/strona10_0001.djvu

			-- 


4 
.DO.DATEK OGŁOS=-EN
OV,Y - . . 
W'/.W 7 ....". , - - T
' - 
 - ,. ""-- , --J 
/ / '. 
« . 
:, , 
... 
.' " / 
, 

 )1 s1'J.r
ędaz E R I( A M E X SPRZ
DA '\t kl. " , I 1,ItJ4. "OSZłlK".
 WARSZTA- 
. . t'-I 
-I61-ł Q TÓW koadekeyjnych do PRZEDSIĘBIORSTWO 
bPRZEDA.M T,.aba.,ła nO""l'"'). Twoją hurtownią spon,..' I

"'
' sta.lej w:;polpa-acy dia ZAGRANICZNE 
" " l'lr'l' 
41789 53n}6 POLECAMY "3. 
J. 
2 'II.ił... konbahentów zac:hod- W Polsce 
nIch. 
TANIO' obornik z kurmka sprz,," 
PR.l.f łJ \M IrI.1Jt'lf I. al n

 011 4'ifW} PILNIE ZATRUDNI 
dam. 7.54 67 .'
 07 . oddzioż dziecięcą z Im- WARłlNSn, 
ZAMl.ENIĘ 125p (981) n.ł portu Kl"PłĘ ;lII. 11 - W h
n I )- P.. I , Lo.... . mimmum 6 osob sZYJą- k..a_cowe 
j'\Y("O . szklo uzvtkowe - Dura- tel 6:J-łlł-...lI 
n"'II-'.\11t.1 4. fU 
Poloneza (gwanmc.18) za dl"1płutll. l lex cych . profesjonalny sprzęt na bardw atrakcyjnYł"h 
Dlelsko 255-76 "i3 Ol . RTV m',
KID'. kupul' prze.-J..lZ domo"" . wysoka )akosc produkcji warunkach placowy<:h 
SPRZEDAM: M(.n"«C'd
::I. '\08-sku)'. . bron myśliwsh,ą i gazo- (UJl.<;Zkil'1. p [lP'1 .E -,ko BI:lI:. . doswiadczona zaloga_ 
pod( l"nlP l 
 Ił, nlPd7 "lIki. ,. . Ofe["ty prosimy skladai' 
ruowy, podwojna kabma. 7_KTZewarkl wij 10 -lit tel .lUI-M .1-'.Vl' Zgłoszpnia i inrormacjt' 
- nowe, frytowmc.... low
""kę uzy- Bielsko-Biała. ul. ks. Stoja- ..(.RESSPOI ., wstępnit" telefonicznie 
weną, 266-25. 5J097 Plł+:(. c.o l..nl'
 spr.ndcln1. Jawor7(' Dołnł" 373 tel. 12-238 Biel.ko-Biala 290-31 
lowskiego ł9 IKoni
""ał tel .!319
 4.,6101 
SPRZEDAM: 116p (1985). przyczePf tel 21tZ-8l 4946
 we" n. 2.:15 
platform, do cięgnika. tel 27(1 42 45777 \-10TOł--'''KL pr odwOJlnn,y ku- 49489q 
53096 piC'. 
J. !I.! 4,1;76 
SPB2EDAM: zj,ła Uylald, prZYCZt"f)ę. PO »aguow. 000 "" . plandckĄ USługi' lM-l Gl hydrau)....:.:.I1o-gazowt' ..,...h- PRZ"1.J\tĘ kraW
OWl' Blelsko-fila- 
dnałke budowlan4 lO BmW Ustroń. - SPr7edam, 1e1. Umon 3J. 70. 53064 ku, tamu, !IOhdme o-,bom pryw t- ła, Zuba\.,,-klt"R-o U; 5 53{)70 
Wył"cłoego 3.'" 23-34 531193 0)11 ,1 Bu I K. ". 
SPRZFDA.'\ł Mercedesa 123 (19'77). (7.'\ SZCZE
It' 1I.."'an...... v dle Fmdua 10 1;1>11 ZATRI'DSIĘ sprawn('go rE'n(."lst
' do 
SPRZEDAM kiosk gastronomiczny I-"I.lta Flonno (dostawcZ)' 1980). BI{'1. klarl7111 7" '" odksml, l I O"'''nlc1Ltl r I!II II (kl'nle('zny mo. 
z wypoaazemem. Bielsko-Biała. Ta- sko I.el 2.88 81 od 7 l. 530'i9 462-...1. 5
jl6 1
at.. childJ Ofurty ....rnnlka Br 
deusza 19a. 53092 ,.W1TA" pomoc Ił'kar.;kół, pll" ł;:"llIar- kldzk.. 5JO-l8 
SpRZED '\\1 działkę uzbrojoną ska. p!o\ he to on B. . 1"O
'I"l KllJI; "-o! D. on I. Zt\I,UC" 7ółtl'ldllll,' H
nClst\" leI. 
BIELSKO - sprzedam dZlalk\' bu _ BIt'I!i.ko, Blelsko-Blala. uJ Zapło Biala; _J9 r l "1 _..$-44. l c rue BIelska. tel :..B8 bJ (Od I 5Jt',1S Bul 
 kra\'l.cow I krn.- 
sprze OK.""A t\\
e linny ,OKt Er-ł=:''' nQ\\.v 
,)rzedam. tel Czel..ho\\' '" C7ł'gfJ do :szycia ou.liE'zy skv. Uli I. 
«az szyby n-spolon
 IZO 
, 52:1-45 53ud7 tri 42"'ł-fi4 45f1
8 
DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO nuar I k. OZlalUv.", 11 ..."........ 
TeL
\RZ' mr"'IQwyr,.h- prz:"Jmt;". 
pos.::l'1zka
two. rr ".. ',taD . ....aly,..dr.it. Jl.gl
lIonska 19 45C60 
nI(".<;Iu.-.ars1.wO wvknnUJ°'11-, HU' ";KO-BIAL\ p,ł"y,a 
 '" 
PRZYPOMINA I solldrue. tel 449 iO. ., "'- oJ..rod. rhl7p m..\ , IE" a. ZATRLIU'IĘ dZIC'v.-J.lrki kra\' l"()- 
,,' K.. -, -, o lub I \'.
. Jd\l.f,rL(,. tf>1 'i2 Uj) 5.
05S 
'7 Al ł
ZJŁ przt"lwsłnrlpczr!c B. ....n.nlkót liesl;:lozk.. '."'" 
odbio"l:oan 1IIIody O zabe:zpie- !':klt Biała tel. L
 59 S f'ł7 KRA W( U\\ E prz}-Jm'k'_ te! 
"O::l 
HALĘ -100 rr. k\\ wE. uP.'"l! :,J03.l 
czeniu .u'ządzeń wodociąg o- ",'"\:'pożyeLA!\1 at.rakt"YIf"l(' 
lIknl(, n;;ad.a1ąCiI 
Ił' na magan . 1.II",f- 

'ubr
 J->:tda, Bll.l P .Ja, l Ar 111 Z. 'I. huY na okres .-4.... .... "'
"u L.,o::I... KRAWC'O\\E JJp....I'11ł: od 70;)1"870. 
_.,.ch i kanalizacyjnych p..zed 7 lG 'oslrole Wnj"ika PI 1.:: .l::"n1 4'i326 IoJt).K .ruka BoO'''tUO
 li 
-Iv'o [31. <"k'J BI,t'., tł' _ ., <....UI';2 
skutkaani zlanV- DOMOł'OSY. tf'. 2.93-19 -ł5fi2.: MRAKOWSKIE PRlEDSlłBIORSTWO GDSPODARMI 
WŁASCICIELE NIERUCHOMOSCI WINNI PRZEDE 
\L TOALARM}. tej :il:5ł1 S4 4!'i516 MASlYNAMI BUDOWNICTWA 
WSZYSTKIM: DRZWI garaLfJ\o,(' r'oonoSZllnf'. 
Iu- 
1. Zabezpieczyć instalację wodociągową i wodo- sar
two. Bldsko-L J8łłl. Cl
_.lyn..
".a Zakład Spr7.f&Owo-Transp'Jrto,",y "" EleI5ku.8Ial(j f\\'apleni('y} 
mierze przed zamarzaniem. 31. tł'l. 297-57 (8 III) 451.17 ul. Strażacka 62 
2_ Studzienki wodomierzowe wyremontować KOSLTORYSUW A'IrriI1E o«o:nl1bu. 
i odwodnić oraz założyć brakujące pokrywy. dowlane, :szybko, I.amo, I
J lOO 5-1 O F E R U J E 
po 17. 45533 
a stojaki z wodomierzami zabezpieczyć przed TApICERKI. drz.wlowe. zdlu?jł' Zml- szybkie i 50lidfte W'ykoDanie napll'3..'W bieoi:ąc)'cb: spy- 
rozsadzeniem przez mróz, d.zmskl. Blelsko-Blala 287-52.. 45559 charek. koparek, sa...-nochodów Żuki Star w:lzystkie typy oraz 
3. Usunąć wszelkie nieszczelności w instalacji WYPOŻ1'CZAJ.JI,U ..sYLWIA' p)k wykonanie z powierzoDego matel'la.łu zgrabnej obl'obki skrawa- 
wodno-kanalizacyjnej w celu zlikwidowania ca stroje 
lubne, WIeczorowe. SWkow nia. 
przecieków. ska, Bielsko, GrWlwaldzka 50 (wŁ'J...
.,e 
od PiastowskieJ), tel 296-'14- 4550' 
4. Przestrzegać. aby śnieg usuwany z chodnikow VSLLGI przewozowe tet.:oo 93. s:KJ43 CENA USŁUG NA PODSTAWIE KALKULACJI WŁASNEJ 
nie był składowany na armaturze wodociągo- 
wej oraz na wpustach ulicznych i studzienkach CYNKOWANIE. cynowame wan- K.290 
ny. b
bny - połysk, Blelsko.Biała, 
kanalizacyjnych. Best\\. IIlska 100 45725 POSL{lKI.'.Jł, .... >.....ntrum Bll1..
.:I ,..,.
e 
Naprawa uszkodzeń sieci. instalecji wodo- lokalu na bIUro 20 m kw parter-. . 
ZA NASZY'\ł posre-dmctwem mo I pu:tro leI. 484 33_ 
30"3 
ciągowej oraz wodomierzy wynikłych zesz kupll. nBJtanszy samochod JUZ DO \\"\: 
 o\Jl-'(.1A lokal na usłU£!. hluro KOJARZY małzenstw._ 
Z nieprzestrzegania W/W zleceń odbywać od2mln. tookazJa l . BFPA . Bfelsko- krDJO\'''p. 
Blala tel 439 58. 53061 w «"n
rurn Hitu,l-uI. tel 421-
4. 5.1ffi6 Z8gramlzne. C: y lweSl.er" karna\l.al 
si. będzie na koszt właściciela nierucho- z Duł' .karnl ..'TYLKO TY" ll,('I. 
WYKOB 1 sprzedaz płytek lastnl"O. 81P1- BIELSKO. sp"łdzu
'czP 54 m kw. 
ko-Bl.3ła skr. 434 S30:n' 
mości. skn-BJala, ul Kcanl:owa 31 """" trzyJJokoJo.....e .lamleOlf' na dwa 
Kr 
04 oddzielne. teł 441-51 "i3Cłl FIRMA pol('('a ZółWUI"Y- okienJW'. 
VIDł:ORFJESTRACJA, trI. łl9 62. d!'ZWln\l..e. bramowe. B
lsko Blala
 
damdztałkębudo'l.\olllrullOarow I::1;'" 45701 M-ł, ",ła$noslIoVol('. I.eleron K. Fmdt!ra 22, tel :2')5-76. 530fi6 
INSTALATORSTWO ty ..658" Kromka Beskidzka 53057 no, zamlemę na podobne w Bielsku 
AL'TOALARMt'. Ustron te-l 32-301 Listy, oferty ..653.' Krorukll B
skldz- ZAMlt:SIĘ lub spr7.E'dam (t
'lko 
ELEKTRYCZNE KUpq lokal handlowy - BleL..łro. łJ332 kl. 53028 CZłC.nkOVolI Społdzlt'lni MI
sz. ..Złote. 
ELEKTROMECHANIKA IJsty ..65r Kronika Beskidzka. .....,.. DOl\l. komfortu""")' okolICE' WadO\'l.lc Lany") 
draz pr7Y Akademil Umlt'JiI;. 
HAKI holownlczf! wykonUJę' I mon. tno
cl 4U na podobny przy Grunwoll
 .. 
A. Mlpl G T..I..k. KI.IPIĘ :maczk1. za,varuC7.l1E'. polslue tuję. 7.abru te-ł. 71 82-12 28135g (nueszkarue, pom:t.>;!zczerua handlowe) d7kleJ. Soblł'skiei"o. ,.....entualmc ku. . 
Lasty ..656" Kromka Besiud:l.ka. 5,1Ooł9 _ sprzedam, \A rozliczenIU mlE'!".7ka- pu: gl'lraz. parcdoę \A' tej okolicy T<'I. 
wykoaaJe - p....e..... CSLUGI pognE'bo....-e Krzysztof Zwek. nie, teł- OSWlęclm 234-08 53002 2-13-S\ł 5.1050 
SPRZEDAM dom, las. pole, całość Biel5ko.-Biala. ul Bch Warszawy 23. \eL 
lila - _ode........le 3 ha, BIE'lsko-Siodlo \CI 447-04 
5 242-)8 - czynny całą dob
. 4J957 \-1-2. OSIedJe Karpa<,'kic, 34. m R. I pll;'1,ro tJ\\AGA! pnSladam \\' ct'ntrum BIt!I- 
.....talacle: SZKLENIE okien. lustra, krótklC te- - z.amlelUf na w\ęksu w Ble ku ska Białej dwupiętrową mezalmesz. 
SPRZEDAM beczkę "WUKO". b'WQ Bielsko Ba.ala 4. skr poczt.. 53 43<3' kalą kamlemc\, oraz samochod oso. 
. .'.kbyc... btrow, teł Z)'W1ec 53-76 po IB. 53Oł4 rmin).. \I. ysoka Jakosl BIf"lsko-Blała. boy. y. Jestem otwarty na kaz.dą pro- 
. odpOD'lowe Długa 16'. tej. ł30-08 36457 'I ptąca pozy<.ję \\, połpracy. LISty. uferty 
 
. .o....oloD.owe SPRZEDAM 1.a000 atrakcyjną suk. 1;ALUZJE przeclwslonF'czne, "nb- .1337" Kromka ne!".kldzka. 45700 
mę slubną. tel. 41'i-84 po 16_ 53040 Z:\1 RLU"\lI
 r,:,....c..\ 
 do SL"l.a 
Z materiałów własnych i po- rz}'<;te koJoro,,"," BIe>lsko-Blala. odzlt.zy dZln5Owej. BK' kn Braci 13. W\POŻY(ZALNIA kaset WideO 
wierzonych. Bielsko- Biała. SPJłZII:DAM 12Sp (1984) - nadwoZIe 22159 36487 53075 I ph t k"I'1paktov. v
h zaprasr:a: ł
O. 
]990, Bielsko-BIała I.eł 211-75 53038 DYGOV.'ICE. Żywlt"cka J4ł8. tel.. 
uJ. Gork.ego 12-'22. tel 449-76 ZAKI..AD SZKLARSKI poleca swo- ZATRllJ'\':IĘ lImłupm<.zkl;! -- 'Z}' 631-6110. BLCZKOWICE a:u (po!':iada. 
W I. 12-14 SPRZEDAM 
 m kw b'JazeTlI, Je usługi rowmez \\' terenie, Kot- CI£' pła<;.lCLY, U 460-16 
3071 my rokl wvltor filmuw). 'iJ064 
43483 Bielsko, Trze-ch Dlamentow 87 (daw- łanki. BIł'lsko.Blała, Barhcklf!'go 13. 
M Spadzista). 53034 tel 258 6S i'I5 
- - ZARZĄD MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 
1b51< I" 'fr '-y 
\I \Ii l BIURO WIZOWE Kęty ul, Kościuszki 4, INFORMUJE. 
r.claowo6i:. u WEL TU tel, 534-66 że spisy wyborc6w do publiczneg9 wgl4du bOdą 
.ol14aoW. od g. 9 do 17. sobota do 13,00 wylozonu w dniach od 10 do 15 listopada b:r. w godz. 
bl'.7.... ce.y 12.00--17.00 w gmachu Urzedu Miejskiego. Plac Ra- 
OIUlZ WIZUJEMY PASZPORTY ,DO KRAJ6w EUROPY tuszowy 1. 
Listy można sprawdzat r6wniez telefonicznie (tel. 

klll' I \'IH \1)\ W TYM FRANCJI I A1JSTRII. 248-32 lub 244-20) w godzinach wylożenia spisów. 
Telewizory ..Samsung U Wyrabianie paszportów. Ubezpieczenia ..Warta" Zgo4aio z ustawIt o wyborze prezvdeata R.e- 
i inne towary; czypospolIte. Folski w spisach ujęci będą 
nyDnr od . do 18 Ubezpieczenia "Westa" - komunikacyjne. majątko- 'W,'borc,' za....e.dowanl na obszarze IIDla.ta 
Blrlllu..Blala, Da pobyt stały I pobyt c..sowy poaad 2 ..Ie- 
.... MIrkirwkD .. we. losowe. ubezpieczenia zakładow pracy, obiektow słące.. 
SERDECZNIE handlowych. PREZYDENT MIASTA 
ZAPRASZAMY Krzysz&of Jonki5Z 
49507 49473 Kr 303
		

/strona11_0001.djvu

			PŁACE NASZE POWSZEDNIE 


II£' ostatnio zarabiarn
'? :\la tak postawione 
pytame prawil" "S7.
's(,Y odJ>owient): zden-do- 
",anie Z8 malo. Uwolnionf' z pęt adrnini"1f'8("Y_ 
jn)'('h ('ł..ny 
ko('Z!,.ły w gOI ę j.d{ słupek rtęd 
w upalny dzień, POd(,Z3,) gdv w pOl'tf...lach 
temperatury ra(.zej minu...owe. Ta roini('a w)_ 
wojuje w zakładach pracy ogl omn(" dsnił"nie. 
ch('{' ..rownania do najlepsz
ch'" nit'koni£"('z. 
- nic poprzez zwiększenie w)'dajnosd. f)aleko 
jes7.ne. niestt"t)". do takił'go mod('lu go'"podaf'- 
ki. "' ktorym płace są prostą pochodną wlożo- 
n('f:'o w pracę wysiłku fi:zycznł"go. ale leż 
iJ1(('I('ktualnego. 


W przemysie województwa bielskiego śrł:'dnin 
płaca we wT7cśniu, łączme z dodatkowymi wy- 
płatami, wynosiła jak wynika? dany<.h WOJc- 
wodzkicgo Urz('du Statystycznego 1.039 tys. 
2:1 (w zaokrągleniu do tysiąca). Więcej 7.arabia się 
w przemyśle elektromaszynowym (I 078 łys). 
mnlcj w lekkim (888 tys.). Ale tei: w br:mJ'Y 
elektromaszynowej zrói.nicowanie wynagm- 
ezcn jest spore. Dla przykładu. w bielskiej "Jn- 
dukde" wyplacono wc wrzcsniu 1.30, I)'S , UŚ 
\Ii ,.Apenic" 953 tys. 
,.Indukta'" ma bardzo dobre \\'ynlki ekonomi- 
czne, twierdzi zast('pca dyrektora Kazimierz 
AOł'ukow5ki. dlatego tez firmę sta(' na płacenie 
popiwku, Zalogól wygrała los na loterii: duży 
wzrost wysoko oplacalnego ek
porlu de\l.:i7.0we. 
go. W "Apenie" też mają bardzo dobre wyniki. 
Uważają Jednak, że płacenie popiwku byłoby po 
pro
tu marnotrawstwem srodkow. które mozna 
przeznaczy': na rozwój przedsiębiorstwa. ..Płace 
-ą w Polsce zależne od ceny ziemniakow. 
marchewki i cebuli. nie od erektywnosci pro. 
duk('ji" mQwi zastępca dyrektora iJednocześ- 
nie główna kSięgowa Maria "etnal. wyriizając 
nadzieję, że zmieni się to od nowego roku. 
Pomm10 dobrych wyników. cieszynska hCpl- 
ma" też nie przekroczyła do wrz('sma średnU>J 
wvnagrodzen w przemysJe (996 tys.). ..Zaklad.... 
1Ni wiedzie si( dobrze. moglismy Wl('(, od J paź. 
dziernika podnieść pła
e o 250 350 tY5i("ey" 
- mówi zaslępca dyrektora Kazimit"rz KiUihs. 
ki. Płacą oczywiście popiwek, zdeLyrlowali się 
jednak na to ..szalenstwo". 
W k.fCkich Zakladach Melali Lekkich do wr7C- 
ima zapłacili 8 mld 600 mln popiwku, a mimo to 
firma lokuje sif' na ostatmm miejscu w kraju 
\Ii branży melali niezelaznych. Jak na sn.'dnią 
wojewódzką me zarabiają jednak mało" 1 175 tys. 
zł. Dyrektor ds. ekonomic7n)'ch zwraca uwag
. 
że wc wrześniu firma wypłaciła dużo odpraw 
emerytalnych, co mocno zawyżylo srednią. Pla- 
eenie popiwku to nic innego, jak konsumowanie 
zysku: dobr.ze, że Jcst co konsumować i Ż\! ponad 
połowa zysku zostaje na C07WOj_ Juz jednak 
mocno ograniczony... 
W dużo gorszej sytuacji są zakład)' wlókienni- 
Cł.:e - tu Eircdnie wrzcsmowc oSiągają I>oziom 
'700 800 t)'sięcy. Ahdrychowskie Zaklady Prze- 
myslu Bawełnianego (765 tYSlfC)') wypracowu,.Ją 
zysk, ale w żadnym wypadku tWierdzi zaslęp- 
ca dyrektora JozefTaLartzuk - nie stać Ich na 
place nie popiwku. Podwyzki do 3 proc. i tak 
mkogo nie zadowolą, a powyżej 5 prO(". placi 
i(" 
juz t)'IE. ŻC glowa boli. To salno w ..
welanie" 


(716 I
 i\,'- J, która JI t w o t) Ic gors7ym położc- 
mu. 7'" miała na dodal
k fdldlno<) baz!";' do nahna- 
nia płac. Jedyną SJ'iłnsa na podwY7ki są reduk(Je 
pr.H.OV. niknw W ,umie od J(I.lic ok. 2511 osobo 
z h nk 100. lIILtcty. na 73sllt'k LIla ł.,czP)bot- 
hyd ..Ci. ktorzy 70staną lok, 850 o
nb), mogą 
spodzie\\ai: Się podwyż("k w li"itopad7if" 
ru- 
dniu" - mówI Zdstł.'pca d}.rckt'u3 Tadl"u.sz 
Ziemski. 
CI. którLY mają pewną robotę w s(er7c budże- 
tOVl.t:j. to tcra7 prawrl7iwe ..p.any" to pr...eko. 
nanu,' jest ('",raz powszechmejsze. Tak naprawd{' 
jednak, w porównaniu z przemysłem, Ric ma tu 
wielkich kokosów. Pensja nauczydela przed 
o:;;tatnimi podwyzkami wynosiła śreunio 952 ty- 
siące,lącznie z godzinami nadliczbow)'mi. Nau- 
czyciele akademiccy 7.arabiali we wrzesmu nie- 
wiele VI. ięct'j, bo 1.019 tys, Wyż5za była 51 ednia 
w pr7ypadku I('karzy (1.423 tys.>. osir,gn{'1i oni 
jednak ten wlikażnik kosztem pracy w c7asie 
ponadnormatywnym. Administracja miala śred
 
nio 881 t)'s., wymiar sprawiedliwosd 1.051 tys,. 
B pracownicy służb finansowych i ubczple<.zeli 
... 1.059 tys. 
Podohnie jak lekar
e i nauc7ycielc. w gOd7i. 
nach nadliubowYl'h dużo pracowali kit!"rowcy 
MPK. W sierpmu ich płace wyniosły 1,164 tys.. 
ale ka7.dy kierowca je....dLił dodatkowo 52 god7i.. 
hY, (,,7.)"H miał jakby o tydziel1. wi
ccj roboty. 
W pol4CZl'niu z udążliwością pracy za kołkiem, 
przy dużym hat('icniu ruchu ulicznego. W)FWO. 
luje to zrozumiałe frustra('je tej grupy zawodo. 
WCJ, 
Wład7e miejskie, od kłurych zaleŻ4 place kle... 
rowcl;w MPK. uzalcznione są z kolei od popiw. 
ku. ha płOicenic ktorego brak im środkowo Kło. 
potu tego nie mają. z","olnione od podatku u- 
uądy nowo tworzon)-'ch !ipół(-k joint-ventures 
i Jirm polomjrIJ'ch. Wbrew jednak polocznym 
opmiom, w('ale nie placą onE więcej niż srednio 
w przcm}'sle. Dyrcktor-pcłnom(}('nik firmy ..Da- 
mari" (po podwyżkach ok. 1.050 tys.) mówi, że 
prLedsifblorstwa zagraniczne prz('staly b}'c at- 
rakcyjne placo\.\"o: dają tyJe, na Ile je stać. Slara- 
ją Slf wszakże nieco wyprzedzać naciski na 
POdW}"7kl uposa7.cń, bo "stwarza to pracowni- 
kom więks7Y komfort psychiczny". 
W spolce "BiC'lkoo" place takie mc odbi('gają 
od średniej ale ich 7roznicowanie jf'<;;t dużo wlęk... 
S7C niz w firmach panstwowych. "To jest akord. 
nil'ktorzy dochod7..ą do 2 milionów. ale inni 
mają po 800 900 ty
itł'Y" - mówi dyrektor 
Kolar('z)'k. W spolce wychodzą z 7.ałożcnia: 
..Plal.
 wi..-c ,",ymagam", Caly cza
 prowadzi się 
wnikli".. obserwację w}'dajnosci i Jakosci pracy 
- k10 nic d3jc sobie rady. musi odejsc; ch
tn)'cb 
na 
olne mlcJsca me brakuje. 
..Bielkon" tojuż przykład innego Podc>jścia do 
problemu pracy I ""ynagrodzeń. Tu kierunek 
113cł<;;kow został odwrocony: żąda przede wszyst. 
klm dyr£'kcja, me pral"ownicy. Wraz 7 rOLwojem 
spólC'k, kierunek ten bfdzae stawał si
 domimJJą. 
cy. 
Pytame t)'lko: na jakim poziomie (płacowym) 
będzlc odbywała SIt' tat "rozmowa". 
ANDR7EJ OTCZYK 


KRONIKA BESKIDZKA. } 


KRONIKA TOWARZYSKA 


W pogoni za dziennikarskimi tematami. cz)li proJ''' 
ż
da nic b
"am), niest
ty. w towarz)sh-\ie, Na pe\\ no do 
niego nieba\\em wról'imy - ale póki co - podglądanie 
lokalnego hajlajfu zO"itawlliśmy ..nadwornemu" - poe- 
cie Mi('ez)'slawo"i Stancliko\\ i, Uwija sie wi("c nasz poeta 
w to\\an:ysh\ie, podgląda, nasłuchuje i wiersze składa. 
\\' pra\\ dZ1e nic ma legit).olacji dziennikarskiej, ale prosi- 
m)' nie w
rLucajci(' z towarL)'stwa człowieka. Nie"ielki. 
nie rzuca 
it w oc.'Z)' jak kamień i przpcież nie wadzi. A że 
opis.uje... 


, JA
l:S.l OKR.lESIK 


Pos(lol. r('daktor i l:wiązko", iec , 
na nił"prawości - bicz (czyi.: rzemien); 
(\'to )skrzcszł"nia Polłiiki udziałowiec: 
OKRZESIK- nomen om('n- krzemień... 


IGNAC\ BID,IEK 


Ignae z Bieńkó",ki, dziadek wnukom 
(to nie rojenia 
ą ranla'tr) _ 
z nową ....ie 1'000(' zwiąl.al szłUkił 
(po raz... bodajże jct1cnąst
.). 


t.IARIA J.o\:oiKO\\SKA 


W NADPRZYRODZONYCH jej dziaJaniach 
-;- w)"znaje t)'lko jpden Bór; sir. 
lSam byl('n1 
"iadkił"m - jak z mif'szkania 
(,,;deeiala na... ..I..kl(oluksic.) 


JÓZEI' SZCZlmBA 


Bez Szez..rb)" (ehoi- posla.' skromna) 
- na Slowaekicgo, " Książnicy- 
Juka b
'lab)' o!:romna; 
''''ręcz. \\')' r n a, o C'7
,tł"lnh')....! 


\\LAD\SIA\\ CJ.:UA 


Kto za ..Kroniki" picr" Sz"m bos
em 
"'los,.. 1",," ie z glo,,")' i rOLpacza t 
te
o 7apł"\\ nianI wielkim ciosem _ 
że lo mu "cal..... nic u(",lanla. 


KS. JliJ.:o' SANAh. 


Z Kóz prn-b) I do BiaJ..j 
Probos:(.('z J'"j;omoś<'i; 
znak to... nadł"l' śnliaJej 
BOŻEJ OI'ATRZ:\OSn. 


DOKONCZENłE ZE STR 6 


Mam ułatwione zadanie, bowiem 10- 
Jalnosc, która mnie cechujE. pozwala mi 
jŁ'dnoczŁ'snie bez skrupułów brac pensj-: 
0'" ał"i? 
Zarzuca mi Pan mollr))C'11I ' 37 lat 
lo mmm Zdanll':n - ('pl) mall1) v. it:'I< 
dla pQht,vka I b.7n(:'sml'nii na ca.h m 
"I(' 
CI
 Fłłktemj..st,ze Wd71SIl ch c 'h 
trudno In sk3c r'aon,;cuł. p'_" ,Jram SU,' JL--a. 
nak znu(.'III(! S J 111 lC(' na l :Jzu rado. 
sny. 


- Poza I) m Jest Pan o.ob
 o "'POSo- 
birniu wlackzym. nie znosz4t')'m "lipne... 
rł\\ u. ZI
li",i twierdzą. że ulChowuJe 
si( Pan tak w urz
dzie t)-Iko dlatC"to. że 
nie ma tu rana żony_ 
- Anglicy odpowiadają na to krotko: 
no comments,.. 
- Ponoc najlepiej czuje sit Pan " "-o. 
dLi.... .. nawet pod wodą? 
O tym tei panowie wiedzą? Tak, 
byłem pletwonurkiem i nurko\Ą-ałem na- 
\I.-ct w Morzu Czerwonym, Tel.az 1>0 pros- 
tu nic mam na to C7asu, Co zas do podt{'ks. 
tu (<,go pytania, to zawszc W)'st{'puj(' z ot- 
wartl pr.{.ylbicą, hie dIOW.IIU głow)' W WQ- 
d
... 
-- C7.y otl'zymal Pan orertt z firm) 
krawieckl
j lub konrł'k(')'jn('-j, która 
('hdalaby Pana ubierac? Jest I'an prze- 
cież wdzitczn)'m modelem, 
- Ha! Ha' Chyba grubym. Nie Rl)':<;'a- 
lem nawet o tym. Ale powa;;nie, Dobre 
imię bielskich firm sprawiło, że niektQn"y 
ministrowie I dyplomaci właśme u nas 
zaopatrlJją si(! w swoJe hs1uzbowe" stroje. 
- Co Pan zrobi 25 listopada, sloją(: 
pczt"d urną wybonz
? 
WI7U('f głos, 
- GIO"iii na kogo? 
Na Tadeusza Mazowi<:'ckiego, 


Rozmawiali: 


PIOTR WYSOCKI 
JANllSZ 8ARMn.
		

/strona12_0001.djvu

			8. KRONIKA BESKIDZKA 


ZAGINĘLI 


KRł' ".. 
 u""" ... .. nt'Jo1 JO'lt'fa \Vm'.nlC'f!'li Jol.efa 1 An ., 
Uf l I" \'ol 1::\ KU I..Jldl< II D 
ku H ul Ąl,. Um Ino 180 4 
R Jp 
.I('k 7 ...... u 64 101 l, \\ IBO cm. p.:' . 
ukła. v.'lho;y 
krCltkle 
zpakowa.l('. twarz porun,la, s :I, zar 51 s v ni l:( () 
pl.....nE'.' Z)' I£"brakul I L. 
7""""Jlri£' prlwadł 
\\, ana, b ..Ik J _Itn pa Ot [ ozr IIIIU( ...La 
Wymlemon:!o t-dlil. na W) u e w WI lO l)j lahl "14;' od gruP) I do chwlh 
obecnPJ n --e Jrgo pohYIUJP"'1 nle.man
 ChorUJE' na !'chu:ofren lod 151131 
pr ...a w £ rJlta.u p I..hI811)'(Ln)m w Rybniku 
K'....kl w k zna Inl(j Jt pIJh\itu. pl <;'1. 11' .t CI la '"..-:ne- tel ''''miez...'' 
lub( nl:n tel'i:kontaktowBmt I('"KWP,\ BIC' ku ala J.lI r .
h )11, 
puki lU..! Id 
40-41 ....ł'u, .4,.>3. "'34 'Z KHP w CI"'<.:zymł", PldI£' Yr.. Id 
l41 lłQ, .' .!6'i'. ) L I .111 I -rlnn:o.lką poh<"JI  
... 


.A 


- 
- 


1t'1f\. 


,b 


Kto okradł 
państwo? 


Na mocy usta
 
i z II VI 1990 r. 
{Oz. U. nr 44, pO:7 255) istnlcje 
m07liwośc dochnd:7cnia rosz- 
(:zc:>n od nlcpanstwowych osób 
prawnych lub osob flz) C7.nych. 
które uzyskały niesłuszne ko 
rzysci z m.aJątku Skarbu Pans.- 
wa lub innych panslwov.ych 
osób prawnych Z roszczeniami 
tymi mogą wyo.;.t<łPIC do sądu 
w termiml' do 24 lipca 1991 r.: 
osoba pra....na. ktora ponio
łol 
strat{' Jej organ założycielski. 
rada pra<..ownic7a łub organ sa- 
morządu terylorialnę
o Wy. 
dZiał kontroh pr:7c<.;lrn'gama 
prawa I 
praw <. vv.:dnYł..h PlO 
kuralury WUJł-"wodzkllf'J \lo Biel 
sku B ud7''-'11 zalulercsov.anym 
pornoty w do
hul1:7emu rOS7.- 
czeń 


Potrz.ebujesz dyskretnych 
informacji. opinii. ochro- 
ny. przYJdz do nas lub za- 
dZNcń - tel. 271-85 
AGF.;\('JA 
DETEKT\ WlSTY("" A 
EDII 
Bielsko-Biała. 
ul 
trrnił'za 1938, 
os. Iłc!oikidzkit". 


WYKONUJEMY CZYNNO- 
$CI NA POTRZEBY SĄ- 
DÓW ORAZ SlEOZTW 
, OOCHOOZEN 


4ą485 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
ZAGRANICZNE 
w Polsce 
"OLIGOPOL" 
" BIt.I
ku-8ialt'J 
..I I'KW" U 


POSZUKtrJE 


pra<;.owmka do prowadzc- 
nla kas" kraJowel1 waluto 
we, 


Or('rty pro..im, "ikladac pod 
na...n m adn-"f'm. łt"1. l'MI-31. 
w 23:i 


ł9ł" T<..\-

 


. skup samocho- 
dów na części 
. sp..zedaż częś- 
ci samochodo- 
'Wvch no'Wv ch 
OJraz U.l:v",a- 
nv ch 
{'/H HOWll L-IJlIEVIKł- 
ul. '7acbze 1. 
t..1. 5-16-2-1 .. g K 17 
49-70 


. . * 


'Konll nda W"I"
 d7kd Pro lo YrallJr nu po
 IKUJe' L....,.'nl. "o:"g'
 Da- 
riu!ilza Sobl'zaka s WCiold'pm..r.a I DanI{ 7Ai .....nał... Uf 30m 111
8 r 
"Dusllllka
h.l.uro .I.zam DU
.In,n.IZdroJ ul Zsancne bok. t"arzowalna. ra la 7£.10 w .Okn>.ll !.y sur
. nos malv 
prost)' Znaki szczegolne bllznv po slImuokale(","'mu na obu pne'dl'all1iono("h 
Wymieniony.... P"'zdzlt!rmku 1986 r. opusul m.. ">CI:' zamll.'
zkdmM i dotYl.h- 
czas me po"ro("ll InfQrmacje o los zółl"\lOnl o na),I',lY kler(o.....,)(
 do KWP 
w Walbrzychu. ul \'lazo\\.le<"ka 2. tel 28
 lub do naJ IZ oCj j('dlll"'stkl polu I. 
DoInu
l SOblZ"k b)1 wldziołn) na tł.'tf'lUe Blrbka Hlał€-"j Jako klero\\ca 

amol.hodu dosta
 lf'g(). zuk . pu.. dostOi\\. Ił" pK'czy\..a 


Nowy komisariat policji 


Komf-"nda Re,oHo" poh{'n 
w Bll'lsku Blolłł-'J upr7C'.lnllł" Zd 
Wladaml8 mif:>S7kam'm... polnoc 
no zachodniej CZ

C.I miasta ze 
od 15 X br. rO:7pouijł funk
'J()lIu 
"dnił.. IV KOllllsanolt Pob\:JI dla 
tego rejonu mla
ta J( dn0
tka ta 
pr:7£"Jęla wszystlU£" 000" lązkl 
brdii ce d9 ł yc.hcza.. "" gf'stll Ko 
mendy RCJonnweJ, a doty c7 <ł1.£' 
d:7lclmc; Kon1Uro"lc(" Slo.Jo;;kll.. 
i Krakowskie. Hdł<.110W Bll.l- 
sko-B. WSł..hod Llpmk gorna 
cz
śc i uhc' W\'l\'.(Jllma Komo 
ruwtcka. DaSL} lI....klCgO Czer- 
\\ ona, Nicpodlegk,scl. Krak( 
ska Komlsancłt ot -lugu"lĘ' II,.C 
o;;zkaricow damo,," z [t idu ( .t 

aę w tcrf-"me ogram<'/onym ub 
caml Boh.alel " Munte (' 1110 
(prCl,\\3..trond) Bohdl"U \ ""t' 
lu.pław (polr 1.)<1 nr 20 
V.7W}L . I1Ic(..-... or1 nr 


Yo.LW)Z\ Kato....lckol (od nume. 
row 24 I 3). KaL.imlt'n,a Wielkie- 
go (od nr 14 I 51. 
l('podh.'
ł(l:>oiCI 
(priłwa strona), PICC hy (od nr 28 
I 45) PKWN (od nr 12 I 15), 
Plb.udsklcgo (nd nI" I:n. WV7V.O 
lema (od nr 10 I 35). Wt;:glowa 
(prawa strona FSMII Lmu;rka 
(url nr 12 ł 3) 


KRP w Blclsku-Bldłt'J prosI 
Oh} wotell o 7.głaS7.dnae Się ze 
svrawarnl do IV Komisariatu 
Poli\:JI. khm
'go 
wd:7ibd znłtJdu 
JC !':I.... n8 piętrze bud).nku pł'ZY 
ul. Ua..z)'n",kJ('
o 101 4da
ne 
O()(. FS
IJ. h,.ontakl tdt..°fnJJIl'" 
n} J'.. t) m kOffil",arlalNn 1,...7nol 
u:7y"I...łc pod nUffi('rcm 2-\0-11 
Yi-t"w. 730 lub 38-730. DUlazd do 
kOlnlo;;andtu olul. IbU"'I'm \1PK nr 
3 (do ul Ohmp",,,,k
I.J' z ( 'ntrum 
I ta 


Radiac
jnc 
l:rJ'cjni"i C.O.- 
I
 p holcndcrs"i 
riPlla 15 tys lila zeberko 
gwaranCja 25 lat 
NaJtańBze up..oduccnta 
"RADIATYM" 
GII\\i('
, ul. Przt"\HJZOv.a 20. 
.el. 3l-7ł-6
 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
"SOl,BI" 
w BieIsku.Biah.j 
ul. CieS7,ynska 86 
.el. 2911-Gl: 290-62 


ZATRUDNI 


45754 


od za..az wykwalili- 
k01Nane k..aWC:Dwe 
49495 


BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA 
..BEFADO" W BIELSKU-BIAŁEJ 


Z"'TR1JDNI
: 


. pracownika z wykształceniem wyższym 
i co najmniej Z-letnim stażem pracy 
w handlu zagranicznym 
. absolwenta z wykształceniem wyższym 
w zakresie handlu zagranicznego. 
wYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ W MOWIE I PI- 
SMIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIEC- 
KIEGO, ZNAJOMOŚC PROBLEMATYKI EKSPO- 
RTOWO-IMPORTOWE' ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ 
SAMODZIELNEGO DZIALANIA. 
. samodzielnego referenta W dziale spraw oso- 
bowych z 5-letnim slażem pracy oraz dobrą 
znajomością zagadnień wynikających ze sto- 
sunku pracy. 
. samodzielną kSięgową w dZiale księgowości 
kosztów. ze znajomością zagadnień w zakresie 
eWidenCJi. rozliczenia i analizy kosztów 
w przedsiębiorstwie przemysłowym 
. handlowca w dziale sprzedaży krajowej po- 
siadającego umiejętność dZiałań w pozyski- 
waniu zamówień. 


Inrormarji udzit"la I orfOrh' pr7.:ł-'jmuje d7ial <;prav. osobo- 
'" ,ch prl). ul St'mpolou-..kipj nr 51. " Hit>lsku-8ial(-"j. tel. 
llO Ol. 


4ę532 


SPÓŁDZielNIA PRACY ..AUTOTEsr' W BIelSKU-BIAŁEJ. ul Warszawska 153 
OGLASZA PRZETARG NIEOGRIłNICZONY 
NA SPRZEDAŻ NiŻEJ WYMIENIONYCH POJAZDÓW 


PRI.ET.\łł.G OfJał
fJ711 'It; '" ł'7warttk l;; ....topa.da Iq'M) roku o 
odz 10.00 \o\- 
ah Spoldzi",lni Pracy ..J\l rOTł-'SI' '" łłi(....ku.n'a
f'j. ul 
\Van.7.a\o\-...ka 15: 
OR' Gl PRLFT"RG od
'd7!r ..If"" t)-m ...am"'m dmu I \o\- u'J ...sm"J '5311 o 
odz. II. 
PfU 1\7D\:" "IUJ"'Irc'\ nf.' '\.Ul\l pł-7C'7 d\o\-p. dm p.-z.ed pnptsl.g1f. ni \o\- 
odz. 8.00. I.!..OO. 
poz. 1.7.9.li,l2 
p. Pran .RF\\l TI \... Hirl..im Biala. ul R IlIk!t
mbllr
 łO 
poz 2.3. ł 23.!.-1 Z; I. J. ...... \łł.IiFT'.. Blt'hł.o-łłi'łla, ul Strażacka 60 
paz 5.lb 1i1('1
IUI' 7-d1" \ł...y.-obQW ł-il('o"",,ch Hil'l..ko-B. ul. Truuguua 21 
I)('Iz. fi 'olklad'" ('nąd7. HUlnI('J'\.ch Kft¥. ul KO"i{"IU,,7.kl II;) 
po:r R.IJ '7 P \\ ,.lil-"W' L..t\"'J..\" 'hd
ktl-Rlala. ul "'Jad Bn..",if'm ITr
n..poru 
poz IO.IK.I" l'-D nZlalaln Sn{' Kuratorium O'-'\o\-13t) I ",'<.ho\o\-ama, Hu'l..ko-d ul \1i('dz)l"7ł'Lka 1'13 
po:t. 1I.14.la..!6.2i.::!S.2'ł.10.31 SI \\1.1,," \loudł"k. PUl :\IOS".B H ul. Kalpllł'ka II 
pol' 12 . Spoi .,SamopomoC' Chlop'tka'. Ż'1Aiec. Ul Lt"..manka1.ł 
poz. 2f1.21 Zł'...pol ł'lł-'kl.l out"lllo\1. ni Ri(-"l..ko 4 R ul. TU1.uma 1- 
\\Io\.OIl."1 \\ \\ \ SUKCł
<'1 HI Ol (L:" \\, \\f)ł \\\('ZLJ nald" \o\--pl.a('al w ka..l(-" Spoldził'lni Prac) l\l TOT1':ST' do dnia 15.11.19!'tI r do godz 9.00. 
Organizator oraz zleceniodawcy zastrzegają sobie prawo wycofania pojazdów z przewgu bez podania przyczyn. 
ki .1('11) 


lp 


M. 


l 
Z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
n 
.3 
24 
25 
26 
27 
28 
Z9 
30 
31 


Fla.1.l6p 
Fiat 126p 
Fiat 125p plClpah,'IOwy B 9 
Wó£ek RA K A 
W .lek RAK lA 
Wuzpk GPW I 
W GPW 2 
l, lUJ" .....1 Cyl.,JlJp 


Typ 


Ro
 plOd 


ZUl 


1984 
1983 
1982 
1984 
1982 
'985 (86 
1978 
1973 
1964 
1983 
1988 
198Z 
1973 
1984 
1981 
1978 
1983 
1981 
1984 
1983 
:2 
'° 7 5 
15 
.15 


60 
70 
70 
60 
65 
40 
0') 
85 
90 
70 
30 
70 
85 
50 
60 
80 
70 
75 
75 
7U 
40 
8
 
"u 
Ja 
40 


11 
10 
,11 
B 
,.I 
1 :JI,) 


bU 
85 
35 


Nr rei I prletarg 11 pr Letarg 
BBB 910U 10000000 8000000 - 
BlH 4080 7 000 000 5 000 000 - 
BlH 4093 10000000 8000000 - 
BlH 4124 13000000 10000000 
B8A 685N 11 500 000 8 650 000 
BBA 368N 28 000 000 25 000 000 
BBA 643N 2 000 000 l 500 000 
BBB 055U 3 900 000 3000000_- 
BBB 381H 3 000 000 I 500000. 
BBB Z90U 10000000 7 000 000 - 
BBB 594S 22 000 000 18000000- 
BBA 324K 7500000_ 3750000- 
BBB 218U 4100000 3100000- 
BBB- 765U 12000 000 8 000 000 
8BB 017U 20 000 000 16000000 
BBA 973C 5 500 000 3 950 000 
BBB 555U 16000000 12000000 
BBA 758N 28 000 000 22 000 000 
BBB 967U 28 000 000 2Z 000 000 
BBB 336U 35 000 000 - 30 000 000 - 
BBB 18tu 32 000 000 30 000 000 
BBK 5440 Z 000 000 l 000 000 
BOT 4f10 13 5U 000 12 500_000 
BOT 45.12 14000000 12000000 
8 000 000 6 000 000 
)2188 4 001 000 2 000 000 
042701 3 OrlO ono l 500 000 
20422 45 OOu, 2 500 000 
I11od25 60000 J 4 000 000 
l '910 400000 2 000 000 
8112254 7 000 000 4 000 000
		

/strona13_0001.djvu

			SKLEP HURTOWO- 
DETALICZNY 
...EWA." 
Iłiel
ko-Biała. 
ul. Ż
iecka 89 
leI. 479-92 


(}.ł-' fi: R,u JE' 


* proszki do prania 1c 
środki czys.tosc. * cytrusy 
* telewizorv * magneto. 
widy. 


49534g 


. PŁYO<
SCI£NNE . 
'!>ODŁOGOWE. MROZODDPORN.E 
z Zfospołu Zakladó" 
PI)t('k Cpraml('zny{"h 
OPOC.l"O 


OFERUJE 


skl
p Br7eSZC7.C, 
ul Siedliska 22 
W sp....edaż.,. ..6W'hleż 
sanitariaty, 
kleje, tapety. 
REALIZUJEMY ROWNIE2 
WIĘKSZE ZAMOWIENIA 
J5 
 


KL'RS 
KASU'RÓW 
WALUTOWYClI 


ZGŁOSZENIA 
Zaklad 
Doskonalenia 
Zawodowego 
1/stl'Oń, Stawowa 3 
te . 33-00 e..., 


.i'Pt1"'..DENiM
" 
;'"Sipi)łk
_
ł'.(j. " 


SPÓŁDZiElNIA PRACY 
..MŁODA GWARDIA - ElEKTROMET"' 
W Bi
"ku-Bialrj. ul. W}po
z
nkowa 10 


OGLIi.SZA 
PRZETARG 
NIEOGRIi.NICZONY 


na sprzedaż: 
1. SAMOCHOD :ŻUK - cena wywolawcza 
10.340.000 zl. nr rej. BBB161R 
2. SAMOCHOD NYSA bez silnika i skrzyni 
biegów - cena wywoławcza 4.540.000 zł. 
nr rej. BBB 849C 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w siedzibie spół- 
dzielni o godz. 9 w 14 dniu od daty ukazania 
się ogłoszenia. 
JE$U BĘDZIE TO DZIEN WOLNY od pracy. 
przetarg odbędzie się w dniu następnym. 
POJAZDY MO:ŻNA OGLĄDAt na 3 dni przed 
przetargiem w godz. 10-14 (z wyjątkiem 
wolnych sobót i swiąt) w spółdzielni. Biel- 
sko-Biała. ul. Wypoczynkowa 10. 
PRZYSTĘPUJĄCY DO PRZETARGU WINNI 
WPŁACIC WADIUM w kasie spółdzielni 
w wys. 10% ceny wywoławczej najpózniej 
w przeddzieri przetargu. 
ZAST."ZEGA SI
 PRAWO 
UNIEWAZNIENIA PRZETARGU 
BEZ PODANIA PRZYCZYN. 


ul. \ticki«'''' ina 10. 43-130 Sko<'zo" 
tel. 29-IH, telex 038..132 


oferuje dÓ-!!(lclie,. 
. rękawice robocze 
. ubrania robocze drelichowe. ocieplane 
. koszule flanelowe 
. bieliznę roboczą 
. trzewiki robocze. gumowe. gumofilce 
. ręczniki frotte 
. oraz inne asortymenty odziezy roboczej. 


ZAPRASZAMY DO SICORZYSTANIA 
Z NASZEJ OFERTY c. 


FABRYKA Pll I NARZĘDZI 
"WAPIENICA" 
w BIELSKU-BIAlEJ . ul. Jedności Robotniczej 36 
oglasza 
PRZETARG NIE OGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ 
n/w ŚRODKÓW TRWALYCH: 
. SAMOCHOD DOSTAWCZY FIAT 125p, nr 
rej. BBB072R, rok produkcji 1980. cena 
- 7 mln zl 
. WOZEK SPALINOWY PODNOSNIKOWY 
3 t. nr inw. 07-128, rok produkcji 1978. 
eona - 7.300.000 zl 
. SAMOCHOD - STAR - D2:WIG - 3 t, nr 
rej. BBB 275U. rok produkcji -1969. cena 
- 2.400.000 zl 
. WIERTARKA STOŁOWA WSD-16. nr inw. 
04-11 04. cena - 1 .200.000 zł 
. SZLIFIERKA DO OTWOROW SOC-100. nr 
inw. 04-578, cena 2.800.000 zl 
PRZETARG OJ>BĘJ>ZIE SIĘ w 14 dni q po 
o
łoszeniu w prasie o godz. 10.00 (licząc dzień 
druku jaku pierwsz}') w swietlicy 7akładu. 
WAlnUM W WYSOKOSClIO", CENY WYWO- 
LA WCZEJ wpłacie można najpMnif'j w przed- 
dzień przetargu do godz. 13.00. 
ZAKLAD ZASTRZEGA SOBIE 
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 
BEZ PODANIA PRZYCZYN. 


.. 


c 


KRONIKA BESKIDZKA. 9 


PRZEDSIĘBIORSTWO 


.GAł4A-BUD" 


Spółka 7 0.0. Rit'lsko-Riała. ul. PK\\ N 43. (pl. 290-31 
OFERUJE PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW 
. budownictwa mieszkaniowego i przemysiowego 
. służby zdrowia i oświaty 
. handlu i usług 
. ochrony środowiska i uzbrojenia terenu 
CENY KONKURENCYJNE 


49544 


.... , - 
. 1\JAJTA
ZE W KRAJU' 


NATYCHMIAST 
DO ODEBRANIA' 


'. 


Najl
pszych fi..
 nie.....leclcich 
Bosch, AEG, Malcila, Melabo , He..k.ale. 


S7ł lł'mRKl KĄTOWE 


o..az inne NARZJ;DZIA I ELEHTRONARZ"nZIA 
Oł'FHl n.. 
Pnt'd"'fblO""l"O I'rodukrji lJ
lug "dnll.u 
.,Rł.:\1fo:"I'. Sp. z 0.0. 
H.uru lł.J.ndlu I Rł-klam\ 31-587 Krakow, ul. ('if'plov. nina 1_. 
lei. 44-21-77. ,u'v.. 876 " I"odz. 8-13. 4!.'
JIjI 


HURTOWNIA K i M 
 
POLECA 


. bogaty _yból' atrakcyjnych zaba_ck 
i a.l'tyleulow pismienniczych poc:hodze- 
nla zag..anicznego 
. odżywlei do ..osll.. bolende"sleiej fi2'.....V 
POKON i donice ozdobne 
. napoje 'W puszlcach llea..tonileac:h.. 
.'-apra!'!o7arnv ('odziennl(, w Codz. 9 Ut 
tł"ł. Ruczkowi('ł" 249, Meszna k;'Bipl"jka-Rialł'j 
(obok ('ł"giL'lni). 


. .1 


ZARZĄD MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 
OGLIi.SZIi. KONKURS OFER
 NIi. NIi.JEM 
NIi.ST
PUJ
CYCH LOKIi.LI UZYTKOWYCH 
(handlowych i gast..onoD1.icznych): 
1. sklep cukierniczy ..Wedel", ul. Barlickiego 1 -122,35 m" pow. użytk. 
2. sklep włókienniczy ..Merino", Płac Smolki 3 -196.17 m" pow. użytk. 
3. sklep włókienniczy. Plac Smolki 3 -103.78 m" pow. użytk, 
4. sklep konfekcyjny (dawny ..Ludwik"). ul. Barlickiego 3 - 
-155.32 m" pow. użytk. 
5. sklep konfekcyjny ..Tivoli", ul. 11 Listopada 4 - 87,73 m> pow. uzytk. 
6. sklep zabawkowy. ul. 11 Listopada 7 -119,58 m> pow. użytk. 
7. sklep spOŻywczy. ul. 11 Listopada 23 - 212,74 m" pow. użytk. 
8. sklep z art. szkło. porcelana. ul. 11 Listopada 25 - 82,06 m" pow. użytk. 
9. sklep spożywczy ..Lux". ul. 11 Listopada 25 -135,19 m" pow. użytk. 
10. sklep spożywczy ..Delikatesy", ul. 11 Listopada 80 - 303,23 m" pow. użytk. 
11. sklep spożywczy ..Delikatesy", ul. 11 Listopada 10 - 283,20 m" pow. uzytk. 
12. skłep obuwniczy ..Chełmek". ul. 11 Listopada 10 -186,88 m" pow. użytk. 
13. sklep konfekcyjny, ul. 11 Listopada 10 -142,54 m> pow. użytk. 
14. skłep metalowy. ul. 11 Listopada 58 - 442,78 m" pow. użytk. 
15. bar ..Smak". Plac Wolnosci 4 - 213.46 m> pow. użytk. 
16. kawiarnia ..Radosna". Plac Wolności 7 - 229,78 m> pow. użyt\	
			

/strona14_0001.djvu

			10. KRONIKA BESKIDZKA 


teatry 


lłJELSKO-B.. Teatr Polski: 10.11. I. 18 - pre- 
miera ..Noc dziadów" w adaptacji WOjciecha 
Jesionki; 11113.11.. g.18 ..Noc dZIaduw"; 14.11. 
R. 18 IINoc dziadów", PrL ..Banialuka": 8-.9. 
11.,.8 30łI2"B
kaodobrymsmoku"; 11.11.f{. 
UJ ..Rumc-.:lS"i 13.11. R. 9.30 I 12 oraz 14 11. e. JO 
..86,1ka o dobrym !Imoku" 
CIESZYN. T
.łr lm. MI('k.1ewku: 10.11.1 lO 
Międzynarodowa konfuencj8. dla kubiet Drga 
lUzowana przez MLSJt ..Kobieta - kobiecie" 


kina 


BIELSKO.B.. ..Apotlo": 8-1-1 11 ..Klejnot Ni 
lu" (USA 12): g. lS 30. 17 ł5 i 20. I.Rlalł&": 
8-1!.11 .,Bogowie II' 57..alen1" (USA 12).. 
13-22 Jl ..Bez wyjsc1a" (USA 15); g. 130,1130. 
lS.. 11.15 j 1930; we wtor. DKF o 19.30; sobota. 
rued:r.. i Aw. 15. 11.15 i lD.30 ..Zlote Lany": 
8-1111 . Stowan:ys:len1e umarłych poe\ow" 
(USA); g. 15, 17 15 i UI.30; w pono DKF o IS 30; 
klub .I.dro aap".
za co4_Jpnnl.e w tyell sa- 
lIł)'ch lodzłDaC'b: w poD. 15 I 17 15. 
ANDft.YCłłOW. ..Beskid": 8---13.11 ..Bat.- 
mann (USA). g. 1
.30. 17 30 i 18.30 
CIESZYN. ..PIu''', &-13.11 ..Ll>w"Y duo 
e'hów" (USA 15); 14--20 11 ..Czary na Karai. 
bach" (rr. 18),1'. 15. 17.15 i 19,30; sob, 17.15. 19.30. 
BItENNA. ..Bt:skld": 8--11.11 ..Nocne Rl'y" 
roSA 18); piqt.. sob.. niedz. 17' i lIUS 
BUCZKOWICE. . Skallt.e": 10 I 13-1411 
..Wir\d.ący seks" (USA 15); R'. 11.15 i 1930. 

. Do. Kultuł'1= 8--10.11 IIChłop(!)' 
2: Placu Hroro" (wfK ) 11-12 11 .,Dom egzorcys- 
tów" rosA 18); 1'. 16.30 i 18. 30. 
I.ODYGOW'CE, ..Ma.........., 10-1Ul 
.,l>om przy CaroU Street" (USA 15); R. 16.30 
118.30 
MlLÓWIlA. ,.TfGA"; 8---11.11 ._Sexteleron" 
(USA 18); c
., piiłt.. sob, 1830. 18.30; niedz 18 
i 18. 
OśWQICIM. IILttDa": 1-13.11 ..Tango 
i Casb" (USA 11);.. 15.30. 17'.45 i 30. ..PnodoW'. 
_", 8-lł.1l .,5ex&eleron (USA l8r. g. lU5 
IlU5 
u0cz6w. ..PodItale": 1-11,11 ..Cz1owlek 
. oeniu" (USA 18): 13--18.11 ..Czerwona !łO r ,,- 
ezka," (USA 11); g. 17'.15 i 19.30; w 8ob. o 15 
'POranek. 
8ZCZYU., ...'Beskł4": 8--11.11 l ..Wlllow" 
(USA 12); U "Piekielny ob6z" (USA 18): 
13-11.1l1..Harry i Hendersonowie" (OSo"-); 11 
..Kabaret." (USA 18): ,. 16 I 19  


Sl"CHA BF'
KI()ZK-'., ..Smrek": 8 13 11 
..Ryk
Js1et" (l SA 18); g 1530.17:i0 i 19 30. snb 
1730 I 1930; medz. 1230 (poranek>, 1530. 17 30 
i 1930. 
STRLMIEN. ..Wlsb": 10-12111 ..Kacznr
k 
Felu:>" (pol); II ..Ram Man" (USA 15>: sob. 17 
119; rued-z 11 (poranek). 15.15. 17
 pon.15.15. 11 
119. 
WADOWICE. ..Slarotka": 9-14.11 ..Cockta- 
d"(\:S,A 18); g 1:-..1-: I 19.wtor,sr.czw.17i 19 
WISŁA. ..Manenie": 8-9.1I ..Seks, kłamst- 
wa i kasety \\'Ideo" (USA I
); 10-14 Jl ..Uplór 
woperze (L "SA 18); sob.. medz., pono 15.1113 
119.30. 
VSTRON. ..t.:'circha": B - g 11..Telepasja" (U- 
SA 15}.IO--H.1I ..Prawo odwetu" (USA 18J; g. 
17 i 19. 
tVWIEC. ..Janosik": 8 -1311 ..Kto wrobił 
krohka Rogera" (USA); g. 15,30. 11.30 I 19.30, 
..Papiernik": II li ..p..edato..' (USA 15); 
14 -15 II ..Cze..v,lDna &orącz)ę.a" (USA 18); g ]6 
i 18; w niedz. o 1<1 30 poram

k 
Kierownlch,'a kin ustrze,aj.. sobIe p..awo 
.mlany n-putua..u i &OOZJD wyswieUania rll. 
mowo 


muzea 


BIELSKO-B.. MU7.eum Okręgowe (ui. Kos.- 
monautow): , H15lona i kultura Bielska-Białej", 
wystawa czaSOwa: "Pasje" - kolekl.jonerzy 
sztuki; wtor., śr.. piął. U()-.15): czw. (10-]8); 
sab. (9-10). Dom Przyrodolka Im. St. Forysia 
(ul. BOKUsła" skielo 18): wystawa 6saków. 
owadl)
 1 ptak"w; wtor.. C2W., niedz. (10-13), 
MILOWKA. ..Stara Chalupa": zbiór narzędzi 
isprz
Lnw gospoda..stwa domowego; niedz, I sw, 
(1D-14); wtor.. śr. czw. 00--15); piąt (12-18); 
sob (930--15 30). 
USTRON, Muzeum Hutnictwa I KuiDldva 
Im. J. Jarockielo lul. Hutoku): ..Historia ust. 
ronskiego hutnactwa i kużnictwa na tle dziejoVl 
młejSCOWOSCI"i czynna od wtorku do piąLku 
(9-15): niedz (9-13). 
WISLA. Muzeum Beskldzld. (ul. StrUrra b: 
od 17.11 
yst.awapt. .,S.rtuka toradn'śc" -tW(1r- 
czośc ruewldomych plastykow; czynna - !'O.r 
(10;-17>. pozostale dm (lO-- Ił); ponaedz. 
cz.-",rme. 


MUZYCZNE ZAPROSZENIE 


Cały muzyczny 8wiat CZCI w tym 
roku set.ną rocznicę smierci jednego 
:I: mjwlększych kompozytorow poi- 
negoromantyzrnu - CESARA FRA.. 
NCKA. P..ete
e o jego przynależ- 
nosć qtasz...;ą trzy nacje. trzy krfgi 
kultwowe: Belgowie -- gdyi urodZIł 
....f w 1822 roku w Lł
ge; Francuzi 
....... pomeważcale BWOje.tworcze życie 
8pęd.z.Ił 111 Paryzu jako organasta koś.. 
aoła iw Klotyidy oraZ profesor orga. 
now w Konserwatorium Paryski", 
1 Nlełnc'Y którzy twierdzą. że takiej 
.I
bi IU@móglzawrzecwswej muzy- 
ce uden trancuskl kompozytor 


htotnie, glo.....ne cechy tworczokl 
Francka lO - obok doskonałoścI kon. 
strukcjl I mistrzowskitU po1ifonii. 
wybitne walory me10dyczne i subtel- 
na. wys-makowana harmonia. co isto- 
tnie pozwala trakto.wae twórczość 
Francka jako klamrę spin
IIC' ce. 
chy l'I'Iu7.yki francuskiej i niemieckiej 
w jedn.'\" II-_C 
;ł13 wys!.". M.3sowyth Munum 
ful Koścluszkil: ł:k"pozycJa pt "U progu me- 
pod=:
lns(""I.' (7.vnne w 
 10-15. wt (H-Ii). 
m Iol I sw. (9 1"il. W Plil1kl w!>t.;'p wolny. ka
a 
.. ._.....:-zynoa poł gO
l. przed zamkmfclCm. 


wystawy 


lU.... SKO-D. RIU..o W)stalo\. Art,.st)cznych 
(ul 3 \]iUa): I n ,
, Ił polska W}
tawd "lalar!it. 
\1.8 ..Hlel!oka J,,"
IU "'J" (do 2 12); 2 malBrslwO 
Alfreda Bl("llrBWY I Tadeusza Rusa; ponadto 
rod71cnnie 7.aprasza nowo oty,arta kay,i.,nua 
WoJewiMlzka Biblioteka publicznA lul. Slo" a- 
tkłrIO): l OOl"o1x'k twórców Blclskiego oddzla- 
lu Stow. Autorow Pulskich {do 15 11); z. ..Zadu. 
1.:7kl. cmentarze polskie \\, hterat.urz
 (do 30.11) 
Klub Da Plfłrzr (ul. SI.oJalo,,"skielO ł4ł: I. 
nił'l
ka Galł'rla Fotl"l&lalll y.y:.tawa fotografii 
Mlrosła\....a Kocha pt ..Ah.lł"ł't.'. 2.mala sala. 
malaT!>h\C"I Slt.fana Darad71t.'Ja łdo 311U Dom 
.KulLul")' \\ lokniar:zy tul. 1 \.liUA 12
: wystawa 
obraLoW Grupy Plastycznej ..\\0 luknhlrz'. Ido 
23111 


im. rezy 


BIL..LSKO-B.. Klub na Płfł"U lul. Stojalow. 
skirIo}: 8 II. g. 17 - ołwarc
e wy..tav. y fntoJ::1 a 
ni MI..oslawa Kocha; 10.11, g 10 - giełda ka:,,
't 
video: Wojewódzka Biblioteka publk:zna łul. 
Slowackiq:o}; 14 II. K J6 30- z cykLu ochrona 
środowisk. naturainego i czlowieka. cz I . Pro. 
'Hakt.yka i leczenu:
 metodami naturalnymi. cd 
akupresury"; g 18 - cz. U. o mł'todZle biodyna 
mlczniU \II ogrodzIe I r(llnictv.l
 oraz kalen.-1alz 
biod}namiczny na 1991 r Blel!iikie C
ntrum 
Kultury (ul SłowackielOJ: ę-911 g IR 
_ Operet.ka Gb", Icka. Fr Lehar ..Wledensk 
kr
'" "; 10.11. g. 17 - koncprt \II wykona.mu '1 
GroWICC. B. Krawczyka, M BanasIka. J 5krZł 
kaorgamzowanyprlezKlubln' h.''''ncJIKal I. 
("klej w famach ..ChrL(,
clJal l Kultur)" 
JIII.K.I'1--knnC'CrtKrak rUI P.r- 
kU!'IYJIIC'J; 15 11. I 18 _ konl..
rl mil 
t lłj Zlt konten !ii)'mf..nił'zny o....w... 
try Fłlha..monłl Slą..kit'j y, !RO 17)' nr 
filul Kol aT w.I'i1;n..i(u13"aJa2, nr 10 (ul. 
Mlchałl1\\ :1.a41) Uyżu")'norm
- 81111r4(ll 
Llslopdda 1_" nr 7 (ul. 3 Mą}a <> : 9-1:5 11. nr 
3 (ul II LtstuJ'ad3 8t. nr 6 (ul Ka"''''"\nowa 5) 
Andr}cho",o-8.ll nr"2(rl vne l'o1M.9-15.11; 
nr 41 (ul Obr.. w 
 nJ u 10). Ci(,!'Oi'yn 
-fl.ll nr 12(uf Armii C en\.oUf'j 62)i 9-1:'i li: 
nr ]3 (ul Lond na 1) Kęty - 8.11: nr 40 (PI 
XX h'Cia PRL!. 9-15 11' nr 66 (uL KOSC1.II:uki 
27). Wado".ce-8.tl' nr 3h (Rynek 12);9-15 II. 
nr 68 (os K
Pfi'rmkaJ ,,,.s1. -8.ll'nr23(uI.1J. 
H.,mll0 li 9-1'\ 11 nr24	
			

/strona15_0001.djvu

			ć.z.wa r1 &k' 


I LJSTOPADA 
PROLRA \f I 
"I.'" D.fleń d()brv - 
. '.QO Wladomvsc
 poranne 
!t.IO Sto lat 
 - mOilJ:;3zyn 
9.20 D"mowe PIZ{'dS7k..l(" 
'.łS "Ulice San Franusco (9) 
--:senal 
11.35 To !II, l11()zt' pr:lyd
l(' 
1200-15.55 Tf'lt"w Ja ('dukCie !liI 
J5.55 Pl"OJ{carn dnia 
J6.oo W1.adomos
, 
U.lO Wideo-top 
.'.20 Dla młm!j'ch wld7QW KWANT 
oraz film z St'n,1 . CJn!)-' 
17.15 Telef'Jl:press 
J1.30 SpoJrzenia 
17.55 ..]0 mmuL" 
18.Ja Program pubJicyslyuJlY 
J8..50 Magar:yn katulu ki 
1!U5 Dobranoc. "MrowkM I mrow- 
kojad" 
19.30 Wladomo
cl 
20.85 .,Ultce San FrancI5Lv (9) 
-ser181 
2110 Program public)'sl}'czny 
21.30 Pegaz 
22..00 Interpelacje 
2.110 Wladomoscl wie-czornp 
2.115 WI
lki m
z: K
"'parow-Kar 
pow 
23 3S Ję;r.yk _nr,leb:ki 
PROGRAM II 
'55-11.00 Tele"'
a smadamuwa 
&.55 Powltame 
2.00 CNN -- Ht".adlme NEcw!J 
7.15 Kurs jęz)'ka anglll"lsklo"go 
'.20 Magaz)'n tv smadamov.cj 
11.00 Panorama dma 
'.11 Ulica Sezan'kowa pr dla 
dzieci 
9.10 ..s.anta Barbara" 1_75) 5erllll 
to 00 CNN - Headhnl )l(Ows 
10 15 Magazyn hl smodanJQ\,I.£"J 
11.00 Rurda - 5Wlal. rnodv 
lU5 "Polana b...
k . Ilu"-; fab ZSRR 
Il.2G ,Kaskac.ll'r" film dok 
12.ł5 Pwgram dma 
12_st PrZf'Rląc.l prasy 
]3.00 Wrocław na ilnlł-m(' .D"'''jlu 
Jł.DI CNN - Ht"a.dhn Nl"w'II 
lł.15 Pubhcy..tyka 
15.M "Goście" - sensl 
J6.1O Magazyn krl:\jów nlldbah
<.-kl<.h 
17.00 ProRTam kulturain... 
-17.55 Kurs języka anglIO- ::>l\iegIJ 
"J8 00 Program łok..llnv 
JII.30 "Cudowne lata'; tUJ) ! ...al 
19.10 Program pubhr. kullUralnl:'j 
19.31 J
yk memll:'ckl (3) 
210.10 Niemcy 90 
20.15 Giaccomo PUl.'-- .Dzl'-"w 
czyna z Zachodu I_"kt I, 
2J.30 Panorama !.Ima 
.2J 45 Sport 
ZI.55 ..Dzu.'wczyn;a z. Lachudu {ak 
I.yllllln 
2.1.25 Rf'fkok5Ja rJad tilrl:i':uli., pr.ac"y 
2.1.łO Kunu;marz dlUa 
2J.ł5 CNN - J[t:odbf}t> Ncw5 
:U.OO Kun .Języka an.cUt"l:'lkIP
o 
PROGRAM REGlONALNV 
14.00.11_10 Program "'at. CNN 
16.10 ,.Dom" scnal CSHł" 
16 31 Ma.ga7.yn :!IportO" y 
ItI.C5 Magazyn tur)sty('zny 
1'1.00 Kącik melomana 
17.15 Ek
tres 
17.30 Gdzie zapuka;'" pnrll.dmk 
1'751 "Pf7:YłCody Rum....aJ.$3' 
II_lO Aktualnoscl 
11.38 "Con Brio" 20 lat z('!<:poJu 
19.DI Spotkar1lc z Ann:) J.utosl;łY...skoil 
19.38-22.00 Program s...t TV 'i 


piąte
 


, LlSTOPAUA 
PROGRAM I 
*.01 DZień dobry 
'&_10 Wtadomoscl pnr&1I11f" 
'.1' Domov.le przf'dszkl,lf' 
'.3$ ..2ycito od kut:hm" (10) "..ria] 
CSRF 
.e.3' S
.koła dJa rOIlz!! fm 
12.
.IS.SS T,-"le
l1',Ja cdukol'-)Jn.a 
15.55 ProgrilO) dłlla 
...lti.DI Wi
oinoslI 


1'.10 WideO-top 
16.20 Dla mlt)d)'ch wu:łz w KA
f:TA 
16.45 Dla dZIeli: ClUch«"la 
17.15 T..leexpress 
17 30 Raport 
J7 55 ..10 minut" 
18.10 ..St
rTrek" naslępniE" pokn 
lł:'ma ' (lO) 
f'rlal 
II' SS Od "Kapitału dlJ kapltalu 
l'ł.IS Dnbranoc ..BoulJ" 
lą.30 WiadomoslI 
20.0:;. ..Z..plombowany PO("lłtH.' (I) 
film RtN 
21 SS Pro
ram rozr}\\ikow)" 
22 łG WiadomoŚCI wlt'("zornp 
22,55 SWla10")' SerW115 sponowy 
ł"ItOGR'\\11I 
'.55-1].00 Tcłf'wi7Ja śma dan l 
a 
&.55 Powltame 
7_80 CNN - Hp3dline Nt'w!I 
7.15 Kurs J\-,z,,'ka anglclskael{o 
7_21 Magazyn tv snladanio"'t'J 
. 00 Panorama dma 
8.11 ,.UII4..2 Se.tlllmko......a. . '"-- pl' dla 
dZIt"C'1 
911 ..santa Barbara" (7G) 
- !;cria1 
10 Ol CNN Headhm.' News 
10.15 Magazyn Iv smadaniowt"J 
U.DO Burda !>wiat mody 
11.15 uBqdad Cafe' - 
Flal 
11.40 Bh.zej S1Ariala (powt) 
12.50 ..Cnmc story" (19) -- 
rI.al 
13_łG ExpreSll Rospndan.zy 
14.10 CNN Hł'adlmc Np""., 
14. tS Prugram dlUa 
IC 20 Prz('J{ląd prasy 
Jł.31 Pubhcystyku. 
15 00 Cduntr}' dla wszy
tklC'h 
16.00 h W lablryncu'" ..enal TP 
Ipoy,t) . 
16.30 WzroekO'-"it hsl.a pueboJów 
17.00 ..NitdNlemnt.m"(.2}-serwTP 
17 55 Kur!; Językłl. anglcb;kiego 
lKOG-UI30 Program regionalny 
18.31 Proj;t"ram pubhcy"tvczny 
19_00.21 31 PmRram n-glonałn,. 
21_30 P
moramu dma 
21.45 Sporl. 
21.55 .CrimE' stor}' tlg) serial 
22_41 Progi In TlJ{lonalny 
23.10 halr Mlo,jel{tł Wld7a' ,.W..po
 
mnlem
 nJ(
b.t'
kIPg(j mundur. 
ka"(1) 
Ił ()S KOI1C'el t 7.y( J'l n 
1450 .Jel1na 7 ,-"Inlł'rsklch dro.s" 
"Im dok 
15.30 W IUarym kimr' .Ślub) ulań- 
sklc'''- fLlmaro..hl\l.alll\" 1-1Q,:J4r 
18.51 Antena 
17.15 Teleexprf'''s 
17.30 Film d.,kunlf"nlalnv 
15." Wleuorynka ,.M}szka MIIII 
I Kac7.or Donald'. 
Itt.30 Wlsdomm!lI 
30.15 ..Fanny I AJek.'iandf'r" (2) -- 
lm 
21.20 , dni -- 111A!lat 
21.50 Pieśni patrlotYClnP' 
22.20 Wladomosci '\IIIPc.-:orne 
22.35 Sporto\l.a nI,-"dzlela 
- PROGRAM 11 
'SS P(J'\
lltallle 
7.DI Pcmor-ama ('11101 
'7.15 PmRram dukumt::nlalnv 
7 20 Pr7.t"
J.d t)'goonia (dla. l1If'slv- 
s7.ą4..y' h) 
 
7.SS Film dla mpf;.h'szą(y..h ,Fan- 
ny I Alc-ksandcr" iD 


CZWARTEK. 8 XI 
Pr. F1 10.15 Studio Dialog 
18.20 Chan A
paruc.h (5). bul9 
5enal hlst. 17 30 Tlm Slkęs video 
show 18_10 Aulo-moto rewia 
19.00 Rusa'ka Amalka 19_20 Po 
gada 19.30 DZiennik 19.50 Do 
minO; wldoWIS....O sen6ac_ 21_50 
Puchary Europy w p n_ - 2 runda 
Pr. C1: 9.20 Coś dla mllus,ńs 

.If"h 960 Pani tęcza, senal amm 
14.55 Lot orla' 1 I 2 Col filmu 51W 
19.00 Lekarl" I Jego chorzv 2025 
Przez mo
t.,. zwodzone. 111m lab 
21 35 Sporl 
PIĄTEK. 9 XI 
Pr F1; 9.35 RandalI I Hopltnlt 
(9). senal IIng. 1510 Sal.,}"la 
. magazyn .lagr. staCJ' TV 16.50 
Chan Aspaluch (6). 1755 The 
Chart Show 1900 Rusalka Amal- 
ka 19.20 Pogoda. 19.30 OLJerlnlk 
19.50 10młOut z premierem. 20.00 
Cywlllzac.ja li O) seflal ang 20 56 
Łyzwlarka. Idm J.:an.d .l3.0S Kar. 
1ft po pols
u film 


P.. Cl. 10.00 lew Je..t 11..1 ulicach 
1 I 2 u 18 45 Rozmalloścl 19 OS 
SWlą1ecme 
DWO 20.00 Mlvdzy 
m
blern a Ziemią J>P.flodyk a,;lro- 
loy 20.55 
POlI 22.00 Gova (4) 
23 05 D,upl recllal 
SOBOTA. 10 XI 
P... F1-10.1Jo5 Klerune.... llola R;,e 
kol (2) senal au
lłal 1030 Chla 
pIec okrętOY\fV. fdm slow 13.35 
Auto motoreWla 1415 5tad,onc 
rOS5 16.45Pf rOllyw 19.00Ru!ia 
Ika A01.Jlkol. 1920 Pogoda 1930 
DZlflnm" 22 25 Wydarzenie _.,.go 
"ma 22 35 Bramki punkty sekun- 
dy 
P.. _ C1 11 45 Duł'Ja Praha 
- Gros.swoiIbloildt 2 runda fE w pII- 
c
, m ., 5 40 O pechowym "Slę{;lU 
film 1725LewJestn,auhcac.h(1) 
20.00 Amery\:ańska lona kom
la 
wioska 22.30 Klub Nietoperza 
NIEDZIELA. 11 XI 
P.. F1. 8.00 AhoJ. dl-leCl1 11.30 
M1strJ'ostwa CSRF w glmn art 
14 00 Analomla mcna\l\llŚCI 1815 
Chiopiec I pies (1) 19 00 Rusalka 
Amalka 19 20 Pogoda_ 19 30 
DLI811mk 1950 RoiInda'll Hopklfk 


PO) 22.10 Bramki punkly :.etlu 
ndy 22 30 Honorł Daumle' 
Pr _ C1 10 40 u61edle \,..",.blill\yrh. 
hlm 16.55 Lew lesl na ulicach (2) 
21 00 SWlęlY rok film h 22 40 
Cz.arna god.1lOa 
PONIEOZIAŁEK. 12 XI 
P... F1_ 17 00 NIp. naLywiI.clcmme 
.ordtlm (1) 11 50 Na kroili I z.agr 
SloiIdlonach 20.45 Jonas.l II CJ 
'IIrn 2200 Zddrl"ema 


WTOREK. 13 XI 
P... F1 16 40 CSRF Polskd 
lelll!. SI 213 00 Plilty slP.mpel. SPf"1t 
takI. 21.15 510010 Dlaloy 23.15 
Zdarzenia 
Pr. C1 21 60 Taj mruu zamknIe 
tego pokoJu (dla doroslvch) 
SROOA. 14 XI 
P.. F1: 16.60 CSRF HlslPama 
Ellm P,AEwpn 2O.00A!.:J
urdlstan 
21.30 B.ldur.,. 22.00 KCLmcntalze 
22.30 PiJn płomyc.lk6w film 
Pr_ C1 16.35 Jak s'f bromć przcd 
prochem 1 17 50 CSRF - Hlslpa- 
nia. I::ltm ME w plice n 21 40 
SpOIl 22_35 ZVjemV wśród Was 
ale (pl" e;,ol) 2315 Entre61rbre 


TVP 
. , 


9.ID .Jutro ponu
działek 
530 P, grOlm lokalny 
10.80 Cl'.N HeadJłne Nrws 
18.15 ,.San(. Bal'bara" - 5enal 
11.45 Expl"css 
12 00 Program dnia 
12 D;) Polska Kromka Fumow. 
12.15 Slul11Q sporl. 
I:U5 100 pytan do . 
13.55 M8clt'J 'ICSlołowskl z batutą 
I 7. humiOrem 
lł.]5 , ł...1a.Ją.cy doktprzy' (9) - senal 
la.ll Anhlwum Kontaktu TV 
Iti_IG Podro7.e w czasie' I przestrzenJ 
17.GO Studio aport 
17.30 BhZt'J swieta 
19.00 Wydarzerua tygodnia 
lę.3Q Ga1
 na "DwuJkl" 
20.00 Wieczr;r polski 
2] 30 Panorama dma 
21_C5 ..Cztery kobłf'ty" (2) -- serial 
23_05 WnkaC'pgo wywOłam.. duchow 
2.1 20 ROLmo"", y bez sekretow 
1.11 Komcntarze dllla 
'.15 Akademia wjl'rS2a 
0.20 CN'J - Headhne N('ws 
PROGRAM REGlOI'oALNY 
10.10 12.45 Pr. u.t_ RTL 
12.oIS "Simpsonowie" - serial 
13.21 "ZwaU 1'0 Nleus'ruwnym'6 
(odc. I i 2) 
15.85 ..Bonanza' 
16.00 "Bonanza" 
16.51 "Aruołki Charhego" Rrial 
11 31 Sport w trOjce 


poniedziałek 


12 LISTOPADA 
PROGRAM 1 
13_30. 15.55 TeJewI7Ja edukaC"YJna 
15 55 Program dnia 
16.00 WldC'O-top 
1620 Luz -- progrom nastoJatków 
17.15 TeleexprPSl!i 
17 31 EnC}.kloppdla U wojny świato- 
""-ej 
17.5& ..Rodzina Kanderów" (8) M- 
. ria1 
J8.51 ,lO minul." 
19.15 Dobranoc "Puygod)' Bolka 
i Lolka'" 
19.38 WUldomoścl 
3O.m.i "Nim słc.nao wZejdZie" fUm 
dok. 
22...1 W SEoJmie I Senacie 
22.40 WladlJłnosC:l wieczorne 
22.55 f'.:!!'!tlwa. Muzyki Jazzow
 
23 31 J"7.yk l1Ił'mleckl (4) 
21.01 Mistrzostwa eWlata w podno- 

/.l'liUI ('I .żarow 
PROGU,A.,'K U 
13.30 Po'\,\, lł..lnle 
13.3-5 PrzE'gl" pra!'y 
I3.C5 Ant('na "Dwojk-a" 
IC 00 CNN HearlliniE" Newa 
IC.IS Magaz,)'-n Piłkarski 
15,,10 Z,-" lerzęlll. wokal naJ 
1530 ..Szuam'" senal franc. 
16.38 OJc7.yzna-pol!'zczyzna 
'I.ts PTOjCram pubUcyslyuny 
1'1.110 Program kulturalny 
J7 38 "Mason I maglCzl1e słuchawki" 
film USA 
17.55 Kun; jf7.yka angielskiego 
la.OO Program 10k:;;.lny 
11_30 Kar.dyd8C1 na ur7..-d prezydenta 
18.fI PrZE'ltlld Polskich Kromk Fil- 
n\l1w}ch 
19.80 Wler7.Qr z Helpnadhne Nev,s 
1_25 Kurs Jęzvlca anglf'lsklego 
- PROGRAM REGIONALNY 
lł_OO 16.00 Pr sat CNN 
16.00 Maguyn n\edyczny 
16.25 Gorlfcy lt..mat 
.ti.f8 Legiony, legiony 
li.DI J'ortrt'ty 
17.15 Muzyczna 15 
1731 K.a!t"Jdosk.,p 
porloy,'y 
11.00 Ak(1Jah10
CI 
111.30 ..Amolkl CharhrKo.' Sf!nal 
15..38 22.00 Pr sat TV
 


wtorek 
< - . 


13 lISTOPADA 
PROGRAM 1 
1.00 DZlen dobry 
!ł 10 Wladomoscl porBnnr 
1.11 Domowe przedszkolp 
9.35 P.-LYjemnf> z pozylec.lnym 
".55 ._Dynastla" (
Ol sforlal 
12.10- 15.55 Tt'I
wl
a edukacyjna 
15.55 ProJlram dma 
16 Dl WuK1omosCl 
16.18 WideO top 
16 21 Dla dziecI" Tik Tak 
1£C5 KUlo fIk Taka' ..MIsia YOgJ 
"")'pl"awa po skal'by" 
17.15 Tpl('('xprt'
:o 
17 38 ..IQ mlnul" 
1'.21 Lt....ty o go
p('ldarcp 
1151 Magazyn popularno-naukowy 
19.105 Dobranoc. ..Bajki Ezopa'. 
19_30 \\. ladomoścI 
1'.51 SpOl.kar:ae z mll1lstr
m JiK 
klf'm Kuroniem 


KRONIKA BESKIDZKA. 11 


..15 , Dyna.Ua" (50) - .ena) 
21.10 KandydAC'I n. w.ąd prezy&-nta 
21 30 ..Pole chwały" fUm dok 
22.30 WIadomosci wIeczorne 
22..... Lł'ksykonpolskieJmu7.yklroz. 
r)'wko\loPJ 
D.fI Ję7.yk rranruskl eC) 
1.11 Ml&lrzostwa śWlłlta w podno- 
!'i7.eniu clęurów 
1.15 Wij Ikl mel'Z_ Kasparow Kar 
pow 


PROGRAM Ił 
lI.nI Burda sy, 
al mody 
11.15 FUmy Woody Allpna. "lJole 
,-"zasy radia" 
12.fI Z Zl.rml polskiej 
U.15 Pl"Ogram dma 
13.20 Przpględ prasy 
13.30 Dookoła iwiata 
IC.80 CNN -- Headhne News 
lł.15 Magazyn ekologiczny 
14 tS Studw akl.ywl1cj l.e1cwlrji 
15.10 Ulica Sezamkowa pl' dła 
dziiE"cj 
11.10 Konl.akt TV 
17." ..Nabonal ceographJc" - R- 
J'laldok. 
17.5& Kurs .K'zyka an,gte'laluego 
18.10 Pro,iram lokalny 
U.3ł Modhtwa wieczorna 
Ul 51 Europa: Polacy R
anie 
1930 Język angielski (34) 
.10 Non-slop-kolol' 
Z!" WYWiady ]reny Dziedzic 
Zł 31 Panorama dni. 
2I.oIS Sport 
2J..56 Filmy Woody AlIena: ..Ziole 
CZ-asy radia" 
23.20 KulISY 
%3 51 Komentarz dl1ia 
23.55 CNN - - Headltne New5 
I.IG Kurs .łfzyka angleL",kiego 
PROGRAM REGIONALNY 
lł.DO- li 10 Pr .at. CNN 
1100 ..Dom" - serUl1 
11.31 Sportowy kwadranI 
1'.oIS Po co komu PUf' 
17.00 MÓJ dom 
17..30 WS:l)"stkoZłle"tYJ1ll8i(todkm.żki 
11.10 Aktua]noScI 
II 31 PI' pubhc 
19.85 PanuąLlu przewzlcłct. Publ 
kulturalna 
19'" 22D1 Pr. set SAT 1 


środa 


14 lISTOPADA 
PRO(JRAM 1 
1.10 Dz en dobrv 
'.10 Wladomosc
 wieczorne 
'.ID Domowe przedszkole 
'.35 ..Odu.m:.ł\l.-....nc lata" - n:m 
?..sRR 
.1..5G Pro«rem dla wazy!tluch 
12_00- 15.55 TekwIzja eouka<.Yjml 
15 55 ProRram dma 
1&.00 "" 
lłdomoścl 
1&.11 Wideo top 
1&.21 Dla młod,yc-b wldzow' Sapu 
ol5f)ble 
16.oIS KIn(J nastolatkv\II'- ..KarIOo" 
senal 
J7.l5 Tpleexpresl 
11.31 S)'stł'm 
17 55 Rolnicze rozmaILot

1 
II II Kbruka zdruwpl'O czło....lf'ka 
11.11 Sprawa dla reportera 
1'.15 Dubranoc_ . Wodmk Szuwarek 
I ;ego staw" 
19.. Wiadomości 
2II_1S FliminacjP Mislrzoctw Europ," 
w Piła- nOZMj 
Z!.C5 RO:lnJIJwy w ,.Ru Publice- 
22.25 WIadomOSCI WI(
lZOrne 
22..... Ma,t!az.vn 
ZUS .JC'zyk angif'llkl f41 
PROGRAM U 
1.55 
 11.110 Tf'ley, IZJa ŚniadalUowa 
8.55 PO"""ltamE' 
7.10 C"JN.HeadUne N
ws 
7.15 Kun .k'zyka an&1elskle.o 
I.. Panorama dna 
1.1. "Santa narbar." _rlllJ, 
18.DI CNN-Headhne New. 
11.]5 Maea;a:;,)'n tv Sniadalllowe:j 
11.10 Burdll 6Wl,ilt mody 
11_15 "Maydrn. kobieta ł..lE'n h 
M'tlal 
12 15 PTORl"arn muzyczny 
13.łG E..prpSl 
06poda"(,7Y 
Ił Dl CNN-HeadJine Npwa 
14_15 Program dnaa 
lł.21 Przf>glltd pras, 
14..30 ProJ{Tam pubbc
st)'czny 
18.10 Kontakt TV 
17 Dl ,Szpital na p"..yrprlach lit' 
rial 
17.5& Kun Języka ang1t'bkIPgo 
II." Program lokalny 
11.30 KandydacI na urz,d pru}'den 
t. 
19' Dl MaKlI:lyn ..lo:I:?' 
19.30 Jrzyk fl-OU1CUI5kl (4' 
20.00 Flłm f",bul.a.rn) 
21.9 Panorama dl1ia 
JI.CS Sport 
2.1 
 ,W lablTynCle" - I5f'Clal TP 
22.25 TeJł"wll;)a nOC'II 
%3.10 Komrl1tarz dOla 
23.15 CNN Headlir
 Nt:'ws 
23.31 Kun jfzyka angl
l.i:klt'1II0 
PROGRAM RFGIOJ\ALNY 
Ił __1'.10 Pr ..at CNN 
16." ..Sunpsono",",,-,, 5pnal 
16.30 SzkOła samorządu 
16.51 ("Orl'CY temat 
17 Dl B:I:UoJ prawa 
17..30 '-tuz).c:ma 15 
l7.t5 K",adrans p.arlamf>l1t.arny 
11.00 AktualflOS(;l 
11.30 PI' pubhc 
U! 3U Pio!l.e"kl zf"g;ar!:k<"" 
'....28 22 Dl Pr sat gAr 3 


.
		

/strona16_0001.djvu

			12. KRONIKA BESKIDZKA 


, , 


. 


BR 


NIA (NIE)D SKONAŁA 


DOKONCZENlE ZE STR l 
K5iędu Adolfa ChoJnackiego odwiedził 
z własnej I nieprzymus:zonej woli dzienm- 
karz. który zarzucał mu niegdyś publicz- 
nie pochopną glor)-ti.kację przywodcow 
zbrojnego podziemia. Jana Sałapalka 
_ "Orła" i Józefa Kurasia - .,Ognia". Do 
nag1o
niem. tej sprawy doszło jeslemą 
1988. gdy z micjatywy ks. Adolfa ChojnCic- 
kiego obok tablic upam1t'lniających mę 
czeństwo ofiar Katynia i pamięc o Ma{sza- 
Iku J6zefie Piłsudskim umieszczono gra 
nitowe postumenty ze slowami uznama 
dl.. obu kontrowersyjnych bohaterów wo. 
jny domowej przełomu lat pięL'd71esią- 
tych. Uznałem wówczas. ze to historycy 
a nie ksieża powinm się wypowiedziec. 
czy kreaCJa wlasnie tych ludzi na męczen- 
ników jest zasadna. czy autentyczny pat
 
rlotyzm nie miesza się tu z pospolitym 
bandytyzmem i czy wobec wielu niedo 
mówień w tej sprawie. tabhce pamiąt- 
kowe ku CZCI tych ludzi nie stanowią 
profanacji autentycznych bOJownik6w 
o Polskę Niepodlegią. 
Więc ksiądz wledzia1. z kim rozmawia. 
Nie pozostawił mnie jednak za płotem. 
podjął kawą. i przyznał. że mlewa coraz 
częłcieJ w:ttphwości. czy wizerunek "Og- 
nia .. i ..Orla" jest tak nieskazitelny. jaki 
przedstawJl parafianom (tu zdradzam fra- 
gment naszej rozmowy. ale proszę o wy- 
baczenie). Zapytałem WOWCZ&!. czy CZUJe 
zal do mnie. że właśnie wówczas. gdy 
wszystko sprzysięgło się przeciw niemu. 
zadałem ten cios w plecy. neg14jąc ocen
 
bohaterów E jego ołtarza. Oswiadczył 
Wówczas. ze w pl'zeciwicństwie do innych 
gazet., glOwni.. ..Trybuny Ludu". uczyni- 
łem to w sp0s6b wyjątkowo oględny. więc 
daleki Jest od urazy a bliski wybacz("- 
nie. 
Pyu.nie: Czy ksiądz Adolf Chojnac- 
ki miał zostać zabity? nabrało znów polity- 
cznego znaczenia. K1lka gazet opubliko- 
walo bowiem treść aktu oskarżenia prze- 
CIwko b_ szefowi ..czw6rki"" czyli IV Od 4 
działu SB w Bielsku Białej. ex-pułkow- 
rukowi Stanisławowi K. oraz jego pod- 
władnemu. z-cy szefa RUSW w Suchej 
Beskidzkiej. ex-porucznikowI MarkowI 
K Dokument ten zawiera bowiem wymo- 


'
p 'itR... 
1'1 ID \ 
y, " 'PO . 
 


wny passus: Punktem wyjsua dla 
wS7ez\"Cia sledztwa L..) bvbl treśl
 broszu- 
ry pt. ..Dostałem rozkaz zabicia kSlędzil n . 
opracowanej na podstaWie ze7nan Kazi- 
mierza Sul%.i. b. praco"., Olka SB, zlozo- 
nych przed Senacką Komisją Praw Czło- 
"ien I Praworządnoki. Zeznama te zo- 
stały .,C2ęŚClO"'O potwierdzone przez 
5widdków" jednak prokurator wOJe""odz- 
ki '" Blel'iku-BiałeJ ograniczył się do 
przedstawienia podeJrlanym wylączme 
zarzutow. dotyc;ząq"ch ..bezprawnych 
działan b. SB wobec ks. Adolfa Chojnac- 
kiego". W definicji tej można by na słłę 
pomieścic rowmeZ plan zabojstwa ks Ad. 
olfa Chojnacklego. ale toczące się na 
szczeblu Departamentu Prokuratury Mi- 
nisterstwa Sprawledliwosci słedztwo 
przeci'" ko gen. Tadeuszowi S7czygłowI 
I innym podejrzanym o celowe zniszcze 
me dokumentacji wydziału IV b. SB na- 
kazuje ostrożne podejscle do tematu. Te- 
matjcst bowiem tak skomplikowany (czy. 
taj: podeJT7.any). ze prokurator wOjewó- 
dzki zalecił. aby wbrew procedurze ro%- 
patrY""ał go Sąd Wojewodzkl w Bielsku. 
Białej, a nie Rejonowy w Suchej Bcskidz- 
kiej, upoważmony do lego terytorialnie. 
Jakie zarzuty stawia się obu podeJrza- 
nym? 
Poniewa7. tzw. rozmowy profilaktyczne 
. z ks. Adolfem Chojnacklm me dawały 
skutków i kapłan glosił nadal z ambony 
PRAWDĘ o najnowszej historii Polski. b. 
Służba BezpicC'zenstwa. początkov..o kra. 
kowska a p6żniej bielska, zaczęły kSiędza 
,.szczypać", wykorzyst1.\iąc w tym celu 
cały arsenał NKWD owsklch doswlad- 
czeń Poniewaz gazety codzienne wymie. 
niały pełną listę domniemanych ..grze 
chow" ks. Adolfa Chojnac1uego jestem 
zmuszony nie pomijać i w tej relacji nie- 
ktorych oszczerstw I pomówień, stano. 
wiących jeden z etapów walki b. SB z nie- 
pokornym kapłanem. Nie powiem bo. 
wicm nic nowego stwierdzając. że ks. 
Adolfa ChoJnackiego oskarzano przede 
wszystkim o... rozpustny tryb życia. Wed- 
ług organizatorów tej nagonki. był on 
..ojCem dziecka" I... ..pederastą" jedno- 
cześnie fI). W setkach tysięcy ulotek 
przedstawiano go Jako_ . Adolfa Hitlera, 
stojącego pod szublemcą. na ktorej "'Lsla- 


ły zwłoki (Ibezowego ..mu7ułmana". 
Dziecko, ktore miał z wymienioną z na 4 
zWI..ka I Imienia koboietą. pOdobno ..za- 
mordował". Jeszcze w BIeżanowie , gdzie 
pełnił swe po
łannictwo. wywieszano na 
latarniach lalki z napisem: ..Chojnacki 
mordercą dziecI". Ksiądz otrzymywał 
tys lce listów z pogrozkami. Ich tresci 
można się tylko dom}'slać. ale autorstwo 
__ jest pe"ne. Po objęciu parafii w Jusz- 
czynie otrzymał np. kartkę pocztową z ot- 
wartym tekstem: "Kochany Dolkul Rozu- 
miem TwoJą sytuację ale pamiętaj. że 
masz takie obowiązki wobec mOle i Twa. 
jC
O dziecka (...) Agata był8jUzdo I Komu. 
nil Swif;.'tej Pr7ypommam o pl('niążkach. 
Ewa". No coż. K
lądzjest tez człowiekiem 
I popełnia błędy. ..Ewa" mogła rzeczywis. 
cie Istmec w jego zyciu gdyby mc fakt. że 
kartkę poCZłOVl.ą napisała... sekretarka 
w}'dzlału IV b. SB WUSW w Bielsku- 
BIałej, ktora ani nie miała na Imię Ewa, 
ani dziecka ks. Chojnackiego me urodziła. 
Tresc tej karty pocztowej miała być roz- 
powszechniona wsród mles7kari.cow Jusz 
czyna. Zapobiegła temu skromna urzęd- 
niczka pocztowa. która ks. Adolfa Choj. 
nackiego po prostu szanowała... 
CzytelOlków . którzy pragną poznac 
długą h"tę zarzutów wobec ks. Adolfa 
Chojnacklego. spreparowaną w całosci 
przez pracownIków b. SB -- odsyłam do 
prasy codziennej. Grzebanie w błocie nie 
!,ależy do obycząjów naszej ga7.ety. Mając 
Jednak swieżo w pamięci malenkie słow- 
ko: .,TAK". wypowiedziane stanowczo 
przez ks_ Chojnackiego, na pytanie czy 
ktos zamierzał go zabIc, 7astanaVl.iam Się_ 
C7Y wsrod poszlak. dowodów rzeczowych_ 
zeznan świadkow (73!) I realiów Sąd Woje. 
wódzki w Bielsku-Bialej znajdzie przesła- 
nki ku temu. aby obu b. pracownikom SB 
zarzucic cos więcej fliZ 7wykłe ..szczypa- 
nie" kapłana. któ!")' głosił po prostu PRA- 
WDĘ! 
Ks. Adolfa Chojnackiego wspominam 
ż-yczHwle. Jego dwa brytany. zwane dla 
przekory ..Urbanem" i ..Gorbaczowem". 
traktowały mnie ulgowo. Szkoda. że me 
zostałem upoważniony do przeka7.ania 
Czytelnikom treści naszej rozmowy. Nie 
była to z pewnosclą rozmowa ..klechy" 
z ..komuflI5tycznym" dziennikarzem .. 
TAl!H5Z PATAX 


MÓJ DZIEŃ POWSZEDNI 


Jlojt dziecip wspomnienia z ponUTepo o/c1'uu hiUerowsJ..-;.,; 
oIcupa<;ji _bÓeT01V'iedzJ.Ql dotq.d na 
Plltanie. CZIl bvł to CZJlstJ/ patriotJjzm. CZJ/ dzit'Cięca chęf pr2Jjgo- 
dll. Ja uważam Żt' jedno i drugie... 
* * * 
W Biebku 'R
 bIIlo jednak powstania. Bielsko leżało w grani- 
c.'CdL III RzeuJ,1. D4zie nie karabin - Q słowo d«']Idowalo 
o oukcene POLSKOSCI. ..GaZ HuleT'" 
 kTZycz.łiłmy pn.""'z 
'NI %JICUft.ie Ro.m.era w sl)łnnej. polakie) Sammelklam. widząc 
,juj fv,M'f'trO dJjndajq.cego na szubieniCJI (GALgen szubie11.i. 
co). Nit-mców w ,.&skidzkim Pa.31e ObTonnJjm 'J zlokalizowa- 
nil'" ft.Q fłowakowtlm Zl.tmniaczJ/sku ..o.strzeoliwahłmJj" komJj- 
mami, prZllJmtUąc od nich. w za.mw.n cukierki na soc ha '1l ni e. 
Z 1UOJftWÓRKA 


CZWARTEK. 25 PAŻDZIERNIK.-\ 


. '" te.rlltnąl do mlr"izkan.a 70-1etnirj 
ludwiki K.. pobil stnuszkf I obrabował 
mif'
'Zkanle. Z2.blerajłłc ok. 18 mln złotycb. 
Lud'\l.'Ika K. !IItcDelła przytomnośc ale P3. 
pa
tOlk nie uintf"TC'sowal !df !Iv. III ofiar" 
i zbir.l. Rz('cz wydarzyła slf '" Soblowce 
. zakonrzy slf. miejmy nad:r.leJf. pra.rd 
odpoYo lednim !łłIdt'1tt r('jonoYo'}'I1'I. bo""lrm 
mif"j"f"owa polltja tak 'if zawzlfla, ze ban. 
d,'t:t. nlŁ' uzna !'!poknju... 


PIĄTEK. 26 PAZDZIERN[KA 
. Z ",,'klll DZIY,Nł. KRADZIF7E: 
z malazynu społddelni ..Alcopor-" w Brze.. 
znil."Y 
kr.dzlono 100 kI pręto,," micd.l:ia. 
nyrh wartosd 2 mln :dotych. Sprawry 
mU"lrli ..pr...ow..... kilka 10tbJn. aby W)'- 
€'i... otwor w blaszaorj śdaole budynku. 
Siła robocza J:,

 u nas nadal bardu tania! 
ProkuralorrrJooowy w Clrs:zyole arrs:r.to. 
Yo'ał tym£za-..owo Gerarda P. z Pakowa 
(wnj. pll!lklel. któr)' pr:zyje('h_ł n_ Podbfos
 
kidzie pQ to. aby ukraść waC'f u('hyln" 
7 kio.!.ku "...nywnego Irndneja K. Temida 
ma "'al'e od dawnal W F'nytkowl('arh. 
z po!'!'" iska Wlady"h,,"}' 
. uprow.dzoD,o 
krowę' wartoi'.ci 2,5 mln zlo&Ycb. ł anteny 
kif'runkowe !\krodzlonn ze SU"Z}'tu... KIlm. 
nok.! Komu się chcialo ZDOSU: to ulut- 
wo
 Oprón wymirnionytb pn.ypadkbw 
w wojeYoództwlf' 
kradzlono w mlniooyra. 
tYlodniu na !'izkod(' roiny("h osób 36 kur. 1-1 
krohkow I 2 kanki Oby zlodzlrjom sta.or" 
ty one koki" w cardłe! 
. Z oiŁ' zamłrszkalelo budynku Roma- 
na C. w Skoczowłe uprowad&ono samo- 
chód ,,'olks\Ą.alro BBO 79-10. 


SOBOTA. 27 PAZDZIERNIKA 


. Znów okradzlooo pawilon h_ndlow,. 
Yr"dW ..Barto:	
			

/strona1_0001.djvu

			. Daleko jeszcze do modelu. w którym zarobimy tyle. na ile zasluguje- 
my. 
. Uwolniona z pęt administracyjnych ceny sl(oczyly w !]órę jak slupek 
rtęci W upalny dzień - w portfelach temperatura jak na lodowcu. 
. Ci z pewnymi etatami w sferze budżetowej - to teraz prawdziwe 
..pany". 
. Dyrektor ..Damarr. twierdzi. że przedsiębiorstwa zagraniczne prze. 
staly już byc atrakcyjne płacowo. 
. Niektórzy dochodzą do 2 milionów - mówI dyrektor .Bielkonu". 
. U nas płace zależą od ceny ziemniaków i cebuli, nie od efektywnosci 
produkcji - uważa główne księgowa ..Indukty". 
. W ..Celmie" zdecydowali się na ..szaleństwo" - podwyższyli i placą 
popiwek, 
. Najgorzej wiedzie się wlokniarzom - w ..Bewelanie" ratują sytuaCję 
zwalnianiem ludzi.  , 


TYGODNIK . 8 XI 1990 
ROK XXXV. NR 45 (1761) 
BIELSKO-BIAŁA . 600 ZŁ 


e. 


. 
I 


- 


, Homo politicus 
na 'W'oj e'Wódzl
im tronie 


Sypiący wierszykami jak z rękawa Miete
 Stanclik bez namysłu wyrecytował: "choć 
z nazwiska - mroźny. z imienia...niegroźny". To poetycka wizja Mirosława Stycznia 
oczywiście. Wojewody bielskiego. który przyjął nas w bardzo późny czwartkowy 
wieczór nie obiadem jak król Staś, lecz służbowym piwem. Sam palił tylko fajkę, 
ugniatając tytoń ubijakiem pnywiezionym z podróży służbowej do Hamburga. Piwa 
i mocniejszych trunków wojewoda nie używa - dochowuje ślubu złożonego niegdyś 
w łupkowskiej celi. Wierności dochowuje wojewoda nie tylko ślubom. LudziolU także. 
I dlatego Wałęsę widzi niezmiennie w fotelu Przewodniczącego, Belweder rezerwując 
dla Mazowieckiego. On sam natomiast - jako prawdziwy homo politicus - dochowuje 
wierności tym siłom politycznym, które wyniosły go na wojewódzki tron. (Skrócony 
zapis nocnej rozmowy zamieszczamy na str. 6 i 7) 


- 


E 


, 


.. 


. 


, 


k 


, 


". 


>') 


",. 


'" 


.., 


.. 


A tak przy o
<8zji. Mirku... Jak kiedyś dojdzie co do czego. za 
kim sit' oPOWies:l? Foto: Archiwum 


ZBRODNIA 
(NIEJ DOSKON.A
, 
Wiosną tego r0 !J dwiedzi- 
łem ks. Adolfa ojnacklego. 
proboszcza parafi ymskO-ka- 
tolickiej w Juszczyftie k. Mako- 
wa Podhalanskiego
 i. zad:lłem 
mu pytanie: - Czy k1siądz wiJ>- 
rzy w to, że mial zostac zabitV? 
Ksiądz odpowiedzia': TAK! 
Rozmawialismy kilka godzin. 
Ksiądz Adolf Chojnacki nie zgo- 
dzil się jednak na opublikowa- 
nie tej rozmowy twierdząc. że 
..Kronika" jest pismem niewia- 
rygodnym. Trudno się dziwić: 
nie byra to zwykla reporterska 
rozmowa. Syly to zwierzenia... 
* * * 
AutOl tego art,-kułu k
. ('hoj- 
nacklego "lIiIpon1ina ;'\ł-złinie. 
Również i dJatego. że dwa bryta. 
ny k.sięd7a -- ..L'rban.' i ..Gor- 
baczow" -
 potraktowały go ul- 
gowo podczaIliI n'izyt),. Autor ża
 
łuje. że nie został upoważnion) 
do przekazania tre
ci długiej 
rozmowy. która z pe"noscią nie 
miala charakteru dyskusji ..kle. 
{'hy" z ..komunisty('znym" dzien- 
nikarzem 


DOI z kOlnIJlt"t- 
nym oprzyrządowaniem. 


OCZEKUJEMY OFERT W ZAKRES'E PRODUKCJI NA ZLECEN'E 
tl.9	
			

/strona2_0001.djvu

			2. KRONIKA BESKIDZKA 


I 


l 


I, " , 
TYDZIEN 
W KRAJU 


. W dwudniowych polaka- 
niemieckich rozmowach dyr.kto. 
rów politycznych MsZ IN Warsza- 
wie uzgodniono teklIt trakt.!ltu ..0 
pOtwierdzeniu istnieJącej grani- 
cy". .1e nie u5talono terminu pod- 
pisania tego trAktatu 


. Samorz<':!dY nadal są słabe bflll\.u 
Je Im pieniędzy - mówiono !/oJ SZCZecI 
rlle na o;;potJcaOlI. JJrlcdsl3wlclell sejm. 
kćw samofządov.ych w kićrym uczes 
t;'lczyl lek,e prcffller M.-łlowleck, 
. O.tatnl z. czterech piec6w 
huty ..Slecho.c.... wygaszono 31 
paidz.....mka Likwidacji huty 
_ ..truciciel." od wielu I.t doma. 
gali 8" mieszklllńcy Wroclawill. 


. W t(alowlcarh poliCJa lodd.ll8 
lów prewenql wyprowadziła l 'Siedziby 
kolegium d
 wyboczeń taw18JIiICYcł" 
blerrJyopÓtulonl IWt,.. ml.'llo 1dama 


. Czechosłowacja jest goto""''' 
przywrocic mllly ruch gr.niczny 
a Polską tylko n8 weekendy. mi,. 
dzy 12 00 w Boboty a 24"00 w nie- 
dziele :a'adeklarował przewod 
niC:Z4cy delegacji CSRF na rozmo- 
wy dwustrnnne. minister Milan 
.Jurcz:eka 
. RCSlruUul\,lolf I" \lospod.ukl obeJ 
mte naj piel w W prlOl UB """ cz ' iUe"illow.a 
ma kBrrlvnOJla WVS1Vń....'Cs;lO "'" l C}h:-1 
IDkL> 
. KERM zalecd sporządzeni. 
"minimum etkologic..negou - z.. 
stawu p"..dsił:wzię-c. kt6re pod 
illit neleiy koniecznie. by zapobiec 
trudno od"",racalnemu pogorsze. 
nlu .ię- SytUBCjl ekologicznej 


. TegoroCLne d)lory w IOlllll"llIIIl1!' 
1I'!'ly udane Zt!hri'lrlO 26 mln lon zbol" 
Il>Odobnlt' lak w ublf!'j:llvm roku) łled 
ni plo... lO 31 kWlnlall 
 hektarij WIi!'I< 
ale nil' przed roklel11 był\' 
blory Ilem 
11I.....CI..,.. doh.l'p vl( hlQało:, cułLro 
... 
. W nocy:r. 29 nil 30 bm., w p.. 
wilonie SPHW na a.mow'lll! 
w War.z.wie, eksplodowal18du 
n.k wybuchow'ł, który uszkodzil 
pomieszczenia sklepowe i maga 
..yn OfIar _ ludziach "le b'łlo 
,...., 


BIELSKIE MODLITWY 


W prz..dedniu Wszyst- 
kich Swiętyeh obok ob..c- 
nej przychodni "Wełuxu" 
przy ul. Krasińskiego 
w Biełsku Białej odbyło 
się poświęcenie drewnia- 
nego krzyża upamiętnlają- 
eego jak glosi napis na 
metalowej tablicue - tor- 
turowanycb i zamordowa. 
n).cb przez funkcjonariu- 
szy Urzędu Bezpieczeń- 
stwa w łatach 1945 --5
_ 
W tym c7asie budyn£'k tE'n 
był siedzibą UB, a wkrOlce 
potem. jak twierdza naoczni 
świadkowie, w poblIskim 
ogrodzie 
najdowano ludzkie 


szczątki. natomiast ściany pi- 
'" nic I pokoi pokryte były 
krwią przesluchiwanych i 10- 
rtuł-owanych tu ofiar. 
Podczas uroczystOŚCi zor- 
ganizowanej z inicjat}'w}' 
Rady Miejskiej i Z"'lązku 
Bylych Więźniów Politycz- 
nych Okresu Stalinowskie- 
go zapałono pod krzyżem 
znicze I złożono wieńcE' 
i kwiat}'. 
W Dniu Zadusznvm na 
cmE'ntarzu mauzoleum żo. 
łniE"rzy Armil Rad7ieckiej 
poległ) ch na ziemi bwlskiej, 
odb, la c;ię niE'coozienna uro- 
C7vc;tnio.,.. Po raz pl('rv.;szy 


.. 


w historii tego miejsca 
w obecności mieszkańców 
Bielska-Biał,>j, przedstawi- 
cieli władz miejskich oraz 
konsula gpncralnego ZSRR 
\\- KI dkowie Feliksa Dowze- 
noka proboszcz parafii Opat- 
rzności Bożej ks. Józef Sa- 
nak \\-raz z ks. Jancln Kiere. 
sem z budowanego koscioja 
na osIedlu A. D
'gasinskiE'go 
odpra\\ iii mszę sw _. po kló- 
rej pas" lęcono znajdujące 
się na cmentarzu groby żoł- 
nierzy radLiu:kieh i złożono 
pod nimI "Icńce i kwiaty 


Tek
t i foto: Bogdan Ziarko 


, 
. 
 
. 
" . 
: 

., 
, 
.. 

 . 


. 
 > 
, - 
-:.-' '" > 
.. 
'
. . 
. , 
--.1 , 
. 
" J 
, 
J 

 


, 
. ;\ 
' . . , 
I . 
'. 
. - ." 
, 
. ł I f 
, , 
'. \ ł....-, , , 
. 
" \-, - 
. 
. 
.,. 
. 


B-ł-JRM ISTRZ N A SA KSACH 


Podua"i kadł'ncji poprzl'. 
dnich \\Iadz lokaln.rł.'h "0- 
R.lF J SI" lEC b,,'1 na('zplni. 
kirm Mako\\a Podhalalhkir- 
go. po ostatnich w, bOl'"a('h zo... 
tal bunnl"iitrzern" Osoba 01('" i:! 
Ipli\\ k. .I3sluwna dla mi.....'-..ł pu 
:::;tannwlla It"dnak U
 niC łakn 
ros dla slrbie Pan burnustr;,ł 
w
'J('chal b) zv.icdLit.. US-'\. alt:' 
jego pob} lldl11 pl7ldlu;()ł
lę na 
t}'Ił-" 7£ uniemo.dn,\ II dalsze pla 
stO"-itOlt:' fUllkl.J) ni('a miasta" 
Cho("la7 m)ao.:lo plolku....alo 
a to. n' .hullI1i:-.tr' \ol. \brdl 


y.,oln" a tu, Zł. ..budUjI all' 
mnf'm1a'5to"ltP.loa7dol Iln\\'\ 
\\ rzł-' nia nl(' b} lu 7.d.dlłl'J ollC"loll 
11Cj IIlfOI mal.11 Dnpif'ro 15 v. ru' 
sm-ł pndl7a.. ob.wJ H,ut). Mil' 
klŁ'J Udl".l\td1l1) dost"'llLuna 
pl 7"'7 ....')Il
 bunmslI" d pll)sb
' 
07\\ olnie li(' 7 nb( na"kny. Ha 
dm "" \\ IVI'I.:'>.lOS,- I potrd.klo\ol. ah 
obecnie JUi' ek.. hurrmSlr7Al)3ko 
I)' Ib\.' p""lrn idl a pr A Dll' 
prJ'}da si\, klł.lh.... mi.lo;tu kto:-. 
1)i)\'-r.1l.aJ3cV z k3pltdhkll"m. 
:Iwlas 'za .Il' Mak.," .I 1.3dlu 
.lO"'. po US1) "1 lO, 1011 


Uczyć (się) czegoś nowego 


Fundd.lJd PI)m",-'
 Pr L.I (""7ko 
łom Waldorfskim (lrJ:"amZU.ll' 
,,"' dnial-h (Id 12 do I(j h
lopada 
sp
cjalny kurs w ,--elu z8znajo 
mienia blOrąC}ch y. nanl udział" 
glownie pedagogow i rod,il.ou.. 
z podsta"aml pedd.goglki \\31- 
dorfskicj Tł.'n" lasnie rodL3J pc 
dagogikl1A' "ielu krajitch l alego 
SWlata rozw
la Sl
 jU7 od kilku 
dzies)
ciu Idt O rraetodal..h wal 
durfsklch pedagogov. pl5alism\ 
.IU7 na nas.lvch lolmach kllkakm 


tnlt' zcgoly pr7l.ki.ł7 me 711 
slana ....lulhaC'7om pl.)dl7a...: '-')o' 
kladow i 7.dj,,'e plakt}1..711' h 
pnl\\ad/'onvlh W traklif'l ku....u 
przcz dos\\ iddC"7.on).'l h Pl c1.Jg n 
goy. holcndersk)ł-h j IlU'lIl1ec 
kich" Zamterr"io\\ dn\lł-h 7.dpra 
<;zamy WIP'" 12 h....)parlcl .) 17'" 
do bici .{"gn I iCt'um Og))lnnk 

7.tdkł!(
 'n ni 4 (ul Shn\.3c!t;.. 
g ) na ilmlkołl1 ir LL Ull 
kUl 


SZKOLENIE ZWIĄZKOWYCH 
POLICJANTÓW 


"' dniat"h 26 28 pazdLiernika \\ 8ido;;ku-81alC'J odb} lo sif' 
olltolnopol
kie "'i:lkoh'nir Sl'k('Ji Interwf'ncji ..Solidarnos{'i" 
l'dzial " nim ,u;ifło ponad 40 o
ob rrpnF.entuJiII(")'rh S..k('jf 
Inter".ncji '" 15 rt'gionłl". 
I('st
t}". zab....ikln pOł d:-la\\I'-I(11 
dU7}'{'h o
rodko\o\ ..S" z l.dan
k8. Ma7o
 
7.a. DnlnlL'go GOl"negQ 
Sl4
ka ordZ WIl'lkopnlskl Nit:' 7.a\....I
dll 7.1110 pr7rdSla\\luŁ.ł" RIUI"d 
h}lerv.('ncji &'nalu RP OZlf ki ob('('nnSll \\"icf'd\f«. ktlll"01 biura 
Slanl
lawa \\ lodan.a ni 37 Graż
"n) Bruddn
kieJ I F;,,- \- T..m.
F.(". 
\\
kiej \.Ioalo :OO1
 U tLilI'- la:....dv \\ P'-llpI3("'" nl...d7\ S,'k('lamlln1ll 
\H"ncll ..Solldarnl" (., a 
('Ił.al klm RILin.' l In1l n\ n( II ;:O;7knlellld 
majo, h
( k0I11\IłU()\\.ł (SI Pl 


\\ najbli7...zą m("dJlrl
'. 11 
bm_. W) pada 72 rO('7ni("a odz}!ł- 
l....tni3 pr7N Polskf nu'podl("g- 
lusd. L. tej oka7Ji " \U1JL \' odz1 
....Il b,ł' k n odbfrill(,'" I,' "m'h:
 
urocz: ..... o ."hal"aktprll' pat 
ri I rt'hJ!l,ln\ Ju/' 


8WIĘTO 
11 LISTOPADA 


9 bm" la g ll):ił) tył CfllE'n1ar7ll 
v.c.j!>
ł...w}m \N AI('kSał1dI"O\\ł 
l ach odb T 
'al .J ptJIf'J{lych 
I-.kladame WI ,cow W RI{"h.ku 
-Błdlt'j gh'",nł.' Ufor7"..lu:-;.' I .1..3- 
planowano na 11 bm. Wowcza
 
to o g" 16 20 7 Plal li ChrnhrŁ"gl) 
w}'ruszy kolumn3" ktm a P"Z'€" 
masz<'ruJl' pod Pomnl1t Lt'łiHom 
Sl(J"'. gd7il' m m odprcl\\'lona 
zostanie' mC;;Z3_ W ..,,}-)f,lli C 10 bm ) 
"'" l.!ottfoniu 7apny. l.acłall) .Ił-....1 
Blto'g Nlcpodl(.glusd()wy Legio- 
nu';' UrdZ kuncł-"rt dla U('Zl7.l'lIIa 
.lubll{U57U mic..'''>("'-1\\cgo hluLu 
Intcl;gcnl"JI Katuhl"ku 


Bracia J. 
milczą 


Jak wiadomo, wan:zawski 
Sąd Wojewodzki u{"h\-'Iił are
7..t 
t}"mcza
owy wobeC" pod('jr:r;a
 
n
'ch o udzial w arf'rze kO["up- 
C"vjnej pod kr).ptommem ..Ze- 
Jazo". Zamies7any \Al mą I('<;t 
m.In gent'ral t.nro
law Mik.\\ ski 
byłV mimstt"T sp..aw ,,(own.;-t- 
rznYlh czlonek c<>ntralnvch 
władz PZPR oraz d\loóch1Jicl- 

Z("7an płk Kazimlł'r7 Janosz 
i J(''I
'n bral MUJczyslaw WS7YS<-Y 
podejrzani przeb}'\Ą.ają od 29 pa 
źd71crnika na v.olnosn 
Bra
la Jannszowic pr7eb}'w:i.. 
h w ubiegłym Iy
odniu \lo' Bi«:-b. 
ku-Bmlcl Nic zgodł'lh 51(' na 
r07mow
 z nasz, ITI dZIC'nmka 
rzem. (,hoc nI(, \l,yklul.7yh t"go 
"'" ndJhh. 1('J prz\s1Iosd" .MIC" 
CZ) sla" Jan.)", 
7"'fujący obec- 
nit, SŁOwaf7\- 'emu Ofiar WOJ 
n}.. ktore pO\Amłdl du LVC13 pa..... 
nH(,"I
C"Y t
nlU, "'}n1óy..il Się 
braklcm czasu. Na ra11t'. ZdpO. 
'" I
dzlal bowiem. że bve moze 
JU.l Yo krot( (' UJdWIlI "':;lZł'łWh' 
..Zela/..3" 


lan 


Podwvźki 
OJ 
W MPK 


Ri......ko r.i
la /.,..ko('7('ni 
b' II pa!\3;t'ł".II\\ ił' mit"j...('o"t"
o 
'tPK:U 1U:t/'.t1:;-il'l nikil. -'\ulobll. 
..,.-roił' jt'7"7ih ot1"'3mC'
o rana. 
SI.l aj!i. ogln..:t.ono bN': 1I1)J"7l'dz<,- 
nia" tPI)p:r7Ntni. 7.alłO" iadan,., 
na punil'(7)aif'k. 7u..tal odno-- 
lan) I. Lud..... o::p')Ll1io,l. ",..' do 
pI-a' ,,- II Id .
.u .13- 
wlal. I" I ..h. ,I -lViI.. hip 
I hvl Il ULI«:-II j -.1 
v. .':11 pn li "\.\1 .. 
OUol'" 10.1"" /(' aUlolJu
. ,,(" 
IJI(-łjl rO\..\IlI,wdl\lu 
'
lS7}<;tk.. h ."".('t\'.... 

 1", J"m ( 'lin o pud- 
y.' kJ piał- po dlu
lC'h m'r.,,' .Id- 
, c'h kon rl (u slraJku\....,.I-\O 
7 wlad/'..3ml mM a potiPI JUO 
p'"lrOZUlnu.>nl(' PraCliv. nil V 
MPK 7r.od.l h 1(' I J. fJ(l(h\}7kę 
pl.u' I ("'oniu o .'100 ly- .II mie- 
I
C7nu' .,3 Jldm,.{11 .IbllUOnlO- 
n....go P1C'U3d7e pOl hurl73 1 bu- 
dn'1u nua...ta Mlt"j 't.1 kasa j£'st 
puo;;la I (undu...It' na pod\\ \ .Ikl 
b\'dą, pI,("hud h... kr«:-dvtu bun. 
kU\,\.('AO 1'1 Lł- hol gil h. Q.lu' 
JJła 
I 
l' \.\ I aL . oll
ell{.!I"I. a oprO'-;/ 
tl'l=:"0 7aplaŁIl" ohu\\'I..
.I1114c..\' po 
dat(")!; łcarn\ lici pOllddr,oJrn,otv 
wnt'Ęo "'" ;/n

lu pł.

. t7W po 
PI\H k To JUi.. l;,'dzi(O !';urnd 
I"- 
łJ;:łgatc.ll'Iot 
300-I}''''lł ('.In. potołl pr7J1'
 .I1::tł- 
('nni> \\ :$.polkf;' Tł' rlv. a ml(" ;łCt." 
\\.}kOlz\.slan("' Llhtall
 nd ill(l'lI- 
S' "'\IW pr.l}
llto\\'alJla do pl"l'- 
k".Itakf'n \\ł..! 1(1 -.,\l.h.... bil! 
l..kimJ\1PK 
\4' ('.I\\drte:K dlJlf)bu 
" d./lh. 
.lU)' n,,,.'n.llnll' 


1.I...n 


I{ONIEC AWANTURY 
O GARAŻE 


OS\\ II
(.I'I" \\ '" io,,'nnYł:h 
num.....ał.-h ..hl uniki HI....kic1z- 
kit'j. nhu:junowali..m} prz('- 
bit'l{ 
łu
nt'j '" L",'m mił"..cie 
a\\antul"v .. budo\\f' garaż)' 
"... os. XXX-It'l"ia" PI/...'pornniJ 
my. IŻ z\\ul'_"nlllkiC'm budn\\y 
ponad d\\ud7Ir..lu gard'}' byl 
1)r7edl' "'"s./\ stkllTl Knmilf t 
O<';lcdlo\\. V nr 4_ a prZt" 1\\ nika 
mi grupa mit: .IkimclIw okoli 
l..zn»ch blokov. I ł.\olnn stnj"iCt°- 
go dumku Ta Sp'"lh-'l".Ihct mv.t
 
l"CJa. khlra rn7pU( / tl) l"i X ub 
roku b\13 kllkdkrotluC'. Tn?n,"ml 
del}7:jaml "lad/' prUTr\\\.dna 
"3Jv,ifCC"J It'moC'JI '" )'budz.lld 111- 
kah131 a R"arazy" pl)lu.lul1 P :!o4 
tu... bo"," I( 111 \0\ puh II' n n 
1 n'et 0pIHun!:) h\II'lrl7Ih 
...... I. 111,,'1\."1 nI \1 I""'IU 


ni,' 7-ł!:ad....ah \. .11) ni .Iaf.lut.un. 
'Z oll1J1f....o;.I3IUl.. hamujące III" l.tI. 
l}cJ"". tJ"\\.	
			

/strona3_0001.djvu

			DOCIEKLIWY SEJMIK 


.. 
WIĘCEJ WĄTPLIWOSCI 
NIZ DECYZJI 


III s('sja Sejmiku Samo- 
rządow
go wojewi)dztwa 
bielskiego (30 X) trwala 
:; godzin. Dlugo dyskulowa- 
110 o sprawach organizacyj.. 
ł1) ch j teehnicznyeh, ktore 
"sród przygotowanyeh do 
f)brad radnyeh i osób, które 
dokladnie przrstudiowaly 
v.'('zesniej materiały. nie 
powinny budzić tyle wąt- 
pliwoiici. 
Chodziło pcu.de wszystkim 
[) zasady pracy i finansowania 
kolegium odwoławc7..cgo, będą- 

ego J1ąjwai.:nlcjszy01 organem 
sejmiku. W konsekwencji pod- 
Ictodwic uchwały w tCJ 8prawie. 
W piery,"szej radni zwrócili SI{! 
g pomoc w finansowaniu prac 
,('olcgium do admm,stracji ną- 
l.1owej, w drugif::°J ustalono, 17- 

ejmik 1 kolegIUm będą d)spo- 
l10wały dwoma odr('bnynu biu- 
I"ami. Wątphwoś("l bud7ilo też 
dokooptowame do prary koJe- 
gn.:'1u prawlukow me I>ędąl."ych 
radnymi. 
C...łonkowle sejmiku woj(
W()- 
dZkiegowybrali tC7 swuich dcla- 
gatow do sCJmiku krajowego. 
Jcdn}m z nich będzie. z urzędu. 
pC7A:wudniLzmę. 
d7'Y, np. na rozpoczętc inwesty- 
cje szkolne. Puml('d7Y ciągle jest 
za mało, także dlat(go, iż 
m) 
me W)""".lązują si
 ze swoich 
. 
bowią7anfinanso'...ych" st
lin- 
ku do "ojew0d7h...a. 
Nastfpnv sej'nik nc1b, (I 
pod kunicc IIslt.I(Ji.If.la 


ZAROBIĆ NA 
WALKĘ Z WÓDI<Ą 


f)O<'zekali",m)- si\" wre-ł'Z,:ie 
I'Zfsciowej now('lizacji 
łynnej 
już usta",y o "
.chowanlu 
'M' tne-zwusci. która teoretvcz- 
J1le był. najlepszą na s\\ iecie 
a '\1 prakt}'ce flkazała się PU-łto- 
!ilowif'm. ZmieDiHj.. Się także 


tody przeciwstawiania 
i\, 
8lkoholowf'j pladze. 
"l cudno dZISiaj r07
tr7ygną<:;. 
jaki b{.dzie los dotychc7s.sowY4.:h 
społecznyrh konusjl przeciwdl- 
JwhoJow.rch. Wiadomo, ż
 lylko 
do kOlica tego roku Ich działal- 
J"I,OSC możc h('7.Yc na rlotacje z bu- 
dżetu panstwo. Dlatego \\. idu 
społeczników dos1rz("
a potrze- 
bę zmiany sto
I)Wanid prolilak- 
ty( znych metod. Odd7iał t.'hcJs- 
ki SKP w Bielsku-BIalej uczYh1ł 
in lako jedcA z pierws7'y<-h. Po- 


nowiono odr7uclc w
zccho. 
bc-cnc dotąd powszechne apele 
D \\.strJ:cml\'źhwość w piciLl al- 
koholu, organizo\\.ane ..na sił\'" 
2biorowe pogadanki. Efekh' 
- 2daniem działaczy. wsród 
1rzyniesć przedę w::i:7.ystkim in- 
II> \\ idualnc oddziaływania na 


Od tegł) roku akadł-'ml(,.kle£o F
lia 
P"ble<.hmki ł.od:tkll'j mlł CI Się 
'"' I ch b:rltj J£'dl\o!:.llti wOJs
 
kQ..... .J na 1:I,t;lskl4..h Hlomach Obl
kt 
p(lł
l, ny j
 t w Plfkl'}'m ml(:,
scu 
t.\ 11.... ZI' o;tudł'n("1 m,rz.ekllJą na klopo- 
thw)"d 1.&.7.11 Jf'd}.nyautuLu!\m1 ski 
-- nr 26 kt'.)J y dVJł'id
 do uczE'lni 
kursuje ('o godnnę. 7.hyt rzadko zda- 
"il'm lmnr" :łv.anych. Gdyby WIęC 
ł,łPK zY'.-a\II.
I.)łcł ("7. )tot ' wr C Jlego 
.kUI"
1 In, pr7Y ".Ie 
ł..) l h iudł-O 'l.VdZIII;: ?t 
* * * 
J n Ol .go. 
1\.0.1! nR ..",
 .._
.l{'go Czylł'lmka. ..ł}rl 
1,.( o.rbl oPr rstwaC 
J'I,..: I h'cYJnych Bwmslaw \\ I 
(. od.wildn (:.... n. 
('b pracOwnlC_i"ch pl 


osuby PłJ4C'C lub 7a,gr "}r nalu. 
glc:m. J.l.:.d7lc uzalcznj..fU mu.,. .. 
w t:.fchcie s..,mi d CI łll
 1(,. 
O SWOIIl) k,""il', na silc mko ę 
n,;.'
 ..U37CZ d1V.'I'. Przy pOl1J u 
dl.'<..}'I'Ji pomo<..ne b
dą rIl7mo\.\y 
7C s
t.'jali
tami a t.&kz(
 z. ('"
Iun- 
kami ruchu .,Anomm,,") (h Al 
kohohkL'w", ktur7.Y m(;'gd}
 Sd. 
mi potrati(. przedwsta.....I(
 
patologu. 
SKP- ilU' r
zygm
JC' pl"7" t\. In 
Z pornot'Y dla rorł711\ alk, huli- 
kow. O J<
 rozmuua<..h dl .ił 
,\'ać będą Jcdnak zgromarboł1. 
fundusze. Dlatt'go szukd' pO- 
sohow na zarabianie piC'nięnzv 
OSlatnio przy bieL<;kim SKP 
-ul KulłątaJsI4 l Po\\st..la 
kanl'elaria prav. nicz.1 "C4.lgni- 
tum", ktora ud7.I£'la \\,. lh 
stronnych porad prawlłn'h za. 
równo 7' probl( matJ kI811t}alko- 
hvlowcJ Jak i d(Jt}l7 te) 1 Sl 
ł
k. fJodatków. :spadkowo umu'" 
l.vwiln)'ch. Tc pł('r""
7" ! bez- 
płatne. dochoo}' uzyskam' z po- 
zoctałvch zar::ilają ki:l"i{' SKP 
i gwarantUJą statultl1J. -ł d.l(...łdl
 
TlOsc. 


(IJA
',) 


NOWł'J W}.zwol
ma w n 
.z,- 10 bl}'skiłwlr'7rlle 
Ul nil[' b)1o SP0\l,orl,OWi:ll1C "'p
uwa- 
dLf' I. In korekt..... dokum(.1 tm_1I bu 

 '
I...l('j Prz('pr:> ..-. - Cz' 
 
(.r (>011 onro\!' 
kład "'-yltur.l...... tak. 
nici fr m.y p 0.'- 
nla Tl1ten... .ar
 
blOl
I\\' le 


* * * 
SI:arzy f;Ję ('zylclmk - P' dClJe 
'11(jj{' dane pel" IlIalne dl 
in-:ldl< JI 118 Cf)n8JJ 
praktyki stc ....wa
 w 
codku 
WiOl przy ulicy fio 8J w li 
B£'!kldzklm \\1 DII"I'iku Bib. 
d II młodzll['z 
zkoln.a 
1":I""",laC" z u
lug d.:nIY""Y P"" .'" , 
czymc wyr me w godZl1 
pnłudmuwych Po pnludmL 
m wnruJuz5ą wylączl1Iedor 
Jt'DCI Dla młodych, a taj e 
IW. je:sl 1.0 ruezrozunll 
Iy.i: k .p .y z 


pr
1 


1,... 


Policjanci 
protestują 


W po[jeJI - 011.....00 alarm! 
Ministersw'o Pracy i Pułit).kl 
Socjalnej przygolowaJo projek& 
uslawy emerylalorj. który nie 
preferuJe żadnej crupy zawodo- 
wej. W przypadku gdyby w'U'dl 
on pod obrady Sejmu jesu7.e 
w tym roku, od następnego poU. 
cjancł utracWby prawo do \\oc:z;e.. 
sniejszeJ emerytury. 
ŚrodkI masowego przł'kazu 
alarmujĄ. że blisko 30 procent 
policjantow z1ożyło wnioski 
o wcześn1ejsze przejśde na 
emeryturę. Nie dość tego 
- NSZZ PolirJantow. chcąc tą 
spra wą zainteresowat 
poIe- 
czcństwo. rozpoczęlo akt"ję 


protcstacyjną_ Na ullca('h 8icl. 
ska pojawiły się polkyjne sa. 
mochody z bialo-czerwonyml 
 
tasiemkami, a policjanci nos1:4. 
na ramionach dwubarwne 
opaski. Obrazek iście surreali- 
styczny. Na ostatnim briefingu 
u wOjewody bif'lskiego inda,ro- 
",.any na tf'n temat Miroslaw 
Styczeń. w)'raził swoją dezap- 
robatę dla tego rodzaju dzia. 
lań twierdzĄc, że policjanci 
wpierw Winni interweniować 
u poslów. senatorów. a ewen- 
tualnie - po przyje-ciu usta" y 
przez Sej m - skorzysta.: ze 
statutowych uprawnit.'ń. 


\.ibl 


DWA TYSIĄCE LEKARZY 
W JEDNEJ IZBIE 


t\ 


Ponad dwa t
 ,ią
e leka- 
rzy z calego wojł'wodzh\'a 
bielskiego skupia Beskidz- 
ka Okręgowa Izba Lekar- 
ska. W minim}) m tygodniu 
odbyl się W Bielsku-Białej II 
Zjazd De\e/(atów I,by Pud- 
sumowano jej dZlalalnosc 
w ciągu 9 mil'sięcy, pr7l"!d- 
stawiono problemy Jeden 
J nich został ju.t rozwiązany. 
Obecn}' na zj
7dzie wojewo- 
d..l Miroslaw Stytzeó zako- 
muniko....al zC'hranym, ii: IZ- 
b.. ou'z).mala do dyspo'yeji 
pomiŁ's7c.lcnia w bud}'nku 
przy ul. Kra' -łmt",I{O zad" 
liku P....S w I ntrl :.i 
 


I "'IIO,ClIIl 
d IJ n ta 
gt' hu.t... .....iłt 
w IW 


..,rak IId 
II pl la- 
'_f"lc:u luz 
, ....Ia. 
do Ic- 
. 
.." 
,'e 
(IQ 
h 


" 
..... e 1-'r 
d< n nrzc( 
OT J I 

o 
c- 


7'arabla, to Jest mm tylko RU71e 
wma PSS. A blclskle brawa!"\! 
upadają. Upada Ck'sz) n 2 
s\Aym "Herbowym" I ..B.-al. 
klm'", upada Bielsko ze sw)m 
"Bielskim". nie upada nl\J.LC t),'1 
ko ..Ży....iee., choc piwo gatun 
ku "Zcmplina" m() c dostar- 
C7.3C 1"O.Llcwnlom ..
 tiu.. olncj Ilo- 
ści. 
Więc J(...II PSS 7.am1UZ3 7011".<1- 
bidC na imporde poJwmna 
spro\Vad7a( do Pol ki piu o bu- 
tt'lkowan<" drozsze od zywiec- 
kiego fulla, .Ile o smaku - ciągle 
jeszcze gwarantowanym Od 
..Zcmphna" bowiem oowracaj" 
się i sprzeda",c)'. lnułogowi pl- 
\Ioc.sze.. 


(TAP) 


n,P 


temu Z\' II 'no w r '1 dwor 'me 
talowe kono;;truk"'ie. t.!"łko .....dl.lZ mil' 
ma ich kto zalI )nto\.\, ac Puro zbh 
7AjąCą Się w 8Z) bklm tempiP 7unił 
wYP3da
oby zakOl zyc przedslę- 
WZI\"i...W PI" m}sloy,emu polt:ntato- 
WI m
 wypada wsuk rzucać sbw na 
wiatr. 
Hula .Katowl«..1(. kontu z.abra. 
la si..' du lobały. SI.lo '!roię tOlkJUL po 
skn.ro"'....mu tej noCaUu do druku. 
* .. . 
Rosnic m..,.r' . ..d 1
. . dr:r w .k
c tan- 
C'e' Pn}' I zn£'j (Illbl e '" d7 
I młodziw I dOi' h Własme- z n... ..lą 
ot) hPINWS hK Ib r iI Towa. 
rz)'"klpgo pr7'f o;,;7knI. l3UO......-PI 
nr 8 w Skocl:IJVo It' I :lIIaLUJ': l a hsto 
łbdn " "-'Jt.." .1 c< 
II(J Tanc. To.... .Ul") N8Jml")d,., 
j"-ł:;O ue 
tnlcy m lr 
n'" ukm z... 15 v.. r n)Tch 
grupalh "Ilei 1\1. 
y, C lai'wf' lal...nn.D.r 
datdOWI! hnpn'.8 II' 
. 


" 


a
. 
...h 
"O 
[to""l 


KRONIKA BESKIDZKA. 3 


. " 
mini 
ąc,.onika 


. Jak by'o do przewidzenie. CI.. 
cho.lowaci. ni. pnywr6ci.. Od: 
1Ii.t
 m.ł..,o ruchu .r.nlg- 
nego. RZ4d prask. zlłda ustalenia 
nowago - wedlug strony polskiej 
zawyzonego - kursu korony (280- 
-300 .lI). Mil to -zdaniem czecho- 
slowackich negocjatorów - 'lnie. 
chCłCiĆ Pol.ków do wytcorzysty. 
wama malego ruchu granic.znego 
w celach handlowych. O u.mym 
otwarciu gnmicy z Pol.... w og61e 
si, w Czechosłowacji nie mówi. 
NaJwyraimej bfdzi.my musi.li 
poczekat. al c.l:echosłowacka go- 
spodarka i handel przestawi.. si, 
z systemu postkomunistycznego 
n8 nowe. wolnorynkow. tory.__ 
. 8ial
czanie płk Kaaimierz Jla- 
nosz I iego brat Mleczyalaw oraz 
pozostai. osoby podejrzane 
o udzial w wielkiej af.rze wywia_ 
dowczo-kryminalnej. znan.J pod 
kryptomm.m ..2.lezo'." zostali 
zwolnieni z aresztu tymcza.ow.
 
go Czyzby zabraklo dowod6wl 
A może przst,pstwa. popełnion. 
na przełomie lat eo I 70 obJ,t. .. 
przedawnlem.m I chodzIlo tylko 
o odebranie Wlolu kilogram6w 
zlota (j[oz podd:aClie ..bohater6w" 
afery osądowi moralnemul Pytań 
w tej spraw.e Jest cilłgle znacznie 
wiCłC8j niz odpowiedzi. 
. T ygodmk ..Wprost" opublilIoo- 
wal list, 50 na,bog81u.,ch Pola- 
ków - multimiliarderów. Przodu- 
je zdecydowanie Alek_nder G.- 
wronik z Poznania (mI8lli
ny 
obtót Jego przedsi,blontwa sza
 
cuje SI' na 200 mld zl). N. drugim 
mtelscu - e.-bielszczanin 50- 
bie.ław Za_da - przedstawiciel 
'inny Porsche I dyr.ktor spółki 
MiuoldA G.. szacowany na 25mln 
dol Inny bogacz rodem z 8ietska 
(KomorowIc) - Miecz.,....... Wil- 
czek -- l"Ja mlBJscu siódmym. Dals. 
bizI"J8sn1eni z 8ielska- 81111., zaj- 
mUJą miejsca ósme (Roman kwa. 
iny. wlaśClc.el wielkiej firmy bu. 
dowlaneJ .lnstalbud'-., trzyn.ste 
(Zbigniew Bokun. wlaściclel 
prZedSI4'blorstwa Labo-Lang. pro- 
dukującego ostelnio m.in. domki 
Jednorodzinne). trzydzieste ós"", 
(Edward Pilch. wlaścicial zakladu 
ceramicznego produkUjącego 
urządzenia samulrne) O trzech 
ostatnich pisahsmy oetatmo ob- 
szernie w .,Kronlce... 
. 9 bezrobotnych przypada 
- statystycznie - na Je-dno wolne 
miejsce prdCY W woj. bielskim. 
. 81el5.lCZanln dr Jlerzy Pol_k.. 
kierujący dZlel.m historn i kultury 
regionu w Muzeum w Pszczynie. 
zostal jednym z Inure.tów ósmej 
edycJi nagrody Im. KlIrola Miarki 
Honoruje ona ludzI. których ŻYCIO. 
wą pasją są sprawy regionu. Na- 
groda. przyznawana raz w roku. 
obeJmuJo wOlewód..:twa blelslue. 
cz.stochowskie. katowickie 
I opolski.. 
. W CleszYnle_ W' pobliżu budo- 
wanego przejŚCia granianego 
w BogusZ"owicilch powlltaje na 31 
hektarilch stref. wolnoclow.. 
Odbywa 519 to bardzo powoli. bo 
na przesz-kodzie stoa brak odpo- 
wiednich uregulowań - d.wizo.- 
wych. celnych. podatkowych. 
gruntowych. finansowych 
- w polskim prawie. 
. W Slelsku.8laleJ przebywal 
Anatoll, Kaazpirowakl. Seans:. Z'Q- 
rganizowany w haU SKS Stal 
zgromadzd nadkomplet widzóW. 
Kaszplrowskl mówll nie tylko 
D zdrowIu, ale I o polityce Lubł 
Polskę i Polaków. ale ni. z.mlerz. 
opuszczac Związku Radzieckiego. 
Ut\N(jrzyl fundusz wsplerajqcy 
Micha.la Gorbaczowa. Nie lub. 
prasy (radzieckieJ). która ciągle 
wypacza Jego intenCJe. Poleca re. 
JacJe telewIzyjne z lieitn
ow jakie 
mial w Leningr.adzI8. 
. 3 listopada w Katowlc
1Ch od- 
byl Sl
 kong
e
 zatozycieli Forum 
PrawIcy OemokratyczneJ. DE1egau 
uChw",::h stallJt FPD, 8 rakLe W)lłJ II 
wli!dzt! p..:rtr' Pr.rł;wndmrząC'(ffi 7os(al 
AleksandłjrHdll,' dcn.",ka \"I".uano 
20-osobo
..ą Haoę r.,ht/czną. w ktćre. 
Zl LI lę m 111 Andrzej Sikora CI I. 

1iI' ot	
			

/strona4_0001.djvu

			4 . KRONIKI. BESKIDZKA 


Z SAMEJ GR V 
TRUDNO WVŻVĆ... 


(Korespondencja wla!.na ..KH" z (;enewy 


wyjażd sponsorowany przez hurtownie: ..Has" i "Deaic..")" 


Podł-"Za!i. VI 
1if'd7.yn8rodo- 
"'ego TurnieJu o Pu...har G
ne- 
"Y wi
l(" bylo akcentów bi('I"i
 
kił:'h. !\Ii(" h 'ko start mistrzyn 
Pob.kl, ale także udzial w in- 
n)"ch druż
 nach b}'J, ('h zawo- 
dmcz("k BKS-u. Jedną 7. ('entra- 
Inych postaci parYOijiklego Raci- 
ngu b) la bł"z wątpienia Jaros- 
lawa R07anska. klora znaku- 
mide grala 7wlasZ('za w polfi- 
nalow)n1 meł-LU"Io AłJK ,"'Ima- 
-Ata. 
Z kol
i do wyro:miającvł."h su' 
za\\ Ud11lC7t:'k dl"u7yny Elttc Gt:'- 
newa nakżała niewątpliwie 
Ewa Bucko. Ex-biebzezanka 
przebyv. a \II Genewie dopi£'TO 
od dv.och micc;u:cy. ajuż zdąży 
lo sobie z3skar1: 
 sympatię k-łbl 
CoW. Korzystając 2 OkLl7Ji po 
pr silem n ą zlłdkormtą siał 
karkC' ('I w}....i8d 
- ..Kronika Bt's'kidzka"". 
..'''' Jaki ..posob tr-anła pani do 
genc"!iki('go klubu?" 
- EW4. BU("KO, Poprzez 
Janinę łvIałYlę Pater. moj4 kole- 
iankę z okresu gry w Zawis.lY 
Sulcchflw Jama od kilku lat gra 
W zesPQIE' Elite, poza tym tn
nc- 
rem (('go klubuJCstj(.
j mą;; Jaro 
sław Wegncr. Już na poc7ąlku 
tego roku. otl"Z) matam z Genc- 
'\\'Y ofertę. '\\ ktorej przedstawlO- 
110 mi warunki mOJcgoewentu&- 
1nc,::0 kontraklu Warunki te sa- 
tysfak('jonov.aly mniE', a Ż£, juz 
'Wczco;.nic>jmiałam 7godę BKS u 
i PZPS u na'Voyjazd. \4.1('(. sko 
r7ystalam z oka7JI. _ 
Na Jaki okres zawarł)' zo- 
stal kontrakt? 
- Szwajcar?}' prł"lronov.all 
dwa 13ta, ale oSlab'c?me podpi- 
sałam hlko na rok, j(.dnak 
:z
rnożhwo.sL..j jego pI.l"'dłu,,,-.- 
nido 
('z
. po ld.k I<...otkim. nie- 
10pdnB d,.. umi("sh
"czn)'m okre- 
sie. można m()wil' np_ o irafn()- 
sd '" ybol"u dal..zej kari(.r) 
sport()\\iPJ? 


_ To prawda że w Gt'nc\\. ie 
ni.e jestem "b)tdługo. aJ(.. \...
 td
 
TL7ą]ąCO. by stv.i....ru7Ic. 7Ł' wy- 
bor klubu był ch>-ba tr
rt1y 
'V....em. czego tu ode mrl . OC](.- 
kUJą I wyma
dJą, M
 J 
tC'm w stanie 
pcłnl<- tl wa-nm 
ki 


CJ:' m rojni !sif trrning 
w Pol
c(' od treninf{U 
iatkar..
 
klrgo 
 Szvo8Jl'arii? 
- W C<,nl'v. ie trC'nU.I£oTT' 
trzy ra?)' t'\.'godnio\\o po dv.I<-. 
gnd7my e h 7naC7nic ITIllicJ. 
rU7 np w BIPI..ku, Elit£' Jf.
t kln- 
bł->rnjl dnf ł-I<.c'jnym nllt: w pC'ł 
111 za\\nrlnv.ym I mai V..9y
t 
KU.. 7aWl JOlek. prilC'uj.. w?RI""'d 
nit-' UL J":;I , a dop. 10 )::Ioznl£'J 
ln'nUJd W SzwaJ" aTU n!<' n oJ 
pr71 ch 7.j!'rUp4. U'I 
I ..h"'7C" tn gra o:a'l;' ° wl....l.. 
{ I( 1 WJ ("C'j Pr7ed turme 
jł-'I o PUl har c:CnI'o\'v ml'l) "/f' 
SP!)' Ul'-( lllu ł \I, d"'.(ł
h ill 
:nyrh liII'IłIt:'Jdl.h. w &"rm(' I L"o- 
flit". '"", ubu pl 'peidkd...:h :i":.lIuU 
jijc dl ugą InkatC' Mift:'dz}' lun 
j..uni JUC u"łu pr..kl)l.J'OI(' chwili 
"-)tchl1lf'llm. tl) był prd lI"l\\)" 
mara tUli 
() mlann najlepszl:'J Z3'\\.O- 
dniukl FIUf' v.dlt.n pani 7. b". 
lą rnir"tr7.vnią swiata. l'lIinką 
1: ang Xllan? 
- R07umlt'n1 podt('k:;t j)ań
. 
klt'pu p\ tdllla ale od razu chcę 
po"" Il:'d
IIO'(:, iŁ L.ldnpj rVwah7.3C. 
JI pOnllt,d7\ Chlllk.l. a mną me 
ma. N,
 nld v.'n:(" 1(.;' żadn('go 
konł1lktIJ ....rflz pr7el:l'-\nU 
- w
połpraca układa nam 
ię 
Cora7 Ic'piC'J. Zrpszta v.}l1Ika to 
z. I.&kl} ki gry 7,(' pnłu mne zada. 
nid trcnC'r pOv.lel "L. I Yćtng Xi- 
lan a 111m' m Ił-' 
Mając \\ ..kl.sd
i(' ..ko;o-mi- 
strz\ nir .." iata. b
 lą do nieda- 
"' na n.pn'z£'l1tautkf Pol...... 
Juożna ...()bit, !sia" iac \\'".sokie 
('el... pod \\arunkił'm, IOZ pozo.... 
tale zawodnkzki U"Z v. it.dzą co 
to je't ,i.slko\\ka... 


- OM> to Tak SIl(' sklada. ie 
\\.il;h
7.o. . zdv..udni..::zck to l11ło 
de dZI('v.
z)n}'.j
szcze na doro. 
Lku Ale zapał do prac)' majo.! 
wielki, \\ ięc być może uda Slf 
7rf'a1i/'ować postav.iony przfod 
nami cel A jest nim mieJ "'e 
w czolowce ligi szwajcan.klł:'." 
klon:' daloby nam szanse v.y!'ll;'
 
pu w Tozgryv.. kach o curopt;\J. 
skic puchary. 
Mówiła pani 11 o;oP("C) (lIZ. 
n\'m podf'j"!iC'l1l Szv.aJc,uow do 
spo:-tu. Na cz,.m ono polega? 
- (;enc-ra1nie na tvm. iż 7e 
Spoi tu m(

ą \Jtr7ymal- 
I
' j(.
'\.,.. 
nie W)-. !ł.C ind}'wldualno!Scl, 
np narciar7£'. hok<.. 'i tz\" tcz 
futbohsd, I choi Sn\'dj1.8I'ZY pa. 
..tawIli ostatnio na ż(.'n..,ka 13t. 
ko\\k{". ""idząc tu.cwpntualne 
sz dla i('b " to jednak J'\IC 
zflucnia to faktu. ie z samej gry 
W Sldtkl ...kC \"'}'Z}l. i
 nic dił. 
Jakjui W,,-L.f. mej wsplJminaldm 
11 71...lubj ..1 na p 1- ,,,,,odow\., 
CO J1
\")Z
J. 'r'tl\t; chcq,c Żj\, na 


W7.g1f;'dnym poziomic tn
b3. 
,Rdzies dodatkowo praf'o\\.ać Ja 
prowadz(" zaJł...cia z mł(l..bit" 7 .ą, 
co J"lie jest ła\.\\e. ale daJe ""lcJe 
s",t>
C"kcJi..t 


* * * 


Fkipa BKS u ptzvk(a :?ostała 
prn, Ph1o;;1c:ą MI
je Dyplom3lv
 
czn3. Oikrcdytowana pr7}' g<,nc- 
'" ueJ siedzibie ONZ. 2as kiero- 
',"nil'twO blalskiC'go klubu 
w osobadl: prezesa Władysława 
Jatllk3, \\ iu'pre7. ó\\: Jerzego 
Otłuwskic
o i St
ldna Bl:"dndrU 
1J..i
,o 103, Id. 27-1-12 
OFERUJE 
pełną gamę a..tylcu.lów Spożywczych, w ty..... naj. 
tańp;zy na Podbeskidziu c:ukic... 


PEWEX 
SPONSOR
M 
TENISISTO W 


1';a \t;ort.( h I 'łll'n...C'h o.t Z..W{'\I 
JO:lł'gtilnn ohHULr IIIlstrLlJ,.ł\I,'. (l.gO 
nllasta w tł'm
u4!' "('1111 '111 Impreza 
zgromad.llła na slar['lE' "'telu do 
bf}.ch leollisl!l;to\\r, dz("k. tlffil ' 'C'j po 

OIIl bi'} \\, i';'''.
J mz dubry, H}... mo.lr 
magne!fm by} fakt., .I,t spon 
turnieju był dYllo"klnr ?\\Hut1..gn 
t'('u"exu pl'7.)' ul. \\ ..I.) ,.."..Ire" l',u!!- 
18"' TOD\Oł
ek. 
Wftńale-sing),. Tnę' 2):1:11 R:"II':1aFd 
Bllk.,\.\ łlłbr7.\'''k,egn 7.agh;'b1a fi' k.. 
naJ Jal"IISZA Siudf" btelsklpeo KK5 ' 
-u 6--1,3- o 'bl
lszczat'll.n ha skul(>k 
kOł1luz)ll.kr(ic-,..wal) W d{'hf'U mt;'7 
e7\.zn, dllC" R
...z'nd Bąk (Zagl.. bit' 
W.) - Pa....ł R:rnrzarskl iti:apl2od 
Rydoh .\1. i 
V.'\ll
:i.., r u.. blf'ł..:;kl(" 
.0 ł....5 u JanU'ł1 Siuda u..ral 
Wało!l.l
'" C; -I t\-2. 


"WIStA" 
WCIĄŻ CZEKA 


Sanl0l1wdo\l."} R(yu WJ.Sly. klut.., I 
ro1c:u J ill! odLy\\ a si", Vi .....ojll?wo 
dllv.1p bJe1
1IJ!,. Tue brtlzje Jednak 
'" (991 r cllmmzC'JII Mlsłrzost..... Euro- 
pr DZiała ot: fLd a, '5fIOrtńw samo 
d1tJc:10' .b 0'"''')1111 naną lmprelę \\ Y 
$Oko i ) , ą jeoJ pr7}'pa. } \ - 
f1t owa'lllie ...... DWIiIN ,.\\.&:01y 1 naj 
lcPSZYLh euroJX'j I kle \\. 
\\' Be:sklda...h trzeba jE"SZCZł"' PO\.-f'ka.' 
"CI 


$PORTOWĘ;. 
. 
(Ą!A 


lalJJ 


SpekulaCje mi temat objęcia 
schedy po Stefanie Bednaruku 
w roh szkoleniowca mistf7yń 
Polski VII slCłtkowce trwaly 
dlugo Wsród kandydatow co 
rusz wymiemano inne nazwi- 
ska. a to mowllo się o kolej 
nym powrocie Aleksandra 
Mandoka. II to o Wojcu,chu 
Butko, to znów o Wiktorze 
Kreboku Każdy z Olch praco- 
wal JUl' kiedys w bialskim klu- 
bie. wprawdzie z roznym skut- 
kiem. ale jednak P02'a tym 
wszyscy mieszkają w Bielsku 
Byli więc pod ręką Oka7alo 
si, Jednak. że to tylko plotki 
Plotką okazaly "I
 tehe In'or- 
macJe zedlialdcze BKS-u prtJwa. 
dz, rozmowy 7 Andr:u
jpm Duls 
I'\lm kt6ry wpraWdlle me IPst ,ur 
plerwc7ym trf'nerem Racll1gu p., 
IYż alt' za 10 awar;owal na siano 
V\>II)Io::O szela d s siatk6wkl w pary- 
sk,m klubie o czym OSobl5cle POI- 
nlormowal mnie łUi'dawno pod- 
LIas tUfnlf"IU o Puchar Genewy 
Nie pNtraktowano rćwniez 
l Jerzym MiltlaklL TI klory ('o pr
. 
\/loda £}o
l.ll niedawno na Podbes 
kldziu dlc wszem I wobec slwler- 
dl II U' na falle do Bleolska ani do 
rodllnn JO h .u 11If' wraca mCzy.....lstO
cl będzie nowym 
Irpnerem BKS u dZlenmkarz 
KB' mUSlal się pOfiJtVgować ai 
do Genf>wy NIe ma w tym 
stwlcrdzemu aOl krzly prles"dy 
OtOl jeszcze przed plClwslym me- 
czem tUłOlelu klero\t\/lUclwO blall)- 
Io::lego klubu pOlniormowało mnie 
Il od 10 pa.tdzleuuka ..zko!enloVv- 
rem BKS u będzlc dotychcza.::.O- 
wy trener Nlcllsu KuwnCl. V,rgls 
Daukslas W chwIli qdy plzeka 
lywano mi ł
 Intormaqę w gpne 
wsk leJ hah Irwal wl
snle trpntn() 
BKS-u ktÓrv proWiJdll1 Sleldlł 
Bednaluk 
Z Lilwin
m pOdpisano wCilępną 
umowę ponoć IUl 3 pd
dzlerOl" a 
I Iyle go W Bielsku ,wIdziano 
Mial Się pojawlc za tydllerl alp 
min:J1 prawie mieSiąc Czyzby lreJ 
terowal? Jl. h lak to d1aczcgo 1 
Jaklcl bylo zaskoczenie klbl 
róW I dllcnnrkallY Ic:II Iy podczas 
IIICługUłiJcYJnego meClU rolgl')' 
wek hgowych w Sosnowcu w roh 
szkoleniowca wYSląpl1 Piotr Ko 
peckl Jesl 
e dwa trzy dni \'\'cze- 
51licI gazety Informo......
ly że no. 
wym tlenerem BKS u Jest pJn 
Oaukslils a łymczasem w rolt tej 
wystąpll 36 letni absolwC"'l1 kr8- 
lowsku AWF wspolpr uJący 


do nil'dt!wna z 1r
nerem ",..tiry 
narodowe). Edw
rd
m Supefla- 
",em 
Z inrormaCJI UZ\ kanCJ ou dvrp 
t:.tora BKS-u. Ryszarda Borlhuka 
wynika, IZ litwin pakpd sprawę. 
WięC trzeba bv10 laangal.OWal. ko. 
{)I)Ś Innego Wprawd.!:le na , pięĆ 
przed dwun.aSlij ..!:aproponoy.,ano 
Kopeckiemu nieco mną role ale 
l1ie byla ona "W specjalnej kOhll1 
Z poprzedlłl-} oferto:J WięC LC'o;;tala 
przYlęta Z 'dk QO IOlWlą )lłla 
WSlYSCY pOv..UH" bYI .l.ldowolf"nr 
n
jbard71f'J uś blal::,kl klub hćry 
pOl\skal slko1e"iowca Q nlf>zlJ\ft 
jPC,2 ze boqaryl"l1 dorobt.:u ale 
W :iJodowisku slatkł\łskim lut!: te 
ral oc:elllanego niezwyklf' wv stJ - 
10.0, Dowodem.- sporo glen JóJkle 
Dslanie OllZY01ywal. 
T u nłlal być J.:onih tel,rtonu. 
Ale życie dopisało inną POliU 010 
1<.,lkanasCle doi po przyjczd.zie 
t. Genewy I fun".l:jr 'Aolccprezesa 
d's 
l1orlowycl1 BKS-u ZTPzygno- 
wal Stefan Bedf],arul pOlOJd). pro.... a.. 
dzehle 10-] III 2 P..tt2'1J1 PTQbov..:\. 
Q udrobu; liii dl .lIII,: l.. !:Ile uda]q. 


Skromna 
zaliczka BKS-u 


-: IIIŻ u 1111\' Dr 
3 pOI :a tak'e. 
:zat.,-\Ia :!tl\" mt.'zbYl ł...rlumue: 6-3:_ 
[ 8-4 dla. Le' I topmpj.IC'C:: 
OZ koJżdą minutą 
 3r 
 na kor7)'
ln:l 
rez lal M( pt.. k. 7nll prawi... 
Ja , il DKS zac ( II' grac. Dlu... 
g'J IllzJ.:r
rHh I. "nil LII lUki: Kat.... 
....nil"nt' I Rutnlkajte, ale w 1I.ollC
 
......ł("zęly pl ka:ł 1o;U.. II.. CO Je SUlał 
Dolu Wf;> 1(' V. bl km\ z
spol
 
TuLI)a łoik l Lubt'l. k
. r. 
kul('('zn)". 
mi a .:mu ptJJt'H ol du bóLrdl1l'J 
L,JJ'-''''''.JP'-'sw,",.1'' ..oJ'ł k, 
PI) ra7 pl..r\'o l\ RKS o\) II proy. a.. 
dZl ,II' W nlP' 711 pl" liC 10--a 
w drugi 
 I I.hol Bul J.rki zda.. 
b} Iv lny lo: II.. punkl\ to j("(lnak 
).;nllllJ
\kil u3Iu;....18 tiu AKS u_ Na.1
 
łJ I"tł j drarr 7.r b)'ł III set. 
"" k'L.rym a, I
ZLzdnkl.pr'J""OldziJ.f 
J' J.4 11 nt I korz.y.. 
",la.. z ct71f-'WII ,h i prZe- 
gr.; Ilu I-ł - załamą... 
Iy E' taklllJ I\\Y 1 d\\I,- 
ko jlW pal na iwa_ 
J::II kor... 'pit.ro 2a 
d 1,-"""ąl)'11I (Z"u
"' ..... m a h
. 
br
 k w I lU I 7 pierwszy 
w).-zly na prowarl
 nn_ pr2Y lilanie- 
13-121\\ kitli m9kr lU. lłol(lWa.
 
no rezu L ..,1 .;lal
'1 3-3 
rlo 1.3- 
mu (uu.. 
"lny, I 


Ten II .. II' Ir .lako. 
n
z}'1 51'0" t) III r 11'"111 hap,... endem, 
t h . skr 1\1 3 2 sIOtWId. W rol1 
r.."
ryta '" konll' mt.o{'zu re- 
\ U\Z.Lo'.

 o '" 
 ,lu Ir ynr bu}:. 
gal'ską MaJąi')' \00 ..kłOtdl'" tr7Y rep.. 
re nl.aut).;1 ki 3 pl ni ze:::pól 
"part) nOt młod\ ,.h l,]\\.ł- mczkacb. 
Ll'\\ ki pokd:tdl :oilllld'l<ł ..1(> pOl:b
. 
"II I fajt n' Ilkoy.ltf. '1 
Dla "'.\r. ....:ou t"dU\'ol.k" I11(1CZ 
7 J
 Yo;.klln I ł pUf )f1Y, lU debnl.,11 
Il:'mOrazpl<-rWSl
mYo ...'..pem.... tl- 
)um sklad I pl led \'o la:.ną jak. 
zawsze ni.:>7"'-'... ,. hCL"" I y.,1."maga- 
.i"ł' 7.411'3:1.1.'111 bl' ' v.ld(JwnL1- 
 
Drugi tre r l' 1..1 znak()mr... 
I" nr ,,, "I;,tlk
, tuł
.. ""kJ, \'''!ł.U 
(.nspodino, "1('rd;!11 po mł'l"1U, lO 

pld.....a a\l, iliSU dl) IJ rundy je,d juj; 
}>f7-,.t::,il.., n
 na I li I ;I j('
O dru.t} nT. 
2a
 Piotr J(opl'('ki , trencr EKS- 
tI śWiadom s}'lua I. '" J3kil"j 2n.al
zł 
:!tl\, jegO l
sp,-,ł 11\\ ""fa 7£ wprawdzie 
Bu
aIki są fa\\,.I'"\Ik:\nli, tojł"'dna1ł 
jf'l?,łJ l-"'.JdnPIł;"l7.1l1' ""CiII", Jue iłoj.. n. 
SlriilCOIł('J pOZ
"JI 


(klu,) 


KALEJDOSKOP 
SPORTOWY 


M" IIllid;l.e 
1..:!tklrJ pdka.r&e BKS 
.,pl'.ł.grah "koio-"I1Y Inll.('l W K..tl:l'r'ti. 
('ach 111,.gh MK 1 .. (l -lJ, " Jjdze 
,,'oJC'wod7llirJ" ł-I"JII II Ktry- Motor 
3-1, \'"ltQTl8 - Bl)']"S l 2. UnIa 
OŚ" i{'t:im -- R.k...\\ lC 4- 2, Spn.tEL 
_ Bc.sklu AuJrYll.hu\\ ;Z-l J G6rą): 
2SWiec - ld.loponew O O 111l1li 
jest druga i tlia 2 pkt !;lraty do lidera.: 
1Ua5a okrf
O" 3_ ....\Jbl('ID-i.;e - Kał. 
fI'arIanka 1- O. Kad'Vł'e _. t"strtJi 
3--J, Czartll Z. Hejn.,,} II 2-
 
O
iek _ Ju:sZC-Z)'t!. 3-0, Cheln1dł: 
_ PJ,1St CI{' 
n 0-2. SkoczG\\r 
_ 
rubi.rflia Ż 4--4, KOSlarav.a 2.. 
_ Ska""a Wado\\ j. .. o-o l Breunt& 
-Dankl)Wlce 1-(1 I"ia
t\.\\przcdl.a 
ryv.'ah l1",d , -ł pli 11 
Ji'nk
i"lid linii OS" Ifl.IRI prze
ralJ 
w BY\l)młU "L p..I....lIaj Z- 3{:i:,-l,O-ł.. 
O-OJ . nast\"1 ... w lałom 5amym 

Iosunku Z'l" \/1 '\- \ h u ::ileuaC' ZA1głł- \ 
hl<-. F l()\\ .ł....Jl'lnlJół dn.ill
 mej. 
6("
 ) pkl Ir II.. do b)\OIman.
		

/strona5_0001.djvu

			. LEPSZE NiŻ W OLIWIE. KONCERT NA 27 GŁOSÓW I 1550 PISZCZAŁEK 


I,RONIKA BESKIDZKA. 5 


GŁUPI? 
SZALONY? 
WIERNY? 


BIELSKIE ORGANY CUD 


Z pevvnością nievvielu miloś- 
nikóvv muzyki organowej wie 
o tym . że w naszym mieście 
posiadamy instrument ustę- 
pujący co prawda sławą. ale 
przewyższający wartością 
słynne organy w Oliwie. Ka- 
mieniu Pomorskim. Frombor- 
ku czy Świętej lipce! 
Te bowil"Tl1 instrumenty zacho\o\.ały Jf'- 
rh nil' lo.Ibytkow:) szafę organowiI. lz\'h 
11"." pmspC'kt. bogato zdobiony ol"namen- 
tyką. złott;'m I W}'posażony w ruchome 
ligury-- notabpnc głowne źródło atrah,ł-"\' 
jnosci tych organów. Sama jednak cz
sc 
grająca (o czym przewodnicy tuC)stł.'czni 
raczej ni£' wspominają), a więc rncchćt 
nizm 1 piszc7alki mc są już or}gmalnt" 
1 pochodzą z dwudziestych i trz,)'dzies:tych 
lat naszegu stulcda. Stąd pud wzg1f\"dcm 
mUZ)"C7nym instrumenty te nie sił w pellII 
tł..'go !o.ło.... d 7ab)"lkowc. Zresztą. £dd 
niem racho'-\C'ow.lch walor) br7mlt.nluwf 
tak7C me 54 n8J\v}'z:>Zf' 
OrRanv morawskl<"goorganmlstrza Ka. 
cia ł\.uttlcra 7 (Jpawy stnJąc
 w )(,0..10:, iclc 
cv.ang('hcklm w Blał('J 70btały UrOL.l.,)' Ił 
POSwifcone Ił kWletma IM8 roku POSLd 
dają 27 glOSh"', O) manuały (klawiatur} dla 
rąk) I p{'dał (kla\\ Jalur'a n07n8). meLham 
czną traktuJ"(' j z 1550 p=szcz
tłpl{. 7 ktn 
r\'ch naJd'l I lu:.zy ponad 5 metro\\ 
długo
\..I, Z.J
 nOJkrót za 01(..010 J ('C.'nh 
., tra' Mechanika ora? ogromna v.u,-'k 
S/,US( plS7l"'7dłck 50; w pC'lm oryginalnf' 
Mijrny" it'c do '-.7ynlt'ma,. autent}(.'zn 
mi Irf:"anaml Kulllcl'a. I lo w dudatl< 
wł:'dłu
 opmIJ dYI"C'ktora Muzl'um MI' 
raw \\ HI nlł.'.- dr hrl Schnala - naj" I k 
S7vml JaklL' !ol--- 7dchowaly' T('n v.spamah 
lI1
trumt:'nl. p lał nie tylko w trudn) Lh 
pod \.\ 7gł\,dem I.}'m c.la a< I (WI 
snćł Ludnw1. alI regn u I Up.Jd 
ku lmduwnlc."n...n rganU\HgIJ (\\' I pol 
"je, XIX '\lpL-." 'tton' nastąpi I po lat.....1 

\', letno I k Lrum
ntow' , 
baroku. W ,I l ora7 I l'L\\" 
(hetn£" I łagodne bUli' 
'III bll'l 
ganow spra\',liI Zr" 'iią ont:' ziJb} tkIL" nd 
skale ('uroJX'lsk.-ł. l...est('ty nie docenia 
nym dO!czspr.leczme c;:urreahstą Nie 
ma sWOIch rr .trzów a pr.lymłJmnleJ me 
cł' operować nazwiskami P,zez dlugl czas 
pozOSliJwal pod wplywem nadrealistów me- 
ksyl Ul ell Ą Jednak Jł den fUj enl Jeqo 
Iworczoscl to urokhwa, ;zrozuffilsla przez 
wszystkich I zdecydowaOle Jednoznaczna 
seceSja CI zwlaszcza Alfons Mu( a Tym 
Jcdnak nllshz na WY'ii18Wach Się me chwilh . 
OCLywlscle malowame Jest stalą 
ewolucją. stałym rozwijaniem się I zdą- 
zaniem WCiąŻ dalej. Nie wiem. co ze 
mr,le wyrosnie i gdzie się zatrzymam. 
Na razie przYSląglbym, ze ..jesionnego 
peJza:i'u"me namaluję mgdv Taka, pe- 
Jzazowa" postawa tworCZiI jest mi po 
prostu obca 
Nie wierzę HolardOWI Patrzę na Jego 
secesyjną nagą I piękną dZlewClynę o£(rytą 
długimi pasmami 
kręcollych wlo!tów I od 
rd.llJ zakochuJę Się Hofard slworzy' Ją lakby 
m,mo woh choclaz Jesr ona p"zc("Ie.ł dZlclem 
J"'go umyslu I rąk On kocha c . lednak 
w swoich BabllonaC"'h Inlr....guJącyLh Lna- 
kar" ta.emnych symbolacn w swym 
umownym otwartym szeroko dl.. wyobraż 
ni nle,ednoLnacznym ŚWieCie C£v pozosta 
me mu wleroy1 Ok( Cił J' I przeclez lak 
plęknił 


HENRYK PROCEK 


, , 
. 


. 
. 
. 


.. 


\1 
,. 


""" 

 "" 


, 
. 
, 1.' 
:tJlk 


" 


Specjalnie dla ..Kronikl Beskidzkiej"" 
Jozef Hołard odstąpił od żelaznych za- 
sad i jednak namalowal ..pejzaż".
		

/strona6_0001.djvu

			6 . KRONIKA BESKIDZKA 


ŁATANIE DZIURAWEGO 
GAZOCIĄGU 


..... bo meważne czyje co jest. ważne to jest. co jest mOJe". Ten refren śpiewanej niegdyś przez 
Kazimierza Grzeskowiaka piosenki wydaje się byc odpowiednim komentar-zem do konfliktu. który 
uistnia' w związku z budową gazociągu do Szczyrku. Gdyby nie up6r Stefana M.. który nfe zgadzał 
siO na przebieg rur jego ziemią - twierdzi inwestor - szczyrkowianie i buczkowianie już dawno 
mogliby korzystać z gazowego dobrodzieJstwa. A tak - wciąż czekaJą... 


o potrzebie caz} fikacji l(>J Inlejscowosci mówiło 
się od lat. Przemawiały za l
'm Zdrowno wzglł:dy 
,aospodarcze jak i ekologiczne. DOpiero jednak 
w latach o:.iemdzi
s'ąl)"Ch zapadła pozytywna 
decy
 i w 1989 roku. przy znaczn) m udziołle nul.>Sz, 
kancow obu rruejsco\'-ości. ro?poczęto buduw{' gazo. 
dUU- Dzięki wspoln}m staraniOm Sp()1eelt'r1stwa, 
U1westora - Przedsiębiorst'\A.óI Usług lnwest.)'Lyj. 
nych 
 i wyk.onawcy - zabrzanskl('j Ga...obudoVw')', 
prace w szybkim tempie posu\\.ały się naprzod. Do 
połowy tego roku ulaiano ponad 14 z 15-kJlomet- 
('Owej magistrali W czerwcu planowano przeprov.a. 
dzić probę szczelności. Stalo Się maczej 
Gazociąg ciągmęto z MBzańcowic poprzez. za. 
chodnio-południową częŚ;(: Bielska-Bialej, Bystrą. 
Meszną, Buczkowiee, skąd jedna nitka skierowa. 
na jest w stronę Żywca a druga do Szczyrku. 
Wyt,yczeme trasy, zwłaszcza w zabudowanym 
terenie. nie było latwe. Rury muszą byc układaot> 
w pewnej odległości od domów. trzeba omijać 
wodno-kanaJizacyjne I telekomunikacyjne sieci. 
Droga. ktorą wytyczyło Wojewodzkie Biuro Pro. 
Jektów, była zdaniem geodetow jedyn.. mozliwą 
I ekonol11lcznie uzasadnionę. Lokalizacja odpo- 
wiadała wymogom ogoln('go przestrzennego pla- 
nu zagospodarowania terenu. Uzgodnienie z roie. 
!';zkańcami spraw terenowo-prll.wnych nastr
czy. 
lo wiele kłopotów. Jednak pomimo pocZlłtkowych 
z.astrzeżen większość właścicieli wyraziła zgodę 
na przeprowadzenie gazociągu przez ich grunty. 
Sprzeciwiło si, niewielu. a sz(..z<>gólnie katego- 
rycznie uczynił to SteCan M.. po::.wdaj"cy 2-hek- 
tarowłł działk
 rolniczą przy ulicy Antycznł'j 
w Bielsku-Białej. Na nic zdały się prosby i pł:rswa- 
7je, nie docieraly do nleg<) iadne argumenty_ 
Właficiciel żądał omimęcia przez budowmczych 
jego pola, co Z pn.yczyn Cormalno-prawnych było 
niemożliwe. Gazociąg nie może bowlcm przebie- 
gać w terenie stanowląL).m strefę ochronną Jak 
w tym '\\,'} padku ..- puewldywanego do rozbudo- 
wy lotniska w Aleksandrowicach. Trudno też na 
c7.yjes ;i.yczenie podwaŻ8c zatwierdzony nie tak 
dawno. bo w 1986 roku. ogólny plan przestrzen- 
nego zagospodarowania miasta. Tym bardziej, że 
wtedy mkt sie nie odwoływał- Uporu SteCana M. 
nie przełamała zarówno gwarancja zrekultywo- 
wania przez wykonawców zniszczonego w trakcie 
budowy terenu Jak i dana obietnica zabcżpiecze- 
nia podw6J11ym kołnierzem ochronnym ulożone- 
1'0 w jego ziemi eazoclągu. Bezpodstawnie lIato- 
rnl8St właściciel traktował swoją działkę jako 
budowlaną, gdy w'rzeczywistosci miała ona rol- 
niczy charakter. To wlasnie sklama10 go do nie 
wyrażania zgody na prowadzenif" gazociągu, gd)'ż 
wymagana wokół niego 3O-mł'trowlto strcfa 
ochronna ograniczałaby mo:i:liwosc 7.abudowy, 
Argument wladz miejsidch. że zmiana charakteru 
utytkowania ziemi jest w t)'m rejonie memozliwa 
zupelnie b:yl przez Stł'Cana M. pomiJany. W prze- 
szłości jak tWlcrdził - jUl. go w podobnej sprawie 
O&zukano. 
- Brak poro£unllema .rrnł;dżY zaimer('
.;owany1n1 
zmusił do szukania ro:itStn.ygnięcia na dcodze 
prawno-admmistral..'Yjncj. W pażdziecmku ub.r, 
architekt wOJcwod.lki zaaprobował wytyczony 


- 


v.czc I'j przebieg ma):ti"tra1i gazowej" Zaskarzo- 
ną d{'(.) Zję utrzymał takze w mocy minister ROS. 
podarki przestrzenncj 1 budownictwa. Wtcdy Ste. 
Can M. odwolał się do Naczelnego Sądu Administ- 
raC\jnł'):to. Orzeczenie, ktore tam zapadło, zasko
 
('zylo w!'izystkich zainteresowanych zakończe- 
niem budowy gazociągu Sąd uzasadmając. że 
w oparciu o dostarczone mu dokumenty me mógł 
dokonac 
prawdzcnia, czy zaskarżona decy2ja 
została y,ydana zgodme :z prawem, uchybł ją. 
zwracając urzędowi wojewódzkiemu do ponow- 
nego rozstrzygnięcia. Dopatrzono się również uchy. 
bien formalnych. Zdaniem inwestora i projekto- 
dawcy mozna bylo je b('z trudu wyjaśmc. gdyby 
w posiL-dzeniu NSA uczestnic7.ył ich przedstawi- 
cie). Nikt go j('dnak nie zaprosił, a pytanie dlaczego 
w ::;ądzie labrakło nawet r
prezentanta minister- 
stwa. ktĆtre wcześruej z..::touprobawało decy7ję władz 
woje".ódzkich. pOZO:>f .do ni(.<:t

ly lJ
z odpowiedZI, 
W praktyce Iitano\\.l::.ko l\SA oznaczało rozpo. 
czynanie całej spraw) od IJOCZ4lhu. a więc kolejne 
co n	
			

/strona7_0001.djvu

			DODATEK OqtOSZENIOWY ._1 


BAZAlt "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
."pRO-H

VD 


w Trzcbieńczycach k/Zatora woj. bielskie 


OFERUJE 
DO SPRZEDAŻY 
.. RURY ZE STOPKĄ o średnicy od 300 
do 600 mm, cena od 14.000 z' 
.. KR
GI ZBROJONE INIEZBROJONE 
o średnicy 1000-1200 mm, cena od 
64.000z' 
.. NAKRYWY STUDZIENNE ZBROJONE 
o średnicy 1 200 x 600, cena 63.000 z. 
.. PLYTY CI-łODNIKOWE - cena 5.000 
z, 
.. KRAW
ŻNIKI OGRODOWE - cena 
5.000 z' 
.. KRAW
ŻNIK' DROGOWE - cena 
8.500 z, 
oraz. LUPlNY ZBROJONE L-1. L-2, L-3, 
. USTOJE B-60, B-80. PL YTY ŚCIE- 
I(OV'JiE . KAM
ENIE GRANICZNE. PA- 
CHOLKI DROG01..VE . PL YTY NADKA- 
NALOWE . DROGOWE e BLOCZI(I FUN- 
DAMENTOWE. PUSTAKI KOMINOWE. 
, , 
IESTE
MY Nii.JTaNSI
 
JESTESMY NII.J
EPSI
 
SpallWDZ
 


ZA DZWON: Zator klOświęcimia. nr 12-279 lub 
12.133. 


49518 


r:,ARCUS'
 


p' O L E t.: S 
"\" '.., 


. pokrO\Nce sa- 
mochodo\Ne. 
futrzane 
. skóry dekora- 
cyjne Idzik) 
. narzuty 
. śpi \Nory 
cięce 


dzie- 


Bielsko-Biała, 
ul. Brygadzistów 58a, 
tel. 419.91 i 274-97 


45790 


G>\\,Q ',
 
.., , ..., .
 nV 


Urszula Bojda 
Bicl'iko-Biala. 
ul. Roja 18 


ZIIPRIISZa. 
49484 


ZATRVONIMY 
MVRARZY 
(cale b..ygadV) 
o..az Idero'W'a.lka ba. 
dowy z p..aklyką I up- 
ra'Watienians.1I - w,'ż. 
szy.... wyksztalc:e_ 
niens.. 
Ja'Wo..z
 kIBleiska, tel
 
72-682 do 15.00, 72-620 
po 18.00; 471-80 po 
18.00. 45789 


D!!E!D HURTOWNIA 
ZABAWEK "ATKA" 
w Bith,ku-BiaJpj, ul. C'J
t111$k. 371 
'('1.73261 
otwarta z dniem 5.11.1990 
w godz
 !J--17 
OFERUJE 
zabawki z J.napo..ta 
CENY UMIARKOWANE 
ZAPRASZAMY 00 YISPDlPRACY  
@WO
f2() 
49r' I'J 


PRZEDSIĘBIORSTWO 


...ARTEX.. 


Bie:sko-Biala, uJ llukowa 45 


..zA 'PRUQNI 


. wykwalifilcowa- 
ne krawcowe 
. szefa produkcji 
oraz stolarzy 
tel. 247.49 do godz. 14.30 
215-41 (wieczorem) 
49558 


PIANll'OA I FORTEPIANY 
RENOMOWANYCH FIRM Z OKRESU 
MIĘDZYWOJENNEGO PO KAPITALNYM 
LUB ŚREDNIM REMONCIE W CENACH. 


. pianina 3 do 9 mln II . lortepiany 5 do 15 mln zł 


OFERUJE PPUH "PIANOTON" Sp. . 0.0. 


POLECAMY ROWNIEŻ VSI.VGI W ZAKRESIE: 
.. ..esnDRtów (lączDie ze atola..ką) 
.. nap..aw i STROJENIA fo..teplan
 I pia..ln 


Pl'
KT 1,,,'OR:vIAC'.J
'\ . Skono\.\". tel. 3;;"'17. 
ul. '1urdnka 2Z, 31 
\\' AIł.SZT \ T . Goh.':!!o7.ow. tł'l. Cieszyn 28-3.10. 
ul. Kn)'W'a 10 


49552 


HURTOWNIA 
ZABAWEK 


J.;,: r L 
. 


Cieszyn. Rynek 7 
w godz. 8 16 
4S562 


.", 


SALON 
OBUWNICZY 
FIRMY 
TiM 


- 


,ZAĆHOW Aj, 


Specjalistyc..a LekaJSko-Oentystyczna Spoldlielnia Pracy 
"' Hiclsku-BJałE'J. uJ. Partyzantów 35 


mUJCHAM
 

. 
z dniem l listopada 1990 roku 
G 1,\ B IN',ET Ć/iIRURGII URAZQ'Nd"OATąP' Mb. 
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SPÓŁDZIELCZEJ 
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 
przy ul. Komorowickiej 35, tel. 200-12 
ZAPEWNIAMY TROSKLiWą I 
KOMPETENTNą OPIEKI[: LEKBRSKą 
ORAZ NAJNIŹSZE CENY. 


SPÓLDZIELNIA 
;Z
TRUD:'	
			

/strona8_0001.djvu

			RADA PRACOWNICZA REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
MELIORACYJNEGO W WADOWICACH 
oglasza konkurs na stanowisko 

CZELN£GO D . K1;'QR \ 
KANDYDACI PRZYSTĘPUJĄCY DO KONKURSU POWINNI SPElNIAL 
NASTĘPUJĄCE WARUNKI. 
. wyksa:talcenie ""yższe techniczne - specjalno!'.... ....4:lio..acje wod- 
Ile. 
. stan zd..owia pozwalający lIa pelnienię funkcji dy..ekto..a. 
. staż p..acy co naj.nniej 10 lat w b..anzy melio..acyjnej_ 
OFERTY OSOBOWE ZIIWIERIiJąCE: 
. kwestionariusz osobowy . odpis dyplo....u . życ'o..ys . opinie 
z dotychczasowych miejsc p..acy . świadectwo zd..owia 
PROSIMY SKŁADAĆ POD ADRESEM: 
RADA PRACOWNICZA przy REJONO\\ YM PRZEDSIĘBIORSTWIE MELIO- 
RACY JNYI\I 


-- 


2 . DODATEK OGŁOSZFNIOWY_ 


RADA PRACOWNICZA 
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEWOZOWEGO 
"TRANSKĘT" 
W Hętach, ul. Ha'akowska 107a 
oglasza konku..s ą-
 stanowisko 
DYREKTORA 
KAND\'DACI POWINNI SPELN1AC NASTĘPUJĄCE 
W ARU
KI: 
. wykształcenie KDini....u.na '..ellnie techni- 
czne, ekono....ic:zne lub z zakresu organi- 
zacJi zarządzania 
. staż pracy 10 lat. 'W t,.DI. S lat na stanowisku 
kleroW'nlczyaa 
. p..efero......ny ....Iek do 50 I..t 
OFERTY ZAWIERA'IłCE: 
. zgloszenie do koakursu wraz z D10tY'W8Cją 
ubaegaaia się o stano'Wisko dywoektora 
. w!ltępaą koncepcję kie..owanła dzialalno- 
, 'clą i roz'W'ojeaa przedsiębiorstwa 
. kwestioaa..iusz osobowy 
. odpis dyplomu ukończenia szkoly oraz 
odpisy ianych dokuft1.eat6w świadczą- 
cych o posiadanych kwalifikacjach 
* opiaię zawodową z ostataich 5 lat pracy 
* :zaś'Wiadczeaie lekarski. stwierdzające 
b..ak przeciwwekazań do zajaaowa.nia s'a- 
ao'Wl.ka kierowaiczego 
NALEŻY SKL!\DAt: 
.... Dziale H..d.. P..zedslęblo..st...... .... zakleio- 
aych kopertach z napiBe.... .,80akIU'5'. w te... 
snlnle 14 dni od daty oglo
zeaia w prasie. 
KANDYDACI MOGĄ UZYSKAC NIEZBĘDNE ll'oFOR- 
MACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE w Dziale Kadr (tel. 
527-24) po zakwalifikowaniu icb do udziału w konkur- 
sie. 


o TERMINIE KONKURSU KANDYDACI ZOSTANĄ POWIA- 
DOMIENIINDYWIDUALNIE. ZASTRZEGA SIĘ PRAWO NIE 
SKORZYSTANIA Z OFERTY BEZ PODANIA PRZYCZYNY. 
495 71 '1  BIELSKO-BIAI.A. 
ul. Slo\\ ackiel'o 6, tel. 206-12 
NA.JSTARSZA FIRMA RZEMIEŚLNICZA 
rok zalożenia 1972 
TADEUSZ KUKLA POLECA USLUGI Z ZAKRESV. 


DORABIANIE. Pal-Secam . fonii. pasm polskich UKF 
. fal dlugich . odklecanie odbioru satehtarne
o . prze- 
strajanie . naprawa wideo TV . dorabianie telega.zety 
oraz. wyjść - wejść wideo 


SKORZYSTASZ Z NASZYCH USLUG 
_ POZB
DZIESZ SI
 PROBLEMÓW. 


49491 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO 
-USŁUGOWO 
-HANDLOWE 
..JAN EX" 


SPÓŁDZIELNIA PRACY ..BIELMETAL" 
43-365 Wilkowt('c k.-'8ielska-Biall."j 
ul. Parkowa 12, tel. 511, 526 


43-300 Bielsko-Biala. 
ul. Ra(u\\a 21. tel. 217-75 


OFERUJE: 
urządzenie TYTAN do bezwybuchowego kru- 
szenia skał 


OFERUJE' 
DO SPRZEDAŻY 


PRODUKUJE: 
siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne 
Posiada wolne moce produkcyjne w zakresie robót: 
. TOKARSKICH. FREZERSKICH . SZLIFIERSKICH 
. $LUSARSKICH 


. ubrania ..obocze 
drelichoW'e i ocie- 
pl....e 
. koszule Oal1elo- 
....e 
. fartuchy robocze 
. fa..tuchy spa......I- 
nicze 
. ..ęka1Nice ochron.. 
ae i robocze 
. ..ęcznlki &ottc 
. b'zewiki robocze 
. guaaowce i gu- 
ft1.ofilce 
. pastę BHP i noyd- 
lo toaletowe 


ki 101 


FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH 
uE'1I!! A.-'
 N-D 
.' A. 


y.. Bi.t'I!.ku-Bialej. ul. R. Luksemburg 22 


ZATRUDNI 


. konst..,ddo..a Op..zy..ządowa- 
nia Z pzoaktyką (p..zy..ządy ob- 
..óbcze. fo..any. wyk..ojniki) 


TOWAR DOSTARCZA- 
MY DO KLIENTA 
TERMIN I FORMA PlA- 
TNO$CI DO UZGOD- 
NIENIA. 


Bli:r.c;;zH'h inCormol{'Ji udzi
l... Dział Osobo,," y i Szkoll!oia Za- 
wudo,," ego, tel. U'z.OI wew. 128 


49564 


Iq 51" 


PPHU ..KOMPLEX" 
OFERUJE 


ZAKŁAD j 
PROJEKTOWANIA /, 
I USŁUG " 
INWESTYCYJNYCH _ 


' 
SPÓŁKA CYWILNA 
Oferujemy kompleksowe usługi w za- 
kresie projektowania i wykonaw- 
stwa: 
II L'I, n J.AUI l KLl'1ATi .lAUI 
KO fU)\1 '1,11 \I \ '1lJ:
'I,IKO\\ '1,1 
1'I,'iTALA('Jl l "lEn 


kafelki ce..a....iczne 
z Opoczna 
Czechowice-Dziedzice. 
lul. Braterska 1, 
tel. 551-08 


41916 


SKLEP 
. PANTERA" 


Bielsko-Blala. 
ul. Partyzantow 53 
OFERUJE 
t kożuchy 
odzież skórzaną 
buty 
galanterię 
CIEKAWE WZORY, 
BOGATA KOLORYSTYKA 
- p..odukc::jl 
zag..anic:zaeJ 
i ..eaoanowanycb fi.... 
...ajowyc:b. 
49475 


ogrzewania. ciepłej wody użytkowej. 
wodno-kanalizacyjnych 
InrormacJi udzielamy i zlecenia przyjmujemy 
w biurze firmy: Bidsko.Biała. 
ul. Czechowicka 12, 
tel. 262-93, tlx 35757 


1'n

LaUL) , 


ZATRUDNI 


o głównego księgowe- 
go z praktyką 10-let- 
nią 
. spawaczy - monta- 
żystów z uprawnie- 
niami 85-1 i 85-2 
. cieśli 


34-100 WADOWICE 
ul. Lwowska bl. nr 4 
w terminie 14 dni od dat). ukazania się ogłoszenia. 
O TERMINIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU KANDYDACI ZOSTANĄ PO- 
WIADOMIENI BEZPO$REDNIO. 
Dodatkową informację można uzyskać w Radzie Pracowniczej, tel. 332-84. 
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODRZUCENIA OFERTY BEZ PODANIA PRZYCZYNY. 
49556 


BIELSKO-BIAŁA, ul. Sierpo- 
wa lO, tel. 292-92 wew. 23 od 
poniedziałku do piątku 
(7-15).
		

/strona9_0001.djvu

			SPOLDZIELNIA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO 
w KOZACH 


ZAPRASZA 


do nowo otwartego PAWILONU HAN- 
DLOWEGO w. Bielsku-Białej. ul. Sempo- 
łowskiej 15. 
Zap..aszaony do naszych sklepów NA. 
SIENNO.OGRODNICZYCH w Kalwa..ii, Su- 
chej Beskidzkiej, Wadowicach, And..y_ 
chowie, Bielsku-Bialej, Skoczowie O..az 
do hu..towni w ICOZIiCH. 


"ł <\fA GA' 


Od l.JJ .1990 r. obniika cen materiału szkółkar- 
sko-owo('ow('go w naszych punktach. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
CENY KONKURENCYJNE 


SPOLKA ZA TRUD'IIl 
na korz)"..tn)"ch 
warunkach: 


KIEROWNIKA 
ZAKŁADU 
KONFEKCJI 


OFERTY PISEMNf" 
PROMMY SKLJI.DAC 
Listy ..or
rta 652 u Kro- 
nika Be!!tkidzka. 


4g549 


KWIACIARNIA 
..JOLANDA" 


Hiplsko-Biala, Krasińskiero 13 
ZIiPRASZA 
K'Wiaty cięte 
i DONICZKOWE 
p.l'osto z Holandii 
49505 


298 


.dN.ł,UKTA
,. 


FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH 
w BIELSKU BIAlEJ, ul R. Luksemburg 22 
O G l A S Z A przetarg nieograniczony 
NA SPRZEDAl n/w ŚRODKÓW TRWAŁYCH 


lp. Na7wa Typ Rok prod. Stop. :lUZ Cena wvwolawcza 
1. SamochÓd STAR A-28 1974 80% 22 000 000 zl 
2. Przyczepa (brak 
dw6c h kol) D-50 1973 90% 900 000 zl 
3 Szlifierka do walkow 
2USD1D 165 1945 80% 3.000000 zł 
4. Dziurkarka Optllllił 1415 1982 70% 1 200 000 zI 


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w 14 dnou po ukazaniu się ogłoszenia w prasie (licząc 
dzien druku jako pierwszy) w swietlicy fabryki o godz. 10 
WARUNKIEM UDZIALU W PRZETARGU jest wplata wadIum w wysokośc, 10% 
ceny wywolawczeJ w kasie fabryki najpożnieJ w dniu przetargu do godz. 9. 
PRZEDMIOTY PRZETARGU MOŻNA OGLĄDAĆ codziennie w godz. od 7 do 14. 
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO UNIEWAlNIENIA PRZETARGU 
LUB WYCOFANIA PRZEDMIOTU PRZETARGU 
BEZ PODANIA PRZYCZYNY. 
InCOJ"mdl'jc' dot) ('zące przetargu nlożna ul.}
kać pod tel. 286-07. 


.' 


, 
SZANSA DLA WSZYSTKICH! 
, , . 
TA WIADOMOŚĆ CIESZY 
ZAPEWNE WSZYSTKIE OSOBY 
Z NADWAGĄ 
W NASZYM REGIONIE. 
Chełmska Firma 
StlNLIGHT - LTD u"uchomiła 
sW'oją fi..mę W' Bielsku-Bialej 
p..zy ul. Pa..tyzantóW' 31a, 
tlel. 250-01 W'CW'. 9. 
GABINET MASA2U ODCHUDZAJĄCEGO 
DLA PAN I PANÓW 
WYPOSAZONY JEST W REWElACYJNĄ 
APARATURĘ DO GUBIENIA 
ZBĘDNYC"ł CENTYMr:TROW 
I KI LOGJ:AMÓW. 
foJlozna tam skorzystac z 


MAS
ZU K01\/lPł-TERO....."'uu 


najno,"vszego osiągnięcia sWiatowej medycyny. 
Po czterech-sześcIu zabn.:gach w okresie dwoch tygo- 
dni uzyskuje się trwały i widoczny efekt kura
ji. Masai 
wykonywany jest przez urządzenie komputerowe. a spe- 
cjalny Sensor emitujący rytm bicia 6erca sterLlJe proce- 
sem masazu. Caly zabieg jest przyjemny,i zdrowy dla 
organizmu. stymuluje przeplyw krwI j me powoduje 
pocenia. Fachowcy twierdzą. ze m-ażliwe jest zgubienie 
..w obwodzic.' nawct 20 cm po jednym zabiegu. ale to nie 
wszystko. Firma SUNLlGHT - Ltd oferuje swoim klien- 
tom srodki uzupelniające terapię odchudzającą. Jak rów- 
nież kremy i żele PO;edrniające skorę. 
TYM, KTÓRZY WEZ

 
PEł..N
 SERIf; ZABIEGOW, 
FIRMA OFERUJE 
KOLEJNY ZABIEG GRATIS. 
ZAPRASZAMY 


DODATEK OGŁOSZENIOWY. 3 


"DUMAR-RBD EX" 


Społka z 0.0. z kapitałem zap-anlrzoym 
Ruda Sląska. uł. Rożyckirl!:o 30 
Oddział Biełsko-Biała, ul. Warszawska 67 
tel. 256-23 


OFERUJE 


( "I 
1111.1\ I 


w eec.ie 3.900 zł za I ..« luzem 
w workach po 51 .&, 


oraz ('uh..if'r paezko
.any (orycioalnie) w ("roie 4.200 zł 


U NAS NAJTANIEJ 
NA PODBESKIDZIU 


Nie wierzysz? Sprawdz ceny u konkurentów. 
CAŁODOBOWA SPRZEDA2 CUKRU I IN- 
NYCH ARTYKUŁÓW SP02YWCZYCH (ziem- 
niaki. kurczaki. jajka) PROWADZONA JEST 
NA PLACU GIEŁDOWYM PRZY MIEJSKIM 
OSRODKU SPORTU I REKREACJI, ul. War- 
szawska 61 (teren giełdy samochodowej). 


DLA WIĘKSZYCH ODBIORCÓW PA1iiSTWOWYCII 
I PR\'WATNYCH OFERUJEMY DOWÓZ TOWARU 
POD WSKAZANY ADRES LUB KORZYSTNIEJSZE 
WARI'XKł ROZLłCZEl';]}I 


ZAPRASZAMY 


"9
39 


HURTOWNIA MATfRIALOW BUDOWLANYCH SJ s'( r)l
( 
1>1u-<>RA'ł"lO'; tiu-. 
POLECA 


roniła tYWlec 
ul. H.Sa1\'ick..i("j 5 
tel. 46-51, 
("w. 181 


. .p..zeda.ż naaterlal6w bad.owł-7'c. _ 
po najniż.zyc. ce..ach. 
. sprzęt AGD. RTV - 'W' cIąglej .....ze..Z'J" po c
!IIa.c" 
konku.rencyjnyc.. W' godz. 2-15.00 


ZIU'RASZAMY! 


49474 


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 


,!iMOTO-ART" 


Czeslaw i Stanislaw STRYCZEK 


OFEą1JJE 
W STACJACH NAPRAW SAMOCHODÓW: 
. SZCZYRK
ul. Graniewa 3, tel. 78.943 
. BIELSKO-tlIALA, ul. Zywiecka ]74 
NASTĘPUJĄCE USŁUGI MOTORYZACYJNE: 
konserwację sa.n-aoc"'odów o50bo'Wych I doatawc.yc.. 
.tot!. .ZWHZ_ 
Ide; t.rany ADAL - stacje autoily.owane p..zez .'SM J FSO. 
remont,- łl:apiotalne sii..dk6w r.at 126p . 125p. POlo.ew. Żuk I Nysa 
z cz
""ci wl_ invch oraz Wsa:y..llł.lc!.a t}
u'W E UItochodu"W CIsolIowych 
Z cZt;:'lj.ci powi II"zonych. 
diagnost,-Jtę silni!ra. . p oZla wre.z z regulacją x....lo.6w plytJ;:e....... 
naprawy podzespoluw I zcspoluw &
anochod6w: Ft&1126p i .125p o... 
POlon.ez. . 
p
ze9'lądy g.. i'SlZ'anc\'Ine i nap..aw,- 9",-arancyJ.a.. a.anocEłod6w Fiat 
126p - 5tacJC &1u.IO"ya:owane pl!'zez rSM. 
ORAZ ZIIPRASZA 
DO NOWO O'l'WA::tT1iCH SIU,EPÓW MOTORYZACYJNYCH: 
* BIELSKO-BIAlA. ul. Żywiecka 114 
* WADOWICE. ul. Krakowska 21. tel 333-32 
CDZIE POLECił SZANOWNYM KLIENTOM 
· CZęSCI zamienne do samochodów: FSO 1300. 15UO . POfonez1500 1 1600. fiat 126p 
. Luk. Nysa I 
POSIADAMY W CI
(;LEJ SPRZEDAŻY: 
 pierścienie tłokowe produk- 
cji PP PRIMA we wszystkich wymiarach naprawczych ... tloki kompletne 
i niekompletne w pelnyn"\. asortymencie" panewki produkcji PP B'MET 
w Gda,;sku 
oraz 
tr łozyska tr aparaty zaplonowe łr gazniki i części do silników * skrzyń 
biegów t: zawieszen t: podzespolów i zespołów w/w marek samochodów. 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIIi Z NASZYCH USI.UG!!! 
49531 


.