/00824_0001.djvu

			l WIEZY 


CHANICINY 
PlfAWAL 


MAFIA 


EIFLA 


W ISHH 


8 


'16 


....... 


TYGODNIK. .POlSKIEJ 'ZJEDNOCZONEJ 'PARTn'
ROBOTNICZEJ 


ROK XII . NR 51 (636) . 19 XII 1988 - 4 11989 . BIELSKO-BIAtA . CENA 35 Zt. 


...--r_ -------- . . 


Nr indeksu 36286 


PL ISSN 0208-7014  Ii- --I 


.... 


" 


::-: 


.' ..... 
"':':'
""";; 
 

..#e'"", . 
t {(:;:} j 
":".:. :

" 
w.... 


,:--: 


:,::::...,l""'::' 


""f;;:.. 


.*
.' : 


I: 


, .....W: 

 . . 
::
 ::;;....{ ..::.:....; 

;::"'\,../:: 
iff.,  \ ."
.l  .:": 


.....+/.;..:.,....,." ' 


..' 


T radyeyj
ie jui iyezenia pomyslnosei 
I .Podbesk,dzia. Tym razem wzniesienie 
blelszczance Iwonie Bukowskiej. 


w Nowym Roku przekazujemy za posrednictwem pi
knyeh dziewczql 
noworoeznego toastu zaproponowalismy II wieemiss Polonii '88 - 
Foto: Bogdan Zia.... 


;_ __:--Ioi 
-" 
.-- - 
" . 


II II 


Rys. Marek Polailskl 


NASZYM ZDANIEM 
. . 


: 


Spos['od plecdziesiceiu dwoeb tVlrod- 
nl roku. JedeD fest szezel!"olnv: ostatnl. 
Zaezyna sle Wil!"ilia. W pokoJu ebo- 
Inka lasem paebnaca. na niet swlecl- 
deJka. pod nla podarkl. Wielkle oezy 
dzlecl wypatru.ia Da niebie piewszeJ 
I:"wiazdki. Mama zastawia I zdobl stol. 
tata doblera napo.le Jcszcz.. ebwlla, 
a zaeznle sle wllri1i.ina wieezerza. na 
ktora. oprc'icz na.ib1i:iszveh. zap['ost sle 
BRATA. Czlowleka samotnelro. kto['e- 
mu w ten nil'Powtarzalnv wlec:z6r 
stworzv sle dom rodzinny, Ieit'll 
wspomnieDle bedzie mu towarzvszv6... 
obv .iak na.idJuzci! 
Potem przvehodza dwa swieta Be- 
iego Narodzcnia. Na stole nastepne 
przysmakl. efekt zabielrow I t['udll 
pani domu (na nie doroczne allele. le- 
by oszezcdziJa sobie szalonef krzata- 
niny - t['adveJa fcst si1nic.isza). Ro- 
dzina oilwiedza roflzine, przviaciele - 


Dstatni tvdzien 


przyj,u,iol. Swictuja IIrawie wszVlley 
- wice Da przystankach komunikaeJi 
mlt'.isklt'J ezeka sie dlu
o. bardzo dlu- 
r;o, Z udia IIIYDa ivezcnia dla tveh. 
kto['zy ..mlmo liwiat stoja n8 "poste- 
r
n!	
			

/00825_0001.djvu

			- 


2 . KRor:IKA " 
_ r- 


. , 


... 


. ' " 


,- .,  ...... -:'''; 


T-YDZIEN 
W'J[BAJU 
1..... ,"t..::.' . - 
-  


. Pie['wsza CZr.SC X I'lenum 
KC PZPR przy l1io
I.L zmiany w 
sk:adzie naj\\ 
 z law Ciosck, Ka- 
:zimlerz CyprY1,i:1k, Iwona Lu- 
bowska, Zbigllil'W Michalek, 
\\< ildor I'yrkos.. Gabriela Rem- 
bisz, Janusz lli'yko
\ski i Zdzi- 
alaw Swh\tek, Na zast«;peow 
ezlonka Biura ..olilp';rne
o wy- 
bra no: Zdzi,I.: \\ a Baliekiego, 
Marka nold...k .\\
"h'I;O i Zbi- 
I':niewa Sobolk". XO\\ :\1ni se- 
k['etarzami h( 70slali: stani- 
slaw Cios,'k. 
 H:"munl Czarza- 
sty, Leszck HiII"l' i Marian 
8t«; pi.. il. 
. Po dluglJ liilkumiesi
cz- 
nym procc"ie 
islacyjnym, po 
autopoprawkae wnicsionyeh 
J)['zez gabir-
' . emiera Rakow- 
akiego, Se'll 'hwa1l1 dWa ak- 
ty zasadnh nueniaj,!ee zasa- 
.. dy lunkc. Ill;" gospodarki 
od 1 stye 1939 ,'.: ustaw
 
,,0 podejr ,iu dzialalno
ci 
gospodarez, ..l .,0 dzialal- 
nosci gosp ej z udzialem 
podmiotow anicznyeh"; u- 
zupelnieni<' ,I>u lyeh ustaw 
SIj uchwl'J J ruY Scim znlia- 
ny kodc-' h ldlowego. 
. Z \. i ,/ojn. m ort:dzi..m wy- 
st
pil 111" ",1 "anu-rami TVI' 
pryrnas I. ..i I{ardynal Jozcf 
Glcrnp. ,,' ,., dobna nil' do- 
strz..e u I 7Inian spoleez- 
nyeh klol'" 1::0\ za\,e\\nic 0- 
chot
 do p' i pl"Z} rost dobr 
m"terialn
' 1'0\\ icdzial 
mic:dzy illl ml 
. Z p' I ,em roku weho- 
dz.-J w zv, j .totne zmiany w 
pr episacl, a' ...portowych. Pa- 
SZlort, , .ln
 na wszystkie 
kr.lje t\\ I. L prawcm prze- 
eh"wyw.J g J W domu (i u- 
pr.l\vlIiaj. do wielokrolncgo 
przekrar 
 granic)'), bl;dzie 
kosztow j 
o do 100 tysic:cy 
zlob'ch zale.i:nosei od okre- 
su w. ei (nd 2 do 10 lat), 
Oplat. d pa>.lpOl'1 uprawnia- 
:lljey jednc,I'a.l:owcgo wyjaz- 
du _ ...lory tr'eba b
d.tie zwr6- 
eic Drzyjczd.l:ie do k['aju - 
W:) 11 . 10 tysit;cy zlolych. 
PU( iallo te:i: mo:i:liwose 
w)da, ia plszportow upraw- 
niaj.jc' do wyjazdow l1a po- 
byt Sl' (130 tY'ii<;cy), a tak- 
ze ull' W W) IlIknionych opla- 
tach. 
. )'.."eo\\ niey "luLby zdro- 
"ia "I ,- ic...i1i .lbiol"O""Y 
pi)r 0 
placc.'. \\ 
z"ZI:h z rZ4dem 23 Ii- 
stoP:U'.l. U.ln.lIIO bo\\iem, Zf' 
I:ostah 
1\\OI'
0I1" warunki do 
po.!,-t \\ JU°J;o l"oz\vi.\'1'ania pro- 
bk';n plac \t ,Iu,hie zdro"ia. 
. "'01: ier... !"k"rskie. praw- 
dOptH '"II.le j lL ad stJ"C.l.nia J 
wyd ne <;,1 I na nowych za- 
aad
 LC'ka"/{. 11 wydaj eym 
zwol lie pr, "7 caly okres za- 
.Jll
,,' a wiGc do pol roku, 
b
rI prow .dz:}cy leczenie. 
Cd"\' ',volnicnle zbli:i:y si<;: do 
ok;", .m dni, lekarz prowadzq- 
ey ie zohowiazany skiero- 
wat .cjenta na konsultacje do 
ordy, tora w)a
ciwego oddzia- 
lu 
 pitalnego. kt6ry oceni do- 
tyche ow:} dzialalnose diagno- 
stye Ii 'I i terepeutyczmj, zaEad- 
no
e wydawanych zwolnieil, za- 
leel . '",'entualr.e dalsze badania. 
Tytu!f'm pr6by, nowe p['zepisy 
majn obowi q 7ywac na nzie 
przef rok. 
. '" Urzt;<1zi.. M. st. War- 
ns"\\ \ zarC'je
lrowano Zwi
zek 
Sybir,.k6w, do klor..jto nalei:ec 
mog.'1 osoby oraz rodLiuy, kt6- 
re przebywhly na terenie 
Zwia7ku UadriccklC'go jako zc- 
.JalJ('
, wil;zniowie politycznl, 
deporlo" ani, intC'rnowani, jcil- 
ey woirnni. C..lem zwlq,zku jest 
m. in. s" iadc:zenic pornoey rna- 
te['lahlC'j dla ezlonkow, budowa 
domu opieki spolceznej, iDiejo- 
wanie badaii naukowych Dad 
"sami ze
laiieuw. 
. W sied7ibie polskiego Pen 
Clubu w Warszawie odbylo sit; 
apotkanie z Leszkiem Ko)akow- 
akim. przebywajqcym w kraJn 
po raZ pie['wszy od 20 lat. 
. Rok 1988 zaplsal alt: 'IV kro- 
IIIk:...h mctcoroloclcznyeh Jako 
eleply I pogodny, atyeze6 byl 
jec1nym I: eleplejszyeh 'IV &tale- 
.au. 
. J:marl BohdaD Czenk.. 
--:r piaara I pabUeyata. 


(eo) , 


Churzv licza Ha lCbO 


o wybudowaniu wytworni p61produkl6w do wytwarzania antybio- 
tyk6w w Zakladach Chemieznyeh w Oswi
eimiu myslano jui w la- 
tach siedemdziesiqtych. Nie udalo siQ wtedy zrealizowac tego za- 
miaru. Powr6cono do niego teraz. Instytul Chemii Organicznej za- 
projektowal inweslycj
. kt6ra nast
pnie znalazla si
 w zestawie 
zam6wien rzqdowych. 


Dzic:ki temu, i:i: jest to reaU- 
zacja zam6wienia rZljdowego 
ZChO mo:i:e korzystac z ulg. m. 
in. w placeniu podatku docho- 
dowego oraz ze specjalnych do- 
tacji. Zaklady mog1} liczye tak- 
:i:e na przyznanie dewiz z puU 
centralnej oraz zapewn;enie 
przydzialow malerial6w budo- 
wlanych. Ulgi obowi1}zujq row- 
nie:i: wykonawc6w inwestycji 0- 
raz dostawcow materIalow i u- 
l'Z:jdzen dla przyszlego zakladu. 
Inwestycj
 rozpocz
to rok temu 
na uzbrojonyeh ju:i: terenach 
bylych wytw6rni fenolu i ety- 
lenu. Cz<;:seiowego ieh wysadze- 
nla, w tym paru kilkudz.iesic:- 
ciometrowych budynkow, pod- 


je10 sit; Katowiekie Pl'Zedsi
- 
biorstwo In:i:ynierii Miejsk
ej: 
Pracc Ida pelnl! parI!, sl! JUZ 
te:i: widoki na zakup niezbed- 
nych urzqdzen. Trzeba je - w 
wil;kszosei - sprowadzie z za- 

ranicy za okolo 3 mln dolarow. 
Budowa ma bye zakoiicwna w 
1990 r, W wylw6rni planuje sic: 
zalrndnienie 86 osob. Og61ny 
kos;rt inwestycji oblicza sic: w 
obecnv('h eenach na 3 mld 200 
mln zl. 
Budowa wytworni polproduk- 
tow je'it korzystna dla ZChO 
nie tylko ze wzgll;du na ulgi 
finansowe. Toluenu i chloru 0- 
8wip,cim<;kim znkladom nie bra- 
kuje. Ceny na produkowane w 


przysz)o,ki p6lprodukty dla 
przemysl6w farmaceutycznego i 
perfumeryjnego Sq korzystne. 
OswiGcimskie p61produkty bt;dlj 
sprzedawane gl6wnie zakaldom 
farmaceulycznym w Tarehomd- 
nie i zast:jpi1} surowce kupowa- 
ne za gran iI''!. Jest to tylko 
jedna z przyjl;tych przez rzqd 
dr6g rozwoju polski ego przemy 
slu farmaeeutyeznego - og['a- 
niczenia importu i rozszerzenaa 
wlasnego asortymenlu produk- 
cji. Planuje siG te:i: w przyszlo- 
tei zwiekszenie eksportu pol- 
skich lekow. Wedlug prognoz 
na 2000 rok ma on osiqgnl!l! 
warlo
c okolo 1400 mln rubli i 
162 mIn dolar6w. 
o znaczeniu oswi
eimskiej in- 
westyeji 
wiadczy tez czp,scjowe 
jej finansowanie pr;rez Bank 
Swiatowy. Eksperei tego banku, 
po kilkakrolnych odwiedzinach 
zaklad6w i przeprowadzcniu 
wielu analiz. potwierdzili celo- 
wose tej inwcslyeji. Uznali 
rownie7., :ie i ona i przyszla wy 
twornia nie zagrazaja srodowi- 
sku n:Jturalnemu okolie Oswi
- 
cimia. Zastosowane tu b
da naj 
nowocze
niejs7e technologie. 
(bwt) 


U progu Nowego 
1989 Roku wszystl:im 
mieszkalicom wojewodz- 
two bielskiego iyezenia 
satysfakeji z praey oraz 
pomyslnosei w iyciu ro- 
dzinnym o50bistym 
sklada 


EGZEKUTYWA 
KOMITETU 
WOJ EWo DZKI,EGO 
PZPR 
W BIElSKU-BIAtEJ 


- 


KDMENTUJE 
HAUNY MRN 


BIELSKO-BIAt.A. Z prosbq 0 
komeniarz na iemat obrad 05- 
tatniej w 1988 r. sesji Miejskiej 
Rady Narodowej w Bielsku-Bia- 
'ej zwr6cilismy si
 do radnego 
MRN - Stanislawa Bqka. 


Radni wysluchali kilku spra- 
wozdan. m. in. z wykonania 
uchwaly MRN w sprawie oeh- 
rony srodowiska w Bielsku- 
-Bialej, och['ony przeciwpo:i:a['o- 
wej oraz realizacji ustawy 0 
wychowaniu w trze.i:wo
ci i 
przeciwdzialaniu alkoholizmo- 
wi. Pi<;:cioletni okres dzialania 
uchwaly 0 oehronie srodowiska 
wykazal bezsilnose MRN w sto- 


sunku do lobby przemyslowego 
na terenie miasta. Znalazlo to 
odbieie w burzliwej dyskusji. 
Koniecznose radykalnej zmiany 
tej sytuacji pot wierdzili ['adni 
w podjp,tej uchwale. Poruszy- 
lis my tc.i: na sesji spraw
 opie- 
ki zdrowotnej i rehabilitacji 
dzieci niepclnosprawnych. Rad- 
ni uehwalili rownie.i: plan pra- 
ey J\IRN na rok 1989 i zmiany 
w tcgorocznym bud7.ecie mia- 
sta. 
Powrocl; jeszcze do jcdnej 
sprawy. wydaje mi sic:, :i:e 
wbrew pozorom bardzo istot- 
nej. Krotka dyskusja nIt u- 
chwaly 0 wychowaniu w trzez- 
wosci i zapobieganiu alkoholiz- 
mowi wykazala koniecznosl! u- 
ruchomienia w naszym mieseie 
pijalni piwa z prawdziwego 
zdarzcnia. Chodzi przecie:i: 0 to, 
bysmy w koncu nauczyli sic: 
kulturalnie spo:i:ywac niskopro- 
ccnlowe napoje alkoholowe. 
(bwt) 


Warunki sanitarne 
lDstana z8cholJVOne 


Od 1 stycznia 1989 zapowiedziano wolny obrot mic:sem I jego 
przctworami. Kartki wprawdzie nie z05tan
 zniesione, ale byi: 
moze, dzip,ki tej decyzji b
dzie wi
cej mi<;sa i jego przetwor6w 
na bazarach, w punktach sprzedazy nalezqcych do rzemieslni- 
k6w i spo!dzie!ni. 
Do tej pory sprzt'daz, uboj i przclworslwo byte pod kontrol
 
sluzb wctcrynaryjnych. Tak b
tlzic j po nowym roku - infor- 
muje wojewodzki Inspcll.tor sanitarny. W ramach tak zwanego 
uboju gO'ipodarczego rolmk n a d a I b I; d z i e z 0 bow i 
 z a- 
n)' do badania mi
sa zaraz po uboju i przed jego sprzeda:i:
. 
Chodzi przeeL_ 0 zachowanie wzgll;d6w s;mitarnych i uniknie- 
de ('..,. ..In'11.1:' ch zachorowail kon ument6w (t) 


l PDMDCA 
DLA ARMENII 


Trwa akcja pomocy dotkni
iej 
skutkami trz
sienia ziemi Arme- 
nii. W ubieglym tygodniu po- 
moc pieni
znq i rzeczowq zade- 
klarowaly kolejne zaklady i In- 
stytueje naszego wojew6dztwa. 
Kwoll; miliona zlotych prze- 
kazalo Biuro Techniczno-Han- 


dlowe "Ccntros.llir" w Bielsku- 
-Bia!ej. Bicel'zj;, eirsz}"llska 
kosdola Ewaugclieko-Aul:-shur- 
skiel:-o ofiarowala na rzeez po- 
szkodowanych ponad 4.5 milio- 
na zlolych ze zbiorki wsrod 
wiCl'nyeh. Nfl apel WK ZSL w 
Bielsku-Bialej 0 pomoc dla 1\
- 
menii odpowiedzialy instytucJe 
rolnicze naszego wojewodztwa. 
Za posrednictwcll1 ZW PCK da- 
ry rzeczowe i pieni
znc prze- 
kazaly rownic.i: przerlsil;biorsl wa 
i instytucje: "KoJ1
up..od", 
WPIIW, Zywiceka I'abryka 
Srub, Nadlrsni(."vo w Su,'hej 
Beskidzkicj, eieszYllska ..Olza' 
i inni. 


(t) 


PATRIOTYClNE SIDWARlYSlENIE 


WADOWICE. Przed trzema laty, w lislopadzie 1985 roku pow- 
stalo w tym miescie terenowe Kolo Stowarzyszenia "Wisla-Odra". 


Wsrod jego zalo:i:ycieli znale- 
zli si
 Jan Nizinski, Stanislaw 
Sporysz, plk rez. Jerzy Labucin, 
znani w Wadowickiem dziala- 
cze spoleczni. Opr6cz nich, do 
liczqcego dzis 24 czlonk6w ko)a 
Stowarzyszenia nale:i: q tak:i:e na- 
uczycicle, ofieerowie LWP, e- 
merytowani praeownicy wado- 
wiekich zakladow praey. Kolo 
opiera swojq dzialalnose na or- 
gnizowaniu licznych odczyl6w 
dla mlodzic.i:y, wycieczek do 
micjscowosci na ziemiach za- 
ehodnich i p6lnoenych, wspol- 
pracuj1jc seisle z miejskim ko- 
lem ZBoWiD. Czlonkowie wa- 
dowickiego KO)a ..Wisla-Odra" 
wplacili takze 7ebran1} przez sie 
bie sum<;: na fundusz budowy 
szkoly - pomnika spod znaku 
"Rodla" w Dabr6wee Wielko- 
polskiei. Od momentu powo)a- 


nia kola prowa,V.ona jest inte- 
resujqca, szczcgolowa kronika 
jego dzialalnosci, ktorej karty 
otwierajq oryginalne. wklejone 
plakaly osadnicze, nawoluiqce 
mieszkanc6w pr7eIudnioncj ow- 
czesl1ie wsi wadowiekiej do 0- 
sadnictwa na wyzwolol1ych zie- 
miaeh p61noenych i zaehorlnich. 
Baricrlj hamujaeq rozwoi Ko- 
)a jest bmk mlodego narybku 
dzialaezy Stowarzys.l:cnia. kto- 
rzy wniesliby don zastrzyk 
..swie:i:ej krwi" i nowe pomysly. 
Z pewnoseilj nalezy (nie tylko 
w Wadowica('h) wyj!;e szer7ej 
do spolec7eilstwa. pos7.ukujqc 
nowych t'zlonkow nie lylko 
wsr6d 
rodowisk weleranow i 
komb:Jtant6w. Pasjonalow hi- 
stori Ojezyzny w Bielskiem 
przeeie:i: nie brakuje... 


(sloe) 


.....  


J 
,1 


.-,- 


\ 


W Solii odbyl si
 Mi
- 
dzynarodowy Kongres Fut- 
rzarstwa Panstw Socjali- 
stycznych. Polskie zakla- 
dy 'utrzarskie wyslaly 
tam 50 wzor6w ze sk6r 
kr6liczych, owczych, 11- 
sieh, z norek I tch6rzo- 
'retek. Nasze wzory zdo- 
byly na tym kongresie 3 
z'oie, 2 srebrne. 3 brqzo- 
we' medale I 12 wyr6i- 
nien. Zaklady Futrzarskie 
"Beskldiantl" uzyskaly zlo- 
ty medal za 'ulro z nu- 
trii I brqzowy za plaszcz 
m
skl typu napalam. Na- 
to-mlast tywleckle Zakla- 
dy Futrzarskle za kurtk
 
m
skq ze sk6r owczych 
typu napalam zdobyly 
srebrny medal. 
"Beskidiana" zor'lanizo- 
wala dla swojeJ zalogl 
pokaz wszystkleh 50. 
modeli, kt6re prezentowa- 
Iy c1zlewez
ta I chlopcy 
ze znaneJ Jut naszym 
Czylelnlkom "Galli". 


. r 
t. 


.0< 


'4" .... 


.:-;:;. 


'.  


towimv rubv 
w ..Zabim Dczku" 


tabie oezka _ to malenkie slawiki, gdzle kazdy 
z nes 'owi' za pachol
cych lat karaski, rozpoczynajqe 
cz
sto swq wQdkarskq karier
. 
FiluteTnq naz1O", "Zabie Oczko" pTzyj",lo wi
c pieTW- 
B:le 10 Polsce Mlodziezo1Oe Kolo W
dknrskie, powola- 
ne ostatnio przy Domu KultuTlI WlOkninTZll. Kola 
zTzesza;qee 1O!Jlqcznle mlodziez tV tVif'lcu od - do 
(poufne!) ma by
 czym
 1Oi",ee; nlz dobro1Ooh11J tn 
zTzeszeniem czlonk61O PZW, gdzie sklada si", pToble- 
matyczny egzamln I 1Oykupu;e Taz do Toku ka T tl1 
1O
dkaTskq. 0UTaniczona (z konieczno
ei!) flos
 czlon- 
k610 korzysta
 b",dzie z przY1Oile;6w, ;akieh zazdros- 
ci
 im b
dq 1Oszyscy. kt6Tzy nie pomieszczq si", 10 tak 
malym... stawiku, Jakim b
dzie ,,:labie Oczko". Zach",- 
carny 1Oi",c: do kola mozna si
 zapisY1Oa
 juz dzis, 1D 
kaidy 1Otorek i cz10aTtek 10 godz. od 15-19 tD lokalu 
Klubu Mlodego W",dkarza PTZY ul. 1 Ma;a 47. Tu bo- 
10iem b",dzle siedziba Kola I ;euo sztabu organizacy;- 
neu o . 0 szczeu6lach na;lepie; poinfoTmowa
 si", l1a 
mie;scu. Zach",camy pTzede 10szystkim te dziewcz
ta 
i chlopc61O, kt6rzy czekajq z nlecieTpZi100sciq nn ukon-' 
czenle odpowiednieuo 1Oleku, aby posiq

 pTa100 sa- 
modzielnego lowienia Tyb. pomyslmy, ;ak ten pToces_ 
. p'TZV
'pj
S'ZY
. ..
tarzy" c.zlo
'kowe PZW.(do lat 1B) - 
r451Onie,i mile. 1Oldzlanl.. Bielskie, kola, PZW cierpi4. nCI 
nadmiar 'mlod%fe.ty
 ez
i
 2 n1eJ, Mjchlftnfet M1

0d- 
a*f'; f)rzejmumt/ !DiCe ehqtnle do "Zabfego OcZka)'! 
(T API 


-<>' 
....-....: 


.
ff;. 


. "".%..;,zloly : pt
JZC:z 
z. 
:' .1. ..BeakJdlaaJ" J ..,U'e

'.': 
kurtko z tyw
 (
 


Foto: Bogdan .Zlarlto
		

/00826_0001.djvu

			POWALONE PDMNIKI 


GRODZIEC S
SKI. Niedawno zostalismy powiadomieni przez 
micszkancow tej miejscowosci 0 wyci
ciu z zabyikowego parku 
w poblizu Zootechnicznego Zakfadu Doswiadczalnego kilkusctlet- 
nich drzew. Drzewa zaliczane byly do pomnikow przyrody I z tego 
powodu powinny znajdowai: si
 pod iroskliwq opiekq wojewodz- 
kiego konserwatora przyrody. Tymczascm on wlasnie wydaf zgodq 
na ich sciqcie. Dlaczego tak si
 siafo? To pytanie zadalismy pel- 
niqcemu t
 funkcjq Janowi Lenartowi. 


Zdal1iem konscrwalora dla 
tych drzew - m. in. 9 d
how. 
4 alzkol ,H' 
schroniska mlorlziei:.owe ..Uolrk 
i Lolck" W Bicbku-f\ialej .!tic- 
rownik Mieez)'slaw I.o['('k) i w 
Ustroniu-Rynlw Clder'ownik .J
'- 
rzv Kowalezyk). W gruple 
schronisk sez
nowych honoro. 
we wyro:i:nienie z
lohylo schr?- 
nisko w Makowle podhalan- 
skim kierowane pr7c7 M
lgo- 
rzat-: M:ldcj. Natomiast n"gro- 
da specjalna Ministcrstwa Edll- 
kacji Narodowcj pl'zypadla 
schronisku "Z'lolzianka" W 
Istebnej, ktorego l':, 
. 
 . 


:.
.: 
.... ". 


:I
';': " 


,.. 


t. 


"-. 
: 


W WojewodLkiej Bihliotl'c'e I'ublieznej czynna Jeli& wystawa znl.L- 
nel:"o arlysty "last) klL Zhil\'niewa Uic-Iewieza. W trakeie wc-rnisa7.u, 
kiorv odb,l sio: na por7,lJtku I:"l'udnia Zbil:"niew Biel.."iez, olwhodz=4- 
..,. 40-leeie swoj.,j iworc.:t;osC'i, elrz}'mal symbolieznlj n311:rOOO;- 
.ztalult"e im. .Juliusza l'alata. 
NIL wystawie 1o!or"anizowauf',i pod plLtronatem DTSK z"l'omadzo- 
.0 It akwarel, ktore pewlltaly 'II' I!igu eata&nleh lIic:eia la&. Na a- 
wa«c ....dultu.J=4 Dl'&C'e II pieknY"cll .ak
n;6... .u..... kraJa m.ln. 
I..lmler..' Dolne..., Zwie['zylie. 11;, BU.,.raJa, ell,.. «HrecJta K.... 
.Iae... W.,.,.tl\wa, ktorlt warte .:o"bac:l.,.i eKYDM 
4hl. .. 1. 
lI&,.eati. III' roka. ( Pete: u.....a 'Warke' . 


wych okazow przyrody. J",dnak 
ze wzgll;du na napil;ty harmo- 
nogram prac nle mo:i:na jej byte 
zaangazowac do ralowania 
dr7ew w Grodi:.cu. W tej sytua- 
cji jedyne co magI uczynic kon 
serwalor to zaproponowac pra- 
ce porz!jdkowe. ogralliczaj:jce 
sie w sumie do obciqcia zc- 
sC'htych gal
zi. przypadkowym 
rzemieslnikom. 
Trudno po wyjasnieniach kon 
scrwatora zapomniec 0 calej 
sprawie. PI'zcdc wszystkim wi- 
dac jasno. :i:e oc'hrona nad pom- 
nikami przyrody jest [ik('j:t. 
coz z tego. i:i: figuruja one w 
spccjalnych rejestrach, gdy 
praklycznie nie ilia moi:.liwosci 
ich ratowania. 
Chyba t('7. i nie ua t
 m IJIII('- 
I:"a I'ola wojc'" ildzkieJ:"o konsc'I'- 
watol'a 1)J'zyrody, ah
' 110 smut- 
nym lakeie b(,zradnie rozlll"dac 
rc:('e. I\lamy ludzi, ktony win- 
ni opickowac sil; okazami l1a- 
tury, malDY pJ'zepisy. l\-Iko 
drze\\ nikl nie polrafi I1rato- 
wac. mAN) 


' , ..'............. 
". ":: 
.
..: 
.> "f:-:: ":. 
".. ,.'4/!c. 


'


. 


iAir 


t '" 
...;.fF" :!f
' 
0; .:' O:::u, iii 
.:\
:\ j
frfi. :.::::;: ..::.....: 
:-:.::-:- 
:,J! 


NOWY SKLEP 


Mieszkancy wsi GORZE8 
GOR
Y i p['zysiolka wsi Poni- 
kiew, w rejonie przyszlej zapo- 
I'y wOdnej na rzeee Skawie, 0- 
trzymali o.
tatni.o zbudowany 
przez GS Wadowiee praktyez- 
ny przed.swiq,teezny prezent 'II' 
postaei nowej plaeowki handlo- 
wej. Jest to pawilon z adyku- 
lami spo:i:ywczymi i przemyslo- 
wymi. 
Koszt wykollanej W ciqgu za- 
ledwie poltora ['oku gorzeilskiej 
inwestycji zamknql si
 umiar- 
kowan q kwot q 25 mln zl. Wy- 
konawc q byl Wadowicki Zaklad 
!3udowniciwa bielskiego WZGS 
.,SCIl". Jak nas poinformowal 
prezes zarz'ldu wadowickiej GS 
.SCIl" Tndeusz Bie['nat, uru- 
chomiona niedawno p1ac6wka 
roku.ie uzyskiwanie obrot6w w 
wysokosci 2 ml,a zl miesi
cznie. 
(fs) 


'f; 
.

. 


!f" 


.,,\.: '. .. . 

, . 
i;!i;
 .......,,';,.0 

};. 
U . ...,., . ;

':


'" /. 
'
>'.i\<':" r<.;J.I . 
""."T' ,"", .,'...... ..., 

>.t.,:
;. :<

;i;; '.'; .. ... 


.:#1..' 


:\
:w.." 
- 
.. ".;,. ' 
"'}lb 
>." ;!:'::
;'I';/ 


..


::=.;;: 


BABIDGORSHIE 
PUBUKACJE 


.II1Z 
2 lata dziala O
l"Odl'll 
KIiUllr)' TIII'y
tyki Gi"'sldd 
I'TTK nn 8.\UlE.J G()RZK W
'- 
daj(' publika('je - .,I',',we Ha- 
biogol'skie", iulol'll1:ltor b"hio- 
gorski "l\larkowe Sz('za \\ iny" 
oraz ,,('ienny ..({al('ndarz Ora\\"- 
ski". Pllhlikaeje te c'i(,szq, sil; 
WSl'c.cI mro
nikow krc.lowrj 11('- 
,I..idi"v - U"biej Gi.I')' duz:j po- 
p II ht rno",.oiq,e 


Osrodkicm kieruje Rada Nall- 
kowo-Programowa i zespoly ba- 


, .' 
y 


;' 
, 
... 
1 


.' " 
 . ... "
 'y'. 

. .
 t 
.;,.?< 


>f,....". 
.....;; 

. 


::; 


L. 


e<. .' 
'-' 


.
.:.::,.. 
....... . :'.:{:.
.;:
 . 
' '#.&l.:i,.;"' ';'. : 


jiiil 


dawCLc bibliografii. doku- 
mcn tacji lopograficznej. na7.ew- 
.dctwa hisloryczny, etnogra- 
ficzny orawski. archeologiczny 
- grllpllj'lce pracllj:jcych spo- 
lecznie milosnikow przyrody 
turyslyki i kllltury materialnej 
!.crcnow podbabiogorskich. Ra- 
dwia osrodka obejmll.ia tcrcnv 
pol'lOcne i poludniowe 131hiej 
Gory. Podlcga mu lVlllzeum 111- 
ry.tyki Gorskiej na Markowych 
'>zczawinach - pierwsze 
cgo 
lypu muzeum gorskie w Polsce. 
KlIstosz babiogorskiego os rod- 
ka Piot[' Krzywda zapowiada w 
najblizszym czasie m.in. remo'llt 
budynku muzeum, zmian
 eks- 
pozycji, urzqdzenle stacji ba- 
dawczej przy Muzeum Milosni- 
kow Babiej G6ry zachl;camy do 
wsp6lpracy. (If) 


l Istebnei do Winch 


ISTEBNA. Juz 32 lata dziala Rolnicza Spcildziclnia Chowu 
OwieC "Andziolowka" w Istebnej. Obecnie 60 spolt1ziclcow gos- 
podaruje na 64 hektarach, z czego 30 ha jest dziedawionyeh. 
Grunty jstebniailskiej spoltlzielni s
 slabe, V i VI klas)', w do- 
datku - rozdrobnione. 


:, 


'I 


"Andziol6wka" od poczqtku 
istnieni.a specjalizuje si
 w ho- 
dowli owiec. Stado liczy 390 
sztuk. Rok lemu po raz pierw- 
szy w spoldz.Jelni zanolowano 
dzialalnosc eksportowq. Za po- 
srednictwcm POZH sprzcdano 
do Wloch 51 szt. jagniqt - u- 
zysklljqc ponad 500 tysi
cy zl. 
- \V tll1r1 roku nieznacznie 
:Z'lnnjejszyli
my stado - mowi 
prezes .Andziolowk,i" Pawel 
Kawlliok. - OwczaTstu>o w go- 
rach staje si
 nieoplacolne. Ce- 
ny zywea baraniego, SICOT oroz 
welny Tosnq znocznie wolniej 
oel em wolowinV i wieprzowi- 
nV. \Vynik ekonomiczny rot'lL;e- 
mu oplo.calnvm ek5porCem. W 
Cum ,.ok,:, sprzl/ldcJlilmv do 
Wloclt M ufo ;agtdllt 1'& krootf 
.'"g' J .mI. sf, . 


'\b.v wyjsc na swoje. spol- 
dzielnia rozwija produkcj
 po- 
zarolnicz'l, glownie w okresie 
jesienno-zimowym. Produkcja 
ta oShlga wartosc ponad 14 mln 
zl. 
"AndzioI6wka" od kilku lat 
prowadzi rownie:i: koopcracje z 
cieszYlisk q "Celm'l". W niewiel- 
kich warsztatach elektrycznych 
dokalizowanych w Istebnej, 
Koniakowie i w Lalikach spal- 
dzielcy w wolnyC'h chwilach na- 
wijaj,! d
a eieszyilskiego polen- 
tata silnilt! elcklryczne. Ponad- 
to sp6ldzielnla swiadczy uslugi 
lransportowe craz odSnie:i:a dTO- 
gi gminne. Dzil;ki z.akupowi no- _ 
wego samochodu cit:za:rowego 
.,star W 200" z wy90koprt;znym 
siliJikiem Ulilugi till staly- ..
 
. bal'dzo o.pbeam.. (IEa.)" 


KRONIKA . 3 


I' 


" 
(.. . 
"
:

E,
 
swr CE 

 I l. - . 
'.." " 


. 
,; 


WATYKAN. Zgodnie z trady- 
cjq, w pierwszy dzieli 
wi:jt Bo- 
zego Narodzenin papie:i:. po od- 
prawieniu uroczystej mszy pon- 
tyfikalne:l, ukazal siC'; na cen- 
tralnym balkonie Buzyliki sw. 
Piotra, wyglaszajf!C bozonoro- 
dzeniowe or
dzie do wszystkich 
ludaw swiata. 
ZSHR. Dobiega k0l1ca akcja 
ratownicza w Armcnii. Sped 
gruzow llratowano 15252 osoby. 
Nie ma ju:i nadzici na zwic:k- 
szenie tej liczby. Wydobyto 
blisko 28 tys. zabitych. Ta li- 
czba nie jest jeszcze oslatecz- 
na. Ilu ludzi zginelo? Nie wia- 
domo nadal - 40--50 tysi
cy - 
to dane szacunkowe, wynika- 
jqce z por6wnania liczby rejo- 
nu i skali zniszczen ze staty- 
stykami 
wiatowymi. 
NAl\nBIA. W siedzibie ONZ 
w Nowym Jorku ministrowie 
spraw zagranicznych Angoli, 
Kuby i RP A podpisali porozu- 
mienie 0 przyznaniu Namibil 
niepodleglosci. Tego samego 
dnia w tym samym miejscu 
podpisano taki:.e dwustronny u- 
klad mil;dzy Angol q i Kubq 0 
etapowym, calkowitym wycola- 
niu wojsk kubanskicb z Angoli 
w okresie 27 miesil;cy. 
SZKOC.JA. Kilka dni przed 
swi
tami nad szkockim miaste- 
czkiem Lockerbie nastllpila po- 
tE;:i:na eksplozja I jak po erup- 
cji wulkanu spadl na nie deszcz 
ognia. Wybuch mial miejsce na 
pokladzie samolotu linii PAN 
AMERICAN, ktory lecial z lot- 
niska IIeathrow w Londynie do 
Nowego Jorku. Zginelo 243 pa- 
sa:i;er6w i 15-osobowa zaloga. 
Nieznane sq przyczyny niesz- 
cZ
scia. Najprawdopodobniej 
chodzi 0 sabota:i:. 
.JAPONIA. Przebywal tu min. 
EdulU'd Szewardnadze. Na za- 
konczenie 4-dniowej wizyty ['a- 
dzieckiego goscla wydano tu 
wspulny komunikat rad.!:iecko- 
-japoilski. Pisze sit: w nim. :i;e 
lematem rozmow byly m. in. 
sprawy radziecko-japoilskiego 
ukladu pokojowego, ktory 
iak wiadomo - nie zostal do 
le.i pory podpisany. 
T.\.JLANDIA. W dramatycz- 
nej sytuacji znajdujq si
 w tyro 
kraju uchod:i:cy z Kampuezy, 
micszkajqcy W obozach kontro- 
lowanyeh przez Czerwonych 
Khmerow. Ludzie ci zmuszani 
sq do ryzykownych wypadow 
na lerytorium Kampuczy I 
walki z silami rzqdowymi. 
ClUNY. W zwi'lzku ze zbli- 
zajljcym si
 Nowym Rokiem. 
Rada P31;stwa ChRL wydnla 
zarz!jdzenie zabraniaj'lce kate- 
gorycznie przyjmowania przez 
urz
dnikow pailstwowych ja- 
kichkolwick wartosciowych pre- 
zen tow. Dopuszcza si
 jedynie 
drobne pamiqtkarskie upomin- 
ki. 
I{RLD. W Phenianie odbyla 
si
 ses.ia komisji mic;dzyrz:1rlo- 
wej PRL i KRLD do spraw go- 
spod:1rczych i naukowo-techni- 
cznych. Wi('epremier Janus.!: Pa- 
torski przyj
ty zostal pr7Pz 
premiera Rady Administracyj- 
nej KRLD Jon Huong Muka. 
Stan naszych stosunkow gospo- 
darczych jest pomyslny. W 
przyszlym roku nasze obroty 
wzrosnq 0 ponad 20 proC'ent 'II' 

tosunkn do obrotow w mija- 
J:1cym roku. 
IZIlAEL. Prawicowy blok 001\ 
lyczny Likud i Partin PrRcy 
osi'lgn
ly purozllmienie W spra- 
wie utworzenia wspolnego rZ:j- 
duo na czele ktarego stanil' do- 
t.vchczasowy premier 1ccach 
Szamir. 
\'V1
r;RY. Utworzono tll De- 
mOlu'at)'czn q Lig
 Niez:>lcznych 
Zwi:jzkow Zawodowych. Do 
rhwili obecnej powstaly na 
WQgl'7cch niczale:i:ne zwi'lzki 
zawodowe pedagog6w s7kol 
spccjalnych, filmowcow. pra- 
C'ownik6w nauki i nauczyC'icii. 
Liga jest niezalci.na od parlii 
nadr7
dnych central zwi:jzko- 
wJ'ch. 
R.f'S". Sqd przysil;glych w No- 
rymbcrdze skazal na kare do- 
:i:ywotniego wil;zienia 82-1etnie- 
go funkcjonarillsza policji hit- 
lcrowskicj w okupowane:l Pol- 
sce Wilhelma Wagnera. S,!d u- 
znal za udowodnione, :i:e Wag- 
ner podczas deportacji Zyd6w 
w 1942 roku w Wieliczce wla- 
lK1or
eznie zastrzelil trzech lit»- 
trM 
i
 


Cn)
		

/00827_0001.djvu

			7__ 


4 . KRONIKA 


laskocz.ie i obaiv 


"Kronika" rozmawia z I'WONJ\ LUBOWSKJ\, wy- 
branq podezas I ez
sei X Plenum KC PZPR w sklad 
Biura Polityeznego partii. 


!,KRON
K
": - 0 szczeg6laeh decyzji kadrowych w partii 
wlcmy n!ewlele. Prosz
 powiedziec, ezy kOllSultowano Ii Panil! 
propozycJ
 udzialu w praeaeh Biura Polityeznego? 
1\\'O.NA LUBOWSKA: - Nie konsultowano tego ze mnlj, byty 
natollliast - 0 czym dowiedzialam sit: pM.niej - konsultacje 
z moimi przelo:i:onymi, iirodowiskiem, macierzystlj organ&zacjq 
pB:rtyjnlj. Nie pamit:tam kiedy by tam bardz.iej zaskoczona. Nie 
Illialam czasu na zwyktlj ludzkci radoSe z tego, :i:e ktoo pomy- 
slat, i:i: mogtabym we wladzach partii zrobie cokolwiek dobre- 
go, bo tylko tak rozumiem koniecznose zmian personalnych. 
Sympatyczne zaskoczenie natychmiast zmljcita mySl 0 bala.scie 
odpowiedzialnosci. 0 niczym innym od momentu wyboru nie 
mysl
. Czujt: ogromnlj odpowiedzialnosc. Znam bowiem od daw- 
na artykulowane spoleczne oczekiwania: zmieilCie ekiPe rZq- 
dowlj - b
zie lepiej, odmlodzeie partil: - b
dzie lepiej. Ja 
akurat wcale. takiej tezie Die holdujt:. Zmiany kadrowe nastljpd- 
Iy. SIj szerokie. bez mala rewolucyjne, chyba zaspokoily wil:k- 
liZose oczekiwan. Ale widzljc rozmiary spolecznych postulatow 
zastanawiam sil:, czy potralil: sprostac zadaniom, czy zdolam 
wykorzystae moZliwooci, kt6re mt: - tearelyczn.ie - przede 
mnlj rysujlj. 
- P['zyb
dziCl Pani ebowi"zk6w,.. 
- Nie jestem jeszcze zorientowana w zasadach p['acy Biura 
Politycznego. Wiem, ie zbieralo mt: co dwa tygodn&e, we wtorki. 
Rozumiem, ze nie chodzi tylko 0 udzial w tych posiedzeniach. 
Sqdzl:, :i:e czekac mnie bl:d.zie wiele wyjazd6w w teren, dysku- 
sje w r6:inych arodowiskach. Chyba 0 to chodzi, jesli proponuje- 
my przemiany w pracy partyjnej, jesli chcemy, by ta zbiuro- 
kratyzowana instytucja - co samokrytycznie przyznajemy - 
8tala sit: tworem o:i:ywia:lljcym srodowiska, wysluchujljcym opi- 
nii i natychmiast reagujljcym. SP['BWY pedagog6w i mlodzie:i:y 
pozostanq mi najbli:i:sze, ale sqdzl:, ie praca w kolegialnym 
ciele, Jakim jest Biuro Polityczne. nie polega na specjal-izowa- 
niu sil: w wybranych zaeadnieniach, lecz zainteresowaniu ca- 
loscilj sytuacji spoleczno-politycznej. 
- Czy mysli Pani . wyco'aniu sit: - w zwi
zku z now
 
'unkdll - I: zawoda lab niekto['ych zaj-:c spolecznych? 
- Wybralam zaw6d nauczyeielskl i nigdy, za iadrul cenl:, 
bym go nie zmienila. Pragnt: sprostac obowi:}zkom zawodo- 
wym, dyrektorskim, bye nadal blisko mlodziezy. W liceum, 
pracujllcym dwuzmianowo, dzialam do tej pory w pojedynkt:. 
Cd stycznia b
t: miala zastt:PCt:, wicedyrektora. Cieszt: sit:, ze 
udalo sit: zaanga:i:owac osobt: mlodl} i bezpartyjnlj, co podkre- 
slam, bowiem nadal pokutuje niesprawiedliwy poglqd, Ze osoby 
nie nalezljce do PZPR nie moglj awansowac. Szkola nie pozo- 
8tanie wi
c bez nadzoru gdy obowiljzki partyjne bt:dl\ mnie 
odrywaly od spraw liceum. Z uwagl\ bc:d
 np. obserwowae re- 
zultaty eksperymentu wprowadzanego o1>-1atnio w zyeie szkoly. 
Ot6:i: martwi mnie niecht:e naszej mlodzicJ1:y - zdolnej, inteli- 
gentnej - do dzialan spolecznych. We wszelkich dzialaniach, 
tak:i:e w p['acy z mtodzle:i:q, jestcm zwolenniczklj malych kra- 
k6w. Zaproponowalam by szkot q rzqdzil - wylljczajljc sprawy 
kadrowe. linansowe i programowe - uczniowski samorzqd. 
Slowem, uczniowie bt:dq mogU decydowae 0 wszystkim, co dzie- 
je sit: poza zaj
ciami lekcyjnymi. Samorzqd ju:i: wybrano, pro- 
eram sit: robi. Bc:dl: nasze doswiadczenia popularyzowac. 
W zwiqzku z praclj w Biurze Politycznym muszt: wycofae sic: 
z innych spotecznych lunkcji. Niezrecznie by bylo. gdybym 
pozostala przewodniczljc q Rady Miejskiej PRON. Gdyby ka- 
dencja konczyla sil: za dwa, trzy miesiljce to nikt by mi chyba 
nie wziljl za zte. :i:e pozostajt: do konca. Kadencja uptywa jed- 
nak dopie['o za dwa lata, wiec musz
 moje obowiqzki przekazac 
innym osobom. Nie chcc: te:i:, by ztosliwie m6wiono, :i:e PRON 
jest sterowany przez partil:. Zastanawiam si
 nad osobami. kto- 
re mnie w PRON-ie zastljpilj. Sqdze, :i:e decyzja zapadnie na 
jednym z najbli:i:szych posiedzen plenarnych RM. 
- Proszl; jcszne 0 przcdstawicnic Pani pOf{lljdu na szcroko 
ostatnio dyskutowane kwestie plu['alizmu polit
'cznego i zwinz- 
kowcgo. 
- Uwazam - choe przyjmuje sie to z usmieszkiem - :i:e 
pluralizm polityczny ju:i: mamy. MyslQ 0 SD i ZSL, stronni- 


O d kilku mlesit:cy nikt jui nie m6- 
wi w kraju 0 drugim etapie re- 
formy. Malo tei kto pami
ta 0 
ubieglorocznym referendum, kt6re miafo 
odpowiedziee n::! pytanie w jakim tem- 
pie spoleczenstwo chee wychodzie z kry- 
zysu. 0 tych koncepcjach i propozycjach 
zapomnielismy tak sarno szybko jak nie- 
cierpliwi sludencl 0 solidnle przygotowa- 
nych lecz nudnych profesorskich wykla- 
dach. 


Zywiol codziennego zycia okazal sil: 
mocniejszy od ['zl\dowych plan6w uzdra- 
wiania gospoda['ki. ZIot6wka zamiast 
umacnia
 sie, traeila swe walo['y w nie- 
7nanym dotychczas tempie. Projekty no- 
\-.'ych ustaw, nim przedstawiono je do za- 
twierdzenia Sejmowi, okazywaly siE: nie- 
aktualne. Pe['spektywa unormowania sy- 
tuacji ekonomicznej i politycznej kraju 
oddalala sie, cho
 mlalo by
 akurat na 
odwrot. Coraz bardziej pogll:bial sie de- 
ficyt nadziei, wiary w to, :i:e kiedys 
wreszcie uda sie przerwa
 ten zaklc:ty 
kr
J( niemo:i:nosci. Seria jeslennych straj- 
k6w byla w duzym stopniu wynikiem 
tej sytuacji. Takie r6wniez byly glowne 
powody dymisjl rzqdu premiera Zbignle- 
wa Messnera. 
Nowa minlsterialna ekipa premie['a 
Mieczyslawa F. Rakowsldego nie zdola- 
la wprawdzie jeszcze zrobl
 porzf\dku na 
rynku, ani przywr6cic godnosci zlot6wce, 
sprawuje jednak wladze zaledwie od 
dwoch miesic:cy. Cho
 zawartosc p61ek 
skiepowych zdaje sie 
wiadczy
 0 czyms 
innym. na pewno czas ten nie zoslal 
zm"rnowany. Obecny ['z1\d podejmuje de- 
cyzje smiale i niejednokrotnie zaskaku-. 
j:]ce. Takie, kt6['e powinny przynies
 
efekty ju:i: w najblizszej przyszlosci, a 
r6wnoczesnie takie, kt6re budz
 niepo- 
k6j ludzi przyzwyczajonych do tradycyj- 
nych metod dzlalanla i starych hasel. 
Bankructwa slabo gospodarujl\cych przed- 
siehiorstw stajQ sl
 rzeczywislo
cif\. na- 
biera tempa restrukluryzacja przemyslu, 
spore znaczenie zysku:le wlasnos
 pry- 
walna. legltymacja partyjna coraz rza- 
dziej daje gwa['ancje zrobienia kariery ". 


.")"..' . 
  .,; 


(,;":". ;.": . 


(....: :
 


..:;
<-,,> 


.:;.::. ...;...... ,':' 


. 
'. "',, 


.-:::::: 


.':_;.- 


IWONA LUBOWSKA 0['. W 1941 r. w Belicu (woj. ..moj. 
skie) w rodzinie intelill:'enckiej. Z wyksztalcenia - magister 
filologii klasycznej, absolwentka Studium Podyplomowero 
Nauk Politycznych. W PZPR ed 1970 r. W latach neicdzle- 
siatych pracowala jako bibliotekarka w Warszawie - w Bi- 
bliotcce N arodowej, a pozniej w Panstwowym Szpltala KIi- 
nicznym - ora:z w Biclsku-Bialej (od 1968 r.). Zaw6d naa- 
czycicla wykonuje od 1972 r. Od 1980 r. Jest dyrekto['em Li- 
ecum Ol;'olnoks:zlalcljcel'O 1m. Adama Asnyka w Blelska-Bia- 
lej. X Zjazd wybral jl! e:zlonkiem KC PZPR. Wehodzl W 
sklnd Egzekulywy KM PZPR W Bielsku-Blalej, pnewodniezy 
Radzie 1\ficjskiej PRON. . 


.. 
ctwac;h dose ost
tnio samodzielnych.. O
yw.ikie wiem, ie spa- 
leczenslwa to Ole zadowala, oczekuJe all: ezegoi J1.Owego. Nie 
jeslem teoretykiem, politologiem i nie mam gotowej recepty. 
Sqdze. t.ylko, :ie jesli partia, jako przewodnia sila, 
dzie eoraz 
bard
leJ otwarla na wysluchiwanie r6inych opinU, takze z 
kr
gow konstruktywnej opozycji, to wznieci si-: zadowolenie 
spoleczne i-co najwazniejsze - sprawi, ze ludzie nastawieni 
opozycyjnie nie poprzesUlD1\ na krytykowaniu, lecz apr6bujl} 
dawac receply na wyjseie z impasu. Nalezy zrobic wszystko 
by IlIdzie 0 rozmaitych pogl1jdach cheieli pomagac w rozwija
 
niu tego, co sic: juz zaczQlo - odnowy, reformy polskiego mo- 
delu socjaUzmu. Przejawem takiego podej
C'ia, chl:d rozmawia- 
nia. byta ['ozmowa Miodowicza z WaIQS1\. P['zeeie:i: byla to ini- 
cjalywa partii, podkta wb['ew oporom wielu ludzi, tak:i:e z 
nas7ej organ!zacji. 
Kwestia 0 wiele trudniejsz1j ni:i: dialog polityczny jest dla 
mnic prohlem plu['alizmu zwiljzkowego. Mam po prostu zle do- 
swiadc7enia z niedawnej przesztosci, gdy "Solidarnosc" stala sif) 
rllchem politycznym, a nie wytljcznje zwiqzkowym, opozycyj- 
nym w kwestiach warunkow bytowych i p['acy. Nic wic:c dziw- 
nego, ze pomysl reaktywowania "SolidaITIosci" wzbudza kon- 
trowersje. Moje obserwacje dotycz1j spotecznosC'i szkolnej. a nie 
srodowisk wielkoprzemystowych. Widzialam wyraznie, ze dwa 
zw,tjzki w szkole dra:i:nily sytuacjc:. Nikt nikomu nie poprawil 
warunkow pracy ani sytuacji socjalnej, stosunki mi
zyludzkie 
zaf'zc;ty uktad:>c sil: nie tak. jak to w srodowisku pedagogicz- 
nym hyw?to. To mi dalo wiele do myslenia. Dyskusja 0 zwiqz- 
kowym pluralizmie trwa tak dtugo nie dlatego, :i:e wladze sa 
nastawiolle negatywnie, kunktatorsko. Po prostu ci, kt6rzy po- 
dejmlljll decyzje czujlj cie:i:a[' odpowiedzialnosci i pragnll rzecz 
dogl
bnie pr7emyslec. WierzG, ze do porozumienia dojdzie. Sq- 
dZG ;.e ..okra
ly slot" sie zbierze, a opozycja przedstawi tam 
wlnsny program i zechce wsp61nie z wladza zrobie co
 dIn na- 
prawv krnju. 
- D/i<;l(ujf) za rozmOWf). 


I zyskiwania przywilejow... Przyspiesze- 
nie w rcformowaniu gospodarki oraz :iy- 
cia spolecznego i polityczncgo kraju jest 
widoczne. Coraz glosniej rozlegajq si
 w 
tcj sytuacji ['6wnie:i: pylania 0 kicrunek 
tych przemian, 0 to czy sluzl\ one socja- 
lizmowi, czy te:i: wykraczaj1\ poza nakre- 
slone ustrojem I	
			

/00828_0001.djvu

			t- 


"Z II Kongresu PRON wraea'em pelen optymizmu. Te par
 miesi
cy, kt6re dzielq nas od tamtego wy- 
darzenia, przynios'o jednak naszemu ruehowi wiele rozgoryezen. No ogo' wiemy, co i jak robie, ale nie- 
stety, nodal bardzo trudno podejmowac wiele spraw. Jestesmy no dobrej drodze, chociai jest to 
prawdziwa droga przez m
k
. Tak b
zie dopoty, dopoki sygnatariusze PRON nie spojrzq inaezej no to 
dzieeko, ktore powolali do iyeia, Nie moze tak dluiej bye, ie jako ruch jestesmy sygnatariuszom potrze- 
bni od akcji do akeji, od referendum do wyborow". 
SlU I NIE TOlSAMOSCI 


Ten fragment wypowiedzi Wladysla- 
wa Bulki, przewodniczclcego Rady 
Micjskiej PRON w Zywcu, dobrze od- 
daj{> atmosfere obrad plenarnych Rady 
Wojcw6dzkiej, po
wic:conych roli I kie- 
runkom dzialania ruchu w wojew6dz- 
twie bielskim. Przedswi
teczny okres 
(sesja odbyla si
 21 grudnia) nie przy- 
czynil si
 bynajmniej do obni:i:enia ja- 
kosci dyskusji. niezwykie szczerej i 0- 
twartej, a przy tym obfituj;Jcej w wy- 
st;JJ)icnia ciekawe. przemyslane, porU- 
s7aj c'e wa:i:kie - nie tylko dla ruchu 
- zagadnienia. Sala. oczywiscie. prze- 
rzedzi1a si
 pod kon!cc obrad, ale .l:16w- 
nit, za spraWq... zaproszonych gosci. 
czp<;o nil' omieszkal 7auwazye prze- 
wndnicz
cy rady sknczowskiej, Zdzi- 
slaw Jermakowski. kt6ry upatrywal w 
owcj .,de:lercji" jawny dowod lekcewa- 
:i:'1CCgo stosunku pn;e.dstawicie1i wladz 
do pHON. 


Dzialacze ruchu czuj
 si
 niedocenie- 
ni. osamotnieni w swy
h wysilkach na 
rzecz realizacji idei porozumienia na- 
rodowego "u podstaw" - znalazlo to 
wyraz w wielu wyst
pieniach podczas 
plpnarnej dyskusji. Nie znaczy to jed- 
nak. :i:e sami nie s
 skorzy uderzye si
 
w piers. Jeden z dyskutant6w powie- 
dzial wprost: "Jako ruch, mysmy oder- 
wali sit: od spoleczeil.stll'a". Wymowna 
w tym knntekscie byla wypowiedz An- 
(lrzC'.ia .Jastrz
bskiego, kierownika Wy- 
dzialu Organizacyjnego Rady Krajowej 
PRON. kt6ry przypomnial.:i:e przed 
dwoma Iaty tylko 7 procent ankieto- 
wanych przewodniczqcych rad podsta- 
wowych ruchu widzialo sens swego 
dz!alania w kontaktach ze spoleczen- 
stwC'm, podczas 
dy pozosta1i upatry- 
waIi 6w sens w kontaktach z wladz
. 


Mocne akcenty samokrytyczne za- 
warte byly r6wnie:i: w referacie wpro- 
wadlaj'lcym do dyskusji, kt6ry przed- 
stawil sekretarz Rady Wojew6dzkiej, 
Jozer Wojtyczka. Twierdzi si
 m.in. w 
tyro referacie. :i:e ruch uwa7al i uwa- 
za nadal, i:i: nie ma monopolu na po- 
rozumienie i patriotyzm; mimo to, za- 
kres oddzialywania ruchu nalc:iy uznae 
za niezadowalaj
cy, w niedostatecz- 
nym stopniu stal sic: on ba
 porozu- 


Narciarskie 


SI 


. . 
InarlUm 


W aull Filii Politeehniki todzkiej w 
Bielsku-Blalel w dnlaeh 17-11 grudnia 
odbylo sit: seminarium po
wi
cone pro- 
blemom produkejl i wytrzymalo
ei zimo- 
wego sprz
tu sportowego. Organlzatora- 
mi imprezy byll studencl powstalego przy 
Wydziale Budowy Maszyn w listopadzie 
br. Kola Naukawego Nowyeh Technik i 
Wytrzymalo
cI Materlalow. 
W czasle seminarlum naukowey I prak- 
tycy podzielill si
 swoiml spostrzezenia- 
mi no tematy Interesujqce nil' tylko pro- 
ducent6w, leez r6wniet uiytkownikow 
sprz
tu narciarskiego. Szkoda tylko, ie 
II zaproszenia bielskieh studentow nil' 
skorzystaly zaklady produkujqee narty i 
buty z Szallar I Krosna. A z drugiej stro- 
ny nil' wiadomo, czy zaklady te w og6- 
Ie istniejq, bo jak no razle to ich sprz
- 
tu w sklepaeh nil' widac. 
W trakeie seminarium zaprezentowano 
r6wniet najnowsze narty, wiqzania I buty 
znanyeh firm Atomic, Salomon, Dynamic. 
Narty pn. "Jantar" przedstawil ieh pro- 
ducent Czeslaw Byrskl z K
t, bielski 
..Polsport" pokazal swoje wlqzania, nato- 
mlast odzlet sportowq oraz bagainik' 
narclarskle firmy polonllne Chrystalex, 
Natalell I Damar!. (bz) 


.. 
" 


mienia narodowego. I zn6w wymowna 
liczba: w strukturaeh ruchu dziala za- 
ledwie 30 procent bezpartyjnych. po- 
zOstali dzialacze sq czlonkami partii i 
slronnictw politycznych. PRON sial 
si
 wiec g16wnie baz
 wsp61dzialania 
sygnatariuszy. "Trudno tt: sytuacjt: u- 
znal! za normalnq" - m6wi sie w re- 
feracie. I trudno si
 z tym stwierdze- 
niem nie zgodzie. 


Po siedmiu lalach istnienia PRON 
slan
1 wi
c jakby ponownie wobec 
podstawowych pylan dotycz
cych wlas- 
nej to:i:samosci. Mijaj
cy, brzemienny w 
konflikty spoleczne i wi
:i:
ce si
 z ni- 
mi wa:i:ne decyzje polityczne rok uwy- 
puklil jeszcze, znaczenie tych pytai1. 
Przed nami okqgly st61 i perspekty- 
wa - m6wi si
 0 tym wszak dose wy- 
raznie - powolania Rady Porozumie- 
nia Narodowego. Jakie ma bye miei- 
see tego nowego tworu w strukturze 
spoleczno-poIitycznej kraju? Czy - i w 
jakim stopniu - rada zastqpi PRON w 
pelnieniu ro1i plaszczyzny porozumie- 
nia? 


Kwestiom tym poswi
cil du:i:o uwagi 
w swym wystqpieniu Piotr Szpoczck 
reprezentuj
cy w Prezydium RW Od- 
dzial Wojew6dzki Stowarzyszenia 
..PAX". Na pytanie. czy PRON ma by!': 
ruchem obywatelsldm, jak si
 propo- 
nuje, czy le:i:. jak dot
d. poIitycznvm 
jego odpowiedz brzmi: ruch powinien 
miee charakter poIityczny. jego szans
 
jest to, :i:e bedzie nie tylko prostym wv- 
konawc
 pewnych czynnosci. a1e :i:e b
- 
dzie w s p 61 d I' c y do wa 1 0 sprawach 
panstwa - w kategoriach wIa
ciwycl-] 
srodowisku swego dzialania. Owo wsp6I 
decydowanie jest - zdaniem d)'skutan- 
ta - niezbednym. warunkiem wsp61- 
pracy z instytucjami pai1slwowymi i 
wsp61odpnwiedzialnosci za stan pmi- 
stwa. 


Ze stanowiskiem tym - kt6re zresz- 
t
 znalazlo wyraz w uchwale kOllco- 
wej - nie podj
to otwartej polemiki 
w niekt6rych wystqpieniach mo:i:na ied- 
nak bylo odczytae, wyra:i:one posredllio 
inne punkty widzenia. Zdaniem czc:sci 
dyskutant6w. iu:i sam fakt ze PRO'\! 


" 
 
, 


,
 


'" 
.., 
. <,' 


",.,:  


anga:i:uje Sl
 W sprawv spolecznie wa:i:- 
ne. tak:i:e Ie 0 \vymiarze bardzo lolml- 
nym, ma znaezenie polilyczne wlasnie. 
ProblemI'm je"t raczej - twierdzono 
- zllalezienie odpowiednich metod dzia- 
lania, zape\.lliaJ wykraezajqce poza wioske 
C7Y ipdl 


\\'Ia
llie \V pelniej«z)'m wYJsclU na- 
pl'7eciv. inicjat,nvom ob,"watelskim wi- 
d:,a auto!'z)" refcratu programowego za- 
-adniczq rolq r\lchu w naszym regio- 
nie J\:ierunki dzia!ania (wyznaczono ich 
- dose pr,o'/""'7\'jnie - _iedem) slu:i:ye 
mL1j'l wspat-eiu spolecznej inicjatywno- 

ei kt6ra ..!lie rno:::e isl! na marne". I 
nie ma znaczenia dla rl1chu - to istot- 
na nowose - czy iest to inicjatywa 
..zorganizmvana" czy te:i: ..niezorgani- 
7.O\\"ana", Przy regionalnym okr
glym 
_tnle porozumienia nie mnze zabraknql' 
bn'\-ipm spokojncj wsp6lpracy z opo- 
z\'('i
 A iakie b('d
 decyzje przy stole 
ng61nonolskim - cza_ pokaze. 


ANDRZEJ OTCZYK 


"\ 


!
 


'_V':,:_
; '0.. 


-'";-':-.-:..:'..;". 


::_::....,
:.::

{:'I'Ot- 


--.-
.;." .;". 


- ? 


KRONIKA . 5 


f 


? 


Foto: Bogdan Ziarko 


I t. iedocor mieszkon powodu- 
. -; je, ie pr6bujemy no wszel- 
kie sposoby wykorzystae ro- 
ejono
nie jui istniejqee zasoby 10- 
kalowe. Nie zawsze jednak pr6by 
te przynoszq spodziewane efekty, 
o czym swiadczq ogromne trudn")- 
sci towonyszqce przeksztotcaniu 
lo!(oli biurowyeh no mieszkania. 
Podobnic jest z gtosnq swego cza- 
su sprowq zagos
odarow"wanin 
strychow. 


Jak twierdzi dyTektor Miejskiego 
Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w 
Bielsku-Bialej. Bronislaw Kf::tko\\'in, w 
por6wnaniu z latami szescd:liesiatymi 
nastl\pil pod tyro wzgl
dem regres 
W6wezas bowiem MZBM mial moz1i- 
\Vose adaptowania stryeh6w na miesz- 
kania orat dobudowania pipter do jui 
zamieszkalyeh budynk6w -.-: z wla-: 
nych 
rodk6w Dzip,ki temu. pr7.ybywa- 
10 w mieScie ok 100 mieszkan rocznie_ 
DObrym przykladem takiego taniego 
budownictwa (nil' wymaga ono. jak 
wiadomo. du:i:ych naklad6w pienie:i:- 
nych na zbrojenie teren6w) jest biels- 
kiI' osipdle S. Zeromskiego. w kt6rym 
podwyzszono 0 jedn
 kondygnacj
 kil- 
ka budynk6w mieszkalnych. 
Podobne mo:i:1iwosci obecnie mocno 
sie skurczyly: przepisy zabraniajq 
MZBM ponoszenia koszt6w na wymie- 
nione cele. Ch
tni do dokonania adap- 
tacji strv('hu na mieszkanie musZ1\ do- 


Mieszkanie 
na strvchu 


fi' 


konywal' tego we wlasnym zakresie - 
i na wlasny koszt. ZltTomadzenie wy- 
starczajqcej ilo
ci 
rodk6w rinanso- 
wych nie jest jedynrvct1 
znajdl1ja sie pomieS1e:lenia zdatne r'!r 
J)T7proI--ki 
Innym rozwiqzaniem dla os6b. kt6re 
chcq p"prawie swq sytuacje mieszka- 
niow q . lecz zarabiajq ..za du:i:o". by 0- 
trzymae przydzial z kwaterunku. jest 
moz1iwo
c przej
cia - poza kolejk;=J - 
mieszkan. zdewastowanych. do remon- 
tu we wlasnym zakresie (i r6wnie:i za 
wlasne pieni'ldze). Metoda ta. stoso- 
wana z powodzeniem od ki1ku lat 
orzynosi korzysci zar6wno miastlt. kt6- 
re cierpi na niedostatek srodk6w n11 
remonty. jak i obywatelom mai:)cY\l"1 
nieniadze. ;Jle narzckaj:)cym na zle w.... 
runki m1eszkaniowe. W roku biez:1('vrr 
takieh przydzia16w z ..osobnei" list,. 
bpdzie w Bielsku ok. 50: w sumie chet- 
nvrh do zaspokojenia t:) drog-a swv('h 
n"trzpb m!pszkaniowych zarejestr",\"'- 
"n w Urzpc1z;p Miejskim lPl 
()czywiscie. podjf;cie si
 rcmontu w. 
wlasnym zakresie wymaga nip tylk r . 
p;en;edzy. ale i zdobycia potrzehn
'('!" 
materia16w, Lista brak6w - jak na ra- 
zie - \Vcale nie maleje. Potw!erdza s'(' 
zatpm raz jeszcze, :ie bez materialo\\ 
hltrlowlanyeh nie ma co my
lel' n lI- 
7or"w;pnilt bl1downictwa (1\0\ 


,...... P :.; ...,ii: 
:lf 
...." 
. . .
..
 - ...;......:.. . 
/" 
'" ___
,/. . .....v ... . . 

.::.'/:" d:<. .... 
:
:
_.-"'
 x-i'=:'Y' }:.{:: 
, . 


.r....;";:.... " 


'.;
: 
.. 


'"
		

/00829_0001.djvu

			6 . KRONIKA 


..Drfeusl 
i Eurvdvka ll 


DYREKCJA BlELSKIEGO CENTRU
I 
KULTURY ZAPEWNIA, ZE W PRZY- 
8ZLYM ROK1J RAZ W KWARTALE 
nOM I\IUZYKI B
DZIE PREZENTO- 
W AL SPEKTAKLE OPEROWE. TYM- 
('ZASEl\1 NIESPODZIANK
 SI>RAWI- 
LA 8IELSKA ORKIESTRA KAME- 
nALNA DAJ1\C ESTRADOW1\ WEn- 
s.n; SLYNNEJ OI>ERY CHRISTOI>HA 
WILLIBALDA GLUCKA - "ORFE- 
P;Z J EURYDYKA". 


Bielska Orkiestra KameTalna znana 
jest ze stylistycznych poszukiwan. Nig- 
c1y nie ogTaniczala si
 do klasyczn e 3 
kameTalistyki. Urozmaicala Tepertuar 
paTafTazami muzyki powaznej (forte- 
pianowy duet Banasik - Zubek) i u- 
d:dalem popularnyclt piosenkaTzy (KTY- 
styna pronko, Lucja Prus, Zbigniew 
\\'odec1ci). Ten nUTt rozTywkowy PTZY- 
czynil si
 na pewno do wzrostu pOp1.L- 
larlwsci bielskich kameTalist6w. Uzna- 
Jlie meloman6w zdobywali tez ambitny- 
mi pr6bami w dziedzinie muzyki po- 
watne;. Si
gali po formy monume1ttal- 
ne (Msza koronacyjna W.A. Mozarta), a 
nawet oper
. Dyrygent Tadeusz Kucy- 
bala dwukrotnie przedstawial leT6tkq 
opeT
 komicznq G. B. Pergolesiego "Slu- 
zqca paniq". Teraz szef BOK si
gnql 
po dzielo znacznie trudniejsze w reali- 
zacji - "Orfeusza i Eurydyk
". Bylo 
to, moim zdaniem, najambitniejsze 
pTzedsi
wzi
cie naszych kameralist6w i 
- bardzo udane. 
Opera to. wymagala znacznego posze- 
,"zenia skladu orkiestry, tTojki solis- 
tow oraz ch6m, odgrywajqcego tu bar- 


'. 


'Y.
 .... 


.
 
'u
 


"",.: 


.


 ,It 


 1 
"'. 
 ... 
-' .. '," 
..... n"' .." 
. ... . ". 


.... 


;",1" 
:.:......... 


:.
 
:
.:. .x,
.. 


;:.;C."  .; 


&<:-- 
:.
::: 


C' 


.':-:..r:. . 


. , 


....... 


I,." 


'" 
, 
.,..-,.. 
. ..... 
":":':. 
. 


i 
",'" 


.'::.-t;  ....... .. ' 
.. .,,
 


. 
 
,
; 
. 


.. ,I ........ 
., . ,;, 
.

.. 


,f!j 
t . .6.,. 
.. . ..,(..., 
. .:
. ." 


,f, 


l' . 


- . 


.... it:,: 
..,., :*"". 


....,,'):, 
:. :.0. ::.:.::.
) :.
}. - 
;
...:I
'.u:.!'
': .... ,," 
.,..'.:,..:.....,.,.u 
.
 
 


., 
''\ : 
...
 ..,  


.\ 


.....::;
:: 

.' . .
..:(,j 
. 


.:".:-i-." 
:..;.. ...... 


" 


::".
 :: : 
);"..::', , 


.":-.  


t  ".:' 


.' 


;1'::"':' : 


!$I 


t: 
:.:.:.::-:::;


:.:.;::... ::
:...


.. J''Jo 
  J .3.

.:.,
" ."" n AV. ._.:
 


Estradowe wykonanie opery "Orfeusz i Eurydyka" XVII-wieczne go kompozytora niemieckiego 
bylo najciekawszym wydarzeniem muzycznym grudnia w Bielsku- Biale;. 


Christopha Willibalda Glucka 
Foto: Bogdan Ziarko 


dzo waznq Tol
. DYTygellt pokonal kaT- 
kolomne trudnosci organi:acyjne. Po- 
zyskal swietnych instTumcllta!istow 
(slyszelismy m.in. pT:epi
knie bT;:;miq- 
ce partie haTfy i fletu). Sklonil do wy- 
st
pu w Bielsku trzy spiewaczki 0 
mi
dzynaTodowej Tenomie - cenione 
w swiecie solistki TeatTu Wielkiego w 
Warszawie Mari
 Olkisz (OTfeus;:;), BaT- 
bar
 Za,,6rzank
 (Eurydylw) OTaz GTa- 
zyn
 Ciopinskq (AmoT), ktoTa studia 
muzyczne ukoitczyla niedawno, bo w T. 
1981, ale wyst
powala juz na wielu 
scenach Europy. 
Walory spiewu tej wspanialC'j tTojki 
byly latwe do przewidzenza. Najwi1;k- 


Zawart o
t starych kalendarzy to dokument fiwladomo
ci i 
wiatopogl()du swo- 
Ich uiytkownlk6w, jwiadectwo przemian spolecznych. Takie w naszym regionie, 
czego d o_wo dem moie bye "Kalendarz Maryanski" pochodzqcy z 1905 ro ku i choc- 
by "Kalendarz Slqskl" no rok 1912. 


ALMANACH PDDBESKIDllA 


Pierwszv z nlch. wydanv w miko- 
lowskiei olicvnie Karola Miarki. za- 
checa do wertowania !lta['anna szata 
craficzna Zl!odnie ze swa nazwa ob- 
lituje w lc
endy marv:lne i relie:i:lne 
przypowie
ci. ale tak:i:e w gaw
y 0 
dzil
'ach ojczystych I l['agmenty ..Pan a 
Tadeusza". Nie brak w nim pa['ad 

ospodarsklch. snlsu termin6w i mieisc 
jarma['k6w. Je
o klztalt. to wy['az 
prowadzonej przez Mia['kt;: dz.ialal- 
noscl na polu rozbudzania poczucia 
t07samo
cI narodowet nlepostrze:i:enie 
propae:u1acei Ideal Polaka - katolika. 
dobree:o l!oSpodarza. zamknlctee:o w 
swvm malvm 
wiatku 1a['mark6w i 

wiat koscielnvch. W po['6wnaniu z 
nim _.Kalendarz Slaski" iesl du:i:o 
ba['dziei _
wlatowv". Dzial I!ospoda['ski 
stanowl w nim mare:ines. w zamian 
po1awla sie nnee:lad ubiee:lorocznvch 
wvtlarzen nolitvcznvch. Wszvstkie tck- 
sty stara 1a sic nrzekonac czvtelnika 
:ie icst nelnoprawnvm obvwatclem mo- 
ca['stwa. a co za tvm idzic i EuroDv. 
Wvstarczy pnejrzec ..Slatvstvke no- 
tn"i Austro-Wel!ier" lub J:enealo
ie 
domu nanu1acel!o. Gdv iednak doda- 
mv do tel!o ieszcze idee .slazakows- 
lwa" propae:owana w tvm ..Kalenda- 
rzu" owa swlatowosc i.vvdawnictwa 
stanie sie nie('o dwuznaczna. Z iednci 
s' I'on v Datriol v('zna zasciankowose. z 
drul!ici kosmopolitvzm - takie skra1- 
lln"
; oferuia reeionalne sta['ocie 
Wvrlawanv od 19(]0 ['oku przez To- 
wm'7vslwo Milo
nik6w Ziemi Biplsko- 
J1j"lsklei .,Kalendan Bcskidzki" iest 
w Dewnvm sensie kontvnuac:la knlen- 
darzowei tradvdi. Przede wszystkim 
shr., "Ie - iak tamte - proponowac 
odbiorcv to. co wedlul! wvdawc6w 
przvniesie korzvse reeionowi. Nie- 
zmieuna od lat lormula ste['u ic w stro- 
ne zeszvt6w naukowvch Towarzys- 
twa no co wskazuie nie tvlko zawar- 
tos
. ale niestetv tak:ie mikroskopi inv 
naklad. Zamieszczane materialv dot v- 
cza r6:i:nvch dzi"edzin :i:ycia. 
16wnie 
iednak Denet['u1a historie i tr"dvcie 
naszei ziemi. Dla amatora to islnv 
skarbiec ciekawostek. maiacv cos z 
klimatu staropolskiei ..silvv rerum". 
ale u1ctei w rame zwinzku opisywa- 
nvch ludzi i wvdarzeil z Podbeski- 
dziem. 


Artykuly. choe 
cislc na Caktach 0- 
parte, nie ma:ll! uic wsp61nego z su- 
chvm I pseudonaukowvm kzvkipJl1 
jaki czesto towanyszv le!!o tVlm pu- 
blikacjom. Czyta sie ie z r6WUVlll za- 
interesowaniem lak lral!mcntv prozv 
i poezji. 0 kt6re wzbogacona iest wic- 
kszosc numer6w. Rzecz iasna_ sa to 
tekstv naszych, mie:lscowvch tw6rc6w. 
Cennym dokumentem chwili obecnei 
sa inlormade dolvczace aktualnei 
dzialalnoscl na rzccz rel!ionu_ 
rodo- 
wiska oraz amatorskiei tw6rczosci 
artystycznej. Z lradvcv:lnvch rllbrvk 
ostalv sie przvslowia 11ldowe przeDO- 
wiednie ast['olol!iczne i humor. Ten 
ostatni czesto w przcpiekne1 I!warze. 
Na uznanie zasluJ!uie szczel!6lnv cha- 
rakter przel!ladu zeszlo['ocznvch wvda- 
rzeD.. z kt6rvch ka:i:dc dolvczv zicml 
bielsko-bialskiei. lub zal!ranicznvch 
i krajowvch osial!nicc 1ei micszkail- 
c6w. 
Od swych przodk6w r6zni sie .Ka- 
lendarz Beskidzki" znacznie. Zmknl!t 
nata['czvwv dvdaktvzm i tcudcncvi- 
nose w zamian noiawiJa sic rzclclnose 
i sze['oki wachlarz informacii Kolc- 
gium redakcvine dba 0 wlasciwc pro- 
porde temat6w staraiac sip nrzvcil!- 
nac szerokie I!rono czvtclnik6w. Nie 
znaczy to iednak. :i:e .,Kalcndarz" iest 
wydawnictwem wylacznie rozrvwko- 
wym. slara sie przeciez uvskretnie 
przysporzve Towarzvslwu nowvch 
svmpatvk6w. Dzisiai kicdv kalc'ldal'z 
to z rel!ulv du:i:e zdiccic do powie- 
szcnia na scianie lub mallltki tcrmi- 
narzvk. przviemnie wZlac do rcki 
rzecz. kt6ra slawia Drzed soba tak 
I!odne cele. 1ak rozbud7anie szacunku 
przywiazania do ziemi nr70rlk6w. 
Warto wicc rozeir7ec sic w ksicl!ar-' 
niach. przek"rtknwp,< ., mo;p I k11T1lc. 
MAGDALENA lEGEND2 


s
q niespodziallkq koncertu byla obec- 
noS(: na scenie bielskiego choru "Echo" 
z Domu Kultury Wlokniarzy, prowa- 
dzonego przez Piotra Jakubca. Ten ze- 
spol, 0 statusie amatorskim, wykazal 
si
 profesjonahtq spTawnosciq, brzmial 
pTzepi
knie, w pelni spTostal nietypo- 
wemu zadaniu. Sqdz
, ze wlasnie u- 
dzial "Echa" w wykonaniu opery za- 
decydowal 0 wielkim zainteresowaniu 
koncertem i gorqcej, serdecznej atmo- 
sfeTze na sali. Dom Muzyki zapelnili 
nie tylleo milosnicy sztuki operowej, a- 
le i sympatycy popularnego bielskiego 
ChOTU. Takie lqczenie wykonawc6w 
,.impoTtowanych" z talentami miejsco- 


.. 


Dramal 
VII kurniku 


Kiedy rankiem 10 czerwca 1988 roku 
zbicral si
 w Pisarzowicach Zarzqd Rol- 
niczej Sp61dzielni produkcyjnej "Wyzwole- 
nie", w sp6ldzielcze; salce wyczuwalo 
si
 duzc ozywienie. Tym razem mlano 
poruszac nie tylko sprawy natury ekono- 
micznej i wyglaszac sprawozdania szczel- 
nie wypelnlone rz
dami liczb, ale lakie 
omowlc spraw
 powatnego wypadku, ja- 
ki mial miejsce w sp6ldzielni, zbulwerso- 
war jej czlonk6w I narazil "Wyzwolenie" 
no wlelomilionowe straty. 


Przel,rwicnie i obrzp,l, ptuc, nie:i:yt je- 
lit" cienkich, zwyrodnienie wllt['6b" - ta- 
ka byla - orzeczona przcz dokonujljcee o 
sckcii lekarza welerynarza przvczym 
padnie cia okolo trzech. lysi
cy cZlc:rystu 
Imrczakow, kl6re udmaly SIp" b1\dz zo- 
slaly stratowane w kurniku 
a. skul
k 
zaniedbania iednego z pracowmkow spol- 
dzlclni. 
Prezes RSP Lc('h Iinapik przedstawil 
czlonkom zarzqdu raz jeszcze okollcznos- 
ci wypadku. Zgloszono wniosek, aby za- 
rzqd sp61dziclni zobowiqzal niefortunne- 
go doglqdacza kurczakow do bezplatnego 
przepracowania do konca 19BB roku na 
rzecz sp6tdzielni 200 dodatkowych godzin, 
co _ choe w cz
ci - mialo zrekompen- 
sowae straty, Jakie ponicsli sp6ldzielcy. 
UChWhlG 0 takim ukaraniu Kazimie['za 
JanowsJ..icgo, kt<>rY feralncgo dnia pelnil 
obowiqzki palacza-dozorcy, zarzqd "Wy- 
zwolenia" podjql B2 glosami. 7 os6b 
wslrzymato sip, od glosu. Nikt nie byl 
pl'zeciwny uchwale. Kazimierza Janow- 
sldego, pracownika spotdzielni, kt6ry do 
dnia wypadku cicszyl siG w miejscu pra- 
cy i zamieszkania dobr
 opiniq, czekal 
jeszczc proces sqdowy. 
Olwlicznosci dramalu w kurniku warte 
sq przedstawienia chociazby dlatego, :i:e 
w Bielskiem wiele ferm kurzych pracu- 
je w podobnych warunkach i bywa na- 
ra:i:onych na podobne trudnosci, z jakimi 
borykala sie RSP "Wyzwolenie". Zreszt1\ 
identyczne problemy majq lak:i:e inne 
przedsiGbiorslwa i firmy.. 2ycie w wa- 
runkach kryzysu nie jest lalwe, a... 
ye 
Irzcoa., W pr7ypadku.fermy "Wyzwolenia" 
problem em byl kurnik nr 7. W Pisarzo- 


wymi jest posu.nic:ciem wartym kon- 
tynuowania. 


ZDZIStAW NIEMIEC 


PS. Biclskich kamcra)jsl6w chwali- 
lem juz przcd dwoma miesiqcami za 
bardzo dobre wykonanlc polskiej kla- 
syki (Complclorium Grzcgorza Gerwa- 
zego Gorcz3'ckiego) i dzicl wsp6lczes- 
nych (poemat symfoniezny "Orawa" 
Wojciecha Kilara). ZalowaleDl w6w- 
czas, ze og['aniczono si
 tylko do jed- 
nego koncertu. Otoz nie! Konccrty by- 
Iy trzy - dwa w Biclo;ku i jedcn w 
Cicszynil'. Pro"z
 0 \\ 3'baczt'nic... 


ZN 


wicach cZGs10 wylq(,7any jcst pr::;d, bez 
kt6rego nie funkcjonuj::; niezbGdnc w broj- 
lerni wentylatory. SpoJdzielcy "Wyzwo- 
lenia" radzlli 1 rad7q sobie z tym, wlq- 
czaj
c w momencic braku napiGcia w 
sleci agregaty prC)dotwurcze. Urz::;dzenia 
te wylijczaj1\ sic: samoczynnie, kiedy w 
sleci ponownie plynic prqd. Tak praco- 
waly agregaty we wszystkich kurnikach 
z wyj::;tkiem kurnika nr 7. Tam kicdy 
ponownie zaczynal plyn[jc prqd, trzeba 
bylo przycilm1\c odpowiedni guzik, klury 
wl1\czal wcnlylalOl'Y- W nocy z 16 na 17 
marca 19BB r. wyl[jczcn Pl'qdu bylo kil- 
ka. Po jednym z nich pulacz-dozorcn 
pclni
cy dyzu[' nie wszccU do kurnika 
nr 7 i nie przycisnql odpowiednicgo gu- 
zika, na skutek czego udusHo siG wspom- 
niane 3,5 tysiqca brojlcr6w. Slraly spol- 
dzielni to nie tvlko wartose padlych Im[' 
cz
t (ponad milion zlotyeh wedluj! cen 
z poczqlku 19118 roku). all' tak:i:e brak 
zysku w wysoko:4ci okolo 1 miliona 100 
tysiecy zlotych. ktory znalazlby sie w 
sp61dzielczej kasie, gdyby odhodowane 
brojlery sprzedano po B tygodniach pod- 
karmiania w kurniku. 
Kazimierz Janowski podczas pierwszc- 
go przesluchania twierdzil, :ie nie wie- 
dzial 0 tym. zc \Vcnlylalory w kurniku 
nr 7 trzeba - po ponownym wlqczeniu 
prqdu uruchnmiac recznie. Potem 
zmienil swojc wyjusnicnia - m6wH, :ic 
wiedzial 0 potrzl'hic rGc£nego wl1\czania 
wentylator6w w kUI-niku nr 7, ale zwy- 
czajnie 0 lym zapomniul. Tak czy owak 
na niego wl3.snie spadlo calc odium winy 
za wypadck. Na skutck bnlku tlcnu. a r6w 
nocze
nie zwickszoncgo wvdzielania azotu 
z odchodow kurczaki zacz
Jy sip, dusie. 
Skupialy sip, warslwami przy szczelmach 
w drzwiach i oknach. skqd doplywalo 
swie:i:c powietrze. Najszybciej dusily sie 
sztuki znajduj1\ce sic na.inizcj. 
Prokurator oshartyl Kazimicl'za JanOw- 
skiego 0 nicdopdnicnic obowiq£kow sluz- 
bowych 1 narazcnie spuJdziclni na straty, 
kt6rych wartos':: okrc
lili,;my wczesniej. 
Przed Sqdem Hcjonowym w Bielsku-Biu- 
lej palacz-dozorca oupowiadal z artykulu 
217 par. 4 Kodcksu karnego, klory za 
nieumyslne spowodowanie powa:i:nej szko- 
dy w gospodarcc w:;polecznionej przewi- 
duje karp' pozbawicnia wolnosci do lal 3. 
4 sierpnia 19GB roku s1\d Wydcll wyrok. Pa- 
lacza-dozorcc skazano na 1 rok i 6 mie- 
siGcy pozbawienia wolnosei, 7awieszuj[jc 
wykonanie kary na ol\l'cs 3 lal. Kazi- 
mierz Janowski zaplacil tak;i;e grzywnq 
w wysokosci 150 tysiccy zlotych. 
Czy w sp61dziclni wyci1\gnh:lo jakies 
wnioski z wypadku poza samym n3pip,l- 
nowaniem i ukaranicm winnw,ljcy? Tak 
_ ustanowiono elul diu praco\Vnika cal1\ 
noc doglqdajqceJ!o kUl"nik{'w. Id6ry nie 
dzieli tej funkeij z pilnn\\" miem calej 
sp6ldziclni. Z wyt:lczeniami 1l'7('h:1 sic, 
bowiem, Hczye n-,,'
l 
RVSZARD STOECKER
		

/00830_0001.djvu

			. '.. 
 ,,
 . 


KRONIKA . 7 


ltODllDE JEONEJ NDCY 


Wracali z kina. Przechodzili obok zatloczonego parkingu w Osiedlu 
Srodmiejskim w Bielsku-Bialej. Jeden powiedzial do drugiego: - 
Popatrz, ile tu miliard6w pod golym niebem. 


Nw dalo im 10 spokoju. Wr6cili, gdy 
ulice opustoszaly. Jeden si
gnql po sa- 
sloelk
. IcZqcq na siedzeniu "malucha" 
Samoch6d byl.. otwarty! Drugi wybil 
s7.ybk
 uchyln,1 i wslizgnql s1e lograb- 
n1c do wn<;lrw innego auta. 2adne 0- 
kn""' n'e rozblyslo na alarm. 
)Jaloajutrz t.E(loszono milicji dwie ko- 
lejne kradziP.i:e. Zakrl.lusily sie kom- 
putcry w centrali: nie mogly ju:i: prloe- 
trawic tej statyslyki w du:i:ym, przemy- 
slowym mic
kie. szcloycqcym si
 opini q 
najhe.lpi£'czniejsze£w w Polsce, a:i: 35 
procent popelnianych prloestl:pstw kry- 
minalnych to wlamania do samocho- 
d6w i kradzieze kot WiE:c co robi mi- 
Ii-cja? 
Mjr .Jail Micbna. nac2'.elnik sluzby 
kryminalnej WUSW: - ... zachodz
 w 
gl
1O
. jale' temu zaradzi
! Ale 10 tej 
branZll clzialajq pr;;ewaznie amatorzy. 
Zloc!zieje jcdne.i 7WCY, jale my to na- 
zY1OamIJ. .4 ,Iapat takiego na Qorqcym 
UCZYIl1:U, to Los s:::c.:::
!;Cia... 


. . . 


Truelno siC' dzi\'11 ii: irytacji kompule- 
r6w. Na 175 kradloidy. zgloszonych tyl- 
ko na terenie BIelska-Diale1 w okresie 
10 miesi
cy 1988. w)'jasniono zaledwie 
40. D7jc.
ip'ciu sprawc6w ujl:to w cza- 
sic ..ruboty" - reslot
, w wyniku mo- 
zOlnyeh. choi: malo efektywnych dzia- 
Ian (lperac
'.inych. Bo jak tu pracowai: 
w ta
,im sl'odowisku? Na 50 podejrza- 
nych prnkuralor decyduje sil: aresl.to- 
wat 7a l .pdwi£'... cztcrech. wychod
e 7.e 
slusz!1er,o zalo7.enia, ze nic wolno ruj- 
nowae :i:ycia malolatowi, kt6ry- pr7.Y- 
prawia co prawda 0 b61 trnnzystor6w 
mi1ic\',ine komputery. ale nie jest je- 
S7.ezl' zdf.'klarowan,l'm pr7.estI:PCI\. 


. . 


Kmd.li('ze samochodowe. a przynaj- 
mniei wiGk
zo:':c lo nich, przejdl\ kie- 
dys do hislorii kr.vminalistyki pod na- 
zw::) ..kradziezy kryzysowych". Kradzio- 
no Idedys maso\Vo akumulatory, ponie- 
waz byl.v klopot.y z ich nabyclem. Od- 
k
d zaopalrloenie uleglo widocznej po- 
prawie (ostatnio I'ynek ten zn6w sil:, 
nicst!'!v. zalamuje) - zlodzieje dosto- 


sowall siG do koniunktury. Do listopa- 
da 1988 skradzionp w Bielsku-Bialej 
zaledwie... 1 akumulator ale loa to a:i: 
190 opon samochodowych wraz z ko- 
lami! Do anegdot. kt6re b
dq chyba 
powtarzane prloez potomnych, nale:i:)' 
historia pewnego obywatela, kt6ry cze- 
kajqc prloY ul. Greczld w kolejce po 
benzynG. nabyl za bezcen, bo za g1u- 
pich 5 t.,'si
c.v zlotych komplelne kolo 
do ..malucha" poniewa:i: jego "rezer- 
w
" skradziono mu kilka dni wczesniej. 
Jakie:i: bylo jego zdziwienie. gd)' stwier- 
dzil, zc obrl:clo jest przemalowana a 
kolo sta!1owi jcgo pierwotn
 wlasnosl:1 
Kral..
-I bowiem wokol stacji benzyno- 
wej w swoim cloasie lonan:r juz milicji 
malolat. speciallzu.i
cy sil: w tego ro- 
dzaju kradzie.i;ach. kt6ry bezczelnie 
proponowal kicrowcom kompletne ko- 
13 z ogl1micnicm Poniewaz cena byla 
lak l{Onlmrenc
'jna. 7.e nawet prokura- 
tOr 
ener:llny pr.lc:i:ylby mimowoln
 
chwj1<; wahania, czy nil' skorzystai: z 
okazji. zlodziejowi udalo sil: okrasi: 
jednego l'zlmvi('ka dwa razy! 


. . 


.Jak kradnie sit: kola? Odkr
ca si
 
cztery zwylde sruby, W wic;ksZQsei na- 
dal z w y k I e. poniewa:i: ludziom :i:al 
kilkuscl zlotych. aby przynajmni('j jed- 
n[j nIetYPo\V[j nakrGtk q zabezpieczyi: 
kolo przed zlmiziPjem a przynajrnniej 
ulrudnii: mu d2'.ialanie. Wyslarczy wiee 
zwykla ..siedcmnastka" i dwie - trzy 
minul.v czasu. l1zecz jest dzis niezwy- 
Ide ophl£'CI Ina: w tak krotkim czasie nil' 
zarabia S'I.' nawct. na oslawionym Za- 
chodzic 50 tys zlotych. bo po tyle .,to- 
CZf!" S!G \Vlasnie k')mplctne kola dv 
"maluch6w" na naszych 
ieldach sa- 
mochodowyeh. WiGc nie kupowac? Sa- 
ma... milicja ,,7.Beheca" nas przecie:i: do 
przestc,nstwa. nakladahic malldaty 7.a 
rozyly bieznik A wi
c kolejlle blGdne 
kol0 naszcj gospodarki narodowej... 
Sruby 0 nieb'powYD1 \'VYkroju chro- 
nia kola. Autoalarmy - zabelopieczaj
 
cale samochody, Auloalarm 10 powaz- 
na inweslycja ale utrata samochodu lub 
wyposazenia. bywa strat q bardloiej dot- 
kliwq. Zlodzieje bojq si
 czerwonych, 
pulsuj[jcych swiateJ£'k na tablicach roz- 
dzielczych. Wsr6d 175 pojazduw ol(ra- 


dzionych w Bielsku-Bialej w roku 1988, 
ani jeden nie byl wyposa:i:ony w au- 
toalaI'm! Magiczne swiatelko dziala bo- 
w:em na psychikl: przest
pcy. On nig- 
dy nie mo:i:e miee pewnosci, czy jest 
lylko alrapCl. czy za chwi1
 nie ['usloY 
za nim loorganizo\Vany poscig rolosier- 
dzonych mieszkmi.cow osiedla. Wil:C 
\Vybiera jak w ul
galkach, bo towaru 
na pO!k,JI'h (cloytaj: parkingarn) nadal 
do Wyb(TU i koloru... 


. . . 


Do wyh.oru i koloru W lym - zde- 
cydowana wip.kszosl: ..maluch6w". Stqd 
moda na okradanie 126p. Poniewaz nie 
mogl: uwierzyc. ze taki bezpieczny i 
dochodowy biznes pozoslaje w rp.kach 
amatorow. pytam mojego rolomowcl:, 
CloY miIicja rzecloywiscie nie spotyka si
 
tu oko w oko z gangami wyspecjalizo- 
wanymi W okradaniu samochod6w? 
Mjr Jan Michna: - Nie majq szans! 
Olcradanie samoehodow to doehor/owy, 
ale w koncu bardzo pracochlonny inte- 
res. Trzeba rozprowadzit mas
 trefne- 
go towaru a i:aclcn zawoclowy prze- 
8t
pea nie lubi grae va banque, jak 6w 
malolat spod stacji ben
yno1Vej. Jesli 
seZ01WWY zlodziej zjawi sic: ua oiel- 
dzie, moze ujSt naszej u1Oagi.- JesZi b
- 
dzie to zawodowy paser - lepiej :!:eby 
nie 1OJ/stawial towam. Wiqc je.m gan- 
gi "robiq" czm:em scrmneltody, to szu- 
ka jq duzych okazji. Dzialajq jerlfrak 
krot1w i wic;ce,1 nie powTUcajq do te- 
00 nicwd;:ic:c::neg'J ncmiosla... 
Potwierdl.a si
 zatem Iwlejny para- 
doks naszych czas6w: im wi(cej ama- 
torow - b'D1 D1nidsza wykrywalnoiif- 
przc"t
pstw! W przypadku kradziezy 
samoehodowych az 80-85 proc. spraw- 
c6w to "lolodl.ieje jednej nocy", ludzie 
nie karani i dobrze na og61 notowani 
w srodowis1m. To niezmiernie ulrudnia 
dl.'alanie milicji: ani "paluch6w" po- 
szukae W rejestl'7.e. ani ..ucholi" zapy- 
tal' 0 ostatnie wiesci z ..pod.demia". I 
dop6ki rynel< nil' b
dzie konkurcncyj- 
ny dla zlodziei z przypadku. zlodziej 
b
dzie mial zawsze przewag
 uad po- 
licj
l! Na jednym z kongres6w policyj- 
nych w Sztokholmie, w Id6rym uczes- 
tnic7.yli r6wnicz przedstawiciele Komen- 
dy Gl6wnej MO, wyrazono publicznie 
\Vspulczucie polskiej milicji: ka:i:da po- 
licja swiata. mimo swych komputerow, 
w)'TIlyslnych srodk6w lqcznosci i naj- 
nowszych zdohyczy tcchniki krymina1i- 
slycznej. bylaby bezsilna wobec podob- 
nej ofensywy... 


. . 


A u nas - ciqgle pretensje do mili- 
cji. Zatracono calkowicie poczucie rze- 
cloywistosci. domagajqc si
 nawet. aby... 
ka:i:deE(o samochodu pilnowal .,mili- 
cjant w cywilu" (z glos6w nn zebraniu 


lokator6w Sp61dzielni Micszkaniowej 
"Zlote Lany"). Zesp61 ds. Motoryzacji 
prloy RUSW w Bielsku-Bialej ur
dzal 
swego czasu podobne pulapki, ale nie 
daly one zadnego rczllllalu. Parking6w, 
malyeh i dll:i:ych, mamy w Bielsku-Bia- 
lej setki, samochodow, gara.i:ujqcych w 
stadach i pojedyncloo - dz!esi'llki ty- 
si
cy. Caly stan osobowy wydzialu 
kryminalnego, razem ze sprz'ltaclokami 
nie m6glby pilnowae nawet kilkunastu. 
Tylko szczE:s!iwy zbieg okolkznosd na 
ktory beloskutecznie liczono r6wniei w 
czasie wiclomiesiecznej akcji przeciw- 
ko cmentarnym "Szakalom" m6g1by 
doprowadzic do bezpc'Tedniego spotka- 
nia milicjant - zlodloiej, ale prawdo- 
podobienstwo 1akiej ,.wygranej" przy- 
pomina hazard toto-lotl	
			

/00831_0001.djvu

			8 . KRONIKA .
 


'c . ok 


..,. 


...II:tbt'} "J,
 


. . - 


. 


Choeiaz w moim paszporeie nie ma stempli franeuslciej sluiby granieznej. niedawno przebywalem w tym kraju blisko 3 tygodnie. I to 
ealkiem legalnie. Wraz z grupq 20 dziennikarzy ze Slqskiego Wydownietwa Prasowego zostalem tam zaproszony przez Towarzystwo Franeja 
- Polska. Gospodarze przygotowali nom urozmaieony pobyt. Bylismy no atlantyekim wybrzezu. w rejonie miasta Lille, zamieszkalym przez 
franeuskq Poloni
, i oezywiseie w Paryiu. Pieezqtek w paszporcie, stwierdzajqeyeh pobyt. zabraklo. bo gdy nasz autobus zatrzymal si
 no 
belgijsko-franeuskiej graniey. siedzqey w oszklonym pawilonie eelnik. jednoznaeznym ruehem dloni kazal nom jeehac dolej. C6i bylo ro- 
bie, wjechalismy do Francji. 


Jest spora grupa imion, nazw f hasel. 
kl6re nieomylnie kojarz1\ sie nam z Fran- 
cj1\. Wsr6d owych symboli znajduja sie 
zar6wno postacie hlstoryczne, jnk i slyn- 
ne budowle czy muzea, wydarzenia hi- 
storyczne wreszcie specyficzna kuchnia, 
swiatowa moda i ..te rzeczy", czyli mi.- 
lose we Crancuskim wydaniu. Gay po- 
wr6cilem do kraju najcz
Sciej pytano 
mnie jednak. 


CZY Z "BY S1\ SMACZNE? 


Niestety. nie potrafie odpowiedziel: na 
to pytanie. Zab nie jadlem. Podobnie 
zreszto jak i wickszose Francuz6w, z kt6- 
rymi mialem okazje rozmawiae. Z pew- 
noscia nie jest to potrawa. kt6ra kr61uje 
na przecietnych domowych stolach. 
Owszem sQ rejony. np. nad Loara. gdzie 
tradycje kulinarne uwzgledniaja dania z 
tych bezogonowych plaz6w. ale gwaran- 
tuje. :i:e nawet tam nie jest to podsta- 
wowe wy:i:ywienie. Traktuje sie je jako 
rarytas dla smakoszy. 0 czym najlepiej 
mozna sic przekonae odwiedzajac niekt6- 
re wysperjalizowane restauracje i sl9no 
placac. Ze zrozumialych wz
h;d6w nie 
jest to oferta dla polski ego turysty. Tan- 
sze. a zarazem bardz;ej dostepne S::j inne 
specjaly z egzotycznej dla Polaka kuch- 
ni. np. slimaki. Dzieki goscinnosci gos- 
podyni Polki z pochodzenia, u kt6rej 
przez kilka dni mies7kalem, moglem sie 
przekonae. ze odpowiednio przyrzadzone 
smakuja wcale. wcale. Jadlem je duszo- 
ne z szalolkami (takie drobne cebulki), 
doprawione czosnkiem. tymiankiem i 
()Ctem. ale receptur jest duZo wiecej. 
Francuzi, przynajmniej ci z nadmorskie- 
go Pas-de-Calais. najbardziej cenia walo- 
ry smakowe atlantyckich muli (maIze). Co 
dziennie po porannym odplywie tysiqce 
tych skorupiak6w zalegaja pla:i:e. Zanim 
wieczorem morze powr6ci. mule zostaja 
wyzbierane przez smakoszy. Potem sma- 
zy sie je i jada, najczesciej z frytkami. 
W og61e ocean jest pote:i:nym :i:r6dlem 
zywnosci. Jak bogatym. mo:i:na sie prze- 
konae odwiedzajac stragany z .,owocami 
morza", znajdujace sie w ka:i:dym, nie- 
wielkim na wet nadmorskim miescie. 
Dziesiatki gatunkow atlanlyckich ryb 0 
fantastycznym nieraz ksztalcie i wygla- 
dzie. homary. kraby, kalmary, krewetki 
to wszystko oferuie sie klientom. 
Kazda regionalua kuehnia franeuska ma 
swoje speeyCiC'zne dania, ktoryeh nie spo- 
sob wymienic. Mozna natomiast w przy- 
bli:i:eniu przedstawie klasyczny dzienny 
jadlospis w tym kraju. Sniadanie - spo- 
:i:ywane zazwyczaj miedzy 6.30 a 9.30 - 
jest. skromne i bardzo schematyczne. 
Ogranic7oa sic do Cili:i:anki kawy z mle- 
kiem - niektorzy na tym poprzestaja - 
i bagietek lub slodkich rogalik6w posma- 
rowanych maslem i dzemem. W godzi- 
nach poludniowych miedzy 12.00 a 
14.00 - spo:i:ywa sie lekki obi ad. Tra- 
dy<;y jnie poprzedza go slodki aperitif I 
zakaska. ktora moze bye np. salatka z 
surowych warzyw. wedliny lub kawalek 
pas7otetu. Zasadnicze danie to najczesciej 
befs7tyk lub stek. w zale:i:nosci od 
ustu. 
o r6:i:nym stopniu wysma:i:enia. od niemal 
surowego kawalka miesa po spieczony na 
kose. Jada sie rowniez potrawy z ryb 
lub z drobill. Do tego wedle :i:yc7enia: 
pieczywo. ry:i:. makarony. frytki lub pa- 
nierowane krokiety ziemnlaczane. Do 
obiadu pije sie niskoproC'entowe czerwo- 
ne lub biale wino. takze zwykla lub 
zm;neralizowana wode. Najobfitszy iest 
posHek wiec70rny. Tuta i lista potraw 
bywa znac7n;e dlu:i:s7a. Obejmuje zarow- 
no dania mie
ne iak i D61mi e sne. r:vbne. 
z drob;u. Dodatkowo. wla
nie na kolacie. 
jada sk 
pste znpy. owoce. slodkie de- 
sery. Uniwersalnym produktem. kt6ry 
moze tnwnr7vSZYC ka7.demu Do
lkowi. SII 
servo Gntllnk6w iest okolo 200. nie liC7aC 
regionaln)'ch odmian. 
o sprawaC'h podn'ebienia dlugo by m6- 
wie. OdejMmy iedn'lk od stolu i udaj- 
my sie n3 sparer. Najwip,cej wra:i:en do- 
starc7a. r7c r z iasna. wedr6wka 


rLJC."MI P '\R"\'ZA 


Jedna z n3jwil;kszych aglomeracji na 
kuli ziem
k:ej jest nsjcze
ciej odwiedza- 
nym przez turysl6w miejscem na 
wie- 
cie. Znane pows7oechnie z historii zabytki 
kultury i architektury sa pr70ez okrlj
ly 
rok oblel!ane Drzez Uumy odwiedza.iacych. 
Tlok .iaki panuje w Luwrze czy pod- 
paryskim palacu w Wersalu mo:i:na po- 
rownac z ci:i:ba przemierzaj1\clj nasze 
dworce w przedswiQtecznym szczycie. 
Krok DO kroku posuwaj(} sie przez pa- 
lacowe komnaty r6:i:nojezyczne grupy 
wycieczkowicz6w. Turystyczne trasy krzy- 
2:uja sip, przv wie:i:y Eifna. bazvlice Sa- 
cre-Coeur. katedrze Notre-Dame. Palacu 
Inwalid6w. O"ndach Luksemburskich, 
Luku Triumfalnym. Sorbonie, Operze, 
Centrum Kultury G. Pompidou. Trudno 
tez bed(}c w Pary:i:u nle zahaczye 0 Bul- 
wary nad Sekwann, Plac Pigalle. ode- 
tchnae atmnsfera Montmartu. c:zy Mont- 
parnassu, przespacerowa
 sit: Polami Eli- 
:Eejskimi, wpnse do paru z ponad setki 


WlDllANE l WIElY EIFFLA 


KORESPONDENCJA WtASNA Z FRANCJI 


, 
I " 

 
" 
.J.. .J 
- 

 
 
"I 
, 
. - 
r ,.. ,. 


.6AL DU 
ft\QULl
 R..
GE. 
:r a%
 
Ir q
YI('Jt£lail(! (
tm(" d[//{oJllmmne 
I f IE CI
EATEST CAbARET 
iN TI1E WORld 
rOlJNdrd il\llN\9 


" 


muzeow. Gdy czas goni, a ndSZ pobyt w 
tym miescie ograniczony byl do pieciu 
dni, tempo "zaliczenia" poszczegolnych 
atrakcji jest iscie sprinterskie. Z gory 
nale:i:y wykluczye poruszanie sie po stoli- 
cy Francji autobusem a nawet samocho- 
demo Przekonalismy sie 0 lym ju:i: pierw- 
szego dnia, gdy w godzinach S7CZytU pro- 
bowalismy przedrzee sie z Wersalu do 
hotelu, gdzie bylismy zakwaterowani. 
Trzydziestokilometrowy odcinek pokona- 
lismy dopiero po tr70ech godzinach jazdy. 
Nasz kierowca padal ze zmeczenia. Ruch 
jest ogromny. co chwil e tworza si e gi- 
gantyczne korki, a ka:i:de niebaczne omi- 
ni
cie wlasciwego zakretu zmusza do kil- 
kukilometrowego powrotu w to samo 
miejsce. Dlatego najszybciej i najwygod- 
niej podro:i:uje sie po Pary:i:u metrem. 
Bed1\c wyposazonym w dostepny na ka:i:- 
dym rogu plan podziemnych polaczen, 
mozna bez trudu dotrzee do ka:i:deJ:o wy- 
branego punktu miasta. 
2O}dni mocnyeh wrazen wysiadaj
1 na 
stacji PigaUe. Sam plac jak i pobliskie 
ulice i uliczki w ci::jgu dnia niczym spe- 
cjalnym si e nie wyr6:i:nil.dij. Tam :i:ycie 
rozpoczyna sie noca, a jest to wtedy 
wielki kombinat zabawy, l'ozkoszy i na- 
gosci. Glowna ulica tej dzielnicy Clichy 
jarzy s!e 0 zmroku Ceeri1\ swiater. R6i;- 
nokolOl'owe napisy. podswiellane witry- 
ny, peIne fotosow roznegli:i:owanych pa- 
nienek. kUS7(} przybyszow do wstapienia 
do sexshopow i kin. Tej reklamie po- 
magaja platni naganiacze, klorzy niemal- 
:i:e sila wCi(}gaja przechodUicych do srod- 
ka. Tak:i:e do znanych z ..rozbierane
o" 
programu kabaretow. z najslynniejszym 
"Moulin Rouge" na czele. Przed nim wlas- 
nie spotkalem naszego ziomka. zarabia- 
j::jeego na chleb zapraszaniem gose; do 
srodka. Nie pr6bowal zachecie mnie do 
wejscia. Wrp'czyl jedynie na pamialk
 re- 
klamowa wizytowke kabaretu. 
Wysiadajijc z metra jeden przystanek 
dalej. na stacji Abbes.';es, najszybciej 
mo:i:na doll'zec do placu du Tertre. cen- 
trum artystycznego Montmarlu. Zarow- 
no w dzien jak i w nocy panuje tam 
o:i:ywiony ruch, innego jednak rod7aju ni:i: 
na Pigalle. 'Czynne sa niewielkie teatry, 
kabarety, w licznych ulicznych kawiar- 
niach i winiarniach trwajij przy stolach 
o:i:ywione dyskusje. Mo:i:na kupic obrazy 
i rysunki paryskich arlyst6w. To wsz:vsl- 
ko jednak nie ma ju:i: tego autentyczne- 
go eharakteru jak dawniej. Bard7iej 
przypomina szluczna dekoracje stworzo- 
nq na potr7oeby luryslow. Np. wsr6d 
ulicznvch erafik6w Monlmartu, kt6rz:v 
na poczeknniu rysuj(} porlrety. najwieee.i 
jest Japoi1ezyk6w. To m6wi sarno za sie- 
bic. 
Jesli w og6le chce sie jeszcze dzisiaj 
spotkac arlystyczn3 boheme, tak(} jak w 
czasarh fin-de-siecle czy rodzace
o sie 
surrealizmu, nale:i:y zajrzee na dru
a 
strone Sekwany, w rejon Saint-Germain- 
-des-Pres. Co prawda czasy, gdy krolo- 
wali tam egzystencjalisci ze swoja muzq 
Juliette Greco, rownie:i: be7powrolnie mi- 
nely, ale ich wsp6lczesnych epigon6w 
wciq:i: tam mo:i:na spolkae. InteIektualny 
koloryt Pary:i:a niezmiennie natomiast 
podtrzymuj1\ paryscy bukinisci. Niewiel- 
kie ich kramy ci1\gn::j sie wzdlu:i: obu 
brzeg6w Sekwany w rejonie wyspy Cite. 
Sprzedaje sie nie tylko ksia:i:ki lecz r6w- 
nie:i: gazety, mapy numizmaty, plakaly 
f pocztowki. To jednak malo ma wspol- 
nego z handlowaniem. przypomina rac70ej 
tw6rezl:! dzialalno.se. Bukinisci nie zache- 
eaja nikogo do kupowania, sprawiajij 
wra:i:enie jakby tOCZ1\cy sie obok ludzki 
'potok zupelnie ich nie obchodzil. Gdy 
jedhak ktos zainleresuje sit: ich ofertq, 


moga z lllm god7oinami rozmaWlac. Zu- 
pelnie inny charakter ma polo:i:ony tu:i: 
obok w poblizu katedry Notre-Dame targ 
kwialowy. Tam poszczegolne Cirmy kwia- 
towe i indywidualni sprzedawcy wyraz- 
nie z soba konkuruja. zachecajac do za- 
kupOw. A trzeba przvznae. :i:e wyb6r jest 
nie70wykle bo
atv. 


Jeszc7e kilkanascie lat temu prawdzi- 
wym h:mdlowym centrum Paryza byly 
slynne hale. Dzisia.i na ich mieiscu wzno- 
si sie przypominajace wygl",dem super- 
nowoC7eSnij rafineri e Cenlrum Kultury 
im. Geor
e'a Pompidou. W srodku kro- 
lu.ie wspoJczesna sztuka. na zewnp,trznym 
placu mo:i:na natomiast podziwiae ulicz- 
ne wyslcpy, wywodzace sw6j rodow6d 
.ieszc7e ze 
redniowjecza. Sa wiec poly- 
karze o
nia, prezentuj<\cy swo.iij sile 
aUeci. fakirzy. mimowie potrafiacy tkwie 
bez ruehu w dziwacznej pozycji. Pl'zed 
nimi l('za na ziemi kOS7Vki i kapelusze. 
do klorych gesto sypiij sie pieniijdze. 
Ulicznych arlystow spotkalem tak:i:e na 
Polarh Eli7ejskich. lerz tam za;ntereso- 
wanie ich popisami bylo niewielkie. To 
ju:i: zupplnie inny swiat. Uli"a pelna luk- 
susowych m3
azyn6w i IokaI.i. jednym 
s]o\\'em 


.'It '\NCJ/\ - .,LEGANC.TA 


Trzeba przyznac, :i:e luksusowe parys- 
kie domy mody robia duze wra:i:enie nie 
tylko na przybyszach znad Wisly. To 
przecie.l swiatowe centrum mody. U Dio- 
ra. Niny Ricci. Ungaro. rodza sip, projekty 
ubran. klore potem noszij elegantki w 
wielu krajach. Jesienia Christian Diol 
PI'7o'lJ:otowal koJekcie. kt6ra okreslono 
jako bardzo kObieca. harmonijna nawia- 
zuj::jCij do eleganckiej klasyki. Gl6wne 
elementy tego ubioru to welniane spod- 
nice, jedwabne bluzki. lekko dopasowane 
w biodrach marynarki. Natomiast pro- 
pozycje Niny Ricci wyro:i:niaja sie obszer- 
nymi plas7czami i jedwabnymi szalami. 
czcslo zdobionymi haftem. Oczywiscie jest 
to kanon tylko dla n;ektorych i wcale 
nie trzeba sie do niego dostosowywac 
Dla mnicj wybrednyC'lt propoltuj
 ofert
 
znanC'go par
'
kiego tygodnika mody 
"Elle", ktory uznal, 7.e mozna stWOl'Zye 
oryginaln,\ kolekcj
 opart'\ na dodC'p- 
nych w handlu ubraniaeh. To dowod. :i:e 
n3wet w samym sercu swiatowei mody 
mysli sie 0 tanszych i bard70iej dostoso- 
wanyrh do 7vciowvch warunk6w stroiach. 
Zreszta w calej Francji jest to oeerta naj- 
cZesciej akceptowana pr7ez wiekszosc 
mieszkanc6w te
o kraju. Nie tylko mlo- 
d"i lud70ie uwielbiaja styl sportowy: luz- 
ne spodnie i blu7oY. bawelniane lub p16- 
cienne koszule, trampkopodobne obuwie 
w7g1cdnie tenisowki. Nooilo sie rowniez 
koszulki lub sp6dnice z podobizna Mi- 
chaila Gorbac7oowa. Z koncem tegorocz- 
nego lata - wlasnie wtedv pr7ebywalem 
we Francji - szlaJ:ierem damsk'ej mody 
byly biustonosze. zrobione z .iedwabnych 
chustek i bard700 widoc7ne spod wysoko 
upiE;tej sn6dnicy. delikatne. 
obra
e w 
kolorze do reszty, dlug;e ma.1teczkl. To 
mo:i:e sie podobae. ale de gustibus non 
est disputandum. Najwymowniejs7oy teJ:o 
pr7oyklad. ju:i: nie z dziedziny mody. za- 
obserwowalem odpoczywajac na lawee 
pod wie:i:a Eiffla. Obok na parkinJ:u stal 
zrobiony pewnie na zam6wienie osobowy 
"Mercedes" 0 trzech rzedach mieisc do 
siedzenia. przyciemnionvch szyba('h. po- 
srebrzanei blach'.I rce. Prosz
 sobie wy- 
obra7oic, ZC u wiekszosci przechodza"ych 
bud7il ten pojazd zdecydowanie wie k s 7 e 
7ainteresowanie ni:i: d7iel0 in7.vniera 
EiCna. 


TRADYCJ A I REALIA 


Co roku w podparyskiej miejscowoSci 
Courneuve odbywa si
 dwudniowe swi
 
10 dziennika Francuskiej Partii Komuni- 
stycznej "Humanite". Bardzo przypomi- 
na ono festyny odbywajqce gj
 w cho- 
rzowskim Parku Kultury i Wypoczynku. 
Tysiijce ludzi z calej Francji, gry, zaba- 
wy, stoiska przemyslowe i 
astronomicz- 
ne, tak:i:e pawilony wszystkich komunii- 
stycznych pariii swiata (gospodarzena 
pOlskiego byla .,Trybuna Ludu"). Najlep.- 
sz1\ pami::jtkq, a zarazem symbolem ca- 
lego swieta jest czapka frygijska, kl6rla 
z dum1\ nakladaja Francuzi na glow
. 
Spiczasta, okr::jgla. bez. daszka, zazwyczaj 
z czerwonego sukna sw6j rodow6d wy- 
wodzi ze slaro:i:ytnosci ale w czas;e Re- 
wolucji Francuskiej stala si
 jej emble- 
malem. Do hislorli przeszla jako czapka 
wolno.sci oznaczajaca wladze ludu. 


\Vspolczesua Fraucja nie jest wolna od 
napi
c spolecznych. Tegoroc2;Ile strajki 
pracownik6w transportu. komunikacji czy 
poczty Sj,z we 
l"rancji problemem numer jeden. Wyni- 
ka one tak:i:e i z tego, :i:e kraj ten od 
blisko 10 lat konsekwentnie modern:7ouje 
swa gospodarkG i w przyspieszonym tem- 
pie likwiduje nierentowne zaklady 00- 
tyczy to glownie hut, stoczni. kopalni 
wegla. W tradycyjnie dol::jd g6rniczym 
okregu Lille pracujij dzisiaj nieliczne ko- 
palnie. Bardziej oplaca nam sie sprowa- 
dzac w
giel z Polski - slyszalem w 
wielu rozmowach. 
\V ostatnic'h latach stosunki polsko- 
-Craneuskie znacznie siC; oslahily. Oba 
panslwa dostrzegly jednak potr7ocbc pod- 
niesienia ich rangi. Slu.lyla m.in. temu 
grudniowa wizyta ministra Tadeusza 
Olechowskliego nad Sekwan:j. Szcf pol- 
skiej dyplomacji oswiadczyl na konfe- 
rencji prasowej, :i:e chcemy przyszlose 
wzajemnych stosunk6w budowac na so- 
lidnym fundamencie tradycji. nadaj(}c im 
wy:i:sZ(} range ni:i: z innymi panstwami 
Zachodu. W re70ultacie dwul>-tronnych roz- 
m6w postanowiono powr6cie do praktyki 
corocznych spotkan dyplomatycznych J 
regularnych kontakt6w resortowych. 
Strona francuska wyrazila m.in. gotowose 
szkolenia polskich mened7.er6w. zwIasz- 
cza z dziedziny bankowosci. co jest zwia- 
zane ze zmiana polskiego systemu krcdy- 
towania. Przewiduje sie ulworzenie grup 
roboczych ekspertow w dziedzinie oehro- 
nv srodowiska naturalnego. slu:i:by z<.1ro- 
wia, wy:i:yw1enia. W niedlugim c70asie 
uda sie do naszego kraju grupa cksper- 
tow celem zbadania mo:i:liwosci rozpow- 
szechnienia jednego z program6w fran- 
cuskiej telewizji. O:i:ywieniu wZfljemnvch 
stosunk6w gospodarc7yeh ma slu7.Yc po- 
wolanie Francusko-Polskicj I7by Prze- 
myslowo-Handlowei. 
Z pewnoSci1\ te przedsicwziccia slworzq 
rownie:i: wi
cej okazii do tnrystyczn:vrh 
i slu:i:bowych wyjazd6w Pola
6w do 
Francji. Na pewno warto na m1eJsC'u Oso- 
bi"de skonfrontowac nas7o(' wyohrni('nia 
o tym kraju z rzc(,7ywi
tl)
.t.;". 


- 


DARIUSZ BANDOtA
		

/00832_0001.djvu

			lak walclVC l mafia? 


CZY ORGANIZACJE MAFIJNE MOGJ\ POWSTAWAC I DZIAtAC W 
KRAJU SOCJAUSTYCZNYMt NIEKTORZY W ZWII\ZKU RADZIECKIM 
ROZWA2:AJJ\ TEN PROBLEM OD STRONY TEORETYCZNEJ. 


Tymczasem pracownik wysokiego 
BZczebla organ6w scigania ZSRR Wlo- 
dzimierz Olejnik ju:i: od 15 lat pracuje 
nad zwalczaniem takich przestc:pczych 
()rganizacji. Ma na swoim koncie Die- 
malo zawodowych sukces6w, 0 kt6rych 
glosno bylo swego czasu nie tylko w 
Moskwie. W chwilach zw
tpienia do 
dzisiaj zadaje sobie jednak pytanie czy 
warto walczy(: z wiatrakami? I nie 
jest to pytanie retoryczne. W. Olejnik 
_ na podstawie doswiadczen koleg6w 
i wlasnych - uwaza bowiem, ze w 
Zwiqzku Radzieckim nie ma obecnie 
skutecznego systemu zwalczania zOrga- 
nizowanej przestE:pczosci. Za to czlon- 
kowie mafH potrafi
 walczy(: 0 swoje 
interesy, majq wplywy r6wniez w Or- 
ganach powolanych do ochrony pra- 
wa.. 


Pod adresem XIX Konferencji KPZR 
nadszedl podczas jej obrad telegram, 
w kt6rym mozna przeczyta(: m.in. na- 
stc:pujqcy fragment: "Prokuratura Te- 
publiki spowodowala w Moskwie nie- 
uzasadnione TepTesje wobec os6b za;- 
mujqcych wysokie stanowiska we wszy- 
stkich f}al
ziach f}OSpOdaTki. Do OTf}a- 
now scigania trafilo w ciqf}u tTzech 
miesi
cy tysiqce 'komunist6w. Wielu z 
nich zf}in
lo w wyniku tOTtUT, setki 
stalo si
 inwalidami. 'l'OTtUTY oTf}ani- 
zowali pTolcuTatoTzy: Olejnik, Andrie- 
jew, Russkich, KUTbatow, Stiepaniuk. 
(...) Rejonowy komitet paTtii nie da;e 
wiaTY temu, ze podcjTzani poddawani 
sq tOTtuTom, ze w tym celu uTzqdzono 
specjalnie wyposazone pomieszczenia. 
lt10j adTes: Moskwa, ulica... (...)". 


Zl\DAM WDROZENIA SLEDZTWA 


Prokuratura ZSRR odpowiedziala na 
ten telegram stercotypowo: takie tak- 
tu nie mialy miejsca w Tzeczywistosci. 
Olejnik wlasciwie powinien cieszy(: Bi
 
z takiego obrotu sprawy - jakos tam 
przccie:i: go wybroniono. On jcdnak na- 
pisal do prokllratora republiki raport, 
w kt6rym stanowczo :i:qdal, by 
wszczE:to sledztwo przeciwko niemu i 
innym osobom wymienionym w tele- 
gramie. Tydzieli p6zniej z podobnym 
zqdaniem wyst
pil prokurator Andrie- 
Jew. Obydwaj chcicli, by rzCCZ zbada- 
Ii niezalezni prawnicy i w przypad- 
ku stwierdzenia winy godzili si
 po- 
nies(: odpowiedni q karE:. Jesli za['zu- 
ty okazalyby si
 bezpodstawne, doma- 
gali si
 kary dla autora telegramu za 
znieslawienie, wrE:Cz prowokaej
. Olej- 
nik doskonale wie, :i:e autor listu do 
Konferencji nie dziala sam :i:e za nim 
stojq inni, bardzo wplywO
i ludzic. I 
im to wlasnie zostalo rzucone wyzwa- 
nie. 


Ale co b
dzie, jesli przeeiwnik oka:i:e 
sic: mocniejszy? Przecie:i: wielu proku- 
rator6w zostalo mianowanych na sta- 
nowiska w czasach "zastoju". By(: mo:i:e 
zeehcq oni zalatwi(: spraw
 w starym 
stylu. tak jak sic: do tego przyzwycza- 
ili, czyli wyciszajqc j
. W takim p['zy- 
padku Olejnik zdecydowal si
 napisa(: 
prosbE: 0 zwolnienie z pracy. 
W jego karierze zawodowej Dieraz 
pr6bowano tak z nim postE:powa(:. Tak 
usilowano postqpi(: ehol:by dwa lata te- 
mu w sprawie Tregubowa - szefa 
pr
edsi
biorstw handlowych Moskwy, 
.,oJea chrzestncgo" przestE:pczej o['ga- 
nizacji, w ski ad kt6rej wchodzilo dzie- 
siqtki tysiE:cy os6b: magazynierzy, 
sprzedawcy, kicrownicy sklep6w i dy- 
rektorzy du:i:ych przedsiE:biC'rstw pro- 
dukeyjnych i handlowych. Wyrok byl 
prawomocny, zatwierdzony przez in- 
staneje wy:i:sze, przekazano do sqdu 
dziesiqtki innyeh spraw wiqzqcych siE: 
z dzialalno
ciq Tregubowa. Byla na- 
dzieja, :i:e po wyrokaeh mafia, przynaj- 
mniej jesli chodzi 0 sferc: handlu ar- 
tvkulami spo:i:ywczymi, dillgo nie b
- 
dzie w stanie zorganizowal: si
 ponow- 
nie. Wtedy to wlasnie Olejnik - pro- 
kurator do spraw spccjalnych - pisal 
swoje pierwsze podanie z prosb q 0 dy- 
misjc:, nie ukrywajqc, :i:e prosba ta jest 
form q protestu przeciwko korupcji w 
administracji, w tym r6wnie:i: w or- 
ganach sprawiedliwosci. Okazalo sif: 
bowiem, :i:e sposr6d dw6ch tysiGcy pra- 
cownik6w przedsi
biorstw handlowych 
Mookwy (polowa z nich zajrnowala wy- 


sokie stanowiska). kt6rych przest
p- 
stwa Die wzbudzaly najmniejszych wqt- 
pliwosei. do slld6w trafilo tylko 8 pro- 
cent. A nie byly to plotki, lecz ludzie 
sprzeniewierzaj
ey miliony rublil Po- 
zostalym praktycznie darowano winf: 
bez jakichkolwiek podstaw prawnych. 
Z 97 Spraw kryminalnych w zakladach 
produkcyjnych, kt6re rozpracowaly or- 
gany scigania, do sijdu trafily tylko 
dwie. Stalo sif: tak po przekazaniu akt 

ledztwa z prokuratury republiki do 
moskiewskiej prokuratury miejskiej. 
Ale to jeszeze nie wszystko: rozwiqza- 
no z trudem sformowane grUpy sled- 
cze, kt6re nabraly doswiadczenia i do- 
brze orientowaly si
 w zorganizowa- 
nej przestepczosci w handlu. Z orga- 
n6w ministerstwa spraw wcwn
trznych 
nie pierwszy raz zabierano pracowni- 
k6w, kt6rzy zostali tam skierowani z 
iniejatywy Andropowa z aparalu bez- 
pieezenstwa, by zwalczal: kOrupeje w 
milicji. 


Mafia ma wif:c swoich aniol6w stI'o- 
:i6w. Swiadczy 0 tym i fakt, :i:e we wszy 
stkich prOkuraturach stolicy nie ma 
akt ani jednej sprawy 0 lap6wkarstwo, 
chol: zjawisko to wcale nie zostalo wy- 
trzebione, przeciwnie - jest spotykane 
codziennie. Sze! jednej ze sp6ldzielni, 
kt6re od paru lat powstajq w ZSRR. 
stwierdzil bez ogr6dek, :ie aby egzys- 
towal:, firma musi wrf:czal: lapowki u- 
rzqdnikom r6:i:nych szczebli. Za przy- 
dzial jednego metra kwadratowego 10- 
kalu na przyklad utarla si
 stawka 100 
rubli. (Sredni miesi
ezny zaro
ek wy- 
nosi okolo 200 rubli). 
Jak tu zapomruel: postaw
 mafio- 
so Tregubowa wobec prokuratora? Ma- 
lo tego, :ie nie pom6g1 w 
ledztwie, nie 
przyznal sif: do winy, to jeszcze rzu- 
cil z nienawi
ciQ: Hic to. Dzisia; WI/ 
nas, 4 pTzl/jdzie czas - my dobieTze- 
ml/ si
 do was! 


Z ZYCIORYSU PROKURATORA 


Olejnik u['odzil lif: na Uralu, wy- 
r6s1 wsr6d orenburskich step6w, gdzie 
bieda nie jemu jednemu zagllldala w 
oay i ma:ie dlatego ju:i w mlodosci 
rozwin
lo sif: w nim poczucie sprawie- 
dliwosci spolecmej. Udalo mu sif: u- 
konczy
 studia prawnieze. Poi.niej by- 
la odwilz czas6w Chruszczowa, kt6ra, 
cho
 szybko minf:la, pozostawila po so- 
bie tlad :unuszaj&cy do szukania spo- 
sob6w. aby doj
(: do prawdziwej demo- 
kraeji, prawdziwego uczestnictwa ludzi 
pracy w ['Zlldzeniu. PierwsZij praee pod- 
j1l 1 na p61nocy jako pomocnik prokura- 
to['a du:iej kolonii kamej. Tu zoba- 
czyl na wlasne oczy i zrozumial, ze 
wi«:i.ni6w nie przywraca si
 normalne- 
mu spoleczenstwu, nie przystosowujc 
do uczciwego tyeia i pracy. Oni tylko 
odbywajij karf:, 
sto w bardzo trud- 
nych warunkach, ksztalc
c sif: przy 0- 
kazji w przest
pczym proeederze. 
Pracowal jako prokurator rejonowy, 
prokurator do sp['aw kryminalnych 
a 
szczeblu republiki. Pelniijc tf: ostatfilij 
funkcjf: zauwa:iyl, ie zorganizowana 
przestf:pczo
(: kryminalna e

tnie 
wchodzi w kontaltty z przedstawlClela- 
mi administracji i w ten spos6b rodzi 
sif: system mafijny. Pierwsze doswiad- 
czenia zawodowe zdobywal rozpraco- 
wujqC drobne grupy przest
pcze. Poz- 
niej powierzono mu zwalczanie gang6w 
i band, a bylo to w czasaeh, kiedy ga- 
zety informowaly czytelnikow, ze ban- 
dytyzm w kraju zostal ju:i: definityw- 
nie wytrzebiony. Podobnie zresztij glo- 
sily 6wczesne pod
czniki prawa karne- 
go. Staral si
 byl: bezkompromis<;>wy 
(chol: nie zawsze mu to wychodzllo), 
zdawal sobie spraw
 ze skali zjpwis- 
ka i wynikajijcych stqd zagro:i:en. Byl 
lez uparty, nie dal sie zast
aszyl:, chol: 
w niejednym przypadku file tylko go 
straszono... 


Ju:i: w Moskwie, gdzie awansowal po 
latach nienagannej, efektywnej pracy, 
w wyniku falszywych oskacien stracil 
mieszkanie. Nieco p6iniej zacUlI otrzy- 
mywal: telefony z pogr6zkami. Nie za- 
przestal dotychczasowej praktyki za- 
wodowej i nast@ila pierwsza kara - 


. ..'\".. 


_-:-.._
..:t")!:_ . -..-........ 
-
;- ....;:
.
:.
;,: 


I 


.-'!;,;" 


. ........J. 
''Ir:-!'" 
,,:- 


i 


1\ 
 " ., K 

;., 
: - - "-t.. 
: 


'. 


1.0 -'"111;.., 


KRONIKA . 9 


.. 
..'j 


,., 


:.
:::

':>:
::

:;
:\::)':;::::;:: 


stracila prac
 zona, zdj
to ze stano- 
wiska ziE:cia. Kilkakrotnie uniknql 
smierci dzif:ki szcz
sliwemu przypad- 
kowi. Opowiadanie 0 tym mialoby ob- 
jE:tosl: powiesci kryminalnej. Ogranicz- 
my sif: wiee do ostatniego przypadku, 
kiedy to jadqc swoim ,,zyguli" zjechal 
na lewq stronf: jezdni - odpadlo pra- 
we przednie kolo, kt6re ktos ze zwo- 
lennikow szefa moskicwskiego handlu 
odkrE:cil. Oka
alo sif:, :i:e odkrE:cil za 
mocno i auto nie zdll:i:ylo przed awa- 
ri q nabral: rozpedu. Dzi
ki temu tylko 
prokurator :i:yje. 


A JEDSAK MAFIA 


Zwiqzana z dzialaczami politycznymi 
mafijna dzialalnosl: przcst
pcza ma na 
celu przede wszystkim zdobywanie cen- 
nych d6br materialnych a nawet przej- 
mowanie wladzy politycznej - twier- 
dzi Olejnik. Podobne przypadki mialy 
ju:i: miejsce na szczeblu republik. To 
nie tylko Uzbekistan czas6w sekreta- 
rza Raszydowa. Kiedy przest
pcy za- 
czynajll dzialal: na du:i:ll skal
, potrze- 
blljq obrony i gwarancji nienaruszal- 
nOSci swych interes6w. \Vtedy zaczy- 
najij werbowal: pracownik6w aparatu 
pai1stwowego, albo sta
'ajll sie do tego 
aparatu dmV"ac swoich ludzi. Dziala- 
nie takie jest przcmyslane: nie tylko 
oplacajij osoby bGdqce juz na wysokich 
stanowiskaeh, ale te:i: "inwestujq" w 
mlodych, nie majijcych skaz w zyeio- 
rysie, z szansami na awans, ezekajllc 
eierpliwie a:i: zajmq oni takie pozycje 
slu:i:bowe, kt6re b
dq mafii przydatne. 
Bywa r6wniez i tak, :i:e mafia prZY- 
spiesza karier
 swojego czlowieka. 
przekonal si
 0 tym Olejnik, kicdy 
prowadzil w Karagandzie Spraw
 ,.lu- 
terkoWq" 0 kt6rej jeszeze kilka lat te- 
mu nie tylko nie mo:i:na bylo pisal:, ale 
nawet publicznie opowiadal:, gdyi zbyt 
mocno kompromitowala najwyzsze wla- 
dze republiki. 
A oto inny przyklad. Dwaj prawni- 
cy, jeden - kierownik katedry prawa 
w wy:i:szcj szkole ministerstwa spraw 
wewn
trznych, a drugi - szcf kance- 
larii adwokackiej zalo:iyIi nowe przed- 
sif:biorstwo, z kt6rego co drugi wyr6b 
sprzedawali "na lewo". 0 skali ich 
dzialalnosci mo:i:na m6wil: opieraj
c sif: 
chol:by tylko na wartosci skonfisko- 
wanego majqtku - p6ltora miliona ru- 
bli. W komendzie dzielnieowej miIieji 
znalezli oni majora, z kt6rym zawar- 
Ii niepisanij umowf: 0 wsp6lpraey. Pla- 
eiIi po 8 tysi«:cy rubli miesif:cznie za 
to, :i:e zgodzil sif: uprzedza(: 0 gro:i:ijcym 
im niebezpieczenstwie. Obieeali mu lez 
:i:e za dwa lata zostanie zastepeij wo
 
jew6dzkiego komendanta miIieji. Nie 
zdq:i:yli co prawda dotrzymal: obietni- 
cy w stu procentaeh, ale w dDiu ich 
aresztowania majo[' zajmowal juz w 
komendzie stanowisko niewiele ni:i:sze 
ni:i: zastE:pea komendanta. 
. Wlasnie d!a nich - ludzi na wyso- 
klCh stanowlskach, kt6rzy chroniij ma- 
fi
, . ?rzeznaczona jest znaezna cZf:sl: 
maflJnych dochod6w. Placi sif: nie za 
konkretne akcje, czy uslugi, lecz z 
g6ry, na wszelki wypadek. Jednemu z 
kierownikow sklepu udowodniono man- 
ko na sum«: 750- tysif:ey rubli. W 9!.edz- 


p 


-. ---- . :.-:::
..{:;:: : :: 


I 


".,
 


.."  


1 
, 


Foto: "Ogoniok- 


twie okazalo sie, :i:e jest on trybikiem 
wif:kszej calosci, a z tej sumy tylko 
350 tysiecy wykorzystal dla siebie i 
swoich koleg6w, reszta zas przeznaczo- 
na zostala na oplaty dla osob kt6re 
mialy zapewnil: bezpieczenstwo' ucze- 
stnikom przestc:pczego procederu. 
Mozna te:i: zaobserwowal:, :ie mafia 
umie wyszukiwal: i wykorzystywal: lu- 
dzi nieprzeci
tnie zdolnych, z talentem 
organizacyjnym. Legalna ekonomika 
eiqglc jeszcze nie docenia takich os6b. 
By(: mo:i:e dlatego tak chc:tnie godz
 
sif: one na przestE:pcz
 dzialalnos(:. Je- 
dnym z tyeh, kt6rzy wpadli, byl kiero- 
wnik wydzialu zakladu futrzarskiego, 
Francuz z pochodzenia, kt6ry umial do- 
brze pracowac i wymagal tego od in- 
nych. W jego przedsiE:biorstwie, skijd 
co drugi wyr6b trafial na czarny ry- 
nek, byla dyseyplina pracy. wyroby 
charakteryzowaly sif: wysokQ jakoo- 
ciQ, byte nawet socjalistyczne wsp6lza- 
wodnictwo praey. a niekt6re brygady 
otrzymywaly miano brygad pracy 80- 
cjalistycznej. Nie byte problem6w II 
brakiem rijk do pracy. Ludzie pch.1i 
lif: tu drzwiami i oknami. I nic dziw- 
nego, jesli wei.miemy pod uwag
 fakt, 
ze opr6cz normalnej pensji otrzymy- 
wali premif: za "lewij" produkcj
, . na 
dodatek ka:i:dy m6g1 eo
 ukrasl:: kraw- 
cowa futrzanij czapk
, ale brygadzista 
jui cale futro. Nie sprzeciwil sif: nlkt. 
Milczeli zaT6wno bezparlyjru, jak i Irom 
somolcy oraz partyjni. Po prostu wszy- 
stkich to Urzijdzalo, bicznie x przed- 
stawicielami wladzy na Wysokicb 
szczeblach, dla kt6rych caly nas byl 
zarezerwowany apartament w jednym 
x najlepszych moskiewskich hoteli u 
specjaln
 obslug
. Najwyzej postawie- 
nl w mafijnej hierarchii otrzymywali 
nawet wysokie odznaczenia panstwowe. 
Byl taki prz.ypadek, :i:e wr
ezenie od- 
znaezen odbywalo sif: na moskiewskim 
K['emIu, bo inne miejsea Uroczystosci 
1m nie odpowiadaly. 
Wiem - m6wi Olejnik ze ;eden 
ze znanllch prawnik6w opTacowal (na 
zam6wienie) calq teoTi
 najefektyw- 
niejszl/ch sposob6w bOf}acenia si{ PTZfI 
zachowaniu maksimum bezpieczenstwa. 
Cz
sto Iledztwo nie docieTa do PTZtl- 
w6de6w. sqdzi si
 plotki. kt6Te mafia 
nucHa na po.:aTcie wymiaTowi SJ)ra- 
toiedliwosci, albo tych. kt6rych nie ma 
kto obTonic. Dopiero dqzyml/ do tego. 
bl/ pTzed sqdem i prawem toszl/scy 0- 
bywatele bllli T6wni nie tll
k-o w tea- 
rii, ale i to Tzeczywistosci. 


Na podstawie tygodnika 


"Ogoniok" 


opracowa} 
BAZVL TARANTA
		

/00833_0001.djvu

			10 . KRONIKA . . 
 


" , 


DUCHY PRIEPDWIADAJA PRlYSltDSC 1'IU'£TY.l
 ODRADZJ\ SI
 


Komunikacja fluid) czna z 
fantomami, zdcmatcrializowa- 
nymi iDtcligcncjami, czy jak 
kto chcc - zjawami, Ickcewa- 
:iona i wysmicwana w srodo- 
wiskach i1aukowycb w cpoce 
k ult u jcdnostki, czasach ojcz
'z- 
ny siermit::incj oraz lalach do- 
brob
tu z krcdytu, d7is prze- 
:iywa renesans nad \Vislq, 80- 
lq i Bialq. 
Rzesze rodak6w chc
 wie- 
d,/:icc co b
dzie jutro. Srodowis- 
ka naukowe uswiadamiajEj so- 
bie coraz bardziej, :ie jedynq 
drogll dowicdzenia sic: czegokol- 
wiek 0 czekaj:jcej nas pnyszlo- 
sci jest wypytanie 0 nl1} du- 
ch6w przebywaj:jcych w za- 

wiatach. Tylko one w czasie 
posiedzeil spirytystycznych, 
czyIi manlfestacji duchowych, 
mogq rzuci
 snop 
wiaUa Da 
zaciemnione jut['o. 
Godzl sit: zauwa:i:y
, ie w ba- 
daniach p61 spirytystycznych. 
materializacji Inteligencji ducho 
wych oraz pOsiedzen me- 
diumicznych tak dziA 
cen ion ych ma sw6J 
udzial Podbeskidzic. Mamy 
pi
knc t['adycje, zwlaszc7.a wy- 
d.l\vnicze. W latach t['zydzics- 
tycb w WI'le znakomicic funk- 
cjonowalo wydawnictwo "lIej- 
nal", kt6re specjalizowalo 
it: w 
publikowaniu dzlel Bpi['ylys- 
tycznych. Szczeg61nll popularno- 
sciq cieszyla sit: "Biblioteka 
Wiedzy Duchowej", w ['amach 
kt6rej ukazal,. sic: takie funda- 
mentaJne poz,.cje jak: "Mate- 
naJizacja z.law duchowych" dr. 
Gustawa Geley'a czy ..Wiedza 
melapsychlczna". 
Docent SlawomIr P. (nazw
 
!to i adres w posiadaniu redak- 
cji), klory pned dwoma laty 
7.Rrzucil badanie wplywu wia- 
Lru halnego na cisnicnie w 0- 
panaeh "malucha" na rzecz 
studl6w alitralnych, wyznaje, Zit 
swoje zalnlere80wanie oku1tyz. 
mem powzlql po lekturze wy- 
mienionych wy:iej dziel. Ks!t:glt, 
z kt6r
 .I
 Die [,ozlitaje jcst 
..Zmora" Agnleszkl P.. wyzna- 
nia d['
cronej p['zcz zmory ja.. 
nowidzllcej, kt6ra w koneD W 
zdemllterializowanej poslacl w
 
d['uje po s1e['ach znswiata i w,.- 
JaSnla czrlelnikowl co to Jest 
czy'ciec I pieklo, uno['y, Jar- 
wy I wnmpi[',. oraz tlu- 
maezy skutki nlewlasciwcgo 
:i:yci. pl:clowego. Doc. Slawomir 
P. jest wspolautorem poradnika 
posiedzefi okultyslycznych, kt6- 
rego fragmenty publikujem,. 
ponliej. 


J_\K ZORGANIZOW,\C 
MANlFEST,\CJ
 DUCHOW 
 


II 


Oto przyklad posiedzenia me- 
dialnego, zacze['pnlt:ly z dziela 
E. Bracketta pt. "MatedaIiza- 
cje", kt6re ukazalo si
 w Wikle 
w 1937 roku w "Bibliotece Wie- 
dzy Duehowej", Wydawnlctwa 
..Hejnal". 
"Bllio zebr(mvch okolo 30 0- 
a6b nieprzeelftnej tnteliuencjt, 
1ak 114 pierwszy Tzut oka mo- 
glem zauwa.iv
. Z TOZPoczl;ciem 
seans,", PTzy
mtono Iwiatlo, bV- 
to jednak 114 tvle widno, ze 
moina b1Jlo z latwo
eiq odr6.i- 
nt
 ",Sfl twaTzfl obecnych. Pod- 
czas posiedzenia szepn(1la jednc 
z obecnllch pan, sledzqca naj- 
bliiej zaslo-nv. I.e jest flO

 z 
Za
wtata, %\Oqey rif MaUUt. Co 
do tmienio nie bylo pel.On4. 
pdVI. dlteh %dal si(1 bll
 slabo 
zmateTtalizowanll t porozumie- 
tOOl sie dabo, Wezwano mnie. 
Znalazla de wi(1c doskonala 
sposobnoU dla mnte pOTozumie_ 
nfa sie. z inteligencjq, kt6Ta 
pochodzzla z inne; sfery. Cho- 
ciai absolutnle nikOt]o z rodzi- 
nfl. ant wsr6d .iy jqcyC'h. ani 
wST6d zmaTh,ch pod tllm imie- 
niem nle mialem. posple z1/lem 
do zaslony. W tei chwili stan\,'- 
la przede mna pi
 kna posta
 
d::icwczeca lat 16 - bllla tuz 
obok mnie. Zwr6cilem sie do 
rto;qcej i totu: Nie znam 
Panl. ani niadIJ Pani nie wi- 
dzialem! Potrzqsn\,'ln nlowkq I 
starala sie przem6wit ale nie 
zrozumialem ;ej szeptu. Wie- 
dziala, I.e jej nle rommlem. 
wiec w 1 /ciqgnela Teke na W!lSO- 
ko

 p61metTou'q pOnad ziemi
, 
lecz I tef}o Tuchu nle zTo
umia- 
lem. BlIta fakb1/ TozczarOwana. 
Mlalem juz zamlaT wr6ci
 nil 
mfe;see, f}d!J u;Tzalcm nOtDq 
zjawe - J)Tz!lwitala mnie baT- 
dzo seTdecznfe. Materfalfzacjo 
lmla wzrostem 0 wfele mniej- 
IZO ad zmaTtej zonv. wyraz ;ej 
ttDOr
 %meezOftll t J)Tz!lgnebto- 


nu. - Jak na mo;" zone jest 
pani za mala i za szczupla. - 
Pocukaj chwi!e - powiedzia- 
la. kTII;qe sie za zasloll(1. Za 
chwile powr6cila 0 wiele WllZ- 
sza I te.isza. Poloz!lla fllowe nil 
moim ramieniu i rozmawlala 
ze mnq 0 sprawaeh. kt6re tVI- 
ko mnle i ;eJ znane bIlIIJ..... 


SPROBO.JCn: S \ '\11 


Opis maleriaIizacji LmarleJ 
7;ony E. Brackelta w czusie po- 
.iedzenia medialnego z pewno- 
'ci" zach
ci Czylelnikow do 
wlasnych p['6b. Trzeba wszak 
pamil:tac, ze ze wzgIC;du Da 
s1tomplikowall
 sytuacj
 rynko- 
w, 'It' naszym k:caju, zjawy bc:- 
d
 materializowac lril: !ltosunko- 
wo rzadko, laic juk: i inne to- 
wary. NajcL
ciej przeslq nam 
jedynie sygnaly dzwil:kowe, 
kl6re po wlasciwym odczytaniu, 
b4;d, dla nail przepowiedniaml. 
(Ko DOWOCZe'llill za'iady or&a- 
Dizacjl po
i
dzenia du
howelt. 
t snaczcuic prze"ylanych prze z 
_by zdemat
rl..lizowan,. ZDa- 
"ow i syltDalow: 
Seanse medialne organizuje- 
my tylko po wysluchaniu 
Dziennika Telewizyjnego. Gru- 
pa sludiujljcych IreS<: posiedzen 
zasiada dookola okr
glcgo stolu 
(kanciasle ile widziane przez 
duch,. prz.odk6w), wyklada n.8 
stol rc:ce, rozsuwaj
c jak naJ- 
sze['zej palce. Na srodku stolu 
trzeba ustawic zapalon:j i;wie- 
ct:. Zgasic wszystkie swiaUa. 
Zamileze
 przez okolo 5 sekund 
a potcm wszyscy razem wypo- 
wiadajll Incinski zwrot "Pulvls 
vete['um rcnovabitu['!" (Proch,. 
p['zodk6w b
d
 wskrzeszonel) 
Po t['zykrotnym glosnym wy- 
powiedzeniu hasla, odmierzamy 
tn,. minut,. absolutnej ciszy; 
Nikt sit: nie mo:i:e zasmia
, ant 
m['ugnllc powiek". Po uplywie 
tego czasu mo:i:emy spodziewa
 
sie wizyty fantom6w. Szybko 
odnotowujcmy d:fwl
kl, Jakie 
daly sie uslysze
 w cil\gu 3 ml- 
nut od wypowiedzenla zakI
 
cia. Je:i:eli nie nie uslyszymy, 
oznacza to, :i:e fantom dy:i:u['ny 
nie zdolal przebi
 sit: do nas ze 
swiata astralnego - pr6b
 na- 
le:i:y powt6rzye. A oto tluma- 
«:zenia najcz.;sciej wy
t,=pujl\- 
cyeh zDakow fantomalnycb I 
ho['oskop Da rok 1989: 
. STUKANIE ZA SCiAN 1\. 
- W nowym 1989 ['oku nast
pl 
u Ciebie pelna regeneracja sil 
I powr6t wewnl:trznej r6wno- 
wagi. Czekajll Cie nowe sym- 
patyczne zllajomosci. W pracy 
dcfinitywnie rozstrzygnie sil: 
odwieczny sp6r. uwa:i:aj na no- 
gi - mo:i:esz je w przyszlym 
roku zwichnljc. Dopis7e ci 
szczescie - nabl:dziesz po
-uki- 
walle rajslopy. 


. GJ.OS ZWnmZI';CI \. 
Intrygujqcy rOLw6j w}darzen 
w :i:yciu osobistym. Wielka po- 
kusal W pracy czcka Cil: du- 
:i:y wysilek i znaczna n. gl"Oda 
w zamian. Uwaiaj na glowc:- 
nie tra
 jcj w trudnych sytua- 
cjach. Nnb
dziesz niespod-'iewa- 
nie ladny kapclusz. 
. CBROnOTANIE. - Wszy- 
stkie lub nieomal wszystkie u- 
['uchomione ostatnio sprawy 
rozwinll sie w mysl Twoich 
planow. Pomyslnos
 w tmn- 
sakcjach. ZaskakujEjca przesyl- 
ka. Uwazaj na konczyny gorne. 
Nab«:dzlesz krem do goleni.. 


.'. ". 


,.., 
. . 


PRZEDSI
BIORSTWO WIELOBRAN1:0WE 


"MERITUM" 


Sp61ko z 0.0. jednostka gospodorki uspolecznione) 


poszul,uje 


- menedzer6w no slanowiska dyreklorskie i kierownicze, 
- kicrownik6w zcspot6w wykonawczych wraz z brygadami z r6i:- 
nych brani:, 
- kierownik6w-agcnt6w-organizator6w dziatalnosci ustugowcj i wy- 
tw6rczej r6i:nych brani: w tym turyslykl. 
- specjalist6w innych dzicdzin zycia gospodorczego w tym dorad- 
c6w, konsultant6w, ekspcrt6w i tw6rc6w, 
- handlowc6w w tym organizator6w posrednictwa materiatowcgo, 
- racjonalizator6w i wynalazc6w rozwiQzan tcchnicznych nadajQ- 
cych si
 do rozpowszcchnianio lub wdrazania. 
IntcresuJQ nos osoby pragnQce wsp6tpracowac z naszym przcd- 
si
biorstwem jako pracownicy pcfno i niepefnoctatowi lub na za- 
sadzie um6w cywilno-prawnych. 
Ofcrty proponowancj dzialalnosci wraz z opisem I wypclnionym 
kwcstionoriuszem osobowym prosimy kicrowac pod adresem: 
Przedslqbiorstwo Wielobraniowe 
"MERITUM" Sp. z 0.0. 
43-382 Bielsko-Blola 
ul. Jaskrowa 13 


Kr.904 


FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH 


..EMft - INDUKTA II 


w Blelsku-Biafei. ul. R. Luksemburg 22 


ogIasz8 


pnetartl nleograniczony na sprzedai n/w sarnochod6w: 


Cena 
wywol. 


. W AItKOT SAMocUOnO 
LUB STUKOT POCIi\GU. 
Swiadomie nlbo nieswiadomie 
igrasz z ogniem. Mylnie rozszy- 
frowale
 intencje osoby. na 
kt6rej do tej pory bardzo Ci 
zale:i:alo. Zamiast walczyc 0 
wlasne szczC;scie wycofujesz Sil:. 
Ale wszyslko skoilCZY si
 do- 
brze. Uwa:i:aj na :i:olqdek - nie 
przejadaj sic:! Nabl:dziesz rower. 


. ODGLOSY Z KLOZETKI. 
_ Burzliwy rok. Szybki ['ozw6j 
wydarzen. Blyskawiczne posta- 
nowienia. Zupelllie nie liczysz 
ail: z konsekwencjaml swoicb 
decyzji. Uwazaj na konLukLy z 
cudzoziemcami. Uwazaj na ner- 
ki I p
cherz moczow,.. Kuplsz 
desk
 sudingowli. 
. NAGt.Y PODMUCD WtA- 
TRU. _ Przypadek sp['Qwi. ze 
kto
 zacznie Cit: przesladowa
 
swoj" obccnosci
, natr
lnie na- 
rzucaj:jc sw6j punkt widzcnia. 
Nie daj sil:! Opie['aj si
 wylljCz- 
nie na swoim ['ozeznaniu. Uwa- 
I!a n. plucal Rzuc w prz:yszlym 
roku palenie! Nabl:dziesz szalo- 
w
 koszuII:. 
. SPt\DAJ,\CE KROPLE 
WODY. - Ulga po zn:i:egnnniu 
kryzysowej sytuacjl. Roman- 
tyczne uniesienia serca. Impro- 
wizowany wypad we dwoje. 
Wysoka tempentura uczuc. U- 
wazaj na st['uny glosowe I 
ga['dlo. Nabl:dziesz nowy tele- 
wizor. 


. BRZ
CZENIE W K,\LO- 
RYFERACH. - Nie jeste' pe- 
wien swego I nie potrafisz 
przewidzle6 dalszego ['ozwoju 
wydarzen. Zawodzl CI
 Intuicja. 
A jednak z dnia ne dzien po- 
Btepujesz coraz ['ozs:jdniej. W 
ca1ym 1989 roku widok ['ude- 
go (rudej) bedzie Ci sIt: wiliza1 
ze szcz
s1iwym wydarzeniem. 
Uwazaj na serce i uklady. Na- 
b
dziesz sweter. Z Importu. 
. TRZASSI
CIE DRZW1. - 
Emocjon uj:jce pnezycia. Eks- 
pansywne podboje sercowe. Nie 
zdajesz sobie sprawy, :i:e ktos z 
tego powodu bardzo cierpi. 
Przeanalizuj raz jeszcze swoje 
k['oki i zastan6w sie nad osta- 
tecznym wyborem. Uwazaj n. 
swoje nerwy. Nabl:dzies7 pale- 
fon. 
. SKRZYPIENIE LOZA. 
Czeka Cie zwillzek opa['ty na 
silnym po:i:lldaniu. Poznasz pra- 
cownika sluzby zdrowia. Nie 
chcesz przyzna
 sie. ze bardzo 
zale:i:y Ci na wartosciowej in- 
westycji uczul'. W pracy po- 
trzebnv bl:dzie Ci up6r i hart 
ducha. NabGdziesz autotr Illsf()r- 
mator. 


. 


. 


Nr rej. 


St. zut. 


Rok prod. 


. 


010 tylko niekt6re ze znakow 
przesylan ych przez in le1i
enC' Ie 
zdemnterialiLowane 7 za	
			

/00834_0001.djvu

			NACZELNIK MIASTA I GMINY W K
TACH 
oraz RADA PRACOWNICZA 
Przedsiflbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w K,tach, ul. Mickiewicza 8 


oglasza konkurs oa stanowisko 
DYREKTORA 


Kandydacl przyst
pujQcy do konkursu winni spelnial: nast
puJqce 
warunki: 
_ wyksztafcenic wYZszc tcchnicznc, ekonomiczne lub prawnicze 
_ znajomosc przepis6w i zagadnien dotyczQcych gospodarki ko- 
munalncj i mieszkaniowej 
_ wick do 45 lot 
_ staz procy 10 lot, w tym 5 lot no stanowiskach kierowniczych 
_ micjsce zamieszkania no terenic wojew6dztwa bielskiego. 
Kandydaci zobowiQzani SQ do zloienia nast
pujqcych dokument6w: 
_ podanic 
_ iyciorys 
_ odpis dyplomu ukonczenia szkoly wyiszej 
_ kwestionariusz osobowy z przebiegicm procy zawodowej 
_ opini
 z ostatnich 5 lot pracy 
_ swiadcciwo zdrowia stwierdzajQce brok przcciwwskazan do ob- 
j
cia stanowisk kierowniczych. 
Oferty wroz z dokumentami no lezy skladal: w terminie 14 dni od 
daty ukazania si
 ogfoszcnia w prosie pod adresem: Przedsi
blor- 
stwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 32-650 K , t y, ul. 
Mickiewicza 8 u Kicrownika Ozialu Kadr, pok6j 4. 1(r,915 


WOJEWODZKIE PRZEDSI
BIORSTWO 
HANDLU WEWNI;TRZNEGO 
Oddzial Montaiu i Budowy Urzqdzeri Elektronieznyeh 
w Katowicach 
przyjmie do procy pracownika no stanowisko 
. 
maguJD.1era 


w Zakladzie nr 4 w Biclsku-Bialcj przy uL. Lompy 5. 
Zgloszcnia osobiste w Bielsku-Biafej, ul. lompy 5 tub tefefonicz- 
nie pod numcrem 276-45. 


Kr,91" 


PRZ
DZALNIA CZESANKOWA "WELDORO" 
Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 110 


poszukuje 


wykonawcy - realizacji nast
pujQcych rob6i: 
_ remont instalacji wodnej zcwn
trznej i wewn
trznej 
- rcmont instalacji parowej 
_ remont aparot6w klimatyzacyjnych (proce 
Iusarsko-blacharskle). 
00 podj
cia prac zapraszamy przcdsi
biorstwa poflstwowe, sp6f- 
dziclcze i prywatnc. 
Przcdsi
biorstwo zostrzcgo sobic prowo wyboru wykonowcy. 
Informacji udziclo Ozial GI. Encrgctyka Zakladu - tclefon 218-"', 
wcwn. 42. 
Zgfoszcnia nalezy przcslac do 14 dni cd doty ukozania si
 oglo- 
szcnio. Kr. 916 


PRZEDSI
BIORSTWO ZAGRANICZNE 
W KRAKOWIE 


PRlYJMIE 00 PRACY 


w nowo uruchomionym Zokladzie Prz
dzalniczym kl Jordanowa 
.. MISTRZA do produkcji prz
dzy dziewiarskiej (zesp61 zgrzeblarkC!- 
prz
dzarka-zdwojorko-przcwijarka) - no dobrych worunkach Ii- 
nansowych. 
Zgfoszcnia telcfonicznc 66-40-86, 66-83-00 Krak6w w godz. 7.00- 
15.00. 


Kr.913 


Drzad 
_ 
I Ustro. 


przekaie w uiytkowanie teren 
poloiony w Ustroniu Polanie 0 
powierzchni ok. 2,0 00, z prze- 
znaczeniem no urzQdzenie Cam- 
pingu kat. I. 
Oferty przyjmuje i informacji .... 
dziela Referai Gospodarki Ko- 
munalncj i Mieszkaniowej UrzQ- 
du (p. 30). 


Kr. 909 


WOJEWODZKIE 
PRZEDSI
BIORSTWO 
HANDLU WEWN
TRZNEGO 
. Bielsku-BlaleJ. pice ZWM 10 


.A 


I '
II 

 


Zaklad Usfugowy Nr 062 bran- 
ty RTV z siedzibq w Wisle, uI. 
1Majo 65. 
Informocji udziela Dzial Usfug 
RTV w Bielsku-Bialej, uL PKWN 
-t3, tel. 288-25. !Cr. 906 


SPECJAUSTYCZNY ZESPOt. 
CHOROB PWC I GlutuCY 


I 


': 


DlnUi 
.u, ..;.. 


!lib w terminle uzgodnlony", 


. PALACZY CO - zatrudnie- 
nie stale. 


Po roku pracy przysluguje urlop 
dodatkowy w wymiarze 12 dni 
roboczych. 
Dojazd z Bielska-Bio'ej outobu- 

m MPK nr 57. 


K.r.907 C1MSKA 
.ot.DZIELHIA PMC'I' 
w Oiwl,clmlu, 01. Laska 1 
latrudni natyehmia.1 
_ LABORANT A w zakladzie tv- 
trzarskim w K4ltach, uL J Ma- 
jo 22 
_ TKACZA no krosnoch w cha- 
rakterze chalupniko. 


Kr. 905 


PRZEDSI
BIORSTWO 
TRANSPORTOWE 
HANDLU WEWN
TRZNEGO 
w Bielsku-Biatej. ul. 8 Marca 1] 


IPOtDZJILMIA INWAL.IDOW 
.WYZWOLEHIE" 
VJ(t.AD FOTO-STUDIO 
. Ilelsku-Bialej, al. Dzieriynskiego 3". lei. 241-26 


zaprasz a 


do korzystania z uslug videorejestracji uroczystoicl 
rodzlnnych oroz uslug dlo jednostek gospodorki 
uspolecznionej. 


zatrudni natvchmiast 
. KIEROWNIKA DZIAlU FINANSOWEGO 
. KIEROWCOW z II kategoriq prawa jazdy 
e PRACOWNIKOW SPEDVCJI do prac 
ze- I wytedunkowycl1 
. MECHANIKOW NAPRA W POJAZDOW 
SAMOCHODOWYCH 
. BLACHARZA - SPAWACZA 


Kr.808 


GMINNA SPOtDZIELNIA 
..SAMOPOMOC CHtOPSKA" 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, Rynek 34 


zalrudni oatvchmiast 


Warunki pracy i ptacy do omowienia w 
Dziale Spraw Pracowniczych Przedsiflbior- 
stwa Transportowego Handlu Wewnfltrzne- 
go w Bielsku-Biatej. ul, 8 Marca 13, tel. 
216-21. wewn. 82. 
Oferty osob, kt6re w poprzednim zaktadzie 
perZl/city prac
 nie b
dq rozpatrywane. 
kr834 


no bordzo korzystnych worunkach: 
"* ZAST
PC
 KIEROWNIKA MASARNI 
.. MASARZY 
"* PIEKARZY 
.. KUCHARZY 
"* PRACOWNIKOW NIEWYKWALIFIKOWANYCH. 
Ofcrty prosimy kierowac pod wyzcj podonym adre- 
scm zos szczcg6fowych informocji udzielo Ozial 
Kadr. tel. nr 686 Kalworia Zcbrzydowska. 


Kr.917 


KRONIKA . " 


 


POWSZECHNA SPOtDZIELNIA S..o:tvwcOW 
W WADOWICACH 


lAmUONI NATY 


- MASARZY PIEKARZY 
z przygotowaniem zowodowym Iub 3-letniQ praktykQ. 
Ponadto przyjmie robotnik6w niewykwalilikowanych do przyuczenla 
w tych zawodach. 
K
ndYdaci winni posiodal: ukoflczonq mot, podstowoWQ oraz 
wlek powyzej 18 lot. 
Z
Ioszenia przyjmuje oraz informac
 udziela Dzial Sprow Procow- 
NCZnych "Spolem" PSS Wadawice, uI. Zegad'owicza 1, II p., pok6j 
nr 12, rv tel, 338-56. . 
Sp6Idzielnia nie zapewnia zakwaierowania. 


Kr. 912 


" 


. 
II 
 
 


.  I II a 
 I 
w Bielsku-Blalej, uI. F1ndera 33  -. . 


BI:i 


lYko.ia - 


r. 


. . 


Ii I l, 
,I I 
 I 


tt- I 
YgRocyjnydI z lnOierio'6w wlasnych lub powierzonych 
Wormacjl udzlela apecjalis1a dla tec:hniCZll)'ch. \eL 260-20 w. 18 
Iub OIobitcie uL P. Flndera 33. Po 12. 


!Cr. 911 


PlZEDSliplOITSTWO 
'IODUKCY JNO-UStUGOWE I HAHDLOWE 
SpOtu Z 0.0. 


BIeIsko-Biala, uI. Straconki. 153, tel. 442-01 
posladajqce zezwolenie no dzialalnosc transportowQ 
zatrudnl 
me posiadaJQcych kane.sli DO transport prywa\ny - 
wlakiclell irodk6w transportowych. 
Zainteresowanych pfOsimy 0 zgloszenie II, w sledzlble 
Sp6W pod W/W adresem. 


!Cr. 910 


PRZEDSI
BIOItSTWO 
8UDOWHICTWA NIESZKA HIOW'BJO 
PRZEMYStU W
GLOWEGO 


»KOMBUD- 


41-400 Nyslowlce, at. Nlkolowska 11 


ZATROONI 


PRACOWNtKOw I ABSOt.WENTOW 1ZK0t. V.WOOOWYCH NA 
STANOWlS1	
			

/00835_0001.djvu

			12 . KRONIKA 


us!ugi-handel 


.,LIDA 
.t.c.. WI"')L) domo"e 
lckm-z) rotnych spccjainosci. 
"KG, masaie, glmnaslyk<: leczni- 
cZonled7larld wtot"kl lO- 
ll. telefon 248-31. 038956
 
KUPU; dzlalke rolnlcza do 11.5 ha. 
Llstv: ..Kronlka" nr 413. 
046t116
 
Ml.OCARNIF< Wllskomlotnll Z 
Drasa lub bez - kUDie. StRnlslaw 
Karn:. Tar
anlce 497 34-120 An- 
dryeh6w. 0565681! 
WADOWICEI Sprzedam dom led- 
norodzlnny. wolno stolaev z 0- 
e:rodem (itaz zlemnv w I n6lro- 
cro 19691. BatoreJ':o 5_ tel. 346-77. 
0545071! 
SPRZEDAM dZlalk
 budowlanll. 
DOW. 8.50 ha (woda. 
az) - Gro- 
lec k. O
wleclm1a. Chetnle wl- 
dzlane rzemloslo. .Jaroslaw Men- 
telsl<1 O
leclm _ Osledle f.ukn- 
slewlcza 1'1/4. 054522
 
SPRZEDAM dzlalke budowlana '1- 
arowa W Suchel. Tel. 433-76. 
046811 I! 
SPHZEDAM oarcele budowlana 
92! m kw Blelsko. Towarowa 54. 
0545521! 
SPRZEDAM lub wv<1zlert
wle 
..MlnI-Bar" l!astronoml<'7nv (mote 
bvt; Skleo masarnla). Rlels'ko. Ko- 
lI!rta 7 Oslcdle Karoac'kle. 


II 
II 
II 


046834'" 
KIOSK ..warzvwa - owoce 
kwlatv - artvkulv zae:t"." SDr?e- 
dam lub wvdzlel"hwle Tel. 280-12. 
0
47' gex 
POLONEZA (\979! % sllnlklem 
M('rcedesa 200D - sDt"zedam. Rlel- 
sko. GIl6w 9 0
45021! 
RITMO. Flat. Zastawa-IOO. wnlek 
r07t'7adu oraz nanewkl n" wal t 
""'If - sprzedam Tel. 242-
1 'no 
18.00. 0565T.11! 
SPRZEDAM orzvc7eDke do Flatn 
1
5D. Rely. nl. 3 M:Jla 20. 


0545291! 
SPRZEDAM: 1 fotele. wvkladzlne 
welur kolor mlodowv 2x3 m u- 
tvwanv dvwan 2x3 kolor bet. 'Blel 
!lko. .Jutr7enkl 17fll. 


0545501! 
TI!:LEWIZOR kolorowv sorze- 
dam. pszczvna tel. 13-21 (klel"u- 
nele: 58! DO 'I(adz. II. 


1146824« 


SPRZEDAM atestowana maszyne 
do watv cukrowel. Blels!	
			

/00836_0001.djvu

			) . 


ATHAKCIE SPDRTDWEI liMY (1) 


Entuzjastow narciarstwa z kaidym rokiem przyby- 
wa. Zarowno dla amatorow. jak i wyezynowcow, 
przygotowano w rozpoez
tym dopiero co sezonie 
w Beskidaeh wiele atrakeji. Nadehodzqey sezon wea- 
Ie nie b
dzie mniej atrakeyjn, od minionego. olim- 
pijskiego przeeiei. Czekajq nos bowiem mistrzostwa 
swiata i to zarowno w konkurenejaeh alpejskieh, jak 
i klasycznych. 


Alpejczycy walczyi: bt:dll .0 
medale w amerykailskiej mie)- 

owosci Vail od 29 stycznia do 
12 lutego, najlepsi klasycy zd 
wyznaczyli sobie spotkanie w 
znanej finskie:l miejscowosci 
Lahti (17-26 lutego 89), gdzie 
onegdsj J6zef Luszczek si
ga) 
po mistrzowski tytul. Wcale Die 
byJo to sto lat temu, a jedy.oie 
dwadziescia... 
To Imprezy lIeniorskie. choi: 
warto wspomniec, it tak:i:e dla 
mJodzie:i:y otworzy mE: szansa 
pokaunia sit: ns azerszym fo- 
I'um. T" okazjlj bE:d1j mistrzo- 
atwa jwlata junior6w w kon- 
kurencjach klasycznych, kt6l'e 
w mm-cu 1989 r. r
egrane zo- 
atanlj w Not'wegii. 
o cieszljcej me wielklj popu- 
larnoScf4 rywalizacji narciarzy 
_ cl6wnie alpejczyk6w, ehoi: 
pl'zecie:i. tak:i:e skoczk6w nal'- 
ciarskich, biegaczy i dwuboi- 
stew - 0 Puchar Swiata wspo- 
mina
 8pecjalnie nie t.rzeba. 
Ranga i prestiz pucharowej ry- 
wallzacji r01>IlIj z roku na ['ok. 
Na tym jednak nie koniec a- 
trakcji. Ot6:i: w kalendarzu Im- 
prez na nadchodzljcy aezo.n ma- 
my jeszcze Uniwersjad
 (w 
Bulgarii .oa poczljtku marca), 
Spartakiadl: Annii Zapr.zyjai- 
nionych (w CSRS na przeJomie 
lutego I ma'l'Ca) oraz - uwaga 
110WOSt': - Mistrzostwa Kraj6w 
Demokracjl Ludowej w konKLI- 
rencjach klasyczmych. kt6re 1'0- 
zegrane zostanlj w lutym 19B.Q 
roku na W
gr7.ech. 


PUCHAR EUROPV 
NA SALMOPOLU 


Z imprez rozgrywanych w na- 
IIzym kraju na czoJo wybijaj:j 
sic: hcz wqtpienia Mit;dzynaro- 
do\\'(' Zawody 0 Puchar Beskl- 
do\\' w konkur('n('jach Idasycz- 
nYl'l1, ktore roz('gra.oe zoslan
 
w dnia('h %7-29 stycznia 1989 r. 
n" obiekta('h Szczyrku i Wisly. 
Jest nadzieja, :i:e najbli:i:sza edy- 
cja Pucharu Beskid6w bE:dzie 
miala dobq obsadp,. Organiza- 
tony wyslali zaproszenia do 
k1ilkunastn federacji narciar- 
skich, z kilku u7yskali ju:i: po- 
twicrdzenie przyjazdu. Zaraz po 


KALEJDOSKOP 
SPo':R
I';w:y 
- .. . 
MIKOlAJ NA LODZIE 


Na sLtuczn) m lodowisl, u I)uy 
ul. l'oni"lowskicgo w 8il.lsku- 
-Bh.kj zorg"nizowano Ir..d)'eyj- 
m\ im!Il'ezt; sportowo-rt'krcae)j- 
n:} pn. "l\likolaj na lodzie". 
W:':i<;lo w niej udzial 143 dzie- 
ci, kt61'zy rywdlizowali w kil- 
ku konkUl'encjach. Ich zwy- 
ci
zcami zostali: Martvna Du- 
dek. Ancla Jaworska, Violetta 
Golllbslta, Rafal Pi!;korski. Mar- 
cin H/cpus i Arkadiusz Nikicl. 
Najmlodszij uczestniczk!j byla 
lic/.aca 7aledwie 4 lata Marty- 
na Dudck, zas najmlodszym 11- 
c7cslllildclll - !i-Ielni Rafal Pi- 
sl{()l':,ki. 
Org,'ni/.atorami imprczy byli: 
WaSiK WKl"
iT UM. kll)I'ZY 
wspolnic z PZU oraz Sp61d7iel- 
ni,! rnwalid,nv "PoJ{()j" ufunclo- 
"''IIi nag"ocly (ard) 


JUNACV PRZV SZACHOWNICV 
W siedzihi.. 3--1 OOt' w Bid- 
..k u-Uialej l'OZ(,
"","o Xill \Vo- 
j('\\.(..lzki TUJ'ni('j Szachowy 
0111'. W imprczic w7.i<;li ud?i"-l 
nie tylko junacy, ale tak.ne nagrody ne-czowe... 
(ard) 
KUPON PLEBISCYTOWY 88 
TRENERZY 


1 
Z 
3 


............ 


............ 


::::::: 
"ox" 


1m 


Nojlepszo polsko olpejko Kolorzyno Szolral'lska II bielsklego 
IBTS-u slarluje w zowodach 0 Puchar $wlola. totlelm)' nadzlej.;, i. 
w rozpocz
l)'m niedowno sezonle wypodnle r6wnie dobrze - a mo- 
ie I leplej - 'ok w poprzednim. 


SPORTOWCY 


1 
2 
I 
4 
5 


. . . . . . 


. . . . 


. .. . . . 


OFERTA DLA AM
TOROW 


Wiele interesujljcych impre& 
przygotowano tak:i:e dla amato- 
row. Zaewijrny od konkurencji 
biegowych. Oto jui 30 .rudnia 
br. na Mi.kuszowickich Blo.oiach 
rozegrany zostanie I Sylwcstro- 
wy Bier: Narciarski. Dysta.oa 10 
km. Orga.oizatorem jest OglIli- 
ako TKKF "Blonia" w Bielsku- 
Bialej, ZllBlle dot4d gl6wnie z 
wganizacji Biegbw "Ondrasz- 
ka" (wydania zimowe i jesien- 
ne). 
Bieg Sylwestro-wy b
1e nie- 
Jako uwerturll do kolejnej edy- 
eji Biegu Ondraszka, ktory ro- 
zegra.ny zostanie 15 styeltnia 
19811 1'. Glowny bieg odb<:dzie 
ail: na tcasie liczljcej 2S km i 

liczany bl:dzie do klasyfika- 
eji Puchai'u Polskd Amatoc6w 
w Biegach Nacciarskich. Do 
Iljcznej klasyfikacji PPA liczye 
sie bQ(i1j - op,r6cz "Ondraszka" 
_ takze: Bieg "Lotnik6w" (22 
stycznia w Ustianowej), Bieg 
G!jsienlc6w (5 lutego w Zako- 
panem), Bieg Jai:wing6w (121u- 
tego w Goldapi.) oraz Bieg Pia- 
IIt6w (4 marca w Jakuszycaeh). 
Dystanse od 20 do 50 kID. 
Nie jest niestety jeszcze ma- 
ny terminarz zawod6w biego- 
wych w ramach Amatorskiego 
Pucharu Beskidow. Nie wiado- 
mo czy w og61e ta Impreza doj- 
dzle do skutku (jeSli tak. poin- 
formujemy 0 tym .oaszych Czy- 
telnik6w). Wiadomo natomiast, 
i:i: w ramBch APB rozegrana 
zostanie tylko jedna impreza 
alpejska. Ko-nkrelnie IS styeznia 
1989 r. na trasie FIS-owskiej na 


Trlumfowal Andrzej Malik, 
przed Waclawem Przybyllj. 
Natomiast na Kubalonce star- 
towali biegacze, Zabraklo 
wprawdzie reprezentant6w kra- 
ju, startujl}cych w zawodach 0 
Puchar Swiata, ale byli wszy- 
scy p070stali. L!jcznie ponad 180 
znwodniczek j" zawodnikew. 
Wsrod seniorek zdecydowane 
zwyci
stwo odniosla 101anta 
Sokolowska-Bienlek z BBTS-u. 
wyprzedzaj!jc na 7,5 km trasie 
nast
pn4 w klasyfikacji - An- 
n
 Pod:i:orsk!j (Start Wisla) 0 
ponnd trzy i p61 minuty. a ko- 
lejn!j zawodniczkE: - Barbart: 
PszczolkE: z hielskiego KKS-u 
a:i: 0 plc:c i pol minuty! 
Wsr6d senior6w na dystansie 
15 km triumfow"l Franciszck 
l\bh'juI'('k (LKS Wisla). przed 
Stal;is1awcm Burym IKKS Biel- 
o;ko) oraz Jant1S7em Ruckim 
(Olimpia Goles7ow). Ciekawost- 
k1) jcst lakt. i:i: zwycip,zca bie- 
all juniorskiego na tym samym 
dystansie IS-ldni !\ndrzej Li- 
!:,ocki (LKS Wisla) u7.)'skal lep- 
szy czas ad najlcps7(,
o scniora 
i to 0 prawic pol minuty. 
W"red juniorck bieg na dy- 
stdnsie 7.5 krn \.V)7
r3Ia .Joanna 
KOI':I('zk:l 7. hielskic
n RRTS-u. 
lard) 


REWANt ZA CALGARV 


Na 10110\\ i
ku 1.:lIii w O;\\"i..- 
eimiu 1'0701'1:"1':1110 mil;dz)"J)")n- 
st\\owy meCz w hokdu '''' 10- 
dzi(', \\ .,Iiirym I'ohl,a 1)01'011:1- 
hi "'u
h'ic 7-1 (3-1, 2-1. 2-0). 
Dwie h,'ai11ki db nas7cj dl'u,	
			

/00837_0001.djvu

			14 . KRONIKA 


tea 


BIELSKO-B. Tcatr Polski: 31.12. g. 18 
p['ap['emiera WI. Terleckiego "Cyldop"; 
3.01 g. 17 mlodziezowa premiera "Cyk- 
lop"; 4.01. g. 11 I 5.01. g. 17 "Cyklop". 
PTL "Baoialuka": 3.01. g. 9.30 i 12 "Jo- 
rinda I Joringel"; 4.01. - 5.01. g. 10 ..Jo- 
rlnda I Jorlngcl". 
CIESZYN. Tcatr 1m. l\lickicwicza: 4.01. 
Operetka Gliwicka "Noe w Wenecjl", 
:1.01. g. 14 ..Calineczka" - bajka. 


kina 


BIELSKO-B. "Apollo" 29-31.12. "Zyj 
I pozw61 umrzec" (ang., 15) g. 15.15, 17.45 
I 20. "Rlalto" 29-31.12. ,.Zlote dziecko" 
(USA 12): g. 9.30, 11.30, 15, 17.15 i 19.30; 
Died%. 11, 15. 17.15 i 19.30; filmy mlodzie- 
zowe g. 11.30. 30.12. "Chal Pampalinil" 
(poL): "Zlote Lany" 29-31.12. 1. "Trzeeh 
ojc6w" (fr. 15) seans I I II: 11. .,Dzlka 
namletnost:" (USA 18); seans 111 g. 15, 
1'1.111 I 19.30 pon. - 15, 17.15 I DKF 19.30: 
ldub wldeo zaprasza eodziennle w godz.: 
11, n.15 I 19.30. 
ANDRYCUOW "Bpsltid" 29-31.12. "Dom 
gry" (USA. 18): g. 15" 17.15 i 19,30: nleda. 
dod. por. 13. 
BYSTRA "Promyk" 29-SO.12. ..Antyca- 
lADov." (jug. 15): g. kino: sr. - 18, nledz. 
- 11 i 18; Sanatorium Byst1'8: pon. caw. 
- 111.1:1. 
BUCZKOWICE "Skalite" 31.12. .,F/X. 
(UBA 18): g. wlor., 
r. - 16.30 I 19; lIob. 
- 19: niedz. po['. 11; 16.30 I 19. 
BRENNA ..Beskld" 30-31.12. ..Blue 
_Ivet" (USA 18); g. plqt.. sob.. nledz. - 
I' I 11.15. 
CIESZYN "Plas&" 29-31.12. ..Wyznaw- 
r!T ala" (USA 18); .. 15, lUll I 19.311; 
BOb. DKl' 15, n.15 I 19.3e; niedz. dodo 
por. 11. 
ISTEBNA "Oiza" %9 I 31.12. ..Cieole 
muerd" (jap. 18): g. ir., czw. - 1. I llC 
nledz. - 12.1:1 (por.), 16 I 18; BOb. - II. 
ItJ:;TY Oem KoUur,. 29.12. .,KIQtw. Do- 
UDy We:i:yn (pol.-ZSRR 12); (t. 15.30, n.38 
I 1'.90: lIob. - 17.30 I 19.30; niedz. 12.30 
(por.), 15.30, 17.30 I 19.30. 
KOZY "Marzenle" 30.12. "Blekitny 
«rom" (USA 15): g. 61'., pl
t. - 17 I I'; 
aiedz. 14 (por.), 111 I 18; pon. - 111. 
MIL()\VKA ..Tecsa" 29-1U.12. "Firael" 
(fr.-tun. 12): 
. 16.30 I 18.30; niedz. - 
11 (por.), 18 I 18. 
OSWl
CIM "Looa" 29-81.12. ..Kr6t:kie 
..,fecie" (USA 12); I. 15.30, If.a I 20; 
1l1edZ. dodo par. 11. "l'nodowDlk"' 2J..- 
n.ll. t. "Lablrynt" (ofilr.): II. "Mucha" 
(UBA 18): g. 15.15, n.30 I 1'.45. 
SKOCZOW "Pedhale" 29-31. It. ..Po- 
fJegnanle z Afryk
" (USA 12); I. Ui, lUB 
I 1'.30; nledz. dodo por. 10. 
8ZCZYBK ..Beskld" 29-30.12. "Gabrie- 
l." (braz., lC); 31.12. t. ,,0 racy nk: rrit: 
nle .talo" (pol. 15): n. Swladek mimo 
woU" (USA 18); K. 15. lU5 I 19.30: nledz. 
clod. par. 10. Filmy mlodziezowe: 19-31. 


KRZ Y Z OWKA 
KRONIKI 


I'OZIOMO: 1 - 'rodek w.ypla- 
j.,.. . _ krawedt. zalamllnle. I 
_ mlallto nad DrzewtcZk..'- 
lIZCZyple w zlmle. 10 - mlasto w 
woj. lubeblklm. U - pszezele lub 
kauczukowe. U - P80ulCa "POple- 
lata. II - dow6dca. It - dawnB 
republika arystokratyczna IIOd 
wlama dot6w. Iii - znst;wila 
aIeoI. 1'1 - kryj6wka zwlerzecJa 
W dem!. 20 - ehemlczny J>ler- 
wl.utek melallCZllY. nadko wY- 
II&c'DUfocy w prz
'rodz.Ie. 2:11 - je- 
aozo n.a Pojedenu I1aw9klm. n 
- dokurnent okre
ajt!cy wla
 
eJotoweJCo wyrobU. 24 - ledna a 
elektrod. 25 - C1(1J)8ka 1>8 nl Qwia- 
ta zmarlych. U - tcndenc1.a ros- 
wojowa. . - wlclka pokrTW" 
"'al wylewnych. czesto 1"O'U111em- 
czomI schodowo W lIZereg .0peS 
:IS - zdarzenle. zfawlsko. 34 - 
nlewlelkle okno w dachu. :15 - 
IIjada telazo, :sa - bogln! ks1
J'- 
ca. ., - skllwka. :se - skrzvdla- 
ta boglnl zwycleslwa. 39 - rle- 
mia uprawna. rola. 40 - zaor,,- 
_ sPortowa. 41 - na dzlurze. '" 
_ mongolskl hodowca bvdl.... 
PIONOWO: 2 - traba powlet..7o- 
na. I - pogawedka. 4 - Miko- 
laj astronom. 5 - nasz 'na1wie!<- 
rn:y pOrt handlowy. 6 - Ukralil- 
9kl kolncz weselny_ 7 - lmle 
meskle. 15 - clektrycznv wylllcz- 
nlk. 13 - znanv Da-rvSkl urilwcr- 
sytct. 18 - zwana tet Nowvm 
Sw1atem. 19 - przerwa w teatrzc. 
20 _ wytsza 17ba parlamenlu. "J 
- pokonnl Goliata. 27 - odbitv 
poclsk od innego cla!a, 28 - dzla- 
lacz rosy!skiego ruchu demokra- 
tycznego. 30 '- z,'zna i!lcba pow- 
stab na skalach waplcnnvch. 31 
- Mil 1''''- lub Ut"an. 32 - zastep 

rom;lda Idaca lawa. ':13 _ naC7v
 
nle. do podlcw.,oia ro
lln. 
POWF,DZY. czylelD.lkbw. kton."Y 
do 11 rrtvcznla 1989 r. nad
la pod 
"dresem redakcll ..KRONIKl" (ul. 
Dubois 4. 

 Hlelsko-Blala) pra- 
wkllowe rozwlll7anla na kartkacl1 
pOm.towycI\. rozlosuf...my nalU'od"Y 
IDIIII
owe. ZA POPRA WNE mII- 
w
l'anle krzytfowk!. 2 . nr . tI... 
t(1'od,. wylOllOw"li: ".Uall Bra..1I 
.;., CltelJp.. . G...a!lt....,. ."... - 
Wadowtce. Grlece". .htetatal\lIIrt 


C' .GDZIE KIEDY 


12. "Podarunek Czarnego Ksif:cia" 
(ZSRR). 
SUCIIA BESKIDZKA ..Smreb." 29-31.12. 
..Powrot Jedi" (USA 12); g. 15, 17 i 19: 
sob. - 17 1 19: niedz. dod. por. 12.30. 
USTROS" "Ueiceba" 30.12. ..Niesamowi- 
ty ;ezdziec" (USA, 15); g. pon.. sob. - 
17.15 I 19.30; wtor., sr. j piql. - 15. 17.15 
i 19.30; niedz. dod. por. 10. 
WISLA .,l\'Iarzeoic" 29-12. "Zlote dziec- 
ko" (USA 12); 30-31.12. "Pluton" (USA, 
18); g. wtor.. 
r., pi1\t. i nic'dz. - 15, 
17.15 I 19.30; pon., czw. - 17.15 i 19.30; 
sob. - 10 (por.). 15, 17.15 i 19.30. 
W ADOWICE "Szaroika" 31.12. ..Kapi- 
tan W
drowca" (ZSRR 12); g. 15, 17.15 
I 19.30; niedz. 11 (por.), 14.30, 16.45 i 19. 
ZYWIEC "Janosik" 29-31.12 "Dzieci 
gorszego Boga" (USA 15); g. 15.30, 17.30 
I 19.30. "Papierolk" 29 I 31.12. ..Jak to 
III
 robi w Chicago" (USA 18) g. 16 I 18. 


wystawy 


BIELSKO-B. WoJewodzka Bibliotclta 
Publiezna (ul. Siowackiego): Wyslawa ma 
larstwa Zbigniewa Bielewicza. Klub 
l\1Ic:dzyna['odoweJ Pras)' I Ksi
zkl (ul. 
Konlewa): Bielska Galerla Folografil od 
5.01.1989 r. Wystawa Ok['egu G6rskiego 
ZPAFI sala klubowa: malarstwo Pawla 
Dragana. Klub ZNP (ul. Kosmonautiiw 
18): do 31.12. w g. 13-19 - wystawa 
plastyczna czlonk6w Grupy Tw6rczej 
"Apostrof", prnce H. Filas-Gutkowsklej, 
A. J"urek. H. Kudlaciak i M. Karpowlcz- 
Wozniak. 


. 
ImpreZ 


BIELSKO-B. Blelsltle Centrum Kuliu- 
r,. (al. Slowaekie
e): 28.12. g. 18 - kon- 
cert .,.lwestrowy w wykonaoiu Orklestry 
Filhumonii Sll1skiej. 4.01, godz. IT i 20 
Shlomo Carlebach, ipiewaj:jcy rabin 
z Nowego Jorku Ognisko TKKF 
"Blenle" 31.12. .. I' - I Sylwestrowy 
Bieg Narciarskl, do pokonania 10 km - 
meta na "Blonlach". W razie braku snle- 
g\I impreza odbf:dzie sie na "Kiimczoku" 
w tym eamym dniu 0 godz. 11. Zglosze- 
ofa przyjmuje Ognlsko TKKF "Blonle" 
ul. Poeztow. 43, tel. 436-01. Dom KuUu- 
r,. .,Wloknlars,." (ul. 1 MaJa 1!) - czyn- 
_ wypotyczalnla kaset wideo od ponle- 
d7.ialku do ezwartku w I!:. 10-1!! i J)il!ltek 
od II-IT. 
1t1$TY. OWede" It.llory l\liasta I Gml- 
It,.: n.I2!. I. 20 film pol.-ZSRR "KI1\twa 
Dollny W
zT"; ,. 18 - zaprasza DK": 
28.12. K. IT I 111 "Klli,twa Dollny Wezy" 
film. 

YWIEC. Mlodzleiow)' Dom KuUur,. 
(AleJa WolnMel 4): 2'1.12. g. 111 - klub 
wideo zaprasza "Odyseja kosmiczna 2010" 
28.12. g. 16 - klub wideo ..Muzyczny 
Alchem"; 211.12. g. III - zabawa dysko- 


- 


tekowa; 30.12 g, 11 - (dub wideo dla 
najmlodszych. 


, "skle. + 


Siec bandlowo-lIslllA'owa oraz gastro- 
nomia: 
DIELSKO-B. 28-30.12. - cala siet: czyn- 
na jak w dni robocze. 
31.12. (sobota): sklepy Spozywcze czyn- 
ne w g. 7-15 przy czym dyzurne sklepy 
spozywcze czynne do g. 16 przy pI. Smol- 
ki 4, ul. Dzier:i:ynskicgo 10 I 61, piekar- 
nicze, monopolowe od 13-17; sklep spo- 
zywczy przy u1. Pil;:ciu Stawuw 6 czyn- 
ny od 6-16. Sklepy przemyslowe czynne 
od 9-15 przy czym: kwiaciarnia przy ut. 
Dzierzynskiego 27 do 16; WSO do 17; 
sicc gastronoIiczna czynna do 17, po 17 
czynne zaklady gastronomiczne: bufet 
PKS, "Delicje - Frykas", rest. "Staruw- 
ka" I "Ballyk" do g. 20; zaklndy organl- 
zujqce bale sylwestmwe ezynne tylko do 
g. 12 tj. rest. "Prezydenl", "Ondraszek" 
I "Teat['alna" (pozoslale nieczynne). Sie
 
uslugowa czynna od 9-15 natomiast za- 
klady kosmelyczno-fryzjerskie do g. 17; 
parkingi - wszystkie czynne; siec RSW 
"Ruch" czynna do g. 15 - dy LurujqCe 
kloskl w rejonle dworca PKP i PKS 
oraz w holelu "Prezydenl" do g. 20. 
1.01.1989 r. - slet handlowa nleczynna: 
dyzuruj1\ apteki: n[' 3 przy ul. Dzier:i:yil- 
skiego 8 w g. 9-19 i przy ul. Kaszlano- 
wej 5 od 9-19. Siee gastrooomiczna nle- 
czynna, dy:i:ury peloi
: ..Zajazd Klimczok" 
(10-20): rest. "Slar6wka" (9-20); "Bal- 
tyk" (9-20); kaw. .,Sniezka" (14-21): 
"Tempo" (8-20): "Mikron" (13-20); cuk. 
"Bolek i Lolek" (9-19); Drink-Ba[' (lZ- 
21); bar: "Swlt" (9-20); "Jantar" (9-20): 
"Radosna" (26-3) ; "Kubus" (10-19): 
kaw. ..Apena" (10-21); "Mimoza" (10- 
20) ; ,.Prczydent" (12-20) : "Ondraszek" 
(12-20): "Teatralna" (12-2); "Krakus" 
(9-20) ; sid uslugowa oie(,7.ynna prz,. 
ezym czynne: parkingl, dyzurujqce slacje 
benzynowe 1 stacje obslugi samochod6w, 
mechanika pojazdowa Zb. Maruszek ut. 
G6rska 15. tel. 440-04 w g. 9-15; napra- 
wa RTV T. Kukla ul. Slowaekicgo 6, tel. 
206-12 w g. 9-15. Siet: RSW "Ruch" nie- 
czynna poza kioskaml pclniqcyml dyzur 
w rejonie dworca PKP 1 PKS oraz w ho- 
telu ..Prezydcnt" w g. (9-13). 
!.01.1989 r, - sldepy spozywcze czynne 
jak w ponicdzialek po wolnej sobocle, 
dellkatesy przy ul. Dzier;i;yilsklego 10 - 
czynnc od g. 6. Sklepy przemyslowe - 
czynne jak w dnl robocze, sire gastrono- 
miczna, uslugowa i nsw ..Ruch" czynna 
jak w dni robocze. 
W dniu 31.12. kiC'rmasz w 'ukierni 
"Smakosz" od g. 9. 
IoformacJa do(Yczq('a komunikat'ji au- 
tobusowcj W okrt'sic swi.\l: Od(l7.ial I 
KPKS. 


_ Cleana. KJoIIlt:1d wvjlcmy DOCZ- 
t... 
popraW'n4! I'O%Wlullanl. krzyt6w- 
kt z nr 49: 
POZIOMO: 1>011II... 
1w::. rzee>:. 
tetno. akcja. .1udym sanle. oka- 
pi. earat, Mos, 1I\JSIt, zapas1ca, 1- 
kra. Iora. narnzm. kadl. idol. 
e-lH(le-na. plec. kJlLn. psot... stopa 


slretl. Lotwa. fllza. magia. !ikrub. 
namaz. larum. 
PIONOWO: patos. szlon. Gro!ec. 
tender. szamot. Ircha. khaki. an- 
lykwarlat. Plsarzowice. nsparagus 
abslynenl, szanlec. salmlak. pa- 
lasz: oUaf'Z. asambl. svron. oDium 
rVE!or. s:pnzm. 


KOMUNIKATY 


Miecz I I.ama 


SZKOLENIE 
W AUTOMOBILKLUBIE 


27.12 komunikacja aUlobllsowa 
prowadzona b<;dzie jak w dni robocze bez 
ograniczen, natomiast 31.12 jak w dni do- 
datkowo wolne od pracy tj. jak w dn. 
24.12. 01.01.1989 r. - komunikacja auto- 
busowa prowadzona b<;dzie jak w pierw- 
szy dzieil swiqt Bozego Narodzenia. W 
miare zwi
kszonej frekwencji podrM:- 
nych W okresie swiqt bp,d q uruchamiane 
kursy dodalkowe I blsowe. 
PKS. 31.12. auto busy bl;:d q kursowaly 
jak w niedziel
 1 swi
ta do g. 19.30. Na 
1inlach miejskich ostatnie autobusy z po- 
cZ1\tkowych przystankow odjad
 0 godz. 
19. Nalomiast na liniach podmiejskich 
oslatnie aulobusy odjad1\: linia nr 51 do 
Mazancowic Ifl.40, 
 Mazancowic l!J.05: 
n[' 52 - do Mi<;dzyrzecza 18.40, z g. 19.10: 
nr 53 do Jaworza DW "Jawor" g. ltJ.25, 
z. 19; nr 54 Jaworze G. 19.15, z 19.45; 
nr 55 do Wilkowic 18.33, z. 19.05; nr 56 
do Janowic ltJ.35, z. 19; n[' 57 z Byslrej 
18.10, z Bystrej 18.45: nr 29 do Komora- 
wic 17.37, z 18.05. 
1.01.1989 r. autobusy bf;d q kUL'sowuly jalt 
w niedziele I 
wi
ta na liniach 3, 5, 7, 
11, 13, 15, 16, 17, 24, 28, 31, 32, 51, 52, 53, 
54, 55, 56 i 27 z tym, ze autobusy z po- 
czqtkowych przystankow odjad1\ od 9. Na 
pozostalych liniach autobusy bed q kur- 
sowaly: nr 1 z Parku Ludowego i Os. 
Beskidzkiego 9, 9.20 i 9.40 - ostatnl z Par 
ku 0 22; z os. BeskidzkiegQ 22.30; nr 
 
ze Slalownika I os. Kopernika 9, 9.40 ltd. 
oslatni 22.20; nr 4 ze Ziolych Lan 1 os. 
Kopernika od 9 co 20 min., oslatni ze 
Zlolych Lan 0 22, z osiedla 0 22.30; nr 6 
z Lipnika I os. Kopernika 9, 9.40 ltd., 
ostatni 22.20; nr 8 z Dworca I Szyndziel- 
nl 9, 9.30 ltd. od 19 co 60 min; ostatni 
z Dworca 0 22.30, z Szyndzielni 22.15: 
nr 10 z Wapienicy I Mikuszowic 9, 9.40 
ltd. ostalni 22.20; nr 20 z os. Zlole Lany 
10.35, 11.45, 12.55, 14.05, 15.20, 16.25, 17.5:1, 
19.05 I 20.15; z Wapienicy 11.11, 12.21, 
13.31, 14.51, 15.51, 17.01, 18.31, 19.41 1 20.51; 
nr 26 z Wapienicy 9.20, 10.44, 12.08, 13.32, 
14.56, 16.20, 17.44, 19.36, 21, 22.17, z Mlku- 
szowic: 10.02, 11.26, 12.50, 14.14, 15.38, 
17.02, 18.26, 20.18 I 21.42. 
Autobusy kursu nocnego z dnia 31.13. 
na 1.01.1989 r. nie bed1\ kursowaly. 31.12. 
do g. 20. 1 stycznia 19C9 r. od 8 do 20. 


apteki 


BIELSltO-B. (sobota 31.12.): nr 3 (uI. 
D,derzynskiego 8), nr 2 pl. ZWM 15); nr 
6 (uI. Kasztanowa 5); nr 5 (pI. Wojska 
Polskiego 17) i nr 9 (ul. Wisniowa 10). 
Dyzury oocne: 29.12. nr 2 (pI. ZWM 15): 
nr 9 (ul. Wisniowa 10); 30.12. - 5.01. nr 3 
(uI. DzlerZynskiego 8); nr 6 (ul. Kaszta- 
nowa 5). 


SZPITAI,E 
BIELSKO-B. Ostry dy:iur chimrgiez- 
II)': 31.12/1.01. Szpital nr ! Chirul'gla 
OA'lilna ul. \VY7.wolcnia 18. 
W wolne soboty poradnie og61ne czyn- 
ne w przychodniach rejonowych nr II 
(uI. Piastowska 14) i nr IV (uI. Ponia- 
towskicgo 23) w g. 8-19. Poradnie dzie- 
cif;ce i stomalologiczne - rcjon II (ul. 
Pim:towska 14. NoC'ny dyzl1r w g. 19-7 
w Pogotowiu przy uI. E. Plater. 


O'illbv tJl.a
ndce \\"'I.iac udzlal vr 
konkursi(' oro
.r.onc sa 0 nadcsl.a- 
nic do 28 H 19R9 r. pi
cmnveh 
I.I!Ioszci1 pod ..drescm WDK (43- 
300 Bidsko-lIi.lla. 111. 1 M'oj
 8). 
Pl";IC'e nlo>"n
 
klar1.1(' w \\.rnK 111h 
w Muzcum w Zywcu do 30 IV 1 1989 
r. \Vvsta\\.'a tJokonl	
			

/00838_0001.djvu

			OSTRAWAm
 


CZWARTEK, 29 XII, pro I: 10.20 
Ryeerz boglni szeZf;Sela; ez.. 1 
8-ode. serialu. 11.20 Malzenskl 
pi<;elOb6j. 16.10 Lckarz I jcgo 
ehorzy, 17.10 Onon. 18.30 Majak: 
magazyn. 20.00 Ma!e dzlcje pew- 
ncj rodzlny. 20.20 Sondy. 21.05 
Plosenkl z malego ckranu. 21.20 
Euro 1988. 22.15 Noeny koneert. 
22.50 DTV. 
PIJ\TEK, 30 XII, pro I: 9.35 
Outsider; rllm. 10.55 Majak. 11.55 
Teletekst. 14.50 Za
piewaj, slo- 
wiezku... 16.10 Intersygnal 16.40 
Czcsl I Slowaey w polsce. 17.15 
Minuty dnla. 17.25 Chomik w 
nocnej koszull (4): 19.30 Tclckino- 
skop. 20.00 Na tytu!owej strome; 
komcdia USA. 24.00 DTV. 
SOBOTA - SYI.WESTIm: 8.30 
Svl\Vc
ter w Studlu przyjaele!. 
10.30 Komedla. 11.55 Sylwester w 
ziolej Bramle. 12.50 Nleeh przy- 
leei bocian, ksil;tniczko! 15.50 
Ml;7C2yzni nle starzeJ'I 511;. 17.30 
Chomik w nocnej koszuJi (5). 
18.20 Dobranoeka. 18.3u PlOscnki z 
cehem. 19.30 Od melodil do me- 
locH! 19.50 Figle!. 20.00 Svlweslro- 
wa dvskoteka 21.00 WleJka rOSZR- 
da. 21.45 Pro muz. rozl'Yw. 24.00 
Witamy Nowy Rok. 0.10 
wJat 
sie bawl w Nowym TIoku. 1.10 
pr. muz. rozryw. 2.40 Dzit; jest 
u nas country bal. 
Pro II: 10.00 
wlat sl<: bawl. 
11.45 Wydojona krowa; ez. film. 
8nim 12.50 Nlech tv1e t;mleeb. 
]3.45 'Spotkamy slE: na'Vlaehovce. 
14.25 Trzej weteranl; bajka. 16.45 

winJobleie. 18.00 Swiat woko! 
nas. 18.20 Gdzle straszy? 19.20 
\\'icezorynka. 20.00 Zaj'le w wor- 
ku 21.10 Gdzie jest Sladpk. tam 
jest Mladek. 21.45 Mol przylaelele; 
komcdla pro wlosk. 23.45 Ploscn- 
ki. 24.00 Wltamy Nowv Rok. 0.10 
Spotkall sll; pod Kollnem. 0.40 
Bohaterski kapltan Korkoran; 
cz. komedla. 2.]0 GawE:dzlarzc bez 
tvlulu. 2.40 Chel: by
 gwlazd'l w 
opcrcfce. 


NIEDZIELA - NOWY ROK: 
]().30 Karetka pogotowla (3). 11.30 
Oblcktyw. ]2.00 Koneert na zam- 
ku prasklm. 13.00 Przem6wlcnie 
pre7vdenta Gustawa Husaka. 13.30 
Garmlsch-Partenkirchen; Konkurs 
4 skocznl. 15.25 Plpkna Siowacja. 
]5.45 Sprawa rnno
cl I honoru; 
flJrn. 17.35 Chomik w noenej ko- 
57ull. 18.30 Wleezna pleMI. M.]O 
Cvrk Humberto (6). 21.10 Sprze- 
d"1na n
Tzeczona: O'Pera Smctanv. 
Pr. II: ]0,00 D71ccl t;olewala. 
t"n
7a I bawl" sll;. 10.
0 
wla't 
nlehiesklcl!o sk"rbu. 14.20 Igr"sz- 
ki '7 r111hJem. 111:..0 0 rudo".\
1t}c;c1 
Ani. 17.35 Tvdzle'" na rnalvm 
ek
"T1le. 20.00' CC'd7lennle wscho- 
d
1 d""'ce. 2045 vranm' - 7a- 
mek nad DV1". 21.35 FlJrn. 
PONIEDZIALEK, 2 I. pro I: 
]6.15 Teletckst. 17.00 Kompas; 
m

a7vn wojsk. ]7.50 Pr"skle ro7.- 
m"lto
cI. ]8.30 Wolna trybuna. 
:10.00 Porny!ka doktora Morcslnle- 
go: 
pcktakl. 22.]5 Dorotheus. 
Pro II: 17.10 Po dzwonku. ]8.05 
Lekar'l I jego ehorzv. ]8.15 Byli 
dwaj plsarze (8) 20.30 Na kraj. I 
,,
rtr. stadlonach. 21.30 Aktu
ln. 
22.15 pos7.ukiwanla SUkCCSll 


,.onika 


" 


REDAKCJ,\: 43-300 mel- 

ko-Biala, ul. Dubois 4. Te- 
lelony: ccntrala 258- 'i8 i 
235-77. redaktor nac'lelny 
281-50. d'lial o
los'lcn ora'l 
lac'lnoscl 'l c'lvtclnikami 

76-37; telex 035584 
Redaktor nae'l..lnv: WIT A- 
LIS BUTRYM. Zc
p61: DA- 
IUUSZ n,\NDOLA (ki.'r 
d'lialu I:\(''lnosci 'l C'lvtelni- 
kami). MTROSf.A W GAL- 
CZAK (opr. r::-ral.-teehn.). 
RYSZARD KLUSER. LE- 
SZEK MTLOSZEWS:KI t'l-ca 
red. na..z.). ZDZlSI.A W SIE- 
MIEC (sckr. red.), '\NDR7EJ 
OTCZYK. TADEUSZ PA- 
T.\N. RYSZ,\RD STOEC. 
KER BAZYL TARANT'\ 
('l-..a s..kr. red.). no1.ENA 
WISI.OCKA _ TROl\m ............" _ 'I, 


"" .;::.. \,' -'tL -. 


..' t ..,...... 
 1...... ' 
'
 ,2ROG RAM
'. 
1'1tP: 
. . 
':j-'
 .... - 


1 STYCZNIA 1989 
PROGRAM I 
9.00 Teleranek - wydanie no- 
woroczne 
9.50 ..Walt Disney - czlowiek 
legend a" (cz. I) - lilm 
prod. USA 
10.35 ..Przygoda zycia" (4) 
..Dziewiczy las" - film 
dok. prod. franc. 3 STYCZNIA 
11.30 DTV - wiadomosci PROGRAM I 
11.35 Powt6rzenie oredzia no- 8.35 Domator 
worocznego 8.50 Domowe przedszkole 
11.50 "Daleko i jeszcze dalej" 9.15 DTV - wiadomosci 
- film dok. 9.25 DTV - dodatt!k gospodar- 
12.15 Koncert noworoczny J: czy 
Wiednia 9.40 "Biala wizyt6wka" (1) - 
13.30 "Walt Disney - cz}owiek "Szyb nad lasem" - se- 
legenda" (cz. II) - lilm rial .TVP 
prod. USA 10.35 Domalo[' 
U.35- ;,W kaiTIienl1ym. kr
gu" 11.10 Muzyka, kl. 1 I hls1ona, 
I (62 i 53) - serial prod. kl. ,IV lic. .j 
__<-. _ br.a
,', "-,"",,_. 
_,

,,_""_c -1:.!l8"
.Wj'edza-' 
h 
.ozeiIst.Wie, 
141.40 Gdzie sll tasmy J: tamtych kl. VII 
. -'-
-lat--' .. IUo- TT-R-' .
 Matematyka 


20.50 
21.30 
2l.
5 


Brawo dla Ewy Miehnik 
Panorama dnia 
..Doktor Zywago" - film 
fab. prod. USA, wg powie- 
sei Borysa Pasternaka, rez. 
D. Lean 
Komentarz dnia 


17.00 
17.15 


Telecxpress 
Studio sport: Turniej 4 
Skoczni z Garmisch Par- 
tenkirehen 
Kogo nasza milos<: obeho- 
dzi - recital Ewy Zlotow- 
skiej 
Antena 
Wieezorynka: "Smurly" 
DTV 
..Pomi
dzy wilkin - film 
TVP, rez. J. Janicki 
Sportowa niedziela 
"Magdalena z Kossak6w" 
(2) - "Dziadzio" 
Hollywood paradise - pro 
rozrywkowy 
DTV - wiadomoSci 
PROGRAM II 
Przegl
d tygodnia - Pl'. 
dla nieslyszqcych 
},'ilm dla nieslysz'leych: 
"Pomi<;dzy wilki" 
"Remberlowie, Remberto- 
wie..... - wojsk. pro dok. 
Powilanie 
Kino familijne: "Autostra- 
da do nieba" (4) - se- 
rial prod. USA 
100 pyton do... Stanislawa 
Kwiatkowskiego 
Studio sport: Przezyjmy 
to jeszcze raz 
Robmy swoje - recital 
Wojciecha M!ynarskiego 
Studio sport: Piekne i od.- 
wazne 
Podroze w czasie i, prze- 
slrzeni: "Duch Azji" (5) 
- film dok. prod. ang. 
Wiem wszystko - teletur- 
niej 
Blizej twiata - przegl. 
Fik" 
10 mnut 
Program publieystyczny 
DTV 
"Blala wizytowka" (1) 
"Szyb nad lasem" - se- 
rial TVP, rez. F. Bajon 
Konferencja pra50wa r7e- 
cznika rz'ldu 
Leksykon polskiej muz:)'ki 
rozrywkowej - "R" 
Klub mi«:dzynarodowy 
Informator wydawniczy 
DTV - eeha dnia 
J
zyk angielski (9) 
PROGRA
I II 
Program regionalny 
Jl;zyk angielski (9) 
Program dnia 
"Wielka epoka" (1) - tie- 
rial prod. wlosk. 
Program lokalny 
"Wiek niepewnosci" (12) - 
"Demokracja, przywod'l- 
two, zaangazowanie" - se- 
rial dok. prod. ang. 
Kolorowy zawrol glow)' 
- mag. narciarski 
Non stop kolor: "Gwiazdy 
gali ksiecia Karela '1987" 
Powtorka z historii: Mar- 
szalek J 6zef Pilsudski a. 
II ' 
Panorama dnia 
"NajwazniejsLe - nie pocl- 
dae si
" (1) - lilm fab. 
prod. USA. reZ. W. Hus- 
sein 
Komentarz dnia 
':sro
a 


10.00 
10.10 


11.00 
13.30 


16.00 


16.20 
16.25 
17.15 
17.30 
17.55 


18.20 
18.50 
19.00 
19.10 
19.30 
20.00 


20.05 


%1.00 
21.50 


22.00 


%2.50 


9.00 
17.25 
17.30 
18.00 
18.30 
19.00 
19.30 


20.00 
21.25 
21.30 
2U5 


23.10 


p i i\1i. e k 


." 


0.50 


,-- 


,sobOta 


18.00 


18.40 
19.00 
19.30 
20.05 


21.40 
22.15 


22.30 


23.33 


9.25 


10.00 
11.30 


11.55 
12.00 


12.50 


13.25 


1.1.00 


15.15 


16.10 


17.00 


17.30 
19.00 
-20.00 


21.30 
21.45 


23.45 


poniedzialek 


16.00 
16.03 
16.25 
17.15 
17.40 
18.30 
18.50 
19.00 
19.10 


2 STYCZNIO\ 
PltOGRAM I 
P,'ogram dnia, DTV 
Smiej si
 z nami, ez. I 
Luz - pro naslolatkow 
Teleexpress 
Eella stadionow 
Laboratodum 
Dobranoc: "Znj'lezek 
mucha" 
10 minul 
Telespotkania: Podziwla- 
ny 1... nieuznawany 
Ilij Glazunow -artysta 
malarz 
DTV 
Tealr telewizji: Slawomir 
Mro/ek - "Polieja", rez. 
J. Kijowski, wyk. M. Wal- 
ezewski, K. Kacr.or, B. Dy- 
kiel i in. 
Smiej si
 z llami, CZ. n 
Dylemaly - pro pUblic. 
Al Copley gra I 'piewa 
bluesa 
DTV - echa dnia 
Jc;zyk niemiecki (9) 
PROGRAM II 
Program regiOl1alny 
Jc:zyk lliemiecki (9) 
Program dnia 
Antena Dw6jki na nastc:p- 
ny tydzien 
Ojczyzna - polszczyzna 
Program lokalny 
Polacy - pro dokum. 
Tele-trans 
Jubilate musica: Muzyka 
renesansu - pro rv NRD 
Dyktator Wieczeslaw 
Za:lcew, radzieckl Pl'ojek- 
tant mody 
OS1jdzmy saIni 
Rozmowy 0 cierpienlu 
Panorama dnia 
Biografie: "T. S. Eliot" 
film prod. ang., rei. D. 
Thomas 
Komentarz dnia 


18.50 


19.00 
19.10 
19.30 
20.05 


21.00 
21.25 
22.00 
22.30 
22.50 
23.10 
9.00 
16.55 
17.25 
17.30 


18.00 
18.30 


19.30 
%0.00 
21.00 


21.30 
21.45 


22.45 


",' 


t STYCZNIA 
PROGRAM I 
1.35 Domator 
8.50 Domowe przedszkole 
9.15 DTV - wiadomosci 
9.25 "Zderzenia" (1) film 
fab. prod. radz. rez: I 
Fridberg , 
10.30 Domator 
12.00 Chemia, kl. vn i hisloria 
kl. III lie. ' 
13.30 TTR - Matematyka i j
 
zyk polski, sem. I 
15.20 NURT - Edukacja kultu- 
ralna 
1:;.50 Program dnia, DTV 
15.55 Losowanie Express i Su- 
per Lolka 
16.05 
 swiecie eiszy - Pl'. dla 
nleslyszllcych 
16.25 Dla mlodych widz6w: 
Scena TDC 
16.50 D!a dzieei: Wyprawy prof. 
Clekawskiego 
17.15 Teleexpress 
17.30 Studio sport: Turniej 4 
Skoezni - Innsbruck 
18.20 D
wnie:l niz wezoraj: Ar- 
Chlwum XX wieku 
18.50 Dobranoc: "Mis Uszalek" 
19.00 10 minut 
19.10 Sejmowe spotkania 
19.30 DTV 
%0.05 Zw!erciadlo c.zasu: "Takl\ 
mme zapaml
tajcle" _ 
film lab. prod. ZSRR, rez. 
P. Czuehraj, wyk.: A. Stie- 
panowa, O. Borisow 1. Sa- 
wina i in. ' 
2%.20 Piknik country - Mrllgo- 
wo '88 - recital zespolu 
Harald Wilk and Firends 
22.45 DTV - echa dnia 
23.05 Jl;zyk rosyjski (10) 
PROGRAM II 
17.30 A-B-C - teleturniej j
 
zykowy 
18.00 Program lokalny 
18.30 Dlaezego nie? 
public. 
19.30 Bectifiear - znaezy na- 
prawiae bl
dy: Kuby dzien 
dzisiejszy 
20.00 Rewelaeja roku: Ruggie- 
ro" Leon
avallo - "Paja- 
ce - fllmowa realizncja 
opery w reZ. F. Ze11irel- 
liego, wyk.: T. Stratall, P. 
Domingo, J. Pons, F. An- 
dreolli oraz ch6r 1 o['kie- 
stra Tealru La Scala w 
Mediolanie pod dyr. G. Pre 
tre 
21,:10 Panorama dnia 
21.45 Telewizja nocli 
22.30 ,,07 zglos si
" (1) - "Ma- 
jor op6Znia akcje:" - se- 
['inl' TVP, re:i:. K. 8zma- 
. gier 
23.25 Komentnrz dnia 
. 'Tdewizja' Polska"zutrze... '1Jb- 
bie 'Pi'awo' T.mlan w prol'ram\e, 
"Kl'oliika" n3tomlalt tyesy. aby 
bylo 'Ich Jak naJmnlcj, . .. 


Pl'. 


30 GRUDNIA 
PROGRAM I 
8.30 Domator 
8.35 Domowe przedszkole 
9.00 Teleferie: Kino najmlod- 
szych - "Cudowna po- 
dr6:i:" (15) or&Z kino TDC 
_ "Klamiesz, Melito" (5) 
_ serial prod. jug. 
10.00 DrV - wiadomosei 
10.10 DTV - dodatek gospodar- 
czy 
10.25 "Pantofelki Jasuko" 
lilm lab. prod. jap., ref. 
Kenki Saegusa 
11.55 Domator 
13.30 TTR - Matematyka I j
 
zyk polski, sem. I 
15.10 W szkole i w domu 
15.30 NURT - Praca z uczniem 
zdolnym 
16.05 Program dnia, DTV 
16.10 Radar - wojsk. mag. fil- 
mowy 
16.25 Teleferie z Dropsem 
17.15 Teleexpress 
17.30 Intersygnal mal. 
panstw socjalistycznych 
18.00 Piosenka z dedykacj/\ 
18.10 Skarbicc 
18.50 Dobranoc: "SlIsiedzi" 
19.00 10 minut 
19.10 Monilo[' rzlldowy 
19.30 DTV 
20.00 Jutro, pojutrze, za ty- 
dzien 
%0.05 Telewizyjny Teatr Roz- 
maitosci: Lolleth Bellon - 
"Bez kurtyny" - reZ. Z. 
Wardejn, wyk.: N. An- 
dryez, R. Hanin, 
. Ma- 
chulski, H. Machalica, G. 
Lutkiewicz i in. 
21.30 Czas - mag. public. 
22.05 XV Mi
dzynarodowe Spot- 
kania Wokalist6w Jazzo- 
wych - Zamotc '66 - Ur- 
Slula Dudziak 
%2.30 "Szaleiislwa Maxa" 
film prod. f['anc. 
22.45 DTV - komentarze 
PROGRAM n 
9.00 Program regionalny 
17.25 Program dnla 
17.30 
zrockowa lists przebo- 
JOw Marka Niedzwieckie- 
go 
18.00 Program loka1ny 
18.30 ze 1IIszystkich nrol) 
ma,: reporter6w' . 
111.50: PolU:a Krmtlka 'l'ilrnowa 
19.00 Pl'Of1'a
 filmoW1 
19.30 Dookola 'wiata: W zatoce 
WaylUdell 8wictYeh 
-.
 'h U 


10.30 
10.40 
11.40 


31 GRUDNIA 
PROGRAM I 
DTV - wiadomosci 
Stare, nowe, najnowsze 
W
drowki dalekie i bli- 
side: "Curry i nie tylko" 
- film dok. prod. ang. 
Klo nie lubi rock and 1'01- 
In - relacja z maratonu 
w klubie sludenckim Sto- 
dola 
Film dokumentalny: "Opo- 
wiesci Puszezy Augustow- 
skiej" - ..Zima" 
"Uroda wielki mo- 
can" - impresja filmowa 
Telewizvjny Teat[' Prozy: 
Gudrun Pausewang 
"Porwanie donny Agaty". 
rez. S. Wohl i B. Salacka 
Komedie, komedie, kome- 
die: "Nie roa r6zy bez 
ognia" - film prod. pol., 
rez. S. Bareja 
Losowanie Duzego Lotka 
oraz Sylwestrowych Za- 
kladow Specjalnych 
Flesz - pro muzyczny 
Uciechy z Bachusem 
impresja filmowa 
Teleexpress 
Butik 
Dyskoteka pana Jacka 
wydanie sylwestrowe 
Wieezorynka: "Smurfy" 
DTV 
Or
dzie noworoczne 
J11tro, pojutrze, za ty- 
dzi en 
Kino muzyczne LucJana 
Kydrynskiego: "Deszczowa 
piosenka" film fab. 
prod. USA 
Cabaretro III 
3000 5ekund z Ew/\ Ku- 
klinskll - pl'. rozrywko- 
wy 
"Love Me Tender" - pio- 
se-nki Elvisa Presleya 
Julio Iglesias - wszyst- 
kim. kt6re niegdys kocha- 
lem... 
Rock show '88: Koncert J: 
Monachium 
"Wyci1jgnij bron" - we- 
slern prod. USA, [,eZ. S. 
H. stern, wyk.: K. Dou- 
glas, J. Coubrn, A. Ba- 
sledo i in. 
Pop show'88 - pro. roz- 
rywkowy 
PUOGRAM II 
Trzy godziny z Telewizjll 
Katowice 
Powitanie 
Sylwester dla dziecl: 5- 
10-15 - mag. dla dzieci 
i mlodzieZY 
Huckleberry i jego kom- 
pania, czyli Hanna-Barbe- 
ra przedstawia 
Program rozrywkowy 
Program lokalny 
Muzyka malego ekranu 
Niezapomniane melodie 
Wiednia 
Or
dzie noworoczne 
Dyskoleka u Niediwle- 
dzia 
Panorama dnia 
Elton John i Sydne Rome 
"W blasku slonca" - lilm 
fab. prod. auslriackiej, re:i:. 
C. Gallone, w roli gl. Jan 
Kiepura 
Zyczenia noworoczne 
"Klub pokrewnyeh dusz" 
- film lab. prod. franc. 


12.10 


12.40 


13.05 


13.15 


14.45 


16.20 


16.40 
17.05 
17.15 
17.30 
17.55 


19.00 
19.30 
20.00 
20.25 


20.30 


22.20 
22.45 


23.45 
0.05 


0.55 


2.05 


1.40 


11.55 
14.55 
15.00 


16.30 


17.20 
18.00 
18.30 
19.30 


20.00 
20.15 


21.30 
2U5 
22.20 


%4.00 
0.05 


':niedziela 


19.30 
20.05 


21.30 
21.45 
22.15 


22.45 
23.05 


1-1.30 
16.55 
17.25 
17.30 
17.45 
18.00 
18.30 
19.00 
19.30 


20.05 


20.30 
21.15 
21.30 
%1_45 


22.45 


wtorek
		

/00839_0001.djvu

			16 . KRONIKA 


" . 


I-A' 


Wieeprezes Glownego Urz
du Cel na W
grzeeh nazwal niedawno zaostrzone przepisy eelne w krajaeh 
soejalistyeznyeh "wojnq ubogieh". u podloia ktorej leiq braki zaopatrzen'owe. 
Gdy jednak do owyeh brakow dodamy nie zawsze raejonalne przeliezniki walut. otrzymamy wspanialo 
pole do dzialania dla... Wlasnie, Nie dla amatorow paezki zakazanyeh rodzynek ezy tabliezki czekolady, 
a dla ludzi, ktorym ta nienormalna sytuaeja pozwala tanim kosztem zdobywac prawdziwe fortuny. Wlas- 
nie tym ugranieznym rekinom" wydala twardq walk
 polska sluiba eelna, pospolu z miliejq i WOP-em. 


AMATOR "VEGETY" 


.. 


Itto w 
rod
, 9 listopada, przechodzil- 
by wczesnym ['ankiem p['zez zagajnik, 
okolo 500 metrow od skrzy:i:owania drogi 
Cleszyn-Katowlce z SZOSII biegn
cQ z 
WIISIy do Katowic, w poblizu wsl Pawlo- 
wice m6
lby znale:f
 nlecodzlennQ zgu- 
be: rozsypane w promlenlu p61 ,metra 
banknoty stuma['kowe. Nle bylo Ich 
wcale malo. bo w sumle dawaly az 6 ty- 
slc:cy Marek zachodnlonlemlecklch. Jak 
to sle stalo. te ta pokazna kwota zna- 
lazla sle na le
nej skarple? 
Ot6z, trzej funkcjonarlusze-Inspek- 
tony "PG" z cieszynskiego RUSW zau- 
wa:i:yli ok. piateJ rano na ul. Armil 
Czerwonej autobus jugoslowlaflskl I ja- 
dQcego za nlm jasnego "poloneza". W 
pewnym momencie kierowca tego samo- 
chodu dal znak 
wiatlaml kierowcy au- 
tobusu, a nastepnle wyprzedzll go. Au- 
tobus zatrzvmal sie kolo hotelu .,Orbisu". 
pO ezym wsladl do niego metczyzna z 
...DOIoneza tl 


, 


Milicjanci poslanowiU jecha
 za Jugos- 
lowianami. Od czasu, gdy autobus mlal 
nowego ppsazera. palllo sie w nim 
wlat- 
10; wida
 bylo wyrdnle. jak przybysz 
p['zechodzl miedzy 10telami I skupu;e 
walute. W Pawlowicach autokar zatrzy- 
mal IIle I handlarz - bo co do tego nle 
bylo jut watpliwo
ci - wysiadl. MiIi- 
cjanci pOdeszli do niego. okazujllc legl- 
tymacje. Wowczas ['zucil sie do ucieczki. 
Biegl w kierunku p6lnocnym. pO czym 
skrecil w prawo, w pObliskl zagajnik. 
Nie reagowal na wolanie: ,.St6j. mili- 
cjal"
 biegn
c, wyrzucil jaki
 przedmlot. 
na kt6ry 
cigaj
cy go milicjanci nle 
zwr6cili pocz1\tkowo uwagl. Wreszcle 
uciekinler wpadl na drut kolczasty I 
przewr6cil liie. Doszlo do szamotaniny, 
w trakcte kt6rej jeden z funkcjonariuszy 
pokaleczyl sie 0 ten drut. Obezwladniony 
gazcm handla['z w koflcu skapitulowal.. 
Metczyzna z ..poloneza" okazal sie An- 
toni G., mieszkaniec Katowic, wsp61- 
wla
clciel jednego z salon6w gier elek- 
tronicznych. Przeszukanie go nie przy- 
nioslo rezultatow: mial przy sobie tylko 
90 tysiecy zlotych. Teraz mlicianci przy- 
pomniell sobie 0 wyrzuconym w las 
przedmlocie. Latarka niewlele jednak po- 
mogla w ciemnosclach, trzeba bylo od- 
lozy
 przeszuklwnnie terenu. Dopiero w 
dwie godziny p6Zniej. przy pomocy psa 
tropil\ccgo z iednostki WOP. milicja zna- 
lazla to, czego szukala: wla
nie 6w roz- 
sypany pUk banknot6w stumarkowych. 
Antoni G. UumaLzyl w 
Iedztwie, Ze 
ezekal 'II' Cieszynie na swe
o przyjacie- 
la, kierowce autokaru z Jugoslawii. kt6- 
ry mial przvwlez
 leka['stwo dla jego 
matki veJ(ete" I alkohol. Przyjaciel 
jednak z
chorowal I zast:,\pil go inny kle- 


1<-'. 


(:- 


., 
.,
. 


) 'r. 
, . 


.
 


, . 


r' 


"......w . 


:4.:J . 
 


.. ". -0'" /
:
' 


G I j MIClNY PR . 


rowca. z kt6rym postanowil podjecha
 
w strone Katowlc. W Pawlowlcach ude- 
kal poniewat wZi&1 ubranych po cywll- 
nemu millcjantow za amatorow kradzle- 
zy _ miDI. przeclet do stracenla .,az" 
90 lysiecy zlotych. Oczywi
cle, prokura- 
tor nie uwlerzyl w te bajkl I sporzQdzil 
w sprawie Antonlego G. aki oskartenla... 


PECH SZWAGROW 


W tekach prokuratorskich znajduj
 slf: 
dokumenty dotyczQce wlekszej ilo
cl po- 
dobnych spraw. W "Andrzejki", 30 Us- 
topada. milicja przylapata . na gorQcym 
uczynku Mieczyslawa D. I Marka S., 
kt6rzy dzialaU wedlug Identycznego sce- 
nariusza jak Antoni G. Kllkakrotnle 
wyprzedzall .,polonezem" autokar cze- 
choslowackl 1ad
cy z granicy. nastepnie 
jeden z nich wsiadl do autobusu w Hat- 
lachu. Za Pruchna gdzie wvsiadnl cze- 
kala iuz na niego mlllcia. Ten z kolel 
handlarz walutQ bez oporu poddal sle 
przeszukaniu: znalezlono przy nlm 16100 
koron I 100 marek zachodnlonlemiecklch. 
Autokar czechoslowackl zawr6cono do 
cieszynsklego RUSW. wszystklm osobom, 
kt6re sprzedpwaly nielegalnle korony. 
Izba Skarbowa sprzadzila ..specialne" 
protokoly. 
Mieczyslaw D. 1 Marek S. SQ mlesz- 
kancaml Katowic I Jastrzebla. Prokura- 
tor rejonowy w Cieszynie, Adam \Vik- 
Uk, zwraca uwage na przesunil:cie sie 
centrum dzialania waluciarzy z Katowlc 
i Krakowa - blizej granicy. Prawdopo- 
dobnle przyczynifa sle do tego rosn&ca 
konkurenCja w tei ..grupie zawodowej", 
kt6ra sprawlS, :i:e kto pierwszy. ten lep- 
szy. Swego rodzaju bezczelnosciQ prze- 
wvtszvli Innvch dwaj szwagrowie ze 
Skoczowa. ktorzy 8 listopada zatrzymall 
samochody ! czechoslowackQ rejestr3cjQ 
- tuz przy Mo
cie Wolno
ci. Obserwo- 
wanl przez mllicje. zostall nastepnle za- 
trzymanl. Jeden z nlch - ka['any wcze
- 
nlej za wlamanle - mlal 10.600 ko['on 
Oraz nieco Marek I szyling6w austrlac- 
klch. za
 dru!(i - 150 dolar6w I 1.278.300 
zl. Obaj zoo;tali oskar:!:cnl 0 nlelegalny 
hanrlel dcwi7amt. 


PIENIJ\DZ ROB I PIE"JII\DZ 


Marian W.. mICszkaniec Krakowa. nle 
mial powod6w do uskadanla sle na ble- 
de. Pracowal 1 to nie plerwszy ['az. na 
budowie eksportowej w Czechoslow3cjl, 
mlal ladniE' urzadzone mieszkanle. alto- 
de i zone Czeszke. kt6['a wydatnle lago- 
dzila skutkl kr-yzysu qospodarczego 'II' 
naszym kmju. C6Z, kiedy bardzo doslow- 
nil' wzlal soble do serca powledzenle Ze 
pleni:,\dz robl picniadz. Simpowal wlee 
w Polsce korony czeskle. by nastennle :.' ::. 


:1'.- . .
. . 


:
.:.."
 
,,:,"::."(: 


:...i....- 


"S< . 


" 
. .../
.

't ..:: 
..,.
. . '.. 
c.} .. :-;: ;:. .".
, 
:;


'f :

.:
;:
 
, 
:.'; 'U
. 


e 


":.)" 


c:;,." . 
.go-; 
"" u 


.' t ... .\.. 
. , 
:(" f' 
 
".'" : 
,-: 
r.>
 


, 


v 


.. ..' .-".: .,/ 
{. ", 


';." 


" 
t:.:{(" ," 


. . 
.. 


.'" 


.
 


..--....
 
. 
 
 


:. .:. 
 . .... .
:>.:.. <- . ,. ..
..
 ,.(.., 
t 
"'7 ;
:, .'. ',. t t 


Foto: Bogdan Ziarko 


A 


przewleZ
 ie do Czechoslowacjl I tam 
kupi
 za nle dolary od obywateli arab- 
skich po czym tf: tward
 walute wwieZ
 
najzupelniej legalnle do Polski. Jakl 
mlal w tym Interes? Wystarczy powle- 
dzle
, ze czarnorynkowy kurs dolara wy- 
nosl u naszych poludnlowych s
slad6w 
30 koron - I wszyslko bf:dzle jasne. 
Kolega Mariana W., rownlet zatrud- 
nlony na budowle eksportowej 'II' Ostra- 
wle Edmund B., twlerdzl, te nawet nle 
przypuszczal. jak wlelklt kwob: dal ma 
do przenleslenla przez eranice je
o przy- 
jadel. Bo Marian W. nle chelal sam ry- 
zykowa
 twlerdz&c, Ie on - mQt oby- 
watelkl czechoslowacklej - ma mnlej- 
sze szanse na uniknlecle ..osobistej". 
Dal zatem przed granlclt Edmundowl B. 
trzy pakunkl pnplerowe owlnlete ta
mQ 
samoprzylepnQ. kt6re ten schowal... na 
po
ladkach. Za te usluge mlal zarobl
 
100 tyslecy zlotych. Nlestety. zarobil tyl- 
ko zwolnlenle z pracy I sprawe 0 nlele- 

alne wywozenle obcej waluty. Osoblsta 
kontrola celna ujawnila bowl em, Ie 'II' 
owych trzech paczuszkach znaiduje sit: 
418 tysiecy 550 koron... 
MHrian W., kt6rego pechowy kolega 
wskazal jako wla
clclela tej olbrzymlej 
kwoty, zeznal w 
Iedztwle, te nle wszy- 
atkle przemycane korony skupll od haft- 
dlarzy czechoslowacklch: mlal 30 tyslecy 
wlasnych oszczednoscl. Przed paroma 
miesiacaml podj
1 z konta .,D" 1900 bo- 
n6w PKO I sprzedal je pod Pewexem 
w Krakowie. a nastE:pnie skupOwaJ ko- 
rony po 35-40 zlotych. Gdyby cala ope- 
racja powiodla ale, Marian W. zwielo- 
krotnilby praktycznle bez wysilku swe 
dolarowe konto. Zeby:!: jeszcze celnlczka 
w Cieszynle uwlerzYla .. zapewnienla 
Edmunda B.. ze wywozi tylko 970 ko- 
ron... 


KROK W CHMURACH 


.. 


2!J listopada w rejonie Kiczory pano- 
wafa mglista pogoda. Tadeu8Z Z., k16ry 
wsp6lnie z K['zysztofem G. mlal ... 
spotka
 na zielonej g['anlcy z obywate- 
lem czechoslowacklm, Rudol1em D., nie 
m6g1 w tej mgle, Da dodatek 0 zmlen- 
chu. odnale:f
 swego kolegl. PoCU&l wit;lO 
wola
: "Krzyslekl Krzysiee
kl" Kole- 
ge co prawda odnalazl ale przy okuJi 
zwr6cil Da callt tr6ik
 uwag
 slutby gra- 
niczncj WOP. Ponlewai przekroczyl nl.. 
legalnie pas granlczny, zostal zatrzyma- 
ny dia zloZenla wyJdnle6. WOP-iatom 
podejrzane wydaly sle r6wnlet rozmlary 
jego plecaka. Poprosill wi
c, b7 uchylll 
r1\bka tajemnlcy. Nle zawl6cD Ich "DOlI". 
w plecaku znajdowal sle magnetowid 
"Sanyo", 5 kaset wldeo, kIln czapek 
sk6rzanych z barana. a talde duchy 
dtlnsowe - bluzv SPDdnie t so6dnlca. 
Tadeusz Z. i Krzysztof G.. kt6rzy po- 
cz
tkowo twlerdzili, te Sla znajomyml 
I w rejonle Klczory spotkaU ai, przy- 
padkowo. p6:fnlej przyznali, te chcieH 
towar z plecaka przemyci
 Dlelegalnle 
do Czechostowacji. Ponlewat ..rtoAl! to- 
waro pnemycanego 'II' celach handlo- 
wych przekraczala. 20!1 tyB. zlotyeb (dok- 
ladnle wynoslla 1,3 mID zl), nlero:nvatny 
..krok w chmurach" mote kosztowa
 0118 
pan6w karf: wlezlenla do dw6ch lat lub 
grzywnf: r6wn
 sze
elokrotnej warto'd 
eta narazonego oa uszczuplenle. Ponalffe 
K['zysztol G. przekroczyl granlcf: z do- 
wodem osoblstym. bedzle wlf:e odpowla- 
dal r6wnlet I za zlamanle ustawy 0 do- 
wodach. 


.. :
 


Co .: 
...... 


.< 


.... 
-: 

. 


. .
 


*" 


* 


* 


'. 


Uszezuplenle cia, wywotenle walol e" 
eyeh bez wymaganego zezwolenla, baa- 
del waluta obca bez zezwolenla dewl__ 
wego - oto trzy najczf:llicleJ wystcpa
N 
grzechy w reJonle przygranleznym. Gel- 
gane na moey uslawy karno-ska['boweJ,. 
Do polowy grudnla eleszvliska Prokura- 
tura Rejonowa zanotowala w tym rolnl 
og6tl'm 213 tego rodzajo spraw, Cz7 
jednak surowe kary wlf:zlenla przewl- 
dziane we wspomniaDej ustawle (za nle- 
Icgalny handel walut
 ob
 lob wyW6s 
lejze waluly bew: zezwolenla motna doe- 
tac do plr,eiu lal n oraz grzywn7 plenl
 
ne br,d
 dla amator6w latwece :IIaroblnl 
dostatecznym ostne:!:enlem' 


"" 


i 


WlODZIMIERZ SUSKI 


. 


,"'ea.. .... 
a ".. ' , ... - '.' 1 ' IK'I 
. 1 """ r ',' (
 :. ,I, ", 
, I 1- 
{O D -: ",,,: 
. 
 
. t ,. A.:
 , 


PONIF.DZI.\f,EK 19 GRUDNIA 
. Scrla kradziczv .,swlateeznvch": 
Kr;ty. Nieznanl ehwllowo sprawev za- 
opalruja sic w kawc. kakao. Dlevrz 
I vavrvkr;. kradnac fa z kiosku wa- 
rzywno-owocowell!"O Graivnv D. Stra- 
&y: 63 tvs. zlotveh. Sueha B('skid"ka: 
Wladvslaw T. wvrvwa swemn Imlen- 
nlkowl 0 nleeo Innvm tvlko nazwlsku 
torbr; Z '!izvnka boezldpm , o;lonln
 
wartosel 20 tvsieev zlotvch! ml'l..ko- 
Biala: z kuehnl szpltala D[' 2 Itina 2 
roboty kuehl'nne 1 10 Itarnkiiw: z 
mi('!;zkania Sterana M. nrzy ul. Boh. 
Stallngradn - telewizor ..Elektron" 
oraz 6 kit' mir;sa 1 wedlin.: Z ['estan- 
raejl ..AstorIa" olwo nu"zkowe 
(nareszele znika!) koniakl. wlnlakl 
I zubrowka. wartosei 061 miliona! 
St61 liwiateeznv bolt'atv - wlr;c nzu- 
nelnia !;ie 1:'0 nnmaranl'zami. wvkwint- 
Dvml oanierosaml I slodvczaml ze 
skl(,DtI snoivwezego nr 47 nrzy ul. 
I'KWN. Zlodzide zabieraJa r6wnlel 
kalkulator. bo trzeba to nrzl'clet' 
wIIZvstko - 1)odsumowa
... 
WTOREK. 20 GRUDNIA 
. .Tednl kradna w snos6b ..przyzwol- 
. Iy" drudzv zabezpl('ezala soble 
'wlcta w bardzlej radvkalnv sposlib: 
Andnd D. z l.ekawlcv karanv int 
z an. 208 k. k. soedzi Ie mianowleio 
w areszcie slf'dezvm - za to. ie It['O- 
t
e nozem BOlt'usJawle P. zmusll I
 
do wvdania 1t0tOwki 1 biiutpril OErol- 
Del wartoscl 300 tvs. zlotveh! Proku- J 
'rator ['ejonowv w 2ywen podoisal 
jui ..zaproszenle..... 
. 2artv - iartaml. all' Zvele bvwa 
ezasem... nleznosne. Oto nrzvjeidia sir; 
na zlmowe wczasy I... nie ma sic ezvm 
wrorl;'! Zwar('ic w inshla('ii clcktrv('z 
Del (pilnujmv te.i sprawv!) nowodnje' 
mianowicie noiar samoehodu. ..polo-, 
Dez" 7 AZ 6360 .renelt'o Z z Zamoscia. 
Tragedla. tym ra7.em na szezcs('ie tvl- 
ko z udzialem nrzcdmiotliw martwveh, 
rozg['ywa sIr; w Izdebnilm: samoch6d 
1I1ell'a doszezctnemu zniszezenlu... 
SRODA. 21 GRUDNIA 
. 2yele bywa nleznosne I - o;mutne. 
oto'w Zawol, w budynkn nr 398 umie- 
o ra w skutek zaezadzenla .T6zer P. 
(59), zamleszkuJacv pnmleszez('nia 1)iw- 
nieznc w tvm budvnku. Zwlokl njaw- 
nla.ia. sll-sledzl zaalarmowanl dvm('m. 
wYdobywa.iacvm sle z oltl('n. Wedlult' 
wstcpnej oel'nv. nrzvczyna t['aglezne- 
IrO w skutkaeh noiaru jest zaproszenie 
olt'11ia od nll'dopalka panierosa... 
. 0 tei 'mlerel - wladomo prawle 
wszystko. Co bvlo Jednak powodem no- 
. dobne.i tragedii w Starej Wsi - trudno 
1I0wledzleE. Werdvk& Jesl taki: - 

iizef P 1'28), praeownik kop. ..Czeczot" 
IIrzeehedzae Dnez kladke. Dozbawle- 
, Dit porellZY. WJladl 110 kamlpnlstelro ke- 
I ryta bezlmlennelt'o potokn ponoszae 
I tmlcr
 na mleJsen... 
CZWARTEK. Z% GRUDNIA 
.Rozehmurzm... sle trochr;. Wszystk. 
I1roieJe. wlee kall1v ehce dorobl
. Nle 
kall1... Jednak - uczelwie. Ote sprze- 
l1awezynl IIklenn kosmetyeznego Dr 11 
w Makewle I'odhalansktm. .Janina K. 
ehomlkuJe na zanleezu defievtowv te- 
war wano
el 447 tVII. zlotvch I uanio 
o Die Iylkol) zapvtaJa zapewne. eo ' 
lam byle' Wod... kolonskle. kremv 11. 
Irelenla I Inne ran'taIIY kosmetvezne.. 
Ifa razle Dlo nlo z a r · b II a. 1[.. r 
,Ielda tel maJ. IInerwe lliwla
cezna... 
, . Ryszarl1 P. . Rvehwall1n 1)l'zeJei- 
fial .wvm ,,1I010nezem" BDR 1241 
,)lnes nlestrzetony IIrzeJazl1 kolelowY I 
. Cieelnle. I'oniewat drolta bvla ob- 
I lodzona. ntknal na samym... torowls- 
kul Akart nadJeidtal DoeJalt'. wlee 
, klerowea poswlccll samo('h6d - ratu- 

 !lie Iyele. Dzlekl IIrzvtomnoliel amTsl. 
I maszYDlsi.... 1I:t6" Daaezon... t1o'wlaa.. 
I aenlem zwraea IIzezclt"61na awalt'e DB I 
IlIneJazl1... nlestrzeione. strat... s1elt'&Jta 
I .aledwle !tMI tvs. zlolveh... 
WIGILIA. 24 GRUDNIA 
. Tylko 5 wvdarzen, It'odnych o.ald 
: erlcera t1ylnrnelte WUSW. mamanlo 
I 'do samochodu (Bielsko-Rlala), I1prvz- 
Ja e tvmezasowym arl'sztowanla (Dtpl- 
I sko-Blala). wypadek droltowv 'II' Ke- 
tach w wykonanlu... 16-1etnlpII'0. same- 
zwanezeJte ..kle['owey:: ..fiata" 1!6w 
nns 4!18 oraz 2 zatrzymanla 0..61>. DO- 
szuklwanych IIstaml Ironezvml! Wese- 
Iveh 
wl"t - zdaie sir; m6wl
 tell' 
I limy 'wlat... 
I 1 SWI£TO, Z5 GRUDNIA 
I . I neezvwlscle: wszysey 'wl4:tn
1 
Tylko w Koszarawlo - CieheJ - 'wI.... 
I teczna . trall:edla: poiar 110mko letnls- 
kowell:o Czeslawa G.:II Katowle. W 
I ZA'lIszezaeb - zwedone wwlokl nl
... 
I i DeJ esoby.,. ('l'A., J
		

/digitalizacja09_0001.djvu

			I 


, 


- 


, 


. 

.,... 
'
. 
r. 

 


....  
;,: 

 

. 
.."- 
. I  


. . 
le
. 0" III II 


- 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


. 


-- -- 


-- 


-- 


, 


II 


-- 


. 


. 


II