/strona10_0001.djvu

			4 Ił DODATEK OGlO
Zb\iIOVW 


ł 


kupnO 


ug,aiłaz 


SPRZI<..DAM dom z I l.ałltillł aruw.. 
I ] 8 t klara I 1 h(k r LI
 ( 
..Ofcl"ta 6010" KnJmku Beskld...ka 
457111 


SI R7..EDA ''f ta-lO Opd Kadrt. 1.2 
( .m\J1, ruk 191W. Ol A II 12.0 rnk 
19aO. BI(-I!iko Brała, .l1-.W J.. 39 (. 1('- 
dlł" Karpackie} :;:iO
'i 
AUTOMAT, do Indow (NRD) 
sprz.cdam. ll:ity ..
.. Kromka Be- 
oo;k,rll'ka. 53042 
SPRZ'F-D'\
 . D/lkói l" z o.'ił1rzt;tf'ln 
rołmrzym ord::r: tUIlf'I r"hlrwy. Biel- 
sko. R
"I;a 30 (Kanu<.ni,'a). 5:jOJ9 
KUPIĘ: M 3. tel. ;3-178 po 16 53035 


, 


/I 


';:'PRZI!.I1Ą..) Ir)<.wl..(,J"O\\. r>.tI 1 'lL'.,j 
'" 'nro\l,... (... L. f: 1Int'V1 
UrVC54"1 49 . Ul... 11 
4U J1.\'C 18 
:.'!]3ROOO ,<-.>I.[ o 13 . :6000 
901000, . obklep. W.rlO"'h.oE:', ul 
J MaJ_ 17. 4:>747 

PR7FDAM ma
.l\'nf' dplt'.....IBł-Sk4 
..8ROTHER" z dl.
13.
Q\\.. 'n "".po- 
sazcnK'm, 1.
1. 273-95. 45.10 


SKUP Llnrl"'u metali kol()(ow)'ch. ka- 
bli i akumulatorow, ld Klr.l'l,n. 
235-00 

123 


BIF5KIDY, Kupno - spr7.f'd2lz do- 
mowo ml(" \;.an, pan.:l"lł. Bit iko 
Blola Pod l'me 1 ( "1 Pcmi.ed71 .
I. 
wtorki 10 18. leL 2Di 2'1.. 32UMi 


STACJA NAPRAW 
SAMOCHODÓW 
Szczyrk ul. Graniczna 3, tel. 78-943 
wykonuje 


. konserwację samochodów osobowych i dostawczych 
metodił szwedzkiej Firmy AOAL stacja autoryzowana 
przez FSM i FSO 
. remonty kalJitalne silmków Fi.tt 126p i 125p.. Polonez, luk 
I Nysa z części wlasnych or82' wszystkich typów SBmo- 
(;hodów osobowych z części powierzonych 
. diagnostykę silnika I podwozia wraz z regulacją zaworów 
plytkanu 
. naprawy podzespolów i zespolow smochodów- Fiat 126p 
t 125p oraz Polonez 
. przeglądy gwarancyjne I naprawy Qwarancvine samo- 
chodów fiat 126p stacja autoryzowana przez FSM 


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!!! 


SPRZł.DAM 125p Cumbi 1J!Jf3:n 

." 
banl
o dobry Konrad Slc:>ypkił 
GmdZK'l 190. 5,ł(
:1. 


SPR.lł- DA \1 dJ"młkę budu\\ l.mOj pa 
t
renll! BI
lJ.k. D
I
J. Lei +n -37 pu 
18 00 5:1030 
SPRZFDAM dZliiłkt .J, a,.,.""., U'l.sl- 
J"d III 
OJ 31 
1f(l:-. 


ł.,PRL.ł u't.:\t rna
II
.. 
t:I .;{KI 92 
4
 O:
 

Pl{ZI:..l)AM 1.'lalkf,; n f.Jara pl"zy ul 
MUr.tl' (.e Ihll nadil;.'C":ł się n. D 
Jazd. LI"l).. ui'eny ..649' Kromka Be- 

kldzka. ł5';'
 


dZlillłk(' budowlaną 
Sk 

(>'I.\ a I i!'ty, 
KronLha lJt's'udT. 

f':
 


SPRZEDAM 
Ił 3n."jj, wok 
of
("IY z L"Pn1f .ł..._ 
ka. 


5PHl.F.UA3.d lub zan'IPru-: .-:tL.1.dłk
 
buduwianą - ok( 1ice Żywca na M-
. 
L1:5\y. o&-t:ty ..641' Kronika Be5k.Jdz- 
ka 4:W'lO 
SPH71:..DAM 'l\oz
k łnwOIolu.b:kJ 
- IIU¥!.). J!»l.Y (,wrly "GM"' Kromka 
&. o;;lud,ka tS10:! 
DZ(AI.Kt; bud...wlanlł w 7.YWlU 
- spncdam. trI. L.ywJeC 
2 38_ 
45105 
SPR/EU!l.M łtld01.o,cl<..Z NUJl\. kOłu- 
baJn zbozowy 7..0.:0 \lalIlO) Tornlu, 
Kozako\\u..-e Dolne 18 45112 
SPRZEDAM dWIII
 dLialkł bud.Gw"- 
ne po 30 al"ow ka:i.uu w Pt'wh Wlel- 
kll-']. Jon.Cd, GIt\h CJ"("\ho\\1 
 Une. 
d7.,c(' uj SZCLolkl 8ot. 3 4:1;14 


49
94 


"sługj 


WYRuB) "" i
.7 J. 
B
,:- J BId. ,ul. Kriłno 


!I< .. 

.4JI 
, ł046 


7 


pT7 II 


" 


EK....;;.PRI "")\\1- r1..,prawy mas7.)'n 
:;aw...n __h '/s.owych I do- 
mO"-J.:ł1 D li Iii KoJlUwa 72 
(7..I
 Lany1. w 
-wJ7 1-) 1ft 5."ł051 
LSLUł.;IIn-....Cv.oozoVre. lel. 
0tI 9,1. 
5?IIU 
11:..Lł FUi\ 
t uu'.4501 0'11./. O ..J"b 
Vrkl60 45.1. 


C\NKO\\ .NU l\ =,-'\\ahlt \\an 
ny. Ł bnv - pał); It, BJ! ko B13.ła. 
Bo:o!'l\\'IIł,l\.-a 100 tSiZ5 


VJDEOR&JESTRAl"JA, tel 41962 
45701 
OP'} \ K - '\\ykonuJcmy oku'....y na 
(('I"'C
'ly I 7)(: u I pn.."a,tn('. dl 
wyboI' opr.w
k l &zkt
ł. krotluf' l r- 
n11(,y. "ohdl1c \\.)kUUiinlt.., zapr..",a.. 
my Ble-hko BI;Ja. KOl\U...RO\lf 1("- 
KA ł 4:-.i04 
VIDEOEXPRŁ
S \\ vpo:iyczalmd 
SJ1r7ętu z dowol.< 'n do k
ll.-nLa BicI 
sko-Blala, l('1. łbu.50 860-lg 
SPÓLKA łlANDLOW A . Rzezmk" 
ofenlJC' dosLa\lo J. t..uuer,,) Il1Ię
 I "".d. 
Im. td_ ł5 12 ("",,,'I('l JH lub!..p 
pu
 ul Mu:. holllłov......... 15 4.5SIW 
S7.J\Lł.MF okien lwlra kfIJ1.
le 1tc'1"- 
ITtn"', \Po 
OkD ,ra 10_ 4
;11 


7..AKJ \D S.lF' 
AHhh.1 p:Mca 5WOje 
UJiłU
l 
 rownl("Z w l('rpnlP. h.otlar- 
Ski, I}ld 1<0 Blilł-. BarllrkK'go )3. 
tel. 
5fj 65 43.
95 
AL TOAL.'\.R\i.\'", lHlun tel 1234. 
43332 


WYPOZYC.lALl\)A 'pr7.ftu Wld('" 
Bil' I
 U p'( 
 neJ- 
01'_ c (XII)" 1..1 .-..,;":;-,:) 
fI
n1J 
LI\. NII!-":t"rn po..rpdmrI\,U'UI moze-sł. 
kuplC" 1\ 1.łn" sau u d .... .-..{I 
l.mh 'd,l'..BpeBI 
B I 43!158. 3J0ti1 


lokata' , 


RU'I...<;jKO BI \1 '\ \[ ł - spn dam 
t,'l P
ZC"ZYTa :014 a
 'i:,n5'j 
WI...A 
NO
CIO\" E \1. ..: 
ofLrty fj . K("omka B
 Idzka 
ł!li:U 


SP1łZEDAM pQł domu \Po" L-e-ntrum 
l.nd) -nWK' \II H m mu
">zk.n,L 126 
,n kw. ki, _.....lIla Plwnu:..... 
lr --h 
15! In k
 . Pll.. 200 mon r. 1 11 Y. 
nCerty ,.644 ' Kronika Beskidzka 
"57.!7 
L,
Mlf"IĘ 
upclk{Jm(t)Ctll\\P M ł 
G 
 ,h.1 r,,". rd7 I CI lek1 
na M 3 w Bielsku, GliwIC(' 31 G4 7'1 
-I5iO; 


POSIADAM ',:t, . h.md'l.....I. \\. ..nt 
ru-m Kn7. ł"_"'Zt'lo(tljl;' prop"żvl i Lis- 
łY, ofu\)' , G39" I\.Hllllk. H
skl..łzka 
-[',70ft 


WYP()SAZO
\.. W3.rs7tal kra"" lŁ'ckl 
Yo)'n ITIl lub przYJm
 w:lipólmka. 
ttc"1 ł.>1 21 :;30
1 
ł'OSl"l'f\UJĘ loka.1i ham.łlm"''l.1 II 
w C\'lhl-unł- BI :!oka. CI"" 1. 7'o'W- 
CH Andn.cho\hd,. WIt.II' ... Cz hu 
'\\ tC D7.I. . tel. Blel:;'lIo 4(,; po 
20 4')687 


Ki1\1 
HURTOWNIA ZABAWEK. 
ARTYKUŁ()W SZKOLNYCH I OGRODNICZYCH 
:\Icszna (Cegidnla), k, Biel.ka-Jłial..j 


"JłoITI',b 


. 
. 
. 


J""lhl -\IY 1= 


Ił! 1"1 I\rl 


,., 


, ,- , Jłrą
 


L' I'DiI. uy,e 
JioW;..1 .
 \.1:>1 " 1!,1 J(t;R 
ZATRUD
IF; klOJUJIł - 
h '.,Iw. 
Blald, tt'"1 43-ł -I." "
Ii(iO 
KRAWCOWE prz)Jm
.. 1.\ I 25351 
5.i032 
(.HAI UPNll.L.Kl dobrze szvlace 
pho;rc'"ł.e. II II tkl, 1.('1 '14 !..ł4 5, )
... 
L;\'fRL'D
lM\. .... d,u. ..halupm 
ków. !OZ} nirr. med nraz za- 
kupię ka7.d
 d05ic tarcI l ty, ( 'r- 
ty ..G-I6. Krnmk3 BeskJ,l/k I 45';"32 


PANIĄ23 3.11.lt 
..amudzlelna. ",I 
tri t nrma ,.1 
lllt"bku BlalŁ'1 L 
klE'rny.Bcnab ,. \ 
k
dzka 


....I'.f'7.pnl Rial... tr " .3002 


t6źd 


GARAŻ wy !(Jmt" Ił . kupię' w BIt"I- 
!>ku (okchce I J. run\\al. 
dzk!
j rwsz J 'w pld,n
kle- 
J:"), h: _..."'!I 2( 4_)7-19 


HliHł"u\'rl\lA "'d.pILrU
flW Curo. 
Piu . G( OWI k. Pdv.ło," I:: 
 
tel 611 n v.-. J 47 l .!. I po HL 
45724 


..t. 
ne-
- 


POU/U.KOW,\f\Ił. 
kar '\- blr"rcu Z I '" 
przy ulu"v Hl' 
nE' pod7ltkOWd" 
szy Poh<;J1 w B ,.. .. 
ku.:
 I 5(1r3\\ nr In.,..r", ...n. I 


, 
,nanu 
_s7)b- 
41.2ł1 


usn W.'\7l\I!l.M zagub'l'n I pll r ąl 
k. - WPR Bud"v.-II nT KI owmk 
bu\!uwy. Slam
aw Hajd-a ).11,)13 
ROLWIEDZIONA po 410. 1'11" Ill.J"na 
fmar JWO o Z3mlt TCSt..... arnćll hspn,. 
10'\\'0 lur}' _yu:ny, h pozna prz."\I 
!l;leblorcll.ł:u kultur Itnegn pana rlo 
lat 55 Llsly, ,.' " .114';" Krumka 
Beskidzka 45734 


SPOŁKA 
HERMEX 
ZATRUDNI 


. magazynierów branży 
IIPOZYWCZ_) 
. sprzedawc6w brenzy 
mi,.nej 
\\ arunki prat'y , plac)' do 
omo\'-il'nia w bIUrze' ::'polki 
Bkł"iko-R. ul. Sobił"
ki('go 
24. w 
odz. 8 12 


U r -'4 


.

., 


. skup samocho- 
dów Da części 
. sp..zedaż częś- 
ci samochodo- 
.....ych no.....ych 
oraz używa- 
nych 
('ZECHOII'łCE,DZIEDZIU 
iti.. Zacisze l. 
&eJ. 546-24 w c. 5---11 
49&70 


..... 

 


..... 


ko
n
IJ{Ą'J;,Y 
W'\'JW»
fq 


\\ Bu.....ku.Bialt'j uken- 
..tytutłwał si
 WOJł'WOUZ- 
KI S7T,u1 WYBOReLY, 
WLOIJZIMlER7A eJMO. 
SZEWI<.'ZA. w skład ktore- 
go wesz.li m.in..: 
I\larł-'k Zieja pT7A:'wodni- 
l.7d(} R,dy \\ro.lc\\odzku:d 
SdRP, 
huma Lubow!ika pllSlun- 
1...1 "KLD, 
Antoni Kobil'lm,z 5ckrC' 
łan WIJJewodzkl(ogo Komlte 
tu W
 konawcLcgo SdRP. 
Jacek Kulre pr7£'wodm 
l"'
	
			

/strona11_0001.djvu

			KRONIKA BESKID7KA . 7 


o WILAMOWICKIM 
HERBIE I NIE TYLKO 


Sk:lłd poJawIli sił na PodbE'!liki- 
dz.iu pradziadowie dzisiejsZ)'l h 
mirszkańcow Wllamo""i
? Opl. 
ni
 historyk6w Dle s", zgodne. 
Butne trodła m
wiJł (J łch na- 
mandzk.im. niderlandzkim lub 
wE'miecklm pochodzeniu Wiado- 
mo jest jednak. że przyby1i tutaj 
w XIII wieku z zachodniej Europy. 
sprowadzeni przez cieszyńsko-fa- 
clbor!lkiego ksifCI3 MiE'czyslawa 
II, klory chciał zaludnić krnj spus
 
toszonyw()jnamitatarskiml. Wda- 
mowianie- jak sarni sir nazywdją 
- przez wieki zachowywali swoją 
etfllCzną oon;-bność. 
Dzisiaj jej ślady można odnależć 
... miejscowej gwarze I w rolklory- 
stycznych występa<.h Rpgionalne- 
go Zespo1u Pieśni i Tanca ..WiJa- 
mowIce"" Zresztą odkrywanie 
wło1snej historii intereslJje obecnie 
v,:
ielu mleszkanców tych okolic. 
SWladczy o tym m.in. w)'danie 
repl"mtu ..Monografia miastcczka 
Wllamowice" Jozefa LĆltosinskie- 
.0. -WO-stronicowej prac.)'. która 
nd początku tego wieku ukazała 
Się w Jednej z lwowskich oficyn, 
l choć jest to dzieło histor)'ka  .
 
-.... ".-.. 
.:-iI' .,., 


. o 


,  
. l 
 


"o 


l' 


""" 


- amatorH, stanowi jł'dnak cenne 
źritdlo wi...dzy o miaste(:zku. 
Inn.a hl r}'czna rl,)'sputa doty. 
czy mieJski
go herbu. Na jednej' 
z picrws2 I..h se
ji rady miano za- 
Iwi('rd.l.i!.ć kS7tałl piecz,;:'ci miasta 
I gminy. Dutychczas bylo to Oko 
Opatrtności Bożej umieszczone 
W trcijki.Jtnej tarczy. Jeden z rud- 
nych, pO\\ oluJąc SIC; na prace LĆlto- 
liinsklpgu, st'....'lerd7Ił Jednak, że' 
11I
 jeo;.l t,
 herb kompl(>tny, Wkrót- 
ce zna]c:lIono tez stary dokument, 
na klOI") In tan:;r.a herbuv.'oljl'st z obu 
stron podtrzymywana przpz dwa 
I
'Y, nad mą znąjdl\ie się korona. 
a pcxI spodem kapE'lusz, Czy jest to 
"-łd.hllwy herb mia
1.a" Sprawa z0- 
stanie ostalCC"znie rozstrzygnifta 
przez krakowski Instytut Heraldyki. 
Na wszystko - w Wilamowi
 
cach tak:le - potrzebne są pie 
nlądze. Poki co stan miejsko. 
gminnej kasy nie jest najgorszy. 
choe go
podarować tr7-€ba ostroa 
żn
. Większosc plcn
dz)' pochla- 
niają wydatki na v6wiate. w dal
 
szej kolejnoki dotacje na inwesty- 
cjP i remonty kftPltalne, utrz)ma- 
rue obiektow komunalnych. pla- 


ł 


cówck kultury W lym roku nie. 
mol 1.3 mld zl pn.!:'7.nat.Z'InO na 
rozbudo.....ęwoclOt 3guwwD
nko- 
wicach i Starej W:"i. prac.. meliora
 
cYJne w Zasolu DleJan<;kim. re- 
mont przedszkola w \\'iJamowi
 
cach. .j'rochę pieniędzy poszlo tei 
na %.Bkoncz
nie budowy remiZY 
OSP Vi Hecznarowlcilch, choc zda. 
niem ol)(?('n)'ch ""ład7. to przedsi
- 
wZI
cie zapocząll\Owane w 1983 
jest przykladem zb)'lC'cznej gigan- 
tomanII. PJsmo ..\\ Ilamowlce 
lokulice" podało, że kubatura tej 
remizy (lO t)'s. m sześć.) jest dwu- 
krotme wlf'ksza niż mu'jscowej 
szkoły. Sama s.da szkoleniowa 
jest więks7a od wiejskiej sali gim
 
nast)'cznej. Aby nie dopuścić do 
zniszczema budowy. gminna kasa 
podrzuca trochę pieniędzy na len 
cel, teczjcst to stanowczo za maJo. 
Inwestor2Y liczą na pomoc ludno a 
ici. Ta jednak - jak mogliśmy się 
pl zekonac w C7-3Sie naszej wizyty 
- rlic jest 2.b)'tnio zainteresowana 
remizą. Z pewnoxiól o Viiel
 bar. 
d:tiej url71
la sir: p!";!.y remoncie 

lewacJ' mieJ' OI....('J:::O kościola. . 
(ban) 


-- 


.I' 
, .. 
".. t 
 
, 
, 
- .0 , , 


Na 'Strychu jednego ze stojących w Rvnku domów Remigiusz Krvściak, przygotOWUjąc miejsce n. .klep 
owo;:owo-w.el"zywny. postanowll zrobił wielkie sprzątoitnie. Sprzątał. sprzątal in. znalazł stary. prawdopodo- 
bOle XIX wieczny obrllz. Gdyby znelcl:.sko bylo w lepszylll stame. zamiast sklepiku warzywnego mozna by 
pewno postłlW"lt dom hand'łJwy... Foto: Bogd.n li"l"ko 


Rześki staruszek 


..W roku Pailsklm ]930 za prezydenta R.P_ prof. I«nar(lko 
Mosdckieco. I"d)' prezes("m Rady \linistr6w by. marsz.. Józef 
llitsudski (...) dom ten, zbudowany w trosce o zdrowie pracowni- 
kow Polskich Kolei Pań
twowych. w dniu 13 listopada urO(zykle 
pośwlęeono I otwarto". To fragment tekstu tablicy wmurowanej 
w ś<..ianie Szpita)a Kolejowego w Witkowicach. który od 60 lat (I) 
służy pa<'jentom zatrudnion)'m nic tylko na kolei. 
Obecnie szpital. dysponujący nowoczesną aparaturą i kadrą 
specjalistów. umożliwia kompleksową diagnostykę i leczenie 
w schorzeniach internistycznych, w przypadkach 7.agrożcnia życia. 
a od kilku lat specjalnością tej placówki stało się leczenie schorzeń 
układu krążcnio\o1oo-oddcchowcgo. Wypracowane metody badań 
pozwała.Ją na podjfcic obiektywnej d<"cy;rji o cwcntu.llnej zmianie 
prac)' wobec pal
entów z dolcgllwosclami krąLcniowo-oddcchowya 
mi. 
Tradycją stała 
ię już opieka szpitala nad byłymi wię7niaml 
obozów koncentracyjnych. Dzięki kontaktom z takimi instytucjami 
jak ..Caritas'. w Monachium oraz "Maks)'milian Kolbe Werk" we 
Freiburgu w tym roku powstdła tu poradnia przysz.pitalna din t.ej 
grupy ludzi. 
Kończy si
 t.rwający od roku generalny remont budynku 57.pitata, 
W t}'nt czasie nie przestał on jednak pr:r.yjmować pacjentów. 
(llistops.dn organizowane są Ul'Oczystoścl jubileuszowe oraz sesja 
naukowa. sponsorowana przez zagraniczne i krajowe firmy fanna a 
ceutyezne i produccmtów spr
tu medycznego. W czasie jej trwania 
20stanie zorganizowana wystawa w)'robow tych f'inn (od 9 do 11 
listopada w WiSie przy ul. GórnosląskiE'j 4fi w domu wYPoc7ynko a 
wJ'm ..Sosna"). 


lIar) 


,.CZAS WADOWIC" 


T,'lko kiJka ,odz.in trwala (ol pażdziernika) fl:przedaż pler- 
w,,"./.('go numeru ..Cza-';II Wadou 1('''. miesif('mika ttltł"Jo;;7.f'j Rady 
1tli{'Jshi(-'j. W sFf'('jalnie ,,-)"dzi('lonym punkcie. na K"lówllym 
pla(u Waoo"i('. 1Ą.}'puł"dano ('aly naklad CI tys. r
zf'mplarzy) 
pi!>ima. Via wielu powraC'ająt')t'h z praC"y po picrwsz('j zmianie 
zabraklojuż ..Czasu'.. 
W pobli,lU rnl(j.,,('a. 
d7il' hanrllowano. ..Kromka" wytropiła bur. 
mistrza - Kazinlieru l\1alf'.lyka. żywo Interesującego Sl
 JJoczyt- 
nokią gazety. Nąjwiększ.J aktyv.nosć w tym wzgtęd.tie v..ykazała 
jednak urocza żona "oJca miasta". ktora nie t)']ko po7.-Ostała dłużej 
od mf7.a w punkcie sprzedaż}. ale sama nabyła pi
{' sztuk ..Czasu" 
(jeden eg7.cmplal z kosztov. al 500 zł.). 
Do ciekaw$7ych artykułuw pierwszego W)'dania pl<;mn należy 
2a]icz:)'ć ..Raport o sianie miasta" (cz\,Sć J), ..Wspomnicnioi" ROlnsna 
A. Gajczako, a 7ainteresowan'\'ch ośwUltą L3ciekawi ;rap<. wnc prze- 
druk d.)skosJI na ten tcm.lt z ,.Czasu Krakowskiego". W piśmie 
znajdzie cz.}'te]mk też m.In. rysurl(.'k autorlitwa Marka Bl.l.eLniolka, 
uka7ująC'y w .lioltjl')'C7nym zv.iercladle członków Zar.ł...jdu Mi£oj4 
skieg{). 
'rrudu r(-'dagow:mia pi511l3 podjął się (na raz.ie jcdnoo
t)bo\Vo) 
Stanisław Kotarba, nduc:t)ci(.'J ;re- S7koJy Poc'!:ltawowd nr 5, którY' 
pflv.irdl"i3ł ..KNł-I (,COl. fe ..w najbliLMr:
'C"h nUDlera
h chiC'ialbym 
oJlubliko"a
 ,\y,\iad)' z .."I,.ml prominentami wado,,'ickimi". 
(JaD) 


DLJKONCZENIE ZE STR 6 


1ylko on może przyciwdzia!ać spolecz"emu 
mt!zadQwoiemu. klóre moze przybrać różne 
formy UdowodnII to niejednokrotnie. 
- Z tego co mówisz wynika. że nie 
przewidujcsz prosperity ekonomicza 
nej_ Dalej będziemy więc mieli igrzy&ka 
zamiest chleba? 
- Igrzyska to brzmi brutalnie i od razu 
kojarzy się ze starożytnym Rzymem. Uwa- 
Zó!nl. że gruba kreska zaproponow
na przez 
Mazowieckiego rozmija się z oczló'kiwanl3ml 
Polaków. Nie chodzI tutaj o odwet. o polo- 
wanie na czarownice. ale o egzekwowanie 
prawa. Jeżeli ktoś w okresie panowania 
. komunizmu zlamał prawo. 10 powInien pOa 
nieś
 tego konsekwencje. Komuniści pod- 
noszą larum. że ..Solidarność" chre Się ode- 
grać za 45 lat bezprawia. Jesteśmy państ- 
wem prawa, zapisaliśmy 10 w konst\rzeciwny weryfikaCJI ludzI tvlko za to, ze 
nosIli w kieszeni czelwoną kSlą.!.eczkę. Sam 
fakl dawniejszej pfzyn"leLności do PZPR nic 
mO.le być przedmiotem dy:,.kryminacji. Tylko 
ten kto zlarnał praWo- k10 sprzemcV\.lcrzyl Się 
zasddom wsp6lzyc:a spolecznego. musI $1; 
bczyć z konsekwenqiUl1ł. 
- Byliśmy razem pn'wle we wszyst- 
kich więzieniach poludniowej Polski, 
bylitmy razem na tej samej czarnej 
liście. która uniemozliwiała nam pod- 
jęcie pracy w państwowym przedsię
 


biorstwie. Powiedz mi. dlaczego 
wpierw mam wybierać prezydenta nie 
znając jego uprawnień. a później po- 
6łów do Sejmu. Dlaczego mam posta- 
wić krzyżyk przy Wal,sie. a skreślić 
Mazowieckiego? 
- MasZ' rację. Ten Sejm jest demokratycz- 
ny tylko w 35 procentach. Utrzymame obecne. 
go układu jest nonsensem. Uklad ten trzeba 
zmlemł. Co do kolejnoścI 10 mvślę że wie, 
sprawie nie ma r6lnicy zdań. Wpierw prczy
 
denl późnieJ par'ament Przyczyna jest prosa 
la - do końca listopada nie zdązymV ucha 
walić ustaw zapewniających normalne fun- 
kcjonowame państwa w okresie między roz- 
wlązamem i wyborem nowego parlamentu 


- Czym si
 różni senator Kralczyrlski 
od swojej koleżanki poslanki Grażyny 
Staniszewskiej i kolegi POSl8 Janusza 
Okrzesika. Poseł Caputa. Sikora i seno- 
tor Krzanowski reprezentowali Kluby 
Inteligencji Katolickiej. Dlatego też 
znaleźli się poza naszą ..solidarnosclo- 
wą rozmową". 
-Grażyna StCłOlSl'eW5ka i J8nu..... Okrz(;- 
slk to mOI przYJaciele. Chcę. by mn na al 
pozos1ah. Nasze usy1uowame pohtyczne i 5t 
Jednak różne. Z prostej przyczyny, Ił" 001 
czlonkami partII polityczneJ. a Ja nl
 5w,d- 
domlc wybrałem taką opcję. W czery..cu 
1909 roku mkt z nas nie okrf'ślal ę Jako 
IP\I\'lca, prawica czy centrum. VvSlY"CY o;zli
- 
y pod tandd rn wlelk'E o ruchu s lel.l- 

go 'la kic"'" "T1 wypts.:ana byla (\"'Izwa <::011- 
do . J - lei pragnę po y ny. 
Nlc"tJ In! kpi 
 "I i l. ledLY poe JWI€ 
- 
nat V \'\ (1. ale uwazam ze s1.oro ZOa 
st.31 'r JV.,lJram z listy .sohdam('
""owe'" 
to pc .In'u ny z3chm...ać dJle
 11(1 ij O5t- 
rozo(,;;:.ć W deklarowaniu swoich OPC,II po- 
IIlycznych. 
- Czy twoim zdaniem Polacy po 45 


latach totalitaryzmu są sklonni powie- 
rzyć swoje losy partiom politycznym. 
identyfikując siV z ich programami 
i przywódcami? 
- Potrzeba jeszcze wiele czasu, aby SpOa 
leczeństwo dojrzalo do p1urahzmu spolecl a 
nego. takiego Jaki iitnieje w wolnym św
e.. 
cle My wszyscy jesteśmy chorzy na apatię 
i niewiarę. Sądzę. że w najblizszych wybo- 
rych do Senatu i Sejmu ZWYCi꯹ prled- 
stawiciele CENTRUM. ROAOU i NSZZ..So- 
lidarność". jezeli związek wystawi wlasną 
reprezentację, tylko dlatego. że wywodzą sit' 
z tego samego etosu, Etosu ..Solidarności.'. 
- Jaką przewidujesz frekwencję 
w wyborach prezydenckich., 
- 60
65 procent Polaków pójdzie do 
urn wyborczych. 
- Jak wyobrażasz sobie sytuację. 
gdyby wybory prezydenckie wygrał 
Milzowieckil 
- Wyhory będą demokratyczne. I!ł wifC 
strona przeorywc'ląca będzie musIala uznał: 
lwyci
stwo strony przeciwnej 
- Czy nie uważasz. Ż'e jei.eli Walvsa 
przegra. to przegra równioż ,.Sohdar. 
"ość"? Bo z przegranej trzeba ł..ęc.Jzie 
wyciągnąć wniosek. że spoleczenstwo 
do
zło do przckonania. iż .,Solidar- 
nosc" spelni'a już swoje historyczne 
zad.anie, 
- J,.- .!rll by tak ml310 b,.r. v\o 's.
cle ro nie 
pcwlnno ,odbiCi Ć por.ILkl W, j
ko 
po
.'Lkl S r 
arnoś("l' Etus Sohdarno5.l.I". 
II'J tl .Jycj. l w;uto '13011: n u'7..lny 
mi mi ktory-h zbuduwcn!.śmy 118::)4 Ił':WUlU 
CJe. 
--Kontvnuujmy scenariusz'_ Przegry- 
wa Wałęsa. Jak zachowuje si
 związek 
zawodowy pod kierownictwem sfrus- 
trowanego kundydata na prezydenta? 


- Przegrana Wdfęsy nie moze by,= ulozsa- 
mIana z przegraną ..Solidarności'.. Wiado- 
mo. ze jedynym liczącvm się kontrkBndydil a 
1em lecha jest M8zowieclo. Jeżeh wygra 
Mazowiecki. to wygra również ..Sol'dar. 
n
ć". Przcciez on wywodzi się z tego same a 
go etosu. 
- Zgodziłbym siC' z twoim twierdze- 
niem, gdyby nie jedno ele. ..Solidar. 
nośc" mogła wystawić dwóch kandy. 
datów: Mazowieckiego i Wałł's
. ale 
Komisja KrajowlI NSZZ.. Solidarność.' 
tak jak i wszystkie Zarządy Regionów 
popierając kandydaturę Wałł!sy. prllk- 
tycznie nakazaly czlonkom związku 
glosowanie na niego. Mazowiecki tym 
samym stał się przciwnikiem zWiązku 
zawodowego ..Sohdarność". Dlacze- 
gol 
- Nie zgadzam się z tym poglądem_ Prze. 
cież geneza. przeciez korzenie, przecież lun- 
dament jest ten sam. I dla Mazowieckiego. 
i dla Walesy. My wybierać będziemy spośród 
,.Iudzi Solidarności'.. NieprBwdą jest także. 
ze Komisja Krajowa I Zarządy Regionalne 
"n3ki''7'''V czlonkom związku glosowanie na 
Walęsę _ One tylko poparly k2ndyd8turę 
przewodOlczącego. Ludzie sami dokonają 
wyboru I tak być powinno_ 


- Czy rzeczywiście? My wybieramy 
ml-ędzy kandydatem na prazydent3. 
którego popiera związek zilwodowy 
pod nazwą ..Sohdprność'.. a kandyda. 
tern na prezydenta, którego popierają 
ruchy spoleczne wywodzące się z ..So- 
IIdarnoścl"l 
- P wtarzam że \.\"alęs.a I Mazowiecki to 
ludzI&> o t\ h s nych kor.leniarh i nikt UCZCI- 
wy n m lin zarzucn:. że SplLent
wierzą 
Sl'i Idcom ..Solidarności". 


ltozll'Iawial: JA "IJUSZ BARGIEL
		

/strona12_0001.djvu

			8. KRONII blc.lsku ()C?)' I ow bozą t:"krę b
dą. 
g\\ dli1ł1(Ją ldł..nlu Jt..."(lnak P"'7Y naiw,,"pantaJ"7YI'h n et prf>d)''''ir _7\1..,Jl-h 
nu: nigd} .amo niL' pl7 cllUdli. fr7l'bd. ZCh fill.rnału t"" .bl
tf -:-O\\} ..liku. 
ahy "( P' dl knn.1 r lIml" L Ą.lrr rę tel u :.pr7YJ:1j"'l'
 
nuała Ka
la od naJmlnrl ,h lat w rod-...m) n domu Jt'j (17iadt'k Jem 
WI\'zlk b)ł r:nan...m dm L11 I'm kuJluralrt( , "' \\ 
7CJ}'.-ku. I"url , 
ludu\V
1 kapclI, kil)! d ddłc\ por "'ąlc.'k 7C'ospołO.....l pll''' '111 tailca I f)m]ras7....k 
Gorą(..ymi orędowmk.., II bt kidlkll'
O fn)ldlu'u ty lę JI o dZl 
konl)nUUJłłt
r r007U1FIą lrad} 1('. 7..ofia KruJJińska I ..1md Kol ki("1 u 
JC"'i7.(7) rkow"Klm osrod
L£"m kuitury. prow3dz.1 Je.-]n(1( zpśru.e ,.Ondr. " 
kol. '. w ktj l.. ł...,a. 
.ą...kic'h pl..... ,li ..Karolmk ' HIC. I -,< 
pubu. gł.t. pl . w Lur był (II 
I 


, 


.' 


.' 


( .  


., 


, 


. 


; 


Nd _Jodlnt 
7 h lJłldda I 
,\o k. ,BCh). 


* * * 
,łI'lI\\ 7
""lInl PI 
pl 10'\ un._t
,,,,"n O(J 


Foto Bogdan Ztarłt.o 


11 I Todl'ł 
IMu I 14 k nil 3 ,In 
dt.nal 


.... 


Towarzyszy 
. . 
coraz więcej 


'NASZE DZIECKO - 


W
polnił'z7..aro Id m\\toi 
iJ'klm1.... Ił-Z' t1,\dPI IdLWIDz lWI' u- 
-Blah'J TI,a....T.::l reddkLJ3 "h. t' pr.-..rł"'dn". "VI.. 
 nI(' I("I"IIU poml'c, ._' n ...łz,U' lum. 
ktore Jt"j p!llr7<,bu W TPD J4 pr7
 padkl. kll'd}" lud.lka 7' 1 Qobra 
wola pr7"c7vniłvuv 
ię du Od7...
k.mla przł'''' m..1lu\.'hy U
miŁ'lhu_ p.f" d 7ł e m ,' P'''dC 
o takich <;}"iuacJadl, lit na pl. ocl.' n l.h (" .. 1',)\ ( 
 
pit'rwS7Y obra7ek Prdwdzl\\\' RoA..
, J;H'" okpi il 'F 
Samotn&j marka h.dw" \\! l' kon , uwll' 
d
iecl. Są 7.adbdne. ul'" .....-. mac '1" . ") ;łle 
w pokOiku '.t()r£',::o pa\ut'r 'InIał ł.. J-110 1<11.-70.. 10 ITI k. 
życia jest... piętrowe l.., r'7kn 
Jesh Y.I
(, 
d(' takov. t" 1110.1. ".I" .. WI..SDt- d/'II'( , ..... na l:, I 
mebla nic kOr7v5l3ja. m"7t' P( I m Ilb.... go tri. lO m 
sprawie dZ\
n 1'- do 7W fPD "" Hlb:.ku-Blałt
J. Il.1 4t_J-, 
osobl 
 Ach If'
 Piat. Opatr,1 u BUL(j 20. 


" ''-'' 


W redakt'yjnej poczcie coraz 
więcej kolorowych zdjęc "na- 
sZ:J
h dzieci'
 o Od dzisiaj zaCZ}'lIa- 
my więc pubbkoy.ac te najlpps7e. 
Przypominamy tylko. że w kon- 
kursie. ktorcgo główną nagrodą si:! 
dwa aparaty Kodak, udział hiorą 
zdjęcia z naklejoną na odwrotnej 
stronie winietka ,.nasze dziecko'. 
Jak informqjf' -nas fundatof na- 
gród. Zaklcłd Wielobranzowv 
.,Pdnda" v. Bielsku hurtowma 


ŁÓŻECZKO  


Uchwalona w kwietniu ub. roku ..Prawo o stowarzyszeniach" 
- uważa sędzia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Marian 
Szlagór, przewodniczący sel,cji d/s rejestracji - było pierwszym 
e!ektem obrad ..okrągłego stolu" . Stanowi ono pełne rozwinię- 
elB konstytucyjnego prawa do zrzeszania się, gwarantowancgo 
również Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynaro- 
dowym Paktem Praw Ooywatelskich i Politycznych. 
W Biel:oh. f'm :r.areW'ilrO'\31Wch .i
.s.[ 86 c'harakt{'r 3rh.
1 lZI1\ 
- f \.....rod 1lI('h 
stO':.\<ł.I-O\C:7(>n Jak dot.ad 
-ł.d \\lnIc Ód7kl m in. Bld
klc "l'mharz,.<;:t\...u Muz,)'(1ne. 
'" Blclskll B lej ni£' 0<11110'.".1 ().1ł...nmu.l.3 Robołmtzl'Slu\\;:u "
7 nlel"\o\orcow Ku- 
rCJ('stro"ama "iitowaT7}
J'Cl1lcl 26 7 nich Itury. Blt'lskic Tm'\..arz: -.....0 Fntflgri:\fic7 
wpis
no 00 SadhW('
O ff -t's(ru "ria
lI ne, Cir' ') IskiF' 1"0",31,} \\n (
I'c1.row,'. 
ostatniego roku C;.v lodu7.o?Z pcwnr,:,>clą .sth\vau)'sn
nie ł'1.t,Slvk -,w Alltdlmuw 
byłob).' WIf..L"('j gdyby sąd nie musial f.,0 .Ondra
J:
k'. 
pOfil
ktOl-)m tlumalzyc. 7.f:' d7ldła1nnsc S
['ud stuv.arZ\,'II;7cn v.)o'7llo1n1f1'\\)('h 
stowarzY::':7.cmantemozcmieLchal'akt
ru naJIJ,.1rdzic'l 7ni:UW "ią KluLv Inteł..gcP
'JI 
&OSp,)ddH_zego_ ł..:Wc..lltuiilne doch{..rl) Kdtolił-.:
. 'J Obok Ult.:h Sol J(.',S.l.C7C \,\ nid 
przeznacza 
u: w,rłączruc na reałi7.i:tCJ
 skicm rpW3T7.}"'itt\.o R.-1r17111 Chn:, H'ljail.- 
statutO\\yt.łl c
lł)w. Sto"arzY
7.l"nla za. ::.kl("h \\ 7Y\HlI. Chr70csdJanskic 510'\....34 
rf'j
słrowan... w nas7.ym woj(ly" OdztWI
 rZJ SZ4"J1It:: MedycLne ,.. Ciesz} llIe Stowa- 
-nl(........III'Ic\:\ł.uianS.daKor lDo.i:mt rz}s7.enie K
i4;7)" i Katecheto\\' Koscioła 
podl.itoJj(' na kulturalno-u.
wl.tow
. \!.)- Ev.angt'}lt.ko :\łlg
Lur
ł(iLogo w Wiśle. 
7.nallio\H'. l:awodowl:', hobbist)"nne Stov.,ar"Y"'.lClllc Ż}'Lid Ap
t(Jbku;;:go pod 
i "'''ipirraj
('1' pr:renuany &'o..pocl.un.... W("l.\'I.aIUCm 
u'lJflkoJld.llej Mar}i. Bt-zgrcla 
TYł'h n..talnich jł' 1.,\\... 
pod..ta\4,OW1-m cl'lł'mjl'st p...opaJ:'o," anit' II" tv. . luk.1 
J'I\ (.1 W Hlł'l"ku-Rlał("j 
akt)'\\no",c.j l{o"ipoda",c7.ł'j obywateli, za- c17Utla TUYoau}stwo Im. M_ R""Ja. klorcgo 
sad 1'0
pOdał ki c)"nko\\ł'j i odbudo" a (..'1"111 k c:t \\ 7bogacHI1Ie mOl'łi"oscl Itd.uk. 
przem):slu te...rnowl'«o_ Aktywno';;ł-I{o,,- d71U;1 I lIIł..d7.t 7V l"lldobm. lad.uu.:) 51a- 
pocJa!"("z:& p...oponuj.o ro\!.niezOswifcim- "ia ",oole Ci p ';7yn {ił:' TOW.::tl7)slwo 
!ookie Stouan).,zenie Gospodar('ze im. O
WlUtfJ"t. 
alnmla..t fm"ar7Yst',\(I 
1\1. VZłelskit.
o o...a:r. tamtł'j",:za Izba ;\110- PI7YJ:u lul S7k(lly Prakt_vc7llCj "" O
 ....i\.ci. 
d).C'h P. 
t'llsię."bIOrł'tJW. W trj samł'j 
ru- miu pod'::lmU.lt 
 kS7talcenla 7awodowe- 
pie nal.-£,. umił'
dć Ci('...7.,. ński(' 1"owa- g.. dzwcl I młod7aŁ'7Y L. md7in zanied 
.-zy"lVoo KUlticck.('. wspif'rajął'ł' ini('ja- han......h mąj
('}.ch Iruduusei z naulc.'ł_ 
tv,,"y goc,;poda...ki ...)nkm,,,'ej \'11 handh. (Je' CI II "'ito".ar7oYSLen muzna-pu 
i bit'l...k.e Stowarz,....7ł'nił" Pn',.....zł:('h "7f hl"lk,.ntd OckoIClb'1(.'7n\ ..ZIt'!un)' 
Ak!"jof).:Jnu..zy dv':ąrf> do pr7ł'k"ztakf'- Us lin 7.,.w
{'ckói .,Sd.mOpom'-lc Po. 
ni.. 
o
podarki pan"lv.o",t'j \I.' p.} watnl" gr J'('bową MI
dl'vna...odo" ,"' KO:'I1lt('t 
formy własJ10sd I \....It nnskl, S
I""ar7Y
7pnlc Pmnocy 
Ze .\ L n 1"1 rJ7 Im Spt'ljillneJ TrOSKle7Y rmĄ&jr7oYa 
':.....ą 
,n n.d grupUJ4(.o mlh "1\\«.1 Gl nnclsl}.('.I.n o ' 
okoł'" w Wadowi- 
ki', h r lub re 
 It.'h U.lonk(1 It' I dJ4 pra\..u ""yra7a. 
l\.lu/n"Jcm JJul"a... V. B,...bku, 
"'\ u nlili poglcllh," sWI."lsl"odow;...ka i na pew- 
\\".( 11U\\. S,.,,\I'ku no 
 17\ lo [ltJ\\...;f('dullt.° fi 7t"kiwanenlU 
Ci, YIIII'. Bn'nncJ. bh'lmPJ. K
h.\ktitrz" fo-- 
tograficy amatof7Y pł'7'1.'noszą 
zdjęcia" prost do hurtu\\ ni. Infof a 
mujemy \\Ilf(:, ze v. kunkursle- \\'e a 
LmcJ: udL.Jał w}'łą("Jllie te łi..ltogra. 
m)'. ktorE' nadł-jda pnd adno:"em 
na..,.lcj redak{'Ji 


Pr£>7l'ntdCJ\' n.J"';'Y( h pOt i..ch 
fO.f.po(:./'yn.Jm
 od CJlefo}clnif.',Ro 
Damianka P"'SZ3_ Autorem zdJ\... 
cia jt"st R
'szal"d Pysz. 


ICH l\'IARZENIEM 


h 


... lU? 
a 


,..:;:-.... 


,... a, 
,. tdl 
(lI
		

/strona13_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKA . 
ł 


PROPOZYCJA 
ZNAD NIAGARY 


1.0 nip"ripdnd. t)
mju lalat'h od 
pl"'Y).!mu!7łu
c 
me7wykJe akt)."".ł.'ną dz.i8łalnfJ: 
lwi:p.kową i p()lit
'c7n,. jf'st rów- 
ni('z 
tałym kOTE"<;pc.1ó('nłem "Kro- 
niki Beskldzku.f" \I,' Kanavie. 
Do
f nadkl to pn) padek. K'd)' 
poJit"'(,7.ny pmicrant "' sWl"j no- 
"'-ej oj
p.yżnił' nie dba wyI3l"znK> 
. wlaJlSne lnt..rf'sy. a pami\"ta. dla- 
Uł"I"O i et ('o \\'alC'
) I " :bur) m 
k.rajtł.., 
?ł..- \H
)\.'du na huk pl.it..] Ld\l,II- 


dO'.\I-I. politYI.'7nf'j I 7Y. id.zkoweJ R'J 
n ..m Wal('zak Pl7 al "ifC d,. Mirl 
ka j Wado\\.lc 5WClkh .."1mb3S3do 
nn.... - 70n
 I 'fnka PncJc7as spot- 
ka"ia 7 prf'7ydentC'm Bi('l...ka-HID 
lej Uildd Wdlczak pl7ckd...ala pro.... 
poZ)cJf pani burmistrz Mi!.
iL'
dug 
(300 lyslf,,'Cznc mi to). dotYI l'C 
nawią7.ania LI:o.;kiej ws-pulpral) po 
n.;t(b.y obu miastami. Propu ,cja 
Lostałi
 pl"Z
 i'Cta z zadowolenic'm 
j kra? \\ vpada num Cl:(>k.ć. co 7(' 
ws
\"pnJ'('h tlzeoonien wvnikl\le. 
W3TlO tlodac. ze v. C"7.('śnicj Roman 
Wa!ł...Lak umużJi"ił kJ.lku blel
kiJlł 
zak1adorr. pracy nawiązanie bp7pO 
slednich kont
ł]..tuw '1 k..lIlCtu}J.' 
mi }:IartncrBmi. 
Po spotkamu '''" ra11l
7U Hilrla 
Wałc7ak 7 pi\,
'i(,lctuim Pioll US.i"łl 1 
odwied.l
I:.t pr.l'jacilJI w Bicl
KU, 
a re
zt(" l 7.,SU przed odh")tcl1l fin 
Kumul,y <;p
dZtłd w rod...rnnyc it Wa- 
d01NIC3t.:'h Cp; 


KIEDY NA SKRZYCZNE 
KRZESEŁKIEM? 


1)0 zim" 1}(tI"'1"łło juj ni('Klel(' ('za..u. t\m- 
('7a,('m ,u'ią7. m.. wiadOlI\ll. (,7.y ('7_\-nn)' b\'dzi
 
gorny odl'inrk kolrl krz('!'!i('n..tł"-l'J na Skn)£':r- 
nf'. Zrozumiałe, że łI1(e-..eo,;1.1jł' to prz('de ".sz,.,t- 
kim milO"lonik.fłw bial("
o 
7al('m,t",-a. 
Pr
1 hl..llo'.\.
 kolt i. ktul (J 
 ,.I,'fI] il 
I ?..ain<.t:tJ,)- 
\umjco dwuo!)l.1bo....
I:h kT.lC"wl£.k. TO.lJlO ':10 
pru"d 2 Idty. Juz ubicgh.j ZUn} nmmo CJddu.c dCl 
U
)tku gurn}- odcinek yo)"c ulf{U l\ic::1cly. dota.c- 
le Z COS 0'\\ <;;klC'j ('entr
łh (.l l;':,lly się pr;/
' 
.' alrjąccJ i...flal'ji. zbyt 
kromnf' jak na ISUlI('j:łCl' 
pulnwb)'. W efd:rie prarp rnonLa:lOWf' o
am 
('zono do minlll1um. Ostatnio jMnak Odd7ldlo\\ I 
Hi Idd7kif'Jn\1 COS ge.stol'Ov..i \)'ci;'łf{u za- 
gwarantowano dotację w WYSOkf CI l mld z1, co 
pozwala 7.akońC'1}'C przl"budowt;' j(órnego odcin. 
ka kol('i. W)konawca - kało\'..ilki Pomag -do 
prac)' 1s.1ór('go m.07na b,. lo m..:
c tlol4d zastr7c7C 
ni3. yniął Slf sQlidnie do whotv Zako(1c7ono 
mOJ' t a7.: Uf7.ąrl7EI"1 napfdm\,yrh. pT7,.stlJpiono do 
nl1 ania lin,.. nosn€J_ llm
d7ił-'Tni}.;m\"a pngoda 
"'łJrz
J3ł:.t pTo\\'aou'niu prac Na Obl.iłteC.lne efŁ-k- 
'3- tr...cbabędziejl
dnakzał-- >oka O!-.plawno"-, 
.J. t)'111 Eam.ym dopus:t. ?('mu Iwl«'1 do użytku, 
.Ió'id p cvc1u.1.ą \'1 nikl rf')7n1('hu k' łmll 7111'::(1 Tru. 
dnu d71'!i Jcdno1.lul.
zlljc odpowicd:ł:ift.. ('Z)' "y- 


('ląg b{dlip \\. tencjlłch wład7 
wOjC\\iJod.tkkh. a o.;amorząd nlógł j
dyni(' pr7.('d
 

tawić 
woj(" 7.amia
' w formie wniusku. ))lategł) 
wli; \l,oJe\\oda bich;ki u(:hylił uchwałę !lz('zYI'k.,.. 
'ł"skil"j l'dtlV W tCj sytuar.jj tanllt'jszv ns,.od("k 
('C &.; nadal pf110stame "'- e .....Iadamu dOl}!1 hcza- 
uv..... h gl-,sl olhill'7 


(RANi 


PO IVI N I KI 


O b 
dJęclawykonDlp WładvsłOJwC °IClftC 
p GENOWEFV NOWAK. II1le".lkanki 
a B i eI5ka-Blah!j I choć me był jedv. 
'Ivm który f01ografował budowę.lapory wodnej w Porąb 
ce - jego :zdJ,cle (potr7. obok - z prOJweJ) odd&JJfł ndJleploJ 
ogrOl'a przedslewzl,cl.. PU'YPOIlUU,OIY przy budowill 
uzyweno wyłąc.llUe.. chloPs'uch podwodów Zamlas1 
5pęcjeh.ł.tów - ;r8trudnł.:lno chłopów. których xiemie me 
pOlrariła wY.lywlł Koparki z"st,powano kop.u:zkllml. 
. wzmosle hasla C)OdZI\Ną l'dp1011 ZóllJOrę wylJudowano 
w rekordO""I,ym I:.Z3s.e 28 nll8sl,cyl Byl to ł"zas_ gdy IJluro 
.rac,o me przeszkudzala je$zcz:e budować WII

C zaporił am 
me pfzecleka .ni IlIe grOZI "eI'WOJmem II lei uędllOJ plęl- 
'.lenla ,es1 zgodna z załozeOlanll proJektllntów! 
Drugie zdj,cltl posidda nie mmejszą wymowę Ju
1 to 
most drogowy nil rZece Sole w Czerrllchowle 
 trudno 
uWlerzyc_ :ze podobne arcydzielo architektury powstało 
w latach 1rzydziestych Most, (lumo wielkich powodzI 
,..kle toczyly Iii, doliną 501'1_ uległ dopiero plrotechmkom 
okupant;.'!_ W Jego IInejscu b...dowano dwuklotnie prowi 
"oryczne. drewniane p"zeprawy. ktore przetrw.łły do cza 
.u przegrodzema koryta 50''1 Zilporą wodną w TIeSIle) 
Jedvn... Jsk dotilld. zapolą w wOjewództwie ktora me 
przynosI wstydu projektantom I budowmc:rym (TAP) 


,. 


SOLIDNOŚCI 


, .. , 


." 


, t- 
*- 


x. 


..... 


, 


.  


."  
A>-
 


,.. 
, 


"' 


'" 


Reprodukqa BOGDAN ZIARKO 


IVI c:I g i c:I 


DOKONCZENlE ZE 5TH 1 


7
l.lł..'1 I u(]l<ł,rO 'Sla "lnu HuUukfprokUl_lor 
I hl 7'('7wul rllit neJ publt nuzu i o{ i pc'url w la 
I, h 1984 Ifłłł6 
hl7bf \\-oJ..;,koV.'1 \\ Kr.....-;ni(' Otlt.....ań... 

 
 Kilu <,1 j
w 7 n1<:a7,,1 ]..r.
(" 7 131 C' (\ mu 
...lm \A.oJsk,n...cgfl 111' bOJO\\l l,jSlolt.'t} ma",.lJno
ł:' 
l' l;
 Z\\:iilIU? _HakOoiIl1I- Clra7 Jt I('n L"i( ./.ł'hnv J::....cmp- 
- I. brom tt'gh ..amf'l!o ł-Od7aju B.-oń u1<:rvł 
 lino 
-. .d7'''' kt(.Q,'m IP7dnl ". Ir'duo",lc"" JukI) kIeł (lU "a i po 
ITIl,r/t..'lł1U 
h d7l.w..I, plLt" in.ll J.ą do pi" I C.Y rodzin 
r-. g'J IlUłllU \0\ Hlc 1:0..11 BI",ł.'1 łhl ponol.. za\\ 7(" miło.. 
Iki..m Imht.łnnw Inll'[.{'sowitll 
łę IU:itorią II wojnv 
!\\,lall'Wf'J, broń ..I.""u'lbidł l..k dlłlf.t'('. 7e shugłlł sobIe 
Lhł-""lIiJ maklc h- pl IJh:.tn\\ I kar...bmow_ ObronC'
 
kll.l"7.onr
IJ pC1WU' l'Upt"'" nt' 7.f" b) la to platoniczna 
111111.;.' B\ 1.' mozl' AJl' rnp'mulą( IN plwnil y pistoldy 
łłU\H'. 
ld"U nr Hutnik 
kupCJwal ou kol
gow 
"'lmef7\' n,,>trą amunit..ję ?87-częd7aną" pI7l"'7. nich 
1.1.. I' 7.til ,a IJI It. HI" I w>]..OIZ....
liti.. J
dnym 
JokgiJo.-: HUlnlk., b
1 Piotr Klimczłlk, 5pf:'Cjdli
13 od 
[1..cldIlIÓII ",'IHI..llr..Ji," fu J'" 'u ""ła;;uil.' 1Iutluk :l,a 
l,pulu,"",1 ..glul .. I t UUiij lI.ln",):. Zł-' bnn\ 
7 "."1 
(>c 'Hł'IR,v..mn» \ł'
\.c'lnl"'ldrul""ih dokon:tl. nnp,a 
1\\ "1I"lklm "1}'lu 
Jł" IIlwh Ji>dnd.k fU.lt:'7n.i:UlIB, gd,i.. 
ł ....It' "bb,WIC .KTą,,,'h 
'ł
 pn Bi£'b;ku-RI;jłl'J 
rliijał- IIdht'1PII-"L"701I(' H.AI\. 'I pod kUTlk
uni tb)ł 
./t-l- J,łl I IPn_ W;) hi,,. był Jt'OHdk 11 udn)' NIJdk 1lIl 
ogh eJf" IN gd71t- PT:J.\.\C1.I1\', y lIłoUL!lek _ SdZI(' VIP... 
Ił" 1)< .I'\\(,ln) goop.ld-.17 II gdLlI. s"..lI'm dl.ł.f"ll1o'\\) 
, ,;t",-
 .I,. prJ)'ll\Il'lldh dr. IJIIU....k311111. 1Ł"liar7.oi 
1ł-..ło.l;Jo.& \\1 10\ K.UlICJlfl",.I'.U t,. dl., ,'gl\'d.l
II\ łfli
.lS('Co 
lld'jl J """lad Ud h-'lndl 'o.I!TIn.lUO) I 'Ąldl il 
I"" li.d4 Ił IJ ud tf"gcJ I.unu,l.ru 
mdli d 11J90bylIJuzzd-.'tc.'.mIł111\%'.łłH ....tun
:lIH.... 
.. KolZ:a ' tĄ. OWI .la... na uk4l73ł\' budvm'k pr7v ul fh!ll  


* 


.ł' 
,.... 


" -- 


._, 


H i
tont' If IIIU7.1I" b\ h\"n 7..'łf',UIf' mnif'J "i('f'Pj " 'rn 
......'>Oh' 
IIt" t
J d.'nlm'j_ 1111 hl) 
 ial l. nif'u"lajqf'4 
..ilIt JU7)a;inłlja,' "lrr7.("holki Jl;mr('kow \Ioitlo.(ł'\\"'ł'I 
110 
amrj Ill'nli. 'n1l1
 wl'ofbrallych pot11kn,,' pnte 
o
 al 

"'01'f_ l"'l!tnall Mf \\1('1' "I;r.('7.)rko"..ry loralI' ..:urokim zna- 
klt'OI ku)i'''. tr"'U7.mt' fI311:o.h.. hll.jąl'. I mll:r
 
..roll lt'
o 
;ę I"h,. 
 lh p' IOJI" h ,I,.} 1 ł, 
na S\I,I\,lu (.ur c.'u to I lo -'' f'. ....'t
1 ki,..." "U
 
z1 - <. ' I l, Ilu i1... . 
I Vo'zru 
mm..1 


ONDRASZKOWE 
DZI ECI 


A 1)...un,Ą II'.... - I;U'Ir/\ I Il:PII!' 3ł Nr'.! l" 7r I itI! dth h.t 
JI.....oJI"I"'I
IIUlla,lI:odll)IIłJ(> I.Ule IoIb(oił...,. NI..'wluw....nuu 
"".711\-1,:1"11 """L\,U'."'Ilh IIlIpn'l.. \\!<" Lluf'. lIiI któr
ch 1It"0::dł 
'-f'łlpoł. &COJcu...!.LIh. .....,Idzow. ktor.l:"Y n..l....
hml...;t :-;lawub .
. 
jego p; 1.\Jli.ll..-Anu ,\ J !!l um, ,VUdldo.zkl-' ,jak Ich n
7.\'y.ilłJ.1 
P01"C ,....... 
L _ycku (lrll 11, zaprdrll"",.UIII o.IVI('ł'..IUI 'lo' 
(,."0 dZIPn 'I _k s..lrn Jak r _holi)' IIl11yrh luun dok
 oti .Jd tJ.ł1(.U dQ 
dma I noc do no
 \ ......Uł-L..'ł"- BV.0J b),t lutllj £cł .c, 10 h 111111l"'l 
i D.!("OWIf' pru loIiIl,.-. lez'\\ ..Ondra::.-..}.u" Zilt.:'ł'\'uah J'ilk_ UlI! 
Ho I mOI t
 '.....0.1 --..1........ 'SlJOle polwon.ył) I 1'0 LZ '-ą p, 
'" III.U'('II,- ....,.. '....10".. "'Ul 21'b»vl na hnlOO'Jnp "....:Olrp' !II1)d1"C 
I:ło:- I 
I ,I(;'
 I Dnu, d!>zko\\'Jo £'h d jt 1'1 ' ;\ .,1\, ':J, ktol .. na"dh.l 
..r:....j d.l.lal ą... 7' olt' :;(.ufi.s Knlpin!'oka t.hc'l! ":"1"(, .hlt...k 
tor Mi
 ':0 O 
łkd houllul \ \\ 
,'_L)olku 1 J
nu,z WI,I:.II 
.-. łuŁ'Tn
.,.... arl) l711), pICI-V. ..f.' _.k......\I"... k;ałJ.'.1 "'lu" 
1.IIł
r,,: V,I"IU Wir' um 
nanf' "ił 

1"'cl.....l'..ofil (iornf'j. Denr 
n, \\ifdk. Hachan' \\'ałf'
.. Barhal"
 Przdy. ł,wy 1"'WL.ń. 
kil.,). J\1IICdy knl("....... I--'JCII .t r l:c1}, IIrlll")''''' "lfI:U... "'I.", 
lawa .t6d
', Ku
,..Zlora lJeomlnlaka, Marka lIold,sa. [,'7.4':0;1. 
",a Kruf':tka. KaJ:un.era Pn.1'b
 Iy, Jana Pn.) by"'. Ho,ui'Ja 
". J'.lika, I'if''''\ ; IIIIl t'-lh lud?'1 ora2 \\-u'!u VoIt'lu 1I1I."t..ł-J 
n. t..."a.lc ....ł, ał\.- 1\'....... II t_Ul\, Olłtll"
£ka'- 
Dv....dZ.i' a PI( hll lo kav.",lI k ..,'a
'1 J...-- ,..co rurdawl'.' 
tllkK' COl fuce Clb\ "1:7.11(1 SJf;' hu('zflI(' I I. WIC J.. Vą 1"Y"1 
l.an:o., ondl"d
 ..UIIIOI ,\\
 !Ud.IW3.... pr
' IVV.ll'U I reJ('lit 
1.6..... U{ kich od q I <,ull. ykl lI,.i<103' Ikol.. 
 "try r.1zp:i]("I 
I1PJI,1J'llihNaDuhn:sch.... 
n..d"l I,. ,,Jnalhl""p
I(Y 
\oI,at-
II,..1: d;!\\ l-It' I ll1illl:t" 'Ifh. r:l'\"łIJZ\'I)8
kłrm 
OJ('I("I. Ol h l.' I. (m' I. pT \)10:11111 IIIr u
l
d;t."" 
I 7.ap,'lft, jaJ In pr7.('7 I"U ('
h CZ4l
 
'ło 
Jk, .....,..) i..7.pnr' . .VII""n..:,-,) ..,.kil plt'
1 Plt.J6P. 
., 7bl" I pr "Plłl.' I
'.ł 
1\1"-( Ił.l l..tS"1 


br4Dlni 


r.l.ur kil.. h'IIIIII.1 tu nlll' k.II Ib III /t WI'J 
\\oda lu 
I '-, i., ::i,maJu hętlLlc op, Lik.. I"um wa 
tall \\. o dJ. k1.ł'ir.r tu mgd\ n 'Hill kdłl 
kujar.l" .oi(' pOnJl.kt....l) I,..t maj'r:'tno
lid hl..u Jdfll ,.u" 
('""",'.rka 11tH.!) pr.l d)Jlła du dLldlo1l1m 
NIC
 I ,h rU7l7n II nił>]1 j{>dnak _ \'I."Obln701ł-' 
1 brali C.l3111ł-' k,.mbinc'7IJII,', 7.ało7..yh na tWcU"'1 I '-oli III 
m. k
 po \\lilh'!"nlr'l:ll' dl} bud}uku PI1.("ddov...1 
II LLnt
H J:lIP UlQII. osi re pouski łilJadh n;) podlu
 
(
( POddl.l. V.łoL17imicl"7 HUi.:iilsJu. b"ł fał..'ho\l,('('1T 
" tl..'J Lm Ił.! J'I iJ7umial, 7(- to me i:iH1}7 
Kapilfiłnu'\ PQPC'huh jl'dnak 7a
8dm,- n por..) łkr 
WhJd7lnl
'-'I.I HII711 I. 1)lJdu
Lz.Js d\r£..kłol" \\vdn;alu 
Olohlnn} -.l"o)du\\I-o;kd l'\\' nie flal(>7
31 mgli} do dll:o 
finan
o\\ f'j \\ OJ('Y. (ICVt \\'3 W IfC .l..ysk bylnK'\\ Il'U",,_ 800 
L'5D.60 D\ł 
 pra\\ l£' trzy rni1ion} 7]ol
'ł..h Zd t.Jką I.cn
 
. Jlikt nil' pakUJ" f ,his do kryminału_ WlfC rmhl'jo 
-policja f
l
c17t\('o t \'ło 
I(' w czasie 7..mian w r sorcid 
uznała, L(' -.pra\\t . naJc,;
. szukać r3("z('j ",,,,;;rod 31n"" 
torów nl.l prol U) II łów. Takl. iz tylk'l Jedł..'u 
z nBp3slrukov. b..1 '" V' , 7łości kauln
 {PJotl KJiw 
czak ar' J O. 
:tJ kk' III" ułah\.'lal }("j Spl.ł\\ y Jaltd 
drogą jakmu 
po .ban1l I .la cz-"J
 Spra" ą Mdlc'jó4 
Ob}'\\.alelskd napl"'\\Llłl.lllit I"oll(.jp ilU ...Iad pr7('dęp 
..'ów pozostajł'" Jf-'J t;:.,,,nmw"t 7 y. BIł-'J:.1<:u Bml" 
OOWll:'m, . Jlił" ". KI'I.-.lli.' O
n'aJ'ls1<:1I1\ udnshYII'J\(.. 
pistolł-"l}" Ind I) t' ,r dll.fUJIIl' l taml('jS.lI'V: m.J 
zCUJn j III 
'ł..i:...II..... -1-ip lIl..-blCJ, IIJ,-'to, fiprl'" I, lt-J 
kTildził-':;I' lud ..:krad711111ą bl.-łłHłj 0;" p" 
słuź,yli 
Cahf. lł-OJka, r.ł-Cltr ł\l.n1I-'-tlk , Hldska ł1ldlł--'J. <"ld\\"1I 
mirHu1r k.lH oi Hldlc'łfIm.lJ3f ,\ l1<:u. 
	
			

/strona14_0001.djvu

			10. KROt'; płąt .500.. medz. 17 i 18.1'. 
BVCZKOWICE. ..Sk.Ute": 3---4 ł 8--7 11. 
..Rybka 
8na Wand, - czyli jak odzyskać 
łup" (ang. 15): 1:. 17_15119.30. 
IlĘTV. Dom Kult.r,.: .ł---.G.ll ,.Emmanu
U. 
U" (rr_ 18); g. 18 I 20. 
WD'l'GOWICE. ..Mail'ur'ka": 3-4_11. ..Scho- 
daini w lorę. schodam. w doł" (pol. 1
); &t. 16.J4 
i 1830. 
MILOWKA. ..TfCI'....: 1-4.11. ..DeJa vu" (pot 
15); 
zw_. Plłłt. aob. 16.
. 18.30; niedz. 16 i ]8. 
OSWJĘCIM. ..LuDa": 2-8.11."DehkwenC'i" 
(USA); 15..'10. 11.ł5 1 :ZOo ..PnocIowalk.': 2-1.11. 
..Królkie spięcie U" (USA 12); g. 17.45 i 19.45. 
SKOCZOW. ..Podhale": 2---4.11. "Nocne 
II'Y" (USA 18): 6-11.11. ..Człowiek w OgniU" 
(USA 18): g. 17.15 i 18.30; w sob. 15 poranek. 
SZCZYRK. ..Be!:ik1d":3-1.1l. I. ..SkarbAste- 
kow" (USA); U. ..Upiór w operze" (USA 18); 1'. 18 
i 18. 
SUCllA Btt.sKIDZ
 ..Smrek": 2 --łUl. 
..CZłowiek w 0.łfiJu" (USA 18): 1'. 15.30. 17 30 


IÓ AUł\łłł UY 


"A1'lC.lJl.
IENłE ,\ PO
IOCY 
SPOLECZlIlEJ 
Wojewódzki Zespół Pomocy Spo- 
lecznej w Bielsku.Diałej v. spólnle 
z Woj. Biurem Pracy zamierza org.- 
IUJOwa
 śwladczeme usłua domo- 
wych dl. osób starn}rch. chorych 
i niedołężnych. UslUBi brd, pełno- 
płaLne lub odptatne częściowo. w za- 
leiności od materialnych możliwości 
zainteresowanych. Brd.. Je świad- 
czyły osoby wszechstronnie przygo- 
towane. po specjalnych 5zkolenLach. 
Ora-aniutorzy tych Ulług chC4 sif' 


, . 


ł 19_30; sob. 17.30 I ID 30; nit '.ał1
 
1530.17.30 l 19.30 
WISŁA. ..StI'umłe.6"; 3 fi 11 ,.Prawo rvJwt". 
tu"(USA 181;;- 9,11. ,.S, ,. . Jrłh, --twa I w
deo' 
(USA 15); liob. 17 i 10. ni
lIz. 11 (poranek). 15.15. 
17; poni
dz. 15 15. 17 I 19. 
WADOWICE. ..S....otk...:2-'i.l!_ ..ZabUjcza 
broń 11" (USA 18); )Jon , 
ąt.. SQb., I\It.dz. l::i. 11 
I 19; czw , sr. 17 
 lU. 
LSTRON, ..Ucił:-cba.': 2 -4.11. ..M A S_H,'" 
(USA 15). 5- 9.U. ..Tekp&tlll" (l!S.\ 15); g. 11' 
119. . 

YWIEC ..Janoslk": 2- 0.11. ..'R.l;r<,!>p 11"' 
(USA 12); C. J
_30. l7 .30 I 19 30 .....ap...rnlk..: 
3--4.11. ..PIT&mula bogasłon
a.' (llfl\l; 1 --8 II 
.,Prcdator" (USA 15); I. 1e. 18; w med7
 14 30 
poranek. 


kleroW1'llctw. kin 7.A'I,tnr'=ilJI( "iol)lr pr.n"., 
:amian,. I'

nu,).tu I cndaln '" 
'
'\o Iri:L..
ia fd- 
mow. 


mOz'ea 


BIELSKO-B.. MuzealII Okrrrmr
 (ul. KM- 
mouutOw": "Histori.a I kultura Hld...k,ą- P .a4 
lej"'; wlor.. ir., piąt.110--15); C'Z\V. (10 -HU. sob. 
(f-IO); Dom Przyrodnika im. St. łor7111a (ul. 
Bol'uslaW1lkle«o Ul; wy!';lawa ss.kow. owa(}ów 
i ptaków; wtor I czw. niedz. (l0---1J). 
M1LÓWItA. ..Stara Ch-łupao': zblllr mrzedZl 
I sprz\,tow gospodarslwa domowf'&o. fiJ
dz . ł
r 
(lo-Ił); wtor.. jr.. czw. Uo-l5)i piąto (12-18): 
!Ob. C9.30--U.30). 
- WISłA. Muzeu. BeskIdzkie (ul. Stell
r.1J: 
'WyStawa twórczoici niewidomych pla,>t,. "::ow: 
-czynne do 16.12 br.; ir. JO-17; pozostaw dn, od 
10 do Ił: pomedziaJek nieczynne. 
,- USTRON. Muzeum lIutoictw. I KIł}nkt
'a 
1111. J. J.rockl
co (ul. Hutnic,"u-ł: ..HI"
'"lla ur.t- 
ronsklego hutnictwa i kuimct.Na na Ue dzip;rj
 
mlej5COWt)Sci". C1.ynne od wtorku do r ił..ku 
(ł-I:S); nW1lz. (8---13). 


zorientowa
. jakie Jest J'Dpotuebo-- 
w8nie na teco typu prace i dla lego 
prosz.ę wszystkich zaintereso......- 
nych o kontakt: Woj. Zespól Pomot'J' 
Społecznej w Blelsku.-B., ul. PW. 
to",.ska U. pokoj nr 12 (partu w bu- 
dynku kuratorium). wl. 36-
7. In- 
formal:je moina równiei uzyskać 
w Osrodkach Pomocy Społecznej. 
które %n8JdLU" sił' we wszystkich 
miastach i &minach wojewodztwa. 


AGENCJA MOnFU;:K 
Piękne ł qrabne d:z.iewcz
ta 
z Podbeskidz... m8.JłI kOleJn.. SUr.sł! 
zdobycia C'it..kaWf'R,9 za.J('cla. C7.cka 
na me w Flhl nr :2 Bi

kif'go Cent- 


- 


'im · ręzY" 


lłlVI..
KO B.. Bir.bllie Crl1trllm Kultury 
lul_ Mow.II.C'klC"J;OIj 3--4.U ,.1. I' ;.11. p 18 
.v.....
'I..,.'1l...pl>łu..s14!'>k..;8-!)11 J! 18 -,
.. 
rł'"'!"ł!l'ka krew" - open.U::a I e.,dl'8 Klub n. 
.-ł..-lrzc ful. ks. Stojalo\\sk.I
r:OJ: 3.U. 
. ](1 
-PlełdakMch...łdco;1!: i1 ..t.!n
 .'i 1I.t.' 
- 
potk..nle 7. Bel\tą Paklf'l" 6 11 I' 17 - si .Jt 
kanacczI0l.ltoWI5ymp&I}.... ....PTl'ON7.711 J.J 
16 - otv.an."le ",ystav.y ma'lr 'A3 Sk Lila ra. 
rat.! ił; 8.11..-_ 17 - ctwal 'W1' (). 
grafiiMlco!>ł.waKochalJt ..Alfabet' .10 U.g )0 
- '-1I"Ma ka!;("t \\ ir1ł.'o. 
Zl,,"IE(,.DomKultuc).
.' 
 9 uk. 
tLit_triłlnn; 7 11. g 15 --liJ 


,. WystCi\Y.y-, 


IłlEl..SKo-B.. Blul'o WY!'Itay. .\.rt)!otY(;lI:n\ .
h 
(ul. 3 Maja). 1) ,.Blcl",:.ca Jt "icn ..
' . .... J.y..1 
m..1arslwa Alfhda llicdca1l\.y i rl( 
;;
 l
u.... 
(Jo 11.1 n Klub Da I'iftne. ul. k,,- SWJalu,",'. 
ul
co: Calel:a Foto
;U;,I. I) ..G;;..l a.'8 l -<18.11 
W)stDwa fotografii MIloslawa KI la. v"- Alf... 
bet '; 2) ..Dl.aC:.l.ea:o .,. - nu sce;(: t w II 
JIZ('j kulturze"; od 7.11 - WY' .łl.u 
Sl.d.na UoU"ad.m
a. 


sklep.
" 


BIJ:I.SKO-B.. 
r 
(9-14'; ".1I1-.Ir-rl" UY' u 
ciarn P: 1)1. Z.....
rkll wu
\.j 
(9-1.. Dellkate.y pr
y ul. Ił 
- e'ł'."lIn
 cal4 dobf. 


1 t-f Ul 
. 
, I J.'. ł'ICtt,r 
I i-oCltpnda ]1 


rum, Kultury w Kom'lrow ach r')wo 
l)Ov,stalą Bg..nc",8 modelek. Lapis,. 
tylko do 31 l1st.opada. łnrtJc.mac:je 
pod Aumt'rem kl. 2K1-38. 


SdRI' SLl:1..Y II. \1) \ 
Od poniedziałku do PI
tku w godz 
lO--l.l I Ił-II w siedzibie WKW 
SOI"jolderno'kracji Rzeczypc politf'j 
Polsk.lej (Bielsko B., uL Słowackiego 
15.. wejścle boczne I te1. 280-64) czyn- 
ny jest punkt tK-zptatnych porad pra- 
wnych. 
Cocb:iennfe w go..iz
G15 pod -łi:-ni 
samym nun rem tdt.funu prZYJmo- 
wane 54 opinie i s)'gnałJ. od mieszka. 
ne: wwt: wó lwa. 


$'# 

 KRZYŻÓ\VKĄ NA WĘGRY 


pozie .10: ... - dzlrje :spl9n., 
w potZo:łd:c.u (,hronolo,e_lI.zn) m. 
8- pol¥=zone z Blal... IO-odp.era- 
lUe n:.paści, 11 - pada z nieba. 12 
-Ip
szące si
 powleLrze. 13 -dzlc. 
sic:c dni. 1
 - kawalek 
wiecy dla 
chabła. 17 - w ręce wołnlcy. 19 
- z.nuerzwione .'IOBY na gło..l..,e. 20 
-letnia laba. 2% - ojciec chrze!>tny. 
U - kolorowo .Iyby w oknie, 2S 
- mat.crlal na sukienkę. 30 - droBa 
miejska. 31 u-luzCdmkSQdowy Wd"4 
wneJ Polsce. 33 - cęi1&rz. 33 - dwo- 
Jaki wniosek z dwóch przeciwnych 
.2ałoien. 34. - acb6d. 
PIONOWO: 1 - zagadmenie do 
J'ozwi,zam8. 2 - J'odZMj 'U,'cłny. 
3-skalaosr.1.Jul.onów.ł -I.laczynle 
do wody. 5 - poarom:. poruka. 
e -azacho'o\'Y lub pustynny. 9 - gra- 
j"cy mebel. Ił - ulln. 16 - dawn,. 
atalek rzeczny dl,) przewozu tow.. 
rów. 17 - zblormk na paliwo, 18 
- kosr,"Jł katedralny. 21 - I ..""0 
nad Olą. 23 -- odzu:m
. 2ł - a 
7lozona7.osub.'W1branych ..:a af- 
ka pohgrafiCWlII. 
1- pasmo p. .....Ię. 
colle modzie. 28 - 8o.k){'w
\a. 29 
- Stary Świal 
\Urod Czytelmków. kt zy prawI: 
dło\Yo rozwią7.ą krzy
wkę I n.dc l1 " 
pod adresem ..Kroniki Rpskid . 
(Diel!;ł:o- i&ł3uLDuboi'lł)pral'lo 
we f('oI;Yo- Z::l.nle. roz!oslJ I,)' 11.0.1... 
odę Jest lo wycu zka na \\ 
 tJ 
dowalla pruz Prted8lę}o'Cor 
\\.O 'rp 
ry
tYl'n1e .,Soła . w Z
l1. 
Za JJl}I.r1l.wne ru:z"-'i4z&n.,o:o Irr... 
y,kl z nurn...,'u 41nagrl 
S....IIL..ła\\.Sz."\łf....\Iy.I.-. , 


,,'{tU. Gratull"rmy ł prO.5ł1nv ('I to- 
sume Się \Ot (Q"rck..,J P!"""".:.t'dsl.;blocsl. 
wa TUr}SI.rCzuego ..SlAa" 'Mo' lY"cu. 
Plac ZJednoczema 12. ttol. 39 81. 
Poprawne roz:.....iiJzarue krzyż.owkl 
nr 41: 
PO:P.:iomo: kumys. komik. Pensyl- 
"-ama. boa, rzaz. poIł' kurll.tor. ku. 


lak. WQf1ołell1 nO"lolłIK4.T.\. Ok:ł-"tiI >f.I{O w Uij.U na.Jblu-,ł'
'!"'h rlwoLh 
t :lnl u. ].....a .,... cI.'.... \ n ;'''lUą 
:RSL 7'.7rt1LK 500 zł. WYPo
Ylzollnlil 
,,_ldPO I 11 """'C' vł J -I '4 19 a w 3<".1:' h. \... n. 
]0- 19 r. 01111\ '''I ul737alllzf'mempoczlowyn mln. 
wszlI.'slkl'" b', l}' k'lfLł...ur"u.' .'. 
&.1..."'I"1".anle ŁOI:'ł.II"
u nr ]0: 
I Sz." Icr J. Z liIIIlU ..lJrudnj< Harl") podr: "wał sił' pscLJdonimem 
S'-orl' 
2.M. 
WI!.OIZ("C 
lOO I. 
na"""  iifrij .} R\1
 
D_ 


_...
 
-
' 
 
ł_ . 'Ił' 
..
..". 


Ri...I.,ł..,f)-Ei.ll:t. ul. Holi II" Mi;- 
tu.m'127 l-U 


BONIFII{ATA 
DO !
 • ló' \ IDEO-mm) 1 lSif'l...ko.Hiala. ul. Doliny '\Uf tu..icj 2; 13J ; R$'NR 1 ODPOWIEDZI 1. 2. .ł- , , '0 orx"- . ból ni!:""..".1 N -1530. Tel. 276 r::ł:ł I:i I. l [lZ' \Ł ŁĄCZNOŚCI Z CZY1ELNI- KAMI p...I.-.. dyzul w kal'dą !orodt w g -' 15 W pOl'ostale dm io. pr( . -Idy/w '2dJ m I WYDAWCfI (:1 ...1u(! y'-y"CJawmctwo p l"" ./ C I I\atowtcf!. ul. lI.l' ń. < .1 DHtlK_ Gr:tfl A .1') r. ..... ,,/In,., . t \1_ .4 Nr u r- , ..WJhE."n.iI .n'lti-l",- O oB Z [;Z'fl H . () -1. Att. k.

  /strona15_0001.djvu

  			vLW 
  
  
  ę1t. 
  
  
  FHO(;RA '1 ł 
  
  
  R"").. r amd 
  :f.00 t' 
  ( 
  lO 2U . 7 1 ')1(' .1. ....... 
  10.45 Pr .eCnO(] 
  11.15 Progr 
  11.40 ..Ś.... UlU 
  (!uk. 
  J200 Gdzie Jest m 18 u fl'M" 
  12..10 ZdzISław RIJ :.... film 
  dok. 
  J:&.28 Program baletowy 
  13.55 lmpn e łJ Z Nł"wS 
  7.15 Magar.yn h śmildaniU\\ł'J 
  . GO Panorama drua 
  ..1' Ulica Se.il:tlJUko.....n pr dla 
  dZieci 
  SUO ..Santa Barbar,a na
   
  10.01 Cr.'N - Ht.adl uo N
   !J 
  10.15 PrzygotowOlru. ;fu ki ..utu 
  11.00 ..Pulacy" - m.,} 
   Ik 
  12 łO Progr<:tln dnia 
  12.45 KonC'e'rt z 21 hp I 1990 r 
  Ił łS ,.za bramą wIelkt ,," mm 
  d9k. 
  15.t:i ..Chc
  b)ł 
  LztJnJ. fi'm 
  dok. 
  15.50 "Złodziej" - film TP 
  11.00 O tych, kton).' od..>! l, 
  18.50 "Cudowne lalą" CliJ ,led 
  ]9.20 Program h
  11.Qlil ki 
  .ll_OO Po 
  Jł.OO BurOR S\\ II mody 
  11.15 ..B.lgd
   carc" senat 
  ]LłU BlizPJ! .'1ł:tta 
  1255 "Cmnt :..t.,r.y" U8) 
  13_łO Fks rf' /.:' 
  ]4..80 CN
   H 
  Jł_15 Pr(J
  rllm dl
  '=\ 
  ]'_20 Przf'f;,,"
   pr....
  )
   
  Ił 30 Czas tli ni kJ 
  II'jJIO Fłlm 
  1600 "W IcI"uync'
  " 1.1 rp 
  1630 Wa:n......r{owa II -.a pld.br....'"" 
  1700 ..Nad 
  I mnem '(I) - 8enalpoI 
  1'1 ..5 Kurs J/1 .\ 
   ilłI/(K] c...go 
  18.00 21 30 Proa nm f(.glonalny 
  21.30 P'anllUlJn& UlUa 
  2J.4
   Spnrt 
  2J.55 ..Crur n" (JA) -'Ilerial USA 
  22.45 Lef.,"
  nlly fil II: Char l - Bron.son 
  2.1.-10 Gdzl'- s
   u n.y I: tamL,).ch lat._ 
  1.10 Kom.. ntł:lcz Ol 
  0.15 CN
   - Ht "". 
  0.311 Kurs Jfz.vka angl .:-klł'go 
  
  
  I'ROC.H..o\l\1 Rł.(HU
  AI.N\: 
  
  
  '4.00 1800 PI 
  ]ft.OO Aklualm 
  ni 30 lie7 (" 
  ]9.00 G'łA"'1 
  Iq 10 Pro! 
  ZG.OO ('.l
  1 
  21'1.15 ZZIU 
  !G.30 KIlU) 7. 
  - 
  ną
   
  :U 30 22.00 PI. 
  
  
  Iv z pl....14.3.hIPj kn1...kpJI 
  _.r. ZIł)' 
  
  
  .Skrupu'y" 
  
  
  11-1 LIÓlrny 
  
  
  , 
  
  
  1łl.40 ('U 
  JL8:"i \Ii 
  11 25 ProJ 
  11.30 Hod;r. 
  J2.30 ..Pr.'. 
  dok. 
  13.80 ..Santa B rban" - - sen31 
  Jł.30 .lt- 10 l!i" prr'lJ'Qffi dla d;ł.ie. 
  CI I mlod n. V 
  1:;30 ..slr. nu oku"(5) -&enaIUC5A 
  le.oo Kontakt TV 
  11_00 Wlclk3 gra 
  18.00 PrlJI"""am lokalny 
  18_30 BUl. (IIiIl 
  1980 USłI1l('ch I: Galicji 
  19.30 Reporlaz 
  lO_GO Porlł-C't kompoz,; lu 
  21 CłO Dwa 2 
  21.3' Panor na dOla 
  2].ł5 Słnwo na rucdzic1e- 
  22 00 "Rodzina Brettow.. (4) -!K!I
  W. 
  8ng. 
  22_'iS Pr):(>g1ąd muzyczny 
  n.t5 K()mentar:z dmą 
  23.20 Cł..N - Hcadline Newł 
  PROGRAM R£GIONJ\LS\" 
  II_Ol Aktuo]ności 
  11.15 Wirtuozi gitary 
  1I.45..S ka" _. reportai 
  Il 00 Telpfnmada . 
  J.! 50 Po I- L-stlwalu Filmów bglar- 
  I5klch 
  1320 MUL)'I no 15 
  J3_:!5 Sportowy przoeb6J ty
  odni 
  ]3.50 Kmo 7. satt'hty:, Bonanza 
  lł.tO. -22.00 Pr. lOat. SK\'.1 
  
  
  ... 
  
  
  serial 
  f'-n 
  
  
  nie.d Z i e la 
  
  
  I'Ror;RAI\oI J 
  
  
  700 Wit ,III ,nldml."] 
  'l3CI Kr:ł 'm 
  7:-,s Pu lic
  _ u"3ku 
  B.]8 Od "'JP
   :1 do niedzi£... 
  Ił 'i5 ProRr.ulI urua 
  O) OQ Dla ml( h \
   Id?ow T..,h.ra- 
  nck tirli? film 'Z 8ł'rit Nldx'x. 
  11I
  ł-..zna ;o.atoka" 
  l'.S8 t.Mu.l.('um D'ur
  :." ' (B) 
  nal franł... 
  ] 1.20 No('I\\ ania. uy!i 1'ł1 SI{ ()placa 
  Tulnilwwi 
  11 45 SIa.daml komf'ndanta 
  12 O. Por:m..k!lYJf ")!UC7ny 
  13.10 Dla dZllPu. Tęcw",.) ).fl.lJ1C Box: 
  łoi." TelE'\1. u.Yl11Y kOlłct'rt ;Q'cze{t 
  lł.ł;;, P!ł'prz I 1o\.fllUlia 
  15.30 W ..tal.) Ol kllur..- . SLł.tleg W ma.. 
  
  ce" nIm pol 
  tf;.'iO Antt'na 
  11_1:i Tplpt'),pn II 
  17 30 Tt'Jc\1. I 
  CI. Mur 
  'ł.d
  m 
  1'.00 \\i. 
  
  
  Itr RI)."nHut. 
  ,L"",rCI: \I,"''''I(lch 
  
  
  IKII.,.\\'U:: 
  
  
  Pt'!(XI- 
  
  
  -sobota 
  
  
  PIC.OGR''\II 
  
  
  7.00 Program dnia 
  7 Oil W sobo!f runo 
  7 35 ryd7,pI1 na. d:flall 
  lI.ft:. Ho!. -tuo na M"'JCl.Jl 
  łl2D P!'łkul ka kudr ot r !_ ka 
  8.35 harllo pl" r
  daklJI klttoł-łckIl_'J 
  fal_O' WiadoJnn I pOI nne 
  !Un Wmtl,ak magłlzyn dla d7ił'd 
  I młlldzil'1:y oraz łilm ..
  ały 
  d
  1ł'litj." . 
  IQ.łO Program 
  Jl łłI WOlknw" Pl.og Inkul11en- 
  lahn 
  II Z5 ..WOJ
  .13 t n film d...k_ 
  Il ZO 'I.'iB.J:"i1zJ II polOlu 
  12.
  O Ldoll Zł'II1.Q 
  13 2.) Ma,l(a.l).. n" 
  ..
  -.. 
  13.50 W:yrlarZlI1l;J )I 
  lł 2."i L:iłboral Ul 
  lł_45 Pr..w.o pr WB 
  15.]0 W 1-; IE' J na kah..-... 
  [5.30 SmdK 7.... cia 
  IG 15 .WI' rat Ja flIl'1 
  prul1 U A 
  1'l10 )'Ił run oIrl-.'_L 
  17.15 rell 
  17 35 
   tu ci I 
  li 55 JI'
  \l rn \Nvr;r.ul.ki""m 
  Ul d5 L.. kan ..-. "-J""";1 ,.,j 7\.\.1 r7.
  t 
  19.15 Dl 1;U1 .1-'1111 \.111 Plk-Pok" 
  1'ł_30 WI i..ml' _I 
  !O O5'....u kmULoJl.! pro(1. 
  
  
  I,,,,,,.. 
  2'J15 p, k.. n 
  ;l"! 15 
  }p 
  23.3l1 WII{(JGUAJ\łl1 
  
  
  fi 15 Pv..... Itnnr£' 
  6.25 Pili .Iama dl ł 
  G..3S ro.1
  a... n 14 ""'ko",.' 
  '105 PIL 'ąd Ij IJdruw lul.. nK l,)'.. 
  hl 
  7_4ł' FIli III' Lk Fauny 
  i A"k nt1t.f 
  9.10 Jut I pum.... 
  1ł.18 PlITlI. 
  10.00 C H ew. 
  IU.I.j, 
  .ntBBal
   _ SCIl.lltl.....Ml) 
  lI.ł:; P rdJ' kullUJlIIUY 
  IlM I' J 
  ]
  I'
   P.; 10._1 .lil "'1"'.1 
  Jo!];j 1"0' n:iM aJ 
  I""U 
  t:ł Ji;]()iJ J- n d 
  13:ta / hutu L I 7 
  
  
  
  iD 
  
  
  n. 'I
  "I 
  
  
  Pr. FI: 900 Pt'. dla., Jmlox:l 
  :i"ydl ,.30 Kret I Jt.l' 9.ł." J.I
   
  upolowa(' kl"Oko,j) la! 155. M.,-h- 
  . h.lr. C2..film l, 110 rCI.,-lurn,ieJ_ 
  17.40 Masi.)u; bJ..k fibn'Jw. 19.31 
  H:ur...ld CIU.rloll; ;un kmllp.'z,).tor 
  łpJBJU
  ta 2eGO/
  UŁ'W pr7 rocł7
  (' 
  18). 2.'_00 G'J:-io:.w Teo At: "'1Jt'1It..kJ. 1115 
  
  
  "
  ilm d. "'KI 17 2.łi I. hRF-?
  ItR. 
  hr,kl' 1955 S\.O, h. 'liP :sIu.... o 
  :in DO St"..;,)y la ku 3; knm(O{}ia 
  fUm 2O.ł.l*.I\"k.IT.. 111't1t)' te
   
  letlllm
  J 2215GI a,.) 23.IIStu 
  dlt) Rallw' Hu .1 23.4:'i 
  H-Idiu 
  h,ml.ak( Ł I Id IJ.1. "I
  ':r.a- 
  11"1. 
  
  
  SOIlOT A. 
   XI 
  Pr. F]: łI.łI:.l
  ndl'-" Ir , I 1031 
  KIw) Ln.I"-. 112.) 
  Pn lIt' OfO. 11 u," r'.t '.. 14.550 
  "'11-: \' rmlll l 11_lł }', .'
  s\'nkl 28.18 ,-,m". I" , Fced: film 
  wl 22.15 R.d' ł- I 1111 23:ł1 
  I'u..h.ntul' J ł'"'ik'J 
  ""ki pali 
  NIU>lUI \ ł XI 
  1'1". ł l 8..0 Ah.. (..'1'" i' ILU 
  Un'..T1('1 ..... fi 1 'I ]O.łO i;" ,i..n... '\' 
  14 "",l) J7 00 'fi w
  , o) 3rt '''.!iI 
  RaI!'I..} lIrI,,' '.j 2.12.'1 (ir.l 
  
  
  nIk, plHlł.. KU' 1:: 21.45 Edilh 
  plóln 2:I.U:J 1'.,1. ł; 'TlI'" 
  rr.lJ.IOOOM
  ... " JlG5\1.s 
  w 
  /. II I. dl 20.0il .ł.- "n-.a'dJa. 
  OAJ,:".lk.'...... !:4.'łJ.al;.. i/- 
  PPlzOl.! Z .iDO 
  Ka.: . 
  
  
  NJMI' U£lAU.'I\. 'i XI 
  ł'r_I..I;Ił)
  ., ',r. '\"1'" litoJ) 
  J7.50 '\:.' 1;.1.... I t, ,'h 
  20 1:i .1t1h..-
   MI.1 
  22..3G L, II' 
  Pr. (I: 2.! lU t. k na .1.11., 
  .....J{...Ji!.ll..'......... 
  \\'T01UK. ł. XI 
  1'.. ł.I;17_1GM..!I.":H,tc....
   N.,...)t 
  Tla: ...."r"l 21_00 &11 b.- 
  IIt:II'" 223:i h..,I1'llrl \. 11011- 
  hOiIl"'hli 
  Pr. ('1::lft 00 1 12125 
  ].A11. ,hl' (,111 
  SKOJ) \. 7 '-.1 
  Pr_ 1-1: 1I;.551J..Io.1:1 PI'.II, D
   
  II.UW, tulu...... p,,,, .... p' op n ]9'" 
  P.m liII IIOj,h h, filUI USA 
  r. 1 19 I. Z!3!J <. k ;u:
   ("1. 
  11 
   
  PI"_ C]. 31.00 ", ..I. u, llF"'A 
  a 22.40 L.hr. .... ka Brno 
  lt.- 
  ...., I. 11....00: \k:;,t 111 
  
  
  tvp 
  
  
  lł.t5 Kilo" Canuhjne ,,1..ataJący do- 
  klony'. (8) - 6(1nal 
  15 II Ar liwum Kuni kru TV 
  lG.18 POii .. W l.zaSI, I puestr7 00 1)i, 
  W:'IJ'JU1Y rynek" 
  l?'" Stu<.I I 
  port 
  17 30 Bh Mata 
  19.00 W",dar;(.('ma lygonnio 
  19.30 Galena 37 mdionQw 
  20.00 Pr boj<' Boguslawa Kaczj ń4 
  sk1('gn 
  21.00 Teatr peTYskl- pr. rouywkov.y 
  21.30 p,anorama dma 
  21.45 "Czlt:'ry kobiety" (n - sen,al 
  l2 45 Rozmnwy bp7- sekrl.tów 
  23_1a Komental'Z dma 
  23.40 PoeZja nO..łJE'j fah 
  23.55 Ct\N - licadluw Ncws 
  I'HOGHAM Rt.(;IOlllAL"'II"'\: 
  In.oo IR..30 Pr. '"8t. RTr.. 
  18 30 2O.1
   SporL w tr0Jcc 
  
  
  ponied ziałek, 
  
  
  50. 
  
  
  I'RO£;RAM 1 
  13 30 Te11!wizja edulcBcyjna 
  15.55 Program dmą 
  )4).0. Wmdomo.śli 
  Jfi.I"Vidt.'O-top 
  16_21 Luz -- program nastolatków 
  17.15 'fł!le-expre!!. 
  17 _10 J:incyklo'p
  dia II wcijny 5"iatO" 
  WOJ 
  111.80 ,.Rodzina JOmderow" ('1) - 
  . tI
  rialTP 
  U_GO . ]0 minut. 1 
  1'.15 Dobranoc: ..Przy,ody Do1ka i 
  Lolka" 
  Iq.H WladomcJ!d 
  20.05 Tea&-rTelewbjl: "Wielka kaięt- 
  na i chloplcr. lroteluwy". rl'ż. 
  EdwaId DZIPwonskl. wyk. Jo- 
  anna 7..ułko14'ska. Zorla Sarelok. 
  Bn
  u
  7 Bil('Yoskl i WlU . 
  21.25 W 
  Jmle I Senacie 
  2J.
   JQZZ JQmboree'9Q 
  22_25 Wla,jomosci WICC7.orne 
  22.015 J\-Z} k memłf'ekl (3) 
  PRO(;.R."MII 
  
  
  13 3. Po""jlanie 
  1335 Pr7f'ł:Jąd pra!ty 
  13.45 AntenIiI .,DwóJIu" 
  13.55 Kuno J\,zyka angirllOki('go 
  lł"GO CNN - H(!łIdline Ney,,'. 
  Ił 25 M;agsz)'n ptlltarski 
  J5.8O Zbh7.t'nia. CI:",hto lowe o 'Umie 
  IS.30 Studio im A Munk. 
  1&.30 Oll::zyzna pols.f.C'T-y:&na 
  J6.4;) PI ,)glarn lJubh ")'l'Il)'c7.ny 
  17.00 Rr'p'"JrUI7 
  J1 25 ,.J\'I
  ..I I Wielki Joe" l1
  rn 
  pl"dd USA 
  17 5.; Kuro;. .I"i'""L,.ka ilnJ: klł-'go 
  18-00 f't"o-'Kram :0kalny 
  JR.10 Pl"( I arn publiCY!llyrzr 
  1900 Studio Im A Munka 
  19.31 .h..;r.k anglcł:,;kl (3) 
  20.841 ALlil) MuLo-Fan. Klub 
  20_30 Ma n Ewy Ban"s7.1:icwict 
  21_1'i Nlcn y'1łO Willy Brand' 
  21 ;"'0 Panorama dlUa 
  21.45 Spurt 
  ID 'i;i .HQtel Polanow l Jeł:o g05C1e.1 
  13) - senal 
  23.45 1':1I111<'nlar L, dnia 
  2:1;łU C
  '" H('odline New. 
  11.05 1\ IJ kił ClI'lgICbkICgO 
  PROGU." \1 Rł.C.IOSAL
  \ 
  1400- 1(;.00 PI .i' l NN 
  15.00 C It.k v. HI'II' LY hm 
  16.15 
  .d!-'k' w Will laWI" 
  16.10 Gnlij(.y L('mnt 
  16.45 Mu:ty..zna 15 
  1'f.00 Pr pubhl":i
  yczny 
  1731 Ka ]rlu Cip 
  pnrlllw) 
  18_00 Ak laln 
  Lł 
  JB 30 Km.. satł"hty. Ani""k: h..r- 
  l'f'
  'J rial 
  t!ł.30 PI "lit J \ 5 
  
  
  "Wtorek 
  
  
  I'U.OGJł..'\Mł 
  
  
  :B84I D7.If-II.)ol,,} 
  9.110 WwIJun.-... I IJof.,rallllp 
  9.10 DOili ł-; lU cC
   I 
  9.35 Pr. f"" po JIl 
  "_5.'i ,D",,
   ,u .ł'r I\. 
  12.08- -15 55 "j ''''....t7,t8 płiuka"YJna 
  l;). ').IJ Pł-ORTam dma 
  11;.ItO \Vlullomo:-.ci 
  IłUO Vuv.o-top 
  J6_2O JJln d.l.I(....I. Tik Tak 
  1'.!ił Kino 'lIk Tak
  _ . Mi: 
  \\ r.r
  \I,a p.., 
  I rh) 
  1'1.15 Tel
  pxpl"'!':s 
  173łł ..1(1 nrinut" 
  li.ł5 Teall' f'r.u)' t LUlja z Puku 
  CIC" rC:l. KT lur K'o\ mta 
  ]'1 ]5 ł-.)oh
  .allł-)o.. ,.HC\)kl lo 7')Pd' r 
  Ił., 30 W I Idol1l.t>:, I 
  2I.O
   nU) na...tł.... 
  21.00 "1O.1
  ...am pub.1 
  21 
  
  O TI".17. t). 1.. .1, 
  22.10 .Walkoa.-,dcn"l.lkl. 
  "'icllal 
  22.:;'0; \\.i;t.I,uIIO: WlCC70rr 
  23.10 blm do .11111 
  23.40 WI('lktmo>f 1{
  ...n.łlU"" KdIP''''' 
  24.00 J..,,\k ....".., ..1.., "n 
  I'KUł01t."!\IU 
  &.d5 1110 I.h..... r , I' ..",,
  .a 
  
  
  YOI'I 
  
  
  USA 
  '.11Y 
  
  ., ud 
  
  
  KRONIKA BESKIDZKA. 11 
  
  
  655 P 
  7.00 C 
  7_15 Ku 
  7.2<1 Ma 
  I 00 Pal 
  B.10 U I S 
  d7',,?CI 
  9.10 ,
   nta Barbara'. !lenal 
  10.00 C'\N Jl....(Ume N
  ",s 
  10.1';; Md.R"8l:}n tv sniodamowflj 
  11.00 BUI
  a. - $\I.'llIt mody 
  1115 Filmy Woody Allena . Uannah 
  I jeJ sJostry'. 
  12.55 "Cappella G
  dant' 
   "" S 
  kholmle" - mm dok 
  13.]5 Prugram dnia 
  13._>0 Przeg:ąd prasy 
  ]3.30 DOłlkołs ś""'.lau 
  14.00 CNN - ]I"ad.IJne Ne",." 
  14.15 Publlc)"st)'ka 
  14.45 Magazyn .,..(I8)al ski 
  J";.OO ..GI)
  C1e" - serial CSRF 
  1łi.oo Kontokt TV 
  J7.00 ..NatłOnal GeographlC n 5erl.al 
  dok. 
  11.55 KlIT'i języka angtClskKogo 
  18.00 Progri.'m lokalny 
  18.30 ModJltwa '\
  "Ił"Clonl8. 
  18.so łgnac). Jan Padcl"ewski - pr. 
  dukumentalny 
  19.18 Ję::r:yk angielski (39) 
  28.01 ..SiÓdemka" w "Dwojce" 
  21.10 Wywiady ]TPny DZIedZIC 
  21.30 Panorama dnia 
  %1.ł5 SJlQrt 
  21 55 f'llm Woorty Allr.na: ..Hannah 
  i jeJ siostry' 
  23.SS Teatr. czyli śwtlt 
  0.05 Komentarz dnia 
  0.2.5 KUN.xz)k3 anp:kJs1dl
  
  (I 
  PROGRAM Rł:GIONALNY 
  1ł_IO-16.oo Pr. sat_ CNN 
  J8.1O ,.Dom'. - senal 
  lfi.3' TuryStYC7.na gmina 
  1S.ts Mag. Ulotoryzac}'jll)' 
  17.00 MqJ dom -. magazJn 
  17.31 Fantazja na kontrilb,a
   
  JI.OO AktualnosCl 
  18.30 ..Paganilu" 
   si'riat 
  19.30 .22.00 Pr. sal. SAT-I 
  
  
  ". 
  Headline New!! 
  ..ka:a rrn 
  
  
  .....U..II.V "-J 
  
  
  . 
  .. 
  
  
  pr dla 
  
  
  śrocfa 
  
  
  PROGRIlM l 
  
  
  1.00 DLi£'n dobry 
  
  J.OO WWOOmof;CI 
  !1.l0 Domowe pł-Z('(}szko:(I 
  9.35 
  ""ęskIespra\o\v'. fiłmprod.po1. 
  12.00-15.$5 T
  l
  wl7Ja I!'dukacyjna. 
  13.55 Program dma 
  IG.GO Wiadomos
  ł 
  16.11 Video top 
  16.21 DłIiI m1udych widzów. Sami o 
  sobie 
  16.45 Kmo nasloJatkow: .,Karino'. 
  11.15 Teleexpre!>s 
  J7 30 Publi<'. mu:d:z:yn.a1'l'ldowa 
  11.55 Rolmcze rOZftl<ośd 
  ]K.IO Khnlka 2drowego coowiek.. 
  11'-30 Sprilwa dla reportera 
  19.15 Dobcanoc; "Wodnik SzuVo'arek" 
  19.30 WI..domoŚCI 
  iIf.es ..Męfi,kl
   :lpraw,y" - łUm prod. 
  (Joh,kll"" 
  21./'jI Pr pubil, lyc7n
  " 
  22.20 ł.es\l....al Sopot '90 
  22.45 ¥lJadom", CI WleCZQP 
  23.85 Jt'zyk. angielski (3) 
  PROGRAM II 
  
  
  
  .S5-----11." TeJewl2;Ia jniadamowa 
  fi.
   Powltame 
  7.00 CNN -- IłeadJine New.s 
  'i.id Kurs kz.yka aI1Jl:
  1£kleI'O 
  "l 20 Magal:,)'n tv ślu:idam()\.O,('j 
  8.10 Uhu Sczamku\l,.' - pr. dla 
  dl:leci 
  !t]1 "Santa Barbara" 
   
  Tlal 
  1
  .00 CNN - HeBdhne Ne\\":'; 
  1'.15 M8g8l:yn tv sIlIadamowej 
  11.00 Burda - S\III3t mody 
  II_Id ,.Cory Słor
  a.' - senal 
  12.15 Gd71e s, tasmy I: tamt)'ch lat 
  J3 10 Reportaz 
  13.40 Expres e-o.<:pIJdÓllu' 
  HM C:\N - łIeoolme 
   
  ]ł.15 Program dnia 
  14.20 Prz. Id prat;y 
  14 31 btJ."vmanie -- pH'«r;:m publJc. 
  t:i.oo ..Go",
  ae" - !'Cn.al ('Sro
   
  16.80 Kurs Jęz)ka IUJglf.ł..;iul'go 
  10.30 Kontokt z pl"Zyrooą 
  11łMł ..SZJ:>lta1naplryft.1"iacb"- S('uóll 
  CSRF . 
  1'1.5!i KUI-:'ly.zyka anKi-.lskll'gI) 
  IM.oo PrnJU&m lokalny 
  18.30 Program publK......1 
  1900 M'. 'aJ''11 'OZ" 
  l!f.. "t l k i:ral
  u.
  JlI 
  :łJO.oo \\rodłlw na ;lJltł Ow.)Jkl" 
  :n 00 7R \.V:'JZystJuch slr..- 
  Zł 3I't Panorama dma 
  :!J..ł:i Sport 
  2L'i5 .. W 1
  1 I)'n,'11 ' 'rP 
  22.
   1'ł-'I...wt
  .Ia noc=f 
  Z3 10 Knmern.ar7 dnia 
  ZUS CNN - Iłudlilll
   NewlI 
  PROGRAM REGJO"'."L
  Y 
  lł.OI 16.00 Pr. sat \..NN 
  htO. ..Słmp5<)nO"'I
  " - nal 
  1630 lOr. &pIll10....y 
  16.ł5 K\'\adran<; pallan 
  11.00 MU
  }CZ1l.i I
   
  11.15 Spnng '02 
  17 30 
  ..kotn "}mol"
  dll 
  17 50 ..Pl"7.)
  ' 1)' RUIł 
  18.00 AktuÓlbu:: I 
  lł130 R('..,tul 
  19_1" U.IO Pr. lal. SAI':3 
  "'eJI'",i
  a J'uł
   xa...u-.wp "JłIbHo 
  .1I'P.\i-'O Emi...n a pr
  ra
  f',. 1
  l\l'on
  - 
  ka . 7.)n
  ..by b)ło k'h J
  . najmlli('J
  		

  /strona16_0001.djvu

  			12. KRONIKA BEC;KIDZKA 
  
  
  GŁOWA NA KARKU, KUPIECKI WĘCH 
  
  
  AKT OSKARŻENIA 
  
  
  R 
  
  
  Na handlu można zarobić i to wcale niemałe 
  pieniądze. Tę prawdę znał Roman Chomicki od 
  łat. . zarobi', 270 mln z, w ciągu niespełna 
  6 miesięcy_ 
  w roli wielkiego biznesmena Chamicki po raz pierw'Jo7Y wysląpl114 
  grudnia 1989 roku. Tego to dnia - w imlemu Rady WOJewodzklej 
  Niezależnego Samorządnego Związku Zawcdowcgo Rolników In- 
  dywidualnych ..Solid,unośc" w B1elsku- Blalej -lamów,' w "pólcc 
  z 0.0. ..Agros" W Warszawie 1 O wagonów oliwy z oliwek, zapew- 
  niając jednocześnie, że zaplata za dostarczony towar nastiJpi z jeg\) 
  prywatnego konta. Ustalono. ie Chamicki mial wówC'-'as na koncie 
  4.604.-zl. Jak widać. prawdLlwv bl£nesmen do interesu plenlQdzy 
  nie potrzebuje. W
  'starczy glowa na k.i}rku I kupiecki węch. 
  Z zamówionych 10 wagonów ohwy ..Agros" wyslal 4. Pewnego 
  dnia prezesi GS ..SCH" w Jasienicv. GS SCH 'w Aajczv i Bcsk;dl- 
  kiej Spółdzielni Handlu i Uslug dowiedzleh Sle. ze pod Ich adresem 
  nadeszlo 58.B361itrow oliwy ktmcJ nic z mawiali. Kilka telefonl 'V. 
  nerwowa krzątanina - wreszcie 7agddkd Się WYJ
   iła. Tak to 
  Roman Chomicki postanowil pokaz
  l(:; 'Zawodowcom" Jelk Się hand 
  luje, a nam konsumentom dał mozhwosc ..kosztowama oliwv z praw. 
  dziwy"ch oliwek. Strzeli I w dł.:lesiątkę. Oiiw", znalazla nabywcow 
  Póiniej sprowadził -- z tego samego zrodld 1 wdgon cytryn 
  i 2 wagony pomaranczy T ow -.r szedł jak przyslOWlowa woda. 
  Widząc. że uhczlII handlarze raDiol kokosowe Intro,p.sy na sprzedaży 
  cukru. postanowili tym towarem sie zamterpsowZlć. W Imiemu Aady 
  Wojewódzkiej Al NSZZ "Solidarno:.ć' lcHnówl1 w cukrowO! Chybie 
  6.5 tony cukru. Zamowil, dostal I spr7edal Nie trzeba chyba 
  dodawać. .le zarobione pieniądze Ch( 4.1 gromadzI! na swoim 
  prywatnem koncie. I oto Prokuratura WOJ<....Ą.'6dzka ma do ni p 10 
  naJwięksLe preter Je Zdani! n Prokur.atury Chomicki nie doś , .Le 
  wyludzllod Aady Wojew6dzl NSZZ RI -Sohdarno
  (. lIpowazrlle 
  me do prowadzcnia dzialaln
  3ci gospodarrlej w J j imicr"u to 
  Jeszcze zagarnąl zysk. który .,Sohddrl re I 1 
  w lC1clncj wysokc.:oei 270.241 290 zl' 
  Zarzut jest powazny Przed zmianą kod u nn za teqo 
  rodzaju czyn oskarżonemu groziła kara pozba'w'l lIa wolne ci na 
  CLas me kr6tszy od lat 5 albo na'f\et kara wYJąlkowa 251at Obecn lP 
  RomanowI Cham. kiemu gr( I j ell Sąd u I,) QO v 1\ kara 
  pozbawienia wolnoścI od 1 roku do lat 10. 
  Kto zna perypet Ao",
  na CllomlrlclPgn 7 ł1 klm MPK (lo; row 
  ey nit" pO.lwalah Chm kiemu Vv( y Z warzy.....aml m 'I 
  sklml autobusami) ten mc ZdZIWI su; ze zarobione plemądle 
  zainweslowal on W prywatny transport. Prokuratura uSlahla. ze ma 
  on obecOIe 7 samochod6w; n'lill flaly. Tarpana Aobura I Suzuki. Na 
  lamach naszej gazety, Chomickl l....>wlo1dclyl. że jest zainteresowany 
  kupnem malej aWionetki do CI o", .lWlątkł Nych I prywalnych. Czy 
  mu sie 'o uda - zobauvmy W k.Jldyn' 1l'" ObleClJJemy relację 
  z salo sądowej (j b ) 
  
  
  I 
  
  
  BIZN ES? 
  
  
  
   
  , " 
  .>\' 
  - >} 
  , 
  . "
   . 
  . 
  . 
   
  ,'j. """'. 
  ." . 
  
  . 
  , 
  
  
  
   
  
  
  -- Puedstawionymi mi za,-zutami nie przejmuję się. Nie 
  skorzysta lem nawet z prawa za7naJomienia się z aktami 
  p,-oku,-atorskimi zebranego materiału dochodzeniowego. 
  OdmowIłem rowmez prokuratorowi skłtldania jakichkol4 
  wiek wyjaśnień. ponieważ są to sprawy wewnątrzzwiąz
   
  kowe. Oswiadczam. że wszystkie zarzuty są bezzasadpe 
  i wynikają z pobudek walki politycznej, a wszystko. co 
  robIlem Jest zgodne z prawem. ucZciWOŚCią i interesem 
  Solidarności rolniczej Wytoczy.em więc Prokuraturze Wo- 
  jew6dzkiej trzy procesy a tlumaczyl si
   będę przed sądem, 
  o Ile otrzymam stamtąd akt oskarzema... 
  
  
  Foto. Bogdan Ziarko 
  
  
  GOMOLA - 
  NA BRUKU 
  
  
  Kilka tvgodni trmu pisaliśmy na 'amClC' 
  "KB" o Jame GomoII. ŚWlelnym ong..., 
  bramkarzu zabrzańskiego Gormka I repreze- 
  ntacji Polski. który swą piłkarską przygodę 
  rozpoczvn.al w Kuini U
  troń. Po zakoncze- 
  niu kariery zawodniczej (ostatnim Jego eta- 
  pom był Meksyk) powrócił do kraJu. w ro. 
  dlinna strony. Zajął Się pracą szkolemową 
  W ubieglym selome z powodzcniem prowa- 
  dzil zespól G6rmka Kaczyce. który laląl dru- 
  gie miejsce w rozgrywkach bl IsklcJ kla c 
  okręgowej. 
  Dlialacze klubu mieli widać wy
  '}kie aspl 
  raCJe. skoro po kilku mepowodoler ;Ich (gló- 
  wnie po premierowej poralce z cieszyńskim 
  Piastem) postanowili zrezygnować z uslug 
  trenera Jeszcze klika miesięcy temu omal me 
  nosili go na rękach (niechybnie by do tego 
  doszlo. gdyby Kaclyce zamlilSI HCJmllu Kęty 
  awansowaly do klasy międzyokręgo1Nel \ 
  ter.u: wyrzucili go na bruk. (ard) 
  
  
  TANGO ZA 
  340 DM 
  
  
  Rudolf Then pochodzI z Blf" ła r r 
  kibice Pllkarscy zapewne pamlęl go l n .- 
  ezaw BBTS-u Nie krył on Jednak S'ł"lOWJ 
  sympatii do krakowskiej Wisły Mimo IZ od 
  Wielu lat ITIleslka w RFN. me tracI kont 
  z ojczyzną. Nie zmieml takze za.nt..reso.... n 
  I sympatII. Swiadczyć moze o tym chł ,y 
  taki fakt; oto niedawno podarowal wlślaL-om 
  dwie futbolówki marki ..Tango' (warte p 
  170 DM !), 
  Niestety pierwszą z nich trzeba było wy. 
  r lemć JUZ po ośmiu minutach pierwszoligo- 
  wego meczu V'ltsly z Gornlklem Zabrze. Po. 
  wód? Doprawdy prozaiczny: otOl piłka była 
  ....medopompowana. Cóz. widocznie ofia- 
  rodawca z
  pomn1ał dOłączyć instrukCJi uzy- 
  clal (ord) 
  
  
  \V ..Kronice De...kidl.kił'j" (nr 39 
  z 27 \.\rzesnia) zamie
  cihsmy art)'
   
  kuł Tadeu'iza Kopoczka ..Ponura 
  tajemnica lasu ..Kamieniec". W)'
   
  wolał on duże zainteresowanie czy_ 
  telnikow. którzy pr.l.ekazali auto
   
  cowl dodatko\.\ł.' wiadomości w opi- 
  !'tancj 
  pl'awic. Oto naj\\Bżni('j"iz(, 
  z nich. 
  D7iałac7om \.-,('
  ;yńskif'go Koła Z.... i
  7
   
  ku h.ombaLanl	
  			

  /strona1_0001.djvu

  			TYGODNIK . 1 XI 1990 
  ROK XXXV. NR 44 (1760) 
  BIElSKO-B lAlA . 500 Zl 
  
  
  :. 
  , 
  
  
  40. 'ol 
  MEM NTO 
  \
   " (o
  .. J 4 
  
   
  Jeżeli trwać chcesz i 
  - poza Grób 4 
  - nie patrz w cmentarnej 
  skały głąb: , 
  
  J 
  tylko - człowieku 
  - swoje rób. 
  Na skale wS7ak się stawia 
  ZRĄB.., 
  , 
  MIECZVSlAW STANClIK 
  -. 
  >. 
  .. 
  ; 
  Foto: Bogdan Ziarko 
  
  
  MAGIA BRONI! 
  
  
  Zadzwonili. weszli. sterrory- 
  zowali domowników pistole- 
  tami maszynowymi. obrabo- 
  wali mieszkanie i uszli 
  w noc. Sto metrów dalej czekał 
  na nich fiat 125 i tu nawet pies 
  tropiący stracii ślad. wyjąc 
  bezsilnie do księżyca... 
  Tak dokonano napadu rabun- 
  kowego na mieszkanie Włedzi- 
  mierza i Teresy Buzińskich. 
  o którym pisaliśmy już obszer- 
  
  
  nie. Scenariusz napadu. jakby 
  żywcem wzięty z gangsterskie- 
  go filmu. nie wprowadził. jed- 
  nak w błąd służby kryminalnej 
  MO. Napastnicy byli... zbyt 
  ludzcy. aby pozować na gangs- 
  terów: zostawili przecież do- 
  mownikom sporną dziś ilość 
  dolarów. aby nie umarli z glo- 
  du... 
  
  
  DOt...ONCZH
  It: NA 5 TR 9 
  
  
  Rcz Ity-vvka 
  1N cieniu ś i.eJ:lka 
  
  
  lan Siko..a pr:£cd wojną slu- 
  żyJ w 3. baterii 1 pulkuadyJerii 
  D1.oto..owej W' 5t'l'yju ..azeK" 
  JE Edwa..dcm Gie..lde:.n. "Po- 
  a'ządny chlop Z :niego byl, 
  szaDuj'l! go z..esztą do dziś" 
  _ mówi.. n Tylko że życie nie 
  obeszlo się z :niD\ laskawielI. 
  Tej opiaii &taz'Y Jstebnianin 
  a.e zmienil na'W'ct wówczas, 
  gdy Gierek byJ I sekretarze... 
  partii komunistycznej, kt:ó... 
  ..ej wodz.ina Sikorów .,za... 
  wdziQczala 1lW ugatę przed- 
  woJennego ta..taJlu. Takie 
  !tyly czasy i nic na lo _ie snoż- 
  
  
  na hyło po..adzić: gosp
  darz 
  wyjmuje z szafy strażacki 
  anundu.. c1z1tvoniąc:y orde
  a.. 
  ani _ dowod, że na W'ladzę 
  ludD'Wą zbytnio si
   nie dąsał, 
  c:::hociaż Z3'Wsze 'Wysoko c:e.. 
  nil taJ.dc 'W'a..tośc:i, jaJe zwyJda 
  JadzIca 
  czci"vość, p..awc!o... 
  m6W'ftosc, 1N!.eA"Dosi: idea... 
  łona. TC:l'3z jcdD.ak C'Zi!.sy się 
  zzn.ieni!y, dlaczcgo W'ięc nic 
  anialby uponl:niec: się o s'Wą 
  wlas.złość? 
  
  
  OOKON('7r(,W::: f\IA STn 6 
  
  
  'SAMsqNQ, 
  
  ct cali 
  
  
  TELEWIZORY KOLOROWE 
  WHS Pal..Sec:aan _ piło.e. 
  GWARANCJA 12 M'ESI
  CY 
  
  
  Sprzedaż hUl-towa SC ..ł.:LTO' ,- Bif")..)..o-Di..\łH. tri. 27:;-95 
  
  
  49504 
  
  
  KTO CHCIAŁ 
  ZABIĆ KSIĘDZA 
  
  
  . 
  
  
  Kto chcial zabić księdza 
  Chojnackiego? Jak planował 
  przyszłą zbrodnię? Dlaczego 
  się nie udala? Oto pytania. na 
  które odpowiemy w kolej- 
  nym numerze. bowiem do 
  sądu wpłynął akt oskarżenia 
  w tej sprawie. 
  
  
  ł 
  
  
  't 
  
  
  , 
  \ 
  
  
  . 
  
  
  1v. 
  
  
  , ł 
  ,1 
  
  
  , 
  
  
  , 
  
  
  . 
  
  
  , < 
  
  
  I, 
  L 
  
  
  " 
  
  
  < 
  \; <}\ 
  
  
  I 
  
  
  . 
  
  
  ..,.. 
  
  
  Pan hrabia 
  vvróci? 
  
  
  Aż z dalckiej Hiszpanii odezwał się sam hrabia Bra- 
  n;cki, który ma zamiar odkupić dwór w Bobrku koło 
  Ośvvięcilnia 1/Vr'az z ogromnym, 34-hektarowym par- 
  kiem i zabudowaniami oficynowymi. Była to rodowa 
  siedziba hrabiow Branickich i Potockich, bowiem ro- 
  dy te były skoligacone. 
  Hrabia chce, aby obok dworu stworzyć ekskluzyw- 
  ne pole gołfowe. Ekskluzywne, bo miełiby z niego 
  I
  orzystac wyłącznie posiadacze specjalnych karne- 
  tów. Przydziełającym karnety mialby być hrabia oso- 
  biście, a ich ilość ograniczył do... 1 5 sztuk. Z pola 
  gołfoV'Jego w Bobrlrskie. Tańsze? 
  
  
  KOŚCIUSZKO, 
  PIŁSUDSKI I... 
  
  
  !'v!uqj są takim narodcm, kto- 
  Temu potrz bu jest I -"łaunek o SI 
  !Hej OSObOll"(J,k.. Cz!o1l'iek, które- 
  l1UL 17ł.VZna bezgrQłl1CZn1e zau.fać. 
  W naszcJ historiI - - s_czego!nie 
  w ostatnich 2IJO latach - mieliś- 
  my tnkie poslac.e. Takim kimś 
  był Koścltlszko, byli przyu'&dci/ 
  
  
  powstań narodowych w XIX wie- 
  ku. byhcreszcie Joze! Piłsudski.. 
  Czy żyje teraz w Polsce ktoij im 
  podobny? Czy pojawił sią na na- 
  szej scenie pOlitycznej? Senator 
  Andrzej KraIczyński na stronach 
  (; . 7 twierdzi 7.decydowanie, że 
  t..k. 
  .
  		

  /strona2_0001.djvu

  			2 . KRONIKA BESKIDZKA 
  
  
  TYDZ1EŃ 
  W KRAJU 
  
  
  . połowa pre&endf'n\ow odpadła 
  z .,-klp do pre-aYMDt'klel"o rok- 
  Ja, ponad 5(0 tY!łlfC'Y podpbow ado- 
  laU uzbieraf (w kulrJnosd alr.b,... 
  tycznej): Romaa Bart..oucu. "10- 
  dzimie-n Cim06Rwłez, Tadewz Ma- 
  zowi
  "I. LesU'k MlX'zul!'lkl. Staal- 
  slaw T,'mió,,-ki i Lt-ch ".I
  .... 
  
  
  .W OKP pUl wniosek o rOZWIlju- 
  nie klubu Poroz:umlC"nlP C...ntrum I 
  ZJednoez:eme Chrr
  .scijllnsko Naro- 
  dov.'e mOI. by-.tal Się on feder8CJ. 
  kół polttycmych. Na razie klub oca. 
  lał. ale po burzhwf'J dyskusJI posło- 
  wie OKP podj
  li decY
  f o rOlwląza- 
  niu je.o prezydium 
  . Sel1.&.araurU w r.ło
  cI Dowell- 
  :urJf UltaW)' ".tBO-Skubowrj. 
  ePrezydft1ł Jaruzelski pa raz pier- 
  wszy użył prawa weta wobec ustaw' 
  R'jmowycb: Ne podpisał ustaw)' 
  o COI'podarce guntami i wy....ła.sz- 
  czaruu nieruchomOŚCi. zdamem pre. 
  zydenta. Sejm powl111en dodatkowo 
  (niezaleinie od mm tra IIP".W we- 
  wnrtnnych) rozpatry¥,'.ć oL"Oroczrue 
  szcz
  ołow. mrol"macie o spn.edB7Y 
  wszelkich.«I"W1tów cudwZ:lem<"Orn_ 
  . Komit
  t ł:.konomiC'2.n) Rad) Mi. 
  nJstl'4w ntzpatrz)'1 klt"runki zmian 
  w f1IlI"
  oDOWalliu I nnanso\\'anlU 
  opkokJ &drewouleJ. 
  . SamOl'%.ltdy I ..'kspcru prole!łttJJOl 
  ptz.eaw propagrn\.lIIn}1ł1 pra'1'; rląd 
  zasadom 6nIu\sov.'srua gmm Stanu,", 
  I"l.y protest "."Obce !"lądowego proJt'k 
  tu U5\awy odochooOil.h e:mU1 podpisali 
  m In. prezydencI' miast GOJ> u 
  
  
  . Do koara Ii
  topad. NIK obi-f'( u. 
  je xako6c.yć drUl"łł €'Z(''K' kontroli 
  w !IJN"..ae .rUY alll.oOOlo","f'j. Pod 
  lupę 
  to I.ym razl'm kom...ry c
  l. 
  pe. un:ed:r 
  "arbo\4'e. ..polki, Ubrf' 
  
  1D.w.lJ' alf łmlMJr&eDl 
  ód"i. 
  .W)'ek
  por1O\
  łilhsIł1Y jl..l2 350 t,}.':s 
  Inn ziemmaków , "Po'lhn06 . nie nad.Jl! 
  za 7. pnXIuk(.ją splrytu!!u. aplISIuwit' 
  proponUJę samochodziarzom mle 
  !!izankę sPlrytusoWłł zamlól!>t samll"J 
  ben7.yny. "Fakll(>nl jest_ Ze' uprawld- 
  my za dUlJ) ziemmakD\\ I powlnm
   
  my te produkcję ogrdn -t- pu 
  WK-ctZlal wlCt!mmi!>łt'r rolmctwa He. 
  nr)'k Antosiotk 
  . . So1idarn
  ('- rozpo("Zfla pro- 
  &nt 'W kopalniach Wflla kamien- 
  DeI'O. Dom.,.. slf, b, n"d - tak 
  Ja" alf aoltowi..nl 'lip'.nil poslU- 
  lat,. prDików. ,Io"'nl(' pła("owr 
  I restrukturyza.-)jnr_ OPZZ po..,Jue- 
  ra postulaly. ale kr)t)'kuj
   .,S' za 
  podJtde a"t'JI protr"llar,..jnrj. 
  .PrezydiuV1 KcmuSJI Kra_ 
  poparło .kcJ
   prot
  stac)Jnllł druka 
  nY5POWodOWAłlóI 7.b)'1 wOIII)'m km 
  pem przeks.tał""n "'lasnn....IOw)-lh 
  RSW. Pl'ezydlum me poplt'rC6 JC:dnak 
  akcji Ilr
  kow}\..h pro,""lIdzonych 
  _ trakcie kampanII pr('zydenrklPJ 
  . Pe podpi5&IUU pru. pre:łr:}'deaUl 
  WdłOdd w &J..cif' zno"..liu,"ana 
  ustawa o wyd.o,", aniu" 'nt'7,,"O 
  Ś('I I pl'U'('iwd:r:ia.aniu alkoboUz- 
  mo
  l. 
  
  
  .NadwyŻka '"' budze
   I:' «-lIalnvla, 
  obmz)'ł& !lite w poIO\Vlt' pa.zd7lc>rmka 
  do poziomu 1410 mld zł 
  
  
  . "proc. j(o.o;podllro;lw dOmU1'''
  ł..h 
  ecr.BiuyIo ,,"' lir .woje" !,daLlU. 
  ... tym IMJnad 110 pl'Ot. na "'rza
  y 
  ł ł.yrJe taw.n)'slde. ponad 71 prO(". 
  .. aikoboi. I."')' ('4.dzlennl' i CU,- 
  !IIiOpl.ma eraz WYpn&łłZrDłP mir'iL- 
  .....Ia. peIIad Zi!: na Ż).d
   kulIlIra). 
  lir, 
  
  bt.:I"J i usłUli Q!'>Obi"lIf'_ 
  .Przed WOjskiem Pol:!:klm 
  w zwitzku zr :dUO"-Tmem słuzb) 
  zasadnicuJ z 2-4 do 18 mu' I,"cy stOI 
  bliska perspE'kt,}.'wa zn.("1'
  cego nil' 
  cło.talku P9borowych 
  . W kr.........I.. oa-rodzJe .-010- 
  ..Ic..).. zdarz)'. sil' trR&"lł"zn,. ay. 
  p.dek: ",alLul.... u
  z.kodzt"ni. iD
  "- 
  larJI CI'l:eWł'U'j. f;mirru'ln"hlU UI- 
  eudullSlu 1I1f'l"ly d""jf" ..:r.arn
   p... 
  IUY.lae. 
  
  
  MALARZE, PACYKARZE I PROWOKATORZY 
  
  
  87 prac błlsko plf'cd:r.:i
  8ifC'iu artystow. Roz
   
  nut tematów i technik nl.e
  amowity - od. 
  złmn
  j abstrakcji po nastrojow)' pejzaż i hi- 
  perrealizm, od kompozycji prze.strz.enn)'cb po 
  malo"," id'a na sz.kle. Trzy medale i C1'tCry wyró- 
  żnienia dlil autorow nąjl('pszych obrazowo To 
  Ogolnopalska Wystawa .Malal'stwa ..Bielska Je- 
  sień 90.. Już dwudziesta siódma. ale po raz 
  pierwszy w rOlbudowanym z rozmachem i szy- 
  kiem pawllonJe Biura Wyitaw ArtystycZJl)'ch. 
  M. więc Bielsko wreszcie po dlugich latach 
  oczekiwań sale ekspoz)'cyjne godnI:!' najlepszych 
  i najobszernicJszych wystaw plastycznych. I ma 
  .,Bielsk4 Jesien", Jedy.nłł na Podbeskidziu cykli- 
  c:mą imprezę malarską o 7.aSI('gU krajowy.m 
  Kapitał to spory. alc o mejednakowej wartQsci. 
  bo jak na razie architekci l budowlani v.-yraznie 
  wyprzedzili artystów. R07budowane BWA to 
  obecnie obiekt o standardzie eUlopeJskim, B 
  ..Bielska Jesień" grzężni
   jeS7CZE' w pł-OWlnCJO- 
  nalnych opłotkach. 
  ..Bielska Jesien" to Impreza o pI. .In'ch i boga 
  tych tradycjach. w minionych latach jednak 
  nieco z.byt zrutynizowana Co roku podobne 
  grono uczestmkow, co roku gorączkowe i często 
  bezskuteczne poszukiv. anie wsrod nadesłanych 
  prac dzieł wyb
  tnych. 1l1Czywiste w tej 
  ytuacJi 
  uczucie medo:sytu, towarzyszące publi{ n 'J 
  l... organizatoł-om_ ('I o,,>tatni bądzmy sprawie- 
  dliwi przed każdą kolcjną .,Jeslenłą" podeJ- 
  mllią proby uatrakcyjnienia Imprt:'zv i podme. 
  siema jeJ poziomu. W tym .-oku na przykład 
  znacznie zwięk"i2"yli kompeten(jt: komisarza 
  wystaW) i powlcn} h tę funH("Ję 7nanemu artys- 
  cie z T}Thow Janu
  zowi Karbo"" nic7.kowi. 
  Pokonkursowa ekspozyl"jol ŚWIsdc2"Y o tYJ!' Żtc' 
  Karbowmczck nie Jl"Sl d. pOtą du publi lej 
  prezentacji spo",rod 262 7closzon)'ch prac zostało 
  dOpus1'czonych 87 na..iroznorodnleJ
  zych pod 
  względem temalyc1'n} m I rormalnvm obra;row 
  Są na ,-,'\'stawil:!' malowidla na s7klc Joann) 
  Gburck I abslrakC'j{' (Andrn'j B;ttnr. PIOtr Blaże- 
  jcy.skl.MiehałC.md\'r).Jt'''i1 kl. (.7ny P('j7f\7yk 
  Aleksandra Markowski{"go 1 przeznal zonp do 
  oglądania 7 I,ażdcj !-itrun)' obraJ'ki-7.&rt} Mirka 
  Cislaka. są wVkOrH-!'oluJąC(' dos\\.u:!.dcz('ma roto 
  grafii prace Mai lana Raka i Wiktora Jędrzeiaka. 
  a z druglf"j strony bardzo malarski
  , dalekie od 
  figuratywn('go pr1'.edstav. lal1la rzeczywistosd 
  obraz}' '" iększOSll laur{"atow. Wi('lka ro1'norfld- 
  nośco ciekawa dla wid7.0w, na pev. no (!a,.Iąca 
  niczłe w
  'obrO:t.f.emc o tym ('Z) m zaJmUJ') się 
  v..spółcusl1i polscy malar.lC. alf' Spray.laJąt.3 tez 
  trochę wrażeme 'ilmt:'tnika. w ktorym oprocz 
  prac rzt:'c7ywisclc uckaw} ch ..nalazły sio' ..dzicl 
  ka.' zwykl).("h pacykarzy. 
  Jury pod kierunk1{'m krakowo;;kiego art}Sly 
  Adama Wsiołkowsku"l"o Ilostav. 'lo Jak to 
  słusznie zauwa7vl Michał Klis", katalogu wy;;ta 
  wy ni:! n:.aI3n.t
  'o",'litarn(' Wv!om
  ko
  ..ane po 
  \.\ZJi:;lędcm formdlny l. al€ udwołu..'
  ,-
  - ;;-'.... do 
  
  
  81 ElS 1<1 
  II'ov. y ma otd.cza.jąu'go nas 
  Bwiata. Takie "'ą prace bielszezanina Józefa Ho- 
  larda (Mcdal Złoty), kra} lwianina JerzC't"o Pa- 
  włowicza 'Medal Srebrny) I laureatów v..yrnż- 
  nicn Krzysztofa Dadaka z Bil!'lska-Blałej. 
  Mariusza KubacJl.let"o. Waldemara Stacha 
  z Katoy.lc i StaDi'5Iawa Żukowsł.If'C"o z Kra"'nl- 
  ka. Tylko zdobywca BI ązov. 1:!'4" MŁ'dalu Kazi- 
  mierz Cłc
  l.Jk z h.atowit. malllie inac2";.'j. Jego 
  ..Ukrz,yżowanie" lo kompozyt.J3 figuralna o bar 
  dl.o starym. uśv.ącon)om temaClc ale Jak 
  nama1owanu' Ten I.1brS7 trzeba zoba
  z}'(.1 
  WS7.yscy laureaci lo lud71c mlodzl lub bardzo 
  młodzI Cz !ilC z nich ","' kilku mimonych latach 
  nie zaglądała raC7.('J do panst\\.o",)- ch plaLowck 
  kultury. Wyslawiuh w k lolach. udzielali Się 
  w artystycznym podziemiu To' h) ba nn" a fala 
  w pol-.il malan ,Me ('I wl .11' art I 
  plZyspie!"...... lem 
  '..lskic.J JOl . fłl:!'m) 
  
  
  f-.a 
  \ 
  
  
  ,. 
  " 
  
  
  
   
  
  
  
   
  
  
  . 
  
  
  Ten obraz nosi tytu': ..Mędrcy .zawiedli nes 
  bardzo daleko, czyli kolejna lekCja lewitacji 
  z cyłilu dokumentacja dzralan spontanicz- 
  nych dekalog" Jego autorem jest Andrzej 
  Sobolewski. Czy lest to przykład udanej pro- 
  wokacji artystycznej. niech oceruą widzowie 
  . 6iel.sklł"J Jesiem" 
  
  
  Foto: Bogdłln Ziarko 
  
  
  Pud ha:-.lf'm ..Szlakami Jana Pa" ł.a II'. oobyl !!iiI' 
  " !OlJbOłf 13. 10 zlol jf'l!Ilł-nny. .cri:'auizo,", an,,' pr.l:rz 
  uodr'.cho"skle kało PTTI\.l..hlrf'mu p::atronuJr nam 
  Mody o,EI
  l'all('ja" "'. Katnwit'Ił.'h. P.
  . d... 11Iel,l\(r 
  \..Ja d'.11 lIJy W pobbzu st-hroru
  ka r ,gdzie' 
  -::J
  .""a'a SIł' me-ta zloh' zgrnrn.."'.,.ł.. 0:.... " r..(Jf) 
  f) PI" ;h u("7.eslm h..... r ,'rlJ 
  Odprłl1AJ I 
  r,( dl Ij el 7. A 
  
  
  w 
  
  
  ładzf' krajov. e ,Soli
   
  darnoS( I" przt'd..ię
   
  błorsl\o\- komunika- 
  ł'yjn)ł'h w imieniu zalóg żąda... 
  ją podwJI
  ek plac (u nommal
   
  D)' nas pr8ł'Y) do wysokosci 1,3 
  śr
  dnlt'j placy w przem)"ile. 
  Dot)'chczasowE' C"07rnowy me 
  przyniosły rezultatow. Władze 
  .samorządowe nUBst mozc I zna- 
  lazłyby pieniądze na same pod. 
  wyżki, ale 7.abrak'oby jul' I(.h na 
  zaplace ;c zwią7.ancgo z l\.-m 
  tzw popiwku W M7K w Bi
  l- 
  sku-Blalej na prz\lkład ro.l.po
   
  ('7 113jąl Y pl 8\ ę klcruwt.:a moze 
  
  
  '\łV MPK 
  
  
  żądają 
  podwyżki 
  
  
  Larob1{ CoK.)IO ti30 ty zł mlC4 
  ""fczme_ WU,;:('''f''. maja starsI pra.. 
  COWnlą. bo na......ct 40 prol". pla- 
  cy slfga dodatek stazowy Do 
  nicdawna pra,y,rie każdy brał 
  nadJ ,dzin
   PaZ\.l, ",Ialo to \\, lę- 
  C
  J zarobH_', ale pr1'
  m"'('Zony 
  kierowca to potencjalne zagro
   
  ŻCnlC dla pa.sa;
  roW rru
  J
  kich 
  autobuso,"", Związk(l\ł.cy 7 So- 
  hdarnos, - postanowili Yl1f;C 
  ogramczyc nRdgnd7.iny. czym 
  nic 7}'skah sobie zresztą sym- 
  patii wsrod zalClgl. 
  N1
  dawno w bielskim M.PK na 
  wniosek ZBłogi odwołanod)'rf'k. 
  tora Zr,,'z)'gnował ze 
  tanowi
   
  ska glówny kSI\'gowy. R07pisa- 
  nokonkl..:.ls. Do teJ por} iuc z,.-:ltJ. 
  sił si\" mkł.. Przy obecnych bo- 
  wil:'m zasadach d.t:iałanull tinan- 
  ...owama pC7f'dsiębiorstwa na- 
  wet na,.Izdolruf'jszy dyreklOl nie 
  l.Jylby", -ota....ie ""yprmł.adzk go 
  na prostą. Zmiany tych zasad 
  tull'Jsza ..SulidarnQsć" domaga 
  sifi od z gorą roku B!'z pIJ'-' odze
   
  nla. lta
  ) 
  
  
  ps. JDłlniedzlałko,", y 1ritraJk od. 
  "ol.no. popruslając na akcji 
  pl"utt"sl.8r'\ jn"J. RozJJ'O<'zęły 
  It 
  rozmo\\.) z przedsla 
   id(:'lami 
  rządu. 
  
  
  Wizytacja przejść 
  granicznych 
  
  
  C:"'
  SZYN Z\\ AROO
  , Przed trz.ema t}.,.... 
  dniami w
  polnie z par'nt'rami 7. C'zl'('h zor- 
  
  Rnizo\ł.'aDO w wojł'wooztwat'h katowkkim 
  i opoh.k.m ....stracjf ...tanu te{'hnicznet"o ist- 
  nł"Ją
  )
  h kledys prz..jsc K"ranic'ln)'('h slużą- 
  c'Jl'h tzw. małemu rUł'hO","I. 22 .....rzum:d pudob- 
  na WI;
  
   1 cia miała mlt"p"f."f!' w Be!llkldzle Sl"sklm 
  i Ży......ieck Im W;lo-h w mC1 udział pn'
  dsld 
   ine 
  Ił "Ia.dz Slowat.jl a \\, OJ blt"1 kił"go. 7apozmmo 
  Z mm:hwl..x:iami prz)'WI ('cma ruchu w CIf'. 
  szyme. LE znf'j G"l'm'J. Jam y.lt-ach Btlkov,.cu 
  k. Istebnej oraz \.. Zwal dUlllu gdzil!' Istl1l-łły 
  prz
   .Ia graniczne. a tak
  (' Kf)rbi
  lo,", i..,. 0- 
  raw
  kieJ Podhorzt:". gdLle kicd)-s micono urud100- 
  mic punkt gramczny. 
  
  
  PAPIESKIM SZLAKIEM 
  
  
  
  t.m..&a,", S.kl)ra. 1<.. Pa"..'" Luła.a,;a
  ka ł. "' 
  1 Jan Ad...us 7. KlI.lwanl I 
  'atnl L.' ",n.. J lu"\ 
  pr.:.. wl.I
  hllk 11.11". S ki la 
  n,plI': -.. nlu .......k..- n t
  k II. 
  J. qw 11(>"-" h l< "'1'- 
  r. nC6 lA 
  Kolo o.;zllro.. ,... zal 
  rł .U'''' ru.: 
   Zdlna 
  z.'k.! .,,' tyln 
  aD1vm mIŁI. u 
  
  
  " n 
  JOJ 
  
  
  13 n. , ., C 
  I Pa'" ta !I. nas,"'poy 
  '1"1"111 
  
  
  KONIEC JESIENI Z KLAWESYNEM 
  
  
  Na. zakont"7f'otł" "POf't)'l."ko- 
  Kla\"',....' nowvch W't"('ZOI'U" 
  pn,y S
  lecaLh", kł.on K"f"oma- 
  d7ily mil('l"'inJko," mU9'kl i i)- 
  \\ eK"0 slo\\ a przez pi..'':- koll-j- 
  D] ('h poniedziałków od 8 p2Z- 
  dZIel pika n. 7.oRmku '" Bu'lsku 
  akcent OOł"js('owy. LI"S7.ula 
  Bartki
  wi(.... \\, ybltna pulska 
  kla"
  
  ymstka zwią.lana oocc- 
  nit..! ze srodov.l
  kit:'m '-'ars;av. 
  :!:iklm. pochc,d2"1 bowiem z B,("l
  - 
  ki\ Białl:J, gdzie ukonl.. zyła rlJw- 
  nicż Liceum MUZYLZI\(". Studia 
  W)'7.S1C w Krakm...,e (dyplom 
  z \\ yro1'ni...'owm). Ii na
  t\,pluc 
  w Par} lU. Jd kun'iztlntł'l p...C....- 
  cyjnv miala fJka7.J\' pod7lWIi1 
  wk;.(' publk£nosc CZt'('h
  łowa- 
  CJI Flanł..j.i. Austrii. Belgii, 
  Szwą)laril, WIciklej Brytami 
  
  
  oraz CSA_ Na kuncercIe J'am\l- 
  ka. )'m Pll.:TWSZy cykl je
  len- 
  IIvch spolk,J.I1 7 mU.l}'ką k1awe- 
  :!J_"m....\ą. art)o'stka v.ykonn prl)- 
  Jt n złożony z an"}'dzlel muzy- 
  k! dlłv.neJ (CIlupelln. Hat:ndel. 
  ScarlaUi. P
  kl..,.I), a tak2".<' now. 
  5zeJ (Martinu) Wystąpi także 
  w}bitna.nktor)c
   Teatru Stan'go 
  '" h.
  akm:.'ic Beata Paluch. 
  Zapraszam)" ",i(!t.. po raz ostat. 
  m v. ł). m roku. do 7..amkowej sali 
  v. p0ui{"d71ałŁ.h: 5 Iu;topada o go- 
  dzini£" 18.(Mt B,I....t} dl) nab}\ 13 
  w B.clsklO' C
  ntrum KultUI'Y 
  Ul iU. bezpo:"rulmCl prz( d kI)l1C('- 
  rtł-mhc:uk) 
  
  
  *** 
  
  
  W proli!ramlt.." Jld<,t...'pnpgo 
  W tym sezonie koncel tu Blcl- 
  
  
  sklej OrklPslry I\.amcralnł-'J 
  prL.
  ",ażae będ71
   muzyka mlSt- 
  rzo\\. baroku na organ.).. urklest- 
  rę: słynne Adagiu A1binonit:Go, 
  kon{"ł:'rly organo\\oe Haendl.. 
  j C .Ph. E. Bat.ha. Jest to 7.""i..za
   
  n
   z niedav.n,'m zakończt"l1itc"m 
  remontu zaby
  tko"")'ch org.mow 
  w koscieJe eWłlllgclickim w Bia- 
  lej przy ulicy StasZica, gdzie' 
  kOI1l...-ert b('dzie miał miejsct
   W
   
  wtorek. 6 hstopada, o god1'ime 
  18.00. Vt)'kł-,wcy. _W1k
  £r L)'ja
   
  I Jt:'rzy Kukla orgi.m). ora7. An- 
  dFzej KuC)"bała dyrygent. 
  DZleil ,",c7.csmcJ, I"j. w ponie- 
  działek S lIstopachI o gOcUl- 
  niC 1"/ 00 ptoi,rram tt'1l l:ost...mie 
  w)konany takLe w cv.angelIc
   
  .kimKosLlcl,..J'-
  us.I)'-')In.... Cle-o 
  s.l,ynie
  		

  /strona3_0001.djvu

  			"KLIMCZOK" PROTESTUJE 
  
  
  BIELSKO-BIALA Od 20 do 23 
  bm. trwala akcja protestacy- 
  jna Lu'ogi spolemowskifi'qo 
  domu towiDrowego ..Klim. 
  clok" WI
  kS2'oŚĆ tu zatrudnio- 
  nyc.h rJązy do usamodzielnienia 
  się I lJtworzenia nowa) sp6ldl.ie 
  Inl Nie zgadra s', , rym rada 
  
  
  Iladzorcza I Larząd bielskiego PSS 
  . Społem" Sprawę łT1a rozstrzyg- 
  nęl: walne zgromadzenie spół- 
  dZielni lwnląne na 19 listopada. 
  N3 razio zarząd odwolal dwóch 
  d",pktorów domu towarowego. 
  Pro
   owano równi,", przeciwko 
  
  
  lej decvzJI Za' z- , 
  1 , 
  
   " 
  !.; ';r " 
  , 
   
  -BY Sf" !l , , 
  . 
   . 
   
   , " 
  <
   
  . " .. _l;' .. 
  , 
   
   , 
  , oc A Ft'M . -..... . 
  > 
   
  ....: . .
   '} . 
  - 
  Sfil'l
   - 
  
  . , 
  
   ł' 
  [_L"$ 
  '
  f1r-:--F ł! 1 
  ' , , 
  ł . 
  ;"';:! f .. I 
  , , ... 
  fDYJ!, L ile 
  . . 
  , ) 
  ....
  ' , 
   . 
  !.!'.:ł
   !L . 
   
  
   . 
  . 
  
  
  i 
  
  
  t, 
  
  
  DO CZECHOSJ
  QW ACJI 
  NA WSZYSTKICH SWIĘTYCH 
  
  
  'V"'q'!IOtko \.ł:.łulZIłJ
   n. &0, t
   (J!,- 
  clln..łOWPcjllllh' 
  pdnl !IIW}'rb :a.'\IKJo 
  w\ł'1hI I ni
   ""'l.no",,'1 1 lI'!ofilpalia 
  JDał",c:o nI('hu «rtł.nłn:neca :I 1'01- 
  n".y.p.."'INI.....lilno ty'ko nl.w:ul'łfo 
  lIranI..)' dl... Polał...-.w ". ł..
  resj
   
  łł's2." IIjtkich S.a &fł,,'
  h. Polacy h\ 
  
  ą 
  ftl.OI'U odal('d:t'u' O',f"ł:hnsl.,w,('kr
   
  cmcntanf" 
  iI I'JJiprfłS"l:Eń (wy..tlP'. 
  tr:Y paupoi"U 'l1li dni
  rh 1- 311
  t"...t:.. 
  tlo. ale pI.b, t P1lłZ
   tl'wac t)'!Lo 
  Jeden do",_ N. ty€h sam)'cb za'Ul- 
  dach brd4 QIO
  U ","O'W('U.S pn:aj..ł.. 
  4iat do) Pol.....In.alu.r;k....('y Cz.eclltJ 
  _lu..eJI. 
  
  
  Tyrr-zasem et. -.e-rci pol!'1cy I CZ
   
  chosłL I) 1111 Z dl 
  otwar'_ a Ji'ratm...... Nowym Zja..... 
  klcm J 
  I 7.ółmtere.<:Qwsme l;J 
  
  r. 
  YIl r<."fiUW graOlf'7lJ.Cyrh 'T l tl 
  hk... Odwicdzolj
   na'lz kraj l d:...:ik.. 
  tUjół ,-. n o m(..r!l\o,(
   l;1ch 01\\ iT 
  na n ,Wf) LAmkl".''''lych ('II"Z( 7 CZf'ch'" 
  181u \' po li wOJn"" małych pr7 
  gr h I (, rnozhwCl5c1 pUl'kra 
  c a...a pr"e. tu!")'sto...... 
  8nlC:
  y r 
  ":.7' h. bt' 
  knrkoml 
  V. 1.\ '-- UIII u:,>c.łanl' d..h 
  r,a l 
   Ba .kl
  _, By
   ,) (SI 
  W.3._.. 
  uJ"ł('. mo:.>. "'.D!- I JK'r. 
  w.. 1(,IW Id pr;r'" C.I8J{ranl 'r.c 
  Ii!:U"" Zwa lU. Innych rnlf'Jscowo 
  :;'1.1... h P .ł:1
  ....skldzla 
  B..'C ł1 J.t:t" poz)' ymkl tJ.' 
  kunt"ktńw I." 
  ( Idu lokalr.... 
  '" I . I nC. IJI ILykow z Pragi. "'a 
  
  
  itOZMA(Tt)ścr
   
  
  
  w 
  
  
  ; I null. \.o .Vłlt ...(, pte. -1'" 
  !PI" M.. :J! nu Flornu l'J 
  a'" w;\od
  w"m.H(I pr 
   k". 
  lu.łke ..M. ba". a przezn 
  Jla t... w.d.....w I km....ma 
  !.' głł'wme dla łl.matt1ruw wi 
  ;':1 k to ek II.luL.ywlI 
  ..Irie 
  1"C,.fll'zn ,bar 
  
  .LI(lwany. W rbm Bp\" 
   
  -uu'r f'mow}.ch. strcsZCZł'nlf' 
  L \IJ l,) (64 tytu!..v). p10tkl 
  Cit 
  .. gv.la-zm.ch, (elletony 
  ........'(3......i!l0 ffiilt('!r..,łu v..art.... 
  i uk Jpadow.co IlU 
  .... 
   k.ł(_ 
  
  
  S,'''' 
  ..P 
  t'l\' 
  C:lC LI 
  nu\\.. 
  d..o I 
  h I 
  Lo- 
  dz! prl 
  """ . 
  0"" 
  i "p' 
  V' 
  rl!
   
  
  
  ,In.j', I: .10- 
  \adav Ha. 
  'I't
   .1101 Z PHiltl"1 
  -ooapu\ 
  L( mrol''''1a\\.li1łl' 
  p:-'..f' 1 r. .r. 
  :-(m) 
  , ł:"u'i.£tm rIo';U'O
  If"f.him. r 
  1('I\t"' l.J.mol Zt 
  ;\o POWI I b}c 
  pr ........ Olami preZ' ".. 
  ""b. :::'> iwtJ._" ("lyt 
  ro\.. n.
   ,hluk:.ue I l)" 
  \ arb", Klaus. rr-iniaó.._ 
  r
  -<ł1i r
   dera.lnym. \
   
  d r "'.....c 011 z',. . 
  '-kleg(] Ten 
  fa ml 
  
  
  . 
  . 
  n.. 
  D., 
  .p 
  p- . 
  
  
  a 
  "'-ack mu 
  n. ktt.rz," L 
  lU" I W) 
  ..kl
  ł. 
  
  
  o t'-l11. r:7) "ą ro Oba")' 7.A....uluł' 
  n ,...1 p".:UdUIO\ó.1 ,"ą,drd.lł przdwna- 
  J"1 ",,1(' '" dni3('h 1 J lł!'ttrJpa.1a. rtly 
  Pulaf"'\ b-cdlł mn&:b Pi"7yJdd.L&C do 
  nlC:h hfoz pl"ZC"!lLkoC!. Oby tf"tJ ",:.1 
  v. )"('I.a:f.1 12la UM ['o;n
  .:.łr.lr_ who- 
  v. i.llll'uJ
   nu
   ni.,. ł,'lko I"'''' :ł.1!'1iI Unia 
  i:m3rłycb alr I napra"..l\, mO{.no 
  'l.a!!t"LilrJ'ana ..pil1ia. b:nl 
  
  
  .. 
  n 
  p 
  n 
  lo 
  
  
  ""..11... I t"'UI"2'.,.- 
  '!'ulchw_t! 
  a. 1
   poraoJ.- 
  ,., zakn 1(' dZlała- 
  pOr'llerAfiI" I pro 
  'Ud 0- 
  
  
  r 
  ze 
  < 
  
  
  " n .1") FrI
  kacYJna 
  inra litu 
  tE I ni e 
  h. ;fZY do 
  i 1fi."...-t''''J) 
  ........"'!llo!n\ II 
  . ..lnIl' a tak- 
  .kk' sc 
  
  
  (JaDJ 
  
  
  . . . 
  
  
  .. . . I 
  Jilko 
  kt r..r ...ado.... " 3 Zf'! l Za. 
  OC. " . 
  'W '0 urc.kr
  h - 
  "...n('J spo!!u1,u dL.a.ua Ci f 
  \qpu.... tab' w W
  ( . v.."t ,- , 
  Ck1(, T"......arz)'.!,;lwo C wlatow(> az ", 
  ł.{I-::.z....zk .n. Rada F.-Ju.a( _. I 
  Tvw '"':I
  'O'. lałaJi.l7 oJ 
   h!CI. 
  a. . 
  za no , w " " 
  lU 'TlIh ,b L 
  
  
  .. 
  
  
  'na 
  U.l"-'CC 
  .......L..' o. 
  
  
  1:0r)' [)( 
  J.ruuoz..., 
  ,)\ d ł!- 
  Klubu I-'ro 11"'" u«.n p. 
  ('zna) J3d
  t"a O'lzł"ld... 
  .u.d l l.-...l '1' iro- 
  nw .l' Lnie 
  II wl :0 
  ultur -o 
  
  
  
  , 
  
   
  
  
  Foto. Rogdan Ziarko 
  
  
  . 
  WOJ EWODZKA 
  KOMISJA 
  WYBtH
  CZA 
  
  
  ,. .. 
  
  I I... I.
  , .1 \\('1{. 
  I \VOI 
  " 
  :-.Iu- 
  .cI .. 
  ;\\.' 
  I'mb-_ f': An 
  Idu H.L n 
  '. ('
  . )' 
  l7 
  SWv.R ' 
  A'" n'r( 'łL... 
  " J_n Ko1ar7' k 
  u) Y. 'H 
  
  
  ,\ 
  
  
  , ,,-, 
  " 
  
  
  nO 
  Idu U(.r 
  L rl} 
  ł \-vI. .t1lurn 
  
  
  " 
  
  
  
  ...\\(.d, 
  .. luajd\ .... 
  (!J m 
  .11 'J.ul..", .....ka 
  1v. JJ 1.' j ni li. blok ..b", tel. 
  36-680 i 36 374 
  Kvm;5.1Ć1 pt.-Im llyzury Wf" "'to- 
  rkl6.13i201 la(lal'r.
  'god
  _ 
  od 14 do Ui 
  
  
  w M.17"9."'h koło J.aln.mko\\.. :-",.:00 
  ...ch. u I Vąbro 
  
  
  (Wo) 
  
  
  .. . .. 
  W II J' r\- dfJ\\.ae- 
  ci zvm Poili' 
  ki -ci 30 lały 
  naj\.J' lU. Klhm:\n- 
  d.
  Clr." oyl f'L.;rnaj kic: 
  1(0_ GW(J ,. tl 
   ba jerlnak 
  stwlcl.d _c. .ł.....'1U "go do:(O- 
  n"1lł. Ji1k.. Plł--,... "',..k. wy- 
  woo...., :.1...... {O Byt 
  nim \'Hkh)r ehulhU'.;.. . y ,.am"l. 
  nit' VI ""'
   .-'111;1 -. -11(l\r' 
  r,. prz l 
  prE
  !J:do aem(.... c' Illity 
  
  
  '-..oł 
  
  
  . . . 
  
  
  H. ł-c l. 
  pd,u o 
  jo
   ........ 
  łr.. 
  nl.L."'A 
  walid, 
  Dror 
  Ha 
  ,.S 
  kt. 
  
  
  OiZ.lWaĆ 
  kn 
  
  
  ,,):,- 
  
  
  org;,- 
  tn 
  
  
  '. f 
  . pod 
  o. 
  W.. 
  ." u, 
  nj.. rn lJiIIl 
  
  
  Nie dla 
  obcych 
  arrasy 
  
  
  \\ bluJ 7.C \\ oj{,ł\ oda:kif'K"O 
  knrl'ł
  ",'atora J"ab)łk.ów na. 
  !\.tąpiła kotl!tt
  rnaeJft. Jtd)' mi- 
  I(loinlk $Ltnki z Nif'mlf'e wyra- 
  :tił rh; ,,'ykuplcnia a. pniu 
  zbiorów mdł'rlandzkił'l'o I na. 
  mandzkif'K"o malarstM-S 21'1'0- 
  madzoneK'o w no żyu leckłm 
  mlł&eum Oka:ralo sir. ie nlf'- 
  k,iire nił'mił'''krt' K'8;lf't). pu:s-- 
  dły plotkf. iż \" Pobat:(' moin. 
  w)kulJ) wac h,uzealnf' zbiory. 
  R02'rUrn'1 an("mu kontrahen. 
  towi wytluma{,l"'ono. łe taka 
  tra
  
  ak("J" nie może dojśc do 
  skur
  u_ lJ obruy. lliitan
   meble. 
  arras)' i "Ir[... inn
  -ch ł'k
  pbna- 
  tów i oi'f'my ł\'ięc b)'c spokoj- 
  ni' 
  
  
  GDYBY NIE 
  KONTUZJE 
  
  
  W łł-I
  nlcj (;ónf' zo
  t.J rou
  r.. 
  ny IUJd ł\.arl.oDO"tki. bed
  t:'y s.r.ib4 
  I zar.Ol("m Q!olai.n!Zł ellmin
  cjJllłaJ- 
  dowycb SallłOCłi.od:.awJ'ch Mbt. 
  n.o
  t"l Pul'lld. Po raz plt
  rwSz.y ZOlI. 
  tOił on 1.Dh' . n rio lI11prez rangi nu.!! 
  trLo
  tw ł- kl. Ja.. lę okazało. bvg 
  to 1.(' ws m Ir słuszna dcol.}.zja. 
  Imprf'
   1\1,. . prz.l''Jru",.dzona wzo- 
  row, tra li.! bcłrdzo malownicza 
  I 7Rlt'\Cpn17,a. 
  c.a na pl
  r
  ' Uh.m 
  Na. I praWtr cal. ClU. 
  IOwka L... wf! P ki z WY!illku'O' 
  kilku :tlIV -,dn.lk .'V. Vi tym Manarm 
  BL I.. Z) JUz [100 rOJl!l 
  Wj.1 u("K.\Ion r.. I(' t}'hlły rY',t 
  no\! St...ł "'. Lał (. r3,Jd ukun 
  CZ' u nll'W 'p non.nl ..:0 
  l.. .-...... ......a 
  tarlus. F.eon 
  - Pi.lCr l":.n\1:oro\\'=łł.1 
  :1.1 'J .il.a 
  '" 01 ) 
  klas'" I' 1ft> Z ..ł _I( "'mną IAt
  l ..Clą. 
  poni .msv.., pr.....wa.r!
   
  nad 
   1:8 jednnk musja- 
  ła Się ..d"......, ..\ iko t)'tułł'm wic(O- 
  mi a kr .k 1990 
  v.'",n- lk..: t ......U."'ZIIł' 
  :I nlnaC'J 
  blt.h iM .l ,\.. ala c!t':":la AJ'" 
  rywali l '\ol' n 0\\3 prze\1.'I(' 
  kłl!. k('ll1
   1 ;. Mł:IriU5l.a Ficoma kLura 
  lInlCmo la ! 11.' Wf' ....lkICh 
  Imprel.;i\.I, h.. C.....r.I'" h Iby mlSt 
  rZilrlll 
  
  
  .. 
  
  
  lOURDES - 
  KALWARIA 
  
  
  W Urzl"4izlc WOJcwodzklm tO 
  cZJ-.ły 1.' . tnio r07.mOv. v 
  7. pl zcd..ta\\o ...LŁ'łaml fr&m.uskle- 
  go mi ;ta Lourdes. kton}' za- 
  propono,"" ali mi\,dL}miastową 
  ,,"społpriił.(t: z Kal-....Cicl4\ L.ebr.lY- 
  dOY.'ską Oba miasta p Igr7ym. 
  ów ml'"-ń - rU.!l"Iią !';If;' od siebie (w 
  Lourdł-''i ...1 18 tys. mleszkan- 
  cow i.. -
  .o hoteli dla 30 tys. 
  oSl)b). ale me pr7('szkodzł to 
  7 
  wnL ą 
  ' nawlązamu kon 
  takt_ 
  
  
  ".0('" z E ... 
  JC! n 
  v> 
  rxłbędOl aęv. 
  \II' n..,b1 
  nlt.
   - -I al 
  
  .ępt 'l K... 
  y: proJ(r.r H 
  - r('
   prub 
  nil p. lar.1 
  
  
  '. ...Ie amfAiLJI 1m 
  
  
  1\' I j In'" IW 
  l)ml ""u3h
   d. 
  - \,\' pall.... I ) UJ 1i.ICY 
  ,za . -du TUt 
  '
  Ucl 5'U 
  aln.. . 'L Id _no 
  aWllo h I .nne 
  
  
  etap} 
  
  
  . . . 
  
  
  P("'" 
  .. ',I..," '11 
  nit tr
  lm 
  Ś\o1 J.l m' ape 
  IUJ" c 
  
   E:Jm'.J Po
   
  tYl.I,-rr "111.'" JUL. -I,. SP] 
  n.u?", L' .. l"rQl(,,'lulem
   prZt'. 
  d"'
  n tr"OOlo\1 'Ml)OU\lladzeDlilł reh 
  cli ,",o flFkol_ j'rot,.Słcj,'1r y pne<-h". 
  "o pi"t.jeL.t:)\ł,1 u'Ea,\I,-Y antyabul'- 
  ł"YJn..j. J .ich I'l."ILó\...t: sie .I: nao.ml. 
  Vr) -.Jij to.n "1,'ln"'
   I a r",('
   "L-u- 
  szał.k't '£'JIOU lU' 'Ukołą)a Kc.u- 
  li.lł-'ur.l.a. !>,.. -n In
  . \\'.\(":,:I:l:W8. 
  LtIWIC..j k.' I d 
  ..bil 'II I 
  , 
  
  
  ..- 
  
  
  KRONIKA BESKIDZKA. 3 
  
  
  mflitł . 
  qc..onika 
  
  
  . W Polsce jest 27 mieJsc neJwi9- 
  kuego ekologicznego zagror:enia_ 
  Wśród nich - O
  wl9Cim 1 Cheł- 
  mek. 31 podbcskiddjch przłttfsit. 
  htorst..... uznano za 
  lC2ł'061",e uci4zt! 
  we dl,a troiJowlska. Piajwl
  1
   I1UCI- 
  cit=łom SIł Z.kłady Chemiczne 
  Oświ,dm. wysyłające roeznif! do at- 
  mosfeTY ok 75 tys. ton zanieczyszc:reń 
  Na d.:Ilslvch miejscach -- Elektrocle- 
  plownla ..... Slolsku-BiałeJ (14.7 tył. 
  lon). Andrvcho.....
  kHl Zalda.dy Ptze-my- 
  siu Bawelman(lgo i Elektrownia w C... 
  S7yme (po 2 5 tys I) cukrownia ,Chy 
  b.e. " 7 łys t). Zakl
   M.łah LekkICh 
  w I(ętsch (1 6 tys I). Odlewn" tGliw. 
  w WęglOl'sklej Górce I Zakłady przemy- 
  siu Skórzanego w Chcln1ku (po 1.2 tyI. 
  E) W grłlpie 137 po!!;klch lnIaSI o du- 
  .lvm z:artlttzyslCZ.OIU poWietrza 
  OŚMI)C m zna1u' SI' na t 3 ITIt ISCU 
  a Bllltls
  o Blala na 52 
  
  
  . Wśród f)tf!rwuych StedmlU pII:e-d 
  s
  blLt
  tw które s.., t.pfywalv,r,-wa"" 
  je,t $ląskB Fabryka Kabli S A. w 
  Czechowicach-Dziedl'ic8ch Jui 
  oN 15Iop.d:.mr mc.l'na 
  dlle kUlKIwał 
  lei akc:e CMa nommaina 50 tys zl. 
  spczedllwane btdll najprawdopodo- 
  bOlej po 70 tys_ zl Ich rOlpcowadze 
  niem w całvm kraju Z:łlJmze "10 Bank 
  Ślą$kl MIOIste-rst.....o Ptlek
  llołceń 
  WI;11 1(lwych chcę do końca I k
  a 
  rta!l. 1991 r przygotował prywatyl.c 
  le 100 dals -ch przeds. :U51.... 
  JVt 1d obecr...t badł"ych Jest urD\"''' 
  L. ZVWC
   
  
  
  . A pl'! .os lY N eck..ego browaru od 
  dawna lS;>Oy,Lad.1no tu pro.duk\.J' pi- 
  WłI w pusz1tach. wc wspćlplacy l 
  par''łc....... r RFN Tymczascm piWO 
  w I h WVPUŚClł na rynek hfow., 
  OkOCim" w Brzesku. ŻVWYIOC dal si, 
  ""v
  rzet!lit, al. mOlO 1.4 kliki! mlCs,jOCY 
  d."gOfI1 konku'Gl"ICjł. 
  . Szczegóły - achnapsgatEl . C.lyli 
  IfAl
   l. f'II)"I'ł-,!!nym Importem do Polski 
  og mnych IlośCI alkoholu ciągle la- 
  Ic.oś m. magIJ SlfJ pcledo&laĆ do publl- 
  czn"'J wladom(l
  c1. WI:,domo 1.,.lllo. ze 
  handlowe kombinacje I' .Ikaha- 
  len1 prowO'Idzono także w woj. bie- 
  lskim. 
  dCL. Iną, Izba Kontroli sIwIer. 
  dllla na Podbesk'dzlu I w wOJ karowI- 
  ckllTl10 przypadków niepobran
  a op1al 
  .karL'JW','ch lub ICh ZiSOIZenie pr,ll"llCO 
  b Pa '11a stracll 381 mln d. 
  
  
  aGI 
  
  
  . wersvtet Jagielloński obchodzi1 
  ;..., jJ3.łdnermlila ŚWI
  O swego oatro- 
  na - Jana Kantego. który Urodll' 
  .
   600 lat temu w przysIółku Malec 
  . od Kę1aml Bv1 kS1ędil m I uczonym 
  ",akowskiEI, WSlłK"-"1ICY. Slynął z wlIiIl- 
  I 
  I 1101 OCI I m.ł
  
  .a Mówiono 
  ., mm w Kra'kowł" Ył15ter bonus 
  (dobry n8UC2'yclel) Jan 
   
   "arOllt 
  Luwo1ny oN 176; r byl piErwszym poJ- 
  slum ł.WłęłylT1. ktary nla 1cg11.,.mOw2I1 
  'SIę szlachemylfl I bogoboJnym pacho 
  dlłll o go oJcu mówIOno wal.l,- 
  ga - "7vl, rllOWIck Iti ący 51f .prO- 
  na graniCy I!I WięC PUetn" 
  
  
  . 4O-lecl. obehod:il'lliI P.ń.two 
  w
   $]1'1101. MU7yczna w Bielskt1 
  Bmlf!'J_ Ma ., kr<
  JI.J nl.e;o-miennlC dolul;! 
  ma:1cę. 
  
  
  . Od 1936r J",-SEwPolscł:-
  ro-w dzo 
  ne tlonOł we o:.łdaw8m. krWI Zapo 
  Irtch ""3
  :1 na krew stale wl
  as13, 
  - 
  m(" m krwiodawcy Odd3Joł Jej 
  coraz mniej. W.....OI b.ai.iklm d"lit1olł4 
  73 kluby .zrzeszające b' .1<.0 6.8 tv' 
  honol'Owych dawców. 
  
  
  . Dl "'f) ttl'8Z prezydium Zarządu 
  Ltvw SłOW
  rLY3lUnla Poszkodo- 
  wanych przez III AZt!SIf: NIemlecą 
  ogtt ItO ze za!ozYClul I eJzia.8Cz tej 
  org:mlL.aCJI MieczyaisVł JanosI. lOS 
  tal z nie, 28 slerpma br. WY.OlucOny 
  I polb:h' .lny w
  vstklch tur.kc Jak 
  JUL 11I--umowaMmv M Janc 1: zalczyl 
  w NI )warzyszeme Ot:ar Wt?ny 
  .oNWrl,..-,. LIł nadal J)olottaJe prezesem 
  L '116d1:k
  cgo Stowarzys.z.
   
  .... Poszłl"JO"t,nw.arlych pCZ81 III RJ:
   
  W'fCZ1 me JanoSla Wi'lo1lD SI9 z raz. 
  powszr"hmanymi pr;oez niego wvd"aw- 
  i a Y' bml_ N."!da.....no 
  na}aw L.e byl 00, wraZI brau:m. 
  J}" wiei alerv w- 
  1 ł...xI k ,...toOl
   
  (an)
  		

  /strona4_0001.djvu

  			. KRONIKA BESI 
  swcJ,;]' mc przyno u, lY u. 
  Spor'),' ziłstrz\'k' 'łankoVY n:ł Ot 
  
  Janlzaqę turmcJu prze/'nm y1V 
  taleze wladze komunalne Gene\l\ V. 
  Jm,1 k..wJa 
  IInprC.lói or luwano nad WI 101 
  
  
  nI' tieflr\ I Po rlll'hll /f 
  'u my na 
  I('ble ouuw zkl 
  or'lilmJ'aIOfow Imprez 51 J1' 1yrh 
  rury na ftnansową plajt(! po 
  - I. II JUl jest nawel m. 
  
   et..", na tym zarobił to mJoL- 
  w
   'i Jak lo zroblc po lu 
  w' Ił Ole nauczyliśmy 
  I 
  przy. 
  nąc do sportu bog3t\ 
  mf'r('n
   N A sport W dl' 
  h -'a
  - lo mOle byc swie1n.. 
  b nI ern Sęl<; w tym. że II 
  umlr
   poJ' a"towar PO\....intf 
  R\ SLABV ł\1.l'SEK 
  
  
  KALEJDOSKOP 
  SP.O
  .toWY 
  
  
  Siatka.'ki RKS Stal"' rai kole- 
  
  ... 2 m
  \. I" \V ł-.od:zl po bardr:Q 
  tym Pv J f'1.Iynku pukonuly ł...KS 
  I;' l tG. -12. 9 I. 13). a w Torulnu 
  ")( }.I)'Bu 
  I 1130114.12. 
  ., DKSJcst "-roz z C... Ja -CI hd..r('m. 
  (l1i1 fi pkl. i -tro,>ul'wk ,>"tow 9-2. 
   I..I'lIil O:O"-'('ł-'Im trac d)". Iotans do lidera - PU;.llUl B.. tom. Wpra"".d7..ie w plQtek W)'M;rali "-2 w Katowicarh z l;OIJ1iklt!'m. a . w .m..'i1:li('Jf ul"Cli u 51ebiv :.5 (1-2- 02. ].1) Naprl.n.łnll I Jon6W' Uma . irr.UJ. 21'Jkalf I "la 3 pk' trat} do t 10)'lu..n. .. .. .. '" Ii£al'h pIILar:o.J.I('h ł".(o7, "\I(k .-y{'h 1-.1ł.lsn. Hh.S :->'al 1-'1 I .eTdł k6 -.jny lU. "J'. 1." m razem U:'i b.l' fi 3 z hde- rPln Gill"luklt!llł P:. . Ii lCZam4! - l "1U,lą (I lalm m ..ic.... '" lahPIj li 1 lt;ląsklt'j ' ld!'łł.II",,,,,,on:gior...,lna: 'dl lir - r;Ór3J I I. R kld - Odra II :tIDnf'g--L ;:\(, im O-I.' DL.o.J Chf".... lIlJnał J ty 1 O. Prm Kędzie. r I.k ryo lila Unie:- ( II ut ło; anko-- Ka' . K(lbl rniC(ł h., ,,18 1jt;trQt\ (J III' ,al n k I. 7(,l)'n .-.u iPJr I() I 7,,'n -Bcs- .. Wado"-Ice Ih lilia \\1f>C 13. klory ......<;)}oly. 1_ m) T Impreza z "'J1....('ią na a długo Po:l.o..Umil' w pa- młfcł m.ckil'J ..ksl.rakla )', OlO na starliolllł- ll jn&llu w Kt'taŁh d( zło do pu- If'dynk\l pOmlfditY kSllI;"zmi a dru żyną zlm'oną z nauci' eh I rze'- mlt:'slmków. w stępuj --I pod na zwą Unia. Mimo przemkll\\E"-O n rona fitadion niemal p kOli w szwach. Opl.a\\ a tez godna lin pre.....} naJW)i''>7ej rangi. Ur, t<'I!"lI otwarCia dokon:il l..kup I\dam U".lzkuu"Ik. 7. \\1' \\ 1. pOI I . I' "'zKI:1 ... Andl.;J,('J I-inletn"..k, I: J.:. BI I d Afl 1,0" I Jon.r ('..pu- t, rhl, /.v y. IL'( \\ la(1 ..la'" I.tusllak III '., 1111 1'1111.-117 M 111. I). na l'lulr łunlił't"7n'\ hl _ \\ p r( I ,. j(a!J5.. '\(arek <.U'lud I L. to 1:1. L7 I 11111 ,'I.J<' h'II.."IOI Kolala (b..,. ( ! II. nlhr.l'!.1t ) UllIa N..u. n.. ni(7 rdłd\l. I ł ,r1;,oI' JIIY4"rholo. d:lil'ju;"k. \nł.tT7.t"j 11111" k. '\Ia- nok Adlln1u,. 'o:/f>f (ołl\.u;-d.l. ha. vmll'rz I...k.._ Rum,ln"'.I'\\ iii. '11 ru...I ", Snudd.l'k. IU'1..rloj;"' ldla'- ..ł..i. "/" 1łI1I111 1,.,...0111<., 1'.,"",1 KSIĄDZ WIKARY PIŁKĘ KOPIE . bunie honorowI' z ldly no,"" p y, ładn' miasta I gmin.. L burnll t rzero ,\ 14dyslav. cm Surówką OJ"'8 PJ'zcwodl1u..zlj( )'m .M lłł{'\I Piolrrm HbmC7,) lIsium. Nu ł IUCZ j.&SIł- liczne grono k y n1iejsco\\')ch I pr7.)'jezdnych. Ponoi: jcSZC7. ritno k:.i\ ta mu:'h kłopot}" ze s.kompleto"," aniem £k1adu - o CL.,)m dO\\J.l'(17if'li'm} się jednak JUż po z..aJ;oiIczeni\l po tkauia podcUlS YrspoJn£'go obmdu - 8 tnnc".lSem I,a boi .0 \\ 'bie ga.la drubna z]o.i:o)lla niemulze L profc:::jC)na1istów. Je wiN W takim razie pQd.3jf kład dru ny kapł..j} kif'J z podaniem w no- v.ia ie mh Jscowosdl w ktnT}ch spełni61j=t obecme !:I\\ ą pu h .;' oraz klubu pIU':31.::ki('gfJ, w ktn. rym onec'd \\Y łrJ"owa1I, A !&t-em Stani!!!.law Radon (Kraków, KS Jordanow), Andr71'j Za.i,c (Milówk.a, ..GościNa" Sul- kowice), \\ ład)slaw S )'111aniak (Zembr?yce. . Ouel" Piaski Wipl- kie), Marek Bandura (K ty-Pod- l\'!sie, ..K.II.l\\.Jrianka' ). P.w ' Lu- kezka (Wadowict", reprUł!nlólUl Polski w hokt'ju n3.lodz . uczest- nik mistrzostw 5,"I3.L& oraz 111- rz..}sk OlimpIJskich, grajQ(Y jesz. cze obetnie '" dr\lzvnie Pndhała Nowy 'l'.lig). J..n Glbala (Ko.lY. .Gdovian Gt.luv... Jan Kurda! łOlC' ku Blati'l, ]..)o..S \\'111..0","11..£,1 I\ldPUl. J..tn I uu_aJ... I:u'. k 1'3- y.. iJa.lIl'nr, k 1\0;/_1('1 JanII" ... ,,- dcl Or3.1 I'iolr Knbkl.ł'.... -:\.!( J."J'.Il:1 u.I'!.ł .U: 7'" \\t:'m ks",.I;. 2 ,3 I P .t...n, ił 11 S7.l'ze SE'ria nut J; J' dla zabawy. kttlra lako p I.el:fllsem (j-6 Po" Ika tek" obrnl1lli uba.1 rdll ,lu l i. kUk. u(1I('1y, .myc=h Mn W przcł'!.\11:' fJ I-'J IJ auk.-j\" a pCi J.,PL711 Jot. . fcUltO..... dl dZiecI. W Irak( 1(' II J I up baletowe dziewu..U, ; SP nr 3 W Kf\t-łch Podlp!,1U I LO w t'l''''' mlescle' W ."Iu .hrOl.h.\' sklm" dnpingpożywczyc:::h, w tym naj.. tan...;:ry nd. Podbeskidziu cuJ"i.c.._ MOIM lVIARZENIEM Maraton na wózkach' Od kilku lat nasza redakCja organizułąc tradycyjny plebiscyt na najlepszych sportowców i trenerow wOJ. biclskie90 - stara zię także uhonorowiJc wyrózniają.. cvch się sportowcow-ir:.vvalidow z Podbeskidzia. O ile jednak w przypadku sportow- cow i trenerów w')'boHI dokonuią Czytelnicy. o tvle w odniesieniu do sportowców- -inwalidów dpcvzję w sprdwie przyznania specjalnego pucharu podejn1uJE: Wojewó.. dzkie Zrzeszenie Sportowe ..Start" w Bielsku-Bidłej. W ostatniej edycji naszego plebiscytu wvbor pddł na Stanislawa Mosurka. Inforl11owalismy juz o tvn1 nł) nasl'vch łar.łach, dZIS chcemy bll.lcj przedstawic nds7e Jo I..łureata -..;.ł-: '" - , - , f .- . O'k . U dLI' II O 11)1-., r" '.'" w , SI I kij B I . . ił prl' .. 960 IUI'U w p, oA."a. m.JludVl Podbcs1(1 nd ponad Po' po HI doln. -1r.. 1 )nlono mili V( Inę 11 II rlo OliY"'" .""'II POISl rOlnu r- . ..... '''1(:\ . ' . . . Bardt!o r-nelalbym wiiąć UdZldl VIi maratOnie · lIiJ wóz lII",h W IY", roku bV'o laka okoJ1'Ja, ale 0111 mialem c:poP'lsora. klory by sflnansowcd mOJą po drct do G 'I a na maralon ,Solidarno' I . Mój m rlV Uub Slarl jak wlęksLO' klubów w I" ,-, h przclywa rYłY-:. nie ma IIIPniędzy W iVI.'u prywatnym marze o tym. o czym mdrlV wielu Polakow 3 mianowicie o wlilsnym M 4. na Ictórecl'pkdm od 1976 roku i o rluhr....J pewn"'J pracy, o UOlcł 111' (ttwo Irk} 1,".lto: no=:dan '-i.... ko ..I. .. 'Pl . F ... 1971 r d(J . It>nl Byle wp' wa łrkl tt vvąt p LU Vv HI::I łlelbpr u W 1974. 'ukll LI..... y -IV pł'Vwamu. bow m wu;-k 0"'.. mpd zrl hylnrn VI I wl nlP rly ...VP:llm-" sportu ZlolY 011-"1 II I lIyl 1)'1 CPI t31 d(J l'kOWO p IW1crdzony' n I I oh 'P'J "No1W. Irzy .zlote mi wyvv",lczone pnc1rza mISUlC"<;IW 3W.dt..N::)h:' kwamJI..lllcw1974r m,....p IV Iy" tli... ad( ('I 1''' m...d.11 lrlOt, I I Oh liJUZI wł-lo-'I . WIP. . lIaI11I1Jf'VIo ('wpl). ne LIOlVlo SIC 1'(" ni (WO W WI!:IU ""pr ,T3ch "le tylko w mlOlonvm fok II W 19l,J roku nIobylem trzy zlote medełlc podcz ... plyw.-łf'k ta MP Inwahdów s1artowillem tal e v. .l.1WOdd kkoatletycznych li'IJdllP >dowym pn ,Id.lk . drogi . bralt:111 tak ud II w MP w I-Jl! lohnjl.J. . NIP UI)rilWI u po by",\, rywat plehl"i Y tv I( z po 1 b'i POI) ......OJ"I praw- no fil 11-ł:1 Sport dla mOle I' t w 18sadLle rehablhmq'1 I Iylko ,,.hal.htar'ą .litrowno fizyczną. Jak i psy' l"r70 Uprdwliłląc sport mOLlli! potl..ilC SIl.;: z lilII' prohow [: '\lW

  /strona5_0001.djvu

  			KRONIKA BESKlDlI\A . 5 
  
  
  CUD, CZY SPEKTAKL 
  \. 
  
  
  . 
  GOSPA Z MEDZUGORJE 
  
  
  KI.3 słys7.ał o jugoslowiai1...kif"j wsi Ml"dżugorje kil- 
  kana";'cir lat t.emu? Dzis nazwę tę znają nie t) 'ko 
  w Jugosł Iwił. ale i dałł'ko poza jf"j granicamI. Wit'
   
  przvjmuje ty
  iące pielgrzymów. zbudowano nowe do- 
  m:r noclt>'J{one. Amerykanu. wił'trząc dobry intł"re
   
  -- Z3ezynA.Ją Inwrsłować w Intni...ko... 
  I .£ar.ł',;..łn 
  I\" w roku 1981 Doklarllir(> 24 C7erWCB. Wtedy to 
  Ivanka [,..ankm/'Ił:, dZI{'wc7.ynka ZE:' "SI Rljakcn..cl W) brała ;:tl
   ;,rl' 
  SV.0Ją kole.ianką z tCJ samej micoJsco\.l,1 l, MUlanąDraglcc\le. 
  na spacer na w.lgorze Podbrdo Na gilro;:hil""J frol( <'C zobl1c"'\,ł J 
  W pcv. nvm momc-fłeie unoszącą sir nad 71f'mią sWI('l1istą pOSt3l. 
  Zawrucd\." W domu opowied7Iu'>' o 1.dapcnlU rod7lcorn i koJe' 
  gom Nm.l';'J1m.,,-o dnia wybrali sit-' na \.... ;onc jU7 w s?ostk,.. 
  Gn...pa (pll rhOl wacku Matka Bo >« 7ekala lUZ na ruch 
  Zach(>cda. h
  ' -;I{' 7hhzyli. 7.ac7.ęla rm:mnw(' 7.apł:wniła, te napl.d. 
  wdę .!oil lą. 741 klorą ją binrą. lf:.-:pukoiła dziecI. ktore po 
  d(J
   dr7.€'mach ubiegł('g'o dnIa miał) wiiftpliwoSci. lLoy dorosh 
  im U" 11"1"7ą. 41dwa 7IUknij;'ła. młod71 wrócili du domowo opowia- 
  da.lac", podnieceniu o swej przygod7ic. Nie wszyscy Im wicn"yli. 
  W kolejnvm dniu oł..o1o gOO7. ]8.00. która stala się potf"n1 
  godz n., obj"wi,.n. nad miejscł-'m widLen rozbl.}'-;Io sWlaU" Nu 
  teon 7.f'lak urlała !Uf tam <.ala s7ostka. a 7.a nimi mieszkiin('y 
  po
  liskt{'h W
  I. kt(jrzy rownie-.: rlm::tp'.f'gh mc.." vkłc swietlne 
  
  .1..:łwL...ko. W
  polllie sit modl
  h. Wldol.U'Y 7now rozmawiali ze 
  ZJ:iWĆ1 Pro
  11c1 o modły. poj
  dnaml' 
   R. ll.m. pokoj wsród ludzI. 
  27 CLPn"'ca lola :<'7.o:'łtka wld7.ąc:)'rh ;;..'
  t.da \\
  7Wd.nB na pr7.c.słu 
  chame do poblic::luego Cithlku 7..{-' .. n potv. i<'rrl....h pr7('. 
  łurg\\ vct8rp.
  n, ld.ajłł<'Y ICł'1 ps'\! I :\.\.11 rt.l
  II, ;;.. <ł 7.drou'l 
  ps:' łUr7n1f' I f'i7y...1:n1('. 
  1-'0 polurłnltl tt".gn S8fr1("gn dmff mh 171 ukułl' godz. 18.00 7no
   
  udają SIf' na w7gprz£,. WłCri"ą. 7.e 1'" n, ra:"£-m 7.obaC7ą G08pę: NI. 
  pom
   hit Się. z uw z nią l'ozm.n'.'Ió] Pn 1(. z£>mu Wldzt'IlIB 
  7 tłumu pcos,"pa.ł 
  ę grad P:.'tan. OpowiadalI (:0 prz
  kaz..la lin 
  M,
  tlca Boska. ktQI'C'j pozostah ....Ii. 'j 
  Spotkd.ni
   z Gl). ..),1 trwaIY('(''''71 d '
  u(.)nia 1982 r.)ku. 
  klC'd'o'toMu].J.naflCi' 
  tałal1'łI ....Jl "'lI.n.o.I 1.....l\\.....clJr7.J'.
  ' "ah 
  cn ., u:'l'ny('h W.irlZ;lf"'}' pl'7r on dZI3. MarYL Zap lUlU 
  JPwr......'l\.spnsób n tou"ann...ł( .'" h tUL po obJa"IC: 
  nIU nd mI) ch o o' UH I tofonową Oba 
  Wiol II 'I"1do.... d7.le"" I h ...inla udaJą Slf na 
  ""7 l zn t.' n Et Wld;t'I.H 
  W fi .' ,.', mi£" .lu'l "kIlIp 
   podrnT"- 
  W kV
  '.JPIł::: w ;\'!erl'lug-or.!... m
  z( 
  o gOI . !::.iŁcł\, I I mC:i i ubj tu \'>'1(17łt 
  G" 
  1\1 \\(dzenia. 
  Pr łno......11i grup 
  I"IIl'7 m wrod ' 
  , 
  Sit 7
  .. o7ma\".lah., 
  po ",alali SI.. ..-,tl rlJYo ac. Tł'" 
  
  Itul dnłł 
  wa
  . aT:lI. u{'
  
  
   
  W! 
   
  
  ..tj I
   Jvmpat'iił da....... 
  VI(. 14 J lI) ona fi . 
  a 
  ] o;:tąn dll
  7} 
  bł'.lT n mo.....arh 
  kił Idł'. i zrozum 
  KI 
  ,..10
  \
  ......_1h\'kt}
  .kh 'IłJo.1WII.n.7."'cJ.
  1 
  n:,-. w.. 11 na\'''''1 I. Ilali: rio lt' 
  m. "d.ł('oJClo"".; t... .. - }o'ran(" . 
  DII - a 1 p:1Cu , \', "( IJ' st pidg 
  mO)", '1".1 p'.. jC'Jalist" (fi ,. n rownicż: z Pol . 
  Obli 
  . ż\., p......vhyło tu IJ J4 n Igl'7.)Tmow Nic 
  r7) 'r.Ii.. ...ł do b.go mI- cic rdzy I chvba 
  IH;., 1.1. Ul' Jcżctżono z t2ką uctCl'lnilll1\." . D/.is Mcc'bug'c.rje ,I
  
  o;ot 
  w 
   '
  lir.l.JI 
  c d7icnnie £około lO t 
   , a nowe peU";lnn,'tv 
  rO!':"'ą. I na dr07.d7ach. Tutl.'ju 1U1.........kaJ....... W,-r)Wdjor... ...kT8 
  .....!a 
   ('n'::>tr
  j zierm pod upr.n'" "lIlogron. tytoniu I . 
  u1u \ .....J
  .r. (' pr7.YJezdni to dla nkh.... JI" d«,1 
  Odh"'" PozostaJ3 
  jl
  (h1..l1;. go, i...ni i sP["d
  zni 
  I piclA"rzymi. i zw)'kli tUł""'Sl'l ci.u::.ną na gorę picrw
  7.ych 
  objawlcn. Nił:'ktou:y idą bosfł po .....łtmit"lIl5tej sdezc:c. mosą 
  
  
  u od 10 d.,) J; lal 
  .. .... ur ,inlah c;., 
  UK I
   ol 
  r'uni olPlgrz,) .im' 
  J
   rUŻIIl
   POlucz} . 
  LlQ
  u.. by<. L.pr
  \I)'\ 
  II lIlIIliv. m: 
  
  
  ur, 
  
  
  M{.
   u 
  
   01 a '11. 
  T"<.:tb.lrd \1 
  ." . 
  
  
  Irr7u7. ł)y ustawi.... j<. la 
  7I.Zy(:IC.. Vl.'Lnif''''leni
   Pr Ll lala łJzL.era- 
  tU Ich" al ) oberni(-'wida\.-18s kr7yżywsnJd kamiem 
  ł ubo It'J rll' mno "I 
  Ikt nie omija tez gory Kr .,.,....a.., na 
  
  ZCZ}lle kturej stoi pot nv betonowy krzy?. W7ni 
  iouo go 
  VI £oku 1933 WIcikun lIakładem sił, nosząc wodę ru
  zb\.-dną do 
  b£'ton(,w('J zapray"y z odległpJ N('retwy. Popoludme to ('zas 
  '" pol f'J n-tO{llitwy i spoVo jr>d:ri. D71csiątki kapłanow spowiada 
  w ruznvch j\,zyka(,.h. w rn711ych J
  zykach odprawiane są t£'7 
  ndbl)z s;tv..a Przed kosdołem - ..Królowa PI .uju'. fi
  l
  ra 
  I
  tio:. Boslu4.'J pooaly'u.ana prz
  7 pIŁ'ljl:l'z)Il1U\V wIo .L(.«.'il W .sW1ą 
  tYnI UIC' "yslarcza 1l1lŁ'jsca dla wszy
  lkich Mu(lI.. "IC lcz w jlj 
  pobh...u WicIu wlC'zic do domów kam)'ki zcbrarw l1a W7.gor7..U 
  objav. n'n. \\ud-: P0:iw1ę(,.orwa w kościele, wizerunki MO:Iory. mdlo 
  \\ 0:10 e t;]k. Jak widz1eli ją maJ4cy objawiŁ"nia. 
  Sl"'i'ptyC) pooej£l.cVwa.lą. że widzą<.')' są tylko aktorumi w spek 
  taklu ktory reż).scrują nlicJ
  co\\'i ftanciszkanie. Pr7c(:'iv..ko tt'J 
  lł"ne SWOJłf, obecnosc..ią tutaj glosują pi
  lgrz:yml Dla wiary 
  McdiugorJc zrObIło w ostatnich Jatach wił;CCJ n1Z sama pl aCd 
  duszpasterska. OdPOWI£,d7.lą dla niedowiarkow są tej; stOW'1 
  Mołrvi,ltt()re prz'ckcl7dła p(lrlC'7.I.."j('dn
  go zOQI.lwien ..S7.ł:'Z(:'4- 
  liwi, ktilrzy wił'rZ4. rhoc nie" idzielin. Potuk pc;.'}.I
  zdnych me 
  . ł..Lme. I"r
  ...'jl-'.t.d.i,\.i4 nie lylko głęboko WICCi.ąC)'. WliI;caJoJ ;ląd 
  h po;ai. odml£-'nJcni. z lIadJ.iPJ4 l7.Y to') mało? 
  
  
  , 
  
  
  q 
  
  
  , 
  
  
  R.'J:H TARA';T,' 
  
  
  , fił 
  _ .. .'J, 
  . 
  
   
  
  
  t 
  
  
  '\ 
  
  
  fi 
  
  
  Ivan. Jako, i 'tarla pod4."'J'..a"i flbja" ł
  nia 
  lioto: Utlgdan L.iiUko 
  
  
  C hlopcy z Beskid7.klel'o Klubu Moło 
  ro,", ego podzIelili się t) tulami. 
  Ostatni akord t(-'gnrocznyc:h rozgrywek 
  \Ii rajdach rnotoc)klow] ch ESIJl.'RO od- 
  był !'tif'w przepi('knym.dzie"iczyrn kra- 
  jobrazie Nadbuu:. Mocno zdekomplcto- 
  \..itny II -=puł BK
  [ (kontu:lJe trzł:'ch zawo- 
  dIUkU'.\< I obronił \II pięknym stylu h tul 
  wirt rl 17.1 H... ski. i1 ,,"ojtek Orzusnian 
  ""I \.ol m,. J\.(a(-'i(-'k Wróbel (pow 12.5 l""(.m) 
  i Andr7t"j Tomi('7.ł'k (:.':;0 cC'm).s lf Ih na 
  no1jwY.l.S
  }m podium zwycu" -...u'-,' Dwa 
  ..podrzl dm
  ' suk("t:'
  y o8Ią
  nęli. 'IanusJ, 
  "łachul (v..ic
  mislr70slwo Polski) I Piotr 
  Kasperek (lV). Rajd. Jak to z\IIyklc bY\\.d. 
  obłltował w wiele dramatyc7nych. ChOl' 
  powtarzalnyC'h momentów. PB
  onując.,. 
  walkf st«.Icl.}'ł Andrzf'j Torr.!ezek I BKM) 
  z 7a..H"odnlkif"m Pałani Młoc-ł
  if'i.y. "8('- 
  kif'nt C7.3('hort'm. ktl)rego dLłel ł tylko 
  jt.dell. Jcd}rlY punkt od tytułu Mistrze,( 
  PoL..kl' Klu
  ą dla siC'ble był rowni(>ż Ma- 
  riek \Vrobel . kt(')lY ..dosłownle fruwOiII 
  \\.. po\\.ietr7u' (..EI
  
  plel; Wlcl.zocny", I. 
  
  
  SHOW 
  KOLOROWYCH 
  DIABEŁKÓW 
  
  
  cytuię dalej. .,gdyby w ENDURO stoso.,'O.- 
  'ł'I() 1
  la!ł1Ifikof"Jf generah1o.. (JłeLsz("zoni't 
  znalazlby Slf tV Ś(,I
  t'J C'zołowce' Nie- 
  :zmarnowała więc swych pił'nit>dzy biel- 
  ska fitma UNION.VlS. spon-;on.uąc tego 
  zawodnika. Cała pr7Y';;;7łosć RKM-u zalez 
  na bcdzle 7rcsztą od hlllnosci sponsorow. 
  Prczl i klubu. TadC'u
  z "'robel nie wld71 
  bowu.'m lT'1 j,łiwo;:"d. aby włdsnymi "iiłami 
  (finansowymi) powlorz.:;.r' tf"
  Oroclny 
  uk 
  ce 7e"'połu Poki co. zaOl('ga o popular. 
  n, 
  
  
  7a. nit od. hoz Kozy, WI<."5 roLległa 
  I ludna. 7.arządz<ł"l3 Jco;ot puez wojta z W) 
  boru. Jacka Ff\łfusa. ktocy głowi s ę nad 
  tym. co t.
  ,.i1jc. ab} L.ape\llnIC tutf'łSZt
  j 
  mlodzil'7V 10)71"\'\\ kę lileA"8 ':tc namla.\-om 
  
  1ani
  ława Zuktrwi£7.a. mu scow<'#:,o bi- 
  znesmena scedował tę trosk,.. na BKM 
  1 tnfil w d71e
  ;aą.tkęl Załozyli. .KozMn 
  ski Klub MotorowJ'. ktory zrzesza na razie.> 
  ponad 60... rowerLystow w wie.>ku od...6 do 
  ]4 lat. Zamysł jest pro"ity. każdy 7. l"czą- 
  cvch się i".Bwodmkov. motocyklowych 
  
  \,\ lata fi po 'ynał swą kal'le"ę od W} "V 
  nowej jazdy na rowerze C.'vc1ocrossy.« 
  do!.cli\
   tu na.....et '" wojl.."wo(.)ztwie b' 
  Juro popularn'J. d.l' yplina sportu lIa naj- 
  młud ch. I cz w K07a(:h me pOlr . Lo 
  " ..;lU l j;l! ) -abd ... Sdma w --,fi . Ip.'z 
  j.Jku pJ7.... . ..Il' no.1:'u-"",uW PiU\J d ł\. 
  p",'rJ \. "I, a Wrob 1. Klr7C'ja fomlc7- 
  kil , 1111"" Lh zd'w,..ojniku\ BJ r,1 klul'_h 
  t tko pl2.) jo", N;ł. bilt.!da tł. na na 
  UWI 
  
  
  Ali '.hlJą.C IUlj illit Kc.. ,.111' J K"ul 'fil 
  luru . bil .kl RKM \\ b Ił \' .1, t.... 
  pdlYli"'J",
  a Nmm.; na n..eJsce d
  kora#'l1i 
  lel 'I"oczny<.h MIslrMlw P.-)iskl VI.' raJd...Lh 
  "'NlJl'RO Trzeba było \\'Id
  jł"i. 
  a(hwyt 
  i uWI,.,llJicnjc w oczach d,:icciakow. kto..zy 
  pr7)"g,)tCJwywa1i Się wła-mie do !!!Ita
   tu 
  \\' cydocrlJssil..". ił zeba był(r c
  . I.U W Il:h 
  ol:/"dl.h 111.0("1«' 1'C"<;lf1nł-l\\. -,
  nił'. J.e jutro lub 
  pojut["1:C dZISIC'j..... mistrzowi.. Polski b
  dą 
  nH...<,It
  h od
  tapic k07.i.łńskml dL.l('cICom 
  IUJł.!iM
  a nil pudlum 7..\\ YUt;.L.'-'O\\ tl'2eba 
  b.\-łl.1 tdn\ O}'C Qh)' 
  rozumiec. (,."(1 j C S 
   C L. e 
  rr.oie od(,.i4gn<łC durastilj4c4 młod.t.lcy od 
  baco.... i dyskotek. ti-Ił'lm Zb)'
  lu Sro- 
  rz}'ński (p:dr7:ł<' na rckOl'clo1AY skuk Ali 
  dl':lI.Ja Tomi('zka); - Ja bvm 'ł'Ia TOII"f'1'ZI" 
  'uk 
  t'fl("
  lJł' .Iegu I'owidmk. Kubu"\; "'01- 
  ta: Phi'. Arek Honk
  7.. I\larlU"i1: ł1on- 
  ki!!i7.. Kafał Nyc1:. (,7teJ"nastuletm zwycię7- 
  cy cyclr)C).ossu. DajC"ir nam tylko ..noto- 
  rOu..e1'"II' Dariusz O.sdk. lldJleps7.)' ..z 
  przepisow ruchu drogO\\..'rgo" (ł'
  zamino- 
  \\'al go 58111 komendant miejscowego. Ku- 
  mlsariatu Po1icJI. asp. RY37.ard MIt!'Sz- 
  C)':ak); 1\0 nu..zum mme m.e zalamał' 
  
  
  . 
  
  
  45 lat teatru 
  czeskocieszyńskiego 
  
  
  CZESKI CIESZVN_ Od 45 lat 
  działa tu TM,inske Divadlo,czyli 
  teatr. w którym funcjonują dwa 
  zespoły ektorskie czeski 
  i polski. I ""V repertuar jest 
  przygotowvwany w języku cze- 
  skim. inny - w polskim. Scena 
  Poiska T6sinskego Divadla 
  dzia'aod19S1 r_ Przedsta\."1Iienia 
  w jlizyk., polskim gra"" są 
  w siet1z.bie teatru oraz w sv..iet- 
  licach i domach kultury 18 miej- 
  scowości Zaolzia. 
  
  
  Z kolei Scena Polska przypomnldła 
  podczas Jubileuslu ..Przed.ló- 
  weku zmarłego w 1968 r zaolllańs- 
  kiego literata Pawła Kubisza 
  ..Przednówek'- to zbiór wierszy pisa 
  ny<.h gwarą cleszyńską_ Mowlą 
  o nędzy I clęzklm zyciu tutejszych 
  chłopów i górnIków o pt'óbach wy- 
  naradawlama polskiego ludu o bez- 
  ecenstwach miejscowych panów 
  TomIk, opublikowany w 1937 r. 
  spotkał Się z entllZjds!yclnym przy- 
  jęciem ówczesnej elity poetyckiej 
  w Polsce. Chwalił Kubl.::;za Tuwim 
  Czechowlcl Prz\, bo Zilchwycano 
  Się wspanialym brzr1 niem Jędrnej 
  gwary I pełnym ekspresji W\ c dze- 
  niem rozpaczy z80lzlańsk,ego luulJ 
  Pdwel Kub;sz pozostał Jednak auto- 
  rem Jednego tomu Trzy kSlązkr kto- 
  re wyslly po wOJnie me do:'"ownały 
  " Przedn6wkowI '. Przez wiele lal by. 
  
  
  Jubi1eus.z 45-lecia T;"
  in5ke90 
  Oivadla obchodzono 19 i 20 bm. 
  Z teJ okazji Scena Czeska pt'zygo- 
  'owala premierę ulucerny" ( La- 
  tami' ) Aloisa Jiraska. tworzącfI 
  go na przelomle XIX I XX w. ,Lucer- 
  na - nawiązuJe do czeskich mot y- 
  wow ba:;niowvch
   legend i hIstorii. 
  
  
  ofrCJalnie zapomniany. W 1958 r. 
  clecho
  owaccv decydencI oskarzy- 
  li go o wrogośc wobec ustroju I pol- 
  ski nacjonalizm. Stracil pracę a na- 
  wet członkostwo w PolskIm ZWlij7- 
  hl Kulturalno-Oświatowym Reha- 
  b:1itacja nadchodzi dopiero teraz 
  Jednym z jej przejawów jest przed- 
  slawienie wierszy Pawia Kubi:S!3 na 
  ttłarralnej scenie 
  Sądzimy_ ze ,_Przednówek' olalns 
  cemzowany przez Janusza Klin1- 
  szę. może zainteresować wid.zów 
  także w polskiej części Sląska Cie 
  szynskiego Dyrektor T e
  inskego Di- 
  vadla dr ladislav Sliva I klerowmk 
  artystyczny Sceny Polskiej Rudolf 
  Moliński zapewmają. że chętlllC' 
  przyjmą :!aproszenid z Polski. Dodaj 
  my ze kontakty Sceny Polskiej 
  z "'joj. bielskim zostaly ostatnio 
  odnowione. Na pocz."tek rmeszl-l 
  ncy Cieszyna i Biel£ka-BlaleJ zoba- 
  czą bardzo udaną il -,cniza". ame- 
  rykańskiego musicalu .. Dwa razy 
  tak!", przygotowaną w Czeskim 
  Cleslvnie przez ....rakowsktego rezy- 
  Sf"ra J6zefa Czarneckiego. (lni 
  
  
  I 
  
  
  Zahav.a była przcdnla. W,.dłu7. 
  łotll 
  dLicląccgo boisko od ruchliv.:ł'J arlerll.ku 
  munikac)'JncJ Blelsko-Kr-akoł.y U5t.'1Y;lał
   
  saę" nU!}' samochodow. Lud71e 7a-;łam,ah 
  oczy, palrzą<.' jak motocykle..nfru\\.aJą 
  w Po\..il'tr7u! Zapytalero. C7Y podobny 
  -:;how kolornwyrh dmbełkow (motHcvkłl 
  SCI są WYjątkowo koJorvwl'> 7organizo,", a 
  ny w B
  eL..ku-Rlałł:'J Ole mógłby zgrom.. 
  dzl(.'
   tVslęcy wid7ÓW i 
  skazac cel wielu 
  dzit'ciom. ktC\re po prostu
  '; lludL.ą'" Od 
  po\,\ edziano mi: W Bi.el.!klł.-Biall
  ) nu' 
  łub. S&f JrIOIOCllkh' 
  A w K{)7.a
  h lubi ..i..' I( bk daleL j
   
  kOLi... .o>ki klub 7wdny na W) ro....t .ml oro- 
  wym otl L}'mał od wojta PI7'-'dziB.ł nlł 
  lokal zaJmowany niegdyś pl zez. b sek. 
  r,'1 U......I I:'C PZPR' 
  
  
  TADI-:USZ I'A'I'A';
  		

  /strona6_0001.djvu

  			6. KRONIKA BESKIDZKA 
  DYLEMATY REPRYWATYZACJI 
  
  
  ROZGRYWKA W 
  CIENIU ŚWIERKA 
  
  
  DOKONCZENIE ZE STR. 1 
  
  
  Uruchomiony w 1917 roku tartak istcb- 
  niański SIkorowie kupili od stryja w roku 
  1938. Jełizcze przed wojną zdąi.yli zastąpic 
  maszynę parową trzema motorami elek. 
  trycznymi, które napędzały dwa traki 
  i obżynarkę. Mieli pięc hektarów włas- 
  nego Jasu. drewna do ci
  cla więc nie 
  brakowało. Niedługo jedn.J.k cieszyli się 
  swym nabytkiem: w mi:lju 1940 roku Nie- 
  mcy areliZtowali Ich ojca (także Jana). 
  a latem zamkn
  U tartak, po czym przeka- 
  zali go komisyjnie niejakiemu Dymelowi, 
  Czechowi z Jabłonkowa. który papiery 
  upoważniające do przejęcia zakładu mial 
  ponoć podpisane przez Eamego Goeringa. 
  Gdy wojna się skończ}'ła. bracia S.koro- 
  wie powrócili do swego tnrtaku. Teraz 
  zajmowali Się robotą zle('l'}ną przez nadle- 
  śnictwo. Przecierah tarcicę przy użyciu 
  dw6ch traków. zatrudniali 35 ludzi. Ta 
  liczba nie jest bez znac7cnia: gdyby nowa 
  władza przestrzegała tv.orzone przez sie
   
  bic prawa. zaklad pozostalby w rękach 
  SikortSw. Wystarczylo jednak podac fal- 
  szywą liczbę, 52 zamiast 35. by micc pod- 
  staw\, do przejęcia firmy pod prz)'musow}" 
  zarząd państwowy. a poznicj przez skarb 
  państwa. 
  Powierzony początkowo ustrońskiej 
  Społd7.lclni ..1 Mają". tartak w Istebnej 
  \\szedl pożmcj W skład katowickiego. 
  a przed dwoma laty - Bielskiego przed- 
  sifbiorstwa Przemysłu Drzewn
  go z sie- 
  dzibą w Kętach. Na przybyszu z zewnątrz 
  sprawia dzis korzystne wrażenie: wldac tu 
  pracę dobrze zorganizowaną i wzorowy 
  wrecz porządek. Dumą d)rcJ.ttora R)"szar- 
  da Stcmpina jest suszarnia, w której Wy- 
  korzystano wlasne pomysły racjonah7-ą- 
  torskiC'_ Dzięki tej suszarm i dnbrcj jakosci 
  surowca (wszak to ::;i)nny .::;....H.rk isteb- 
  niamki!) tartak sprzedaje 30 pr(jcent sweoj 
  produkcji na eksport, głó\\-nie do Austrii 
  l Holandii. To z kolei pozwala firmie stac 
  mocno na nogach. pomimo katastrofal- 
  nego załamania się popytu na wyroby 
  ckcw,:!ianc w kraju. 
  - Srednła płaca w)'nosi u nas ponad 
  milion d,,"Ie-
  c'e ty"ięc)' - mowi dyrek- 
  tor. - NiC'jeden zakład pn,emy"łu deż- 
  kleK"o moie nam zazdroscic tydl w).na- 
  grod2en... 
  ""JIC d:fiwnf'go, że w tych warunkach 
  52-osobowej (tym razem lil:lba ta je::;t 
  
  
  autC?nt,,'czna) 7.ałodzc nieśpi(,s7.o do jaki. 
  chkolwick zmian statusu firmy. Więk- 
  nosc. bo az 90 procent pracowników tar- 
  taku, opo'\\. iada się za pryv. atyzacją, VI.' for- 
  mie jednak spolki 2. ogranicz -l=! odpowi
  - 
  dzialnoscią, z dommującym udzulłcm ak- 
  cjonariatu pracowniczego. KO<,Lt jl."bn"J 
  akcji oszacowano wst
  płlic na 5.5 nlln 
  - k....ota ta nie zraża zało::i. rtS.lwie:i' 90 
  procent zatrudnionych ch("j
   wykupic 
  udziały w społce. 
  Co Jeodnak z pr .,,\wo..\ it}"mi ....l
   (idami 
  firmy'? W tartaku twierd.l.1. ż A'..trt<)!,\. 
  majątku przej,;,t. ro w latach p ł- 
  tych od rodzin)' Slkoró"..' jest mcporO\lon)'- 
  walna z dzisi('j
   
  . Zakład 7O
  IC:lł r07hudo- 
  wany. powst.\ł
   nowa, m..IC"'....ana h:.:\la 
  traków, wspomniana ju:i' 51 7.11'llia. ..
  tola- 
  rnia. Więcej jl] maszyn. Sq r! JI uże. ut 
  wardzone urugi I place By Pl'.\' I;."k
  "}',.' 
  tcren 7ak ,duo nad brzegiem () y 7bud'J- 
  wano mur oporowy. Slow£ P', n LO jc
  t to 
  już ten sam. skromny tal ak. z.abrany 
  pryv.iI1n...m ....ł&,_lclr:lom. 
  Ludzie obav. iaja 
  ię f)<1za tym utraty 
  mit1. . praC}- :\:patru- 
  jąC')' od września przydzial) lokali 
  u7)"tkowych i w)'soko
  ci czynszow. 
  :tesJ}Olt kLory prakty('zni
  r poza 
  przpprowadzanil"m \0\ izji lokal- 
  n
  'ch. nie w:)'chodził w tym [-'zasie 
  z gmad)u ratu!>oza, rozpatr
  ył 629 
  prz)'d£h,lów lokali, 7. ktory('h 259 
  pr:LeLł'3('zono na dzialalno"iić uslu- 
  gową, 2M - handłowo-prZenl}.slo- 
  \\.'ą. 76 - handlowo-spożywczą, 56 
  )rzemy
  łowo-\\-)-t"Un7ą, 34 
  gastrOllOOli{'zną. IJ o tlc\11 () 1)rz
  - 
  dzid'Y 11'\-10 OC
  " i..-.ł ił.. .1u;p ,\ I\,('("j 
  i1l7lokali. njc t(.; !biv. IJ:('
  O iŁ pl',a('P 
  YC!ói:połu bud.ł'ił
   (:U:lO 
  aIJlO{-'Ji "...-od 
  pulencjaln! ch u7ylko\\ niJ.rim.. 
  
  
  r"ll1kl)v\'1f-' 7,,(-0; '.1 °4.Jd- 
  n ,Jł r__hlY Zhignl"
  " łil.Lduer. rzc. 
  II k,-ytcrio\\ ust I 'I pr.l.<-'.l raJ- 
  .\ miL .:.klch. z
   d SI 'U lIiVl ci. 
  d pr..
  Je wszystkim tarali ę p8trz("/' na 
  kol ,
  r av.('zpu tu..\id.f£>lIIfllJotr fh 
  k...ncu.... Bid 
  d-BiO:tłl.; 1\._ 11''Ii.l.l'':l_ 
  'J wp1 wu na. stru. i a<;orl - 
  II 
   ..przed ;'y ora7 U Ud lok
  I_Lh 
  pry' y 't 
  l.Jrd1i J/'n1av.laj-ł-c 
  7 pr.l., zl)n _ytko Imi lpCJI 
  ..bi.ało: pldm' . y.; p. '- h bran 
  I. D. :J to 0:'1 Jt.ł 
  
  I }'\..'('£
  .ch I nl("Ypu\lo
  '( h">,.rł ,., ..r"1._ 
  j. ono.. h D m -.j 
   . 
  " CCJ pndLlłt.. nd1.. 
   
  ... -. na Jo
   '
  p Ul! II;' v.. Iti Ulf) 
  !I J'll'\k n1 
  łll LI P L. 
  ,I
  I J-'V L - I:..n ,.Ruł hu" l"Jr7} ul. 3 MaJ'" 
  \\ l 7. nil I ZI1
   cłzle Się mo 
  I' D n..""'1VI11 p..lInolT'l całe "'VI 
  c P .......S7)' od sukni p pl Z 
  r"'k .\"i('zki I kosmet
  'ki. w (l..ugIITl 
  7 ie można pełn)' 8sort 
  t;; 11.. J kurzaneJ Cena najmu z.. _ 
  'IIUI k\\-oldldtOWY - 80 i 100 t
  s. 7ł 
  k'm w głowic" zesp(. (t ,I b 
  <-ani 
   Rynek W okolicach t{-'t:0 miep,-", 
  i. c moina kupov,ac m in. nu \ "4- 
  lodzil..z, Liehznę damską w oU7ym \óHbu 
  I" upominki nic pr7;) poml 
  
  , 
  chobecnej 
  zmir:)'_ 
  
  
  Nie wszystkie propozycje zespołu były 
  .,potulnie" przyjmowane. Zdarzaly się na.. 
  ","ct awantury. Jeden np. z niedoświadczo.. 
  nych h;mdlowcow bard70 głośno oburzył 
  się na zarzut. iż 87yba w jego witryme jest 
  brudna. Trzeba bylo wi
  c tam pÓjść i mu 
  to udowodnić. Nie chciał 1<'Z sił;' zgodzlc na 
  zaproponowaną mu Lranzę - \lbieral: 
  tylko panów. Lokalu na najbardziej hand. 
  lowej ulicy nie otrzymał. musi zadowolić 
  Eiię miC'Jsccm mniej atrakcyjnym. Tym- 
  C7a5l'm konkurent spcłm stawlanc przez 
  zespoi warunki. 
  -- W okn-sie tych 5ze-Sciu t) K"odnl 
  - mowi Zbig'1icw Gebauer - zdobyliS- 
  my "ił"le do!j inten&ująt'ych orert. 0('7.) wiś- 
  cic 7 punklu wid7.enia potr7.(>b mi
  !)7.ka. 
  11ł"f)\'\-. pozostało JUZ na SLc7f
  de bardzo 
  malo. l"roce
   prYW-łly:r:8cji handlu do.. 
  pił"ł-o Slf n,I';poczijł. tel a" bam]Jowcy be- 
  1l.1 mu...ieli ju.i sami 
  ohl(, dawac I.adfa 
  Oha\\-ialn Cjir, ie nickt.n:n6w który VI. rh now,'go 
  pr )dnle 1)0. Ja Jalr.o rzlonek ..Solidar. 
  nL ...1' chrialbym. zcl,y Wałęsa dałej by. 
  PlzyWÓ( zWI.ą2kowy I. Ale jako Polak. 
  lako ob') .3tel zdaje soblc "'prilwę. ze waz- 
  ni zą funkcją J st urL.:)d t1 wy państwa... 
  ,a 'ilczeme Iych sIanowIsk n mOł:hwe_ 
  --Załóżmy. że Wal 
  <ł 7.ostilje prezv- 
  dentem_ Dla mnie jest oczywiste. że 
  przez to Polakom nie pr7ybędzie p:e- 
  Iliędzy w portfelach. Po k,.ótkiej euforii 
  ludzie mQgą dojsc do wniosku. że zno.. 
  wu wykorzystano ich wv1ącznie jako 
  maszynkę do głosowan-"1. 
  -Trorctycznic moze - I'" .<.f	
  			

  /strona7_0001.djvu

  			B' 
  
  
  DODA I EK OGŁOSZENIOWY. 1 
  
  
  , 
  . 
  
  
  "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 
  
  
  PRZEDSIĘBIORSTWO 
  PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
  ..PRo.łrAN-BJJW' 
  
  
  w TT7ł'bieńC7.}ł'Belt klZatora woj, bielskie 
  
  
  OFERUJE 
  DO SPRZEDAŻY 
  . RURY ZE STOPKĄ o średnicy od 300 
  do 600 mm, cena od 14.000 z' 
  . KRI;:GI ZBROJONE INIEZBROJONE 
  o średnicy 1000-1200 mm, cena od 
  64.000z' 
  . NAKRYWY STUDZIENNE ZBROJONE 
  o średnicy 1 200 x 600, cena 63.000 z' 
  . Pl. YTV CHODNIKOWE - cena 5.000 
  z. 
  . KRAW
  ŻNIKI OGRODOWE - cena 
  5.000 zł 
  . KRAWI;:ŻNIKI DROGOWE - cena 
  8.500 z' 
  oraz. ł.UPINV ZBROJONE 1.-1, 1.-2, 1:.-3, 
  . USTOJE B-6U, B-80. PI:. YTV $CIE- 
  KOWE . KAM!EI'\IIE GRANłCZNE . PA- 
  CHOI:.KI DROGOWE. PI:. YTY NADKA- 
  NAI:.OWE i DROGOWE e BLOCZKI FUN- 
  DAMENTOWE. PUSTAKI KOMlr.lOWE. 
  
  
  . r 
  JESTE
  MY NAJTANSI! 
  JESTESMY NAJ¥--EPSJ! 
  SPRaWDZ! 
  
  
  ZADZ\\' OŃ: Zator IvO"więcimia, nt. ł2-279 !uh 
  12.133. 
  
  
  ZAKŁAD 
  UBEZPIECZEN 
  
  
  ' w "".....- 
   
  .
   t:;"'J'}\, 
  
  
  łł.-oker mgr Tadł'u='iz Kudw 
  
  
  INFORMUJE 
  
  
  że poza godzina.m. 
  otwa..cia jego biu.,a 
  (Bielsko-Siala. uj. 
  StojaJowskiego 44, 
  godz. _16, tel. 218- 
  68) ubezpieczenia 
  ft\OŻRa zawieR'ać taJe.. 
  że u poś..edniJltow 
  ubezpłecz:eaio""J'ch. 
  
  
  Są to Kniędzy 
  innymi: 
  . EUGENIUSZ KUZBIN- 
  SKI 
   Bielsko-B. ul 
  Giewont 16/22. tol.417- 
  80 
  . ANDRZEJ KLlSZCZ 
  i STEFAN ORZEŁEK 
  Bielsko-B. ul. Ormo- 
  WCÓW 8/43, tel. 271 -47 
  . ARKADIUSZ MIKOŁAJ- 
  SKI Bielsko-B__ ul. 
  Młyńska 13/43. tel. 266- 
  60 
  
  
  49521 
  
  
  Nowo otwarta 
  PRACOWNIA 
  
  
  ... 
  
  
  . malowanie szyldow 
  . malowanie rekiem na 
  elewacjach budVnkow 
  . wykonywanie i monto. 
  wanie konsbukcji wraz 
  z reklamą 
  
  
  ZAPRASZAMY 
  
  
  Kohhornief' 54& 
  
  
  495"0 
  
  
  49518 
  
  
  AU10RYlO'\ .,
  "( 7",.
  t '\D. 
  Ell'l(TROhllKI 
  "'fili (WLAr..1ANIOWEJ 
  
   ,: J'
  -,.. (
  i":
   
  ........... 
  -.....,.. . 
  SI;J;kC;Sials. ul Srednia 151 
  (Jaworze Sri 151) 
  . mi..
  zkania.. domy, skI.... 
  py,obrekLJ' "iakralne. ma- 
  
  aZ) ny. anteny 
  3t.. Itp. 
  . o;amochody (autoalarmy 
  ul....adzwif'kowe oraz 
  z po\\ iadamianiem ra- 
  diuwymł. 
  PRZYJMOWANIE lAMOWIE"': 
  tel. 2].810 w g. 1- 9. .495U. 
  
  
  
  PÓł.KA Z!l.TRl:'ONI 
  ha korz.) ..tnycb 
  warunkach: 
  
  
  KIEROWNIKA 
  ZAKŁADU 
  KONFE
  (CJI 
  
  
  OFFRTY PISEIIINE 
  PROSIMY SKLADAC: 
  Li
  ly .,Oferta 652" Kro- 
  mka B(,'.ikidl.ka. 
  
  
  49549 
  
  
  u;rILAPI'I..NiiE . P'i..1t''i.£H 
  5C!:E14NVCH . PODIt.O- 
  CWWU:H . TYNNJ 
  . WYI.EWKJ 
  
  
  SOLIDNIE 
  
  
  Bir.)	
  			

  /strona8_0001.djvu

  			_ . DODATEK OGLOSZENIOWY 
  
  
  
   
  
  
  ,.. 
  
  
  , 
  
  
  NOWO OTWARTY SKLEP MOTORYZACYJNY 
  " Bicl,ku-Hial<'j, ul. Szamtkł-Osl<,rwy 36 
  (200 m od ul. Ciesz).ń.,kiej). teł. 265-9;} 
  
  
  11' ''Trn WYM1I"V 
  - g,v-"1;O-T"'" 
  
  
  SPOLDZIELNIA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO 
  wKOZACH 
  
  
  Facbo'Wość. 
  aolid,aość. 
  korZY5tne ceny 
  ORAZ 
  
  
  ,
  .z. A ). .it,
  .,-&Y KU:l.M Rt_NCYJNł! 
  495?8 
  
  
  ,DUMAa.
  DEXf' 
  
  
  Społka z 0.0. Z kapitalpm zagranicznym 
  ltuda Ślą,ka, uł. ltóżycki<,go 30 
  Od3:> 
  KRAKOIVSKIE PRlEDSI{BIORSTWO GOSPODAR
  I 
  MASZYNAMI BUDOWNICTWA 
  
  
  NOWY DOl\"I dl.'c-.N'uia- 
  ny o"az do.... z ,,",'arsz_ 
  t
  tew:n. _ lokalem hane!- 
  lowy.." 
  SPRZJ::DAM 
  b.:tb 
  WYNAJM
   
  '" Ustroniu. ollck CPN 
  leI. 311.7Z6. 310-064 
  
  
  Zaklad 
  pl' \'tO\\" II n'IIOI tO" ". '" BiL.I.....u Bidl J 1\\ ł 
  ul. Sll'alacka 62 
  
  
  OFERUJE 
  
  
  szybldł: i 50lidnł: wykonanie napraw bi.czącycb: spy- 
  charek. kopuek, 5a.n1ochodow Żuki Star wllzystkie typy oraz 
  wykonanie z powierzonego materialu zgrabnej obroblu skrawd.- 
  nia. 
  
  
  J.....(I:? 
  
  
  ZAPRASZA 
  
  
  de nowo otwartego PAWILONU HAN- 
  DLOWEGO \N Bielsku-Białej, ul. Sempo- 
  IO\Nskiej 1 5. 
  Zapraszamy do naszych sklep6w NA. 
  SIENNO-OGRODNICZYCH w J[alwa..ii, Su. 
  chej Beskidzkiej, Wadowicach, Andr,,- 
  chowie, Bielsku-Bialej, Skoczowie o..az 
  do hudo_ni _ KOZACH. 
  
  
  -tJ W;,,',O 
  
  
  1, 
  
  
  Od 1.11.1990 r. obniżka cen materiału szkołkar- 
  sko-o\\oco\\ego w nasL)ch punktach. 
  SERDECZNłE ZAPRASZAMY 
  CENY KONKURENCYJNE 
  
  
  kr ?9f 
  
  
  NOWO OTWARTY' SKLEP MOTORYZACYJNY 
  CZESLA1NSTRYCZEK 
  Bicl;ko. Biala o ul 2vwiec::ka 174 
  poleca Szanownym Klientom 
  cL
  ści zamienne do samoehodów 
  . ł-SO 1300, 1500 . PolonC'z 1500, 1600 . Fial 126p 
  . Żuk. Nysa 
  POSIADAMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY: 
  * Jlit.
  J 'fo;t.'i('nie tłokowe produkcji PP PRl1\tA we wszystki
  h 
  \\ 
   nUdl'aC'h napra"-<'7]'('h 
  .. Uołt.i kpI. i nkpl. "" JK'lnym asortymf'ncie 
  ..,.. pan(',\ ki p,'odulicji pp nl\ł.
  T w Gdańsku 
  
  
  ORAZ 
  
  
  lo;', 'oka. aparat" 7.apłono"t', gażniki i (,7f
  d do 'iiJników. skn:yli 
  hl('J:("IW. 7.3uif"zell. podze!Opolow i zespołów W/W marltk !jamo. 
  ł.hodo.". 
  
  
  Z,U'łtASZ-\!\IY KA ZAIUJPY OD 9 DO 17. 
  U NAS KUPISZ NAJTANIEJ! 
  
  
  49493 
  
  
  OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
  BIELSKO-BIAŁA 
  
  
  . 
  
  
  ; fłHJpNł ' 
  
  
  GI.ÓWNEGO 
  KSI
  GOWEGO 
  
  
  . 
  
  
  KANDYDACI WłNNł ODPOWIACAĆ NASTĘPU- 
  JĄCYM WARUNKOM: 
  
  
  * wykształcenie wyższo - ekonomiczne 
  * pożądane uprawnienia biegłego księgowego 
  * co najmniej S-letni staż pracy na stanowisku 
  kierowniczym 
  
  
  JlltulIna,-ji dOhc7ą('}<'h \\arunkow p....ac).1 plał'Y udzida 
  UL.ial 
  p..a" 1'."acO"nll.'7)ch i Admmi
  tracji Okrfgo,,"ł'j 
  Spold
  .iI'lni I\łlpczar
  klcJ 8Icl..ko-Biala. ul. Ił.. Luksembul"C' 
  14 20. td. 2iP.-91. 92 
  
  
  49497 
  
  
  HURTOWNIA 
  ZABAWEK 
  FF\'SZi\. 
  
  
  ZBROJEN!A 
  BUDOWLANE 
  
  
  n l łP! 
  
  
  Cic
  zyn. R).nek 7 
  w godz. 8 16 
  
  
  w eonie 3.500-4.500 zl/kS 
  (w zaJe:i:ao
  ci 
  od .uatr-rialu. 
  . skon1.pUkowanła 
  zb"oJeń) 
  Przedsiębiorstwo 
  Produkcji Materull6w 
  Budowlanych 
  ..ENERGOPOL'. 
  
  
  4
  ('" L 
  
  
  r _n" 
  
  
  OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
  SUROWCÓW WTÓRNYCH 
  Bielsko.BIClla. ul. Czechowlcka 59 U
  I. 223 66 
  
  
  C:Uł'ho,," kf:-Dzll'dz;.,,-
  . 
  ul. Komorowieka 9. 
  1('1. 5.,4-29 lub S
  5-(j3 
  495! 
  
  
  1'0 ,\
  R \Kl 'J:I.'Cłł ct_'I;'/\Cłł KA.lD.-\ II liS£: 
  J>	
  			

  /strona9_0001.djvu

  			Fabryka Reduktorów i Motoreduł