/00077_0001.djvu

			MASKI 
REWllJDNIIMU ( 


7 


) .... .. 


KoIUCH 
NA IYCIE 


9 


( 


" 


.'!> 


'Ii_ 


. 
plim 


SlKLANA 
CORA 


.
 


TYGODNIK.: POlSKIEJ'ZJEDNOe20NE'r-PAATtt'''ReBOTN,te-ZE)
 


ROK XI . 
Pl. lSSN 0208-7014 


NR 6 (540) 


. 


CENA 20 Zt. 


. 


5-11111987 


. 


BIELSKO-BIAtA 


Vr intfelcsu 162'18 


.....,(:. 


,
::","O'''', " 

,,
 
' "
. 


, 1:.r


 _ 
 . . .. 

" 


wania tyeh sytuaeji. kiedy to produk- 
eja eksportowa nie byla aktem han- 
dlowym, leez obywatelskim. Obecnle 
bowiem bywa. ze taniej mozna ku- 
pic te same produkty za gran.ic
 niz 
u kooperanta. byle tylko de\\'izy byly. 
Po takim zabiegu w sferze een 1 
po zamknic:ciu dost
pu do ulg i do- 
tacji, ktorymi dot
d hojnie szafowa- 


DSIEMDIIESIAT DDLAHOW NA SEKUNDE  '...:: 


" 


, 


", 


", 


. .
. , 


no, zacznie dziala
 sUa cksportowego 
dopingu, zwlaszcza mozliwos
 nie 0- 
podatkowanego zwi
kszania funduszu 
plac. Ci, ktorzy zeche
 slmrzysta
 z 
tyeh pleni
dzy. a nie .....aj
 inwesty- 
cyjnych zlotowek na zakup jaklegoti 
skladnika czy urz(\dzenia, ktorego 
brak utrudnia eksportow
 sluzbf:. mo- 
g'l skorzystae z kredytu w Banku 
Rozwoju Eksportu. Ta nowa lnstytu-  
:
 


1   


,:,",." 


,- 


",j 


:', 


?S':: 


,', 


'
: 
,

 


 


...;.-. 


Niedawno zakoriczone mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznrm ,pokazal" ie poza luszczkiem i kilku ulalentowanymi juniorami, dobrych narciarzy w kr:Jju nie mamy. 
Szerz	
			

/00078_0001.djvu

			2 . KRONIKA .. 


;. ' 


TYDZIEN 
W KRAJU 
, . ,. f.... 


. KODsuItacyjna Rada Gospo- 
darcza oecnila wyDiki roku 
1986, Zaakcentowala zjawiska 
pozyiywDe (wzrost produkcJi 
przemyslowej i dochodu Darodo- 
wcgo), alc takze brak rowDo- 
wagl rYDkowcj, niedostateczDe 
zmDlejszeDie zadluzenia kraju 
I zrywanle dt; wit;zi koopcra- 
cyjnych mit;dzy przedsit;bior- 
stwaml. Przewodniczl\cy Rady 
prof. Czcslaw Bobrowski zre- 
zygnowal z tej funkcji. Powie- 
dzlal, Ie do wielu posunit;c 1'0- 
spodarezych mial i ma powai- 
De lastrzezeDia, ale jego dymi- 
sja Die jest aktem polityczDym, 
. ISpoleczenstwo w zdecydo- 
wanej wit;kszosci aprobuje ide
 
utworzenia w Polsce rzeeznika 
praw obywatelskich I oezekuje, 
ze bt;dzie to instytucja 0 cha- 
rakterze og6lnokrajowym, po- 
wolywana przez Sejm i tylko 
przed nim odpowiedzialna, wy- 
posazona w szerokie uprawnie- 
bia I srodk! dzialania - stwier- 
dzil Komitet Wykonawezy :aa
 
dy Krajowej PRON. 
. Dwudniowe szesnaste posle- 
dzeDle Sejmu zamknt;lo sesjt: 
jesieDD". Wiele godzin dysku- 
towano 0 stanie srodowiska I 
przeciwdzialaniu jego degrada- 
ejL I'oslowie przy jt;1i ucbwaly: 
o h1tensyfika('jl dzialan DB 
rzeca ochrony srodowiska I 0 
podwyika('h t'merytur I rent w 
1987 I 88 r. Natomiast rZl\dowe 
propozycje zmian nicktorycb 
przepls6w 0 zaopatrzenlu eme- 
rytalnym odloiono do rozpa- 
tneDla w terminie pozDlej- 
IIzym. Tak wic:e problem "st8- 
reKO porUcla" nadal czeka DB 
rozwll\zanie. 
. Z robocz!!. wlzyt21 w Polsce 
przebywal zast
pca sekretarza 
fltnnu USA John' C. Whitehead. 
Spotkal si
 on z przewodnicz!j- 
cym Rady Pal1stwa, premierem, 
ministrem spraw zagranicznyeh, 
pryInasem Polski 1 innvrnl ()9()- 
. barnl. ROZInOWY Whiteneada u- 
mano za konstruktywne I 0- 
wocne, a sam!j wizyt
 za ko- 
Jejny krok prowadz!jcy do 
normallz:1eji I poprawy stosun- 
k6w mit;dzy Polsk
 i USA, 
. SredDle micsic:czne uposa- 
ieDle w gospodarce uspolecz- 
DJoDej w 1986 r. wynioslo ok. 
:u tyl. zl - szaeujc Mlnister- 
stwo FlnaDs6w. 
. Producenci wlelu towar6w 
podnosz!j ceny. Zdrozaly juz 
np. ,,maluehy" z FSM, pralki 
(0 13 proc.) I lod6wkl (0 10 
proc.) z "Polaru", opony (0 20 
proc.), prawie wszystkie meble 
(0 30 proc.), nlekt6re maszyny 
rolnlcze oraz - nieznaeznle - 
kosmetyki. s61, folia alumlnlo- 
waf taks6wkl. 
. KoJejna dewaluacja 2:lot6w- 
kl: 0 n.4 proc. wzglc:dem ru- 
bla transferowcgo (kosztuje on 
teras 115 zl) I 0 19,5 proc, w 
.tosuDku do dolara (wart jest, 
ortdalDie, 210 zl). 
. W Polsce bawll z wizytl\ 
prywatnlj burmistrz Nowego 
Jorku Edward Koch. kt6rego 
rodzice byli Zydami pochodz q - 
cymi z Polski. 
. Szacuje si
, ie w polsce 
jest jut ponnd pol mllioDa 
m
gnetowidow, a wic:e wi
eej 
Dla miejsc w kinach. W nasy- 
cenlu magnrtowidaml gospo- 

arstw dornowych przeticlgD
- 
h/imy . Dawet nicktOrc kraje za- 
chodD
e, np. Wloehy. Brakuje 
Datomlast ".'ypozyczalnl kaset I 
sprzc:tu kraJoweJ produkcJi 
. Ni
al. kilometrowa koiejka 
ustawila Sl
 w Warszawie po 
Koran I dzicla Pawla Jaslenlcy. 
. W woj. Cztstochowskim 
przywrocono - na z
danle or- 
gaDizacji party jnych, ZWiliZko- 
wycb I micszkaiicow - reje- 
stracJIJ kartek na mic:so. 
. Wstrzymano produkej
 pa- 
pleros6w "carmen", "caro" I 
"zefir". Nie w trosce 0 zdro- 
wle palaezy lccz z braku celo- 
frum Da opakowania. 
. Jad"ca uli('ami I..odzi wy- 
wrotkB z pod";('sionq skrzynl
 
pozrywala r,te:sc tralteji' tram- 
wajowej. Kiel'ow('a byl oezy- 
witiele pijany. Ponael 100 tys. 
Jodzian poszlo nastt:pnego dnia 
do praey na picehott, 
. W Zijbkowi
ach Sl
skich po- 
nad p61 tysi
ca os6b zatrulo 
si
 snlmonellq obecnq w salee- 
lSonle z miejscowcj GS-owskiej 
masarnl. Do' zatloezonego szpi- 
tala w Lublinie przyjmowano 
ehoryeh pod w:1runklem, ze 
przynlos q wlasnc 16zka. (zn) 


OD81\TmZAJ 


II 


SNIEGU TEJ ZIMY NIE BRAKUJE I SPRA WIA ON WIE- 
LE KLOpOTOW DROGOWCOM I MIEJSKIi\1 SLUZBOM KO- 
MUNALNYM. KTORE CZF,;STO NIE DYSpONUJ.\ ODI'O- 
WIEDNI<\ ILOSCI<\ LUDZI I SPRZF,;TU, BY pODOl..AC ZA- 
DANIOM, DLA I'IESZYCH UCI<\ZLlWE S<\ NIEODSNIEZO- 
NE CHODNIKI I PLACE (ODDZIAl..Y CIIIRURGICZNE W 
SZPITALACH NIE NAD<\ZAJ<\ Z ZAKl..ADANIEM GIpSU). 
DLA ZMOTORYZOW ANYCII - SLISKIE JEZDNIE, BRAK 
MIEJSC DO pARKOWANIA. 


:- ... 

 "'., 0) 
. 


u.. l' 
.1' 
",... 


".
 


:, .
<
. 
t .' 


" 
....::::... 


"i' 


.W.  
ru>
....,. 


'/-':. 


:
" 


, , 


.".. .ir. ...!+
 
:"4 . 


1 


.
 ;.. ",' --:.-:-

<:.(\"::.'.;'" .:. 


-1ft . 


I: 
I 


:-:=.
 ".. ,," 
N.
'; . 


:-..........
 


..
. 
;1' 


......
::-h 
 
:: 


Nasz fotoreporter sfotografowal tE: ladowork
 podczos odsniein- 
nia placu Zwirki i Wigurr w Biclsku-Bialej. 
niegu jest jednak lak 
duio, ie sluibr komunalne nie nadqiajq z jego usuwoniem m. in. 
I powodu niedostatecznych ilosci sprzE:lu. 


W ubieglym tygodniu Egze- 
kutywa KW PZPR apelowala 
do zaklad6w praey i 0'S6b pry- 
watnyeh 0 pomoc przy odsnie- 
:l:anlu. Skontaktowalismy sic: 
telefonlcznie z ki1ltoma przed- 
slc:biorstwamt w naszym woje- 
w6dztwie. by zapyta<'. ezy ich 
zalogi pomagaj!! sluzbom ko- 
munalnym. 
I'raeowDlcy zywlcckiego ..1'0- 
Daru" dbaj!j 0 ulice przylcgle 
do posesji, na kt6rej miescl sic: 
zaklad. a takze 0 stan ehodnl- 
k6w, kt6re oezyszczano z lodu 
w ubiegly czwartek i pi.!!tck. 
Robili to praeowniey umyslowi, 
wi
c obylo si
 bez odrywania 
ludzl od produkcji. Zaklad u- 
dost
pnil tez dla potrzeb mia- 
sta ladowark
, kt6r
 wykor
- 
stano do wywozenia snicgu. 
Nle wll\czyl sl
 do pomo('y 
dla mlasta GS w Wadowicaell. 
Wiecprezes do spraw obrotu 
rolnego, Mieczyslaw Gregol'.arz, 
powiedzial nam, ze sp6ldziel- 
nia dysponujc co prawda jed- 
olt kopark
, ale ta wykorzysty- 
wana jest do odsniezania dr6g 
do magazyn6w i sklepow, kt6- 
re rozmieszezone S!! na terenie 
trzeeh gmin. Zaopatrzenie w 


Foto: Bogdan Ziarko 


podstawowe artykuly spozyweze 
i przcmyslowe oraz opal musi 
docicral: do mieszkaJ1c6w ,-"si 
regularnie, wic:c I pracownicy 
tran
porlu. ekspedientkt row- 
Dlez bior'l. kiedy trzcba, lopa- 
ty do rl\k., 


Edward Bulawa, d
'rcktor Fa- 
bryki Oslonek Bialkowych w 
Makowie Podhalanskim stwier- 
dzil. ze wladze miasta nie prO- 
sily zakladu 0 tak
 pomoe. 
Firma nle ma zreszt!! mecha- 
nicznego sprzc:lu do odsnieza- 
nia. a jej pracowniey usuwaj
 
snie
 tylko z terenu zakladu I 
przylegly('h ulie. .Je
liby wla- 
dze micjskie zwr6cily si
 do 
nas 0 pomoe w tej spmwie, to 
zlJst:mowilibysmy si
 jak to 
zl"Obic i pewno bysmy pomogli, 
choc:azby odsnieZajljc lopatami 
- dodal dyrektor. 
.. 
Tyko 0 wlasne podworko dba 
tei fabryka kapeluszy "Polkap" 
w Skoczowlc. - Ma.my jeden 
ciqgnik :z plugiem, kt6rego u- 
zywamfJ do utrzymania Tuchu 
w obr
bie zakladu i na uli- 
each do niego pTowadzq c 7J ch . 
Wi
kszose zllioai to kobiety, 
kt6Te tTudno wysll1a(' do Od- 
iniezania. Kto zTesztq zostalby 
wtedy . PTZY pTodukc;i? - po- 
wiejzial zastc:pea dyreklora- do 
spraw technicznych Tadcusz 
Barabasz. (tar) 


l 


Buuetowe sesje 


Styczel\ 10 pracowity dla radn,ch miesiqc. No poczqtku rob 
rad, DQrodowe wsz,stkich szczebli latwierdzajq roczne plan, 
1W0jeJ dzialalnojcl or02 budietr regionu. Brio 10 takie przed- 
Jniotem obrad czwartkowej Sesji Miejskiej Rady NarodoweJ . 
Bielsku-Biolej I plqtkowego spotkania radnJch wojew6dzkich. 


W obradach WRN, ktore 
prowadzil jej przewodniczqcy 
Jan Knycz, wiele miejsca po- 
twi
cono dyskusji nad proje- 
ktem planu i budzetu woje- 
w6dzkiego, Podstawowym za- 
danicm dziaiainotci spoleczno- 
gospodarczej w 1987 r. b
dzie 
budowa rownowagi ekonomi- 
cznej, uzyskiwanej gl6wnie 
poprzez popraw
 efektywnot- 
ci gospodarowania 1 zmiany 
struktury produkeji, preferu- 
jqcej materialo- i energooszcz
- 
dne kierunki. Niezwykle Isto- 
tn q rol
 musi odegra6 eks- 
port i produkcja antyimpor- 
towa. Podstawowymi cclami 
uj
tymi w planie wojew6dz- 
kim S1l: zahamowanie regre- 
su srodowiska naturalnego, 
stworzenie podstaw do wzro- 
stu budownictwa mieszkanio- 
wego w dalszych lataeh' 5-lat- 
ki, rozbudowa bazy szkolnic- 


twa podstawowego I sluzby 
zdrowia, poprawa produkcyj- 
notci rolnictwa oraz rozbudo- 
wa bazy przetw6rstwa plod6w 
rolnych. 


W sesji, na kt6rej - poza 
uchwaleniem Wojew6dzkiego 
Planu Rocznego 1 Budzetu 0- 
raz Wojew6dzkiego Funduszu 
Rozwoju Kultury na r. 1987- 
podjt;to jeszcze kilka uchwal 
uczcstniczyl m. innymi I se- 
kretarz KW PZPR w Bielsku- 
Bialej, Stanislaw IIabczyk. 
Mimo zaproszenia, nie przybyl 
na obrady nikt z wladz cen- 
tra1nych. Wydaje si
, Ze nasze 
wojew6dztwo, odgrywajqce 
znaczqc q rol
 na mapie gospo- 
darczej Polski, winno by6 da- 
rzone wi
kszym zainteresowa- 
niem centra Ii. Takie
o tez Sll 
zdania radni wojew6dzey. 
(bwt) 


Przystanek 
na Gorniey 


ANDRYCnOW, W druglr.i po- 
lowie grudnia ub. roku otwar- 
to tu now)' przystanek PKP. 
Nosl on nazw-: Andrych6w 
Gornlea, a zna idlljc sic: tui 
przy wjetdzie do mlasta od 
strony Biclska. Na przystanku 
zatrzymujl\ si
 wszystkie po- 
ria!!i pas:J.zeTskie Iwrsulijce na 
tcj trasie. Pasazerowie rozpO- 
czvnaj
cy stad podr6z wyku- 
pujl\ biIety u konduktor6w, 


Przystanek posiada na razle 
tylko peron. otiwletlenie (nle- 
stety, nle zawsze bylo ono 
czynne wieczorami) I tabUce 
Informaeyjne. Wkr6tce maj!! 
zosta(' ustawione wiaty. a praw- 
dopodobnle w przvszlym roku 
rozpoez
ta zostanie budowa 
budynku, w kt6rym znajdzle 
si
 poczekalnla I kasa. 
o przystanek kolejowy na 
G6rnlcy (to nazwa tej okolley 
miasta) ubiegaU sl
 andrycho- 
wianie od dawna. Wreszeie 
udale lSic: wladzom spelnil: ten 
postulat, a Ii duzl\ porooe!j 
przyszly mlejscowe zaklady - 
AZPB I WSW. kt6re do tej po- 
ry przekazaly na budow
 przy- 
stanku 7,5 mln zl i Dadal obic- 
euj
 finansow!j pomoc. Oem) 


KOBIETY 
o REFORMIE 


OSTATNIE OBRADY ZA- 
RZ1\DU WO.JEWODZKIEGO 
LIGI KOBIET POLSKICH pO_ 
SWIl
CONO II ETAPOWI RE- 
FORMY GOSI>ODARCZE.J. Dy- 
skusja wykazala, II problemy 
gospodareze Die Sill kobietom 
obce, Wszystkie nleprawidlo- 
wolicf Iycla codzlenncgo widzq, 
bardzo ostro I che" .Ie zmle- 
niac. 
Od n etapu reformy oczcku- 
j" m.ID. usystematyzowaDia wy- 
soko{icl plae. Placlc nalezy za 
wykonaD" prac
, za persoDalDq, 
odpowledzlalnosc I wedlug 10- 
gleznyeh za!lad - podkre{ilaDo. 
Martwl kobicty inflacJa I r6w_ 
noczesny nledob6r Dlektoryeh 
towarow Da rynku. Plenarne 
posledzenle Zarzl\du Wojew6dz- 
klego LKp w Bielsku-BialeJ 
zakoiiczono wnloskaml, ktore 
btdq, brane pod uwago: w pra- 
CJ' wojew6dzklej admlnlstraejl 
patistwowej. Zarzl\d, kt6remu 
przewodnlczy Helena Talaga, 
podj,,1 ucbwalt: organiZOWaDla 
swoich spotkaii po zakonczenlo 
pracy zawodowcj lub w wol- 
ne soboty, (bwt) 


S llNE MROZV SPOWODO- 
WAlV, ZE W STVCZNIU 
WIELE ZAKlAD6W NIE 
WVKON!1.tO PLANOW 
PRODUKCVJNVCH. 8rlr prze- 
ciei wrlqczenia ene-gii elek. 
trycznej, ograniczenia w do. 
stawach gazu, zakl6cenia rr t . 
micznego zaop(]
rzenio w su- 
rowce i materialr, awarie. Z 
pylaniem, jak zamierza si
 nad- 
robic powstale op6inienia, re- 
porteny "Kroniki" zwrocili sif: 
do kilku pnedsi
biorstw nane- 
go wojew6dztwa. 


. . . 


Bilans IStycznia birh:llirj FSI\I 
to nicwykonanfe 1781 malu- 
chow" 

83 mln zl), St;;ty w 
produkc]1 ez
sci zamiennych 
doszly do 502 mIn. zl odlew6w 
zeliwnych - 7,4 mIn' zl lancu- 
eh6w dla rolnietwa - '4,2 mln 
701. odlew6w z metali niczelaz- 
nych - 74 mln zt. odkuwek _ 
54 mln zl. Og61em w tym 0- 
kresie straty wYQiosly 1.4 mId 
zl. Op6:!nienia w reaIizacji pla- 
nu nadrobione zostanl'!. do po- 
cZlltkow marca. Bf;dzie to moz- 
liwe dzi
ki pracy w wolne so- 
boty, w miar
 mozliwosci na 
trzeeh zmianaeh omz we wtor- 
ki I czwartki na zmianach wy- 


dluzonych. Byle tylko nie za- 
wicdli kooperancl i nie bylo ]UZ 
ogJ'aniczen w doplywie pradu i 
gazu. ... (bwt) 
Jak w kazdym zakla[lzie, tak 
i w "Kentcxie" w Kc:tach zima 
dala si
 we znaki. Jui od gru- 
dnia ub. roku Wystc:powac za- 
CZl;ly I..lopoty z ilostawa, wC:J:'la 
oraz jego niskl\ jakoscia" Stwo- 


Jak nadrobic 
zaleglosci? 


rzylo to problemy z wytwarza- 
niem odpowiedniej pary tech- 
nOlogieznej. niezbGdnej do wy- 
kanczania tkanin oraz do bar- 
wienia surowca i przf;dzy. W 
tcj ,sytuacji planu produkcji na 
styczen nie udalo siG wvkonac, 
tym bardziej, iz wielu pracow- 
nik6w otr7ymalo urlopy. a spo- 
ro przebywalo na zwolnieniach 
lekarskich. Mimo w S =1Jstlco 
plan kwaTtalny twicrdzi 
dyspozytor II zmiany "Kente- 
xu" Mie('zyslaw BOKaez - jest 
mozliwy do wykonania. Jak? 
1>01>r
e2 pTac
 w wolne 801J0tli 
do konca kwartaht, tudziez 


zwifkszenie obsady na stano- 
wiskaeh roboczyeh na III 
zmianie. Gdyby si
 jes;:;cze po- 
pTawilo :zaopatTzenie w pTZ
- 
dZf... (:1rd) 
. . . 
Stycznlowy plaD produkcyjDY 
nie zostal w cieszyskim ..Poli- 
larbie" zrcallzowaDy w 
mniej wil:cej - dziesic:ciu pro- 
centach. Te straty mozna nad- 
robie w przyszlyeh miesil\eacb. 
ZnaczDle wlc:ksze trudno{ici bc:- 
dl\ wi"zac sit: z odblokowaDiem 
zapChaDyeh magazYD6w. 
Marklowicka fabryka wyslala 
w styczniu do odbiore6w zale- 
dwie '15 proeent swojej pro- 
dukejl co wi!!ze si
 z ealkowt- 
tym 'wstrzymaniem odbioru 
wagon6w przez PKP. kt6re 
trwa od 29 styeznia. Sytuacja 
jest bardzo powawa, gdyz 
wi
kszo

 swojej produkeji 
"Polifarb" wysyla wl:1snie ko- 
lejij. Tylko niekt6rzy adresacl 
S!j w stanie odebral': produkty 
z Marklowic wlasnym trans- 
portem, bijd:! przez PKS, kt6- 
ry zreszt!! r6wniez funkejonuje 
dose kiepsko. CZE:sc nie ode bra- 
nej produkcjl przeznaczona by- 
la na eksport, co dodatlmwo 
pogorszy I tak skomplikowan
 
sytuaej
 surowcow
 fabryki 
(zakupy w strefie dolarowej). 
(rs) 


Pomozmv 
n8Slvm dzieciom 


BIEI.SKO-BIAI.A. OArodek A- 
dopcyjno-Opickm'lczy pny ZW 
TPD 'I lutego br. 0 gOdzlnle 20.01 
organlzuje w micjscowej reBtau- 
racjl "Prezydent" bal karnawa- 
lowy, z kt6rego docb6d przezna- 
czony "ostanle na pomoc dla 
dziecl, kt6re Btracily rodzic6w I 
znalazly 81-: w rodzlnacb zast-:p- 
ezych, 
Udzial w balu zapowtedzlala 
naJpl
kntejsza Polka 1988 - Re- 
nata Fana oraz .Jan Kaczmarek, 
kl6ry wystljpl z recttalcm przy 
akompaniamencte Krz
'Bztofa 
Matcrny, B<;dzie td aukcja dzlel 
sztukl bleL
klch plaslyk6w, kt6- 
re nicodplalnlc przekBzali na ten 
eel: obraz6w olejnych I graflk. 
KMPiK nl1tomlast zorganlzuje 
podczas balu sprzcda:!; atrakcyj- 
nvch ksllj:!;ck. 
W Imlenlu organtzalor6w za- 
chc:camy do udzlnlu w zabawle. 
Dilcly mo:!;na kupowat w bld- 
sklef rcstauracjt ..Prczydent". 
Jcszczc 811. 


(tar)
		

/00079_0001.djvu

			J:.. .... 
 


,
,.,
 . 
. t 


N IE TYLKO RENOMOWAN!: 
MIEJSCOWOSCI G6R- 
SKIE, ALE I OSIEDLA W 
DUZVCH MIASTACii 
MOGJ\ BVe TERENEM FAN- 
TASTVCZNVCH ZABAW NA 
SNIEGU, 


Do takiego wniosku doszll 
dzialacze kola PTTK nr 118 I 
ogniska TKKF nr 18 w blel- 
skim osiedlu Karpacklm. Zor- 
ganizowall ont 24 stycznla, z 
mysl
 0 dzieciach Z Gsiedla, 


...... 


ZIMOWE 
ZABA WI 


czwart<:\ ju:i: "sobotke". Byl w 
programie konkurs na pomy- 
s
owe. stroje, byla zabawa prze- 
blerane6w. Zorganizowano kon- 
kurs. tanea na lodzie, slalom 
narclarski na miejscowej gor- 
ce, przewoz dzieci saniami 10- 
teri
 fantow
. Zziebnietych' cze- 
stowano gor<:\c<:\ herbat<:\ we 
wstc:pnie uruchomionym klubie 
przy ul. Pi
ciu Stawow 3, a re- 
montowanym bezinteresownie 
przez aktywist6w PTTK I 
TKKF. Osiedlowe kom6rkl 
PTTK I TKKF planuj
, zorga- 
nizowanie palzimowiska w 
okresie feril szkOlnych, od 2 dB 
14 lutego. Blizszyeh informaeji 
udziela klub PTTK I TKKF 
przy ul. Pi
ciu Staw6w 3, w 
godzinach od .17.00 do 19.00. Za- 
nosi si
 na wspaniall!. zabawE: 
_ szkoda tylko, :i:e sp6ldziel- 
nla mieszkaniowa nle udziela 
osiedlowym dzialaezom wspar- 
cia, na Jakie zasluguj
. (ao) 


Podziekowania 
dla lawnikuw 


Rozpoczt;la sit; nowa kaden- 
eja lawnikow ludowych w Sl\- 
dach wojewiidztwa bielskiego, 
Wielu sposriid nowo wybranych 
ludowych st;dziiiw wykonuje 
Bwoje odpowiedzialne spoleezne 
obowil\zki drugl\, a nawet trze- 
eil!. kadenejt;, 
29 stycznia w Kluble "Elek- 
tron" w Blelsku-Bialej odbylo 
si
 uroczyste spotkanie wladr: 
wOjew6dzkieh, s
dzi6w I pale- 
stry z najbardziej zasluzonyml 
lawnikami, praeuj<:\cyrni w S
- 
dzie Wojew6dzkim. Kilkudzie- 
si
c1u najaktywniejszym s
- 
dziom ludowym, wrc:czOno 
d- 
znaczenia paflstwowe, WOJe- 
w6dzkie I resortowe. ers) 


WICEWOJEWODA 
W WILAMOWICACH 
. 
5 bm. w godz. 13-17 w 
miejscowrm Urz
dlie Gmi- 
nr wicewojewoda Michal 
KlTIrsko b«:dzie przrjmowal 
obrwoteli w sprawie skarg i 
zaialen. 


Dszczedzamv 


Mo
na wrcszcle sprzedawa6 w 
punklach skupu dotychczas nl- 
kornu niepotrzebne - I najcz
- 
Aclej wyrzucane na /irnlctnlska:- 
surowce wt6rne I: tworzyw 
Bztllcznych. Z Urz
du Wojew6dz- 
klcgo w Blclsku-BlaleJ uzyska- 
llsmy InformacJt:,' 
e OkrE:&owe 
Przedsit:biorstwo Surowc6w Wt6r- 
nych w Krakowle w swolch Od- 
. dzlalach na terenle naszego wo- 
1ewodztwa, tj. w Btclsku-BlaleJ 
Cleszynle, Zywcu. OswIE:clrnlu i 
, Wadowlcach, skupuje m. In.: 
opakowania po szamponach, ser- 
kach homogenlzowanych. 10gur- 
'cle. detergentach itp. Pod n I e- 
',alono te
 ceny skupu 
lIurowc6w wt6rnych z tworzyw 
aztucznych: twardych do to zl 
Ita kilogram (dwukrotnle), za/i 
mlt:ltklch do 25 zlotych. czyll 0 
ponad 50 procent za kilogram. 
(t) 


Nagrody »Zywieckich Godow '87« 


ZVWIEC. 18M. lAKOtilCZVt 511; TU ZIMOWV MARATON FOLKlORVSTVCZNV CZVLI XI WOJE. 
WODZKI PRZEGll\D ZESPOl6W OBRZI;DOWVCH I KOLI;DNICZVCH "ZVWIECKIE GODV '87", ZOR. 
GANIZOWANV PRZEZ zVWIECKI osRODEK KULTURV, URZJ\D MIEJSKI W 2:VWCU ORAl URZI\D 
GMINV W JElESNI. 


W konkursie zespolow kolt:- 
dniezyeh, obrzt:dowyeh i in- 
seenizowaoyeh zlozonyeh z 0- 
sob doroslych zwycit:zyla 
"Gwiazdeezka" z Targanic 
(kierownik zespolu Jan Fuja- 
wa). II miejsee IIrzypadlo ex 
aequo zespolom "poddzielan- 
ka" z Lillowej (Maria Caputa) 
i "Senior" ze Skoczowa (Ma- 
rianna SzczYllka), 111m. za- 
j4:1i "Koh:dniey" ze Swinnej 
(Henryk Jurasz). W tej samd 
kategorii startowalo tei 10 ze- 
spolow dziecit:cych, To oie 
bylo zwyeit:zcow i zwyci
io- 
nych: jury przyznalo wszyst- 


kim zespolom rownorz«:dn
 I 
nagrodt;. W dniu plencrowym 
w JeleSni zaprezentowaly si
 
zespoly obrzc;dowe - 2 dzie- 
ci
ce i 7 tworzonych przcz do- 
roslycb. I tutaj poziom byl 
wyroW'oany, 0 czym swiadczy 
przyznaoie ai szesciu I na- 
grod. Otrzymali je "Awantur- 
nicy" II Nielcdwi (kier. Halina 
Pytlarz), "Baeiary" z Cit;ciny 
(Stanislaw Mieszczyk), "Bala- 
muty" ze Zwardonia (Tadcusz 
Bury), ,.swicrki".z Prusowa 
(Jozef Piela), "WliiczC;gi" z La- 
lik (Andrzt'j Pasternak) i 
.. Wyrwicisy" z Cisca (Tadeusz 


Taksowk
-drozej 


OD 26 STYCZNIA WZROSLY OPLATY ZA 
KORZYSTANIE Z TAKSOWEK OSOBOWYCH 
I BAGA20WYCH. Za kazdy kllometr przeje- 
ehany taksawk
 osobow<:\ placimy 25 zlotych (w 
nocy - 37.50 z1), a za godzine pos-toju - 250 
z1otyeh. Taryfa dzienna obowi
zuje w godz. 
5-23. za
 stawki wedlug taryfy nocnei kierow- 
cy taks6wek mORI!. pobierac w niedziele i swie- 
ta w oil!.gu calej doby. Za kilometr jazdy tak- 
sawki baga:i:owei w dzieii placimy 57 zl a w no- 
ey 84 21, za.S za godzine postoju - 320 zl. 
Ostatnia podwyi:ka cen za korzystanie z tak- 
sawek miala miejsce w r::rudniu 1985 roku. Od 
te.go czasu wzrosly koszty eksploatacji poiaz- 
dow: ceny uslug motoryzaeyjnych (srednio) 0 30 
p:oe., .o.Jej6w .1 s=6
o 39 proeent itp. W prze- 
hczenlU.. na ]eden kllometr jaroy koszty eks- 
p
oatac].'. wzrosly prawie 0 5 zlotych i stlld ko- 
nlecznosc obecnego - 25-procentowego - wzro- 
stll oplat za korzystanie 70 taksawek. Tak przy- 
najmniej tllImaczy rzecz Naczelna Rada Zrze- 
szeii Transportll Prywatncgo. C6Z, kogo na to 
stae. niech jezdzi taksowkami. Dla przecll:tnie 

rabiaj<:\eyeh 
en srodek lokomocji sta;e sie 
]ed
ak w.ydatklem nieproporcjonalnie du:i:ym w 
porownamu z zasobnosci<:\ kieszeni. (tar) 


KONKURS 
BISTORYCZNY 


DOBIEGAJ1\ KONCA OB- 
CHODY 125-LECIA POL- 
SKIEJ SPOl..DZIELCZOSCI 
BANKOWEJ. W ramaeh kam- 
pawi propagujl\eej trady- 
eje bankow spoldzielezyeh 
miala tei swoJ udzial mlo- 
dziei. Wsrod uczniow - ezlon- 
kow SKO - zorganizowano 
konkurs historyczny. Regula- 
min przewidywal oadsylanie 
IIrac pisemoych i plastycznych. 
Do konkursu przystqpilo 21 
SKO, dzialajqcych pod patro- 
natem jedenastu bankow. Pi
- 
tnascie najlepszych prac zglo- 
szono do finalu wojew6dzkie- 
go. W grupie prac pisemnych 
przyznano dwie rowJ1orz
dne 
pierwsze nagrody po 10 tys. 
zl dla uczn.i6w SKO przy SP 
or 1 w Jaworzu Dolnym i SP 
w Stryszawie. 
Wsr6d opracowan plastycz- 
nych przyznano pi
t': wyr6:i:- 
nien po 4 000 zl. OtrzymaU je 
ezlonkowie SKO ze szkol pod- 
stawowyeh w Przytkowicach, 
Strumienlo, Ustronio, Lipow- 
co, Wieprzo i WHile-GIt:bcacb. 
Konkursowi patronowala ko- 
misja historyczna Rady Woje- 
w6dzkieJ BGZ, kt6ra to rada 
fundowala nagrody. 


Zwyci,ski "Storczyk" 


W 7arz
"zie Gt6wnym Ceo- 
tTaln"l;o ZWil\7.ku Spoldzl"lnl 
I ..Samollomoc (.'hlopska" pOdsu- 
mOlll'ano konkurs na naJaktyw- 
: DieJ"z
 w roku 87.kolnynt 1985188 
Spold7iellli-: UC7.lIiowskl\ W kra- 
'"u, kLory prtebi..ga pod baslem 

 \i'Dzlal'UIlY snmorz,\dnic, o8zcz-:d- 
"D1o i Dowo("ze
nie'.. ZwyclC;7..cq 
!JOstala Spold7.iclnla Ucznlowska 
Storczyk" zo Szk.oly pod.Lawo- 
eJ 1m. Jury GaJdzicy 'III' Cisow-  kt

a V! twardym. ale ko- 


Ic:!:ensklm wsp61zawodnlctwle po- 
konala ponad 6.700 tcgo typU pla- 
cowek z 49 woJewbdztW. 
SpoldzleInla ta 7.08tala zalo
o- 
na jut w 1945 roku, ale po roku 
1950 zaprzcslala dzialall1oscl. 
W,-nowlono JIj 'w 1978 r. Do obec- 
nych zadnn nale:!:lj. m. In. pro wa - 
dzcnie kramlku szkoIncgo I do- 
:!:ywlanle dzlcci, I'ozprowadzanlc 
pOdl'c:cznik6w. r:b16rka IIUCOWCOW' 
wl6rnych l.tp. 


a .: (f...) 
.- 
 .
....,..

 
......... 

 ..._- 

 .... . 


Grcfi). NajlepieJ trzaskali ba- 
tern ex aequo Miroslaw Jakus i 
Andrzej Jachowicz ze Zwardo 
nia, n m, zaj:}1 Wlodzimien 
Fijak I: Cit:cin;r i Zdzislaw 
Szezotka lie Zwardonia a III 
- Krzysztof Wloch ze Zwardo 
nia. Nie rozdano nagriid w 
konkursie noworocznych po- 
winszowafi. do ktorego stan
lo 
7 doroslych i 7 dzieci. 


Przewodnicz:}cym jury. byl 
znakomity etnograf prof. Ro- 
man Reinruss. 


P,kai
 rury... 


ARKTYCZNY STYCZES SPRi\.WIL. tt CO 
CHWILA WYST
POWALY AWARIE W SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ. Bywaly dni, kie- 
dy - tylko w samym Biclsku noto- 
wanD.. dwadzies('ia. a nierzadko nawet trzydziescl 
awal'IJ na dobt;. Pt;kaly I'ury, zwla,izcza te stare 
pamit;taj'tce jcszezc czasy... allsh'iackie, pekaly licz
 
iilki wodnc. w budynkaclt mieszkalnych. ' 
PogotolVie wodno-kqnaliza,cyjne - mowi dyspo- 
zytor, I'
otl' Czallderna - mialo peIne r
ce roboty. 
W nlskzch temperaturach (juz od -5 stopni Cel- 
sjuszaJ nie 1I10=na bylo nawet korzystac z posia- 
danego sprzftu specjalistycznego, totez wifkszose 
prac wykollllwano r
cznie. Nicrzadko nasi prQ.Cow- 
nicy pracowali po kilkanascie godzin na dobe 
przll ternperaturze gTubo ponizej -10 stopni. W ta- 
kich warun/each trudno kuc asJalt czy kostk
 a 
nalL-'et ztnrozonq ziemi*:. . 
W stllc
n.iu nielll
! 
a kazd!lm osiedlu wystfpo- 
wnly mmcJsze. bqdz wlfksze uukodzenia siect. Te- 
Taz Slltuacja zno.cznic si
 poprawia ale gdy prZ11j- 
dzie odwiL= 
nolV mogq bllc klop!)t1/: Prz'!l g'walto'w- 
nll'" w
ro
cle te
l1peTatury awarie zdarzajq si
 na 
tzIV. g
owllllch C!qlla
h. Zazwyczaj wystfpuje taka 
Sl1t1lac]a na przelolllle lutego i mar:a. Jak b
dzie 
tllm razem? - trudno przewidziec. (ard) 


Sport z azjatyckim rodowodem 


":::.:. 


....
 


;"'":';::.-';;.' 
". ....-1) 


.<
 
.. :'''1 
.., 


,
".. :.: 


,w 


..
 ..
 
.r" J 


f...'" 


It 


'
,. 


....:.:'::;.:. '
"
.


-i} 


.':"..; 
;......... 


:.-.: 


:":.:.,.:::.;. 


Nlz: zowodnicr klubu w clasie treningu. 
Foto: Bogdon Ziorko 


OD 3 LA T DZIALA W BlEL- 
SKU-BIALEJ KLUB SPOR- 
TOW AZJATYCKICH "ATE- 
MI", KTOREGO ZA WODNICY 
TRENUJ1\ WSCHODNIl\ SZTU- 
K
 SAMOOBRONY. 


Poez
tkowo sekeja liczyla 70 
os6b, obecnie - 150. S<\ to lll- 
dzle w wieku od 12 do 40 lat, 
nicrzadko eale rodziny. Trene- 
rem jest od pocz
tku Ryszard 
Kriil, jeden Z osmiu specjali- 
st6w karate - shotokan w kra- 
ju. Pelni on r6wnoczc
nie fun- 
kcje przewodnlez
eego komisjl 
dyscypUnarnej w polskim 
Zwiqzku Karate. Klub zawsze 
utrzymywal sie wyl
eznie dzi
- 
kl skladkom swoieh czlonkaw. 
Caly zarzl\d pracuje spolecznie, 
a na etataeh s<\ wyl
eznie se- 
kretarz i ksiegowy. Ostatnio 


(t) 


klub otrzymal zezwolenie na 
ulworzenie wlasnej brygady re- 
montowej. co znacznie poprawi 
jego finanse. Umozliwi to takze 
zwil;;kszenie naboru, a trzeba 
wiedziec, ze chc:tnych nie bra- 
kllje. W planach znajduje siE: 
takze ulworzenie dwoeh na- 
stepnych sekcji: yogi i girnna- 
styki korekcyjnej. 
Klub prowadzi bogat
 dzia- 
lalno
c propaguj
c
 sporty 
azjatyekie. WystE:puje na liez- 
nych pokazach, zawodnicy bio- 
1'1\ udzial w turniejach kwali- 
fikaeyjnych. 6 lutego 0 godzi- 
nle 18 w Szkole Podstawowej 
nr 36 w Bielsku-Bialej odb
- 
dzie sit: kolejny pokaz walk, 
pol
czony z projckcj
 filmiiw 
wideo; Organizatorzy zaprasza- 
jl\ wszystkich cht:tnych, a szcze- 
g61nle mlodziez szkolnl\. (ban) 


.. Iak i Nie - Slask il iUI W kioskachl 


KRONIKA' . 3 


TYDZIEN 
, NA 
SWI CIE 


(z) 


FILIPINY. Prezydent COra- 
:Eon Aquino powolala niezalez- 
nl\ komisje, maj<:\cl\ ustalic 
winnych masakry bezrolnych 
chlop6w przed palacem Mala- 
canang. Nie ma jednak w<:\tpli- 
wosci, ze za strzalami do tlu- 
mu staly te same kola wojsko- 
we, kt6re juz nastl;pnej nocy 
usilowaly przeprowadzic nie- 
udany zamach stanu, d<\z<:\c do 
kompromitaeji i obalenia pani 
prezydent. Nle ma ona niesle- 
ty poparcia ani prawicy, ani 
lewicy. Okazala si
 zr
eznym 
I odwaznym przyw6dcl\, ale 
rz<:\d jest podzielony, slaby. 
Ogloszone przez ni" referendum 
nad votum zallfanla dia jej po- 
lityki moze sie okazac zabie- 
giem tylko formalnym, bowicm 
na przyszlosc.l FilLpin wazy po- 
lityka USA. Byly prezydcnt 
'Ferdinand Marcos, pozostaj"ey 
na wygnaniu na Hawajach, 
twierdzi, ze wroci na Fiiipiny. 
Od 25 stycznia czeka na niego 
w Honolulu samolot Boeing 
707. zaczarterowany przez liban- 
skiego biznesmena. Siantat wo- 
bee pani Aquino trwa. 
ZSRR. Obradowalo Plenum 
KC KPZR. Zyskalo miano ka- 
drowego, wskutek licznych 
zmlan personalnych w KC I 
Biurze Polityeznym. W przem6- 
wlenlu Michail Gorbaczow 
stwierdzil m.in.: "Spr.awa prze- 
budowy, sprawa rewolucyjnej 
odnowy spoleczeiistwa, 109 kra- 
ju znajduj<:\ sil; w r
kach na- 
rodu. I los ten bl;dzie takl ja- 
kim go stworzymy - ';asz<:\ 
wspoln<:\ prac<:\ ,naszym umy- 
stem. i naszym sumieniem ('00) 
Partla komunistyczna niezlom- 
nie opowiada sie za tym, aby 
narod wiedzial 0 wszystkim. 
Jawnosc, krytyka i samokryty- 
ka. kontrola sprawowana 
przez masy to gwaraneja 
zdrowego rozwoju spoleezeii- 
slwa rad
ieckiego". 
RFN. Podajemy za agcncj::t 
A}"P: Kanelerz Helmut Kohl 
oswladczyl. ze jest rozczarowa- 
ny 
ezultat
 osiligniQtym 
przez Jego partie CDU w wy- 
borach do Bundestagu, mimo ze 
dotychc2:asow
. koalieja utrzy- 
mala wlc:kszosc. Jest to dla nas 
dotkliwa strata. Nam nie po- 
zostaje nie innego jak skomen- 
towac, ze bez zmian w polity- 
ee wewnl:trznej, a szezegalDle 
w tzw. polityee wschodniej nie 
moze liczyc na lepsze efekty. 
AFG'\'NISTAN. 1 lutego w 
centrum Kabulu w poblizu am- 
basady indyjskiej eksplodowal 
samoch6d-pulpka. Zginl:ly 4 
osoby. Przypuszeza sil:, :l:e 
spraweami zamachu s" ugru- 
powa,nia kontrrewolllcyjne. 
SRI LANKA (Cejlon). Trwa- 
j
ca od przeszlo 3 lat wojna 
domowa na wyspie, zamieszka- 
nej przez 15,6 mln ludno
cl (z 
czego 75 prOc. stanowi<:\ Synga- 
lezi, a 20 proc. Tamilowie) 
wlu-oczyla w now
. niebezpoiecz- 
n" faz
. Konflikt sieg a V wle- 
ku przed now
 el'l\. Najpierw 
Ceilon podbili Syngalezi, a po- 
tern najechall nan Tamilowie. 
Antagonizmy rozj
trzyll brytyj- 
scy kolonizatorzy. Obcenie w 
Sri Lance rz
dz" syngalescy po- 
siadaeze zlemsey. Tamilowle 
prowadz" wojn
 partyzanck<:\ I 
terrorystyezn". Chc!\ bowiem 
utworzye na wyspie wlasne 
paiistwo Tamil-I1amu. A w Sl!.- 
siednieh Indiach Tamil6w jest 
55 min. Azja.wci
 zagwi. 
LIBAN. Terrorystyczne ugru- 
powanie "D:i:inhad - Organiza- 
cja Swietej Wojny Islamsklej" 
uprowadzilo cztereeh naukow- 
e6w Uniwersytetu Bejrucldego: 
trzeeh obywatell USA i jedne- 
go Hindusa. Gro:i:" ieh zabi- 
ciem jesli nie zostanle uwol- 
nionych 400 jene6w przetrzy- 
mywanyeh w wieziooiach izrael- 
skich. 
SREDNI KURS ZLOTOWKI. 
100 Ick6w albanskich - 836.12 
zl, 100 wonow KRLD - 2430,56 
zl, 100 tugrik6w mongolskich - 
1848.80 zl, 100 dong6w wietnam- 
skich - 175 zl, 1 rial Arabii 
Saudyjskiej 64,01 zl. 100 
drachm grccldch - 181,34 zt, 
1 rupia indyjska - 18,42 71, 100 
jenow japonsklch - 157,69 zl, 
1 runt libafiski - 2,83 zI, 100 
lir6w wloskich - 18,53 zL ,,,.. '. 
G
 
...", . "...'t. 
, - :.  


Ukazal sit: kolejny, ezwar1y juz, mlmer kwartalnika "Tak i Nie 
_ Sl
sk". Zawieca 25 pozycji na 95 stronach. a w
r6d nich re- 
produkcje obrazow na kl'cdowym papierzc, wspolezcsn
 fotogra- 
like, a takze ciel{awe teksty, m.in. 0 Jerzym Zil;tku, opowiadania 
Andrzeja Tuziaka, fragmel1ty "Eugeniusza Oniegina" w tlumacze- 
niu Feliksa Netza. Oprocz przyjemnosci lcktury na ezytclnikow 
czeka tez nagroda w wysokosci 50 tys. zlotych na kupno wsp6-l:- 
czesnego dziela sztuki, ktora zO!itanle nW,osowana wsro4 osOb ku- 
puJljcych czwarty uumer kwartalnika. . :> :."" (t) . 
, 0". . ''lJ,. 


....
- -
. 
 . 


-. -........... .
		

/00080_0001.djvu

			4 . KRONIKA 


\ ........ 
 


...... 
,' :.\ ' .....' '.. ... , . 


, - 
.. .. '. 


... ,
 


(" - '1,\ ,
 I "I...
 
 


W CIAGU NAJBlIlSZYCH MIESII;CY W CENTRUM UWAGI ZNAJDA 511; POD5TAWOWE ORGANIZACJE 
PARTYJNE, NIE MOlNA BOWIEM POPRAWIC SPRAWNOSCI I SKUTECZNO$CI PARTYJNEGO DZIALANIA 
BEl UCZCIWEGO OMOWIENIA BLASKOW I CIEN!, MOlllWO$CI I SlABO$CI NAJNllSZYCH OGNIW 
POlSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ. . :., <,'" .-..; 
NA PRZElOMIE MAJA 1 CZERWCA BR. ODB
DZIE SI
 PIERWSZE W DZIEJACH NASZEJ PARTII PLENUM 
KC PO$WII;CON
" FUNKCJONOWANIU POP, PRZYGOTOWANIA ZAJMA NAJBlIlSZE TRZY MIESIACE 
A ZNACZACY W NICH UDZIAl B
DA MIELI WLASNIE CZlONKOWIE PODSTAWOWYCH ORGANIZACJI 
PARTYJNYCH. 


. 


J 'I '-oj ::-, ; ,:' 'J :,,: "r 
!; "' !' 
, , 
" 
" 


W woj. bielskim dziala ponad 1500 
OOP 1 POP. Juz w najblizszych dniach 
rozpocznie si
 w nich dyskusja. Punk- 
tern wyj
cia b
dij Tezy Biura PolityCZ- 
nego KC opublikowane 26 stycznia 
przez "TrYbunt: Ludu", "Trybunt: Ro- 
botnicz
" oraz, w skrocie, przez Inne 
gazety codziennc. Tezy zawierajij ze- 
staw uwag I pytaiJ., kt6re mogq byl: 
pomocne w szukaniu sposobow zwi
k- 
szania wplywu podstawowych ogniw 
partii na klimat zycia I pracy w swo- 
ich !\!rodowiskach. 
Tezy Biura Politycznego KC to do- 
kument obszerny, bardzo bogaty trc!\!- 
ciowo, nle moze byl: zatcm zwekslowa- 
ny om6wieniem podczas jed:J.ego tylko 
zebrania. Powinien zaprzqtal: umysly 
ludzi partii przez dluzszy czas. Prze- 
widuje si
, ze poszczeg61ne grupy pro- 
blem6w, ktore sygnalizujq Tezy, 
dq 
omawiane podczas dwu a nawet trzech 
litatutow)'ch zebra'ii OOP i POP. 
Na w.systkicb aebraniacb nalezy 
wzl
 pod uwagt: trelicl rozdzia16w 
I I III, natomiast rozdzial II powinien 
.tat .it: zaczynem do dy.kusJi w po- 
ar;csc,6InYCb 'rodowiskacb zawodo- 
wycb, okazJ/\ ku temu bt:d
 zebrania 
bodowlakowc. 
Efekty zbliZajijcego sit: IV Plenum 
zalezel: wit:c 
dq od wynik6w dysku- 
sjl w podstawowych organizacjach. 
Przebieg dyskusji w POP uzalezniony 
jest z kolei od zainteresowania t q pro- 
b!ematYk q ludzi nalezqcych do PZPR. 
Nlezbc:dnc jest wic:c zapoznanic sic: Z 
trdcil\ Tez przed zcbraniem. Je
li do- 
kument ten b
dzie znany podczas ze- 
brania tylko osobie referujijcej temat, 
to efekty dyskusji mogq okazal: sit: nie- 
zbyt oszalamiajqce. Warto wykorzy- 
stal: przed zebraniem tzw. srodki 
audiowizualne, tablice scienne, radio- 
w
zly, zakladowe biblioteki, i moZli- 
Wle szeroko zapoznal: zalog
 z tresciij 
Tcz. 
Rozdzial r tcgo dokumcniu przypo- 
mioa podstawowe zadania kaidej POP, 
a wi
c: pod:J.oszenie socjalistycznej 


N it'dawne 
\\'udniowe posied7cnic Sd- 
InU .zakoncz) 10 ..csjt: jcsicnn;j.. Po- 
slowll: podjt:1i uehwah: 0 kouieez- 
nOSei zwic:kszenia dzialaii ol1;ranieza- 
j;j.eY
h zanieczyszczcnip i dCl1;radacjc: liro- 
dOWL
ka naturalncl1;o oraz uehwalili usta- 
we: 0 podwy:iszl'niu rent i clJ1crytur w 
lataeh 1987 i 88. Poniiej publikujclJ1Y 
za PAP. - omiiwicnia wyst;j.picii. poslow 
z woj. blclskic!!,o: Zbignlc"a Gburka kto- 
ry wypowiedzial sit: W dyskusji picnar- 
neJ oraz Wladyslawa Ogary ktliry zabral 
glos w. punli.cie intcrpclaej
 i zapytania 
posclskie. 


ZBIGNIEW GBUREK (SD): ZalegloSci 
ja.1de powstaly w ubie/:lYCh latach w in- 
westyejach majl\cych sluiyc ochronie tro- 
dowiska spowodowaly straty /:ospodllJrcze 
wynosz.qce kilkaset mili41rd6w zlotych 
rocznie, nie licz!\e niewymiernych skut- 
k6w dla zdrow1a. W Polsce Sa obszary za- 
grozenia ekolo
:cznego. a w tyrn pice po- 
tocznie okrcSlonych jako rejony kleski 
ekologicznej - /(6rnool!\ski. krakowski. 
legnicko-glogowski. rybnicki i gdaJ1Ski. 
Na tych terenach f,yje 13 mln ludzi. a 
wiec 35 proc. naszej populadi. Taki stan 
jest jedn
 z istotnych barier rozwoiu 
spoleczno-gospod::lrczego. Niezrozumiale, 
jest wiec i budz.i zsstrzezenia, niewyko- 
nanie planu finansowe/(o w zakresie in- 
westycji maiaeyeh sluZye ochronie trodo- 
wlska. Tylko 11 wojewodztw przeznaczy- 
10 I w.Ykorzystalo zsleeone minimum na- 
klad6w na te inwestycje, przy ezym nie 
ma pewnosci. czy efekty rzcczowe odpo- 
wiad-ajlj potrzebom. 
Wiele propozyeji rz
dowych, od kt6rych 
bedzie zaleZala poprawa stanu lirodowis- 
ka jest opartych na Z8()
rzeniu prawa. 


- , wiadomo
ci swych czlonkiJw i kandy- 
datow; ksztaltowanie ich zaangazowa- 
nej postawy; stosowanie zasady, ze 
wszystkich ludzi partii obowiqzuj:} te 
same statutowe prawa i obowiqzki 
jednosc slow i czynow; czuwanie nad 
tym, by osoby nalezqce do PZPR byly 
rzecznikami i obrOl1cami jej ideologii 
i polityki, by przeciwstawialy siG bala- 
mutnym, szkodliw)'m socja
istyc.znej 
Polsce opi.:1iom, postawom 1 dZlala- 
niom' dqzenic do pelnego wykorzysty- 
wani
 socjalistycznej demokracji, zjed- 
nywania ludzi dla wsp61nej sprawy. 
przezwyci
zania dawnych uraz6w i po- 
dzia16w. troska 0 dobre przygotowa- 
nic zeb;an i 0 to, by oce:J.Y i wnioski 
zglaszane przez towarzyszy znajdowaly 
zawsze da]szy 'ciqg; inspiracja, wspie- 
ranie a tak.ie occnianie tych, kt6rzy z 
ramicnia POP pelniij funkcjc kierow- 
nicze b
dz dzialajij w organach przed- 
stawicielskich i sarnorzqdowych oraz 
w orga..izacjach spolecznych; tworze- 
nie szerokiego, skutecznego frontu wal- 
ki z negatywnymi zjawiskami w pracy 
zawodowej, w stosun!mch mi
dz)'ludz- 
kich, z niesprawiedliwosci
 i wszelki- 
mi odmianami patologiL 
Od .ku'eczn('go wy,,"onywallia tyeh 
zadaii zalezy autorytet POP, a wic:c i 
aid partii. A od tego autorytetu. za- 
lezy z kolei Iiczcbnosc partyjnych sze- 
rcgow. Biuro Polityczne KC zachGea do 
zasta...owienia si
 co i kto Spl'zyja bijdz 
przcszkadza podcjmowaniu zasygnali- 
zowan:ych problem6w, gdzie widoczny 
jest postGP a gdzic odczuwalnie .go. bra
 
kuje, co da si
 zrobic wlasn
'ml s1laml 
POP a w czym potrzebna Jest pomoc 
inst
ncji nadrzGdnych. 
Wiele szczegolow)'c
. p
taii 
awier
 
II rozdzial Tez. Chodzl 0 zadama POI 
w obliczu zadaiJ. II etapu refo
m?, gos- 
podarczej. Pytania dotyczq WIGZI. par
 
tyjnych z mlodz!czij, bezpartY]:1
ml! 
ksztaltowania wspolpra
y 
 dyr
.kcJij I 
zakladowymi organizacJamJ, 
'eal1zow
- 
. pO l l . ty ki kadrowej. Z dZl3la!noscl
 
nla . h ', 
partii w przedsi
b.lOrst.wac ZWlqZ
n
 
tez. innc pytama: Ja
 POP wldZl 
:
q rol
 w rcformowaniu zakladu 
pracy, jak walczy 0 wyz."Zq efektyw- 


olcJ:a na twor7eniu preferen
ii i ,-!l
. 

icjowaniU prac badawczyc!1 I ,:"d:oz
- 
niowyeh. Ni
dzie jcdnak me .mowl Sl
 
o odpowiedzialnosei persona
ne
 a, prLC- 
ciez d
cyzje podejmuj.!\ IU?
I
 I .0Y}' J?u- 
SUI za nil' odpow.iad
c. J

h Istn
cle Jed= 
noosobowa odpowledzmlnosc z
 Plow
dz
 
nie np. zakladu praey - to 1 W dZIedZI- 


ZDANIEM 
NASZYCB 
POStOW 


me ochronv trodowiska nalczy po nia 
siegn
(!. Inaezcj eJtzekwowanic decyzji 
Nijdowych b
dzie iluzoryczne. 
Trzeba sta-lc stawiac pytanje czy za- 
ostrzono prawo w dz.icdzinie ochrony tro- 
dowiska bedzie bardzicj skuteczne, czy 
bc:dzie mo:i:liwe do wye/(zE'kwowam.ia? Je- 
iili bowiem nie, jesli nastijpi
 odstc:pstwa, 
to powstanie amoralna sytuacja w funk- 
ejonowaniu systemu prawncgo. 
Klub PoseJSki SD, w imienju ktc'\rego 
posel przemaw:ial. widzi pot.Nebp' skru- 
pulatnego, pclnego stosowllllUa prawa, jak 
r6wnie:i koniec2Jnosc jego doskonalenia, 


nosl:, obnii.k
 koszt6w produkcji, ja- 
Iwsc i oszcz
dnosl:, jak 
spiera wyko- 
rzystanie pozytecz.,ych rozwiqzaii. I 
l,udzi aktywnych, z tworczymi pomy- 
slami i wynalazkami? 
Rownie szczeg610we pytania Sq adre- 
sowane do POP dzialajqcych na ws!, 
wsrod inteligencji, W szkolach, !\!rod- 
kaeh masowego przekazu. Odpowiedzi 
b
d
 znane po serii seminari6w Iirodo- 
wiskow)"ch, planowanych m.m. dla pra- 
cownikow przemyslu, budownictwa, 
transportu, Iqczno!\!ci, rolnictwa, o!\!wia- 
ty i kultury, sluzby zdrowia, handlu I 
uslug, organ ow !\!cigania. 
W rozdziale III Tez zawarty jest 
apcl 0 szczer
 ocent: wsp6lpracJ' I wlt:- 
zi Illcz
cycb POP z Instancjaml nad- 
rzr;dnymi. Opinie I wnioskl powinny 
dotyczyl: wzajemnej wit:zi komitet6w 
partyjnych wszystkich !zczebli z orga- 
nizacjami podstawowymi, Ikuteczno
ci 
rcagowania przcz instancje na sygnaly 
i wnioski z POP, zgodno
ci systemu 
sprawozdawczosci i kontroli w partii z 
jcj obec:1ymi zadaniami, prawidlowoiici 
doradztwa ze strony komitet6w, IIku- 
tecznosci systemu informacji wewn
trz- 
party jnej, jakosci program6w i mate- 
ria10w dla szkolenia partyjnego, tre
ci 
i formy party jnej prasy cenb::alnej, te- 
renowej oraz wydawnictw wewnqtrz- 
partyjnych. 
Za::1im materialy z dyskusji w POP 
trafi q na forum KC, b
dq analizowane 
rowniez na Plenum KW i W instan- 
cjach niz.szego stopnia. 


Tak szcrokie zainteresowanie IIpra- 
wami podstawowych organi1acji par- 
ty jn)'ch datujllce sic: od X Zjazdu 
I)ZPR, 'powinno wpb"n
6 na widoczne 
zwi€;kszenic sic: ich wplywu na 'rodo- 
wisko. A na razie zachc:camy do prze- 
m)'si<'nia trcsci Tez Biura Politycznego 
KC i prz
'gotowania Bmialyeb, kon- 
krctnych odpowiedzi. 


,Tcz.cli zas chodzi ° podstawowe kon- 
krctne dzialania maj
ce sluzyc oc	
			

/00081_0001.djvu

			,., 


I 
 .", 


" j" .,- 


KRONIKA . 5 


I 


N IE BARDZO WIEDZIELISMY 
JAK ZACZ1\C, OD CZEGO, Z 
KIM SI
 SPOTKAC I POGA- 
DAC MOWI STANISLAW 
KOZIOL MISTRZ WYDZIALU PRO- 

PUKCJI ZAWOROW ZAKLADU NR 1 
"FABRYKI SAMOCIIODOW MALOLI- 
J'RAZOWYCII. WYZNACZONO 1M, 
.JAKO .JEDNYM Z NIEWIELU W 
POLSCE, ROL
 POLIGONU DO- 
SWIADCZALNEGO W ATESTACJI 
STANOWISK PRACY. TO BASLO 
NALEZALO UREALNI
 EDWARD 
.J
DRZEJKO I STANISLAW KOZIOL 
ORAZ OSEMKA WYBRAN-YCII PRA- 
COWNIKOW DOKONALA PIONIER- 
SKIEJ PRACY. 


Pierwszy etap to skompletowa::1ie 
J:cspolu wydzialowego. Musieli si
 w 
nim znaleie, poza pracownikami Wy- 
dZialu, i inni specjalisci. Nie zabraklo 
przcdstawicicli narz
dziowni, sluzb 
teehnologicznych, lJormowania, BHP. 
Szefem zespolu zostal kierownik Wy- 
dzialu. To 0 nim poiniej powiedz
 h- 
ni, ii potrafi patronowae "godzinom 
szczcrosci". Bezkonfliktowy, szczery. 
nie uznaj
cy zakladowych ukladow - 
Boguslaw Chromik. Zaproponowane 
przez parti
 haslo "atestacja" zacz
lo 
materializowae si
 w F'SM od marca 
1986 r. Pierwsze r6znice zdml pojawily 
si
 w czasie ustalania kryteriow oceny 
stanowisk pracy, Sporow bylo wiele. 
Bo jak np. oce:J.ie poziom techniczny 
obrabiarki, jaki przyj
e punkt odnie- 
sienia? Czy fantazjowae i marzye 0 
Japonii, czy brae pod uwag
 realne 
mOL.liwosci? A moze w Wydziale przy- 
?alyby siE: rowniez fontanny? Zwyci
- 
zyl zdrowy rozsqdek. poziom ma bye 
I?rzyz\yoity i na miarc: realnyeh moz- 
h
OSCl. Po burzy mozg6w i wielogo- 
dzm:J.ych dyskusjach powstal zestaw 
pytan, po
egregowanych w trzech dzia- 
lach. K;ryteria teehniczno-technologiez_ 
ne, organizacvjno-ekonomiczne i. bez- 
pieczeii.stwo oraz warunki pracy stano- 
wily podstaw
 podzialu. W sumie 65 
pytaii. dla prawie 20\1 stanow:sk pracy 
Przez p61 roku po 2 godziny dzie:J.nie 
10 zapaleii.cow przebywalo w Wydzia- 
Ie. Ogl
"dali i badali kazde stanowisko 
rozmawiali z robotnikami zastanawiali 
si
 - co moina zmienic,' b}' poprawic 
efektywnosc i warunki pra
y. Efekt - 
ponad 30 gl6wnych propozycji, okolo 
2400 uwag. 
- Jut w trakcie atestacji - m6wi 
E.dward Jf;dczejko - zorien
owalismy 
Sl
, te wiele blc;d6w mozemy naprawic 
ad razu, bez inwcsLycji. Polqczylismy 
np. kilka stanowisk pracy przez zbli- 
zenie do siebie obrabiarek. Dzi
ki ulep- 
szeniu oslon przecl rozpylajqcq obra- 
biarkq popTawily sic: warunkl pracy. 
Zadbalismy teZ 0 estetykc: Wydzialu. 
U nas musi si
 prGcowac przyjemnie. 
Inny problem to wlasciwe wykorzysta- 
nie maszyn. Drogie obrabiarki uniwer- 
saIne nie powinny wvkonywa
 jedynie 
czynnosci prostych. To marnotraw- 
stwo. Podobnze - utrzymywanie na 
. katdej Unii maszyn dla kr6tkich serii. 
Zaproponowalismy utworzenie ;edne; 
. linii kr6tkich serii, Nas:/; zaklad, ;edy- 
nll w Polsce producent zawor6w siLni- 
kowych, nie maze poiwoLic sobie na 
. tracenie czasu, a czeste przezbra;anie 
. przestawianie maszyn temu nie 
.p rz llja. 
Na Inny, trudniejszy do obliczenla 
. efekt atestacji zwraca uwagc: mIstrz 
Wydzialu - Stanislaw Koziol. Od cza- 
su tej wsp6lnej pracy zmienila sic: wy- 
datnie atmosfera wsr6d ludzi, Wszyscy 
staIi sic: bardziej iyczIiwi, wyrozumiali. 
Narzc:dziowiec rozumie problemy 
lu- 
sarza, a ten z kolei nie patrzy na 
BHP-owca jak na intruza. Nikt sic: nle 
kl6ci, prawie zupelnie ustal obieg in- 
terwencYjnej dokumentacji. Atestacja 
sta;Jowisk to, zdaniem Stanislawa Ko- 


Udana proba atestacji 


dola bardzo wazna I potrzebna dzialal- 
nose. Dzisiaj ka:i:de stanowisko pracy 
tego wydzialu rna swojll teczk
 zawie- 
raj
c:t tzw. metrykQ I swiadectwo. 
Pracownik dokladnle wle co rna robie 
i czego moze wymagae. Nlkt nikogo nie 
oklamuje I nikogo sle: nie boi. Mistrzo- 
wie kierownicy i dyrektorzy otrzymaU 
od 'swoich pracownik6w peln<1 liste: 
zadan. 
_ B01e sie 1ednak w duchu. aby na- 
sza praca nk poszla na marne, by 
atestac;a kt6ra ma byt trwaZym pro- 
cesem, ":ie staZa sie kole;nq akcjq - 
m6wi Stanislaw Koziol. 


'", ::;::::'
:
;:':.,:::::: :,;. :.:
'.:;: :;::

::.:.,
:. ... 


',,", 
:J
::..:-t 


;}  


Wydzialu Zawor6w. Atestowano w su- 
mie 218 stanowisk pracy, pelny atest 
otrzymalo 77 stanowisk, 90 otrzyma 
pod warunkiem szybkiego usunil;:cia 
niedoci
gnie:e, ap. poprawienia instala- 
cjl i wentylacji, lepszego ustawienia 
maszyny. 40 stanowisk nie otrzymalo 
atestu. Doprowadzenie ich do stanu 
normatywnego jest niemozliwe lub nie- 
oplacabe. S
 to wielkie pozytywy 
atestacji. Idea zlikwidowania lub ogra- 
niczenia liczby nlekt6rych stanowisk 
pracy wyszla od dolu. Sami pracowni- 
I cy Wydzialu doszli do wniosku, ii np. 
wystarczy jedno stanowisko do ko- 


:-:':
::';"'" . 


.

 :"?J 


Iii.. .. 
!!I!.i-,"".',<.
, 


Atestacja w Zakladzie or 1 FSM 
obj
la nie tylko Wydzial Zawor6w. 
Pracuje 39 in:Iych zespol6w wydzialo- 
wych d/s przegl
du struktur i atesta- 
cji. Wszechstronnie przeszkolone grupy 
pracownik6w korz}'staj<1 z doswiadczen 
swych poprzednik6w I atestuj
 kaide 
stanowisko. Poswi
caj", na to sw6j czas, 
najczl;:sciej poza godzinami pracy. Pro- 
gram zmian, kt6ry zakonczy atestacj
 
w Zakladzie nr 1, b
dzie prawdopodob- 
nie gotowy za rok. Znajd
 sic: w eim 
nie tylko nowe problemy, ale I stare 
sprawy, kt6rych dotychczas nie zdolano 
rozwi
zae. 


.8iIit  


t.
:.:$, 
,r 


.
  


W listopadzie minio:lego roku komi- 
sja wydzialowa przekazala wyniki swv- 
ich prac kornisji zakladowej. Prekurso- 
rzy atestacji w Polsce otrzymaIi pi
tkc: 
w Instytucie Organizacji Pracy Prze- 
myslu Maszynowego w Warszawie. 
Ocena I wyniki ich pl'ac m6will same 
za siebie. Jak jednak ze zlozonymi 
przez nich wnioskemi zmian poradzi 
soble zaklad? Czy np. propozycja zmo- 
dernizowa:Jia ukladu OCzyszczania chlo- 
dziw dla obrabiarek jest realna? We- 
dlug niej moina by wyl
czyt: z ci
g- 
lej pracy okolo 100 silnik6w elektrycz- 
nych napc:dzaj<1cych pompy, zwolnic 
okolo 1/4 powierzchnl Wydzialu zaj- 
mowanej ohecnie przez wszystkie 
zbiornikl ciecJ:Y chlodzQcej, poprawie 
mikroklimat, zniwelowac przestoje. 
Gra warta wysilku, ale drogo kosztuje, 
Podob:Iie, sarna poprawa wentylacji 
hali to wydatek rz
du okolo 40 mln zl. 
Przewodnic
cy zakladowej komlsji 
atestacyjnej Adam Kuklcwicz zadowo- 
Iony jest z pilotazowej pracy komisji 


.:>Jh'. 


-.,:.. ". 


.... 


TI .::"'.:. 


,
"">,:. dO:. 
 
\: 
.. "':'1'

{.;
'2
': n" ........ ....
 

....'}tJ.;]{t>, 

.:.:.... 


r: 
 :." 


.
\

 
 
! 
'.::.;-. .1... 


.....9.-. 


::::.
. 
..
...\( 


",. 


.. , 


'fT 
:,,: 


" 


':-',". 


'. .
 ........,...:.. 
",.,/.
, 


,. 
::i:':.{". 


i ".. 


::.::..._...._.:N-
.....  


".":':'< 


'.;a::::. 
.:;x-'- 


,.; 


I",. 


...::--:'''', '. .:.... 


..}
  
:
:::t::. 
:..:.t:
l:... 
:" .. .
?;,_. 

...:I 
 


;'
  M
'._ . ."'.J 
: 1'", 


..... .
 


'-':
 


r''''A<.-, ':: 
..., 


\:..1[';"; 


; :.::

 


, '" 
....:.<-
...:.:.: ::; 


Jedni z pierwszrch w Polsce, ktorzv wzorowo prl
prowadzili atestacj
 stanowisk prac.r. Dzisiaj czekajq no jej konkrctne wyniki. 
N/Z: pracownicr WVDZIAlU ZAWOROW Z.DU NR 1 FSM operator obrabiarek Miroslaw Juszczrk ora
 mistrzowie Stanislaw 
Koziol i Edward J
nejko (od lewe]). Foto: Bogdan Ziorko 


traI bandl. J:agranlcznego, resort6W,, / 
rnlnlsterstw. Z tej to przyezyny nle- 
kt6re Inlcjat;ywy bezposrednlej wsp6l- 
pracy w,-chodzllce od strony polskJej 
umleraly imierd
 naturalnll. 
Sytu&cja rmienlla sie. od kiedy pre- 
mi.e1Q PolskJ1 I ZSRR podpisaU po- 


.. 


niecznyeh pQprawek. Nikt im tego nie 
:J.arzueil, nie wydal dyrektywy. Nikt 
tei nikogo nie zwalnial z pracy. W 
FSM kazdy pracownik jest na wag
 
zlota . i chodzi jedynie 0 to, by praeo- 
wal ]ak najwydajniej I w jak najlep- 
szych warunkach, 


Adam Kuklewicz, jeden z dyrekto- 
row zakladu, ma jednak powainy klo- 
pot. Przedstawio:Je mu wyniki pracy 
komisji dalo sic: ujll
 w 34 tematach 
techniezno-organizacyjnych. Nie ma 
jednak wsr6d nich, poza nielicznymi 
wyjijtkami, zadan tzw. bczinwestycyj- 
nych, Za wszystko trzeba placie. 
Wst
pna analiza koszt6w zapropono- 
wa:Jych dzialan dala sum
 okolo 1 mId 
zl. Roczna warto
c produkcji zawor6w 
wynosi' okolo 1,5 mId zl. Te koszty 
trzeba wi
c rozlozye w czasie I dobrze 
sic: zastanowic, sk
d zdobyt: pieni
dze? 
Optymisci wierz"" ii przy sprzyjaj
- 
eych warunkach rozwoju polskiej mo- 
toryzaeji bank nie odm6wi kredytu 
przeznaczonego na modernizacj
. 


Jan Oleszklewicz. przewodnicz
cy 
blelskiego kiubu eksportcrow do 
ZSRR, m6wl, te klub podejmuje si
 
roll pomoenlka w poszukiwanlaeh dla 
przedsteblorstw naszego wojew6dz- 
twa partner6w w Kraju Rad. Wlascl- 
wie pornote tylko w zdobyclu infor- 


BEZ POSREDNIKOW 


rozumlenle, daJQce mo:i:lIwos
 oml- 
nlc:cia tych blurokratycznyeh barier I 
bezposrednJego porozumiewanla sie 
partner6w I: obydwu krajow. Porozu- 
mlenJe m6w1 0 motllwoscl wsp6lpra- 
cy produkcyjneJ I naukowo-technicz- 
nej a jego pelny tekst zostal oglo- 
8Z0
y 'III' "Reformie Gospodarczej" - 
dodatku do dzlennlka ..Rzeczpospoll- 
ta" I: 27 pddzJernlka ubieglego roku, 


rnaejl 0 profilu produkejl, adresach. 
Nikt przeelet nle ma zamlaru niko- 
go namawla
 do nawiljzania kontak- 
t6w, One powstan;:j, jesii obydwle 
strony dojd;:j do wniosku, te Ich 
wsp6lpraea przynlesle okre
lone wy- 
niki w unowocze
nianiu produkcjl, 
jej speejalizaejl, we wsp6lnych pro- 
each konstrukcyjnyeh ezy przedsi
- 
wzi
claeh naukowo-badawczych. 


Atestacja, kt6re; inspiratorem 
jest nasza partia - m6wi Adam Ku- 
klewicz - powinna bye staZq prakty- 
kq zaklad6w pracll. Trzeba sie tej me- 
tody dobrze nauCZll
, a potem stoso- 
wac jq na co dzien. Kie jestem pewien, 
cZll w pTzyszlojci bCdq musialy dzia- 
lac specjaLnie powotane komis;e. c:/;t/ 
po prostu ich obecnych obowiqzk6w nie 
prze;mq np. slutbll technoLogiczne. Wt/- 
da;e sie. ii ta metoda must ..we;j
 w 
krew" katdego przedsiebior8wa, 
FSM-owski WYdzial Zawor6w utoro- 
wal drog
 atestacjl. Pierwll:Y, ale na 
pewno nie JedYDY w naszym woJe- 
w6dztwie. Wydaje sie, Ii doiwladcze- 
nla uzyskiwane w teJ dziedzinle po- 
winny poszczeg61ne przedslebiorltwa 
wymlcnla6 mil:dz7 sobat. "Kronika" mo- 
i
 w tym poiredniczyc. Pyta6 I wl\tpli- 
wojcl dotyczl\cych atestacJl Jest prze- 
ciei nadal wiele, 
B02ENA WIStOCKA. TROMBSKA 


Przedslebiorstwa naszego wojew6dz- 
twa, kt6re tak;:j wsp61prac
 chclatyby 
podj
l:, powinny przedstawll: Infor- 
maeje 0 wlasnych mozliwo
clach I 
sprecyzowae klerunkl eWehtualnych 
wsp61nych poezynan. Dane te nalety 
przeslac pod adresem Oddzialu PolskieJ 
Izby Handlu Zagranieznego w Blel- 
sku-BlaleJ przy ulicy Schodowej 5. Po 
zebraniu ofert strony polsklej zosta- 
nil one przedstawione radzlecklm 
partnerom. Z kolel radzleekle oferty, 
jut z adresaml konkretnych zakla- 
dew, b
d;:j przekazane naszym przed- 
sieblorstwom. Pertraktacje co do wa- 
runk6w I celow wsp61pracy zalntere- 
sowane finny Z obydwu kraj6w be- 
d" prowadzll: mlc:dzy sob". Ustalono. 
te wymlana plerwszyeh delegacjl pro- 
wadz
eych rozmowy bedzle odbywata 
sl
 na zasadzle bezdewlzowej. (t) 


I 


Z wiqzek Radziecfd jest naszym 
najwi
lcszrm portnerem han- 
dlowym. Wiele za.klad6w pne- 
.mrs1oW)'ch wojewodztwa biel- 
skiego wrtwana towarr eksportowane 
do Zwiqzku Radzieckiego. Od kilku 
lat przr ZW TPPR dziata klub eks- 
portcrow do tego kraju, skupiajqcr 
kilkadziesiqt przedsi
biorstw z Biel- 
skiego. Jeszne do niedowna czlon- 
Icowie tego klubu norzekali no brak 
moiliwosci bezposrednicj wspolpracr 
z przedsi
biorstwami rodzieckimi. 
Zdarzalo sie, ze z obydwu sIron 
byty dobre ch
ci, wyllezano nawel, te 
wsp6lpraea przynloslaby I jednym, I 
drugim korzy
ci, ale przeszkod" w 
jej nawi;:jzanlu I kontynuowanlu by- 
Iy obowi;:jzujllce przepisy. Nakazywa- 
Iy one mianowlcie korzystanle w 
tych wypadkaeh z po
rcdnik6w: cen-
		

/00082_0001.djvu

			6 . KRONIKA 


P RZED TYGODNIEM PISALEM 
o ..DWOCII TEATRACH" - 
PIERWSZEJ Z OSTATNICH 
DWOCH PREMIER TEATRU 
POLSKI EGO W BIELSKU-BIALEJ 
DZISIAJ 0 DRUGIEJ SZTUCE: "MO- 
TYLE S1\ WOLNE" LEONARDA 
GERSHE. 
Ta "amerykanska komedia sentymental- 
Da w dw6eh aktach", a raezej melodra- 
mat. Die jest weale utworem starvrn. 
Swiatowil prapremiera ..Mobli" odbyla 
sie wszak przed 17 lab. kiedv nie Drze- 
brzmialv ieszcze echa mlodziezowej re- 
wolty kailea lat 60., kledy po ziemi snu- 
U sie jeszcze hiDPisi. a rodziee nie moeli 
pojac czeeo chea od nieh i od 
wiata do- 
rastajaee dzieci. Sztuka Gershe'a m6wi 
m.i
dzy innymi 0 tyeh wlasnie sprawaeh, 
byla wiee w 1970 roku teatralnvm Drze- 
bojem na Zaehodzie. 


ROZNE BARWY 


BIELSKI EGO TEATRU (2) 


OUTSIDER 
I MOTYL 


B.untownicy dojrzeli jednak szybko, 
'wiat tez sie zmienil. Podstarzalv sie r6- 
wniez "Motyle", nie na tyle jednak, by 
zniknae z teatralneeo afisza. Po sztuke 
Gershe'a sieeajl} bardzo ehetnie zwlasz- 
CZI} polskie teatrv (wkr6tee PO Bielsku 
wystawil jll n1'. Teatr Nowv w Zabrzu). 
Jest zreeznie na1'isana. scoro w niei dow- 
cipDyeh dialog6w I komediowyeh sytu&cji, 
. r6wnocze
nie nie brakuie w niei dra- 
matveznveh moment6w. Rzecz do 
mie- 
chu i do placzu. Teatralny samograj, na 
ktOry przyjd
 widwwie i jest ltWarancj
, 
ie Die beda tei decyzjl zbvtnio zalowae. 
Z takieeo tez chvba Dowodu ..Motvle" 
pojawitv sie na scenie Teatru Polskieco, 
Jest to 1'0208 tyro sztuka, kt6rej wysta- 
wienie kosztuie niewiele ezasu i Dienie- 
dzv (mala obsada. nleskomDlikowana sce- 
J1ografia), a przy okaz.ji tro;e aktor6w 
zvskuie mo7oliwo
c stworzenia efektow- 
Dveh kreaeii. 
Pod bielskimi ..Motvlami" DodDisala 
;c 
warszawska eki1'a: Wojciech Brzozo,,,,ez 
- iako re7ovser. a na co dzipn aktor. Te- 
atru Narodoweeo. takze realizator filmo- 
wy i czolowy dzialaez Zwiazku Artvstow 
Seen Polskich. Ewa Stankiewicz - iako 
autorka scenoerafii oraz znanv komco- 
z.vtor - .Jaroslaw Kukulski. Wvkonali 
swoia 1'raee solidnie. Melodvjna muzvka 
dYskretnie towarzvszv Dervceti0!ll boh
- 
ter6w I buduje sentvmentalnv klImat WI- 
dowiska. Seenoerafia udanie nawiaz.uie do 
do
wiadczen modnvch w latach sledem- 
dziesi
tyeh pop-artu i hiperrealizmu, ma 
przy tvm charakter svmbolieznv Czwtasz- 
cza. oeromne okno w niebieskim kolorze) 
dziekl czcmu eale crzedstawienie na
'el 
ra dodatkowvch znaezen. Snektakl le. 
wyrc7oyserowanv sprawnie - temDO wzra- 
sta w najbardziei dramatveznvch mnmpn- 
tach, d1a kluczowych seen znaleziono Wy- 
mowne rozwiazania svtuacvine. z taktem 
J wdziekiem rozeerano scenv erotvezne. 
Bielski soektakl oJ:!lada sie z DTzviem- 
noseil}. a zas..tea w tvm naiwipks7a <;hv- 
ba samych aktor6w. Mank Slosarskl w 
roli niewidomeeo Dona era na Dewno 
najle1'szl} role w kilkuletniei historii swo- 
ieh wvstecow na seenie Teatru Polskiel?
. 
Nie eksponuie 
Iepotv ehlocca. nie szar- 
zuje. .Teeo Don iest svmDatvcznvm i mv- 
tlqeym mlodym ezlowiekiem. ktory na 0- 
czach widz6w przekonywajqco przeksztal- 
ca sie z zahukaneeo outsidera w cotra- 
fil}ceeo walczvc z 1'rzedwnosciami losu 
bohatera. Bardzo 1'rawdziwa iest takz(' 
postac n;,dociekUliezei matki stworzona 
crzez h, onl' Matuszewsk
. I ta doswiad- 
ezona akto-ka znaiduie wlasciwe srodki 
wvrazu. b
' 70 Dowodzeniem Dokazae 1) r ze- 
miRne swo;<:\ bohatcrki. Wreszeic Jill - 
dziewezvna wvzwolona obvezaiowo i sek- 
slIRlnie. istota eluDiutka ale wr;'7Iiw,,_ 
v 
bielskim 
I)ektaklu w interDretacii Gra- 
iyny Bulki. na szez
scie to nie seksbom- 
ba i dlateeo iei Drzemiana z buiai"l'eeo 
w oblolmeh motvla w kobiete stan;,ipC'" 
po ziemi iest tvm bardziei naturalna i 
crawdocodobna. 
"Motyle SII wolne" w Testrze Pol skim to 
pJ'2edstawienie udane. sIc tet me bez wad 
1 rue z gatunku tyeh, kt6re moglyby wyz- 
nsezs
 kierunek pO!;Zukiwan tw6rczyeh 
blelslnej sceny. Po tym spcktaklu pozost,,- 
je wra:i:enie takie, jak po obejrzeniu !;rcd- 
nlej klssy amerykan
lego filmu z poe7at- 
ku lat siedemdziesiatych - trochf: d\"dak- 
tYC2lI1ego smrodku, nieco psychoanalityez- 
nyeh dociekafJ 1 dominujacy nad caloscia 
happy end. Takte wiara W czlowieka, w 
IiJlf: _ uezucia I przekonanie te nie ma ta- 
kll'h przeszk6d, kt6rych nle mmna poko- 
na
. Je!;1i komu!; odpowiada la nieskomnll- 
kowana filoClofia tycla I szlukl. lego biel- 
sId spekta3d z pewn05clOj nie zawledz:c. 
LESZEK MllOSZEWSKI 


T..alr PolskI w Bi..lsku-Bialej: ..l\fnl
"" S,! 
wolne'. Leonarda Gersbe. rez. Woj("ic("h 
lJrzozowi..z. muz. Jaroslaw Kukulski. seen. 
Ewa Slanki..wicz. obsada: IIf"rek Slosarski, 
Graiyna Bulka. Iwona Maluszewska I Ire- 
neun Ogrodzinsk,L 


W GAZETOWYCH ARTYKULACII STOSUJE SI
 _ ZASAD
 WYROZNIANIA GRUBSZ1\ CZCIONK1\ KAZDEGO NO- 
WEGO NAZWISKA WYI\IIENIONEGO W TEKSCIE. W OBSZERNYCH RELACJACH ZE SPOTKANIA WOJCIE- 
CIIA JARUZELSKIEGO Z JANEM PAWLEM II, WSROD WYBITYCH TLUSTYM DRUKIEM NAZWISK DO.; \ ' 
STOJNIKOW POLSKICH I WATYKA:NSKICB ZNALAZLO SI
 TAKZE NAZWISKO BIELSKIEGO PLASTYKA 
MICIIALA KLiSIA. WSPOMNIANO 0 Nll\-I W PRASIE POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ, JEST ON BOWIEM AUTO.. 
REM OBRAZU - PREZENTU, WIU
CZONEGO PAPIEZOWI PRZEZ PRZEWODNICZ1\CEGO RADY PA:NSTWA. 


I 
I 


ielska 


-
 - 


- ". 


::.,.( 


t:: 


co-4-, __ 


__......:;,.::..
 h. 


--ie' '.' 


''Ii 


nej poczt6wki, lecz WIZJt: l
ezqe
 re- 
alizm z symbol em. Udalo sit: to najpel- 
niej w obrazie trzecim. Nie jest to spoj- 
rzcnie z rynku, lecz od strony przeciw- 
Ie::	
			

/00083_0001.djvu

			- 


,...,t 


OWOLI ODCHODZI POKOLE- 
P NIE, KTOREGO Gl..OWNYM 
ZYCIOWYM DOSWIADCZE- 
NIEM BYl..A II WOJNA. SWIA- 
TOW A - KOSZMAR WOJNY I OKU- 
P ACJI, CZAS NIEWYOBRAZALNYCH 
CIERPIEN SKAZANEGO NA FIZYCZ- 
Ni\ LlKWIDACJFj NARODU, A TAK- 
ZE JEGO HEROICZNEJ W ALKI 0 
GODNOSC I PRZETRWANIE. 


Pokolenia urodzone jut po wojnie co- 
raz cz
sciej przejmuj
 w swoje r
ce 
ster gospodarki, nauki, kultury. R6wno- 
czesnie ubywa ludzi, kt6rzy mog
 po- 
dzielic si
 z nimi swoimi doswiadcze- 
niami z tamtyc.h tragicznych lat. A 
przeciez zachowanie w pami
ci naro- 
du tego wsz:rstkiego, co stalo si.:: jego 
udzialem w latach trzydziestych i czter- 
dzie
.ty
h. sluzy nie tylko samej hi- 
storn, Jest holdem wobec 6 milion6w 
wymordowanych rodak6w i bohaterow 
tamtych lat. Stanowi takze memento - 
ostrze
a przed bl.::dami, kt6rych konse- 
kwencJ
 mogloby bye powt6rzenie 
dramatu tamtych pokolen. Nie tylko 
Polak6w. 
Na bielskiej ziemi funkcjonowal 0- 
swil;cimski oboz smierci w kt6rvm za- 
mordowano miliony lud'zi, zwiezionych 
z calej Europy - dzg zlowieszezy sym- 
bol lat pogardy i m
czefIstwa. W dzi- 
siejszej stolicy wojew6dztwa tuz przed 
wybuchem wojny miescila si.:: siedziba 
hitlerowskiej V kolumny, kierowanej 
przez posla do polskie
o parlamentu 
Rlidolfa Wiesnera. Nie odpowiedzial on 
z:a swoje czyny przed s&dem, wybronio- 
ny przez pr7cbieglych _ adwokat6w z 
RFN argumentem 0 rzekomej legalnej 
dzialalnosci poselskiej. 
Istnicj
 dzis w naS7.:ym spoieu:en- 
st
ie (takze i na Podbcslddziu) krc:gi 
osob sklonnyeh do bagatclizowania 
wlliosk6w wyplywaj
cych z do
wiad- 
czen. wojennych generacji. - Bylo. mi- 
n
lo, nie ma sensu do tego WTacat - 
powiadaj
 niektorzy mlodLi ludzie. - 
Kraj, ktory w sensie prawnym i mo- 
ralnym jest spadkobiercq upadleyo im 
perium nazistow - to zupelnie innc 
paiistwo. Republika Federalna Niemiec 
panstwo. Republika Federalna iNemiec 
- najbogatszy i najleplej dzis zon
a- 
niz?wany kraj zachodniej Ellropy - 
um
e wYk?rzystywac dla politycznvch 
celow swoJe sukcesy gospodarcze i do- 
brobyl obywateli znad Renu. Ow do
 
brobyt ma bye - wed lug urabianej w 
R
N opini!. - podstawow& wartosci
, 
ktora rodzl w glowie niemieckie"'o 
mieszczucha niech.::c do angazowania ;i
 
w: polityezne rozrabiactwo. Tego ostat- 
mego okrcslenia nie uzywa si
 tam 
wszak do charaktervzowania or
aniza- 
cji przesiedlefIczych, kt6rych dzialal- 
nost': ma posiadat': jed)'nie ceehy kolek 
folklorystycznyeh, kultywuj
cych tra- 
d,vcje dawnych niemieckich ziem 
wschodnich. Cz,v jestesmy w Polsce 
pr7.cczuleni, kiedy demasku;emy wlas- 
ciwy eel tych organizacji: d
tenie do 


- 


KRONIKA . 7 


, 
 t 


k . ... 
as I reWIZJoDlzmu 


"Bielit:r: Bialaer Heimatbote", 
"Mein Beskidenland", "Unser Ober- 
schlesien", "Bielitz - Bialaer Beski- 
denbriefe" - to tylko kilka sposrod 
wielu tytul6w zaehodnioniemieckich 
publikacji periodycznych poswi
eonych 
naszym ziemiom. Pisuj
 w nich nie tyl- 


,':"':'

" ':» .:.;.... 


:l:,.. 


twa Gorno.«\q73kow" Herbert Czaja, de- 
putowany do Bundestagu 70 ramienia rz
- 
d
cej partii CDU, oswiadczyl: "Nie Te- 
ZY!Jnujemy z pratVu do ziem ojczystych, 
praWa Niemc6w do sa,nostanowienia, al- 
bowiem Niemey istniejq nudal jako pan- 
stwo jednolite! MIOde pOlcolenie roz1Oinie 
tVschodnioniemieckie dzieje 10 imie na- 


.. :.,
. ::=:::'::::'.::
::
'
 ,-:-.
: ..}., 


::

. 


<;::
: 


:1 
.::; -..:c. 
:t:--:  


t 

1 


» 
:.j 
:{ 


\f 
.
 


"I 


L ::_
-n-"-":
:!o'-';: 


-  M

 


..' 


:::.. 
 


..
..""'...._...:  '", ....01) 
&- 


W niektorrch zamoinych krt:gach spoleczenstwa RFN nie mija modo no gromodze- 
nie pamiqtek z czasow hitlerowskich. Do 5zczegolnie wortoiciowych naleiq iimuzrnr, 
ktorr mi jeidzili hitlerowscr prominenci. Ten pojazd sluirl Ewie Braun.,. 
Reprodukcja z "Der Spiegel" 


r,:wizji obowi
zuj
cych w Europie gra- 
mc? 
ko przyw6dcy zwi
zk6w wypc:dzonych 
i "Ziomkostwa Sl
zakow": oslawieni 
Hupka i Czaja, ale i dwudziestokilku- 
letni pano
ie, ktorzy urodzili si.:: -jut 
w Republice Federalnej. Do ich sere 
przenikn.::la taki,e truciz::1a rcwanzvzmu 
kt6r
 oni z kolei starajq siC; za
zcze-' 
pic swoim dzieeiom. 
. W latach rzqdow w Bonn koalicji so- 
e
aldemokratyczno-liberalnej, ktora zro- 
blla wylom VI. dotychczasowej poUtyee 
nfo'N wobec Polski i innych krajow 
wschoc1.nioeuropejskich. 0 zwi1jzkach wy- 
pi;dzonych m6wilo sii; w RFN jakby 
mnicj. Nie mialy tak szerokiego poparcla. 
pl'opagandowego jak za poprzednich ekip. 
Nie znaczylQ to, wszak7e. ze zawiesily one 
s\\Ioj& dzialalnose. Cboe oficjalni poli
yey 
unikali w6wczas bywania na zkmkow- 
skich imprezach, organizacyjne i ideolo- 
g
czne podstawy rewanzyzmu pozostaly 
metkni<;te. Wraz 70 dojsciem do wladzv 70 
koilCe!l1 1982 roku rZljdu Kohla - Gens- 
cbera znacznie wzrosly wplvwy o,dweto- 
wych zwi
zkow, nastljpilo umocnie1\1ie ich 
bazy. 2 wrzesnia 1984 roku. po raz pierw- 
SLY od 18 lat. do odwetowebw. na wiecu 
zwiqzkll wyp!;dzonyt"h w Brunszwiku 
przcmawial kanclerz fe-deralny. Kilka dni 


p67,niej W Essen w czasie zlotu "Ziomkos- 
szej wolllej Europyf" Za wypowiedziane 
slowa zebral burzliwe oklaski. 
Gdybysmy jednak - jak to si
 w Po1- 
--s<;e n.iestety dose CZ!;sto robi - ograniczyli 
zJ.awlsko zachodnioniemieckiego rewizjo- 
n!Zm\l, do odwctowych zwiljzkow i orga- 
TIlZa<;Jl.. popelnili1;ysmy powazny blad. 
Rewlz]omzm to, me tylko ideo,logia ziom- 
k?\
 i politycznych krzykaczy. ale r6w- 
nlez. a moze nawet przede wszystkim - 
zw
rta, gl
bo,ko 7.akorzeniona doktryna 
p3:nst\,
owa Republiki Federalnej. Oha- 
wI
zuJe on3 W tym kraju ad momentu 
jego powstaaia w 1949 r., bez wzgl<;du 
na zmiany ekip sprawujljcyeh rz
dy w 
Bonn. Rewizjonizm to r6wniez doktry- 
nalne ujE;Cie statusu Niemiec jako pan- 
stwa, ktorego "inland" (obszar wewn
trz- 
ny) slanowilj ziemie. kt6re nalezaly do 
Rzeszy Nil"mieckiej wedlug stanu z 1937 
roku. RFN przyic:la w swoim systemie 
p:awnym poglljd ze Rzesza Niemiecka 
me upadl'l jako podmiot prawa mic:dzy- 
n
rodowego. Spt'ytnie skorzystano, z r6z- 
mcy w rosyjskiej i angil"lskiej wersji u- 
mowy. Po.czd
"!1skiej. Ot6z ,'{' wersji an- 
gle\skle]. Istme]e zapis, ze ostateczne ure- 
gul0'Yan1e granie nastqpi w pokojowej u- 
mow.le .(,,'pe
ce settlement"). zas w wersji 
rosYJskl.eJ, ze w "pokojowym traktacie", 
T
k. .WI!;C sora.wa <>:>tatecmych granic 
Niemiec ma byc odlozona do podpisania 


traktat
 pokojowego z Niemcami, do coze- 
go (
aJP:awd
podobniej) juz nie dojdzie. 
PrzYJmuJllc, Jako niezwykle dla swojej 
doktrY'llY korzystnij, ow
 roznic
 w pro.. 
tokola,rnych zapisach, w RFN milczy si
 
na te
a
 innye.h 
twierdzen umowy POClZ- 
damsk'I.
J. A TI?-0WI.1j .on.e 0 wylljczeniu spod 
okupacJl radzleckleJ I przekazaniu Pol- 

ce . naszych dzisiejszych zlem zachodnich 
I polnocnych i wysiedleniu z nleh 35 ml- 
li?nowej ludnoSci narodowo
i ni
miec- 
klE;j. Te stwierdzenia Sll - zdaniem po1- 
skich badaczy pra wa mi!;dzynal'odowego 
. wy
tarczaj
cym dowodem. ze uklada- 
Jljce Sl!; strony mialy na mysli ostatecz- 
ne przekazanle Polsce sporych ziem. 


'. 
" 
.
. 
:
. 


W
dlug obowi
zuj
cej w RFN kon- 
cepcJ.l przynaleznosci pafIstwowej, cala 
rodzllna ludno
e polska zamieszkala na 
ziemiach odzyskanych posiada niemiee- 
k
 przynaleznose pafIstwowll. Oznacza 
to, z.e kilka milionow mieszkajqeych 0- 
becme na Sl
sku czy na Pomorzu lu- 
dzi (na terenach, kt6re w 1937 roku 
znajdowaly si.:: w III Rzeszy) ma 
nie polsk
, ale... RFN-owsk
 przyna- 
l
zn?sc panstw:ow
! Doktryna ta prze- 
meSlOna na J.::zyk praktyki stanow! 
podstaw.:: twierdzenia 0 rzekomeJ 1 5- 
milion0'Yej mniejszosei niemieckiej' w 
Polsce, Jak r6wniet uniemozliwia reall- 
zacj.:: jakiejkolwiek umowy 0 charakte- 
rze prawnym, podpisanej pomi
dzy 
RFN a Polsk
. Nie wykonywana jest 
przede wszystkim zasadnicza umowa 0 
tzw. pomocy prawnej. Republika Fe- 
deralna zawiesila nawet w 1983 r. roz- 
m
wy z Polsk
 w sprawach alimenta- 
eYJnych, a pretekstem byly "niewla- 
seiwe" nazwy pol skich miejscowo
ci na 
Ziemiach Zaehodnich, Takich spraw 
jest w ci
gu roku kilkanascie tysi.::cy. 
. Problem niemiecki usiluje sic: ostat- 
Ill? nad Re:1em l
czyc sprytnie z kwe- 
sb
 praw 
zlowiek
.. M6witic 0 pra- 

ach czlowleka, oflcJalni przedstawi- 
clele rz
du RFN szeroko powolui!\ sic: 
na p
zy
lad. "pozbawionej praw mnfej- 
SZOSCt memteckiej" w Polsce. Artykul 
116 
onstyt
cji RFN glosi, ze ,.Niem- 
cem ,est kazdy, kto posiada niemieckq 
przynaleznoM panstwowq". St
d miesz- 
kancy naszym ziem zachodnich, wbrew 
swojej woli i wiedzy, s
 w RFN trak- 
towani przez prawo wlasnie jako 
Niemcy. 
o tych wszystkieh sprawach w tra- 
pionej klopotami wewn
trzny:ni Pol- 
sce mowi 
iE: o
tatnio jakby mniej. T
 
luk.:: st
raJ
 Sl
 wypelnil' nle tylko 
pracowmcy kilku instytutow nauka- 
wych (w tyro Slqskiego Instytutu Na- 
ukowego w Katowicach, Instytutu Za- 
chodniego w Poznaniu), ale takze dzia- 
lacze niedawno powola:Jego do zycia 
stowarz,vszenia "Wisla-Odra". 0 tym 
co si.:: dzieje za Lab
 musz
 wiedzie
 
wszy
cy Polacy. Historia nie mote si
 
powt6rzy
 


....: 
.:
 


RVSZARD STOECKER 


2 7 bm. G godz. 19 w blelsldeJ 
sali kOl1eertowej "Pod Or- 
lem" pogasly wszystkie 
swiatla, a gdy po ehwlll za- 
pltm«:ly trzy gl1lazda ko!orowyeh 
reflektorc)w, l1a estradzle stala gru- 
pa Lady Panko Po polroeznym l1ie- 
istnieniu znow w pell1ym swietle. 
Skmiezyla sit: kara l1aloiona przez 
Ministerstwo (\:ultury i Sztukl za 
sc),sces lidcra JaDa Boryscwicza we 
Wroclawiu. Grupa moze (i ('bee) l1a- 
da) istniec, nagrywac. Imnee:-towac. 
Jeden z picrwszyeh wyst«:p6w po 
sicdmiomicsic;czl1ej przerwle odbyl 
sit:! \V Bielsku-Bialej. 
Bielscy mi1o
nicy ze.;polu. kt.6rzv 
slati do "Kroniki" balaga1ne listy 0 
ratowanie kapeli, powinni podziQko- 
wac szefowi sali "Pod Orlem". ze tak 
szybko sprowadzil Lady Pank na 
Podbeskidzie ryzykujqc finans"w,\ 
ldapc:. Dwa koncerty w Cieszynie 
odbyly si
 przy niezbyt przepclDionej 
sali. Wystc:p w Czechowlcacb trzeba 
bylo odwolae. W Bielsku zaplnnowa- 
no dwa koncerty ale bIlety rozeszl,y 
s;" tylko na jeden i to' z trudem. 
Tak, tak. P61roczna nieobecno

 w 
radiu, TV 118 listach przebojow I w 
muzycznyeh rubrykacb gnzet I czaso- 
pism robi swoJe. Lite is brutal - 
jak spiewa Jal101l1: --Panasewloz. Jm 
to takt szokujqcy, biorQc pod uwag, 
dotychezasowc oslllgni..!:.cia tej forma- 
cji. 
Ex-gitarzysta I k'ompozytor Budki 
Suflera Jan BorysewJez utworzyi La- 
dy Pank przed pi
cioma laty, IJd,. 
- akur&t w okresie 8tan
 wojennego 


_ polski rock lapal wiatr w zagle 
Zesp61 wywindowal si
 na szezyty 
list przeboj6w w eiqgu zaledwie ro- 
ku. Szturmem. oto przyklady. 
Ankieta pi sma "Jazz Forum" kreo- 
wala Jana Borysewieza muzykiem ro- 
ku 1983 a zesp61 - najlepszlj grupft 
rockowa. W rok p6Zniej w ankieeie 
"Non 
topu" Borysewicz byl nailer-- 
szy wsr6d kompozytorow '84 Pana- 
se\V
cz . w
rod w;:)kali
tow. 'Andrzej 
l\foglClmekl wsr6d teksciarzy, a zes- 


nami jest nadal wazna, powinni do- 
starezyc material na kolejn
 plyt
. 
Nie wiadomo tylko czy styl Lady 
Pank bt:dzie si., nadal podobal. Za- 
czynali pod wplywem "Police", teraz 
s
 solidn
 kapel
 roekandrollowQ. 
Graj>} do taiica a jednoczesnie kBilt 
myslec. Ciqgle mocnym atutem jest 
wokalista. bardzo dobrze na \wncer- 
de naglosniony (dzielo - Tadeusza 
Trzch1skiego, weterana gry na hnr- 
monijce ustnej). Wciljz 
wiezo brzmill 
kilkuletnie teksty. W now5zych u- 
tworach brakuje troch
 pomyslowych 
3I'anzacji i gitarowych solowek. Nie- 
wiele tez na razie daje, pr6cz zmi<;K- 
t"7enia brzemienia, Y{prowadzenie in- 
strument6w klawiszowyeh. (Jcrzy Su- 
tyezny rock and roll "Du du". A p
 
hocld ex - 2+1). Poprawny, ale 
tem ,bylo jeszeze szesna"de nUlIlcrow Jeszeze bez wlasnego stylu jest nowy 
w wickszosci dobrze znanyeh m.in. perkusista J
cek Gola (ex - Od- 
"Vade mecum skauta". "Pokr<;cilo ml dzial Zamknic:ty). 
sic: w glowie", "Zamki nil.. piasku", W Bielsku zainteresowanie najnow- 
..Fabryka malp". Zdecydowali si
 na so/m lon
play'em .badY Pank jest u- 
repertuar powt6rkowy. .Ian Bo tlu- mlarkowane. KMPIK od 4 miesi
cy 
maezyl mi, :i:e co prawda maj
 juz nie moze sprzedae tyslljea egz
mpla. 
nowe propozyeje. ale nie chCIl ich rzy. Srcdnie tez byl0 zaintcresowanio' 
prezentowac dop6ki nie zostanll na- k
meer
em: ale przyszyli ci co powin
 
grane w studio. A na nagrania sil m: glowme malolaty znajace na pa- 
um6wieni w marcu. Na razie ehC'1l m 1 C:c teksty, zauroczone ci!\.gle .lan- 
ograe smrsze utwory, w tym mate- kiem, wymaehuj!\.ce r
l{Rmi. szalika- 
rial z "LP S", kt6ry nie byl nigdzle mi, balonikami. Muzyey nie rea«()oi 
prezentowany, wip,c trzeba go spo- wftll na owacje, Grati w skupieniui 
pularyzowae lIa koncertach. Zesp61 bez przymilania sie do publieznosc1. Jaa 
powinien sle wkr6tee pojawl
 w te1e- Bo odezwai sie tylko by przedstawili 
wizji, O
rodek katowicki zarejestro- koleg6w I powiedzie
 kof1
owe "dzi", 
wal dWB kon
erty w Zabrzu. Droll kujemy". I doplero nB kilka taktfi'W: 
zespolu I autora jwietnych tekst6w prze-d kodcem ostatnlego utwo,ru .- 
AndrzeJa Moglelnickiego slQ rozeszly. tmlechn1!1 slQ . zadowoleniem M parti.; 
Jail Bo nie cbce JellCze 
Jawni6 no- fter6w. Bielski wys&.,p dodal _espo- 
9l.e,go pi6ra. M6wt tJ"lko, !e lIie be- _ !
wi _ .Iuelly. 
clzie to Jeden autor, PlallY zagralllcz- ""

 
ne &Ii aktualne. Umowa 
 Ameryka"
 "'_ 
'"." .;)to.
:rt!r.r
 

,...._ 
',
. . :1'. .
.
._ 
 . 


grody na Tokijskim Festiwa1u Mu- 
zyeznym. 
Byli juz blisko szezytu. I wtei:Iy 
przyszedl krat"h. po ktorym musz'! za- 
ezynae od nowa. 
W pierwszlj tegorocznq trasc: ruszyli 
ze starym repertuarem. Koncert w 
Ursusic zaczcli "Kry
ysow
 narzeezo- 
n:
". W Zabrzu .Ian Bo wyRonal solo 
sw6j przpboj "Wci!\z bardzo obey". 
W Bil"lsku na pocz!jtek byl sarkas- 


POWTORKA Z JANA DO 


pol wsr6d zespolow wokalno-instru- 
mentalnyeh. Pierwszy longplay roz- 
szedl sic: w 220 tysi1jcach egzempla- 
rzy, drugi - "Ohyda" - w 150. Obs 
zostaly Zlotymi Plytami. 
W 1984 r, grupa zaczela karierli1 
miQdzynarodowll. i to nie gdzie
 nB 
peryferiach zachodniej Eumpy ale w 
centrum showbiznesu w Wielkiej 
Brytanii I w USA. I nie w
r6d Po- 
lonii leez w konfro,ntaeji z nal1 e pszy- 
mi. Zagrali w bardzo popular
YIIl 
mogramie telcwizyjnym .,Amerlcan 
Bandstand", wydano im plyt
 .,Drop 
EverythIng" z przebojami w wers!i 
angielskleJ. podpisali l[ontrakt 0 Ja. 
kim zaden z naszych zespolow nawet 
nie marzyl: Dagranie w USA pi
c{u 
longplay'ow w clilgu pi
ciu ,
at. Wp!y- 
wowy tygodn!k "NewsWCt''k dal Icb 
:r:dJf:cie z entuzjastyczn
 notk
, (,,
aJi 
wi
ksze zjawi5ke muzyczne . Po sk 
m1 C)_a56w Chopin."). ZagraU I1a 
Mi
dzynnrodowych Targacb Muzycz- 
Dych MIDEM w Cannes, zdobyU na- 


-I, ZDZISfAW NIEMIEC 

 
""- - 


-..... 


- 


,,-....
		

/00084_0001.djvu

			8 . KRONIKA . . 


I 


. 


l'Jfy 


"KRONIKA" ROZMAWIA Z ADAMEM ZBORKIEM 


..Kronika": - \Vic:k
zosc ludzi utoisa- 
mia pracc: prokuraturv I:C: Scil:aniem 
sprawcow przestC:\I
tw i oskarianiem ieh 
pr:lf'd s:Jdami. l\lni('j znana forma dzia- 
lalnosei jest prokuratorska kontrola 1)rze- 
litrzegania prawa. Rozpoeznijmy nasZa roz- 
mowc: od pr7o\, I)Ollllliell;a na ez,<,m kon- 
trola ta pulega i jaki jest jej zakreli? 


Adam Zborek: l'rokuratura iako 
konstytucvjnv straznik nraworzadnosci 
ma obowiazek kontrolowania lak stoso- 
wane jest PI'awo. Kontrola ta dotvezv 
przestrzeeania Drawa przez panstwoW'
 
jednostki oreanizacvine. sDoldziclnie. or- 
!!anizaeje zawodowe samorzadowe i 5PO- 
Jeezne. a takze przez poszcze/.!olnych obv- 
watcli. Nasza dzialalnosc w ramach pro- 
kuratorskjch kontroli przestrze
ania pra- 
wa traktuicmv na rowni ze sei/.!aniem 
spraweow Drzestepstw oraz ezvnnose;ami 
zanobie
aiacvmi naruszeniom prawa. 
- .Jak problt'matvka b,'la na Podbes- 
kiddu na.1czcsciej hadana przez Proku- 
raturc: w roku ubieglym? 
- Kontrole obejmowalY wiele zaead- 
nieli reeulowanych mif;dzy innvmi prze- 
pisamj Draws cvwilneeo. administracvi- 
neeo i lokalowe
o. Prokuratura Woie- 
wodzka badala m.in. stosowanie ustaw 0: 
zaDobieean!u narkomanii. 0 postepowa- 
niu wobcc os6b uchvlaiacveh sie od pra- 
ev oraz 0 wvchowaniu w trzczwosci i 
przeciwd7ialaniu alkoholizmowi. Spraw- 
dzono rowniez skutccznosc prawnei ochro- 
ny srodow'
ka_ nrzcstrzec-anie przep:sow 
zwiazanveh z ochrona mienia spolee7ne- 
!!o i iako
ei DrodukeiL nrzepisow 0 0- 
ehron'e eruntow rolnvch i lesnveh oraz 
przepisow rCl'!ulu'aeveh wvdawanie u- 
prawnien do prowadzenia dziaJalnosci 
hctndlowei i uslueowei. Zaimowalisnw sie 
r6wniez rcalizacia przpz oreany admini- 
slracji terenowej oraz spoldzielnie miesz- 
kaniowe postul..tow Inspckcii Robotnic'zo- 
Chlopsk:ei klore rlotvczvlv przvdzia!u 
mies7kali w woiewodztwie. 


Kontrole przeprowadzalv r6wniez pro- 
kllraturv reionowc. W Oswiecimiu dotv- 
czvla ona nicw!asciwceo eospodarowania 
1!2zami technicznvmi w mieiscowyeh 
przcd.,iebiorstwaph, w Bielsku. cl1odzilo 
o nicprawidlowe zaproiektowanie urza- 
dzen /.!azowvch w budvnkach mieszkal- 
nvch. Sprawdzono tez orzeeznictwo kar- 
no -administracyjne w Cieszynie w spra- 
w"ph 0 wvkroczenia droeowe. w kt6rvch 
orzcczono kare dadatkowa zakazuiaca 
prowarlzenia p"iaznow meehanicznyeh_ a 
w ;Zywcu w sprawach dotyczCjeych os6b 
uchvlaiacvch sie od pr3CV. 
_ Gdzic \\vo;t,,"uie na.iwiec:d uch,'hien? 
_ Najwiecei .,twierdz;lismv w ochron;e 
lirodowiska. \V zakladach wiele zas
1"z
- 
 
zen budz q : dyscvpl'na. ochrona mlema 
spolpeznego i j>1ko
c produkcji. 
_ Kontroli hvlo sporo. Czv iednak 
nastc:puja po nich dzialania ma.iace na ee- 
lu poprawienie ladu prawner:o? 
_ 0 efektv ilosciowe weale nam nie 
chodzi. Do podeimowania kontroli skla- 
niaia nas SYl!nalv naplvwaiace ad obv- 
wateli, organizaeji spolecznyeh i polityez... 
nvch. Ins!1pkcii Robotniczo-Chlopskiei 
takze sJ'pdkow masowel!o przekazu. Wo- 
Ialbvm nic' oeeniae skutceznoscl kontroli. 
N;e"h Ul'.lvnia to sami Czvtelnicv. Nie- 
zbenne iest iednak podanie kilku 01!61- 
nveh informaeii w tei sprawie. W ubiel!- 
Jvm J'oku wnielilismv 62 sprzeciwv od de- 
eV7ii admin:stracvinvch. z kt6rveh wiek- 
\!izn,:c iuz wstala uwzeledniona. Skiero- 
walismv il'd!1oeze
nie 126 wniosk6w 0 
po";a!!niec:c do odDowiedz;alnosci sluibo- 
wei i 72 wvstapienia zapobieeaiaee do u- 
sunir:cia uehvbipn. 329 razv wvstepowa- 


. 
I 


. 


PROKURATOREM WOJEW6DZKIM W BIElSKU-BIAtEJ. 


Iismv w sprawach indvwidualnvch. a po- 
nadto przekazalismv 378 iednostkom Da- 
sze spostrzezenia. Wyniki kontroli przed- 
stawione bvlv rowniez komisiom rad Da- 
rodc',vvch i lokalnvm wJadzom politvcz- 
no-administracyjnvm. Informacje te wv- 
korzvstvwano przv eliminowaniu uehv- 
bien. 
- Czv "' czasif' kontroli nrokuratorz.- 
wspoldzialali I: In"pekeia RCibotniezo- 
Cblopska? 
- W ooarciu 0 materialy IRCh-v skie- 
rowalismv 24 wvstapienia nrofilaktvezne 
do roznvch at'lresatow. Przeprowadzilismv 
takie wspolne kontrole. Prokuratorzv u- 


->.;, 


w kazdym przYP<1dku na nlepo{lwaialnych 
ustaleniach. Uwzl!!edniaia tez realia zv- 
cia. Konsekwentne Drzestrzeeanie tei za- 
sadv sprawia, ie nie spotvkamv sie z 
przypadkami nierzetelnego odl;!jscia od na- 
. szveh ustaleli i postulatow. 
- Na pTL
.klad... 
- Przvkladem niech bedzie stanowisko 
dvrcktora naczelnel!o FSM w sprawie 
nieprawidlowosci w funkcionowaniu ied- 
neeo 70 podleelveh mu zakladow, Po wv- 
stapieniu prokuratorow wDrowadzono 
zmiany orl!anizar:vine w tvm zakl,dzie. a 
kilku Draeownikow rownid 7 kierownic- 
twa winnych zanicdban ulmrano. 


-; 


:.'..01 


l' 
i': 

 -, 
p 
r 
1 


ezestniczvli w 22 spotkaniaeh uokontrol 
nveh zorl!3nizowanvch pnez l".,
e1{p;f" 
Na podstawie materiaJow do IRC'h-y pod- 
ieto 38 r6inel!0 rod7aiu intcrwencii. 
- Co sic: dz;cje. IIdv wa
ze zah'C..nia 
nie sa wvkon"walle? 
- Do dvspozvcii mamv wh'dv przepi- 
sv 0 eharakterze dvscvulinu i:lcvm ktore 
prokurator moze pomoeniezo wykorzv
- 
tac aby usun:jc niepriJwidJowosci, ale w 
praktvce rzadko sie po nie sie!!a. Nssze 
wnioski i zalccenia oD;praia sie bowiem 


-, .
 


..,....... 


".,- ." 
"- 


Adorn Zborek: - Nojwi
cei uchrbien stwierdlilismy w ocJ.a'onie srodowisko. VII za- 
kladoch wiele zostneien budzq: drsCJplino, ochrono mlenio sp:Jlecznego i jokosc 
produkcji... 


szechnic krvtvkule sie za maJa skuteez- 
nose ustawe 0 postl'powaniu wobee osob 
uchvlajaevch sie od praev. 


-.
 


Kazda reeulacia prawna moze stanowie 
parawan dla osob nieuezeiwveh. Jeieli ie- 
dnak wszyslkie przepisy. \<1kze I te naj- 
nizszej ranl!i. sa skrupulatnie przestrze- 
eane. to mozliwosci naduzve zawezaia sie 
do eranic praktvcznie nie majaeveh SDo- 
leczneeo znaczenia. 
- Dotvehezas miiwilismy r:lowni. . 
kontrolaeh IIroblemowvch i kbmlllek
o- 
wych. ale 1)rzeciez nrokuratura "od".imu. 
Je kontrolf. riiwni..z w indywidualnveh 
sprawach obywat..li. M.ill. moie SIIraW- 
dzac prawidlowosc wvdawania drrvzji 
prz..z t('r..nowt' orl:"ana administrac_ii. 
_ Prokur3tor zaimuje sle sprawami 
Indvwidualnvmi !!lownie z zakresu urawa 
administracvineeo. Podkre
lic tu iednak 
trzeba. ze z!!odnie 70 kodeksem postcpo- 
wania administracvine!!o kazdv kto ezuie 
sie pokrzvwdzonv dccvzia administracvi- 
na ma s7erokie mozliwosci odwoJvwania 
sie do or!!anu WV7SZe!!O stopnia. a nadto 
do Napzelneeo Sadu Administracvine!!o. 
Prokurator w D05tepowaniu tym dziala 
tvlko wted,' kiC'dv obvwatel wvezerp:oII 
w
7vstkie moi.I'wosci. albo wvma!!a tceo 
interes SDolp"
J"lV_ 
- CZ('C:o doh'''7ovlv int..rwrnei.. IIro-ku- 
ratur'" w indywidtJalllveh sllrawaeh? 
- Przede wszvstkim kontrolow3li
mv 
skar!!i na dzialalnose terenowych orean6w 
adminlstracji panstwowei i eospodarczp1. 
badalismy prawne urel!ulowania wlasnos- 
ci I!ospodarstw rolnveh. sprawv budow- 
lanc. 7aimowali
mv sip w dalszvm cia!!l1 
wymagajStO wvorzprlzn 
rpeulaf'ie DI'awne. I"'p!!atvwnv"h nrzvkla- 
dow rzepzvwi
rie nie brakuie np. pow- 


Rozmawlal: 
DARIUSZ BANDOt.A 


w 


LlPCU UBIEGLEGO RO- 
KU PRZY MINIS1 ER- 
STWIE SPRAWIEDLlWO- 
SCI POWOLANO FUNDA- 
('.IF; POMOCY OFJAROM PRZE- 
S n;J'STW, TWORZ1\ .J1\ PIENI1\- 
DZE WPLACANE NA KONTO NBP 
o WARSZAWA NR 1065-475-132-3 
PRZEZ POLSK1\ POLONIJN1\ IZB
 
pllZEI\IYSLOWO - BANDLOW 1\, 
PZU WYDAWNICTWO PRAWNI- 
{'ZE, A TAKZE TZW. NAWI1\ZKI 
ORZECZONE PRZEZ S1\DY I DA- 
ROWIZNY OSOB PRYWATNYCH. 
Rq
ul::llnin fundaeji okreSla zakres 
jeJ dziaJalnosci: "pomoc: ofiarom pn:e- 
slC:I,..t" i pI'owadzcnie akeji propa. 
I(ando\\ 1".1 ll1a.1
cej w Pl'zysdoicl aa- 
pobif'I;";[(' zrodlom szkody I wskazywa6 
Si)ol('('zen..twu e2ynnikl kryminorea- 
ne..." WaJ'unkiem pUyz.nania porno- 
cy jest brak mozliwosci uzyskanlll 
nrzez pokJ'zywdzone
o odszkodowanla 
od . sprawcy przestc:pstwa, jak lei 
swiadczen rekompcnsujqeyeh 57-kod!;:. 


przys}ugujCjcych z innyeh zrodeJ, iak 
ubpzpieezenia spoJ
czne. majatkowe 
osobowe. Udzielcnie pomocy maze po- 
legac na: ez
sciowym lub ealko'
ity," 
zwrocie kosztow leczenia, rehabilita- 


mls]a r02patrzvla 171 wniosk6w. 
WiekE7o
" 7 nich, bo 108 zostala od- 
daiona, g.-iyz wnioskodawcy bl
dnie 
.;"tprnT<'tr.\vAli poj
cie przcst
pstw'l 
o f;nansow
 pomoe do fundaeji zglo- 


POMDC DFIARDM PHlESTEPSTW 


c
i, protez i innyeh niez
dnych wy- 
datk6w zwi1jzanyeh z leczeniem lub 
na przyznaniu jednorazowego twiad- 
ezenia pieni
znego. Fundacja ustala 
wysokose udzielonej pomocy biorac 
pod uwag
 stopien uszkodzenia cial::! 
lub l'ozstroju zdrowia, rozmiary do- 
znsnej szkody omz sytuacjt: majCjt- 
kowlj I iyciow
 pokrzywdzonego, a 
takze )ego ewentualne przyczynienie 
liif: do popelnionego 1?rzestc:pstwn. 
Podstawlj udzielenia pomocy finan- 
sowej jest wniosek pokrzywdzoncgo. 
zloiony nie pOinlej nii w ciCjgu ra- 
ku od daty pope1nienia prze!>t
p5twa_ 
Podczas p61rocznej dzialalnosci ko- 


siln si
 np. matka pozbawiona na 
5kutcl< przpstE:pstwa jcdynego zywl- 
cielR. Jcj syn powc:dl'owal za kratkl, 
gdyz byl szefem szajki zajmuj1jccj 
si
 kradziez
 samochod6w. Pro
bc: 
matkl przekazano do Polski ego K'l- 
mitetu Pomocy Spoleczncj. Inny przy- 
kJad. OkradzioDo -lekarza-ginelmloga. 
Zrabowano mu kilkanascle miHon6w 
zJotych. P070staly majqtek jest jed- 
nak wiclokrotnokilj tego, co pad!o 
luppm przcst
pe6w. Wnio9ck poszko- 
dowant>go fundacja odrlalila, gdyz u- 
biegaj1jcy si
 0 pomoe musi takze 
zJozvc oswisdczcnie 0 swoim stanie 
maj"tkowy1Y! I rodzinnym, a w tym 


przvoadku stan m:JjljtkowV nie ule!!,1 
znapznemu pogorszeniu. Dzies;e(: 
wnio
k6w zostalo zalatwionyeh pozy' 
tywme. Ol	
			

/00085_0001.djvu

			...... 
  
..
 


'" 


LlSTOPADOWVM KONGRESIE FUTRZARsKIM, KTORV ODBYl SII; TYM RAZEM W BELGRADZIE, NAJLEPSZA Z 
EKIPV POLSKIEJ OKAZAlA SII; _ Jut NIE PO RAZ PIERWSZV _ BIELSKA ..BESKIDIANA". FUTRA Z NUTRII 
PROPONOWANE KLiENTOM PRZEZ TEN ZAKLAD ZDOBVLV ZLOTY 1 SREBRNY MEDAL, ZAS ZA WZORY KONFEK- 
CJI ZE SKOR OWCZVCH, CZVLI PO PROSTU KOZUCHOW, PRODUCENT Z BfELSKA-BIAlEJ O
RZV
At DWA 
WVROZNIENIA, DVREKTOR JANUSZ PODSIADLIK MA W SWVM GABINECIE CAlJ\ KOLEKCJ
 NAG ROD I WVROZ
!EN MIEDZV. 
NARODOWVCH; NIE BEZ RACJI TWIERDZI, ZE MEDAlE TE St\ NAJLEfSZVM SWIADECTWEM JAKOSCI WVROBOW ZAKLADU, 
kTORVM KIERUJE 


NA 


IIBESKIDIANA" CZYU KOZUCH NA lYCIE 


Odwiedzili
my jednak ..Beskidian
" 
Die po to, by napisae 0 jeszcze jednym 
aukcesie. Wszak nasi czytelnicy na og6l 
dobrze wiedz q , ze tej firmy na naszym 
rynku rcklamowae nie trzeba. Udali
- 
my si
 do Wapienicy raczej po to, by 
%apytae, dlaczego futra i kozuchy tam 
produkowane, aczkolwiek, jak na kie- 
szell przecit:tnego Polaka, drogie, Sq 
praktycznie nieuchwytne. Drugie pyta- 
nie brzmialo: czy zanosi sit: lla poprawt: 
%aopatrzenia krajowego rynku w dob- 
rej jakosci konfekcjt: sk6rzanq? 
_ Na ;csiennej oieldzie w Poznaniu 
_ m6wi dyrcktor Podsiadlik - zam6- 
wienia handlu trzykrotnie przewyzsza- 
Iy nasze zdolnosci produkclljne. I cho- 
ciaz zwi
kszamy w tym roku produk- 
cjr: 0 poltora tysiqca sztuk, zwlaszcza 
dluoicj konfekeji damskie;-- (futer i ko 
zuchow), krajowy rynck tego nie od- 
czuje, ponic'Waz wyroby te skierowane 
zostanq na eksport, gl6wnie do Anglii, 
Franeji, RFN, Norwegii. Wloch, Kana- 
dy, czyZi do naszyeh tradycyjnych od- 
biorcow. Centrala Har:dlu Zagraniczne- 
go "Skorimpex" tcz chcialaby wydt: bie 
od llas przylla;mniej dwukrotnie wit:- 
cej wyrob6w... 


A wit:c czyzby jeszcze jeden 
przyklad wymarzonej pozycji produ- 
cel1ta-monopoli
ty? Odpowiedz musia- 
laby bye twierdzqca, gdyby nie kilka 
okolicznosci. Po pierwsze, konfekcji 
skorzanej, zwlaszcza kozuch6w (w tym 
i tych oferowanych przez prywatnych 
w)'tworcow) jest sporo na rynku, ale 
brakuje towarow wysokiej klasy. Wnio 
sek stqd, ze inni produeenci nie dotrzy 
mujq kroku "Beskidianie". Po drugie, 
powodzenie wyrobow tej firmy za gra- 
nicq jest pochodllq ich tradycyjnie dob- 
rej marki: tak dobrej opinii bynaj- 
mniej nie wypracowuje siE:, korzysta- 
jqc z przywilejow monopolisty (czy- 
taj: z prawa do byle jakiej pracy). A 
po trzecie, to w k011CU nie wina z
- 
kladu, ze polska gospodarka jak tlenu 
potrzebuje dewiz... 


Czy zatem nasze panie, kt6re nie 
tylko nie chcq marznqc (ze 0 panach 
nfe wspomnimy, ale tez - pragnq ubiera
 
sit: modnie, zdane Sq wylqc:wie na 
plaszcze od prywatnych producentow, 
I) ile nie chcq miesiqcami polowae na 
konfekcjt: z "Beskidiany"? Dyrektor 
zapewnia, ze sytuacja ta moglaby sit: 
zmienie, gdyby zostaly spelnione dwa 
warunki. Pierwszy, to zwit:kszenie za- 
trudnienin w dzial
h ko nfe kcyjnych 0 
okolo 80-;-100 osob. Drugi, to znaczna 
I pOl1rawa zaopatrzenia w surowiec, czyli 
sk6ry. 


Okazuje siE:, ze aby polskie zakladY 
futrzarskie mogly pracowac spokojnie. 
pOWil111Y olrzymYWRC od prowadzO\cego 
6kup skur "polsurwisu" przynajmniej 
CI 50 proc. surowea wit:cej nii otrzy- 
mujO\. Przy poglowiu rZE:du 4,5 mln 
owiec w kraju, central a oferuje zakla- 
dom pailstwowym okolo 500 tys: sk6r. 
Reszt
 wykorzystuj<\ inni producenci, 
glownie - rzemidlnicy. Dlaczego jed- 
nak do sektora pailstwowego nie tra- 
fia wi
cej skor? Ostatecznie decyduje 
o tym cena: prywat
tw6rcy z po- 
W()dL('\li
>m konlmruJ1l pod'tym" wzgt.::- 
dem z centralq pmi.stwowq. ofcl'ujq 
hodowcom ccny wyzsze 0 dwa-trzy ty- 
siqcc za 6ztuk<:. A dlaczego mogq sobic 
na to po:twolic'? otoz, dlatego, ic pro- 
dukujq t:micj: maj::j nie tylko nizsze 
tzw. koszty wlasnc, ale i mnicj wydajq 
na srodki chemiczne uz)'wane 'iN pro- 
ct'sie h'chnologicznym, a przede wszy- 
stkim - zu:i;ywaj1 do szycia kozuchow 
mniejszq iloM: skor. Do uszycia prze- 


ciE:tnego kozucha wystarczy osiem sk6r 
podczas gdy kozuch wysokiej klasy, 
bez jakichkolwie
 skaz i na dodatek 
ciekawy wzormczo, wymaga skor 
pit;tnastu. Dobra jako
e kosztuje. Nie 
tylko zreszt q w skorzanej branzy. 
Co sit: za
 tyczy zatrudnienia - dy- 
rektor pokazuje dwa wykluczajqce si
 
nawzajem zarzqdzenia. Program Mi- 


. .-.-- .;-.-" 


./
\. 
.. : :i
 :.:).
. 
.,';
 
n. 


.-.: ':, 
no' .;;
 


.. 


". "..)0"  


> 
\. 


,. 
, 


x.- 


...... . 


,.:'".:,t:. 


'. ..; 


1:(,. 


.--....... "t' 


......' 
: :<
 
..f; 
..
:
. .. 


... , " 
." ,,( 
, ..; 
h  j 
.'.::{ 


.;.;" 
,..;. 
* 

 
(. 
I 
k 


A .;:o:
... 


.:...
.....,.. 


,..... . 


cos nie wyjdzie, niewicle p6znie; moz- 
na poprawic... 
Ze skor odpowiednio uszlachctnio- 
nych mozna jednak pO':I.iej rubic praw- 
dziwe futrzarskie cacka. Zajmuje sit: 
tym juz Dzial Przygotowania Prod uk- 
cji, z ,'IreD,! Brozek, podolmo naj:epszq 
plastyC'zk q w branzy, :'tIalgorzat
 I\la- 
tyszkiewiez, r6wnie utalentowanym 
konstruktorem oraz innymi pracowni- 


H'  


=. 


CO"
"
"
:@! 


.,.,.:.... 
.
.):.. 


. 
.+,_:/ 


,I 


.... 


:
 


._-:'
 


.go:" 
roo" 


j' 


'J 
:
 


j;""::'- 
-:.
:. 


:
. :
.,... 


} 


... .:
.,' 


.:".:: . 


.; 


:
-.- 


.:;: 


:.«" 
:":..' 
. 
( :. 


':
 


tit: 


" 


W Clym 'llwi toj
mnic.o. 
ob
ej. jakosci futer i koiuchow I ..Beskidioni'
 Tok no- 
prowdf:. - Idoje Sltr mowlc usmlech Renat, Fatli - niewiele osob zna odpowiedi 
no 'to prtonie'N 


nisterstwa O
wiaty i Wychowania, za- 
twierdzony w roku 1980, przewiduje 
szycie . kozuch6w przez 
111odziez poni- 
zej 16 roku zycia, zas przepisy pan- 
stwowe zabraniajq l.ej m10dziezy wszel- 
kich prac przy przer6bce kozuszniczo- 
kusnierskiej. Tym sposobem w szkole 
przyzakladowej nie mozna uczye mlo- 
dziezy jej przyszlego zawodu 'bowiem 
nie zezwala na to Pai1stwow
 Inspek- 
cja Pracy. Jak rozwiqzac ten gordyj- 
ski (a raezej - kusnierski) wt:zel? 
Praca, zwlaszcza przy obr6bce sk6r, 
nie jest latwa, wymaga nie tylko spo- 
rych umiejt:tnosci zawodowych, ale i 
dobreg o zdrowia. Nic zatem dziwnego, 
ze w zakladzie brakuje pracownikuw, 
Diewicle lei na to wskazuje, by w 
najbliiszyro czasic wzroslo zatrudnie- 
Die. W sumie wit: e , jesli chodzi 0 roz- 
miary produkcji, prognozy na najbliz- 
sze lata nie. mog
 bye optymistyczne. 
W tej Sytuacji kierownictwo zakla- 
k . U wa g <> na dalszym doskona- 
du s upla... , . 
. . k 
ci wyrobo W oraz n3 obm- 
le11lu ]a 0 ..' > 
. k to 'w P rodukcJl, m. 111, prze'l 
za11lU osz 
w'korzystaJ1iC odpadow (w tym 
lcpsze dk ) C hodzi r6wniez 0 ochront: 
przypa u . 
srodowiska naturalnCg o ). 
.tkwi fajemnica dobre; 
- W czym. "'uclivlO z "Beskidia-. 
jakosci futer I k
.. okolwiek jest urze- 
ny"? podsta1tlfJ c..C!l . )ro wa skor - 
k' dobra tl'1JJ . 
de U:SZyst 1m 'IOWIW
O technoh)J:!a. 
mowl zastl;pc
 g Je
li w garbarnt 
Danuta LadH
I11. - 


Foto: Bogdon Ziart.o 


kami - wszystkich nie spos6b tu wy- 
liczyc. Sztuk q nie jest zapr-:>j
ktow;l- 
nie efektownego wzoru - caly prob- 
lem, tkwi w tym, by wzor ten dalo si
 
powielac w seryjnej produkcji. Wlas- 
nie to znakomicie udaje sit: paniom z 
"przygotowania" . 
_ Caly ezas korzystamy z ::uTnali 
zachodnich, ab'll mice poglqd na ak- 
waZlIq mod
 - mowi pani Danuta. - 
Od wielu lat pTym wiedzie wloska mo 
da futrzarska. Zachod zainteresowany 
jest obecnie wlasciwie tyZko jednq 
technologiq: skor we!urowych barwio- 
nych na tzw. nappaZam. Jest wieZe 
wariant6w tej teehnologii, We Wlo- 
szeeh np. prawdziwym szalem jest tc- 
raz weZur drukowany. Jako ;edyny 
producent w kraju opallowalismy juz 
i tego rodzaju produkcj
. Szkoda tyl- 
ko, ze nie mozemy ucieszye niq na- 
szych poZskich klientek. Chociaz, Z 
drugie; strony, u nas wciqi wi
kszo
c 
klil'nt6w kUPuje "kozuch na iycie". 
czyli nie taki, kt6'ry za trzy lata nie 
b
c1zie ;uz modny... 
Ano. szkoda - wypadaloby powt6- 
rzyt za pani;:j technolog, I zyczyc za- 
rowno ZiJkl3dowi (w prZ)'szlym roku 
stuknie mu 60 13t), jak i klientom 
n'rhlc
o Imdejscia czas6w. kiedy I u 
nas nil' trzeha bGd7Je kupow[}
 "kozu- 
Ch3 na i.ycie". 


ANDRZEJ OTCZYK 


KRONIKA . 9 


I stnil'je .s
isly - zwi:}zek pomi.;dzy 
dost
pl1osel,! alktlholu, a jeg-o ilos- 
ci,! wypijan
 przcz spoleczenstwo 
- stwierdzil podczas ostatnicl:"o 
posiedzeDia Wojewudzkiej Komisji do 
spraw przeciwdzialania Alkoholizmowi 
przy wojewodzie bielsldm. Michal 
St
pnie""'ski - czlonck prl'z
'dium tej 
komisji, wiceprzewodnicz:}cy Zarz
dll 
Wojewildzkiego Spoleczne/:"o Komitetll 
Przeciwalkoholowego. 


d 


Dlatego tez dzialacze SKP z zadowo- 
. leniem przyjt:li niedawne rozporzqdze- 
nil' Rady Ministr6w, na mocy ktorego 
w calym kraju nastt:puje weryfikacja 
punkt6w sprzedazy. w kt6rych moina 
kupi{: napoje 0 zawarto
ci powyzej 4,5 
proc. alkoholu. 


Weryfikacja ta oznacza dals.:e obcit:- 
cie przyznanego naszemu wojewodztwu 
Hmitu punktow sprzedazy bqdz wy- 
szynku w6dki i wina. W najblii.sLym 
czasie ilose sklepow i restauracji han- 
dlujqc
'ch alkoholem powyzej 4,5 proc. 


TRUDIIE 
o ALKOBOL? 


znmiejszy sit: 0 mniej wit;cej 20 proc. 
Mamy obecnie okoJo 950 takich plae6- 
wek, po weryfikaeji - miel! bl;dziemy 
ich 750. 


Wydzial Handlu i Uslug Urzt:du Wo- 
jew6dzkiego nie narzucil (tym razem) 
arbitralnie terenowym wydzialom licz- 
oy sklep6w i restauracji czy barow. 
gdzie bezwzglE:dnie trzeba wprowadl.ic 
zakaz wyszynku napojow wyskoko- 
wych. Zwrocilo siE: natomiast do nich 
I propozycjq, aby same wytypowaly 
takie plac6wki. Chodzi 0 to, by nie 
pozbawil: calkowicie mieszkancow d'l- 
:1ej miejscowosci moZliwosci legalne- 
go kupna alkoholu. Prohibicja bowiem 
przynioslaby wit:cej szk6d niz korzy
- 
CI. Zycie pustki nie znosi, przybyloby 
\Vi
c melin i bimbrowni, zwit:kszylaby 
sit; spowodowana tym przestt:pezo
c. 
CZt;sl! terenowych wydzialow handlu 
i . uslug ,?odes,:la do ",:,eryfikaeji w spo- 
sob nalezyty, 111ne spIsaly sit; (zdaniem 
Wojewodzkiej Komisji do Spraw Prze- 

iwdzialania Alkoholizmowi) na tr6j- 
kt:, jeszeze inne zbagatelizowaly ope- 
raejt: i zapewne juz niedlugo bt;d
 na- 
rzekac na urzt:dnik6w wojew6dzkich, 
J...torzy zmuszq ich do likwidaeji nie- 
ktorych punkt6w sprzedazy. W Biel- 
sku-Bialej mamy w tej chwili 61 punk- 
t
w podawania alkoholu w gastrono- 
mii i 49 sklepow, gdzie alkohol mozPJa 
kupie po cenach detalicznych. 
lad
e 
miejskie zaproponowalY ogramczeme 
tej sieci 0 3 punkty: jeden gastrono
 
miczny i dwa w sklepach. W SucheJ 
Beskidzkiej jest 5 punkt6w w gastro- 
nomii i 3 w detalu, w Makowie pod- 
halanskim 6 I 4, w Budzowie 1 i 2, 
w Goleszowie 4 i 8. W iadnej z wy- 
mienionych miejscowosci wladze nie 
widzq moiliwosci likw:dacji chociazby 
jednego punktu sprzedaiy. A zgodnie 
'z obowiqzujqcym rozporzqdzeniem rue- 
ktore z nich trzeba b
dzie zaroknqc. 
W wOjew6dztwie bielskim na jeden 
punkt sprzedazy. alkoholu przypada 
znaeznie wi
eej obywateli niz prze- 
cit;tnie W kraju. \" Polsce wskaioik 
ten wYDosi 520 osob. w Bielski
m Da- 
tomiast przekracza niezDaczoie &ysillc 
osob. Handlowey uwazajq zatem iZ de- 
cyzja 0 dalszym obnlzeniu liezby skle- 
pow i lokali gastronomieznych oferu- 
jqeych alkohol jest dla naszego woje- 
w6dztwa krzywdzaca, Dzialacze SKP 
Sq zgola odmienncgo zdania. 


Ostateczna decyzja kt6rym sklepom 
i restauracjom eofni
te zo
tanq zezwo- 
lenia na sprzedaz alkoholu powyzej 
4,5 proc. zapa
e roa w n3jb1izszym cza- 
sie. Wojewodzka Komisj3 do Spraw 
Przeciwdl.ial3ni3 Alkoholizmowi, kt6ra 
obradowala 13 bm. pod prLewodnic- 
twem wicewojewody JanR \\'alacba, 
ocenila propOzycje t"rpnowych wydzia- 
16w handlu j. uslug i wniosla do nich 
wiele poprawek. Dotyczyly one gl6w- 
nie tych miejscowosci, gdzle w stosun- 
ku do liczhy ludnosci j}o
c plac6wek 
handlujqcych alkoholem byla - zda- 
niem komisji - zbyt duza. (sloe)
		

/00086_0001.djvu

			10 . KRONIKA 


I 
PRAW01\TA 

 0 DZIEN 


Jakie Dieruehomotcl oodleeala 
opodatkowanlu. kto jest zobowia- 
zany plaeit ten podatek? - DY- 
tala nlekt6rzy Czvtelnle:v. 
Obowlazek Dodatkowy dOtyczy 
Dodatku od nlcruchom
cl. claty 
na osobach n,.vcznyeh 1 orawnych 
nle, bedacych icdnostkaml 
06DO- 
darkl usoolecznloneJ. kt6re: 
. sa wlatclclelaml. samolstny- 
ml posladaczaml. utytkownlkaml 
wleczvstyml nlcruchomoSci lub u- 
tvtkownikaml nleruchom
Ci na 
podstawle ustallowlone"o na nlch 
prawa ut.vtkowanla. 


Jeszeze ow erudnlu nble
leeo 
roku - ooinformowala nas mle- 
szkanka budvnku Or7Y ullcy Go- 
leszowsklej Z7 w Blelsku-DlaleJ 
wyblta zostala szyba w 
drzwiaeh weJ
eiowyeh. Dozorezy- 
nl zawladomlla 0 tym so6Idzle!- 
nle. ale ta nle zarea
ow8Ia. 
Tymezasem mrozy sa tet zlmy 
solidne I odezull to lokatorzy dol- 
nyeh pleter. Saml orowh,orvcznle 
zalatall otw6r dvkta, ale to by- 
10 tyllto doraine dzialanle. Mote 
wasza InterweneJa oomoie 
mowl Czvtelnlezka. DlaczelCoT Do 
1ut kledvt DOIikutkowalo... 
. . . 
Gwoll sorawledliwotel trzeba tet 
orzvzna/!. it! niejPdnokrotnle 8a- 
ml lokatorzy utrudnlaJa soble 
iyeie. Mleszkanka blelsklch ..Zlo.. 
tyeh Lan6w" Cnazwlsko I adres 
znane redakeil) ooowll'dziaia Dam 
o hrzvclkieh oraktvkaeh nlpkto- 
ryeh wspolmleszkafleow bloku nil' 
25 orzv 1I1lev Akadenul Umletet- 
noocl. 016t bardzo ezesto Irne 
tam na klatce sehodowel kontak- 
tv. Klo to ezvnl mozna sle DO- 
nat domv
lIt. ale nlkt nlko
o nle 
71"031 ieS'lcze za reke. Te kra- 
dzlcte oowOOuta. ie iar6wkl al- 
bo ela
le sle twicea albo nte. 
Wlaezyt lub wvldezvt tch sic 
nle da. Czvzbv rownlez orzv kon- 
taktach trzeba bvlo stawlat slraz- 
nlkowT 


. . . 


MleRzkanlpe Blelska-Blalet WI- 
told Gorazd 70 ullcv Dlu
kie
o 24 
skart.v sle w li
eie do redakeJi na 
opieszaloU poezty. Plio v tele
ram 
w,'slanv do nlce:o 14 stveznla 0 
e:odzlFllc 17 z Rzeszowa dotarl do 
adresata na dru!tl d71en 0 12.20. 
a wiee 00 19 e:odzlnaeh. Sooznlo- 
na wiadom
l: kosztowala adre- 
sata wiele nerwow. C
vte'''lk lI- 
C7V. ie komuetentnv urzad wv- 
ia
nl mu przvczvnv zwlokl w 
doreczemll I odoowle dlaezel(o na 
telel!ramie nie 7.anolowano e:od71- 


:
 -.. 


I..\. 
.... 


. ut.ytkufa bez tytulu Drawne- 
c:o nlcruchomosc stano\viaca wla- 
snosc oanstwa. 
. dz.erzaawia nleruchomo
c\ od 
iednostek 
ospodarkl uspolecznto- 
nei w rozumienlu przepls6w 0 
opodatkowaniu tych lednoolek. 
OpOOatkowaniu - podafklem od 
nleruchomosct pOdlee:aja: 
. budynkl lub teh czekl. z 
wYJatkiem loka1l mieszkalovch w 
domach wlelomieszkalnvch. na- 
bvtvch na wlasnooc od panstwa. 
. j!;runty nie obiete przeoisa- 
ml 0 podatku rolnym ornz e7.e
- 
cl 
runtow. na kt6ryeh sa pro- 
wadzone dzlalv speclalne produk- 
cll rolneJ zwolnione z tee:o PO- 
datku. 
DOkladDa IIste Dieru..homo
cl. 
kt6re podlegaJ'\ i nle pOdlegaJI\ 0- 
Dodatko\vaniu. Doda.ie ustawa 'Z 
It marea 1985 roku 0 uodatk....h 
I oulatach lokalowych lDz.U nil' 
lZ. DOZ. SO). 


- 


ny tee:o DTZvlecia przez blelska 
ooczte. 


. . . 


Po ostatniel odwl1t.v otrzyma- 
IIsmy wiele sYl:nal6w 0 orzecie- 
kaJaeyeh daehaeh w bud vnkaeh 
mleszkalnych. Nle swladezv to 
oczywlscle dobrze 0 ludziaeh. kl6- 
rzy ie budowaU I lIszezelnialL Po- 
za. tym warto przvpomnlel: e:os- 
pOOarzom domow. t.e zobowla7a- 
nl sa rowniet do odsnle1ania da- 
eh6w. 


. . . 
Eugenlusz Powalski z Blelska- 
Blale!. uUea POOe:6rze 17!3. prae:- 
nle za naszym posrednlelwem po- 
wladomle wlasc\clela ze:ubioncl Z7 
Btvcznla w osiedlu ..Zlote l.any" 
oortmonetkl z pleniedzmL ze ZJ!"U- 
ba lest u nlell:o do odebranla. 
Motna to uezvnlt w katdv dzien 
DO e:odzlnle 16.00. Wezesnlet mot.- 
Da otrzvmal: Informaeie pod nu- 
merem telefonu 555.61. 
. . . 
W bloku or '1 przy ullcy Skot- 
nej w Bielsku-Blalej zawalll sill: 
ublegleJ zlmy dach na przybu- 
dow
 Jednej z klatek schodo- 
wych. $nlegu bylo dute I daeh 
zalamal sle pod jego eiet.arcm. 
Wkrotce szkody naprawiono I 
nle byloby sprawy. II:dyby nie 
o, 
ze tegoroczna zlma rownie1 syp- 
nela !in:eg:em i znowu spowodo- 
walo to zawalenle si e dachu przy 
weJ
eiu na inn:! klatkt; sehodo- 
w'\ w tym samym bloku. Zro- 
blono prowizoryczne zabezplecze- 
nle, ale nie pomyMano 0 pOOob- 
nyeh daehach przy wej!;clach na 
lnne klalki schodowe w tym bu- 
dynku. 
Nasza Czytelnlc7ka. mleszkan- 
ka tego bloku. twlerdzl. t.e Jesz- 
cze dwa takie dnchy 
ro7a zawa- 
lenient st.:. Lolc:atOl"7V wchodz" 
do budynku. zadzicraj
c glowy w 
obawle przed nlebc7p;ec7enstwem. 
Zawalilv sit; dwa. to moglj za- 
walie sie i pozostale. I.:wlas7.cza, 
ze w tym roku snie!,\u nie bra- 
kuJe - rOZllmllja. Sp61dzlelnla 
mieszkaniowa "Re,>kldzka" gas- 
podarz tego .domu, nle Informu
e 
10katorow 0 technlcznym stame 
dach6w, n;e w71T'acnia leh ani 
nie rozbiera. Czeka at. same ru- 
na? (tar) 


UW AGA SOPLE! 


.- 


" 


, 


J .. "." --,. 


, ' 


( 


-r,.... 


. .,...... _\ ot. 


Sople zwisajqce 1£ dachO.w bud,nkow zagroiajq przechodniom, 
1£wlastCJia, JE:ieli obolc II:naiduiq ai. chodniki. Trudno iit iliskim 
chodnikiem, rad%ierajqc glow, do g6", b, . por, uniknqc niebel- 
pieczenstwa. PrzrPominamr wilte dozorcom 0 po\rzebie regulome- 
go uluwania Nisajqc,ch :r dacftu lopll f zwal6w Iniegu. 
Foto: Bogdan ZJaJto 


'9' 


... ;.., R
"'" . .""" J ....
........

.....,.l 


.. ...... ...... 


Zachl;:camr Czytelnikow do dzieleni,a silt I nami swoimi problemami, opiniami i spostrzeienia- 
mi. Czekamr no listr, telefony i wizyty w redak cji. Dzia' tqcznosci z Czytelnikami pelni dyiur 
w kaidq srodl;: od godzinr 9 do 15. W pozostale dni (z wrjqtkiem sobot i niedziel) czekajq dzien- ' 
nikarze dyiurni. T elefonicznie moina si
 II: nami kontoktowac pod numerami: 276.37 (Dria' 
lqcznosci z Czrtelnikami) i 258-78 (redaktorz, driurni), List, prosimr przesrlac pod adresem: 
Redakcja "Kroniki", 43.300 Bielsko-Bia'a, ul. Dubois 4. Na outorow najciekawszrch sygnal6w 
czekajq co miesiqc nagrody ksiqikowe. 


LISTY 
 


ZA PROSZENIE 
DO KLUnOW .,RUCIIU" 


"W nawiqzaniu do listu Prze- 
wodniezqcego ZG ZSMP w Go- 
leszowie za71lieszczonel10 w 3 
numerze "Kroniki" z 15.01.87 
r. wlljatniam co naste'Puje: 
1. Klub Pras!! i Ksiqzki w 
Cisowniey niecz!Jnml b1J1 od lu- 
tego do 19 ezerwca ub.r. (w 0- 
kresie urlopu macierzynskiel10 
110Spodllni klubu) a nil' jak na- 
pisano .,od 'Ponad roku". W tum 
ezasie, mimo usiln1/ch 'Poszuki- 
wan prowadzonllch 'Przez cie- 
szynski Oddzial RSW, nil' uda- 
10 sif znaleie zaste'Pstwa. Od 
ezerwea ;ednak klub funkcjono- 
wal normalnie. W I1rudniu 86 7'. 
Urzqd Gminll zlecil wllkonanie 
W obiekcie instalae;i c.o. Prace 
zostalll zakoiiczone 12 bm., led- 
nak ze wZl11edu na niskq tem- 
perature nie zdolano 'Drze'P 7 0- 
wadzie 'Pr6b jef/o ururhomienia 
W 
 za'Pewnien GOK-u obiekt 
zostanie ostatecznie oddanfl UI 
koncu stllcznia. 
2. Przerwa w 'Drar" Klubu 
Prasll i Ksiqzki w Puncowie 
trwala nies'Pelna miesiac. We 
wrzdniu odszedf na emer1/ture 
'Po'Przedni J7ospodarz. II lu
 6 
po,idziernika klttb roz'Poezql 'Drll- 
ce pod kie7'unkiem nowef/o. Nie- 
stet,!. w pie7'wszej pOlowie aru- 
dnia awarfi uleal 'Piec c.O. f 
klub zostal bez Oflrzewania. 0- 
becnie. do czasu usunieria awa- 
rii klub 'Pracule w skr6eonllJP 
czasie 'Prac'll. 


Informujemy, Ze nagrody 
ksiqzkowe za najclekawsze 
listy do "Kroniki" w stycz- 
niu otrzymuj
: p_ Karol 
Cieslar z Bielska-Rialej, 
p_ Franciszck Raczek z Jusz 
czyna. 


3. Podkre
lie nalezll du:te za- 
interesowanie wladz flmin'f. to 
t1lm osobi
cie tow. Naezelnika. 
sprawami bazll klubowPj. W1/- 
konano wiele "rac 7emontow,!/ch 
t w ten s'Pos6b stworzono W4- 
runk; do wla
riwej 'DTaC1l. 
4. Praqne zaznaczll
, ze na 
m-lod:-;pz./ zlIlez?/ nam szczeq61- 
nie. Chrpm1J. abll ona uznala 
klub1/ .Ruch" za swoje i WI,- 
korzllstujqc baze klubowq. wlq- 
cZllla siq do orqanizowania :t'll- 
cia W 'Plac6wee i 
rouowisleu. 
RSW jest otwarta na wszelkie- 
flO rodzaju iniciat'/W!f mlodzie- 
:towe. Zapraszamll". 
%-ca d!lreletora OWRSW 
ds. kulturll 
d1/rektor KMPiK 
mg
 Andrze; FicoA 
Red.: Odnowiedzl na_nasze pn- 
blikal'ej nrzvsvlanp z RobotDi- 


ZA WOD 
WOJSKOWY 


Dzi!i piszemy 0 szkolach 
ksztalc
cych chorqzych WP. 
Nauka W tych szkolach trwa 
od roku do 3 lat. Na jedno- 
roczne i dwuletnie sz!wlenla 
przyjmowani Sq absolwencl 
srednich szkol zawodowych 
lub lice6w og6lnoksztalc q cych, 
natomia,>t na 3-letnie - ab- 
solwenci zasadniczych szk61 
zawodowych. 
Od kandydat6w do szk61 
chorqzych wymagane Sq na- 
stE:pujqee warunki: zdolno!i6 
do sluzby wojskowej w ch;t- 
rakterze kandydata na tolnie- 
rza zawodowego stwierdzona 
orzecz
niem wojskowej komi- 
sji. lelc;>rskieJ, stan wolny, 
wiek ad 17 do 24 lat. Kandy- 
dad ubie
ajllcy si
 0 przyj
 
cie do szk61 chorllzych skla- 
daj
 podania-anklety do fro- 
mcndanta wybranej szko!y za 
potrednictwem WojskoweJ 
Komendy Uzupelnien (CieszYD, 


, 

 
, 


czej Spoldzit'lni \Vydawniczej w 
Bielsku-Bialej sa zwykle II'ze- 
czowe i zwiezle. Tak .ipst i tvm 
razem. Zanroszenie mlodvch lu- 
dzi do dzialalnosl'i kulturalnl'1 
w klubach ..Ruchu" _icst nrODO- 
Zycjq. Die do odrzucenia. 


NIE STW ARZAC OKAZJII 
.,W "Kronice" nr 50 w rubrJl- 
ee ,,2l1cie od podw6rka" uka- 
zala sie infonnacja 0 wllkr'llciu 
p7'zez organa MO w kotlowni 
Zakladu ..Befado" w Ketach 
pr6bll kradziez'll pantofli przez 
praeownika te:ize kotlowni. Ja- 
ko kierownik zakladu ,.Befado" 
to Ketach czuj
 sie zobowiqza- 
n'll udzieli
 stosownllch wlljal- 
nien. 
Zaklad ..Befado" to Kftach 
wlltwarza domowe obuwie dam- 
skie, meskie t dzieciece, 10 'Pro- 
dukcji UZlltV4 .i
 tkanin. mate- 
ria16to l1umo'Podobnyeh, defie'll- 
towllch klej6U1 7'OZpuszczalntko- 
wllch, nfd. woreczk6w 'PoHet,,- 
lenowllch itp. materta16U1, kt6- 
re inte7'esujq zlodziet. 
Kterownictwo zakfadu 'PodeJ- 
mowalo t podejmule wiele dztll- 
Ian malqclleh 714 celu uniemoz- 
li10lente k7'adzidll mienia ZII- 
kladowel1o. Odpowlednie zada- 
niG wllznaczono kierownikom 
kom6rek orl1lmizael!'inllch. dozo- 
row! produkell f pracownikom 
mal1azllnowllm. W zakladzie 
funkdonu1e ponadto slu
ba do- 
Z07'U f ochronll mienia, zlo:tona 
% 7'ewident61O f 'Dortier61O. Do- 
Jconule ona biezqc'Uch kontroU 
'Dracownik6w i inte7esant61O Z!l- 
kladu, 10 tllm 'Deln!lrh rewtzti 
o8obist!lch wybran./rh losowo 
'Dracownik6w. KontTolllie r61O- 
nie:t zabezpiec7enie obiekt6w zn- 
kladu po 110dzinach 'Praey. W 
ostatnich kilku latach zaklado- 
wa sluzba dozoru I ochron'l 
mienia w11kr111a kilkana
cie 
pr6b wuniesienia z zakladu kr4 
dzionurh pontofli. nid i innllch 
materiaZ6w, a w stosunlm do 
winnueh zastosowano StLrOwe 
sankc1e wllnikajqce z rel1"la- 
minu prar1/. 0 wZf)lednie spra- 
wm/m dzialaniu te1 slllzb,/ mo:te 
tola
nie 
wiadrz1/
 opisan'll 10 
"Krenice" 'Drz1,klad. f/d1/Z po- 
de1rzan11 St. L. mial tTudnofcf 
z tv.miesieniem kradzinnef/o 0- 
buwia z zakladu. Dlateoo te:t 
uwazam uZllte slowa ..W Ke- 
tl1rh m6wiono, :te tv pantofte 
pTodukcji mieiscow1Jch Zalrllf.ych: WoJsk Zme- 
chan
zowanych W ElhIlIga 
WoJsl!: Rakietowych I ArtYIerH 
w Toruniu, WoJsl[ Obrony 


mienia sq ;eszcze luki. W 
zwiqzku z tum kierownictwo 
zakladu, uwzflle'dnia;qe do
wiad- 
czenie i przestrofl
 wynikaillcq 
z opisanel1o 'P7'::Y'Padku. podjelO 
stosowne 
rodki i dzialania zo- 
pobiel1a wcze". 
kierownik Zakladu Produkcff 
Obuwia w Ketae" 
Andrze'i Moalera 
Red.: Nieslety, uczciwyeh 01. 
siej
, ale takie okazje . czy- 
ni3 zlodzie.ia. Obv nodiete w 
zaktadzie dziatania zanobie
aw- 
cze nie stwarzalv na,imnie_iszvch 
5zans kradziezv 5noleeznf're 
mienia. Wtedv na 1Jewno ni. 
bedzie zadnvch podstaw. abv . 
keckif'
o oOBefado" zartowa.4j w 
rubryce ..Zycie od podw6rka".- 
ClEPLEJ ALE NIE WSZF,DZIB 
, Z Beskidziej Spotdzielni Miesz- 
kaniowej otrzyrnaliiimv odn.. 
wiedi na zamieszozonq. w ..Kro- 
nice" skall'
e, 
., W odpowiedzi nil .kllrl1l 
'11ieszkanc6w X pietra "rZI/ u1. 
Malczewskiego 8 w sprawie nie- 
dog7'zewania mieszkan WJlja6- 
niClmll co nastepule: sprawa nie- 
dOl1rzewaniG mieszkan billa kU- 
kakrotnie zf/laszana do Woj
 
w6dzkiego Przedsi(!biorstwa £,.; 
ne7'getyki Cieplnel. Po naszej In- 
te7'wencjl konserwator WPEC-s 
dokonal rel1ulaeji sied, po CZll'" 
komtslljnfe zmierzono tem'P erG - 
tury w mieszkaniaeh. 22,12.1981 
roku zmierzono temperature "' 
mieszkaniaeh n7' 52, 63, 64. 65 
(10 "ozostalllch mieszkaniaeh 10- 
katorzll byli nieobecniJ. Kopil 
notatlci sluzbowej w tel .pra- 
wie fJTzesylamll W zalqczenfu. 
Jak wllnika z notatki tem'Dera- 
tura w mieszkaniach w!lno
flG 
22-23 .t. C 'PrZll minus 6 st. C 
na zewnqtrz. Z rozm6w Z lolea- 
torami, kt6rzll bllli obecni to 
mieszkaniach w1;nilea, :te w 'Po- 
zostah!ch mieszkaniach X pie- 
tra si,tuacja pO'Prawila si
 tzn. 
temperatura w nich 'Drzekra- 
cza 20 st. C. 
Spratve niedof/rzewanin mie.". 
kan uwazamll zatem za zala!- 
wionq. W razie ponowne!1o W'Jf- 
stqpienia niedonTzewnii 'Prosimfl 
o interweneje w siedzibie .p6l- 
dzielni", 


z-ca prezesa Zarzqdu 
inz. Z11f11!'1tmt Wawrz"ezelc 
Rl'd.: Ws
'Vstl(O wsltazuif'. to 
tvm razl'm - sluzhv tl'l'bniczno 
nnoraly 5il;: z awaril\. NicsteLy
 
"vl!':nalow 0 nil'dol/:'r'7.f'wanveh 
mif'szkaniaeh weiaz nil' I,rakuie. 
Skarza si
 m.in. mil'.'>zkanl'v bu- 
dvnku Drzv ul. Sif'mirad7kil'l!':o 
19 - r(h
"ni('7. a(lmiuislrnwan{'I!;D 
nrzpz Bl'skldzka Sp;;ldziplni., 
Mieszkaniowa. Podoboo cpntral- 
np ol!':r'7.l'wanie zawmlzi tam od 
3 lat. a po intf'rwf'ne,iaf'h rnif'sz- 
kanl'ow WPF.C i sniihlz:e1nia 
wza,il'mnie oharmaia sie odno- 
wie(lzialnolicia. Cienll'j z telto 
nowoclu nle .il'st. 


Przeciwlotniczej w Koszalinie, 
Wojsk Pancernych w Pozna- 
niu, Wojsk Chemicznych w 
Krakowie, Wojsk Lotniczych 
w Dp,hlinie, Personelu Tcch- 
nicznego, Wojsk Lotniczych w 
Ole!inicy 1 Zamo!iclu, Wojsk 
Radiotechnicznych, Wojsk In- 
iynieryjnych 1 Komunikacji 
we Wroclawiu, Wojsk L
czno- 
sci w Le
(nicy, Marvnarki Wo- 
jennej w Gdyni, . WojskowcJ 
Sluzby Wewn
trznej w Min- 
sku Mazowieckim, Wojskowci 
Stuzby Topograficznci w '1'0- 
runiu, Sluzh Kwatcrrnistrzow- 
skich w Poznaniu, SIU7by 
Czolgowo-Sam. w ChC'lmid 
Porn" Sluzby Uzbrojell1li.a 1 &- J 
lektrotec1miki w Olsztynie, 1 
Sluzby ZakwatC'rowania :i Bu-1 
downictwa w Gizycku, WOiSk"' 1 ' 
Ochrony Pogranicza \v Kp,- 
trzynie, Administracfi Woj_. 
,skoweJ w Lodzi i Szkoly Cho- 1 
rqzych Politycznvch w LodzL J 
Przypomlnamy' nurner,. tt-lOoi j 
fono", pod ktlire moina dzwo-j 
nl6 w eelu u!l:yskanla info,"", 
madl 0 szkolnictw1e woJRk-1 
wym: w Blelsku-BlaleJ 24ft-Dt 
 
wewDt:irZDY 317, w Cieszynle' 
!t7 -88, w Os
clmltt 235-81 I 
w Zywcu 36-60. (6J I
		

/00087_0001.djvu

			-- 
"11It........ ) ":,I 
t.. 


w Bielsku-Bialej 


PROWADZI SKUP ARTYKUlOW SP02VWCZVCH 
POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO 
od osob indywidualnych, po atrakcyjnych cenach. 
Skup prowadzony jest w dniach od poniedzialku do srody 
w nizej wymienionych ski epoch : 
NR 311 PRZY UL. DZIER2YNSKIEGO 
NR 443 PRZY UL. JESIONOWEJ 


kr88 
Dlllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ill 11/1111111111111111111111111111111111111111 


WOJEWODZKIE 

 PRZEDSII;BIORSTWO HANDLU WEWNI;TRZNEGO 
W Bielsku-Bialej. ul. PKWN 43 
oferuje 
elektroniczne zabezpieczenie mieszkania 
. pned wlamoniem w wersji podstowowej - kOSII 
do 30.000 II 
. pned wlamoniem i otwarl,m ogniem - koszl do 
100,000 zl 


\- 


Zopewniom, dobrq joleosc, Irrotkie lermin,. 
Udzielom, IOcznej gworoncji no montowone unqdze- 

 nio. 
Bliisz,ch informocji udIiela WPHW Pion Uslug, ul. 
--,KWN 4
, lei. 288-25 lub Zoklod Uslug Profesjonol- 
nrch w Blelsku-Biolej, ul. Jutrzenki 20, CIrnn, w godz. 
7--15. kr86 
-/1/0/1/0/1/0/1/0/1/0/1/0/1/0/1/-/110/1/0/1/0/1/0/1/0/1/0/1/o/I/o/
/o/I/o/I/o/I/o/I/ 
SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA 
LOKA TORSKO-WtASNOSCIOWA "PODGORSKA" 
w Bielsku-Bialej. ul. Wyzwolenia 48A 
ZA TRUDNI PRACOWNIKOW w zawodach: 
. MALAItZ . SLUSARZ, SPAWACZ 
. KONSERWATOR INSTALACJI CO 
W
7
grodzenie. i, upra",:,nienia zgodnie z Uk/adem Zbiorowym Pracy 
Procowmkow Spo/dzielczosci Budownictwo Mieszkoniowego. 
Zgloszenia przrjmuj q ' d. /., .. . . . 
ul WI' I U lie OJq mformaCjI Kodry Spoldzlelm prz, 
. rzwo emo 48A, tel, 208-91 i 208-92 w godzinoch 7-15, w po- 
niedziolki 9-17. 
kr90 
'&.
,


.:
..'
'

 
PRZEDSI
BIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 
W 2VWCU 


DGtASIA PRZEIARC 


na sprzedai n/w pojazd6w: 
\ 
. ZUK A-OGB, Dr reJ. BBB 28SK, rok prod. J97J, stopicli zuzyela 85
, 
Cl'na wywolaweza 115.400 zI 
. ZUK A-UB, Dr rd. BUB 247K, rok prod. J976, 
topicii zuzycia 80
, 
rcna "ywolawcza J53.800 z) 
. ,mLCZ 3J5 typ JPM, nr reJ. RRA 323K, rok prod. 1914, stopietJ zu- 
i}cia 80%, cena wywolaweza 7JO.J03 zl 
Prl.ctarg odb«:dzle sic: w 14 dnlu po uka7aniu sic: ogloszenla (llCZ'lC 
dJ_1Cn ogloszenla Jako plerwszy) 0 gouz. JO w 
wjetllcy przedslc:blor- 
5twa w :Zywcu przy ul. Brackiej 5J. 
Uczestnicy przctargu wlnnl wplacit wadlum w wysoko
<:1 10
 ccny 
wywolawczeJ, najp6tnlej w przeduzle'l przelargu 
 kasJe przcdslc:- 
biorstwa w Zywcu, ul. Zamkowa J4. Wymlenione pOJazdy mo
na ogl'l- 
lIat na terenle bazy przedslc:blorstwa ul. 'Bracka 51 w godz. 9 do J2. 
PrzeuslC:blorstwo zastrzega soble prawo unlewa
nlcnla przetargu bez 
pouanla przyczyn. kr89 ...r


..v.f'.r

""
 


BIELSKIE BIURO PROJEKTOW 
BUDOWNICTWA PRZEMVSlOWEGO 
43-382 Bielsko-Biala, ul. Jaskrowa 13 (Wapienica CPN) ASlA 


.lET 


I L 


N 


na sprzedaz samochodu NVSA 522 towar.. nr reJ. 
BBA 136D. rok prod. 1979 po kapitalnym remo ncie bla- 
charki i silnika, ogolny stopien zuiycia 500/0. ceno wy- 
wolawcza 400.000 zl. 


Pierwszy przetarg odbE:dzie slE: w czternostym dniu po ulcaz oniu 
si
 ogloszenia w prosie (liczqc dzien druku jako pierwszy) 0 go- 
dzinie 10 w soli konferencyjnej Biura Projektow w B;elsku-Bialej 
przy ul. Joskrowej 13. Wodium w wysokosci 10% ceny wyw%wczej 
noleiy wp/ocic w kosie Biuro -w przeddzien przelorgu. Somo chod 
moino oglqdoc codziennie z wyjqtkiem dni wolnych od procy W 
godz. 8-12 no terenie Biuro Projektow, . Zostrzegamy sobie pra- 
wo uniewainienia przetargu bez podonio przyczyn. kr91 


E" 

A Utol
ck -
 
"SerVICe .... 


PHZ 


DYNAMO 


KATOWICE 
UL R01DZIENSKIEGO IIBA 
TEL 588-576 


TYLKO U HAS 
LAKIERY 
SAMOCHODOWE 
wszyslkie kolory 
i odcienie 


. rozpuszczalnikl IZpochle 
. paslel klinowe 
. iarowlci H-4 
. filtry do Diesll 
. pianka uszczelnia)qco 
. :lrodki konserwujqce 
. lakiery podwoziowe 
. wtryskl - swiece torowe 
. lokiery do drewna 
. blachy noprowcze (nodlcolo, 
progi, wstowki drzwi) 


CENV BARDZO ATRAKCVJNE 
W WALUTACH 
WVMIENIALNVCH. 


kr73T 
."
..:
,


 
S p61dzielnia Pra cy 
( Autotest) 


43-300 Bielsko-Biola 
Armii Czerwonej 105 
tel. 270-81 wewn. 256 


ORGANIZUJE 
I PRZEPROWADZA PRZETARGI 
zopewniajqc komplelcsowq ob- 
slug-: i szrbkq ich reolizocj-:, 
POSREDNICZY W KUPNIE 
5PRZEDA2Y 5AMOCHODOW 
DLA 050B PRYWA1"NYCH. 
Nosze posrednictwo eliminuje 
ryzy
? kupna i daje powainq 
obl1lzkE: w oplacie skarbawej. 
kr35-45 


 


FABRYKA 
SPRZ
TU SZPITAlNEGO 
W ZYWCU 
ul. H. Sawickiej 3 
pilnie 
p 0 5 Z u k u j e: 
. INSPEKTORA NADZO- 
RU INSTALACJI SANI- 
TARNVCH 


Warunki placy i pracy 
do omowienia 
w Dziole Inwcstycji tel. 24-15. 
I kr94 
311111111111111J1I1I11I11II11I1I1II1!IIIIIIIIIIIIIIIIIJllIIIIIII 


ZA WIADAMIAMY 
PT KLIENTOW 


ie z dniem 31 stycznio 
zlikwidowolismr 


ZAKtAD USLUG 


y 


wrposaienio wn
trz, instolowa- 
nie ialuzji okiennych, drzwi hor- 
monijkowr ch oraz uSIczelnionie 
okien 
 
prowodzony przez 


Ob. Marko Berdychowskiego 
Zbigniewo Gorgonio. 
prosimr 0 zgloszonie ewentuol- 
nr ch reklamacji. Ostrzegam" ie 
za udzielanie w.w. Obywotelom 
zlecen pod n/firmq po 31 stycz- 
nio br. nie odpawiadomr. 


GMINNA SPOtDZIELNIA 
..SAMOPOMOC CHtOPSKA" 
W BIELSKU-BIAlEJ 
.. kr93 


KRONIKA . II 
RZEMIE5LNICZA SPOlDZIELNIA ..RZEMIESLNIK" 
BIELSKO-BIAlA. UL. WITA STWOSZA 10 
WYKONUJE 


posadzki belonowe i cemenlowe 
urz,dzeniami firmy szwedzkiej Tremix" 
ulwardzime durobelem llicencj
 ITB), 
w kolorach: 
t6l1ym, czerwonym, zielonym. szarym. 
T
lkf? ,!twordzeni«: durobetem gwarontuje trw%se no :lcieranie, 
ehmrnuJe. zopyleme, podnosi estetyk
. . Szczeg61nie zalecane do 
stosowamo w magozynach, halach produkcyjnrch, goroz4;lch Itp, 
Zlecenio 
o role 1987 przrjmuje Dziol Uslug Budowlonrch adres Jw. 
lei. centro 263-38, 
kr87 


STACJA HODOWLI ROSLIN OGRODNICZVCH 
w Rajsku klOswic:cimia 


POLECA DO SPRZEDAZY 


1_ Sadzonki cyklamenow' wielkolcwiatowych oraz minia- 
tur w lutym 1987 r. 
2. Sadzonki pomidorow odmian heterozyjnych. doswie- 
tlanych od lutego do kwietnia 1987 r. tel. 222-70 
Oswi
cim, telex: 035398. ' 
kr84 
G111111J11111111111111111111J11111111111111J1J11I1II1I1I11I11I11I1I11IJ1III11I1IIII11III11II11I11I11J111111111111II1II1111II1111II11U 
ZAKlAD MASZVN ELEKTRVCZNVCH 
..EMA-INDUKT A 

 
W BIElSKU-BIAtEJ. UL. R. LUKSEMBURG 22 


ZATRUDNIIVATYCBMIAST 


. DWIE MASZVNISTKI no dobrych warunkach placo- 
wych 
. ELEKTROMONTERA SAMOCHODOWEGO 
Zamiejscowym przedsi
biors\wo zopewnio !lwo\ery. 
BU2SZVCH INFORMACJI UDZIELA 
DZIAl OSOBOWV I SZKOLENIA ZAWODOWEGO. 


!Ires 
..........................
 
PRZEDSII;BIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI 
"CHEMIA" W KATOWICACH 
Oddzia' w Bielsku-Bialej, ul. Korczaka nr 34 


DGtASIA PRZEJARG NIEOGRftNICIDNV 


na przewoz samochodami cic:iarowymi 0 lad. 5-8 Ion 
artykulow chemicznych i opalcowan 
w obrc:bie wojewodztwa bielslciego. 


Do zloienia ofert zaproszo si
 przedsi
biorstwa panslwowe, sp6/- 
dzielcze i prywalne posiadojqce odpowiednie uprawnienia, 
Zgfoszenia nolezr sklodac pisemnie w sekretoriacie pod odresem 
jok wyiej. 
Termin skladonio oteri uplrwo w 10 dniu od dot, uleazonio si. 
ogloszenio. 
PHCh "Chemio" zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oteren- 
to oraz prawo uniewainienio przetargu bez podonia przyczynr. 
kr92 

-1 


RADA PRACOWNICZA 
PRZEDSI
810RSTWA ZAOPATRZENIA 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
. W BIELSKU-BIAlEJ, UL. BOGUStAWSKIEGO 24 


OGtASZA KONKURS 
NA STANOWISKO DYREKTORA 
PRZEDSII
BIORSTW A 
Kondydoci przrstE:pujqcr do konkursu powinni spelniac nostt;pujqce 
worunki: 
_ wykszlalcenie wyisze. 
_ stai pracy minimum 10 lot, w !ym co nojmniej Slat na stono- 
wisku kierowniczym, 
- dobro opinia z dotychezasowego miejsea procy, 
- stan zdrowia pozwalajqcy na sprawowonie funkcji ('yrektora. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w skladzie '-'ymienionym 
wart. 35 ustowy z 25 wrzesnio 1981 r. 0 przedsi
bio twach pan- 
stwowych (Dz, U. z 30 wrzesnio 1981 roku nr 24 poz. 122). 
OFERTV ZAWIERAJJ\CE: 
- podanie, 
- iyciorys. 
- kwestionariusz osobowy, 
_ odpis dyplomu ukonczenio studi6w wyiszych, 
- opinio z datychczasowego miejsco p'racy, 
_ zaswiadczenie 0 slanie zdrowia stwierdzojqce brak przeciwwsko- 
zan do zojmowania stanowiska kierowniczcgo, 
naleiy skladac pod odresem przedsi
biorstwo do leomisii kolikurso- 
wej. Termin skladonio ofer! - 10 dni od -dofr ukozonia sit; oglo- 
szenia w prosie 0 konkursie. 
Informacje 0 przedsi
biorstwie moina uzyskac [I procownika - sta- 
nowisko d/s otganizacji i kadr tel. 456.86. 0 terminie przeprowa- 
dzenia konkursu kandydaci zoslanq powiadomieni. ZostJrzego sit: 
prawo nie skorzystania z oferty bez podonia przyczyny, kr21
		

/00088_0001.djvu

			12 . KRONIKA 


: 


uslugi-h. 


del 


NOWO OTW ARTY sldcp poleea 
du
y wybor oryginalnyeh tYI'an- 
doli, wykonanych wg zaehodl1leh 
Iok, BieL"ko- 
Biala, ul. Doliny Mh;luslCj 21/3'1.. 
055207g 


ZABEZPIECZENIE olzcd wlama-- 
nlcnl. wycis7anie drzwi. rnonfat. 
drzwl harmonijkowyeh. 7aczepow 
oklennych. uszezcll1lal1le. Zrni- 
dzh'l
ki, Bif;lsko. tel. 281-52, 
059308g 


UWAGA inslytueje, zaklady, 
obiekty handlowo-pl"Odllkcyjnel 
Na zleccnle pisemne wykonuje 
dezynsckejc: w wolne soboty. Ce- 
na za metr kw. t,32 d. Zaklad 
rzemleslniczy - KI'zys?lol Go- 
hasz, 43-384 Jasleniea 718. 


055221g 


UK1:..ADANIE, cyklinowanie 220 
V. laklcrow.mie potllo/:. Koulny, 
Bielsko, tel. 248-84, I:odz. 10-13. 
. 055165g 


NAPRAWl\. piceow gal.Owych la- 
zlenkowych I CO Slal1lslaw 
Brzusnian, Bielsko-Biala, Goral- 
ska 32 (LcsJ'ezynYI. 055175g 


. kupno-sprzedaar 


KUPIF; 1:..adc: (rok 1982-83). Oler- 
ta "Kronika" nr 512, 00593Hg 


KUPIF; grzcjnikl aluminiowe z 
Kc: t . Wroc1aw, tel. 25-33-05'426 kr 


SPRZEDAM sHnile komplelny 
Skoda 100S. sl"'dwny. Dziurdzia, 
Blelsko, Skrzydlewskicgo 25115. 
0059:139g 


SPRZEDAM dom jcdnorodzinny 
70 warsztalem (CO, woda, gaz). 
Dlelsko, Wyzwolenla 201. 


00116'1g 


SPRZEDAM gospodarstwo rolne, 
80 arow, w Blelsku. "h.ronika" 
olerla nr 513. 059347g 
SKLEP galanteryjny sprzedam. 
Szezyrk, Myshwska 31. (ponl
ej 
wvcl
gu Skrzycznc). W rozllcze- 
nlu ewentualnle samochod. 
001154g 


SEGMENT "Kama" .dl. 4 m 
sprzcdam. Blelsko, lei. 278-58. 
001l65g 


SPRZEDAM maltnetowid JVC no- 
wy. Blelsko lel. ZlI-13. 


oo1160g 


SPRZEDAM czynny maglel. 
Bielsko-Blala, lei. 440-21. 


OOI181g 


lokaU
 


BUDYNKI, mies..:kani.. pareete 
- kupno. sl.rzeda:!:. Mgr Koper- 
ski; Bidsko, DzlCrty...."ldego .. 
wtorkl. soboly (10-16) ponle- 
ddalkt przy telcfonle 201-'lT, 
1 --.11. - 001178g 
POSREDNIcrWO nleruchomoAcI 
kupno sprzedat - zamlan. 
zaprasza wtorkl, pllilkt godz. 
11-19. Mgr Sakowska, Blelsko, 
Magi 4/1, tel. 443-117. OOUI4g 
BIELSICO-BIA1:..AI Kuph: mlcllz- 
kanle. Tel. ICalowlce 510-755. 


ZAMIENU
 mieszkanle wtasno- 

clowe Blelsko - 4 pokoJe II 
kuehnllll - komlort (eale pic:tro) 
oraz ogr6d na domek na wsl 
tub mlcszknnlc w blokach. 
,.l<:ronlka'. oferla nr 514. 


OOS9348g 


ZAMIENIF,j mleS?kanll' kwatcrun- 
kowe Z-pokoJowc (38 m kw. 
komforl) w B.elsku na w":k!<"e. 
Bielsko, tcl. 411-10. 055183g 
ZAMIENIF,j mleszkanle wlasno- 
sclowe M-4 87 m kw. z !:aratem 
w Bylomlu-l\1icehowlcach na 
mleszkanle lub dom w Blelsku 
ewent. okolley. Bylom. lei. 
81-01-48. "Klonika" nr oferly 
,,515". 001l55g 


INOWROCLA W komlorlowe M-4 
zamlenlo; na tercnie wojewodl:- 
lwa blclskiego. "Kronlka" oferta 
nr 519. 001l11g 


ZABRZE komlorlowe M-4 zamle- 
nit: na lerenie wOjewodzlwa 
blelsklego. "Klomka" ofelIa nr 
518. 001116g 


CZECHOWICE-DZIEDZICEI M-4 
sp6ldzie1cze zamicnl
 na podob'ne 
w Blclsku. na dogodnych wa- 
runkaeh. Tel. 422-13. 059318g 
SPOLDZIELCZE M-4 na gran Icy 
Kalowlc - Miknlowa zamlenlc: 
na podobnc w BIc1sku. Katowice 
lei. 515-508. 001172g 


"t 


O
TROLF;KAI Micszkanlc sp6l- 
tlzlelc£c M-3 zamieni.; na rowno- 
I'z<;dne w Bielsku. Tel. 416-02. 
0
9207g 


POSZUKUJE mieszkania M-2 [.Jb 
M-3 na okres do dwoch lat. PI"I- 
ne z gory. "Kronlka" nr 
,,517". OOll'iOg 


POSZUK UJE; pomlcszczcnla na 
warszlal samochodowy mcehani- 
ki pojazdowej. Bielsko. Dzicrzyil- 
sktego 7814, Leszek Kubica. 
059283g 


"'1""
 


. -rozn,..,. 


WYROKl_ 


Wyroklcm S
du Rejonowego w 
Di h,[w-Bialej z dn. 29_04 1985 r. 
.Tan Slcbioda, syn Jozela. ur. 
22.0
,1957 I'. skazany zoslal na ka- 
r!; 3 lal i 6 micsi<;cy pozbawlenia 
wolm,"ci I 20.000 701 grzywny za 
10. te: w dl1lu 11.03.1984 r.. w ho- 
lelu rouotmczym "Allen" doko- 
nal kradziety 70 wlamaniem w 
'en sposob. tc po uprzednlm 
.wyblciu szyby kamieniem I prze- 
doslaniu sic: Przez powslaly 
ot war do wnc:trza pokoju hOle- 
!cwcgo nr 15. zabral slamtlld w. 
edu przywlasz. zenia rariio tran- 
z).storoVw.e mark! "Monlka" oraz 
J))eni
dzc ogolnej warloScI okolo 
2000 zl na szkodc: S.M. 
Ponadlo w mlejscu i ezasle 
opisanym oowytej dzlalajae czy- 
n..m ci
glym usHowal dokonac 
kl "<'J'icLY 70 wlamaniem do po- 
I'nicszc7.cn hotclu ..Allen". lecz 
zamicrzonego skutku nl
 oslagnlll 
poniewaz zoslal sploszony Przez 
mieszkailcow lego holelu. przy 
czym "owy
szych c"yn6w dopu- 

cil sll; w warunkach recydy- 
wy Wobcc oskartonego zarzijdzo- 
no podanie trcscl wyroku do 
nubliczn('j wiadomosci poprzez 
ogloszcnlc w lygodniku "Kront- 
ka". 


Kr. 101 


. Wyrazy gll:bokicgo wsp6lczu- 
cia z powodu "mlercl 


MF;ZA 


kol. Emilii Suchanek 

 skladaJI\ 
WSPOLPRACOWNICY 
Z ZRZESZENIA PIIU. 


Wvrazy g)o;boklel1;o wsp61- 
czucia z powodu zgonu 


MA TKI 


towarzyszowi pulkowmkowl, 
Szelowi Wojewodzkie/:o SZla- 
- bu Wojskowego, radnemu 
WnN 


CZESLA WOWI 
MIESZCZAKOWI 


skladaj'l 
pnEZYDIUM 
wO.a:WODZKIEJ nADY 
NAnO/JOWEJ 
W RIELSIU'-RIALF.J 
I KmnOWNICTWO 
URZ
DU 
WO.JEWOD7KIF.GO 
W nIELSKU-BlALEJ, 


Wyrazy g:
bokiego tall1 I 
wspolczucia 
mgr Rronislawie 
Dynarowskiej 
z powod u zgonu 
OJCA 


Skladajij 
GRONO PEDAGOGICZNE 
ADMINISTRACJA 
I MI.ODZIEZ SN NR 1 
W BIELSKU-BIAI.EJ 


Serdeczne pOdzIJ:kowanle 
za okazalle nam wsp61eztlcle, 
zlotone wlelice I kwlaty oraz 
udzlal w pogrzebie 


JOZ£FA PASZKA 


pracownlkom 1 de1egacJI "IN- 
IJUKTY" vr 8ielSku-Bi.leJ, 
s
sladom, znaJomym, pnyJa- 
<"iolom i najbliiszym Iklada 
ZONA Z SYNEM 


Serdcczne podzil;kowanla lIa 
okazane nam wlpolczucle. po- 
moc. zlozoDe wieilce i kwlaty 
oraz tldzial W oSlatnlej dro- 
dze naszcgo koebanego Meta, 
OJca i IJziadzla 
KAZIMIERZA 
STANIO 


wszystkim k.rcwnym, przYJ:f:- 
eiolom, znaJomym, dyrekcJI 
KPGMB w Krakowie, pra- 
cownlkom ZST w Blelsku, 
kolezankom, kolegom oraz 
wszyslkim ucze8tmkom po- 
/:rzcbtl 


sklada 


20NA Z RODZINJ\ 


:.'-, 'I." 


DO MIESZKAtIICOW BIELSKA-BIAtEJ 


W zwiqzku z intensrwnrmi opadomi sniegu zwracam si
 do wurst. 
kich mieszkancow miasto, administrotorow nleruchomosci, zoklodow 
pracr, przedsi
biorstw i ;ednostek handlowo-uslugowrch, samorzqdow 
osiedlowrch, organizac;i spolecznrch i mlodzieiowrch 0 aktrwne wlq- 
czenie si
 do usuwanio skutkow zimy. 
Zgodnie z Rozporzljdzeniem Rady Ministrow.z dnia 30 wrze
nta 1980 r. 
w sprawie oehrony srodowiska przed opadaml I zanieczyszczeniaml oraz 
utrzymaniem ezystoscl I pOl'zijdku w mlastach (Dz. U. nr 24 z 1980 r.) wla- 

clclele 1 admlnlslratorzy nleruchomoscl SII zoboWi
zani do oczyszczania 
ze snicgu, blola, lodu oraz posypywanla materlalami szorstklml chodnl- 
kow wraz z krawc:tnlkam.i 1 polow
 jezdnl oraz wywozu snlegu z punk- 
tuw nadmlernego gromadzenia snlegu wzdlu:l: nlerucllomosci bc:d
cych 
w Icll admilnlslrowantu. Jednocze
nle wzywam wszystklch wlasclcleU, ad- 
mlnlslratorow .I zarzijdcow nieruchomoscJ. polotonych w granlcach adml- 
nistraeyjnych miasta Bielska-Blalej do natyclunlastowego odsnle:!:anla 
dachow. 
ZObOWI
zUjo; w/w jednostki do zapewnlenla szezegolnych warunkow bez:- 
pieczeiIstwa I wlaselwej organlzacjl tych rOb6t, glownte przy publlcz- 
nych elijgach ul1eznych, chodnikach 1 placaeh. 
W szezeg6lDo
ci zwracam 
wage Da: 
1. Wyznaezenle os6b odpowiedzialnyeh t wykonawc6w odsnletanla oraa 
wyposai.enla ieh we wlaselwe narzc:dzla 1 sprzi;t. 
'I.. Wykonanle odsntetanla daeh6w w spos6b nle nlszczlley pokryCia dacho- 
w..,go, oOrubek blacharskich, rynien, mslalacjl odgl'omowyeh IIp. 
3. Zabezpicczenla terenu wok61 budynk6w przed wej
Ciem os6b w cza9!e 
odsl1lezania dachow, 
4. Zabezpleczenla przewodow sleel napowlelrznyeh na 1 przy budynkach 
przed uszkodzeniem. 
W przypadku ewenlualnego uszkodzenla nalety natychmlast powiado- 
mie dysponenlow lych sieel. 
5. ,Wywoz snlegu po dokonanych zrzutach obci
ta admtnlstratora. Miej- 
see wysypu - mosl przy ul. Czerwonej. 
Inne miejsea ewenlualnego wysypu nalety ustallc z: klerownikicm Miej- 
Skiej Slu:i:by Porzijdkowej - ldefon 272-91 - wcwnc:trzny 205. 


Informu;
, ie zobowiqzolem Re;onowr Urzqd Spraw Wewn
trzl1rch 
i Mie;skq Sluib
 Porzqdkowq przr Prezrdencie Miosta do egzekwowa- 
nio crtowanego wrie; Rozporzqdzenia od administratorow - dozor- 
cow, uirtkownikow, zokladow pracy, instrtuc;i i wloscicieli budrnkow 
prrwotnrch. 


PREZVDENT MIASTA BIElSKA-BIAlEJ 
mgr ini. KAZIMIERZ KALISZ 


kr95 
............................ 


MIEJSKI ZARZJ\D BUDYNKOW MIESZKALNYCH 
w Bielsku-Bialej, ul. Lipnicka 26 
OGtASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 


no wrkonanie robot remontowo-budowlanrch i instalacrJnrch w zabe- 
sie remontow kapitalnrch i bieiqcrch budrnkow mieszkolnrch no tere- 
nie miosta w nast
pujqcrch braniach: 
- remonty dachow i obrobek blacharskich 
remowacje elewacji 
roboty murcrsko-tynkarskie 
roboty malarskie 
roboty instalacyjne wod.-kanalizaey;ne, goz, CO elektryczne 


Termin wykonanla rob6t 1907 rok. 
W przelargu mog
 wzlijc udzlsl przcdslebl.:Jrstwa pailstwowe, sp61dzlelcze 
oraz wykonawcy sektora nJeuspolceznlonego. Bli:l:5zych inlorl
acj1 o
ooi- 
nie plallowao
'ch roh6t udziela Dzial Technlczny MZBM w 81c\sku-Blalej. 
ul. Lipnicka 28. 
Ofcrty w zalalwwanych kopertach nalety skladal! w termlnle It dol ot! 
daty optlblikowauia ninlcJszego oglnszenia w sekretariacle MZBM przy 
ul. LtpnlckleJ 26. KomisyJne otwarcie olert nast
pl w 15 dnlu od daty 
ukazanla slfJ ogloszenla. 
Zastrzega sl«: dowolny wyb6r olerenta lub unlewaznlenle przetargu bez 
podanla przyczyn, 


kr91 


-1I/-II/-/l/-II/-/l/-/I/elII-/I/-il/-/I/-/11-II/-/I/-Il/e1I/_/II_/I/_/I/ell/-/O-/I/-III 
OBWIESZCZENIE 0 LlCYTACJI NIERUCHOMO$CI 
KOMORNIK SJ\DU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAlEJ, rew, I. moJqcy 
koneelori
 w Blelsku-BioleJ, ul, Portyzant6w 1/5 padaje do publiczneJ 
wiodomoscl, ia w dniu 10 mareo 1987 r, 0 godz. 10 w Sqdzie Re;o- 
nowym w Bielsku-Bicle) odb«:dzie si
 I publlczna liertoc)a nieruchomo_ 
scl - parcerr -gruntowe) pgr 3811/9 gm. kot Llpnllc, 0 powierzchnl 
1278 10 1 ob). KW 11990 PBN Bielsko-Biala, a stonowiqce) wlosnos
 
Anny I Jana Mllcolojelc, poloioneJ w Bielsku-BioleJ. przy ul, DZieriyn- 
skiego 167 przeznoczoneJ pod budownlctwo jednorodzinne, Poreelo, 
wraz ze sklodnlkiem roslinnym oszocowona- zostola no kwot41 2.542.485 
zl (dwo mlliony pl
cset czterdziescl dwa tysiqee czterysta osiemdEi'!- 
srqt pi
E zlotych), Rf;kojmia (wadium) wplocona przed IIcytaejq wy- 
nosic b«:dzie 10 lYe worloscl S2ocunkoweJ. 
Cena wywolaweza I lIeytacjl wynoslc bc:dzle 1.808.864 ilL 
W przypadku nle doj
ela IIcytacjl do skutku, II lleytacJa odb«:dzle sift 
dnla 20 marea 1987 r. 0 godz. 10 w Sijdzle Rejonowym W Bielsku-DlaleJ. 
eena wywolawcza II licytscji wyn09lc bi;dzle 1.694.990 zL 
Akta e!':zekueyjne b.;dzle mozna przejrzec W Sljdzle Rejonowym w Blel- 
sku-Blalej w okresle '1. tygodnl przed licytaej
, w tvm tet okresle motna 
ogl,!dac przedmlotowij nleruehomosc po uprzednlm skontaktowanlu BIt: 
z: kancelarl
 komornlka. 


kr97 
I 


NADLE
NICTWO BIELSKO 
Bielsko-Biala. ul. Kopytko 13 


OGt.ASZA PRZET ARG NIEOGRANICZONY 


na sprzedai niiej wymienionych pojazdow: 


Ip. Nazwa 110). 
1 typ 


rok prod. "A zut. 


cena wyw. 


KLUB ..Po£najmy sic:" oferujc 
duzy wyb6r olerl - wieczorkl 
zal.oznawcze. Zgloszenla: Bi"lslw, 
Skrytka poczlowa 108. 


050216g 


ZATRUDNIF; krawcowe 
brych wdrunkach w 
Srednim, tel. 275-73 
Roos. 


na do- 
Ja\vorzu 
!I'1arck 
05930lg 


Scrdeczne podzi.;kowanla za 
oka..:anll pomoc. wsp61czucle, 

Iozone wienee I kWlaty oraz 
IIdzlal W uroczysloscl po
rzc7 
bowej drogiego M.;za, OJca I 
lJ..:iadka 


TADEUSZA 
SUClIANKA 


bylym wsp61pracownikO(ll 
oraz dyrekcJI ..REFAMY". 
kolca;om z Kll1bu Scniora, 
Kola ZBO\ViD-II, SIMP-u, s,,- 
siadom. oraz wSz\'slkim, k16- 
rzy 10warzyszyll Mu W ostal- 
niej drodze 
skladaJI\ 


20NA I DZIECI 


1. Syrena R-20 
2. Muscel M-461 


1978 BO 
1971 '1'5 


'10.000 zl 
162.500 zl 


POSIADAM wtryskarkl; do lwo- 
J"ZYW ocze};:ujc: propo?ycji 
(chalupnictwo). l\1dJ'szalek, Pic- 
1I.zykowice 191. 0115
g 


OPIEKUNKA dochodzllca z oko- 
lie Slarego Bielska do p61101'a- 
roczncgo dziecka poszukiwana. 
Biclsko; Sloczniowa 17. 


059314g 


POTRZEBN A oolelwnka (,'encl- 
sll	
			

/00089_0001.djvu

			- 


, . 


czekiwanr z duirm zainteresowaniem pierwszr turniej finalu 
" 1. '-- "A" siatkarek nie przrniosl wi
kszrch niespodzianek. No 
parkiecie milowickiego '-.p lomienia rej wodzilr druirnr 
Czarnr ch Slupsk oraz BKS-u Bielsko, ktore jeszcze bo'dzjej 
powi
kszrlr swojq przewag
 nod trzema rywalami, Mimo Ii do 
zakonczenia mistrzowskiej batalii pozostolr jeszcze czte.., turnie- 
ie, w ktorych kaidr z zespolow rozegra po szesnascie spotkan, 
jui dzis bez rrzrka popelnienia wi
kszego blf:du moine powie- 
-------------..---- 
dziec, ii walk
 0 mistrzowskq ko ronf: 
t
 
zq drui rr,y ;Sielska- 

j i Siupska. 


Pierwsza lunda 
dla Czar.yeh 


. Pierwszy turnieJ zakonczyl 
lilt: sukeesem obronezyn tytulu, 
kt6re w Sosnowcu odniosly 
komplet zwycie:stw i zr6wnaly 
lIi
 w tabeli z blelszezankaml. 
NajwaznieJsze jest bodaj to, iz 
w bezposrednim spotkanlu 
dw6eh wielkich rywaU ponow- 
nie lepsze okazaly si
 siatkarkl 
znad morza. Co wi
cej, Czarne 
wyg-ra!y z BKS-em w sposob 
bczd3'skusyjny 3-1 (10, 7, -4, 
5). Wyniki poszezeg6lnych se- 
t6w m6wi
 najleplej 0 przewa- 
dze druzyny slupskiej. Czarne 
zreszt
 prezentowaly sic: najle- 
plej w trakcie ealego turnieju. 
Poza tyro mialy w swoich aze- 
regach kilka znakomitoscl- 
jak nn nasze ligowe warunkJ 
- 
e Znajduj
cQ lii
 chyba w 
tyclOwej formie rozgrywajl\cQ 
!rereslt Worek, Ale I Marzena 
BanyiewSka, a takze chwilaml 
Mirella Lewanc10wska czy tet: 
Barbara SUwlnska popisywaly 
.i
 wysoklej markl zagraniaml. 
Na tIe Iwobodnle, a przy tym 
rliekonwencjonalnie grajl\cyeh 
.Iupszczanek bielszczanki wypa- 
dly znacznie gorzej. Przede 
'lVszystkim brak 1m radoscl gry, 
Clwego wigoru ,kt6rym tak prze- 
de:!: Imponowaly w pierwsze) 
razie rozgrywek. BKS przeiy- 
wa pewien regres formy. Slldzl:, 
It: Jest to skutek trzeeh kolej- 
nych pora:f:ek z Czarnyml, kt6- 
re wyraznie ostudzily animusz 
biclskiego zespolu. Przypomni)- 
my: najpierw byla przegrana w 
Siupsku" p6znlej w fina1e Pu- 
charu Polski w CZl:stoehowie, 
teraz jut: na poezqtku turnieju 
w Sosnoweu. Nie moglo to 
rzeez jasna pozostae bez wply- 
wu na styl I jakose gry BKS-u 
podezas kolejnyeh apotkan. Juz 
w meczu z wroclawskll Gwar- 
dill - rozegranyro nazajutrz po 
porazce z Czarnyrol - widac 
bylo, iz bielszczanki SQ wyraz- 
nie przygaszone. I wlasnle w 
tym momencie _ jak s
dz
 _, 
Wyszla na jaw klasa dziewezllt 
:aiidoka. Tak jest! Dt6z klasc: 
ruzYny poznaje sl
 w6wezas, 
gdy potrafi wygrywae w chwl- 
lach slabosci. A tak przeclez 
bYlo . w meezach z Gwardlll, 
LRS- em oraz niedzielnyro hor- 
rorze z Plomieniem. 


Najpierw bylo 3-1 (13, -14, 
7, 7) Z Gwardllt. W II Becie 
Wroclawianki prowadzily juz 
12--3, BKS doszedl na 13-13, a 
chwil
 potem mial setbola przy 
stanie 14-13 ,by przegrae do 
14. W konsekweneji trzeba by- 
10 Bil: jeszeze troche: natrudzle 
chot: w dw6ch ostatnleh par- 
tiach przewaga blelszczanek by- 
la bezsporna. Mecz z LKS-em 
(OCzyl sie "do Jednej bramki", 
o cZym mowl wynik: 3-0 (1, 
8, 3). 
J:ro I na konlec dramatyezny 
&
ledynek z mllowiczanltami, 
re prowadzlly juz 2-1 w 

etach. W dw6ch ostatnich Be- 
k ach dZiewczyny Mandoka po- 
traZ
ly jednak, ie walezye po- 
i) aflll. W decyduj/lcej partil 
t:zegrYWaly 5-10, a chwilc: po- 
ly rn 10-13, mlmo to nle straci- 
Iy glowy, lecz spokojnle dQZy- 
lIi
 do odrobienla strat. Sztuka 
:ta Powiodla ,w czym niemal a 
rz;lu ga blelsldeh klblc6w, kt6- 
Ws Wspanialyro doplngiem 
Pierall dziewczc: ta w naJ- 


trudnlejszyeh mom en tach (tak 
bylo przez caly turniej w ko- 
lejnych meezach BKS-u). 8KS 
wygral z Plomieniem 3-2 (-11 
8, -8, 11, 14). 
Indywidualnych cenzurek nle 
bc:d
 bielszczankom tym razom 
wystawial. One przeciez same 
zdajll sobie sprawc:, Iz tyro ra- 
zem w wielkiej formie nie by- 
Iy. KaZda z nich miala jednak 
sporo zagran znamlonujlleych 
duze umiej
tnosci, a nawet 
sporll klas
, jak np. Bozena 
Waloch czy teZ Graiyna Wa- 
wrzyn. S
k w tym, t:e zbyt 
wiele bylo tym razem prostych 
blc:d6w, kt6re rzadko zdarzaly 
sic: w pierwszej fazle rozgry- 
wek. Skoro jednak bielszczankl 
potratily wygrae trzy spotka- 
nla, to znaezy, ze nie jest wea- 
Ie tak fIe. Gdyby jeszeze uda- 
10 lit: pozbye kompleksu Czar- 
nych, w6wezas 5zanse zdobycla 
tytulu stalyby III
 calklem re- 
alne. Tylko jak to zrobie? 
Oto kilka opinii zebranych w 
milowickiej hali: 
EDWARD SUPERLAK (tre- 
ner Gwardii): "Szanse CZaTnllcA 
i BKS-u oeeniam Towno, choc! 
nie ulega wqtpliwojci, ie bid- 
uczanki po tT%edl. pOTaikadl. z 
obronczyniami tytulu IIq nieco 
%alamane. To ;ednak t'utyno- 
wany zesp6r, kt6TlI % pewnoIJ- 
ciq walczye bedzie do koma. 
MylJl.;:, ie kaida z trzech dru- 
iyn ubiegajqeyeh sif juz t1l 1 - 
ko 0 brqz moze wyurae zor6w- 
no % BKS-em, jak i Cznrnyml. 
A zatem niekoniecznie sprawo 
mistrzostwa musi sif rozegro
 
w bezpoBrednielJ potyezkaeh 
Bielsko i Slupska. Mimo wszyst- 
ko nieeo wi.;:ksze IIzanse przy- 
znajf druzynie srupskiej, mil 
ana bowiem wieksze otTzaska- 
nie i co wainiejsze - posiada 
nad najgToiniejszym Tywalem 
przewaoe psychologicznq. Trze- 
cia bfdzie Gwaruia". 
JANUSZ I\HCIIALAK (trener 
L6dzkiego Klubu Sportowego): 
"WylJciO pomiedzy BKS-em a 
Czarnymi trwal bedzie do lIa- 
meoo kOfka, czyli turnieju w 
Bielsku. Kto wie cz!l decydujq- 
ey glos nie przypadnie ktore- 
mulJ z pozostalych zespo16w. 
Zar6wno LKS, jak i Plomien, 
G zwlaszcza Gwa-rdie stae na 
uszczkniecie punkt6w wielkim 
faworytom. Stawiam jednak na 
Czarnych, a brqz rezerwuje 
dla moieh dziett'
zqt". 
JAN ROGOWICZ (trener 
Plomicnia): .. W turniejach gra 
sie z1.!pelnie inaczej anizeli w 
lidze. Tu potrzebna jest spe- 
cjalna taktyka, a nawet - po- 
wiedzialbym - strateoia. Naj- 
lepiej rozumiejq to slupszczan- 
ki kt6re starajq sie nie tylko 
Wljgrywae, ale .ez1{ni
 to w j
k 
najkr6tszym czaste. One Wte- 
dzq, iz czekajq je kolejne spot- 
kania. Stqd tez najwiecej szans 
na dzilJ przyznajt: Czarnll
t, 
cho
 wierze, ze BKS jeszcze 
t
 
odnajdzie. Nie wiem tvlko kw; 
dy. Gdybllm znal odp.owied
. 
wiedzialb?lm kto bedzte ,m- 
.trzem Polski na Tok 1987", 
PIOTR MADEJ (dzlennika
z 
polskiego -nadia w Katow
: 
cach): "Nie ukrywam sympatl1 
dla bielskieoo zespolu, a
e mi- 
mo wszystko nieco wifcej szanll 
przJ/znajt: Czarnym. C/[o
 
o 
kot\ca jes%cze daleko i kto wte 
;ak to sit: wszystko poto
zJf'" 
No wlasnie, przed nam
 olcsz- 
cze cztcry turnieje, trwaJqey od 
wezoraJ w Lodzi, potem - za 
dwa tygodnie " we Wrocla- 
wiu, R juz w marcu w Slupsku 
i Bielsku-Bialej. Miejmy na- 
dziejt:, ze BKS pozbt:.dzie si
 
kompleksu Czarnych I pow al- 
czy jednak o. zaszezytny tytul 
mistrza PolskI I 
(klus) 


'I'ldboy i tra 


KRONJKA . 13 


. 


pkarze 


BVI.V MISTRZ 
WIArA Z LAHTI - JOZEF WSZCZEK PRZ!:Z WIELU ZOSTAI. JUZ DAWNO SPISA- 
NV NA STRATV. TEN 32.LETNI OBECNIE NARCIARZ ZAKOPIANSKIEGO STARTU NIE PRZEJMUJE SI!; 
JEDNAK ZSVTNIO KRVTVCZNVMI UWAGAMI POD SWOIM ADRESEM, CZEGO DAI. KO!.EJNV DO- 
WOD PODCZAS ROZGRVWANVCH W WI$LE MISTRZOSTW POLSKI. 


...... 
:-.,; 


"1"'i
:' 


. 


1Ji.
. 


.«.j;D:

:?::.:
.
. .: 


Luszczek nie dal najmniej- 
IIzych szans znaeznie mlodszym 
konkurentom i wygral pcwnie 
biegl na 15 Oraz 30 km. Zwy- 
cil:stwo na krotszym dystansie 
bylo wr
cz druzgoc
ce. Prze- 
waga ponad 2,5 min. nad na- 
sb:pnym zawodnikiem jest te- 
go dobitnym potwierdzeniem. 
Kto s
dzil, ze sukees zako- 
plmiezyka na "pil;;tnastkQ" byl 
tuksem, ten musial zmienie 
zdanie po sobotnim biegu nB 
dwukro
nie dluzszym rlJ.'stansie. 
Zawodmk Startu zachowal si
 
jalc wytrawny takt.yk. Przez po- 
nad 20 km ustQpowal - chwi- 
lami dose wyraznie - mlodsze- 
mu 0 dwanascie lat l\fal'kowi 
l\-Iarciszowi. Czul jednak, ze 
mlokos narzuconcgo Pl'zez sie- 
bie tempa nie wytrzyma do 
konea. I nie pomylil siQ. choe 
ryzykowal bardzo: na 10 km 
przewaga Marcisza wynosila 35 
sekund, a na 20 km wzrosla 
nawet do stu sekund! 
I wla';nie w6wczas zakopian- 
ezyk przystClpil do generalnego 
szturmu. Przewaga Marcisza 
topniala w oczach. Jasne bylo, 
ze Luszczek musi 'wygrae. Za- 
wodnik Startu swietnie rozlo- 
zyl sily, a jcgo rywal w kon- 
c6wce wyraznie spuchl. Utrzy- 
mal jednak drug1j lokatt:. Po- 
twierdzil spore mozliwosci, II 
fakt, iz -przegral zaledwie 0 19 
sekund tJjmy mu nie przynosi. 
Wspomnianej dw6jce dotrzy- 
mywal kroku inny 20-latek, 
kolega klubowy Marcisza z 
Jednosci Nowy S<1cz. Andrzcj 
Krygowski, klory podobnie jak 
w biegll na 15 km zdobyl br
- 
zowy medal. 
Reszta stawki ustc:powala 
medalistom 'co najmniej 0 dwie 
klasy. Dose powiedziee i:i: bl'o- 
niqcy tytulll na 30 
 Zbi
- 
niew Lis stracil do zwycic:zcy 
ponad trzy minuty i zajql do- 
piero piljt q lokat
. Sposr6d 29 
zawodnikow bieg ukOJ'1czylo za- 
led\\"ie 14. Juz na 9 km wyco- 
fal sit: Marek Pidesz z 
nBTS-u. kt6ry ezul jesz cze 

 'wlki przezic:bienia. Nie star- 
t'm aU tym razem: Andrzej 
I midn (wieemistrz Polsld. na 
15 I(1) oraz Stanislaw Bury z 
bielskiego KKS-u. 
Jeszcze gorzej wsr6d pan: tu 
sposrod 21 uczcslniczek biegu 
na 10 km do mety dobicglo 
tylko dwanascie. To m6wi naj- 
lepiej 0 poziomi«: . t<:j konku- 
rencji, tyro bardzleJ! ze Iwdob- 
nie bylo na dystansle 0 polowe: 
kr6tszym. Dwie zawodniczki 
wybijaly sic: ponad przeci
t- 
nose: Michalina Maciuszck oraz 
MalgOl'zata Ruchala. Sprint 
. wygrata ta druga,. a .,10" za- 
wodniezlm z Rabkl. Dwukrot- 
nie trzecia byla Zoria Toptir 
(AZS Zakopane), a czwart.a 
o- 
lanta Sokolowska - BlCl1Iek 


. ::.r 


":$,:'" 


:......-  
.." ....., 
.:." :jo 
n.: :"" 


Jozef Luszczek no trasie biegu no 15 km. 


(
BTS), z tyro, 
e oble wyrat
 
me ust
powaly Maciuszek I 
Ruehale. Prawie w og61e nle 
bylo widac mlodziezy. Zlota 
medalistka ubieglorocznej OSM 
- Dorota Kruczek z BBTS-u 
dwukrolnie zostala sklasyfiko- 
wana na jedenastej pozycji. 
Czy fakt, ii dopiero od tego 
sezonu startuje w gronie senio- 
rek moze bye usprawiedliwie- 
niem tak kiepskich 10kn17 
Gdzie tkwl
 przyczyny slabo
ci 
lei konkurencji w naszym re- 
gionie? - 
Mowi t.rener biegaczy BBTS- 
-u, Julian ,"'alms: "Przyezyny 
reoresu nareiarstwa biegolVego 
w Bes/cidach, a w zasadzie w 
Polsce sq niezwykle zlozone. 
l'rzede wszystkim brakuje 
sprzetu wyczynowego. POZG 
kadrowiezami, zawodnicy 0- 
tr
ymujq na sezon jednq par( 
nart. Muszq na tym jednym 
sprZfeie startowae raz na ehla- 
pie, innllm razem na zmrozo- 
nvm sniegu. W ten spos6b 
sprzft szybko sif niszczy. Poza 
tym jest to sprzft licltej jako- 
sci. Dla podstawowego szkole- 
nia niezbedne sq co najmnie; 
trzy pary nart dla jednego za- 
wodnika tv se:onie. Inna przy- 
czyna to brak treningu na tzw. 
pierwszym sniegu, Tylko garst- 
ka wybrniicow wy;ei.dia we 
wrzesniu czy tei paidzierniku 
no '!JdolVce. A przeciez mozna 
by wvsylae wiekszq (}rupf u- 
t
lentowlmej mlodziezy np. do 
ZSRR. gd
ie warunki 0 tej 1'0- 
rze sq zazwyczaj znakomite. 
Tneba rowniez wspomniee 0 
sprawaclt organiza-cyjnyeh. Tra- 
sy bieoowe na Kubalonce rzad- 
lco sq odpolViednio przygotowa- 
ne. Dotyczy to zIVlaszcza tre- 
ni.nao w , ehoe skandalicznie WI/- 
g/qda/y trasy ta-kie podczas 
l'ucllaru Beskidow. Innq przl/- 
czynq jest brak kontakt6w za- 
ornnieznych. Startujqc. tyl
o na 
wlasnv ch smieciach t SCIgaj'!c 
sifi' mifi'd
y sobq, postfp6w me 
poc
vnimll. Poza tym wycho- 
dzi tu. kwestia motywaeji. Jak 
dluflO mogq kogos ba-wie zwy- 
cifi'stwa odnoszone tylko na 
krajowym podw6rku? Naleiy 
przcciez due - cltoeby w na- 
flrodf za dobre tvyniki - moi- 
liwosc ezestszego rywalizow a - 
nia z na;/epszvmi. To nie, ie 
bfi'dzie lei/lea po rozek, ale kie- 
elylJ wyniki przyjdq. Potrzeba 
jeclnak konsekweneji w dziala- 
niu, kt6rej niestety wladzom 
pOlskiego narciarstwa braku;e. 
Co sie tyczy Piclesza i Soleo- 
10IVs/dej to sprawa wyglqda 
tak: Jola miala w lede dluz- 
szq przerw( W treningach, co 
od rnzu spowodowalo slabsze 
wyniki. Po;;:a tym zmienila stan 
cV1L"ilny i przeniosla sie do Za- 
kopanef}o (choe startuje' nadal 
tV barwach BBTS-u - przllp. 


. .
. 
,",V 


,
'.:,;.., 


-. .. .
.  
, 


": 
 


. 
 
 


,. 
" 


'." 


;S:;. 
. .

 


.. 


J 
\ 


:::::" 


Foto: Bogdon Ziarko 


R;K.'. Nie .zflpominajmy r6w- 
nld, t.t doplero od kilku mie- 
si
cll Jola startuje w oroni. 
seniorek, totez trudno oczeki-. 
wac!, tv wvorywaia ze starszv- 
mi i baTdzie; dolJwiadczonymi 
TlIwalkomi. Wierzf jednak, i. 
za dWG, trzy Iota bedzie naj- 
lepszq - przy spelnieniu choc 
C2'flJci wspomnianyeh wczdniej 
worunk6w - bie(}aczkq w 
k?'oju, a moze f1awet... 
Nieco ina.c
ej wyolqda spra- 
wa Marko Pielesza. Jak ten 
wielce utalentowany zawodnik 
ma czynie postepy, Udt/ do dy- 
spoz1}cji ma tvlko jednq parf 
nort? Mimo to ten 22-letni 
chlopak f1adal jest wielkim ta- 
lentem, co potwierdzil w pierw- 
lI
yclJ teflorocznych startach. 0- 
statnio jednak chorowal, stqd 
slabsze wyniki w pucharze 
Beskidow oroz mistrzostwach 
Po/ski. Wierzfi' jednak w tego 
clilopcn, ktor!lm od wielu lat 
sie opiekujf, iz pokaze jeszcze 
na co go sta
. Bye moze tvygra 
nawet bieg maratoiiski (czyli 
flU 50 km - p-rzyp. R.K.) pod- 
czas marcou'ych MP? Ja w 
kaidym ra
ie moeno na niego 
stawiam. 
Niestety wieks
ych postfp6w 
nie tZllniq tacy 
awodnicy, jak: 
Stanislaw Bury CZII Grzef}orz 
OfJorze/ec. Peu'ne nad
ieje moz- 
na natomiast tI,iqzae z Krzy- 
sztofem Sporkiem, cho
 to me- 
loelia przys_losci. A to of/ole to 
nie wida-e mloclzieiy. Zresztq 
cora:: m.niej jest cltftnyeh .do 
upra-wianin bie(Jow nareiarskte
 
nie tylko tv Bcsleid
ch. ale , 
enlv m kraju. Czv ,edna," 'Po 
tllm tVsz1}stkim. co 


V1edzla- 
lem moze bye t1tacze,? 
Tcraz juz pl'zynajmnicj cz
s- 
ciowo znamy odpowiedz na 
pytanie: dlaczego Luszczek nie 
ma w kraju konkurent6w. Ma- 
r1l11 za to dziaTskiego "oldboja" 
oraz kilku utalentowanych 
..trampkarzy" (uzywaj<1c termi- 
nologii pilkarskiej). Szkoda 
jednak, ze Marcisz, Landa lub 
Krygowski nie pochodzl\ z Be- 
skid6w. 


RVSZARD KtUSEK 


PS. 0 mistrzostwach kraju w 
kombinaeji norweskiej lepiej 
nie wspominac. Startowalo za- 
ledwie 14 zawodnik6w. z cze- 
go jedenastu reprezentowalo 
barwy zakopianskiej Wisly- 
-Gwardil. Kto wi
c wygral 
druzynowo kombinacjc: wi ado- 
mo, indywidualnie za
 poza 
konkuJ'enejlj byl Tndcl1sz Batia 
ze wspomnianego klubu. Oba 
otwarte konkursy skokow prze- 
rezone na marzec. Wtedy slon- 
ee moenlej grzeje. wit:e bye 
moze dzialaeze PZN (moze z 
zonami?) pofat)'gujq si
 na za- 
wody 0 mistl'zostwo Polski. Na 
biegach niestety nikogo z cen- 
trali nie bylo...
		

/00091_0001.djvu

			I 
KRON'KA . 1:J 


OSTRAWAEilI 


WYBRANE PROGRAMY 


CZw'ARTEK, 5 II, pr. I: 16.30 
,GencI'acja roku 2000. 17.40 Woj- 
f . powy maeazyn nauk.-techn. 
18.20 Chlopcy z mrowiska. 20.l1li 
Zla kreW (4). 21.15 Masz za ka- 
. In;... 21.55 Fragment l' radz. pros. 
, 
zryw. 
PIJ\TEK, I II, pr, I: 15.35 FU- 
1111' kr6tkomelr. 17.10 Praskle 
rozmalto
cI. 17.45 Zieione labora- 
torlum. 18.30 Rolnlczy rok. 20.19 
Zakryjcle jej twarz (6), ans. 
&1.15 Tc1eturnlej. 22.05 piosenld Z 
mslego ekranu. 22.25 Syndykat 
abrodnl, film USA. 
SOBOTA, 7 II, pr, I: ..30 Nle- 
many bohater, 1 cz. 6-ode. lie- 
rlalu an&. ..55" Pionlerska jask61- 
)[a. 13.35 Radar. 13.50 Zarezerwo- 
wane dla pail. 15.35 Eksplozja 
aastllpl 0 pilltej: eZ i . komedla. 
11.50 Tc1eturnlej. 17.30 My dzIew- 
ezfi:ta z mlasleezka (5). 16.50 Te- 
1eturniej. 20.00 CO SIC: panu stalo, 
dol	
			

/00092_0001.djvu

			I 


t 
- 
16 . KRONIKA 


Z AMIERZAlEM NAPISAC TI; RElACJI; W BASNIOWEJ KONWENCJI, OT, ZA SIEDMIOMA G6RAMI, ZA SIEDMIOMA... 
ZASPAMI KILKU SMIAlKOW ZDOBVWA SZKLANJ\ GO RI; KORZVSTAJJ\C, JAK PRZVSTAlO NA SCHVlEK XX WIEKU Z 
SZVSKICH, SPORTOWVCH SAMOCHODOW. ZlA ZIMA ROSI WSZV5TKO, A5V 1M W TVM PRZESZKODZIC. SVPIE DilEN 
I NOC. MROZ SKUWA lODEM WSZVSTKIE DROGI, PROWADZJ\CE KU ZWYCll;sTW'J. STUlETNIE SWIERKI GRZEJJ\ SI
 
POD CZAPAMI SNIEGU, NIE WIERZJ\C, ZE COKOlWIEK JEST W STANIE Zo.Ki'.OCIC CISZI; ZIMOWEGO LASU. ALE W MO- 
MENCIE, GDV OPADA CHORJ\GIEWKA STARTERA I NA TRASI; RUSlA ZAlOGA NR 1 BUBLEWICZ - ZVSZKOWSKI - KONCZV 
SIt; BASN A ZACZVNA TWARDA RZECZVWISTOSC... . 
i s I · 


, 


Marion Bublewicz, tr%rkrotnr 
In Zimowy Rajd Dolno
lIlski. Byly 

przeciwy przeciwko wprowadzeniu tej 
Imprezy do kalendarzyka Polskiego 
ZwiliZku Motorowego. Oddalano je tlu- 
maczlic, ze po 
nlegu i lodzie tez trzeba 
umiee jezdzie. Nie wraca si
 w6wczas 
11ft tarczy z nRuskiej Zimy" (rajd samo- 
chodowv w ZSRR) i nie I
duje w ro- 
wie, gd"y troche: popada. I podsumowano: 
kto nauczy sie: dobrze jezdzie w zimie, 
ten bQdzie jezdzil doskonale latcm. Wi
c 
rajd uznano za jednosob 1
"3Ienia. Dziwi tylko fakt, ze 
nadal ..impa.,;'tuje" sie zawodnikow do 
zespolu fabrvc.znego, maj"lc pod rE;k1l. bo 
w samei fabryce. potencjalnvch (i spraw- 
dzollvch!) na-,>tc:PCOw Cygana. Lubiaka 
lub SzerlLu 
Debiut 3-zalo/(owego teamu FSM w te- 
goroczllych RSMP nie wYPddl najlepiej. 
Robcl't Hcrba zdel"'Zyl sie w C7asie tre- 
nin!tll z Janus70em Szert&, ktory wbrew 
pdstanQwieniom regulaminu, trenowal na 
oddnkll specjalnym pod prado Po- 
niewaz nie bylo to pierwsze wykrocze- 
nie regulaminowe tego rodzaju (w Olsz- 
tynie zder70yli siE: w podobnych okolicz- 
no£eiaeh Szerla z Bublewiczem), Janusz 
Szcrla zostal dopuszezony do udzialu w 
rajdzie z zastrzezeniem, te nie zostanie 
sklasyfikowany do czasu pOOjE:cia OOpo- 
wledniej decyzjoi dyscyplinarnej przez 
Glown:j Komisje Sportu Samoehodowe- 
go. Herba. ktorv doznal w wypadku dose 
powaznyeh obrazen, nie wystartowal w 
rajdzie z powodu spr70eciwu leka,rza. 
Dwie pozostale zalogi: Cygan - Gasio- 
ski i Kl:'pka - Mazul'ek spisaly sie r6z- 
nie. KE:pka oczywiscie wygral. Cygan 


...) zootechnkzny, 14) Pulaski, 15) 
Ochorowicz, 16) "Wyr
bany chod- 
nik", 17) Przemsza, 18) Amsterdam, 
19) Babiogbrskie, 20) Rycerzowa. 
Haslo dodatkowe "Beskidy Mekk:.'! 
turyst6w". 
22 stycznia odbylo si
 w redak- 
cji "Kroniki" losowanie nagr6d 


ROZSTRZYGNIF;CIE 
KONKURSU 
"Bielskie bez tajemnic" 


wsrod tych Czylelnik6w, ktorzy na- 
dcslali do redakcji prawidlowe od- 
powiedzi. W losowaniu uczes
ni- 
czyli przedstawiciele fundator6w: 
Edward Dziki i J6zef Ungeheuer 
(ZO PTTK) i Kazimierz Semik (PT 
"Sola" w Zywcu). 
NaJ:;rodE: w postaci plecaka ze ste- 
lazem (ufundowan<\ przez PT "Sola" 
w Zywcu) wylosowala Irena Oglaza 


, 


"
::-:.i:.. 


s 


:...;:. 


.. .." 
 .. 


jednq caloie z samochodem_ 
byl C'Zwarty w klasie. W ..mark6wkach", 
gdzie na wlasny koszt wystartowaly 
dwie zalogi bielskie, zwyciestwo przy- 
padlo zalodtze Koczur - Witta a K_iel 
z Gorylem zaj-:li .miejsce si6d.me. 
Klasa markowa byla najlicz.nieJ ob- 
sad=
 klas
 w rajdzie. Wynik UZyska.- 
ny przez zaloge Koczur. - Witta zaslll- 
guje wiec na kr6tki komentarz 24 miej- 
see w klasyfikacji generalnej na 57 za- 
log na meeie Die zaj
la jeszeze dot,.d 
zadna mark6wka a drug i wynik w kla- 
sie A 11 (m. in. samochOOy FSM!) powi- 
Dlen wielu ludziom dae wiele do mysle- 
Ilia... 
Na zakonczenie kilka slow 0 samym 
z"lkonczeniu imprezy. Wszyscy zwyci-:z- 
cy klas otl"'Zymali jednakowe w"lzony z 
czerwonego szkla. ufundowane przez Ru- 
lc: w Z
bkowicaeh. 12 ok"lzalych puch"l- 
row z e s r e bra wywI6701 natomiast z 
Klodzka Mari"ln Bublewicz zau. ..ta8mo- 
we" wygrywanie posz.czegoLnych odcin- 
k6w specjalnych. Puchary byly fundowa- 
ne przez n.aczelnikow gmin. na ktorych 
terenie roz/(rywano poszczeg6lne probv. 
Nikt z orgalIlizatorow imprezy nie pod- 
.powiedzial im ze szczegolnie w tym 
rajdzie ealy ten srebrny majdan przy- 
padnie prawdopodobnie w udziale jed- 
nemu i temu samemu zawodnikowi. wiec 
nalezaloby ruszye m6zgownicq i wymy- 
slie inne preteksty tej hojnoSci. W ostat- 
nich rajdach 1986 wprowadzono np. mi- 
ly 70wyczaj honorowania najmlodszej Zd- 
logi rajdu. Mozna bv honorowac rowniez 
najstarsz
. Mozna by ustanowic nagrodc: 
pr7oechodni& za zwyci-:stwo w "Zimo- 
wym", mozna by wiele zmienic w tYm 
oslatnim ..OOcinku specjalnym" kaidego 
rajdu be trod. ryzylro I wysokie 
koszty. ponoszone przez za.wodnikow. 
ie 
znajduj& tu zwykle naleznego uznama. 
W Olsztynie na przyklad, dok
d zapro- 
szono w ub. roku mistrz6w i wicem!- 
strzow Polski w poszczeg6lnyeh dyscypll- 
nach sportu samochodowego, wr
czano 
medale na bialo-czerwonych s7oarfach. 
zszywanyeh zwyklymi.. 
i
ro
ymi. ZS
y- 
waczami! Co przezomleJS1 WI&zah WIQC 
70araz na estradzie szarfy na zwykly WE:- 
:rei, aby przvpadkiem nie spadly na po- 
dium, budz
e dzialaezy PZMot - u, odpo- 
wiedzlalnych za opraw,= pOOobnych Im- 
pre7o... 


Tckst i foto: 
TADEUSZ PATAN 


z Bielska-Bialej, ul. Skoczowska 41 
54. Spiwory turystyczne (ufundowa- 
ne przez PUT w Bielsku-Bialej): 
Katarzyna ,.Iroz (Bielsko-Biala, ul. 
Wisniowa 11/34) oraz Wojc:ech Wc;- 
grzyn (Wadowiee, os. XX-Iecia 9/G). 
RakielE: tenisow
 ufundowan
 przez 
BT Harctur" w Bielsku-Bialej - 
Jcrz;' Sandra, Godziszka (nie po- 
dano dokladniejszego adresu). Ro- 
cznik wydawnictwa "Wierchy" wy- 
losowal Tomasz Nitsch (Bielsko- 
Biala, ul. Gwiezrlna. 44). NagrodE: 
specjaln:.'!, w postaci kompletu map 
..Tatry polskie", komisja postanowi- 
la przyznac Graiynie Nawrot (Ka- 
towice, ul. Ossowskiego 28) za szcze- 
g61ne walory opracowania przysla- 
nego pa konkurs (Czytelniczka z 
Katowic nadeslala wielostronicowe 
opracowanie kazdego z konkurso- 
wych hasel). OJ>ie o!jtatnie nagrodY 
zostaly ufundowane przez ZO PTTK 
w Biel'iku-Bialej. Osoby, ktoce wylo- 
",owaly nagrody, proszone sll 0 ich 
odbior w naszcj redakcji. 


(stoe) 


,;W-'. 


- . A,. .. .. w 
UI 
D l l 
 
. J . A 


PONIEDZIAI.EI\:, 26 STYCZNIA 


. W restauraeji ..Korona" w KalwaIiI 
Zebrr.ydowskiej skradziono klientowi ko- 
zueh za 40 tysi
c,Y. Milicja. ro7ogl&daj
c 
si-: 70a zlodzicjem, dowiedziala sie. ze 
przez miasteczko paradowal w kozuehu 
na grzbiecie n.iejaki Jozef W. z Przytkl>- 
wic. 0 kt6rym wiedziano. ze ealym jego 
zimowym przyodziewkiem jest stary. zi- 
mowy plaszcz. Okazal0 sic. ze Jozef W. 
nie mial co prawda kozucha, ale mial na- 
tyle sprytu aby dokonae tej' podmi-any 
i choe ra70 poezue sie paniskiem! 
. Slid Rejonowv w Wa- 
blemu". 
. W Ustroniu. w ka wiarni "Kameral- 
na" dwie panie daly pokaz wolnoame["y- 
kanki. .Julia C. kopnE:la w podbrzusze 
Ewe K.. kt6ra zrewanzowala sie jej in- 
telektllalnie, olcreslajac jednoznaeznie pro- 
fesje napa!rtn:cozki. M!;zc7oyzni (w mundu- 
raeh) musieli przcrwac walke. A tyle 
o10wi sit;;: u nas 0 enlancvpacji .,objet! 


SKODA, 28 STyeZNI,,- 
. Splonel..a zabytlcowa sala lustrza.na 
w Technilcum Przemyslll Dr7oewllego w 
Zywcu. Straty wynosz1j ok. 400 tys. 7.11>- 
tyeh. 
. 3 kilogramv mi!;sa wynosil za pas- 
kiem 00 spOOni (tru!) Antoni K., pracow- 
nik masarni PSS ..Spolem" w WadoWli- 
cacho 5 kg serwolaLki (te7. interes!) ukry- 
wal w sza[ce na ubrania icgo kolca::a. 
Fryderyk M. Z ladunkiem :3 kg kielbasy, 
ale juz drozszej .uj
to ..na bramie" Ema- 
nuela M. z Chybia. Ten ostatni byl kie- 
rownikiem miejscowej rnasa'rni GS. W.v- 
nika st1jd, zc najpiel'w bcdziemv mllsicli 
si<: pozbyc zladziei, a dopiero poLem kar- 
tek... 
. Poiar przy ul. Tadt'lIsza 74 w Biel- 
sku-Bialej. Przyczyna: zwarcie w insl.a- 
lacji elektryeznei pieca akumuJ.aevjnego. 
W czasie akcii ,gasniczej umiera na sku- 
tek zaczadzenia 99-letnia Maria C. ze SkI>- 
e7oowa. Straty materIalne sa nicwiclk,e. 
W zgliszczach budvnku nr 799 w lsteb- 
nej ginie Wladvslaw S, (59). .Jego zona., 
Renata S. doznajc oparzcil II stopnia. 
Stratv materialne Sij w tym przypadku 
wysokle i siE:gaiq 2 mln zlotvch. przy- 
czyna tragcdii jcs\ dose powsr.cchna: nie- 
szczelnose przewodow kominowyeh. Pra- 
wie z tej samej przyc7oyny, bo w wvni- 
ku zaczadzenia, ponosi rowniei smierc 
mieszkaniec Bielska-Bialej Alojzy L. (45). 
Nawa,rstwienie tych tragedii nie jest 
przypadkowe. Intensywne ogr7oewanie po- 
mieszczcn uJawnia 'ukrytc wady i nie- 
doskonalosci picc6w. C70y nie lepiei do- 
k.onac W weryfikacji p r zed nieszezes- 
clem? 


SOBOTA. 30 Sl'}"CZNI.\ 


. W Bielsku-Bialei, w aulobusie MPK 
linii 28 ktoS kradnie Malgorzacie D. z 
Kondratowic portmonetke z ponad 20 tys. 
zlotveh. Poszkodowana nie ezeka na mi- 
licj
 lecz mobilizuje pasazt"row do wspol- 
praey w poszukiwa,niu 7olod7oicja. Okazal 
si
 nim karany juz uDr7.ednio 70a nodob- 
ne przestepstwa Eu/(cniusz P. z Wilkl>- 
wie. Tak konczv sie karicra koleinf't:o 
zlodzieja kies7,onkowego, ktory posta no- 
wit d7.ialal: w stoliey na jbezp,ieczniejsze-, 
go woiewodztwa w kraju... 
. Bronlslaw M. z Bytomia popel nil po- 
dobny bl1ld. StosujijC skrompromitowanlJ 
w wojewodztwie biclskim metod!; dzia- 
lal!1ia okradl 70-lctniroc. 
rowaru zd
zylo iuz zgnic. ne5zta g!1!ije 
w sklepach bo cenv tez z a rn r 0 i; 0 n e... 


NIEUZmL.\, I 1.11'1'10:(;0 


. Nieznani sprawL'Y 7odcmolowomif's:r(,7o('ri, w kto,'v('h 
nie nie bylo. C70YLby wcndcla wyeho- 
wank6w7
		

/digitalizacja09_0001.djvu

			I 


, 


- 


, 


. 

.,... 
'
. 
r. 

 


....  
;,: 

 

. 
.."- 
. I  


. . 
le
. 0" III II 


- 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


. 


-- -- 


-- 


-- 


, 


II 


-- 


. 


. 


II