/p0001.djvu

			.....
 J -. :-."5J! 
....-
. .. - 
. ," 
-. ....J' -" .,.c. 
>fb
-'q1, 9j 
! J ->/'J /. 
:
 l

chematyzm 
{ ł > . Diecezji Śląskiej 
ł . 
I
 JI , 
'ił... 4 
 
I I 
ł - < I- 
ł 1927 . .} 
ł Nakładem Kurji B iskupiej w Katowicach. .) 
l Druk Księgarni i Drukarni Katolickiej, Katowice l  


l 


t- .....
		

/p0002.djvu

			-- 


.. . 


. 
 , .
 . 
"-1 
 


'; 


. 4 { '] 
", {- I 


'" 


" 
$--. 
. ....ł+' 

.fT " 
'r
:. 
:...ł.c ..;i. 
V.... t. 
.......
 


.,."- .. 
'. 


ł 'Ol _ 


.. J..._ 


-
 


--- 


-
 ' 


.. I! 


'3,., 


'''<Ł
 
J'c:.'
 -'\i 

t-P;;':' ' 


, ....
".
. 
, ... 
': .'" ł:: '.:;r', 
.." ił' 11 _ . 
f" . , 
''':"I ..... " 
! 
 'f-"" '., _!.-} 
. 
. L ' 


" 


. ł >....1 


t 


- 
"- ... 
, 'ł', , 
.;:. '; l 
, . 
 
--.......
 
'!ł 
--: 

 


. 


r 
"', 
 
{)
. 
t£9ł 5 }J5lL  
.,-" . 


... .
 -.!.... 


_oJ
.. 4".
 I
 


. 


, 


. ' -.., 
:.5,,. 


bb
5 )C6.). 


.	
			

/p0003.djvu

			.1..... 
" . 
 
 1 1 
F'.JDDOC JQ 
Q., 
-, 

. I 
I Patron 
-t II' 
I Diecezji Śląskiej I 
, 
I SW. Jacek 
I I 
wyznawca 
I 
. 
KSłĘGA
Cł(. 
Sp, z . 
KA T 
 i'c!t. 
ul Św. Jana fig _..,',1tlf::;' 
21o. 
':.\ 
". i 
I I 
I HoDQQQQQQCI . DQQQQQQCI , O" ,, "",.. -.08 .. 
! . 
) - ł
		

/p0004.djvu

			8" 
"""""""' '1DCDDDDD ooo..-..... 


t'W"'It'ł; 
 ::I 


"HI 


JEGO ŚWIĄTOBLIWOSĆ 
OJCIEC ŚWIĘTY 
PIUS XI. 


Namiestnik Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa. Najwyższy kapłan w Ko- 
ściele Rzymsko- Katolickim. 261 na- 
stępca św, Piotra. Prymas Włoch. 
Arcybiskup i Metropolita Prowincji 
Rzymskiej. Biskup Rzymu. Przedtem 
ACHILLES RA TTI. 
* \ 
Urodzony 31-go maja 1857 roku w 
Desio w Archidiecezji Mediolańskiej. 
wyświęcony w.Rzymie 20 grudnia 
1879 roku. Od l-go września 1914 
prezes bibljoteki Watykańskiej. Od 
25 kwietnia 1918 Wizytator Apostol- 
ski w Polsce. Od 6 czerwca 1919 
pierwszy po 126 latach Nuncjusz 
Stolicy Apostolskiej w Polsce. Od 
3 lipc& 1919 Arcybiskup Naupakteń- 
I ski. konsekrowany w Warszawie 28 
października 191Q. Od 19 kwietnia 
1921 Arcybiskup Adaneński. Od 13 
H czerwca 1921 Kardynał i Arcybiskup 
H Medjolański. Wybrany Papieżem 6 
H lutego 1922 roku po śmierci Papieża 
H Benedykta XV. Ukoronowany uro- 
I czyście 12-go lutego 1922 roku. . 
Hocnoooaoo-:>coo:x>oo__ocoaoooaocoaoooaDCODCDDaocoaoooaoB 


I 
I 
I 


'I
		

/p0005.djvu

			I 


I W,m.w.. Alej. B:to
ge (Sweh.) 10. 
I 
I 
I 
I 
I 
,. I 
I I 
I 
I SEKRETARZ NUNCJATURY: 
KS. DR. KAROL COLLI 
Tajny Szambelan Jego Świątobliwości, urodzony I 
I 1890, wyświęcony 1913, zamianowany 1924 roku. 
 
:........ . . ....... ....... , ........ ....... . ..;.... . ... .... ..........,.....08 


II 


NUNCJUSZ APOSTOLSKI 
JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ DR. 


WA WRZYNIEC 
LAURI 


Arcybiskup tyto Efeski, ur. 1862 w Rzymie wyświę- 
cony 1887, konsekrowany 1917, zamianow. 1921. 


I 
I 


". 


AUDYTOR NUNCJATURY: 


KS. DR. KAROL CHIARLO 


Tajny Szambelan Jego Świątobliwości, urodzony 
1881, wyświęcony 1904, zamianowany 1922 roku. 


".
		

/p0006.djvu

			METROPOLITA 
. PROWINCJI KRAKOWSKIEJ 
. 
JEGO EKSCELENCJA 
I NAJPRZEWlELEBNlEJSZY KSIĄŻĘ II 
ARCYBISKUP KS. DR. 
ADAM 
SAPIEHA 
URODZONY 1867, MIANOW. 1925 


* 


I 
I 
:xJCIOCJDI:X)c:JrKXKIDDO tJtJI tJ cca c i:I cec c CI!:! i:J
r 08
		

/p0007.djvu

			o ooooooao -..............  


BISKUP ŚLĄSKI , 
I JEGO EKSCELENCJA NAJ PRZEW. 
KSIĄDZ 
ARKADIUSZ I 
,. 
I ł LISIECKI I 
I URODZONY 12. I. 1880, WYŚWIĘ- I 
CONY 17. XH. 1904 R" MIANOWANY 
BISKUPEM 24. VI. 1926 R., KONSE- , 
KROWANY 24. X. 1926 R" INTRO- 
NIZOWANY 31. X. 1926 R, 
* " 


Ho oa...........u." 


tJl:CC ....... ..... 


"'Ol[ 


I 
I 


A D R E S: 
Katowice, Warszawska 20, Tcl. 12-17. J
		

/p0008.djvu

			---' 


-- -".," 


. 
le 


Obe 


1. 


" 


2. 


3. 


.",
		

/p0009.djvu

			Najwyższe 
hierarchja kościelna w Polsce. 


A. OBRZĄDEK ŁACIŃSKI. 
I. Prowincja 
kościelna Gnieźnieńsko-Poznańska. 
Obejmuje Archidiecezję Gnieźnieńską i Poznańską 
z Diecezjami Chełmińską i Włocławską. 
]. Archidiecezja Gnieźnieńsko - Poznańska. Arcy- 
biskup Metropolita Gnieźnieński i Poznański, 
Prymas Polski: Ks. Dr. August f/lond. ur. 1881, 
mian. 1926. 
Sufragan Gnieźnieński: Ks. Antoni Laubitz, 
Biskup tyt. Jasseński, ur. 1861, mian. 1924. 
2. Diecezja Chełmińska, z rezydencją w Pelplinie. 
Biskup Chełmiński, Ks. Dr. Stanisław Okoniewski, 
ur. 1870, mian. 1925. 
Przebywa w Pelplinie, Ks. Dr. ]akób Klun- 
der, ur. 1849, mian. 1907, Biskup tyt. Selim- 
bryjski. 
3. Diecezja Włocławska. Biskup Włocławski, Ks. 
Dr. Stanislaw Kazimierz Ździtowiecki. ur. 1854, 
mian. 1902. 
Sufragan J. Ks. W ladyslaw Krynicki, Bi- . 
skup tyt. Arantoneński, ur. 1861, mian. 1918. 
Sufragan II. Ks. Dr. Wojciech Owczarek, 
Biskup tyt. Askalonitański, ur. 1875, mian. 1918.
		

/p0010.djvu

			10 


II. Prowincja kościelna Warszawska. 
Obejmuje Archidiecezję Warszawską z Diecezjami 
Płocką, Sandomierską, Lubelską, Siedlecką czyli 
Podlaską i Łódzką. - 
1. Archidiecezja Warszawska. Arcybiskup Metro- 
polita Warszawski Jego Eminencja Ks. Dr. Ale- 
ksander Kakowski, Św. Rzymskiego Kościoła 
Kardynał, Uf. 1862, mian. Biskupem 1913, mian. 
kardynałem 1919. 
Sufragan Ks. ,Dr. Stanislaw Gall, Biskup 
tyto Iialikarnaski, Biskup polowy W. P., ur. 1865, 
miau. 1918. 
Przebywa w Warszawie Arcybiskup Mo- 
hylewski Ks. Edward Ropp, Uf. 1851. mian. bi- 
skupem 1902. 
2. Diecezja Płocka. Biskup Płocki Ks. Antoni 
jlllian Nowowiejski, Uf. 1858, mian. 1908. 
3. Diecezja Sandomierska, Biskup Sandomierski 
Ks. Marian józef Ryx, ur. 1853, mian. 1910. 
Sufragan, Ks. Pawel Kllbicki, Biskup tyt. 
Chanateński, Uf. 1871, mian. 1918. 
4. Diecezja Lubelska. Biskup Lubelski Ks. Marian 
Leon F'lllman, Uf. 1866, mian. 1918. 
Sufragan Ks. Adolf józef jelowicki, Biskup 
tyt. Lorymeński, ur. 1863, mian. 191R. 
.'1. Diecezja Siedlecka czyli Podlaska z siedzibą 
w Siedlcach. Biskup Podlaski, Ks. /fewyk Prze- 
żdziecki Uf. 1873, mian. 1918. 
Sufragan Ks. Dr. Czeslaw Sokolowski, Bi- 
skup tyt. Pentakomeński, Uf. 1877. mian. 1919. 
6. Diecezja Łódzka. Biskup Łódzki, Ks. Wincenty 
Tymieniecki, Uf. 1871, mian. 1921. 
III. Prowincja kościelna Krakowska. 
Obejmuje Archidiecezję Krakowską z Diecezjami: 
Częstochowską, Katowicką, Kielecką i Tarnowską. 
1. Diecezja Częstochowska. Biskup Częstochow- 
ski, Ks. Dr. Teodor Kllbina, Uf. 1880, mian. 1925.
		

/p0011.djvu

			11 


2. Diecezja Katowicka. Biskup Śląski, Ks. Arka- 
djusz Lisiecki, ur. 18RO, mian. 1926. 
3. Decezji Kielecka. Biskup Kielecki, Ks. Allgll- 
styn Łosiński, ur. 1867, mian. 1910. 
-4:. Archidiecezja Krakowska. Książę Arcybiskup- 
Metropolita Krakowski, Ks. Dr. Ksiqżę Adam 
Sapieha, urodzony 1867, mianowany Księciem 
Biskupem Krakowskim 1911, mian. Księciem Ar- 
cybiskupem 1925. 
5. Diecezja Tarnowska. Biskup Tarnowski, Ks. 
Dr. Leon Walęga, ur. 1859, mian. 1901. 
Sufragan, Ks. Dr. Edward Komar, Biskup 
tyto Alidyjski, ur. 1872, mian. 1921. 


Prowincja kośCielna Lwowsk
, 
obejmuje Archidiecezję Lwowską z 'Diecezjami 
Przemyską i Łucką. 
l. Archidiecezja Lwowska. Metropolita Arcy- 
biskup Lwowski, Ks. Dr. Boleslaw Twardowski. 
ur. 1864, mian. Bisk. 1919, Arcybisk. 1923. 
Przebywa we Lwowie Arcybiskup tyto Per- 
gieilski, Ks. Karol lfryniewiecki, ur. 1841, mian. 
Biskupem 1883. 
2. Diecezja Przemyska. Biskup Przemyski, Ks. 
Anatol Nowak, ur. 1862, mian. 1924. . 
Sufragan, Ks. Karol Fischer, Biskup tyto 
Mallijski, ur. 1847, mian. 1901. 
3. Diecezja Lucka. Biskup Łucki, Ks. Adolf Sze- 
lqżek, ur. 1865, mian. 1925. 
Sufragan, Ks. Dr. Michal Godlewski, Biskup 
tyto Egejski, ur. 1872, mian. 1916. 
Przebywa w Włodzimierzu Ks. Piotr Mań
 
kowski, Arcybiskup tyto Enejski, ur. 1866, mia- 
nowany 1926.
		

/p0012.djvu

			12 


V, Prowincja kościelna Wileńska, 
Obejmuje Archidiecezję Wileńską z Diecezjami 
Łomżyńską i Pińską. 
1. Diecezja Łomżyńska. Biskup Łomżyński. Ks. 
Stanisław Łllkomski, ur. 1874, mian. 1926. 
2. Diecezja Pińska. Biskup Piński, Ks. Zygmllnt 
ŁozillSld. ur. 1870, mian. 1917. 
3. Archidiecezja Wileńska. Arcybiskup Wileński, 
Ks. Romllald jalbrzykowski, ur. 1876, mian. 1926. 
Sufragan, Ks. Kazimierz Mikołaj Michalkie- 
wicz, Biskup tyt. Tyatyryjski, ur. 1865. mian. 23. 
Przebywa w Wilnie Biskup tyt. Cydonyjski, 
Ks. Dr. Stanisław Bandllrski, ur. 1863. mian. 06. 
B. OBRZADKI WSCHODNIE. 
Prowincja kościelna Grecko-Katolicka: 
1. Archidiecezja Lwowska. Arcybiskup Lwowski 
Obrz. Grecko-Kat. z rezydencją w Lwowie, Ks. 
Andrzej Szevtycki, ur. 1865, mian. 1901. 
Sufragan, Ks. józef Bocian. ur. 1879, mian. 
]914. 
2. Diecezja Przemyska. Biskup Obrz. Grecko-Kat. 
z rezydencją w Przemyślu, Ks. józafat józef 
Kocyłowski, ur. 1875, mian. 1917. 
Sufragan, Ks. Grzegorz Łatocha. 
3. Diecezja Stanisławowska. Biskup Obrz. Grecko- 
Kat. z rezydencją w Stanisławowie, Ks. Grze- 
gOrz Chomyszyn, ur. 1867, mian. 1904. 
Archidiecezja Ormiańsko - Katolicka. 
Arcybiskup Metropolita Ormiański z rezydencją 
we Lwowie. Ks. Dr. józef Teodorowicz, ur. 1864, 
mian. 1901. . 
C. BISKUP POLOWY WOJSK POLSKICH. 
Ks. Dr. Stanislaw Gall, ur. 1865, mian. 1918. 
Wykonywa jurysdykcję biskupią nad Armją Polską, 
vodzieloną na 10 dekanatów, obejmujących terytorja 
Okręgów Korpusów i na 73 paraf je obrz. łacińskiego 
a 40 obrz. grecko-katolickiego.
		

/p0013.djvu

			Zarząd i organizacja Diecezji. 
I, Kuria Biskupia. 
ul. Powstańców 39. Telef 880. P. K- O. 300890- 
Wikarjusz Generalny: ks. dr. theol. Teofil Brom- 
boszcz, Prałat Dom. J. Św., Osiedle 21, UL 25. 
IV. 86 w Katowicach (Ligota Pszczyńska), 
wyśw. 12, ust. 23. Telef. pryw.: Katowice 2599. 
Kanclerz: ks. jan Skrzyvczyk, Osiedle 19, ur. 16. 
V.91 w Knurowie, wyśw. 20, ust. 26. 
Notarjusz: ks. juljusz Bieniek, Siemianowice, ul. 
Ks. Stabika 4, UL 11. IV. 95 w Sowczycach, 
pow.Oleski, wyśw. 18, ust. 24. 
Skarbnik: ks. Wojciech Kokot, ul. Krakowska 3, 
ur. 30. X. 74 w Komprachczycach, pow. Opolski, 
wyśw. ] 900, ust. 23. 
Kapelan J. c. Ks. Biskupa: ks. Franciszek Dobro- 
wolski, ul. Warszawska 20, UL 3. XII. 99 w Że- 
ganie, wyśw. 23, ust. 25. 
Syndyk: v. Ludwik Patryn, em. radca dworu 
w Opawie, Katowice, Osiedle 7, UL 11. V. 53 
w .strzyźowie na Wisłokiem. Order św. Grze- 
gorza. 
II. 
ąd. 
ul. Powstańców 39 l. Telef. 880, P. K- O. 302 535. 
I. i n s t a n c j a: Oficjał: ks. Wilhelm Kasverlik, 
kanonik, Katowice, Osiedle 20, UL 6. IX. 73 
w Zarzeczu, wyśw. 5. VII. 99, ust. 26. 
Sędziowie prosynodalni : 
1. ks. Pawel Czaja, prob. przy kościele Św. Józefa 
w Król. Hucie. 
2. ks. jan jarczyk, Katowice, ul. PowstaJ1ców 39, 
UL 27. I. 86 w Bujakowie, wyśw"11, ust. 23.
		

/p0014.djvu

			14 


3. ks. Stanislaw Maśliliski, regens Seminarium 
Śląskiego w Krakowie. 
4. ks. Wawrzyniec Pucher, szambelan J. Św., 
prob. w W. Piekarach. 
5. ks. Wladyslaw Robota, radca duch., prob. w Gie- 
rałtowicach. 
6. ks. Ludwik Wojciech, radca duch., prob. przy 
kościele św. Barbary, Król. Huta. 
II. i n s t a n c i a: Sąd Książęco - Metropolitalny 
w Krakowie. 


,l 


III. Kapituła Katedralna. 
Prepozyt: ks. jan Kapica, Prałat, Tychy. 
Archidiakon: ks. Aleksander SkowrOliski, Mikołów. 
Kanonicy: 
1. ks. Pawel BrandYs, Michałkowice, 
2. ks. józef Kubis. Załęże, 
3. ks. dr. Teofil Bromboszcz, Prałat, Wikariusz 
Generalny, Katowice, 
4. ks. Wilhelm Kasperlik, Oficjał, Katowice, 
5. ks. Michal Lewek, Tam. Góry, 
6. ks. dr. Emil Szramek, Katowice. 
IV. Seminarium Duchowne. 
Kraków, ul. Kopernika 26. PKO. Kraków 406338. 
Regens: ks. Stanislaw Maśliński, pryw. mieszkanie: 
Katowice, ul. Powstańców 39. Uf. 11. IX. 89 w 
Bedjnie, wyśw. 13, ust. 24. 
V. Prałaci domowi J. Św. 
L ks. jerzy Kolek, Protonot. Apt., emeryt. wik. ge- 
neralny, Cieszyn. 
2. ks. jan Kapica, prob. i dziekan, Tychy, 
3. ks. F anciszek Tylla, emeryt. proboszcz, Król. 
Huta.
		

/p0015.djvu

			1
 


4. ks. Ludwik Skowronek, prałat emeryt. prob., 
Kozia Szyja. 
5. ks. dr. Teofil Bromboszcz, Wik. Gen., Katowice. 
VI. Szambelani J. Św. 
1. ks. jan Sikora, Cieszyń, 
2. ks. dr. józef Bułowski, Bielsko, 
3. ks. Wawrzyniec Pucher, W. Piekary. 


VII, Kanonicy "onorowi. 
1. ks. Prałat jerzy Kołek, emeryt. Wik. Gen. 
w Cieszynie, 
2. ks. jan Sikora, dziek. i prob. w Cieszynie. 
3. ks. Ludwik V Ogt, dziek. i prob. w Ćwiklicach, 
4. ks. Antoni Ołsza/j., prob. w Strumieniu, 
5. ks. Wiktor Loss, dziek. i prob. w Pawłowicach, 
6. ks. józef Londzin, katecheta gimn. w Cieszynie, 
7. ks. dr. Szczepan Siwiec, dyrektor gimn. w Ry- 
bniku, 
8. ks. józef Krupa, prob. w Kamieniu. 


VIII. Radcy Duchowni. 
1. ks. Edward Adamczyk, Moszczenica, X 
2. ks. józef Czempiel, Hajduki, 
3. ks. Mikołaj Knosala, Pszów, 
4. ks. Franciszek Miczek, Warszowice. 
4. ks. jan Moćko, Skoczów, 
6. ks. Wawrzyniec Pucher, Piekary, 
7. ks. Władysław Robota, Gierałtowice. 
8. ks. Franciszek Schnalke, Wodzisław, 
9. ks. Franciszek Strzyż, Godula, 
lU. ks. Ludwik V Ogt, Ćwiklice, 
11. ks. Ludwik Wojciech, Król. Huta.
		

/p0016.djvu

			10 


IX. Dziekani. 
1. ks. jan Barabasz, Czechowice, dek. Biels
i, 
2. ks. Emil Bernacki, Rydułtowy, dek. Rybnicki. 
3. ks. Karol Boriński, Bełk, dek. Dębiński, 
4. ks. Pawel Brandys, kanonik, Michałkowice, dek. 
Piekarski, . 
5. ks. WaUer Gqska, Koszęcin, dek. Lubliniecki, 
6. ks. jan Kavica, prałat, Tychy, dek. Mikołowski, 
7. ks. Mikołaj Knosala, radca duchow.. Pszów. dek. 
Pszowski, 
8. ks. józef Kubis, kanonik, Załęże, dek. Katowicki, 
9. ks. jan Kudera, Brzezinka, dek. Mysłowicki, 
10. ks. Michał Lewek, kanonik, Tam. Góry, dek. Tar- 
nogórski, 
11. ks. Paweł Lex, łialemba, dek. Król. łiucki, 
12. ks. Wiktor Loss, Pawłowice, dek. Żorski, 
13. ks. Antoni Olszak, kan. hon., Strumień, dek. '" 
Strumieński. 
14. ks. Franciszek Schnalke. radca duch., Wodzi- 
sław, dek. Wodzisławski, 
15. ks. Paweł Siglllla, Orzegów, dek. Rudzki, 
16. ks. jan Sikora, szambelan J. ŚW. Cieszyń, dek. 
Cieszyński, 
17. ks. Henryk Sobecki, Pierściec, dek. Skoczowski, 
1 S. ks. Ludwik V Ogt, kall. hon., radca duchowo Ćwi- 
klice, dek. Pszczyński. 


X. Dziekani Donorowi. 
1. ks. dr. józef Bulowski, szambelan J. Św.. Biel- . 
skn, 
2. ks. Karol la Rose, Pielgrzymowice, 
3. ks. jan Kulig, Pstrążna, 
4. ks. Antoni Robota, Jodłownik, 
S. ks. Ferdynand Schubert, Pruchna. 
6. ks. Edward Linzer, Puńców, 


1.,_ C. 


.. ,; 
. . 
J 
" ... 
r
		

/p0017.djvu

			17 


XI. Egzaminatorzy prosynodalni. 
1. ks. Wik. Gen. Prałat dr. Teofil Bromboszcz, Ka- 
towice, 
2. ks. Prałat jan Kavica, Tychy, 
3. ks. Sędzia jan jarczyk, Katowice, 
4. ks. prob. Allgl!styn Koźlik, ,Siemianowice, 
5. ks. prob. dr. Emil Szramek, Katowice, 
6. ks. dr. józef Wrzól, katech., Cieszyn. 


XII. Consilium vigilantiae. 
(Encyklika Pascendi domini ci gregis). 
Ks. Prałat dr. Teofil Bromboszcz, Wik. Gen., 
Ks. kanonik Pawel Brandys w Michałkowicach, 
Ks. proboszcz Mateusz Bielok w Pszczynie. 
Ks. proboszcz Augustyn Koźlik w Siemianowicach. 
Ks. kanonik Michał Lewek w Tarnowskich Górach, 
Ks. dziekan Paweł Lex w Halembie, 
Ks. regens Stanislaw Maśliński w Katowicach. 
Ks. kanonik dr. Emil Szramek w Katowicach, 
Ks. proboszcz Antoni Wojciech w Żorach. 


XIII. Cenzorowie książek. 
Ks. Prałat dr. Teofil Bromboszcz, Wik. Uen. Ka- 
towice, 
Ks. dziekan jan Klldera, Brzezinka, 
Ks. radca duch. Ludwik Wojciech, Król. Huta, 
Ks. katecheta Robert josiński, Katowice, 
 
Ks. reg-ens Stanisław MaśliTiski, Katowice, 

s. katecheta dr. józef Wrzól, Cieszyn. 


Schematyzm.
		

/p0018.djvu

			18 


XIV. Komisja Biskupia ' 
do egzaminowania katechetów. 
Przewodniczący: 
Wikarjusz Generalny ks. Prałat dr. Teofil Brom- 
boszcz. 
Członkowie: 
Ks. prob. AHgHsfyn Koźlik, Siemianowice, 
Ks. re
ens Stanislaw Muśliński, Katowice, 
Ks. prof. dr. Karol Ranoszek, Pszczyna, 
Ks. katecheta dr. Aleksy Siara, Król. Huta. 


XV. Wizytatorzy nauki religji. 
Dla szkół powszechnych: Ks. ks. dziekani. 
Dla gimnazjów, progimnazjów, szkół realnych i se- 
minarjów nauczycielskich męskich: ks. Prałat dr. 
Bromboszcz, Katowice. 
Dla liceów i seminarjów nauczycielskich żeńskich 
ks. proboszcz Alojzy Kozielek w Miedźnej. 


XVI. Komisja Konserwatorska. 
1. J. E. Ks. Biskup Lisiecki, Przewodniczący, 
2. Przedstawiciel Urz. Wojew., 
3. ks. kanonik dr. Szramek, Katowice, 
4. ks. Józef Londzin, kanonik hon., Cieszyn. 
5. p. Budowniczy Gambiec, Katowice, ul. Zabrska 
nr. 16. 


XVII. Komisja Biblioteki Seminarium Duchow. 
1. ks. Prałat dr. Bromboszcz, Katowice, - 
2. ks. Regens Maśliński, Katowice, 
3. ks. kan. dr. Szramek, Katowice, 
4. p. Hrabia Ovversdorf, Kokoszyce, 
5. p. Prus, BibIjotekarz przy Urz. Wojew. 


"'
		

/p0019.djvu

			- 


19 


XVIII. Komisja Muzyki Kościelnej. 
1. ks. Radca Wojciech, przewodn., Król. Huta, 
2. ks. kan. Brandys, Michałkowice, 
3. ks. katecheta GaMa, Katowice, 
4. ks. katecheta Granieczny, Katowice, 
5. p. prof. llovpe, Bogucice, 
6. p. organista Sosnowski, Król. Huta. 


XIX. Szkoła Muzyki Kościelnej. 
Katowice, Gimn. Państwowe, ul. Mickiewicza. 
Dyrektor ks. Wik. Prof. Salbert. Świętochłowice. 


XX. Sekretarjaty. 
1. Liga Katolicka, Sekr. gen.: ks. Alojzy Siemienik, 
Katowice, ul. Warszawska 54. 
2. Sekrctarjat /Job, oczYllności, ks. MaksymiIjan 
Wojtas, Katowice, ul. Powstańców 39, 
3. Stow. Młodzieży polskiej, ks. Jan Tomala, Miko- 
łów, Telefon Mikołów 40 (gimnazjum), PKO 
300 297. 
4. Stow. Młodzieży niem., ks. Jan Osyra, M. Dą- 
brówka. 


XXI. Stowarzyszenia Księży. 
1. Associatio Perseverantiae Sucerdotalis: Mode- 
rator ks. I-(egens MaśIiński, 
2. Unio Avostolica: Moderator ks. Wilhelm Scholz, 
Huta, Laury, 
3. Stow. Księży Abstynentów: Prezes ks. Józef 
Czempiel, W. Hajduki, 
4. Tow. Nallkowe Księży: Prezes, ks. dr. Teofil 
Bromboszcz. 


2*
		

/p0020.djvu

			20 


XXII. Stowarzyszenia świeckich 
z organizacją diecezjalną. 
1. Apostolstwo Modlitwy: Dyr. diec. ks. Superjor 
Mastaj T. J., Ruda, 
2. /lI Zakon: Dyrektor: O. Grzegorz O. f. M. Pa- 
newnik, 
.3. Liga Katolicka: Prezes: Tadeusz Stark, prezes 
Sądu Ape1. w Katowicach; Sekr. gen.: ks. Alojzy 
Sicmienik, Katowice, u1. Warszawska 54. 
4. Śi. Ligu Przeciwalkoholowa: Prezes: ks. JÓzef 
Czempiel, W. Hajduki, 
5. Pia unio a transitll St. joseph: Zelator ks. ferd. 
Schubert, Pruchna, 
6. Dzielo iin. Św. jana Kuntego : Prezes: ks. prałat 
Bromboszcz, sekretarz: ks. Maśliński, 
7. Dzielo Dziecięctwa jezu: Dyr. diec. ks. Wa- 
wrzyniec Pucher, W. Piekary, 
8. Sodalicja Marjańska dla mlodzieży żeliskiej i 
męskiej: Prezes diec. ks. kanonik Paweł Bran- 
dys, Michałko
ice, 
9. Sodalicja Marjmiska dla szkól śr. męskich: Mo- 
derator ks. katecheta Osiewacz, PSZczyna. 
10. Sodalicja Marjaliska dla szkó.l śr. żeńskich: Mo- 
derator ks. Gustaw Nohel, katecheta w Mysło- 
wicach, 
11. Sodalicja Pań: ks. prałat dr. Teofil Bromboszcz, 
Katowice, 
12. Sodalicja dla Panów: w organizacji, 
13. Tow. Czeladników: Prezes diec. ks. kanonik Jó- 
zef Kubis, Załęże, 


"'
		

/p0021.djvu

			#< 


21 


14. Tow. Młodzieży: Prezes diec. ks. szambelan 
Wawrzyn Pucher, Piekary, 
sekr. 
ell. dla młodzieży polskiej: ks. katech. 
Jan Tomala, Mikołów, 
sekr. gen. dla młodzieży niemieckiej: ks. wik. 
Jan Osyra, M. Dąbrówka. 
Sekr. okrę
owi: 
a) ks. Filip Bednorz, 
b) ks. jÓzef Matllszek, 
c) ks. Ałojzy Pajkert, 
d) ks. józef Sklldrzyk, 
e) ks. jan Śliwka. 


XXIII. Duszpasterstwo wojskowe. 
1. Bielsko: lls. Antoni Miodoński, 
2. Katowice: ks. Stanisław Sinkowski, plac Miko- 
łowski, ur. 3. l. 1890 w Sanoku. 
3. Król. Huta: ks. Karol Milik, ul. Gimnazjalna 45, 
ur. 24. VI. 92 wRenardowicach, wyśw. 15, ust. 
1923. 
4. Lubliniec: ks. jan SZY11lała, ur. 5. V. 89 w W. 
Dobrzyniu, pow. Opolski, wyśw. 14, ust. 21. 


Czasopisma relhdjne diecezji: 
1. Gość Niedzielny, red. ks. Alojzy Sic11lienik. Kato- 
wice, 
2. SOłllltagsbote, red. ks. Dobrowolslli, Katowice, 
3. Wiadomości misyjne, red. Br. Konstanty Mie- 
lewski, Katowice, 
4. Dzwonek Marji, red. ks. Drobny, S. V. D. Ry- 
bnik, 
.'). Nasz Misjonarz, red. S. V. tJ. Rybnik. 


-, 


ó- 


""" 
,-;=o
		

/p0022.djvu

			Dekanaty. 


I. Dekanat Bielski. 
Dziekan: ks. jan Barabasz, Czechowice. 
Ad. circuIi: ks. dziekan jan Buduy, Międzyrzecze. 
Bielsko (S. Nicolai Ep.) p., st., sąd, starostwo 
B i e l s k o. Liczba dusz: 13.500 kat., 11.600 prot., 
4000 żyd. Paraf ja powstała 1446, przedtem w St. 
Bielsku 1135. 
Filje: 1. S t. B i e l s k o (S. Stanislai), Ilaboż. 
Cli 3. nie dz. 
2. B y s t r a (Assumptio B. M. V.), naboż. raz 
w miesiącu. 
Kaplice: w Bielsku: ), S. Trinitatis, 2, S, Josephi w 
klaszt. SS. Szkolnych cle N, D, 3. S. Annae w zamku, 4. w 
Vlięzicniu. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. AleksandroVlice, 4 km" szk. lud. 
a) poIska 2 klas., 50 dz. kat., 15 prot. b) niem. 6 klas., 71 
dz. kat" 160 prot. 2, Bielsko, szkoły cf. niżej. 3. St. Bielsko, 
4 km" sZ'k. lud. a) polska 1 klas" 36 dz. kat, 10 prot, b) niem. 
6 klas., 40 dz. kat., 210 prot. 4. Bystra 8 km" szk, luci. 2 
klas., 74 dz, kat. 5, Mikuszowice,4 km, szk. lud, niem, 4 klas., 
90 clz. kat., 60 prot, 6, Olszówka 4 km, 7, Wapienica 7 km. 
szk. luci, a) polska 1 klas., 32 dz. kat., 14 prot. b) niem, 2 
klas., 20 dz. kat., 80 prot, 
S z koł y w B i e l s ku: I, l u d o w e i w y d z i a ł o - 
we: 1. Polska szk. męska 379 dz. kat., 22 prot., 19 żyd., ka- 
tech. k s. A II g U s t y n P o- h l. 2, Polska szk, żeńska. 265 
dz. kat., 14 prot., 13 żyd., katech. k s. J ó z e f S k II d l' Z y k. 
3. Niem. szk. męska, katech. ks. d r. L e o- p o l d M i k a. 4. 
Niem. szk. żeńska 38 dz. kat" katech. k s. w i k. K a l' o l K a- 
s p e l' li k, 
II, d o k s z t a ł c a j ą c e 22 ki, 
III. ś l' e d n i e i z a w o d o w c cf, rubr. szk. śr. 
p r O b O s z C z: ks. dr. józef Rulowski, szam- 
belan J. Św., prałat kościoła chaldejckiegu, ka- 


":J' 


..
		

/p0023.djvu

			#< 


23 


Honik honorowy kośc. kat. w Tivoli, dziek. honorowy, 
ur. 14. I. 49 w Bielsku, wyśw. 5. VII. 72, ust. 11. IV. 
93. Tclef. Bielsko 788. PKO - 
W i kar z y: 1. ks. Karol Kasperlik, Uf. 9. XI. 85 
w Zarzeczu, Wyśw. 21. VII. 09, ust. 1. V. ] 1. 
2. ks. Fallstyn Hermann, UL 18. I. 87 w Szero- 
kiej, wyśw. 9. VII. ]6, ust. 1. V. 22. 
3. ks. Wilhelm Pniok, ur. 20. II. 1)7 w Bańg-owie, 
wyśw. 23, ust. 26. 
I n li i k s i ę ż a: 1. ks. dr. Leopold Mika, katech. 
niem. szk. męsk., niem. szk. ż. SS. Szkolnych i niem. 
scmin. męsk., ur. 19. X. 85, wyśw. 22. VII. 08, ust. 
1. IX. 13. 
2. ks. jan Ew. Milik, katech. niem. gimn. human.. 
członek Rady Szkolnej, ur. 21. XII. 77, wyśw. 23. 
VII. 02, ust. 1. I. 10. 
3. ks. maior Antoni Miodoński. kapelan W. P. 
(diec. kra
owska), katech. Wyższej Szk. Przemysł. 
4. ks. Augustyn Pohl, katech. polsko Gimnazjum 
human. i polsk. szk. lud. męsk., ur. 21. X. 88, wyśw. 
23. VII. 12, ust. 15. IX. 21. 
5. ks. józef Sklldrzyk, katech. polsk. szk. lud. 
żeńsk., sekr. Stow. Młodz. Polsk., ur. 21. I. 86, wyśw. 
23. VII. ] 2, ust. 1. XI. 19. 
P a t r o n: Książę Józef Marja Sułkowski 
v,' Bielsku. 


BroDów (SS. COL Jesu), p. i st. Z a b r z e g (ad 
Dziedzice), sąd i starostwo w Bielsku. Liczba kat. 
760, protest. 40. Paraf ja powstała w L 1900, kościół 
w L 1874. 
O d p u s t y: SS. Cordis Jesu. - 
Miejscowości: Bronów, szk. lud,. 2 klas., 160 dz. 


kat. 


P r O b O S z c z: ks. jan Kunz, ur. w Pogwizdo- 
wie 16. X. 75, wy św. 23. VII. 02, ust. 1. III. 08. 
P a t r o n: Gmina Bron6w.
		

/p0024.djvu

			24 


Czechowice (S. Catharina M.), p. i st. C z e - 
c h o w i c e, sąd i starostwo w Bielsku. Liczba dusz: 
4290 katoJ., 175 protest., 210 żyd. Paraf ja powstała 
w 14. wieku, kościół w f. 1729. 
O d p u s t y: św, Katarzyny (ostatnią niedzielę po 
wiąt- 
kach). 
K a p I i c e: 
w. Józc'a w domu rekolck;;yjnym 00. Je- 
zuitów. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Czechowice, a) szk, lud. 6 klas., 
234 dz. kat., b) szk. lud. na dworcu, 6 klas., 292 dz. kat., 
7 prot., 17 żyd., c) szk. wydział. 4 klas., 175 dz. kat., 3 prot., 
d) pryw. szk. niem. 3 klas., 17 dz. kat., 10 prot., 11 żyd. 
2. Grobła 4 km, 3. Lip{)wiec szk. lud., 3 klas., 117 dz. kat. 
4, Podkepie 3 km. 
p r O b O S z C z: ks. dziekan Jan Barabasz, Uf. 
16. V. 73 w Ustroniu, wyśw. 5. VII. 98, ust. 16. IX. 07. 
PKO \V'arszawa 180707. 
W i kar y: vacat. 
K at e c h e t a: ks. Ludwik Kojzar, przy .szkole 
wydziałowej, Uf. 12. VIII. 88 ,w Zbytkowie, Wyśw. 
21. VII. 14, ust. 1. X. 20. 
O O. ] e z u i c i d. Zakony męskie. 
Patron: 


Dziedzice (B. M. V. Auxilium Christianorum), 
p. i st. D z i e d z i c e, sąd i starostwo w Bielsku. 
Paraf ja powstała w f. 1899, kościół w r. 1890. Liczba 
kat. 6556, prot. 150, żyd. 230. 
o d p u s t y: Niedziela po 24 maja. 
K a p l i c a: w miejscu Assumptio B, M. V" (nabożeństwo 
w dzień odpustu). 
M i e j s c o w o Ś c i: l, Dziedzice, szk. lud, 7 klas" 340 
dz. kat., 6 żyd. 2. Renartowice 1 km. 3. Zebracz 3 km, 
4, Grabowice 2 km., szk. lud" 9 klas., 408 dz. kat" 12 prot, 
5. Gaj 2 km. 
P r O b O S z C z: vacat. Administrator: ks. Jan 
Kopeć, UL w Bronowie 23. XII. 86, wyśw. 23. VII. 12, 
ust. 1. XI. 23, PKO 59235. 
W i kar y: ks. Adolf Dyczek, Uf. 14. I. 97 
w Bielsku, wyśw. 23, ust. 26. 
P a t r o n: Gmina Dziedzice.
		

/p0025.djvu

			25 


Jasienica (S. Georg M.), p. i st. J a w o r z e, sąd 
i starostwo w Bielsku. . Liczba ka t. 1124, prot. 1200. 
Paraf ja powstała 1785. kościół w r. 1786. 
O d p u s t: w niedzielę po 23. kwietnia, 
M i e j s c o w ość: jasienica. szk. lud, 7 klas., 164 dz. 
kat., 144 prot. 
p r O b O s z C z: ks. Ferdynand Herot, UL w Lu- 
bnie, pow. Frydek, 19.. 1. 74, wyśw. 5. VII. 97, ust. 
1. VII. 11. 
P a t r o n: Fundusz religijny. 


Jaworze (Providentia Divina), p. i st. J a w u - 
r z e, sąd i starostwo w Bielsku. Liczba kat. 1173. 
pro t. 1120. Paraf ja powstała w r. 1847, kościół 1802. 
K a p l i c a: S. JOalll1is Nepomuc w Nałężu, (naboż, dwa 
razy w roku). 
O d p u s t: Dom, SS. Trinitatis. 
M i e j.s. c o w o Ś c i: 1. ja,worze, szk. lud., przy kośc., 6 
klas" 120 dz. kat., 99 prot., 9 żyd. 2, jaworze średnie, szk. 
lud" 2 klas., 35 dz, kat., 42 prot. 3. Nałęż 4 km., szk. lud., 
l klas., 29 dz. kat. 
p r O b O s z c z: ks. Józef Hanzlik, UL w Opawie 
16. X. 1877, wyśw. 23. VII. 02, ust. 1. XII. 11, PKO: 
304.706. 
P a t r o n: hrabia Larisch M6nnich w Jaworzu. 


Kamienica (S. Margarita V. M.), p. i s1. B i e 1- 
s k u, sąd i starostwo w Bielsku. Liczba kat. 1900, 
prot._1421, żyd. 1. Paraf ja powstała W r. 1902, ko- 
ściół 1899. 
O d p u s t: Niedziela po 11, czerwca. 
M i e j s c o w ość: Kamienica a) szk. lud. p. 2 klas., 56 
dz, kat., 15 prot,. b) s7)k, lud, niem. 3 klas., 82 dz. kat., 72 
prot. 


.P r O b O s z C z: ks. Robert Klisz, ur. w Białej 
22. V. 78, wyśw. 25. VII. Ol, ust. 1. XII. 13. PKO: 
304.702. 
Patron: -
		

/p0026.djvu

			26 


Ligota (Providentiae Divinae), p. i st. Z a - 
b r z e g, ad Dziedzice, sąd i starostwo w Bielsku. 
Liczba kat. 1723, prot. 1.Q0, żyd. 13. Paraf ja po- 
wstała 1t)U6. kościół 180ó. 
O d p u s t: Dom. SS. Trillitaltis, 
M i e j s c o w ość: Ligota, szk. lud., 5 klas" 230 dz. kat., 
17 prot" 1 żyd. 
P r O b O s z c z: ks. Antoni SfJacil
 ur. w Osieku 
(Morawy) 26. X. 64, wyśw. 5. VII. 93, ust. 2. X. 99. 
Patron: - 


Mazańcowice (S. Maria Magdalena), p. B i e 1- 
s k o, st. K o m o r o w i c e, sąd i starostwo w Biel- 
sku. Liczba kat. 986, prot. 506. Parafia powstała 
w L 1911, kościół w L 1900. . 
o d p u s t: Niedziela po 22 lipca. 
M i e j s c o w ość: Marańcowice, szk. lud. a) kat, polska 
3 klasy, 200 dz,. b) pryw. niem.-prot,. 30 dzieci proł. 
P r O b O s z C z: ks. Stanisław Nowak, ur. w 
Chełmku (Małopolska) 23. XI. 78. wyśw. 26. VII. 05, 
ust. 1. XII. 11. 
Patron: - 


Międzyrzecze (S. Martinus cp.), p. i st. W a - 
p i e n i c a, sąd i starostwo w Bielsku. Liczba kat. 
1193, prot. 135.3, żyd. 12. Paraf ja powstała w 14. 
wieku, kościół 1522. 
. 
O d p u s t y: l. B. M. V. de monte Carmelo. 2. S. Mar- 
tini w niedzielę po 11 listopada, . 
M i e j.s. c o w ość: Międzyrzecze, szk. lud. a) polska 3 
klasy, 150 dz., b) niem. 4 klas. 221) dz. 
P r O b O s z c z: ks. Jan Budny, dziek. hon., UL 
w Dziedzicach 30. V. 65, wyśw. 5. VII. 90, ust. 11. 
VII. 95. PKO 49.969. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o 11: książę Józef Marja Sułkowski 
w Bielsku.
		

/p0027.djvu

			27 


Rudzica (s. Joannis Bapt.), p. i st. J a w o r z e, 
sąd \, Strumieniu, starostwo w Bielsku. Liczba kat. 
2388, prot. 160. Paraf ja powstała w 14. wieku, ko- 
ściół wT1798. 
K a p l i c a: S. Yendclini (nabożeństwo raz w roku). 
M i e j s 
 wo Ś c i; l. lIownka 6 km" szk- lud. 2 klas,. 
Iló dz. 2. Landek, 6 km" szk. lud.. 1 klas.. 58 uczn. 3, Ru- 
dzica, szk, lud,. 4 klas.. 223 uczn. 
p r O b O s z C z: ks. Ferdynand Niemiec, ur. 
w Suchej 5. 1. 77, wyśw. 25. VII. Ol, ust. 1. VII 24. 
vVikary: vacat. 
p a t r o n: Komora Cieszyńska. 


Zabrzeg (Patrocinii S. Joseph), p. i st. Z a - 
lJ r z e R. sąd i starostwo w Bielsku. Liczba kat. 
1740. Paraf ja powstała 1785, kościół 1786. 
K a p l i c a: w miejscu Na1ivitas B. M, y, (w dzień od- 
Dustu nabożeństwo). 
.0 d p u s t y: l, III, niedziela po Wielkiej Nocy. 2. Ss. 
Car Jesu. 
M i e j s c o w o Ś c i: l. Zabrzeg, szk, lud.. 4 klas.. 206 
dz. 2. Kol. Podliaz. szk. lud., 1 klas" 43 dz. 
P r O b O s z C z: ks. Karol jWlOszek, ur. w Lutyni 
8. V. 83, wyśw. 22. VII. 08, ust. 1. VIII. 17. 
vVikary: vacat. 
p a t r o n: Fundusz reli
ijIlY. 


II. Oekanat Cieszyński. 
Dziekan: ks. kan. Msgr. Jan Sikora, Cieszyn. 
Act. circuli: ks. Edward Linzer, dziekan honor., 
Puńców. 
Cieszyn (S, Maria Magdalena), p., st., sąd i sta- 
rostwo C i e s z y n. 14.70G.kat., 6254 prot., 1470 żyd., 
43 bezwyzn. Paraf ja powstała w 11. wieku, kościół 
w r. 1789 przebudowo
		

/p0028.djvu

			28 


Koś c i o ł y: 1. Św. Krzyża, 2. Szpitalny Św. 
Jerzego, 3. Trójcy Przenajśw., 4. 00. Bonifratrów 
Assumpt. B. M. V. 
Filja: SS. Cordis Jesu w Z a m a r s k a c h. 
Kaplice: 1. w Cieszynie: Kapl. św. Elżbiety u SS. 
Elżbietanek. b) 
w, Rodziny u SS. Boromeus ek, c) Niepok. 
Pocz. N. M, p. w więzieniu, d) św. Wacława na zamku. 2, 
Kapl, cmentarne: a) S. Nominis Mariae w B o b r k u, b) 
Opatrzno B. w B o g u s z o w i c a c h, c) św. .lana Chrzcie, w 
M n i s z t w i e, d) Naj'św. Serca .1. W Kra s n e j, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Bobrek, 3 km" szk. lUli., 1 klas,. 
15 kat,. 14 prot, 2, B o 11: u s z o w i c e, 4 km. 3. Cieszyn. 
4. Krasna, 4 km,. szk. lud,; 1 klas"49 kat" 24 prot, 5. M n i s z- 
t w o, 4 km. 6. pastwiska, 4 km" szk. lud,. 3 klas" 124 kat, 7. Za- 
marski 5 km., szk. lud., 2 klas,. 69 kat" 39 prot. 
S z k o I y m i a s t a C i e s z y n a: I. l u d o w e i w y- 
d z i a I.: 1. p. szk. męska, katech. ks. .1 a n S z n u r 0- 
w a c k j, 2. p. szk. żeńska, katech. ks. Jer z y B u z e k. 3. 
p. szk, żeńska SS. Borom., katech, ks. J a n S z n li r o - 
w a c k i, 4. szk. wydzialowa. 
II. d o k s z t a I c a j ą c e: l. przemysIowa, 2, handlowa. 
katech, ks. ks. parafjallli i katecheci, 
III. ś r e d n i c i z a w o d o wed. szk, średnie. 
p r O b O s z c z: ks. dziekan, kanonik hon., szam- 
belan J. ŚW. Jan Sikora. (odzn. Pro EccI. et Ponti- 
fice, krzyż, Grobu Św.), ur. 6. VIII. 54, wyśw. 76, 
ust. 97. . 
W i kar z y: 1. ks. Ludwik Bierski, ur. 19. VIII. 
1871 w Pruchncj, wyśw. 95, ust. 1900. 
2. ks. Rudolf Tannert, ur. 8. VII. 78 w Cieszynie, 
wyśw. 03, ust. 1]. 
3, 4, 5 i 6 wikary: vacat. 
I n n i k s i ę ż a: 1. ks. Eugen Brzllska, posd 
na Sejm. ŚI., ur. 7. III. 85, wyśw. 21. VII. 09. 
2. ks. Jerzy Bllzek, -katech. p. szk. hand\. i p. 
szk. lud. żeilsk., ur. 4. IV. 86, Wyśw. 19. VII. 11, ust. 
15. IX. 22. 
3. ks. Wiktor Eisellberg, katech. niem. gimn. 
hum., ur. 25. VII. 66, wYś\y. 5. VII. 90, ust. 28. IX. 01. 
4. ks. Maternus Hllmulay, duchowny w klaszt. 
00. Bonifratrów, ur. 16. VIII. 85, wyśw. 29. VI. 11.
		

/p0029.djvu

			29 


5. ks. jerzy Kolek, Protonot. Apost. a i p., infułat, 
emeryt. prob. w Frysztacie. emeryt. wik. gen., ka- 
nonik hon., ur. 10. IV. 40, wyśw. 10. VII. 64. 
6. ks. józef Londzin, kanonik honor., poseł na 
Sejm vVarszawski, ur. 2. II. 63, Wyśw. 5. VII. 89. 
7. ks. Robert Ozana, kapelan w szpitalu SS. Elż- 
bietanek, ur. 5. VI. 83, wyśw. 23. VII. 07. 
8. ks. Konstanty POf!lodek, kapelan W., P., ur. 
26. VI. 93, wyśw. ] L VI. 16, ust. 18. I. 23. 
9. ks. jan Sznllrowacki, katech. p. szk. męsk., 
-p. szk. ż. SS. Borom., UL 29. VIII. 83, wyśw. 11, 
ust. 12. 
10. ks. Rlldolf Tomanek, katech. przy p. gimn. 
human., UL 1. II. 79, wyśw. 25. VII. Ol. ust. 20. X. 18. 
11. ks. Franciszek Trombala, katech. przy semitl. 
męsko na Bobrku, ur. 3. XI. 93, wyśw. 8. VII. 17, 
ust. 1. IX. 22. 
12. ks. Wilhelm Waliczek, duchowny SS. Bor. 
ur. 21. II. 63, wyśw. 29. VI. 85, ust. 1. IX. 02. 
13. ks. dr. józef Wrzól, członek R.ady Szkolnej, 
katech. przy p. Semin. żeńsk., ur. 1. II. 84, wyśw. 
23. VII. 07, ust. 1. IX. 19. 
P a t r o n: Komora cieszyńska. 


Goleszów (Św. Michał Arch.), p. i st. G o l c - 
s z Ó w, sąd Skoczów, starostwo Cieszyn. 1238 kat., 
4100 prot. Paraf ja powstała w 13. wieku, kościół 
nowy 1914. 
O d p u s t: S, Michaeli:s Arch, , 
M i e j s c o w o Ś c i: I, Bazanowice, 3 km,. szk, lud., 2 
klas., 23 dz. kat., 58 pwt. 2, Cisownica, 4 km., szk. lud., 4 
klas., 12 dz. kat" 158 prot. 3, Godziszów, 4 km" szk. lud., 12 
dz. kat" 171 prot. 4. Goleszów, szk. lud., 7 klas" 108 dz. kat., 
202 prot. 5. Kozakowice, 4 km., szk. lud" 19 dz. kat., 54 prat. 
Ó, Równia, szk. lud" 1 klas., 8 dz. kat" 41 prot. 
P r O b O s z c z: ks. józef Bllryan, ur. 9. XI. 83 
w Jaworzu, wyśw. 23. VII. 07, ust. 1. VII. 22. PKO 
304 689. 
P a t r o n: Komora Cieszyńska:
		

/p0030.djvu

			30 


Istebna (Dobry Pasterz), p. I s t e b n a, st. 
tJ s t roń, sąd i starostwo w Cieszynie. 4
10 kat., 
270 prot., 4 żyd., 8 bezwyzn. Paraf ja powstata 179.1, 
kościół W-f. 1792. 
Pilja: S. Bartholomaei w K o n i a k o w i e, na- 
boż. co 3. niedz. 
K a JJ l i c c: Yisitationis B. M. y, w Jaw(,rzynce (trzy 
razy w roku Msza św,) 
() d JJ u s t y: 1. Dl uga niedziela po Wielkiej Nocy, 2, As- 
cen sio Domini. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Istebna. szk. lud" 6 klas., 490 dz 
2. Jaworzynka. szk. lud., 2 klas., 230 dz. 3. KonJaków, 10- 
km., sZlk. lud" 1 klas" 168 dz. 4. Roztoka. szk. lud., 2 klas., 
112 dz, 5. Za::Jlzie, szk. lud., 1 klas" 90 dz. __ 
p r O b O s z c z: ks. Emanllel Orim, Uf. W Kar- 
winie 1. I. 83, wyśw. 23. VII. 08, ust. 1. VIII. 17. Telef. 
11. PKO 304.685. 
W i kar y: ks. Wiktor Kllbaczka, ur. w. Urodz- 
cu 15. X. 86; wyśw. 22. VII. 12, ust. 1. VIII. 20. 
P a t r o 11: Fundusz religijny. 


Leszna Górna (Św. Marcin B.), p. D z i ę g i e- 
l ó w, st. B a ż a 11 o w i c e, sąd i starostwo w Cie- 
szynie. 300 katolikÓw, 400 prot. Paraf ja powstała 
przed f. 1500, kości6ł zbudowany w f. 1731. 
o d p u s t y: S. Martini Ep,; Nomen Mariae. 
M i e j s c o w ość: Leszna Górna. szk. lud., 2 klas., 40 
dz. kat., 50 prot. 
P r O b O s z c z: ks. Franciszek PastlIcha, urodz. 
w Karwinie 25. XI. 89, wyśw. 26. VII. 15, ust. 16. III. 
23. PKO 304.704. 
P a t r o n: KO'11ora Cieszyńska. 
Ogrodzona (S. Matthaei Ap. et Ev.) p., st., sąd 
i starostwo w C i e s z y n i e. 693 kat., 547 prot., 17 
żyd. Paraf ja powstała 1784, kości6ł zbudow. 1855. 
K a p l i c e: w miejscu Providentiae divinae, naboż. 4 ra- 
zy w roku. KościÓł filjalny w Kisielowie (drewniany) spalił 
się doszczętnie w roku 1907. 
O d p u s ty: S. Matthaei Ap. et Ev.
		

/p0031.djvu

			->II, 


31 


M i e j s c o w o Ś c i: l. Gumna 3 km., szk lud" l klas., 
14 dz. kat.. 22 prot. 2. Kisielów, 6 km" szk. lud., l klas., 29' 
dz, kat., 5 prot, 3. Łączka 3 km. 4. Ogrodzona, szk. lud., 2 
klas., 38 dz. kat., 40 prot. 
p r O b O S Z C z: ks. Matellsz Travnicek, ur. 20. 
IX. 60 W Zlechowie (Morawy), wyśw. 5. VII. 85, ust. 
5. II. 98. 
P a t r o n: 1. Fundusz relig-ijny; 2. dla Kisielo- 
wa : Komora Cieszyńska. 


Pogwizdów (Św. Jan Niepomucki M.) p., st., sąd 
i starostwo w C i e s z y n i e. 2100 kat., 270 prot. 
Paraf ja powstała 1785, kościół 1817. 
Kaplice: l, w Kaczycach Dolnych S, Rodli; 
2, w K a c z y c a c h Gór n y c h S. Antonii Pad. Nabożeń- 
stwo w kaplicach odbywa się w dniu odpustu i przy pogrze- 
bach. 
a d p u s t y: w miejscu S, Joanis Ncp" S. Prancisci. Im- 
pressio stigmatum. 
M i e, j s c o w o Ś c i: l. Brzez.ówka 5 km. 2. Kaczyce 6 do 
li hm" szk. lud" a) 4 k!-, 192 dz" b) 4 ki" 149 dz. 3. Otrę- 
bów, 5 km, -I. Pogwizdów, szk, lud" 4 klas., 165 dz. 
P r O b O s z C z: ks. Jan Kolticka, Uf. w Frydku 
23. IV 68, wyśw. 5. VII. 94, ust. 29. III. 05, przebywa 
od r. 1920 poza g-ranicami państwa. 
A d m i n i s t r a t o r: ks. Józef Szymeczek, Uf. 
w Piotrowicach, 15. II. 84, wyśw. 21. VII. 09, ust. 
1. VII. 24. 
Wikary: vacat. 
p a t r o n: Komora Cieszyńska. 


Puńców (S. Georgi M.) p., st., sąd, starostwo 
w C i c s z y n i e. 466 kat., 900 prot. Paraf ja po- 
wstała w 15. wieku, kościół 1518. 
O dpusty: l, S, Georgii M, 2, B. M. V, de perpduo 
succursu. 
M i e j s c o wo Ś c i: l. Dzięgielów, 3 km., szk. lud., 2 
klas., 28 dz. kat., 46 prot. 2. Puóców, szk. lud., 3 klas., 30 
dz, kat., 60 Pfot.
		

/p0032.djvu

			32 


P r o b o s z c z: ks. Edward Linzer, dziekan hon., 
ur. 24. IV. 63 w rrysztacie, wy św. 5. VII. 88, ust. 
28. II. 95. PKO 304.701. 
P a t r o n: Komora Cieszyńska. 


Ustroń (S. Clemens Papa) p. i st. U s t roń, sąd 
w Skoczowie, starostwo w Cieszynie 2138 kat., 7300 
prot., 118 żyd. Paraf ja powstała 1785, kośc. 1788. 
riIja: W i s ł a (Assumpt. B. M. V.) naboż. latem 
każdą niedz., zimą co trzecią niedz. 
o d p u s t y: 1, S. Clementis, 2. Assumpt. B. M, V. w 
Wiśle. 
M,i e j s c o w o Ś c i: l, Dobka. szk, lud., 1 klas., 10 dz. 
kat. 2, łlermanice, 2 km, 3. polania, szli;. lud" 2 klas., 25 dz. 
kat. 4, Ustroo, szk. lud., 7 klas" 300 dz. kat. 5, Wisła, szk. 
lud., '25 dz, kat. 
P r O b O s z c z: ks. Józef Kupka, Uf. 16. VI. 65 
w Cieszkowicach, Wyśw. 6. VII. 91, ust. 1. I. 03. 
PKO 180.700. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: rundusz relig-ijny. 


III. Dekanat Dębieński. 
Dziekan: ks. Karol Boriński, Bełk. 
Act. circuli: ks. Franciszek Pogrzeba, Przyszowice. 
Bełk. (Św. Marja Magdalena) p. i st. C z e r- 
w i o n k a, pow. Rybnik. Kat. 3000, kościół powstał 
w 15 wieku, parafja w 16,\\'ielm. 
O d p u s t y: Niedz. po 22- VII., Anniv. Dedic. niedz. po 
WSZyst. Św1ętych. 
K a p l i c e: W szpitalu im, śp. Lukasa. 
M i c j s c o w o Ś c i: l. Bełk ]800 dusz, szk. lud, 6 kI., 
320 liczni. 2, Szczejkowice 3 km" 600 d., szk. lud. 3 kl., 150 
uczn, 3, Stano wice 6 km., 600 d" szk. lud. 3 kl., 140 uczn. 
p r O b O s z c z: ks. dziek. Karol Boriński, Uf. 
26. I. 79 w Chrapkowicach p. Opolem, wyśw. 04, ust. 
1. IV. 12, PKO 301 731.
		

/p0033.djvu

			33 


Wikary: vacat. 
p a t r o n: p. Bronisław Albinowski, Bełk. 


Bujaków (Św. Mikołaj). p. B u jak ó w, st. 
Ornontowice pow. Świętochłowice. Liczba kat. 1709, 
ko
ciół wybudowo 1506. odnowo 1923/24. 
O d p li S t y: 1. 3 niedz. adwentu, 2, Niedz, po Narodz. 
N, M. p, Anniv, Dedic. niedz, po W.szyst,kich Świętych, 
Miejscowości: Bujaków 1709 d.. szl{. lud, 5 kl.. 222 uczn, 
p r O b O S z C z: ks. Franciszek Górek, ur. 3. IV. 
82 w Rostkowicach, Śl. niem., wyśw. 07, ust. 1. VII. 
22, telef. - PKO.- 
,W i kar y: vacat. 
P a t r o n: Grafl. Schaffg-otsche Werke. Beuthen. 


Czerwionka. (Sacr. Cordis Jesu) p. i st. C z e r- 
w i o n k a, pow. Rybnik. Liczba kat. 6000. Par. po- 
wstała 1. VIII. 1925. kościół 1926 (tymczas.) 
O d p u s t y: Nicdz, po święcie Serca Jez, 
M i e j s c o w o Ś c i: C;z,erwionka 6000 d.. 2 szk, lud, 8- 
klasowe. 1000 uczn. 
P r O b O S z C z: ks. Jan Komralls, ur. 23. VI. 83 
w Łące, pow. Pszczyna, wyśw. 12, Ust. 9. IX. 25. 
Patron: 


Czuchów. d. Dębi.eńsko, p. i st. D ę b i e i1 S k o. 
pow. Rybnik. Liczba kat. 2700 d. 
M i e j s c o w o Ś c i: Czuchów 2700 d,. szk, lud, 7 kl.. 
400 uczn. 
W i k. lok a l n y: ks. Alojzy Mori, Uf. 24. IV. 
81. wyśw. 25. V. 07. ust. ]926. 


Dębieńsko (Św. Jerzy), p. i st. D ę b i e ń s k o. 
pow. Rybnik. Liczba kat. 3800 i 2700 z Czuchowa. 
kośc. wybud. 1800, powiększ. 1912/13. 
O d p u s t y: Niedz. po Św. Jerzym. Anniv. Dcdic. Eccl.: 
Niedz. po 5. X. 
f' i l j a: C z u c h Ó w (p, wyżej). 


Schematr
m. 


3
		

/p0034.djvu

			34 


M i I:: j S C a wa ś c i: 1. Debieńsko W. 1200 d., szk, lud. 
4 klas., 214 uczn, 2. Debieńsko Stare J 1/ 2 _3 km., 1400 d., 
szk. lud. 6 klas., 257 UCZrl. 3. .laśkowice 4-5 km., 1000 d" 
szk. lud" 4 kl., 186 uc'zn, 4, Rybówka (gmina Zawada) 7 km. 
200 d. 
P r O b O S Z C z: ks. Teofil Koc/lrek, ur. 21. IV. 
76, wyśw. 1900, ust. 1923. 
Wikary: vacat. 
p a t r o J1: OtOll Hegenscheidt, właśc. dóbr. ryc. 
w Ornontowicach. 


Gierałtowice (Św. Katarzyna), p. p r z y s z 0- 
w i c c st. G i e r a ł t o w i c e, pow. Rybnik. Liczba 
kat. 3200. Par. powst. przed 1300, kośc. 1530. 
- 
Odpus'ty: Ostatnia niedz, przed adw, Anniv. Dedic, 
niedz, po Św. Jadwi-ctze. 
Kaplice: 1. Św. .lana Nepom, w Gierałtawi- 
c a c 11, 2. w C h u d o w i e. 
M i e j s c a w () śc i: 1, Chudów 3-4 km., 1000 d" szk. 
lud, 3 kI. 157 uczn. 2) Gieraltowice 2200 d" szk. lud. 7 klas, 
409 uczn. 
p r O b O S z C z: ks. Władysław Robota, radca 
duch., sędzia, Uf. 24. VI. 72 w Gostyni p. Prudni- 
kiem, Wyśw. 98, usi. 4. IX. 02. 
W i kar y: vacat. 
p a t r o n: Ordynat Franciszek Raczek, Przy- 
szowice. 


Knurów (Św. Wawrzyniec) p. i st. K n u rów, 
pow. Rybnik. Liczba kat. 10 276, kośc. w 16. wieku. 
O d p u s t y: Niedz, po św. Wawrzyńcu, Anniv, Dedic. 
2 niedzida listop,ada. 
K a p l i c l': B. Mariae w Kry wał d z i c' 
N a h o żeń s t w a poza kaśc. par.: 1, w szpitalu br'ac- 
kim 3-4 razy w roku, 2. W cechowni w niedziele i święta, 
Miejscowości: 1. Knurów 9256 d" 48 prot" 7 żyd, 
Szk. lud.: I, 20 kl. 1069 uczn, II, 10 kl. 609 uczn. 2. Krywald 
1 -2 km" 1020 kat,. 15 praŁ" szk, lud. 4 kl., 166 uczn,
		

/p0035.djvu

			3S 


P r o b o s z c z: ks. Józef Okrent, ur. 13. V. 82 
w Markowicach, wyśw. 08, ust. 13. IX. 24. Telef. - 
PKO 304035. 
W i k ci r y: ks. Pawel Lubina, ur. 28. IV. 98 w 
Dębiu p. Katowicami, wyśw. 23: ust. 26. 
p a t r o n: Urząd Woj. w Katowicach. 
Leszczyny (Św. Trójca) p. i st. C z e r w i o n- 
k a, pow. Rybnik. Liczba- katoJ. 2053. Paraf ja 
powst. 1919, kościół 1446. 
o d-p u s t y: Św. Trójcy. Anniv. Dcdic, niedz. po 21. X. 
M i e j s c o W' o Ś c i: Leszczyny 2053 d,. szk. lud. 7 klas,. 
386 uczn, 
p r O b O S z c z: ks. Adolf Pojda, ur. 12. VI. 81, 
wyśw. 07, ust. 26. 
p a t r o n: Złącz. Huty KróL i I..-aury. 


Makoszowy (Św. Jan i Paweł), p. i st. M a k o- 
s z o w y, pow. Katowice. Li czba k at. 3237. Kośc. 
]919. Paraf ja 1925. 
o d p u s t y: Nicdz. po. 26, VII, Anniv. Dedic, ostatnia 
uiedz, września. 
K a p I i c e: KapI. Matki Bożej Różańc. 
M i e j s c o w o Ś c i: Makoszowy 3237 d,. szk. lud. 7 klas. 
620 uczn, 
p r O b O S z c z: ks. jakób M1l11da, ur. 27. VII. 87 
w ŚWierzyńcu p. Pszczyną, wyśw. ] l, llSt. 3. IX. 25 
Telef. - PKO 302 ]81. 
Patron:- 


Ornontowice (Św. Michał), p. i st. O r n o n t 0- 
w i c e, pow. Pszczyna. Liczba kat. 30 00. Kośc. 1891. 
Paraf. 1915. r-- . 
O d p u s t y: Niedz. po św. Michtle. Anniv. Dedic. 2 
uiedz, po odpuście. 
M i e j s c o wo Ś c i: Ornontowice 3000 d. I. szk. lud, 3 
klas" 132 uczn. II. szk. lud, 4 klas., 202 ucz n, 
p r O b O s z c z: ks. Józef Gmnd, ur. 30.' X. 65 w 
WoHowejwsi, wyśw. 91, ust. 22. IV. 24. Telef. 
PKO 300 283. 


3*
		

/p0036.djvu

			36 


P a t r o'n: Oton lfegensclzeidt, właśc. dóbr ryc. 
w Ornontowicach. 


Paniowy (Św. Piotr i Paweł), p. p'a n i o w y, 
st. Ornontowice, pow. Pszczyna. Liczba kat. 2405, 
Kośc. 1757. Parafia 1. VIII. 1925. ..... 
O d p u s t y: 
w. PiO'tra i Pawia. Anniv. Dedic. nicdz. po 
Wszystkich 
więtych. . 
M i e j s c D W D Ś c i: 1, Paniówki 5-6 km., 1295 d" szk. 
lud, 4 klas., 240 UCZB, 2. Paniowy 1110 d" szk. lud. 3 klas., 
176 uczn. 
p r O b O S z C z: ks. Antoni Plewnia, Uf. 25. IX. 
76 w Miedźnej, wyśw. 06, ust. 1. IX. 24. TeIef. 
PKO 302263. 
P a t r o n: tir. Schaffgotsch. 


Przyszowice (Św. Mikołaj) p. i st. P r z y s z 0- 
w i c e, pow. Rybnik. Liczba kat. 3873. Kośc. 1720. 
Parafia 1504 (?) 
O d p u s t y: Niedz. po św. MikO'laJu. Anniv. De-dic. niedz. 
pO' św. Michale. 
K a p l i c a: Św. Krzyża, nabO'ż. ,kilka razy w -roku. 
M i e j s c o- w D Ś ci: 1, BO'rowa Wieś 6 km., 1123 d" 
szk. lud, 3 kl., 204 uczn. 2, Przyszowice 2750 d., szk. lud. 
8 klas., 455 uczn. 
P r O b O s z c z: ks. Franciszek Pogrzeba, Uf. 18. 
XI. 73 w M. Dobrzyniu p. Opolem, wyśw. 1900, ust. 
10. IX. 22. Telef. - PKO 301250.' 
Wikary: vacat. 
P a t r o n: Ordynat Franciszek Raczek, Przy- 
szowice. 


Wilcza Górna (Św. Mikotaj), p. i' st. S z c z y- 
g t o w i c e, pow. Rybnik. Kośc. 1657. Parafia powst. 
1. VIII. 1925. 
Od p u s t y: l. BO'że CiaiD. 2. 
w' Miko-IaJa. Anniv. De- 
dic, niedz, pO' Wszystko 
w. 
M i e j, s c D W Q Ś c i: l. Górna Wilcza. szk. lud, 3 klas., 
118 uczn, 2. DO'lna Wilcza 1/. km., szk. lud, 3 klas" 111 uczn. 
3. SzczygIDwice 4 km., szk, lud. 3 kI" 122 uczn.
		

/p0037.djvu

			37 


P r o b o s z c z: ks. Paweł Staffa, ur. 4. XII. 85 
w Wierzchu p. Prudnikiem, wyśw. 12, ust. 10. IX. 25. 
Te1ei. - PK O 302 093. 
P a t r o n: Domena Wilcza Górna bez prawa 
prezentacji. 


IV. Dekanat Katowicki. 
Dziekan: ks. kan. józef Kllbis, Załęże. 
Act. circuli: ks. prob. józef Zientek, Roździeń -.Szo- 
pienice. 
Katowice (Św. Piotr i Paweł). K a t e dra. 
Kośc. 1898. Paraf ja 1910. Liczba kat. JO 000 dusz. 
O d p u s t y: 
w, PiO'tra i Pawła, Anniv, De'dic. 27. IV. 
K a p I i c e: l, Kapl. w SierO'cińcu im, MielęckielgO', ul, PO'- 
wstańcÓw (nabo-ż, dziennie). 2, Kapl, w Szpitalu Miejskim, 
ul, Racibors'ka 27. 3. Kapl, cmentar,na. 4, Kapl, ŚW, Bar- 
bary na kO'p, Wujek. 
MiejscO'wO'ści: 1. Katowice z nast, ulicami: Andrzeja, 
DąbrÓwki, KO'ściuszki, PO'wstańców 1-39 i 2-40. Gliwicka, 
plac Miarki. Juljusza LigO'nia, Wita StwO'sza, Fabryczna, Pol- 
na, Kozielska, Drzymały, Opolska, 3-gO' Maja 27-33 i 42-44, 
ZieloTla, Kilińskiego, JO'rdana, KarbO'wa. Sokniska, KO'ścielna, 
BartO'sza GłowackiegO', KrólO'wej- Jadwigi, RacibO'rska, Piotra 
Skargi. Zab1'ska. Stalmacha. Bato-rego. Szopena 5 dO' kO'ńca i 
14 do kO'ńca, Matejki, Młyńska, plac MikO'łowski, ul, MikO'
 
łO'wska. park KO'ściuszki, Krzywa, SO'bieskiegO'. KO'pernika, 
SłowackiegO', StyczyńskiegO', Strzelecka. Pm1iatowskiegO'; Ko- 
nopnickiej. Kamienna. Wandy, Sądowa, plac WO'lnO'ści, św, 
Barbary. KO'rdeckiego. Plebiscytowa 16 do kO'ńca i 21 dO' 
kO'ńca. Rymera, Mickiewicza 15--17 i 32-36, 2, Brynów. 
3, Katowicka "ałda. 
P r O b (I S z C z: ks. KaT ol Mat/lea, poseł na Sejm 
Śląski, Kurator SS. Służebniczek N. M. P., ur. 24. I. 
86 w Raszowie p. Koźlem, wyśw. 11. ust. 14. II. 23. 
Telef. 1585 PKO - 
W i kar z y: 1. ks. józef Matuszek, UL 15. III. 90 
w Kluczowie pOW. Strzelecki, wyśw. 20, ust. 24. 
2. ks. Teodor Walenta, ur. 20. IV. 82 w Pawło- 
wie pow. Raciborski, wyśw. 09, ust. 25.
		

/p0038.djvu

			38 


3. ks. dr. Alfons Fross, ur. 26. I. 02 w Zaborzu, 
wyśw. 26, ust. 26. 
Patron: - 
I n n i k s i ę ż a na terenie miasta Katowic: 
Ks. Ks. Kurji Bisk. d. Kancelarja i Sąd Bisk. 
1. ks. Robert Gajda, ul. Kilińskiego 8, katecheta 
przy gimn. matem.-przyrodn., ur. 28. V. 90, wyśw. 
14, ust. 26. 
2. ks" Alojzy Siemienik, ul. Warszawska 54, sekr. 
gen. Ligi Kat. i redaktor "Gościa Niedz.", ur. 19. V. 95 
w Cieszynie, wyśw. 18, ust. 26. 
3. ks. Alfons Granieczny. ul. Bartosza Głowac- 
kiego, katech. przy gimn. żeńsk., ur. ] l. IX. 97, 
wyśw. 22, ust. 26. ' 
t' 3. ks. Robert Josiński, ul. Kilińskiego 21, katech. 
lo przy gimn. państw., ur. ] 7. IV. 88, wyśw. ]2, liSt. 22. 
4. ks. Fryderyk Kirmis, ul. Warszawska 28, ur. 
37. IX. 77 vi Wrocławiu wyśw. 20 VI. 03. 
5. ks. Oton Krajczyrski, ul. Kościuszki 33, poseł 
na Sejm Warsz., ur. lR. IX. 76 w Król. Dąbrówce, 
wyśw.03. 
G. ks. Józef Niedziela, ul. Słowackiego l], prezes 
Czerwonego Krzyża, ur. ]2. III. 88 w Ch rości nie, 
pow. Opolski, wyśw. 12. 
7. ks. Franciszek Pawleta. ulica Sienkicwkza 
24, katech. gimn. matem. przyr., ur. ]4. Xl. 80, 
wyśw. 09, ust. 1924. 
8. ks. Stanisław Sinkowski, plac Mikołowski, 
kapelan W. P., ur. 3. I. 90 w Sanoku. 
9. ks. dr. Stanisław Wilczewski, ul. Poniatow- 
skiego 34, Telef. ]976, ur. 24. IV. 86, wyśw. 09, ust. 
]922. 


s z k o t y In i a s t a K a t o w i c. I. III d o we: l, Ja- 
giellońska, 13 klas. 561 lICZB" ul. Jagie:\lońska 18. 2, Niem. 
męska 16 klas. 756 UCZB. 3. Niem. żeńska 17 klas. 876 lIczn, 
4) ks, Skargi, 7 klas, 332 lIC7B. 5. Marji Konopnickiej, 17 klas. 
7RR lIczn, fi, w Katowickiej Hałdzie. 7 klas. 272 lIczn, 7, w
		

/p0039.djvu

			39 


BrynO'wie, 4 klas,. 179 uczn, 8, PO'mocnicza szkO'ła lud. PO'I- 
ska, 8 klas. 108 uczn., niem, 7 klas, 73 uczn.. ul. Raciborska 1. 
II, d Q k s z t a ł c a j ą c e: 1. Miejska dokształcająca szkO'-- 
ła przemysłO'wa, 30 klas. ul, JagiellO'ńska 18, Katecheci: Ksie- 
ża parafjalni i katecheci- szkÓł średnich. Dyrektor p. RekO'- 
siewicz, Telef, 2488, 2. Miejska dokształcająca szkoła ku- 
piecka, 14 klas, ulica J agie1lońska 18. Dyrektor p. Bartosze- 
wicz. Telef. 2488. Katecheci: Ksieża parafialni i ksieża szkół 

rednich, 
III, ś r e d n i c: cf, rubr. Szknł\' średnic. 


Katowice (Niepokalane Poczęcie N. M. P.), p. 
i st. K a t o w i c e, pow. Katowice. Liczba kat. 
25000 dusz. Kośc. powst. 1870, par. 14. II. 1873. 
.
 ' 
O d p u s t y: Nie'Pnkal. PO'czecie N, M, p, 
K a p I i c e: l, Kaplica dO'mO'wa J, E, ks. Biskupa, 2. 
Kapl. w Lecznicy Spółki Brackiej, ul. Francuska (nabożeństwo 
dziennic). 3) Kapl, SS, Elżbietanek, ul. Warszawska (naboż, 
dla SS, i chnrych dziennie. dla głuchO'niemych. dla kolonij 
franc" sndalicji pań, sodal. ucwiów raz w miesiącu). 
Mie,j'
co'Wnści: 1. Katowice z nast, ulicami: Banknwa. By- 
tomska. Dworcowa.- Dyrekcyjna. DąbrowskiegO'.' Ks. Dam- 
rota. Francuska. Graniczna, Górnicza. J uljusza Ligonia 33--55 
i 38-54. św, Jana. św, Jacka, Jagiellnńska. KrasińskiegO', 
KrÓtka, Karbowa, Knchanowskiego, Knlejo-wa, Lompy, Lu- 
beckk-gn. MiCkiewicza, TrzeciegO' Maja (aż do- ulicy Słn- 
wackiego). Mariacka, Mnniuszki. Młyńska (aż do nr. 39), 
Micki
cza (aż dO' ulicy SłowackiegO'). Mieleckiego. Pnd- 
górna. Powstańców (nd ul. Sienkiewicza aż dO' ulicy Fra:n- 
ClIskiej). Plebiscyto-wa (O'd ul, Wojewódzkiej aż do- ul. Ja- 
gkllo-ńskiej), Piastnwska. św' Pawła, Pncztowa. Pnprzeczna. 

tarowiejska. Sienkiewicza, św. Stanisława, Szopena (aż lio- 
ul, SłowackiegO'), Szafranka, Szkolna, Stawowa, Teatralna. 
'Varszawska. Wnjewódzka. WO'dna, Wawelska, Zacisze, Zam- 
krwa. Rynek. plac Marjacki. 2) Karbowa. 3) Mucho,wiec. 
p r O b O S z C z: ks. kan. dr. Emil Szramek, ur. 
29. IX. 87 w Tworkowie pod Raciborzem, wyśw. 
11. Ust. 14. IV. 26. Telef. 1584. 
W i kar z y: l. ks. Jan Mateja, ur. 22. X. 1896 
" I
adzionkowie, wyśw. 24. ust. 26. 
2. ks. Augustyn Zajo,c, ur. 17. VIII. 1900 w Zwuos, 
pow. Lubliniecki, wyśw. 1925, ust. 25. 
3. vacat. 
Patron: -
		

/p0040.djvu

			40 


Katowice-Bogucice (Św. Szczepan), p. i st. B 0- 
g u c i c e, pow. Katowice. Kat. 21800. Paraf. powst. 
w 14 wieku. Kościół 1894. - 
O d p u s t y: 1. Św. Szczepana. 2, Matki Boskiej Skapl. 
Anniv. Dedic. ostatnia niedz. października. 
K a p l i c e: 1. Bonifratrów. naboż dziennie. 2. SS, św. 
Jadwigi (Zakład Markiefki), naboź, dziennie. 3. Kapl. N. Ser- 
ca Je'z. 4. Kapl. Góry Oliwnej, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Bogucice 6000 d. 2, Kol. Agnie- 
szki-Amandy 3 km., 300 d, 3. Koszutka 1 1 /. km,. 500 d. 4. Za- 
wodzie 2 km., 15.000 d, (patrz niźej). 
P r O b O S z C z: ks. Franciszek Ścigala, ur. L 
XII. 82 w Woźnikach, pow. Lubliniecki, wyśw. 10. ust. 
13. IV. 23. Telef. Katowice 1792 PKO 301 736. 
W i kar y: L wik. lok. ks. Antoni Lindner, (d. 
Zawodzie). 
2. ks. Joachim Wilhelm Ochmann ur. 15. X. Ol 
w Jesionie, pow. Strzelecki. wyśw. 20. VI. 26, ust. 26. 
3. vacat. 
I n n i k s i ę ż a: 1. ks. Alfons Krawczyk, klasztór 
SS. św. Jadwigi, katech. przy gimn. mniejsz. w Sie- 
mianowicach ur. 6. VII. 88, wyśw. 13, ust. 26. 
2. ks. Franciszek Kmpkowski. klaszt. 00. Bo- 
nifratrów, komorant, ur. 20. X. 51, wyśw. 19 (diec. 
Poznańska). 
3.' ks. August.vn Po,.
bski, klaszt. 00. Bonifratr. 
ka,tech. przy !ÓlTIll. żeńsko w Katowicach, ur. 12. VIII. 
78, wyśw. Ol, ust. 25. 
4. ks. Aleksander Serafin, klaszt. 00. Bonifratr. 
katech. przy gimn. państw. w Katowicach. 
Patron: - 


Katowice-Dąb (Św. Jan i Paweł), p. D ą b, st. 
K a t o w i c e, pow. Katowice. Liczba kat. 8000. 
Kościół stary 1873, nowy 1901. Paraf ja 1894. 
O d p u s t y: Niedz. po 26, _ VI,. Anniv, Dedic. 2 nied7-' 
listopada. 
Miejscowości: l, Bederowiec. 2, Dąb. 3, Kop. 
Eminencja. 4, fluta BaildoM. 5, Koszutka.
		

/p0041.djvu

			41 


s z koł y: l-sza kat. szk. . lud. 13 klas., 664 uczn., 2-ga 
kat. szk, lud, 8 klas., 352 uczn. 
p r O b O S z C z: ks. jan Glówczewski, ur. 23. X. 
68 w Steg-ers p. Człuchowem (Pomorze), wyśw. 96, 
ust. 28. III. 22. Tclef. Katowice 17:;2 PKO 3022!16. 
\V i kar z y: l. ks. jan jUrllszek, ur. 28. VIII. 
1883 w DCbiu p. Opolem, wyśw. 09, ust. 24. VIII. 23. 
PKO 302 208. 
2. vacat. 
Patron: 


Katowice-Załęże (Św. Józef), p. Z a ł ę ż e, st. 
K a t o w i c e, pow. Katowice. Liczba kat. 21150. 
Paraf ja powst. 1896. Kościół 19.00. 
o d p u s t y: 3 nic dz. po Wielkiejnocy (Opieka św. Jó- 
zefa). 
K a P' I i c c: Kapl. N, Serca J ez. w zakladzie św. .T adwi- 
gi (naboż, każdy tydzień), 
M f e j' s c () w o Ś c i: 1. O b r () k i i K o p, K I e o f a s 
2'/2 km., 150 d, 2. Załęska łIałdla 2 km. 2000 d., szk. lud.. 8 
klas.. 430 uczn. 3, Załęże: 19.000 d" 4 szk, lud" 49 kl., 2214 
UC7'1l. 


P r O b O s z C z: ks. kanonik józef Kllbis, dziekan. 
ur. 15. VII. 67 w Kujakowicach pod Kluczborkiem, 
wyśw. 91, ust. 1900. Telef. Katowice 1611 PKO 
301 192. 
W i kar z y: 1. ks. Alojzy J)ylllls, ur. 2. III. 95 w 
Oli wicach, wyśw. 21. Ust. 25. PKO -. 
2. ks. józef Miczka, ur. 16. III. 94 w Mikulczy- 
cach, wyśw. 23. ust. 25. PKO . 
P a t rOlI,: - 


Katowice-Zawodzie (Lokalja paraf. Bogucice). 
KatoJ. 12000. Wik. lokalny: ks. Antoni Lindner. ur. 
17. I. 
4 w (}łog-ówku, wyśw. 09, ust. 26. 


Dąbrówka Mała (Św. Antoni), p. i st. D ą- 
b rów k a M., pow. Katowice. Liczba kat. 9800, 
kośc. 1912, Parafja 1901. -
		

/p0042.djvu

			42 


o d p u s t y: Św. Antoniego. Ann.iv. Dedic. lI'iedz. po 
27, IV, 
M i e i s c o w n ś ci: 1, Bu-rowioc szk. lud, 39ó uczn. 
2, Dąbrówka M. szk., lud. 1000 uczn. 
p r O b O S Z C z: ks. Jan Kozielek. Uf. 14. V. 73 w 
Jarownowie. pow. Ołubczyce, wyśw. 98, Ust. 14. VIII. 
1l)24. Telef. Katowice 1747, PKO 302198. 
W i kar y: ks. Jan Osyra. UL 5. V. 91 w Byto- 
miu, wyśw. 16. Ust. 15. VII. 25. PKO. - 
Patron: - 


Józeiowiec (Św. Józef), p. W c ł 11 o w i c c, st. 
K a t o w i c e, pow. Katowice. Liczba kat. 9000 dusz, 
kośc. (tymczas.) 1920. Paraf ja 1. VIlI. 25. 
O d p u s t y: 3 niedz. po Wielkanocy. Anniv. Dedic. 22 
niedz, po Ziel, Świąt'kach. 
K a p I i c e: Cmentaf11a (nabO'ż. kilka razy w roku), 
M i e i s c n w o ś c i: Józe'iowiec. 
S z k n ł y: 1, szk, lud, męska 7 klas, polska. 316 uczn, 
kat.. 2 prot, i 3 klasy niem.. 135 uczn. kat,. 17 prut, 2. szk. 
lud, żeńs,ka. 7 klas" 371 uczn. kat,. 5 prot,. 160 uczniów uczęsz- 
{;za do szk, lud. w Wełnowcu, 
P r O b O S z C z: ks. dr. phU. Pawel Michatz, ur. 
25. V. 83 w Król. Hucie, wyśw. 10, Ust. 1. IX. 25. 
Telef. Katowice 1627 PKO 300211. 
W i kar y: ks. Antoni Howaniec, ur. 18. VII. 57 
w Janowie pod Katowicami, wyśw. 97, ust. 26. 
Patron: - 


Roździeń - Szopienice (Św. Jadwig-a), p. i st. 
S z o p i e 11 i c e, pow. Katowice. Liczba kat. 22000, 
Parafia powst. 1869. Kościół 1880. 
O d p u s t y: Niedz, po 15, X, 
K a p I i c e: 1, Św, Józefa w Sierocińcu (naboż. 3 razy 
w miesiącu), 2. Św, Karola Borom. w Lec.znicy Gminnei 
(naboż, w niedziele), 3. N, Marii p, w Lecznicy Hutniczej, 
M i e i s c {) wo Ś c i: 1, Roźd:zi;eń. S z koł y l u d, 1. 
szk, 12 kla's., 520 uczn. 2. szk. 10 klas. 458 uczn. 3. szk. 14 
klas. 585 U'czn, S z k n ł a d n k s z t, p r z e 111 y s ł o wa 8 klas, 
2, Szopienke. S z koł y I u d,: 1, szk, 12 klas.. 520 L1czn.
		

/p0043.djvu

			43 


2, szk, 10 klas., 458 uczn, 3, szk, 14 klas" 585 uczn, S z k () ł a 
d () k s z t. p r z e m y s ł. 3 klas. 
Szkoły średnic: cf, rubr, Szk. śr, 
p r O b O S Z C z: ks. józef Zielltek. ur. 1. IV. 68 w 
Król. Hucie, wyśw. 94, ust. 3. XI. 03. Telef. Katowice 
l. PKO 301376. 
W i kar Z y: 1. ks. Pawel Macierzyriski, ur. 28. 
VIII. 93 w Kijewie pow. Chełm (Pomorze), wyśw. 19, 
liSt. 24. 
2. ks. józef Matloch, ur. 5. III. 1876 w Starej Wsi. 
wyśw. 15. III. 1900, Ust. 1924. 
Patroli: - 


Wełnowiec (Wspomożenie Wiernych). p. We ł- 
n o w i e c st. K a t o w i c e, pow. Katowice. Liczba 
kat. 1550. Parafja powst. 1921. Kościół 1920. 
() d p u s t y: 24. V, 
K a p l i c e: Kap"- w Lecznicv Hutniczei (naboż, 2-3 ra- 
zy w miesiącu), " 
M i c j s c (} w o Ś c i: Wełoowiec, Szk lud, 7 klas., 330 
lIczn, 


Proboszcz: ks. Pawel Dziwis. ur. 19. II. 80 
w Król. Hucie, wyśw. 06, ust. 3. II. 1925. Telef. Ka- 
towice 1239. PKO 30221 I. 


V. Dekanat Król.-łfucki. 
Dziekan: ks. Paweł Lex. Halemba. 
Act. circuli: ks. józef Czempiel, W. Hajduki. 
Bykowina (Najsł. Serce Jez.) p. N o w a W i e Ś. 
sL K o c h ł o w i c e, pow. Katowice. Kat. 2600. Paraf. 
powstała 1925, kośc. 1920. 
(I d p u s t y: Nicdz. po oktawie Bożego Ciała. Anniv. 
Delii..:. niedz. po 15, Xl. 
M i e j s c o w () Ś c i: I, Bykowina, szk. lud., 7 klas., 361 
ucw, i niem. szk. lud" l klas,. 40 uczn. 2 Kol. Krząkały, 1 1 /2 
km,. 113 d. 3. Kop. Ołylja, 2 km" 213 d. 
.
		

/p0044.djvu

			44 


P r o b o s z c z: ks. Karol Fabiś, ur. 9. VII. 83 
w Lipinach, wyśw. 13, ust. 25. 
Patron: - 


Chorzów (Św. Marja Magdalena) p. i st. C h 0- 
r z ó w, pow. Katowice. Katol. 13000. Kośc. stary 
powst. 1784 (?), nowy 1892. Paraf ja około 1300. 
() li l, u s t y: l, Niedz. po św. Magdalenie. 2, l-sza niedz, 
paźllziern. M, B, Różańc, Anniv. Dedic, niedz. przedostatnia po 
Swiątkach, 
K a p I i c e: l, Kapl, w Lecznicy Gminnej (nabnż, 2 razy 
w miesiącu). 2, Kapl, SS. BOTom, w Ochronce. 3, Kapl. św. 
Krzvża, 
Mi e j s c a w.n ś c i: l. Chorzów. I, S z k o I y I u d, l. 
żeńska, 8 klas" 480 uczn., 2. męska, 13 klas.. 632 uczn., 3. miesz" 
9 klas., 441 uczn" 4, mniejsz" 3 klas" 179 uczn. II. s z k a I y 
li a k s z t. 6 ki, 2, Wezłowiec. 3 km,. 415 dusz, 3. Król. Huta, 
ul. Chorzowska. 1 km" 145 dusz. 
P r O b O s Z C z: ks. Stefan Szwajnocll. ur. 31- 
VIII. 86 w Bielszowicach, wyśw. 12. ust. 23. TeleL: 
Król. Huta 508. PKO- 
W i kar z y: l. ks. Paweł Janik. ur. 28. VI. 95 
w Haci, pow. Raciborski, wy św. 20, ust. 25. PKO 
300.988. 
2. vacat. 
Patron: 
Chropaczów (N. M. P. RóźailcO\va) p. C h r o- 
p a c z Ó w, st. C h e b z i c, pow. Świętochłowice. 
Kat. 13.600. kośc. 1912. Paraf ja 1916. 
o d p u s t: l-sza niedz. pażdz. 
MiejscowO'ści: l. Chropaczów 15000 d., szk. lud.' 
l. 14 kl., 715 uczn., 2. 14 kl., 693 uczn" 3. mniejsz. 6 kl., 395 
uczn. S z k Q ł a d o k s z t a ł c' p r z e m y s ł () w a 7 klas. 
P r O b O s z ć z: ks. Hugon Cedzicll, UL 22. IV. 
74 w Solarni p. Raciborzem, wyśw. 05, ust. 22. TeleL 
t_agiewniki 14. PKO 300.788. 
\V i kar z y: l. ks. Konstanty Piełka, UL 11. IV. 
86 w Miasteczku: wyśw. 15, ust. 26. PKO 302206. 
2. vacat. 
Patron: - 


,
		

/p0045.djvu

			45 


łfaiduki (Wniebowzięcie N. M. p.) p. i S1. li a j- 
d u k i, pow. Król. Huta. Kat. 26.711. Kośc. 1901. 
Paraf ja 1908. 
O d p u s t y: 15, VIII, Anniv Dedic, 2 nie dz. listopada. . 
K a p I i c e: l, Kapl, w klaszt. SS. 'Borom. 2. w szpi.- 
talu Huty Bismarka, 
Miejscowości': Uajduki. (25 minut). szok. lud.: l. 
I4 klas" 633 uczn. 2, 17 kI-. 971 uczn. ,3. 15 ki,. 797 uczn. 4. 
niem. 17 ki,. 1004 uczn. 5. 20 ki,. ])32 uczn, 
S z k n I a d o k s z t a I c' 10 ki" 270 uczn 
p r O b O S z C z: ks. Józef Czempiel, Radca Du- 
chowny, ur. 21. IX. 83, Wyśw. 08, ust. 23, prezes Stow. 
Abstyn. TeIef. Król. Huta 1286. PKO 302.161. 
W i kar z y: l. ks. Jan Górka, ur. 8. VJIl. 88 
w Ostropie p. Gliwicami, wyśw. 14, ust. 25. 
2. ks. Konrad Krawczyk, ur. I. II. 98 w Rudzie, 
wyśw. 24, ust. 25. 
3. ks. Adolf Gawlowski. ur. 18. V. 1)1) w Karwi- 
nic. wyśw. 26, ust. 26. 
Patron: - 
łfalemba (N. M. P. Różatkowa) p. li a l e m b a, 
st. N o w a W i e ś, pow. Katowice. Kat. 4015. Kośc. 
1896. Paraf ja 1906. . 
O d p u s t y: l-sza niedz, paźdz,ie-rn. 
K a p I i c e: Kapl, N. M. P. w Kuźnicy Wsi. 
M i e j s c o w o Ś c i: l. Ualemba. szk, lud" 7 klas., 416 
uczn, 2. Kuźni,ca. szk, lud.. 3 klas., 172 uczn, 3, Kuźnica 
Wieś, szk. lud., 3 klas., 171 uczn. 
P r O b O S z c z: ks. dziekan Pawel Lex, ur. 15. 
VII. 69 w Sulkowie p. Gubczycami, wyśw. 96, ust. 07. 
Telcf. - PKO 301.723. 
P a t r o n: lir. Henkei v. Donnersmarck, Nakło. 
Kochłowice (Św. Trójca), p. i st. K o c h ł o - 
w i c e, pow. Katowice. Kat. 14.468. Kośc. stary 1806, 
nowy 1902. Paraf ja w wieku 16. . 
o d p u s t y: Św. Trój,cy. Anniv, Dedic. niedz, po 17, X, 
K a p l i c e: 1. W Sierocińcu kapl, św. Antoniego, naboż. 
2 razy miesięczn. 2. w Klodnicv kap,). św. Józefa, naboż. raz 
w roku.
		

/p0046.djvu

			46 


Miejscowości: l. Kol. Hugona i Falvy, 2,5 
km" 652 dus,z. 2, KIQdnica 2-4 km., 602 d,. szk. lud. 2 klas" 
78 uczn. 3. Kochłowice 12.580 d" szk. lud. męska, żeńska i 
2 mieszanc. 34 klas, 1602 uczn. 3, Nowa Wieś 2-4 km,. 
1634 d,. szk, lud., 13 kI.. fi02 uczn. 
p r O b O S Z C z: ks. Franciszek Szulc, ur. 6. X. 87 
w R,adzionkowie, wyśw. 13, Ust. 24. Telef. Kochło- 
wice 14. PKO 300.876. 
\V i kar Z y: 1. ks. Franciszek Kuboszek, ur. 17. 
XI. U] w M. Wiśle, wyśw. 26, Ust. 26. 
2. vacat. 
p a t r o n: Hr. Henckel v. Dmmersmarck w 
Nakle. 


Królewska fIuta (Św. Barbara) p., st. i pow. 
KI' Ó I. H u t a. Kat. 27.000. Kościół stary 1832. nowy 
1894. Paraf ja 1852. 
O d p u s t y: Niedz. pa 4, XII. Anniv. Dedic. 21, X, 
K a p I i c e: l. Kapl, w Zakładzie Św. Jadwigi (lecznica). 
naooż. niedzielne. 2. w Zakład.zie Św. Józefa (sierociniec), 
naboż. nicdz, dla gimn. 3, w Zakładzie Św, Bronisławy (szpi- 
taJ), naboż. nicdz, 
M i e j s c a w o ś c i: l. KJól. nuta z następnemi ulicami: 
Barska, Bytomska (do Pudlerskicj). Florjańska, Graniczna. 
Hałubka, KaJidegO', Kingi. Kościelna. Krakusa. Lompy, JuIiusza 
Ugonia (dO' Pudlerskiej,). 3, Maja. Karola Miarki. Mickiewicza. 
Narożna. Ogrodowa (do Pudlerskiej). Melanji Parczewskiej, 
ŚW, Pi'Otra, Pudlerska (pvłudniowa strona). Sławackiego, Sty- 
czyńskiegO'. Szybowa. Wąska. Wandy, Wodna (do Pudler- 
ski ej), 2. Nomi'arki, 2.5 km, 3. Szarlociniec. 2.5 km. 
p l' O b O S Z C z: ks. Ludwik Wojciech, radca du- 
chowny, sędzia prosyn., cenzor książek, członek ko- 
misji muzyki kościelnej, ur. 31. X. 78 w Grzawie. 
wyśw. 03, ust. 22. Telef. Król. Huta 1261. PKO 
302 278. 
W i kar z y: 1. ks. Augustyn Rasek, ur. 28. VIII. 
87, wyśw. 12, ust. 23. 
2. ks. Wojciech Urban, ur. 3. rv. 97 w Chrości- 
cach p. Opolem, wyśw. 23. ust. 25. 
3. vacat. 
Patron: -
		

/p0047.djvu

			47 


Królewska tluta (Św. Jadwiga). Kat. 34.89.3. 
Kośc. 1874. Paraf ja 1893. 
O d p u s t y: Nie-rlz, DO 15, X. 
K a p I i c c: 1. Na cmentarzu, 2, w Lecznicy Brackiej, 
3. w więzieniu, 4. w klaszt. SS. Wincentek. ul. Gimnazlalna. 
5, w k!aszt, SS. Sercanek. ul, Katowicka, 
Miejscawości: l, Król. łIuta (29000 dusz) z na- 
stępn. ulicami: Dworcowa. św. Barbary. Górnicza. Ligota 
Górnicza. Górna. p,Jac Matejki. ul, Poniatowskiego. Polna. 
Chrobrego. Urbanowic7,a. SO'bicskiego. Dąbrowski'ego. Gra- 
niczna (liczby nieparzyste). Ks. Bogedaina. Zj,ednoczcnia. 
Jadwigi. Hajducka. Wolności. Mielęckiego. Katowicka. Klim- 
zy. Głowackiego. Szpitalna. Sienkicwicza. JagieHońska. Ks, Ga- 
leckiego. Średnia. Kapernika. plac Kopcmika. Młyńska. Pia- 
stawska. Pocztowa. Szopena. Rcdena. Pad,gÓrna, Moniuszki. 
Rynkowa. Rynck. Piaskowa. Rejtana. Kazimierza. Szko-Ina. 
Ks, Skargi. Konopnickiej. Cmentarna. Stawowa. Gimnazjalna. 
Ks. Damratha. św. Jacka. Krzywa. Ks, Kordeckiego. Drz.y- 
mały. plac Wolności. pbc Wagnera. GÓra Redena. ul, Bato- 
rego, 2, Nowe łIa}d'Uki, 5893 dusz,. szk, lud., l7 kl., 860 uczn. 
3, łIaiduki Wielkie. 11 domów. 670 dusz. 
P r O b O S Z C z: ks. Jan Gajda, ur. 3. VIII. 79 
w Warmatowie p. Koźlem, wyśw. 04, Ust. 22. Telef. 
1096. PKO 302.419. 
W i kar z y: l. ks. Jan Głowiński, ur. 9. XII. 90 
\\ Dortmund, wyśw. 22, Ust. 25. 
2. ks. Franciszek Kałuża, ur. 7. III, 99 w Król. 
Hucie, wyśw. 24, ust. 24. 
3. ks. Maksymilian Kowalczyk. ur. 15. IX. 97 
w Izbicku, pOW. Strzelecki, wyśw. 25, ust. 25. 
4. vacat. 
Patron: - 


Królewska "uta (Św. Józef). Kat. 14.500. Kośc. 
19lJ7. Paraf ja 1912. 
o d D u s t y: 3 niedz. po Wielkiej'llo{;y, Anniv. Dedic,: 
Niedz, po Św. Marcinie, 
M i e j s c o w O' Ś c i: Król. łIuta z nast. ulicami: Ks. Ban- 
czyka. Bytomska nieparzyste nr. od 49. parzyste od 40. Ks. 
Ficka. Grunwaldzka. św. Jana. Janasa nr. 46-48 i 63 św. Jó- 
7cfa. .lul, Ugonia nr. 11-13. Krótka. Krzyżowa. Łagiewnicka. 
Marjailska, Mickiewicza, nieparzy.ste nr, od 31. parzyste od 44, 
Nicdnrnego nr. 1, Nowa. Ogrodowa od nr. 15. św, PawIa, 


.
		

/p0048.djvu

			48 


Polna, Pudlerska parzyste nr,. Ks. Stabika, Wodna nieparzy- 
ste nr. od 29, parzyste od nr. 32. 
Szkoły I. ludowe miasta Król. Huty: l, Te- 
rytorium parafji św. Barbary szk. nr. II. IV, XlII, XIV, XV, 
każda o 14 klas. i szkoła pomocnicza. 2. Św. Jadwigi: szk, 
nr. m, V, X, Xl, XI1, 48 klas, 3702 uczn, i szk. lud, W N. H a i- 
	
			

/p0049.djvu

			49 


8. ks. Stanislaw Śmieja, ul. Wandy 66, katech. 
przy gimn. matem.-przyrodn., ur. 8. XI, 89, wyśw. 15, 
ust. 22. 
9. ks. pralat Franciszek Tylła, emer. prob. Św. 
Jadwigi, ul. Gimnazjalna 45, Uf. 1. IX. 49 w Trebe- 
czynie pod Olesnem, wyśw. 15. VII. 81. 


Lipiny (Św. Augustyn), p. i st. L i p i n y, pow. 
Świętochłowice. Kat. 17.800. Kośc. 1871i72. Par. 1888. 
Odpusty: 1. Sacr. Cordis Jesu, 2) Niedz. pa św. Au- 
gustynie. 
K a p I i c e: W lecznicy w Pi'aśnikach. nabaż. częsta. 
M i e j s c O' w a ś c i : 1. K O' l. K D l e j a w a, 2. K O' P a- 
n i n a. 3, L i p i n y. 4. S z y b M a r c i n a, 5. P i a Ś Ił i k i. 
S z kał y: I, l u d. p O' l s k i e 2-4. 36 kl.. 1598 uczn,. 
l-sza niem. 9 kI,. 450 UCZB, 
II, d O' k s z t a ł c' p r z e m y s ł, 13 klas. 
P r'o b O s z c z: ks. Emanuel Sowa, ur. 22. VII. 86 
w Pszowie, wyśw. 11, ust. 23. Telef. Król. Huta 1283. 
W i kar z y: 1. ks. Walenty Piaskowski, Uf. 23. 
I. 1901 w Rokoszowie, wyśw. 25, ust. 25. 
2. vacat. 
3. vacat. 
Patron: - 


Świętochło
ice (Św. Piotr i Paweł), p. i st. 
Ś w i ę t o c h ł o w i c e. Kat. 24.500. Kościół 1891. 
Paraf ja 1894. 
O d p u s t y: 29. VI. Anniv, Dedic. niedz. pa 23. X. 
K a p l i c e: 1. Kapl. W klasztorze SS. Baromeuszek. 
nabO'ż. raz w tygO'dniu. 2. Kapl. w szpitalu Kasy Chorych, 
nabaż. raz w tygadniu. 
M i e j s c a w O' ś c i: Świętochłowi,ce 24.500 kat. I. S z, k o- 
ł y l u d.: a) szk. lud. polskie. 54 kl., 2794 uczn., b) szk. lud, 
niem. 11 kI. 659 uczn. c) 1 szkała lud. prot.. 4 kl., 164 uczn. 
II. S z k, d D k s z, t. przemysł. i kupiecka. 20 klas. 
P r o b O s z c z: ks. Wiktor Otręba, Uf. 13. XII. 
82 w Bogucicach, wyśw. 08, ust. 23. Telef. Król. Huta 
1440. PKO 300.212. 


Schem..t},zm, 


4
		

/p0050.djvu

			50 


W i kar z y: 1. ks. Teodor Salbert, Uf. 12. III. 
87 w Hajdukach, wyśw. 13, ust. 26. 
2. ks. Robert Schonawa, wyśw. 11)19, ust. 26. 
3. ks. EUgenjllsz Kllczera, ur. 18. XII. 02 w Ko- 
źlu, wyśw. 26, usL 26. 
Patron:- 


Nowa Wieś (Św. Wawrzyniec' i św. Antoni), 
p. i sL N o w a W i e ś, pow. Katowice. Katol. 20.000. 
Kośc. stary 1874, nowy 1909. Paraf ja 1874. 
O d p li S t y: Św. Wawrzyńca i św, AntoniegO'. 
K a p l i c a: Sw. Krzyża w Lecznicy Hutniczej, naboż. 
d7iennie. 
M i e j s c o- w a ś c i: N. Wieś. S z k o I y l li d,: 3 polsk., 
38 kl., 1960 liczn,. 1 niem. 4 klas., 286 UCZB, II, S z k. d o k s z t, 
p r z e m y s I., 5 kI. 
P r O b O s Z c z: ks. Jan Szczyglowski, Uf. 16. I. 
80 w M. Zabrzu, wyśw. 08, usL 22. Telef. N. Wieś 
k. Król. Huta 58. PKO 302.219. . 
W i kar z y: 1. ks. Karol Bllrger, Uf. 18. VIII. 86 
w Gliwicach, wyśw. 12, usL 26, mieszko N. Wieś, ul. 
Mikołowska 14. 
2. ks. Karol Kałuża, ur. 21. X. 99 w Załężu, 
wyśw. 26, ust. 26. 
K a t e c h e t a: ks. Brunon JJepoix, ul. 3. maja, 
Uf. 7. IX. 76 w Bielsku, wyśw. 08, usL 23. 
P a t r o n: hr. Henckel v. Donnersmarck. 


VI. Dekanat Lubliniecki. 
Dziekan: ks. Walter Go,ska, Boronów. 
AcL circuli: ks. Alojzy Kllrpas, Kochanowice. 
Boronów (Królowa RóżalIca), p. B o r o n ó w, 
sL K o s z ę c i n, pow. Lubliniec. Kat. 2382. Paraf ja 
powstała 1868, kościół 1621. 
O d p li S t y: l-sza niedz. paźdz. ABniv. Oedic. niedz. po 
Wszys1k. Św.
		

/p0051.djvu

			51 


. 
M i e j s c o w o Ś c i: ]. Borol1ów, szk. lud. 6 kI., 198 uczn, 
2, Debowa Góra 3 km., szk. lud. 1 klas., 25 uczn. 3. Grojec 
5 km., szk. lud., 2 klas.., 120 uczn, 4. lIucisko 4 km., 5. Ł y s a- 
v: ó r a z Zumpami 3 km. 6. Kur z y c h o w e 5 km, 7, N i- 
w y 7 km. 
p r O b O S Z C z: ks. Robert Adamek, Uf. 13. II. 
DY w Rudzowie p. Olesnem, Wyśw. 95, ust. 27. II. 22. 
P a t r o n: Książę Karol Gottfried łiohenlohe- 
Ing-elfing-en w Koszęcinie. 


Kochanowice (Św. Wawrzyniec), p. i st. K o- 
c h a 11 o w i c e, pow. Lublinicc. Kat. 2900. Parafja 
powst. 1853, kośc. 1823. 
o d p u s ty: Niedz
 po św. Wawrzyńcu. Anniv. Dedic. 
niedz. po 5. X. 
K a p I i c e: 1. Kapl. wioej,skOl w, K o c h c i c a c h, naboi. 
raz w miesiącu. 2. Kapl. zamkowa hr, Ballestrema w K o c h- 
e i c a c h, naboż, każdą nicdz, 
Mi ejscowości: I. Biały'łuk 7 km" 15 dusz. 2, 
Braszok 15 km., 40 d" szk, lud. 1 klas. 40 dz, 3. B r a s o w e 
9 km" 30 d, 4. B a ż a n t e r ja 8 km, 10 d. 5, G ł ą b y 8 km., 
50 d, 6. D o I n i ok 5 km" 15 d. 7. Kochanowice 500 d. szk. 
lud, 3 kl., 150 dz. 8, Kochcice 5 km., 1000 d" szk. lud. 4 klas., 
205 dz. 9, Lisów 4 km., 350 d., s,zk, lud, 4 kl., 230 dz. 
10. K o I, Li s Ów k a 6 km. 150 d, 11. Łęg 9 km., 50 d. 
12. L u b o c k i 2-5 km., 360 d. 13. O s t rów 4 km" 210 d, 
14) Pawelki 9 km" 230 d., szk, lud. 1 klas., 60 dz. 15. Ś I c- 
z i o n il 12 km., 5 d. 16. Ś ród I es i e 12 km" 15 d, 
17. S w a c i ok 3 km" 30 d. 18, S z k I a r n i a 8 km., 70 d. 
]9. P a li i n a 8 km., ]30 d. 20, T u r z a 9 km., 70 dusz, 
P r O b O s Z c z: ks. Alojzy Kllrpas, ur. 19. VI. 
75 w Gostyni, pow. Pszczyński, Wyśw. 23. VI. 02, 
ust. 25. I. 22. PKO 300 794. 
P a t r o-n: hr. Ludwik Ballestrem w Kochcicach 
hr. Alfred Aulock w Kochanowicach. 


Koszęcin (Najsł. Serce Jez.), p. i st. K o s z ę- 
c i n, pow. Lubliniec. Kat. 3865. Par. powst. 1869, 
kośc. 1908. 
Filje: 1. S. Trinitatis w Trójcy, 2. S. Joannis 
Hapt. »1 B r u'Ś k u. 
O d p u s t y: 1. S. Trinit. 2, S. Joannis Bapt. 3. Sacr. 
Cord. J. 


4*
		

/p0052.djvu

			. 


52 


M i e j s c o w o Ś c i: 1, Bagno 2,5 km" szk. lud., 1 Id., 20 
dz. 2. Brusiek 6-7 km. f'ilja, szk. lud. 1 klas., 45 dz. 3. Dru- 
tarnia 8 km. szk. lud. 2 klas., 80 dz. 4. I r k i 4 km. 5. KQ- 
szecin szk, lud. a) polska 5 klas., 180 dz" b) niem. 18 d,z., c) 
pryw. niem. 30 dz. 6) K f Y wal d 8 km. 7. Lazy 8 km., szk. ) 
. lud. 1 klas" 30 dz, 8. Leśnica 8-10 km, 9, Piólka 8 
km. 10. p i o s e k 2 km, 11. P f ą d y 2 1 /2 km. 12. p u s t y 
14 km. 13, Strz.ebiń 6 km., szk. lud. 2 klas., 80 dz. 14. T f ó j- 
Cal 1 1 /2 km. f'ilja, 
p r O b O S Z C z': ks. Walter GQska, dziekan, ur. 
4. IV. 75 w tiucie Laury, wyśw. Ol, USt. 22 PKO 
301447. 
P a t r o n: Książę Karol Gottfried tiohenlohe- 
Ingelfingen w Koszęcinie. 


. 


Lubecko (Assumpt. B. M. V.), p. L u b e c k o, 
st. L u b 1 i n i e c. Kat. 3228, prot. l, ż d. 14. Par. 
powst. około 1362, kośc. w 16 wieku
 - 
filja: Wielkie Łagiewniki (S. Joan 
Bapt.). Nabożeństwo każdy tydzień. 
O d p u s t y: 1. W święta N. M, P. 2. Ni,edz. po Nativ. 
S, ka'l1nis Bapt. Anniv. Ded. niedz. pO' Św. Marcinie, 
Kaplice': Lisowice (S. Joannis Nepom.). 
M i e j s c o WG Ś ci: 1. D f a l i n 3 km., 351 kat., 6 żyd. 
2. Glinka 3 km., 804 kat., 1 PfOt., szk. lud. 3 klas., 122 dz. 
3. L i p i e (obsz, drwofski), 4, Lisowice' 4-7 km., 607 kat., szk. 
lud. 3 klas, 127 dz, 5. Lubecko 782 kat., 3 żyd., szk. lud. 3 
klas., 154 dz. 6. Lagiewnlki Wielkie 3 1 /2 km" 630 kat" szk- 
lud. 3 klas" 121 dz. 7. P a we l ki (pólnocna c,ześć) 8 km. 
ProboSzCz: ks. Jan Banaś, ur. 11. V. 77 w 
Nakle, pow. Tam. Góry, Wyśw. 11. VI. 98, ust. 22. 
PKO 302221. Telef. na poczcie (naprzeciw prob.). 
Vl i kar y: vacat. 


Lubliniec (S. Nicolai), p. i st. L u b 1 i n i e C, 
pow. LubHniec. Kat. 8130, prot. 125, żyd. 20, pra- 
wosławn. 2. Par. powst. ? 
Kościoły inne: 1. Św. Krzyża, naboż. szkolne 
i pogrzeby, 2. Św. Anny, naboż. w odpust św. Anny. 
O d p u s t y: 1. Niedz. przed św. MikcTIajem. 2, Niedz, 
pfzed Podwyższ. Św, Krzyża, 3. Św. Anny. 4. l-sza nie<1z. 
września.
		

/p0053.djvu

			'\ 


53 


K a p I i c e: 1. Kapl, 00, Oblatów, naboż, dziennie, 2. 
Kap\. W laz. SS. Elżbietanek nahoż. kilka razy w roku, 
3, Kapl. więzienna, naboż. 2 razy w miesiącu. 4. Kapl, w za- 
kladzie dla umysi, chorych, naboż, każdą nie dz. 
Miejscowości: 1, Czart.ylas 4 km. 2, Dro- 
n i o w i c z k i 4 km. 3. D z i e w c z a II: ó r a 8 km. 4, Jawor- 
nica 4 km., 384 kat" szk, lud. 2 klas" 91 dz, 5. J a n {)' w i e c 
8,5 km. 6. Kokotek 8,5 km., szk, lud, 2 klas" 70 dz. 7. Lubli- 
nlec 5427 kat., 120 prot., 17 żyd., 2 prawosi, a) s z k. I u d. 
15 klas" 843 dz., b) s z k, d o k s z t, przemysł. 3 klas., c) 
gimn. miejskie 4 klas" 156 uczn, 8. P () s m y k 8,5 km. 9. So- 
larnia 8 km., szk, lud. 2 klas., 109 dz. 10, S t e b I ó w 2 km. 
II, We s o I a 4 km. 12, W y m y ś I a c z 4 km, 13. Z a r a c h 
8,5 km. 
p r O b O S Z C z: ks. józef Dwucet, ur. 27. III. 79 
w Łomach, pow. Kozielski, Wyśw. 23. VI. 06, ust. 
17. X. 22. Telef. Lubliniec 114 PKO 300709. 
W i kar y: ks. Franciszek lIyla, ur. 27. XI. 89 
w Miasteczku, wyśw. 26, ust. 26. 
I n n i k s i ę ż a: 00. Oblaci d. Zakony męskie. 
1. ks. jan Bujara. kuratus, klaszt. 00. Oblat., ur. 
22. XII. 77, w Wielowsi p. Gliwicami, wyśw. 05. 
2. ks. jan Szymala, kapelan W. P., ur. 5. V. 89, 
wy św. 9. X. 14, ust. 2. VIII. 21. 
P a t r o n: p. Ernest Kielmann w Steblowie, 
właśc. dóbr ryc. 


Lubsza tS. Jacobi), p. Woź n i ki, st. K a l e - 
t y, pow. Lubliniec. Kat. 5236. Par. powst.? Kośc. 
około 1600. 
O d p u s t y: 1, S, Jawbi. 2. S. Adalberti. Anniv, Dcdic. 
dom. post Nativ. B. M. V. 
K a p I i c e: W B a b i e n i c y znaboż pryw, i nieszpo- 
rami. 
Miejscowości: 1. Babienica z kol. Mryki i Du- 
biele 2-3 km., 772 kat, 2. Kamienica z kol. fiuta Karola, Dro- 
gobyć, Okrąglik 2 1 /2-5 km, 1100 kat" szk. lud, 2 klas., 87 dz. 
3. Ligota Woźnicka z kol. C z a r n y L a s, .S k r z e s óW ki, 
O ó r a I e, P a k u I y 4 km., 947 kat., szk. lud. 3 klas., 115 dz. 
4. Lubsza 7- kol, M I y n k i i S I ę z k o w e 1000 kat., szk. lud., 
3 klas., 103 dz. 5. Mo ker u s i S o ś n i c e (należy polit, do 
K u c z') 5 km., 136 kat. 6. Młyny (naJeży polit. do' Kamie- 
nicy) szk. lud. 1 klas., 63 dz. 7, Piasek 3 km., 488 kat., szk. 
lud. 2 klas., 6U dz, kat., 4 prot.' 8, Psary 3-4 km 565 kat.,
		

/p0054.djvu

			54 


szk. lud, 6 klas,. 266 dz. 9, K o l. S t r z e b i ń s k a 8 km., 228 
katol. 
p r O b O S Z C z: ks. Karol Feicke, ur. 12. IV. 7l 
w Ołubczycach, Wyśw. 95 USt. Ol. Telef. pub\. PKO 
300296. 
Vl i kar y: vacat. 
p a t r o n: Guido hr. lienckel v. Donnersmarck, 
Świerklaniec. 


Olszyna (Assumptio B. M. V.), p. i st. li e r b V 
Ślą S k i e, pow. Lubliniec. Kat. 1099. Paraf. powst. 
1. VIII. 26, kośc. 1887. 
o d p li S t y: Niedz. po Wniebowzięciu N. M, p, 
Miejscowości: 1. Ciotka. kat. 33,2. Drapacz 
6 kat, 3, H c r b y Ś I, 233 kat, 4. Kalina 316 kat" szk. lud, 2 
klas" 97 dz. 5, Olszyna 511 kat., szk, lud, 2 klas,. 78 dz. 
P r O b O S z C z: A d m i n.: ks. prob. Roch Mar- 
gusz, ur. 17. VIIJ. 71 w Chrumczycach, Wyśw. 1905, 
ust. 24. 
Patron: - 


Pawonków (Św. Katarzyna), p. i st. P a w o n- 
k ó w, pow. Lubliniec. Kat. 1720. Paraf. powst. 1550, 
kośc. stary 1550, nowy 181 ł. 
O d p u s t y: Nicdz. po św. Katarzynie razem z Auuiv, 
Dedic. 
M i c j s c o w o Ś c i: l, Kośmidry 3-6 km,. 770 d.. szk, 
lud. 3 klas., 120 dz. 2, Pawonków z kol. K I i p p h a 11 s e u. 
M t y n k i. P i e t r a s z o w i c e ] km, 950 d,. szk. lud, a) p. 
3 klas" 126 dz., b) niem, l klas., 28 dz., (2500 d. mieszka 
po stronie niem" pastoryz. z Pawvnkowa,) 
P r O b O s z C z: ks. Franciszek Florek, ur. 29. l. 
77, wyśw. 28. III. 10., ust. 12. V. 24. PKO 302737. 
P a t r o n: v. Thacr, właśc. dóbr rycersk., Pa- 
wonków. 


Sadów (Św. Józef), p. S a d ów, st. L u b l i- 
n i e C, pow. Lubliniec. Kat. 3460. Kośc. wybud. 1331. 
Pił ja : C i e s z o w a, naboż. co 3. niedz.
		

/p0055.djvu

			'\ 


55 


o d p u s t y: 3 niedz. po Wielkiejnocy, Amuiv. Dedic. 
niedz. pO' św. Mateuszu. 
Miejs,cowO'Ści: 1. ChwO'stek 9-11 k,m" 395 kat. 
2. Cieszowa 8-9 km., 430 d., szk. lud, 2 klas" 95 uczn. 3. Dro- 
niowice 6 km. 420 d., szk. lud, 3 klas. 127 uczn. 4. łladra 
8-9 km., 250 d., szI<. lud, 2 ki" 97 uczn. 5. fi a r b li t I D W i- 
c e 4 km., 230 d. 6. K i e r c ki 12 km., 95 d, 7. M o c h a ł a 
8 km. 150 d, 8. Rusinowice 4 km.. 420 d., szk. lud. 3 klas" 
125 uczn. 9. Sadow 710 d., szk, lud. 3 klas., 165 uczn, 
10, Wierzbie 2-4 km., 360 d., szk, lud. 2 klas. 62 uczn, 
p r O b O S Z C z: ks. Jakób Herman, Uf. 21. VII. 
86 w Januszkowicach, pOW. Kozielski, wyśw. 13, ust. 
23. PKO 302 358. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: p. Kuba, właśc. dóbr ryc. i książę 
Gottfried zu tlohenlohe-Ingelfingen w Koszęcinie. 


VII. Dekanat Mikołowski. 
Dziekan: ks. Pralat Kapica, Tychy. 
Act. circuli: 
Bieruń Stary (Św. Bartłomiej), p. i st. B i e - 
ruń S t., pow. Pszczyna. Kat. 6522. Paraf. powsL? 
Kościół 1859. - 
Kościoły inne: Św. Walentego na cmen- 
tarzu. Naboż. kilka razy w roku. 
o d p u s t y: 1, 
w. Bartłomieja. 2. 
w. Walentego. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Biemń stary, 2693 kat., szk. lud" 
7 klas., 381 dz, 2. Cielmice. 7 km., 950 kat., szk. lud., 3 kl., 
165 dz. 3. Jagosky, 7 km., 125 kat., szk, lud., 30 dz. 4. Jaro- 
szowice-Wygorzele. 7 km., 687 kat., szk. lud., 2 klas., 147 dz- 
5, K o- p o ń. 6. Ściernie, 4 km.. 404 kat" szk. lud" 2 klas., 78 dz. 
7. Świerzyniec. 4 km" 228 kat., szI<. lud., 38 dz. 8. Urbano- 
wice. 4 km., 1435 kat., szk. lud" 5 ki" 224 dz. 
P r O b O s z c z: ks. dr. Karol Wilk, Uf. 27. 1. 82 
w Piekarach, Wyśw. 07, ust. 23. Telef. Bieruń St. 8. 
PKO 302679. . 
W i kar y: vacat. 
P r e b e n d a r j u s z: vacat. 
P a t r o n: Książę Pszczyi1ski.
		

/p0056.djvu

			56 


Gostyń (Wywyższenie Krzyża), p. Ś f. Ł a z i- 
s k a, st. K o b i o r, pow. Pszczyński. Kat. 1802. Pa- 
rafja powst. 1. VIII. 25, kośc. 1922. Naboż. poza 
kośc. paraf. w cechowni co 2. nie dz. 
O d p u s t y: WY1Wyższenie Krzyża, 
M i e j s c o w o Ś ej,: Gosłyń" szk. lud" 5 klas., 295 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Pawel Doleżych, Uf. 6. VI. 
S4 wOrzegowie, wyśw. 11, ust. 23. PKO 302284. 
Patron: - 


Łaziska Górne (Król. R.óżańcowa), p. Ł a z i- 
s k a O., st. M o k r e, pow. Pszczyński. Kat. 4403, 
prat. 131. Paraf ja powst. 12. XII. 1907, kośc. 1907. 
o d p u s t y: l-sza nie1dz. paźdz. 
Miejscowości: l. STada 2 km, 2, Kopanina 
2 km, 3, Laziska G.. szk. lud. 18 km" 909 dz, 
P r O b O S Z C z: ks. Franciszek Paterok, Uf. 8. X. 
69 w Suchych Łanach, wyśw. 97. ust. 22. Telef. Ła- 
ziska O. 685. PKO 302 702. 
Patron: - 


Łaziska Średnie (Loka1ia paraf. Mikołów), p. 
Ł a z i s kaŚ f. st. M i koł ów, pow. Pszczyński. 
Kat. 2749, prat. 299, żyd. 13. Paraf. powstała 1926. 
kośc. 1926. 
L o k a l i s t a: ks. Wojciech Szoltysik, Uf. 22. 
IV. 89 w Załężu, Wyśw. 14, ust. 26. 


Mikołów (Św. Wojciech), p. i st. M i koł ó \\, 
pow. Pszczyński. Kat. 16284, prat. 712, żyd. 91. 
Paraf. powst. 1222, kośc. 1848. 
Kościoły: 1. w Ł a z i s k a c h Ś f. patrz wyżej. 
2. w M i koł o w i e, stary kościół, naboż. niedz. dla 
gimn. i liceum. 3. w Panewniku cf. Panewnik. 
o d p u s t y: Św. Wojoiecha. 
K a p l i c e: SS. BOTomeuszek w zakł, św, Józefa. 
M i e j s c o w o Ś c i: l. Kamionka, 3 km., 427 kat" 8 prat., 
szk. lud" 2 klas., 73 dz. 2. Laziska Dolne. 4 km., 1504 kat., 16 
prat, , 4 żyd" szk, lud" 5 klas" 212 dz. 3, Lazjska Śr. cf, Łaz.
		

/p0057.djvu

			'\ 


57 


Sr. 4. Mikołów. 9402 kat,. 380 prot" 74 żyd" I. s zk, l u d,.: a) 
polska 18 kl., 840 dz. b) niem. 4 kl., 210 dz, II. s z k, d o - 
k s z t a I c a j ą c a przemyslO'Wa i kupiecka. 7 klas, III. s z k o- 
I y ś r, ci, rubr. szk. śr, 5. Smilowice, 5 km" 640 kat.. 8 prot.. 
szk, lud,. 3 kl.. Hl dz, 6. Wielkowyje. 4 km" 700 kat" 1 pmt.. 
szk. lud., 3 klas,. 107 dz. 7. Zarzecze. 5 km., 769 kat,. szk. lud" 
:tkl" Hl dz, 
P r O b O S Z C z: ks. Aleksander SkowrOliski, 
dziekan, archidjakon kapituły katedr.. 'ur. 9. II. 63 w 
Siemianowicach, Wyśw. 89, ust. 22. Tclef. Mikotów 
146. PKO 302098. 
W i kar z y: ks. Jan Fllks, ur. 23. X. 81 w W. 
Piekarach, Wyśw. 1911 w Odesie, ust. 25. 
2. ks. Jan Madla, ur. 29. VIII. 92, wyśw. 19, ust. 
1926. 
3. vacat. 
l n n i k s i ę ż a: 1. ks. Jan Tomala, katech. przy 
g-imn. państw.. sekretarz g-eneralny Stow. Młodz.. ur. 
26. l. 94 w Żorach, wyśw. 21, ust. 26. 
2. ks. Wincenty Rozmlls. ul. Klasztorna, ur. 22. 
I. 89, wyśw. 16 (diec. Marquette w Michigan Americ.) 
p a t r o n: Książę Pszczyński. 


Mokre (Św. Wawrzyniec), p. st. M ok re. 
pow. Pszczyński. Kat. 1958. 
O d p u s t y: 
w. Wawrzyńca. Anniv. Dedic: 2 niedz. 
listGp. . 
Miescowości: 1. Goj 3 km,. 179 kat. 2. liucisko 
2 km.. 213 kat. 3, li u t a 3.5 km., 169 kat. 4. Mokre. 1183 kat. 
szk, lud., 7 klas, 5, S o s n a gór a 4 km" 214 kat, 
Proboszcz: ks. józef Matula, ur. 17. VII. 7S 
w Twardawie, wyśw. 02, ust. 21. PKO 302234. 
P a t r o n: Sp. Akc. Oiesche. 


Murcki (Sacr. Cor. Jesu), p. i st. M u r c ki, 
pow. Pszczyński. Kat. .1716. Paraf ja powst. 1. VIII. 
1925. 
o d p u s' t y: Niedz. po urocz, Bożego Ciala. 
Miejscowości: 1. Kol. Boera. 3 km., 905 kat,. szk. 
lud., 7 klas.. 289 dz. 2, Murcki, 2811 kat.. sz'k. lud,. 11 klas" 
520 dz.
		

/p0058.djvu

			58 


P r o b o s z c z: ks. Wiktor Matejczyk, Uf. 10. 
XII. 84 w Bytomiu, wyśw. 12. ust. 24. Telef. (połącz. 
z kopalnią t:manuels-Segen Katowice 45- -49). PKO 
304 118. 
Patron: - 


Orzesze (Św. Wawrzyniec), p. i st. O r z e s z e, 
pow. Pszczyński. KatoL 3255, prat. 195. Paraf ja 
powst. 1912. - 
o d p u s t y: 1. VisU. B. M, V, 2. 
w. Wawrzyńca. 3. 

w. Katarzyny, ostatn. niedz. po ZieJ. 
wiątk., Anniv, Dedic. 
MiejscoWości: l, Jaśkowi'ce, 2. Orzesze, szk. 
lud. 7 klas., 373 dz. 
P r O b O s z C z: ks. Józef Klllig, Uf. 31. III. 74 
w Siołkowicach, wyśw. 99, ust. 13. 
Patron: - 


Panew nik (Św. Ludwik, króL), p. i sL L i g- o t a 
P s z c z y ń s k a, pow. Pszczyński. Kat. 12 100. 
stacja duszpast. 00. Franciszkanów, powst. 1913. 
kośc. 1908. 
O d p u s t y: l. 
w. Ludwika. 2. 
w. Franciszka. 3. 
Porcjun-kuli. 
K a p li c e: l. Kapl, SS. Służebniczek N. M, P., naboż, 
dziennie, 2. Kapl. domowa w Zakładzie Marii w Panewniku, 
nabO'ż. raz w tygodniu. 
M i e j s c Q W a Ś c i: 1, Kostuchna. 5 km" szk. lud., 7 klas" 
309 dz. 2. Ligota, 2 km.. 4825 kat.. szk, lud,. 14 klas.. 820 dz, 
3. Ochojec, 5 km., szk. lud" 4 klas,. 203 dz, 4, Panewnik, 2000 
kat.. szk. lud,: a) 4 klas" 204 dz" b) 1 klas,. 48 dz, 5. Piotro- 
wice. 5 km., szk. lud.. 7 klas., 340 dz. 
D u s z p a s t e r z: ks. Allgllstyn Gabor O. F. M. 
Gwardjan. Telef. Katowice 1270. PKO 301 132. 
Patron: - 


Podlesie (Matka Boża Częstochowska), poczta 
F o d l e s i e, st. K o s t u c h n a, pow. Pszczyński. 
Kat. 2550. Paraf. powst. 1925, kośc. 1921. 
, 
o d p u s t y: 15. VIII. 
M i e j s c Q W o Ś c i: Podlesie. 2550 ka,t., szk. lud" 7 klas., 
300 uczn.
		

/p0059.djvu

			'\ 


59 


P r u b o s z c z: ks. Karol Wiencek, Uf.' 24. I. 81 
w Grabówce pod Koźlem, wyśw. 06, ust. 21. PKO 
302.310. 
Patron: - 


Tychy (Św. Marja Ma
dalena), p. i st. T y c h y, 
pow. Pszcżyński. Kat. 8881. Paraf. powst. około 
1500, kośc. stary 1782, nowy 1907. 
u d p, u s t y: 
w. Marn Magd. 
Miejscowości: I. Czulów wieś, 2 km., 952 kat. 
2. Cz.ułów iabr.. 4 km" 295 kat., szk. lud., l klas., 35 dz, 3, 
G I i n k a 1,5 km., 397 kat. 4. Mąk o I o w i e c 2 km., 329 kat. 
5, Paprocany, 3 km" 420 kat" szk. lud. 3 kI" 117 dz, 6. P i ł a, 
4 km., 380 kat. 7. Tychy, 4157 kat, szk. lud,: a) polska 7 klas.. 
730 dz. 'b) niem. l klas., 35 dz. 8, Wartogłowiec. 3,5 km., 810 
kat., szk, lud., 4 klas" 186 dz, 9, Z a w iść, 10. Żwaków 3.5 
km., 925 kat" szk, lud., 4 klas., 144 dz. 
P r O b O s z c z ks. Jan Kapica, prałat domowy 
J. ŚW. prepozyt kapituły katedf., egzaminator pro- 
synodalny. dziekan, odzn. Pro Eccl. et Pontifice. Uf. 
2. II. 66 w Miedźnej, Wyśw. 92, ust. 98. Telef. Tychy 
20. PKO 301 793. 
W i kar y: ks. Konstanty Kulok, Uf. 28. I. 84 
w Trębaczowie p. Kępnem, wyśw. 1.1, ust. 26. 
P a t r o n: Książę Pszczyński. 


Woszczyce (Św. Piotr i Paweł), poczta W o- 
s z c z y c e, st. P a I o w i c e, PO\\ . Pszczyński. 
Kato\. 5247. Paraf ja powst. 1003, kośc.. stary 1150, 
nowy 1878. 
K a p I i c e: l, w G a r d a w 	
			

/p0060.djvu

			60 


P l' o b o s z c z: ks. Andrzej Zajl{c, Uf. 4. ll. 79 
w LiĘocie p. Białą, wyśw. 04, ust. 22. PKO 302196. 
Vl i k a l' y: vacat. 
P a t l' o n: hr. Thiele- WinkIel' w Mośnie p. Pru- 
dnikiem. 


Wyry (Sacf. COf. Jesu), p. W y l' y, st. M i k o- 
t ó w, pow. Pszczyński. I	
			

/p0061.djvu

			ot 


61 


M i e j s c o wo ś ci: l, Gór II e B II j S Z o w y, 582 kat, 
2. Dolne Bojszowy, 738 kat., szk, lud., 5 klas" 282 dz, 3, Nowe 
BOjszowy, 560 kat., szk. lud.. 3 kl., 109 dz, 4. J c d I i n a, 430 
kat. 5, Świerzyniec 360 kat., szk. lud" 3 klas., 110 dz, 
P r O b O S z C z: ks. Józef Gr)'cman, ur. 9. XI. 87, 
wyśw. 21. VI. 13, ust. 22. V. 16. Telef. St. Bierui1 5. 
PKO 302 241. " 
P a t r o n: Książę PszczYliski i właśc. dóbr. ryc. 
w Jedlinie. 


Brzezinka (Nawiedzenie N. M. p.), p. i sL 
B r z e z i n k a, pow. Katowicki. ,y atol. 5900, prot. 
100. Paraf. powst. 1903, kośc. 1893. 
o d p u s t y: Nawiedz, Iii. M. p. Annivers. Dcdic. lIiedz. 
po 22. XI. 
M i e j s co:w o ś c i: Brz.ezinka, 5900 kat" szk, lud.: a) 9 
klas., 445 dz" b) 7 klas., 285 dz" c) 4 klas" 161 dz. 2. B r z e- 
z i n k a ,N o w a. 3. H a j d o w i z n a. 4, T o,b o I a, , 
P r O b O s z c z: ks. Jan Klldera, dziekan, ur. 18. 
VI. 72 w Mysłowicach, wyśw. 01, ust. 20. PKO 
301 064. 
'W i kar y: vacat. 
Patron: - 


Wielki Chełm (S;w. Trójca), p. i st. C h e ł ru, 
pow. Pszczyi1ski. Kat. 3080. Paraf. powst. 1660, kośc. 
st. 1551, przybud. 1907. 
K a p I i c c: w Chełmde kap.). św. Jana Nepom. i św. Flo- 
riana. 
O d p u s t y: l. Św, Trójca. 2. Niepokal, Pocz, N. M. P. 
Anniv. Dedic. niedz, po św. Jadwidze. . 
M i e j s c o w o Ś c i: l. W. Chełm, 2200 kat" szk. lud., 7 
klas., 373 dz. 2. Goławiec, 3-4 km., 460 kat., szk. lud., 2 klas., 
99 dz. 3. Kopciowice, 3 km" 440 kat., szk, lud.. 3 klas., 173 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Pawel Winkler. dziekan hon., 
ur. 6. III. 73 w Byczynic, p. Gliwicami, wyśw. 96, 
ust. 05. PKO 301 442. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: S;1. Urz. Woj. 


.
		

/p0062.djvu

			62 


Dziećkowice (WszysCY S;więci), p. i st. B r z e- 
z i n k a, pow. Pszczyński. Katol. 164(). Paraf. powst. 
przed 1620, kośc. 1888. 
" O d p u s t y: l. Św. AntOTlliego. 2. \Vniebowzięcie N. M. 
P. 3. Wszystkich Św. 
M i e j s c o w o Ś ,c i: l. llzleckowlce, 950 kat., szk. lud.. 
4 klas" 206 oz. 2. Jazd-Vziecko-wice, 2 km., 115 kat. 
3. Kosz.towY-Dzieckowice 4-6 km., 575 kat., szk. lud" 4 klas., 
171 dz. 
P r O b O s z C z: ks. Tendor Winkler, ur. 16. VII. 
75 W Byczynie p. Gliwicami, wyśw. 01, ust. 05. PKO 
302202. 
P a t r o n: hr. Thielc- WinkIer. 
Imielin (Matka Boża SkapIerzna), p. i sto I m i e- 
l i n, pow. Pszczyna. Katol. 4655. Paraf ja powst. 
1925, kośc. 1912. - 
K a p I i c e: W Imielinie. 
O d p u s t y: M. B. Skaplerznej, Anniv, Dedic. uiedz. po 
29. IX. 
MiejscO'wości: l. Cis owiec 1.9 km., 198 kat. Z 
Gać, 1 km., 56 kat" szk. lud., prot. 1 klas., 18 dz. kat., 31 prot, 
3. G r a:ll- i c e 1.7 km., 278 kat. Imielin 2884 kat., szk. lud., 7 
klas., 518 dz. 5, J a m u i c a 1.9 km., 386 kat, 6. J a z d 3.8 km., 
185 kat. 7. Pasieczka. 1.4 km" 298 kat" szk, lud., 2 klas., 107 
dz. 8. W i Q s k i 1,3 km., 390 kat. 
p r O b O s Z C z: ks. Maksymilian EIsner, ur. 6. 
VIII. 88 w Usowie, wyśw. 13, ust. 22. PKO Urz. Pa- 
rafjalny 302707. Ks. prob. EIsner 302070. 
Patron: - 
Janów-Giszowiec (S;w. Anna), p. J a n ów, sto 
R o ź d z i e 11 - S z o p i e n i c e , powiat Katowice. 
Katol. 16811, prot. 454. Paraf. powst. 1912. kościół 
sto tym czas. 1910, nowy w budowie. 
O d p u s t y: ŚW, Anny. Anniv. Dedic, niedz. po 22, X. 
M i e j s c o w Q Ś c i: l. Giszowie,c, 2,5 km" 5068 kat., 245 
prot., szk. lud. 19 klas,. 1127 dz, 2. Janów, 4948 kat" 74 prot" 
szl<:. lud., 20 klas" 738 dz. 3. Nikiszowie,c. 1 km" 6795 kat.. 
135 pro1., sz,k. lud" 28 klas" 1403 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Pawel Dudek, ur. 9. II. 78 w 
Kol. Renerowskiej pod Rybnikiem, wyśw. 05, ust. 12. 
Telef. Mysłowice ] 068. PKO 300 760. 


. 


'"
		

/p0063.djvu

			ot 


Lt \ 
-:J 
... 
I ) ) l W i kar y: ks. Wen delin Kałuża, ur. 9. VIII. 96 
I ) w Siemianowicach, wyśw. 24, ust. 26. 
I n n i k s i ę ż a: ks. Wiktor Siwek, katech. przy 
miejskiem gimł1. żeńsk., ur. 5. X. 84, wy św. 4. VII. 15 
w Pradze. 
Patron: - 


63 


Krasowy (Św. Józef), p. i st. B r z e z i n k a. 
pow. Pszczyński. Kato!. 4602, prot. 71, żyd. 5. Pa, 
raf ja powst. 1925, kośc. 1919, powiększ. 1924 
Ka p l i c e: Kapl, M, B. RóżańcO'W'e
 w KosztO'wach. 
Kapl. przydrożna w Krasniwach. Kosztowach i na Wes'Ołej. 
O d p u s t y: 1. 19. lIJ, 2. niedz, PO WielkiejnO'cy. 
M i e j s c n w n ś c i: l. Kosztowy. 2 km" 1137 kat" szk. 
lud" 3 klas., 136 dz. 2. Krasowy, 1883 kat., szk. lud" 5 klas., 
230 dz, 3. Wesoła. 2,5-6,4 km., z k'Op. Fiirsten i z kul. 
Szklarnią, 3 km., 1582 kat., szk. lud" 4 klas., 68 dz. 
Proboszcz: ks. Jan Wodarz, ur. 3. III. 81 
w Fałkowicach p. Opolem, wyśw. 06, ust. 18. PKO 
302 062. 
Patron: - 


Lędziny (Św. Klemens), p. L ę d z i n y, stacja 
I m i e I i n, pow. Pszczyński. Kato!. 4230, prot. 656, 
żyd. to. - 
K a p I i c e: Sw. Anny w klaszt. SS. BorO'meuszek, na- 
b'Oż. raz w tyg'Odniu. 
O d p u s t y: l. Sw. Klemensa, niedz. po 23. XI. 2. Sw. 
Anny, niedz. pO' 26. VII. Amniv. Dedic. niedz. po 9, IX. 
M i ej s c O'w D ś ci: 1. Chołdynów, 3 km., 168 kat., 508 
prot., szk. lud., 3 klas., 130 dz. 2. Górki, 4 km" 439 kat., szk. 
lud., 2 klas., 88 dz. 3. Ławki, szk. lud.,. 2 klas., 87 dz. 4. Le- 
dziny, 3397 kat" 148 pro1., 10 żyd., szl<:. lud., 7 klas., 335 dz. 
5, Smarzowlce, 4 km., 226 kat., szk. lud., l klas., 58 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Franciszek Kupilas, ur. 29. I. 
82, wyśw. 22. VI. 12, ust. 3. II. 21. Telef. Bieruń St. 
7. PKO. 300891. 
W i kar y: ks. Marcin Bqk, ur. 11. XI. 67 w R.u- 
dzie, wyśw. 27. V. 93, diec. Otranto, ust. 23. 
P r e b e n d ar j u s z: vacat.  {; g 
I l, t 


h J (,
		

/p0064.djvu

			64 


Mysłowice (Najsł. Serce Jez.), p. i st. M y s ł o - 
w i c e, pow" Katowice. Katol. 23000. 
Kościoły: Stary parafjalny (Narodz. N. M. p.) 
K a p l i c e: 1. Sw. Krzyża, 2. więzienna, naboż. niedz., 
3. w zakładzie św. JÓ'zefa, nruboż. dziennie, 4. w lecznicy miej- 
skiej, naboż. dziennie. 5, w seminarjum. naboż. dziennie. 
O d p u s t y: Niedz. w oktawie Boż. Ciała, 
Mi ejscoWości: l, Brzęckowice 4 km., szk. lud, 5 kl. 
2, Słup na 2 km" szk, lud. 5 kI, 3, Mysłowice: I, 3 szkoły lud.. 
U, szk, d:okszt., III, szk. średnic d. szk. ś,rednie. 
p r O b O S Z C Z : ks. Ernest Bresler, UL 30. XII. 
64 w Bytomiu, wyśw. 90, ust. 10. Telef. Mysłowice 
1036. PKO. 
W i kar Z y: 1. ks. Wiktor \Vojtek, ur. 2. X. 93. 
wyśw. 19, USt. 23. 
2. ks. dr. Anastazy Muźa, ur. 18. VIII. 86 w Ku- 
źnicy na Helu, Wyśw: 1916, Ust. 25. 
3. vacat. 
p r e b e n d a r j u s z: ks. Maksymiljan Wojtas, 
sekl'. gen. Komitetu Ratunk., katech. przy lic. żeńsko 
w Mysłowicach, ur. 22. IX. 86, wyśw. 11, Ust. 25. 
I ł1 n i k S i ę ż a: 1. ks. JÓzef Kwiczala, katech. 
przy semin. żeńsk., ur. 26. VII. 
9 w Pogwizdowi e, 
wyśw. 1916, ust. 26. 
2. ks. Gustaw N()hel, ur. 28. XL 82, wyśw. 8b, 
ust. 26. 
3. ks. Hl::17ryk Procksch, kat. przy 
imn. państw., 
ur. 24. V. 8(1, wyśw. 12, ust. 24. 
Patron: - \, 


IX. Dekanat Piekarski. 
Dziekan: ks. Pawel Brandys, Michałkowice. 
Act. circuli: ks. dr. Józef Kn()sala, Radzionków. 
Brzeziny (Sacl'. Cor Jesu), p. i s1. B r z e z i n y 
Ślą s k., pow. Świętochłowice. Kat. 6561, prot. 57. 
Paraf ja powst. 17. II. 1917, kośc. 1915. - 
O d p u s t y: Niedz. po urocz. Bożego Ciała. Anniv. De- 
dic. ostatnia niedz. po ZieJ, Sw.
		

/p0065.djvu

			ot 


65 


M i e j s c o w o Ś c i: Brzeziny, 6561 kat., 57 prot" szk. 
lud., l-sza 16 klas., 250 dz., 2, 4 klas., 250 dz:. 
P r O b O S Z C z: ks. Jan Brandys, Uf. 13. XI. 86 
w Dębinie p. Pawłowicami. pow. Pszczyński, wyśw. 
12. Ust. 24. Telef. Szarlej 35 i 49 (gmina Szarlej). 
PKO 302 162. 
Patron: - 


Wielka Dąbrówka (Wspomożenie Wiernych). 
p. i st. W. D ą b rów k a, pow. Świętochłowicki. 
Katol. 5627. Paraf. powst. 28. VIII. 93. kośc. 1903. 
K a p l i c e: w zakładzie św. Józefa, naboż. co 2 t y- 

odnie. 
O d p u s t y: Ni-ectz. po 24, V. 
M i e j s c o w o Ś c i: W. Dąbrówka, 5627 kat" 'Szk. lud" 
13 klas., 695 dz. . 
P r O b O S Z C Z : ks. Franciszek Drozdek, Uf. 24. 
Xl. 74 w Ujeździe, wyśw. 03, Ust. 22. PKO 300850. 
Patron: - 
nuta Laury (Św. AntonO, p. i st. S i e m i a n 0- 
w i c e, pow. Katowice. Kat. 15 000., Paraf. powst. 
l. V. 19, kośc. iymczas. 1914. - 
O d p u s t y: Niedz. po 13. VI. 
M i c j s c o wo Ś c i: fiuta Laury (lewa strona toru 
kolej,). I. s z k. I u d.: a) polska 10 klas., 467 dz. b) niem. 
16 klas., 1050 dz, II, s z k. d o k s z t a l c. kurp. 6 klas. 2, 
Kop. F a n n y, 3, fiuta Jerz.ego, szk. lud. 6 klas., 230 dz. 
P r O b O S Z C z: ks. 'Wilhelm Scholz, Uf. 12. Xl. 
79 w Kerpniu p. Prudnikiem, wyśw. 05, Ust. 20. PKO 
302,228. 
W i kar y: ks. Robert Wallach, ur. 27. I. 85 w 
Lig-ocie Książęcej p. Raciborzem, wyśw. 11, ust. 25. 
Patron: - 
Kamień (Św. Piotr i Paweł), p. i st. S Z a r 1 e j, 
pow. Świętochłowicki. Katol. 5467. Paraf. powstała 
6. X. 1277, kośc. stary przed 1277, nowy 1899. 
K a p I i c a: w Brzozowicach u SS. Boromeuszek. 
O d p u s t y: 
w. Piotra' i Pawła, Anniv. Dedic. ostatnia 
niedz. po Ziel. Swiątk. 


Schematyzm. 


5
		

/p0066.djvu

			66 


M i e j s c o w: o ś c i: l. Brzozowice 2977 kat., szk. lud. 
9 klas" 365 dz. 2, Kamień, 2490 kat., szk. lud. 7 klas., 430 dz. 
P r O b O S Z C z: ks. Józef K.ruppa, kan. honoro- 
wy, ur. 7. II. 59 w St. Bieruniu, wyśw. 86, Ust. 91. 
PKO 302143. 
W i kar y: ks. Feliks Ficek, ur. 29. I. 91 w 
Pszczynie, wyśw. 24, Ust. 26. 
P a t r o n: S;I. Tow. Akc. Kop. i Cynk. w Li- 
pinach. 


Michałkowice (S;w. Michał), p. i st. M i c h a 1- 
k o w i c e, PO,\!. Katowice. KatoI. 15813, prot. 801, 
żyd. 9. _ 
K a p I i c e: l. w BańgOIwie, 2. w Bytkowie, 3. w Prze... 
łajce. 
O d p u s t y: Nicdz. po św. Michale. 
Miejscowości: l. Bańgów978 kat., 2 prot., szk. lud. 
-4 klas., 146 dz. 2. Bytków 4685 kat" 15 pr	
			

/p0067.djvu

			67 


Odpusty: 2, VII: 16. VII; 2. VIII; 15. VIII; 24. 
VIII; 8. IX. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1, Józełka 3 km., 500 kat., szk. lud., 
2 klas" 90 dz. 2. Piekary 11,380 kat., szk. lud. a) 11 klas" 
540 dz. b) 7 klas., 350 dz. c) 11 klas., '520 dz. d) niem. 2 klas., 
114 dz. 3. Szarie) 1-3 km., 12.120 kat. l. s z k. l u d. a) 16 
klas" 780 dz. b) 14 k'las., 690 dz. c) niem. 4 klas., 170 dz. 
II. s z k, d D ks z t. przemysi. 5 klas. III, G i mn. k a t O' l, k o- 
m u n a In e, 3 kl. 210 uczn. 
p r O b O S z C z: ks. WaWrZyn Pucher, szambe- 
lan J. S;w., ur. 1. VII. 75 w Łaziskach G., wyśw. 01, 
ust. 24. Telef. Szarlej 7. PKO. 300 774. 
W i kar z y: 1. ks. Henryk LigOll, ur. 14. V. 98. 
wyśw. 23, ust. 25. 
2. ks. Franciszek MllSialik, Uf. 25. VII. 99 w Wir- 
ku, wyśw. 24, ust. 24. 
3. vacat. 
I nn i k s i ę ż a: 1. ks. Filip Bednorz, katech. 
przy katol. gimn. komun. w Szarleju, Uf. 1. V. 91 
w Zabrzu, wyśw. 20, ust. 25. Mieszka na probo- 
stwie. 
2. ks. Jan Nalepa, wik. powiatowy. ur. 4. V. 65 
Vi Ornontowicach, wyśw. 97. ust. 1923. 
P a t r o n: S;l. Urz. Woj. 


Radzionków (S;w. Wojciech), puczt. i st. R. a- 
<.l z i o n k ó w, pow. Tam. Góry. Katol. 18523. 
K a p I ic e: KozłOIwagóra, naboż. 1 raz w miesiącu, 
O d p u s t y: Niedz. POI śW. Wojciechu, Anniv. Dedic. 
niedz. po 16. VI. 
M i e j s c D W o Ś c i: l. KOzłowagóra 3 km., 1922 kat., 
szk. lud. 6 klas., 342 d,z. 2. Orzech (włącznie Wapienniki 
Świerklańskie) 3 km., 1232 kat., szk. lud. 6 klas., 196 dz. 
3. Rad'zionków (włączhie Buchacz i Rojca i kol. Wiktod 
13.704 kat., szk. lud., 44 klas., 2515 dz. 4, Orz,ech, 3 km., 1232 
kat., szk. lud., 6 klas., 196 dz. 
P r O b O s z c z: ks. dr. Józef Knosala, ur. 19. III. 
7& w Żelaźnie p. Opolem, wyśw. 04, ust. 22. 
W i kar z y: 1. ks. Antoni BasztOll, ur. 3. VII. 
93 w Pszowie, Wyśw. 24, ust. 25. 
2. vacat. 


5*
		

/p0068.djvu

			68 


P a t r o n: tir. Henckel v. Donllcrsmarck w 
Nakło. 
Siemianowice (S;w. Krzyża), p. i st. S i e m i a- 
"l {) W i c e, pow. Katowice. Kato!. 202.Q0. Parafja 
powst. 1. IV. 1873, kośc. 1884. 
K a p l i c e: W Zakładzie Sw, JÓzefa u SS. Boromeu- 
szek, naboż. d,zienn;e. 
O d p u s t y: 1, Sw. K r z y ż a, niedz, pa 23, IX. 2, l-sza 
niedz, paźdz. Anniv. Dedic. niedz, po 23. IX. 
MiejscoWości: Siemianowke (prawa str. toru ko- 
lej.). Szko-ły: l. s z k, l u d a w e: 1, 18 kł., 527 dz, 2. męska 
11 kl., 575 dz. 3. żeńska 9 kl., 445 dz. 4, 11 kI" 512 dz. 
5. 12 kł., 463 dz, 6. 20 kI:, 779 dz, II. s z k. d o k s z t a ł c. 
przemysł., 21 kl., kup., 3 ki, III, s z k. ś r e d n je d. rubr. 
szk. średnie. 
p r O b O S z C z: ks. Augustyn Koźlik, kurator 
SS. św. Jadwigi, egzamin. prosyn., ur. 21. III. 87 w 
Groszowicach p. Opolem, wyśw. 09, Ust. 24. Telef. 
Siemianowice 1082. 
W i kar z y: l. ks. dr. jan Masny, ur. 24. X. 86 
w Krzyżanowicach, wyśw. 14, ust. 23. 
2. ks. franciszek Kaluża, ur. 30. XI. 90, Wyśw. 
lYl5 w Lutomierzycach, ust. 26. 
3. vacat. 
I n n i k s i ę ż a: l. ks. dr. józef jelito, dyrektor 
komun. gimn. męsko i żeńsk., ur. 4. III. 87 w Lipinach, 
wyśw. 14, ust. 23. 
2. ks. juljusz Bieniek, notarjusz, ul. ks. Stabika 4, 
ur. 11. IV. 95 w SoWczycach, pow.Oleski, Wyśw. 18, 
ust. 24. 
P a t r o n: Złącz. tIuty Król i Laury. 


X. Dekanat Pszczyński. 
Dzickan: ks. Ludwik V Ogt, kanonik, twiklice. 
Act. circuli: ks. Mateusz Bielok, pszczyna. 
Brzesce (N. M. P. Skaplerna), p. i st. P s z c z y- 
11 a, pow. Pszczyna. Kat o!. 1530 . Paraf. powst.? ko- 
ściół 1908.
		

/p0069.djvu

			69 


o d p u s t y: 16, VII, Annliv. Dedic. "iedz, po św. Mar- 
cinie. 
M i e j s c o w o Ś c i: l. Brzesce 604 kat., szk. lud. 2 kl., 96 
dz, 2) K(Jbielice 6 km, 876 kat., szk, lud, 3 klas, 138 dz. 
3, W i d o k i l km., 50 d, 
P r O b O S Z C z: ks. Franciszek Rllhnall, UL 10. 
XI. 66 w Arnsdorf, pOW. Heilsberg-, Wyśw. 93, ust. 10. 
PKO 302695. 
P a t r o n: Książę Pszczyilski. 


Ćwiklice (Św. Marcin), p. i st. P s z c z y n a, 
pow. Pszczyna. Kato!. 2200. Paraf. powst. przed 
1325. ----. - 


o d p u s t y: l, Św. Marcina. 2. Narodz, N., M, P. 
M i e i s c o w Ol Ś c i: l. ĆwikUce, szk. lud, a) kościelna 
2 kl.. b) gminna 2 klas., razem 152 d,z, 2, Rudóttowice. 7 km., 
szk. lud. 4 klas., 149 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Llldwik Vogt. kanonik hon., 
dziekan, radca duch., UL 4. XII. 54 w Górze, pow. 
Pszczyński, wyśw. 80, ust. 88. 
P a t r o n: Książę Pszczyński. 


, 


Goczałkowice (Św. Jerzy), p. i st. G o c z a ł- 
k o w i c e, pow. Pszczyński. Katol. lH70. Paraf ja 
powst. 1797, kośc. stary?, nowy 1910. 
K a p l i c e: 1. G. Goczałkowice, S. Annae, naboż. kilka 
razy w roku, 2. D. Goczałkowi-ce, B, M, V., naboż, w sezonie 
kuracyjnym. 
O d p u s t y: l, Nied'z. POI ŚW, Jerzym. 2. Niedz. po św' 
Annie. Anniv. Dedic. niedz. po ŚW, Marcinie, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Górne Gocz,alkowice. 1054 kat., 
szk. lud., 4 klas., 208 dz, 2, Dolne Goczałkowke, 816 kat" szk. 
lud,. 2 klas,. 108 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Walenty Maroszek, ur. 4. 
VIII. 80 w Miedźnej, wyśw. 05, ust. 11. PKO 302303. 
P a t r o n: Książę Pszczyński. 
Kobiór (Assumptio B. M. V.), p. i sL K o b i ó r, 
pow. Pszczyński. Kato!. 2300. Paraf. pow st. 31. VII. 
1914, kośc. 1912. ---
		

/p0070.djvu

			70 


o d p u s t y: Wniebolwzięde N. M, P. 
M i e j s c o w o Ś c i: Kobiór. szk. lud, 7 klas. 311 dz. 
P r O b O S Z C z: ks.. Wiktor Drewniok, ur. 20. II. 
76 w Zabrzu, wyśw. 03, ust. 22. PKO 300873. 
Patron: 
 


Łąka (Św. Mikołaj), p. i st. P s z c z y n a, pow. 
Pszczyna. Katol._1860. Paraf. powst.?, kośc. 1660. 
Kaplice: Kaplica przydrożna św. Anny. 
O d p u s t y: Sw. Mi;kołaja. 
M i e j s c o w o Ś c i: Łąka 186D kat., szk. lud, 6 klas" 
297 dz. kat., 7 prot. 
P r O b O S z C z: ks. Piotr Klimek, ur. 10. Vr. 91, 
wyśw. 14, ust. 24. PKO 302906. 
Wikary: vacat. 
p a t r o n: Książę Pszczyński. 


Miedźna (Św. Klemens), p. M i e d ź n a, stacja 
P s z c z y n a, pow Pszczyna. Katol. 4031. Paraf ja 
powst. przed 1325, kośc. w 17 wieku. 
rUja: G r z a w a (Decoll. S. Joanni's Bapt.) 
K a p l i c e: Gór a (S. Barbarae), 
O d p u s t y: 1. M. B. Gromnicznej. 2. Najśw, Serca .T. 
3, Sw' Klemensa. Anniv. Dedic, niedz. po św. Michale, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1, Prydlek 2-3 km., 539 kat.. szk. 
lud. 3 klas., 182 dz. 2. G i l owi c c 3-5 km" 389 kat, 3. Gó- 
ra 5 km., 769 kat., szk. lud, 3 klas.. 160 uz, 4. Grz.awa 1--2.5 
km. 419 kat., szk. lud, 1 klas., 70 dz, 5, Mie(!źna 997 kat.. 
szk, lud. 3 klas., 150 dz. 6, Międzyrzecze 5-7 km,. 728 kat., 
szk, lud, 3 klas., 127 dz. 7. Z a wad k a 5 km., 190 kat. 
p r O b O s Z C z: ks. Alojzy Kozielek, kurator SS. 
ł3oromeuszek, wizyt. śr. szkół żeńskich, ur. 2. II. 79 
w Jarówniowie, pow. Głubczycki, wyśw. 03. ust. 23. 
PKO 301367. 
W i kar y: vacat. 
p a t r o n: Książę PSZCZYllSki. 
Pszczyna (Wszyscy Święci), poczta, st. i pow. 
P s z c z y n a. Katol. 11 609. Paraf. powst.?, kośc. 
stary w 13 wieku, nowy 1860.
		

/p0071.djvu

			71 


Kościoły inne: Św. Jadwigi, drewniany, wybud. 
1201. naboż. dla semin. naucz. 
K a p l i c e: W S t u d z i e n n i c a c h, naho-ż. kilka razy 
w roku, " 
O d p u s t y: 1. M, B, Różańcowej. 2, 
w. JadwiJ?;i. 3 
Wszystkich 
iętych. 
M i e j s c o-w o Ś c i: 1. Czarków. 4 km" 808 kat., szk. 
lud. 3 klas., 123 d:z. 2. Jankowice, 3-4 km" 1100 kat., szk. 
lud, 4 klas, 230 dz. 3. Piasek 2-3 km., 1010 kat., szk. lud. 
4 klas., 167 dz. 4. Poręba 4--5 km,. 506 kat.. szk. lud, 2 klas" 
89 dz. 5. Pszczyna 5045 kat., I. S z k n ł y l u d. a) 7 klas., 
259 dz., b) 3 klas., 109 dz. c) niem., 3 klas" 66 dz. 11, s zk o- 
ł a d o k s z t arc. przemysł. j kupiecka 7 klas, ]]I, S z k Q ł y 
ś r e d n i e: et. rubr. szk, śr. 6. Radostowice, 5-6 km" 605 
kat., szk. lud. 2' klas.. 104 dz. 7. Starawieś 2-3 km" ,1905 
kat" szk. lud. 7 klas., 297 dz, 8, Studzienice 4-6 km" 630 
kat" szk, lud. 3 klas" 126 dz. 
P r O b O S z c z: ks. Mateusz Bielok, Uf. 11. XI. 
70 w Małej Dąbrówce, Wyśw. 97, Ust. 22. PKO 
302 420. 
W i kar z y: 1. ks. Maksymilian Swierkot, Uf. 
13. VII. 86, wyśw. 18. VI. 14, ust. 20. 
2. vacat. 
P r e b e n d a r j u s z: vacat. 
I n n i k s i ę ż a: 1. ks. Antoni Jochemczyk. ul. 
Poniatowskiego 3, katech. przy gimn. państw., ur. 
20. V. 89, Wyśw. 29. V. 15, ust. 24. 
2. ks. Jan Osiewacz, katech. przy państw. semin. 
naucz. męsk., ul. Sienkiewicza 3, Uf. 10. VI. 91, wyśw. 
13. VI. 15, ust. 1. IX. 23. 
3. ks. dr. K.arol Ralluszek. Plac Kościelny 2, prof. 
przy gimll. państw., ur. 24. l. 79, Wyśw. 14. IV. 06, 
ust. 1. IX. 24. 
P a t r o n: Książę PszczyiIski. 
Suszee (Św. Stanisław), p. S u s z e c, st. Żor y, 
pow. Pszczyński. Katol. 3083. Paraf ja powstała w 
13 wieku. Kośc. 1896. 
K a p I j ce: 
w. Karola. Borom. w Kry s a c h. Naboż. 
cO' 2 njedz, ' 
O d,p u s t y: l, 
w. Stanisława, niedz. po 8, V, 2. 
w. 
Karola Borom., njedz. pa 4. XI.
		

/p0072.djvu

			72 


Miejscowości: l. Branica 2 km" 2. Krysy 3-5 
km.. szok. lud. 4 klas.. 169 d'z. 3. Mizerów 5-7 km" szk. lud. 
3 klas. 108 dz. 4. Rudziczka 2 km., szk, lud. 1 klas,. 59 dz. 
5. Suszee. szk. lud. 5 klas., 200 dz, 6, S t. S u s z e c 2 km. 
p r O b O S Z C z: ks. Ryszard Kulik, Uf. 15. III. 81 
w Zaborzu; Wyśw. 07, ust. 20. PKO 302.242. 
P a t r o n: Książę PszczYliski. 
Wisła Mała (Św. Jakób Starszy). p. W i s ł a 
W i e l k a, st. P a w ł o w i c e, pow. pszczyna. Kat. 
823.. Paraf ja powstała przed 1325. Kośc. 1775. 
O d p u s t y: 1, M, B, Do:brej Rady 26. IV. 2. Opatrzno- 
ści Boskiej. 14 niedz. po Ziel, 
w. Anniv, Dedic. po św, Mar- 
cinie, 
M i e j s c (JW o Ś c i: 1. Wisła Mała 755 kat., szk, lud, 
3 klas.. 140 dz.. 2. Dwór Wisła W. 3 km., 68 kat. 
P r O b O s z C z: ks. Karol liiibnel', Uf. 2. IV. 79 
w Niem. Hrowińcu p. Prudnikiem, wyśw. 03, ust. 10. 
PKO 302.283. 
P a t r o n: Książę Pszczyński. 


Wisła Wielka (Św. Trójca), p. W i s ł a W., st. 
P a w ł o w i c e, pow. Pszczyński. Kat. 1223. Paraf ja 
powstała 29. VII. 25. Kośc. 1864, powiększ. 1884. 
O d p u s t y: 
w. Trójcy. 
M i e j s c (} w o: Ś c i: Wisła W. 1223 kat.. szk. lud, 4 klas,. 
200 dz. 
P r O b O s z C z: Admin. ks. Wojciech Migdalski, 
Uf. 23. IV. 70 w Maciejkowicach, wYśw. Ol diec. Cle- 
veland-Ohio, ust. 24. 
Patron: - 


Wola (Św. Urban), p. M i e d ź n a, st. N. B i e- 
r u ń, pow. Pszczyński. Katol. IOUO. Paraf ja powst. 
13. III. 72, kościół 1850. 
o d p u s t y: 
w. Urbana. niedz. po 25, V, Anniv, Dedk. 
niedz. po 17. X. 
M i c j s c () w (} Ś c i: Wola. szk. lud, 3 klas.. 103 dz. 
P r O b O s Z C z: ks. Benon Drzezga, Uf. lfi. VI. 
7] w Chebzhl, Wyśw. 98, ust. 14. 
Patron: -
		

/p0073.djvu

			73 


. 


XI. Dekanat Pszowski. 
. 
Dziekan: ks. Mikolaj Knosala, radca duch., Pszów. 
Act. circuli: ks. Leopold ]ędrzejczyk, Lubomia. 
Brzezie (Św. Mateusz i Maciej), p. i st. B r z e- 
z i e, pow. Rybnicki. Kat. 3190. Parafia powstała 
17. XI. 1911, kościół 1906. - . 
f'ilja: N i e b o c z o w y (5. Josephi), naboż. co 
3. lliedz. 
O d p 11 S t y: 1. S. Mathaei. 2. S. Mathiae. 3. S. Annae. 
4, Patroc. S, Josevhi. 5. Assumpt, B, M. V. 6. Immac, Conc, 
B, M, V' Al1Uiv. Dedic. dom. p. f, 00. SS, 
M i ej S,C Q W a Ś c i: 1, Brzezie. 2530 d., szk, lud" 7 klas., 
430 dz. 2. Niebocz()wy 5 km. 660 d., szk. lud., 3 klas., 132 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Feliks Borzllcki, ur. 12. V. 
78 w Bozacach p. Raciborzem, wyśw. 05, ust. 13. 
PKO, 301.857. 
P a t r o n: Śląski Urząd Wojew. 
Lubomia (Św. Marja Magdalena), p. L u b o - 
m i a, st. R y d u ł t o w y, pow. Rybnicki. Kat. 33,39. 
Paraf ja powstała 1303. Kośc. stary 1516, nowy 1886. 
O d' p 11 S t y: 
w. Marji Magd. Anniv. Dedic" 3, nie dz. 
paździem. ' 
Kaplice: S. J0'annis NepoIll. w 1. Bukowie. 2. Li- 
g o c i e, 3. L u b Q m i, bez nab0'ż, 
Miejscowości: 1, Buków 7 km., 478 d., szk. lud, 
2 kl., 75 dz, 2. G r a b ó w k a 1 km. 271 d. 3. Ligota Twor- 
kowska 5 km., 240 d., szk. lud" l klas., 31 dz. 4, Lubomia 
l3S0 d., szok. lud. 8 klas., 344 dz, 
P r O b Q s z c z: ks. Leopold jędrzejczyk, Uf. 
17. XI. 75 w Czerwienczycach p. Raciborzem, wyśw. 
1902, ust. 24. PKO 302.889. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: Śląski Urząd Woj ew. 


Lyski (Św. Makorzata), p. L y s k i, st. S ił - 
m i n a, pow. Rybnicki. Kat. 5199. 
O d p u s t y: 
w' Małgorzaty, l1ieuz. po 13, VII, 
K a p l i c e: \. w zakładzie Poledlll'ika, naboż. raz w tygo- 
dniu. 2, w Zwonowicach.
		

/p0074.djvu

			74 


M i e j s c o w o Ś c i: ł. Bogunice 3 km" 351 kat., szk. lud. 
l ki, 12 dz" 2. Gaszowice, 4 km" 1200 kat., szk. lud. 1 klas 
361 dz" 3. Łyski 1185 kat., szk. lud. 6 klas, 212 dz., 4. Nowa- 
wieś 2 km., 282 kat., 5. Piece 6 km., 480 kat., szk. lud. 5 klas., 
282 dz, 6. S o I a r n i a 6 km., 315 kat. 1, Sumina 2 km" 525 
kat" szk, lud. 2 klas., 145 dz. 8. Zwonowlce 6 km., 195 kat" 
szk. lud. 4 klas., 180 dz. 
P r O b os Z C z: ks. Paweł Kuczka, Uf. 16. VII. 
77 wSiedlicach p. Prudnikiem, wyśw. 04, ust. 22. 
PKO 302761. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: Śl. Urz. Woj ew. 
Pogrzebień (Św. Bartłomiej), p. Kor n o - 
w a c z, st. R y d u ł t o w y, pow. Rybnicki. K at. 1350 . 
Paraf ja powstała przed 1486, kośc. 1851. 
o d p u s t y: l. 
w. Bartłomieja. 2. N, M, p, Skaplerncj, 
Kaplice: Kornowacz: 1. 
w. Jana Nepom. 2. N. 
M, p" bez naboże,ńsŁw, 
M i ei s c o w () Ś c i: 1. Komowacz 2 km., 110 kat., szk. 
lud, 2 klas" 124 dz, 2) Pogrzebień 580 kat., szk, lud,. 2 klas.. 
88 dz. 3. W i l h e l m s b e r g 3 km. 
P r O b O s z C z: ks. Paweł Wycisło, Uf. 13. V. 
82 w Łaziskach Górnych, wyśw. 09, ust. 2. III. 26. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: Śląski Urząd Wojew. 
Pstrążna (Św. Mikołaj), p. L Y s k i, st. Sumina 
j Rydułtowy, pow. Rybnicki. Paraf ja powstała ? Ko- 
ściół 1905. Kat. 4630. 
O d p u s t y: 
w. Mikołaja, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Czernica 1950 kat., szk, lud. 6 ki" 
320 dz. 2. D z i m i e r z 450 kat. 3, Łońce, 390 kat" szk. lud, 
l klas., 65 cz. 4. Łuk ó w 430 kat. 5. Pstrążna 540 kat" 
szk. lud, 4 klas., 165 dz. 6. Rzuchów 400 kat., szk. lud. 2 
klas., 110 dz. 1. Żytna 410 kat., szk. lud. 3 klas, 125 dz. 
P r O b O S z c z: ks. Jan Kulig. dziekan hon., Uf. 
28. IV. 60 w St. Siołkowicach, wyśw. 86, ust. 23. 
PKO 301.133. 
W i kar y: ks. Rudolf Pszczółka, Uf. 23. I. 03 
w Ropicy, Cz. Cieszyn, wyśw. 26. ust. 26. 
Patron: - '
		

/p0075.djvu

			75 


Pszów (Narodz. N. M. P.). p. P s z Ó w, st. 

 y d li I t o w y, pow. R.ybnicki. Kat. 9757. Paraf ja 
Jowstala ? Kośc. 1862. --:-- 
O d p u s t y: 1. 
w. Piotra i Pawła, 2, Narodzenie N, 

. P. 
K a p I ie e: 1, Kok o s z y c e, kapl. zamkowa, Ilaboż, 
Iziernnie, 2. P s z ów, kapl. kalwaryjna. 
M i e j s e o w o Ś c i: l, Kokoszyce 3 km" 1001 kat., szk. 
ud, 3 klas" 186 dz. 2, Krzyżkowice 2,5 km" 1428 kat" szk. 
ud. 4 klas" 242 dz. 3, Ps-zów, 3557 kat" szk. lud, 8 klas" 613 - 
lz, 4. Pszowskie Doły 1 km., 2830 kat., polska szk. lud. 7 
das., 554 dz" niem, szk, pryw., 3 klas., 108 dz. 5, Zawada 
j.5 km., 942 kat" szk. lud, 3 klas., 180 dz, 
P r O b O S Z C z: ks. Mikołaj Knosała, dziekan 
radca duch., ur. 3. II. 68 w Żelaźnie, pOW. Opolski, 
wyśw. 92, ust. 22. PKO 302.398. 
\V i kar z y: 1. ks. Franciszek Klimza, UL 1. X. 

2 w Malej Dąbrówce, wYśw. 25, Ust. 26. 
2. vacat. 
K o m o r a n t: ks. Jerzy Włodarczyk, em. pnJb. 
w Kokoszycach, UL 28. IV. 86 w Król. Hucie, wyśw. 
1911 r. 
P a t r o II: Uwarectwo Węglowe Szarlota. 


Raszczyce (Św. Szymon i Judasz), p. L y s k i, 
st. S u m i n a, pow. Rybnicki. Kat. 2536, prot. 2. 
Parafja powstała 1925, kośc. 1913. - 
O d p u s t y: l. 15, V 1lI , 2. Św. Szymona i .ludy, An- 
l1iv, Dedie, 2 tygodnie' po odpuście Św. Szymona, 
Kaplice: Adamowice (N, M, p. Anielskiej) naboż, 
raz w roku 2. VIIl, 
M i e j s c o w o Ś c i: l, Adamowice 3 km" 660 kat,. 2 
prot., szk. lud. 2 klas., 101 dz. 2, B u d z i n 2 km., 138 d. 
(dzieci uczęszczają do szkoły w Żytnej, par, PstrąŻłla). 3, 
Kobyla 4 km., 270 d., szk, lud, 2 klas" 124 dz, 4, Raszczy- 
ce 1018 d., szk. lud. 3 klas, 163 dz. 
P r O b O S z C z: ks. Jan Kandziora, UL 9. VII. 76 
w Birkowicach, pow. Opolski, wyśw. 06, Ust. 18. 
PKO 302.009. 
Patron: -
		

/p0076.djvu

			76 


Rogów (Św. Marcin), p. R o g ó w, st. G 0- 
r z y c e, pow. Rybnicki. Kat. 3157. Parafia powst. ? 
KośCiół 1898. 
O d p u s t y: l, S. TrrnitaHs, 2, Sw. Marcina. Anniv. 
Dedic, niedz, po ś;w' MaTcinie. 
K a p l i c e: Sw. Jana Nepom. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Bełsznica 0,5 km" 803 d" szk. 
lud, 2 klas., 94 dz, 2. Bluszczów 1,5 km" 760 d., s-zk. lud. 
2 klas., 91 dz, 3, Kamień 4 km., 219 d. 4. Odra 3 km" 260 
d., szk. lud, 2 klas" 84 dz. 5. Rogów 1115 d., szk. lud. 4 klas., 
230 dz. 
P r O b O S Z C z: Administrator ks. Wincenty 
Spirra, ur. 31. III. 91 w Opolu, wyśw. 15 w Mautem, 
Styrja, ust. 26. 
P a t r o n: tIr. Larisch-M6nnich, Solza p. Kar- 
winem. ' 


Syrynia (Św. Michał), p. L u b o m i a. st. R y - 
d u ł t o w y, pow. Rybnicki. Kat. 1597. Paraf ja po- 
wstała 1. VIII. 1925, kośc. stary 1305. 
O d p u s t y: Sw. Michała, Anniv. Dedic, uiedz. po św. 
Michale, 
Miejscowości: 1. Kol, Dąbrowy 3 km" 66 d, 
2, Syryn1a 1463 kat.., S'zk. lud, 
P r O b O s Z c z: ks. Teodor Motz, Uf. 6. VIII. 84 
w Warlowie, pow. Lubliniecki, wyśw. 09, ust. 23. 
PKO 302.676. . 
P a t r o n: Śląski Urząd Woj ew. 


XII. Dekanat Rudzki. 
Dziekan: ks. Pawel SiglIlIa, Orzegów. 
Act. circuli: ks. Franciszek Strzyż, radca duchowny, 
Godula. 
Bielszowice (Św. Marja Magdalena), p. i st. 
B i e l s z o w i c e, pow. Katowice. Kat. 15.000. Pa- 
rafia powst. 1440, kośc. 1888.
		

/p0077.djvu

			77 


o d p u s t y: L Niedz. po 
w, Marji Magd, 22. VII, Anniv, 
Dedic. w listopadzie, 
K a p l. cmentarna, 
M i e j s c o w o Ś c i: Bielszowice 15 000 d,. 4 szk, lud., 
1250 uczn. 
p r O b O S z C z: ks. Franciszek Bllschmann, m. 
3. XII. 76 w Imielnicy pod Strzelcami, wyśw. iD, 
ust. 3. VIII. 11. Telef. Bielszowice 16. PKO 302.363. 
W i kar z y: 1. ks. Michal Brzoza, Uf. 29. IX. 92 
w Chrościcach p. Opolem, wyśw. 21, ust. 24. 
2. vacat. 
P a t r o n: Śląski Urząd Wojew. 
Nowy Bytom (Św. Paweł), p. N. B y t o m, 
pow. Świętochłowicki. Kat. 18.000. Parafja powst. 
1925, kościół 1912. 
O d p u S t y: 
w. Pawła, Anniv. Dedic. 16, X. 
K a p I i c e: W lazarecie hutniczym, 
M i e j s c {) w o Ś c i: l, N. Bytom, I, s z k, I u d. a) kat. 
szk. lud,. 19 kl.. 930 dz, b) 16 ki,. 753 dz, c) niem, sz'k. lud. 
10 kl.. 587 dz. II. k o m u n. g i m n, m i e j s k i e koedukac.. 
3 kl.. 100 uczn, 2, Czarny Las. s:zk. lud. 6 kl. 300 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Jan Szymala, Uf. 21. XI. 86 
w Dobrzyniu p. Opolem, wyśw. 12, ust. 26. 
W i kar z y: 1. ks. Ryszard Cichy, ur. 15. H. 
1903 w Mysłowicach, Wyśw. 26, ust. 26. 
2. ks. Edward Pawlak, katech. . przy gimnazjum 
miejsk., Uf. 11. VII. 99 w Gelsenkirchen, wyśw. 26, 
ust. 26. 
P a t r o n: Śląski Urząd Wojew. 
Godula (Decollatio S. Joannis Bapt.) p. G o- 
d u l a, st. C h e b z i e, pow. Świętochłowicki. Kat. 
8550. Paraf. powst. 1866, kośc. 1871. 
O d p u s t y: DecoU, S. Jommis 29. VIII, 
K a p l i c e: W lazarecie hr. Schaffgotscha (S, J oannis). 
nab{)ż. 4 razy w miesiącu. 
M i e j s c o w.o Ś c i: l, Chebzie 3 km., 2200 d.. szk. lud. 
7 klas., 370 dz, 2. tI u t a D o- b rej N a d z i e i 2 km" 700 d, 
3. Godnia 5650 d.. szk, lud. polska 16 kl., 789 dz., niem, 3 kl-. 
135 dz, '
		

/p0078.djvu

			78 


P r o b u s z c z: ks. Franciszek Strzyż; radca 
duchowny, ur. 4. X. 76 w Żyrowie p. Strzelcami, 
wyśw. 02, ust. 10. Telef. Ruda B}. PKO 301.591. 
W i kar y: ks. Henryk Jośko, ur. 20. IV. 1900 
w Król. Hucie, wyśw. 24, ust. 26. 
P a t r o n: Tow. Akc. "GodulIa", Chebzie. 


Kończyce (Św. Eucharystja). p. Koń c z y c e, 
st. M a k o s z o w y, pow. Katowice. Kat. 5100. Pa- 
rafja powst. 1925. kościół 1919. 
O d p u s t y: Niedz. po urocz. Boż, Ciała, 
M i e j s c O' w o Ś c i: K()ńczyce, 5100 kat., szk. lud. 8 klas" 
'50 dz. 
P r O b O s Z c z: ks. Karol Skupin. Uf. 11. IX. 
9 
.., Jejkowicach p. Rybnikiem, wyśw. 13. ust. 24. 
PKO 302.049. 
Patron: - 


Lagiewniki (Św. Jan Nepom.), p. Ł a g i c - 
.., n i k i, st. K ról. H li t a, pow. Świętochłowicki. Kat. 
15.475, prot. 20B, żyd. 6. Paraf ja powst. 8. VIII. 94, 
kośc. i 895. - - 
O d p u s t y: Niedz. po św. Janie Ne'Pom. 
M i e j s c o w D Ś c i: l. Lagiewniki, a) pols'ka szk. lud. 
męska 14 kl., 727 uczn. b) żeńs,ka 16 kI" 764 uczen., c) niem. 
5 kl., 252 uczn. 2. Koł. łlubertusa. szk. lud. 6 kl., 243 ucm. 
p r O b O s z c z: ks. Pawel Pucher, ur. 15. V. 83 
W Łaziskach Górnych, wyśw. 06, ust. 23. Telef. Ła- 
Riewniki 38. PKO 301.914. 
W i kar z y: 1. ks. Jerzy Brejza, ur. 24. IV. 1895 
w Pawłowicach p. Pszczyną, wyśw. 22, ust. 26. 
2. vacat. 
Patron: - 


Orzegów (Św. Michał Arch.), p. i st. O r z e- 
g- ó w, pow. Świętochłowicki. Kat. 10.176, prot. 46. 
Paraf. powst. 8. VIII. 1894, kośc. st. 1895, nowy 1912. 
O d p u s t y: Niedz. !Jo ŚW, Michale, ATIniv, Dedic. niedz. 
po 6. x.
		

/p0079.djvu

			79 


K a p l i c e: SS. Elżbkt, (Saol': COl', J esu). NaJboż. 3 razy 
w miesiącu, 
M i e j s c o w o Ś c i: l, S z y b G o t t h a I' d a 26 kat. 
2. Orzegów 10 150 d. a) p. szkoła lud. męska 13 kI" 531 uczn., 
b) żeńska, 13 klas.. 560 uczen., c) niem. 5 klas., 277 uczn, 
p r O b O S Z C z: ks. Pawel Sigulla, dziekan, rad- 
ca duch., Uf. 16. II. 68 w Krzyżowej Dolinie p. Opo- 
lem, wyśw. 91, Ust. 96. PKO 301.795. 
W i kar y: ks. Józef Thiele, ur. 21. III. 1902 
w Załęskiej Hałdzie, wyśw. 26, Ust. 26. 
Patron: -- 


Pawłów (Św. Paweł), p. P a w łów, st. Bicl- 
szowice, pow. Katowice. Kat. 6100. Paraf ja powst. 
1. VIII. 25. 
Odpusty: 29, VI. 
M i e j s c o w o Ś c i: Pawłów szk. lud, a) 1l ki" 550 dz., 
h) 7 klas., 430 dz. 
P r O b O S Z C z: ks. Edward Mende, Uf. 13. IX. 
1884 w Reńskiej Wsi. ŚI. Opolski, wyśw. 22. VI. 12, 
liSt. 1. II. 23. Telef. Bielszowice 32. PKO 302.223. 
Patron: - 


Ruda (Św. Józef), p. i st. R U d a, pow. Świę- 
tochłowice. Kat. 23.310. Paraf. powst. 29. VIII. 1905. 
kościół [904. 
Kościoły inne: N. M. P. (00. Jezuici). 
O d p u s t y: Niedz. po 19. III. Anniv. Dedic. niedz. po 
l l, Xl. 
K a p I i c e: 
w. Józefa. Naboż. niedz, dla gimn. męsko 
i żeńsko 
S z koł y: I. l u d O'W e: 1. szk, 12 kl.. 540 dz., 2. szk. 
1l kl., 473 dz. 3. szk. 8 kl., 375 dz., 4. szk, 12' kl. 575 dz., 
5. szk. 7 kl., 304 dz., 6. szk. 12 kl., 604 dz., 7. niem. szk. 9 
kl., 540 dz. II. d o- k s z t a ł c. szk- przemysł. 9 ki, III. a) 
G i m n. human. męsko 6 kl., 160 uc:W. b) Gimn. żeńskie 5 kl., 
120 uczen. 
p r O b O s z C z: ks. Franciszek Nosot Uf. 4. X. 
1872 w Kłodnicy p. Koźlem, wyśw. 97, ust. 22. Telef. 
Ruda 30. PKO 302.458.
		

/p0080.djvu

			80 


W i kar z y: 1. ks. Emil Śliwka, ur. 3. II. 83 
w Gliwicach, Wyśw. 15, ust. 25. PKO 302.264. 
2. ks. józef Myrcik, Uf. 6. V. 98 w Boronowie 
p. Lublińcem, wyśw. 24, ust. 24. 
3. vacat. 
I n n i k s i ę ż a: 00. jezuici, d. Zakony męsko 
1. ks. Oskar Cichy, emeryt, katech., uL Korfan- 
tego 2, Uf. 29. VIII. 75 w Mikołowie, Wyśw. 01, ust. 03. 
2. ks. Alojzy Peikert, katech. przy gimn. komun. 
Uf. 23. XI. 98 w Cieszynie, Wyśw. 23, ust. 26. 
P a t r o n: Mikołaj hr. Ballestrem w Plawnio- 
wicach, Śl. Niem. 


Zgoda (Św. Józef), p. Z g o d a, pow. Święto- 
chłowice. Katol. 3000. Paraf ja powst. ? kośc. 1885. 
O d. p u s t y: 3. niedz. pO' Wie,lkiejnO'cy. 
K a p l i c 'e: W klasztorze. 
M i e j s c a w a ś c k l. K O' p. K l a r a, 20 min, 2, Kap. 
O t y l j a 5 min, 3. Zltoda a) polsko szk. lud. 7 kI.. 200 dz" b) 
niem. 2 kl. 100 d.z, 
P r O b O S z C z: ks. jan Pacha, ur. 9. V. 18t\5, 
wyśw. 16. VII. 11, ust. 1. VIII. 25. 
Wikary: vacat. 
P a t r o n: Śląski Urząd Wojew. 


XIII. Dekanat Rybnicki. 
Dziekan: ks. Emil Bernacki, Rydułtowy. 
Act. circuli: ks. józef Kulig, Boguszowice. 
Biertułtowy (Assumptio B. M. V.), p. B i e r - 
t u ł t o w y, st. Kop. H o j m, pow. Rybnicki. Kat. 
8000. Paraf ja powst. 1925. Kośc. w budowie. 
O d p u s t y: Assumptia B. M, V, 
K a p l i c e: l. Kapl, cmentarna. 2, SS. Służebn., naboż. 
CD 2 tygodn. 
M i e j s c {)I w D Ś c i: l. Biertultowy, okało 5000 kat., szk. 
lud., 668 kat.. 2 prot,. 3 adwent, 2, Kop. Ema 0.5 km. Dkoło
		

/p0081.djvu

			81 


2000 kat" polska szk. lud., 307 kat., niem. szk, pryw. 154 kat., 
36 prot. 3. G ł o ż y n y 1/4 km., 700 kat, 4. Obszary, l km., 
300 kat., s
k. lud, 343 kat., 2 prot, 
p r O b O S Z C z: ks. Franciszek Palarczyk, ur. 
26. VIII. 87 w Baranowicach, wyśw. 13, Ust. 2-1. 
PKO 302.913. 
Patron: - 


Boguszowice (Sw. Wawrzyniec), p. P a r u - 
s z o w i c e. st. R y b n i k, pow. Rybnicki. Kat. 5702. 
Paraf ja powst. ? Kościół 1717. 
O d p u s t y: Sw. WaJWrzyńca, Anniv. Dedic, niedz. po 
św. Marcinie, 
M i e j s c o w O> Ś c i: l, Boguszowice, szk. lud. 7 klas" 
388 dz. 2, Gotartowiice, 2 km" szk. lud, 5 klas., 275 dz. 
3. Klokocin, 2 km" szk. lud. 3 kl., 103 dz. 4. L i g o t a (część) 
2-3 km, 5. Rój 4 km., szk, Ind, 3 klas., 127 dz. 6. Rowien, 
4 km., szk. lud. 5 kI. 220 dz. 
P r O b O S z C z: ks. Józef Kulig, act. circuli. UL 
2. VII. 74 w Siołkowicach, wyśw. 99, Ust. 22. Telef. 
Rybnik 116. PKO 302.149. 
P a t r o n: Książę Raciborski. 


Chwalowice, p. i st. R y b n i k, pow. Rybnicki. 
Katol. 4200. Parafja powsL 1925. Kościół tymcz. 
przebud. z kapliczki. Naboż. nie dz. w cechowni. 
M i e j s c owo> Ś c i: Chwalowice 4200 kat" szk. Ind. 7 
klas., 800 dz.. 
P r O b O S z c z: Admin. ks. Jan Śliwka, prob. 
ad hon., Uf. 31. L 87 w Gliwicach, wy św. 16, Ust. 26. 
Patron: - 


Golejów (Chrystus-Król) lokaIja par. Rybnik. 
p. i st. R y b n i k, pow. Rybnicki. Kat. 1230. LokaIja 
powst. 1926. kośc. 1926. 
O d p u s t y: Chrystusa Króla. 
M i e j s c o w o Ś c i: Golejów 1230 kat., szk, lud. 3 klas., 
107 dz. 
L O k a l i s t a: ks. Kaspar Reginek, Uf. 3. I. 92 
w W. Dobrzyniu, wyśw. 20, Ust. 26. 


Schematyzm. 


6
		

/p0082.djvu

			82 


Jankowice (Boże Ciało), p. i st. R y b n i k, 
pow. Rybnicki. Kat. 4735. Paraf ja powst. 25. I. 97, 
kościół 1675. 
Filja: R a d z i e j ó w (S. Anna), wybud. 1723, 
naboż. każdą niedzielę i 1-2 razy w tygodniu. 
Kapl i ce: B, M. V. między Jankowicami i Marklowt- 
cami, naboż, 5 razy w roku. 
O d p u s t y: 1. Wniebowstąpienie. 2, Zielone Świątki. 
3. Boże Ciaro. 4, Narodz. N. M. p, 
M i c j s c o w o Ś c i: 1, Jankowice 1985 kat., szk. lud. 
6 klas., 415 dz. 2, K o l. M i c h ark o w i c e 1 km, 3, N a- 
c y n a 5 km. 4. Popielów 4 km.. szk. lud. 6 klas. 405 <łz. 
5. Radzieiów 4 km, szk. lud., 4 klas" 246 dz. 
P r O b O S Z C z: ks. Artur Spielvogel, Uf. 30. IV. 
1882 w Czerwionce, wy św. 06, ust. 14. Telef. Ry- 
bnik 53. PKO 302.246. 
_ W i kar y: vacat. 
P a t r o n: Śląski Urząd Wojew. 


Książenice (Assumptio B. M. V.), p. i st. R. z ę- 
d ó Vi k a, pow. Rybnicki. Kat. 2000. Paraf ja powst. 
1. VllI. 25, kośc. 1923. 
o d p u s t y: 15. VIII. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1, Kamień 1,5-3 km" 800 kat" szli. 
lud. 4 klas,; 198 dz. 2, Książenice 1200 kat" szk. lud. 5 klas" 
209 dz. 
P r O b O S Z C z: ks. Jan Pojda, Uf. 27. I. 1890 
W Pyskowicach p. Gliwicami, wyśw. 13, Ust. 17. VlIl. 
1925. PKO 302.281. 
Patron: - 


Niedobczyce (Sacr. Cor. J.), p. i st. N i e d o b- 
c Z y c e, pow. Rybnicki. Kat. 6200. Paraf ja powst. 
1. VIIl. 25, kośc. 1922. 
o d p u s t y: 3. niedz. po Zie!. Św. 
Miejscowości: 1. 'Niedobczyce: I. szk. lud.: 
a) 7 kl., 352 dz., b) 13 kl., 566 <łz.: II. s.Z k. d o k s z t. prze- 
mysr. 3 klas. 2. N i e w i a d D m D D l n y 958 kat.
		

/p0083.djvu

			83 


P r o b o s z c z: ks. Alojzy Lazar, Uf. 11. VI. S4 
w Pietnie, pow. Prudnicki, wy św. 08, ust. 22. PKO 
302.189. 
Patron: - 


Radoszowy (Św. Jacek), p. i st. N i e w i a - 
d o m G., pow. Rybnicki. Kat. 5209, prot. 162. Pa- 
raf ja powstała 1. YIII. 25, kośc. -1921. 
o d p u s t y: Sw. Jal:ka, niedz. PlO 19, VII. 
M i e j s c a w n ś c i: 1. Niewiadom G. 2-3 km., szk. lud, 
8 klas., 526 dz. 2. P i e t r z k a w i c c 1,5-3 km, 3, R a d o- 
'ii Z D W Y Gór II e 1,5-3 kni. 4. Radosz()wy Wielkie, szk. lud. 
i' klas,. 426 d7, 
P r O b a s z c z: ks. Filip Pandel, ur. 25. V. Sb 
w Suchych Łanach p. Strzelcami, wyśw. 11, ust. 22. 
PKO 301.981. 
Patron: - 


Rybnik (1. N. M. P. Bolesna, 2. Św. Antoni) p. 
st. i pow. R y b n i k. Katol. 24800, prot. 300, żyd. 147. 
Paraf. powst. 1112. Kośc. św. Antan. 1906. 
K a p I i c e: 1. w klasztorze 00, Franciszkanów, naboż. 
uziennie. 2. w klasztorze S. V. D., nabaż. dziennie, 3. w kla- 
sztarze SS, Urszulanek, nab'O,ż. dziennie. 4. w sierocińl:u SS. 
Srużebnkzek. 5. w szpitalu .brackim kapl. SS. Wincentek. 
6, w Zakradzie św. JuUusza, naboż, dzielInie. 7. w Zakradzie 
umysrO'wO' charych, nabori:. dricnnie. 8. Cmentarna. 
O d p u s t y: Niedz. pa 13. VI. 
M i e j s c a w D Ś C -j: l. Chwałęcice, 7 km., 600 kat., szk. 
lud. 2 kI" 119 dz. 2. Golejów d. Gvlejów. 3. .Jejkowice, 5 km" 
1280 kat., szk. lud. 5 klas., 252 dz. 4. Ligota. Rybnicka, 3 km., 
3960 kat., szk. luu. 7 klas., 312 dz. 5, Ochojec 8 km., 610 kat" 
szk, lud, 3 kl.. 121 dz, 6. Orzu.powice, 3 km., 1038 kat., szk. lud. 
4 klas.. 200 dz. 7. Paruszowiec 3 km., szk. lud. 13 klas., 675 
uz. 8, Przygędza. 8 km., 852 kat" szk. lud. 4 klas., 166 dz, 
9, Rybnik. 13,051 kat. I
 s z k, I u u. a) 16 kl., 855 dz" b) 9 kl., 
473 dz" c) niem. 5 kl., 254 dz.; II. s 'z k, d D k s z t, p'rzem, 
i kup, 16 kl.; III. s z k. ś r e d n i e ci. szk. śr. 10. Wielopole. 
4 km., 1500 kat.. szk. lud. 5 kl. 232 dz. 11. Zamysłów. 3 km" 
999 kat., szk. lud. 4 kl. 212 dz. 12. Zebrzydowic.e, 4 km" 883 
kat" szk. lud. 4 kl. 208 dz. 
Proboszcz: ks. Tomasz Reginek, Uf. 7. III. 
87 w W. Dobrzyniu, wyśw. 1914. ust. 23. Telef. Ry- 
bnik 1128. PKO 302 179. 


6*
		

/p0084.djvu

			84 


W i kar z y: 1. ks. Ryszard Broda, Uf. 7. II. 90 
w Makowie, wyśw. 20, ust. 26. 
2. ks. jan jarzC(bek. Uf. 10. XII. 1891 w Święto- 
chłowicach, wyśw. 19. VI. 1921. ust. 1925. PKO 
302 ]37. 
3. vacat. 
I n n i k s i ę ż a: 00. Franciszkanie i Misjonarze 
Słowa Boż. cf. Zakony męskie. 
1. ks. Leon Pampuch, katech. przy wyższ. szk. 
niem., Uf. 28. IX. 78 w Bazanie, p. Ole snem. PKO 
302 321. 
2. ks. dr. teol. Stefan Siwiec, kanonik hon., dyr. 
gimn. państw. Uf. 23. VIII. 63 w Miasteczku. wYśw. 
86, ust. 22. 
3. ks. józef Krukowski, ur. 10. XII. 86 w Kiełko- 
wie, wyśw. 30. VI. 12, ust. 1926. 
4. ks. Franciszek Wiesz ok, emer. prob., duszpa- 
sterz Zakładu dla Umysł. Chorych, Uf. 10. IX. 74 w 
Rudnie pow. Gliwicki, wyśw. 99. ust. 23. 
P a t r o n: Śl. Urząd Wojew. 
Rydułtowy (Św. Jerzy), p. i st. R y d u ł t 0- 
w y, pow. Rybnicki. Kat. 10.000. Paraf ja erygowana 
na nowo 1886. Kośc. 1896. 
K a p l i c c: W klas-ztorw SS. Służebniczek. naboż. od 
ca:asu do czasu. 
O d p u s t y: 
w. Jerzego, Anniv. Dedic. niedz. po św. 
Michale. 
Miejs cowości: l. Rydułtowy Górne, szk. lud. 16 
kl.. 900 dz, (jedna klasa mniejsz.), 2. Rydułtowy Dolne, szk. 
lud. 17 kl. 1011 d'z. 
P r O b O s z c z: ks. Emil Bernacki, Uf. 23. X. 73 
w Lipce pod Piekarami, wyświęcony 99, ustanowiony 
1923. PKO 302.203. 
W i kar y: ks. jerzy Lokay, Uf. 5. IV. 02 w 
Pszczynie, wyśw. 1926, ust. 26. 
P a t r o n: Gwarectwo Węg-l. Szarlota.
		

/p0085.djvu

			85 


XIV. Dekanat Skoczowski. 
Dziekan: ks. Henryk Sobecki, Pierściec. 
Act. circuli: ks. Józef Lomozik, Grodziec. 
Brenna (Św. Jan Chrzciciel), p. B r e n n a, st. 
i sąd Skoczów, starostwo Cieszyn. Kat. 2406, prot. 
ES. Kośc. 1796. Paraf ja 1785. 
() d p u s t y: l, Nat, S. Jo-annis Bapt. 2. SS, Rosarii. 
K a p l i c e: Sw' Jana Nepom. w dolinie Lesznicy (3 km.). 
M i e j s c o- wo Ś c i: Brenna, szk. lud: l. 3 klas.. 173 liczno 
kat.. 23 prot. II. 2 klas, 102 uczn. kat.. 4 prot, III. l klas.. 69 
uczn. kat,. 13 prot, 
. p r O b O S z C z: ks. Jan Sklllina, Uf. 28. IV. ó7 
w Zukowie, wyśw. 5. VII. 94, ust. 16. VII. ] O. Telef. --' 
PKO 304.7]7. 
Wi kar y: vacat. 
p a t r o n: Fundusz relig'ijny. 


Dębowiec (Św. Małgorzata), p., st. i sąd S k (J- 
c z Ó w, starostwo Cieszyn. Kat. 1344, prot. 1074, żyd. 
8. Kośc. 1857. Paraf ja przed reformacją. 
- Filja: Simoradz (Św. Jakóba) 4,5 km. 
O d pu s t y: 
. Małgorzaty. 
M i e j s c o- w o- Ś c i: l. Dębowiec, szk. lud. 3 klas, 81 
uczn, kat.. 40 prot. 2, Iskrzycz,yn 2.5 km. szk. lud. l klas. 36 
UCZil1. kat.. 28 prot. 3, Kostkowice 3 km.. szk. lud, l klas., 
38 liczno kat., 33 pmt. 4. S a m b O' w i e c 4 km. 5. Simoradz 
Wija) 4.5 km.. szk. lud, l klas,. 13 uczn, kat.. 36 prot. 
p r O b O s Z C z: ks. Jan Krucina, Uf. 17. V. 84 
\V Darkowie, wyśw. 22. VII. 08, ust. 1. II. 17. 
P a t r o n: Komora cieszyńska. 


Górki Wielkie (Wszystkich Świętych), p., st. 
i sąd S k o c z Ó w, starostwo Cieszyn. Katol. 1175, 
prot. 118. Kośc. ]662. Paraf ja 1870 (odłączona od 
Grodźca. 
O d p u st y: 1. Wszystko Sw, 2. M, Bo'żcj SkapI. 
M i e j s c o- w o Ś c i: 1. Gór k i' M a r e 3.5 km, 2, Górki 
Wielkie. szk. lud, 4 klas,. 160 uczn. kat.. 36 pmt.
		

/p0086.djvu

			86 


P l' o b o s z c z: ks. Stanislaw Kukła, ur. 8. V. 
1 
w Suszcu, wyśw. 21. VII. 09, ust. 1. III. 18. 
P a t l' o n: Komora cieszyi1ska. Prawo prezent. 
Gminy W. i M. Górki. 


Grodziec (Św. Bartłomiej Ap.), p. i st. G l' o- 
d z i e c, sąd i starostwo Bielsko. Kat. J 780, PiOt. 
237. Kościół 1909. Paraf ja przcd reformacją. 
Filja: B i e l o w i c k o, 3 km. (Św. Wawrzyrlca). 
o d p u s t y: Sw, Barttomieja, 
K a p l i c a: Sw. Rvdziny w S w i ę t () s z Ó w c e. 
Miejscowo'ści: ], Bielo\\'icko 3 km. szk.lud. I klas" 
51 uczn. kat. 2, Grodz-iec, szk. lud, 2 klas., 88 uczn. kat. 
3, Łazy, 6 km., szk, lud, 2 klas" 60 UCZI1, kat. 4, Świętoszów- 
ka i Bierów 5 km.. szk, lud, 2 klas" 140 UCZ11, kat, 5, W i e s z- 
e z ę t a 6 km. 
p l' O b O S Z c z: ks. Józef Lomozik, ur. 29. X. 
1867 w Cieszynie, wyśw. 6. VII. 91, ust. 1. V. ,16. 
W i k a l' y: ks. Adolf Masny, ur. L I. 99 w Stru- 
micniu, wyśw. 26, ust. 26. 
P a t l' o n: Komora cieszyi1ska i p. Franciszek 
Strzyglowski. właśc. dóbr. 


Upowiec (Podwyższenie Krzyża), p., st. i s:\d 
S k o c z Ó w, starostwo Cieszyn. K	
			

/p0087.djvu

			87 


o d p u s t y: 
w. Mikołaja, 
Kaplice: 1, N, Serca Jez, w Roztropicach, 2. 
Sw. Mikołaja w U c h y l a:n a c h, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1, Pierściec szk, lud. 3 klas" 152 
uczn. kat. 2. K o wal 6 km. 3, P o d l e s i e 3 km. 4. Roz- 
tropke 5 km. szk. lud. 1 klas" 52 uczn, kat, 5. U c h y l a n y 
2 km, 6, Z a b o r z e 6 km. 
p r O b O S Z C z: ks. Henryk Sobecki, dziekan. 
ur. 21. VI. 61 w Cieszynie, wyśw. 28. X. 83, ust.- 3. 
VIII. 97. 
P a t r o n: Fundusz religijny. 


Skoczów (Św. Piotra i Pawła), p., st. i sąd 
S k o c z Ó w, starostwo Cieszyn. Katol. 4512, prot. 
2174, żyd. 274, adwent. 46. - 
- 
Filja: N i e r o d z i m (Św. Anny), 5 km. 
O d p u s t y: 1. 
w, Piotra i Pawła. 2, Jana Sarkandra 
w kapHcy na wzgÓrzu, 
K a p l i c e: 1, Kapl. szpitalna (lnventio S. Crucis). 2. 
Kapl. św. Jana Sarkandra na wzgórzu. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Blatnica 5 km., szk. lud, 2 klas. 
112 uczn. 2. lia r b u t o w i c e 4 km. 3, Kiczvce 4 km., szk- 
lud, 1 klas., 54 uczn. 4. Międzyświecie, 2 km., szk. lud, 4 
klas" 135 uczn. 5. Nie,rodzim 5 km, (filja). 6. Pogórz 4,5 
km. szk. lud. 2 klas., 98 uczn., 7. Skoczów, szk. lud. i wydz, 
8 klas., 461 uczn., n jem. s z k. l u d. 3 klas" 115 uczn., 
katech, ks. Edward Rduch. 8. W i l a m o w i c e 3 km. 
9, Wiślica 3 km., szk. lud, 1 klas., 52 uczn, 
p r O b O s z C z: ks. Jan Ewang. Moćko, radca 
ducnowny, ur. 18. XII. 66 w Rudnicy, wyśw. 26. VII. 
91, ust. 7. II. 1900. Telef. - PKO 300986. 
W i kar z y: 1. ks. Józef Kula, Uf. 14. VIII. 1891 
w tIarlachu, wyśw. 26. VII. 15. Ust. 1. V. 19. 
2. vacat. 
K a t e c h e t a: ks. Edward RdllCh, Uf. 30. III. 85 
w G. Jastrzębiu, wyśw. 21. VII. 09, Ust. 11. 
P a t r o n: Komora cieszyńska.
		

/p0088.djvu

			88 


XV. Dekanat Strumieński. 
Dziekan: ks. kan. Antoni Olszak, Strumień. 
Act. circuli: ks. Alojzy Galuszka, Kończyce Wielkie. 
Kończyce Małe (Nativitas B. M. V.), p. i st. Z e- 
b l' Z Y d o w i c e, starostwo w Cieszynie. K at. 168 0. 
Parafia powstała 1910, kośc. 1725. - 
O d p u s t y: 1. Nativitas B, M. V. 2. 00. Sanctorum. 
M i e j s c o w o Ś c i: KOńcz,yce Małe. Szk. lud. 4 kI" 250 
uczn. 
P l' O b O s Z C z: ks. Augustyn Macholica, Uf. 8. 
VIII. 80 w Dziedzicach, wyśw. 23. VII. 1907. ust. 1. 
VI. 1923. 
. P a t l' o n: właściciel dóbr Folwarczny. 
Kończyce Wielkie (Sw. Michał A.). p. K o Ił - 
C Z Y c e W., st. Zebrzydowice, starostwo w Cieszy- 
nie. Kat. 2550, prot. 500. Parafia powstała przed 
1409. kościół 1777. - 
Kościół filjalny S. Bartholomaei w tI a ż l a c h u 
(co drugą niedzielę nabożeństwo). 
K a p l i c e: l. S. Familiae w Rudniku (nabo-ż. w dniu 
Imienia Marjn. 2. W zamku (Providentiae divinae), naboż. 
kilka razy w roku. 
O d p u s t y: S. Michaelis A" Providel1
iae divinae, S. 
Pe,tri et Pauli. 
M i e j, s c o w o- Ś c i: l. Uażlach 4 km., szk, lud. 4 klas,. 
200 uczn. 2. Kończyce W. szk. lud. 4 klas., 200 uczn, 3, Ru- 
d'nik, 4 km., szk. lud. l kl., 100 uczn. 
P l' O b O s z c z: ks.. Alojzy Galuszka, aktuarjusL, 
Uf. 21. VI. 81 W Cierlicku, wyśw. 23. VII. 07, ust. ]6. 
I. ] 923: 
W i k a l' y: vacat. 
P a t r o n: . dla kościoła parafjalnego hr. [hun 
Hohenstein, dla kościoła filiallleg-o w Hażlachu Ko- 
mora cieszYłlska. 


Ochaby (Sw. Marcin B.), p. S k o c z Ó w, st. 
D l' o g o m y ś l, starostwo Cieszyn, Kat. 1050 prot. 
ItI O. Parafia powstała ] 785, kościół 1810. 
.-
		

/p0089.djvu

			. 


89 


K a p I i c a: Sw. Anny w micjsl:u. 
Odpusty: B. M. V. de' monte Carmelo i S. Martini Ep. 
M i e j s c D W o Ś c i: 1, Drogomyśl 5 km., sz-k. lud. 3 kl., 
195 uczn. 2. Ochaby, szk, lud. 2 klas., 136 uczn, 
p r O b O S Z C z: ks. Jan Hess, Uf. 4. VI. 1867 
w Końskiej, wyśw. 5. VII. 93, ust. 1. IV. 07. 
P a t r o 11: Fundusz religijny. 


Pruchna (Sw. Anna), p. i st. P r li c h n a, sta- 
rostwo w Cieszynie. Kat. 1050, prot. 829, żyd. 1.3. 
Parafja powstała w 12 wieku, kośc. 1873. - 
K a p l i c a: S, Josep,h w miejscu (odprawia sic; w dni 
krzyżowe) 
O d p u s t y: S, Al!1llae. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1, K n aj 2 km, 2. Pruchna. szk, lud, 
3 klas., 170 uczn. 3. Rychółd dO' 4 km., szk. lud, 1 klas., fiU 
uczn, 


P r O b O s z C z: ks. Ferdynand Schli bert, d;t;
e- 
kan honorowy, Uf. 19. I. 65 w Lipniku (na Mora- 
wach), wyśw. 5. VII. 88, inst. 14. IV. 03. 
P a t r o n: Komora cieszyńska. 


Strumień (Sw. Barbara), p., st. i sąd S t r u - 
m i e ń, Star. Bielsko. Kat. 5010, prot. 280. Paraf ja 
powstała przed 1507, kościół 1790. 
K a p I i c e: 1, Kapl. SS. Szkolnych, naboż. dzie!l1l1ie. 
2. Kapl. M. B. Skap'l. w Z b y t k o w i e, 
O d p u s t y: l. S. Barharae. 2. S. Trinitatis. 
MiejscowO'Ści: 1. BąkÓw 4 km, 2. Chybie 4 
km., szk. lud. 4 klas., 200 dz. 3. f r e l i c h o, w 5 km. 4, Mnich 
5 km., szok. lud. 4 klals., 180 uczn. 5. Strumień I. s z k. I u d, 
a) 6 klas., 250 dz. b) szk. lud że'ńska SS. Szkoln. 8 klas., 104 
uczen., II d D k s z t. s z k. przemysł. 3 kl. 6. labłocle 3 km.. 
szk. lud. 3 klas. 120 dz. 7, Z b Y t k 'ó w 4 kI}l. 
P r O b O s Z C z: ks. Antoni Olszak, dziekan 
i kanonik honorowy, UL 8. III. 57 w SZOJlowie. wyśw. 
5. VII. 82, ust. 22. III. 97. 
W i k a f z y: 1. ks. Józef CŻUPlltU, Uf. 8. 11.,1894 
wSkoczowie, wyśw. 8. VII. 17, ust. 1. XL 23. 
2. vacat.
		

/p0090.djvu

			90 


3. vacat. 
p a t r o n: Komora cieszyńska. 


Zarzecze (B. Mariae V. ad Nives), p. i st. C h v- 
h i e, sąd w Strumieniu, starostwo w Bielsku. Katol. 
28R5. Paraf ja powstała 1785, kościół 1788. 
K a p I i c a: w kolonii G a ł y s z u Visitationis B, M, V. 
(CD miesiąc Msza św.). 
O d p u s t: B. Mariae V. ad Nives, 
MiejscowO'ści: 1. Zarzecze, szk. lud. 6 klas" 318 
UC-Z\I, 2. Górne Zarzecze, szk. lud. 2 klas., 116 ucz n, 
Proboszcz: ks. Józef Nidecki, Uf. 17. II. "13 
w Józefowcu (Małopolska), wyśw. 5. VII. 97, ust. 
1. VIII. 1913. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: rundusz religijny. 


Zebrzydowice (Assumptio B. M. V.), p. i <;t. 
Z e b r z y d o w i c e, starostwo Cieszyn. Kat. 3240. 
Paraf ja powstała w 14 wieku, kośc. 1776. - 
o d p u s t y: AssumptiO' B. M, V. 
M i c j s c Q W o Ś c i: 1. Marklowice 3 km" sLk. lud. 4 
klas., 117 uczn. 2. Zebrzydowice, szk lud. 7 klas.. 377 uczn. 
P r O b O s z C z: ks. Rmnon Stefan, Uf. 7. IX. 86 
w rrysztacie, wyśw. 19. VII. 11, ust. 1. V. 19. PKO 
180.533. 
Wikary: vacat. 
P a t r o n: Hrabia Larisch-M6nnich. 


XVI. Dekanat Tarnol.{órski. 
Dziekan: ks. kan. Michał Lewek, Tam. Uóry. 
Act. circuli: ks. Antoni Danecki, Bobrowniki. 
Bobrowniki (Przemienienie Pańskie), p. R u - 
d n e P i e kar y, st. T a r n. Gór y. Kat. 3320. Pa- 
rafja powst. 1. VIII. 1925, kośs. 1911. -
		

/p0091.djvu

			91 


o d p u s t y: Niedz. po 6. VIII, 
M i e j s c o w o Ś c i: l. Bobrowniki, szk, luu" 7 klas" 450 
uz, 2. K o I. B I e c h ó w k a, 3. K fi I. L a z a rów k a, 3 km. 
4. R u d n e P i'e kar y. 
P r O b O S Z C z: ks. Antoni Darzecki, UL 9. I. 76 
w W. Dąbrówce, wyśw. 0.1, Ust. 22. PKO 302279. 
Patron: - 


Jędrysek (Św. Józef), p. i st. Ka l e t y. pow. 
Tam. Góry. Kat. 2933, Prat. 66. Paraf. powst. 28. XI. 
%, kośc. 1899. --- 
o d p u s t y: l. J nieuz, r" Wielkiejnocy, 2. Niepok, Po
 
częde N, M, P. Anniv. Dedic, I 'i. \'111, 
M i e j s c o w o Ś c i: l, Jed!rysek, 827 kat" 15 prot. 
2, Kalety 1-5 km., 1668 kat., 44 prot., szk, lud. 7 kl., 380 dz. 

, Kucz. "zk, Ind.. 2 klas., 9R dz. 4. Mikoleska, fi km" 230 kat" 
2 prot., szk, lud" l klas, 38 dz. 5, T r u s z c z y c a, 3 km,. 
198 kat" 5 prot, 6. Z a w o d z i c. 
P r O b O S z C z: ks. Pawel lJrozdek. UL 11. I. 78 
w Ujeździ e, wyśw. 03, liSt. 19. PKO 300 170. 
,W i kar y: vacat. 
Patron: - 


Lasowice, lokalja (do paL ;"" t. T a r n o w i c e), 
p. i sL T a r n. Gór y. Kat. lR:=;O. 
L o k a l i s t a: ks. Feliks Ździeblo, Uf. 23. IV. 88 
\V Szero
dcj, p. P"zczyną, wyśw. 13, usL 2:=;. 


Miasteczko (Wniebow lięcic N. M. P.), p. i sL 
M i a S t e c z k o, pow. Tarli. G6ry. Kat. 2400. Paraf. 
powsL 19. VI. 1913, kości()! stary 1666, nowy 1908. 
o d p u s t y: 1. M, B, Bolesnej, piątek przed W, Piątkiem. 
2. Wniebowzięcie N, M, p, 15, V 1Il , 
M i e j s c o w o Ś c i: l. Miasteczko, 2400 kat" szk. lud,. 
7 klas,. 270 dz. 2. R a d lok, 3 km. 
P r O b O S z C z: ks. Franciszek Wilhelm, UL 29. 
III. 87 w Sternalicach, wyśw. 13, ust. 24. PKO: pryw. 
302136, dla Urz. Paraf. 300201. 
P a t r o n: Urząd Wojewódzki.
		

/p0092.djvu

			92 


NaMo (Najś\v. Serce J.), p. i st. N a k ł o, pow. 
Tam. Góry. K at. 240 0. paraf. powst. 3. IX. 1892, 
kośc. 1894. 
K a p l i c e: 1. KapI. zamkO'wa, naboż, raz w tygodniu. 
2. Kapl. SS. Buwm., nabO'ż. raz w tygodn, 
O d p u s t y: Niedz, pa UT, Boż. Ciała. Anniv. Dedic. 
niedz. pa 24. X, 
M i e j s c o w o Ś c i: Naklo. 2400 kat.. szk. lud" 7 klas., 
309 dz. 
P r O b O S Z c z: ks. Ernest Klldelko, ,ur. 4. XII. 
82 w Wirku, wyśw. 10, ust. 20. PKO 301 182. 
P a t r o n: Edwin Henckel v. Donnersmarck, 
Nakło. 


Repty Stare (Św. Mikołaj), p. R e p t y St., sto 
T a r n. Gór y, pow. Tam. Góry. Kat. 2100. Paraf. 
powst. okr:to 1200, kośc',1871. - 
O d łJ LI S t y: Sw' Mikołaja. Auniv, Dedic. niedz. po św. 
Mateuszu. 
M i e j s c a w a ś c i: 1. Repty Nowe, 1.5 km., szk. lud. 
5 klas., 250 dz. Z. Repty Stare, SZK. lud. 3 klas., 100 dz. 
P r O b O s Z C z: ks. Ignacy Pawelke, ur. 29. VII. 
75 w Trębaczowie, pow. Kępno, wyśw. 02, ust. 23. 
PKO 302382. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: Hr. Kraft v. Donnersmarck. 


Rybna (Najśw. Serce J.), p. i sto S t r Z y b n i- 
c a, pow. Tam. Góry. Kat. 5.22,0. Paraf. powst. 1885, 
kośc. 1885. 
K a p l i c e: Kap\. fabr. M, B, Balesnej w BO'ruszawcu. 
nahoż od czasu da czasu. 
O d p u s t y: l. Najsł. SerceJ, 2. M, B. Bolesnej,. Anniv, 
lJcdi-:. 15. VIII. 
M i e j s c Q W D Ś c i: 1, Boruszowice. 5 km., 740 kat" szk. 
lud" 3 klas., 135 dz. 2. Piaseczn.a i Strzybnlca, 2400 kat., szk. 
lud., 8 
las., 380 dz, 3. Pniowiec 3-6 km., 1050 kat., szk. lud., 
3 klas., 137 dz. 4. Rybn.a. 1500 kat., szk. lud., 5 klas., 200 dz. 
5. T ł LI C Z y kąt.
		

/p0093.djvu

			93 


Proboszcz: ks. K.arol Pasternak, ur. 6. XII. 
78 w Mysłowicach, wyśw. 04, ust. 22. Telef. Tam. 
Góry 12. (Państw. Huta Strzybnica). PKO 302129. 
Patron: - 


Tarnowice Stare (Św. 
a ó r y. pow. Tam. 'Góry. 
żyd. 6. 
LokaIja : L a s o w i c e. 
O d p u s t y: Niedz. pO' św. Marcinie, 
M i e j s c a w a ś c i: l. Czarna Duta, 3-4 km" szk. lud., 
3 klas., 122 dz. 2. Lasowice z kol. La-sO'wk:ką, 4--5 km., 1850 
kat., szk. lud" 5 klas" 250 dz. 3. Opatowic.e z Słomianką, Re- 
peckiem i Puferkami 2-4 km" 805 kat., szk. lud., 3 klas" liS 
dz, 4. S a w i c e, 3-4 km., 963 kat. 3. St. Tarnowice, 1032 kat" 
szk- lud" 4 klas.. 146 kat., 3 prat" l żyd, 
P r O b O s z c z: ks. K.onstanty Twórz, ur. 21. V. 
78 w Załęskiej Hałdzie, wyśw. 23. VI. OS, ust. 24. 
PKO 302 247. 
P a t r o n: Hr. Kraft Henckel v. Donnersmarck. 


Marcin) p. i st. T a r n. 
Katol. 4650, prot. 42, 
-- 


Tarnowskie Góry (Św. Piotr i Paweł), p. i st. 
T a r n. a ó r y, pow. Tam. Góry. Kat. 12000. Paraf. 
powst. około 1630, kośc. 1531 jako protest., 1851 
odnowo i rozszerz. 
Kościoły inne: 1. Ś W. A n n y na st. cmentarzu, 
2. kośc. 00. K a m i I. Św. Jana Chrzcic. 
K a p l i c e: L Kapl, S. S. Barom., 2 Kapl, w Lecznicy 
PO'wiat. 
O d p u s t y: l, Św. PiO'tra i Pawła. 2. Św. Anny. Anniv. 
Dedic. w niedz. pO' św. Marcinie. 
M i e j s c D W D Ś c i: Tam. Góry. S k n ł y: I. 1 u d a we: 
a) męska. 12 klas., 446 dz, b) żeńska, 13 klas., 586 dz. c) 
niem., 9 klas., 441 dz. 
II. d D k s z t a ł c a j ą c a kup. i przemysł., 11 klas., 259 
uczn. 
III, ś r e d n i e i z a w n d. d. szk. śr, 
P r O b O s z c z: ks. Michal Lewek, kanonik, ur. 
21. IX. 78 w Bralinie, pow. Kępno, wyśw. 04, ust. 22. 
Telef. Tam. Góry 100. PKO 301 721.
		

/p0094.djvu

			94 


W i kar z y: 1. ks. józef Brzenska, Uf. 26. V. 
1900 w Łomnicy, pow.Oleski. wyśw. 24, ust. 25. 
2. vacat. 
I n n i k s i ę Ż a: 1. ks. Piotr Kowolik, katech. 
przy semin. naucz., ur. 22. II. 8t\ w Komprachczy- 
cach, wyśw. 15, ust. 22. 
2. ks. józef LedwUll, katech. przy gimn. państw. 
i prefekt konwiktu, ur. 19. III. 85 w Zborowskach, 
pow. LubIiniec, wyśw. 11, ust. 22. PKO 300643.. 
3. ks. dr. Adolf Sptawa-Neymann, katech. przy 
niem. szk. śr. (diec. wrocławska), ur. 21. IV. 93 w 
Kolonji nad Renem, wyśw. 15, ust. 22. 
4. ks. jan Sowicki, katech. przy polsk. gimll. Ż., 
ur. 6. HI. 71 w Siekierczynie, pow. Orybowski, wyśw. 
96. ust. 25. 
5. ks. Robert Sewerin, Uf. 6. VI. 77 w Mikołowie, 
wyśw. 02. 
P a t r o n: Tjrząd Wojewódzki. 


x 


Woźni ki (Św. Katarzyna), p. Woź II i k i, st. 
Kalety, pow. LubIiniecki. Kat. 32t\8. Paraf ja powst. ? 
.Kościół w 17 wieku. 
Kościoły inne: Św. Walentego, naboż. od czasu 
do czasu. 
K a p l i 
 e: 1, Kapl. Góry Oliwnej. 2. Św. Florjana. 3, 
N, M. P. w GrazÓiwce. 4. N. M. P. Różańcowej w Dyrkach. 
5. N, M, p, w Miotku. naboż. od czasu do czasu, 
M i e j s c o w o Ś c i: l. Dąbrowa. 7-10 km,. 75 kat.. szk. 
lud" 1 klas,. 27 dz. 2. Dyrdy, 6 km.. 290 kat.. szk. lud.. 2 klas.. 
57 dz. 3, G l a z ó w k a. 2.5 km-, 104 kat. 4. M i o t e k, 10 
km,. 149 kat. 5. M o k rus. 9 km,. 70 kat. 6. S a p o t a. 
4 km.. 18 kat, 7. Ś l i w a. 3 km.. 45 kat. 8, S 0-1 a r n i a- 
Ł a m y. 1 km.. 320 kat, 9. S t a t e k. 1.5 km,. 40 kat, 10, 
S u l ó w. 2.7 km" 50 kat. ll, Woźni ki, 1720 kat,. szk. lud.. 12 
klas., 430 dz. 12, K () l. Woź n i c k a. 8 km., 37 kat. 13, Zie- 
lona. 11 km.. 250 kat.. szk. lud,. 2 klas., 70 dz. 
P r O b O s z C z: ks. August Mete, ur. 12. II. 85 
w Tworkowie p. Raciborzem, wyśw. 11, ust. 21. PKO 
302 288.
		

/p0095.djvu

			95 


P a t r o n: tir. lienckel Uuido v. Donnersmarck, 
Świerklaniec. 


Żyglin (Narodz. N. M. P.), p. i st. M i a s t e- 
c z k o, pow. Tarn. Góry. Kat. 4459. Paraf. powst. 
przed 1618, kośc. 1842. 
O d p u s t y: 8. IX, Anniv, Dcdic. ostatnia niedz, po Ziel. 

wiątk. 
K a p I i c e: W Ś w i e r k I a ń c u, Ilabaż, niedz. z polsk. 
i niem. kazano 
M i e j s c Q W o Ś c i: l. Bi-biela, 5 km., 248 kat., szk. lud., 
1 klas" 35 dz. 2. Brynica, 4 km., 305 kat., szk. lud" 1 klas" 
40 dz. 3. Chechlo Nowe. 5 km., 560 kat., sz:k. lud" 2 klas., 
]20 dz. 4. Che,chlo Stare, 1 km., 1436 kat., sz,k. lud., 4 klas., 
300 dz. 5. Świerklaniec,7 km., 630 kat., szk. lud., 2 klas" 80 
dz., niem, szk. pryw. symultallna 64 dz. kat., 8- pwt, 6. Żyglin, 
690 kat.. szk. lud., 4 klas., 150 dz. 7. Ż y g I i n e k, 1 km" 590 
kat. 


P r O b O s z C z: ks. Franciszek 
VI. 86 w Kochłowicach, wyśw. 11, 
3U2232. 
Wikary: vacat. 
p a t r o n: Urząd Wojewódzki. 


Wyciślik. ur. 4. 
ust. 25. PKO 


XVII. Dekanat Wodzisław ski. 
Dziekan: ks. Franciszek Schnalke, radca duch. 
Wodzisław. 


Act. circuli: 
Godów (Św. Józef), p. G o d ó w, sL Wo d z i- 
s ł a w, pow. Rybnicki. .Kat. 3850. Paraf. powst.? 
,Kościół tymcz. 1921, (stary spalił się 1921). 
Fi1je: 1. Ł a z i s k a (Wszvstk. Świętych); 
2. G o ł k o w i c e (Św. Alua). 
K a p I i c e: 1. w Skrbeńsku (Najśw. Serce j.). 2. w 
Rzabkowi'Cach (Św. Jana Nep.). 
O d p u s t y: 1. w Godowi
 Św. Józefa III. niedz. pa 
Wielkiejnocy. Anniv. Dedic. niedz. pa św. Jadwidze. 2. w 
Łaziskach: Wszyst. Św. An:Jiv. Dedic. niedz. pa Wszystko 
Św. 3. w Gołkowicach: Św. Anny. Anniv. Dedic. ostatn. 
.
		

/p0096.djvu

			96 


nie:dz. po Ziet Swiątk. 4. w Rzabkowie: Trój'cy Przenajśw.. 
5. w Skrbeńsku: Najśw. Serca J, 
M i e j s c o w O' Ś c i: 1, (jod.;w. 975 kat,. szk, lud., 3 klas., 
160 dz, 2. (jołkowice-Rzabków. 2-6 km., 1525 kat., szk. lud., 
5 klas" 240 d'z, 3. ŁazIski. 3 km., 800 kat., szk. lud., 3 klas., 
172 dz, 4, SkrbeJlsko, 3 km" 550 kat.. szk. lud., 2 klas" 85 dz. 
P r O b O S Z C z: ks. Juljusz Merkei, ur. 16. III. 
77 W W. Staniszczach p. Strzelcami, wyśw. 02, ust. 
07. PKO 302273. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: Hr. Larisch-M6nnich. 


Gorzyce (Św. Aniół Stróż), p. i st. O o r z y c e, 
pOW. R.ybnicki. Kat. 4419. Paraf. powstała? Ko- 
ściół 1869. 
K a p l i c e: 1. w Olzie (Sw. Józef). 2. w Uhylsku 	
			

/p0097.djvu

			97 


P r u b o s z c z: ks. Antoni Robota, dziek. hon., 
Uf. 2. I. 64 w Oostoni p. Prudnikiem, wyśw. 88, 
ust. 23. PKO 300986. 
W i kar y: vacat. 
p a t r o n: v. friedlander-fuld. 


Marklowice (Św. Stanisława. męcz.), p. i sto 
Wo d z i s ł a w, pow. Rybnicki. Kato!. 2710. Paraf. 
powst. 189U, kośc. 1914/15. 
O d p u s t y: 8, V, św. Stanisława. Anniv. Dedic. niedz. 
po 17. X. 
M rej s c o w o Ś c i: 1. Chałupki i Praga, 1-3 km.. 2,5 
km" szk. lud., 2 klas" 92 dz, 2. Dolne Marklowice. 2080 kat" 
szk. lud., 6 klas., 292 dz, 3. Górne MarkiowiCe, 1-3 km., 630 
kat., szk, lud., 2 klas,. 128 dz, 
P r O b O s z c z: ks. Wilhelm Buchta, Uf. 13. X. 
76 w Bog-uszowicach, wyśw. 02, ust. 20. PKO 300803. 
W i kar y: vacat. 
Patron: - 


Moszczenica (Św. Mikołaj), p. i sto J a s t r z ę- 
b i e - Z dr ó j, pow. Rybnicki. Kato!. 1606, prot. 
44. Paraf. powst. 1. VIII. 1925, kościół w 14 wieku. 
O d p u s t y: Św, Mikołaja, 
M i e j s c o w o Ś c i: Moszczenic3, 1606 kat" szk. lud., 
7 klas., 348 dz. 
P r O b O S z C z: ks. Edward Adamczyk, radca 
 
duchowny, Uf. 3. X. 68 w Łaziskach, wyśw. 91, ust. " 
22. PKO 302349. 
P a t r o n: v. Friedlander-Fuld. 


Mszanna (Św. Jerzy), p. i sto J a s t r z ę b i e - 
Z dr ó j, pow. Rybnicki. K ato!. 2293. Paraf. powst.? 
kośc. stary?, nowy 1897. 
 
Odpusty: Niedz. po 23. IV. 
M i e j s c o w o Ś c i: Mszann3, 2293 kat., szk. lud., a) 7 
klas., b) 2 klas., razem 271 dz. 


Schematyzm. 


7
		

/p0098.djvu

			98 


P r o b o s z c z: ks. Franciszek Styra, UL 28. XL 
82 w Biedrzychowicach, wyśw. 07, ust. 24. PKO 
302 182. 
P a t r o n: v. FriedHinder-ruld. 


Połomia (Nawiedz. N. M. P.), p. i st. J a s t r z ę- 
b i e - Z d rój, pow. Rybnicki. Kato 200. Paraf. 
powst. ? Kościół w 15 wieku. 
Filja: Ś w i e l' k l a n y D o l n e (Św. Anna), 
naboż. 2 razy w tygodniu i w niedz. i święta, po- 
grzeby. 
O d p u s t y: Niedz. po 2. VII. Anltliv. Dedic. niedz. pa 
św. Michale. 
M i e j s c D W a Ś c i: 1. Gogolowa. 2-3 km., 450 kat., szk. 
lud" 2 klas" 111 dz. 2. Kucharzówka, 3 km., 250 kat. 
3. Polomla, 1400 kat., szk. lud., 5 klas., 234 dz. 4. Świerklany 
-Dolne, 3-4 km., 1110 kat" szk. lud., 5 klas., 234 dz. 5. ŚwIer- 
klany Górne, 4-5 km., 1000 kat., szk. lud., 4 klas., 209 d,z. 
P r O b O s z C z: ks. Henryk Mzzsiol, ur. LXII. 
76 w Dzidowie pow. Kozielski, wyśw. 05, ust. 21. 
PKO 301203. 
W i kar y: vacat. 
P a t l' o n: Bracia Salamonowie w Połomi. 


Radlin. (Św. Marja Ma
dalena), p. i st. R a - 
d l i n, pow. Rybnicki. Kato\. 4820. Paraf. powst. 16. 
X. 1904, kośc. w 15 wieku. 
O d p u s t y: Niedz, po 22. VII. Anniv. Dedic. niedz. po 
21. IX. 
M i e j s c o w O' Ś c i: 1. Glażyny, 4 km., 1702 kat., szk. 
lHd" 4 klas., 247 dz. 2. Radlin. 3118 kat" szk. lud., a) 8 klas" 
466 dz., b) VI Górnym Radlinie 4 klas" 229 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Jan Rzzta, UL 31. V. 79 w 
Oościeszynie, pow. Wolsztyński, wyśw. 05, ust. 14. 
Telef. Wodzisław 47. PKO 302407. 
Wikary: vacat. 
P a t l' o n: v. rriedHinder-Fuld, Berlin.
		

/p0099.djvu

			Q9 


Skrzyszów (Św. Wawrzyniec). p. O o d ó w, 
sL W o d z i s ł a w, pow. Rybnicki. Kat. 2525. Pa- 
raf ja powstała po drugi raz 1868, 'kośc. w 13 wieku. 
Kaplice: Św, Jana Nepom. 
O d p u s t y: Św, Wawrzy"ca, Anniv, Dedic. astatn, 
niedz. paźdz, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Krotoszowice. 1.3 km., 780 kat., 
szk. lud. 3 klas., 172 dz, 2. P o- d b u c z e, 1.9 km., 215 kat. 
3. Skrzysz.ów, 1530 kat" szk. lud., 6 klas" 345 dz. 
P r O b O s z c z: ks. Jan Matejczyk, ur. 14. IV. 
87 w Radzionkowie, wyśw. 12, ust. 24. PKO 302.076. 
W i kar y: vacat. 
P a t r o n: Domena w Skrzyszowie. 


Wodzisław (Wniebowzięcie N. M. P.) p. i st. 
Wo d z i s ł a w, pow. Rybnicki. Kat. !1800. Paraf ja 
powst. ?, kośc. stary 1128, nowy 1910. - 
K a p l i c e: Kap!. cmentarna, naboż. w dni krzyżowe 
i pogrzeby. 
O d p u s t y; Niedz. po N. M. P. Skaplerznej. Anniv. De.- 
dic. 17, X, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. G r o d z i s k o, 3 km. 2. Wił- 
chwy, 4 km" szk. lud., 5 klas., 218 dz. 3. Wodzi,sław, I. szk. 
lud. polska. 7 klas" 470 dz., niem. 2 klas., 110 dz. II. szkoła 
dokształc. przemysł. i kupiecka 5 klas. 
P r O b O s z c z: ks. Franciszek Schnalke, radca 
duchowny, dziekan, ur. 4. XII. 73 w Raciborzu, 
wyśw. 98, ust. 11. Telef. Wodzisław 45. PKO 300.186. 
W i kar z y: 1. ks. Alfons Janllszewicz, Uf. 26. X. 
] 884, wyśw. 11, ust. ?5. 
2. vacat. 
3. vacat. 
W i kar y p o w i a t o w y: vacat. 
P a t r o n: v. FriedHinder-Fuld, Rerlin. 


7*
		

/p0100.djvu

			100 


XVIII. Dekanat Żor ski 
Dziekan: ks. Wiktor Loss, kanonik hon., Pawłowice. 
Act. circuli: ks. Franciszek Miczek, Warszowicc. 
Bzie (Św. Piotr i Paweł), p. p a w ł o w i c t:, 
st. B z i e, pow. Pszczyński. K atol. 143 8, prot. 
, 
schizm. 2. 
- 
- 


o d p u s t y: 29. VI, Auniv. Dedic, uiedz, po 14. IX, 
, M i e j s c o w o Ś c i: 1. Bzie Górne 642 kat" 98 prot" 1 
schizm., szk. lud. kat. 3 klas., 147 dz., pro-t. 1 klas., 39 dz. 
2. B z i e D o- I n e 1-2 km., 175 kat., 253 prot. 3, Bzie Zameckie 
449 kat., 176 prot., 176 schizm., szk. lud. kat. 3 kl., 91 dz. 
4. P n i Ów k a 3-4 km., 172 kat., 103 prot. 
p r O b O S z c z: ks. Jan Niedziela, Uf. 28. V. 84 
w Chrościnie wyśw. 05, ust. 22. Telef. Pawłowice 21 
(boczny), PKO 301 051. 
P a t r o 11: Domena Bzie. 


Jastrzębie Górne (Św. Katarzyna), p. i st. J a- 
s t r z ę b i e Z dr ó j, pow. R.ybnicki. Katol. 3000. Pa- 
raf ja powst.?, kościół 1825. 
K a p l i c e: N. M. P. w Zakładzie Św. Marii w Jastrzę- 
biu-Zdrój, naboi, dziennie. 
O d p u s t y: 1, Św. Tr6jcy. 2, Wniebowzięcie N. M, p. 
3. Św, Kata"\'zyny. Anniv. Dedic, niedz. po 15, X, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1, Jastrzębie G., szk. lud. 7 kl., 2. Ja- 
strzeble Dolne. szk, lud, 3 klas. 3. J a s t r z ę b i e - Z dr Ó j. 
4. Zofijówka. 
P r O b O S z C z: ks. Józef Czernik, Uf. 6. V. 79 
w Miedźnej, wyśw. 05, ust. 16. PKO 302153. 
W i kar y: ks. kllratlls Ryszard lforoba. Uf. 9. 
XII. 78 w Wilkowicach, Wyśw. Ol, ust. 25. 
I n n i k s i ę ż a: ks. kllratlls Franciszek Macher- 
ski, Zakład Św. Marji, Uf. 4. X. 83 w Debiu, wyśw. 
09, ust. 18. 
P a t r o n: % Śl. Urząd Wojew., % właściciel 
domeny.
		

/p0101.djvu

			lOl 


Krzyżowice (Św. Michał), p. i st. War s z 0- 
w i c e, pow. Pszczyński. Kato!. 1940. Paraf powst. 
przed 1300, kośc. 1799. 
Kaplice: N. M. P. w Osinach, nabuż. kilka razy 
do roku i 15, VIII. 
O d p u s t y: l. Smca Jez., III, niedz. po Ziel. Świątk. 
2, Św, Michała, Anniv, Dedic, niedz, po św. Mal'dnie, 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Horynia 2-3 km., szk. lud. 3 klas.. 
113 dz, 2. I(rzyżowice, szk. lud. a) kat, 3 klas., 107 dz. kat., 
b) prot, ] klas., 30 dz, prot. 3. Osiny 3-4 km" szk. lud. 2 
klas., 52 dz. kat., 8 niek. 4. Skrzeczko wice 4-5 km., szk. lud. 
l klas" 39 dz. kat., 3 nickat. 
P l' O b O s z c z: ks. Konstanty Kllbit7 rt , Uf. 19. 
XII. 75 w Łonach, wyśw. 02, ust. 07. Telef. Szeroka 
3. PKO 302095. 
P a t r o 11: Książę Pszczyński. 


Pawłowice (Św. Jan Chrzciciel), p. i st. P a- 
w ł o w i c e, pow. Pszczyński. Kato!. 1487. Paraf. 
pows1. 25. X. 1293, kośc. 1596. 
O d p u s t y: Niedz, po św. .Janie Chrzcic, 24, VI, Anniv. 
Dedic. niedz. przed 28. X. 
M i e j s c o w u Ś c i: PawIowice ]487 kat" szk, lud. 4 
klas., 225 dz, kat. 
P l' O b O S z c z: ks. Wiktor Lvss, dziekan i ka- 
nonik hon., Uf. 15. IV. 55 w Otmęcie, p. Strzelcami, 
wyśw. 86, ust. 99. PKO 300973. 
[n n i k s i ę ż a: l. ks. Pawel Loss, Uf. 16. VI. 
73 w Otmęcie, wyśw. 99. 
2. ks. Jan Chrza,szcz, kuratus, ur. 17. I. 70 w 
W'ierzchu p. Prudnikiem, wyśw. 96. 
P a t r o n: BarolI Karol Reitzenstein w Golaso- 
wicach. - 


Pielgrzymowice (Św. Katarzyna), p. G o l a- 
s o w i c e, s1. B z i e, pnw. Pszczyński, Kato!. 17'67. 
Paraf. powst. 1.-335, kośc. 1675, powiększ. 1911. 
Filja: G o l a s o w i c e (Narodz. N. M. P.) Na- 
bożeIlstwo co drugi tydzień.
		

/p0102.djvu

			102 


U d p u s t y: l, ŚW, Katarzyny. 2, Matki B, RÓżańc. 
Anniv, Dedic, 3 ujedz, września, 
M i e j s c -o w o ś c i: l, Gola50wice 2 km., 250 kat.. szk, 
lud. 3 klas., 123 dz, 2. Jar z ą b k o W i c e 3.5 km., 317 kat, 
3, Pielltrzymowice 12UO kat., szk, lud. 5 klas" 259 dz.. 
P r O b O S Z C z: ks. Karol La Ro
e, dziek. hon., 
UL 1. X. 59 w Sławięcicach p. Gliwicami, wyśw. 85. 
ust. 90. 
P a t r o n: Baron Karol Reitzcnstei'll \Y Uolaso- 
wicacl1. 


Ruptawa (Św. Bartłomiej), p. i st. R u p t a w a, 
pow. Rybnicki. Kato!. 1005. Paraf. powst.? kościół? 
K a p I ic e: 2 kapl. przydrożne, 
() d p u s t y: Św. Bartłomieja, 
Miejscowości: l. Cisó",ka 3 km.. 200 kat.. sz-k,lud, 
l klas., 42 dz. 2, Ruptawa 735 kat" szk. lud, 3 klas" 162 dz, 
3, R u p t a w i e c 2-3 km" 70 kat, 
P r O b O S Z C z: ks. Karol Dłuf!.aj, ur. 29. VIII. 88 
\\ Lędzinach, wyśw. 16, Ust. 25. Telef. Jastrzębie- 
Zdrój 9. PKO 304718. 
P a t r o n: Hr. Artur Sprillzenstein w Wielkich 
Hosticach Morawskich. 


Studzionka (Wniebowzięcie N. M. P.), p. i st. 
P a w ł o w i c e, pow. Pszczyński. Kato!. 1759. Paraf. 
powst.?, kośc. 1834. 
O d p u s t y: l, Wniebowzięcie N. M, P. 2. Matki B, 
R6żańc. Anniv. Dedic. niedz. przedostatnia po Zid. Świątk, 
Miejscowości: l, Borki, 254 kat. 2, Studzionka 
1505 kat" szk, lud, 5 klas., 270 dz. 
P r O b O S Z C z: ks. Franciszek Długosz. UL 8. I. 
74 w Łonach, wyśw. 99, ust. 22. Te!. w szkole. PKO. 
302 169. 
P a t r o n: Książę Pszczyński. 


Szeroka (WszysCY Święci), p. S z e rok a, st. 
War s z o w i c e, pow. Pszczyf1ski. Kato!. 1300. Pa- 
raf ja powst. 1. I. 1860, kośc. 1804. 
K a p I i c e: ŚW, Jana Nepomuc. 
O d p u s t y: Wszystk, Św.
		

/p0103.djvu

			103 


M i e j s c o w oś c i: Szeroka 1300 kat., szk. lud. 4 klas" 
241 dz. 
ProboSzcz: ks. Jan Mendel', UL 24. IV. 81 
w Browinku, p. Prudnikiem, wyŚW. 10, ust. 24. PKO. 
304 176. 
P a t r o n: Książę Pszczyński. 


Warszowice (Św. Mikołaj), p. st. War s z 0- 
w i c e, pow. Pszczyński. Katol. 950. 
O d p u s t y: Św. Mikołaja. 
Miejscowości: 1. SZOSZOWy 2 km" 230 kat. 
2, Warszowice 720 kat., szk. lud. 3 klas. 
P r O b O s Z C z: ks. Franciszek Miczek, radca 
duch., ur. 8. VIII. 63 w Miedźnej, wYśw. 90. ust. 99. 
P a t r o n: Książę Pszczyński. 


Żory (Św. Filip i Jakób) p. i st. Z o r y, pow. 
1( y b n i c k i. Katol. 8010. Paraf. powst. 1272, kośc. 
w 16 wieku. - 
K a p l i c e: 1. w szpitalu miejskim. 2, w klaszt. SS. Bo- 
romeuszek, Naboż. raz w tygodniu. 
O d p u s t y: Matki B. Różańc. 
M i e j s c o w o Ś c i: 1. Baranowice 2 km., 600 kat" szk, 
lud, 3 klas,. 100 dz, 2, F o l war k i 2 km., 250 kat. 3. Klysz- 
czów 2 km., 700 kat., szk, lud. 3 klas,. 131 dz. 4. Rogóżna 
2 km" 670 kat., szk. lud. 3 klas,. 111 dz, 5, W y 
 o d a 2 km,. 
190 kat. 6. Żory 5600 kat., szk. lud, a) polska 7 klas., 479 dz. 
b) niem, 3 klas" 128 dz. 7. N o w aW i e ś 3 km, 
P r O b O S Z C z: ks. Antoni Wojciech. UL 23. II. 
tS1 w Orzawie, pow. Pszczyński, wyśw. 08, ust. 21. 
Telef. Zory 47. PKO 301 641. 
W i kar y: ks. Emanuel B«k, ur. 26. III. 97 w 
Rujakowie, wyśw. 1924, ust. 24. 
P a t r o n: Miasto Żory. 


'-' 

 


" 


....
		

/p0104.djvu

			104 


Zakony i Kongregacje. 
A. Męskie. 
I. 00. Bonifratrzy. 
Prowincjał: O. E l j a s z U l ID a n, Bogucice. 


Miejscowość Rodzaj pracy Ilość 'I Przełożony 
i rok założenia 
l. Bogucice Pielęgnowanie cho- 12 prof. Przeor: 
1871 rych około 200 30 nowo O. Błażej 
Tel. Katowice 4 kand. Szaforz 
1086, P. K. O. 
301109 
2. Cieszyn Pielęgnowanie chn- 5 prof. O. Jacek Misiak 
1694 rych c koło 100 4 tercj, 
Telef. 3 kand. 
P. K.O. 


II. 00. Franciszkanie. 
Prowincjał: O. Wilhelm Ro go s z, Panewnik. 
1. Panewnik Misje, rekolekcje, 8 Ojców I Gwardjan: 
1902 kolegjum sera- 13 kler. O. Augustyn 
fickie, pomoc 6 braci Gabor 
w duszpasterstwie 


2. Rybnik 1921 misje, rekolekcje, 2 Ojców 
pomoc w dusz past. 3 braci 
I 


Gwardjan: 


III. Towarzystwo Jezusowe. 
Prowincjał: O. J a n k i e w i c z, Kraków. 
l. Dziedzice Dom rekolekcyjny 6 Ojców I Hektor: 
1906 4 braci O. Józef Bok 
2. Ruda Pomoc w dusz pa- 3 Ojców Rektor: 
sterstwie l brat O. .Józef Mastaj 


IV. 00. Kamiljanie. 
Prowincjał: O. H u b e r t B e c ker s, Hausdorf hei Mi.inster, 
Tarn. Góry 1907 \ Lecznica dla alkO- I 6 Ojców I Prefekt: 
holików, juwenat 4 prof. O. Emil 
, 5 braci Princigani
		

/p0105.djvu

			105 


v, 00. Oblaci N, M, P. Niepokłll. 
Prowincjał: O. Fr anci s z ek B o nif acy K o w al s ki, 
Krobia pod Gostynią (Wielkopolska). 


Miejscowość \ 
i rok założenia 


Rodzaj pracy 


Ilość 


Przełożony 


Lubliniec 1921 


Juwenat, misje, pn- 
moc w duszpast. 


6 OJCÓW' 
4 kler. \ 
8 braci 


Przełożony; 
O. Teofil 
Nandzik 


VI. TOwłlrLysłwo Słowa Bożego. 
Prowincjał: O. Fr an c i s z ek V o rm an n, st. Gabriel 
bei Wien. 
1. Rybnik 1922 \ Juwenat, pomrc I ił Ojców \ 
w duszpasterl'twie I 2 braci 


Rektor: 
O. Tomasz 
Puchała 


B. Żeń s k i e. 
I. SS, Boromeuszki. 
M. Prowincjałka: S. M. Wikt o ryna Regine k. Cieszyn. 


Miejscowość I 
i rok założenia 


Rodzaj pracy, I Ilośc I 
szkoły siós;r Przełożona 


I I 
Nowicjat, polski 80 prof. Prowincjałka: 
internat, niemiecki 33 nowo S. M. Wikto- 
pensjonat, polska 25 kand. ryna Reginek 
szkoła lud., polski 
kurs Frebla, niem. 
szkoła lud. i wy- 
dział., niem. szkoła 
gospodarcza I 
2. ' Bielszowice Ochronka, ręczne 
190;) roboty, pielęgnacja 
chorych poza dom,l 
Ochronka, ręczne I 
roboty, pielęgnow.\ 
chorych poza dom.1 
4. Nowy Bytom Pielęgn. chorych' 13 
1901 t w szpitalu 


1. Cieszyn 
Dom macie- 
rzysty 1875 


3. Brzozowice 
1900 


4 


S. M. Petrus 
Rciborska 


3 


S.-M, Hiljana 
Dziwok 


S. M. Kwiryna 
Walter
		

/p0106.djvu

			106 
Miejscowość Rodza,i pracy, Ilość Przelożona 
i rok zalożenia szkoly sióstr 
5. Chorzów 1903 Fielęgn, chorych 4 S. M. Makryna 
w szpitalu Fuhrmann 
6. Chorzów 1908 Ochronka, ręczne 3 S. M. Florjana 
roboty Bugiel 
. Chropaczów Pielęgn. chorych 3 S. M. Anatolja 
1914 w szpitalu . Kuczka 
8. W. DąbrÓWkaj Ochronka, ręczne 4 S. M. Norberta 
1919 roboty, pielęgil. I Thoillalla 
chorych poza dom. 
9. W. Hajduki Pielęgn. chorych 4 S. M. Klotylda 
1919 w szpitalu Matejczyk 
10. W. Hajduki Ochronka, ręczne 7 S. M. Flawjana 
1898 roboty, pielęgn. Szymońska 
chorych poza dom. 
11. Jastrzębie Obsluga chorych 17 S. M. Michaela 
Zdrój 1891 dzieci i gości ką- Córecka 
pielowych 
12. Kalety 1901 Pielęgn. starców, 3 S. M. Narcyza 
pielęgn. chorych, Duda 
poza dom, 
13. Kochłowice Sierociniec 7 S. M. Józefina 
1910 Langer 
14. Kochlowice Pielęgn. I'Itarców. 7 S. M. Hermina 
1902 ręczne roboty, Kłusa 
ochronka 
15. Król. Huta Pielęgn. chorych 14 S. M. Konra- 
Zaklad św. w szpitalu dyna Zając 
Jadwigi 1867 
16. Król. Huta Wychowanie sie- . 13 S. M. Angelika 
Sierociniec r6t, ochronka, rę- Krupska 
1886 j czne roboty 
17. Król. Huta Pielęgn. starców, 9 S. M. Agata 
Zaklad św. sierociniec Dzyda 
Bronislawy 
1904 
18. Łagiewniki Ochronka, pielęgn. 4 S. M. Teodora 
1910 chorych poza dom. Honczek 
19. Lędziny 1904 Ochronka, pielęgn. 3 S. M. ;Sustyna 
chorych poza dom. Glomb
		

/p0107.djvu

			107 
Miejscowość Rodzaj pracy, Ilość Przełożona 
i rok założenia szkoły sióstr 
20. Lipiny-Baraki Pielęgn. chorych 3 S. M. Floren- 
1914 w barakach tyna Szoltysek 
21. Łyski 1866 Szkoła gospodo 7 S. M. Helena 
Graszyńska 
22. Michałkowice Pielęgn. starców, 5 S. M. Engel- 
1908 I ochronka, roboty berta Schubert 
ręczne 
23. Mikołów 1896; Pielęgn. chorych 15 S, M. Gislena 
w szpitalu i starc., Kotulla 
'ochronka, pensjon. 
24. Mysłowice Pielęgn. starców, 8 S. M. Stylita 
1858 ochronka, ręczne Rudzka 
roboty, polski 
internat 
25. Mysłowice Pielęgn. chorych 8 S. M. Kolmana 
1905 w szpitalu I Ziaja 
26. Nakło 1899 Sierociniec, ręczne 5 S. M. Fidelja 
roboty, ochronka, Rigol 
pielęgn. chorych 
poza dom. 
27. PiekRry 1891 Pielęgn. chorych 5 S. M, Sewerina 
poza dom., Smolka 
ręczne roboty, 
ochronka 
28. Piasniki 1865 1 Pielęgn. chorych 12 S. M. Akwilina 
w szpit., ochronka Wittek 
29. Pszczyna 1867 Pielęgn. starców, 6 S. M. Pro kula 
pielęgn. chorych Bortlik 
poza dom., roboty 
ręczne, ochronka 
30. ?szczyna 1902 Sierociniec 3 S. M. Korbi- 
njana Walczyk 
31. Szopienice Pielęgn. chorych 7 S. M. Hugolina 
1910 w szpitalu Tkaczek 
32. Rożdzień 19051 Sierociniec, piel. 7 S. M. Wale- 
'chorych poza dom., rjana W ochnik 
ochronka 
33. Ruda 1874 Pielęgn. chorych 7 S. M. Metodja 
w szpitlllu Strzałka
		

/p0108.djvu

			108 
Miejscowość Rodzaj pracy, Ilość Przełożona 
i rok założenia szkoły sióstr 
I 
34. Ruda 1873 Dom wdów 3 S. M. Walfryda 
Florjan 
35. Siemianowice I Sierociniec, ipiel. 14 S. M. Afra 
1887 starców, ochronka, Bugiel 
I pielęgn. chorych 
w lazarecie 
36. Świerklaniec Pielęgn. chorych 7 S. M. Łucja 
1890 w szpit. i poza dom., Klauber 
piel. starc., ręczne 
I "boty, ooh"nIm 
37. Szarlej 1898 Piclęgn. chorych 7 I s. M, Arnolda 
w szpitalu Scheitza 
38. ŚWiętochło- Pielęgnowanie star-I 10 S. M. Gizela 
wice 1892 ców, sierociniec, Segda 
szkoła gospodo 
39. Świętochło- Pielęgn. chorych 7 S. M. Zuzanna 
wice 1925 w szpitalu Modrzyk 
40. Pszów 1869 Pielęgn. chorych 9 S. M. Libja 
poza domem, rob. Matuszek 
ręczne, ochronka 
41. Tarn. Góry Pielęgn. chorych 9 S. M. Konstancja 
Zakład św. J ó- poza domem, piel. Dombrowska 
zefa 1863 niemowląt, roboty 
ręczne, ochronka 
42. Tarn. Góry Pielęgn. chorych 7 S, M. Deadildis 
Szpit. powiat. w szpitalu Szendzielorz 
1886 
43. Tarn. Góry Gospodarstwo 3 S. M. Adelheid 
Konwikt glmn. w konw. Lesznik 
1923 
44. Tarn. Góry Pielęgn. chorych 3 S. M. Bertrana 
Lecznica bra- w lecznicy Lukaszczyk 
cka 1923 
45. Wełnowiec Pielęgn. chorych 8 S. M. Kornelja 
1890 w szpitalu Buhl 
46. Wełnowiec Ochronka. ręczne 3 I s. M. Maximila 
1906 roboty, pielęgn. Kondla 
jChOrYCh poza dom. 
I 
47. Nowa Wieś Pielęgn. chorych I 7 S. M. Teodolinda 
1884 w szpitalu Schewior
		

/p0109.djvu

			109 


Miejscowość Rodzaj pracy, Ilość Przełożona 
i rok założenia szkoły si6str 
48. Nowa Wieś I Ochronka, ręczne i 4 S. M. Jda 
1899 roboty. pielęgn. Gawlik 
chorych poza dom. 
49. Wodzisław Pielęgn. chorych 3 S. M. Gabina 
1865 w szpitalu Wieczorek 
50. Wodzisław Sierociniec, ręczne 6 S. M. Emilja 
1910 roboty, pielęgn. Bugiel 
chorych poza dom. 
51. Zory 1889 Pielęgn. chorych 9 S. M. J owina 
w szpitalu Libawska 
52. Żory 1925 Pielęgn. chorych 4 S. M. Wero- 
si6str i poza dom., nika Szolz 
ochronka, ręczne 
roboty 


II. SS. Dominikanki. 
Przełożona generalna: S. M. Kunigund a A rnd t6wna 
w Wielowsi. 


1. Katowice 
15.'1. 1923 


I Sierociniec, oChr.1 


5 


I S. M. Alwara 
Kruczyńska 


III. SS. Elżbietanki (Szaretki) 
M. Prowincjałka: S. M. Bolesława Piel6wna, Katowice. 


1. Katowice IszPital, pielęgnow. 30 I S. Joachima 
1870 chorych poza dom., Szafrin6wna 
Warszawska 54 ochronka, szkoła 
Telef. Katowice rob6t ręcznych 
1067 
2. Godula 1896 Szpital, pielęgnow. 12 S. M. Helladja 
chorych poza dom., Jglińska 
ochronka, szkoła 
rob6t ręczn., kuchn. 
dla biednych 
. Gorzyce 1905 Pielęgn. chorych 3 S. M. Agnieszka 
poza domem Woś 


.
		

/p0110.djvu

			110 


Miejscowość I 
i rok założenia 


Rodzaj pracy, 
szkoły 


4. Lubliniec Szpital, pielęgn. 
chorych poza dom., 
ochronka, szkoła 
dla rob6t ręcznych 
5. Orzeg6w 1905 Pielęgn. chorych 
poza domem 
Pawonk6w Pielęgn: chorych 
1907 poza dom., szkoła 
rob6t ręcznych 
7. Tychy 1896 1. Szpital, pielęgn. 
chorych poza 
domem 
2. Sierociniec. ochro 
szkoła rob. ręczn" 
szpital 


Ilość Przełożo
a 
si6str 
9 S. M. Nazarja 
Krzosak6wna 
6 S. M. Gonzaga 
Cholewińska 
3 S. M. Henryka 
Koniark6wna 
6 S. M, Brun- 
hilda 
Samaszewsk;i 
7 S. M. Alicja 
Sierzanka 


IV. 
1. Cieszyn 17531 


Szpital 


ss. ŚW. Elżbiety. 
I 29 


S. M. R6ża 


V. SS, Feliddnki, 


1. Dziedzice 


Sierociniec, oChr.1 


, 
tS. M. Ksawerja 


VI, SS. Frdnciu;kdnki, 
M. Prowincjałka: S. M. C h r o m a c j a w Scheibe p, Kłockiem 
1. Rybnik I I Szpital (Zakład św' l 22 I S. M. Demetrja 
3./V, 1869 Juljusza) 


VII. SS. Św. Jddwigi. 
M. Prowincjałka: M. B erchm ana Sz o p6wna, Bogucice. 
1: Bogucice 1858 Zakład wychowaw. 33 SS. S. M. Kolum- 
dla dziewcząt, sie- 11 Dowic. bana Potocka 
rociniec, ochronka, 17 kand. 
szkoła rob6t ręczn., 
kuchnia mleczna 
i dla ubogich 


.
		

/p0111.djvu

			Miejscowość Rodzaj pracy, 
i rok założenia szkoły 
2. M. Dąbrówka Ochronka, Pielęgn. \ 
17.'X. 1917 chorych, szkoła 
robót ręcznych 
3. Janów l ochronka, pielęgn. 
15./VI. 1917 chorych, szkoła 
robót ręcznych 
4. Pielgrzymo- Pielęgnow. chorych 
wice 


5. Załęże 


Sierociniec 


111 
Ilość Przełożona 
sióstr 
7 S. M, RomanI! 
Szopówmi 
6 S. M. Szoll!- 
styka 
PiotrowskI! 
3 S. M. Ewerysta 
Sobecka 
15 S. M. Fabiana 
Dudkówna 


VIII. SS. 
w. Marii. 
Przełożona generalna: M. K lot Y I d a M e n d ó w n a, Wrocław. 
1. Brzezie I Pielęgn. chorych, 3 I S. M. Kazimira 
7' j III. 1917 szkoła robót ręczno Poszlad 
2. Koszęcin Szpital, dom dla 5 S. M. Laetantia 
8./1. 1920 starców Danielczok 


3. Roździeń- 
Szopienice 
Tel. Katowice 
794 
4. Zgoda 
31./1. 1920 


Szpital hutniczy 


Pielęgn. chorych, 
szkoła robót ręczn" 
Ikuchnia dla biedn,) 


1. Król, Huta I 
ul. Katowicka 


IX. SS. Sercanki. 
koła gosp. 16 


10 


S. M. Satur- 
nina Zając 


3 


S. M. Balbina 
Behr 


I S. Anastazja 


X. SS. Służebniczki N, M. P. 
M. Prowincjałka: S. M. Z o f ja, Panewnik. 
1. Bełk Pielęgn. chorych 6 S. M. Jukunda 
Zakład Łukasza w szpitalu i poza 
11./X. 1908 dom., ochr., stacja 
Tel.Czerwionka dla dzieci bawią- 
32 cych na kolonjach 
letnich
		

/p0112.djvu

			112 


Miejscowość 
i rok założenia 


Przełożona 


Rodzaj pracy, 
szkoły 


Ilość 
sióstr 


. Bie lsko 
29./1. 1913 
Tel. 873/Il, 


Pielęgn. chorych 
poza domem 


Bieruń-Stary Pielęgn. choryeh 
4./IV. 1911 poza dom" szkoła 
robot ręcznych 
4. Borynia Pielęgn. chorych 
Zakład P. Marji j poza domem, szk. 
4./1. 1909 robót ręcznych 
5. Brzezinka I Pielęgn. chorych 
Szpital gmin. w szpitalu i poza 
14.'III. 1909 I domem, ochronka, 
szkoła robót ręczn. 1 
6. Chełm-Wielki Pielęgn. chorych I 
2./XII. 1914 ! poza domem, 
ochronka, szkoła 
robót ręcznych 
Pielęgn. chorych 
w szpitalu 


7. Dąb, Szpital 
gminny 
27.1IIJ. 1909 
Tel. Katowice 
1669 
8. Dąb, Zakład Pielęgn. chorych 
Panny Marji poza domem. ochr., 
16./111. 1908 szk. robót ręczno 
9. Gierałtowice Pielęgn. chorych 
Zakład P. Marji poza domem, ochro 
l1.jV. 1898 
10. Katowice Pielęgn. chorych 
Szp. miejski w szpitalu 
6.;VII. 1922 
Telef. 2706 


11. Katowice Pielęgn. chorych 
Szp. niem owI. dzieci 
12./1. 1922 
Telef. 1648 
12. Katowice Pielęgn. chorych 
Dom Zwillzkowy poza domem. ochr.. 
przy koś.... kated. szk. robót ręcznych 
23./V. 1922 


3 


I s. M. Leonarda 
.' S. M. Angelika 


3 


3 


S. M. Stefanja 


4 


S, M. Engel- 
harda 


4 


S. M. Florentyna 


4 


S. M. Engel- 
berta 


6 


S.:M. Leokadja 


4 


S. M. Atanazja 


9 


S. M. Romualda 


8 


S. M. Antonja 


5 


S. M. Honorata
		

/p0113.djvu

			113 
Ilość Przełożona 
sióstr 
5 S. M. Wiwina 
5 S. M. Jadwiga 
3 S. M. Ludwina 
4 / I 
s. M. Lydja 
3 
S. M. Julita 
4 S. M. Luidgardis 
4 S. M. Teodora 


Miejscowość 
i rok założenia 


Rodzaj pracy, 
szkoły 


13. Knurów, Szp. Pielęgn. chorych 
Sp. Brackiej w szpitalu 
1923 
14. Knurów, Zakł. Pielęgn. chorych 
św. Pawła poza domem, szk. 
23./VII. 1903 robót ręcznych 
15. Kończyce Pielęgn. chorych 
29./ XlI. 1920 poza domem, szk. 
robót ręcznych 
16. Kopalnia Emy Pielęgn. chorych 
13./VII. 1910 poza domem, ochr., 
szk.robóŁręcznych 
17. Lubecko Pielęgn. chorych 
Zakład Panny poza domem, szk. 
Marji,4./1II.07 robót ręcznych 


18. Lubliniec 
28./XIl. 1922 


19. Łaziska-Górn. 
Zakł. św. Bar- 
bary 
1O./XII. 1922 
20. Miasteczko 
Zakł. P ; M. 
5./1II. 1883 


21. Orncntowice 
4.,XII. 1917 


22.' Panewniki 
26./IX. 1909 


23. Pawłowice 
22./V. 1916 


24. Radzionków 
Zakład św. 
Józefa 
22./XI. 1898 


Schematyzm. 


Ekonomja u 00. 
Oblatów 


Pielęgn. chorych 
poza domem, szk. 
robót ręcznych 


Pielęgn. chorych 
poza domem, szk. 
robót ręcznych 
Pielęgn. chorych 
poza domem, szk. 
robót ręcznych 
Dom macierzysty, 
nowicjat, pielęgn. 
chorych poza dom., 
szk.robótręcznych 
Pielęgn. chorych 
poza domem, szk. 
robót ręcznych 
Pielęgn. chorych 
poza domem, dwie 
ochronki. dwie szk. 
robót ręcznych 


5 S. M. Cornelia 
3 S. M. Salomea 
28 S. M. Zofia 
Prowincjałka 
4 S. M. Krystyna 


9 


S. M. Ludwika 


8
		

/p0114.djvu

			114 
Miejscowość Rodzaj pracy, Ilość Przełożona 
i rok założenia szkoły sióstr 
25. Ruda, Szpital Pielęgn. chorych 8 Is. M. Ernestyna 
Sp. Brackiej. w szpitalu 
l./IV. 1921 
26. Rybnik Pielęgn. chorych. 7 S. M. Iluminata 
Sierociniec wychowanie sierót. 
12./XI. 1913 ochronka 
27. Rydultowy Pielęgn. chor. w 8 S. M. Zo zima 
Zakład św. szp. Spółki Brack. 
AnŁoniego i poza domem, ochro 
./X. 1919 szk. robót ręcznych 
28. Skrzysz ów Pielęgn. chorych 3 S. M. Eufrazja 
Zakład Panny poza domem 
Marji 
16./IV. 1868 
29. Wisła-Mała Pielęgn. chorych 3 S. M. Firmina 
Zakład św. poza domem 
Karola 
H./XI. 1913 
30. Woźniki, Zakl. Pielęgn. chorych 4 S, M. Ksawerja 
św. Filomeny poza domem, szk. 
8./VII. 1902 robót ręczno i ochro 


XI. SS. Szkolne de Notre Dame. 
M. Prowincjałka: S. M. Marja Jarosława. Lwów. 
1. Bielsko \ POIska i niem. sZk' l 56 s. M. Marja 
31./X. 1852 frebl.. szkoła lud. i Teodora Berth 
wydz., sem. naucz., 
semin. dla nauczano 
robót ręczn., szkoła 
gosp. dom., internat 
sierociniec 
Szk. lud. i wydzial.' l 
szk. gosp. dom. 


25 


S. M. Marja Eu- 
femja Kurzidym 


2. Strumień 
14./X. 1876 


XII. SS. Urszulanki. 
M. Prowincjałka: S. M. Ignacja Szydłowska, Kraków: 
1. Rybnik 1923 I Żeńskie gimn. hum. 1 11 I S. M. Ludmiła 
I SZk.IUd., szk. go sp., Rudnicka 
szk. frebl. I
		

/p0115.djvu

			115 


XIII. ss. Św. Wincentego (Szarytki). 
M. Wizy tatarka ; M. Ani el a P rzy si e ck a, Chełmno 
Pomorze. 


Miejscowość Rodzaj pracy, Ilość Przełożona 
i rok założen1a szkoły sióstr 
1. Katowice 1922 Lecznica Spółki 23 S. M. Stefanja 
ul. Francuska Brackiej Pietrock 
Telef. 128 i 541 ....... 
2. Król. Huta Ochronka S. M. Jadwiga 
1926 pielęgn. chorych Ebner 
ul. Gimnazj. 41 
3 Rybnik 1923 Leczn. Sp. Brackiej 11 S. M. Marja 
Gehrmann 


...... 
tR\ 


. 


8"
		

/p0116.djvu

			116 


Szkoły średnie i zawodowe. 


:Z1ł I Szkoły średnie i zawodowe 


Katecheci 


l Bielsko. 
a) Polskie Gimn. human, 
b) Niem. Gimn. human. 
c) Wyższa Szkoła Prze- 
mysłowa. 
d) Niem. Semin. żeńskie ks. 
SS. Szkolno de Notre 
Dame 
e) Niem, szkoła żeńska, ks. dr. Leopold Mika i du- 
kurs dla ochroniarek chowieństwo paraHalne 
naucz, robót ręcznych, 
kursy I!;OSp. i dokształc. 
SS, Szkolnych de Notre 
[)ame 
f) Prot.. Sem. 


ks. AUl!;ustyn Pohl 
ks. Jan Ew. MiIik 
ks. Antoni Miodoński. 
W. P. 
dr, Leopold Mika 


major 


niem. męsk. l l. ks. dr. Leopold Mika 
2. ks. wik. Kawl Kasperlik 


2 Nowy Bytom. 
Gimnazjum miejskie 


3 Cieszyn. 
a) Polskie Gimn. human, 


b) Niem. Gimn. hum. (w li- 
kwidacji) 
c) Państw. Semin. męsko 
(na Bobrku) 
d) Państw. Semin. żeńskie 


e) Niem. szkoła SS. Boro- 
meuszek, kursy irebl. i 
gosp. 
f) Polska Szkoła tIandl. 


ks. wlk. Edward Pawlak 
(pobocznie) 


1. ks. kan. JÓzef Londzin, 
poseł na Sejm Warsz" 
zastępca: ks. Konstanty 
Pogłódek, kapelan W. p. 
2. ks. Rudolf Tomanek 
ks. Wiktor Eisenber'g 


ks. Pranciszek Trombala 
. 
ks, dr. Józef Wrzół, czło- 
nek Rady Szkolnej 
ks. Wilhelm Waliczek 


ks. Jerzy Buzek
		

/p0117.djvu

			117 


>- 1 
OJ 
..,. 
"'N 
z" 
:E 


Szkoły średnie i zawodowe 


Katecheci 


4 Katowice. 
a) Gimn. Państw., ul. Mic- l, ks. dr. Stanisł, Wilczew- 
kiewicz3 ski (urlop), ul. Ponia- 
towskiego 34. Tel. 1976, 
zast, ks. Aleksander Se- 
rafin, Bogudce, klasztor 
00, BonifratrÓw 
2. ks, Robert J osiński, ul. " 
KiliilSkiego 21 
 
b) Miejskie Gimn. M-atem.- l, ks, Robert Gajda, ul. Ki- 
przyr., ul. Jagiellońska lińskiego 8. 
2, ks, Franciszek Pawleta, 
ul. Sienkiewicza 24, III. 
c) Miejsk. Gimn. żeńskie, l. ks. Alfons Granieczny, ul. 
ul. 3-go Maja 42 Bartosza Głowackiego 
2. ks. Augustyn Porębski, 
Bogucice, klaszt. 00. Bo- 
nifratrów 
3, ks. Maksym. Wojtas, 
Mysłowice' (pobocznie) 
d) Polska Szkoła Wydz, l. ks, Emanuel Krzoska, 
męska, ul. Szkolna Król, tIuta, ul. Dąbrow- 
skie
o 28 


e) Polska Szkoła Wydz, S'ily świeckie 
żeńska. ul. Szkolna 


f) Niem. Szk. Wydz. mę- 
ska, ul. Szkolna 
g) Niem. Szk, Wydz. żeń- 
ska, ul. Szkolna 
h) Miejska Szkoła tIandl. 
i) Szkoła Muzyk'i Kośc, w 
Państw, Gtmn. human. 
S Krół. Duta. 
. a) Gimn. Państwowe 


Siły świeckie 


Siły świeckie 


ks. wikary Matuszek 
dyrektor ks, Salbert 


l. ks. dr. Aleksy Siara, ul. 
Szopena Ha 
2, ks. dr. Stanisl. Rygielski
		

/p0118.djvu

			118 


:ZJ! I Szkoły średnie i zawodowe I 


Katecheci 


b) Oimn, Matem.-Przyrodn. l. ks. Adolf Gniłka, ul. Dą- 
browskiegO' 20 
2. ks. Stanisław Śmieja, ul. 
Wandy 66 
c) Miejskie Gimn. żeńskie l. ks. Piotr Bujara 
2. ks. Jan Grzonka, ulica 
Wandy 66 
d) Miejska Szkoła Handl. ks, Karol Milik (pobocznie), 
ul. Gimnazjalna 45 


e) Szkoła Mechaniczna 


vacat 


6 Lipiny. 
Pryw. niem. szkoła śre- ks, Uskar Cichy, Ruda 
dnia 
7 Lubliniec. 
Gimnazjum komunalne ks. Jan Szymala. kap. W. P. 
(w tworzeniu) (pobocznie). Tel, 27. Pre- 
fekt bursy 


8 Lyski. 
Szkoła GO'spodarcza 


ks, prob, Paweł Kuczka' 


9 Mikołów. 
a) Państw, Gimnazjum ks, Jan Tomala, Sekr. Gen. 
Zw. Tow. Młodz, 
b) Prywatna niem. szknła Siły świeckie 
średnia 
c) Miejskie Liceum żeńskie ks. Jan Madla (pobocznic) 
10 Mysłowice. 
a) Państwowe Gimnazjum ks. Henryk Proksch 
b) Państw, Semin, męskie ks, Gustaw Nohel 
c) Państw. Semin. żeńskie ks. Józef Kwiczała 
d) Miejskie Liceum żeńskie ks. prebendarz Maks, WOj- 
tas 
e) Prywatna niem. Szkoła Siły świeckie 
średnia
		

/p0119.djvu

			119 ; ł Szkoły średniej zawodowe 


Katcl:heci 


11 Pszczyna. 
a) Państw. Gimnazjum 


ks. Antoni J ochemczyk 
ks. dr. Karol Ranoszek 
prof. przedmiotów świeckich 
ks. Jan Osiewacz 
ks. Jan Osiewacz (pobo- 
cznie) 
d) Prywatna niem. szkoła ks. wik. Maksym, 
wierkot 
średnia 


b) Państw. Semin, męskie 
c) Miejskie Liceum żeńskie 


12 Roździeń-Szopienłce. 
Miejskie Gimn. Żeńskie ks. Wiktor Siwek 


13 Ruda. 
a) Miejskie Gimn. 
b) Miejska Wyższa 
żeńska 


ks. Alojzy Peikert 
Szkoła ks. Wik. Józef Myrcik (pu- 
bocznie) 


14 Rybnik. 
a) Państw. Gimn. human. 


b) Pryw. Gimn. Żeńskie 
. SS. Urszulanek 
c) Pryw. Gimn, mniejsz.ośC. 1. 


d) Szkol a Rolnicza 


15 Siemianowice. 
a) Komunalne Gimn. mę- 
skie i żeńskie 


b) Pryw. Niem. Gimn. mę- 
skie i żeńskie 
16 Strumień. 
a) Szk. GosP, SS. Szkoln, 
b) 2. Szk, Gosp. Izby Roln. 


l. ks, dyrekt. dr. Stefan 
Siwiec 
2, ks. Krukowski 
ks. Jan Gryeman S, V. D. 
(pobocznie) 
ks. LeDn Pampuch, P. K- 
O. 302.321 
2, Siły świeckie 


1. ks. dyr. dr. Józef Jelito 
2. 'ks. wik. dr. Jan Masny 
(pobocznie) 
ks. Alfons Krawczyk 


Ks. Ks. parafjalni
		

/p0120.djvu

			120 


Katecheci ł I Szkoły śr
dnie i zawodowe 


17 Sz.arlej. 
Komunalne Gimn. mę- ks, Filip Bednarz 
ski e 


18 Tarnowskie Góry. 
a) Państw. Gimnazjum 


b) Państw. 
c) Miejskie 
d) Pryw. 
mniejsz. 
e) Prywatne Liceum 
skie mniejsz. 
f) Szkoła Górnicza 
g) Szkoła Rolnicza 


Semin. 
Gimn. 
Gimn. 


męskie 
żeńskie 
męskie 


19 Nowa Wieś. 
a) Państw. Semin. Żeńskie 


b) Wyższa Szkoła niem. 


20 Żory. 
Progimn. komunalne 


ks. Józef Ledwoń, P. K. o. 
300 643 
ks. Piotr Kowolik 
ks. Jan Sowicki 
ks. dr. Adolf Splawa-Ney- 
mann 
żeń- ks. dr. Adolf Splawa-Ney- 
mann 


ks. kan. Michał Lewek 
ks. kat, Piotr Kowolik 


ks. Brunon Depo-ix, ul, 3-1;0 
Maja 
ks. wik. Karol. Burger (po- 
bocznie) 


ks. wik, Emanuel Bąk
		

/p0121.djvu

			121 


Księża umarli. 


Ks, tnders Eugenjusz, dziekan, emeryt. prob, w Piekarach, Ul', 
31. III. 1874 w Pawonkowie, umarł 7. XI. 24 w Branicy 
pod G}ubczycami, 
Ks, Dr. Brudniok f"rnnciszek, emeryt. prob, w Rybniku, Ul', 
13, V. 1856 w Gliwicach. umarł 10. II. 1926 w Rybniku. 
Ks. Czardybon Ludwik, prob, w N. Bytomiu, ur. 22, VII, 1879 
w Gostyni p, Pszczyną, umarł w N. Bytomiu 4. III. 1926, 
Ks. Kiebel Paweł, dziekan w Woźnikach, ur. 15. VII, 18()6 
w Opolu, umarł 28. XII. 1925 w Woźnikaeh, 
Ks. Kunze Franciszek, prob, w Siemianowicach, Ul'. 10. VIII, 
1867 w Gr.-Mahlendorf, pow. Niemodliilski. umarl 9, IX. 
1924 
 Siel1lianowieach, 
Ks. Namyslo Karol, dziekan w Chorzowie, ur. 2, Xl, 1865 
w Zwiastowicaeh, pow, Prudnicki, umarł 16, IV. 1925 
w Chorzowie. 
Ks, Orliński Kaspar, emeryt, prob, w Zyglinie, ur. 2, I. 1866 
. w Chorzowie. umarł 
O, IV, 1925 wSzarleju. 
Ks. Sllldeczele Edmund, Dr. jur" emeryt. prob, w Skrzyszowie, 
ur, 28. IX, 1855 w Piskowicach, umarł 10. X, 25 w Skrzy- 
szowie, 
Ks. Sobczyk Jlln, prob. w Jastrzębiu G" Ul'. 27. VII, 1878 w So- 
śnicach p, Gliwicami, umarł 4. II, 25 w Jastrzębiu, 
Ks. Edu'ard Waschifza, katech. w Cieszynie, Ul'. 26, VIII. 64 
w Ustroniu, umarł 1
, VI. 26 w Cieszynie. 


Księża obcych diecezyj. 
Ks. Marcin Bąk, wik. w L
zinach (Otranto), 
Ks. Ryszard Drewniok, katech, szk. lud, w Hucie Laury. 
(Congr. Div, Salvat.) 
Ks. Jan Fuks, wik. w Miko}owie, (Jassi, Rumunja), 
Ks. Antoni Howaniec, wik. w Józefowcu, (Segni). 
Ks. Franciszek Kaluża, wik. w 
iemianowicach, (Litomierzyce), 
Ks. Jan Glowiński, wik. przy kośc. św, Jadwigi w KróL Hucie. 
(Miss. S, Familiae). 
Ks. Józef Knikol/'ski, katech, przy ginm, państw. w Ryb'liku, 
(Lwów), 
Ks. Franciszek Krupkoll'ski, komorant w Bogucicach, (Poznań). 
Ks. Emanuel Krzoska, kat. szk. wydz. w Katowicach, (Lwów), 
Ks. Roch Margosz, admin. w Olszynie, (Regina, Kanada), 
Ks. Józef Matłoch, wik. w Roździeniu, (Congr. Div. Salv,),- 
Ks. Józef Miczka, wik. w Załężu, (Miss, S. Familiae),
		

/p0122.djvu

			122 


Ks. Wojciech Migdalski, admin. w Wiśle Wielk., (Kleveland). 
Ks. Alojzy Mori, lokal. w Czuchowie, (Monaster), 
Ks. Dr, Anastazy MUŻII, wik. w Mysłowicach, (R. Fran, Salesii). 
K
, Konstanty Piełka, wik. w Chropaczowie. (Bukareszt). 
Ks. Augustyn Porfbski, katech. przy ginm. żensk. w Katowi- 
eaeh, (Lwów), 
Ks. Leszek Pryliński, wik. w Brzezinach, (Lwów). 
Ks. Bolesław Rosiński, (Płock). 
Ks. Wincenty Rozmul'" kOlllor, w Mikołowie, (Marquette). 
KI'" Dr. Stanisław Rygielski, katech, przy gimn, państw, w Król. 
Hucie, (O, S. B.). 
Es, Aleksander Serafin, kateeh, przy gimn, państw. w Kato- 
wicach, (Malines, Belgja). 
1(1'" Wiktor Siwek, katech. przy gimn, żeńsko w Rożdzieniu, 
(Praga). 
Es. Jan Snu'icki, katech. przy gimn. żeńsko w Tarn, Górach, 
(Tarnów). 
KI'" Wincenty Spirra, admin. w Rogowie, (C. D. Salv.). 
Ks. Dr, Splawa-Neymann, katech, przy wyższ. szk. niem. w Tarn, 
Górach, (Wrocław). 
Ks. Franciszek Wieszok, duszpast. w Zakł. Umysł. Chor. w Ry- 
bniku, (Albano Laziale, Włochy). 


Księża przebywający poza terenem diecezji. 
1. Ks. Józef Gau'l'ina, UI', 18. XI. 92 w ::::trzybniku p. Racibo- 
rzem, kierownik biura prasowego w 'Warszawie, 
2. Ks. Józef Knosala. ur. 15, III. 95 w Zelażnie jI, Opolem, 
pracuje jako duszpasL emigrantów polskich w Franeji, 
Adres: Auby (Nord) 267 Cite du Moulin, 
3. Ks. Teodor Makiela, ur, 8, XI. 89 w Wirku, pra
uie jako 
duszpasterz emigrantów polskich w Francji. 
4, Ks. Ludu'ik Skowronek, prałat, emeryL prob, w Boglicicach. 
mieszka w Koziej Szyji na Śląsku niem, (d. Emeryci), 
5, Ks. Leopold Bilko, ur. 15, X. 92, wyśw. 15, dyrektor Zje- 
dnoczenia Młodzieży Polskiej, Poznań, Ostrów Tumski 3, 
diec. poznańska. 
6. Ks. Tobiasz Gryn'waldski, ur, 15. IV, 45, wyśw. 72, emeryL 
prob, zabrzeski, ekspozyt w Młynczyskach, p. Lukowica. 
7, Ks. Józef KarO'lDski, ur. 19. III. 62. wyśw. 84, emeryL prob. 
rudzicki, katecheta pomocniczy w Kielcach, ul. Kanoni- 
czna 11, diec, kielecka. 
8. Ks. Karni Milik, kapelan Wojsk Polskich, Król. Huta,
		

/p0123.djvu

			123 


9 Ks, Jan Szuścik, Uf. 11. VIII. 64, wyśw. 87, spirytualny w do- 
mu starców w Stras s, pow. Krems, Dolna Austrja, diec. 
wiedeliska. 
10, Ks. Dr. Lud/ł'ik Wrzol, Uf, '27, XII. 81, wyśw, 26, VII, 1904 
profesor filozofji \\ seminarjum duchownem w Widnawie, 
diec, wrocławska, 


Emeryci. 
1. Ks. Oskar Cichli, kat ech. przy gimn, kom, w Hudzie. Ul', 
:m, VIII. 73 w l\'i:lwlowie, wyśw. 1901, emeryt. 26, mil'szka 
w Rudzie, ul. Powstanców. 

_ 1(8. P(llrel Loss, Uf. 16. VI. 73 'v Otrnęcie p. SfrzeleaJni'ł 
wyśw, 99, emeryt. 17. V. 13, mieszka w Pawłowicach. 
3, Ks. Lud/t'ik Skowronek, Prałat Dom, J. Św" radca duch" 
emeryt. prob. w Bogucicach, Uf, 6, IV. 1859, w Czuchowi e 
p, Rybnikiem, wyśw, 84, emeryt. 23, mieszka w Koziej 
Szyji na Śląsku niem, 
4. Ks, Franciszek Tylia, Prałat J, Św" emeryt. prob. św. Ja- 
dwigi w Król. Hucie, Ul', L IX, 49 w Trebiczynie p. Ole- 
snem, wyśw, 81, emeryt. 23, mieszka w Król. Hucie, ul. 
Gimnazjalna 45. 
5, Ks, Jerzy Włodarczyk, emeryt. prob, w Szel"okiej, Ul', 28. IV. 
1886 w Król. Hucie, wyśw, 11, emeryt. 24, mieszka w Ko- 
koszycach, 
6, Ks. Karoł Arndł, emel'yt, prob. w Rogach, Uf. 15. IX, 75 
w Walcach, pow, Prudnicki, wyśw, 1903, emeryt. 26,
		

/p0124.djvu

			124 


Klerycy Śląskiego Seminarium Duchownego. 


Nazwisko I 


1. 
2. 


Kotusz 


Porosz 


3. Spychalski 
4. Christoph 


5. 
6, 
7. 
8. 
9. 
10. 


Gwóźdź 
Haroński 
Rojka 
Juroszek 


KiUa 


Kominek 


11' 1 
12. 
13. 
14, 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22. 
23. 
24. 


Niechoj 
Olma 


Otawa 
Pilawa 


Ryś 


Adamczak 
Guzy 
Hielscher 
J amrozy 
Król 
Maroń 
Sosną 
Steuer 
W ojtynek 


I I miejsce I 
Imię I dz . urodz I urodzenia święcenia 
Bernard 1 1 20.8.1900' 1 Józefowiec 
pow, hatowlce 
Franciszek 15. 6. 1898 1 ' Końska 
I pow,Cz,Cieszyn 
Marjan 1. 6. 1901 Opole subdiakon 
Józef 22.7.1901 Pr. Krawarz subdiakon 
pow. Raciborski 
21.12.1903 W. Piekary :subdiakon 
5. 9. 1899 KrÓl. Huta święc. niższe 
16.12.1897 W. Piekary subdiakon 
14.3.1904 1 Nikolsburg subdiakon 
(Morawy) 
3. 9. 1898 Małe Zimnice subdiakon 
pow, Opolski I 
Bolesław 23.12.1903 , ' Radlin subdiakon 
pow. Rybnicki 
Konstanty 11. 2. 19031Nowy Bytom subdiakon 
Franciszek 15. 6. 1904 Hałcnów subdiakon 
I pow. Biała 
4. 8. 1903 Pszów subdiakon 
I . 
L8. 2.190,11 Krasiejów subdiakon 
I I pow, Opolski 
I Paweł 1 9.6.1901 Zgoń. I subdiakon 
pow,Pszczynski 
Franciszek 1 3. 10. 1899 Essen lektorat 
Aleksander 21.11.1902 W. Piekary tonzura 
Joachim L3.2.1904 Gliwice tonzura 
Teofil 1. 4.1904 Brzezinka tonzura 
Jan Paweł 23.6.1899 Ruda Śl. tonzura 
Franciszek 28. 3. 1904 Kielce tonzura 
Józef 31.10.1904 Krzyźowice tonzura 
Antoni 5.8. 1903 Nowy Bytom tonzura 
Józef Franc. 29. 1. 1902 M. Dąbrówka tonzura 


diakon 


diakon 


Hilary 
Leon 
Paweł 
Rudolf 


Paweł 


Emil 
Karol 


25-63 Teolodzy bez święceń. 


--
		

/p0125.djvu

			125 


D o d a t e k. 


Władze świeckie i instytucje społeczne. 
l, S e j m S l ą s ki: Telef.: Urząd \Vojewódzki. Marszałek: 
Wolny. Wicemarszałkowie: Birnszkiewicz. Grajek. Kę- 
d'zior. Pant. 
2, Rada Wojewódzka: Telef.: Urz. Worj. P. Woje- 
woda Grażyński. wicewoj,ew, :Żurawski. pp. Bobek, Du- 
biel. Michatz. Scheffer. Stark, 
3. SI. Urząd Wojewódzki. Telef.: Urz. Woj. (o ile 
inaczej nie zaznaczOIno). 
a) Wydział Prezydjalny: (Gmach wojewódzki). 
b) Samorządowy: (Gmach Wojewódzki), 
c) Administracyjny: (Gmach Wojewódzki). (Od- 
dział wyznaniorwy: p. radca JuzlWa). 
d) Bezpieczeństwa Publicznego (Gmach Woje- 
wódzki), 
e,) Zdrowia Publicznego (Gmach Dyrekcji Policji 
na ul. Zielonej). Tekf. Katowice 501-504 (Dyr. 
Policji). 
f) Przemysłu i Handlu: (ul. Zielona). Telef. ]807 
i 2096. 
g) Rolnictwa: (Plebiscytowa J), Telef. 1260. 
h) Budżetowo- Gospodarczy (Gmach WojewÓdz-, 
ki). 
i) Skarbowy (ul. 'Francuska), TeJef.: 709. 1841. 
2429, 226, 
k) Pracy i Opieki Społecznej (ul. Plebiscytowa 1). 
Tel. 1260. 
n Komunikacji i Robót PubHcznych (szkoła 
Szafranka. w gmachu W. O. P.), 
m) O ś w i e c e 11)1 a P u b 'l i c z n e g.o (Szkoła 
Szafranka) p. naczelno Stach. zastępca p. dr. 
'Farnik. 
Oddział I. Personalno-Admin.: p. DobUa-Dziubczyński. 
II. Szkolno Powszechne: p. Wysocki. 
III. Szkolno Średnie: p. dr. 'Farnik. 
IV. SZJkoln. Zawodowe: p. inlŻ. Kwieciński. 
V. Oświata Pozaszkolna: p. naczelnik Stach. 
WizytatorowIe: ]. dla szkÓł ludowych: p. Jarzyński. Rze- 
me łka. Wojnarowicz. Heczko. 2. dla se- 
minarjów: p, Wysocki. 3. dla szkół śre- 
dnich: p, dr. 'Farnik. Miedniak, Ogrodziń- 
ski, 4. dla szkół zawodowych: p. Kwie- 
. ciński.
		

/p0126.djvu

			126 


Inspektarowie: 
Bielska: p. Klemens Makusiak. Bielsko. 
Cieszyn: p. Karol Buzek (zast.). Cieszyn. 
l	
			

/p0127.djvu

			127 


12. Urząd dla Spraw M n i e j s z o Ś c i, Katowice, Rynek 5, 
Komisja Mieszana, Katowice, ul. SłowackiegO' 22, Trybu- 
nał Rozjemczy, Bytom, Gutenbe'l'gstr. 12. 
13. Inspektorat P a c z t i Telegraf6w, Katawice, ul, Słowac- 
kieSI:o 4. Urząd Pacztawy, ul. Pocztowa 9. 
14. Dyrekcja P a l i c j i, KatO'wice, ul. Zie,lona, Bielska i Król. 
tiuta, 
15. Okręg. Urząd P a ś r e d n i c t w a P r a c y, Katawice, ul. 
Warszawska 49 (Starastwo). 
16. P rak u r a t u r a Generalna, Katowice, ul. Pocztowa 11. 
17. Izba R a In i c z a, Katowice, ul. Plebiscytowa l, Telef. 
1758, 
18. S ą d Apelacyjny, Katowice, ul, Wolnaści. 
19, S ą d OkręSl:O'wy, Katowice, ul. Dyrekcyjna 1 i ul. An- 
drzeja 26-28 z Sąd. Pow. w Katowicach, Król. tiucie, 
Lublińcu, Mikaławie, Mysłowicach, Pszczynie, Rudzie, 
Rybniku, Tarn. Górach, Wadzisławiu, Żarach. 
20. S ą d Okręgawy, Cieszyn z Sąd. Paw. w Bielsku, Sko- 
czowie i Strumieniu. 
21. Zakład U b e z p i e c z e ń Spałecznych, Król. tiuta, ul. 
DąbwwsktegO' 9. 
22. Wyższy Urząd U b e z p i e c z e ń (II instancja! I instan- 
cja przy Starastw.), Mysłowice. 
23. Woj. Urząd U b e z pi e c z e ń On inst.), Katawice, ul. 
Zamkawa 3. 
24. Okręg. Urząd Z i er m s ki, Katawice, ul. Pocztawa 16 z 
Pow. Urz. Ziemsko w Cieszynie (na Cieszyn i Bielska,), 
Katowicach (ma Katowice i Świętochłowice), Lublińcu (na 
Lubliniec i Tam. Góry), Ps,zczynie i Rybniku. 


-. 


Instytucje Społeczne Województwa Śląskiego. 
Dom wychowawczy dla młodzieży męskiej: Cieszyn. 
Dom wychawawczy dla młodzieży żeńskiej.: l. Zakład Mar- 
kiefki u SS. Jadwiżanek w Bagucicach, 2. Zakład SS. N. 
M. P, w Częstachawie. 
Dworcawa Ochrana Kobiet: Dam Związkowy przy kościele 
N. M, P. w Katawicach. 
Dom Pracy PrzymusOlWej w Lublińcu. 
Lecznica dla Ałkoholików: Klasztór 00, KamiUanów, Tam. 
Góry. 
Szkała matałków w Rybniku (mieści się w Zakladzie dla 
Umysława Chorych). 
Zakład Głuchoniemych, Rybnik (w arganizacji). 
Zakład Umysława Charych: l. Lubliniec, 2. Rybnik.
		

/p0128.djvu

			
		

/p0129.djvu

			Alfabetyczny spis księży. 


SIr. SIr. 
A C 
A.damczyk 15,97 ( edzich 44 
Adamek 51 Chrząszcz 101 
Anders t 121 Cichy Ryszard , 77 
A rndł 123 Cichy Oskar 80,118,123 
B Czaj a 13,48 
Bak Em, Czaputa 89 
12,103 Czardybon t . 121 
B
k Marcin 63,121 Czempiel 15.19,20,45 
Banaś 52 Czernik 100 
Barabasz 16,24 
Baszton 67 D 
Bednorz 21.67,119 Danecki 91 
Bernacki 16,84 Depoix :>0,120 
Bielok 17,71 Długaj . 102 
Bieniek 13,68 Długosz . 102 
Hierski 28 Dobrowolski 21,13 
Biłko .' , 122 Doleżych 56 
Bok ' 104 Drewniok R ysza rd 121 
Boryński 16,32 Drewniok Wiktor 70 
Borzucki 73 Drozdek Franciszek 65 
Brandys .Jan 65 Drozdek Paw, 91 
Brandys P. 14,16,17,19,20,66 Drzezga 72 
Brejm 78 Dudek 62 
Bresler 64 Dwucet 53 
Broda 84 Dyczek 24 
Bromboszcz 13,14.15,17,18,19,20 DylIus 41 
Broy 48 Dziwis 43 
Brudniok t 121 E 
B rzenska 94 Eisenberg 28,116 
Brzoza 77 EIsner 62 
Brzuska 28 
Buchta 97 F 
Budny Jan 22,26 Fabiś .
. 44 
Budny Teofil 86 Feicke 54 ił 
Bujara Jan 53 Ficek 66 
Bujara Piotr . 48,118 Florek 54 
Bulowski 15,16,22 Fross 38 
Burger , 50,120 Fuks 121,57 
Burjan 29 G 
Buschmann 77 Gabor 58,104 
Ruzek , 28,116 Gajda Jan 47,117 
Schematyzm. 9
		

/p0130.djvu

			130 


Gajda Robert 
Gałuszka . 
Gaska. . . 
Gawlina . , 
Gawłowski , 
Główczewski 
Głowiński 
Gniłka , 
Górek 
Górka . 
Granieczny 
Grim 
Gnmt . , 
G run waldzki 
Grycmann Józef 
Grzonka 


Str. 
19,38 
, 88 
16,52 
122 
. 45 
11 
47,121 
48,118 
, 33 
45 
19,38,117 
30 
. 35 
, 122 
61,119 
48,118 


H 


Hanzlik 
Herman Faustyn 
Hermann Jakób 
Herot , 
Hess 
Horoba 
Howaniec 
Humolay 
Hubner . 
HyJa 


25 
23 
35 
25 
89 
100 
42,121 
28 
72 
53 


J 


.T anik 
.Tanoszek 
Janota , 
.Tanuszewicz , 
.Jarczyk .' 
Jarzabek 
Jelit
 . 
Jędrzejczyk 
Jocllemrzyk . 
Josiński 
Jośko ' 
Juraszek 


44 
27 
60 
99 
13,17 
. 84 
68,119 
. . 73 
. 71,118 
17,38,117 
78 
41 


K 
Kaluża Fr, I (Siemiano- 
wice) . ' . . . ,68,121 
Kałuża Fr. II (Król. Huta) 47 
Kałuża Karol . .. 50 
Kałuża Wendelin . . 63 
Kandziora . . 75 
Kapica 14,16,17,59 
Karowski ' , . 122 


Str. 
23,116 
13,14 
L21 
38 
70 
75 
25 


Kasperlik Karol . 
KasperJik Wilhelm 
Kiebel t 
Kirmis 
Klimek 
KJim
\a 
Klisz. ' 
KnosaJa Józef I (Radzion- 
ków) , . 64,67 
KnosaJa Józef II ' 122 
Knosala Mik. 15,16,75 
Kocurek 34 
Kojzar 24 
Kokot . 13 
Kołek ' 14,15,29 
Kolticka 31 
Koinraus 33 
Kopeć ' 24 
Kowakzyk 47 
KowoJik 12,94 
Koziełek A, 18,70 
Kozielek J, . 42 
KożJik. , , 17,18,68 
Krajczyrski .' . 38 
Krawczyk Konrad ,45 
Krawczyk Alf, , 40,119 
Krurina , , ' 83 
Krunna 15,61) 
Krukowski . 84,119,121 
Krupkowski . ,40,121 
Krzoska ' 18,117,121 
Kubarzka . , 30 
Kubitza . . ,101 
Kubis ' 14,16,20.41 
Kuboszek 16 
Kuczera ' 50 
Kuezka ' 74,118 
K udeJko . , 92 
Kudera 16,17,IH 
Kukla . . 86 
Kcla ' 
 
KuLig Jan 16,74 
KuJig Józef I(Boguszowice) 81 
Kulig Józef II (Orzesze) 58 
Kulik Rysz. 72 
Kulok. . 59 
Kunz . . 23 
Kunze t 121 
Kupilas 63 
Kupka. 32
		

/p0131.djvu

			Kurpas 
Kwiczała 


Lackowski 
La Rosp 
Lazar 
LedwOli 
Lewek 
Lex. . 
Li gOli , 
Lindner 
Linek' , 
Linzer 
Lisiecki ks. Biskup 
Lokaj 
LOlllozik 
Londzin , 
Loss Paweł 
Loss' Wiktor 
Lubina 


l\1achnlica 
Macherski 
Macierzyński 
Madla Jan 
Makiela 
lVIańda 
Margos7. 
Maroszek 
!V[aśli,iski 
Masny Jan 
Masny Adolf 
:VI astaj 
lVlathea Karol 
Mateja Jan 
Matejczyk Jan, 
Matejczyk Wiktor 
MaUoch 
Matula 
Matuszek 
Melc , 
MencleI' 
Mende 
MerkeI 
\1ichatz 
Miczek 
Miczka 
Migdalsld 
Mika 


SIr. 
51 
6-ł,11R 


I" 


. 96 
16,102 
, 83 
94,120 
14,16,17,93,120 
16,17,43 
, 67 
AO,-a 
. 60 
lf>,27,32 
18 
84 
R6 
15,18,29,116 
101,123 
15,16,100,101 
. :-35 


M 


88 
100 
--l3 
57,118 
, 122 
. 35 
54,121 
, 69 
14,17,18,19,20 
68,119 
, 86 
20,104 
37 
:39 
99 
58 
[3,121 
, 57 
. 21,37,117 
94 
103 
79 
96 
42 
15,100,103 
, 41,121 
72,121 
23,116 


M ilik Karol 
Milik ,ran 
Miodoński 
M oćko 
Mol'i 
Motz 
!VI usialik Franciszek 
Musiol 
Muża . 
Myrcik 


Nalepa 
Namysło t 
Nandzik 
Niedziela Jan 
Niedziela .Józef 
Nidecki 
Niemiec 
Nohel 
Nosol, 
Nowak 8t. 
Nowok 


Ochman 
_ Okrent 
Olszak 
Ol"liIiski t 
Osiewacz 
Osyra , 
Olręba , 
Ozana 


Pacha 
Palarczyk 
Pampuch 
PandeI 
Pasternak 
Pastucha 
Paterok 
Pawełke 
Pawlak 
Pawletta 
Peikert 
Piaskowski 
Piełka 
Plewnia , 
Pniok . 
Pogłodek 
Pogrzeba 
Pohl 


N 


o 


p 


131 


blr. 
21,-l8,118,122 
. 23,116 
21,23,116 
15,R7 
33,121 
76 
(j7 
'98 
64,121 
80,119 


{j7 
121 
105 
100 
38 
90 
27 
20,64,118 
79 
26 
60 


-lO 
35 
15,16,88,89 
. 121 
20
1,119 
L,19,21 
49 
29 


80 
81 
84,119 
R3 
93 
30 
56 
92 
77,116 
38,117 
21,80,119 
. 49 
44,121 
36 
, 23 
29,116 
, 36 
23,116 


9*
		

/p0132.djvu

			132 


Poj da Adolf 
Pojda Jan 
Porebski 
Pl'incigami 
Proksch 
Pryliński 
Pszezółka 
Puchała 
Puchel' Paweł . 
Puch er Wawrz. 


Ranoszek 
Rasek 
Rdueh 
Reginek Kasper 
Reginek Tomasz 
Robota Antoni 
Robota Władysław 
0, Wilhelm Rogosz 
Rozlllus 
Ruhnau 
Ruta 
Bygielski 


Sal bert 
Schnalke 
Schol711- 
Sehubert 
ŚCigała 
Serafin 
Sewerin 
.;;:' 
..lara , 
Sigula 
Siemienik 
Sikora 
Sinkowski 
Siwek 
Siwiec 
Skowronek 
Skowroński 
Sk,.zypczyk 
Skudek 
Skudrzyk 
Skulina 
Skupin 
Sladeczek t 
śliwka Emil 
Śliwka Jan 
Ślllieja 


SIr. 
:35 
82 
W,117,121 
, 1O-ł 
. 64,118 
122,171 
74 
, 105 
7P 
14,15,2G,21.tJ7 


R 


18,71,118 
46 
87 
81 
83 
16,97 
14,15,34 
. 10-ł 
, 57,122 
69 
98 
48,117,122 


s 


19,50,117 
15,16,99 
19,65 
16,20,89 
40 
40.117,121 
94 
18,48,117 
. 16,79 
19,20,21,38 
15,16,27,28 
21,38 
63,119,122 
, 15,84,119 
15,122,123 
14,57 
13 
21,23 
21 
85 
78 
121 
80 
21,81 
49,118 


Sobecki 
Sobczyk t 
Sowa 
Sowicki 
Spadl 
Spielvogel 

pirra 
Spława-Neymann , 
Staffa 
Stefan 
Strzyż 
Styra 
Świerkot 
Szczygłowski 
Sznurowacki 
Szoltysik 
Szramek 
Szulc 
Szuścik 
Szwajnoch 
Szymała Jan 
Szymała Jan 
SZYllleczek 


Tannert 
Thiele 
Tomala 
Tomanek 
Trawnicek 
Tro'lI bala 
Twórz 
Tylla 


Urban 


Vogl 


Wallach 
Walenta 
Waliczek 
Waschitza t 
Wiem'ek 
Wieszok 
Wilczewski 
Wilhelm 
Wilk 
WinkIel' Paweł 
WinkIel' Teodor 
Włodarczyk 


w 


SIr. 
W,87 
, 121 
-ł9 
94,120,122 
2(i 
R2 
, 76,122 
9-ł,120,122 
37 
90 
15,78 
98 
.' 71,118 
50 
2Q 
56 
14,17,18,39 
46 
. 123 
44 
(LubI,) 21,53,118 
(N, Bytom) 77 
31 


T 


28 
79 
19,21,57,118 
29,116 
31 
. 29,116 
93 
14.49,12:3 


u 


w 


v 


15,16,69 


65 
37 
29 
121 
59 
84,122 
38,117 
91 
55 
61 
62 
75,123
		

/p0133.djvu

			Wouarz , , " , S/I.
 
Wojciech Antoni, . ,17,103 
Wojciech Ludwik 14,15,17,19,46 
Wojtas 13,19,64,117,118 
Wojtek , , , 64 
Wrzół Józef «'ieszyn ) 17 :!9116 
\ '" ' , 
\'I'zół Ludwik (Widnawa) 123 
, . 


Wyeiślik , 
Wyeisło , 


Z 
Zając Andrzej , 
Zając Augustyn 
Zientek . . . 
Zdziebło. . .  - --...
 \ .
_r-
ń' 
. Śp. ks. dziekan Win kler. 
*
,. 
.. f 
Chełm w Pszczyńskiem. W .ponie- 


....!
: : .zmarł po 
tki
 ' 1-cz 
ciężkich cIerpieniach w wieku \8 lat ś'p, 
ks. dziekan Pawel Winkler z Wielkiego 
Chelmu. Śp. ks. dziekan Winkler uro- I 
dzil się 6 marca 1873 roku w Bycinie 
(pow. gliwicki). święcenia otrzymal 23 
czerwca 1896 roku. Krótki czas byl du- 
szpasterzem w Dziećkowicach. poczem 
objął tutejszą parafję w roku 1905.", w 
klórej wszystkie swe siły poświęcił Pora- 
cy dla dobra paraf jan. Paraf janie cł-i:e1tnł- 
scy szczerze opłakują zgon zacnegO' ka;"
 
pIana. R. i p. 


- ' - .- 


133 


Str. 
95 
74 


60 
39 
43 
91
		

/p0134.djvu

			Alfabetycz
y spis miejscowości. 
Paraf je kursywą, miejscowości () = poczta, miejscowośd 
[] = paraf ja. B = pow. Bielski. C = pow. Cieszyiu;ki. 
K = pow. Katowicki. L = powiat Lubliniecki. p = powiat 
Pszczyński. R = pow. Rybnicki. S = pow. Świętochłowicki. 
T = pow. Tarnogórski. 


A 


Adamowice 
l{ 01. AJ1nieszki 
Aleksandrowice 
Kol, Amandy 


B 


53 
5
 
,66 
89 
103 

9 
51 
,10 
40 
32,111 
76 
51 
00 
93 
86 
2
,11
,114 
22 
76,10;5 
86 
80 
60 
55,112 
87 
91 
76 
,
8 


Babienica 
Bagno 
Ballgów 
Baków 
Baranowice 
Bażanowiee 
Bażanterja 
Bederowiec 
Huta Beldoua 
Heli, (t'zerwionka) R . 
Bełs,..n 'ca 
niały Ług 
Biasowiee 
Bibipla 
Bielowi
ko 
Biel
ko 
Sł. Bielsko 
Iliel
zowice K 
Bierów 
BierlulloU'y R , 
JJierui! Nowy P 
Bie1'1lń SIII1"y p 
Bładniea 
mechówka 
Bluszczów (Rogów) 
Bobrek 
Boln"oU'niki (Rudne Pie- 
kary) T, 
Kop.. Boera 
Bo{/ucice K. 


90 
57 
40,104,110 


Str. 


Bogunice (Lyski) 
Boguszowicp (Cieszyn) 
Bo{/uszOll:ice (Paruszo- 
wiec) R 
noi
zmvy (Biermi Sl.) P 
Hojszowy Dolne 
130jszowy Górne 
130jszowy Nowe 
Borki 
Bm"onÓ'1I' L 
Borowa Wieś . 
Bomszowiec (Rybna) 
BorYli 
Borynia 
Brada 
Braniea 
Brasowe 
Braszok 
Ih"enn(l C 
Bronótr (Zabrzeg) B 
Brusiek 
Brynil'a 
Brynów 
Brzęczkowice 
BI"::esce (pszczyna) P , 
BI"Zezie R 
BI"Zezinka K. 
HI'zezinka Nowa, 
BI"Zeziny .'iląskie Ś . 
Brzezówka 
Brzozowice ' 
BUl'hacz , 
BuM.in 
Bujaków Ś ' 
Bukowiec kol. 
Bukó\\ 
Bm'owiec 


75 
40 
22 
-lO 


Str, 
74 
2H 


81 
60 ' 
Gl 
61 
61 
1O
 
50 
3() 
9
 


101,11
 
56 
72 
51 
51 
85 
2,\ 
5
 
95 
37 
64 
68 
73,111 
61,11 
 
61 
()4 
31 
(;1),105 
67 
75 
33 


73
		

/p0135.djvu

			Bykowina (Nowa Wieś) K 
Bystra 
Bytkó\\ , . . 
Bytom N mry Ś 
Bzie (Pawłowice) P 
Bzie Dolne 
Bzie Górne 
Bzie Zameckie 


c 


Str, 
4R 
22 
66 
77,105 
100 
100 
100 
100 


97 
77 
95 
95 
61,112 
63 
44,105 
44,105 
34 
83 
81 
55 
89 
55 
53 
27,104,105,110 
54 
62 
L02 
29 
69 
71 
60 
9R 
77 
5,\ 
24 
74 
3R 


Chałupki 
('hebzie 
{,hechło Nowe 
. (,hechło Stare 
Chelm Wielki P 
('hołdynów 
Chorzó'U' K 
Chropaczóll' Ś 
(,hudów. . 
( 'hwałęcice 
Cl/1mlowice (Rybnik) R , 
('hwostek 
Chybie , 
<. 'ielmice 
Cies?owa 
Cieszyn 
Ciołka 
Cisowiec 
Cisówka , 
Cisownica 
Ćwiklice (pszczyna) p 
('zarków 
('zarnuchowice 
( 'zarnahuta . , 
Czarny Las (Nowy Bytom) 
{'zamylas (Lubsza) 
Czech01l'ice B ' 
('zernica 
('zer/donka R 
( 'zółka 
CZUChÓ1,. (Debieńsko) R . 
{'zułów , . , . . 
( zyżowice 


Dąb K , 
Dabrowa 
[)qbl'ówka Mała K , 
lJąbl'Ó/l'ka Wielka Ś 
Kol. Dąbrowy 
lJrbiensko n , 


40,112 
94 
41,111 
65,105 
76 
33 


Debieńsko Stare 
D
bowa Góra 
Debowiee (Skoczów) C 
Dobka 
Dolniok " . . 
Doły Pszowskie 
Dralin 
Drapaez, . 
Drogobyc 
Droniowice 
Droniowiczki . 
Drogomyśl (Ochab y) 
Drutarnia 
Dubiele ' 
Dyrdy 
Dzieckowice (Brzezinka) 
p, 
Dzieckowice-Jazd 
Dziedzice B 
Dzięgielów 
Dziewcza Góra 
Dzimierz 


E 
Kop, Eminencji , 
Kop, Emy 


F 


Kol. Falwy 
Folwarki 
Frelichów ' 
Kop, Fi.irsten . 
Frydek ' 
Kol. Fryderyka 
G 


33 
59 
9H 


Gać 
Gaj 
Gardawice 
Gaszowice 
(;ieraltml"ice 
ce) R 
G ilowice 
Giszowiec 
Glazówka 
Głąby 
(Hinica 
Glinka 
Glażyny 
Głożyny 
Ooczałkowice p 
Gorzałko/dee Dolne 


135 


Str, 
34 
51 
85 
32 
51 
75 
52 
54 
53 
55 
53 
89 
52 
53 
94 


62 
, , 62 
24,104,110 
31 
53 
74 


40 
80.113 


4B 
103 
89 
63 
70 
9' 


(;2 
24 
59 
74 


(Pl'zyszowi- 
34,112 
70 
62 
94 
51 
52 
59 
9R 
81 
69 
69 


-::-':
		

/p0136.djvu

			136 


Goczalkowice Górne 
Godula Ś 
(;odów R 
Godziszów 
Gogolowa 
Golasowice 
Golawiec 
GnleszÓII' C 
t10j 
Golejów (Rylmik) II 
Golkowice-Rzabków 
Góra, , 
Górale 
Górki Male , 
Górki Wielkie ISkoczów) 
C . , , , , 
Górki (Lędziny), . 
Gnrzyce Śl, R 
Gorzyezki , , 
Gnslyń (Śr, Łaziska) P 
Gotartowicp 
Grabowice 
Grabówka 
Granice. 
Grobla , 
Gj'odziec B . 
Grodzisko (Wodzislaw) 
Grojec 
Grzawa 
Gumna 


H 


Hadra 
Hajdowizna 
f-lajdllki K . 
Hajduki Nowe 
Halda Katowieka 
Hałda Zalęska . 
Haleml)(t K . . 
Harbultowice [Sadów] 
Harbultowiee [Skoczów] 
Hażlaeh. , 
Herby Śl. , 
Hermaniee 
Kol. Hubertusa 
Hucisko [Boronów] 
Hucisko [Mokre] , 
Kol. Hugona . 
Huta Dobrej Nadziei (Go- 
dula) 
Huta (Mokre) 


- 
J9 
77,108 
95 

9 
98 
102 
61 
29 
57 
.81,83 
mi 
70 
:JB 
85 


85 
63 
96,109 
96 
56 
81 
24 
73 
62 

4 
86 
99 
31 
70 
,\1 


61 
45,1 05 
47 
,17 
41 
45 
35 
87 
88 
54 
32 
78 
51 
'57 
4fi 


Sir, 
I 
Ilownica 27 
Imielin P 62 
Irki 52 
Iskrzyczyn 8;) 
Istebna 30 
J 


55 


Jajosty . :);) 
Jamnica 62 
.Tankowiee [PszczYliskie] 71 
Jan/wlcice (Rybnik) R. 82 
Janów K , 62,111 
Janowiec 5B 
.Jaroszowice 55 
Jarzabkowice 102 
Jasiinicfl (Jaworze) B.. 
1} 
Jaśkowice .34,58 
.Jastrzębie J), . 100 
Jastj'zęliie Górne R. . 100 
,Jastrzębie Zdrój 100,10;> 
.Jawornica , 53 
,Jaworzynka BO 
JIIII'nrze B 25 
.Jazd . 62 
.Jedlina 61 
Jedłoli'nih' (Wodzislaw) R. 96 
Jędrysek (Kalety) T, 91 
.Jejkowiee , , . R3 
Huta Jerzego 65 
Józefówka , 67 
Józefu/I'iec (Welnowiec) K 42 
K 
Kaczyee , B1 
Kalety (Jędrysek) 91,103 
Kalina 54 
Kamie'l (Książeniee) 82 
Kamień (Szarlej) S 65 
Kamiel! (Rogów) 7fi . 
Kamienica (Bielsko) B 25 
Kamienica (Lubsza) ;)'1 
Kamionka . 56 
Karbowa B9 
Huta Karola , 53 
Katowice ,37,103,109,112,115 
Kiczyce (Skoczów) 87 
K ierzki . 55 
Kisielów 31 
Kleofas . 41 
I{]ipphausen 54 


77 
:>7
		

/p0137.djvu

			Klyszczów 
Kłodnica 
Kłokocin 
Knaj 
Knieciowe 
Knurów R . 
Kobielice 
Kobiór P 
Kobyla 
Kochanol/'ice L 
Kochcice 
Kochł01I'ice K 
Kokoszyce 
Kokotek, 
Kol. Kolejowa 
K ończyce K 
Kończyce Małe 
dowice) C ' 
Kończyce Wiel/(ie C 
Koniaków 
Kop. Klara 
Kopań 
Kopanina (Górne Łazi- 
ska) 
I{opanina (Lipiny) , 
Kópciowiee 
KOpOli 
Kornowaez (Pogrzebień) 
Kośmidry 
Kostkowiee 
Kostuehna 
Koszęcin L , 
Kosztowy 
Kosztowy- Dziećkowice 
Koszutka 
Kowal 
Kozakowice 
Kozłowagóra 
Kraskowice 
Krasna 
Krasou'y (Brzezinka) P 
KI'ólell's/(a Huta 
..J-6.10
.106,111.115 
Królówka :>9 
Krotoszowie 99 
Kryry 72 
KrywaM (Knurów) a4 
Krywald (Kosżęcin) 52 
Kol. Krząkały ..J-a 
Kl'zyżkowice 75 4, 113 
69 
69 
75 
51 
51 
15,105 
75 
5a 
-19 
78, 11
 
(Zebrzy- - 


56 
..J-tJ 
G1 
:>5 
74 
5-1 
85 
58 
51.111 
6a 
62 
..J-O 
87 
29 
67 
96 
28 
6
 


137 


SIr. 
103 
46 
81 
89 


SIr. 


KI'Zyżoll'ice (Warszowice) 
p 101 
Książenice (Rzędówka) R 82 
Kucharzówka 98 
Kucz 91 
Kurzychowe 51 
Kuźnica 45 
Kuźnica Wieś 45 
Kuźnia Ligocka 
Kuźnia Rudzka 
L 


HH 
88 

O 
80 
60 


Landek 27 
I,asowice (Tarn, Góry) ,91,9a 
Hutu LaUl'y (Siemiano- 
wice) K. 
Kol, Lazarówka . 
Łaziska «(lodów) 
Leszczyny (Czerwi on- 
ka) R, 
Leśnica 
I,l'sznu Górnu (Dzię- 
gielów) C .. 30 
l,ędziny P 63,106 
Ligota [Boguszowice] 81 
Ligola Pszczyńska 58 
Ligota 'Rybnicka 8
 
Ligota Tworkowska 73 
Ligota W oźnicka 5
 
Ugota (Zuhrzeg) B 26 
Lipie 52 
Lipiny Ś 49,107 
Lipowiec [Czechowice] 2-1 
Lipowiec (Skoczów) C. 86 
Lisów 51 
Lisowice 52 
Li sówka 51 
Lubec/(o L , 32,lla 
Lubliniec 52,105,110,11
 
Lubocki 51 
LullOmia R. 73 
LulJsza Śl. (Woźniki) L. 3a 
Lys/(i R , 73,107 
Łaczka , 31' 
L
gie"'ni/(i Ś 78,106 
Łagiewniki Wielkie 52 
Łą/(a (pszczyna) P. 70 
Łany 
Ławki 
Laziska 
Luzis/(lI 
Luzislm 


65 
91 
96 


,15 
52 


Dolne 
Górne P 
śl'ednie p, 


6a 
56 
56,113 
5H
		

/p0138.djvu

			138 


Łazy [Grodziec] 
Łazy [Koszęein] 
Łęg. 
Łońce 
Lysa Góra 


M 


Maciejkowice 
Makolowiec ' 
,M
koszm('y K. ' 
Marklowice Dolne 
Mm'klo'1l"ice Górne (Wo- 
dzisław) R. ' . , 
Marklowice (Zebrzydo- 
wice) .", 90 
Marusze ' ' , " 9G 
MazańcO'lMce (Bielsko) B. 26 
Miasteczko St. T . . 91,113 
Michalkowice R" 66.107 
Kol. Michałkowice . . 82 
!VI i
dzyrzecze [Miedźna], 70 
Mu}dzYI'zecze (Wapieni- 
ca) B. . , , , , . 
Międzyświecie (Skoczów) 
Miedźna p, , , , . . 
Mikoleska (Jędrysek) 
Mikotów P. , , 
Milmszowice . , 

liotek (Woźniki) 
Mizerów ' , . 
Młynki [Lubsza] 
Młynki [Olszyna] 
Młyny , , , , 
Mnich (Strumien) 
Mnisztwo . . 
Mochała . 
Mokre p, . . ' 
1\1 okrus [W oźniki ] 
lVIokerus [Lubsza] 
Mościska . ' , . , 
1I1oszczenica (Jastrzębie 
Zdrój) R.. . . , 
lIfszanna (Jastrzębie 
- Zdrój) R. . 
Muchowiec 
MU/'cki P. 
MyslO1dce 
Mźyki 


N 


Nacyna , 
Nakto T . 


SIr, 
86 
52 
51 
74 
51 


2() 
R7 
70 
91 
56,107 
22 
94 
72 
53 
54 
53 
89 
28 
55 
57 
94 
53 
59 


97 
39 
57 
64,107 
53 


82 
92,107 


SIr. 
25 
73 
82 
f{l 


6u 
:>9 
:'\5 
97 


N ałęż . 
Nieboszowy 
Niedobczyce R. . 
Nierodzim 
Niewiadom Dolny (Nie- 
dobczyce) , . 
Niewiadom Górny (Ra.- 
doszowy) 
Nikiszowiec 
Niwy 
Nomiarki . . . . . ' 
Nowa Wieś (Kochłowice) 
Nowa Wieś (Lyski) , . 
No 1/: a Wieś - Wirek K 
50.108.109 
103 


82 


97 


&\ 
62 
51 
46 
46 
74- 


Nowa Wieś (Zory) 
O 


97 


n 
81 
R8 
58 
83 
9G,l01 
76 
:-JO 
5:-\ 
22 
:54 
96 
96 
93 
35,113 
67 
78.110 
58 
83 
9G 
51 
31 
80 
t3 


Obroki 
Obszary 
Ochaliy (Skoczów) (', 
Ochojec [Panewniki] , 
Ochojer [Rybnik] , 
Osiny ,.,. . 
Odra (Rogów) 
Of/l"Odzona (Cieszyń) C, 
Okrąglik 
Olszowka ' , . ' 
OlsZNna (Herby) L. 
Olza , ' 
Kol. Olza 
Opatowice 
01'nonto1l'ice p 
Orzech ' 
Orzef/Ó11' Ś ' 
Orzesze P. 
Orzupowiee 
Osiny 
Ostrów ' 
Otrębów ' . ' . 
Kop. Otylja (Zgoda) , 
Kop. Otylja (Bykowina) , 
p 


Pakuły , 5:'\ 
Palowice :59 
Pone1
mik (Ligota 
Pszczyńska) P, ' 58,10-1-.113 
Panina, .,.. 51 
Paniówki 36 
Ponioll'Y p, :16
		

/p0139.djvu

			SIr 
59 
83 
62 
28 
51 
52 
79 
101,11;\ 
54,110 
92 
71 
53 
49,107 
74 
66,107 
91 


PaprocallY 
Paruszowiec 
Pasieczka 
Pastwiska 
Pawełki (Kocha
o,
ic
)' 
Pawełki (Lubecko) .' 
1'1/ Ifló1f K 
E'lIwlowice P: ' . 
['((//'onkó/l' L 
Piaseczna 
Piasek [Pszczyn
] 
Piasek LLubsza] 
Piaśniki 
Piece ,.' 
Piekary (Szarlej) Ś 
Piekary Rudne . 
Pielgrzymowice (G ola- 
sowice) P . . 101111 
Pierściec (Skoczów) C. ' 86 
Pietraszowice 54 
Pietrzkowice 83 
p
 
 
P!ołka.. 52 
PlO>:ek 52 
Piotrowice 58 
Pn!owiec 92 
PllIówka 100 
Poliburze 99 
Podjaz 27 
Podkępie 24 
Podlesie p, 58 
Podle>:ie (Pierściec) 86 
Pogórz ' . . 87 
Pogrzebień (Kornowacz) R,. 74 
PoglI'izdó/l' (Cieszyn) C. :-n 
Polania 32 
Polomja (Jastrzębie 
Zdrój) R, 98 
Popielów 82 
Poreba 71 
Posinyk 53 
Pradv 52 
Pr,
cima (', 89 
Przełajka (j(-; 
Przygędza 83 
Prz/jszo//'ice R, 3G 
Psary 33 
Ps/rzqżna (Lyski) R. 7-! 
Pszczyna p . 70,107 
PSZÓIl' R 75 108 
Pszowskie Doły (Pszów) , 75 


139 


Pufel"ki 
PuńCóll' (Cieszyn) C. 
Pusty 
. 


SIr. 
93 
31 
52 


R 
Radlin (Wodzisław) R. 98 
Radlok (Miasteczko). 91 
Radostowice (pszczyna) 71 
Radoszowy (Niewia- 
dom G,) R. , , 83 
Radoszowy Górne (Rado- 
szowy) , , . , 83 
Radoszowy Wielkie (Ra- 
doszowy) .' . ., 83 
Radziej,Ów (Jankowice) 82 
Radzionków T . . . 67,11'1 
Raszczyce (Lyski) R. 75 
Renartowice 24 
Repeeko ' , 9'1 
Repty Nowe 92 
Hepllf S/Me T. 92 
Rogóll' R, 76 
Rogoźna 10'1 
R
 
 
({ojra 67 
Rostropier 87 
Rowień (Boguszowice) 81 
Równia . \' 29 
Roździeit K . 42,107,111 
Roztoka '10 
Ruda Ś " ' 79,104,107,108,114 
Rudne PIekary, ,. 91 
Hudnik (Kończyce W,) 88 
Rudoltowire ' 69 
Rudzicn (.Jaworze) B. 27 
Rudziezka (Suszec) 72 
Ruptawa (Jastrzębie 
Zili
) R.. 1
 
Rusinowice ' 55 
RlflJna (Strzybnica)' T: , 92 
Rybnik R. . 83,104,105,110114 
Rybówka .,., ' 34 
Rychołd 89 
Rydllllo",y R 84,114 
Rydultowy Dolne 84 
l1ydultowy Górne 84 
Rzuehów 74 
S 


'ł' 


Sadów L. 
Sam bowier 
Sapola 


54 
85 
94 


" ....
		

/p0140.djvu

			Ściernie 
Siem'ianowice K , 
Simoradz 
Skoczó1V C, 

krbeńsko 
Skrzeczkowiee 
Skrzesówka 
SkrzydIowice 
Skrzyszów (Godów) R 
Śleziona 
Ślęzkowe 
Śli wa . 
SIlJarzowice 
Śmilowice 
Slomionka 
Slupna 
Solarnia (Lubliniec) 

olarnia-Łamy (Woźni ki) 
Sosna Góra (Mokre) 
Sosniee (Lubsza) 

'owice 
Śródlesie 
Stanowice 
Starawieś (Pszezyna) 
S1ary Szuszec 
Statek 
Steblów 
Studzieniec 
St1tdzionka (PawIowi- 
ce) p, 
StrzebiIi 
Kol. Strzebińska 
Strzybniea 
Slr1tmie1i B 
Suehagóra 
Sulów 94 
Sumina 7'1 
.susze c P. 71 
Swaciok 31 
Świerklaniee 95,108 
Świerklany Dolne 98 
Świerklany Górne . 98 
Świerzyniec [Bojszowy] 61 
'
wierzyniec [Tychy] 55 
Śu'iętochłowice 49,108 
Świętoszówka (Grodziec) 86 
Syrynia (Lubomja) R. 76 
Szarlej 67,108 
Szarloi'iniec 46 
Szczejkowice 32 
Szczyglowice '16 


140 


..  


.., 


.... 


".-- 
\. 


Su, 
55 
6R,108 
85 
87 
96 
101 
33 


99,114 
51 
m 
94 
63 
37 
9:-\ 
64 
53 
94 
57 
53 
93 
51 
32 
71 
72 
94 
53 
71 


102 
5') 
54 
\)2 
8,9,1 H 


Str. 
102 
;)1 
63 
12,107 
10,\ 
79 
--1-9 


Szeroka p, . 
Szklarnia [Kochanowice ] 
Szklarnia [Krasowy] 
Szopienice 
Szoszowv 
Szyb Gołłhardta 
Szyb Marcina 
T 
1'Il1'noll'ice St01'e (Tan}, 
Góry) T. 93. 
Tarnowskie Góry T 93,104,108 
Tłuczykąt 92 
Tobola lit 
Trójca 52 
Truszczyce (Jędrysek) 91 
Turza i}l 
Turza MaIa 96 
Turza Wielka 9(; 
T!lchy p, 59,110 


u 


Uchylany 
Uehylsko 
[Trbanowiee 
Ustron f', 


87 
9(; 
5i} 
32 


w 


67 
22 
103 
59 
--1-'I.I0R 
6'1 
;),\ 
44 
83 
55 
86 
67 
87 
99 
'Ifi 


Wapienniki 
Wapienica 
IV rrrSZO'1rice P. 
Wartoglowiec 
IV ('Znou.jec K 
Wesola (Krasowy) 
Wesola (Lubliniec) 
WezIowiec 
Wi"elopole 
Wierzbie 
\Vieszczesta 
Kol. Wfktor 
Wilamowice 
Wilchwy 
Wilcza Dolna 
Wilcza Górna (Szczyglo- 
wice ) R 
Wilhehllsberg kol. 
Huta Wilhelminy 
Wilkowyje ';)7 
Wioski 62 
W isIa '12 
Wisła Mała (WisIa W,) P 72,114 
Wisła Wielka P. 72 
Wiśliea (Skoczów) . 87 


;,\6 
7-ł
		

/p0141.djvu

			. .;4,00
"" o:, 
141 
Str. Str. 
Wodzisław R , 99,109 Zarzeeze G, (Zarzecze) 90 
Wodzisław Stary 99 Zawada (Pszów) - 75 
Wola (Miedźna) 72 Zawada (W oszczyce) 59 
W o8zczyce p, , 59, Zawadzka 70 
W oźniki P , 94,114 Za wiść [Tychy] 59 
Kol. Woźnicka 94 Zawiść [W oszczyee ] 59 
Wymyślacz 53 Zawodzie K. 40,41 
 
Wy/.{oda , 10
 Zawodzie (Jędrysek) 91 -t 
Wygorzele 55 Zazdrość 59 
IV yry p, 60 Zebrzydomice C, 90 
Zebrzydowice (Rybnik) 83 
Z ZgOdll Ś . 80,111 
Zabłocie 89 ZgOli 59 .. 
Zaborze 87 Zielona 94 
Zabrzeg B . 27 Z ofijówka (Jastrzębie 
Zbytków 89 Górne) 100 
Załęże K 41,111 Zumpy 51 
Zamarski 28 Ż 
Zamed;:ie Bzie lo 
,.' '" 
Zamek Pszczyński Zebral'z . 2-l - 
'ł.. 
Zamyslów (Rybnik) 8
 Zory R. L03,105 
Zaolzie 30 Zwaków 59 
Zal'ach 53 Zyglinek 95 " -'; 
Zarzecze (Mikołów) 57 Zyg lin (l\l iasteczko ) T. 95 
Zarzecze (Chybie) B. 90 Zytna 711 


- 
"'ł--- _ 


ji 
.
 l .; 

-..
" 
.. 
'; -;, 
'to 


#O. 


,...
		

/p0142.djvu

			. , , wlany w Quch'\wlenstwle. 
Jego $wiątobliwość Ojciec św. 'Pius 
I XI. zamianował: ks. prFlłata Aleksandra 
Skowrońskiego prepozytem; ks. infułata 
, Tilhelma . Kasperlika archidiakonem; a 
. .3.:.ambelana Józefa Gawlinę kanoni- 
I kiem kapituły jkatedralnej. \ 
J. E. Najprzew. ks. biskup zamiano- 
l, wał ks
 dr. Karola Milika. profesora reli- 
gji w Król. łiucie. kapelanem oddziału 
śląskiego harcarstwa pol.skiego. 
> , Ks. dziekan Walter Gąska w Koszę- 
l dnie złozył urząd -dziekana dekanatu lu- 
i blinieckiego; cr;ynności dziekana pro
a-'\I 
dźi!t,Y'mcz'ClsowO ks. 
icedziekan Alojzy. 
Kurpas w Kochanow'icach. Ks. wicedzie- 
kan Filip Pandei złożył urząd swój; na , " 
jego.miejsce wybrany i zatwierdzony zo- '_. 
sta"l k6: Jan Pojda z Kslążenic. ' 
Przenieśfeni: ks. wikary Wilhelm Sal- 
bert z ,Łagiewnik do Józefowca. Ks.,'wi- 
ka:
 Feliks Flcek z Józefowca do Nowe- 
go Bytomia. Ks. wikary Rudolf Juroszek 
z Nowego BY'tbmia do Katowic (kafedra). 
Ks. wikary Wojciech Urban z Janowa do 
Górnych Łazi
/ 
 ' '( l 
Ks. kuratus f<'austyn lIerrmanł\, w Ka- 
towicach (katedra) opuścił diecezję i 
wstąpił do zakonu 00. Franciszkanów. 
Nowe parafie, 
.
 t 
Do godńości samodzielnych 'parafij' 
podniesione zostały z dniem 1 maja bi r ., 
dotychczasowe kuracje SzarIej i Swier- 
I klaniec. '1<
 . 
I Do parafji Szarlei należy gmina Szar. · 
lej w obecno granicach gminy polityl.. 
I nej Szariej. W tym celu wyłączono kQ-, 
]
n

 :::Jórecko" i "Kop. łielenę" parafji 
\ '!-nien. Paraf ja macierzysta Piekary 
.kie me ma żadnych spraw ani obo- 
zków względem parafji SzarIej. Pole 
ące od dawien dawna własnością pa- 
,'Ll11acierzystej Piekary Wielkie a le- 
.ce l)a terytorjum nowej parafji SzarIej 
'ldal należeć będą do paraJji macierzv- 

 u Lej Piekary Wielki
. _Paraf ja SzarIej na- 
leży do 
anatu PIekary W,  t, 


--ł oH 
r
		

/p0143.djvu

			.'.J
  


Addenda et corrigenda. 


ł 
, 


Str. 21. CzasopisIl,!,a religijne. 
6. 
71 ' ,seraficka, red. 00. Franciszkani, 
 
tik. 
Str. 21 :stwo Głuchoniemych. 
e w kapl. SS. Elżbietanek, ul. 
,,",ska 54 w l-sz ą niedz. miesiąca. 
2. Knh luta, w kap!. przy ul. Katowickiej 
w 2. Ill",dz. miesiąca. .
 
1If 
3. R.ybnik, w l-szą niedz. miesiąca. 
Str. 26. Mazańcowice zamiast Marańcowice. 


. 


Str. 4R Król. Huta, (Św. Józef). 
Wikary: vacat. 
Str. 50. Świętochłowice. !łr 
2. wikary: ks. Jan Broy (vide Król. Huta, 
Św. Józefa) zamiast ks. Roberta Schona- 
wy. 
Str. 65. Brzeziny. + 
Wikary: ks. Lesz( n.- PrY/lllsk' 'r. 85. wyśw. 
08, ust. 26. 
Huta Laury. 
Katecheta szkół powsz.: Jl
. R..'.:>Zllrd Dre- 
wniok, Uf. 7. 11."76, wyśw. Ol, ust. 22. 
Str. 72. Kryry zamiast Krysy. 


.. 


.. 
.. 


. 
-- 


....... 


t' 
.. 


, 


, 


,.