/00607_0001.djvu

			W CIECINIE 
BIJIt.- 


STR. 
- 

6 


TYGODNIK 


. ROK III 


a 


.' 


'. 
. 

 


','I 


t 


BEjlClDY 
NI£. OD MAC:OCHY -JTIfa-S. 

. /J; J, 
fII" ",,, """ 1 1 1 11111 
f " II 11;fj; ",,"(JJlUIIMU'I
II.,,\ I 
.. I; f, W I ,

I

!I
I 
I l , j I ',
, 11/" 
II 1/ # / J... 
1#/1 A#" $
,//li 

 //
I I' " 
A 

 t('tr \ :'
\ 
)j f 10 
, 
 

 
 
"'I'Ilf ,i 


,.... 


. 
... 

 
en 


II' 
,- lit 
1/,; ".... 
1;11 
'" _ ( I f;,."/I,,. 
I rrl,,\,\,I' I 
I .
 '/ . 
 !I'
' I 
/, \ '; '}.' 
/14(1,. I(
\ to. 
. . . \I 0\. 


. . .  
. . . 
r---A 
u:I 
c:c 
c:.D 


I- 


. 
.''''''
9'''' :,' 
--'' ,,':, ' I " 
" < ,", t , 
, 
' . 
t' 
t C 


". t 
\:" 

 .' 


" 


2 


,,. 


f. 


l. 


I 
. 


!I 


. 


-.. 
.Je
ff 

, 


'10 


39 (109) 


. 29 IX 


5 X 1978 


. 


BIELSKO-BIAtA 


. 


CENA 3 Zl . : . 


__",t, , 


/i"
 
/" 


" 


,:j;i 


:.:
 ;.:" . 


:.". 
 


.. 


M_ 


tuszescdziesiQciotysiQczne miosto przemystowe potoione 
u stop Beskidow nod rzckQ BiotQ. Stolico w
jew6dztwo. 
Miosto "stu przemyst6w", w tym m
totyzocYJnego
 wt6- 
kienniczego, elcktromoszy.nowcgo. gdzle .wylw.orza su
. po- 
nod. potowQ globalnej produkCJi przemystowel. reglonu. Mlas
o 
o .k!l
usellelniej historii. Najstorszy slod osadmclwa no tcrenie 
dZlslelSzego obszoru mioslo, to pierscieniowe grodzisko obronne 

 .St
uym Bielsku z konco XII wieku, kl6rego' mieszkOlicy trud- 
nlh SIQ 
Ylopianicm ielozo i kowolstwem. Gfodzisko sptonQto no 
p
zetomll: XIV i XV wieku, ole pozostoto osodo. oso
o ,,
ielici" 
p raz prerwszy zostoto wymieniono w dokumencle blskupo 

i
ctowskie.

 Tomoszo z 1284 roku. Jokis czos osod
 wiejskf;1 
prze Sk ? rozwllato siQ r6wnolegla z pobliskim mlostem Blelsko, oz 
mrnnowana zoslatn no Stare Biclsko. W XIII wieku powstoto 


worownia ksiQzQco no wZl1Iesleniu nod nekQ BiatQ - gdzia 
obecnie wznosi siQ zomek Sutkowskich - strzegqco przeprowy 
przez rzekQ no szlaku kupieckim Krok6w - Cieszyn. Powstolo 
w?kot wo
owni .osodo. rzel:"'ieslniczo, polem torgowisko... Przywl- 
lei 10kocYIny mlosla SfQ l1Ie zochowol, pierwszQ pisonQ wzmion- 
kQ. 
 grod.zi:;! BiCIS
U zow!ero dokument z 1312 roku, w kt6rym 
kSIQze Mleszko cleszynskl nodat mieszczanom no wtosnosf 
wielki 105 "kozi" (potem zwony "cygonskim") potoiony miQdzy 
KamienicQ a Mikuszowicomi, no polrzeby budowlone. Dzis 
znacznQ cZQsc tego terenu rowniei przeznoczo siQ no potrzeby 
budowlone, bowiem powstonie tom wielkie osiedle mieszkoniowe 
"no Trocliku". Wtosnie 0 wspotczesnych problemoch Bielska- 
Bialej rozmowlamy z 'jego prezydenlem Morionem Kotoniem. 
(czyloj no sir. 8 I 9) 


,-- 


i 


" 


 
'. 

. 


I 


P OLSKA jest kontY7luae;q. Kai- 
d
 pokolenie ezynilo dla nfe; no 
mtar
 uwarunkowanych historiq 
mozlitvosci, leez z ;ed7lakim od- 
daniem. Pokolenie wsp61ezesne 
nie Jest "lepsze" od polcolenia 
awyeh ojcow i dziadow. Ant nte jest "gor- 
sze". . Po prostu ma wi
ksze mozliwosci. 
1 obowiqzek peine go ieh spozytkowama. 
To prawda. rosniemy z qleby tTaclyc;i 
bu;nych ;ak u zadne; ehyba nac;J. Polska 
dobra pami
c obejmu;e i Leatonist6w kt6- 
rzv 
 .czas 1 wojny odm6wili obeemu 
przvsJ
gJ. I ezyn zbro;ny Cieszyniak6w 
pana porueznika Matusiak a, t twore6w 
Gdvni, COP-u. i prezydenta Starz1J'fI- 
skiego, t Mariana Buezka, bataltony Sza- 
ryeh Szereg6w i chlopc6w Malego Franka, 
przelanq krew pod Lentno i pod Ca- 
asino. Tak, to prawda: iaden ezyn slu- 
iqcy tv intenc;ach i dokonaniaeh Ojczyi- 
nie. zApomniany nie b
dzfe. Leez wcale 
to nle znaezy, ie u>szvstkte czyny i tch 
aprawc6w oeeniac mamv pod ;eden atrv- 
chulec. Htstoria jest ;ednak tq tnstam;q, 
kt6ra rozstrzyga. l)latego. szonujqc o;ezyi- 
ntane tntene}e poszczeg6lnyeh lJistorycz- 
nych postaei. mamv prawo i obowiqzeJc 
war t 0 i c i 0 wan i o. I w6wczas. bltt- 
nym b
dzte nam Buczek t Finder niilt Sta- 
Tzvnski, minister Kwtatkowskt tw6Tca Gdy 
nt t COP-u ni.tli wo;ewoda Groiynaki ge- 
neral Berling. niili general Maczelc. . 
Koniee bieiqeego roku znaezony ;eat do- 
ntoslymi Tocznicami. 60 lat Polskt Nie- 
podlef!le;. 30 lat z;ednoczonego Tobotnicze. 
go dzwlania. 3S urodziny Wo;ska Polskle- 
go. To wazystko sq k 0 r zen i e, % kt6- 
rych wyrasta drzewo Rzeczypospolite;. 
Rc>zpoczynamv cVkl nazwany wlainie 
"Korzenie", poiiwi
cony ludziom i spra- 
wom polskim, a dziejqcym si
 niegdyi tu- 
ta;, w Bielskiem, , albo stqd wywodzqcvm. 
Rozpoczynamy sylwetkq wybitnego 
Btelszczanina. prow ego ('zlowieka porq- 
cego patrtoty. komunisty PAWI:.A FINDE- 
RA - M str, 3. 


..
		

/00608_0001.djvu

			KONTROLA SPOlECZNA 


( 


'. --,  


.. 


"-.} ..,. _ f .." 


. '.'1 


.' 


U powSZeChnianie wzorc6w dobrej, 
efektywnej 'pracy, ksztaHowa- 
nie kryteri6w ocen postaw spo- 
lecznych, przestrzeganie soc.iali- 
stycznych norm i zasad wsp61zy- 
cia - to kierunki dzialania nle- 
zbGdne w renHzacji ambitnego planu roz- 
woju spoleczno-gospodarczego kraju. 
II Krajowa Konfcrencja Partv.ina, iako 
pole dzialania dla wszystklch sil spol..cz- 
nych, dia kazdego obywate,la, postawila 
sprawy umacniania aulorytetu ludzi ucz- 
ciwych i rzetelnych oraz wzmozenie walki 
z korupcj1}, marnolrawstwem. nicr6b- 
stwcm i .tym wszystldm, co ob"aza nas7.11 
god nose narOOowa. UmieiGtnose utOZ3.1- 
mianla Intercs6w osobisty"h z interesem 
kraju musi wi
c bye podstawowym ele- 
mentem postawy kazdego. Kobiio;ly, ktore 
tWOl'Zlj klimat wvchowanla mlodego po- 
kolenia. kt6re decydujz?rd BAZANOWSKI rolnik 
inc1vwidualnv W Ochabach. em. Sko- 
cz6w: Euii-cnil,sz Bertoldi - starszv 
cachu wiceprzcwodni"/acv MK SD w 
Bielsku-Bialei: Zbil!;niew lllELAS - 
emprvt p.'zewodniczacv Komitetu Sa- 
morzadu Mieszk:1I1c6w w Andrvcho- 
wie: Roman BLOCKI kierownik 
e5polu [" .daktvczneeo Filii Polite- 
chniki L6d kiei w l3ielsku-l3ialei: .Jan 
BRODA - dvrektor 2'akladu PAN w 
Golyszu; KI'ystyna,BRZUCIIANS
A -:- 
srkl,.tarz WRZZ w Diclsku-Rl"l.']: 
Bal'bal'a BUDA brakarz 
w Wvtw6. ni Silnik6w Wvsokopre- 
znvch ..PZL - Andn'ch6w" w Andrv- 
h....wic II'..na BUFY - rozc1zielca w 
1"abT'vu
 WL karpk. 7aktad nr 3 w 
W owi. ch: .Jan BUZIAK szli- 
fie w Zakl"daeh Elektl"O-Maszvno- 
. veh ..Celma" w Cips/vnie: 
Winc('ntv CHUnY - or.leWodnicza- 
LV Radv Zakladowci w Znkladach 
CI'emieznvch ..Os\
i"'cim": Anna CZYZ 
- laborantka w C'I mpnlawni ..Gole- 
.7QW u . 
Tacl('u
z DOnl.JA - ldownik. z-ca 
or wodnicz 'CO R-dv Na.tzorczej w 
Woi . /6dzkiei So61d7ielnl Ol!rQclniczel 
w Bld-ku-matei: .JCI'ZV nZIF.KAY - 
flusa\'.l w Zakl:J .dch A,'tvkulow Sci«;r- 
nvch w Lodveowicach: Bo!:'um.1a 


outro i Spolecznei 


nZIEWOSSKA - operator mechani- 
cznv pras w ZIVlL ..Kclv": 
Bronistaw ENGLERT - kierownik 
wydzialu w ZPW im, L. Gawlika w 
Dielsku-l3ialei. dzi3lacz Stowarzvsze- 
nia W16kiennik6w Polskich: 
Marian FJSZER - sceno::!I'af Pan- 
stwowelW Teatru Polski
eo w Bicl- 
sku-Bialei: Stanislaw FROSZ'l'
GA - 
dyrcktor Wydzialu Kontroli i Insil'uk- 
tazu. Urzedu Woiew6dzkieeo w Biel- 
sku-Ri:Jlei: 
Rudolf GA.JDA - €mervt. czlonek 
Radv Nauzorczei WZSR w Bielsku- 
Biald: Albin GOLOSZ - rolnik w 
Czancu. cm. Porabka soltys:. F.
a 
GORNIK - kontl"Olerka iakosc! w F a- 
brvce Srub w Zvwcu: Stanislaw 
GUT - z-ca d.'s politvcznvch szera 
Woiew6dzkieco SLtabu Woiskowceo; 
· Andrzrj .JASIU')I.SIU - z-ca dvre- 
ktora NIK - Okrcgowv Ur.lad Kon.1 
troli: Kl'ystyna .TAWORSKA - bry- 
cadzidka w "icbldch Zakladach Fu- 
trzarskieh ..B Iric1iana" w melsku- 
Bialei: 
Kazimierz KAII-IJI\SKI emervt 
radnv WRN: Paw(') n:I.IBEIt - I"Olnlk 
z .Jasicni.:v: Ircn"\ KJ.I1\fCZI\K 
skarbnik Radv Zak! dowe,i w Fabrvce 
Aparat6w Fa.' trvc'znvch ..Ap£'na" w 
Biel-lru. maid: .ran KNOP
>EK 
z-ca d,', 'ctord Ze300lu S.lk61 Zaw9- 
dowvch w Wi Grazyna h.OPIN- 
SKA - slusal, w Z"k!aelach UrZd- 
dI-on Trchnip7nych ..T('rhnr..kor" w 
Chdmku Edwa.rrl KOWALCZYh. 
b"vgad w SI16'd?iclni Prarv im. 
L. 'II 1 laPQ W K'11w" Ii Zph v- 
e1ow!n I. 
'\tari 111 LINI J 
cad '.t" P' 
stw\(' f" 
-<,;u-1'i-' i: 
.Marta tIC 3"SI{A I 
AZPB ./\ "Irll'o--l" '\v Andl" 
Andrzrj MACI'\".fH'VICZ "dt.c- 
tap 'VI- SD w ] it I' tU- 
ial"i: GlIstaw 
'\IA.JF'R - m'1 azvnier w Fab "c. 
Mebli Gktvch w.r . nicv: Ol
a 1\Iar- 
kiel - mini. 'ka w Wilam< Nicach: 


ii 


- r In1£ 
'1m P, 
...."1rnv 'Ii 


- brv- 
',icb' or- 
w '11
1- 


w 


Stanislaw 1\IICIIALSKI sekretarz 
WK ZSL w Bielsku-malei: \Vinccnty 
MIODON"SKI - ol!l'Odnik. prezes MK 
ZSL w :2:vwcu: 
MieczV'i1aw OLEK - I'OInik w Go- 
dziszce: nild('l:"arda OL1\IA rolni""' 
czka we wsi Kiczvce, em. Skocz6w: 
Stanjs1aw PACKI - z-ca komen- 
clanta woiew6d/ki('l!o MO w Blelsku- 
Bialei: Tadeusz PAKUJ.A - mistrz w 
RicIskiei Fab:'vcc Maszvn Wl6kien- 
niczvch ..Befama": .Jozef PALIM1\KA 
- dvrektor Zaklad6w Wvtw6rczvch 
SprzGtu Sieciowego ..Delos" w -Biel- 
sku-Rialei: Etronora PALUS - kie- 
rownik oelc1zialu Panstwowei Inspc- 
kcii Handlowei: .Joz('fn PII.ARZ 
skarbnik Haelv Zaklaelowei w ZPW 
im. T. RVGhliI1Skie!!0 w Bielsku-Dia- 
lei: .Tan PITULA - kicrownik pocia- 
eu stacii PKP w Suchei Beskid7kiei; 
Stanislaw PONIKIFWSKI - komen- 
c1ant Woicw6e1zkiei Kom£ndv Strazv 
Pozarnvch w Dielsl{u-Bin1ei: Tacl('usz 
PonOBA - brveadzista w Fabrvce 
Samochod6w Malolitr'.170Wvch w BII--l- 
sku-Bialei: J\lal'ia PUTllf.A - em:po- 
dvnl domowa. (",lonek Zarzadu Mipi- 
skic
o Liei Kobict w Biplsku nialei: 
Rudolf SJ\.IOLAN -\. - emervt. c,do- 
nck ZDoWiD w Pi l
ku-[\jalei: Alco- 
ksan'Jra SOf.TY"iEK - wizvtator Ku- 
ratol'iu111 Oswiatv i Wv£'howania, wi- 
'fPI'7e,:vodnic7aca ZI\I ,Lip-i Kobiet w 
:2:vwcu: Ewa sr.or"""
TSR4. - i!1
t,.u- 
I<:tor w Woic\v6'171<"iei T3ibliotf'ce PI)- 
hllrzoei w Biels'tu-J iRloi: W:Jn 7. oddal1il'l11 viarn" a70 ... 40 J:O- 
t1zin. Nic n1oz..mv !'r.ohi(' POZ\vo!ic un ta- 
Il.ie n1Krno"rani;. - IU'Zl.S rZ
'll1
"\'anie 
SPI'Zc:tu ktDr\, j...t potr,...Jmv na pohu'h. 
ZI'..sztl} od kiJkll ....1 ten s,;m pr"bl('m 
.,st.rs1'='ZY" rc)lniku,,,, 
d}' m
ji} j('(Ohac ze 
zOOz('rn. 


W wrniku pnrdluzania sic: SPl"z<;tu 
zboi likl:o('rniu ulrgl czas na dnltonanie 
PDiniwn}'c'h za"i('
uw "J:l"ote('hniczn}'ch, 
w znaczl1('j mirrz(' tJ('('nIllj'lcy CI wyso- 
1I0sri przy,,'zlornr 7 11} rh "icnow. .Tui sic: za 
,-zc:la walka n w}'sck .... "htn"'w - zwla- 
"'zrza 1'7.f.paku. jc:.rvmirni.. ozim('!:'o -- w 
roku 1919. Zaczc:ly sic: \\', kopkl - zic'm- 
niaki tr:zr-ba zchl'3j, z °5 Iv". h('kla,'ow, 
. buraki z 600 hrktaniw. Nikt nam l1i(' 
1E1I:rt:('Z:". zr- bc:dvi... ...puy jae l>ol;(I(1a. ZI1I1- 
r:r.ne Jla"'ilK"oc'rnic' vh"na 
lwa\"'Za trud- 
no,;c! IE JlI'zN'how:-I1irm i I)\'zr,",'slo- 
,,'i Jlrzrtworr:rrmll: tu tC(,7Y sic; batalia 0 
I"arjonalnr za
("
PQd
 r(.",,,nir, 0 mak'i}'- 
Inalnir- rrrkt)'wn., w
"((rrzystnnlr ,....now. 
\'Vprawdzie ",pif'tneni" terminow ka:i:e 
m}'
I('l' CI na.lpilnirj..zyeh bidl!('y('h pra- 
('>lch, al.. ni(' "'41lncl tracie z oezu przy- 
szJosd. Do niJ..t nie wie. czy JWgnda w 
,'oku przy",zlvl1l, i n:u trplly('h lataeh be;- 
d
ie sprzyjajljC8, czy nle - zirmia m..",i 
rodzie obficirj. aby pr,'dukrja zywn..N('i 
nJe hlko Dlldqzala zit W.ll'C'itcm Illrlnn
('i 
naszrgo krnju, air aby um"7oli\\'iJa wYd:Jt- 
nil, pl'zez w!ozystki<-h 'cdczu\Valnq Jlopra- 
we; wY70ywicnia narndu. 
8z)'bki,. osi:jl("nic:eir trj JWprawy nir 
.iest zadanirm latwym. ale m071iwym. 
Swiadrzy 0 tym najlr-pirj roZpi<;tcNe mit:- 
rlzy w)'lickoijc'i
 pl{mo\V u c'!obl'Z{, go
po- 
darujl4 e y('h rolnikii\V. a "'qsia.rluj:jcy£h z 
nimi ezasami 0 mi..dz<; iir('dnlml gospo- 
darstwami. 
. VI Zjazd Partil, IIpowliz('('hnlajq.c poj-:. 
cie kompl('k'iu z
'wlloscinwel:'o. utornwal 
drogc: do prz('konania, :i:c wyzywir-nle na- 
I'odu jest liprawq. nle tylko wi'll, nie t)'lko 
rolnictwa - J,."t to J,.dna I: najwa:i:niej- 
"zych spraw ogoln4lnarodow)'ch. 


Hob
el' 


woj. 


b

ls
:ie
li 


.. . P 4. . 


t . r .,-j.t(
... 


r 

f 


i sHkcesv 


slae rosn1)cym z"ddniom, 'oraz lrudniei- 

zYln- w skomplil owanych . l( mnKach 
\vsp6l'czesne
o s\viata. 
Lic3 Kobi(.ot, kt6rn zrZe4Z_ w kl'......1.... po- 
nad pol miliona kubiet. a w naszym \\'0- 
jcwodzlwie ponad 7 tys. 200 c'zlonkiil, mol 
pic;kl11), 34-1etnia tradyc.iQ W I)racy 11,1 
rzecz odbudowy i budowv kr"ju m'az do- 
konania przen1ian !ipolecznych. Kobiety 
7nalazly swojo rniL,isee w 
pole
zenstwie, 
a LK zawszc ,;tawia soble Zd .ladanie za- 
chGconil' kobid do w.lbogac,'nla SWI jcj 
osobowosd, podnoszenla poziomu J{ultu- 
ry, zelobywania i doskonale11la kwalifika- 
cjl zawodowych, a tdkze kwalifikucji .i:o- 
ny i matki, a wiGc zdobywanla wicdz.y. 
kt6ra 
arunkuje wlasciwy poziom. 11Ie- 
zbGdny do wypelnienia roll kobicty w .i:y- 
ciu rodzinnym, zawuctowym i spoleci.nym. 
Nie ulega wljtpllwosci, ze przedluzcnic ur- 
lopow macierzYllskich, bezplatnych urlo- 
pow na wychowanie: dziel'ka, ustawd 0 
funduszu alin1t'ntacyjnym, nowdi7.ucja ko- 
dcksu rodzinnego I oplCkunczcgo. podwyz- 
szenie najnizszych plac, 1.0 osi
,:(l1iGcia so- 
cjalnc, kl6re pomagajrYlI"ad polowych oraz 1 
1!1lodzi('Lowyeh b.'ygad r('montowyeh. 
POdCZ2S tegoro{'znej walki 0 ('hleb na 
"Iowa uznania za.,luzyli pra('ownic'y pi.... 
nu terhniczncolI"o, mcr'hanicy ze Ii("raczy mialo dcfrkty. To dzir,ki nir- 
prz('I'wancj, ofiarn('j pl'aey t)ch ludzi 0 
zloty('h rc:kach" psuj:jcy si-: !';prz<;t, Jlra- 

ujl!,cy w cic;zkim t('renir, byl I:awsze J:O- 
towy do akcji. B
'ly n:'inim
ln
 o
res,y 
prz
tojow. A trzeba wledzlee, ze mlell!o- 
my pod".. zniw 5kosie zbo:i:a I: 65 tys. 
h';, JI 1400 h. OObiku i 6011 ha nepaku.. \V 
akcJI bralo udzial okolo 150 kombaJnow, -.
		

/00609_0001.djvu

			'.") . 


,..' 

, ... 


. '1' 
 I '0 '..,., "
 \ 


0..: ":' 
 .. '. 
...... ". ,... .... 


..Mial odwag
 i wzrok niezmqeony, 
Mial prostot
 t m
stwo ezlowielw, 
Co w historii zyl ;ak w domn 
wlasnym. 
Wiedzal, kiedy eudze oezy klamiq, 
Kiedy m6wiq prawd
 cudze usta....', 


Tak pisal poe&a w wlel"S'Zu po
wit:conym 
paml
cI Pawla Flndera _ wybi&nego dzla 
laesa polskiego ruehu robotniczel'o. 
Urodzll lilt: It! wrzf'
nla 1904 roku w Le- 
azczynacb kolo Bielska, w .o.mozneJ 1"0- 
Ib:lnie mleszezanskleJ. 
Ze wspomnien iony, Gertrudy Findero- 
wej' 
_ Poznalam Pawla w glmnazjwn, W 
kt6rym oOOje sle uczyutmy. Tu, w 1"0- 
dzlnnym mie
c1e mojego ml:
. zawl,zala 
8i
 nasza przyjatn I mlodzlencza mllote. 
F.!Ielrolko i BInla mioly wtedy jedno jedyne 
,imnQzjum (obecnie teehnikum mecha- 
nicz.no-elektryczne im. Pawla Flndera 
M.Cz.). Pawcl mial jakieli czternaflcle lat. 
a ja bylam 0 rok mlodsz8: Zac
eWimy 
chodzie razern w g6ry. W kazd
 medzlell: 
czasem ju:i: w sobotf:. pakowalilimy pleca- 
kI I Wf:drowalItmy po naszym pleknym 
Beskidzie. Tu znalilimy niema1 ka:idy kilt. 
Podczas wl:dr6wek Pawel malo roz;ma- 
wlal. Rozumlelismy sle bez sl6w. Ale cza- 
Bern na blwakach, kledy rozpakowalItmy 
pro
innt, kledy dziewczeta krzlltaly sll: 
wok61 posilku - bylo weso10 I gwarno. 
Pawe! byl ladnym ehlopcem. Mial duze 
szafirowe oczy tak szeroko otwarte, jak- 
by chelal Og
rnlle wszystkie tajemnice 
iwlata... 
Findel'owie mieszkaU w6wczas w Lesz- 
czynach. P6zI1iej przenlelili I!ie do .Blelska 
I zamieszkali przy uUcy Mlcklewlcza 43. 
Byly to pi
lme i bcztroskie lata w naszyh!. 
zyciu. Lecz jeszcze pi
knicjsze byly lata 
p6:iniejsze. kiedy pawel przy¥otowywal 
sie do matury. I wtedy, poza Ciomem ro- 
dzi'nnym, w kt6rym P!1nowal. do
tatek, 
spostl"zegl 
wlat robotmczy. Wldzml co- 
dzlennle szary Uum, Id6ry z blisklc
 I 
dalszych wsl, POciligicm I pleszo, zdllzal 
do tego miasta. do cuchnllcych. i zatlocl,o- 
nych hal w fabrykach wl6kienniczycl1. 
Place byly nlskie, wartose pieniadza clll- 
gle spadala i nad zyciem robotnik6w wl- 
siala stale grozba utraty nawet tej n
dz- 
nej pracy... To dl"Ugie oblicze miasta sklo- 
nllo Pawla do refleksji. Prze:i:ywal los ro- 
botnikow I mytlal 0 tym, jak pomoc, jak za 
radzle. Duzo czytal. Wtedy spotykalismy sil: 
juz r7ndzicj. All' klcdy J;>awel przychodzil 
do mnie, czytal mi cz
sto opowiadanio 0 re- 
wolucjonistach. listy R6:iy Luksemburg z 
wi
zienia we Wronkach. I teraz jeszcze 
pamlQtam, jak tcisknlo nam serca. Potem 
byly ju:i: dzlela naukowe: Marks. EnJ!:els, 
Bebel, Manifest Komunistyczny I du:i:o 
lektury antywojenn"j - bowlem w owym 
czasle jeszcze bardzo dotkllwle odc?uwa- 
no skntkl I wojnv swlntowej. Kslljzkl nlo- 
sly ol&nienle. Jest droga do wolno
ci, do 
sprawiedIiwo
ci. Mozna znleSl! wyzysk, 
mo:i:na oballe knpltallzm - ale trzebn wal 
ezye. Wyobra:i:alismy sobie pI"Omlennll 
przyszlose, kiedy ludzle b
da r6wni i syci, 
kledy wszystkie dzieci b
:la si
 uczye, kie- 
dy nle b
clzie wojcn. Wiedzielilimy z ksi!!- 
zek. ie' droga tn jest dluga I cI
:i:ka,_:i:e 
moze nle dozy jemy urzeczywistnlenla na- 
szej Ideo\. A przecle:i: byla ona tak plekna 
. i wzniosla... 
Pawel doszedl juz w6wczas do wniosku, 
ie partill. kt6ra najbardzlej konsekwen- 
tIl:le I bojowo prowadzl walkl: 0 socjalizm, 
jest partia komunlstyczna... 


ZBIERANIE DO
WIADCZEN 
- CZVLI JAK WVRASTA SI
 
NA KOMUNIST
 


W 1922 roku po zdanlu matury, Pawel 
Finder wyjcchal do Wiednia, by studlo- 
wa6 chern if: na tamtejszym unlwt'rsytecic. 
_ Dqzy1 do tego, aby jalt najpI'edzej 
byl: nie
aleznym od domu, :i:eby zdobye 
zaw6d. W tym czasie zerwal sil: nasz bez- 
posrednl kontakt. Ale ze 0:1 lat dzlecin- 
nych :i:yIismy w serdecznej przyja:i:ni. to- 
tez i z zagranlcy otrz}mvwalam od nlego 
czesto Usty. w kt6rych plsal 0 swojej pra- 
cy w partii komunistyczneJ (...). Dalsze 
studla odbvwal Pawel we Francji, gdzie 
wciaJ!:nlll si
 jeszcze bnrdzlej w wir pracy 
partyjnej. Studiowal poczqtkowo w Insty- 
tucie Chemdi w Miluzie (Alzacja). b
dqc 
je::lno
zesnie redaktorcm organu prasowc- 
go Al7acji I LotnrynE'ii, wydawnnego 
przez Ftancuska Partie Komunlstycznq w 
jE:zyku niemiecklm ortiz kore.sponrlentem 
paryskiej "L'Humanite" .(...). Szybko zdo- 
bvl gnmtownll znnjomosc j
zvka francus- 
kiego. Kiecly nastl
T.mie przen
od slQ do Pn- 
ry:i:a, poslUl:!iwal Sl
 nlm j
z 
ak dobrzc, 
ze mogl uchodzic za Fran('uza(...). Pod psau 
donimem Paul Reynot pclnil Paw!'1 funk- 
cj
 instruktora organizacyjn
go K"mite
u 
Centralnel!o FI'ancus:dei ParUi Komum- 
stycznej. Z pole('enla KC cz
sto \'Jy
t
1JO- 
wal na zebranlach i wiecach w r6?;nych 
miast!lch Fl'nncji (...). Pra
:i p:;rtyjna po- 
chlnniala Pawla. Stala siQ gl6wnym jego 
zaj
ciem. Nle o31abialo to je:1n
k j
go 7a- 
in
ercsowan nauklj. El'iuzjazmownl sif: 
"'

lklml oslagnll:clami z dzhdziny che- 
nJu! 
l'zekala J!:O wizja rozwoju naukl w 
sluzbl
 ludzkosel. Zaj
ty cale dnie prac:j 
partYJnll, uczyl sip' nocami. W 1927 roku 
r
skal t:'awel dyplom in:i.ynlera chel1"ii 
tors
llll J s
 przygotowywae do p.racy 
o
- 
e . tym okresle poznal OSobllicle 


:.,\ 
 


wielldego uczonego fra.ncuskiego - profe- 
sora Joliot-Curle. Kledy dziesil:l: lat p6z- 
niej profesor. Jollot dowiedz.lal si
. :i:e Fin- 
der znajduje siq w wl
enlu sanacyjny
 
I pozbawlony jest prawa otrzymywama 
k.slllzek naukowych (...) zadedykowal wla- 
snor
cznie najnowsze dzlelo z dziedziny 
chemi "Uzdolnionemu uczniowi Pawlowi 
FJr.derowi" I przeslal je na rf:ce prokurato- 
ra w Warszawie (bez zezwo1enla prokurato 
ra nle bylo wolno dostarczal: ksill:i:ek wie- 
wiom politycwym). POOpis slynnego u- 
czonego zrobil jed.nak swoje -. kslljzka 
dotarla do w.j
zienia w Rawiczu. 
Pracf: doktorskll Pawel napisal. ale nle 
m6g1 jej ju:i obronll:. N. poczlltku 1928 
roku, po wystllpleniu na wiecu komuni- 
stycznym w Clermont-Ferrand aresztowa- 
Ja go polieja francuska. W prefekturze, 
o zgrozo, okazalo sit:, :ie mnlemany agita- 
tor francuski jest "ucll\:i:liwym cudzoziem- 
cern", w dodatku Polaklem. Wladze fran- 


F- 


'- 


Uou-".: 


," 
 
..s:: 


;0;-:-',......... 
.A
 . 


--
 
l:= 


,-- 


-:..:".:-. 


.... 


." 


'.
t.;./ ' 


nicj praca w Komi&ecle Okrf:gowym 
KPP w Zaglf:biu. Okrcs wiclkiego kryzy- 
su I!'(lspodarczego; "swif:towki" w kopal- 
niacb I hutacb. Nast
pny e&ap - 1..6dz. W 
marcu 1931 roku - aresztowanie. Pol ro- 
ku wi
zienia... I znowu powrot do dzialal- 
nosci. Warszawa. Polowa II'rudnia 1931 ro- 
ku - znowu aresztowanle. 
- OkolicznoiC tego aresztowania pa- 
mil:ta'm 'doskonale (...). Tego wieczoru Pa- 
wel przynd6s1 sporo "materialu" do domu. 
Byly to sprawozda.nia 0 sytuacji w orga- 
nizacjach par.tyjnycb I w zakladach pracy 
w Wraszawle oraz wydawnlctwa partyj- 
ne. Pnwcl zaczlli wlaSnie pracowal: nad 
tymi materla1ami, gdy do drzwi zacZf:la 
si
 dobijae polieja (...). Wledzllc, :i:e uwaga 
szpicli bf:dzde zwracona przede wszystkim 
n
 Pawla, postanowilismy,:i:e materlaly 
ja schowam pod bluzk
. Gdy Pawcl olwo- 
rzyl d.rzwi szpicle 00 razu rzucili sif: na 
niego. Ja wykorzystalam ten moment I 


it 


r" 
" 
i  


.' 


HISTORIA 


uu; 


>-- 


.....: 


..' 


ij 
" 


- .> 


.' :
 


, 


Pisal poeta: 


"Zaczql drog*: wi*:ziennq we Franc;i, 
Bylo to w Clermont-Ferrand po 
, wiecu - 
Odtqd nieraz swq eel*: u:i
ziennq 
Z kqta w kqt, nieugi
ty, powtarzal 
W Mokotowie, na ,
awiaku", 
w Rawiezu..... 


WIt:Slenna arolra Pawla Flndera - &0 
dalszy ell\lI' a.ialalnosel. Byl staros&1t wl
- 
.Ienne; Komuny. S&awal w obronle praw 
wlt:zniow politycznyeb, narataJl\c si
 nil. 
nykany. Dzielil sI
 swoj" rozlell'l" wledzlt 
i doiwlaaczeniem II innymi. 
- PamlQtam slowa towarzysza, kt6ry 
po wyjsclu z wi
zienia przyni6s1 ml gryps 
00 Pawla. M6wil 0 nim z glQbokim przy- 
wlljZa'lliem. PaweJ nauczyl go w wi
z.le- 
nlu pisae I czytae (...). Z wlezien.ia pisy- 
waJ do mnle listy, kt6re oczywlscie prze- 
chodzdly przez cenzur
. I.nformowaJ w 
nlch 0 swoim zdrowiu, 0 kslqzkach. kt6re 
przeczytal, dziQkowaJ za paczkl, m6wil 0 
swych przezyciach I uczuclacb, kt6rych 
Itraty I mury nie mogly zdlawie. Nieraz 
proofl. bym soble w jego imleniu kupowa- 
la kwiaty, takie Jakie lubitam I jakie, bQ- 
dllc na wolno
1 nieraz ml kupowal. Od 
czasu do eznsu udawa10 nam sle przemy- 
cie jakie! grypsy. Pisalitmy w nich 0 spra- 
wach, kt6ryml :iyli
my - 0 partil I jej 
walee, 0 jej sukcesach I trudnosciach. Za- 
wsze, mimo mur6w wlezdennych. ezulam 
bllskosl: Pawla, jel':o sil
 I wiarl:... 


TWORZVt W OGNIU WALKI 


t wrzc!;nia 1939 roku otwarly ,,;t: bram,. 
wiezieii w Dswi,'zu, Dt'rt'zie, Wronkacb... 
W pierwS'l;v,'h szerega('h wa1ki z hltlerow- 

kim n
j"zdzc
 stnn
1I wlf:zienl w nleb 
komunisd. Ale walks byls nlerowna... Po 
oknpacyjnej tuJa('zce wraz ze wsnoltowa- 
rzym.ami z wil:ziennej cf'li w Rawiezu Pa- 
\\'1'1 Fhldt'r dostaje sl
 nrzez Bialystok, a 
nastf:'mie Minsk - do Mo
kwy... 
W koncu grudnia 1941 roku - od10t ao 
krajn.. Tutaj, w mroku oltupacji irzeba 
bvlo budowac zr
by nQwf'i partii. bv W 
jf'j szerel!'a('h wa1<'7.y6 0 Polskf: wo1n" I 
sprawledliwl\. Pawt'l Fino1t'r na1c:iv do 
w,",nolza1oZv<'lt'li p(llskiej Pariii Dob'otni- 
eZf'j. A po tragieznt'j smlerei WSDoUowa- 
rZV
ZB walki i przyjaeit'la Maree1ego No- 
wotld - zo9taje jeJ przywode
. J"e
t jcd- 
I\vm. Z glownv('b w
n61autorow deklararjl 
programowej PPIt ,,0 eo wa1rzymy?", ok- 
rf'slaj"eei n	
			

/00610_0001.djvu

			INFORMACJE 
 ' 


FDID-KRDNIKA 


r  
 :00.-___ 


.. 


Wleewojcwcda Jan Waloeh wr
cza Krzyz Kowalerski Orderu 
Odrodzenia Polski Hcnrykowi Sliwh;skiemu, Rclacj
 z uroczystej 
ak'ademii z okazji "Dnia Budowlanych" zamieszczamy obok. 
Foto: Bogdan Ziarko 


f 


, .uu 


...:./
 N. 


23 wrzesnia w :2:ywcu odbyf si
 Zlot Kombatanl6w II wojny 
iwiatowej. W czasie Ziolu zlozono wience i kwialy pod Pomni- 
kiem Wdzi
cznosci. W cZ
5ci artystyeznej wystqpify zespofy re- 
gionalne i szkolne. 


Foto: Bogdan Ziarko 
: 


Uczennice Zespofu Szk6f Ogrodniczych w trakcie zaj
e prak- 
tyeznyeh. 0 jubileuszu 50-letniej szkofy piszemy na str. '10. 
Folo: Bogdan Ziarko 


;d 
'''''
i''t....)'.
:' .'11: 
,J :- 


'" 


Kombinat Budowlany Oswi
c:m od 10 lat utrzymuje icisfc kon- 
lakty' z przedsi
biorst\Yami budcwlanymi w Koszycach I w Lip- 
sku. Delegacje tyeh przcdsiE;'biorstw odwicdz:ty oslatnio 05wi
- 
e:m z okazji Dnia Budawlal'ych. . N/z.: Goicie z CSRS i NRD 
zw;edzajq 05wiQcimski stcd:on ludowy. 


Fota: Tadeusz Herma 


" , 


t, 


Rula ksztalcenia politvcznego  'i' I.:t.. 


r 


w wvchowaniu mlodzieZV 


W dniach 25 i 26 wrzeSnia w sali Gminnego Oirodka Kultury 
w Szczyrku odbyfa siQ II Konterencja Ideowo-Wychowawcza 
i Plenum Zarzqdu Wojew6dzkiego ZSMP. Omawiano rol
 
ksztafcenia politycznega w wychowcniu mfodziezy. Wygfo- 
szona kilka reterat6w, kt6ryeh trese, wzbogacona 0 wnioski z bie- 
zqcej dziafalnosci ideowo-wychowawczei, stanowifa przedmiot dy- 
skusji w pi
ciu zespofaeh problemowyeh. 


Dyskutowano 0 potrzebie CIo- 
skonnlenia form i metod ksztal- 
cenia ideologicznego i oddzialy- 
wania wychowawczego na mlo- 
d7ic:i:. Wska7ywano na tclsla 
wsp61zaleznoM wiedzy Ideolo- 
gicznej z postaw1l ideowlI. Zwra- 
eano uwage na konleczno{;(: ak- 
tywnego oddzialywania na mlo- 
dziez w {;rodowisku pracy. 
Stwierdzono, ze dotychczasowy 
dorobek w zakresle ksztalcenla 
ideologicznego nalezy pomnazae 
i wzbogacae 0 nowe wartotcl. 


Poruszone w dyskusji oraz w 
referacle programowym proble- 
my znala71y pplne odzwiercled- 
Ienle w podj«:tej przez Plenum 
ZW ZSMP Uchwale. 
W obradach plenum uczestni- 
czyl sekretarz KW PZPR Apolo-. 
niusz Kulig. a takze przedstawi- 
wicie! Zarzadu GI6wnego ZSMP 
oraz gospodarze Szczyrku. 
Po zakonczeniu obrad odbyla 
sit: inauguracja roku szkolenio- 
wego 1978n9. 


Wizyta konsula generalnego Francji 


Przebywajacy w naszym wojew6dztwie 21 wrze
nia konsul ge- 
neralny Francji w Krakowie, Marcel Roux zostal przyj«:ty przez 
I sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego PZPR Jozefa Buzliiskiego 
oraz przez wojewode bielsklego - Juzda Labudka. 
Dyplomata francuski zwiedzil takze Wydzial Mechanizm6w 
Fiata 126p w Fabryce Samochod6w Malolitra:i:owych. 
W go'izinach popoludniowych konsul generalny Francji spotkal, 
me z przedstawidelami Oddzin1u Wojew6dzlcie
0 'l'owarzystwa 
Przyjazni Polsko-Francuskiej, jedne; z siedmiu tego typu orga- 
nizacji w kraju. Podczas spotkania prezes oddzialu Maria Woj- 
tylko przedstawila program dotychczasowej dzialplnotci TPPF. 
a p6zniej wsp61nie z konsulem ustalono formy wsp61pracy biel- 
skiego oddzialu z plac6wkami francuskimi na terenle kraju. 
Konsu1 pozytywnie ocenil dotychczasowa, czteromleslecznQ dzla- 
lalno
e bielsklego or1d7ialu TPPF. 


, 


.< 


Kombntnnci z CSRS w Bielsku 


::."-: 


21 wr:zesniae na zapl"os2.k"ml kombatancklmi. 
Po powitalnym Wystnplcnlu pre 
zcsa Kola Z"ch6d pile Miecz}'sla 
w.\ Opaliftskiel;O. gosciom wrc:czo- 
e7.0nO od7n"kl ZBoWID oraz wy- 
mienlono upomlnkl. - W ezasle 
I'''mcmlne
o spotkanla pc-In for- 


nu)wa110 si
 nawzajcln 0 
 
. 
funkclonowanla i dZ18lalnoi.c1 
CzAZB I ZBoWID. Wspominajqc 
hisloric w'-ilk czesklch anlyfaszvs- 
tow i :'olnierzy polsklch na po- 
lach hltew II wojny f;wlatowel. 
po.:ikreslono z"razcm zadanla 
komhatanlow we wsp6Ic.."snyeh 
c7asach. Ze szczeg61nym uwzgl<:d- 
nieniem wvsilk6w w walec 0 zli- 
kwidowanle wszelklch form fa- 
szyzmu I neofaszyzmu, clqgle 
leszcze stanowl'lcyc>t zagrozcnie 
dl" pokolu. Uzgodmono prOl!ram 
dalszcg'J zaciE'f;nlanla kontaltt6w 
i rozwoju wsp61pracy obu orga- 
nlz
cji w drodze rcgularnych 
spolleal'! I wymiany koresponden- 
t'jl. Go
cle z CzechoslowacH za- 
poz",,11 o;le te:l: 7e spoleczno-gos- 
pod"rczym t kulturalnym rozwo- 
lem Biclsk"-PI,,lcl I regionu. (jch) 


crg,mI7uj" w dnlach 7-8. 111. Og61- 
nopolsltl Przcglqd Kultury Ludo- 
we:! Polskich G6r - DrzcwieJ. Im_ 
preza mlCc bedzle charakter spot- 
kania ludzl g6r za.lmu.l1lcych sie 
pWblcm"tvkll kultury g6r:llsltlcJ 
omz 0
6lnopolskiego aktywu tu- 
rystycznego reprezentowanego 
przcz' przewodnikbw zc wszy.. 
st!tlch sludencklch k61 W kraju. 
OzdobEj spotkanla hedq wystepy 
zespol6w regionalnych ..Gorol" z 
JnhlonkoW3. ..Jaworzyna", kapcli 


.R!tPor:t
 ' 
,zanotowal ' 


podhalallsklej or,lz zcspolu dzle- 
cieecgo J. Brodv. W 5potkanlu ja- 
ko reprczenlancl wvstqplij: prof. 
R. Reinfuss. doc. D. Kadlublcc, 
dr A. Hogueka, dr Z. Szromba- 
Hysowa. dr D. Tvlkowa, dr B. Da- 
zlellch. Ta dwudnlowa impreza 
odbedzle sic w. schronlsku Isleb- 
n3 - Zaolzlanka. 
. . . 
},iszac niodawno 0 Osiedlu Be- 
skldzkim W Blelsku - Blale.1 
stwlcrdzlllsl1lY. :l:e poslada ono 
nle7lq. choc coraz 
orszq komunl- 
Im('.Ie ze t\r6dmleseiem autobusaml 
linll nr 1 I nr 23. Komunlkacla ta 
od tce;o C7asu pogorszyla si<: do 
tego stopnla. :l:e dosc ezesto ezas 
oczeklwania na autobu
 wzr6s1 do 
15--20 mmut. mlmo dw6ch linil 
ohslup,ul:jcvch to bljd.. co bQdL ju:!: 
ponad 8 ty
iI:ezne osicdlc. W 11aj- 
bli
s7ych dnlach znowu powa:!:nle 
wzraEnle llczba lokatorow tcgo 
oslcdla, gdv:!: Wolew6dzk'l Sp61- 
dziclnia Micszkaniowa zasicdll bo- 
d"l 5 nnwych hlok6w. WPK win- 
no wzlac tcn f"kt pod uwnJ?;<:, 


DllEN 


BUDOWLANYCH 


. 


-,  
,A 


I 
I 


Oddzial Mle.lski Spo\cczne::\o Ko- 
mltctu PI'zeclwalkoholowego' w 
BI.,lsku-Bln\e1 mlormuje. :!:e or- 
e;anlzowany lest ttOnkurs lotogra- 
fic?ny pod haslem "Alkoholizm 
-- Ideska spolcczna" Termin nad- 
sY!:Jnla prac .- 30 p2zdzlcrnlka 
IR78 r. Hli

zvch Informne.1i doty- 
CZIICvch warunk6w konkursu 
ud.7iela ..ekretarl:Jt Oddzhl'l J\fle.l- 

kleg
 SKP W Biclsltu-Bialcl, ul. 
.,Ia..zlca 1. lei. 24
-78 w e;odzlnach 
0<1 9 do 12. 


\V poniedzie.1ek w Teatrze 
f'olskim odbyla sie uroczysta 
akademia z oka7;i Dnia Bud.
- 
wlanych. W spotkaniu z prz('d- 
stawicidami zal6g wsz"stkich 
{wzedsi<:biorstw . budowlanych 
wojew6dztwa uMial wzie!i: 
wicewojewoda J:m 'Val
('h 
pl'zewotl'liczacy Wojew6d?kiej 
nady 7.wiqzk6w Zowodowych- 
}:dwaril Pawln.. oraz spkr'pta"zP 
r::M P?PR - Antoni Kubin i 
Jerzy Ho
'ac1:i. Obe('nv byl r6\'1- 
nie:,- prezydent Bielska-J3iaJej 
- 1\larian Ka!on. 
W imieniu budowlanych 
tos 
zabra1 dYl'ektor Bielslszlvm roku odd a- 
na zostanic do u?vtku F3brvka 
f'om6w. kt6rej 
dolno
l: DI'O- 
rlukcyjna pru'widzlano na 6 tv- 
<;ir,cy i7b rocznie. Ocz:vwi
cie to 
tvlko rlekt6rp z ?ar'lan, Jakie 
na!ozono na !mdowlanvch. ,Iesz- 
r'ze w roku ble?a('vm' za,,;ler78 
sic odr1ae do u7vtku ok. 2400 
TT'leS7kan, z ('zego 60 zre'lllzo- 
vmnvt'!l zostarle system em pa- 
.._
.... "'(:'l\"'P 


hCZHSOWV wvsiJek f 
\V wvkonvwanlu blez3('vch 
zarlan TJlanowy('h por17Iek')"mJ 
hurlowt-tnym s!'krebr? KM 
P7PR - Anf'nni Knl,l('a. 
Na zilkoTwzenie e7Q
ci oficjaI- 
nej t1:tjlepsz'.('h urlekorowano 
V!ysokiml odznAc7eniami "::11;.- 
sfwowymi i I't'sortowvrni. Kr7Y- 
7.e Kawalerslde Or'deru Or1"o- 
rlzenia Polski otr7vmali' ,Ji'>ZE'r' 
{":rzybow
ki. !';tani..Jaw "'(1):1 1 
f,,.nr
 It 
liwiri"ld. Z10t" Kr?":
e 
7nslu1'.i: Er"'in (",.m'.ab i 
!a- 
n;slaw .Jalli<""w
I,I, S,'''},rne: 
Sb.nidaw l'u,I,.llm. '.'V
Uer 
S:r..."'I....y.,.,e ora7. T'lw"r<1 'V:lO;. 
(J' 


zwl<:ksza.11Ie czeslolliwo;;c kurs6w 
11011 nr 1 i nr 23. wz<:l<:dnic prze- 
dlll:!:".Il1c kurs ..szosh'c w nOJomnlnynl 
trvblo 57koln otrzvmal"bV t"kq 
praeownle doplero za dwn I
la. 
eez) 


. 


Gmln" Debowlcc wzbo:!:acUa sl«: 
o p1eknc pomlcszczenla harc6wkl 

rlzlc zn"jdll.le sic slod7tb
 Hufc
 
ZHP. w:vpo
yc?alnla sprzf'fll tu- 
ryslyczno - 5portowego. blbliote- 
k". salka 
Ier I ezytrolni" wraz z 
tcll'wI7orem. Olwarcla h"rc6wkl 
do"on
1 I soltrct"rz KG PZPR .Te- 
rzv St:1warczyk. ecz) 
. . 


Na ostatniel sesll GRN w De- 
bowcu, w kt6rej uco'eslniczyli r6w 
nlet poslowle na Sclm PRL; Fcr- 
dynand I.llkas7ek i AloJzy nillto, 
gmln" olrzymala dvplom oraz na- 
J?;rod<: plenllj"nll w wvscko;;ei 500 
tys. zl za dobrc wynlkl uzy
kane 
w konkursie mistrza gospodarnos- 
coi za uhlce;ty rok. (cz) 


4 . KRONIKA 


PoczCjtkit'l1l wrzesl1la odbyl" 51<: 
wicczornlc.l komb"tancka z' ol- 


!l wrzo
nl" odbylo sie sp0Utanie 
Prezv'linm Wo1ew6dzkiego Komj,.. 
tdu Sl,'onniclwn Demokratvc?ne- 
gO w Blpl
ltu-nj;,I<'.1 z przcwodnl- 
('zqcyrni I sekrctarzami !creno- 
wych Instancli SD z tcrcnu wo- 
Icw6rl?lwn. Temwlcnle k"mpanii spr'awoz- 
d:JWC70' wyl;<)rczcl W kolaeh I In- 
"
"nci""h SD shpnla podSf:lwo- 
\VC
O Qra? rcnIlzacja prog"ramu 
roZ,;"oju nsln
 I r?<,miosla. Kam- 
p"nl8 Sprawo7d:Jwc?0-Wyborcza 
n" le",,?lc wojcw6dztwa blplskleJ?;o 
ft
:>ed71C. sic w na
dzicrnlltU I 
. opadz1C. W Andrvt'bowle 
O
wleclmlu I Strnmicnlu' na
t1!Pi 
nroc?yste wrcc
cnle szt""daru 
dl" tych Instancji.  
::: 
:: 
Ni 

 
... 
; 


. . 


Studenckle Kolo Przewodnl- 
k6w Dcskidzkleh w Katowicach 


I
		

/00611_0001.djvu

			.' 


", 


Jt 


''\ 


).- 


I Wo
ewDdzki liazd Ligi Kobiel 


P ierwszy Wojew6dzki Zjazd Ligi Kobiel w Biellku-Bialej po- 
swi
cony byr om6wieniu dorobku Irzylelniej kadencji i wyly- 
czeniu kierunk6w dziarania na lala najblizsze. W obrodach 
zja'!du uczeslniczyta przewodniczQca ZarzQdu Or6wnego LK, 
c:zfonek Rady Panslwa, Eugenia K,perowa, przedslawieielka Wy- 
dziaru Organizac:ji Sporec:znych, Sporlu I Turyslyki KC PZPR Anna 
Laska oraz przedslaw:c:iele wradz wojew6dzlwa bielskiego z sekre- 
tarzem Andrzejem Barzykiem. 


Zarowno w referntach jak i W 
dyskusji konccntrowano sie prze- 
de wszystkim na dzialalnotci LK 
w zakresie ksztaltowania patrio- 
tycznych, zaangazowanych po- 
staw, podnoszenia kultUl'y zycia 
codziennego, upowszechniania 0- 
swiaty oraz znsad higieny i zdro- 
win. szkolenia kobiet. ich awan- 
su spolecznego i zawodowego. 
wsp6ldzialnnia organizaeji ko- 
biecej z innymi organizacjami 
spolecznymi. pomocy wycho- 
wawc7.o-oplckunczej oraz praw- 
no-spolcc7.ncj pomocy rodzinie. 
Zlotf' ..Honorowc Odznaki Ligi 
Kobid" otrzvmalo 20 wyr6znia- 
j
cych sl
. wieloletnich d?iala- 
cz('k organizacji, a 14 wsnolpra- 
cuj'1cych na co d7.len z FJN 0- 
tr"7ymalo Odznaki "Zasluzonego 
D7j.,bcnl FJN". 
TTchwnla Zja?du zobowiazuje 
do ,'ozwijania i doskonalenia 
(m'm pracy, umacniania pozycji 


kobiet w zyciu gospodarczym, 
spoleczno-politycznym i w rodzi- 
nie oraz da1szego rozwoju pod- 
stawowych ogniw organizacji. 
M. in ehodzl kobietom 0 rozsze- 
rzenie ich pracy w samorz[jdach 
mieszkanc6w. nieslenle pomocy 
mlodziezy pozbawioncj wlascl- 
wego trodowiska rodzinnego. 
niesienie pomocy lud7.iom samot- 
nym. Dzialaczki Ligi Kobiet prag 
nil w szerszym nlz dotlld stopniu 
uczye zasad racjonalnel!"o zywie- 
nia. ekonomlcznego prowad7.enia 
gospodarstwa domowego i uzu- 
pclniae wiele praktyc7.nych u- 
miejetnotci przydatnych koble- 
cie-zonie i matce. 
Na zakonczenle zjazdu wybra- 
no nowy Zar?
d Wojewod7.ki LK. 
ktorego przewodnlczac
 zostala ' 
ponownle Ewa SvkoJ()wsl(a. Wy- 
brano tAkze d?ipwiG
 dl"legl1tpk 
na VII Krajowy Zjazd organi7.a- 
cji. (lb) 


D
I1'''
;Ni9 
II Sliti

bf.!5 


S!ltk
nia ObVlvatelskie" 


"D"ugie Bids.kie Spotkania 
Obvwntclskie" .a wicc sPDtkania 
src.dowisk tw6rczych z calngo 
k,'aiu 7. lurlzmi praJ:'Y wDjcwodz 
tW'l bielskiego, organizowane 
sn w tvm I"Oku W dniach od 17 
do 21 pnzdzif'rnika. Dialog Zf' 
sPDlec7e'ls\.wem i tw6rcami od- 
bywnitlcy sic rowniez w :10 
rocmieE: prwstania Polskiej 
Zi dno('zrn"j PartH Robotnic7f'j 
n
bjcora s7.c;,e!!6Inego ?naczenia 
w hec csi:1gn;Gl' n:ryk6w, pisar?y i 
c1zipnnika,'zy le srodowiskBml 
robr>tnic?ymi, mlcdzic:i:owymi I 
wiejskimi. 


. ZAPRoSIL
.

NAS
 
. 
 ""I ...... '.... I 1u- _ 
 ....
 


. Gminny Komltet Frontu 
Jcdnosci Narodu w GUo\\''iCD.C
1 
SI..mlenlu na uroczyste 

potkanie przodullicych rolnl- 
k6w Z aktyw('m po11tyczno- 
spolecznym gminy. kt6re od- 
uylo sie 2-1 wr.lesnia w OOK 
w C llowicach. 
. Zarz.,d O<1dzialu polGklego 
Tow3rzystW.::I Lck:1rsktego w 
mclsku-BH,lcl - kolo PTL w 
M"kowle podhal..i1sklm na u- 
roczystp zcbranle 30 wrzcsni6 
\v sanatorium PKP w Mako- 
wlp podhalanskim 
. polskic Towdrzystwo HI- 
storyczne. oddzl,,1 w Cleszy.:;1.'c 
n.. odczyt pt. ..Ruch robotm. 
,,"y wobcc J':ro:!:by wybuchu II 
wojny swlatowej". ktory 28 
wrzcsnla w sail ZwiliZku Na- 
lIczycielstwa polskieJ':o wyglo- 
51 dr Wlady,law Ziel1t1skl. pra- 
cownik naukowy Slaskic!,:o In- 
slyt.utu Naukowego w Katowl- 
cach. 
.. Zarz:-1e1 Woiewodzki Spi,!- 
d w, pu- 
blicvstow tygoelnik6w snole<:?no 
-kuItur?Inych, naul{cw('6w, hi- 
stnryk6w. Spotknjq s;
 <,ni 7. 
pirrws7.ym s"krctar?em K'W 
PZPR - J67.efem Ruzinskirn. a 
tRkze 7. kierownictwnm wJqdz 
?dministracyjnych wojcwodz- 
tWR. W pierwszym dniu ..81)Ot- 
kan" odbr;:dzic si
 sympozJum 
nauk'-'we na t('mat: Pr?pmi;mv 

p-Ieczno-gosp!"rlar('?e w0j-'w n c17 
twa bielskiel!o na tIe 3'7.e
erl7..ie- 
sipciolecia n;('p0rllrgloSci i trzy- 
dz;C'stolecio PZpn. 
Ciekawa formE! sp0tkm\ z 
t

rcpml, br;:dl! wi'ytv u wyr6z 
maJacych siq robotnik6w i se- 
minarln robotnlc,ze orpRnizo,"a- 
n
 z udzialC'm go
ci w ?nkJR- 
dach pracy i srodowlsko....' ,,"7.e 
mYGkwych. W szkobch. klu- 
bach. Bwietlicach, dnmach kuI- 
tury odbeda sic: spotkAnin 011- 
tOl'"kie pi"",'zy, ktOrc- ni
wnt,,1i 
wie przybllz[j nam lud?i pi6!'n. 
Do clckawych ntrnkcji nl1lC'- 
zre b
d!1 tnkze wvstawv i kier- 
masze ksiazek. W RieIsku-Bh- 
lej podc?os ki('rmaS7ll nR PI","u 
Chl'obrC'go titeroei sluzyc bC'rJa 
swymi clcdykacjami. (ib) 


" 


,) 


\.. 
.':';, 


.... .:;
 

"':.; " ," ........ 

,";::'... 


.'. " 


INFORMACJE 


Nagroda dla dzia'
czv 


sluguje fakt. ze iniejatywt: wo- 
jew6dzkiej organizcji partyjnej 
w Bielsku-Bialej przej
ly orga- 
nizacje innych wojew6dztw. 


Wjr6d mlodziezy wZl'oslo zain- 
teresownnie mnrksizmem, wlelu 
uczestnlkow otimpiad zglosllo 
chce nalezenia do PZPR. (zl) 


'r1l ,. 
>'J;
".:. 


'1\ : - 
.: ..1"'..... 
.J;H
F;."'
.. 


. ...
:,
:
::":

tt
;.: (. : .. 


'T 
,L. 


:
....'\(..::.o:.:;x:",;,.,...:t 
..,. .  H
' 


.. .j 


r 


.{
: ", 


... 

. 
;" 


'r;
 ..../ 
.; "i)" 
/ '{ 
.1 
, 


P lec1u bielskich dzlalaczy 
partyjnych. z zawodu 
naucz:rcie11. otrzymalo 
nagrode ,.Trybuny Lu- 
du" za upowszechnlanie 
marksizmu - lenlnlzmu, 
za popularyzowanie wiedzy 0 
partii. za upowszechnlanle w 
spoleczenstwie, zwlaszcza wtrod 
mlodzlezy. tradycji ruchu robot- 
nlczego. Oz('slRW J\lichalnk.. Ed- 
ward Chrobak. Lenek C".edlew- 
ski, Ryszard Mlloszewskl I Er- 
win Wozniak wyr6znili sie w ta- 
kich poczynanlach jak organizn- 
cja trzech kolejnych olimpiad 
wiedzy 0 pnrtii dla mlodziezy 
szkolnej I pracujacej, inlejowa- 
nle wsze1kiej d7.iplalnosci wsrocl 
mlodziezy I aktyWu organizacjl 
mlodzif':i:owych o1'az wsr6d nau- 
czycieli, propagowanie organf- 
zacji izb pamit:ci i t1'adycji oraz 

romadzenie w mch materlal6w 
dotyczacych dziej6w klasy ro- 
botniczej regionu. Propa
owall 
i nadal propagujlj wtr6d mlo- 
dziczy czytelnictwo prasy par- 
tyjnej i kSla;i:ki spoleczno-poli- 
tycznpj. SzczC'gOlne u?nanie wo- 
jew6dzkiej instancji partyjne) 
zyskala organizacja trzech olim- 
nind wipdzv 0 partH. kt6ra objr;:- 
ta w,latach 1975-7612 tysiGcy. w 
latach 1976-77 42 tysiac(' i w Ia- 
tach 1977-78 ponnd !i7 tyslr,oy 
mlodzip7.Y, Na pcdkreslenie za- 


"" 
',
.":- 


..:...:.,:'Io
: . 


t 


Mludzioz pompga w wvkopkach 


Rolnlcy VI g6rach k0l1ezll koszenle zlelonego jeszcze owsa, kt6ry 
przeznaczll na kiszonki din bydla, zat na Olizlnach gl)spodarze za- 
brali sie do wy!mpk6w :t.iemnlak6w. W tej trudnej, ze wzgledu nn 
niesnr?'Ylaj zaolLlaflsklch 
organ!zowane sq systematycznle 
dla malueh6w 1l000arlan! wso61prney dwu woje- 
wnd7.tw: I;:atowlclde'!o I ostrllW- 
"I{tc"o w okre,le o
t.atnlch lu stron. WRPtll- 
I"r,
ea ta rorzvno,i dute kor7v
cl 
e',onomiezllc T,'I!Mtpnow'l oolnl'l 
>1wlnte. Dostnnowlll dnlllC7.vC 
sw6! rlos do protestll one<,lwko 
pt7.rd3\\'ntentu 
hrodnl wo.fen- 
nyeh po"ein ' on"('!1 W okrpste 
wojnv pr-c? httlprrwel1w. (x) 


Don1 Rzeluiosla i USing w Kalwarii lebrlVuDwslde
 .: 


Jrf,.. 


t
, 


\> 


I nicjatywa budowy Dorou 
Rzemiosla i Uslug w-Kal- 
warii Zebrzydowskiej 
pOdjc:ta zostala w 19fi9 
roku na waln)'m zebraniu de- 
legat6w rzemiosla kalwaryj- 
skiego. Od podj
eia decy"
ji do 
rozpocz
cia prac minc;lo 8 lal. 
W tym tez ezasie konecpejc 
przeznaczenia blldynku uleglv 
zmianom, zmieniali si
 takl.e 
me.cenasi. Wojcwoda krakow- 
ski wmurowal kamien w<:gic1- 
ny, kt6ry przez pi

 kolejnych 
lat przypominal przechodniom 
o rychlcj realizacji przec1siq- 
wzi
cia. 


tos
 jnwesLyeji wynie5ie 13250 
tys. zlotyeh. 
Calosc inwestycji pokryta 
zostanic z dob1'owolnych de- 
klaracjj rzemieslnik6w, srod- 
k6w spo1-ec?nych. Wykonawca 
jest Cech Rzemiosl Roznyeh 
w Kalwa;-ii Zebrzydowskic.i. a 
podwykonawc
 Przedsic:- 
biorstwo Gospodarki Komu- 
nalnej i Mieszkaniowej w 
Lanckoronie. Caloscill budowy 
Ideruje zarz
d cechu przy po- 
mocy b'ura ccchu i spo}eC7Jle- 
,:(0 komitetu budowy donm 
rzemios1a.  
 


. :.", 
"0.... 


.:.... 


.I 


:.." 


fI 


. 


Folo: Bogdan Ziarko 


APEl 


RadII Wo.l. Fc<1('rat'ji 
Socj"listycLnych Zwhtzk6w 
Mlodziezy Pol
ki('j w BieI- 
sku-
laJf'.I zw r 6cila sit: z ap
- 
I('m "'0 m!odzl('zy. Oto 
krot 
ap-1n: 
;:':niwa zblizajlj si
 do kon- 
ca, mtooziez nf'szego wOle- 
w6r'7.twa 7r7PS'7.0na w ZSMP, 
OHP I ZHP w!ozvla b
rd '0 
d1l7V wkbd sDo!e':znej pracy 
przy te
o1'ocznvch t1'udnvch 
zniwa
h. Kie1'ujcmy 110 Was 
wyrnzv szczere
o u7.nania i 
PO'h'ickr,wnnia ?n Wasz iniw- 
nv trud w ramach aker 
;.K
z{]v kt'JS na wap,I) zll1ta". 
Przed nomi trudnv etap 
pr
cy w rolnictwie, lesienny 
zb:or o!wPOwych (ziemni'l- 

;6w. burnkow. warzyw). R" 
da Wo.J. F
ZMP oraz 7.
rzarl 
Woj"w6d7ki ZSMP zwraCB 
sic: z npelem do czlonk6w 
ZS\IIP. hnrcerzy, student6w, 
uczn;6w. junak6w, zolnierzv 
orllz ('alej mlodziezy nasz,,- 
I!0 woicwodztwa 0 Powszech- 
ny ud'>:inJ w akcjl m!odziezl'- 
'I.
pj ..Zbiern.ny alony jesie- 
m". Apel nasz kie1'uiemv 
tnkze do m!orlvch pracowni- 
k6w pionow obslu
i technicz- 
n"J rolnictwa - PO!\1. SKH 
RSP. 
Od Was kolehnki I kol,,- 
dzy w duzym stopniu znlezv 
sprawnv i szybki 7bior plo- 
dow rolnych. 
Zwracamy si
 do Dvrekcli 
SKR. PGR i RSP oraz 10 
sl117by rolnej I:min 0 bardzo 
dobre prz)'p,'>towanie frontll 
pracy, dowO'l:u mlodzie7.v 
oraz 0 w?orOWI1 or
anizacjl) 
prae wvkopowyeh. Prooimy 
t:1k7c sluzby rolne 0 wspo!- 
ne z Z"1'z
dami Gminnymi 
7.F::\1P ll"t:JIC'nie wvknz6w 1"<>1 
nike.w Indywidualnych, po- 
trzebu illC)'ch pomocy m10dzic 
zy przy zbiorze okopowych. 
Pomoclj t
 nle mot.emy po 
minlje inwaJid6w, ludzi sta- 
1'ych. w<16w oraz weteran6,,, 
wl1lk 0 spo'cczne i nnrooowe 
wyzwolcnle, 


. 


T rzy generacje 


(p) 


Trzy r,enerac.le dzlalaczv ruchu 
mlo:!ziezower:o obccne lJyly 23 
wrze';nlB w KE:tach na uroczv- 
slym spotk mlu pokolen. ror
a- 
nizowanvm prr.e' Zau:td Micl- 
sko-GminllV 7SMP z okazji 50- 
10CLn'cv 7MW RP ..Wlel". 35- 
rocznl('v ZMW I 
O-leela ZMP. W 
sQotl,nnlu obok nestor6w ruchu 
mlodzlc'lower:o wzl
J1 udzlnl 
pr7edstawlclcle or
nnizacjl mlr>- 
dziczowc'j. lricrownlctwa poll- 
tycl.nno:o I admlnlstracvjner,o 
wOfcw6"'7.twa. mt"sta I r,mlnv. 
\V.-I">nvrn wyllar 'cnlem te_
oi. 
sllotkan!o bylo wr
c7"nle leJ':itv- 
ma('1! kandvdacl<1eh PZPR S?c
C- 
d71r>sll:clu mlodym dZIBh,e7om 
ZSMP, wyrl>'lntaj:tcym 511: w 
l>racy zawodowej I soole"",,,1 
orEtz w nl1Ucc. WrE::c""ono TOW- 
nle
 d?lewlE:(:dz!csil\t legitvrnnC'1i 
ZS
'P. ZlIslu'lenl dzlolec
e rl1chu 
mlt'''.	
			

/00612_0001.djvu

			OCHRONA SRODOWISKA , 

 


PIJE KUBA DO JAKUBA 


DzI
ki inteTwencji Tedakc;i na C2a8 
Ttwodnia KultuTY Be kidzkle; nie bylo 
w Makowie oslawione; knajpy "U Jaku- 
ba". Nle plIo 8i
 przv estTadzie. ChocUlz 
zapobiegliwi oToanizatoTzy uTuchomih na 
ten czas tzw. "Szalas", aleuTat 10 okolicach 
8zaletu mi jski",yo i polalo si
 tam znow 
SpOTO czysc10chll i miod6
""i. Ja chrialb1/m 
;ednak pO'l'uszyc w ogole tL mat oleazji do 
pieia w6dkl tl' Makowif', Liczy Makow 
4.712 mleszkanc6w - i az tTZY Tazy w ty- 
godmu w tnech at mle; each odbywa q 
si
 plunqce alkolwlem zabawy I dan
,n- 
gl, I to do p6zna 10 nocy, nleomal zaha- 
czajqc 0 poczqtek koleJJ1' 
o dnia pTacy 
Dwa Tazy w tYl10dniu sq u,,>awdzle 
ezal- 
koholowe d)/skotekl w Dumu Kultu T lI, 
ole... obfieie le;e si
 tam 106dka pTzynie- 
slona pTzez ..dansioT61O". W 6 1Oioskae!l 
gminy kilka Tazy 10 miesiqcu badz OSP, 
bqdz KGW, a nawet komitetv Todzic1el- 
skie (!!!) uTzqdzajq zaba1O!I mocno podla- 
ne alkoholem. Ostatnl ubaw 10 Gr:.J::hv- 
ni, 17 WTze!;nia, byl przecie.i kompromita- 
c;q wszelkiej tam kulturV! pvtam sj
: czy 
za10sze i ka.idy musi otrzymaC! zez100lenle 
na zabawf: z alkoholem? Nleehte wladze 
Makowa nie b
dq w te; sp1"awle takim 
dobrym wujaszkiem. 
(nazwisko znane Rednkcji) 


. 


Red.: Problemy poruszone przez Czy- 
telnika, wystt:pujlt nie tyllw w Makowie. 
Do sprawy ulatwicii, !oluzl\cych rozpijaniu 
spolcczenstwa, wricimy niebawem obszer- 
nie. 


ODFAJKQWANO 


W ma;u, w nr 19 zamleSctliscle m6; list 
..PTzystanek pulapka" dotyczqcy komunl- 
kac,i na Tynku w UstToniu. Z leolel d1}Tek- 
cia PKS pTzeslala odpowledz. ie dzi
ku;q 
Tedakc;i za mqdTY pomvsl i ie ;ak tylk!J 
g08podaTze miasta zaakceptujq PTOPOZY- 
c;e, Tzecz zostanie w eiqgu 10 dni WV ko - 
nana i na ustTonskim Rynku stanie sif: 
bezpiecznle;. 
Ot6i donoszf: upTze;mie, ie mlia piqty 
miesiqe I... nie zToblono nie. Chcialbum 
wledzieC!, eZIl za10inilll wladze UstToni'1, 
czy moie opieszalosc cieszynskiego Oddzia- 
lu PKS? Chcfalbym wiedzleC!. kJo odpo- 
wiada za takie zanieehanie waine; pTze- 
ciei 8prawy, dotyczqce; bezpieczenstwa 
ludzi. 


Karol Morys 
Cieszyn 
Red.: I my bardzo b)'sm'y chciell wie- 
dziee. Jak to sit: dzicje, ie sprawl; odfajko- 
wano. Czekamy na rzeczowe wyjunicnie. 


CO NA TO DARWIN? 


Unikam pisania list6w ;ak diabel iwi
- 
conej wody, ale tvm Tazem jut nie mog
! 
Rzeez ma si
 tak: przed kilkoma dniami 
odwiedzilem Oswil;1eim i pieTwsze co tam 
t'zueilo mi si
 w oczv. to mnogosc wielka 
plakat6w ozna;mla;qeych pTzy;azd do 
miasta ZOO-Parleu z same; PTagi (ezes- 
kie;). AtTakc;i bez liku. Rodeo na kucy- 
kaeh. tajemnice kaTmienia zwieTzqt, no :I 
pTzede wszvstkim: ,,100 egzotvcznlleh 
z10ieTzqt n i e wid z i /I new Polsce". Set- 
ka owyeh niewidzianvch zwieTzqt mocno 
mnle zaintTvgowala, wil;)e podq.iylem na 
plac. gdzle na kilka dni - w swaim ob- 
;efdzie wo;e106dzt1Oa - zatTzllmal 8il;1 
ZOO-PaTk. Na ze10nqtTz ;akbv ubogo. TVI- 
ko te malunki z buszu, kTe10 W zV lach 
mt'o.iqce. I muzyka "pop", gTzmiqca ,ak 
na Sqd Ostateczny. -Pa 1Oylo.ieniu 15 zl 
(dziec1 zl 10) zostalem 1Opuszczony do 
BTodka, Za pT
tami kilku cfasnych klatek 
zobaczvlem IVVliniale, apatuezne zwieTzf- 
ta i nastToszone ptaki. Wszllstkie ztlane 
;akbV, tvle ie ehudsze. Zaezqlem 1e li- 
ezvC!, ale nawet przy pomoev DaTwina, t1. 
doliaa;qc peTsonel. nie udale sif dobiC! do 
sctkf. Jedvne co si
 spTawdzllg z afisza, 
to "ta;emnice kaTmicnia z1OieTzqt". sqdzqc 
z wymtzerowanla okaz61O. Chcl;) pTzestTzec 
pt'zed owq pseUdQatTakcjq nai10nv ch jak ia. 
Chef skloniC! wladze, kt6Te wVdalll zez- 
wolenie na ..touTnee", aby p1"ZV;T24ly si
 
ulVazniej o1OVm ..zwieTZl;)tom nigdy niewl- 
dziane w Polsce". Chc
 zaehl;1ciC! Liuf 
OchTonv PTZVTody, abv oddano sp1"aw
 do 
kolegtum: pTzeeiei te zwieTz
ta .q na;- 
z1Ovezajnle, m
czone. 


(Nazwisko i adres znane Redakcjd) 
R
d.: Byl Jui w nicl!oku "najwit:kszy na 
liwiecie bialy wicloryb" - tcraz to. Ra- 
dZI byiimy wicdzi
e, kto w
da,i
 zezwolenia 
na nabijanir ludzi w butelkc? 


I 
, , 


22 PAZDZIERNIKA BR. 


) 


,.;;, 


, 
. " 


Beskidy - nie od macochy! 


'). 


"''' 


1 jeidiajq ich setki tysi
cy. Kaidej nledzlell Beskidy dajq 1m plQkno. 
W zamian zas... Lepiel nie m6wic. Po tych niedzielach I po tych 
"turystach" rosnQ nowe "Beskidy": gory smieci, butelek po w6dzie, 
puszek po konserwach. Co tamci "turysci" nasmiecili, prawdziwi 
turysci teraz uprzQtnQ. Wiemy, ie nie zabraknie nikogo, komu pol- 
skie gory sq bliskie, kto poczuwa si
 do tego, ie trzeba im splacic dlug 
wdzi
cznosci. 


CZVSTA BABIA GORA 


Na poczlltck blerzemy sic: za Babia Go- 
re. ZW P'fTK i nasza Rednkcja podjely 
pieknll mytl ..Przekroju" I w nicd7iele 
22 pazdziernika oglaszajll akcjt: "Czysta 
Babia Gora dla turystow i dzi
ki tury- 
stom". Sprawny przebieg akcji znpewni 
udzial wyproOOwanych dzialaczy PTTK, 
Dyrekcji Babi()gorskicgo Parku Narodo- 
wcgo, Urzedu Gminy w Zawol, Kurato- 
rium Oswinty I Wychowania, Wojcwodz- 
kiego Sztabu Wojskowego, ZW Ligi 0 
chrony PrzyrOOy, RW FSZMP, Radv Kul 
tury Fizycznej i Turystvki przy WRZZ, 
Komendv ChOl'agwi ZHP. Grupy Bcskldz 
kiej GOPR. 22 pazdzicrnika wczetnic ra- 
no zorganizowane grupy wyciec7kowe, 
jak I turytci indywidualni (zaprasz3my 
zwlaszcza eale rodzinyl) rusza ku szczy- 
towi Babicj Gory badz ku schronisku 
P'!'TK na Markowych Szczawinach. Po- 
tern, schodzllC. wymiotlj Babill ze smieci. 
W niedzlele, 22 pazdziernika, ezynnc 
bedll od 7.00 rano cztery punkty informa- 
cyjne. w Zawoi Widlach oOOk restaui'acji 
..Sokolica", na prze1
czy Kruwinrki, w 
Domu Wczasowyym PTTK "Hanka" w 
Zawoi oraz na Markowych Szczawlnacb 
w Schronisku PTTK. Sztab akcji dyzuru- 
je w siedzibje Dyrekcji Babiogorskiego 
Parku NarOOowego w Zawoi 00 godziny 


". 


,
 


'10 .
. 


przej!lcw din pieszych mledzy dworcami PKP I PKS. DIa czf:- 
iciowego przynajmniej rozwil\zania problemu komunikacyjne- 
IZO w lirOdmietciu DYlckcja Rozbudowy MlaSlL i Osiedld Wiej- 
skicb w Bielsku-Bialej prowadzi od wrzetnia 1976 roku budowc: 
aiel XXX-leda, biegnQcej wwluz osledla 700-leda i ul. Nowotki. 
Co najrnniej opieszalym wykonawcll tej wa:i:.nej dla 2;ywca Inwe- 
stycji jest Krl\Jkowskle Przedsiebiorstwo Rob6t .InzY'nieryjnyeh 
nr 2. Podczas narady 
wieconcj realizacji zadan z d7Jedz-iny go- 
lIpOdarki komUillalnej i mieszkaniowej ,kt6ra OObyla sic: w 2;yw- 
cu 19 wrzclnla br. naczelnik miasta J6zef Gawlns stwierdz,i) 
w swolm wystQpieniu, ie "umowny termln zakoi1czen:ia rob6t we 
wr
niu mote byl: nle dotrzymany". Jak moze byl: .dotrzymany 
skoro roboty przy budowie tej nowej ulicy stojq w mlejscu cd 
dolie dawna. Gjy ucze::;lrucy iywieckiej narady dokonywali ogl/;:- 
dzin owej in westycji ,trzech roootnik6w przekladalo lopatami 
zwir z kupki na kupkc:. tak aby wykonawca mogl sic;: wyknzal:, 
ie nie Jest tak ile. ze mlrr.o takich czy innych trudnot('J robota 
"led", W dwa dni p6zniej byliSmy wraz z naszym fotoreporte- 
rem na tej alC'!. I nie zastalitmy jut ani jednego robotn&ka. co 
stal110wi potwderspodarki Komunalnej 
I Mieszkanlowej twierdzil. :i:e zywieekie PGKiM posdada odpo- 
wledni Jprzql, podcz.as gdy naczelnik miasta apclowal podczns 
tylrady 0 "dosprzc:1owien.ie" przeclsic:biorstwa. Notabene dyrekcja 
PGKiM r6wniez przy ka:i:dej okazji tlumaczy zatmiecone 
zy nie 
odlmierone ulice bra:kiem spr
tu. Komu wlerzye? 
Trudno tu wymienie wszystkle nledole 2;ywca, bo ja1t wywnio- 
skowaUsmy z dyskusji (Wladyslaw M
IuI, dyrektor Zaklad6w 
Futrzarskieb ezy Adam Kupczak, sekretarz KM PZPR) jcst icb 
duio. Z czyjej winy? Wydaje sie. :i:e przede wszystkim z brak'll 
&tan()wczoki w £ltzekwowanlu usbalen. .TesH np. aleja XXX-Ie- . 
cia jest budowana od przypad,ku do przypadku. to trzeba po pro- 1 
stu wyciljgnQe konsekwencje wobec wykonawcy. WzaJemne po- 
 
klepywanle &ie po ramlcniu z tradycyjnym juz "jakot to 
zie" 
oowleka wiele spraw w nieskonczonose. I tak wlasnie narastaj, 
problemy inwestycyjne, a ze coraz ich wic:cej - z biegiem 1st 
truc1no zwillzse koniec z koncem. Jalk np. w przypadku caleg<:» 
ukladu komuni-luIcyjnego miasta, kt6rego ulice tak na dobr, 
!ij>rawfl Juz ad 10 lat pc:kaj" w szwach. 
ZBIGNIEW LOEGLER 


7.00 do 13.00. Natomlast 0 15.00 odbedzie 
sie spotkanle wszystkich uczestnikow po- 
rzadk6w na Bablej - 0 miejscu I progra- 
mic spotkanla poinformujemy niebawem 
czytelnik6w. 
W siedzibie ZW PTTK. Bielsko-Biala 
ul. Kraslnsklego 38 I w naszej Rcdakcji 
znajdujll sle formularze deklaracji udzia- 
lu w akcjj wielklego sprzljtanla. Od 1 
pazdzier'nika szezeg610wych informacji te 
lefonicznych bc:dll udzielali: ZW PTTK 
tel. 230-18 i 230-19, "Kronika" tel 258- 
78 I 235-77 oraz Dyrekcja Babiog6rskicgo 
Parku Narodowego w Zawoi tel. 110. 


CO NA TO WIStA...? 


Zasadniczo tegoroczna akcja obejmie 
rejon Babiej Gory, Co wcale nie znaczy, 
ze reszta Bcskidu SllIskiego pozostanie 
brudna. Otoz zachecamy kierownikow 
wszystkich schronisk PTTK. studenckich, 
mlOOziezowych itd. do porzlldk6w na wio 
dacych ku nlm sz1akach I wok61 obick- 
tow. Proponujemy rowniez wladzom Wi- 
sly. Ustronia i Szczyrku oraz tamtejszym 
dzinlaczom PTTK, kierownikom jakze Ii- 
cznym przeciez dom6w wczasowych 
przyst!lpienie do nnszej akcji I zapewnle- 
nie sprawnego jcj przebiegu. A takze licz- 
ncgo udzialu turystow. wczasowicz6w i 
micjscowych, Czckamy na waSZlj decyzjc:. 


-  
Ii 


. . : 
 .'. o\o.
 . 


Hodowlany krajobraz Alei XXX-lecia jest najlepszym dowo- 
dem, ie budowa stam:la w marfwym punkcie. 


iedule I.. 


Folo: Bogdon Zior\o 


ca 


"I ' 2;ywcu jednym z podstawowycb wal"unk6w dawego 
rozwoju miasta jest zmiana ukladu komun
kacyjnego 
eelem z1ikwidowania do minimum ruchu kolowego na 
u1icach Kolicluszki, Nowotki. Sicnkiewicza i Jagiellon- 
skiej oraz na placu Zjednoczcnia.. Nawierzchnie ulic 
Slj w/lSkie, podobnle zr
szt
 jak chodniki, a ruch sa- 
mochodowy wzmaga sic: z l'oku na rok. Aby usprawnie komuni- 
kacj/;:, trzeba tak:i:e pl"Zebudowae wiadukt kolejowy pl'zy ul. 
Marchlewskiego w dzielnicy Zab10cie i wybudowae podziemne 


.1.' . ,.. .t.. 


LlCZVMV NA MltOSNIKOW 
PRZVRODV 


Na ternat akcji przeprowadzil!smy kr6t 
ka rozmowe z prezesem ZW PTTK dr 
Janem Walachem, wicewojewCldl\ bleb- 
kim. 
- ne ClS6b przystl\pl przypuszczalnie 
do porzl\dk6w na babiClg6rskich szlakach 
&urys&ycznych? 
_ Trudno powiedziee, ale oczekujemy 
licznego udzialu w akcji "Czysta Babia 
06ra" - ze strony mllotnikow naszych 
g6r. Jcstetmy przekonnni, ze przodowac 
b
1I czlonkowie PTTK, zarewno mlodzi, 
jak i starsi. Powitamy rewnlez serdecznie 
turyst6w niezrzeszonych w naszej orga- 
nlzacji. Uwazamy OOwicm, I:i: utrzymanie 
ezystotci na szlakach turystycznych w 
Beskidach jest oOOwiijzkicm nas wszyst- 
kich. ktorzy do tych gor przyjezdzamy, 
szukajac w nich ozywczcgo zetknlecia sic: 
z przyrodll oraz przezvwania na jcj 10- 
nil' clagle nowych i niepowtarzalnycb 
wrazcn estetycznych. Szczcg61nQ satysfa- 
cjc: sprawi nam udzial mlodziezy. Chcie- 
libytmy. by potraktowala ona swoj 
wklad do ,r'>prz&tania Babiej" jako je- 
szcze jcdn& sposobnosl: do utl'walenia wla 
snych zamilowan do .porZlldku i schlud- 
notci, ktere sa koniccznymi przeslankaml 
osiijgania prawdziwcj kultury w turysty- 
ceo My za!i b
dziemy widzieli \1\( aktywncj 
postawie mlodzicZY kolejny dowod jej 
czynnego udzialu w waznych przedsie- 
wzi
clach spolecznych. 
_ W'tym roku liprzlltamy szlakl w re- 
jonie Babiej. All' nie tylko...? 
_ Rozpoczynamy porzljdki w naszych 
gorach ocl Bablcj, poniewaz jej masyw 
lezy na obszarze Babiog6rskicgo Parku 
Narodowego. a zatcm stanowi teren, ns 
ktorym powinnitmy - jako turytcl - 
dok1adae &zczegolnej stnrannotci nil' tyl- 
ko 0 utrzymanie czystotci, ale r6wniez 0 
poszanowanie prawdziwcgo majestatu, 
cmanujijcego z ost/;:pow pralasu karpac- 
kicgo i panujijcycb na nlm wy:i:szych piC:- 
tel' babiog6rskiego 'wiata ro
linnego. 
Chcemy rozclljgnae akcje "czystych 
g6r" na inne, takze licznie odwie- 
dzane szezyty i doliny beskidzkie. 
Przytwieca nam przy tym, na razle 
jeszcze niezbyt limialo, promyk nadziei, 
ze nie zdllzymy przeksztalci
 naszych ak. 
cji w tradycyjnc. systemrityczne dzinla- 
nia, OOwiem oczekujcmy, ze w stosunko- 
wo niedluJ(im okresie uzyskamy nie tyl- 
ko rzeczowc wyniki. ale jeszcze eenniej- 
sze 00 nlch rezultaty spoleczno-wycho- 
wawczc w postaci znniku niedobrego 0- 
byczaju pozostawlania 'miecl w e6rach. 


(.zl) 


6 . KRONIKA 


.......IIR...."--o...( 


.
		

/00613_0001.djvu

			...
; I ....,1  
, 


, ..' 


:: 
.
 


,-. 


;)( 


... 
.. 


::.: 

) 
J 


:: ..,
 .:... 


S E
 E 


W dniach 22-24 wrze';nia odbyl". 
si
 no. stadionie sportoU'lI m L?S 
w NOlce; Wsi k/K
t - 1 W01e- 
u'odzlde Zawody Sportowo-p'0- 
zarnieze. W ramach zawodow 
swrtowalu reprezentacje wszyst- 
kich za 1I'0doIVUeh strazy pozarniczllcJt wo- 
jewud!ttm bielskiego oraz 20 Oehotm- 
czych Strai'J Poiarnych i 5 Druiyn Ko- 
bieel/eh OSP, ktore w eliminae!a::1l 
gmillllueh i rejonowyeh uzyskalu na11
p- 
sze wllniki. Startowalo ponad 450 straza- 
kOlV. Zawody odbuwalll sil: zgodnie z obo- 
u,iqzujqeumi regulami.nami, odmienn1Jmi 
nieeo dla straiu zawodowllcJt i ochotni- 
czyeh. Druz!lny ml:skie i lcobiece Ochotm. 
czueh Straiy Poim'lIuch startowalll tV 
Bztajf'toch z pTzesz/
()da'lni oruz w cwicze- 
niqeh bojou'llch. SztaJeta z prz 
Icadami 
wynD> qea 9"50 m. obdmowala taklc cle- 
.",,,nt!l jak przejscie po 7"(Jwnowazni, 
pr;:ej. eie p.r _ez rur
 i przez scian
 0 '!,I!I- 
sokosci 1,70 m. Cwiezenia bojowe poleg 7 il/l 
nnJ;omiast na sprawnym polqezeniu p"z
z 
9-cioosobowe sekeje pozarnicze odcinleow 
tL'
zy i zbudOlcaniu z nicJt linii ga.sniczl/ch. 


, ".. 


'1.::' 


I\1i 


.
 
I 


.. ., 


-. 


!""",",,,,"'.
 


to. 


: 
... 
..,: 


..:\:. 
'. 


}f.": 


.. t..... 


:
: 


!;....,..n u .. .. .......... ...... 
L...
....", 


<" "it:
 . 


.::'f/.... 


(" 


......


:::. 


'}.; 
\ 
.> 


OGIEN 


M
jV. 
,

 


:.:10  


SZEWCA POWIESILI... 


I 


Nawiqzujqe do artykulu "PI razy oko" 
z nr 37 ..Kroniki", wyjasniaml/. ze na 
6 wrzesnia zostall/ zaplanowane roboty 
spawalnicze no. os. 22 Lipea, co wiqzalo si
 
z wylqczeniem d9stawy gazu dla odbi01'- 
c6w niektorllcJt ulie, 0 c;:ym zostali ani 
powiadomieni odpowiednimi ajiszaml. 
KTOtko po TOzpocz
ciu Tobot zostalismy 
powiadomieni telcfonicznie 0 uszkodzeniu 
zTodlowego gazoeiqgu PTZI/ ul. 'Mieszezan- 
skiej. Do akeji awaTyjnej skieTowalismy 
jedynq brllgad
 sieciowq, kt6Ta musiala 
pTZeTWat zaplanowane Toboty i pTZysta- 
pit do likwidaeji zagTozenia bezpieezen- 
stwa publieznego i strat gazu. Po usuni
- 
ciu awarii. wznoldono dostaw
 gazu dla 
odbiot"eow AlcksandTowic Zaeh., a bTyga- 
da sieciowa kontllnuowala pTaee wlqeze- 
niowe na os. 22 Lipca. Tak wi
e op6znie- 
nie dostawy gazu wvniklo nie ze zlej wo- 
II czy O1'ganizacji pTacV naszych b1'ygad, 
leez W w1Jniku niedbalstwQ praeownikow 
KBO ..Besldd". leto,.ego ciqgnik gqsienico- 
wy najeehal na oznaczone uTzqdzenia b
- 
dqee poza pasem dTOgi. Tak wi
c. wasze 
uwagi byly pTawdzitVe, jednak zawinil na- 
pTawd
 kto innv. Musz
 dodat, ze bryga- 
da sieciowa z pelnym poswi
eenicm, nie 
baczqc no. 8-godzinnu czas pTacy, doJcona- 
10. planowanvch polqczcn siec1owyeh. za- 
bezpieezajqe tV okresie zimowum 7>0Iepsze- 
nie tvnTunk6w dostawu gnzu dla osiedla 
w tym Tejonie. .- .:. .... .....
..:.. . 


:":
. 


. .


 


)
r 
-

_.. 


I  


Kierownik Rejonu Gazowniczep;o 
"inz. Aleksander Krzemien 


Red.: Przl'praszllmy robotnikow z bry- 
gady sieciowej za nil'
luszne zaadresowa- 
 
nil' do nich prl'tl'n
ji i dZil)Imjemy za <;0- 
lidn
 robot!). Prosimy RBO "Besldd" 0 u- 
derZl'nil' po kieszeni partacza kicrujqcego 
ci
gnikil'm, l 


Red.: Oezekujemy ryehl('j poprawy w 
oiwietleniu ul. Lermontowa i odpowledzi 
na pytanle: kto jest imiennle odpowie- 
dzialny za "ozostawlanie calymi dniami 
zapalonyeh lamp ulicznych? 


KRONIKA . 1 


" 


.. 
.. 


..':.
¥':: 
... 


:
=-- . 
.. 


:..ai 

.. 


..:::;j 


.:. ... . .... .. ... .:.. 
 


a zwyci
stwie w tym cwiczeniu decydo- 
wala pTeel/Z;a i ezas w7l'conaniCl, 
o leto- 
Tego doliczano punkty lcarne za meTegu. 
laminowe wykonanie zadania. Regulamin 
tyell cwiczen wzo1'owany jest no. elemen- 
tacit retlulaminu mi
dzynaTodowego. Dru- 
zynll kobiece asp startowalv rowniez 
w oparciu 0 ten sam 1'egulamin. Jedynym 
ulatwieniem dla pan byla mozliwose wy- 
stqpienia no. zawodaeh w dresie i obuwiu 
sportowym, zamiast w mundu1'ze oclt.Ton- 
nym, ;aki nosza m(!:!:czyzni. 
Natomiast zawodnicll Zawodowych 
Strazll Poiarnlleh startowali zgodnie z 
Mit;dzllnarodolt'!/m Regulaminem SPOTtO- 
wo-Po.::urniczllm, opa1'tym na elementach 
reguluminu radziecleicgo. Nalezy tu. za- 
znaezyc, "e konkureneje SpoTtOtl'e ZSP zo- 
stalY ? . roku blezqeym uznanc pTzez 
Glown" Konutet Kultt.ry Flzyczne1 
i Sportu za oficjalne konkurencje tV pio- 
nl sportu teehnieZ?wgo. Podczas I Woje- 
wodzkich Zawodvw SpoTtowo-PozClrni- 

Zyell reprezentanci ZSP rozegrali szerefJ 
konkureneji sprawIl08ciowyeh, jak IV S 1>i- 
naezka za pomoea drabiny llOkowI'j nn 


:,. 
.:.. 


...
 .w..."OC'C«-
 .  


.:i 
.., 


.
 
 .. 


.::::;., 


":;;I 
.

.
  


: .+.. :
:..
 


ow 


...1>_ 


:....IiI..'. 


, 


.-"""? 


"$". 


ti 


.< -4.: 
..._...
 (..:_f:.::: 


*,,=
::::.'" 


*:: 


}: 


..
:> ;.. 


_ .-. -...."i; . . 


\ 


tTZypi
t1'OWq seian
, ezy tez sztafeta 4Xl00 
metTow :<: przeszkodami, w ktoTej sklad 
wcltodzilo pTzejscie pTze:<: dom 0 wl/sokos- 
ci 2 metTow P1'ZY uzyeiu drabiny slupko- 
wej, pokonanie Townowazni. dwumetTo- 
wej sciany i ugaszenie plonqeej wanienki. 
Poziom staTtujqeyeh dTuzyn i zawodni- 
kow byl dose wyrownany. We 1Vszystkich 
konleurenejach 0 zwyci
st1Vie decydowal 
nie tylko czas, ale takie .odpo1'nose psy- 
chiezna. jedna z podsta1VOWl/eh eeelt StTCI- 
zaka. 
Najlepszllmi wsrod druzyn kobiecych 
Ochotniczvch Strazl/ Poza.Tnyeh okazaly 
si
 repTezentantki ZOSP FabTyki Podzes- 
polow Lampowych ..Polam" z Bielska 
Bialej, a wsrod dTuzyn mc:skich Teprezen- 
tanci OSP z KomoTo1Vic Slqskich. 
W ogolnej klasllfikacji Zawodowyclt 
StTUZY PozaTnyeh. I mieJsce :z:aj
la ZSP 
z Bielska Blale;, pTzed Zakladowq ZSP 
Zakladu Nr 5 FSM w Skoczowie i ZSP 
z Wadowic. 
Reprezentanci trzech pieTwszlJch miejse 
zeSpOlOIV!}ch otrz!}mali pUehaT!} pTze- 
ehodnie ufundotvane przez Komendanta 
\'Ii ojewodzlciego St7"Uz!I Pozar-nych tv Biel- 
sku-BiaZej pUe poz. Stanislawa Ponikiew- 
slcicgo. Ponadto zdobywey pierwszyeh 
miejsc IV konkurencjneh indllwidaulnych 
i zespolowyeh otrzymali nagrody Tzeezo- 
we. zas pozostali dllplom/l ZCl udz;n! w za- 
wodaell. ObseTwotorami zawodow b,/li 
przedsta wiciele wladz !Jolit!leznyeh i a-d- 
m.inistraclljn/}eh woj. bielokiego nO. ezele 
z sele1'etnr;:em K\\! PZPR I" Biel ku Biale; 
.4.ndrzejem Bar;:!lkiem I wieewojewodq 
bielskim Antonim Kobielq. ... 
Telest i zdj(!cia: BOGDAN ZIARKO  .. 


1; 

:. .... .. 


-::c.. 


:'J 


.. -J 


,.. 


:t'- 


! 
,j 
.l:1 

I 


.1> 


..:.
		

/00614_0001.djvu

			MIASTO 


Rozmowa II Kroniki ll z Prezydentem 
Bielska-Bia'ej Marianem KAlONIEM 


I 
I 


/ 


.. 


. 


T' 


) 


_ Tradycyjnie jui w rozmowacb z 
tzw. "ojcami miast" zaczynamy od pr6- 
by sprecyzowania aktuatnc!:'o probJemu 
numf'r jeden, dwa, tny... 
_ Bielsko-Biala nie r6zni si
 t.ym od 
innych miast polskich. Na czolo wszy- 
stkich zadan i wszystkich staran wy- 
suwa si
 zdecydowanie budownictwo 
mieszkaniowe. Osobiscie unikam slowa 
"specyfika". kt6rym szafuj.e sit! zanad- 
to ale w Bielsku mamy w lstocle szcze- 
g61n
 sytuacj
 w dziedzinie budowni- 
ctwa mieszkaniowego. uslug handlo- 
wych i komunalnych oraz w zakresiE 
komul1ikacji, z uwagi chociazby na ok. 
50 tysi
cy ludzi dojezdzaj!}cych tutaj co- 
dziennie' do pracy. Charakterystyczne 
jest tez pol4czenie funkcji przemyslo- 
wej i mieszkaniowej miasta z - w pew 
nym sensie - rozdziclcz!} - w zakre- 
sie twiadczenia uslug w dziedzinie 
wypoczynku i rekreacji dla okolo .10 
milion6w turyst6w z calego kraJu, 
przybywaj
cych corocznie w Beskidy. 
W znacznej cz
tci przybywaj
 om 
najpierw do Bielska, gdzie nast
puje 
przesiadka i skierowanie siE: do miej- 
scowosci scisle rekreacyjnych. 
- A wit:c nasze miasto jest takie 
sarno I nie tal.ie sarno, jak inne? 
- Mozna by ro6j wyw6d tak para- 
doksalnie podsu'mowae. Jest takie sa- 
rno, bo dominujc sprawa budownictwa 
mieszkaniowego. Ale warunki s
 cal- 
kiern inne. Cieszymy siE: bardzo z decy- 
zji wojew6dzkich wladz politycznych 
i administraeyjnyeh w sprawie wcze- 
&uiejszego uruchomienia nowej Fa- 
bryki Dom6w w Wapieniey. Pozwoli 
to na znaczne zwiE:kszenie liezby nowo 
budowanych dom6w i skr6cenie 0 polo- 
w
 kolejki do mieszkarua w Bielsku. 
A jest ana - niestety - okazala. Na 
mieszkania ezeka w tej chwili 11 tysi
- 
cy os6b (nie licz!}c ich rodzin), w tym 
tysi
c os6b czcka juz ponad 10 lat. 
Nadto potrzebne b
d
 mieszkania dla 
rodzln z wyburzanych z r6znych powo- 
d6w budynkow. Do roku 19.80 mia- 
sto potrzebowae b
dzie 1338 miesLkail 
z tego tytl1lu. 
- Najtrudniejszl4. drailiWI4 spraw
 
w wyburzeniach z powodu wytyczania 
cil4
oW komunikacyjnych itp. jest ko- 
niccznosc zapcwnienia rnieszkan za- 
stt:pezyeh, Cz
sto z tego powodu wy- 
burzenia sit: odklada z roku na rok... 
Czy tak bt:dzie w Bielsku?, 
- W tym wypadku wiemy doklad- 
nie, ze np. w latach 80-tych przy po- 
szerzaniu ci!}gu komunikacyjnego w 
rejonie ulic Partyzant6w i Wandy Wa- 
silewskiej potrzebowac bt:dzlemy 240 
mieszkan dla 855 os6b, potem przy 
wyburzeniaeh w dalszej cz
ci ul. Par- 
tyzant6w, w okolicach rejonu energe- 
tycz.nego i szkoly Nr 5 potrzebowac 
bt:dziemy 276 mieszkan, w tyin mlesz- 
kania i pomieszczenia dla rejonu ener- 
getycznego. Natomiast do roku 1980 
wyburzonych b
dzie na Trocliku 156 
budynk6w, ul, Dygasiilsklego - 26, w 
ir6dmiesciu 12, na M'ichalowicza - 41, 
na osiedlu Sobieski ego - Cieszynska 
39. Z rozbl6rkl dom6w znajdujQcych 
li
 w beznadziejnym stanie technicz- 
nym potrzebowa
 bt:dzlem7 mieszkail 
dla 97 roozin oraz d1a 'l rodzin It 40- 


. .. i\KQNiM 


'I 


I 
. 


, 


. 


- 


.  


I 


) 


m6w zlikwidowanych w zwi!}zku z u- 
sprawnianiem komunikacji. 
_ Potrzeby rnieszkaniowe miasta s
 
ogromne. A przeeiei rnicszkan encr- 
gicznie domagajl\ sit: zaklady pracy dla 
swolcb praeown)kow. 'w tyro np. sam 
FSM pottzebuje wiele tysil;CY miesz- 
kan. Ale miasto jednoezesnie sil; szybko 
rozwija, starajl4e sit; nadl4iyc za zapo- 
trzcbowaniem. Powstaj
 jak grzyby PI' 
dcszczu nowe osiedla rnicszkaniowe, 
lie wymieni.; Beskidzkie, Wojska Pol- 
skicgo. Zlote Lany. ktore SI4 juli na u- 
konczeniu. Gdzie ulokule sit: kolcjnc 
osiedla? 
- Przyst!}pilismy do budowy Sr6d- 
miejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w 
rejonie ulic Broniewskiego, Koniewa 
i Jana. RozpoczE:to prace przy budo- 
wie tam trzech budynk6w 11 kondyg- 
nacyjnyeh, nastE:pnie pow,>tan!} budyn- 
ki 0 zr6znicowanej wysokosci od 11 do 
13 kondygnacji, I
cznie uzyskamy 
mieszkania dla prawie 4 tysi
cy miesz- 
kanc6w (3832 izby). Wyprzedzi to osie- 
&le - po raz pierwszy - pawilon u- 
sl
owo-handlowy 0 powierzchni pra- 
wie 4300 metr6w kwadratowych. kt6- 
ry oddany zostanie do uzytku juz w 
roku przyszlym. Pierwsze mieszkania 
w SDM majq bye gotowe z k0l1cem 
roku przyszlego! Osicdle realizuje 
Kombinat Budownictwa O
6lnego "BC5 
kid" I Bielskie Przedsi
biorstwo Bu- 
downictwa Przemyslowego. Wartost 
calego przedsiE:wzi
cia ponad 450 
mln zlotych. Zaawansowana jest juz 
budowa pawllonu handlowego. rozpo- 
CZE:to funda'mentowanie bloku nr 5 i 
wykop bloku nr 3. W 80 proc. przelo- 
zona zostala siee gazowa, wodoci!}go- 
wa i kanalizacyjna. wyburzono 4 bu- 
dynki mleszkalne.., 
- Wydaje si" logieznc i pozl\dane 10- 
kowanie wysokiego budownietwa w 
centrum. 
- Na terel1ie 190 ha pl'zygotowywa- 
ne jest Osiedle Karpackie (na Trocli- 
ku), docelowo dla ponad 25 tysi
cy 
mieszkanc6w. Jest to wi
c wielkosc 
dawn ego miasta powiatowego, co ilu- 
strowae moze skal
 dokonan 1 zadan, 
w tym wypadku Kombinatu Budow- 
nictwa Og61nego "Beskid", kt6ry jest 
generaln
.m wykonawc!} calego przed- 
si
wzi
cia. W kilku etapach zbudowa- 
nych zostanie prawie 5.700 mieszkan. 
trzy pawilony handlowc, trzy przed- 
szkola czterooddzialowe, dwa ilobki, 
przychodnia, szltoly, urz!}d pocztow
'. 
W blez!}cym roku rozpocz
to juz uzbra- 
Janie terenu. RozpoczE:cie wZl10szenia 
budynk6w uzalezniQne jest od oddania 
przynajmniej jednego pasma jezdni ul. 
Nowopiastowskiej, kt6ra umozliwi do- 
st
p na plac budowy. Wybudowanie tcj 
jezdni - stanowiqcej integraln!} cz
sc 
przyszlej obwodnicy Blelska, wiqZe siE: 
z koniecznosci=l wybudowania dw6ch 
wiadukt6w oraz kolektora sanitarnego. 
Wznoszenie pierwszych do'm6w nower:o 
osiedla rozpocz
tc b
dzie w roku przy- 
szlym. Budowa osiedla zako!'1ezy si
 w 
polowie lat osierAdziesiqtych. 
Kok)ne osicdle -. "Zlote Lany 
Wsch6d" - pomietcl okolo 5 tysi
y 
mieszkancbw. Osiedlc miee ma bogaty 


(, 
(.... 


, 


Em<; 


program: zlobki, szkola, przychodnia 
lekarska, pawilon uslugowy I handlo- 
wy. Warto zaznaczye, ze odst£:pujem) 
tam od praktyki budowania osiedli bez 

arazy. t
!}cznie z osiedlem powstan!j 
!{araze 0 11"jcznej ilosci 640 boks6w. D.. 
uzbrojenia teren6w przyst<1pi si
 w 
polowie roku przyszlego, ale rrusza 
bye przeprowadzone wyprzedzaj!}co 
prace przy budowie gazoci<1
u, kanalu 
sanitarnego i zbiornika wyr6wnawczc- 

o wody. Zakonczenie osiedla nastani 
pod koniec lat osiemdziesilltych. Po- 
nadto kontynuowana jest w br. budo- 
wa Osiedla Beskidzki

o, Wojska' Pol- 
skiego. porz1jdkowana jest infrastruk- 
tura "Zlotych Lan6w". wreszcie rozpo- 
CZE:to tam budowE: zespolu obiekt6w 
uslugowych. 
Kontynuo\\iE: je
o lIlicami i zeby ten ,>pa- 
cer - np. w okolicach Zarrkll, Sta- 
l"6wki, Placu Chrobrego odczuwal jak.. 
przyjemnose. Trzeba tam tchn!}c \ViE:- 
cej z
cia. brakuje kwiaciarek, koncer- 
t6w orkicstr, ciekawszych sklep6w - 
to tworzy atmosferp,... 
- Niernc
' maj!J na to nieprzetlu- 
mae:&alne doslownie okrcSlenic "g-emiit- 
Heh" zblizone do znaczenia slow swoj- 
sko, przytulnie, sympalyeznie, jak u 
siebie 'w dorou... 
- 0 taltq wlasnie atmosfer
 mmsllJ 
nam chodzi. Posiada jq np. Krak6w. 
Wymaga to "dopieszczenia" r6znych 
lIroczych zak q tk6w naszego miasta w 
skali czlowieka, a wi
c do wysokoSci 
180 m, w skali jednostki. 
- A nie w skali Guliwera, w skO\li 
makict:r. oa kt6r
 tiit: patrzy z gory i 
wszystko jest caq, ale z dolu jest 
wrt;ez przeeiwnle. S3,dzf;. lie na1ezalob
 
stworz;)C takie iywe centra takie \\ 
dutyc
 osiedlaeh mieszkaniowych, kt6.. 
re obecnie wiec.lorawi s:} przerazlljllCII 
rnartwe, stanowil4c gluehy las wiezow- 
cow. Ale przystl4pmy molic do drugie- 
go wlcdl4cego tematu - handlu i usluJ:'. 
Co eZ3 ni !IiI;' w tej dziedzinie? 
- Kontynuowane Sq zalnicjowane 
przed lal\:y dzblania majqcc na celu 
komasowanic malych sklepik6w w 
wi
ksze, lcpiej zarganizowane. Upo- 
rZ<:jdkowujemy ci
g handlowy na u1. 
Dzier7.ynskiego i handlowo-u
llIr.owy 
na ul. Koniewa, W .roku bicZ;:jcym od- 
danG do l1zytku siedcm nowych obie-It- 
t6w handlowych. Do !tonca br. zamle- 
rzamy jeszcze oddae dwa pawilony: 
sportowy przy u1. Grcczlti oraz paw;- 
Ion ..Unitry" przy ul. DzierZynskiego. 
Na ul. Bystrzailskiej na sezon zimowy, 
z op6inieniem, oddany zostanie stylo- 
wy zajazd. 
RozpoczE:to wl'eszde budow
. sp61- 
dzielczego domu hand!owego. co wiq- 

e sj
 nle tylko z budowQ pierwszego 
w Bicls.ku do.mu towarowcgo z praw-  


- 


I 


I  
. 


dziwego zdarzenia. ale wymaga staran- 
nego urz!}dzenia otoczenia tego nowo- 
czesnego obiektu. Chodzi 0 przykrycie 
l"zeki Bialej na cdcinku od ul. Dzier- 
zynskiego 
do stacji benzynowej i u- 
rz!}dzenie tam kwietnik6w i deptaku 
3raz nakrycie tor6w kolejowych od tu- 
nelu do zbiegu u1. Zamenhofa z ul. 
Mostowq, z ul'zqdzeniem tam dwupo- 
zlomowego parkinr.u. Parking dla sa- 
mochod6w przewidziany jest r6wniez 
nad domem towarowym, kt6ry powi- 
nien bye oddany do uzytku w 1932 ro- 
ku. 
Problem parking6w w naszym mie
- 
cie, gdzie ruch samochodawy dlawi ,>i
 
w ciasnych lIliczkaph jest za
adl11"- 
niem wymaJ;aj;:{cvm cnergicznego 
dzialania i takie tez dzialania juz zo- 
staly podiE:te. 
\V rokl1 przyszlym rratomiast odda- 
ne bye r1.aj!} dwa pawilony handiowt;! 
na Osied
u 22-lipca, pawilon przy ul. 
K,:\rpackicj, przy Osiedlu Wojska Pol- 
5kiego, p
!:kny Za iazd .w palacyku przy 
ul. Greczki, pawillln Sr6dmiejski Dziel- 
nic3" Mieszkanicwej oraz piel'wszy seg- 
me'lt- pa\\ ilc'o06w z poczt!} ne osiedlu 
"Zlote uny", 0' kt6rym ju:i: m6wili.
- 
my: 
- Przcldzrny w!l>c do kolcjnc
o 
prublemu: kornun;kaeja. Miasto ,lest 
w g'lIdzinaeh szczytu dns
e dokumcnt- 
nie zakorkowane. Szwanl.ujc tcz ko- 
munik
\cja maSOWB. DostaJcmy na len 
tem.tt wiete listow od ez:rtetniko\V. 
Iltorzy d(Jrnagajl4 !:lit: tramwajow b
dz 
lrolejbusu,w. ktore by zastqpily smrod- 
liwe i niepllnktualnc autobusy... 
- Je:;te
my w posiadaniu studium 
komunikacyjnego opracowancgo przez 

pccjlllist6w z Politechniki Warszaw- 

kiej pod kierunkiem takiego autory- 
tetu, Jakim jest prof. Podoski. Ze stu- 
dium wynika, iz bezcelowc b
.loby w 
obecnE'j .ciasnocie na drogach wpro- 
wadzanie powolnych trolejbus6w. I{lo- 
potliwe byloby tei wprowadzanie 
trolcjbus6w z uwagi na koniecznose 
uzbrojenia odpowiednich tras Ol'az 
trudnosci z nabyciem trolcjbus6w, kt6- 
re nie s
 w kraju produkowanC', ponad- 
to nie mo
lyby to bye zwyide trolej- 
husy, lecz przystosowanc do rllchu po 
dosve znac7nych stromizn:JC'h. Proble- 
mem ni(' jest bowicm rm prowaQlenie 
ruchll w
 pocUu.lnej osi miasla na 
Szczvrk i na Zywicc, ale na bokl, by 
scalie z miastcm odleglc osiedla miesz- 
kaniowe. Zosta.ic wiec rozwijanie trak- 
cji autobusowe,i. Pewna ulgq w rozwi&- 
zaniu nal:r.zmialel'(o prohlcmu do.iazd6w 
do oracy (w czym BiC'lsko dzierzy re- 
kord Pol
ki) bI
dzie urllchomienic dru- 
".;('
o toru do Zywca. 
Kolcjny temat: Poll1dl1iowa Tra!'a 
Srcunicowa "WZ". Ma to bye arteria 
komunikacyjm1. od centrum Wapieni- 
cy, poprzez obecny w
zel Hulanka. 
wzd.uz Cics7.yn
kiej potem po polud- 
niowej stronie Sikornilca i Michalowi- 
cza nad u1. Partyzant6w. wiaduktem 
nad torami PKP (est:1kad
 500 metro- 
wq) ulieami PCI{. Rychlii'1skiego d'J uL 
Dzicrzynskiepo. Jest to na razie kon- 
ccpcja przyszlo
ciowa, wyrnagaj
ca bu- 
dowy m. In. kilku wladukt6w. Trasa 
ta b
dzie miee po}&czcnie z ul, Nowo- 


# 


-
		

/00615_0001.djvu

			piastowskij i Nowowyzwolenia i w ten 
spos6b doszloby w koilcu do skierowa- 
nia ruchu przelotowego przez Bielsko 
systemem obwodnic omijajijcych cen- 
trum miasta. 
- A co z naszymi uHcami? Niekt6- 
rzy zaliczaj
 ich Ilawierzchnil; do naj- 
gorszych w kraju... 
- Przesada. 
- Co do bie:iEjcego, niezadowalajEj- 
cego stanu ulic, to trzeba zaznaczyc, :ie 
mamy Ich na obszarze miasta 530 kilo- 
metr6w (1000 ulic). MZUM tym- 
czasem z koniecznosci ima sie wiek- 
szych przl'dsiewziec inwestycyjnych 
podczas gdy organizacyjnie powolany 
i przygotowallY techniczllie jest jedy- 
nie do prowadzenia prac konserwacyj- 
nych I zabezpieczajijcych (krawetniki, 
stlldzienkl, nawierzchnia. znaki. dro- 
gowskazy I sygnalizacja swietlna). 
o- 
wiekszenie obszaru miasta pogle bIlo 
trlldnEj sytuacje. Niezbedne sEj rpzwi
- 
zania strllkturalne, kt6re by odciq:iyly 
MZUM i ograniczyly jego dzialalnosc 
do prac, do kt6rych' jest powolany. 
Chodziloby wiec 0 uwolnienie tego 
przedsl«:biorstwa- od inwestycji I kap;- 
talnych remonl6w. 
_ Zmlenmy lepiej temat. Co slychac 
I od dawn8 projektowanym Woje- 
wodzklm Parkiem Kultury I Wypo- 
czynku? 
- Jest wyznaczony obszar na 1310- 
niach miedzy ul. BystrzanskEj, Poczto- 
WEj; WillowEj i Przedwiosnie. Wymaga 
stopllioweg,o zagospodarowania, urzEj- 
dzenia zieleni, obiekt6w sportowo-re- 
kreacyjnych, bo to paradoks. ze miesz- 
kailcy przemyslowego Bielska nie po- 
siadajEj na dobrEj sprawe odpowiednio 
urzqdzon:rch teren6w rekreaeyjnych 
dla wypoczynku sobotnio-niedzielnego, 
do kt6rych dotarcie nie wymagaloby 
dluzszej jazdy. BGdziemy ten park bu- 
dowali stopniowo, czynami spoleczny- 
mi mieszkallc6w i zaklad6w pracy. Ma- 
my w tej dziedzinie progra'm, lecz jego 
.pelna realizacja wymaga dluzszego 
ezasu. Przypomnijmy, ze budowa 
WPKiW w Chorzowie trwala 151M, 
,chociaz partnerzy przemyslowi miej- 
seowyeh wladz byli wielokrotnie sil- 
niejsl od tych, z jakimi mozemy miee 
u siebie do czynienia. Bedziemy jednak 
'stopniowo nasz I?rogram realizowali. 
_ [ jeszcze jcdna sprawa. Jak mo- 
wilismy, Bielsko jest punktcm prze- 
sladkowym dla milionow turyst(n,,'. 
Bowiem region nasz pclni uslugi re- 
kreacyjne wzgll;dcm innyeh, eentral- 
n).ch regjon6w kraju. Jak jest przygo- 
towane da spclnienia tych funke.ii? 
- Podejmujcmy iniejatywe, by na- 
sze miasto rzeczywiscie pelnllo funkcje 
"rozrzijdu" ruchu turystyczhego po te- 
renie Besk!d6w. W roku przyszlym za- 
mierzamy urucho'mie na parterze Ho- 
telu "I3eskid" (opodal dworca kolejo- 
wego i autobusowego) Centrum In- 
formacji Turystyczllej I Hotelowej, 
czynne 24 godziny na dobe, kt6re 
opr6cz twiadczenia informacji posred- 
niczylob3' w zalatwieniu np. bilet6w 
na wvci[)gi, zalatwiac zakwaterowanie. 
W Hotelu "Pod Orlem" uruchomimv 
szwedzki bar szybkiej obslugi dia it; 
ryst6w, Miastu brak hoteH. Potrzeba 
zwlaszcza hot.eIu 0 wysokim standar- 
dzie. Jest lok'llizacja dla tego obiektu 
na zbiegu ulic' 
wierczewskiego i Pia- 
stowskiej. Pe....'11e uslu
i miastu swiad- 
czyc b
dzie hotel FSM przy ul. Grecz- 
ki, kt6ry powinien w przyszly:n roku 
otworzyc podwoje. Bielsko pelnic bt:- 
dzie wzgI
de;n turyst6w l1s1ugi infor- 
macyjno-zaop:ttrzeniowe oraz krotko 
ter'minowe uslugi hotelowe. 8ij to 
wszj'stko niekt6re tylko problemy 
fUl1kcjon owania miasta, wiele godzin 
m02:na by jeszcze m6wic 0 kulturze, 
nauce i oswiacie, sporcie... Mimo r6:::- 
lJ
ch problem6w jedno jest iaktem 
n:eZbit)'m: nasie miasto jest co rok<1 
Pl
kniejsze i Iepiej urz
dzone. 
- Sqdzimy :te \Vkrli
cc powrocimy 
do tych temat.Jw. Na dzisiaJ dzi-:kuje- 
my za obszernlj, mIJno skrot6w rozmo- 
We:. 


. Rozmawia1: . . .. 
 


JERZV 
AMIENIECKI 


MIASTO 


Wiceloieloda Jan WAtACH komentuie: 


M lasto Bielsko 
 Blala stanr;lo 'w czerwcu 1975 roku 
przed nowymi zadaniami i problemaml. Obok funk- 
cji dynamicznil' rozwijajqcego sie osrodka przemy- 
slowego. przypadla mu rola miasta wojewiidzkic- 
go, zobowiazanego do spelniania. wzgledem co praw- 
da nicwif'lklego. alf' Indnego I gospodarczo l"ozwl- 
nietego regionu, swiadczcii us1ugowych wyzszcgo rzedu, 
zwlaszcza w dzicdzinie oswillty i kultury. nauki. ochrony 
zdrowia oraz kicrownictwa polityczncgo I administracyjnego, 
organizuj/l.ccgo. sterujacego i pobudzajqcego aktywnosc czyn- 
nikiiw dnlszelto rozwoju spolcczno-gospodarezego regionu. 
Wylonilo to szereg problcmiiw i zagadnien. do teJ pory mla- 
stu bqdz nie znanych. badz tei wystepujlicych w nlcpom.icrnle 
mniejszej skali. DuZa czesc II nich wymaga rozwiazania w 
odpowiednlm czasie. ponlf'wai nie moina na przyklad utwo- 
rzye doraznie I zapcwnle warunki lokalowe I kadrowe dla 
Dluzykujacf'j Da dobry.tI poziomic profesjonalRcj orkicstry 
!iymfoniczDeJ. Nie bylo rownie:l: mozllwosci zbudowania w 
krotkim czasie nowd. wlas('iwle rozlokowanej I wyposazo- 
nej siedziby dla Wojcwiidzkiego Szpitala .Zespolonego, dla 
odpowiednlo wyprofilow.mej wyzszej uczelni technicznej, 
l,Jad
 tell dla IIcspolu szk61 artystycznych. Przyklady moina 
by mnof;yc. Istota sprawy polega na tym, f;e miasto musla- 
10 podJae spelnianie' swoich funkcji wojewiidzkich jednocze- 
/inie 'II powolanicm wojewodztwa, czyniac to w wiekszosci 
przypadkiiw z odpowlednim ..dociqzeniem" posiadanycb za- 
sobow lokalowych i istDiejacego potcncjalu Infrastruktury, 
zwlaszcza komunikacyjneJ I komunalnej. Zarazem podjete 
zostaly dzialanla. zgodnle- z decyzjaml w1adz wojewodzklch. 
ktiire prowadza do systematycznego tworzenia pelnych _wa- 
runk6w. szczegii1nie- 10kalowYl'b i w zakresie wyposaienla, 
dla spelnlania przcz miafiito funkcji osrodka wojcwodzkie- 
11'0 w dzlf'dzlnle opiekl zdrowotnej, nauki i WVZfii7f'V.O szk..l- 
nictwa tf'f'hni,.zn"l!'fI. kuUur... I oswillt.... 


.

;..: 


fl'" . 


'" 


. 

, I 
. . 

 
[ 


.
 


.-. 


.
..., 


'"  
... 


F': 


NI
 
..'.u>.,. 


........, 


..
 


f' 


!  


..
t"::--..'. :...
'«...
.: ".{', "'"M.' 


KRONIKA Q 9 


Nieuchronn" konsekwencj
 wzbo&:'acenia funkcji tniasta 
by' dalszy wzrost potrzeb mieszkaniowycb. MomenteD1 ulat- 
wiajqcym przygotowania do zaspokojenia tych potrzeb jest 
posiadanie przez miasto zatwicrdzonf'Ro planu zagospodaro- 
wania przestrzcnnego. Natomiast swoistym progiem. kt6ry 
trzeba pokonae w l'iqgu najbli:i:szych dw6ch lat. jest wyjat- 
kowo wysoki poziolD nakladiiw inwestycyJnych. kt6re mu- 
slmy poqiese. by doprowadzic slee podstawowych urzadzen 
komunalnycb do nowych tereniiw budowni<'twa mieszkanlo- 
wego. na ktiirych bedzlf'my wznoslli osiedla, wymienione 
przez Prczydcnta Miasta. Do tego trzeba dodac nlemnieJ wy- 
sokle I w nie mnIt'jszym stopniu konleczne nakladv Inwesty- 
cyjne na budowe nowego ujecla wody pitnej dla miasta wraz 
II odpowicdnim wodoCiagiem magistralnym IIpinajacym w 
Jeden zwarty system cal
 sle6 urzadzcn zasilaj
eych miasto 
w wode. Wypada przypomniec. ie te wiclkle zamierzenla 
inwestycyjne, dajqce miastu realne moiliwosci na co naJ- 
mniej 15 lat. realiznjcmy w warunkach manewru gospodar- 
czego. wymagaJqcego szczelj'olnie staraDncgo i wywaionego 
wyboru inwt'st:vc.ii. 
Miasto spelnia riiwniei doniosla role Jako wezel komuni- 
kacyjny. Mysle. ie nickt6re, obecnle uclailiwe problemy 
z lego zakrcsu. straca znann& cZeSc swojej ostrosci po pel- 
nym urucbomicniu piilnocncj drogl obwodoweJ. ktiira po- 
biegnie trasa E-7 od Swi
tosziiwkl przez tzw. wezel komo- 
rowickl do ul. Dzierzynskiego. Pozwoli to na wyprowadze- 
nie calego ruchu tranzytowego ..wschiid - zachiid" z mia- 
sta oraz .nacznie IIsprawni wyjazd I Bielfiika - Bialej w 
tycb klerunka('h. Dalsza natomiast przebudowa ukladow ko- 
munikacyjnych wcwnatrll mlasta. zapewne nit'unikniona, wy- 
ntal!ac bc;dzie bardzo sprawncj i rozwaznej koordynacji z roz- 
wojem budownidwa mieszkaniowel!'o. z m07liwosclaml wy- 
konft,,'c7.vmi j rinan;;;o,,,vmi. 


., 


;so 


! 


" 
.., 


.-  


. 


I!» 


::;: 


,
  


::. :'
'I ' 


Foto: Bogd!:'" 
,arlto
		

/00616_0001.djvu

			KULTURA 


rII 


.. 
-- 


-I(Al
JDO
O · 
KULl'dIfAlN' 


e Oddzlal WOJc:w6dzki Towauyslwa 
Przyjazni Polsko - Francuskiej org
nlzu- 
je od 15 pa:i:dziernika br . kurs J
zyka 
fr ncuski, [:0 din pGC7atkuJijcych. 1 za- 
awar ,vany('h. Dodatkow!\ at!'akcJ!! kur- 
su b
ij spotkania z pracowm
aml Salle 
de LrcturC' Francaise (C;zvtc1m. fl"8!1cus- 
klej) w Krakowie, pr
Jekcje fllmow 
 
Francji, prezcntacja naJnowszych poZYCJI 
ksi.,zkowyeh pochodzllcych z paryskich 
wydawnictw. Szczeg610wych informacji 
o kursie 1 dzialalnotci Towarzvstwa u- 
dziC'ln :«'kr tariat oddzlalu wojcw6d7kie- 
go TPPF We wtorki, trodv i pi1:jtki (16.00 
-18.00) w sali MDK nr 1 w Bielsku-Bia- 
lej, ul. Bronlewskiej:(o 23. 
. . . 
. Towarzystwo Milo
nik6w Ogrodnic- 
twa w Cieszynie obchodzllce w tym roku 
swoje 10-lecie. zorganizowalo w Domu 
Ku1tury interesujacII wystaw
 ogrodni- 
CZIj kwiat6w. warzyw. owoc6w, a takze 
pszczc1arstwa - cieszllclI sit: olbrzymim 
powOOzeniem. Swiadezy 0 tym okolo 
6000 zwiedzajijcych. wirOd kt61'ych znacz- 
nil cz
se stnnowila mlOOziez. Wystawe 
zwiedzilo r6wniez sporo 066b z druCiej 
strony graniczneJ rzeki Olzy. Imprezll 
townrzyszijclI wystawie ogrodniezej byla 
ekspozycja obrazow cieszyf1skich plnsty- 
k6w, czlonkow Sckcji PlastyczneJ Macie- 
rzy Ziemi Cieszynsklej. zorganlzowana 
pod haslem: ..Kwiaty I zielen". 
. . . 
. W Klubie Nauczycielskim w Cieszy- 
nie otwarto wystawc: akware1 i rysun- 
kow pt. "Obl'zQdy i zwyczaje", wykona- 
nych przez dzieci z K61ka Plastycznego 
w Istebnej I Konlakowie. ktorym kleru- 
je Donuta \Vawrzynlee Barok. Podezas 0- 
twarcia odbyla si
 clckawa dyskusja z 
udzialem przedstawicieU wladz otwiato- 
wych z Bielska-Blalej i Cleszyna. ezlon- 
kow Sekcjl Llteracko-Plastycznej ZwirJz- 
ku Nauczycielstwa PoIsklcgo oraz zapro- 
szonvch goici. 
Na znproszenie przcdstawicicla Kura- 
torlUm Otwiaty i Wychowania obrazy dzie- 
ci zaprczcntowane 
II r6wnicz na wy- 
stnwie w Bielsku-Bialej. 


..' 


I
JAUGURACJA ROKU KUL TURALNEGO 


Jaki bvl 


- 


iaki bedzie 


ozpoezyna sic: rok kulluralny, a wic:e nowy sezon dzratalnosei plae6wek 
upowszeehniania kullury, inslytueji artystycznych i organizacji spoteczno- 
kulluralnyeh. Uroezysta inauguraeja roku kullur'alnego w woj. bielskim od- 
bc:dzie si
 w Bielsku-Biatej 9 pazdziernika w ezasie uroez,stcgo koncertu 
w Domu Muzyki WDK. W zwiqzku z tym przeprowadzilhimy rozmowc: 
z dyreklorem Wydzioatu Kultury i Szluki Urz
du Wojew6dzkiego Tadeu- 
szem Trqbaezem. 
_ i\1ozr nnprzod 0 poprzednim roku kultlll'ainym. Co Pan zalic
a do najl'o- 
"a
nirjszych osia,;-nit:c w kulturzc naszcgo wojcwodztwa? 
_ Oceni
l\c ublegloroczny sezon kulturalny 1 artystyczny, na1ezy zaznaczye. iIe 
OSi:!glli
lo pnst
p. w realizacji uchwal Egzekutywy KW PZPR i Wojew6dzklPj 
Rady Narodowej w Bielsku-Bialcj, dotyczijcych rozwoju kultury w nnszym woje- 
w6r,ztwlc. Na terenle wojew6dztwa zorganlzowano ponad tnydzlctci imprez, w 
tym trzy miedzynarodowc: Micdzynal'odowv Fesliwal Teatrow Lalknwych. XV TV- 
ozien Kultury Besklrtzklej i III Konkurs Piosenki C7esltlej i SlowackbJ. Powstaly 
takzc nowe plac6wki kulturalne jak blblioteki. kluby t o
rodkl kultury, powo- 
lane Zarzijd Okr
gu ZPAP, zorganlzowano og61nopolskle konkursy plastycznc i 
nowe amatorskle zespoly artystyczne. 
_ A co pnynlcsic nowy rok? Czy p1anujeeie jaklcs nowosci, ..vla'lZcza w dzic- 
dl:lnle nnprez tradyeyjnych? 
_ W nowym roku kulturalnym szezeg61nl\ uwag
 bf:dziemy zwracali na 
rodo- 
wiska mlodych tw6rc6w poprzez upowszeehnianie ich dorobku p1a3tvcznego, mu- 
Z;) eznego I Uterackiego. Zamler7amy takze szeroko popularyzownc muzyke kam,,- 
ra1nq, orl!anlzowae koneerty znanych muzyk6w soJist6w, co juz zapm:zqtlmwalis- 
n,y w Bieb,ku-Btalej t Ci"szynle. Panstwowy TC3tr Polski, oprvez repel.tuaru 
przeznarzonego d1a spoleczenstwa r6znych Arodowisk wojew6dztw!I przygotu;e 
sztuke Emiln Zer.adlowi('za ,.I.y:i:kl i ksiezyc". W dnlszym clijgu wiele uwagi po- 

wi
cimy rozwojowi !'irodowisk tw6rczych I amatorskiego ruchu artystycznE'go. 
rowaznym wydnrzenicm w :i:yciu kulturnlnym wojcw6dztwa powinny bye orga- 
nizowane wsp61nie z WRZZ i Zarzijdem Wojew6dzkim ZSMP "Konfrontaeje upow- 
szechnianln kultury", obejmujace zaldady pracy, instytucje i plac6wki upowszech- 
niania kultury w wojcw6dztwie bielskim. Plnnujcm:v kilka wydawnlctw dotyc7a- 
('ych amatorskiego ruehu artystycznego. sztuki IUdowej, tradycji beskidzkicj i 
Izb pn11'l
ci narodowej. 
_ Waznym elementem wyporzynltu po pra('y jest 
odziwa rozrywka. Co I: estra- 
dl\. wvlllcznie na uslu
ach micszkaiicow woj. blc1skle
o? 
__ VI nowym sezonle kulturalnym w dalszym ci:jgu b
dzi,:m! korzystaJi z ush
1! 
. WAIA w Ratowicach f inny('h estrad z tercnu kraju. Jezt'b. bp,dl\ odpowled.me 
warunki do stworzenla wlasnej cstrady, natychminst PI'zystijplmy do zreahzo- 
wanla tego przed!'!ip,wzip,cln. Ate nie jest to. nfc:,'-' 
 


." 
. 


mieniu jubilcuszowe uroczystosci. nad 
kt6rymi protcktorat obj,!1 wojewoda biel- 
ski .Tozer I.abudck. Zlozyly si
 na nie 
konc. rt zespol6w "Lutni": choru micsza- 
nego, zetiskicgo i m
skiego, wystapily ze- 
spolv muzyki dawnej, rozl'ywkowej i so- 
lite!. Gote!nnle koncertowala r6wniez na 
miejscowvm rynku orkiestra deta cieszyn 
skiej "Celmy". Uczestnicy uroczystotci 
60-lecia Towarzystwa zlozyli takze wi(o praktyeznyeh. W tym czasic gospo- 
darstwo dostarcza takze materialu ho- 
ac.wlanego dla konkurs6w w "PrLY- 
sposobicniu Rolniczym" i staje sit: 
osrodkiem zimowych kursow oswialo- 
wo-rolniczo-ogrodniczych, obslugiwa- 
r.ych przez nauczycieli szkoly. W rule 
p6inicj szkola podejmuje sprzcdaz 
dl'zew i krzcw6w owocowych z wlasl1l-"j 
slk61ki, zaklada arboretum drzew i 
krzew6w ozdobnych, rozszcrza planta- 
cjc: rabarbaru i kwatcr jLlgodowych. 
Budujc sic: tak:i:e dwie szklarnic 0 po- 
wierzchni 150 metr6w kwadratow
'-ch, 


50-latka, 


'-. 


i 


by w latach nasl
pnych powi
kszac ten 
ohszar srcdnio 0 100 sztuk okicn in- 
spektowych. W slosunkowo szybkim 
czasie, szltola zyskujc duzc uznanic 
spoleczne, staJe si
 organizatorcn1 
pi
ciomicsi
cznych kurs6w ogrod'li- 
czych, wystaw, konkurs6w, dozynek 
ilp. W paidzierniku 1937 mku jest 
organizatorem Powiatowej Wystawy 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej, a w !"C'k 
p6iniej szkola przemianowana zostajc 
na Prywatnc Kocdukacyjne Gimna- 
7
um Ogrodnicze-Towdrzystwa Trzy- 
Ietnicj Szkoly Ogrodniczej w Bialej. 
W najlepszym okresie roz'Noju szkoly 
wybucha II wojna swialowa, Nielll{'Y 
dewaslujq szkolne obiekly, niszcz q mc- 
ble
 dokumentacj
 i bibliolckG. 
Po wojnie, na poczqtku roku szkol- 
nE:go 1947/48, szkoJa pJ;"zemi.mowana £{'- 
staje z trzyletnicgo gimnazjum lIa 
czteroletnie Liccum Ogrodnicze, a na- 
plyw mlodziezy jcst tak duzy, :i:e rodzi 
si.;: potrzeba uruchomienia podw6jnych 
klas. Zwi
ksza si
 lak7.c dreal gospo- 
darstwa poprzez stopniowe zagospoda- 
rowywanie grunt6w z PilnstwoWego 
Funduszu Ziemi. W Idlka Iat p6iniPj 
koniccznosciij stajc sit: wznicsienie no- 
wc.go budynku. 
Opr6cz piGciolctniego technikum od 
roku szkolnego 1966/67 rozpoczyna 
dzialalnosc trzylctnie Tcchnikum 
Ogrodnicze i dwuletnia Zasadnicza 
Szkola OgrodniC'za. w kolcjnych Iatach 
plac6wka stale powi
ksza 5i
, by od 
1 wrzesnia 1976 roku zarLqdzcniem wo- 
jewody bielskiego stac si.;: Zcspolcm 
Szlc61 Ogrodniczych, w kl6rym dziala- 
jq: trzylelnie Tcchnikum Ogrodnicze 
(9 oddzial6w - 314 uczni6w), trzylct- 
nie Technikum Ogrodnicze Zaoczne (8 
oddzial6w - 335 uczni6w). Zasadnicza 
Szkola Ogrodnicza (5 odozial6w - 194 
uczni6w), Zasadnicza Szkola RoIl1icza 
(2 oddzi:1ly - 67 uczni6w), Zasadnic7a 
S7.kola Zawodowa (2 oddzialy - 72 
uczni6w), Zasadnicza Szk()la Rolnicza 
(Filia Wilamowice, i oddzial - 12 ucz- 
. ni6w). Od wrzcsnia tego roku szkole 
przybyly dwa nowc oddzialy, a i liczba 
uczni6w zwi
kszyla si
 do ponad lOW. 
W Zespolc Szk61 Ogrodniczych zatrud-. 
nionych jest ogolem 80 pracownik6w, 
w tym 44 nauczycieli na pclnych cIa- 
tach. 
W calym okresic dzialalnosci szlco- 
It: ukonczylo 2377 tcchnik6w ogrodni- 
k6w, z czego 200 przed 11 wojnq swia- 
tOWq. 25 procent absolwent6w prowa- 
dzi wlasne gospodarstwo rolniczc Iub 
o 'odniczc. 35 procent zah'udnionych 
jest w uspolecznionych zakladach 
ogrodniczych, 21 proccnt w r6zncgo 1'0- 
dzaju instytucjach pracujqcych dla roI- 
nictwa lub z nim wsp6lpracuj q cych, 8 
procent sludiujc obecnie na wyzszych 
uczelniach, a 11 procent absolwcntow 
pracuje w innych zawodach. 
Kilka dni temu szkola uroczysde 
obchodzila jubileusz 50-lccia dzialal- 
nosci. .
		

/00617_0001.djvu

			SMWIE 


"' J 


, " 


potrzebnv apelVl DB scieki 


owr6cie wypada do problcmu 0- 
P chrony trodowiska naturalnego 
Skawy. Okazje ku temu stwarza 
list. jaki otI'zymalitmy w zwia z - 
ku z artykulem pt. "Apetyt na... 
tcieki" - od zast
pcy dyrektora 
Wydzinlu Gospodarki Terenowej i Ochro- 
ny Srodowiskn Urzl;du Wojew6dzkiego, 
Jerzego Kotnjnego. Odpowlcdz roz
trzYI1
 
kilkn kwcstii. wzbudzajacych mepokoJ 
wszystkich. kt6rym nieobcn jest troska 0 
zachowanie dobr. niezastapionych - bo 
dae je m02:e tyIko natura. 
OkazujP sl
 po pierws
e, 
c budow
 
mechanicznej oczyszczalm tcwk6w dla 
Wadowic uzgodniono jeszcze w 1927 1'0- 
ku z Wydzialem Gospodarki Wodnej i 
Ochronv 'Przestrzennej Prezydium WRN 
w Krakowie. M6wiac najkr6cej: obowllj- 
zuja ce wowczas przepisy w sprawie 
norm dopuszczalnych zsnicczyszczen byly 
dosye toierancyjne. Od tamtego czasu .u- 
lcgly one jcdnak zaostrzeniu. ..OboWlli- 
Imjl}ce rozporzl}dzenle Rady Ministr6w z 
dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie kla- 
syfikacjl wiid, warunk6w Jakim powinny 
odpowiadnc Scieki, oraz kar pieni'1 in ycb 
lIa naruszenie tych warunk6w (Oz. Ustaw 
nr 41, poz. 214) oral' ustawa II dnia 24 
paidziernika 1974 r prawo wodne (Oz. 
Ustaw nr 38, POl'. 230) nle lIt'zwn1ajll ua 
udzielenie zezwolenia wodnoprawncgo na 
odprowadzenie Sciek6w pow.odujl}c}-ch 
przt'kr.oczenie d.opuszezalnej k1asy .odbl.or 
nika. Warto w tym miejseu podkrt'slic, 
ze przell}czenie wszystltieh /iciek6w z Wa- 
d.owic do mecbanlcznej oezyszeza1ni I .od- 
prowadzenie ieh d.o rzeki Skawy sp.ow.o- 
duje przy przeplywie /irednim niskim, 
podnicsienie pi'1ciodobowego bioebemiez- 
nego zapotrzeb.owania tlenu BZT 5 , II 2,0 
mil: O 2 na litr do 13,2, przy a.opuszcznlnej 
wartosci dla I klasy czystosei .odbi.ornika 
r6wnej 4,0 mil' O 2 na litr. Stqd .odm.owa 
udzlt'lenia pozw.olenia w.odn.oprawneg.o(...) 
Nle oznacza to, Ie OCzyszt'zalnia medlB- 
niczna nie z.ostanie urueh.omiona. U:i:yt- 
k.ownik naraia sit: jednak na .ostrzejsze 
sankt>je karne. n):i: w przypadku posiada- 
nla pozw.o1enia w.odn.oprawneg.o I zmu- 
sz.ony jest d.o szybszegG dGpr.owadzenia 
fnwestycjl bud.owy d.o II etapu OCZ3'szcza1 
Diu. 
Wychodzi na to. ie wlllczenle do eks- 
plontacjl OCzyszczalni mcchaniczncj nie- 
wiclki rnczej OOniesle 8kutek praktyez- 

y. Gdy. do tego jeszcze dOOae gl'o:i:ljce u- 
ZytkownIkom "ostrzejsze sankcje karne" 
-:- nie poz08taje nic innego. jak uporae 
Sl
 z budoWIi drugiej. biologicznej cz
tcl 
oczyszczalni. Ustawa narzuca twarde 'wli- 
r}lnki. RzeczywistotC - tak:i:e. Nlc, tylko 
bczye na to, :i:e inwestor (Rejonowa Dy- 
rpkcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiej- 
skich w Wadowicach) i wykonawca (KBK 
Zaklad Inzynierii Micjskicj w Wadowl- 
each) otrzymajq wszystkie brakujqce ma- 


terialy, zwlaszczs armaturj:, i maksymal- 
nie zmobilizujq swoje moce produkcyjne. 
Podobna sytuacja jak w przypadku Wa- 
dowic, istnieje w Andrychowie. Tamtej- 
sza .....meehaniczna .oezyszcza1nia sciek6w 
nie zabezpiecza czyst.osci rzcki Wieprz6w 
kl. Skutki, w postaci liyst
matyczneg.o 
sni'1cia ryb w stawach Zo.otechniczueg.o 
Zakladu Doswiadczalneg.o w Zat.orze z.o- 
staly przedstawione w artykule".' Istet- 
nie, zostaly, Wyrazono te2 w nim nadzie- 
je wladz miejskich Andrychowa na roz- 
poczl;cie w pl'Zyszlym roku rozbudowy 
istniejllCp.j oczyszezalni mechanicznej' 1 
budowy biologicznej. W pitmie Urze du 
Wojew6dzklego czytamy jednak, Iz "W 
p1anie teren.owym na lata 1976 - 1980 
bud.owa .oczyszczalnl Iiclek6w d1a Andry- 
ch.owa nie figurllje". Nie wiec nie wska- 
zuje ua to, by w najbli:i:szych latach Wie 
prz6wka miala poskaPle Skawie, ju:i: te- 
raz zbyt obfitych. Iloici iclek6w. Andry- 
chowska oczyszctalnia tak:i:e funkcjonuje 
bez pozwolenla wodnoprawnego. Zaklady 
przemyslowe placq wiec spore kary zs 
wpuszczenie do Wieprz6wki kazdej porcji 
ponad ustalonll dla nich norme. Sa to z 
pewnotcia sankcje kooieczne. bo jakby 
wygladaly naszc rzeki. gdyby nie stawia- 
no przemyslu wobec obowlllZku oczyszczs 
nla, ezy przynajmnlej neutralizowania, 
wpuszczanych do nlch iciek6w. Ale ezy 
w przypadku Andl'ychowa stanowhj one 
skuteczna zapor
 przed zanieczys7czenla- 
mi dostajacymi sie do Skawy? Zycie po- 
kazuje, :i:e nie. Rozwiazanie jest tylko je- 
dno - rozbudowa oczyszczalni. Zyczye so 
bie wypada, by nastllpila jak najszybclej. 
o wiele bardziej przejl'zytcie rysuja 
sie perspcktywy ochrony w6d Skawy w 
jej iI'odkowym I g6rnym biegu. "R.ozpo- 
cz'1cie bud.ow
 mechanlczno - biol.oglcz- 
neJ O<'zyszczalni sciekow dia zesp.olu Ma- 
kiiw Podhalaiiskl - Sucha Beskldzka - 
ZE'mbrzyce w p1anle pit:('i.oletnim przewi- 
dzian.o na rok 1980". I da1cj: ..W ramacb 
.ochrony zbi.ol'nika Swinna Port:ba, .opr6cz 
.oczyszcza1ni w Suchcj Beskidzkiej. prze- 
widzianG bud.owr: oczyszczBlni sciek6w w 
.Jaszczurowej, l.'1kawicy. Zaw.oi Graz - 
poza terenem w.ojcwodztwa bielskiego - 
w .J.ordanowie. Termin realizacjl iycb 0- 
czyszczalnl nle jcsi jt'szcze lIstalony. Na- 
lct.y przypuszczae, ze z.ostan" one urll- 
chomi.one w latach 1985 - 1990". 
Budowa oczyszczalni - to prZ{'<1si
wzle 
cie pracochlonne i kosztowne. Nie ma 
jednak innego sposobu. by uchl'onie rze- 
kl przed wszelklego rodzaju zanieczy- 
s?.czeniami. 0 koniecznotci wzmoienia 1 
nasilenla temps dzialan w tym zak,resle 
m6wl si
 
raz czetciej. I jak pokazujq 
badania stopnla zanleczyszczenia naszych 
rzek, takze Skawy - nie bez powodu. 


MARIAN CZESAK 


Kilka pism 


INTERWENCJE 


- 


M ARZEC 1977 r. W p1smie do Anlel! I Boleslawa Gandor6w. zamleszkalych w Dan- 
kowicach 508, Paiistwowy T&enowy Inspektor Sanitarny w Oswic:clmlu zarzlldza' 
z
lkwidowai: gnojownlC: urz/idzonq wadliwle I nlezgodnie z przeplsaml. W uzasad: 
menlu stwierdza, :re gnojownla zagra:l:a czystoSci wody w poblisklej studnl 
Zainteresowani zwracajq sic: do naezelnika mlasta I /(mlny w Wilaniowieac'l 
o przydztal eementu. 8 kw1etnlB 1977 r. W odpowledzi naezelnlk stwiC1'dza :l:e do 
15 kwietnla kouieeznose przydzlalu cementu zostanie zbadana na mle1seu. w' "lad 
za pismem przybyl lnspektor bUdowlany. 
LIPIEC 19'17 l' panstwowy Wojew6dzJd Inspeiktor Sanitarny dla woj. blelsklego nakazuje 
ob Boleslawowl Gandorowi wyltOnai: w mlejscu dotyehczasowego usytuowanla /(nofownl 
szcz
lny, betonowy zblornlk do gromadzenla obornlka, w termlme do dnla 31 maja i978 r. 
W uzasadnJeulu JOO118k nie wldzi zwlqzku ml«:dzy CZystoodq wody w studnl, a istnienlem 
gnojownlka. 
GRUDZIEN 1977 r. Naczelnlk wydaje: zlecenle na 1,5 tony oomentu. Cementu jednak 1»"ak 
w mle.jseovrym GS-Ie. 
CZEHWIEC 1978 r. Przedstawiclel T&enowej Staejl Sanltarno-Epldeml
loglcznej W Oswic:- 
eimiu sporz/idza 118 m1ejscu protok6l, '!" kt6rym stwierdza, U gnojownl nle wybudowano. 
SIERPIEN 1978 r. W kolejnym p1sm1e Wojew6dzklego Inspektoratu Sanitarnego StacIa 
:l:qda zt,swiadczenia z GS-u 0 braku cementu i podanla terminu, kiedy b«:dzic. Dzlsiaj zaleca 
wybudowanie gnojown!ka w clqgu mleslqea od dnla otrzymanla cementu. .Tesll zalntereso- 
wani nle dotrzymajq tych warunJ<6w, wdro
one zostame postc:powanle egzekucyjne. W sier- 
pniu.naczcIJ)ik daje przydz!al na 4 tony cementu. 
WRZESIEN 1978 r. Rozpocz
to prace przy budowle gnojowmka. 
II wrzesnia 1978 r. Pismo naczelnlka mlasta 1 gimny w Wilamowicach nakazuje: "Wstrzy_ 
mae roboty budowlane w termlnle natychmlastowym I dokonai: rozbI6rki." Uzasadnlenle: 
"stwierdzono podczas wlzj1 lokalnej, :l:e mury /(nojownl wybudowano na terenle, kt6rego 
obywatel jest wsp6lwlaseiclelem." Termin - 15 wrzesnla 1978 r. A zatent: budowa6 czy 
rozhlcrai:? . 
Naczelnik Mlasta 1 Gmlny w Wtlamowicach Henryk J
drzejk.o wyjasnla: 
_ '.feren, na kt6rym zbud.owano IIn.oj.oWnl1; jest oil lat terellem spornym. Ob. Boleslaw 
Gand.or nle jest jego jedynym wlascieielem, a jedynie w
polwlascicielem. Wiel.okr.otnie ra- 
dzileUl rou uregul.owanie st.osunku prawneg.o w drodze s"dowej. PaJistwo Gandor.owle tylk.o 
w czo;sci zastos.owali si'1 do tej wskazowki. Dokonany zostal podzial 111'awny przyznaj"cv 
3[8 Ierenu h!;:daeego przedmiotem spo1'u, ale nie llast'lpll podzial fizYCZllY. Na dobra sprawe 
zatcll1 nie y,i.1d.omo, kt6ra ezo;s6 lest wlasnosci" Anieli i B.olesla)Na Gandor6w. Inspl!l	
			

/00618_0001.djvu

			SPORT 


Kierownictwo 


PZPN w Bielsku 


I sekretarz KW PZPR J6- 
zd Rusinski przyjll1 ostatnio 
przebywajacych w naszym 
wojew6dztwie przedstawicif"- 
Ii kierownictwa Po1skiego 
Zwil)zku Pitki Noznej - wi- 
ceprezesa \Vilhf'lm. Bilka i 
sekretllrzll Stanislawa Wln- 
cal'wskh'Co, kt6rzy na reee 
gos['odarza wojew6dztwa zlo- 
zyli podzi
kowanie za zorga- 
nizowanie na Podbeskidziu 
rozgrywek grupowych w "ra- 
mach turnieju junior6w 
UEFA-78. Temat ten byl 
r6wniez omawiany nB spot- 
kaniu z dzialaczami OZPN. 
Kierownictwo PZPN wysoko 
oceniJo organlzaej
 niedaw- 
nyeh roz
rywek UEF A. W 
dow6d uznania wreczono naj- 
bardziej oddanym dzia1aczom 
dyplomy i okoliezno
iowt' 
meda1e. W na
rodc za nalc- 
:i:yte przygotownnie turnieju 
UEFA kierownictwo PZPN 
postanowilo w roku przy- 
szlym zorganizowae na jed- 
nym z boisk Podbeskidzia 
mi
dzypai1stwowy meez pi!- 
karski naszej druzyny naro- 
dowcj. 
W trakcie spotkania w 
OZPN odbyla si
 r6wnicZ 
skromna uroczystooe z okazj i 
60-Iecia pracy dla sportu biel- 
skiego. znancgo i ofiar.nego 
dzia1acza Wladyslawa Pindla. 
(cz) 


Raid list, 


Raid Wisianski wv
rat tym ra- 
zcm Blate' Krupa. Rajd byt bar- 
dzo trudnv. !';w1adczv 0 tvm 
takt. te 7 55 7at61: na trasle dlll- 

oscl 785 kllometr6w wvcofalo 
sle 15 samochodow. W klasyflka- 
ejl l':enrralne1 7.wyclestwo przy- 
padlo Btateiowi Krupie z Pio- 
trem Myslkowskim w samocho- 
dzle Renault 5 Alplnl. W klasle 
matc
o Flata produkcll servjnel 
wy
ratv dwle zalOl(I blelskic - 
,Janusz Szerla - Jerzv Stopa 
przed "enrykil'm Pinisem I M:Ir- 
Idem Kaczmarklem. a w wers11 
126p udoskonalonel zwvcu:tvla 
para tabrYC7.nB z FSM Andr:zej 
Lublak - Maclej Wistaw
kl. 


Na igeticie 


W ramach obchod6w jublleu- 
szu golcszowsklej "Ollmpll" 23 
wrzelinla odbyt sle konkurs IIko- 
k6w na Igellcle. Wsr6d senlor6w 
zwyeletyt Jan Bosowskl ("Start.' 
WIsla). 
r6d Junlor6w starszych 
- Miroslaw Pytel (..Ollmpla" Go- 
lesz6w) przed Antonlm Su,ka 
(ROW Rybnlk) I ZbignieweM 
Byrdy (LKS ..KlImczok" Bystra). 
W konkurencjl Junlor6w mlod- 
szych W kole.lnoSel trlumtowal1: 
Tadeus. Bat.. (..WIsta-Gwardla" 
Zakopanc). Tadeus. Dulawa 
(,.Ollmpla.' Golesz6w) I J6.", 
Pluskota (..0IlmpI8" Golesz6w). 
W konkurenejl mlodzlk6w wy- 

rat Ryszard Guflka (..Wlsla- 
Gwardla" Zakopane). dzleel star- 
.zyeh - Slawomir G6rny (LKS 
"Kllmczok" Byatra). a dziecl 
rnlods7.vch - Tomas. I.asak 
(Szkola Sportowa w Sze7yrku). 


Z POtDVSTANSU 


<, , 


r Narodowe biegi przelajowe 


scbott:, 23 wrzetnia, 
w pieknym o
rodkl1 
sportowym im. 
Hanki Sawickiej 
"Stawy" Poludnit}- 
wych Zaklad6w 
Przemyslu Sk6rzanego .,Che!- 
mek" odbyl si
 final woje- 
w6dzki Narodowych Bieg6w 
Przelajowych. Otwarcia za- 
wod6w dokonal przewodni- 
cZIlCY Wojew6dzkiej Rady 
ZwillZk6w Zawodowych 
Edward PawluK. T
 pozytec.z- 
nil imprezl: sportowli or
ani- 
zowanll prz
z Rade Kultur:v 
Fizycznej i Turystyki WRZZ 
w BieIsku-Bia1ej, rozegrAnt} 
w I188zym wojew6dztwie Ju:i: 
po raz czwarty. Podobnie jalt 
w latach ubicglych i w tyro 
roku obsada finalu byla Iicz- 
nB, zgloszono bowiem Ijo 
startu 818 zawodnik6w w 
'wieku od 12 do 40 lat. Repre- 
zentowal! oni 32 miasta . 
gminy wojew6dztwa biel- 
skiego. Nie dopisala tym ra- 


w 


fe'" 


.'::f..
: 


... 


,-,-. .
.: 
"' "'"0" 
"'V' 
, 

 
. 


t 
t 
L 


., 


. 
. ' ',,,. 
.. 


s. '. 


zem pogoda. Prawie prz
z 
ca!y czas zawod6w pad'!1 
deszez, zamieniaj:Jc trasy bie- 
gowe w niekt6rych mif'js- 
each w bagnn. W bch wa- 
runkach na pochwa!t: zaslu- 
guje postawa zawodnik6w. 
kt6rzy zmoczeni i ub1ocer.i 
do ostatnich metr6w walczy1i 
o premiowane miejsca na 
mecie. Rozegrano w sumie 
13 b:eg6w w 7 grupach wie- 
kowych. Dw6ch pierwszych 
na mecie z ka:i:dego biegu 
kwalifikowalo sic do finalu 
ol!6lnopolskiego. kt6ry rozc- 
grany zostanie - w Toruniu 7 
i 8 pazdz.iernika. 
A oto wyniki sobot.nich 
final6w: 
Grupa w;ckowa 1965/66. 
dziewczeta: dy:;tans 1000 m: 
Roif'na Tomastrk. Boguslawa 
Sikora, ch1opcy: dystans 
1000 m: Stanh:Jaw Mazil'nga, 
Grzegorz Gancarczyk. 
Grupa wiekowa 1963-84. 
dziewezeta; dystans 1000 m: 


."' 


..
:... 


,. 


... . \ 
::"'1) , 
,,* I 
.b,.'
 


.''''''''': 


.;:::::: 


{". 


" 


, '-. 


Znakomita impreza w Wisle 


Okolo 230 osob z 4 woJewooztw, katowlcklel:o, czestochowskiego, 
opolsklego I blelsklc
o Ylzl«:lo udzlal w III region'llneJ spnrtakiadzie 
rekreaeyjno-llportowcj pracownikow u,'z
dl>w ndmlmstracjl terenowej 
makroreglonu Polski PoludnioweJ, jaka odbyla sic: ostatnl<> w Wisle. 
Zar6wno uczestnlc}' Jllk I ohserwatorzy tyell nleco,"'.tennvch zawod6w 
pOdkreslall wllpanlal:! let> nrganlzarjf:. ZB co 'Iown ,,?nanla nflleta 51<: 
komltetowl or
:ml?"cYlnc01u, :tt6rl'mu prz
worlnlc?yl wlcewoleworln 
blel5kl _ Antoni t.:'rbanlec. W poszczt.g6lnych konkurencillch 7.wvclr:- 
zyll: 
. koblety: rzutkl do tll"CZY - D. GrzeA'orcz..-k IKatowlce). krel':le; 
M. S?ymura (Katowice). ,,!ywnnle - I'rupa I: B. Morawska (Blelsko- 
Blala). 
rupa II: M. O.trowska (Opole), IIlalom rowerowy: gr. I - 
A. Kiwus (Opole). gr'. II: E. nurc7<>k (Katowice). rlngo: H. Jani..zewska 
(Opole), 
enla IItolowy: p;r. J - Z. ".ltkow.ka (C?
r.tochOWB). gr. IT. 
F.. Strzelczyk (Opole), .trzelanle: II. Janiszl!w f'nm,'ch (ot1oowlednlo) konkuren,.jach 'Zwy- 
rlp,
:vIl: W. Blala. IBlpl.kn-AI..J,,), P. Plptnyk (Opoll'), F. Moopan 
I W. Goettlieb (obaj Alelsko-Blal..). Z. NowarKI IKalowlre) I 7.. Jalt.- 
wlrrl,t (('7.-owa). A. Radnmski (C?-owa), A. l'Iekvra 'Alelsko-Rlala) 
I ". Kunlrkl (('z-own), J. Janik IBI"lsko-Rla!II;. .J. Garbor? 'Ka
owle(') 
I K. PlIJrhJopek (T(atowlc!'!). nr..erla..nr'It! linv: O"ole. ka1akl: '\'. "a- 
"'m;'ki IAIrloko-AltJJa) I S. M
;k" (Kl1towl,
,,). Ipkkoa!tptv'7a'0 plr, Of'olp 
(ft,ft "kt.). pr7l'd Kr.tnw!(,"""1 (
q
). Rlrl o l<1cm (578) I C7r,stOI't-o,,'a 
(
20 nkt.). 


Czemu si, dziwic? 


JI; Tozm.owie :z dllreKtorem 
biels-kiego teatru, po 
ojicjalnllch pytanillch 
i odpowiedziach za- 
mieszczonych na.stf- 
pnie w obszernym wJI- 
wiadzle, uslyszolem uwagf, z 
kt6rq zgadzam s-l
 w calej ro.z- 
ciqglo
ci. Aktorzy I dureJc,tor 
zqodnie stwlerdzlli, ze lubiq gdy 
"C 0 n!ch psze - :fIe, CZI' dl'- 
bTze, lecz nie Ittbiq. gdU si
 kIt 
obraza z. Iub bez pOU>MU. 
MlooJl pllkorz Pogon! Sz
.eC'in 
Krasowsl:i nle jest wprotl'dzie 
oktorem dram(!tTl

nvm, ole do- 
millilam siC. i(' do sprawy ma 
stosun('k porlol"'11}. Krasowski 
mial pee-hn, bo U' 10 sekund po 
wejsdu 71n bois-7eo pi
knym 
strzolf>m zdnb'/l jeszcze pi
knld- 
szq br"""r,... Gd"by jej nie zdo- 


bVl, napisano by 0 nim lub 
m6wiono, ze gral zbyt krotko. 
by zasluzyc na ocen
, ze ural 
tak sobie nleszczeg61nie, z de- 
biuta'n
kl\ tremq rub co,kolleie". 
1\1oze tez w
o/e bJl 0 n;m n:e 
mowiono. A t(lk - 
trzel:l i ma 
za swoje. 
Lum!norz telewizyjnego dZ1en- 
n:karF.tll'o &portowego, red. Ci- 
s"ewski do milinn6w td"wid-o,,' 
powil'dzial: ... Ten mlod,/. n; 
dos,l'iorlczon/J pilkorz nie w:e- 
rIzlal, ze pillclI kopni!?ta przez 
n'eqo moze wpasc do brnmkl.O- 
trz1/ml1l przypadl DII"<\ »ilTcp I 
nie tvied7"I!
, co z 711'1 zro/;Jlc, ko- 
!Jnf]l jq, zdobllu.ajqc bramk
. 
tviem, d/17czef/o sz
zeC"in',kl1 
POf/07r trz/J1Ila tV zespo7e niedo::- 
tl"iodczonego grac
n. kfl>r/J nie 
. tl"iedzqc, ro zrobic z pilkq. 1'1- 


duje jq po prostu do bramkl 
przeciwnika. Zastonawlam siC 
71ntomiast po raz kt6r!l6, czy re- 
da/ecja sportowa TV wle, po co 
za.trud,nia doswiadczcnego ko- 
mentatora. kt6r1J w1/glasza ta- 
kie mqdros
i, ie tl'los jeiy si
 
na I1l0wle. Wl/pom'nanle rerl. 
Ciq'!ell'..kiemu Il'Tlmot1:1J nnztl'hk 
:1'II(,rnn;czmrh pil1corzll nil' je
t 
j:lz dziS orlJginalne i dlateno 
w"trzymv;c sl
 z t/Jm, C'hot nie 
bord!O u'lem 710 przyklad, po 
o 
tI' telewizji urzqdzlI siC ef}zamt- 
n!l z jez!/,k6!,' oC"byc1t. CZ!I ka- 
mpn'atlJr TV moze pnzll'olit 
soble na Po/t'szpdznn man'festa- 
d
 u'!/j<\tkml'ego dll/etanch"I'? 
r." tde!L'!zTlln?/ bt;n ton scho- 
d
i na11rowdl' a
 tllk nl.;/eo? I 
C'." p?/(ania tp trll!:q trodW'/Jj- 
nle If! pr.;.?n!...? Pop/a.nino 'lot?- 
"""r/O kc nenfato-ru -nrzt>sto Ie 
'1'1
 7":: :'imir.znll d7it"f
 sf!? 
c1.;,>?,,,, 'lcor
rn,,1 "Dziennlk" Z,,- 
(I".dnler/o.', k l ,jr1( notnOc!' () trIm 
IT1 ?':(/
"r;D zat
/ltI!I'-tt'al: ..To nos 
?cl":ll':lol,. 
80 nas jt!
 nie. 


PIOTR WV50CKI 


. '. 


.\.......'" 


Zoria Waligora, Boguslawa 
Barcik. .::hlopcy; dystap.s 
1500 m: Edward Mizia, Gne- 
gorz I.alu:i:ny. 
Grupa wickowa 1961-62, ju- 
niorki mlodsze; dystans 1500 
m: Maria Przt'w1oeka. Gra- 
iyna Soltysek, juniorzy 
mlodsi; dystans 2000 m: Zbi- 
gnicw Plocica. CZI'SIBW Spo- 
rck, juniorki; dystans 1500 
m: Ircna Matt'jko. I1alina 
Paw1us, juniorzy: dystans 
2500 m: :Jozt'l PS7.czolka. Zbl- 
gnlt'w Zcmlak. seniorki: d.v- 
stans 1500 m: Jadwilt. Puda, 
EI:i:bicta Gancarczyk, senio- 
rzy: 3000 m: Tadeusz Moty- 
ka. avszard Sadlik. 
Bier old-boyOW': Zbilloiew 
Oklt'sinski. bieg !'torcm calcj 
tmprc..y byl Zar70d wojew{'dz- 
ki PCK w Biplsku-T'ialcj. 
Folo: Marian Gierula 


;
 


."'" 


.( 


kalejdoskop 
SpDrtD\NY 


12 wrzdnla odbyly IIle mlstrzo- 
IItwa woj. blelsklego Inwalld6w w 
strzelectwle sportowym. Zawody, 
w kt6rych startowalo 85 uC7.cstnl- 
k6w z 8 sp61dzlelnl woJ. blel- 
skiego. zostaly rozegrane na strzel 
nlcy wOjskoweJ na Blonlach. In- 
dywidualnle zwyeietyl Fran<:ls7.ek 
Janus..yk ze Sp61dzlelnl pracy 
,.Be.kld", . 2espolowo WUSI ..Da- 
mena" w Blelsku-BlaleJ. Organl- 
zatorem Imprezy bylo Wojew6dz- 
kle Zrzeszenie Sportowe "Start'. 
kt6re objelo patronat nad tego 
typu zawodaml. 
. . . 


W Wi..le, 2 wrzesnla, odbyla 
!iio: III Spart"kwdd SpoldzielcLo,,- 
cl Peacy wOj. bielskiego. Stano- 
walo 15U uczestnikow W konku- 
renejach lekkoaUctycznych, kt6- 
re zostaly rozegrane w trzech 
g,'upach w
ekowych. Zwycit::zcami 
poszczeg61nYch konkurencjl zosLa- 
Ii: Malgorza'a lIerma. Uogu
la- 
wa 5ztevlw wy- 
le:t.dta 10 G6mika Knur6w. 


KLASA - A 


GRUP1\ 


Komorowlce - Wieprz 0:0. Be- 
&kid B.elsko - Ketv 1:3. By;'nna 
_ Dankowlce 2:1. BBTS - Pie- 
trzvkowlee 4:2. Zablocic - .Jaslc- 
niea 2:2, Ko'T.Y - Lody
owice 2;1. 
Sola Z. - Srublarnla 1:2. 


1. Srublarnla 8 III 13:8 
2. BBTS II 8 !I 1:1:6 
:So Brenna 8 9 11:6 
4. Lody
owlee 8 8 l(i:
 
5. Zablocle 8 'I 15:15 
II. Pletrzykowice /I Ii 16:14 
7. K«:tv 11 /I II 12:11 
8. Kooy 8 II 10:'\1 
9. Beskid Blelsko 8 /I 7:7 
10. Komorow,ce Ii 
 7:10 
11. .'"slenlca 6 4 7:12 
12. Sola oZ. II 4 7:10 
13. Wieprz 6 4 ,;:11 
14. Danlwwlee 0 2 8:15 
GnUPA II 


Makow - Klecza 2:3. Skl\wce - 
Zehrzy	
			

/00619_0001.djvu

			l' .,-. 


KLASA - B 


PODOKR
G 5KOCZOW 

hYbie II - Cleszyn II 1:1, BQ> 
kow - pruchna 1:1. po/,:wizdow 
- Waplenica 0:2. Ustron II 
Goleszow 1:0. Wisia Skoczow 
11 0:1. Drogomy
l - DzlE;
lelow 
13:0. Konczyce Nlerodzlm 2:2. 


1. Cleszyn II 6 11 22:5 
2. Skocz6w II 6 10 14:6 
3. Goleszbw 6 9 11:2 
4. Nlerodzim 6 9 13:7 
5. Wisla 6 8 18:6 
6. Konczvce 6 7 18:18 
'1. Pruc;hna 6 5 8:8 
8. ChYhle II 6 Ii '1:9 
9 Po/':wizdbw 6 4 14:13 
10 U
tron II 6 4 .11:14 
11. J)rogomy
l 6 4 18:19 
12. WaDipniea 6 4 5:11 
13 B(1k6w 6 3 9:21 
14. DZicgie16w 6 1 13:34 


l'ODOKR
G 2YWIEC 
Wllkowlce - Jele
nla 3:0. Czar- 
ni II - Mi10wka 4:1. Zarzecze - 
Ra11!Za 3:3. W,,
prz - Clt:cina 2:1, 
Metal II _ Buczkowlce 1:0. Ko- 
SZarawa 11 _ L
kawica 2:1. 


1. Wilkowlce 5 10 20:0 
2. Czarnl II Ii 9 20:8 
3. Lckawica Ii 6 13:12 
4. Koszarawa 11 5 6 10:10 
5. Mil6wka 5 Ii 8:'1 
6. Cieclna 5 5 5:4 
'1. Wieprz 5 II 9:111 
8. .Jele
nla 5 4 9:9 
9. Metal II 5 4 6:9 
10 Zarzecze II 4 14:19 
11. R31cza 5 3 8:16 
12. Buczkowlce 5 0 2:11 


PODOKR
G OSWl
CIM 
Wllamowlce - Nowa Wlc
 2:1. 
Chelmek II _ Malec 4:2. Zator 
- Pol:mka W. 3:2. Oslck - Ko- 
bl"rnice 4:1. Ra1sko - Zaborze 
1:4. Lekl _ Monowlce 2:2. 
1. L
kl 6 10 18:5 
2. Za horze 6 10 16:8 
3. Wllamowlce 6 9 9:11 
4. Chclmck II 5 8 19:5 
5. Bujal<6w 5 '1 13:9 
6. Zalor 5 6 14:12 
'1. Nowa Wit$ 6 6 12:11 
8. Monowicc 6 6 8:9 
9. Osick 8 5 '1:11 
10. Kohlcrniee 5 2 8:17 
11. Polanka W. Ii 2 8:1'1 
12. Ra1sko 8 1 9:18 
13. Malec 5 0 6:17 


KLACA - C 
PODOKR
G 2YWIEC 
Gnu.PA I 
1. Slotwtna 3 8 '1:1 
2. Rvdzlcchowv 3 4 10:2 
3. Goral 2. 2 4 6:2 
4. Llpowa 3 2 5:4 
Ii. .Jus2czyna 2 2 1:6 
6. Ralc,..a 2 0 6:8 
'1. Lesna 3 0 0:8 
GRUPA II 
1. Oczk6w 3 5 9:4 
2. Moszczanlea 3 4 5:3 
3. Czanlec 2 4 3:1 
4. M1l6wka 2 3 5:4 
5. Por(1bka 3 3 6:6 
6. Ml<:dzvbrodzle 2 1 4:5 
'I. Przvborow 3 2 6:9 
8. Slemien 2 1 4:5 
9. Rychwald 3 1 3:8 


PODOKR
G SKOCZOW 
GnlTPA I 
D Dolnv B6r - Mi
dzvrzccze 2:2, 
cbowiec - pog6rzc 1:2, Ocha- 
b,: - TransportowJec 2:4, Stru- 
m'En If - Pierlclee 2:4. 


1_ Tr.onsporto'Wiec Ii 16 21:6 
2. Po«brze II 8 22:8 
3. Strumlcn II II 6 19:10 
4. Picr
clcc II 8 11:9 
5. Dolny Eb!" 5 4 16:1'1 
6. Ochabv 5 3 13:16 
'1. Debowlcc 5 2 4:15 
8. Mlcdzyrzccze II 1 3:15 


GRUPA II 
Slmoradz - Z3m3rskl 4:2. Bren- 
na II - Hatlach 10:0, Puf1c6w - 
Wisllca 4:2. 


1. Brenna II 
2. Tst('bna 
3. TIa>':lach 
4. Wls!ica 
5. Simoradz 
6. 7.am::!rski 
'1. Punc6w 


II 10 25:3 
5 8 18:5 
5 8 13:1'1 
4 2 10:14 
4 2 9:20 
4 0 3:11 
.. 0 3:21 
Zebrall: 
JOZEF JELEN 
PAWEl CZUPRVNA 


. _-- 


Ognisko TKKF 
_... 


zaprasza 
- - 


Sk

n
sko TKKF "Relax" w Blel- 
k BlOleJ zaprasza na zaj
cia re- 
p


;;jne pol'lczone Z graml 2:e5- 
Ol>iek{n;
' lOdbywajl\ si
 one pod 
torSltlej 
 1
i"eJ kadry Instr'-!k- 
dzialki I Plat
t pan6w w pome- 
20.00 w sall . gl Od godz 18.00 do 
lu Szk6! zaw
nastYcznej zespo- 
v.:0roszylowa 1 O

YCh przy ul. 
medzlalk' t ' a pan w po- 
20.00 w S
ll c
wartkl od 18.00 do 
Og6lnoksztalglmnastycznej Llceum 
ka rz cacego im. A. Asny- 
P y ul. BroniewSklego. p' . . I 


Z
NOTATN'IKA MO 
., . '" - ' . 


STRUMIEN. 18 wrze5nla 
W czasle koszenia pszenlcy 
zapalJl sl
 kombajn ..Bizon Su- 
per" nalezl\cy do SKR D
bo- 
wiee. straty sl
gajl\ 3110 ty
. 
zIotych. 
IIA2LACH. 18 wrzesnia 
Grzegorz L. (19) z Cieszyna, 
prowadz'lC samoch6d Fiat 132, 
n3jechal na stojl\cy na pobo- 
czu autobus. ponoszl\c smler(: 
na mie1scu. 
HIELSKO-BIA"A. 18 wrzesnia 
Henryk W. (25) z Marchowlc 
popelnil samob6.1stwo, skaczl\c 
z wiaduktu dla pleszych przy 
ul. Armil Czerwonej. 
\VADOWICE, 19 wrze5nia 
J3nusz P. (11) ze Stanlsla\Via 
Gorncgo wyhiegl n::! jezdni
 i 
zostal potr'lcony przez przeiez- 
dZ3jl\CY samochoo. Chlopl<,c 
zmarl w wyniku doznanych 0- 
bra>-en. 
GOLESZOW. 21 wrzesnia 
W CZ3sle rozbleranla budyn- 
ku Pawla K. w Clsownlcy za- 
walll sl
 strop. przy
niatajac 
zatrudnlonego przy rozb16rce 
Ernesta P. (47) Z Brennej. kt6- 
ry poniosl 
mler(: na miejscu 
D
BOWIEC. 21 wrze5nia 
Do mleszkanla Anny J. W 
Simoradzu wtargn
lo w czasie 
snu domownlk6w dw6ch nle- 
zldentyflkowanych m
zczyzn, 
kt6rzy skradll radioaparat ...10- 
wita", dwa zegarkl I parasol- 
ke. 
HIELSKO-BIAI.A. 22 wnesDia 
W potoku Krompark w rejo- 
nte ul. Za Kuznil\ znalezIono 
zwlokl Jana K. (52). Przypusz- 
cza sl
. ze zgon nastlipU na 
skutek utoni
cla. 
8KOCZOW. 21 wrzesDia 
W mle.1scowo
cl Ochaby au- 
tobus PKS potrl\cU J6zefe R. 
(78) z Blelska-Bialej. Starm;'!:- 
ka. kt6ra. wtargn
la nleoczekl- 
wan1e na jezdnl
, ponlcsls 
smlerl: na mlejscu. 


t" :':<', -1' 


,. 


..
-:.'. ._.fi- 


i,\ 


," 


-,' \  
;'.. 
tF..... 
1;:... 


j,t 


.-
; 


'" 


\. 


Marcinek Stan (3,5 
I) z Bielska-Bialej. 
foto: T. Wojlylko 


; 


ROZMAITOSCI 


........ 


1f 


;0 
 _1/1 

E .!!!

.!! 
CIl .u 
 0 0-'" 
.a
cogE'" 
:2
E-o 
.cDOOCll
u 
UM-a"H.Q -- c 

 
.&:: N 
 
.g 
10.a>oO CIlUCCl 
U.E
_
N'CCO 
i::! °:s-g2
aI 
o l:1.
ci c.g
.
 0 
1I:L.e _ CD .... c_ 
u ;gE>o _ 11. 0 
N.-_._CIlHOCll 
-:;; c Eiii c."O'u 


.-. 


," 


- 


:E ......: 
«"0 
UJU;, 


Jak przechowywac 
. -.:g: 


warzywa i owoce? 


:w 
1/1 
j; 
.c 
U 
:> 

 


a potrzeby gospod
rstwa do- 
mowego najwygodniej prze- 
chowywac warzywa i jab1ka 
w piwnicy,' po uprzednim 
jej przygotowaniu. Pomic- 
szczenie piwniczne nalczy 
w:rdezynfekowac, sciany i pulap wy- 
bielic wapnem. polki i skrzynki wy- 
szorowae wodl} z dodatkiem bielidla. 
Temperatura piwnicy winna bye uttzy- 
my wan a W granicach od +1 do 0+.1 
stopni C. WiIgotnose mozna regulowac 
przez skrapianie pod16g wodl}lub wsta- 
wianie naczynia z rnokrymi trocinami. 
Warzywa okopow
 moZna przecho- 
wywac ulozone na p61kach lub W 
pryzmach na podlodze wysypanej 
warstwl} wilgotnego piasku. Pryzmt; 
przysypuje si
 r6wniez mokrym pias- 
kiem. Kazdy gatunek warzyw prze- 
chowuje si
 w osobnej pryzmie. 
Brukselk
 ustawia si
 obok siebie, 
przysypujllc korzenie wi1gotnym pia-. 
skiem. Cebul
 i czosnek natomiast 
mozna przechowYW'de w siatkach. w 
chlodnym i przewiewnym micjscu w 
temperaturze od +1 do +30 st. C, np. 
lla strychu 
Warzywa korzenne takie jak mar- 
chew, pietruszk
. selery, buraki, moz- 
na przeehowywac takze zadolowane. W 
tym eelu w wykopanym rowku gl
bo- 
kosci ok. 60 em i szerokosd ok. 50 cm 
uklada si
 je warstwami, przysypujqe 
wilgotnym piaskiem. Zadolowane wa- 
rzywa przykrywa si
 warstwl} zicmi 
i liscmi lub nawozem ze slomy. 


. ' 


Jednak:i:e nie wszystkie warzywa magI! 
bye przechowywane na okres zimy i wio- 
sny w stanie swie:i:ym. Owoce natomiast 
- poza jab1kami - w stanie twic:i:ym Sll 
wlatciwie niedostepne poza okresem la- 
ta i jesieni. Dlatego duzlj ich ezesc prze- 
znacza sit;: na przetwory. Przetwor6w na- 
lezy przygotowywae taka Hote, aby mo- 
gla bye wykorzystana w ciljgu jednej zi- 
my lub wiosny. Zbyt dlugle przetr:zymy- 
wanie powoduje stopniowe zmniejsza- 
nie sie ich wartotci (witaminy). 
Trzeba zastanowle sit;:, Jakie warzywa 
i owoce przeznaczac na przetwOl'Y. u- 
trwalae nalezy przede wszystkim takie 
owoce i warzywa, ktorych latem nie zu- 
zyjemy w stanie Swiczym. Bardzo cenne 
Slj przetwory bedqce :i:r6dlem bogatych 
witamin. a szczegolnie witaminy C i 
karotenu. a wiec przetwory z pomidorow, 
zielonego groszku, porzeczek (szczegolnie 
czarnycb) i innycb jagodowych iak trus- 
kawki, maliny, ezarne jagody itp. 


KRONIKA . 13
		

/00620_0001.djvu

			REKLAMA 


TELEGRAM I 


FABRVKA 
.. fJ 
OC-HOLOW MAlOLlTRA%OWVCH 
OL .0 W BI..L cKU-BIAlEJ 
zotrudni notychmiost 
praeownik6w Straiy Przcmystowej (m
iczyzn I koblety) 
na stanowiskach: 
" WARTOWNIK6W 
STARSZVCH WARTOWNIKOW 
DOW6DCOW WART 
. w sysiemie: 12 godzln pracy, 24 godziny wolne, 
Wynagrodzenle zgodnie z Uchwatq nr 35/76 Rady Minlstr6w 
z dnla 18 Mego 1976 r. wynosl: 3200 zl; 3600 zl; 4000 zl. mleslQcz- 
nle, plus umundurowanle. Istnleje moiliwoAt zatrudnlenia no 1/2 
etatu. 
Praeownlkom zamlejscowym stanu wolnego oruz bezdzietnym 
mal:i:ef\slwom z wojew6dztwa bielsklel)o zapewnlu sl, zakwatero- 
wanie w hotelach robolnlezych. 
BIi:i:szyeh Informacil udziela Ozlal Kadr -FSM, ul. Komorowleka 
79. tel. 355-57 lub Ozlat Ochrony FSM, ul. R. Luksemburg 51, lei. 
324-85. 272kr 


OOEZWA 
do Uiytkownik6w gazu ziemnego 
Kierownictwo Rejonu Gazowniezego w Bielsku Bialej zwraca slfl 
do wszystkich swoich Odbiore6w gazu z apelem 0: 
1. przeprowadzenie przed okresem zimowym zabieg6w remonto- 
wo-konserwaeyjnych instalaeji I przybor6w gazowyeh w obrQ- 
bie budynk6w I mieszkan, 
Roboty naleiy zlecic uprawnionym panstwowym, spoldzlel- 
czym lub prywainym zaktadom instalacyjnym, - 
2. sprawdzenie przewodow spalinowyeh i wentylalacyjnych przez 
rejonowych kominiarzy, 
S. uiytkowanie Instalacji i przybor6w gazowych zgodnle z warun- 
komi okreslonymi w umowie 0 dostaw
 gazu I Inlormatorze 
odbiorcy - instrukcji ustalajqcej zasady bezpiecznego uiytko- 
wania gazu, 
4. wymian
 nieatestowanych gazowych kollow C.O. no dopusz- 
czone do obrotu rynkowego w terminie nie p6iniejszym nii do 
dnia 30.9.1979 r., 
6. celowe i bardzo oszez
dne korzystanie z gazu ziemnego, 
6. zglaszanie w terenowych Rozdzielniach Gazu wszystkich zo- 
uwaionych uszkodzen sieci I instolac;i gazowych, powodu;q- 
cych ulatnianie siQ metanu, 
Informacji udzielajq w dni robocze od godz. 7.00 do 14.30 a w so- 
boty do godz. 12.30 - terenowe Rozdzielnie Gazu, mieszkancoml 
Blelska-Biatej I Jawarza Jasienicy 
telefon Bielsko-Biota nr 230-45, 46, 47 


Cieszyna 


telefon Cieszyn nr 202-29 
Skoczowa, Wisly, Ustronla, DQbowca, Grodica 
telefon Skoczow nr 884 
Oswl,clmia, Andryehowa, Brzeszcz, KQI, Osleka, Przeciszowa, Wi- 
lamowle 
telefon OtwiQcim nr 22-00, 31-11 
W pozostatych okresach doby i w dni wolne od pracy zgtoszenla 
moina kierowac do Rejonowe; Oyspozyc;i Gazem w Bielsku Bia- 
Ie; nr tel. 230-45, 46, 47 lub 992. 


Kr 293 


.......owtsTA-MWIA'.. .... 
 a 
- spawania gazowego I elektrycznego 
- kro;u i s
ycia 
- palaczy c.o. 
- dziewiarstwa maszynowego 
- radiowo-telewizyjne 
_ kwalifikacyjne w zawodach: murarz-tynkarz, monter wod.-kan., 
kelner, bufetowy 
Zaplsy pnyjmulq Osradki Szkolenla w Wadowicach, AI. Wolnoicl 
22, lei. 40-94, Bielsko, ul. Podeienie 13, lei. 243-71. 


14 . KRONIKA 


Kr 298 


..Lingwista - Oswiata" 


Osrodek Szkolenla 
w Bielsku-Bialel, ul. Podelenle 13, 
tel. 243-71 


PRZVJMUJE ZAPISY 
no kursy: 


- dziewiarstwa maszynowego 
- kroju I szycia 
- rob6t rQcznych (haft, robo- 
ty szydelkowe I no drutach) 
- ;Qzyk6w obcych . 
- mechonik6w somochodo- 
wych z prawem ;azdy 
- kre
len technlcznych 
- lotogroficzny 
- radiowo-telcwlzy;ny 
- spawonio 
elektrycznego I gazowego 
- palaczy kotl6w C.o. 
- Instalator6w urzqdzefl cen. 
tralnego ogrzewanla 
- tapetowania 
- doskonalenla robotnik6w 
'kwalifikowanych I mislrz6w 
- 
Iusarz uslugowy 
- mechanik 
sprzQtu rolnlczego 
- kosmetyezny dla polrzeb 
wtasnych. 


216kr 


Sp61dzielnia Inwalid6w 
",Bielska Fabryka 
Szczotek i P,dzli" 
w Bielsku Bialej 
ul. Hibnera 7 
OGUSZA PRZETAIO 
MIEOGRAN'CZOHV 
no produkcjQ k6tek z wkrQtkg 
niklowone (zawieszki) z drutu 0 

rednicy 2 mm wg rys. zoklo- 
dowego, w ilosciach uzgodnio- 
nyah z Ozialem Zoopatrzenia 
Sp6tdzielni. 
W przetargu mogq wziqc udzial 
przedsiQbiorstwa panstwowe, 
sp6tdzielcze i z sektora nieuspo- 
tecznio"ego. 
Material i narz
dzia zabezpleczy 
wykonawca. 
Oferty sktada
 do Sp61dzielni 
Inwalid6w "Bielska Fabryka 
Szezotek i PQdzli" Bielsko Biota, 
ul. Hibnera 7, w okresie 14 dni 
po ukazaniu siQ ogloszenia w 
prasie. 
Termin wykonania k6tek do 31 
paidziernika 1978 r. Otwareie 
olert nastqpi w 15 dni po uka- 
zaniu siQ ogtoszenio 0 przetargu. 
Zaslrzega siQ prawo wyboru ole- 
renla lub uniewainienla przetar- 
gu bez podania przyczyn. . 
Kr 294 


KBK Zaklad Rob6t Iniyniery;nych 
Nr 6 IN Bielsku Biate; ul. Nod Po- 
tokiem 24 uniewainio pieczqtk
 
o tretci: 
KBK 2:ywiee 
Zaklad Rob6t Iniyniery;nych nr 2 
Slare Blelsko 158 


297kr 


C ¥ lNA
t PAft1S1WO. 
. ME
lf: SVSTEMtJ ..lOOM 


"Zasadq tych mebli jest w miarQ maksy!'"alna do- 
wolno
c w komponowaniu zabudowy we wnQtrzu 
mleszkalnym tak pod wzglQdem wielkotci ;ok i r61- 
norodnych lunkc;i dostosowywanych do Indywidual- 
nyeh potrzeb i upodobon uiytkowniko". 
Tak 0 meblach systemu "l6di" pisze w in- 
strukcji producent, natomiast WOJEWODZ- 
KIE PRZEDSI
BIORSTWO HANDLU WEW- 
N
TRZNEGO oferuje swoim P.T Klientom du- 
zy wyb6r segment6w mebli systemu "l6di" 
w nowym punkcie sprzedazy w Bielsku Bia- 
leJ przy ul. Kornorowickiej 60 informujqc r6w- 
noczesnie, :ie pawilon - meblowy "Bartosz" 
przy ul. Broniewskiego 14 nle prowadzl juz 
sprzedazy mebll "todi" 
Prosimy kor
ystac z wygodnych zakup6w 
mebll systemu "l6di,r w nowym punkcie 
sprzedazy. 


Kr 299 


'. 


. y ,a' 
 . u' p"". j 
"""C' ''" .... '.., 


'l. 
. 


, " ': .

4 
f
''; '0,"1>.., i'. :.tk;
.r. :.::
 
..,
':"
' :.. ',
 
f 

"'- 1
" .
' 


.. 
,)...f/.
 , 
j..f 


. ','):- .. oi'" .......,. .......\ 


Wojewodzki 
Uniwersytet Robotniczy ZSMP 
w Bielsku Bialel 


ZSMP 


OGlASZA ZAPISY 


do Studium no rok szkolny 1978/79 


2-letnie Studium z zakresu Technikum Zawodowego 
w specjalnosci naprawa I eksploatacja pojazd6w 
samochodnwych 
- 2-lotnie Studium z zakresu Liceum Og6lnoksztafcq- 
cega 
- 1-roczne Studium z zakre5u Liceum Ekonomlcznego 
dla absolwentow .Llceum Og61noksztalcqcego 


Po ukoflczeniu w/wym. kurs6w I zdaniu egzamin6w przcd Pal\- 
stwowq Komisjq Egzamlnacyjnq absolwencl otrzymu;q 
wiadec- 
Iwo ukorkzenia szkoty sredniej donego typu, 
Pooodto przy;mowane sq zapisy no: 
- kursy ;Qzyk6w o!:cych: niemieckl, c;nglelski, francuskl 
- kursy przygotowC!wcze no wyisze uczelnle 
Zaplsy przy;mu;e i Informac;i udzlela Sekrelarial Wojew6dzklego 
Uniwersylelu Robolnlczego ZSMP w Blelsku Blatel ul. Sehodo- 
wa 5, lei. 205-16, w godz. 8.00-16:00 oraz plac6wki w Cleszynl., 
%,Yweu, OswiQelmlu I Wadowlcaeh. 
Kr 295 


UWAOA 
ICtEROWCY I MECHAN1CVt 
PT58 'l'RANSBUD" 
Oddzial II w Bielsku-Bialej 
" 


zatrudni natychmiast: 
.' kicrowcow 
. mechanik6w samo
hodowych 
. robotnikow przeladunkowych 
Zgfoszenia osobiste przyjmuje Dzial Pracow- 
Diczy, ul. Towarowa 11, parter. 
Oddziaf dysponuje kwaterami w hotelu ro- 
botniczym. 


i	
			

/00621_0001.djvu

			,"""'... ",," 
 
.. 
...
 
....

 


. ), 


nmn
lFl)J
 


n
fl! 


UWAGA PSZL.a,LAIlZJ:;! Nowo 
OtWdrty Wal"
7t"t wykonuje uslu- 
gi w zakrcsie wyrobu 1 napnl\vy 
spr'-
tu psu'zCl::lrsK.ego, Erwin 
ParchailSki. ul SpoldZJClcbw 9/47. 
43-300 B.clsko-B.ala, wars'-tat W 
Pogorzu k/Skoc.wwa (obok pae- 
j"'-du l.ole.1owego). aOu760g 
WYWAZANIE kol, wym.ana 
opon i d<:tcl"- n3 ur7
d
eniu fl'an- 
cuskiln. A. PlisLkow::.;ki. Biclsko- 
Blala, Przekop 4 (pr'-y plneu 
Zwirki I wigury). 00974!lg 
C YKLJ NO,,,'ANIE.. -lakiero wanie 
podl6g. Lech Z6lkoo. B,elsko- 
Biala ul. Lukasiewleza 8f6. Bez- 
pylowe cykhnowame podlol\ wy- 
konujcmy tcnninowo 1 solic\nl.c 
najnowoc,-esniejsz
'm spr.tt:tem 
produlron 217-72, J!;odz. 
009788« 


S'{UJ:NF; 105. pT7ebic
 20.000 km. 
,nee CO J.8 m k\v. ? C'7lonamt 
.I'apaSO\\'30'mi sJ1Tzed
m. Biel- 
sko. tel. -148-49_ 
0097601: 
SYIU'NE 105, st::ln Idealny 
spr'-edam. C/.cchnwlce. tel. 523-79. 
009762r: 
--- 
MASZYNF, dziewlarskQ dwuply- 
towij "Veritas" sprzedam. 
Biclsko, ul. Wldok 13b13. 
009756g 
SPRZED1\M plee C.O. na koks 
1.5 m kw. (gw"rl1nc1a). pomp!: 
do PG.12 (prorll\l(c11 I<7.wedzkle1)_ 
Wi::ldomosc: Bldsko. G6rsk" 126. 
SkVY{lSld. 0II 976t
 
- - 
OWCZAIU{A nlemlecl- 
!;noweu ua !'...dobne lub wlp,les7e 
W Bielsku - lub o!:nliey. Ofertv 
..In£'C7.ne. 
cztcropoJOezty. kole.tkt po wade:. 
ruch ul.ezn
'. S':'ltr..
ler.nlejllz. wymowli lilmu tellt "rzypomnlenle 
o tym, te walka na i;m!ert I t.yc1e tOCEYI.a 8i
 1\8 nle7.wyklym fron- 
ele, wewn"trz norrnalne
o mlast., kt6re 8wym Istmenlem stutyto 
patrlotycznet sprawle. . 
Drur.lm fllmem I) '''j ""m
1 tematyce test ..Giemek". potwil:eony 

nm'''cl .f.n,,),omil!!ko leklcoat1ety, folograflk8. tolnlerza A.; EuRe. 
nl<1S7.
 LokaJsklc!':o. Fihn opowdada 0 dobrym 'r><>rtoweu. l.o..,lerzu 
I ItnlC 


INFORMATOR 


KBiltzka Napoleona spod Water
 
100. 21.30 Melodle - ESlrada fol- 
kloru Ploek-78. 22.00 Wszystko juz . 
by10 - "Te1e-Iotek" p.ogra111 roz- 
rywkowy. 


OSTRAWA 
ItOZItYWK,\. 
«:ZWAUTEK, 28.1X.. pro I: 20.30 
Dol.esu;c slopnl do ,-wyci...
twa. te- 
leturnlej. 21.20 Droga do kraju, 
I cz. tel. Insc.; Pl'. II: 21.20 Spra- 
Wa lI1arkopulosa, wg K. Czapka 
PIJ\TEK, 29.IX., Pl'. I: 20.30 kon- 
eert ..Ostrawankl". 23.00 Prze- 
t;ladowallY, dramat prod. ang.; 
pc. II: 20.30 Ojezulck, ItOmedia. 
21.15 Konce..t muzykl lekklej. 
SOBOTA, 30.IX., Pl'. I: 17.45 Dn! 
zdrady, program poswl(;cony wy- 
dm'zenlom 1938 roku. 22.30 Srebrna 
I'll". sedal. 23.30 prz(.s(<;pstwo, 
film krym. prod. RFN; Pl'. II: 
22.50 Droga do So!n, radz. bulg. 
scr tal tel. 
NIEDZIELA. I.X.. Pl'. _I: 17.10 
Dni zdrady, II CZ. progr. PObwie:- 
cony wYdarzenlom roku 1838. 
19.40 Kal!.! KabmlOwa. lei. inse. 
opcry L. .Tanaezlea; pl'. II: 20.30 
Sn'ol"rz. flinT prod. franc. 
PONIEDZIAf.EK. 2. X., pro I: 
19.30 1{01ega IizkohlY. tel. lnsc.; pl'. 
II: Spojrzenie w oczy, film psych. 
prod. ZSRR. 
WTOREK, 2. X., pl'. I: 20.00 Film 
prod. bulg. Dwie diapiric; pl'. II: 
:U.OO Tel. Inse. utworu A. M. Tn- 
schowej IIHa1dy". 
SRODA, 4.X., pl'. I: 19.30 Kr6tkl 
iywot - film prod. polsko-SIO- 
wacklej; pro II: 18.20 Interpano- 
rama. 


SPOUT 
SOBOTA. 3O.IX.. Pl'. I III: 20.25- 
Dukla Trenczyn - Sparta Praha, 
I 1Iga hokej" 
NIEDZIELA, I.X., pl'. I: 13.00 
MI<:dzynarodowy maraton w Ko- 
8zycach oraz "Zloty 1{3sk" - iu- 
zel w Pardublcaeh, 22.10- Mlstrzo- 
IItwo Swlata w siatk6wee; Pl'. II: 
17.55 II1Ir:dzynarodowe mlstrzostwa 
CSRS w badmlntonle 
SRODA, 4.IX., pl'. I: 17.55 Auto- 
moto-rewla 


...Za- 
..Nle 
...:Joe 
15.30, 


WOJ. DOM KULTURV 
20.IX - godz. 19.00 - Koncert 
Orkiestry SymfonlczneJ Pmi.stw. 
nlhnrmonll SI
sklej po
wl
cony 
tw6rczoicl Francls7.ka Schuberto 
- w 150 rocznlt: tmlerc!. W pro- 
gramle V Symfonla B-dur oraz 
msza As-dur. Dyry
uJe Kr7.ys7.tof 
Mlssona. a.x - ';odz. 17.00 I 19.30 
Koneert mlod7.tetoweJ grupy we- 
gieraldeJ "P. Mobil". 
NIEDZIELNV 
DV2:UR SKLEPOW 
W niedzlelt: 1 p:>tdzlernlka dyhl- 
rujQ sk1epy: IIpotyweze: u!. Pla- 
IItowllka 2 I Gorklel(o 32 r,odz. 8-12, 
"Dellkatesy" Dzlerzyl'l"klego 64 - 
!tadz. 10-14. culde
nieze: ul. Leni- 
no 5, It. 8-14. ArmU Czerw. 1. g. 
8-14. Eoh. Stallnr.radu I. g. 9-13, 
Floh. Warszawy I, 
. 14-20. nabi,,- 
Rowe: ul. Gerszona B. Dua 7, "Zlo- 
tv Kruk" Dzlertyl'lsklego 55, 1 Ma- 
ja 16. Plastowsko 40, Cleszynllka 
85 - w Rodz. 11-9, nl. Greezld 54 
godz. 7-10. kwl
el"rnla: ul. 
Dzleriyl'lsklego :!7 
o<'lz. 8-18. 
KOLEJKA HA SZVNDZIELNIIE 
NIECZVNNA 
W zwlQzku z planowanym okre- 
sem przt'glqd6w ornZ prac remon- 
towo-Ioprzed7.ajij"ego elrrlS prenumeroty oraz do 28 IIslopada na rok 
nastc:pny. Zaklndy pracy InstytueJe I organlzacJe spoleczne .kladaJIl 
zam6wlenla na prenume....te w ml
jscowvm Oddzlsle RSW a w mlejsco- 
wo(;clach w ',tOryeh me roa talrlellO oddzlalu 
 un<:daeh poeztowyeh- 
bqd
 u dor<:czyclell. nm011113st pr('n!Jmcratorzy Indywldualnl - wylQeznle 
w ur?<:dach pocz
ow"eh lJlldz u don:czyelell. Cena pren.>meraty: 
OC'l- 
nle 158 Zl. p61rocznle 18 d. kwartalr.le 3D zl Prenumerate ZE' zlrccntem 
ovysylk' za <:ranlct: ktnr" lest 0 !IO proe. droma od o
enumcraty "ra- 
towe] przYlmtl.te f1Iuro Kolp"rt.t.u Wydawnlctw ZagrolIIC7nych RSW 
PraS8 _ Kslatka Ruch" ul Wronla IS W8CSztlWa Ind,'k
 36
H6 


Numer zamknic:to 
 wrze
nlll br. Nr zom6wlenla 3623n8. 


W-9 


KRONIKA . 15 


"
		

/00622_0001.djvu

			RVNEK / 


JADWIGA LACH-ROSOCHOWA 


Kupo
anie za kare 


. 


I NACI
GACZE 


W .. ublegtym tygodniu Spoleczna Kornisja Kontroli przy Radzie Wojewodzkiej Zwiqzkow Zawodowych 
w Bielsku-Biatej rozpatrywata niecodzienny pro blem. W sklepach tzw. handlu nleuspofecznionego w Kal- 
warii pojawify si
 warzywa I owoce po cenach od 70 do 80 proc. wyiszych od obowiqzujqcych. Po blii:- 
szym rozpoznaniu okoliczno5ci sprawy okazafo si
, ie prywatni handlowcy dopuscili siQ naduiycia w sy- 
tuacji, gdy sklepy rniejscowej Grninnej Spofdzielnl 5wie city pustkami. Mieszkancy Kalwarii byll wiQc niejako po- 
srednio zmuszeni do korzystania z oferty proponowanej 1m przez interesownych sprzedawcow. Spofeczna Komi- 
sja Kontroli ustosunkowafa siQ oczywiscie zarowno do niedopuszczalnej praktyki stosowania zawyionych cen, 
'ak r6wniei do zaniedban zaopatrzenlowych zawinion ych przez kalwaryjskl oddziaf Gminnel Spatdzielni. 


Codzienna praktyka wykazuje, ie po- 
dobne przypadki, aezkolwlek nie zawsze 
w taklm rozmlarze, zdarzajQ sle do
e cze- 
s1o. Sprzyja im nledostateczna podai ar- 
tykul6w ogrodniczyeh w plae6wkaeh 
handlu uspo1eeznlonego, ehoelai weale nle 
jest prawdQ, te artyku16w tyeh brakuje 
w og61e, tzn. ie nie ma ich r6wniei w 
hurtownlaeh I magazynaeh. Oczywitcle 
trudno obeenle wymagac, by w sklepaet) 
warzywniezyeh bylo pod dostatkiem po- 
mldor6w log6rk6w. bo sezon na nle skon- 
ezyl sie dote szybkO z uwagi na niesprzy- 
Jajllca warukl atmosferyezne, trudno tei 
domagac sie winogron ezy brzosli.win, do- 
stawy kt6ryeh uzaleinione sll od kontra- 
hent6w zagranicznych, ale z cala pewnot- 
ciQ Moina wymagae. by pod dostatklem 
by10 warzyw podstawowych, do kt6rych 
zaliczamy zlemniaki, marchew. eebule. 
pietruszke, kapuste, burakl I tzw warzy- 
wa smakowe. Plerwsze dni kalendarzo- 
wej jesieni kaill juz pomyjlpc 0 zimo- 
wycb zapasaeh - prohIem lest wiee waz- 
ny. 
Kierowanl troskll 0 interesy klienta wy 
bralitmy sJ.
 na kolejny reporterski zwiad 
Celem naszym bvlo sprawdzlc poziom za- 
opatrzenla skIep6w warzywniczych. skon- 
irolowac zgodnotc cen oraz jakoM arty- 
kul6w. By ocena ta by1a fachowa I nie 
budzila zadnych wlltpJiwotc1, poprosilit- 
my 0 pomoe Luclwika Bo('hninka - kie- 
rownika sekeji arlykul6w ogrodnlczych 
1 akcH zlemniaczanej przy Zarzadzle Wo- 
jew6dzldm WSS "Spolem", kt6ry posia- 
da r6wnaei uprawnaenio rzeczozI18.Wcy 
PIH. A oto co udalo nam sle zaobserwo- 
wac. - 


BIELSKO-BIAtA 


Sk1ep warzywniczy nr 56 przy ulicy Mi- 
ebalowlcza. Z podstowowych artykul6w 
ogrodniczycb nle brakuje niczego. ceny Sll 
zgodne z obowiljZujacyml. Zglaszamy je- 
dynie pretensje do braku metek ceno- 
wych na kiszonych og6rkacb i - niestety 
- zastrzeienia do nie odpowiadajacej nor- 
mom jakotciowym kiszonej kaputcle. Za- 
slrze:i:enia naszc budzl ponadto tylko je- 
den gatunek jablek. lGerownik pawilonJ 
- Antoni Piecha - przyjmuje uwagj 
1 przyrzeka natychmiast usunac usterki. 


CIESZVN 


Kiosk warzywno-owocowy nr 3 przy 
dworcu PKS, prowadzony przez ajentke 
- Mieczyslawe Wije. Asortyment artyku- 
16w ogrodnlczych prawie pelny. SII tJiw- 
ki, jablka. czosnek. marchew. pietruszka. 
zlemniakJ i cebula. Te dwa ostntnle po 
cenach zgodnych z obowiljzujllcyml, 
wszystkie pozostale po cenach wyzszy.:h. 
Mllz ajentki tlumaczy. ze dopiero co roz. 
poczal handlowac 1 nie zdll
YI zmienlc 
cen. Tlumnczcnie niezbyt przckonu- 
jllce, a dotc ry
orystyczne przepisy me 
dopuszczajlj taklch ewentuaInotci 1 dla- 
tego nie obejdzie sie bez wycll'lgniecia 
konsckwencji. Sklep nr 18 przy ulicy Bo- 
breckiej. R6wnie:i: na ajencji. Zwraeamv 
uwag
 na zlll ekspozycie towar6w, kto- 
rych jest dote sporo, ale fakot Ich nie 
widae. Opr6cz najbardzlei podstawowych 
sll dwa 
atunki job1ek, tJiwki w
gierkt 
pory" seier I fasolka szparagowa. Zasad- 
nlcze zastrzezenla budzi jcdnak jedno- 
dniowy zapos ziemnlok6w (wedlug obo- 
wiazujllcych: ustalen ma byc przynaj- 
mniej trzydniowy). Kierowniczka wyjat- 
nia wprowdzie, ie dowoill codziennie. ale 
jaka gwarnncja, ze kt6re
o
 J)ieknc
o dnia 
transport nie nowoJi? 
Sklep WSS "Spolem" nr 69. Robi wra- 
ienie znakomite. P61ki uginajll sie od to- 
waru. Jest cebula. pietruszka, marc hew , 
seier, zlelenlna, Sll ziemnlakf. jablka, tliw- 
ki. cytryny i mroiona brukselka a nawet 
mak. Cz
tc warzyw - paczkowana. Kle- 
rowniczka - Paulina Banot - informuje 
ie Srednie obroty miesieczne znacznle 
przelUaczajll 600 tysiecy zlotych. Plano- 
wana wartose tegorocznych obrot6w wv- 
nasi 7 mln 630 tysi
cy zlotych. Z ealq 
pewnOOc,ia b
z1e wykonana. 


USTRON 


Magazyn warzywno-owocowy WSS 
"Spolcm". Towaru mn6stwo. Jest doslow- 
nie wszystko z pomidorami, og6rkami. 
kalafioraml, fasolka szparagowa, gruszka- 
mi. winogronami... Brakuje iylko dyni - 
informuje klcrownik Gustaw Halama. - 
Klerowcy nadal dowoil\ towar. Jutro 
PICrWSZy dzicu kierma!niu warzywno-owo- 
e.owcgo. Nlc moze zabraknqc nic7'cgo. 


rzeJs'::le ('z

ci Kr61ea;twa Polskiego, zwanej 
p6zniej GaJicjl'l, pod panowanie Austrii doko- 
na10 sit: prawie niezauwaitenie Wojska aus- 
triackie, wkraczajllc w 17'12 r. do Polski, nie 
napotkalv prawie nigdzie na zbrojny opor. 
Od pierwszych dni okupacji Austria zacz
la I{onsek- 
wentnie dllzyC do wlqczenia Gali<'Ji w sw6j 
ystem po- 
lityc7no-gospodarczy. Posypaly sl
 patenty, zarzadze- 
nia. nakazy i zakazy ingcrujace we wszyslkie niemal 
dziedziny zycia. Polozenle chlop6w malopolskich r6w- 
nie:i: ulcglo pewnym zmianom po w1llcz
niu GaJicji do 
Austrll. Stosllnki mi
azy dworem a poddanyml chlo- 
pR"n1 byly bowicm w Austrii nleco odlnlenne nii w 
Polsce. 
Najwainiejszymi ustawami ograniczajQcymi samowo- 
It;: pan6w feudalnych byly: patent z 1782 r. "wzgl
dem 
znlesienia nlewolniezcgo poddau!otwa" oraz tzw. "Ro- 
bo
p
ntent" z F86 r. zawierajQcy szercg przepis6w re- 
guluJacy('h pansz('zyzne. W zasadzie patent z 1786 r. 
nle przyni6s1 zrrnlejszenia ci
:i:ar6w panszczyinlany('h, 
jego znaezenle polegalo jedynie na tym, ie ci
7ary te 
ur
gt!lo
al 
 znbronil nakladania nOwYch. Nntomiast 
zmeslCme mewolnlczego podd'instwa mialo zapewnle 
chlopom prawo woInego wychodu ze wsi znieslenia 
kar delt'snych stosowanych przez domlnia 
raz moill- 
woscl szuko!'-ia U ,,:,lndz panstwowych opickl pra..\!nej. 
Do ludnoscl wieJsklej dotarly wielic\ 0 reformach 
Chlopl zywiecey, podIegli m!mlnlstracj1 Wielkopol
klch' 
zaczeli upominac sl
 0 swoje prawa oraz buntown
 
sic: przeclwko nadmlernym d
2:arom nnnszczyinianym 
I biciu przez ekonom6w I pnt'holk6w pnnskirh. Protest 
ten przybral for"1f
 zorgarlzowanll w latach .11102-1803 
I pozostawll w archlwum zywieckim trwaly 'lad pod 
postaclQ "Ksi
gi sknrg I dochodzen". 
Przes1uchania pokrzywdzonych oribywaly si
 w obec- 
notci komisjl cvrkularnej i adminlstra('ji Wielkopol- 
3klch. 010 orv/(innlne zeznnnia 
hlop6w ze wsi Ci«:- 
cina i Radzlechcwy zarejestrowane w ksiedze skarg: 
- ..Dostalem 5 kfj6w na f'ozkaz pana lellntczego Zi
- 
tankfego, tem na tafle (PTZ', 
plfiwie df'zewa) do Mi
- 
dz"bTod"fa wztal dwle stqr1t df'zewa. 


Pny
otowalismy jut .toiska pny uliey 
ogrodowej. Towar jest bardzo dobrej ja- 
kosel, z pewnosell\ p6jdzie jak woda. 
Stoisko Gminnej Sp6ldzielni "Samopo- 
moe Chlopska" z Wisly przy ulicy Ogrodo- 
wej w Ustroniu zamkniete. Wywieszka glo 
si. ie zostanlc otwarte za dwa dni. Na 
skromnej wystawce dwa gatunki jablek. 
Po 14 zJ kilogram i po 17. Cena tyeb dru- 
glcb nie odpowiada anl wyborowi eksira 
ani iadnej z cen przewidzianych na jabl- 
ka. Z Informacji na specjalneJ tabliczce 


(,. 


-.! 


;: 


wynika. ie kiosk prowadzl AndrzeJ Wi&- 
ja. 
Sklep nr 17 przy dworcu PKS. P6tkt 
przeladowane, lecz ubieglorocznvml Dne- 
tworaml. Swleze wnrzvwa I OWoce. chae 
w do
c bo/(atvrn asortvmencie, ulozOone 
bezladnie. Na ladzle obok skrzvnld ze 
tliwkami. jablka przetw6rcze - niezbll't 
ladne - rilestetv Na zopleczu natomta'rl 
inny gatunek 1ablek konsumDcvinvch _ 
bardzo ladnyeh. iakbv sctiownnvch przed 
kllentami. Jedna z mlodziutkich pracow- 
nic z rozbrajajacil szczerotcia wvjasnll1 
ie najplcrw trzeha sprzedac Ie gorsze. vi 
sklepie tym stosuiP. si
 tez zasade mlesza- 
nla jablek gorszych z lepszvml. Bez Dra- 
wa wyboru - system kupowanla "za ka- 
r
" Mlodzlutka sprzedawczvni nle potra- 
n r6wniei wyjatnic, dlaczego kalafiory 
Sll w cenle nkurat 10 zlolych za sztuke. 
Zadziwlajllca niewlcdza. tvm bardzlej, ze 
twiew upieczona ekspedientkn doplcro co 
ukonczyla szkol
 hand Iowa. W sklepie 
koilCzy sie r6wniei zapas zlemniak6w, 
czyli tu takie nie znslosownno sle do oba- 
willzku gromadzcnia zapasu Drzynaj- _ 
mnlej trzydniowego. Tlumaczenle. ie JUt 
o 16-tej skIep iest zamvkanv - co naj- 
mndej tmieszne. 


SKOCZOW 


Stoisko warzywno-owoCOWe na dawnvm 
pla('u targowym. Duza reklama glosi.' >.:e 
jest to kiermasz, usprawnlcnle dla miesz- 
kanc6w miasta. kt6rzy chca zaopatrzy
 
sie na zime. Niestety - oprocz sloi w w('a- 
Ie bogatym wyborze - ziemnjak6w, pie- 
truszki, marchwi, cebull i kapusty brak 
prawie calkowity. Jablka tylko w jcc1nym 
gatunku - przetwrocze, cebula. sklonna do 
wyrastania a zatem nie nadnjqca si
 do 
pl'zechowywanla. Na ladzle jaklej resztki 
og61'kow, pod ladlJ nicosloniQtll od oczu 
wtcibsklch - poiolk 
 _g!.1
j,!
, 
czywitcie 
ciqg dalszy na sfr. 1 t 


I
' 
I


 
? 
-,;. I; .t;-

J 
I
 It 
. fts .-#)" 
'" 'f(. ',"r' 
a I. '!iJ(i;I;
fIili.¥h.,.. 
.. , ,

'
.. .
{lfj
 . ' 
.. .-.. 


--:-. ... 


. 


.. 


, 


- Zbil mnie pacholek ktlem poniqe mnte na pon- 
$kie, ubito mi teZ ezelRdntka na panskim at _t
 na "'''' 
ki; polamal. 
- Bylem ubity cd solty_a. e%vlt w6;ta, gdy mn'e M 
panskie wyp
dzar kt;"7It 6. 
- Bytem ubity pt"zez w6;ta Marcina TedTylca, tem 
nfe zara% wyszedl na panskie. 
- Podc%as spisowanfa podatku klasy:ftkacy;nego 
odebTalem od pana Niemczowskiego 3 kije, 
cm nt' 
ZfiTa% na zat@lante pTzez zgTomad%enle lud%i pt"zecU 

i<: mogl. 
- Zaptactlem 2 %lote g6rskfe (podatku) II Zaf'%ecki 
ant w ksiqtce mt tych nie zaptsal, ani w inwentaTzu 
wvml1zal c%egom ;a nte postTzel1l. ZaTZeekt kazol mt 
POWt6Tc zaplacie t pOTwau'8zy ktj bil mnte t pi<:sctq 
po glowie, a gdy pt
8ciq pTzestal fVziql za gaTdlo t tak 
)Jf'owadzono mnie do aTesztu, tam ydzie na;pTzod zb6- 
;610 wsadzano, a teTItZ gadzin<: t mt
dz" kUTami ste- 
dzialem, II stamtqd wzi
to ?flnie na fohvaf'k t 208 ku 
zb6jowi bylem zomkntonll do kajdnnkofV. 


It 


,- 


I' I 

 
1 oJ '; 
, 
fl 

 " 
 ... 
,,
 'I 1 
I. 

I 


,( 
;,- 

 -I 

. ;/ 
'-1'/ 
iii 


/' 


11 


) - 


-
.. - - -- 


- Bvlem ubity 0 panszczyzn
 pTzez ZaTzeckiego nie- 
winnie t siedzialem okuty w ar('szcie dni 5. . 
_ Dwa TaZ'll dostnlem kHow 12 zo. to, ze konle mole 
1'111 panskim pastwisku pastll si
. 
- Rvlem ubity, Izem po-mo:lu oral, dlatego mf MaT- 
dn Szemla 4 kt;e dal. 
- B
dqc pomocny z Innemi ludzmt do schwytania 
f'ekTut6w, zlapalismy ;ednego. ktoTego pacholek MaT- 
c:n Szemla do pilnowanfa nie mnie dal, a tenze TekTut 
sl'osob znalazl uciec, za to chociaz ntc nle wtnienem 
odpTowadzonym bill do dWOTU do WiepTza, gdzle pTzez 
dwa dnl t dwic noce w areszcie siedzialem I na osta- 
tek :j plagami ukaranym zostal. 
_ Hylem ubfty kilamt 2 ii na. _nop tv;echalem nte- 
eheqcy. 
_ Siedzlalem 7 dnt okuty tuta; w Zvwcu tV ma.oga- 
zynie solnllm, gdzle i f'obie musialem, %11 to iem nie 
wl/uedl na pan>:kie, a df'ugt f'az stedzialem. % te;ie sa- 
me;' 1'Tzyezllny w areszcle '0 Wlc!:)Tzu. 
_ Dostalem od pana KalinJcowskicr1o 6 kij{;tv, tem 
mole dwa dni w tvgodnfu ;ut odTobfl bul a od odTobie- 
nta tT%eciego dnfa w tvm samum tllgodntu odonawfa- 
rem 
ill. 
- Plag odrbTalem 11 tem nte m6pl tule zawlec pod- 
ezas tvloczbll Ue mt ka%l1no. BlIlem w aTes"cic dni 8 
Z4 panszczyznll. . 
_ Dostafem od pana Niemczowskier1o kij6w 5 1'TZI/ 
splsowaniu poglownego, tem za pieTWSZ)/m zawolanil'm 
nfe zaTaz do stolu PTzyskoc%yl. Dostnlem 4 kije, ie."l 
r.a waTctli! u8nql". 
Rejestr skarg by} ogromny. Przedqtawilism.v tu
aj 
t'..lko malenkll ich cZ
sc. Bito bowl
'm ch10p6w nn
mm- 
nie za wszystkie najdrobniejsze nnwet przf'winienla. 

ajwi
cej jednak plag sypalo si
 za spr;zeciw w odra- 
binniu panszczyzny. 
Za bide i zmuszanle do odrabiania r6znyrh powin- 
noscl ehlopl zl'IdaU odszkodowania pi..ni
incgo. Jak 
zakonczyl sl«: spor niestetv nle wlem
'. /(dvz znchowa- 
na w archlwum zywlecklm kslp,ga nip 7RWIera wyroku 
w tej sprawle. 


70iF=IA RA
7KA
		

/digitalizacja09_0001.djvu

			I 


, 


- 


, 


. 

.,... 
'
. 
r. 

 


....  
;,: 

 

. 
.."- 
. I  


. . 
le
. 0" III II 


- 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


. 


-- -- 


-- 


-- 


, 


II 


-- 


. 


. 


II