/strona10_0001.djvu

			4. DODATEK OGLOSZENIOWY 


ku-p o: 


spr -.. 


iCW:


AJ)R9$
"El 


TEl FX kupię. tel 212-56 60049 
STEBNOWKI Lucznlk 
_ 2 700.000. . Clara - 2200.000. - 
'.!':przedam. tel. 225-13 60041 
SPRZEDA..
 Nysę Towos, tel. 477-80. 
60076 
TELEWIZOR ..sONY". 29 cali g\I.'a- 
ranCJa - sprzedam, BI('l.5ko. Spół- 
dzielców 18. l. 60059 
.'UTKO kar.kułow
. telewizor kolo- 
rowy - sprzedam. tel. 481 9J 60056 
PIANINO. antyk po remoncie 
5 000 000,- sprzedam. Bielsko, Ost. 
rwy 28. OOO
 
SPRZEDAM meble młodzlezowe 
..Albena". Bielsko-Biała. ul. Mor.;:;kle 
Oko 21 '27. 60045 
SPRZEDAM kompletne \lo )'po
a.7.e. 
nie pracowni SItodruku. tel. :253 09. 
600<4 
KlIPI-e prast" balensową Sprzedam. 
muz)'n)' stolarskie. tel. Bi.elsko 287. 
52. 60043 
SPRZ
DA.M: stebnowkf 12 3, paro- 
wmlY z żelazkanu, ryKIov.kr. tel. 
412-86 n1-20) 60035 
SPRZEDA2 szyb do samochodów 
pol£k.l(:h I zagranicznych. tel. 217-13. 
60029 
PRASI:; munosmdow.ą 25 ton, grubo-- 
śclowkę stolarską 400, nowe sprze. 
dam. Bielsko-Biała. Fall3ta 27_ 
52!1911 
SPRZEDAM nową maszynę do dru. 
kowama mewdą sitodruku w ukła. 
dZ1E' 4 sit, tel. Kęty 525-72. !i2990 
SPRZEDAM wywrotkę Slar 200 po 
remoncie, Andrychów. Polna l, tel. 
524 66. 52989 
KArr-IOW działkę lO arow, lodowke 
ł1Żywan. ..Mińsk'. - sprz.ed.am, Cze- 
chOWICP, Gormcn 22. 2. 52986 
HURTOWNIA ABC poleca: arlyku. 
ły chemlcme, przemysłowe i z.aba- 
wki. Posz.ukuję dostawcow artyku.- 
łów .zagranicznych. Lod,)'gowice 559 
._ dworzec PKP w .000z. 8-20, ceny 
fabryczne. 52828 
BESKlDY! Kupno -sprzedaż do. 
mów. mieszkan, par
li Blelskg.. 
Blala, PodCleme 11/7. PoniedZJalki. 
wtorki 10- 18. tel. 207-24. 321M 
BIELSKO, r>ar
lę uzbrojolUl 7.5 ara 
-Ipncdam. tel. Buczkowlce 77-273- 
52981 
SPRZEDAM dachówczarkę, MO 
podkładów żeliwnych. Betoniar. 
&t.wo, Kaniów. SosnoWiecka 38. 
52998 
ZDECYDOWANIE kupię dzrałk
 bu. 
dowlaną w Bielsku lub okoł.Lcy. 1.t'1. 
CzechowlC'e 537-28. 553-26. 60120 


usiugi 


(181
UGl FRyzJERSKIE w domu 
u klienta. teł. 225 50 (10-14) 60088 
TIPO - VIDI:OREJESTRAC.JA. 
Super FHS - $uper Jako:oc. teI. 251. 
80. 443 81. 60061 
NAPRAWA. mas.zyn do IIzycia, cJo.. 
mowych i przemyIłowych u khenta. 
leI. 2M-m 60052 
PISAN1.B podan. pozwów, ponie- 
działek. środa. czwartek godz. 
1'1-20. Bielako (Komorow1ce). Kro- 
lewska 31. 60042 
STAR kIyty - usługi przewoz.owe. 
JoZl!fPająk, Biehko-Blała. u1 Tow.. 
rawa 40. 60031 
AUfOMATYCZNEsekretarkl firmy 
Panasomc. Sprzedaż. Montaż Gwa- 
rancja. ł\nna. RublcoQ.. Blelsko-Bia. 
la. aeL. 484-22 Katowice teL 
1l-220. 
6OO3ł 
NOWOCZ&SSlE wyposazony GA. 
B[NET DENTYSTYCZ!\ Y, Blelsk
 
BLała, ul Bohaterow Warszawy ea. 
wtorki i czwartki w godz.. ]6
I8. 
Zapras7.a. 60031 
UKLADANIE płytek .sciennych i pocł.. 
łogowych, tynkowarue. wylewki, 
s:l'.:ybko i lIOud.nie, trI. 1fU'C'zt'I. 2'19-05, 
Btfolsko-Hułla I. skr. poczt. 432 6000ł 
OGRODZł:NIA. drrill garaz.owe, 
kraty zabez.piec%
ce wykonuję. 
8Jel.!'lkn.2ywlecka 351. . 52997 
KAMIENIARSTWO poleea wyso- 
kt.,; jakości pomniki. grobowce, pły. 
ty kamienne, parapl'ty prZ} okienne. 
tel. 456 Ol. Bi€"bko Blab.. Połudmo- 
WB 57_ 600)6 
VWł:OHF.,Ił:STBACJh. te!. 539.88. 
60014 
DRZ\t'1 garazowe podnoszone, slu- 
saniwo, Bielsko-B..ła Cieszyńska 
37, t
l. 297-57 18-16) 45537 
WYPOŻYCZAł NIA ..SYLWIA" po- 
leca s1.wJe ślubne, WI ZOTowe, Suł- 
kowska, BIt' ko. Grul"Iwald7.lm. 50 
(wRJSC1e od Planow!oklCJJ, lei 29fj Ił 
45501 
PO
H.EDSłCTWO samochodowł', 
usługt transportowI. ..Bł:PA', Blł'l. 
sko. t
l. 439 58 6("110 
VS,ł.UGI Pogr;wbowe. KrzysztofŻu- 
n.k" Blelako Blala ul. Bohaterow 


Warszawy 23 tel. 242 16, czynny calą 
dobę 52 ł92 
USLUGI hydrauliczno-gazowe, 
szybko. tamo, solldme - osobom 
prywatnym 3(10. znlżkio Buczyn!'!kl, 
K';."ty. OSiedle Findera 10 45611 
ŻALlT7..JE pr7.t'civ.słonecznc. HIlI- 
sko-Blała, tel. 221-59 5JO.17 
ZA;:(LAU SZKLARSKI poleca swo- 
.0. _.ł\lgi _ rOWnIez w terellle, Kot- 
laNki, BlE'lsko-Blała, BarlIckiego 13. 
tel 2,')8 65 43395_ 
DOSTARCLAM I insllillh,uę wodo- 
ml
C7f'. tel. 2'ifi-23 53213 
VIDE O REJESTRACJA, tel. 419-62 
4:;701 
ELEKTROMECHANIKA (.HIOD. 
NICZA. naprawa urz.
dzeri chłodnl- 
cz)ch l agregatorow, awaryjne na. 
praW)', konserwaCJa, Jan Wawak. 
BlE'lsko Biała, u1. Reja 1, tel. 234-7:5. 
52895 
LIKLADANIE parkietow, cykhno. 
WOnie, monlaz boazenl. Bielsko-Bia- 
ła, telo grzeczno 487-04 po 18. 52ł!27 
VIDEO - EAPRFSS, wypozycz.al. 
nl& aprzftu z dowozem do klienta. 
Blelsko-Bmla, teI. 460 50. 53265 
TR\\ ALE znakowanie samocho-- 
dów. przedmiotow wartośClO
.ch. 
dZieł 5ztuki Ogolnapolski Rejestr 
Komputcrowy. Luka.szewski, tel. 
447.1)3. 52984 
WYPOŻYCUL1. 


Filia Żywiec 
ul. H. Sawi('kiej 5 
tel. 46-51. wew. 181 


POLECA 


. .przedai materiał6w bud.owlanych - 
po DaJaiższych ceaach . 
. .przęt AGD. RTV - w c:ii\VłeJ .przeUiy po cenach 
konkurencyjnych. W gocb:;. 7-15.00 


ZAPRASZAMY! 


49474 


SPRZEDA..\S' kiosk handlowy z loka- 
Jiza('ją w «ntrum Bu
bk.. Listy 
,,723" Kronika Beskidzka. 80104 
CZELADŹ. 1d-4 spoldzJ.elcze-. 64 
m kw.. garaż -- Z8ID1£'nię na M-3 
w Biebku lub okoliC)', tet Bielsko 
243 1)3 (14 zn_ FoOO55 
ZAM1ENIĘ M 2. M-3 na jedno - tnY 
lub czŁe.ropJko.pwe mieszkanie. B
i
 
ska. Kaszlanowa 3':)4. 60053 
WYDZIERŻA W1.Ę pomieszczelUa 
w Bielsku (130 m kw.) z CZęŚCią socja1- 
Dą. Dobra lokalizaCJa, teleCon Oferta 
..720" Kromka Beskidzka_ 60051 
POSIADAM lokał 3M m kw. wru 
z komoranu chłodmczynu w Biel. 
sku-Bia1eJ prZ}.stosowany do maga-_ 
zynowania arlykułl)w Spozywczych. 
OczekUJę proPOZYCJi - listy .,719'. 
Kronika Beskidzka. 60039 


SKLEP 
WIELOBRANŻOWY 
lIIlmII 


w Bielsku-Białej, 
uł. Konopnickiej Xl 


polec'a 


SZEROKI WYBÓR 
FARB I LAKIERÓW 
ZAPRASZAMY 


P. T. KLIENTOM 
wioski ej firmy 
" TIVOLI" 
Bklada...y 
aaJlepsze życzenia 
NO'WDrDczne. 
ZAPRASZAMY DO 
SKLEPU FIRMOWEGO 
Bielsko- Bła'. 
ul. Bar1ickiego 3.. 
który prowadzi 
SPRZEDA2 DETALICZNĄ 
I PRZYJMUJE 
ZAMOWIENIA 
tel. 242-52. tlx 035311 
. .935-4 


PŁYTKI SCIENIE . 
ł'OOtOGOWE, MROZooOPORNE 
z 7
5połU Zaklado'\lł' 
Płyl.t'k Ceramicznych 
OPOCZNO 


OFERUJE 


sklep Brzeszcze. 
ul. Siedliska 22 
W sp..lEedaż1" r6wale:i: 
sanlt...iaty, 
Ideje, tapety. 
REALIZUJEMY RÓWNIE2 
WIĘKSZE ZAMÓWIENIA 
e I-"ll,. 


Serdeczne podziękowani8 Z8 wyrary wsp61czucra zlożone wieńce 
kWiaty. licznv udzial w uroczystościach pogrzebowVf;h ukochanego 
MęZ3 Ojca I Teścia 


śp. 
MIECZYSŁAWA PETERKO 


krewnym. siadom zn2!jomym. wspólpracowniłcom z Elektrocinplo- 
wm koleqom I ko l .om Z ZPW Ble J D.l Ina oraz 
 I 
Z parafii Cł--ystusa Króla W L.eszczynach 


sklada 
Rodzina 


różne 


ZAKLAD PIECZĄTKAXSKI, B
el-.. 
ako-Blała, Kosmonautow ]b Infor- 
mUJe, 7..e z dniem 2 styczrua 1991 
zost.anie przeme!'lIony do lokalu:_ 
Bielsko-Biała, Wandy Wasilewsklł'J 
11 (rog Balorego), tel. 220 51. 60(1=36 0 
GARNITURY, duży wybor ZPO BY
'I 
tom.Bielkon- poleca nowo otwarty I 
sklep w Blelsku-B
ałej, ul Waryli.. 
skIC.O 2 (prze	
			

/strona11_0001.djvu

			BESI
ID 


I
I C 


EB 


Święta "pędziliśmy w beskidzJdch wioskach. Bylismy tam, gdzie nie 
dochodzi blask i gwar dużych miaĘt. Zaglądaliśmy do starych domow 
pokrytych sniegiem. Takie tarnI gdzie nie docierało elektryczne światJo. 


-DOM I 
W grudniu tcn gl ipodarz naj".. .cej r 
boty ma z karpiami, które hoduje w 
'Wie. W dzień czyscieowy dopro\\'adzającf" 
wodę do ryb. W nocy chod7i nad sta"" , by 
odstraszac zlodziei. Duża lampa. klorą 
lam 7.amontował, już nie wystarcza. Klc- 
d}
 uJ\:rad710no mu kilJ\:aset J\:ilogr-amow 
karpi, choe było jasno jak w dzień. 
, Więc sam w7iął się 7.8 pi1nowanie. Nie 
nosi wideł ani drąga, bo - !;mieje si
 
-- jeszcze by nimi od złodziei ()bcrv.ał. 
Bardziej niż 710dziejami martwi siC po
 
got1ą. "Byleby nie bylo przed A:więtami 
dużych mrozów. bo jak staw skuje 7nroZ. 
to się Tybli pokaleczą II. Nie wspomina. jak 
męczącym zajcciem jest rozbijanie lodu 
=w stawie, bo do ci
żkiej roboty po prostu 
'przywyJd. 
_ Ma 71 lat.. Gospodarujc samotnic 11a 
dZiewięciu hektarach w wiosce pod Bit'l- 
:skl( n1. Nie ozenił Slę, bo nic 7nala71 kobic4 
ty I Jdóra by chciała prowadzić taJ{ duże 
ElIspodarstwo. Wspomaga sit' najbardziej 
-J'lic?będnymi maszynami i traJ{torem. 
Jest szczupły, rumiany, :zahartowany 
pracą. Ziół, tak teraz popularnych w mies
 
cil'. nie używa. Jeśli poczUJe sie słabiej 
sięA'a po ..togar' Jub inne zachodnie medy- 
kdmt. nt y przysyłane przez J{rewnych z za- 
gralllcy. 
Dom, w J
torym mies7ka, ma 125 lat. 
JeJ{o godpodarz zyje tak jak dziadJwwic 
i rndzlce. Jak oni bif'rze wodę ze studni. 
Jt;dvną oznaką współuesnosci jest radio. 
:Mi.d J{iedyś teJewizor. ale sie go pozbył, bo 
to 7.ł'ldzi('j czasu i picniędzy. Nic ma czasu 
DO:!. taJde rozrywki ..Telewizor mam w ob- 
()rze mowi poka?ując dziewięc krowo 
.,\Vstaję koło czwartej rano. Codziennie. 
Polem mam trzy godz1nu roboty w oborze. 
\\"I('C zorem znow trzy godziny przy kro- 
u"ach.'. Poza tym uprawia ziemię. Sadzi 
:l.lenmiaki. sieje zboże. 
NIc rozstaje się z ?egarkiem: ..Muszę 
111 tZlet. która godzina, bIJ się w polu nie 
..:u ".1cdziet. Muszę zdqiyć na czas do 
krou. .. Szesc godzin w stajni spędza także 
"- v-.lgiJię i swięta. No, mo:ic trochę mniej. 
by zdążyć do krewnych na ",'spólny posi
 
ł('k_ Ważne by się spotkat J puTozmawiać 
przy rybce. pomodlic przed pasteTką". 
Drz{'wka z bańkami w pokoju me posta- 
:wił. ,Choinko w domu? A po co? To się 
.Tobl dla dzieci..:' 


DOKONCZENIE ZE STR. 6 


cZCImy kwiatek 1 pr01L'ie zawJtże ktoś nas 
PrOSł- do autobusu.ktory iau.ozi-gośd do 
jukZi-'1S r
i
lI albo d
....!' J_u


g
. W t«!:,. 
kun £lurnIe ndct me zapyta akąd się tu 
'I.lzięh ci starzlI. PTZVtu:U1nniej raz w tllg0d4 
'mu Inożem1l przyjemnie się zabawić, a to co 
2jł-rny i wypijemy to jakby kot naplakal. 
Pan Jezus na pewno nam to. wybaczll._ 
.. opairznoś
 nie czuwała nad n1Jodym in
 
:i}.merem z Andrychowa, któremu na go. 
d'lIl{' przed własn}'m ślubem złodzieje WY4' 
ni('sh z piwnicy blisko 100 butelek.. wybo. 
ruwl'j". Uchowały Bię jedynie -4 flaszki. 
k lnre pan młody ukrył na kaca w klatce 
2. krohkami. Wodki złodzieje w klatce nie 
2.n.:lll'żJi. ale czworonożn}'ch świadków 
"",'łamania zabrali :r; Bobą. Dwa dorodne 
kmLe zmieniły włascidela. Tak trzeżwego 
"'WŁ"seJa w Życiu nie kręcl)em. 
- Była już mowa o pechowych prezentacJI. 
Podobnie miała Się sprav. a z podarunkiem 
jaki od koJegow otrzymał na swoim wesclu 
pe\'- Icn hodowca drobiu. Był to dorodny 
kogut zarodowy, który poczuł się nicba- 
""'em honorowym cośclem. Spacerował 
1x .ł:karnie na parkiecie. dziobał biesiadni. 
kl1w pod stoJami, do momentu gdy jakiś 
ucesołek napoił go wódką. Nasz biedny 
kORUctk wywracai: się począł co dwa kroki. 
Piał przy tym taJ{ głosno. że momcntami 
zagłuszał kapelę. Wkrotce kogut gdzies 
pCLepadł. .Nlcbawem 
rawa się rypla. 
.Rowme pijany drużba ukrfci) mu głowę. 
N"łd ranem braJdo wodki. w zamian podano 
TPc.dnpltym gosciom na duzym półmisku 
Pl. nego koguta z rusztu... 
Rt'jestrowalem wc-sde w jednym z blelS4 

uch lokali I gdzie w barJm zainstalowany 


,/, tvlkC) Z tego, co wypracuje. ]"ie 
pr7 ,łUI Jjc mu renta ani emerytu I, chy..... 
ba zLb,) oddał gospodarstwo pal -twu "JI 
ma .dkob rc.ow. ?ysk z tcj pracy...."raz 
JUliJ ze wo. j ziemi J 
nipc;:" ... Lałe jego życie. 


DOM U 
W7dluż drogi ",..ijc się górska r7CLZka. 
Tl'raz, pOl".I..ttJ{icm zimy mJd tu me przy- 
c-hodn Dopiero, Rdy r:£ekę skuje lod. za. 
czną się na nit:'j SIi7J{aĆ dzjeci. A jednak 
nawet w grudJłJu brzeg nie opustoszał 
calkowk'ł-
. 
. Z drogi \\.jdac dym ogni
ka. snujący się 
ml\dzy ....icr7bami. Pr.lY ogmu J{r7ąta się 
rnężez) 7na z brodą. Przychodzi tu cod?ien- 
nie. prZt'7 okr-łJ:"ły rok. Chyba że :zacina 
d
s7c7. aJbo slaleje sniezna zam "i"ce. Ma -tu 
swoje paJenisko, na ktorym przyrzadza 
sobie lwpłą strawę. Tu jest jego kuchnia. 
Mieszka pn druA'icj stronic drogi w waJąC't!j 
się dn'\I,.'nian(:i chacie bez prądu i bez 
pieca. Tam spi i '" 3 pOcz}"Wa. Uszczelnił 
dach I śuitny, v. Ife nie boi się sloty i śniegu. 
Do zimnil dawno si
 przyzwyczaił. Mówią 
o nim. 'TC jest ?ahartowany i przeziębiłby 
się w Licpł;ym mieszkaniu. 
Pr7cd lat)o pr7.eŻył wypadek. po któr)'m 
tyj... :;;:",oim własnym rytmem. Z renty 
kupuje żywnosc. Nie jeid2.i do miasta 
autobusem. wnli pójsc piechotą. Dom sta- 
rcow i lepsze mieszkanie 
o nie interesiUe. 
Darow na ogól nic przyjmuje. Bywa. ie 
we.f.mie l'OS od krewnych na święta. Także 
Boże l\iarodzcnie spędza w swojej samot- 
ni 
WiC'śJcst do niego prz} 7
"yc7.ajona. Lu. 
d7ic \'oicdL4, że nie wadzirukomu. Wypat- 
rują ogni..ka nad rzeką. Jeśli \\idzą dym, 
to L.nał-.f.) . że z ich samotnikiem wszystko 
v. por7ądku. 


I)OM III 
BC'sJddzka wioska 7.anUr7.ona w górach, 
bli:!iJw ..łowacklC'j granicy. Drev7nianych 
chat 70stało tu już niewiele. Kto mód,. 
wystol\.\ ił sobie murowany domek. Nie 
zmi('nia się tylko krajobraz za oknami: 
gor
kie 7bocza podzieJone płotami. Daw. 
nicj na t) ch poletkach górale sadzili ziem... 
niaki, SIdli zboże. 'l'f>raz już nie warto_ 
Nall1noLyło siC;; saren r Chików: :fr1SZC7.:J 
v.'S7.ystJw, ale są pod ochroną. i góral(' 8<ł 


jest magnctov.-id. WicIu go
ci prosUo ab)"m 
puscil kilka nakr....coo).ch już fragmentów. 
W P(,""!I
-_ chw_łli n
 ekrani
, teJe
 izora 
pojawiła się sprzęJ(nięta w medv. uznacz
 
n) m uścisku taneczlla para. NagJe :projek.. 
cjt; zakłóciło glośne klasnięcie. - TJI cha.. 
llue 
 wrLa
nęła jak;ci t1eniona blondynka 
- 20msze tJ'iedzialam. te cię ciągnie do td 
Jaj'iryndv. Był to głos %3zdrosnej żony 
a kla:;llIęuc - daniem po twarzy nic-wicr.. 
l'Iemu mfkżowi. WsZ)'stkic pretensje o spo- 
.wodowanie gorszącego incydentu spadły 
l'Ia moją glov. ę. Pocieszył mnie jednak jakiś 
młody człowiek. - Fajnie. 
e pan to na.. 
kTecll. Ten facet to mój bylJJ kierownik" 
należalo się palantowi od dawna. 
Ucz
st';icz'
..1cin w imprezie. na' kt6rej 
ija rno
łem oberwać. Uzgodniłem z panem 
rnłoo}m, że dostarczę własną kasetę_ Za.. 
'brałem z pracowni pierwszą Jepszą jaka 
stała na pok-e i pojechałem autobusem do 
dalcJ{iej bc..kidzJuej wioski. WescJe było 
'nudnawc, dużo pito. jedzenia też było spo- 
ro, zabaw,)' mało. W sali był magnetowid 
i telewizor. Pan młody zaproponował aby- 
śmy obejrzeJi to co już nakręcilem. Senne 
dot)"chczas towarzystwo zost8ło trochę 
rozbaV\. ione. Kiedy materiał dobiegł końca 
na ekranie pojawily się nagle golutJ{ie 
panienki zabawiające się z równie gołymi 
panami. Czę
 widowni zareagowała ap- 
-)auzem. częsć wołałą fuj' Awantura na 
całego. Długo musiałem tlumacn'c nov.o
 
żeńcum, że takic to teraz sprzedoi.Ją w skle- 
pach J{asch'_ Pan młody nat}chmi.
=-t po- 
prosił o adres... 
Na jednym z w("sel pe*na młnda para 
namdwiala mme gorąco ab)'m n... rfł-d lm 
nuc poslubną. Myslałem. że żartUJą, ak ni 
.gorął-o mme pr7£Jmnywali, iż to prc o I"ł 
pcmażna I 7..apłacą ekstra. Zgudz.l. . 


bE' (ni 1-' 11\0.'11- 
st\\' k._L 
p IlY a L od.uStW P f1'l.1 gd'\.' tu 
Zol "'u.I(, l P byle Pr I PI(')"W .ą WI nOJ 
lud ,h. 17,1, P)"3PO\',d' ?.a A'ranic\, by 
ZaJ ., II .1 hll'bb}łrar}tasLn.Na 
c.. d.llen jedli .Ilemnialu, klusJd, trochę 
n11P , h'g(l pn ud'll)wolJi v. oborze. PrzE'd 
\'.1-:( II CI II iC7t"I!(). by Co -' zarobić 
pr7} , ..tniu dl..l.:L'V. \\'HIJ:slh na gOI sa.. 
n i dI71""".';ł na ka'L'o-alJ{i. PUj'<..i£tc 
bale c gall II I \\ doł. 
Cza:;('rn brakowało nay.ct soli. WtC'dy 
choul'ili ? \\ lłłdranu po ..łoną wodę przez 
gury d(, Soli. 1'cl"a.l J£oraJ(' dojeżdżają do 
pral'Y," ŻY\\-ł-U I BiebJ{u. a widu 7.osta!o... 
gornlkaml. 
U..łys7.3łł:'m otYlII "
?y\.\ niancj c1-aaty 
mics7ka naddl v.e v.si. Stad mało kto sit 
\\'yprowad.ł:a. Na 
\\ ifta!'lą razem. Słucha4 
ją opowicśł--i babd astrolchach. klore tu 
dawniej biegały. pucd Nmlo.}ffi Rokien1. 
J O dctwnYLh sJ{romnych Wigihach" gdy 
ral'yta..c;cm b)'ł ZW) kły chleb. 


ZDZlsr.AW :\n
lIł.7 

 
poił warunki('m. ż(' łeJ1Jlndątkowy i
!i(1ny 
Epizod nakr
'cą sobl(, ..ami. Objaoiniłcm 
rnłod.crnu ł--t) I gdr.if' ma \\ J{dmerZ
 nacisnać 
ijak ustawll Po Lh\\ih ....ymknrlisiespr]..t-. 
nie % .sali l tylko ja wi('dziaJenl co robią 
łgdzi.... il.h szukdC". B
 łl'ro zadowolony J:: ta... 
kit'go Obrotll spra"), 
dyi. przez godzU1
 
miałem spokuJ. po pC''\\ n} m cza.to;ie 7adowo:, 
lf'ni i S71.Z{'ŚII\\ I no\'- ożenc,' oddah mi 
przęt 
i poprosili ahym J{ręclł dal{'j: Z dekał.\. osc[ 
jednaJ{ l'ofn.tłem ta':;rn{' i obejrzałem II ag... 
menty crot)"czm'go dziE'la. Moje zdumienie 
było ogromne, b}ł to tdJ{ dQbr)" pornU!!, IŻ 
.podobnego 
"lIi
h\a w ż
ciu lUt' widzia- 
łem. KI(,cłv 
 r07dzia\\ iona C','bą 5pojrz.a1en1.' 
'\V s'ranę młcxll'j pilni, ta po:>łoiła nu r"k:a I 
ca1usa. 
:Było raz wesele, 
a Jdn
}.m mial 
')'stą-. 
pić micj.\'!c OW
 magik. Ną srodJ{u sali U:oita- 
wiono stohk, a ł-1iewlE'lki Iysy £'71o\\'ieczek 
poJ{azy\\-ał rożne dyrdymałv. Kiedy kOli.. 
czyi swoj W)stęp na 
dli zgasło -iwiat1:o. Po. 
kilkunastu sekundach migające neonówki' 
:lapaliły Się ponm\ nie. IluzJonista ukłonił 
liię nisJw, dos lał brawa i skierował się na 
swoJe miejscf'_ 
d8le od stolika orkiestry 
dał się słyszcc głos \I, }'rośnirtego basist].: 
- Ty ł-yrkowie(.. oddaj no naszą j1as%kr. 
Podszedł do magika I złapał go. za klap).. 
- Te S2tuczk. 2e .śWiatlenł to mil znamy 
- wolrJmąl -.- 1Ia (Jdp-ustaLlI je ",obie p()o 
kazuj - złodzieju! 
Nie 'poinogły żadnc tiUmaczenia. łysy: 
.prestidi
itator oberwał po pysku. Goście 
Wl 'wlni wyh ze smlechu, magik protesto- 
WdJ i wygrazal muzyJ{anto,\\ i, ten zaś pono.. 
wnie zdzlt:
hł lIuzJoni.st-: po buzi j zabrał ze 
stołujego butelkę_ Po pe'" nym cza.sie flasz
 
ka 7 wudką znalazła Się w ----= pl3mni(.,-J:jQ' 

IUI eRo dowcipu przyznał się perkusista. 


KRONIKA b SKIOZKA. 


Leki 
i aptek_ 


DOKONCZENIE ZE STR. 5 


Nickt()i)(.h surowc.-)w nic produk4.. my 
VI kraju_ Musijc importować rówrueżPoJfa 
RatJ..
JC'my się Latem uęsto Jmportcm lekow. 
gotow)'ch. C('fann sprowudnł na pr .lyJdad 
()
tdtruO pyralginę z J ugosJawJi, a iru.uJinę 
lente z DaniI_ Flakon insuliny polsJ{it'j kosz- 
tujf' 24 t:\o"s. 71. dufu;kicj ]20 tys! Koszty te 
()bcią7.3ją w wif'kszoscl budżety zaWSze bje
 
dnC'j służby zdTOv.ia , diabf-tyey Jwrz)stają 
bov. i('m z obowią
ących jes.f.cze 7nł.lek 
CC'n. InsuJina pobka była sprzł--"da\\- ana po_ 
niżej kosztow wytv.arzanM_ 1'cRO rodząju 
anomalia w pr)'V.'i:ltyzu.jąctłj si{' ,gospodarce 
prowad7.ą do zachwumia rownowagl Laupa
 
tr.lcnlowej i braJm ciągłości dostaw. Jcsie4 
nią nic było nawet.., surov.-icy prz('(:iwtęż
 
cow('j, co W oJ{rcsie nalt....i'OJly(.h prac po_o 
JOwYch jest nie do pomyślenia_ Trzeba było 
WOWC7.a5 sięgnąć po 7.<:tpaSy wąjskow
. Cią-. 
glc tez nic marny czym Icł-L.,j'c panująeej 
w nas1}'m krdju WS7.a1.\ il',)'. 
\\r1J:1ściciele prywatnych aptek .mog4 na- 
by," al
 leki bezposrcdnio 7.3 granica. Muszą 
nuec jednak na każdą ?.,1kupioną serię atest 
Inst,) tutu Leków. Jeżl:'li go nic 7.dobcdą. to 
mogoł narazić się na duże kłopoty. Chory. 
ktOl.Y udowodn.i, że taJ{i lek be-L atestu mu 
zas7.kodził. ma prawo żądać od \1.' laśdciela. 
aptC'ki odszkodowania. A to dla prywatnego 
aptC'kar7.a (23-proccntowe marze) może 
oznaczac banJ{ructwo. Aspiryna Ba,}'era nie 
zawsze musi być doskonała! 
Coraz więC('j fannaceutow stara sif 
o koncesję i przejęcie aptek od Cefarmu. 50 
}JOdan w wojewooztwic bielskim 7.C\opinio- 
wano pozytywnie. Ccfarm musi wyt.'enić 
S\\'oj majatf'k lokal, sprzęt i leki. Ustawa 
o pry\\.atyzycJi ?obowiąz4je do przekaz.....wa-_ 
n1a aptek. lecz Jikwidacja tego monopolu 
nie odbyv.'a si(' bez zgrzytow. Sd ]oJ{ale, 
których Ccfann nic chce się pOi
bvc. Długo 
trY.'ają pertraktacJc. Pnyszłosc tl:'j instytu 4 
cai jest jCS7.cZ(I nieZl1ana, 11ajprawdopodob- 
ni('j jednolk Cefarm 
ie musial się za 4 
dowolic 1)]ko hurtowniami. 
Coraz groźni(jsz(' j
$t natomia
t inne zja4 
"isko. LokaJe aptekom w) powiadają nic 
tylko prywatni kamienicznicy, ale rownic.i 
.;prL.t'dsi
bioTst"a (np. w OŚWJ\,cimiu). społ- 
dzielnic (Wadowice). a nawet samorządy 
]oJ{alne. Można zrozumiec ich interesy Ileez 
bez apteki naprawdę trudno żyC LUlLzie 
rozumicj",cy tę koniccznośc szukają 110- 
\\-ych 10killi. Dobrym pr?ykłoldem jest po- 
wstała z inicjatyv.y... Towarzystwa 
J.7.yja- 
ciół Ziemi 
ywieckipj aptf:'ka w Zy\\CU- 
Sporyszu. Podobnie b
7..lC rowrUeż w Ust- 
roniu. Andrychowic. Wadowicach. Dla 
chcąCE'go nic trudnego. A poza t)m apteki 
to pnecież nic7.ły interes... 
BOZJ:NA WISł.Ó(,KA-TRO'IHSK
  - . 


Honoru""). ooslnajSicl:.pr;(;pro:5lfiiiagłKa:'"" 
. Poznałcm kiedys sYln patycznc go Murzy: 
na, który od dwoch Jat studiuj£' w Bielsku.' 
Dowiedział sif, te ide 1ilmowa
 
scłe
 
ł zaproponował mi pomoc 'Yo. trz)'manlu 
.wiatla. Nudził tak długo, -że w końcu ",).ra.. 
Ziłcm zgod
. Murzyn podswietlał z balkonu ł 
łysiącwatow)'m bilugenem salt'. noł Jdórej 
przede Wsz)'stkim bawily sję maJuchy. 
Szybko też zosta! zauwaiony przez dziecia.. 
ki, gd}'ż stanowił on dla lIich nie lada 
.trakcj
. PozwoJilem mu z nimi zatanczyć 
l tym samym straciłem na dobrc czarnego 
...asystentą". Co jakiś czas przynQsl) na 
balkon zagraniczne papierosy i czystą wód4 

ł: w kieliszkach. Wiedziałem, ie nie mógł 
1ego kupować, gdyż groszem nie śmierdział 
i liczył na to. że odpaJę mu kilka złotych za 
. pomoc i towarzystwo. Kiedy wracaliśmy_ 
nad ranf>m do Bic
kal wyjąłem z torby 50 
tysi(cy i chciałem mu dac za "pomoc na 
p
łe ': - Ja łlie chcieć żadne pieniądze 
- obruszył się nic l\a żarty -Ja na. 'łOI!.xelu 
przy barku. dostaĆ 100 tauzen. Taki;eden 
dobTU czlowiek uprzeć .ię, że mi dać i dac 
:Pieniądz na Qlodne dzieci z .Afryka. Ja
 
%obrac od dobTY czlowiek. Podrapał się po. 
kręconej pale i doda) - Jak myslisz. Mu
 
nun dobTze zTobit1- Ja myśleć, że Mu
 
nun dobrze zTobić - stwierdziłem poważ- 
lIie i natychmiast parsknąłem smicchem. 
PostanowJlcm. że następnym razem zabio4 
rę na wesele faceta ze skośnymi oczami. 
:M02e trafi się jaJdś ,,dobry człowiek" j da: 
żółtko\\.i stówę dla prześJadowanych chiń-. 
skich dysydentów. Jesli znajdą sif jeszcze 
odważni nowożeńcy, którzy po przeczyta-: 
niu tych historyjek zażyczą sobie J{amcrzy-. 
lity wideo przy weselnym stałe... 


ANnRZF.J TRACZ
		

/strona12_0001.djvu

			8 . KRONIKA OESKłDZKA 


"IIODAIIIEM" W T 
PODPATRZONE, PODSŁUCHANE 


Ciekawy eksperyment przeprowadzi! nasz fotoreporter. Oto wybral 
się na mecz siatkarek BKS-u ?- niezawodnym "Kodakiem" w ręku, by 
tym razem obfotografować trybuny. Eksperyment polegał na tym, że 
fotografował "Kodakiem" z wmontowanym w aparat... mikrofoncm. 
Eksperyment powiódł się w polowie. Zdjęcia wywolane na kodakow- 
skim filmie wyszly calkiem, calkiem, ale wypowiedzi sfotografov/anych 
osób lub komentarze wymieszaly się na t!!śmie magnetofonowej 
zupelnie. Publikujemy więc zdjęcia, a obok utrwalone glosy. Który 
z nich pasuje do którego zdjęcia? Nie mamy zielonego pojęcia. Może 
pomogą nam kibice? Od dziś przez dwa tygodnie czekamy na kartki 
pocztowe z odpowiedziami. Powinny być sformulowane w następują- 
cy na przyklad sposób: A-2, B-4, C-1 itp. Cyfra oznacza kolejne 
zdjęcie, a litera - glos, który według wszelkiego prawdopodobieństwa 
'Pod tym zdjęciem powinien się znaleźć. Autorzy odpowiedzi, które 
mieścić się będą w granicach prawdopodobieństwa, wezmą udzial 
w losowaniu aparatu "Kodak". Nowiutki "Kodak"' czeka więc na 
domyślnego kibica, a my czekamy na ..0 podpo.wiedzi. 


- 


2  


fA 


, 


I 


""" 


, 


.-..  
"- 


, 


"  


. 


- 


-, 


''\  A 


(';IOsY:- 
A. Ileż my tych kas mamy w koncu? 
B. Milo popatrzeć na takie wysokie... 
C. Niechby jeszcze raz zrobili konkurs na młodych sprawozdawców tv 
dalbym im bobu. . ' 


. 


NY 


. 
 
.. 


, 


#"--- 


..  


, 


/- lł 
ł"'. 
':,....
 . 
, 
- 
.4 

 


..... 


""""- 


". 


I" 


r 


. 


r I'>' 


,j - '- 
P '1 
 f 
-;--:'.4, , ł! 

 . 
. 


, 


> 


'
 


t  
 


ł  


b 
// 
/  

 '.: 


.". 
'.- 


'"  


D. Jeszcze chwila, a wskoczę tam na górę i sprawię rozrabiaczom niezłe jatki: 
E. A tak niedawno to ja bylam na parkiecie najpiękniejsza. 
F. Zapamiętaj sobie, jeszcze parę miesięcy, a zaśpiewają: wróć, potrenuj, jak 
za dawnych lat bywalo... . 
G. Kto schował piłkę? ]'010: Bot:/lan Ziarl.o.
		

/strona13_0001.djvu

			KAItA ZA NIEUCZCIWOŚĆ 
.\V _u iq....J..u z." Jtarka 1;;':. Ii r,r . I. ('
 
h" " ktVTQ ukazala 5l
 
f..r i &
, d 'ł "pr 

,u .. zosla1 t" ltu" elu.- 
.je U . W :s ..I. do t lego 
blllu'CTsujaCf?go lłCJJd
lItlł.. Fad u","" pro- 
t:Ulł-łnk sh.izby 2drou Ja Ot1 '{łual (VPo- 
tl Wcl"'t'łUC z prccU. ftatonuast kieTotl'ca 
został nkaTQRlI karą. T tli rnlJ III 
'J. 
DIJTf' r.or PrZt'r1I1;dQ1Iwgll 7..('. ,W,hl 
Opieki Zdruu'Qh/(-') pr:ły FSM 
lek. med Ryszard Grżł-"(hnik 
Red_; To byla ..piorunują("a" reakcja 
na ki") t,'kę prasową_ l.ł'J')"pomnij
,. Zł" 
ukarani pra('ou ni(',. "
..korz\'stah karE'. 
Ikr do zatankowania be? 
o!t'jki du
('
 
ilo
('i ben:z)"ny w pr;wddLIt'n o"itatmł"J 
podw:rżki ('en pali"a. 


SAMORZĄDOWY ROKOSZ? 
. Rada Miasta t Grnir J 't. Sko('zowie 
.słu'il'rdza, że akty prQU",I(" pou'slale po 
U'PT01t"adze-niu ustOłLJ; o samorządZIt' t...- 
rytoTlalnym.. w istoC1e godzą- 1,1 deklaro- 
!Luną wcz(',snif» 5amorzodno.
l'. Ustowa 
k01l'lpeterl(.yjna
 tvprou"adzenie Tl'j01l01L' 
administracji pansUt'(Jl (')7 pau'sfarne 
I);;;kolne) administracji spe(jalne) sll'wd 
("za o tum. że dt>cydou'ame o kole)l1ycll 
dZledzmach żYCIa prze1W3Z0łlł:' j
Sl Z kom- 
peleucji gmin Ul zakres dZIOł'01lia pa1ł- 
stu'O.. Projekty ustOlCY o zasadach -'"aau- 
.ou"a1lia gmin ostqt('('znic u'lIjosmoJo. że 
SeJm i rzqd ani mysią r02'starsł{"z1l' t'(h- 
ogarniającą ideą palis[u'O. opiekunczcgo 7 
to którym
 U1Q-rszawski ur2fdłli.k 11...e le- 
r>if>j, en jest potrzebne ,,1.!'ykl
>m(L obywar..- 
&!Jui. Su;iadczy O tjłm TU1/-łJlf'Ż opużmo1U(, 
Prywo',lIzac:ri. 'n,rno glQsny( It df'klarmjl 
Ił YJ 1iiczb(.'dności. 
... '7ymczasnn budżr' pa1bur'a 'tlorno'ro- 
'Il,i srodki na oTganizou'a1tl(' ('oroz ,,, tlO- 
'U'łYrh grup uTzfdnicz!Jc II. o prnktuJ..a tu.o- 
7;:erltQ rejonów)l"st tego przykładem. 
. Rada Miasta i Gwuny wSkoczDwie 
'Il'ZUu'o wszystkie rady gmin w kraju do 
zdetydoU'anej okrji no rzeC"
 obro)lll sa- 
mor.t'ądności obllu'o,eh ł1warantowane) 
u.stalt-ą o samorządzie tervIOT1.olf1Y'!1. 
O ile ustawa o .sposubach ,finansowanza 
gmin prz:yptec:o=rtuje ostatecznie porużk.ę 
.arnorzqdrwśC'i. rozważyruy możhu'O.sc: 
. złfJzł"nia su'"()ich ,nandalow. Jeżeli uczyni 
łQk tL>ielc rad gmin t.O' kraju. S..jrn l rząd 

tozumi{'jq, że u.'Olność to nic tylk'o brak 
ł komunizrnu, ole p1'zede WSzlI,stkim możli4 
Wosc derydou'IOnia o sobie p1'zez pojr-dlln- 
tzego obllu.'Otela oraz gruPU obyu1olf'li 
tWOTzące samorząd lokalny". 
1 Rada Miasto i Gminy te Skoczou.ie 
, Red.: Nie jest to niestN
' plcl"w. 
SZ) sygnał w spra"ie coraz nmiejszn:h 
kompctł'n('jl I moiliwosd 
amorządów 
ten"tol"ialn, ch. Podobnf' opini€' w)o gla. 
szają radni-'\\. "ielu inn)och miejOliicowos- 
('iach wojf'WOdztw3 i kraju. SenOliio"n)' 
komI11"0ml"i.. ł"z)-li takie 1"0Zy,. ią:ł'anie. 
które godzi interes)' 
polt'czno
(.1 lokal. 


W katal
gu wy.stawy 
..PasJe - kolekcjo_ 
Derzy sztuki.' W'lasciciel 
Dlonograficzncj kolekcji 
Ignacego Bieńka, uzasad- 
niając swoje zbie..acze 
hobby DapisaJ: n...m.oja pa.sja 
kolekcjonerska, to zafascynowa. 
nie twórcz05cią jednego artysty, 
ktorego uważam za najlepsze. 
go_..lIlnni mówili: nie szanu- 
jący zdro1łVia artysta. lesz- 
cze inni - IIC'lochal'd Deski_ 
dów. A wszystko to dotyczy 
kto wic czy nie naJbiU'w- 
niejsze!, najbardziej auten- 
tyczaej i oryginalnej oso- 
boW'ości ostatnich cztcr- 
dziestu .at p.astycznego 
życia Podbc::skidzia. 
Przed kim lub ("2) Ol udekl('s 
t Blel"!ika? 
- Chyba pl"?1 Is 
jak UClt zk'ł pru.d 
Poza h;IU t..11'\,lah III nlt"K 
cz 
'",y. a r 
jasnOa.... .Jzt'nlm pan..t\\a jl..OIiit Iwnl('- 
-nnl)",.ią
 Iłl.dkuj;> j(....Z( II" I
 Iko tł'
o: 
żeh} 7oa!)trajko\\ali nll.'dav..no ,,)bram 
radni! 


AKCJA OSTRZEGAWCZ,\ 
BEZ TENDENCJI 


..\".;m 'fi I 'I'l , .rnl'"" 
"-
Ól.(' bard....u [Jn" J 11IIi "nIt )r05- 
towelJIW do h'nl 'Ut JJJłl,'nnart...lIku1u pana 
Juntl P \l Bargłrlo PmuJanL'1 protł tu- 
J'! '. k . t . 
Akcjo '10""'''1 nip h1l1a o -(-Ją protes Ocy}4 
lW If'CZ o ,,,au 1" O
rrze9al .mrl niC 
S1
'błe liI( ;u h pr71"r of1y(h. nie u"la- 
dZf lf>('z spoll.<' ł lIslu'u..i: po u.prowatlzc- 
l11U u'życ pr klłlIłOU"e) IJ"Wrr-yemcry. 
tohLe), pohc:Ja u; 110" l/m 1
.cu(.tl..ud2tU.'i(' po 
prostu 2'mkl e \\ LlW.lh. obe'C"7leJ mamIJ 
500 u.'akatl1u' (na 1 iuU etalu!.C policJlJ4 
'lychJ. a UJ Ij"1 ,ku :rn;:-pClrryu'allm Zlluan 
usrou'V ernayłahw) dal."
ydl 30U pohLja.. 
ntou' zadeklCJTo!l"Cllo 
IOZf'nle 1'Oport01v 
o ZU.olllif"nił. Jlr_1ł lakult braJmrh nie 
bł/hlJysrrlY u stonit" u,lI'ramaL. spoleczPlł- 
.rtco."Mi(' #.ollrl/ PlIdb('_"k,dz&a o tym nic 
u iedzldl tl'l{'cL £'Ił uCltol)llosl doskonale 
prZeS'fl)c' Y ktorydl ZIH h ll"olo
ć i roz

y- 
drzemc psiagnrlo IIlPspolykalle rozmł(
- 
Ty To UJ srko t U 11'1.' IIHlud
 raljl u.Jflis- 
"llJ u'hś( If'O["
IT1
/f'll.l..tor1J dOTr' zyl-isJnIJ 
PaJłskie) redal..(""}. Plulydz(t'ra przed rozpo- 
CZrc lf'n! al.. tJI,. 
I Jesrcze o J)r !/U 11',11 R rl 'UU J
n
 po 
I.i łaradr polH.I,utt u u
J...Ujł' prau'o do 
40"., lI'yslll!"l'łlu'ry(o',w - alf" z OOOułUt- 
zkieJJl pod,."c la UlIU; pracy dn CZClSIL t(",y. 
pra('OU'U'łItCl pehlt) u'l/slugl, takjak ka
dy 
unlY zalTłldlUOJtU. Ot l u'szy.słkn. Co ,no 
zroblC }Jol1ljmlt. krary np. po J6 latach 
pracy nie uZ!Jska gruPIJ rentowej lecz 
orzeczenIe komi...Jl lł.l..al".'o;I...ł.ej "niezdolnlJ 
do J)Tol.y-no iOJrrloll'(::uiynl stanou
skłt"? 
Ciep('ycJI posad i '"I1.19L pracy za biur- 
kaml po pr"epT01('att"'unl'j rcorganlz!lą i 
)Ii(' momll_ I (.U ł SLad len J)seudvprzywtlcJ, 
Prou:-adzoru: u: krajtl. akcje ostrzegaw- 
cze przY1liosly ".1",..t Prujekt z03tal prz,ez 
Radl' Mini.srroU' odTzm:onll. UZ1/skahsmy 
,rOZUmif"71U" poparcI£' gorntkolt", kol..ja4 
. rZy. pracowmkóu. MPK, ktorzJJ choĆ' sam1. 
zojęd walk y! -o pro Ul() do godnego życia, 
zro;;w.lIli('li naS2:e prublemv. Za to im dzi.f. 
kujemy. /..e swe) strony udzlelili.'Imy im 
pellle!N J)opan la u' realizacjI. ich slu3Z- 
11ydl 
ądo rl. . 
l jeszru ]f"dno - df"-nproboto I propo- 
zYCJa t('()jeu"Odll Ot'lyi;7f1V dopif"TO po przy- 
je<.iu us'au'lI prZ('z Sejm elCt'lItuCI;h,i.e sk
 
rzysrali ze Slaltdou.l/(h l1pru.u'me1l. Kp.- 
fla lo. rZII g.łl'ł)oka t{ IIJ('u-odlJ u'iara w nai
 " 
u'nosc pfJhrjo1łtu.,..
 Przerież po prZYJttC1U 
u_
tou'JI stnlab!l Sł.(' ona prawem. u'lfc po 
co u.tt'dy proh.st") A pozo rym. zgodnie 
z USlau'o o ZU"lq "'ka(h zou'odowych ma4 
71IY prau..'-o tlo opmioti;ama aklu . pTau...... 
ll11Cll dotycząlych Im IILh praroumł.kou", 
Nam lego pro.u'u ,He da'to," O proJekt 
usLau'y niC byl nam udUS'ę}J1uuny Pam,e 


8\11" "'IJO'or'::3nb'.alłlrf'm I!trupy 
..Bt'
kid.'. 
kuplaJąc('j malarzy F.3cnych 
luk.,l. 
ie "') ro
h' z UI('j naz" "ka 
sWI.altl'M,.f'. :1lo..li",i mo",iq. z
 majory. 
zo'M,.ahOlii('J{' PUf'Z lata z"dr 1)lslIjlyczoe 
rf'
lonu. n.,dając mu pro,", ilu.jonaln)', 


Reda fur' ('I I dl aprubnta II'(] 
u-nd" 2"0:1,.,;1'" ./0 rln 111m. 'Z{' I1U' 
 Ur','j 
POII, U Z un
 v"I,Il Pali 
.aud "U j)Qrs _ 
p, 
ar"'odu \\ IJt. "'II 
. 1.'5"ZL PI 
te B1d u-I ul. 
natlkvm mgr / /' lIk 
1J(,7
łnlohala y,.oje\\od)' ni€' 'M,.ląi.e I 01- 

dv me ",ią.r;ala nam rąk. o(:T.1.\\h;de_ 
\loJa 7.a
ad3 tł-nma '!lir takit'. Prz"kl.o 
mi nalomiao,;t, 7..(' pr7.} plOliilljt' Slf Ilam 
_.ll'nden('j('''_ AkC'ja o
lrzpga\\c7a I ak(.- 
ja plotC'''13C'\jlla to I Z(,C'7o jnlljna d" ie' 
rożnI' 
k('j('. ('hol."ł'f('kl\ ":ł-dają ..i" pod- 
obne. J)0l)stll"alio;m\ 
ię "' obnllku 
..o
tn('głłją(>,,'(.h"' IklhCjant"w z opa..ka- 
mi na rami('niu slIrn'ali7mu. gd\'ż nd 
naOlii7.vrn 
I"un('iif". w na...z('j prakt}"('e pod. 
czaOlii o"'tl"7.('żell-protestil\\ ...tl"7A'
ą('
 pra- 
"a po
llI
iwali się dOl}'ch('zas ez" m.. 
z
ola inn}-m_ 1'ak C7o). inac7ej "}.ja.,- 
ni<>OIt" publikujcm"., bo wno"l i..tolne 
u7.upt'lnienie do BI.t)'kulu. Do ..t('udt'.n- 
l')jnoscI-' j('dnak nie pn.}'znam}' Sl
. 
...hoc-b)' naWf't slosowano wobec nas... 
ni('dol.\\'ołunł-' metod} !otl"'dzt,, a_ 
.-iotrW}..od.i 


OSTIWŻJ>;IE ZE 
"STARUSZKAMIn 


"Jl'stPTn u'ierną (,:!ł/'ehliczk
l Kromki 
.B
skld.J'i.(rJ 1. ('ISU IOchzam, ze s.o
 s" 
orla ("oraz ('ickawsza Jedna rzc(.... 111flU' 
ObUT ,,1.1. Dlaczegu 1/' .,Zy(:iu od podu-orka'J 
i 11..' mnydL IwlotkudL U'!łWO Slę SlU1CO 
.starw;,zka I '7'0 mcladrue. \'riern o paru 

sob(1ch. kture z rf"go t.l'laśnie pO
'Odł
 
zoniechaly ktłPOu.-ama gazery. C"yla1rl 
'11.1', ,;na przejsnu dla plesz1Jdl została 
porrą( ona przez sa7110
1I
 
4-ł
łua .sła- 
"'1Lszl
a" albo w ostatniej ..KTOfllL.C : ,.zo. 
.stola flapadnłPlO 70-lrtma s'aruszku' ,Co 
za 5toTUszkn' Sa.ma nlom 70 lot i nie czuJe 
się staruszką r Gdyby rni tak klOB połł..le. 
dZIal, dalabym w pysk, Mam sąsiadkr. 
"zo 86 lot" ZU.OIl'O ufzłE
 codzienlllc kawal 
drogi do1:osC1ola 110 (Jodz_ 6.30. 1łiekorzys- 
ta z autobusu, samp. plł'lfJJlIUje tclasrlY 
og"odf'k" w razie nu>pogodJl - ,.obi. fla 
dru,oC'h. nyje, wykonuje JdiCZllC hafty. 
Zdzieldahy laga kQżd..yo, ktory by '''J 
,.staruszko" pou'll"dzial. Takich Pon Jest 
dużo i czuJa ,SIę dotkmęte. DloG:ego np. 
'Iie pisze ,Kronika", . zostw plltrq.cOl'lY 
65-lclrli sturzec"? Vu'Ozarn. że to $łowo 
U'1,nto bjJć wykreslone z obiegu. Stqrusz- 
ką JrlOZUQ eWf"nhJ.Ohli.e nGztl'Qc Paniq cr> 
jest 1uC'sprau"nQ t :;ko
l(.zyłr: 100 lal. Ll&o. 
naż !L'ledll zaczyna :;1(' u nIPktoTych dru- 
ga T,t.lodvsl"_ Niechie U'ł
C ..K!"olliJ..-a. nau. 
czV si
' troC'hf szanou"l1C kobietU. klor" lUZ 
czeoos te życiu dokonalv. i COs prze
"jJlu 
zasluglLjqc sobIe na slou:o ,.Pom". . 
Oburzona (.zutchllczka 
Rł'(1.: HijC'my si" ,.. piere;;i i obiC'{'ujt'- 
m,.. ie od d7oiOliilaj bfdzlemy si(" «h,'boku 
7.a-!'Itana" iac, zanim pr7.ł'Z1\ iem} ko
o'S 
,."itaru'\7k:w,.', Autorka pow
':l"iz(,I':O li'ilu 
dowiodla.jaJ{ lat"o popcl.nic gaf\" Poza 
t\'m dostai- od tak cne'rgier:n).(.h kobi('t 
po ..p:}'Ioku" luh ..Ia
ą" t('ż nam !'aę nie 
usmie"ha. Wolimy 
)c w zgodzie. 


robią w Pal u., lmpn ionizm_ Ja tez lak 
b}'m pOIrafiI malo....óJL. "le mnie c:hodzl 
o n\al, "'01011' h hlnl. ," ł.I,ysh:. 71' nam 
chodzi o malowanie 1)J
kna tej ZiemI, 
A .57.tuk<ł "'1 tową C7Y też prowincjonal- 
ną st<\lC .sIę 7.d. 
pra\\ą animalOlOw L}'cla 


Beskidzki 
clochard 


I tak, 
m. 
ba 
la 


"r
'(,J: folkiur, "1)'("20'" "\-miar. CZ) nit' 
uwaza'"iz. it' ten rf'giunalizm hamł-I\\al 
Cif arl);!o,I)'eznic"1 PrZ('d('7, pOl.a Iłlł-I..."-o 
Z(' s"oją sztuką nie \\yszlis('ił'. 
Tl .!51alz (1IIIpo1l"jakb....\.
 I 
7.' ttJ'luką po gil II\l..o.Id1_ GI-U 
11 "'(.l jt'j (Jpn E'r £ n m'1.'"U1 
wazną rolę w krzewlt
ruu 
lyczllPJ \o\.ym n I 
k ,J,lr I........ d1...... 
li , 
nalna, ulka. ki 
r " 
ci 
" 


'III
 l Z- 


<.-
I"..... 


pla...
. "'. n sa. 
mYL h }: [ł,/P "" IfC reg malinn 
grur" ł,..,)I.... upniu wymJm n 
br ruw c..). leż 
(.
 Q.u a.... t'gn p071' mu an", ItOlu",:l ua 
I- OlU c'h(lonk,. 


gr"''''' 


..., ."1 


l.ubiLI. 
c1 i-I 


ra7em bodaj 7 f'ks- 
I...... "ir uj nJth ".,..._ 
u czy Now....m 
za wu I.. 
1.\" ULłl!(a silI 
7....leLm 
Ich r.o! 
n
 ol 
. I n 
(.\ ktd";' 1.\\ I(-'rdzą. 7(' ni, niC 
J
'd)lIlt. bll.llL.h (i lo
mt'. a pf'- 
(111h j!.... C./
 J"!o na... '7(. ..I' 
Il." '-!o.7 9 


wL 
, \ 


........nl 


KRONIKA BESKIDZI\A . 
 


J ANlISZ GAIOS miał być 
'1N'ykonawcą d,,,;óch 
Int.p
ez est..adowych za- 
powiedzia"ych _ Bie.- 
s"u-Bia.ej na 10 g..udnia 
o tej samej po..:re. Po_ia.o 
s....nda.e...._ 1.VieJhicie... 
popu.a....ego alrmkJclu'. Ndtomla.st 
na afiszach Agem'ji ,,"ollcntowcj P.U.A. 
,MAX" L. .....alo\...lc 7aplaszdjó!('}'ch do hah 
BBTS u na skł3ddlJJ{ę ..Inwestujemy 
v. humor" na ''"' i"iJ{o J, G. umie-.szl'Z0110 
be7p ra w Ił I e. Miało słu.l"YI..' Jako jcszc7e 
jf"dt'n magnl"s pr7yciarajij()l pubhł"7nos.... 
Je...t lo ..tal"}. ('h,,} t nieuezd" 
 ('h lmp- 
1.1....ario" _ NieobC'(,l1ooic 7.apO" iadam>j 

"iazd} tlumac7o\- '!Iif wid:ł'om jej 
bł)l'u- 
bą albo na
l:}m ")jazdt'm za
rani(z- 
n, m. 7.\\ \"kle to 
i(' udaJ(', Publi('zoosc 
l)n('lyka '
on
ką pl
ulkf. a «\\iazda 
i tak onh:'nm uiC'v.ił'. '" nif'hku pl"a". 
dzi" y Ci.!jus 7.dt>n,"1 SIC' z łlriOlii7.o,,"y
 
I malactwa ..M 
X-a" '\\. ,.-s"l:Iy n3jaw. Nie 
mo/na sie b.....ło tlunlat..L}'c l horoba u.Jdura, 
skoro \\ 
"'51\ pował o pan; przecznic dalej. 
MJlno lo org.mi.1atur7V Impl"pZ)' w hah 
HBTS-u, niC"Jdki pan 'J'kocz. nie w}'cofill 
Sil> 7. OS7l1sh\a" Kic 7.aklt:'ił na7wisl{B J_ G, 
n'; swoidl plaJ{aturh Jak si
 dO\\iadUJe- 
on I do koilca ..
z('dł \\ 7apartc".1'wiel.. 
d7lł. że ma z .ak(
cm podp!s
ną umowę: 
i \\sz\'stk-o bt. ' dL.jŁ- w porziidku. Pl"Zcd kon- 
ct'rtcm pn)uowąl RO po prosiU podkupie. 
- Niejaki pan TkoC'z proporIOwal mi 
._11 J/sk(" ..mlu- 
d},'h"? 
C LJ UUI)'-"_ Kto wie. C'Z.,)' nic 
niłJII l IolkłP Inam Wyma. 
ga et . 1ku. I ZIO' .1..1 I W' Jłku. dle 
lUe II<.ał ( Mlu 30m I 1..lb\ffl 
PO" 1.l.-dZI'
' n._ dr)'e d.....u(,." 7.1..... ze 
byli I bo h 
s.u.h l"lk "'Ie l 
 ..___.... ....k 1.0' 
I l"'" o<-hl
 
-łn,.l.. 
IUIt> 


74 
'Y 
me 
alp 
	
			

/strona14_0001.djvu

			III G VIHII.
 t. 


r r.VI  '1' .. . 


R1 


BIELSKO B. Teatl' Polski: 11 l
 fi{ 18 pn-. 
nlle A [Oj ('
 - Piu' . PTL ..Banialu- 
ka": r 10 ..RumlLIr . 


KINA 


;.. 


BIł..I...")Ko..D. .Apollu.'; _' :U I' .
7aIon2 ma- 

(jw.L.I." I Lł'fI.

mp n:m \. 18):g. 15.30. 
17 45 i IN ..Rtalto": 
j 3. .l.l ..pnwrot wilczycy" 
(pol 15 U .InU\ Carmen' (rr ..\ g g 30.1130.15. 
1715 (' \'. tor. DKl" 19 i4)' 
.Jb.. mem I sw_ 
15. li l'" I l .1'..Iote Lany.: 1.7 30 11.. .Kuzyru" 
(USA.!.) 171511930 span.....
ludyjne-pon.. 
w\( D 17 (I g. 19 JO I Klub wideo 
zaprasza w t. sa ,yc...-h godzlnat..h 
wpono h '" 
ANlłlł.YCHO". ..D,'skid"; 
..Trzf" h Ill'
J"I.. \ I 1 I rll ku. 
..Czai'. n. 1\.... ...........cl 
i 1930 
Clt:SŁ\''1. .PI3..t" i :n I lal 'z:Jbron 
2" fUSA. Hj g 'l li 1:11 1
 h. li 151 I
 30. 
B-ł-t:NNA. ..Be!'oO"ld";)8 n 12_ ..St'k::.tele. 
fon. Il <;\. l'i' ",,1,. filCU 1711915_ 
BlIf'/KO\\I{,F. ..Skahle"; 29 30.12. ..WI1- 
low'. fUSA. I
 .! l; I I 19:ił) 
KĘT\'. Dnm KullUI')-_ 7.12 .Wrnbp1ek Wili"' 
(\III
ł: 1 :"0 .iI I..: R..L. 'p 1..' USA, 12); g- 
1630116j/l 
MILO\olKA. ._Tt.'eza"; _ 1012 ..K::.ią:r.r 
w r.;ml,"l11 J "
A. I
,. ...LW . pląL. ::.ob. 
iii 30 I In :II" l Hi I 18 
OSWII
( 1'1 .Luna.': OZ; 
wl'-(lI
..\ ,- to: -""lO 17-1-5 
28 31" ol I 1 (l"SA 
SKOC/'O\\. .ł'odhalt"-'- 
spaęl.ll. 
 'L \ 1'\ ..- l"; 1 
pora-n....k 
SZ('Z\ RK...BC'!'.kid":", !flIZ [ ..Rf)bocoop 
2.' (l.
A. LU: U ..Commandu.' (USA, 15). 
.l9 31 12 1. ..Srnwrt..1uIP mrozua 7Ima'. (USA. 
15). II ,Pn cI"""1 . H .-.'\., 181. g Iti I 19 
SUCłI.o\ Dr":1KIU:7KA. ..Sml'''....:"Z7 3112. 
..K8rate hld-. ( ....,/\. l'".); g l'ł 

O. 17:ił) I 1930; 
sob li 30 I Ul :ił); ml..dz. I.! 30 (poranek). 15 :ił), 
1730 I 18_31') 
ł:.UDY(
O"' I('Ł. ..1\1"lI:"lIl'ka": 29 30 12. 
.,KOlhUl . ,pnI 15): g. Iti UJ 1 18 itl. 
W AUOWI('ł.. ..Szarot......: l.8 31 12 ..MoJa 
ma(.lJCh...j
"t ko
mltkę" \t:SA, 1:ł).I". 15. 17 119; 
wlor.. sr. l 7..... I';" I HL 
WISLA. ..Mal'unie": 2. 30 12 [ ..Krwawy 
SpClTl. h 'USA. 151: 11. ..C:r.ło\.\iek z blizna. ,USA. 
IB).31 12. I. .Batman' (USA): li. "Cornłnołlldo" 
(USA. 151. J( 15. 1115 I 19.
łO. 
USTKOf'lo. ..l'decha.': 
 :n 12. . NIc nie wio 
dzl...lcm mc nu '.,'!oi.f3łem" (liSA 151: g 17119 
Ż'\- UIF.C. ..Jallłl!OOik": 
'i' l 12_ ..Młode "trzel- 
by"(USAI,g lS .UI. 17 301 IQ 30 ..Papirl'nik": El 
129 301.1:.. Rpmo" (USA.la);« 161111; \Ir IIIl.dz. 
o Ił 30 poranek. 


31 l:! l 
. 15); 11. 
g 1530, 1130 


11 l
. .1 kto tn mo- 
'lI .Przodo", ni"": 
I ". I-!: 1745 IIQ 45. 
, iO 12 ..Krnlkle 
I 19 .łU; w sob. o 15 


Kiel'o""DK'lw. "in u!»łrz"gaj:t !'OOhl
 praw. 
UBłan)' ..e
rlual'u i CcMIdn 
)!Io,," ieUaDI. fil- 
m.w. 


MUZEA 


BIEI.SKn-B.. MURum Okrr«owe (ul. Kos- 
_OD.utO"": w"...tawaezasQwa. ..PasJe kole-k. 
Cjont"ł-zy "7tukl.'. w...
lawa !'Ot..la: "HIslona 1 klll- 
tur. lłl
l
kd DIBłef'; ",1.or., sr., pląt. (10 15); 
czw no III. sub. (9 101. DOili przyrodni". 
ł-. Sł .'or)'sia (ul. BOl"uslaw..k.
«o 18): w)'- 


KRZYŻÓWKA 
SPOI,KI 
"ELKO:\IEX" 


POZIOMO l stwl
rd7en
. ua.- 
la1emejBklPgos ru.ktu, 7 - poprBwla- 
rue błędow drukal"sklch. 8 - meje- 
den w kSląJ:ce kueh.l'Sklej. 10 - ry- 
backa !lice za:;:lawna używana do po- 
łowu r).b d£onn)'ch. 11 - sufit. pułap. 
12 - mezręczne odezwame Slf. 15 
wystawca weksla CI.gmon
go. II 
park między Nlcborowem a LaWI. 
C7.em, li I'iłczka. nasada. 20 - te.... 
I'alna jaskołka, 22 namiot z: .rl!'ni1 
w lIrodku. 23 cz
sc wagi. 24 - z:nak 
dodawan... 27 - dotkmęty bielaet- 
Wf'm wrodzonym. 28 - stosunek. 
zwułzek w..uj<,mny osób lub neezy. 
211 uwaza cdł)' sWlal za SWOj. 
0Jcz.yzn('. 
PIONUWO; l - iołw morski. 
2 zkrzydłata boglm 7.wyclęstwa. 
3 umowa mlfdzy p:Jnstwoml, 
ł kasza z manioku. 
 - ruewod do 
połowu płastug. 6 - nO,UBśnłCJs7.a 
ewlazda w gwiazdozbiorze Wfza Wo- 
dnego. 7 ustawa okresl8JąeB za- 
..dmcze prawa o ustrojU I wladzy 
panst.w.. 9 mdosmk rozrywek 
umysłowych. 13 mila zimowa 
przejażdżka. 14 k. .'-towno i. 18 
- zysk nB handlu 19 Jnęt do 
sledzema. 20 nu ;J na 
 }.hl.21 
l.ajne oskarz
...('. ócnurl"ja
J_. 25 
zbaczame 51 tku \I nego z 1,nll 
kursu pod wpl) wem 
'Iatru I prądu 
mOl"sluego. 26 ful;J z tdll 7.3 


Wsród CzyI huke"" kt/lr L_., nadeś- 
lą pod adr cm ..Kromkl Bt z 
klej" (Blebko-Blal.t" ul. UuboL5 4) 


CO. GDZIE. KIED 
 


11,....'1/110 1.'11. 
D\'STRA SI.. MUZf'um Juliana 
d
.ial MU7.t'um Okrł'&"o"'f'J!:o
: 
t". III" hlol!r.1f1czna J łdł.!t 
....b_ (9 l, 


Falala lod
 
.'la",a dr' s- 
r czw. 
, n. 


II-""LI'<.I II.... 
.nnp 
\\ ISLA. \Iuzł'um Rł'",kidzkip ful. St
IIPI'8 Ił: 
.''\...1.......01 lIt S/l.Jl, I t.. r...L1..:>,." .," 
h pl:J nr 
lu I' '\,I\, 
J".r'- I 'r. ," "II ..11 
l STRU'\. Muz.t'um Hutm("t"'3 I Kuzoi('twa 
im. J. Jacocll.lPRO tul lIulnlcl8ł; lh"wna U"'I
 
ron
kIPg
h.., . ....oI.ll-"IIFI.lIl\\a 
Ih II IW 
In ,ne .....J .... .d..... ....fJ p. I....U 
t9 I')) IIIr,lz 19 131. 
.i.\ \\lŁ£". ..ala "".!Iota\.\ (za..ov..Hh 'luzpum 
ful. KfJ.....IU...I.kil: r'k 'joS I' -T ......I,:U HIC- 
pudlr!o!I""lI." ne w r \lU wtor 
Ul 11 I I N. 1. w \\ ł.P 
wolnu !.(.a<;;a 11I(.....7)"nna Jl go, a. 
mkul'ku('nt muz\.. ..In.. 


WYSTAWY 


BIł.1 "hO-B.. B)lll"o \\ '...ta
 Al't,."t'U'znuh 
lul.3"aial.l
 IIJd.h.!J"ł",.,łdua;/l.'ł 
lIa 
I molla 
H' hur.l) I IJ" Idl1u!'-
a h.lr- 
bowr1l' ....., U'. Klub na Pi\"tru' ful_ k
. 
Slojaloy,...kił-
łI łłl_ I B:'-. k.\ Galt n... t..to 

 IILI 'IICI W\'>=I lo' I a ....101 klub,wa: 
nm lI...tw,. \lo 11'1. H ..nilu Cd.) 30 I ' "'uje- 
,,"od7.ka Bihliol..ka ł'uhh..zna ful. Slo",.ckle- 
Co): 11-:\loIL"" l\\ liliJ" "'lt[anol BoIrarl"".Ja. .l} 
..
Pdlll k 1111 L 
 
I>0Z" lit :lral 
zr LblOI '0\ £u. Gru .W 130 ru('7mcę 
urml71n Jdlkl Kol IL k"'l)n7
 
 .lolo, 
ruw ulbl10tl ki). 


SKLEPY 


BIŁI SKO R. 
ł'OŻ\ \\ ("ZF: 
 l::? U" Ime 
norm..hu. ..!Sł 1l I 
 1111" ...k W ..ubot\' rnbo- 
('7R. 30 12 . lIIf'd7.l..hd I 7).nnc' JoiIk w fiI
dzldf'; 
31 12 - U'I.I)n.. do 
orl... 14. br;;lnzy mlę:.n<'J 
_ do 14: skl.....)\ l11unu,JI.lłJwe I p...karmcle 
u." nne do 
Od7 ch unlJifl.."t" lin gnc:b 17 
sklt-p... SPOZ) \\-l"t" ul "'ł \1 (j.iI ''i, 11 LI::.lnpada 10; 
RI'Ja 18 81.001"\ kił' l) ..JurOjnd .. I Wnj<;ka 
Pnlsklt'gu .Stt'filnk.... (ukił-nu( ¥lo Ilotelu 
..Mas;ura' od g 8 do l'i 101 Iqcł) ('\U\\y Rok) 
IIIP(7,nw,': 2m '" '7\lIn" nornntlOl
. 
SKLt.P\- ł"R:7.;\I\SLO\U.; 281
90 (,,7.'nn
 
normalmE' _'I l..:: , I,.nnl' Jak y, soboty robo.- 
...Lf';30 12 mp('7
nnf'.3111. (7vnnpdOl{od7.. 
14: 101 91 nlP. ,..vnn(" ..! Ol 91 l7'l.nnC nor. 
mol lilie. . - 


GASTRONOMIA 


'2812 
w 
ol 
d.flplt 


l. ,.ona non....lmr 29 12 ezynna j.lk 
tł.... robOt...7.e: .ID l..! (ZYI)(Ił-' jak w lIIe
 
jl.l
 1.J"}UlloI do e 17. d\;Jur)' ptlm..; 


- 


k .....I:.n 'I M1.kron" lo fil 
{"'")I 'lrhm
 L- (d 
..PII t l,.On k' 
,.\Iagura" kawlarma (7 
(13 15". bar (15 5). NIE("7V'" 
D\I ,rt n. ..AStona '. 
Shll a'.. Apena u I 
e7Ul'ln" Jak w nledz 
(12 "vI: ..Ondraszek.' 
{ ; Hot .Magma" 
I"f' auralla (13 O). Nil 
..Dy rot, ,Astoria". 
Slul a. ..Apena" 
- ll}11 a ni molInie. 


I_I Hutr:'l 
'" 


9 .!J 
ka" 
.lf'l 


USLUGI 


28 12 - .--ynne normatnie; 29 12 
w 'I robocze; 30 12 - 
I )'nne dl) godz. 14; l Ol 91 
-!.OI91 -ł:z.>nncnorm n... 


..........., jak 
3112 


KIOSKI Z PRASĄ 


:?8 12 CJ:ynne norm;alni
; 29 l:! YUII.. jak 
w' )t)' robocze. JO_ll - c. nnc jilk w me- 
dzll. ... 31.12 - tzynne do godz. 1-1 dy,ur ) 

od7 17 p('lillą kioski w rf'Jome holel'l ....Prt'J:!o' 
dpnt . I Dworca PKP; 1.01 91 - d}..ut w 
 9 11 
peołmą kit ki w rejorue Dwona PKP I PhS 
l Ol 91 - CZJnne nol'maln
. 


KOMUNIKACJA 


I'KS. W okresie świątt'<"zn....m prz
.."ld}lo\.ane 
są dodalkowe kursy. pozoslałe 7.godm.. , a.z 
kladem j87.dy. . 
MPK. 31.12 - Butobu!lY będą. kursO\\'ah- jak 
w mł'dzl
lf i sWI"ta do godJ:. 1930 Na hm
dl . 
nuejsklch oslatme .utobusy 7. POll.ąlkow)'(...h 
przystankow odJad. o J{od7.. 19 r.ła hmach JXld- 
mlr:'jsklch O!Itatme autobu!lY odJadą- nr 51 do 
Maz.ancowlc - ]11 40. z: MazaneoWIł'"' 19 05
 nr 
52 do Międzyrzecza - 1B 40. z MlędL)'I.zPcza 
_ 19 10; nr 53 do Jaworu DW .Jawor.' 18 25, 
7. Jaworza DW "Jawor" - 19, nr 54 dn JaVo.orza 
l
 - 19.15. z Jaworza C. - II' 45. 111' "i5 do 
WdkowK' - 1833, z WIIkoW
c - 19.05; nr 56 do 
J.mowlc _ 18 35. z Janowlc - 19, nr 57 do 
R"strej - 18.40, z ByslreJ - 1915; nr .l9 do 
Komon:owic - 17 37. z KfJmorowlc - 1805. 
111.1991 - autobus)' będ. kursowaly jak 
wl\I(Odzlel\, iswi('la na hniach3. 5. 7. ]1.13.15.16. 
17. 24.:28,31,3:!:. 51. 52,53.54.55. 56,51. z I)'m :r.e 
.ulobusy z początkowych przySlankfJw od,Jad.. 
w plerwszyeh kunach wg rozkładu Jazdy po- 
C7A1wszy od godz. I. N. pozostalych Ilmach 
autobusy brd" kunowały: nr I z Cygansklt'Ro 
Lasu I os. Heskidziuego c. g 00. 9 20. 9 to Ild.. 
ostalmOl ("y&ansklf'l(fJ Lasu - 22. UIoUltm z os. 


I 
--., 
 c "'wnikZl I os
 
20. ni 4 Le 
z_9 >'- n n.' 

 ..1. KOL-'r kOI. 
L JUuta I ..... KarpackIego J{ 9, (I 40 
lO; nr 8 z DworC'8 I SzyndzIelnI. 
od g.] 00 co 6łJ mlltut; oslalnl 
_.! 30; oz C;z ndzu:lm - 22 15; nr 10 
L 'hku OWIC g 9, 940 Ild . ostalni 
11.. 's Zł. Lali)' g_ 10 35. 11 45, 1255. 
25, l7 55. 19 05. I 15; z Waplemc}" 
lit 1331, lło;l, 155J. 1701. 1831. 
1!1 , 
 z Waplemcy g Q 20. 10.44. 12.08. 
1. 1-15 10,17.44. 36.21. 22.17; z Mlku. 
.,"''''"leJit l ..!,1I26.1250, 1415.15 
.1702. 
lb!6 20 18. ll42 Autobu", kursu nocnego N_
 
z 11 
rudr I na l st ma 1991 mc btdzie 
k ",dł 


'" 


ĄPT:giu 


BIF.LSKO.B. 29.12: nr l (ul Panyzanto'" 19); 
nr 
 tI,1 L.Y.'\1 15); nr 4 (ul. II Listopada b",. nr 
7fuI3l\1aJa
 t nr9(ul. WIM110v.a 10). nr 10 (uL 
MI! 1...lowle7.a 41J_ Dyżury nocne 2.). nr 
2 u'i ZWM 15); nr 8 (ul. Wlsmow. IOI
 
2ft 12- 3 Ol 91 nr 4 (ul. 11 Listop:Jda 62); nr Hu!. 
j M.Ha 'J'1I_ 
Ari-UR\'CHOW - 27.12: nr 41 Cul Obrone01/P 
- Ihn
rddu HU; 28_12-3 Ol 1991: nr 42 (Rvnek 
("i
!; Wado",ice'" 

7 I
. nr fi8 ros KoperOlka); 28.12-3 Ul 91 nr 
35 (pl ArmII Czerwonej 3); Wisi. - 27 12; nr 24 
(W,slOj D7Ieehcinka); 28.12 -3 Ol 91: nr 23 (ul B. 
lI(1fTd 10. 121, ;l:ywieoc - 27_12_ nr 38 ful Mareh. 
}plo\::.kl(RO lO-', .l8.U 3_01 91: nr39(05 powstan- j 
row SIąsklch). 


SZPITALE 


Dlt:I.sKO-B.. O!'iitry dyiur ("hlrllr
il"Zn,. 
29 30.12; Zespól Chorob Płue i Gl'uilicy, B) "ł.... 
SI.. ul. ..alata: 31.1
 1.01.1991 1'.: Szpital nr 
2 chlrur«ia oD1LoIOliczaa. Bielsko-Blala. uL 
\\,. z",.olenja 18. 
PornO(' dOI'.an. chicUI'&,iezna ł ul'.!Izowa 
udzipl.na J
st w Oddziale WOJeu,"odzkil'j Sla- 

ji PfJ«otowla Ratunkow
&"o. mie-suqc) ni ..Ił 
'" I:r:b.e PnyJC'ł Szpiuna nr 3 PI'ZY ul. Sob.e
 
sklellll'o K3, w dni powsudnie od «ooz_ l:i do 1. 
w dni wolne od pracy I swifta cal.. dobf. 
W wolnr 
holY por.dnie ol"ólne ezynnt" 
.. 
w przyebodnlaeh rejonowych nr II ful_ P.a. 
tow"ka I-Ił I nr IV lul. PonlatowskieE"o 23) 
w l"odL 8--19. Porl\Pnie d:r.ir-ci,'ce i !ltom.lolo- 
I{in:a
 - nJon Illul. Pia!!!ilov..sk. 141. SOl n, 
dyżur w I. 19 1 w Pocoto""iu pl'ZJ ul. K. 
Platel'. 


TELEFONY 


Dla eale«o woj. bił-I..kif'«o: PoheJa !81. 
Po«otowi
 - 999. Stl'ai Poial'D. - 99K; dla 
Biel!l;ka_D._GOPRcentralna"'tuJa 23611; 
katolicki teldon :r.aufama 474-00 4co4zif'nnie 
w «oda. 16-211. w !'lpl'awle AIDS -282-]1 (W 
srodf w «oda 11 20.. 


KTOKOLWIEK WIE... 


prawl(lIow" rn7v,'i'J".:Jni
 kr7... .f 0\\ ki 
rozlonlJemy nagrod
 - 200 tYII_ zł 
ufundowal\it przez flrmt ELKOMEX 

 BLeLskL 
Za prawidłowe rozwiązanie kr:ry- 
żówki nr tu hllr,:rod.e ( 200 lył zł) 
w)'tłJiowa1 pan Julian Dratf'k zam. 
w Chełmku. ul. Wyzwolenia Jz, 7. 
Gratuluj
mJ' i prl)simy o odhlOr na
 
Crod1 Wio' r
dak('jl Poprav..ne rozwUI- 
z..ame z nr tU. 


P071Omo. br:ro7.a. abakus. Chelm, 
.ia:olzcz. puazka. kreda. kaszta, ukole. 
S7.cz
brze8zyn. konina. garson. umo- 
\Ira. skuUr. r,ydwan. Orkan. pretor. 
pmi.
ja. 
PIOnowo: "rzawa. m0S7.C'z. kacz- 
ka. Jampas, parsek. mUl:ikul, rejest. 
r.torka'. !iczon. tUZin. zaspa. or)'a, 
oskard. 'Istota. Aurora. I"arnek. ru- 
d:tlk. oracja. 


1 2 1 
 S 6 
- - 
,L 
I.- 
7 I . 
It.- l - - l '-- "- 
lO 11 I 12 - 
- r - 
[ 
 '-- 
l 1
 
'-- -
 ..... 
15 16 
f- I - l" 
17 iiii 19 "'I I 21 
I-- l 
 L -L 
""- - L 
22 - 2) I 
I 
    SI.b,sle skonuktow81ue 1.Ił' :r. KWP ... AlI" 'lU B....If'J. ul R).lhhn 1uego 17_ po- kOJ lO! tel. 240 41 wt""n 433.434. z KRP I w Zywcu. Al XXX It.'u.. \0;01 24 31 wewD., :243 lub z n bhzsz. J I1no51k. pollQ.ł. J ;!. w pomedzlalki i wiorki W godz 830-1530 ori!zŚlody cLwartkl i P'ą- tXlod10do1530.tel 276 37.258.78 I 235 77. OllAL LĄCZNO CI Z CZYTELNI- KAMI pelO! dyzur w kc11dą środę w godz 9-15 W pozostałe dm ((l- VI CZ soból I modzlel) dYZ:U1UJą dZłl!lr.- fi arze_ REDAKCJA ul ::łto1lr'"cJ.......a[: r£ ..nat D 7a I (' Inv2bl 50 dl"..!I' olkami 37 r e ()' tor naczelnv PIotr Wysocki OGlOSZENIA OROBPI.'E I HAN- nlOWE ORAZ NEKROLOGI nr...... lnu IV w rBd.Jk( JI Du I . . \ . \ WYDAWCA Sląslue Wydawniclwo I-If sowe 40-850 Katowice. ul. Mlyń- lIa 1. DRUK. Prasowe lakiady Gndlc:rne 40-083 KalowIce. ul Llebkncchla 22 PL ISSN 02087014. Nr Indeksu 6286 Nr zamówlema 3926-12/90

/strona15_0001.djvu

			I 


czwartek 


, 
. 


%7 GRl UNIA 
'.KOliRAM l 


; a ss Program dnia 
. 8.01 Wiadomości porann@' 
r '!ł.10 ..Rumburak" (I) - film CSRF 
20.00 Domnwe przedszkole 
:J...2S ..Glimarz I prokwator" (3) 
- Beria. USA 
'1_ID ..Złoła kaczka" - balet 
22.00 Podróz.e na kresy . 
"'»'30 ..Stare dzie.,te" - rum dok 
13.10 ..Przygody pa
 J4K:h.ał-" 
- serial TP 
13.35 Spektakl Teatru Te1ewi
l: A 
Fredro - ..Mą.z i żooa". rez. 
J'an Świderski, W}"k. Jerz, Ka- 
mas, Elzblela Starostecka, Jo- 
anna Szczt"pkowska i mni 
15.15 .,Powiązama" (8) - aenal ang. 
15.55 Program dnia 
16.GI Wiadomości popo1udniowe 
1&.10 Video-Top 
16 ze Telerene mc 
1.7.15 Tf>Jeexpreu 
17.31 SkarJ:>iec - magazyn btol")'_ 
czny 
JI.20 Studio sport 
18.15 Dobranoc: ,,Mrówka I ln.1'6W'- 
kO]ad'J 
29.30 Wl4domoki 
:0.05 ..Gliniarz i prokuratQr" _ ae.. 
, rial 
r'ym. 
20.55 PeRu 
2J.3S lnterpelatje 
22.35 Wuu:lomości wie<"zorne 
2:Z.58 PCocraul .rouJ'wkowy 

 .PR9GRAM II 
155----11.10 TeIewi7ja jn.W!an:icwa 
C.55 Powitanie 
i;-M CNN - Headtin
 News 
'7.15 Ma.eazyn tv jniadaruow
 
, Z.. Panorama dma 
I Z.l' Ulica Sezamkowa 
, '!UI Film dIa dzi(-(,l .. 
JO.OO CNN - Headline lWws 
J.O.15 Młtgazyn tv jruadaJUuwej 
:11 DO Film fabularny 
22."5 Program dnia 
..].2.50 Pruglłłd prasy 
13.01 Program o sztuce 
'J...oI CNN - Headlin
 New!! 
].._ł5 Publicystyka 
15.11 Ulica Sezamkowa 
16.00 Magazyn kriijÓW nadbał1.yc. 
I kich 
17.00 Spotkanie :r Kaszpirowskim 
P.IO Program lokalny 
J.1.30 .,Cudowne łatą" -lJIerial 
19.01 Obserwator 
19.M Reportaż 
20.01 Studlo sport 
21.00 Ekspres reporterów 
21.31 Panorama dru& 
:U.ł5 Sport 
21.65 Studio Teatra1ne. 
.Dwójki" 
;. -: .,JozeCI.Maria'".I.ei. Tomau 
Zy,adIo 
23.. Rozmowy z Czesławem ll1ło. 
ł 112ern 
23 35 Komentarz. dnia 
23.
 CNN - HeBdbne Newa 
t &mOGRA..." REGIONALNY 

j.UIO -17.01 Pr. sat. ..CNN" 
17.00 W cztery ŚWiata strony 
]7_15 Kącik melomana 
]7.3' Ekostres 
17.45 Muzyczna 1.5 
1.8.00 Akłualno,ścl 
.18.30 Hej, kolęda 
r18.4'i Samorządni w Bethunp 
-.19_05 Dru Kultury Polskiej W Ka""l. 
n.e 
'19.35 Mislrzo!>twa 
wiata Juruorów 
w hokeju 

.35-;t1.00 
. sat. ..TV S" 


p
ątek 


. 


:28 GRL"DNIA 
PROGRAM 1 
8.55 Program dnia 


PROGRAM. 


tvP
 

 


..00 Wiadomości połudmowe 
9.11 ..Rumburak" (2) - flJm CSRF 
11.11 Domow
 pr:zedl!luC;!1e 
10.25 .,Fonnula mdosci" -=--kom('dia 
:n se-POdtM:e na lLres}'- -- 
12.21 Film dok. 
U 00 ..Przygody pana Jd'ichała'" 
.13.31 Galerie swiata: ..Ernutaz.'. 
lł.05 ..BitwapodWarn,"-lilmdok.: 
15.55 Program dnia 
11.10 Wiado1nOiCi popohJdniowe 
.1'.11 Video-Top .. 
16.20 Wszystkie dzIeci nasze.. 
1'1.15 Teleexpresa: 
17.M Studio sport. 
111 21 ..Odbłorc,u (1) - St'riat 
19.15 Dobranoc: ..BouIl'. 
19.M Wl8dOmosCI 
20.15 ..Na skrzydłach orłów'" _...... .. 
raal USA . 
. 21.18 Film dokumentalny 
%2 II Panorama swiatoweeo sportu 
Z1.łI WJ&domośC,i wieczorne 
22 55 W
kend w ..J"edynce'. 
23 05 ..Po I'Odmu.ch" - tilm. USA 
PROGRAM ą 
..ss 11." Tf'1ewbJa łn.iadanlowa 
..ss POWlt.W. 

.II CNN - Headline NeW!l 
'7.15 Ma&'a%J.n tv 'niwnloweJ 
1.01 Panorama dnia 
1.11 Ulica Sezamkowa 
9.1' Film fabularny 
J. II CNN - Jleadline News 
JI.ł5 Maga%].'JI tv iniadaniowf'J 
11.55 Wrocław na antenie "DwD,,\1u-' 
11.15 ..Polacy" -fIlm dok. 
12.50 .,Crime story" - Jlerial 
J3.41 Exprc8S Rospodarny 
Jł.GG Cr..
 - Jleadlme :N
w.! 
lł.15 Program dni. 
Ił 21 Pr:zegląd prasy 
lł.30 Czu akademickl 
15.. Ulica Sez.amkov.a 
1'.01 uW Jabuyncie" - serial TP 
.1'.SI Wuockowa Ii.ta przebqJóW' 
1'1." ..Noce I dnie'. - 
naJ. 
11.81-19.01 Program re&1ona1n7 
19.01 Obserwator 
U 2O--21.M Programy ngiona1ne 
2J.M Panoram" wu... 
%1.45 Sport 
%1.55 ..Crip1
 słorylt - serial USA 
2Z.-ł5 Programy rE'giona1nc 
23.05 Legpndy nImu: Yvc:s Montand 
24.11 Komentarz dnia 
I.ąs <;NN - łlcadlme Newa 
PIiOG
'II REGIONALNY 
lł.ia----:lII.00 Pr. sat. ..CNN'. 
JI_OO Aktualnośc1 
11.25 Ślłski s..cr
r,n,. 
19.01 Pr. li % Warszawy 
11.20 Pr. rozrywkowy 
11..50 ModP1k-ł byc... 
.28.łD StanISława Lopus7ańska 
2Q.3G Kino 2: satellty; "Szampahsk.1 
Charlle" 
2131 Pr. 11 z War.tZawy 
22.45 Piosenki zeglarskie 
23.05 Pr. n 2: War:.xawy. 


sobota 


29 GlU DSIA 
PROGRAM I 
. 7.01 Program dnia 
'1.05 W sobotę rOlno 
7.35 'I).dziel" na dz.ia1ct1 
- '.05 FW"j)Qrta-Z-- 
11.25 Ziarno - program katolicki 


1.50 WladomflsCI porano€' 
'.01 .,Krołowa. iimegu" - film 
CSRF 
9.ł.J "Cos zyweJto" - film szwedzki 
18.20 ..Anwktycwy rok" - film 
dok. 
10.58 Program woj
kowy 
11.15 PodTOZC na kresy 
1I.ł5 Konrerl zyueń 
;u.15 Tam gd21e żyją ty&fY.Y - re- 
port,az 
12..45 ..Przygody pana M,jcłJała.'. 
-setla.l 
J3_45 Film dok. 
15.60 25-leCle .,SJrnld.h... t 
fI6.GG
,FTedras7.ki . - speklakl 
17.15 Tpleexpres. 
17.30 ,,D}'nulla" - serial 
]8.20 Studio sJX.>rl 
.18.55 Z kamerą .....śród z¥.ierz4t 
.J.9.15 Dobranoc: 1I0POWI8d&wa Mu.. 
minkow" 
19.31 Wiadomo
cł 
1211.05 "Piłkarski poker w , - mm poL 
rł.-2. Janusz ZaorsJu 
-2t 50 Pob.ka "90 
:22_15 WiadułT1OS('i wit"czorne 
22_'iI Sportowa sobota 
.23.Z5 .,Mlejski kowboj'.-Jilm,USA 
P!t(j«!R
 II 
6.55 11.4' Ma,..yn Iv iniada1IioweJ 
'.01 PowIłanie 
7..01 CNN - Head1lne NeWII 
7.15 Magazyn Iv śniad
oweJ 
&.10 Panorama dola 
'.11 M.agazyn tv łmia.danfowej 
1.35 TIf'Ie-Narty 
'.05 M8Jt'&Zyn tv śniadaniowej 
..15 Benny Hill 
'.45 CNN -=- Heaalin,e Newr 
1'.15 Magazyn tv ś.niadamowej 
10.40 ..Cudowne lata" - 
ial 
11.05 W liwie<:l(' ciszy .. 
11.25. Program dnia 
11.30 ..RodT..II1a Breltów" (12) -serial 
1%..30 Zwiprzrta 5Wl&ta: ..,Prz,)'rwa. 
Aust..alu" 
13.00 Reportaż 
13.31 Spotkanie' 2 _o\nn:t Lutos1awskt 
]f Ol "Kwza.' - sennI USA 
lł.30 ..5-10- 15.' - pr0.cram.. dla 
dzilf'.cl i młodzieŻy 
15'" ,.strefa mrl)ky," - serw 
lli.GG Kontakt TV 
17..01 Dziewczyna roku - p6łfi.naly 
11.11 Program )l)kalr1). 
.18_31 Benny Hill 
jJ9.GG Obs<>rwator' 
,1'.30 Galeria ..DwóJki" 
:20.11 Gra WOJCIech SwiWa 
.%1.01 D\I. a + 2 
21.30 Panorama dnia 
%1.ł5 Słowo na nicdZJif"Ił' 
21 51 ..Rod:lma Brettow" - serial 
22.ł5 Przegląd muzyczny 
23_05 Rozmnw)' bez sekrelów 
23.55 Komentarz dma 
_. 
2ł.GG CNN - Headline New' 


niedziela 


30 GRl'DNIA 
P.ROGRAlI11. 
'1.00 W;tam". o siOdmpj 
'7.30 od StYCZlU3 do &,rudnia 
8.55 Program dma 
9.00 ..Dlała rnedz:wiedzica" -1i1m 
fabularny 
10.30 ..przerwana cisza" (2)-serial 
11.10 Program wOjskowy 
11.35 Podro2e na kres,)" 
1.2.05 Koncert zyczen 
12.50 ..Przygody; pana MIchaJa" 
- 5enal 


CZWARTEK. 27 GRUpNL\ 
Pr. FI: 9.05 Puder i 1M'nzyna; 
film. 11.25 Sentymentalna roi.. 
łośc lł.30 Diamentowy deszcz. 
15.25 Epizod z ilng. serialu "Bul- 
man".l'l.05 Hitparada. 18.05 Au.. 
to-moto reWIa. 20.00 Blok mło.. 
dZ1eżoW}.. 2135 OperacJO SusJe w 
22.55 The Chart Show. 
Pr. CTV: 15.20 Krzesiwo; b
ką 
Andersena. 17.10 MagIol) 21.00 
W życiu kicrowi!.la I;ię milOici.a,.' 
20.38 Ośmiornica (4). 


PIĄTEK, 28 GRUDNIA 
Pr. -"1: 9.3$ .Raiida-łlifi;:;pkirJt 
(16). 
O.25 Blok młodl.le2owy. 
.15.05 S",iat Formuły 1. 18.ł5 Leś.. 
ny kapi'on; nim Węg. 17.55 The 
Chart Show. 19.50 D21ł'sIęć minut 
z premierem. 2(1.00 Maggie 
- uCieczka z Alcatra7U. 21.00 
Zaslllc70na romanca; film USA. 
Pr. LTV: 9.łO Bajka; 15 30 Stu. 
dlo Kontakt. 19.05 Swiąteczłłe 
słowo. 20.00 Spowiedź don J'ua. 
na 20.40 KLIką mmut o sporcie 
22.00 KaiJa EmB Ina faceta_ 22.10 
Se
I!fill\I8; .fUm pol. 0.05 Nlght. 


.
iD 
SOBOTA. 29 GRUDl'łłA -. . 
Pr. FI: 11.05 KIerunek 2'lola 
Rzeka (9). 15.30 }wIS w piłce n. 
1990. 17.10-I5rapI';ż.ne.zwler2ęfa;" 
film 
n('. 20.05 Ewenement ty. 
,godnia. 21.25 Szklane pleklo; film 
USA. 0.05 Rock. pop, jazz. 
Pr. crV: 9.40 Kopciwzek; film. 
1I.20Tato posŁanysięoszC2cmę; 
komedl8 16.15 Dzj£'n dobry, pa_ 
-me Offenbach (5). 17.10 Zarezer.. 
wowane dla pań.n.5O Dobra no. 
wina. zła nowma; film 21,00 Szy. 
Inon i Mateusz, .6lm v.1. 
'NIEDZIELA..30 (mUDNtA. 
Pr. FI: 8.00 Powrót antylopy. 
'.30 RozmowyoreligiJ. '.45 Żagle 
f łodzie (J). 18.łI VIVat Bemows. 
In' (7).11.10 Laurel i Hardy. 17.15. 
Wmnetou. 19..50 RandaU i Hup- 
kirk (17). 21.45 Sport. . 
Pr. CTV: 1800 Dobry wojak 
Szwejk. 20.45 Angelika I sułtan. 
PON:tEDZIALEK, 3i GRl
Dl\liA 
Pr. FI: 8.:11 Ahoj, dzIeCI' 1'.00 
Komedta. 11.30 Film dja dZieci: 
ll.15 W krauue czarów.lł.OOZ,lo-- 


=ty triaitgiel 15.30 F'iCrn h. 11'.41 
LasV£'gas(1) 18.ł5Wleczorynka. 
1920 Da....ld Coperfield. 20.00 
Sple.....ame w deszCZu. 21..50 Mr 
Bp3n. 22.20 Pr. muz rozryw. 
23,35 Shuw H. Ralla. 23.45 Las 
Vega.! (2). D.20 Wesolyc..h ŚWllłt 
Wlelkanocn:rc..h. komedia. &. 1.55 
Karnawa1 \'- Rlo_ 2..25 V IdeoclJpy 
W Rhytmlcku. . 
Pr. CTV: 11.00 Sparta Praha 
- Slavia Praha: pLlka n. 12.35 
Koncert orkiesu dft)"ch. 13.40 
Barnabnsz I ToblllSz. 15.05 Kome
 
din_ 16.10 Harp.my na wybr:zeżu. 
lłi.35 Adiutant J

o W).:;:;oko.ści; 
komedia. 19.25 Sylwester 1900. 
WTORFK, 1 STYCZi'Ir.-łA 
Pr. t'l: 8..30 AhOJ. dziecI' 12.00 
Koncert. 13.00 P..zernowienie V.. 
Havla. 13.30 Skoki narc. 17.25 
Fanfan Tuhpan_ 21.00 Film cz::.1. 
Pr. CTV: 14.
 Ko.....oroC'zna 
msza św. 15.10 Bajka 18_łO Pro' 
ro2i'Yw. 20.50 Opua 22.20 Korne. 
dla. 
. ŚROD 4.. 2 STYCZNIA 
Pr. "I; J7..55 l u('har dla zwy- 
("I\-:£
.). 20.00 L p.nechaj'łca SJ€ 
l.\\iirZj film CSA. 


1320 Tratrdladii,.. - 
łwanirOie'. 
13.55 Ma,gap'n rze" 
14 15 Plepn: I wan ... 
15.01 WI'. n 1Zy( ne 
16 sa Tli!' WI r 
11.15 Telftxpr-s 
17 31 D-- tła - serial 
1121 S 
 
l.... ... ""', ..M>szka Miki 
I .....nor 
nald.' 
1'31 WIAdom K"( 
21.15 .'
 ma Jak w domu"
 film 

I lu 
21 łI K.bal'il!'t OIMf LlpIń!'ikiE'j 
22.31 Vuador-okt v.lCuorne 
Z1.45 S.ut lIO 
11 SI Spano.... medzIpla 
1.15 "Jf!'SJ....J:e J(.>dna tajemnica'. 
-_ruI :sensac}jn,y 

RO.GR;\M II 


LJI Po...Jtanie 
l.2S &norama dnia 
&.35 Projtram- ,,"oJ!>ko\l. y 
115 Pr.zrgląd tygoum-ł - dla nic- 
al).5Z4
ych 
'I. Film dllll 1'1.lps1v5:llłc)'cb: "Nie 
mil Jak w domu" (I) 
lłl Jutro porucdziałe
 
... Program lokalny 
JI Ol C'lN - Headlme New! 
JI.15 Fundusz żanu narodowcCo 
li_II Mwyka małego ekranu 
1J ł5 Express Dimanche 
l%.II Pro«ram dOla 
11.15 ...Jesh nadeJdzje jutro" (5) 
. - 8il!'naJ. 
ts ł' JOO 
n dCl... "":' 
13.51 Hanna Bana.c;i:ak W J.ańclIcte 
11.21 Kmo famJ.lijne: IIDrao:.i.a Z. wy_ 
boru" 
IS II Kontakt TV 
J6.1' Podroze w czasie i puc,slrzenl 
JI..15 Wroclaw na anteme .,D", ojkł;'. 
]'1.05 Sludlo 5port 
J7.30 BI1zPJ .wiata "f - 
J'_Ol 'VI' ydarzenia t,)'
dnia 
]t:ll KIt not}. &dt.nii 
21." ŚW1ato".e otwarcie ruku !lo- 
zar.a 
21.31 PanOl'ama dnia 
2J U ...Ił nad
Jdzl(dutrQ'.-Hriil! 
2%.45 U-smiech z GalLcjl 
23.15 B).c jego żon. - reportai 
23_U Komentarz drua 
,=,.51 C
 'l - H..a
lIn
 Ne
's 


poniedziałek 


31 GR1.DNIA 
J'ROGRAb) I 
8.55 Program dni. 
'.11 Ftlm rabularny 
935 Sylwt"Ster ¥. chmurach 
ID.ł5 Ś", UlUa areny . 
11.31 Podroie na kr
y 
1%.01 Tele Aud1o-VId
o 
J2.30 Klnomarua. 
13.M ..Pr:zyl'ody pana M«.haJa.... 
-St'rlal .. 
13.M hPOv.1.II:laniaw'(lO-oSI )-seriar 
lł.28 Tam. Rdz.1e Z)'J' tYCrJ's)" - re. 
portu 
.Jł SO Zuna lubi dzieci 
J;i.55 Prog..am dma _ R .. 
16_11 Waad.OmoSCI popo1udniow
 
16.10 TeatrTelewlz:il: ..Nie tr:zeba sie- 
z.arzekac.. ., rez. 01&a Lp1.fWc.& 
17.15 Tpleexpress 
17.:11 Studio sport 
18.20 Madonna na bUr 
11.10 W;cczor
nk.. ..Myszka Miki 
i Kaczor Donald" 
19.30 Wiadomości 
20.00 Orędzie nownroczn@ .. 
20.25 Teatr Tdcwl'Z;Ji: ,,Kolacja na 
cztery ręce.', reż_ Kazimier. 
Kutz, wyk. Janusz GĄj(lll;, Ro.. 
man Wllhplmi, JerzyTrela i inni 
%2 00 ..New York - czwarta. rano" 
-film poJ. 
23.30 Program r02n."wkOW}'" 
Zł.OO 2yczenl3 noworoczne 
11',05 Szopka noWoroczna 
1.35 ..Frantlc" - film USA .. 
3.15 ..KrwlO2ercza rośhna" -li1n:a. 
USA 


PRO GRA. '\I II 
7.45-- lUKI .TeIewi2Ja śniadaniowa 
7.ł5 PowItarue 
7.50 Panorama dnia 
1.00 Uhca Sezamkowa 
9.00 Ma,gaz.)'n tv śnladanio\\
j 
10.00 CNN - Headline News 
11 00 Film tabułarny. 
12.30 Wzrockowa bsta przebojów 
12.55 Antena ..Dwojkl" 
13_10 Auto-\foto-Fan-Klub 
13..0 Zbhzema,czyhtoiowoofilnUe 
1ł.10 .,Hotf:'l Zacisze' - Jilm ang. 
Ił.45 łł.Jstoria Gold Wassera 
15.00 Poprawianie historii 
15.15 Jak. powstaje leg(>nda: ,;Pn
.. 
minęlo z wiatrem" (1) 
)6_15 Ojcz)'zna.poł..!:zczyzna 
ł6.3O R'Jy.a)Gala- koncertzLondynu 
lR.OO Program lokalny 
18.30 Program rozrywJ{Owy 
19.00 Public}'slyka 
19.30 Turrue,) tanca towarzys'kipgo 
20.15 "Combatt acadcm,y" - film fa. 
bulamy . 
21.45 Ru-orama dni. 
22.00 Sport 
22.]0 S,,] 'esłerwTeatrzeWlelkim(l) 
23 JO Muzjk. malpg'o ekran" 
:.J 55 ZVc2ema noworoczne 
G.I';; f'rogram rozry....k wy . 
1.łS 
 er w Teatrze Wielkim 


KRONIKA BESKIDZKA. 11 


2.45 ZalJlO!ć '90- - konrert aspo. 
Iow Iockow)'ch 


.. -wtorek 


1 STYCZNIA 1991 ROKU 
PROGRA.'I 
 . 
I.SO PrnRTam drua 
8.55 ..łtudy" - fUm USA 
18.21 DJa dziea: Teczowy Kusie Box. 
1.1.15 Koncert noworocz.n,. & W1ed,. 
ma(CL 1) 
.]1 51 '" ladomo6d 
12.ts KonC'f'rt lIOWonłarIJ" zWied... 
nla (n:. 2) 
J.3 30 Podró:le ni Iiu'e:q 
Ił_Ol } 11m dołI: 
lł.15 Pro«ram ln.1lł-alnJ' 
1.5.11 W sł..ą- kłrłl
: ..FIorian" 
-nlm_ _J 
lIIi .o St o qMIIrł 
];_15 TIf 
 
1731 ,
---łal 
11.20 Studio 
 
n.GG v. __ .Q.lJI& Da1e'. 
19:11'9.' 
 
20.05 Flr --t 
21 łI ąoo .cł.ł6GI. .
,!ie 
raoGLUI Q: 


<- 


'.$5 T
ł...ł. &.. -.l---łIOWa 
... UhcoS -. 
U' IlaPl)'lO ty -..IOWeJ 
!UI koltd)' 
I.... CN'I- ł-N..... 
)'.15- ..Po
" -.... 4oIr. 
11.05 ..Nabcn..... CA_ . "-.-rial 
12.10 ..J""ął- ....łr-. - 111m 
tab. 
lUt Jak J>OW5I¥ 
 ..Prze- 
tnlnęło.l 
.. 
:Ił.... Pomozm,. tIDI! . 
15.35 Program k
 
1&.31 Kontakt TV 
1'1.M Program ...-..". L I 
U.30 Modlitwa v-
 
JU' Śpiewa ł..-k 
 
JI3I Kołfdy 
a.GG DZIewczyna rok. _ ..... 
21_00 PubJicystyk. 
 
%1..31 Panor.ma dn.a .. 
S1.ł5 .,MagIC Momenł...'" - Ea .... 
ZUS Muzyka maJc.ao ekr..... 
:MM Komentarz drua 
'.05 LNN --llcadllne Nen 


sroda 


2 ST1.'('ZNJA 1"1 ROKl. 
J'ROG.RAM.l 
1I
. D..ipl) dobry 
!ł.00 Wiadomooci poranne 
'!t.la DomowE' pr:zed5Zkole 
8_35 PrzYjemne z poŻyteeznym 
__fiS ..Dynastia" - aerlóll 
J 1.55 ']'elegazeta . 
J2.1O-- 15.55 Telewizja edukacyjna 
15.55 Program dma . . 
J6.00 WIadomośLi poPotudniOWI 
J6.10 Vldeo.Top 
li.20 Kmo nastolatków: "Jeden rok 
w szkoJe" - aenal 
16.50 Sami o sobie 
J'1.15 Tt!'leexprc£s 
.17.ł5 BW1" 
1800 ..10 mmuł'. 
18.10 Klinika zdrowego ("z)OW1If	
			

/strona16_0001.djvu

			12. KRONIKA BESKIDZKA 


- . 
. ,. O n 
, 
tlesk-rbtc 


,
 a "j 
( f 
----- 


REDAKCYJNE PYSZCZYSKA: 


.Poniew:,ż w ..oku nUJ
J,cyftl 'W !edal(cy
nyan towarzysłW'ie nastąpiły ....oże 
....ezby. ł-czne, za to dosc zasadnicze zanaany persoaalne poeta Mieczyslaw 
SIanelik 1Nykazal 'W'laściwą sobie czujnośc i odaotowal 'Wsz
stko sJaupulatnie 
by póź.niej - w .oe.ycJ
iej formie - zap..ezento'Wać Z okazji końca roku stare I 
aOwe I nowe-stare redakcyjne pysze zyska. ' 
Po lekturze u
edakc:yj
,:goU tond
u wie.le a'zeczy być Dloże się wyjaśni, a poza 
'Y
 z pewnoś
lą polu.blcle nas Panstwo Jeszcze bardziej, czego sobie z okazji 
kURczącego Się Sla..ego Roku serdecznie życz'Vany:" 


u'yjcie 11ie byli jeszcze planowani- 
a Jh,
 P! s a.' o się oM. S'anchku. 
I>AWUSZ RANDOLA 
Temidzie - fakty_ dvwoo 1 1 
z urzcdu zgłasza na kopy: 
w Redakcji zaś (dyżur w środy) 
2 u:o[rlcJ odpowIada: stoPU. 
BOGDAN ZIARKO 
Cl10ciaż na dloni świerzbi skóra 
nu? mogl; o nim plsac szparko; . 
camera jego mnie obJicura- 
peszy... jak slepą kurę ZIAR(n)KO. 


BOZENA WISI.OCKA-TRO\lBSKf\ 
Jeshbytn kiedys rZł'kl pam RoZ'mieo, 
;Ze (na ten przykład) Jutro się z nią żenię - 
w(y)stfPniak darmo będzie miata oto- 
or
z - lt' rwzu' Im - dzu'i{"j Ilu.:,;tetll... Ult' ma Się 
..,moc z c
ego) 
LES7F.K M/1 OSZE\\'SKI 
Spolegliu'y Iład podzlu': Podziu.iatl!} sZ('"7łrze. 
(Cho("by za IlU Rł"I(I'.,an" datou..-any umysl.) 
Trzeżu,'y tC sadodl.. (W sqd - Ou.'szcm. Lecz w I r z e 
 u
 o ś t - 
nil' u'ierzf: 
Chla mleko u.ściekłej krowu tu;oierdzqc. że !o... kumu s .) 
ZI>Z1SI.A W NIEMIFC 
Nu"miee - lu Niennec. Mnie to u niego 71te razi. 
Jak i jest oczJJII.-1Słe - że DanLe byl Lk:młt"ffl. 
To u.,iem: ze Zd?l("1!U nigdy tiU byu'lIł u 
1'ASI. 
Nie 7nogl Leż z racji tL'1.cku - byc KOJ-lLabnrnnfem... 
M'ECZY.!.l.AIV STANCLIK 
(na Irzydziestulellc debiutu. w..KB"J 


NiE" uwierzYł- iE' mi. red. red. Kochani, 
'.r
dtOtac będzin" 111.tochl Czytelniku; 


RYSZARD Kl.USEK 
Gdziekolwiek Się cos ..sportowego" dzieje- 
ram Klusek kłusem rwie się gnać w te pędU. 
(PotFm się w kulak z nas kibicow śmieje; 
bo... me bUl nigdzie - me mogąc być wlzędU.) 
A1'oDRZFJarCZYK' 
Re(d-łokcyjne u mnych (ó)cł
watow kobylU- 
ulatuJą - jak Lotna - 2 jego długopisa... 
(Z f Y t u t u, iz mu megdyś - bez użycia silU - 
tcszczeplOtlO taką SONDĘ, Ż!? mu... t&ic t&ie zu'ua.) 
JANUSZ BARGIEl. 
WIE'IU: ,.W korcu ulOku." (takim zbiorze)- 
h'k:>lJ/ Janusza są dziewicze. 
Putem -INTERNĘ mial. niebozę. 
7. o JII .się dOt.dedzial. ze jest... Nił!Czschem. 


PIOTR WYSOCKf 
ZCl.b,I(l's 7m klina c1a.lopil'. 
711ysla jf!stem tl' kropt.'e; 
ŻJnm' na WYSOKIEJ stopie 
_'lUłazles .się te stopCf' ..?! 


MIFCZYSLAn sr
'n 11\ 


'..
...,."..-- 
W!.pomnienia G OT ''7 k '' s ......... ak 
podart;nh portek (13) L..I.... ...

 
. UTolności 


Zdradziłem rodz{n
 Podją7em pracę w ko. 
munistyczneJ gazecie. Polityka nie byla mi 
Jednak w glowie, choć nie zdajqc sobie 
z tego sprawy, wypełniałem poslusznie 
wszystkie polecenia moich mocodawcóllY. 
Ale któż w mOIm wieku nie wierzyl wówczas 
w świetlaną przyszlość socjalizmu? 
Mamusia wystawlla mnie kiedyś na prób
. 
PosJala mnie do proboszcza parafii Opatrz. 
no
ci Bożej w Bialej Krakowskiej. Mialem 
mu oddat I,sl w zaklejonej kopercie. Ksiądz 
list przeczy tal, wyjąl z sekretarzyka dwitJ 
paczuszki oplatków i wręczajiłc mi je po" 
wiedzial: 
 Uważaj, synu! Tego nie mogł 
prry tobie znalezc... 
Myślę jak zachowalby się ów ksiiłdz wie. 
dZiłC, że "umyślnym" Jest dZlenmkarz "Try- 
buny Robotnicze;"? 


* 


* * 


Znacznie znacznre później gdy Mamusia 
umIelilIa na raka w Szpitalu 51iłSkim w Cie. 
szynie, zapytalem Jf, po co Jej by/o wówczas 
tyle opłatków? - D/a chlopców z łasu" DZiku 
_ odpowiedzIala i dopIero wówczas zro- 
zumiałem, kim byli n;eznam męzczyźni" kt6- 
TZY cichaczem odwIedzali nasz dom. Jed. 
nemu z nich chcialbym poswięcić kilka 
słów__ 


* 


* 


* 


Na imię mial Walek Nazwiska me podam 
nawet dZls, wIerny przysiędze, zlożonej 
wówczas MiJmusI Walek był stilrszym re
 
lerentem PowIatowego Ulzrdu Bezpleczeń- 


stwa Publicznego w Bia/ej Krilkowskiej. To 
dzięki jego z.""Jzylości z Mamusiił oddziEły 
.,Bartka" dZlalalyprawie bezkamie, bo każda 
zasiłdzka organizowana przez NKWD lub 
UBP byla sygnalizowanil przez Iilczników. 
odwiedzajilcych nOCiJml nasz dom przy ul. 
Ko
 iuszkl 13. 


I<: 


... * 


W 16 lat po śmierci MamusI znal.."łzlem 
w tapczanie notes. Bylo w nim kllkadzleslilt 
dolarów USA starej emIsJI I obszerna lista 
wydatków. Sł'gnowana zawsze pseudoni. 
mami. Utlacllem te dokumenty w czasIe 
przeprowadzki. Pamiętam jednak. że by/a 
tam wzmianka o 100 dol."łlach pokwItowa- 
nych . cyry/l"c;J! Czyzby Rosjilme sprzeda- 
walI jUL wowczas bron swym ideowym prze- 
cIwnikom? 


* 


* 


* 


Bylem jakby nie bylo, komunistycznym 
dziennikarzem. A JSdnoczesnie wiedzIałem, 
że poszukiwany przez NKWD W,ktor Pękala 
(szaTa eminenCja śląskiego Okręgu AK)
 
mieszka w Polanicy Zdroju i kieruje tam 
ośrodkiem wypoczynkowym Ministelstwa 
Poczt i TelekomunikacJi. PIsalem o, lewolu- 
cyjnej czujnoścI: odwiedzaJilc wUjka WIl- 
helma, ' hitlerowca": który po powrocie 
Z NOTwegli znalazl schlOmenie w tym o
rod- 
ku występując lU tylko pod imIeniem , Wi. 
cek . Rozumlalem wówczas, klm by/a l" co 


ważn;ejsze
 kim jest mOJa Mamusia Jednak 
nie napisalem reportażu pt. ;,Impefli'l/Istów 
_ na hak/': Tilkie tytuly i tak,e zachowaniil 
byly wówczas modne... 


* * * 


GorzkI byl smak wolnoici, przyniesiony na 
bagnetach czerwonoarmistów. System me 
dochował się jednak tak licznych indokt- 
ryner6w, aby zawładnęli oni z dnia na dzień 
umyslami mlodych Polaków. WięC choć 
podJąlem pracę w gazecIE. która zapIsala się 
nIechlubnie w historii polsklego.dzlenmkar- 
stwa mam sporo "na usprawiedllwieme" 
Wyprowa(lzalem często z równowagI partYJ- 
no rządowych decyden,ow. bylem. jak to 
wowczas okre
Jano, dzienmkalLem kolłtlO- 
wersyjnym. W systemie demokratycznym 
jest to zasluga. W totalitarnym zguba Ale 
kazdy król jak stanoWI historia toleruj 
bJaznow. Powiedvano mi kledys w kulua- 
TBCh Komitetu Powiatowego PZPR W Biel- 
sku. - Jesteście towarzyszu, zdolni.. dowcI- 
pni I pracowici_ Szef (chyba Maflan Drew- 
niak) was lubI ale wiecie Jak lo z błazna" 
albo 54 tolerowam" albo 
cma'" 


* * * 


N,e zostalem ścięty. Nawet wówczas gdy 
nap:salem bulwersujqci/ notatkę pt. "SLCZL 
ry ._ O szczego/ach - wklótce... 


TADEUSZ PATAN 


& ......................,
,.....
 
- 


vc(e 
I OD I 
PODWORKA 


PI!\TEK. 14 GRl'nNlA 
eW Andry('ho",ie okradziono Miejsk", 
Bibliotek" PubllcznJl,. ..Sztuk, kocha . 
nia.' Wisłoekiej włamywane wZ!rardzi .. 
li. ..Poszedł" telewizor i... popielnłn:". . 
f."7.,..1i komplet salonowy... 
eZ ł'.bryki Obuwia PZPS ..Chf"łmf"!.." ... 
skradziono 45 par k.ozaków wartosci ('k. 
14 mln złotych. Jak sezon, to BeZOa. 
.sawet dła złodziei... 
eW okresie od li listopada do 12I'ru(ł. 
nia. z &"arażu przy ul. Sempołowskiej... 
wlasnosci Marii M. wykradziono 2 opo- 
ny. 2 butle &"azowe łąCZD('j wartosci 7f f 
ty
 złotych. Garażu zlodzit'je nie zdą:l) li 
rozt'bra('... 
e..Uważajcie na handlany. ho okazjI .. 
się im zdarzy". Częstochowski dwu- 
'" il'rsz obrazuje na&"mJnną sytuację Ii... 
mit'jskil'h tar&"owiskach. W Bld!tku. 
 
Białł"j np., na Placu Targowym przy.... 
Cit"'iiZ} nskiej. Wadaw Cz. spr7edał dwa 
odlwarzacze Z8... kupkę gazetowec-o pl" - 
plt'I.U. Stra('il 5 mln złot)ł.h nabrał.. 
dos1A iad('zenia_n 
eW Skaw('ach pociąg o"iobowy relac i . 
7akopane Krakó\.\- potrącił id
cą tt).. 
r01A l'"ikiem nieznaną kobletf. ktora. I 
zmarla na 5kut<,k doznanych obraz...". 


SOBOTA. 15 GRUDNIA 
ePo1i<-janci czuwają! W (
ies7Ynie n,,- 
prz,..klad zauwazyli Leszka M. 2 Między- 
sWlcda. ktor)' o godz 0.45 opuszczał... 
prz£'7. okno pom
eszl'zenia Domu Towa- 
ro\\e&"o przy ul. Srudankif'j. unosząe ze 
sobą zlotą i srebrną biżuterl('. art} kul,. 
spożywcze. odziez I fułra warto...-..cl. ba.. 
gatf"la. 55 mln złotych. 710dzicj ukr).ł sie- 
w sklepie przed jego zamknifclem ł wy... . 
da",ało mu się. że opu"ci 
o bezpif'cznle 
pozną nocą. Sprawił spory kłopot WPłlW: 
('ał}' łup trzeba było odbierai- komisyjnie 
'" Rt'jonowej Komend
il' Polił:jl... 
eStraż Przemyslo
a FSM akty"b:uje. 
,i('! Nie ma tygodnia. ab)' nie złapano 
7.łodzif'ja na kradzil'ży srubk.i co naj- 
mniej. Wprowadzono tl. kontrolę ",zarek 
ubraniow).ł:h. W szaf"ka('h Piotra S. 
i Krz) sztofa D. znal('7,looo ('zęśei samo- 
("hodo"e wartosei ok. 6 mln IElotycł1. ..Sa 
bramie lO złapano Dariusza Sz.. który 
MI) woził b£'czkę z lepikiem. Coto będzie, 
jak ..X., będzie? 
eW Zarzeczu nieznany doi,d sprawt'a 
wlamał się do kio
ku 
po:iywC7.egG 
Krzysztofa 57.. i ukradl... 3 butelki plwa! 
Po",imen zapła
ic przekazem poczto- 
"} m i będzie po sprawie... 
e w Wadowirach. w mies:r.kaniu przy uL 
\\ lókniarzy 3. zmarł na&"le Ireneusz 
. 
'221. znany produ('ent narkotyków. przy. 
pU'iizczalną przyczyną ZJ:"onu byk» prze- 
da" kowanie srodkow narkotyczny.rh. 


...IEDZIELA. 16 GRUDNI.
 
eFa("eta. ktory włamał się do Domu To- 
warowego WPI-łW PITY ul. SrUł."iankieJ 
" Cie<;z) nie tymc1".awwo aresztowano. 
Pr7.}-ezyny: powrot do przf'stęJJStwa okce- 

Ianego tym samym artykułem k. k. 
eO godz. ł9. &"dy w n
taura('jl ..Turys- 
t} czna.' w Zywcu pt'łno. nieznany męŻo. 
cz,"zna potrafii ukras(" 7. kasy ok. 700 łyS 
7,łot,..ch_ Bufetowa też byla .,turY!!ltką'"? 
ej; zabudowań &"ospodanozy('h JaRa D. 
w Fr)'dnehowicach 366 skradziono dr-- 
laka wartosci ok. 500 tys. złotycll.lVIama- 
nie r)'l'zała z rozpaczy? 
.Kto" rozbił szybę - ktosEabral szybę
 
Z zasta", y BBJ 0116 wymontowano ją 
póżną nocą. Szyba ma znaki SZC'lł'!rólne. 
Poli(.ja szuka za dnia... 
eTego Je
z('Ze nit' było' Oto nieznani: 
sprawcy włamali się do samochodu po- 
lonez KA V 0702. wła'"ino
ci Ludwika S. 
z Ril'h.ka-Hiałej i .,J..rad1l... 2 rolki papie. 
ru toaletowe&"o! Przypiliło'!' 
eKażdy narod rodzi "retynów. Tylko 
llJ nof."Y wybito w Bif"lsku.Bialej s'E)'by 
w ..Delikatesach" przy ul. Marksa. 
w sklepie sp. z o. o. ..Prokon" oraz 
porysowano ostrym nSTzfdzlem karose.- 
rię samochodu Peu&"ł'ot KBO 9771. upa- 
rkowanf'&,o przy ul. Komorowi..kił'J. 
Spraw('y powinni sif stuknJl,(' w jtlo".ę, 
w sam raz na reh intf"lekt... 


PO"FnZIALEK. 17 GRUD"'IA 
.Kto jak kto. al(' pra("ownley 5ts.rjl 
benz,..no1Aych powmni byc wyczul{'&.i. 
na działania oszustó,... nat'iągaezv 
i band)'tow. Widac nie dOł'"asiająjedna 
"" 
 m przeciwnikom do pltł. bowl ... . 
jak",. tłumaczyć. ż(' w Oświfdmiu ... 
znany m('zczyzoa ,,).Iudzd od pracnwA 
nika tutejszej stacji CPł"ł "wott G20 t).s. 
złoh-("h za ("zęs<'i samochctdo"
. któn.cb Jo 
niK.iy nie dostarczy l? Czekamy d... ,.;; 
ny spisujemy na straty!
		

/strona1_0001.djvu

			TYGODN/I< . 27 XII 1990 
ROK XXXV. NR 52 (1768) 
BIELSKO-BIAŁA. 500 ZŁ 


slcid 


.«1 


- 


Ił. . 


ł 
..gie W wapienie- 
klej "chatce"' i p..o- 
ml-.enckie d..ań- 
stwa - oto, na co 
musiały pat..zeć 
miejscowe psbągi. 
Te..az giną jednak 
nie od pat..zenia... 
(sb. 6) 


< 


, I 


. 
 . 
.. 
...... 


Ił 
.. 


. . . 

.. 
..
 


. ..... 
@  ;A " ., 

 
 'l 
'. " - 
. 
, 
 
j 
.- -, ) :S- , 
I 
_." .;r"';. 
{J 
/ 11\ . . 'II II II 
. 
 . 

, V, \\I 
, 
!\ J. 
. #/f1 
 
O' 
..-i. .. 
'. , 
" 
. . 
.,. T 
" 

 . 
	
			

/strona2_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKIDZKA 


Kto i gdzie na Sylwestra? 


Zapytahśmy kilka znanych w naszym województwie osób o kh 
sylwestrowe plany 1
I(:zylismy na urounaicone odpowiedzi. fantaz- 
je, a może szaknstwo w spędzaniu tej jedynej w roku nocy. 
:rymczascm.: o 


Jerzy Dulnlk. n;ijmłods7Y 
prezydent w Polsce. cospodarz 
Oświęcimia: - Mamli 8-mlf'się. 
CZRQ corę. która me uznaje 

z- 
czezadne;butelki.Żona nieopu. 
szczajej nawet na kilka godzin. 
Sylwestra spędzimy więc w d0- 
mu. z przlljaciolmi. Co Toku $pO. 
łykamy się w rożnI/ch mieszka- 
tliach znQ.Jomuch, tym razem 
wypadlo na nas Będą wieczo 
TOwe stroje, biały l czerwony 
azampan i dużo dobrej rnu2'Jlki. 
Ja no;bardzU') kocham rock and 
Tolla. 
Zbigniew Pietn:ykow5ki. 
polski boksI'l' wliiZechc7asow; 
- Nie wybieramy sir w tym 
roku do zadnego lokalu. Vrzq- 
dzomu wieczór sylu,'estrou'y 
W domu. wspolnie z floJbhzszU. 
mi przlł;oC1óhni. .Będziemy 
z Haliną. moją ukochoflą .loną. 
wspominali downe szolenstwa 
in. cieszyli .się 1L'7lukami. Czas 
tak IlI?ci
 juz niedługo one brdq 
.zalo1y na parkaecie. Jak me- 
gdy. my. 


Wojewoda bielski Miroslaw 
Stycun: - Tę ważną noc spę- 
dzę, jak zu"1lklp.. W domu. Jedy- 
nie z rodzmq, bez przyjaciot. 
OC'ZUwi.śCłIl? przłJ dobrt? muzycf'. 
To fIOjlepszy czas fla mtymnosc 
i odpoczynek. 
Edward Stdko, 7.ałozyciel 
,.Damari n i Innych znanych 
w Bielsku-Btałf"j firm z kapita 
lem obcym. Lic7acy SI\" biznes- 
men w kraJu: NigdzIe :nf. z Żoną 
Bożeną, nie tL'1Ibit"Tonl!l do loka- 
lu ani do znaJoTnl/ch. To będzi(' 
Todzinna noc, odwiedz1 nascor. 
ka. BUwolo, ,
 bawibsTnY Się 
wspanialp. Ii tmelu prZlljaC1ót, 
kTaz życie roworzlłskic ITQChę 
zamarło. C6Ż, takie CZOS]ł. ale 
myślę, że wszystko zmierza ku 
łPpszemu. Obu tł"f1 No1VY Rok 
bill łaskawsZJI dla ludzI C'hcq- 
(']Ich u' Polsce lokou
<' kapitolu 
i pTężnie TOZWljaC naszą go.lpu- 
darkf. . 
Tad.usl: Kocyba dyr}gent 
D1E:
lsk
cj OrkiL'str)' Kameralnej: 


Wk..ótce 
. 
"Zywieckie" 
Gody 


W dmach ] 1 - 13 st).czma odb
dLie si\, XXII Przl'glilcł Zpo;połow 
Kolędniczych i Obrzfdowych .,ZYWJECKJF. GODY". Jest to Jedna 
zmijbarwmejsz)"ch beskidzkIch impre7 folklorystyc7nych. Odbywa 
się w Żywcu. MIlowce i Kamesznk-y. Warto się wi('c Lam wybrac 
z całą rodziną. nie zapominĄjąc o zabraniu aparatu fotograficznego 
z koJorowym filmem. 
Już po raz drugi ..Żywieckie 
Gody" zorganizowano wcz
s- 
niej niż dawm
j. I dobl"7.(,. bo- 
wiem prezento.....ane są obrzędy 
bożonarodz
niowc I noworocz. 
ne, przypominame ich dopiero 
w lutym. było nieco spuźnlone, 
W]ęc S7tuczne. Po raz pierwszy 
..Zywieckie Gody" trafiają do 
k.ościola paranalnł'Co w Milo- 
wce. cd7.ie 11 bm. o Codz 18 
rozpocznie SI
 uroczysty koo- 

ert swiąte('zny. Wczcsnit:'j. 
CI codz. 16 na rynku w Zywcu. 
rOLt:"
rany zuslanie konkurs 
trzaskania z bata. 
12 bm. zapraS7.amy na codz. 
10 dCl Miłowki. gd
ie zespoły 
obrzędowe. (szlachci<:e, d71ady, 
pielgrzymi, mlkulaje I grupy kar- 
nawałowe) kolędov.ac będą 
w zagroda<.h. Tę plenerową im- 
prez
 zakończy kulig o godz. 15. 


. o godz. 16 w Zakladowym 
Domu Kultury ..Papirrnik" 
w Żywcu 1'07pocznie si\, prze- 
gląd zespołow kol
druczych. 
Można będzie obejrzec występy 
kolędników z gwiazdą, turo- 
niem. szopką ora7 Krupy pr7t:'d- 
stawiające beskidzkie obrzędy 
okresu Bożego Narodzenia I No- 
wego Roku. Dzier1 zakon('z} za- 
bawa karnawalowa " Kamt". 
&znlcy łod A'odz. ]9). 
13 bm. w MlIowc
 - o J:"odz 
1230 konkurs trzaskania z bata, 
od god7 14 dalszy ciąg kol
- 
dowama po zaKrodach W fina h. 
- o godz. 18 w.klnle ,.fęcza" 
zespoi regionalny ,.Wi.er<.hy" 
przedstawi]8scłka. A w Z)wcu. 
w ZDK ..Papiernik" od godz. 14 
cd. przeg1ądu ze
polow kol\,d- 
nJC'zych. Polecamy' 


Czy zn.asz -Łen. :Ci l In. ? 


- Konkurs filmowy ..C.,:y 
nasz t
n film")" oriranłzowany wraz z wvpoh,'. 
ualnill kaspt i spnrtu vidpo ..'\Idro-ł'r
nd' Rysurda "rnny 18-B ul. 
Doliny Mifttlsiej 'J:1 133. doblf'" konta. Oto roz" iązantf' konkur'm nr' 18' 
l Przygod.v bohaterek filmu ..Zielone Z8WU" J'ozgrywi!Ją Sl,- w Tęc.zov,)m 
Slawu'. 
2 bbkl mają czapeczki koloru czerwC'ln('
Q 
100 tys. ;rl w).losuwsl Arkadiusz I\Uc..or L Brz. Z("7. Po odblor nagrody 

praszamy do naszej rf'dakc..JI t 


-łł-"" 


" 


-- 


.'
 . 


-- 


o.. ,.....:;..
 


. 


. 


't' 


:,
 
.' 


<
 


"-f 
" 


- 
- 


..-.... -., '( 


", 


J'IrIlestety, nadeszła :zima i mocno trzyma... Mimo o..trzeżeń 
publikowanych także na naszych lamach nie wuysey jest
sm)' 
ostrożni na drogach Nie każdy z nas Jest Sobieslawem Zasadą 
- dobrze byłoby stale o tym pamiętac N.. z zdarzenIe z SZOS) 
Biclsko-Cieszyn. 
Foto: Bogdan Ziarko 


- W moim u'ipku w taka noc 
20S.lQ,Jf! :nę u' dOlllu. slQd flDJ- 
bhzeJ do ("1('plego łóżeczka. Kie- 
dy . ma slf S1L'Oje lata, ;jest ło 
naJ1JTZYJt'11IUU'Jsze miejsce w tn- 
bej (.hu'lh. Marek Trombski 
- proreklor filii Politechmki 
L6d7klł:'j v. Bielsku-Białej: 
- Na JH"U'rlO flit'" zOBtaflf w (f(r 
"nI.. /\falll tTZY możliwoici do 
wytloru - noc z rodziną w Po- 
znaniu. zabau"(l w 'chTonisku 
w Kudulłt' Kłodzkiej lub pry. 
u'atme' u przyjanol: w Bielsku. 
Nie u.,iem jpszcz(J. którą możli- 
wosc wybIOrę. ale jestł'1n JW- 
UJ1t'"n, ze będzIe' u'.lparłialp.. Ja- 
cek. Grabo"" "9ki - plastyk: 
- Z zoną I całą grupką znaJo- 
mI/ch pla,
IJlkow SlIlu-ł?,trowq 
no(. s
dzlmJJ 'la nartach. 
W ScłIT01U'łk1l w rzeabc..-h Tat. 
roch bfdzlt."mu łfueb .swoJą bazę 
7Ałzi"law I aJM"ta - dyrektor 
Wn.W¥o.od.lku'go Odd7iału Naro- 
dowego B.wnku Polskiego: - Noc 
Sulu-e3trułL"O WTaz z zonq spędzę 
w domtt. ChUba będztemll po 
pTO!'UI Flm,neh odc:iązyc dZIeC1. 
('zUli z()stac- z u. flukaml Ale na 
pewno we du.oje poS1e'dzimll 
przf"d teleli tZOTt'JrI 


Jeszcze setki 


> 
Z inił:jaty",,. TClw.nysłwa 
PrzyJaciol DziC"Ci spotlt.a\o slf 
.' JUelsku-Biał
J (1'000 ludzi 
dobnJ woli ł zor,"anlzowaDo 
Obyv.atelski Komitet Spo1eez.. 
DC"CO Funduszu Pomoc7 D
I
 


_.. 


Itomitct podejmuje "';e
 
prae. każda z nich rnajedenjedY- j 
ny cel: pomóc dzieciom i ich 
rodzinom. Zorganizowano m.in. 
ostatnio turnusy wczasowe dla 
rodzin biednych. Odb>:ly się one. 


Bied n ym 
dzieciom 


dom. Nalei'.ą. do nieco: Joanna 
Edelman --- dyrrktor Zanądu 
Wojev.odzkicgoTPD. Stanisław 
JUlka - pr7edstaw1cICl Zarządo 
Regionu NSZZ ..SolidarnoSc" 
i Towar7y..twa .Pov, sdąeliwośc 
i Praca", ło.:l:ż.biet.a Walss - z ca 
dyrektora Wojf'"wodzklego Biura 
Pomocy Społecznej, małzenstwo 
Wale"lakowie prowad7.ary ze- 
spół ..Kwadryga", H
nryk Juu.- 
nyk przewodniczący Rady 
}'hcJskiej w Bicb:ku.BIBlej oraz 
dzienrukarze Adam MCllenda 
- ,.Kurier 7.admdm" i O.na 
Wisłod..a-Trombska ..Kronika 
Bcskid7ka.' 


Milowka Podczas t('
oj\lbileuszu nie !!:pl('wano ..sto lal"'. Tomaszo- 
WI Kllsluwi Z kolonu Prusow - hen w górach Ż)'t zono po prostu 
długich lat 7.ycia, bo obchodził wlasnie setne urodzmy. 
Sęd7ł" y 
taruszt'k trzyma sił; dziarsko. a .. okazji uroczystości nie 
pogard7l1lampką szampana. Z n8jlepszymi życzeniami pofatygowa- 
li 51ę do pana Tomasza przedstawIciele włd.dz gmin), kSiądz pro- 
baszt1 Ol a.l hczna rodZJna. 
Dno.!( I v. nukl I prawnuki to prawic 70 o::;ob' (tar) 


T O RI" 
" 


Zawodnicy Bielskiego Klubu 
Dalekowschodmch Sporlow 
Wdlkl TORI' bardzo udanie 
wvpadll na silnie obsadzonym 
grudnIOwych MistrzosIwach 
Sląska w karale kyokushinkai. 
Tmi'" wvslawll dWie druzvnv. 
Pierwsza zdobyla I miejsce. dru- 
ga II Indvwldualnle zwycię- 


ZWYCIĘŻA 


iyh w kategorI. do 75 kg Sła- 
womir Dubi..1. \\ kat. do 80 kg 
Miroslaw Zuzlak. Inne do- 
bre T<.'7ullaty karateków 
z ..Tori'. to drugie miejsca 
Adama Lą('".ta Ido .0 kg) i Je- 
n.ego Pietraszko (pow. 80 kg) 
oraz lU m. Andruja WrClbla 
(pow 80 kg). 


Organista i kameraliści 


(zn) 


Dla bielskich melomanow ka- 
lł'ndau.ov.) rok 1991 rozpocznie 
su; pau nakiem wydarzenia. 
W P(111. dzidlck 7 slyc7nia o go- 
d7inie 1800 za stołem gry 7.abyt- 
ko
}ch orgar JW w ko
 leJe 
ewal 'dl(.kim w Bidh'j przy ul 
Sta .7IC3 7aslądzjp najwybilniej- 
5Z\. ptJ I organ ta Joachim 
Grubl<.h Mllosnłkom muz)'ki 
organ- 
J postaci ti>j nie trzeba 
przedstawl8c, gd} z arl}'sta ten 
J{'
l ol: cny niL' l),lko v.e WSZ).st- 
kich krajach Europy ale także 
u('ze
tnl(..zy w polskim żydu 
muz) Lln) m Jako uczestnik fes- 
tlV. all organowych oraz autor 


wielu nagran radluw)ch. płyto- 
""ych I telev.l7.yjny<.h. Warto 
"" lęC ""'ybrac SI¥ na spotkanie 
z art)Slą tej kic y. tym bardziej. 
z(' wraz z nim W) tąpi osmiooso- 
boy, y 7.epul kameralistow ehoru 
Filharmonii Krakow
kieJ. W 
programie 7.abrzml muzyka bo- 
zonarodzcnivv, a w tworczosci 
J.S. Bd(.ha, D. 71poliego I D. 
Milhaud ora7 polskie kolędy 
i pastorałki Slo\\o v.prowadza- 
Ją<.-e v, ten uroczy Wlcczor muzy- 
c7ny wygłosi Ja<.ek Berwaldt. 
Bilety do nabycia W BCK oraz 
przed koneel tern 


(kuk) 


Znowu Hołard? 


" 


A Jakz.... onze sam v.e wł.łsnej 
o Jble, za to w jakim towarzyst 
v. lei T) m razem mistrz Jozer 
V.} tępuje w Galerii Franka Ku- 
kloU) ., Joanną Gburek, absol- 
wentką W}dzlału Pedagogicz- 
no Arlyslyczncgo Umwersyte- 
tu Sląskicgo w Ciesz) nie. prezc- 
ntujac male formy malarskie. 
Franek po lekturze tekstu "Tru- 
ch<.iklem przez galer:c" stanow- 
C7.o stwierdzll, że sprzątał nie 
będzie, bo jest we własnym do- 
mu. postano,," II jednak zaprosic 
dwo(.h medalistów. Brązową 
XXVI Bielskiej Jesieni oraz zło- 
tego tegorocznej. Nie będzie mu 
tam b) le prezes byle jakiej fun- 
diJ;'i porządko\.\." w domu robił. 
:A.
ddzam się, bo zawsze zga- 
dzam si'r Z ludżmi. klony mają 
takle samo zdame jak ja - i to 


Je..t wł..iSnlr demokracJa. KI') tY4 
kę lez ("Cnię. ale gdy dotyczy 
mOle. nabit:'ram do mej stosun- 
ku krytycznego 
Co 7..aprt;>7entov.ali medaltsci? 
Pani Joanna calkll'm zgrabne 
małe formy. me odbiegające 
charakterem od l) <.h, za ktore 
otrzymćtla medal. Ceramiczna 
oprawa, o"szem mtercsUJąca, 
plasUJ(' je jednak v. katcgoril 
miłych droblazgow bardziej. ni- 
zli malarskiŁ'j. Sv.oją treścią i fo- 
rmą prac..e te przenoszą nas 
w S"lat d7lccka. basni. zimov.ej 
Opov.l{,sci. WS7y!'tko to Jcst ko- 
bieco dt:'hkatne i zwiewne jak 
sama autorka. Prace te mogą 
byc doskonałym prezentem 
sWlątecZn)'m, czego nie da sił; 
powIedzlec o prczentowanych 
na śCianie przcclwlŁ'glej. Jozek, 


w ..Relaksie.: 2O-2ti xn (17 osób). 
 
21.27 XII (16 mob) i w "Klimczo- I 
kówce" 21-27 Xli {40 osób). 
 
Komitetjest organizacj
 społe- 
czną I zabiega o dotaCje. Szuka 
5ponsorow. Nasze konto: 


PKO cw1l-B 7511-13651-1&-" 
li 
2: ostatniej chwili' Nie brakl,ije 
JudZI pomagających biednym. 
Zarząd NSZZ ..Solidarn06ć". 
FSM w Bielsku-Białej przekazał 
500 tYli. zl ludziom starym i sa- 
motnym. mieszkańcom Domu 
Starcow przy ul Żywiecku
j. 


P lutos" - sztuka naj.. 
, , wybitniejszego starożyt- 
nego komediopisarza .Krystofa- 
nesa - to n&Jbliższa premiera 
Teatru Polskiego w Bielsku-Bia- 
łej. Rzeczje.sł zabawna, pikantna 
L. pouczająca. w sam raz na 
karnawał. Nic więc dziwnego. ze 
taką wlasnie propozycję wybra- 
no na tradycyjną już na bielskiej 
scenie dramatycznej - premicr
 . 
sylwestrową. Początek spekta.. ł 
klu o godz. 18 w poniedziałek 31 
grudma. 


Grecki 
toast 
w teatrze 


Sylw
strowe ..Plutos" 7.apo. 
wiada si
 rt!welacyjnie takze ze 
wzgl\.-du na realizatorów wido- 
wiska. Sztukf rezyscruje auten:' 
tyczny Grek. na co dzien podob. 
no własciclel jednej z tamtej... 
szy('h stacji telewizyjnych 
- 'l han8SłS ThcoloDs. scenogra- 
fia I muz}ka to rownież dzi('ło 
rodakow Arystofanesa - Micha- 
lisa Sdtll .sa iWasilisa Dimit. 
rlOU. Pod gr(,I'ką bdlulą zagrają 
najlepsI bu..Jo.,t..Y akton:y, m.in. 
Gl a na Dulka, Jadwiga Grygic- 
rczyk, Harbara GU7inska, Czes. 
lawa p
 czolinska, Kazimierz 
Czapla, Jerzy DZiedzic iKrzysz- 
lof WOJ<.i<. .10wski. 
Jdk mo\\oią wt.aJemniczeni, po 
spckldklu teatr funduje wszys- 
klm UCZI tnikom wieczoru sza... . 
mpana E ;dzie to chyba toast 
w gr('(.klm stylu. Pikantny. sma. 
czny i .. lTutOJoglCzny. (lem) 


bÓJ się Boga, takim prezentem' I 
jedynie obdarowanego wystra-: 
szyc można. Po takim - za prze- 
pros7em
m - prezencie nastrój, 
swiąleczny diabli wzięli. Zapre- . 
zentowanc przez Hołarda małe 
formy (akryle. rysunkI).. studia 
do prac dU7.ych, to jeszcze jeden 
dowod na konsekwencję i dOJ-.
 
rzalosc leJ:"o tworc
. _ 
Mistrzu Hołard. wybaczcie mi 
tę smialosć, ale prezenty i ch1e- 
bus nie tak się maluje, zachęcam 
do wycieczki po galeriach! . 
A wi
c trzy razy konsekwenc.\ 
ja: obu it.utorów wystawy w tym
 ł 
co tworzę oriiZ Franka, ktory 
mimo Ii(znych przeciwnoscl po- 
dejmUJe usilne starania reani- 
maCJi cht:'rlawego żYC1a kultura- 
lnego Bielska. .c. 


ps. Ostatnio boję się wycho-- 
dZlć z domu. by znów me trafić 
na kolejną wystaw
 Hołarda. 
ZbIgniew Marcisz
		

/strona3_0001.djvu

			RAJ 
r
ARKOMANÓW 


. 


" 
l 
J 
" 
dp 


u 
UIIU&Uaz: 
. w twa- 
. Au.....rom 
k I 
"mu '-' an11 


, - 
et ra- 
',urK, 
"n - 
,v.''''<.lIi 
zll.rM. 
v..u;mlmf 
u 
i ul ..tą 
.Ia Ul 


1-'1 r L., 
!lU n c:...... brudne la 


7<1 >
 
iP lirW,!. 
.,klJl pl u" 
M.I Ity 
po 
,,; 
i II 
n:, 
p.. 
n.. 
Kv:> 
6rodku,," cdlłn
 
r '(oma J' n 7a_ 
łt:rozclUE"m dla zdrowia 1.....IICI,.ł..Ji 
sP'- listwa. Są kI"3JP. J 1(> za 
lm:: uk<:lę narktltyków placl Slf na- 
We, glo....ą. D)sl 
.bulJa :smdk w 
odurz3Jllc)'th podlega na calym 
Śv.lcC'le karze wieloletni '0' '11 
rUB Wi\'C mc, lvII IzaproslI' upa.ł:tją- 
cc. kolumbijslI.le gans:1 du z..lo. ma 
Ep..łkl Joint venLuns w . Andn, ho- 
WIE". \fAP) 


m 


Sztuczna 
lub 
z lasu 


Nie brakowało w tvrn l"okU 
aniatorow na choinki prosto 
z la!)u ora? ze szkółek. Cen v 
- od 20 do 80 tys. za jedn;' 
dr.ll'wl{o. 


Bielskie pr7edsittbiur.;;two 
zieleni mieJsklcj oferuwało 
choinki z zachowaną cz
scia 
korzeni. Kosztowały wpra- 
wdzie od 40 do 80 tys. zł. ale 
!nożna je posadzie: na przy- 
kład w dużej doniczce. PCZ}' 
systematycznym podlewa- 
niu igły dlugo się tr.£ymaja. 
Dr7ewkd cięte splz(.da\\.ano 
po 20 30 t
s.. zaleznie od 
wysokosci. PC7YC.£C'PY 7 cho- 
inkami docierały ł-l1\\ I1Il',£ na 
bielskie uSll"dla mi
!;zkaniu: 
we. 


Drze",ku T t'wor,yw tucz- 
n:p:h kosJ.tujł:' do 100 t}'". ,1. 7a 
tu. choc mni(.j ef(:'ktnwnc nl7 
l1o.1turalne. słu
y wiell'lat. M.rno 
bog8.t
j nfel"ty na rynku są i tBe). 
:ktony po s", latl'l7n4 dlOmkę 
wybierają si.;.' 1. 
lekler4 do lasu. 
Tną co dorodlllC'jsz(!, dl 71-'Vo ka. 
takiŁ'. których JUe rUS7.\. ht.)\' lŁ's- 
nicy wycinaJ3lY w ramal'h plo.l 
nowego wyr.fbu N ISZC7ą po pro 
stu las. nara7ają(' się pr7\' oka'JI 
na wysokie kr.lry. (ldl") 


ILE ZA TĘ NOC? 


Jedni sp("dl...łją tf noc," domach. w cOd.Linn)m gronie. 
inni Zł' znajom} mi. dla CZf'('i z na, b{'dlif' ona \-\' pt'lnlOna 
normalną pracą za\\-odo\\-ą. Trad\{'Ja j('dnak kd.i;e. b\ tr 
jed
ną"" roku "i\1\\ estro"'ą noc "'pt'd.lic na balu. 7ahaw). 
do białego rana organizują. jak ('0 roku. r
"!itaur3.ł":jc. 
najprzcroinit'j,ze klub,.". zaklad) pra('). I\'1oJ:nu '" \-'bit'rae 
i w towarz)'st" ie i '" ccna('b. 


b 


-J 


Sp "'" ód rE'sl..unlll. 
Bla 'J najdro
 j tr7 
za sIwestrową 7a 
mov.ski_j ..Patrii'" - 
mir n za dwie O! _by. I 
7ł tamcjjest w restaurd( 
zydcnt". Hotel ..
la
ura 
:sza 7a .J('dyne" 800 ty' 
pary. 8 ..Kan.zm3 SIu -ta" 
- za 700 tys. 
Pol miliona ko v..p 
dla jPrłnej osoby w '.1 VoIC'd..ej 
..Polomi". 400 tys. dQ sali ( 
szynskiego botelu ..Pud Jele- 
niE n". Z reguły jednak lokdle 
w mnit!jszych mi£'jscow . u:h 
oferUją zabawę po niższych cc. 
nach. Sł)nąca onegdaj ze- sma- 
c.lnego jadła i wymysln) ch na. 
POjnW "Karezma R7.ym" w Su- 
cheJ Bcs_kid7kiej ustalila ( nę 


Vo rto.ll:' 
" I''1rtfl..£u 


It(., 
.an.......dł..ł.h( 
7nil'l1ł:. 


z pu II"It:'IIIIKO 
KB prsal 
o ",('u... IWJt" pr n 
I n pr l,jugu lokali na R\"I,r 
21 w Wado 1ł..1 h PI darł! tl-'n 
./....ł-..ł anul \.\any. '\11.: A 
tUlt 111 łJ lni(.i w 'I.\. 
'u, 


,- 


Samo 
życie 


C 
11...0<1. Vr' .l\'fdk
n"lI 
na I O t 


.rre- 
.....łpra- 
od 


u 


'''''''10 


,. 
Idnld 
7tu.j 
dld 
tanll- 
ku 


h 


kr m bi:trd;r(l 
II _llł1il-' ntr7'\ 
ni II zddn}lhw 1)0 
1) 1"'''"'1' kl('ł-ł radn,rch) Na.r 
z \c"a pr .tar u 
przed I
biorstwo ..KoLIJ" 
7TC nował 7 Ił .all d na- 
Ł'rl-l lll '" pOjawiły Się l:sol , PT) 
Voalm' ktore \I. vka7.ały .,.ddov.- 
n NI e prawa '\\ł.umos i do 
bud.. nku. Dutyll1c7a:sowy najł.' 
rr a Jokali, tj. v.'adoWICklł"" 
PTTK. nil' 7marnnwał t('go 
SIJ i 7nala,ł sobie SIł..dzibę w 
ą 
J.lt Ił.' To..\.ar.lystwa Pnyja- 
CI, ł Ziemi Wadowi('kiej. C7.'u; 
no IP nic jcst czao;;('m spra. 
10\ 1ł..dli\lo<07c od lud71? (Dyja) 


" 


" 
\I 
pe, 
\l.1I.ln 


-'J Iłlll 
i:tJ,-"lł1 I ni 
- jak widd\: 


\(drJ 


nOS- 
,. 
"bił.. 


p 


..)- 


PUMA PRĘŻY SIĘ DO SKOKU 


Coraz bardziej europejską 
stą)c Się stolica Podb<:'tnpad3 
- była prawd71wą handln....i:f 
wizytÓwką stolicy. Na Podht.s 
kldzic wchod7ą najlt'pS7('. naJ- 
bardziej znane ŚIo\ latowe lirmy 
7.<' swoimi towarami. Tnwary są 
atrakcyjne. w pierwszym gatun- 
ku ceny także. Zobaczymy 
C7y naszE:' kies7en!e wytl7vmdJ4 
ekspansję Koddka C7
. Pumy 


Tak - \\łaśnie Pumv. bm\lł.rn 
nad sama Riała Piotr Bom:-;kl 
jako pI"7.t-rłsta\.\o lud PUrI1} w pu 
łudmowl'J Pol
('t:' otwarł uro 
czy le Pili t Y w Pol
( t. (pO Wal' 
szaWIe. KrakuwIe. WnwlawJu 
i Gdyni) <>kll'P firmm- II \.\ ItlO 
rym nie 7ndjdzie r n c7ł'gn 
nie 'IA'yproduknwała Puma l S clt'płC' kurtki. Puma. a WI....t 
l"'Ł'ny promoc}.jne. nizs7.c 
o 20 30 procE'nt od kalolugo4 
w\'ch. oryginalny wystrój sk le. 
pu. Ł'lt"g.mcka para subicktow. 
s7E!f pldcowki - dos\\-iad(.zony 
profcsj.-,nalista i właściciel. kto. 
rt"rnu na otwarCie sklepu udało 
SI\, sClągnać nawct księdza Joze- 
fa Sdnaka. Pobłogosławiona 
pr7t'7 księdza dziekana Puma 
pl \,zy sit; więc do skoku... 


ROZSTRZYGNIE SĄD 


Czyj będzie 
"Klhnczok" 
Sprawa oddzielenia się bielskit>go SDH 
..Klimczok" od miejscowego PSS ..Społem" 
trafiłd do sadu. Zwolennicy uS.1modzielnienia 
....Ił: domu t
warowego wnieśli p07ew do Sądu 
Wojcwod.£kiego w Bit'lsku-Bi.alej o uchylenie 
niekurzy
tnej dla nich decYł.:ji lIadzw}'czaj- 
negu zgromad.lcnia społd./ielni. 
PT7ypominamy, źe g1 ('mium to zdec}'dowa- 
ną W1f;:kS70
cią glosow npowiL'd.£ialo się 73 
pozostawi('niem ..Klimc7oka" " strukturach 

pl)łcłzl('lni. Pierwsza n"prd\\.a n:.e przyniosła 
ru.£strzvgnięcia. Na razJC powołano rzec.£o- 
znawu
w do szc.lt'golo\\(£go jha.dania stanu 
ek.-,nomicznego domu towdTowego ()raz po- 
.Iostdłych jednoo;;t('k go::;p,-Idarczych wchodzą- 
c}'ch w skład bielskil-.g:u ..Społ('m". Kolejna 
rozl)rawa - pod koniŁ'(.' styc....ua 1991 r. 
(tar) 


SMUTNY KONIEC 
WESOŁEJ ZABAWY 


W I ,bił' R7('lT1ll'slnic7.£'j przy ul. 3 Maja w Biel- 
sku ll:dlł.'J tlrząd7ono przyjęcie. Oka7ją ku temu 
b} lo ,....;.{JII._.7
ruC laklegos kursu. Uczt'stniczą('a 
w Ul"Ul.7} ..tOS(.1 Hollina D. zasnęla w jednym 
z u
trnnlł,,("h pnmieszcz{'n. i wszyscy o niej za. 
pomnieh Obudziła się poźną nocą. pomleszC'ze- 
nil.' było l
IŁ'mne i puste. a drzwi - pozamykane 
na klul"7 Nił:;d\. me zostanie ustalone. dlaczego 
nie ułozvla ..II; wygodmcJ i nic zaczekała do rana 
wied7-ął.', 7.
 ul,d7le to wtorek. 11 grudnia. a WięC 
dzien rub.O( 7\' dla pracowmkow izby. Prokura- 
tOł- nat0mld..t rn7pVh\J(' uczestników "towarzy- 
sklcgn 
pntkani1l. ", skąd ta niefrasobliwosć. kto
 
ra skłoniła 10\' cft"kcic jŁ'dną z uczestniczek 7.a- 
baW\ d.) prubv Opus7c7.£'nia lokalu przy uzyciu 
liny. o;;plt.( 'ol1('j 7. firanek i obrusów. Lina .nie 
wvtrzvmala H .hna D. run
ła z wysokoscl JO 
ml'h U\.\ lIa ix.tonowe pod worze, ponosząc 
sml(.'f(. Ihl miel .U.. 
W L7hle R71'mi('
lniC'7('j panuje zapewnc :t.ało- 
ba. I 7 k':7dl'J:.u kąta wyzl"rają wYJ'zuty sumie. 
nido . (1 AP' 


Po jajl n "ze. 
I 
ł' Bic ki m zyn dy<>tQ'huq'oIny SI.ą- 
. skich ZakładlJw Drobial kich w cenach 
I 2bytu 7..ąrlał 7a jajko duże 1000 zł, 7aś za 
: małe 950. f ły jak \\ oda, WJęc firma 
'.zastanawiała 
I\" czy nie podnicsć cen. 
t 


Kupowało sif tu w grudniu ]990 o 50 proc. 
jaj mnicJ niż rok t('mu. Przestali wywiązy- 
wać się z umow niektorzy doslav.cy; 
w tym duże fermy rolnicz).ch spółdzielnI 
produkcyjnyt..h. Bardziej opłaca się im 
sprzedawać na własną rt'kę. 
Drożyzna jt'st dzis sztu
zna. Cl'na ja- 
jt'k nie jest wynikiem kalkula('ji kosz- 
tow. Droblar7.e nastawili Się na jak naj. 
większy zysk. Ostatnie miesiąl.C' roku, 
a zwłaszcza okres przedś\t\iąteczny. to dla 
nich oka7ja. by powetować straty ponie- 
sionew lecie. kiedy to b}łybardzo drogie 
pasze. Częsc hodowcow drobiu zlikwido
 
wala wtedy stada niosek w obawie przed 
bankructwem. Ci co przetrwali. \Io.mdują 
leny do gr:łnic możhwosci. Ludzie klną, 
ale kupt.Uą, bo nic mają wyjscia. Czyżby.ś
 
my niedługo mieli pła('ić za jedno Jajko 
powyżej poltora t}'siąca 7 


(tar) 


"FAJERWERKI" U ŚLIWY 


. W
 wtorek 4 grudnia w. Szczyrku splon.;.ła 
cZfsC J"l'stdurdl"J1 ..U Shwy". Naplsalismy o tym 
w rubr'y<'f' .,7.yde od podwórka" 13 RTudma. Nie 
popcllłlhsmy w tt'j informal.ji zadncgo błędu. ni(" 
wiedzu_ hsmy j('dnak wówc?as. że już w sobotę 
8 grudnia rł!staulltcJa "U Sliwy" działałd nor- 
malme. 
Po tf7ech dnialh po pogor7{'lisku nie było 
śladu.1'akl
 to d71 aj nastały w Polsce czasy. że 
pryv.atni v.ła<;;(.iuele w obawie przed utratą 
klu.m JW potl.aflcł stawie czola nawet kl
!'kom 
7ywlolowvm Rudnwlani prac\Uąc nocami I na 
mrozIe, zdoialI p"'y\.\rocIl" zmszezony lokal do 
dawneg(1I <.\dnu w bł}skawlcznym tempie. . 
Sz(
fu", I ...",,, I kCl" ..kll'J n łauracli ..U Sil 
wv". pani VlirH GalczyńJ!lkaj .t \'olęl juz mClu 
fJUdellerwo\.\ana (qglvm deO" nto\l II 'm plo, 
tek o 
płonlll lU i(.j lokalu. RlPstaurdlja dZiała 
pdna par4. ilI1I7UJC' banKł.Cty, d ;kot( i. 
prZ}J a \H' lU' I rozv..odo....e. orł""ruje tan 
I smalr'nŁ' p.,,,,,łki ... bal d70 prz. emnej I elegan, 
k'l'J atm 1-'1 e A na S}IVo<,stra cft'ktov..ny ..fa. 
jł.f\H." k w C7ł1SIl.' balu hf dla ;ukladu. ('hoci.z" 
ki ..... !'oll.onf pr}"at
uł II 
dł..pl
ro Pł-!.t'ł lE'rac 
() II-; 


, 
I 
, 


, 
. 
l::t
 
Y,ł!.III.. 
n 


, 
hJYon 
... rułnlQ. 
lu Lnn' 


. 


Grunt 


to opakowania 


w u 7.aklad pr, yl "'11 
.. Ul'I\". p<, .spl"(lwitd7.emu 
m.'LL' 0ł.h m yr oJTtictow)'ch 
.-- . OH Jako lllt'ł-V. zy w Polsce 
7 I U
 Yoał mł.lodt' bezposr..dmf'
n 
ł"'l"uku na k.lr!onJł' DZls zatrudma 
J47 t.""ul;o \\yl \\ drza 500 Toznegn typu 
opak..'....n. łI .....arto,;;;c tCJ proc'lukcll 
pI7.t-'krill7.a 17 mlhardow. Wymki fi 
n3 l u'}:skUJE' d.)bre. me na Iyle 
JiE'dmlk r. w.-lacYJne. by marzyc 
o drURWJ l"@wlJluc)1 technologicznej. 
KI"J."kllPm mody
. h-raz w 
WleCIE' 
tckturowl.' (,pukll\\ ama zWI)anł". SY5 
lemu ..Cubo'. w produkcJI ktorych 
spf'LJilh7UJt' SI\, hulenderska firma 
M"I.khur<..t Holland Doskonale nad 
3ją !oIf' .me do pakowama słodycz,. 
I 
Ilykulow svpkK.h (na przykład 
kakao). 
;! "izl.z"lne. a przy tym tanie 
Gd].'b\' "". PolsL"e udało Się znaJp7.t. 
udblłlrl-YlW przynajmmej 2.5 tys tOlt 
tych upakowano opł"clloby SI\" kuplo!: 
kumplo.:l lUit.
,vn du Ilh W}'twOIrza 
ma. "art milion dolarow. Z kołE'1 
Jt'dyną !ó>.f.ÓllIsą zdobycia tak WIl"lkl(t1 
kwolY je
t prywatyz.af.;Ja. Pierwszy 
kruk w tyn1 ku'runkuJuz ucz.vOIono. 
,.K..rton.' . It.
., !\amE'go dOla co FSM. 
st...1 Się JldnllOsubm". społką skarbu 
pan
twa. 
Dyrekloc C't'bul" mówI. ze m.. chl.'e 
zwallllilł-' lud.1.I, nu.' o to prz('(icz cho 
d,u. h,)' po,"uęks:;o.ai' bczrobO<'lc. Ch
 
rat zeJ WI"l"l'J i tanicJ produkował:. 
Dobre. estC'\}.I..lIlł.> opakowame do. 
pleru tl"raz. w \\. arunkach konkuren 
cJi na r:rnku. ma szansę byc w Pt"łni 
(hx.'emnn(' Wystarc:;oy tylko wyjSĆ 
lIapn'.eII\\ temu :;o.apotrzcbowamu. 
.!:opolka Z8lmef7.a wypUSCK' dwa 
Pilklety akł.'jl. Pierwsz.v ma rowno- 
""a;.."c \\.utusi: 7.akladu. drugi poslu- 
7Y do sfinanSIlv..mI8 rozwoJu. Plerw- 
s
...ństw(, w zakupie akcji mleć będą 
pral"l)wnil v firmy Aby Im to ubltWIC. 
"ilklad ?anuerza wypłaclc jak naj- 

 I",l'(-'J pl"uu;,dLY z wypracowanego 
7 v sku. a uprlll.Z tego - udzielac pra- 
l"wnlkom b('7.procentow)o.ł.h. dwu- 
letmlh P07.yczł.'k ze SW"'j kasy. Trze. 
("lIlI 7.rÓdłł'rn Plł'mfdz.v na wykup 
akr]1 maj
 byc bony prywalyzacYJ. 
I\t'. w tym PrzYPildku jednak tn:t'ba 
zi.lł....ek.." nil t'elltralne decyzje co do 
Id, wysnknSli I sposobu rozprawa- 
,-bOIma 
O. ?}'WI::IUł". !!Ipólka akł. YJna ozna 
('za "u
'h IC' innE' rozwlą.zanra w za 
krpslc nr

UII.1.aCJI zarządzam_ I sys- 
temu 
 yni:tJ::"rodzt'n Nie ma JUZ rady 
praC"nwml7E'j. Je'j mlł"Jsce,za.lt'ła po 
w.)łomu JJI zez mmlstra. rada nadzor 
l'Z<:i "NIlki. 
kladaJ.,ca !!Ilę z dwoch 
pr7.ł'dslaWIl:'Il'h zakładu I czt{'rt'dl 
oSlIb I. ....ł-"
 nątr;t. S}'stem płac będzIE' 
U7.gU	
			

/strona4_0001.djvu

			4. KRONIKA bł:S
.lDlKA 


ROZPOCZYNAMY GŁOSOWANIE! 


o ty ul 


- ..... 


na i " 
" 
 


W poprzedni... .......erze ".(romk, BeskidzJaej" zapreze..towaliśmy Ustę IcaDclydatów do DUana 10 
....jlepszyc:h (..ajpopularniejszycb) sportowców minionego ..oku W aaszyan wojew6dztwie. Dziś 
_ zgodnie z obietnicą _ przedstawizny czoJowych szlcolealowców ora>: dnlżyny. kt61'e _ogą się 
poszczycić ..ajwartościowszy...irezultatanai w 199O..oku. Czytebdą lllieć zate"'''ędą pe1Dąp....o..a. 
..... beskidzkie g o sportu AD '90, a to oz..acza, iż ....dzie ....oż.... ..ozpoCZ"'ć Slosowanie. 
"'I: '1; - 'ł ,",&6. . 


TRENERZY: 
HALINA ADA'I'IUS. (BBTS 
Włókniarz Blclsko-Biała ..:...- nar. 
ciarstwo klasyczne): od blisko 
cwiercv.iecza z.....iąlana z biel. 
skim klubem. w minionyn1. roku 
jej pOdopieczne świetnie spisy.. 
wały si
 na krajow)'ch trasach 
narciarskich, szczególnie rewe- 
lacyjnajuniorka Bernadetta Bo- 
cek. która pod fachow)'m okiem 
pani Haliny zdobyła mistrzo- 
stwo Poiski seniorek. a w MS 
juniorek była czwarta. medale 
w kr
owych zawodach zdoby.. 
wały także m in. Dowta KwaS- 
ny i Dorota Kruczek. 


STEFAN BEm;"ARtJK (BKS 
STAL Bieisko Biała-siatkó....- 
ka): przcjmt.Uąc zespół mistrzyń 
Poiski w trudnym momencie, 
nie dopuścił do jego upadku. 
sprawił, iż "stalowki u w wiel- 
kim stylu (bez porażki odkąd 
objął drużynę!) 7.dobyły trzeci 
tytuł mistrz)"n Pol
ki oraz sięg. 
nęły po raz czwarty po Pu(.har 
Polski. 


STASISLAW BI!I.ł.OGI.OW- 
SKI (Budowla.ni Biclslm-Biala 
_ hokej na trawie): prowadyony 
pr.lezcń zespoi laskarzy z Cy. 
pńskiego Lasu sWlctnic spisy- 
wal się w picwszej fazie sezonu, 
podczas rozgr)o"V\o'ck halow)'ch. 
pÓi.niej wprawdzie -już na zit::- 
lonej murawie - jego pod- 
opiecznym nie szlo. tak dobrzc 
(spadli do II ligi). ale Irzcba pod- 
krcslić. iż bielszczanie bylijcdy.. 
nymi amatorami w I-ligowym 
towarZ)'stwie. podobnie jak ich 
trener. 


MARIAN DOBIJA ( BBTS 
Włókniarz B-B. - szachy): tre. 
ner I klasy, od wielu lat związa- 
ny z BBTS
m. miniony rok 
przyniósI mnóstwo sukcesów je- 
mu ijego podopiecznym: z dru- 
żynowym mistrzostwem Polski 
.(po raz pierwszy w historii') orBZ 
indywidualnym trlUmfem wMP 
Grażyny Sikory-Giżyńskiej. do 
te
 dochodzą. sukcesy w tur..' 
rueJ8ch krajowych i zaGT-anicz- 
nych. 


A'\DRZEJ hR\'\IARCZ1K 
(LKS "Kłos" Strunie k. Stryszo- 
wa - motocross): Ol}gis świetny 
motocyklista krako
'
kiego 
KKCII\.I. od Jat szkoli młodzież, 
w minion}m roku jego w)'(.ho- 
wankov. ie odnipsli sporo sukce- 
SÓ'\-. sło\\m
jumor'-)'-w tria- 
lu, """ 
RYSZARD KRÓL (Klu1) 5pn- 
Itów A7.jat).{ kich hAtemi" H- R. 
- karate): absl1lv.ent krakuw- 
skIej A\\F. trener 11 kla
\. pn- 
siadając
' 3 DAN w tradyc}jll\ In 
)tarate - SEIDOKAN 01..11 
2 VAN " si} lu SHOTOKAJ\. 
nicdav.no z.łlo.i:\ł W Bit'h,:ku 
klub sporLowy "Bushi I, do kto- 
rcgo rnlo'Jd.lież garnie drl.\\ldnU 
ioknami. w mimO!1ym rokujl.go 
podfJpieczni u,-yskali kilkd \\ itl" 
to;cinw)"ch Tt;'zultatcjw. nl.U1. 
Wojclc{.h .'('jd) ch i Marek Sv. u.r 
c7ck zdnb" li łllt'dale '" - M P 
W .t) lu Kl.:MITE. 
lAS LACH (T KS "Lucznik 
Żywicc - luczni(.two): kuh.Jny 
7nakomib. 
t:'zon jego pud- 
opiec,ln).ch. którzy zdob)'li dr-u- 
7., no,," e wl('{'mistr7.ostwo Polski 
(zaró\\ no zco;poł m('ski, jak i ko- 
bit:'c]:). a !'ipoOi;nKł wielu indywi- 
dualnych sukc('f:;ó"" najcennicj4 
SZC, to: mistrzostwo kraju Kon- 
rada "Kwietnia i v.iccmistrzo- 
stwo Moniki D7lcdzic. rekordy 
PoJ
ki Jarosława Wa1aszka oraz 
".ide śv. ietnych rezult.ttow 
osiągnit;'tych na torach krajo. 
W)'ch i zagramcznych (wybudo: 
"anie nowego pay.lIonu przy 
torach Pod Grojccrn w Z) wcu 
było gl(lwnie jego zasług". 


'IIIEC:l\SI.AW :\IALCZł.\\ 
SKI (Gv.arrlia Bielsko-Biała 
-judo): nadal jego podopiec7ni 
nalcż-ł. do krajowt.'j c.włowki. 
B zaj(.'
ic drugiej lokaty w fi.udc 
Pucharu Polski daje bidszcza- 
nom pra\\o startu w koJcjn£'j 
edycji Pucharu Europy. coraz 
wartoscioy.b.te w)mki osiąga 
młodzież. 


STM.1SI.AW MAI KOW (U- 
:nia OŚ\\ i\Lim - hokej .:na lo... 
dZ1C): radz.icLlu szkolenio\!. icc 


J'!.z
bywa VI !(rodzie nad Solą 
dopiero od kilku miesięcy, ale. 
wystarcz)'ło. by jego podopiecz- 
ni stali się największą rewe1ar:ją 
rozgt')'wck w hOkejowej ekstra- 
kla5ic, świetny trcner,niezwyk- 
lo ,,)magaj'lc)'. ....'-_. 
. STMm;I.AW lIUGDAL 
(BBTS Wlokniarz B.B. - nar- 
ciarstv.o alpPj!)kie ): wycho\\a.. 
wea uta1{'ntowanycb .,.1pejczy- 
km\' ktlJr./'\-. w minionym roku 
ool1lt..sli ",wit' c;uk(."{'8ov. na kra- 
JO\\. \'d1 tl"a _u_"h. 1l10Żna v.)'ml('. 
nit" (. ho( 1)\ Tudl'l'ustwo Szafntn- 
,kich (.Iłlllu M.lnind hylu pr
l\\- 
UI'I\.\ \ m "71.1
It-'n
mlJ. L':ly Jł-'r7.o. - 

IJ l\1;kt-,ł
Jka. '\\ Ill.mlstr:r...ł Pul. 
...kl v. J;(I Il'. 


!otT'\:\ISł l\\\ '\1IKOł-'lI'\ 
IBKS SI.!I B H. podno"-lł-'UI(, 
dl, I' II uv. ) 7111)\\ dali o snbl(- 
71101(' bll."l
 "\ ,::rt..lIlgi'il.i. na ra7il' 
w kdl('
I)rldf:hJllml)rskil"h i spal" 
laklatl(ł\\ \ ch. Mil. lo l) Iko ."nkL\.i... 
no.ld7lejL' 118 prz} s7loSl-", to 
Iuw- 
ni€ 7asłu.ga praco,ljącego (.'(II"az 

kut{.l'.1 LCJ trcl1t'ra. 


1\\ nl'oA ,,1\ IJI..\RZ-CIIRl",- 
CIŃSKA (Unia Oi.wlęcim-ł,y£. 
'\\"iarstwo flguro".c): mimo iż ki1- 
].;oro jej w)"chowanków przeszlo 
do zawodowej rewii, sukcesów 
jej \\"ychowanków bylo niemal 
tj 1('. ile w poprzednich latach. 
pięc medali w juniorskich :MP 
oraz OSM. triumCalny come- 
back na tan
 Beaty Mól-Zieliń- 

kjcj. pil."rwszej mistrzyni Poiskl 
seruorek w historii Unii. 


GRZF.GORZ MOLEl'o'DA (U- 
nia OS\\1f;cim - pływanie): 
\\'spułtwórca potęgi pływackiej 
oświ
cimian. w minionym roktl. 
Jł-'go mlfłdzi wychowankowie 
odni
sh ..poro sukcesów. głow 4 
nic na krajuwych b3senach. 


JÓ7.FF PR7.YłWI.A (T.KS 
..Skrzyc.tne" Szczyrk - nar- 
Lian
two klasycznc) : ongiś zna- 
komity skoczek, teraz z powo- 
dzeniem .szkolI młoJzie2:.p 
ZJ"m 
najkpi<,'j świadczy drużynowe 
nustrzostv.o PolSki jego. pod- 
opicczn)'ch oraz szereg czoło- 


OSTATNIE SZLIFY 


Najpiękn.i
sze panny Podbe. 
skidzia pracują nad sobą w pocie 
czo1a. Cwiczą na parkiecie. 
przed lustrem i u.... fry7jcra. 
Oczywiście nie by1e jakiego. Nt. 
naszym zdjęciu pan Dominik 
Miod.OD5ki stara SIę z najpięk- 
niejsz
ycł! zrobić jeszcze pięk: 
niejsze. co jest oczywiscie pie- 
kielme trudne. Ale nic dla Do. 
minika... 
Chyba Już pora. aby na tr7Y 
tygodluc przed y."il'lkim finałem 
zaprezentować firmy. ktore 
W tym roku sponsorują organi- 
20wany przez BiC'lskie Ccntrum 
Kultury v. spóluic z naSZ3 redak. 
cją konkurs. Oto one: Ja val, Iła- 
sa, La Femme. Kama. Panda- 
Kodak, Trebus
h. Nikta. Ba- 
IIam. Maripol. \ipex. Elbe, 
Kentdruk. Fabryka !llcbli Gir- 
ty
h. Hemlngway's. Dommtk 
i - jakże by in3CZ
.I -- Prez)- 
dent Miasta Bielska-JJialej. 
SponsorZ)' są jednocz<.'snie run. 
datorami licznych i atrakcyj- 
nych nagród, z k1....ryd1 nan' na 


razie najban17i<.'j prz) padł do 
gustu kolorowy telewizor, 
a także wycieczka do Paryż3, 
ale na pełny rejł-'str nagrod 


przyjdzie jeszcze czas. Jedno 
j
st pewnI" - najładni<.'jsze dzie- 
wczyny z05tanq wprost zasypa- 
ne preL.cntami. (wys) 


- - 
...., < - 
. 

 - 
... iW
 
,\' . 
. 
. 

 
. 
"" 


'\ - 
. . > 
. 
l , 
. 


Foto. BOA'dl\n Ziarko 


wych lokat w konkursach. póki 
co-krajow¥ch. .- .- 
'" JJROXISLAW SACZKA 
(Gwardia Bielsko - Judo) : jego 
podópiccznc odniosly wiele suk- 
eesów. Anita Kubica zosta1a wi. 
cemistrz)-ruą Polski scniorok, 
międz)"lIorodową mistrzynią 
:Szwajcarii. a wMEjuruorek wy- 
walczyla PlJllą lokalę. Katar')'- 
tła Owczarek zajęla drugie miej. 
scc W Grand Prix Polski. wy- 
gr dla zawody w SztokholIUie 
i \\ roc1awJu.. 
 
JULIUSZ W ALUŚ (BBTS 
Wlokniarz B-B. - narciarstwo 
klasyczne): zajmuje si
 szkole.. 
ni.mmlodych biegaczy, practUc 
z coraz Jeps7.}.mi wynikami. co 
plltwierdZ11J jego w).chowanko- 
WIł-" juź w .mi!l
0!1_Yf!l 

zon.ic
 .. 
KAZI
IIERL WOŹSlCKI (U- 
ma Oświęcim -lHyv.'anie): trc-: 
Iwr--koordynator st!kcji płyv..ac.. 
kl<.'j Unii, w 
ztabic szkolenio.. 
\\). m PZP znow może POSZC2Y- 
'-IC się kilkunastoma medalami' 
i kilkoma rekordami swoich 
pc,dopicCZfl)"Ch podC7.aS MP se-. 
l1im"ów. jW1iorow oraz OSM, 
także wartościov,. )'mi wymkami 
na zagranicznj"ch basclUich 
(głó\\nie Joanna Giere
). 
lAROSL!I.W WĘGRZYN-. 
K1ł:\UCL (LKS ..Skrzyczne.' 
Szc7..)'rk - narC1arstwo klasvcz4 
ne): od niespełna dwoch lat ząj4 
Inł.ue się 5zkoJ<.'niem. kilka rnie- 
s
cy ternu zostal 'renerem kad- 
ry narodo\\"('j polskich skocz- 
k6w. nadal pomaga w pracy tre- 
ncrski('j w szcz)"rkov.skim klu- 
bie. 


DRl'Ż\ '1Y 
- JlQkelsd na IQdzle UnII 
OS" lęcim - Vo-lcc1idcr ekstra- 
klasy. 
- Hokeiści na trawie Budo- 
wlanych 8ielsko - wyst
po- 
wali w I Jidze (ha1owej ora2 na 
zielont>j murawie). 
.- Judocy Gwardii Bił'lsko 
- wywa1cz.yJi drugą lok
t\. 
w Pucharze Polski. awans-do 
rozgrywek o Puchar Europ,.. 
- I..ucznicy LKS ..Lucznik" 
Żywiec - druŻJ,r..ov.i wicemist- 
rzowie kraju,  Łuczniczki J..KS .:J..u("znik" 
:lywiec-druż)"nowe y.lcemi...t- 
rZzVnie Polski. 
- Motoc) klisci Bł'skidzJ..ie
o 
Klubu J\.lotorowego w Biel.;ku 
._ zaj
li.drugą p07YCj
 w klasy- 
fikacji klubowej MP w rajrl2ch 
Enduro, 
_ Szachiści BBTS Włó1..nisrz 
Blelsko-8iała-dntŻyno....i ml- 
strzo\\ic Polski, 
_ Slalkarki BKS Stal BicI- 
sko-Biala - mi<.:t.-zvme Pol.s:ki 
ol"az zdob;) wcz,)'nic Pucharu P04 
!ski, 
_ Skoczko\\ie LKS ..Skn:n:z- 
ne" Szczyrk -druzynowl mlst- 
rzo\\ je Polski w kOllkursl(
 na 
dużcj 
!t
c

i. . ..... 
 
1'oriiżC'j 2:arnleszcza
y d;uy,i 
kupon plebiscytowy. Pr7yporni 4 
namy, iż głosować możnil v.'Y- 
łącznic na nazwiska i zcspoły 
umieszczone na nas2£'j lIŚcie. 
Wyłącznie nn orygina1n,}"ch ku- 
ponach. z których ostatni ukaże 
się w numerzc l7styczn1a 1991 r. 
Głosowanie trwać będzie do 19 
Itycmia 1991 (decyduje data ste- 
mpla pocztowego). Wysłac moż- 
na dowolną ilosć kuponów 
-wsZ)'stkie wezmą udział\\" lo.. 
sowaniu atrakcyjnych nag['ł
d 
rzcczo\\.'"Ych. Nasz adres: R('dak.. 
cja ,.,Kroniki Beskidzkiej". 43.. 
300 Bieisko-Biała. ul. Dubois ł." 
Prosimy o dopisek: "Plebiscyt 
sportowy". A więc zaczynamY.M 
(AIW). 
" 


KUPON 
PLEBISCYTOWY 


SPORTOWCY: 


1_ ...
...................................... 


2. ......................................... 


3. ......................................... 


, 


ł. ......................................... 


5. ......................................... 


6. ............................_.......... 


7. ...."............................"..... 
l. ......................................... 
8. .......................................... 
10. .....................,................... 
TRESERZY: 
I. ........................................... 
2. ........................................... 
3. ........................................... 
DRUZYSY 
l. .................,.....,....."............ 


2. ........................................... 


3. ........................................... 


lOlit ..........................
............ 
Naz,," isko ............................. 
Adr('s ......._ .................
.
_.... 


......................- ........................ 


Pegazki 
(Spod Gwiazdki) 


UU"l1ga kolędnicy! W zu;iązku ze $pculajQr1Jmi gwtuzdkatnt Tadzio- 
mil otoczyć szcze9ulnq optekq GWiazdę Betlejemską. 
Poeci z Beskidów liczą na '0. fe Tli !lwy prczydent zadba wreszcie 
opelnll zlob - dla Pegaza. 


Od wtlwolanego ducha pc zJi do my SI(. że zm
czonCJ. 
kaTmicielka nasze) kultuTy udaje ...f na ...astuzt "łY odpoczynek do 
.szwajcQTłi. 


UbllWa ksiqgarft i bibliol 
k6w. 


um T 


c. Przllhywa pólg!ÓUJo 


Kto jest f1cju,iększym u.....-.qiem poeLou-? Nie kTJjtyCJJ. nie techno.. 
kraci, a...... prOu."1T UniI bmqJ. kt6rum się nie POWlOc:Uo-' 
w pisaniu wic1".sZIl. 
Do życzeń. notvOTOcznyrJ
 d(ilac '1m1l pOił ą iufinil1o("ję. że StO. 
IVanyszenieAutorolL Pvlsku>łj. te na .}tl2:Sl"m czasie zostanie przy
 
jęte do Międzynarodowego StowaT2l1 'ma. Autorów. Biebki Od- 
dzial SAP-u. Z braku sl('dzlby, T1W u #"' "ZUiLsę zainstałou'at si
' 
WP"Tl/żu. 


Nasze Pegaz}d 'eż VT MIL 
wzwiązkuz..poł ....ną.. 
z samych d10hlu 


1111 IUI 
fi 'gr"Pllk 


m. OstTzcgl1l ł1a$. źli 
w brd'l się 
kladulJl 


{ 


Spisali; S. GQ.... 1. Wąlro"blt"
		

/strona5_0001.djvu

			KHONIKA BESKIDZKA. 5 


CZAS 


ZEGARMISTRZA 


Wlaśnie na Nowy Rok ...inie 39 lat od czasu. gdy skoczuwsld zegar,...!stl!'z Jan 
G_szczyk po raz pierwszy usiadl przy wlasny,... warsztacie. Po pięciu latach 
przeniósł swój zaklad na ulicę Bielslrą i wybudowal do,... przy ulicy Katowickiej. Od 
tcj pory dni upływają DlU wedlug ...iaruwego rytonu. wyz:nac,"o:ncgo tykanieon 
zega..ów. któ..e aaprawia.. 


Więc codziennie: pobudka o szóstej. 
śniadanie i dn do w lu. Po drodze 
znaki nOWOC7e
II"'
"'. w ....aC).m miast<.'CZ- 
ku stacja benzynowa myjma automa- 
tyczna. punkt sprzt 
 zy samochodów. 
Teraz jest nicpr7.'Jcrnmc. ciemno. C7.
sto 
pada deszcz alb "" dgotny snieg, ale v os. 
ną. lalem i W("7 mą Jcsllmią ta dcoga jest 
wec;clsza, zwłas7cza gdy zapowiada sie 
pogodny dzień i słonce szybko wznOSI się 
nLd ,'\:ysokic drzewa od strony Pogórza. 
Zanim w zakład7ie pojdwią się pierwsi 
khencl, trzcba zdpalic ogteń w piecu i wy- 
regulować zegarki. KliencI są przeważme 
nieclcrpliwi. chcieliby mieć zrobione na- 
prawy już nie na dZiŚ, a na wC7oraj. Pan 
.Jan tłumaczy. że naprawie zegarek to nie- 
to samo, co posmarowac maslem kromkę 
chleba. Przynajmniej dwóch-trzech dni 
trzeba, by poobserwować mechanizm 
i dostroić każde tik-tak do zgodnego chóru 
czasomierzy. Jest .lbyt ambitny - Jak 
ka7dy zegarmistrz jego gen
racji - by 
podpisywać Się pod P05p'('sznymi fuszer. 
kanu obliczon}'lni na '. (ml.....t cnd....;
nnc o u7ytk.... 
jalt ( :; c y .vka ( 
ktr
 71 
J tn Inl'..UI,IIŁ bC.llllegow)'obraziL -- 
"* * * 


" 


t<1 rs:/y, to"rn dłużej mu..,i 
Jnko atu ",-ci je o 
.duch ......,. . Lwn}...a 
Iy na .Lm e 
mowar ....,hemjego 
ratuszo" "",U{) zegara, 
p ren Itu 
al -')ieł..r:aJ, I Iy pleruądz - większa operaty- 
wno);:.... Kierownicy aptek Cefarmu skazani 
są - na płacc, wcale Ule U7.aJcżruone 
od W\ 
")sLi obrotuw. 
Ob-. . w prvwdtnych aptekach wzros- 
h,n1110pro".ent . iestety.ruesątowwięk- 
I a 
 o t ,v. pełr 
j Lzynnosci. Nie 
7na I reaJizowac reL 'pt na lekar- 
stwo ..uo - - :I. '. Wymka to przede 
w 1 udnc ci w zakutne wszyst- 
kich ....irOwJZ'Ow i komponenlów. Z ich 
nab) "I ją ta. że trudnosci prywatne 
hurtO\. me 


DOKOŃCZENIE NA STR 7 


T eatry w Czecho-SlowacJI sięga- 
j ją po t
maty do nIedawna za
 
. kazane. T.Jh.j;
 Scen..llJo o l sh3 Teatru 
\ " "" Czeskim CiL..'tzynic. \V tym roku 
wystawiła. już dwie jednnaktowki 
. dysydenta - I)rczydenta Vaclava 
I-Iav]a, pr7'1 ttowuje adaptację 
..,Iiubusia Fat:.!li ty i jego pan:t"' 
emAgranta Milana U:undery. a pre. 
, mierą 211istop 1.\'ackicb iPatrach od ro- 
ku 1963, a wc \Vc7e
niejszych po,"o- 
jennych latach także nie! 
, - -AtciŻa
ę przeprowadzano w Czechos1O: 
",,'a;:ji o wiele brutaln.icj niż w Polscc Widu 
ludzi odciągnięto skutecznie od WIary. ku- 
sząc vi miarę dostatnim życiem. petn.ymi 
:pólkami w sklepach. Komunistyczni władcy 
pozamykali wIele kosciołów i zakonow. tłu- 
macząc to brakiem potrzeb religijnych S})O-. 
łeczenstwa. Owszem. w okres'e BozC"go Na- 
I rod..zenia mozna było usłyszec w radio i teJe.. 
. 
j kilka kolęd, traktowanych jako. . PiC- 
!mI l
dowe._ Ot. i wszystlto. 
t 
, 


rl raz, Po 45 latach przymusowego ateiz- 
mu, odr
dza £' w CZeł.ho-Słowac:J1 zycie 
rE. "le. O
I#J k
ielne dzwony. wraca. 
jąduswyr....7.a...::uaiu: 'żaizakonrucy. Teatry 
mo ił znuw wystawiac jasełka. MoJżliwość 
taką mi
.1y po wojrue tylko raz, w ]968 r. 
pl iS Ialkunastu nli( ię<:y Prask.Jcj WIOS- 
n}' Polacy z Zao
.
la do dziś parmętają graną. 
wówczas na S Ue PolskieJ w Cz.;<.:kirn 
C __-yrue .)'astorolkę" Le<>na Scbillera. 


I.. 


kro 
w I 
kaplta 
'\ dlo 


ANDR7F.J OTCZYK 


grup
 Pola1:ow z domów zagrożonych za- 
Wi! IlCm z OWI tu J: I 'ch prze. 
SIt:' 0-.,.1. '')nych m ..w..... dbano. by 
d:". I ::121 nie m .ali jUZ w jednym 
rnL.. 
u. 
Mali'Ją
e zainte:.c ,'anie pnlskim 0;;10-- 
wcm i h r"\lucą wid'u: w pol'ikiej k...ięga- 
mi w Cuskim Ci('')Z)IDc ł w t?łntejszym 
teatrze. D.,udJ.o drc 
 l..su i m" ) kt3 
już może kupowae. a na te:łł,rcl.neJ wid&- 


Betlejem z Zaolzia 


'rym razem reŹyser RudollMoJ1ńskl sięg. 
nąl po t"'
t Lucjana RydJa z lC:{)4 T_, bo 
ZI121a..z1: w nim treści aktualne na Zaolziu 
takze dz1slaj RJ."del posłużyl się ewangelicz- 
ną opov .ocią o narodzinach Chrystusa, by 
przckffi':8Ć gorący apel o narodową zgodę, 
solidarność, poszano\\-anie ojczystego Języ- 
ka. Żądał, by P01skllud mogł Się modlic po 
polsku. Grał S\'woje ,.Betlejem" po wS18ch. 
wf.Tod prostych ludzi, którzy mogli mieć 
wątpliwości, do jakiego narodu i państwa 
naJeżą. 
Po wioskach i 
ach robotniC7.l'!go 
Zaolziajeżdzą od lat aktorzy Sceny Polsk1cj. 
Zn8Ją metody czechiza<:ji i rozterki wie1u 
Polakow, szczególnie mlodych. którym 
w karierze zawodowEti nie pomagalo manife. 
stawanie polskiego pochodzenia. Znają me-- 
tody rozbijania gnjazd polskości: gdy np. 


wni dominują siwe «Io'wy. Wielu rnłod}eh 
Polak,jw zado\'rsla si
 dyskoteką lub kuf- 
lem piwa. 1.illmaczą się z"1.pracowanicm 
i brak m czasu na luksus,jakimjcstd1a ruch 
uc' :7.erue w " rciu kulturalnym. Teatr 
7.aIIC7.aJą do 7Jawisk. trudnych_ Wolą rouyw- 
kowe kU1o. . 
'ń iedząc o tym wszystkim RudolfMolińs- 
ki, klerowrnk artyslyczny Sceny Polskiej. 
zdecydował się przypomn1f'c Rydlowe apele 
o jednosc i wiemośc polskości. To, co dla 
widza w Polsce możc zabrzmiec naiwme, na 
ZaoJziu odbierane jest ze wzruszeniem, jak 
aktualna prZcstroga. 
Apel o jednooc wiąże się tam również 
z podzialem wyznaniowym. Dominują ka- 
toliL'Y. ale trzecia C7ęśC zaolzian.skIch Pola- 
kow to ewangelIcy. W tej religii matka 
Jezusa niejest otoC'".wna tak wielkim ku1tem 


jak u katul1'.-ów szczególnie polskich. Tyn.- 
czasem w .Jolkach Rydla własnie Matka 
Boska, KroJowa Polski. pro5i. Jezusa w pło- 
miennyd . )\l.3ch o opickę nad gn
bionym 
polskim Judem. Reżyser chCIał stworzyć wi-' 
dowisko ekumeniczne, gromadzące na Wl- 
downi PoJakow (i Czechow) bez względu na 
wyznanie. Pragnął by wspólnie z wykonaw- 
cami s - wah naszc wspaniałe koJędy. Sko-- 
nsu1lował więc tclcst z ewangcHckim bisku- 
pem. WroC1ł z tej rozmowy uspokojony: 
u cw
ngelików Matka Boska nie na1eży do 
grona 5\\ iętych, ale uznąią Jej wyjątk.o-- 
Wvsc.. 
Widov. isko jest monumentalne. Przez Ry- 
dlową szopkę przewijn się ponad czterdzieś- 
ci postaci. Gra WIęc cały zespol Sceny Pol- 
skIej oraz :spora gromadka utaJentowanych 
amatorów, na czele ze znakomitą goralską 
kapel"! z Mos.ow k. .Jabłonkowa. Kolędy 
ogóJn1e znane uzupełniono pastorałkami be- 
skidzkimi, a nawet pi05enkami ludowymi 
z Zaolzia i naszej strony BeskIdów. Wsparua- 
ły wiejski głos t.ijawrua np. Renata Puta- 
lacher. na co dzień klCI"O\Io'J11k literacki Sce- 
ny Polskiej. Sceny z udzi.aJem aktorów i pra- 
wie pra\\-dziwych pasterzy i ludowych mu.- 
zykantow naJeżą do najbardziej udanych. 
Nie zabrakło tezjasełkowego humoru. któl)" 
łagodzi patos malowniczego, choć bardzo 
statycznego finału. jakim jest spotkame Po- 
lakow u Jezusowego z1obka. Na Zaolziu 
oklaskIwano je długo i gorąco. 
2nzlsł.A W !\IfEMIEC"
		

/strona6_0001.djvu

			n. .. . 


G. KRat-,IKA" BESKIDZKA 


. 

 


, 
UTRACONE IIROLESTWO 


- 


o PSTRąGU POTOUOWYM (sabno fa..io ł..utta L.) RO. 
DEM Z WlI.PIENICY PISlI.NO NlI.WET PRlI.CE DOKTORS- 
KIE. NlI.UKOWCY UZNlI.Ll, ŻE ŻYJąCY TU PODGlI.T.UNEU 
TEJ SZLlI.CHETNEJ RYBY ODZNlI.CZlI. SI
 SZCZE
OLNIE 
KORZYSTNą GENETYKą. NIE PRZYPUSZCZlI.Ll, ZE BO- 
HlI.TER TYCH PRlI.C PRZEJDZIE WURÓTCE DO HISTORII. 
JlI.U FlI.RlI.ONGWIE... 


\t 
t 


połów r.)'b w Wapicn \ d , już 
masowo. Nagminnie lekc.. .\'a .nu 1-'1 z
pi- 
SYt obowią71,Jjące na \\.sz\'.slki....h Vo.-.dach 
pstrągowych. Personel sl ii pomp a.. 
Yrial mtecv.cncji: nic za to bd opła(...ny. 
Pstrągi znosiły do czasu tę prl SJ'C. PotL m 
nastąpił kataklizm.,. 
Któryś :z pracowników sladi pomp. 
rnieszkającw "Żabim kraJu, zl1to\\ał s ' 
kied)'ś nad rybamil ktore po opus7cz('niu 
stawu hodowlanego gmfły w pl} tkim sta
 
widIe. Wi('c jadąc do prac}, 7abrał7e sobą 
dwa \\iadra pełne rybiego chwastu, 7a.. 
mierzając nakarmił: wapienickic po;;trołgi. 
Wśród cyb, wsicdlonYL.h w ten sposob do 
WapieniL."'}". znalazły si(" nicstel)' S7czupa. 
kii okoni
 obu płci, gatunki nu:'pożądanL
, 
wr
cz szkodliwe dla ichtiofauny wysoko.. 
górsklcgo jeziora. PJodnosc tych gatun- 
ków spowodowała, że \l.apiemckl pstrąg 
znalazł się wkrótce w def
n.s)'v. iL'. JL'gP 
potomstwo, rodzone 7 trudem w penetro- 
wanym przez kłusowmkow dorzeczu 
zbiornika. było dziesiątkowane przez wy- 
głodzońe watahy drapieżników. Cnstc 
i ubogie w mikroorganizmy wody jezjora 
nie gwarantuwały bowiem intruzom inne- 
go wiktu... 
Ilohtiologowie PZW propono\\dli, aby 
wytoczye "agresorom o wojnł;' biologiczną, 
wsiedlaJac do jeziora kilka ton ""' \ rnsm('- 
t} ch, niezv..yklc żarł0l7nvch pst....ągo'" tę 
czo\\ych, ktore rozprawl1y się juz nieraz 
z podubną ekspansją mcpoządanych dra- 
pieżnikow. Skąd taki wybOlo? Otoz st4d. 
e 
.pstrąg tęczowy...nie rozmnaZd 
I{' w na- 
sz}(.h wodach i spełnia \\)o'łącznie funktje 
selekcjonera. Zabraklo jednak pi('nu;dzy 
na przeprowadzcnie podobncj operaLjl, 
v. ięc ludzłc. ktony ro7umieli jak ogromne 
straty ponosi polska przyroda, godząc się, 
na bezpowrotną degrada
ę wapiemcklej 
enklawy pstr-ąRa potokowego u
kah 
- Z niecierpliwością na zapowuw.any .,D7ien 
Zero": remont ..ekranu" zapory wymagał 
bowiem opuszczenia wody do zera I sLwa- 
n.ał warunki do skuteuncgo odło\l.it'ma 
akwenu z niepożądanych gatunkoVo rybo.. 
Dobrych chęci nic można odmówic gos- 
podarzomjeziora Zakontrakto\l.d.li nm na- 


U stop rezerwatu pr7yrody Slolawie. 
w zle\l.ni potokow Barbara i Wapienica 
rozciągaJą si
 kryształowu l.Z' "te v. ody 
Jeziora zaporowcgo \I. Waplt'I"Iicv. Gospo.. 
darze jeziora (Wodoci..gl i Ld
Y Pall.st\\ o. 
we) nie zabiegali mgd} o p07wolt'nie v.. od. 
no-prawne .,do up..av. lama f} bactwa". 
.Jezioro pełmło wyłączmc rolt; 7blnrniką 
wody pitnej dla Bielska Blałej. W daw- 
nych czasach wygospodarow}\\ano zaw.. 
sze drobne sumy' na zar} bianic ak\\('nu, 
bo zainteresowanie nauko\\ cow wapieni. 
c-ką mutacją pstrąga poloko\\ ('go dawalo 
mądrym ludziom wiele do m}"slenia. Glu. 
pim również. Naciski ze strony 0\\ <'Lesncj 
nomenklatury powodov..aly, że mniej.. 
f!izym lub więks7.ym prominenlom b. PRL 
od Gomułki poczynając na... m7ej pod- 
pisanym kończąc, udzieiano b(',pra\\ mc 
zezwoleń na ..sportowy polow ryb w jezio. 
rze" Nie było to naj\\lt'ksze niŁ'S7c7{'scie. 
Nawet w najsłynmejs7ych parkach naro- 
dowych swiata istnieje wąska I7;rupa 0,5('. 
lekcjonerow" 7Wler2) ny. ktor)'(.h dobo[ 
oparty jest na zupełnie odmicl1J\\ch kr}- 
teriach. decyduje etyka, z ktorą sZ3(."Owni 
goscie wapienickiej enkld.\\'Y me....lL'lc nie- 
stety mieli wspolncgo. Zda....7ały się jed- 
nak wYjątki: do grona osob uprcm niony,"-h 
naJe7ał np. b przcwodniczacv PRN w Biel- 
sku. Władysław Gąsior, wędkal z 7 ,.armło- 
wania i uczciwy c71oYo.'Iek 7 urodzenia. To 
on 7łowił w Wapi£'nky na 
plluung naj- 
większego pstrąga, \"'d.7ąc.."'t'go pnnad 4 kg' 
Inaczej zachow) wali się członkov. ie ek lPY 
rządowej, którzy w domku nad jeziorem 
urzą.dzali wielodniowe balangi \\"ow- 
('UIS rzesano wod(' sieciami. a .,gor}le" 
!l>trZf'łali dla zaba
)' do r}'b, prze'" Rznie 
bt'z !tkutku (Antoni Pvsz, b. do,orca zblo. 
rnika). Gierek jadał \9'i('c pc;trągi \l.prost 
z patelni. W w('dkarstwie nie gusto,,",ał... 
Nastał czas wojny o Wapił:"nica .iako 
I strefa ochrony sanilarnej byla nierloslc.'p. 
na nawet dla prominentnw Nastijplła cks- 
pam.Ja kłusowniko..... , ktor7)' przLonikah 
bezkarnie prZł'Z dZiurawe ogrod7cnic 
zbiornika. bo 7akładu pilno\\ ano \1.:) łąc/.. 
nie od frontu. Ale \l.arstwy upr"'Y\.\.llcJo. 
wane odbiły sobi(' tę stratę. Po 7mesit'mu 
stanu wojennego n'z\I. olenla na 
pOl"lov.). 


, 


"""",,!! 


, 


\ 


. 
- 


;:
 


"'"' 


, 


- 


. "', 


,.r 

-1" 


t 


" 


.... 'III; 


< 


- ..::!!:"- 

 


. 


" 


_--;o, 
118  


. 


., 


Słynny o,domek nad jeziol'"em". Jego mury to niemi świadkowie orgii. urządza... 
nych tu pod ochroną stada goryli przez wszystkie generacje polskiej nomenk- 
latury .0Zielom" proponują. aby stworzyć bazę ekologiczną dla ochrony niepo... 
wtarzalnych walorów przyrodniczych doliny Wapiemcy Jeziora r6wniez.., 
Foto: Tadeusz Patan. 


lowó\\ i poz)'skat nawet ieh wsp6lpraer 
w t)Dl. I.! udnym przedsięwzi('du. I 
Gospodarze jC710ra nie pOinformowali 
goczałkowlckich rybakow o odwołall1u ak.. 
Cjlo POZiom wody w Wapienicy spr7}')ał 
skutet:.7nej selekcji ryb tylko przez dwa dm. 
DzIS: Wapleni(.a jest wypełniona po brzegi. 
Sz 'upakl I okonie s7ykują si"" do \.\.Io
('n- 
n}'ch godowo N!c,t-iele już szans na to, aby 
opiewany \I. literaturze naukowej, pSlrag 
potokowy \\.apienicki('j genŁ'raCjI Od7YS'(ał 
swoJe krolestwoo Wapiemca pozostaniL do- 
meną r\ b, którycl':l. chronic nie trzeba. 
A prace doktorskie na t<,n temd.t I('piej 
odłoz
'cna pollW.gd71C' kurz pokrywa bada.. 
nia nad mumiami faraonow.. 


wet zawodo"",",,°ch rybakó"", 7 Goczalkowic. 
zapominając. zc me wolno im podjąc od- 
lov.ow w Wapienicy bez ważnego pozwole. 
nia wOdno prav..nego .do uprawiania ryba: 
ctwa". Wyjedndno takie zezwolenie 
w Ur7-{'d:fll' W(.jcwocbkim. all! ludzi oblcciał 
strach. W Waplt'ni(.}' koncentrowały si
 
ostatmo działama Pracowni na Rzecz Istot 
Wszystkich. ..Zidoni o , plkictov.ah drogi do. 
jazdo\\C' dojeziord.. Widok rybako'A zsiecia. 
mi moglL) pobud7ll' Ich dn d7ialan o a wow 
czas. o, ...nie moglih}'..m}- pnewieić 1K'z- 
pit'('7me odłu'A ion}'("h n b CS7czupakm.. 
i okum) do Jeziora Ż,"v.. il'C."kiego. «dzie 
mial)' zostac "przesiedlone". 


Jcrzy Erdmaliskl. ki('ro\\ lUk gospodarst- 
wa rybal kICRC) w Lace jest oburzony takim 
sto.<;unkiem do .sprd."
 -Była to Jecł)na 
okazja, aby uwolnic sł}Onnego wapienie- 
kicgo pstrąga od agrt'!'.} '" n)ch konkurf'n- 
łów pukarmov.. 
'('h. Należało przeprowa- 
dzic z ..Lił'lon"mi.' r07.mowy wyjaśniają- 
ce, przekonac i("h o nadrzfdn) m celu od- 


TADJ-:LSZ PAT.
" 
I 
 Jrsl n
lk O:;UiI a 10 tun \\ "....m.n go o 
pS1l'ą
a It;( "'(1\\,'''-0101.'' K0'<"7t na dLI,-'n d71
1I '-LY 
nk 20 rllln złuh clIo Do JIIpra" v J'-'SLC:i'JI I)f)- 
""r'"iII oAJ<-!'h \lda Mf urolowal: ,"ap "I' "le 
p!uln ::oku NI,--ch zluwl j(' saln. dU7,"0Ion-ł ,,-ol, lOT.. 
ną. 11I"l.nd-ło n1l'IIMłij ;q.:oolną I. prz,ykaz.iulI'-"ln 
boskllll I "l"g.ł.IJIZil.l)jn)lIIo' 


a dZlarl('k Antoni radi.lł. bv przybyszE' 
 Re- 
publiki FederallX'j ..WTa21h svbu:- mogłlt'to. 
u..u1 do rz... o, PozmcJ okazalo się, ;tC kaseta 
nie zostałd skasowana, tylko mćtl rekordel' 
cos tam pokrfc..11 UL I('chy b) ło spnrn 1 wszys.. 
l")' na SzU\-"SCle w
zystkJln \l.'sz)stko ""yba.. 
C.łyh-.. 
Na \\eseJu w j('dncj z wiosek koło Sko.. 
c
o,,",a zauv.az}łcm sympal)'cznych staru.. 


Od tego momentu pećhowc wesele poto- 
czylo się już własciwym tor
m Po ruku 
dowiedziałem się przypadkowo, że wy
zedl 
Z domu J wci{'lo go juz na dobre. 
Kotejna. wesetn
 anegdota pmaarla 7a. 
skakującą pointę. Któregos dnia pewna 
pl('kna pam Barbara poproslla o \l.yknna- 
nic kasety z wesela i slubu Przed dZI'-'Slęuu 
lat) robIlemjej totki na slulHe, aj"-'j 
wldd- 


I tak oto wierm' i "luźf'bn,' totumfacklo 
przelStou) ł SIt;' L. druzby w kolł!jnego ,Jele. 
nia" nieszczęsliwej pani Barbary. 
Ludzi(> kOL hają weselne wideo. myślą. że 
fundują ..oble pamiątk(' na całe życie. Pra. 
wda j£'st CZf'sto nieco inna. Po kilku prctl ek - 
cjdch kasf"\a wędruje do szafy i następny 
pokaz odbywa su: zap
\\ne juz po I'"OZWO- 
dZIP 


O d kilku lat kręcę na wideo filmy 
reklamowe i - ..dla chleba" 
- wszelkiego rodzaju uroczystości 
rodzinne; w tym śluby i wesela. Nie 
brakuje w tej pracy komicznych zda- 
rzeń. 
Już pierwsze wesele- jłlkie rl'j£'slrowałem 
w Bielsku na kas
cle VIlS oka7ału Się 
2jawiskiem bardzQ osobliwym Przyc,} ną 
był ojciec pam młodej. podobno od PU?I1I\'.' 
dzy zimny, ale kutwa slrdszlma. Kled,t 
goscie weselni usiedli do stolow, ojuukk 
zaczął krążyć po sali. zaJ(łądajac biesiadni- 
kom w talerzco -- Porut". pan Się 'Ile za. 
pominosz?--rzekl do młodego czło\l.ieka 
- Nie jeste$ kochasi u na rzacloll'yrll ba n- 
kiede i wstyd. :Zf'by się tak obJadac Już 
trzeciego kielicha pan piJeSZ ,;a"l do siebie, 
poczF.koj part jak będzlt" Jakls toast. . 
-- Ja pana obsl'ru.'u,X' od dłuższego cza- 
su - stwierdLl1 ostro, z"," r..U'aJ-łc si.... do 
kol£'jnego goscia. -- CI&{KI...I"IZ pan od stoli. 
kc do stohka i gorzołę irmyUl sviJasz. 
- Na parkiecie nie mngło b}c zadnł'j przy- 
tulanki,gdyż od razu
łosno rCd
(J" al, ze lO 
porządne wesele. a nie jakd
 tam d} :skot('. 
ka. W końcu napuo;;cllem na me
o młodt'l";o 
pana. Chłopak uSiadł z ojczulkiem na boku 
i podldł go mocno ..7ytl1lowkcł". .po poł 
godzinie teściunio kimał przy stole I do 
potnocy b)'ł Z nim spok()j .. 
- JJyłem na v..'eselu. 7 którego w\ paro\l. a1 
pan młody. Z początku m}SldnOo zc posz
dł 
si(' przewietrzyć Kiedy I1IC ,,",rat..d.ł po go- 
dzinie, zaczęto !'ii
 niepokui{ o po dWOLh 
godzinach szukało młodegn .mnko3ia pol 
wesela. O trzeciej nad ranem brat pdnd. 
mlodego odnalazł sprawc.... zamieszdl1la 
przy barku w .,Tł'atralnej . NI'-' pomogły 
tłumaczema, że to jeszcze CZfSC ka\l.alcr- 
skiego wi('czoru R('prymc'nda b) la ostra 


Na "",esoły:.:n. 
ślubny:.:n. kobiercu 


szkow. Oboje dobIjoii osiemdżiesfątkio Spo- 
tykałem Ich już wc..
esniej na wiŁ'lu innYlh 
ucztach west'lnych w tym rejonie. Podszed.. 
lem i .st\l.ierdzllem. że muszą byc bardzo 
szczęsliwi mając tylu znajomych i kr('w.. 
n)'ch w C'd.h'm puwiecie deszynskim. Sta- 
ruszka usmiechnęla si(" kwaśno. a jej part.. 
ner pobladł w £oczach. Złapał mnie za rękę 
i błaga1nym głosem powlcdział: -- PTwłzC 
pana nlelh pan me nikomu nie mówt panu. 
JlTzccil.'ż tak dobrze .z oczu patrzy. MU tu 
nikogo nae znamy. Jesteśmy juz starz]/ 
ł nudzi się naTII siedziec w domuo LulJ1mv 
czasami poslu.<.hm' dobrej "mzyk1 posJ)te- 
wac sobie. pO(lgląrlClc młodych ludzI. .Bła. 
gam pana. nil'ch 110$ pan nte zdradzI. lnu 
Z ŻUllq W slJb{J(Y jeźdztmy pod koścu>ł. 
Sklodamy T1ltodym paTOnI. życzell1o. tł.:'Tę" 


Wr('ęz od\'I. rot na hlc;torię miala kasł'ia, któ- 
Tą ""' ykonalem na ..Iulnc w SUd1Cj BeskIDz. 
klt
o Uroczy
lusc b}la podniosła. .zjl.'Chala 
.rodzina z calcJ Pobki. W
ród prczcntow na 
czoło", \'sundl ..,,1(' podarunek od brata pani 
mlodejo Pr
} '" hał on specj.unie na uroczys. 
too;;( , mermeckieJ!o "mobajtu" i J)rzywió
1 
nkazah magO(oln\
 Id. r..iedy po slubic goscie 
pIJ\.\. I UClIJ do \\ c:.t'lncgo domu krewniak z ..e
 
fu" zapragnal pot:.hwalil:: się swoim prezcn.. 
tern. ZJ.propono\\ al ab). śm). obejrzeli na go- 
rąL"O sakram('nlaln
 "tpk". CofnąJcm kasetę 
'\lo kam{'rze i v. f(;-{.z
 lem prz;ybJo"szowi znad 
Renu. po sI . mej projekcji i odebraniu 
kascl
 za Boga filC rno
k'm znaleźć wrekor. 
der 
e kall \ ki ze 
lubU. Przerażony t.) m 
fdklem poinforWt'l\\dł€'m pal'\a rnlodego, iż 
po(h a
 pr ' '1 mu
i.ł.lo nast('powaćjedno. 
c,.t ,nie 
mĄ. .snU- obr .U:U. Pani m10da do- 
stala dmnku I ZdCZ\ la o;;pazmatycznie plakat. 
Pan młod\ LI('ILI na I.1dll'\\ SZ\\ agra w gęb
' 


kiem b;ył ni('jaki pan Andrz(.j W 1984 robi. 
łem ponownie zdjęcia z kol{'Jntogo slubu 
zmysłowej Basi. Druzhą trad}'c)ojm
 I t)o'm 
razem. został pan Andrzejck. Rok temu 
mialcm zaszczyt krfcic \00 Ideo na jt'J kolł"j- 
nym slubnym kobiercu S....iadkiem uro- 
czej Barbary był ten sam nił'7łomme v.it:'r- 
ny pan Andrzej. Tuz przed sv..i('tann 
pot 
kalem PU) padkowa etatnwcgo druzb«,' pa 
ni Basi. Kupował Rranato\l. y garmtur L.o- 
baCZ} ł mnie i krz)'knąl radosme: - Jak Ił' 
Szczfslie, źe pana widzę! W drugi dUCJL 
Ju:iqt musi pan koniecznie rlOkrfcu. kasdę 
%
 sLubu i u.."Csela Basi. Zatkało mnie zUpl.'ł- 
nie: - Masz pan zdrou.ie partie Andrzt')u, 
bfdzle lo już zapewne cZ'u'I(lrty raz z rZfdu, 
-- Co tez part mowi --- rzekł oburzony -Ja 

szcze JI1gdy nie bylem .żonaty, a że Ba
m 
t1ie mogla dotychczas trafie na swojego to 
już inrla .sprau"Qo Mallł nadzl{ że Iym 
Ta"",," trof
a dobrzr. 


DOKONC7ENIE NA 5TH 7
		

/strona7_0001.djvu

			DODATEK OGlOSZENIOWY . 1 


BAZAR "K.RONIKI 'BESKIDZKIEJ" 
. . ' ł. _ . .. ,. 


PRZEBOJ 


BI'8R1.YII ogrodzenia l 
dl'zwi gaważowe J 
g....aże, ....aty 
zabezpieczające 


.utomobilistow w I!I:D 
REWELACYJNY 
WY.łfRYWACZ RADARU 
-C» C9bra.. 
.0 aabycia w sklepie 
"KONWALIA 
Bielsk.o-BiaI.I, uL Barli(ki
ro Ja 
49306 


POLECA 


'8it"1sko-JJiala. 
ul. 7y" if'cka 3Jl 
4934B 


BIURO FROIElfO. BUDOWlICIWA BCIiUEGO 
!It 
li1id)iO?=łOiE-21 
-5II<1Iki.i'i.o.;tu1'.. t


pł. 
..:I'''".!IdAo..'lłJ." .. ,f'ri 'lłW. 


49307 


@) BUDOWA: 
domów. 
",' sklepów. 
. pawllonow 
REMONTY: 
duże i male- 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ, 
ZAOPATRZENIE 
W MATERIAŁY BUDOWLANE. 
REALIZACJA 
P.P.II.l'. ,.\\IA,,{.' Błt'bko-Bl,;da. 
,.. K. Mack!ioa l 
p. 407, tel. ł3+58 
49181 


NOWO OTWARTY 
SKI.EP 
lmmiID 


Bif"lsko-.Biała. 
ul. 11 Li."itopada 19. 
wl. 244-55 
ZAPRASZA! 
49353 


- 


Bielsko-.Biała 
ul. Kra1l>ińskiego 13 


P.O.L E'C A. 


_ UPOMINKI, KWIATY 
CięTE I DONICZKOWE 
p..osto z Holan.ii. 
53193 


PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE 
W KĘTACH, ul. Krakowska 107 


,TRANS
Ę't 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW: 
1. ŻUK F 197:> r. BBC 153X 9.000.000,- 
2. ŻUK F 1973 r. BBA 894S 7.000.000,- 
3. STAR A-29 akrz. 1977 r. BBA 477U 5.000.000,- 
4. STAR A-28 skrz. 1980 r. BBB 807B 3.000.000,- 
5. STAR A-29 furg. 1977 r. BBA 476U 8.000.000,- 
6. STAR A-29 furg. 1976 r. BBB O4OH 9.000.000,- 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w siedzibiepnedslęblorstwa w dniu 31.12,90 r. o godz. 9.DO. 
W/W SAJIIOCHODY MOŻSA OGLĄDAĆ na dwa dni przed przetargiem w gedz. &--14 
na terenie bazy przedsiebiorstwa. 
PRZYSTĘPUJĄCY DO PRZETARGU WffiNI WPŁACIĆ W kasie prZt'dsięblorstwa 
wadium w wysokośel 10

 eeny wywoławczej na l godz. prZt'd przetargiem. 
"' PltZYI'ADKU NIE DOJŚCIA do skulku 1 przetargu, n przetarg od
zlt' się w 
tym samym dniu O godz. 11.00, 
Z.n.STRZEGAMY SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA 
PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN. 4930B 


4 C 


. 


h '" 
,.., , ,"\.... \ ,1""'> ;....'. .,.... 
, 

 
(. t, 
, 

 
.. . 
» 
 
, 


'UT ilmieniu wlasnv.." i calej 
f...."V sldadaanv wszvstldlm 
Państwu żvcz
nia 
wspanialvch Swiąt Bożego 
Nall'odzcnia i No_cgo Ro!
u 


Z poważaniem 
Dyrektor 
i pracownicy 


I 


4 .)12 


'. 


't.I- 


...... 
HI. 


. 


-21  


} -'- 


HURTOWNIA ARTYKUŁÓW 
CHEMICZNYCH "POMAR" 
ul. Polna 1. Aodryebów, 
tel. 524 66 "ł' 
(j.4 ' 


. ... 


. p..osz!d 
. _ydla 
. szampony I Inne 
a..tyku'y chemiczne 
po kon!n...encyjnych 
cenach: 


* Pollena 9S" 
* "AS" 
* Pollena 6i1 


- 4.700,- 
- 3.600,- 
- 4.500,- 


ISTNIEJE: MOŻLIWOŚĆ 
DOSTAWV ARTYKUIt.OW 
DO 
C';):3!
RC6W 
TiL'iNSPOR.TEM 
łIVRTOWNI: 


Zapraszamy od ponit'dzialku 
do soboty w godz, od 8 do 18. 
49255 


PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO- 
EDUKACYJNE EXPRESS 
w Bielsku-Białej, "I. Sobieskiego 106 
tel. 220.31 (- 34). pokój 313 
ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESO. 
WANYCH NA KURSY J
ZYKÓW OBCYCH, 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWA. 
NYCH - DOROSIt. YCH I DZIECI_ 
. o..ganizujemy kUl'sy dla InstytucJI, 
szkól i osób p.-ywatnych 
. szybko i tanio uczVmy języłca anglel. 
skiego i niemieckiego w malych I wię- 
kszych g..upach osobowych 
. u..uchamlamy kolejny k.....s selc..eta- 
..ek:z na...ką języka obcego, maszyno. 
pisaniem i obs....gą kompute..a, a tak- 
że k...rs p..zygotowawc:zy Z matema. 
tyki do egzamln6w do szkól średnich 
i egza_ln6w D1.atu..alDych. 
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO WSPÓŁPRA- 
CY Z NAMI LEKTORÓW JĘZYKA ANGIEL- 
SKIEGO I 
JIEMIECKIEGO. 
ZAPAMI
TAJ!!! 
EXPRESS Bielsko.Blała, ul. Sobieskiego 105 pokój 
313, telefon 220-31 (-. 34) lub 226-8ł. 


49265
		

/strona8_0001.djvu

			2. DODATEK OGLOSZENIOWY 


ODBIORCY 
HURTOWI I 
INDYWIDUALNI! 
. śpi'Wo..y dzieciQ- 
ce. _ konfekcja 
ł-z:iecięca 
. skó.." deko..acyj- 
De :z dzika (na 
ścianę I pod.ogę) 
POLECA 


Firma ..ARCUS" 
Bielsko-Biala. 
Brygadzistów 58a. 
tel. 419-91 i 274-97 
4q:> 


1;i itR UPQW A 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWE ..HERMEX" 
Bielsko-Biała. ul. Reja 18. 
tel. 201-52 
SPRZEDA 
każdą lIoś
 cukru pa- 
czkowanego w cenie 
po 4.150 ../lI:g Z dosta- 
wą na nalejsce. na do- 
godaycb 'Warunkach 
liaan..owych 
Zgłoszenia prosim) "ikladać 
osobiście w biuru firmy 
w Bielsku-Białej prz)' ul. 
Reja 18 
od strony 7.apl('('za 
liklepu SPOŻ}'wcZ('go 
4 0 .j 


ZAPRASZA 


DO SKLEPU FIRMOWECO W 1.0DYCOWICI\CH 
(obok szosy Bielsko-Ży1Nlec) 


POLECAMY: 


. opony do samochodów osobowych i ciężaro- 
wych (fabrycznie nowe i bieżnikowane). opony 
i dętki rowerowe . chlapacze do samochodów 
. dętki samochodowe . kołnierze ochronne 
dętek. płaszcze podgumowane. kombinezo- 
ny robocze . ubrania robocze . buty robocze 
. buty gumowe - filcowe. rękawice spawal- 
nicze, gospodarcze, gumowe. koszule flanelo- 
we. ręczniki frotte. proszki do prania. my- 
dła . ścierki do podłogi . płyny do mycia na- 
czyń. pasta BHP 
UWAGA! 
NISKIE CENY 
I UDOGODNIENIA PLATNICZE. 


49299 


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
w Czechowicach-Dziedzicach 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 
1) DZIER2AWĘ: 
. LOKALU HANDLOWEGO o pow. "żytk. 37 
m 2 przy ul. 1 Maja 93 w Czechowicach-Dz. 
. 3 LOKALI BIUROWYCH o pow. użytk. 45 m 2 
przy ul. Narutowicza 79 w Czechowicach- 
Dziedzicach. 
OFERTY PISEMNEprosimy skladać w sekreta- 
riacie spóldzielni (pok. 106) w terminie do dnia 
5.01.1991 r. 
2) SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI 2MB 
"Osłrówek" K-162, rok prod. 1979, stopień 
zużycia 50%. Cena wywoławcza 40.000.000 zł. 
WADIUM W WYSOKOŚCI 10% ceny wywoław- 
czej należy wplaclć w kasie' spółdzielni w dniu 
przetargu do godz. 9.30 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ dnia 7.01.19910 godz. 
10.00 w siedzibie społdzielni pny ul Narutowicza 79. 
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIE- 
NIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN. 
49268 


ZI\I(LI\D UBEZPIECZEŃ 


w BIELSKU.BIALEJ 


BANK GOSPODARKI ŻVWNOSCIOWEJ 
Oddzial vv 
ielsku-Bialej 


uprzej....ie infor....uje. że od dnia 21 listopada br _ oproccntowa- 
..ie lokat i wk.adów oszczędnościowych ter....i
..o_ycb. _ sto- 
sunku roczn,..... _y..osi: 
. 1-mieszięcznych - 44% . 4-miesięcznych - 53% 
. 2-miesięcznych - 47% . 5-miesięcznych - 56% 
. 3-miesięcznych - 51% . 6-miesięcznych - 58% 
Poleca....y ró_nież .okowaDie _ol..ycb środkó_ pieniężnych 
na okresy dłuższe. tj. 9.12.24.36 i 48 - ....iesięcz..e. 
INFORMUJEMY PONADTO. że prowadzimy rachunki bieżące dla osób 
fizycznych i prawnych oraz rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla 
ludnosci. . 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USLUG W PLACÓW- 
KACH: 
* przy ul. Kamińskiego 7 w godzinach 7.30- 15 od poniedzialku do piątku. 
a w sobot3' rohocze od 7.30 do 12. 
* przy ul. Barlickiego 14 w godz. od 8 do 18 i we wszystkie soboty od 8 do 14. 
* w Wadowieach przy ul_ L,",owskiej 9 w 
odz. od 8 do 13, a w soboty 
robocz.. od 8 do 11. 


SPECJALISTYCZNA LEKARSKO.DENTYSTYCZNA 
SPOtDZIEU
IA PRACY 
w Bielsku-Białej. ul. Partyzal1tow 5:: 


ZATRUDNI 


. lekarzy stomatologów 
. techników protetycznych 
. lekarzy z każdą specjalizacją 
SPÓŁDZIELNIA UDOSTĘPNI WYPOSAŻONE 
GABINETY STOMATOLOGICZNE I MEDYCZNE. 

I"a informacja pod telefon..m: 
294-32 i 252-23 


493 
 


l ZABEZPIECZ. 
,.hliwed 
AOSZCZĘDZISZ! 
, I 
Y . 
A....erykańska fir....a Ali D/O \ł" .
 I 
za pośred..ict1Ne.... zakladu "SALIWED" . 
poleca aowoczesnc lI zdalnie ste..o'W'ane 
uklady zabezpieczające do wszystkich 
typó_ samochodów. 
ZAKŁAD WYKONUJE ROWNIEŻ ZABEZPIE- 
CZENIA: 
. samochodów w ukladach standardowych 
. mieszkań 
. domów 
.' obiektów 
Zapewnianł.Y serwis 
9"'arancyjny i pogwarancyjny 
AUTORYZOWANY Z1\Kł.AD INSTAI.ACJI 
SYSTEMÓW ALAR1\10WYCH 7 
SALIWED" , 
Bielsko-Biała. .-łQl'lwed 
ul. Bracka 46 '".1\ 
49304 V' 


4930 


SKLEP, DOM LUX" 


-.... 


. ....e:!Jle kuchenne i 
pckojQ'Wc! 
. ...-1. ,,'.ryposazeaia 
1In1e-5zll:ań 
Bystra. ul. l{Jjczoka 60 
:i'.AI'RASZA'IIY 
4910' 


- 
F

HU ..HeMiRok" 


, .  


dG,.ta."'
có'W' i produ- 
ce., ł6'W i:nlllporteró'\.v 
at.Yal;cvj:n.ych to'W'a- 
rów do "",,"spólpracy 
z: l1r..iflsz.1 hurtDwnią. 
Z4PRASZAMY 
'O
ZIENNIE 
. J
dz. 7 15 
Blel
ł:o-Blid	
			

/strona9_0001.djvu

			'l 


D\JMAR RUDEX 


Bich,ko-Biala, ul. Wanza" ska 67. h.l. 2')6-23 


OFERUJE 
W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY 
- luzem - cena 3.800 (powyzej 
500 kg 3.750.-) 


CU1UER 


. cukier paczkowany oryginalnie 
cena 4.200 zl/kg 
. sól - cena 1280 zl/kg 
. kurczaki mrożone formowane 
cena ok. 13.500 zl/kg 
, _ mąki. kasze. konserwy rybne 
. inne podstawow
 artykuły spoż.ywcze 
CALOTYGODNIOWA SPRZEDAZ _1_ artv- 
kulów prowadzona jest na Placu Giełdo- 
w
 przy MOSiR", Bielsku-Bialej, ul. War- 
sza'Wska 67 (teren gieldy .a.....ochodowcJ). 
DLA ODBIORCaW HURTOWYCH - KORZY- 
STNIEJSZE WARUNKI ROZLICZENIA LUB DO- 
WaZ TOWARU TRANSPORTEM FIRMY POD 
WSKAZANY ADRES. 
ZAPRASZAMY, 
u nas zawsze NAJTANIEJ, 
szybko i uprzejmie! 


49104 


PRZEDSI ĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

PRO-Bms-H'AN!' OFERUJE 

.\" Q
fl1!"'łiP'" NAJTANIEJ W POLSCE 
światowe przeboje lata 1990 firmy GoldStar 
Deutschland GmbH 
. rewelacyjny ko....bajn (telcW'izor i anagne- 
'owid czle..oglowicowy we wspolncj obu- 
d01ll"ie) za 8,2 ndn 
. doskoaaJą kuclacakę mikrofaloW'ą (scaso- 
ro",,"o-aniJii:rop..ocesoroW'ą) za 2.5 mln 
. telewizory od 2,9 ania. n1.agaetowvidy czte- 
roglo'W'ic01NC od 3.1 -nain. .odt'Warzacze 
c:.r:terogloW'icowe (zasilaaie 12 V i 220 V). 
wieże HiFi (z odtwarzaczena laserowym). 
radioanagnetofony 
Ser-wis na telefon, gwar-ancja 12 miesięcy. Codziennie od 
godziny 10 do 18 W wolne soboty od godz 9 do 14. 


PRZYJDŹ! 


POPATRZ! 


NA PEWNO KUPISZ! 
Stoiska firmy GoldStar Deutschland GmbH: 
Oswięcim. Plac Kościuszki J 
Sucha Beskidzka. ul.. Pilsudskiego 16 
Wadowice. pl. Bohater-ow Getta 23 
Wola. ul. Pszczynska 
PLACÓWKI SZKOLNO.OŚWIATOWE SOf. RABATU 
492.:'- 


UW AGA! 


V'Jojewódzka Uslugowa Spółdzielnia Inwalidow 
.,DOMENA" Bielsko-B.. Kustronia 39 
zat..udni 
sZ1Na(:zki . 
. praca w systemie jednozmianowym 
. dogodny dojazd (5 min. drogi z os. Karpac- 
kiego) 
ZAI'ITERESOW1\:o.I\'CH PROSIMY O KONTAKT 
z d_iall'm kadr. 11'1. 463-84 49260 


BLACHA TRAPEZOWANA OCYNKOWANA - na 


ay..y -nlI'Y .p..ItIW. 
Parep.ty - ..galam...lrl_ .kapy 


POLECA ZAKLAD BLACHARSKI 
Bielsko-Bialt. Sempolowskl
 37, tel. 23_1 ł77-łl 
CENY KONKURENCYJNE NATYCHMIASTOWY ODBIOR 


53169 


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO. HANDLOWE 
mer Ini. Marian Wawro 
L&d w Oświ
iDllu 
ZArR(.J)
1 . elektryków. 1..taJalor6W' wod.._._... 
c.o.. gazo'W'ycb. .......ar3lY_ ........y, c_ilU. deka_ 
rzy. ślusarzy 
ora. 
. klrrownilm", bud.i",. f-'Ił"kl.ronikó"'i proA'r.mi
ców 
WY'