/strona10_0001.djvu

			10. KRONIKA 
E<;KIDZKA 


, - 


lIsł ujJ i 


"'-J 


A...O F Ił U6p 
ll 
f.r ł t 943 I 
"' ikr n"iOr&w I 
R".or.U1()Jllv._ł. I p'I
"" 
..a.IU'tlu..',)" łi.ał llfi 


L\rk.ul 
u go 
r7 adt.w 
ar,.. "'fh 
tJt 1 :!1I..!.... 


..\\'IT\" (Jurnł>. I,_'I( II$
A 1>111('!lIUiU. 

ka J1 .lC'hł. 1 nt:C4 1"'I,.1j R ko- 
fi Id 7- 19'. ....1..:-." II ..u.-. 'U , ",'\11 
411 Jti 
f r17 Iti 00 !'I fili. '1
117 


W); I'OL\"I ZJ\U\ I i\. ..1)1"'\......1 "td,.... 
R'I.._
ko H.ałd fr' 
III ,I.. .iłł8
g 


\IDłO ."'PIU'\".):-. \\;IJU".H7.,hlla 
"'lU I 1""I'U
1 r1.. I. II ,. I:hcl- 

k.. Ulał.. t,,1 .łłiO r.u 8ti04g 


TIFt) 
" 


\ If)FlłRF..'t
IRl\CIh. 
lala I£'! _..1 
n .....;), l.!' 
I);
.łg- 
"KI AU\t-.U' ..vkhIWI\'l.dm(' I..kll- 
1\' "".. 1 .U.g h.ulllny. U -ł- 
BlaliJ ":-łłi 1IIIq I,h m7Hlq
 


W\H()H "11.....1 11"tJIf ł nl(' kt.. 
Ulała Gr'" hu," I I Id .U.o 1'«. OJ ,u-UJ.: 


.'H.O\I \J
\ł\"I'...tlloll fi. L'.:.I 
O. .O...1g 


1 i ''':.
 
In ttn 
rr).t,u la. H"ułlu 


". 


o 
1f.,!ijfjJ.:" 


Sl-"R/EUA \-1 1.,,\,. P6)'" \ 

 .. H<.r I.f' k\! 
,_ _u, IV..../Unlul 


pl 'r.. 
'" 
ULIp...! "'" Er' \..\1 n "h, ..,"l1rl 1'.. I..k.. 
Hld 1 rt!\-1"'''''''WU./.it3 1 1 ,,,. 
r" \\k ..hw\klt,,\ 
h.\\l" rm 1'1 


_łh"j: .. 


PORĄBKA' nl'(alkę 
"'
h I( It.\o\
 


!>pr7(rtoUl1. 
;(,9-) 
(J
"fJ(J1
 Y
t
 .Mikwhu!o> pn lum.r., le 
.... o;r'TZlr'ddn Bil 'u U
I,j]. Glrh,)ka 
Ul h.J 
R -1;.. (J.!-I'jU'J! 
PHZ\Cl.:ł.PI:. [1 :;
, ....'..\Hr '.Ii ł<.,nu- 
" I. ..:;wal'"m'JoI- Futra t3:? :-Iandob. 
r) "'pPl lam P.nHku\\ I Ch\- Ił' 
- I\ln,. I ',.JU j I r ,m..po("l) VZ-łbOIiA" 
HIF'I.
h.LJ UI'\LA - MI"-II. "\\olU" 
P kl!!<.' IJ{ t '.P J d;'li.Ilkt. rPkro'cu 
!Ił< I
 c IIlkl<..m #:' 1J"t.1dl 
\IU!,\\ "PI..."'tlo1l.Td. 
_,.. Oli. O.!-ł(l:()Ir
 


UO'1pl('Tr ' w..\ 
.-ł(
" [l11(lImk 
.l::Sml.t 


"'f'lr7l"d c lm nr{'rt
: 
? n hudm BU' k;,. 
O
4f,IIł! 


i'\t lL.Jt" pr7ro'"......lru,f"(.;ru(.. 
I(b. 
(' lo 1"lł-'"' l, 
 Hlal.. h'). h(,\tt{IHn}\\,\ h I 3oprl"
d
ln. 
£!l.;tll OI"j'(tIHe- Mir.lsk,.. kl
lłI. 484 3.1 m-lfi21 


\\ "J>{ 1)\ C,. \1 N'I'\ :JOWi\VrE. W.-I, ",k B'f..l- 
"ku Btał. KomcowJ (;
 Ul"i904
 
VIDŁO' [\!I Ir-.I,(o n.ałil I('!. 4li4 04 
- pl.'fOk "",L"')ł. 182fi."łg' 
IS
TAL\n.)fi.srWO 
.,lIllłtU4U!' wc.- 
c1nQ-l{ana!a:-al.'"}'Jno'. c fi '.("\".I\!I ki Pa, 
\'11..-1 fł>I....lsko Brała nohll)' \r11('lus:i( i 
11 '-57 (I')'S Karpilrkir) Itt'ft!Jg 
x 
\\lYPUZ\,eZAU..J \ spr
:;lu \Irl...-o. 
Rit ł 'w Hidła ('r,d. I,., ,p 2a h.:. 2'(5. 
75 JR:t!.łttg 


J70{ Al II" lł-r'!'\I >':11" ::.ł.. d... 
lru. 
IIi.'W dac'hl..w 1)lIlnk;, kr) I..mm(.w
 
\'iykonUje ,:n.:łUdOl"lhNn. m.cr łł1i1, 
bu.łowna(:tw.ll Sylw('Słer Bl,."dkuw!';ki 
C7( C"hOWj{;(" Dn("dl"ILC r\x
.lI(Jw", :2,. 
lel. 
łl1:S po pi
tna:iłt'j. (c4i.
9g 
ALAClI '\HS1 Wf) pojazd(lw P : r hya 
bl'" -I [\("lIfik,.J,:",:Z!) PI' ,'. O:--1tilOx- 


I.H/
-R(1Bf>..1 1'..
u\\o(.1;: n. zam,la:r.:1I. 
Ikl. n.ilpr;,aw;" Wal)lt:'UIc-:ł, ul. Tadell- 

z" Iti t['upr.l'I"Llna. 
1a\\I)Ii'.311..ki..it. 
(r241H3 


kupno - sprzedaż 


Kt."PIĘ d.lalkl pod budownietwo je- 
dno lub ¥o1t'lorndz,1łt1C w f"ozht.;(.("nlU 
mOl.hu:p Inrei;zkQn.i
. Błcl o-Bla1a 
'ci ł'll 50, 18.!6Q 
SPR7.FO-\M Z..skll (19a1.'J 
lMII dobl'Y 
tel. gnec:z. Ul-U2. Z-;;'1JO!'g 
$PRI'J.:U.\M buUf d<.. 
pawał'1ia 
.a. 
70Y,('jCO ""raz: ;r. O$pl"1.t'tem .l::Sn-h.ko. 
Biala ul. Agrl'$to1Va 5. oX."i4U"g- 
SPR
FD \M no.n'lc.1...wl.'-{01. k<..lołC'l. 
wy s.tei"!::o TO
UlUA 71 cm Muhl 
sy
(cro. tt'l('(:I,.::ta 'l"!. 'i4 256. 
2,-.O
3.c 

PR7EJ) 'M 1>1I1iot &astrc.norr.kzo! 
BlcLsko.13ia
 te
. 143 55, po Iii! 00. 
25001 
ZAOPATIIZLNIOWCY. Sprzedat 
ub:ań robocrych rtb,\\'łc vral: 
kamIenia oz{\(.tin("go (kominki. (\.". 
darr..(!ntj.p, pl{llJ..c:
1ł-i\;{j-lha1L 24pło. 
cit'! .Mate d. 25Qlł 
SPRZEDAM lurow, bawełfi
 S!t1". 
J,4 m Bte1tko-lJijj{łl l 
l. 4łł
1ł. 

,O1
 


1I1I1U'KO.BlAł.A! Sprzed.m d<;\t'nie Ui' - po- 
J1il!,biDł
 "-'lorkllO,OU-U.OO. Ter. 
201.24. 611\\. 
(1[<0' l-l o1l"O;;" rlll 'W 111(',,-\k\\ahfikQ. 
'\\.I(I...dl d() JIłZ)Lk.a
nł-" U.lł'
"kłJ- 
HI.I 
42 -ł"t. 18
8łr 
7\1ItPI1'\ilf kl'C'}('I\'III\'. DI('I:!!ko- 
H ;U.J. 1J4 44 \1':łl,H.g 


IUELSKO-UlALh! SLYJ"'C1.
 ('h.&łupa 
nlukl- pl7YJnlt. Ul. '\hkl,.lłaja Ul'Ja 
17 ':.2. fJZ-łM)I;J; 
STOLARZOY.( ... cc'\. ,
)hul.tcz.cl1ic 
domu, 5pnL"t.lam f11)"lk. N'rurnkznt'! 
:>Uł--nllC'. Hll k.o UI...I.t \\ llrZ).'\.\. na 9. 
ft I 41f) 46. OlłG05r 


lokale 


Ot::;1'RO\\fFC Ś....;,.!...kl., 'u' D\I,3 
mu" 111101 "I J ....,Id.lldt I
 l..kalvr. 
!'ok
- no,", t' zamicmę naJ.ł1e!sko l
!, 
"i
H-t'i. 
OłRg 
HU:.łSK(1 BI1\ł.A- MiHlkani.e ....! J 
5ołJrz.'d.Ui:J tel ;:9G 'lO po 16.00. 
'2.j()2Jf 
MIFSLKl\:\lt: w Mlrkh 13'1ł1f'nlę n8 
J]
h.ko DIi...
kQ l'UlIJ: M(!I::tkie Uk.o 
11 40.. 25110JJI 
POS,lUKl I.; wł.:!.h1. !.;)ntUI'......e
o') 
w ł"f"Otna'Jl J3u
l:ika B:a1cj TrI 212- 
5(1. Oli063g 
ZMfiF"łaE I1IILnk.nut> 38 In kw. r.a 
'V\.lęl.szr bici <..[1 Bhll.. K.u
\rohia .n. 
()2-4b
i" 
!iHlIUMIESCiE Biel:ka ma1"':)' M 3 
umcblvwiil.fiC do wYII;jjecia. Tel. 4,U.. 
81 po Ił. . 02--1tiO:!g 
r hM(ENaĘ 41\\.&1 M-3 w1a:;nr;:,.rlowe- 
najedli" bib UOID.. Wel.sko Bia'fu.453.. 
7.L (J2łWł.: 
BlE[.&KO Uf AtA' Lokal 100 m kw. 
da y;yn.j
[Ia. Tcl_ 2łł--GT. 0'
.t614g 
WELMI;; w tI
Jcrn !:!'amo.i:i!i
!ne Jntt'.. 
$Zk;łn(c rniOUl'\lml 3-p.:tkrJjo.'Vc lub 
bud)'lłric Z mo:di.:ttScią f.tO;nicj<:z
.co 
IJdkupLCnia. (,)Ii..rr"
 ..łOI;' V2lenntk 
7..achOl1lli &'!",-o-B,,1I,iI. 02'(1.i19,g: 
BIELSKO-BIAl.A! A-Lcszkanie kWil- 
trnm:tll)W(' 40 tli kw. - uRuenir na. 
'W1
-ks1C.łlimrnum3 l,ok(\oj.,W>e.OrL"ł.'- 
.v...łOi 1>,'u-m..k£ildtooniBlcłs1w. 
1
i.olła. O
4t,
tJa:' , 


l"ożtf
 
.. r. 
 i".. 


" 


KAW4\U::R 1.d. .!fr. 166 ....nost. 111:"1'. 
CI" y, bł.? nar(l
::Uw - pnzna pam, 
li PUdl!bl
)...h walor
b do lat 2!). IWie 
\\I.d..łl IDlrJt.hl1d, ctOIl .k. O rt\. 
?C7 n 1'1 1A.Ił' j-V.lir'n i.:- 
Z..,h..Jn.I:.
....... ......,.. r-..(Ii,,
 


J...Ą,...."TOH 
"Y'U,,'i\. W\I u'r 'LA. 
PH\ ".}.. \\' 
,,,' ("), od I 10 lf1t)(ł 
_...
J..J L_tla NI' 
(.. ..a.
 fJ.: ..!lg 


ZAPAMIĘTA}!!! 


SKORZYST AJ!!! 
BIELSI{I
 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO 


OGŁSZA PRZETARG 
NIE OGRANICZONY 
na sprzedaż n/w środków 
sprzętowo-transportowych. 


lp Marka pojal(hl flodzaj pojazdU rok cena wywoławcl'a 
(maszyn) (maszyny) prod. 
-- 
l. JElCZ 315 podwozie 1979 12,100.000. 
2. JElCZ 315 podwozie 1973 9.100000. 
3. STAR 28 podwozie 1976 4200 000. 
4. STAR 28 pogot, techn. 1980 2100000 
5. STAR A 660 pogot. tec.hn. 1978 14,500.000. 
6. JElCZ PR 110 U autobus 1987 43 000,000. 
7. STAR A 660 ;l:ur4lw samoch 1SM 6 1975 12000000. 
8. URSUS C 360 ciągnik kolowy 1983 10.000,000. 
9. URSUS C-360 ciągnik kolowy 1980 20.000.000. 
10. NYSA 522 T nysa towos '974 2100.000.- 
11. NYSA 5Z2 nysa towos 1978 2.850,000. 
 
12. NYSA 522 nysa towos 198Z 4.100.000.. 
13. 2UK A 11 sam. ciężarowy 1985 5.100,000. 
14. ZK-l0l lech żuraw samojezd. 1978 26 000 000. 
15. ZK-l0l lech żuraw san"lojezd. 1975 18 000,000. 
16. LADOWARKA L.z ładowarka jedno.. 
naczep. 1.2 tn s 1974 45.000 000. 
17. SPYCHARKA S.651 spycharka gąsienicowo!! 1974 2.600 000. 
18. SPyCHARI{A 
T-1oo M spycharka g
!;.ienicowa 1971 6500 000" 
19. WALEC WDS 10A walec statyczny 1986 27.000000 
20. BETONIARKA betoniarka wraz 
BMK-500 2 konstrukcją 1980 10.000 000. 
21. BETONIARKA betoniarka wra.z 
BMK-500 z konslrukcją 1979 4 000 000. 
22. X-52 prościarłc:a nosenki 1969 246,000 . 


ŚRODKI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE n\ozl\a o914dac w dni robocze przed datą przetargu 
VI Bazie Spl'zęlu i T
aI\.portu BPBP uJ. 8 Marca 1 Blelsko-Biiiłła w godz. od 1-13
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ o godz. 10 vi I:zternOlstym druu po ukOlza.niu Się ogloszeni.iil. w prasie 
- Jicz4c dzień draku jako pierwszy - N tercnie Bazy Sprzętowo
Tl'aftsportowej, 
OSOBY BIORĄCE UDZULL W PRZETAJ\C'O :zobowią,zalle są wpłacić w k.!lie BOIz,. Sprzętowo. 
Tral\spol'towej wadium w wysokości 10./. cf'ny wywoławczej nOljpóżl1iej w dniu poprze.. 
dza.j"cym przetarg. 
W PRZYPADKU NIEDOJŚCIA DO SKUTKU I PRZETARGU. II przetarg odbęd..e się'" 7 dniu po 
plerwszvm pl'zetarg. O godz. 10. 
ZASTREGA Się PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA CALEGO PRZETARGU LUB WYCO- 
FANIA PO,EDYŃCZYCH ,EDNOSTEI( Z PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN. 
24901g 


Serdeczne podziękowanie za 
wieńce. kwiaty oraz udział 
w pogrzebie 
Śp. KAZIMIERZA 
OPALSKIEGO 
rodzinie. !iiąsiadom. praf;OW
 
nikom Nadłesnictwa Sielsko 
i zlł3jon1ym 
składają 
Córks z Zif.'ciem 
Synowie. Synowe i Wnuki 


Serdeczne podziękowania 
za okazane serce. pomoc. 
wyrazy wspólczucia. 
wieńce. kwiaty. za zam6. 
wione msze św. oraz licz- 
ny udział W uroczystoś- 
ciach pogrzebowych 


. 
Sp. 
STANISŁAWA 
GANDORA 


krewnym. przyjaciolom. 
Dyrekcjom PSS ..Spo- 
łem". ZUS-u. wspólpra- 
cownikom Gronu Nau- 
czycielskiemu, młodzieży 
SP nr 10 sąsiadom i znaja. 
111ym 


składa 


2:ona 


IWREKCJA ZESPoI U 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
w Bielsku-BialeJ 
ZAWIADAMIA. 
że 2 dniem 1405.1990 f. 
zostala llruchomlona 
Poradn.a Okulistyczna 
dla dzieci w 
Przychodni Rejonowej nr VII 
w Bielsku-BIałe, 
P"Y ul. Wiśniowej 7 
tel. 285-05 
Poradnia clynnaje!it codzien- 
nie w godz. 7,30 do 14 30_ 
.l.
4[1 


WOJEWODZKA 
SPOLDZIElNIA 
OGRODNICZA 
ZESPOl GOSPOOARCZY 
w Bielsku-Białej ul KomewiI 
32. tel. 270-53. 270-51 
OFEI1UJE WYKlAOZINĘ 
DYWANOWĄ 
IMPORTOWANĄ 
w ciekawych kolorac:.h 
i 'h'l'orilch. 
CENY HURTOWE, 

4'1.s}O 


PRyWATNE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
ZATRUDNI 
.n_",lczn, asob
 
do prowadzenia 
biura handlowego 
Konieczna znajomo5c ;ęz,/ka 
....glelskiego 
lub niemieckiego. 
WIADOMOŚĆ: tel. 231-84 ',,13 
"I. Barlickiego 23A 
Blełsko-Biala 


IZOLA TORSTW(I 
Bl'DO\\'LA
E 
....NDR?.F.J Mlf>tl:r\ 


Bie'lska-Bialn tł'. PedCftr:.r,e 
I
 U. tel. 437.3f 
I'OI..
CA 


łK'1f'łJlanh
 buth n\.lł\t wv:,,,(. 
kiml Iftrtodałui Z aatt'riaiów 
wta
nJ. 
b Max puw.t""'l:on"ch_. 
18408g 


2493!1g 


BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBOT INSTALACYJNYCH 


'" 'J\Jdov.-icach ul tC'gion6w:31 39 
unieważnia nIw pieczątki 
1. kierownik Robót Sanitarnych w 1:ywcu -Ąnlon. Pstru., Yfl&ki 
2. Bielskie Przedsiębiorstwo Robót Instah)cviny("h Kierownic... 
two Robót Sanitarnych 34-300 :Żywiec ul KOInisji EdukaCJI 
Narodowej tel. 20-28 
3. KGI1-3 2:ywiec K' 196
		

/strona11_0001.djvu

			KONFLIKT W "BEFIE" 


Wspólnicy niezgody (2) 


Zawieszony p
zez .Radę Pracowniczą dyrektor Bi..hkiPj Fabr) ki "rrnatul', MARIAN 
WEJWOD.A, t
kze s
lerow
1 sprawę do prokuratury i do sądu. Zapo" iada. że jeżeli to nie 
}>o.skutk,!Je, me zlozy brom, lecz udą się "yżej, na początek - do odpo" iedniej komisji 
"PJmoweJ. 


I 

 

 
i 
Hotel "Pod Czarnym Orłem" w Białej I 
Plic Wolności II - Telefon 12.1. 
 
Zupttnir odnowiony i un.ądznn)' J: n.jwi'ihz)'ln l.omf,lrh:m. PI7I1łC& c
p'" 
 
i zimn... woda i ł
ll'rf}n W kaid)'1Ił pokoju, wind.-. s..lr klubowrr sal. 1.01\& 
 
errlowa. Jc;ręcielnia kryl.. Plerw..Gr..d... r..ta.racJa, ....1.,.. 
 
al. 01'." Itoaalo ..op.traG"Y bur.t. a.J....c.....J... pn.......kL e 
Co..I...I. kellcerł. .rl)'ll)'unł'i orl.rsl.-y Iom)'cEkowej. 5lR 
@B@@I8@@Ij@@I8@ 


Dyrektor ma zamiar udowodnić. źe'"'Rada Pracownicza 
"E...f) ., Ole Jest organem legalnym. ponieważ \\ J- brana zoslała 
7 pogwałceniem ustawy o samorządzie pracowniczym. statu. 
tu samorządu i ordynacji v.)'borczcj. Na zebranie samorządu 
'\\ vbrano za dużo delegatów (37 zamiast 35'. liczbę dłonków 
Rady natomiast bezprawnie zmniejszono z 18 do 12. Karta do 
Ił owania zawierała nazwiska kand)'datów wsz)"stkich 

 ręgow. co również b.yło niezgodne ze statutem J podobnie 
Jak uzywanie nieodpowiedni
j pieczęci itp. 
W sumie. mówi Marian Wcjy.oda. chodziło O to. by do Rady 
przc . szli ..odpowiedni" ludzie. Gd
by wybor)" przebiegały 
ttlk. .i..k przewiduje statut. a \\'ięd' w okrrgach. ludzie ci 
- twi
rdzi dyrektor - nie nUehby iti1dnych .szans. 
CO DO MEIIITCM ZARZUTÓW 


28" i
..zony dyrektor- ma OCZY1A iście inne zc1anif'. niż Rada. 
Dlaczf'go więc przystał na społkę z lak mizernym wkladem 
kapitału dewizowego? 
- ..Bł;:fa" miala nóż na gardle - mówi. -Możliwo
ci 
plu('owe fabryki byly kicpskt.(', zli'Glnialo się corQZ więcej 
pracowmków. To nie kro inny. tylkO związkou.'Cy naciskala, 
bY71l Jak najS2!Jbciej znala2ł partnera chrtnego do wej.;cla 
1.<' "polkę. Byla to wótOC'zas jedyna droga. uniknięcia. podatku. 
(Id u.zrostu wynagrodzeni zwolnienie od podatku dochodo- 
1..t'f':10 dawalo szansf. wygospodaTowania !rodk6w na ł'ozw6J 
2ukludu. a potTzeba tych 'radków dużo, bo ok. 25 miliardów. 
Dló:!czcgo maszyny ""niesione do spółki przez ..Berę" zosta'ly 
'\\""t--cnione tak msko? I na 10 dyrektor ma wyjaśnienie: me były 
2:nanc (Ido dziś zresztą manc nie są) zasadyobiekt}'\\'nej \\"Yccny. 
a p07.a tym. wkład wniesiony pn£'Z pana Stefko, przy uW2g1ęd- 
)"u 'PJiu kursu rynkowego dolara, rOY. niei był wart siedem razy 
"" ::'J, niż 10 oceniano: tak czy inaczej. propon:;je udziałów dwa 
0'-' Jł-'dnego na korzysc ..Bcfy" zostały zacho\\ane... 
Adam Mader.. dyrektor społki uIntcr.Bera."J tak oto kont- 
rWt' z.lrzut co do zamżenia wartosci majątku sprzedanego 
:>1 ke przez fabrykę pod koniec roku: ..'Bera", jako udzialo. 
,\ spółki, ma przecież prawo do dwóch trzecich majątku, 
a takze - dwóeh trzecich udziału W zysku. a na dodatek, 
2l-łi<..1nie z kodeksem handlow;rm, moie odkupić te maszyny 
)'I,d zasadzie pierwokupu. Wbrew pozorom. obecnie trudno 
b
 łaby uzyskać na maszyny i ,Środki transportu tak wysok,! 
cenę, jak pod koniec ubiegłego roku. 
Przeciwnicy dyrektora Wejwody, twicrdzi Adam Madera, 
'WIdzą tylko tUcmne strony wejścia części przcdsiębiorstwa 
v.' społkę. wbrew faktom rnó\\lą. że można. by było 2:naleźć 
dUTO korzystniejszą ofertę (były podejmowane próby .znalc.. 
:tlenia innych partnerów, ale bez skutku). nie dostrzegają 
jt.. dnak pozytywów. Tego, że właśnie dzięki spółce zwi'iksz,yt 
:;il;' eksport armatury. a sprzeda! ogółem, w porównaniu 
2. pierwszą połową ubicgłego roku. spadła tylko o 8 proc.. 
pOdczas gdy w in11Ych zakladach tej branży spadek b)'ł 
;JQ- procentowy, a nawet wi
kszy. 
- To prawda - m6wi Adam :Madera - mamli duł. 
=:alcglo!cI plalnieze W slosunku do .,Bejy", wynikają one 

dnak nie ze zkj sl/lua<:l' .konomlczn<:1 ,,lnleT-Bę/'y", lecz 
:< ogólnej niedrotności SJ/slemu finansowego kraju. Nasi 
cUuŻRicy lo niejeden zaklad. a aclki odbiorców,,, klórlleh mil 
z kolei muaimll uJ>omi

 s
 o od$etki.,
. ____ ___ 


Z RODZINNEGO 
ALBUMU 


Reklamy zamieszczamy W naszYM 
1:ygodniku wylącznie odplatnie. 
Tym razem robimy wyjątek. Tyle 
'tylko, że jest to reklama z przeszłoś_ 
CI. dokładnie z początku lat trzy. 
dZlestych. Zachęca ona do korzysta.. 
...ia z uslug bialskiego hotelu ..Pod 
Czarnym Orłem", znanego wspćł.. 
czesnym jak hotel ..Pod Orlem.... 
2res7tą ostatnio ten wspanialy bu- 
dynek. z początku naszego wieku, 
wykorzystywano głównie w zupe'- 
l1is innym celu. ajego remont wciąt 
:się oddala. Niegdyś hotel cieszyl siO 
dobrą slawą. Czy Ją odzyska i będzie 
lJosciom oferował takie warunki 
IJobytu. jak glos, stara reklama? 
Oby. 
Mamy kolejny dowód, ze naua 
rubryka jest bacznie śledzona prze;c 
ezytelników. Pan FRANCISZEK JĘ- 
2AK z Bielska-Bialej prostuje poda- 
I'\ą w niej niedawno Informacjt. te 
brat papieża EDMUND WOJTYŁA 
był lekarzem w szpitalu miejskim 
\IV BialeJ. Czytelnik dostarczyi nam 
cJowód
odpis Wspomnienia po- 
śmiertnego wygloszonego w193Zr. 
IJrzez ówczesnego burmistrza Biel- 
aka dra Kobielę-świadczący o pra_ 
cy doktora Wojlyly w Powszech. 
l1ym Szpitalu Miejskim W Bielsku. 
Dziękujemy za tę wiadomość a p. 
"',żaka nagradzamy ksiązką. (ban) 
Reprodukcja: Bogdan Ziarko 


i3 


\o)  
(ó) 

 
(ó) 

 
(ó) 


Dyn'klor Madera v.:o:r 0lhtn::J. jt. vt.. w i o tJ..m. ŹC! ..Jntcr. 
Befa" kupo\\ała drll.l..7c orllC''\\". r .,B<-'I).,II. chociaż 
ła 
kupic tai1szC np. '\\ Wc:glcrskl('j G6rce. Istnieje więc cos 
takiego. jak "zakJadov. y" patriotyzm i nic Jest prawdą. że 
w t)om układzie bogacI "If t'\.'lko jeden partner. Nie wszystkie 
sprawy udało się urc{:ulo\\ac tak, jak należy. chocby te 
związane Z gospodal k3 srodkarnł uictrwa1;rmi, ale to tYlko 
dlatego. że czas naglił, )lic można było czckac na dQpi
cic 
wszystki£'go na ostatni guzik. 
.. Gdyby nie bylo dwoch-Irzrch spraw kadrOWI/ch pod- 
sumo\\.wc naszą l"ozmlJWC dJ rektor Md.dcrą 


TEMAT BY :-1n: JSrXJAŁ. 
A pelniąea obo"ią7ki d
 rektora .,Bcfy" Kr
's{yna Pamula 
 
jest zdania, że przycz)'nq niesze7\,scia b,}'ło nic tyle to..ze do 
spałki pn
y!;tąpiła połowa 7.ałogi, ale i lo. ze dwie samodzielne 
od września firmy pracują w t.}'ln samym podwórku. a ci ze 
spałki I ci Z fabryki spotykają się na tt'j samej stolówce. 
Zacz('ly się rozmowy. porÓ\\nywanic 7.3robków, rychło oka- 
zało się. ie zatrudnieni w sp(.ke zarabiają. lepiej na Idcnt,}.cz- 
nyeh stanowiskach pr
") - 110 i :mie.lanka \V
buehowa 
gotowa. 
Zwiazkowcy l c:1onKowie Rad,. i:>ot\\'icra
3Ją, te tak 21eJ 
atmosfery. Jak obecnjc , ,.... IIBcfi
'ł'jcszcze nIc było. Lini, 
obrony d,)'rektora oczywi
tie rozumieją. chocIaz u\\ażają j, 
za trochę niepov. ażną.J.łk można CZ}'DIĆ zarzutztego, 2e było 
nie 35. a 37 dclegałów na zebranie samorządu1 Także i to, te 
.skład Rady jest mniejszy, bo przcdsi{'biorstwo zmniejszyło siC 
o połowę. jest chyba zrozumiałe. Komisja w,)'borcza działała. 
w oparciu o koru;ultaeje z radcą prawnym I na pewno 
. wprowadzała poprawki w dobrej "ierz
. skorowjej skladzio 
przeważały osoby niezalt;7.nc i od starych układów, J od 
IISolid
rności"_ D)'rektorowi \\,)'dajc Się t)'lko, fe wynik 
wyborow W okr
gaeh. b)'lb)- inny - są. to iluzje c;uoy,jeka, 
którego czas już minął... 
Spraw
 ..Bery" badalaju7 T7ba Skar1>nwa i Na)wyższaIzba 
Kontroli. W Prokuraturze Woje'wodzkiej jest skarga Rady 
Pracowniczej na dzidłalnoś6 dyrektora i druga skarga: dyrek- 
tora na Rad-:. a właściwie - pismo ky.cstlonUjące jej legał- 
nosć. Dyrektor Wcjwoda Jn
wi: 
 
.. Skoro lak bardzo zaleiJl im na dcmokra<:7i. wifC dOSC4ną . 
prO'u.°dziwą lt'kcX deJnoktatycznego dzio.lanła. 
A jego glowńy oponent. prze" odnicząey Rady Pracowni. 
czej .Tan \"'ielopolski. tak ocenia S\\.ój udzIał w konflikcie: 
-lViejeslcU\ idealcJrl, podobniejak zawieszonu dyrektor. 
Być może tkwi we mnLc zadra z tego pou.."Odu, fel'o cUugolet-= 
nicJ, l1ienaganneJ ptacy d03talem bez uprzedzema. wypowie... 
dzenie. ot tak. lekką rękq. Ale nie łllogJbym prZ'ccie.t m.łciC::się 
na dyrektorze, gdybym nie miot argumcntóu.'.Za.a:Qwiesze_ 
l1iem dyrektora nie glosowalen& sał1ł.lnajedeuastU czlonk6w 
Rady.d.iesitciupoparlo I
 deC1lzX, t1lIkoje'" billa. 
przecIw... . 
Ekonomiczne kOrzY6ci ""}'nikłe z Z{Lwarcia sp61kf ocmIane 
są różnie. Pewnejcst t)'Jkojedno: stała się ona żyzną, glebą dla 
w)'buehowego rozwoju konmklów. T)'ch n""yeb, ale l tych 
dawnych, lIąLych si
 od lal. Ol, spólka pO polsku. 
ASDRZEJ OTCZYK 

, .. -- 


- 


- 
fi 


. 


1. 


. ... 


. 


\I 


. .. . 
" , 


I 


.. . .. 
- 'I 'L II 


..... 
- 


- 


-\{. 


. 


111 
. -. 


"" 


. ,
 


- 


" . 


KRONIKA BESKIDZKA. 11 
CIĄG DALSZY ZE STR. 1 
Czterysta osób. w tvm 299 niewidomych - to 
Slan z.at
udl"!ienia na k0!1ie' . kwietma w Bielskiej 
Spoldzlelm Pracy Niewidomych ..Bielsin.'. 
W stosunku do pierwszego stycznia br. zatrudnie.. 
nie zmniejszyło się o 71 osób. Jak nas zapewniala 
przedstawicielka dzialu kadr. żadna z osob mewi_ 
d.o
ch nie zoslal.a w tym roku zwolnrona z ..Blel.. 
SIO.U ze względow ekonomicznych. Trzydzieści 
o:;ob przeszlo na emeryturc T u jednak warto zwró.. 
CIĆ u
agę na specyrlkę, teJ ,firmy. Otóz większość 
sposrod zi:Jtrudmonych mewIdomych to osoby z pie.. 
rwszą '. drugą grupą inwalidzką. a zatem są pod 
szczegolną ochroną. . 
W tru.dne
 sytuacji. znajduje się takle Bielska 
Spól
zlelnl
 Inwalidów ..Wvzwolenie.'. po.. 
wazme zadlulona. nie mająca środków na zakup 
surowców: Wprawdzie otrzymaJa niedawno kredyt: 
ale to mC?ze jedynie zWIększyć:.. zadlużenie. Po: 
w
dem kiepskiej kondycji tej spółdzielni jest fakt Iż. 
Jej "Yyroby. zalegają magazyny nie znajdując n
by- 
wc0'!ł. Mu!,o trudnej sytuacji i wielokrotnie za.. 
powiadanej 
rast¥cznej redukcji zatrudnienia, jak 
dotąd zwolmono Jedynie kilkanaście osób. 
..Z!lus:rą ni! ramieniu wr"calam z urlopu do pracy 
- mowl Zofia Baczkowska. asystentka socjalna 
z dr.ugą grupą inwalidzką w SI ..Wyzwolenie" 

 BleI5ku.B!al
j -:- boji/c się. że na.biurk.u mogp 
IJjrzeć wymoWl6nte. Na szczęście mc takiego nie 
zobaczyłam" ale sytuacja zmienia sifJ' jak w kalejdo- 
$kopie. wifJ'C trudno przewidzieć. co będzie jutro" 
POJut
ze" za lydzief1... Odnosz
 zresztą wrażenie. że 
'!il d ,.Innl decy'
enci w naszym I	
			

/strona12_0001.djvu

			. ' . KRONIKA BESKIDZKA 


OBWIESZCZENIE 


WOJEWODZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO 
W BIELSKU-BIAŁEJ 
z dnia 28 maja 1990 r. 
"'a potl
ta"i.. art. 102 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. "Ordynacja 
\\ \ borcr.3 do rad gmin" podaje się do publicznej wiadomości wyniki 
gl;'
owania i wyniki \\ vborów do rad gmin na obszarze województwa. 
I. DANE OGÓLNE 


\ I'
,-' rt,\,'.:.\d7'.JnO do 55 rad gn1U1. w tym: 
;;SI 3. ..ad \\. gm ulach. 
I 6 rad mL I(kh W midstdCh do 40 t)s. mieszkańcrjw. 
J 1 gmlll i miast.. 
d) J. rad miPjsklch w miaslarh powyu.j 40 łys mieszkańców 
e1\\ prmo U7i okTfgów wvborC7ych. w t}m: 
a) ) lG5 £'dnomandatowych dla \\,!,/boru 53 rad, 
1:» 12 ",iclomandato'A'Jo'ch dla W)'boru 2 rad m-ieJskkh w miastach powyżej 40 tys. 
r . szkańców. . .. 
3 \\Tybory przeprowadzono w 481 obwodach glosowania. 
-I: Uprawnionych do głosowania b)'lo 62:)
18 obJr'Vo'ateli. 
. :i W "",oorat.h W71
lo udział, czyh oddało karty do glosowania 332i60 obJr.watc1l, tj. 53.2 n ó 
ogółu uprawnion,)'"ch. 
- 6. Oddano RlOSów: 
a) niewaznych 7154. tj. 2,15% ogółu głosów, 
h) wdznych 
z dokonania '\\-yboru ]6583, tj. 4,98% ogl)lu głosów. 
CJ ,"ażnych 325606, tj. 97,85n
 ogółu głosów. 
7. Nd .ogólu.. l1czbę 1242 mandatów w radach kandydowalo 3356 kandydatów , a obsadzono 
ww
'mku W)'borów 1241 mandatow, co swno\\l99.92
i ogółu.. 
8. W
 brano 1241 radn..vch. w tym: 
a) ,66 do rad w gminach 
1) 143 do rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszkańców. 
c) 155 do rad gmm i miast. 
d) 'i1 dc) rad miejskich w miastach POWYŻej 40 t:)"S. mieszkańców. 
9 Pc,l.osla} l mandat nie obsadzony, poniewat w l okręgun.le zgłoszono :7.adncgo kand,rdata. 
10 Ka ptXlsLav.le wyroków wyborow stwierdza si-:. że wszystkie rady gmin posiadają 
""....<;tarcza.jącą l1cilbę radnych, aby mogły podjąć działalność. 
n. WYNIKI WYBORÓW 
W OKRĘGACH JEDNOMANDATOWYCH 
W ..,h..Jły prz
pr()wacl7.ono w 1164 okregacl1 wy'borc2Ych. 
W l okręgu w)'bl'rc7.)'m nie przeprowadzono W).borów. % uwagi na brak kandydata. 
Ogolem na 1165 mandaww, spoorOd J 123 kand) datów 
bfano U64 rodnych, li 
obsadzono 99 1 91% mandatów. 
UprawOIonych do głosowan'ia bylo 471129 obyv.ateli. W wyborach wzięło udzial. czyli 
(o(Idało karty do gJosvwania 252649 obyy..ateli. ij. 53,63
'ó upra,\\,uonych dO glosowania. 
Oddano głosów: 
a) Dieważnych 3551. Ii- 1.41'
 oddanych glos6\\', . 
b) wain,}'ch łw::-7 dokonania wyboru 14579. tj. 5;n% oddał1)'ch głosow, 
e) wai.nych 249096. \j. 98.59% oddan)'ch głosów. 
I. \I ybory do rad w 
inach: 
ai wybory przeprowadzono w 766 olrOd 207J kandydatów ..:ybrano 766 radnych, \i. Obsadzono 100
'. 
mandatów, 
c} uprawnionych do glosowania by10 249&10 obywateJi t 
d) w wyborach wZięlo udział. czy!; oddało karty do głoso\\'ania 134229 obywate1ł,li. 
53,72''31''1. uprawnionych do głoso\\ania, 
e) oddano głosów: 
- nieważnych 2142, li. l.IiO

 oddanych głosów. 
- ważnych bez dokonania wyborn8JI7, tj. 8,20% oddanych g1coów, 
- wa....ych 132087, li. !!II.4O ft '. oddanych glosów. 
! Wybory do rad m;.jskich w mia..tKh do to ty,- mIeszkańców: 
.. wybory przeprowadzono w 143 okręgach 
bo=eh, 
b) n. 143 mandaty .poórOd J63 kandydatów wybrano Ił3 Iadnych, \i. oł>eadzOl1O 100

 
mandatów, 
c) uprawolonych do glosowania było 76520 ob)
aleti, 
d' w wyborach wzięlo udzial, czyli oddalo karty do glO6O\\ał1ia 40341 obywateli, li. 52,72% 
uprawnionych do cłosowania. 
e) oddano głosow: 
- "ieważnych m. Ii- 0.00% oddanych głosów. 
- wai:nych bez dokonania wyboru 2a>t. tj, 5,46",. oddanych g10s0w, 
- ważnych 39 964, tj. 99.07
. oddanych glosow. 
3. ft ybory do rad 
ln i miast: 
a) wybory przeprowadzono w 255 okręgach wyborczych, 
b) w 1 okręgu vi) borczym nie przeprowad1.Ooo '\At) borów 7. uwaci na brak kandydata, 
c) n. 256 mandatów, spoiirOd ti87 kandydatów, w)brano 255 radnych, li. obsadzono 
99,61% mandatów. 
t11 llprawnionych do gJosowarua bylo 144 769 obywateU, 
c) \V wyborach wzięło ud7iaJ, c7yli oddało kart,)' do głosowania 78079 obywateli. \i. 
53,93:
 uprawnion)'ch do glosowania. 
f) Ol1dano głosów: 
- nicwamych 1032, tJ. 1,32% oddanych g1osów. 
- ważnych bez dokonania wyboru 4061, tj. 5.20
 
 odddnych głosów. 
- \\ażny"h 770i7,1i_ 98,6łn. oddanych gIOSÓ\\'. 
Ul. WYNIKI WYBORÓW DO RAD MIEJSKICH 
W MIASTACH POWYŻEJ 40 TYS. MIESZKAŃCÓW 
W OKRĘGACH WIELOMANDATOWYCf! 
W} bory prz{'J)ro\\'adl'.ono w 12 okręgach W)'borczych. 
Ugułl"1ll do 71 rnandatow zgłoszono 50 fu.t kandydatów zawierających łącznic 233 
Jwndydatury. Wybrano i1 radn
'ch tj. obsadzono l00
.. mandatów. 
t!prawnionych do nłl.l.5(I\\ania b}ło 154089 ob)wateli. W wyborach wzjcl0 udzia1. czyli 
,,,,1ddlo karly do 
O$Q""ania, 80 111 ob)'wateli, tj. 5I,99°u uprawmon)'ch do głosowania. 
Oddano głooów: 
a) njcwatrl)'ch 3003. Ij 4,5f1
 oddany('h głQS()w. 
1..\ walnych bez dokonania w\-'b('l'u 2004, tj. 2,5
u oodan.)iCh głosów, 
q ""aLnYLh 76:..08.1j, (jrł. 'u odddnYLh Rłosów. . 
Załącznikami do niniejszego ob"i
7.czenia są obwł(lgU'Zenia zawierająC'(' 
dane o wynikach W) bc'ro" do I)O'i7.('7.f'goln)'rh rad cmin na obszarze ,,"ojewo- 
dzh
a. "\\o.g okr('gów wyborczych utwol7.on)'ch dla wyborow ty<,h rad "TaZ 
z D.aZwiskanu i imionami w)bran
'I'h radnych. 


# 
WYNIKI WYBOROW 
RADY MIEJSKIE 


BIELSKO-B lALA 


OKRĘG WYBOIł.('ZY J\1ł 3. Michał Fra( 7' 
l. Jer7Y Kriiwc7yk 4 PIOtr Smolanol 
2. Zbigniew Lerdczyk 5, Adam Adamski 
3 Mieczysław Nicsyt 6. MILczY!1iław Pnpła\\ 
4. J..m Kania OKRĘG SR 
 
:i Julian Pichur I. Jozef K31l1a 
OKRĘG NR 2 
_ Jaroslav. .h"iłn 
l Graż)'na Nalepa J FnUlLl"fA.. i-< I., 
2, Józef Łopatka 4. Jan <:hr7...,.
71'7 
3, Ryszard Kowa1ski )_ Stefan 7ub( 
4. Wadaw Sobieraj OKRl
G NR fi 
a. Stanisław Jakubowski l. Stamo;;ła'o\ Gcłul.. 
6. Edward Wątor 2. Piotr R:yszkol 
7. Leszek Dudziak (lista Stronnictwa 3, Kr7.ysztof Jon... 
Demokratyczn('go) 4. Henr)k JUS,l( 
OKRĘG 'ł'R 3 5. Rudolf T
 rr.
ł 
- 1. Irena Czuma Sienicka O. Wład)'sław Błaslsk 
2. Jozef Moskal 7. Jerzy Wlłó'uon'k th sin 
3. Andrzej Jakubic7.1ca OKRĘG NR 7 
4. Mieczysław Adamcz)'k I. Ryszard Szot' 
5. Anna Musialska 2. Jan Gó.\.Ie\\ o;: 
6. Stanisław Cwiąkała 3. Józef Nie5) tu 
7. Roman Podoski 4. Tadeusz Sol£kl 
8. Teresa Wietrzna (lisIa SD) 5. Ewa Sarecka 
OKRĘG NR 4 6. C7.csława Pszczohnska.Bun'zak 
l. Zbigniew Gcbau£"f 7. MarekZieja(hstaAltcrndtywnt:'goSo- 
2. Andr7.cJ Chowanice juszu Bielskiej Lewicy) 
Radni, prl)' których nazwiskach nie zostały umieszczone informacje w nawia"d{,h. 
kand).dowali z list Bielskiego Komitetu ObywiiltclskicRO ..Solldarnosc" 


CIESZYN 


1. łłenr)'k Kubeczka 
2. Jerz)' Gierałtowski 
J_ Karol Walga 
4. Lech Chlebowczyk 
5. Janina Pulyra 
6. Mieczysław Prawdzik 
7. Andrzej Lyżbicki 
8. Barbara Kozerska 
9. Ludw.k Kuboszck 
10. Jerzy Górniak 
11. Teresa Szcwcz)'k 
12. Marian Dembiniok 
13. Tadeusz Zubek 
14. Jerzy Kronhold 
15. Józef Kapusta 


16. Witold PO,"-dda 
17. Halina 7..elinska 
18. Jerzy Szweda 
19. Urszula Laskownh.ka. 
20. Jerzy Pieczonka 
21. Manus7. Makowski 
22. Ryszard Piskorcz) k 
23. Bogusław Francu,S 
24. Jan OIbrycht 
25. Zdzisła",,' Maty:.iak 
26. Jerzy Pagicła 
21. Józef Swakou 
28. Jan Ligocki 
29. Bogusław Ba

""" 
30_ Jan Tromb.k 


OŚWIĘCIM 


OKRĘG NR l 
l. Kazimierz PIonka 
2. Henryka Stetkit"wicz 
3. Jozer Jaskółka 
4. Andrzej Dziędziel 
5. Marek Konior 
8. Janusz Dyrkac% 
1. JózefJstlik(Ugrupowanie I.ewicy De. 
mokratycznCj) 
OKRĘG NR Z 
1. Adam KOIycarz 
2. Andrzej Krawczyński 
3. CeJina Lobodzińska 
4. Jan Nydra (przedsta\lo iciel mlcszkai,. 
ców) 
5. Henryk Boruta (przedslawiLiel miest.- 
kaoców) 
6. Mieczysław Pędziwiatr (SD) 
OKRĘG NR 3 
l. Adam Bilski 
2. Kryst)'n Cz€rnicjewski 
3. Henryk Wolniewicz. 


4. Jerzy Jaro
7. 
5. Zygmun\ Dru$(.'wkl 
6. Andrzej Drabek (Ugrupuv.-iilow 1.4-'.....-l- 
ey Demokrat) C1nE.J) 
OKRĘG )liR ł 
1. Dariusz Dulnik 
2. Zdzisław Wiertel 
3. Maria Knypl (Stowarlyszeme F.ko11). 
gic2nc ..Zielony Oświęcim.') 
4. Wanda Gwizdała 
5. Julian Foksa 
6. Artur Niediwiedzir'iski 
7. Jan KOr7emOYl'skl 
8. Adam Gawlik "UgrupowKnit" Lt'wlcy 
Dcmokrahcztwj) 
OKRĘG "R :> 
l. Józef Krawczyk 
2. Józef Obstarczyk 

. Jadwiga C7<:rwicnkd 
4. Janina Rartos.... 
5. Emil Grubka (Komitet USlcltlO
l' 
..Monowice") 


R:ulni, prz)' których nazwiskach nie ma informacji w nawlao;;ach kRnnvrlowa1i 71i 
Komitetu Oh"watt"lskiego .,SohdarnosC"_ 


ŻYWIEC 


J. JUZŁ'f Kunior 
2. Grzegorz Pochłódka 
3. Izabela Czerwoniak 
4. Jerz)' Hilbrycht 
5. Wladysław Scnclra 
6. Tomasz Tomczyk 
7. Andrzej Urbański 
8. Włodzimierz Zabłocki 
9_ Zbigniew Czulak 
10. Jerzy Wid7.yk 
11. Franciszek KozubE: 
Ił. Ka7imierz Zyzak 
13. Emil Pa\\lik 
1-1. .ł...azimk:r7 Stokłosa 


15. Jan Gnląb 
1(_. Stanisldw 7..aLhall 
17. Jacek Radda 
18 Władysław .Fuk:!;.. 
19 Marcin Kędrackl 
20. Krzys7tof Jasek 
2]. Jadwij!a Slaszklcwll.] 
22. Mariusz L3i!OŚ 
23. Kazlmicn Noga 
24. Jan Rak 
15. Stani
law Dial{'k 
26. Andrzej KroI 
27. Miccz)',sław ChamiK 
28. Jeny Slar;ypan
		

/strona13_0001.djvu

			DO SAMORZĄDÓW LOKALNYCH '90 
KĘTY 


J, zy Sliwka 
Włod7imicrz Chmielewski 
Bernadeta Błanik 
4 Michał Jurczok 
S Stanisław Bu1ccwicz 
. Tomasz Kamiński 
l' Jerzy Podzorskl 
. Karol Kubala 
. Henryk Gaś 
Władysław Tyrna 
Helena Wierzbanowska 
Henryk Brudny 


Jan S7aforz 
:. Karol Clcslar 
ł Maciej Oczkowski 
. Jan Wantuła 
, J.n Podżorski 
Paweł Branc 
Andrz(.J Poloczck 
Franciszek Juroszck 
Wladyslaw Czyz 
\me),a ZeJazna 
dn Plkh 
'-rlam Hubc7Vk 


yna Benc-slPwlcz 
lkh 


SZCZYRK 


]0 Antoni Wall zak 
11 Jul In La
 czak 
12, Ą-do.ltn PJlo.Ill; 
13 
1.łriusz RaJba 
14 Marłan Jdkul 'C'c 
15. Zbigniew Ka31n.:.ki 
]6 Addm Hołd.}'s 
li. Hcnn'k Marek 
18. Olga') łOt.'zek 


SUCHA BESKIDZKA 


11. R('rnOJnl Nd\\or}ta 
]2. RVSl:ard Li..t","un 
]3, Kilzimicrz NiC'ckuJa 
14. '1 d( 'L Z Pllt.'c..ki 
]5. Marek Hdbcr 
16. Wlad}'slaw Kurtok 
]7. Artur Munk 
]8. Jan St£'c7ck 
]9. Krn ztc}f c.;,ta£'howski 
20. ,\\'łQdzinllcrz FilipcOW 


RADY GMIN I MIAST 
ANDRYCHOW 


-ław Bystr7ycki 
la\l,,' Miodońskl 
niemi Kramarz 
Ul . zck WnJtyła 
cł71sla\v Cwiertka 
lPit:'tr-as 
'"rz(:j Papiei: 
ddcusz Wozmak 
uj 7. Gołda 
o.IłRnrUtta Karło 
"1" 
nrdvl 
II ,1aw
 Cholewka 
n Burv 
I \"'runka 
Uli kI. 
nlt'nt KoloL:h 
u 1. hnrcn'm 11r 19 mandat nie zosta1 obsadzon". z powodu brakuk
nd3.da!a. 


- .. 


,1.:1.\\.1 [Mld. 
oIHC\\ l.uJ. 'J'\"k 
1. Vrin 
f'j Kulig 
M
1 
COJ"ij 


\ 'hl 
l'\'. ( 

J' BI..'I
 
n.a S 
k }oKI' 


17. Man.'k Wrona 
18. Andr7cj RokowskI 
19. Halma Smolcc 
20. Sabma Gora 
21. Rudolr Socha 
22. Feliks Za\'!. arus 
23. Tadeusz Ma1)siak 
24. Roman Talar 
25. Wanda Karcz 
26. Ed\\ ard Daniel 
27. Karol Maciejez.) k 
28. Jozcr Muygłód 
29. Fehks LLzdk 
30. Jan W} krf;'t 
31. Tadc"'S7. Sabat 


CHEŁMEK 
12. Janina WIJjtas 
13. Hem') k W isnic\\ ski 
14. Stefan Osadzinski 
15. Marek Kusek 
16. Irena WaJent) ńs.ka 
17. Adam Lękawa 
]8. Kazimiera Kra.oA'c7.
,'k 
19. Francisl:ek R)'bak 
20, Malgor7ata W.1bik 
21. August Szo.,t<:k 
.!.!. Hahna KO.ldc<.ka 


KALWARIA L;EBRZYDOWSKA 


0J,.h. 
 h..ł 
_"'" "'101""'" 
I' Bł,1 ',ut 
all.k Bp., 
Zu.l W 
raI! ł\Jhll'k 
(1)1" "Iad('; 
n 
....... Gt.bo.lJa 
Jf7 CJ'OJdt 
a'\l" FII('łi 

I \\..ht.... 
1130..11 


J 4 Rafał La la 
10;;, Irena Fihp('? 
J P.I ej 
ulll 
] .l.m 
18 St:U1l" ... rr.1 
19 Alei 'r J 
20 F'ra,.... I ICI. 
I. .J
m Kol 
"acł( 7 l nr 

I( fan .....3 
. Tad, ( 
Jotlł 


KRONiKA BESKIDZKA. 13 


]. Krvstvna Pickiełko 15. Tddeusz Wawak 
2. PicIlr Klim('Z)11Skl 16. Jacl'k Pud;ykicwiC'z 
3. Walida Korcz)k 17. Zbigniey. Drabek 
4. Wladyslaw HeMa 18. Stanislaw Majdak 
5. Wlac.ł
 sław Surówka 19. Zbigniew PiJar<'7) k 
o. Wi£..-.ław Majtyka 20. Janusz Krucza1a 
7. Dal'bara Lewandowska 2]. Lesław Kuźma 
8. Auam Gasiński -N<.-. 22. JozeC Warzccha 
9. Slanislaw Surma 23. Albin Palma 
10. Jan Frys 24. Józef Jasiaezek 
11. JOlef OkrLesik M. Zbigniew Jarosz 
12. Leon Kocoń 26. Ster.n Maty.lItowiez 
13. Jef7y.Tankov.icz 2'1. Marian Zaręba 
14. Kalimicl'L. A-fagicra 28. Kazimierz. Kajta 
. . 
MAKOW PODHALANSKI 
l. M.lłgol '£
lto.l Mdd£'j 1ł. Ka7.imierz Polak 
2. Tadeusz I)ziubek 15. Czeslaw Nitoń 
3. Krzvs7tof Chudzik 16. Stanisław Pająk 
4. Andrzej Sasuła 17. Stanisław Kudzia 
5. AnduC'j Wilc1C'k 18. M!ccZ1"sJawWicllCr(!k 
(;. Fr}.d
l)'k Wdrta. 19 Kazimierz B:t.los 
7. Woj(.-iech P3ZUUC' 20. Jan Duda .... 
8. Ka7imi(>r7 Cic;Ie\\ icl 21. .Janjna Wuina 
9, Maria Ra;na 22, Stanisław Kopacz 
10. Cz('sl..ł\\ Wal"td 
1. Benedykt Sa1a 
u. Jdn M3dt.j 14. StanisłOJw Kucała 
J2. M.u M Horem a 
5, Stan:
la\\ Raciak 
H. SI ta" Pł'na :G. TdrlCU::i7 D)'fda 


1. PIM-! ..J\\-,)r..ki 
2. Jalłu tec 
3. R\' dld Krawcz\k: 
4. Te('l.1'
r Hanus .. 
5. RUI 1\ Pd<.h 
C. Baruara Paszkicwkz 
7. Wit Id DLi,--.rża\\ski 
8:'wll- D :.-1 
9. J\d(... ."-kh.....ki 
10. St n PJd1z:!-k 
II. J (Ul-' Id H}I lik 
12. M,t. z, ław Tomos2: 
13. Flzl ('(3 r- .,,'oboda 
14.. Juh'llltocl. Pdic 


SKOCZÓW 
]5. 
tol . Ja Kdbi 51; 
10. Juzcf Dl abina 
17. Remigiusz Majewski 
10. Antoni Czcrch 
19. Roman Sanctra 
20. K.::J.,ł' nicl'l Orłowski 
21. Karol Kn';cłok 
22. E\\.JI ,,
t Rdjwa 
.:;,J. Jt.'r7} Z.lhraJ 
. 24. Jerz)' Rac;zku 
I. Helłr} k Okjnic73,k 
... J. MII"I ,Id"" JdbloW:iki 
27. Et.h
 Jrd "'I
'lick 
:!8. Milka 


I. JJelll)k (:1 ...J3 
2. Jdn Pu ,ń 
3. Stanisław BiJińskl 
4. Krz)' dor Puda 
5. Stam'i1aw Szuplna 
6. Piolr P..łrc..hańskl 
7. Bo) 
ław Grn bek 
8. Justyna Śpicv"ok 
9. Danuta T) r)tko 
10. Tadeu Duda 
11. Jan BranC'z
'k 
12. HU1r
 k Pictrz3 k 


STRUMIEŃ 
]3. VrJłhdm BrdncTyk 
14. Rnman Kut.hdruJ. k 
]5. Kdrol Sa1tarius 
16. Piotr BiIIig 
17. Alojzy CLcfwin.;;ld 
18. Marian Janik 
19. .Jan Franek 
20, Jan Z
rno ki 
2]. Jar.osław Gaur}ś 
22 .I\loj.lv Wrubt..l 
.23. Jll t Sikora 


WADOWICE 
15 Le aw'Maku(h 
16. JÓ7.
f ChoIc\\- ka 
17. Jcr7Y Ochman 
18. Ald andcr S
pcta 
19, Roman Widcr 
20. JOLl'f Uał1a
 
21. .Jan Wąsik 
22. Kaziml('n: Błarhut 
23. Toma 1>1_ ki 
24. J.1I1 Dzi
\\ illski 
25. Mdl ian DJ'i,'ciLic 
26. T .ł.deL 7 G3 'ron 
27. Ytllnld Elżlul...idk 
28. J07.£'t Mlost 


1. Jan "','-'I-'Rki 
2. Ern R7} cki 
3. :Marian Sołt: icwicz 
4. Hcnr)'k 50\'. inskl 
5. E, n;u L KowaICzo'k 
6. KaJ'lmierz Malczyk 
'l. Bdrbara HuezyńSka-J!t>jnicka 
8. Stani.sław Kotarba 
9. Marek Dubel 
10. Ku)'sztof Kopa"'% 
U. Jan W. O 
12. E\\a Fdip' ,k 
]3. '.I Jr....k 
14. 10 
 19ii ,ki 


WILA1\IOWICE 


1. JCI \' Kul k 
2. Janina Ga\'.r n 
3. Stanisła.... Llsło 
4, TCff>Sa Z<'jma 
S. Zdzisław Norymbcrczj k 
6. Hanna MIlczYliska 
7. Kazllien:. K.lnul\ski 
8 .Jan Sadlok 
Q \\. eslał.\ Stawowczyk 
.Jan Kardd"7 
Bole..la\\ Kdjta 
\\ 'dd) ław Mllor 


]3. J1.-1 'na Kas, 'rck 
14. ZLi
nic" J..łblun
ki 
]5 Dl unlsla\'. Chrobak 
16. Jan Hal k 
]7. Tadf'u -z Gnra 
]8. Monika Mlf'o
kl) 
J9. Stanl:sła\'I. d PUl... Ka 
20. Julian F..łJJ Ick 
21 Stanisław (jdwlik 
22 Jamhd I\. II. lo;: 
23 1\:'11('1.11...1 ,H.J 


ZATOR 


\-fana Matura 
At. ;;sdnder Rhzniak 
3. B.u bara Gołda 
4 \1all'k Kuda 
'i Hllcll)lf Stokłosa 
B. .....1..1\\ a SmrE'cz,)-'llska 
7 .J"I 
fI7c1<"c 
P. J, f r \ak 
.) \\ Id, ł..wV Adal11ih 
" '" J i 
Alitu '-J (., Qh
 


]2_ SI 
13. "/. 101 h. II 
14 Aur"lll n, 
)5 FI r 
16 h..
. Jan.
£ 
17_ 'I)J'c'l .1. 
I
, Ah'k JlIUI''- T1J' 
Iq Jo:4.hHUd Kur..: 
.W R..man KUl 
.!ol. } I..n. 
.1"'''' .J,
",,,, 
Ifa hd7l(-n "''''ad] 


lad rmillJ
		

/strona14_0001.djvu

			14 . KRONIKA BESKIDZKA 


teatry 


BIELSKO-R. Tratr Polski: 7.06. g. 10 i 12.30 
- ..Baśn o Aladynie I lampie cudownej"'; 10.06, 
g. U-Koncert "KamerlIty Krakowski{'J"; g.18 
- ..We5(>lc jak wczoriIJ" (abonamenty ważne); 
12.06. g. 17 - premiera młodzlcżowa: ..Każdy 
kocha Opalę", 13.00. g. 10115.00, g.17 ..Każdy 
kocha Opalę", PTL o,Banl.luk.": 7 06, g. 1030 
..Wilk, robal. ko?lda",IOOG g.18112-13.06.g. 
10 ..Opowieści Lady M3,)'bc"; 17.06, g. 16.,Wllk l 
robali kozl'rtą". 


kina 


BIFLSKO-B., ..Apollo"; 7-11.06 "MioCIe 
str7.elb}" lUSA 15), 12- 30 OG ..Piekielny obóz" 
(USA ]8); Je- 1515. ]i 45 I 20. ..Kiano"; 7-8.06 
..Krokod)1 Dundce U' (USA ]2.1. 9-13_00 I. 
..Wpływ kSlf7.} {'au (USA 15)- U. "Emmanuelle 1" 
(fr. 18); Je.! .11 30. IS. 17.15 i 19 30; wlor. 9.30. 
11 3D, 15, 17 15 i DKF 19 30; sob . niedz. I św. 15 
(poranck),17 151 J9 30. ..Zlot
L.ny":7-1ł-OGL 
.,C''1oryle we mgl.... «(!5A 12); II. "Rykoszet" 
(U:::,A J8,. 12 17 Ob ..1..0\ lerkoweJ gęsI" (USA 
15). 
 l'" 1''; l'i i IQ 10; pon l'i, 17.151 DKF 19 30. 
Klub 
 idł"o zapra"iza C'odziepnle W tych U. 
mn'h godl'"lIIalh. ..Ka"iarnia Grodzka": fil- 
m}. "idt'O lal! t"dnl.Ji poza czwal'tkiem w
. 
J6 i 20. 
A
f)R\T'II(.)\\". ,.Be.skid"; 1-1206 , Precla.. 
tor" ('--SA 18); !:" J5, 1715 1 19.30; nledz 14 
(poran('k), 1-. I. I'), ]Q 30. 
(,IfSZ1N,,,'-ia"C: I 061 ,Wp1}wksi ca" 
(L'SA 15); 11 Wól I "lrect' lI:SA 15); 8-15.06 
.,Mlode slrL 'oy 'C'..,A 1 
.., g. 15. 17.15 i 19 30; 
ni,cl7,11 (pomnck). 
BRt N
A, ..8f'skid.": 8-10 06 .,Ernmanuelle r t 
(fr. 15); pi
t . <:'011 ,ni,'dz 17 i 19.]5. 
"BUCZKOWICE. ,Skalite": 9-10.06 i 12-]3.06 
..lIarr}' Angel" (LSA 18): wtor.. śr. Iti 30 I 19_ 
KOZY. ul\1arzenie": 7.06 .,Przyjaciel mojej 
przyjaclolk, . (fr, 15)i 11 06 i 14.06 ..Krótkle SpL
- 
de" (USA 12); g. 1G 30 119. 
KĘTV. DK: i 06..W} ::cigrenów lt (po1.); 16-11.00 
IICzIO\\ Ick 7 bliTną" (USA 18); g. 18 i 20. 
LOD1"GOWICE, .,:Magul'ka"; S-10.06 ..Prze.. 
mUl\'I" z v,latrcm" (US.'\. 12); g. 163011830. 
M[LO\\'KA. ..Tf(''U,'': 7 -1006 "Fatalne nu.. 
roczcnic" (US \. 18): g, 16.30. 18.30; ruedz. 15 
(poranł"k'ł. 1630 i J8.30. 
OSWIĘCl)-[, ..Lun..": 7-14.06 , Karat4C! Kuł" 
('U'SA15); g 1'i M, li 451
; nicdz.ll (poranek), 
15.30.17.45 i 20. ..Przodownik": 8-13.06 ..Joy" 
(USA 18); g.l1,45 i 19,45iSOb.. niedz. 14.30, 17.ł5 
i 19.ł3. 
SKOCZÓW. ..Podhale": '1-10.06 t, u'R
 bka 
zwana Wand! - cz
li jak odzyskać łup" (ang. 
15); 12-1400 ,.Chora z miłości'" (rr. 15); g. 15, 
11.15 i ID 30; med.z, 11 (poranek). 
SZCZYRK. ..Brskld": 'I. 8.06 r. .,Uc1eklnie-- 
!
"(rr.l!}; li "W! l,yw k

zyca"(rr. lł),9-10.06 


CO. GDZIE. KIED !J 


l, .,Ml1c24c:e CW1azdy" (po1)' 11 Akadpmia 
po11cyjna l" (USA 15); 12-14 00 I ,Dzi.ki konik 
Ryn" (CSRF)j 11. ..Akademia polkJ'jna l" (USA 
1
); fi. 15. 17.15119.30. 
SUCHA BESKIDZKA. ..S...........: 7-12.06 
..Rybka zwana Wandą - czyli Jak od".)'skac lup" 
(ang. 15); g.15.30.17.30 i 19.30; sob. 1730,1930; 
nledz. 12.30 (poranek). 15 M, ]730 i 19.30. 
STRUMIE.
,..\\jsła":9-11 061 "Dav,ld IS.;]
 
ndy" (pol.): n. ..Karatecy z kan(onu 2oł\eJ Rze.. 
ki" (chiń. ]5); Dl. "Bez litoścI" (USA 18): 13 00 J. 
.,Gallmatias - czyli kogel mngelU" (pol. 12); 
sob. 17 i 19; niedz. 11 (poranek), 1515, 17; pono 
15.15,17 i 19. 
WADO" ICE, ,.szarotka": 8 06J ,Old Shatler.. 
hand" mFN. Jug., \\ł), II ,Df'Ja '\'U '(pol. ZSRR 
15); 9.06 "Deja vu" (pol. ZSRR 15), 10-13.06 r. 
..Old Shatterhand" (RFN, Jug. wł); II. ..DC'ja 
vu"(pol.); g.16 i 18;niC'd.z 
w. 1430(poranek). 
15.45118; rumy dztccięco mb 1z1 '\
 1.06 ..Jai 
i diabełek" (bu'lg.). 
\\ISł.A, ..MarzenIe": 7-1006 ..Porno" (p01. 
18); 11-15 06..Podcjrzanv"l Al' 1;. 1,17,15 
i ]9 30; nicdz 14 (porancn.), 15, 17 15 . 1930. 
LSTROS. ..Uciecha'.: 8-13.06, M(J 
(USA 12); g. 17 J 19. 
Ż\ WIEC. "Janosik": ';-1200 I ..W.lltOW Il 
(USA 12); 11. ..Tunico" (USA 15); g. 1530, 17 30 
i 1930. .,Paplernik"; i
06 I 9-10.06 ,.Trzech 
ojcow" (fr. 15); 13-14.06 "Mistrz) ni Wu Dang". 
(chlh.. 1.5); g. 16 i 18. 
Klerownldwa kin 'Ustntl"ajlil 50ble prawo 
!l:mlany reputual'u i g-OOz.in "') "" lf:tlama fil. 
mów. 


muzea 


BIELSKO-B.. Muuum Okrrl"owe Cul Kos.. 
mODauto".) do 26.06 w)'sta"a medali muzeal.. 
nych okresu powojcnnego uzupełniona ekspo- 
natami z dzieJow mennictwa cieszyńskiego; wy.. 
sta",a stala ..Hc;toria i kultura Blelska.Blałej", 
wtor., śr.. piąto (10-1:5): ('zw. (l0-18)i sob. 
(9-14). Dom Pnyrodnika (ul. BoCuslawskie.. 
Co 11): wystawa ssaków, owacklw i ptaków; 
wtor.. czw , niedz. (10-13). 
BYSTRA .śL. Muzeum Juliana Fałata 
- t.kspoz,rcja artystyczno.blograficzna J. Fała.. 
ta: wtor.. czw. (9-15>; sob. (9-17); niedz. i św. 
(l1l-1
). 
MILÓWKA. ..Stara Chałupa": zbiór narz4;'dzl 
isprzttów gospodarstwa domowrgo: nicdz I sw. 
(l0-14); wtor.. sr.. CZW. (10--15); piąto (12-18): 
lob. (9 30-15.30). 


manioku, 28 - kIątwa koscie1na, 28 
- nagana utajona pod postacią po- 
chwały. 29 - kość kolanowa, 30 - 
broń chuligana. 31 - Kierdziołek. 
Ro:z\\'ląunlem knyió,",,'ki jest 
haslo ut".orzone z lit
r w kratkach 
uZDaczonych w pl'awym dolnym 
ro.IU Jlczbam1 od 1 do 13. 


KRZYŻÓWKA F . ;W 
Pff////h 
qc..oniki k
!
/!

!/,,:/
WYCIE
!A DO BUDA

!!LJ 


POZIO'tIO::2 u podwżuje z pIeca.. 
klC'm. 7 -
 królowa k....iatów. 8 - 
eruba tyka. g - wykaz, skorowIdz, 
10 - zWiązek. 7jednoczenie. 11 - 
rzadkie Imię męskie, 12 - nabożeń- 
stwo ku ClCl Jaklegos świętego. 13- 
gra w karty popularna na Śląsku. 15 
- skcz)'dlata boKini zwycięstwa. 18 
- ",spaniały bud)'nek, 20-- delficka 
wieszczka Apolhna, 21 - aktor gra. 
. jący role kochanków, 22 - autor 
powiesci "Hrabia Monte Christo". 23 
- czlonek Kościoła grecko-katohc- 
kiego. 24 - gładka, Isniąca materia 
Jedwabna, "n-miara objętoscl, 30- 
pancerna w banku, 32 - penSJa, 
żołd. 33 - trzeŻv,lące, 34 - płynie 
przez Żywiec. 35 - % .36 - psalroi.$.. 
ta cerkiewny. 31 - uwołmt Teby od 
Sfinksa, 38 - barwa cz:er\\'ona z fio- 
letowym odcieniem. 
PIONOWO: 1- pracuje w kopalni. 2 
- kon maScl (1I("jednoldeJ, 3 - sorek. 
4 - wiosenny kWiat, 5 - marcowy 
so1enizant. 8 -. krązek blbuly rlłt- 
racyjnej, 13 - lopat... rydel. 14 _ 
czlowae-k łx!z ",-'oh I energii. 10 _ 
pismo drukarskie o poch}.lym kSE
- 
lcie liter. 17 - podwyzsEenie prze- 
zn.czone na wystfP)' artystów, 18- 
pomyslny lub nlt'pomyłJny okr
!I 
dzlalalnasci, 19 - autor POWICSct 
.,Dz:uma".2S .- kasza ze skrobi bulw 


\\"SKOD CZYTELNIKł)W, ktorzy 
roz",- I:IIŻ" krz,)'zo"'kf, wytn.. Enak 
«raCiczny pt. ..SOLA" z ('wtrum 
t1iall'amu l do 15 '('Zuwca nade
l... 
do redakcji. ul"czaj..c swój adr
s. 
rozlo
uJ
my nal"l'odf, jak" J(,!'iit ""y. 
rieczkB do Buda
sztu urundo" a. 
na pn
:I P.-zedsifbiorstv,'o Tur,-.. 
tynne ..SOł.A" w Zywcu. 


Za poprawne rozwiązanie krzyió. 
wki z lir 20 nagrody wylosowah: 
Mal'ia Planka z Bielska. Halina 
Knyiallialr. z Jaworza i Alkja Wen. 
tl'uba ze Skoczowa. 


Poprawne rozwiązanic 'Z nr 20; 
Poziomo: pdanka, ozór, neta, aten- 
cja. zlew, Nida, dracena, bila, skok. 
dZI..d, Rugia. łaska. łania, Tatry, ron- 


PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE 
. ,5 O ł. 11." 
W ŹYWCU tel. 22-44 
zaprasza 
NA TANI I ATRAKCYJNY 
WYPOCZYNEK W BASZKIRII (ZSRR) 
12 dni pobytu. podróż samolotem 
ZA JEDYNE 610 TYS. ZŁ! 


- 


- 


'- STRON, Muzeum Hutnidwa ł KuźniC'twa 
im. J. J...o<'lUf'K"O (ul. Hutnicza): ..Historia ..
t. 
rońskiego hutmctwa i kużnic\wa na tle dzicjóW 
m
('Jscowoscl". czynne od wtorku do pIątku 
(9-15); niedz (9-13). 


w stawy 


BIF:LSKO-B.. Filia nr 7 (były KMPIK. ul. 
Konit'''a 44): n1dlarsh
u Hanny Rutkowska.ej. 
Biul'o Wystaw Art}sty('znyth (ul. 3 Maja) 
- \\}stav,a fJla(dl..h .ln
 (do 10.(0). Wojewo- 
dzka Biblioteka I-uhli('zna (ul. Słowackiego): 
wystav.a ma.ar<:.t"a pt. ..Dzlecko w literatu- 
rze". Dom Kultur
' "" łakniany (ul l Maja 12): 
malarstwo Eustach
go \1d.h..Jki (do ]9 (0), 2. 
wystawa kSI '.ek z okazJI Dnia Dziecka (do 
1506.) 


im. rezy 


BIELSKO-B., Dom Kultury Włóknian,. 
- Klub Dz.ieci i '\fłodr:idy (ul. 1 '\łaJa 47): 7.06. 
g. 1L spektakl "Trzewiczki szczęscia". Bielskie 
Centrum Kultury (ul. SlowackleK"o)i 7-9.06. g. 
16 I 18 - koncert ..DziecI dzieciom" w wyk.. 
zespołów szkolnych; 11.06. g.19 - koncert BIels.. 
kiej Orkiestry Kameralnej - zakończenie sczo.. 
nu muzycznego, dJ.'ryguje Tadeusz Kocyba. gra 
Ślą
kl Kwartet Dęty;. w programie .Mozart; 
l' 06, g: 17 koncert. orkiestry kameralnej Pawt.. 
wowej Sz.koły Muzycznej w Bielsku Białej; FI.. 
U. nr 7 (da" ny KMPIK): 7 6. 
. 16 - otwarcie 
wystawy fotografii; 8.06. g.12 - muzyka dla 
dz.ieci; 9.06. g. 13 - gielda pł) t. 
KĘTY. Ośrodek Kultul'Y Miasta I GmIny: 
1.06. g. 10 - podsumowame olimpiady przed- 
szkolnej; 13.06. g.17 -Wy5t4;'p zespolu ..Faternl. 
tas". 14.06. g .17 "f':iedżwladek" Jfi.lm er.); 
OŚ"IĘCIM. ZDKZChO,7 06. fI.17 3O-DKF 
zaprasza na film pol. ..Trzysta mil do nieba". 
8.06. g.lI ..Sluby panieńskie" w W) kon. Teatru 
Zaglębia z Sosnowca; g. 17 -- muzyczne hit)" 
z satelitYi 9.06. g. 15 - Myszka Mlcki i jej goście 
zapraszają; 16.06. g.lI-Na przekor nudZie (gry 
lz.abawy). 
WADO"ICE" DK: 7 06. g .815 - kino lektur: 
.,Moryę z ogloszeniowego slupa"; 8.06. g. '1.45 
-k.no lektur: ..Inna.': 8.06. g.17 i 19 -kabaret 
.,Pigwa w transie'.; 9 i 10 06. g. 18.45 - dyskote- 
ka; 11.06. g. 9 - kmo lektur: "Danton; 1206. I. 


do, Adam, sala, arogant, plon, Rega. 
dranica, aria, troc, tuatara. 
Pionowo: szelki. prawda, Sieradz. 
naczepa, ananas. &tudJo, baryłka, Ic. 


rl1J 
Z .5 :. 
 .: 
". :. 'I BI ,='- , 
IL I I . 511'_ 1"'/ 
.: .Il 11 
I'
_I .' . .' 
-I. 1118 19 . 
20 1 i 1A . 2t 
.'.10
 I. 
izt l - l l
 
 = lS I 
.sn
A4 
1-,. - II: rZ5 
t.Ł1f 9 1. 
.-

 
II

 4- II 
.. .J5 
 
I
b I . 
.. I 38 - - 


" 


genda, ka!';C'tka, Klarysa, Dakar. d}u
 
to, otomana, dializa, dZiura, mandat, 
Btrata, leg:Jon. 


.6.; ; 
13 11 
. . 


9 
. . 
16 17 


. 


26 


'. 
I 
:. 


. 
.I
O 


" 


111- 


. 


1 . - , 
, ' 


I.j
 
L 
1. 37 


. 


. 


9 - kmo 1ektur' ..Sygnał Ntrzegawczy 17 
klub radlest{"ow zaprasza, i
 06 g .8_15 - 110 
lektur: ..Motyle", g. 18 45-d)skoteka;]5 r , g. 
8 15 -.. kmo lektur: "Rtodzina Leśm(!Yo'sklch.... 


skle · 


BIELSKO-B.,llO.06): spożywczy: ul 3 MCl.IC1I.7 
(8-13); cukierniczy: 11 Listopada 46 (Ił- 18): 
kWiaciarnia: ul. Przechód 8 (8--1ł); ul. E. PJlIll'r 
(9--12). Delikate!';y przy ul 11 Llstopadd. 10 
- cz}'nne calą dob
. 


apteki, 


BIELSKO-B., sobota 9.86.: nr2 (PL. ZW;\-f 'i): 
nr8(ul PCK 18),nr9(ul. WlSnIowal0);nr 2.£. JI. 
Bystrzańska 27); nr 29 (ul. Jutrzenki) I nr;3 tuf. 
RCJa 18). D}.żury nocne - 7 00: nr 2 (PL. ZWM 
15); nr 9 (ul. WiSmowa 10); 8-14 00. nr8'" pcK 
18)1 nr 73 (ul ReJ8 18). Anc'lrych6w-1.0 1142 
(Rynek 32): 8-14.06: nr41 (uł-ObrońcowS
 lin- 
gradu ]Oi Cieszyn - 7.06: nr 11 (Rynl'k IJ): 
8--14.06: nr ]2 (ul Armij Czerwonej 32) Kfty 
-706.nr40(PL.XX-leciaPRL);8 1406 nr6d 
(ul. Kosciuszki 2'7); Wado,,'Jce -7.06. nr . lPL. 
Armii Czerwonej 4); 8-14 00 nr 36 (Ryl l
r. 
Wisłą -7.06: nr 23 (ul. B HoITa 10/12); 8 ł 08 
nr 2-1 (Wisła DZlechcinka); Zywit'c -7.0G .r 39 
(Os. Powstańcuw Sląsklch). 8-14.06: nr 37 (PL. 
ZJednoczenia 10). 


szpital: 


IUELSKO-BlALA, u5try d}"z;ur chlrur
mt:.. 
ny 9,10.06: Szpital nr 2 - chlrul'l"la ollkolog-i.. 
nna ul. WY:il:wol
nia 18. 
Pomoc: duraina chirurg-In:na ł ura:zo
a 
udzi
lana jest w OddzIale Wojew6dzki..j Sta- 
cji POl'otowla Ratunkoweco, mieszcqc)"m 
Ił 
w bbi
 PnyJr(! Szpitala nr 3 przy ul. Sobin- 
kiego .13; w dni powszednIe od g-OOz. 1.> -7, 
w dni wolne od prKy l świeta - ('alą dobro 
W wolne soboty pol'adn1t' oC61nt CZ) mir <:." 
'IV przychodniach nJunowych nr II (ul. Pia!!.to.. 
wsk. 14ł i nr IV (ul. PoniatowskłeK"o 23) .... r:'. 
1--19. Poradnie dzIeci('C
 1 stomatologinne 
- nJon U (ul. Piastowska Ił), NO(,D) d)' ul' 
w «. 19--1 w POJ"otowłu pn)' ul. E, Plater. 


telefon.y 


dla caleg-o woj. blelskl
l'O: 
MO - 997, Pogotov,..e - 999, Straż l'ożarm łł98'. 
Katolicki telefon zaufani." w Bielsku.B ; 4"4 00. 
codziennie w godz ]6--21. 


KOMUNIKATY 


PÓLKOLONIE TPD 


MI... 


Zarząd Wojewódzki Towar7Y. 
slwa Prz)'jaciół Dzieci w Bu.le;-.. 
ku-Białej organizuje latem br.: 
1. Połkolonię integracyjną dl. 
dzieci zdrowych I uposledzo.. 
nych umysłowo (9-31.0'1 w Wa.. 
pienicy); 2. Półkolonię zdrowot- 
ną dla dzieci z wadami postawy 
(3---31.0'1. . POD im. Mickiewi.. 
cza, ul. Gościnna); 3. Obozy bi. 
wakowe w Glince w gminie Uj.. 
soły w terminach 2-21.07. 
23.07-11.08 oraz 13-31.08.: 4. 
Kolonię zdrowotną dła d7JCci 
z wadami postawy (25.07-J9 08. 
Nowa Wieś k. Kęt). 
Zgloszenia są przyjmowane 
w biurze ZW TPD w Biebku- 
Bialej. ul. ks. StoJałowskiego 6% 
(dawna Koniewa), teł, 463-75. 
(lem) 
KONKURS RYSUNKOWY 
ESPERANTYSTÓW 
Zakladowy Dom Ku1tul")' 
AZPB ..Andropoi". ul. Szewska 
7,34.120Andrychów -to adres. 
pod który mozna prz}''i:yłac lub 
składac osoblscic do 15 cZerw<..a 
br. prace plastyczne na konkurs 
pod haslem ..Pokój - przYJaiit 
- esperanto". W konkursie mo.. 
gą WZiąĆ udział uczniowie szkot 
podsta .....owych i średnich. Tech- 
nika wykonania prac dowulna. 
alc muszą one mlee format co 
naJmmeJ 42)0: 29 cm. Kazdy 
uczestnik może nadesłać klika 
prac, które na odwrocie należy 
opatrz}'ć dokladną informacją 
o autorze. Organi7atorami kon. 
kursu są: Kolo Po1sklcgo Zynąz. 
ku Esperantystow w Andrycho- 
wicorazZDK, Androperl".(It.m) 


31 
!.' 
12 I 
. 


1 
.,
		

/strona15_0001.djvu

			iD 
(.'Z\\An.TI
K. 7 VI 
.... I '920 Gosla Bf'Ji'. g (1); .serial 
11.00 Lekarz = (.go LhtJrzy 

azeta. Jf 1 ObJekt)"\\. 
ut Y dnia. )(j jO Pogon za 
. ""ł'I'. komedia. 1820 Auto- 
-e-wia. 1900 Wieczorynka. 
....noza pn.lilooy. 19 30 D2..Ll'n 
Spra\\ a lilii pocz<łtkuJąre 
21 50 Szkoła \\ vborco\\,' 
Zduz,pnia. knll1enlarz('. 22 30 
r publaC". 23.10 W.łldomoscl. 
ltanka na dobranoc 
.. tS.to Dziewczynki i chłflpfY 
lav. kl. ]6.10 Bltlko. 1'125 
filmy dla W81) stkl('h. ]850 
I in{ 1905 PrzeGląd ",jeu 
10 Sztuki plfkn
 I m!'. 19 30 
'\dych. 21.00 Aktualności 


PlĄn:K. . \I 
.. L 9 to Wilki. sztuka teat.., R. 
ada lO 45 Sprawa dl. j)(1('z.,l- 
kaUl. 1235 Sondy. J525 
azif"la. ]5 35 Dzicsivć mmut dla 
5.4
 Satehla; magazyn za.gr 
lawcow. ](i.25 Oehron.a 
ro- 
. 1105 Minu(y dnia. ],55 
...ce widoki; cz. 2 19 00 Wle- 
J920 Prognł-Jza pogody. 
IPnnik. ]9.50 Arka Noego 
ta &rling (2). 21 20Tpl(>lur- 
O Pawilon bestii. 
.. 10.15 Dla szkolnych "meo 
J N€I'l.lda. ] I 30 Kromkarz. 
rO!!izen1
 do kma. 20 00 Klub 
2100 Aktualn, . 22 30 
rn I' 5pecJal 


SOBOTA. 9 VI 
a 30 Safari (121 900 VŁ"J.{iII 
I ladanka 10.00 AqU8 T
f" 
. LosLa Berhn«(2i. 13 00 Film 
n o morzu 18.50 MJf
'dz)' 
"an., a Dvją.17.25 Wladomo:!'iCI 
" Iz,u"JeO).I900WII 701')- 
..o Pro,gnoza (KIgody_ 1930 
k 19 50 WybQry.:21 00 Dunaj 
Weltawie. 22.1KI Wybory'OO 
k_ 
18 50 Mortlwskw wt..domll 
Pr:r ,.,Iąd wIP(,7.oll1
t.h pl 08 
I N
( "'jernl n n rv 


Pdł'DZlEL1\.. 10 "I 
I 'i l':J SWlijtt'czne 
Iowo. 830 
Pn:YJal'lel. ]O 30 &ru" (3). 
,,)It-klyw. 1.2 00 U
lo
7('nlt: 

 w)'borow 1-1 00 \ut 1-11\1)tO 
3U Człowlt'k bt>L 
krzydł.'ł; 
UO Wieczorynka 193(\ DZIE 
Sd32i MarllC!'r Ikłl('z T. Re- 
ang 22 30 Nie k'-II 


11- 17 00 KencC'J"t Jdny Kratoch- 
J8 30 'J'v
odmk 
ł. redaklJI 
JW T"'.. 1925 Na połudme od 
HT.o:'kl. PORT 
JWartł'k. pr. II: 2J 30 Klika mi 
5pUrCle_ 21_40 MIedz. TurnieJ 
- Ruland Garr
. 
"'-&tir.. pr. II: 14 00 Trnis - Ro 
II'r()f;. 17.10 Mondlal - !laba 
l1au.gura
a . mecz Arge::nty- 
p..amerun. 21 40 Roland Garros. 
.... pr. U: 1355 Spurt dła wszy- 
1400 RQland Garros.. 16.45 
I ZSRR Rumuma 19 211 R'J- 
-os. 1945 Mondial 2045 "'-e. 
'"' l hy -- AU!itna. 
..aJrla. pr. I: Ui.45 Mondial. 
CiRF_ 2.2.10 Bramki. punkt".. 
lir. II: 141
Sportdławszy 
I 1955 Roland Garroc; 20.45 
RFN Jugosła
 iol, Braz.. 
la (fragment) J  
. . 
: . .. 


DAt4. 
COd;lennl8 oprócz sobót 
oelwgodz 8 16 
llĄCZNOSCI ZeZYTEl 
AMI puI.n łf't..ur w kaldą ś
o- 
9- 15 W pozos'ale dm 
>Ot I ntetl.il ) dV.ltJ,uJą 

 Z(> 
WCA: 
I' kle Wydawmct 
'Ve 40 ł1
O K.awwK:e. ul 
l 
PI
we uklady Graf.cz- 

 ł<.no.....,ce ul Llł!'b- 
22 Pl ISSN 02087014 
Ej 16_ N, Nmóv.IC 

 ' <)() 


czwartek 


7 ""LER',,"C\ 
1"u'Oc.m,.\M l 


'.35 Domator 
1I.:iD Dumf)\\!(' prze-d,
zkole 
, 15 Wladomoscl 
'.2a ,.U,,",odzlclel 
1-seria1 prod. 
3i1,gIf'L"kleJ 
Ul Z5 Don' tl)J' 
11.10 Program dla 
 ł..6t 
U 30 ITR 
1.6 20 ProJ.(ram dnia -, t
l
g3.z('ta 
16.25 Dla 11' ,.., lh wid Jo\lo. K\o\ant 
'
ra... film" 0:... ,I Ordy" 
17.15 Te)t-'cxpn--"," - 
J7 30 HLznps - program Tadpusla 
Jaceu. K"za 
]i SS "Inkowie" ftl
 dokllrn, 
]8 Z5 Mas:az}n k
toll("
t 
18-ł5 ..10 roJnut... 
lRoo DobranO('. ..Opn¥. 
 O rusa'.. 
("{"Amelce" 
1910 Kupić. me kupic - magazyn 
kOI umt'nta 
Ut3.0 WladOmU!CI 
20_05 ..Uwod7Iclel"'5)-!(>n.e.1 prod. 
il11g11 . ')klej 
21.01 lntt-'rpelatJe 
21 5e Soort 
2
 ł5 "
Iademo!>-, i WI
 
23_01 \\rcdko po","ol1. c 


PROGU,AM II 


lfi 5."i J k .al'lKlelskl ,501 
1.,25 Prollr.am -łI 
J7 30 ,W . r 
..50 Dllmowf" nr7.'d
lł- 
!tla Wlad.,-, . IX'roll10e 
925 ,BO:«I 'koł n) - !Wnet 
Iłb,
 ...,d. NHU 
Jt 30 I)Umatl.r 
J2 00 Pll',.;I-oIłn dla 
13 3. TlR 
15.1G W "1'1.., l'lW r1 
lS 3. NURT 
]6 0łI Prugr ...1
eół.leLl 
16.G5 Dla mi, 11 wuILe,,". wler!ze 
pot't(J\\ p. 
16.30 Dra d.llUI Okienko Pimkrace
 
"0 
li 15 ldt'C'xprf ł 
17.30 U:r'X';.:yst<. . otwarc..ia Mist.. 
rzost w L ota w plice noz;neJ 
2fUII Wlądoln I 
28.15 Dlu .e JJoł.;,cze" - dramat. 
'-u, Yjn) pnx:tukCjI franc. 
2213 "l...h.nd \Ii .JiPdvnce" 
22 25 Sn<: llt'róJu' . 
:z:tOłlR.r. '''1 Ólm Jną 


ł"R()ł.R'\\t II 


1"3:- '\" '" al I.sklC l} 
17 Uj Prv
ram dOla 
17.IU Wn kov.a lista prze-boJÓw 
:>.brka 
tedz"l
ck.e11) 
17.łO Ehpn's g .port..rcz.)' 
18.00 Program Ink"hr\' 
18.30 ,Dobla nadlu'J_ . (11)-sena1 
prod_ frdnt USklf.j 
19..30 Jap kle .n'erpre-tacje n}U2Y" 
ki Chopma 
21_01 MagĆlzyn ...Piątek' 
11 30 PiJno,.ama łma 
21.45 Tumlt'jT"mcaTowl vskk'go; 
Gr,,! 00 
%Z.Z5 . K'lnI .)esl Jul" dramat 
prod am("C\ 
23:'5 KlJm,..n Ir 


PROGR.
 \1 RE(.10' \I "y 


16 UO .
 
t'm Ż _ 54,'nal 
5uod pu!:!Ikl J 
16..50 Wles po ""' yoorach 
1115 ABC ł.kologu 
17 15 h.ótclk melomana 
1800 Aktualn(l:!l . 
182'1 łt.."kLma 
183U C} rkl 'i"'1iIta - I 
1900 J -ogra.n lT1un. 7n 


sobota 


!i C.lł-It\H'A 
PU,OGU,AM . 


G łS 'ITR 
7.45 Prugran1 dni. 
7.50 T)'dzlt:11 na dnalee 
..20 .Na zdroJwle - program rt:krea- 
cyjny 
1.40 Ziarno - program redakcji ka. 
\obckiej . 
,... Drops -- mcze.. 
snosc 
11.G5 Poza rok 2000 - mm dekum. 
)).35 z) 
 - magazyn 
kologlczny 
12.G5 f('lc\l. i2Ja frant.uska La Sept 
J3,35 ZdaUE'IIIi1 -- program public. 
."'_05 NAd N,,:'mnem. PinII 1 Prypeci, 
Ił ZS ..Adam Hlen.jE OS5aiJ."- PlOS:" 
ram dukum. 
15 2D Telewizyjny Intormator wyda
 
WnlCZY 
15.łO nPrezydenci" - film dokum. 
J6.IG ..Odwiclznepiesni"-1ilmdo. 
kum. 
16.40 ReWI2J.ii nadzwyczajna 
17.15 Teleexpress 
17.30 ..Strzaskany życior)'s't - film 
dokuffi_ 
11.3.0 Butik - maga.tyn Gr:.iyny 
Sz;eześmak . 
19.01 Dobranoc: "MauryC}. i Hawra.. 
nek" . 
J9." Z kamerą wsroo zwierząt 
J9.30 Wladomoscl 
20.05 ..Telewl7Ja Ch1apkowice" 1 
-.- program satyryczny. w)"Ł 
})ozena Dyklel i inni 
20.f5 Studio Italia '90: Wlochy-Au- 
straha, ZJednoczone Ernuaty 
Arabskle---Kulumbta 
23 20 Zycie jest Craszkł 
23 3D Telegazr'.a 
23_40 ..Nlebl
kic jak piekło" - film 
R'nsal.Yjn)' prod. CranC'usklt'j 
PU,OGU,AM li 


11.30 Czas akademicki 
12 DO Bam ry - problemy JudZi nle
 
pełno!';prawl1ych 
12.25 Program dnł.. 
12.30 ZWIt. rzęta wokół nas 
J3.oo .})udzellle delfinów' - film 
prod. francuskieJ 
12.11 Spektrum 
13.ZS Wszystko co iywe - rum do.. 
kum. 
13_tS Meandry architcktury 
14 G5 "ChIOska mf"dycyna tradycyj- 
na" - IiJm dok um. 
14.30 CiS7.3 I dl.wifk (8) 
15.00 Angielski pwgram rozrywko- 
wy 
16.f5 Studio Italia '90 
18_55 Program rozrywkowy 
19.30 Reporta.7. z PJ"Leglądu Piosenki 
MQnlde.J 
20.10 WirtUOZI wiolinistyki - Jto. 
bert Szrcder 
2.1.00 Dwa + 2 - spotkarue z CzesIa.. 
wem Miłoszem 
21_30 Panor-'ma dnia 
'1.15 ...KloS za drzwiami" - dramat 
sensae)'jny prod_ fral1CW:ikleJ 
23.15 Komł'ntarz dnia 
%3.20 ..Duchy polskie.. 


PROGRAM REGIONALNY 


9.00 Report.aż z Koarruannej 
'.15 Spotkanie w Galeru J. Dudy.. 
-Gracza. 
D tS Muzyczna loS-tka 
lO 00 "Komtt I porann.. 
Je.35 "Na podbÓj oceanow .. i2) 
-- $( rallll dl'kum produkcji 
IJ.<;.
 
11:;0 ..S.l.if.)OTII' mm dokum. 
12_30 T t'WI Vjn,)" k.ml.t
'I'ł ".yt.zeń 
13.15 T("atr d1a d2.K I .,LalaJąca wy. 
o:pa'. 
13.55 I\lap-az)n M'Jrze" 
Ił 15 "Tonko CZ
 I łt'genda o ostot- 
nim baciarze" - mm dokum 
15.05 ..SPlt'\I. dC kól7dy moz{-" - kon- 
cert piosenkarzy amatorow 
l;i
O "Po,,", rot Ar'!:t. na ŁUpin" (1) 
rl..iI prod. frol1ł.usklf'j 


RONIKA BESKIDZKA. 15 1 


TVP II 


UI..5G Ant(Jna 
17.15 Tc1eExpreS5 
17.30 F(>stJwa.! PlOsE'nkl Radzieckiej 
-.. Zic!nne G..ra '00 
11.3' Wieczol)'nka ,Wiwat skrz&
 
t)' , 
19 DO ...
łodrU'je
'ska.' f:i) - serial 
TP 
2IUS Wlóldomoici 
28.ł5 Studil.11..'llLa '00: Draz:'!'1ia. Szwe- 
Cja, USA CJl'ł'ctio
łowaCJal 
RFN Jugosław
a 
21.50 7 dm śWiat 
. 2D Tt>legazel.a 


PROGRAM n 


'.45 Ma,gaz)n wojskowy 
!U5 Pncog4d tYGodma - dla nie- 
sI) "zących 
'.50 Film dla niesłysr..ą(')"ch. ..Mo.. 
drze,JCwska" (5) - Berial TP 
11.05 Jutro poniedziałC'k 
11..30 l.okalny koncert życzeń 
11.55 Program dma 
12.00 Polska Kronika Filmowa 
12.11 Kino familijne; ,.Autostrada do 
nieba" (15) -lenal produkcJi 
USA 
13.00 100 pytan do.. 
13.łO Maclt"J Nicsl
owsk.i' Z batut.t 
J. z humorem 
U.DO ..Pulacy" - film dokum. 
15.2<1 ..Biblia a historia" (7) - serial 
dokum. produkcji angielskiej 
16.1' A to Polska wlasrue - repor.. 
taż 
J64S "Z wizyt. u złodzieja tęczy" 
.' - n'portaż 
17.00 Studio sport 
17.30 Bb7eJ świata 
19.00 W\ldarzema tygodnia 
19.30 Galena 37 mdlobow 
20.00 "Odcieme mlłoscl" - dramaI. o 
produkcji USA 
21 3.0 Panorama dOla 
21.f5 "Plonące pola" (2)- serial oby- 
czajewy prod. australlJsko-an
 
gielskiej 
23.15 Kemf'"ntan dnia 
23 za Akademia Wler5.ta; Adam MiC'" 
klewlcz - ..Niepewnooc" 


poniedziałek 


11 CZł:R"C-o\. 
PU,OGU,AM 1 


13.30 TIR 
15 35 NURT 
16.20 Program dma. - telegaz,eta 
J6_25 Luz - program nastolatkow 
17.15 Teleexpress 
17.30 Gerllce linie - publi.cystyka 
17.55 W
df()"'kl dalekie I bliskie 
18.35 ..10 minut" 
lK.5e Dobranoc: ..Kłopoty żabki' l 
1'.00 Teatr Telewl7jl' August Suin.. 
dŁ..erger: ..Pelikan'" rez. Jerzy 
Afana"jew, wyk Hahna Winia. 
rska. Joanna Bogłl<.ka. Krzysz- 
to! Gordon i mni. 
20.15 Wiadomosci 
20.45 Studio Italia '90; An,glia - Ir.. 
landia 
22: 50 Wiadomości wieczorne 
23_05 Studio Jtaha '90: Kost.aryka 
- SzkoCJa 


PROGRAM II 


11_18 Program dnia 
11.15 Przegląd Polskich Kronik Fil.. 
mowych 
17.4S Ojczyzna - poIszc:zyzna 
18.01 Program lokalny 
18.30 l£gt"ody filmu: Paul Newman 
19.30 Rc.man Lasockl przedstaw.. 
2fI:KI AUIU 
1,)to-"'an-h.lub 
2Cl3O Studio tajemnic - program 
Wandy Konarzewskie.J 
21 10 Panorama dma 
21.ł5 ..Gniazdo06"-filmoby
o
 
wy prod. rumunskK:j 
23.40 Kumentarz dOla 


PROGRAM U,EGIO
AL
-Y 
16.DO Pr. rozI}'wkowy 
J6.35 Pr. ekonomic ny 
16.50 Pr. rozrywkowy 
17 00 WOPR pncd sezor 
17_15 ..A lasy umicrćIJ-ł.' 
J7.ł5 Muzyczno 15 
}lUli Akt.ualnl).';cl 
18 2.1 Reklama 
18.10 . C)rkl !twi...ta" - film 
1'.01 KaJeJdoskull sporwwy 


torek", 


12 ('''Zl:.nW(
A 


PROGRA\t I 


135 Domator 
1.:iQ Domowe przł'd.slkolll' 
'.15 W.ładomuscl poranne 


9.25 ..EluE"hł>U" (5) - SE'nal prod 
anglel5klej 
10.15 Domatot 
13.30 TTR 
15.35 Program dOla - te1eeueta 
J5.4O Dla dzjecl: Tik-Tak 
16.05 ..GumiSłe'" - serial ammowa. 
ny prod. USA 
18_30 TE'lef!xprc!łS 
16.ł$ Stlldl0 Italia '00: Be-lgia 
- - Korea Płd. 
18.10 Dobranoc: .,Domek tn.echkot 
ków" 
19.10 Plus-minus-programpublic. 
19.30 Wladomosci 
20.01 Spotkanie :r; minlstr
m .I.c. 
klem Kuroniem 
..15 "Błuełx!U" (5) - IeriaJ prod. 
angielskiej 
21.18 Listy ° 8o!lpod.rce 
21.45 TeJew,I,;{Ia z podziemia 
22.3.0 Wiadomości W!ecz;orne 
%2.45 Leksykon polskiej muzyki raz- 
rywkowi!'J 
23.45 StudtO Italia "90: Holand... 
E&lpt 


PROGRAM II 


17.ZS Program dnia 
17.3.0 Dook
a śWlaLl 
18.00 Program Icka1ny 
18.30 Dawnie.J niż wcz,or
 - ma,p
 
zyn hL5toryczny 
11.50 Publicystyka 
19.18 Modlitwa wieczorna 
1930 Nasz pntner FIAT (]): .tNą;- 
pierw był kr)"zys" - reportaż 
2O.DO Przeboje Bogusława KBcz)-m- 
kl
go 
21 GO Wywiady lreny])zjedzie 
21 30 Panorama dnia 
21.ł5..Zad wielkiego wie1oryba" 
- film cbyczajowy prod. po. 
lskiej. reż. Mariusz Trebński, . 
wyk. Wojclecb Malajka\, Ro- 
man Rojewski. Sylwia Wysoc. . 
ka i inni 
21.G5 Komentarz dnia 


PROGRAM REGlONAI,NY 


16.00 ..si{>de-m życzeń"" - lerial 
17_00 ..Mój dom" - magazyn 
17_30 Sportowy kwadrans 
17.ł5 "Radość 
rca" - reportaż 
111.00 AktualnośCi 
J8.25 Reklama 
18.30 ..Cyrki swiat.a" - film 
1900 "Portrety" 
19.15 Muz.yczna 15 


środa 


13 CZERWCA 
PROGRAM I 


'.35 Domator 
. 50 Domowe przedszkole 
"15 Dt-wladomości 
9.25 ..Nasze dz
cci ros"," - fUm 
prod. Wf:J{1erskił'J 
11.... Dom..tor 
13.30 TrR 
15.05 NURT 
15.35 Program dnU! - tele«azeta 
15.40 Dla młodych WllJzów- Karnt'
 
leon 
11.05 Dla dzieci - Cojak 
16.30 Tł'leexpress 
16.ł5 StudIO italia 'lO: Urugwaj 
- HIs:tpama 
19.00 Dobranoc: "Zaczarowany oM. 
wek" 
19_1' Powrót do Europy - progTam 
publicystyczny 
19 30 WiadomoścI 
20.05 ..Dlałx!lek za pn:ednią szyb." 
- dramat prod. ZSRR 
21 35 Zawsze po 21. 
22 15 Wiadomości wieczorne 
22.30 Rozmowy w "Re& PubllC'l 


PROGRAM II 
16.G5 Język angiclski (53) 
17.G5 Program dnia 
17.11 Zbhzenia.czybtoiowoof1lmie 
17.łO Ekspres gospodarczy 
Ił' 30 Magazyn .102" 
IRGO Film prod. polskiej 
1930 Nasz partoor FIAT (2) 
21.15 Ze wszystkich stron 
28.15 Studio luba '90 
22 50 .,W lablrynclc" -- 
nal TP 
Z3 20 Komentarz dnia 


PROGRAM REGIONALNY 


t6 GO Siedif'm 7YCZen" - 
ciat 
17.10 Piosenki Krystyny GII:owskle.J' 
17..30 ..BhttJ prawa" ł-l1a4::azyn 
ł1UłO Aktualnoscl 
18 25 Reklama . 
111.30 . Cyrki sv.;ata" - film 
19.00 KoncErt z pułki 


Telewizja Polska zastruc_ sobie 
I'rawo zmiaa w pruł;-ramlt>. a ..Kro- 
nika" iyczJ', aby było ich ja" a.aj- 
.uJ.
		

/strona16_0001.djvu

			16. KRONIKA BESKIDZKA 


. # 
CHCIAtEM MIEC NA WODKĘ... 


Janina J." choć dożyla już prawie osiemdziesiątki. trzymala się 
dobrze. Owszem, wiek zrobil swoje. ale czula się na tyle zdrowa. że 
prawie samodzielnie prowadzila dom - sprzątala. coś tam sobie 
upichciła. od czasu do czasu zrobiła przepierkę. Mieszkala samot- 
nie na skraju wsi. Dzieci pożeniły się, powychodzily za mąż, 
ro7jechaly się po świecie. We wsi zostala tylko najmlodsza córka 
Anna, ktora tu wyszla za mąż, a teraz pomagala matce: zapraszala 
na obiady, robiła zakupy. 
Tego dnia wpadła do matki około ósmej 
rano. Zdziwiło ją.że kury jeszcze nie wy
 
puszczone. Zajrzała do mieszkania. Staru- 
szka )eżala na podłodze zakrwawiona, 
wśród porozrzucanych szuflad z kreden. 
su. poduszek. ubrań. materaca. Straciła 
głowę, nic wiedziała co robić. Pamięta 
tylko. że posłała corkę. by ta zadzwoniła 
na pogDtowie. Przybyły wkrutcc lckar% 
stwierdził zgon. 
Adam K_ trafił do letniskowej podbcs. 
kidzklcj WSI przez czysty przypadek. Za- 
trudnił się niccały miesiąc temujako mu. 
rarz w prY\A.ittncJ firmie na Sląsku. gdzie 
pracował też jego wUJek. Właściciel za- 
kładu rzemieslmucgo otrzymał zlecenie 
na wybudowanie w tej mIejscowości kem. 
pingu przy domu wczasowym. więc wy.. 
słał tam czterech pracowników. Do połu- 
dnia budowali kemping. po południu szli 
na fuchy. których dla murarzy nie brako. 
wało. Tak było i tego dma. ZJedli kolację 
w domu wczasowym, a w domku kempin. 
gowym. gdzie mieszkali. otworzyli pierw- 
szą butelkę wodki. W alkohol zaopatrzyli 
się zaraz po zakończel1iu roboty. Każdy 
kupił po butelce wina. wodki l po dwa 
piwa. Już wcześniej zaplanowali. że sobie 
wypiją. bo I była oka7ja: miał przyjechać 
szeCi przywieźć ..tygodniowkę". I rzeczy- 
wiście. przyjechał, wypłacił co należało 
się za tydzlen roboty. zobaczył jaki jest: 
postęp prac, pogadał i pojechał. Oni pili 
dalej. Dołączył jeszcze palacz z domu 
wczasowego, lecz wkrótce ich opuścił, 
wymav. iając się obowią7kaml. Ktoś za. 
proponował, by pograć w kart).. Grali 
w pokera. 
Adamo\\ i K. szło niezb} t dobrze. Wujck 
zażartov. ał, ze nie potrafi ani dobrze pra- 
cowac, ani gra(.. Skonczyło się awanturą. 
szarpaninę. bo choc powod był błahy, to 

roccnl alkoholu w
 krwi wzrastał. Kole- 


kredensu. małerace z łozka, grzebał w ub.. 
raniach. NIC7CgO nie znalazł. W chałupie 
me było też nic v. artosciowego. co można 
byłoby zabrać i sprzedać. Przed wyjściem 
znow zapalił na chwilę swiatło. Kobieta 
żyła jeszcze: zakrwiona. w potarganej ko
 
szuh nocnej usiłowała się podnieśc... 
Wrócił na kemping. Nacisnął klamkę 
- było zamknięte. kompam już spali. 
Znów zszedl w pobliże przystanku auto- 
busowego. Wk.-otce doczekał się pierw.. 
szego autobusu. kłórym przyjechał do 
Bielska - Białej. Tu przesiadł się tl8 
pociąg do Katowic. Dopiero teraz spo. 
strzegł, że ma zakrwawione ubranie 
i twarz. W ubikacji doprowadził się do 
jakiego taki£'go porządku. Około godziny 
10 był już w B}'ł0l11lU. gdzie mieszkał jego 
drugI. wujek. Mieszkanie zastał zamknię.. 
te, ale miał klucz. Na stole znalazł kartkę. 
że wuj z żoną są u jego matkI. Przebrał się 
przeliczył pieniądze. Miał 120 tys. złotych. 
razem z tymi, klórych tlie zdążył przepIć 
poprzedniego dnia. Jak gdyby nigdy nic 
pojechał w odwiedziny do matki. Znicze.. 
go Jej się nie zwierzyl, Przez następne trzy 
dm.do czasu zatrzymania przez milicję. 
pił stawIając kolegom. Wydał w ten spo. 
s6b prawie wszystkIe zrabowane pienią. 
dze. 
- Chdalem mieć/orsę no wódkę - ze- 
zna potem podczas śledztwa. . 
W chwili popełnienia zbrodni Adam K. 
miał 19 lat. Warunkowo zwolniono go 
z więzienia, w którym odsiadywal wyrok 
2 lat pozbawienia wolności za kradzież 
z włamaniem. Wcześniej teź aniołem nie 
był. Kiedy matka wyszła drugi raz za mąż. 
po nieporozumieniach z ojczymem. 2aczął 
udek'ac z domu. kraść, pic. Trafił do popra- 
wczaka. Skoiiczyl pierwszą klasę szkoły 
zawodowej i dalej uczyć się nie miał ocho- 
ty. W swoim życiu w miarę uczciwie prze.. 
pracował tylko trzy mles.ące. 
W Sądzie Wojewodzkim w Bielsku-Bia.. 
Jej zapadł wyrok w jego sprawie
 Uznano 
go winnym, wymierzając karę 15 lat po-- 
zbawienia wolności oraz 500 tys. zl grzy.. 
wny z ewentual", zamiatlą na karę wię.. 
zicnia. licząc po ],5 tys. zł za Idzien. 
Wyrok jest prawomocny. 
BAZYL TARANTA 
*Dane personalne - zmienione. 


dzy go uspokoi1i. Wyszedł na chwdę na 
świeze powietrze.Gdy wrócił. reszta to.. 
warzystwa nadal siedziała przy kartach. 
PamIęta tylko, choć s7umiało mu w gło. 
wic. że postano\.\ ił v. roclc do domu. Nie do 
rodzinnego. bo tam długo by nie wy trzy.. 
mał - nie znosili sit' wprost z ojczymem. 
Chciał pojcchac do dn
giego sv.ego wuj. 
kat klory mieszkał na Sląsku. a z kłórym 
znajdował v.spolny język.Pr7ebrał się 
w dres, wrzucił swoJe rzecz)' do torby. Nie 
żegnając Sl
 w)'szcdł. Torby nie wZiął. 
Udał się w kierunku wsi i po drodze 
przyszło mu do R"łowy. by kogoś okraśc. 
MIal tladzi(dr. ze spotka spoźnioncgo 
przechodnia, przylo?}" mu i zdobędzie tro.. 
chę pieniędzy. Będąc w pijanym widzie 
zapomniał. że Jest pożna noc i przypadko- 
W) ch przechodniow raczej w tej okolicy 
nie ma Doszedl do przystanku autobuso- 
wego i zaw[()c1ł. mkogo nie spotkawszy. 
Obok drogi zobac7ył nicduży . parterowy 
dom. DrzwI były otwarte. Wszedł do sieni. 
Było ciemno. WięC zaczął stukać do drzwi 
mieszkania Po jakims czasie drzwi ot.. 
worzyły się l ukazała się w nich jakas pOs- 
tac. Nie namyslając się, uderzył pięsc
 
w twarz. Potem wymierzył jeszcze kilka 
ciosów. Postac przewróciła SIę. Wszedł do 
izby. Na kilka sckun!l zapaliłs.",ialło-na 
podłodze leżała staruszka.Klęknął i zażą- 
dał pieniędzy. Odpo\\ iedli nie b)'ło. Bd 
_p i
ś «2i

i. I}derzal jej głow, O podłogę. 
Powiedziała, ze pieniądze ma ukryte pod 
serweta na stole. Sprawdził - pieniędzy 
nie bylo. Znowu zaczął bić, przygruatal 
kolanami. Po chwIli usłyszał, że pieniądze 
są pod kalendarzem 11a kredensie. Były. 
Nie liczył pltciot)'sięczn.ych banknotów. 
Lup schował za koszulę. 
-Dawaj złoto I dolary!- doma
ał się. 
Nic wierzył, ie nie ma. Zaczął szukać, 
wyrzucaJąc na podłog
 zawartosc szuflad 


ILUZJE I ALUZJE 


IIISTORIA HEJNALU 


Miał Sv.ój hejnał Gród nasz miły, 
lecz go \\ładze... roztrąbiły. 


PACYFIKACJA BŁONI 
Grozni Marsa junacy 
- na komendf;' trzy. cztery - 
odeszh (górą żacy') 
stąd - do jasnej... Wenery. 
PROSBA KANDYDATÓW DO ELEKTORATU 
Po-i przed wyborami 
- bądźcie za nami. 


BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI 
SANITARNYCH BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO 
43-300 Bielsko-Biala ul. PKW'N 43 


WYKONUJE USLl1GI 
DII" JEDNOSTEK 
AJOSPODARIU VSPOLECZNIONE, 
ęRAZ 
SÓB FIZYCZNYCH 
W ZAKRESIE: 


. regeneracjI palników do spawania, cięcla i reduk- 
torów do gazów technicznych 


. piaskowania i malowania podkladoweco samocho- 
dów, przyczep, felg i innych wyrobow. 


SZCZEGÓł..	
			

/strona1_0001.djvu

			GIEŁDA 
LALKARZY 

 


Z KRZYŻÓWKĄ "KRONIKI" 
DO BUDAPESZTU! 


WYNIKI 
WYBORÓW 

 


TYGODNIK . 7 VI 1990 
ROK xxxv. NR 23 (1739) 
BIELSKO-BIAŁA. 500 ZŁ 


. 


. 


skid 


a 


M oglo być 
po po g rzebie 
C: ran' UZ'o'to w 'A'ojl!'wodztwie 
n bmni 
a/('\\'Ł'j \lo' c(.l.ach prze- 
ch. Przcpi
)' w lŁ'J sprawlc 54 
I nlc
plljnc. ()prłKz 370 O'>l.l::I. klure 
il.1}°1.C'zwolemd n
 ukup I u7ywa- 
.oIcló\v (lub JX'J'-"'1Uukow) gazo- 
\lo' celach 
3mo,)hroll"". ("O naJmnlPJ 
e t)'le 
prQwad.tllu sutne te ..z.aba- 
Lelcgalnic. 
oń. gazowa nil' nljni się v.YlI(lądem 
awdzlwci. Am ck..pNhentka, ani 
,t J:.le mOR
 mil..... plownosc:. czy 
zujc ich bandyta. ('7.y samolwa. 
le nuało tÓ"" mCŻ tak.eJ pewno':'d 
Co h polu.jantn""", klor7Y 7.auw31'}'li 
. --łku no(:y mtLuyzll\,. mosącq,t n 
imk s.;lnux.hodowy I klucz do 
a kol. Podązyu wit;C s
adczn 
r nego prZl,,'hodI1l3 I Wld73l. Lł: 
.\zrokiem 'nlłwhud) parkuJ3ce 
c ulic kl7\'t. \ 
 Ił-'
O I SI)uł- 
wBi.-l!!.ku n ""iIlI
1} 
I, p"u"J,2any 
. r.
iał n. r 
azo- 
k' .uer- .....11 "'7.1:11 W o:lronę 
..... 7. h\'1 si "ł.Z- 
Itulr"u'll "1.1 III go 
('zrd nu.'ipo. 
prze- 
do I I
" . 


. 
. 
. 
... 
. 
& 
. 


. 
.. 
. 


. 
ł 


kl 11""' ali 
ut nu'.. 
ki Ir ISI1fly I' '" na t.!lcl- 
) krn o l\ndpqa ł\. prii.. oW- 
. 'J 
t' Plo,,"urator bl".E 
11'1113 l ,uw"!1 \\1 C n 
o 
Bron. kl.orPT U.l\ I 
. z I ';1 cho Zlla z nld
gal- 
kupu. \I; tO\\lal prze- 
")loh pORI ....v\. blluu:ną \\a.... 
null \1 'I al trdfil na' 
.. z p .I
ma... 
u Blal. J d'lala JUz 
 sklf'póW 
'J 1\\.1 PudobnopocLlalbdnki 
"aJą zakupu' klik.! 
l plslolełOw 
:JU dla uchrou '",').:h kon\lllOjcn- 
'py,.z u: m I \v.ają WlfC 
('rilY. Ct I.... pld"l. In
 kszlallUJą 
I 8:!O l)' du nllll"n
 200 tYSlęloY 
I... h Nikol 1111 Jcdnak nie' IstraS7a. 
J 1'0\\ mn.. \\IlIte Jak najszybciej 
L. J\' Ilo tl; spra\\l(' Chodzi me tyle 
G r l pClSl3ddma. Ile \\aru1.kl UZyCl3 
f;oJ dZI.....l',j brQUI gazowej. lit' Jest ona 
El. u częsdcj - lIaduzywana! 
..1. COTaz mniej ludzi zdaje sobie 
'iJrOu
 ze skrLfkow takiego nadużUCta 
mu\\ i naczelnik wvdzialu dochodze- 
aIowo-śledclego KWP w Bielsku-Białej. 
.. Bron.s.aw SZllMSK[. - Pohcy 


' "' , 

.--? 
I: 
lo 


l .. ........ łIt 
"Ll 
<:.....:J' "LI": 
........-...--1 


'. ,,:,. 
t' .: 
.-.:::.... u.\!IY.A! 


!f 
 
l " .
 , - 

; ;;iT l 
' (i R .. .."""' " '/; 
. L'c.... /,; 
.L - 

 
: i Inill.-
 
I
kir.!ł -ŁJ l
 .
'. 
 

-;- 
'1 j I 


- 
.. 
" 


Rys. Marek Polański 


D wieście tysięcy osobo w tym 
piętnascie tysięcy niewido- 
mych I okolo czterdzieści tysi,- 
cY chorych psychiczni..e. zatrudniala do 
końca ubiegłego roku społdzielczosć 
inwalidzka. Od pierwsz.ego stycznia 1990 
roku pracę straciło ponad pIęĆ tysięcy in- 
walidów bhsko czterdz.leścl tysięcy z nich 
przebywiI na przymusowych urlopach bez- 
platnych zaś około trzydzlesci tysięcy pra- 
clJje w skracOnym wymiarze Clasu - trzy. 
Cztery dm w tygodniu Tak wygląda sytuacja 
w kraju. A jak Jest ha Podbeskldziu? Szcze- 
gółowych danych niestety nie ma albowiem 
nikt lakic.b..aie zbief3 Poslimowilismy przy. 
jrzaf.1M
k sytuaCJI w kilku spóldziel. 
II at" i:fa,.i!t>":: na..y", wOJewództwie. 
l -ł 
. ALKA 
Z LOSEM 
I EKONOMIĄ 


. 


. 


'rudn
 f-yh Ję n CI Spó'dzielnra Inwa. 
lidów "Befaszczot . w Bielsku-Blalej. 
Jpszcle na pl zoltku fe . II zair :Imonych tu 
bylo 699 osó... nb",rmp IIIlivi" 1 535. Ozna- 
cza to. że w CI
I J ni 1
11I3 czl ....ch mIesię- 
cyzwolniono 164 Oc,olJv J.Jk tWierdzi preze
 
Spóldzielni. Edward Stwora me zwolnio.. 
no żadnego pfiU OWl1Ir ił który bylby pO- 
zbawiony srodkL.nN do z,. a Klm WięC byly 
wspomniane 164 o Jby które otrzymalV 
wymówieni", Otol uyly tf" osoby pobLeraJą- 
ce rentę, a dorablalące w ,>poldzlelni W nal- 
bliiszym czasie wYPowiedzenIa otrzyma kil- 
kunastu kolelnych chalupmków a powo- 
dem jest likwidaCJa dZlalu pracy nakładczej. 
Co b
dzie dalej - trudno przewidzieć... 
Spośrćd 285 inwahdów zairudnionych 
W Spółdzielni Inwalidów ..Jedność'. 
W 2vwcu. W pierwszych czlerech miesią- 
cach tego roku zwolmono dwanaście osób. 
W marcu l kwietniu 59 osob prlebywalo na 
tJrlopach bezplatnych. od pierwszego maja 
skrócono czas pracy o jeden dzieri W tygod. 
f1iu. Redukcji zatrudntenia nie uda się nie- 
steW uniknąć i lo JUI wkrotce_ PocząwSlYod 
maja miesięcznie okolo piętnaście o
6b trze. 
ba będzie zwalmać. przy czym W pierwszej 
kolejnok:i zwolnienliJ obejmą te osoby. któ- 
re mają. środki do życia (emerytury, renty 
itp.). 
DOKONCZENIE NA STR. 11 


otrzymali awanse i nag..-ody. Sędzia 
Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Władvslaw OCH MAN został sędzią Są- 
du Najwyższego. pik Jerzy GRUBA 
_ generałem. oskarzyclel. prok Józef 
GARGUL zrobi I karierę prokuratorską. 
a sprawozdawca PAP (kto nim byf7) stal 
się prominentnym dziennikarzem... 
Faktem jest, że spoleczenstwo Za.. 
globia żylo wowczas w panicznym 
strachu przed mordercą kobiet. Fak- 
tem jest również. że organom ścigania. 
choć wyposażono je w naJnowocześ- 
"iejsze środki techniczne i nie szczę- 
dzono ani ludzi ani pienrędzy 
 brako- 
walo sukcesow. W takiej atmosferze.. 
latwo O mistyfikację. o taką reżyseriO 
DOKOIiI
ZENIE NA STR. 6
		

/strona2_0001.djvu

			2. KRONIKA BESKIDZKA 


I 


T
DZIEŃ 
W KRAJU 
, .- 
. 


. Wurzłldach.dminia.racjipa. 
"stwt,JweJ rewolucja kadrowa 
W nowym porządku. ustanowio- 
nym przez nasŚWleZS28 ustawy. 
wOJewc>da staje $1" przedstawI- 
cI81em ł-Zijdu w tereme - miano- 
wanym przez pren1te,a po zasięg 
męciu OplnU sejm.ku samorządo- 
wego - . organem adminIStracji 
ogólne;. pOdległym wyłącznie 
premierowI M1tldzy samorządem 
8 administraCją rządową nie ma 
podleglcscl. 
. WVII.ł....." pr,l,Ą.le 30 godlin ob- 
,ad II koogresu {)PZZ I€:SI. oprócz de- 
Ui1raql 15 lIchwał J(!loluCJI i Slano- 
"'Isk "" otas.1dn1c",..ch dla ludzI prac... 
sJ'raw3ch Na Pflewodmczącego 
OPU ł.ungres wvbral Alrreda rvllodo. 
.......Cl"' '-Iorv będzie f)\'tlmlr, funkcję ,ul 
P' -..1 Ill(,('.
 lż moto- 
n kl£'. W po cz('goln}l.h kJa- 
";ctl.h ra..rdu zy.)'ci"'J'.ah: JirzI Tro- 
jan 7 Bll1a na..Prad7e-Piecolo. 
i 1924 r, \\'i
sław '\fajt',,!.ki 
z Automobilklubu Czr;stochow- 
..klcJ. na "Vauxhallu 10". 
W klasic pQ.jazdow \1.') produko- 
w
mych po 1945 r, dwa pierw::. l' 
rT1łł..'j Ci. zdobyh rC'prc7.cntancl 
Autnml)bllklubu llcsklciwpożaroweR'o. zorganizowanł"go pr7E'Z 
n3sza n..daklję i Komendę Woj£'wÓd7ką Strat)' Pożarn)'ch. która 
ufundov.ała wraz ze Społdzl
Jni
 Inwalid'lw ,.Beskid'" atrakc)j- 
nI:" nagrody. Ich uroczyste wr...-ezcme nastą.pi w KWSP tB-B Plac 
Ratu:"zowy 9) 13 bm. o K"odz. 14. Na to spotkanie zapraszamy takLC 
Ann
 KubR('7.k(' z Domu Opieki .,Emaus" w Dzit'glelowic I Dorotę 
Koll:.'!I
 f Witko", ic. klnre ot.-zymały nagrody poclf'szcnia. 
Oto rozwiązanie majowego konkursu. który tym razem po- 
traktowalisrny na wesolo: l. Drabina strażacka powinna mieć 
\\ sz)'stkic szczeble. 2. Strażak na ześlizgu nie potrafi wyprzedzlc 
dru{:lt'go strd:z;aka. 3. Ognisko moina rozniecac bez zezwolenia 
w odległoscllUe mniejszej niz 100 m od lasow, torfowisk. wrzoso
 
"'-Isk 4. S
ł:an to ci{'7ki topor strażdckl. 5. Straiak lo szeregowy 
sI pwn pozarIIiczy. (z) 


...1 FILATELISTYCZNY 


IłLTZKOWIC}'. n' mieJseo"ej szkole pod""ta,"o\u"j odbył si(' 17 
maja "oJt'v.od
ki finał młodzieżowego konkursu filatelistycz- 
nego .,Pol'lOka '.t L} lIad Bałtykif'm". B}h...my ubuk Zarządu Okl'ę- 
g'-'Wł'g.) FZF I ,
al';,I'adu \\ujcwOd7kll:"go LOK I<'go \\-spolorganiza(o- 
r..UIII. d konkursow
 pytanra ZamlŁ-SZl70ne zu
taJy w jĘ.'C1ncj Z kwict- 
lin dł.,KB.' 
()rg31117ałOl zy otr7ymali ponad 300 odpowił-'d71. nic tylko 7.naslc- 
"12 ) \\"1' \1 ,Idzt"\a. "iagroo}' ",-v1osl)",-ali, Katarz)na !-"wik. Marcin 
"ictt
'ha. Piotr Of..'hman('k, Dominik .....zuólka i Piotr C)'pcer 
. Bil I..k.ł Bldłt'J. Słav.omir Tuniak, Marł'in lIolubov.J(,z. Tomao;.z 
7.ahdvT. Ke..,ia Grz('
z(.;,I'.ak, Joanna Prochacz{'k. t:wa Malinows- 
ka. \\"ojcief...h Andr7.C"Je" 
kl, Gn.('
orz '\lalusl.('k, Jarosław Stryg- 
n('r 7 lhtl'flllla. Miu.iPj Gębala z Mcs;.ncJ, Jolanta J..orens 7 K')7, 
:\Iadt'j ł-ubt'r ;,I' C "..;:,
" 1101. Piotr Sy..I('r
z('z z Poznama, Marcin 
Adamcz)'k z B
stn.j, Anna Kupczak ;,I' C;.ernichowa. 
lI.d
I\I'I} mU7na od
brd.t. lA. Elur7
 .lanądu OkT{'J(IJ PZF w Biel- 
..KU RIalej. ul 3 M..ł.'ił 7 v. pnniedzl.lłki. srud:>. I pii!łkll w godz. od 
II no ci" 1700 (B) 


Cb. 


WYCIECZKA 
KRZYŻÓWKOWĄ NAGRODĄ 


Zobaczył: Wiedeń? Czemu nie Taki1 szansę będą mieli 
nasi Czytelnicy. kto,.zy rozwląl'ą krzY7'owkę w następnej 
.,Kronice Beskidzkiej"', odszyfrują ukryte w niej hasło. 
przeslą je wraz z kuponem konkursowym do naszej 
redakcji. Funtlatorem tej atrakcyjnej nagrody jest społka 
z o o. .. VIpex'. Juz za tydzien skorzystaj z szansy, 


WIEŚCI 


. )0 14 m Ja lĘ'r}\..:.um CzC'skleJ 

J( ....ki R
pul ki to.l.kK'J Slrnme mOZha 
I:1apdl H......' ah,!o gllał kg'.dtrok. 
IU£"a(fI I
"I ilU lkan 5U. 


\ po' pr "'" '-Ol:I' 
gIl na lU 
lat 11..10£......1111 IhI I1lt.-...IU 
)o"tuJo 10- 
v.od .....r.. w;q. ........nll 1>' ,.t)' EI)O 
"l:'n J....h mL Tt.ra7.Ju" m{ . tu li. 
c'll"ra.. ."st.\..
\kł.l Szłl.opuł '" tym, ..... 
J kv.lllmu cc )- pr",:-,) w :.:i? 
dwud71..
tokl"óhll
 \'- y....'lJloIlu to r.lio; 
kr, tyki. 
 kOlllU ł-'"ą" prLnumeraty 
I)bm/Ol1u prav.!l° o pułow..', ..le I tak 
mlb!o U( pul,,
ej Ban'ty to wydiłtek 
z \tk 
.ltowny,Cz)'o'akłł....vnl1anę 
UJCOfll. CJI !lalU dlOdzl' 


. 


(zn' 


STONAWA 
I 
WYBORY 


(AOI 


OSTRA"' A. VecY7ja rządu 
(,:llochoo,;'owa<-'kiego o kontynu.. 
8ł'ji lub zaprU'staniu bUdowy 
kok
"ni w Stonawie rnioła 
zapu
c '" maju. Zostanie jed. 
nak podjęta dopiero po ,,-)-bo- 
rach parlamentarnych z,apo. 
"i
dz.lan,,("h na 8 i 9 "enH'a 
br. K\I.oL..ila Stunawy. ktura ma 
produko,",ac więcej koksu niż 
potrzt"bujc Czechosłowacja, "y. 
",oluje w tym kraju rozbieżne 
opinie. Nawet w ministerstwie 
O<'hrfJny srodowlska nic ma zgo- 
dnoscl_ ParadoksaJnc, że za kon.. 
lynuacją budowy koksoy.. ni 
- giganta agitują podczas kam.. 
paml wyborczej przedstaw(c"cle 
Partii ZI('lonych. Powtarzają 
\Ą}5wif°C'htany argument, że 
dzi",kI SikJnav.lc zamknięte zo- 
st.mą d...\łc uCląili\H' dla srodo.. 
wlska ponad 
tułetnie koksow. 
nIe w Ostra wie i Karwinie Za. 
pomnlaJą o rozmiarach 7.anie. 
C'z}''i.c:C'zcnia po\" i
trzajakle spo- 
woduJ
 ..Stonawa..... ł 
Pr:łskił-. rninb1:erstwo ochro- 
n}" srorlowiska ocenllo 6 warian_ 
h,w Jnkahz8.C'JI koksowni. Miej.. 

c przy polskiej granicy, 

dzie rozllol'Zęto te budowę, 
uznało za najlepsze Z punktlI. 
wldz('nia inwł'stora J techmki. 
Jf'st tu stanowi::iko egoi:styc7ne, 
przyznnJą to sarni Czesi. dodając 
;t..e nic chcą pogal.szać stosun.. 
kow z Polską. WięC liczą na to. że 
w ramach wspolpracy mi",-d7Y- 
narorJov,.ej znajdą Jeps7.c Il'IIE"j- 
scc prz('rnbu w
gla, poza agio.. 
merdiLJą f'5trawsko-kar'Yru1ską. 
Jnformatje te podano w Ostra: 
WIC pndczas nicdawnego XVI[ 
mi.;-d7) narodowego festlwa1u fil.. 
111m...' i programo,," telewizyjn}.clt 
O oc:hronze srodowiska ..Eko- 
Film '90.'. Wsrud wielu ł1:agro.. 
dZ!)l)
 ł..h 7nala71 się mm Jaros... 
lava Flarinki I Andrzeja SOl'o.. 
C"Z) ń..ki"go _ Pod wspól'7'lVm 1I:1e.. 
hl!'11ł (J katastrofie ckolugicznt-j 
na Sląsku I w ZagłCbiu Ostra'"".. 

ko-Karwm..kiJl1. Są w nim zdję- 
t:'ia ze Stnnawy, nif'łatwe do na- 
kr
'(.,{,!Ha przed rokiem, w Ów.. 
f..7 P Sn(:I kl)munist)C7nej Czecho
 
sł('"aiLji Film otrzymał nagrodę 
p...
zydenla O:S'rawy. 


Izn) 


Udane święto naj młodszych 


ŻYWIEC. Atrakc)jną. nieko- 
nwcncJonaln:j ImprC7.f zorgani- 
zowano w mlt.Jst-ov.f"j kawiarni 
"Rycl2'rska" w Dniu Dziecka_ U- 
uruowle SP nr 5 pod opl
ką 
lIaliny Stasit'y zaprosili dziecI z 
l,r..-:('ds7.kola nI" 2. ktorym W).
 
"itawlh ..Czt::rwoneii!"o Kaptur- 
ka '. AleksAnd<-"r Malko r}'soM 
v.ał portr
ty uc.zcstnikow zaba- 
wy. klore następnie 20staly im 
podarowane W sali, gdzie na ('t) 
dflt. [l mll'5U 
;U' g..tJ,,'lla sztuki 


wc;pokzesnej, w tym dniu była 
wysldwa portretów dzieci Z 
lłUcjSł-.owego domu dziecka. . 
Kawiarma ufundowała (.Iast.. 
ka InDpoj'. a takze c7.ekolady, 
jako n3J:rOO) w konkursic. Młod- 
si ogląd2.h bajki na wideo, star
i 
 
-- filmy prz)'godov.e, a "spolme. 
bdWionQ Się DCl d)skot€'('(> W 
Ą uHli.',,- udane 
więlo dlCi kijku.. 
dzie!.
\t..ilo dLil"<..iakO',.... 


(tar) 


CYRlI WIELIII 
ZAPRASZA 


Od 13 do 17 cu'rW('B na BJonia(Oh w Bi('l
ku-Blałł'j grn.di- 
b
'(11.if..'l.)-rk .." ielld", Atrak{'}jny program. a w nim mJn.: 
. POI)isy aTty
tÓ" z XRV. Ullmunii. 7"'RR i Pol...ki 
. tre..ura nit'dżwiedzi,I).grysow, kantu1'o\4-. fok, 
u(:'
kv
 


SPEKTAKLE ODBĘDĄ SIĘ 
\\ NASTĘPUJĄCYCH Tf:R!\IlNACIl: 


* 11 Ofi btOtla) - gudz. 17_00 
"* 1406 Cez\\ dl t,,'k) - R:odz. 1300 Orił.l li 00 
* 15.UH (piąt{'k) - godz 1700 
* 1606 (subotol) - godz 1';,00 nraz 1700 
. Ii ot tli dZIt.Ia} - godz J300 vl'aJ: 1700 


811t't)' mozna bfd7.it' n'1.b)"8c bC7po
rł'dniu w kasal'h 
C'yrku, ;t.as uh przt."dsprzedaż pro,,"adz.ą '" Birlsku-Bial('j: 
. .,Orbi
'.. u1. 3 !\faja 9a (dawna lA"nina) w 
odz. 9.00 
16.00, z.as we wtorki I czwartki w godz, 11.00 17.00 
(t
ł. 242-70) 
. ..Gromada.' ..11. 
arksa I '" godz. 9.00 15.00 (t.('1. 271-91)
		

/strona3_0001.djvu

			KOLE.JĄ 
W POLSKĘ 


Od 27 maja obowiązuje. na 
okres dwóch lat. no" y rozklad 
jazd)' PKP. Zmiany, ktore do
 
strzeglismy. dotyczą przede 
'" szystkim poprawy polączen 
tialekobieżnych. Praktycznie. 
Jak dowiadujemy 
ie w Rejo-- 
mie Przewozów Kolejo",,'ych 
.:- Bielsku-Bialej. nasze woje- 
"odztwo posiada obecnie poili." 
('zenia bezposrednie z większo-- . 
;dą duj;) ch miast kraju. 


Zacznijmy od naJPopularnlcJ" 
szcJ:"o pociągu z Bielska-Białej 
do Warszawy. Express ..Or Ira 
szck" będz1e teraz f'tij" I'-ał 
v godzlme 5.20. DI'Jlychc7 .owy 
Ilocny pociąg do stolicy, ruszaJą- 
cy w trasę o godz l2.55 docierać 
będzie aż do Olsztyna. Stamtąd 
tf' będzie powraca.. .JeS7cze je- 
do!' poclag polaczy Beskidy 
2 Wars?.awą (od Zwardonia) 
v. okresie sezonu narciarskiego. 
od 13 grudnia do 21 kwietnia. 
W drogę powrotną do stolicy 
bpnzie on wyjeżdżał ze Zwar- 
.d la o godz. 15.32 jako osobo- 
.1.\\ Z Bielska o 17 22 JUż jako 
pOspJcszny 
Od 14 czerwca rU
J'a drugl po 
,.1pl'
kim" sezonowy pociąg nad 
]1 n" do Gdyni przez Ino- 
v.locław, ""')'jazd 7. Bielska Blałcj 
C) ,E dL. 6.57. Natomiast poclą
do 
LI. (wyjazd godz. 18.50) będZIl" 
prm\;"adził - co jest nowoscią 
- w po drugi dZ1en dwa piętrowe 

 3guny do przewozu samocho- 
dr.' osobowych. Autokuszetki 
'będą mogly zabrać jednorazo",o 
24 "maluchy". Przybylo rowniE:-ż 
snp'1tnIO-nK'dZlelne polączcnie 
K Nice Blclsko Zakopane. 
v..yja7n z Bielska o god7. 750 
'SZybC1C'j będzie się można dostać 
alI II ilina. Pociąg odJc7nzający 
do tc,; I mi.."łsta o gocb, 22 z Blcl- 
ska-Blałel stal się pospieszn)w 


C7Y pasazerowit.. będą tak licz- 
nip Jak w latach ubieglych kor.zy- 
!itac z ofcny PKP? Wszak od 
1 czcrwca została podwyższona, 

rednio o 100 procent, taryfa kole- 
jowa. 


SŁONECZNE 
PRZEDSZKOLE 


MAKÓW PODHALAŃSKI. 
Od roku nie ma tu problemów 
z miejscem w przedszkolu. 
Nowy piętrowy obiekt może 
pomieścić 120 dziecI. Cztery 
grupy wiekowe przebywają 
w odrębnych pomieszcze- 
niach - przestronnych i dob- 
rze wyposażonych. Gospoda- 
Ifl'G mysią o dalszym pod no- 
S:lcnau komfortu. Planują zai. 
nstalowanie domofonu. który 
usprawni szybki kontakt ma 4 
luchów z rodzicami odwie- 
dzającymi przedszkole. Szu- 
kają też sponsora. który po- 
może w zakupieniu kolorowe- 
IłO telewizora. (z) 
Foto: Bogdan Ziarko 


CHYBIE. Jedyna w naszym 
'Wojewóddwie cukrownia ira. 
linrria zamknfla ubiegły rok 
'bardzo dobrymi wynikamI. 
Dzłeki nim ceny cukru z Chy- 
bia '":tą najnitsze w kraju. a i za. 


PZ-CB STUDIO JUŻ DZIAŁA 


BIELSKO-BIALA. Powstał 
lu Wojewódzki Oddział Stowa. 
rzyszenia Użytkowników Ra... 
diotelefonów PracującYł'h 
W Pasmie Niesłrzeionym PL 
-CB Radio. Ta prz)'długa naz... 
wa kryje za sobą bardzo po- 
żyteczną działalność. Stowa.. 
rzyszenie spelnia bowiem rolę 
prywatnej, radiowej sieci łącz... 
ności. Może do niej prz) stąpić 
każdy, kto posiada już radiotele.. 
fon. a także len. kto takle urzą- 
dzenie chce za posrednictwcm 
stowarz)'szenia nab}'c l w Jcgo 
ramach organizacyjnych eks- 
ploatowac Mogą to być zar6w- 
no stacJe przewożne (w samo- 
chodach). przenośne. jak i zain- 
stalowane na stałe. W stowarzy- 
szeniu nie mogą jcdnak działaL 
przedsu:blorstwa: ani panstwo- 
we. am prywatne. 
Główn,,"m zadaniem stawia. 
nym sobie przez członkow 
PL-CB Radio jest upowszech4 
nicniE' zasad prawidłowcj łącz- 
no _I radio1t;lefoniczneJ w na
 
szym wojewodzt\\'IC ora7 prze4 
ciwdziałanie piractwu i chaoso- 
WI w eterze. OkazUJe się wszak- 


że, Iż dobrc mafilcry .. kultura 
techniczna w eksploatacji radio. 
telefonow nabierają \I,. yjątkowea 
go ::znaCJema. Tak więc grupa 
radioamatorów 7 naszego woje. 
wództwa, której pr{'7csenl Jest 
Andrzej Batycki (Bielsko, tel. 
485-98), slworz;yła zalązek oby- 
watelskicJ radiofonii. okreslanej 
znanym powszcchnle w ś\..'iecic 
kryptonimem - CB RadiO. 
Sicć taką stanowią główme 
radlotclefony o mocy do 4 W, 
pracujące na 28 kanałach w pas
 
roie 10.5 m i częstotli\\ości od 
26.960 do 27,280 MH7. Ich za
ięg 
w sprzyjając)'ch warunkach Jest 
znaczny. co ma w sy
tcmic CB 
istotne znaczeni£' Umozliwld 
bowiem osobom pr)watnym 
bezpośrcdnie pof(J7umiey,anie 
się między sobą. poza siecią tele. 
foniczną. 
Pjerw
Z\ m efektem d7ialama 
PL--CB R.adlo jest zamstalm... a- 
nie w Stacji Pogotowia Ratun- 
kowe
o "" Bielsku kompletnego 
wYPo
.1żenia radil"'llel"'fofilLzne 
go w pasmie mestrzcżonym. Sfi. 
nanll;:owah JC czlonkowlc stowa- 
rZysŁenia ora.l właś\..lciel firmy 


Z:tn.iana "taryf MPK 


Od 1 czt'nu
a - jak poinformowal nas Urząd Wojewódzki - nastąpiła 
Emiana tar).C przewozu osób w mifdzymia
tuwf'J komunika('jl autobuso- 
wej MPK. I\a liniach poza granicami awmmstracyjnyml miast obsługiwany- 
mi przcz komumkacJę mlejsk. ceny biletow jednOr8zowych normalnych 
I ulgowych będą takle same jak pobierane przl
z PKS. Ceny bl!elow za 
przf'JBzdy n8 hOlach w granicach administracyjnych mi
t. takze ceny 
bllelow miesięcznych na liruach miejskich I podmiejskich obsługiwanych 
przez MPK pozostaj
 be-z znuan (b) 


NOWA STARA SZKOLA 


I 

 'f-ąi
U'.j 
4': '
" .-, 

 


(U) 


O
\\ Ił;.CI
I. TrwajQry tu od luu- 
go minionego roku remont Szk.oły 
Poosla",owej nr 5 dobiega konca. 
"l rudno dzisiaJ puzoac tę rud
rę nA- 
przeciwko dworca PKP, w ktorej 
JE'iZCZe medawno ucz)'ło się ponad 
600dzleCI. Gdy PO" racą tu we wrześ. 
mu, będą korzystały z nowych, prze- 
stronnych sal lekcYjnych w nadbu- 
dowanym piętr7e. Rozbudowa tej 
szkoły. a "..łaśClwle Jej remont (bo 
tylko remont m07.na było finansowac 
z budzelu miasta) mlala kosztować 
800 mln z1. Będzie kosztowała ponad 


2 miliardy. a I lak 7.abrakme Plenif- 
dz} na wyknnC'7.ł'me no\\,('" ,lo nCj 
sali g1mna!'tycznej DZIt..l"I mi ka- 
jące m In. w oSiedlu Zasnl. me będą 
już w prz)'szłym roku kun,- )1'. nau. 
ki wl..czor
m. a okolo gOd7' .. 
budowa la jednak me 
w pelna C'lasnoly w szkoldl h w t}'m 
reJome Z.::asole JUZ od lal prn'mlf'rza 
s
 do budowy nowej szk( 
. "'mm 
Jednak dZlalaJącego tu km 
lu 7.a. 
łoz}.clelsklego nowych (um}amen- 
tów me wIdac. 


(bwl) 


...... 


"
' 
to 


..- '.... --
 


. ,,;ł. 
. <)'
. 


- .....- 


- 
. ' 


----., 


'...... 


.... 


. 
" 


- 


J/O- 

 
_l 
ę.fS 


ki od. kredytów zaciągnięłych na 
zakup buraków w poprzedniej 
kampanii, znaczne zmiany w sto- 
sunkach z przedsiębiorstwami 
handlowymi i producentami sło- 
dyczy. mniej chłonny rynek 


4 


\ 
I!łj. 


tu maszyn. cena ta już teraz nie 
odzwierciedla aktualnych kosz. 
tów własnych przedsiębiorstwa. 
Jeżeli dodamy do tej prowizory- 
cznej kalku]acjl przewidywany 
wzrost cen skupu buraków cuk. 


CZY CUKIER ZDROŻEJE? 


kład moa-ł rozpocząc remonty 
Ilnwł'",tycje, na ktore dotych- 
C'1.a
 ni
dy nie starczało pienif'o 
dz).. Od kilkunastu miesięcy 
cukrownia w Chybiuj
5tsamo- 
dzit>lna'l sądzie aależy. że- ten 
fakt R"łównie decydowal o ubie-- 
a-łorocznych OSiąCDłęclach. 
Niestety, w pierwszych miesią4 
caeh tego roku położenie 
ekClnOlmc7ne cukrowni sWa się 
juz mniej słodkie. Wysokie odset.. 


- wszystko 10 
powodowało. że 
cukrownia musiała wprowad.z1ć 
daleko idące ograruczenJa w pod. 
jętych już inwestycjach i remon.. 
łach. swoją rentownosc utrzymu
 
jąc - jak 10 się mówi - na styk. 
4 tys. zł za jeden kilogram nie... 
dotowanego cukru to z całą pew. 
m>Ścią przystępna cena zbyt\L 
Biorąc jednak pod uwagę dzis
. 
szą wartośc innych materiałów 
do jego produk
i oraz do remon-- 


rowych z nowych zbloro\\ł. wmo. 
sck nasuwa się sam: ebecna cena 
eukna Jeot ale do utrzymania. 
Jaka więc będzie? Na to pytanie 
rukt dzis nie odpowie. W swiecie 
jeden kilogram Ie&oproduktuko- 
szt4ie okolo jednego dowa. Czy 
u nasjuż w tym roku osiągnie ten 
niebotyczny poziom! Ano. trzeba 
poczekać do pażdziemika; buraki 
już rosną. 


,Poldisc. 1 - Stanisław ł..yp. 
Kanał pomoc) w PogotowIU Ra
 
tunkowym w Biclsku jest już 
cz} nnyod 28 maJa br. na częstot- 
liwości 27 MHz. Kazdy posia- 
dacz zarejestrowanego radiote a 
'etonu moze w nagłych wypad- 
kach wezwać pogotowie z dowo- 
lnego miejsca U nas w gorach 
nawią7anlC łączności radiotele- 
fOnicznej bywa niestety niekie.. 
dy utrudnione. Podobne stacje 
powinny byc wkrotce 7amstalo- 
wane w GOPR. w WOPR i prze- 
de wsz)"stklm w policji. Stowa. 
rz,)szenie PL CB Radio szuka 
sponsorow. 
Od dZiś Jcdnak zapami
tać 
należy. że IV kanał i częstotli- 
wosc 27 MHz są zastrzeżone wy- 
łącznie do '\\ zyY..ania pomocy. 
Członkowie stowarzyszenia 
- 
dą tego sc Ic przestrzegac i pro 
wadzlc stosowne nasłuch,," kont- 
rolnc. Wlcłu mieszkancow na- 
szego wojewodztv. a uzywa już 
radioteleConow malej mocy. 
Bezmysinie uzytkowane w IV 
kanale mogą stać si
 pOwodem 
cZ.\Jcgoś nleszczęscla. Uwaga 
wiec na IV kanał i 27 MHz! (kd) 


Licealiści 


nie tracą 
nadziei 


BIELSKO-BI4.LA. IV Liceum Ogól- 
noksztalc:ące im. Komisji Edukacji 
Narodowf'j nie rezygnuje ze starali 
o budynf'k b. Komitetu Wojewodz- 
kiego PZPIC.. Ma juz wstępną zgodf 
\\ ladz mlt.J
 Ich, ale sprawa Się 
skomphkowala. gdy - jak już pisali. 
smy - o bud} n('k Llzący przez po- 
nad 70 lat &liJdmuuclwu upomniały 
1lelskl(, O.,.ldlcczną decy
ę 
po mae J y samorząd nuejski 
T\'m. ...... fi w dotychczasowej sie- 
dzibir 1\ LO pn.)' ul. 'lickiewicu 
nlif'j!ioca do nauk.i coraz mniej. Nie- 
po"', ijl.-e \\} lilki ek.!:operlYZY 
chnl- 
cznł:'J tego bud! Iku spowodowały. że 
architt'kt mlE'jski nakazał wyłączyć 
z uzytkowama (głownie z powodu 
slabych slropow) pomieszczenia 
strycho" e (duża i mała sa'a lekcyj- 
na) oraz pomieszczenia drugieco pię- 
Ira (plfC sal) Do 20 sierpnia nalezy 
v. \ kunac ekspertyzę wytrzymałości 
str<>pow pierwszE'go piętra. Sale 
,,"skazane pruz archlukta m1eJ- 
!'rkiec-o już umknlrto. arsć lekrji 
łulbywa sir w budynku KW. Dyrek. 
CJB LO wystosowala do nowo v..-y. 
branych radn.vch pismo z apelem 
o poparcie wal..... o gmach KW i wyra. 
zeme z
..dv ńa podJęcl
 prac adap- 
tacvJny... I Gdy okazało Sił. te sąd 
me (> Się 7 hć jedyme częścią 

milchu pr q ul Slowacklego, zary. 
sowała Się koncepcja kompromiso. 
wa LO przeszłoby do gmachu KW 
D ...tl;re. ILICI-. -;,Idowe do opu- 
) 1.1 Islow budyn- 
ku l! Mlln.. \\.,-u"gdzlesąsale 
n . I dULI d t"klch potrzebuje są. 
d ..... "fI Ill"'rwotnle obecna sie- 
d fi I 1\ 11011 pozostać w gestu 
wład.l. c W'd \ ch). Oby decy
 
zap.adl;. vnl
d koncern tego roku 
szkuinego... (m) 


Portier 
"niestrzeżony" 


(kd) 


Poli(jancl z Komendy Rejonowej 
PoliCJi w Bielsku.Blalej zostali 
 
wiad0l1UI'OI, .ż.. portJer parkingu 
..I,..:.pzonea:o przy holelu ..Magu. 
rOI. pt"IPI swe I.1bUWI	
			

/strona4_0001.djvu

			4. t(RONIKA BESKIDZKA 


[i1[!E{
:mD 


KLASA 'IłAIUtOREGIONALNA 
W ostatnich dwoch kolejkach 
rozegrano na naszym t£'renie 
wiele spotkano w tym derby Biel- 
ska-Bialej. 
BKS STAL - BBTS BIELSKO 
2--1.2 -11 
W ubiegłym roku 1e- drużyny 
spotkały Slę dwukrotnie i w obu 
pn:ypadkach górą byli pIlkarz(' 
BBTS-u: J1Ąjpierw wygrali mecz 
w Pucharze Polski 3---{) (po d0- 
grywce), zaś w pojedynku mist- 
I"lOwsklm podopieczni trenera Ry- 
garda lIarvJaka zwyciężyli 2 - O. 
Przyszła pora na rewanż - mo- 
W)ono przed tym spotkaruem 
w obozie BKS-u. ale i włókniarze 
me zamierzali oddawac punktów 
bez walki. DZięki temu widzowie 
zgromadzem na stadionie przy 
ulicy Zywieckiej byli świadkami 
tnteres
ącego meczu. 
W 18 min. po bł{'dzie obroń. 
cQ.w BBTS-u Ku
harskł znalazł 
się sam na sam z Nolką i nie 
zmarnował okazji. W 34 min. 
włókniarze zdobyli" yrowmmie 
w niecodziennych okoliczno- 
ściach: oto w ogromnym zamie- 
szaniu podbramkowym obronca 
BKS-u Raczek tak mcrortunnie 
wybił piłkę. że ta tr.efiła w nogi 
Jego kolegt klubowego Woźni- 
czki i wpadła do siatki. Wreszcie 
w 43 min. kapitalnym strzałem 
zza ..16-stki" popisał się Kukla 
i było 2 1 dla slalowców. 
To tylko sytuacje. z ktorych 
padły bramki. o wiele więcej 
okazji obie drużyny zmarnowa- 
ły. Dwukl"otme idealnych sytua- 
cJi nie wykonystał Kucharski, 
raz Kukla, a piłka po strzale 
:JAtki trafiła w słupek. To oka7Je 
BKS-u. Nie brakowało ich row- 
nicz BBTS-iakom. kapitalnymi 
strzałami z dystansu popisah 
się: Bieoiek i Kisiała. w konców- 
ce J...edworuch mogł doprowa- 
dzie do remiSU, jeszcze raz bra- 
mkarza gospodarzy probował 
zaskoczyć Kisiala Bez skutku. 
-- Druga polowa nie sta1a już na 
tak dobrym poziomie,jak pierw- 
sza odsłona, ale nadal mecz był 
niezwykle interest.Uący. Sta1ow- 
cy robili wszystko. by utrzymać 
korzystny rezu1tat do końca, zas 
włokniarzc za wszelką cenę dą- 
Żyli do wyrownania. mJmo IŻ od 
66 min. grah w dziesiątkę (obron- 
ca Macher otrz) mal czerwonił 
kartkf;' za kopnięcie przeciwruka 
i musiał opuścic boisko). 
Stalowcy dzięki zwycięstwu 
zapewnili już sobie niemal na 
sto procent mistrzostwo klasy 
makroregionalnej. Jeszcze sło- 
wo o kiblca<..h: było dosc spokoj- 
nie. Jeśli nie licz).ć jednej świecy 
dymnej i kilku wulgarnych 
okrzyków podchmielonych 
..szalikowcow". 
GÓRAL ŻYWIEC - MOTOR 
PRASZKA 3-2 (O 1) 
W 47 min. żywczanie przegry- 
wali już 0-2, ale w koncowce 
potrafili się zmobilizować i zdo- 
byli trzy bramki (dwie G'uza 
ijedną Z&jda), ktore przcch).hły 
szalę na ich stronę. 
UNIA OSWIĘCIM UNIA 
KRAPKOWICE z.. I (1- 11 
Dobry mecz w Oswięcirniu 
I zasłużone, choć CJęzko wywal- 
czone zwycl,:stwo gospodarzy. 
dla których bramki zdobyli: 
Sere.i; z rzutu karnego oraz Bar- 
ciak piękną głowką w 83 min. 
meczu. GOSCJE', podobniejak kil 
ka dni wcze lIej w Bielsku po- 
kazali się z dobrej strony. 
Inn
 mecze naszych d1"U7
 n: 
BUDFX CZĘSTOCHO\yA 
BESKID ANDRYCHOW 
1
2. . GORAI. ZYWIEI' 
- WLOKMARZ KIETRZ 1--0, 
STAL NYSA - tJNlA OS\\JĘ- 
CLU Cl--3 (walkower/, BBTS 
BIELSKO -- VICTORIA.CZĘ- 
STOnlOW AlfO. RAKOW II 
CZĘSTOCHOWA BKS 
STAL 1--0 I BFSKID A'IDRY- 
CIIOW - SI'ARTA LUBU. 
NIECł- O. 
.KLASA OKRĘGOWA: 
Kaezyce 
 Hejnał 3 l, Dan. 
kov.Jce - BeskId S. O 2. Kuz. 
nia Kalwananka 2 l, Czarni 
- Halmak 1- O. SkawCl - Cbeł- 
mek O 2, WiJkowice - Brenna 
O- 3, Osiek - Kobiernice 2 - 3. 
Klecu - Koszarawa O- l. 
(ard) 


DRUGIE PODEJŚCIE LASKARZY 


Przed pif"ioma laty byli 
prawdziwą rewela('Ją. wy- 
grywali z utytułowanymi 
rywałami. w efł"kde loko- 
wali się w ("zołówce tabeli. 
Tak było niestety tylko 
w pierwszej rundzie roz- 
grywek. później beniamin- 
kowi szło coraz gorzej. Ko- 
nsekwencje były prz)kre 
- degradacja do drugiej 
liKI. Chodzi rzecz jasna o la- 
skarzy Budowlanych Biel- 
sko-Bia
a. 


Obiecywano sobie, .Le drugoli- 
gowa kwarantanna nie potrwa 
zbyt długo. nazbierało się jed- 
nak pięc lat. Co prawda w tym 
czasie bielsc). Budowlani dwu- 
krotnie ocif!.rali się o plerwsz4 
ligę. ale jakoS w decydujących 
momentach dawa]i się wyprze- 
dzac rywalom. 1 v. reszcie nastą- 
pił przełom. Stało się to jeslemą 
ub
głego roku W owczas to ze- 
spoi z Cyganskiego Lasu wygrał 
rywahzację w drugiej lidze. choc 
do ostalnlej chwila mUSiał od- 
picrac ataki drużyny z Cil.
ho- 
cinka Zdroju. Budowlani wy 
grah dzieslęe spotkano dwa zre- 
misowali J poni(:>sli tylko dWie 
porażki, oSłą
m,'1i bardzo korzy- 
stny bilans bramkowy: 31 10. 
pr:r.;r czym na własnvm boISku 
nit: stracili ani jednego punktu 
Potwierdzeniem rosnącej kla- 
sy bielskiej drużyny był jej mcco 
wezesniejszy awans do pierw- 
szeJ lagi w wydaniu halowym. 
Nlm wi
c ponownie zadebiuto- 
wali na zielonej murawie. 
wpierw mieli okaZję zffiJen.yc 
się z najlepszymi podczas roz- 
grywek halowych. Szlo Jm cal- 
kiem niczle. ale w koncówce 


hfrajeJsko" stracili kilka punk- 
low I w nieco pel'howych oko. 
heznoselach spadli z PICTVlSZCJ 
hgi 
Czy doświadcz(!me zdobyte 
w r07.grywkach hałowych po. 
zwoli bn
lskiemu beniaminkowi 
na toczenie równorzędnej wa]kl 
z czolowymi poJskimi zespołami 
juz na zielonej murawie'? Kiero.. 
wnictwo bielskiego klubu zdaje 
sobie doskonale sprawę, iż ut. 
rzymac si(' w ekstraklasie be.. 
d;r.ie niezw).kle trudno. Główrue 
dlatego, iż laskarze z C)'gańskie- 
go Lasu to stuprocentov.,'l arna- 
tony, wszyscy pracują, v. zględ- 
nie ucza sit;'. a trcm.iją dopiero po 
pracy. Na stworzeni
 lepsz)ch 
v. arunkow laskarzom klubu 
najzv.yczajnif'j nic Slac T'\"m4 
czasem rywale to w większości 
zawodowcy lub pólzawodowcy. 
W stosunku do ubieglego roku 
w zespoIł:' nastąpił,} pewne 
7miany personalne. Z dalszego 
uprawiania sportu zrezygnowa- 
li: SebaCitłan KO('hanowicE, 
Wi(',law Tomaszew"'iki, Jaros- 
ław Kawulok I Jarosław Gaj
r 
\\0" Ich Inwjsl"'t. po.lyskano nalo- 
miast: Pawła Paskę (wychowan- 
ka Piasta C!e57yn. \\ystęPLUą<...-e- 
go ostatnio w barwach mistrza 
PolskJ - Pocztowca P07nań). 
Dari....za Kozdonia. Leszka 
Piotro,," in. (obaj z clcszvnskie- 
go Piao;:ta) a ponadto do kadry 
plerwO;:7ł?łt0 zespolu dołaczono 
v. vl.howankd kJubu 'farcina 
żOłteR"o. 
Blel...kl z('społ to typowa mie 
szdnka rutyn)' z m1odos<:'ią. Obok 
doswladczonyeh: KrzY"i7.tor" 
KukU (bramkar7). Tomasza 
lIalata. Tomasza Wawrzonko- 
w!ikiego. R, szarda Mucki, Jac- 
ka D,"ornika czy tez WOJcie. 


eba SatZf'Szka jest UŁa1entowa... 
na młodzIeż w osobach: Jarosła- 
wa Dębskir«o, Jarosława Ty. 
If'hoekłe«o. Mieczysława Hanz.. 
la, Grzrcona uc-if'rskiel'o, 
Roberta Grzel"onewskleco 
i wspomnianych wcześniej: Da- 
riusza Kożdoniai Leszka Piotra.. 
wicza. 
Trenerem jest. nadal Staals-. 
law Blalol'lowski. natomiast 
funkcję kierownika sekcji peb1i 
od niedawna Pawel TamuJ. 
w przeszłości «racz Budo....la.. 
nych. Dobrym duchem- czlo.. 
wiekiem oddanym laskarzom 
- jest od wielu lat Rudolf Le. 
cienki. urzęduj"łcy prezes klu. 
bu. 
Dodam jeszcze. że w sekcji 
hokeja na trawie Budowlanych 
Bielsko trem.ue obecnie około 
trzydziestu zawodników 
w dwóch drużynach. Oprócz se. 
niorów są jeszcze młodzicy wy. 
stępują.cy w rozgrywkach pro. 
wddzonych pl"zez Okręgowy 
ZWJązek Hokeja na Trawie 
w Katowicach. 
Początek rozgrywek w pierw-. 
szej lidze potwierdził, iż niezwy. 
kle trudno będzie o każdy 
pUl')kt. Na inaugurację biel- 
szczanie przegrali na własnym 
boisku ze swoimi łodzkimi 
imiennikami (Budowlanymi) 
O -- 2, nie wykorzystt.ijąc kar- 
nego i tracąc bramki w końcow- 
ce meczu. W następnym meczu 
- także na boisku w CyganskJm 

 Lesie- zremisował.. z Pomorz8- 
mnem Toruń O - O (mistrzem 
Polski w rozgr:ywkach halo- 
wych) po bardzo dobrej grze obu 
zespołow. 
Po jeszcze lepszej grze bielsz- 
czanie odnieśli zwycięstwo 
w swym trzecim pojedynku. Ich 
rywalem był Gormk. Sicmiano- 


wice. ktc
ry musiał uznać wy... 
ższość bielskiego beniammka. 
Podopieczni trenera Białogłow- 
skiego wygrali ten mecz l 
 O 
(O - O). a bramkę na wagę 
dwóch punktów 2dobył w 27 
min. Szczeszek. Czwany. kolej- 
ny mecz na własnym boisku. 
zakbńczyl się pechową porażką.' 
z zespoJem AZS AWF Kato\\ice 
1 - 2 (l - O). Początek spotka. 
nia nie zapowiadał takiego epi- 
logu. bielszczanie posiadaU 
przewan, udokumentowMł 
bramke Szczeszkajuż w dziesią... 
tej minucie. Końcówka naJeżała 
jednak do gości. którzy zwycięs- 
kiego gola zdobyli w 73 min. 
czyli trzy minuty po re,fU1ami.. 
nowym czasie. Czyżby Budow- 
Jaru znów musieli płacie fryco- 
we? 
W piątej ko1ejce pierwszy wy. 
jazd, od raEU do lidera. poznaos.. 
kiego Lecha I wysoka porażka. 
aż O. 5. choć do przerwy 
utrzymywał się wynik bezbram. 
kowy. Aż cztery bramki dla Je... 
chitow zdobył w tym meczu 
POdZOI.skl. były zawodnik de.. 
szyńskiego Piasta. Po pięciu ko.. 
lejkach w tabeli ekstraklasy 
prowadzi poznański Leeb. 
przed AZS A WF Katowice 
obie drużyny po 8 pkt. Bielsz... 
nanie zajmują ósmą lokate'. 
mając na k.onele trzy punkty: 
9 czerwca Budowlani graj"ł 
w Gąsawie z tamtejszym LKS... 
em. 10 czerwca w Gniezme ze 
StelIą. 16 czerwca o godz. 14.00 
podejmt.ijot na własnym boisku 
Pocztowca Poznano a nazajutrz 
- rov.nież o godz. 14.00 - na 
zakonczeme pJerwszej rundy 
- grac bfidą przed wlasną WJdo- 
Wnlą z poznańskim Grunwal- 
dem. Terminarz rundy Tewan- 
zo Io-'j me .16'8t jeszcze znany. 
RYSZARD KLUSt:K 


MONDIAL '90 W TELEWIZJI 


. 8.06. godz. 17.10 - uroczystosć otwarcia MŚ oraz mecz' 
Argentyna Kamerun (program 1); 
. 9.06. godz. 16.45 ZWiązek Radziecki Rumunia (program D). 
2045 -- Włochy - Austria oraz skrót meczu Zjednoczone Emiraty 
Arabskie Kolumbia (program 1); 
. 10.06, godz. 20.45 Brazylia Szwecja oraz skróty spotkali.: 
Stany Zjednoczone Czechosłowacja I RFN Jugosławia (wszyt. 
ko w programie 1); 
. 11.06. godz. 2045 - Anglia - Irlandia oraz skroI. meczu 
Kostaryka Szkocja (program I); 
. 12.06,godz.16 45 Belgid Korea Pld oraz o godz. 23.30skrot 
meczu Holandia - EgIpt (wszystko w .Jedyncc"); 
. 13.06. godz. 16.45 - Urugwaj Hiszpania (program I) oraz 
20.45 Argł.ntyna - ZSRR (program ID; 
. 14.06, god7. 20.45 - Włochy - USA (program ID oraz godz. 
23.10skrot spotkari.: JugosławlB Kolumb18 1 Kamerun - Rumuma 
(program I); 
. 15.06, godz. 16.45 - AustrIa - Czechosłowacja (program II) 
oraz 23.30 skrót meczu Zjednoczone Emiraty Arabskie - RFN 
(program I); 
. 16.06. godz. 20.45 Anglia - Holandia (program I) oraz godz. 
23.00 skroty spotkan: Brazylia - Kostaryka i Szwecja - Szkocja 
(pro
ram II); 
. 17.06. 
Od7. 20.45 - Bplgia Urugwaj oraz skróty ze spotkań; 
Irlandia - Egipt i Korea Płd Hiszpania (wszystko w programie 1). 
. 18.06, godz 20.45 - Argentyna - Rumunia (w ..dwójce") oraz 
godz. 23 10 skrot spotkania Kameru'1- ZSRR (także w programie 
11); . . 
. 19.06, godz ]8.45 - RFN - Kolumbia (w programie II), godz. 
20.45 WłoLhy - Czechosłowacja ol"az skrot meczu Jugosławia 
- Ę)ednoczone Emiraty Arabskie (program I) oraz gadz 23.35 
- skrot spotkania Austria - USA (także w ,jedynce"); 
. 20.06. godz. 20.45 - Brazylia - Szkocja (program II) oraz godz. 
23..JO skrot meczu Szwecja - Ko
taryka (ta
e w. "dwójce"), 
. 21.00. godz. 16.45 Belgia -- Hiszpania (program II), godz. 
20.45 I rlandia Holandia (program I). godz. 23.00 skróty spo
kań. 
Korea Płd. - Uru.gwaj oraz Angba EgIpt (ponowme w ..dwojce"), 
. 23.06. godz. 16 45 J godz 20.45 bezpośredma trans. ISja 
d\\ och spotkan L 8 (progl.am 1): 
. 24.06. god..: 16.45 (program l) oraz 
"Odz 20.45 (program II) 
dwa dalszt' nwcze l 8: 
. 25.06. godz. 16.45 i godz. 20 45 kolt'jne m(l'\.l.:e 1 8 (oba 
w programie I); 
. 26.06. godz.. 1645 i 20 -15 ostatnie m
CZl I B (oba w ,.jedynce"). 
. 30.06, godz. 16.4512045 dWd Splltkdnld cv.icrcfmdłowe (oba 
w programlc 1): 
. 1.07. godz 16.45 i godz 20.45 kQlcjlU.
 d\',;a mecze cv.lt:rcfma- 
łoy..-e toba w programie I}; 
. 3.87. godz 19.45 półfinał (program I); 
. ł 07. godz 1945 dl"ugl meC7 półfin.dov..) hA. Jedyncp"1 
. 7.07. gooz. 1945 mecz o tl'zE'rie rniE'js("(" tprogram I); 
. 1.07, 
odz 19.45 men finalowy o mistrzostwo s"iata Iw 
programlc 1). 
W sumlC 301 bc7posrctJlIie transmisje I 18 polgod7lnn}l.h skrotow 
z pozostdłych spotkano Jak na te bił:dne czasy dawka zupełme 
przyz....oita. KlO będzie miał jednak malo, może skor7Y6lac z po
f(
d 
nietwa telewi2ji &ate1itarnej (Eurosport zapewne pl"zekazyv.'ac bfi. 

zie wszystkie meczt» Zapoy,utdają Sio(' wieJ kle sportowe emocje 
Zyczymy prz
 jemnego odblnl"ul 


KALEJDOSKOP 
SPORTOWY 


OBIECUJĄCY 
TOROWCY 


\\0 ubiegłym roku powstal Wo- 
jewodzki Ludowy Klub Kolar. 
ski. Przejął częsc zawodnjkow 
bielskiego "Startu" i hGorala" 
Zywiec, ktore to kluby z1ikwido. 
wały swoje sekcje kolarskie. 
DZls trenuje w nim pod okiem 
Rajmunda Prusa 24 zawodni- 
kow. Jest to jrocn z nielicznych 
w kraju klubo" torowych bez; 
własnego toru. Treningi Qdby. 
wają się na sz sach - ale i na 
goscinnym torze krakowskiej 
"Cracovii". Wi ksz sc zawodni. 
kow to juniorzy, Semor jesllyl. 
ko jeden. 
W ubicgł}m roku klubowi u- 
dało się wprowadzić do kadry 
makrorcgIonu 2 zawodników. Z 
zeszłorocznych sukcesew na u- 
wagę zasługuje 7 miejsce w wy- 
ŚCigu torowym d).stansowym 
podczas mistrzostw Polski ju. 
nlOrów oraz 13 miejsce- w kraju 
)JO rocznej kIas}fikacji udziału 
juniorów młodszych w PUCha4 
rze Nadziei OJimpijskich. 18 
kWietnia br. 7.awodnicy WLKK 
zamaugurowali sezon na torze 
startując na objekcie ,.Craco- 
vii" OSJągnęli niezle wyniki, 
zwaz)v.s7.Y, ze krakoy,iamc, 
dvsponujący Irpszyml warun- 
kami do tn'ningu, od lat w teJ 


konkur 11 byli lepsi od bielsz p 
czan. Artur Ka('zkowsk. . e- 
:ruor} z\I,J.-u'w'.£ył na 500 m ze star.- 
tu lotn('go I w y..yścigu australij. 
skim. W sprmcie na 200 m v.srod 
junioro"," Andr:z:('j Prus b} I tr. a 
Ola-icrd UnKehojer- III. W wy-o 
SC'lgu :lU"'tralljsklm KrZ)"'S2tof' 
Baranow!J,ki b:lł II. Lesz(-'k B,'r. 
ski Ul, ą w rodjumoro
 mło- 
dsz} ch II mi('jsce z8.j
ł Tomasz 
Stdamk. 
12 maja odb} ły sift" nustrzo- 
stwa makrorcg1Onlł małopol. 
skiego Na 1000 m zę startu Z8- 
trzymanego I mit'js(,{, Zaj.,ł 01- 
gil'rd Ungc-hojcr. zas pierwszy 
na 500 m b).ł Tomasz Stdanik. 
NaJlepszym w wy
 igu dystan- 
sowym oka7ał się AndrzcJ Prus. 
WLKK bJ.cr7
 udział w klubo... 
wym P l'harz(! Polski oraz Fu. 
cbarzc Nadziei Olimpijskich. 
Dodajmy ze WLKK nic ma 
obeCTlIc kłopotów ze sprzętem. 
CZ4 .
 spC'crod kdkudzies1ęCJU 
v.y )kicj 
 .y rowerow 7) tala 
przekazana przt...1. ..Goraia". 
CZ\! 
 pochodzI jui z zakupow 
v.łasnych. (tar) 


BIELSKIE KĄPIELISKA 
JUZ CZYN
"E 


Od 1 czerwca w Bielsku-BJałeJ" 
LZy!11Je- są kąpielISka "Panora4 
ma' przy ul. Konopnickiej 5 i 
,.Elektron" prz
- ul. Z}.wleckiej. 
Z obu mG7.na korzystał: codzlen. 
me w 
łMłZ. od 10 do 19. a w dni 
wolne od pr I) godzIn\, Wl'ZCS4 
nicj (l
m) 


Z głębokim zalem zawiadamiamy. ze 1 czerwca 1990 r 
zmarł tragicznie 


śp. MICHAŁ ZABICKI 


były kSlęgowV Elekt.-oclepłowm w B,elsku.BisleJ. \Nltt- 
zień łagrów sowieckich. żołnierz Wl'"zesnla i Monte Cas- 
SinO Pochowany na cmentarzu sw. Barbary VII BIelsku 
Pogrążeni w za lu 


20NA CÓRKA SYN. 
Z'ĘC WNUKOWIE
		

/strona5_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKI\ . 5 


Europejska giełda lalkarzy 


Międzynarodowe Festiwale Teatrów lalek, organizowane co 
dwa lata w Bielsku-Bialej. nie są konkursem lecz przeglądem 
europejską giełdą lalkarzy. okraszoną dodatkowo paroma 
..rodzynkami" z innych kontynentów. 


Przed dwoma laty n3lwyzs:ze l1otowan ,1 
11,-1 ulplskiel Qleldzle lalka,s.klPj OSIągnęi.. 
..Samotnosc" - prOZi! Bruno Schulza. 
4'dUł..rf'nlZOWdnaw B<"nlaluce p4'Zł'l Fran- 
coisa La:raro z FranCl1 ao,ę<,;owilna do 
w dra mlodzlelowego I 1'1(", )'!'.'CJ!) Tiłkle 
vsob.. ćlkuriJt u nas do le.Uró'lw'll 1.11ł.. WV"'" 
pra.......e nie chodzą ho meln l'''Z I 
() dl lęCY01 c:har3ktl'U:
 I 
T ak otO ..Samotnosl. gm'." I
 
krolme w kilku k'dJdCh Eu 
:zaprOSleOl.a) CI w Ble1sku 
'azy. bo zaJnteresowa/1 
potrzebny był nadruk na pl. 
cesach we Fr
-łncJl HolandII 
lu h, odwołuJ
cv Się do ..... 
tycznych ciągotek 
W tym roku .. Banialuka" 23 sem ni", 
poszła. poprzestając na od
r __ lU dWQcn 
dobrze znanych WidOWiSk Mm ) I dł:'lJf/e 
bo I lak częśc goscl byld Iym razcm 011" dCl 
pokonania. Mlala .,Banmlul I w zan(lldrZlI 
I'Ip aktorsko-litlkow.] kO!l1( ,I'ę "'
U.lyC.t1 4 
.,Opowieści Ladv Mavb." In mZ3- 
C\'jlllEl nledopraco\N
ną dklnl.....I.IIlICrowną 
Zrezygnowala w kom.u z 
!U widOWIskit. 
I dobrLe bo wyąl.,d....!ohv ;.;k "'" {'II flrłY k<łH'CI( 
Vi zeslawieniu Zl
 Sprzedaną narzeczo
 
l1ą", arcydzielem cb:'sktel UPPIY kom czneJ. 
przeniesionym na scen

 l.llkoWo1 prLel' zna- 
f.;onuty teJtr DIak l H,.)dl'( i<.J I OWi' (Cze. 
Cho
IQwaCJa). Rezvc;er Jozef Krołta oczy
- 
1;11 akcję I muzykę z uł-łuowego patosu 
i wykroił l ulyakłlJWf'J O
l."ly nodzlnną ludo. 
wą spiewoqlę wykondn
 "" '. pldybacku w łakt 
-grających na sccOIe muzvkrw.' W dLledzlni(' 
.teatru radosnego" dhsolu'l1e mlslrzo 
siwo ..Sprzedi'll,a n<'lr-Lecz(lIIi}- to tf'Z przv 
klad tcallu famdllnf'!10 .ilhaKt.VJn('{,lO dld w' 
dłOW w kazdym wieku Pomysłowo zaln 
sc
mZOWiJnv leftko dOWf"IP;11t" ził9fany 11'8 
śp'('wany byl Idł.,Le .Jarmark w Hudli 
Cach" klasyczna komt:dld \ zcskleqo ludo 
Y;'ego teatru lalel-: wystttw,ona tym ralcm 
przez Naivm Olvadlo L llherca Okat:.do 
.
 le stara k'genda o IIV'
' npJ 
mt' BOLe 
'liC - -- czeslo.lel kSlęLnlCLce I sruka'o1cvm 
jej kSięCIU Dldwcl'1u L
lIblOnYrn w le""lc 
pudczas polowar
ld. moze być I duwclpn,a 
I pOucli'lNca a termm :arnmrku na sw 
Waclawa _.. pozwala dOWClfJ(\IP I;msować 
ttowego ludowego bohatera --. 
w H8vla. 
Tej radości i m
dro"ic, O1e mattlem Sl
 tym 
'aZetll doszuka\. w PIO"'(łl\-q.łch tealrow 
po'sklch.. 


Po u..... 

RH, e
 
rh sn....bl.. 


Pomysldnu IIlscemzacYlnymi zadLlwiają 
wClą.llalł;arze z Zachodu. T o zwykle zespoly 
Jedno lub kilkuosobowe - rodzinne. lub 
u IJI
nnym składzie wykonawców dobiera. 
nVch uO poszczególnych widowisk. Węd. 
ru I bo z grama W Jednej mieJscowoscl by 
Się 'le utrzymali, Mogą hczyc na skromne 
dOfacJę od wlad
 roznych szczebli. ale i tak 
naC'o:>lną loJsadą jest wykombinowanie na 
jak rldlWlęksL)lch atlakCjI Jak naj. 
I ni l:.zyJ11 ko
zlem Rezyser francusJuego 
I alru Pelikan powiedz lal mi że IOscenl
a. 
( fł "IZL::iCIOOsobowa to u nich superproduk. 
ej., 1 więc wielka rzadkość. O Ich widowisku 
..Usml8ch kota". w któtym akfor fruwal 
o<.!wilz....if> nad sceną pIsalem przed dwoma 
Ivgodr ni Inny Itaflcuskl teatrzyk - Mas
 
Sćłha - JE' 
no z wrdOWlsk zag"al na rowe
 
I
e {I I Zł: 'll} Maleńkoa scena z parawa. 
1t:!m hvl.. .l'iU1"\Ontowana na klerowntey. Inna 
!:,jrUI I w) ",-lJdlą{ l "t,:, Z M3ssalli tOlegrala 
.p ..IntEII' E.ter" mimaturowymi 
przC'd m ...Ita""'l ,,,U"ernU W . klatce na ptaki. 
At .Idlw aO! ozywIanych rze.lb 
i obr.i.ll Nrnozn:j nl1zwac ..Bas" wigilijną" 
przywll.lloną pW
7 Centro Teatro di Fi
 
gura z. Raw(!Ony Nd pvtaOle komu potrzeb
 
IIV Jest [pafr liJl!"k rłlCłypowo OdPOlNI8dzlal 
De Trekwagen z HolandII prowadzony od 
40 lat JJt
CI Mariusa Prema {jubilellsl 
sWlęlOwa' wldsnl(! VII Bielsku): ten teatr 
pornagól dZICc.O n ) rhorym upośledzonvm. 
orgnnlz.uje dla Olch ZOłVdWV gry rekreacYjne 
i speqdlne "
lf'l(.l.lkle Dt.. olch powstało 
WllIO'Nlsko .Błękltna rapsodia'. - opo-' 
\'';11 ,
'()'>AI ,.,hl, J tir', wykorzystuJące 
muzy....c GeJshwlna . C",a,kowskiego. 
Wvd"rl.e Ilem bVł vkl kraIkich scemcz- 
nv<..h zutQw pod wsp6InYI

 :Vlulcm ..Me- 
tamorfozy' W"v\.v"on.:ul u m",lzpnSIWdAn- 
sy I H.,Jnka Boernwmklow, cz.'t'1I te.ulu 
Tnangel L HolalIdII So.,IlIOWalOJilml wsrod 
Irrldvqonah uw Pril .JJą lal 3sycznVm pa- 
HJw.mUlJ z rt1al_ 1Jł. 
.. 


. 


... 


-, 


-,.-....- 


- -ł 


, 


."....1 


1 


.' 


"" 


. 


... 


'r 


. 


..... .t<'; 
.- 


..,. 

 
\II . ..".. 
l A" , 
. 
 
"i .. i.-ł. 
'l " 
- 'lit 
.- 
, ł 
... "', 
.; 
-, 


!)ramt"m pelit ,mba co najmnieJ dwa razy 
łvle Bud/et wOJlf'wodzk. je"t pusty i me 
ma obeclUe lad"rch modlwoścl dO'1 
niJoso\ll,..ma t"I"
west'vql llczoc prośhy 
ł 
pele wOJe-łYody biels)uego do mlnlst. 
rów ldro....la I finansów PO,WSI:'lją bez 
odPOWiedZI Trudno Slf dZlwić_ bo re90U 
zdrowia posta'Wd sp.awę jednozn.:iC1.n,e 
w calf'" Pu1sce. Bud.lelU pi:1n
twa tel' '="łte 


CZEKANIE 
NA SZPITAL 


slamf wo h. I.ł 
nych P.op;o
n 10 JUL Stal\! '''LV W Ud 
szych I' ).J", al I N v.. łon
lwo 10 SJ- 
tafl.lu pOIł:'git na h.... ... obywa :o. ę vII pra1h t 
bf'Z slu\IV a fU fi ObrdZY 1l1'U 
zbudow
lIf> :t z la' akolJc1ry h 
'Ih tycz 
nych k()"I
trur<.ql l IISt,..Wl.... I UC:.lnlll Para 
wykoru",.. ;JW . -ł fił7 po raz. po nowt' 
w
r"IP'I'oJ1<UdZdJ' wyobraLrHę 
wld7ÓW Raz owe geometryczne bryly są 
skrO"vdld'"!1l Siłlnolo!ow to znow SUkntilml 
Mncercł. luł&tmr czolgów. To naJwIększe 
n3gromlłdzeme prZedmlOIÓW absolutni£' 
m (Onkl€"r1\,("h I pozorme bp7uzył("{.znvd
 
jaklt'" wldzli'l'em w tr>afrl'e .lam nlaJ4C\'ch Sl
 
w("zds.e::;;f'f'kt

 Iwko"k..et dLI\, Imanew 
mm dWOł" I Aykc....awców , naszej wyobra 
LOI. 
Innyn' rodzajem c;Ztllki majc;terkowama 
WVk.a." Ih 
Ię 'Zraf'1clYCY l teat..u Tra;n 
Wsz't'stkl.... reł;.t\iilyf't' I przedmloly pokazane 
\IV Wldow!sku ..Gry wojenne" (iI właSCI\NiC 


sta... na doflnan!tow
wanie IOkdlnYLh III 
WI)<;I't'C'!1 WYjątek w rej regule stanowią 
;(>dt'nle budo......y. t.rorych orldnoie do U7y. 
thl prZPNldzłano w tym łub w przyszlym 
roku Zgodme z ty", zaleieniem dolacię 
z ministerstwa otrzyma' SlpI'Iill Sląs1<.i 
w C leszyme a nic otrzyma jej szpItal 
we,ewod,dC:I. w którym zakończenie Piet' 
 
wszego efapu hudo.....y przewidziane Jest 
na rok 1992 Oddame do użytku calego 
szpitali) wraz z n"'lstf.'pnvmr budynkarm 
sOCjalnymi to JOl XXI wltJk. 


Musimy WI J rad&:'ić sobic sami Bio. 
rlc1lldl 1 dt oN 
dzdeJ radzlebudowv Zofia 
Hrapkowlcz - z ,tęPCd lIyrC'ktora Wy- 
dZlalu Zdrowia i Opiekł SOCjalnej Urzędu 
WOJewł ł:.klego - chwah wykonawcę, 
BOI Się lednak. lr> przedsięblorslwo bu- 
dow1anf! dysponujące małellalaml I pra
 
cowmkanu mOle Się w końcu 2dener.. 
WOWiI(. I skorzystac z mnej bardzieJ opla. 
calnej oJt:Jtv M=nęly czasy dz II"nlit pod 


Foto: Bogdan Ziarko BliI
.z
na wojn.-) zosta'y wykOfłdne 
z blachy Dwóch rycerzy w blaszanYLh Slro- 
lach ma W knrty i szachy (blaszane) owladz.ę 
oad . m. symbollzowanvm przez Lla. 
,ol ł hl.. Gdy zaczyna Się wałka. Oleli 
mkniona Jest krew. smlerc I Izy Tempo te, 
anIY'hOlennC) przestrodze nadają rytmy wy 
bijane !la blaszanym, oczywiścle.lnstrumen 
ta,iom perkusyjnym Niewiele tu tealru lal- 
kowt'go więcej pantomimy Ale też klasycz. 
nv teatr lalek, z latkami za parawanem. nleu. 
rhronnie orkhodzi w prleszłość:. Ożywcze 
pomysly niosą teatry z pogranicza ga.. 
tunkow. jak to SIt" u nas mówi - eks- 
perymentalne. Te nowe pomysły posze. 
rzają lalkarskie horyzonty. a bogatym 
katalogiem lalkowo aktorsko-plas- 
tyczonych eksperymentów 54 włałnle 
bielskie festiwale. organizowane od 1'0- 
11:\1 1966 TradycJiI pl
kna. Oby prze- 
trwala 


ZDZISŁAW NIEMIEC 


Krajowy wskażnik iłoki lóżek 
szpitalnych przypadających na 
tO tys. mieszkańców wynosi 58. 
w naszym województwie nie 
przekracza 44. B.ak; w bazie 
służby zd.owia widzimy na każ- 
dym kroku. Nie dysponujemy 
m.in. wojewódzką przychodnią 
cukrzycową. hematologiczną, 
reumatologiczną. nie ma przy. 
szpitalnych p.zychodni specja- 
listycznvch. listę potrzeb sluż- 
by zdrowia województwa biel- 
skiego otwie.a na pewno tomo- 
graf komputerowy, bez którego 
trudno już dzisiaj wyobrazi<5 so. 
bie nowoczesną diagnostykę. 
Sytuację tę ma .adykalnie zmie- 
nić oddanie do użytku budowa- 
nego w Bielsku-Białej pod Dę- 
bowcem szpitala wojewódzkie.. 
go. 


Mówi leka.z woiewodzki - Andrzej 
Korpiela. - B,elsk,e 5zp,tll1e mi/iii /.--.0. 
"ad 100 Idl i W:;Lfstlr.le s.J nadnuctnjc 
zagęszaone. ChorvcIJ Ie
/
LV 5't' w piw- 
n;cdch I na strvch.lch KOlłleczne remOIJ- 
IY wvkonY"hrrre 54 bez zomyk.1nia od. 
dzialuw srplta!łfyc.h ZdJILó1N SIę sylUiJ.. 
Cl8 wręcz karvg(1dnt. O..lćJlmo np. na 
oddzia/echltUfQU ()rJA(łłml'[
neJ trwiłl re- 
mont a w przyległVl'" V(JIII'e
Zc:2eniIlCh 
operacYJnych ')ILt.'pmwiłd
.łOO Labit.'q;, 
Po powstamu ",l ()'w(id.o!l
 a bieJ
"";e(]o 
znalć/zly SI", odJ.lQw1eumf:" bud)"nld d/d 
wif"lu IIr.!,
d('w . kt 'ltetow iJ szpilc1/r! 
Jodynie 
I" <.lulI" sLrld p,zeJ
'Y funJ..(je 
wOjewtJcI....I<'e w d/Y h" 't II Li1liJnJY 
d':Iury. ale /C" to riN."
l(l ,.. In s"ot"-ł 
metę SL(utdl L....('Je""oarA,/1 f'" J(etny. 


Niestety. kOSLly jPgo bUdowy stałe rosną., 
wynosią juz, ""edloq 1I1weSl('lId Przed. 
"'ębiorstwa Usłog Inwe5lyc:vtnych 
- 289.8 mld ... 
Dotvchczas 'f\IYditno na szpila1 - wed. 
lug cen aktuatnych - 90 mld z1 Ukoń. 
ClonO budowę glówocgo 8.kondygna.. 
cyjnego pawilonu 'ozkowf'go lnó\Jdą się 
lam OddziJly. k;łrdiol(o
i.'lny nf'uroloYI
 


czny ,,
froloYlczny ze 
st.1q-ł Ol. z. I liczny. Będlia teo( 
iJpt
kd I}'bil pr.:VII kuchnia. pralma i in.. 
Ile kon...'!czl . olJl
tI.IY towerlVsirolce szpi.. 
talowi. Pldn... 
 rP tutł- .iza nowo. 
Clesnd prałn I bilile obsll ,iwala calą 
biel <-" Siu. lę zdrowia Budowana IE:S[ 
le
 kotlownia w kror
1 będzie spal
IOV 
gaz a nie iaJ... pl WI! mo we WCt .. 
nlcJsz.ym projf'L
,.. 'w\ęgl<>l. DZięki temu 
ole będLle W\ (1J",le90 kOln.na pod Dębo- 
WCE'rn i Pi_ trze p, n...:tnl I zysh' 
Trwabudowa.Pral IIt:'II.Jrllt..}cod,lII l- 
nie okolo 100 I b Gl y '>AIyl(on.1wca 
- Bielskie Przed
:ębu:,. w
 BlAdownĄ..- 
twa fr '11 
fde go 
na slersly . 
zrl.....zv 'ran. r hol Pod 
jednym warunk I. T d i:I l-'ral..C 
Olrlymywal PIl"I :t.I,p l\- h nit-o 01:1. 
W0le
odzka h.nld 1....lrodo"""d p'Le. 
znac la w tym rokl n., budowę szpitala 
woj. wodzklf'10 'O mld ,d Po to by 
uudo>h'a przel.)le
Jdld l'
 II z h.umollo" 


dyklando adminiStraCJI, teraz nalWaZnteJ. 
S.ly jest rachUflek ekonomiczny. 
SytuaCja jest patowa. Do sprawy G. 
nansowama tej budowy powrócą na JJe
 
WflO nowo wybrani radm, którzy może 
w drugim półroczu będą dvsponowah 
jakimlś nadwyŻ\:.ami budlerowymi. Poza 
czekamem na pienl'ldle odpowi-edzi.ałni 
za rn
srvcję szukajił więc innych wYJst 
:t: sytUitCJ1. Przede wszystkim starają i-ę 
obnll:Vc koszt budoWV. m.in. przez Zmiil- 
n
 technologn opalania szpitala OlU 
zmniejszenlC: planowanego w prolekCłe 
kompleksu psychiatrii Pawilon psychilI. 
trii dzieCięcej ulokowany zostanie w za. 

dap
owanym do tego celu bylvrn domu 
malego dZII:!cka przy ul. (}jszówki. VI fJO
 
bhżlJ przyszłego szpitala wojewódzkie 
go. 
R6wnolegle z budową szpitala prlV. 
gOlowuje się lego wyposaLenle Kontrakt 
z _Zlemenlem 
 z.apcwl1i nowoczesną 
iJparaturę rad10logiczną I tomograf kom- 
puteiOWY. Zbiera Się też oferty chętnych 
do prilcy OkiJZllje Się. ze Jest wielu spec. 
JdllStów lekarzy. techników i pielęgniarek 
chcących pracować pod Debowcem. 
Ostatnio kilko chirurgów n.aczyniowych 
2910sllo takr akces. odf'szłi jednak z kwit- 
kiem gdYL w żadnym Z Oilszych szpitali 
Ole ma tego typu oddzlalu -chirurgir...l. 
nego. 
Czy więc. zgodnie z obietnicami. już za 
dwa I
lla szpital prlYJnl1C pierwszych pac
 
jcntow 7 Optyrruści wierz	
			

/strona6_0001.djvu

			6. KRQ;I,IKA BESKIDZKA 


POWRÓT WAMPIRÓW 


CIĄG DALSZY ZE STR. 1 
wydarzeń. aby uspokoić opimę publi- 
czną i uwolnić organa ścigania od. na- 
zwijmy to enigmatycznie. wyrzutów 
sumienia. I tak to mialo być. według 
autorów ..TiN". Nie oni pierwsi zresztą 
zagrali na ludzkich uczuciach. W bul- 
warowych. zachodnich pismach wy. 
bielano niegdyś ..Kubę Rozpruwacza'. 
lub ..Dusiciela z Bostonu" ale autorom 
tych publikacji nie wyszło to na dobre... 
Zdzisław Marchwieki figurował 
OD POCZĄTKU na liście osób podej- 
rzanych. liczącej kilkaset nazwisk! By' 
czwarty lub piąty ..do sprawdzenia.... 
gdy zadenuncjowała go wlasna żona. 
Grupa ..ANNA" zajęła Się więc March- 
wickim. uzyskując wkrótce pewność. 
że donos me jest pomówieniem. lecz 
prawdą. której ogl"om przytłoczył 
wkrotce wszystkie strony. zaangażo- 
wane w konflikcie. 
Przełomowym momentem śledztwa 
było odkrycie narzędzia zbrodni. Był 
nim kawałek stalowej liny. obszyty 
skórą. zwany w aktach sądowych ..pej- 
czem". Pejcz ów odnalazł pod okapem 
dachu zabudowań J i Z. Marchwickich 
por. Józef PEZDA. pracownik bielskiej 
służby kryminalnej. oddelegowany. jak 
wielu innych. do pl"acy w grupie ..AN- 
NA". Ekspel"ci. w tym I"ównież mittdzy- 
narodowi. orzekli wówczas. że to nie. 
TAKIM. a TYM pejczem zabito więk- 
szoŚĆ kobiet w latach sześćdziesią- 
tych. Pejcz. którym Zdzisław March- 
wicki zadawał śmie..-telne ude..-zenia, 
..-eprodukuje na pierwszej stronie 21 
nume..-u ..TIN '. Rozmowa B. Rusek 
z oficerem śledczym MO Ilustrowana 
jest zdjttciem. na kto..-ym widać m.in. 
6 zegarków. kil:ta portmonetek i inne 
drobiazgi zrabowane ofiarom, Żaden 
z auto..-ów ..TiN" nie udziela odpowie- 
dzi. skąd te przedmioty znalazły Sltt 
w posiadaniu milicji? Tylko jeden ze- 
garek. wg B Rusek. usiłowała sprze- 
dać na targowisku cOl"ka Z. MarchwIc- 
kiego. Ale o tym w jaki sposob znalazł 
sitt on właśnie w JEJ posiadaniu i tu ani 
słowa. ..TiN" zbywa również milcze. 
niem fakt. że kobiety. ktore uszly z ży- 
ciem spod pejcza mordercy. mdlaly na 
widok Z. Ma..-chwickiego. że zabójca. 
wbrew InsynuaCjom prowadził ekipy 
dochodzemowo-sledcze na miejsce 
"ielu ze swych zbrodni. bo wszystkich 
nie mógl przecież spamiętać. Grupa 
..ANNA" dysponowała równiez fil- 
mem z ubytej kame..-y. na ktorym na- 


bywca zega..-ka zrabowanego jednej 
z ofiar. ..-ozpoznał w Zdzisiawie March- 
wrekim człowieka, który go sprzedal. 
Tylko brak operatywności MO sprawll. 
że me został on wówczas ujęty bo 
p6żniej nadal zabijal! Nie nadeszła 
bowiem kolej na wiwisekcjęjego zycla. . 
. Z.Borkowski. nie dostrzegając tych 
faktów. pisze z oburzeniem: ,Sąd DParl 
wyrok na oceme caloksztallu mate"alu jaJa 
dostarczy'o 
/edztwo I rozprawa. Aczkol- 
wIek si/d zauważyl wiele luk w mate"ale 
dowodowym. lo Jednak logiczna analIza 
poszlak I doświadczeme żyCIowe UPOWBZ- 
nt/y go do uznama IZ Z MarchvVlckl popelml 
19 (spośród 24) zarz£Jcanych mu zbrodni. 
DoswliJdczeme zyoowe sędzIego zasti/plło 
wszystkie dowody' OTO PROCES ,. 
Zdzislawa Marchwickiego nie ujeto 
rzeczywiście na gorącym uczynku, 
Wszystkie dowody rzeczowe. łącznre 
z pejczem. stanowią tylko dowody po- 
średnie. a wittc powazne poszlaki. Pro- 
cesy poszlakowe. w których zapadają 
wyroki smierci. budzą zawsze społecz- 
ną meufnosć. Zbyt wielu niewlOnych 
ludzi stracono już na świecie. aby nieu- 
fnost tę kwestionowac. Sąd. który 
rozpatrywał sprawę rodzrny Marchwi- 
ckich nie wzbudzi I w Zagłębiu nieufno- 
sci. Tylko konwóJ n'uhcyjny ratowal 
oskilrzonych przed samosądem. więc 
trzeba wyjątkowego tupetu. aby do- 
maoać Się rewIzJI TAKIEGO procesu. 
Przewodniczącym sądu był Włady- 
slaw OCHMAN. bielszczanin z urodze- 
nia. Zbyt dużo wyroków śmierci (w 
sp,.awach czysto kryminalnych. zazna- 
czam) nosi Jego podpis aby posądzać 
go o sluzalczosć lub brak doświadcze- 
nia zawodowego VJidziałem wielo- 
krotnie. Jak sądził Domyślałem się ja- 
kie przezywa ,.oz(.:;rkl zdając sobie 
sp"awę z tego ze PRAWO nie pozosta- 
wia mu wyboru. Byl I jest przeciwm- 
kiem kary śmiercI a Jednak przyszlo 
mu ją wlelokrotme orzł:'kać. Nie usp- 
rawO dhwl.;tł ę tym ze zbrodnie. za- 
g
ozone naj Jy
sz\, m \lVymlal"em I(ary 
sąd.. e IV w skl
dzie co naJ- 
mnreJ 3 sędzll...N Iwodowych, ktorzy 
MUSZĄ WYPl"tI Dwac zgodnosc poglą- 
dów Uwazano {J0 vv 
ferach sądowych 
za człowleł-, o gołęulm sercu i zastana- 
wIaro się. czego tak wri'lzliwy czło- 
wiek (Jodz się znL.jac w majestacie 
prawa W..; r Lstal czas. ze sędzia Wla- 
dysław Ochrnan 7alamał się I odl"zucil 
togę. która 00 zmeVltillała do decyzji 
sprzecznych z JeC]0 rtrzekonaniaml 


I!m]
 


UW A SKOKI JACKA ŻAKA 
ZbieraJąc. mat nał)' do artykułu pt. 
"Dwa skoki Ja( a Zaka n korz,,"stałem 
z kilku żrodcł mformacji, w tym rowmcz 
profe onaln}ch Rozmawiałem m.in 
7 m,""'''kdncaml Ligoty. 5\\-iadkami "zdcJ- 
muw lia" pr z traz pożarną san1olotu 
lJI..Ał-2 ktvr}. r iadł be7 pilota na koro- 
II.1l.h dlLe
 MUJa relaCJa o obu skokach 
latul'lkO\.q,ch Jdcka Ż.1ka nie byJa W1t'C 
WYWIApEM d s....obodną narrac l. 
w ktorcJ u ""OJ l 7AWSZE \l.łasnego le 
Z} kd. łUezgodnE:'go może z termmolol ą 
r. 'hoVl. ą. ale zr ,1miałego dla Czytelm- 
k w. Dla upros 7 ,,- "nia po\\-ołalem się tu 
na rozmow
 7 klCI"O\\ nikiem dzialu prob 
",.. loclc 570, mgrcm inz. Januarym RO- 
MANEM nie przewidując, Zł.;' jako czlonek 
komis..I, pO\l.olanćj do zbadama przycz.>n 
OSTATNIEJ katastrofy ULM-a nic jest 
on upowazniony do udzielania jakichkol- 
\\-i('k informacji na tcn temat. 
Oswiadczam wi
c, ze wszystkie Cakty 
podane wart. "DVI. a skoki..... pochodzą 
z ..ożnych zrodcł a January Roman nie 
. u
zlelaJ mi zadn)'ch informacji w tej spra- 
. wie. Nasza rozmowa ograniczała się do 
: temató\l.: nieprofesjonaln)'ch oraz \\-spom4 
nien chwil prz
Lyt}ch w
polme za stera- 
.m.Wllgi. . 
. Zasadmcz.
 fakty. zawarte we wspom- 
maneJ relacJI. są prawdziwe. Cenę 24 mln 
złot
c
 za samolot ULM.2, który uległ 

ozb1clu w Starym Bielsku podała. za 
mformacją Policji, cala prasa codzienna. 

w8ga o podejmowaniu dodatkowych za- 
Jęc przez pilotów doswiadczonych SZD 
me zawierala żadnych akcentów krytycz- 
nych. a byla jedynie stwierdzenicm faktu
 

r
ca. pilota doswladc7.alnego na całym 
SWleCIC polega na sprawdzamu prototy- 
pow w. ",:arunkach ekstremalnych. pod4 
dawamu Ich probom. w)'kraczając)'m CZł;"- 


Mówił wowczas. ze trapią go po no
 
cach mary ..Jego" ofiar ale gdy nastaje 
dzieli , doznaje uczucia spokoju: Ile 
kObIet moglo jeszcze zginąć. gdyby 
zwątpil w winę Z Marchwickiego? 
Więc choć poniektorzy uważają pro. 
ces ..WAMPIRA ZAGŁĘBIA' za mani- 
pulację, jeden posredni lecz KORONNY 
dowód przemawia za winą Zdzisława 

archwickiegC!. Od czasu. gdy kajdan- 
ki zatrzasnęły Sltt na jego dłoniach. ani 
TAKIM ani TYM pejczem nie zabito 
w ZaglęblU ANI JEDNEJ KOBIETY! 
Władysław Ochman powrócił do za- 
wodu. Jest od wielu lat przewodniczą- 
cym Izby Karnej Sądu Najwyższego. 
Będąc już w Warszawie opowiadał mi 
godzinami swedozn8nia z procesu Ma- 
rchwickich. Pisałem wówczas najsmu- 
tmeJszą opowieść w moim życiu: ..SĄ- 
DZIŁEM WAMPIRA". Sędziowie z no- 
,!,enklatury mieh mu wowczas za złe. 
ze tak się .,otwiera". Więc jakież to 
..zaslugi" w procesie Marchwickich 
sprawiły. że został sędzią Sądu NaJ- 
wyzszego? 
Pytałem ostatnio sedziego Ochmana 
co sądzi o pubhkacjach ..TiN". Uśmie- 
chnął się i powiedział: - Taki jest koszt 
demołLan. 


.
 no.1 tr7ymałosl.. kon 
I a prawo powle 
u ladczalm prowokuja 
. 111 L mogli lata
 
r'l7PI ... 17 sa 
;,V ,na 
RF.J( ;n; 
{odnl. oL ILe- 
ł 2 
kaJą 
ULM.2 
d n 
tacJt;!Janua 
I JWllcm o uJa- 
Ho m przl'- 


T.-\IJ....ll
L PACA' 


BEZ SERC 


W Odp<.ome z'lUj- 
dU)qce Się U"1.fC na placu budou'lonym nie 

Ianou'i rlaszeJ wlas110śd poza nieszczfs- 
'Iq labll('q/irmou"q kIoTO na skurek prze- 
oczenia me zostala usunifla. DYla u..zaś- 
me sprou"adnła redaktora na falszJJU'JI 
Irop Vprz
mlf' mfoTJllu.if. ze labh('a la 
zosIala zdXto. a u' stosu nku do pra('Ou m- 
kau' odpmJ.l1f'dzaalnych za lo przeoczenie 
zaslosotL'QfIO odpou.'It'dłllt' sankcJe dys<1/- 
phnarnt'.' 
Dyn'klor 
Józef BIałka 
R4"d.: r-.o ('in,. ni4" powinno Slf zosta- 
wia(' "Jasnej Wlz)'towki na ..śmif'lni- 

u". Jak poinformo"al nas autor powy- 
zsz,..ch "yja
nien. dzialką wlada Spol(". 
('zn) Kom1tt't Rudowy Pa",ilonow Han- 
dlow).ch przy Izbie Rz("micł.ilni('z('j. N. 
JM'\.\. no nie jt'!!Iot to dobra reklama dla 
ludzI intt'n'su. 


N centralnym placu Lwowa.. 
przed pięknym gmachem 
a opery. u podnóża cokolu po.. 
mnik
 Lenina g,.upa młodych ludzi.. 
ogloslła głodówkę. Jako Uk,.aińcy 
protestują przeciwko ..mosl,iewskie- 
mu imperializmowi.... co można prze- 
czytać na transparencie. l\'1iejscowa 
milicja ich nie niepokoi. Ludzie prze- 
chodzą obok. czytają hasla. zagadują 
i..
 dziwią sitt.. że to już można tak 
oficjalnie. bez ukrywania sitt. 
ł'.'la ty":,że placu. rozdyskutowane ,Ji(ru- 
pkL Odcleme polityczne są tu naJprzlo'roż- 
niejsze, nie brakuje rówl1Ież nacjonahs. 
tów. a liderzy przedstawiają przypadk().o 
wym przechodmom swoje racje. Tu moż. 
na. 
upic propOrczyki w tradycyjnych uk- 
ramsklch narodowych barwach (żolto. 
niebieskie) z trój7t;!bem, podobizny Tarasa 
Szewczenki. hteratur\; drugiego obiegu. gramy pohtyczne poszczegolnych par- 
tu I ugrupowano 
Lwow nalywany jest o
tatnio polnycz... 
ną. 
to!icą 
krainy. \\-yspą wolnosci. ale 
teL. oSf"Odklem ukrainsklego nacjonaJłz... 
mu i scparatyzmu. To lwowiame jako 
pierwsi w republice poparli ..Ruch" no- 
wą sdę polityczną i jego przedstawicic)om 
powi-:rzyli mandaty w Radzie Najwyższej 
Ukramy. Nowe lokalne wladze też mają 
w liwoim składzie większosć działaczy 
..Ruchu". komunisci są w mnjcjszości Na 
czolo zycla polltvc;,cnl'go wysunęli się 


Lwowska 
lekcja 
demokracji 


wczorajsi dysydencI. lud71C, kiorzy:Za :swe 
poglądy siedzieli w wi....Lleniach. obozach. 
DZIsiaJ reprezentują znac7ącą większość 
wyborców. głosząc pohtyczną i II.'konoml- 
czną niezalezność republiki. narodowe 
odrodzenie. Na tej Cali poja\!. iaJą sit;! I ha'»ła 
w stvlu: ..Ukrama dla Ukramcow". Mi.. 
..hal Horyń. przywodca ..Ruchu", tWler. 
dzi. ze celem. ktory sobie stawia. Jcst 
powstanie z klęc7ck na nOgl po latach 
rusyfikacji. totalitaryzmu i ucisku naro- 
du. Zaklada dZlalania drogą pokojow.... 
Kir-'rm.\'dna przez niego organizacja chce 
pełme rolę demokratycznej platformy 
tych partII i sil spolecznych. które już 
powstały i - choc nieoficjalnie - tworzą 
się netdal. Wśmd nowych sił znalazły SI4: 
i taklc, ktore jawnie propagują antysemi- 
tyzm, grożą pogromami Żydow..a i w sto- 
sunku do Polakow nastawIOne są niezb,,"t 
przyjażnie. Wedlug dzialaczy ..Ruchu" 
nie są to organizacje ani liczne, ani wpły- 
wowe i nie zdołają zapewnić sobie popar. 
cia społecznego w prz} :szłości. Faktem 
natomiast jest. że obecnie w tyglu po- 
litycznych przemian są hałaśliw.e i po 
prostu widoczne na wiec..ujących ulieach.. 
Jakijest rodowód dzisicjszych polit,,"cz. 
nych lide,.ów'ł Otoz wielu z mch było 
swego czasu c7łonkami partii kornunJSoo 
t}o'cznt'J. na P(7) klad znani pisarze; Dnia, 
Pawli
7..ko. Jaworiwski. Gnębieni Zł- oje- 
mokratyczne pr7ckonania przez wład£e, 
zradykalizowali si\,. twardo obstając tJrzy 
SWOIch poglądach. Do liderow nalezą: łJy- 
ły 'izcfkomsomołu I dziennikarz Wia
ze.. 
law Czernowoł, przywódca ruchu na 
I"ZeCL zalegalizowal11a ukrauiskiego ko,," 
dola greko-katolickiego h
an Hel. mał.. 
7cnstwo Ireny i Igora Kalineów. lekarz 
Stefan Chmara. Wszyscy \l.yżej wymie- 
mem zostali wybram do nowych władz. 
ale do tej pory jakos nikt oficjalnie nie 
zrehabilito\\-allch. nie poddał w wątpU.. 
wosć wyroków. jakie dawniej otrzymaU 
za swoją działalnosc. 
W} tworzyla sit;' swcgo rodzaju dwu'.':ł:.- 
dza. Partia komunistyczna. broniąc s\
'e:-" 
stanu posiadania, niechftmc poddaje się 
nowym prądom. jest raczej za utr.zyma- 
OIem starcgo porządku. Niejako potwier- 
dzeniem takiego stanu rzeczy był wybór 
na I sekretarza komitetu wojew6dzkie
 
partu Wie
zeslawa Sekretaruka. ktol'J' 
od lat zajmowal we Lwowie eksponowane 
stanowiska we wladZ'ach, w tym równiei 
we władzach partyjnych. 
Cmentarz OrJąt na Lyczakowie. StOI 
budka uEnergopolu", ktora to firma upo- 
rządkowala tercn, usypala mogiły, przy.- 
walone kledys warstwą ziemi. Na kolum- 
nach upamiętniających tamte dni - ślad7 
lin. Mój przewodl1lk ",'yjaśma. .te noc.. 
żeby nie drażnić ludnosci. swego czasu 
próbowano kolumny sciągnąć używając 
do tego czołgow. Liny okazaly się za słabe 
- rwały Się Zostały po nich siady. a kolu- 
mny trwają jak symbol, świadcząc o h
' 
torycznej przeszlości tych ziem. Czy nikt 
I nigdy me b
dzlc już probował ich usu.. 
nąc"1 


BAZ1 L TARANTA.. 


4
		

/strona7_0001.djvu

			BAZAR ,,
RONJKl BESI\IDZ;KIEJ!' 
, , , , . - 
DO RFN 


'" 


,
 ,- 
, 


WADOWICE 


uL (;..aninna 3ł3. 


1..1. 3ł9-06.lh II:!I!:I!I\ 


NAJTANIEJ NAJLEPIEJ TYLKO ZA ZŁOTÓWKI' 
TYLKO U NAS KUPISZ IMPREZĘ 
BEZ ZADNYCH DOPŁAT' 
WYCIECZKI AUTOKt\ROWF:: 


. FR
\,"('JAI4{tl1l \" 1',,1 .fU flł-1ł:IC".r,I, ....".f\wu.n ut)( 71111 
\\ ../\") I łł4unou 7ł 
. 8t'iu.I:łIr. 7.l\.('II()n
1 Illit Il'
. kuldLJ.I, .1\\ u-et dlUl 
. "Ił;Dł:' ,J (t'u '10.,.1." 
I 1::-,OttUO,ł 
. WIł;nl.' 1,11'11 II b.. (tlM) I 
PRZE.I AZU\ 


,unn 


. lIamhurg [11"7.('7 Iłollllll''''- r IJn'-łt."n 
. ł"rankfurt Malllllu-rn- l'l.t; '\:hl""I1I'
rJ.:". "UI.!I 
. SlulIgall. h...rl!';ruh... pI7
''/ Nllr}'nlb","r
f,,' Pf('I.lht 
. Kolllnid Pll'l.... H.mll'" "1. Dur lmu 1. Ou- l'ldl.,"t 
. MOlldcluum PI7.('7. H"J:I'n..hurł: hl
l)b;tadt \u.- 
. 1""'-::'1". prZf'7 {;C'hll.L, . ...........:wJ LIIIlo! Bnł hum 


('I":' \ Z \ I'It:ł'EJ \ZIJ l:;OOOO LI. I 
.\lZ\ DO RFN l'8EZPII,CZE",n: \\ EST l . 


\V
'jazd) Z \\'ado\ł-k, \11(h ,"("iłowa. Kflo Z,"..'a, 8it.l..ka. 
BialPJ 
JM'On'l,\cJt: 1,f.,\PIS\ 


* \.....ukn,\ł(.e. ul (.ranu ""a .ł,U h.1 :H90(. (0£18 lito (, 
* Blcłsko-nlU
,.., h(It<-1 ..Ohm.... h,'1 4,"j .ł
 ..rl 13 df' o 
* nll-l
ko Biald ul Sulna I; ti. od Y lU 
* ..l"'Wll.'(" ul '.;{,\',iolkl tłU h.1 4}f 28 
* AndQ'clww ul WłllklUtr.
)' prIK..Chału(Jd J: loł l. 
Bonifikata dla klit'ntuw k()'.1'y..łłtj..r",,'h 7 na..l.' ,'h u)r.IUI!!: 
J ,",0\\ anit" j('dnl("
o b(,,7.platne,;o mlejtlt'fłi{tW"" .ł,.U k
łW{' 
Cic"Oz)'n ul. 'A'rI)Pł
k.1:'1:6 'd1 
Id, 216.40 l
t.''''': 


Pl7.edsiębiorstwo l!slugowo-łlandlowe 
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
m"'"ktt-Bial.. III. Sobi.."ki('
o G 
1..1. 282-11, 2112-12 


oq:aniLujl' \l ol....."i.. " \ K 1\ C.J ł 
. 14-dniBwc Oh(7)' J\'I'\ ku\, o-rcoku.°d('yjJlC' 
* l-ł-dnio\\'c kolonlf'" dla ,bll'd f pOI'ai'e-ni.unr Ol." 
'" l.1.ddlUł pl,..ta" ." 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
..GAMA-BUD" 


..  
- 
DIGITAL 
FIRMA D/GlTAl 
OFERUJE ZESTAWY 
DO ODBIORU TV-SAT 
FIRMV ECHO-STAR. 
ZARASZAMV 
DO SKlADU CElNEGO 
PROPONOWANY SPRZ1;T 
POZWOLI NA WYBÓR 
I INSTALACJĘ DOWOLNEJ 
KONFIGURACJI TV-SAT 
CENY JUZ OD J79
 
Do ceny oho\/Viąluje 
doplata zlotowkowa 
16367" 

Uł.-'. 
. ii:iiMiiii- . (-łłJI

, 
', 
 :t. 
n.\'ch OIM współprac
 koop"racYJn
 


rOSZI:KUJE!tIY 
I'rodu('cntow wyrobów 'l./w brani 


I,KSPOZYCJA STALA 
cl.\"nna cod,-iE'nnie od !(odz. 7- 14 opróC'z sol>	
			

/strona8_0001.djvu

			8. KRC,,\lIKA BESKIDZK' 


BIURO WIZOWE__ 


" WEL T" 


Kfly. ul. KosciU'5zki -I 
tel. 534.66 
\\. i7uje paszporty do Belgii, 
Danii, Hol.łndii, Luksl'mbu
 
rga, Izraela. RFN, SJ'wecji, 
Szwajcarii. TUI ("Ji. Wic1kicj 
Brytanii (ekSpl"l"'';). "'loch 
i K
n
c:!
' 
SZ\ RKO! 
TA NIO! 
"OI.łUNIEI 
1832(fg 


t;KSPRF:SEM do \\"1F:()ł"I.' 

 --- - 


3 x " h
odniu 
Crn)' bardzo pn
.
t'.lme 
Liczn
 nlt'spodzianki 


oraz 


]OSO\\ .ani" "o1n('go miC'Jsc3. 
Wsz,) stka w \:ClUc I.:ul.ctu 
Biuro 
Tur)'sl,) czno- Tl"dn
porlowc 


"CAR-KRIS" 


Cieszyn. tel. 2
9-.J9. 


]8355g 


ZAKŁADY ARTYKUŁOW TECHNICZNYCH 
I ElEMENTOW DO MASZYN WŁOKlENNICZYCH 
..ElTECH" 
Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22 


oglas7ają 


przetarg nieograniczonv 
na sprzedaż ni"'" pojazdó"", 


marka i typ nr reJ- r prod st zuż cena wywoławcza 
ŻUK A05 BBB 863R 1970 75% 5250000 zł 
ŻUK A06 BBB 608R 1973 75";, 5250000 zł 
STAR A28 BBB-898R 1973 75% 12250000 zł 
KAMAZ 5320 BBB 173U 1981 70% 34 500000 zł 
JELCZ RTO 706 BBB 867R 1959 90% 27500000 zł 


PRZETARG ODBĘnZIE SIĘ" l'zl('rnast
m dniu od datv ukazania się 
ogloszenia w świetIil'
,' Zakladu ..C" pr7) ul. Part) zanłów 65. o godz. 10. 
Pojazd
. można oglądac", put'dt>dniu i \\ dniu przetargu w Z-dzie ,.C". 
WARU!I;KIFM PRZYSTĄPlt:'I1IA IJO PRZETARGU jest wplaeenie 
wkasie przcd...ifbior...twa "adium " ", !\oko
ci IOP u ('eny",) \\ula\\czcj 
najpóżnił'j do godz. 9 \\ dniu prZł"targu 


ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO UNIEWAZNIENIA PRZETARGU LUB 
WYCOFANIA KTOREGOKOLWIEK Z SAMOCHODOW BE2 PODANIA 
PR2YCZYNY. 


..AUTOREZERWACJAn 


REJON PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH w Bielsku-Bialej 
INFORMUJE. ŻE WPROWADZA W SEZONIE LETNIM 
POC2ĄWSZY OD 13 CZERWCA 1990 ROKU 
PRZEJAZDY PODRÓŻNYCH 
Z ROWNOCZESNYM PRZEW02EM 
SAMOCHODÓW NA TRASIE: 


. Bielsko-Biala Glówna - Gdynia Glówna Osobo"a 
- Bielsko-Biala Glówna 


ODJAZDY ze stacji Bielsko-Białą Główna w: poniedzia- 
łki, środy, piątki o IOOZ.18.5O. 
ODJAZDY ze stacji Gdynia Główna Osobowa we: wtorki. 
a.wartki, sOboly o godz. 20.00, odprawy podrożnyeh i sa- 
IIIOC'hodow dukonuje i udziela 5ZCug61ow).('h informacji, 
tri. 28-040 kasa biletowa nr 7 na stacji Bielsko-Biala 
Glówna w dniaeh od poniedzialku do soboty w godz. od 
10 17. 
ZAPRASZAMY no KORZYSTANIA Z NASZYCH USLUG 
. . 
* * * 
REJON PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH w Bielsku-Białej 


INFORMUJE 
o Khożli1NOici ulnieazczen,la ..eLla... 
w nowo lU'uc.oan.io...."... 
elektryczn.".... infO"Dłiłło..ze dla podróżnych 


OFERTY przyjmuje do dnia 13 ezerwea br. 
Z-ea Naezelnika Staeji Bielsko-Biala GI'-mna 
- tel. 210-51, wcw. 3&1. 


Kr 202 


WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 
PZL- KRAKÓW 


Zakład nr 2 w Suchej Beskidzkiej 
34-200 Sucha Beskidzka ul. Przemysiowa 4 
tel. 426-17 telex 35705 
Oł'ERUJE USł..UGI W ZAKRESiE: 


. obróbki skrawaniem: toczenie, frezowanie, SLliru"anic 
jednostkowo i seryjnie na ebrabiarkaeh sterowan)'ch 
numer)'cznie i konwencjonalnych 
. wykonanie detali l podzespołów wg dostarczonej doku- 
rncntacji lub wzorów 
. remontów napędów, urządzeń 
. wykonujemy dokumentacje konslrukcyjnc i Icchnologi- 
czne. programy na obrabiarki sterowane nurncr)'cznie 
. gwarantujemy wysoką jakość uslug i Btrakcyjne ccny 
Kr 203 


ł:;' ,

 '''j1'-,,'II,-, 
J NAJ"" H("'J II' "..., 

 n"H\ M"""'rn"t 
BLAt IIUI)A( JlU" 1\." 
dl. samooJ'.i..lm.go montaiu 
Ił' "('HA "Al n" A!lrtrrĄ 
IIRĄ"ł-J'U,",,"'''' 
":"0.1'.' KIf UHltUH"" 
ni Ą.'łł-\'ł....h. 
ro"nif':i: z bla("h JKJ","I..kan]-('h 
i ak."! low)"ł-"h 
POI F. A. 
7..a1..I:-I(\ Rlaf.h;:łr-ski 
BILI
ko 8131a ul Scmpołow. 

klt'j 37 U'I. 236 HO (zakladowy) 
tel. 477-81 
Rownleż z materialu",,' po,,"e. 
rz.onych. 
Wif'k..7.1' iJosd bez.platny 
tran
po...t. 


184()jg 


AUTO SF VICF FIAT 
m
r mi. \1. RollDSkl 
L.. Ol'hman 
ul. ehaluhip!ookll'lI:"o 35 
lbo('zna ul. ('zcr\łonej) 
tel. 2
6-SO 
B()
II:łKATA no 20.'. 
POLII:CIIMY: 
. ,,"
..C'lki('
C) I"IKI7.ajU naprawy 
. dia
no! RE X" 
" 


Spółka z 0.0. 
PRZYJMUJE ZLECENIA NA lATA 1990/91 
w zakresie: J 


* proJektowania architektoniczno- budowlanego O.dol wszelkich in. 
slalacji 
. projektowania mostów i dróg 
* projektowania terenów zielonVch i rekreacyjnych wr
z z wykonaws,t. 
wem. zapewniając matErial roślinny 
* kosztorvsowanla 
* prowadzenia wszelkich nadzo.ow 


ORAZ WYKONAWSTWA W ZAKRESIE: 


* robót remontowo.budowlanvch 
* robót drogowych 
. malowania konstrukcji stalowych 
. nanoszenia powlok ognroochronnvch i g'lybob6Jczy<"" 
* przedsezono.....ej renowaCji ośrodków wczasowych 
* ekspenvz sianu zdrowotnego drzew 
. urządzenia i konserwacji terenów zielonych 


PONADTO OFERUJEMY KURSY: 


. ifZVków obcych dla zakladów pracy 
. obslugl kompulerow 


Spalka ..OREX' 
Biuro przYjmowania zlecen ul. Kosmonautów 7 (pasaż) 
czynne 8--14. tel. 247-19 


, 
184211/ 


DYREKTOR i RADA PRACOWNICZA 2AKŁADU NR 9 
FSM w Bielsku-BlaleJ 
oglaszają konkurs na stanowisko 
Z-CY DYREKTORA D/S EKONOMICZNYCH 
-GlÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
KANDYDACI przystępUjący do konkursu powmm spelnlac na
 
stępujące warunki: 
* wyk<:'.lI",!rPnlP WY7<;"ZP pknnomlczne 
* Uf]" n
llIu
L 
t\.uleLlr u S"'i
OWanli] z

dd er; lOO 
wych w nl Nych warun' Ich OOSI >darov I 
. prrl"'rowan\< ..ł..'lek do 45 Ic;" 
. dobr y In zdrowia 
OFERTY sklddane przez kandydatow powmny zawierac 
. zql me uUllalu w konkursie 
. kwestionariusz osobowy z fOlograflą 
* odpIs dyplomu ukończenia sludlów wyzs.lvch OIaz dokumenty 
śWiadczące o posiadaniu dodatkowych kwalifikaCJI 
* szczególowy Opili przebiegu pracy zawodowej 
* opanie z dotychczasowych miejsc pracy za okres oslalnich 5 lat 
* zaświadczenie lekarskie 
ZGlOSZENIA Z DOKUMENTAMI prosimy kierować pod ad- 
resem. 


Dzial d/s Pracowniczych 
Zakladu Nr 9 FSM 
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Czajkowskiego 15 
w terminie 14 dni od daty ukazania si, ogloszenia w prasie 
z dopiskiem na kopercie ..KONKURS" 
INFORMACJE o zakładzie można uzyskac w Dziale dis Pracow- 
niczych Zakladu Nr 9 FSM. tel. 284-75. 
O TERMINIE przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 18437g 


WOJEWODZKI PRYWATNY 
ZAKŁAD DESYNFEKCJI J 
DE2YNSEKCJI 
DERATY2ACJI 


Jilsienica 71 B 
43-384 Jaworze 
k Blelska-BlaleJ 


NA ZGtDS2ENIA PISEMNE 
WYKONUJE FACHOWE US- 
ŁUGI STAt£ OKRESOWE. 
JEDNDRAZDWE. 


Ceny od 19 zl do 42 zl ł 
za metr kw. 18373g- 


ZAKI.AU IUEMIt:SLSICZ1/' 
:tatrudni 


na kurzvstnvC"h warunkath 
- pla':'owycb 
* kierownika budowy 
* murarzy-tynkarzy 
* zbrojarzy 
* h",draulików 
* cicsh 
M. 72-682 IR-I II 
249 J8 1r 


.
		

/strona9_0001.djvu

			RADA PRACOWNICZA 


S7('roki W) bor C/l.' CI 
elektronicznych 
oraz naprd\\Y 
kalkulatorów w sklepie 
..D IG ITROł"" 
Bielsko-Biala 
ul. Sobieskiego 43 
oraz uslugi: 
w z.akre
ie napr.".\ RT\" 


Pansl" owego O!ooorodka Hodo\\.li Zarodo\\t"j 
w Osieku "oj. Bialsko-Biała 


OGŁASZA KONKURS 
NA STANOWISKO 


DYRElITORA 


KANDYDACI I'RZ'fSTĘI'UJĄCY DO KOSKI RSU 
WIXM SI'FI.NIAC SASTĘPUJĄCE WARUl'iKI: 


ZGŁOSZENIA: 


Sklł:'p ..DIGITRON" oraz 
tel 444-30 godz. 10 14 
tel. 265-56 gudz. 16 19 
Polcca firma POLTEXIM 
NAJNI zł 


. STAR 28 SK.4 nr rej. BBB-535H, rok prod. 1984, stopleil 
zużycia 
60oól cena wywolawcza 27 3000 zł 
. ŻUK A-II nr rej _ BBA-938R rok prod. 1971, stopień zużycia 
75
-ó I cena wywoławcza 8500 000 
) 


PItZETARG Oł-1BI;))/lI'- Sił; w 14 dniu po ukazaniu 
ię 
ogloszenia Uirząc dzi('n oglo
zenia jako pierwsz)" J o godz. 
10.00 w Ś'" ietllc,' przł"d",ifbior'it'wa w Z)." cu ul. Bracka 51. 
\\' l'RZYP ADK l" ni("doj,C'ia du ,k utku pi£"r" szego przeta- 
rgu zorganizowany zoo.;tanie drugi w (3o.m 
am)m dniu 
o godz_ 11-00. 
UCZEST:>óICY I'RJ;ETARGL winm wplaci.. wadium 
'" wysokości lOG. ('en) w}""ola\u.,(-j. najpo1'nił"j w przcd
 
dzif'o przetargu w kasił" prz('d!\ifbiorsh\a w Lywcu 
ul. Zamkowa 14_ 


POJAZUY MOŻNA OGLĄD i\Ć W GOUZ. 9 -12 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO 
UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
BEZ PODANIA PRZYCZYNY 


Kr 204 


KRONIKA BESKIDZKA. 9 
ZABEZPIECZ-ZAOSZCZĘDZISZ!! ! 


./al lwecl 


AUTORYZOWANY 
ZAKŁAD INSTALACJI 
SVSTEMOW ALARMOWYCH 


.. ROK lAL 1984 
BIELSKO BIALA ul BRACKA 46 (STRACONKA) 


WYKONUJE ZABEZPIECZENIA 


. mieszkań 
* domów 
* obiektów itp" 
POLECAMY RÓWNIEŻ szeroki wybór zabezpieczeń 
do wszystkich typów samochodowo 
Gwarancja i serwis" 


POSIADAMY ZESTAWY TANIE. DROŻSZE I 
NAJ.._lEPSZE 
24923g 


SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW 
BIELSKA FABRYKA SZCZOTEK I PĘDZLI 
Bielsko-Biala. ul. Hibnera 7 


OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY 


na sprzedaż następujących pojazdów: 


Marka Rok pro