/00357_0001.djvu

			" 
, - 


.j; 7:
 '12;:, 
.' ,jW' 1 ,.",. I 
I  i' 


'. 


A/} 
" ! 
I. ,.II.. 


 4, 
, . 1/ 


I 


.',", 


,. 


IJ 


I 
 


, " 


.... 


laCleli 
od spraw 
drobnvch' 


sir. 5 


I . 


,
 


TYGODNI'K. POlSKIEJ ZJEDNOCZONEf", PARJ.Il
,ROgOIKU. 


.gr'
 


ROK VO 


. 


NR 31 (307) 


BIELSKO-BIAtA 


. 


CENA 10 zt 


" Sl' 
I 


OSI. 


11..  


I- 
I> 
r 


I 


:
;: 


:

 


:...._-.. 
:.:.;: 


.........:.:.... 


. 


19 VIII-25. VIII 1982 


Osl 


r 
,;- 


13'" 


\ 


Most olrzymat tradycyjnQ nozw
: JUNACKI. Budowal'i go przez 
niespe/na dwa i p6t miesiQca m/odzi zotnierze Kalowickiej Bry- 
gady OT pod dow6dzlwem mjr Andrzejo 'Moskolewicza, Olwar-ie 
noslQpita 14 sierpnia chac wystarczy/o zwolnil: nieco lempo bu- 
dowy, aby podniosta uroczyslosc przypadta podczos obchod6w 
43 rocznicy wybuchu II wojny swiotowej. W tym samym miejscll 
bowiem, w roku 1936 junocy Przysposobienio Wojskowego zbu- 
dowal! most, stuzQcy g/6wnie do tronsportu moleriat6w budow- 
lanych na stynne forlyfikocje w rejonie WQgicrskiej G6rkJ, kl6re 
odegraty tak wielkQ rol
 w kampanii wrzesniowej 1939. Tamlen 
most mial r6wniez nozw
 "Junacki", przetrwat wojennQ zawleru- 


o co im chodzi, przeciei i tak maiq 
najwyisze zorobki w catym zaktadzie - 
g/owil si
 11 sierpnia 1980 r. kierownik 
wydziatu k6/ z
batych bielskiej "Befa- 
my", w kt6rym I zmiona przerwata pra- 
c
 na 3 godziny. Wczesniej, 8 sierpnia, 
podobny nied/ugi przest6j' mialy wl6k- 
niorki z ..Lenko" stowo slrajak jeszcze 
oficjolnie nie funkcjonow%, choc Polska 
miala jui: za sobQ fol
 lipcowych przerw 
w pracy, gt6wnle w rcgionie lubelskim. 
2Qdania byly wsz
dzie podobne: cofnQl: 
podwyzki cen mi
sa (tzw. ceny komer- 
cyjne), podniesc zarobki 0 ok. 1000 zt, 
zwi
kszyl: zasitki rodzinne, wprowQdzil: 
dodatek droi:yzniony, poprawil: warunki 
pracy i bhp. Powszechnie domagano si
 
nierep4"esjonowonio za udziat w stmjku. 


. 'f 


: -. ,+'::'.-:-: 


,;.... 
 


. 
 


';>. 


i,": ., 


"."'tl' 
 : 
,"y" 


['- 


ch
 i zoslat zf1iszczony dopiero w r. 1958, podczos stynnej "po- 
wodzi slulecia". Od lege czosu gmin
, podzielonq przez kaprys- 
nq, g6rskQ rzek
, IQczyty prowizoryczne k/odki, odbudowywane 
prawie po kai:dej powodzi. 
Olwarcie mostu, w kl6rym uczestmczyli przedslawiciele w/adz 
polityczno-odminlstracyjnych wojew6dzlwo by/o prawdziwym 
swi
tem dla mieszkonc6w W
glerskiej G6rki. WszQdzie leraz 
blizej, wsz
dzie wygodniej dolrzec. A fakt, i:e gmina zawdzi
- 
cza to zo/nierzom Ludowego Wojska Polskiego nie jest bez 
znoczenia: klo jak klo, ale mieszkaricy WSI - bohatera polra- 
fiQ 10 nolezycie docenit... Foto: Tadeu5Z Patan 


W wiclu prz
-padkach strajki ..gnsili" 
dzialaezc parly jni i rZ- 
1I1em. Mimo kroUtiego pobytu w za- 
II:tadzie zdobyl ju:i: sobie szacunek za- 
IogI, a 5tanowi.;;ko w konf!iktowej spra- 
,wi. je5zcze bardziej umaenia jego auto- 
:l7tet. Nie ulega presji :i:adnej ze stron. 
. przedstawionyeh opinl! urabia sw6j 
wlasny niezalezny sljd, Komisa,rza staf: 
... to, by spojrzee na calQ spraw
 a 
I dystansu, polrafi z-'lalezf: obiektywne. 
al. Z3razem mobilizujljee wszyslkich 
do lepszej pracy, roz.vi'lzanie. 


Przyklad drugi. Kolejne posiedzenie 
Wojew6dzk:ego Komiletu Obrony, po- 
iwi
cone ocenie pracy jednej z kluczo- 
wyeh na cal
;m Fodbe,kid::iu organiz,a- 
cjt. WSl'od zehranv('h eywile z przed- 
..taw. 'ielami ocenianych oraZ wojsko- 
wi; Sl!, rowniez dow6dcy grup operacyj- 
D.ych. Najwii'ksze wrazenie na po- 
.tronnvm obserwatorze wywolujlj wy- 
powiedzi tych ostalnich - padajQ same,. 
c:z
to dl'amalvezne w swojej wymo- 
wi., fakly. To cab, okrutna prawda 
It na.,zym obe
nym tyelu - chcialoby 
110; pow;edi:iee. Ale jeszeze cos wi-:eej: 


W o.isko
y . : 


styl 


Mimo milczenia kl'ajowych 
pru,kazu (dzialajijcyeh wedlllg rodk6w 
zasady, 


ze fakty 0 lct6rvch si
 nie mowi nie 
istniejq) rala niezadowolcnia ludzi pracy 
rozszerzyla si<: na ealy kraj, na okr
gi 
dotqd spoltojne i zdyscyplinowane, gdzie 
nie strajkowano nawet w roku 1955. Z 
pocz'ltkiem sierpnia 1960 r. stanE:ly m. 
in. fabl'yki vi Lodzi, Warszawie, w Pol- 
Bee poludniowej i na Wybrzezu. 14 sier- 
pnia rozpoczyna si
 w Sloezni Gdan
ltiej 


.. fakty podawane SQ K perspektywy 
n.ormatnego c:zlowi
ka. Ofieerow!e m6- 
wilt 0 tym. jak bezmyslnyml decyrJa- 
mi marDuje sit: pracQ innych ludzi, po- 
dajq orzyklady 06zukiwanla przeclQt- 
D.ych obywateli_. 
Przyklad trzeci. Nad Kosz.raW1&r . 
W
ierskiej G6re. (plszemy 0 tym 
 ..' 
bok) zostaje wybudowany, 04 da 
!utaj potrze-bny, mosl To dzlelo W- 
nierzy. Most bE:dzie sluiyl mieszka6-j 
eom. oitoliey.nyeh wi06ek, z new:noSci
 
przetrw.. atan wojenny I kilk.. nastqp- 
.ych pokolen... 


Przyklad czwarty - zakonczona 
pstatnio iolnierska kontrola oOOlugi 
rolniclwL Przyklad piQty, kole}n,..... 
Moin.a by podobnych takt6w 1III'ymie- 
nil: znacznie wi
ej. 


Nie. nie c:hN: piae hymn6w pochwal- 
nyeh na c:zesc wojska. Nie chodzi tet 
_ bo I tak ktos moze pomyslee - 0 
jak'll; now'! tendenejE: w proplLgandzie. 
-Po prostu - trzeba odda.!: sprawiedl!- 
woSC I uzna.nie ludziom w zielonych 
mundurach. Ot tak, bez okazj!. Za to 
00 za wsze robili i za to, co teraz w 
spos6b szczegolny ci'lzy na ich barkach. 
Pozostnje tylltO pytanie - ile z tej 
:ioIniel'skiej Dostawy, dyscypliny i ofiar 
nosci, pozostanie w naszym tyciu Bpo- 
/'eczl1ym wtedy, gdy - jak zapowiada- 
IW - zn
esiony zO/itanie stan wojennyT 


LESZEK MILOSZEWS!d 


najbardziej pami
tny z 6wczesnych 
strajk6w. Zaezlil si
 trzema lokal
yml 
zljdaniaml. Zakoilczyl - 31 sierpnla pod- 
pisaniem historycznego porozumienia d.oty- 
cz<\cego 21 postulatow. kt6re radyka1nie 
zmienity polsk	
			

/00358_0001.djvu

			2 . KRONIKA 


. 'i 
- . 


onle. 'Z 
 
.to;
 .r' . 

 . :ro 
 ' 
 I'e,:)C 
..rr Ar-TAr 
, . '- ."",. v.a.! 
l..a. {.(.)
, T) 

 b(i.t(l
 S'() 

 : I.
 @
'-',:;.:v.
 It 1" 1 
(n-llG.d.!"L
j XIZ 
k
i'l.AII,. ''It: '

.'j.i::. 
. )"\ .. 
 .,. ... 
 
 .- . 


. Przeci
tna plaea, wraz z re- 
kmnpensatami pracow niczyIni, 
"tV przemysle, transporcie, Iljcz' 
nOSci I handlu wynosila w lip- 
CU br. 10.828 zl i wzrosla w po- 
rownaniu z lipeem ub. roku 0 
'.478 zl. tj. 47,2 proc. 
. 13 bm. Bpokoj zostal nara- 
nony w Gdansku, Warszawie, 
Nowej Hucie i Wroclawiu. Ko- 
maDikat MSW stwierdza, Ie 
..dalalalDoiC awanturnicsych 
.rap Die zyskala wsparcia .., 
.tron!' .poleczeilstwa, ktore . 
poezynania.ch godz
cych w .po- 
koJ Bpoleczny widzi zagrozenie 
1I11a normalizacJi w kraju". Po- 
u;j,dek przywrocila inter,,'eniu- 
Mea milicja. I.;j,cznie w zaj$ciaeh 
alicznyeh uczestniczylo ok. 5 tyB. 
Mob, s czego t odniosly nle- 
snaczne obrazenia a ok. 200 sa- 
,"ymano. 
. produkcja sprzedana prze- 
myslu usp&ecznionego w lipcu 
br. byla 0 4,8 proc. niisza nlz 
w lipcu ub. roku. przy czym 
tak jak w poprzednich mlesiQ- 
each wzrosla produkcja przemy- 
.b1 wydobywczego - 0 6,8 proc. 
Zwi
kszyla si
 wydajnose pracy 
ale wzroslo tak:i:e zatrudnienie. 
. 15 bm. odbyly sl
 w klasz- 
iorze na Jasnej Gorze lradycyjnc 
"'-YBiolicl koscielnego 'wit:1a 
Walebowzit:cla Najswic;tSlleJ Ma- 
d Panny. Prymas Polski, 16- 
HI Glemp obszern
 czt:sc kaza- 
nia poswit:cil oblopom polskim, 
.. llroblemom . roll w bela 
narodu klory iywiJi. Prymas ras 

e saakcentowal pot.nebc: 
aarodowego pojednania. 
. Nie sprawdzily sit: pesyml- 
lItyezne wczasowe prognozy. Mi- 
_ znacznego wzrostu cen uslug 
wezasowo-turystycznych tloczno 
.. Wybrze:i:u jak nigdy. W rejo- 
Die Szczecina brakuje II&wet 
.uejsc na kempingach. 
. W kilka miejseowoleiacb 
eqana &cicanla Od5tliPily od po- 
.ta.wienia w Btan eskarienia 
_b prowadz
eyeh lI1z1alalnoiC 
BPneczn
 s dekretem 0 stanie 
woJeDnym. Osobom tym dano 
.ansc:, poprzestaJ
c na rozmo- 
wie w aakladzie pracy a .dlria-. 
lem MO, S8 I dyrekcjl. 
. Owoce i warzywa odstra- 
uaj/i wysokimi cenaml. Wi
k- 
noM: z nas Die mo:i:e sobie po- 
awoU
 na oodzienne zakupy. 
Tymczasem jablka, kt6re obro- 
dzity bardzo dobrze. gnijQ ale 
nie taniejlj. ZaporQ jest podobno 
obowillzujQcy malo elastyczny 
eennik. 
. "Katolik" to nowy tycodnik 
.poleczno-kulluralny wydawany 
w Katowicacb przez Stowa"y- 
aenie .,PAX". Cena 10 III. 
. Wkr6tee stanie przed sQdem 
. czlonkow nielegalnego zwiQz- 
ku zbrojnego z Grodziska Ma- 
zowiecklego, 18 lutego br. czlo- 
nek tej grupy, 18-1etni Robert 
Ch. Smiertelnie postrzelil w war- 
szawskim tramwaju sier:i:anta 
MO Zdzislawa KaI'06a. 
. Po przywroceniu mlc:dzyna- 
rodowych pol
czen telefonicz- 
nych Il\czy Bit: ok. 5-6 ty.. roz' 
mow Da dub«:. Przecit:tna Bprzed 
.tanu wojennego - 4 tYB. Chot! 
wzrosly oplaty (ZB 1 minutt: ro.- 
mowy II RFN placimy 80 ai, . 
USA - 290 d. z Kanadl! - 385 
zQ Da polllC'zenla czeka lilt: eo 
najmnieJ kilka godzln (w IItoll- 
ey) a nawct caly miesi
c. Dp. W 
Blelsku, zamawiajljc USA. 
. W Bialymsloku zatrzymano 
grupe os6b wykonujQeych i kol- 
porlujQcych nlelegalnie ul()tki 
I plsma sygnowane przez tam- 
teiszlj "Solidarnosl:". Dwie po- 
dobnie dz:alajace grupy ujaw- 
niono w Gdansku. 
. Ogolnopol
kie tygodnikl sta- 
JIt Bi«: eoraz bardzieJ interesuA- 
ce. Sygnalizujerny kilka ciekaw- 
Bzyeb arlykutow z o
tatni('t:o ty- 
codnia: w ..Przegl'ldzie Tygod- 
niowym" nr 20 Wojciecb Surdvk 
w tekscie "Kae i reglamenlacJa" 
..raea do problemu alkoboIlzmu 
przypominaj
c, ze ,.alkohol Jest 
w Polsce narkntykiem uiywa- 
lIym na takli skalt:. Ii mozoa 
.rt:cz mowic 0 alknbolowej nar- 
komanii (.n) od dziesit:elu lat 
Polska zajrnuje nierwsze miej- 
l!Iee w !!iwlede pod wzgll;dem spo- 
iycia eF.J'slego alkoholu. Nasz 
wzorzec picia to .,pide nB umor", 
'rodek - moene trunki". 
W "Polityee" nr 26 elekawe 
rozliezenie budzetow trzech ro- 
dzin a takie 5Zczegoly 0 nowJ'm 
systemie ptae wym;\'
lonym w 
IOdzkich zakladaeh .,Marko". 
(opr. ZN) 


..Dswiecim ll dIIa 0 zalDge 


Chociaz wielkoscilj produk. 
cji Zaklady Chemiczne w O. 

wiecimiu ust
pujl! zakladom 
ploekim, nazywane 51j stolicQ 
polskiej chemii. Zasluga to 
najwiekszej w kraju liczbie te- 
chnologii skupionych w jed- 
nym przedsiebiorstwie. Produ- 
kuje sie tutaj okolo 160 wyro- 
b6w. z kt6rych wiele przezna- 
czonych jest na ek
port. ZChO 
Slj monopolistlj w produkeji po- 
limer6w. Powstajlj tutaj kau- 
ezuki, polistyreny, polimeta_ 
krylan, alkohole. rozpuszczalni- 
kl, produkty w
gloporhodne, 
acetvlenopochodne. chloropo- 
chodne. Llnie produkcyjne Slj 
ustawicznie modernizowane, I 
automatyzowane. Remonty 
skomplikowanych maszyn I u_ 
rzl\dzeil wykonywane Sll przez 
praeownikbw kilkllnastu spe- 
cjalistycznyeh przcdsi
biorstw. 
Remonty biezQce i konserwacje 
nalezE! natomia<;t do swietnie 
rozwini
tej w ZChO 
Iuzbv u- 
trzymanla ruehu. Naibar.dzlej 
dokuczliwym problem em za- 


Ouniowv chrzest 


Mamy w wojew6dztwie 244 
mlodzie:i:owe druzvny Oeholni- 
ezych Strazy Pozarnych. To 
Btrazackie przedszkole, gdzie 
mlodzl ludzie otrzymujQ pier- 
wsze lekcje odwagi, wychowa- 
nia obywatelskiego I zdyscypli- 
Dowania. 
Wsr6d rozmaitych form 
ksztalcenla dow6dc6w mlodzie- 
iowych druzyn pozarniczych 
letnie ooozy szkoleniowo-wv- 
poczynkowe zajmujlj miejsee 
szczeg6lne. W biezljcym roku 
Dajmlodsi strazacy rozbili sWo- 
je namioty w malowniczeJ .Tu- 
szczynie w gminie Mak6w. 
Strazacki chrzest przeszlo tu 
w lipcu I sierpniu 73 adept6w 
stra:i:ackiego rzemiosla, Chlop- 
cy I dziewczf;ta uezyli sit: tu 
dowodzi
 druzynaml w ezasle 
akeji bojowej. organizowa
 
prac
 druzyny, poslugiwa
 sl
 
tradycyjnym t bardziej nowo- 
czesnym sprz
tem strazacklm 
I ratownlczym. 
Najlepsl wsr6d strazaekiego. 
ochotniezego narybku to: Ta- 
deusII Gaszman ze Starej Wsi. 
Tomasz Gacek z Haln.owa. 
Mariusz 8zuta z Mesznej. An- 
drzej I.l\ekl z MoszC'zanicy. Gu- 
staw Gnmnla z Mi
dzyswiecia 
I lerzy Firlej z Gilowic. 


Ola pszczularzv 


Kolo Pszczelarzy w Skoczo- 
wie, Sp6ldzielnia Ogrodnicza 
"Ogrodnik" w Bielsku-Bialej t 
Hurtownia w Skoczowie orga- 
nizujlj wystaw
 p
zczelarsko- 
ogrodniczlj, na kt6rlj zapra
za- 
jl\ wszystkich zainteresowa- 
nyeh, Wystawa odbedzie si
 w 
sali Miejsko-G'11lnnego Cen- 
trum Kultury w Skoczowie, 
ul. Wislanska 3 I ezynna b
- 
dzie w dniaeh od 5 do 7 wrze- 
{mla br. w godzinaeh od 800- 
18,00 (w dniu otwarcia od 10,), 


"fl. 


""'
 


., 
,. 


-.
 


f 


.... . ;


:.: 


..,,:"'. .,,
: . !
 
. ..>'". ';:.. > 
 . ..i. 
'L. ':<\

' ';?"."(t !_
 

U"., ..;.i(
 ...... 
...
.

...._
 
'it,.. " 
- 
, 


kladu jest brak ludzi do pra- 
cy. Od ubieglego roku odeszlo 
Ich z zakladu az 1200 Pow 0- 
dem byla ustawa 0 wczesniej- 


.n" It: "';.::: 
.':' h " "" 
. . . 
" .... 
'_. . 
1 


.. :

..,.::::
:::.....:". 


,. 
W::""'. .' 
(/': 
. .f: 
{i: .. 


'::
:if' 


I... 


Malgorzata Isztok p6jdzie po 
wakacjach do drugiej klasy 
cieszynskiego Technikum Ga- 
stronomicznego. 
- To c%ego 8it: tu nauc%t: PT%y- 
da mi 8it: w pT%Y8%lej pTacy. Je8t 
tu baTdzo fajnie, bo opT6c% %ajt:c 
pTogTamowych mamy wyctec%ki, 
dyskoteki, wy
wietlajq nam fil- 
my. Jak opowiem kolezankom i 
kolegom w Cie8%ynie jaki to bom- 
bowy ob6% - w pT%Y8%lym Toku 
bfd%ie duzo nowych cht:tnych do 
dowodzenia stTazackimi dTuty- 
nami. 
18-letnl Andrzej LEjcki z Ze- 
spolu Szk61 Rolniczych w 2y- 
wcu najbardzlej lubi... strazac- 
klj musztr
! 
- Jak zdam matllTI:, bt:dt: 
chcfaZ dosta
 si( do SzTcoly 
GZ6wnej StTazy PozaT1lej w 
WaTszawie, a ,ak nie, to cho- 
ciazby do kTakowskiej szkolll 
ChOTqZllch po:taTnictwa. Po 
pTostu baTdzo chcialb1}m buc 
stTazakiem choc zdaj
 soMc 
spTatV( iak tTudn1/ to zaw6d! 
Na tym obozie nie ma miej- 
sea dla maminc;ynk6w. Moze 
dlatego dyplom ze zdanego pod 
koniec turnusu egzaminu stra- 
zackiego bpdzie 'obiektem za- 
7.dro
ei tyC'h ws?v"tkich. kt6rz:v 
do Juszczyna w tym roku nie 
przYiech:JlI! (stoe) 


szej emeryturze I 
dzi do g6rnictwa, 
nia plaea jest 
wyzsza. 


odplyw lu- 
gdzie {;:red- 
kilknkrotnie 


pa
dziernika rozpocznie si
 bu"; 
dowa hotelu rot.acyjnego. Zle- 
cono juz KBO budow
 2 }Jlo- 
k6w I: mieszkaniami dla 75 ro- 
dzi.n I miejseem Da przedszlto- 
Ie, kt6re majlj by
 oddane W. 
roku 1985. Problem mieszkanio- 
wy 110 rodzin rozwiljze budo- 
wa nast
pllyeh dw6ch blok6w. 
Zaklady dysponujQ osrodka- 
ml wypoczynkowymi w Ko100 
brzegu, Dljbkach. Zakopanem, 
Makowie Podhalanskim, Mi
- 
dzybrodziu. w kt6rych weza<;y 
zapewnione majq wszysey pra- 
cownicy. Z funduszu socjalne- 
go ZChO finnnsowane SQ piQk- 
ne, utrzymane w doskonalvm 
stanie. olimpijskie obiekty 
sportowe: plywalnia (ostatnio 
odnowiona z zewn:'jtrz) i sztu- 
ezne lodowisko. Warto r6w- 
niez wspomniel: 0 dobrze dzia- 
lajllcym ZakJadowym Domu 
Kultury, trzech hotelach robot- 
niczych na 500 mlejsc, Zakla- 
dzie Leczniczo-Zapobiegawczym 
umowach z wieloma szpitala_ 
mi leczljcymi pracownik6w 
ZChO. Fundusz socjalny osiQg- 
nie w tyro roku wielkosl: 60 
milion6w zlotych. (Qet) 


W ZChO przecimiotem szeze- 
g6lnej troski sQ sprawy socjal- 
ne. Wiele uwagi poswiQca sit: 
problemom mieszkaniowym. Od ?'-'.;;:
;:.. .: . 


.. 


y.- .. 


x 
';. 


Foto: Bogdan Ziorko 


2ywiec lezy na ruchliwym szlaku turystyeznym. Mi<:dzy Inny- 
mi wlasnie z tego powodu i rzecz jasnB, dla lepszego samopoc
u- 
cia mieszkanc6w - 2ywlec musl bye czysty, wysprzljtany. Przez 
kilka lat w mie
cie bl'akowalo jednak porzljdku, Nie 6tarczalo 
przede wszystkim odpowiedniego sprz
tu I praeownik6w (stqd tei 
sp6:i:niona 0 rok z powodu nieuwagi informacja w jednym z ms- 
jowych numer6w "Kroniki". 
Zaklad Oczyszczania Miasta podlega Przedsi
biorstwu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, kt6re od 1975 roku dzialalo nie 
tylko w Zywcu, lecz r6wniez Da terenie Szczyrku I W
gierskiej 
G6rki. Od 1 stycznia br. Szczyrk otrzymal wlasne przedsif;bior- 


lvwiec czvScieiSZ¥ 


stwo, tym samym zywieckiemu PGKiM podlegajli obecnle: Zy- 
wlec I W
gierska G6rka. 
Juz od wczesnej WIOSDY br. uUce t pl
 Zywca Sli czyste. do- 
brze oznakowane. Na skwerach i zleleilcach kwitnQ kwiaty, a przy- 
stanki autobusowe nie straszli. jak jeszcze przed rokiem haldam. 
smieci. Gdyby jeszcze niekt6rzy wldciclele posesji, zwlaszczlli przy 
gl6wnyeh ulieaeh - Kotcluszki, Nowotki, Micltiewleza, .Tagielloil- 
skiej czy Marchlewskiego - sprzQtall "swoje" chodnikl codzlen- 
nie wezcsnym ranklem, to Zywiec w tym roku mozna by smialo 
zaliczyl: do najczYSciejszyeh mlast w wojew6dztwie. 
W ZOM bezpoSrednio przy oczyszczaniu miasta zatrudnionyeh jest 
42 pracownik6w. Zaklad dysponuje zamiatarkami samobie:i:nymi. 
3 beczkaml asenizacyjnymi do wywozu nieczystoscl, :I samochoda- 
mi do wywozu 
mleci z kontener6w, 2 samochodaml - smieeiar- 
kaml, polewaczklj oraz 2 clljgnikaml do odsniezania., .Tak twierdzi 
zast<:p, kierownika ZOM Kazmiera Kwiecien sprzc;:t ten must star- 
czye na utrzymanle porzQdku w mte
cie. Gorzej jest natomlast 
z iloscilj praeownik6w, gdyz weiQz brakuje ch
tnych do tej nie- 
wdzi
cznej pracy. Np. do porztjdkowania ulie i plac6w pozostaly 
juz tylko trzy zamiataczkl - 100aDna Klii, lozela Kuchejda i Ma- 
ria Wrobel. Wsr6d ladowaczy zatrudnionych przy wywozie 
mie- 
ci wyr6:i:niajlj si
: Mieczyslaw Le
Dt, Czeslaw DuraJ, TadeuBz SzY- 
mic.zek. Stanislaw PawlsB I .JaD Mieszczak, za
 wsr6d klerowc6w: 
F.dward Kupczak, .JaD Kowalski, Karol Stasiea, Marian laslnk, 
Jlenryk Mrowiee, lozef Krzyiowski, Czeslaw Puda I Stanislaw 
Szymiczek. (ZL) 


PKS - Dwi trzeba pomoc 


- Uwaga, uwaga! Z PTzyczlln 
teehnfcznych odwoluje 8if! W 
dniu dzf8fej8zym kUT8 autobusu 
w kie..unku... 
K a z d y taki komunikat na 
k a z d y m dworcu PKS wywo- 
l'lje oburzE'nie pa
azcrow. Sy- 
pi!! si
 epitety, nic tylko zrc"ztEj 
pod adresern PKS. Pl'zedsiQ- 
biorstwo to jednak ma od dluz- 
szego czasu powazne klopoly z 
taborem. .Takie? Aby odpowic- 
dziee na to pytanie wybralismy 


.. 

 ' lJ 


.I. JMd
 ;._.J:.:;:
 r.lU 


"'::  n' 


,.. 
., I:':, ;.......,......: 


Pisalismy juz 0 jubileuszu 75-1ecia urodzin i 50-lecia pracy 
pisarskiej Marii Wardas6wny z Wisly. DodaJmy. :ie wzrusza- 
jllca uroczystosc jubileuszowa miala miejsce w muszli konccr- 
towej w Wisle 3 bm.. podczas jednego z koneert6w Tygodnia 
Kultury. Beskidzkiej. Gratulacje i kwiaty oraz upominki zlo- 
zyli przedstawiciele wladz wojE:w6dzkich. lokalnyeh oraz za- 
przyja:i:nieni dzialacze spoleczno-kulturalni. Nie zabraklo chb- 
ralnie odspiewanego ,,8to lat". 
Wszystkim, kt6rzy pami
tali 0 jubileuszu Maria Wardas6wna 
_ za naszym posrednictwem - z ealego serca dziGkuje. 
N/z: Maria Warda
6wna w otoezeniu ludowvph tw6rcow pod- 
czas uroczystosci w Wis]e. Foto: l\Iarian Koim 


-.:.:1 


siG do zywiecklego Oddzialu 
PKS, kt6ry w eiQgu doby ob- 
sluguje na 84 liniach 873 kur- 
sy, w tym 513 kurs6w pracow- 
niezych, za biletami miesit:ez- 
nymi. W ramaeh przewoz6w u- 
mownych 30 autobus6w zywiee- 
kiej PKS dowozi do pracy gor- 
nik6w z kopalil - "Brzeszcze". 
"Pia
t" i ,,] Maja" oraz z PRG 
Myslowire, Speeyfika oddzlalu 
zywieckiego polega tez na tym. 
:i:e przewozi on pracownik6w do 
dw6ch du:i:ych osrodk6w prze- 
myslowych - do Zywca I Biel- 
ska-Bialel Stlld tez na iyw!ee- 
kim dworcu notuje si
 C'Odzien- 
nie dwa pod w 6 j n e szczyty 
przewozowe, co decyduje 0 
stopnlu trudno
ci prowadzenia 
komunikaeji w tym regionie. 
Komunikacja t8 jest zresztQ 
czynna niemal przez callj dob
. 
Z uwagi na to, ie oddzial ob- 
,Iuguje w znaeznej wi
kszo
d 
If'reny gdzie nie dociera k()lej 
rozklad jazdy autobus6w PKS 
musi bye dostosowany do roz- 
kladu jazdy poci
g6w nie t:vl- 
ko na zywieckim dworcu leez 
tak:i:e m. in. w .Telesni, Mil6w- 
ce czy Rajczy. 
2ywieeki Oddzial posiada w 
sumie 160 autobus6w, z ktorvch 
wi
kszose. ok. 70 proc., to "au- 
tasany". Wskutek braku ogu- 
mienla i akumulator6w oraz 
ez<:sci zamiennych 48 autobus6w 
trzeba bvlo wylljczyl: z eksploa- 
taeji. Do pcnowneg() uruchomle- 
nia tylko "autosan6w" potrzeba 
ok. 320 open, Nawia<;em m6- 
wtqe, "autosany" nle zdajq eg- 
z:im:nu w g6rzystym terf'nie, 
Przy Die najlepszyeh nawicrz- 
chniarh dr6g i du:i:ym przda- 
dowaniu wozy te cz
sto ulegajlj 
awariom. szybcieJ zuzywajlj sit: 
ieh opony. 
_ Podobnn ponad 50 pTOC. 
opon Oddzial TegeneTu;e w Za- 


kladach PT%emllslu Gumowego 
w WolbTomiu. C%V to nie po- 
maga warn w pT%ezwycif:
aniu 
tTudno
cf7 pytnmy dyrek- 
tora Oddzialu STEFAN A OKO- 
PIENIA. 
- TTocht: tak. Ale ze wzglt:- 
du na be%piec%en8two jazdv nie 
mozemJ/ %TegeneTowanych opon 
zaklada
 na pT%ednie osie. ZTe- 
utq T
geneTae;a ma teZ 8woje 
(1Tanice. 
- Z powodu tTt/.dno
ci % ta- 
l>oTem w 1981 Toku %awiesilis- 
my 62 kUTSy komunikac;t dale- 
kobieznej, t%w. 
TedniodyBtanBo- 
wej, a nawet lokalnej - doda- 
je z
ca dyrektora .TOZEF 
GACH. Dzi
ki temu mogly zo- 
sta
 utrzymane przewozy pra
 
cownicze. 
BOGUMIL KOZLIK, Iderow- 
nik Oddzialu Taboru: 
_ lnne tTudnoscf 8tnTamy si
 
%lagodzic we wla8nvm zakTesie 
pTzez TegeneTac;t: czt:sci w tym 
np. konc6wek wtTyskiwac%y. 
Poza tym niedlugo %08tanie 
pTzekazana now a wulkani%atoT- 
nia ze 8tanowiskiem do pompo- 
wania opon. ,. 
Nil" wystarcz& dobre chc:cl za- 
logi Oddzialu I Jcj kiel'ownlc- 
twa. PKS-owl (zresztq nie tyl- 
ko 2ywiee ma klopoly) winny 
pomoe w mlart: mozliwo
cl na- 
Bze wladze wojewodzkie I war- 
szawskie Zjednoczenie PKS. 
Przede wszystkim w nabYciu 
nowych opon, aby zUkwidowaCi 
do minimum odwolywanie kur- 
sow, Bzczegolnie pracowniczych. 
Zbliin sit: tei ok res wzmoionych 
przewozo w towarowych - zle- 
mioplodow I wt:gla. W 2ywc,! 
na "bocznlcy" bazy PKS SIOI 
w wi«:k
zoscj z braku ogumie- 
nia 47 cit:zarowek. 


., 
"--4 


(ZL)
		

/00359_0001.djvu

			WspOlnvmi silami 


Z udzialem przewodniczlt ee - 
KO WK SD Zbigniewa Gbur- 
ka, przewodniczl\cego WI[ 
ZSL Ferdynanda Lukaszka 
eraz I sekretarza KW PZPR 
w Bielsku-Bialej Andrzeja 
Gdull odbylo lIi
 posiedzenle 
Wojcwodzkiej Komisjl Poro- 
I:umiewawczej Partil I stron- 


nlctw Pollb'czDJ'cIi. OeenlODe 
.ytuae
 polityczq I coapo- 
dareq _ wejew6dziwle .raz 
ulltalon. prorraDI Wlpolnyeh 
dzlalan _ najbllilzym okresle. 
Dokon.n. takie wymlaDJ' fa- 
rormaeJI . aktua1nych pra- 
each Iostandl woJew6dzkich. 


loiwa na UkODCZ.iu 


Prace zniwne zblizaj'1\ si«: do k06ca. Ocenia sit:, ze do k06ca 
sierpnia cale zboze zostanie zebrane z p61. Oczywi
cie tylko 
w wypadku gdy nadal sprzyja
 b
dzie pogoda. Jak wynika z 
meldunk6w naplywaj
cych do Urz
du Wojew6dzkiego, we 
wszystkich rejonach naszego wojew6dztwa uporano sie juz ze 
sprz
tem zyta. Koilczy sit: - koszenie jc:czmienia, moeno zaawan- 
sowany jest ponadto zbi6r pszenicy ozimej. Do pi
tku ubieglego 
tygodnia zebrano j
 w 78 proc. Do skoszenia pozostala jeszcze 
cz
sciowo pszenica jara oraz owies, kt6ry jak do
d skoszono 
w polowie. Stosunkowo najwiecej nieskoszonych p61 jest w g6- 
rach. W produkcyjnych rejonach wadowlckim i o
wic:cimskim 
kosi sie juz doslownie ostatnie Ian,.. 
Nie najlepsze jest natomiast zaawansowanie skupu zboza. Do 
11 bm. w magazynach PZZ zgromadzono 2431 toll zboza tj. 30,6 
proe. tego co zaplanowano skupit W og61e. Op6tnienie to - jak 
sie przypuszcza - jest spowodowane faktem trwania omlot6w. 
Z obowi
zku kontraktacjl wywlQzaly lie jak do tej pory przede 
wszystkim te gospodarstwa pa6stwowe, sp61dzielcze i indywi- 
dualne, kt6re korzystaly z kombajn6w. (JLR) 


Po mieSD 
- svstemaQCznie 


Wvdzia! Handlu i Uslu£ Urze- 
du Wojew6dzkiego w Bielsku- 
Bialej apeluje bezwzglednie 0 
przestrzeganie ustalonych zasad 
sprzedazy miesa 1 je
 przetwo- 
row. Niezbedne jest: 
- systematyczne wykupywan1e 
1/4 miesiecznego nominalu wyni- 
kajaceli!o z karty zaopatl'zenia: 
- realizowanie przys!ugujace- 

o nominaru. ,Clyli 45 pt"()C. we- 
dUn I 55 Pl"OC. miesa z ClegO 10 
Prodziew. m.. nastepnej dQlta- 
wy tych artykul6w I w6wczas 
tvm zaopatrzeniem Z106tanle obit:- 
te pOZOlltale 40 proc. zatrudnio- 
Dvch. 
Jednoczejnie WPHW demontu- 
je glosy. iakoby .sprzedawane w 
zakladach pracy artykuly spo- 
zywcze pochodzily z dar6w za- 
granlcznycla. (n) 


- "
i: ,1' 


Cieszvnskie inwestvcie 


r 


::i'iW 
i
!:
 -
. 
;:...:.. 
6
t;
"}
 


I;; ;;
 
.;..... . 


- 


,
 

I 
1.. .] 


.;I 


I 


..
 
.
-- ,

 


.h"-v::"-.-'::"  
. /?
 


KRONIKA . 3 


<1<. 


Poniedziplek, 9 sierpoia 
. W :2:arn6wce It. Makowa 
Podhalanskiego splon<:la stodo- 
la ze zbiorami. Straty sic:gajlj 
300 tys. zlotych. Przyczynl& po- 
:i:aru byly wyladowania atmo- 
liferyczne. 
. W czasie gwaltownej bu- 
rzy Michal. K. (57) usilowal 
przeskoczyt: przez wezbrany 
potok Roztoka w Koniakowie i 
wpadl do wody. ponoszQc 
smiert: przez utoni
cie. Zwloki 
wylowiono dopiero ok. 800 me- 
tr6w poni:i:ej miejsca tragedii. 
. Od uderzeni.a pioruna zgi- 
n<:la w Kamcsznicy Anna Z. 
(82) pas'4ca krowy na gorskiei 
polani
. 
. W czasie regulacji kombaj- 
nu zbo:i:owego w Brzoz6wce, 
praeownik SKR w Ha:i:lachu 
Czeslaw Cz. nie zachowal na- 
le:i:ytej ostroznoSci i doznal 
zmia:i:d:i:enia prawej dloni. Mi- 
mo wysilk6w lekarzy, amputa- 
cja okazala sic: niezbc:dna. 


.;J&o:
_., 
"':'
'.:v.-. 


Prawie gotowy jest juz nowoczesny motel; budowany w dzielni- 
ey Pastwiska. luz obok trasy z Kalowic do centrum miasta, przez 
austriackl\ firm
 Mbchelt. W tej chwili trwajl\ w jego wnc:trzu 
ostatnie kosmetyezne zabiegi. Obok doskonale wyposai:onych pokoi 
hotelowych w molelu miescic sit: bc:dl\ takie m. io.: restauracja, 
kawiarnia i cot"kh\il-bar. 


-J'. "-
.. :


 
 ""-
 .
-' ;w." 
.......,...,.'.............,. ,,-v... 
;
 
'
 Ji:  
<;i ...
., "...... 
:-i 
(
.::. :::
: 


'i: 


."., 
",,' 

 

, 
" ", , . 
., 
:.'; 00; . 
, 


. 


t 


& 


0")0. 
:.... 


;v' . .... 
vy..
...N'o
..-.-_..... 


:..
...::..
:...........
M-.:::: 


Trwaj
 prace przy budowie glownego pawilonu Szpitala SI,,- 
skiego. W jego pomicszczeniach znaJdzie sie: 400 lozek. Glownym 
wykonawclil tej jakie waineJ dla regionu Inwestycjl Jest "Bu- 
dopol". 


...........-------......-.... 
. ... . . 


..;. .... 


. 
...... 


,.:.J,;,... 


r 

\:. 
: : : 


.
 
I 


Wtorek, II aierpnia 
. W nocy z D na 10 IIlerpnia, 
z parkingu przed DW ..Sok61" 
w Ustroniu skradziono samo- 
ch6d "Fiat 125p", stanowil&CY 
wlasnos
 Slawomira D. . Ka- 
towie. Pojazd odnnle'£ion. w 
Kostkowicacb. BrakowalD wszyst- 
kich pieciu k61... 
Sroda. 11 aierpnia 
. S"d Rejonowy w Zywcu 
skazal na kart: 1 roku pozba- 
wienia wolnoSci z zawiesze- 
niem oa Z lata oraz nR grzyw- 
n
 w wysokoSci 20 tys. zlotych 
Dorote Malgorzatt: N. z Kata- 
wic kt6ra, pelniljc funkcfe In. 
tendentki na kolonii let.nieJ 
KWK "Staszic" w Zyweu 
sprzedala bezprawnie wil:kszlt 
ilose sz)'nk:i konserwowej, mie- 
lonki wieprzowej, pasztet6w I 
innych towar6w reglamento- 
wanych og6lnej wartoSci 10 
tys. zlotych. Kara za okradanie 
dzieci wydaje nam sie zbyt la- 
godna. 
. W Kukowie, samoch6d 
Woiew6dzkiej Kolumny Trans- 
portu Sanilarnego w Bielsku- 
Bialej, prowadzonJ' przez Ma- 
riana P. potrQciI przechodzQce- 
go prawidlowo przez jezdnil: 
;Tana G. (89) kt6ry zmarl w 
szpitalu w wyniku doz:nanych 
obrazen. 
. Bogdan L., bedl\c w stanle 
nietrzezwym, oblal beozynQ 
pomieszczenia piwniczne w za- 
budowaniach swych tesci6w w 
Wilamowicach 1 podpalil Je. 
Zar6wno sprawca tego wybry- 
ku fak I ratuj'4ca dobytek 
Emilia M. doz:nali poparze6 II 
I III stopnia. Post
powanie w 
tej niezwyklef sprawie prowa- 
dzi PMO w Wilamowicach. 
Czartek 1Z sierpnia 
. Dyzurnego KM MO w 
Ooiwit:cimiu. chor. Zdzislawa 
Kosowskiego powiadomiono te- 
lefonlcznie, Ze przed chwill\ 
dokonano wlamania do sklepu 
WSS Spolem przy u1. Zerom- 
skiego. Poniewaz dyspozycyjny 
radiow6z znajdowal sie w ak- 
cji, chor. Kosowski wybral 
mnlefsze zla: opuiicil swe sta- 
nowisko praey I wlasnym sa- 
mochodem, zabierajQc po dro- 
dze przewodnika z psem tro- 
piljcym udal sic: na miej
ce 
zdarzenia, Wlamywacze przy- 
gotowywali si
 wlatnie do 0- 
puszczenia sklepu, ale nie zdl\- 
:i:yli fuz tego u('zynit:... 
. W Gilowicach-Rozcietef, fa- 
dacy od strony 2ywca ciQg- 
nik z doczepionQ lcosiarlt:t, pro- 
wadzony przez Andrzeja J. 
zjeC'hal nieoczekiwanie na 
pobocze i przewr6cil si
 do g6- 
ry kolami. zatl'zymujac si
 na 
drzewie, rosnQcym u podn6:i:a 
skarpy. _Kierowca doznal ci
z- 
kieh obra:i:en <'iala I zmarl na 
miej<;cu wypadku. 
Pi=4tek, 13 slerpnla 
. W Sutkowicach utonQl ... 
studni Wladyslaw M. (67). 
. W Zembrzycacb splon
ly 
d03zezQtnie zabudowania mie- 
szkalne Jana Z. w Osiedlu Ba- 
ca wraz z inwentarzem z:v- 
wym. Straty siQgajQ p61 miliO- 
na zlotych. PrzyezynQ ooiaru 
bylo przypuszczalnie zwarcle 
w instalacji elektrycznej. 
Sobota, 14 sierpnia 
. W potoku Glinnik, wpa- 
dajljcym w Goleszowie do Pu- 
c6wki stwierdzono masowe 
sni<:cie ryb. Dochodzenie. w to- 
ku. : 

) 

 
 : 
 . ,,:,""" 


.....::' ''.\...if 

:'

:""'::'
 


......-,-1I1U1I. 
:: >..
:
 :;
 ].::::- :"; 
.".. ",: 

 .,:": :', 


if 


:..:.::
:::
:

?) .
::...j -- 
 ..;::::: ..:
: "::
 ...:.:><.:;.;.::
.. 


W przyszlym roku ma bYe rotowy wia,!ukt Da tras
e Katowit;a 
Cieszyn, przechodz
cy m. in. nad przeJazdem koleJowym, kt.- 
rJ' byl i jest prawdziw
 zmorli kierowcow. Oby! 


"'$ 


............. 


Foto: B. Ziark. 


Kriilkowzrocmosc 
P«:tle: na koncowym przystanku ItnU Z8 WPK w Blelsku-BlaleJ budo- 
wano dlugo 1 mozolnie. MozolnoM: polegala na claglych zmlanacb kOIl- 
cepejl. Co kilka dni now)' specJalista wyznaczal nowe Unie kraw<:t
- 
k6w. placOw, trawnlk6w, Robotnlcy c
erpllwt
 podporz,!
kowywaU Ille 
tym w8kaz6wkom. rozbierali to co Juz zrobll1, zaczynali od pocz'!tI
u. 
Mieszkailcy rOwnie cierpliwle czekall na przedlutaj,!ce sl<: '!ruchomle- 
ole nowej UnU. Llczyll Jednak na to, te t61wle tempo robot zreko'!'- 
pensowane zostanie sensownym ksztaltem ostatecznym zajazdu. .JakLe 
ptonne to byly nadzleje. Autobus doJetdta na Osiedle Karpacki.e za- 
ledwle od dw6ch mleslf
cy. a Jut wldat., te p<:Ua Jest zbyt Clasna, 
W JeJ uUczce mie
cl sl«: bowlem Jeden tylko autobus. Wystarczy. te 
zepsuje 81<: on na przystanku, a Jut nast«:pny dokon
wac musi cud6w, 
abr wydostal: siQ na trase (cofanle. Jazda po
 pr'id Itp:). Nle przewl- 
dZlano r6wnlet na p<:tll mleJsca dla autobusU oczekuJ'Iccg o na czal 
awoJego kursu. ' 
Taka kr6tkowzroczno
t. dzlwl tym bardzleJ. te jut w: 
zasle trwanla 
budowy m6wilo si«: 0 naslQpneJ msJl\ceJ doclerac tu lmll. net 


lepsute autDmalV 


cy lekarskief sprawny automat 
mo:i:e decydowal: 0 zyciu ludz- 
kim. Dlatego poddajemy prob- 
lem pod rozwagt: i interwen- 
cj
 wladz Karpackiej Sp61- 
dzielnl Mieszkaniowej i Rejo- 
nowego Urz
du Telelcomunika- 
cyjnego, (net) 
. . . 


Automaty zostaly wymyslone 
przez czlowieka po to. by ula- 
twit: mu zycie. Cz)' faktycznie 
ulatwiaj'4? R6:inte to bywa. 0 
dobrych pl'zykladach raczej nle 
zwyklismy m6wie, one sit: to- 
CZIj niejako naturaln,. kolejll 
rzeczy. Pom6wmy wit:c 0 tych, 
kt6re nas denerwuj
.' A wiec 
np. automaty zainstalowane na 
poczcie do wydawania znacz- 
k6w i kart. WyglljdajQ przy- 


ciljgajljCO, c6:i:, kiedy od dluz- 
szego czasu nie dzialaj1j. Mo- 
wa oczywiscie 0 Poczcie G16w- 
nej w Bielsku-Bialej. gdzie 
wszy
tkie automaty (jest ich 
cztery), produkcji w
gierskiej 
I naszej rodzimej. Chcljc wic:c 
kupie znaczek. kopertc: wzgl
d- 
nie kartk«: pocztowlI musimy 
stae w dlugieh kolejka
h, 
Inny przyklad. Jc
tesmy na 
dworcu PKP w stolicy naszego 
wojew6dztwa. Vis a vis kas bile- 
towych stojQ od killm dobryeh lat 
automaty biletowe. Niekt6re 
tylko stojlj I Zadnego z nleb 
po:i:ytku nie ma. Po prostu 
sQ nieczynne (w nicdziele 15 
sierpnia az osicm bylo nie- 
czynnych, a tylko dwa - w 
dodatku peronowe - dzialaly). 


Cz
sto sic: psuj'4 nierzadko kra- 
dn". Bywa, Ze wyrzucaj1j bilet 
po uiszczeniu niepelnej zan 0- 
platy. Jesli ju:i: nawet kt6ry
 z 
automat6w jest "na chodz\e" 
wowczas doehodzi kolejny klo- 
pot. Nie ma gdzie rozmienie 
grubszych banknotow, a w 
wi<:kszosci przypndkow potrze- 
bny fest bilon. Przydalaby si<: 
lwsa wymiany picniQdzy, taka 
jak np. w Katowicaeh czy na 
innych wi
kszych dworcach. W 
Bielsku 0 tym nie pomyslano. 
Szkoda... Na tymze dworeu Slj 
tylko dwa telefony. Dziala tyl- 
ko jeden i to nie zawsze. 
Z automataw duzego pozytku 
wi
c nie ma. WrQcz przeciw- 
nie. CZQsto nas po prostu de- 
nerwujlj, zwlaszeza wtedy, gdy 
stoimy w dlugiej kolejce po 
bilet. Traclmy niepotrzebnie 
czas. A obok stojij nieczynne 
automaty. Ale czy to tylko ich 
wina...? (klus)
		

/00360_0001.djvu

			" . KRONIKA '.., 


- SJucham. to\\ arzysze w jak.iej spra- 
-.vie? 


- Ja do sekretarza z prosbll CI i-ntec- 
"ll'end«:. 
- Je. rownie:i: ehco:albym prosie 0 po- 
moe... 


I sierpnia 1982 roku, Komitet Miej.na w WSO m- 
.ki,ch Ol'eanb:acJach par-tyjnych q 8pl'awy _
 spekcja NIK ujawnila wiele zaniedbah 
mlodz.ieiy. Problemom rnlod)'ch 1udzi po- _: i przejaw6w niegospodarnosci na cal- 
'wi
one bf:dzie :najbliisze pooiedzeme : kiem wymiernq kwot«: ok. 1,5 miliOl1a 
Egzekutywy KM. Czlon.kowie pa!'tli kon- -: zl. To nie jest zwykle biurokratyczne 
rent.ruj21 aI
 _ konuetacb. Paerwszy : partactwo, ale wykwit tolerowanego 
7. brzegu przyk1ad - bucJownictwo miesz- '=: przez kHka ostatnich lat dzialania w 
kaniowe, ZSM"P-owcy zeproponowali wy- 
 stylu "jakos to b
dzie", Kto t
ler()wa17 
korzystanae pul5tych Drlejsc pomit:dzT do- ::: 
o proste: w oc
a

 obywateh - par- 
= tla 1 rzqd, w opmn prezcs6w - Rada 
maml poprzez zaloZenle tan: tzw. 
lomb. :: Nadzorcza. zdaniem Rady Nadzorczej 
w ktbrych powBtal<.rby mlesz.kama dla = prezesi. Kiedy do otego ..kociolka" 
mlod)'ch rOOZU1. Do konca wrze.srua mlo- :: wrzucimy bl
dne decyzje kadrowe. 
dzie:i: przed
tawi .wojll konceprj«:. - Mate- :: trudnosci z bazq sklepow=l i magazy- 
rialy budowla.ne apewni miasto. Nato- :: now
, ajent6w i ile zrozumian=l ref 00'- 
m;as-t robocizm: dadzl\ -.mi mlodzd. Czy :: m
 gospodarczq to otrzymamy... pasz- 
sprawa wyjd:zie? Ano, zobacz.ymy. Miej- :: tet. Kupu

c w 
kl
pach W
C? pomi

 
m nadzie' :te b'k B 'lb to 0 :: ry stawahsmy .J
 JednoczeS1ue wlascl- 
d Y b J
 k 
_" do . ! 1 d y 
 wczas : cielami kawalka tego przysmaku. 
o ry przY So 
znaczenia. zybkimi klrdkam4 zb1ii.a sit: 110wy rok 
fi-kolenia pM'tyjneg(). Tym razem. :WBjqC 
.obie IIpraw
 I: Riedon:1ogow t:radycyjnego 
lIystemu. podJ-:to w Cieszynie i.nic
tyw«: 
poprowadzenia tydI saj
c w IIOWY, J1ie- 
konwencjonelny aposob. Podaflowio]W 
JJ}jia.nowioie, Ie jeszcze ... tym mleBlqCU 
w)'slane -'-anI! de w8Zystkicl1 zet.rud- 
nionych w mkladach pracy i ntyt\Jcjach 
Oies'lyna kldzi I: wyiszym wyluztalceomem 
do )e,t 3S (pa.rtyjnyeh i 
pa;r-tJ'jny{"h) 
IIzerokie progJ'alJI}" dyskwadkach 
na 23 odwolania od wyda!cn KKP pv.y- 
wrocono zainteresowanym prawa ezlonka 
partii, w 9 (na 19 spraw) uchylono obwi- 
nion
'm klJry pnrtyjne. PrzewodlliC'z'j('Y 
WKKP zwrocil rowniez uwag
 na to, i:i 
w wiGI,szym niz dotychczas stopniu nale- 
zy stopniowac kary partyjne. Udzielenie 
knry najv.YZszej 'nie jest bowiem sku- 
teczml_ metodlj wychowawczlj i nie spcl- 
nia zasad profilaktyki. Zawsze przy rcz- 
patrywaniu kazdej sprawy wszystkie 


",.
tpliwo
ei po'lldnny bye interprdowane 
na korzysc obwinionego. Obecnie dzialal- 
nose komisji powinna bye wzbogaeana 
o nowe tresci i formy pracy. Komisje 
musz21 udzielac pomocy instanejom. p;;r- 
tyjnym,.. polo:i:eniu kresu wszelkim 
dzialaniom pozast"tutowym, podejmowac 
wr;u z instancjami f organizacjami par- 
tyjnymi szeroklf dziala!nosc ideowo-wy- 
chowawczlI, pomagae instsncjom 111' kon- 
sekwentnej kontroli realizscji uehwal 
i wnioskow przez - nie podejmowanych 
wraz z personalnl! OCCn21 osob odpowia- 
dajqeyeh zs ich wykonanie i akty'" nie 
wspoldzialac z instanejami partyjnymi w 
zakresie oceny kadr kierowniczych. 
Troska 0 mora1no-etycznl! ezystose .ze- 
regow partyjnyeh, eliminowanie ludzi 
nieuczciwych, nadu:i:ywaj
cych stanowisk 
lub funkeji dla osobi
tyeh korzysci to 
wszystko winno stale znajdowac si
 w "Nie ma zl!"ody na spo:.ob)' kszt.alto- 
centrum uwagi komisji kontroli part)'j- wania cen praktykowanc pr:zcz nickto- 
nej. Oczyszczanie partil jest procesem re spo ' ldzl " elnl ' c, zaklady P r z em"sIO\-\c 
ciljglym. . · . , 
ajentow i pl'y\Vaciarz)"!" 
Obecnie na plan pierwszy '(11' pracach 
komisji wYl1uwa lJi
 zadanie obrony ideo- "Nie moze b)'c nielrasobliwosei w 
wo-politycznej toisamosel partii, jej ustalaniu ceo i widzeoia intcresu gru- 
marksistowsko-Ieninowskieh pryncypiow po\Vegc produccntinv", "Cil\gle jeszeze 
i zasad organizacyjnych, W pracy tej po- jcst brud, smrod i niedbaJstwo", "Nie 
winna odgrywae wawli rolt: prasa par- nas oie usprawiedliwia przed lud:imi, 
tyjna. 
jesJj zdarzac sic: nadal bc:dzic marno- 
W ozywionej dyskusji plenarnej stwier- trawstwo", Takic i podobnc im stwier- 
dzono m. in., ze czas juz skofIczyc z "po- 
lowaniem na czarownice", ale rowniez dzcnia ezc:sto padaj
 ua posiedzeniu 
nie moze byc 1 nie b
dzie w partii ,,8wi
- t::gzekutywy KW. Tc ocz)'wislc prawdy 
tych krow". Pryncypialne, lecz iyczliwe nie do \Vszystkicll jcdnak docierajlj, od 
i rozumne decyzje muszll spelnie Ewe zamiatacza pocz
wszy, a na d)'rckto- 
protilaktyczne I wychowawcze funkcje. rach skOJlc.lYwszy. 
Czlonkowie plenum zatwierdzili jedno- Egzckut)'wa K\V zobowiljzala nasz 
glosnie plan pracy Wojew6dzkiej Komisji zcspul rcdakc)'jny do zaostrzenia piur, 
Kontroli Partyjnej liB II polrocze br. _ deklarujl\c jednoczesnie pomoc w \\ "_ 
oraz proponowane przez prezydium 
zmiany kadrowe. Ponadto przydziclono dob)'waniu reakcji na I!:ryh'kc: oraz 
poszczegolnym czlonkorn prezydillm: ",,"parde w polemice z bmi, ktCirzy 
WKKP rejony partyjne z ktflrymi b«:dlj sklonui slI dopuscic na lamy prasy hI:" 
s{'isle wsp6lpracowac, a czlonkom plenum ko kr)"tykt; t('atraloll. Tak wic:c w)'danc 
i aktywlstom p8rtyjnym te organizacje zostalo polcccuie 
partyjne, kt6re majl\ prBWO orzecznictwa 
partyjnego, a nie dziala u nich komisja 
kontroJi partyjnej: 
W obradach 1II'ziljl udzial m. in. ezlo- 
nek prezydium Centralnej Komi!:;ji Kou- 
troli Pm-tyjnej Marian Wiijcik i lIekre- 
tarz KW PZPR ,.. Bielsku-Bialej .Jerzy 
Kopel, 


BOlEN A WISlOCKA- TROMBSKA 


l prac 
EozekutvVVV 
II PZPD 


Na swym wtorkowym posiedzeniu 
 korzystn)'ch. dla siebie cen, partae:ze re- 
'OI'IDy gOlipodarczej, brudasy w sluihie 
I.drowia, nowobogaccy. 


WITALIS BUTRYM
		

/00361_0001.djvu

			., 


siedle Karpackie w Bielsku-Bia- 
O le j jest najwi
kszym na Podbe- 
,kidziu poligonem budownictwa 
mieszkaniawego - przewiduje 
siE:, :i:e w nowych budynlcach za- 
mieszka tu 20 tysiE:cy os6b. Przed przy- 
5tljpieniem do budowy m6wilo Bi
 :i:e 
b<:dzie to nie tylk-o wielkie, ale i nawo- 
Czesne osiedle: uklady urbanistyczne 
mialy byl: wyjljtkowo ciekawe, zaplooze 
uslugowe i kulturalno-rekreacyjne godne 
konca dwudziestego wieku, a na doda- 
tek - obiekty towarzyszljce, wbrew nie- 
chlubnej tradycji, mialy byl: wznoszone 
razem z blokami mieszkalnymi. Tymcza- 
8em... 


Jesli ju:i: wybudowany fragment osie- 
dla czyms si<: wyr6:i:nia, to gl6wnie to- 
talnym za)trzeczenlem ro:i:owych planow, 
Uklady urbanistyczne sq wyj'ltkowo Die- 
ciekawe - monoIityczne 
iany szarego 
b
tonu wystawiaj" de twiadecLwo kato- 
wickiemu "Inwestprojektowl" (niedaleko, 
bo na osiedlu Wojska polskiego, bielski 
.,Miastoprojeld" pokazal, :i:e jednak mo:i:- 
na projektowae mniej topornie dysponu- 
jlj.c. tyml samymi, skromnymi srodkami). 
lesH chodzi It obiekty towarzyszlt('e, nie 
ro.z)o(,zt:to dotychczas budowy ani Jed- 
nego z nich. Mieszkaiicy byIiby nato- 
miast szcz
sliwi, gdyby mogli suchlj no- 
g'l doj
 do swyeh dom6w - mimo wy- 
znaczenia wielu termin6w, KBO "Beskid" 
wcilj:i: jeszcze nie zakoiiczyl porzijdkowa- 
nia tel'enu w zamiecszkalej cz

i osie- 
dla. Tam natomiast, gdzie teren zostal 
wzglE:dnie "uporzqdlmwany", ciqgle 
.,ktos" przypomina sobie 0 koniecznosci 
z.robienia wykopu. 
Czy w tych warunkach "wzorowcgo 
balaganu" mo:i:na zrobil: coo sensownego. 
by :i:ycie mieszkaiiC'6w karpackiego stalo 
.i
 znosniejsze? Ot6:i: czlonkowie Obywa- 
tclskiego Komitetu Odrodzenia Narodo- 
wego, kt6ry powstal w osiedlu 29 ma.r- 
ea, postanowili udowodnil:. :l:e mimo 
wszystko - mo:i:na. Uczestniczylem w 
jednym z zebraii Komitetu, kt6re odby- 
10 si
 5 sierpnia w hwictlicy sp61dzielni 
mies?kaniowej. 
W programie zebrania, kt6remu prze- 
wOd.niezyl Edward Cader. bylo m.in. 
podsumowanie dotychezasowegD dorob- 

. Czlonek OKON-u, dyrektOl' Karpac- 
kI:j Spoldzielni Mieszkaniowej, Ceza.ry 
WIlczopolskl, mial 0 czym m6wil:: z i71i- 
cjatywJl Komitetu C:07'a.z pelnfejBzq ople- 
kq otaez/J .I
 mlodzlet I dzieci z oBledl11, 
o1'ganizujqc, obok Italvch f01'm, imp7'ezv 
W 1'odza;u wsp6lnvch zabatD i kie7'ma- 
IZV, zbio1'kf makuIatu7'V. wycieczkl do 
kina czv - Jak niedawno - do cyrku. 
Z dnia na dzien powf
kBza IiI,! tet Ii.ta 
Ita7'szych mieszkmic6tD, kt6rvmi zaopfe- 
kowaU Bi
 czlonkowie OKON-u. O.ledle 
otrzymalo na7'eszeie wlaBnll autobul, U- 
nil,! n1' 28, urue7tomfonq po dlvgieh Ita- 
raniaeh. OKON zajql Bf
 takze Ikuteez- 
nie p1'oblemami lad!, t p07'zqdku tv 0- 


(dokonczenie ze str. 1) 


dzialku. 25 sierpnia. W6wczas to pract: 
przerwala CZI:SC zalogi "Befamy". Pod- 
Czas zebran uehwalono postulaty pod ad- 
resem wladz centralnycl1, Zjednoczenia 
,.Polmatex" I dYl'ckcji przedsiE:biorstwa. 
27 sierpnia stalll)la w BieLqku komunika- 
cja miejska oraz PKS. Zalogi wybieraly 
komitety slrajkowe. Nastl:pncgo dnia do 
.,Befamy" przybyl na twardlj. ml:sk
 
rozmow<: 6wczesny I sekretarz KW 
PZPR JDzer Duzinski. Tak ostrych i go- 
rzkich slow rObotniczej krytyki nie, 
slyszal od dawna. Zaloga "Befamy" uzy- 
skala zgod
 na wyslanie dcpcszy z wyraza- 
mi poparcia dla strajkujqcych stoczniow- 
c6w. Dodajmy, :i:e mimo strajku pracy 

ie przerwaly oddzialy 0 ruchu ci'lglym, 
Iak odlewnia. 


29 sierpnia toczyly sic: w "Befamie" 
pierwsze rozmowy z przedstawicielaml 
zjednoczenia. W nastQpnych dniach tam 
I w innyeh przedsiE:blorstwach rozpoezl:ly 
pracl: komisje robotnicze, trzOD przyszlcJ 
"Solidarnosci", porzlldkujqce listy postu- 
lat6w. 
Postulaly befamowskie oscylowaly wo- 
k61 spraw socjalnych, bhp. polepszenia 
organizacji produkcji. Nie bylo :i:ljda6 po- 
lityeznych. Do konca. Gdy po pami
tneJ 
pr6bie "wyprowadzenia" partU z zywiec- 
kiego "Ponaru" w pazdzlerniku ub. ro- 


.. v 


. " 


KRONIKA . 5 


laCleli od spra'
' drobnvch 


I; 


Im1 


.
 


A 


i 


$; 
'I! 
\L. 
W' 
21.' 


.- 


i 
 


.. 
.'1/.... 
_.-5-- 


.. 


.k. 


:C' _'!"_.
': 
_:
--
, 


WI! 'It . 
ill'''" 
Bt.. 
,'
 .' 
.. .
.:=>: 
r 


rr--" 

 .., 
:,. 
r "':, 


...."" 


. 
-'-:"'.- .-.. .. 
. ....... . ;. 
; .." 


,:: o:..
ii.
.. "
:""
'-'. .
; 
..:
, .
:h
.... 
. 


.. 
':.
:rp. 

.: :.
....r' J<:' "" '
.".", 
mm. ". ::: :.:.. :,
 i 
.R'. 

'.
-1r.; '
.f' - /
 " <:
 

_..
. 
.> <#'-'1':, 
g:::P''"'' ,...-.)j-< .. ..<.. 
. ,

-
ti	
			

/00362_0001.djvu

			6 . KRONIKA 


..., 


:u,'" '... t ,jI 


IOP- 
dZI 
 n... 


,- 


Jest piQtek, w dodolku trzyoosty. Coto 
)ok data, ale dla iwiei:o "upieczonej" 
kierownlczki gminnej stui:by roh1eJ . 
Zawoi - to zty znak. Przesqdy przede! 
lubiq si
 sprowdzaf. 2e tei: to konllola 
.wsiato przyjechal: okurat do nas - 
denerwuje si
 Jodwlga Paluch. - It
 
bola Jest tompleksowa - wyja6n1a po- 
rucznik Ryszard Rupelo chcqc Jlieco r.... 
ladowol: nopi
ie. .yfa mpo
 
wczeinlej. POZO tym nle ma ., ce .... 
nerwowot._ Pneclei pant widJl" HnI 
tulturolni ludzle, nikt nie gryzi.... 


- No wi\1c do "zeczy - zBczyna .... 
.pektor, doradca techniczny NIK ZbiC- 
niew Nowicki. - InteTellu;e tI
 Jakie hi 
made waTunkt, ;alcie mozUtDo
ci pTa- 
dukcji "olne; t co z tego wllchodzi, P"a- 
aze mi na pTZyklad potDiedzie
, J«1cq 
puewidzieliscie .tTuktUTf aolliew6tD. 
- Panie mspektoTze - lapie oddech 
kierowniezka. - Mozna to tu III og61. 
planowat? Wa"unki t"udne, f16f'lIkie, 
"'IITlltwa glebll na kilka eentllmet,,6w, 
zi(. mia zakwallzona i TozdTobtiiona. WJI- 
Iqeznie Z Tolnictwa utTzl/muje llif co t&(I
 
1Oyie; 15 proc. Tolnik6w. Maszl/n zalltollo- 
u"at nie moina, bo na .toku komba;nem 
nie w;edzie; poza mlocaTniami t kOIlJa,,- 
kami Totaell1nl/mt do koszenia tTatD, ar 
&liyeiu wylqcznie kOIlY t .prZ\1t konny_ 
A konkretnie, to t oWllzem, zaplanotDlJ-o 
ltiml/ 65 ha pllzeniel/ i 60 kczmienia,_ 
- Ho, ho! - dziwi sic: inspektor, wy- 
raznie po tym wstc:pie ozywiony - 600 
metT6w nad poziomem mOTZ4 - pllzent- 
co? A ;akid to plony mozna tv uZIl.ki- 
wat! Nie lepllzl/ bylby owiell? 
- l{iedv pllzenica zupelnie me.£1e III, 
udaje - ob,.,taje przy swoim kierownicz- 
ka. - A owiell, nielltetv, panie inllpekto- 
Tze Jaku zawodny. Moze gd1/bll zalltollo- 
wat baTdzie; prllmitywnq odmiant, to 
pTedzej, ale ten UIIzlachetntonll - Ito- 
nowczo flie. 
- No dob"ze - zgadza sic: inspektor - 
:tyto. Dlaczego nie planowaliicie :tilt a,. 
chociaz to tl/lko, ;ak pant aopewne IOta- 
domo ullzlachetniona tTawa._ 
- No wiec OW8zem zaplanowalUmll 
Jvto, 350 ha. Nie ;e8t wpillane7 - No 1Ot- 
dd pan - zlosci sic: - tal, moma pole- 
gat na kolezance. Jak to llif lItalo
 :te tde 
wpisala? Ale pan ntech wpian! No .0 
jak to bez .it/ta? Poza tllm Qt'
Q' tlte be- 
dde llie zgadza1. l.qcznie pod :lboza ",ulll 
IIvt 1050 ha. 
Inspektor zmienia temat: Jak_ 
tum "ejonie z lVe(1etacjq? T".U1CI od Jd.- 
All do kiedy? 
- Zaczyna .if I1dziel ., tno"Ct&, .. 
okalo dtvudzte8tego, . konc%l/ u"a, .... 
t'1lZ_. 10 zeszlU1R Toku ziemniald kopolUml/ 
do k07lca listopada, wifC IIfdzte do JIG- 
"'WI! liitopada... 
- W Ulltopadzu to t d"zewo tU. JWzJl- 
"allta - pezerywa rozbawiony InspektOl'. 
- PTOIIZ\1 pani, 0 wegetacji UI tllm t."... 
nie mozna mowit co RajWIl:te; 110 poIot.Pl' 
JlI1ZdZleTmka! 
Pani Jlldwiga traci resztk, peWDo
cl 
IIlebie. Inspektor zadaje lIast
pne p;rta- 
Die: StaTeza warn paIIzlI, CZIf aM, . jaJc 
b"akuje '0 Jakie;? 
- Gdzie tam .tarcza. Panl. IlUpekto- 
1'2611 PaszJI bTaku;e Silk IOlI%fdzte. DI. 
'wtn, drobiu, o&l'icc, RUlllet 'U. 11:,,6-. 
Siana zbie"omu td,n.vtel.. a JttDitltaJI _ 


(dokoiiczenie ze sfr. 12) 


I&:
; 
. 
.:. 
 .J
 

.' .!t 
,'. 'l 
i.:

- /;
. 

. 
r ,.,,
i; 
.. '"'r-.... 
" 

" 
'" 
f 


.. .(: 


.,.r- 


::Y:j" 
., J; 
. ., . t '. 
.tf{. ., .. 


".:j 
 


..if  


W
; .

._ 


. 
to. 
.i/

i.1 _ 
 . "" . . , 
i It .; . .. . 1 . .... 
.8 .il'.'''' 

 . . : :
_:r. 
._.'/>:' __. . . '.
 __ 
. 
:...<:
<;{ 
'
' -. . 
..,.&-.: 
.
 
, " ._.,'t:'
r' .".'fIit.
'. _ 
...;t;1Iiii6"£1f."h'\w 
'..M
u." 


.,' 


, '_\.. I ..' 


"to, 1.
.- 


':"*' '
'.';j:':-
 

iF  


. if.  
,_J 4fJ 


, r 
 .. ...... 


E',- 
01:"" 


" 


't? 


Akcja i:niwna szybko zmierza do kOlka. Ale problem obstugi rolnictwa jest ciQgle aktualny. 


Foto: Bogdan Ziarko 


JaektaTa, w dtvu pokosaeh. Dlaczego? Bo 
&akie slabe lqld, poza tym lIusza... 
- No, ;uz odatnie pvtanie - pl'zery
a 
Inspektor - ;ak pTzebiega skup zboza? 
- Niestetv, dotqd nie skupiZi
my ani 
Jednego kilogTama - informuje kierow- 
niezka. - Tzn. do dzis, tTzvnastego 
llieTpnia. Rolnicy cheq nawozow, pasz, 
lTodk6w ochTonv Toslin, a tvszl/stkiego 
bTaku;e... 
Na 51osowny do sytuacji komentarz 
inspektor Nowicki pozwala sobie dopiero 
w samochodzie. Przeciez ta sluzba Tolna 
dziala wbTew jakiejkolwiek logice. W 
kieTunku dokladnie odwTotnym niz po- 
winna. Tuta; p8zenica, czy natvet ;
cz- 
mien - kto to slvszal1 KTOWY mleezne 
t owce ottJllzem, ale po co ta tTzoda czy 
dT6b? DopTawdV nie Tozumlem. TeTaz 
mam juz wieksze pojf:cie 0 wojetv6dz- 
kim OSTodku P08tfpu Rolniezego. To je8t 
po pTOlltU towaTzY8tU'0 naukowe. To te- 
"en ieh dzialania, jak mozna c06 takiego 
toleTowat! 
Jestesmy w nowym miejscu. Filla ma- 
kowskiej Spoldzielni K61ek Rolniczych 
nr 3 w Skawicy. Na placu stoj'l zle za- 
bezpieezone, jak stwierdza porucznik Ru- 
pala, kultywatory, glebogl'yzarki i dwa 
zdewastowane ciljgniki. Wpl'awne oko 
kontrolera dostrzega nie zamkni
ty zbior- 
nik paliwa, szmaty nasycone olejem i 
5tert
 drewna obok magazynu olejow 
i smarow, nieatestowane gasnice, brud 
I balagan w sanitariatach. W Filii, jak 
lIi
 niebawem okazuje, pracuje dwadzies- 
cia osob, ale na miejseu jest tylko jedna. 
Zofia Banak. Jest wyrainie przestraszo- 
Da. KieTownik - informuje - jellt na 
""Iopie, mechanik wt/;echal napTawiat 
JWGllf, dwa ciqgniki .q U'lIna;\1te 10 
p1'ZedlltebioTBtwach. Ma klopoty z wyli- 
ezeniem wszystkich. Plljcze sic:; ale przy- 
eisni
ta do muru przyzl1aje - istotnie 
brakuje jednego ciagnika. Traktorzysta 
musial wyjeehac, gdzie to nil' wie, bo 
karty olu nil' wystawiala. A paliwo to 
cl1yba mial z dnia poprzedniego. Na po- 
lecenie porucznika bierze klueze i pro- 
wadzi do magazynu. W srodku przyslo- 
wiowy groch z kapustlj. Wszystko - cze;s- 
ei zamienne, srodki ochrony roslin i kon- 
.erwy Oli«:6nc, na kt6re zresztli nie Ola 
iadnej dokumcntacji. 
- Te konsenvt/ to ella omlotolf'l!eh I 
t'olnlk6U/ - wyjasnia. - Bylo ich TaZf!m 
IBO. 
Teraz jest mniej, bo rozdclla traktorzy- 
IItom, :i:eby zawieili gdzie trzeba, potem 
lilt: Z niq rflzliczlj. Nie wiedziala przecie:i:, 
lie tak nie mozna. Uk0l1czyla liceum I:a- 
wodowe i _araz po azkole, rok temu, 


twierdzi JI: SPl'uwczynill &ego rSZljre.o 
marnotrawstwa jest kierowniezka IIklepu. 
Obie('l1je - jednak - :lblldae dokladnle 
eaJ& ftprawc: i poinfopmowal! Wojew
dz- 


i'!<" 


, -k:. 
'-F - ktoTem tTZI/ la- 
ta, to wlistaTczy, zeby wiedziet :te pod 
zadnym pozoTem nie U'olno panu lamat 
dvse1Jpliny finonsotVe;, ze niedopuszezal- 
ne jest zatrudniunie ludzi na stonowi- 
skach bez zakresu obowiqzl,6w i bez 
oswiadczen 0 odpotViec!ziolno
ci moteTio.l- 
nej, ze fakturzvstka nie moze b1Jt jedno- 
czesnie kasjerkq, ze nie dopilnotvujqc 
8wvch 'Powinno
ci IItwarza pan III/tuaeje 
spTZ1J;aj'leq naduzvciom, IIp6ldzieZczV ma- 
;qtek naraza na stTaty. To co, :te to lila 
dobTa ludzi - wscieka si
 na dobre 
inspektor. - CZV pan wie co mowi? Dla 
dobm Tolnik6w ten balagan? Panie' nieeh . 
mi pan tu nie opotviada 0 ;ednostce nad- 
"zlldnej. Jak UJVdala zarzqdzenie nie- 
zgodne z pTzepisami, to pan mial obowiq- 
zek si\1 II'PTZeciwit. A poza tl!m jak moz- 
na postf,1powac tak z tq mlodq niedo- 
twiodezonq osobq. Pan - pana zalltf,1pca 
i te7i kierownik bez skrupulow pchacie 
;q za kmty. Czy pan IIqdzi, ze pTokurato" 
tego nie wvknJje? Ona odpowie za naitv- 
nott, a 'wy za premedvtacjf. MV 10 kaz- 
dvm Tazie bfdziemy wnioskowat 0 kaTf 
dla pana, najwyzllzq, 25 tysif,1cV zlotvch. 
To t tak niewiele w stownku do tego co 
tu zaobs€Twowalismy. '- 
Dyrektor ma I:odzinl; czasu na napi
a- 
nie oswiadezenia i wy jasnienia w mm 
wszystkit-h zarzut6w. Konlrolerzy slj 
zdania, ze to zupelnie wystnrczy. Osta- 
teeznie taka sytua..ja nie znistniala w fi- 
lii z dnia na dZien, to efekt dzialan dlu- 
gof.llow)'ch, cwidentnic <-przeczp..yeh z 
prawcm. Przcz t
 godzinfi sprawdzli jcsz- 
cze magazyn. 
- Nte mozna? A to dlaezeflo? 
- Bo magazunieT skv{ti'zVI pTac
 . 
czternastej, a zap6sowyeh kluczy bTak 
wyjasnia dyn>ktor. 
- A jetli - odzywa siQ inspcktor No- 
wicki - tv mogazynie 8ie zatli, to nikt 
nie uoosi poiuru, bo nie mozna 8ie bf,1- 
dzie dostuc? Panie to po co pan w og61" 
ustaUI ten dyiuT - przeciez to fikcja. 


Konczy si
 piQtek, trzynastego sierp- 
nia. Dla nield6rych borozo pechowy. Ale 
czy bylo trzeba ai: pechowego zbiegu 
okolicznosci i:eby wpasc? MQdre ludo- 
we przyslowie m6wi: dop61y dzban wo- 
df: nosi... szkoda, i:e maksyma mCJ w 
gruncie rzeczy, lak moto w :i:ydu zasto- 
sowania. 


JACWIGA LACH-ROSOCHOWA  
Jej peeh, 2e aku-rat in:;r>ektorom. Zawar- 
lose butelki po wodzie minen,lnej (tnk 
sic: robi, gdy ktos bardziej sprngniony 
i proszljcy, 1'l1('C wypic w godzinach za- 
kazu) b<;dzie w ciodatku przemierzona. 
Menzurka wskazuje be.lJito
nie. ie w sto- 
lIunku do dcklarowanej iloscl brakuje nie- 
malo. Konsumcnl'i. zostaliby naciljgniQci 
lIa oholo 47 zlotych. I znow. protok61, 
I znow sprawa pow
druje do kolegium. 
Gwoli prawdy - nie wszystkie kontro- 
lowane w uhkgly czwartt'k, 12 siel'J>nia 
plac6wki handlowe i gastronomiczne pre- 
zentowaly si'i tak kicJ>sko jak wy:i:ej opi- 
sane. Choci"j:l)y slcIt'p GS Wisla Dr 19. 
Na znplc.'zu czy
;to, asortyment jak na 
dzisiejszt' czosy - prawic p"lny, towa- 
r)' :wku)ione przez personel sklepu wpi- 
SRne do speC'jalncgo zt'szytu, :&Aloga pod 
ladq niczego nle ukrywa. Bywa i tuk. 
SzkQdn, ze ('iqgle jeszl>zc zbyt rzadko. 


RVSZARD STOECKER
		

/00363_0001.djvu

			f:.r \". .,..,.. . '. " - 
--''' 
 
h h cerlV 


SIt.
 .... iI. ,";. , .....4.1. 


No pytonie, czy chcq w przysztym rolm uczestniczyc wpodobnym 
obozie, zuchy i horcerze odpowiodojo ch6rem: raaak! Tylko dwoj m6wIQ, 
ze nie pojodq. Dlaczego? - pyta komendant. Okazuje si
, ze b
dq juz 
uczniami szkoty sredniej, przejdQ do innego hufca. Dopiero, gdy komen- 
dont m6wi, ze to przeciez nie bI:
dzie zadnQ przeszkodq, odpowiodajQ: 
Skoro tok, to ;osne, ie po;edziemy! 


W malej salce obok szkoly podstawo- 
wej w Ryceree G6rnej, pe)niljcej teraz 
roll: swietlicy obozu harcerskiego, atmo- 
:o;fcra prawie rodzinna. W przerwach po- 
mh;dzy piosenkami (trwa wlasnie mini- 
festiwal obozowy) mlodziez opowiada go/!- 
ciom 0 swych wrazeniach zwillzanych z po- 
bytpm tut
j. A wsr6d go.sci - sekretarz KW 
PZPR w Bielsku-Bialej ds. pracy ideowo- 
wychowawczej, JERZY KOPEL oraz przed- 
IStawicielc Komendy ChorQgwi BielskieJ 
ZHP, harcmistrze TERESA CEREMUGA 
1 LECH GI2YCKI. 


}'estiwal r02.pOCzf;ly zuchy. Okolicznot- 
eiowa piooenka nie 06ZCZ
za nikogo . 
kadry instruktorskiej. DOf'otko, D01"otko, 
pi{'lma z ciebie baba, 1710, :u at. lIota, Ino 
ze sie boill jo.k podllkoct/ zMCI. Seian)' 
iwietlicy ozdobione 54 ladnie 'lVyrysowa- 
nymi znakami wszystkich zast
p6w Dbo- 
EOwyeh, ilustracjami znak6w patrolowych 
.prawnosci. Najwif;kszQ popularnoSci, 
wsr6d zuch6w i harcerzy cleszy d
 apra- 
wnose kuehcika - nie dziwnego, akoro 
panie z kuehni robilj wszystko, by zaspo- 
koic apet:yty obozowicz6w: pi

 razy 'IV 
tygodniu Sq dania mil:sne, codziennie lei 
- smaC2.ne podwieczorki, ciasta, bUdynie, 
owocc. 
- Ciqgle zostawio;q na talef'zach, che)- 
eiaz ni. wlldzielamll pOTe;I, ka.tdt/ IrieTze, 
tie ehce - m6wi MARIA KOCOIl<. 

rodk.6w na wyzywienie nie brakuje - 
ob6z dofinansowala Komenda Cborligwi 
Biels1dej, za posrednietwem K'IVatery 
GI6wnej ZHP przekazano takZe clary . 
aagranicy. 
- Jest to pief'wSZII ob6z 10 1I&082t/'" 
hulctt, dziala;qct/m no teTenie "mlnll 
Rajeza - mowi komendant .TAN MIGUS 
oficer rezf'rwy, harcmistrz Polski Ludo
 
wej. - Dla dzieel jest to baf'dzo duie 
przezl/eie, majq okoz;
 po:mat amale 
p7'awdziwego .tl/cia obozowe"o. AtTakejt 
nie zmniejsza to, ze wlosctwle wszt/stkl. 
dzieci aq z tej IIminll. Kiedll' %OPvtalem 
%uc1t6w, kt6rzy mics2kojq 1D aqdedztwl. 
OlJ02U, czv .,hcieliby moze p6JJe juZ cIo 
domu - zaden nie cheiol._ 


Na twarza"h dzieci, kt6re ... 6wietlicy 
na l>rzemian spiewajlj, opowiadajli 0 ao- 
bie i sluehajli uwag gosci, maluje 
 
duma. Zdobywanie 5prawnosci, biegi pa- 
trolowe, warty, apele, zawody sportowe 
- ktos, kto rna podobny rozklad lIaj
 
moze przeciez czuc si
 'IV pelni aamodziel- 
nym. Ale nie tylko do zaj-:l: wewnlitra:- 
obozowyel1 5i
 ograniezajll. Niedawno zbie 
rali :,mieci w pobliskim lesie, pomagali 
przy su
zeniu i zw6zee siana 'IV trzeeh 
go
podar
twdch, prowadzonych przcz star- 
szc osoby. 
- Chlopcy mogli za to obef'wat aobi. 
w jcdnym gospodaf'stwie czeTdnie, tD 171- 
71ym dostali smietan
 - powiedziala mi 


ak "za pi
c dwunas!a" przygotow8JJ.e 
SIj szkoly w naszym wojewodztwie 
do przyjQcia dzit.'Ci i mlodzie:i:y? We- 
l dlug informaeji przckazanych nam 
przez Kuratorium Oswialy i Wy- 
..l1owallia W Bielskll-Biulej, wladze os- 
wiHtowe wywiqzaly siQ w pelni z w)as- 
nych zLl1an w zakrcsie finan
owania re- 
JlI'mt6w bie:i:qc)'('h i tylko Ood,tawowe- 
lie- 
N.. pDd
1.awj€, w. :o..imit:j t>Pl';lcowClnych 
J'luJ.
)}lIZ PJ':l.l'wjdy",;tJ10, -ie W I'(.ku bjCLq- 
 ::.}...., 


....
....
 ......... 


..P;,r 


-r " :. 
 -.... 
 


- r.;:;, 


KRONIKA . 7 


hufeow, wyrazil przekoname. :i:e niczb
d- 
na je t koordynacja spraw zwi
zanych z 
obozowym ""ypoczynkiem mlodzie:i:y w 
wojewodztwic. 
. 


10 sierpnia takze pozostale obozy Cho- 
r'lgwi Bielskiej znajduj:jee 
i<: na terenie 
wojewodztwa odwiedzili czlonkowie Se- 
kretariatu KW. Po poludniu, w obozie 
w Wilkowicacb odbylo si<: posiedzcnie Se- 
kretariatu poswil:cone wymianie spostrze- 
Zen z tych wizyt i nakresleniu podstawo- 
wych udan zwiljzanyeh z rozwojem har- 
cerstwa na Podbeskidziu w najbli:i:szym 
czasie. 


...
 


OgOlne wrazenia z wizyt w Juszczynie, 
gdzie wypoczywa mlodziez z hufea 05- 
wit:cimskiego w stryszowie, goszcZljcym 
harcerzy z Wadowic, byly podobne, jak 
te .z Rycerki Gornej: sh\ ierdzono dobry 
porzljdek i dyscyplin<:. wys1.al'czajljee za- 
opat-rzcnie, pomoc ze strony miejo;(:owyeh 
wladz, kontakty z imJ)'mi organizacjami 
spol:eczno-polityeznymi, pl'a
\idlowe przy- 
gotowanae pracy harcerzy na rzecz miej- 
scowych Srodowisk. Zanotowano tei pew- 
ne braki organizaeyjne, zv. iqzane gl6w- 
nie z IljcznoScilj telefoniczn'l i niedoborem 

rodkow transportowych. 
Obccny w Wilkowicach komendant Cho- 
rljgwi Bielskiej, hm PL JUZEF CEGIEL- 
SKI, zapoznal Sekretariat z przebiegiem 
wakacyjnego wypoczynku mlodzie:i:y har- 
cerskiej. Pomimo, ze do konca czerwca 
zanosilo sil: na to, ii W tt>gorocznej akcji 
letniej wezmie udzial wyj,(tkowv malo 
osob, odpowiednie decYLje rzqdowe i po- 
moc z zagranicy pozwoJily sprawnie zor- 
ganizowac r6zne formy wypoczynku. Ko- 
mend ant zwr6ci) uwagp" i:i: w dobie har- 
cerskiej odnowy, gdy zwiqzek ten wraca 
do dawnych, "puszezaiL Kieh" tradycji, gay 
w wyehowaniu patriot)','znym mlodzie:i:y 
stawia g\6wnie na prr '<: w po' .tawo- 
wyeh kom6rkaeh, liez)' s;1: z oinie po- 
stawa kadry; ocena 
\yehowaw<:ow wy- 
padla bardzo pozytywnie rzetelnie 
traktujlj oni swe zadania, l'O 
przyja roz- 
wojowi spolecznej aktywno
d mlodLieiy. 
Podstawowym probleUlcm jest natomiast 
brak calorocznego osrodka d
'duktyczno- 
wypoczynkowego. 
Do spraw poruszoll)'ch \V dyskllsji uslo- 
sunkowal sil: I sekrelarz KW PZPR w 
Bielsku-Bialej, ANDRZEJ GDULA. Pod- 
kreslajqc w aznosl: wyeho\
 a nia m10dziczy 
w duehu patriotyzmu, zwrodl uwagl: na 
koniecznosc systemdtyeznej, nie wylqez- 
nie - akcyjnej pra<,)' (nie 

 np. wyko- 
rzystane wolne s;Jboly i I.jpoziele). To 
prawda, ze bolza nie jest wystarczajl!ea, 
S'l jednak warunld, by n..k!adem nie- 
wielkich srodk6w jq powit;kszyc. Doty- 
czy to taki;e finansowdnia dzialal.nosei 
harcerstwa: ual"zy zbila'1,owac potrzeby 
i poszukac rezerw, zar6wno we wlasn)'m 
zakresie, jak i w zakladach i insl)'tu- 
cjach, ktore udzielajq - zv. iqzl<_uwi pomocy. 
Trzeba te:i: rozpalrzyc sprawl: osrodka dy- 
daktycznego. 
_ W III/tuacji kryzysou'ej musimy %a- 
ehowac wszvstko to, co tHlU1cnio panlltwo. 
A wil,1e tf'08ZCZYC si
 takze 0 harcef'stwo. 
Waf'tosci patriotjjczne, kultllu:owone pf'Z£Z 
ZlIP, pTZt'71wwiajq IJTzeci..z do ko,idego 
uezciwego Polaka - po"\viedzial Andrzej 
Gduill. ., 


Teresy Cerc,mugi 0 ceremoniale harcer- 
skim, zabawa po:i:egnalna i szybkie zano- 
towanie nazwisk tyC'h, ktorzy najwil:cej 
pomagaj'l komendantowi w praeach or- 
ganizacyjnyeh: nalill
' Cial.ld, L..szka Ka- 
nika, Krzysztoia Porwisza. 


P6zniej w mniejszym juz gronie, gos<:le 
i gospodarze obozu harcerskiego w Ry- 
ceree G6rnej zastanowili si
 wsp6Inie 
nad problemami zwi'lzanymi z organizo- 
waniem podobnych iml>rez. Komendant 
Migus zwrocil sil: do sekretarza z prosb'l, 
by Komitet Wojew6dzki zaopiekowal si
 
szczcgolnie malymi hufcami, nie posia- 


;"v ..J 
0/ 


.,J 
..  
t

 


j 
; 
..' 


.....,  


I\NJ)JtZE.J OTCZYK 


pny"t1jpiono do rozDudowy s2.ko)y gdzies 
w polowie h.t siedt'moziesiqtych. Inncj 
jedn"k drogi pr'y
pi('"zenia popl'awy wa- 
l'unk6w nauczolnia dueei obcl'nie prak- 
tycznie nie 111n. 
Mozna jeszcze mowJc 0 potrzehie d1jg- 
kgo usprawniani., organizaeji rcmont6w, 
o koni<-"Czno,ci dobrf'go iell pl'zygotowy- 
wania, 0 nif'roz
ll'zygni«;tej spt'awic fi- 
n:lllsowania obickt6w ",
iedlowych (a wla- 
sdwie - rozst.l'zygnip,tcj Uehwalq nil' 50 
Rady Mi.n;"trow z 2 marea ubicgh'go ro- 
ku, tyle, ze tej llehwa1y poki co nikt nie 
przestrzega), 0 przejQciu Spr1Jw zwil\za- 
nyeh z inwf'stycjami oswiat.owymi przez 
Rejonowe D)'r
kde Rozbudowy Mjast 
i O
icdli .Wiehkieb. SIj to jednak, myslp" 
dla przecil;1.11ego ezytelnika rozwazania 
zbyt szezeg61owe. 
Na koniec j<-l,zcze CI nOW3't,h szko1ach, 
Z now,-m l"Clkif'm szklllnYIU po," inny bye 
"ddnne c/.1er3': w O':;wil:cimiu, Wadnwi. 
cal'h. Alllh'3('howi.. i Uil'-)!>ltu-Uialej - Ha1- 
cnowie. WecUug pm.i'ad1Jnyeh pl'zez nas 
informaeji, najb.wl1ziej Z"aWallMlWane 511 
pra
e pl"Zy budowie 'zkoly w Wadowi- 
C!ieh (wyIwn.1wca: Wadowiekie Przedsi
- 
bioI'< .wo E'ldo,"" lane). 0 He wyst q pi1j tu 
opozll.icnia, 1.0 jedyn;e w zwiqzku z ukla. 
dnniem. evkli11owanil'l11 i malowaniem 
parkiet.6w .w 
"li gimnas1.yc'znej. Duie B:\ 
szanse lln ukoncZl'nic przed 1 ""neimia 
czc:sci d, dakl
"'/n..J szkoly. w Oswif:..imiu. 
Najslahs"e nntmninst hylo temp" prlie oa 
budowic w }Ja"'nowi.., gd:.ie _wykooawq 
j"8t Rcjon.."v.. "rz..dsi.:biorstwfl Rl'mODW- 
wo-Uudowl..nt' z 2ywca. 


tAO) 


""- 


""f-. 
... .'.
:1 


'b 


.......;0'<.. 


.<
 $
\ 
.... 


>: '. 


."".....w.<  


'l' 


... ':::;'; 

." 


......j..j;..: 


._.
:  
iW 


"; 


"" . 


r 


,. 


F 


1 
.  
 
.
 


'fj  


.- :::  


". 
t... 


'Ai< 


:.:tii' '. 


. 

.' 


podharcmistrz GRA2YNA MIGUS. 
Pewnie smalcowalo im to bOf'd2ie;, nii 
najlepszt/ obiod... 


Czas biegnie sz)'bko, wi
e jeszcze paso- 
wanie goSoi na obczowiczow, piosenka 
HCa)a druzyna nie ehce mleka", uwagi 


, 


'::>:. 


i""'.]! 


'';'' 


. "'to 
l;:. _ 
.at 

:Wr 


;:
 
'-"
;.:.: 

: 


..".....:v,..... 
.. 


..
. 


.. :-:5.;.:. 


," '.'x 
":.-:0:= 


.",
 


.
 
.
. 


'. 
 , 


:0«' 
...
 


::r 


w
 -; 


i", 


,i. 


" :::;::. 
"'.. 
-- 


f 


J  


::>8! 


" 


-
.. 


'. n'
 


:
..- 


",.:'
.:::;
,...:;"..,
,. '" ,. 


. '::)
 


Foio: Bogdan Ziarko 
daj'l('ymi - jal
 Ie z dui;ych miast - 
"bogatydl wlljk6w" w postad miejsc;o:- 
wveh z1Jkl..:d6w prz{>my,lo\,'yeh; mlodzlCZ 
ze w"i, maj,wa gOl'SZt' warllnki, stanowi 
przceiez 60 procent ogolnej liezby haree- 
rzy w nRsLym wojew6dztwie. Jerzy Ko- 
pel, uznajqe potrzebf; wsparC'ia ml!lych 


Szkotv przed SDzonem 


cym remonty knpitalne zostanq przppro- 
wadzone w 83 obiektach, Kwota 60 milio- 
now zlotyeh, kt6rlj m6g1 na ten eel wy- 
asygnowac Urz
d Wojewbclzki, okazala 
8i
 jednak za mala. Po ograniezeniu 
lkzby remontow do nf'jpilniejszyeh I?a- 
st:}vily gwalt.owne pod",)'zki cen mat
r
a- 
low i wykonawstwa z poczf'tkicm bJPzq- 
e<;"O roku' nawel po przeznaC'zeniu d"l- 
szyeh 75 
ilionow na remonty, zn6w lrze- 
ba bylo ograniezyc ieh liezb
. O"I
I:ec
- 
nie v.lr;rlze o".wiatowe zde!'ydowaly, lZ fl- 
nr;niowane bf;d q lylko rChlonty. kl6re 
nlaj;! sz;}no.:e bye zakOnCLo.ne \\' .1yro. roku. 
\V 2::! cbkktach \
 strZ"l."lndnO V,ll;{' robuty. 
})o (':1.:1.511. 
d)/ r"z()(;
Lnie sic: n.l".
 rok 

4rkt
hlY" zailui1c1.'
11(" 1'.o
t
n
 r
."'ICtJ1.Y w 
Ii "..I...lao.11 i przed
"k"lach (pncrlszkoJa w 
Kr1e
:i...(}wie, CisowniC'y i Ph:ar:i.owi,,", h 
un.z szkoly w Znwadee, l\
"lcu. Ch)'biu, 
1'''' 1 w Skopzowie i nr 3 w Anclry('ho,,;i.-), 
flo k,.Ji,'a ,,:rudnia 1II,mu",(' sio; j,-
u'.e ..a- 
IiN""Yl' r..m.mly w _ d" I
z
..:h 12 .,hi. k- 
Lat,h. 1 to WNf""tk". 
No . i,z, .Ink' kH,wi
 kr;;je, jal. m.,jp) ii 
slajc. NH> WOIDO' It'z zapoh1ina
' 0 1.yrn. :Le 
odY
arl
nie l1H prL.

szl()
c co'r;!z Vvj
k
zej 
li,':..by rr-"JOntow Kfi.pi!..}r.y,_'IJ z rooku. JJi}' 


r..k I>ogar""a "ytuacjl:, r.oimie bowiem li- 
(,zba ohiekt6w wymagaJilP)'C'h odmlodze- 
nia. Jak poradzimy sobie z tym proble- 
mcm za k.ilka lat'! 
Jed3' n 3'm skut.."..nym remedium jest w 
..hwili ob....nej inicj:llywa i ofi"rnohc spo- 
1eczna. Jest w n:ls:i.ym wojcw6dztwie kil- 
ka miei,.wowoSci, l-.16ryeh mil' zkm'1cy po- 
sl"nowdi przerwac bicnJe o<:zekiwanie 
na njepewna IJrzy,,,losc i sami w
i<:li si
 
za robdle. W Strumieniu bu1ujc si
 (bar- 
dzo 
'prawnic) CZlerooddzialowe przed
?k,?- 
Ie. 1Hk7€ n:rzeo....zkulc - w ZavorJ;u. g[TI1- 
lIa (,hvbie' rozburJov..vwane S1j szkolv w 
Ji-,.ykRi.b Ci'mina Andl:yeh6w). Jaworniku, 
Mal,owic Pochak:i"kim: budowany jest 
oSl"<.rkk .zkol..r.iowo-w)"J)Ol"zyukowy w 
l(orLi..lowi
, a. w Bkl-ku-Bj1Jlej, )11'7,y ul. 
LeJwJ.to\,icza, po.....
t.r'je I.owa saJa gim- 
n:.....1vl"-.t..na. 
W;zy':Ii,j( t
 )1' R.' p>'owad,o.J1
 sa dzio:- 
ki duzpmu (t>.kze hmmo;owemu) udzialo- 
Vi"j 
f1t..:.h\£l..iJ"'1\.c?. .ri.U...'\.o - \\.' nliar
 
n1l';Jiwo
d - U'j1I",nia spOI
t'zl
ik9m po- 
1>l(>e SP>'L<:tUW1j i mal er;alowq, a takie 
rfofinan
{J\,\':.hje Z D..li Wojew6dzkiej 1\.0- 
mi':ji rltll)(Jw:m;a. Nil' "",,_j:1 sp1'r."" "ie, w HiLykach ...p.
		

/00364_0001.djvu

			na skutek !(radu. I) l..ach'1ska na 
p61kuli zachodniej, 11) staro.lytna 
broil r<:czna, 13) czynni czlonkowie 
Or!(ani7acji, 111) aparat do prod uk- 
cji wody sodowej, 17) zostaje po 
ranie, 18) czlonek kasty kaplail- 
s
ej w Indiach, 20) do
wladczon. 
zolnierka, uczestnlczka wojny, 23) 
gl,sla, 25) ogrodzenle dla malcgo 
dziecka, 27) dawna nazwa Bialo-  = 1= 
1 2 , 4 15 
1 
- 
6 - - 1 
II 8 9 10 II .--- 
--.J 
-U 12 II II l' 14 l' 
I 16 I 
- 
 
. . II II 
11 II 18 
I II II 19 II II I 
- 
20 121 22 I- 
2' 24 II II 2' 26 

 II 27 II 
- 

8 - - 29 . 
.1== - JO - .-- 
I 
1- 


8 .. KRONIKA 


Co to iest grane? 


Pisz
c ostatnio do
l: du:io 0 sprawach dra:i- 
liwych, czekalem na reakcj-:, Zapanowalo 
jednak gluche milczenie. Nikt nie polecial ze 
skarg
 do sekretarza. Nie te czasy, Znaj1!c :iy- 
de i ludzi obawiam si-: jednak, :ie reakcja to- 
czy si-: niejako podsk6rnie. Ct, zbiera si-: na 
przyklad gremium ludzi obra:ionych i pada 
pytanie: - Nie wiecie koledz1/ CZ1/m mozna 
tego Patana w1/koitcz1/l:? 
Dawniej zalatwiano te sprawy instytucjo- 
nalnie. Stawal'czlowiek na dywaniku i spo- 
wiadal si-:. Jesli chodzi 0 mnie, zawsze otrzy- 
mywalem rozgrzeszenie. I nigdy nie zadano 
mi pytania: - Dlaczego lubicie pS1/ a nie ko- 
t1/, toworzyszu? 
Nie lubi-: takich pytail. Przywodz
 mi na 
mysl czasy Klaudiusza i Messaliny. Dlatego 
traktuj-: z szacunkiem ludzi, kt6rzy nie boj
 
si
 wyra:ia
 swych poglqd6w i podpisuj
 
pelnym imieniem i nazwiskiem swe pret
n- 
sjc i uwagi pod moim adresem. Sporo taklch 
list6w ostatnio otrzymalem. Ciesz-: sil: z tego. 
Pani ANNA SIWICKA z Bielska-Bialej (adres 
znany redakcji) pisze te ..;estem oT*:downiki
m 
(...) gryzoni gospodarczllch I jqtrz*: tY?TI tWJat 
praey uczcitvie pracujqcy za gole Ii tYSJ
cy zlo- 
tych bez utrzymania", Chodzi 0 to, te pani S. 
obserwuje codziennie pewien lokal gastrono- 
miczllY (nazwy nie wymieni
 dla wsp6lnego 
dobra), ktorego personel, cytuj
: ..... wychodz
 
codziennie objuczon1/ artykulaml SpozywczymJ 
I to objuczony oburqcz". Pani S. wycillga stljd 
wniosek te personel owcgo lokalu po prostu 
kradnle I pyta: ..... czy ten lup. nie kO?TIpensu- 
;e 1m dalsze 7-8 tys, zlotllch mJesl*:czme? Panl 
S. nie zlapala nikogo za r
k
, Donos nosl wi
c 
cechy pom6wienia i nie powinlen bye ,w og61e 
rozpatrywany. Cenillc Bobie jednak szczeroo
 
i odwag
 pani S., pragn
 nadmienic. ze wszyst- 
ko jest moZliwe. Moze ci ludzie rzeczywiscie 
kradnll? A moze tylko ..kupujlj spod lady" lub 
zbierajq odpadki z kuchnl, by wykarm
c pro- 
siaka? Tak czy inaczej zgadznmy si
 w Wd':lY1!1 
punkcie z panill S: ,,0 He ojent neczywJSCZII 
placi kucharce 15 tysi*:cl! zlotl!ch to no pewM 
dopilnuje, abl! nie kradla". Oczywiscie, ze do- 
pi1nuje. Bo to jest j ego a nie "n I c z y j e..... 
Sporo CzytE'lnikow. r
kQ nienawyklij do pi6- 
ra, porado moje uwagi na temat drozyzny 
w gastronomii. Pomijam sprawl: piwa. ch
 
p. ZmGNIE\V GREN z Brennej, zastanawia 
sil;. jakim prawem GS zarabia az 16,40 zl. na 
kuflu podlego, beczkowego p;wska, a p. ANTO- 
NI BOGACZYNSKI z Bielska-Bialej, w liscie 
pelnym uzasadnionej goryezy. pyta, cytuj
: 
..... co tu jest {Irane z tq walkq z alkoholiz- 
mem, skoro wina nie ma, piwa nie ma. II go- 
Tzoly pelno". Pomijam spraw
 piwa rowniet 
dlatego, ze I u b i
 piwo a nie wodlc<:, co ponle- 
ktorym moim antagonistom mogloby posluzyl: 
do daleko idljcych dywagacji. Wroc
 jednak do 
listu p. Zbigniewa Grenia z Brennej. "Zautva- 
zylem ostatnio - pisze on - ze coraz wl*:ce; 
aTtykul6w zytvnotciowych takich jak pqczkl, 
ciasta, konserwy I sery zamiast do sklepu spo- 
zywczego, znajdujqcego Bi
 za tcianq, trafia dll 
baru nabierajqc od razu wartosci (dla GS-u 
przyp. TP). Tyle m6wi si
 0 Bpckulantach han- 
dlujqcych na bazaraC'h, II ;ak naZtvac spos6b 
7uzndlowania W Brenne;?". Prosz
 Panal 
W Bielsku-Bialej tez sprzedawano w gastro- 
nomii soczyste, marokanskie pomarancze, ktO- 
rych polskie dzieci nie widzialy od wielu. wielu 
miesi<:cy! 
Szkoda. ze nie mog
 zacytowal: niekt6rych 
listow w ealoscl. Sij to spontaniczne, nieco nie- 
skladne, lecz plyn;jce ze szczercgo serca uwagi 
na temat wyz}'.-;ku, uprawianego jeszcze CZl;sto 
pod spolecznym szyldem, na temat nonszalancji 
I lekcewazenia potrzeb ludzi pracy, zmusza- 
nych okolicznosciami do korzvstania z u
lug 
handlu lub gastronomil. Pani' .JOLANTA KU- 


i KRZV:zOWKA 
KRDNIKI 


POZtOMO: 2) beznoga jaszczurka, 
8) jednostlca mlary obj<:to
cl r6w- 
Da 1 m szes{:., V) galij
 zlaman. 


-- 


. :


:
.!., :.
;,. ...... 


: :.-
:
:! 

 
:V::::...,:, 


,J -;. 


'R
=r 
- 
. -' 
'
. 


- 
AUTO:\L.\Rl'rIY, czujniki tem- 
peratury ole}u ora'l inne UrIlI- 
dzenia do poja,zdow mechanicz- 
nyeh - instalujl:. Bogumil Bi- 
zon, Bielsko, Brygadzistow la. 
013714g 
CZYSZCZENIE dywOJnow, wy- 
kladzin w domu klienta. Biels- 
ko, tel. 421-52 (rano, wieczorem), 
Irena Piecha. 012197g 
NOWO otwarty k. Pszczyny 
punlct sprzedazy mebli. Ryszarda 
Studn:.ckie'go Goczalkawice, ill. 
Uzd.rowiskowa zaprBSza od 
godz. 9 do IV. 007717g 
WYPOZYCZAM suknie slubne, 
wieczorowe. welony. okirycia do 
chrztu, Rolins;ka, Dzierzynskie- 
go 50. 006504g 
WAPNO budowlane w krusz- 
kach - kawlj Hose sprzedam 
(moze bye z transportem do do- 
mu). Czeslawa Murailska, Przy- 
br;dza 966, tel. Zywiec 62-88. 
013653g 
nOM jednorod'Zinny wraz z 0- 
g,rodem (17 m kw,) w Bieisku 
ul. Dz.ieriynskiego 863 (oglljd.a.C 
w godlZ. 15-17) - sprzedam. 
0107401 
K
TY Podlesie sprzedam 
paroel
 budJOwla'll
. Telefon 
grzecznosciowy Bie1skJo 441-98 
po godz. 18. 013682g 
WLASNOSCIOWE M-2 Bielsko 
_ 011. Beskidzkie - sprzeda.m. 
Oferty "Kronika" dla Di1' 212. 
013654« 
GOSPODARS1.'WO ro1ne Z ha 
oraz zabulWwa.nia w poblizu 
Bielska - sprzedam. Oferty 
..Kronika" dla D4' 211. 013652.i 
MZ z bocznlt przyczCIPII - 
sprzedaJffi. Czechowice-DziedzJce. 
ul. PKWN 11. 013670, 
KAROSERI
 Skody lOOS po wy 
padlku - sprzedam. Telefon - 
Sucha Beskiook.1. 25-32, PieTgies. 
0136661 
KAROSERI
 ..PolonC23." po 
wypadku - sprzedam. Bi
o. 
Straconka ul. Mat.owa 9. 
013660J 
SYREN
 105 - sprzedam. Biel- 
sko, Sternioza 32121 - 001. Bes- 
kidzkie. 013657C 
WOZEK' inwalidzlti motoro"wy, 
2-oozoboWY w b. dobrym stalnie 
orM: wozek poikojowy. s.po.rto- 
wy nawy - sprzedam. Ofeil'ty: 
Mi
yrzecze Dolne 53, klBiels- 
ka. 012169g 
SPRZEDAM jaJ6wkl: zaoie1OI14 
_ BielSko, Bzowa 32 (obok ma- 
gazyon6w WSS przy ul. Thore- 
za). 013678g 
PIEC do Qgrzewania. na zu:i:yty 
olej lub rop
, prod. RFN - 
sprzedam. Bicisko, tel. 280-06. 
013678g 
KUPII:; M-5 lub M-4 wlasno9cio 
we w Bie1sku, chl:tnie umeblo- 
wane i z telefonem, Oferty 
..Kronilka" ala or 218. 013697g 
CHORZ()W - mieozka,nie sp61- 
dizielcze M-4 (telwon) - z.amie- 
ni<: na podobne w Bielsku. ytia- 
d.omosc: Bie1sko, S7.y-nszyli 5. 
tel. 285-95. 012196g 
ZYWIEC sp61dzielcze M-Z za- 
mienit: na, wi
ksze w Bie1sku. 
Ofeorty "Kronika" dla n.r 216. 
013676: 
GLIWICE! Zamieni
 sp61dziel- 
cr.e M-3 (50 m \tw.) n.a podob- 
ne lub wil:ksze w Bielsku lub 
Kl:tach. Oferty ..Kroni.ka" dla 
nr 214. 013662g 
ZAK1,AD konfekcyjny posrzu- 
kuje pomieszczenia wars-ztato- 
wego w Bie1sku, 0 pow. ok. 25 
m kw. orerty "Kronika" !Lla nr 
206. 010073g 
ZAK1,AD konfekcyjny ..p
o- 
grass" pilnie poszukuje parll1e- 
szczenia warsztat- 
na. Bie-lsko, Podg6rze 11a / 6, tel. 
459-34. po god? 19 0l2178g 


SAMOTNY rencista po,zuku]e 
nieza.Ieznej parlnerlc.i do lat 40. 
Cel matrymonialny. Oferty 
"Kronika" dla nr 215. 013663g 


DNIA 15 sie-rpma br. w a:utobu- 
sie nr 8. na trasie Szyndzielnia 
ul. Parlyza.nt6w z,gin!,;la pami
- 
tkowa br05zka. Uczciwego zna- 
l.azcl: proszl: uprzejmie 0 zwrol; 
za wysokiem wynagrodzeniem 
pod adrese-m: Bielsko, Buczka 
27/142, 014610g 
GORKA BrOnIslawa zgubila 
wklac1kl: zaopatrzeniow1j Nil' 
746873g. 07688g 
BARCIK M:chalina zgubila 
wkla>d.k
 zaopa
rzeniowq Nr Ab 
783616. 007687g 
MEDON Ewa zgubila wkladkc: 
zaopatrz.eniowa Nr L 196796. 
007686g 
KOKOT Edward zgubil 4 
wkladki zaopalrzeniowe Nr ad 
329268 do 329271. 07685g 
B<\K Stanislaw zgubll wkladkc 
zaopatrzeniowa Nr Ab 778322. 
007684g 
MARECKI Boleslaw zgubil 
wklad1kl: zaopartrzeniow1j Nr Ab 
467111. 0007683g 
BIBRZYKI Arkadiusz zgubil 
wlcladk
 zaopatrzeniowlj Nr 
 
907974. 00076821: 
LUKOSZ Zafia zgubila S 
wkladkl zaopatrzeniowe N.r Ab 
610178 .i 61079. 0007661g 
MALEC Boguslaw zgubil 
wklad.kl: zaopabrzeniow
 Nr 

 760950. 076791: 
KOCEMBA Jani....369 i Ab 192370. 07651 
WLOSI}\JSKI Marian zgubil 
wkladk
 zaopa1\;rzeniowli nr Ab 
126867. 07652 
MIKOLA.JEK JOIn zgubil wklad- 
k
 zaopatrzeniowlI nr 051502. 
076:i3 
...
 
GRABSKI J6zef 'Igubil wltlad- 
k
 z	
			

/00365_0001.djvu

			'.. "\. 


KRONIKA . t 


Koper1y z oferlomi otwierone 
b
dQ w 14 dniu po ogloszeni
 
Przyst
pujQcy do pl'zetargu zobowiQzoni SQ do wptacenia wo- przetorgu w prasie. 
dium w wys. 10 proc. ceny wywolawczej w kos.ie przedsi
bior- Zo*zego "it: prowo uniewaznienio przelorgu bez obowiQzku 
stwo najp6zniej w przeddzien przetargu. 263kr 270kr podonio przyczyn. 262kr 
ODODDOOmDOOOOOODOOOOOODOOODDOCJC[]OODODODDOOrnoornoO[J][]DO IJ[]O[I]OlJCDJ[II I II I I II.LII U 1.0 II u.IJCJDCDDD[J[D O r)'TJ[I] 
"S POL E "1" WOJEWCDZKA SPClDZIELNIA SPOZVWCOW NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAl WOJEWOOZKI 
W BIELSKU-BIAlEJ, UL. BARLICKIEGO 15 W ElIELsKU-BIAlEJ, UL. KONIEWA 23 


WOJEWODZKI UNIWERsYTET ROBOTNICZV ZsMP 
W BIELsKU-BIAtEJ 
przyjmuje zapisy no orgonizowane od wrzesnia br. 


KURSY JIEZYKOWE 
dla poczqlkujqcych i zoowonsowanych 
niemiecki 
angielski 
- 'rancuski 


Odpfotnosc 1.500 zf 
przygotowowcze dlo kondydol6w no wyzsze uczelnie 
z przedmiot6w: 
MATEMATYKA. FIZYKA. HISTORIA. GEOGRAFIA, 
CHEMIA, J. POLSKI, J. ROSY JSKI, BIOLOGIA 
Odplotnoit t.DOG zl 


oroz 
- n-Ietnie Studium z zokresu Liceum Og6lnokszlofcQ- 
cego die ebsolwent6w szk6f podstowowych. 
Zopisy przyjmuje I Informacll udzielo sekretoriot Wojew6dz- 
kiego Uniwersytetu Robotniczego ZsMP Bielsko-Bioto. uI. 
Schodowo 5, 1.1. 205-16, . Ooelz. 8-16. 


256kr 
PYYYYTTTTTTTYTTTYTYYYYYYTTTTTTTYYTTYYTYT 
L9J 
_RJA '
OWA_ 

O
INI(I" 
JESZCZE DO WYGRANIA: 


- 6 somochod6w "Fiat 126p-650" 


- telewizory kolorowe 


- prolki automalyczne 


ORAZ WIELE INNYCH CENNYCH WYGRANYCH 
Losy w cenie 20,- zf DO NABYCIA W PUNKTACH 
SPRZEDAZY "RUCH" ORAZ W RUCHOMYCH PUNK- 
TACH NA TERENIE MIAST A 


PAMI
TAJ I 
Zyski linensowe z loterii fanlowej stuiQ celom 
uiyfeczno!ci publicznej donego wojew6dztwo. 
CO TRZECI LOS WYGRYW A 
SKORZYST AJ Z WIELKIEJ SZANSY I 


266kr 


.
""
""""""""""
, 


PRZEDsll;;BIORsTWO 
GOsPODARKI J(OMUNALNEJ I MIEsZKANIOWEJ 
W 2vWCU, UL. ZAMKOWA 14 
061. A I Z A mOARO NIEOGRAHICZONY 


na sprzedoz n/. clqgnik6w: 
1. CiQgnitc Ursus typ C-4011, nr rei, KX-3342, ..ok prod. 
1965, ogolny stop. :wi:. 63 proc., ceno. wyw. 67,806 21; 
2. CiQgnik Ursus typ C-4011, nr rej. t	
			

/00366_0001.djvu

			1(} . KRONIKA 


, 
r 
,: 


.... 


.. 


" 


,", 
 


. 
o 


h,', 


-1 
I 
I 


.... 


,,"1! 


. i ;,It. t'P
- 
'--.:". .-.,_i
/S . 


(i 
K 


,.;. 


.:..:: 'f:".-. 


'!':.,". 


Najlepsza polska pfywaczka Grazyna Dz.edzlc6wna I jej wspa- 
niaty Irener Kazimlerz Woznick, nie upajaiQ Sl
 sukcesem odnle- 
sionym podczas mlstrzostw swiala w Ekwadorze (przypomnllmy 
dwie s.odme i jedna 6smo lokata Grazyny sQ najwl
kszym oS'Qg- 
ni
ciem w historit naszego udziatu w MS). Nazajutrz po przYlez- 
dzie z MS spotkahsmy znakoO"lIty duel na oiwi
lmskiej ptywalni. 
W nast
pnym n-rze "Kroniki" podzielQ si
 oni z Czytelnikami 
swoimi refleksjaml z tej gigantycznej imprezy... 
. Foto: Bogdan Ziarko 


Kaleidoskop 


. Zaledwle tl'zy dnl po prz7- 
,ezdzle z mi&trzostw swia,ta w E- 
kwaodor:r.e G
azyna Dziedzic WZil:- 
1a udzW w mif:d
ypai1stwowym 
meczu plywaCkl.ffi Polska - CSKS, 
ltra.klasie warszawska 
Lesla (a t.o nlespodzLa.nka!) przed 
Sdynsklm Baltyklem 1 sosnowiec- 
klm Zaglt:biem, natomlast w 11 li- 
dze na.jba't'dzleJ fair grajqcym '.e. 
polem okazal si«: Gryf Slup
k. 
k.t6ry mlnLmalnle wyprzedzil w 
teJ klasyflkacjl G6
nlka Knu
6w 
I BKS Stal Blelsko-Biala. Cieszy 
nalS wYS	
			

/00367_0001.djvu

			KRONIKA e. 11 


CZWARTEK, 19.VlII., pro I: 
1'1.10 Wiadomosci. 17.15 Labora- 
torium; ze swiata nauki i tech- 
Iliki. 18,05 Rewia sportowa. 
18.35 Melodie na podwieczorek. 
19.10 Wieczorynka. 20,00 Mysl
, 
ie wiem... teatr tv. 21.15 Jubi- 
Ieuszowe spotkanie z ..Si6demk q 
IItrohala". 21.55 24 godziny w 
iwiecie. 22.10 Rodzina nie tylko 
ala mlodych (1). Pro II: 20.00 
Wiecz6r muzyczny: dziela B. 
limetany. 21.00 Jan Krzysztof 
(4) serial tv franc. 22.50 Stara 

recja - Olimpia i igrzyska; 
film dokumentalny. 
PIJ\TEK, ZO.VIII., pro I: 8.55 
WiadomoSci. 9.00 Dla przed- 
.z!,olak6w. 9.25 Mysl
, ie 
911em... 10.40 Magazyn elmno- 
Iniczny. 1'1.25 Filio i Makenzen 
(6) bulg. serial tv. 17,55 Ruch 
to zdrowie. 18,00 Praslt:i pod- 
wieczorek. 18.15 Zycie w przy- 
I'odzie, austral. film przyrodn. 
18.40 Pro dokumentalny. 19.10 
Dobranocka. 19.30 Dziennik. 
10.00 Gorljcy wiatr (6) serial tv 
,jugosl. 20.55 Tak-nie, teleturniej 
kolekcjoner6w. 21,50 24 godziny 
W twiecie. 22,05 Zdrada po 1110- 
wacku, 2 cz. filmu tv. Pr D: 
10,30 Wschodnioczeska galeria. 
20.00 Wolna trybuna, magazyn 
publ. 20,40 LP jak Lubosz Ple- 
Wa. 21.20 AktualnoSci. 21,50 G. 
Feydeau: Z takll kobie
 D& 
karku, spektakl tv. 
SOBOTA, ZI.VIII., pro I: '.25 
Wiadomosci. 8,30 Pionierska jas- 
k61.ka. 11,15 Gorljcy wiatr (6) 
lienal tv jugosl. 12.10 Wiado-  

 


1IlO
. 17.35 Rendez-vous w Lo- 
Ilach; pro rozr. 18.15 Listy. 18.25 
Start (4) serial tv dla mlodzie- 
!y. 19.10 Wieczorynka. 19.3(1 
Dziennik. 20.00 Spiewa cala ro- 
"zina. 21.30 "Przyjaciolka z lat 
dzieci
cych" serial tv "Komi- 
.an: Moulin". 23.05 Z wizytll w 
lI1uzeum muzyki popuL 0.25 
Wiadomosci. Pro II: 18.15 Mu- 
ayczna mlodosc. 18.50 Rueh to 
adrowie. 18.55 W
dr6wki z ka- 
merll; P6Uora miliona krok6w 
po Wt:grzech. 19.25 Miasto w 
ogrodzie. 10.50 Chwila poezji. 
1(1.00 Trzymaj si
, kaczuszko, 

ektakl tv. 21,80 Zaproszenie 
do tailca; Mi
dz. Turniej Tailea 
Towarzyskiego. 


NIEDZIELA, Z2.VIII., pro I: 
'.25 Wiadomosci. 8.30 Studio 
.Przyjaclel" dla dziecl. 11.00 
Zwierciadlo tygodnia. 15.30 Kr61 
Ias6w; w
g. film przyrodn. 16.15 
Konkurs muzykbw-amalorbw. 
1
,5? Rzetelnosc pam Pardubic- 
kle], czeska komedia film. 18.30 
Pr,. muzyczno-rozrywkowy. 19.10 
Wleczorynka. 19,30 Dziennik. 
20.00 Chwila poezji. 20.05 Milos- 
Ila przerwa. 21.10 Rolniczy rok, 
lI1agazyn publ. 22,05 Kronika 
muzyczna. 22.40 Wladomosci. 
Pro II: 18.15 Film kr6tkometr 
19.10 Tydzien na malym ekra": 
Ilie. 19,30 Pszczoly i pszczela- 
rze. 20.00 Piosenkl z Rodop6w. 
21.05 Wiadomosei. 21.20 Ty, ja i 
tw6j malzonek; wloska kome- 
Gia film. 
SPORT 
PIA,TEK, 20.VIII., pro I: 23,20 
CSRS Japonia, siatk6wka 
ml;zcz. pro II: 17.00 W
gry - 
CSRS, lekka atletyka. 
SOBOTA, 21.VIII" pro I: 14,30 
Mil;dz, Zawody 2uzlowe w 
Koprzywniey. 16.00 W
gry - 
CSRS l.a. 21.15 Bramki, punkty, 
&ekundy. 23.40 Migawkl z me- 
ezu l.a. CSRS - W
gry. 
NIEDZIELA, 22.VIII., pro I: 
14.80 Grand Prix Siowacji' 
mi
dz. wyscigi samoch i mo
 
tocykl. 20.20 Final Turnieju 
Pilki Noznej Kobiet. 


.ronika 


REDAh.CJ!\; 43-300 Blelsko- 
Biala ul. Dubois 4 telefony 
258-'18, 235-'i'i, 281-50, 267-3'1. 
tele ks 035584. 
RED.'\GUJE KOLEGIUM 
WYDAWCA: Slijskle Wydaw- 
nlctwo prasowe RSW "Prasa 
- Ksl«:tka - Ruch n 4O-9S0 Ka- 
towice. ul Ml"\ltl
ka I. 
DRUK: Pn;..,we Zaklady 
Graflclne RSW 40-038 Katowl- 

e \II Lipbl< 1l!'
ht9 22 
Numer zaml{nh,to 1'1 VlI11982 r. 
Nr zam. 1958-12/82. Indeks 36225. 
B-15 
Oglo
zenla drobne orzy'mu. 
Ie sl«: wyl,!cznle w trodv 
=zwartkl I pliltkl w g'Jdz 
10-16. I oletro ook nr 5. 


CZWARTEK 19.08.82 r. 
PROGRAM I 
. 8.50 2niwa 82 . 9.00 Telefe- 
rie - oraz film jugoslowia(l
ki 
"Zaloga bl
kitnej mewy" - "Po- 
tyczka z pl'zemytnikami" . 16.40 
Program dnia . 16.45 Kwadrans 
z Artelem. 17,00 Dziennik. 
17.30 "W swiecie ciszy" . 18.00 
"Poligon" . 18,30 Wieczorynka 
19.00 "Sonda" - "Perspektywy 
energii" (3) . 19.30 Dziennik . 
20,15 "Pietrowka 88" - film 
kryminalny produkcjl ZSRR. 
21.40 Rolnicze rozmowy. 21.50 
"Pegaz" . 22,40 Dziennik . 
23.00 Melodia na dobranoc. 


PROGRAM II 
. 17.30 Program dnia . 17.35 
Wakacyjne kino "dwojki" - "Hy- 
perion" rumuIiski film fabular- 
ny . 19,OO Program lokalny. 
19.30 Dziennik . 22,00 Telewizja 
Krak6w na antenie "dw6jki" . 
22.00 "Manipulacjc". 


PIA,TEK 20.08,82 r. 
PROGRAM I 
. 8.50 211.iwa 82 . 9.00 Teleferle 
- "Listy z lata" oraz film pro- 
dukcji . polskiej "Bl
kltna strza- 
la" . 16.55 Program dnia . 17.00 
Dziennik . 17.30 "Stuelpner - 
zb6jnik z gor" (4) - "Polowanie IE 
nagon1cij" film TV NRD . 18.30 
Wieczorynka . 19,00 "Przyjemne 
JI pOZyteczn:ym" . 19.30 Dziennik 
.20.00 Monitor rZljdowy. 
ZO,30 "Blale tango" (3) - "Na 
p61 "tatu" film ob)'czajowy TP 
. 21,35 "Nie oszukujmy si
" - 
program publicystyczny - 22.05 
"Szanujmy wspomnienia" 
Violetta Villas - 22,40 Dziennik, 


PROGRAM II 
.17.55 Program dnia. 18.00 
Telewizja Warf;zawa na antenie 
hdw6jki" - 19.00 Program 10- 
kalny . 19,30 Dziennik - 20.00 
Telewizja Szczecin Da antenie 
"dw6jki" . 21.50 Wakacyjne ki- 
DO "dw6jki" - "Mysliwska ko- 
media" film produkcji TV NRD. 
SOBOTA 2U8.82 r. 
PROGRAM I 
. 8.25 Program dnla. 8.30 
"Tydzien na dzialce . 8,50 2nl- 
"tVa 82 . 9.00 Teleferie "Sob6t- 
11:." oraz film produkcji USA 
"Zaloga G" "Tajemnicze muze- 
urn" . 12.30 "Martin XIII" ko- 
media produkcji TV NRD . 
14.00 .,Para dyzurna" - wojsko- 
wy film dokumentalny _ 14 30 
Xlub Sze
ciu Kontynent6w .- 
"Polomltowie Lapu-lapu" . 
15.15 "Moje miejsce na ziemi" 
. 15.45 Dzlennik. 16.115 7 an- 
ten - magazyn publicystyczno 
-rozrywkowy . 17.05 Bpotka- 
nie z Jerzym Witkowskim - 
program muzyczny . 17.35 Go- 
dzina z Mieczyslawem Wejma- 
lIem . 18,35 Nowa plyta PoI- 
skich Nagran - zesp61 Bank. 
19.00 Wieczorynka . 19.80 Dzien- 
Dik . 20.15 "Pi
tek nle !;W1:jtek" 


PROGRAM 


- film produkcji CSRS - 21.45 
Zawsze po 21-ej, program repor- 
ter6w . 22.15 "Kqcik humoru" 
- Edzie w sierpniu - program 
rozrywkowy - 22.40 Dziennik . 
28,00 Kino nocne - "Dzikie 10- 
wy krola Stach a" film kostiu- 
mowy pr()dukcji ZSRR. 


PROGRAM II 


Studio - Z 
_ 13.00 Wita was studio - 2 
. 13.10 ,,1'i77 sekund magii" - 
13.35 Moto-sprawy w Studio - 2 
. 13.50 Studio - 2 dla dzieci . 
14.15 Beatlesi. 14.50 Bractwo 
2elaznej Szekll - powr6t "Da- 
Ii" . 15.15 Blizej natury . 15,35 
"Na morzu" (8) - "Niespodzian- 
ka weselna" film obyczajowy 
NRD . 16.45 Uwaga! mieszkanie 
(1) . 16.55 "Kupuj
 sny, sprze- 
dajt: sny" - recital Teresy Ha- 
remzy - 17.15 "Swladkowie". 
17.40 Uwaga (wykrzyknik) mie- 
szkanie (2) . 17.50 "Pocil!.gi i lu- 
dzie" (4) - "L'union Pacyfic" - 
film dokumentalny produkcji 
franeuskiej . 18,45 Uwaga (wy- 
krzyknik) mieszkanie (3). 
19.00 Program lokalny. 19.30 
Dziennik (wyd. dla nleslyszll- 
cych) _ 20.15 Z cykJu "Senty- 
menty" - "Glowa Kai" - 21.05 
G<>sc Sludin - 2. 21.20 Pl'O- 
gram rozrywkowy . 21,50 Klub 
FiJmowy "Lakicrki nieznanego 
ioln:erza" - film ob)'czajowy 
produkcji bulgarskicj. 


NIEDZIEL'\ 22.08.82 r. 
PROGRAM I 


_ 7.15 TTR zaj
cla wakacyjne, 
!rem. 3 - odmiany zb6z ozimych 
. 7,35 TTR zajQcia wakacyjne, 
sem. 5 - nowoczesnosc w wiej- 
skim gospodarstwie domowym · 
7.55 "N()woczesnosc w domu i 
zagrodzie" . 8.25 "Tydzien" - 
Magazyn Rolniczy. 9.00 Kino 
teleferii "Dzieci kapitana Gran- 
ta" - film produckji ZSRR · 
10.20. Program dnia - 10.25 "Po 
drugiej stronie ekranu" . 10.45 
Wielkie miasta i;wiata - Lon- 
dyn - francuski film dokumen- 
talny . 11.45 Estrada folk1oru 
_ Kazimierz 82 . 12.15 Dzlen- 
lIik i Magazyn Swiat. 13.00 
"Slowo si
 rzeklo" . 13.30 ..Mi- 
lion pogodnycb nut" - wl1g i er- 
ski program rozrywkowy 
 
14.00 W star)'m kinie - Jadwiga 
Smosarska - Dwa obIlcza 
gwiazdy . 15.00 Losowanie Du- 
iegQ Lotka _ 15,15 Osrodkl tele- 
wizyjne prezentujlj (OT Kra- 
kbw) - "Czerwone wierchy" - 
15,30 "Subtelnosc" (Krakow). 
16.00 "G6rale, g6rale,..(Krak6w) 
. 16,15 "Usmiecl1y mistrz6w" - 
Wladyslaw Hancza . 16,15 ,,:T u - 
tro poniedz:alek" . 17,25 "Wlel- 
ka milo
c Balzaka" (5) - "Spot- 
kanle w Sankt-Petersburgu" - 
film biograficzny TP rez. Woj- 


TVP. 


ciecb Solarz. 18.15 "Leksykon 
polskiej muzyki rozrywkowej" 
(10) . 18,50 Wyst'lpienie amba- 
sadora Rumunil . 19.00 Wieczo- 
rynka - 19.30 Dziennik. 20 15 
"Trzy lat.a" (1) - film fabularny 
TV ZSRR - 21.25 Sportowa nie- 
dziela - 21.55 Rok Szymanow- 
skiego - koncert WOSPRiTV 
pod dyrekcjij Jerzego Salwarow- 
skiego. 


PROGRAM II 
. 12.25 Program dnia . 12.30 
"Rumuilskie impresje" - pro- 
gram z okazji swi
ta narodowe- 
go Rumunii . 18.00 "Z koszar i 
poligonow" - program wojsko- 
wy - 13.30 Programy lokalne - 
14.00 W starym kinie - Jadwi- 
ga Smosarska - Dwa oblicza 
gwiazdy" (projekcja dla niesly- 
sZljcych) . Studio - 2 - 15,00 
Wita was Studio - 2. 15.10 
"DziaJl1llia i slow a" - teletur- 
niej . 15.25 Ka1ejdoskop filmo- 
wy - Kino Oko - "Sp6iniona 
lekcja, historii" - film produk- 
cji angielskiej . 16.45 "P61 iar- 
tern, p61 serio" - slynne role 
filmowe i teatralne - 17,35 "Za- 
trzymane w kadrze" . 17.55 Ka- 
barecik Olgi Lipinskiej "Publi- 
cznosc" . 18,30 "Czlowiek i 
przyroda" - "Orzel cesarski" (2) 
film produkcji hiszpailskiej. 
19,00 Gosc Studia - 2 - 19,10 
Program dokumentalny - 19.30 
Dziennik . 20.15 Sport w Stu- 
dio - 2 - I liga pilki noznej - 
21.20 "Saga rodu Rius" (6) serial 
ohyczajowy TV hiszpailskiej rei. 
Pedro Amalio Lopez. 


PONIEDZIALEK 23.08,82 r. 
PROGRAM I 


_ 8,50 Jesieil 82 . 9,00 Telefe- 
rie "W sarno poludnie" oraz 
film z serli "Szaleilstwo Majki 
Slcowron" - "Sledztwo" - 16.25 
Program dnia . 16.30 ..Krqg" - 
Magazyn Harcerzy . 17.00 
Dziennik _ 17.30 "Stuelpner - 
zbQjnik z gor" (5) - "Powrbt 
do Saksonii" serial historyezno- 
przygodowy rez. Walter Beck - 
18.30 Wieczorynka . 19.00 Echa 
. stadion6w - 19.30 Dziennik- 
20.15 Rolnicze rozmowy. 20.25 
Teatr Telewi:zjl - Alfred de 
Mu.set "Nie igra sit: z milosci q " 
rei. Olga Llpiilska wyst,: Jadwi- 
ga Jankowska-Cieslak, Marek 
Kondrat, Jan Kobuszewski, Ja- 
nusz Gajos. Wojciech Pokora i 
in. . 21.40 "Swlat I my" - Pry- 
zmat" . 22.15 Dziennik - 22,35 
Melodia na dobranoc. 


PROGRAM II 


_ 17.25 Program dnia . 17.30 
Program lokalny - 18,00 Dzien 
rumunski w teJewizji polskiej . 
19.00 Program lokalny - 19.80 
Dziennik . 20.00 Dzien rumun- 
ski w telewizjl polskiej. 


WTOREK 24.08.82 r. 
PROGRAM I 
- 8,50 JesieiI 82 . 9.00 Telefe- 
rle - Kino Bajka - "Ksiqz
 
paluszek" - film produkcji 
CSRS . 16.40 Program dnia- 
16.45 Kwadrans z Artelem- 
17.00 Dziennik - 17.30 "Interstu- 
dio" - ArmeiIska Republika Ra- 
dziecka - 18,00 "Od melodii do 
melodii" - 18.10 "Moje miejsce 
na ziemi" - program publicy- 
styczny . 18.30 Wieczorynka. 
19.00 "Skarbiec" . 19.30 Dzienmk 
. 20.15 "Chlopi" (4) - "Wescle" 
film TV rez. Jan Ryblcowski . 
21.05 "Nadzieje i rozczarowania" 
progr. dokum. . 21.25 Rolnicze 
rozmowy .21,35 Muzyka mlo- 
dej generacji recital zespolu 
"Cytrus" . 22.05 "Reforma po 
starcie" - program publicy- 
atyczny . 22.40 Dziennik. 
PROGRAM II 
. 17.50 Program dnia . 17,55 
Wakacyjne kino "dw6jki" 
"Przed egzaminem" wspolczesny 
film obyczajowy reZ, B. Krlszto- 
fowicz . 19.00 Program lokalny 
. 19.30 Dziennik - 20.00 Wtorek 
melomana - konccrt w Wilano- 
wie . 21.05-22.15 Wieczor fil- 
mowy . 21.05 "Charlie w music 
-hallu" . 21.30 "Aktualnosci 
IIprzed lat" - program studyjno 
_ filmowy . 22.20 Film na do- 
branoc hMalarz" - polski film 
animowany . 22,25 Kwadrans z 
Artelem. 
SRODA 25.08.82 r. 
PROGRAM I 
_ 8.50 Jesien 82 . 9.00 Telefe- 
rie "Trzepak" oraz film ,,\Vaka- 
cyjna przygoda" - 16.-10 Pro- 
gram dnia _ 16,45 Losowanie 
Malego Lotka i Express Lotka - 
17.00 Dziennik - 17.30 "Stue1p- 
ner - zbojnik z g6r" (6) - 
"Wesele" serial bistoryezno - 
przygodowy . 18,15 nOd melodii 
do melodii" - 18,30 Wieczoryn- 
ka . 19,00 .,Lotnicze wsparde 
powstanczej Warszawy" - woj- 
skowy program historyczny- 
19.30 Dziennik - 20.15 Rolnicze 
rozmowy . 20.25 "Niania Me- 
hle" - film obyczajowy TV 
NRD rez. Thomas Langhoff- 
22,30 "Liczlj si
 fakty" - pro- 
gram publicystyezny . 230= 
Dziennik. 


PROGRAM II 
. 18,00 Telewizja Poznal] na 
antenie "dw6jki" - 19.00 Pro- 
gram lokalny. 19.30 DLiennik 
. 20.00-22,15 Telewizja Wro- 
claw na antenie "dw6jki"- 
20.00 "Dobry wieczor we Wl'o
- 
lawiu" . 20.10 hKamicnie mb- 
will po poisku" - program hi- 
storyczny z brzeskiego zamku 
piast6w sl'lskich - 20.40 "Pan 
pokorny" report.az filmowy- 
21.00 "Pozcgnanie z legendlj" - 
program muzyczny . 21.25 
"Rock pod strzechlj" - program 
muzyczny . 21.50 "Most" - re- 
portaz filmowy 0 l110scie grun- 
waldzkim. 


KINA 
IIIELSKO-BIALA - "Apollo". 
do 31.1. .,Cus Apokallpsy" (USA, 
II), &00'7., 1&,30 19.00. .,Zlote I.any": 
do 2!l,I. "Czarny kOl'sa,n:" ('WI. 16). 
100a.. 1&,00 1'1.45 18.30. "Rlalto": II 
- :113 I s. "Ka.jiek 1 '1-
owy anolt" 
(Wo:og, ", n e. "Lo.kator" ('r. 18). 
M-21 - 1 s. "Weronlka" (rum, B), 
U S. "Tyr.no\\'8ka earyca" (bulg. 
JIj), godz, 1.:10 J.1..3O 11,00 l'UI 11.30. 
ANDRYCHOW - "Beskld": do 
18.8. - I s. "Kajtek 1 siedmloglo- 
"'Ny smok" (w«;g. 6), II 5. ."Obey 
- 1 pasaier "Nostromo" (ang. 16). 
__
, I s, "Kwiaty dLa pam na 
zamku" (ez.,... 8), n s, "Szc2f:1cl 
II" (USA, Iii), godz, 16,30 1'1,46 20.00 
IIIQb, ].0,00 15.30 1'1.45 20,00, nled... 
1:1.30 16,30 1'1,45 20.00, 


CIESZVN - "Piast": ].0-2(; I I. 
"Wakacje dla psa" (ezes, Ii), II 
s, "Ma.ndingo" (wI. 18), godz. 16.00 
1'1.15 19.30, sob, 1'1.16 19,30. 
K
TY - "Hejnal" do 20.8, I .. 
. ..Unkas ostatnl MohikanLn" (rum. 
B), n. s. "Vs.ba,nk" (POl. 16). al
 
S2 I s. "Unkas ostatn! Mohika'llj,n" 
II I. nRolerlc09.ster" (USA, 15). :at 
-216 I, s, "Pl<:kne dzleclI'i.l:two" 
(radz. B). II 5. nRolllcrcoaster", 
god,z. 16,30 117,30 19.30, pon. - 
- 
czynne. 
OSWI
CIM _ .,Luna": do 23,8. 
..AlIcja" (poI.-ang.-belg, 1.2), 21.8, 
1 s. "Na tropie sokola" (NRD, 6), 
M-2'l "Czas ApokaJ,lpsy" (USA, 
18), godz. 1(),30 13 00 15.30 117.46 20.00. 
SKOCZOW _ "Podbale": do 
28.8. I I. "Tajemnlca golt:bl pocz- 
towyeh" (czes. I), II s. "Znachor" 
I I II cz, (pol. 12). 24-27 I 5. "Dzle 
cI wAr6d pira t6w" (ja.p. 6), II S. 
"Znachor" godz, 15,00 1'1,00 19.00, 

ob 117 00 19.00, po.n, - nieczynne, 


CO; GDZIE i KIEDY? 


8UCHA Bl'SKIDZKA 
"Smrek": do 22.8. I 8, HBajlra 0- 
powioozllana nocq (radz. 8). II s, 
"znacho.r" c,z. I 1 II (pol, Ja). Z4-- 
1'1 I I, "Na tropie IIOkola'" (NRD, 
'), II S. "Znachor" god"', 11,00 1'1,00 
18.00, sob. 1Ii.00 19,00, Ar. nie- 
ezynne. 
SZCZVRK _ "Beskid": do 19.8, 
ZnaclIor" cz, I 1 11 (pol, lC2), 20- 
D I B, "Zwierciadlo wlelk-iego 
Magu
a" (NRD.. B), II, "Zem:;ta po 
latach" (kanad. 15). 24--Z9 I s. ,. Ta 
;lemniea gol
bl pocztowych" (ezes. 
8), II s. "zemsta po latach" (ka- 
nad. 15), godz, 15.00 111.10 19.:MI, po- 
niedz, , ni
zynne. 
WISI.A _ "l\Iarzenie": 19-24 I 
.. ..Pi
knc dziecil'1stv....o., (rndz. 6). 
II S. "C7.a	
			

/00368_0001.djvu

			12 . KRONIKA -
"""
 '..... ..,. "'-,' 
 . '!'" '" "-",Ic..-,:. ...\......... 
 
I.::f.. ....'
 r'IIfo.. 


.
. 


'v 


, 


"1 
£7> < 


. 


Nieostrozno
l: w czasie spa- 
wania blach w szcz1(lowej partii 
nowo budowonego ko
ciofa 
rzymsko-kalolickiego w K
tach- 
-Podlesiu byfa przyczynq groz- 
nego POZCM"U, kl6ry zniszczyt 
cz
sl: drewnianej konstrukcji 
stropu. Prace spawal.nicze pl'o- 
wadzit spofecznie pracownlk 
Moslostalu Zabrze no prosb
 
miejscowej parafii. No ratunek 
pospieszyli prawie wszyscy 
mieszkancy wsi: pfonQf ich kos- 
ci6f, wznoszony z lakim Irudem 
i takQ dumQ. Zjechafo kilkanas- 
cie jednostek zawodowej I 0- 
cholniczej strazy pozarnej. Mfo- 
dzi ch!opcy, wspinajQc si
 na 
wielopi
trowQ wysokosl: po sla- 
lowych konstrukcjach swiQtyni, 
ofiarnie,walczylj z ogniem: po- 
tar udafo si
 opa-nowal: w za- 
rodku. Siraly mimo wszystko 
si
gajoleezllie. 
Godzilla 8.30. Ustron-Polana. Niccx,zeki- 
wana wizyta w sklepie PSS nr 6. Tra- 
fiamy na LoslawQ micea i wl;dlin. MeLa- 
lowe ! plastykowe lcdnie lljduj'l na wa- 
dze. Brakuje kilku kil'1gramow kielba,-,v 
"Kl"akowskiej". Wyparuwaly? Przeei';z 
przed kilkoma minutami byly wydal1e 
z "bazy", zwazone i odnotowal1e na fak- 
turaeh. PrzyeiskanJ paez kierowniczkl; 
sklepu i inspeklorow, konwojenci szuka i'l 
w
dlin we wnQtrzu samochodu dost.aw- 
ezego. Nie ma. Po chwili cz
sc kie
ba.w 
odnajduje si
 jcdnak na spodzie lodni 
z golonklj. a cz
si: na dnie innej - 
z pasztetow4. 


t '; 
II 
"'
l " 


Ao
 


..... 
 


l-: 
I ., 
- . .... 
'.. ...'.... ....  


; 
1 
,\':/,; 


f.. 
'l, 
:.:" ,
 
"
J '. 


"t 


"(, 


Ii, 
!i:.o 


f. 


.v3-". 


" . 


"ttK'" , 


..... 
. .
. 


"
.' .
:. 
......'.Ijj. ".. 
...., 


.... .;., 


,:1 
,:
 '.
 .:i 


. "t... ,< 

.\! 


>:?!¥
1 
, 
;;S
:'j 


tj 
::t..
 
-
'.. J 
.. 9
 
.
 .
-:) 
.. ffl' " 
'
o!t.;". \L 

. ,- 
. 
; '*; '< 
 \. 


>
\
 
: 
, .S' - -I 
, 


"A,;;o 


.'k-' ' 


;.... 


." 
". 
 ". 


'T" 


\ 


o!'
:
' J. ". ,". . ",' 
5: ",,"',' 


Nie znaezy to bynajmn!ej, ze wszystko 
je,t juz w porz
dklI. Mimo najbal'dzieJ 
dokladnyeh przetrZljsan IOOnl i samocho- 
du brakuje okalo dwoch kilogramow 


.
:. 1'.:-..,....- 


. ;.-. 
'--''t''... 


I' 


l 
l 


.., 


C I . 
., 


f , 


:'.; 


/
 


..,. 


--.'."I
,
 
.;." .:..., .
;::-::.:. ",n. 


., 

 


,::".- 


"j 1", 


., 


:) - 


______A.. .,;;.. f.,.. 


...:,r';,...... 


'd. 


1, 


;I
jl 
"..
,,
,. . 
 
.-....:.r,
 ...... 
',..':.'" 


"::." 
.- . 


'j 
.. 


..
. --,",:u,.',,--' ;, J  


( 


: 1 :
.; 


.X: . 


":). 


J 
.
 
. 
 ..0  000' 


I .. 
. ",:..1:""; 


"--:' ','j 


'{I 


".f: 
"J:.." 


.,it 


"I, 


.;. 
 


....
 


,,'*',. --.'j 
. ".". 


),
 " 


, . /t 


, 
-- 


...." .-':. :. . 


.
 


.' 
'. 


.f. 


. '" : 
: '.-
 (.,' 


.,1 


":",.: 


, " 


.. 


. ;'. ::/'."I":..

,:,.' .:o'
):'-::}
'" ;'
. 


... : :'X:

;:::" :: 't... I .-:
.::.. :'.

;:i,::::
 .: :':
 ::;-.' 


....;.::::x............. 


.-
 .
 


. ;.
 


1 


:
 
)': 


u.i 
:
 
1 
1 


';.':.." 


.
. : . 
:
'""" 


l' 


.  

 ..,. 


-iI ...
 


. '.' ;;<,.
:.., 
." 
..':,,:: 

;. '.  
" 


'>
- 

 


,', 
";:I).)
:.'!: *=': 

 :':
:::-= 
.:,,
::;:'!'J!!.
 
:f /':,:''; 


Wracajqc w upalne popotudni. 11 bm. :r. OswiQclmia :r.obaczylismy klQby dymu 
piQc wo:r.ow strozockich. Przypodkowo bylismy iwiodkomi poiaru, jakich nadol wiele. 
W Brzeszczoch-Budoch polit sill prywatny budynek gospodarczy. SplonQlo :r.boze I sia- 
no. No szczQscie zdotono urotowac zwierzQla. No szczQ5cle ogien nle rozprzestrzenit 
siQ na pobtiskie budynkf mie-szkalne. Na szczQscie strafy byly tym razem niezbyt 
duie._ (n) 
Foto: Bogdon Ziarko 


/ 
h 


im kolor brljzowy. Twierdzlj, ze na ba- 
zie innych fartuch6w nie ma, a tyeh 
firma nie chce im wyprac. Hm... 
Trwa lcontrola. W jednej z chlodni in- 
spektorzy znajdujlj okolo 50 kilogramow 

mierdzljcego, zepsutego miQsal Zwykly 
w tym miejscu komentarz 0 marnotraw- 
stwie jest chyba zbyteezny. Po prostu - 
szlag czlowieka moze trafic; zwlaszc-z:I. ze 
poblislde domy wezasowe plaezq 0 kaz- 
dy gram dodatkowcgo przydzialu, klory 
wynosi okolo ldlograma na. przcciQtncgo 
wc-zasowieza, korzyslajqcego z 14-dniowych 
wczasowl 
Rozpoez}'na si
 zmudne wYJasmanic 
przyczyn skandalu. Wedlug kierownkzki 
sklcpu wygl'ldajq one mniej wi
cej tak: 
w sobot
, 7 sicrpnia okazalo siQ, ze sklep 
Ilie sprzeda kilkudziesi<;ciu kilogramow 
wolowego z koscia. Zadzwoniono wi
c do 
biur zarzqdu, sk:jd przyszlo polccenie, 
aby zrobic tzw. przerzut do zaklad6w 


TeleIon do szefa bazy wydajljcej mi
so 
I jego pl'zetwory na niewicle si
 zdaje. 
Nikt nie wie, co stalo si
 z "krakowsk'l" 
i pol
dwiclj, Przy okazji inspektorzy 
..A.i;'
DtQ\
 E; go 


(dokonczenie no str. 6) 


. .L 
 


-- 


- - ---
_...._---------
		

/digitalizacja09_0001.djvu

			I 


, 


- 


, 


. 

.,... 
'
. 
r. 

 


....  
;,: 

 

. 
.."- 
. I  


. . 
le
. 0" III II 


- 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


. 


-- -- 


-- 


-- 


, 


II 


-- 


. 


. 


II