/00217_0001.djvu

			.' 


". 


,.0<''' 

. 


-.'; 


;, 


" 


Kebz,orz 


'" 


a ., 


,. 


io.... \ 


r 


::-; 


'., 
'..  


.
 . 


, 


z 


eke/lc 


Zywco 


111111111111111111111111 1I!1II11111111111111111111i!1II1II1I 


as} 1.11 1'1"11 t 
Tn.; U IU 11 


40 lat 


w 


pracy 
"Solali" 


...- 


"t-ti 


Tntc. .1()ZF.f' H l\CZf:K j('
t 
n"1
tr!em od,t'tll1ltl Jl'!/'
n"- 
("_i..I." U" , IIItHeC
reJ Fabt-JJCf' 
['11/1ie, II. Prac/? w t,,,n =
':Ia- 
11:,1' "o.lIoc:ql w TO'.U 1921/ 
(.dft1l1 ,ir'll) li('d".
k"elni£' 
11/;'11 !I r.(' '/ lal. /5), Pnp! dlu- 
!lie ill/a :)raey tV .,Solali" pa- 
z'ln/ 11/1 .1".kOfI//!e ll's:,/.tkie 
n.aS7:: 1 /".J1 w u."ylcai1.czalTli i 
tl'
'plk.,e Injl1iki /JTodu'ccji to_ 
te? 11;.(" "",..n.-go. ze tallrlO 
tlstel'lm It' pral'Y kolegow lIIe 
""'-e 111,
c' }ego tJwadze, Jest 
Iltl 1 ,.anv zorduH1o pr
ez zu'ie- 
T:,'IIUi{;:o/'" jak i podleglllcli 
mu 1)TatOIL'II;!:6w. ",'sZYSCII 
1C'liq jl'go r:e/e'lloic tV pr". 
I'Y uru: ,,'ipdzl!: jacllOwq. 
T'Jt/1. Hac?el, od 71Ilndzieii- 
C IIch tal zwiqzan!l jest Z Tn- 
c"pm n/ho/llk::ym sWfflO te- 
Ten.., Jil':.' c .Ionek PPS i 
7'[; n /Jr,.t I/d
ial Il'P wszIIst- 
klLh. s, ra.iI:och i Il1anifl'sta- 
c;adl r.motnicz,Ich, ornaniw- 
II"fllJl/Ch '" okTPsit' I1IH:dzl/"'O- 
}t'n:iY"J W ,Soluli" OI",cl1;e 
J..
t 0.1,1 '/II"'I/In d""la"!pm 
hV/IIHe/1f Zal.ladmL'('f]O PZPR 
i 
ph't'/(J.T:PI11 OrldzwloH"ej 
Orqulli;;II' i, Parfyj,'ej. 
0pT.;C rl::rol"./I'osti 
pol('I'! 
11e}, low. Ilae:el. d,,1 sit: PO!- 
l&nc juko roclolu1.li,atc,Ir pru- 
dllk..j,. Zlo:yl 011 okol" 10 
1"71ios:...(J
v rarJouah...alor- 
skic1
. 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIU 
t 


Rok V 


, 


... - 


. 
Cena 1 z. Srnierc 
od kotarn' 


J 


, 


z 


Nr 28 (189) 


ZYWIEC 


10. VII, 1960 


. 
pOCIC)gu 


TragicLny wvpadek :f.dar7.vt 
il'; :
o C7t'rWCd br. na f>tucJi k,
 
lejowej w Z)-wcu. 19_1etni Ge- 
rard Caputa, 7amie
zl«IIY W 
Ldnt'.i U5, PI'/..ectJrxlzil WI'a7 1; 
k..le
ami PI7C/ lOl'y ki'it'illwe. 
Caputa n:e 7auwa7yl m,dj"L- 
dza,jCI
o\.O- 
wia. (al) 


M;eszkania, nowe szlj LZS rd- 
dzilo. o
t .llnio nad fOt mami 
\\
"p{,tPl'..,i..'V obu org:iJOiLdcji Yo' 
d7;1>d/inje l'OLwojU 
POl'tu wit'j- 
skit'I:0' 
W podjl;tej uchwale ZM'N I 
LZS zobo\\ i,!zuj
 bi
 dolozyc 
staran, aby 7organizowac nowe 
stadl' tur3'
ty{"Znl' w najbd"- 
drtej alrdkcyjnych miejscowa:;- 
ctach Zywie('ezy:rny. a wi.;c w 
Hajczy. Mi(,'dzybrodziu j SJpO- 
lni Wie!kiej ol'az W oparclII 0 
pomoc matel'ialn
 CS 7.ah:<
 IS 
w tych miej.,cownSClach W)'PO- 
zyczalnie spu-:tu sportow.'';o. 
Postanowiono tllk2:e prOpdgow.lc 
sport wsrltd ko1.liet wiej..ki.;il, 
(FU) 

 


11111111111111111111111111111111"1111113111'1111111111111111 
, 
SICZEGOlY 
TRAGICINEJ 
KATASTROFY 
CIANCU 


w 


pottajemy ua sIr. 31. 


prokuralor.,l,ie Rpor7
d7dj
 pro- 
tukul, w ktorym podd.lj'l dO:.':Jd 
neJ anali7ie wdrunki ogolne, u- 
mozl w...jqce Pr/.e."tf
pey dopu- 
.,,,eLPnic sil: karygodnegn CZinU 
W dan)-'m z..kladzie pr,u'v. 'H- 
ki£' "wystqpipnie prokur,.lu- 
"k;," zaw;1'1 d lal<;7e 7erp'g k./n- 
kl't'tnYl'h z,.lecen cclpm usun:: 
cia zjawisK, 7apewni..j..c
'eh 
bezkarno5c przp
t
.P('V, PWI llu- 
.lInk. stanuwi,H'yrh zn,dlu P" "- 
itt:P"7o
ei w ddn.vm zakladzi... 
.,W, stl\ph.>nia prokurator"ki.," 
zo
t.,ly ostatnio prl.cka7>\Ile ,'
z- 
n'm 7.ywif'('kim plat',)wkllm h"n 
dlo" 3 m, m. in. otrlYlTIdla j" (.S 
\\' ,Tf'h'''ni, J"SS w Zv,,('u (..'\ \- 
stl\plt.>IIIt.>" tyt'7ylo sl
 nk" 1-""1- 
wego po..,t..powani., ni"ktory..h 
sprzedawcow. ukI') wajl\l'v"h 1"- 
W"r ..dla :rna,iom)'('h"), 1"7.G'" W 
Zywt'u I 
zt'rt'g innyt'h j..sz.',-t' 
pl.l..ow('k. .." v"I
IJ:,,"ia p,...kll- 
ralor..ki.... "'pro wd,if' 11olarl..' do 
adrp:"tal.oW: all- nif' \\"'iJ:pd,ie 'tI- 
sl"h nal,..:),..i... dllf'..nlonf'. 
I"rokuratur.. ostr/"ara, zt' <\..\..- 
c["'''.a7....nie ..".,.
"'tapi:..ni., pr..I"tI- 
raiorskit-J:II" W \\.YPLlrt....U PO\\ lll- 
rzt'nl" sl<: 11'11'0 san'''>:"o pl'7....sL<:I)- 
..Iwa, kl.,re dalo powlld do ..Wy- 
sll\plt'nia", ho;d,-it' mi...' bar,bo 
PO\\U7.IIf' na
l<:psh'a dla kl<'rll\\ 
nidwlI t:u'h placowl'k. kh;rt.> 
oslr,-ei,l'ni... ..ohil' 'l."'kct'w J.i.)'I.v, 
Osoby Ie zo
lan" p.t('I,,
nit:t... do 
suro\\-t'j odpowll'dr.ialno,;..1 I..al'- 
neJ. (1'I1t 


czr ,nie bylo i:.1t najb.lrdzie.i n,1 
Cl.a...'e /e wz<:h:du nd uthwdlv V 
l'll'hum KC. 
\" jakl I:"h;do- 
ci
lg.iw i kanaliz"cji. PrmwichlJ(' 
...i-:, ze miejsL"owe zdklad v J'C"oIC'Y 
przeznaC/q na ten cel '27 I1lln '-'. 
Do kori('a hil'i.""f'lI"o rflku l11a 
II)., wykonana dnkum","tal'j.1 na 
zainstall"vanit' 0';\\ Il'tlt'liia 1"'''''1'- 
nio".t
gt). Ko......£t z..!11 icnia lp
1J 
oswiellcnin (w PII>'-W.',7vm {'ld- 
pie) WV\lor .11' ma :J mJn zL Prt'?. 
MRN czvni 
 Itrrl.nlt:1 db, W IH 
7 
tach tej .inw. ;' vcjj p: w7
I<:dll nn <1117.P przPci'l;'>- 
nil' uhc p'Le
"tuwych jak: Mm- 
YY#
WY..YYYWy
yy
y 


M!odzrez zywieck3 
wy; echala 
n3 po!a Grun wall u 


N.I ZIOI (;, unw..ld?ki w)'je- 
cJ]::.p. Z Ild _'
O J){1\\'i lu n 
ZMS-n.....cow. W ubi<'
'\'m Iyg{)d- 
niu' wyjedl.llv jU:7. :H ."cohy. 
Or/:a.ni7acj<: 7MW 7. Zyw;pc- 
('z:,rl;nv repren"nlO\\rac b<;d.'.ie 
7- bowa dell 
tll i H I 1.;.7; 24-0....0 
lx>wv '>{I' J:()( ki. Milowk; 
po,! k'{,l"owniC'twcm ot>. Szt'znlkl. 
Wt'Lmit. fl'n ud,,;,.1 W w.\ 'I;pal'h 
r('gionaln.H'h ze-",polow """y,"'lv.',- 
nych. (1"11) 


chlew k"Pgo, K,,
ciu."7ki. Sien4 
kiew'I'L,1 Knmorow".,kieh. pI zewi 
dUj 
I<; jc....z.C"/. w biel:.lcym I n- 
ku w)-zn .czenie ulic ob.ia/d..- 
w
'ch w ],ie. un,kLl polnocnym I 
poludniow)-m. W /wi,!/ku z I).n 
pl.mo\\ and ie.-t przebudown pla- 
cu ZjPdn 'Cr.pmd 0, a7. budown n..._ 
W<'J tr_"v nbja/.\\'<\ do ut. We. 
L ,lej Na t"n cPl pI 7l'wid ,<. 


(DO"'HlCZl'n;e I1Q !ltT 2)  


I'rl.-II 


6 


SwiQtem 
Odrodzenia 


N., pocn,tku 1)1( ., ['P
O mi
 
si J pu\\'ulrtno w z,y\\CU prt- 
wlalo\Vy Kom'l1."l Obehodu 
SWil't.l 22 LilJ{"a ora7 5:;0 r()- 
cLmey bitw. pud Crunwal- 
dem Kumil.,t op....wnwujl" 
sl'("7t:"J!I)ln\'Y
 p..()
raln urcx-.lY- 
s1 .'.1, 7wi
1/ lllveh L,e Sww- 
tem Odrodz,'ni.l. 
1'1'7_ wlduJe 11: m, in. 7orJ(3 
nizo\\'.Jni(" urcu'"y tv("h 
 sjl 
r.h.t nnr.odU\\"Yf'h. Hkc!d( rnif' W 
zalh,'pl1) rn llUIl1t.-l"Ze "Kl"O 
ni"-," (:01)  


w 


5tonka 
roku 


19 m 
.Powiat zywiecki wykonal roczny plan unieszkodliwiona 
N
'bel'p1t'c
en...two. 
I." :I("{"' pn-4 
wplat na FB Sz 10m -,ie"'f\I.\f'
an,yIl' /t' 
t..ony 
IO:r. 
neJ;1'} ....dtorlnikd - ...hH1Ll. /nsta t ,. 
W:'I\'I11 rolc:u w u; .3-'111 PO\\ it'(.fe 
l'd.r;( 'U:'\Ot". \II; luku lIbu ..:.ynJ W 
 
<.'
elloV('U \V
rl0';\'1n n;i /) \\ It'("kl{'
1 
pnl1tL"h 150 
Inllll< t \ ,'h OJ .dov.. W 
."oku b1C"'.I". pr,d 1<..IlLeC C.l.el Wl.a. I 
..u

-n.()no.' leh 64. 

J. ka.r.:t1('''1 ftl"una.1.c1.f1p na 
y\
.'ier'- 
(''') ItlP pl'Llelll' wLt!'....kl lU'/fJdnw- 
nlk u(ollr(,n3-' 1 u...lln. to-tup..t" ,pny W
r 
0(111- (-(ini pl.J"\
t I Indl...1 nwalJu-i 
bUJ(.". LI \\"ta
nu" pr .odowni("y 1 
,v
ph"ltl.lc ITIl ....Ikan('fI(Ht Whl l
oll" 
tl"'CJluJ4 pul.! '1 
ln!\]aJ.C:fdne. 
Do n:t j tepH I pr
('uJ.t.c,,'('h PT70- 
do\\nllww nal,'t>\ oil, Ewa Stopka' 
z \\'

JP..sklcJ (
c.U"kl. ordL ob. Fran 1 
rll.zek O..rdk r. L<;kaINic,y. ObnJ C 
 
pracownlc,y sluzby ochl'ony rOHlin 
otrz,ymllii 7a wzo"OIN
 prllc
 pl'-'" 
Ilue plenieZlle. (!II) 


Plf'r"y".. 7obltwl",7allia dla u..z-czenla Swh;l.. Odrll..."f'ni.... 


7.ltkl,
d)' pr..
y I in
I)'tudt'. /:"romady f'I.::.\IlI,.a..if' 
poll'e7.- 
Of' - p."'I.t"d..h""iei..l.. \\'''r.
'siki( h srndowl"i.k na!i7".;:'O IJU\\-i:du 
pnddmnj/l znbowi
7ania dl.. lIt'lf'Zl'ni.. 7hli;aj"....JI.o 
il: Sw;r,- 
t.. Odr,,1I7pn':\. J,'llno z n".il'ennl,.j
'7) "h 'Zollu" i
r.lln zu- 
stalll prr.f'dlt'rmino."o "'3 kom(\\l'. 
,.V dniu -t iipe, br. Knmili"t SFn<;7. \V l.
 WI'U 7amf'ldowal 
o w,'klJnanin w 101 \11'0", ro....r.n..II;O .0111nu \\ pb'\\uW 'Iffill'('znl'- 
If 0 inndu
z\l bllflowy ...zt."1 T3'si
,'h'cia w w)<;oko",'i ponad 
3 min. ',1. U.....1i7i1.. Ja rn"Lnf'1I'1I 1)lanu wpl.t! 
tan..\\ ila 7l1bo- 
v:ii\,al"... l"IJlolt-ru"no"hva I>O\vi)1(u iy".it"('k.I£
o dla 1.n'II
,z("'n:a 
S" It:la '

 I,h)ca. T3 m pit:kn3 m t'Z) nt'm In,ewk..ri..y l.ywlee- 
"""7nv j;"orlnif' po"l! "Ii zhlii.a,14..e "it: Sv. i<:!o !)drlldr.enia.. 
Zobo\\'ll\-.,ania prodllk..yjnl' ,iako plerw....'l W lIa
7.ym P	
			

/00218_0001.djvu

			tI Su. 2 


KIIO'liIK'\ .n;SKID;tKA 


IIIlmm1l1ll111l1ll11l1llm11U11IIUlIID1I1II1I1II1II 


Nr 28 (189) 


.. 


86 kolonii 


20 olJozow 
leln 
ch 
na Zywiecczyznie 


. 
I 


;" d 
)O<"7 1 tk u 1: pca n1,11 
Pol' '.i. N., l'a/. E wpniwdzir 
;,,,y,.d;. niC",bvt oo;:>isu ;e. 
,11(' dl. . '{j v., yp,).c,yw ;,1 
i (';
 ,:a si... r.a prl.ys/!. 
:slo'1e1'Nf' i ci
pli' ooi. 
W I'a 'yrn p<".wit"Cioe roz- 
IrkO' ,tIC! e IlIi ko]onii i 2!1 
cb"ro,\ ,rc..n;kich. K 010- 
r,!e 1..101 irluiq ..it: w ....:klJ- 
laeh "r'! bud). oikClch '.vla- 
snyt-i1 i'os'Z('7.
n
ych 1.01- 
kl,,..IT£'!' 
s'w:J. Druh,)v" 'e z 7.,'W 
['8 1'0 oil' flami..}t). w okoli- 
('
'('h {j '-;.}1 i W ".In"wh ..Z"I- 
j,'c ob )., f'\' , "Cl} " pod 1,'li sif: 
W' 7nd....().
..a(. .....ctn-\ L. 
ur- 
sk'jch tr. . tu
ystyc;U'l\"('''' 
(aH 


1II11111111111111U1l11l11l1tl1ll1l1lUllllllllllmmm 


15 lat 
STRAZV 
POZARNEJ 
w "Solali
' 


Pod koni.... C7t'",'(''' 1M'. jedno- 
51.11.01 
t.r"';) ('o;.al"t..j pn:,. 't,- 
",Irdd.. j t'abQ C'I' p..pi....u obt'ho- 
d,,-ila I:;-It'..it' 'iwt'j ckl;ialahWls,'i. 
Z It'j Ok..7;i kilkun...I.. slra,;,,- 
.0", otrl'
 nlaclct \\
'I'o.i.nienia i D4- 
anHI,.. p;f'l1it',;...... 
;taloz, .'i.. 1..111 i 
ln'7." p..:i.arnej 
,. uklad"i.. b, Ii lib. "Iad)'sla... 
('''C)I.I'''''!\ Dra7. lib. .........1. ",\R- 
1'L.,'\I.t'K. U..d.... m..ina. 71' jl'd- 
O(...lk.. slr"';-'I,'k.. " ,_<;olali" by- 
Ja I' i t' r " s 7. '" 1t'1{0 rlld.,,,,ju 
;..dn....t...
 w po" it
,'i.. i,) \\ i..,.- 
kim. 


"' okrl'-1'it' J:j lal ,. zaklad,ie 
wonol.... ..no n akc',ji pr/...c'i" 1'"- 
brow,c'h. ('on"dl.. mJ07... zakla- 
d''fI). w I, m 9 ra7, u...,.eslult'z,... 
IH"", Ilk" ;do\\......I" po;;.aro\\, la- 
sO\\. "' laL....h J9;;8 ; 1959 ,..,1011- 
......It' USI' wspolctLlalah ..' ak- 
,'j.,'" r..lo" ni.", c'h pod"La. klt:sk 
_"utl"-i. 


PRN. ... W T echnikum 
kanahzaC)1 W Zywcu Ekonomicznym 
pOCIJinno byc ukonczono CI) ]96' I. 


Z !lie.. ii 
Budowa 


SP'dW\ gn... Irod..H ..it:'t-=Lt'ni(. \.\' CI.lgu IhljbliL..o.;.Lych 
1:> ».t buc1"w, w powif'c-i Z)V,iCl 
kim duh('h zbi!>1 mknw ret",,,- 
c}j.ny('h: malvch zbll,..niknw 
I
I 7.eciwpowod'il.,ow"ch oru ,egu- 


lacjc potok
")\v 1 1 JnllenL na 
ktUI 
Th nl(-> b£;d
l budov,/nne Lblor 
n"ti wodnc. 
ULiano la konieczn£' pr2oY!":Jie- 

 I;("nic 0,11 ;.!co\vani... ph-\nu Ldbu- 
dc:.Hhuki w l.t

l<.'h OJ',i..;L. nabti- 
It....nia plac" 2wic:}Lan)''Ch L L:1.}c
iu- 
nie-nl. 
PV8tanowiono 2oW'l'tIC'i(' 
ip, c10 
Pr"'J
 WRN w K,..k"wie z pr...<- 


Remonl 


iywieckiego zamku 
spozniony? 


- 


Nie",let
, w..zy...\'ko wSikalloujt> nct 
to. ;(' remnnt Zamku w Z
 wc
u 
jf'\".\ j uz gru b o ..'po2on i 
I!1Y. Zatn..k 
pow..1i ,,c(}£,
)'pl,lje 1-;<;". Wpn,w- 
I1l1c 1;, LHbYlkowa 1-ene..
alJ.
oWd 
budnwla 7001<\..1.. w swo'm c7..a;;ie 
1.'1"".. od rronlu odmulow:fi4I, 81e 
141 Co 811: oneJe ,,00 I
 lu i .. w 
..rcdktJ", Uf'-I\g.. ulrowemu JOf&- 

.f)Wi. 
7. tylu budyniOdp1K1.l.I k,lwaMlami i 
.... tej chwiH "dana swiecl nal!o,- 
ci.q belJbnKlllu wobee wilgocl. 
S:l.yby w budynku pO\"ybijane. 
Hynnv poruywane, Scianv 7OC z y- 
naj., POI'.I...wC' grub.. ""au.l.w" 
pleSili, a naw..''j w fi1..kloryeh 
mit'jsc'lCh pUl;zy.stc\ wa...;tw
 
mchu, Poc1 .."urem :wl11ko\\')'m 
wYl,cych IIi,; n.. 
II pi. II ze koJ row
 c'h ..c1et,lll" 
ddJ11..Juej I jednobolrwnvch "d.-- 
tHli" m<:..Ji.i, I bie! ,.:1\). ..Ie za tn 
na /'>Urn) m d/icdlincu L.le sit: clrniolle Z bruou, 
poobi.1.lOe 1 poni.<.7czone kolum- 
nv podlr£
'muj.,ee balkony. I),d!'- 
I" rene.
dI1sowego architt.kta. zdu 
miewdJc\c£' prec)'zjt mln .&1 olrl,.,'m.. 'l.) ...It'dl.a Fa- 
bryka Pa.pi..ru. IZS mln ¥I t'a.bry- 
k. 
. ub i Nilo,.. 
. ISporyszu. In- 
RI' .......Iad.\' 1aJ.
 O,rl.) m..j", po- 
w.illt' sum v 
W planir' 
-Ietnim uJC:lo taku 
bll
 n.....ej h£kol" pocht_wo- 
Wl'j w Z...bloriu PU
 ul. \\aryn- 
skirao (k_t.m 8 mill dJ fl'l'JU: 
....elt' pod.o;t&
_'l'j WI I arl'owi- 


cy, Pldnuje sit;' rownie> budow
 
p.-zC'd",,zlwla 0 c1woeh odctziulach 
w Zablociu onlz prz!'d""?kolo 0 
jf'dn}'m oddz/ale VI' srodmie!iciu. 
llud)'nek ":
reJ -"Zkol\' w SPGf'Y- 
I'Zu po prLebudowip zo."!anie 7..3- 
mJeniony n3 internat c11.. m
Q- 
d
iezv l':2;kol grednich. W plame 
inwe.;<\ycyjnym Zdklac1a ,f;i<: po- 
nadto przeprGWadLE'OIJ;e remon- 
tow &7P1'f'gu budynk6w 0 ehara;.- 
lerze z.JbYlkow)m. (a I) 


roiytJonsci" z)'wil'cka .,Sil'jba", 
prL,'Iiz.;I
lU i pod(, yzowolnil na 
XIX-wiecllll! modlt', pt'zygu-lowu 
j£, p.j(: do "'::J£'s kie- 
d)s obiec)'wal i "odgrai..al si.;", 
il' po vMt"nczeniu remont\,t ..Siej 
by" pt
ejdzi... 8i
 natychmiasl do 
lIener&LfWfIo I
monlu z"mku (!) 
No i ('n
 z l.e@o. hoblecunki - ea- 
eaf)i{i U ... 


Wydaie 8i
 nam, Ie jednak mi- 
m;, 
t'1Zy.
kn noleialooy PoJf"awt; 
(pilnie pntn.ebOo('go) l'ernllnyd\ eelcm pr7C'"'}' ownc11lmi:! 
koniecznych n-praw k"oitaloYl'h 
rf'lllont{)\\
. Z\\r-]dl
'Z("Zd. t)'("h dl ug. 
ktll' e S-II p- '1'2o.'bne do tJ'an.
or- 
tu drewl1a. 
Podlk('e
lono tc\.1i}p konit:"('z'l-OSl.. 
przY
'Pie'''7.cnia budowv k.UMIiLa- 
cji i OCZ)'..zc7Xtln/ w Zywcu, a 
",,'c/l'
olnle opracowania dnku- 
me.'Hdeji projck\(>wo _ Im.."l, y- 
"owcj. tak. aby 2oar6wno Of;ZYSZ- 
c'z,lIfiia. jdl. i ha-l1ali""cja l'.',,
 
ly 
odc1an.. do lI.lyt':nl w ru
ul 1!J61, 
t.zrn. rt)\\,'noc7esnie 
 z',konl."
- 
nie.m budowv .,doj),J..v W Tre;.;nej. 
S..kzy rowniez pn),,,.
i&<;zyl' 
opra("nwa.nlp d( 
{unlPOta("ji pro- 
;ekto'Wo _ ko.-.Jltory."owei na ujc.- 
C)o(' wody or.1Z budowt; ci:)gnw 
wnd,'ci..gowvch. aby dn ...one..... 
IPI;;; roku odd<\(' do uz)Lku 20 km 
woc!oci
/. w ';rookowym 
bif>gu SO
3''' a \" lutctch na,-.:tt:p- 
n)'ch przeprowoIdzic inh \...ywne 
"..tI. yh..ll11ie n<,,"o pow.s.\aj4C)'t:h 
/bi",rnil,nw wodtnvch 
Uchwald p. ,:uluje'tak?e opra- 
cowanie do roku 1961 pl"nu z.eJem prawidlowego 7.agO"'p-nda- 
ro\vanhl (H.l ('("']."J\\T tU"'
\'tIt)cmo- 
w}PtJ}ie- 
j&cej sytuacji i zapewnienia 
zd()I.r,('j m1oo7iezy mozl:wosd 
d..J)s7ej nauki w szkole s.red- , 
nip-j. KP PZPR wraz z Ino;::oek- 
tor1llem 05W'iaty PI-I.Y Prf>7.. 
PRN wyswpil z wniosl{iem 
ulWOI'7enia dodatl_owei klasy 
pie'rws'2oej w Tc-Dhl1ikum Eko- 
nomic7:rJym, do ktorej mn..i:na 
by PI-J'yjqi: Gko1o 30 uczn.;."....... 
Decyzja w tej spn.wie nlez.y 
od wlad'Z wojewoo?kich. nie- 
m:niej WSZ)stko wskawje na 
to, ;'e propozycia przcd
tawi_ 
ci{'Ji Zyv.,ca b
dzie pozylywnie 
pr",.yj
la, (al) 
ty t' I ! "',U:!..L.1u.F
_1il,U',UJ!.LiJlLlliJcJji..L
II':1Ji.tJlliLJ:I:.LfjJ_3!:J-
_j
:t"'J 
'Zy
ieCkre
rp;a
y 
- dzieciom 


PillCilismv jut () 
wa£ciu If oIcB_ 
zji Mi
d
ynfl"odowego JJr1ia 
Dzit'oka pldclI gier i 7abH'W dla 
najrnoJ.odszych w 
wieckim pa\'- 
ku miej3kim. POtliC"waz ()gJ'i)d
 
jocdanow.s-.ki pi
knje .si
 rozwija 
i i
o m..li b)'walcy 7A1fIjduj
 w 
nim COC"dZ to nowt' al..
('je. d13- 
 


43 zeJpo'q 
szkolenia partyjnego 
zakonczyly prac
 


". o....atnh.11 c1niaeh t"jI'l"r" ("3 7.8- 
kO'IC7
 I 
i.. I'
k "i.lkolrnia part
 j- 
11P
", '" po,,'iN"_I'" i.y"ieckiln liI.ir- 
("Ia pro"adJ:.IIy 43 z
..pOI:v, \v kto- 
r) f h u(,"-f"toritnie7" 10 okolo t
'
I...r 
o
f,b. "
JP.J.-. ..YOSt. 
Iucharz" rrkru- 
.."ala ...Ir, liposrOd praco"'lli"ow 
L..klado.. pr.....;\ I Inst' ,u.,jl. W &ro 
m.u'.II.t
h nif' udalo !lii
 1.0rR'anIZfl- 
\\ilt' wif"'k.s;'/"rj lIo
ci kurfii,u\\.. 
LajC:C:la b
ly pl"o'\\lLd:l'onr na o
ol 
,"v-ttt"maty("'/"nir. Wykladow("ami by 
Ii to\\ arz
 ,"7.r, po...iadiljiJc'
' dobrf' 
pr:l" 
oto"'ani
 o::-olnp Ora.! dUfe 
dos'wladcoz('lll.. \\- pralo
' pollt,.er.nrj 
1'0 la
",anlnto"alo v.la",ci\\y po- 
Ilnnl fI;:r:k.Olt"nid. 
O,vwlont' d, sk..
J" n.. 7.a.i.rl",'h 
...".I....h
v, h ... duY..'\ m zainteTf'-';u- 
",...nit. 
JU('hd..7Y. Podc7as s('nlilna- 


rio\\' 7a
tana\\iano 5ir Ilad ",'if'ln- 
ma 7a=-adl1ipnianJi. dOI
 e'l",e
 ml 
aktuatnyc'b problrmi.,,". 
aJc°:?p- 
"'elf'J ro,v.o,:ian
mt k\\f's1Iamt 1t
"I,. 
mPloch kic..ru\\.3ni.1 t;o
pod"'rkOil na 
lodOWOiI i or
ani'a("j04 prilic') I. pl
- 
dukc."Ji. S,..rn"o oma" lann per
prk 
t
-" Y J:0tif,pf..d...rki rolnrj i ;
 f'la na 
\\si " ustrolU 
..c',ah...t
c..:7nym. 
Ro,,'nip (.'c:
10 podrimo,,-ano w 
d;\'skuc.11 sp.'a.." ""i..topo/,:l:tdO.. e . 
problrm..t)'kr .. alki z kOl'upcj.. i 
pr .!f'
tt:pf.°7n
ei
 :::ospodarc'va.. 
"" prl.,.sLh'm roku 5:f.koln
'm kir 
To"nif.'t"n KP lamirr,a 1"'\\'0."1.)'(" 
.ie!oo:l'c"r "irks

 niy. dotOild ilo,"w 
- 

poro'\\ s,kolf'1110W
 ch. ohi,",<
 7.3 ir,- 
I.°jami tak'ir Il1Iod\eh aktV\\-'IMftW 
ora.! bard:7i..i 7..'o;nlco" Be fornlY 
,,
kolt'ni..., (..I) 


t<'RO tei "",,'Ie) ,,'ymienl,' funda- 
to..ow \;e@oO dziLOCil'CPgU ..raju". 


R...ion 8kladnir pr_l,a?oiIl 1\01 
Uf'
dzenie placu gier i zabaw. 
- 44JO Jq: lJorul'u i 
1I...rrl<.
, Pr,..d- 
al('bi4lfoMwo Blldo\IC'ni"""a 'J'f't't'- 
""""ecu - pia.sek i J'oboeI7A1';, 
Cel'il'-lDia - piasek i .lwir, Spol- 
ttLielnia Praey !\Idaw\\co,. - 
OgJ-odzen.ie (po ceoie ko.."7.lllW 
wiamych) ; rQbociznt;. MPKG 
t...lci.c robociUlt; (.<;zczegoloi(' po- 
m,jeJ przv W'Z'ld7aniu og.md.ka 
d
'r. Twardaw>'l!(i). SpOldzi('lni
 
..GOral" - pia.sikowoict;', Spi.l- 
lhielnla RrmOfllowa - roboci- 
:tA1
, Tet'hnlkum l
konoml"7ne 
uOo0teplJilo potrzebn:j ...., komm'- 
com mcJBZym;, ZaJ'"l
d Okrt:co" y 
TI.O przel- 
:" Im"!I,,'a" 'yl'co :z Jedlleqo 

I'all,'1/ d
'I"'"il'. W df/i pow"ed- 
'J.i.' 0 ood:I"/I' /11. a 10 ?I,ed.IC'It: 
;;: dll" 0 gOllz, 16 i 111. 

,/()bIJCIE' hi/"fu do ..Jaf/osil,a" 
- ':c.l'goll';'" 11/1 alrakq/illE' HI- 
'J'11 !!. II tart? 
ll tl"".
u"rfJ' larlr !"ora: 
cZlfsc",.j - 11'1' ,,..sl prost". 0 Ite 
fill' 1110. £If: ::atfnych illJlJ/ch arqu- 
JI£c/U6/,1; - PQ:a 111/1/, I: mtl $I( 


"Janosik" 
to za malo 


Oc/Wlt: naill/" bilet t('
lepll - fr:;e 
1)(1 pr«: u irlE' god:.il. "",
ra- 
1"ac przed ka"" U' J..ole/cE'. ZU'IJ- 
I./e jl/': ",1 
,()(

iIlY I':; (I ,dee ',/a 
tnll 'Od2i11Y 1'r I'd 1 St'af/.em 1'- 
Sla'I"C! £/e 1'r2ed kmem kilom.l'- 
lreIL'V ..ogo'Jek N I ;;:Q(';:YI/ojq lIie 
I?u'. ..1Il
tor;l' niE' ;;: '''I :1Ieml". 
Su.u.p....,IIlI'. jl'?e1i u'y."cietla sic 
fi/III 1,:y}qlkolVC) illr..kcjljll/J, 


Jecll'r) "Ja"IO..ik" to ff.a7101/'czO 
;:a mcto! Nolez'!/ - lIa.<.ym ala- 
me III - JJ rZI! 7'1 yslet sprain: uru- 
cll	
			

/00219_0001.djvu

			Nr 28 (189) 


KRO'\lIKA BESKlDzttA 


Str S 


DODl 1U0dq lU
skiej 
cieszy si
 duzym powodzeniem 


.);; 


... . 


.,
 


- 


./ '..; 


, , 


:..;. 


Jak ju:i: informowalismY' 1 
27 cz.erwca OC. bielszczanie 0- 
tr.<
'mali elc.>gancko urzljdzo- 
ny Dom MOOy M
skiej przy 
pI. Chrobrego. W lU'oczystos- 
ci otw.,rcia tej nowej' pla{'ow- 
k1 handlowej wzi
li udzial 
p.'zl"dslawiciele wladz parlyj- 
nych i miejskich z sekrl"ta- 
I'zem KM PZPH tow. OltKI- 
SZEM i zastf}})C1j przewOOni- 
<'Z
cego Prez. MRN low. KO- 
WALCZYKIEM na czc.>Ie. 


Otwar('ia Domu MOOy Mc:- 
skiej dol.ondl low. KOW.1I- 
('z\'k. ktnry pograluIO\\'at dy- 
rekcji MHD nowego sukcc.>su. 
a zalodze sklepu zlozyl :iye-ze- 
nia dobrej pra{'y. aby z niej 
z.adowoleni byli przooe wszy- 
slkim klienci. 


Jak dOlqd - klienci nie na 
rzekaj<\, 0 C7.ym 5wiodc-.lY sta- 
Iy r
h w lylU sld
c.>. 


__,N<.;. 


J.. .....,.... 
r.. 

,- .1!"" . 


,_. 


-' 

. 


.... 
 tJ 


"" 


I'  


...
 
'" 


... 
- 


.. 


.
 


.. 


,It
""'. 


Il. 


,.;.. f 


Do Z S R R, lugosla "ii, 
nad Bala ton i polskie morze 
wYiedzie mlodziez Z M S 


autobusu bql pijanq 


Nad8zedl cza8 wakacji., urlo- poswu;ca wiele uwagi i kl6r
 
pOw, wypoczynku Dzieci w}je- prLygoll'wujc bardz', gldr.ftmie - 
chaly ju:i: na kltknie. han.'erze na zapoowiada sic: w tym roku SU:7.e- 
obozy i wl
gc: turystyc7fiq po golnie ci{'kawie. ZMS ma juZ dl)_ 
ndjpu:kni
j.szych zakqlkach na- swiadczenia w zakrelSie ()I'gan:L.O- 
6ZRgo kraju. wania wypoczynku lelniego. W 
Dzi
 napiM..emy 0 planach wa- czaBie II Krajowe
o Zjarou ZMS 
kacyjnvch mlodzeZY 2.I'z.e.
z.ooej Pldltre...lono koni<.-'CZ.ngo most \II Cz.\ll- 
('u. W ciqgu 15 selmnd po 0- 
lrzymaniu zglosJ:enia, wy.'u<;7.Y- 
Iy na miejsce kalastro[y dwie 
karpl!d wraz 70 Ickarn'm dVJ:ur- 
nym pogotowia dr l.iwo".....('J:V- 
kiem or>'z kicrownikiem sld('ji 
dr Gi.licklm. Nastl;pnie przy- 
b\'lv do Czanca Itarelki z An- 
di'ychowa, Oswif;cimia or.,z K.;t. 
Ake-j1j ralunkowq kicrowal 11:1 
miejscu w
'padltu dr GiJ:ie'd. 
Kalastrofie uleglo 31 osob. 20 
znajdowalo si
 w slanie 'it:.i;- 
klm. W pierw<;zej kolejno....i 
wystano do s.lpitala najciP;.
j 
rann
'ch, tych, ktOczy ulegli 9'J- 
wdznym obraLeniom w poslaci 
l-cwotokow wewn<;lrznych, zh- 
man pOOstawy czaszki. pl)kuu:- 
W dniach 9 i 111 Hpca na jezlol"J'.e Przewldywany jeqt przyja7.d ml- cid miedniey elc. Transp<.rt 
\V Mi(;dz
'brod'iu BiQlsklm odby- strzow Potskl '" kajaltars'wie. pr.lebiegdt sprd\\'nie i s"yol.
, 
"'aJII si
 relMly kaj..kowe. W('zmle Bilely na imprezy rozprowad7a co zRwdzi<;e>,ac n"le7.Y pl'a.'ow- 
'" nieh ud"lal okolo 100 ,.awodnl- KomlLet Organi7o.1eyjny. Cena b1- 
kuw 7. wOJewOdZ1\\'8 kato",i{
klego letow na ZdlTIOwlellld 7.bio1'owe dla nikom zy\\rieckiej stacji pogt,to- 
,. Ilnien!a ora? program 
dZldl nia knl go."podyn wiej$lich 
w powiecie bll.tskim bglych im kierow('.,w. 
chOOzi vrzecie£ 0 Lyc'ie Iud,-i! 


akcji letniej. jako jednf!'j 70 f(>rm 
d7.Ullalno'<{.'i Zw.l\zku I.:Wl a{'ano 
t"kze uwag
 na to. by w p' gra.. 
mlc l<.az- 
1..\ boIawt:. 
W tym ,""z..on:c If!''-film n
 oooz: 
campingowy <10 W ,
,'lkl 1."ln MI
 
dzy,.druj{tw wyj.x:I,-ic 70 na"zcgo 
miasla :10 
"'b. d 70 p<>wialu 11 
tsub. OOOL W Wi.HClce. miCS,...c7.>t- 
cy s,«: W liosnow) m leb,e. na wy- 
sok.im br'e
u nddmOl'skim. je.,t 
'(lslutnule ,.u:'gan i..owan:-. Znajdu 
j{' S 
 w nim w I<'j chwili I>rz..e- 
.s,.lo bO (loml<6w e.Ilnpih!: wyell. 
Obo7. j{':-.I zt>-I-ektry[!k ,wlny. :lra- 
diot{''IIiz..owany. uru<.-h"mloIlO na_ 
wet [J{,wli I..awiar('nltl'. MI d7.le
 
pr7.yje7d.i;a tu na d-wuly
"dn;owe 
tunlu.sy. 
no Gr7vbowa. po!;}X"'lowy. Do tcgo 
osrodka wYV '{'zynkow,:'go wybie- 
rd 6if; 19 7..el
lU" .wcow 70 miasta 
i poowu.lu. 
f\,udL" atrar-{"yjn<, i na,icickaw- 
.
.'
 s.., \\')'ck"Czki z. 
l"c.'nic.z.uct 
('I"/;:ani>,{>w. 
 pr7....J: Ri".." 7.ngra- 
n e.r.nej Tur
 tyki MI d'-Iczy. W 
tvm f<'ku mlodl.ie-L ZMS wyjrolAe 
d. JUj;:O..ldWii. ZWII\L.I..u Rddzi{'c- 
ki...go i na W!:g( y. Wyd<.'C7..k.i do 
.Ju
o...l..wii.. W 6.<"II)I1IU i we 
wrl...,sniu, na Wt;gry w lipoll. do 
ZW1II/.ku Hddzicckicg" W pJzdLiel." 
niku 
W wycicC'.l.k..ch z.o/::r,lI1ic7Jnyeh 
z n...I..';./.c
o Ini4:I.....ta : pl1Wl.atU wei- 
mie ud,.lal :10 o.';()b. Wszv&tkirn 
wyj
7diJj.wvm n
d Rdltvk. nad 
B"lal{ n. l\drial} k i Jl,l..ru: Cz.ir- 
ne t.y<:7.:rmy w
u p.'L.\jemnyoll 
wr..,;...."! (ell:) 


Z reu; izqtq 
Nysie 


w 


W pierwszyd, dnilK'h Ilpe" 
delegacja PK SU w skbd7.ie OI!- 
miu o
ub zlo1.:yla rewi:!yte Sinn 
ntctwu Oemokralyc7nemu w 
}' 
sie. W ('..asie lego spotkanid 
dyskutowano sLcroko 0 sp:'a- 
wach rcwi.ljonizmu niemicl,kle- 
go. W najblizszym czasit' Nys(; 
odwiedzl posel Pawcl Dubid, 
ktury len sam problem omnwi 
w obszernym odczycie. Czlonko 
wie bielskiej dclegacji zwiej. .."olni('nia 70 nbowir,z- 
!.ow I st'kretdl/a KM. PZ
lt 
tow. St.lnist..wa Karwikll. Zgod- 
nie z J:dlozeniaml '" W I'ZPit VI 
Katowic...:h tow. Stani_law K .c- 
wlk przcszPdI do pracy l....rlyJ- 
n("j w H)'bnie-kim Okn;gu Wl:- 
glowym. 
d.lle wyb....ny Losldl 
! sl'k..cld".l
m KP PZPH w Ry- 
bni.k.u. 


""""",
,.."a."Q
'
 


OBWIESZCZENIE 0 UCYTAC'JI NIERUC'UOMOSCI. 
Komornik S"du powiatowego w Bielsku-Bialej re- 
wiru II-go. maj"cy kaneelari
 w Hiclsku-Bialej, P"J:Y 
ul. Mickkwic.m nr 24, na podstawie art. 6115 i 6118 k,p c. 
podaje do pubI;cznej wiadomosci. Ze dol.. 16 slerpnia 
1960 r. 0 god£. ll-tej w S<\d-r.ie Powiatowym w Biel- 
sku-Bidlej 
ala nr 15 odb«:uj
 do przetargu obowlqzany Jelt z1ot;Jr
 
rekoJrnle W Bumle 6.511 z1. 


(.w) ""'
"""
'''''
 


.
		

/00220_0001.djvu

			U rokl gor bylyby me- 
dm;tE:pnc dla tmy- 
sto.v mr'lej v..praw- 
n;\< ch, gd) by nic wy- 
znakowan szlaki tury- 
styc1.ne. Szl.lki tur- "tyc:me 
maJij pi L.Y tym wlelkl . znd 
czen1e dla utrL.ym..nia po- 
r1.qdku w rejonic pr1.Y""u- 
nicL.nym, ponicv. ki Uj!!lOly - 
Dala Lipowska biegnie 0- 
bec.nie SJ'OSq 1. Ujsol do 
Zlatnej. S1.lak ten nad 0- 
siedlem Ciapkow (ponizej 
lesnicJ'owki) skl'E:ca w lewo 
w boczn.} dolinE: (lesni- 
czuwl-.a widoc,':Oa jcst za 
rnostlncm, na s1.l-arpie z 
lewej strony nad SL.o!>q). 
WS7edlsL.Y w dolinE: szlak 
biegnie Jej dnem i d..cho- 
dzi do lasu. Stqd wygodm\ 
Scicikki (PTTK 
- Zywire). 
SzhLk czarny Kamdzn:- 
ca - Barania (;ora (Be- 
skid SIc 


LEONID PIERWOMAJSKIJ 
(Prze/oiy/; HENRYK JOZEFOW'CZ) 


DO"ONCZEN'E 


Kim byl ow Promclej - :nie 
owiedziaiem wowezas, z.al mi 
8it: jedllla'k El'obilo l1ie'Llomne- 
go mt:C'"t:ennika, kll)l"emU pt.Jki 
;nieusta'Ilrue v. 
 SWI"P) w<1ly 
w n t:trUlo...4ci. D/.icwczy:na wypo 
wiadata to 'tmiE; z ta,kl1 miloo- 
{'iq i 5]14. ze do mej p'er1;,i wk-ra 
da.fa 6it: zawiSe. RE:ce jej p,l{.'"h- 
nia
y goryezij nagie'lek, n.1 
k:srJ.taILnej szyi, niby kw;ut na 
lodyZcc, dumni.' W1.11011>lla sit,: 
jaBnOWI06a glov.'li.a. 
Ov.eg(} dnia s/poznilem si<: na 
f;IJJOtkanie z prqjaei&lmi. Na 
pro.rno ezekali mrie w k:ublc. 
Poszli wreSL.ele beze mnie w gt,: 
,;t,winE; stuleLniego pa'l"ku pod 
walami 6tal'cj fortecy }X>ki....-c 
na chlodnei bujnej tr;aW!e. 0<1- 
:rwlaz1em ie-h tam dob17.e jui po 
po}udniu. Wl>tyd wymai:, l€('z 
pci raz plerwszy b;)'lo ml 1. lIimi 
nudno. Lezdismy w tI'aMlic 
wspar
szy glowy Da d'1o!lj"I-ch, 
;; lokclC na twardcj zieml. Nle 
d,iJf"ko srozypaly tl'awl:: k07Y 
mleJskif'j biedoty, podchod7i1y 
u"tro/.nle I \"''Pdtrv
aly si-: w 
nas burszh'.ru,wymi OC"L..1JT1i. 
Nlebo b)'b niezno
nie bl
kit 
:J1£", !'twLlr rnlasta nie siE;'ga! tu_ 
1..1.1 i Jc.sLi ktorys z nas W)po- 
wiadal slowo. glos jego w td 
zacI..arowanej cis1.y wydawal 
81
 nielpotfLE'bny. Na sZCZI,>Scie 
71lkt mnie lIie zapylal co 1.C 
mIlq. rue m&gl bym ptr7.tICie:& 


. 


- 


wyzntJe, Zc C'Z\lj
 w piel',:,.-i Ieiwc. 
rOwSmiane OCZ;\< , srnaJtlc paIuSL. 
ki v. p.la'taly w c-j
zki ja..c:my 
v.. arkOOl. CLef'W0ITI
 v,st

eczjkt:, 
--..c 

 


, 
ZOlltawilpm kolcgow w.kinfe 
rue do=ck.JwSI7)' ilOill"3, Wy- 
szedlt'm nil nru;yp za miitstem 
i ruSZ)'
em do kowa.lowej cha- 
ty, gd7Je w przybud6wc(' C7.e- 
kal na mn.j(' gamuszek 1nloka 
prL.ykJryty pajoi'j raWWCI'aly si€; do ehleba, 
Ja zas 1.ostawalem beL. kolacji. 
W y'Soko w gra,ndtowym 
niebie tkwil h.
it;.i.yc 
ROlSia,ne 1.1 zadka mieJ 
skie swiatelka z05taly 
w'k1'Mcc za mn
. Szedlem wia_ 
duk1em przez cichy Doc-ny stE'1p 
,;,kqa>i\.ny w chlodnym blC;.kieie. 
Seieiyna blvS.lA:ct.ala wSl'od 
chwastow ja.k strumyk, po obu 
5t,ronach nasypu 1.boza sklania- 
ly siE: do same-j L.iemi W Q{'ze- 
lUwanJu zniwCI. ad C'la-su d.o 
czasu p'17.em
'kal nad nimi 
wietrL.yk p<-"haj
lc prJ'A:'d 
obgac.h, 
ciemno prqz.kuowama srodklem, 
wpe,}-rla na ksil;zyC. Nagle po- 
ciemnialo dok'01d, tylko gdzicS 
dalelko przede mn
 la]o siE: 
amatLo na 
U

Q: idle 


scl letniskow} eh. Opra- 
cowanie nowego szlaku i 
jego wy L.nakon anie to d7ie 
10 ofiarneJ h'ojki: A. 11010- 
wiilskit'go, II. Hohmiilskit'j 
i J. Giiejewskiego (PTrK 
_ Zywiec). 
Szlak zulty Lipowa (Mo- 
re))l) - l\lalinowska Skala 
(BE'skid Slijski) biegnie 
wprawdzie podobnie jak 
dawnicj pr1.e1. Koscielec 
(1022 rn nad p. m.), ale 7.0- 
stal zrnicniony w dose Z.l- 
sadniezym punkcie. Zmia- 
na n,lsLlpil.l na odcinku 
od stacji turyst" mCJ W 
Ostrym-Lulcs1.nym do Ha 
Ii Sk.Jlki. W h m mlejseu 
s71ak tra\\'c1'suj_ obccl1le 
poludnIO\\'e L.boc- n Ko- 
sc'elca. bipcnijc ddlej SL.I.l- 
kiem da\\'nyrn. Opraeow.di 
n.l mapie i wyznakowali w 
terenie nowy wariant s1.la- 
ku Lipowa (1\101'ot1) - l\la- 
linow!>ka 'Skala A. 11010- 
winski i J. Gizejcwski 
(PTTK - Zywiec). 
Wa1'to podlueslie, te 
pl'J'.
'prowad7.onym zrnia- 
nom w tercnie towarzyszy- 
Ja kootrola duwnych zna- 
kow Ol'a1. ieh odswle.lenie. 
Dl.it;ki temu wyrnienione 
pr7.l'Z nas szlaki turystyc1.- 
ne Beskidu Z.ywieckiego i 
SIly siwe ()czy Lubystka. 
Podeszla do mnie i puytuIlla 
siE:. 
Sl.lismy wolnlulJko nasy.pern, 
drozyna biegla pod stopami, 
jak s,brum)1I<. M.il
zal€'m. balem 
siE; br.mnien,iem glo-
u na
'u.sI.Yc 
tajomnieE; noc). CJ'ulem eie-plo 
dz:€'wez
eego ciala, j"j wl
y 
pn-chnialy gOI''YCL.q nagietc'k, 
paLrzyla na dnYik
 i taJ\.ze mil- 
C'1J81a. pr1.ytr.t.ymywala 1:t'.8.l 
FJkrytyrru ()<1d nim dlonmi. Zd- 
biela
y chaly IrOZlrLA1C()l!1ej 
wzdluL. wiadouktu WWSl!U, ch.a- 


t
 stoi:}c
 na MTaju przec;ijl 
row-no z oknern cieil plotu, pod 
kt,6ryrn wnx)Czywalem zaxwy- 
crz.aj. LubY'!1tek przystan;:jl. 
- Przyjdziesz? - zalPyta!a. 
Jej tw3ll"'L zwro.cona ku mn.ie 
wydula 814: ZID£:C'ZXlIlIa, Scil\.
- 
n,i
ta srnutkiem, inns nii rain- 
k.icm. 
- Za tydzien - W)'
a- 
1em. - Cz£o'Sciej nie mogE:. W 
8rod
. 
Od'WI:n
a naog1Ie szaJ, st.rwp- 
Jlt:la nim, I1ilby skrzydlami. 
szal ZiSlunql sit: z ramion 
kSJ; IilZYC d(Jl, tr.rogl k()62.JllJt: 
dzil"Wczyny i pazC!91urul sit: 
chmurkij. Lub)"Sltoedt podnd6s1 
szaJ z 1.i.ern.i 1 jakby pr:z.erarzo- 
ny mroik.i.em u.eicikl ode mnic.
 


('I obola byla brzlJd 1 :a t 
J.) pochnlltr,ul. ,\1;:yl dro- 
- bill) kap4S11iaczek, a 
f/lgiy pT.yslo,"jy u'ier;:eholki 
(Jor. W Laslw Cynan,I.lm 
- ciellO, pusto i milo. Dro- 
fla na Stefank(: - u,,,llld'Jio- 
na. Wokol ani iYII'eqo du- 
eha. CISZ'a. Ty:lw SPU?IV pln- 
kcilV i s'elest kaJ,Jlqcy.:h z 
dr;:ew kropli. 
\V seh.o-,,/..u na Stefance 
flie bylo 1',kof"o Z otrzl/ma- 
fliem JIli.L)'c n"clegrwlJch "ie 
mialY8m!) ldopotll, W pobli- 
Zil schrc>lli"ka TO.Jill nam 0- 
ty harccl_e. Clly zap(O.1I 
zlllTol.. i kladll) ny '(: 
sl'ac sll}c"ac b
J/o ;e z- 
Ge iclL >pll'w. Nade,<:la 110:_ 
fla nOL i,.. 2a("(:lo S;. Ro-- 
"-.. 'tury,tl'/.. IV B(
kidat:h 
Stll _II, Odpoaynek po ca- 
Inlyo 0111 JU' j pruc., i U-"I'n- 
{ pT.ed dll< II W Icie- 
e, 1. SJW' >1 W 'IUI'ach I od- 
'J!TI;::C11IC 11eTl...Hce. Nil slety, 
to bIlly tylko 1Ilar:ClllU. 


LU 2 


Nil' tl"iem 111 re
 
ha', er.iadulV tak . sir 
u'ydllll'uin. C IJOL \1 
110 IlOd "wdy rc Oll 
sit,' bynr,mm me 
chej c'I>_Y. lJ "11m 

I'l'm tel al,(' I" 0 
1/e d;:wll,;. 1HI . (/( 
fit' ka. Vl/rlO( 
 I ill 
taT, II' publiF 10 111 
11l1rla "III) - 
dzinip przygotowanid farb do 
m.aIO\\ania rysunkuw n.. cp1ul..- 
idzie. Najbardziej intel'esow.tli 
si
 ocz)Wiscic, osiC)gnjt
C'jdmi raa 
tury artyst)'cznej. S/.('zc
"ll1Je 
zaciekawila ich modcrnistY':<.i1a 
forma plastyc1.na na
7ych fiI- 
mow rysunkowych. Filmow. y 
niemicccy wyrazali sip, 1. witc\- 
kim uznaniem 0 umiej.;lnp,':::i 
pol<\czenia modcxnizmu plast
'- 
cznego z Iwmel'cjonalit:mem tre- 
!;ci i f"blll
'. Guscie w7lt;li 11.- 
d7.ial w pokazie, w czaSII' kto!'f'- 

o wyswietlnno 20 filmow n'- 
&unkowych. Prawdct.iwy 7ach,,,:yt 
W1.:.rud7.iI nagrodzonv w Mar rj('\ 
Plata film w;)'cinanhowy ,:fur- 
niel'. 


Z y'tcm, jak we mgle. nie 
Po7.U1v,wdlE"m nikogo i 
nillt mnic ,,;e P:>7!1 L.agiqdal, z 
wyjijt1kiern S1a,"'ej nte- 
go wffi plo.. 
denn.ll t

 p
OIW" 


Dyrektor nien'l tkieg' 
Filmow AnimoVi ch 
nowal ('ot"(){'zn<\ Imian 
low or..z v.-vmial l'CLn 
rt><\Ii/.acji filmll\1 . 
W ehu:u cztp! l'h dn 
w naSz.".a1 mi
 film....J 
miccl'Y' zwiedzi fll!'l 
bl;z.,,
 ol{()lie
 I 'z Wi 
niakow i LsloCl.J:1a 


MLODZU'Z "/ "(;OS 


MlodziPL Licl'lll1 PE' 
n£'go ndt:i
ego J11 ta, 
 
w stalym kunt It ZI 
koleLankolmi i k l ami 
zlm HHdLipckie W<:gi 
nii i Jugo
l,.I\\"i1 
o
cil 
bie 20-0
obrJ\\'  .. 
wali kilka dni ,.1 B 
zwiedzlli Wars 
Krdki,w, as,," i
 11} j 
CZI' okolice Bi('
 a. 
Crupa mlodzil 
 Lie 
d3gogicznego 
. Jl'dzi. 
mach W)midny.lna d 
11I0wy pobyl dO ,hl
n. 
6ierpniu 1>:". ,,-Vb) 


Jtter.atu,rij. wyC lif'om 
nowLj patkE; i riJ./rleIT 
na WytvC'lO:1Lj rt1. h z
'u 
\\, zy-W\: kamiell ,,; ,
t£ 
(,7-er.kE: i d/en i gOd,;! 
zo!>'lalem v.lejs)l..ltJ bi 
rLem. 
Wioskl I!taly PU"te. 
polu stu1kotaly tJ1iwid 
skaly kosy, di:1Io lI
cz.al 
kob:dy wi'tawialef1'l PO 
Tl'zcba bylo 
jsc 
Scie Cfl).teJni _ drog;: 
mn,iej d.t.:ef>:E;Cl()L!,\1.iOv. 
w naszym stcpOWym 
ziemi jest duw, wioSlk 
cone na wlelkie-j pr 
A Lub)o 
lek CLcii a w b 
k
l('jov..ym nas}pem... 
PL.raehowaJ.eltl dill] 
chodzilo, Z<, bt:dzie 
ozekac na,pr6iJ!;O d w 
Ze zja.wit: si
 u JIiej d. 
trzeoi	
			

/00221_0001.djvu

			J ZIE LASU 


em i regulnmin 
;;a In W 'lOc'y 
.. Id pc> U'IIC:;Y- 
IIdl '.IP'ldIcOU',)c:h 
tnk sic 1I;la,,"e 
. CO II'-'C II rZljd -a_ 
.dy. tIo rc odbyu:aly 
m1ll nil' w qlll- 
U. l 'l11Jm '711 j- 
ake Iy oqrod:lI- 
. nl . clo Sf'11 rC)- 
'rOt / i1ka he/- 
b/i, 70 lnsu nil' 
"E' 
 tl It e"/c , 
In K
ic, lIie;; i 
_ 
"} 1(:10 U. DOTO- 
s,," Kiero "",k 
r r. roc tV 110Cl1 
:;11 " 1'/l'lIK tlf,r 
I" rorilu to '1a 
e/) wra
eniu. 


=:;:; L 
----' . 


I-
:zni 


f,r 


liem kiego Stu,lia 
no
 
'ch zapropn- 
'n4 miolm: z,,
ou- 
rnir rczyseruw do 
:l.lu\l 
'zl£' th dnl pob
'tu 
ic
c Cilmowcy ni"- 
'dz Bielsko, n...i- 
('
, Wi-,lc:, Ku- 
'una. 


; 7 I'GOSI.A WII 


...ic('1.1)] Pedr 
o
ir7-- 
,rr la klora j. ;t 
nt i
' zc S\.'lymi 
1 11 I!ami ze Z..vi.\ 
.i,'!! Wp'gier, Alba- 
j\,\.iJ J:lo
cila u 
i
- 
\\'4 11Up
 mlodL!'. 


IC1 dwut)'godnio- 
1 W P-l: pueby- 
.i I 
 Ball) kicm, 
rszS b Z
\kop In,
, 

 I 11} i mol10\!> ;1i- 
Jic
 'a. 
dLi' Y Lic('\Jm p...- 
\1; j!'dzi.... w ra- 
n)-, I na dwulygod- 
do .J\I
o
I.""'-i w 
M-W;) 


;yc':Jff'om Jof'IS7
it\'- 
1"IJ!'/riem oddaw- 
I n,8
 frutq. klnqe 
ell'" 'a tego Lc\ .. 
n i gOd/i.n
. kiedy 
'jsJ,lltl biblioteha- 


Iy PUst". za to w 
Iy iJ1iwiLlrkl, bh'- 
iZ\\,l
czaly oselki, 
..Iy snopy i u.kla- 
gj. dzieci zb:eraly 
lU nk bvll'ffi po- 
ja ..ni I

oje bro- 
lnie SWly oq:lUsz- 
.nit: 1e , lit('1r:JtUY
 
lle1fl pa gminach. 
) obejsc ooiemna- 
- d,roga co naj- 
'C,od'n.iowa. gdyz 
cpO\\'Ym <"'kr
g;
1 
00, wios.-ki ror.JZ:1- 
lkiej przeo;t.r.te-ni. 
If';.a w budec pod 
IS,pem... 
eJl'l Q'l'li - wy- 
b
zie musiala 
yi;l1P d \\'ie 
rody, 
u flicj dopiero na 
oDic, przeC'i€i idE: 
) dluL.sz q nieco 
mJo@l,> to ode 
all.. jednak, ze 
drc.i sto.i d/.i,p,-,,- 
rei,. ej sp6dmlcl£e 
1.ZC
 1 czeka n.a 


"Cia. rormn:n."Iia_ 
L:.1t Yl>1Ikiern, opo- 
;obi', przYlJI1akm 
e J. JS1.
 wlersze. 
l
. i:e slY'Szc:, jak 
w« 
ym. nieco 
gl{ -;ikiem: ,.11/0, 

 di. Wie1"Srly?" 
n1.i s4
 to w 00- 
() :1ulonj c:t
 %3- 


-- 
-- 


22 .
 
. 


rn: stUJdmfi z mo- 
, .,em w 
u. 


FpfJtknl sil?' tylko ;; nJ. :11!lt 
{lr ,'c:l/n replJl,q I - to u'r!J- 
sOw. PI "', ro 0 tym p.. 'cj po. lliE:ta sit; dluflO W 
cUI"q noc U. SCIlT()11;t;kll ..TOZ- 
Tl blOl.I" 7"llodzie: 
'ZIcO/r1U z 
Mil,1(s::oJr C i ]al(Os ICtlcleez- 
I,a z Chor:ou'a, zl'Jzolln z 
g7.t/pb pa71 1.1) ta/IOU"llcl! :m- 
},'IIwd, i panon> IV rlltach no. 
u'!'..ok, 
'
'TZlIp. C; 0' tatn; pili 
call nflc. a ranlciem sl/Il'i ,,
 
1)0 SC'lr(llid(u na tTZ

"C-1J,'h 
£1c n(,:I,,'lcl1. u'.)d::ne. jakb)' Slplowiale pukie 
nad .....l.o}em. C-l
l wona w!>t:')- 
zecz,ka StI)lywala po jej piersi 
niby rt:'um\ eL£'{ kr'wi. a we 
mnie Sf'"Ccc' za.mieralO' z bolu, 
j.1'k b) m to' .lU P Le1al I
 1<1 .w 
zrani\\ SLy dLiewczync: nie!:>a
z- 
nym slowcm CL.Y postl;1pkiem. 
A m()Ze jej scl'ce krwilwi w 
ni.1darunnym cLekaniu? 
Raz tytko pl"zy:i.n'!a mi s1
, 
nocq, w kSl:
zyoowym swietle, 
twarz jt.'j byl.a QLjwn:e um
- 
CLona ,.siv. e, smiale cx::7y sciem- 
nidl
. Sehwy1.ala szal, ktory 
z,,<;u:1:')1 sif; Z 'lagil'h. oknj,glych 
ramilJ1n i uciLkl a odl' mni('. 
Mimo woli przyspie-/)'IE'l!11 
k.roku, n:C';
 w lY.ddy 
dl.ien w myeh oeZiach t
 nocna 
zjaowa. Na pr&zno. nk moglem 
jej dogo:1ic, tylko nd.
t
pna 
wie.S i naiSlt
pna c.L.yt.e-lrUa pl'zy- 
bli:i:yly si
 szybciej, 
D o bibliote.ki wrOcHem pt) 
OBITliu dnhlCh. Fujara 
Lewczenko pow11al mnie 
mH.czeniem. jego wqsy obw.i:sly 
ponu.I'O. CaluLki dzien dO' poi:- 
f1.eJ nocy wci
alem k!siq.lJki do 
ptl'ZCik l
I.egO' ka Ia.logu, tyroly 
pJy.nf;'ly przed oezyma, a w m,'- 
slach dojrzerw-aIO' JXJSlanowie- 
me', Z3 olrnami switalo juz nie- 
mad, gdy ukonC'Zykm pra.c
, 
Ulmknq}em 5l.8-f
 bez szy'b i 
wyszed-lem na g3!l.1ek. Wioska 
spala. Nikt nie widzial, jak 
mimjlem pJ;ac Ii. ul
 nasilp- 
nie lq.kf;', potem most i 1"\.I&y- 
lem wiaszedlem 
dalej. SLedlem pr
'ko i pC'\\no 
d1<111,'=O' tak mOlmobilo mi ser- 
ee. jakby chciiilo powiedzl{
c: 
zat.r.lymaj sif;, dokqd ta.k p
- 
dzlsz? Wiedziulem dok'ld PE:- 
dz
 - Sipojrzce w siwe oc:ty, 
opowiedziee im 0 mym imie, 
odetchnqc gor:lk:') woni q nagie- 
tek i UQewnic sif;, ?'c wszysuko 
to nie bylo tylko Sf](,J11. 
S
lem widoc.znie Tlie nic 
Wld:lqc, gd:\-z budka dL'O'i..mka 
pojawila sit; przcd(' mnq :i.:1;e- 
nac-ka, jakbym ot\A"'QrLyl nagle 
oc...y i ujrzal j:') calq. z podwor- 
kiem, studni:'), gI'ZE:d,} slone-c.l.- 
nikow, malwami pod oiknem i 
stoldkiem kurczqt w brawic. 
Drz\\ i byly :u..mknic:te, OIknoa 
S7.czelnie 7asJoni
t
. J
zo,:e 
spi m6j Luby
tek. U
iHdlem 
noa br&gIl na.
ypu i cz<,kal<"m, 
Nic jednak z tc6'O ozekania nie 
wysz.lo, Kama chwila w}da- 
wala siE: wi
'zmoOOj
. 
on.'t.'!Cz- 
nit. dz.wiE:Cllri:'), szcz
i,w:'), ale 
przeciei wieq.no6ci q . W kori- 
au chwyciJem garSc pi<1sku j 
sypn, 
 '1U1I
 I dr;;JI'1 naszego pn- I 
'''>1 :v Ca7l7l,
8. liezuserem 
"filII.. l' I'Z c..ll! noc nil' fe"o killell,alogra/lczllego 
ZIlJI'uzljly IllY oko. ("'<1(17' ccia no. slV,alvwq 
Tacy to 1V prze11'a alC/cpJ 7'liu
 jcst rei. Czuchruj, 
U I /, 1M i tllrt I" oou'le- tU'()Tla sIY7l1l",,0 111m II 
tl=
 II! nas,e 
chr(mi
ka. 1\10- "C
lerd,,,'sltl pieru'ozy". 
{Jlobym 1lode t 1e - -e 
puro Jo'aiwlq sq p":;c:: cia -zol- 
J:r Ilktad n' ale mU. l €:. 
e to 1 nier:a u ro.ca)ocrgo z Irontu 
1< J
tcJ - rlo dOIllU a pAc /I V01lOu'lIie 
l', :u,n. te to ;IL;' do prOle- 1auqccgo lIa WO]IIC. Z pro<'olq 
dlJ ('-u k,os za}ql SIC Iq bc - U ;l."I;ie'Jo patos!! po/;a- 
n.rell'l. Pr:;erle 1./:nl/,
tkim ::(llIe )1'.1 me
two walc:qce'lo 
vc'c!-ll1l PTT" p'lIL"lflien 0 'HITro1.,L. ."Vli/rose du'o)"a 7/110- 
II 'I po" o , Apollo" 'w 
7>..'n tr:;l",n pr.ll"n) 7II1IIe 1 vo- dl'wch od 10 do J2 bm. 
st(/rn
 sin by problem ten KrlJ..co.l'o tnlll jest tema- 
TU.1"IC/oac'. tl/..a fllT"1f fral1Lusko - wlo- 
\1', ('

ie isl
ie ie Inki ') lalde zadlOwal/ie "n'alldo." tV dlliadl od 9 do 
i tnbe ,,,'ybryki mogl!} bye 13 bill, 
tolerv1.Ja"e. 
1(;er,lll'7Iicll scl'rolli,
k (tlda 
s&::c,a "110 1\1aqurce!J 810'10"-- 
c.;w pow;'11" krl'lyc':;llie) uslo- 
"11111;o'1'a(' .i<; do .
ll'!/dl t7lhll/l docze"a{o dp. 
by U"I)t',e(';:;I,a 10 !l0rlJ bl/I'l 
7wJ)rcuodc or1po('" Ifnklf'lII. W 
sf'll r(m;skac1. P01"17l1to ;;abra- 
k7lq( nupiscn cUa IlId;;i. I.wr::l/ 
prl!,dlOci-a tu tylkv po to. hU 
tI'ys;;U 1 111CC: siE' i fJo:.wala(' so- 
bit no U'ybryki. k!o're y(hle 
illd
ie1 bU1yby medopu.;;;- 
(;
c.!1ie. 


W'lI.>I 
1 Cl}SIVSCV poooinnismv pomot 


1 1\1if'jSki Kmnilf'l Pomo"y Spo- 
If't"l.nej w Hiel,ku-BiaJf'j MI'1.\\ija 
':'(U'
L s:-,.erl>Z4 d7.i
la
no
('. PrlA'- 
Ja \\ Iii SIf; on... W me.
lf'nHl pomo- 
«'y najbardLiej polnebujl\,')m. 
RZt'C"L jasna pra('a saml'go komi- 
Il'lu, pewnl'j lylko I"ru.p)' onar- 
n
 t'h ludY-i, nje da poZI\dBn
,,'h 
I rf'"Lultalow. Ab)' Komild mogl 

 twlni spelnic- (;\\ oj 1'1'1, PII- 
trlebny j.....l wspolud7.l.a.l caleco 
bf){}fe"",,",lw.. 
.:unny ni_ie-nia pomlK'Y ..It 


Za.czekaj, zal!'3Z przyniosE:. A1c I 
zejdi. na dot. nie wdraipit: :-oit: 
pr..:ecie na nasyp.., za wysokO'... 
Znikn
la w eZdmej otchlani 
drZiWi. Zszed'iem Z wladoUlktu i 
stanqlem u prO'gu z zamarlym 
SeTcem. 
Stara krz q tala sif; pO' chalu- 
pie, ehlupaJa czyms, stukala, 
wyo...IO' riu Sl
 nawet, ze sly- 
SZf; czy.is sUumiony chichot. 
W kOJ1cU przynioola mi wody 
w czal'nym, wysz.cu.,rbicmym 
ga.rnus1Jku. Wooa byla If'tnia, 
Jykalem j:') z trudem, a staru- 
cha pl7ygadyw3la: 
- Pij na 7dl'O\\ Ie. ehlr;pcoze... 
mialam d/.banuszek... mosi!:z- 
ny... ale Lubka gdzjC\S za,po- 
dZiiala... dziewczysko pl"Zeklt:- 
Le... ledwo t.'U oosioo-liala... pO-  
"" 
/
 
. tlt
 ./ )1$ 
,;- / . 
 
. 
 J 


ki babk
 ze 
itala.., prttyw'if'- 
Zli... a sarna 7o<1'ra
,.. w ten. I'am 
dzie-n... Uibo!ek na plecy... i 
jazda do mla9la... 
GloSno pod.l.i
kowaJem za 
wod
, a w duohu za wlicici. 
Bab
na gadala tym('zaiSen1 da- 
lej, rada, Ze ma z kim poga- 
w
zic. 
- Powiada: nrudno tu u was 
babei'll.. Powiada: przes.dla 
koo> 
i€ moja radooc... obie- 
cala Ze 7JTlOW'U przyjdzie... ale 
dmgo jakOO jej nie ma... 
S1Ia
"UC'ha, jakby nagle uprzy- 
tOltllnila cOO sobie, pnyjrza-ta 
mi siE: cieIm1ymi, wyblatklynu 
oczym,a, .w kJtory,t"h 1'O'T
na- 
tern EI:we, skmecwJe, rado.';lI1e 
oczy LUJb
a. 
Postalem chwiJf; na wiooU'k- 
rie. Sl.on
 praZybo nlcmHo- 
siernie. ZaIWr6el.lcm I wolno 
poszedlem do bibliotcki. Nle- 
dokonOWlny san ;poIf..Obtal w 
sarou. 


Koniec. 


FILM -FILM 


.... 


1'\'n..r - 


WII
 


FILM 


- FlLM 
I 
>7j 
...... 

 

 
....... 


ka
d... 
prd."" 
najdo- 


roinl'. K..:ida .n..1} lu" j.... 
OJ"J(ani".at'ja, C''-Y Y.Jl.klad 
mo
f' "iel' wvbrac- l'orme 
l"odnif'js'/4 dl.. sirbi
, 
Komile-l <1.p("lo",al juz do d,- 
re-kC'ji. rad I'Obo\nil'z)'ch i rad 
7o\.kJ....do\\ \ t'h z.iklado\\ pral'
'" 
7.ad..klaro\\a",e slal)'l'h (r(H'I- 
n) ('h Ilib k\\ arl-aln",'h) dot",('ji 
na J'Z('CZ pomoey spol.."",ncj. 1"i.. 
stety. w wit;kono,;ci wypadkn\\ 
ni
 udpo\\ i('(I:Ii...no na Ie: prusbc:. 
Brak rowniei: pomoc'
' 'T.e ..1.1'11- 
ny prywatnel;n handlu i rromin- 
sla. Dui.o mn!:,l) b
' pomoe komi- 
ie-Iv bloku\\e i ko.mitt'ty '''IN. 
a lakie hart'f'r,\ \\ 0, 


S./f"'rokip .uu.;.li" OSCj pr.lY jSl.ia 
7 pom()('1\ kornilelowj majl\ d,.- 
rekrj«' p....r.ed'iebiorslw handlo- 
"yeh. Marnv III jui na",... piz;k 
n,' prl
 kld.d :\1111) Arl. PUA'ID. 
PrlA'dsh:bior,lno. to udosl<;pni- 
141 knmil..hJ\\ i n...b
'l'ie II41Lic',;y 
po bardzo dogodnyell ('ena(Oh (7 
lz\\. prl.e<'f'n,) nil. oK6ln
 wa.r- 
totiC 0](. 40 I
 s. zI. zap"wniajl\1' 
mu pif'l'\\.......n..lwo " kupni.. le- 
go rod-/..aju a,rl, kulow t.akie w 
pn, szlol>ei, 1'0.= tym ptlbtano- 
"innu o-\OCZ)C- opi""
 20 rodzin 
najba.rdzi
j pow-",,"huj<\,c) 00 pu- 
mO<'y. 
Dobry PrL, khd MilD Art. 
PrI.em. powin.".n za.checte po- 
kn-wn.. in",l
 IlIt'jl' do poj:;riJ/ w 
JI'Co shub'. MobiJizuj
a jeHt rOW 
ni
i: tkklara.t',i;.& leluuu)', JUORy 


I 
>-7j 
...... 

 
;s: 
I 
>-7j 
...... 
( 

 
I 
>7j 
...... 
l' 

 
I 
>7j 
...... 

 

 
....... 


I 
>-7j 
...... 
r< 

 
...... 


I,.\!ru
 


I 
W'1I..!! - W r n.1 


po.Nlano\\ ill ndzif'lat' pom04'\' 0" 
btHD pO'Lba\\ ion, m opi"ki I..k..... 
!okiej. (an) 


DUllUlliUlUnlllllllllllllnllllllllllllllllllllllll1l 
N owosci 


wczasowe 


ZaTz<\d Okn:gu WCzaBOWCJ;:d 
FWP w Miku.-.z.owicach otrzym.d 
juz aulobu.s w)'ciecLkowy ma1 kJ 
"S,In". DLi<;ki wl8.'lTJ€omu brod'j,Oo 
WI lokomoeji WC7
1 oOwic/.c b.'d-1 
mogli pC>7!1ac region H{'.-' ,jdu 
I'I 
c'{it'go - lanim ko rltem i przeut:! 
\\'50Zy
tkim w)glld1ue. 
. . . 
W Zv.'aroonlu ...'WP p,...io..la 
v.:!.a
mc kino, 2 rO\!>ego W\
 

wil'	
			

/00222_0001.djvu

			Inr. I 


KRONIKA BESKIOZK,\. 


Nr 28 (189) 


Han

1 Jrze
miot
m o
ra
 M8
 


W dniu Z1 C7£'rWCa odbylo Bit: 
101x1oC/A' p08ieuz.enie MitN w Cze- 
.,hOWIC.ICh - ()LicdzicdCh, na kto 
n m omoWlOnc calok.-.z.talt z.lgad- 
nien dut)'c7.1jC'ych handlu na te- 
r('nie mldsla. Zc zloZonyeh na 
6£' ji sprawozelan wymka, Ze hem 
del pr.:ckn>C7.yl nalo;»nc ucta- 
nid wc wszvstkieh c1.'.lcdz.mach 
7<1 W)'Jeenie w w:f,;k- 
szym siopniu d06tOo5owuje swoj" 
produkcjl: do potrzeb konsumen- 
la. S" Ici: i brakl. 
Pnede wszv8tkim w loku dy- 
8kusji ok;,zsio t;il:. ze Wydzlal 
1I.wdlu MRN Ole w)'wiqf.uJC 611: 


,

..""".
,
",
",4I.t 


BIEI.SKO - RLU.SKIE 
ZAKr.ADr PRZEMl'SLIJ PU<:KARNI('ZEGO 
w BIt:I.SKU-BIAU<.:J, ul. W. Wa'lilewskit"j or t:e  
PRlYJMA DelNIOW 
do nauki zawodu piBkarskieRo 


Warunki pl'7.yjf,;eia : 
ukOliczenie 7 klas szkoly podslawowej, 
ukoflczeOie 14 roku zycia, 
przedlo.i:enie zaswiadczenia Ick.::rskiego 0 stanie 
zdrowia. 
Nauka zawodu pickarskiego trwa 3 lata, w ktoryrn 
to czasle uczniowie 811 zobowiqzani UC/
SZCUC do 
Zasadnic7.ej Szkoly Gospod.u-czej w Bielsku-Bialej. 
Nauka praktycz:na roLpoCz.yna sil: z dniem 15 sierp- 
nia bl'. 
UCLniowie zamiejscowi rnog1l korzystac Z syp.alni 
Zaktaoow. 
Blizszych informacji udziela codziennie Ref. Kadr' 
w Bielsku-Bialej, ul. W. Wasilewskiej 12. 


"
""""""""'
 
IlmmllUIIUlllmlfimnmnUmDUIIIJllllDUlIIIIl1IIIUlllIIIIlIIllillUlUlIJJUIIlIllIIDlltIIIIUmUDlllIJIIl1 
ZAKLADY TARCZ SCIERNYCH 
w BIELSKU-BIALEJ, plac Zwyci
twa la 


PJzyjrn
 do pracy od zaraz: 
2 EKONOMISTOW 
do pracy w D7iale Planowania i Ekono- 
miki. Wymagane wyzsze wyksztalcenie 
ekonomiC'lne i 5 lat stazu pracy. 
1 TECHNIKA - EKONOMISTlI; 
do pracy w Dziale Planowania i Ekono- 
miki. WymaJany 2-letni staz pracy, 
1 INZYNIERA wzgl
nie TECHNIKA 
}:NERGETYKA do pracy w Dziale Gl. 
Mechanika. Wymagany 2-letni staz 
pracy, 
1 INZYNIERA wzglE:dnie TECHNIKA 
BUDOWLANEGO do pracy w Dziale 
Inwestycji. Wymagany 2-letni staz 
pracy. 
1 IN2YNIERA lub TECIINlKA - CERA- 
MIKA do pracy w Dziale Gl. Technologa 
1 TECIINIKA CHEMIKA 
do pracy w Dziale Gl. Technologa. 
1 TECIINIKA MECHANIKA 
do pracy w Dziale Gl. Technologa. 
Wymagany 2-letni staz pracy. 
Warunki pracy i placy do omowienia 
w Dziale Kadr Zaklad6w. 
UIllIIUI\l!IIDII mrlIlllllnnIlI!J/lIIIlIliI";"I;!I!!:;!:!lI!m!!
mUlllmffIUIIIIliIlUIll"1II1J:JJIIIIIIIRllfJnD 


w pelni z roli koordynalora po- 
lityki handll'we) na obsurze 
C7.echowlc. Zauwa.lono rowmez, 
ze w mektlkych okr".'d lal 
I(/raja ,ie 0 
;al"t"'lie /'o
m'hvmcy !Ill' lal: do. 
hId bez ll'UTuzne:/o sleut"". 0- 

'IJI '.L apa 1'/11 t!'le 1 01l1czllY III 
,,
id,
y Czt'climnce - Polnoc 
zlIajunjc sit: U' T ..cllIlilwm Rot- 
nif' -11m i\I;e!<,ka l l,.'''1I dalszl/cI& 
tI?;el"ic jak: SwierlwU'ice, Po- 
dra) i ZIJtjcw oddal.Qllljch 0 kil- 
1::'1 k;;\Jn:I"lrou.' od ccnt r ll1n '11;'1- 
81a po;ostaje jedynie IIcil!
/ill'4 
"ud,''':. I.... 10 ai'!1 z'Ilalu'iC "pra- 
".f. ':Iure; o1nou.'it.-"ie przp:o Ir- 
l<'f,m /lyl';/)II "'upe/nie It'IIS,arc=a- 
J,,-ce. 
(': clJo'cice ""z/,a'l'ione 8(1 
'J"f)"_'U,(#-Z radiole<:zla mie}
/;:;('qo_ 
Co pralL'cIa I.ilka lal lemu 81W- 
'I':'iJd:,l\IIo 1,()'liec;np pla"1/ i n:l- 
t,.C'C >/'I//VC 'ono 1'(,I.-,c:ell;a, all' 
- 11a IJI'n 
ie skOliczylo... (Tad' 


1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII001I1I1II11I1I1I1II1II10Inlllllllllllll0l1ll1ll1ll11111l1ll1l1l111111ililllllllilllllnilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill1IIIIIIIIIIIilli"""ID 


NO('SV D'\:I'lIR APTFIt 


W dnlach od 10 do 15 IIpea 
.d()lt"kd J1(" 129. ul. 1J.I'ierzYD
k.ego 
8, aplekR nr 192. lIl. DZler
y"'- 
skiego 29 omz aplck.. nr 193, - 
Alel(<;HndrowJ("e (c.tptl'kc! Hie petni 
dY:7urow niet17i"lnyeh i S\\ Ilitecz- 
nychl. 
W dmach od IV hpca apleka nr 
G3, ul. Pdllynml6w 19 1 ..pleka 
HI' 195, ul. KrasinskJE'go 3.. 


P!\SSTWOWY TF.I\I'& POLSKI 
l-'n:;.oCl Yo'..I ....llopowa. 


KINA 


Apollo - \Y dn...ch od l' do 11 
lipca - ,.B.:'111ada 0 .i'olr"er1
u" - 
(prod radueck1eJ, do.twol.my oet 
htd sporlowy. 20.>0 - 
.1..,\ Ska)ka - komedta "I'roslO 
w r)(,,7)1"a 
Wtc-i. 20.:10 ..Pll'ec1. 
koJnl.('1 I. .fI kcllY1{'r
J c. 

roda - 13 tip..a - god7., :J(I..IO 
r,lrn rabul
..ny ..Malka Indii". 
('"" ar!'k - 14 IIpca - 
o()7.. 
]8.30 ProJ.:raHI dlH dJ'i€"cia 20.30 -- 
,;I";'

mt
IJ.. pctna pOluylek ll wg. 
S'{"f{...pU".. 
Pi
t"k - 15 IIp..a - film rabu. 
larn
' prod. rauz,edCleJ "Dal'13 Z 
pteSkl€"lu u . 
SObota - 15 Upe. - goetz. ,15.. 
- t8.30 - l\hs!uostwa CSR w Ie- 
J,I
.('. 20.00 re\\ 1...A fJlrO,OW3a 
Nifldzil'ta - 11 IIpea - goo? 18 
Pro
r8'n dla dLiecl, 30.30 },'i1m 
produkcJI holellder&kieJ ..Orkl&< 
stta d.;ta u . 


- Pani tu fez p-rzez protekC}f;'! 
- Nie przez Pl\.O. 


"tV"/'/U \/"1'1 
n";, 


fI"'l-'"flV'''''/II/'H,,,/,,I'''' 
T 


1.-. 
-..:.' 


ZAKLAD ENERRGETYCZNY 
w BIEI
SKU-BIALEJ, ul. Batorego 15 


zalrudni natychmiast: 


1 DOSWIADCZONI<;GO INZYNmRA budowla- 
nego z uprawnieniami budowlanymi 
1 INZYNIERA Li\CZNOSCI ze znajomoAclil 
obstugi radiotelefonow. 
1 RADIOTECHNIKA I: od,powiednim staZem 
pracy, 
lZELEKTROMONTFBOW. 
2 POMOCNlKOW MONTEROW. 
Z MURARZY. 
Z POMOCNIKOW MURABZY. 
1 CIESL'- 
Wynagrodzenle wg uktadu zblorowego pracy dla 
przemyslu energct. Zgtoszenla przyjrnuje Dzial Kadr. 
Zaldad na raz.Je mieszkanlaml nie dysponuJe,  -- ...,..,- -L
 -rJ . , :
'
:':'P:"(fiIY..'iI/£{fk
{fiWi'Jj{k
0
':':

-
W?l
:-'
/:
,::\

!:
lr/

'-" 
;ilL>... _
\:;/?o..\A!"""",

,'!'>"'\S!,>..).-;I!)...,,'
"'-:;f

,,!;-
,;,.iN,.v...';'
.:;;'I_'-'" 
":;fl..... '"",: .,.1....). '.
		

/00223_0001.djvu

			. 


KROSIKA 8F.SKIDZKA 


Nr 28 (189) 


SfT. , 


"'PORT * SPORT * 


SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * 


z 


. . 


.. 


W ub. I)'godniu na"7r pil- 
"ar
kil" "/t.o;po'y Ir
e,'i()liJ;lJ- 
we odnillsl
' ""yl'it:s1wa n... 
,"ago.: "'ola. BKS \\
 ni071 /. 
bliwi.. 2 cpnnl" punkly noi- 
m... :il" pu(',.;wnik ni.. j,'st 
lah..:v i w lab..1i lajmll,ie 
..,)2;8/11 lohle:. BBTS polo."- 
.alo Sill"
i4:, ktura znlljduje 
 
Tynt razcnt 
poraika 
tenisistow BI.S 


Na ws\.Wie male s.p;,oo;I0W3- 
nie: oto.£ w!'kutel>: otr.r.ymani.l 
lalszywej inform
cji podalis- 
ro)', ie w nied'/:cll:, onia 26 
CZ
I'wca tenisiscl BKS polm- 
111 a Ii GOl'ni'ka S", i.::lochlowicC'. 
.Jak si.:: okazuje, byl te, ze'Spc'H 
Gornika z Katowi('. a dl'u:iyna 
ze Swi
tochl()wic spotkala si
 
7. BKS dop1el'o dnia 3 lipcd. 
Ten mecz 7akonczyl si
 zwy- 
ci
twem g08ci 6:5. . 
A ato wynikl ..pojedynk6w" 
9. tyro, :ie nil. pierws7ym miej- 
"cu podajemy nazwiska gosci. 
W grze pojedyncwj m
:iczyw: 
A. Szary - Kohut 4:6, 6'2. 6:3, 
Mraczek - Dubiel 6:4, 2:6, c:9, 
MalczewSoki - Filipczyk 6:1, 
6:4, J. Smry - Tomalik 6:0, 
1:1, W grze pojedyl1czej ko- 
biet: Ochonsolu1 Sonsala 4:6, 
1:6. Orant - Siulka 2:6,1:6. W 
grze podw6jnej mt:zcz
 zn: 
Mrac7ek-Malczew!1lki Ko- 
hut-Dubie] 3:6. 6:0, 6:3 i A. S/".a 
ry-J.Szary - Filipczyk-Toma- 
Uk 6:2. 6:2. W gn:.e podv:ojnej 
kobiet: OchOllska-Ol'ant - S'1oJ1 
If.ala-Siulka 3:6, 4:6. W gn:e 
mieszanej: Ochoil.-ka_MalC?ew 
ski - Soosala Fi1i
cki 7.5, 
3:6, 3:6 i Orant-A Szary 
Siulka-DubieJ 3:6, &:2, 6:1. 


5 minut przed 12- t it 


fiie na l""/wart) m mif'js..u. 
Ob,'dwir dru;;
..ny 7",jmu i'\ 
II mirj.
ce w .....oi..h crupa,'h. 
Nil" ('hel"m
' sla..ia.. horo- 
likupow. ale oSlalni.. ,,,,')"'it;- 
stw", bif'lski('h druz) n 7 nfl- 
wu I'.apalify io;ki..rke nad/i..i 
ze ob)'dwa 7..-spoly uraluj" 
honor nas/l"j pilki noin..j. 
BK" jf'st \\ ni..('o 11"P'i"-ej "y- 
I.....ji bo t m
7
 cra II ..i..- 
bit'. a poza h'm jf'st l..pM:; h' 
z..
poJem. Zr..ntit w ub. 
"Z" artt"k BB1'S pr"t'cra.lo ':3 
(0:1) y; 80brkiem Karh. 
,: A klasie p"" neco 1'0- 
d7aju nip"pndziank
 ni..d"'1" 
Ii h) 10 obje('i.. prowad"cnia 
w tabl"li prz"" dru+)'no.: Wink 
lIiarza, ktOremu nil"eo pomo- 
gli pilkar/f' 8B1'S II, ""Y- 
de:iaj
r dol),.,h"7ao;0"",',,o 
I..ader'" uh..1i i pr"''''ip pl"W- 
l.el:O ""'l1d)'dal... n... mb;tt':£a 
e"ul..wi..nkt;. 


DKS - GKS 1:0 (0:0) 


I);) przt>rwy przev;agf: mieli gOB 
poddrzc, :Jle po zmianie stron 7.€- 
spol biel.l>k: LIIbral S1e do J'Obotv 
i w rezu\1acie zd'lbvl bramkp, ze 
slrmlu Ko1,ota. W dru.l.
'nie BKS 
dobl'7..e zag1'ali: Borys w bramve, 
Mcndrala w obronie, obaj po- 
rn :cnicy - OIR-ZOw8\c; i Wyrobek 
..raz Kokot i Korlo6ll1iak w napa- 
d
e. 


BB'I'S - SIU
I." MIECnOWIt.:F. 
2:1 (2:1) 


Spotkan e zapowiadalo sip, cin 
za&1dnirzy billd: nif' strz.elali mi- 
mo. Zf' bramkarz g..SC1 byl bal'd
Q 
"IHby, Tvm ru.('m w pomocv Ko- 
nint. byl Iq:l6zyrn ()<\ JlejC'67.3. a 
8r
wko n.. !'toperz.r ..z-domowil" 
flip, jllY ch
,.ba na dluLszy ('7.36 
Kmlik w bramce - jak zwyk1e 
of:
rny i P<'wny. 
A KI.ASA 
W ub, niedzielt: dwa wyniki 
m,1.l.na okr
li{O jako ni.
podzi'otll- 
k",. Przf>Cw tym bramki dla 
8HT
 II uz' -"Imli: Wllkrui.
k. 0- 
mz I3<>rdys dwie, Z drugim kan- 
dyddtpm n.. nn....,tr/.a - 8<...skidctll 
SkOC70W wygral ..;mlenmk" z 
Bi(,\
k
1 - B_kid 4:3 (1:3) W16k_ 
niat.z pokOl1:t1 w P"zcz\'n;(' ml
is- 
<-"OWII Spartc ,,:0 (1:0), SLKS St;.rt 
wygral Z€ Stdrtem w W Ble 3.2 
(0:1). Gornik Cze('h.owice I. Cu- 
krnwnikiem 1:0 (1:0), Ku/.nia 
U"tron przegrala u siebie z K"j 
Cze<'howice 0:3 CO:I) a L7
<; 8..- 
stwma Z(' Stala Cif>5Zyn 2:6 10:4) 
Po tej rundzie spotkan czyli 
po 2t «I'aeh na C?.ele t"bdi byl 
''\llokn'"rz. na dru
im mif'j,o('u 
Cwlowianka, a na tczecim SLKS 
StIlI'\. 


a
Q 


W ub. 
rod<: odh) Iy sit: 'yll.o 
4 spolkani
l: KS C'zechowicp -' 
:"Iart Wisla 4:1. Sparta p"/",y- 
na - Ku/nia Ustrnn 2:0, Be,I.: j 
SktX'zow - Stdl (,ies/vn 2:1 i 
C7ulo\\ iank:J - LZS Bl'stwifl-l 
6:1. Meez mipdzy Cukr.wmi- 
kiem, a Beskidcm 7o
lal prze,- 
wany, a spotkanie Sliutu z ,-;,,1' 
nikiem CzcC'howice nie dO'710 
w ogole do skull.u ze w7gh;uu 
na pogod<;: I zly stan boi
ka. 
B KI..o\SA 


Grupt I: PiA6t II Cif'"z.yn 
Wlo,kniarz II 8:0 (7:0), BK!'. II 
SLKS Start II 3:0 (1:0), !.7oS Slm 
mien - SIal II Cif'sz.)n 2:1 (0:11, 
Gornik II - Kuznia U..h-on II 
w. .. 
W tabeli prowadzi BKS II. 
Grupa II: F.le.ktrr .olal KS 
Cze<:>howke II 4:0 to:II). LZS B.'. 
o;twinka - 1_'h d Kt>hi"'r 1:0 (0:0) 
LZS 8...isWw
' - LZS LiJhd 7'0 
(7:0). Spllrta II PHc.r.vna - LZS 
Kaniow 4:1 (1:0). 7..€
)1 EI<,ktro_ 
stali pruwadzi prlA',,'ag1) 8 punk- 
tow i WPf"1\II1i1 iLlz sobie tytul 
mistrza w II 
rupie, 
C KI.A!O;A 
LZS Kornornwice - LZS K - LZ,'; Li- 

()ta ;':2. Beskid II B cJl"ko - LZ.<; 
Zabl7..eg 4:1. Slart Wilkowke 
Eld{tro;;tal II 3:1. 
LZS KomOl owi..... prow.1dzi w 
labPJi r<;znk:t 6 punklo'" 


_UIHIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIII1lIIIIIIIlIUJIIUI!1II1U1I1I1II1II11II11IIIIIUllm 
Przed wyscigiem kolorskim 
"KRONIKI BfSKIDZKlfJ'1 


Wyscig kolarski "Kroniki 
Beskidzkjej" i Stal'tu odbf:dzit' 
5i
 jak co roku 15 sierpnia. 0 
powolaniu komitetu honorowe 
go informujemy na str. 1. 
Na starcie 1egol'ocznego wy- 
scigu stan
 czolowi kolal'ze 
krajowi z tym. L.e nie jes( wy- 
kluC70ny udzial zawodnikow 


7.agl'anic?nych Trasa wYScigu 
pr.r.ebiegac b
dzie pr7ez C'7e- 
chowice, Mikolow, Zory, Wi81
, 
Kubalonkt: i Wapiennie
 do 
Bielska. Mela wYScigu - na 
I':tadionie BKS Stal. Przcd pl'7.y 
byciem kolarzy od
d
 si
 za 
wOOy dla dzieci. 


UllIlUlllllllIIUlllIlllUl1llIllIllIIlllllmmllllllllUlU 
0Rloszenia dn..bne 


ZA"IAD
:\nJ\M P. T. Klien- 
.elf:. 
f' 0<.1 dnJ3 lti. 7. do ]5. II 
b.". y
kl....d Chpm. C.lys)'I'.I'f>1l1 I 
I F'iI"bo\\anIEi .oC:u'n1.-F.nb."' 
J ..,n','odu urlopu wla
cJ('ll:J.n 
bf'dLIC 01f"f''Zvnny. 


SPR7FDA1\1 ,.W,lr
/ ,we" " \
k.,,,- 
mit.'r:teln. \\ ic1ch.fnohc HI('!
}.'I.....Hia- 
rd, ul. Lerm( nto,'..1 10/2. 


I-:\IFWAZSII\'I Irgitym"cjr 
/i«,I- 
1'1 l1o.l n81"I\'J
ko Jprz
' l..d
 ka - 
WVd.lh3 l)r.lC'J' T('chnlkulol Mt:'c..
h.l- 
n)(":fnu-Elek1."vc.fne. 


l'NIFW'I...1:NI "" IrgJlytn.,('i<; ... y- 
cian," 
H"7f'/. S.lkotc Pod...t.H\,fl\' =" 
1111. l{opel"nikCl na UJ7WISko :\Idl- 
,; or",ata Hruhy. 
I;NJIo;\\,AZNIA1\1 rr/epll"1ke ,1
1't 
\\ yd..tr..... pl.l
.1 7akl.uly ..Lenko" 
- Jludt'cka Antomn... 


ZAI'tIl'''NIf,; mle
?k..nl" dwuJluk.... 
)owe. kornfot:t. w c
ntl'um Btd- 
...k;;,-Bi.alei n.. podobnt.' W 7, '" l'1I. 
('",f'n1u:;ln1e wic:ks/i" \i\lJ.\domollf 
w Hed')kcjt pod ..Z.imiolnd u . 


l1NIEW A:t'llJAM swiao(,..iwo 
/"'ol 
ne ukon('i'enj

 t",'eelC'] klasy F"if\tl- 
\\\uwei SL'kuly PI
f'lnyslo\\
" w 
C/I"chow.t'"t'h. ktoce z&;ub,lrm. 
Obr.oul III..rian. 


, AMU'NIF 2 odd"lelnr miesI,. Bielsko-Blala, ul. 'r..t- 
n1a:;t'I'& 11. j l lforn13cJ€' na n1Iej
'Cu. 
W god"tnach od U do 20 


lJI"U:W AZNI 
 VI 1t'
JtymaCJe UbM- 
f1ip('z
niL '" q nr 8'iJ68 na nhLwi!l\iko 
Marla Zurawska. 


SPRZEDAM part'ele buoowlane 
16-'11'0"'''. Kamicnica .
. lei. 51-II. 
L! p' kl. 


1IIIIIIIIIIIIIIIIIInlIIIUllllllIIUIUIIIIIIIIUlIIIIHldlll 


Wydawt'a: W01ew6dzk.i 7,,- 
Id
,d WvdaWl11czy. Kat.owiro>. 
1',.tul piNna: Krollik. HI""- 
kid,ka. Rpda
je 
o;pQl. 
Adrell Rc::dakc11: Bif'lsko- 
p'j.lla. u1. Cieazyn,.\n 10. 1f'1 
58-78. Nie ?.amowi"ny('h r<:- 
knpi80w I ;nnyeh matenalnw 
prllsowych redakeja ni., 7.WFa 
CR. 
O!N'aJl"owani.. l"I""..I4'ln..: 
red. ZBIGNIEW LEGLEIt 
k.....kla: Aleksandec k11- 

';.\.CI7k\.Vl !'z. 
I'oiaklad: 16.33'7 ep. 


". ... 


81111111111111111111,"lIlIIlInllIllIlllllIl1IIl11llll18 

"'I
"."'.
'_
."r}""'
' 


yciQstwa na 
. . .111 ligi 


W ChWili kiN1:- do I"Cjk Czylel- 
nik6w dotrZ<:' niniejsr.y nU- 
mer ..Kroniki" - nd sta- 
dionie BKS Stal loczyc 
 JUL 
b
d;j zaril:te boje l(>kkodtletow 
W.J.I'8W.wv i SlI'zed tygodmem programu tej 
piel'wszej, na wit;kSZwodzpnia bielsldch zp,qpo 
low pilka\"l!Okich w mi.!'llrzostwuch 
III liJ:i d.oProwadzilv do r02pa- 
ezy kibicow. a co wiwinno dor.obic sit; II Ii'!i w pi! 
BBTS. Ta<\{ po\vinni
mv sif: 7.3- Cl' noio<'i. ie mUF.j w koncu miee 
WS7P 7dchowvwac' jakn gos,poda- jl"dl"n 
i1ny killb, kl6rv b<:dzie 
rze i to wVI'obi nam dobr- BBTS - cho<'i.a:ibv dla dobra p.1 
wat 0 tym szkolV. rodzic6w C7Y k; nOZn('j i dlalego. ze cheem:v 
oplekunow Raz laki Dllody krzy- wre.
ci... Q21&dac mf'cze w ....yda- 
kacz ..wpadnie" to p6inie, bt;:- niu ol'Zvn-a1mnici II lil{i Na ()l1- 
dzie si
 zachowywa) &pokoinic. a lacze-mu lakim nikt nie s
raci. 
wiec iak na sportowca prJ;VSo1 a 10. ani malerialnif'. ani na ho".....7.... 
Zre&l.tq kluhv powinn" leot za.1
C p, 7..f'('jwnip: d41hrr mpC71" pilll ar - 
Bie wychowywaniern 
ympal"- 
kll" .a.wndv Il"kknaUf'h'r7.nl" nv 
!l6w ,.0(1 kolyski", wif;c t.rzcba pi..",.;ar
kil" 7.ap..wnia ka
<:. a pA- 
aby porzadkowi 
ajPIi 1'3
 Ishzp n:uttn ,.1"" 
nor"l. n...m -, ..h. 
por
dkiem na Irvbunach, . nie jak7_ IJOlrzebn)t:b lauro'" spnl1n 
tylko II'
 
 boisku. ",y
h. (ZL) 


Uniewainia siq 


zagubiony DOWOD REJE.STRACl' JNY nr KY 26-11 
na motor marki "IZ" 350 cm. wystawiony na 


GI\nNSl\ SPOI.DZIELNIF, 
..SAMOPOMOC nll,OPSKA" 
w LODn;On'U'A<"H 


...,"""
""""
, 


,
,.__,,4.""""'.'

 


Zaklady Wyrobow Galanteryjnych 
"RAPID" 
w CIESZYNIE, ul. Dzierzyiiskiego 9 
PRZYJM;\ PRACOWNIIKOW 
z wyzszym wyksztalceniem ekonomicznym 
i co najmniej 3-1etni& praktyk& 
na stanowiska: 
KIEROWNIKA 
DZIALU ZAOPATRZENIA i ZBYTU 


oraz 


KIEROWNIKA 
DZIALU EKONOMICZNEGO 
Podanip wraz z zyciorysem :1alei.y skla- 
dac w Sekcji Kadr. 
Omowienie warunk6w pracy i placy na 
miejscu, 
.t
""I)""'
)""""
		

/00224_0001.djvu

			rp.
 -- 
..,... . 
rj .. _ R 


, , 

 

 

' 

5 

 

 

 

 

 


 

, 

. 

 

 
.t 

 
:
 
If 

 
,
 

 

 
I . 4 
"
' 


" 
. "., 
i
 
I' 


. 


-.r
 '-

PII
"i1r\
_
o . 
jln"'
 
.Wf!4a'II


 .1... -11, £
j
<,
 


r 


D.;-
 
;
'g
;-;
 
 
2.':iE";
N 
g.r-;

'g;

 . 
f 
.s


;
 n.
.
;;aa


3 

3

3


 

.A 
f.N-' 
g, Jg -;:I;'. 
:s'lr:C3::1_. "-,, _. 
a.'g.cr! 
.F 
 ?i i- Q 


 
t.) 
:8 
.w _.
" 
 tI "';-;: ;'!= It 

 

;

 :-N:N-;:;;

&.:- C'!;

;'CL.
;;;;


'O

 
Q _. 7:" .. 
 
 
 - 't :s . -.n 
 _. 
 Q ., C - ti.., - 7: 
::;.:!
" 


-Q ::2.;:;" !:.


;I;';: =3$1. 3l;'';
.o. 
-.. 7:' - tI..,:II!.....::s,;' """ :r,"::J'. _ 31J
7:' 
f')' Q
"" 
.
 
-
. -
 ";0 :IN -;;-
';'d../.
:r.''''''I:S 'C 
O:J: :11;;,="1; I!:.Si3.. O"!=.,..-
II:r:S"';-"';""E
.
 
:r. a. 
 
 Q :!. 0" g. 0" ,c.:: a ., - .., .. r: 
 
 
 = $ 
./t' I'D ;:! 
.;: . 'C ":;II 
 
 7: - Q ":= - Q::: c 
 I'D. .. 't'::: .a: = ::I Q _.::. 
... i3 aPI::!''''.N_.,,;_
. ::a:;::,.-3 w :J:'
 -3-r.Q. -..AI 
- C

 

N
 :I QKJ;'"c;.Q"CJA "'C" IIOCr":l
'" 
"< 
 
 : 3 N Di'.1! .. Jg:r." :I .; :;" n SI . o.
 - :;::) :;: N.. Q EN 0 
 
CI

 '::';::3gQ

 
 

N

Q.i 'UN
:::.g 
;

 
!' 
 
 · 
 -of! 
 1'1 0.1:J:' 
 
 KJ;'4 Q::;- 0 = ; 
 N 
 
 :so!!. g. 
c:r:lt'tl - g-
 0 10 .., Q".""fi''''" 0'-'" =:1:'11;::;-'0 
 
ri

 

!
¥..
9
;;- 

N%


 '?
_9Iti 


"'I 
 
0 -'I 
::J 0 
... N 
'Q 
... C'1 
... 
s: 
 
Ii 
 
n 
2 
 
.. 'I] 

 -a 
0 
CI 
';< 
 
N M 
;:s ." 
.. 
::J 
0 
o:€ 
:;; 

8 
o
 

 
0. 
2'" 
ro'" 
rj- 
...."' 
..170 
-: 
"'.... 
CD!:", 
e
 

-N 
J»': 


o

q

.

 
c.- .., IQ ., -!II 
. :s 
 OJ '" :>;'... '" '" '. 3 :xl u <
 
 
. 

>-<

-
3g 

 c - - Jo.AJ X' 

,,--.-3"'!lJ1OJ
 ";<:'8,",c 

 3 
 
 "= _ ""i 0 -< 
..tt. &; ;- 
o
...... ",:,"p.
fi)
a.___.tI) ,g;- 
.... _ - t» 
 
 N -- cr 9: No 
 
 It /11 

n .., 0..,. 
 O.tD _ OJ t"J 
 
o':T:;: 
 <",:s '"'?:i -.. -g 
:T
 

,< N-.=r ...D.'....
 ,<0 

3n
,g?!2
:
 
r;; 
 ;:s 2 
 =- '" 3 "' 3 9 
o
 8. 


"'-
-2


V
 

 ..... lD .. iI; =5 
 
 ,r.s c: fD 
 C 
 
 ?J 
=-s: 
.
..... N< 111 C tD 
;':;;3 

.
 

 S";,,"3 

"g 0 

I


I_
I_I 10.. 
  
,lO 
... 
;. 
C'1 
o 
CI 
< =: 
" C 
-0 
,., '" 
;:
!!. 


:2- 
0" 

=:o 
::I '2, 
. ;;;- 
..,., 
"N 
ar. 
" :-.:- 
, .
; 
;.. .. 
ooj 8!. 
;10 _,., 
'?
 


r 
N 
.. 
;:s 
'" 
... 
;- 
.. 
'" 

 
iii' 
::; 
;3 
;:s 
;:DO 
;:s 
... 
3 
.. 
Q 
-:: 
.. 
:;; 
CII, 


;- 


CII. 
;0 
... 

o 
fD 


..< 


1/ 


f 


N 
 
';'c'
 

:;;- 
__.
 -.::''''N 

 - JG 3 --' 
tD'N
;:;;).='- '-' 
::s

:""1o-
g

 

 4


"8

;f3 

.::.
go-==
CII9: 
,...'" 
;::'1).;-
"'
 
w -Q.

.;u.tIt 
..'Z .....
,.. 
 'tI _ tn 0 l,1li 
'0 
 <:1..
 
'
8.'3 
:!£
.
g
 -:: 
 g- 
3' r=.::'

O
;; 

:e I ::J 
:;:' 
- 


 

.,,
:Lt
 
.".. :> - t"oI,.. . 
Po' I !II . 
 r:t 


t'1 
,0 
.. 

-J 
":"'1 
"Z 

..... 

- 
:'"'-a 
.;0- 
.. L"1 
o 


":1 
., 
N 
'< 


..... c.::1.;:- I -0 o.
:J VI>"; 
::jN;:;!", ::?=,o!?3 
" 
m=::J
<
 J-J."II" 
g3_.:>;,0;:s t
 _..... 

.o:: ::"-0:» 
"'.,:J 


w
;--
c

S 
Ji
'3f"
'
""
3
 
u. ;;_ :J ;:Irb
 
!;j Z -.::.. I -g "0' ::r 
 
no; :l
. N ""'6."' 
 
::J&
.' go 

V'J
 

N:S '''!":,.In=>:
 
g
ij.

 
;r;.
r,).5-g


3 
0" JCo5-!"

t:lo!:3 

g"j 
.
 r-:» ::!.'""\;- 
a.-.I "itl)
IN.WDJ I 


!=- 


""L"1 
=":1 
;;
  

 
g. 
/D 
8<1 
5' 


:::-a 
..;
 
C"- 
"'-1 
,,0 
:'.;::! 
L"11"1 


" 
III '>j 
.t') 
, 
;:s 
'tI 0 
... .... 
'" ii' 
'< 
!..o 
., 
1:10 ;:; 
'" 
.p> ° 
:.; 
.. '" 
E 
 
'" 
'" 
'-: 
!!:. 
:>i" 
g 


:s Po 

 ;:s 
 . 

. r 
;p 

 n ..... 
:r 
:u 
. 
 
.. ::: 
0; 
N ... 
3' ::e 0' 
p ;'f :IS 
.... 
lt
8. 
9 '3 '8 
'1) :;: 
"£. 
 (b' 
'" . I .
"O ]
 :3"2.1l. o.o
.g 


 
 
 
 
 
 
 
. 
 
'< 
 5 ;:i. 
 e: ",' 
 '" g 
. X 

 
N
1"'J:':;.ttc. 
tit m 
 
 
 0 N 
 
 
 
- 
_IL' -a;" :;;"1):1 
c.. DJ t-iu)L1."OfD'1. 
i) C.
:»
N"'"O

 

3
'<::. !)g!i:",'" 
'''-;
 '''Ji5;::''drj
 
a Co> cop. 
0....:s8.::;.3 

' 
..,. DJ
':1g.1.....,


 
",
c.r:;;",
 
Cr.::'1 ::J

"O:J.!! 
....
Po3"'3....:: '<0 
Po '" 
 '" r _ - 
 3 

 ;::c

-g
w
 
noOn. _II)III
? 


8c.a",r:.r IlD "::-.I"tS 

"'

;I
I

 
 
. 
'1\3"?D.

' 
 
la'll 0 Oill'= N 
1':;"- 3 .. a "'3 " 
J'J.::: i:::r,=::J 


":I ;1>.0;;- 

-;'
-::r
3- 11 
tt-3
---r:
tl l .
 
::: I 9.
 -...=! .. 
;:r R1 ::';':J7: 
 
::; .; 
 J
 
"O .... 3 , _ , 
'<;;-oO'! ';::'......"tI1 
_
If) 0"0-- 

..,
 3
n3'
 
..; - 
'2 _. C u; a 
 
;

S
';
; 
t9i-;7
:r;-
 


=-. ... '" ...
 
"1.1 
-t=", .... 
'" 
JJ_ 
 
-- '" 
- ,_II 
_,IIi .. 


..",
.., 
.;o.
"d 
3


:;' 
; .
 !: g 


 
::I 
I
'


 
_.N III a 
.. ... 'CIg" 


N" 
..'" 
NCIt III 0;-:;1 
illl't!. BEl 
 
'" ... 0- 


 g:" 
Clt3 
:sI 

I: .... Q 1D N 
1 v 
... .J. 1")

;:3 

 :I .Kt; 
 ,,:1 :;.0 
"- 
... 
 -- N g.\J 3 
 

", 
:..... os- "_0. 
It -.1: 
 it. 110 'iU 
" ? 1\:::: 
 gWg.N
 
I ... ;;9 n co' I ; 1-':' 
N 
e.=- . ...(1 N 
 -T;'O n- 
... os- W_a::r:J 
",CIt ts fotI 1»",o'" 
..N os- I 2'
 
 r:: 
;-'" .. N 

:' . s n N"'
.
 
Q" a :II l
 -g Po 
;- ::J 
 _. c. 0 
- P tNti'

 
"'4 1U
.Jt r»,. 
....':; 
...... 
..... _ c_ 
..
1C.
 

);" 
'0"'''0 
N ;-6 ::i- 

 ;!

.. 
r.O - t 
- 
GtUlQ, 

 II or : 


(--: 


....  


I. 


.. <,# 


r. 
:Ii! 

 
?:.'J 
" a. 
. .. 


 
" - 
.. 0 
,., ... 
::ro 
:II 
I 
 
3 .
 
o. r. 
" - ;
 
i

 
i;;';H
 
 
:1<: ;:sI'D..."'....
'=- tQ 
-. :a-.
 ....,"a::l.c"....
 

 1

ri
N'=
,


< 

N

::a M "';
:Ji"


 
3
:;

gN
:r
 
;?
 


,
 1D
..
_
i"
 

S:_ Nf.II-g,=
 
;:rQ.
 
::s - ""I "CI _ C 0.. 'tI ,=.. 
:;.

 

 
=.
 S.
 
 &..,:; 
. "
.;-g;:; 
 ::. g.:a 
tit 
 -: :s (It- ,," N AI 
""';;. S
;;.

;
.

._ 
"31:
o:

c:c: 
1'I1'I:r.'':::a... 

!:.,.:::tcr" 
.r) II» '='" 
 Q. - ::s _.-
 
ci.1c
3
;.e
 .


 
9
ti

'?.o_.,.,
",=-::rp. 
3"2
[
QJ 
1Ui!:o=
 
.

"tJ;:'2 

 
 
 3 :!. 
 ; 
. ;. c.. 
ttl2 .
""'.DJ
on.
. 

Q;93

o<
w 3 
.....-"-:Po' -VJ;r- 
.:3Xn(i)

:-;""-. 
Do) 
,g-:J N-:J
1'j""" 
:!:.10 3 ....-..;::2- 
"" . ° n Do I'll ::I 
'0 N


SI")DJ 

ci'
'i'.s:-'i'
i.. 


a,c.. ::JX'
:::O 
:e; _;;'S.Q:v g"'1J 
g' 0-."' 3 .::1 3 ;>;;:;: 
::r '0 J: .Q 
';N:a
",2:3 3 

 

;D'


 

::.

 -3'
'3!'!' 

 ,
"'< ii' 
 ,-::!J '" 
ocra.-. eft t-i DJ 
- 
 In '0 ='&.-0'2" 


 :;:V"''?N. 


C"":t 

 
3 
c::r 
D:» 
---  :1:1 :::: "Ir,I 
,.,'
 -.;) n 
ag.


 
:.. 
.
 
 
;» '0 I"'). :r 
;:
;a " 
Q N ftI _ I'D 

'O:JN
g. 
;;. 
 :r." 
 ;a 
;-
;'ti3 
N

-g;!:::: 
· "C'. - 
",::r::ar.("'j 
.. ... N 
3 I 
 
.; 
g.
.
a 
; 


:3 
o 

 

 

 
n 
==- 


::J 
10 I 
:rN 
-.. 
"'''' 
:!. ;0 
...... 

'O 
::r" 
::I 
Ei .ii' 


 
CII_ 
C::l 
::I;; 
;0: 


o 
cr;l': 

3 
" 
$: 
f. 


\ - 


(; :: 

. 0 
" 
= I 

 
 
"'.. 
'?... 


c.O 

 

 

 

. 


\. · 4 
.
 
i 

,." 
. 
 
. 
. 
.V 
h 


'" 


I' 


, 
.\ 


-'f" 

 


1.\ 

 ,0'" IT:J 
. A C.
.A 
If 
 -',,- 
 ..u... 
 v. 
 
 
A'" 
 


." 


\ 
T 


... 
. 

 
Q 


.
 , 
;:s 

 


t 


..
 


-
 <;:". 


.. 
 . 


F, 


.Y'- 


-
 
'
. 


- , 


J