ,.Kiej boski Gazda 
stworzyl Giewont, cosik mu 
sie ta zni<
widzialo. Ano po- 
wiado: gore stworze inks q i 
lp,psq, NaznosH glazow, no i 
stawio. Dzien stawio, dwa dni, 
na trzeci - w to, co st.alo, 
tchnol duse. Ale ze dusc, bez 
pomylke wzion babskom. 
Cwortego dnia g6ra wyrcy: 
Ej, gazdo, uwijojze sie z tom 
robotom, 
 tak to nigdy me 
nie skoncvs. ..Siedz cicho!" - 
powiudo Gazda. Iuo ze jesce 


dalij stawio. Agora wyrcy I 
wyrcy: Kie-pski z woo gnzda. 
lyn prawdziwy! "Sied:i cichO. 
bo ct, powiada, w rzyc nakope 
i tyla!" - pado znow ,Gazda. 
Ale baba, kiej baba, wyrcy da- 
lij. Nareszcie zlosc Gazde wzie 
na, prasknol wszystkim i pa- 
do: Mom tego dose:! Taka by- 
dzies, jak jezde-s, babo ob- 
mie-rzla! Nil" z Beskidow, nie 
z Tater, tylko odmieniC'c! Teroz 
dopiro babsko w plac! Lamyn- 
tuje, lzy ciurkiem leje (st'ld 
tyz ci
gie-m dysc na nij). A 
jesce Gazda, kiej se wspomni. 
to zaroz ryms w niom pieru- 
ne-m! Mos, cholero - powia- 
do - a mos! a mos!" 


PocJobnych pe-re! porozrzu- 
cal poe-ta calq mnogosc. Nie 
spisal, nie l.dnotowal lych 
klechd, basni a szkoda, 
prawdziwa szkoda. Obsypal 
nimi gorskie- szlaki, orzezwial 
se-rca turyst6w. 


Wtedy na Babie-j, juz po bu- 
rzy, z wicczora, rozpalilismy 
ogieD. Profesor usiad! przy teJ 
watrze. milczqcy i zamyslony. 
Po chwili .jednak zaczql mp- 
wie - z usm;echem, ale tak 
smutnym, :i:e... smutniejszym 
od lez: 


Dzwonek z niezna nej bije 
Ivlezy. 
Wiatr niesie borem jego 
ton. .. 
Na stokach kwiat 
zelk'Wilni e sWlezy. 
Leez ja ni.e 1.L'roct: do tych. 
stron. 


Wi
e jest mi sm1ltno, 
gdy tak patrzt:. 
Jak gaSnie zloty o{1nia zar 
1 kaide; iskry za! m.i 
w watrze. 
Jak r;dyby druh m6j 
doory zmarl... 


o profeson:
, druhu, poeto 
g'oo-!... Sam byleS watr q ! Og- 
nI€m UCZIlCla rozswieca- 
les nam drog
 p61ki siE; serce 
nie dopalilo do cna, 


I' 
Wladyslaw B.-\SILIDES,.
		

/00406_0001.djvu

			Str 6 


KROXIKA RESKIDZKA 


Nr 52 (107 1 


"- 

,' ' 
:a 
, ,>,.-"t".., 
. '...;
 


." 


'. 
'L 


.6, 


.. 
'''<-1
 
.Ji 
.. . 


,.,-t:

..
.:/.
._. . 
" , 
_ t
 


,i' 


. 
'f !}tli,' 
F' : t 
'. ' 

. 
 .. 


,
 
 


,ie lyUw go- 
rqn:kuwym 

!lnieniern za- 
kupulv przez wszystkie 
zapubieqlilL'e guspudynie. 
Wplllndu 71U to rowniez 
ub"i:ku Cefl r.:ektorJ/ch ar- 
tykuluw. Mi
d
y inflymi 
bardzu stu'lialy Upumtll fo- 
logruficlne. Nu zdjl:ciu: 
ICIIslawa sklep'l futogra- 
fic
lIe'!lo, w:ljdlljqcegu sif; 
przy It!. DlierZ!lri.
lciego. 


Wojewodzki Uniwersytet Robotniczy 
zawiadamia 


J 


'Wojcwoo7,ki Uniwersytet Ro 
botniczy ZMS w Sosnowcu, 
kit'rownictwo filii przy Ko- 
mitecie Mit"jskim ZMS w 
Biel
-Bialej ogla;;za dodat- 
kowc> wpisy na rok szkolny 
1958/59 na trzyletn:e Studium 
Sredn'c obcjmuJ1jce wydzialy: 
ekonomiczny. ogolnotechnlcz- 
ny I humanistyczny. 0 pT.ly- 
j
cie na studium mog'} siE: 
ubiegac robotnicy i pracowni- 
cy umyslowi w wieku powy- 
zej lat 18. posiadHjqcy co naj 
mmej peine wykszalcenie PDd 
stawowe wzgl
dme niepelne 
srednie, 
Wpisy na WUR ZMS - Fi- 
I'a w BieIs,kll przyjmuje KM 
ZMS przy ul. Cieszynskicj 10 
(teleron 59-92) w kazdy d'lieil 
od godz, 15 - 17. oraz Komi- 
tetv 7.akladowc ZMS. 
Ostatcczn
' termin zl;'los'/cn 
llplywa w dniu 30 gru':uia 
1958 r. Nauk:l J'Ozpocznie si
 
w picrwszych dOlach stycz- 
nia 1959 i odbywac SIE: b
dzie 
w pon'cdzialldzy go-dr.:n" 15. " 
19 ks"lzka 7..'sl_ni.. I11... 


, 
I 


wybierz 
 


) 


'. 


1U.Qnz'" 


.;- 
. '".' .. 
.It . ..f
;;;.. i 
 i: 

:;J 
1an....... - - '. (' 
t
J-
,
' 
 ...
 
"." r 
 > 

., , .. 


rt"pf'rIUar kin - Ui,'lstw 
Apollo: dn'a 20, bm, ..1'''".. 
stYU-i h hJre'li h.."'iZp:iI.l.....kl
J o
i 12 
lall ad dma 2t - 2!1 hm ..Z..I- 
nle
 I' KI"()luweJ I\t.{.
fa
 Isk:tru' 
{prod pr>'.tI.l"j' b<;- 
dJ.'t' film P,".>d, frUJ1C, pt : ..P'>I- 
liE.'... L. hlJ;U"'"O\\'cgu wybr.l.p
J." d!)- 
z\V81onv t>d J& lat. W d.lId 'n ?'j. 
bin. 0 gpdz. 22 1 2M bm. .
,,"-:7 ]0 
f'lm prod, ang'el.s.kicJ pl,. . Wb- 
na
' 


malt.. - w dn;;!ch "j 20, -, 
,!, 
bm, ..J)z...wcz
.t" z Immc,'J...fl'" 
(p,.od NHF oct 7 lal) 0.1 :::'-2li 
bm. ..Knil Muc:u", I" (pr,,,] po;- 
",k ej. kalul't,wv. d lWI .
.'.n'r t d 7 
IJt), OJ :17, -' :;0. bm, ..0",t,1g1- 
E;p:ro" (prod, onlryl, 
d Hi lall, 
OJ :11. bm. - 2. t. 59 ..KodJatlek 
o p..lnocy" Ipr.>d, (,'a...c, ;).1 1:1 
1.11) P"c7.<\ll'!t scanoo'.v: gc.1:>:. 
14.-1;) 17.:10. IfJA5. 


(.
(.(.hll\\.icr 


lIulnik - dni;! 20, i :'1. bm 
.,Agnl.p....,ka wsn-.u, ga.ngs"....O\.,-' 
Iprod fr;-l'nc.). OJ 2'1. - ::Ij. bm, 
.. Bi <:anu,-': a" (PI'oj. W1ook.ej), W dniach cd .!:J, - 21) 
bnl ..1 )I'!
,\,pc.l.

.na z -:ltl'ill,11 iJ'
- 
pnlwcre
{)" (prod. NHD), Od 27. 


- - 


- - 


Z kart historii ruchu robofniczeQo 


I 
I 


urzli 


'. e' 


,. YI ory 


.....1. 

 . 
\..:.;,; 
; . 


. 
: DCZ ':- 0 '.' Icae" 


., 
, 


Po przewrocie majowym w 1926 r. nastqpil w 
Polsce okres faszyzacji kraju, okres gwaltow i 
terOl'u w stosunku do klasy robotniczej i mdS 
chlopskich. Rozpocz q ! siE: okres likwidacji 1':do_ 
byczy i pruw demokl'atycznych wywulcronych 
po wojnie. W 1928 r. sanacja rozwi1jztlla niewy- 
goony dla siebic sejm i senat i PI7-eprowadzi/a 
w dniu 4. 3. 1928 r. nowe wybory. Nie przynio- 
::liewczyna z d..mn pu- ,,)Odor£!, NHD). (I I :
:., :1',<1 'ylko jedno s..'dm;o/lel;Ja_ 
- 26 b:n, ..Hy,,>zuI'J Ill" ([h'(),1" Tuwe i du'u P;,t:c'wllelclorowe g')- 
a'l1«' l'!t<.k'ej). Oct 37. - J3. bri', I spodarsLwa. Re.tm. 
tcatr n L'Czynny. W dllill JO, b"1 
Q g1ldz. 19 ..Kr
.,ko\v
.a.t.:'y j 
Ol.."- 
II'''. W doniu:\1 bm .Kra", 
wia- 
cy i gU\'
-l!"".' , 


- 


- 


Wand.t - w dniach 20 I 2. om 
..p '/'11' des lilas" (prod fr..ln." ,:,'1, 
I\j h.t). W dni"ch 0.1 22 - 2'; b'1I. 
'" pr'-,vs"lym rnku l'lanuj.. ,;.; S ' ( d d 
oddan;" do ".;.".ku n..m" Nau- .' ,I.....
r
:. P','{) , ra 7o. wg p
: 
1"7.\'CIr-la w r;ud"",i",I'('p \\, ....an "'tpu- "rll.
..1.tC1 1\.I....t.0Ja dOZ\4:o10ilj ',d .6 
100'" sl'"I""7o....st\\O ",....ei SO-I""'''' ! Idl) OJ 27, om. 
 I. 1. 19":1 . U- 
istnit"lJi.l nlic.j'CO\\'l.,i ",,,kolv. n" t....j el (..I{"l k;1 sk::!7i.Hl{'a" (pri. d. f.'a
(' 
chwili dUln 'n
l.jduje sit: w st
lni.... od 12 131). POC7.i\le(( $(t.) 1
Ov.: 
SUl'OtH'IlI. 
.)o{I7. H,:m. t7, tfJ,:1fI 


eicmentom fasz)'stowskim doprowadzic do zlHma 
nia OPOI'U mas, W akcji prLcdwyborczej BlIczko_ 
wice byly punktem centralnym partii demokr.l- 
tycznych, z ktc'I\'ego promicniuwata agitaCja CIa 
calq okulic
 hlcLnie 7. C'J:Gsciq Zyw;ec-czyzny. 
Tut-.r.czq
ym 
siE: oOOk fabryki ..Thonet_Mundus" dniem i nc
:} 
wrr.aul praca. Cz
st.o odbywaly si
 tu zebrania i 
konferencje, 1'OLchudzily si
 s1	
			

/00407_0001.djvu

			Nr 52 (07) 


KRO"",IKA BESKIDZKA 


Sir. 7 


Zdzislaw HRYNIEWIECKI 
rnistrz Polski juniorow 


- 


MIodv 20-1ctni Z:!,,-:sl.,w lI
v- 
D1iewie
ki' naIe.lY dv n1JjD... I/ici 
utalenll)\\'(l'1ych nq.rci.JrzY-:
{lmb.- 
21alonhv Pnl"ki. M'.mv '1'1 i.:I-ej
, 
ze na LD11Z1J
cej Sl
 Olimp .c'z'e 
godnie b<;dz.e repreze-nlu"hll D. r 
,,\ v P.,lski. 


if , 


'. 
'. \. .,,'f 'I: 


..... ....:, '" 


:;< . .-." 
 


11) 


.
 


i " 


u '".:;: 


HryniP\v;ecki jeidzi na L>lr- 
1;JC{1 od I.2-go ro
u zycia I P.J- 
knch,,1 ten spo.rl pon.lo-na Goca 5 p"n. K"t.} ,i- 
t..p 4 nkl. Gd"'1.
k 3 p:.I. 
(,,"h.pc)': Lub!:n Ii pkt. Kl'!O\\ i 
...' 5 pkt, Po./.nan 4 pkt. O'.,:z "11 
:! p'II, PnZlOml>rn lel'hl11l"A1..,n 
J;:1"Y dzi£'\\.1:7..
ta przew,yz....;,zaJy d."u 
:zyny rn
skie. 


- 0 - 
... p6lfina!ach rn;
lr70"t..\, Pol- 
,,){, w teni",;(' stol<>wym 1.:.\\,'- 
dnic>,k, b'pj,okiego Sl.J,f'tu z"jo;ly 
:i-I£' rniej<;ce. 
- 0 - 
4 dvcznia odbl>dzie sic )':w
'- 
«'"U;) . a.,C70.nn sa.J1e('1'kar....kip;
o na 
1o"?P w Miku.;;,;z:J\v;each. 1'1 JUJll";" 
racj'l te
orocznego se/.onu b<;da 
za\o\' 1dy Okr('gru SI(;lS,kl
gO. 
W dn;ul'h 10 i 11 

Y""/l11a 'ow- 
D1i,.z na l()rz(' w M ku.szow'( 
"'1 
od
d.(l si
 mhfO:l r'l.o-st\Va ,ST'1,ee?;:_ 
){:lrzy zg-rupo\vany<-ah \V rJ
"O.
- 
kach SaOleczkowych i j-U'l:.lrO.'J 


Z notatnika 
Sporlornego 


+ Jcdcn z ezolowych na- 
1S7ych narc;arzy - Zdzislaw 
Jlryniewi('('ki powroeil 05tat- 
mo z Roznowa ,gdzle z grupq 
naszych skoezk6w trenowal 
lI1a skoC7.ni igelitowej. Obee- 
nil' wyjech:iI do Zalwpaneg!1, 
Ji,dzie zlozy przysi
g
 olimpij- 

kq, a potem pczostanie na 
obozie naszej kad-ry. 
+ SCkcja nal'emrska W16k- 
n;arza otrzymala Gst.alnio od 
PZN film z mist.rzostw swia- 
1a w Bad-Gaslein ze slalomu 
specjulnego m
zezyzn i ko- 
biet. Wartosciowy ten film 
b.;-dzie WYkorzystywany do 
('elow szkoleniow:yeh., 


-  
ierwsZ>! bolpsnn rocz 
nI
c;. Smll"'I", 27 bm. 0 '1(0- 
d7JnI,e 8 .ndbedzie si
 w 
ko
c'
le 
\V. Mikulai:J na- 
bozpnslWr> za dus:l.C' ':;p. 
ADAMA KORWIN 
WINOGRODZKIEGO 
':3 kl.)re prL,V.i:JciliI I zn'l- 
Jomych Ztlpr3sza 
zo N A. 


spol'lowa 


nip7f'Z
ZO.'}ych z :;"
'v..rc
, Zwal- 
donia. IVIi.kuszo\\-ic, Wis.]y. 
:
czy
' 
ku i Skuczowa. 


- 0 
pry 7A'1konc?c>n:u 1'O<7g'.y....ek 1 
ru.'lcy 0. rnisluos' wo L:j;\i . )k:'<;- 
gm.\'e.1 s;.,tkalt'.'.e bieIski"go Wlok- 
niar7;,! figuJ'uiG na IV rn,ej$<'u 
labl'li. P'>o;.i9dai
 \'()wn /. 
G<>rnikem Rd>;)jk , Polo'll., R:v- 
turn Na.-;j (awOl'Yci majq r<'"JnP 

7.
n...e 7..dob
'c-a mi81rzo
t-N:\ lun 
v.':ee:rnistrz,o,itWa L:gi O:z,iJ do J'1.,ci:>. 
rz
','lego klubu i StaOli.sla.v S,,- 
mulka. kt6r
' przy..,.."..dI j,
 ;1ie!- 
Sk3 z \Vlolo1i.£1I"ZC1 SO!';n;)w
e,"'. 
Trl-'ne:'cm dru.lyny jesl A!latll 
Dm7uz. 


-0- 


- 0 - 
Zhzd',w(oy WIi.knian.a z:...:op- 
c:
...: 
'')n1o\I,,raf1ie "\'YCiC)gl1 ..:,11_ 
(.:'l.al'
.;:;.lnpgo na Boskitt,cu. \.: tl:'1 
<:h
' Ii 1'/.f'I"'j
 ty1J{O na Ip!JH) 
snwg: (EJ) 


Kr610wi 


SPRZI
OAI\I k. OWl; CryzI; l'?er- 
wono - bia"), pJeI'wiaslk,;. hodo- 
wlun<1. Rc;kosicwicz, Kumorowl- 
ce przy stacji. 


Rp{hguj" Jil;n RUSEl;: 
V!e wrzp
nlL1 br lJdb
'I <: '" 
Pil'a.nic (,Jug,JsJawia) I ::;W';l1.)\\'" 
Ko.ngres Pl'ob:cmi.-t{')W, w h t.i- 
rym \\'zi"lo uc!7i,,1 55 J}rnb:
n!,- 
przystaw£
 najchP,rtnif'j ]20'1 ta- ,.tow l't'pre7entui'\I'y
h IB p'"1...;"'" 
1a!"a. 1\vierctzc.tc. zre
.zl
 Z\1!J
.tI\ 
 puropejskich i 6 kr.ajow 
a
)or- 
sJu"=z.nie. Z(1 pI 7t
k.ijS!(-1 '.
 .
('st sldeh. 
bardzo za.'owa. Mimo it czolowy Z OI{d7ji tei z"m;l's7.CZam
' L"- 
na:a n H:CILJrz kochH dohre : drt..- danie nn
('t.
()rO'ln\\'a'le-go 1{T'O!"1" 
io .,P"j)u" n" SM'oj W/.f,)"'
 iI1117',\ dwuchoduw('k Arnolda 

LLEf'- 
ill,. \Vag
 pl'zwidJPw,1. itn, :.8 kg, MANA. klo,'pgo Kongn', wybral 
PO?;, sn;pg,,'m lubi b
Ibno je
l 1I1,....y 
 ,... 
 ' / .. 
deiI'm Ze sD
rtow U?UP'" 1.
j>;- i 5 A ./ 
cych Z \'I,'iel!t.iJ11 zan1iloN In E'11l t 
 
/.. 
 ::""?'""... 
 r "" 
I zapnIem pI) wa i skacze 0' W{). 7 l1J g'1 
 r" 
 
dYl1rvniewirdti nall'.l\' do 7dW< - 6 / f ' l r' _ 1 ./ j /.,..,-rL. ,> 
d'l'k;iw 7.dVS
'ypP,'0\\:_'nv!"o1. p;.- """ .,.,-Y -- t- ""- 
n\'2h i up
7.ejm\'ch. kI6,,'} to ce- 5 
 1 1 g 
ch<1 nie",le':-' nil' I'dzn:,ez.Jj:j 61\: .;;,' 7/ L 1 _. j
' 4 
\\'ST\r
..c\ n3
i s!)ortowey. 4 .& L ! t 
 / ) 
Ja'i ka:i-dy. la.itz" p. Zd7.i,-law '7 }/
 
 , .. 
m3 .<\\'oj'I SIHb& .
1"(}n
. a je-,t .J 
 
 /."P1-';, 1- '1 
 A; I 
111.' CrYlura Sllzyze 
'<: '}I>';Q u 2;'" 
,g/
 J " 
 
jed1eg
 tr:V7.iI'
a., a m':JI1",w;,':e \UJ: J ' r ,A ! i, / 
u mlodego .-,p
c.1ah"lv .'zlu:" frv. '- ( J!!' - 

J__ /L-
 , U 
 
zjP,rsj;;i"j. p Em'la w Z
k\. Fryz. 
 1 /

:'/"' . fiU,f' A A 
P"7.:v 111. C;p,07.yn,
k;pl. :;; _ ,.?L ,1 '1...


 
Hn'nil'wil'c 1 1i nal<>zv d() 'uti.'., ..," .. f \J h 
zdl'owych, orl 1".1 nie ch',:- I\va l 
W lej ehwili Zdl7.islaw H 7..'11 ie . 
W'(,l"ki pPl'b.nva na H"Ji K'm- 
d,'alowPj. nq Zl:!ruD"w m;u Hailf'1' I I t 
."-7\'I'h mrd:.TZv CRZZ S"c 7v lem 1111 liSt.." ia I ru )n.
 
j('
'!) m.
r7(']i ff
...q w
r.1azd rl3 0-- 
!;mo'>Jdc;. Nil' P:'Z().iqgni<;',ych w :>.bw- I 
glym -,,,/.o;nie Pl'ZPZ naSZyc:l haT- S":ROECZN": POdLic;kow"nil' 
.'. . . ";> "i ws/,Vslkirn. klorzy wzi
1i udzial 
· l.Jrzy, Kom,sJa Sparlowq Z.' I \V pogrzf'hie drugiego mp,za i oj- 
lI.1da 
wOdl1l,c y na.w.ych .'dub,'w. /3'('- I Zona i cilrka. 
,"jd. RI;IIusiewicz, Komorowice 
przy stacji. 


UNII
W AZNIA!\I zagubionq le- 
gilymacjp' szkninq wydan'l przez 
Liceum Ogolnokszlalc'lce irn, A- 
dama Asn,Vka w Biclsku-Bialej, 
Grabnwska Lucyna Nr 3!J\590. 


UNU:WAZSIl\:\<1 zaguhinn>j ksi'1 
iec7.k<: ubpzpieczl"nio\\pil wydnn..t 
przpz ZPW irn Magi Bielskn - 
Hiala, na nazwisko Emilia Kn>1p- 
czyk, 


UNIF.\\' AZNIA:\1 zngubion<1 legi- 
Iyrnaejc; Zw. Zawounwych PrOle. 
Przem. Wlilkier.niczpgo nl' 3267U-l 
na nazwisko Czeslaw Plocienni- 
ezak, 


UNit;'" AZNIA:\1 zaguhinO tr7cI'ic uw,Jni,.- 
n'" b S 2 SdB!m. Tcr..
 \...il1,
c 
dla{''-p

 hil
(", nie n1ugty grdc 
LWdB? J"dna 7. najl<';>-"",
'C
 
pr:.tr cH gf'nty,i.
I!"uPgo nli
tr .l:} n'"C) 
bIPmi$lyki. 


Prl1b'(,m nt 2:! 
A. FLI EHMAN - Buenos AirLs 
I n.I
10d;] 
konkuJ's p.I'1l'I'C' (
 Guid",.h'egQ 
UI:\GR:\:\1 
J\1.t w '! p ).-un'c;.'id.',,1 
Do.<1",n.,I:-' w.'I<,'P I.Wd7!! z gr.) 
7b:j 2. IIf4 mal P' ,w.Jd'i 1,) 
d\\'6
h samo? .m"-ni<;c n.1 Q,Jla"n 


DAZl\C DO DALSZEGO PODNIESIENIA 
'JAKOSCI SWOICH \VYROBOW 


BJELSKIE ZAKLADY PRZElVlYSLU 
TLUSZCZOWEGO 


postanowily przyspieszyc wypuszczenie 
na rynek wysokogatunkowej margaryny 
mlecznej "VITA" witaminizowancj z za- 
wartosci q nast
pujqcych ilosci witamin 
n.a 1 kg: 


WITAMINA A2 
'VIT AMINA D 


20 tys. ]. m. 
2 tys. ]. m. 
Pierwsza partia wymienionego towaru 
ukazala si
 w sklepach w dniu 18 bm. 


tIr 


CENA NIE ULEGLA ZMIANIE 
t.zn. wynosi 23, - zl za 1 kg ££££.£££.£AAA£AAAA£AA£A£A££AA£A£A£A£AAAJI 
- 
 

 
 

 
 
. . 
. 
 
. 
 
. 
 

 
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
 

 ARTYKUI.AMI PRZEMYSLOWYMI 
 

 sprzedajc w sklepie przy ulic)' Lenina 21 
 
. 
 
. 
 

 PElNY ASORtYMENT E 
. 
 
. 
 
. 
 

 
 
. p
ntofli m
skich, d
m..kich. mlodzic:i.owych 
 
. 
 
. i d7.i{'cit:cy(
h. bolki damskie innc artykuly . 

 
 
. galanlcryjne produkcji 
 
. 
 
. 
 

 - . 
 

 ZAKtADDW WynOROW F:LCOWYCH f 
. 
 
.. im. HAI\KI SA WICKlEJ w HIELSKU-BIALEJ. 
 
. 
 

 
 

 Jako
c wyrobow gwarantowana! 
 
. 
 

 
 
I....y..........................
.yy.yy

 


MIEJSKI HANDEL MIF,SEM 


w BIELSKU-BIA
EJ 


poleca swym klientom 'wysokiej jakosci: 


'.C- 


*It 


w£;dliny, mif:so 


oraz swieie WYROBY GARMAZERYJNE
		

/00408_0001.djvu

			-.
 
 
\ 'n\ 
\ 


\ 


= 
e 

 
c 


. 
'E 

 


rt 


- t 
----- 


 
ca .' .' , 
CJ e 
:3 
c:r ! 
-- -- 

 . 
.......... 

 
CI:) 
. 
CI:) f 
C2.. ' 
CI:) 
:3 ) 
c.n ( 
c::» 
-- 
-- 
-- " 
c:::t 
c:::t 


" 


.... 
'" I 
..... 
.... 

 E: 
7;' 
.... 
." 0 
. CQ 
; .... 
'g 
;::I 
.f>' 

 
... 
0 
en 
0: 
0 
;; ;:; ;:! 0 N ;:! ;>;' E '" N 
'" 
 0 «::: 
 ........ 
,., ;:! j;;' Q. "" ,., 
 ::e 
'" '" .. 0- 0 N r. . . 
;:! ;:; 
 0- ;>;' 
 .:: 
 
 3 
 
ii;' "' ;:; 
 0". ;:! c 
;::s c;;: ., 
,., ;:! ... ... «: ;:! r;- s::::z.. 
;:! '" ,., '" - ;:! ;:! :::: «::: '" -- _.- 
... 
 '" .. 
;;; O. 0- !2 (i;' 't! ., ;.:, ;:! 0 GI 
 
... ::j <: 
i 
 "" '" ;:! '" 5 0 ,., 
Q. ... j5' «: F; '" ::::r 
;;;. "'" !:. N ,., ;:; "'" «::: CII 
0 '<;I ;>- ;' 0" 0'0 
<:> 
 Q. '" 0- ,... 
"" ;;;: '" I ... ",g; ""<» 

.::s
';-
l:::s 
 n 

..,J.J 


\:) '?!E.
 . 
3 2Cl :!.oa.'& 
't:!_ . O'-
c. ..;: 
fi,.;-
""'.;; 

_.
...1.r.:'f
 


---n---z:;- 


::J 
 r"C N .......:;:: ':1 0 
t:: 0 '" c') _ 
 
 c. .. 
 
 ..... 
3 0' :;; EO .. 
 
 '-' 
roC<


o 
'" 0 ;:1 C]) n;'
. 

. ;.; ::'::3 0. iii' £: 3 
 

"OQ.)tb
tu ::s 
,-".g
 0"33e') (!) 
CN 
 
 N B. 
 8. roO 
 
 
0) N
.g:

 N 
6
 
.o ....
n'" 
0"3gro ., 
tf> 
..... 3::>N;;;;:1
n5: 
c, 
 :L> 
 g. -' 
 N :=.- fD 
N

"S53
::;v
-g
 

o..-: 
Ci'
"C f;2 
 

-< <
O
IC; 


.
.  . ,' 
-.¥' : 


f"'-;' 


;..
 


'
., 


,
, 


.
--'
. 


'{ 


,-
 
.; 
 "-;)0; 


I 


:;
 I f 
. '. 
.. it!; 

 iiii 

'''''3'.''
 ........ 


i
3


a

 

 3:
_

3O 


. 
 E .8 q;" 
. 3 ?! ( 4 0 
"-. 
 
 0 
 , 3 ct:
. 3 
oo.

 ':: c,,

 0 :':'Q,.
EE
 o
. 
.

 
E .....n:. f"') Net: E-.CL.......O 
. t::: f\l-'N'I
.' E N 
 r:  
Q--

.

E 


. 

_. ,
ct:N
O
N 

 

 

E:

,_
_O
 E
 

 
 
;::s 
 3" f.t: 
ct: Ib 
 ;::s 
. 
 0 N 
 -- 
 
 Q 

fb.
""""Q_'"1
O 
 F; 
CO
 CtQ°_."t;!-"tj 

. 
 ::.2. c ;5 
 _
 
 f\I en ;:. -g 
. _. 
 N :; ::. 
 
 
 
 0 

. _
:::S'.:::s
O. :n.........

::::s
. 


Q;::

.

 

 
 
'QN

OQ
_

Q 


 
t).s:::-O. _. _
nCf'\') 
 . i:lO-f:;O" Q 
_ 0 u. f"') =-t 
 Q (C;J 
 ., ",.- ,,,,.--.. ;::s F;: C 
 1"\:\ CI:I rt;" 
E 
:::!
 o:::IiN.;n;:s3
C.
"t:;o
::;c 't;QN
q;:_. 


&

 g 
o

.

 


 -,
. -
 


Ei
 
(\f ..... -
. J:Ii -. "
. 0" en ..... :: Q. Q 
 
.,-, 
. N _. - ""I 


. 
 t: 
 
 
 
 ;i 
 

 
 
 'I" 
"t. 
 

. _. 
 

 
 rp 


I v '

- 
\ 
.,>\o. 
I r- 
i , !IS \ r--:\ 1 1 ;-. 
. ::----<.: "l- "'"? 
'. 
-""';' 
"',0' 


::; :1: _.
.
. 
 E"' 
 
 

 
",c;:!"'''''''';;!''''''
 
c..

;::ci;;f.t:';:;.-. 
 
:g 
;;:U;:!::: .5
 

 oS::!;::S. 
 "'i
 
n. ;::s2:Nf.t:
;30" 
"t:! ;;-g.a::: ':;:$
"-w."':.ct:
 
.(t;'
 B' 
"'i
CI:I 
 


 

 ;?

 
'g 

, 
i5E
 

_;:;'NC'-I;)f\I. 

S:::'t:S 
.Q0"g:

 
-'O"tj

.
_.
 

 


""t

N 
I:: 

55

t")ct:EN


 

':;. 

_.

.o

O" 


;:!;;-:::
ctI
"t::IQS:::O" 

. 
 
 £:;:s 
.g
. ;;- 15" 
c°r.c:ctlN3
r::actll  


. :# 


..>( 


":t"" 
..... . 


.< 

'l 


t", fi .... ...
.j- 


. 


( 


f. '!", 
;, 1 


'4 
......... 


.. ;

 


.
'
;. 


- I 


..,
::;::--N.':j:J 'T,"''O 

 oi--(t) 


.
 C') 
:;:::;:: N
"," -'0. 


tu
::;


"-< 
'Cc::; .....O
(JJ 
m ;;;'''' 3 '"
 3 '" 3 "".(0' 
N';; _. i- 
 C. 
tool "It" rt: - 
.a
 
 -;" . 
.,::1g.:;t::('t)J)JI'J)t,n. 
g.
' N'
.,-.. r1" 
::; 
 _.
;- '< 
 - 
'<:-" o.:r.-N

< OJ 
Cn:c 
 Ct)
 a ? -g 
 
:;::. ....::>:e N 0 0. 
B..
c.-."O.w
 D. go 
(t) o.C'D (t) "1 :;G'" """'I 
. 

CT
-grD'"£.
 
Qm'9:m:J 3 If;: 


.
.
- 


-
 
.. 


"').: 


.':", 
:
 


--- 


.!2 


.... 


, 


:"1'" ffg.
 
3 
 
 ",. 
3?

 
g"''Og 
e') '- .(!) 
(j)NC.
 
'g
"8s. 
:;; 
 
, 
 

 
 
 
 
D1 N 
. 
 
N- 1-, o1.i 
 

 
.:J) 

 
.
 
 
? 9 ",- 


I'
 


,'f< 
" . 


. 
 -t- 
Gd -' 
";' r
i: 
 

 


<3 
 8. 
 
::> 3 
 f; 
po ..., 
 
 ..... 
1[
.
(JQ8 
'-< .(!) 5 0 
p. 
 .CD N "0 
E:
C)
E 
.,"o.
<"J  
(D' 
.:;:: 8, N t:: 
....5
.a"'[S. 
(,J 
 l-.l ,1-.- "< 
 

 --:: 

 Q.) ....' ....... :J 
n['.,
i :?3 

(t)IHCiOJ 

 
VJ r;: 
;0;- 
o

 
5 :;; 
o o. 

: 8. 
g.
 


"1 


Q 
 ::; ._. c: g"R ;.
. R :€ 

 
 
 
 
 ;.; 
"O 
.
o
& 

3

N

g
Ng

2_n2.
2

 

 5:e::>
::>'O.,-- X"wrn;o;-.
 
3

 
i

o
rng,_-
 

 
 
;;;';:1 ::::. "'3f.j"'NN-' 
8',- ;0;- 
m X" 
':;; 
 '0 3 "" '0 
 
.:] 8-'0 or :::' 0.::1 
No
iF,N::1"" 

NO,1n""""rnO)::E"""' a """ 
.
:;::w
o
 ::>d

  

 
p.) fD rr. 
 3 c. "1J 0) 
 ro 0) 
 ro .. .-. c 
 a 
 


ni


u O
N£
'
c
 
NN N.n 
ro
o 

_.

<
 
£. W '< .., 
 I Il' :T 
 (D '1 
.') o
 (!) rn 
 (D' 


O) -
3
'<""""C 
' 
..n"'-'::: o-Lo rJ V oJ] - ID 
 
 
. 
_ :;.. 11\01:: 
::J 

b
.t'
 
.:,....,

::r
out" 

 
 -s

-< 
w
 


3SS?
_3
i
g


gBg3 


3


2.

 
3
i
 3 '- 

-
:ea"(!)
-"'''''' 3 ''C-0" - 
 

 
 0.::1 ..--: 
 
 
 n. 
 
 0 3 c. 
 2 0 X" 


. ° n 3 
 f;;0 '< 
':-' c- 
 0 
. 
(D 
 
 
go", 
.
 g ::r
.;J ;::
'3'< 
 [!J,

'
,n 

 c.
 
.g.
O) 
 %:;'::1 (; :"':0) q
(D (t) 
o 0 
 !?, 
 20
 
 rJ -, !::J' '0 N' :e - - ::> -:;:: 
O
O
-p.)
O
::1oo
"'::1 
w

 

 n-
 
o

.
 (t)
 u
 0) 
.c.&t £:5' 
(!) N 
 ci 5:;' . n.(!) ::> 
 '-< :;:: UJ 
 
. (!) ::> _. 


".OJ
'?:..N '''
oru(t) 
(Dtl.1
CP 
c.


n(t)&


 c 
..,a 

 
 :E: N 
 
. 8.\JQ c. u CI 
 n;'
. n° 
 :=CO 
 
 
--
 
 tort., 
=
"Oc. (t) g'N 
.t\.l 
_
rc- 


.
 _GO

 


_
.
n

, 


 
-
'O 
. ::1 ro 
.
 < -< 
 O":E:" 
 P t 
 ooJ -' . .' 


". .,"
 ::
::;,:./:.:
:::<.
::,:i; .{

w.:r;:.:.'j.. ....;-?-(..:;.;..:.. . 


" c: 8,:e <;T'O 
(D 
. ). (D gJ 

 
n(t) 
S""" 

 "O

roo 
:-'c
;;;'8 ro+ 
0-0; (D 3 D.'" n;-
 
(t)'" ..t'D n .......-. 
t'< Q"'" n N (t) ,"') 
3 'O",,,,
::r 
.., 0 (JQ:;J:;" 

 ,,
°.P'o 
(t) 
3 ci.'
 
 
*ci- 
 
:!
o 
!""':eNO

 
3"'X"N"'::>" 
. 
 
 
 
. 
tt2
 

 
"'x" ., N 
NO Qq_.(t) 


[>  


'Q 
 :DI
 
N'<:L... t:J 

 2'"0 ::1 "'1 
..... 0)-. 
(D(J)n(t);I> 
N':E:
oN ::J 

2.
;5 
 


 
t';'l!:o 
o 
'O_'",CJ 
c.:;:) _. o-s 
......
N
O) 
0) _. ro :;G" 
::> - 
(D0::J Ch 
 :e 

o 
."8 3 
;J,.""X"-';;C 
o 0 t:: 
0" 
'3 0. 

;33
7° 

r- ., 


a 


N..,. 
f'C 

.
 


rit 


'" ;.... 


.
 
".y.... . 


, . 
.. 


," '. .., 
n........ . .d :-.
 


,. 
'
. : .;.;....:;;:.:r.-::.. . 


o 
o 
N 

 
o 
- 
o 

 
ID 
o 
a.. 


- 
AI 
..... 
.... 
CO 


.....f
'. ""'.,
 :. 


,: 


1tJ 
, 

 -= 

 -a 
! = 

(I 

,
 
...
 

 

, 


o 


-- 


S 
.
3'E.-:s. 
:3 "-'0 0 
:;J 

OoNn::s
1"') 
a:lo
g.'< nI
 
 
o
acrq'':N'' 
NoN
Q
,<
 

 

 ::a
E...., 

S'
."<.'" 
g,;;-g.
c.g'7i;. 
00 o:::..,
 
f;;" c..c..'C ;';:;.
 

.
 sa N.
a 
NS::::J

 
::J C Cij'O.O 
 


-.
.
 i"
 
<,..:.ttI: 
.iI :1 go::J -'::'::' 
7.r;
='017
 


;3
;J
NS 


 g.
s.S'
 
o ::r<"o 01)_ 
!
 CII,:: ;;;-E:-o 
SJ
a-3
'" 

OC.N l:.
 
gC.B:N
SJ-g 

2

.N;!.= 
CIQ ::
r'::.;' 
$!'
 0 0 
 
 

 
.
 
 
.
.;. 
=ci.6 2,_.
 
0:=;;
'
 8 
Zg 

o .... :::. .

_.3 

_....oCl: 0 9 
c ''''s:r-.
 <00:. 
;:g
f9
;: 


a=
,

'O<;.:t

 C" :s a: 2.'?'" £ 

 '0 
o 
 
 =
 ci ;' (; ... 
 0 -:: ,. 
J ....
 
9
,
g
c..
"3
dn 

- 
a
<:...ac
O_.Na
 'C


 ':;":3- 
ro '
o,'< 
 ::s 
 ;0"< N -. ciQ' ___ 0 

-;:=;;-
.,
g


 
ao


3 
:SN
 .gSiJnI 

...O ON
N
'-'= 

 
.=.
;. 
 
 g)..n' 
o.g
. e: 
 
 
 
r'
 
g.Q;"nI _::

 
 

 &

 
 ;.
 
%7;- 
o 

 ci
Oc..


 
;

N

 
S'tIJ 
 a 
g
 

.

.(, E:tIJ 
 :;o
N 
:


;i
; 
K


 

 
. 'C 
 
 
. 
 N' (f] ;. 
 
 c.. 
 ::J 
 2. 
'g !. 
:s:
:5
°t;
51 


(I)

'- 


 
_.
 O'N;r;"a 
:r. t't 
"t"< lOll 
l

i
j!ji:

 ?
;  
 a:=;; 
 
;r;"::J s.
a

s 
:= 
 
 a -g. S e 
E.,
n 
9 ;:'v..O 
t;.
 
 . 
CI") 

.
::r
 ..:.
., 

.
,! 
 
 
t 


 

:
 !:.


 

 _ 
 
 N 
 t;' o' 
 
'Q N 
 ;:';' 
 
(I) .;. 0 r
' _. 
o
 
 ';' g- 
 3';' 
 :r 
;;. 3 
 . ;: 
 
 g.::r . 

"rD'Ft'C 
(I).e.
 

o o


e-::sc.
 

.
 
 0 
.

 :;g::r=
; 
.= 
;-= 
 
::JNfJQ
.
.... .:"'::;
Er 
o N
 c
 g

nI
::J
:
. 
aN
N 3N
" '"S< 
£:: e. 0 O
.'IHn_


oco 
- 

. 
:  g,Q.
'

.g.
 
E"Cl3.:s' c--
:'::;
e.
;:'

 

 ; -g 
 
 
7'
 too 


.f"';°3' 


.. 


....:"f 


1/". 

: 


. . ';.:"'
 ..... .
:.;.:: 


i;j:  


. ....;":t.... 


'.:;.,<:,}. .:::.. 


:<; ;';

:.1: 'x;' 


... :.
..... 


- 
C 
C 
C 
X- 
C 


Zi 
C : 
-C : 
.., . 
C i 
-< 
 i 
0- a.. : 
c ..(I) : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 


2.g..
tt2 
I".,.::;,t::
 
q3

 
g.-':;:: 8' 
::> 
'" 0 
o 
 
,..:::.
. 
0" ::>"'0 
......:;:;--.0) I.J.. * 
2-:>(t) I"j
 
:J - ::r t:: 
n'
'
 * 
'" 3 
...,
OO
N 
g. :....
 3 
 * 
-'-3 t:: 0 
"" '" -,
,:;:: 
3:;::'0"'0;' 
O) C1I on 
3'08.N 

 


-
 


"""'r 


'.' 


.*..t..;.' 
,"";"P" 


:., 


- 


g..
q
 
SJ ;,':.;::::' :;:: (C';::;''? 
onoro oo p.oo
 
C-?;'" 3.D:nJj::
 
-?'0g g.. ro 
(t) ::1:e 8 No..,::s 
"C O)_'o-(Do
 

g

;n
r
, 
c.1JQ 
...... n t. a 
""::r3:I;
::> -: 

c (D

::J 

 g..
 g.
'
'?"m' 
o 3 
 g-
 ro' 
 

2o
':;:) I 
O) 
o n,
 
a:
 o::iJi 
-g rs' N'
: 9: 
 
 ;3 
J)J:T(D I I I 
 I 


!!I 
,
 


,- 


.'.. ):. . }i. _. . 
: -:. .N:.LJ.. :
 .?
\ 


!r l , " ,0'. 
 
'.;". 


. .' 


-::;k-- t:---- 


:J 
o 
(f) 
N 
'< 
() 

 


() 
N 
o 
(J) 
0, 

   
o 
0- 

 
o 
Q.. 
t't 

. 

. 

 


  
o 


11,- 


I 
)