/00011_0001.djvu

			. 


ROK XVIII  
"- 
NAKfAD: 42.425 EGZ. 


" 


11. 


CENA 1 ZL 


J  


Nr 2 (842) 


BIELSKO-BIALA 


13-19. I. 1973 R. 


Deklaracj, skladek chcemy zakonczyc do k0l1ca stycznia 


p
w
u

 MIU
III P
WI! J
Wf 
Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia 


W polowi
 t
-godnia odb
'ly si
 plenarne posiedzenia Miejskiego i Po- 
matowego Komitetu FJN, na ktoQ'ch powolano terenowe Komitety Na- 
rodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Plenarne posiedzenia MK i PK 
FJN zaszcz
'cili sWIt obecnosci
 przedstawicicle wladz politycznych i ad- 
ministracyjnych miasta i powiatu. 
a plenum MK FJN, ktoremu prze- 
,,'odniczyl tow. Marian Kaloii, referat, obrazuj
cy cele i zadania no\\'o 
t\\'orzone
o Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w
'glosil przewod- 
Jlicz
cy Prezydium MRN, mgr Antoni Kobiela. 


Ze wszystkich krancow Polski 


Zyczenia od ludzi pracy 
dla I sekretarza' KC PZPR 
Edwarda Gierka 


W tych dnlach - 8 stycznla - min-:la 60 rocznica urodzin 
Edwarda Gierka. I sekreiarz Komiteiu C('ntralnego PZPR otrz
'- 
mal liczne depesze I lisiy z gratulacJaml od ludzl pracy z calego 
kraju. W dnlu urodzin jubllat gojcil -u siebie m. in. delegacj-: 
roznych zakladow pracy, przedsh:biorstw I Instyiucji z caleJ Pol- 
ski. "' imlenlu &eJ delellaejj !lerd
zne iycze-nia Z okazji 60 ro('Z- 
nicy urodzln prze-kazal Edwardowt Gierkowi gorDik przodowy ko- 
palni "Sosnowiec" - Waldemar Chuchro. 


Zyezenia zlozyli rowniet Roman 
Krysiak ze sloczni szczeciflsklej, 
Wladyslaw Leszak - l'olnik PGR 
Zalesie w woj. koszalinskim, Eugt'- 
niusz Jazdz
'k - inzynier z Jel- 
czansklch Zaklad6w Samochodo- 
w
'ch. Jan Boski - robolnik buty 
miedzi w Glogowie. Stam!:'aw Bo- 
rejczuk - s1aiownik hu1y im. Lt:- 
nina, Stanislawa Goliriska z Rolni- 
czej Spoldzielni Produkc
'jnej w Po- 
znanskiem oraz Aleksander Szpet- 
kowski z przedsiebiorstwa buduj&- 
cego hut
 ..Katowice". 
Depesze z "ratulaciami p'yn
ly 
rowniez z zagranicy od przyw6dc6w 
bl'atnich partii. od m
:ww stanu. 
Na mocv dekretu Prez,'dium Radv 
NaiwYi
zej ZSRR Edward Gierek 
od 7 n'!c70nv 7.osta' Ordprem Lenina. 
Edward Gierek urodzil sie 6 ShTZ- 
nia l Q 13 r, w Porabce w powierie be- 
dzir'iskim w rodzinie g6rniczej. Po 
smierci ojca. klory zgin
I' w wy- 


padkJ.l . w kopalni, wyemigrowal W 
dziesi
tym roh.u zycia wraz z mal- 
kll . do Fran
ji. gc'lzie Jako mlocly 
chlopak podJ
1 prac
 w kopalni. 
Pr7ez szereg la1 bvl czlonkiem fran- 
cuskich .zwiijzkow Z3\\'odowvch. a 
\\' 1931 r. wstapiJ w szerf'
i Fran- 
cuskiej Partii Komunislyczne.t. 
Uczestniczy' w walkach klasowvch 
francuskiego proletaria1u. kiero\\'al 
akcjami slraikowymi. rozwiial d7ia- 
'alnosc w robotniczym towar2'vstv:ie 
kulturalno-oswiatflwvm W 1934 r. 
za udzia' w strajku gornik6w zostal 
aresztowanv i wVI'iedlonv z Francji 
do Polski. Trzy lata poiniei. w 1937 
roku. powtOrnie \Vvemi
rowal. h'm 
razem do Belgii. gdzie pracuje znow 
jako g6rnik. Lllcznie przepracowal 
w ko;>a1niach 17 lal. W Belgii pro- 
wadzil 
-w
 dziaJalnosc w szel'c- 
gach KP }
ell!ii, W czasie oknpa- 
cji. przebywail\c w Bplgii. uczesl- 
niczyl w ruchu oporu walcUlcym 


t .. 
J> 


..-,.... 


Znana J
st oflarnoi
 .pol
cz
n- 

wa polski

o na rz
ea pod
jmn. 
..anych w l.tacb ubi
lyeb alidi 
..romada
nia funduS1:ow na budnwt: 
..kol, a nastt:pnie "zkol i intern",- 
tow. Od ehwili powolania w 1958 
r. Spolecmner;o FUDduDU Budowy 
lI:.:kol, a Dast
nie, od 1966 r. Spn- 
Jecoznq-o Fundus:.:u Budowy Szkol 
I Internatiiw, do 1972 roku spole- 
neilstwo pol..ki
 prJlrkazalo w fnr- 
mie dobrowolnveh skladek na ce- 
Il' oSwiatowe 22 mid 6tCI mln 'lEI. Spole<:zeitstwo naszego rniasta ze- 
Duty wklad wnlo!;lo w SFB.
 t ocalo "",, okre...ie 14-1ptniei dzialal- 
IIFBSil spolee.enstwo wojewod1ltw'\ nosci 8FBS i SFBSiI ponad 134 m'n 
lI:atowieklego. Wykonystuj"e te zl, a spol
('U!nstwo DOwiatu biol- 
fundusse zbudowano w okresi
 mi- skiego 
 60 mln d. Z tego fund.:- 
nionym takie obiekty jak Palae szu w Bie,:;l!:u - Bialej zbudowa.lO 
)llodzidy w Kaiowicaeh, Planrt",- osiE''ffi szk61 pOdstawowvcn (nr 14 
rium 
la..1I:ie, Stadion 
1"5ki orrod w ?,=OR VII, nr 15 W osiedlu przy 
aooloAie.ny. Park Kultury'l Wy- ul. . Michalowicza, nr 16 w ZOR IV. (CIJ\G DALSZY NA 8TR. 3) 
-._I UIIIIIIIIIIIIII"'"AIIIIIIRlllllllllllllnnmlllllmIlIIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"I!"IIIIIlIlill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1 


poczynku w Chorznwle, Dom 1\Iu- 
zvki w Z:,brzu. Zr "'r.romarh'nnvch 
W naszym wojewodztwi
 srodko\\" 
3. j mJd 71 
"'I"""."''''"n 1d:; ...1".;_.-...
..... 
oiiwhtowo _ wycho1"a,vcz
'cb. W tYm 
264 slIkoly 0 

8U izbach. a.r"!\le ..,; 
mid at pruznaczono na inwest
'cje 
sJlkolne II budZl'tow rad narodo- 
wych. Dzit:ki t
mu 78 proc. uczniow 
korzysta z lepszycb warunkow Dau- 
ki.  


,... """"'" 


z hltlerowcami. Po wojnie brat 
udzial w ol'ganizowaniu ZWilj7ku 
Patriolow Polskich w Belgii, Pol- 
skiej Partii Robotniczej i kl
rowal 
dzialalnosci
 l'ady narodowej w Bel- 
gii. 
Po .powrocie do Polski W 1948 r. 
rozpoczO! 
,11ft. 
,..it ... 


:*:  


Ao  


...... 


. .4 , 
.....'" r 4 ...,.. 
- 

 
.... 


,.. 


1 ' 


ow:- 


... 


SKLADA 


W odpowiedzi na list KC PZPR I Prezydium Rady Ministrow 


Ludzie pracy B 'I P 
deklaruj
 tloclatkow, produkcj, 


- ZWRACAMY,SU; DO WAS. ABYSCIE W KAZDYM ZAKLADZIE ZASTANOWILI SIF; NAD 
TYM, W JAKIM ZAKRFSIE, BIORJ\C POD UW AGf; DOSWIADCZENIA MINIONEGO ROKU 
I NOWE POTRZEBY - MOZECIE I PRAGNIECIE PRZYCZYNIC SIf; W 1973 ROKU DODAT- 
KOW 1\ PROOUKCJA DO PRZYSPIFSZENI!\ REALIZACJI PROGRAMU VI ZJAZDU PARTII 


Koncowe slowa listu Sekretariatu. 
KC PZPR i Pre7.vdium Rarl.v Mini-, 
5.lrow, skiero
'anego do Podstawo- 
\\"yC'h Organizacj; Partyjnyeh. Kon 
ferenC'ji SamorZl\du Robotnicz..(n. 
Dvrekcji pr7edsi('hior.OSobv IpDszee:o J!osDOda:-owa- 
nia surowcami i materialami doma- 
gajl\C si«: rownCX'zeSnie dalszego pO- 
lepszenia organizacji pracy. Pier,,'- 
sze "przymiarki" wykazuj4 ok",i- 
lone rezerwy w tyro zakresie, v: 
tych dniBch odbywajlj sit: Konteren 
cje Samorzlidu Robotniezego w w
e 


KIEROWNICTWO 
KOMITETU POWIA TOWEGO PZPR 
W BIELSKU-BIALEJ 


- 


'f.. 


- 


. , 


.............. - 
'Ii....
- 


.. ;y 


, . 
.. > I=
.';"','
 .-' ::"--'" -,:=-;.
 
I\! J.>. 
 .,..,. :

!. - 
 
I.
_ '...." 't'".r '. 

;V. 
 l' . 
1.. .;'= I .... 
.

 
- -
  ...
.. *' '..
 Ie 
{ 


. .i'x 


(. 


jo 


J1I 
.. .......... 


fit .. 

>, . 
.- 

.... . . 

 


Wn«:trze 
oeu&nej tkaln1 ZPW im. NledzielsJuego 


..' 


"'i .......; 
,
 
, 

.,. .. 


1UIIIIlllllllllliliDIHlllllllllmmillmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnmnnllmlllnnllllllllllllllllllllllllnill1IIIIIIIInllllllllllllllllllOlllOIIIIOI/IIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


s 


Przed 
ra 0 d 


Dwa lata dzieII\ nas od oSlatniej 
XIV Konferencji Sprawozdaw- 
ao - Wyborczej bielskiej powia- 
towej organizacji partyjnej. Ob
a 
dowala ona z udzialem tow. tow. 
Edwarda G:erka i Zdzislawa 
Grudnia i nakreslila gl6wne kie 
I'unki prograrnu dzialania na la- 
ta 1971-1972. Byly to zadania na 
miart;: potrzeb wieIkiego osrodka 
przemyslowego, jakim jest BOP. 
na miar
 naszych optymaln
'ch 
motliwoki uczestniczenia w rea- 
lizacji nielatwego przeciei pro- 
gramu nakreslonego najpierw 
przez VII i VIII Plenum KC, a 
nast!:pnie przez VI Zjaz(J i na- 
stf:pne plenarne posiedzenia Ko- 
mitelu Cenlralnego. 
Dzis, kiedy sloimy u progu ko 
Jejnej XV KonIerencji Sprawoz- 
dawczo - Wyborczej Powiatowej 
Organizacji Partyjnej PZPR w 
Bielsku-Biale' i podsumowujemy 


W Bielsku - Biat el 


Konferencjq 
czo-WyborczQ P P 


mlniony dwuletnJ okres prac:y - 
robimy to w poczuciu dobrze 
spelnionego obowiqzku. Wszak 
Powiatowa Organizacja Partyj- 
na, Komifet Powiatowy PZPR 
byl przez caly ten okres czasu t
 
sill\ nap
dowq i kierowniczq, ktO 
ra prowadzila bielsk q klasf: ro- 
botniczl\, wszystkich ludzi praC"y 
miasla I powiatu bielskiego do 
wielkich osil\gni
t we wszyslkich 
dziedzinach zycia. 
Zmiana perspektyw rozwojo- 
wych, zmiana metod i sposobu 
zarzl\dzania i kierowania, umoc- 
nienie wi
zi z masami - wsz
st 
ko to spowodowalo szerok
 akly 
wizacj
 spolecznq i gospodarcz::j, 
natchn
lo ludzi pracy nowym za 
palem. nadziejl\ i energi q . 
VII i VIII Plenum KC. a potem 
VI Zjazd partii nakrpslily wyrai 
nil. chot nielatwlI drogt;: w przy- 
Izlcit drog
, na kt6rej z miesiij- 


ca na miesil\c wydluzamy nasz 
krok i uzyskujemy wyrainie wi- 
doczne wyniki w rozwoju go!:po- 
darczym i podnoszeniu dobroby- 
tu spolecznego. 
W dokonaniach tvch bielska po 
wialowa organizacja party]na 
zajmuje 'poczesne miejsce. U \'IRS, 
w Bielskim Okr
gu PrzemyS1o- 
wym, rozgrywa si
 bitwa 0 mo- 
toryzaj
 kraju, u nas przebipga 
jeden z front6w walki z dystan- 
sem. dzielqcym jeszcze Polsk
 ad 
pelnej nowoczesno
ci. 
Bielska organizacja PZPR !I
a- 
rala si
 sprostat postawionym 
przed ni q zadaniom mozliwie naj 
lepiej, Nie znaczy to oczywi
C"ie, 
ie unikn
lismy pomylek i wiemy 
dobrze, Ze wiele jeszcze bylo w 


(DOKO
CZENIE NA 8TR. 2) 


.... Jplom Uznania ' 
dla Indzi pra'cy 
. .. . 
1D18Sta I pOWialt 


W mluionJ' poniedzialek w Sa 
Ii Konl'rnowej Palaeu Kuitury 
I Naoki w Warszawi
 obradowa 
fa pod pnewodnietwem I !:ekr
- 
tana KC PZPR few. Edwarda 
Gierka kraJowa narada aktywu 
pariyjnelt'o i 
ospodarezelt'o. 'ak 
szeroko informowala jui prasa 
codzienna - dokonano na nid 
oeeny dorobku minionelt'o roku 
i nakre
lt)Jio zadania ria rok bie 
i
y, kfory mil- 5I1Cze
olue' ana- 
ezenie dla dll-I"el'o rozwoju Pol- 
ski. . 


Na tej 1!aradzle lI..t
)K:a czlonka 
KC i 1 sekretarz KP PZPR II' 
Bielsku _ Bialej tow. Marlao 
Drewniak przyjal z rltk przrdsta- 
wicieli u
jwyiuych czynnikOw 
putyjnych i pati8twowych dyp- 
.Iom uznanla dla ludrl 'prary mia- 
sta 81elska - Blalej I po....ialn 
bielsklel'o, nadany prz" Koml- 
tet Centralny PZPR I Rado: Mini- 
s1r6w PBL za szc:r:eg6Ine. osi
nir:_ 
cia II' rozwoju dOdatkowej pro- 
. dukcji w 1172 r. " ramacb ..II mi. 
liard6...... W dyplomie, przekaza- 
n,,'m ludzlom pracy naszr
o po- 
....Iato i miastlt Biellka-Bialej czy- 
tamy: ..Odpowtal'lajac na '.pet 51'_ 
kretarlatu KC PZPR I Prezydium 
BZlldu PRL zwlekszenirm prod uk. . 
ejl dali'cie przyklad pop.ucla dla 
Do1ltvkl sp'>lrr7no - li:o!lPOd,urrej 
Parlll I zaanC3f:owanla ... nall:r:._ 
cjr: ucbw"ly VI Zjazdu PZPR. 
przyczynm'clr sir: do szyblzej 1'1'- 
alizacji pror:ramu r07.woju uuzej 
socjallstyczneJ ojczyzny". 
Dyplom, k16ry pOdpisall to...., 
tow Edward Glerek i Piotr 3aro- 
szewiez, jest wyrazem dute
o 'D- 
",nanla dla wysllku i dobrrj pracy I 
MZY5tkicb pracuJltcyeh nuzea:o 
rea:ionu.. (wJ. 


lu zakladach przem
.slowych. m. in 
n,ymi w Befamie, Indukcie, Allenie 
- ns- ktOrych zalogi okreslajll swe 
mo
\iwojei dodBtkowej produkcji i 
dy!kntuj1t mrd metodemi ..kutecanej 
re
lizacji lycb zobowUjzan. W wiell! 
:prted
!f1biorstwach 'Ust Sekretarla
u 
KC PZPR I Prezydium Rady 
;lini- 
straw wvwolal pddiwi
k natych- 
. miastowy. 
W Zakladach Przemyslu Welnia- 
nego im. J. Niedzielskiego "WE- 
LUX" projektowany wzrost pro- 
dukcji wiq.Ze si
 nierozerwalnic z 
przyspieszeniem terminu pelnego 
uruchomienia nowego oddzialu dZla 
Din tkaninopodobnycb - a przede 
wszystkim DQ!;zukiwanego na ryn- 
ku detalicznym bistoru. W toku 
dyskusji, prowadzol)ych na szcze- 
blu oddzialowvcn ore:anizacH par- 
tyjnych i przeniesionych nast
prie 
na forum Konferencji Samorz
du 
Robotniczego. zaloga WELUXU zo- 
bowi:ijzala si
 dostarczyc do koilca 
br. 20 tys. metrow .tkaninv ponatf 
'plan - w'tym wif:kszosc najnow- 
5.zego produktu zakladu, dzianlI,y 
tkaninopodobnej. 
! J:uz 4 stycznia obradowala nad 


trescill Iistu KC i Prezydium Ra- 
dy Minis.tr6w Konferencja' 8amorZll 
du RObotniczego w przedsif:biors- 
twie Budownictwa Rolniczego w 
Bielsku - Bialej. Mimo trudno
ci 
kadrowych i napi
tycb planow 
produ'kcyjnych - zaloga Przedsi
 
.biorstwa wskazala na szerl'g me- 
ment6w, ktore mo
a przyczynic si
 
do przekroC"zenia zadan roku 1973. 
Ustalono, ze wartose dodalkowej 
produkcji budowlano - monlaz.
wej 
moze osillgnlic kwol«: 4 mln zlo- 
tych. 
Wvrobv futrzarskie wartoSci po- 
nad 2 mln zlotvch - to dodatkowe 
'zobowiazanie bielskicb Zaklad6w 
Futrzarskich, podiete, po szcze- 
e:610wej konsultacii z zaloe::ij, 
na Konferencji Samorzqdu Robotni- 
czego. Intormujlic 0 tej deeyzji pod- 
kresla si
. ze dodatkowa produkcja 
BZF przvczvni sie do dalszej popra 
wv zaopatrzenia rvnku. 
Za tydzien poinformujemy na- 
'
zyt:h Czytelnik6w 0 dalsz}'ch zoho 
wi:ijzaniach klasy robotniczej BOP, 
podejmowanych w odpowiedzi na 
list KC PZPR i Prezydium Rady 
Ministr6w. (tap) 


K ?Mr{fr9E
TRAi 'X.... 
P.OLSKJE1ZfED
H
eZ
}1":ifJ PA
TH ROBP!NICZ£:J 
. RADAMrNI
 n
6\\- 
('OLSKI1
)
?
C
tP
)SP()il;ftJ t U OU'\ EJ 


;!tOAP 
DYPLC)1V1 'UZNANIA 


.in 


'LA .UcrE:GQI,N:f OSTAGNn3;
::I.A. 
w R6.:::am
JR:::.O'GJj 
. . 


"' 
Jf4I


i¥l 
uCHw...i'i -VI ZJ,.,,,iju tt
iCl'R:ltt'Z\'
iUs.ell HI; 1)(' »:tn- 
,>iWJ!.f Miz"'f:jlr
p
:W....MtJ Knl
\'Oju..A
,Zf.1 
---,;jAl,ISTYt't'Nl;J.OYLY'Z!' ! 


r

rM;-,... 
.
.. .
,<.£.q--;Ai'.,. 


.

.)
 


.:_::
.-. 


"A1UU.Wh:, (;Illint


 Ic}h
		

/00012_0001.djvu

			iYClenio 
ad ludli 


procy 
diD I sekr. KC PIPD 


- 


(Dokoiiczenie ze str. 1) 


. 


Po IV Zjeidzie partii w. 1964 r. oraz 
po V Zjeidzie w 1968 r. wszedl po- 
Downie w sklad Biura Politycznego 
KC PZPR. Od 1952 r. Edward Gie- 
I'ek jest poslern na Sejrn PRL. 
Na VII Plenum KC, a nast
pnie 
lIa VI Zjeidzie wybrany zostal I se- 
kretarzem Kornitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej PartH Robot- 
Diczej. 
W minionych latach kiedy spra- 
.owal funkcj
 I sekretarza KW. 
Edward Gierek byl r6wniez CZI:- 
flym gosciem zal6g naszych zakla- 
d6w pracy, sluzlJ,c naszemu aktywo- 
wi spoleczno-politycznernu i gospo- 
darczemu swojl'j radlJ, i pomoclJ,. 
Przypomnijmy jego aktywne .uczest: 
nictwo w obradach XIV PowlatoweJ 
Konferencji Sprawozdawczo- Wybor- 
czej w Bielsku-BiaIej, na poczlJ,tku 
,rudnia 1970 roku, tuz pr
ed pa.- 
lIli
tnymi wypadkami grudfilowyml. 
(wI) 


GIMNASTYKA 


dla'pan i pan6w 


Zarzlld Ognbka TKKF 
"Belaks" w Bielsku _ Bia- 
lej ol'Jl'anizuje w sail gim- 
naatycznej Zasadniczej Szko 
Jy Zawodowej przy ul. Wo- 
roszylowa 8 r6:i:ne zajl:cia 
rekreacyjne dla ml:tczyzn 
i koblet, jak np. gimnasty- 
k
 rekreacyjnl\, pUke siat- 
kOWIl i koszykowll, komet- 
ke. Zaj
cia dla pail odby_ 
wajl\ si
 w poniedzlalkl i 
czwartki w godzlnach od 
19.30 1'10 22.00, zd dla pan6w 
we wtorki i pilltki w godzi- 
nach 01'1 19.15 do 22.00. 
Wpuowe wynosi 10 'II, zd 
. skladki czlonkowskle 15 zl 
miesl
cznie. Zajecia prowa- 
dZIl kwalifikowani instruk- 
tony. (wi) 


T rudne . dzieciiistwo... 
W latach czterdzie- 
stych - koronny ar- 
gument obroiicow. 
Dzis prawie pus to- 
slowie. Nie ieby negowac 
sarno zjawisko: ludzie i te- 
raz miewajll "trudne dzie- 
ciiistwo", ale szermowa- 
nie tym wyswiechtanym 
frazesem w obliczu wspol- 
czesnego s
du naleiy co 
najmniej do w
tpliwych 
metod obrony. 


W wypadku &ego clIlopca 
jednak sarna pani prokurat.or 
wypowiedziala slowa: "trudne, 
dzieciiist.wo". I podplsuj
 na- 
kaz aresztowania - czynila to 
z ciezklm sercem_ 


Edward S, Lat 18. Syn Do- 
leslawa i Janiny. Dla chlopca 
Imiona te nie maj
 ksztaltu 0- 
sobowego. Mat.ki nie pamiet.. 
Ojca nie zna. Dziwi sie nawet. 
skl}d jego imie w metryce? Dzi 
wi sie zresztl} wielu rzeczom. 
Na przyklad: dlaczego ojcowle 
jego trzech brad nOSZI} inne 1- 
miona? Zdziwienle to nie ma 
jednak charakteru d:ziecinneJ 
nalwnoscl. On wie, ba, on wle 
dzlal juz dzleslee lat temu, Ze 
jest dzleckiem ntczyim, Wycho 
wawcow na paiistwowych eta- 
tach nlgdy nle traktowal po- 
wainle. Od rowlesnikow prze- 
j
1 wszystko eo najgorsze. Do- 
broc wrocbona kaidemu czlo- 
wlekowl, pozostala mu tylko 
wypisana na twarzy. ,,Mila po 
wierzehownosc" - jak mowl 
panl prokurator - to jeden, je 
dyny podarunek jaki los of la- 
rowal temu chlopcu. Ktos 
moglby to uznae za maske. A- 
le maskl nle placz-. A on - 
plakal. Nie, nle byl to placz na 
pokaz. Ocieral ukradkiem Izy 
mowi
 0 swoim dztecliistwle. 
Nle nazwal go "trudnym". To 
panl prokurdor, wysluehaw- 
szy do koiica opowlesel 0 doj- 
nalym iyciu dzlecka, dodala 
ten przymiotnlk staraAc si
 nle 
myslec 0 tym. co przywiodlo 
tegO chlopca przed jej obUcze 
I dOkl}d stl\d odejdzie. 


W dowodach neczowyeb tej 
sprawy, oznaczonej kryptonl- 
mem DS 1176, znajdujl} Ilia: 
dwa noie. Jeden mysllwskl, 0- 
stry Jak brzytwa, drugl ku- 
chenny, 0 kllndze zjadllwej. u- 


M6wi przewodnicz
cy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczyrku 
- mgr Boleslaw W
grzynkiewicz 


Szczyrk - jako ROWe miasto 


Z DNIEM 1 STYCZNIA 1973 ROKU SZCZYRK STAr.. SIF,; MIASTEM. MIASTEM, KTOREGO 
STRUKTURA I CHARAKTER S.t\ WYRAZNIE SPORTOWO-TURYSTYCZNE. W ROKU UBIEG- 
I:.YM WYROZNIONY ZOSTAr.. MIANEM "MISTRZA GOSPODARNOSCI'. ORAZ OTRZY
AI:. 
WYSOK.t\ NAGRODJ:;. 0 NAJBUlSZYCH PLANACH ROZWOJOWYCH NOWEGO MIAS
 
MOWI PRZEWODNICZ.t\CY MlEJSKlEJ RADY NARODOWEJ. MGR BOLESr..A W WF,;GRZY - 
KIEWICZ: 


>.:::  ". 


".=.:..-; , 
f: 
...=:r.:.- 


"(. 


.:.:." 
'-. 


\.. 


, ..}.. 


mgr BOLE SLAW WF;GRZYNKIEWICZ 


- Uprawnienia nowego prze- 
wodnicz&cego, a tym samym i 
calego Prezydium, sll podobne do 
tych Jakie posiadal dotychczaso- 
wy 'przewodniczllCY Osiedlowej 
Rady Narodowej. Zaszly jednak 
pewne zmiany w przepisach regu 
lujllcych ich zakres. Do chwili 
obecnej wiele z nich bylo w ge- 
stii Powiatowej Rady Narodowej 
w Bielsku-Bialej, a dokladnie 
mowiac w gestii poszczegolnvch 
wydzial6w. Jest rz
z
 zrozumlali} 
it' takie dziedziny naszej gospo- 
darki jak budownictwo, nad kio- 
rym bedziemy mlell obecnie wie- 
kszy nadzor, rzemioslo, handel i 
wszystkie uslugt, bed
 bezposred- 
010 podlegle naszej Radzie. W za 
kresie spraw wewn
trznych wszel 
kie postanowienia i zarzlldzenia 
b
ziemy przeprowadzat we wla- 


kradklem ksztaltowaneJ nB 
warsztatowej szliflerce. Te no- 
ie pres
dzaj
 los Edwarda S 
Te noze, po raz ostatnl, zmu- 
szaj
 rowniei panll} prokura- 
tor do zastosowania jedynego 
artykulu kodeksu kamego, kto 
ry przest
pstwom Edwarda S. 
nada ksztalt rzeczywlsty, 
ksztaIt nazwany przez prawo 
"wymuszeniem rozbojnlczym" 
i zagrozony kar
 wieloletnie- 
go wiezlenla... 
- Dlaczego to robllem1 Trod 
no mi odpowiedziec. Czulem 
sie obey w tym srodowisku. 
Nie rozumialem nikogo. Mowl 
pani: koledzy. Kolegom przy- 
stawiald noi do gardla! Ko- 
legom groziles! Nle! To nie by- 
II moi koledzy. ByU Inaczej 0- 
brani, smiali sla: beztrosko. 
mieli ojcow, matki... 
o jakle pnest
pstwo oskar- 
ia pani prokurator Edwarda S, 


'"." 
.°. 1 


snyrn zakresle. Mimo :ie Szczyrk 
nie jest osrodkiem rolniczym, poa- 
wne zmiany wplynlj wydatnie na 
korzysf dotychczasowych uzytk:J- 
wnikow ziemi. Z""i
ksza sit;: 
takie srodki budietowe. W do- 
tvchczasowvch dochodach mielis- 
my jedynie. procentowy udzial. W 
wi
kszym tempie ruszy zatem roz 
budowa Szczyrku. Mimo ze spra- 
wy szczyrkowskiej kanalizacji jak 
dotlld slj poza naszym zasi
giem 
i uzaleznione Slj od decyzji Woje- 
w6dzkiej Rady Narodowej w Ka- 
towicach, pragniemy przyspieszyt 
jej przebudow
. Istnleje propozy- 
cja budowy w 1977 roku nowego 
kolektora. a przeclei od tej wi ai- 
nie inwestycji uzalriniona jest bu 
dowa nowyeh oSrodkow wypoezyn 
kowych. 
Pragniemy w najbliiszym cza- 
sie sprawit mieszkaflcom Szczyr- 
ku nowe wodociljgL Myslimy T6w 
niez 0 budowie nowych dr6g I lep 
szym oswietleniu ulic. Zdajemy 
sobie spraw«: z te
o, ze nasze wy 
silki winny isc w kierun- 
ku i pod kljtem potrzeb mieszk:U1 
c6w nowego miasta i przyszlych 
turyst6w. 
Uporz
dkowane wreszeie zosta 
nit sprawy budownictwa Indywi- 
dualnego, a nowe projekty wy- 
konywane muszl\ byc seisle we- 
dlug zaleceii architekta. Bedz:e- 
mv bezposrednio nadzorowat i 
kierowac otaclj kiosk6w i pawilo 
n6w handlowych. W wielu sora- 
wach b«:dzie zatem Prezvdium 
ore:anE"m pierwszej instancji. 
Przeprowadzona zostanie mo- 
dernizacja drogi do Dunacia, zbu 
dowana do Czernej i pod Magu- 
r
. Oswietlony zostanie drugi od- 
cinek drogi do Bilej. Z poczatkiem 
kwietnia oddany zostanie do uzyt 
lru dom towarowy wraz z restau- 
racjli i kawiarnill. Ukoiiczono jui 


'
 

 


draznlenla, z ktorego cblopak 
widzial jedno wyjseie: poka- 
zae sWI} sile! Rzucie na kola- 
na te .,dziecl z dobrych do- 
mow". I ueiec. Dok
d? To obo 
jetne! 
Jui w plerwszych dnlaeh po 
bytu w szkole Edward S. zmu 
szal kolegow do odrabianla za 
nlego lekcji. Potem - zaczIII 
dODl
ac sie drobnyeh kwot 
pienl
znych. Opornym - gro- 
zll noiem. Zazdroscil ehopcom 
kolorowych swetrow, modnych 
butow, ortalionowych kurt.ek. 
OddawaU mu je. Z noiem na 
gardle. Oto suche ustalenla ak 
to oskarienla: 


. ... 13 paidzlernika 1972, w 
zamlarze dokonanla kradzieiy 
zegarka na szkode Ka'l:imlena 
A. grozil mu' uiyciem niebez- 
piecznego narzedzia w postacl 
nOH, a nast
pnie nozem tym 


-(s
a
LI 


Od Jaklej iyclowej rafy odblla 
&Ie ta fala roryczy, iBlu. zw
t- 
pienia? 
W ostatnlch dnlaeb wrzelinia 
1972, do jednej z pierwszycb 
klas Zasadniczej Szkoly Zawo 
dowej nr 1 w Bielsku-Bialej 
"dokooptowano" Edwarda S.- 
wychowanka grupy polwolnos- 
ciowej zakladu poprawczego w 
Pszczynle. Co uczyniono decy- 
dujl}c sle na Wprowadzenle do 
zdrowej spolecznosci ucznlow- 
skieJ jednostkl 0 watpliwej re- 
putacJl moralnej, aby zlago- 
dzlc nleunlknlone konfllkty tej 
pseudoadaptacji? Edward S. 
uc:zyl sit: na prawach normal- 
nego ucznla. Ale nle byl ucz- 
niem normalnym, Istulala Jut 
od pocz
tku przepase, dzlel
c. 
go od kolektywo klasowego, 
BYI ,,z poprawczaka", I ch06 
moralnosc jest w tym ukladzie 
pojeelem wzglednym, przeko- 
ra, falszywa ambicja I omyl- 
ne poczucle wYZszoiicl ze st.ro- 
ny kolegow IIzkolnyeh Wprowa 
dzUy Edwarda S. w IItan roz- 


pnecl
1 kurtkf,: wymienioDe- 
&,0.. . 


. ... 11 pafdziernik. gro
c 
uiyclem niebezplecznego na- 
rzedzia. w postael noh wobec 
Zdzislawa G. zabral na szko- 
de wymienionego gotowka: w 
kwocie 25 zlotych._ 


. 
. 9 paidzlernika, w celu 
osii}gnlecla korzysei majlltko- 
wej grozl\c uiyclem noia, kto- 
rym rzucal w klerunku Kazi- 
mlerza A., zailtdal od niego wy 
danla 10 zlotycb,.. 
. .'. w okresle od wrzesnla 
do paidziemlka, dzlalaj
c prze 
stt:pstwem cbmlym w celu 0- 
sll\gnlt:cla korzysel maJl\tko- 
wych, groil\c uzyclem noia kto 
rym rzucal w klerunko Joze- 
fa G, zmusU go do wydania 
mu 2 swetrow I kurtkL.. 


. _ w paidziemlko 19T2 
groi
 uiyclem tluezonego 
IIzkla, ktore przykladal do IIZ)'i 


hudowa: I oddano w stanle suro- 
wym dom st.razaka, znajdzie t.utaJ 
rowlliei pomleszczenia Prezy- 
dium MiejskieJ Rady Narodowcj. 
Jeszcze w tym roku rozpocz
ta zo 
stanie budowa trzech nowych do- 
mow wczasowych w Bilej. 
Musimy w najblizszym czasie 
rozwiljzat t-.l3.kie problem naszej 
poczty oraz no.....ej centrali telefo- 
r.icznej. W tym jednak przypad- 
ku oczekujemy na przyjazny gest 
i dobrlj \VolE) dyrekcJi Rejonowego 
l1rz
du Telekomunikacyjnego w 
Bielsku. 
Obok domn straiaka powstanie 
nledlugo nowoczesny kombinat ga 
stronomlczny, przy dolnej stacji 
koleJki IinoweJ na Skrzyczne ho- 
tel turystyczno - sportowy. W 
trakcie ozbrajania znajduJ
 sit: 
tereny pod budow4: osrodka wcza 
sowego "Szczyrk-Centrum", przy 
st
piono tak:ie do budowy w t.ym 
rejonie nowej drogi Szczyrk liczy 
obecnle 5 tys. mieszkaiicow, po- 
iliad. bllsko 8 t)'s. miejsc turys- 
tycznych. a w okresie lata lic'l:ba 
ta automatycznie wzrasta. W o.;e- 
zonie zimowym przewija si
 przez 
liaszlj miejscowo
 ponad 600 tys. 
turyst6w i wczasowicz6w. Wnio- 
SE'k z tego prosty, w najbliiszych 
latach musimy posta wit na in ten 
sywnlj rozbudow
 i modernizacj
 
terenu. Pragniemy. aby wszystkim 
kt6rzy do nas zjeidzajlj z calego 
kraju. latem na Tydziefl Kultury 
Beskidzkiej, po sloflce i wypoczy- 
nek, zimli zas na narty, bylo w 
Ezczyrku wygodnie i przytuhie. 
Zadania, kt6re czekajlj nas w naj- 
blizszym czasie Sit duze, jednak 
nie przekraczajlj one naszych mo- 
zllwosci. Nle chcemy w przyszlos- 
ci tracie turystow. chcemy Ich po- 
zyskiwae dla Beskldow coraz wla: 
cd. 


notowa1: HEN 


Andrzeja H., il\dal od Diego 
wydanla 20 zlot.ych._ 
W "rozldadzle zajt:e" Zasad- 
niczej Szkoly ZawodoweJ nr 1 
pojawll sit: odt
d nowy przed- 
mlot. 18-letnl Edward S. udzle 
lal swym r6wiesnlkom lekcJl 
terroru. OIIlalo sla: to w bla- 
Iy dzieii mimo obecnoicl Wy- 
chowaweow, w. sytuadl, ktora 
powinlia mobllizowae doliwlad 
czone grono pedagogiezne do 
czoJnoSci - a ktora sprayJa- 
la narodzlnom pnesta:pstwa. 


Wldoeznle nlkt :& wyebowaw 
c6w (czyiby szkola zatmdnlala 
samycb wykladowc6w!) nle 
przeprowadzll w tym czasie 
szczerej rozmowy z Edwardem 
S, Cozy taka rozmowa wplynt:la 
by na jego posta:powanie1 Nie 
moina tego wykluezyc. Widocz 
nie nikt nie probowal row- 
nlet zblliye, poJednac kolekt.,. 
wo klasowego z .,ehlopcem . 
poprawczaka". Czy takle sbU- 
tenie spowodowaloby zmlana: 
Jeco orlentacjl? Bye moZe. Ale 
nawet te wlttpllwoicl przema- 
wiaj
 na korzyse winowajcy. 
Jesll przeiledzimy owainle .Ie- 
go drog
 iyciowl\- Jeszcze w 
dawnych czasach, gdy nieletnl 
Edward S. popelnll drobne 
przestepstwo Sl\d skazal go na 
przymusowe osadzenle w za- 
kladzie popnwczym w kt6ryDl 
brakowalo mlejsca dla... mlo- 
doclanych mordercow! W OU- 
sadnieniu wyroku stwierdzono. 
ie Edward S. jest dzlecklem 
bMdomnym, wia:c osadzenle gO 
w zamknl
tnn ukladzie ba:- 
dzte dla nlego konystne, Byl 
to wyrok IIkazu.lacy na,. depra 
wade! Po wlelu lat.ach, bojko- 
tuj
 R'ranice wleku I pochodze 
nla, lekcewailtc prawa nadZIl- 
ce zdrowym spoleczel\stwem, 
IIkazano 1'0 prawem odmla- 
ny na ..przymusowl\ popra- 
we". Sa kaidym s tych eta- 
pow trudnej edokaejl Edwar- 
da S. brakowalo lIerca._ 


Przed SlIdem WOjew6dzklm 
kt6ry wkr6tce rozpatrzy it: 
preeedensow.. spnwa:, zezna- 
wac ba:dll cblopcy, ktony pod 
groiblt noh oddali Edwardowl 
S, IIwe drobne o!lzczt:dnoscl, 
swe jedyne swetry I buty. Kto 
wle, czy nie uczyniliby tegO z 
dobrego lIerca, I'd,.by powle- 
dzlano 1m w odpowlednlm csa 
lie, Ie Edward S. teeo serea 
potl'ZebuJe- 
TADEUSZ PAT AN 


Dyplomy Uznania 
dla zal6g 32 zaklad6w 
Bielskiego Okr
gu Przemystowego 
Fabryka Samochod6w MaloU- 
traiowych, Zaldady Enercebn_ 
De, Elektrocleplownla, Z\\S8 
BELOS, Fabryka KabIl, APENA. 
BEFA:\fA INDUKTA, Kopalnla 
SILESIA. Waleownia MetalJ" 
ZPW 1m. Magi, Nledzlelsklell, 
Bularza. Rychlinsklego, GawUq 
Kloskl 
EWFLANA. RIPLn 
LJ::NKO. ZP
'V 1m. Zmoib. 
BEF ADO, Spoldzlelnia Prodllk_ 
cyjna ..ROLNIK" Mit:dzyn.etU. 
Spoldzielnia Mleczarska, Przedsi
 
biontwo Budownlctwa RoiDlese_ 
go BPBP BPIS, Ceramlka Ba- 
do
lana. Spoldzlelnle: \IIoda 
Gwardia. POKOJ, 8FSKID, z.. 
klady sp
tu Szyboweowqo, 
Zaklady Futrunkle oral Ra.flne- 
ria Natty w .czechowlcach-Dtle_ 
dzlcach. (tap) 


KC PZPR I Rada l\lInlstro
 
PRL przyznaly Dyplomy Uzna
la 
zalogo m ponad 2 tysil:cy zak
- 
dow pracy w ealym kraju, kto- 
re osl
n
ly najIepsze wyolki 
produkcyjne w czasle akcjl ,.20 
miliardow". Dyplomy, podplsane 
osoblscie przez Edwarda Gierka 
I Plotn Jaroszewicza, l?
zekaZy- 
wane 111\ uroczylicle wyroznlonym 
zaloJ:om. W wojewc'idzt":ie kato: 
wlckim Dyplomy Uznanaa otrzy 
mall przedstawiciele 300 .zakla- 
dow pracy - w tym 32 dZlalaj,,- 
cych na ter,enie Blelsklego Okrt:- 
gu Przemyslowego. Oto list a wy- 
roznlonych przedsit:blorstw: 
11111111111111111111111111 1 11111111111111111111111111111111111101111 


Przed Konferencia 


(Dokonczenle ze "t.r. 1) 
naszej pracy niedostatk6w. Nie 
ukrywamy tego I nie 
dziemy 
ukrywat w przyszlokL 
Faktem jest jednak niezbitym, 
ie osillgn
1i
my w tym dwulet- 
nim okresie wyniki dobre, a na- 
wet bardzo dobre. Zrealizowali3- 
my plany produkcyjne z nadwy
 
klj, poprawilismy jakoAt POSZUkl 
wanych na rynku v T yrob6w, 
zwi
kszyli
my eksport. Wiele zeo 
bilismy, chot jeszcze nie wszyst- 
ko, dla poprawy warunk6w pracy 
i bytu ludzi pracy. Do banku ,,20 
miliard6w" wlozylismy niE'maly 
wklad - okolo 850 mln zl Ta 
dodatkowa produkcja bardzo ",'y- 
soko zostala oceniona przez f{o- 
mitet Centralny PZPR i R'itic: 
Ministr6w PRL, kt6re nadaly lu- 
dziom pracy miasta Bielska-Bia.- 
lej i powlatu Dvolom U7nania, 
podpisany przez Edwarda Gierka 
i Piotr a Jaroszewicza. 
22 stycznia na Konferencji 
Sprawozdawczo - Wyborczej pod 
sumowany zostanie dwuletni do- 
robek biE"lskiej orf!ani7acji. par- 
tyjnej i nakreslony zostanie no- 
wy program dzialania. Do tych 
spraw wr6cimy jeszcze w przy- 
szlym numerze naszej gazetv. 
(wlacz) 


W I ufym 
dUlo mOlliwosci 
wczosowych 


Bardz,o du7.0 atrakcvjnyc:h. ma 
lowniczych mieisoowoSci WCZ-i:.IO 
wych I }eczniczvch obejmule wy 
kaz w Powiatowvm Biune Skie 
rowan FWP w B:elsku, ul. I Ma 
ja 12 tel. 247-19. Motna. 51Iedzl
 
zimowy wV'Ot>CZvnek i 1117 1t:6rach 
(Czorsz1yn, Muszyna. L.1dek, Ku 
dowa, Szklarska Poreba, W15la. 
Su,zawnica, Karpacz itd.) i na 
terenacb nizinnvch, np. 1117 Spa- 
Ie i nad morzem - w M:edzy- 
zdroiach. Co komu zaleci leks:,%. 
kt6rego zawsze w tym wypadku 
waeto sic: DOradz:
. i w iaki1:1 
klimaoie czuiemy sle lepieJ. 
Skierowan:a wczuowe De la- 
ty moga na bvwac pracownicy i 
renciAci oraz cdonkowie kb ro- 
dzm. Oplaty wczasowe w wie- 
lu miejscoWlO5ciach objete 
 
znizka 2O-procento
a. Powiato- 
we Biuro Skierowail dvspO!luje 
jes7cze pewna ilo8cia informato- 
row wczasowY'ch w ceoie 20 zJ 
za egzemplarz. kt6rvmi DOwin.ilY 
sie za:nteresowac dzialY sodal- 
ne zaklad6w pracy. 


(jal) 


Ostatnie w kadencii Plenum KP PlPH 


Glownym punktem obrac1 ost.atnieco w ble
ej kac1encJl 
Ienarne- 
go posiedzenia Komitetu P01ll.iat.owell0 PZPR 1117 Bielsku _ Bialej byly 
sprawy weWhl,tnpartyjne i orllanb:arvjne, zwt.zaDe se sbUiaJaaI ate 
xv Konferencj. Sprawozdawno - Wyborn. bielskiej powiat.owej or- 
ganlzarii partyjnej. Wprowachenie do dyskusji nad 
nvllotowany. 
materialem wy,losil sast.epca cslonk. KC, I aekretan &P PZPA 
w Bielsku - Bialej, tow. Marian Drewnlak. (11171) 


1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII01l11ll11ll1ll111ll8811111UOilIOOUOIO I 


," 


T apety - znowu modne 


Pny Spoldzielni IDwalid6w, 0- 
chrony MJenia i Uslug BOinyeh 
powstal w II(ruc1nia ub. roka punkt 
tapetowania. UslUII(1 t.ej nowo pow- 
st.aleJ placowki, mieszez
j sit: pny 
ul. Partys"nt.ow lIS, bulha duie sain 
teresowanle miellzkanc6w mlast.a, 
II(d,.i od pewnego csua tape"', kt6- 
re sdawaly nam me reliktem c. naj 
mnleJ dziewletnutowiecsnym. sno- 
wa st.aA sie modne. Majlt IstoLDi. 
nlewlI,tpliwe salety - 
 trwale. .d- 
porne Da U51kodlienla merhaniC'&ne I 
sabrudzenle, wreszcie Iatwo Je mo- 
ina ocliwieia6. 
.fak Informuje nal kierownik lIun 
ktu, p. Jerzy Helier, klienc:i maj
 
do wyborn dwa lIat.unld tapet: taw. 
nylonowe smywalne produkdi ean- 
kiej lub rumun..kiej. barc1zo trwale 
I latwe do myc:ia,. oraz bllety Jla- 
plerowe produkcji krajowej kto- 
ryeb trwalo56 okreila si
 ';a la' 


Senterzne POdziekowanla sa 
kwiaty, wle6re, okaune "'sp61 
czucle . udzlal w pognebie 


Anieli 
BOBIEC 


w Czeebowicach - Dzledzleacb 
w 4Diu L 01. 1m WlzystklJn 
Krewnym. SlI,5ladom I ZnaJo- 
mym sklad.j. 
CORKA, ZII
C I WNUKJ 


Senteezne POl'lzlekowanla .. 
wyr..y Wsp6lczucla. okazan.. 
I!Omoc:, kwiaty. wieilc:e or.s 
I'czny uddal w POlneble dro- 
lielO M
ta . OJea 


lara la 
GRECZKI 
Dnekejl, Badd" Zaklal'loWe} 
MPK W Biellku-BlaleJ, W.IIM- 
pracownikom, Kole:1ankom I 

oleRom, Wsp6lmie
zkailcolD 
rewnym 1 WQ)'atklm ZnaJo: 
IDYm aklad. 
20NA s SYNEIII I RODZINJ\ 


aei6, a wI
 0 wiele mnlej nli &yell 
plerwayeb, sa to eena icb jelt ... 
powtednio nibs.. Punkt t.peto.... 
nla dYll1lOnuje szerokim uortymea- 
lem wzor6w i kolorow w oba p- 
t.unkuh. Sa wlee t.apeh _dne_ 
PDdobne". . faktune c1adkiej lall 
wzonyste.J. jednobarwne i w .... 
nie geometryone. kwtatowe, dyll- 
SOwane 19b "na ludowo". w kol... 
neb ..trycb lub pastelow)'cb. Na 
"",konanie asJari oeka si, od &y- 
t:oc1nia do dwn, a wh:c Jak do"d - 
niedlulro. Posa tapet.owanlem punk' 
pn)'jmuJe rownld samowieDia DB 
uszoelnlanie olden, 
knnowame. 
mODt.owanle karnl...,. I tym pH.1t- 
ne uslulti domo
e, (III) 


Berl'let'zno pol'lElekowaula 
WUYslklm, kt6ny wrzieli u- 
d71al w polrzeble najdroiszeJ 
Zony 


Anny 
GRUSZCZYK 


altJ.daJ, 


MJ\2 I RODZINA 


Za 0ka:uDe wsp61t'SDdI a 
udzial W PDlnebto 


Pawla 
CZAUDERNY 


W!Ozys'kllD ItrewuTtll, 1II
1a- 
dom I ZnaJolJIYm ora
 l&&4Da 
Zaklado,.-eJ i C&lonkom Orkie- 
stry ..Ber.IDY" M!rdl!t'Z1le po- 
dsie k ow.nla aklada 
RODZISA 


aenteczJ:1. pGaziekowanla .. 
W) ra
J' Wlpille.ucla. okaaaDB 
pomoc:, kwlalY. \l'le6cI or.. 
uddal '" pOllra",bie nuzelo 

ch.Delo Meta.. Ojt'. I Dda4- 


Jana Hamerlaka 


DVl'f'kt.J1. B.OIon
owl 1&obot. 
nlnemu 1 W.
OI.,rat'o.nlk_ 
81"lIkl"'J Fabryk, "'aplpru oral 
Krewn,1D B..i.dolD, my- 
JadOiolD I ZnaJoRl)"lll .Idada 


A . aOI1ZJ"... 


,-
		

/00013_0001.djvu

			ZMW 


zrzesza przyszlych 
gospodarzy WSI 


Aktyw powlatowej Instancjl 
Zwil\zku l\lIodzi"iy Wiejskicj I 
deleK'aci kol spotkall si
 w ubiI' 
rly ezwartek na konrerencji 
sprawozdawezeJ, w ezasle k
_ 
I'd om6wiono ali:tualne proble- 
Ifty orK'anlzaejl. . 
ZMW w naszym powiecle sku 
pia !.050 czlonkow w dziewi-:eiu 
rlftlnach. Uchwala popnedniero 
I teJ shnej okazji spotkanla u- 
leeala utworzenie kola ZMW w 
nrodicu, awolanie sejmiku kul_ 
turalnero, zorlfaniaowanie rejo- 
nowych szkoleii ora. ,,'ll\Czcnie 
sie do wszeIklch prB(! terenoweJ 
wlads,.. 
Zwil\aek Mlodzleh WlejskieJ. 

,e orlfanizaej, ideowo _ wy- 
chowawez", ma na celu ksztaUo- 
wanle postaw Iudzi mlodych, 
wpl,.w na post
 I rozw6j wiej- 
skich irodowisk. W realizacJl 
tyeh zadan pomocne bylo szkole 
nil'. W kursacb Z:\lW uezestni- 
czylo 1.020 mlodych. Prowadzo- 
no rowniei akejt: odczyto'
 
wspolnle z Towarzystwem \Vie- 
dllY Powszecbnicj. przy wydat- 
nej pomocy "Rucbu". Sposrod 
desnnowanycb Dowycb naczel- 
nikow ItmlD plec:lu jl'st dziala- 
cnmi IUlodzieiowej organizacji, 
Wiele uwagi zwraca.no na po_ 
pularYUlcje szk61 rolnuczych. Do 
brze pracuj" szkoly przysposoble 
n:a rolniczego w Czechowicach, 
$wietoszowce i Mietaly praw;e calko- 
wicie w:vkonane. Glownym zada 
niem bylo pobudzanie kultur.al- 
nej akhwnoSci wsi i rozwijanie 
at.rakcyjnych form pracy oswi.a- 
towej. Dz:eki zrozum:eniu pO- 
trzeb wiejskiej mlodzieb. klu
y 
dzialajijce w bielskim powiecie 
od wielu lat otrzYIDuia czolowe 
lokatv w kraju i woiewbdztw:e. 
RoSnie Eozba zesoolbw, rowniei 
udzial w licz:nych konkursach. 
Wydatny jest wklad dziewCLijt 
w krzewienie sanitarnej hi
ie- 
ny na terenie wiejskjm. W:docz- 
ny jest rbwn:ei udzial czlonkiil 
z..'\1W w Kolach GosDOd,.n Wiej- 
skich. 
Jednym z cennvch osi
gniE:c 
jest rozwijanie spartu i turystv- 
ki oraz wszelldcb form wypo- 
czynku po pracy. Poza imprea- 
mi sportowymi orJ(anizowanyrni 
przez kluby wiele organizowala 
powiatowa instancja. Mlodziei 
z Zabrzel'!a uszestniczvla az w 22 
imprezacb ogblnokrajowych. 
Wielklj 'POPularno
:a cieszy(y 
sie takte rajdy gbrskie i zagra- 
niazne wycieczki. 
W okresie sprawozdawczym 
powstalo piE:': nowycb kol. Po- 
myilnie rOLw:illZano problem kol 
w instytucJacb rDlniC7.ych. Po- 
wstaly nowe kola w Godziszce, 
Kalnej, Jasienicy, i Mi
yrze- 
czu Dolnym. Pcacuja kola w 
Spbldzielni Produkcyjnej w Ka- 
niowie. Jasienicy i Starym Biel- 
sku. rbwniei przy PAN w Grodi 
cu i POM w Bestwilnie. 


(Kow) 


- 


.. 


>4' 


, 


- 


Nad planem roanym i bndietem miasta 


" 


Tempo, wymagania 


i - trudnosci 


21 grudnla 19'72 Sesja MleJskle.l Ra4y N
weJ w Blelaku- 
Blalej ucbwaUia plan lospodarcQ I budiet miuta D& rolE 1171. 
Jakie byly cele &eJ rospodankleJ debaty. Jak Wylll1daJ pro- 
jekt planu I budietu, Pl'ZYlotoW&D)' .pnez l'rez7diam MaN. jalE 
zostaly ustawione relaeje ml
z, Wlelko6daml ""dDD plaDu 
pi
cioletnlelo nB 1973 rok B wlelkotclaml I wskainlkaml 
uchwalonego obecnle roczneao plaDu ,ospodarezetO? Clekawe 
II
 r6wnlei preferencJe, kt6re aatala plan. klerunkt kOneeft- 
tracji etzlalan. z
pewnlaJl}eych barmonljilr ronv6j mIuta ora. 
poprawa: wBrUnk6w tycla mleaka6c6w. 


D1:"NA)IIKA DZlAI.A
 
AMBITNYCH GOSPODARZY 


W cilllnl 1972 roku narutalo 

waltownle nodejrnowanle Inieja- 
tyW i planowanycb przedsiewzi
, 
ktbre b:\'lv coraz szVbciej i 1epiej 
realizowane. Mllisto odzyskalo swo 
ja preinosc i zaczelo przyltotowv- 
wai' sie do szvbklel!o wyrbwnywa- 
nia narastaiacvcb od lat dvspro- 
porcji. 'Wydatkowano S,5 raza wle- 
cej srodk6w na kaoitalne remontv 
drb
 komunalnvch, zwlekszono zna 
cznie w:vdatki 1 ich efektv w in- 
westycjacb i kapitalnvcb remon- 
tach rady narodowej na utrzyma- 
nie zieleni mlejskiej, oswietlenia, 
wzrosla liczba miejsc w przedszko- 
lacb itp. 
Zaproponowany na 1973 rok plan 
gospodarczy jest znacznie ambit- 
niejszy oraz dynamiczniejszy i w 
wielu wskaznikach wviszy od wy- 
cinka na rok biezacy zawarte
o w 
planie 1971 - 1975. Pczeszlo trzy- 
krotnie wzrosnie wielkosc nakla- 
dbw inwest:vcyjnvcb w stosunku do 
1972 roku. BedZlie wiec rok 19j3 ro- 
kiem korektv planu piecioletnie
o 
w J(bre Zajdzie takze koniecznosc 
wprowadzenia w omawianvm pla- 
nie zmian pole
ajijcvch mi zwiek- 
szeniu prol!ramu budownictwa mil!! 
szkaniowel!o, nowych zadail zwiaza 
nych z budowa FSM a takie posze- 
rzenia pro!!ramu przebudowy ukla- 
du komunikacyjneJ:o w mieScie. 


WYDf..U20NY KROK 


Gwaltownv rozw6j przemvslu 'W 
miescie nie .bedzle w bie:i:l!cym ro- 
ku hamowal tempa rozwo.iu uslug. 
Budo
ictwQ wI8
;ne 
akladbw ora 
cy wzrosnie do 404 oddanych izb 
z 148 w 1972 roku, Dwukrotnie 
wzrosna naklady na kapitalne re- 
montv obiekt6w slutbv zdrowia. 
Dynamiczniej rozwi;ai' sie beda 
przedsiebiorstwa nodlede Radzie. a 
wartosi' produkdi (sprzedanej) na 1 
zatrudtlionell!o wzrosnie w przemy- 
sle terenowym 0 10 proc . 
Miasto wzbonci sie 0 7 5k1eoow. 
1 pawllon handlowy oraz 2 uspo- 
lecznione zakladv I!astronomiczne. 
Wielkiego wysilku or!!anizacyjneJ:o 
wymaltac beda sfinan80wanie i roz- 
budowa miejskiej sled wodocial'!o- 
wej. ulepSzenie nawierzchni drbJ1: 
na odcinku prawie 16 kilometrbw 
oraz znaczne zwiekszenie tahoru 
autobusoweRo MPK. Przvbedtle w 
naszym ltoSpodarstwie miejskim 1 
przedszkole. zaawansowana zosta- 
nie znacznie budowa 2 szkbl podsta- 
wowvcb. oddanv zodanie piekny 
gmach biblioteki mieisklej, nowo- 
czesne kino. rozpocznie sie budo- 
we prz:\.chodni miedzY7akialiowej 
metalowcbw. tlobka na ZORZE 
VII. wvkonane %OStana znaczne I)ra 
ce remontowe oraz przYl 


-/fl,., 


% " 


q i1/ )it 
t 
:... -
t 'f'J 


. 


1 


1 


, 


i 


r.: 


... 


"\( X 


fabrvka AkumulalOrDW ma 511101 


I trakcyjnych, Pod tym klitem widzenla rozpo- 
cz
to modernizacj
 zakladu. Na plerwszy ogleil 
poszedl oddzial mechaniczny, a nast
pnie for- 
miernia. Rozbudowano oddzlal mlynow i uru- 
chomiono oddzial plyt pancernych. Postawiono 
now
 hal
 do prodllkcji akumlliatorow motocyk- 
lowych i budynek administracyjny. W 1968 r. 
przebudowano odd7ial montazowy akumulato- 
row trakcyjn)-'ch, a nast
pnic odlcwnl
. pastow- 
ni
 pb.t i mieszalnl
 masy akumulatorowej. W 
bm sam)-'m czasie rozbudowano zaplecze, m. In. 
zbudowano zbiorniki na kwas siarkowy, maga- 
z)'n materialow p
dny('h, ladowni
 akumulato- 
row do wozkow trakcyjnych oraz oddzial gospo- 
darczy. Realizujqc postf;P techniczny m. In. za- 
Instalowano tasmy montazowe przy produkcji 
akumulatorow motoc)-'klow)'ch i ogniw trakcyj- 
nych, zmechanizowano transport wewn
trzny. 
Dobrze rozwijal si
 rtl('h radonalizatorskl I no- 
watorskl. Tylko w 1971 r. dzi
ki wprowadzenlu 
ulf'psz('n racjonalizatorskich i wynalazkow za- 
oszcz
dzono okolo 3,8 mln d. Okreslone osil!,gnl
- 
cia fabryka ma rowniei w dziedzinie eksportu. 
M. in. wyprodukowano w 1972 r. dla NRD 30 
tys. akumulatorow do motocykU "MZ". 
Fabryka Akumul:ltorow .iest obecnie jedynym 
w kraju przed<;il;biorstwem spe('jalizllj
cym si
 
w prodl1kcJi akumulatorow motocyklowych, 
trakc)-'jnych i wag-onowych z plytami pancerny- 
--mt:-\VyT'otry mmm1-aja
nak jak(l
c1 "I". Mlmo- to 
mrili Ii
 tu.taj (I da.ls:lym unowoczcsl1ianiu' 'Vly- 
twarzanych wyrobow, pozwalajacym na poprB- 
w
 jakosci i walorow uiytkowych akumulato- 
row. Duiym osii\gni
ciem zalogi bylo urucho- 
mienie produkcji sCr)'jnej akumulatorow trak- 
cyjnych z dodatkowymi pl)- tami pancernymi. 
Wyrobow tych dostarcza si
 hucie Stalowa Wo- 
la, ktora jest producentem wysokiej Jakosci 
wozkow akumulatorowych. W ostatnim czasle 
poczYDiono pcwne prz)'l:'otowania do podj
cia 
produkcji akumulatorow starterowych dla po- 
rzeb samochodu maloHtraiowego "Fiat 126p". 
l\]ysli si
 0 dalszej rozbudowie zakladu, podwo-. 
jenlu produkcjl i poleps:leniu warunkow 50- 
cjalno-bytowych zalogl. 
Zaloga szczyci si
 pi
knymi osi
gnl
claml. Za 
dobre wyniki zdobyla juz kilkakrotnie sztaneJar 
przechodnl ZG Zw. Zaw. Metalowcow I ministra 
przemyslu ci
ikie;::-o. Mimo it praca.w zakladzlc 
jest trudna, na wielu ockfnkach szkodUwa dla 
zdrowia - jej efekty swiadczq 0 duiym zaanga- 
iowaniu calej zalogi. Na stanowiskach szkodU- 
wycb dla zdrowia robotnicy pracujq szese go- 
dzin na zmian
, przy czym korzystajq z masek 
ocbronnych. Zapewniona jest stala opieka lekar- 
ska. Profilakt)'czne badania odbywajq sl
 syste- 
matycznie. Dla zalogi urzl\dzono pokoje snlada- 
nlowe i osrodek wczasow nicdzielnycb w Beskl- 
dach. Cz
se zalogi moze rownie:i wypoczYWae 
nad morzem. Akcjl\ kolonijnl\ obj
to wszystkle 
dziecl pracownikow. Zaklad posiada wlasny au- 
tokar co umoiliwia organizacJ
 Iicznych wycle- 
czek krajoznawczych. Udziela si
 rowniei pomo- 
cy pracownikom, ktorzy podj
1i budow
 dom- 
kow jcdnorodzinnych. Do 1975 r. zaktad IIrzekate 
zalodze 45 nowych mieszkan. 
Przed Fabrykl\ Akumulatorow otwlera I!I
 
obecnie nowy ctap pra('y. Rozbudowa zakladu 
powinna przynlese korzystne zmiany dla zalod 
i dodatkowq produkcj
 dla kraju. (wI) 


zadeklarowan" wysokosc skladek 
na konto Narodowe!\,o FunduS'lu 
Ocbrony Zdrowia w Bielsku-Bialej 
(nr konta I Oddzial NBP 484-9-2500) 
Plenum MK FJN powolalo Miej- 
ski Komitet NFOZ, w sklad ktbre- 
go wchodzi 37 dzialaczy. Scisle Pre- 
zydium MK NFOZ sklada sie z sz
s 
ciu osbb: prezesem MK NFOZ ZD- 
stal przewodniczljcy Prez. MR
 
mgr Antoni Kobiela. a zastepcami 
inz. Franciszek Hernas, Marian Ka- 
Ion, Wladyslaw Kowalczyk. dr Jdn 
Zajijc i dr Przemyslaw Tajchman. 
kt6ry pelnic bedzie funkcje sekre- 
tana MK NFOZ. (wi) 


Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia 


(DOKO
CZENIE ZE STR. 1) 


nien
 spolecznej sluzby zdrowia. 
Idea utworzenia Narodowego Fun- 
duszu Ochrony Zdrowia wyplywa 
z dljienia partii do wykorzystanin 
wszystkich moiliwoSci poprawy 
warunkbw bytowvcb ludnosci. Usta 
nowienie funduszu nie oznacza prze 
rzucenia czeSci cieiaru swia:lczeil 
zdrowotnych na 5poleczeilstwo, lo;!cz 
zmierza do powiekszenia Srodkbw. 
jakimi panstwo dysponuje, do stwo 
rzenia dodatkowych moiliwosci 0- 
chrony zdrowia w drodze zespole- 
nia wysilkbw panstwa i spoleczci:- 
stwa. Zgodnie z ucbwallj VI Zjazdu 
PZPR w bie:i:ljcym piecioleciu nB 
cele slutby mrowia wydatkuje si
 
19,2 mId zl, czvli 0 pOIlad 7 mId zl 
wi
cej nii w poprzedniej pi
ciola
- 
ceo 


.. 


" 


.
 


,. 
>.. 


B lelska fabryka akumulatorow, ktora od 
nledawna zmienila nazw
 na: Zjednoczo- 
ne Zaklarly Elektrochemkzne CENTRA 
w Poznaniu, Fabryka Akumulatorbw w Hielsku- 
Bialej (ul. Skladowa 5). !i;zczycl si
 jui 50-lctni
 
d:tialalno
ciq. Na przelomie lat 1921 - 1922 ab- 
sohvent PolHcchniki Lwowskiej, a pOiniejszy 
doktor nauk te('hnicznych, dr ini. Karol Pollal;: 
rozpocz
1 \\yrob aknmulatorow kwasowych w 
oparciu 0 \\ las!'1Y patent, ktory podowczas sta- 
nowit osi
gni
(';(' n'l miar«: europejska. 14 Hsio- 
pada 192
 prz
'j«:to dla malcj fahryki' '1'1 Bialej 
statut prawn)'. a 26 stycznia 1923 zarejestrowa- 
no spO!k
 akryjnl\ pod nazw,,: Polskie Towarzy- 
stwo Akm"u1atoTOwe ..PETEA" z centralnq sie- 
dzib
 we Lwowie. Zarzad spolki spoczywal w 
r
kach tzw. ,.Rady Z?wiadowczej". w sklad kto- 
rej 'Vf'o;zlo wi{'lu wybitnych naukowcow, m. in. 
profesor Politechnikl Lwowsldej, pMniejszy pre 
zycknt P1Hi<;iwa prt'f. Ilwacy 
Iosdcki. 
\V pierw<;7y('!1 latach dzialalnosci wvrabiano 
w malej fabryrzee wyl
cznie baterie ;;kumula- 
torow sbcyjnyc'h oswietleniowych, a od 1925 r. 
rozpncz
to p!'od1ikd
 baterli do oswietIenla wa- 
gonow kole.io\\')'('h I do WO"lOW motormvycb oraz 
akumulato!'6w samo('ho
owy('b i radiowych. Do 
1928 r. zakl1d zatrudnial przed
tnle od 30 do 50 
pracownil;ow. a roczna wartose produkcjl wa- 
hala s!«: w t
'm f'zasif' \V 
rani('ach 300 tvs. zl. Po 

micrci' d13 iuz. Karol3 Polla!;;a w. 19
8 r alg:je _ 
fabryki w}kupil BanI.. Gospodaro;twa Krajowe- 
go. D)rektorcm fabrykl zostal in:i. Stanislaw 
!\-Iuszynski. W poiniejszych labcb wskutek tru- 
dnosci ze zbytem i ogolne
o kryzysu 
ospodar- 
czego akcje przej
ly od Banku Gospodarstwa 
Krajowego Z
I"ady Akumulatorowe "TUDOR" 
w Plastowie pod Warszaw
. Ostatnie dzicciecio- 
lecie przed w)'!mcbem II wOjny swfatowej bylo 
okresem poszukiwan nowy('h tecbnolodi wy- 
twarzania akumulatorow, co cz
sciowo zostalo 
uwienczone powodzel:!iem. 
Trzeba jE'dnak powiedziec, ie okres ten wca- 
Ie nie oaJetal do latwycb. Jakkolwiek udalo si
 
osil\gn
e lepsz
 ja'mse plyt akumulatorowych, 
warunld prac3o' byly bardzo ci
zkie I nie uleR'a- 
Iy poprawic. Bylo to m. in. przyczynq licznych 
strajkow, ktore podejmowali rohotnicy. domaga- 
j
cy si
 nie t3o'lko poprawy warunkow bhp, ale 
takie plac. Robotnik kwalifikowany zarablal w 
tym czas!e najw}'zej 75 
roszy za 
odzin
, co 
przy systemie tnydniowcj pracy w tygodnlu za- 
pewDialo zalcdwie minimum egzystencjl. 
Tu:i przed wybuchem wojny decyzjq wladz 
palistwowych I wojskowych w COP mlal po- 
wstae nowy oddzial Polskiego Towarzystwa 
Akumulatorowego "PETEA", jednak wniosek 
ten nie doczekaJ si
 jui realizacji. 
Kiedy nadeszla wolno56 - tneba bylo zaczy- 
n
c od pocz
tku, Naprawiano zniszczonq siee 
elektryczn
, dorabiano brakujqce cz
sci maszyn, 
przygotowywano sl
 do podj
cia produkcji. W 
1946 r. fabryka zatrudnlala juz 142 robotnikow. 
a w dwa lata poiniej zalol:'a osiagn
la najwyiszq 
wydajnose pracy w przemys1e akumulatorowym, 
realizuj
c przedterminowo zadanla planu trz)-'- 
letnlego, a w nast
pnych latach takie I 6-letnie- 
go. 
Po przekazaniu w 1949 roku produkcjl aku- 
mulatorow stacyjnych do Piastowa i startero- 
wych do Poznania zaloga zacz
la sl
 specjalizo- 
wac w produkcji akumulatorow motocyklowycb 


Program inwestycji spolecznych, 
ktbre b
d:t prowadzone pod patro- 
natem WojewbdzkieJ(o Komitetu 
NFOZ jest bogaty, tak samJ 
zresztll jak i w naszym miescie i 
pawiecie Lic7ac na ofiarnosc J'lasze 
go spoleczeilstwa za pomoc
 Naro- 
dowego Funduszu Ocbrony Zdrowia 
i przy wykorzystaniu srodkbw z 
budzetbw rad narodowych a takze 
przemyslu chcemy na naszym teTo;!- 
nie zbudowac nowy szpital na 100\1 
lbzek, dwie przychodnie 5pecjalis- 

yczne z zapleczem diagnostycznym, 
czterv pI"7vchodnie re;oT1owe. trzy 
ilobki dzienne. dom opieki dla prze 
wlekle chorych, roznudowai' shcj
 
pogotowia ratunkowego i zbudowac 
ukole specjaln". 


coraz wyzsze sumy, jednak potrze- 
by rosnll jeszcze szvbciej. Dlatego 
konieczna jest nasza wspblna po- 
moc. Rozumiemy to dlatego - po- 
dobnie jak w wypadku gromadze- 
nia funduszbw na Spoleczny Fun- 
dusz Budowy Szk6I i Internatbw - 
nie zabraknie nikogo z nas ?rzy 
tworzeniu Narodowego Funduszu 
Ochronv Zdrowia. Deklarowali te po 
moc wYstE:puj:tcy w dyskusji na 
plenarnym posiedzeniu MiejskieJ(o i 
Powiatowego Komitetu FJN przed- 
stawiciele roznych srodowisk. Onet:- 
nie sprawa ta jest przedmiotem raz- 
wazail zalbg zakladbw pracy, przed 
siebiorstw, instytucji. srodowiska 
rzemil'slniczego, a takie mieszkan- 
cow wsi. 


. 


. 


. 


W srodE: odbylo siE: podobne zp- 
branie Powiatowego Komitetu Fron 
tu JednoSci Narodu. Przewodniczq- 
cy PowiatoweJ(o Komitetu. Jbzel 
Pyda, oceniaj:tc wieloletnia dzialal- 
nost Spoleczne!!o Funduszu Budowy 
Szkbl i Internat6w stwierdzil, te na 
tym odcinku spelniono wszystkie na 
kreslone zadania, Na apel I sekre- 
tarza Komitetu Centralnego Polsklej 


Potrzebv w zakresie sluzbv zdro- 
wia w Bielsku - Bialej i powiecie 
bielskim IiQ ogromne. Panstwo prze 
znacza na te cele z roku na rok 


Deklaracje skladek DB Narodowy 
Fundusz Ocbrony Zdrowia pragnie- 
my zakoiiczyc do konca stycznia i 
w tym rowniei okresie przeznaczyo 


Zjednoczonej Partii Robatniczej 
wszystkie instancje Frontu Jednoici 
Narodu troszczyc sie b
dlt 0 grOJTla- 
dzenie 'rodk6w dla Narodowego 
Funduszu Ocbrony Zdrowia. Wybra 
no Powiatowv Komitet NFOZ. na 
ktbrego czele stanlll przewodniczQ- 
cy Prezydium Powiatowej Rad)' Na 
rodowej, mgr Mlecz)'slaw Blachura. 
a w jego skladzie znaletli sif: wypr6 
bowani i odpowiedtialni dzialacze, 
Wybrano rbwnlez komitety mlas- 
teczkowe i w gminnych radacb ca- 
lego powiatu. 
Uczestnicy spotkania wysluchall 
rbwnlez Informacji Powiatowej Pro 
kuratury 0 dotychczasowym, 6w
- 
nym dzlalanlu Istniejl1Cvcb jUi cd 
lat komisji pojednawczo - rozjem- 
czych oraz icb wzralltaj
cych zada- 
niaeb I potrzebach w przyszloA<:i. Na 
zakonczcnle zebrania om6wlono plan 
dzialanla Powiatowego Komltetu 
Frontu Jednoki Narodu w naJblit- 
5zym CZasiL (kow) 


wtetbN lIaklal" .. nBUllaeJ, 
wymlnlonyell ..Id I IIlanewane 
lIara.. allie .'eklT neesewe tin 
rokll Ilea. wymaaaly ..rom,,". 
WYIII"a araoduheeP IIresy4illDl 
MRN, Je
. IDPlw i Jet!nMtek 11011- 
1I0rqakewBnyela - ......_tk6w .r- 
lIaDhator6. j I)'liet\Y lleapoire4nleh 
realnatoriw. Ma. on! IIra.e t 0- 
IIowl
ek lies,.' .a IIOwaeell1ry a- 
dd.1 mieszbiie6w Dtluta w ,nI'l 
sle....a:maell 0 ellank'ern eIIyn6w 
speleesnyeb. Zllili. ale tny4dato- 
leele Pebkl LIlc1owe). "'''YIeY IIS1I 
!lImy wn.' lIazlal w pl'Sn:etowa- 
Diaeh do teJ roesnley. Nleeh 10 """ 
dzle wtaoeza" I Z"BertlV wklaa IIra- 
ey bide.. miesakan.. ao. prorr.. 
mD. ezynow spoleesn1l'ch. 


SENSOWNE PREFERENCJE 
A NIE CUDA 


W stosunku do ustawy budieto- 
wej 1972 roku budtet miasta ita 
1973 00 stronie docbod6w wzraata 
o 12.8 proc
 a 00 stronie -wydat- 
kow 0 20,7 proc:. Jut ta t:vlko rela- 
da pociara nieodwolalne kOJ'ure- 
kwencje, Sytuack finanllOW, mla- 
sta okmla patrzeba kon
TWacji t 
utrzvmania w zadowalajacym stanie 
przybvwaJacych J(waltownie 0- 
biekt6w I instaladi komunalnyeb. 
socjalnych, oiwiatowo - kultural- 
nych, usiulto'WTCh I zdrowotnych. 
kt6re SIt corn intensyWniej eksploa 
t0vJ8.ne. Kosztuje to coraz wfeeeJ. 
Dla\eJfo budiet na rok 1973 charak- 
teryzuje sit: w wlelu \)Ozyc1ach 
imiaI:vmi posunieeiemi, aby m6g1 
ngwarantowac peln. rl!Qlizacj
 
polltvki apoleczno - ekonomiemej, 
okrdlonej w Uchwale VI ZjazdU 
Partii. Wyrai.a on takie decyzje 
powiqzanla realizacji niekt6rych 
J)rzedsiewzlec z konitlCZnokia obnii 
kl koszt6w produkcji a zwlaszcza 
In'Isrl6w materlalowvch w przedsi. 
biontwach Rady I jednostkaeh bu- 
dzetowvch oraz 08ia«anla tlrzez Ie 
pn:edBieblontwa panadplanowycb 
dochnd6w V# elaru roku. 
Prefeftneje wyralaJlt me w: 
- nierowanlu eselei IIrzyrosta 
iro!!lk6w !Judletu lIa !!Ialszll JIOlIra- 
1'0 'wiaacae6 seeJalnYeh I kllltlJral- 
Dyeh. 
- Iin&eZftym wzrotele wya.tk6w 
na eebrono aarowta . opleklll spo- 
leezn, !!Ila rol:S7Ienenla aakresa 
''lriadese6 I IIOdnlMlenla 
aloma 
lI$1aa w tej 4zledzloie. 
- wwrofele flro!!k'''' IIrfemaeu- 
lIyeh na cOltllOd"rke Iromanalna . 
wvJlltklem kallitainyeb remonUw 
c1r.
. 
Koszta ochrOOY zdrowla obywa- 
tell tlrzekroez. &0 tlroc. o,61neJ 
kwotv ptteznaetonej fta WYdatkl 
bldaee, a budiet szkolnlctwa 'wy- 
rllesle dwie ai6dme tei kwoty. Sli- 
my m'1:emaCZone % budtetu na ill.- 
wMtvde i remontv katJltalne sta. 
no
ltI h.lko okolo 29 Prot. ea16iel 
wvdatk6w budtetowych rlll1y. Po- 
trzeba wiec mlutu InwHtyejl 
wID61nycb bez wz«la:du na trudno- 
Aci, tikle napatvkal. tiny Ich 
 
Itanizowanlu I realiozacJl Prezvdium 
a tinY finanjlo"wanlu - pnedsi__ 
biorstwa. 


BIEIAKO ClEflZ't I WYMAGA 


Cieszy 0.. ti:tnl4ce rnluto naue. 
Pcacut. w (ranlcach mlasta 92 ty- 
s!ace os6b w e:mtJodarte usnolecznio 
net, ueEY tie liS tvslee" mlod1Ch, 
CiMZV n.. je,ro rozw6j. Lie-zb* 
obvwatell W7.romle do koflca rdtu 
o 4 tvslace OII6b Ut4 tnlecY) I fta 
katdelto miesYkaf!ca zalnwestu;en\y 
110 31 IIIrl.ldn.ia ,m roku \Vleee', nit 
"rednlo zarabl Pl"tez 12 najbUi- 
stveh \'nleslecv tecbnik wI6kient\ik. 
Wymatta ad n.. 'II;? nOwYm roku 
minto na*t6 Wzr,osbl W'vdajnoic:I 
pracy. tepstvc'" w:vnik6w iI.ukl. 
traskl 0 irodki 1tbrl1UhlkacJl. delen. 
oblekty rnlejskle, U4!;ialu W czy- 
naeh. 
Plan 11& IS7s. rok U\)eW!Iia oby. 
watelowl orac.; dobr. komunlka- 
cje, ocbrone tdtoowla lepSze zao'D&- 
trzenle. ladnleilEe ot/)C7...nie I szyb- 
ne, inteI1l)'wni_)aH bet.. (wle1)
		

/00014_0001.djvu

			,:
 
:
r 


....:. 
.. 
 


:$:::.", 


Rosmj mury nowej szkoly .,Indukty" przy ul. Lompy 


pierw te, kt6rych budow
 juz 
rozpocz
to w poprzednich latach. 
S
 to przedszkole ..Bewelany" w 
Mikuszowicach 
n
skich oraz 
szkola przyzakladowa Fabryki 
Silnikow i Motoreduktor6w ..1n- 
dukta" przy ulicy Lompy. Biel- 
skie Przedsi
biorstwo Budownit::- 
twa Przemyslowego nadbudowuje 
jedn
 kondygnacj
 swojej pi
k- 
nej nowej szkole przy ul. Trau- 
gutta. W powiecie powstaje Je- 
den z najwi
kszych obiekt6w 
szkolnictwa zawodowego - mi!i1- 
dzyzakladowa szkola w Czech
- 
wicach - Dziedzicach, ktora zo- 
stanie odd ana do uzytku pod ko 
niec biezqcego roku, a Bucz!m- 
wice wzbogacq si
 0 nowoczes- 
n
, komfortowq szkol
 podstawo- 
w
 z kryt
 plywalni
, budowan
 
z fundusz6w RSW "Prasa". 
Wkrotce, bo jeszcze w tym r=>- 
ku, przystqpi si
 do budowy dwu 
szkol podstawowych na dwu roz 
nych kr3l1cach miasta - przy 
ul. Reja i Czapajewa na osieJlu 
Grazyny oraz na Zlotych Lanach. 
Pierwszy obiekt powstaje z fun- 
dusz6w miejskich, w kosztach bu 
dowy drugiego powaznie pa-ty- 
cypuje FSM. Rownoczesnie ze 
szkol
 budowane b
dzie bardzo 
r6wniez na tym osiec.Uu potrzeb- 
ne przedszkole. 


go ci
gu - liceum zawodowe, po 
szkole podstawowej. Zar6wno fib- 
solwenci technikum jak i lice urn 
b
d
 mieli otwart
 drog
, do daI 
szych studiow technicznych prze- 
de wszystkim na bielskiej fj]ji 
PoJitechniki, kt6ra prowadzi spe 
cjalnosc silniki. Podobne kom- 
pleksy szkolne powstanll w Ty- 
chach i Skoczowie. 
Poza obiektami, kt6re sll Juz 
w budowie lub kt6rych budowa 
zostanie rozpocz
ta w ciqgu naj- 
blizszych paru miesi
cy, jest kil- 
ka w realnych planach. I tak 
zaawansowane Sq starania 0 roz 
pocz
cie budowy mi
dzyzakIRdo- 
wej szkoly metalowej pod patro 
natem ..Befy", mi
dzyzakJado- 
wej szkoly kierowc6w z PKS-em 
jako inwestorem generalnym. in- 
ternatu na okolo 300 miejsc dla 
uczniGw wl6kienniczej szkolv 
przy ul. Dworkowej. wreszcie zes 
polu szkol artystycznych - mu- 
zyczne; i plastycznej. Przy ulicv 
Michalowicza powstanie takze 
czterooddzialowe przedszkole ja- 
ko wspolna inwestycia ZPW im. 
H
nki Sawickiej I ZPL ..Lenko" 
Mieszkar;c6w miasta cieszy 
moze najt,ardziej Jednak fakt. 
ze wkr6tce rozpocznie si
 bud/)- 
w
 gmachu Filii Politechniki w 
Kamienicy. Jest to i potwierdze 


Noworoczna premiera w teatrze lalek 


f 


. 
, 


t 
l' 
r 
g 
il 
g 
c 
r 
s 
1< 
2: 
C 
J: 

 

 


. 


-o. 


I 


przem 51 bielski dla 'szko1nictwa 
Przedszkola, szkoly i obiekty sportowe Dzieci bawi q si
 z 
 ikoJajem 
. . W I mprezv noworoczne, orjfanizowane ,dla Ii
- 
Nigdy dotlld w dziejacb blel- Wiosnq zostanie rozpoczf:ta l1aj nie staloicl bytu wyzszej. ucze.lm. kladow pracy w teatrzl' lale
 ..R"n...luka', 
skiego szkolnlctwa rozmacb In- wi
ksza budowa: kompleks szk61 technlcznej w Blelsku-Bla
ej, Jak : maj
 tym razem odmil'nnv n."'ro eh
rakter 
westycji nie byl tak duzy jak zakladowych Fabryki Samocho- i gwarancja rychlego pOWI
ksze- nii w lataeh popnl'dnlrh. K.lka d",.
f'm.u 
zapowiada sl«: w obecnej Pl«:cio- dow Malolitrazowych, Zlokalizo- nia stanu posiadania Liceum im. odhvla sie prl'mif'ra now..roMnelto' lk 
1 ow:; 
. k kt6 . do . Zb' - Le"nirkie
o Iak to WI ow ca 
latce. W cillgU najblizszycb paru wany zostanie w Starym Blpl- Koperm a, re na razle za - ska 'Rm
wa "k "i ." ktorelto ho- 
lat najwazniejsze potrzeby w tym sku, a w jego sklad wejd q bu- wala sl
 niewlelkq cZltstkq swe-. ZRraJa c.h('l:'
 P?rwac 1.!\I
i
:
;'i
. Na scenie 
zakresle zostanll zaspokojone, a dynki .szkolne i Internaty na 2800 go macierzystego gmachu. . hat
.ra.ml I s 

"a:
e p::::a
il' z baif'k _ CZf'rwony 
siec przedszkoli, szkol podstawo- uczni6w. Szestdziesiltt cztery iz- Dla peini informacji dodal5 t.rze i 
w'

?:e: 
Rarhara Kania) p'e
 Ff'rdvnand (.o'\n- 
wych i zawodowycb zostanle roz by lekcyjne, pracownie, warszta- ba, Ze w obecnej pi
ciolatce prze D: P Oieksv). wilk Strachailo (Alek
an
pr 
1'!- 
budowana proporcjonalnie do roz ty, obiekty sportowe jak sale znaczy sl
 wyjqtkowo duZe tlU- challca). pojawla sil: wreszrll' "nm S,,;,u:tv ': 
woju miasta. B«:dzle to moilJwe gimnastyczne i kryty basen kll- my, 00 okofo 8 mln zlotych - na kolaj (Mari"n Knnil'c7.
v), zan"atno;
.1a= prz: o 
glownie dzi«:ki temu, ze blelskle pielowy - oto par
 zaledwle remonty I modernizacje budvn- S stalo W dowod osoh.stv I krntko a 0 1 ': 

il'ci. 
zaklady przemysiowe powainie szczeg616w, kt6re mogq dac wyo k6w szkolnych, tak Ze poprawi ezym dn wspolnej zabaw
 7.8f1:::

o
 z udzia- 
partycypuj
 w Inwestycjach 1 to brazenie 0 zespole szk61, jakiego si
 wydatnie standard naszej ba- . Spl'kt" , klhfon (l rzv r07:.
W

n
 
r Aniola s l!iznflk
 
Die tylko przyzakladowycb szkol miasto jeszcze nie mial0. System zy szkolnej. . ( I
m . n a Z a b 
e R n " a l _ v) ' 7 Pned..tawlpnie reivse- 
d b k I . ....... d . d ..amna .u I'r .. 
zawo owyc . sz 0 ema """ zle wutorowy: te- Niedlugo wi
c nastan q czesy I Zbil!'nil'w Zhroj..wski. autnrem 
rpnOll!:ra- 
Sposrod kilkunastu obiektew chnikum zawodowe na bazie zn- kiedy nasze dzieci bE:dlt si
 u-:Zy. 

wi
..t 
erzv Zit7man, a rvtmir7.na. latwo wpa: 
tej pi
ciolatki wymienmy naj- sadniczej szkoly oraz oOOk te- l y t y lko P rzed P oludniem I w na. daj
ra w uchn muzvke ..k
",nnnow
I b A.nd.....
 e J 
. 2 d k' D' . m s7.cZl'l!'nlnlp "nuO aJa '"
 
",':f't:.
 <,.,. . > 1l J '" ... 'W.1,>:'
 it ....,>It:
'
 prawd
 dobrych warunkach 1m) S,?
VI,,:'v
zne7.':
;ki ps
 Ferdynanda I wilka 
I ,,; :. ': ' ." .' . ... .. ..M : St
:h;
::
rtek odbvla ..Ie w nRanlaluef''' kolej- 
:0;' 
? . '.' '

 I'
 1. S e Z a . m I - e . Da premiera. 
est to basn nO piekneJ Pulc
f'- 
.00 ;f;:::F: .., __ . rY.ii I szp..tne.j bestvji", oparta na 
t
ropnl
klm 

r :,.:.., ... . ..W . .... : 
 '. ..
 .. . ... . teklicie opraeowanvm przez 
ana o..",
e. utrzv- 
i . .. ::; :

 . J 
,.; ". otwo ' rz S - I A : ::e::o:
:,
n:':


e:
:w;:;o 
;:
t:k!
e

;
: 
.:' .. . . ; . ' ; , . . ' . . . . '" 3 Y . cimy w jednvm z nast
pnych DUmerow naszego 
<
 .}. .,. .p, 
 . pisma. (m) 
>-",.' PTZVl10dy Bolka t Lolka OTaz Rek .............. 
. 
>.r 0,-,.::'''''''',.:.. ,
:.:.... sia PoUl1loty, wy
wtetlone na syl- .............................. .. 
westTowym aeamie filmowym "KO 
GUCIKA", pTZy
tO... oklaskami, "KOl1ucik", wyzwolila w C

tT,:I- 
JesU powiemy, ie publicznoscl nie nym ZaTzqd2ie Kinematol1Tafn nle- 
pokazano tu ni£ .nowego - bo oezekiwane Teakcje. 
Kaczka Dziwaczka p1'Zew
dTowala PTzyjechal bowiem pan. podob- 
;uz wszystkle telewizyjne ekTany, ny do ponuTego Don PedT,!, 
 f il 711;u 
a Bolek i Lolek jako bohatero- 0 BaltazaTze Gqbce i zawles,l duzq 
wle weaternu 'opot1'Z2Ili li
 nawet kl6dk
 na' dT%wiach aTchiwu
 
na autentycznym Dzikim Zacho- SFR. Potem pogTozil palcem mo- 
dzie, dOjdziemy do wniosku, ze wiqc: pTodukujeeie dla telewizji.! -; 
bielszczanie odczuwa;q po pTostU telewizia jest konkuTentem kma. 
niedosyt koloTowych bajek, pTodu- A nuz, po obejTzeniu Bolka. t Lol- 
kowanych w bielikim Studio Fir- ka no duzym ekTanie, ludzte pTze 
m6w Rysunkowych. BohateTowie stanq kupowat telewizoTY? 
bielskieh kTesk6wek pTezentujq lIi
 StaTze;e lIi
 wifC w aT
hiw.u'!1 
znacznie okazalej w ORWOkoloTze Studia pTofesoT Filutek. smedzll;;e 
- a koloT nie kazdy teleabonent panceTz Bl(>kitnego RyceTzyka...fI1kt 
moze sobie dzli zafundoUlat NaTo- nie pami
ta ;uz sympatyczne1 po- 
dzil si
 wife swego czasu pomysl, staci HipoUfa. a Bolek i Lolek - 
aby Ta% w kwaTtale Studio Fil- malowani aTystokTaci dnia dzisiej- 
m6w Rysunkowych uTzqdzalo dzie szego zadziwiajq swiat. W Polsce 
ciom niespodzianke pTezentu;qc im bywajCJ tylko pTzejazdem. 
be z p I a t n i e pod szyldem "Ko- WYTosly wi
c cale pokolenia Jan 
gucika", "KaczoTa" lub samego pa- k6w t Malgosi, kt6Te nte znajq bo- 
na MaTllzalka filmy, oglqdane do- hateT6u- 3D-letnie;, koloTowe; bas- 
tyehczs spoTadycznie' no czarno- ni 0 ludzia('h kt67'zu.. TYSU;q filmy. 
blalym ekTanie TV. PieTwszy po- Ale cichutko: pTofesoT Filutek od- 
kaz wywolal pTawdziwq eufoTif. mladza sif podobnn. Bh:kitny Ryel!'- 
StaTtulzkowie obcinali wqsy i bTO- TZyk czysci swa ZbTO;
 i potTzqsa 
dy, bezdzietni o;cowie pozyczali mieezykiem! WystaTczy tylko obu- 
cudze dzieci, aby dostnt si
 na sal
 dzit spio('hn - Hipolita, abu bnTw 
kinowq. gdzie pTZez bite dwie go- ny, basniowy swiat lat ubiegl2lch 
dZiny dokazywala paTa lobuz6w 0 zn6w oczaTowal na;mlodszq wi- 
mledzvnaTodowej slawie, gdzie downi
 Todzinnego miastn WSZllst- 
Reksio 'PoUr/Iota walczyl 0 pierw- kich, Tysownnycn. bohateT6w pol- 
szenstwo. z autentycznym pieskiem skiego filmu animowaner/o. Ale 
sweao tw6TCY, p. Lpchoslawa 1\1aT- ('zy ponUTY Don PedTO udzieli im 
szalka. adzie phmelll IZll Tnlfol:ci, swer/o zezwolenia? PTosimy 0 to tv 
smiechu, a zabawa byla na sto imieniu wszustkich bielskich dzie- 
dwa. WieU 0 tel ini('jatllwie SFR, ci, do kt6TlI('h, eo tu UkTlIwat, za- 
kt6Te notaben" jest autentvcznym lkza si
 w komplecie calv zesp61 
opiekunem Klubu Dvskuslljner/() Tedakeji! ,fTAPJ 


" 


!' 
( 
( 
c 
Jo 
, 
1 
r 
Ii 
j 
t 
I 
J 
J 
J 
J 
I 
J 
J 
J 
J 
I 


Kalejdoskop kulturalny 


padek. ale w ciqgu calego poby- 
tu w Egipcie nie widzialem ani 
jednej kraksy samochodo'\'t'1. 
Kaircz}cy twjerdz
. Ze w o
tlle 
nie ma ich zbyt wiele, gdyi nie 
przestrzeganie przepis6w zmUS1.a 
wszystkich kierov,('6w do czuj- 
nej i uwainej jazd)'. 
System ksztalcenia w Egipcie 
oparty jest na zasadzie .szosti(o- 
wej. Szescioletnie dziecko rozpo- 
czyna nauk
 w szekioklaso......ej. 
obowiqzkowej szkole podstawo- 
wej Z kolei istniejll 6-1etnie d\\'J 
stopniowe (3 + 3 lata) s7kclv 
srednie, og61noksztale
ce i zawD- 
dowe. I wreszcie studia \\'yzsze 
pi£:cio- a cz£:sciej sZeScioletni", 
Obowiqzek szkolny egzekwo- 
wany jest nie karami. leez na- 
grodami. Rodzice. kt6rzy pnsvla- 
jq dzieci do szkoly, otrzymuiq od 
panstwa prezenty, a c7asami na- 
v,'et stale pensje. Przvborv do 
nauki i ubranka szkolne finan
o- 
wane s
 z kasy panstwowej 0- 
statnio zaklada sie sie
 szkM na 
pust
'niach dla dzieci koczuj=t- 
cyrf) beduin6w. 
We wSpClczesn
om Egipcie. Jale 
zreszta w wielu krajach Afrvki. 
malzensl\va zawierane !'a \Ve
)lI
 
starych form tradvcvjnY('h, czdi 
na zasadzie kupowania ionv 0- 
byczaie tej transa\{cji s
 
{-t7.ne 
w zale:zno
ei od s7.czepu czv tez 
grupy spolecznej. Proceder 'zre;z 
t q obowiC!zuje takzE' w sferal'h 
i':lt
ligenckic-h. wyzwolon
'ch prze 
CIE'Z Z dawn)'ch feudalnych pt"zl'- 
sad6w. ' 
. 
to tradyc,ojna prOCE'dut"a mal- 
zenstwa. Mlodemu ('zlowiekowi 
podoba sif: dziewczyna, jej z ko- 


Fi1ii w s..mlnarium udzlal wzld) 
Helena Kudlaciak i Andr

j Gollec. 
tAG) 


PATBOXAT S£BCA 


" 
I 
I 
( 
1 
, 
I 


LUBLINIECKIE SPOTKA1'HA 
l\II:,ODYCH 


W dnlach 16 - 20 
rudnia uhler- 
le
o roku odbylo sie w OSrodku 
Szkoleniowo Wypoezynkowym 
Zarzadu WoJewod:lkielto ZMW w 
LublliIcu o
olnopolskie seminarium 
Korespoodeocyjnelto Klubu Mlo- 
dyeh Pisarzy pod baslem ..Kreacja 
rzeczywistosci w IIteraturze 
spol- 
ezesnej". Beferat wprowadzajl\CY 
..Literatura wobec rzeczywistoSci - 
akceptacje" wy
losii przewodniczl\- 
ey Krajowej Radv KK
IP - s-c:a 
redaktora .,Nowe,;o Wyrazu.', .lan 
Zdzislaw Brudnlckl. 


M. In. Edward Zvman omowil Ire 
neze i ksztaU obecny postaw kon- 
testacvjnveb w literaturze, ieh arty 
styczne implikacje ,perspekh'wv, 
\V czasie spminarium odbvl... sl4: 
eiekawe spotkania autorskie Krzy- 
sztofa Zu('hon'. .Jerze
o Szatkow- 
skie,;o I AndrzeJa Zaka. Toez)'lv 
sie rouniez d,skusje I roborze roz- 
wazania 0 pracv katowiC'kiel[o od- 
dzialu KR"P oraz powolan,'rh w 
ostatniC'h tVl[odniarh trzl'rb filia('h 
w Klobueku. nOd7i
tawiu I l1i..l- 
sku - Biald. Z ramienia bil'lsldej 


Uplvnal iut rok od ebwlli. e!" 
uczennice klasv IVa Liceum Pe i- 
gogicznego dla Wychowaw 
Przedszkoli w Bielsku - BialeJ OD- 
ielv Datronat nad Domem Mat-- 
Dzied w Olsz6wce. Cd teJ DOl"!' 
co tvdzieiI odwieduia malur L 
umilaiac im czas r6tne
0 rodu, 
zabawami I daiac dowodv serdec 
noki. kt6rei dzieciaki tak ba"'d. 
praJrna. Ostatnio urzennice spraWl 
im wiele rsdokj obdarowui 
przed Gwiazdka slodvczami. un 
pionvmi notabene z wlasnycb, 
skromnveh os7.czednoki. 
Troska i zainteresowanie dzi
 
mi. fak.e obiswiaia mtode wvebo- 
wawczvme. zdaia sie bv
 nalll'DSZ4 
I!:wsranda, te wvbratv ore sw61 u 
woo z oraVo'dz:Vo'el!:o p<>wolania Do 
brvm wychowawca i opiekune"ll 
moze bye bowiem iedvnie ten. kto 
dziec. naDrawde lubi. (key) 


I! 
I 
t 
:i 
2 

 
t 
( 
I 
I 
1 
] 
] 
J 


1II111111111111111111111iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IlIlIIlIIlIlIIlIIlIIlIIlIlIIlIIIIlIIlIIlIIlIIlIIlIlIlIIlIIlIlIlIIlIlIlIIlIlIIlIIlIIlIIlIInnmlllllllllllllllllll1lllllllilillllllHIMillUUtllItt\1\10011111111111111111111 


Widzialem je dwukrotnie. naj- 
pierw noc
 w kolorowych sWla- 
tlach reflektoro:w. Byl pozny 
wieczor pierwszego dnia poby
u 
w Kairze. Po ogromie rozmai- 
tych wrazen, perspektywa wyjaz 
du pod piramidy nie zostala 
przyj
ta z entuzjazmem. Bylis- 
my zm
czeni nocnym lote;n, 
pierwszym zetkni
ciem si
 z mia 
stem, kontynentem. Wszyscy ma- 
rzyli 0 16zku i wypoczynku, a 
piramidy, chcieHsmy je przeciez 
przezyc swiadomie i autentycz- 
nie. 
Autobus wi6z1 nas do Giza po- 
nad pol godziny. Wreszcie ami!- 
teatr w nocnej scenerii, wyga- 
szone swiatla, niebo roziskrzone 
gwiazdami i wyczuwalny chlod 
pustyni. Nagle zapalaj
 si
 reflek 
tory, z glosnika plynie nastrojo- 
wa muzyka i oto tak dobrze zna 
ne ksztalty, trzy szare ostr05lu- 
py, monumentalne, grozn pot
z 
ne. Piramidy: Cheopsa, Chefre- 
na, Mykerinosa, a takze bog slon 
ca Sbnks rozpoczynajq opowiesc. 
Plynie z glosnika historia pomie- 
szana z legend
 0 dziejach sta- 
rych, 0 wielkim slawnyrn impe- 
rium sprzed 4 tysi
cy lat, 0 
wladcach-despotach, 0 wspanib- 
Iych budowlach, 0 niezwyklej 
kulturze, ogromnym bogactwie 
i wielkim okrucienstwie tamtych 
czasow. Reflektory na przemmll 
zapalajq si
 to gasn
, mi
dzy a- 
kordami muzyki slychac galop 
koni, chrz
st broni, turkot ryd- 
wan6w, radosne okrzyki zwyci
z 
c6w i jf:ki pokonanych. SwiaUa 
mieni
 si
 barwami, ciemniejij, to 
zn6w rozblyskujq czerwieni q . 
Dwa dni p6zniej ponownie je- 
chaIiSmy do piramid. Byl piE:k- 
ny, slonecznv dzien. Wszvstko za- 
lane pOludniowym sloncem. Nad 
glowami jednoHcie niebieskie nil' 
bo, bez jednej chmurki. Autokar 
zatrzymuje sif: tuz u st6p wZf'ie- 
sienia. Giza - przedmiescle Kai- 
ru, widac stqd wyraznie pirami- 
dy. Sq jak g6ry, wspinajqee si<: 
pod niebo zwaliskami glaz6w. N:e 
chce si
 wierzyc w pierwszej 
chwili. ze to rzeczywistosc, ze zi- 
scily si
 marzenia. 
R6zne Sq reakcje ludzl w obli- 
czu piramid. Jedni zamysleni nad 
wiecznoscilt pi
kna, drudzy nad 
przemijaniem historii, inni zapa- 
trzeni w obiektyw fotograficznv 
majqcy uwiecznic to zamyslE'nie. 
Piramidy, symbol ludzkiej py_ 
chy, ilustracja starej jak swl:1t 
tp,sknoty do wladzy i potegi la- 
den z opis6w nie potrafi chyba 
oddac ich niepowtarzalnego pi
k 
 a 

 B'El
kk/::;...... 
rr,;.. PlRAMID¥ 


na. Oto najwif:ksza z nich - pi- 
ramida Cheopsa, wysoka na 147 
In i 0 obwodzie podstawy blisko 
kilometrowym. Budowalo jll 5tO 
tysi
cy fellach6w. Miliony ka- 
miennych blok6w sci
gni
tych z 
g6r Kokkatanu ukladano jeden 
na drugim przez 30 lat. 
Obok Sfinks dlugi na 57, a wy- 
soki na 20 metr6w, rzezba lez
- 
r.ego lwa 0 wymodelowanej ludz 
lriej glowie z podobiznlt jednego 
z faraonow. Dalej pozostale dwie 
piramidy - Chefrena otoczona 
polem mastab (grobowc6w pod- 
ziemnych) i najmniejsza (52-me- 
trowa) w tej grupie. a rownoczes- 
nie najmlodsza - piramida Myke 
rinosa. Z daleka kraw
dzie pira- 
mid wydaj
 si
 idea1nie. prost.
, 
tymczasem z bliska widac, ze 
tworzq je setki uskokow. zbi6r 
powiqzanych ze sob
 bryl. k16- 
rych wielkosc i ci
zar Sq rezne. 
Pochyle tr6jk
tne seiany cz
kio 
wo pokrywaj
 polewane tane 
wapienia. To wszystko oszalamia 
przybysza, zadziwia, oczarowu.ie, 
zmusza do zadumy - tysi
clE'Cia 
przeminf:ly, a piramidy trwajC} 
niezmiennie. Sl} milczacym swiad 
kiem dziej6w ludzkosci. 
Wiem. ze tego miejsca nle 78- 
pomina si£: i ze bE:d
 tu \Vr
cal 
pami
cill jeszcze wielokrotnie. 


ZWIEDZAMY ZABYTKI 


"MSR Trawe1" czyli egipski 
Orbis zapewnia przybyszom z Eu 
ropy szybkie i sprawne objecha- 
nie najcenniejszyCh zabytk6w, 
doslownie w atomowym temple. 
I tak oto jestesmy galopu;qc
 
grup
 turystycznll, majqcq pr7ed 
sob q do zwiedzenla p61 Kairu i 
jeszcze kawal okollcy w cllt
u 

w6
h przedpoludni. Wszyscy p61 
ZYWI ze zm
czenia, przewodnik 
w biegu lub w ezasie jazdy aut:> 
busem rzuea lakoni
znie wyJa
- 


I 


nienia lamanll francuszczyznll, a 
sympatyczna bielszczanka pani 
Barbara, pilotka naszej grupy, 
tlumaczy je cierpliwie. poszerza 0 
informacje zaczerpni
te z :>:'11- 
skich fo1der6w 0 Egipcie. P
d<:i- 
my wi
c trapieni wqtpliwoscia- 
mi, czym sif: naprawd
 natezy 
zachwycac, a co moina pomin
c, 
zapomniec. 
W Muzeum Egipskim jest sto 
tysiecy antycznych eksponat6w, 
a wsrod nich zbiory zlota I kasz 
townoscl z grobu Tutanchamona. 
Dalej !larkofagi, mum ie, pos
gi, 
eksponaty poza egipskiml grec- 
kie, rz)'mskie, nubijskie, bizan- 
tyjskie. Od przeszlo stu 1at ko- 
lekcjonuJe sif: tu \vszelkie zbiory 
muzealne, specja]jzacj
 - sztuk
 
antycznij, rozpoczeto doplero' w 
1902 r. 
Najwainiejszym zabytkiem a- 
rabskiej 5ztuki budowlanej jest 
meczet sultana Hassana, a jego 
minaret (80 mt jest drugim co do 
wysoko
ci w Afryce. R6wnie slyn 
ny choclai mlodszy jest meczet 
Alabastrowy,. stojqey na gi6w- 
nym plaeu Cytadeli, twlerdzy 7.bu 
dowanej z kamieni jednej z pi- 
ramid. 
Przed dworcem kolejowvm 10- 
metrowa stalua Ramzesa iI. l.wy 
cu:zcy Het.rtow. ieden z cudow 
swiata, drugi uszkodzony POSi1g 
tego wladcy w. pozycji letqcej 
(dlugosci 13 m) znajduje si
 w 
Memfis. " , 
Memfis, niegdys olbrzymie mia 
sto, stolica imperium, zalozone 
w czasie panowania I dynastii. 
Dzis ruiny i sl.cz
tki tamtej 
swietnoAci. Memfis lezy na za- 
('hodnlm brzegu Nilu, kllkanascie 
kilometr6w na poludnie od K'li- 
ru. Twierdza wojenna i osrodek 
kult6w aemlerzchlej prze!lzlosci. 
Sakkara to takte slynna miej- 
scowosc nledaleko Kairu. Pow- 
Itala w III tysllicleciu przed Da 


. 


SZq erq, zaslyn£:la jako miejs.::e 
pierwszej egipskiej piramidy na- 
zwanej schodkoWIl lub Dzesera. 
Jest tu rowniez cmentarzysko 
swi
tych byk6w Apisow (tzw. 
serapeum\ i grobowce podziem- 
ne, mastaby, w kt6rych nielZd
's 
grzebano wladc6w, a p6zniej do- 
stojnik6w panstwowych. 
Wieczorem kairskie pamiC\tki 
historyezne Sq iluminowane i to 
do pOzna w nocy. Nocny Kair 
jest bardzo pi
kny. Oswietlone 
kopuly meczetow. roziskrzone 
okna palac6w, zawodzenie mue- 
zina z bialej wiezy minaretu. kt6 
ry przypomina wiernym 0 mo- 
dlach, i charakterystyczny za- 
pach Nilu. owiewa.i
cy przeeh!>d 
ni6w z kazdym podmuchE'm wia- 
tru, kaz
 rozmyslac 0 slawnej 
przeszlosci tego kraju. 


o WSZYSTKIM PO TROCHU 


. Kazdego wieczoru si£:galem po 
zesz).t, by zapisac na goraco wra 
zenia minionego dnia. Powo;tal 
pewnego rod7aju dziennik i rlzi
- 
ki temu wiele drobnveh rze('zv 
kt6re by ucieklv pamieci, zostai
 
zareiestrowanvch. 
Jeze1i jest dziedzina, kt6ra wy- 
i&tkowo przeraza Europeiczvka na 
ulicy Kairu, jest ni q ruch samo- 
chodowy. Nie bf:d
 opisywal te!!o 
wszystkie
o. co lamie serce p'>l- 
skiego automobiJisty. tvch cu- 
dow. kt6re w
'prawiaiq 'z sa(T1O- 
chodem przy stacjach benzyno- 
wych. lecz chee natomiast powie 
dziec 0 czyms innym, 0 prze::>i- 
sach droltowych. Na ruchliw....ch 
uJicach Kairu porusza sie z' 0- 
gromnq szvbkosci q nie7liczona 
ilosc samoehodow, r6inych ma- 
rek i wiE'lkosci. 
. Cala zas?da tego ruehu oparta 
Jest na szostym zmysle kierow- 
c6w, a nie na przepisach droRo- 
wyeh. Obowi
zuje tylko Umow- 
na konwencja, Ze w kraksie wi- 
nien jest ten, kt6ry ma rozbitv 
przod samochodu. A poza tym 
prawa afrykanskiego buszu. 
Wyprzedzanie odbywa si
 z .)bu 
st


 po
azd
 wymijanego, (){'zy 
wlscle 
Ie uzywa sie ani przv 
tym, am przy skr
caniu w bok 
swiatel migaczy. Wvmuszanie 
pierwszenstwa z ulic pOdporz'-\d- 
kowanych jest spraw
 tak natu- 
ralnq, jak przejezdianie przejsc 
dla pieszych przy czerwon ych 
s
iatlach. I to wszystko odby
a 
Slf: przy koncercie tysi
cy klakilo 
n6w, kt6re bez przesady sQ lu 
naprawdf: naduzywane. 
Moze to rzeczywiScie byl przy 


lei chlopak. Po wstepnych g.-y. 
Vo°iadach obu stron. chlopiec Drl) 
stepuJe do pertraktacji a naslr 
nie do samej 1ransakcji. .Opt 
t
 za zgod
", kt6rq przyszly m.l 
ionek wniesie ojcu dziewczYIJ
 
stanowilt cztery sztuki zlolej IJ 
zuterii. Dwie z nich zabieraj
 ro- 
dzice panny. dwie pozostale 5tSI 
wiij kapital wyjsciowy mlodYla 
malzonk6w. Kto wie, czy nie dr 
bra to zasada'! W og61e do dl 
prawo egipskie zezwala na PI' 
danie clterech :zon. malo kto 
nak z niego korz:,-.sta. to lb 
koszto",ne - Uumaczij si
 Ara- 
001 'ie. 
Dziwne wraienie robl
 na ob- 
krajowcach okna egipskich do- 
m \Y. Sq one bowiem stale I 
wsz£:dzie zasuniete gestvmi zaIr- 
zjami. a niekie:ij domom uroku i orientaln'" 
!ajemniC7nsci. niPTTIniej pmIi' "1- 
Je to nastt"6j smutku I pustk 
\\'ielE' ;es'!('zE' moina bv n'l" 
sae 0 F.lticcie i ielto ciekaw 

aeh. 2Y('ie telZo kraju bieR" 
!nnvm torE'm nii naS7e. chn 
I m:,-' i oni p
altniemv t.foRo 53t1'''' 
20 - hoc t;pokojnie , do-'-' 
:\fO(!q nat; d 7 iwie i 
miesl.v
 0 
c
ai«; t
mtej ziemi Z c
ICI pt', 
no
cla. lednak nie potrafimy 
ZmlE'nl
. 
. Pi£:kna to 7iE'mia. ch
 szara I 
!'Iaszczysta. DU70 trzeba ns II . 
lP
7(,7e naprawi
, by b)'ia IZ!"
- 
sliwa. 


JFRZY SWIERCZFK 


.. 
as'D08'V. 
, 1i115" Hili \ 
A. _ 1\ 


r 


o ZY
MtrnCIE W ALlSZEWSKIM _ 
W \\ahszewska. Wspomnlenh t 
a l rtYSlY majlj cZJ:Aclowo charakter 0 p 
 
emlczny Prostuje W nl h 
nlekl6re m
'lne poglljdy c Butorka 


.a ta komitegn POisklego inal
:za 
 
I . zarazem i dopelni J 

Ylwetke nleznsnyml szczeg61':.ml e g ,:, 
azujljc gO czesto w spos6b odk; 
 

y. a I
dnoczesnle kompetenlny 
e: 
st
 


n;,
d
:a
l
iU lIylwetkl arty- 
kowane dO\4d czone. nil' pUbil- 
1 przYJacl6l. wl
fe
 ac ll k1 Sl e Y do rOd71nv 
, cens z.I 30. 


PIERWSI I OSTATNI _ a. Ku II- 
ski. Ks...tka stanO\\i wUyt6\\ lu: IT d 

n
ni"eh pOslacl Z hilloril \\. . 
k 0 s lego SzeregOWI bohaterc 
t6rych prze	
			

/00015_0001.djvu

			K .tendan fmprez St,.kleto 
Okrc:gowego Zwiltzku Nar- 
clarskiego na sezon 1972173 
jest bardzo bogaty. Niestety 
tegoroczna zima podobnie jak I 
w roku ubieglym plata narcia- 
rzom figle. Na skutek braku Ante 
gu trzeba by to jui odwola
 kilka 
imprez przewidzianych na mlesilic 
grudziefl 1972 roku I poc
tek Ity 
ernia 1973 roku. Wydawalo sic: 
r6wnlez, Ze organizatorzy mi- 
strzo5tw powtatu w biegach plas- 
kich bc:dQ zmuszeni odwola
 te 
Z3wody. Ostatecznle jednak zade 
cydowano, ie mistrzostwa zostan
 
przeprowadzone W dniu :I styCZ- 
!Ila br. na stokach Beskidu w 
Szczyrku Bilej. 


Na Itarele m1mo cldklch VIa"; 
runk6w Aniegowych stanc:ta cala 
c7.016wka klub6w z powiatu biel- 
Ikiego, w sumie okolo 130 l.8wod- 
niczek i zawodnlk6w we wszyst- 
kJch grupach wiekowych. Wir6d 
d2iewczl\t mtodszych, kt6re biega 
Iy na dystansie 3 km, zwycic:iy- 
la Ewa Adamus z BBTS-WI6knia 
r7a przed Graiyn
 Kociolek LZS 
Skalite Godziszka oraz swojl\ klJ- 
leiankl\ klubowl\ - Danutl\ Ja- 
cusz . 
Wsrod dzlewcz"t starnyeh. 
ktore biegaly rownld na dystan- 
lie 3 km. wynala Bernadetta 
Wawnuta z GKN Beskldy pned 
Marl_ Jano t Graiyn" Bandurl\ 
- oble z BBTS-WlokDlana. Ju- 


Mistrzostwa 


powiatu bielskiego w biegach 


nlorkl grupy B I C blegaly ra- 
aem Da dystaDsle 5 km. Wy- 
grala Stanlslawa Krlstek przed 
narbarl\ Krol I LueYD" Swler- 

zek, wszystkle z BBTS-Wlok- 
nlarza. 
Chlopey mlodsl podobnle jak I 
dzlewczc:ta blegall Da dystaDsie 3 


km. W blegu tym trlumfowal AD- 
drzej Dobosz z MIc:dzyszkolDego 
Klubu Narclarskiego Blelsko-Bla- 
la przed Antonlm Dzlergasem 'I 
Kolejowe,o Klubu Sportowego 
:\Iielsko-Biala i JaDem Kuble
 z 
BBTS-Wloknlarza. 
Wsrod chlopcow Itarszych wy- 


ITSI Aleksander Doban. MKN 
Blelsko-Blala przed swym koll'CI\ 
klubowym Leszklem DuraJem I 
Leszklem BleluDem II LKS-u 
Kllmczok. 
Junlorzy ,ropy B. startowall 
na 5 km. a wygral ten bleg Gne- 
gon Kanik z KKS-u Bielsko-Bia 
la przed Henryklem Skoczylasem 
z BBTS-Wloknlana I Jerzym Ko 
terblcklm z MKN Blelsko-B. Ju- 
Dlony grupy C startowali na dy- 
stansle 10 km. Plerwsze mlej5<'e I 
tytul mlstna powlatu blelsklego 
rdobyl Stanislaw GorDy z BBTS- 
Wloknlarza. Wypnf'dzil OD Jerze- 
go Koryciaka z KKS-u Biesko- 
Biala I Romana Krywulta row- 
nleZ KKS Blelsko-B. 


Sen!orZy .taTtowatl ns Ciyosfatl. 
sle III km. Wygral ten bieg Fran- 
ciszek Zwardofl z KKS-u Bielsko 
Biala wyprzedzajllc Tadeulza G6r 
nego z BBTS-Wl6kniarza I Ed. 
warda Loranca z KKS-u BIe1uOol 
B

 I 
W sumie w1c:c zawody mlmd 
braku jniegu staly na dobrYl'Q 
poziomie i zostaly przeprowa- 
dzone bardzo sprawnie, za co ns" 
leil\ sic: organizatorom: Powiato. 
wemu Komitetowi Kultury Fi- 
zycznej i Turystyki w Biebku" 
Bialej oraz Mi
zyszkolnemU 
Klubowl Sportowemu Bielsko- 
Biala - slowa uznania. (p) 


Po SOZORio pilkarskim RlIJ 


Popnednlo podsumowaUsmy 
rozgrywki mistrzowskie ligi mi,=- 
dzywojew6dzkiej, obu g,rup Jigi 
,okrc:gowej, klasy "An I kla5Y ..B" 
czas wic:c na klas,= "cn. Pilkarze 
klasy ..C" toczQ swoje rozgrywki 
w dw6ch grupach. liczl\cych po 
10 zespot6w kaida. W naszv('h 
rozwaianiach zajmiemy sic: tilko 
gruPIi II, w kt6rej startujl\ dru- 
t
'ny z naszego powiatu. A oto 
tabelka po rozegraniu rundy je- 
liennej: 
LZS Buezkowice . 15 37:1
 
LZS B
kow t 14 36:1; 
LZS Porl:ba f t 12 27:17 
LZS \Vola t \ 9 11 30:26 
LZS Halcnow . 11 21:17 
LZS Sussee 9 I 15:22 
LZS Studzlonka . 6 14:26 
LZS Warszowice . 5 13:24 
LZS Stara \VII's . 5 12:34 
LZS Brae.acze t 3 10:31 
R6wnolegle z rozgrywkami mi- 
ktrzowskimi senior6w dObiegly 
koflca rozgr
-wki mistrzowskie ju 
niorow. Jak waina jest spT!lwa 
dobrych rezerw, nie trzeba chy- 
ba nikomu numaczy
. Dlatego tez 
warto przyjrze
 sic: i tyro roz- 
grywkom. 
Na poczl\tek og6lnie moina 
I!twierdzic, ie juniorzy druz)-r1 
powiatu bielskiego grajl\ z roku 
Da rok lepiej i mamy nadziejc:, 
ie jut w niedalekiej przyszloj
i 
:zast/tpill z powodzeniem swolch 
starszych koleg6w. Przy prezen- 
towaniu koncowych tabelek run 
dy jesiennej rozpoczniemy od rez 
grywek ligi okrc:gowej. W 
ru- 
pie I jak wladomo grajl\ mlodzi 
pilkarze Walcowni C7echowice- 
Dziedzice, a w grupie II pilkarze 
BBTS - Wl6kniarza. Rozpoczy- 
namy wic:c od grupy I: 


KS Bobrek Karb 

IKS Nledobezyee 
Gornik Klimontow 
\Valeownia Czech. 
Gornik :\Iyslowlee 
Rueh Radzlonkow 
Gornik Czerwlonka 
SI
mlano\\'lczanka 
POK'oii Blaehownia 
Gornik Sosnowiee 
Gornik Knurow 
Plomleii Milowice 
Gornik Kazimierz 
Z!!,oda Bielszowiee 
Orzel Brzezin... 
Gornik Ledziiiy 
Kolejarz Gliwiee 


15 21 28:13 
16 21 26:22 
16 20 37:16 
15 19 38:16 
16 19 to:
1 
16 19 23:14 
16 18 28:24 
16 14. 22:23 
15 13 24:
1 
16 12 23:34 
16 10 20:35 
16 10 24:43 
15 9 12:16 
16 I 14:29 
16 7 11:40 
16 2 4:47 
16 0 1:61 


GRUPA D: 
Gornik Slemlanowiee 15 27 61:11 
Siavia Ruda Sl
ska 15 23 11:14 
Gornik Pszow 15 Z2 31:15 
Jednosc Michalkowlce 15 18 40:26 
Andaluzja Brzozowlce 15 18 32:!3 
BBTS-WI. Biehiko-B. 15 16 35:24 
Napnod Rydultowy 15 15 28:26 
Polonia II By tom 15 15 19:19 
Szombierki D B...tom 15 15 17:22 
Yictoria CZl:stochowa 15 12 21:32 
Husar 8f;dzin 15 11 17:30 
Wawel Wirek 15 11 26:33 
ZaR'h:bianka Dllbr. G. ]5 10 21:38 
GZKS Sosnica 15 8 20:51 
Gornik Murekl 15 6 2- 38 
Gornik Piaski 15 5 11:51 
.JUNlORZY KL. "A" 
BKS "Stal" Bielsko-B. 13 23 49:10 
Elektrostal Czechowice 13 20 41:12 
Cukrownlk Chybie 13 19 23:11 
Iskra Pszczyna 13 18 1'4:20 
Beskid Skocllow 13 15 17:13 
BBTS-Wl. n Hiel.-B. 13 15 21:30 
Kuinla UstroD 13 14 15:]3 
G6rnik Czechowice 13]3 18:12 
KS Cleszyn 13 ]3 23:19 
LZS l.aka 13 10 15:18 
LZS \Visla Strumien 13 8 18:28 
Beskld Bielsko-B. 13 7 15:3-1 
LZS Komorowlee 13 6 13:39 
LZS Marklowice 13 2 1:45 


Sfynny somochodowy "Rojd Tulipon6w" 
w Iym roku no beskidzkich drogoch 


HoleDdency dzlalacze zwro- 
cUi sl
 do Automobllklubu 
Sll\Sklego z propozycj
 organl- 
zacjl w maju tradycyjnego 
"Rajdu Tulipanow" w Polsce. 
Rajd teD jest jedD
 z ellmlna- 
cjl do Mistnostw Europy Kle- 
rowcow. a Sobleslaw Zasada 
OdDosll w przeszlosci Da jego 
trasach liczne sukcesy. 


Start odb
dzle sl
 W Wlile. 
Za wodnlcy po przeJechanlu 30 
odciDkow specjalDych Da tere 
nie kraju dotr
 do mety w Am 
sterdanUe. 
Bc:dziemy zatem mlell ok a- 
zj
 zObaczyc Da kr4:tych ser- 
pentynach Salmopola ellt
 Daj 
lepszych kierowcow Europy. 
(heD) 


W niedziel, przed potudniem 


Gielda sprz,tu sportowego 


Z poiytecznQ inicjatywl\ wy- 
.tllpil lnspektorat Ojwiaty, or- 
ganizujl\c gieldc: sprzc:tu sporto- 
wego, kt6ra b
dzie sic: odbywala 
przez kolejne dwie najbllisze 
niedziele w godzinach od 10.00 
do 12.00 na tarasie przed "Ea- 
nialukl\" przy ulicy Mickiewicza. 
Wszyscy ci, kt6rzy chcieliby 
sprzeda
 lub kupi
 uiywany 
'>przc:t sportowy, jak narty, Iyi. 
wy, lanki, butY itp. mogll Iko- 


Imprezy sportowe 
tylko dla reprezentacji 


. 
DIe 


Tak pOwinno bvc, ale w prakty- 
ce roznif' bywa. Na 0261 uczniowie.. 
kt6rzv nie wchodza w sklad repre- 
zentacji spOrtowej swojej szkoly. 
nie za wiele maja okazji uczestni- 
czyl: w masowvch imprezach SpOr- 
towych. Problem powszechnoSci 
spOrtu weiaz pOzostaje otwarty, 
choc w bielskim szkolnictwie spOro 
sie w tvm zakresie w ostatnich cza 
sach zrobilo. W obecnvm sezonie 
zimowym przv Inspektoracie 0- 
swiatv zostal pOwolanv specjalny 
zesp61. zlozonv przede wszvstkim 
z nauczycieli wychowania fizyczne 
go. do koordvnacji i przeprowadza 
nia imprez zimowvch. Jego zada- 
niem jest ustalenie skladu repre- 
zentacji Bielska na 026lnopOIskie 
12r7.vska Zimowe. a takze orJ(ani- 
zacja innvch imprez. dla dzieci nie 
biorljt'Ych udzialu w tvch zawo- 
dach. W cilj2U zimv _ 0 ile oczywi 
Scie dopisza warunki - zostanie' zor 
ganizowanych kilka konkurencji. 


np. w Iyzwiarstwie zawociy "Zlo- 
ty krazek" i ..Blekitna 8ztafeta", w 
sanec-zkarstwie slizgi, w narciar- 
stwie bied plaskie i sliz2awki. 
Abv zmobilizowal: szkoly do po- 
pu1ar:vzacji soort6w zimowych, In- 
spektorat OSwiaty zorganizowal 
dwa konkursy: na najlepiej kol15e1'- 
wowane i urzadzone lodowisko 
szkolne oraz na najwieksZ4 HoSe 
imprez I5pOrtowvch 0 charakterze 
masowvm. Pucharv dla zwycieskich 
szk61 funduja PKKFiT i Inspekto- 
rat. a ogloszenie wynikaw konkur- 
s6w przewiduje l5ie pod koniec se- 
zonu zimowego, z okazji Dnia Olim 
pijczyka. 
Imprezy zimowe or2anizowene 
s
 przez szkoly przy wsp61udziale i 
pomocy klubow spOrtowych i orga- 
nizacji mlodziezowvch. (m) 


BIELSKA FABRYKA WYROBOW SRUBOWYCH 
..BISPOL" 
BIELSKO-BIAI.A. ul. Patrowsklego a 


zatrudni natychmiast 
INZYNIERA-MECHANIKA na stanowiSKO PO- 
rniarowca w DKJ (m
zczyzn
 lub kobiet
) 


Warunki pracy i placy do uzgodnienia na miejscu. 
Zgloszenia przyjmuje Dzial Spraw Osobowych Szkotenia 
Zawodowego tut. przedsit:biorstwa. 10kr 


OSWIATA 
- OSRODEK SZKOLENIA W BIELSKU-BIAI.EJ 
PRZYJMUJE ZAPISY NA KURSY. 
kt6re rozpocznll si, w miesll\cu styczniu: 
- kwalifikacyjno-mistrzowski w grupie zawod6w branty 
metalowej 
- spawania gazowego f etektrycznego 
- palaczy koU6w centralnego ogrzewro:ia . 
- krejleil technicznych (maszynowych 1 budowtanychJ 
- radiotelewizyjny I i II stopnia 
- kroju i szycia I, II, III stopnia 
, Zgloszenia przyjmuje Biuro Osrodka przy uL Zamkowej 8 
w godz. 14-17. 14kr 


l'IIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU-B. 


uprzejmie zawiadamia PT Czytelnik6w, it! Wypotyczalnia 
Gluwna przy ul. K	
			

/00016_0001.djvu

			.. 


N okres od 13 'do 20 stycznia DY TEATRV 


PAI"STWOWY 
TEATR POLSKI 


13 "Persowie u - godz
 
19.00. 14 - "Kopernik" - godz. 
19.00. 15 - teatr nieezynny. 16 
- "Kopernik" 
 gildz. -17.00., 
11 - "I\lieszczanie". godz.. 
15.00 (przed!lt. '-sprzedane). .18 - 
19 ,.Miesz
zanieu - godz. 17.00. 
20 - "l\lieszczanie'
 - godz. 
18.00 (przedst. sprzed.1. 21 - 
.,C;zerwony Kapturek" godz. 
16.00. 


[
 


KIN A 


APOLLO 10 - 23 "Wielka 
'W16ez\jga" (komedia prod. 
franc. od lat 11). 19 - seans 
kina studyjpego ..Nieeh bestia 
zdycha" (prod. wlosk. od lat 
18). Seanse 0 godz. 15.30, 17.45 
I 20.00. . 
BIALTO 12 - It "Ten okrut- 
l'Iy' nikezemny chlopak" (dra- 
mat psyc.h. Prod. polsk.. od lat 
16). 15 - 22 ..Love story" (dra- 
mat milosny prod; USA, od 
lat 16). Seanse 0 .godz. -11.80, 
as.OO, 17.15 i 19.30. 
KROKUS 11 ..,... 13 "Ksieznicz- 
lea ezardasza" (muzyez. prod. 
weg. od fat H). 14 - 16 ..Tora 
tt'ora Tora!" (dramat wOjen. 

..od. U&A Od lat H). 17 ,- 18 
",Noc poslubna \v deszczu" 
.prod. NRD od lat 14). 19 - 21 
JI.Urnrzec z milosci u (dram at 
spol. prod. franc. od. lat 16). 
Scanse 0 godz. 16.45 i.19.00. 
SPORTOWIEC 13 - 14 "Nie- 
fiiwiedz . i laieczka" (komedia 
prod. franc. od lat 16). 17 - 
.,Seksolatki" (dramat obyez. 
prod. polsk. od lat 16>': 20 - 21 
..I,ala", (komediodramat obyez. 
prod. wlosk. od lat 16).' Seans 
.. goelz. 18.00. 
HUTNIK (Czechowiee-Dzie- 
dziee) 14 -' ,,Byl tu Willy 
Doy" (western prod. USA, od 
lat 16). 15 17 "Seksolatki" 
(dr. obyez. prod. polsk. od lat 
16). '18 - 19 i 21 ..
arzeczon", 
pi rata" (przygOd. prod. franc. 
od lat 18). Sean
e 0 godz. 16.45 
I 19.00, w soboty kino nie- 
c:zynne. 


SILESIA (Czecho\vice-Dzie- 
dzicl'), 14 - ..Przyg-odv misia 
Yogi!' (anil1lowany, prod. USA. 
od lat i). I fseans or
z .,Ko- 
c:hanka bunto,wnika", II seans 
(dramat spol. prod. \\ lo
k.- 
bulg. od lat .18). 15 - 16 ..Wa- 
terloo" (wldowisko hist. prod. 
radz. od lat H). 17. 19, 21 ..Po- 
kusa" (komedia prod. wlosk. 
od lat 18). 
LUX (Czechowice-Dz.). 14 _ 
POjedynek w sloncu" ("1'_ 
IIll'rn prod. USA, od lat 16). 16 
- 17 "Ucieczka" (dramat. spol. 
prod. radz. od lat 14). 19 - 21 
..Przez IJustynic" (prod. mek5. 
od lat 16). 


PI.Ol\lIEN (Czechowice-DzJ 
13 - 1
 .,I\:rzyzacy" (hist. prod. 
polsk. od lat 11). 16 - 18 ..Klo 
slliewa nie grzeszy" (komedia 
muz. prod. jugos!. od lat 14). 
20 - 22 ..Saga 0 dzudo" (dra- 
mat kostium. prod. jap. od lat 
U).' ' 


BESKID (Szczyrk) 13 - 15 
t
l\!a
 j ferajna" (sens. dramat 
p
yeh. prod. (rane.-wlps!<. od 
la,l 16). 16 - 18 ,.S7k!ana ku- 
la" (obyc.z,-PSyeh. prod. polsk. 
0<'1 fat 14). .19 - 21 .,O<;tatni wo- 
jonnik'" fkomcdiodr
l11at spol. 
prc.d. USA, od iat 16). 


t' . 
V 


r.KoGUGiK 


Wtorek 16 st)o'cznia, godz. 
19,30, kino RIALTO "Kozi 
I'OS" (tJramat prod.. bulg.). 


. 
 :KLU8 .SD 


Pi
tek 19 styeznia godz. 18.00 
-, "Polityezno-spoleezna dzia- 
II\(nos
 ZSL w powiecie mel- 
skim" - spotkanle z prezescm 
PI\. ZSL ,I. Lyskiem i sekreta- 
rzem S. Staszkiem. 


[+ :PVIU
Y APIEK 


Od 13 do 20 stycznia dyzur 
pl'lni
 aptekl nr 129 ul. Dzier- 
zYI1sJ.icg-o 8, nr 191 ul. Dzier- 
z
nskiego 62 i nr 2.2 ZOB \ill. 
ul. Wisniowa 10. 


STYCZE
 


13 


SOBOTA 


Wseh6d sl. godz. 7.48 
Z",chod sl. godz. 15.54 
Imienlny obchodz,\: 
Sobola \"'-eromka, 
Bogun11la 
Niedziela Feliks. 
Hilary 
Poniedzialek Pawe!. 
Domoslaw 
Wtorek Marcel1. 
W. U d7il"\lierz ' 
. $'roda 
 AntonI. Ro- 
sci,Ja w 
Czwanek -' Piotr, 
.Malgorzala 
Pi'\tek Henryk. 
Mariasz 


J uz wkrotce 


no ekranie 


kina' "APOLLO" 


II WESHEI' 


iiI 


"I 


a 


j 


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm 


Pantofle z ,,8e,fado" 


"tADNE, TAN IE, POSZUKI\V ANE" 
ale.. . 
dlaczego tylko na rynku krajowym? 


HANDEL DETALlCZNY 
PR.£YJi\L ZALEDWIE 60 
PROCEI'iT OFERT, PRLED 
STAWI0NYCH PRZEZ 
KRAJOWYCH PRODUCEN- 
T(IW OBUWIA DO
OWE_ 
GO NA OSTATNICH, KR!l 
JOW:\"CII TARGACH JE. 
SIENNYCH. JEDYNYM 
PBZEDSIF;BIORSTWEM 
KTORE ZYSKAI.O PEI.Si\ 
APBOBATF; SWYCH WY- 
ROBOW. BYI.A BIELSKA 
FABRYKA OBUWIA DO- 
MOWEGO "BEFADO". 


PRZEI\IYSI:. 
BEZ TRADYCJI 


stracy jno - polityc.tnych do 
ceniono tu W odpoVt"iednirn 
czasie znaczenie taniego. 
wygodnego i estelyezn":1:o 
obuwia domowego nadaJ,\e 
mu range artykulu pierYi- 
szej potrzeby. Przeprowa_ 
dzono wi
c, Die bel trud- 
nosci, modernizacje zakla- 
du i miJ
o ogranif'ronych 
rnozli wosci u hogiego oj('zy_ 
ma - sprowadzono 00"'0- 
czesne maszyny autumaty- 
zuj,\e czese podsta wO"Yl'h 
proces6w produkcyjnych. 


Producl'nei obuwia do_ 
mowego pracowali do me- 
dawna pod sz)IJdem prze- 
myslu terenowego. Byli 
p....yslowiowym ..pi,!tym ko 
lern u wozu". z tyro, ze 
woz ten mial zwykie wszy- 
stkie kola ...kwadratoYie! 
W lonie tej instytucji, sta_ 
nowi:jcej zlcpek przedsi.;- 
biorstw roznyeh branz 
wytw6rcy obuwia domowe- 


., 
. .k:: ..
 


....;, 


.....{ 


,., 


-l 


.,.;." ". 
....
O',
 
1 


E. 


-<:; :.- 


.. . t 


<{ 


., 
-;:

;. 


>,' f- 


f 


,.. 


.. 


Oto kilka pantoUi z najnowszej kOlekeji zakladu 


Jakose I estl'tyka - oto 
dwa front}., na kt6rych 
hielszczanil' od lat "ygr)'_ 
waj:j przetargi z blisko 60 
konkurentami w kraju - 
ale nil' mog,\ zaj,\e naieZ- 
nego im miejsca Da rYD- 
Itach swiatowych. Jedynym 
importerem obuwia domo- 
wego ze znakiem f1rmo"ym 
.,nEFADO" jest Zwhizek 
Radziecki. Dlaczego'? 


go zwani r6wniez pogardli- 
wie ,.papuciarzdmi" bezsku 
tecznie domagali sie mo_ 
derni7acji parku maszyno- 
wego, automatyzacji proc{"- 
sow produkc)'jnych, in we- 
stycji. 
Bil'lska Fabryka Obuwia 
Domowego byla w tym u_ 
kladzie przedsi.;biOlstwem 
uprzywill'jowanym. Dzi.;ld 
inicjatywie wladz admini- 


PO STAGNACJI 


Papu
 naszego pradziad- 
ka, ZW} Ide koloru br,\zo_ 
wego w czarn:j kratke, za- 
mykany Da lak;erowanl' 
klamry, zast'1piony zostal 
bogactwem wzor6w, fasO)- 
n6w i kolor6w wsp6lczcsn.. 
1:0 pantona domowego. Co 
roku - pona" 160 nowych 
wzor6w! Co roku - dalsze 


.
.,. ;;,,'V#. 
* 


',:
 


., .!> '\ 
}
;;,_ v  

.t 


.,.\
< . 

 


: ..... 
.:-':- 


"'; 
 
t'. 


, . 


.; ...,. 


! 


,-.0x, 
), \
-. 

 . .,
. .''''t; 
t < "..: 


::'L 
";j.i 


,If 


,< 
';'[ 
<,. 
!- -\.:;. 


uk 


elY "HAlNY" odniesie Iwycieslwo 
w ataku na iwiatowe rekordy P 


W C'statnich dniach grudnia 1972 oblatano na 
lotnisku w -Aleksandrowirach prototyp nowego, 
wys')l
o w)'czyr::owego szybowca SZD 40 X 
,.HALNY". Szybowiec ten, opracowany przez 
mgr inz. Wladyslawa Okarmusa, laureata ubie- 
glol"
cznpj nagrody panstwowej I stopnia, nosi 
przy oznacieniu fabrycznym nie spotykany do- 
tycl!czas symbol "X". Oznacza to konstrukcj
 
dG tzw. celow specjalnych. HALNY, dwumiej- 
scow)' szybowi€t 0 wysokiej doskonalosci i no- 
woczesnym, kroplowym ksztalcie kabiny, zbudo- 
wany zosta! z mysl
 0 wype!nieniu polskimi 
naz.....iskami tabeli rekordow swiatowych w ka- 
tegorit szybGwc6w dwumiejscowych. Ostatnie 
sU!tcesy Edwarda Makuli w Stanach Zjednoczo- 
nych, ktory z pasazerem Janem Serafinem usta- 
nowil szcreg nowych rekord6w swiatowych, s
 
tyn.o polowicznym zwyci
stwem polskich skrzy- 
del. Makula startowal w USA na dwumiejsco- 


Czt:ste mgly, miawki oraz ranne I wie_ 
czorne przymrozki, ktore nast
pily po 
Nowym ROku, sprawily, ze szosy, drogi 
i chodniki pOkryly sit: cienk:j warstw,\ 
10du, tak niebezpieczn,\ dla pojazd6w 
i pieszych. 0 ill' sluzba drogowa z nil' 
wielltim op6znieniem zareagowal:' na Ie 
7jawiska, dla przeehodni6w nikt nie 
mial litosei. Przez wieie dni chodniki w 
miescie nie byly posypywane piaskiem. 
a przynajmniej "idok 'aki by! nader 
rzadki. Fakt tl'n sprawil, ze iiczba zla_ 
man, zwichnit:e D6g i r,\k zwit:kszyla ai.; 
w stosunku do analogicznego okrl'llU W 
grndniiJ 0 okolo 60 procent. 0 ill' nor_ 
maln.ie Jzba przyjt:e ChirurgiJ Urazowei 
w Bleltiku nolowala dziennie Z-3 przy_ 


pa
kl t!'gO ?,odzaju, 10 w ostatnich 
dDlaeh . JI
se Ich wzrosla do 1f-16. S,\ to 
przewaz.
le zl
ma
la pl"zPdrarnienia. np. 
w ostatm.
 D1ed
lele b) 10 tal.ieh zla_ 

an 14, I. zlamam" I
b zwichnio:cia nog. 

az.wyczaJ .przYCLyn'l ICIt b)ly IlosliLgnio:_ 

Ia 1 up'!dkl na oblod.ton}'ch scie..k:trlt 
1 chodmkach - kJlka b} 10 spowOdo"'a_ 
n
 eh upadkami na slizgawkaeh 
Okazuje. sit: "i'ic. "I' niE I} Iko ohfile 
opady sm
g.u. mo,!", spra"iac kloPDI, 
ta
z.e bI'
snlezna zlma 
c.howi:jzujl' ad_ 
mlDlstraC;Jt: budYI!k
w mieszkaln) elt, do_ 
zorc6w 1 wlasck,leh nierurhom06ci do 
utrzymywani a ch('dni6w i drog w stanll' 
kt6r
 nil' .naraza zdro\\ ia przechodniu
 
Da Dll'bezpleczenstwo, (JalJ 


i 


... 


w
- ('0" ob ," om 
n}Th w dalszy rozw6j.. . "'Ja wla
DI 0 II 
nrzrdsir'Jiorstwa: dl"l"''7(''-
. w'tlorach prl""II'In 
O!lr6cz Zw;a7ku Ra
 1('- m " ." 7a 
c1{i('
o. nikt nie kilO .je u r:.. z obi a If 
nas obuwia domo"ego'? lu' susoWA-O. Pr 
. k r "-. 7D
 t. 
P obI' S 1 1 
nie d k 
suro\\cpm do p.. 
..( snnrtowt! 'n 
mowe 0 - 
na za' up od" 
nO.,,, 7"1 f'r'1.r 
p1 T)ort 
o 
na' u kraj6w str' Iy 
1'0" ej! 
Srebrne me'-ale. PI'Z] 
wane juz ..etatowo 
dze BL_ .q.DO na 
J 'ennych " I' m 
kursu ,,
 '\.D'F, T
 
PO ZVKI\'l-AI'\J" na'" 
z pe\VDo"i wipk" 
to'CI i ZI 1.. co 
fr 
 wa. 1IIi' m tr'1t,a 
trn skrnm.... s'owa' 
L1.;\1 S"I
CIE", 


znaki jalwsci! Co roku suk 
cl'sy i medale na Ta,:gach 
Krajowych! ',"ohec t:
ld,:n' 
nyeh osi:jgni.;c w ,eJ n
e- 
docenianej dOlychc.tas dnt:- 
dzinie produhcji uSlugowl'j 
- w Bielsku po"olano 
zrzes7enie Produe"nt6w 0- 
buwia Domowel;o koord)" 
nuj=\ce dzialalno
e wszy: 
stkich pneds'ehiorstw teJ 
branzy. Dwuletni okre. 
dzialaJn'Jsci zrzes:!:enia do- 
prowa"zil do c7eSciowl'i 
Iwnsolidacji krajowyC'1J pro 
ducent6w obuwia domowe- 
<:0. Przejecie tych przed- 
c;;«;biorst\v przez Zjpc1 noczf"'. 
nie Przemyslu Sk6uanl'go 
nie napotkalo juz ra be?- 
"lad organizac,'jn
' typo- 
W) dla zespolu jerlnos'ek 0 
manufakturow)m prof III 
rlzia!'lnosci. Koordyna('j:l 
w dzierlzinle v..z:ornlrt\\.::J 
L'loprowarlzila do "yr6"na- 
nia poziomu pror'lul.owa_ 
nych wzor6w I choe nil' 
wszystkie propozycje znaj- 
duj,\ jeszc e uznanie haD. 
dlowc6w I nah} wc6w - 0- 
buw;e domowe jest dzis 
artykuJern ..niprwszej no_ 
trzeby", a jeao prodl't"enri 
waznym o
njwem naszej 
gospodarki narodowej. 


N q.JLI:PSI W KRAJU 


Wiod:jca rola Blelskiej 
Fabryl,i Obut\;a DomoYieo:o 
przyni05h korzysci nil' tyl_ 
ko call'j branzy ien 
r6wniez samej fabryce. 0- 
kolo 50 proc. wzor6w. pro- 
duJ.owanych przez ..BrF,'\._ 
DO". otrrvmalo zI'ak jaltruktorzy Szybowcowego iakladu 
Doswiadczalnego, zdecydowali si
 na zbudowa- 
nie szybowca, kt6ry umoZliwi polskim pilotom 
zaatakowanie \\'i
kszosci "przestarzalych" re- 
kord6w swiala w tej kategorii. 
Rekordowe loty maj
 bye przeprowadzane w 
cz
sie specjalnvch ekspedycji szybowcowych w 
reJony 0 optymalnych warunkach termicznych. 
Pierwszy lot na szybowcu SZD -lOX HALNY 
wykona! mgr inz. Zdzislaw Bylok. Byl to jedno- 
czesnie 
ierwszy ..dziewiczy" lot wykonany na 
prototYPle szybowca przez tego utalentowanego 
pracownika naukowego SZD. (tap) 
m::llillmmlllllllllmlillmlllllllilllllllnmmmmnmllllllllllllllllllllllllllllnlllmmlllllllllllllllllllllill"!:/lIIIIIIIII/lIIIII/lIIIIII/lIIIIIIIIIIIIIIIII/I/lIIIIIIIIIIIIIIIiIlIlIlIIlIllIlIllIllIlIllII/lIll/lIll/l1ll1111111111111111/1/1111111111 
Nie oszcz
dzajmy piasku 
na oblodzone drogi 


-!edeii z najwiekszych pol 
skich dramatow narodo_ 
wyeh, znany niemal kazde- 
mu Polakowi jesli nil' z 
desek teatru to Z lekll1r.v 
szkolnej. z- kt6rego ka¥y 
WyksztaJcon;v cziowiek zna 
na pami-:e prz}'najmnie:J ",:ern. ktory umozliwia l"_ 
kran filrnowy. InaczeJ nil 
przywyklioimy do tego po- 
traktowal tez warstwf; sym_ 
boliczn'l dram"tu. 
Film nealizowano :z 
wielkl} dbaloScil\ 0 realia. 
Dla gliiwnych postaci za- 
kupiono autentyczne stro- 
,je, zakupiono i przeniesio- 
no pod \Varszawf; starl\ 
chat e chlopskll, dekoraejt; 
wnetrz skopiowano po- 
diu
 nry
inalnelto domu 
Tetmajera. \V filmle bie- 
ne u1\ziai cala plejada 
znanvch aktoriiw: Daniel 
OIbrychski, Ewa Zietek - 
jako panna mloda, An- 
drzej Lapicki, Fr. Piecz- 
ka, Maja Komorowska, 
Ol
ierd Lukaszewicz. Ma- 
rek Pereneczko. Emilia 
Krakowsk
 i wielu in- 
nych. 
..Wese1e" bedzir wy- 
swietlane od 24 stvcznia. 
Zamiiwienia na - bile tv 
zb!orowe, zwlaszcza od 
szkiil a takzp zakladiiw 
nracy, motna juz 
kladac 
w sekretariacip kina od 
> !,:odz. 14 20, tel. nr 
247 -46. (jal) 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"'1111111111111111111111111 


Wyprawa \V Hindu- d:r;1.hll" 
ku z planowana jto,>t n1. H ..I 
trzy mi( lCt, oct P . \' 
czr rwca do p 
\\rzcsnia br. \\'€..I"\.e w 
niPj ud2..al szr 'u 
5. n.ich alpim 
Obecnie PIT\ ",oto ...an 1 
s
 w toku, t1""'va 

o 
mad
eni
 sprz
tu i z: ,- 
nosci. Przewodniczqc
 m 
Komitetu Or a'1IZ'C ; 
n
ao \....'.pra
.\' : _& in' 
Kazimierz 00' rch;:tl 
\\ ieloletni czIont '. Z1.rzq= 
du Kola Be
';:id
 e
') 
KW. jerlen z n- jbardz ej 
doswiadczonych biel- 
skich alpinist.)w. 
'V programie \\'''pra- 
\vv jest e' sploracja al- 
pinistyczna gruoy gor- 
skiej Kohe Wahan oraz 


J 
r 


w 
V' 


r 


na 
Old P 


r 
- i 


t 
trd" 

 
z 
- T' 


( I 
-">t-r--iE: 
i 
ncton"'!:! 
rom 
H 
m:>L. 
bl"t-
r;-
-"-'t 
gi- ., 
\. m;e t 
"i 
n'-ch nad 
:h ch \\ 
ganizm C2 owu 


-'r' 


&. k__ 


zu a
		

/digitalizacja09_0001.djvu

			I 


, 


- 


, 


. 

.,... 
'
. 
r. 

 


....  
;,: 

 

. 
.."- 
. I  


. . 
le
. 0" III II 


- 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


. 


-- -- 


-- 


-- 


, 


II 


-- 


. 


. 


II