/00629_0001.djvu

			I 


.....--:.. 


, 
. .,. r 
" .- 


....., .', 


..1\ N lk 
. I 


r l 


I 


.:«.:, ,(.. ,. 
.,:. 


I 


. 


.. 
'. 


t) \ .. ' 


I 


STR. 12 


ROK II 


.. 
. . 
. . 


'""". 


i" '. 


., 
"'; i.1" 


\ ... 


, 0
 
duszonki. 


40(58) 


".."'- 


'" 


". ,'". 
\';':.. :. 


" 


)0', 
.' , 


',,:. 


__ .-v. 


STR. 13 


. 


".'::." 


.n...:-'........- 
.
 


. 


-- a_ 
;;;:,= 
, , 


POSE
 . 


- 


: . j ---:

 ) - : - --'Q 
. 

. 
11 . 


......: . 


.,., '
 


.', 


. 


- 


(
' 
'.
 '
 


Telefoa 278-37 rozwieJe 
Twoje WIItpUwoicll 
Po konsultacji na temat 
amnestii - porady prawne z 
zakresu prawa rodzinnego. 
Malzeiistwo, alimenty, ojco- 
stwo, rozw6d - czytaj na 
str. 5. 


...:.... 
......,;...... ...... 


STR. 7 


"\ 
\ 


7 -13 X 1971 


BIELSKO-BIAlA 


. 


CENA 3 Zl 


. 


-  
U 
LI.I 
3: 
o 

 
< 
- 
. 
	
			

/00630_0001.djvu

			KCiME'NTAR
E 


. F luktuacja kadr jest kosztowna, 
przynosi r6wniez szereg nieko- 
rzystnycQ sku*6w spol
cznych. 
Mimo to jeSt w wielu wypadkach nie- 
uchrorina. FS.M skusila np. ,vietu pra- 
c:owI!ik 6 w. innych zaklad6w, kt6re z te- 
go tYtulu wniosly straty, jed!1akie zre- 
kompenso
ala Ie z na'wi
zkli nowa fa- 
bryka. Ta'k?;e w6wczas, gdy zmienia sit: 
prac
, \>y'lepicj w)'korzystac posiadane 
kwalifikacje, decyzj
 uznac nalety za 
alusZnli. Jednakze obserwujemy r6w- 
nie! nuktuacj
 nadmiernq. nieuzassd- 
nionlt racjonaln).mi przcslankami. 
NajwiC:ksze rozmiary przybrala fIuk- 
tuacja Vi rolnictwie, stosunkowo wyso- 
ka jest r6wniez W budownictwie, w 
handlu, gospodarce komunalnej, uans- 
porele I lliczno
ci. Najmniejsza 1 IIY- 
stematycznie malejlica jest natomiast 
'tV przemy
le. 
W wojew6dztwie bielskim najczt:Sciej 
zmicniajli prac
' ludzie z wyksztaJce- 
niem podstawowym i zasadniczym za- 
wodowym, zwykle mlodzi, z mal)'m sta- 
iern pracy, cZ«:Sciej m«:iczytni nit ko- 
biety. Najczt:stszli formli rozwiqzywa- 
nia umowy 0 prace ,icst wypowiedzenie 
jej przez pracownika. Notowano n3- 
wet przypadki kilkuna!'tokl'Otnych (!) 
zmian miejsea prac)'. Dotyczy to gl6w- 
nie ludzi podatnych na konflikty z 000- 
ezeniem i nierzadko nal'uszaj;jcych za- 
Bady wsp61zycia spolecznego. 


Fluktuacja 


kosztuje 


miliony 


W
r6d przyczyn zmian pracy, obok 
takich, jak zmiana miejsca zamiesz'ka- 
nia, 
tan zdrowia czy spr;)wy rodz:innc, 
zhinteresow;)ni podajli r6wnici, ie zmie- 
nili prac
, liczac na awans i lcpsze za- 
robki, ze musicli odcjsc zc wzgl
du na 
konflikty ze zwierzchnikiem czy oto- 
czeniem, nie mieli mozliwosci przejscia 
do pracy bardzicj ich .intcresujqccj, CZ)' 
tez uwazali, ze w ich dotychczasowym 
miejscu zatru<1nienia nie dba si.:; nale- 
:iycie 0 warunki pracy. 
Czy oczekiwania icn spelnily si
? 
Cze
eiowo. Nickt6rzy uznali nowc W8- 
nmki praty za lcpszc, jt>dnakie symp- 
10matyczne jest, ie n3jwi
ksza ilo
c 
niespcl.nionych oczekiwaJ'I dotyczy oee- 
ny wkl5pecjolizaeji in- 
dywidualnych gaspodarstw powstal w wy- 
niku annlizy mozliwosci w tym wzgl
dzie 
we ,wszystkich gminaeh wojewodztwa i 
p<> konsult.acjl1ch z 2k1.ywem rolnym. [n- 
tend/! programu jest przyspieszcnie reali- 
Rcji zadml okreslonycb w zatwierdzonym 
przez Plenum KW programie rozwoju go- 
spodarki :i:)'wnosciowej w woj. biclskim 
do roku 1991). Specjalizacja jest jednQ Z 
podstawowych drbg sprzyjajllcych Il1ten- 
syfikacji produkcjj rolnej L - zdollicm 
Egzekutywy KW - pelna rt;alizacja opra- 
co\Vanego proj:(['amu, zwlaszcza w warun- 
kach woj. bidsklego, '" kt61'ym dominuje 
seldor indywidualny I istnieje ogromne 
rozdrobnienie gospodarstw rolnych - obok 
rozwoju zespol6w produkcyjnych i PI:O- 
stych form kooperacji _ pozwoli na 
wczd,nicjsze uzyskanie efekt6w, zaklada- 
n)'ch w programe rO'Lwoju kompleksu 
rolno-spozywczego w rcgionie na lata 
1976-1990. 
W koncow
'm etopie realizncjl progra- 
mu 0.000 gospodarstw spe<:jali.styeznY"h i 
500 zespol6w, ll\cznie z calym kompleksem 
aektora uspolecznionego, dysponuwac b
- 
dzie prawie 80 proc. arealu uzylk6w 1'01- 
nych. Udziol samych gospodarstw specja- 
listycznych 
dzie :;tanowil 38 proc. glo- 
balnej produkcjl mJeka, 66 proc. iywco 
wandyr1atow 
W ogolC', podnas I;dy wskaznik ogoJnokra- 
jowy kszt:llllljf! sit: poni:i:l'j 28 procent. 
SWiad{'zy to 0 sz
'bsz}'m ni:i: gelzie indziej 
narastaniu potrzeb mirl;zkBni..wych w wo- 
jewodz1wie. co wynika n.i
dzy innymi ze 
IItruktllry c].'mograiinneJ spoJe('zelibtwa, 
charaklcryzujllcej &i( wyzsz)'m ed prze- 
r:i<:tnych krajowy(:h wskaznikicm ludnos- 
ei ... wi('k'i od lat 20 du 30. I'udstuwowym 
wllzakie I'zynnikicm, uolrtrzaj=\cym I!'I;;d 
mieszknniowy, jel!it intl'm,
"'ny rozwoj 
.polt'czno-gospodanzy, awJal!izez. aa.i 
prlly&picszonc tempo uprKt'm3-slowienia. 
Po&rzeby, mi('r&one liezb.. OI'sekuil\cych 
lIa przYtlzinl lokala tleJonl.tiw spoldzleloJ 
W'Y.IJMly na koniee roku 1978 ponad 22,5 
.,..I¥a mit'5Zllan, prsy e.ym .aln rocJ,ny 
jeh pu
'ro"t, fta eo wskazuje tendencja, 
k&Ou zarysowal. ljiC wyrazllie .. poku 
u.bit'l!'lym i lltOr. utrzymuje I!;I-: w roka 
bie
ym, Jlzacowaii trzeba 1'1. f,I. do Ii ty- 
lIi-:cy mieszkaa. 
Przedc:tny okl't!t! C)('/elciwarMa De 10kal 
z budowlJ.iC'twa powIJL.echn.,go je:lt w BPol- 
dz1elnial'h WOjl'W6dztwlI do
 7.1'6znicowa- 
IlY. .Tetli mier-..yc roo ilosdli nie zrcaliw- 
wa.nych porozlImJen wstc;pny('h. zawnrtyeh 
II: cdonkl1ml Pl".lyjc;:tymi pJ'7.ed roklem 1972. 
naj
017.ej sytuacjo wy
Jt)da w IItolicy wo- 
jew
wa oraz w takJcb m\.astach, jak 
Ctl!6
yn, Wislll i Usb'on. 
W Bielslcu-BiaJuj, II (
ciowo r6wn.iei 
.. OIeszynie trudn
 w dopchaniu lIil,1 do 
8polc!.zJ:(,>lczej koJr"jiLI wynikajij mir;'c4y in- 
nynri z t<>
o, it> Jwi4 czc:{;c mlC5zkaiJ uz::r- 
skdwsly w min.lon:vdi l(\ta.
h zaklndy pl"ll- 
ey, natomiast w pozost..l}ch dwu mia&t.:Jch 
Pl"iZyczynlj ,r16wnlj, jetli n
e jedvnlj, byl 
po prostu brllk ete.ktllw budownictwa. 
Dot
 powjed?J.E:
, 2.(' pJ'U'Z c.nle minio.ne 
piqc.iolecle ani w Wif;le, ani w Ustron1u 
nde oddano do uiytku am1 jednego bJoku, 
pny crz.ym w W.i{;le r6wn.iez rok ubiegly 
Die 1»'Zyn,lOst zaman ne 1".))9Ze. 
2:eby m6c drmelqt. t.J"2A!bll mieE 00, Stara 
to, 
 wi
'2.1ii( aktualna pl'ewda. W 1"0- 


ku ubit;glym sp61dL.ielnie W(oj,. w6dztwa 
uzysl{a!y do swej dyspozycjj 3.828 mies/- 
kall, podc
s gdy potrzebJI biezqce, nie 
uWLgI
 
payd/jlliu zllle:i:.,c winns 00 cdonkow::lde- 
go stazu. 
J.ak uWZBI
cln'ianf: .. Ie kryteJ'ia '" 
prroJ,tyct.' ? 
W roku ]976 pollad pol()wc: sp6!dfLiel-. 
C'.l.ych mJes2.kan otrzymaly do swej tly&pQ- 
zJ'('ji zaklo'IY p.lley. 20,8 PI'Ol'tm-l czionJr..o- 
wie spOl:!..iehl W l''1nul<"h tzw. l;Qws7...,.b- 
nC'j rc'jc::strucji, 10,4 prOC('r1t oddano dCl 
d,YII)Y.Jzy('ji U>1'er.,(,WVJn 01'/'flI10m ..dmini- 
stcacji 
iil!twoweJ, a !I,ti i..nym dyspo.ne-n- 
tom. 
Prawidlowo Llwi.::!lf;dnillnv byl. }tilt sit;' 
wvdnj.... a
pei>t spole.:mv w tr31a:i<. pr",-- 
d
alow. SrJ,'6d :J 8
/!I rozd.vspo)lownDvch 
m.ie:szkan 2.637 !.'"Ly1i 68.9 fJ,'ocent otJ
yma- 
ly mi:.mowide osobv nie 
..(laj'lce 
UI)l'ZedniIJ aarn(),b
cln.eg('J mil:-.s
k.an
a.: 471 
z lQkali 7.ag
l.CJ.Onych, 188 - 2 bud.vnl!6w 
przt'zna('.l.Onych do r07-bi6!'1d blid:i: I()J{cli 
pl'zpbudowywnnych, 8 liS SYJ6hizieJt'.le 
mies
knnjn U"LvsJ{aly o90by z POmiLOS.l"Zc:i 
we nadaj'lcych me dt) :t.3.nld....31L!:anin. 
Je!Ji dodamv wszystkJe .wymjeni/J.ne po- 
z,'cje, okaze .sj
. ze po...o..,.lanie 439 mje
' '.- 
kan (11,5 pl"Oco;;nt og6l.u). Prze7nac:Gono je 
dJa os6b. ktorych rlotychc2A'j()we wal'unJd 
roieszk,wiowe okresla si
 W o(icjalnym do- 
kumcm.cie jako "inne", pod kt6ryrn to en:i- 
gmat)'C7.nym te.'minem ukrywtljl\ sie za- 
pewne wal'unki pO Pl"06tU dobrt;. Nie lJa- 
Jeiy "aId jednak wydqgac zbyt pochop- 
nvch wniOGk6w. Mimo bowlem dobl'ych 
warunk6w mjeszlumi.'wych obywnteJn X 


--' 


, sltl zt 
mic wJatciwego przygotowa
I.
 prZ, 
gowyclJ do zwnlczania skul 0 
zirny w woj. bieJskim. , p 
al ezY 
Zdsmiem Sekretarintu KW n YlO. 
{,pieszyc rozpoczc:cie prac .prz;c
ansf 
ki sztab d/s znbezpieczen JO 
 dn ia I 
dr6g w sewnie zimowY0. 0 'es l 
zdzicrnika br. Sztab powlf!Jen slanu' 
dokonac szczeg610wej anollZ;
 y ,in 
gotowa
 do zwnJczania. s}'Y 
zimy, co pozwoli sl'Jil1om dro
r>'
: 
skoncentrowanie dzinln
. 'j.ol1'1tlnlP 
punktach J odcinkach meCl 
nej wojew6dztwa. .., 
. t
.. 
Z uwagj na gospodarcz e 1 ekcia 
znaczpnie woj. bieJskiego 
:akO\

 
gowa Dr6g Publicznych w oJl10ca 
nil przyjs
 2. daleko idqCIj P ach prO 
skim drogowcom w dziala DI dnle! 
tycznych, 11 tak:i:e w bezp
sreie IfJ 
ze f:kutkami zlmy. Chod7.l n ad l . - 
udo!lkonnlenie sy;;tp.mu infof

 r6
 
i dla uiytkownlk6w dr6g, e


tO I 
zl1t'czpiC'czenie wlatciweg o sp cl1jOr 
k6w dll'mkznych, zwlasZ cZ8 
pnia. st
pplf 
S..kr
tariat KW t>rzyjlJi w a \fJ 
czowq informacjp, - maJljc I1Wi1 
ranl:
 pl''Jblemu - posta nO an sl 
pelnej ocpny .stanu przygoto W VI pi' 
p'OWycll do sezonu zimoweg o 
rlt'kndzic Jistopada br. I J 
to«8 
Sekretal'iat KW przedysk U owe" 
inweslyeyjnego pJanu tere
Q! d
 
bielskiego ns rok 1976, pr.zYJ iJll" 
mosci inforlUncj
 0 przebleg. U or sl 
tualnej sytua.:ji w rolnictW;;an 
zl1nl 1;i
 z przeblegiem ze pac" 
zdawczo-wyborczycb w gr u 
nyelJ. 


. zeb B P 
nl1 przyklad w KJ'a!wWlC, t j l".tJi pO 
ddelic Jokal w Bielsk
. c b Iphl 
pl'a,'
 W ktorejs z tuteJszyc VlY I, 
kt6rej to fnb"yki jest J!'lk o I"b
 ' 
l'h
w.il'c nje
b
dn-r. 
ale
aloka{a, dJ t 
cinelli: okrcslOllq dose nue SL ,:l1'1ln, 
tm'ji, zwi;)2.anych z obsluga 
 
wack. '
 
Decyzj<'j Wojewocly Bielsk1
d2' r 
mar','a dokonGny jui: 
osla
OJ1ego 
t6w 1'.l.ecJ.Owych uspolccz,:1 z tl C 
nidwa na rok 1977. ZgodJl1e\(tl 
. 
225 Hady MinL,>trllw z, r
11 Jj' 
wzr6s1 ud 7 ial w P1"LydtMI
 VI)""' 
k6w sp61dzielil mieszlt


IO olcF' 
wyczekujq w "ZWYC7.ajneJ. 
pbld
 
nLj puJi 3.518 micszk
n \\' rO , 
puewiddanyeh do podzJal U roki, I' 
eym (0 310 mlliej ni:i: prz ed sj(OzP 
majq oni 1520. Procentow
 
,lfl'.. 
lu kj grupy ludllosci ZWI
 bieglY 
spOs6b do 43,2 (w rokll..U,y Od;, t 
20,8). aJe In.imo to jest nlt:
ie 
Wl1uego w na['odowYm P I 
g()SjJOdarc
ym (51,2 proc enO ... sri 
PootawiIJna do dYSPO
Yc
 
 
buclowwctwa jJos
 mieszkBbiegl
. 
wi
Ju;wiici. nil l'ealizacjP, U b « Sl': 
, i
1 
wbowil}Z3n wobec czlo nk b€"'.r 
choc w nie-kt6rych n!:ins
C
 bieJo 
. 
dal tt"ldne. W sp6ldzlc1mac.cSz
 f 
lIrlJd Ii'lCi CltlvL,ymanycb r11 1 0je PI', .f' 
pl"
e 1-Dl\ezy Bic: (jJa zllspok «i

 ; i 
t]leh czlonklJw, k16rycb JI

8!b;
 ' ( 
waJy juz no )\stach PI'7.Y #' D!I 'C\f
 I 
mi'JUollvcb lat.nch. SkoczOw Inzll, .! 
tA", ktonl ma j08".lcze ZO
11 p. JI
4
 
4J C2.lonk6w, umieszcz QJl y. J11 f/J 1'" 
prZl,d r1
mo lllty, zdol 8 
jeiJi"l 
pl'a,nlolJt! klucze w col tU 'e JIS
 '

 ' 
trudn.iejsUl. 8,ytullcja pal:fJII\lCII 
 -II 
"Ciesl.ynaAIJCe", jJo
c 011 
 p' 
 I St( 
liie po.zwoll bowil'm J1Ij\v e 1916. , :Jotl 
rlie pr.lyd2jillllw Ii: Jot 1975-- r "1'ot, 
DJII os6b sklm"Owany('h o"b j ' 
 I' 4 
p,'I\.CY 'U'.leMd7-iano w ro l ss 4 p
 
IISi' 
mk".-.cKa.n-ia, 00 &tarJ()WI 
 to . , 
tl 
ol(61nej puJi. Nil' Wystll!;t. p'rt1 ' 
zaBt>CJk.ojenia J>O'
r2.eb. .,8." IV P I 
52,'j,skl\ "Cclma" oh"Zym B g
f l' ' I ' t, 
cym 100 mjL'8>.kl1(J, porl yt C'7
J1I
f"1 '<0. 
()pie-wajq na 805, 11 W d1"\lC
..1 ' ! i 
Wysl')k(]1>r
:i:nych w A
. sO Y ,!e , 
kluc-7e d.o wJnsn"go "I'd I', "'Q , 
PI'licownlkom. .el l 
", 1116 
 
Do dYllpozycji teccno
' stll
 , 'I, \> 
mini'ltraeji JTlIftst woweJ roC, 1..'9 1 
mi'.S'1.1'0I1, co !!tanowJ 1
,6:/I fI1. I'

I 
f;p6ld-7"
eJcZl'J:o bU(!OwnJc
adl1je 8 .i':" 
 J) 
n£'l(o I pokrywa QI
 dok teJ P I' \' 
 
nr mj NPSG. W !IOOci tl',ebf
 tOld, 
J>'.1erw
ym f
gllTUJIi pO rovlP c. 
 
z komel'zlWlir'lll PI'zekW
-t
esli 
Itllw wyburz:mycb pod JJI
		

/00631_0001.djvu

			rocznica MO i S8 


I 
,\ 


". 


sluibie ladu, porzQdku, dyscypliny 


akaz" 
I ihi

 
3 rocznicy powolania 
I Rabol
 YWy Polskiej Parlii 
Oby\y nlczej organ6w Milicji 
16slw alelskiej i Sluiby Bez- 
Itlank:' POprosilismy ° rozmo- 
f !ndQhla Egzek
ly
y KW PZPR, 
dOt. dr R W01ewodzkiego MO 
r 'PI" Yszarda WITKA 
I. -It 1(011:\ . 
\ 1nlin
 e,?daneie, lad, porzlldek 
n
111 roz;:
Z1t. eoraz wit:eej na 
f 
 J
k l
aDlU naszego kraju i 
Ie l1:\ o zn a 0 .. . 

 lIorz
dk . eeme sytuacJt: W 
ntCo \y U. I bezpicezelistwa 
, '1 0 ra' wOJew6dztwie bielskim? 
.\' cJa: la 
< 'Czna nab
' p
rz
dek i dyscypli- 
. ..;'a, Jest t 1eraJ=\ eoraz wic:ksze
o 
. 
 li asz k 0 . zE; wszech miar na- 
. : I\>Yki e raJ I region rozwija
1\ 
::) i SP
IZYbko. Mechanizm go- 
,Szy. je e
zny, staj&c sic: coraz 
,;'O\l;any S eoraz to bardziej 
"Sle, b A wiadomo - im 

!q
ZeIlie ardziej skomplikowa- 
IIZac'" tYrn lepszej W y ma- 
. 
 JI, D 
rZY\Via 
 spraw ladu i po- 
' b ' ,ZU J e rny ' . 
. Iclsk' W1C:C w wOJe- 
11 POdkres;
 c;>gromn=\ uwagc:. 
, ' (ecz l
 me tylko jako ko- 
u
el}jatYk Jako dzialacz partyj- 
laIla p a ladu i pOrl:=\dku by- 
. 'OCjj p:
ez .Plenum wojew6c1z- 
inrZ
'IliOSI
Jnej w czerwcu br. 
" 
olosk" bogaty pIon prze- 
r.
1 przy
W
 kt6rych wdra:i:anie 
'YIY\Vn OSI dostrzegalnc przez 
'ny e skutki. 
\VYra . 

i

.I
pstw zn=\ tenedncjc:. spadku 
.. ,Isinie: W dwuletmeJ per- 
" ala siC; 
Ia !1aszego wojew6oz- 
, 

st\V rn 0 ,h
zb=\ prawie tysil\- 
. 90.Cie nleJ, przy r6wnoczes- 
.0 P WYkrywalnosci do po- 
(li'
l'rIa!

ce
t. A to juz do- 
. OSCiow; 
leszy zwlaszeza, :i:e 
I .
. o<\jbard I, 
wrost wykrywal- 
I dfrzestc;p:leJ widoezny w ka- 
"1d a spol tw szcze
6lnie dot
 
, Zieze' eezeiistwa. Mam na 
kOraz I wlarnania na szkodc: 
1 1m , cZYny 0 charaktE"rze 
ell,. ' 

 
Cit W. 
./I
z p It:C zadowoleni... 
Ie. rZeci . 
IIdbj"ne n,W me ! Uwazamy, Ie 
era na lewYkryte przest-:p- 
rn prawo do samoza- 


dowolenia. C6z, takll wybrammy slu:l:- 
b,=. 


- Wykl'yeie i usuni
cie w por
 przy- 
czyny przestt:PStwa, zapobiega powsta- 
niu skutku. .Jakie, Waszym zdaniem, 
all najgrozniejsze zl'6dla przestt:pczo(j- 
ei w warunkach wo,iew6dztwa bielskie- 
&,o? 


- To, co powiem, odnosi si
 nie tyl- 
ko do naszego wojew6dztwa, co zresz- 
t
 wcale nie jest pociechll. GI6wnymi 
czynnikami kryminogennymi s
 u nas 
- alkoholizm, pasozytniczy tryb zy- 
cia oraz zaniedbania opiekuiIczo-wy- 
chowawcze. 
Zjawisko alkoholizmu to nic nowe- 
go. Taka jest smutna prawda. Co 0- 
gromnie niepokoi, to rozrastanie si-: 
zjawiska w 
rodowiskach, gdzie dot
d 
brak bylo tradycji "zaprzyjainienia sic:" 
z w6dkll. Rosnie liczba melin pija{'- 
kich, st
d coraz to latwiej 0 alkohoI. 
Swoj=\ drogll: mamy w Polsce jednll z, 
najlepszych na swiecie ustaw przeciw- 
alkoholowych.- i wci:tz otc:piony w6d- 
kl\ osobnik stanowi "ozdobe" naszego 
krajobrazu. Wynika to mi
dzy inny- 
mi z niemal powszechnego lekcewafe- 
nia przepis6w ustawy przez personel 
restauracji, bar6w, kawiarni. 
osp6d i 
sklep6w, gdzie nietrudno 0 alkohol 0- 
sobom nietl:zeiwym, a nawe,t - dzie- 
ciom! B
dziemy z call\ surowoscil\ sci- 
gali ludzi winnych tego stanu rzeczy. 
Czas na opamic:tanie i uswiadomienie 
sobie faktu, ze upowszechnialqcy s;c: 
alkoholiz,n to nie tylko obrzydliwe 
widoki, burdy uliezne, wandalizm, prze- 
stc:pstwo, leez tak:i:e zagro:i:enie substan- 
cji narodowej. 


Dalej - paso:i:ytnictwo spoleczne. Pra- 
wie jedna trzecia ujawnionych spraw- 
c6w przest-:pstw kryminalnych wywo- 
dzi sic: z tego elementu. Czyriimy sporo 
dla ukr6cenia tego zjawiska. Dziala- 
jl\ specjalne zespoly, zlozone z przed- 
stawicieli wydzia16w zatrudnienia, pro- 
kuratur, s=\d6w, zaklad6w praey, mili- 
cji. Z ujawnionymi niepracujl\cymi 0- 
sobami prowadzi si
 rozmowy, kieru- 
je do pracy. SIl to jednak poczynania 
wcil\:i: niezbyt skuteczne, Warto wie- 
dziel!, Ze tylko niewiele ponad jedna 
trzeeia skierowanych do pracy - jak 
to si
 m6wi _ trzyma sic: roboty. Bo 
dwie trzecie - b=\di w og6le nie zglasza 


si
 do pracy, b"d:f porzuca j" po kilku 
dniach. A je
l!, no i wypie': - to oni 
"musz
", st
d droga do przest-:pstwa 
kr6tka. 


Wreszcie _ udzial nieletnich w prze- 
st-:pstwach. Obserwujemy niestety 
wzrost tego udzialu, zwlaszcza w sro- 
dowiskach miejskich. Wynika to za- 
r6wno z przyczyn obiektywnych, gwal- 
towna urbanizacja zrywa dawne wic:z i , 
oslabia chwilowo dyscyplinc: moralnll 
- ale bierze si
 takze z powai.nych 
chol! bagatelizowanych zaniedbaiI opie- 
kuiIczo - wychowawczych, ra:i:
cej nie- 
kiedy beztroski rodzic6w blldi opieku- 
n6w, braku reakcji spolecznosci doros- 
lej na przypadki niewlasciwego zacho- 
wania sic: dzieci i mlodzie:i:y w miej- 
scach publicznych. 
Sumujllc: widzimy problemy z calli 
ostroscill i czynimy wszystko co w na- 
szej moey i prawie, aby ludziom zylo 
si-: spokojniej i bezpieczniej. Nasze mo- 
:i:liwosci w tej mierze ustokrotnill si
, 
jesli pracy milicji towarzyszye b
dzie 
wsp61dzialanie i pomoc ludzi. I tak 
wlasnie dzieje si
 coraz powszechniej. 
- Jestesmy zdania, ze klimat otaeza- 
jl!,ey milicJt: w naszym spoleczenstwie 
zmienia sit: bardzo szybko i radykalnie. 
Coraz ezt:seiej towarzyszy wam spolecz- 
ne wspiildzialanie. Na gruneie dostrze- 
galnyeh dla kazdego solidneA'o obywa- 
tela sukeesiiw naszej milieji w zapobie- 
ganiu i zwalezaniu przestt:pstw, rodzi 
sit: \I ludzi swiadomosc, :ie jestescie rze- 
ezywiseie milicj1t - 0 b y w ate I s k I!,... 
- Dotknc:liscie spraw najwazmeJ- 
szych. Jestesmy po to, aby sluzye par- 
tii, spoleczeiIstwu, obywatelowi. Stara- 
my si
 czynil! to jak najlepiej, najspra- 
wniej. Podnosimy nasz poziom facho- 
wy. Z call\ surowosci=\ przestrzegamy 
i b
dziemy przestrzegae czystosci na- 
szych szereg6w. Wymagamy od kazde- 
go funkcjonariusza taktu, skromnosci 
- i maksymalnej skutecznosci dziala- 
nia. Przytoczone jut fakty 
wiadczl\, ie 
ze skuteczno
cill jest coraz lepiej... 
- ... gdyby jeszcze zspomniec 0 sy- 
tuacJi na drogach!... 
- Niestety, tak. Notujemy wzrost 
ilosci wypadk6w drogowych i ich skut- 
k6w. Wynika to z wielu czynnik6w. Za- 


WVV\liADV 


r6wno obiektywnych. eo subiektyW- 
nych. 
. Na
ze . wojew6dztwo eharakteryzuje 
su: wlel
Clm nat«:zeniem ruchu drogowe- 
go. W Cl=\gU pi
ciu rninionych Iat prz.. 
sdo dwukrotnie wzrosla iloS
 zarej.. 
strowanyeh tutaj pojazd6w. No i _ 
dziesic:e milion6w turyst6w rocznie w 
ty
 wi
kszosl! o
 czterech k61k
ehl 
Mozna chyba powledziel!, ze na naszych 
drogach sumujl\ si
 bl
dy i niedoucze- 
nia kierowc6w z calego kraju. 
Na
grozni
jszy jest jednak .....; pljall: 
za 
lerowmcll, blldi W og61e - Die- 

rzezwy oa drodzel Dose': powiedziec 
ze tylko w biei=\cym roku nietrzeiwi 
uiytkownicy dr6g spowodowali prawie 
st
 
rpadk6w, W kt6rych ponad dwa- 
dZlescla os6b ponioslo 
mierl!. 
Bardzo wiele - bo 3'1 IS proeent 
- wypadk6w powoduj
 pi
si. Jest to 
z. natury. rz
czy tym grozniejsze, ie 
pu:szy . me Jest .os
oni-:ty karoserilt 1 
kazde Jego zetkmc:cle z pojazdern kon- 
czy sic: zle. Niepokoi nas tak:i:e wzrost 
wypadk6w spowodowan;rch przez kie- 
rowc6w autobus6w oraz - rowerzy.... 
t6w. 
Tutaj potrzebna jest doprawdy wi
 
ksza odpowiedzialnose Ze strony ludzl 
kierujileych transportem zar6wno pu- 
blicznym, jak i towarowym. 
Rzeezywiscie, cz
sto ile, bardzo 
ile bywa z t
 odpowiedzialnuseill. Wie- 
le, zbyt wiele mamy prz;,'klad6w bala- 
ganu i marnotrawstwa. - oa plaeach 
bud6w, w zakladach praey. w osiedlaeh. 
Jakie jest wasze zdanie na ten temat? 
. - Mamy podobnl\ ocenc: 
ytuacji. Dq- 
zymy do skuteczniejszej ochrony wspol- 
nego majqtku narodowego. Do ujaw- 

iania i likwidowania wszelkich PI'Ze- 
Jaw6w marnotrawstwa i niegospodar- 
nosci. Wszyscy znamy przypadki, ze 
przechodzi si
 obojc:tnie obok fakt6w 
razl\cego marnotrawienia mienia spo- 
lecznego nieraz wielkiej wartosei. Mam 
tutaj na mysli przede wszystkim wiele 
plae6w budowy oraz skladowanie i rna- 
gazynowanie r6inego rodzaju materia- 
16w w zakladaeh produkeyjnych. RJ:ecz 
w tym, aby wszyscy reagowali na te 
fakty. 


Ludzie pracy, cale spoleczeiistwo re- 
gionu mo:i:e bye dumne z owoc6w wsp61- 
nego wysilku, organizowanego przez 
naszl\ partic:. Lad, porzl\dek, dyscypIina 
- warunkujll dalszy, r6wnie dynamicz- 
ny rozw6j. Wszys
y ponosimy za to 0- 
bywatelskl\ odpowiedzialnosl!. 
- Dzil:kujemy za rOlllmowt:,. 
Rozmawial: 


T ADEUSZ WIELGOLAWSKI 


ralnicy 


1974 pierwsze ffileJsce. W rok p6zniej zamontowa- 
lem, chyba jako pierwszy w Cieszyiiskiem, nowocze- 
snll dojark
 "Alfa-Laval" oraz "elektryeznego" pit- 
sterza. Obecnie powi
kszylem obor-: 0 dalsze 4 sta- 
nowiska, wybudowalem gnojownik I silos. Wpl'O- 
wadzilem w ooorze dodatkowe udogodnienia w W7- 
wozie obornika i dostawie kiszonek na stanowiska. 
Zakupilem drug" zapasowl\ dojark
, powi
kszylem 
podr-:czny magazyn paszowy. 
- Wlasnle. Jak radzi sobie pan III paszl\f 
- Bazuj-: na wlasnej. 4,1 ha to uzytki zielone, po 
5 ar6w zajmujl\ buraki i ziemniaki, zas 15 ar6w zo- 
stawilem pod og6rki - jakos cil\gnie nas do tego, 
co stanowilo przed laty gl6wne zr6dlo dochOOu. Na 
u:i:ytkach zielonyeh prowadz
 wypas dawkowy, co 
pozwala na racjonalne ich wykorzystanie i zasto- 
sowanie wysokiego nawo:i:enia mineralnego. Doku- 
pujc: jedynie 2,5 tony slomy na ki61k-: pod krowy. 
- W gminie Chybic jest 7 gospodarzy, kt6rzy po- 
8ladaj
 karty specjalistyczoe... 
- Tak. Trzech z nas wybralo produkcjc: mleezn" 
_ ja jako pierwszy, trzech specjalizuje si-: w wa- 
rzywnictwie, a jeden w owczarstwie. Wydaje m1 
sie, ze speejalizacja produkcji to jedyny spos6b na 
dobre i oplacalne gospodarowanle. Ci kt6rzy ukle- 
runkowali 
rodukcj-: w swoich gospodarstwaeh, oa 
pewno nie narzekajll, przeciwnie - maj" sic: czym 
pochwalil!. Sli te:i: przez wladze doeeniani i honoro- 
waDi. 
Gospodarstwo w Mniehu. jest cZt:sto odwiedzan8 
przez rolnik6w z calego kraju. Wszyscy !Ill pelol a- 
zDania dla dwojga ludzi, ktiirzy Die ball sit: posta- 
wle oa nowocz('snosc i - w Poezlltkowym okresie- 
ponle8e pewne ryzyko. Odwaga I fachowosc wysoko 
procentujl\. Potwierdzenlem tego sl\ liczne dyplomy 
I listy poehwalne, ktiire palistwo Ewa i Karol Ita- 
rannie przechowujl\. Jest wsriid nieh wyr6znienle 
nada
ce Karolowi Gabrysiowi tytul ,zasluzonego 
Pracownika Rolnictwa". ' 


- Zmlana speejalilllacjl wyma&,ala chyba nowycb 
Inwestycji? 
- Tak. Wedlug wlasnego pomyslu przerobilem 
I calkowicie zautomatyzowalem obor4:. Zaj
la ona 
w wojew6dzkim konkursie "Zlotej Wiechy" w roku .  ,01 " 
. l'I'''
bt. 
IZI!' Ys z"" . 
'lIe J'Icy s' ...nlcha (gmina Chybie) - spe- 
P ) !.IJtzYCb IC; w produkcji mleka, nale:iy do 

 \VUI' gOspodarzy w naszym wojew6dz- 
;, IlySZe 
io
nie w latach 1975 i 1976, zdo- 
L;' j) Stlto w eJ : ce w produkcji mleka III hek- 

, 
11'rIc; Pi s azuje na to, ie i w tyro roku 
..:


. tlY)I el"\Vszenstwa. 
": 


 oezl}tkl tego specJalistyeznego go- 
o..... zon" Ew 
"r.eii ego gru 'I rozpocz
li
my uprawianie 
i
lo \1,>iltzy nt
, specjalizujl\c sic: najpierw 
,!JoI
SO\1,>alit'nleZej. Jako pierwsi na tyro 
,:olill'rI n.ilrnI?Y do tego celu folic:, najpierw 
:
 a Y nil ro loty wy.sokie. Zarobione pieni,,- 
.1.I11I1aSIC;pn
P
z
le budowy domu gospo- 
'
'r


s je
e I mieszkalnego. Brak rl\k do 
'I) I I prz na!r do zanlechania tej dziedzl- 
, I
 eszb
my na specjalizacj
 mlecz- 
':j tllli, 
\rf
' a.. t na oplaella sl
f 

 ' S' \4 eg 
',!e I
 raz o..l1'1omentu gospodarstwo nasze 
';:
1}j:1J61c1z
?
' Ze wszystkich um6w za- 
'q'16
 sic; n. n
1\ Mleczarsk" w Slroczowie 
\
9 :
 rils;lb
YCie. Mam obecnie 10 kr6w 
I'tta/ S ' litr6 lalo-czarnej. W ub. roku 00- 
'" 
 
. \V W rnleka, tj. ponad 6 tys. Ii- 

. 

t'zYSzl
r
 roku pragn-: od	
			

/00632_0001.djvu

			,;£- . '; 


INFDRMAC.J. 


Rozw6j 


szkolnictwa 


wyzszego 


....-, 
 <, 

,. .
.,


.
 ,-,.
 ' ',', " 
- . 1 
"'.. . ..
:;".,:-;-....:--- ;;, f 1 ..' 
.,. . r ........" ".. "........ 
; c ., .,..;"",-"" 
; 
 i
- 
" - '" 
  
I tf 


:'" .-..4 
."" . >--,,-" 
....: .!>- -, . 
....... ';';" 


.' 
h 


.(; 


"i' '\. 


"-'>'.. 


Fragmenl uroczyslego lpolkania J: pracownikaml nauki woi. biel- 
Ikiego. 


Folo: Bogdan Ziarka 


W przeddzien inaul!uracji ro- 
ku akademickiel!o f977/78 w wo- 
jew6dztwie bielskim czlonkowie 
kierownictwa wojew6dzkiej in- 
IItancji pal'tyjnej z I sekretarzem 
KW PZPR Jozelem Buzinskim 
spotkali si
 z 40 nauczycielami 
szk61 wy:i:szych i plac6wck nau- 
kowych tego regionu, przedstawi 
cielamjj Filii Uniwersvtt>tu Sla- 
skiel!o w Cieszvnie, filii Poli- 
techniki Lodzkiei w Bielsku- 
Bialei oraz punktow konsulta- 
cy.inycl1 Akademii Ekonomicz- 
nei w Kalowicach i Polilechn:- 
ki Krakowskiei w Oswir.cirniu. 
Tematem spolkania bylY spra- 
Wy dotvczace proces6w naucza- 
nia. dvscvplinv Ftudi6w. pracv 
uczelni na co dzien i zalozen 
wychowawczvch wyzszvch u" 
czelni. 
Podczas spotkania ;f6zef Bu- 
zinski przedstawit rozw6i szkol- 
nictwa wvzszel!o ns tvm terenie 
oraz scharaktervzowal aktualnp 
problemy i za
dnienia. kt6rv- 
mi w nOW""111 roku akademic- 
kim wi:1nv onp s'c z,dac. 
Wojewodztwo bielskie 
stwierdzil I sekl'etarz Komi- 


tetu Wojew6dzldcgo - nal

y do 
iieislcj krajowcj czolowki prze- 
myslowcj. Wytwarza 5il: tutaj 
dobra ktOl') cJ1 wartose pnekra- 
cza rocznie 5to miliardow zlo- 
tyeh. Powini..n towarzy"zyc te- 
mu rozwoj k!lztaleenia wysoko 
kwalilikowan,,'eh, rozbudzony('h 
id..owo i spol..
'Znic kadr "pce- 
jalistOw. 
Ostatnie lata przyniosly po- 
waznv rozw6j szkolnictwa wy:i:- 
szego, kt6re koncc"tru,ie si
 w 
nas7ym regionic w 2 fBiach - 
polHechnk7nej i uniwersytec- 
kiri - oraz w 5 punldaeh kon- 
sulta!'yjn
'ch politpchnicznych, 
uniwprsytecki i ekonomiczny. 
Zdob}.wr. w nich wvkRztalcenie 
czterv tys!'1ce studpnt6w. 


. . . 


Wczoraj - w ohec'nosci I Se- 
kretarza KW PZPR Jiizda Bu- 
lEiii
lti('l!:o - odbyla siC) urec/vs- 
ta in"uguracja roku akademic- 
kiegc w bit'l
kiej filii PL gc\zie 
rozpo
z
lo stdt'lia 1553 studen- 
tow, przyszlych in7ynlpr6w me- 
chanik6w i w!6Idcnnik6w. 
(TW) 


Komunikacja na cenzurowanym 


W ub. poniedzialeok odby)a .It; sesja WRN w Biclsku-Bialej. Nil 
warsztat wzi
to problem 0 kapitalnym w nasczym wojew6dztwie 
anaczeniu: funltcjonowanie i r
woj komunikacji pasazerskicj, ze 
IIIClI:e(olnym uwzglfldnieni..m dojatd6w pracowniczych. Starannie 
opraeowane materialy, poprzcdzone zebralliami konsullacyjnymi 
w te-renie daly obraz - dosyc trudnej - sytuaeji komunikacyjnej 
w wojewooztwie. powstBnie ftOwego wojew6dztwa bielskiego spo- 
wodowalo koniec,mosc stworzenia nowego modelu komllnikacyjnego, 
ktOrY jest w trakcie budowy. Rozwini<;ty pnemysl i zwillzane 
. tym dojazdy prncownicu, rozw6j urbanizacjl i turystyczny cha- 
rakter re:ionu sprawiaj
, ze " roku na rok gwaltownie rosnie dy- 
lIamika przew076w, c:dy tymc'-a
em np. liczba nowo otrzymywa- 
.ycn autobus6w jest mniejsza od autobu
6w ulcgajllc'ych kasacji. 
W dy*usji radni wskazywlIII 114 konkretn.. m07.liwosci usprawnie- 
Ilia komunikacji PKP i PKS. bo mimo trudnooici taki.. istniejlj, onz 

rzebc: wykorzystania wszystkich rezerw 'dla obslugi ruchu pasa- 
:&erskie.o. Padaly postulaty konkretnych, przyjc:tych nast
pnie do 
realizacji I'O%:wiljzsn np. Ukwidllcji przewoz6w kr
y .i;uj'l{'ych sic:, 
arbinieowania c:odzin rozpoczynania pracy przez najwl
kS7.e zakla- 
dy przemyslowe, usprawnieDia SY.lltemu tarylowego i- bil(,otowego 
"p. PNyjc:to jednomylilnie projekt uehwaly W .llprawle rmwoju 
komunikacji w wojew6dztwie. 
pozootala cz<;sc !lesji pooSwl
ona byla interpelacjom radnych i od- 
powit'dl!iom na nle 'II( trakcie kt6rych ujawniono m. in., ze w ro- 
ku przyszlym uruchomiony _tanie ranny pociqg z Bielska do 
Warazawy (doJl\clEany do eklpresu ..G6rnik") oraz ie w latach 
1979--81 aostanie 
Iektryfikowana trasa koleJowa Sucha - 2y- 
wice. - Zwardon. 
- Obraoom, w kt6rych wziiil udzia) wojewoda .fUzef I,abudek, 
Jll'zewodniezyl A.ndncj Barsyk, wieeprzewodniczl\cy WRN. Obec- 
...y byl r6wniei 
ekretarz &tanu w Mini!Jterstwie Komunl'kacjl 
.Janusz Glowacki. (kam) 


Redaktor 


»Czerwonego 


Sztandaru« 


gosciem »KRONIKI« 


W ramach Bielskieh Dni 
Przyja.:ni Po15ko-Radzicckiej 
redaklor "Czerwonego Sztan- 
daru" Borys Uszerow z WHna 
odwiedzil nasZ,! redakcj
. '1'0- 
w"rz:'h7yl gosciowi sekrclarz 
ZW 1'PPR w Bielsku-Bia1ej 
.:'an G«:hon'k i zast
pca prze- 
wodnkz,!cego ZM TPPR w Cie- 
szynie - ;ferzy Cybuchowski. 
Bvl to 6smy pobyt dziennika- 
rza rcdakcji "Czerwonego 
SztanJaru" na Podbeskidziu, 
a wartc przypomniec. ze nasi 
wilenscy koledzy po pi6l'ze od 
kilku lat utrzymuj,! slaly 
konlakt z dzialaczami TPPR w 
Cieszynje. Rezullatem tej przy- 
- 
dakcj" "Czerwonego Sztanda- 
ru" nawiqzalismv w tym roku, 
przekaz1lj,!c za jej posrednic- 
twem padeslane do nas przez 
koloni5'ow "Listv serdeczne", 
oisane do r6wiesnik6w z Kmju 
Had. 
POdCZdS spolkania z przed- 
stawic;elami zcspolu redakcyj- 
nego ,.Kroniki" gosc zapoz.lal 
.ie: z ,'robh'matvk q na
zego ty- 
godnika. W przyjaciC'lsklej r07- 
mowit> wymit'n:lismy w
p61ne 
nam (lc
wiadpzenia zawodowe 
om6wiona tez zostala propozv- 
cja w'1miany artykulow na la- 
mach naszych pism. B
rlzi(' to 
pocz:jt,k stalei wspolpra<'y 
"Kromki" z rerl"kcjl\ "Czcrwo- 
nego Szlandaru". (ib) 


W przyszlym roku 


pierwsze budynki 


Kilka micsil)cy tcmu zaj«:liii- 
my si
 kloPQtami z rozpoczt:- 
ciem rcalizac,ii osiedla "Staro- 
wiejska 6" w Andrychowie. W 
kole.inym ..raporcie I: plaeu bu- 
dowy" przyjemnie nam do- 
nidc. i:i przyslljpiono tllm do 
pierw'zyeh .prac. Na placu bu- 
dowy pracuje ci«::iki sprz
t 
Krak()\V
Iw uznano, Ze niedoqta- 
tecznie angazuje si
 w moder- 
nizacj
 sklepl>w i plac6wek ga- 
s\ronomicznyeh ZakJad Remon- 
towo-Budow]any WSS ..Spo- 
Jem" oraz i to. Ze op6z.nione sl\ 
budQWy pawilon6w hand 10- 
wych wzn09zonych przez zakJa- 
dy pr.l
Y. a Dada] inwC6torzy 
budownictwa rnieszkamowego 


, , 


Odznaczenia budowlanych 


W T""atrze Polskim odbyla 
sie uroczysta akademia z oka- 
zji "Dnia Budnwlanych". Wzi
- 
li w nicj udzial dclegaci z 22 
zakladow pracy z tcrenu wo- 
jew6d7.twa bielskiego ol"az 
przed,
awkiele politycznych i 
admini,tracyjnych wladz wo- 
kwodztwa bielrz': .E ) dl\/ Sltl
n; 
worsldcgo (mlsll Z (p'/l 
f"zrrnp;,.a (
lusurz). . 
. . 


la' 
, Bu do ' '", 
W przededn.J Dn
a Sicl.'''. 
nych f;.lbyla . kaloWlC C 
kowskim. 


"''If-'' 


- _
l 
, , 


,..,J. 


".;'j. 


f/' 


....,'.., ,'"""., .i 1ol ' 
Wlcewcjewoda biellki Jon Watach odznacza JerZ.
 'd" 
I(rzy*_ Kawolerskim Ordetu Odrodzenla Polski. . .
..dCln t l 
FO 
 


Dyplom UNESCO 


- 
 


dla Babiogorskiego Parku, Narod
 I 
r;9£14 I I 
seJ.:r(.lspl I 
Niedawno \
 ,tll dO 
 V. 
P.)lskiego KOl
ll'C zaw'c, I
pj. ." 
UNF.S
O w \
 ar
 icli i\ 
p "'f 
cnoSci prz#!(bt
IWIC i Ptt
B)"i'.. 
stwa Le:m:Cl wa ,pr
zeu pll!, 
DrzewlI",go oraZ T< 'hrDI1Y . j 
nauki z zalCT."oll 
biogo;.1 
 
rody DyrekcJ3 dO 0)<11 
Parku Narr,dow e .. -w 
dyplol1l UNESC. O , ,n
tIJ 
czytamv: \ji
d" d,t 
;,D..e
'7j
 Biur
o;rd"
::,;.j
 
dowrj Bady (g
 (:, , 
programu dutyc"'I" \1ZI,JJ,i' 
k" i U;osfrJ'Y (.,.) ",aro
o .I
 
Ibhiogol'"ki r"rk cio",rJ!;i<';
' 
ezc;sc lIIh;dZYIl
r'
erY' pr';. 
I'rzerwati.\\" lu o ' 10J1t. t
"'1 I , ., 
..... f.hr
t1 II .., 
ourJlnUJllca , .c,z,.... 
je'il' 
klndy typuW "U: ' 'JJos
 b' 

temow s
iala, ,.rod)' I sJul
 
Jest 0I'I:r011le pr1.. -W I', . 
niom naukoWyJt1 . on J 11,0 1 
('dow;,'ka. Stal1o
'brcKO t
 
rze
, werllug . j{ , IY",
 
." 
mi,.,'l.yi "kutkl ,"c:dO"'IS rlr 
n'j.-Ita na jf'
O srl' pO

 II " 
Podobne dypJon J' g
tlrf"III' 
przez oyrekto r :1 " 
 
UNESCO' A.11 1 "d ot1 laj(1 J'y 
M'Bowa, otrz)' I:,a
"ie-j(rr/!
' 
ki Naiodowe DIal rVlDt Sv v 
wiilSki oraz I!e z : no J1D r 
dy ;feziero Luk rUlJ 
 ',,0 \ 
.. 
., 
szczyulle. Dnf dO'/-
' 
Dyplom pr z Y7: 11 
lIr°tf111 't'! 
!lkiemu Parko WI klor 
odebral jego dyr e 
Stefan Kalwa. 


Park Na
odowy na Babi..j 
GOrze utworzony zostal w ro- 
ku 1933 na powlerzchni 1046 
ha, obecnie lirzy 1.728 ha. Sta- 
nowi on swP
o rodzajll zywlj 
prarowniE: naukow,!, dowodcm 
czego mo:l.e b}'c fa let, :l.e rocz- 
nie podejmuie sit; tam ponad 
2() t..mat6w badawezych. Wla- 
my program badnwczy rcali.l:u- 
ie takz!' Muzeum Przyrodnieze 
Pal'ku w Zawoi, sp::lniaj'lce 
wazne funkc;.ie dyna!clyc'zne. 


I: dU7ym op6
nienit-m przeka- 
I:u.iij sil.'c hanolow,! i gastroJlo- 
miczn,! lla osicdlach mleszka- 
niQwych. W u
lugach wysl«:pu- 
.ia -prze'Je wszY$tkim nicdosta- 
!lei w .branzy mctolowej, moto- 
ryzaeYJne.i, napraw sprzc;tll go- 
spodar;twa domowcgo. stolar- 
sko-taTIlcerskich, rcmontowo- 
budowlanych, zcgarmistrzow- 
skich i jubiler
lci<'h, choc'iaz 
nowych zakladbw usl.ugowyeh 
i rzembslni(:zych tylko w hr. 
przyb}'lo 79 na planowane 63. 
Niewysiarczajllce jel;t r6wniez 
wyposal:enie wielu punkt6w 
uslugowych i ich estetyka. 
Podj
lc podczas sesji, uehwa- 
l:v zohowiqzujll zar6wno Urzlld 
Miejski, jak I gcstorow han- 
dIu, 'gastronomii ornz uslug do 
slEereg'1 przeds
w2.i
c. kt6re 
wplynll na popraw
 sytuacji w 
Bielsku-BiaJej. (ib) 


I, 


i A K80NIKA 


.,...--
		

/00633_0001.djvu

			., 


TElEFON: 276-37 

 amnestii - prawo rodzinne 
1.I!'Od . , 
Itk Od
'
 z 
lIp..wiedziit W ostatnim numen.. "Kruniki", W pi
- 
telnika Y.o SIC: tdc!l.potk,ulie P,'okurat..ra "'ojcwodzkiege 'II u:r- 
I.ienio Ill. naszt'go pisma poswit;c..n.. Jlrohl..matyce amnesUi, .n- 
0YI'" P rn dekrrtu OI'&Z prakt.yce jef:"" st..sowania w konkret- 

al Pr::ypadkaeh. !'fa .z«la
zane 
l'Ief..nir,.nie pylania odpowi..- 
talo rz \', IUrator WOJcwodzk. Stanislaw Wyc:i"F.czat ora. proku- 
Iloi
' . ..rf'k Walczak i Stanislaw Wvdl"ZVI'ki. 
Oil o lIa 
a'ntf'r""owanie ezytclnikow p':ohl"
"'dyklt prawn" IIklo- 
· O"h

'! rf'dakde; do podjt;I'ia kolejl.d inicjat) "y: ehudzi 

Iiedli IZOwa.nie periodYloznie porad prawnyl'l. II: wyb,'anYI'h 

.tl'nian, t Z I ktor!ch nl6glihy kOl"Zystae ..z
,t..h.icy, zgla"l:aj.... liwe 

a P\'I 
 don.eznie albo 7..orlaszaj".. sit: oSlIhi",'ie W redakl'ji. 
I
'i"ki 
nla odpowiadac bc:d" wybitni spf't'jalis..i - prawniey. 
b'tl ski rln
'l1l1 zruzumienia podjc;du nas,,1'j init'jllt)'wy przez 
P."'i"dz
d
iaal Zrzcsl:enia Prawnik,tw Polski/'h m..iI.my ju:i z..- 
nt.",,, 
e
 
"I'min pierwszej konsullal'ji: na JI:vtania . nkr..su 
libu clyt" z
nn..gO odpowiadao ba:di\ tf'l..foni,'znif' (tf'l. 276-37) 

 lIielsk rlh.kom zglaszajl\('ym sir o....bisri.. w l1a
"f'j r..dukdi 
01, Praw u .. "!. Dubois 4 spec'jaUse; prawa rodllinn..lto IIf' Zrzf'''z''- 
1<1 
t)dlih h.kow Polskit'h w Dajblizszy wior.,t U pa;idzi",'nika 
s.ok; Inl Y 14.30 do 16.30. Prawo rodzil1ne r"
lIll1jr m. In. 8i.- 
oh. IIr>: C:
lzy r
dzic=ami a dzi..cmi, mia;dz;v malionkami "pnw,' 
01'Iiroi8i
'I(I
ob...nia, obowhtzkilw alimenbryjnyl'll, zawarf'ia 
1ft uSI.al :t.. .1'ozwodu. podliialu maj:}tku pM!Y rwwodzi.., IOpra- 
P,"'''''" I "n18 ! uznania ojcostwa itl'. .fak 11: i"/:,G w;vnlka, u!I.'bla 
"°11'0 IS om,W1:\zki w bardzo. istoinvc'h k....."ti....h wain.....h h'- 
O'kiiw' i P O d1.i"wamy si
 zatcll'l 8)10;'''/1:'' zaint..r..

wania. .'zylpl- 
0', joz "Ro rodzaju konsultBcjami p,'awnjl'"ymi. W planie ma- 
n ktiirej h
sl\,pn:t. konsuUa('ja: ua I('mat wyp,1flkiiw pr1l:Y pra..y, 
IN.. wla",'iwym cz:...-1.. poinrorll1ujrmv. (kam) 


I 
U rOc 

s ta sesja 

 fmku« 


KSR 


IV 
"
now
' . 

 
d.f"W
 hh ah produkcyjnt'j 
" ". Sk '. C 
klad6w Prze- 


b
la st'1'zElJtegO "Chelmek" 
'
.l:'lrg
 . uroczys
a sesja 
)'Iecia nlzowano JI} Z oka- 
I '1
 tego zasluzonego 
I 
1 


:'i
,,;?
ji .om6wiono doro- 
fahr\,7k
"I
C'ioletniej l1ie- 
,I, przedstawiono 
" iCh Pla
\.V produkcji i 
! 'PrH,' r,;alizacji. Naj!E.p- 
i '10110 ()
'
'k
w "Chelmka" 

rcler
' z
d

z..

f,.WH


= 
.
 

 W K ZSL 


l'ft 
("(sku . 
: \\IIC zs'r alej obrodowalo 
no 1'1. poswta:eone dzia 
kOOlle.ecz l'Ozwoju specJa- 
'
J P"odu":ej.t I zespolowych 
"0 ( Ram cj. rolnej oral. ak- 
.111..... orZ,!du 1'olnic7ego. 
Ir
('t\\-Ie .P
e lalistYl'1.l1ych w 
... '" 
OSPO Wzrosla z 99 do 306. 
))O'V01, bl
a 
kr: specjalistycz- 
.;
' b rnlni
6lm prowadzl 1. 
. 1
i>.O In90 W indywidual- 

J
l'I1'lie 
 oo ' prZeWiduje sla: 
ch. zespol6w pro- 


I
 
I 'DOIt) 

n ny 
!
Ia I 
I 
 ej 
II 
illlerCJ 
,kl6
 ..... Is1°SPOdarc'l.:ym bu- 
r
.b6
gO "" Cbnej dom gmin- 
.. Zlotarto.sc wynlcsic 17 
I.

 .P
6cz Ych. W ohickcie 
'tt a.
 tJ
ZlJdu Gminy, 
lIoeQcYjnc Pom!C
zl'zenia nd- 
" 
lQ i al:frllnnej sp61dziel 
I) s cZ
s", t llk Sp6ldzieIczy. 
Itl ep \....!> dWukondygnn- 
,
II b3'c lelob.ranzowy. 0- 
Par I\>\j lat wYkonczony w 
'
.IJ} ler . .Obccnie gotowy 
" l'l1ty 
r:sei handlowej I 
'I(:lti Pod biura. 
b. lej . 
.,,6"' elt "Wyp
nwestYcji b
dzie 
II 
 Pt halldlowadzic" wiele 
, .tQe;W,ItQVCh""YCh .:1: budyn- 

y bYly ,gdz'le warun- 
i {j

 c"lo w bardzo cic;:zIcie. 
I ,. YChcz przeznaczy sia: 
".o,lt!liIJiIl Q aSOWe pomi
z- 

Q, I k\jlt
' SZczeg6Inie na 
e
}'lel
fal
e, jak bib- 
a ltp. (ez) 


ski. kt.6.." otr.lymaIi: K""i- 
mier
 
\:dzif'lowski,' Marcin Sit- 
k... I.udwit h......."'l>ki i Szc£e- 
".... I'il,it-k. Pn:y?nano taki:e 
jedcn ZIo.:>Lv i trzy Srcb1'ne 
Kr>':,vLe Zaslugi. 
Po 1'?I;
ci oficjalnej 
uro
7.'y-;lv koncert dla 
IJrej rohl,ty. 


odbyl' sia: 
ludzi do- 
(pw) 


INFDRMAC..JE 


95 »slodka« kampania w Chybiu 


W nll11lOny pillt"k Cukra"N- 
nia i Hafinen:1 "Ch
'bie" 
1'o()zpocz
la. swojq 95 
"slodklJ" kampanir:, kt6ra po- 
trwa do potowy stycznia przy- 
szlcgo roku. W tym oltre-s.ie 
zaldad przerobi 0 blisko 30 tys. 
10n b'lrakow wi
cej niz przed 
rokiem, dziQki czpntu na rynek 
trafi z Ch.l'bia 0 10 proc. wi
- 
cej cukru. 
Buraki "splywajlj" do Chy- 
bis z 7 wojewooztw: tarnow- 
skie!:o. 1'zeszow"k:cgo, nowosij- 
dpckicgfl, kraltow
kil'go, kal1'enic 5 woje- 
w6dz1w 20 punkt6w oclbioru. W 
okre
ie kampanii zalogct cukro- 
wni zwu:ltszyla si<; 0 dalszych 
250 pral'ownik6w sczonowych i 
Iiczy obcl'l1ic blisk-o !l00 os6b. 
R6wnolt;gle z kampanill bura- 
cz..nlj pl'owadzoha je.t prze- 
robka cultru (t.lw. kampania 
rafinc1'slta). Ponadlo W o;;ta- 


Akcja witaminy 


.Tak dotqd, zaklad,V Itracy wo- 
jewOdzl wa bil"lskil"l:o sprowadzi- 
ly dla swyeh :mI6r.. po cenach 


Dla uczczenia 


60 rocznicy 


Pazdziernika 


Prd"ownicy Zooif!cbnit'llllfO!:,O 
Zakladu I)oswi:uleaalne!:,o W 
Grudzcu y.obowiqzali sil;' wypro- 
dukowac. dodaUmwo :iOO kg wd- 
n.v ora7. dwie tony l'yb, a po- 
nadlo OOchowac - w koopcra- 
cji z rolnikami indywidualnymi 
- 50 szluk bydla opaSOwt-go. 
Wartos.: t.ych zobowi
zan prze- 
kt'd
Zd 700 ty,;. zl. 
Znl('l:d F ..b.-,'ki ""al'atow 
EI..ldryczllych ".'\II("lIa" zobo- 
wiqzala si
 WdroLYC do pI'odult- 
cji pewlI., rozwi1jzania, przyno- 
sZ:Jce powloI:rne eCekty ekono- 
mkzn.... Prudukeja ta eliminuje 
irn"ort. PO'7.1i tym racjonnIi7at.o- 


1'zy "Apeuy" oprdcujq wia:cej 
nowy<,h pr;ki wy5tQwit Stt
l
tc: 
"Mito
c pod Padwq". (zl) 


»Beskidv« zapraszajCl do 
ajczy 


Rai!".':/! n i .. ;f';;t ."it!jscowosl'iq 
n;ezvlanq. a ;f'dnolc wydnj., sil;', 
if' u'ciqz jt!szc
e nie jest u'lo- 
kiwie docenir:ma. Jedna z naj- 
pi,'kn;('3S
!leh mi..jscowoiici Ipt- 
ni8kotllu;:h, p"/OZOllCl jest na 
tOJI,okosci :.00 metrow npm, W 
l1ornl!ttI bief1tt So111, tt ujiicia po- 
tokn!o Ujsolu f R1Jeerka. Cieka- 
WI' j"!lt pochodzcnie same; naz- 
WI!. Wywodzl sif ona od gOTJI 
Ra.yce. 0 niq wln,;nie, ;ak glosi 
podanie, toczvli SpOT KomO'/'ow- 
SCU. Sp6r pomogta Tozstrzygnqc 
Rada Panotll. PostOf.owila flna. 
bll leJqc
 sif Z TozbitIJcI. bee:::ek 
wino wuz'
oc'l:VI(J gTanic
. Od 
o '''lIc l , Haucow w),/u'odrl SW., 


..azwc: gOTII, II 011 a6rll - Raj- 
ela. 
Z zabIJtlc6w U'I1rto odtiototllllC 
pi
kny zablltkotllV pIIla.cyle, kto- 
TII W ciqgu stile} historif cZf8to 
zmienial wlaiicicieli. bV wTeszcie 
stae "i
 sanatorium l)rzeeiwaTui- 
liczym. Jak :I teao wllnil:a, Clod- 
..yrn polecema. did tl'szystkiefJ 
PTzl/bllwlljqC/lch w te strony je,t 
ezvste, a6Tskie powietrze. Z. 
1t'zgllldti no swojc polozenie, 
RajczlI ma takze doslconale wll
 
Tunki dalszeao TOZWOjU ;ako 8t4- 
cia klimatyczM. 
Turuiici clecqcv W/lTU'ZJ/C ". 
lIorskie wlldr6wki ma.jq do wy- 
bar" fcc/ka szlak6w: hll Hal, 


Injch dw6ch miesiljcach 'III' cu
 
krown; . WYSU,;7.ono prawie tJ 
tys. ton. zia1'na zbozowego i 
rze'paku (300 proc. planu). Du- 
Za W' tyro zaliluga kieruj:)ceg-o 
akejl} l.eOlla Szczyrby i pr.- 
<:()wllik(,w su
zarni .Joaefa Ki- 
d..nia, Franciszka SI..d:liwa i 
Il(naee(o Grelowskiel(o. 
Bar'dzo szybko uporano !tift JI 
przygo
owani"m zakladu do 
kampanii buraczanej w okresie 
niespeh,a 3 m;e
i
cy. Wyr6zni- 
Ii sia:: brygady o\dfllfa Walre.- 
1<&, 1"'iiml'isl:k" lIa.'lunsa i pra- 
l'Ownicy kotlowni. 
..Staru
zka" z Chybill, przo- 
d'Jjljca cukrownia w zjednoeze- 
n;u cukrown'i opolzak.l\'Iiejmy nadzie- 
.ill. ze w niedlugim czagie sy- 
tuacja w tym wzgla:tlzie ule- 
xn'ie po"..awie. (C'.!:) 


hurtowych, 5011 ton warzyw I 
owoc6w oroz 15 ton miodu.' Naj- 
aklJ'wnicjsi w st.lronia<,h 0 ulat- 
wienie ludziom I)racy przygoto- 
wnnia zapa.ow na zima: :Nl 
przpdsir:biorst.wa biel
kie. FSM 
juz rozdzicIila 1'0 ton cennych 
wifamin, a Zaklady Wyrob6w 
Filcowycb pOllad 25 ton. M.in. 
aktywnie zadbaly 0 7.:lpasy ZPW 
..Kontcx". ZCh ,.Oswi£;citn" i 
.,Andropol". Prze,-,i
tnie spro- 
wadwno dotad do wielu przed- 
sil1biorstw po 10 ton warzyw i 
owoc6w. "Akcja witmniny" 
trwa i codziennie do WRZZ, 
kl6ra jest inkjalorem akcji.lla- 
pIywaj
 meldunki 0 nowy
h 
y.akupach. Zwo:i:one s
 teraz 
jablka, cr\lszki, or7.echy, ltapu- 
sta, buraki, cebula. Hady zakla- 
dowe wraz z dzialami socjaIny- 
mi spisujlj siE; i w tym roleu 
dobr:.-:e z mysl
 0 tym, abv dla 
chr:tnych nie zabraklo z.apasow 
na zimQ. (ih) .". 


. 


. 


. 


Niezwykly czyn 


16-latka 


W nocy 211 maj. br. W' budya- 
ku Pawla Stailko w Jawol':l:Y- 
nee (gmina IstebDB) wybuchl 
poi;ar. Oe-ieD. szybko rozpsZ41- 
r.trzemal lIio: trawiljc meble i 
dreW1liane sciany budynku. 
Dz:ia:-ki przytoml1o
 umyslu 
16-letni syn, Wladek wybiegl 
Da dw6r. Do.;;trzeglszy w oknie. 
na pietrze krzycziijcych rodn- 
cow sam postawil ciei:klJ, gOli- 
podarczli drabina: i tak urato- 
wat matkf: i ojclI. Gdy 1» 
l'hwili zauwdwn-o brak 5-1et- 
niego Ada,;ia i 3,5 letniej lu- 
bell, Wladek w,;koczyl do plo- 
nll.cego domu i szcza:Sliwie wy- 
pI'owsdzil na podworze dzieai 
swego brats. 
Pozar w skut.kach by} jednak 
tragiczny. Ojdec Wladka 
ws:redl 'III' mic:dzyczasie 
wbrew woli innyeh - do pio- 
nljcego budynku po wazne, j..- 
go zdalliem, dokumenty i Die 
wrocil. 
Smutek i rozpacz prze,;lonily 
pogorzelcom caly przebieg wy- 
darzen lej, nocy, a czyn Wlad- 
ka przy j
ty zostal przez rodzinc: 
.iako naturalny odruch. Ci, kt6- 
rzy widzieli Wladka ocenili je- 
go czyn jako niecOOzienny, 
wymagllj
cy wielkicj przyto- 
mnosci umyslu i ocIwagi. 
Reakeja i deeyzje 16-1etniego 
chlopca z Jaworzynki, uczni. 
Zbioreuj S1.koly Gminnej im. 
Jurija Gagarina w Istebnej, w 
obIiczu niszezycielskiej pol!;gf 
zywiolu, odwaga I ofiarnosc 
zaslug 1 1jq na najwyzsze uzna- 
nie. DI.dego teL w szkole iste- 
bnianskiej odbyl si
 uroczysty 
ape!. w kt6rym uczestniczyli 
m.in. wicekuralor oswiaty i wy- 
ehowal11a ll'Ij:;r Ignaey Kan.ia, 
Komelldant Wojewoozki Strazy 
Fozarnych plk Stanislaw Poni- 
kiewl>ki, przed
tawiciele wladz 
gminnych. grana .nauczydehkie 
i mloclziez oraz matlta ocIwaz- 
nego "hlopco. 
Wladl'k Sta.ik., uczen kIasy 
VIII, ol1'zymat ndgrodt; pielll
z- 
n
 i ksi:jzkowQ z KW Si;ra:i:y 
Pozarn:vch, list pochwainy i 08- 

rod«: z Kuralorium Obwialv i 
Wychowania w Bielsku-Bialej 
oraz odziez ocI dyrekcji ZSG w 
Istebnei. (ez) 


;...
:=;: 


.. .::-,. 


:_'. 


" ':.:. 


,< ,
.
 
'
.-:.. . .." 


16-le'ni uczeii ZSG w Islebnej Wtadek Stanko Ii malkq.. 
Foto: Pawer CliuprvlMl 


Boyac%q (niebieski, prtuuie ;r go- 
dzmll), .1lI Bornezll Wierch 
(IU4. m' i da.le, na LipQwskq 
(132-1 m) - .. , pol {lod,!ifl!l, no 
RyeeTzou"q pTze:: Hutl/row (1226 
m} - 5 f1od!i'n. ,'aI, widnc, szla- 
ki l)rzeznl1
zofle sq Taczej dlft 
tllvtTawfllleh tUT/lstOt(
. 
PI:, l'
akcJe lygod- 
nik:6w "Nowa Wle:y", 'ITydzieil." 
"Pion" wsp61nle z Ut'za:dem \VoJ"
 
wbdzktm W Lesznle Cenlralnym 
Zwl	
			

/00634_0001.djvu

			IN FDRMAC.JE- 


Zasluzonv chor 


Sfrumlenskf ch6r "Lutnia" 
akonczYI 59 lat, mimo to cfeszy 
mt: doskonalYm zdrowiem. moi- 
na nawet zaryzykowac twierdze- 
nle. ie przeiywa drug
 mlodosc. 
Swiadczli 0 tYm sukcesy osta t- 
nlch lat przypieczt:towane II 
mlejscem w mi
zywoiew6dz- 
kim przeglljdzie ch6r6w. zorgani- 
zowanYm przez Centralny Zwil\- 
zek Sp61dzielnl Rolniczych w ro- 
ku 1975 w Cz
stochowie oraz dy- 
plom uznania za caloksztalt pra- 
eY artystyczneJ przyznanv w 
tym samym roku przez ministra 
kultury I Bztuki. 
Zjawisko to do
 odosobnione. 
bowiem ruch iPlewaczy, si
gajQ- 
eY swymi tradycjami W okres 
mlt:dzywojenny. nle nalezy do 
masowYch. 
Ch6r ..Lutnia" dzlala w sprzy- 
).jIiCycb warunkach. W mal en- 
kim Strumieniu praktycznie iest 
jedYnym reprezentantem zycia 
kuIturalnego. Nie ma wa:i:niej- 
szycb 'willt panstwowych I im- 
pres lokalnych. w kt6rych by 
ale uczestnlczyl, stanowi kultu- 


Powstanie 


pawilon 


handlowy 


J'eszcze w rol!:u bie:i:Qcym Chy- 
b1e wzbogaoi sit: 0 nowoczesny 
pawilon handlowy, wzniesiony 
systemem gospodarc.zym przy 
pomocy spoleczenstwa przez 
Gminnlj Sp61dzielni
 "Samopo- 
moc Chlopska". K05Zt inwesty- 
cjl wyniesie 7 mIn zlotych. W 
Dowym obiekcle prowadzl
 si
 
bc:dzie sprzedaz artyku16w do 
produkcji rolnej oraz obuwia, 
tekstyli6w I konfekcji. 
Cz
sl: pomieszczen zajmie ad- 
ininistracja Gminnej Sp61dziel- 
ni. dawne lokale biurowe na- 
tomiast przej
te zostanl\ pod 
dzialalnooc gastronomicz.nlj. (J) 


Nowe mieszkania 


z »Zacisza« 


I!Ip61dsielnia Mieszkaniowa 
ooZaeisze" w Ustroniu addala w 
IIbieglym raku da uiyiku dwa 
blakl e 154 mieszkaniach na asie- 
diu AndneJa Brady, a w raku 
bisqcym rowniei dwa se 132 
miesskanlami. Da koiiea grudnia 
..miena .If: wykoiiczyii irzeci 
'lek, ktory jest gotowy w stanie 
aurowym, era. doprowadziii d_o 
danu Burewego kolejny budynek 
_Ieakalny. 
Bownoezelinie Spoldzielnla pra- 
wadsl budawf: domkow jednora- 
.sinnyeh, a ktoryeb 17 przekaza- 
.yC!b a..ianle de .asiedlenla 'I/f 
...arlym kwartale br. (J) 


Racjonalizatorskie 


oszczQdnoSci 


W Zak1adach Elektro - Maszy- 
DOwych CELMA w Cieszynie 
pracuj
 cztery zespoly robocze, 
oceniajljce wnioski racjonaliza- 
torskie zglaszane w ramach dlu- 
gofalowej akcji pn. "Tw6rcza 
Inicjatywa I Dobra Robota". 
J'ak informuje kierownik sek- 
eji wynalazczo{;ci I ochrony pa- 
tentowej mgr In:i:. Andrzej Dur- 
nak, w I p61roczu br. pracowni- 
ey CELMY zglosili 137 pomy- 
sl6w usprawniajQcych. Przewi- 
duje si
, :i:e projekty te przynio- 
l1li oszcz
dnosl: w wysokosci 4 mln 
156 tys. zlotych. 
Najwi
cej wnlosk6w racjona- 
lIzatorskich dotyczylo uspraw- 
nien technologicp1ych_ i bezpie- 
jczcl1stwa pracy. -(kar) 


6 .__ KRONIKA 


ralnlj wizyt6wke i dumli: miesz- 
kanc6w miasteczka. 
Powstal we wrzeSniu 1918 ro- 
ku staraniem miejscowych nau- 
czvcieli: Jana Orszulika 1 Marii 
Dudzik oraz notariusza - Stani- 
slawa Dyboskiego. Dyrygentem 
ch6ru m
skiego i mieszanego byl 
w6wczas Franciszek Pusz. Naj- 
wi
kszy sukces przedwojenny to 
zdobYcie I miejsca w Zawodach 
Bielskiego Okregu Spiewaczego 
w grupie ch6r6w kategorli III, 
co bYlo r6wnoznaczne z przej- 
sciem do 
rupy kategorii n. 
Godnym odnotowania jest lakt 
dzialania przy ..Lutni" w tam- 
tYm okresie kiIkunastoosobowej 
orkiestry .smyczkowej tyPu ode- 
on. 
PierwszYm prezesem ch6ru 
bYl naczelnik miejscowego Urz
- 
du Pocztowego Piotr Jakubas, 

 wojni e m.in. funkcjt: tli: pel- 
nl} - mgr ekonomii Marilan 
Wojtowicz. 
- Od stycznia roku ubieglego 
zn6w jestem prezesem - m6wi 
Marian W6jtowicz. - Na zaw- 


-".--- .
-.;. 


r:- 
-, 


---A'---'- 

- 


.-.::.
 . 


,- 

 


.... 
 . ,- ..--.".-- --- 
 --<:/<_:,:- '.' 
. 
."." ". ::'". 

-'- --;. . ".... 
-l' . 
:...'" -:-:--::-,q 


'>} ./-
\ 


i..- 


0":.  
t' 


--, 


J" 
.l.-:... 


r-
 
.- 


:. 


if'---.. 
" ,_<0 
#- 


_"""r-. . . ¥ 


./." 


sZe pozbylem sl
 tylko roll dY- 
rygenta, przekazuiqc batut
 
memu synowi Krzysztofowi, kt6- 
rY radzi sobie znakomicie. Nasz 
ch6r liczy obecnie 68 os6b. Naj- 
starszQ czlonkinl
 Jest Stefania 
Wowra. pelnillca r6wnoczesnie 
funkcj
 bibliotekarki. bardzo 
dlugim stazem pracy w zarz
- 
dzie poszczycil: si
 mo:i:e - Wan- 
da Waloszek - pelniQca funkcj
 
wiceprezesa. OczywHicie trudno 
wymieni
 wszystkich zasluzo- 
nych dla ch6ru. ale na pewno 
nie spos6b pomin
c dlugoletnie- 
go dyrygenta FrYderYka Ha- 
werlanda. Obecnie 60 proc. 
czlonk6w "Lutni" to ludzie 
mlodzi. od 17 do 20 kilku lat. 
Mo:i:emy na nlch IiczYl:, podcho- 
dzq do sprawv nie mniej powaz- 
nle od nas - zaawansowanych 
w latach dzialaczv. 
Oh6r ..Lutnia" wkraeza w rok 
swego jubileuszu. Inauguracyj- 
nY koncert obchod6w 60 roczni- 
cY istnienia odby! sie w minio- 
nq nledzlel
. W pro
ramie za- 
prezentowaly si
: ch6r m
ski, 
mieszany. Zesp61 Muzykl Daw- 
nej. zesp61 rozrywkowy oraz so- 
li{;ci. Do koncertu jubileuszowe- 
go, kt6rv odbedzle si
 za rok 0 
tej samej porze. sparo czasu. 
Okres ten wypelni
 koncerty 
ch6r6w i orkiestr z calego woje- 
w6dztwa. (J) 


-:;,.
\..::::: 


..
..Y."." 

....,
. 
 


;.r-.. 


..N-\' 


of' 


.:.:.... <. 


':-'(l-- 
,t. 


t.- 
< 
,t:--':-_< :__0' 
...,:)..
". ' 


.Z:- 


, 
 :;:". 
':'. '. 
,;.;;; 
, 
.. 


:..- 


t 


.
.
 .:::; :. 


;::j(. 


'''''
 
'- 


i,.T 


.. "'!/" .- 

. 
-. 


.;
: 


."", ...:::........1':.... 


..-- 
 --- 
r-- 
 ,_. _,.,,-:"" 
,-- .----..,
 
.
"; 

'
: \i 
.:,,'
. 
",... '-
....- 


.-',:" 


,.. * --- . 
4<; 
....."". 
y- 
'--,--

 


Sr,'dzhva kuinia w Milowce do&rze pamiQla auslrlackle czasy 
I jesl znacznie slarsza cd 71-lelnlego Andrzeja Biatonla - mlslrza 
kowalsklego, kl6ry kuje lulal od roku 1930. Jadqc z Zywca w siro- 
n, Ujs6f, przy gl6wnej drodze w 
iI6wce, popalrzcie w prawo. 
U progu kuinl sledzl mlslrz Andrze) z nleodtqcznq fajeczkq w z,. 
bach. Wypalruje konl, kl6rych z roku na rok coraz mnlel... 
Folo: Tadeusz WoJlylko 


f dJl 10 lat temu Ichede Ko- 
I la GospodV n Wie;skich 
pTze;mowaZa 10 KowaZach 
pani Zofia Ryziowa, fllkt 
flie PTzvpuszczal, :i:e przynfezte 
to tak zasadnicze zmianv 10 
V- 
ciu wsi. Nowa przewodntczqco, 
Aczkolwiek zobrala zif do WV- 
konvwania obowiqzkow zpolecz- 
flvch z ,vielkim zaanga:i:owa- 
fliem, flie pTzewidziala Townle.t 
tak wielu pomJlsZowych efek- 
tow. 
DobTa passa Tozpocz('la sl(' od 
wVgTvwania zpraw maZych, bez- 
posTednio zwiqzanych z potrze- 
bq podnoszenia wlasnvch umie- 
j
tnosci Tolniczo-gospod4TSkich. 
PTelekc;
, spotkania z interesu- 
;qcymi ludzmi, kUTSV gotowania, 
kTO;U i Izvcia, wVkladV 7'olni- 
cze i coraz cz
stsze Tozmowv w 
"babskim" gronie p7'zygotowaly 
_ ;ak sie p6inie; okazolo - 
grunt do pode;mowania COTaz 
imielszych inic;atvw 0 szeTlzv m 
znaczeniu spoZecznym. 
Uciq:i:li1Ovch problemow, dre- 
czqcvch 10szvstkich bez 10vjqtku 
mieszkancow, bVlo SpOTO. Wid 
nie miala poZqczenia ze Skoczo- 
wem. Wszelkie Tozmowv podej- 
mowane pTzez soltysa z oddzia- 
lem PKS nie da10aZy Tezultat6w. 
Nie moiemy uTuchomie linii 
Skoczow - Kowale tZumaczyli 
przedstawiciele PKS, bo nie po- 
z10ala na to stan drog. Drogi 
tTzeba utwaTdz(e, 0 wzdlui nich 
 

 

[!]ill 
Kowale - wies -inicjatyw 


wVkopae TOWJl odprowadza;qce 
wod
. Ale od czego dobTe po- 
mysly? Rada 10 Tad
, czZonkinie 
KGW postanowilv: same llIV k o- 
pfemJ/ TOWV i utwaTdzimv dTO- 
gi. 
M
skfej cz
sd mieszkancow 
file tTzeba bVZo dZugo do spra- 
wV pTzekonvwae. W kTotkim 
czasie wykopano TOWV i utwa7'- 
dzono dTogi. Przedstawicielom 
PKS odebrano tym sposc.bem 
najwa:i:nie;szv aTgument. W {cU- 
ko miesi
cv po burzliw7lm ze- 
bTanlu, na kt6Tvm czZonkinie 
KGW po Taz pieTwSZIJ tak OStTO 
postawilIJ _ spraw
, na linii Ko- 
wale - Skoczow TOZPOCZ
ZV kUT 
sowae autobusIJ. PieTwszv po- 
wa:i:nie;szv sukces zach
cil do 
dziaZania. Kolo pode;mowalo co- 
Taz smielsze inic;atIJwy, Nast
p- 
nvm powa:i:nie;szIJm pTzedsi
- 
1Ozi
ciem bIJZo posadzenie 1'1a 
pieciu 5--aTOWIJch dziaZkach-kTza- 
kow' czaTne; p07'zeczki. Planta- 


Przybywa obiekt6w 


oswiatowo-kulturalnych 


----  


os",i,lf! 
Gmina Galeszow dorabila sif: wieJu obiekt6w a zakres u biorlJ!J 
kultury eras spodu i iurysiyki. Oprocz gminnej szkoly 3 1 swi tlU ' 
istniejl\ tam t .zkoly podsiawawe i t .zkaly filiaJne. .Z. f ,rr d ' 
szkalnyeh kanysta ponad 200 dzieei. Dziala takie w gnu nlC 
szk
L 

 
Pif:knymi pomieszel:eniami i dobrym wyposaieniem poc
"';i
iski' 
moze Kminna biblioteka publiczna. Wespol . 2 biblioieka.lJ1lolbiorlll! 
ml I t punktami bibliotecznymi dysponuje ana kSI!:' 
w wysaka
ci nieamal 30 iys. tamow. dOIl'! 
0 .. . . . . k ' e zakl. '
. 
zywlOnlt dZlalalnose prowadzll " swietliee wleJs I , ro lnl , 
Dom KuUury Cemeniawni "GoJeszow", 2 kluby IDJodeg
ocrtipir 
i 6 klubow prasy I ksil\zki "Ruch", spasrod ktoryob 2, nO 
wypasaione, addane zostaly da uiytku w raku bieillcym. . . pi, jD. 
Ml d .. - . J . 00 .. . ..
tnJcJ
 _,I' 
a Zlel: Kmlny ma mOl: IWOSO uprawlanla spar. u . ... koczJ\i ,, ( oj 
Z boi.ka .padowe ara. kampleks pakrytycb il'elitem 5 
eiarskich.  


DziedziczCl kultur, przodk6w 


:
... 


Jest ich dwudziestu kilku. 
Na co dzien zyj
 prowadzeniem 
gospodarstwa lub pracQ w prze- 
my{;le. Od twi
ta nawil\Zujli do 
rod:z.imej kultury a zatem: mu- 
zykowania. piekni. r
kodziela 
artystycznego, architektury. 
zwyczaj6w weselnych i obrz
- 
d6w pogrzebowych. 
Zesp61 Regionalny "Istebna" 
isLnieje Z malymi przerwami 
od okresu mi
zywojennego. 
Nawet najstarsi czlonkowie 
niezbyt dobrze przypomina- 
jQ sobie jednak poczlitki. W 
kazdym razie- zesp6J: zrodzil sic 
z sentymentu do tego, , co bez- 
powrotnie przemija. a 00 jest 
pi
kne. 
- Sam zrobilem S'Woje gajdy 
- m6wi jeden z najstarszych 
czlonk6w kapeli Jan Kr
ielok. 
Dzis ju:i: niewielu z nas posiada 
t
 umiej
tnosl:. 
Obok niego w kapeli grajl\: 
Pawel Sikora, Franeiszek Mar- 
chwica. Antoni Gorzolka, Anto- 
ni Kukuczka i Miehal Motyka. 
- Spiewamy i tanczymy w 
oryginalnych strojach g6ral- 
skich - m6w.i kierowniczka ze- 
spolu Belena Bury. --; Zakupil 


,: 


.r:- . 


,I 


Reporter zanotowa' 


. Na terenle gminy Jstebna w 
trakCle budowy jest 295 budynk6w 
mieszkalnych, w tym 110 gospodar- 
czych. Tylko w tym roku wydano 
110 zezwolen na budow-: domk6w. 
Z 2000 numer6w w Istebnej, Ko- 
niakowle i Jaworzynee b1isko po- 
Iowa znajduje .ie: ns nowych 0- 
blektach. W Koniakowle przy dro- 
dze wyznaczono 24 dzialki pod za- 
bud owe: Indywidualnq a w Jawo- 
rzynce 2«1 parcel. Czynlone sll. 
r6wniet przygotowanla do wYmle- 
nlenia dzialek budowlanym na 
Zlotym Stoku. Tam tet wYbudo- 


cja. zaczni
 III prZJl8ZZVm 7'oku 
rodzie. R6wnocze
me czlonldnie 
KGW dopTowadzilfJ do zalo:i:enia 
pierwzzego we wzi namiotu fo- 
Uowego, pod ktorvm prowadzq 
uprawl; pomidor6w. ogoTk/'w i 
ehTvzantem. 
Jednq 2 najpilniejszJ/ch obec- 
flie spraw jest Tozbudowa obiek- 
tu 8trainicJl, konieczne jest we 
10ri pTzedszkole. W 7'ozbudow
 
ztTa:i:nicJl zaangaiowane Bq nie 
tvlko kobietJl, kt6re 11> Babic 
tVlko wiadomv zposob zdolaZv 
zg7'omadzic no ten eel 100 tys. 
zZotvch, 2wieziono te:i: materiaZ 
budowlanv. pomoc 10 budowie 
obiecala 7'6wniei mZodzie:i: 
ZSMP, ktora nieco wczesnie;, 
wsp61nie z czZonkiniaml KGW 
przv finansowe; pomoCJj Gmin- 
ne; Spoldzielni "Samopomnc 
ChZopska" - dopTowadzila do 
zagospodarowania i WIJPosa:i:enia 
W flowoczesny sprz('t Bttazackiej 
iwietlicv. _-il .....____.. 


--"" 


od c 'li1 
je dIa nas ZwiQzek Za
 dli
' 
Leknik6w I DrzewiBrz
, klOb!1 
. 'skUII g el' 
lamy przy istebnl an strojc n/ 
"Le{;nlka". To star
 czcr\l'
J/ 
dzin I gazd6w. e a wi c !. 
bruclikl sl\ tylko 
ej IIrVCI
, 
twi
to, czarne na mil m 
oteo' 
ste okazje. NajstarSz
trojll k i' 
tycznym elemente m koronkb' 
biecego sq ozdobll e 
chusty. l k1()lll 
. a fo y
 
Zesp61 bazuJe .11 skai
n, 
autentycznym,- Ole potr
fl 
 
styIizacjQ. Mimo to im kCn 
chwycal:. Ma na s'Y°",e i I"'. 
1iczne nagrania radio dCZSS.
. 
wizyjne; wyst
py 
'dzkleJ b ' 
godnia Kultury Be
 
IU 0 '., 
czestnictwo w Fes Uw '" dOr'!I' 
Polskich w :2:yW CU , I .. \
 
nym "Swi
cie G6r B aad a ) 'a. 
blonkowi
 $Cz!"cposI J o
ieJ\i '£ 
w zakoplanskleJ .. e 
rzanskiej". ..e 'o 
J P'- U' 
W - gruple tanec
!!eCMtnle. 
:i:ajl\ ludzie mlo dzl . b jP 
czestniczQ w pr
bac 
zcd;pc 
ch
tniej wystQpuJ!\ r iC 
. 
blicznosci
. 811 dum n db pr 
dzicz
 kultur
 swy 
k6w. (J) 
d 
'c\ rll" 
wany be:dzie w przysZIOS 
autobusoWY. . · 
· · Icc zof 
 
. Plan czynew sP
 2 lOin 
I
 
gminie Jstebna wynoS l 'oc It" 
tych, W tym Inwestyc

D,,'anl Ii 
zl. Zamlerzania te r,,
 drM' , o 
 
gl6wnle przy remo nCl 'clD".e 
budowie bascnu "IIP
ce. 
Czadeczce w JaworzY ) I' 
. · to a Cl1 ,0' L 
. W Mnlchu (gI1 U !! staOC
 1:' 
oddano do uzytk U przYaJ\C "'I 
- 
lejowy. kt6ry WybudO"'ydClneJ -" 
nie spolecznym pr1.Y 
:ladb
n f I 
mocy miejscowych 1.a 11 I tfI I" i 
stytucji (wartost cz
n [I1leSl
1 j
 
Dzi-:kl tej Inwesty,;J y dcj
11 ' 
lVInlcha majq ulatWl O !! 810'" 
miejscowoscl na \lnlt :Staoe
1 
W drugim etaple prz P 0c'f. C I
' 
tanle rozbudowany 0 
1 kase: bUetowil. 

 
ff'1
 
II z ,-
 
_ Nasza 1Osp6IPT

1I 1!V!J f 
dzie:i:q - mowi JII
\vie C
nrl 
_ datu;e si
 wl asCI ic vD I 
wstaflia ZespoZu Ill' I' ll 
..Kowale". Utw07'zll 0' 
z myslq 0 ml/?dych'prob I II 
my, a oni tancZq. V IIOSI4
1 
 
lu I wvst('py p
z II C ! ,. 
wiele zatysfakcji I tI
:fliD c 
rJlm zposobem sP€ oTVgiV

1 
1Oolnego. Cz
{;t II IvyD DI 
stTO;01O Tegfonalfl!Jc nl/ cll f" 
DI l it 
lvsmv z szaf wl aS Itle., I 
Tesztl; uszIJZysmy sll 
/O


 
utworzenie zespoltl;IC P:
 
;u:i: na swoim ",,01\ IIII
 I . 
liczqce si
 sukces

t!llvtll.,., 
zi
 pobudzit i -«II I " <1011.." 
dh "1\cr-,o' 
VC . TeTaz 3U z tlzie: 
flasze; pomocIJ. MIO spore 4 i 
niczIJ w czynacl
 bllciotC r 
Ostatnio za;
la Sl
 1\

IV . 
lowaniem ,pTZI!slll'ef1lv' I 
Wspolnie OTgant ZtL ! IV I 
nosciowe wieczor1l1ce, 
zabawv. . -I obeCI 
Na;1Oa:i:nie;sza 3
: 111 0 1 ' 
dowa pomiesZCzel Ie PJ 
szkola. POUlodzell,c tY I 
wzi
cia zalezV I 1\
ie IV a 1 
czlonkin KGW ISC! 
mZodziezy. Aktv tV a 10' 
organizacji licZl! 11 l
icll I' 
zm?bili:zuje w szvs "'IO
 
kancow. J"
Jl 

ocr 
LACH-RD'o1
		

/00635_0001.djvu

			HANKA JAROSZ-JAtOWIECKA 
Sliczne na manekinach 
"""---- 
----- 
DOI{
NCZENIE ZE STR. 1 


, na 
"ktor:
Y,kl,ad dwa razy w roku prze- 
'
th .V\\ac ..zgodnie z !inil\ mody" 
'11"
 e 
sony 
aci, bo przeciez nie mn 
'I.ck j..:t oro . podstawowym kt'yt"rium 
lIne N to. zeby po prostu byly funk- 
I iell 'ad U przyklad panowie zglaszajfl 
'v"lv i rescm wym6g. zeby przytrzy- 
,. iala III W micjocu pewi"n btotny de- 
I . 
P J nl('lus 
o"\an' em ua Targach Krajowyell w 

..Pil ;U I zr;ow
 przcmyst dziewiarsk; wy- 
n a tYsi (

'kcJq 2,370 wzorow (slownie: 
II prel.,

e. trzysla siNlemdzicsi!)l) piQk- 
\ "', S\'t
l. l!
'IcYch siQ tV el
spo::.'" ii n
 lie 
'0", nie aCJt ogolnej, gdzie wielu roda- 
t
. Y lil

a co wloLye na prz\.
t.J\v.i
t<', ' 
'" C, Z;, n' Y. BQdQ do. znudzcuin I>owh- 
,,!.orOI\' .E'
lrzebnlc robi sic It nas tvlc 

tgi J e ; I to dwa razy do roku" na 

,Il'iebn
 "nne i Wioscl\l1c. b<) wpra
dzi., 
t6 !YstkillJ 511 l1"!0dne kolekcje, ale f)l'Zeode 
1Ir'li stand trUgJcznie bralmje 11 nas ubio- 
o\
lIko\VaardowJ'Ch, ktore powinny bye 
IiJ.O.lIlalc..
e stale, aby stale mo:i:.na je 
'Ot "'laj
 w Zc w sltl('pach. Ame,'vkanie 7.'1- 
Iio 
Qie tllkta
Zych zakladach ..Karo" rolt- 
r

 PrlYjel e ;;a111e kolor<'WI' podkoszuU< i. 
1'0' Qi c , t0k SIt: n
 l.amtehz:vm rynlru. a 

 Isty Odr 0 ZI
ue
Jamy. WrLworzvt 
iQ 
\ij

lepie U. Ch k " 7.e Jak czlowwk 7.auwa,;:y" 
"" Ie ltilk Ja IS udany fa son 
'tci. 10 
'I>r
 Q, Pt'\V a sztuk nR zapas. bo prze- 
\., 

aco-v" no W przyszlym rPODuje on 

.il't s"oicb ato UI7B l"Oku 142 rnitiol
y 
I 'io
icz, wyrofJ:Ow. Die licz"" dzialu 

 I ,Q
I'I p:Co. gdz'e of':'"ta wynosi 1140,S 
C"'lny l' - W ""umle wi<:cej 1hZ W 
,
i l

 okf'esie roku Ubiegiego. W 
I \"
 .li po:
a uWl!lgq. ze dz>ewia
",two . 
\ 
 I OkOl o li .tradycyjne I\aturalne su- . 
"I,
6r
 lob Jedna pi
ta masy towaro- 
I " i l lhiesz aC7.ymy w sklcr>a<-h, 
11:ie 
;r,
 "'iecie an
owyeh. 

 II' tej Ud7: l al surowe6w syntotycz- 
'iI! Y. bO eruPle ubiOl"ow jest znaeznie 
'. o
e l'llal J . , 
, i' I1to\V . {) .ogo stec na ub
ory v.. 
JPo
l'tIllakeJ Welny czy bawetny, nie- 
I Q,O\lllQW¥czy
O to koleke;i ".Tarla- 
'i
 liI(!6 w lankl", ..Wandy". Niekt&- 
I 
,-., -WI> e pl'()
n_IIIY j
nokolor
 

lqt:k;i\(IC
r8Ol}kl 0 dtug>eh spOdni- 
tlit! l1Ji: nlh
:umi
m, ja.k; takl duiy i 

i


ni 
zlewiarsit;j, pracuj!Jcy 
1 11 1 ' 11: zdll' eJ
rch rnaszynach, za- 

 

t!I!
 pri e St
 niespotyltan
 w 
" 

 I\IIlYch 7Wntkow w Instytutach 
, 1

,IiI!ItWcz W tym w Centralnym 

, ktrsltic 
-nO
Wojowym Przemy- 
1 I "t,"

.ora n
d) me moi
 opracowac 
. '"

, aWnlaby Ste na doln" 
'I 

 ,iI It:al.d 
\n'?
ofll! p 
go zakladu, czyli mo- 
,.1 d 
rzoo bQksami za.imowa- 
,lej
lItegO, Z
6lne "firmy" my\ita 
\ 

,e 
 ze ek!lpOIlOwano tam 

 z t
:) julY' b t.'atomiast te t.rochq 

 n.,.,I!. a IIQ Ie IIkromnie na me- 
, I
'. 
I&gall>rzeciei; to wta9nie g16w- 
\'"zych. Handel wreszcie 
zgldszat w tyeh zaktadneh - i to b..la 
kompletna nowosc - :i:e ('hce prawie wv- 
t"ezt1ie du:i:.e ro:r.miaI'Y. Wif:'(: moie wreliz- 
de CDS w tei materii zamieni si
 na lep- 
sze, 


Miejmy jednak nad:r.iejt:. z., J'esienne 
Tat'gi roku 1977 stan
 siQ I11m jed- 
n()("odnym w kmorze i dzia'lli.nie. 
Nat()ll1ia
t same skarpety pokazywane 
na Targach byty w ladnych koloraeh i 
wreszcie jakby troehq dluuze. Z cieka- 
wostka w tym zakresje wyst'lpila "Opo- 
lllnka", pokazuj2je pod'kolanka weiniane z 
pi
doma palcanli; oczywi4eie sa to slmc- 
pc-ty do chodeenia po domu. przyqto90wa- 
ne do dreowniak6w, blldz do japonek. 
:2:eby jut 'nie wypasc z tonu, musz
 je>:z- 
cze dOOac, :i:e ta.k:i:e kolokcia kostiumow 
k!J.pielowych na rnaneoldnach te:i: preze n - 
towallt sif; bardzo ladnie, natomiast o90b- 
niczka, kt6ra zaryzykowalahv zonlll"zenie 
si
 w nich w wodzie, moZe przeiye lI1{)- 
ment lekkiego zaskoczenia, kiedy okaze 
sit:, :i:e po zamoczeniu staj... sl
 one przet- 
roczy:lte. Mogtoby to bye nawet sympa- 
tyc
nym widokiern dla innych, t:l.vby nle 
fakt, ie do atanlk6w wszyto dziwne u- 
lIZtywniajl\ce miseczki, ktbre - omen. no- 
men - powodujIJ imprNje, Ie kobieta .a- 
miast blu9tu, neczywiKie ma dowfe kom- 
portlerki. I w teJ dzied.'zinle koleke
 byte 
konBe4l:wentna, t9 IftaczJ' IIle bylo W 0- 
,Me k
lum61r dla kobiet 
yolt . 
wi(ksEym biustem. 


I 


I 


:'\ 
.
 
i: 


. )
r 
,
 


r>' 


:'." 


. 
, 


.f.: ::
 
....
 


t 


PUBLICVSTVKA 


;::;;
:;;::
.'. . :"'.
.: : '
.'
 ", :.:: 


.. 


, . tt..... 
::
"" 


'6::- 


POle! ,\!Qjzy O.,lto, p6/l!iqcy je-dnoc:reinie funkcj
 preZfll8 
IS' "zgocla", polrafi jakoi Zf1a1eic CZGI ria wszystko.. Duq 
10 MlIIIfCI j.go wlp6flftlCowltikow. 


P OlieI AleJzJ' Bllke, mimo zt! obowi:t z - 
ItOw ma niemalo, po:;elskich dy
m'6w 
i spotkao nie opuazcza. wyroznia 9i,= 
. ak
ywnoSc
 w sejmowych podkomi- 
8J,acb, bie"7.e uduat 
 selijaeh Wojcw6dz- 
kle, Rady Nanxlowe] DJ) i. pnede W&ozy- 
8tkl(n, p"e
.esuje Rolniczej SpMdzielni 
Pl'odukcyjuej ..74:0<1." W Df:boWt:u od 
wiclu jui lat, 
L
dzie znajlt go !u dahl"'le i ufajq, jak 
9WOJcmu. P.'ezes Btlko? Nasz c.1:10wiek z 
D.c:bo.
ca rodem, swojak, Jak do takl
go 
me tSC z klopotllml. kto lupiej pomoZe 
!'ozwiq:wc powga na utrzymywaaiii 
kO!"taklu mi
dzy tak zwanym terenem a 
SeJmem, 1m lep.QYy kontakt, tym wiQk- 
SIze 
fekLy. pracy. 'J:tumac,.o:enie i wysluchi- 
wante to ;JeS7.cze me wszystko, wazniejsze 
j..st 7awiezienie uwag do Warszawy. Byt 
1111 przyklad p."oblem zagospodarowania 
las6w r.iepailstW3wych, istnial projeJd 
u
tawy. P
el Bilko pojechal w tej spra- 
WIC (10 Wtsly, &,dzie zorgani70wano poael- 
skle spotkanie. Pnekaznl llld.l:iom tekM 
p!'o
ektu, c:'y;;kus
 trwala t,.zy godziny i 
,"'oJektu nte p"7.y J
to. Czy wyborcy z Wi- 
cty mogl} udeocyctowat o. wpl"Owadzeniu 
w zycle ot::6In/?p<:,L<:kiej usta
! Czy mo- 
gQ SpowodoWII';-" JeJ wyeofame. zanim uJ- 
r?1'. 8wlatJo c!7.1:'nne? Jasne, ze sami wi
- 
lame 0 tym !lte dec7dujll, ale poset do 
Warilzawy po}echal, zlo7oyt sprawozdanie 

e spoLkan
., J?Odz
elit si
 Wlttpliwoiciami 
1 .
kaz
lo !l1
, ze nle SIt jedyne. Po dyaku- 
!OJi proJekt .pI)b.otkania... 
.Komisje, podkomisje, zt!3poly, spotka- 
nta, ul'OC'Z7Sto5ci. dyiury, posiedzenia SeJ- 
mu, _Ie WRN no i praca zawodowa na 
totelu preze8a. W kaidym b"di raue 0 
sp6I:dzielczyeh spl'awaoh nie zapomina 
nigdT, a Jdli tylko nle starczy mu cza- 
au, angaiuje sp6ldziclczy kolektyw. Gdzle- 
kolwi
 WJ'Jeid:ia,. cZTal to ze spokojem 
edoWleka, - kt6ry jeat ealkowicM peWftJ', 
.. Wlp6tpracown.iCT todnle 10 zastlt. t 
.. ... uda". Pr_ dwandeie alemal lat. 
E 1rorzJ'
 dla Jp6tdzielal I wybor	
			

/00636_0001.djvu

			- _...

--- --- -" . 


BUDDWNICTWD 
_...
-
..-v'_... 


»Jak ci@ widz(I 


:.o-.v.... _.........,.J......... 


tak ci@ piszq« 


tan i kierunki rozwoju uslu« oraz 
ocena dzialalnoSci handlu w Biel- 
lIku-Bialej to problemy, ktore byly 
tematem ostatniej sesji MRN. Ana- 
J1:za tych spraw sklania do wyci/lgn!
cia 
ogolniejszych wnioskbw. Rozmawiamy na 
ten temat z prezydentem miasta - Anto- 
Dim Kobiell\. 
- .laka jest aktualnie .ytuacja w Wel- 
pich u.lul:aeh i handlu? 
- To problem 0 ogromnym znaczeniu 

lecznym, dotyczy bowiem zaspokojenia 
iywotnych potrzeb mieszkancow miasta. 
Refleksja. ktora naSllwa si
 przede wszy- 
.tJtim: minione d\\'a lata byly pracowite 
I owocne w zakresie zag
szczania pIscO- 
wek handlowo-llslllgoWych i gastrono- 
micznych oraz poprawiania ich usytuowa- 
nia w miescie. Uzyskalismy powainy 
przyros't powierzchni sprzedazy w hand- 
In. liaz:by placowek uslllgOWych i .il
cI 
miejsc konsumpcyjnych w gasm-onomll, 
chociaz iloSc sklepow zmalala, poniewaz 
modC'l"nizuj
c placowki hand lowe, lllczyli- 
imy sklepy male. tworzllc wi
ksze i lad- 
Diejsze. Blldowalismy takze nowe pawilo- 
ny handlowe 0 powierzchniach od 900 do 
1200 m kw. W 511mie uzyskalismy okolo 5 
t,ys. m kw. 
Lecz - w naszej ocenie - tym zmla- 
110m iloSciowym nie towarzySZll dosta- 
teczne zmiany jakosciowe w organizacp 
handlu, w jego nowoczesnoSci, w zabie- 
each 0 to, zeby w pi
lmych plac6wikaeh 
i pftwilonach dobrze zaopatrywano Iud- 
noSe. Trzeba jeszcze du:iej praey z ludzmi, 
ktOrzy 511 zatrudnieni w handlu I gasbro- 
Ilomii. Podstawowa kadra jest ofiarne, 
jednak znaczny jest naplyw ludzi mlo- 
dych, kt6rych nalezy jeszeze uczyc zawo- 
du, kulturalnej obslugi klient6w I wIllA- 
eiwego prezentowani.a towarow. 
- Podcsa. se&ji byla mowa i . tym, ie 
.rakl w .klepaeh nie sawlOZe __ 1Isasa.- 
llione niedostatkami towarow .a rynk. 
.rajowym, ie sa ...alo Jest _Icpow I 
PURktow .81uC nemiejlniezych na Miea- 
1aeh... 
- Brakl w zaopatl"zeniach apowodowa- 
_ nieobiektywnymi przyczynami to re- 
INlotalt - moim zdaniem - niedOlltatecznt!ll 
pracy zaopatrzeniowc6w z handlu, kt6rzy 
lite powinni ograniczac si<: do ,wan 0 to- 
'Mal"y przydzielane, musza zdobywal: 8Dbie 
p-oducentow. Produkujemy w wojew6da:- 

e pi4:'kne t'kaniny 1 nic nie .toi n« prse- 
.mc:odzie, by bylo ich w naszych skle' 
zujl\ nicstety nie proje
ty 
 z::t
 l
kreSl"i 
plan zadan. Ten z kolel moze Y. boWyn1 
ny jcctynie mozliwosciami .prz
[Ot otrtY' 
pl"7ed
,i
biOl'stwa, a te WYnJknJ
ie rb",n a 
manych na ten cel srodk6w, co I 
si
 potl'zebom spolecznym. ' I n y ch 
It reS 0 ' 
Od lat dceyzje dot}'czl1ce .0 p1ieSZka
 
plan6w preferowaly budowa111C. rdtoaYc 
Wskutek tego w plnnach za.t'
a aa tz
 
do reaIizncji za malo hy.Io. mlCJ roku pl;ci 
inCrastruktur
. Np. w bl('Z1jCyJ11 WyS0 1tO h 
zadan KBO ustalony zostal 
 objf;t>'
 
650 mIn. zl. Na Wybudo
an

alnych p JIll 
tym planem 8 851 izb nllCS7. z,atel\'l .f 
trzeha okolo 550 mln zl, a sta lO '11'1;, 
wS".lystkic inne obickty p	
			

/00637_0001.djvu

			- A jest paD c1yrektDr Dplymistl\? 
te
 
zYWiscie, lecz takz" realist/!. I wif;- 
rn
 obJekt6w uslugow)'ch zYCZf; nil' tylko 
J)i

szka
com osledli bielskich, all' row- 
z SOblc. 
kt-=- Je
"SeZe jedno - kim q iii pariDerzy. 
Jlt::I
 . Przyr:OtDWUjl\ ' inwesiyeJe? IU. 
tan Dlosl budowt: pawilDDu na "Zlolyeh 
Jltl 
eb" na eslrc1le ..Beskic1zkle" i nle 
tent azal kDmpletnej c1okumentaC!Ji I te- 
U bUdDWY? , 
kl-lartDerami naszymi sll _ Wojewodz- 
\1;ie' 
Zlld Rozbudowy Miast i Osiedli 
\1.1' J:ICh, Rejonowa Dyrckcja Rozbudo- 
ka S last i Osiedli Wiejskich, Wojew6dz- 
ku P
ldzielnia Mieszkaniowa i w 1I/Ypad. 
\\rSS n
kt6l'YCh obiekt6w handlowych, 
rYIl:1 b " POlem". Sprawa pawiloIJu, 0 kt6- 
Yla mowa, dotyczy WZRMiOW. 


I' 
I' 
,1. ol o 
si, zamyka 
........... 
11 fYpowiedi dyrektOl'a KEO "Beskld" 
'" sklonila mnie, by zWI'ocil: si4: do 
d
rektora naczelnego Wojew6dz- 
I Osie 
Iego Zarzlldu Rozbudowy Miast 
rozrna
 Wiejskich. Pod jego nieobecnosl: 
I k oor aln z dyrektorem d/s planowania 
IU
kie d3: n acji inwestycji mgr Zdzislawem 
WICzem. 
'nl 

tlto aCZcgO budDwa pawilODu handlo- 
11,
I
 Plaoo
aDa na "Zlotyrh LaDach" 141- 

It"? JlrzcnlesiDDa na osicdle "Beskidz- 
.....1' 
Ie tla rZYczYny byly dwie. Jedna to fakt, 
ba ndl ..Zlotych Lanach" Sll juz pawilony 
:a, \)

e, I!- na osiedlu "Eeskidzkim" nil' 
Ie bYl gll Jest ta, ze na "Zlotych Lanach" 
\It terin uregulowane sprawy wlasnoscio- 
'I\: U POd t{: budoWf;. 
I
,. to Pow . . I 
Ie? mIen byl te sprawy Sa.- 
.....\1;. 

Io\>la °hewodzka Sp61dzielnia Mieszka- 
necZnl
 o
la t? sprawa zawikll1na i osta-. 

 to nl stqPlono od wykupu tego tel'e- 
\I rnlej e znaczy, ze na tym osiedlu nie 

'kt6I,SCIl na kolejny pawilon handlo- 
n bYli Y - nawiasem mowiqc - powi- 
",:-.\ gotowy jeszcze w tym roku. , 
I
?r
 rn
:l I 
DkumcntaC'j1\ na p.wilDn, 

I:'kirn" 
Ye bUdDwany n. Dlllf'diu "Be- 
Udow

 I I przck.zaniem tf'renu pod 
t.::- P rze . 

stawi kazllno cZ
sl: dokumentacjl. Da 


 iQt r e kt6rej - moim zdaniem _ 
ljolffdtty
zP,?CZllc prace budowlane. Tere- 

r bUd zOle nil' p1"Zekazano, bo na nlm 

{
I!JQli Yn
zek, kt6rego lokator ma 
,,
! bie
 nUeszkanie w czwal'tym kwar- 

on,
'\\ril
ego roku. W tej sytuacji budo- 
1ft rolt nu b«:dzic mozna rozpocz,,
 pod. 
"....,t u I zakonczy
 w prz)'Bzlym. 
IQia? II Jest odPDwiedzialny ... Ie ep6t- 
.... \\>'t" 
.... .\ It ...ecy Po tl"08ze. 

""I{
h'retnie! 
t
tlnia loI...Bcskid", Wojew6dzka !lp6I_ 
1\0tbudleszkaniowa, Rejonowa Dyrek':; 
, .... .\... OWy Miut i Osiedli Wlejskich. _ 
III "'oJ - 
tQtUje e"'oc]zki Zarll..d, killry .... re- 
....1' ' hie? 
Qk,t tt 
I)
 lalt :: ulu' nadzoru. 
'
Ji? lIIo zna lIyl. unlkn..' powllt.leJ 
.... 
lobo (;d
b 


iY \\r 
b.I{BO "Beskid" zabral sl
 do 


 
 ti«: leglYm roku, to klopoty ujaw- 
Q'tni Wczetnlej i dzit bylyby jut 
.... ' 
Ijll

 tak 
I
t II 
 taw Ie nicjJozalatwiane . por, 
.... Ud owl s
e ujawniajl\ sit: wowe..., 
'
l-i/e IInl lnaJII: zaez(\c robDtt;? 
, . Jednak tak byte w tym wypad- 
I t ' 
Of
 
bel Cb 2 

. Zalc" l a
anie.. jest pracowa
 

' Q .. osc' 

Q,OI\'
Ch I, _ 
pit:trza Wrt.:cz lawi- 
le
i a\', OPoznieii w wykonanill 

it OI1
. 
klcc
no - gospOdarc2ych 
11\ I11O\\>i; U
kl niedopatrzeii, by 
I
lul Obo
' Juz 0 niewywil}zywaniu 
Ibl),.Cjfi z I
zkiiw, stwarzajl} wrc,;cz 
In


zl1cg l>ogranic2a przestc,;pstwa 
\,'c, .flico. Ni
 mozna siC; 2 t
m 
II.". Jakic
ozna wobee przc.la- 
It b ollz . - JkOlwicl( zlcj roboty 
\< ;
k:1
ll;
 obo.ic,;tnic. 

 l

.::j 81 Illy tYch. ktorzy nie wy- 
:1

I1?w. 
!IalezYcie 2C swych obo- 
\
Q6\ 11aCjj 111hYeh opies2alosci, 2Ie.' 
,.\1\> 
'li
 balaganll na placach 
11t
 kl orz zYmy na listy e2ytelni- 
'<. 111
 5i Y \Vskazl} 211\ robott,;. Po- 
o 
 trafic PO nitce do klt;b- 
lira 
CO Wa1a : 
INGEBORGA BIENIEK 


I 


I 


I 

 


I psrt:ia 


- , 
w dZiatani'u l 


PUBLICY-STYKA 


tuka pro ekonyw 'ni 


..... 


B udynek.. ktbrym -znajduje dzlA 
swoj" sicdzibf: Komitet- Miejski 
PZPR a takie Wojewbdzki Zwillzek 
Rolniczych Spbldzieh'J PI'odukcyj- 
nych i kilka Innych Jnstytucji; chol: nie- 
atary, byl w "powiatowych" czasach wy- 
rainie przyclasny. To tei gdy bwczesny 
kierownik Powiatowego O
rodka Propa- 
gandy Partyjnej Jer'llY Piskorclyk wystll- 
pil na poczl\tku lat siedemdziesilltych z 
inicjatywlj urzlldzenia tu gabinetu szko- 
leniowo- metodycznego, nawet w Komite- 
cie ten i bw P!ltrzyl na niego zezem, be 
nie moglo to oznaczac nic innego, jak dl1l- 
sze uszczuprenie I tak przeciez skljpej po- 
wierzchni. 
Piskorczyk byl jednak upal'ty. Zdolal 
zjednal: dla swojej idei nle tylko "piel'w- 
szego", ktorym byl szefujljcy dzis zakla- 
dowej ol'ganizacji FSM AntDni Huczt"k, 
ale rowniei Sp01't\ grup
 zapalencow, 
wSI'6d ktOrych najcenniejsi mieli si
 oka- 
zac ludzie z jednostek uslugowych i pro- 
dukcyjnych - Sp61dzielni Pracy "Jednosc" 
I Tapieel'bw, Spbldzielni Wielobranzowej, 
Cteszynskich Zaklad6w Kartoniarskich, z 
"Elektrometalu". 
Slyszalem p6znlej nieraz, jak inlcjator 
IItworzenia gabinetu pl"zeklinal dzien, W 
kt6rym ..przyszedl mu ten zwal"iowany 
pomysl do glowy". tyle nash'
czalo wyko- 
nawstwo trudnoiici, nil' przeszkadzalo mu 
to jednak w pilnowaniu kazdego IUUI'arza 
I instalatora, w wydzwanianiu na prawo 
i lewo 0 brakujljce detaIl', w l'o.llicznych 
staraniach 41 godnc gabinetu wyposazenie. 


I pami
tam dzien, ktedy - jeszeze p,'zed 
ul'oczyslym Dtwal'ciem - mogl mi kiel'o- 
wnik Piskorczyk pokazal: z trudno skry- 
wanl! dum" ..liIwoje" dzielo. Jako ze wlat- 
ciwie nie zachodzilem do pomieszczen na 
piel'wszym pi«:trze. Dw:tl'aszaly mnie bo- 
wiem odglosy kucia i przedziel'ajllcy si«: 
przez drzwi kurz, bylem wygilidem lIa- 
btnetu, jetli juz nie oczarowany. to w kaz- 
dym razie mile zaskoczony. Pl'zyjemny, 
estetyczny wystrbj, rzadki jellzcze w.6w- 
ezas w 1972 roku, kolorowy telewlzor, 
adapter, radio, magnetofon. rzutopi.s, 
wreszeie magnetowid, ktbry tu wlasme 
zobaczylem I moglem dotknllC po raz pier- 
WIIZY. .Jak kazdemu czlowiekowi zafascy- 
-DOwanemu DO.O
 technik,,- musW 
mi rowniez.. wmpoDOwlic pulpit stel"owni- 
ez.y z wieloma- pn;.ei:8kamt. ZII spraw.. 
ltt6ryeh automatycz.nie -zaslanialy -I oy Ludu" sa popularyzacj-: marksizmu- 
lemnizmu. 


Z cicszyIialUch doiwiadczeii kOI'IIYS\& 
wiele gjrodll:bw- ZBr6wIMI W w	
			

/00638_0001.djvu

			KULTURA 


.' 


. . . . 
; .
 ::'r
 '(" -J 5 
. '. . 
..' 


D zi.;;iaj postanowilem do stal"ej swflad;r nie si
gae. Sklonila mnie do tego wiado- 
mose, ze. mtodzi bielscy twO!'cy, kto,'ym z powodzeniem patl"Onuje Fecteracja 
SZMP. spotkali si
 znowu, azcby prz
dyskutowac formy i sposoby wlasnego 
wsp61uczestnictwa w kulturze a..tystycznej wojewodztwa. Rzecz zwykla, czy nie- 
zwyczajna? Zwykla. poniewaz niejednokrotnie zdarzalo sit;: nam slyszee 0 spotkaniach, 
usilowaniach tworzenia grup, a nawet oglaszania roznych programow i manifestow. 
Niezwyczajna zas - gdyz ci, 0 ktorych mowa. przetrwali juz probl: c
su, oparli si
 
pomowieniom 0 slomiany zapal i dowiedli swojej dojrzalosci - jesli jeszcze nie 8rty- 
stycznej. to na IJewno spolecz:no-kuItm.owej. 
A sp,'awa jest Istotnie wazna. Idzie 0 l'uch. ktory w niedalekiej przys710Sci moze 
wycisuQc P07.ytywlle plt;:tno na naS7.ym zyciu kultul-alnym, s.cislej - 1ite-rack.im i pIa- 
stvc7nym. 


i 


, 
... \'\'\..,. 
, 
.. .'\.\ ,\' \" 
...\, \.' \ 
" 

..
'. \ \. \ '\ \';\. ....\ 
..... ." \, '\\. 


", 
II't,J 
fj ".,11, 
, l' ",' r 
A., 
11 
. I 1JJt' ',1'1', 
I "II f II r
 
-,..1 ' 1 1 1 fj 
'" '1/, 
I" I
 ',:', :.,; 
'IIi )1' 
,1 7'.11/, 
, r- r, ' 
' \ ,n' II 
1 \ '" 
\ '. 
1\1 ", 
\i .j'" 
\ I f I 


/" 


" 


I 


'1: t- 
/.1,: . '
 't. 

(I';'\ .I
 I 
It
':;;'-- ...... 
'01'L I, ,; _ ., -;\. , 

 
. .ir
r/' ,'
,_ _
-..3 
" / .::::r r .&- ' 
 
' 
 

,.. .'"1'1::- ';" 
 
,I r
- -, .-' -- 
I / ,>
.- 
_ 
../ 
 ' :' \7 ' 

 
 

 ifl4i
'
"
,:._
"",,,,".
,;, 
 

. I ..-,..... - " W':r I 
.' ,I! ,- 
;;ltr? 
 ) 
;'

:t' \

 tt)\" -- 
'1'! ':' ,, :' ,f ."-'
 
J I/ J " J /')I:,f! / ( , 
 

, _....' 'f t 
\ 1: 
 
, 

 - 1 

. :: J. .It: ':" 'f r 
/ ,." ", '"I Ii." 1'1 
 

... 
 .. .. " 1 .: ":-; 
 
 . , 
, I 
 .
 ' 'r :/' r 
'"".J?>..", f hftl" 
, "r
)

,'

I

' . ; " 
 t f .1
, 
t

- 
I'. J 'I I . ' ,
 , . 
t. " ", ' , 
."'
' I 1'1" . ' 

"'\ 
. I r 
"'1. '( ,,
I 'I
 .'\\''' If 
'f 
 '':. . :-.,:.
__ . "", " . ...!!'rl.,......"". 
,I' I : .:..... ..' "".;'" "I'
"",,", 

 I .,:;.. .t-
,.I
.:;
... , t >, . '!I"r"""" 
__ .:. "';

1 .. '.'.., I ..,.(
' 
..'
:
.
.;y- ."...-". 
 ' , " 
"'!. 
,-' ...... ...,.
' ,. 1."
v.",,, f I . ' ....:::


1J4

.!.I	
			

/00639_0001.djvu

			i
"""'. It.. ..."..
,Q. - .1 


CZerwone maki na Blotnym 
"""------ 


00--- 

Z ENIE ZE STR. t6 

OrdUj 
kc 8
 qc granatem lub truciznij, zn
ca- 

18 'Ii nad bezbronnymi i unikajqc spot- 

dzie otw
rtym polu - zapomnial jak 
'Ycie i Potraflij walczy
 0 wlasny dom. 0 
A 8zcz
scie najbIizszych, 0 ide
... 

cho
 SZI!... Palce dr
twialy im na spu- 

cb rO
l, zebranej chyba na wszyst- 

 oc:b h OJOWlSkach II wojny swiatowej. 
Ir c, Wpatrzonych w mrok lasu, 
I
ny iglami slonecznych promie- 
Ily si
 na przemian twarze naj- 
\rog6w d szyderczo usmiechni
te g
by 
- C6r
 . h dP
dzali te maszkary I pi
li si
 
. "!etr po metrze. Krok po kroku. 


I 
...1 


::.
;.::
....:....,............ :1  --;---------":'-'-':-'-'----
:
 


Parowaly przepocone mundury i ubrania. 
Nogi odmawialy posluszenstwa. Serca bily 
coraz szybszym rytmem. Jeszcze bUy - 
bo gdy osi:jgn
Ii szczyt okazalo si
, Ze cze- 
ka tam na nich - smierl!! 


. . . 


. ytalem ludzl na Blotnym, jak ani 
gin
li. Odpowiadano mi ze zdumie- 
niem: - Jak zolnieTze! Tylko sta- 
ruszka, w ktorej oczach nadal czail 
si
 IQk przed nieznanym, przed upiora- 
mi tamtych lat kiwala glowij szepczijc: - 
Jak dzieci! Z imieniem mamy na uBtach... 
Chlopak, ubierajijc jupk
 z czerwonym 
emblematem "ZSZ" popatrzyl mi znaczijco 
w oczy: - Ona ma hyzia! Pomyslalem: - 
Chlopcze! Co tll wiesz 0 jmieTci? 


.


::. .. 


. 


«.: 


. .'. . ...........:...:. "':'..:'
: .

 


Skacz
c z kamienia na kamien, prze- 
glijdajqc si
 w zwierciadlanych bystrzy- 
nach bezimiennego potoku, plynl\cego ku 
dolinie Brennicy sluchalem Jozwiak.a: 
- ...bandy, zdziesiqtkowane i TOZPTOSZO- 
ne przez nacierti;qce oddzialy wycofaly Bi
 
w kieTunku Beskidu 2ywieckiego. Wia- 
domose 0 kl
sce dotarla do BaTtka w kif- 
ka godzin pMnie;, na Baranie; GOTze. 
Swiadkowie twierdzq, ie wypowiedzial on 
wowczas gOTzkie slowa, skieTowane do za- 
Bkoczonych czlonkow Bwego sztabu: - Od 
ubekow powinniscie si
 uczye sztuki umie- 
Tania, gno;ki! 
Blotny utracil od tej pory znaczenie 
strategiczne dla oddzialow NSZ. W psy- 
chice miejscowej ludnosci dokonal si
 za- 
sadniczy przelom: zrozumiano tu, ze hen, 
w nizinach, istnieje, dziala i zwycil;za in- 
na, legalna i sprawiedliwa wladza. A 
krew dziewi
ciu niewinnych chlopc6w, 
ktorych bohaterstwo upami
tnia skromny 
obelisk na skrzyzowaniu szlakow tury- 
stycznych do Brennej I Jaworza _ sce- 
mentowala ich sojusz z tll wladzl\! 


TADEUSZ PAT AN -"._-->------ 


'!:.
-:;:.. 


1:..:....
...
:... 


...
.
. ....0:0: -.::. 
 ...... :«'. :.:.
: .:. .....:.:
. .: .... .... .. 


w ramach obchod6w XXXIII rocznicy powotania Milicji Obywalelskiej i Stuiby Bezpiecze.;- 
slwa odbQdzie siQ na Bfolnym uroczysly apel polegfych I odsloniQcie pomnika ku czci poleg- 
fych lu t2 maja t946 roku dzlewiQciu funkcjonariuszy MO. Obelisk, stojqcy od dziesiQcioleci 
na skrzyiowaniu szlak6w.turystycznych do Brenne, I Jaworza olrzymat nowq oprawQ. SpQkany 
. marmur - zaslqplono brqzem. Kamie.; pozo sial ten sam. Szary, jak iycie ludzl, kl6rych 
upamiQlnia. 
Obok Iych dziewiQciu, ktorzy poiwlQcllI iycle w obronie wolnoicl I demokracji, na opet 
polegtych slanq na Bfolnym 
ienie Iysi,cy bez Imlennych bohaler6w lamtych lot... 
Folo: Tadeusz Polan 


PAlDZIERNIKA 
'-- 
'-- 


b 


Piecznej drogi! 
S"rnochodowe ozd6bki 
'--- 
lt

e

lIlna Bzyba intTygu;e dqgle 
\ :If, i.ll
lu kieTOWCow. Wydawaloby 
I 
 
o 0 pr
e'est. wylqcznie po to, ieby by- 
;'I

 jq
d I 
 b,u q widae zbliia;qcy Bi
 in- 
1f
I' P

y u aby moina przez niq pa- 


blo


1I 
a mo.newrowaniu. Tymczasem 
I.- f do C
llno.;q ;q tmktowaC jako 

''''ePql}olVfoko.
YWania osobliwoscf. Tak 
I


il 
qdll
 wlo.sciciele woiq tam plu- 
,
,le

QJqclim!ln!! buldogi - hudrocetaty 
I:- Ilj fl a m
 :1
 lebko.mi, ;akby biedne 
J;' 11 k qrku 10. y od uTodzenia atTofi
 

1.Qb
 8
lidelkCzasamf leiq tam tt
ysci
o- 
j, I 0 ollttni u. kOloTowe poduszkz, ktoTe 
I; ltid;
litJ-t 
 nle wio.domo do czego .slu- 
tl
ie If. 0d r o.jq swiadczl/e. Osobiscie ;ak 
11'''

eq
ieuo o.
u wyobTaiam sobie miesz- 
1,_ rQlyJeUO .l 1J a na wlasdciela samo
hodtL, 
leI tq d0tJ-t ?n
, ktom ;ui "zatrykotowa- 

; 

 
OCh(,
 od tej manii nie uciekl na- 

, 10 t It '/lie' no, ?Vi/bronit sit: moie 0 ty 
0llq e.l tlil 
robiono kapci fllI kola.' 
lle 
e o.uta zdobin. winne Gron:! 
8zkla bqd: plost?lku. pT
enie 


l 


Bione tuta; iyu,cem % tabeTnakulum lub 
ladu chlodnicze; "wykwintne;" gastTono- 
mil... 
W zasadzie trudno dyskutowac5 0 upo- 
dobo.nio.c1
 lud
i, bo skoro ;ui tak lubiq 
ozdo.biae bibelotami wnl{tTze swo;ego sa- 
mochodu, to ostatecznie ich sprawa, n
- 
t07lliast odnoszq wTaienie, ie cz
sto moze 
to lcolidowac z inteTesem innycl
 uiytkow- 
nikow szos. 1I1ianowicie ktos, kto zabu- 
iIu;e sobie :mpelnie tlllnq sZllb
 ;ak seT- 
wantk
 tv drolm"'7Il
eszczan
kim apaTta- 
mencie, nie wldzi. co dz-ie;e si
 za nim, a 
ponadto pOTliell'ai- ;ednal( ta witTyna pod 
tylnq SZllbq ;e,lullk przyciqga WZTol(, nie- 
ktorzlI 'I'Ii" zd"jmujqc nogi z gazu - oglq: 
da;'I- ;q # ten. momep_t '71ieuI
agi, a TaCZl" . 
zagapie.nia si
. moie kosztowac dosye dTO- 
g
 , 
Powil'dziane ;,'st u; pTZepisach, ie na 
tylne; samoc1lo,lOlve; sZllbie 'nil' moina na- . 
wet prz1/1(fejal! znaczkow ..PL", aby nie 
-zaslauialy zddoc
nosci. Tj/mczasem zdaTZa 
si
, ie kieTo'Ll'cy ladu;q na niq nie tylko 


ten znak, ale takie nakle;ki hotelowfl,. 
kt6Te dotychczas globtToterzy umieszczali 
na;wyie; na swoich sakwo;aiach. Widocz- 
nie ch
e zaimponowania, ze bylo li
 U! 
NRD czy Bulgarii, jest tak l'rzemoina, ie 
nasi "tuTYsci" prz'lllepia;q te karteczki 
z podr6:i:y,_ gdzie si
 da, ieby wszyscy wie- 
dzieli, gdzie wlasciciel ..sYTenki" -bqdi 
"fiat"" spc:dzal urlop, ;akbv to kogo inte- 
Tesowalo. 
Ostatnio ;ednak pobito relcordy glupoty, 
bo wymyslono do powszec1mego' Btos6wa- 
nia ;ednq z na;paskudnie;szych estetycznie 
Tzeczy, Jakie ud!llo mi si
 dostrzec w mi- 
nionych dziesi
cioleciach. Jest to zielon- 
kawa bqdi pomaranczowa plastylwwa ki- 
wa;qca si
 Tqczka z napisem "stop", bar- 
dzfe; kojaTzqca si
 z potwoTkami, -ktoTe 
Todzily kobiety po zaiyciu thalidomidu, 
nii z ;akimikolwiek upi
ksza;qcymi ozdo- 
bami czy znakami dTogowymi, nawet 
tTaktowa'nymi humorystycznie: uci
te; na- 
kle;one na sZllbJ/ kmlczllnl_i nie tlllko tJie 
ma;q iadnych tl'lasciwosci Tozsmiesza;q- 
cych, ale wyda;e mi si
, ie na wielu dzia- 
la;q zasmucajqco, tym bardzie;, ie niek- 
torzy tUT!Jsci zagraniczni opuszcza;q nasz 
kTa; zabierajqc ze sobq t
 samoc1lOdowq 
pamiqtkq IV postaci tTupie; lapki, ktora 
b<:dzie ruchomq Teklamq naszego pr;;:emll
 
slu pamiqtkaTskiego. Ciekawa ;estem, kto 
zatwierdzil i dopuscil do spTZedaiy ta pa- 
skudztwo? . 
A swo;q dTOgq - pToponuj
, aby "dTO- 
gowka" prr!.!J _ okaz;i polecila zdejmowanil? 
te; konczynki IZ samochodowych 8zyb. . 


HANKA ' 
JAROSZ-JAtOWIECKA 


PUBLICVSTVKA 


w 


roku biezQcym Cieszyn 
jest organizatorem trze- 
cich juz Spotkan T eotrow 
Mafych Form "T emafor 
- 77". Rozmawiamy na ten temat 
z inicjatorem tej ogolnopolskiej 
jmpr
zy, kierownikiem Biura Orga- 
nizacyjnego Konradem DOKTOREM. 


- Czy przegl"d eieszynski jest jakims 
ewenementem, ezy tei ma IIwGje oc}pG- 
wiedniki? 
- W roAm 1975, kiedy przy81
powali'- 
my do urzijdzania Cieszynskich S-potkan. 
odbywal sl
 w Zakopanem fe81iwal kaba- 
retow, a Szczecin organizowal przeJ(IQdy 
teatrow zawodowych. Poza tym urzqdza- 
ne byly przeglijdy teatr6w amatorskich, 
z ktorll to inicjatywll wychodzily zwiijzki 
zawodowe ale odbywaly si
 one spora- 
dycznie, brait im bylo systematyczn
('i 
Z tego wzgIc:du "Temafor" uzna
 moina 
:aa jedynll tego rodzaju imprezc: w Pol- 
lICe. . 
- DlaczegG mowi sit: 41 m Cieszyiiskic>h 
SpGtlkaniacb, IIkGrG - . lie sobie dGbrze 
przYPGminam. - festiwal malycb ferm 


mikrow wiad 


» T emafor« 


po raz trzeci 


tea.tralnych Gdbyl sie w Cieszynie pG ru 
picrwszy w rGku 1968? 
- l81otnie, ale potem bvlo kilka lat 
przerwy i :Bacz
lismy liczye od pocz
tku. 
Eo systematycznie odbywa sie nasz prze- 
gIqd od rdku 1975. 
.:.... W ktorym tG roku wystl\pilG jui kil- 
kanascie zespGlow? 
- Dokladnie 11 teatr6w poezii i 7 kaba- 
retow. W grupie teatrow poezji nie przy- 
znano .- wowczas pierwszeJ(O miejsca. zas 
nagrodami drugimi podziclily sie - Stu- 
.dio ZET ze Szczecina i Teatr J
dneJ(o .'\k- 
tora przy Sp61dzielni Uslug R6znych w 
Krosnie. W kategorii przedstawien kaba- 
re-towych pierwsze mieisce uzyskal 
"Kleks" przy WDK w Walbrzycbu. 
- W rGku ubieglym Cicszynskie Spot- 
kania byly j(,l1l\ z imprez Przegll\,lu Ak- 
tywnosci Kulturalncj Ludzi 'Pracv "CdG- 
wic'k-Praca-TworczosC"? 
- Tak, dalismy w ramach tel!o przej(lq- 
du 12 wyst
p6w w wykonaniu 11 zespolow 
z r6znych stron kraiu. Widzowie mieli 
dkazj
 zobaczye- programy zarowno kaba- 
retowe jak poetyclkie, publicystyczne, jak 
wreszcie monodramy I pantomime. 
- SpGsrod ktorycb wyrozniol1G? 
- Tytuly laureatow uzySkaly; kabare- 
ty "Omnibus" z Wroclawia, "Mari!ines" z 
Zelowa k. Lodzi i studunokl ..Pod Pos!a- 
ci
"- X Kielc. tea try - "Forum". z Dqbrowy 
G6rniczej i "Pantomima" -z MDK w Biel- 
'sku-Bialej, Teatr Poezjl ..KIeks" z 'Wal- 
brzycha i Studio ZET ze Szczecina. 
- Co nGwegG -przyn08i "Tfma'Gr-n"? 
\ 
- Wainym a'kcentem - tel!orocznei!o 
pr?egIIld:tl !Ill obchody 60 rocznicy Re- 
woIucji Pawzierni'k()wej. Zes1)6I, k.t6ry 
przedstawi najlepszy program z
Qzanv z 
tll rocznicQ,.- otrzyma sppCjaln
 naJ(rOlle 
ZarZildu WojewodzkieJ!o TPPR. W piEitek 
odbl;dzie sie ta'kze konkul's recvtatorm 
'poSwi
cony jubileuszowi. 
..,.. Ale CZI:SC imprez ju-. sie Gdbyla? 
- Owszem, ;,Temllfor" rozpOczal sie 
bowiem w poniedzialck. Na inau
uracjc: 
daJismy monodram w
. GarczYliskieJ(o pt. 
"Waclawa -dzieje" w wyfkonaniu Krzysz- 
tofa Kolbergera i CezarcJ(o Owerkowicza. 
Dru
i z wym.ienionych i Maja Komorow- 
Ska przed81awili si
 cieszynSk.iej publicz- 
nos'i we wtoreik. Z kolei wczora1 odhyl 
si
 recital Elzbiety Wojnowskiei. a dzit 
wieczorem wars:z;awSka ..Stodola" prezen- 
-tuje recitai Elzbiety Jodlowskiej. Wlasci- 
wa inauguracja Cieszynskich Spotlkan Te- 
atrow -Malych Form rozpoczyna sic: 
wsza,kze jultro, w piatelk. - 
- 11(' -zcspolow wystl\pi w ramach przc- 
gllldu? 
- L!jcznie 16, w tym sporo naszych do- 
br:rch znajomych z popriednich Sp01tkm'I. 
- Bt'Zposrednim Gr
anizatOl'cm imprc7.Y 
j('st Mi-:dt'yzakladowy Dom Kultury w 
Cic
zynic, ktorym pan kieruk? 
- Owszem, przy wYda"tnym wsza
de 
wsp6ludziale Zarzndu Glowncl!o Zwiazku 
Zawodowcgo Pracowri'i.k6w Przemys}u 
Wl6kienniczl'go, Odziezowej(o i Skorzanp- 
go w Lodzi, Wojewodzkiei Rady Zwiijz- 
Ikow Zawodowych w Bielsku-Biald i 
Urz
du Miasta w Cieszynie. 
Rozmawial: 
ROBERT DANEL 


':KRONIKA . W
		

/00640_0001.djvu

			a.PORT 


):( M:.


o::'


Y


f::: .1 
malej willi w najspokoj- Wielcy faworyci opuszczali ring 
niejszej dzielnicy Bielska. przcwainie przy pomocy sekun- 
Zona na co dzien zajmuj
ca silt danl6:w ,i ze zwieszonymi nisko 
ukladaniem kwiatowych wi
za- glowami. Ten maly PoJak, nie- 
nek w sklepie przy ulicy Dzier- dozywiony i oslabiony tyfusem, 
zynskiego, cOrka i Fiat 126p wak"?,yl jak lew. W Lunneburgu 
pn:ed bram:t wjazdowl\ do ma- pokonal Wlocha Sergo, "po dro- 
lego ogr6dka. Pokoj wspomnien. dze" do Bremy i Lubeki zwalil 
t/tszcz pamiQtek, fotos6w i mn6- z n6g paru Niemcow. Z Nurn- 
slwo pracy W obejsciu. 010 po- bergiem. bylym mistrzem Nie- 
krotce wizvtbwks czlowieka, miec zremlsowal, choc przeciw- 
ktory przed 'laty byl postrachem nik kryl si
 za podwojn:t gar- 
piqsciarzy calej Europy. Kazdy dQ, pokona'! dobrego Heinkela, 
sl\siad wie doskonale, ze miesz- potem czterech czarnoskory.,h 
ka tu wielki "Teddy" - nau- Amerykan6w. 201nierze alian- 
czyciel, dzialacz sporlowy, ale ckich armii nie wiedzieli co si
 
przede wszystkim wyborny bok- dzieje, gdy niepozomy Polak 
ser i czlowiek, ktory pl'Zezyl gonil po ringu pol
znych janke- 
wiele. Bardzo wiele... !tOw. Stal sit: szybko postrachem 
Kapr)'sny los rzucil Tadeusza zaW\:Jdowych pil:sciarzy calej 
Pieotrzykowskiego na arene zs- Europy. Z bardziej znanych 
wodowego boksu zaraz w pier- w6wczas mistrz6w pil':sCi poko- 
wszym powojennym dniu. "Ted- nal Belga Legranda i champio- 
dy" T'r05to z obozu konccntra- na Westfalii - Krausego. Wal- 
cyjn I() trafil ns ring I pozostal ezyl do 1947 roku, sloczyl w 
na nim przez dwa lata. Przy- sumie 17 walk. z ktorych tylko 
padkowa zbieznose nazwisk Ii dwie zremisowal, a reszlt: roz- 
przyszlym mislrzein amator6w, strzygnQI na swoj:j korzyse. B
- 
b!yskawiczny refleks, piorunu- d:jc u szczytu slawy i powodze- 
jllcy cios, wspaniala kondycja, nia, maj:jc jeszcze W uszaeh 
wola walki, zadziornosc i s1!yb- ryk Uum6w, ktore zagrzcwaly 
koSi: mi
dzy IInami. Oto slynny swojego puplla do walki. "Ted- 
..Teddy". \V latach trzydzicstych dy" Pietrzykowski wrocil do 
parokrolny zdobywca tytulu kl"aju i na slale osiad! w Biel- 
mislrza Warszawy, finalista mi- sku.. 
strzostw Polski w wadze kogu- Dzisiaj roz.pami
luje swoje 
ciej, pOdopieczny Feliksa Stam- wielkie sukcesy z lezkq W oku, 
ma, klubowy kolega Kolczyn- pN:erzuca sterty starych gazet, 
skiego i Sobkowiaka. "Teddy" przypomina sobie dobrze znanll 
- legenda... legendt: 0 ..Teddym" i jego sta- 
Zawodnik ringow niemieckich, lowel pil':ki... 
belgijsklch i francuskich tysi:j- 
ce widzow wprawial w ostupic- PIOTR WYSOCKI 


Wreszcie dobry mecz pilkarzy BKS 


W meczu ze Stal:j Slalow:j Wol" (4:11) pilkarze BKS Bielsko pokazall 
wreszcie trzylysil':CZneJ wldowni, te potrafi:j strzela
 bramkl. Gdyby 
pOdlo ich wi
"ej, goscie nie mogllby mie
 t.adnej pretensjl. Okresami 
gra byla bardzo skladna, a po&zcze.golne akcje bardzo podobaly sil: ki- 
bieom. Swoistym, "trickiem" popisall al
 blelacy zawodnlcy w ple
w- 
szej polowie, kiedy to po aprytnym rOEegranlu !"Zutu wolnego ,lozef 
Kopicera strzclil pi-:knego gola. 
BKS ..podskoczyl" po tym meczu 0 Idlka por-ycjl .... g6...: tabell. 
Z 7 punklami zajmuje obeonie VII( mlejace. Prowadzl GKS Kalowi- 
ce - If pkt. Najbllzszy wyjazdowy przeciwnLII: bieh,zczan _ GKS Ty- 
ehy. zajmuje 5 mlejllce z . pun1daml. (UR). 


Bielskie »Rolland-Garros« 


No. mote nie B
 to akurat "at" 
takie korty, Jak te wymienlone w 
tytule, ale by
 moze atanq III
... 
Ja,kolka zwiastuj
cq lepsze cza,,. 
dla amator6w tenlsa w wojew6dz- 
twle. W srOdl': Dyrekcja Rejonowa 
Kolel Panstwowych w Biclsku 
przekazala ofic.ialnle do uzytku 
sekcji tenlsowej KKS-u cztery 
o
wietlone (I) korly przy ulle,. 
Partyzantow. Oswietlenie kort6w 
przedluzy oczywiScie okres grania 
w tenlsa I umozllwi jednoczeSnle 
zorganizowanle lodowlslca, czyn- 
nego do po,;,nych godzm. 
Motorem dzialanla, w sensle po- 
mney organizacyjnej f finansoweJ, 
byl dyrektor DRKP Andnej Ta- 


tara, kt6remu pomagall klerow- 
nicy pcnzezc!':olnych SlU7b faeho- 
wych: Dawid Teobald, .Ian Tekie- 
II, Barbara Schoenborn I Bolrbara 
O..ncanzyk oraz dzialacze 51'0- 
leczni: Ryszard Kaluza, .Ian Ma- 
tysiewicz I kierownlk sekejl teni- 
Bowej KKS, .,m
:i: opatrznosc!owy" 
kort6w - Wloldyslaw Orzel. . 
W glowach rozcntuzjazmowa- 
nycb Bukcesem d?ialac?y Il':gn
 . 
ale: naslc:pne, coraz odwaznie,jB?e 
plany. W tej chwlll myslll onl I!J 
dobudowaniu do calego oblclctu jc
 - 
R'cze dw6ch kort6\v co umoi'Jhvi- 
loby organizacjc: Imprez og61no- 
polskIch. Wojlelc Fibalc w Blc!- 
Bkur Czemu ntel (pw) 


Kartingowy mistrz z Bielska 


Na torze kartingowym w Bydgoszczy odbyly si
 ostatnio 
VI Og6lnopolskie Mistrzo.stwa Kartingowe Transportowcow i Dro- 
gowcow. 
PiQkny sukces w kategorii wyscigowej odni6s1 Antoni Fuczik 
z BKM-PKS Bielsko-Biala, ktOrY wygral imprezQ indywidualnie, 
a w klasyfikacji druzynowej, wsp6lnie I: Janem Chrobakiem, wy- 
walczyli dla BKM-PKS III miejsce. Zwazywszy, ie w Bielsku-Bia- 
lej nie ma toru wyscigowego i za wodnicy jezdz
 na imprezy bez 
treningu i jakze waznych w sportach motorowych praktycznych 
prob ze sprZQlem, sukces bielszczan nabiera tym wi
kszej wy- 
mowy. 
I tutaj nasuwaj
 si
 pewne refleksje. W wielu miastach Polski, 
niekoniecznie tych najwiQkszych, przy szkolach zawodowych po- 
siadajljcych profil motoryzacyjny, (np. PKS Koszalin lub Stocz!li,a 
Odra-Kozle) powstaly sekcje kartingowe, wybudowano tory wysCI- 
gowe. MIOjpilj: Stani>law 
Nacbaj
ki I Jannsz Stanisz z Unil 
Oswil:eim, I.eszek Zurek z LZS 
Komorowice, .I6zer Sokol z LKS 
Uslronia-Nlerodzlmia i Stanisl.tw 
D'Ibrowskl z KS Beskid Skocz6w, 
a od jf'dnf'l(o meczu odsunt-:ct zo- 
staH: St.mhlaw Szczelinialc z LI
S 
Jus?C7.yn, Wloldy.law Fidelus z 
LZS 'zembrzyee. 1\fleC'1.yslaw 
CZ)',;,owski z LZS Rycz6w, .Jan 
B.n..'; ? KKS Babla Gora. lI..nr)'k 
lI..rod z KKS Sola Oswiccim I jp- 
go klubowy kolcga _ Zbigniew 
Elip. 


. BaTdzo dobrze splsaU Ide £8- 
Wodniey BI..Isklego Klubu Moto- 
rowego na ostatniej eUminacJI ra.l- 
dowych mistrzostw Polski, ktore 
odbyly sl-: w Gorcach w ramach 
XX Rajdu Podhalariskiego. Zesp61 
b.elski prowadzony przez And...,,- 
ja Kramarczyka wygral drutyno- 
wo tc: ehmlnaej-: przed Koron,! 
Kielce I dzl-:kl temu zwyci«:stwu 
zdobyl wicemistrzostwo Polskl. 
Drulyna wywalczyla ten aukee. 
jadac W skladzle: Herbert Gajor, 
HOlI"dan Chncblowski, Knysztof 
Czaputa, Stefan Ferf..cki i Kau- 
mier. Krywult. Herbert OaJ..r za- 
jlll w kIoIsie do 250 ccm drugIe 
miejsce i wywalczyl srebrny me- 
dal a Stefan Ferfecld byl pierw- 
111.:)' w grupie mlodzlezowej przed 
Kazlmierzem Krywultem. 01)aJ 
lIdobyli Z10te medale. 
Gratulujemy B:awodnikom BKM 
plo;knego SUkCC6U. (czi 


. 


. 


. 


. Rugby to dzlecinna zabawa w 
por6wnanlu z' mlstrzo.
lwamt 
trampkarzy podokT
gu Oswtl':e.m 
w pUce notnej. Stan meczu, jak. 
odbyl si-: w Maleu pomic:d?y tam- 
teJllzym LZS a LZ8 Kobiernlce: 
wynOHU: laden zlamany obojczyl
, 
jedna zlamana noga, nle Uezqe 
Icllku Innych mniej powatnych 
ulizkod?eil elala. Ostro gra ale w 
IIdze trampkarzy. Straeh pomy- 
sle/!, co sit: bt:dzie dzialo. gdy cl 
chlopey bf:dii wystt:powa/! w llgaeh 
.,doroslych". Mote jednak pano- 
wie sed dowie, znajdzle sle na to 
roda jut. teraz? (pw) 


. 


. 


. 


. W polowle patdzlernlka od
- 
dzle sl
 'N Kleleaeh kolejna eUml- 
nllc!& Wysclgowyeh Samochodo- 
.wyeh Mistrzostw PolI!lcl, w kt6reJ 
wystartujll blelszczanie. Organl".. 


ton,. pragnll w sobot
 I nted7olelt: 
prreprowad7o'c dwle elimlnacle do 
MI&tr<:ostw Polski, a w to ws?y.t- 
ko wples
 jes?c7oc Grand Prix G6r 
Sw.c:IOkttyskieh. Tor W Klelcach 
jest pl-:kny. ale jak tak dalel p6.1- 
dne. to na asfalele mozna I><:d7oie 
.maty
 Jajecznlce:. (pw) 


. 


. 


. 


. Zarz:jd Ognlr,;ka TKKF "Re- 
lax" w Blelsku-BlI.lej zawiadamiu 
Ta naszym pogrednictwem, te za- 
.!
cia gimnastycznej sekejl ten- 
skiej odbywa.!11 sle w katdy ponie- 
d,-ialek I czwartek w godzlnach od 
18 do 20 w saIl gimnastyezneJ Li- 
ceum Og6lnoks<:talcQcego 1m. A. 
Asnyl.a przy uf. Bt'onlewslclego. 


. 


. 


. 


IIBTS Wloknl"rza, ktorzy \IT mec?u 
mislrzowsldm lI-ligl pokonall na 
wlasnym ringll lIdera grupy, ze- 
snol BKS Boleslawiec t5:5. Pl1nkl.y 
dla nas,e! dru;.yny ?dobyli: G",io- 
rek, Kozak, FOksi.hl'('16z6w - . a J:I
 
Zl'mbrzyce - ,luszczyo 15:1 
I · 11:1 
I · 11:1 
I f 1"lt 
I f S:f 
I f ,,1,11 
. . ,,' 
I · I,
l' 
. S 1 1 : 1 ' 
. . ,: 1 
5 ' ,:1 1 
I . ,;1' 
8 5 ll:l
 
8 : .:11 
. 


.4 


1. Unia II 
2. Jasieniea 
3. Cieszyn 
4. BBTS 11 
5. Wiepr? 
6. Lodv
owice 
7. Kozy 
8. Brenna 
S. Beskid B. 
10. Sola Oswi-:clm 
11. Sol.. Zywiec 
12. Zablocie 
13. Pogwizdow 
14. Srubiarnia 


. W naJbllzsz'! niecl7.iel<: Klub 
Oficer6w Rezerwy w Skoezowie 
organl7.uje 0 godz. 10 na strzelni- 
e7 sportowej kolo mit'jscowej ce- 
gielnl druzynowe zllwody str?.elec- 
kie z kbks 0 puehar naczelnika 
miaala i gminy Skoczuw. Zapisy 
!-OsobOwyeh zespolow pr7A>d Za- 
WOO
ml. (ez) 


. 


. 


. 


. Dut.y sukces oonlOilly slalkar- 
ki BKS Blelsko. ktore pod wod?11 
trenera Jerzego Matiaka wygraly 
w Lod<:1 p6Uinalowe spotkanla 0 
puchar Polski z Anllanq 3:0 I Za- 
wlszli Sulecbow 3:2. W tlnalowym 
turnleju ,ktory odl><:dzle s;o: praw- 
dopodobnie W Blelsleu Jeszcze w 
tym miesi:jCu, gra/! IM:	
			

/00641_0001.djvu

			rRONIKA Me 

 
'
ll\'.\ 
\Ii l 11(.\ Za,:BRZYDOWSKA, 211 wrzdoia 
!OlY!kl
1czach. 13 km Od Kalwarll Zebrzy- 
'OZij' Ponl6s1 smlcrc pod kolaml elek- 


dnlonyEdward Mar)'on (29), klerowca, za- 
'lP'dkij b W PIS W Krakowle. Przyczynlj 
'!;I'\,. Z& via .Dl.costro
nosc. 
11
:iaICZI Wrz('sl1Ja 
a '1I11
no tu zwlokl Katarz)'oy Furtak 
,".:an rc nastllplla w wynlku poblela. Po- 

 tkt
 0 dokonanle zab6Jstwa Jest zlt:c 
L jW
nl an D. za kt6rym zarz'ld70no po- 
"\\h'c a. 
P'ok 1111,2& ",rzesoia 
.. C ':[
tor Rejonowy J:astosowal areszt 
.y W och braCI AUllrzeja I 'l'adeusza L., 
sObl Warunkach recydywy przywlasz- 
, a I( e.,. 19 k!: karpla na szkodt: Zbig- 
, . 

GII'IISK 
,"eo a 1\ GOUKA, 26 wrze
oia 
e, u
Ot\'ka (21). zam. w Wt:giersklej 
pac; 22 I.lpca 8. zostala potrljcona 
It.. 
g ponoS7'1C smlerc na miejscu. 
""O W 

, P iC 1:. 27 w rzesllla 
p. rZfljs' 
chOd CIU dla pleszych przy ul, 1 Maja 
lie OSObowy .Flat 128", prowadzony 
,'" JC7 nrYka K. potr'lell prrcchodz'lcego 
I\
 O{,WI

t"h: I'ranciszka Sikorr: (70) zam. 
,"".. IJII':I, Osledlc XX-Iecia, bl. !d. 

,.PltaluWYDlku doznanyeh obra
e'" zmarl 
,tony. . Sprawca wypadltu J:ostal aresz- 
Il s " 
.
o 87k
'IJIAI.A. 21 .. raeinia 

 Bryga':f,!1 
arz'ld u Zieleni Miejsklej przy 
. nle, Zlstow dokonano wlamanla. l.u- 
'1I'\\o, Ukrainie, 15) dyletant, 
...) tYt ItOI"nlzantka, II) tata- 
1I1 Wladcow miast 


Doe. Bronistaw 8rona,lcierownik lespotu NaClf.
 . 

.
 '"..i._ 

: .
. .,
..::. '." 
-\ 


'IJJ
. ,..
''-'' .,: 

 .Co" .... 
...., .......: . on ;' 
..;"'..iitI#.
",,:'.. 
,

 .'., 
:: 
..... J 
A' ... 
 "'''''- "A' 
. 
,..
 ...
 
". 
 ",;';,
 


-:.c:.... 


RDZMAITDSCI 


smsczne 
zdrawe 


Duszonki 


J esien W pelni, pora wi
 po.mysle
 0 
tradycyjnym pieczeniu ziemniakOw. 
Od dziesilltk6w lat na calym Podbe- 
skidziu 511 to tzw. duszonki, a miesz- 
kanc)' K6z I okollcy twierdzl!, ze wJa{;nie 
ich pradziadowie ulozyli receptEl na Ow 
smakolyk. Wobec tego przepis na duszon- 
ki :z K6z. kt6ry podala mi Bronislawa 
8&ancllk, przewodniczllca miejscowego 
KGW. kola bardzo licznego. nalezijcego 
do najaktywniej dzialajljcych w woje- 
w6dztwie bielskim. Pani Bronistawa od 
k'J:Ydziestu lat dziala spolecznie, Pe1nillc Z 
powodzeniem wiele funkcji. eo nie prze
- 
koozilo jej w wychowaniu i wykszlalce- 
lIIIu d:zieci. kt6rym z kole.i piastuje wnu- 
b. 
Aa utem duszonki. Dno garnka najle- 
plea ieliwnego, wykJadamy lIsemi bia).,j 
ka,pIlBty, na to nakladamy wacstwl;: 001"11- 
.a.Ych malych ziemniakaw lub - jesU 
witllsze - pokrojonych. Nast.:pnie war- 
"wa pokrojonej cebuli, war;;;twa pokroJo- 
lIe,o wt:dzonego boczku lub wt:dzonej 
o- 
ain)'. Posolie, popieprzyc i zn6w warslwa 
zlemnisk6w i dalej na zmiant:, az po 
wlerzch gal"nka, pamiEltajllc, by kaidl! 
warstwt soli
 i pleprzy
. Mozna tez dodae 
warstwf: pokl'ojonej kielbasy zwyczajnej. 
Na wier:&chu powinny bye ziemniaki po- 
aypane cebullj. Wszystko trzeba 
<'i..nl\
 
JIis krzyi dwiema leszczynowymi galazka- 
mi i na nie polozye ostroznie krag da!"ni. 
Daril kladziemy warstwlj zielona do 9IpO- 
duo uwaZajltc, by na cebule nie posypa!a 
!lit: :r.iemia, i tak, by przykrywala garnek 
nleco szerzej nit jego srednica. 
Stawiamy garnek na kamieniach, woke- 
10 rozpa1amy duze ognisko, 'a po 15 minll- 
tach dbamy juz tylko 0 podtrzymywanie 
tar-u. Po niespelna goolinie pieczenia W 
z.rze - duszonki Sit gotowe, a podane na 
duzym liiiciu kapllsty z kawaleczkiem 
masla i chleba pachnlt ..az w dolku !lciR- 
ka". Oczywiscie mowa dusronki lIpiec w 
piekarniku, przykryte pokrywa czy W 
prodizl.l, alOO nawet duszone na wol,nym 
ogniu pod przykryeifm1. Tylka te ..to nie 
to" - powiadajlj amatorzy jesiennych 
wyjazdbw na duszonki. 
I jeszcze jeden przepis pani Bronisla- 
"Wy na francuskie kluscczki. ktore mOZna 
1Ir'Obi
 do kaZdej zlIPY czy rosolu. Sij, biRr- 
cko pod:ywne. Dwa zOltka. 8 dkg masJa 
tub ..Palmy" utrzec, po;;olie, popieprzvc 
I Jeel' jest wlttr6bka I drobiu. dodae drab- 
.DO pokrojon!l oraz posiekana zielonl! pie- 
kw.1ct: I wszystko wymie.;za
 z okolo 
JIl«::ciOl'Nl. Jy
ami mlj
d dodawanej na 
przemlan z ubltlt pianll. J"ednl\ lyzeczkt: 
eIaBta W1'zucic na wrz'lcy rosOl czy 3UPl: 
I jetli si4: nie rozpl
wa. mo;,na klaj
 na- 
....... Je6li sit: rozplywB - dodac do cla- 
... 
. &roch4: maki. Got<>wa
 pod 
p"yUyci..m JIUS }NeC mkmt. 


WA5ZA GOSPODYHI 


. " . 
... 


. "« 


:1'\':. i... 


-'k;"'
 


_JtI.. 


, 


.t.
 . , 


.,' }i 


.:
,' 


'"  

. 


:
 


,,- 
"
,ii 
.t'
 
........- 
..:
_. ... -- 


)0.. . 7..-1 
...1,< . 
.. .
""'''. 


"" 
< 


',

 
.. . '.
 
.... .... 
,'. ... "" ". 
"- 
1h
 

.. 
'.


 
'..", 
d .
: 

 '
  


.;.
 


"\
 .::....
.... 


i :" 


". " 


-'.."'" 
.'. :-{ 
.., 


- 


':t vI.....4'."(' .:-;: 
'11'\"':'-'. d. 


" 


1
 


'.. 


,. . 
'; 
, 


.... 


...,

. .. 
"'
 ..:i. 


,";. If, 


:'
"" 
....... 
Miejskle wysypiska imiecl u- 
krywa lit wslydliw'e na dale- 
klch przedmleicioch. Inaczej w 
gminach: 010 "uroczy" pejzai, 
wilajqcy lurysl6w w Brennej- 
-Spalonel. Komisji Sanepld, illo- 
ra zechce bye moie poszukat 
winowajcy, sfuiymy przewodnl- 
ctwcm_. 


Folo: Bogdan K\lChankl. 


r 


KRONIKA ... 11
		

/00642_0001.djvu

			REKLAMA 


KOMUNIKAT 
a&IOI( GA7 n WNICLY BJELSKO-BlAI.A 


Informuje 
odbiorc6w gazu :r.iE'mnego z rniast: 
Bielsko-Biala, Cieszyn, Skoczow. Ustron, Wisla, oswi
cim, Kt;:ty, 
Andrychow, Brzeszcze oraz miejscowo
ci. Wapienica, Jasienica,_ 
Jaworze, Swi
toszowka, Biery, Nierodzim, Lipowiec, Debowiec, 
Grodziec, Przecisz:ow, Grojec, Dankowice, Wilamowiee, Jawiszo- 
wiee, 
ie w niiej wymienionych terminach zwil:kszone bt:d
ie 
nawanianie caztl w eelu uja-wnienia ewentualnycla n'e- 
szczelnoSei wystt:pujl\cych w sieciaC'h rozd:aielc-zych i in- 
stal;\cjach. 
TEBMINY WZMOZONEGO NAWANIANIA: 
., dniach 1
14 pazdziernika bl'. - miftsta: Bie]sko-Biala, Cie- 
szyn, Skoczow, oswi
cirn, 
., dniach 11-12 paidziernika br. - miast.: Ustron z dzielni- 
cami, Zawodzie, Polana, Jaszowiec, Andrych.6w oraz 
rniejscowo
ci: Wapienica, .Tasienica, Jaworze, Swu:tosz6w- 
ka, Biery. 
., ani.ch 14 paidziernika br. - miejSf:oWoscl: Grodziec, Prz&, 
cisz6w, 
., aniu 13 paidziernika br. - w miejscowosci.ch: Dankowice, 
Wilamowice, 
. dniach 111-19 paidziunika hr. - miasto: Kc:ty i Wisla, 
. dniu 20 paidzicrnika br. _ miejscowos<'i: Grojec, Stawy Gro. 
jeckie, Nierodzim, Lipowiec, 
.... dniu 21 paidziernilla br. - miejscowoHCI: Jawiszowice, D
bo- 
wiee, 
. dniu 25 paidziernika br. - miasto: Brzeszcze. 
W czasie akcji wzmozonego nawaniania gazu odbiorcy wy" 
ezuwajl\cy zapach gazu w otoczeniu lub pomieszczeniach powin. 
ni powiadomi6 Rozdzielnle Gazu. 
Mieszkancy miasta Bielsko-Biala f miejscowoSci: Wapienica, 
Jesienica, Jaworze, Swic:toszowka, Biery - Rozdzielnit: Galla 
Bielsko-Biala, 
Mieszkaiicy Cieszyna - Rozdzie]l1it: Gazu w Cieszynie, 
Mieszkancy Skoczowa, Ustronia, Wisly, Nierodzimia, Lipowca, 
Grodzca, DQbowca - Rozdzielni-: Gazu w Skoczowie, 
Mieszkancy Oswi
cimia, K
t, Andrychowa, Brzeszcz, przeci- 
srowa, Grojca, Dankowic, Jawiszowic - RlIzdzielnit: Gazu 
w Oswit:cimiu, kt6re zabezpie C2.
 miejsca ulatnJania si
 gazu. 
Do czasu przybycia na rniejsce pracownikow dostawcy gazu 
nalezy intensywnie przewietrzyc pomieszczenia, w ktorych po- 
jawil si
 gaz oraz nie rozniecac otwartcgo ognia, ani wl:jcza6 
lub wyl
cza6 urzqdzen elektrycznych. 
Napraw
 wadliwie dzialaj:jcych urz
dzeii i nieszczelnosci na 
instalacjach nalezy bezzwlocznie zglosil. brygadom konserwa- 
torskim kompetentnych administracji budynk6w (MZBM, sp6t- 
dzielnie misszkaniowe) wzgl
nie konce
jonowanym insta]ato- 
rom. 276kr 


DyrekcJa Wojew6dzkiego lJrzt:du Tclekomunikaeji 
w Bielsku-BialeJ 
- zawiadam1a J ze w dniu _
; 10, 197
 r: 
ostanie urucho
i
na 

LA AUTOMAT'Y( ;fA " l.u,.,ZYN'il 
Abonenci podl
czeni do centrali w Cieszynie otrzymaj
 no- 
we pi
ciocyfrowe numery oznaczone w Spisie Telefonow 
woj. bielskiego gwiazdk
. 
R6wnoczesnie w tym samym dniu zostanie wpro- 
wadzony ruch automatyczny miasto-miasto. 
W pol
czeniach automatycznych obowiazywac b
d
 nasl;q- 
puj
ce numery kierunkowe: 
CIESZYN - BIELSKO NR 81 
BIELSKO - CIESZYN NR 114 
CIESZYN - KATOWICE NR 83 
Abonenci po wykr
ceniu numeru kierunkowego i uzyska- 
niu sygnalu ci
grego wybior
 :z
dany numer abonenta. In- 
formaeji w sprawie pol
e'leii udzielac b
d
 biOl.a numerow 
913 w Cleszynie i Bielsku-Bialej. 279kr 


Beskidzkie przedsi,=biorstwo Produkeji LesneJ "LAS" 
Zywiec, uJ. Kosciuszki 39 
o G I. A S Z A PRZETARG KIEOGRANICZONY 
ua sprzedai ei
l:"nika C-031 "Dzik-Z" wraz :I przyezepklt 
dwukolowa T2-800, nr silnika 11105, stopien zuzycia 70 proo. 
cena wywolawcza 7.066 zl. . 
Przetarg odb
dzie si
 w dniu 20. 10. 1977 r. 0 godz. 9 w Za- 
Idadzie Produkcji Spozywczej "Las" w Cieszynie, aleja Ja- 
na I.yska nr 20, to jest w miejscu garazowania pojazdu. 
Pojazd mozna ogl
dac codziennie od godz. 9.00 - 12.00. 
Przyst
puj
cy do przetargu winni wplacic wadium w wy- 
soko
ci 10 proc. ceny wywolawczej, w kasie Zakladu w Cie- 
szynie. 
W przypadku niedojscia do sprzedazy pojazdu w 1 przetar- 
gu, II przetarg od])(:dzie si
 w 7 dniu po termini.e 1 przetar- 
gu, 0 godz. 9.00. 278kr 


P AZDZIERNIK - MIESIA,CEM 
PQPULARYZ 1\.( II - rJ
y-,UG 
RZEMIft
SLNICZYCH, 
wszelkich informacji 0 uslugach rzemieslni- 
czych udzielajq punkty informacy:jne, 
znajduj
ce sif: przy: 
_ Sp61dzielni Rzemieslnie:l:eJ "Rzemicslnik" w Bielsku-Bia- 
lej, ul. BarJiekicgo nr 6, leI. 263-38, 
_ sklepie Spoldzielni Rzemiesloiczej "Rzemieslnik" w Biel. 
sku-Bialej ul. G. B. Dua Dr. 5a, lei. 233-18, 
- Spoldzielni Rzemieiiloiezej Wielobraniowej w Bielsku- 
Bialej, \d. Koniewa or 52, tel. 281-70 - biura Sp61dzieloi, 
- sklepie Sp61dzielni Rzemiesloieze j Wiclobraniowej w 
Bielsku-Bialej, ul. Barliekiego or 25, Id. 25-1-58, 
- Cechaeh Rzemieiilniczyeh w Bielsku-Bial
j. uJ. Kooiewa 
or 52, tel. 254-55. 


275kr 


tJprzcjmie informujemy P.T. KUeot6w 
o WYDI.UZONYCH GODZINACH HAKDLU 
nast,=puj
eyeh sklepow 
WOJEWODZhU PR?.. 11..1( u.O!TW A 
BANDLU WEW"'
 
R
 GO W Bill "KU-BiAIJEJ: 


sklep nr 1 Magurska ul. M. Greclki 53 
sklep nr 6 Telimena ul. Dzieriynskiego 5 
sklep nr 10 P
ciel ul. DzicrZynskiego 8 
sklep nr 15 Dziewiarstwo ul. Dzieriynskiego 32fb 
sklep nr 18 "Elegant" ul. Dzierzynskiego '1 
sklep nr 19 Dziewiarstwo ul. Lenina 31a 
sklep nr 21 Dzlewiarstwo ul. Barlickil,go 15 
sklep nr 28 WI6kno ul. Milusinskich 2 
sklep nr 34 WI6kno u]. Dzierz,rnskiego 4 
sklep nr 42 Wlokno ul. Dzierzynskeigo 32c 
sklep nr 6\J Obuwie ul. DzierZyn!.kiego 3 
sklep nr 82 elektrotechniczny ul. Kosmonaut6w 10 
sklcp nr 90 RTV ul. Boh. Warszawy Z 
sklep nr 104 Jubile«' ul. Barlickiego 2a 
sklep nr 106 Jubiler pl. ZWM 25 


Nowe godziny obowilj,zujll od 1. 10. 1971 r. 
pooiedzialck - pilj,tek 9-19 
sobota 9-11 


ZAPRASZAMY! 


280kr 


INPOBMAC.JA 
W zwi
zku z zamkni
ciem ul. A. Greczki na odcinku od ul. 
Poniatowskiego do Leszczyn od dnia 3 paidziernika 1977 r. CJd 
godz. 9.CO obowil!z).wac b
1I nR
tc:puJ	
			

/00643_0001.djvu

			RUbrYka 


......... 


nadeslanych 
......... si
zek 


"""'""'--- 


,.
tlJllI. G W J -. t . 
q.rY.1977 .: 0 DR IIWla UW. 
I.1CYj , 2
 III. Autor w sen- 
I
 ko
: 
POS.,?b. ?JJOwiada 0 dzie- 
IJan \y DlzaeJI ZlCmi przez Mar- 
POdb6j PDCZ&t'kach XX wieku. 
B'Y'tY'a 
aczYn
 siC od WVSJI 
IEOry J sklr;h, f:dzie soadly me- 
IJJo 'n' Wiat of:arllia panika. Mi- 
k.iliiik leWlitpliwyeh naiwnooci 

 s\Y
 
achowala do dzis pcw- 

ia leZ08c i sellsacvjnosc po- 
1
6i kWYdarzen. Z uwaf:i na 
tliesc lasycznv charakter po- 
2aslug u je na uwa

. 
"'OUk' 
loW, 

t: P. D.: Noc Ksi
zv- 
'iad
1i 1977, 24 zl. Tom .po- 
t1eSll e fantast,'eznych ",spol- 
IkoliJ:O austriackif'Ko pi..arza 
tJa lIutOlytora. Dogata wyobl'az- 

wY 0r.a. W POlaezeniu z rzp- 

rac
 I precyzvinvm stylem 
-.row, 
zwolila stworzvc au- 

koiu taJ.emniczv i pelt
n nie- 

OS
 .w1tnat oDowi'ldail. Twor- 
C1etn b olfkinga jest zjawis- 
"
el!) ardzo oryginaillym, a za- 
'ante WSkazuje na kOlltynuo- 
b] ltent tradYcii Jilcracki..h re- 

8 I ., oWanych przez Mcvrin- 
"Mite. 

Oz.\ 'I'l'M UK.o\Z_4.LY SIp';: 

.'1'olst . 

int _OJ: 2 m ija. KiW, 10 zt, 
\8
lt :
uperY: Po.'zta na pft- 
I: JI
d IW. 40, t. IIII, Nowae- 

lttj :aw y dvdaktyki law"- 
-ICl: '", WN. 75 zl. Ambrozip- 

t8ll, rICZY.J, Iskrv, 17 zl, W..pol 
18 ).1, 8 o
ZJna. Informator, KiW 
1\>, 
e.1nel't:. Ulica IE latarni,\, 


ohJ zl, Bianco: Szczury 

k a si...... W. Lit. Hi zl. 1
4 
d
lI,;lSl!. ' 
t "II.
 O-BIlH.A - "I\pollu": 
l
 (ani: "Powrot rozowej pomle- 
1O
l1la'" (12). Il-31 "Smierc pre- 

) . ,,'l.IOIPol. 12) godz. 15.30, 17.45, 

 dcpo e Lar.y": do 10.X "Cen- 
I!
i( 
Yt". (fr.. 12). 11-14 ,,1';1,): 1
). 10-12 "Krolkl se- 
t' lOb l'1 g dz.. 15.00, 17.15, 19.30, 
"
 IJI:I.";£ :16, JU.30. 
12 J 1(( lacz li -' "l'strow8ki": 5--11 
l( 
 Yna si
' miloSc" (CZl". 
IDol l ;,Pr"Nashwllle" (USA, 15). 
II.ci IB) zeJ?ra
zam czy tu bljll" 
11.15' IOb


. ,,>roda, cz.war. 16.00. 
It' 20.0 0 .30, 19.00, mcdz. 15.30, 
,1j1\,1,\\<1\' 
..
:;c Bille IU.\ - ,,:l.arek": 7_ 
'
CIO 'Ykanska" (fr. 15). 10-11 
11-10' J'l.ofrzygl"lda si.:,' (wi. 15). 
I!.
 If.30,' 18.00, niedz. 10.00, 10.00, 
Ii}Qj'l'\, _ 
01a
1 l11ilO(; 
:
"Jnal": 6-!1 "Liben 
1I.Io l1a nil C (wI. 15). 11-12 "Gang 
1j.1,' 19.16 
Zl:!ku" (dun. 12) god.. 
0& 'ledz. 10.30, 14.-45, 1'1.00, 
II!'\>, "'1
('11\f 
:ilunt 1t
61" - "I.una": 5--1 "Tal- 
'!lcJ l "I z (ang. 12). 10-13 "po- 


,,; IS' 30 I
ongkongu" (fr. 12) 

s
 fI-il '1.45, 20.00. "Przo""w- 

II I 15) J ..Trzf;sicnie zlelni.' 
ed
 (1'11/: l
14 "Slodko i gon- 

I(' 11.00 ) godz. 17.00. 19.00. 
.bl:,i Qr2() , 15.00, 1'1.00. 19.00. 
"
t
Ji '<1 W. - "Podhale": I-I 
I

 OIWe
lfrna" (USA, 6). 1 -12 
1).lf Is.OI) ,,Python 35'1" (tr. 15) 

IJC::.30,' 17.15, 19.30, czwsr. soh. 
.Il>,:1I.1.I£5 
..blab ,,'1' . klDZKA - "SnuI'k": 

 I /)j aJ<:rnnica" (fr. 15). 7
1' 
111" bior,!" (Cr. Hi). 11- 
- 


..NFDRIVIATdI:I 


Ityg
dniowy program tv] 


KATOWICE 


CZ"'AU'J'JO{ - . PA2nZIRIUoIIKA 


PROGUAM I: '.:111 RTS5 Histona. UiO 
RTSS Malematyka. '.00 Puysposobienie 
obronne (hI. VI II I I lie.). 9.30 "Kqplelisko 
Herkulesa" - film. 11.05 J
zyk polski (kl. 
III lie.). 12..5 RTSS F
yka. 13.25 RTSS Bie- 
l"ogia. 13.55 Decyzje pl<:tnastolatk6w. 15.50 
Rad"imy rolriikorn. 16.00 Obielttyw. 16.30 Wa- 
ga nr 15. 17.00 Ekran z Bratkiem "Tajemnica 
"przedawey nozy" - ode. t film ser. ang. 
11.00 Po}j
()I]. 111 2CI Sonda - Magazyn Nauki 
I Techni.ki. 18.20 Wystqpienie Ambasadora 
NRD. 20.30 .,KoJak" ode. pt. "Pajljk" - film 
USA. 21.26 Pegaz. 22.10 .,IG pierwszyeh mlnut 
Inse"ej" . 


PIl
RAM II: 16.16. Jo:zyk r
yjskl. 115.46 
Pr
r. dnia. 1r..50 Kobiely ich zycia "Ordy- 
n"l Opinogorski". 18.10 Dialogi z przeszlos- 
cllI. 18.40 "Nasz dr-iei>" - magazyn inf.-publ. 
19.00 i 111.30 jak w progr. I. 211.30 Klub Jaz- 
70WY Studla Gama. Zespoly "Laboratl>rlum" 
I "Extrll Ball" nOi Fe6tiwalu "Jazz Jambo- 
ree 76". 21.10 InicJatywy. 22.00 Kino Minla- 
tur - Nowo';ci Studla Filmow Animowa- 
n)'el1. 22.40 Fllharmoma DI'czdenskll gr.. "P.- 
Irloralmj" - pTosr. TV NRD. 


PIJ\I'EK - 7 PA:l.DZIERNIKA 
PROGRAM I: (1.30 RTS!'; Flzyk.. 7.011 RTSS 
BlOlogl... '1.10 "Dr<>£i mUo.l;cj" - film TV 
bulJ!:. '.00 Geogt'sfia (II.!. V). 10.00 Muzeum 
WoJs.k.. Poh,JJ'''. 17..10 Por..dnik zmotl>ryzowanego 
tUI")'''ly. 17 5V ,.Ci
mf' z.&nlkajll w poludnllY" 
- one. 6 film TV rado;. 20.30 "LoU.. w wel- 
maT,.e u - fj.1m NRD. 


pnOGHAM II: IA.55 p,'j\aL 15.40 TWP Wle- 
d." - pat...nt na zycie. IIi.ll "Orzel I reszka" 
- fih1l pH"J. pol. 17.40 ,
 M, c:r.yl1 mlodo
, 
ml!o'£'. mal
e"'stwo, maejeuynstwo. 18.10 Co 
dalel matl1l'J:ysto. 18.40 Nasz dzten - ma- 
J!;azyn mt.-pub!. 20.30 Tur,'styka 1 wYPoczy- 
n
j.:. 2.1.00 Sylua('je "Zdrowle, sila, pl
kno". 
22.00 ..Po'''\' roku" - Anton1o Vivaldiego - 
pro
rarn TV NRD. 22.4fi Jo:zyk rosyjll'k4. 23.16 
NUTt - W
'{'howat1Je e81.elYC.1;ne. 


SOBO'I'A - . PA:l.DzIERNIKA 
I'ROGIIAM I: 1i.30 TTR Uprawa roslin. '1.00 
Mechanl"aeja rolnlelwa. 8.30 "Orzel i 1'.,SZ- 
ka" - film pol. 10.00 Zoologl.. (kl. VII). 12.45 
TTR Hodowl.. zwierzllt. 13.25 TTB Mechanl- 
zacja rolt>ietwa 14.40 Redalowlada. 14.50 Progr. dnia. 14.55 Radzlmy 
rolnlkom. 1
.05 Obiektyw. 15.35 Dla dziecr: 
"Gromadka Mi:!lia Uszatka". 16.05 Zyeiorys 
Kraju Rad" - U ode. film dok. 'TV radz. 
1".50 Lalarnia czarnoksi
ska. 1'1.26 ,.Dzjwni 
lud"le" - film l'ad... 20.30 J:'jlmy z lVIar)'lin 
Monroe - "K
iqte I aktoreczka". 22.30 DTV. 
22.45 "Tysi,!ce "wiatel" - ez. II - film e
tr. 
TV wloskiej. 23.20 Kino Nocne _ ,Lunatyez- 
ka u - film aug. . 


PUOGRAM II: lli.15 Z kos::ar I poligOl1ow. 
le
35 ,.Wojna domowa H - .,Trojka kla50
rau 
- film. 
VP. 17.00 Ulmlieehy Sta-rego Kins 
- Ze "Wla.ta burleskJ. 17.40 Popoludnle po- 
drO:lY I przygody - Pa
ja, przygoda, r)'zy- 
ko - "Podr6ze Elzbiety DZlkowsltieJ". 18.40 
"Na"z d7ie'
" magazyn Inf. pubL 20.:10 
.,Paganini" - operetka Franelszka Lehara. 
22.25 Sherlock Holmes I inni _ "Tajemnlcza 
Sml
rc W kolejee podzlemnej" - film ang. 


NIEDZU;I.A - 9 PA2;UZIERNIKA 


PROGUAM I: 7.10 TTR Hodowla z""'erzllt. 
7.30 TTR Mecl1ani,acJa rolnictw... II 00 Nasze 
"I)ol>kania. 8.20 Nowoczesnooc w domu I za- 
grodne. 11.35 Studio I;port. 9.00 T
erane-k. 
10.20 Antena. 10.45 .,Samochody I Iudzic" 
- film dok. franc. 11.46 DTV. 12.00 Ro"mo- 
....y rolnieze. 12.30 Z klimet'li wSrod zwlerz'!t 
- "W t!o sl
 bawil: w co". 13.00 Tylko w nit!- 
-dzleolo: - bioi< programowy (szc7..egitly w pr..- 
sle codell Towarv.y- 
Jlklego - HRlle 1!1'17 - "Takty, dzwit,:ki. ta- 
lenty" - prog1'llm TV NRD. 21.40 "Spr..w.. 
06oblHta" - film MIl:. 


PONJIo:DZIAL..:1i - 10 PA2nZIFRNIKA 
PROGR'l.M I: 16.110 Obiekt)w. 16.30 ..Mia- 
Mia, kthre mogly L«.nIjC" - W<::druJ'Ie.. 8k&('- 
pa w S..nd()lJ)ier.LU. U' 00 Zwlerzyniec. 1746 


flatly,. informaeje, oplnle. 18.00 Stawlla wi
k- 
61.a JUZ zycle - odc. (j pt. "Zela.lny krzI'Z". 
19.00 Dobranoc. 19.30 Wleez6r z DZlenmJdc-m 
20.:
. :
eau: 
l,'lew:izjl _ G"br
a ZspolSk
 
. ..
1" . 22 tJ5 C..merata. 22.35 Gdy zac.lyna- 
}J-'my - Wroclaw. . . 
PUOGRAM II: D7Jen Leningradu W 'l'P: 
15.40 Progr. prezentaeja programu oraz goS- 
C). -z Lenlngl.adu. 15.511 Z wiz)'4 w TV Le- 
mngrad - rep. film. 115.10 Rmmowa z dy- 
l'cktor..'m TV Leni11.pra
. 111.20 Monitor - wy- 
dame >;peejalne - Lenlngradzklego'mag..- 
"y!'u. 16.50 PlosMIc. ,) Gdansku' I Leningta- 
d
lc. 16.55 Metro, metro - film dol<. 17.15 
PiO-';enka z Lenlngradu. 17.20 Pielrodworiec 
- Wm dok. 17.50 Plosenka A. Majewsklej. 
17.55 Spotk....nie w Ermita1u. 18.15 Tatlezy 
Irma Kolpakowa film bal
towy. 18.40 
Program lokalny. 211.38 Zapowledt dals
wgo 
"pothania z programaml radzleckiml. 20.35 
Piooenka w wykonanlu B. Smolkln.. 
i A. Asaduhka. 20.40 Newskl Prospeict _ 
fJlm dl>k. 20.50 Uwaga, nl1kroton w1llczony 
- prog!'. przed
tawlaj'lcy &rtystbw L(OJJln- 
g,radu. 21.28 ,.Ognisty ptak" - 111m balet. 
22.05 RJ:eZby nad mlastem - fiJm dole. 2220 
PiC>SE.nka w wykDfJamu B. Smolkin.. w Tca- 
Ine Muzye7nym. 22.115 Zakonczenr" Dnia LII!- 
nlngradu w TP. 


W'I'On..;K - 11 PA2nZllmNIKA 
I'R
GRAM I: 18.00 Oblektyw. 16.38 8'0010 
tplewJzjl mlodych. 17.10 Kblko I kJ'J:y
) k. 
17.25 Magazyn motoryzaeyjny. 1'1.46 Nle tyl- 
1<0 dfa kobiet. 18.20 W starY!ll klnle _ "ABC 
mll-osct" - cz. 1. 18.50 Rad7imy rolnikom. 
2030 Z iyei.. w
i
te - ode. pt. - "Nie Z8-. 
praszaj leh wl<:c"j do n..s" - film TV 
ze". 
21 30 Uroczysty kone....t z okazjl 34 roczmey 
powstama Ludowego WOjSka Polskiego. 22.30 
...Jak rO/ebra
 anlolka". 
PltOGltAM II: 15.45 Teatr TeJewl.ljl - Ga- 
briela Zapol6ka - .,Skiz". 17.15 "M6j 100" 
- olle. 1 fi]m s..... radz. 1125 KtlLPyta nle 
bllldzl - Turnleje ryeerskle. 18.... PFogr. 10- 
l:ojaTzy". 17.eo Teah',yk dla przed5Lko- 
lak6w - ,.Podr6t. z przyf(edaml". 17.30 Lo- 
"owani" M;;>lego Lolka. 17.411 Studie Sl>ort. 
18.40 Z przyTodll IUI ty _ "Sroceze pl"mlO:". 
20.30 .,W t... dni przedwlc6enne" - 'ilm pol. 
22.16 Parad
', par..dy". - .,Relaeja z , fe- 
at-iwslu orkiestT wojllkowych". 22.55 DTV. 
1'n.0GRI\M II: 16.25 Ns koilcu jczyka 
- IHOty. 111.55 SpotkBnle przy fortepianie 
Wieslsw M"chan. 17.30 Kino filmbw ..nl- 
mowan)'ch. 18.111 Li
a pi
eh. obraduje. 11.411 
Pl"Of!:ram lokalny. 20.30 Studio 8lmrt. 21.40 
A pel zwyei<:6tws. 12.11 "f-tyka bez ma"kl 
- ...ykJ .wa.ny w Njgeo-I!. 


14 .,po".rot Robin Hood.... ('mg. 
12) god.. 15.00, H.Oe, 11J.00. 
SZCZ\'UK - ..H'-hkid": _8, 1 Ii. 
I,Podroz bola w butach U (Jap. fi), 
n 1;:. . Sz::)C{Y\.\,ni IIU:: 0067.CE3'C'Y" hvl. 
:ti). If-II "Milo,,"c Adeli n." (fr. 
15). 12-'4 ..J)7Icn delfma" (USA, 
6) godz. 17.00. H' 00, sob. 15.00, 17.00, 
19.00, niedz. 10.00, 1500, 17.00, 19.00. 
IJSTJ-:'ON ,,1 c.jet::ba": 5-'1 
,"Prz(.'pu
1J'a dIn Jnarynar7a" (USA, 
15). it-II. ",.Mistrz rC'wohveru" 
'(USA, 15). 12-1
 "hrolowa pszc.lol" 
IPol. J
) .gorlz. 17.15. lR30, w1.r. 
phil. medz. 15.0C, 17.15, 19.30. 
"'ISf :'\. .,Marzcnie": 3-fI 
"MI
l" rewolwl ru" (USA,15). 7_ 
,,!{ri>lowa psz,czol" (pol. 12). 8-12 
"Gor,!ec polow,mie" (jap. IS) godz. 
17.00. I
.:IO, wI-I'. piiit. 11i.00, 17.00, 
lY.30. . 
"'I\OOWI('I: - "5z,,rolka": 3-6 
..Gang OIM"na na ",;;,Jaku u (dun. 
12). '1--10 ..powrot r6zowej' pante_ 
ry" (an)(. 12). 11-13 .,Tajemnica" 
(fr. 15) Rooz. 15.1J0, 1'1.16, 19.30, sob. 
1
.30, 1
.lIO. nic{j2. 10.30, 14..30, 16.46, 
19.00. 
:l.,,\\ .EC ,.JanOhik": 5-12 
..,\\'iclka podr()y 1-1.0111.s i LoJka" 
(POl. G) &0<1z. 15 30, 17.45. 2000. 


TEA TRY 


_ Riplbko-IIl.AJa fo - Beoleo .,Mi- 
loo'Ot pml T'a.lwq.' - ((ollz. 17.00. 
., - ,.M)lo
C pod P:H::J1A 1 ijto1 - .Bonz. 
l
.oe - I'Tf'mu'J's pFlilbOWIi. 8--1 
OtLo 7c.]r:-nlca ul{Otl:f.uJkll" Ilodz. 
atoo. 10 - nJt'('zynny. 11-]: ...1\.0- 

zulka" - J:OfI ),"olklorysl)'('znego Z.....polu 
Hinrlll
kipgo. H).X - J!;odz. 111.110 
z cyklu Mir06II1W Kondraek:i 
pn.<'ololll_go: tel. 234-10, 224-32 
(e,,-ynny Yo' gOdzinaeh urzt;rlow... 
ni8). Oddzial I'omocy DDrA:lnej: 
leI, 234-12 (ezynny calli debt:). 
CS"y dyiur ehirurtl:i,':zn,': III 
,)azdzi
l"nika - Sanatorium .,Sts- 
lownik". 
Nocn" d)'zur)' apt.....: II-ILX- 
III'tt!k. nr 195 ul. Leninll :19 i nr 
204 ul. B).
ll".rogramle biE'l5kll go Domu 
Mllzyki WDK znaJduj" 6)t; kilka 
,.erakcYJn).cl1 l)ropoe)cJi J\U IW 
naJbli"".y tydziel), w. czwarrek, 
t: pazd..iernika 0 1\1.00,. lizykuJ( "it; 
uczla dla melomanow W koneCT- 
ClC par.stwowej ),'ilhnrmonii 51,!- 
.klcj znsjd
 "i<: mlt;dzy mnyml 
ulwory IJrokoficws i Bt
e'hovena» 
a & wykonswc6w na IIilc_golnlj 
uwago: za
lugule r..	
			

/00644_0001.djvu

			LEKTURA 


II lewlele by to w Iym pomnlku mormuru. Wyrylo w nim 
dzlewi
l: nozwisk. I stowo: "Paml
cl boholer6w..:'. 
Reszla - 10 zwykty, polny kamien. Tak szan,! i bez- 
_ barwny, jak szare byfo iljcie ludzi, kl6rych upomi
lniaf. 
Czylatem: Kazimlerz Bacia 101 35, Sianisfaw Banaszek, 
101 21, Ryszord Donozlak 101 20, Wtadysfow Milko 101 23, 
Marian Nogel 101 23, Bronislaw Oczkowskl lot 22, Wtady- 
sfow Podziemski, 101 31, Izydor Zawada, lot 21, Franciszek 
Dziembala 101 1
... 
Nic nie m6wilY mi Ie nazwlska. Odwr6citem wzrok od 
1iI
1", s;:>towiaf!!ch przez dzlesi
ciolecia. No scieice, biegnQ- 
eej opodal slota kobiela w czernl. Drobna, przygarbiona. - 
Pan przyjaciel... bral moie? Pokr
citem przeczQco gtowQ. Wy- 
dawcf
 ml si
 w6wczos, ie w oczach slaruszki pojawit sl
 
lek. Gat; sehodzilismy polem ko.ylem g6rskiego strumlenra 
w stron
 Brennej, J6iwiak powr6c1l do tego momenlu: - 
Ludzie iyli lu przez wiele 101 pod groibq pistolelu. Nleklo- 
rzy jeszcze nie zapomnlell... 
Jeszcze nie zapomnieli... A przeciei od lamtych czas6w, 
gdy Barlek uslanowiof tu swe bandyckie prawa min
to po- 
nod l:wierl: wieku. W zagrodach r zgrzybiafych ze starosci, 
wyrosfo nowe pokolenle. WI
c skQd ten strach? 


By to clcho. Nod Btotnym rozlaczat si
 splowlafy bt
kil 
jesiennego nieba. Cykaty paslkoniki. Od fQk, blegnQcych 
fogodnym wznlesieniem ku schronlsku, pfynQt zapach wrzo- 
suo Mtody chfopak narzucat wiQzk
 siana no oslrewk
. Na 
dilnsowej kurlce, lezQcej obok, czerwlenit slQ szkolny em- 
blemal: "Zasadnicza Szkota Zawodowa" - przeczytafem. 
Spolkafy siQ nasze spojrzenia. Zapylotem: - Wlesz, kim 
byli cl... z pomnlka? Odpowiedzlot posrednio. Wydawato ml 
siQ, ie ma IQ odpowledf wyuczonq. Dla lakich jok ja. Dla 
lakich, kl6rzy pylajQ... - Paaanle - powiedzlaf, zaciQga- 
jQc z g6rolska. - Dla nas, chfopakow, 10 jui Iylko hislorla. 
Ale babka - lu wymownym ruchem brody wskazat na ko- 
bielQ, slojqcq nodal obok obelisku - babka miala wowczas 
ponad plQcdzlesiql lal. Ci z pomnika ginQII no lej oczach. 
Kaidy z nich m6g1 bye lej synem. Dlatego do dzis nosi 1m 
kwialkl. Takle polne... 
Zrozumlafem, skQd biorq siQ w sloiku po konliturach co- 
dziennie swieie kwialy. Nie rozumiolem nalomiasl, skQd 
blerze siq ciQgle slrach. I gdy schodzilismy w dolln
, J6f- 
wiak, nlegdys szef Powlolowego Urz
du Bezpleczenslwa w 
Biafej Krokowskiej opowiedzlal ml cos niecos 0 lamlych la- 
tach. 0 pamiQlnym dnlu 13 mojo 1946 roku... 


TADEUSZ PATAN 


Czerwone maki 


n8 


Blotnym 


G in
li w sarno poludnie, w pi
kny wio- 
senny dzien tysi
c dziewi
cset czter- 
dziestego sz6stego roku. Gin
ti w po- 
dobnej scenedi, jak zdobywcy Monte 
Cassino. 
"Czy widzisz te gTUZY na szczycie? 
Tam WTOg two; si
 kTy;e jak szczuTI 
Musicie, musicie, musicie... 
Za kaTk wziqc i stTqcic go Z gOT... 
Oni r6wniez wiedzieli, ze m u s z 1\ wy- 
korzystac sytuacj
. Ll\cznik bandy uj
ty 
przez funkcjonariuszy PUBP w Bialej 
Krakowskiej zeznal, ze w zabudowaniach 
gospodarskich na Blotnym odbywa si
 
wlasnie koncentracja pododdzia16w Bart- 
ka. - W dolinach nie ma juz spoko;u - 
mowil. - Za baTdzo chodzicie za nami. 
Bartek uwaza, ze ludzie muszq trochl; 
odetchnqc... 
Blotny. Nazwa tego szczytu. stanowi
- 
cego jakby przedluzenie masyw6w Klim- 
czoka i Szyndzielni w kierunku zachod- 
nim WystQpuje cz
sto w historii walk z 
reakcyjnym podziemiem na terenie Beski- 
du Sll\skiego. Na Zadnym z beskidzkich 
szczyt6w nie czul si
 Bartek tak pewnie, 
jak na Blotnym. Skladalo si
 na to wiele 
przyczyn. Teren byl trudno dostQpny i do- 
brze zagospodarowany. Wystarczylo kon- 
tro]owac trzy szlaki turystyczne, z Bren- 


nej, z Jaworza i z kierunku Klimczoka 
aby panowac nad sytuacjQ i zapcwnic 
wzgl
dne bezpieczenstwo oddzialom, ko- 
rzystaj
cym przejsciowo z melin w zabu- 
dowaniach gospodarskich i w starym, dre- 
wnianym schronisku na szczycie. Bartek 
z]okalizowal wi
c na Blotnym szpital po- 
lowy IV OkrQgu NSZ, przeprowadzal tu 
cwiczenia bojowe i stl!d wysylal przeciw 
legaln
j wladzy ludowej sfory swych naj- 
milow. Dysponowal rozbudowanQ agentu- 
rl! w sqsiednich miastach i osiedlach. Byl 
urodzonym dow6dcl!. Zawladn
l wiQc Blot- 
nym na wiele miesi
cy a prawowitych go- 
spodarzy tej ziemi, "jednal" sobie przy 
uzyciu pistoletu. Wi
c ludzie bali sil:. 
"Wladza byla daleko, a 
mieTC blisko" - 
powie p6zniej jeden z miejscowych rolni- 
k6w, gospodaruj
cych na "bandyckiej 
dziedz!nie n ... 
W tej sytuacji Blotny mial wr
cz stra- 
tegiczne znaczenie dla reakcyjnego pod- 
ziemia. Zdawano sobie z tego spraw
 we 
wszystkich Urz
dach Bezpieczenstwa, za- 
interesowanyeh Ukwidacjq beskidzkiego 
ugrupowal\ia NSZ. Wzmozona penetracja 
tego rejonu nie przynosila jednak nic, po- 
za strata mi. Wok61 Blotnego czuwali dzien 
i nee iudzie Bartka. Raz byla to kobieta, 
zbieraj
ca chrust w lesie, innym razem 
chlopiec, pasllcy bydlo na gorskiej pola- 


nie. Stosowano zmyslny system ostne- 
gawczy. Glosy ldnych zwiel'zl\t i ptakow, 
podawane z ust do ust docieraly na 
szczyt Blotnego znacznie szybciej, niz 
zmQczeni, zrezygnowani zolnierze KBW, 
miIicjanci, ormowcy. Dzialanic z zaskocze- 
nia bylo niemozliwe. Oblawy konczyly si
 
niepowodzeniem. A ludzie milczeli. Wla- 
dza byla za daleko... 
K oncentracja oddzialow Bartka na 
Blotnym byla wi
c okazjq do wy- 
rownania tego rachunku. Mimo nie- 
dostatku ludzi i sprzQtu, postano- 
wiono przeprowadzic atak koncentryczny: 
od Brennej i Jaworza z jednoczesnym za- 
bezpieezeniem skrzydel na kicrunkach 
wschod - zach6d. Polllczono sily trzech 
bezposrednio zaint
resowanych Urz
d6w 
Bezpieczenstwa Publicznego w Biclsku, W 
dawnej Bialej Krakowskiej, w Cieszynie, 
zapewniono sobie wsp61dzialanie oddzia- 
low KBW, jednostek Milicji Obywatc1skiej 
i ORMO. Znaj:'jc czujnosc bandycldcb po- 
sterunkow przewidziano, ze i tym razem 
zaalarmowane pododdzialy Barlka opusz- 
CZll swe meliny i odstQpujllc w bczpieez- 
nym pozornie kierunku, spotkajl\ sil: w 
rozproszeniu z pierscieniem oblawy. Po- 
pelniono tu bl
d taktyczny. Zapomniano 
o tym, ze bandy reakcyjnego podziemia 
dowodzone byly na ogol przez doswiad- 
czonych of ice row a rozgal
ziony system 
informacji ulatwial opracowanie odpo- 
wiedniej taktyki obronnej. Wobec niespo- 
tykanego dotychczas rozmachu z jnkim 
przygotowywano natarcie na Blotny. Bar- 
tek podj:'jl zaskakujllcl\ decyzj
. Oddzialy 
mialy pozostac na swych stanowiskach, 
zdziesi
tkowac silnym ogniem broni ma- 
szynowej nacierajl\ce sily "czerwonych" i 
w odpowiednim momende wykonai: szyb- 


C zlowiek latwo przyzwycz.aja &if: do 
dobrego - powiada popularne po- 
rzekadlo - traktujqe je jako ele- 
ment wlasnej eodziennosei. Mlode 
pokolenie Polakuw uwaza za stan normal- 
ny powszeehny dostf:p do oswiaty wszy- 
stkich szezebli i szerokie rDozIiwosci 
ksztaleenia sit: przez ok res niemal calego 
zycia. Swiadomosc tego faktu jest jednym 
z najwif:kszyeh osil\gnil:c ush-oju soejali- 
styeznego, ;;wiadezy bowiem 0 glt:bokim 
zakorzenieniu jego idealuw. Ml\drosc spo- 
leezna polega jednak takze na historyez- 
nej pami
ei, ktora umozliwia ocent: prze- 
bytej drogi i wielkosc dokonanyeh os.il\g- 
nit:c. Warto jest wit:c z okazji rozpoczt:te- 
go nowego roku akademiekiego poswit:cic 
nieeo uwagi nicdawnej przeszloSci, a ta.lt- 
Ze terazniehzosci innyeb krajuw. 
W Polsce mi
dzywojennd szanse 0- 
K'romnej wit:kszosci mlodyeh Polakow by- 
Iy calkowicie zablokowane. N
dza wsl, 
niepewna. przerywana bezrobociem, egzy- 
stencJa klasy robotniczeJ, nie pozwalala 
uezt:szczac nie tylko do szkol wyzszycb, 
ale takie I srednkh dzieciom II klas spo- 
leC2Inie uposlcdzonJch. Wysokie kosdy 
kS'ltaleenia: oplaty szkolne, pOdrt:czniki, 
Up. pnekraczaly moiliwosci ogromnej 
wit:kszoAci robot;.iC'.l:yeb i chlopskich ro- 
uin. Doohodzily do teK'o koszty poiredni", 
konieeznosc utrzymywanla mlodeK'o C'Zlo- 
wieka w okresie nauki, bowiem pomoe 
stypendialna miala mlnimalny zasieg. W 
rezuUacic dostt:p do oswiaty byl utrud- 
niony I silnie uwarunkowany klasowo. 
W pierwszym powojennym roku akade- 
mickim w 13 osrodkach szkolnictwa wvi- 
szego rozpoezelo naukt: 56 ty!>. studrntow, 
obecnle w 23 miastach studiuJe ok. 500 tys. 
osob. Zmienil sie takie radykalni.. sk13d 
spoleczny mlodzieiy akademickiej, obee- 
nie wit:kszosc studentow to dzif'ci robotnl- 
kow I ehlopow. Wzrost liczby osrodkow 
ksztalcenia spowodowal likwidacjt: bia- 
Iych plam na mapie szkolnietwa wvz.
ze- 
go, ,.zbliiyl uezelnie do poszczegolnveh 
srodowisk spolf'cznych. Szcroka pomoc 
stvDendialna panstwa. rozbudowa domo w 
studf'nckich, uniezaleznila mozliwo,ri 
ksztalcenia od indvwidualnvcb dochodow 
rodziny. Szeroki rozwoj studiow wieczo- 
rowycb i zaof'znych, formy nieznane pO"la 
krBJaml sodalistvcznvmi. otworzvl IJramv 
uculni dla wszystkieh chetnych: ktorzy z 
roinvf'h przyczvn ponrzednio studiow nif' 
pod.i
Ii. pr,s.iadanie inileksu w naszvm 
kra.iu nie zaleiy obecnie ad pOf'hoilzenia 
spolecznf'go, czy mie:isca UrOd7f'nia, ale od 
uz
oln;f'll, praeowitoscl i ch
ci zdobywa- 
nl.. wif'dzy. 
Trzeba jednak pamit:tali. ie rozwoJ 


szkolnictwa wyzszego, jego upowszechnle- 
nie, wymaga ogromnych nakladow. Kosoz- 
ty te, to nie tylko sumy przeznaczone na 
budoWt: uczelnianych gmachow, ich wy- 
posaienie, funkcjonowanie, nie tylko 
kwoty wydatkowane na stypendia, domy 
a'kademickie i urzqdzenia socjalne, ale 
takze znaczne spoleczne koszty posrednie: 
pnedluzenie 0 4-5 lat dla znacznej czt:s- 
ci k..zdego rocznika okresu- podjt:cia pra-' 
cy zawodowej. .Jest rzecZa oezywistl\, ie 


niej typu licealnego znajdzie miejsce we 
Francji 16 osob, w Wielkiej Brytanii 
10, w Holandii - 7. Ta silna sclekcja, do- 
konujl\ca sit: w momeneie wstl\pienia do Ii- 
ceum, decyduje oczywi;;cie 0 dostt;pnosci 
studiow wyiszycb dla dzieci okrcslonyeb 
klas spoleeznych. Bariery, Jakie istniejq 
w szkolnictwie {;rednim I wyzszym, nie 
dotyczl\ jcdynie dzieci robotnikow," ale 
takie urz
dnikow i innycb przedstawicieli 
tzw. wars.tw srednieh. Na 100 dzicci urzt:d- 


BOHDAN JAlOWIECKI 


zanse... 


wszystkle te naklady zwracajl\ sit: nalltt:p- 
nie, ale okres icb amortyzacji jest stosun- 
kowo dlugi. Wszystko to sprawla, ie 
Istnicjlt spoleczno-ekonomiczne uwarun- 
kowania rozbudowy studiow dziennycb. 
Osil\gnit:ty obecnic poziom: ok. 10 proe. 
studentow wsrod przedstawieieli kaidego 
rocznika, stawia nas w swiatowej czolow- 
ee, w wielu prz)'padkach przed panstwa- 
ml 0 znacznie wyzszym dochodzie narodo- 
wym. Wsrod krajow socjalistycznyeb zaj- 
mujemy drugie po Zwiqzku Radzieckim 
miejsce. Istotna jf'dnak jest nie tylko bez- 
wzgl«:dna liczba studiujl\eej mlodziciy, 
ale przede wszystkim powszecbny dostt:P 
do szkolnictwa I rownosc szans nie tylko 
bezposrednio po zdaniu matury, ale przez 
okres calego zycia zawodowego, wskutek 
istnien!a studiow dla pracujqcych. 
lUowiJ\c 0 naszych osil\gnieriach warto 
jc oeenic nie tylko na tie niedawnej hi- 
storii, ale takze w konfrontacji z sytua- 
cj;i istniejqf'a w innych krajaeb. nieraz 
znacznie od nas bogatszych. ale 0 odrnien- 
nym ustroju. Posluzymy sie tutaj kilko- 
ma przykladarni z Francjl, cbociai podob- 
na svtuacja i<;tnie.ie w innveb krajacb ka- 
pitalistycznych: Wielkiej Brytanii, Repu- 
bliee Federalnej Niemiec, Belgii, Holandii 
itP. 
FrBnf'u<;ki soejolog Raymond Boudon, w 
swoje.i praey "Nlerownosc szans" podaje. 
ie nB 100 dzieci robotnikow w szkole sred- 


nikow do lieeum wst4:/puje jedynie 33, gdy 
tymczasem odsch
k ten w przYPBdku kadr 
wyiszyeh I wolnyeh zawodow wynosi 75. 
.Jdeli nawet dzieeko se iirodowisk ro. 
botniczycb, czy niiszycb warBtw urzt:dnl- 
cllych, ukonczy pornyslnie szkolt: irednilt, 
to ma II kolei niewielkie szanse na rozpo- 
ezt:cie studiow wyiszych. Pozlom Ich jest 
poza tym bardzo zroinicowany i s regu- 
Iy w szkolach 0 niiszym pozlomie odse- 
tek studentow pocbodzenia robotniczego 
jest wyiszy. I tak np. w wyzszycb zawo- 
dowycb szkolaeh Iniynier5kieh wynosi on 
18 proc., gdy tymczasem w KrajoweJ 
Szkole Administracjl, ksztalc
f'j nil 
znacznic wyiszym poziornie, odsf'tek mlo- 
dzieiy robotniczcj wynosi 5,6 proc. 0/:,0- 
lem w 65 francuskich uniwersyteta,'h stu- 
denci pochodzl\cy z kla.sy robotniczej I 
nizs."Zyeh warstw urzedniczych 5tanowilt 
zaledwie 115 o/:,olu studiu.il\cych. 
o He uniwersytetY I wyzsze szkoly za- 
wodowe sl\ jeszczf' jako tako dostepne dla 
dzicei wywodzl\eych !>it: z kla!oy robotni- 
czej i niz!>zych warstw urzedniczych. to\ 
prawie calkowicie zamknit:te 
 pI'zed ni- 
mi bramy tZW' "wielkich szkol" 
wspomnianej Krajowej Szkoly Admini- 
straeji, a takze PolUef'hniki oral: slynneJ 
l'Ecole Normal, ksztalf'Qeej kadry pro fe- 
sorskie dla ('litarnycb lieeow. Szkoly te, 
ktore we franf'uskim systemie oswiaty 
spelniajl\ bardzo wailll\ rolt:, ksztalelt bo- 


. za chod ' 
ki odskok w kierunku poJudnlO
O- .1\ pi 
nim. Byl to w przyblizcniu. k
er':i
Diefil 
Brenn
. Kierunek zam!tni
ty 
lers
zecil'l- 
oblawy. Ale Bartek Wledzlal, ze ,P rzYja' 
lIik spodziewa si€; spotkania z. nl:irjac1e' 
cieIem "rozproszonym", z nlep m VlJ'j' 
lem, ogarni
tym panikll. Tymczaselanowa' 
Scie z kotla mialo byl: sc

le zakonanyJII 
nym fragmentem operacJl, wY. ce zpl' 
przez zwarte oddzialy. dysponUJI! 
cznli przewagli sily ognia... 'ki Vi dO' 
Ale 0 tych zamierzeniach wataz . 
linach nle wiedziano... 


. . . 


. wit 
uszyli w zupelnym miIczenl'::)mijali 
R po metrze piQli siQ w g6 r c;'13yIi cO"' 
sciezki i 
zlaki tur

t
czne. a. ObQk 
raz wyzeJ, coraz bl1zeJ wrog .h .zli 
chlopc6w w zolnierskich rnund"U
r
lIig:
 
starsi panowie w cywiInych 
tVrO mill' 
obok robotnik6w i ochotnik6w 
kich ok
- 
cjanci. zwerbowani we wsz
. dzi
Ii, 
e 
Iicznych posterunkach MO. . Ie VI niz!' 
wielu z nich nie wr6ci juz _nl
d
c; r6i o t 
ny. GodZllc si
 na to, kiero
ah slszcie 1J' 
mi motywami. Jedni chcieh wr
 . 
kOl1cZyl: t
 wojn
. Inni szu kal1 I 
Juz dosyl: im bylo przel eWU doslrzeb y 
kr'wi. A jeszcze inni, d, ktorzy: we 1 
odlegly cel tej walki, zegnalt \M lIa- 
i dzieci tlumacz
c: _ Jest to 
ostatni... . 0 do ia 
Nie zwracali uwagl na faltt, \ett
e I 51 
bylo w lesie pusto i cicho. N
 t nie I 
bydla na g6rskich polanach, n
kt i i c 
cowal na plachtach jalowej Zl€
l
ryzl 
ciemnial od deszczowych chmur op 
IUugie pokosy trawy, skosz onej 
Ir( 
niego dnia Iezaly obok pustyc: j pr 
Wr6g nie podejmowal za ne'pojaV-, 
przerwania pierscienia oblawr. zn 6w !o, 
si
 pierwsze wlltpliwosci. A 
lQC kich r 
formacje byly szybsze od zoln lers k 
Nikt nie m6g1 wiedziec, ze J3a
:
d
i 
informowany 0 natnrciu pop sci "0 
 
dnia posciqgal czujki z leSnych ° pI 
szlak6w turystycznych i na dl U g 13lo i O 
rozpoczQciem akcji ewakuo wal z polO'" 
rannych i personel szpitnla sprzeC"D 
NSZ. A ludziom wydal rozka
ozostac I a 
z dotychczasowq taktykll. - .., 1ll e 
stanowiskach! Bic ..czerwonyc
1 
tycZO 
spos6b billd w zalozenlach a wPOWI 
wladz bezpieczenstwa zostal zr6 a/l ia W 
ny bl
dem przeciwnika, megalomw dl a r I 
tazld, kt6ry potrzebowal d
wodf poleg l l - 
twierdzenia swej niezachwlan
1 dO 51 g' 
wladzy nad ludzmi doprow
dzl decyd O 1
 
kania, ktore zakonczylo Sl
 
/la jeddoi' 
nil klc;skll podziemia. Nie n;oz za z 
a 
powiedziel:, aby Bartek, uwazl!rYsilY' 
nego stratega. blc;dnie ocen! bVlo 
stron. W jego kalkulacjach nl e o'fi aroo 
nak miejsca na bohatcrstw
, zn icOs 
i pogardt: dla smierci! NapadaJf
1 glor_ 
ka, strz elajllc zza 
 ) 
(CI.
 G DA LSZV N
 


W icit 
I oal llO dID' 
wiem elitt: kraju, 5Q ni-:
a. u:Josle 
niedostt;pne dla przedstawIClel
f "FI'\tJ 
nycb warstw spoleezcnstwa. b"e odstrot' 
kicb tycb ..wiclkieh szkol ae za 1 p 
dzicci robotnikow nie przekrac, "i 
a urz
nikow 6 proc. . a 1'01'1 1 11 
Obok selekcji spolcez",;J, tn J tall oJ 
micjscc selekcja gcografu;znakoly,.d 
wsrod studentow KrajoweJ Sz , P ar! d' 
d wl el 'e 
nistracjl ai 50 proc." to rO 0 b 1,lor i> 
nie, a dalsze 25 proc. to oSO ;' Szll 11 
konczyly w tym miescie liee
n. 
jest narzt;dziem odtwarzal11
z/lO 
""" 
elity spoleeznej. Dane stat) sty wy1l!° 
 d' 
tym wzgl<:dem niczwykl e Wysol>lC dl l : 
Dzieci kadr kierowniezycb, I' za rfA 
, 
rzt:dnikow panstwowych i .ka d rywlll
ftot. 
jl\cych wielkirni firmam l . p 11. 3 P
o' 
stanowilt 37,2 proc. s

d
nt


ycb. f
16t 
to synowie przcdstawlcleh 
o dzicCI 'liPP' 
dOw, a dalsze 19,7 proe. to 'e I'h 1 1l ,o' 
sr('dnieh. Podajqc te inrortna

tu oqI 
dt
 
Braud - profesor Uniwersy Le 1'1 0 i' 
ncs, tak pi..-ztl w dzlennii.'-U i' acfl
' S9
' 
"Krajowa Szkola Adnn nis rlel>CJI Id ll ' 
doskonalym instrum('ntel11 sea ty1I1 efr'" 
lecznej, K'eograficznej. a co :I) r'llIa.a.ve
' 
_ i selekcji kulturalneJ kl
 n e liD 

I' 
Sytuacja ta powoduje okre
lo I>i ero 
r(' 
weneje. Czy na przykla
 .
adr
lItc,I:lrll: 
ese, rekrutowane ze sOlsle b 6 pcl,,11 
wltskiega iirodowiska, 11101' IP
sci
 II 
f 
ne i sluiye z jednakowq. 10Ja u, lr: t 
nemu systemowi polltyczn etn t"fo?" #-,J' 
byl roiny ad systemu aktu!,I
. wf

'
 
Tak wit:c lIYstem szkolnl C l11u o

,
,t. 
we Franejl, z wlasciwyl11 
 S I Ie, 
elitarnych szkol, podobnie :
t.p1ldli p' 
Zjednoczonyeh, Wielkiej r naJ"( , 
nyeh krajaeh, jest jednYJ!l z I . D

I, 
nowania klasowego burzuazJJ
i( Plt5,lt
 
Wstl\pienie na wyzszq. ue:r:j tut.1 
I'I
: 
oza jednak jf'j ukonczenia. "I' 
IO : 
eja ekonomiczna jest 
ardzO slU de oll'
 
Brak pomo..y materialnf'J tl:re/lil1 
r
, 
wysokie ogolne Izych proporeJ a ta 111 d l ',_ I 
sic jak do 70. ia t1 a I
' :' 
Utru.lniony dostt:p do os
 Will'S r

 (
 
ci z uposledzonyt,h spolee71lle.est !Ii(lll c "i' I 
sadnicza nierowllosc szan s . i
,llist
cl'!
 
ralnl\ cechq. sy!>t('mu k

('go, 11 rttitl"af 
Rowne mozllwosei dla ka z go I sI1r',. 
nie od pochodzenia spole
zn
oc1.JlrID p 
urodzellia, stwarza jf'dYlIlf'tale oqIl1 
ustroj spoleczny I 0 tym 5 
mI<:tac. 


"
		

/digitalizacja09_0001.djvu

			I 


, 


- 


, 


. 

.,... 
'
. 
r. 

 


....  
;,: 

 

. 
.."- 
. I  


. . 
le
. 0" III II 


- 


- 


. 


. 


, 


- 


. 


. 


-- -- 


-- 


-- 


, 


II 


-- 


. 


. 


II