/00545_0001.djvu

			TOWARZYSZ 
OMLET 


'
 


11 


5TR- 5 


ECH
 GO 
TE\.EFON'CZN
 
SKAN DALU 


5TR .;. 


DziJJ 


DEllCJE 
. d la , 
SWIN 


UbI'; 
'-: <' 
'" 
. >'. 

 

 .. ;t by ",Iasciwi." obiek- 
tywnie i bez zacietrzewicnia lub zakla- 
manej skromnosci oeenic minione czter- 
dLicstolecie. Wlasciwie, gdyz wiadomo 
jak bal'dzo zalezy przcciwnikowi na 


pozhawieniu Pclskiej Zjednoczonej 
Partii Rohotniczej jej historycznych, po- 
litycznych i moralnych praw przewo:- 
dzenia krajowi. Nie spos6b r6wniez 
omin
c roli, jak
 partia puwinna spel- 
niac wobec mlodyeh. 0 jej wychowaw- 
czych i ksztalceniowych zadaniach na- 
pisano juz tomy. Chodzi 0 to, by szczyt- 
ne hasla uznawane byly przez mlode 
pokolenie nie tylko werbalnie. By pa- 
triotyzm oznaczal dla tej generacji kon- 
sekwentn
 i skuteczn
 walk
 0 przy- 
j
ty stan posiadania, 0 stalosi: i bezpie- 
czenstwo granic. 
-, Patriot a to ten kto pruc<: uwaza Zil 
slVaj ouowi,!zek podstUWO;l'Y, kto szunu- 
je &111(' pa(tstwo, jego uchu'nly i ustawy. 
Kto zl(: przepisy stara sit" zmieni:', al,! 
ieh nil' lamie. To r9wnil'z ten kto wy- 
pracowujl' tl> souie wlasciw!I stosunek do 
tradyeji i dZiedzictwa, znn histori
 i jest 
z niej dumny. Ale rJwniez umie wyciq- 
gac z 1llf'j wnioski -- powiedzial zebra- 
nym goM
 


'1' 


W lej ..yluacji raz jeszcze polwierd..il,. 
sit; oJ,awy, ie lalwiej we.iiic '" Itag.._ r<:- 

Iamelllac.ii. nii wydoslac sio; z nieg.. Naj- 
h'I"7.
 m rDzwil\zaniem byloby prawdopo- 
dobni.. zachowanie ceglanwnlacji lIus..- 
S7.0W ns okres lala i weze...nej jesie..i. 
\\'szy,"cy unikno:lib
 smy gorzkicgo rozeza- 
row""ia: w\'d"walc sio;, ie jc,-l jui I..pirj, 
wlarl,,' killt;' lygodni wC7esnit'j zal.ewn;...- 
Iy, i.c nic lua n10\\')" u po\\'rocie do re
la- 
nwnLM'.ii, a jednal{... l"ci..rplal na wiary- 
'(ndnosci rz,\d, ueicq}ialy - przy okazji - 
srodki masowego pl.zt'kazu, usilu.i"ce z 
mnil'.i"z
m luh wil;kszym skuLk'em prze- 
konar ollini«; spolcczn,\. ie ('ra lJrolJal;"an- 
dy .,ukecsu i IHZemile7.an i a por	
			

/00546_0001.djvu

			2 . KRONIKA g 


: 
 
· fi 


DZIEN. 

,
RAJU 

l 
. , 


s'. 


w 
. tJ. 
,
 
. I' 
z' 


. \V 6j rOl',mict; odz)'skania 
pnez PoL,kt; nicpodleglosei w 
cal) m krajll oddann bold ho- 
.;ownikom n narodowy h
.t i 
jel':"o sprawiedliwy, demokra- 
t)'C7ny ksztaU. 
. RLqd przedstawil warian- 
towe prop07ycje podwyzek cen 
zywnosci, np. 1 1 mleka zwyk- 
lege 0 1 zl, tlustego 0 3,5 zl, 
0,25 kg masla smietankowego 0 
18-24 zl, ma,la ekstra 0 27-29 
zt, 0,25 kg margaryny 0 0-3 
zl, 0,5 1 oleju rzepakowego 0 
0-5 zl, 1 kg schabu 0 90-120 
zl, 1 kg kielbasy z!-Vyezajnej 0 
20 zl, krakowskiej parzonej 0 
10-40 zl, m3'sliwskiej suchej 0 
100-160 zl, szynki wieprzowej 
gotowanej 0 150-250 zl, 0.25 kg 
smalcu 0 2,5-8,5 zl, 0.8 kg ehle- 
ba zwyklego 0 6-8 zl, I kg 
mqki wroclawskiej 0 8-11 zl, 
1 kg cukru 0 6-16 z1. PI'oponu- 
je si<: wyrownac skutki pod- 
wyzki grupom ludnosci najslab- 
szym materialnie. Przez miesiqc 
]Wtrwa szeroka konsultaeja spo- 
leezna. 
. Na spotkaniu przedslawi- 
cit"li rZlldu ze zwi'lzkowcami 10 
bm. mowieno m. in. 0 cenacb 
i kr,.tyknwano spnsob przywro- 
cenia reglamentacji tluszczow. 
.Jedpn ze zwi"zknweow zapro- 
ponowal by rz"d rozwaiyl 
kweslit; zwit;kszcnia przydzialu 
masla 0 1 kostkt;. 
. Final nieudolnie przywrb- 
conej reglamentaeji Uuszczow: 
premier odwolal Edwarda Szy- 
maIlskiego ze stanowiska wiee- 
ministra - I zast
pcy minL'Itra 
Handlu Wewnt;trznego i Uslug 
oraz przyjql rezygnacj«: An- 
drzeja Borsa, podsekretarza 9ta- 
nu w tym minislerstwie. 
Natomiast minister Hutnictwa 
i Przemyslu Maszynowego u- 
Zonal winnymi luksusowego u- 
rz,!dzenia zespolow gabinet6w 
dyrektorskich VI zakladach 
"Radmor" w Gdyni dyrektora 
naczelnego oraz dyr. d/s in we- 
styeji i zadecydowal odwolac 
ich z zajmowanyeh stanowisk. 
. Prf'mier Wojcipch Jarllzel- 
ski otrz)'l11aJ ord..r "Jose 
Marti", najwyz.'Ize odznaczenie 
kubanskie. 
. Mija rok od zawieszenia 
przez USA, w ramaeh sanke
i 
gospodarczyeh, klauzuli na]- 
wYZs7ego uprzywi1ejowania w 
handlu z PolskI!. Decyzja ta 
znacznie zmniejszyla cenowl! 
konkurencyjnosc naszycl} wyro- 
b6w i sprawila ze ]WIskie 
wplywy c;lewizowe z eksportu 
do USA spadly z 400 mln dola- 
r6w w roku 1980 do ok, 200 
mln dol. w br. W I(rupie towa- 
row przemyslowych mozemy 0- 
beenie eksportowae do USA 
tylko 40 proc. tego co w roku 
1981. 
. Sot w Polsce Il1dzie posia- 
dajl\cy nawel pr)'watne samolo- 
ty. "Gazela Krakowska" szacu- 
je Jiczbt; miliarclerow na pol 
lysil\ca Of;ob. 
. Trwa eksperyment ze 
"przeda2ij przedsi«:biorstwom 
walut wymienialnyeh. Zmodyfi- 
kowano :lasady, dopuszczajijc m. 
in. do udzialu takie sp6ldziel- 
nil' nil' p05iadajqce adpisow de- 
wizowych.. i odbp,dzie si«: 14 
kOlejn,'ch przetarg6w waluto- 
wych. 
. ROI, "Histo- 
ryja 0 chwalebnym zmartwyeh- 
wstaniu Panskim" w rez. Ka- 
zimierza Dejmka (234), 


(zn) 


Roclnica odzyskania niepodleglosci  
..., 
. .- 
'J.! 
. . 
e 


Mieszkancy Podbeskidzia uczcili 65 rocznic
 odzyskania przez 
Polsk
 niepodlegfosci. Uroczystosci zorganizowono pod egidq PRON. 


BIELSKO-BIAt.A. 11 bm. w sarno 
poludnie na Crnpntarzu ZOlnierzy 
\Vojska Pol
kiego odbyla sit; urocz
's- 
tese, w klor('j uezeslnicz)'U przcdsta- 
wieiele mirjskieh "Iadz admini..tra- 
eyjnych i politvcznych PRON, or
ani- 
zaeji mlndzil'7owych ZS!\IP i ZIIP, 
dele!:"aeje zakladow praey oraz IICZ- 
niowie szkol srednieh i pndstawo- 
w)'ch. Przewodniezqey Rady Miejs- 
kiej PRON Marian Ro:ianowski mo- 
wil 0 dl'ogaeh do odzyskania niepo- 
dlegloki pne7 nar6d polski porlkres- 
laj6 
rocznicE; Rcwolllcji Pa2dziernikowej. 8 lis to- 
pad a na Cmentarzu Mallzolpum Zolnierzy 
Radzieckieh w Bielsku-Bialej orlbyla sit; ma- 
nifestaeja, w kt6rej lirznie ul'zcJ"oblem6w, do klol'}'eh 
w sposob szczeg610wy wracac bt;dziemy w 050bnyeh pUblikacjaeh 
poswi<;eonych wsi i gospodarce zywnoscim,'11l'j, .:poro micjsl'a za- 
jp,ly dyskutanlom kwestie zwiljzane z 'Iytuaejq IndLi starszye
 
i samotnyeh na wsi, organizaejq wy]Wezynku dla miesIOkanc6w W51, 
a tak2e dzialalnosc;ilj LZS-6w, ktore, zwlaszcza dzi
. b3rrJ
0 liczlj 
na pomoe chlopskiej parti!. 
Zjazd dokonat wyboru Plenum WK ZSL, Romisji Rewizyjnej 
oraz 13 delegatow na Ki:mgres ZSL. PreZff.f>ffi WK Sh'onnictwa 
wybrano ponmvnie Ferdynanda I:.ukaszka. Przed rozpoczf;ciem 
obrad delegacj;l llczestnik6w Zjazdu zlozyla kwiaty na cmen.1ar7u 
zolniel'skim na Osipdlu Ludowego Wojska P()lski('
o. (rs) 


. 
 


, 
;
;. Ti1 "it::.};Jl. 
 


 tm 
 

 ,
 . . 


 lfa

 
 


2Vciu "onnl go nil.' zagTa:ia 
niebe:;;p
<'C:;:e1l8two. Jest 71adzie- 
1a, 
I! powit! Jrim jest i Itkqd 
poehodzi i kto byl oTganizato- 
1'em tej ,vydel'zki 71/1 dTUgi 
swiat, Mmc1a wlqezy sif lA,iiw- 
czos po 1'0% dt'ugi do spTawll... 
Tyle Dapi
aJem tydzien te- 
mu. Taki byl bowiem stan fak- 
tyezny on dzieil 7 listopada. 
Tego sameJ!o drua chlopiec 00- 
zyskal pry.ytomllo
" i zeznal CO 
nast
puje: 
Poohodzi :I 2al'nowki. Nazy- 
wa 5i
 Krz)'sztof L. Wskoczyt 
do autobusu lJijdzijc, ze ten je- 
dzie .. innym kierunku. Au- 
tobus byl pu
ty wi"e zre
yg- 
Dowal z iJa)szej jazdy, Wyska- 
kujljc wywrl>dl sip,. Wio:eej nie 
pamil;1.a. 
W tej sytuacji komcntarz, 
napisany tyd7,ief> temu traei 
tylko ni
wieJe na aklualno
ci. 
Do chwili, .:dy Krzysiu odzys- 
kaJ przy1omnoM' nikt 0 niego 
nil' pyla), "ili1 go nie fizukal, 
nikt Die martwil sip, jego nie- 
obecnooci q . Ro,hic6w zawiado- 
mila tlopiero mHicja... 


(TAP) 


t"" 


......
 


W Strumienlu oddano do uiytku nowoczesne przedszkole dlo 
120 dzieei. Budowlt rozpoez
to przed 2,5 laly, w ezynie spoleez- 
nym. Szczeg61nie duiy wklad wnlosly: brygada remontowo-bu- 
dowlona UMiG, Wodzislawskie Przeds. Budownictwa Przemyslo- 
wego oraz zakfody procy i inslytue;e ze Strumienia. W uzneniu 
zaslug POIislwowo Siadnino Koni Pruehno-Ochaby, "Hydrobudo- 
wa" oraz WUTEH ze Strumienia, odznaczone zostaly Medalami 
Edukaeji Norodowej. 
Przewodniezqcy spofeeznego komilelu budowy Marion Dlu- 
gajezyk (no zdje:ciu) otrzymol z :fqk wleewojewody Jano Wale- 
eha odznake: "Za Zaslugi dla Wojew6dztwa Bielskiego", 0 dy- 
reklor przedszkola Wilhelmina Podolsko - nagrode: speejolnQ 
ministra Oswioty i Wychowania. (jow) 


Folo: Powel Czupryno 


Piqtek, 4 listopada. Na Itl. 
Wolnosci IV Makowie Podha- 
Janskim le:iv niepTzytomny 
chlopiee w wieku 10-12 lat, 
Nie wiadomo kim jest i skqd 
pochodzi. POfJotowie zableTG 
chlepeG do szpitala, Ludzie TOZ- 
chodzq .i(, Ale zagadka nil! 
daje Itpokoju funkcjonaTiuszom 
miejscowego komisaTiatu MO. 
MieJseowos
 jest niewielka. Lu- 
dzie znajq si( wzajemnie. Nie 
tTudno wi
c 0 swiadk6w Wl/- 
darzenia. Ich zeznania sq jed- 
nak zaskakujqee... 
C",opiec... wypadl podobno 
z IIutobusu' "autosan", jadqccgo 
w kieTunku Suchej Beskidz- 
kiej. Autobu8 byl oznakowanll 
tnblicq "tuTystyezny". Nikt nie 
zdwzUI zanotowa
 numeTow re- 
jelitTacyjnlleh. Kierowca nie za- 
tTzl/mol si
. Nie wT6cii na 
miejsee WllPadku. Ani tego 
dnin, ani nazajutTz nie zgloszo- 
no UTz
dom SpTaw Wewnp,trz- 
71ych w pTomieniu kilkudzie- 
sifdu kiiometT6w 0 zagini(ciu 
clllopea...
		

/00547_0001.djvu

			- 


Fundusz dobrego zdrowia 


w 
ADZIECHOWY-WIEPRZ. Znana z gospodarnosci gmina znaw 
c
 o9oci'a si
, dzi
ki inicjatywie mieszkancaw so'ectwo Rodzie- 
Cz O
y. Nowy osrodek zdrowia - bo 0 nim mowa - jesl zaprze- 
emem powszechnie obowiqzujqcej zasady niemozliwosci. 
I' h1:.
mo stanu wojennego znalez- lu w skromnej uroczystosci, 
1 . SI
 IUdzie na tyle zapobiegli- swieckiej ale serdeeznej. Dy- 
WI i w d b plolTI wojewody bielskiego za 
tYwni ze 
 rym S l ens.ie opera- godny nasladowania przyklad 
\V .' lI1e zmog y Ich trudy postawy spoleeznej byl prz)'go- 
.SPlnaczki na szklan1j gal'«: prze- towany takze i dla Niego. Dy- 
Clwn . . 
: OSCI. Ten dom byl dla nich plom uznania doczesnego. DlIsz1j 
>os\Via tell . d k ' I . t 
b tlem w tunelu". Prze- Pl'ze si<;wzi
cia 0 res ana Jes 
rn
li. Dzis czuj1j siG razniej. powszechnie pani "'aleria Tra('z: 
111 BU,dynek pachnie swiezos..i1j 
Urow . I ' . . , 
bOb, I sm glad£llj tynkow. 
\V" I a to robota. Popisali si«: zy- 
lecc y rz . ' I ' A . 
kr emleS mey. z przy- 
o Patrzee jak przyniesione na 
POdesz I " 
h Wac I goscl bloto zasnuwa 

Ylel1J.' . . 
sadzk' nleskazltelme czyste po- 
za I. Tl"Udno bylo jednak w 
t Proszeniu na uroczystose 0- 
Warc' 
k la napisac: obowi"zkowe 
aPcie. 
dz
YSI.o blldowie osroclka naro- 
dZie a . Sl«: \V koneu lat siedem- 
les
l
tYCh Zarz1jd Wsp61noty 
sYgn eJ W Radziechowach wya- 
Parc O
val 40 tys. zl na zakup 
ria ::.h. I:'areel«: spr£edala para- 
ne alohcka, a srodki uzyska- 
l11it:
 sprzedazy przckazala ko- 
hldn OWl budowy. To bard£O 
sZe Y d gest. Takze i te p6zniej- 
sPrz t ary W poslaei lek6w i 
nisI 
 u, Szkoda, ze ksiEjdz Sla- 
aw Gawlik nie wzi"l udzia- 


""""'---- 


.......

.-':-"" 


"?-'
 . 


.' . ... 
.:.::__ : o"_
 
u>td u .' 
i'..!!}
 <>; 


" 

 .....
... 


i.:- 


W '. ' . 
:,(' - 
.. ,,_J'. 


rli
 11. 


.-.: 
" 


:.:....:) 


.......r:1":.
;. 


.
.v-.
 L:':.
"'...
:4>'; ;:,_ 


." .._..."................c......::1:F
 


Dobrej gtowie... 


C(
.
!'.LSJ{O-nl.\.LA. Pl"Zyzwy- 
Ilu '
SI.IIY sit: juz narz..k:\c i 
tdr C a
 utyskiwaD na sluzbt: 
bazoWla: 0 powio;kszaniu sif; jej 
IItz \ l110wimy zwykle malo i z 
IItz 
 l\sem. A jednak - 0 czym 
elt YPomniala nam .irdna z u- 
o.t't l . o.
lalniej sesji WRN - w 
4ek nleh lalaeh tylko ze skla- 

a :v spoleeznyeh I.rzckazanycb 

dr' arodowy Fundusz Ochrony 
tWi °wia w naszym wojewodz- 
i"" e .wybudowalismy mio;dzy 
D.ir!Jkl. 17 wiejskiclt i gminnych 
nie 
w zdrowia, 3 przychod- 

e teJonowe, 3 domy mieszkal- 
lIaw
la prl'sonelu mcdyeznego, 
)!iel'lol
 sanalory jny i holel dla. 

ie I;l:nl
r..k w Istehne.i. Oht'e- 
tear ze .lIrodkow lego fu

uszu 
'Iv lZ.u.Jemy 33 zadania IIIw('- 
Iti cYJne 0 Il\czne.i warlosci ko- 
lia

Ysowej przekr:nu j!;rzew-. 
P,l"z
 l1J. a .rzn1j lokatorLY buclynku 

' kuu!;.cy Was,lew",ki
j 46 'W 
o<1.o z -Hla1ej. Na lIlC zdajq SIE: 
rQ.....o.to
e l
ler\v-encje w .WP
C. 

.l{ator61U cleplown/,czym, ltp. 24 
".' tipod.arczlj 
oraz realizacj«: zadaD :!()J;poda>1"- 
czych w przeci
lnych waru.n- 
kach i drugi, zakladajljcy wa- 
runki korzyslne przed
'skut()- 
wane zo;;taly bardz() wnikliwie 
juz przed Sesj1j, na Komisjacl1 
WRN. Nie zdec
'dowano si
 na 
przyjf;cie jednel:0 z war;anlow 
dla wszystkich o£ialow ::<>t;J)()- 
dal'ki narodowej a w
'b:'ano w 
pooszc7egolnych dzialach \\'ersj
 
optymalnq. Prz)'j
te zaloz.enia 
bp,d q podslawq d() k()oJ1s!ruowa- 
nia planu j(4)Opodarc7c/:o woje- 
w6dztwa na rok 1!J1>4. 
Obecny na Sesji wojewoda 
bielski pr7edslawil zebra.n)'m 
materialy informujqce 0 aktu- 
alnych pracacb f)
J::mu zarz'l- 
d.zajqco-w)'konawczel(() WR:\f. 
Z kuluarowych eiekaw<>slek 
warto nadm:en'ie, iz tV!"I1 razem 
w pelni dopisala frck',,'eneja. a 
obrady - zreszt q banlzo kon- 
kretne i owocne, bo zakonceone 
az 4 uchwalami - Irwaly t,'lko 
2 ::odziny. Sprawdza si
 \\"I<;c 
'czasami slaropolskie prz
'slo- 
w.ie - mqdrej glow:!' do«' po 
slowie. (bwt) 


u' 
 
- ,,
 '/ '. , (:":.:.Z; . 
.Znptatnt.-... 
re.dak,tora,
Gr.aep. 
,'
, .' ( . \1 I . :- \"1 . 


S.lali pasazerowie poc:qgu nr 
33132 relacji Cieszyn - Zcbrzy- 
dow'ice odjezdzaj1jcego z Cieszy- 
'na', (} 15.40 uskarzajlj sip" ze po 
zelektryfikowaniu linii warunki 
,jazdy. wyraznie sip, pogorszyly. 
Nie dose, ze przesunip,to 0 10 
minut plano\\'y odjazd i ze po- 
ci,!g regularnie sp6znia sip, 
'i5-20 minut, na dodatek sldad 
jest kr6tszy, niz dawniej. co 
sprawia, iz w wagonach panuje 
duzy Il(}k. S1j to wszys:ko fakty 
nie bez znaczenia dla zmE;:czo- 
nych ludzi powracaj1jcych do 
domu z pracy lub ze szkoly. 
.Lud7i, kt6rzy dolychczas b)'1i 
p'rzekonani, iz eleklryfikacja 
znaczy: 
,no\voczesnosc", a za- 
tern wyz.szy k(}mfort jazdy. A 
co 0 tym s1jdzi kierownictwo 
Bielskiego Rejonu Przewoz6w 
Kolejowych? (ao) 


_ Wsp61nota Lesna (960 os6b) 
dala nie tylko na parceI(f, do- 
prowadzila takze wod(f. Ogro- 
dzenie robilismy sami, Trzeba 
bylo wladzom wojew6dzkim po- 
. kazae", ze robota idzie spolecz- 
nym sumptem. Dopiero wow- 
czas otworzono nam kies(f Na- 
rodowego Funduszu Oehrony 
Zdrowia. Mzeszkancy nas2ego 
solectwa zawsze rzetelnie placi- 
Ii skladki NFOZ, teraz oplacilo  


:..:.?C:' 


"j.j.  

:I
 


m
 


'
i:'
' 


,,
 


if 
<.>:>: 


.I::'..=::W".' 
.j
:; 
iij :
;: 
t:
;i< 


:
L ,..;: t
:: 


":k" 


:.
:.:..
., 


:::::!, .:;:
:..' 
 . ,,:. : ',r' 


Foto: Bogodn Ziarko 


o 


czym 


im si(f to z nawiqzkq. Osrodek 
chcielismy oddae" w lecie tego ro- 
ku, okazalo si(f jedna k, ie jest 
blqd w instalacji eentralnego 0- 
grzewania. Doplero kiedy wszy- 
stko okazalo si(f sprawne posta- 
nowilismy jako pierwszq wpus- 
cie" do przychQdni kapelt: g6ral- 
skq. Zaprosilismy tez naszych 
bVlych komisarzy wojskowuch. 
Bardzo nam pomogli i w tum 
sensie stan wojenny wl/szedl 
nam na zdrowie. Nie piszcie 0 
nas zbl/t duzo, bo ludzie powie- 
dzq, ze zn6w propagandt: upra- 
wiaml/. Pozostaniemll ze swojq 
radosciq sam na sam - dodaje 
na koniec. 


! 
I 
! 

 


A radose ma dwie poradnie 
og6lne, poradni«: dla kobiet. ga- 
binet zabiegowy i dentystyczny. 
Bp,dzie tu pracowae pi«:ciu leka- 
rzy, dla kt6rych stoj1j gotowe, 
piGkne mieszkania. Dw6ch si«: 
juz zdecydowalo, a trzeci praw- 
dopodobnie wdarl si<; do srod- 
ka w skladzic kapeli, bo raz go 
widzielismy w bialym kitlu, a 
potem w kierpcach i' par zen i- 
cacho Muzykoterapeuta pewnie 
- bardzo piknie! 
Pierws£ej pOl'ady medycznej 
udzielila zebranym Slanislawa 
Mol)'ka - gospodyni: Mt:zczI/ Z - 
na gdl/ chory, wedlug swpgo 
gustu, dotl/kac 7rn1 co dzien ko- 
biecego biustu. - Tyz piknie! 


:\ ;; . 


¥ 

:< 


. 
plsze 


IK" 
" 


W kioskach ..Ruchu" motna ;eszcze nabye" 
wiezy numer "lnfor- 
matora Kulturalnego" wof. bielskiego, Warto zapoznae" lit: z jego 
tresciq nie tylko ze wzgledu na wszechstronne, szczeg6lowe infor- 
macje 0 wazniejszych imprezach kulturalnycJz, repertuarze kin 
i teatr6w, programach dzialalnoid dom6w kultury, ale rowniei 
z uwalli na cieka'vq czt:sii publicllstllcznq. Lucyna Kozien pisze 
C) nowym lezonie w Teatrze Lalek "Banialuka", a Marek Bujor 
przedstawia plany rel)ertuarowe Teatru Polskiego w lezonie 
19S3-U, Spraw!! nowo powstalego Robotniczego Stowarzyszenia 
Ttdirc6w Kulturll omawia Jacek Leszczynski, Ponadto w ..IK"-u 
recfr. ezekamy lIa opinie 
nasz
'cb Czytelnikow 'PI SlJra- 
wie Jll"oponowanej pl'zez rZlld 
zmiany c.'n arlykulow iyw- 
nflsciewych. Od poniedzi,dku 
d.. pi:\tku w !:"edzinach oil 1. 
dll 14 czy"ny b.;dzie 1t"I('fe.. 
d
'zllrn,' - nr 281-50, Opilli.... 
moina laki.. nadsylac 1L<,.tow- 
t1ie. 


Mfodzi krasomowcy 


HIELSKO-BI.\LA Zwyei<:ze
 
elimill:leji wojewodzkieh VIII 
\\""jewiJllzkiego Konkllrsu Kra- 
..omi.wczt'go mlodziez)' szkol po- 
u:ldl>odl>tawow,'ch WO,j. bit'bkie- 
1(0 zoslal uezen LO w SlIch("j 
lkskidzkit",i Joze{ Szezyhut"a, 
kl'-'r
' 1't;llzie rt'I>l'l'zl'nlowal lIa_ 
sze w(1jc\Vodzt\\ 0 11:. climin,.- 
c.iaeh e'cntl"alnych w Goluhiu- 
Uobrzvniu. Celem konltursu S1j 
nie I
.iko konfrontacje i<;z)'lw',...e 
i ch
e zwr6ce-nia uwagi na pG- 
tneb<; pielc;gnaeji kultury jG- 
zyka, ale r6wniez ukazdnia pi«:- 
kna i bogaetwa kultul.o.....e
o 
n -zego wojew6dzlwa. 


T worczosc 
ludowa 


:2;YWIEC. Towarzystwo Milo- 
snikow Zil'mi :2;ywicek:ej (sek- 
c.ia opicki nad twi.rezosei:J al'ly' 
styeznlj szluki luilo\Vt'.i\ wraz Z 
koJt'm Stowal'z}'.,zl'nia Tworci.W 
I_llllow).t'h prz'; T!\IZt 1 e, 
.-/ 
"OD 
.. . 


(v) 


. S
d Rejonowy w ZYW
ll r07- 
p.drywd.1 spraWf; l\1.arii B., k.ierow- 
Ili
zki I'awilonu !\tebloweso w Lo- 
dy!;"owieacll, klora pO.2a u.lalon" 
kolrjllosei" ,.przcdaJa Co najrnnieJ 
3 kornplely se"rneutow t)'PU ..Ma- 
rica.'_ .S(\d wymierzyl osk.arzonej 
kan; grz)'wn
' w wysokosci 50 tt's. 
zloly
h. 
SHOD.', S L'ISTOPAD.' 
. Aulobus aulosaa KKB 30110:, 
przcjc,di;aj'le przez Al1drychow 
potl',!cil motorower jawa KUK 
atil, ktorego kicrowca duznal cit;i- 
ki{"b obral.eil cii,la i uie zatrzYlnu- 
j'!e sio:, odjcclI"J w kierunku Kra- 
kowa. Sprawcl; wypadku zatrzy- 
mallO dopiero. w Kalw....rii Zebrzv- 
dowskiej pobieraj'lc mu krew do 
badati lIa zawarlosc alkollolu. 
CZWARTt:K, Ie LISTOI'AO.-\. 
. Wlad}'slaw G.. z Oswlf;cinlia 
nabyl od dwoch nieznajomycb 
JlU:LCZYZD kilka ..zIOLJ."cl1 tt monet 
za "okaz:r jJl
n C
Ilt: kilkudziesit::ciu 
t)'siI;C)' zlelycb. OkazaIo sio:, ie 
mOllety s
 lalsylikatami, Powraca 
wil;C uparcie pylanie: kogo IU ka- 
rotc! OSZ.llS10W czy poszkodnwa- 
D}'cll? 
I'I"Tt
K. 11 LISTOPADA 
. Niezuani sprd.wcy usiJow:\U. 
dokoJ1.d.c wlaotania do dODlku tel- 
lIilikowego w I\lit;dzybl'otiziu 1I,18t- 
!ikinl. Slau.owi
cel:o wlasnosc ZbiJ:- 
mewa P. z Kalowie. Zlodzieje w- 
staii sploszeni prole-z.... 
ygnaJiz.acje 
alarnl\Jw.h l.:ains'alowan
 przez 
pr'-., wid uj:\cege gospodarza. Do- 
mek rozblysn:jl f..clio: pnlsuj"eyell 
swiat cl i r07
krz)'czal si
 ,:::IOSDII 
s)'cen", budL'!c cal,! okolico:. TeJ 
."mrj nocy jcdn"k, jakby w re- 
wd.niu za dozn.ane niepowodzl-tlie. 
okr.td7.iono dwa inne dOluki Iel.- 
niskowe w sasiedz1wie. kt6rych 
wla:;ciciele posk4Pili pieni
dzy itA 
eleklconiko:. 
SOBOTA, 12 US'l'OI'ADA 
. W piwnicy budynkn ar 18 
przy ul. Melalowcow w Andry- 
chowie z.lnacl w nicwyjdsnionyclt 
okoliczllOsciach Jan K, 135). Obok 
'" z,,'lok zn.aJez.iouo 3 pUlite bUlelki 
r.
l
:'O/la 


:i
I
Ie"ikr' o

e 
,...eu 110 ust. Oba .pecyfiki pro- 
dukowane I
 na alkobolu ot"d 
dOlllnicnlanie, i;e denat zmarl na 
skutck zatrucia. 
. l\lieczysla"o'wi C.. z I
t:czan 
skradl.iono 1ft baran6w w.s.rlosci 
130 tyS. 7.'ot}'ch. Poszkodow.\ny 
podj.t 1 poSzukiwd.uia na wlasn
 
rt;kt.:, klore nie daly rezultatu. 
:\1i1i
ja byla rowniei; bezradna. 
NIEDZIELA, 13 LISTOPADA 
. W Bielsku-lJialej, na skrzyi.o- 
w.,niu uli(' _'\leksalldrowickiej i 
DanU'ot3, p.,i\rcl T. z Kost1{owic, 
prowadz&c salnoch6d osobowy sko 
da HnA 8812 wymusiJ pier\Vszeti- 
sl wo przcja.ldu i l.derz)-'I sit; z aU- 
lobllscm jclez 8B.-\ 082C. Kicrow- 
ca skod
" oraz jcdeu z pasaL.cr6w 
tego salllo
hodu, GrLegorz G. UT) 
z Iskrz} cz:rna poniesli snlierc na 
miejscu. 
. W Zagor7u, na niestrzezonym 
przcjezdz.ie kolejowYln, poci
g 0- 
sObowy rcla-eji WRdo\\ricc - Su- 
cha I1cskidLka polr'lcil samoch6d 
osobowy syrcna lQ5 BilE 7272, pro 
Wad70ny przcz Stanislaw3 S. Kie- 
rO\Vca doznal o
61nych ohraL.en 
ciala i zostal przewieziony do 
szpitala. PrZ\ czyn'l w)'padkll brla 
nicost.roL.llosc poszkodo\o\'anego. 
. Jan Z. z I'alcz)', prowadz"c 
s:unoched s\'rena 105 KRG 9995 nie 
zachowal nalej;
..tej ostrozllosci i 
pOlra cil id"q praw,dlowo Jewrm 
pohoc1elll jezdni I.UCYll
 W. (21) 
ze Skawinki. Poszkodowan,l po- 
niosla snu£"rc na nliejscu. Spraw- 
C.J. w". paclku porz\lcil \lszkol17..onv 
samoehod i zhicgl. Z:\trzymano 
"0 jedllak w poro:, aby stwicn!zT.- 
tc znajduje si«; W S(3nie nietrz(>z- 
wylU. (tap)
		

/00548_0001.djvu

			4 . KRONIKA 


- 


t 


Drwo komponio spJOwozda
{czo-wyborczo w PZPR. Zomyko ona pierw- 
szq po IX Nadzwyczajnym Zjezdzie kadencjt; wtodz portyjnych. Nie mo 
organizacji, kt6ra by w tym okresie nie przeszta powainej proby. Zebra- 
nio odbywajqce sit; w POP nie sfuiq jednak rozpomit;tywoniu przeszfosci. 
Zgromadzone doswiodczenia przydotne sq raczej w wylyczoliiu ki2runk6w 
dalszego dziofania i zomierzen na przyszlose. 
Kompania wzmaga aktywnose organizacji partyjnych, czego dowodem 
jest powolanie nowych grup parlyjnych, szczero dyskusja, bezkompromi- 
SOwe wylykanie blt;d6w,' powainy, przepefniony lroskq 0 julro kraju Ion. 
wit;kszosci wypowiedzi, a takie nieuchylanie sit; od kandydowallia do 
wtadz. 
W poprzednim numerze zamiescilismy gorse wypowiedzi towarzyszy 
z nojroiniejszych orgonizocji z terenu wojew6dztwo. Dzis relacjo z ze- 
braliio w jednej z molych POP oroz naslt;pna wypowiedz. 
WVMIAR KONKRETOW W dyskusji noll'
l"w Grabf)n - robot- 
Biclska Fabr} ka !Ucbli " LOll} geWl- nil< mal,';azynowy mowi 0 pO\['I.
'bie dal- 

a"". Od dwoch lat samodzieln:-. firma, ,zyeh O,zczl;dno-'ci. ro co wozic S1lt'
WC
 
lIic:;:alezna cd swojego byJego ..pl'
'ncypa- wt(,,'ne gdzies hen poza z:1le:Z:'jlku bl". do 
t..j fJory fJonad 284 miliony zlol)'(h. Wy- 
pr()dukowano wi,"cej (0 poflad 15 procent) 
IIi;' w .malogieznym ok...:,sie ubieglego 
roku. Cieszy. ze wskaznik wzrQstu wy- 
d3jnosci wyprzedza przyrost wynagro- 
nz..n Now()sc to wpro\Vadzenie w IV 
kwnrt31e br ek"porlu. Szwed7i reflcktu- 
j:j na biale nziC'cip,ce '11chf'lld. ZobaczYIJ1Y 
czy si," rzecz przyjmie. .Jesli tak - b<;- 
n,tie to z korzy
cil'j dla zalosluiuje w 
dyskusji slworzenie no\Vcgo pr/y
tanku 
komunikacvjnego przy fah!"ycc, ftt>" lu- 
dzie nie musieli w<:drO\w.c l{ilk,1set mp- 
tr6w 0<1 dotvchezas'}'N
J:o do obkklow 
swojej firmy. Michal Zakopi,'c 7wraca 
uwag," na polrzeb<; 3ktywizacji zaklado- 
wej OI'g3nizacji mlodzi..z.owej. Inni, 
oprocz kwestii gosfJod::>.rczych, zwiijza- 
nych z pl"/edsi
bior
lwem. z3bieraTtii. Minlll 
ok res, gdy tTzf:ba by/o dyskusj.;- OTgllni- 
zo1Oul' lIa sill;, nll7lwwillc do zabTanltJ 
g/osuo 1'0 roku 1981 i sZfJlcu ;(Jki przeiy- 
la )J(JTtill, teToz fllktvcznie zostnli 10 nil'j 
najlej}si. Oni '!ami od sif'bie zabu:rn]q 
!Jloll 10 sprawuch, ktiITe bnlq spoleczc,j. 
stWfJ, pOTtlSzn3q je smi(Jlo i szukajq TOZ- 
1OiqzMi. POTt.W juz nnprr.wd
 - i 71ie sq 
to puste slowa --- nie ;(;$t taka. sama. 
Dzisi(Jj wnioski - a nie :wwsze hVlo t(Jk 
w TJTZeszlosd - zlliatwiane sq konkret- 
"ie i sZ)Jbko. :Laden glos niezald7lic od 
tC90, czy czlonka paTtii czy kolf:Ui bez- 
paTt?Jjnego, nie pozost(Jje bez odpowiedzi. 
T(Jka PT(JC(J ma sens i lJodnosi autoTyt..C 
r6rvniez nllsz. szeregow1Jeh czlonkolv 
lJ(JTtii. PTZ?Jkladem na to 'IIloze byl' .Zll- 
k(Jnie pTzez kicTownictwo administru- 
C1ljne zak/lldnw wspolnie 2 oTga71izac],1 
lJaTtyjnq sposobvlV zatrzuman;(J ja- 
choweow 10 jabTyce. TTZ£ba WIJpraco- 
wac knnkTf:t7le dzial.mia dat1Jczqce wln- 
liciwego okTeslenia wid1rosd plae. Robl- 
my to 1Ospolnie i znlfJ9a poz?Jtyrrnie ece- 
nia nO$ze TOz1.t';oznniu. . 
Jestem rowmez pTzekonan)J, 
e obecnic 
pU1:tia musi jasno oku i:iil' plaszczllznp' 
swojcj Wspo/1JTacy ze ztJ.'io,zk(Jmi zawo- 
doU'ymi i sIImoTz'ldami rClbotniczj/mi. B/I 
o"ldzi.. do t1Jch oTfJanizarji modi zaufu- 
nie. Nie mfJ!1'! one powi.>loc sma;"; PTI1- 
C)J. Pomit;dzj/ nimi nie moie bve sztucz- 
nego mUTU. \.Vs:wk inteTf'S zowsze jest 
wspi>lnU. PTllcujt; tv naT"edzi01Onf, Udzip 
jest tetr'/u i czlonk.;w ztl'iqzklitv zawodo- 
lI'Url] i nosze; TllTtH. U nlls ten pToblem 
.i.,st szczeo,;zn;e wainu i It(JTamy lit; 
gfJ jak najlepiej TozwifJzac. MjJ"'f TOW- 
nid:, i7 wsz,?dzie, tV kll
P1Jm zakladzie 
pTac?J c'todzi 0 to, by IUt
zie u'la!iciwi.. 
rozumieli tVspo/pTacf pomifdzy oTf}nni- 
zllcjami spfJlecznumi, poli!)Jc2n)Jmi i mlo- 
dziciolV)Jmi. (b1Ot) 


Ryzykowna walk a 


(Ciqg dalszy ze sir. 1) 


1'0 z rilugo!etnich pracownikow zakla- 
tlu' . 
_. lnocze; btldujem)J ten socj(llizm niz 
lias uezono. lnaczej niz mowily 0 tym 
dokumenty liezn)Jch, pfJprzf:dnich p/
- 
71(
W. W ;akim kierunku idziemy, dokqd 
na pr2)Jkllld nas )JTowadzi n(Jst
ptdllca w 
takim tempie pTywat?JzlJ.c;a Z)Jcill {lOSlJO- 
c1aTczello i spolecznefJo? 
liIie jest to glos odosobl1;ony, Odczucia 
te i pytania powtarzajl'j si'!; w tolm wielu 
I'obotniczyeh dysku.,ji. Chodzi tu przecic.i 
rowniez 0 tak CZt;3tO rczwazane poj<;cie 
I!I-'rawicdliwo
d sl'olecznpj, !Jodstawow
j 
J.311'{!orii w ideologii soe!alistyeznej. Na 
lIi
 ski3da si!:. suma roz'1or"kich zj.,wisk 
i postaw, deeyzji podejmowanych nier:Jz 
dora:inie. Nadmiernego i nieprol'.:>rcjo- 
lIalnego w stosunku rio o

.)lu bog..eenia 
"i
 ni<,ktorych grul' ludno
ei, rpk"pilali- 
z3eji wielu ob..zarow Zyd3 nie mo>zemy 
Uumacz,'c tylko kosztami wychodzE:lli.\ z 
kF)"ZYSli. Ci, ktorzy najci<;?Pj i uezciwie 
praruj:], 
l! najbardzi
j wvezuleni 'na :;:10> 
i w
zelkie _ przejflwy niesprawipdliwo';ci. 
Przyznal Wladys}aw Loranc, 
e oczeki- 
wali niektorzy od XIII Plenum odpowie- 
rizi systemowyeh. 
- ChaT(Jkter panstwa - st". ,enl/i} - 
dyktutuTa prol!!t(JTiattL, lojusz Tobotni- 
c2o-chloplki, polityka tl'yznl1niowa to 
tylko CZI;Sl' pTob!emow, do ktor)Jch na 
IIzisif';uym ctapie TOZWOjU nmsi sil; par- 
tin ustolunkow(Jc, KieTot..nicfwo ;e; jed- 
'flak Itanl;lo na stanowiskll, ii jed.nozna- 
('2ne Toz1Oiqzanie t1jch J)TolJ;emow bylo- 
11]/ ce/owe 1Oted)J gdyb1/smy wlllkl; poli- 
tvcznq mieli ;uz za ,obrj. A ona iTwn i 
Ina 1100; Tytm. PTzed nast(>pl1ym z;az- 
dem 'J)(JTtii trzeba bp,dzie do tyrh pTO- 
blemotv 1OT6cil', Dzisiaj tI' c>dpoll"ledzi nn 
licz71e postu!oty Tobotnie?"! Z(lost rza sit: 
'" IItostLnku do sekioTl1 PTJJ1t"lIt'IPfJO poli- 
tllkt: 'Podatkow,! i licency;na. n-ykrjJwlI 
nie1>T(Jtvidlowo
ci i nie;T.rowiec.liwof.ci. 
Model ;aki przjJj
!ismJI jest knnsekwen- 
cjq f)of)rzedniego gOllpo-il1roU'oniu, uwo- 
rllnkotvan, 10 ktoTych znll/azla IiI; Pol- 
like. 
C:iJonkowic partii mowi" 0 niepn:ey- 
zy jnosdach niektorych wydflwanyC'h u- 
('hwal. biurokracji, przypadkaeh arogan- 
('ji wladzy, bczdusznosci i lamaniu norm 
obowi.pmjaC'ych w pan
t wi" soe jalistyc.l- 
nJ'm. Czekajm, a eelem ich cJzialania jesl 
coraz lepsze zycie nas wszystkich. 


e02E'NA WIStOCKA-TROMBSKA 


ron i --;l 

WIl\ZKOWA J 


JliSZ.l I'r"('m"";k;,,,,, I'rz..dsi<;bif)rstwa 
(,.."pod ,,,... i K..mun",ln..j i Mieszkaniowc.i 
w Andr}
h..wie zarejest.rowano Pl'zed 

ipdmiu miesi'leami. Najpicnv przy
lijpio- 
no do rozwil'jzJ'wanla najpilniejszych 
spraw s3mego zakladu i jego pr.,cowni- 
I{ow .Pozni€j - jak reJacjonuje LcsLl'k 
'l'omh.k, magazynif'r, spolecznie petniflc)' 
funkcj
 przewodniezl'jcego zwiijzku 
PI'zyszlo zastanowienie: co dalej? Ol{aza!o 

i
 bowiem, ze istniejl'j problemy (cenlral- 
ne ograniczenie przydzialow sl'odiraco,..nikow Gospf)darki Komunal- 
nej i T..renowej w Polsce. 


W czasie zorgani.lowanego 19 wrze-'nia 
bl'. w Oswif;cimiu spotkania podbeskid/.- 
kich zwil'jzkowcow z wlad70ami m. in. wy- 
szlo na jaw, ze do naszego wojewod7o!wa 
nie dolarly :iadne infOl'maeie 0 islnicniu 
i dzialalnosci Komilelu Zalozyeielskiego 
wspomnianej wyzej Federaeji. Niedopa- 
tnenie trzeba b}'lo szybko na!Jrawic. W 
nie,1 
1]t'hwala IX Na.lzw}"zajnf'j:o ZJ,,,.oItl, 
wlasci"'", F,"a
o""-anif" J1d u
nifi
){i ora Z 
..rawidlowt' po.1cjmtlw"n;c 
)JI'aw w nj(,b 
....n,,'zan}dl. 
C:racuj
l'a w K \\1 I>Z'>R sla.l.. 1\(0)))'--' 
L"hwal i U'Jlif)"kow or..z Wydzi:,1 I'(.!l.
 
I
'czno - Orl;anizac,'jny ,1,u::l.Orn.I:,"Y .I. J 
. ,. d I . . bl ...
,,} 
ULla I:d nose pue s aWl
 na Jla t I.'
" ) 
JJo
ietJ",'nili plf'narn
 m 1\. W (2:; bl
' 
spr-,"
uLd,al1ic 2'
 s\.\loj(.j rlr
,cy. Ob
WJ
: 
zujljcy jc system obejmuje re..h.z
CJ<; 
wnioskow skladanych na plenaeh h.'
' 
poSiHJZt'ni..
h Egzekutywy KW or!,
 
wnioskow kierowanyd1 do KW i 1'-'"' 
prz<'z tel'enowe installcje pal'IYJne. . 
Zanwa.;alny jest wyra.lny 'padck 11c- 
sci I vch ostatnich. 0 i1e w tra keie · rv."
 
nia kamp<1IIii nrzcd IX Z
a.ldem wo
c- 
wodzka orgaJ1izacja party jna Z
I&.;I fa 
2427 wnioskow, to w oluf'sic od ".,k f )!'.: 
czenia Zjazdu do roznoc.l<;eia km11pa nll 
sprawozda'.'I'c7oej w 1982 roku wpIYJl
IO 
juz tyllw 2130 wniosk6w (z lcrcnll). ... vi 
okresie jej trwania 123. Na Wojcwo
I"- 
kicj Eonferenc.ii Sprawo/.uawczej w s,y- 
('znin br. z/(Ioszono 74 wnio>ski, z..
 "" 
okresic 00 lulegQ do listoJ1ada l:ylkQ 21. 
Cz,'zbv wio:c 11,"10 coraz mni..j ""ra":' 
.]0 
alai,..i..nia? Twierd7o'Jca od pow i!:,!;I: 
na 10 pytanie bylaby uproszezeniem 1I Ie 
do pI'zyjccia. Nie m07.n3 bowiem zapa- 
Hlniei-, iz w okr('"ie t)pm odp.3u!y ,""1b2
'" 
s!kif- wni()6ki indywidllalnc nif' popar. e 
w glosGwaniu. kl{we niq
uy
 SI
.fi()\VilY 
wi<:kszosc. Ponadto przyj<;ly lernz sysle ut 
realizaeji pc7oost..lych poz,,":Jla 113 S7.ybkil 
rC:Jkcje i zmusza do konl{reln,'ch .xlp': 
wicdzi , co niej
l;;o liuton1H1:rcznie f"]jJJ?
. 
nuje pow1nrzani€ 
rniosk6v.,.. W)'dc1j(' 
Jf" 
ze na z..nniejszenie si
 il()
ci 
vni()....ko'" 
l:il'rowanvch do "cl:'nl.-:lli" wplynt;la 
..o'
.'niez 
vynikHjClca z rcfol'my, fjt:.(
t.f)" 
tr-aliz3eja zaJ'z'l.Jzania 
ospod:.rk,!, KI;;r' C 
wne obecnie i pJ'ze.i,'zysl(' ueh",aly "'j 
onlz pelna inlormaej:J 0 ich re:Jliz3 C ' 
lak;;.e rozwiewajij wiele powslalqcy.. h 
wez('
nif>j wl'jlpliwosci. 
Z nadeslanych wnioskow podsl "". 0"':) 

rup
 st.anowl'.} prob!pmy sp.olcc
n('- 
 110"" 
nomiczne. Najwiecej d}"sk'lsji i w
'nJka- 
licj O)'gan.zacji p,.r- 
Iyjnej or..z zyciem WS.l,'
lkich lHi..
"I".JI: 
cow wojew6dztwa rozpah'ujf> F::!.lckul:-, 
wa Komilplu Wojewodzkicgo. W el:j
: 
minionvch 9 mif'sif;cy hr. nil II! Odbyl!(.. 
po
iedzcniach pod i<;la l'Icznie 143 wnJ 01 I _ 
ki. Sprawo7odania z ieh r('alizacji pr 7C ' 
slawione S'l sy
lem.)tyeznic t3k ('z]O»: 
IJ"zr,Jmiol"m oJ,.. I) 
--u_ " fl'IL\1 
--- 


I
		

/00549_0001.djvu

			- 


, 


Tow 


zysz' mlet 


W.ies ,Gluc11a Dolna w Chorwacji, Ole res budowy podstaw socjalizmu 10 Jugosla1Oii 
%da.}e Sl
 - lata pit:cdziesiqte. Wladza ludowa 10 Gluchej to lelika, na czele ktore; 
:toz P
'1''!1sz¥1Oany partyzant, hulaka i zlodziej. Ambitnych wladcow niewielkiej spo- 

c
noscl 
1(, zadowalajq, rzecz jasna, osiqgni
cia produlecyjne, trzeba przede:i 1'010- 
nze
 ,!po lmii" i ..na bazic" oswiecac 1Ospolobywateli. Rozpoczynajq si
 zatem 10 Glu- 


':} mtensllwne. 
rz
motowania d
 wystawie
!a. Szel,spiro1Osldego "Hamleta". W roli 
ola -: szef khkl,.}ak
 dworzame - aktllWlsCl. Hamlcta gra S1111 ksi
gowego, ktory 
paql of1llrq know an khki, a Iud - to calli, reszta nieuswiadomionej jeszcze spolecz- 
nosci. Calosc prowadzi t sztukt: re:iyseruje wiejski nauczydel juz leilkakrotnic usu- 
::'oan ll z innyc.h '!1icjscowoscf....za pog
qdy". Tak mniej wi
cej, 'moglby wyglqdae bryk 
przedst/l.tV1ema ..Hamleta we 10SI Glucha Dolna sztukf lvo Bresana na co dzien 
prC?,Jesora gimnazjum 10 Szybniku. ' 
(.dUb.!! popr
esta.c na podobnym omowieniu chorwaclei ..Hamlet" mialbu prawo 
ItchodzlC co na}Wuzej za niczlq, pelnq podteksto1O, anegdot
 politycznq. Tak tylko od- 
czyta
a . sztuka Bresana da.1Oalabl1 okazj
 do zrobienia spektalclu 0 grupie chytruch 
oBobnlkolv, kt6rzy manipulujqc socjalistucznymi haslami i brutalnie korzusta.jqc 
: mo:iI
1OoSci Jakie. ten ustr6; st1OII-rza, podporzqdko1Oujq sobic i 1Oykorzustujq s100je 
.rodowisko. Albo mna wers;a: bylab11 to 11istoria ;uz dawno przcbrzmiala - 0 tym 
,ak to 10 !'f!niu walld z realecjq, walki 0 umocnienie podstaw soc;alizmu, niektorzy 
p r zed!!ta1Olclele wladzll IUdowej blqdzili. 
I tokq wymorv
 mil telest Bresana, ale jest ;eszcze czymii wi
cej. Jest tak:ie jak sq- 
dz
 ._ sztukq 0 mechnnizmflch wladzy, tragediach konkretnych ludzi i calych sro- 
r01Olsk, nadto 0 miejscu kulturU w :i:ydu spolecznym. Glueha Dolna i panujqce 
Dm stosunl,i to nie .utopia, ani tylko i wylqcznie wspomnienie z dalekiej przcszlosd. 
ra.matU cMopaka, }ego narzeczone; i nauczuciela - to przuklady wplywu wypaczen 
SP?'r;eznych no. IOB!J konkretn!Jch jednostek. Sam zos sposob wystnwienia Szel,spirow- 
k Ck1e, tragedii w Gluch-e;, to klinicznu prz7l1,lod bezmuslnie prowadzonej polityki 
ulturolnej. 
W.szystko. to zna.my dobrze. Historia i nam nie poskqpila podobnyeh przukladow, 
takze. U? nu;zbyt odl!}gle; 
rzeszlosd. C
 w.i

ej - podob.ne musli, lecz w 0 wi.ele 
?rdZle} unnversalne} jormle, znalazly Sl
 }UZ u... Szelespzra. I Bresan to zauwazyJ,.. 
nle po to jednak, by IlO1Otorzye stary banal ..historia lubi si
 powtarza-C", lecz jak 
sqCI
9 .po to, by. mocnie; wstrzqsnqe wspolezesnum widzem. Bo jak:ie to i sprawiedli- 
wo
c ! wladza, I Iud tak samo. wyglqdae mogq za Szekspira . w pmistwie budujqc!1 m 
BOC}altzm? Tyllco komplctny Ignorant moze nad ta.kim stwierd:wniem przejiie do 
porzqdku lub z tego wlasnie powodu zarechotac. 
..Prze
st
wieni
 "lla
leta" we wsi Glueha Dolna" jest zatem przykla.dem ostrej 
I odwazne} publtc!1stykl. Sztukr: tr: oglqdalem przed szesdu laty w warszawskim 
..Teatrz'! 
a Woli" w re:iyserii Kazimierza Kutza. Jakze dziwnie (mimo, :ie bardzo 
staranme. I p0'!1!1slotVO wystawiona) w6wczas ona brzmiala, Czy juz wtedy wielu 
bYlo talelch tVldz6w, ktorzy z przedstawienia wydqgali ostateczne wnioski CZl/ 
w t?,mtym okresie nie la.twiej i wygodniej przychodzilo wysluchac PTopoz1/cji Bresa- 
na ,ak do
rego. kabaretu, Od tamtej pory zmienilo si
 ;ednak 10 naszym :iyciu sporo, 
Dobrze tV1.,?c, Ze na pol.azonie ..Przeclstawienia ..Hamleta" zdec1/dowal si
 ostotnio 
Teatr Polski w Bielsku-Bialej. Musli za.wartc w tej sztuce w chwili obecnej 'l!tuszq 
'abrzmiee inaczej, bardziej tworczo i konkretnie. 

ealizatorz!/ bielslde
o spektaklu (re:iuseria Wandy Laskowskie}) W1lbrali drog
 
tla}prostszq, co weale me znaczy - na;gorszq. Postarali si
 0 mo:iliwie najrzctelnie;- 
SZc przeka.zanie or!1ginalu; zrezygnowah ze wszelkich udziwnien jormalnych i do- 
konali w sumie nie na;bardziej istotnJjch skrot61O w tekiide, Dzi
ki temu przebieg 
Rkj
 jest bardzo lcLarowny
 a przeslanie ;asne. Wukonawcow nie przvtlaczajq deko-\ 
racJe (prat:a .1'.:o",a. Tomn.sr
a), a muzyka (dzielo Piotra Hel.tIa) pojawai si
 tvl/;o 
wtedy, gdy Jest naJbardzte} potrzebna. W tej surowe; scenerii liczq si
 przede wszy- 
st/,im aktorz1J i :i'/lwe dotvo, w takim uldodz.e doskonale widae wszystkie strony 
ILkaz1Jwanej n? scenic, w gruncie rzeczy, tragiczno-groteslcowej sytuacji. 
A,ktorz!1 sta}q na wl/sokosci zadania - zwlaszcza Kazimierz Czapla (nie pierwsza 
to I pewnie nie ostatnia dcl.awa kreacja tego artllsty) w roli Bukar!1, szefa wiejskiej 
kliki. On ..tTzJjma" caly spcktokl, doElwnale .radzi sobie z niezb<;,dnq w tcj roli 
k
nwcncjq bur1l's1.'i. 1'1'21/ tl/'llt ;ednak 1JotTafi U'1/dobllc z tf'lcstu WSZI/stkie niuanse. 
Nle mo:ina ehyba rownie:i zglaszae tvi
kszych zastrze:ien do gry Lidii Mal,sumowicz 
(blJjelowa-I,-'rI.Iowa), Jl,foluorzflly Kozlowskiej (brawurol/Jo rola kom.entatorn przedsta- 
Wienia) i Zbignicwa Ciesla.ra (zwiflzlwwiec-Laertes), Nieco inacze; spojrzee trzeba na 
pra

 JC'f'zego D::iedzica (I1a.mlet.), IW01IY OmqlcotVskiej (Ofelia) i Dpriusza P;ekl}rza 
Ilauczyciel) _ ich. role sq ba.rdziej slcomplikowane, bogatsze !J element prawdziwego 
tragizmu. Nie mogq to wir:c bye kreacje tak wyraziste. Ale czy w sumie sq gorsze? 
Chyba nie, doc' mozc Ie wlasnie postade przyoalob!1 sic sc1l11raktcrj/zowac nieco 
drnpic:inie;. Podobnl1 zabieg warto bylob!1 zostosownc r6wnie:i - jnk m!1sl
 - 
W p rz 1lpadlcu, granej przez Aleksandra Bednarskiego, roli Pulja-Poloniusza. 
Bielskie ..Przedstawicnie ..IIamleta" we wsi Glueha Dolna" jest :iv1Oo przyjmo- 
tvane przez ptlbhcznosc. Czc:sfe wJJbucll1J limiechu na widowni i rowfloczesnie, stan 
pewnej konsternae;i w1JtVolony gwaltownym I dramatycznvm zakonczeniem spek- 
tak.lu Bwiadezq, :ie autorom widowiska udalo si
 udanie wywazllc proporcje mi
dzy 
obeenllmi w cale; sztuce element ami komedii i tragedti. W tak!?n uldadzie ostre 
dawdp11 polit1Jczne nie tylko limieszq, ale i zmusza;q do myslen.a, burleskowi 
bohaterowie nie tylka bawiq, r6wnic:i budzq odraz
, 
Tu:i po zakonczeniu premierowego spektaklu uslyszalem opinit:: ..Dobre, ale tak 
Imutno si
 koncz,,". Ktofi inny dodal: ..Jak w zydu..... Wlasnie: sztuka istnieje 
tok
e po to, Z:/I pokazu;qc ..iol; jest W :i1Jciu", nieraz wllolbTz/lmiajqc, w!1ostrzajqc 

OJrZenie t ataku;qc, zmil'niae to :iyde. Warto chuba i 0 tym pami
tae, oglqdajqc 
amleta sprotvadzonego do poziomu totllarzysza Omleta. 


LESZEK MIt.OSZEWSKI 


- 


P rzyjemnie jesl spolkot zo gronicq Polok6w, k16- 
rzy nie handlujq pokqlnie po dworcoch, nie bie- 
gajq z obf
dem w oczach od sk/epu do sklepu 
! nie por6wnujq po/skiego kryzysu z zachodnim, ma- 
IQcym 10 do siebie, ie ad lowar:6w uginajq siC; p6fki. 
Tym razem wlasnie tok by to. 
k po Mediolanu pojecha1i bielszczanie, by nie tylko 
upowac, a przcde wszyslkim sprzerlawaf, i nie 
przccenione ciuehy, a maszyny wlokicnnlcze. 
BieL«ka Bcfama jut po raz piqty wystawiajqca swe 
1"I1aszyny na ITMiE - najwil;kszym swiatowym fo- 
I"um specjalist6w z dzied£iny wlokiennictwa i prze- 

YsIU mnszyu wloltienniezyeh - w tym roku poknzala 
am zespol zgrzeblny CR 642. Nie- wyglqdalismy, co 
J;>rawda, na tie drogich nws7yn i Ul'z1jdzen wyposa- 
konych w programat-or" eleklroniczne lub mikro- 
omputery imptJr1uj:ICO, ale tet nie mielismy sil; oCze- 
go. "';slydzic'. Nad,ll nie uLracilismy przeciez staLusu 
I:l
"":I(;kSZPgb produeenta maszyn wlokienniczych w 

 Zle panstw socja1islyc7nych, a w i10sci produk
- 
ya!lY
h zespolow zgrzebny('h i przl;dzarek na 
SWlecle. 
t 14-osobowa ekipa bielskich naukmvcow z Befama- 
rexu Oraz 26 os6b. m.in, monierow, handlowc6w, 
1
cczoznawc6w z Bcfamy, przezywala w Mediolanie 
gnr1jcych dni. Bojowe zadania konstruktor6w: 


dpat:zenie wszystkiego co najnowoczesniejsze I na- 
b Iq7.
nle wsp61praey z producenlami pokrewnych 
t:anz 
 zostalo wylwnane. .Tak si«: 
kazalo. jedyny 
13 go typu w kraju Osrodek Badawczo-Rozwojowy 
",,:fuTnatex opr:1Co\Vujaey Imustrukcje maszyn sprzeda- 
\V nYeh w Polsce i za grnnic<} nie ma powod6w do 
os
adania . w kompleksy. Na naczelnym dyreklorze 
Wa °lelka Jozefic Lyszczku najwil;ltsze wrazenie wy- 
?Vi r a aparatura naukowu-badaweza i pomiarowa. - 
__ e IV
Zllstkie jednale te wII'f1t?lslne techniki - mowi 
tl/C;;na.}dq ad razu u
na1tie wl6kiennilcow i b
dq na- 

tal mla.t stosowane to przem.J/sle. CZ
se :: nich zo- 
21I0Z
i ;ad
monstTow
na dla p"ka
ania potenc;alnych 
Ojert ({ d OBCI pos
C::C!CJolnl1c1
 producent6w, a nic ;ako 
a 0 spr::edazlI. 
- 


'c' 
{ 


.00'''3'; .,f: '10'.:.: 


.::- 


Ii'ii('$< 
..:.
 


.........' .... 
.. 
 :,..,..<""':::
 

}' ...".... 
::...:
:
 '.:;.;'

! 

,.,. , """""'" 

 "u"."'", 
 
::' 
:'.. .J 


."o'IN'..:....:.'.....«'.-:-:....-.j.- 


W ub. ni('dzielt; w Klubie Mic:dzynarodowej l'rasy i Ksi
iki w Hic1sku-llialej 
odhyl sit: '\' \Vo.icwodzki Przegl
d J)zieeil:..ych Teatrow Lalkowych. .Jury przv- 
znalo 2 rownorzc:dne nagrody ze
potom z Rudzicy (na zd.ic:ciu) i Bielan-Zasoia. 
Wario zaznaezyc, ie ol'ganizatorzy, Oddzial Wojewodzki RS\V ..PrOlsa-KsillikOl- 
Rucb" w Bielsku-Bialej, zaprosili na przedstawienia dzieci z bielskich domow 
dzieeka. Dla nich i dla zespolow uezcstnicz
cych w przegllldzie goseinnie wy- 
stllpil tcalrzyk z Zywca-Sporysza z bajkll ..Kopciuszck". 
Foto: Bogdan Ziarko 


DNI KUL TURY ZSRR 


Spotkanic z przcbogat
 ku1tur
 na- 
rodiiw ZwillZku Radzicckicgo proponujc 
w dniach 21-25 bm. Klub Mi
dz)'naro- 
dowej Prasy i Ksi
:iki przy ul. KOl1ic- 
wa 44. Przygotowal1o ro:il1orodny i, jak 
si
 wydaje, atrakcyjn)' pro
Tam dla mi- 
losnikow muzyki, plash'ki i litcratury. 
Nie zapomniano 0 dzicciach i mlodziczy, 
21 bm., w dniu inauguracji Dni ot- 
warta zostanie 0 godz. 17 wystawa sa- 
mowar6w a takze rysunk6w Waldema- 
ra Kielczewskicgo (warszawskiego plas- 
tyka, dobrze juz bywalcom bielskiego 
KMPiK-u znanego), poswiGconych 
Gruzji. Zaprezentowone ;zostanll r6w- 
niez tance gruzinskie i rosyjskie. Na- 
st
pnego dnia (22 bm., 1fodz. 17) W. Kiel- 
czewski m6wie b
dzie 0 Gruzji, a 0 
godz. 19 przedstawione zostanll dzieje 
przyjazni Puszkina i Mickiewicza, ilu- 
strowane muzykll Chopina, Czajkow- 
skiego, Rachmaninowa i Chaczaturiana. 
23 bm. geolog Jan Rzymelko wspomi- 
nae b
dzie Syberi
. Opowie m.in. 0 po- 

zukiwaniu diament6w i mamut6w. 
Dzien kolejny, 24 bm. poswi
cony zosta- j 
nie sztuce i muzyce corkiewnej. 0 godz. I 
16 rozpocznie si
 projekcja filmbw 
kr6tkometrazowych m.iu. 0 leniu g radz- , 
kim Ermitrazu, Gbrze Ognia, podzwrot- 
nikor..vym pasie Azerbejdzanu. 0 godz. 
19 wystllPi Chbr Starocerkiewny pod 


dyr. ksi
dza Jerzego Szubrbaka. Zapo- 
wiada sit;: wydarzenie artystyczne duzej 
rangi. W ostatnim dniu spotkan z kul- 
turll Kraju Rad (25 bm.) 0 godz. 16 wy- 
swieUone zostanll bajki, a 0 godz. 19 
monodram "Lichwiarz i Lagodna" wg 
Fiodora Dostojewskiego przedstawi Ka- 
zimierz Borowiec. Zapraszamy. (z) 


W programie Dni Kultury ZSRR w 
bielskim KMPiK-u szczeg61nie intere- 
sujqCO zapowiadajq sil; imprezy mu- 
zyczne. Na tym jednak nie konczy sit: 
lista propozycji, ktore chcielibysmy 
szczegolnie gorqCZO polecil': podbeskidz- 
kim melomanom. 
Juz dzisiaj (czwartek, 17 bm.) w sali 
..Pod Orlem" koncert po£nansldej 01'- 
kiestry PRiTV pod dyrekcjll Agnieszki 
Duczmal, w programie m. in. Bach. W 
najblizszy wtorek natomiast w "Bania- 
luce" - ..La serva padrone" Pergole- 
siego w wykonaniu Bielskiej Orkiestry 
Kameralnej (dzien wczesniej koncert w 
Zywcu). Procz tego: koncert jubileus:zo- 
wy bielskiego choru ..Hada" ("Pod Or- 
lem", 19 bm.) i wojew6dzki przeglqd 
grup rockowych ..Rockosz" (..Pod Or- 
lem", 24-26 bm.). Szczeg61y na stronie 
11. 
Od nadmiaru imprez juz teraz glowa 
boli. 


klienl,a bYI uruchamiany, obstukiw{l1ly, podgl<}dany. 
Kojarzyl si«: z zaltazanym owucem, kl6ry najbardziej 
smakuje. Oczekiwa'no, czy zasmakuje naprawdt:. 0- 
Itazalo si«: jednak, :ie wraca do Polski. Dlaczego? 
Obecny caly czas na ITMiE dyrektor biura eksportu 
Befamy I'ioir Tyran zdl'adzil tajemnie«:: - Maszyna 
w'roci do kra;u po to, by no zyczenie kupca z Ma- 
roka dokonano IV nie; pewnych zmian w specyfika- 
c;i tech.niczne;' i dostosowano jq do pnTametr610 su- 
rowcowych podanych .przez klienta. 
Piotr Tyran powie pMniej juz. po ITMiE: 
_ Ofe7'OwaIismy w tym roku uTzqdzenio, kt6re 
poza '/lami pTodukujq tylko firm1J 10 kra;ach kapi- 
talistycznych. Niekt6re z nich stosu;q elektronicznq 
automatyzacjll wprowadzan'l pod kqtem konkrctnpgo 
odbioTCY. Nas:?'e mas
ynll reprezentujq sredni po- 
ziom swiatowy, sq proste w obsludze i r61vnief zau- 
tomatyzo1Oane. Prezentowany el;sponat obslugujq tvl- 
ko dwie osoby. Jest to szczeg61nie 'Wazne dla od- 
biorcow z kraj6w trzeciego swiata. 
Glownymi odbiorcami polskich maszyn, wydajnych, 
lalwych w obsludze i przy usuwaniu awarii s1\ 
glownie wlokiennicy z krajow rozwijaj1jeych si«:. 
Eksport Befamowskich maszyn oplaca si«:, a ceny ich 
nie odbiegaj<} ud cen wyrob6w konkurentow. We- 
dlug wst<;pnych szacunkow, przeprowadzanych r6w- 
niez na podstawle mediolanskich rozm6w w przy- 
szlym roku eksport Befamy do kl'aj6w kapita1isty- 
cznych powinien wyniesc 
k. 6-8 mln dolarow. To 
tylko czc;sc wymiernych korzysci jakie m.in. przy- 
nioslo uezestniet.wo ekipy z Bielska na ITMiE 83, Iu- 
ne, takie jak wejf;cie na nowe rynki zbytu np. Da-. 
lekiego Wschodu, Australii, Nowej Zelandii. zebranie I 
n
wych ofert importowych na elementy do maszyn 
pl'odukowanych w Bielsku-Bialej, a przede wszyst- . 
kim ugrunLowanie pozycji w lej dziedzinie przemy- 
slu i zapo7.nanie sit: z najnowoczesniejszymi tethni- 
kami powinny procentuwac w najbliiszych latach. 
Do ezasu nast
pncj wystawy, ktora na.fprawdopodob- 
niej w roku 1987 odbc;dzie siG w Ang1ii, kolcbce 
wlokiennictwa swiat
wcgo. 


Bielszczanie 


w Mediolanie 


Korespondencja wlasna z Wloch 


Wokol oszalamiaj1jca technika i iuksus, a na bic1- 
skim stoisku ruch jak na Mars7.alkowskiej w polu- 
dnie. ('0 chwila klienci - czarni, brqzowi, :lolci. rza- 
d£iej biali. Pl'zez 10 dni ekipa tcchniczno-handltJwa 
Bphmy przeprowadzila 243 zarejestrowane rozmowy 
w ;;Jrawie ewentualnego eksporlu i 30 na temat im- 
pO-'ll. Szef sloisI,a Amlrzej Socha dwoil siE: i troil. 
POZ..l I'ozmowami przecie:l, pl'owadzonymi w rO.lnych 
jC;.lykuch, kt6rych efcktem mialv bye powazne ltan- 
t.rak1.y, naldalo jeszc7c odpowicdnio obsluzyc klien- 
tow. A 7e byli to z rcguly goscie egzotyczni, to I 
powstawaly trudnosci ro:inej natm'y. Zdarzylo si«: np. 
ze gl'upa Hindus6w - zreszt1l jak sami m6wi1i glod- 
nyeh - ka\.egorycznie 
dm6wila zjedzenia kanapek 
z polsk1\ wc;d1in
. CM, jarosz
 rowniez intercsuj1j siE: 
maszynami. 0 dziwol nie miala tez powodzenia pol- 
ska w6dka, natomiast smakowal bal'dziej 
d wla- 
skich napoi nasz rodzimy soczek z czarnej porzeczki. 
Cztery pokoje (3x3) mieszcz1jee jednora:rowo 36 oseb 
odwicd£i1i potencjalni k1ienci z 50 kraj6w swiata. W 
rozmowach z niekt6rymi bralo udzial 16 prze lstawi- 
cieli firm reprezentujqcych Bdam«: na danym ryn- 
ku. Nawil\zano kUlltakt z 4 nowymi firmami agen- 
cyjnymi. Uslugi swe oferowalo Befamie ki1kunastu 
przedstawicieli zagranicznej prasy branzowej 0 swia- 
towym zasi«:gu. 
Ziclon
' ZCS(Jot zgrzpblny ulolwwany na 1-75 m kw. 
rowniez nllpracowal si
 sporo, Na ka:ide :iyczc ie 


BOtENA WISt.OCKA-TROMBSKA
		

/00550_0001.djvu

			6 . KRONIKA," 


PRYJ!VACIARZE 


, 


... 


, 


N 


, 


u 


Od 19110 rokU I£olno pOOC2 usllig 
pDdo w !'
(jJli co'ege 1t70;u. Gent;lolnie '
eu 
biorQC jest to bowiem dzio'olnosc w ob£cnych c:csoch mo'e IEnlowno, lub w ogole 
nieop'ocolno. Nie dio ws:l)stkich ouywiscie I nie we ws:y
';;'ch d
iedo:lnoch. 0 lie 
stosunkewo 'atwo jest 1.l"Iolei.: lachowca no plzyklod do nopwwy somochodu, 10 
o wiele trudFliej dco'osii: sit: (I wstowiEnie mzbilej sl)by w oknje, 0 rEJI,erocjt: bu- 
tow, C2y lo'olanie oo:iury w dochu. 


Z dzialalno j lJ rurom ej n'Lvpmje, 
b:jdz ogrdl1icz.a je) !O Tni . pr Led
 w zy- 
:stkim spoldzielczc b
o, do 1)' JdWIIH! 
potenlatem w tej d", d7.Ju"" NI
wJ 1 sa- 
moozlelnych i samofill.a.n
uJ
cy(.h oN!; pol- 
dzielll1 wybiera prowad,enie uslug, ma- 
j:jc mozliwose uz)'skiv. ania wy..s,ych do- 
chodow z prooukcji. JHmoc t
J])e nojuje 
sit: wzrost liCLby pry,"-atn)ch ....kl..dtJ" 
118Iu
uwych. "''''praVw - -(; c: ..ii€ () "'aJJ},_ 
dosei zarejestrowanych akl (Jow rde 
bwiadczq jeszcze 0 rze, _ a-j podaLY 
u:.,lug, ale fakt rozwoju t, go roozaju pry- 
watnej dzialalnos.ci w a; dtnkh lrz ch la- 
tach ..ie ulega w
d, r()f;- 
I1qce k06zty wlasne i z I"t 
!y ue>< awal. 
ze nie jest pewny. zy za rlki
 cz.a.. nie 
zamknie "firmy", chron'lC :d«: W LI n po- 
s6b przed plajl q . Slan<>\'. ko tbywanie 
matel,aI6w. Cenlralny Zw qL
k Rz£.mje<;la 
prow.Jdzi wprawdzie ich dy. r)'bucjt;, ale 
dysf1o[)r,uje niewielkimi n 
ydzl.alami. W 
podobnej sytuaeji znaj( sit; w!adole tc- 
renowe. Nieomal ws2O"stldch ..urowcu\\, i 
matf'r;alow brak1ljc. -a pry....atne u..iuJ!:i 
.
 na samym koncu li,ty przyd2Oiaiow. I 
nie w}onika to z niech«:ci wladz do tego 
..ekto..a gospodarki. Po prrutu cz
Elo .sq 
polrzeby pilniej.sze. Tak je:;t w przypaoku 
nieklorych materialow budowlanych. Wla- 
d.le mU6Zq tez pami!;tac 0 ciijgle ub<>gim 
w lowary rynku. "Prywaciane" CZC;sc to- 
11O'arow 2Odobywaj
 wi
 s&bie wiad(>m
mi 
mf'totlami, kt6re nalez.aloby - dellkalnie 
rZNZ ujmujqe - w niejednym J)rzypad'iu 
o1ue$l,ic mianem g()5podar('zej partyzanlkJ 
CZl';{.c z nich moglaby pracowac n:; od- 
padach z przemyslu. Tak If>i si«: tJzi€'je. 
choC dl}gle jeszcze w zbyl malym zalu"sie. 


Rewolucja 
cieszynska 


D)rektofLY f
.bryk :z oporami pr,koOJl1Jjq 
upr
l i.
l'I.j. d() tej w£o h racy. Wlas.ciwie 
- rn Ti!() ol' wproO\ "'-'L, I1Y rel<>rm!; 
1rurlJ]4.1 Jrn UZiv"lC. Do dZ]SJaj bo",iern 
k(]ool'cr:U' ja z ..,,
yu 3( ar2Oam." uchod2Oi 20a 
LOS pod( ,- ',l
O w Z' ,h,-ku z t)']n n;e- 
raz a.a f. b I oly otlpdrJowe 
m;")sl (io 1,1iKaJe, oplaty 
r-I ]1' r. RiJda Mjms- 
IT( w 'r 'nil rc.u]nych 
Tod u .[]()' W oUJX1wj.ec1- 
nJ
h 
 '<.IJ 'I" JW "I lokal. .Jak 
do lej p<>ry w n" 
--nJ wojewodztwie w 
nir w,elu In zYI ouk:.d, radni uehwaliH sto- 
w-....J1.ie obl..
onych . 'awd- czyn:'
l, £nJ('
 L koncl:m, 


mi 
151 
A i,=",.JJ'J
 
W.5L..' 


j;:jC"
 
01:' f'R.L. 
t\
4 E;J) pc JJJJJH: JlflV .l.t:' 
Wf' D.::: )....V ' r(f\"llTJJf
 O(J ,.()- 
We-I L. TJV P;: T...... ['O(JIL iLk 0- 
brOlo" ,;' or'hc.rjo' -€'b' IInl tf'n 
pi 'I'" )1' jt 
t \:t:) ok ] ''''")0 r'TZY ka]ku- 
10' ,r iu {'..nv pI (onpJ pr "z klkn a 
SkJ..o1niki k('
zlt,,,, phl
 2:nk ",Iaseiei..la 
"'ar
 tat u fl'''-NII1,i'l. ie wlf"11J 
...h nejal- 
n:!'(h Jdi nu,..\' Jt
(' 
LI"f' na IUrd..t"Wf),",
 
U
lugD. 


N.UPOTRZEn1'il£.lI
ZEGO - NAJ1\i.1'.,IEJ 


W 
."1ua 
I
' ur br m;>1<;. Jnych 
prl-t{Juk'" ., () v ] In .- J))Z v.yr
D.- 
1;- jC) lego r ' ( eJJ' n;lIf .(fb
 r07.WIJac 
J.r:led(' """2Oy"lkim u>;1 11 I';'i l1aprawezc. J to 
1-e nJ j-c
 pc,d c ' .vo\\. e 7n r ..lcJJie w co- 
dzi€nym -}'£iu ZmniE yloby to na, isk 
na rynfl!:, bo miasl kupowae now€' wy- 
roby pTZn: jDkis ('7" m07nD bv!oby ko- 
rzy..4.i-JL z .IUZ '\\
 P.Ll1uuYOW{lnYLh Tym- 
C:i:.,,
m wiasnie ta dz.icd2Oina drolmych 11- 
,'h.g je
t na.i,,;..ru j ro,.winio:ta. Szewc - 
JE"';li .i. ro j\J.l zn;'](hiE' - niE wa Jak 
ni( kh ,LJ. to 1.. wrJlI<:J sk6ry f'! ;,Inia - 
odpowiednkh .rotlk6w czy.szcLo;c)'ch, d€- 
klM'z - J,r,T') i lepik lJ, Hp Z rrZl:dbta- 
wiony"h 'I.)"uj \N"r"
dow fpny ty('h u- 
,'"g 
 tlJk ""v
oj. e ':'e klil'ntuwi bar. 
uu(j (,piaca "'4; 2Oepsut
 rH'c2O ni("uif"lk;f'j 
warh,
d 1''' pr(t"ju wyrzuL;e i wystac w 
Iwl("Jl'e now
. 
('ora cie. J'J7)'iJa];:j 
:il;, nallki "ana 
Slodov."j:;o i 'ej;o ha'!o: "Zr6b tv saw" 
Nip wc

 ('y jednak k1mvch nie sta
 na 
V.
YTJ&jt,t:je. fat)Jow('€ 10 potrafi q SL£'J"L
 
sit; wjt;C u
luri "d.l)lde" I('h w"l>onaw('y 
rekrutujijcy :;i
 "po'lod l'n1f'ryt6w, 0"6b 
uor;,blajqcyeh po pracy W fabryce Ikz q 
sobic pra.....ie tyle 'amo. co sp6Jdzielnie 
1Hb rzemi..sJniey j wychod2q na 
woje 
Nil" plaeij bowipm porlatkow a zdarza ,ip" 
:7f' ..prz<;t i malel ialy "wypm'yr7.11] la(low -pi r,ey. 


u 


..Zlole Lany" i "Bcskidzldm" w Biel
kl
: 
Ei..lcj, ale wlasnie przez brak 10kalizacJl 
"}-'I.Jwa utkn
la. Mo",E. dlatego, ie inw,;,- 
"Iowac mieli rzemieslnicy w U
III
i, 1110- 
.yrni miasto jes1 stosunkowo dobrL.e n
'sY- 
cone? 
IJn
d \Vojcwi.dzki ))1'20)' ",..p..ipraey 20e 
11O'..zy"l.k-imi 2OainlC'resow:mymi ,iednllsl.lla: 
mi pruwadzi akluollnic anali2OC; ..Ianu 1 
I"flzmie'>2OI'zenia 2Oaklatl..w tlShlJ:(tW)"('b W 
11O'(ljewlld2Otwie. Ustalono 20 branz, IZ;(1m ll 
".luJ: naprawc.:Z:yeh. to j(''It tycb. 1iI.,.-e ..0\ 
(l1J40(.nie n..,ipotrz.ebnicj".... 
1I2O('rnioslf>rn jl'"t trudno ..j('rflwa c , 
awla.zcza W (,2asi(' kr...aysu. A InlS2O('Le- 
nie j..
o Ffizweju 
..n3 iY".1jo'.' iI.""r()

- 
<1,.ilo do sytllacji. jaklj w tej dz,i('dzim e 
..tiam) "bnni(', Rzcmicilnicy ma.ill j.d,'p 
HI: "'....obie: .;ak najwit;c,'j. A kilt p",o,,- 
ili " 
p.I1('(''',nych polT2('I'lwh i iI,,,rnutNy,'b 
1 uil:i,ct...,h? 


. 


co DALFJ? 


W I.ill,u di.:l:dolin.....h prywatne usJuj:;i 
w nas7Yl1I wojpwodztwie stanowi q pow...l- 
ny procent w iell ogolnej podazy. Usluj;i 
IJlOtoryzacyjne i krawieckie okolo 60---10 
proc., 10to{'raficzne - 50 proc., prawie 
p(.}owa 10 IIsJIIj;i budowlane, inslalacvjne. 
Zf'f.armistrzow,'kje i RTV. A wil;c jui nie 
IIJdrginr... 
Auminjstr: 'yjne wladze wojew6dztwa 
zuajlj 'obI prawl; z pr.r:£d,,1awionych tu 
probJCmow, f'hor njewiel" mog:} pomoc w 
ich ro. 'i ."aniu. W bi"lskiej Izbie Rze- 
fiJit'lniLol"j lwiprdz q natomia:;t, it wspbl- 
}-'raca z ur2r:dami miast nie uklada sit; 
lJc.Jlq,if'j - braku' 10kaJi, a naweJ s("n- 
,-0' n'"Lh rll ')ziJ co do ll'k,.Jizacji nc.wyeh 
't.-,n {.]tl"., J."l'" "\( h E
 nf_ {hf.;1ni do 
7ajnw('.lowania w j,l!>.r'we w o,ieullJl'h 


&AZVl TARANIA 


lSpoldlie:lcza linansiera 


(.. ):;.:rnk..ch LpoldzieJc;ych rVLI.'awiamy z J{ryslyn=\ Doni,.", :la, h;pn,yni
 dY1TkW- 
I'a Odlu ..Iu \\ r 
e' bdzkillO E. nku Go'pooaJ kl 2.ywnosciuwcj w HIl'hkll-Bwlo. I, Oya- 
zjiJ jl',t LbliL I':y SIt; (sGoola 1!i ):,UI.) II VvujcWQ.lzki ZlaoliJ D,'][.{;atow l'1"pkow 
Sp(llfi/i( Jcz:YLh 
_ SJ....'" uJc('i
 flmk. .i.. zv"i,'ul hnie w "tusLonku do I'a.-.ki,w spbl.],t;eln}eb. ('zy 

J...h]";('lIIi.. pf\2Ow..la,i
 o()b:t ki,',owa..'? 
_ r
 I,.m. j
 t DI£<'O pOrid:......ylliwe, lrudnv bow;em z pozyc.ii odd:lIalu .woicwl").l- 
Iii go fIJ( ic 0 Iduo(j ?rliu 
J'61d"j
Jni:rmi W swict1e .n,?wych u
t
w h:",.kJ '
J6Id",d- 
"L
 "J )ujnr 'I.ami s?morzijdn)'ml, a BaTJk GospOllm'kl Zywno
f'lOwl:J Jf'st .11:)) e('n- 
tralnYIl1 zw, .I.kl{1'0 BU.Z 
jest "wi. if;lnt 'I Il
J:.I..nic z 
am()Jzj(]em ..p01iJzj€l<.zym w zak"'''.i{ klt'!'owallla 
b.mj,aTrli (11. k!:1J)1rl.oli '.:h dZlaJ;JJTJo
d. 
Aby 
€ mCr 0.10 rni'g:t poco 1 pc ObU\I'iq./k.orn l n1usi bye na biez:il"C 7;1.l.H:IJ_uni.JDY 
7" ",'Iawaln ; "" nR, d:'Ja!aI
 OWl .....r.( k. JODK. n1.i c.r£;;no\.v E,cuHor.L.qdowych [n. in. W It'"1u wy J!-li.luy _ 
dp
 \I,r.rlr-I<;' 'ko, z zakresu prawa spo!dzieiczej:;o i banI. )w'p
". 
_ OJ,,"'!:a ludn"
<' ,.r2Ol',t banki "1'(Jldzid('zt" jt:'it na ogol wy
"ke ou'n;an" l"u.f'Z 
I5foJ...,.<..j"h.., wII'j'lne. \N ",,)'m leiv "iln t
eh .iedno'oh'k? 
_ My,Jl'; i".. . I
' ..h- -','mcrzqd br:T'kov. y jn,1 1ym gwa: antf'1n jJl':.w.dlowcJ luia- 
lalJif,'ci, r..Ljor.dln£"!-,L L.' r.lij(J
ania i b;b_'JCrJj kontroli pra('y banlt..w s,JuJ,lz]d"ZYl h 
-WyrJiki dLh,J.n
noL(' :,," F
 "A no C"....vrn \i\ OI('Wll{ _twie w nkrCMe od })OprL.l"'tJnJft:o z
I;.tzdll 
SiJ' 01 ,,1:>,.e M in -b..IJIti III _1f'Jjjy W la1:,ch 1979-]11R2 ponarl 3 mId z! kn'dyloVi i zl'lo- 
mllc!:;ily 
 mId O"L.CI
'rlr.{,s, i Spnedah .y ro]nj]{nm indywidualnvfII ,()11 h:,. {'rllnli>w 
z p"l1stwl1wE!
<' funrl.l
zu ;. ni ma.l wykona];i;my ..dki tysi
cy l'pdj.c.(,j, w Lwif!,k l l 
20 oJ;"h'-r.. fm.Hl'XJ""'1 w,'i [';.nki zorg9niz.owa)y d.jpsi:jlki imPl'l'z r:pnJfGnb--W}'cl1o- 
wa"'(
7v('h j kultllra1nu.r wi:.olT>f'j_ O.Jo1..no 1
1I<;p do u7ylkn 1!(jwe Iub powkkswne leI.:!lc w 11 r.
'. {'ioJwnie 
:z Iny
l
 0 r-*
pr I ]f: warunk6,v ()b
Ju
i hH:]JjO;:Ci. 
_ Jaliil' '.1/ ,j>in;(C!e h..nl:i'u. iei! zami..rz("n;a na na.ibH:i,..,.y okr(',? 
- A .pH 
,d' bankb'N to l'rzmor'.:jdn q,N- 
.17i, I. .£f'/!(J "'h;u]olllo .l{, w z:;hTf,ic- kreo1ytowania BS !'eali.lllj' nuJityh; l"dl
lw.a 
rJkll""{\n
j' 11ft "'"',,,,'h Sejmu. W .-..roach jcdn,?lde tej polityki ,am';ei' wipjskiej. \Vi:}7q z tym 
narlzi.,;'; w"k"nv'I..mb 
rodk6w loklJlr'("r;Q pochorJzenia na !" 
'Idz
'. :i.e bl;(]zie tt., rownil':i z rJu
ym pI>iyjkio?m dla 
."nych 
joorlno"t"', ':;()'T.r,(,.,n''''('
. ho l);.r.k zbli;.v sit; (10 n;ch, Dal
ze zamkr.wnia stuo wa - 
rl.aj:J .j, (].o TJOpr:nvy warunk6w pr -,cy i l'b,!nri JI"Jowy IJCowych 10k
11i Inb powl«:kszenia i
'niei:jcy,
h. )'jr.'oziemy 
('h('i,'1i rOTII/.(' in w lyeh u,micrzenir:,,'h i l;nan
owo i orp':"nizacyjnie. 
- J..h.lt.Jill
....n)y 
;a ,.(.
mowc:. 


HENRVK KAlUS 


:iII..]az!y 6w6j wyraz w uchwaloncj na. wic,-,u, ,'k
")\'y 
()dbyl '3i!; 27 pazdziernika na cieszyi\skim ]'ynku, hI: 
sl.l.ory('>:nej H'zolueji. Slwicrdzila ona pl'zynI11"L1!U;;C 
1{sit;stwa Cieszynskiego do .nkpodlcg!ci P()l
ki, wySU- 
nl;Ja Zl}o,mie ,,;ak nnjTychZcj"zl'go ZIVr,lnnia 
. JfflU ko'l'1- 

tyttJcyjneflo U' WaT8zawil' zlozonego 20 pT;ud
tmvici.:- 
Ii ludnv
ci w8zystkich obszar6w pobki('h, mybTu n lJl!J 
71.0 2nsndzie pomszechnego, T6ume!)o, be7pohednieg D 
i tajnq}D glosowania m
zcz1Jzn i kobi"". W zijoama r ' n 
po,.tuJowano m.in. przeprowar'zcnie P1Z('Z sejm tilklrh 
reform spoJecznych ..alJy nil' lJylo o'r.i cicmi
.icoIV, 
ani ciemi«;zo'liych, abu znikly pTZ1Jwt!cje klo
, 
:fJ""w, 
nay pod kazdym 'Wzgl«;dem ponowala wolno!C ()wbl- 

tn f spoll'cz'!'Ia. Ziemia ma 'I'1alezet pod k071fTOZ" '1'10. 
rodu 
do tych, co na nie; pTncujq, pr:zy ':zllm wil,'ks
e 
obszaTY If.
nl' mojq stae sii,' 'U"osno
ci(1 Nnrodu. ]\1(1./11 
but u,wTodowzone kopalnip, sTodki ko,"Wu.....i1wcy)n.? 
OT07 tllkie gnl«;zie pTodukc;i, kTcrl1}tu i handlu, kt6
e 
mojq dla n'lT"tlu .ivniosle znaezl'nrt/'. Dlimal'i1llo "'
 
rowmez f'owszechn
go bezplatne{;o nauczania, IJ-/!odz m - 
nf'rO onia pracy. lI
lInit;eia ze Slij',ka (,icszyi":ki('l'
 
w()l'k atwt-riackich it.d. Cho.; - ZWa1)'w"2OY na br:> 
",'Ia.bv wykonawc2Of',j - re200lucja mial.. ('l1a'rallter de- 
l; larat.ywn-y, .swi:ldczyla 
 
dslcj, wi4;zi intl'n..iJ"". na.r
: 
dflwych 2(' 
l1ol
nn
'ml. Wh:a ta byla nl'
((:p..lwl'"! IInll 
I'oilzi:olu t.lar:owcr,o pokr}'waji\('C'.j 
;t; 20 p...J:"':lII..)1 
nan'llowym Proletariat byl w fi2 pH)e pOlski w ,,-I 
"Jo{)('. c.lI.ki w 2 proc niemiLcki rf'fztr; 
t"nowil
 j
- 
ne naci« Wies by]" w powiat..ch bil'hkH/1, fie< )'/1- 
';lI1.e do T'olski wi:j_ala :;ir, - T'a,l.li. i I nil wy- 
7\vo1l'niO' < p()Jerzne 
,10 r,a_." II njka Rada Nar()(lowR uch"".J1i1.. ') Icw a - 
fIIJ na ,
.'I..pje prokIDma('J
 0 p...I.yn..leino':ri p
.n,.tWO: 
wf'j 00 Pobki W(',e
m('j czynilol b"L
klll.e .m( s1ar 3 
ma II f.rez"denla Rzadu Krajowego w ()pawie 0 pr.;:::: 
1<:lz
mie jpj wJad:zy. W I'JOwierie fry
zt.\fkim II;U:J
 I 
ly kl'ufhl>ly 2. r'I.lLdstdwicielawi N'lI olinlho vybO f ' 
- 


ed-a lmriowy pnnf.twfl polskiclJI1 i I1tnvol(I'J""o' bytu 
je[1o wl'wnqtTZ i '!'Ia ZeWTHltTz. D'17QC do 'fwro(/owe3 
Jel!nvtct- i pnil
twowej ml'podZeu1otd ni(' pTlJ(J"iemy 
nnd nikhn pnnowat i pOpil'TOt b<,rl
ilm1. z cale, :;ily 
dq:il'nia k(dd!!go. nnTodu, U'o!c:d urz(;unil.b" :'U.lf. "'h _h 
t.O J{dnck nie oznac........, 
l-' (){lbyJo ...t
 UTIO du1off'Hd). - 
1J)f' i br z n;Jor6w. 


(DOKONCZENIE Z POPRZEDNIEGO NUMERU) 


Zblizal si«: koniec J wojny 
wialQwej. Coraz bal d...iej 
wuloc.lI1Y byl rozk!ad monarch Ii. W wiedd"klei 
Radzie Panstwa polscy po
lowle Zl SilJ
l,a TAD;!;[;!'jZ 
REGER. J()ZEF LONJIZIN i JAN M]('HEJDA o
wiad- 
ezyli wr«:cz, ze nic b.;d q respck10wali Lwioj" kow :';Hj"ka 
z Auslrill. 


POWSTANIF. RI\D1' N'\RODO\VI'J 


W dnill J2 pazdziernika 1911J roku W Domu N
rodo- 
wym w Cieszynie zebrali SJ«: pl'z('(blawiciele Pohkicj 
Partii Socjalno-Dcmokratyr7.n<::j, PoLJ.i£'go Zjerlnou p - 
nia Narodowego i Zwiqzku Sll}skich Katolikow oraz 
urganizDcji spo-lec.lnyrh w celu OJiJ6wicni__ aktllalncj 
sytuaf'Jr f'(Jlilyczncj. W przyj!;
f'j .£oJucji. poza 
stwiel'uzeniem 0 pl'zynale.lnl "ci do J ohkl, lIznamel11 
za lej;alnq wladzl; Rady Rpl!Encyjnej i. nanicm JJoQ.,ta- 
nowienia zwolania sejmu, znulazl . . J zpamjlTrny l
unld. 
czwal"ly slanowiljcy we.lwanie do wspolnego ol,darne- 

o d.lialania na rzeez :z;ednoczenia z Pc.lsk:j" 
"Za najlVn:iniej
zll oborviqzf'k 1IJszy thch 1'(,lnlujrv 
w chwili obecnl'j urvazamy jednv
" w dziulnnilL 
i uflfu>,miu nn bok 1vs2ystki"ao, co au 71.£18 T62nil- 
t rlzidio'l. mOf}I/1, bo rvobl'c naT01u, wobec dUe)iiw 
i )1otmnnflfci 00110wiedzialnl ;l'steiTU11 zn to, azeby 
!ku IIi" dzil WSZ11sl kie !ily- do ;ednl"'go 
10Jwa';:T,ieJ!zego 


\" IJ'.TERESIE rOJ,SKIEGO I'RCt.F:T/,JiI!'\TU 


Ra,la, nd Idc'1reJ ':Zl1f' 1." ko nr r nr;JJ T ""'11'" 
fdca FPSD, 1>" JVilf 111 pI y- 
,..vde" Z('K or.. z J8n Mich",jda - 1" ""'1JJl I '1, 
('.!L
 yIr " P{)'hll \..]f'm (":tlej fJoh-J.. j( j f fI")( 'Z]1{ J PrlT- 
tie t>,..o..,,;j c R"d
 N:..rod.o\N'I Tl :iJ(' .1) ou;) a.,Il'IY- 
tel. Nd lch Wf'. "I.!TiI<' prLyb)w..Jy n" wi.. «J, do...... j, 
EorumiJl3 I Cie zyna wlelotY
]l';LLrll. IIIIm} z ei1llj L"- 
mi cie
7yn,-1{Jcj Zhl
>t). sit; na to I'fli
ki a zar..204.m 
il>tf'J;,n"c,iflna.Ii
I}'ezJ1Y procram Jlolih(711) i r:I(hlialny 
W 
.eJ tn'scJ pro,:;ram spfJlrc:rny. ('b.l Ic' pr()l!r.IIJ'y
		

/00551_0001.djvu

			,,
 . 


h 


. 
nlc 


", 


e 


skan 


AONIKA . 1 


lu 


Jt 1 1't J Tt 1:07"t Jtf"
" ,;]{'
ci 
t:&)J{ 
t ''J.1lJ j"'ol1ki 
j I) 
IL I
;lko b
f-hJ.tJ ...1 T
t.n11..
1(",,'kf11J 
it'''':' n,.e !oi,; f.,c,lHrliH za r()bOll"J TIlC_L Zf1- 
kO"l1cZYC '{lHI(1! boldowlnne tv < .qf}u l'T..ech 
'I(>t. 


W Qdpowiedzi no cpel ;roworly w noloke ..Tele'oniczny s
Drlido'" (Klcniho nr 33 
z 19 si,,'rpnio) oh:lymolismy kilkonoscle lis low, w klorych uylelnicy pocJ,ojq konklelne 
f'rzyit.lody nieodpowiedniego _ ich zdoniem - zololwionio pelenlow przez Woje- 

odzki Urzqd Telekomunil'ocyjny w Bielsku-Biolej. Wsz)'st....ie Ie listy przedslowilismy 
niedowno nowemu d)lrelr.lolowi WUT , JACKOWI WROEiLOWI , PIt.!:lQC go 0 oJ"inie no 
lemol zoworlych w nil:h Iwierd:len. 


,..Pr
(-nl:-
hp" ka n to f
J')n
 (.;(....:l.
ca 
sit;. .1IJbr:j 
pjllj'J w na
J}m r.,!:jom... 
m;..jmy wil;C' n...bi..jt;, .LI' j tym l'..:iem 
r'JliJlii; It, "01 \\J>a lilt", by jako toko uzo rowic "ytua- 
"j(? MI,my ;U2 p;erU1
:a 
Jlmptomy po- 
PTll1VlI. W. pu.:idzieTmku 71]>. ticzba IULko- 
.h. iI "'ynilJda 10 WOjl wilozhme 550, pod- 
£/1" fJily 
e
zc:-e 10 lipcu zonotoU'llno ;ch 
HII/). OC:;lIwifc'''' ,io pd"'"(/o ,,
ntl/
fakcjo- 
'4r1tC',,,;u flbo'fi..1f7H(,
v Jl
2C2(! ill11eko J IIp.. 
..Iwlo !JO 1WE.1Jch khc71tti1l'. kOTzvstajq- 
t:1/cll Z (f n:7"h na Zlotych Lonoch, mr.s; 
u;;ob'roit Jli(? IV c!('Tp)iwI1M IV zW;I\Zku 
'" 
'(J"";"c"71o
ciq w1/mion!/ kllVlo nll!{J;- 
slrol71ego CO 71Mttl1'; do kollcQ bj£'i;IIC({je 
Toku. 


- £'zy zd..lal jui paJl 1]
hllic, 'Of N,ym 
U. wi :i.ri,tll.. ul"..kiw"n ab.ml'nt:i.w na ja- 
k..",
 u..lu& ';'wiaduonYlh J1ru" WIl1'I'? 


- Nh ,Ht tf} t..lde trudTle clo lu'tnl(n;a: 

T"illem Zlll sq dmlr ,/,'71;" tl/
iljce pTowizo- 
'T"lcznych ''II
lnl,.,ci; tl'1£ '071ic:;nllch, pTze- 
ai' u'Fxy
.tk,m' >I' BichJIU-BllIlej, tV 710- 
tt'1I' h o
icdlach, cllVe",:i nil' tylko. TTZ( bn 
1m/;c II' p;('rll'fzeJ k(,11 J71n
ci :w
tqp;t oll'e 
".0,,',:;07ki 1vlafciwllm 112bTojen;I'm tell'- 
kO'lnu7IikaqIJnym. Do wiosn11 pT:;:1/szI1'9 0 
T()ku do oilpow;(ilniI'J 
,('ci 2'O
I07iq ppdlq- 
cum "'!:W J'ia Ji(,dll; mi"Mlk:"'1 0" nie)
ko 
:l.naj
nje 
i-: w wyj:\lkf,vJO r,;ekouYNlnt'j 
..}'Inacji. Od """:;0 ..,,)I';.y JI"I'Jrawa 
w tym w
,!,:II.d.i.ic? 


_ Od dw{
h c:;:vn 1I;,k I) ,v: 1J C ')f'm7l1'':c; 
crutTo! ; PO.?l 7Inw!l i Iwb" 'inuIJ.
t'T"i'l11Ieh 
2IU'iI"j.,<'yd, pOE2c;;;eg6!ne t.!;;",hIlCl mia- 
stn. Je
li dwd;:i 0 c('ntT")I'. Te:-(TlVY sq 

"rd:;;o 7JiC1Vldkic. Ce'T.t rala l'Tvilm...j- 
ska 3'H ;"Z IV )idna ZlIj",ta, 71all7('t - 
J>TZI'cJljzo'lla. 1'Iuc6wka 'fin .l.lotyd. Llmach 
:zbl ii" 
i.; do pojelll71osci p70j., If 1 OIv1/l'h. 


f'('-fSpcktywy '
 wi.;e 
.jun'c';' 


P'Tzecitvnie, 111VaZnm, 2(' SII onl dot(; 
ciekawe. W pr;;;vsz1um To}m 71111 
af "":;po- 
czqt PT:;Y _ul. Cjeszy1
ski
,i blldoll;.I). W oJe- 
wl'dzkiego Centrum TclekomunilcocYJ7ie- 
110, ktlJre 3kladat d
 b(?oz,e z tTzcch 
obil1kt6w 0 lqcznej kubot1OT2e CO tlls. m 
IIZI'U. Znajdq si
 tam '»I.;n.: u7Jt.-aIR 
...icjsko no 20 tysi{cy nU'/1'l('T{ 10: Olj pOl'. M:III1
jakn. 


ZAMACJI 


PrzYJ1Rc]f'\< zrzijdzIl, :i'e nOI ny :lyz,1I' przy 1c1cfonie 
w komcntlzic 
t:Jcyjnej w C]('szYI1;C ot j:jl w ttnin 31 
P:Ji:dzicrnikR k,'pral GUSTA W M"ORC'JNEK. On tC.l 
PH:V j:jl, od bJiiej nicznan£'l
o pnru<':"I1II,:. z Komundy 
Wo ;,:I11- 
''')s;;:e) ;;:n:og; (...) potl1)isal lJrn.?Tlll R()j,,". Morcinck 

f 1('''onO
I"L}nn.1 T1it, prze}( aznl kOlu( fif17i(.J \CC7 ohrCi(lu- 
J"l')lm w Domu Narndowyn1 oIi, £'I""m ,- rol..kom. 
lf,y
.tI...e 
k{,mpa/ll€ ynTni;;:o7lu. Coiosci'l akcji. kj..rowlll pl''T. Hlc:- 
m.'ns Mll/us,uk (...)'najtV0271iejszlI Tolr: OtlCgTlIl.w P°tl)- 

t(jJl;u' p.or. LlIlhvik Skrz.YPI k dyrpontl :'11:1/ nnjhcznieJ- 
BZll7JJ i 7!aJ
p'rau)niej!zym odd;;:i,,'
-m f...) .Tef/o odtlzilll 
OTaz p0810n;a ZWiqZ1l7lff}0 z 'Ii.m jJO,tlnJ,ccTa nELfjTE1- 
NA zlu;eq/ljotrll11l 0 :;In:iemu dou'bdz!WII p'f;;;a nU- 
Bt ri..eku go lfome7l0117ltll plk. Gf:IUJD'f A. PuT. SkTZY- 
l'f'k klCTowol tCo;;' d:-illlllniam; wOJsko'IV1
m; bczpoirl'- 
dwo po ZllmllcilU, r;I:>ElliI:wjac tV bUill UTlJ"'1 j o
d; 
1J7iWch poc;;ly, policJI I dtVorcll ko!e-Jo'VI !J0, rnrfl1(j i 1J,7nulli('J
J a tL11f:C 11.'S:z.y.stJl-jc '1lu11.1Juzniljt2e 
Z 1VoJ
kolVe{Jo pll flktu wldzl'1.;n obi( 1t
:J" 
Podobny Iddono
ram dol::n-l' do' POrI/Willi'. Tam 
}'owni<'.o pol
('y oJic('ro\\'.lc i. :iolfJIH'zt: opano\\"ali za- 
u:jrl ppczty i 1e]egrafu, kolei bogllmii"lw:j i po}nocn€j 
fEl;
'IIJJlin - D
iedzice), pOlicji lmmnfej ora.l i);nych 
in
IY\.Ul,ji publicznycb 
Po pOI}p0l'z:jdkowaniu si
 
;taro
ly '2';\ JRA WSKIEGO 
(1 Xl) i de'wo.le" :i'andarmerii SZY:CKOWl'f'ZA Hada 
N..rodowa W linin 1 lislopRda Hila r pl'?' jf;]- wlauz>;;. 
chOt'. f',nnR]nie lrw31.o 10 j
 zcz'" I<"i!k..N,M' .lni. f'OR 0 SLA,SK 


W dni\.1 :<0 r':'
llz !-In;"" ppnad qO ,)I"Z. 10.;'m,,'rh cmin- 
IJyd) (:t.'_ 1:'0) zlo;:)110 R..dLic . :'!Ilbowan;e, 'po;o,laJi 
'" zyniJi I( 
u li
lor",J" Nk ozn:,"zalo 1.0 jl1.J.J1ak 
I-l.ilr.- Ji.1(lpr,1Cv. Z\V}.j...L.('Z \\t powic'{.il bi( ]
klhl. ,gd i 
t1ni.( wl1))."vy nl" '"I '\-v"'f'lt(lIIJln
np jl L SJ:I.:::}{a rart1:t Lu- 
d..wa ...1\-.1 rronll Injeddf' n""\
ti1\v
_nie .1.11. ci"'-lje ut.ru- 
.1m.,lo dLi, 1;,1110'" R:H]Y nie ty1l<.o 'v flJ rw,.
 '-'I okl - 
..It, t('<.,. 1'1. ,'al)' /3> sporn 0 81; ,jr c-..:y1i fir C)'71i 
I1...ly A1Ilr. ,
a"'Wu\" w Parvzu W 1920 1 T..k' W ]Jr1- 
wi..cie. fp,,?I..Lkim Ic,c;;;yly si
 po]
ko-c 'kll 5pOl Y' 
o rodpor nrlkoW:Jnil I'():;:oez{-
"'Inych ,;min, Snor)' \.{' 
:.:o
lal}' mq:lllowRne w uz;nrlzie ..::.war1cj w dn;u 5 !i- 
dop.1da w Mor
wsh,t>j C
lrawic w cnwi1i Idr.,]y na 
()hSL:U '7e 7.1f'1I1i ('
"'o.;: yn....J.t.u;j r.ie funkc"Jno\vnly juz 
.a- 


Y.f wy\.11 OtiltthHii- u.Jt:' 
.)lIu.
ta pvd."'}_tJ CZ('J.:u:Jq 


o tdljo'll W 
'W llf.Tt.. C,;:,::Cl 
1.t.. U-( i 15 lot! 


- ranie dyr. kh'n..., pt""r;,,'m
 do dnia 
.J:.-,jS\t:J
2f (;I!. .svlJ'}O konl.l-o\\ f')"!..ji ,,'
hull:z.a 
!!ofr.. 
 It rl>zLzialn It'll fonow. Mtiwi 0"1;: 
"Jalt nie p"'\nl:1..uj('
:.& rt;ki" U1entrro",.j 
(..-.) Jt'J.,t. idt;T&"ATJllk.o",i, t....lcf,.nu hj
 If"r
'y" 
ma.
:i:'. 


T(? If, 'vniez c11£e'''y II po- 
T;;:',(,koWII(. Z"
lIlill P'TLyl!zial.vw .,Wt.llj 
r b'( btjTd;:
{ :J(o-no,nacznfl. f.:pYtt",dzuh'a. 
I'VI.Hll'Weu'ym kTlIteT",m i)('tl
ie cZ..s 
Ol:Z",£ li 
 I
Q1li.' J ()d CZf'YO od1.tfPs.t1va 'n101J1J 
tV< )ltlyr.,f' w 'IIllP'TilWO'; "za
JiO>Jvcll 
P'T:ypllokach. jl.k >11.. inU'llli,ln, 7Ii(' jest :zly, M02na 1'zecz )lIfna 
,dYfkulcmat na tcmat ktvn.li-Jikllcj; j 2dV- 
fcypJinoWli1iiG pTuco'W'IIik61O tego wydzto- 
lu, )eflcm Jednak pTzekonany, ;ip b"d
i.. 
on fU'likcJo7lowol COTaZ spTII"Wniej. CJlOcbU 
filatf (iO, it! otei"nie UposlI2l'nie prlJci)lV7II- 
k(>w 2.altzy 00 [;fektywno{;ci ich prGcy. 


I'r:lyznam, ie zarazil' mnie IJDn Jlie... 
'''''}'m "'I't}'mizml'm. PM""taje ml tyJko 
Z}'cz,yc' k..nsf'kw('nhll'j Ff'alilola"ji »I"2,..d- 
..it;
7,j"C. 2a klille z"bral 1'<;-: paR a dui:} 
p)jl:r
i
e lio uprzeiJz:uJ1: w imit'niu na.- 
'''
f'h "2,:-i..lnikow rozli...ruy pima z ty"b 
d,," "8 iJwa. lala! 


Re"mawial 


ANDRZEJ OTCZYK 


., 


Ill" ni,'i ....tatnie posi"fi",eJlie egzeku- 
t}wy hM PZPR w l3il'\sku-Dialej JlO!>WIt;- 
.,ono occnie ba"y i po"iomu us}ug tde- 
lumumikac)"jnych na ler.,nie woj..wo.r..- 
twa. "' K.Jini(e.,;e Mid
k.m i Woje...ooa- 
klm Urat;tJaie Tdekomnnika..ji w ok.eO'ie 
Gd list.'paa}a ubieglcgo rnku do pa:iobit"l- 
mila br. micszkaricy Bie}';ka-Dialcj zloiy- 
Ii 'JlI.nad 22ft skarg i r1otye..)'ly one pne- 
d., w[I;z,ystk;m pnyd"ialll lIewy..b. ,aat:ji 
tddonit'7,nych, dlu!':otenninowy..h uS:l.ko- 
,;z..1i i u-klamacji :£ tytulal ....ys..koloci 
(.p!at. EJ;"ckutywa, w klonj w"il\l m.in. 
IJd:tial dyu;klor naezeln}' WUT Ja
cI' 
",rob,,] pJ":l.y"nala, it w o
talnim ekresie 
"IIi, skarg i £('klamacji w:ora.inie 2mala- 
la. rt;djt;la rowniei wicle wi,\
cydl d
- 
..::!',.ji majki('go do Sciski wsp..lpracy a \NUT 
..n02, m.io. sam urz:}d d8 wZlJlozeRia koo- 

roli. i oadzoru nad sluibllmi tecbniczny- 
J'i1i prac'uj"eymi w tennie, fbwt) 


,. , 


...:
..  


" 


,. 


,. 


.', 
...,. 


'. . 
'.l.
 


'.'  ";'t 


dnc wladze, ;311st.riackie, Vgod«: podpi
2li flrzpds.awi
 
("jf-Ie I1ady .N..rodowej Ksi

lwa Czil1szynskiego i Zem- 
:I!eho Narodmho Vyboru pro Sl
zsko. Roz.gFaniczeme 
l..ry1nri:tlTJ
 W" pozostow;a si
 c,tlkOlvicie kompetf'n- 
tny,n czynnikom tj. TZqdowi po!sJdemu w WUIJ'UaW1f>' 
; TZljdoWl ez..
kle?nu w PTailze" glosila ugoda. 
Zo'.t ..Ii! (>ni> JerJnak przpkres)ona najazctcnl czesliich 
w{j,k VJ dniu 23 sly'<;"nia 1919 r. i opaf1"w
niem pnez 
J1JC zn?'
:/.JJej ez
sci I'pornego ob
zaru. Duze wpJywy 
f.oJilykuy; c:zc
kl<;h w Paryzu, pop3reie 2e stror.y ma- 
p,alcw . przcm).slo.wych i grup- mOllotjo!istYt'znyl''', 
PT
y jednoczesnym br
ku zdccydowanej pos1awy Pol- 

ki w sr,ra\\ it> rozstrzygni
cia sporol w dr.rlze ple!.>i- 
" Jlu 
 r' .vuaow..Jy, re' de,:,),zjij RRdy AmtlRs:idorow 
w Faryzu z unja 2tI Jipca 1920 rokll, wi<;k'3za, najbar- 
ciziej \'flrzemy
lowiona, cZ(

t 
Iaska C;e
zyilskiego zo- 
,j"la wJ
rzona do CzechosJowacji. Za 
r,.. k..m;
.ii 
:>r..bko""'tb "'c.zon
'eh w rowDr,i JTlit'rze 
" l.,b..lnik..w i prz..dCitawici..1i pr'1I'oi1awry, w kliirydl 
J"'JJ1J,..h'Iif'.ii Idalo u..t"lanie ak"rdow. 


$ 


$ 


I-,,
d:.' I' .

 Czytdnik,. 10' opract)wanic bUJ'Z1i
 
w",'h ..-y" Cie"zyn"kiej Rpwohlcli. Z.IRj", sobio 

nr. W" 
 _0 fr:Jgmt>nlarYC?nf,'ei i nicllelnosri. Nic 

'.(j.
.b h
d]aak Y..' j€dnvrn arlykul€ omt.\vii\ chcei&tzby 
nd niP, ". 'rnstroTJnt'j tlzial:>!l1n,'('i Harly Nal'(),J()- 
".-j I'arq 'ch 
if' w niei f'or,lai!.....v i tl:Jzcn. .Nie 
"I.r '-.b ,'k ae w JJ('Jni zJoi..no,rj 
;rf'h]pmlJw Jlnrodo- 
'\\Io{"...( io\\o v(.h zj('rni cipSZV!1";kj(
j. n 7.\Vlrl.:"zr7:1 ')t()sunko\V 
P,-,), ko-. L<' "jeh. Mysl
, zc Czy1rlnik mi tn wyb:-aczy. 


JANUSZ WIRA 


, ' 


. 


;,...>'" u
		

/00552_0001.djvu

			8 . KRONIKA  

 LISTY 


ULU
E.J TAK NIE MOZNA 


,Jpstem stalllm c%lItelnikiem 
"Kroniki". Chcialbym pod%ielic 
si
 z wami sprawq, kt6ra wiel- 
ce mnie zbulwersowala, 
\V ostatnim c%asie wybralem 
si
 na wyciec%k
 do Podlesia 10 
pobliiu K
t. To co tam zoba- 
czylem zaprzecza %drowemu roz 
sqdkowi i jest nil' najlepszq 
wizllt6wkq miejscowych wlad%. 
Ot6i na skraju pi
knego lasu 
urzqdzone jest WYSllpisko limie- 
ci, kt ore slIstematllC%nie ro%ra
 
sta si
 10 jego glqb, Nilct si
 nil' 
interesuje tym, ie wspanialll 
drzewostan %amiera, Dziwi to 
tym bard%iej, ii 0 d%ikim wysy- 
pisku mUS%q 10iedziec zar6wno 
nadlesnict100 jak i sluiby po- 
rzqdlw1Oe. 
Zapytuj
, CZII ochrona lirodo- 
wiska r.aturalnego polega jedy- 
nie n4 doraznym wlepianiu 
mandat6w pojedynczllm ni- 
sZ!:%lIcielom. Wi
kszose % nich 
pozostaje bowiem bezkarna. Ta 
sytuflcja trwa - jak sie dowie- 
dzial2m - wiele lat, Rosnie 
gora imieci, a gospodar%e na 
to nil' Teogujq. Tak dale; bye 
przc'ciei nil' moil', 
(nazwisko i adres znane redak- 
eji) 
Ired.: Temat ochrony srodo- 
whka jak burnerang powraea 
na nasze lamy. Cieszyc moze 
fakt, ie w walee 0 czyslosc 
ot"ezenia nie jestesmy osamot- 
nil.ni. Kaida pub1ikacja na ten 
t(':oal powoduj.. zwi«:kszony na- 
pl
'VI' sygnalow od Czytelni- 
kow popi..raj"eych nasze 
o',inie na ten temat. Niestely, 
zhyt rzadko odzywa,i
 sit: odpo- 
wiedzialni za ekologiczne spu- 
'Iloszenie. 
Od wlada W 'K«:tach ocz..ku- 
jemy nie lylko wyjasnicn w 
(\I,isanej W 1iscie sprawie, I('cz 
r.iwnici slanowczvch krokow 
7mierzaj
cyeh do zlikwidowania 
leiinego srnietnika, 


KRZVZCIl\lKA 
CXroniki 


POZIOMO: 1) podstawowa, 
srednia lub wyz.sza, 4) poreja 
odkrajanego chleba. 7) w<;dlina z 
wieprzowego udzca. 9) cz«:sc 
sZtuki tealralnej, 10) plerwiastek 
cheroiczny z grupy wapniowc6w, 
12) kicrownica statku, 13) roily- 
czny lolnik, 14) kr«:ci ai«:, 16) 
rzadki.e imiG mGskie, 17) podsta- 
wia nogG, gdy kuj4 konia. 18) 
miaslo nad Dr'wqc4 Warmii1skl\, 
19) katar, 20) czworoboczny drl\g 
metalowy, 23) rodzaj aler2ii 
dzicdziezonej, 26) wqski otwor, 
29) skorupa sUuczoneg.o naczy- 
nia, 32) skok samololu przy nie- 
prawidlowym l<\dowaniu, 34) mi- 
le widziany na plazy. 36) ubior 
m<;ski z polami, 37) mieszlcala 
w raju, 38) dawny okr«:t, 39) 
bierka warcabowa, 40) karciana 
bilka, 42) wyplywa z Bajkalu, 
43) okres czasu w dziejach Zic- 
mi, 44) najwyz.szy taneuch g6r- 
ski w Amcryce Pn,. 45) w mit. 
greekiej pramatka rzek calego 
swiala. 46) ziemniaczana. 


PIONOWO; I) wyehodzi z wor- 
ka, 2) opat z w
gla, 3) zepsucie 
si
 si1nika lub apara!.u, 4) Jon 
o tadunku dodatnim. 5) 100 cen- 
lymctrow, 6) przyjemny zapach, 
7) powodzenie. triumf, 8) mo- 
earz, silacz, 10) wyspa na Mo- 
rzu Ballyckim, 11) plynie pod 
wodz
 relmana, 15) ci<;zka, mo- 
zolna praca, 17) chiebowe zboze. 
21) spod ciemnej gwiazdy. 22) 
slary las, 24) as, 25) zasiada w 
Izbie Lordow, 26) plyta metalo- 
wa, na kl6rej zecer uktada zto- 
7.one wierszc, 27) aromalyczny 
trunek, 28) Wielka Brytania, 29) 
wyr6b cukierniczy 0 wl6knistej 


JAK TO KUPIC? 


.,Dzi
kuj
 za ..obiecujqce" 
wy;a
nienia dotyczqce nowych 
zasad przydzielania kredytu dla 
mlodych malzeitstw zamieszczo- 
ne 10 "KronkI''' nT 38 waTt, 
"Prawo na co dzieit", 
PTawo to jest 10 moim - i na 
pewno nil' tylk"o moim - prze- 
konaniu niesprawiedliwe. 0 co, 
czy moil' 0 kogo chodzi? 0 nOT- 
malnych, uczciwyclt obywateli 
PRL, ktOT%y doczekali si
 na 
staTosc upTagnionego, sp61dziel- 
czego ..M" (...) Wedlug obo- 
wiqzujacych przepis6w do tych 
"M" nil' naleiy nic wstawiac. 

adnych sprzft6w, zaslon, dy- 
wanaw, bo to przl'ciei samotnej 
osobie niepotrzebne. Po co 10- 
d6wka, meble, pralka (ehoeby 
zwykla), po co firllnki, czy 
(Iuksus!) dywan? Taka oto 
"szcz
sliwu" samotna osoba ma 
26 dnl uTlopu wypoczynkowego, 
ktoTe powinna pTzeznaczye na 
odstanie po ill's tam nocy I dni 
za kaidym spTzftem odd%ielnie! 
Dziwna to zaplata %a uc%ciwie 
pTzepracowane lata 10 Polsce 
Ludowe;. 
Powie ktot, no dobTze, ale 
przeciez przez te 13 lat moinpedareze.i kraju. 
Nil' ma aklualnie aktow 
prawnyeh, ktore umoiliwialyby 
nabywanie artykulilw, wyposa- 
ienia mieszkan osebom zn...idu- 
j
\eym sit: w s
.tuaeji podobnej 
do Pani warunk6w. Nie wyni- 
ka 10, jak sl\dzimy, ze zlej wo- 
li odpowil'dnieh wladz, leez z 
bktu, ie wszystkim llotrzehu- 
j
cym po prestu lych towarcw 
nil' starcza. A nil' mozna prze- 
cici wszystkich dohr dzielie 
poprzez syst('rn talonow. \V 
nil'kt6ryeh wojewodztwaeh spro 
bowano tej m('tody i odstl\pio- 
no od niej, gdyi nie zdala 
egzaminu W praktyee. 


To prawda, ie po dywany, 
meble Up. trzt'ba sl"" w dlu- 
gieh koll'jkach, ale prawd" jl'st 
i to, ie np. firanki moina .iui 
kupit bez wit:kszych klopotow, 
tyle ie ,,
 drogie... 
Informu.ierny tei przy okazji 
wszystkich, kli,rz
- zn"Il'i.li sit: 
w w
'.i
tkowo trudnd sytuacji 
iyciewej (pozar, choro.ba), ie 
naczl'lnicy miast i Rmin d
'spo- 
nuj
 nil'wi('lk
 pul
 najlJotrzeb- 
nit',iszych artykulow przemyslo- 
wych i umoiliwia,i
 ich naby- 
wanie w przypadkaeh, ki..dy 
komisyjnie stwiel'dzi si4: oczy- 
wist:} konieeznose ich przy- 
dzielenia starajl\cej si.; 0 to oso- 
bie. 


. 
! 


,10 Irorf Zdllcie tor;' kORyta 
( °9D
( Q reszt, w;ecznosci 

Pl1d2;cie w koleice po lHi(5o.f 


",i l 


" 


Rys,: Marek Polanski 


Deficytowe zawody 


Wykaz robotniczycl, stanowisk pracy (I charaklcrze dcficytewym, 
obowiazujl\cy na terenil' naSZl'go wojew6dztwa :("lironika" Ilr 23 
i 34), zostal poszerzony 0 nasto:plljl\ce stanvwisk,,: rebotnicy I
czllo!;- 
ei, robotniey w produkcji chemicznej i pokrewni, rolJOtnicy poligra- 
ficzni i pokrewni, masiirze, wytworcy wyrohow galant"rYJII
ch, 
sprz('d',wcy (aJ:"cnci) w punktach sprz('dazy dctaliczn('j RSW "Pra- 
sa-I{!'i,\zka-Ru('b", IWlIserwatorzy urz
dzeri mcliorac
'jnych pa- 
laezc, bl
!Chan.
, eieiole budowlani. ' 
Wydzial Zatrudnienia i Spmw Socjalnych UW w Biclsku-Bial2j 
informujc, ze wykaz jest wazny do 31. 12. br Pnypomillamy, ze 
stwieruzenie ddicytowosci stsllowisk okreslonych w ramowym wy- 
kAzie, zgodnie z postanowieniem par. 13 rozporzE)dzpnia Hady Mi- 
nistrow z dnia 7 marca 19113 r. lezy w kompetcneji wtaseiwej terc- 
nowo sluzbv zatrudni£'nia or
:mu administracji pan
lwowej i na- 
sll;puje na wnivsek kierownika uspolee7nionrgo z'ikladu praey 
zgloszony po zasi«:g::lir;£'iu opinii zakladowej organizacji zwi
zkowej. 


z , 4 
 45 
. . . . . . 
7 8 .
 . 10 
1 
. . 12 .13 . . 
4 115 . . 16 . . 17 
. 18 .1' . 
. . . f!U . . . 
ZQ IZl ZZ J 1Z4 25 
. . 
 . . 
26 ZI 28 29 30 Jl 
. . . . . . 
. 1 3 Z 33 . 34 3
 . 
36 . . 37 .. . 38 
. .39 . 40 41 . . 
42 . 4J .44 
. . II . . . 
4) 46 


7/./1/-/1/./1/./1/. /1/./1/./1/./1/./1/./1/./1/- /1/./1/./1/./1/°/1/ -/1/-/1/./1/./1/./ 


slrukturze. 30) raj, 31) do sma- 
rowania wtos6w, 32) nici chirur- 
giczne, 33) szara, 2olota lub land- 
sberska, 34) obsluguje kociot pa- 
rowy. 35) splonka w dawnych 
strzelbach, 39) rzeka na grani- 
cy ZSRR i Rumunii, 41) prze- 
starzala nazwa gionu. 


POMIF,DZY czytelnik6w, kt6- 
rzy do 30 listopada br. nadeslll 
pod adresem repakeji tygodni- 
ka "Kronika" '(Dubois 4, 43-300 
Bielsko-Biala) prawidlowe roz- 
wil\zania na kartkach poczto- 
wych, rozlosujemy nagrody 
ksi
zkowe. 
ZA POPRA WNE rozwillzanic 
krzyz6wki II: nr 43 "Kroniki" 
nagrody wylosowa1i: 1\Iaigorzata 


)lyrska Bielsko-Bialn, Temasz 
Icick Wadowice. Stanislaw Po- 
lak Andrych6w. Ksiqzki wysle- 
my poczlq. 


POI)raWne rozwi
zanie 
krzyiowki z nr 43 


POZIOMO: koreks, natura, 
aga, Skorpion, 'parafina. komen- 
dant, rydwan, trotyl, kolia, pur- 
ga. koala, Oskar, baszta, sknera, 
autokl'ata. kondyeja, niezgula, 
cud, kolacz, oracja. 
PIONOWO: k.rokodyl. epigon, 
sanie. napad. tarant ,aligator, 
szarak, Amelia, katarakta, 
trzpiot1ca, oko, gra, kubrak. ar- 
szenik, kreatura, Rwanda, auk- 
cja, strcfa, oracz, rondo. I 
Miecz 


PAPRYKA NA ZIM
. Dwa 
kJ( ciemnoczerwonej lub tzw. 
pomidorowej papryki. pM litra 
octu 10-procentowego, 1,5 I wo- 
dy. kilka listkow laurowych, Iy- 
:i:eczka ziaren gorczyey, tylez an- 
J(ieL
kiego ziela i pieprzu, dwie 
Iyzki cukru, Iyzka soli. Papry- 
kt: umyc, wypes-tkowae, &:i4C 
pi«:tki, ewentualnie pOkroic w 
cwlartki lub pasemka, dobrze 
odsqczye z wody. Teraz pr.lygo- 
lowae zalew«: Ij. ocel zagotowae 
z wszystkimi dodatkami i wy- 
studzii'. Papryk«: ulaZYc w twi- 
stoWYCh sloikach i zalae mary- 
naili. Zamknqc dobrze sloiki, 
wstawie je do 2arnka z sitko- 
wym dnern lub dno wylozyc 
grubo papicrem, zajac wod q do 
3/4 wysokosci sloik6w I 2otowae 
pr7CZ 25-30 minu!. By szybko 
:wystygty oc1lewamy cz<;se wody 
1 doJewamy zimnej. Sloiki jesz- 
cze ciepte, wyjmujemy z garnka 
i przewraeamy dnem do gory. 
Kiedr calkiem wystygnq pozo- 
stawlamy na dowolnie dlugi 
czas w chJodnym i. ciemnym 
miejscu. Jest to znakomila ja- 
rzyna do drugich dan i dodatck 
do wQdlin. 
KURCZAK NA DZIKO Z PO- 
M}DORAMI. Jeden kurczak, sol, 
pieprz. odrobina tluczonego ja- 
towca, ewentualnie -odrobina 
majeranku i zqbek czosnku. Kil- 
ka lY7ck t!US7CZU (mqze bye 0- 
lej lub o1iwa), eztery duze po- 
midory. Umyte20 kurezalca po- 
dzielic na poreje i kazd q na- 
trzee sol
 wraz Z czosnkicm i 
przyprawami. Pozoslawie na 
ki1kanascie minut, a nast
pnie 
obrumienic kazdy kawalek na 
mocno rozgrzanym tluszczu z 
kazdej strony. Teraz dodac 0- 
brane ze skorki i 'polu'ojone w 
ewiartlci pomidory. Przykrye 
rondel i dusie okolo 40 minut. 
Tak przyrzQdzone20 kurczaka 
pOdae najlepiej z ryzem ugoto- 
wanym na sypko, makal'onem 
Iub ziemniakami.  

( .1 
OGI:.OSZENIA 
DROBNE 


US
UGI-HANDEL 


NOWO OTWARTY sklep brdnLY 
:zabawkarsko-papierntczcj "SINO- 
BAD" za.prasza klientOw w go- 
dzinaeh 10-18, poleca],!c szerokl 
wyb6r zabawek I artykulow p;s- 
m;ennyeh. Wojdak, Bielsko-Biala, _ 0778;;og 
ZABEZPIECZI;:NIE przed wlama- 
niem oraz dLw'<:koehlonnc !tum:e- 
nie drzwi. uszczelnlanre okien ta!i- 
m,! metalow". wymiany srub w 
oknach na zaczepy - wykonuje 
zaklad rzemieslniezy; B;el
ko. tel, 
287-52, Tomasz Zmldzins.ki. 


0779
9 
 
AGI
NCJ A Kupna SprzeddLY 
Nicl"uchomosci, Ruehomosci 
mgr M. Ja.no.,z, B;elsko-Biala. Ko- 
nicwa 22/2, tel. 237-76, w godz. 
9-13 oferuje do sprzeda'l:y' domy, 
parcele, gara:l:e, mieszkania oraz 
do zamlany mieszka.nia w!asne t 
lokatorskie w domach "poldziel- 
ezyeh i kwaterunkowych. 


077892g 
SPORTOWCYI Komis sportowy 
"TENSKI" - sprz<;t tenisowy 1 
narciarski, zaprafiza Jerzy Stebni_ 
ck!, Blels-ko, Lenina 33, tel. 238-U. 
073711 g 
WYPOZYCZAM garderob<; slubn". 
wieczorow,!, do :l:aloby I okrycia 
do chrztu. Maria .Jak6biee, Biel- 
sko, ul. Gerszona la, I pi«:tro (na- 
przeei w aptckl). 077803g 
UKLADANIE mozaiki, cy.klinowa- 
nie 1 lakierowanie pal kiet6w 
Zotkos, Biels-ko, Michatowieza 45. 
tel. 442-82. 077802
 
NARCIARZEI Sport Service ..Ski- 
ten" monta! wi q z3n narciarskich. 
Lcszck Slcbnicki, Bielsko, Lenina 
33, tel. 238-43. 073707g 
WYPOZYCZAM suknie slubnc, 
wleczorowe. welony, okrycia do 
chrztu. Roiiri.slca, Bielsko, DZ.er- 
:l:ynskiego 50. OG37
5g 
KOMIS sportowy - sprz<;t w<;d- 
karski I nareiarskl - zaprasza Ma- 
rla Kl1czmierc7.yk. B:clsko-Riala, 
Konopniekiej 27. 073710g 
ZAKLAD Termoi.zolacyjny - m
r 
Hcrbert Hensler Biclsko-Biata ut. 
Krzy.	
			

/00553_0001.djvu

			:nOZNE 
 


OPJEKF; n..d stars,.,! osob,! '"',- 
I'('wni spokvjnc ffi,rIH.£"11StWO w 
..
mjan :n1 w6polne nlic'i7.kanie. 
Oft'j-1y ,.KJ'oni1t,if" dJa nr 3',9. 
1)77835g 
M'.ODV m<:zc7Y7na p.-zyjmle l 044:1
4 
03450fig 

Z'TVC'HJ.J.
H Marwn O
I"S73 kra- 
1
7i(""- v..']{hl:dki 730,)atrzeniuwP1 nr 
.... b (l1I44fi!J 034505g 
POLANRK Tar1eu!"7. o
l.asz
 kr.l- 
ibl('z 3 ",'khuh"k zaopalrz{'nlo\\I,rch 
v..J:ao.:-nr.i i fbi

'1 nr: Ab 31}9455. 
Ab :!f.
45fi. AI> :!fi9457. 034503g 
7VZVNSIila ",klad- 
kt; 7aOpc.tr7enj(,\W_1 ...r ;r !J5I 6!t7. 
1134495/1 
Wl1()1'"EI. J.m 7J(ubil wkladk<: "8- 

t}ai)'l('J))')W.. Ill' Ab '19731';.: 0344!1f1
 
MJ....IJKA ''''!>H'y"law 7J(ubil 
wkl;uilu: 7.ao,).a1r:;.cniow... Ill" 1\1> 
f>"t51i119. 11344
7" 
J'YJ....S J.:''''a ...gubila wkl..dl 
15211!1S. 032833g 
SORDVL Kryslyna ..gub;la wkl..d- 
k<: 7I1o"alr7eniow,! nr Ab 645026. 
032R32g 
l\IIAKO
 Janina 7gublla 4 wklad- 
Iti :zanpn1rzf"nio,vc - v.'lasn;'l. me- 
za, m..lI,j i corki nr: Ab 609!)87, 
JIb SO'1!I8ti. Ab 6865
2, Ab 1188763. 
0:12818/1 
rOWTlOZN1K M..ria ogla"za kra- 
,1
ic7 4 wkb.oek 7n()p
tr1eniowych 
- wJa
ne.l i d..it'ci od nr AI> 
'''''';'81 do Ab 1I'i\l3
4 1)321]7g 


FABRYKI MEBLI GIFTYCH W JASIENICY 
oglaszaj
 puzetarg 


na wykonanie i do!.low-: elemenlow z tworzyw szfucz- 
nych do Ilu.e'sfa fypu A-215 "Bambino" 
Kolka szt. 120,000 
Pionki 5Zt. 180_000 
Podporki 52t. 60.000 
Ilrqiki 5z1. 360.000 
Dokumen10cjo i wzory znojdujq 
i
 do wglqdu w Dziole Zoopo- 
trzenio w Zorzqdzie Fobryk w Josienicy. Oferfy pi5emne nolei:y 
sklodoe w sekre1oriocie Fobryk Mebli Gi
1ych w Josienicy do 14 
dni od ukozonio si
 ogl05zenio w prosie. 
01worcie ofert nos1Qpi w siedzibie Zorzqdu Fobryk Mebli Gi
tych 
w Josienicy w 15 dniu od ukownio si
 ogtoszenio 0 godz. 10. 
W przetorgu mogq wziqe ud..iot plLedsi
biors1wo ponstwowe, 
sp61dzielcze i prywotne. 
Zoslrzego si
 prowo wyboru olelento lub lIniewoinienio przelo'9<.1 
bez podonio przyczyny. 


-482kr 
------- -

-- 
---


- 


ROlNICZA SPOtDZIElNIA PRODUKCY JNA "TE
CZA" 
w Bieloooch, Bielony 321, kod 32-651 Nowo Wies, Miosto i Gmino 
Kt;'ty, woi. bielskie. tel. 539-7.1j 
ogfo!.zo przetorg nieogroniczony 
no przewoz stoly piosku z Pioskowni w Trzebini-Sierszy do odbior- 
cow wskozonych przez Spoldzielnit:. 
W prze10rgu mogq wziqe udziol tok p
zewoznicy uspolecznieni jok 
prywotni. 
PodslowQ przelorgu je51 projekt umowy przewozu i kolkuloejo 
wlosno slowek oplol 20 przewoz, do wglQdu w biurze Sp6ldzielni. 
Szczeg610wych informocji 0 przedmiocie i zosodoeh prze10rgu 
moi:no zosi
gnqe lelefooicznie w biurze Sp61dzielni codziennie w go- 
dzinoeh 7.00 - 15.00. Przetorg odbt;'dzie sit;' w biurze Sp61dzielni 
doklfJdnie po uptywie 1D dni po ukozoniu 5i
 niniej5zego oglosze- 
nio 0 godz. 12. .lj73kr 
0/1/0/1/_ 11/0111011/011101110/110/1/0100/110/11--/110/1/0610/110 /1/ 0 /1/-/1/ 0 /1/ 0 /1/ 
Kopolnie Skalnych SlLIrowcow IDrogowych w Wisle 
oferujq noslt;'pujQce 


wy'roby kamienne 


_ tluczefl ° frokcji 25-40, 40-63, 25-63 mm 
_ oroz nie50rl ° Irokcji 0-25 mm, Idory moze bye uzy1y do lor- 
mowonio poboczy, budowy nosypow, niwelocji 1erenu i1p. 
W /w m01erioly sQ do odbioru w Zoktodzie w Wisle oroz w Zo- 
klodzie Kozy k/Bielsko-Biolej. 
Informocji udzielo Dziol Zby1u, tel. Wisto 23-38, Kozy 283. 481kr 


KRONIKA e 9 


ZA' IuD P El
 


L(; 


w 


ZlJu 
Z,.. 


LIE I 
In 


"h 


Wymogoroio: 
ukOliczono szkofo srednio 
wbowiQzonie 0 podj
ciu procy w szpitolu no etocie 
sonitoriuszo szpitolne go 
wiek do 40 lot 


Ter'min rozpocz-:cia roku szkolnego - luty 1984 r. 
Szczeg6towych informocji udzielo Specjolistyczny Szpi- 
tol Miejski "Stolownik", ul. StowOW{] 10, Bielsko-Bioto, tel 
440-11, Dziot Stuzb Procowniczych. 


47Bkr 
OIIIDDDDDOITJDDDDOOaJDDITJDDDiJDDDD[J[][)C[)O[JOOC 
Bhu,ro Sprzedozy Al"tyku'ow $ciernych 
Bielsko-Biofa, ul. Gerszono Bogena Duo 21/25 
o(en;je do notychmiostowej sprzedoiy 


skrzvnie drewniane 


Ro:rmiory: 


600X400X
OO 
1100X900
<700 
Sprzedoz bt;'dzie noslt;'powoto no pod
towie zomowiefl wg kolej- 
nosci ich wplywu. Blizszych informocji udzielo Kier. Gospodorki Mo- 
gozynowej, tel. 212-05. 
4aOll, 

'\.'\.
'\.'\.

'\.
'\.
'\.'\.'\.'\.'\.


'\.'\.'\.'\.

'\.
'\.'\.'\.

"
'\.
,'\.


 


Spoldzielnia Inwolidow "Wyzwolenie" 
w Bielsku-Bio'ej, ul. Koniewa 12 


poszukuje 


no tereF'lie miasta lub nojblizszej oltoiicy 
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO 
o powierzchni co 1000 m kw. nodojqcego si
 do skfodo- 
wonio surowc6w opokowonych - wt6kienniczych. 
Informacjt;' w powyzszej sprowie mozno uzyskoe w Zorzodzie 
Sp6tdzielni, .Iub lelelonicmie 289-50, 238-45. . 
47911r 


:JD[IJlJfJIJOCIOOOOO[][]]IJ[][iJ[][I::IJ[J r::r71
 I I . I . I I IT'.:::J[J:"1I"1rf I 6 . n I . I a I I a I I I I I I I I IT1 


Przedsi
biors!wo 
Turystyczne 
",Sola" w Zywcu 
poszukuje 
!twofer prywotnych 
- pokoi goscinnych no ce- 
Ie turystyczno - wczasowe. 
Zgloszenio przyjmuje Dziot.. 
Ustug TurY5tycznych PT ..Soto
' 
L:ywiec, Ploe Zjednoczenio 12, 
tel. 27-01. 


! ....;-.'
 
. - -,
, 
.t.
 ;.....
'-,_. 
.....:.....,... c 
-....-.;:
". -.- 
f 	
			

/00554_0001.djvu

			10 . KRONIKA 


IE DWOCH SI
 BUE... 


PI;"KAONOZN 


G 


W ubiegtym Iygodniu hokeisci Unii odniesli dwa zwyci
slwa 
w spotkaniach ekstraklasy. Najpierw - co by to sporego kalibru 
niespodziankq - wygrali na wyjezdzie z Naprzodem Janow 7-4, 
a nasl
pnie nie dali szans GKS-owi Tychy. 


najlep'zy zd.wodnik na tafli 0- 
raz Kotonski i Kubcrski. Dwa 
kolejne zw)"ci<;slwa pozwolily 
Unii opuscic O;;tatni- 
lowle n,e polraf," si<: przysl<».{)- 
wac d() tych specyflczny-ch - ja- 
ko zywo przypom
naj"cych an- 
/(Iel..kie - warunkaw. 
Co&podarz.e milDo sporej pr7
 
wagi w polu nie dochodzib jed- 
naok do-tzw. czvstych pozycji etrLe 
leckieh. Zaslu.;a to dobrze Lor
a- 
nlzowa11ej defcTIsywV le
po1u z 
Bi.alej. Spokojna E:ra. wzajemna 
a.sr-kuracja zawodni,kow - przez 
pol 
odziny wybljal.. E:ospodarzy 
z uderzenia Wy.starezyl jedna,k 
moment dekoneentracli i... stala 
si«:. 
Po doorodkowa,niu na przedpole 
bramki BKS-u dwoch pilkarzy 
Sta.Ji wygralo .
I"wkowy pojedy- 
nek z Widuchern, a za moment do 
b{,zpansk,ej pl/kl dO"l.cdl n:u I 
pi<;knym slrzalem z oSL:'ego k"ta 
ulokowal ja w bramce. C6t. z te- 

o ze z.araz potcm bi-els7cz3'l1ie ru- 
s7yll do ofensywy, 
e po pl"ler- 
wie mieli wi<:ccj z gry I wYP"a- 
cowa,]j 5poro sytuaeji podbrarn- 
kowy-ch (najlep"z'l zmarnowal Ba- 
bac w 75 min. puc1/uj'lc z kilku 
metrow...), skoro wY'nl,k nie ule<:l 
do konca zmia....e. Nie po-zwol,idl 
na to barc1zo dojrzale I rozwa;.nie 
graj'lcy goopodarze. 1m wi<:e przy- 
pad.!y w udziale dwa cenne pun- 
kty, ktore 5tawlaj'l l.ch w bardzo 
uprzywilejowanej sytuae1i w ba- 
taHI 0 awan' do II li
i. 
Po 14 kolej'kach StaJ ma !5 pkt. 
I wyprzedza BKS oraz Sa,ndecj<:. 
kt6re maja na koncie po 19 pkt. 
W najbll7sza sobolf: 11 bm. .. 1;. 
11.00 W oslalnim meczu rundy Je- 
sienne.! HKS podelmnJ" u si..ble 
Ch"mika Pustk6w. (klus) 


UXU OS\\U;CIlU - GI{S 
TYCUY 8-1 (0-0, 2-0. 6-1) 
OSWIF,CJl\I (INFORl\I'\C.JA 
WI:.ASXA): W I tercji gra byla 
wYl'oWnana, w 22 min. Unla 
zdobyla prowadzenie ze "su'zalu 
Kubcrskiego. P6:iniej oswiE;ci- 
mianie dwukl'olnie nie wyko- 
r7ysla1i gry w przewad7e, ale 


na trzy minuty pr7ed koneem 
lej CZE;sci Stawcwezyk podwyz- 
szyl na 2-0. Trzecia tercja - to 
popis strzelecki napastnikow 
Unii. dla ktorych kOlejno bram- 
ki zdobywali: Kotyla, Kolonski. 
Pohl"arz, Kuht"rski, Kotonski i 
B. G<;bezyk. 
W zespole gospodarzy najbar- 
d7iej podobali si
: .Jarosz 


II-KLASA WADOWICE: 


L Stanislaw 
2. Babica 
3. Zakrzow 
4. Przytkow.ce 
5. L'Iczany 
6. Lencze 
7. Zawoja 
8. Radocza 
9. Tomi-ce 
10. Ze.briydow>ce 
11. Sulkowice 
12. Grzeehvnla 
13. J"astrzcbla 
14. KoS'ow'8 


11 17 30 -17 
13 1'1 2B -15 
13 16 3l-26 
13 16 
9-26 
12 14 34-27 
12 13 J9-32 
12 13 29-22 
13 12 24-25 
13 12 19-22 
12 L1 35-
7 
13 11 27-36 
13 B 2(1-29 
13 8 19 --34 
13 8 13-3,9 


K.\ZnUERZ CHR-\.PCZYNSIU 


S obota, 12 listopada. Gwaltowne oehlodzenie. Na Przel
czy 
Salmopolskiej lcd. Lasy oszronione. W takicj scenerii od- 
bywa si
 tu Samochodowy Wyscig Gorski organizowany 
przez Automobilklub Bcskidzki. Na starcie rekordowa ilose 46 
zawodnil{ow. Przewazaj
 male fiaty. To najrnodniejszy ostatnio 
sarnochodzik sportowy na polskich trasach. 
Slychai': ryk silnikbw i ogblny szczl;:k z
bbw. Jest piekielnie 
zirnno. A jedn.rlk wzdluz trasy Uurny ludzi. Czyzby przelorn 
w stosunkaeh seigani - zjadaeze ehleba? 


Kiepska 
uwertura 


C-KLASA WADOWICF.: 
GRVPA I: 


Polfinalowe roz
rywki 0 Pu- 
char Polski byly dla .iatka:-.ek 
ekstra.kla;;y 
ene
alnwlce 
5. Kozin iee 
6. Wltan')wice 
7. Klec7a II 
.. Chocznla 
9. Za.skawie- 
10. Spytkowice 
11. Inwald 


10 15 
R -12 
10 13 32 -14 
10 13 24-14 
'10 12 111-27 
10 11 31--19 
10 11 18-17 
10 10 16-1'9 
10 I 18-22 
10 7 13-24 
111 6 18--'13 
10 3 15--33 


A-KLASA OSWU;ClM 


12 !2 41-9 
12 19 23-B 
12 ]5 18-10 
I2 15 15-9 
12 14 14-HI 
12 12 17-12 
11 12 13-11 
II 10 12-14 
12 9 22-39 
12 9 17-26 
12 I 16-25 
12 . 15-
l' 
12 I ]g-23 
12 4 16-,/4 


1. Dankowlt"e 

. .Jaw!97.Qwioe 
3. Unia II 
4. Bulowice 
5. f.p,kI 
6. Nowa Wieii 
7. Koboernlce 
8. Sola O. 
9. Oma,g 
10. Hejnal fI 
11. Chelmek II 
12. Ma,lec 
13. Za,borze 
14. Przecisz6w 


A-KLASA WADOWIC
; 


1. Spytkowlce 
2. Rzyltl 
3. Klp,cZR 
4. Stry
z6w 


13 22 35-17 
13 UI 23-12 
13 16 31-24 
I2 15 26-18 


C-KLASA 
YWII
C: 


11 IS 34-11 
11 15 28 -26 
11 14 32-22 
11 13 31-23 
11 IS 31-24 
11 12 ;J:i-35 
11 12 14-9 
11 10 27 -311 
11 10 28 -:12 
H . 211-40 
11 6 22-12 
11 3 13-'1ot 


I. RKS FSM 8-8. 
2. l\4ie.ImL'Ok 10 14 36-14 
4. Vn,a 11 13 20-16 
5. Os,ek 11 12 19-!'t 
6. Goral 11 11 39 -31 
1. HKS 11 10 11 HI-18 
B. S. ubla<'nia 11 8 1'1-35 
9. Hal>:a G6ra 11 7 15-24 
W 
let3' 11 7 17-2B 
11. SK3 '\'a 11 5 1&-I
 
12. Claro! 11 4 12- -l3 
LIG-\. TU.'l:\oIPK.\RZ'Ii : 
GRVPA I; 
I. BKS Stal 10 20 54 --3 
2. Budowlanl to 16 J()-l"3 
3. Plasl 10 1.3 2G-13 
4. Hejnal ]lJ 12 2.1-10 
5. Wilamowice 10 11 13-16 
G. KO!,larawa II 10 1(J 2(1-21 
7. BOTS HI 9 14-15 
8. Cukrowni'k 10 9 13-Hi 
9. K uZlIla 10 5 2B--27 
10. D:'zewiar"l 10 3 lO--
g 
II. BCSKid S. IU 2 5-5! 
GRVPA 11: 
1. Villa 11 20 55-11 
2. Chelmek ](J 18 57-4 
3. Ska wa 11 14 3U-:!I, 

. OSlck 11 13 31-18 
5. BKS 11 11 1"l 3B-18 
G. Gorat 1<1 12 2(i-21 
7. $,'ublarnla \I 10 h8-
2 
8, Bc"k Id A. lij 10 27 -34 
9. Melal 10 9 :IS -UI 
:0. Hab,a Gora 11 6 17-311 
II. Czarnl 11 4 B--58 

,2. Kos7arawa 11 0 6-111<1 


,
 


--1:'-:=. .;.... ;;'.:::-:: 


h< : 
:1;"; .. 
u."t':f.
 


." -v.';' .' ,
 "t. 


-'(. 


::,-:t .
 


, 
,-  


.,
 


':111 
":.:" 


'

'.: : 


'1 
A 
i...... 


. 


,.
 . 


, 


, 
"'
 
:
u  


'";...
''''::-. :. 


: ,.:.",. '.:
 ". . 


. "';:. 


. ;
;.;..'. '
:::-" ....;-

). 
;. 


< .
		

/00555_0001.djvu

			CZWi\RTEK, 11 Xl, Pl'. I: 8.45 24 
godz. w twlCClC. 9.00 Pro >zkoln
. 
9.20 Olbr ;:ymia jar">a; report. 9.5U 
Otwarta ksl
g... (6), serial. 10.55 pr. 
rouyw. 15.40 J<;z. czeski. 16.05 
S" iat Azteko,,; film dokulU. 16.5U 
Jez. memieeltl (11). 17.25 O'traw- 
>kle aktualnosci. 17.50 Prawmk ra- 
dzi. 18.1J0 Sportowa r"wia. 18.3U 
Konferencja pra>owa DTV. 19 10 
Wleezorynka, 19.30 DTV. 2iJ.uu Dia- 
log, teatr"lne. 21.4U Slaw..e dro- 
biazgl wielkleh mistrzow. 20.00 2.1 
godz. w swice'e. 22.15 Mag. eko- 
J}onl
C'zny. 


PI', 11: 17.10 Cukrzyea (5). 1'1.35 
Tilla j ku
tosz z zarnku; b3Jk_l. 
19.05 
pektrum. 19.30 J<;z. francu- 
f 11.30 Kon- 
fer<>nc.ia prasowa DTV. 12.10 Je z . 
ro,yjskl (11). 16,05 Konkurs dla 
dzieel. 16 45 Ruch to zdrowie. 


OST
AWA .'
V I 


16.50 Pr"skle rozm.litoscl. 17.U5 Zy- 
eie w przyrodzie. 17.30 Pro dokum. 
18.00 W;ec;:orynka. 18.2U DTV. 18.50 
Libusz,,; opel" B. Smet"ny. 23.05 
24 godz. w tWleele. 23.30 Zywa 
VI'od;]; rilln. 


Pl'. II: 16.2U POeleJrz"ne w"k"cje 
(1), 'pcktakl dla mlm:!z. 16.50 Wol- 
na trybuna. 17.:W Trzecla 
ranl- 
ea (8), scrl3l. 18.2U Portret. 18 50 
}',Im. 20.35. Magazyn film. 21.31. 
AktualnO
ci. 22.0U Program ro.'- 
ryw. 


SOUOT A, 19 XI, Pl'. I: 8.]5 24 
godz. w 5wieclc. 8.30 Pionierska 
j'"kolka. 11.0U Libu>za; 01)C' a B. 
Smetany. 15.35 No krajowyeh i z.,- 
granic.:nyeh st:JdlOnach; magazyn. 
15,55 .'abul. film radz. 17.25 Filmy 
;.tnirnowane F. Brnuna. 18.25 Lis- 
ty od widz6w. 18.:W Gokie (3). se- 
nal. 19.05 Przysplewkl. 19.10 Wie- 
czorynka. 19.30 DTV. 20.no Mozesz 
ml ur3t; komcdla film. 20.4U 
Er"mki, punkty, sekundy. 21.00 
Fcst.wal tanea towarzy>kiego. 
22.15 Milo
t z pytajnikicm; kry- 
minal prod. fr. 24.00 PI'. rozryw. 
PI'. II: 13.25 Pllka no
na. 15.35 
Filmy krotkometra:i.owe. 16.25 Ho- 
kej na lodzle. 18.50 Na low.eekieh 
teiezkach. 19.20 Muzeum Pragl. 
19.50 Chwlla poczjl. 20.00 Fe,tiwal 
Folkloryst. 20.40 Kapitan Petko 
(12). serial. 22.25 Komik I jego 
twi"t. 23.00 Festiw31 tanca towa- 
rzy
kiego. 


fo;lEDZJELA, ZD XI, Pl'. .: 8.25 
Wi",jomo
el. 8.30 Bajkl. filmy. pio- 
>;enk;. 11.00 Kobieta 2" I"d;j (9), 
serial. 11.55 Zwlerciadlo tygodnla. 
12.25 Poludniowy koncert. 13.20 
J1;ja Glazunow; pro dokum. 14.00 
Zawody plywaekle. 15.011 .Tazda fi- 
gurowa na lodzle juniorow. 16.00 
Final resUwalu tanca towarzyskie- 
go. 17.10 Jej pasierblca; opera B. 
Smetany. 18.25 Piosenkl z echem. 
19.05 Przy
piewkl. 19.10 Wicezoryn- 
ka. 19.30 DTV. 20.00 1nsc. sztukl 
tealr, ..Nowej Sceny" Tcatru Na- 
l'odowego w Prar1ze. 23.00 Teatr 
Narorlowy (13). serial. 
Pl'. II.: 15.40 Dzlcfl dla stryjka. 
16.00 Hokej na 10dz,e. 17.40 Rueh 
10 zdrowle. 17.45 Z notatnikd Lwa 
Tol,toja; pr. dokum. 18.30 Meta 
"M". 19.10 Tyd;..ien na szklanym 
rkr,mie. 19.3D .Jf:z rosyjski (1 I). 
211.1111 Milo, Milo; komcdia RFN. 
21.55 Bramkl. punkty. sekundy 
22.15 !listoria eze,klej muzyk! (3). 


KOMUNIKATY 


Wvdz,al Sz'kolenia Beski, film. . DTV . 20.00 Mo- 
nitor rz'!dowy . 20.30 ,,26 dnl z 
i:ycia Do
toje\vskiego" film 
ZSRR . 22.0n DTV . 22.20 Pro pu- 
blicyst. . 23.00 Spotkania zBmko- 
we 


SOBOTA, 19.11 
PROGRAM I 
. 6.00 TTR . 0.25 pro dnla . 
8.30 Tydzieo n" dzlalee . 9.00 So- 
b6tka . 10.30 C. K. Norwid; ..Ak- 
tor" . 12.00 Koncert zyezeil . 
12.30 Pro wojsk'. . 13,00 Estrarta 
rollkarbow" (I) - 
serial radz. dla mlodz. . 15.05 
Powst"wame ezlowieka . 15.55 
Wideoteka . 16.25 Gor,!ea linla . 
16.55 Zbli?enia . 11,25 "Prawa ru- 
ehu" (0) . IR.25 Bogowlc czterech 

tron swiata . 19.00 Kodeks dro- 
gowy . 19.10 Pararta zesp. dlexe- 
Idndowyel1 (2) . 19.30 DTV . 20 15 
Sensacjc XX wieku . 20..'5 Pro 
muz. . 21.20 Wiadomo
<'i . 21.30 
..Panie na zamku Vallas" (5) 


NIFDZIELi\. 20.11 


PROGRAM 1 
. 6.00 TTR . 7.20 Alarm prze- 
ciwpoL""owy trwa . 7.45 Nowo- 
czcsnost w domu i zagrod,ie . 
8.15 Tyclzlen . 8.55 pr. dn.a . 
9.00 Teleranck . 10.20 Antena . 
10.45 "Dzlcje znmk6w" (2) - fro 


T.V'P 


.../ 


serial dok. . 11.40 7 anten . 12.
0 
Pisarz, 
wwt, polityka . 13.10 
Koneert zyezeil . 13.55 Kraj za 
mla>tem . 14.25 Dla dzieci . 15.00 
Losowame Lolka . 15.15 DTV . 
15.30 Na ortslee.: Wiednio\N1 . 1'1,00 
Kone<>rt WOSPRIT . 1'1.30 W sta- 
rYIn kinie: ..Pdryzankd." - fitn! 
z Chaille Ch"plinem . 19.00 Wie- 
ezorynka I) 19.30 DTV . 20.15 
..Bli_ko, eoraz blize.1". (5) . 21.35 
Sport. mertzleJa . 22.05 PI'. estrad 
prod. TV CSR
 
PROGRA'\1 II 
. 0.25 ..Blbko. coraz bli>'cj" (5) 
. 9.40 CZ3S reformy . 10.40 Czym 
zyje kraj? . 10.511 Gra Igor OJ- 
>t,.ach . II 25 Godzina dlo zdro- 
wia . 12.25 Wiellta gra . 13.15 
Kino-Oko . 14 10 H"toria' muzy- 
ki rozr . ]5.00 SpoLkal1lc z "rehi- 
tcktur'! . 15.20 Pro muz. . 15.53 
Jutro pomed7ialek . 16.20 "Ver- 
di" (0) . 17.30 Pro publieyst. . 
10.05 Wvwiacl ty
odnia . ]8.211 Ma- 
J::azyn kibicow . 19,30 DTV 0 20.15 
Kabaret ,.S'"k" . 21.00 Tyrtz'et'! w 
polityee . 21.10 Pro muz. . 21".50 
Filozof. klub "dwojki" . 22.00 
..Najdluzsza wojna nowoezesnej 
Europy" 
POSIF.DZIALEK, 21.11 
. 13.30 TTR . 15.25 NURT . 
15,55 Pro dn;a . 16.00 Zwlerzynlec; 
. 11.00 DTV . 17.15 Echa ,tadio- 
nOW . 17.45 Arle operowe . 18.10 
Aktualnosci (z Kato\\;lc) . 18.40 


KRONIKA . 11 


Roln. rozmO\
y . 18.5U Dobranoc 
. HI.OO Khlilka zcJro\\.'t:'gu czlo\\l!e- 
ka . 19,30 DTV . 2U.OU PUbllcy. 
>tyka . 20.15 Teat. TV ..P,.mi,!tki 
Sopl;ey" . 2Z.3U DTV . 22.50 Spr,->- 
'wy n1]
rlzynL1rodowc 


WTOREK, 22.11 
. 6.00 TTR . 9.30 FIlm dla 2 
zHliany __ 11.00 Pr. szkolny . 13.30 
'1""1 R e 15.4U Pro rlnia . 15.45 
Kwarlrans z Artelem . ]6.011 Dla 
mloclych widzow . ]6.30 Micl1alk. 
17.00 DTV . 17 IS Inler'turtio . 
17.40 Rozrywka . 18.00 Ma
...z\"'} 
PCK . 18.]0 Aklu.llnose. (.: Ka- 
tow;e) . 18.40 Rolmcze rozm . 
18.5U Dobranoe . 19.011 R<>porta:l: 
film. . 19.3U DTV . 20.110 PUbhcy- 
styka. 20.15 Tc"tr TV: ..M,;lp 
tragcdie" (2) . 21.30 Kr,lm 
 22.00 
DTV . 22.211 Ravi Sh:Jnkar - Wy- 

t<;p h;ndll,klllI:O muzyka . 22'55 
Tel. klub szaehowy 


SROD.'!., 23.11 
. 6.00 TTR . 9.00 Pr. szkoIny 
. 9.30 Film clla 2 zmi,.ny . 11.55 
Pro ,zkolny . 13.30 TTR . 15.25 
NURT . 15.55 Pro dni" . 16.0r, 
Kr'lg . 1630 Tik-tak . 1VIII DTV 
. 17.15 Lo,o"."nie Lotka . 17.30 
TeL Inform.ltor Wyd, . 1'i.4C pr 
rozr. . 18.fl5 Akilialno
e. Artdu. 
18.10 Aktu:. 12) gooz.IO.I.1 
17.15 19.30, sob. 11.00 16.110 11.15. 
nledz. 11.00 14.30 16.45 19.0n. 
SUCHA BESKIDZK.'\ "Smre"": 
17-18.XI. "Legenda 0 najwaleez- 
niejs7ym" (radz. 12). 19 -20. ..Za- 
koeha.ny na wlasne :l:yczenle" 
(-rado:. 12), 21-22.XI. "Czlowie'k. 
kt6ry wonkn'!l rniao;to" (.radz. 121 
godz. 15.00 17.00 19.3\). oob. 17.30 
19.30. nledz. 12.J() 15.00 17.30 19".3'). 
ANDRVCnOW ..Beskld": 17- 
19.XI. ..pa.lace Hotel" (pol. IS). 20 
-22.Xl .,Ostatnle metro" Ifr. 15) 


.ronika ,z. 15.30 17.45 20.00. niedz. 1'J.Jij 
15.3U 17.45 20.00. 
roda - wolna. 
KOZY 1.1\larzenie" 18-2t.XI. 
"Oje,iec swiety Jan Pawcl II" (p",l. 
b.o.) godz. poll 18.00, 
roda, pi'i t . 
17.00 19.00. n-iedz. 14.1!O 16.0i) 18.00. 


-e ii 

 \1-- 
,... 


IHELSKO - Ul!\LA P;lIiS1WOWV 
Teat" Polski: l7-18.XI. godz. 17.00 
..Przedstawi
nle ..Hamleta n \.\'e 
wsi Glueha Dolna"; 19-211.XI. 
godz. 18.00 - ja
 wyzej; 2',!-2J.XI. 
godz. 17.00 .. Wrog ludu". PTL "Da 
nialuka": 17.XI. godz. 10.00 ..Pod- 
niebny tea.tr"; 2U;XI. gooz. 16.00 
"Zyrafa ezy tul1pan"; 22.XI. godz. 
11].00 ..Zy1'kieJ So
jal;stycznej 
Rewolue}i Pazdziern'lkowej" 
(wspolorg. TPPR): pdwilon HWA 
_ do 2U.XI. malarstwo Olgiel'da 
aierw
a.czonka. 


-iti
 


Ult:LSKO-HI,'\.LA. l\Iuzeum 0- 
kr<;gowe, u1. Kos:nonautow 16: W}' 
stawa stala - ..Hlstoria I kultura 
1l,elska-Biale.1 ocI eza'OW najdaw- 
niejszyeh po ""poleze"n""c": wy- 
st.awa czaJl!iowa ..w niewoli 
Wehrmachtu' (ze zb. Mu;:. MarlY- 
rologLi I Wal.k" Je"l
ow Wojennyeh 
w Lamhwowicacll). Czynne: wt.. 
pi'!t., sob. (10-15), e.:wan (1.11 -111. 
nledz. i sw. (10-14). Oddziaf 1I1u- 
zeum w Kt:tacla: ..Hlstoria i kul- 
tura mla",ta K
t i okolicy od ez"- 
sOw na!dawlllejS7yeh po ",'pol- 
cze.5noSc"'. Czynnc: wt., piqt. (9- 
14), ezwart. (11.J()-16.J(). I I 3 sob. 
kazdego m-ca (10-14). 2 i 4 n,edz. 
kaj:dego m-ca (10-14). W pon. J 
srodv - muzeum n
ec7ynne. Od- 
dziai 1I1uzeulD '" Bystrej SI. wy- 
,tawa biogncf - a,rt. Juliana Fa- 
la.ta. Cz)'nne: wt.. czwart. (9-]3). 
sr.. sob. (10-11), niedz. I 5w. (,]0- 
14). W pon. I p;'!tki - muzeum 
nie'0zynne 


- 


.
 IMPREZY 


HIEU;KO-BIALA, 
ala kone. 
\\IDi\. ..I'od Orlem": 17.XI. godz. 
10.110 kO:lcert Or.kiesuy PRITV w 
poznaniu pod dyrckcj,! 1\
1Ile.s7)ki 
Duezmal. W progrdmie III Kon- 
eert Brandenburskl G-dur J. S. 
Bacha. Concerto GIOSSO F. Ge- 
miwianiego.. oraz ut\\..ory Corelle- 
go i Respighie-go; 19.XI. 1:000z. 
17.00 - koncert jubileus70wy eho- 
ru ..Hada"; 2
-5-6.XI. w sall 
"Pod O,.lem" - woJ. przegl,!d 
grup r{)Cko\.\
ych "Rockos.l". B1le- 
Iy do nabYCla na miejscu. 
HIELSKO-UIALA P'J:L ..Hdnlalu- 
ka": 22.XI. godz. 18.00 - ope,'a 
kOl1uczna ..La serva padronc" 
Pergolesiego w wY'k. Bielskiej 
Ork. KameralneJ pod dyrekej;j A. 
Kucybaly. 
Klub Mi«:dzyuarodowej Ksi.
zki I 
Prasy, ui. Killuewa 44: 17.XI. godz. 
16.110 Klub Religiologa; wyklaniat<>w,kie
<> 23. 
wI. por. og. 450-94, por. . D" - 
451-]2: prz:vchodnJ-c rcjono\\
c nr I, 
III. VI. VllI IX, XIV oraz oocod- 
ki 7.drow;a w Kozal'l>. Bu.czkow'\- 
ea-rh. Wilkow,."a-ch, Szczyrku. 
W wolne 'OOblJoty. filedziele I swit: 
ta czynny lest gabinel. 
lOmatAllo- 
giezny w PI'zyC'l>oonl M:edzyrejo- 
nowej. ul. Piastowska 14 (/(odz. I 
-15). pornoe slomatologiczna mm- 
na roW'nict uzyskac w godz. 00 
1!1---' w gabi--t). ul. 
Dzie,.
yn
'ki('-gJO 68 (6 -9). 0.1. 1 Ma- 
ja 16 (6-9), ul. E. Plaler 23 (6-9). 
ul. Sobl
-<'k'ego . 11>-
); eukierni- 
c2e: ,ul. 130h. W-wy 1 114-18); 
kWlaelarDle: uJ. C)'n;an<1 wo]EowMdwa - - 


-rl
 


Dla C81...go w<>j<;",oo""I",a - _ 


_/
/" 


Dla e&leg" \\'ojewodztwa - ,}!i7 


.

 


Sta
ja Wo-jeVlildzlla, Bi..J,:ko-B....- 
la., tt'll. 2JI;-1l. 


KEDAKC"A: 43-300 Blelsk
BlaJa, ul. DubOis .. telefo- 
DY: 258-78. 235-77, 281-50. 276-37, teleks 035584. 
REDAGUJE KOU;GIUM 
WYDAWCA: SlljskLe Wydawnletwo Prasowe RSW "pra- 
sa-Kslqaka-Ruch". 4U-95O Katowlee, ul. Mlyn
ka 1. 
DRUK: Prasowe Zakla(ly Graflezne RSW 40-038 KatowI- 
ce. ul LlebknechtB 2.2. 
Indeks 31j25. Nr zam, 3469-]2/83. Nr zamknlf;to; 16.11.1983. 
O
Ioszenl
 drobne pnyjmuje ste wyl'!eznle w dniaeh: 
troda. godz. 10-15. czwartek I plqtek w godz. 10-13. TO 
sarno dotyczy p!"zYJmowlIlI1a I odb.eralll8 ofert. 
WARUNIU PRENUMfo;RATY PRASY: 
I. Dla os6b pl'ywatnyeh - mSlytucjL I zaklad6w praey: 
- Instytueje I 2aklady prae, zlokallzowane w mlastaeh 
WojewOdzkleh I PDzootalveh mtaslaeh, w ktOryeh znaj- 
dUja lIIe "Iedz.by oddzlal6w RSW ..Prasa.Ksl'!:i:ka-Rueh" 
lamawla1a prenumerate w tycb 
ddzlalach. 


_ Instytucje 1 zaklady pracy zlokaLizowalle w m,eJ- 
scow o 5elaeh. gdzle nle roa odd.:ial6w RSW ..Prasa-l{sl'i Z - 
ka-Ruch" 1 oa \erenaeh wlejskleh oplaea l;j prenumera- 
te w urzl:daeh pOcztowyeli I u dcrl:ezyclell: 
2. Dla 05011 flzye
nvch - Lndv.....'dualnv eh ore'lume-rato- 
row; 
_ osoby flzyczne zamleszkale na wsl I W miejscoWO- 

ciaeh, gdzle nie ma oddz:alow RSW "Prssa K
i'lzka- 
Rueh" oplacaja prenumerate w urzedach I)Oczto\Vvl"h 
i u doreezyciell; 
_ osoby fizyezne zsmieszkale w m:astach - ..ewej 0 au proc. 
dla. zle-cenlodawcow indywldualn1'ch I 0 100 proc. dIll zle- 
eaj'!evcl> mstytucjl I zaklad6w prac)'. 
Terrnlny pczyjmowanla prenumeraty. DB kraJ I zs IIra- 
nlct:; 
_ do dnla 10 ll.stopada Da I kwal tal. J pOJrocze rollu 
naslcpnego oraz eal1' rok nastt:pny; 
_ do dnla l-go ka:l:	
			

/00556_0001.djvu

			11 . KROW"'. 


Skandaliczna pomytka? 


W..lo:'....' lIarzuly sformutowane ..r:l:ell slu.by Rej..- 
nowego L'nl;du S,.r..w Wewnt:lrznych (weryfiko'A ....e 
obt"eni.. prz
z Puislwow" In..p..ke;.; Skupu i Prze- 
lworslwa Arlykulow Rolnyeh) pod adresem 01101"1:1:"8- 
wej S..eldzielni Mlt>ezar..kiej w Oswi.;cimiu zabrzmia- 
Iy dla wszyslkieh zainlcresowanych lylei o"lro. CO 
Ioulwersuj"e
. Zakwalifikowane sluszni.e jako' dowody 
ewidenlnt"!:"o marnolrawslwa i rai"cej nie!:"o..podarno- 
ici, w nailel.'szym db, spoldzi..leow razie slan" si.; 
zaprwne pod..law" do wyei,,!:"nit:cia wniosk..w n..lury 
dyscyplillarno-'adminislrac
'jnej. W' na.it:"orszym nato- 
mi...t - konsekwrncji s"dowych. Nie r01""dza.;"c I.y- 
I.,.jounie.i prohlemu w sf..rze formalno-prawnej lipie- 
"zymy przed"law\c go z waine!:"o. spoleczne!:"o i mo- 
ralOf'go pllllktu widzertia. W ebwili howiem, gdy 
rynek ariykulow mleczarskieb z roinycb powodow 
pneiywa kole.iny kryzys, gdy spon. uwa!:" moina 
!IIformulowac co do jakoiciowego. ilosciowe". i asor- 
tymentowe!:"o oblicza. gdy jeslcimy zmusze"i pny- 
wroeic rt-!:"lamenlacjf; masla, gdy wre'lzeie IIpodzie- 
wamy !IIi
 kolejnych podwyiek ceo :utykuloW' iyw- 
rloki.wyeh - Okn:gowa Spald.ie",ia Mteczal"'Ika VI' 
O
wi4;eimiu pozwala !IIoloie n..: 


NIEGOSPOO,'R
O
C 


Li",la zaniedban jest konkl'elna i dtuga, a w sh'e- 
,."czeniu spl'owadza si«: do zmal'nowania w ci1\
u za- 
ledwie trzeeh miesi«:cy lelnich I"cznie ok, 7 ton twa- 
rogu Uustego, 6,5 lony chudego, pDnad 4 I.on serk6w 
homogenizowanych Ol'az 9 tysi«:cy litr6w mleka chu- 
det:o, Brzmi to niepl'awdopodobnie. W naszych wa- 
runkach wr«:cz paradoksalnie. Niestely, jednak 
jest prawdl\. Rozmiar sh'at finansowych dla samej 
sltGldzielni jest OCZywlscle ogromny. Dla orientacji 
IlOdajemy, ze kg twar'Ogu tlustego kosztuje w detalu 
1M zl. chudego - 54, serka homogenizowancgo 112, 
Jesli rachunek ten moie bye oslatecznie cokolwiek 
zaniiony, to 0 kwot«: uzyskan1\ w efekcie cz«:sciowej 
od!lprzedazy zepsulych b(jdz przeterminowanych prze- 
twol'6w producenl.om rolnym na cele paszowe, po 
oczywiscie znacznie niZszych cenach. Ale przeciez nie 
o zlot6wki, a pl"Zynajmniej nie wyl(jcznie 0 nie tu 
chodzi. Inna rzecz, ze w dobie reformy moina zywie 
pl'zekonanie, ze koszty te sp6ldzielnia zechce sobie 
zrekompenorowae na naszych kieszeniach, Mniejsza 0 
1.0, czy stanie sir: to za posrednictwem dotacji pan-, 
stwowej, czy wprost przez POdWY7k«: cen. Tak czy 
owak, chodzi 0 na ze pieni(jdze. St1\d I)}'tanie naj- 
wazniejsze: 


J
K DO TEGO DOSZLO? 


Okazuje sir:, ie zwyczajnie. Okolo p61lorej tony 
twarog6w tlustych uleglo zepsuciu w rezu!tacie pl'ze- 
siijkniGcia chemikaliami. Specjalislyczna Spoldzielnia 
"Technocel'amika" w. Warszawie wykonuj¥ gwm'an- 
cyjn(j napraw
 p'OSadzki w magazynie wyrob6w go- 
towych, do klejenia plytek uiyla spoiwa 0 bardzo in- 
tensywnym zapachu. Nikt nie podjijl decyzji, by na 
ten czas produkcj«: wstrzymae, Nikt nie przewidzial 
ze moze to wY\'.rolae niepozijdane skutkL Pl'zedsta- 
wiciele spoldzielni twiel'dz(j, ie za poino siG w "nie- 
beZlJieczenstwie" zol'ientowali. Pl'obuj" tez zrzucae 
winG na wykonawc«:. Udowodnic tego jednak nie p'O- 


. 


P aidziernik byt dla cztonkow Wo- 
jewodzkiej Komisji do Walki ze 
Spekulacjq miesiqcem ..chudym". 
Nie wykryto w ciqgu 31 dni iodnej po- 
wainej alery spekulacyjnej. Inspektorskie 
sita wytowity jedynie spekulocyjnq 
ploe. Rekiny podobno ostrzq z
by no 
okres przed
wiqleczny i po podwyikach 
cen. Wtedy lei - jak moina przewi- 
dziee - liczby ilustrujqce sIan owei spo- 
tecznej niemocy gwaftownie pojdq w go- 
r
. 80 przeciei dla nikogo klo Iwardo 
stqpo po ziemi nie jesl lajemnicq. ie zia- 
wisko to nie zmniejsza si
. lecz schodz, 
gf
biej do padziemia. jesl trudniejsze 
do wykrycia przez zwalczajqce je sluiby, 


Nie oznac£a to, ze w pazdzierniku 
oslably konh'ole, ze nie wszcz«:to no- 
wych post
powaiJ. przygoto\\'awczych 
o. przest
pstwa spekulacyjne, ze nie 
bylo kar przed kolegiami i mandatow 
W sumie silami WKdWzS przepro- 
wad ZOllO na terenie wojew6dztwa biel- 
skiego 263 kontrole. Ich efektem bylo' 
wykl'ycie schowanych przed zwyklymi 
klientami towarDw wartosci okolo 2:10 
tysic;cy zlotych. Do kolegiow skierowa- 
no w.paidzierniku 21 wnioskow 0 uka- 
l'anie, wszcz
to 5 postc;powan przygoto- 
wawczych, a 6 osobom "wlepiono" 
mandaty za drobnicjszc wykl'oczenia 
b
ldi "niedopat/"Zenia". 


Wsrod zlapanych na gor,!cym UCZ}'I1- 
ku nie zabraklo wlaSciwie przedstawi- 


11'af'1\. Icll wlchne zaniedbanid w tym w
gL«:dzie 
SLJowodoWMY brak podstaw do wY
DCzeni'J ..Techno- 
ceramice" ()I'ocesu a,'bilraiowej!o. Tony (.rzetworow 
zmanlOwaly sio::. bo przeleialy za dlugo w mdgazy- 
nie, i nie trafily na czas do odbiol'CY w Chrzanowie. 
Inne, bo uLegly wczesniejszemu zepsuciu, bo nie do- 
lrzymano w p,'odukcji reiimu techno[ogicznego. W 
efekcie hande[ zWl'6cii producentowi jego wyroby. 
Powodem mog!o bye tylko przelennihowanie. a[bo 
zfa iakosc, .Jaka ona jest w is10cie lub scis[ej j",ka 
bywa w O
wi«:cimiu swiadcz1j analizy dokonane 
przez zakladowe labOl'alol'ium, 016i wynika z nich. 
ie w kaidej Imlejnej fazie p,'ocesu teehnologicznego 
zawarlosc bakledi w milililrze surowca nie maleje, 
leez rosnie, Do tego Wl'«:CZ stopnia. ie w wyrobie 
golowym (czytaj: sel'ku homogeni70wanym, m[el	
			

/digitalizacja09_0001.djvu

			I 


, 


- 


, 


. 

.,... 
'
. 
r. 

 


....  
;,: 

 

. 
.."- 
. I  


. . 
le
. 0" III II 


- 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


. 


-- -- 


-- 


-- 


, 


II 


-- 


. 


. 


II