/strona01_0001.djvu

			A WIOSKI SMIERDZĄ 
NA MILĘ... 

 


O
latnio pla
ą slalo się w)'rmi7anie " świat 
kilkunastoletnich chlopeów, którzy wzorem 
bohaterów filmu ..300 mil do nieba" próbują 
dostac się do Szwe('ji lub Niemiec. STR 6 

 .). 


TYGODNIK . 26 VII 1990 
ROK XXXV. NR 30 (1746) 
BIELSKO-BIAŁA. 500 ZŁ 


. 


s 


.. 


"ł.... 


. \ 


.ł!/ł 


-I!ł' 


idzlca  


. POlOWA MISTRZOWSKIEJ DRUŻYNY - NA SAKSY. 
. REKORD GUINNESSA? - 11 DNI PREZESEM. 


. 


, -
 
ł 

 
1 
-- 
.. 
.' 
-,. 
. :\' ..., 

... 
-.. ,., 


.J/, 
-:' 


... 

.
 . 


.' 


. ł'
 
....,' " 
. ol A:iłf. .... 
:.
 
... " .... ;,-,... ,..#
 
..... . 
., J 
'w , 
j 


. 
... - 

 

 __o \. 
III 

. 
, 

 
, 
.. 
. , 
I, ., 


I 


Sielsko anielski krajobraz ur-oczej WapiemcV Dookola poli'. lasV_ ziłgaJnikl 
i ruczaJe_ Lagodnv klimat. 'agodnlludzle Ktożby przypuszczał. że tUL obok czai się 
.1'10 7 To wlasnie' tutaj. w mieJscu oznaczonym strzałką. mial mieisce incydent 
zywcem wyjęty z gangsterskich fllmow W !"olach glownych: Szwedzi I rod.limi(J) 
gangsterzy. samochody volvo i ford scorpio Sledztwo w tej opisywanej JUż przez 
nas sprawie trwa. zatacza szerokie kręgi. stiJJe Się coriJZ bard.lieJ konkretne. NIc 
więcej nie możemy I nie potrafimy na razie napisac PO.la tym ze powracac do 
Europy wolehbysmv innQ drogą 


Z namy już rvwali polskich 
drużyn w pif'rwszej run- 
d
ie europej...kich pucharów 
siatkarskich. Z BrukselI 
- gd7ie tradH)jnie odb)lo 
si\!, losowanie nie nadeszły 
niestety najłc-p...,e wiadomos- 
ci dla svmpat
'kow mistrz)'li 
PohkL Oto pił"r""iz
m rywa- 
lem BKS-u Bielsko będzie naj- 
lepszy zespoi Bulgarii w mi- 
nion,..m sl'zonie Lewski 
-. Spartak Sofia. Znając 
ill' 
bułgarskiej siatkowki można 
PI'Zypu!ooL('zal'. iż bieł...ki L('...pol 
l'zl'ka piekił'lnit. h'udna prze- 
prana. 


!t!Q
I\ttr 
 ha dGclf )t eIM
"I).. 
po. "o, t.'/ti "'i "..,;r"
 pr.. 
 
.11).d ŻQtOk
4 
"'''!''łVq. oge/I". 
d "t
P"" 

 


-- 


.... 1.1 
Jj 0::-. J l! 
I , 
 J j 
: l l'.p-I l , I 

 :l
 
 


Rys' Marek Polariski 


go1iguweg(l zespołu szwajcd.r- 
:-:klpgu. O v. 
ja.ld stara się tak7 
Bożena" aloeh. która ma kIlka 
atrakcYJnych {lfC;"rt, 
ło\\. nie 
z Wluch, ale decyzji j
.szczc ni
 
podj,,1d. Także kluby francu- 
skit, i 7i1ehodnioniemicckie sta- 
raj01 siC' n pozyskanie Anny 
Rozpiórskiej. al
 \v tym przy- 
padku cwpnlualny transfer ra- 
czej nie wchodzi '"' rachubę, 
zwafywsZjl. i7 n1a ona podpisa- 
nv kontrdkt z BKS-cm do pr7Y- 

7.łe
o roku_ 
CZ} nione ł nalomidst stal a.. 
nia o poz'/skamt" czołowej bom.. 
bdrctl(,l ki nli1()WI(
kie
() Plo- 


I(IM PODBIĆ SOFIĘ? 


Pi('r\\ .lt' spotkdl1lC' rozegra- 
ne 70stdnie 3 lub 4 listopadd 
w Biclsku-BiałC'J. natomiast rc- 
\\'anż 10 w7glf.dnie ł l listopada 
w SofiI. Przy okazji sprostowa- 
nie informacji podanej przez 
niektorC' g'azety" otóż nl
 ma 
żadnych pertraktdcji pomiędzy 
BKS-em. d Lcw<;kim - Spal"- 
takien1 (.0 do kolejności spot- 
kan' tu obo\
,.'iązuje żelaolna za- 
sadd, iz dl użyna wylosowana 
jako pierws.la jest gospoda- 
r Lem piCI wszeKo spotkarua, 
a druga - meczu rc\\an.lO\'.C- 
go. 
Tvmczascm L obozu ,m...tl z," 6. 
Pol
ki napływaja nlCzbyt po- 
cje,szającC" meldunki. Tr7Y ('LO
 
łuwe 7a\\. odnic.tkl starają 
it; 
o y.,..\ jazd za I{ranicę. I tak E\\ a 
Bui'ko prLcjd.llC najprawdopo- 
dobllJC-'j do Col\....artego J'ł-'społu 
hgli .1\\ a.l(',łfsk1t'j Ehtc G('- 
ne\ cl Barbara Bą...ka do dru 


- 


mienia Barbary Nie",ia- 
dom
kl.ej nro.lL.: klubowej wy.. 
chnv... dnki, grającej ostatnio 
w bdr\\a('h chor7ov.skich Azo- 
tow l:Ieaty Sromek. Nddai 
nie udało 
1
 7aanga.i.o\\. ać tre. 
nera I zespołem opiekuje się 
dyrektor klubu Steran Bcdna- 
ruk, 
, pomaga mu była cLułuwa 
,a" odnie7kd, Elżbieta Ostojo 
ska, 
Kied} mOWd() niepokojących 
wit.
;cicl<-"h z obozu bielskiego 
klubu, t.o niestct). nie można nie 
pr7ypomruec nagłej -- ledwie 
po jedenastu dniach - dymisji 
I1U\H'gO (stdrego) prezesa. Ka.. 
rola Stekli, tud.licż pięciu in. 
nych c.lłunków zarządu klubu. 
Atmosłł-'Ia nic jest bynajmniej 
l\\. ÓIC.ld. l1d S7czę.ście pozoslało 
sporo C7..a.=;U do r01poczęcia no.. 
\1,'l'
O !o,cJ'onu ligowl'g-o oraL roz... 
grywł.:k u Puchar }
uropy. 
[)OKONCZF.NIF. NA STR 4 


W AKACJE ZBIGNIEWA BOKUNA: WŁASNYM JACHTEM PO LAGO Dl GARDA 


. 
ZACZYNAŁEM OD POZYCZEK 


R u7ma"iamy z pelnomocnikit"m 
enł"r8In) In Pn;ed"'Jil
ł)lorslwa 
.aJ;"rani('7,nt-'K"o 
Labo-l..an«GmbH" Biełsku-Blalł"j L;BIGSlEWł:i\1 HOKL':\Ił
\1.Znajdujt"'''fon 
'" «rupił" kilkunastu najbardziej znan)ch i c('nion
('h w Pol...(,.. ml.n('dl:ł"ro"'. 
- Czy pozwoli się pan nazwać ('zlowiekiem suket'!oou? 
- T...k. gd}i' dlol mnie sukces to sat)"sfakcja ; w)"nikuw dckilwtd. ,nlf'hgt'ntnej 
i niemonotonnej pracy. Taką sat)'sfakcję daje mi kicrowamc finn-! Labo 
- Daje to panu także pieniądze. Jak wiełkie? 
Jcstl:o'm 7atrudniony w Wlł...<łniu. pensję otnymuj{' w duldrach Jc
t lo w,pll'.('hc. .,e
 
)Iiu.na nasze złotuwki dU78 suma i nic zawsze stała. CU.l. tam ka;dv prowad7ąC\ dUUr-7f;" 
taką firm-; musllllicc odpowiednią pcnsjlJ Inacz<'j pI'LI'jd71c do konkurenCJi 
Ajakic b)I). 
tki?Trudne? 
- Nie. gd)..ł \\ lcatach 
ze.śćdzicsiąty(.'h i w lamt
m "'yslemiC' moi::na byłu V.ygl>Wd
 

 .utuj<4C' b('7, pjcniędzy. 'l'
 sztukę miałem niejako w SOblC, a nie posiadłem jlj po 10 
1...lolCh ">tudłow. ktorych ?n'sztą nic ukońC2)<łem. C7Uję wstręt, Szc.lcgulnic do studloW 
. .htcc:hlllcznych. Uważam. że są ogłupiające. U nas u<.zą w).ważania ot\\. artych drzwi. 
\ wu'c.. POŻ)"<..zyJismy Z kolt'gą. biels7czaninem Stefan£:'m Markiem. 4 t)"siące złotych 
uru<..homiłismy tĄarsztat produkcji elementów budo\\.]anYLh. W ciągu rn.icsiąca 
II "mąd.lt:' pnymcśli nam przyszh klienci. Szybko sknnsłruowali
my m:.szynę do 
łukcji pustaków i 7.aC7ęłisrny robie dU7e pieniąd7('. Bvłn to jednak Zol nudne. wit(: 
"n'l Zdh
m,y 
fłrtj'ml'nt nas2:cj produk£ji. W "ycie r'-,dzinnc 
.t. startowałem I'
hlją\. 


!-;ię po;yczką Slub blahsmy z £oną za P();
'-.IfJlU' 'KI ....utkl 
nl('.-vlkl PIt"IU	
			

/strona02_0001.djvu

			:2 . KRONIKA BESKIDZKA 


TYDZIEŃ 
W KRAJU 


. Przedstawiciele komitetow 
obywatelskich n8 kolejnym 5pOt- 
kanru w WarS:l8wie postanowili. 
że komitety b,dą forum współ- 
dzialama obvwatell. me zaś plasz- 
czyzną współpracy partii politycz- 
nych. 


. R.r:ąd proponuJe zme
 
o planowamu. W przyszloścl 
będzie instrumentem ster han 
sami ekonomIcznymi. 
. Delegaci oraz uczestmcy w81- 
nego zebrania sekcJI górmctwa 
w,gla kamiennego KKG NSZZ 
..Solidarnośc' krytycznie ocemli 
wykładnio stanowiska w spra- 
wach g6mictwa i cen węgla 
pn'edstawioną p..zez Malgo..zatV 
Nlezabltowską. okl"eślaJąc lej wy. 
powiedz jako ..dezmfo..maCJę.'. 
NI8zaakceptowah tez zapropono- 
wanego przez mmistra przemysiu 
skladu zarządu agenCJi wfgloweJ_ 


Islawv 
budle' 
pr( e 


. Zdrolatv ciągnik, z Ul .a pod- 
wyzka jest zr6zmcowana w Z'ale "o
ci 
od typu ciągnika ale nie pr,u' ra 10 
praC. Ursus C-330 M kosztuje ołx nit' 
w spr.ledaZYlatalr I 36 mln 21. 
. Dezerter radziecki zglosll $If' 
do swej macierzystej Jednostki 
w Kluczewie kolo Stargardu. 
zwrócrl tez bron z kompletem 
amunicji 
. at Jednogli ni pOI: 
Wij' u::itawodawcZ'ą w prawie ...'ila..o - 
\'II ił krzyza za wojnę 19113 1921 
. Aktualnre liczba bezrobotnych 
dZiennikarzy w kraju szacowana 
Jest na ok. 1500 osób z tego w sa- 
meJ War.;zawle 1000. DZiennika- 
rze postulują utworzenie - na ba- 
zie działających stowarzyszeń za- 
wodowych - zWiązku zawodo- 
wego dzienmkarzy. 
. W Radomysiu WIf'Ij,;ln lar- 
}wskle) meznany rlotych"
as spraw- 
)ddal klika strzalow do c len mlE .- 
k-łnl-ł mif'jscowego po -,ania Nlkl 
ut nowmków n uCIerpial. 


. Sejm uchwali' sposób realiza- 
CJI przedpłat na samochody. Oso- 
by. które wniosły przedpiaty na 
5smochodyw roku 1981. nabywa- 
ją pojazdy po cenach umownych 
z dnia faktycznego odbioru auta. 
pomniejszonych o bOnifikat" 
w wysokoł.cl 50 p..oc. ceny samo- 
chodu w wersji podstawowej. 
. W dniu 22 lipca - ktOry jak wiado- 
mo me Jest JUz ŚWIł!lem państwowym 
- prezydent RP Wojciech Jaruzelski 
lloLyl wlązankiC' kWiatów na Grobie 
Nieznanego .tolmerza oddając hold 
tym wszystkim. którzy stracili życie 
w walce o wyzwolenie spod OkUPIICJI 
hitlerowskiej I odlyskanle nlepodlcgo- 
KI państwa p01skiego 
. Jedną z pler\IVszych decyzJI no- 
wej rady miejskiej w Toruniu jest 
wyznaczenie lokalizaCJ' pod po- 
mnik pośwl,cony pamr,ci ksiiC'dz.. 
.Jerzego Popleluszki. 
. Z mre Itywy rady koordvn. YlneJ 
.Ruchu ludzI "Pracy obradowali w War- 
c. w gmachu OPZZ przed
taw,. 
...""Ie ugrupowań oraz indywidualme 
za ro one osohy o orientaCJI lewico- 
w _ W plerVl....leJ falie dyskusJI uczesl 
ntLV spoIkama wyrazIli zanlepokoJeme 
tua, ą gospodarczą kraJu. 
. Na 26 hpca Narodowy Bank 
Polski wyznaczy' termm pier- 
wszego przetargu wypuszczo- 
nych przez niego bonów piemęz- 
nych. Bony onominalach 100 mln 
.lI. 1 mld i 10 mld zl p.-z8znaczone 
są przede wszystkim dla przed- 
miotów gospodarczych. _ takze 
dla osób prywatnych. 
. h "'.
belnv nie jest podejrzany 
e śledztwa !'ue Jesl rOwno. 
tro ... .Jznanrem go wmnym papeI- 
twa - powłedllal 20 
I ...
_ a sp('I'kamu z dzienmkarzami 
T l MI naczelmk Wydzla'u 
SIedc7pgo P,..,liuratury WOJewódzkiej 
w Warszawie (210) 


MIMO REMONTU ZAPORY 


Wody nie zabraknie 


Zau\\aż)łi"im).. U. " ostat- 
nim ("zasje poziom "ody 
w zbiorniku w WAPJI-:1\IC¥ 
"yrainif' opadł Jaka je!>;t t(>
o 
przyczyna? z h m p" taniem 
Z" rócilismy sir do dyr("ktora 
Wojewodzkiego Przedsit'biors. 


, 
:- '- 


"'.,; 


...  
'"' 
-!r 
." 
'. 
\\ 
't 


\ 


'" 


°i 


't. 
r 
I 


" 


twa Wodudągow . Kanalizacji 
'" Bi..-I"iku-Hialej. \\ ojdtc"t"ha 
Ilerczyi1..kiego. 
Od :;Jerp,na do hsrupada 
plall,Qumny J
st remont _Jj)orlJ 
UJ \o\apteu1(Y - mov.i dyr.Her 
cz:ynski. W (ej sytua(')1 wytlw- 
gzem]eSł oprozruR7lłP zblOrmka. 
Clu )4 hlak USpOkOll. Irut' zkaPł- 
cóu.lJlelska t okohc IZ SytUQl)U 


ra tlie spowodUję spodku ilo
d 
u'ody pooau'"l1nęj do dolychcza- 
sowuch odbioTl.ow. bowiem 
WPWiK udpou.'zedmo się PTZY- 
gOlou:-alo do Tem01'lhł. mmUujqc 
zast<'pczq pompolCnaę 710 ujędu 
u'ody przy zaporze. 


" 


.... 


, 
,  
" 


Je- 
/, - 
--- 
-- -:-: 
---- 
 


. 

. 
, '.\ 
'0 


- 


-
 r 
-t 


..... ',
' 


. 


Wiu:o.U-ł bl I UZVU
L\,lU lakzc 
rf'mt1l1t If'tn'
km,l.ef'0 rit)mku 
O] fałl) n 'J1 Lt} 
nad zaporą w Wapiemcv należą 
Ct.,;o do WPWiK w Bil 
kll Bia 
lej Potrv. a on v "I\" pokr}l.I
 
dal.hu blarh;ł remnl1l tara
1.J 


PREZENT DLA PRACOWITYCH 


J\lAR('U\\'KA. Zaledwie 
osiem rnil',i\,l'} trwa la budowa 
now{"J ..ali ...pnrto".("j jf. zaplt'- 
("7A"m oraz pn£'wiązką lączącą 
Szkolę Podstawową 7.C stolo,,- 
ką szkolną. Salę glmnast) czną 
oddano młodzl£'7Y 10 C7crv..ca 
br. Tak slvbko 7.reah7owana 111- 
westycja -bvła m07l1wa d71ękl 
pomocy finansowej z nadw}'żki 
budzetow£>J oraz z fundu.'57u po- 
pierania czynow społecznych 
GRN. Dużą. pomoc oka7.ało tak- 
i.€' Pl'"7edsiębiorstv.o Budm.....la- 
no-Montazov.e Hutnictwa 
w Gliwil.3ch. 
Mieszkańcy wykonali w czy- 
nie 
pol('( 7n}m v.)k(.p
". funda- 
ment) snany. pl...tf 7(>lbctono. 
WoI. \.\szelkie prau. porządko.....e. 
wymalowali i "o,.} :strOIli nd. 
7ewn3tl'"7. i w srcw:1ku cały 
oblckt. SIU7yh wla<;nyml narz
. 
dZlaml1 maszynami budowlany- 
mi oraz tran
porten'L Udzi.Jł 
rnlC'c:,lkal1ł...."" Mal'"l.u....ki v. v.y- 


hudm...anlU ! II :o.porlnw('J to 
około 70 proc... mWl'st
 (..Ii 
NI4..kum .1 It\'n Ot. (..1 
\o,.<-UPI zy pomoc; plZedsił.,biCJl's 
t....a 7 GliwIC na terenie d7i.dki 
szkolnej wybudowano b9
"'n 
k<)pielov..y. 
!JodaJmy, ze komlt
t I.odzl. 
cl('l!::kl w mmionvm roku szkol- 
n" m potrafiłdolinansowac obia- 
d", uuniom miejscowej szkoly. 
Plan" t('goż komitetu - zakla- 
dając ",spanje całej spoleczno- 
SCI MarcO\o,. ki pl'"z
widu-łą ze 
od l wrzesnia uczniowIł' 
onz pr7edszkolaki będą żyv.ie. 
ni całkowIcie ze środkow finan- 

ow}'ch \.1." pracO\\ anych przez 
komitet rodzicieolskL 
I jC!':7c7e j
dno. muustcr Ja- 
Cf'k Huron przelal na konto 
szkoly w Marcowce dwa miliony 
zlOI ch jako wyraz poparcia dla 
dZlalalno5<'1 komltdu rodziciel 
skiego pny SP v. Marcov. ce. 
(am) 


GAUDE FEST '90 


USTROS'. Zabraklo" tym roku 
Festiwalu Plo
("nki (.zt"skleJ I Slo- 
warkle-j ale i tak pod konl« lipca 
amfiteatr w Pal'ku Kuraryjnym 
rozbrzmiewac bfdzie muzyk,. NIe 
będą to t)m razem przeboje polskiE', 
czeskie ł śwlato.....e lecz utwory in. 
5pirowane wiarą i relJgią. W dniach 
27 - 30 bm_ odbl;dzie SI\ tu bo"" lem 
Festl" al 'I'worrzosci Religijnej 
.,GAUDE FEST'OO.'. Impreza ma 
charakter ekumenu;:l1"IY - SWÓJ sto- 
sunek do Boga wyrazą wykonawcy 
róznych wyznano Roine tez bfdą ror. 
my artystyczn)"ch wypow
dzl: od 
muzyki po.....aznej po rock I przed- 
stawienia teatralne. Koncerty rozpo- 


cz).nać się br--ią o godz ]5 30 I po- 
trw4\lQ do poznego wlt.-ezora. WstfP 
wolny Wsrod ok 20 ze JOlow. solis- 
tów i chórow rn In. rock opera w W)'. 
konaniu studentów AkademII Muz).- 
cznej w Katowicach, Jouf Skrzek. 
Mkhal BanasIk, Stanislaw Sojka. 
Organizatorzy z W)L:>zego SIąsklPJto 
Seminarium Dut.hQwnego w Kato- 
wicach planują tez W}'1ta""f obra." 
zów Je-nt"&'o f)ud)'.Gracu w Mu- 
zeum Hutnictwa I KuznlC'tv.a. 


Mottem f'e! .v.alu "Gaudc Fc...st"90" 
S. słov.iI za('zupnl
te z Ewan" lu 
we św. Jana ..Ja jestPTIt Icr,.. m 
WInnym, U'Y - lororO.
I1ł"rn (z) 


i kosmctyk
 otQc7enia. a takz<:' 
remont instalacji wodno - ka- 
nalizacyjnej oraz eleklr}...znł-.J 
wewnątrz bud} nku. 
DOS71y nas słuchy, I' dom 
kiem jest 7ainl.eresowan:\ d\ kil- 
ka Instytucji i osob pr).watn)'ch. 


t 


-.7 
// 
Jj ."'  


.4 
lo 


. 


0.' 


. .C 
,- . 
1 - .....-po ...... 


w 


.l1li- 


Foto: Bogdan Ziarko 


Prawda to ..7Y plotko 57 
C7£' oddajemy!. 
L. pTOJX d
ł 
wie11ia naszego domku 
olE'C'ZlłV Krnl! 
(zny te \\'aTszau 
du T1a (rwa "}C7J ,"Pili 
wy 'Słały 
zakOnlZf"T11Q 


MIROSLA W 
- 
STYCZEN 
WOJEWODĄ 
BIELSKIM 


j 
f 


BIELSKO-BIAI.,\. Pn'mier 
J'adclI"7. \Iazo" iecki powolał 
Ił bm. ;\mmSł.AWA STY('l.:o.lA 
na stano" isko Vo"oJewod). biel.. 
ski

o. Pr7.ed podjęclcm tCJ de. 
cyzji premier zasl(.'gnął up
mi 
de]egatow Sejmiku Samorzado- 
wego wOJ. bicbiklcgo. ktorzy 10 
bm. jednogłosme laakccptowali 
tl; kandydaturę. Dodajmy, ze 
Mirosław Styc7cn od 10 kv.. i.d- 
ma br. pełnilobo", lazkl ""OJ
"'O- 
dy. Ma 37 lat. pochodzI z Krako. 
wa, gdzie mies7kal do 1979 r. 
JC'..t zonaty. ma d",oJl:' d71('CI. Po 
"" pro"..ad7.cniu stanu \,I.0I('nn('- 
go byl mt('rnowan\! Do ]985014.' 
mugl oficjalme p.-,rlJaL Ladllcj 
pl'"acy" Ostatnio prowad71ł 
pr7edsifbiorstwo '" iclobl'"anzo. 
we. z ktorego Się ""yc...ofal, Rdy 
705tal mianowany p_o. v..ojewo. 
d} bielskiego. Do Bielska trafił 
z przyczyn rod7mno-pohtycz. 
ny( h. Pr7.€'niosl si
 tu w 1980 r. 
7a 70ną i 7.wią7al Się z Rt'glonem 
,.Solldarno.scl n Podbeskidzla. 
redagował biuletyn: mformdf..)j- 
ny, byl rLeC7.mklem prasov..yma 
Działal w Duszpasterstwie I u- 
dzi Pracy. organizował ubiegło. 
rQC7ną kampanię ",)'bon.7ą 
..SoJidołn1o
(' i ' do Sl':Jmu i <;cnd.. 
tu (7) 


Koleżance 


WANDZIE THEN 


dz,ennikal'"ce 
Trybuny Sląskiej 
wyrazy głębokiego wspól- 
czucia z powodu tragicz- 
nej śmierci 


SYNA 


skladają 
koleżanki I koledzy 
oz Kroniki BeskidzkieJ". 


Dl 


Nowy konsul i stare 
problemy pogranicza 


L.aintprp"CI"anif' "uun) (7.f'(.hn... 
łO\l'a("kif'j naU"ią7.) \l anif'm "i"h.j- 
...z}("h wi\,,:d 
 prl"'
1 alll(:I'n, Ol ł"nd- 
b<-...kidziem Oł:f'niano u na" jako 
...łabł". ",oJr"odzt"m blł'l"kir. 
w prucI" i("n!lit"'Ił' do kato" il.klr- 

o. nie b,.lo dla O...ra") i Prari 
w.żnym partnł"r("m. J(. rak I 
u was odblt'rruul, III ZIJpt;.'U Qlam, ...(.' 
laku' pode l I Lit do przl 
- zapewJul cz).ldmku\l .Kronl
 
Besku!7klł-J' now)' kommł gpnł ,1 
nj.' Cz("!';klt'J I SIOV.8(.kl<'j Rl PUbLIki 
F("d("ran l \lo' Kalo\lo'luRł. '\IILUS- 
LAV F. LBORIL. 
Nowy konsul ma 42 lata poc111:M:b.
 
z Pr8lri. z \lvI- llałc.."'< la JI t prd\\nJ 
kiem Wdyp m pracl\IeodJQ' r. 
z tego w PolC'--e..... .atach ](I
 ]987 
I teraz ponowrue od II U\\(.oI Ma 
żonę I trzeC'h synuw. Woli , po- 
sWlf
rodzmle_łnlel UJC
t uL)ką 
klasyczną. ... tym n "'llną. ił takze 
jazzem Ud )Jll I ntel"atur fan- 
la! ycmo-nauk. "n' L b. dobr 
pn po ku. 
Miroslav F Z"">I' 
pną Wlzvtę WO.,ł \\ ILIt. J'llł L""II 11 u 
Mirosla"o"l StHznio",'ł. kton. 
z kolei ba,,'iI na carden part) "" 


n, m " ł{nn..ulacU' f;ł'nł'r dhl) m 
(SIU,," Ka(o"lralh. Tak "If(. PIt'. 
I'W
Zf> kontakty zO>.laly juz na" ią- 
z.aor. .£rgtJlh:n1lY' l.g,q.d spraw. 
klurlJIliIIJUU1:mys1c. [IQ' POlTzehnł:! 
"ą na.
rf"P71(" robOCZf" )orkanra Ple,"
 
11 e z pmil plall1'Ję "a prZlłszłll 
IfU('SIQI'" po"," ledl'lał nam konsul 
7bonł. dod.aJąl". Z(" J' ze Zol wu,cs- 
nic b) mu,\ JC o golach. Mm I to 
nJł-'lrudno 
ska7a(' problemy \lYWQ- 
łUJ"lcP od Jat kontr,.....ersje: zawlesze. 
me pr7ez 
tronę czechosłowacką 
kon"..nljl o malvm rudlU gramcz- 
n"'m. utrudm')Oc kontakty Polaków 
7 7..aol....a 7. Polska. szkody ekologlcz- 
nf'. .....t,ym 7.arru""al1it"granlcznf'J rze. 
ki Oh, n yuc ,ki wplY\l huty 
\lo" TI. Jlm) ("11 zaklac..Jw na 
be Sklu.lkn. , kok"owmc7a IlIwe5- 
l a Vo :- te, obUnJLPralUC kon- 
tdklllw kuh Idirlych.. OczY"lscie. 
Z8lat\\it'ni
 prawie- ","sz!'!;tki("h 
tyd. ...pra", ")mal:a dE'(")7Ji lIa 
SI'.CZł"blu rz
do"' m .IE' ł udział 
kunsui.. '" htOfil.nlU OUUl"j poUty_ 
ki oapra" d\" prz)-Jazdn..
o 
pot'ranll"z. mu:r;1" b) l" 7.o:u."z_ 
n
 _ 


Izn) 


"HURTOWNIA SILESIA" 
Katowit"e. 
ul. Ro7dzieńłjjkł(>
O 188 b 
tel. 599.825, 599.537 
o f e r u j f' po najniis7.)ch cenach w kraju: 
. materiały budowlane VI/' pelnym asortymencie 
. sprz,t radio-telewil'yjny. video. TV-sat 
. artykuly gosodarstwa do_mowego. pralki. wirówki. lodo. 
wki. zamrażarki odkurzacze . 
. artykuly wyposażema wn,trz: glazura. wykładziny. tapety 
ZAPRASZAMY od.biorco'W hurto'Wych i detalicznych 
Z8191g
		

/strona03_0001.djvu

			ZMIANY W OŚWIĘCI

KIM MUZEUM 
obozu_ Wi
le zastrzeżeń' rady 
wzbudzają nicktore ekspozycje 
narodowe. Dyrekcja muzeum 
musi przedyskutować ich 
kształt z wla
civ.')'mi instytucja- 
mi zagramcznymi. Nie mogą tu 
miee miejsca np. koniunktura]. 
11(' akcenty polityczne, należy 
wreszcie przygotowac ekspozy- 
cję poswięconą martyrologii Cy
 
ganów. Jak się dowiedzielismy. 
pracownicy muzeum gromadzą 
już dokumentację dotyczącą ob- 
ozowych losow Cyganow. a w li
 
stopadzie gdy znow zbierze się 
międzyna.-odowa rada, przed- 
stawią proJekt nowego scena- 
riusza wystawy 
łown
i_ 
Rada uważa, 7e Muzeum 
w Ośwu;dmiu-Brzt:"zmccjestje- 
dynym m 'ero, gd (" powin- 
na byc pr7echow) wana i chro 
niona oc)'gmalna dokumenta[ja 
dol) l.Ząl.3 tego miejsca zagłady. 
.Jak wiadomo, dokumentację tę 
prz('l't a po wyzwoleniu obozu 
Armia C erwona J do dzis pra 
WIP \Ar ,-.;1 CI pozn..taje w ZSRR. 
Dlollł-'ł::;U rada prosi rząd rad7le- 


OSWIĘCI
. W tutejszym 
muzeum, obejmującym łert"ny 
b. obozu koncenlracyjnc
oAu... 
schwiłz-Birkenau. przygoło. 
wane ą zmiany Da prezento.. 
waDych dotąd wysławach. Be. 
dą one wprowadzane zgodnie 
Z5u«e-st.iaml i postulatami zna... 
wców temałyki obozowej i śro. 
dowłsk b. wieżniów OSwięci.. 
mia i Brzezinki z wie-Iu kra.. 
jow. 


Zaczęło się od powołanego 
w ub. roku przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki zespołu ds. 
pn:yszłosci Państwowego }\olu.. 
Rum w Oświecimiu-Brzezin- 
<"e. Na wniosek tego zt'spolu mi 
nister Izabella Cywińska po- 
wołała niedawno międzynaro- 
dową radę tego muzeum. Jej 
pierwsze posiedzenie - w nie. 
pełnym jeszcze kształcie osobo.. 
vo')'m - miało micjsce 25 i 26' 
c7erwca w Oswlęcimiu. Wśród 
międzynarodOWYCh autoryte- 
tow, które otrzymały już nomi- 
nacJe na członk6w rad). l ob- 


radowały w Oświccimius'ł m.in. 
pror. Maurice Goldsłein z Bel.. 
gii - prezydent Międzynarodo. 
wego Komitetu Oświęcimskie. 
go, Stanisław Stankiewicz 
- wiceprzewodniczący Swiato. 
wej Organizacji Romów (społe- 
czności cyganskiej), prof. Jonat.. 
ban Webber z Oxfordu. Theo 
Klein z Francji. Koordynatorem 
prac międzynarodowej rady jest 
red. Stefan Wilkanowi{'z z kra. 
kowskiego uZnaku." 


Rada uważa za niezbędne 
znowelizowanie ustawy z 1941 r. 
..0 upamiętnieniu męczeństwa 
naTodu polskiego i innych na.TO. 
dow w OświęcimiuoJ. Należy 
- zgodnie z inicjatywą pracow- 
ników muzeum - Wyraźnie 
upamiętnic męczeństwo Żydow. 
Polakow. Cyganów i innych na- 
rodow w KL Auschwitz. Celowa 
jest zmiana nazwy na Muzeum 
i Mił'js
 Pamieci Auschwitz- 
_.
irk_f'nau w 
5więcimiu, cho 
cby dlatego, ze w swiecie funkc- 
jom.lJe 
temi!!cka I!azwa miejsr3 


ckt o zwrot przejętych dokume- 
ntow. W tych dniach wysłannik 
mU7.eum udaje Się do ZSRR by 
wysondować możJiwosci odzys- 
kania -oryginalnych _dokumen_ 
tów, bądź -- na -razie - ich 
zmikrofilmowania. Także no 
kolejnym, listopadowym posie- 
dzeniu rada przedstawi sprecy. 
zowane warianty zmian doty- 
czących Międz)-narodowego Po. 
mnika Ofiar Faszyzmu w Brze- 
zince: chodzi o określenie wia.. 
. rygodneJ liczby ofiar obozu (po- 
noć 1.9 mln. a nie'" mln, jak 
informowano dotąd. także na 
pomnikowych tablicach. 
Dodajmy, że w maju br. zosłał 
odwołany - po 35 latach pracy 
na tym stanowIsku - dyrektor 
Mu.zeum w Oswięcimiu-Brze- 
zince Kazimierz Smoleń. b. 
wi
7ień tego obozu. Obowiazki 
d)Tektora muzeum pełni doty- 
chczasowy zastępca. Jerzy Wró- 
blewski. Decyzje kadrowe do- 
tyczące Muzeum Oswięcimskie- 
go podpimuje Ministerstwo Kul 
tury i bztukl. . - 


Wakacyjne 
zabawy 


Dobry pomysl mial Oddział 
Slużb Spolecznych w BIEL- 
SKU.BIALEJ i je«o dyrektor
 
ka Renata Malecka. Korzysta. 
jąc z wakac}jneJ przerwy 
w dzialalnosci złobka nr 2 przy 
ul_ PKWN. zorgani70wano wob. 
Jekcie tym bezpłatne pólkolo. 
nie dla ponad płęćdziesiędoo. 
sobowf'j «rupy dZIf'ci z rodzin 
wif'lodzietnych i naj uboi. 
szych. Przez prawie dv.a tygod- 
nie. od 9 do 20 IIpca.dzicci wyty- 
powane przez praC'ownikow so- 
cJalnych korzystały z wyżywie- 
ma i opieki, a także licznych 
atrakcji finansowanych przez 
sponSOróW z terenu miasta. 
I tak, :firma ,.Atarcx"zafundo. 
wała uczestnikom półkolonii 
wycieczkę autokarową do za- 
mku w Pszczynie, 8 firma t,Na- 
talex" - wycieczkę pętLą bes
 
kidzką i torebki reklamowe. Dy- 
rekcja SDH hKlimczok" wypo
 

yczy!y 
ez
atnie sprzęt video. . 
PSS "Społem" umożliw1ła za- 
kupy towarów żywnościowych 
bez marży handlowej. DZieci 
dwukrotnie były w kime. odwie- 
dz1ły też "Banialukę", miały 
wycieczki na Błonia i do Stra. 
conkl Ze srod.ków, które wciąż 
nap1:YW3Ją na fundusz organiza- 
torow półkolomi. planuje sie sfi- 
nansować paczki z pomocami 
szkolnymi dla dzieci, które ob-- 
jęte były tą sympatyczną akcją. 
Oby wi
ce.i takich inicjdtyw! 
(ao) 


* * 1< 


Ośrodek Rekreacyjno-.Spor. 
towy O«niska TKKF ..Blonia'f' 
w Bielsku-Bialej 'ZOł'«anizował 
w ubit"«lym tYl'odniu turniej 
kolonijny w plice nożnej. Star- 
towało osiem drużyn - kolohis. 
tnw z rożnych stron Polski ota:i: 
7 czeskiego Ołomuńca. Rozegra- 
li 28 meczów. Zv.')'ciężyła druży. 
na z Ołomuńca przed kolonis- 
tamJ 
 Gdańska i ZieloneJ Gory. 
(bz, 


BEZOLOWIOW A TYLKO 
W W APIENICY 


BIELSKO.BIALA. Benzyna 
bezołowiowa. poszukiwana 
przez 
oraz bczniejszyt:h zmo. 
toryzowany
h turystow z Za- 
chodu, sprzedawanaje
t w wo- 
jewodztwie biełskim tylko na 
jednej stacji CPN w \\'apie- 
nicy. Ndjbliższe - dopiero 
w Katowicach J Krakowie. War- 
to chyba wprowadzić bezoło- 
wiową bliżej granicy - w Cie- 
szyme. Stacja w Wapienicy 
sprzedaje dziennie ok. 2 tys I te- 
go paliwa. Warto wied7ieC". że 
czynna jest w dni powszednie 
W godz. 'l - 21. w soboty do 
god7. 19. w niedziele tylko do 15. 
choć informatory CPN-u sugc- 
. rują, że jest to stacja całodobo- 
WB. BrakLije tez inłórrmicji o mCJ 
na drodze sz)-bkiego ruchu. 
* * 1< 
Nicco emocji wywołała infor- 
macja wiceministra wspołpl'a('Y 
gospodarczej z zagrani<..ą Dariu- 
sza Ledworowskieco, ze dostawy 
radzieckiej ropy są w lipcu 
mniejsze, ale ma to byc zrekorn- 


pl..
'"(J\\.dn''' \\.Ięk!!.z"lm Jmpor- 
tem w n {'pnJ h mie; lącdch. 
Znn"-' po I'"(u'iłyoba\\.y.{'zyaby 
beu7yn} nie zabrakme, gdy? jak 
dotąd wszelkie perturbacje ben- 
7yno\\'e naJmocnicJ dawały się 
\\.
 znaki micszkancom połu- 
dnia kraJu. Tym rU7.('ffi pamkl 
nie było, kolejki SJę nie wydłu- 
zył\'. Kle.-ow(.y najwyrazmej za. 
ufali mformacjl ""-lcl'ministra 
Ledworowsklego ze nic pamięta 
byśmy mieli w ostatnich latach 
tak duze zapasy ben7yny wyso- 
kooktanowej jak obe<..me Pry. 
watny I panstwowy unport wy- 
starcza na pełne zaspokojenie 
krajowych potrzeb Dodajmy, 
że na Podbeskldziu zachodnią 
etylinę 9B-oktanową sprzedaje 
Się po 2500 zł 7a litr. a więc o 100 
zł tameJ niż dawnlt
j_ .Jesli tak 
będzie nadal. y,.- kolejki po ben- 
7yn(' zabawiac $Ił;' będą jedyme 
dzieci w .Motolandli"(na zdję- 
ciu), uyli w miasteczku ruchu 
drogowego na bielskich Bło- 
mach h(Z) 
Foto_ Bogdan Ziarko 


, .
.... 
';, -t 
 1 
. , 
. . 
, .... " 

'ł 
 , 
......)J. . '{ , - . 

. 
," ... ) 
""' 
, 1 ) 
.. - 
 
. .4 
. 
{ -'! 
" , ,* 

  


-. 


NA L 


. i>z.isiajkolrJ'M' Jw:718 -pyta. 
nia w wakacyjnym kODkurslr 
..ROWEREM - .PRZYJEMNIE 
l BEZPIECZNIE". pny&,otowBuym 
w ramach Nj
bolOwł'J Akrji Let.- 
nł"J bi
łsld..j Cbor......! ZHP a 
eJakun wymogom powinien odpo. 
'Wjadać rowerzysta przewożący na 
.:rowerze dziecko do 7 lat? 
-. Proslmi
ac minimalny wiek 
.om. które kieruj.. kolumn, płe. 
Jizych, jad. wleuchem, pędzą. zwie. 
rzęta. kierują motorowerem. Podąje. 
Jny rowniei: odpowiedzi na pytarua 
.2adane W' O!Latrum.oo tygodniu: 
. W zorganizowanej kolumnie ro.. 
werowej moze jechać l:i rowerzys.. 
tUw e Od1egłosc pomiędzy kolum- 
namI rowerzystow me moze byc 
mnił'Js'Za nlz 200 mrtrow. 


na dwóch 
kółkach 


Jak wynika 7. na(khndz.ąct"J do 
Sztabu NAL (Bielsko-Błała. ulica 
Sobłnld..I'O Ut korespondencJI, 
większosc z Was dobrze zną przepisy 
ruchu drogowego. Przypommamy, 
ze na t1a.!lepszych czekąjll nagrody. 
.już w następnym nUn1Cne ..Krom- 
k1 Beskidzkiej'" opublik...uemy osLat- 
nie dwa pytanIa kOnkursowe. 
Dzisiej pozostał nam jeszcze miły 
obowl4zek poinformowama o pierw- 
szych laureaLach konkursu ze znajo- 
mości przepisów ruchu drogowego. 
Zostały nimi siostry Aa.l&a ł Diana 
PUsuk z Baebka-Białej. Nagrodę 
ksiażkową. mogą odebrac w Wydzia- 
le Ruchu Drogowego Komendy Wo. 
Jewodzk.ieJ Policji prZj' ulicy Bogu- 
sław:skI@lo (pokoJ nr 4) w Bielsku- 
Białej. 


Jak dOWI
duJ8m, SI' Z wiarygo- 
dnych zrodel \"ol Blclsku-Blałej 
Pl"Z8Z kilka dm pl"2'ebywal były 
pl"zewodmczący .SolldarnOśCI.' 
Reglanu PodbeskidzIe PATRYC. 
JUSZ KOSMOWSKI Zachowal SIę. 
Jak. meleor zręczme umkal kont.1kr6w 


METEOR 
KOSMOWSKI 


Z prasą. me chclal rolglosu IraktUjąc 
SWOJ pobyl urlopowo OZlenmkarz
 
..KB. mezdołah go w lak krótklmCl2lS48 
f1amlerzyć.. Uspr2lwledl,WI2I nas fakl. 
ze me tacy jak my próbowali nlegdvś 
ustalić lego mieJsce pobytu przez dlugl 
czas z podobnym skulklem Po k,61k.leJ 
WIZYCie W Polsce Pa1,yqusz Kosmo. 
wskl wrócI! do SzweCji (p) 


. 
SPIEW AL y 
BELGIJSKIE 
"PSZCZÓLKI" 
BIELSKO.BlALA. W pierw- 
szej dekadzie lipca na zapr.. 

zf!nif! Szkoły Podstawowej nr 
1 «ościl w województwie mlo. 
dzieiowy chór mieszany ..HEl. 
CLE BIEKES" ("Pszczolki'" 
z bel«iJskiego miasta Genk. 
Była to pierwsza podroż tego 
7..C'społu do krajow Europy 
Wschodniej Wcześniej, w swej 
sledmlOletmej historii. "Pszczo. 
łkJ" spiewały już w RFN. Finla- 
ndJi, Austni, Francji, Izraelu 
i Jordanii. Do Polski przYJecha
 
ły w ramach wymiany kultural- 
nej z Blclska-BlałcJ 7 Gcnk. O ran- 
. dze tej wizyty swiadczy fakt. że 
chórowi towarzyszył me tylko 
jego prezes Rene Degens, ale 
rowmcż burmistrz Genk - Jef 
Gabnełs. MłodzI Belgowie byli 
na .Jasnej Gorze. w Bielsku kon.. 
certowali natomiast w kosciele 
w Aleksandrowicach oraz w SP 
nr l w os. Wojska Polskiego. 
(Ieml 


KRONIKA BESKIDZKA. 3 


MI.NI.KRONIKA 


e GOSZCZ4CY w PoLsce- z oficjain, 
WlZvt/i, Kerry Wa1tll'r Slbraa - prze. 
wodmcząC:y... senatu auslraliJskJeBo 
zwledzLł ter..ny b. obozu koncent4 
racyjnego w Oswięcim.iu. Przyoka
i 
dowlCdŹleIismy Się, Ż
 Australl,jczy- 
kow polskleBO pochodzenia jest bJl. 
sko 200 tysięcy. 
e Jedyne beskidzkie uzdrowisko 
- Ustron zasypywane- jrst pytami 
prawie jak centrum KatowIc. Całą 
prawdę o krytycznej sytuacji ekolo- 
gicznej przedstawia wysLawa w USI- 
loriskim Muzeum Hutnictwa i Kuź- 
mctwa. 
e Polska współpran z włoskim 
koncernem samochodowym Fiat, 
nD,Jbardzlej udana w bielskiej Fab. 
r] e ł.m( hodow Matullirazowych. 
me zmudLUe nLladowrow w mnych 
kri\lach Europv W!>..hodmej. Du 
HO wchodzI Volkswagen I Opel. 
Czc r hC""łowacJ8 nE'R'0<"JlIJe 2. Volks- 
WaJ nł.'m J BMW (RFN) oraz japon- 


 11 kOI -crn{'m FUJi. Na Węgr7pch 
Inwestuje amerykański General Mo- 
torsJJaponcl cy(Suzuki) Zamtere- 
sowany j{' Lakze RF owskl Awk 
Bułgarzy skorzystąją z technoloR:II 
bryt} .ki{'J (Au in Rower) J japons- 
kleJ_ KonkurencJa rosnie namjak na 
drożdżacl.. 
e Pierwsze w kraju kabl@ do prze- 
wo.flov.eJ telE"wilJi wyprodukowano 
w Sl.ąskleJ Fabryce KablJ w Czecho- 
wJcach-Dziedzlcach. Są b. wysokiej 
Jakoscl.8 z zachodnimi mog., konku- 
rowac takze ceną - 4 tys. za metr 
(importowanł:! - ok. 
 centów). 
. 28 lipca mija 70 lat od rozbicia 
51lłska CIłc"5zynsklego na dwie CZę9CJ. 
DecyzJi Rady Ambasadorow mo- 
carstw allanck1ch dBjąceJ obszar 1013 
-km kw. Polsce a 1270 km kw Cze- 
choslowacJJ nie unlemła am fi wojna 
ŚWiatowa ani Stalin ustalBjęcy wraz 
z aliant:lml nowe graną w tej CZę5C
 
Europy... 
e w 1992 r _ przj'plldnie 200. roc:mi
a 
kOl'Ulek.racJJ kosclola p w. Opatrzno- 
ści Bożej w Blelsku.Blałej. Z tej oka- 
zJijuz ukazu,iłt się zeszyty hlStorycz: 
nil'. W n8,JnoWSZj'll1. zatytuowanym. 
..Ze slarych kronik parafialnych" 
(autor Jerzy Polak) można przeczy- 
tal: min_ o. . zamachu na Pana BoKa 
opisanym w 1875 r. przez "Gwiazdkę 
Cieszynskłł... 
e ZnakomJty 1"ysoYo'nik Andrzt"'j 
Cł:eczot, w latach 70. ZWiązany 
z ..Kroruką", odwił"dzlł kl1\l po bli. 
sko 8 letniej emigracji w USA Do 
kSlęl'arn trafi wkrotce Je.o amrry- 
kańsk1 album ..BaJki nowoJorskie". 
(z) 


Nad Olzą i Ostrawicą 


KLOPOTY Z POLSKIMI 
NABOŻEŃSTWAMI? 
Znowu ożyły :r.a Olzą kościo- 
Iy n:ymskokatolickie. chociaz 
nie wszyscy wierni mają po- 
wody do radosci ze zDnan, kto- 
re-osł.atnio tu nastfPUJą. Wpra- 
wdzie swułtynie odwiedza 
coraz więcej katohkow, Jednak 
mieszkający na ZaolzIU Polac.y 
zalą się, iż nabozenstwa w na 
nowo otwieranych ko: Jolach 
odbywają SJę memalże wyłąC7 
me w J.-zyku C'zesklm Dla przy 
kładu: w jł:'unym z najwięk- 
szy( ł skup k Polaków w re- 
jonie Hawlerzowa. z czterech 
kc ołow rzymskokatolickich 
w BłędO'\'. ,....dch. Szumbarku, 
Suchej Średniej J Such
i Gór- 
neJ. tylko w tej ostatniej w każdą 
niedzielę są msze sw z hturglą 
w języku polskim Jak zapov.ie- 
dziano w pozostałych trzech 
gmmach nabożeia
twa pol- 
skie mogą się odbyc tylko 
w wielkie święta kościelne 
najbliższe w Boże Narodze 
me. a następnie -w Wielkanoc 
w przyszłym roku 
Tymczasem na drugim krań- 
cu Republiki Czeskiej w Hra 
dcu Kralowej. po Wlzycie Jana 
Pawła II w CSRF. wprowadzo- 
no, tytułcm peoby, naqozeństwa 
katohckJe w tamtejszym szpita- 
lu uruwersyteckim. Msze sWlęte 
odbywają się codziennie i cieszą 
SJę ogromnym zainteresowa- 
mem chorych Do tej pory bo- 
Wjem msze sw celebrowane s4 
wyłącznie w koSciolach. Hradec 
Kralowe zrobił wyłom w tej nie. 
chlubnej tradY<:JI. (wł). 
"SA CZESKICH GRANICACH 
BĘDZIE POLICJA 
Parlament Federalny zaj.. 
mo" ał się ostatnio m.in. nowy. 


mi strukturami ..GranI
znej 
Straży" fcze-skiego WOP-u). 
która stopniowo ma się prze
 
kształcić w Policje- Przygrani- 
czną. Byłyby to w pełm profes.. 
jonalnc. 7.awodowe oddziały po. 
Jicji, w ktorych szeregach nie 
byłoby zołnierzy odbywi\,Iących 
7asadniczą służbę wojskową 
w nadgramcznych rubieżach. 
Ś'HĘCI WRACAJI\ 
NA RATt!SZ 
Astronomiczny 7.<.'gar na wlezy 
ratuszowej w Ołomuncu skonst- 
ruowany zostal \'I.' X V wieku l na- 
Iczy. obok praskiego "Orloju" na 
Starym Mlescie do najstarszych 
i umkatowych wręcz tĘ'go rodza- 
JU czasomierzy \V Europie. W la- 
tach 1947 i ]955 przeprowadzono 
remont ratusza 1 przy tej okazji 
usumęto z konstrukcji zegara 
wszystku
 figurki świętych. po- 
ka7lJjących się przy odbijaruu 
pos7czcgólnych god7U1. W ich 
rrucjsce .... prowadzono wowczas 
symbole budownictwa komunis
 
tycznego i socjalistycznego. nle- 
mające nic wspolnego z tradyc- 
Jami wieżowych zegarów. 
Teraz dopiero. staramem Ob
 
ywatelskiegoForum w Ołomuń. 
cu ze«arowi na wieży ratusza 
przywrócony zostanie pierwo- 
tny wystrój z 1898 roku. Pra
 
będą wykonane do końca 1998 
roku. (wl) 
KRYTERIUM EKOLOGICZNE 
uznane zostało przez rząd cze- 
chosłowacki za jedno z decydu- 
Jących o zmianach struktury go- 
spodarki i w polityce zagranicz- 
nej_ Mowiąc o tym premier Ma. 
rian Cza1fa przypomniał, że 
własnie, ze względów ekologicz- 
no-politycznych wstrzymano 
np. budowę koksowni w Stona- 
wi
. (z)
		

/strona04_0001.djvu

			4 . KRONIKA BESKIDZKA 


Sia tkarskie gwiazdy 
pakują walizki 


, 
f ł 
''':' Fl 
, 
.. 
r.ł.. , \ 
... 
,\ , , 
, 
, 


Siostrzanv duet Bućko-Waloch na zdJęciu i.'''..rl
 razem i IESZC1:e w Bielsku. lada dZień obił:: pdrue 
prawdopodobnie wyfruną w sw_at Juz c1z lal kttJlc ronią Izy . foto BOQdan Ziarko 


DOKOŃCZENIE ZE STR l 


Warto dobrze przygotować sit; do spot- 
kań z Bułgarkami, bowiem w ]"azic ewen- 
tualnego sukcesu w dwumeczu, w drugiej 
rundzie rywalem byłby zwyci
zca poty- 
czek pomiędzy mistrzem FinlandiI Basa 
Helsinki. a mistrzem Austrii - Post 
- Vipsk Wiedeń, a więc ryv.al (oboJ",tnie 
ktory) znacznie slabsL.Y _ PicrwsL
 mecz 
drugiej rundy odbyłby się w Helsinka<:h 
względnie Wiedniu l łub 2 grudnia, rewanż 
w Bielsku (lub Solii) 8 względnie 9 grudma. 
W pÓłfinale zaś czeka rozstawiona Olimpia 
Teodora Rawenna (termin,). 16 i 23 StYC7n1d 
1991 r.). 


Przypomnijmy. iż w swoim d
biutan- 
ckim starcie w PE BKS wyelIminował 
\\spomniany Racing ParyL.. nastfpnie mis. 
trza Norwegii - KFUM Oslo. a dopiero 
\\1 poUinale uległ późniPjszernu triumfatn. 
rowi - Urałoczce. W ubiegłym roku bicl- 
szc.l3nki nie sprostały Albankom. kton> 
Jednak okazały się wielką rev. Ł'I&U"Jd. po- 
przedniej edycji Pucharu Europy (eliminu- 
jąc po drod.£e także Dynamo Berlin i Dina. 
mo Bukareszt), zajmując w finale tr7£'cie 
miejsc£'. 
:Może wyczy.. siatkarek z Tiran," uda 
"'iię skoplowac w OOWł"j edycji mistrzy- 
niom Polski. Nie mielib)'"my nic przeciw- 
ko temu... RYSZAlUJ KLlSt.K I 


PIŁKARSKIE OBRACHUNKI 


\VYZBYW ANIE SIĘ KOMPLEKSOW... 


\lo denlu mfstr&(KLw "Ua"a-9Q'. 
koanyli roqrywJr.i pllk.ru nit- 
sZ}"t'h klas. ZalnLrr«o"aDie u zro-- 
zum.al)'ch wz,ę1tdow było nirco 
JD..nIrjsze Diz. w poprzedD1eh latach. 
ro ni. oznacza. je t.r)'bun)" świeciły 
pust.kami. Wręcz prudwni
. prz
. 
n.umn.rj' w niektórych miastuh 
jak choduby w Ż)"Wcu. Oh\ itd- 
III.U ay ki Andrycbowi.. - na""et 
na meczach ostatniej kolrJkI frrk- 
wrn('j. b)'la p.u
lnlr prz) zwoita. 
Mowa rUC1E Jasna o kla!IJifP mak co. 
I'"t"clonalnrJ. utwor:&onpj '" ubi", 
I}m I'oku. ,," ktonj «raI)' z6pol) 
z woj.",o(bt,,; n:f'!!ottKho,,!!okip&,o. 
opul!IJki.&,o i bieb.ILIf"l!:o. 
Jak """ p.adIIPł1 !':"oI5Iq
u rodzaJu 
t.'kspe£) ment" Ek
pcrymenl dlate 
BO. lZ dZiałaczom \l.spomman}'ch 
okrIfJl:'''''' udalo Sit przekonac wlad7R 
pIlkarski!"' t."('lltrah o odl7.oJov.amu 
Się od klubo", ;;Ią!':klch, w konfron 
taCJI z ki C)'ml m
 maaly dru..\..)" 
7 or. t, ('"Z
 locho",..klł"go 
. bid!,Lr i...go ""Ifi'1; l,} h szan T oIk 
¥ II 7£'"ipO . KIP gra.} \lo jŁ"dnt.j 
grupKo a czech \I. !Opomnlan} l.h 
okl'\"go
 \11.' dru
 .1- 
r ) I f 7 l )dbl 
duri;"a nn 
zb}'h "........:..... 
pn mi 
... kon( Wd taJx.lę r07-Rryw..... .u,;lr.7.u 
Iwo, jłi '" " \0\ .-1 z 

p()j BK::: u BIPlsko. v. ..L"(OnustrZQ- 
SI\\OZYWI Lkl(.oral, itplijl mnn 
I u rozgry'" tu ukom. zyla n.;\\ If'( 1111- 
ka Uma no :szc; m bił 'SKI HBTS. 
a na c ym andrychowski Beskid. 
A.....n!:> do \1 ższcJ klasy - nowo 
L man. II eCI€!'J liGI, która 
w.... ....ię b{'dZle kl..
ą 
ą uz. kał BKS, 
t!n. ....łllznała 
I C Ct gdyl: 
II'k punktlO
).. dn.. 
h okrfi"j;"ow, I 
Ł l-ndbp 


n II ł"- 
vka7 
kldzl8 n.. "i ....J 
I- 
JIIi.
podz..nkll. in pluc;; b}-Ja bC"1': 
W:lłtplenla po
ta..a BKS M. 7.ot:'!'-voł 


pow.:lm. prZf'lrz
blony przed rnz. 
gr)',"" kanu I '"" jl o Ir",kue grał 118,) 
ro'" Illej. TrenerowI Eu
('nluszow, 
Kuhkvwi, ktory po kilku la""ch 
przen\ y ponV\\ m" \o\'rnnł dv BKS u, 
udało !'If st", ony,- solidny ze!'poł, 
W kton"m obok rutyniar7.
Y. lakich 
Jak" JanUl;z Marzec Kr7.vs...tor Mar. 
cmkvwskl, Zdzisia,"" Mlot."Ck. He. 
nn'k Pasku CZ} Il"z bramko!'itrzclny 
'\farE"k Kukla ( to vlaz 19 bramek') 
'" "'s
 T")\\ alo ......raJ: \\11\'1...:52' .,., po 
\\udz('m{'m :mlodu"h -",wod- 
nlko\'\" Ich na7w_J( Uli bl,--dzlf'm) 
podawali b\- pr7'o"padklpm nlŁ' ude- 
17)li:I. Im ndowa n do glo\lo' W k=ł7- 
dym raLle utslenlO\\Bnej rnłndzlu:y 
'"" b.. Im kiblE' 111<' brakuJe BKS 
grał w Irak<"lt" ('ały('h rozgrywpk naJ- 
[In.. mr.!. mial me" IPle wpad('k (po- 
raik l w dE"rbt'W)Lh m(OCzach z Uni/il 
()!>'" u.um na wla<:nym boisku 1 3 
w I"undzie '
<:Ieonnej <.Z} też O- 2 p. 10- 
kahwm rywaltc"m. BBTS-e-m. le te 
na Il.
O bt ikul 
Slt.w. uznania naleŻ4 
Ił' takir- 
i
"" ieC"k""mu Gorala\\i, klnr) na 
pałmetku I". ł drugi I utrzymał tę 
p07 doku lzrr I In a ra- 
\\a, .ł. 7 oIlI("U hez I na wyprzr. 
d RKS T u n 
udał.. ..... n. n)nllrenera T. 
do:- n 1.1" all 
)(1 d.- '" alom zda- 
r kliKa", Idek. zwlaszcza na 
p ku I.un 10\\ .I" DruRa 
Ivkat chyb ..Jz ..,.<.t'-'dI8aktualne 
muzh,,- o legr) ... 
 :tIu 
Cit-kaw:r zr
pol wyd.je sIę młl"'Ć 
takte BBTS Bif'l'iko_ O 1Ił" JlSLCLe 
j(.!Olcmą \\ lukm..u ŁI... "\ .ą grę upierali 
na dobrzf' 70rli!'anlZ<'Jwam.j obl'om
 
to""unek bramt"k ]t -14). ,-, t}"lc 
Vo..,
..ą In ner R: zard Harfi'z1ctk za. 
cząl prz I'" ją druz) n(' na 
r.y' bard7.if"J vfcm.) wnv (bramki: 
lo!. ]3) HI(: .Z' anie maH dobrego 
br8mkar73 h.rz\l
 Ivra. Nolkf. do- 
brych obronni'" Pa" I.::.. Balolld. Ta- 
dpu '-3 
aeh("l"" I Wu.s),g", a Waw. 
lIul' mezł)ch nap.t.....Llllko"- Danu- 


sza Klsial{' I Piotra ....usla. kilku Ula 
łentowanych zawodmko,,", mlvdf'"go 
pokolenia, ale l1it' dochvwal j' 
cze klasoweBo zawodmka drug J 
nli. ,JeiIi taki(>go l:rnudQ. mogą b),- 
grofnl dla naJI£'ps7.,}"C'h. Udnwodmll 
to zresztą na początku rundy "'losen. 
nej. kiedy odm
li klika! al"' 
nych zw)"ci
s(w na '" 'Ijazdach. a lak. 
że podczas vbu potn'zt:"k z BKS- 
em (jesienią wygrana:2 O. wiosną po 
do doprawdy 
"I('tnej gr?-E' pur.uk" 
I 2) I l1a nkońupnic rOZJ(n \\ k, 
kled)'" to po bada.! n8Jlepszyn. 
IJut- 
kaniu w ttakcif' calYl.h zmagań 70\\)" 
cl
2}oh \"ysoko az 6 3 Sparlf Lub- 
liniI!'(". 
Najwitk5ze "ahani. fo..m) Vo )'_ 
k.zy
..aly Unia Os","ifcim onz Hr:oo- 
kjd Aadr;rchow. ale (,"0 L
tutll'" 
w obu przypadkach WlęcPj byłv jf"a- 
nak dobrych, ruz wyraźnie :sparta- 
czonych .,:potkań. Wazne jesl laki'e 
l (O, ze zarówno andr:,.'chowianlf', jak 
. lIśwlfcrnuame grab 8mblme do 
końca. dzięki czemu oble dru ,n)" 
ulokowaJy !'ilt W gornej połoy,,--e ta- 
beli. A warto \\Spol mec. 17 
 pt'w- 
nym momencie Z3rowno Urua. Ja. 
i zwłaszcza Beskid b)"ly zagro1.A 
degradacją do n 5zeJ klas,}. Ar 
chowLanie pg druz,e:u...... j PO( dZl.""t' 
l 8 (kiedy oni w tak w oklm 
sunku pr
grah na \Iolasn)'m bOlsl..\.I? 
z Chemooem Kfdzl rzyn, bardzo 
szybko otrząsnęli Sif "# s?oku I \\ kvn
 
cowce grali coraz I Udaml. fim 
l!izowali. takze um<:' i ISt mv-- 
\\iI. me o 800, a o 80 m.ihonat.h. co 
\lad( zy o t)om, jak .śwlelrue.' u. 
r7--łd onentt.Ue sif w tym, eo posiada. 
Po trzecir: z\"I. nie 
roblą(" żadnej imprezy sportowPj. 
zWiązek wydal 67 milionów. Gdyby 
zaklad chCiał pokrywać te koszty, 
bez wątpienia poszedlby 7 torbami. 
Po czwartr: prawdą jcst, że śred.. 
nia placa w)'noslła 900 tvsięcy, ałe 
robotnicy w zakladzIe nie zarabiali 
wl("Cf'j niź 600 Iysifcy. a penSja 	
			

/strona05_0001.djvu

			, 
'" 


=".T"i""' 
ł'lrrl'lt 
Sp. z o. o. 


WADOWICE 


ul. Graniczna 343, 
tel. 34!J-06,Ux 038391 


NAJTANIEJ NAJLEPIEJ TYLKO ZA ZŁOTÓWKII 
TYLKO U NAS KUPISZ IMPREZĘ 
BEZ ŻADNYCH DOPŁAT! 
Wl CIECZKI AUTOKAROWE: 
. FR l\:\('JA t-ł dni \\ Paryzu, nocl{>gi. W} ...yv. i
nif-' ubezpteczcn' 
 
\\ IZ} I 1390000 zł 
. IJERLI.s_ ..l.ACHOV
1 C.,ncIeg. kolacja '\ jPd - ]60000 zł 
. "n.[)ł:
 3 dni (nodcg) - 250000 zł 
. Wlł"l>FS l dzlt.n - 85000 z1 
PRZEJAZDY 
. Iło.l.mburg prTf"Z Hannover. Bremen. 
. Frankfur l , Mdnnheim przez Noc}mb('rgt. Wur7burg. 
. Stuttgart. Karlsruhe przez Norymber
ę. Pforzhetm. 
. Kolonia pnez Ham'JO\:er. Dortmund. Dusslo"ldorf. 
. Monach1U1n przez Rcgensburg. Ingolstadt, Augsburg. 
. E
cn pC7e7 Getyng{'. Kasscł, Uł"!na, 
ochum. 
CF.
A Z'\ PRZEJAZD 250000 ZŁ WIZY DO RFN 
UBEZPIECZENIE WEST \. 
WCZASY 
Jl (j.O
1 -\" I \ fi! Jni d"Ja.-'d aut.o_ .Mer-,. n: It"g '\A", \. U jPnI¥-") 1 980 noo 7) 
Wyjazd
' z Wadowic, And
yehowa, Kfl, Ż
'wea, Bielska- 
Białej 
I:'WOR'\I.-\CJF I J:APIS\ 
* )\ dduv,.lu. ul Gran1t.Lł1d Jł3. leł 3411-00 od 8 do l6 
"11: Bielsko-Bluła, hotd uOhmp'-. uj R)l:hhnsku..go 19 tt"1 -171 Id 
13do 19 
* Bi
lsko-Bldła --- ul. Boh Wars73wy 2. id. 
47 68 I 8 du 
"11: Ci('sz)fl - uL A. Fredry 9-:- tel. 235.51 
* Oswięcim - ul. KRN 4. tel. 245-08 od 8 du li 
* Żywiec ul. Nowotki 98. tel. 49 28 
* Andl)-chow -- ul. Włokniarzy PTTK ..Chałupa" g 13 .. 
Bomfikata dla k1ipntów kor7.y
tają(")'("h 7. na'"iiz,"('h u..luK' 
Losowanie jedn("«o bezplatn
«o mlf'jst"3 podcza
 kazdt'j impre:ry_ 
Qrgll.ni7.uJf'm)" .
ycłeczki «rupowe dla zakladow prat y" 
Z-\PR4.SJ:-'\
1Y [)O KORZYST.\MA J: :o.: \S.ł.H'H l Sil G! 
11l7!i'J 


"SPOLEM'" PSS W BIElSKU-BIALEJ 


i n f o r m u j e że wzorem lat ubieglych prowadzlsprzedaz ziem 
niaków na zaopatrzenie bieżące I zimowe dla odbIOrców in- 
dywidualnych oraz zbiorowych. 
HALA ZIEMNIACZANA MIEŚCI SIĘ PRZY Ul. WARSZAW. 
SKlEJ 10 (obok s1aJI CPN), lei. 232 19 


ZAPRASZAMY 


32398g 


ZARZĄD GMINY W WĘGIERSKIEJ GORCE 
OGŁASZA PRZETARG 


na dz.ie..żawę pa'W'ilon'll handlowego p..zy ul.. Zielonej 
(obow-iązkowc p..owadzcnie W ca:ęści paW'iloZl'll 
b..anży nabla.owo-spożywczej).. 


POWIERZCIINIA PAWILONU 450 m' 
Oferty w zalakowanych kopC"rtach pn:yj J$ t!rząd G lin] 
\ l. 
gu.rsklPJ Gurce do 15.08.1990 r.. 
ZARZ,\[) G'\II"'Y ZASTRZEGA SOBIF. PRAWO I "'1I'\\:>d 
MF:\Ii\ PIt7FT.\ItGl' JlI:Z pOUi\:\n I'RJ:H'J:\'Y. 


EWA" 
" 


NOWO OTWARTY 
SKLEP 
przy ul. Zywieckiej 89 
(d. kawiarnia "Snieżka") 


z odzieżą. kosmetykami. obu. 
wiem o,.az galante....ą 


ZAPRASZA 
ELEGANCIUE 
PANIE 
NA ZAIł:UPY 


323759 


DANE X 


l'n)(Ju("('nt 
odziezy ochronnł"j 
lJi("l')ko.Biala. 
IKomoro"..icr- Slą..kir-l 
lIl. Ziolo",'a 11 
.el. 121.86 


Q f e r u I' po cenach hurtowych 
. koszule flanelo","e 
* ubrania robocle 
. 110mbmelony 
* i "'I'"e na ramowIente 


PRODUKCJA 
- sp..zedaż płytek 
lastrico, parape_ 
łó
 oraz plyt ogro_ 
dowvch ozdobnych 
z odpadów lastrico 
Bielsko-Biała ul. 
Prusa S, ceDY kOD- 
karencvjne.. 


LAMPY 
OGRODOWE 


ladne, '..wale!! ozdobią 
każdy do....! 
".1.on zupi"lni(' no"..." pul'"ii('(, 
fza...tl"z(';onp" lIrz\,dzlt." P.:J.tł"n- 
to"vml 
Ro.i.nf' w
 sokos<"i (do 2 nI("t- 
rów). taki
 kinku't,.". mocowa- 
nr do bl.'tonu IlIb do ukopania 
NA ZAMÓWIENIE DOWOL. 
NY KOLOR. 


Sp..zedaż rowftaeż deiaU.. 
czna po cenach zbytu! 
Producent Biel
ko -Blala 
"I Krakowski! 11 tel 434.12 


NOWO OTWARTY 
SKLEP MOTORYZACYJNY 


poleca 
Szanownyzn Klientozn 
CZĘ$CI ZAMIENNE DO SAMOCHODQW 
FSO 1300.1500. Polonez 1500.1600. FIAT 126p 
. Zuk, Nysa 
POSIADAMY W ClIłGLEJ SPRZEDAŻY, 
. pierśti,nil.'okowe produkcji PRIMA we wszystkich wymla. 
radt naprawczych 
. da"i kpi i .kpl w pełnym asortymencie 
. panewki produkcji PPBimet w Gdansku 
ORAZ 
łożyska. aparaty zaplonowe. ga.i:niki i c2ęsci do 
silmków_ skrzyli biegów. zawieszali. podzespołów 
i zespołów w/w marek samochodów 
ZAPRASZAIIIY NA ZAKl'P¥ on 9-17 
u .N.\S KUPISZ NAJ"(ANIEJ! 
3%>S'" 


T."('( 
\\\"IIOIIl ',UU.P!>J:ł:GO J: :\1OLL1W\nl K.-\'U\'[).\TOW, 
GI1\ flĘI1"F. PR7FPRO\\."[)7(J
\' \\ (JP\R('Il' o SPR!UV. 
UI:O

, OIJPO\\I"-U"'IO UOIlIt-\"'1': 'Ił TOD\' B\UAIH'7t.. 


. JAK PRZYGOTOWAĆ SI'I; W ZAKLADZIE DO KONKUR- 
SU? 
. JAK GO PRZEPROWADZIĆ1' 
. JAK ZDOBYC NAJBARDZIEJ POŻjJDANE INFORMACJE 
o KANDYDATACH? 
. JAB OCENIĆ I WYBRAĆ NAJLEPSZEG01' 


Pomóc w tym może 
rupa specjalistów praktykó,,', 
posiadająca doświadczenie w przepro\\adzaniu konkur. 
sów na terenie całego kraju, dzialąjąea przy Oddziale 
Towarzy.s1wa Naukowego Organizacji i Kif'rownict\\a 
(TSOiK) Bielsko.Biała, uł. Komewa 19, tel. 285-76 


323SQ 


ZATRUDNIMY 


HURTOWNIA 


Kasje.a Walutowego 
PPUH ..HERMEX" 
Blelsko-Biala. 
111.801>.....1.(024. t.1 378.93 


Sprzedaż zamków blyska- 
wiczn,)'cb 


P.H. ..GOWOR" 


Bit'lsko.Biała. ul. Sporna 8 
tel. 432-80 


323!13jj 


32384
		

/strona06_0001.djvu

			(, . KRONII(A BESKIDZKA 


. 


Ma la lal. l"od,," ..if" j('dnł'j 7. pudhł,..kidykkh J:"mm. \\ rodymił' 
"'711t,h"f"J ""'pomnim.. Matka ("alu".łłol oJ('a, IU7
tulała 
ob\d"" ...,"now Tomk"ł i ..tal"'l'go b.-ata. klm, ma iuż "'a...n\ dum. 
D Tum.'k Il"
t "-,Im W 17(.1..11('(' pOgOI.)\\ Id f)plckthlf n'go 
If II f}lll 
..d "fl7mowy Trurl.u. mu wdnak OptS}''''il.C S
 'IL' kTfllku 7\(" J\11J,\i 
o IJblctdk,jakby du lal (05 7 ..if'bi(' 7r7uf'ic. nil Ildlu pod.llchc 7 klm.s 
.}m, ('o 
n boli Brom Sil' Ipi przt'd pr7}'71)anicm 71' 1(.....1 'TlU '"II"k.. Są 
'l.l.dka<-jL', d un nd razie niL' lIIu7e na\\ct v..}jsc na 
 I.om" r ,o.ue 
IJIZf -- mOWll ("7. ,,10 pr7C'r!t-'\\dJąC, \\'spomina 
Rodzice się TOZU"ledh, zoslałent - marnq foto "'I(
 lllv"-ul II(lU'Q 
TO('zinr. marna zIwlazla pTzlJjaciela.Mral
m łJ f('dllJf'(knn$ ("ot./anllf' 
....:z:kałism'I tł babd tell ooc'U pan z nami. Nt[ldy FIlC "'UOI( 171 :: rum hYI 
Jł'.idziłem do OjlO alł' I 101 niego nie blJl,o dla TIUlU' "II('J -a "1(' Ił u'''', 
dlQ( ugo si
 rozłL"ledh, bylo flQn& prz('cie... dobr.o:.... "', -=>.wsrf') klosi.... 
Z(1t"lfhśnIY na p()utJ'orku palic papierosy. pUŹłUej pil,s"UI wUJU To 
łlojlmi..szc. Plemqdzc dau"al. mi maJna. łata babcia. 'ł-'(hm o dru!IIJII uie 
u'tf'dzialo. Mm.łf'łn u'ifC kteszonkołCe. ale i lak "a 1ualr. Spntllkohiml1l sir 
ł .o;pędzahsmy z kolf'ganli c:ały czas. Przestałem :ł,(' 1tCZłW rept."ou'o/l'lII 
NIe miałem u,redy tl
lelu radosci. J1ojU"a.Ż'JJi('j 70 b11la )}rZlJ.jOZII. nzu llh
 
nu, się u'szllslkirn. rÓll'uiez papier-vsami i WUICOłlł ",akm)I' ..p/;'rlzal t,y 
u' B1f
lsku. na basenu
. Wtedy też 7uialem pit>Tu.,".<:'q dZlf'U'C _"łlt' 
Mamę koclm/enl I tl1iedzmlem ze spraWiam )e) bul 
\1Iolł"łII do rm'J 
żal. Nie. to ntf' była zozdro.sr_ Niezbl1a mUłł'. grl.U dmł.lt'dzlala SI(', zc ma'", 
pirc dUJój na kornel. Toku. Nlf' bila 'umie 1(."(ah' file hllło OU.-Ofllllr. Hilla 
'Iieraz amutJla. oleju:::. obchodziło fflme lo nilUP) ,,
spo'karuo .. kvlegaJ11t 
Mialem do niej ial, ze moje zyu('. brak ła'y. kmlw( 2'lIo.,r '"14' "kar,ia 
z kimś. kto tra.ktolL'alvłt1ic }Ok powietrzt'. 
- . Mialem coraz 1łłłUej pierufdzv. 7..aę.udem krasI Rylo lias kilku 

hodziliślłłY po .argu I kradhsJJIY Ol!"(Jl"e. Tak dla !WIOJ..U Pnhm'J brałem 


TOMEK Z IZOLATKI 


udział we u'laJllołllolhclokmsk"uu' SłaleJIIlla .I"ZIł.}('f' I IIl1nlrmr Ił IYCU 
kolegóu'. gdyhy Się ktu£ pOJawl1 Vdatcolv 110m Slf ZłlClU'łL L'zuhsnul 
'f 
("tlraz bardzIe) bezkann. M,elismy ,lUZ papll'ro opohll' ki Ta )iasZO 
pa("zka u:pac:Uu dopiera PCJ roku. 
-- Gdy 11if> przydlOdzł-łf'1łI na Iłu.' lRowa.ł('łrI f' '\pa/.'m Ił I.ol,'gł_ .Mamo 
dłuba tV 10 nil' wierzyła Włdziola t.ez JUZ, ze pa1r I piW t'v19rł.1I uu lUt' 
grozi/c. Żf> Się "'nre pozbrd:lt'. Tf'go palla Jladal71ic UZPIQ u'QlI'm lok Jakby 
go lite było. MysIę, ze jeslem IU'O.llroclle przez lIłego. 
Poznie) byl komis. zaut(lazyli
--my Z "..olego ro<:bna :szybr u"Jslou:on,'Q. 
W.zirlisJłiY lornf>lb', kałk,doloT. zo]}alrut....kl kredk, \\"zleh.o;my lu clv 
domu. Nadal łUk. o naszej parzcI' ruP U'U?dZłal_ Pr::jJłlC1)"Uf1e) la"" tlOnl Slf 
zda le%. Do d;:ulaJ 'ite 1L'It'łIł, Jok u padhsrIlIJ. WIt""'.SZOSf' z łla
 czeko na 
Tozprau'u sqdowe Cll1oPI"lI 2' rta.'izej pa('zki okradali lakZt! sa rnolhod 'I Ja 
I('go uif' roWem. 
MI/Slf. że klo... lIIłllf' 1I':,:ypal Do dfJłllu IJrz!)ulo IVt'ZWUrlIf', że maili SIf' 
zglnsu'lIo 11lili(Jf. Mama poszla 'UIII::!ł' lJLuq Prz.łJUlo,lc'", :;tf' lylkodu 'I"gu. 
("osom z7obt.lf'm Nil wlfc'eJ tłW powledzlal,..łll. Dale) chodziłem do szkoły 
Ił-mej klasll_ Tv była )eSlerl ramIego roku Mlnt') U'Ił'Cf") po du.o<.h Iygnd- 
Jlial"h l("Ttl
alem z mOImi pr""JJJGf rohlu. Wszys'kfJ srp ru"'\ypalo_ P",osl/a 
ninie o to mama_ 
Z oj("f'łPI slf JIIZ FIU" kOlltak'Utł..'lllem, ZTe .q nlf'dluf}V bt'dzlP IIlIul ślub 
"'lf'dziolt',ą. ze rue mo u'ło.suegu IIl1r.o;zko,uo. .\U'I("O Tłu PUli \=ororł.Z'f"ua 
spfdziletn rylko z JIIU'lI'1Q bahc.c I '('flO pOPia pu" bylu "ydelf'nlo .51('. ze 
IV8ZY8tko będzIe dobr.lp. 
Tymczast"m... peu.')(ł'gu dnia by'rltl !L kolegi. GeI li u'runlt.UI. rrtoma 
potj.iedzi.ola mi. że lIIaIłlJu,roogodz_'l byC"tvsq(lziE'. "'U" u'ledzlOlem po 
("'O. Poszdłenl sam. Mama JUż tam aekala_ Powu.>d:z'lała laJłł, ze "i,. daj" 
sobie ze mnq Tady t d,("t' lICnie oddac nQty
h1łliast do pugurotc'la Przllprv 
wadziłamrnrr.u[(JJ. I"U' rue rozluuiałełlł IUf'J>rzf'l.lu',,'alł-loł( 111 SIł' '1.0 bU'U 
znnowejerie. Tu.o) skolltZlIlrm osmf klasę. 
Polem bylem te (hmlU dwadzlE'SCla dm. Rardz..molo ruzFI,awtahsJIIU 
zSł'Jbą. TarnJestmbJf'mtejs('e famj€u,../Pł2ullle.dlJuuny O'e"lrlleUłedlC"tJ._ 
.Marna chnala Str nUIIE" pozbyc I pfłzb)lla UzU!'kl naszt'J pam pedagog 
2dau'a1eJU egzamuł do szkoły zau'orlouPjSu.lezjuIIUlt' U' OSU'lelInUII. Jest 
LoJt'dUłła taka szkul.a z mh,'Tnatem. aJC1 prZł'lleZ lU'" "lUlII gdztf. łlllf'.'łzko('. 
Dostalem Bir NIt" tl'lt'm jeduak. ay Tozpoa,/.f Lr rlOlłkr Czasami na 
TozpraWf czeka Slf bardzo długo. a)Q lUZ Ił'i" "r'ł'srtlU. IIUI,I rozporzql' 
szkołę. Nie 1ł J iem tez. ' zy sad .91(" 'la lo zgodzI Ku'dy:,: "'nd 1tneUCrrł 
i spolerra U kolf'gi. NI(> pnszf'(!lt'1'1I do dorIlu gdzll." ",Ule nIP dJl'q \ł rcj("':t'lIl 
.9am po dwodł dnuu'h. 
fornł-'k pl.l'\l'lIaJI"'. 1'11.:"" Wini 7<1. tu l 
 II'f-'dn, 
W ocenach, o mklln, "'7t.zt'gołnic ., IlCIJbh7s7ych. m... n.v"" I'lc. Clu..-ł- SIl: 
UC7yCi mieszkacv. Uli II ll.le,pUI'IHł-'Jpr.R(P WIł-' ,-erln matki łłlC" "rud 
JUZ na pewno. ni.. ł--łlCI Jl.., h.' niL7C"J!:0 udm,\-.arlm.3' lo-Ił-.U11 chłopak 
rozumił-',7f!lkzyc]u7mul'c ,Ikona eblt.' Bard7o' , I"o.l.b" git- mil 
lUr' dll'o.lł i 11I
 wid&c b)łn re7. 


Z baktt'riaml ja'" I. ludzmi. '"al- 
("za.Ją o,;if \\7..ajemlllf'_ R..ktł"ne są. 
kanibalami. \\ ięe h m lat\\'if'J ra- 
dzą sobl(, z przl"("lwnikil"m. Raklt'riIJf'loil 
naj'\\i("f'ej " "c'i'l"ka("h komunaln}(h_ 
",)'slarcz)' je skloł:l(" I ",v\\oh(" \\ojnf 
bakleriologl(Zn:1. klor4 czlowiek potra- 
fi stero"ac. 
Baklf-'l"lł:" n \J'" .lln" " 
L', lą UC"II("III 
L KI re I 
H'It,"I','.id \\I\C 
CZł"OWIEK POMAGA 
lvm grupulH bdkl r, I 'ru. pllll ja mu 
\lo lec L. d
g 1r1.3 1'( 10\\ Ul.. Pnma4 
ga Im, konstruuJar prn"m}.,-,.lne Ur7ad7C
 
nia natlelUaj.a ki kOi unallłl;" Gra 
111(' )('o;;t 7b'\- I U,-.7, lwa, bo\\. łl.'n1 baktenc 
zJt>dn i I druj I stron fi ntu Clbuml rają 
Z.n pr7C _,Vł-'nl;t Wy l"'dJ"'-' 'c 

;("i{'kow 
\\szystko, LU IIIVLe gTOI'Il. 7) CIU l'zło\\icka. 
Tak moina w 
krolie okr('..lic wojn
 
biologic:7uą o przC"tr\\-
nic lud7klJ£ci. U fa- 
chowcu". wzbudzi to 7.ap""," nc :m'ięlc obu. 
nenie ale technokracJa spowodo\\ ala jUl. 
zb}t wielc szkod w numlalnosci narodu, 
aby naddl pr7emav.. iac jŁ"J j
zykif"m.. 
Według opio;:;aot"j p,)v.y.iej .,doklr)ov 
wojennej . 
kf)nstruo\.\ano jU7 w Polsc"{ 
klIka typo\\. krmh:'ncrowYlh O('ZV!i7c7..'idnł 
It'lo..)v", opartych na zasadzie biologlCZ4 
m'go umcest\\.lani3 bCikt(>ril. Mam)" ""'It
 
niskow)"d31J1{' oc:rysZt.7...alme typu SEBI0
 
Frr..O
 lhc. japon
ka) i po\\-t3r7alne, 
. \H('C V.} .JkowydiilJnf' nOKI. KOSY. 
Jo
IJ.oTY I BOSY. Te o:.lałlue :t:nal.łz)y 


D07-."" \ \\lSt ()('KA I HO\1RSKA 


n.I\",'-'lpr.. 
Sko 
KL 
prac 
"lO 


oIP,....II... 


KTOKOLWIEK WIE 


. . . 


.h I'LR. \\ \ SZUI! Z 110:1-11 l DO- 
n OI('ZAS "lE 1'0\\ R()("II.... S\ /II... 
l R()IIZO'\... :lA:\llł:SZKALY W... 
T('r.u nao;;tfpuj(' opis w,,'
lądu i ubioru 
u"'ob
'. na kon("u zamic!oo7.(,,7ana jest 
.lndll3 po" ...z(
('hni(' form ula ,.KTOKO- 
I.UmK :\lOŻł: llDZIEUC IXI'OR:\IA- 
('JI O :\lII'.IS('I; p()fn TI' ZAGI
IO- 
"EGO, PR()SZOl\ y JFST () OS08IS. 
n. USTO\\"\ 1.118 TELEF()
I("Z- 
:"y KO
T1\K r Z KO'\II'SII,\ ItFJ(
- 
'0\\ 1\ POI.ICII \L. U'B :"-'\,I8UZ- 
SZ..\ JEII;liOSTKĄ l'OUCIł". 


./ kumumko.ll.J1J11 t..1kll
J tn:. '1 r 7. !';t.n spol,,- 
koaJa (. c7\1ł-'lniC'\ ga./('I, tł-'Ił-"\\ldzo\.\lc e7
 
r
chcr.;;llIl'hal'7('_ ChOl'l:i'ICI,o,IC k ni.. Igła. cl"""gll' 
'" na
7.yrrr kTąlu PClS7Uku.l(' ...11\' kilku h :01(;'( , 
o.."b. Tvlko \\ Toku ubi('
I
m mlll(')
 (fllwl:nll::' 
poljl.l3) prz).If,'łol bh:sku !ł (, "ił "-') 7
ł...s7('n 
n 7...ł
il1ł{'lIU lull:i'1 I de7fmC' I' h mi, klul'z:o, 1111:- 
flcłnalt..;I!J Nt ,... ldhłł-h popl"7c'dmch, pU
l'lIkl 
'\..ann około 10 1 pnll"sl
'(-',ł ( uh PTd\\-Ił-' 8 a 
l ,,
i
l.d :i'

IIIIOn\'l.h ndnal£"7io'1O. 7 ('zc.JĘn pf'- 
ndd pulo"'-d . odnala71u "'1.' "'.IIIM, pll'\'- r,U..3 
l:dl' d., dllmu Nit..
tŁI
. \\ ;.1I
ł pI7).pst
'pstwo. Znane są teł' 
pr7'\padkl skrL('tni£' ukr
.t('go pr7£'d \\57\st- 
k,mi ..amobqi...twa Dopl('ro po latach moina 
wtt dydfK.leC p'--dwd\'. JC"dnak t\'ch nSłtragil7.- 
nl(.j
z)c:h 7ag:tlu('c .1(...1 slo"'unkowu najmniej. 
W pr.tkt\t'ł' \\-Iększlnt",. 
godnIO" y("h, bf-'7.skulf"c7nych poszukiwa- 
nld('h d"{lJkl dLi....ci Ich matka otr7.' mala 
",iadomo;'c od "I.JtlLc;ia" L..... Tazem ......
Jt'c.'hali 
na La\\.S7f.! 
a granil"{". C:
8s('m rod7il.t', Jakbv 
me pT/cjmO'\-\-ali sit;' 7.a,:rinię("lem (.orki czy 
synod i po\.\ iadamiaj4 o lym rakclc l)uhc;Ję. 
dopiero w kilka tygodni po 7T1ikni{"<..iu d7iec. 
kd. Nikl te7 nie 7f.gła
l'a pos7uk-,\an o;;mut. 
no st\.\ i('rdzcI pOT _ Chrubak d71ł-
I.'1 uclt
kaJą.. 
( "ch 7 rod7in dotkniętvch spl)ł('('7na Pdtolo. 
J:,lą, np. alkohollzll1('m 
Gjną ro\\'nit'ż Jud7.ie doro
h PO<;'7ukuJ(' SI,- 
Ic...h Z.ł.zw)'czaj wl(
dy, gdy opu
t.:Ih ost
lOle 
miejsce zamicszk.mja w ukolicznOSl'13Ch ul.a- 

adniają("Yl
h pop£'łnienie puC'st\.pst"iII lub 
ulegnięcia nics7cz\,sliw£'mu y.)pCl.dkov.i, 
Siejcdnokrotnie pOS",I\,,(ano \.\ do. 
mu Wlł:C(>J czasu, gdJ!by mc POPt.'hudno wv- 
t.hoWa\\CzYlh hl
do". NiE'
tet). niC' w }"ł-Y 
pll'....\\-iąZlUą do &.('go ""ag'( PTzebud7('nle 
pll'}('hoo71 zb)t pOJ'T1O C;lę ....lodSIlIł--' "t
- 
d, gdy klo bh ki w\'dawctlob'\ "I\" bC7 
p.n\ udu l'Iuknu:. r domu 


DARIITS7 BA '\UOI.'\, 


.\ t Gul II" \' jl: t np kt I k y- 
'I .ldlm dla ZL..P lu 1"OInlkL A Jllf1vwldual- 
1\.)l-hwWI('przuk AndTyt.howu(IIII("("7aT. 
n . mdsarnia) ICIY na polł-I. pl.ln 7071110. 
jen Id" I..ez\\ \ kir grlJ, - _"'1 ... ::o- 
ka Rolnicz go Kumbmatu ego 
W Gole.,Lo", ie, prnJcktanu prZ}'mlt"rz3J"I 
SIC do podJf;' la \.\ aJkl z cheITI 
Sp"" d kilkudzif>"'I{'<'''1 konb'n<..r, 
Yt.h 
wint cieki' ,! w \ ...0< II bll
l- 

i t)'lko trz} ""} budowane pr7.1:'? F.KO. 
BUD zostLlQ wkomponu",an. w kT lubrol7.. 
Cala n tra Il' 
",,.'m '" ...ll' an li.. 
lcklorucznvnI. Oczyszczalnit FI\.OBUD u 
LUn' II!'
 w slylowych dmnl u.'h I choc 
takie rozwiązania \\ )!mag3J4 dodatko\\-" (.h 
pit.'ni.;dz), firmie me brakuJe' rpntc'nlJal 
nych) klienlow klnrzy £>zck8Ją 't) łko na 
lcpsze czasy. NIPkb)TZV ('7Ł"kaja biernie 
- lJ\lli czynnie. To b_ naLz£'IllIkowl gmm)' 
Lodygowicc, Tadeus7'o'\-\i lIańderkowj na. 
lczy z3wdzięcza<:. Zł! OCz}s7c7alma sdekuw 
W szkole podstawowcJ w Plf'trzj'kowicach 
:wstała iw:. w fa7ic proi£'kto"ej przystoc;;o- 
wana do ..obslugl" całego przysiółka. To 
Adam Brudn)'. naczelnik [)ębowca, 7-3ZY'" 
czyi sobie 7.3u1Stalowania UT7..adz<>n. OC"7ys.z- 
C7.Ą)ących do 200 m szest: Inm C7RkdJą. 
a wioski smie1d74 na mill:_. 
Wszsscy czekają. Cz('kają na.. dt"Szcz 
pieniędz), Kontenero\\c oczy
zuaJnif.:"scie
 
kowkosztujądzlsod 150do500mln złolyeh. 
Nte jest to ch\ ba '\\ )o'gÓrowana ('C'nd za 
zdrowł.ZY sWlat kok>jnych pokol£'n... 


TAIJEUSZ PATAN 


111 Ol? '-'7a1rli I
 
k .. lo l) \ W WIl 17- 
kil d . Stano In 
Krople morzu sClekow 
odpr-'\\3dl' .
 
h do \\od grunto,",,..,, 


Krople w morzu 
(ścieków) 


W minion("J d('kad71£', w którf'j nic brako
1 
wało pic:nif
d7v JeL7 rO.lSądku. kontenero
 
. we oCzyszczalnie ścieków budowa]ijedy.. 
nie ludzie :oc: \\yobraźnią. Niewielu. ich 
b)'lo. WI('l' i nicwie]e oczyszczalni wybu
 
do"," ali, S7f.
cio{l::-bov. a SpóJka E 0.0. 
I
KOBl D, pro\\. adlona przez Andrzeja 
(.iarUłja po..tłinowiła w)-korz,y
tac to po- 
Dure dZlCd.ti<.tYro, -Jrsłtłn1Y w przeded- 
Rilt 1lo!isłJ - t.... ierdz.i !zef pC1ed..siebio.--- 
stwol i clt'ka na. d:i'lcn, kiedy kliend us- 
taw iac się będa przedjego drzwiami w ko. 
lE'j
. Od grudnia. gdy rOlpoczął dlialal. 
ność, wybudował 7.aledwie trzy kontcne. 
(owe O('Z)':r:zculnic sCl£>kow (dla ,.Bpfd- 


\\.iclu inn)t.h kontrahentm\, ktorzy mają 
ambilne plan' ale niC mają picI fdzy. 
Projekt, aby 40-krotnie podmesc k3r).' za 
2anleczyszczanif' środowi...ka napawa sze.. 
fów firmy PC\\ nit nadzieją. Ludzie 
NAUCZĄ SIĘ LICZYĆ! 
'" lęc EKOBL D czeka utu)'mując ,.po<1 
bronią 
 dowolną ilosc projcktantu\\', m.l
. 
n.if'ró"\ i robotuików, Czeka. nie 2akłada
 
Ją<' rąk_ Mimo \\.ąsklej spC!('jahl.ĄiiC..wojna 
biologiczna") projektu.je się tu OCzłszc2al
 
nj
 dJa tZ\\, scieków .at"r£'sywnych. gdzie 
próc7. b'ilkte..ii trzeba stosowac Inne, bar- 
dzieJ rad) kałnt" metody walki o ("zy:c;ł).
		

/strona07_0001.djvu

			..KPN: CZESI "tE TRl'JClE" 


7 .:aint{'r{':
mJ.nniem i _ tHl"
 KOIIJedera<-x 
Puls'" l Nif',)odlt'glt"J tr d FI i u .!Kf)(; U' Cll'SZY 
lUt' 


MU$:z(' przlIznUl. ..:t ""oskO( zl,/u IłuIi.. 
"" mioTf rzefelne pOil
rorJtlou'arlile czytl'l- 
fłtkow o przebiegu u'ydorzell. {piszE' . Ił' 
'''rorę'', gdyż -rze('z1jwlscie z ortlllu.łou 
Jakie tJ.kazaly :sif w prasie - "'u",z tTf'}""
 
tlOjJJ'miejszq dO.$dą jadu ł zlu:;l "11osd} 
Niemrtipj jednak ('hdałbym ICTOe Il 
?LU"ilgę lła peu'lI1? tlOZU'ljł1lY It) nicdo 
IJOu"edzf'IIio.Otu..:: U' uk"1 ;1 prołł- tand'u') 
",-..:irto udzial. lIie fak Jak pisze aufor 
"ilI..-adziesiqt osob, 'f'l'Z o wiele Il'lt 
.jf..odano flic "llko Z'aprz{'s'amQ hudol{.'II 
koksou"li łL'SllrtlOl&.'if", ole TOlnl; - 1I'llpło- 
(.t'flla UdpU11.i..dllielt ods"'kcxlou.'<łJl u I. II 
kakrQtne zOfli('('zl/s=cz{'1I,e Odr'IIo 
"'iie mogę' .';i(O rak
e "'god
 - z opmi{f ł 
lJrOlest byl Jliesl.:utec<::1łJł O{2'IJII.'I"lł.. 
(....psi tlie pTzt!Ktra:szuh Się I\I
J
-n f ruf" 
prz("lIK>sli kol"sou'lu do PrulJi, tak }Ok illl 
lu .2ulecalisIllY. \!llslę lednalo:. ...,.. ')f)rll(1I 
"WiłO kolrjlł11 Taz ,"pruu'<ł SrOltou'y pr 
 'I 
ł'zynł Sił' do -rOZ1I.1P1łt'IIIU przez s,JoIpcze'l 
$Iu-o IIQ
Zł'gl) rf>'JiuIIU '.'-' mUZI> U-IIO(....O. 
dla nas U'SZ'/
II.." Ił. UTI'C IwltUł"PIł(, hOJ kol. 
sUU"łi. 
"'le u'J}dcrjp lin : t{' nlzl(
lqza(. 
Możua 2: f"go (l'JlsurlC- rUZIlf' Inl/łlski, 
''''fil-y imlyrru l ff'lł. zr dopnJ..ł l Cfd ilU' 
bfd;:i... rzeczy u IstJ,lm Trprl'-rlllo,drm lU 
ff'Tt '\:Ull' flaroou lIlClf,lą("ego U'l/bu'rot. 
sley..h pr::t>tfst01A'łllE'h II' prau:dziu.,f' u.ol- 
łlJ/eh u'yborGe1r. o pa't.
lll'ZI'Z(' tel('lf" 
:>prau' ilU' uda SIf" Ilum ZOICllu'l(" do ":ou 
(.0 ' 


/ P')lI'<łZUUlrlll 
.. f"'tl 
d 14'1 KfJllj'('dcTCll'jl Polski 
'T1('fI.Jrl'Pfłl,'j II" Rlł'lsku Riołf>1 
ds 'Jrguł.,,,-Ol.YJIlYf.lt S'I'/\."ISI,A\\ 
I)IĘ'ł'Ą 


ł!m]
 


I{t'd_ Jadł'm ni
d
" nd..7.t'j 11:"37.('''' nip 
IH'iali!o,m); ironia, zlo!'th"o
d i pollomiki 
n nirj b) 
 ają. bo dzirnnikau(' mają rJu 
nic..h pra\ul_ Iłudo"ił" kokso\\ni "' Sto. 
na'\\-Ił" j..'łł'..mv pr7.t"("j"ni łak samo jak 
KP'". nied("rpliwi nas brak o'ltat(!'("zne- 
11:"0 zalat" ił"nia tej kw('
th. Ob.;tajf"m)- 
jedn.Jk p..:t) podan..j ,zacunkowo ilo
ci 
Llc..:r:('! 
-łamOI 'Iodo".. Pn'1Ju"IIIf'. nhJI .{.ł-t O l"/... 
"rob,. 10111 1JOr1.III', pra"yf-II''f'(1II dn. 
r_",uCl ' 


Jdkdll\\lrd'II'I.
lIn. 1("\\ lil/{d,ll.Mlł f 
..kilU, \\)bUrlll\\dIUI .... I\lU n t.- I U ,).u- 
kingu b\'ło l("ril d 7 kOI)l'e'pL:JI Uf,ł.....p(-'d... 
10\' aJH3 (("gil IC'rrnu W k{JIIl.U jcdu:.tk 
pcl
loiIJlO..\ 10n'l. ,.. h-pl(') ..i". 
tani(" 
d
 
u. łalnl) m m,..j...t'u PO\.\ ..tdna pndnbnf' 
Jolk opndal IIlUI.JUd.lłł' obJC"kl).' handlll 

H' kIrolU hfl<"klllld du:-tOo,;U\\d.Uol b,-Jdb, 
do (
t'Jl/I'IłI;a. i:II pJi:tn pH1wad7pno b" pod 
mul,ul"(I1 kUlI"'l'I\\OIłclld 'ollntku". 7d 
wlol
.I1 SIt." JUL. spoh
(:.lll'\' komiłtat. ktoJ ..gn 
C7.łonku" U' bl'da prOWi:td71'. I finan
owac 
ll' IIW' l:-ol' (Ił.' J('
C'h no" fi I dda mif'j;;;;kd 
lat\\I('rdn ,,-h pJ.Op(l7}l"J{' ,.,z \I. t}m loku 
btd.l1ł..' IUfl."Ud nl7pocLdC budu,\( -r)
U 
coam:y m 0pf'rujal.Y oh('C"IłI<" na l) m tc..'''elU
 
l.inkuoiIl 
ł' 'o
liłlla " "'PdH 1_ "' 1t."I.I' In,. I.{" 
c1łu
/3 1blt" f.,dł..' Ib) 


EI.t:KTR..ldl do 
n..... pi..mo. " ktm 
 hl f'7' talll
 m_in.: 
\\- ,III. l'p::I I' " n, " ",,/I' II' 
h"/UIII '1'I'''Ił. 
ua .tu '0 cd 
.. Ul ",ulI'lh' 
}O l.11nr II. L " ł_hll 
ra" ruu, 'I ,I', \\., . 'Jll 
fi -rnnl..l( 'ł' r 1-' '0. lu 
"If' cyll,cr' III no I1r(J( I . I , 
..uleu". u' cif) {lJ "11 
nlo ""IJeJll' I, 'w' "'ou 
IU.f'CI ""ullluJ. '" 
cI,,,,, 'JI1I'lrrn'l!lI I [1,,1 "'Jl 
11"'11 "ud,,,,,, /11" ..,lu( "" f'rnku pel." 
lul", p"-kru,1 'Uli 10.0 "ql CI. n, o. 
u,o 
rw<.łalll""{ u'l, ,1"-C1lll" Ił lIo nb :ll 
llt'1I 'tl ."{Id" '/f" I. u, ol,'u,(uwYf'h 

l 'r
ylehlllll ft>c.hl J.-'llit \ff.,llOllll';:'IO- 
FrrJ..lr'l< 111m Su lu II' dlo "I..d...;("łll 
Jl/rprQcu,ac ł'I. iU".olu .
, , 'Ul ("eh 
",kol 
utr '111'0 "/od fi .1111 llItPf.hani 
"o t 1110/0 tlCU" lI'"
 "U l..l'o:sd 
""ofnldtnt. 'a .\pl"cJClUI la wsI hmvlrrn 
,uf
-brc1ł1(J II" (U"#.'.'''''',U-O'1.I1l J..o degn 
__aUo.du proCh 'I, rok ClI.lor/ClI" łJslU 
'IO/{'O lIopraw, JW" /uIJby!a It.ledza 
t 111I..t')(>' 0.... I 
II'V hu-Irl nUj'nlr ab.t:ol- 
wenlom lob!Jllt. prUł 'I Ił' rd
"lIu,'1ll' Pv- 
"tagnKu. mlod Ił'" U li _Id .../10:\<-1 od "'0- 
porr""C'buu'arHo slo'slIUI {lOIOII c 1dn
U4 
r Ul" łla'L
('11JO dll.t' kiu ." lej pf'fjGhwRC't 
U. kald
'1 : II Y III l('IUh 'Jd, Kol. 
T,onl/ul skłoda""l rJudu. II pr"'n+'r j,. 
_I IrrIHlUllf"1iI ,\ t'q..ł.lvl IIIIIIvr 
",nf" IW (pla tr £70")11 'I (tA-oc'" !-l...krt>fo 
rlll', /..\/ II Q'.Jrl Ił (HI 1111(1 r', '.)4 'iQ..' 
J{ł"d_lnlol.nra('jf I' utYool.z...nill kił"l"un- 
ku .,""lrkomuta('Ja" otr1:Hnali..m, ;f. kll
 
,atoriunl, "am "i,"t. oalt-i:}' I.lI:"la..
.a(' pTr- 
tC"nOjj
 lit 
'proM:adzrnił" w bh,d. Cił"fiZ).. 
m,"' ..if, Zf" na':tz popi ;łrdni Irk...t Zainlf'r.. 
..n" al" ir"J "Z' lc.."lnik.."". i li(.z, m, na lO, 
'"1.(' -, laką "am"'II
a
.. r)l.
.'ł.ł"tajioł ",JiII.- 


. 
ZACZYNAŁEM OD POZYCZEK 


IJOKO'lLZt:"!ł' /F 'TR. 1 


Co pali.. ta')C")lIuJt>" pra(.}'
 
Szukanil /.'.
us no\l..... ,,1;- 
kił-' pndr>jtnouanu' dC'(}/..11 N.a (In., 1.1 
11 podJ{'ł-Iu prLe l ali" ut:,-'h7alj, ndpd.- 
dow mlall'm 121 1(1711), PI)' 1 71 ',O\,,"QI("IO 
l,. minut. ClC7'" ił' ,,,1.117 II" dl"- 
,-' Lj.. nll"lrah,,.. IId'\\(.t ...rt'll ,.- L 
Ilh n nd dZI" lo h.' duip dohrf 
J'-dpl (UJ3 ,I" .
 . Id 
',,"_li7" 


..-.n ...n.." 


,um niC" pn 
fir 


1'0 la'('\- nacja pracą. a c..o jŁ"
l 
dla ]Iana naj"".żniPj.....ł" "' 7.\('iu'! 
R.dHI ,"rudhuoJdpu\\ll. I kl1J4 
lo J. t31 T.II< - 
maloJ(.
t,,- . I.'....... 
na I , pl_ 
n
' J' ",ł..n1 z l. rkl -\.gl ....
k. 
 
,awodnil/kl nan II sklt'l ref' tu 
dlU I"mnana kI" \I. \-\lil tłu 1 J Jf'...l 
.." 1"-"t'"JTII
ll./" nhl 'I1'l.mu--c \\ ..lallJlI I. 
gancie .I0M-tOl (J Wide l p salys .Jkcji 
d.1Jc mi syn Ig, I. lIl"Zt:'u LO lm ASI ka 
w BicI ku BhllC!J_ .4gl1ll 7( c i Jg'Jfowi 
udało 'iJf jU7 łO, do l.7
gfJ mgd)' nie 
do,sndł Jch tala - 7n ją blcgle po d v.. a 
jfZ}kl OOCl'. CU:-..lą mm«- foznofodne 
7.ainlcreSOv.arua d7u i. -L('golnl 
l
ol'"a_ 
Lal\\o b
.l ..., nt"m ooll:atł"J:"o ta. 
LU!o,ia z kont..m dulalo""m za 
rani- 
... 
IJ::.01 1"\ il'n'
i, trudu(J t;l:lrcJ 
 
'\\i,.c. b)CSiłIl1odLwlny. dobczf'''I
 U("7', 
53'"'1 po s\\ojcrnu Z31'dbt.t ł1.J SYl.0Jł' .....).- 
d..lh.l. Przt:Slra.;a.j.sc pp. sprL.ęt clektro- 
nn'zny I sam 7.awbil Qobif' na zapłaceni... 
kursu pl"d"d 187rl)". 
i(; ,-07pI(";;ł7I/al1l 


.. 


1>' 


Ił 


..  


,-;" 


.1' 


"\ 


" 


Zb,gmew Bokun ze 
wołą UlublOl)ą I"abdwk
. 


l\ 
lh III 
1 UJ l:"CI t. 
Jednak .la", :>.l(. L I1h"-'-IIU 
z\\} kle jf' lUJ('m' \.\ 1..1 Iyn 
po włp..klm je--"'I'I/-' Garda ""lraIl1} 
. /' (Ldl. ŁUlllp(" I I}P m ł 
,-h
 ukcotlW. l' Lond} lU'" w () m roku 
",łlj, r.Jn,\ 11 łt> FII'IUlU. 
\. na {'o d7.it.n mit"zkad(' palł')r- 
"Q"" willi 7. ha'Ol'nf"m I... 
E.'... 1J3
t"'nll. \\ domu k\.ol"\ ,.",.. 
budo\\dl..m łownie.. 7a p07\,-/on(' Ple. 
fl(ijdzc J51at leHm. Kolt'li:.1 ,11)bił Im, za 
bUlelke koniaku, prl,jekt Dom po 
wsłał z <:7k0!l7onych pu.<;r:olkow kto- 
..y h 111111 nie ch("'dl kllpłC '-)ta«.. mme 


Foto Bogdal1 Ziarko 
11 d dom I 
nun al pll r.. t.an I" j.....t IIdm 
dulJl II. _ J b:łrd
,! dubre 

7\bklt: s 'fł",,' BMW. 
3.15 ln,,)ch...dl.II""IJ' \).1' l.nnrJ11a . 
In(', kar, fi W,,
 4 11
 bowy, 
no. "-:120 k"ui UU' "1' 70n... 
IdkL.... ma BM" WH1Ci.l" :u-'lb11 1(' pa. 
111"1,1, c
"7f' ...1..'lunu PIPOI."d7.eV. po 
IIC7.C1 I.clo,bJodn l.nlll ,I czav.
z... 
\.I, ruehu ,.. d3":HU' lub ...1.111. II)'.....P.;:- 
tov..an... K
;lctlf..-..nn d.flt, lu h'z In 
"cshcJd._ 
('Z) qodzi ,it' pan -, t..l'''ł. Ii. 
nadal jf""'
.I('ł:t' połultlljr u na
 
łra("h 
....I.zł'd ujay,niani('m ,y,oiC"h do,h.... 


KRONIKA BESKIDZKA. 


..nil'l1ia (ly...I;.łora ".d"al"l]a .Jabh.(....i.. 

R \lul'(> d7.lfki r,.m rmhlikac..jom n 1..lu 
mlO(I
 "11 Iml7iuf11 lat" i('j h('(I,il' '" hl U
 
dnhl' ł'a'\od"l' 


POR,\HKA 
',1\ ('FSZl'RO\\ A "1"\1 
I \,,'" fi 'II eJ' " rtlu 
II U 1(1 fiU' PurU'j" Q TI 'I ,"ł 
lit na lic. d.. in l'h,,,I,,1I II leQo 
11U III bł'(LIł
 pT'::I'bu:'qala la
 I tu 1/ 
fi WJf ud ub. rukv, 10 praC'1 ''''''11111. 
kilka lat. ,". J (""!llm lI(ljdu I". 
r 1"10 '"'Gmell&. bylo
IY IJ1 ,. 
'li 1p.rki(h JIUldl'S
OIC WII/"( """Ił. 
l,r;:. II{lC' Hill h dla t u'/o 
 U Ił! 
]>r'::-I'budou-e. 
.! Li ILb TuJ..-11 rl ,,,, '(I'.,rl.. 'fi 
łllł'JlluU' IJ(}d 1 '
I r'
 'łłfll lIT 
POlIlIllU I dla Ila, '.JQrOl" Ilf. ", 
";fro...,, o-,-om. 
(' kOłl",1 
....'.(.sfl/rJ' .JI
SI1lu"4"t'lvt.t.e. 
ł \n plol.u pr f'd remordo . ulIUm 'w.' 
H 111 U-r/Olldou:tll(O ktL"irtniJ..1. ł cllu(h"I. 
",or" łdrudrliajq ruch kolotm.J (J spra,"'&' 
k(IIlll,łlklłje się jeszcze bUTd Ił!), fJdłl w 
11 l" lIko rh olla przebudoU'a, ."...(:,u 
d _I' Iw myslulc u.yhncloU"CI:'u' sl"uY'p 
l tr;;:('ba _dt'I,ł.OlltOłL'iU' 1 1>u
'n rCIi" l! 

1."huduu.UlUe rUJł.da ( 
., l"alc.._1i TClZl,CuillĆ ł-ZJI u: vbł'(.Ilt.1 'ł'll 
a'.je gnspodan';;:ej tt.'aT(u ru....tHlduw"U CI" 
n'III''?ł-" S(TCI:-:.QI'kq oraz łła co rlluJ(I zusf{w 
pr Z'lac::OrlC J){JmuJo"'
I.-..lll(l liCi pw.r (! 
1(' ty'" budynku.. 
'j (. J Por"; J.:o ,<, u-,,-gledl( lit) lu ,,-4' j"...l 
p..lo:wUQ przy zbiorniku u.'od" Pll"", I ,m 
lezy do , stn.'J1J samtm'IIf:1. łllE' nwzr Pll 
siadał.: U"(JChll iOflOIV do ("zaSlIw u'ybudn 
WitWO kOlłQli....cic.iiioczY
Zl.zalnl_ v'!i:'::U.
' 
kl(, I.obofy ZlL"lQ.2'Ołr(' z blłdot(
 u",dOl ,q Uli 
11'11'1' -"0;0 IN\'I 'łrIHifn,..iq. narus-e"'ł prl".ł' 
p,:WU'. 


JA' "f)\\(Jlłll.SKI 
Kau.,,,i..(" 


K("d Alitu.... tf'
(J li,.,rll ('Ił."')h. od" It."(b.. 
I)orąbk('_ "a,i d7.ił"Dnik"l"LC' lak:tt" Iłit. 
naJf(flr.I.('j 7.naJ.. tr micj
C"o"o..(", ..t.... 
tł'i: ('hot.. IIh'krur
 upini.. Jana :\0\\ ohil- 

ki,"
o w,.daj.lł o,.;if d
-
ku
,jnr UWM- 
I.am
'. ;.(' "ł- I."'.lti "'-ano pn:("m
,..It>(-_ 
'",'ła
n7a t" o!'ttatnią o 
('irka('h ..pl)- 
waJą(.
('h do 7biornika \\od\" pitllł".i. 
pudc..zas 2"d, do 
z(.'M"i dClmó",,- dopl.u",a- 
d70nu ","odo('l:tK od stron, Rllko\U'M_ 
)'Iam) nad7.ił"jf, 'Ii.e "
mil('Dlon\.mi pni 
bl
mami l'ajmą 
i<" nrt("lnif' nO".1 "')- 
hranr ",Iadl" ..minJ. 


dó". pr7rkonaJłIf'. ił" .-1'10"" it'k bo
a- 
h nlU,i ml('f" ..
o
 za !oklłr....
 
1"0 na s L'7f ..de jui miJa 3111 011.-'- 

h'I', o;ot..I.uiLr na długojt Zl.ze po.lml 
ta\!' I 71e -:olad). Yr naHł-] ps"chi("ł' I 10 
7.lamanic osobo'\o
d mdm ł13Jbdldz(t.'j 
7.a zje temu cvstcmowi. Ja I))og(' PO\\ 1(' 
doll('( ot\l.arclł-".'k' pla.;u_W ban'l7cI c1U70 
Jd\.zko iłmot"\\.'elllt}'chd7i
lalłnll' '" 
JII ,('{h. ,.. ) stkirn pi('u(l!d7f' '., 
pf1lr"'l-'bm'" alI.' 'ue POIJil.'r
lm bezl 
IW 
\ "tłd,,;mii:l Jl'h 11.1 prn klad llit 
wodkl. 
\Ioz.. na hnbb\- q .Jaki..".I 
['..J..kw malal"
1 " XIX 
. POI" 71..7 'p;oluit... narue:tr. t"h 
d 1('1111 7 Iflln1 PT7'J31 n- 
kil I') pufl. li.lI,,"'k o; II. 
VI\.\\. . KlJ 


u 


Komu kihiC"o"al pan na Mon- 
di.llu'" 
f\j;.-, " " '"'''''11'''" 
("1:] 1II0;f.lla pl"O'
>ic..' o n-'.(.,Ił,' dla 
mlod,Th, 'Ia..llljąC"
('h m£>nt.'dżlI'ru"_ 
. . (III 1\( "'1\' ..d1\ 14 r 'I 
11 Dubr.
" 
I) z a J u l( 
nu \\o'c;
al. bp, pr.l d'n,,-, I 1..... .t 
,,''''/IIC t pcr'- \1 
odl L' od p lc-lar;.lid. 
I p" 
'''1:11 aUlond"dldll.nn'cli 
p I.J Zl r 
..hL 17... Irzeba Jnlce 1"""11..,1).3' ul,I... ".., 
II I pl UcI Jluarl; odki V( Id pl lu 
1'1, kłr}("71')("
0, U TUt'"' trzeba pP" ł. 
\\ 7) lkml r . l.. PUli' , 
[7('Ie1nl _ M'I fiU 11\ pro
ralTl 
te '-, nsldtmcgo ),owodujc, zt. nd
 n- 
k uy nR
 m
J4 komu ud7 I. kr \I_ 
łów dolan)w\t"h. 'l'rI:<,'ba ml,,-\. tt:..- hu 
d)f "i...kr1 ROZl'J' do inter \o. A 
1 ona mol'(" nic pomoC'. je .1..... L- 
nam,. pod"itawH\" }odl b 
n,,"l.h_ 
.J. paTtJ "r w Zw ku R.....ł 

klm rui" m. IdeI( li l tf:"ll:"f.sk' J .J UlI 
h It.run .I-airL alo,,-any w c;.amod1ud/l{' 
uli.l) Wi:t .Ię dopi("ro po PU(.kTfle.Zt nllJ 
ł:"lanH) niemIP
"'u
j_ 
laml.uj JII nu 
Je!'" P')I-<).IUmJ
",dl' 'ill. 7 cał} Ul ::." 1i:t1t'lh 
I)zJ,'k uję za rl)%mo'l f. 


({.,,,n.in'l,,,,t..._ 


RUl'ł' '" \ \\' ISI.o("lI\ 4.-'."U}\tlłSK \
		

/strona08_0001.djvu

			8 . KRONIKA BESKIDZKA 


Praca 


1-'1: \l \ \'. I-.J'
 I JIU"..1 CI, dz.
 l 
.ł::r'..Kr !ta 
B .d I 
Iala 32.!19g 
'\.I.Ę' k.. n.....I)We - w
kwa- 
I.R:' na ek
poct tel 
tilała u.l. RUCiana 17 
. '_d) 28223 g 
h.R"-' I 'ZY posi&dOJący maszyn} 
(' pro u\.cjl OCl'rla nr ..54
' 
. KWllIka B('skldzka... 32215 
Z \1RlD:\IĘ kroJczyme 11a I 2 ela- 
..... Garaz blaszany sprzcdam Blel- 
..kn Biała. tel 434-44. 
2244 

POLM .,Ja"'al"' lllelsko Butla ul 
(.t- .]'(1)13 18. tc1.l.88 79 poszukUJe oso- 
i,.[, i 


Sprzedaz 


SPRZ ! lA \! ol'gany el£>klromc7.ne 
no
e YA\1....-\IIA Rad7.lechov.y 1000. 
te!. JCT7P('TnO'!!CIO"'-)' 676-230. 32.:!:ł 
S
O."()WIAZAł KI::: WC-5 sprzf'- 
dam Penk.tla SI
Clil.n. Jaworze. tel. 
7 
 -\
ł"1 32220 
SPRLł.DAM poloneza 1.5 LS (l98.n 
AmiI") cho\.\' (53. 35). 32200g 
SPR7FOAM masz..vn
 krawiecka 
LI,- Lką CI AFS, tel 
rzccznos('lOwy. 
Wieprz 671-551 od. 19.00. 3220" 
OCHOTNIC? A Straż POl'orna 
w MII,--dz\'''zeclu Dolnym sprz{'da au- 
lobus. lelLZ RTO - po remun('1t" 
C<'lIa do uzgodruema. Mi"dzYC.l:ŁLze. 
LP) 

 3
lq5g 

PRZED-\M d7lalk'i' b'ld,w..laną ;.fi 
do \\ Kor '>cov.l('ach BIe k{l BI, 


\\ ('cn(nul1 Blel
ka Ulall. J 
m. t('1 200 39{wh zor 11) 
321882' 


B""'t-. D\' KIII1I,,__ _.1. _,-,III do. 
m,,, p3rCI I. L... .
k6 
Bmt..! r(\ pmp 1t 7. 1--on "'lalki, 
wtc'rkl lU lti tt' .!II. 24 3:!18ti
 
o;;PRLlD.\ \1 
 I 11\' .lO"" HIl".
ko 
nlal." u' W d,.k h 'ł ::ł!182
 

PRLł.I)\\I.i"n !..: ..t..,If\..rl>dJ'IIUI\ 
ł- Id\I1ł-.... Ln
\ u .I.I'...lk O." 
J L '\.1 1(' ( I..!\J w{ 
P 
oo;kllJ:o -II); .ł:!'flh:- 

PRZE:D \\1 dLldlkt:' hudnwl;m.s n... 
U..L.( 13.- 1 B.....ł.._. .')t..! 
IlI!k. II 3.!17Q
 


N \DV. U ' '::t'ł1 dn n.monlU L -a- 
...... (-ni 11:.1 zt"d II -- 
J.:",j Ib. J2212 
SPlVr.1J-\\ł fITla.kf2' b\l\"u\\La.
 
IN 
tan I.. Dlr l :... . 
..I r ... 1. 
,klł'm li! 5po II..J ara. 
w k, . 
 _ 1 
w£: 13 .lI. J

IU 
DZ£ALKlbudowlanł!spr7t"d.111ł Iłld- 
..ko-Biał:t. ul. "Iron'7:! 12.1łn 
tl148 
"I:\RCICi;.- olch:3 I: pa , "bna kUJ.m.. 
Bil' k:) 02-454 
.2" UJ! 
Kl'P!Ę lub ł'o).dn'_'lL.l\\U,' mai)' lukal 
na dLI3łalnl c gastco.lomll-zną. Bo 
guma. B
.. ko Biała, Straconki 139 
32239 
SPRL;EDAM FORVA} l£
 Tt: po 
\\;}'p,ldku.labrz{'c. MI Irdowlcka 19. 
:t22-1lg 
SPHZdlĄ.M :Mlupowi,zalkę Cląlfni4 
.110\\<1. C....!57
n. t,.1. 2... ,);0. 12 12 
DUZĄ li..,,,,c tilC ':l<'} 
pfi'('dam. tel. 
:!4Q 30a 32::!43 
blATKI;; (\g1lJd7t'IUI)Yoa. dłut sp.awłll- 

 1 .u.....n'. cedmcy 1-3 mm 
dJa do drutu sred.i'lli.-y 0.1 6.." 
;ha or usT go\\.o pr 
a 
od 1r"')"7 -,1m m 
KU .......... Bry,gadu.stow.. t 
4(,"-1)3. 2.'\029 g 
sPk.lł..D'U.1 I.,U akt'ClnoJ owo tf'l 
!88 19 po _o. 3::!j4:, 
MAŁE 2o$podar..t\\u cl.ilh" nie. 1.(.0) 
f>....lic..... .II- n rl .U....Kr' 
..ka BI..;....I 
 .... . 
_ 00 


\IODNE spodmt: ':;!Jl" '.U (.L ':1- 
,U
C' ;.:.<) 2:lj !I
. :'__111 
5Płtl.ED
\M now". t1-1('wl...-,r 2etchc- 
dni. ku JC' \'y, Ił. ku BhdoL. I. 74. 

56 g. 20 _
'. 3.llG9g 
MOTUC\ KL pr.lctlwvJen!lY kUPI\.", 
;el.231 9l. 282
1« 
KUPIĘ 7Ieml\'nrna w(,koh('3rh RI.-I- 
ska. SOSnoWi, t. tl.'l, 53 15-28. 2H

IJ.!' 
SKLP'zlc,mli m"
oJh kolotow}ch , ka
 
bU i akumuhd.'-'cow. tel BrLl"( lno
 
_ _1,. 


Usługi 


KARNJS.t2': koreo. uluz,je kolocowr. 
zatnki Gcrdo. rolrł)._ Polera Luka- 
3z.cwliki. Dad.sko Biała , tel. 233 43 
:mo4 
_;;Z'iBKO i łd....h
1WO zostaniesz ob-- 
&łuiony w po,,:rt'dni.ctwie handlo. 
"'''Ym raecUC'hom{l;i;c..lami M. BronQw 
k.ł
j ....' RI..Ic;kti Bł81(-j. ul. Dólrbcktc- 
go lO. td. ,da 00. 31200 
HSł..UGI kca", u.:l-kl..... daKtskle , 1.aIll.O. 
JllclskoHil.ln ul D( tClown47C'. 
321M 


[....-.<;..,.\vr? "I 


, .. 


.u, 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
Z UDZIAŁEM 
KAPITAŁU 
ZAGRANICZNEGO 
Spólka z o o.BOND 
Śwmna 167 k. Żywca. tel Swmna 15 


'u 


ZATRUDNI OD ZARAZ 


BIURO PODRÓŻY I USŁUG 
Globu.s" 
" 
Bielsko-Biala 
OFERUJE PRZEJAZDY 


w każdy piąlek turystycznym autokarem do RFN na trasach 
. Hcbnsted' . Hannover . Do,,'nuand 
. Essen. DU!I!ilcldo..f . Hol... Bo.... 
. Frankfu... . Manabeian. . Ka..ls..uhe 
. ShllIga...t 


. te('hnolo
a na W)d7.ial
 Konrf"kł'ji 
. kierO\
nika D7ialu 7bytu 
. ak"intorow 


WYMAGANE 
WYSOKIE 
lew ALlFIKACJE 


CENA BILETU W OSIE STRONY, 
165.000 - 30 DM 


PO'.-\DTO UrERlJE
IY. 
* wi7:owanit" paszportów. 
*- ubt"zpit"czenie osobi
te ..\festa" 


GWARANTUJEMY 
BARDZO DOBRE PlACE 


INFORMACJI UDZiElAJĄ 
BIElSKO.BIAlA. ul. Krakowska 2a tel. 440 95 
ŻYWIEC KOMIS.STYl ul. Wesola 8 tel. 25-21 
PROM EX SKOCZÓW Ry"ek 38.04 


32_ 


, 


RECENERACJA 
HYDRAULIKI 
SILOWEJ 


saanochodow cięż
..o- 
wych. autobusów. naa- 
szyn budowwlanych i ..ol.. 
niczych 
. pompy wspomagani. ulll Ir.ierow 
. silowniki teleskopowe i pomp, 
tłbate (wywrotu) 
. silowniki tlokowe 
. podnosnlki warSltatowe OHP (1.- 
b.) 
. wozkl magazynowe do palet (WU). 


Ri< lsk.. Biała 
ul Tlellow 9-1 
\\ oj ), Polski£' o) 
3Z367 


Jako 
likwidato.. 
Spółki 


"B1JD-SPORT" 


a 
 I a 'Ii z a m oh\-ardeo 
lik"idat'ji Spółki i W7.)"3nt 
,,".if'rzy
if'li du zgloszema 
it'h "i('rz)telno...ci w ciągu 
3 miesi('cyod ninit"Jsuco 
oglosze-nia. 


24968g 


Pani Annie Witek 
wyrazy głębokiego 
wspolczucia 
z powodu zgonu 
MATKI 
składają 
Dyrekcja 
i wspolpracownicy 
Wojewodzkiej BlbJiotokl 
Publicznej 
w Bie'sku.Bialej 
')'z 
I 


Serdeczne podziękowania 
wszystkim. ktorzy towa- 
rzyszyli w ostatniej drodze 
najdroższego n8m Czło- 
wieka 


śp. 
FRANCISZKA 
GARUSA 


składają 
Zona. Syn I. Rodziną 
""':lOr 


Z gle-bok.lm zalem .Iawlosdam.Cł- 
my. że w wieku 58 lat po ItrÓ1:' 
II lej ł;horoble zmarł 
mgr KAZIMIERZ 
UPLAWA 
ofiarny dil;iBlacz spoleczny 
i d'ugoletm dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Istebnej. 
W Zmarłym zegnamy wspenia. 
lego kolwg, I oddan8Sllo lu. 
dLlom spoidziele,. 
tcolezanki i Koledił'V 
z bankow 
oldzll!lIczych 
wojewodztwa 
:'2<;.>\ 


ZACHODNIONIEMIECICA FIRMA 
..Kostailski L" oferuje 


wskladzie cełnym prowadzonym przez PZUKZ ..BOND" miesz- 
czącym się w lywcu ul H Sawlcklel 5 tel 46.51. wew. 115. 
telex 035486 


* jc-ans U.a OL. 
* nł('ł wloskił"J firmy ( \ \ ŁVOS 
* nowe i uży'" ane ma'liZ)'OV sz" a1oit'7.. 
* 
r{'cki kamlt'iI pralniczv 
* dodatki kra", ieckle 


_L
h3 


ZAKlAD 
SZKOLENIA ZAWODOWEGO 


w Bielsku Białej. ul 3 Maja 13 
o g i a li z a naba.. na ..oczny s.:u..s Jcos'EUety- 
CZfty. rozpoczynający się w zniesiącu wl"ześ.'1iu 
1990 ..oku. 
Wyrożniającyzn się absol'We.ntoftł zape'Wniaany 
zdobycie kwal i f i kacji czelad.nika W' zawodzie 
kos_etyka. 


7..glosz..nia pr 
nwane .!ią w si('dzibi€' l.I'by RZl.'mlcslnic7 ł 'J. 
pak nr 4 ud poniu171alku do piątku y. c:odz 700- 1500. 
.rpl_ 272 50. 272-58. 272-59 


ZAPRASZAMY! 


24983g 


P.P. PROGRESS 


ZATRU 


D N I 


n 
'133 4f) 3.!_ .rj
 
ZAKŁAD s:tkldl kI L>U1t:'Ld !>YoOI
 u:.- 
ługi - rov. mez... II I< 
Bi(' o-Btałćł , BI lei 
258 fi., 3
 105 
ŻAl LZJE I.rLt"u\\, 11 lIII' !'oc{'b. 
r2} le_1frI1nrQ\,'-1I' kie N>IW, kcot. 
kle l£'n.....,)'. ...oJ B :'
8 09 
w Rod7 18 II. 3llfiOR 
VIDEORESTRACJ 0\ ł!(} t.! Blf"lo;;ko- 
Blała_ 3

06R" 
POKRO\\CE fulCZanł-. rldturdln" do 
samOC'hcw1 -ł\\. z....hodr'l, kCi\lo 
W) h - r r7.U .apC7-..1. \\t" Zamo- 
WI('hLd ll-I Bll.bko 27-' 9, .!flłł5g 
DEPII..J\.CJA YoI,,:;,nw lIc1lUlV."J'}nI 
aparatem ..LIBERTY". S. .lrlum 
ocaz mne 2.ablegl kosmł..t......l'nł.. 1'0- 
It:'('a Gabmet km ki Koz ul 
Mł}nska 2100_ 3!191g 
HAKI holownicze v. ...-kunuJ
 I mon- 
tUJę. Zabrn>. ll'l ,1-8'2 I
. :::S1
'1 
ŻALl.L.JE przcclwslonec7ne. sreb- 
rzyste-kolorowe Blt"lsko BI....18. LPI 
.!21-59. .!8083
 
WYP07\ C7 ALNI-\ SlłrZftu wideo. 
Bid. o Blótła ul. I"udl"IPnlt> l:d 
- n3Jt
lIlqTe ("(,11)' li-I 2i:i-7::; 
Ił
()-I 
\k. fll..lo;;- 
ko 
dłd, Buh ,,"dr .w} 
 td 2ł.! 
I
 '

1g 


Lokale 


t'. l.., 
II...\
 d ]00 


)- 
Dlto! '.h . .i'X) 
.s .!
) 


.. kray.'('o",e do praf' ",.. 'Ii) ..terni£' d", UJlnuano,," 1m 
* mł"('hanika ma..z) n 'tZ\
 alniczych z pl"aktyką 
* praco"nika d7ialu 7h)tu braui.y odzit'i.o\H'j 
Ol bardzo dobrą zn8jomo
cią r) nku 


WARUNKI placy i pracy do omowI9nta na mieJsc\!. 


Jaworze Dolne 275 
lei 72 415 i 72-472 


3_J73g 


STADNINA KONI 
PR1JCHNA 


LIIBOR"TORIUM 
PRZEMYSLU ROLNECO 
43-414 PRUCHNA. 
te._ 295-12. 14 


or
rlJJe u!łlu«i w zakresie wykonywania ąfl-aliz ("hemic:zn)"ch 
wedlu« Normy B'--88.9164-Oł na mi
s7.al)kach pl"zemyii.lo,," yeb 
. i kODl"t'ntratach '" Y$okobialkowych. _ 
W szybkim czasie- wykonujemy następujące badania: 


* oII..śleoio 
oA. .,il.... 
* .krr.lie wl..J surawttl 
* -łdlaie Ali IJtł_ 
.. .... IIW.IISt1 r..teUJSltleI ..,r.,u. 
.crNJlllllulll,c. w kw.SIł HIwPI l" 
.Ol ... .....,.... Hol_ ,""..,.
 ; .....oI....,...'do. 


Kr230 


ZAM(f:\P' 
le\\ 
t(.rUIIK"
 
Of 
kd '. 


I f)1.kOJ0\\'l-JO:! 1lI0"If'd 
./""lnet'. 7' ol 
. 'li ł- łua I
 d PloI.ł--l' 
.-1.... . KJ ka B .k Iz 
3!',!' p,ł?Fn-\ \I 11'1( ",k tlllł-' Yo la..nn 
.. .1" l h.\'t.:!'.t. 1
"3\
\Ił""".o 
. II J 1.!_18g 


7\Mn
IF p' 
, 


"lII I 1-' \\ la 
I 7 \1 
" up' , 
0<' 
00. , 
3.!'09l! 


"" \ n/Ir HLA \\'IF !la e It In d71::I131- 
I 'Yo. .... ....I 
4" ':._1' 
MnsZh.o\.;'\l
 -I M.'I"]' t:" ch>'1Jj)C> 
fil L. 


.. 


3" 
111d!., 


..LIII!'
 
\ lnu .ldllJ\U '.&IIIIUII... 
iłr. rh.> <>':-łtf lo ."uL< 
U' :....1. 11",1, oJ'.,. 


\I .. li Joi"l 
na 
fł.."'
I..£..... 


M :ł I 
1 I H ł'
ld\ 780:1I P "I', na d.,m 
"" [" U Oft'rt .1. hC"1 - 
 
Bc:o.kn1zkd'. Bil ł

,) !llał.. 3
IH;
 
LOMI.hand'm'\'"} W t"l..ntru'l: Uli. hka. 
Białej W'\TI.&Jnl
' t"1 -łłJJ-.
 
:!2łO 
Z.:\MU.Nlf; ("'71 r'}J.1I.L- ""'''''l' k'JfI'f'')c- 
łm....e(puw_]w,I). 
-I .... ł---'_"'l\- 
tł-um miasta nd I .n "01 11- 
!;ze z, nem Warunkl- Wł- UU 
nlski(" piętU!. Of""rt... ..S4 ' ,Kwl .k.J 
l:h.;;kJ1zkd'. BICL'lI,.U Bi.fd 
_

 
Bll..LShO 13l \LA' \-1 
 
pr-zr -łdm 
or la ,5-ł- hn. kói fk d 
I:h
bkf)-BI3ła. 
_!25
 
P05.llJKLJł.. I, 

oJlu n.' un_lldll 
1 łd llk.v. _" "H 
"skol. teł .:!..... lub I. Uh .]_l"lII,K 
Blł:L
KOI '\o' t Z \\. bdJ:'_'nll'lr 
()f.. a ił 
B,-'
hld.łk8" Bid ku BIała 3.c': 
 
\\): DZIF Z \ \\ IF DOn'l LCl [' lO.). 
,. 


K. 
I'"  . 


,L J. 
L
':J'jTg 


Różne 


PU.- I 
p,,, 
dzk.a " 


\.1 ,., _ 
 
.. rta.noJ ..K. u
.......... Eh 
3_258 


OGb''''/
\ 
U: 
..." 
Hand 
w H,
u;ku-rll. 
\\'z ....a t' w 
ni:a "" u.rLyt.....oo,Sn w c..ią,:!:u trzcł--h 
mil' \"' - ....d ukazania !!:ię mn c'J!>]'C'J:o 
ogl.r.:.rcl'ld Llk.....ldatorzy. 32199 
P05IAD.r\M meru'!dl'sa .!O1 D 
- OC7ekuJę pwpc !'oh.
d.lyr7(" 
r7
, ll:1 
6. 3
I96g 
u:-']FW \ZNL:\M PI
;ląt..k\'. MJcar. 
.stwo. W07.mołk łotu...k.. Ml.:..::na , ul. 
Szkt)lna 22. 32173e 
ł;:A
 lOR wymiany walut '-łt.:!lZ skliĘ'p 
..ŁAMU.ill.:\. cz Imy 0<.18-18 Sf.!r 
de znil 
pCói
ILlJą r.chov.',,:;c. -:ohd- 
n'

I. honkurconcy... e cen,. Dlel
ko- 
U:.d.,. ul. Mickll'W,aa 46. 2314Gg 


l.t"actd' Ilk.....lU.:!t]t 
I f r..luk II 
K()' Sp 
_(.. 


P.\St 3a :oIt p<:IZhOi pan... (rr\l.lże byi: 
inwilhd.;J"" odpuwi
duml wll:k.... ko
 
(..haj
cy dLU'u fi Iti/. n'j
" .,K.:-(JnJ.o- 
kOI. DcskJ4.i:u '. ;I:t161
		

/strona09_0001.djvu

			KURATORIUM 
OSWIATY I WYCHOWANIA 
w Bielsku-Bialej 


OGLASZA 
iż w nowy
 ..oku akade
icki
 
1990/91 
ZOSTAJE UTWORZONE SAUCZYCIEI.SKIE 
J:<0LEGlUM JĘZYKÓW OBCYCH ZE SPECJALNO- 
SCIĄ: język angielski. język francuski. język nie- 
miecki z siedzibą w Cie
7ynie uł. Bielska 62. 
KANDYDACI winni do dnia 10 sierpnia br. złoż).ć 
'" siedzibie KOiW w Bielsku-Bialej. ul. Piastowska 
44.pokój 204 dokumenty wymagane na wyższe 
!>tudia pedagogiczne. 
EGZAMIN PISEMNY I USTNY NA WYBRANY 
KIERUNEK STUDIOW ZOSTANIE PRZEPROWA- 
DZONY W PIERWSZEJ DEKADZIE WRZEŚNIA 
BR., O CZYM KANDYDACI ZOSTANĄ POWIADO- 
MIENIINDYWIDUALNIE 


233kr 


KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO 


..1 Maja" w Wodz;s'awiu SI 


z a t r u d n i od natychmiast 


k O W' a I i. 


Bliżo,;z) ch info....marjl udziela 
DZlal Zatrudnienia KopaJni. 
pokoj nr 25. t
1. 555-581. wrw. 5653 


..." 


KRONIKA BESKIDZKA. 9 
WOJE\\ ÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI \GÓW I KANALIZACJI 
W Bielsku-Białej 
ZAKŁAD NR 3 
w O!.więcimiu. ul. Ostatni Etap 6 
o g ł a s z a przetarg nieograniczony 
na sprzedaż n/w środków transportowych: 


n. nr stop. rok cena 
Lp. Mi&J"ka nr rej. podwozia sillIlka zuż. bud. wywoławcza 
l JELCZ BBB 138E 5MC 26672 00005 65-1. 1981 35.000.000 
PODWOZIE 
2 STAR 200 . BBB ]36E 0457 17766 60
. 1972 30.000.000 
SKRZYNIOWY 
3 MULTIKAR BBB 049C 0043 ]9-17/74 60-;. 1977 ]0.000.000 
24 D 7435 
4 MULTIKAR BBA 430U ]2375 85- 60
. 1976 ]0.000.000 
24D ]0379 
5 tuK A.06 M BBC ]82G 22598 ll- ok. 1974 ]4.000.000 
25119] 70
. 


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w 14 dniu po ukazaniu się oglo5zenia w prasie licząc dzień druku Jako 
pierwszy o godz. 10 w WPWIK Z-d nr 3 w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6. 
W PRZYPADKU NIE DOJSCłA do skutku pierwszego przetargu drugi przetarg odbędzie się 
w tym samym dniu o godz. 12. 
POJAZDY MOŻNA OGLĄDAĆ codziennie w godz_ od 8 14 Uczestnicy przetargu zobowiązani 
są do wplacenia wadium w wysokosci 10% ceny wywoławczej najpózniej w dniu przetargu do 
godz. 9 w kasie WPWiK Zakład nr 30swięcim. 


WPWiK Z-D NR 3 W OŚWI
CIMIU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIE. 
WAŻNIENIA LUB WYCOFANIA POJAZDU Z PRZETARGU BEZ PODA- 
NIA PRZYCZYNY. 


... 


.. 


. . 


ZESPÓL 
DZIAŁALNOSCI 
GOSPODARCZEJ 

POLINVlII. 


do samodzielnł"1'8 montażu 


, 


L' 


Sklep Wiel.branlowy Bielsko Biala 
ul lywiecka 89 (Pawilon SoilElka) 


I 
rownież E blach po"..lekan) ch 
i .kr)low)'ch 
POI F.rA 
.Zakład Blachal'"5ki 
Bielsko-Biała ul SempolQw- 

kieJ 37 tel. 23680 (zakładov.y) 
leL 477-81 
Również:l ma'enał6w po"ie- 
rzonycb. 
jWięk"iU' lIoSci - bczplatn) 
transport. 18407
 


. 


, 


CIOICi i ...cesori. motorylacyjnl 
.. SPrlłt radiowo-telewizyjny 
." s,rIO' gospodarstw. domowego i tur.,Słyczny 
" rowery i wiele innych ciekawych towarcw 


"nA' u .  


O£..lL 


PPHU Spólka z o
o 
w Bielsku-Bialej 


. . ....1{. u. 


ZAPRASZA DO NOWO OTWARTEGO 
SKLEPU WIELOBRANŻOWEGO. 
or£11I J:MY lI.'J'ftAJ(CYINE TOWARY- 
ceny konkulreacyjae 
. sprzęt sportowy. sp..zęt turystyczny. art. che... 
ndczne 
Bielsko-Biala ul. Szkolna l 


II t<'Ą, PR 
DI" 


BIURO 
TURYSTYCZNE 


uE W AU 


Żywiec, hol dwm. 0.1 PKP 


łr W'izoW'anie 
* Warta 
.. kantor wy...i....ny 


REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 
W Wadowicach. ul. Wenecja 3 
OGLASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Nil. SPRZEDII.Ż NjWYM. POJAZDÓW 


Lp 


Rok 
prod. 


% Cena 
lul. wywoławcza 


Marka i 1yp 


Nr rlj. 


zi. ,., 


1. Talr. 138 
2. Kitf11al 5320 f DO relnoncie) 
3.Ził 555 
4.2uk A03 
5. Zuraw ŻSH 6P 
6. Białorus EO-Z6Z1 
7.Spych.OT.75 
8. Koparka KM 251 
9 Przyczepa D 44A 
l D. Przyczepa D 83 
]1.Silnik IFA nowy 
IZ. Silnik D65M Białoruś nowy 
13. Silnik Wołga po remoncie 


BBC 525U 
BBA 031 R 
BBB 550B 
BBB 709H 
BBB 608H 
BBB 183M 


1971 
1978 
1979 
]973 
1976 
1981 
1975 
1971 
1977 
1977 


75 9.500.000. 
60 19I11O.Il1O. 
70 8.000.000, - 
75 Z.500.000.- 
75 8.000.000,- 
75 8.500.000. - 
75 6.000.000, . 
90 ] .ZOO.OOO, - 
85 1.000.000,- 
70 4 500.000. - 
6.000.000. 
5.500.000,- 
5.000.000,- 


BBK 735P 
BBK 703P 


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W dniu 9 sierp- 
nia ] 990 r o godz. 10"0 na terenie RPRJ 
Wadowice, ul. Wenecja 3. 


PRZYSTĘPUJĄCY DO PRZETARGU win- 
ni v. płacie wadium w wysokości lO':{, ceny 
wywoławczej w przeddzień przetargu w ka- 
sie przedsiębiorstwa. 
POJAZDY MOŻNA OGLĄDAĆ w przed- 
dzień przetargu, od godz. 8.00 do 12.00 na 
teren.ie przedsiębiorstwa W RAZIE NIE 
DOJSCIA do skutku I przetargu, przetarg II 
odbędzie się w dniu 14 sierpnia 1990 r. 
PRZEDSIĘBIORSTWO ZASTRZEGA 
SOBIE PRAWO UNIEWAZNIENlA 
PRZETARGU lUB WYCOFANIA 
Z NIEGO POJAZDÓW BEZ PODA.- 
NIA PRZYCZYNY. 32357.
		

/strona10_0001.djvu

			10. KRONIKA BESKIDZKA 


kina 


BIELSKO-B...Apollo ol . 26 -3101 ..Muja n 
Cochd.Jt'st krn;m
łk.!" (lTSA15);g 15..30,17.45Il0. 


"lti.Uo": 26_07.1. ..Mów mi Rork('fel1er" (pol). 
II. ..Pce-dalor'. (USA18J; 27- 3107 I. ..Piramida 
boga s10nca" (R.'N); II .,Seksteleron" (USA18); 
g.9.30: ll-ll.30. 15. ]7.15 i 1930, sob. nlcdL I 
l św. 1-15. U- 17.15 i ]9.30; .,Zlote ł.an,."; 
26-27.07. I.PracuJąca dzieu'C'Z}'oa" (USA15)j: 
28-31 07. ..Nipbe7plcczne związki" (USAI5); I{. 
15.17.15 i 19 30; połl t l:i,17 15 119 30 DKł". Klub 
video zaprasza ("odzlcnnie poza pomedzlalkann 
w "j"Ch :wr.mych godzmac-h. 
Al\Tf>RY('HÓW, ..Be
kid"_ 26 2;07. I Zdra. 
d7.£'ni." (l"SAI';): 
R-..łI 07 . f lł-'1ny ob..ł:"' 
IUSA 18); g.tS, r I i IQ Ul- .uedz. 14. 15, 17 15 
ł 19.30. 
('IFSZ\ S, .Pi........: 
 JI Oi I Skarb AztE'- 
knw' (RFN, y, 1..lut,.. U ..F m:;zel' ("SAIR'. 

.13. 17 15 ł 1930, ..Ied
 11 \vvlcJnek).1....17.1... 
L 1930. 
BRE
NA. ..B..sk.d"': 
lapka. I.l A181; P!.lt 


..') Oi, .,Szklana pu. 
r. 17 119 15. 


Bl
CZKO'HC-
E. "Skalite": 28 - 29 i :n 07. 
..lJ.lłf Ir'-- ....uboga..<.USAI5);g.17.1::ii1930. 
KOZY. ..'Marzenil''': 2607. 1:CI kmierzy" 
lf( l
 30_07. "Plul' rr" 
.] 30.119. 
KĘTY. Dom Kultur): 
07. ._Wodne r ci'. 
\.dng);29-JOOi. .,Rall
 Mpn (lT
A); Ie. ]8.1
. 
I,ODYGO\\'Cf'. .."\Ialt'urka": 
-2QOi.. ,O
 
sl.ltmu':;) ui 'l.tnJ ,I,,, IIJ .łO i 18.30. 

IILÓ\\ KA. ..T
cza": 2fI 2901. I. Czaro_ 
dz
 :,kilci:'..' UJ' liSA' II '\I...onŁ (L....AI8... 
g, 10,30. ]8 ł(l, mcdz 1:3. Jb",V i 1-8.30. 
OSMIĘCH\f. ..Luna": 
b. ')707.1. .,).'Iów mi 
Rockefl 1l'C" (pni ': H. ,( Ir I('k Z blu:ną" (U.. 
SAI8); 28-31.0i. .,48 R (USA15>: g.]5 30. 
17.45 i 20. ..Przodownlk" 3101. ,.Predcttor' 
(CSA18); g.li -.1'>1 
'I"',. dz. ]5,30,17,45 
i 19.45. 
SKOCZÓW. ..Podhale": 2QU..gu. 
:PI0NOWO: 2 - zapas, 3 - budka, 
'kram. 4 - LhocągWIC. .. - swiecl sU; 
na chomce-. 6 - uchyu..nlc v.yroku 
sądowego, 7 
- wyspa w grupie B.alc,arQw. ]5 
- okrętowy kok. ]6 - rzeka w Bir... 
mie,18-1asdębowy,19 -:sznurowa 
lub :straz ka, 20 - Jmię mę
kif', 21 
,- Yo' szk(Jlc l w poclągu,11- cz
ł.... 


..Jl "I 
,ok 
15 


CO. GDZIE. KIED !J 


- 


D, I 


kid.t ."'" \\ IIll......ch... orlO: Muzf'lIrn 
'l.(.'chl11kl Wlokll.unlC1'l'J. \\. ,,'slawa, 
la-ła ..HI
 
lorla I kultura RI('I..ka Blale]"'; wtor..",.T .pląt , 
(l0-15); cZy,' 110-18); 50b (9-141. Dom prz,).. 
rodmka im, SI. ł'or)'sia (ul. Bolusl.,," !'JokłrKIiJ 
JB,; w}'"lay,''' ",sakow. o\\.OIIdow L plakó",,: 
wt{lr .C7W .m<"dz. (10-13). 
BYSTRA SI. 'Iuzt"um Juliana Falata - ...k.... 
pnZ}'CJ8 mt\sh', lilII hlo
rdfl(.zna J .'slats: 
wlol"..c£" (9 -I :,ub (9 li). mro(k l SYO. 
(10-]51. 
:)IILOWKA. "Stara ( halup."
 zblor narzp"ZI 
i!>pl"z\l..... gl cpp..ł.U:,I\\..dllmo\\ego;mec" I IN. 
(ID-U wlul ,c w., 00 1 ,()I
t (l.! J61, 
.ob. (930-15 30J 
WISI.-\.l\olulł"um Rt"
kid.l:klt"'ul Sll"Ilt"ra l)' 
..y,..Il-:. Ih'''''_''II"k', \\ loJll.1 h'h
liitll. 
\\ lor r .. ,wl 
',b Oilodz (lO U. l 
lSTRO'\l. 
Iuzt"um lIulni..l"a i Kużnilt"a 
im J Jaro("kiell:o (ul. Hulm.'7.a1: ,lh"llIrld u
l 
I klE" nłlU'llIltwalku '."'<1 u.. I 
1 .\\ l'. C \nn "IQrku 
(9 17 9 13J. ""'). 


.-.1""r"""1 
Ij,U £k4 


w stawy 


Inl L
KO-B, Wojf'"odzka Błbliotf"ka Publi- 
c;rnalul Slo,,"al.kil'gol; ..(;lo.1rikd IllLldl 1"'" 
I 'I "\\ L I 
/llIk PI.! lin J td 
Lla....BI...1 tuL Ij .dukon
.o rpmal BIu- 
ro ",....tan ."-rt}-"iłu'zn\.('h (ul, oJ 'łajał; .1 
\\3 n'.JLJr I.. ł 
'I..\LI Gdbu<;1f '\1 .. \.\ 
C"t L.... -ł \ ka 


KIf'ł-O"'DlCh'8 kin :;r;a..trzC'gaj I ..obii' pra"o 
zmian\. rt"pt'rluaru I godzlll \o\- 
.." u'II,01D1a 111- 
mo". 


teatry 


JUJ.L
KO-B,. ..Banialuk.": l! 
g;.. _JII 1.\ 1 


muzea . 


Bit I SKO-B, "uJ'cum Ok.cnmu
: (ul.Ko
- 
n10nautU" ,: 
..y,.
 ....."ó1ub.o.iZloo\ ..k.......lr.. 


R....I.Sh.O-B.. 29.07 - J- \\ .. 
 Maia 
_I {ti -Ul. (.u
 io: Ul. l I la 4b 
f1ł-18). k\... Ul li F_ 1'].." I 11- 1":1 ul. 
KOnIewa 32 (8 1-1, J)t"hkalr..,., przy ul II 
Listopada 10 - n, nne ........ dobf. 


IIV. i bicI P 28 _ .;Iznn 'L 1mnh 30 
- karpiel. 31 - - ..... ."... 3
 
- ksiąze S1
drmol! III i \\ r. 33 
- tkłlnina na namIOty i plau '-I. 
Litery z pol I num ch 
\Ol prawym dolny IIfU :anc 
od l do 32 ulwP'"7d .. .W'C 
dod.atkQ\'.")m roz""i-łz.uIILIII nlr.Jł:U
 
wkl. 
,"srud Cz\telllików, ktor7.Y roz. 
.wiążą kr7YJ'
 ,\'kf'. \\ ..fn "'"1ak grafi- 
cznyJUVEN"I'CRUioo! rpnl&br. 
nades1ą pod adrt. 'm ..KI mki Bes... 
kidzkiej '(ul. Dubois 4 Bldsko.Biala) 
praYołdłowe rOZWJł!%anl
, jakim jcst 
hasło ul\\.onone:r. Ii.t('r Yo krdtJ. ch 
odldo32,v,}'1 )ujemy
 czktdO 
ZSRR. 
Za poprav. ne roz\\ iązanie krz
'iQ. 
wki nr 27 \\ \Tlll.ł:kt. du LSRR W)]O. 
sowal ZbICDlI''''. Bl'r('k. ul Lenar. 
towicza 52,.60 34 ł: Jn AnrlT' chow. 
Gratulujemy I prr - , o IH t&'\kt 
Z ,,Ju\"enturPl 'w Hk .u Dlalej. 


P07iomo. rezf"rwa. jajo
 rura. 
broszka, veto. fUra. tr £l.lIIa. paka. 
trak. Klara litlka. Gaoon. rejon, \\It
 
ka, AdYC-a, 
.'""1ak. pakt. fo7.toka go. 
ra, L;)"on, \\,)o'lmana. akla, Ileon
 tIti. 
sant. 
Pionowo: kar("ta, robola. 
or1ełl 
rozbl0r. Aral"d.t. oferma, pulares, ko
 
lejka, rybitwa, kont.ak.t. kómna aga... 
wa, drzemka, gromada) mro.... ka, 
krawat, palant, Kronos. 
Roz",ililzan1e dodatko\\ e
 Sk.. 
rz,slaJ z ofert) ,.Jl,\'E
Tl lU ". 
\J.it:u 


/. J' "" ,
/ 

 ' 

 DO ZSRR ZA DARMO 
 

 /, /////////////
/////////// ..-/// .F/..-..-"',,--/,,-, 


rcr -- -=- 1 
) .! - f. h . b '.
 
.1 ? .8 -
I-GI .- 111 
=--= = 
1 19 .: i. . 10 
21 
'II 
. 11 I 'l . . 
27 
12/ 6 . . .1 '. B 
'=
. 3 
I. . 1+ I Il . . 
1
 16 . 1 . 1 . 18= - 
11 ' 19 
24. .1 0= 
lF-I- 2i . H . '0 
22 (Q) 23 
. . . . - 
1 1'1 
Z
 25 
10 
. '. 26 21 26 
. . 
2c 
29 )0 3l - -- Jl 
. . .'2 
. .)1 .; . 
I J
 9 .
 --=- . l,. )6 15 
'3 
. . "/ . . 
.. ll. 

 . .- .- . 39 
łf 1
 
. . 10 24 J 1 . . 
.\1 . ., . 
 
7 ':6 
- 


a . teki 


Blł"I..kn-B. sobota 28_07: nr 2 'PI ZMW 15). nr 
:J ul 11 LI<;top;ula 8J; nr:; (Pl. Wojska Pl,lskll.gO 
I.J; nr fi (ul Kasztanowa 5ł; nr 9 {ul. WIsmowa 
IOJ: nr 26 (ul. Bystnanska 27); m"'29 (uLJutrzen. 
kl}. V) Żur). nocne -2(; Oi m. 3 (liI. 11 Listopada 
8); nr 6 ful l(a<;7tan.owa S): 27 ftr - 208: nr 
2 'PL 7MW lOt nr 9 {ul. WIsmowa 10J 
ANVRY{,'HOW - 26.07_ nr 41 (ul. Obroń(.ów 
StalUll-,radu 10): 2i .07 - 2 08; nr 42 (Rynek 32). 
{,'Jł:SL.VN - 2fL07. nr 12 (ul. Armil Czerwnnf'j 
6
): 
1 0';".-2 08: nr 13 (ul Londzina ]) Ktty 
- .l" 07: nr 66 (ul h.O
(.'1U:'7.k.1 27), 27.07 ..l.08: nr 
40 (PL XX-lecia PRU ",ado",i('
 26.0;: nr 36 

Rynek 12
 2707
.l08; nr 68 fos. Kopermke). 
W...la - 2607. nr 24 (Wlsld Dł:ic(.hcinka); 
27.01-208: nr 2J (ul B. JIoffa 10. 12). Żywiec 
- 26 O'i
 nr 39 ('-'0; Powstancow Sląsklch); 
.!."i O. -2 08 nr 37 (k I Zj(.-dnol.leniu 10). 


szpitale 


BIEL""'tKO-B.. o..tr,. d}-zUI" chil"urll:"iczny 
28 29-ł17: 'tzpltal nr 2 ("hlrurj(18 onkolotc:l(
zna, 
ul. \\,) zwolenia 18. 
Pomoc doraina chlrurlkzna I urazowa 
udzlelanajł""1 w Odd7.lal.. \\ojeYoódzkiej Sla. 
ł-")I "'o
uto"ia KaIUllko\\
Jto.ml..
zczą('yrn !'Jo.ę 
"' IzhlP I.rz)jfl' SzplIala nI" 3 pn:y ul. Sobłt"!'i. 
kieJ:'o 8.1. " dni po1o\s7.ł'dni.. od I"odz 15 do 7. 
,,"' dni woln(' od pral" ł :,wifta calą dobro 
U 1o\01nł' ..oboty poradnie olto1ne nynnł" s.\ł 
" pn)l hmlnla("h rf'jono,,
....h nI" 111ul. I"la!411r 
""..ka Ul i nr 1\ fuL Pomatow.-.kił"lt0 231 
y, 
ndz H-HJ. Poradmł" dziedf('(' i 
lomatoloC"i. 
..;r.lIt" n'jon II ful P.a!rzez Mrni. 
:str& Pr&c}' i Polityki Socjalnej w Mo.- 
nJltlJ ze Polskim. 


telefony 


dla ..aler;:o ,",oj. b.f'I..kl£'
o 
PolllJa "ł117. "o
oto""IP - 999, Stł-aż Pni.r. 
na !łąK. Cj.Oł'K Ct"ntralna Sl.acja. Bielsk.... 
-Riala. tel. 236-1I 
h.atoll("klll'l..fnn 7.aufama w RI..lsku.B:47ł- 
.00 lodzu'nnił' "'" II:ndz. 16 21 


KOMUNIKATY' 


WETERYNARZ 
ZA DARMO 


Zarząd Okrfll:'U Towarzy... 
stwa Opif'ki nad Z'" ierzętarnł 
otwif'ra 1 sierpnia " swoj
j 

ied7.ible w BIJo:I
SKlr-BIA- 
LEJ (ul. Orkana 20J I
('zm('r 
weterynar)jną. Bl;dzie ona 
CZ} nnd v. poniedzialki i czwar- 
tki w godz. 17 --10 oraz wc \\. lo
 
rkl, środ,)' I piątki (gad? 10 12). 
Informacje tl.lE."fonic7nc mOl'na 
uz)'skac pod numE'rem: 263-16. 
Lecznica brdzie swiadczyc US. 
ługi bezpłatne lub w zamidn za 
d..browolne datki. które zostaną 
prz('znaczone na ochronę zwie. 
rząt. D7i.laczc 'l"OZ zach('c8Ją 
,,"sz..stklch a z\\.łaszcza l1ieza. 
rno..r.:ny,.h v..łascicieli psow, ko- 
tO\\ 
 .nn) ch małych zv,. ierząl do 
korzyst:J.nia z usług It'cznicy. 
SwoJą inicJat)'\\ 
 1l7.asadmaJą 
zmu'znym WITOstl'm len u
ług 
v..elcrynaryjn}'ch, spowodowa... 
]l} m prywatY7ają pansh\ ow}.ch 
7aklad(l\.\ 1t'(.z("OId Zv.iefLąt. 
(km) 


KTO BĘDZIE 
LAWNIKlEM? 


Z kor m grudnia 'upł:> wa ko... 
Il'Jna kadencja lawnikow 
i c7łonkow kolegio.... ds. wykro. 
czeń. W, boru no\\ ,,'ch ławni... 
ków i członków kolegiów doko.. 
nuja rady gminne i miejskie do 
31 października. ale tylko do 31 
lipca możnazglaszać kandyda... 
łów. Kandydatury ła\\ników 
mogą zgłaszać stowarz}szcnia, 
organizacje. związki zijl.wodqwe 
prawnie zarejestrowane oraz co 
najmniej 25-osobowe grupy 
mieszkańców. Kandydatów do 
kolegiów mogą zglaszać takie 
prezes Sądu Wojewódzkiego 
i prokurator wojewódzki. .... 
Kandydaci na lawnik6w mu- 
szą micć ukończone 26 Jat. osoby 
do kolegiów - 24. Będą wybie- 
rani na 4 lata. (z)
		

/strona11_0001.djvu

			iD 


Cl:\\ .4.RTł.K. 26 'II 


Pr. I: 17 00 DZIf'nnik. 17_05 Skarp 
pam PotockieJ. J7 50 PIOSł'11kl o ko- 
mach 18.20 Magazyn dla zmotoryzo- 
wanych ]9.10 Aerobic. 19.20 Progno- 
2apogody 1925WIPr.l.I'I'cmna
:tkla- 
Jn.m pkramr Iq.30 DZIUU11k 19.5G 
,A"rka Noego ('i'}....t rUtl dn
. 20.15 Son- 
d), pl'. JJublif'.:20 55 V,)Il.u.ł,-"k, !Opf'k 
takI. 2200 L.d06rZC-nl4ł. komenlarZt". 
22.30 Ma pan 
łos. 23.:20 Wladom'J
'.1 
Pr. II: 1'.00 Pr7{'J:'lą'" wi('ć1ornvC'h 
}>roKl"amow 19.'5 DZIŁ'si<,c minut
dla 
(".(..bu'. 19 15 Dobranocka. 19.30 Pra- 
';nJPlłl(.' Shl'rI(lcka Holmesa; cz. film 
21.00 AktualnOZiU. 21.2a RE.'klamll. 


PIĄTFK.27 \11 


Pr. I: Ift25 DZII'nnIJl 1630 DI'I'-n 
1ic7.Y 2-4 ,gorlZIn rt'J. rt87 16.40 Blok 
na.lek 1 0powlad.:tn 17.10 D7i(>si('t 
nunuta dla ("I(-'haf' 1720 Brama do 
nO\H'{:o 7.y<.l... 1150 RuinIczy rok 
IM 30 S,pd(>m 7ą )1 dn\lm zamalhf'm" 
konkurs. II).M 'oIt1t:'L-7.orynka. 19.10 
CWICZ) m:y dl) I ylmu 19.:20 PO
(Jda. 
19.30 D71pnmk 19 SG W
drm'\'LY 
7. Nowf'
o Sw lata (fi) -- CI!';t. od('. :20.45 
Zit.mla '00 22.15 ZddUf'lUd komen- 
tan:(> 22.45 
mlerc na stadIOni£, 0.10 
W
adomosLI. 


Pr. II; 19.05 Pr7p,dąd \\.ieczornych 
proRramo..... 19.10 Dobranocka 19:20 
Muzyka, jaką lublV :20.05 Planeta, 
ktorej to dotyczy (2) 21.00 Aklualno€;. 
CI 23.10 Jazzowe ""'leczary w Nowym 
.Jorku. 


SOBOTA. 28 \'11 


Pr I: 11.30 Pod naprl, ;lIJn}'ml żagLa- 
Jl1l 161' sPrIal rulU. '.20 DZIecięcy 
mUSical. 10.20 p('I
on za dolarami; 
wfg. komedia. 16.10 
Ie oRlądaj się. 
jdzlt' za nami kon 17.10 \'Ideotnan- 
I:'IP].11 SG()h....£'rTwls( (9): spnalang. 
J8.20 Studio Jezerka 19.00 WIł:'czoryn. 
kd. 19.:20 Pogada. 19.30 D7.ltmnlk 
19.50 Pasja życia ctilm bIOgraf _ V. 
"attll.' 
Pi...
k. pr. II: 21.40 IgrzY9ka Do- 
bn'j Woli\\. SeaU}p. 
Sobola. pr. I: 22.05 Rrłłmki. punk- 
t}, <;('kund)'. Pr. 11: 21.40 I&rz)'lika 
Dobrej Wolt w Seatl1l'. 
Nłrdziela, pr. 1: 22 f5 Bramki, pu_ 
!'Jkty, s('kund) Pr. II: 13.00 Sportowe 
popołudnI(>' \o1istrzostwa CSRF w tc- 
JUSie ora7. r:awot'ty hipPlczn£'. 11.20 
Grand PriX CSRF w zapa jch 21.40 
Igrzyska DobreJ \Ii oh " Seaulc 


- 
. . 
. . 
. . . 


RAD.4.KCJA:43 300BI...."'l\u J'", 
la, ul. Slan la\\ Du i 4 T 
fony: .
'ntraI3 2. j3 I) -'j7 I'P 
dakto nac7eln} I r;.n ,-h-'ał IIf 
cznOSL. 7 czt..ln.....am, 
IIJ 7. 11.:- 
lex 035584 Rpdaktor 11 In}" 
Pioll' \\ ,,'sockl 
OGLOSŻŁM.4. DROB"\E I HAN- 
DLOWE ORAZ 

KROLUGI 
prz)'jnuJJ£>my w ["t'detk JI (ul Du- 
bois 4, I J: .lm) ("4adZJnIłlC Up'" . , 
sobót I nl£>dzle l "' 50dz 830 hl O. 
Tel. 276-31, 2JiJ-18 I 235-77 
IJZIAł.. ł..ĄC.l:'IOŚCI Z (,Z\'TE- 
ł..?'Ceni ,Smurfy'. 
19.30 Wladomosci 
20.05 Kmo mU7}'cznp J..uC'jana K}'d. 
rYrL<;kle
o; ..Chatka w m. ble" 
filml!SA 
2153 W('('b'ml '" jf>d) n. 
22.35 .,Dynastlet" (:20) 
PROGRAM J[ 


7S5-11.M Telewizja śniadamowa 
7.55 Panorama dma 
8..1 .Ulica Sezamko.....a.. - pr. dla 
dZieci 
9.10 ,Santa Barbara" (Iti) - serial 
USA 
11.00 CNN - Headlin{' News 
11.15 Mał{azYIl 
lewlZrJi snladamo- 
weJ 
15.M Pov.ilame 
15.40 Expł-ess gospodarczy 
. 16.M Zbh7t'ma. c7.j'll lo IOWOO filmie 
1630 W7rOt owa 1 ta przebojOW 
"arka N,lPd-lWIPL kiegQ 
11.00 ,A lt crnat,1¥\o'j ł' l4} - a-rial 
1)<11 
18.00 21 10 Pr am regionalny 
2130 Pr7.a1 
19.30 Wiadl)mnsli . 
:20 05 \ilty IiImowPj pop kultury: 
..Jadhouse rOLk u film fOlb, 
USA 
2145..7 dni - ''''la''. 
22.15 Studio spnrt 
23.M Ż ie J st fra 
23.10 Telr:>, -leta 
23 20 ..()slnlOrn..' . .al ....10 
",ki 
OSGZ. mu 


PKOGK." \f II 


7ai 1100 T .\\.I 
1.55 Panorama dnJiI 
11.15 kmo rOdzinne 
9.00 M3.R8 'ntclr 
i madan '\"('j 
10.M C

 - He nf' '\lew!> 
10.]5 MagaL}n te ''''.LJI Sluadanio 
w(>j 
10.30 .Cudo\ 
USA 
11.M Sludlo Ił'" '\. Munka 
12.M .Slradn,'łIIl Il'7 1) film", l( i 
13:20 W S\\.IC' }' (J dla mu.I): 
S7;;W)(.h) 
134S W kQntak(.11! z pr 
Ił 5
 .Od
on" na ante 
15..30 ..Santa Barbara" 
- senat USA 
I1.M nBruro Furs
 th "'pI!'(..... 
- pr. rozr,)'" ko\\. y 
18 M ProRram lokahlY 
1830 BennyHIl1-pr. rozr,)'
kowy 
19.00 Satyrykon - pr raz 'wko"y 
ID 30 Sztuka oL :)I)""a w PI. 'C 
:20.00 Przed Konkur
'''''m ChOI-...l0W. 
sklm 
21.M ..D\\. a 2" .....r: 
2130 Pam idl a 
21.45 .5'-radlvan" 
23.05 Kumenlarz c:I 


la' (4) 


od. 
,d\\.,ijki" 
UJ i 14) 


niedziela  Upr\. 
PRUGR'\'d I 


100 V. Itamy o., Jdm('J 
730 KrOJ za mlas m 
755 Po g :lifT! u 
8.1e Od nied71ell I'1'J nj."tjzlł'.. 
8.as Progran dm.. 
9.00 Kll10 tel hu rach!} Ta- 
rzan" - film dunskl 
10.30 Telegazeta 
1035 Otwartc "rota Amazonii 
11.05 Notov.ania. czyh co SIt' oplaca 
roln'kowi . 
11 30 Telewlzyjng koncert Ż} czeń 
12.15 Nlezwykla lekcja polskl.
go 
13.05 Sztuka I my 
13.2,j DotkrufC'leslonca"-filmdok, 
13.55 Mon:c - mag pubhcystyczny 
lł.15 Zdarzt'ma -pubhc)5tyka rolna 
15.M Pieprz I wanilia 
J5.50 "Fowrot Arsena Lupin" (8) 
..Towarz,)'fika Tatiana" 
- film prod. francuskiej 
16.50 Antena 
17.]5 Tclccxpres!I 
1130 Teotr Tek-wizjl' Antom C"oj. 
dzmskl -- ,Hipnoza. 
18.40 \1Iśzokienka- pr.kabaIT'towy 
19.00 WII.
("zor:}'nka; ..Wiwat sku-aty" 
19.30 Wladomoscl 
20.05 . Byc nąJlcpszą" (3) - 
rial 
prod USA 
21 25 Kabaret OJRi Lipińskx>J 
2l 55 Sportowa medZlf'la 
22 35 Wmdomoscl Wleczonle 


PROGRAMU 


'7.40 7.drl u!' 
8.10 p.. "",;Iąd tygodma {dla niesly- 
hl 
8.45 ts . naJlcp!'2 ( oł"TloAl LSA 
IU.oo PrnRcetm lokalny 
1030 Jur... pomf-'I.l,..łek 
10.50 Po" Il.:lme 
11.00 ,P J au. 
!!ot)" I 
12 M F ka Kron........ Filmowa 
12.11 . 
ant.a Barb. a' 05 I ]ti) 
lal U. '\ 
13.łO Macl(.'J J' 
, d( '.. z batutą 
I z hU1T1('11(..lU 
13 55 Fon1 Ila 1 \\ RF 
lł.15 l" l14n hn I 
V<;;';A 
14.ł8 łurn- da I 
]6.00 .100 11 d 
]6.30 h.ontakt rv 
17.M B .7.f
 Alata 
l"ł M W\'dor.ł:t'ma I 
19 30 Ko CI dwu. L.ofia 

"ilko"!o;ka 
21.M T :l71ell v. '... 
21 00 Pili onki Bra 
21.30 Pa. II' na dr 
21.ł5 Plm "" pol-ł. 
stral 
2235R 
23.35 K 


poniedziałek 


30 liPCA 
PIłOGH-\'11 
11.10 Pr"hrall1 dniol 
17.15 . Tdeexpress 
17.30 - Rzc('zpospollta samon..adna 
III.M - t,Dynastia" 
21) seriOlI USA 
111.45 .. "lO minut'. 
19.00 - Kmo telcfeni Smurf,)' 
19.30 - Wladomoscl 
:20.05 - Teatr TV - ..Chłodna jC4 
.!!iIPIl 'Eustach£.>&:oRJ'!skw£o 
21.55 -- Kontrapunkt 
22 25 Tel£>w.:ł
']ny Informator 
W)'d8\\'I.rzy 
Wiadom I 
i{> rne 
D laC:I...' '21} 
PROGRA'd II 


22.40 
22....Xi 


Tlal 


I 'i.00 - PO\\ ilanie 
1530 CoIpital City (5) "'("rial ang. 
16.30 Kuli - 1..(\1 -s II - stat"k 
k'''\'J;tÓllrnia 
-() a-p( zna 
Kil ntj7inne "A j II jes. 
tern I 
?'.mm rSA 
P 'Rram lokalny 
PrZł.f'ąd PKF 
, H
 Jad Cafl.;" (4) s<'nal 
USA 
'-Iu a d ",na i I10wa na 
"ar".... ",iLh .!!ipotketma('h 
muz 


Ui.ł:; 
17,00 


III.M 
18.3' 
19.00 


IqJO 


:20.00 Aut n \1Qto Fan J...Iub 
:20.30. R( r rtaz 
21.15 - HI: mowy o cierpieniu 
21.30 - - Panorama dma 
21.ł5 _. ..CapIlai City" (5) 
2235 - Czy pc" i pr ma 


23.IJ 


K, 


"d 


wtorek 


"I. 


3] LIPCA 
....HOGłł:.4.\11 
Ił 00 D7 L -łoblY 
9.00 - WI 
9.10 T...I""r
rl" 

tłO 1\.1 I ni .TaJ' nnicza 
W) pa' f I ")Iady" senal 
CSRF 
10.Oii . V..i(..hł'r r 7a '4} c.-erial 
braz,,-I 
1,.10 Pn a 
11.15 - T£-I£>("xp t 
17.30 Spnj a 
18.M ..D.1,la
1 ol . 
A 
18.45 ..UJ r nut" 
19.M Kmo tcleCuil SmurCy' 
19.30 Wiad m I 
20.00 - Spotkame :r. mm. Jackiem 
KUl"onlem 
21.15 - "V.'lcher (.'Z, ow' (4) 
21.05 - Zot. jaką cenę? publu:y,tyka 
ekonomiczna 
21 50 - ..Rm,g' 
22 45 - Slalo 51(' film dok. 
23.15 - .,Dynastla" (22) 
PROGR.4.M II 
7.55 - ]Uto 1C1eW11Ja śniadamo 
wa 
8.M - Panurama dma 
8.'0 Ulica Sł.zamko....a pr dld 
dZI('f1 


KRONIKA BESKIDZKA. 11 


9]0 Lil 1: IŁ 


.000 
1:5 00 
1510 


H. 


I .HJ'.. 
D( Kola 
Czarny'. 
Z "'Iatrern 
;lf'glarskl 
Kontakly 
..Histona Hr I)..... 
seri..1 dok. LSA 
- I Jo J'ogral11 Je ny 
- Mot'thtwa wieczorna 
Pierwszy Sl£'rpnia 
....ż A. CzerniakowsklPj 
19.30 - .,KleJnoly kultury" film 
dok. 
20.00 - "Non :Slop kolor . ..Kolii. a 
w rocku" fUm anI:' 
2J 00 - Wy\o\iady Iren". DZICl17 
2J.30 - Panorama Dma 
21.ł5 - ..Zielony promie 
23.:20 - Komf'ntarz «'ma 


15.łO 


r 


1600 
11.00 


Ił) 


IB.OO 
1830 
19.110 


środa 


l S....RI.'\JI\ 
PROGRAM I 
R.łO - Fxpr""rie ..Altanka" 
'.50 Kino telr:>feni .,Za
1J"io 
melOdia" (6) st'nal CSRł 
10.15 ..Godzina W" - dramat 
wOjenny prod po] 
]J.35 Po szeS<.'dzi, 101(1;: 
11.10 Program dnia 
17.15 - Td.'cxpr£'!';s 
11.30 
 "Zf'gnoj Europo" pr put m 
111.00 - ..Dynastia" (
) 5('l'Ia) A 
18.45 - Rolnicze rozmaitoścI 
19.M - Kino tel£>feni ..Syno." iE' ro- 
jowej pantery" (I) 
19.30 - Wiadomo,$cl 
20.05 -- Portn'ty "Grot R. 
fiJmdok. 
21.05 ,Wysokie naPlrei . C A. 
22.45 - Wladomo!i(, "',,']c '-(I.",.,. 
23.M - .,Dynaslla'
) 
PROGRAM II 


755 


1100 


Tp1ev. L..a n .1- 
J1II..Jwa 
11.00 - Panorama dnia 
8.18 ..Ullca sezamko",,,,' pr dla 
dZieci 
Ił.IO -, Santa Barbara (18) ..enal 
1J
.4. 
10.00 CNN 'J-łcildlin"" S....w.. 
10.15 - Magazyn tł'l MI..Idil- 
niow€j 
l:; M - Powllame 
15.05 - ..Notatnik 
ftlmdQk 
15 30 Expr.s go
p :Jan 
16.00 - I,Kontakt} T\" 
17.00 - "Szpllal na pery. 
!lenal CSRF 
]8.00 - Program Jukah 
18 30 - Magazyn 102 
19.OQ . - "Kiedy odszedł lit nr} 
5eTJal &n
ld. 
]9.30 - Galeria 31 n"IiClno",," 
:2O.M - Siodemka 
21.00 - "Ze WSZj'Slklcl. slron" er 
portai 
- Program rlma 
- RpoTl 
TI_.lewi:łja nocą 
.,W JablrYllcic" !if'rlal TP 
Kunl£>nt.arL dma 


po
 


nia 


2130 
2145 
21,55 
22.4;) 
23.13 


PRZEDSIĘBIORSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI 


"WARTA" S.A 
ODDZIAl W KATOWICACH, ul. ZABROWSKA 10 


u..uchamia 
Z dn.iem l sie..pn.ia 1990... 
FILI
 W SIELSKU. SIAL E' 


przy ul. Sobieskiego 105. tel. 220-31 5 wew 7 
ZAKRES DZIALALNOŚCI 


* ubezpieczenia komumkacyjne w ruchu zagraniCll"1ym. 
* ubezpieczenia kosztów leczenia, NW i bagaiu osób krajowych 
w czasie podr6zy zagramcznej oraz ubezpieczeni komunika- 
cyjne I osobowe osób zagramcznych w Polsce, ' 
* ubezpi ma r 'a - ogniowe kradzi.eżowł' odpr 
dl Iloc n . oraz na czas transportu.. 
1f hk ł z wyż:. wym. ubeZI PC'7P(l. 


UWAGA!
		

/strona12_0001.djvu

			12 . KRONIKA BESKIDZKA 


FINAŁ NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 


, 
RELANIUM, ,HEROINA I ROZBOJ 


Dla ..Bata". ..Apacza" i ..Kinola" ('entra"1) plac 
miasta byl zazwyczaj punktem zborn)m. Stąd 
rozpoczynali swoje wędrówki w poszukiwaniu 
narkotyków. Zresztą nie tylko oni. To miejsce już 
od dawna "ciąga trawionych nalogiem. W pobliżu 
za..sze znajdzie się handlarz. który spl7.eda uprag- 
niony to..ar, a w pobliskich lokalach można się 

pokojnie ..szprycowac". 19 lutego tr7.ech mlo- 
d)ch ludzi. z których tylko jeden skoń('zyl20 lat. 
"potkało się na placu już przed poludniem. 
Pł"7}' kawiarnianym stoliku zlicz) II pil'mdd.le. W} r," ).łn na 
f . aby kupił.' 6 paczek rclanlum. Zaż....1i po kilkanascl\.. tablctl'k, 
l' 
 hf'rhata T('go było Jednak za m.do Czekali \\.lł c '" na 
.IU8jUIllł. J. ktm-y miał pr7ymcsc "':) produkowan v.la!!'n} m 
"'umph.'n .knmpoL". Nic poja\loił się 87 du wj
LZoru dlatego 
Jel \d
"ah 
It; pr7c .. po miescie i zdobyc picnią . na .r.akup 
Qrk()tvkov. Ofiar", pcldł przypadkO\-\y przechod7, £ł-t Złą 
\ IC \.\. Ił-ku ktorcgo silą wCiągnęli do bram J iJJ...tar' 
..Km l za tdał wydania pl li . G. 
uumn" ił 7(,...tal udcr70ny w tv. arz Obrona na luł. . l' zdaId, 
].u tr7P(.h napa nlł(ów be7 trudu dało O;:l)blc radlj: z młodym 
O't lem. Z al! mu mc> t}lko poruel 7 pi na nt. leI 
... 7cgarek, d/m ,.Ac! kurtkę na ml
 l, tun'ckl ::o.
,--t(ol Za tu 
Kmol'łasl Pll ta\\.iłpobitcmus\\.uj\\.lasny ZC7rabo\'oa. 
n)mł lentęc17n1 
hahdo7najomegohandlarza n yk( 'V. 
ZakupIOną od nit'go herOln{' WSlr.l.}knęłi sobie jU na klatce 
1000\\. .I Tam też spędzili noc 
Por <£nnym autobusem wrocih dlJ centrum mla ta lod"\.'ledzi. 
II mieszkającego tam znajomego ..Apacza.'. Go
podar7 poe.'" 
tn\o,ał herbatą. Dopiero po wyjseiu meSpOd71('wanvch g{ 
ulUv.aŻ}1. ze wraz 7. mml 7mkmt'ły Townież je,",u dnkumC'nt) 
i li30 l} y zł. 
Ustaleni£' sprawców kradziL'ż} nit, było trudne Wkr tc£' J.>.... 
zalr .imaniu Ich pr7e7 policję 7.A ,lali )7pOZnam prze7 p<,bitt,! 
",,<:7esmej m
7('7yznt'. Odebrano im zabrane przedmioty. Prze 
słucham ".. charakterze podejr7anych prl.) znah .. do I"Ozboju. 
WZdJemnle oskarzali sięo krad71(.';J picnl
d7Y z domu Tn Jornego, 
ktofego ..ano odwiedzili. ..Apacz" i ..Bat" tWlerdzil .11.. ukradł JC 
. Kmo"'. Ten natomiast wskazy"ał l.a . Bata'. 
Prukuratorpodogłębnym rozpoznaniu spra\\. v zdeł "do\.\ał . 
klero",at: do sądu dkt oskarżenia przeciwko ..Klnuloy"I" l.ar7U 
('a.I<łC mu \.\rspoludzial w napadzi
 rabunkow}'m i krad711 
plf'ni{"d7) Dlaczego oskarzeniem me objęto roy"mc7 ,Apac ....J 
1 . Bata"? Otuj wcześniej prnkurator \\.yłąc7}"ł CJ lcdzty.d 
pr.l"-Cl.lv.kll mm do odrębnego pc.stępo"...ania. W L 01::0...... bowiem 
pob} tu .ApdCza" w ar<'S7.clC'sl(.'d('.f.} m badaJą(
) go lekarz 'o\ydał 
opinii . po . dda (1n dodatni 00<-7." n HIV a abja") mogą 


A ntyfona pod semaforem 
(na bocznicy Europy) 
Od l"at-;i ktol"ydt 1IIł' pod.. 
od znuany zd(m IdlOlogou.., 
od mo.sek zde)mou"<1łlych z ru.ar 
od b(uz1Uerstw sezonowy. II boW 


udJ1api ponad kreu (Zł'TIł.UJII'J 
.. wiary koJifesIJj1'Il") :zbytniu 
od prawdy U'}łOpiot obruC'onej. . 
zyta pr"'("T1llenwllegu u.' ZylJIlq 


J"l.rov...a,. l"horolJ\. 
IDS (.l'kar/ 7alenł pr7.<..me"lcn:c chorego 
7C 
zpitala wU::l.it-nnl'go dn sp('Cjah
tycznego oddzia
u słuzby 
L.druwld. T" m samym 7.awnioskował uchyleme wobec niego 
dr(,<;'7tu. raka rlt"cvzja 70stałd podJPta I ..Apac
(' znała7ł c;i(' 
\\ s7pitalu. Pu 4 dniach pobytu uciekł stamtad i nadal pozostaje 
nlcu
h\\.}'tny. 


-: . 
" 


l' -?=" 
:s- 


.. 


,- 


-, 


,
 
i 
. 


, 
 
.. ..ł.
 
" -" 


, 
"'....- 


, 


- 

 

 ...""'- "'4 


< - .,>- 
-. -;: '-. ¥ 'i:
' 
'. 
.- 
- 
 . __.--- 
- 

 
 -
 
" -
. \ 
-,' .. - : 
I\.
 
 .-' 
 ..:::1fi " l/f.. 
"=\--..> ,....
..... ""I..," 
..:>0-""" ., ":' 
:
,.
 ,
\J{, 
o"
 , .. '
'J "'i,_ 
"i-'
'J:
i: 
.:' 

".. " ......:: 
77 'I 
/:1, 
I
 ""; 


:!"''''''''''''' 


-- 


..r 


(.-: 


"i... 


HV5 M..'"o5Iaw Galczak 


rraglczną ofiarą narkomanII 
tał sit,. rownież drugi 7 podcjrza. 
fl'\o'l'h .,Bat". Na skutek :ładuz
wama srodkow odUrZaj4cych 
rlo7nał on porażenia rd1£'nia kr{'gowego lobu nog I..('kar7e nil: 
rukuj4 dU:l}'ch nadzie'; na popru"'\" Jcgo ..Ianu ZdrOv.ld 


(RA
' 


Od grzc4,..IIII ..co-m tip-to-ob("hodzl.'. 
Ctd zUUłedbama u'l.ęc tl'spólu:>1rl!l. 
od dubra "0 na zlo wJlchodl'l, 
l.d IICJtI.YO( OJI1/('II Ul pól godzlI1l 


(Itr Ił lłas CZIL)nO oz I SlarllJlk'U 
1 U( 
1ł'lad( --el' (O, I Porlufo ' 


RY-"11I11 na -.:'t'pr, loTlzoepdlłlillt 
mow Nlf: JECHALI W Zł \'\/ KIERUNKU 
MIł:{'ZYSł.AW ST'I.:OOCLlK 


BLIŻEJ EUROPY 


KRONIKA TOWARZYSKA 


TYLKO 
PO FRANCUSKU 


- 


S tolH"a Poclbeskidzta znou u 
a.lłpiękJuala. Śdęto bou'lem 14 
drz{ u. prZJI ubCJI Ptastou.'skjej. Ko- 

z(lno piłą. Rowni.utka, aohdme 
, szybko. Gdyby ;akas dociekhwa 
np pracou'nio. pytała. czemu . od- 
powlada"
&I za dnvab. Drzewa błl- 
ly ,-'hort>. Ka:żd('
 c.o do jednego 
Drzcu"Cl hyly mnie; warLościou"e' 
mz np. cisy lub modrzeu.tie. Drzema 
zagrażały realizacji perspektyu.'i- 
. Iłf'go planu da
zego rozwoju uló. 
LIIl.) arterii. Wariant odpou'iedzi 
niL- na sobiewybrat-zagwaran- 
fl.3mu ICh rozmaitość. Fakt zai 
al p()ckz
 bezkrólewia. Wtedy. 
udll.f '? metrów dalej rozstrzupano. 
Ir' ł-łne ueJowal wojewódzkte. 
, IIdZ1alowi ochronił środowis
 
.. u oc y
cie nie awiadczlI o ni- 
[ TM'az.int bE'zpicl"zn,ej. zdro. 
U&
J.j(1.mif'J, przf>,J&ronnttj.1 nowo- 
rZf'
'fUeJ 


Podroże kszlałcą pou'tj.edzial po 
powrocie z Francji znany. szczegul- 
nie w srodowlsku re
tauratoTott' i by- 
walcow bielskich lokali, byly szef Ba. 
sztowej, Krokusa. Teatralnej i baTu 
11.' tyskim hotelu - Marcin Nowicki. 
Postanowił wraz ze U'spohnkiem 
przemienic by/ego Kopciuszka (ul. 
Cieszy"ska) nie w królewnf. a w luk' 
susowy baT, w którym ..królowała" 
będzie kuchnia francuska. Podobno 
dania będą przygotowywane tam na 
oczach konsumentów. Poczekac na 
to musimy jed'lak do wrzesnia. Na 
razie przyszli 1vlaścicwle starają się 
u.potrzebne... kredyty. 


POZOSTAJE PARYŻ 


Wiele pięknych i zawsze dbających 
O siebie micszkanek Biclska.Bia.lC] 


TłleZmIernle zmartu iło zamkn.ięcle 
zakładu. [r1Jzjerskief1o 1 kos,netyczne- 
go ..Dana" przy ul. Szkolnej. Saton 
pięknosci nie sprostał )Cdnak wymo- 
gOlił reformy. Klientkom po prostu 
zabrakło pieniędzy, a wlascicielce. 
oszczędności. Coż. nie wiadomo. czy 
jeszcze kiedys będzie możnp. spotkać 
się i poplotkować pod kwarcówką 
u zawsze milej i usmiechJllrte} kos- 
metyczki. 


SUPERAUTO? 
W WARSZTACIE 


Musimy Tozczarować naszych 
Czytelnikóul. Obiecanych ciekawos- 
tek o pierwszym bielskim Rol[S.Roy. 
sie nie będzie. Zasiadając!I za jego 
kierownica znan1/ w środou'isku biz- 
nesmenow Roman Kwaśny jest na 
razie niL 'Uchwytny. Ponoć jego pobyt 
za granicą przedłuża się gdyż... "ta 
kłopoty z samochodem. 


(bw!) . 
. . . ., , 
I I Ft
F I r 
PODWOR KA 


l': 


PIĄTEK. 13 LIPCA 
. Fragmentaryczny rysopis. podany 
przez Kazimierza S. pozwolil cieszyńskiej 
policji na ujęcie jednego z dwoch męż
 
czyzn. którzy o 3 nad ranem wtargnęli do 
mieszkania poszkodowanego. obezwład. 
nill go oraz skradli 580 tys zlotych i para.. 
sol. Podejrzanym o dokonanie łego napa. 
du jest 24-letni Bogdan P. z Cieszyna. 
. Policjanci z Wadowic ujęli w bezpo.. 
stedmm poscigu Stanisława G. z Tomie 
który ukradl ze sklepu zabawkami 
WPHW. tor wysCigowyl Mieli Sl'Cl'ęś.. 
cle. ze nie byłtosamochod wyścigowy... 
. KłOS okradł w autobusie linii 
4 w Blelsku.BlaleJ Aleksandrę N Ktoś 
inny krzykną" że wlasnie czyjaś ręka 
sięgnęła do jego kieszeni. Kierowca nie 
zastanawiając się długo, zablokowal 
drzwi i umownym sygnalem zaalarmo- 
wał pohcyjny radiowoz ktory podjechał 
za autobusem na koncowy przystanek 
gdzie z licznego grona pasazerów wylu. 
skano az trzech złodziei kieszonkowych: 
Zdzisława K z Olsztyna oraz Jacka J i _ 
13-letniego Stasia z Warszawy. Goscin
 
ny występ zakoriczyli w areszcie. 
. Dwa tragiczne wypadki W Zablo- 
ciu-Czluchowie. pociąg towarowy re
 
lacJi libiąz Poznań potrącił przecho
 
dzącą przez tory Justynę S (72) kłora 
poniosła smierc na mieJscu. W Strysza. 
wie. jadącemu na motocyklu jawa 350 
BBZ 3181 Wieslawowi T. (21) zajechał 
drogę samochód fiat 126 KRJ 3616 
prowadzony przez Marię K. z Krakowa. 
Motocyklista doznał cięzkich obrazen 
i zmarł w drodze do szpitala. 
SOBOTA 14 LIPCA 
. W Sejmie RP dyskutowany jest co 
prawda problem podniesiema progu 
dopuszczalnej zawartoSci alkoholu we 
krwi kierowcy do poziomu europej
 
skiego ale na .,prowincjl" nie dziesięt... 
ne, a pelne promille decydują o bez- 
pleczenstwie na drogach. W Bielsku
 
BlaleJ, przy ul. Boh Monte Cassino na 
przyklad fiat 126 BlB 3326 wYf1\u:s:ił 
pierwszenstwo przejazdu i zderzyl Się 
zyolkswagenem BlC2844 Sprawca co 
prawda zbiegł ale dobre rozeznanie 
policji pozwolilo odszukac go w domo. 
wych pieleszach. Alcornat wykazał 
1.38 promille alkoholu we krwi' Tego 
samego dnia. w Sopotni, taunus BBJ 
3002 naJechal na przydrożne drzewo. 
Dwie osoby doznaly ciężkich obrazan 
ciala ale kierowca i trzech ..ocalalych'. 
pasazerow pozostawili rannych wlas- 
nemu losowi i uszli w siną dal. U po- 
szkodowanych stwierdzono. cytuję. 
..znaczny stopień upojenia alkoholo- 
wego" Mozna więc przypuszczac ze 
cała szostka.łącznie z kierowcą byla po 
prostu pijana wiec drzewo nieprzypad. 
kowo stanęło im na drodze. Oba wy. 
padki spowodowały straty materialne 
sięgające 50 mln zlotych. _ 
. Alkohol był również przyczyną tra- 
gicznej śmierCI Boleslawa S. (47). Us
 
talono, ze wracając rowerem z baru 
w Baczynie. zjechał do przydrożnego 
rowu I uderzy' twarzą o kamienne pod. 
loze. ponosząc smierć na miejscu. 
. W Kalwarii Zebrzydowskiej. na ul. 
Jagiellonskiej Polonez BBE 9012 po- 
trącll w czasie wyprzedzania samocho. 
du cięzarowego jadącą prawidłowo na 
rowerze Marzenę M. (16). Dziewczynka 
zmarła w wyniku doznanych obrażen. 
PONIEDZIAŁEK 16 LIPCA 
. W Czańcu. w samo poludnie. Zdzi... 
slaw Z. zWadowic wyważyl okno bydy- 
nku Janiny O i zająl się plądrowaniem 
mieszkania. Wlasclcielka, ktora niespo- 
dZiewanie wrócila do domu. nie ulękła 
się napastnika i przepędzila go. Na ze- 
wnątrz czekali jednak czujni sąsiedzI 
którzy pod widłami doprowadzili zlo- 
dzieja policji. Rowniez w Andrychowie 
p.-z:echodnie pomogli policji ując Mateu
 
sza W. z Roczyn ktory wybil szybO w sa- 
mochodzie fiat 126 BBB 1817 Pawia S. 
i usilowal go uruchomic. Nie ma ORMO 
- rodZI się ODPOWIEDZIALNDŚĆI . . 
. Nieporozumienia n8 tle wysokosc;l 
czynszu doprowadziły w ŁodygowI" 
cach do najścia niezadowolonych loka.. 
torow na mieszkanie gospodarza. Wla.. 
dyslawa B Bracia Tadeusz i Stani.sla
 
M. zachowywali się tak agresywme. ze 
Władysław B. zostal zmuszony do uzy
 
cia... noża kochennego Zad8ł kilka 
pchnioc. ktore ostudzily co prawda za- 
pal napastników ale zaprowadziły go 
przed oblicze prokuratora. Tu, pozapo- 
znaniu siO z przebiegie-:-, wydarzeń u
. 
nano, że gospodarz dZlalał w obrom.8 
wlasnej i sprawo umorzono. Napastnl 
 
cy leczą się.. (TAP) 


.-