/iii302848-1937-06-0001_0001.djvu

			I l! 'I' C ..1 
 [, 
WIAlKU POWSTAÓC:OW ŚLASKI(U 
. ' 


, 


. 


.. 
If, 
. 
. 


'I 


ł 
- 


Rok I. 


. 
" 


Katowice, dnia S grudnia 1937 r. 


Nr 6 


SPIS TREŚCI: 
Sprawozdanie Komendy Gł6wne; Zw. Powsta6c6w śląskich - Sprawozdanie Sekrerariatu Zuządu Gł6wnego Zw Powstańc6w 
Śląskich. - Sprawozdanie kasowe skarbnika Zarządu Gł6wnego Zw. Powstańc6w SI. - Rozkaz nr. 9/37 Komendy Gł6wnei Zw. 
Powstańc6w SI. - Nowi członkowie Związku. - Wykaz zweryfikowanych Niepodległofciowc6w - lista II i 12. 


Sprawozdanie Komendy Główne; Związku Powstańców Śląskich 
za rok sprawozdawczy 1936/37 


... 


W skład Komendy Głównej na terenie Woj. śl. 
wdlOdzą: 8 komend powiato.wych terenowych, t ko- 
menda okręgowa, 4 ko.mendy powiatowe uchodźcze, 
zaś spoza terenu Województwa Śląskiego, 2 ko.mendv 
powiatowe Sosnowiec i Kraków i oprócz tego 4 je- 
dnostki samodzielne jak Poznań, Warszawa, Gdynia 
i Piotrków. Reorganzacja poszczególnych komend w 
jednostki po('ząwszy od plutonów a skończywszy na 
haonach została przeprowadzona w 85
. Resztę ko- 
mend musi bezwarunkowo w sezonie zimowym przy- 
stąpić do. reorganizacji. 
Że nie wszystkie komendy powiato.we do dnia dzi- 
6iejszego przepł"Owadziły gruntowną reorgantzację, 
jest to wytłumaczone odmiennymi warunkami pracy. 
pod wz
lędem gospodarczym, komunikacyjnym itp. 
Praca wyszkolenia niemal we wszystkich komen- 
dach powiatowych natrafia na bardz
 poważne tru- 
dno.ści, gdyż niejednokrotnie komendant powiatowy 
nie jest w stanie z powodu hraku chętnych i zdolnycb 
ludzi do obsadzenia poszczególnych ko.mórek organiza- 
cyjnych. Cala praca spoczywa wyłącznie w ręku ko- 
mcndanta powiatowego, który n
eraz pomimo najlep- 
szych chęci. ze względu na warunki byto.wania ""łas- 
ne
o l nie mając większego Po.parcia koniecznego, nie 
jest w stanie sprostać tym zadaniom, które na nim 
jako komendanta powiatowego. ciążą. Komendant 
powiatowy wzgl. .jegO zastępca powinien co najmniej 
l'az na miesiąc wejść w ko.ntakt z najmniejszą je- 
dnostką, służyć radą i pomocą, a jest to niemożliwe 
z powodów od niego niezależnych. Warunki byto- 
wania mu na to nie pozwolą, bo wykonuje tę pracę 
honorowo i z samozaparciem. Rozległe tereny, jak 
i niedostatecznd komunikacja utrudniają wszelką mo- 
żliwość sko.ntrolo.wania prac organizacyjnych w po- 
szczególnych jednostkach. Z tymi trudnościami wal- 
czą również dowódcy baonów. Jeżeli praca wyszkole- 
niowa -przez wSPo.mniane trudności nie postepnje w 
takiej mierze naprzód, w jakiej by to być powinno, 
io winę nie ponoszą poszczególni dowódcy, ale ra- 
l'ze,j ich warunki bytowania. Co prawda 'Federacja 
P. Z. O. O., która wostatnim czasie kładzie duży na- 
cisk na przeszkolenie dowódców jak większych tak 
1 mniejszych jcdnostck i stara się uruchomić kursy 
,\ yszkoleniowe, to jednak frekwenc.ta obsady tych 
kursów nic jest taka, jaka być powinna. Niejedno- 


krotnie poszcze
ólni dowódcy, którzy chcą brać 
udział. w kursach wyszkoleniowych nic mogą otrzy- 
mać od swych pracodawców urlopów na czas trwania 
kursów. Dlatego też dopóki każde przeszkolenie 
wo.jskowe członków or
anizacji p. w. nie będzie ure- 
gulowane uc;tawą o powszechnym obowiązku wo.jsko- 
wym, sprawa przeszko.lenia nie będzie dawała rezul- 
tatów takich, jakie dla dobra Państwa są konieczne 
i pożądane. Z chwilą nadania to. jest z dniem 1. to. 
1936 r. Związkowi Powstańców Śląskich praw p. w. 
praca w poszczpgólnvch ko.mend>lch powiatowvcl1 
l'abiera wyraźnych cech większej aktywności. Współ. 
praca członków Zw. Powst. śI. z innymi organizacjamj 
przysposobienia wo.iskoweg-o istnie.je nieomal we 
wszystkch powiatach. Stosunek wła(lz wojskowych 
do Zw. Powst. śl. jest poprawny, za wyjątkiem tych 
powiatów, które terytorialnie są przynalcźne do in- 
nych Dywizji. Jeżeli stan taki nadal będzie istn:ał, 
to z biegiem czasu i w tycI1 powiatach. które teryto- 
rialnie są przydzielone do innych Dywizji, będzie 
również Po.prawny i zadawala.jący. Ponieważ czło.n- 
kowie Zw. Powst. śl. rC'krutują się z różnych roczni- 
ków i to w 50% roczników niepodpadających w myśl 
ogólnych zasad pod katep:orię uprawia;f!cvch ćwicze- 
nia p. W., dlatego. tej; jest konieczna selekcja roczni- 
ków. co w znacznej micrze nłatwi norm«lna pracę 
w oddziałach. Jednakowoż pomimo wszelkich tych 
trudności z biegiem czasu rlojdziemy do warunków 
moźliwych w tej dziedzinie. Ko.menda Główna Fcde- 
racji P. Z. O. O. przyrzekła od kwietnia br. przy- 
dział jednego oficera do Komendy Głównej Zw. Po- 
wstańców śl., co jednak do dnia dzisiejszego. się nic 
stało, a o.ficer przydzielony z etatu Komendy Głównej 
Federacji P. Z. O. O. do Komendy Główne,j Zw. Po- 
wstańców śl. to konieczność palącą ze względu na 
różne wymagania prac z zakresu wiedzy wojskowo- 
fachowe.j no" oczesne.T. 
W roku sprawozdawczym Komenda Główna Zw. 
Powst. śl. przeprowadziła następu.TąCe ko.ncentracje 
i imprezy: 
Dnia 21 marca 1937 r. strzt"lanie Q mistrwstwo Ko- 
mendy GłÓ\\'11C.T Zw. Pows't. śl., do których to mi. 
6trzostw komendy Po.wiatowe stawiły wye1iminO\vane 
zespoły. Strzelanie orlhylo się w 2 kategoriach i to: 
członkowie Z',N. Powst. śl. i c7..łankowie O. M. P.  
 
... '" 

 
......
		

/iii302848-1937-06-0002_0001.djvu

			W kategorii członków Zw. Powst. śl I miejsce 
zdobyła komenda PI'''; 'OWCl 00{11{' pk' na 1000 
możJiwych, łl tym samym mistr7.o.
two Kf'rnendy Głó- 
wnej, II miejsce komenda powiatowa Gliwicko - To- 
Bzecka pkt 816, III miejsce komenda powiatowa Lu- 
bliniec pkt. 810. 
W kategorii członków O. M. P. I miejsce zdobyła 
komenda powiatowa Pszczyna ukt. 735 na 1000 możli- 
wych, a tym san1Vm mistrzostwo Komendv GłóV\'llej, 
II miejsce komenda powiatowa Tdnością powstańca wymawiać się kryzysem, czy  


też tym, że ktoś na pracę nie pozwala, albo - że czasy 
się zmieniły. Z kryzysu możemy się tylko wydostać 
pr.lez rzetelną pracę, a trudności były, są i będą po to, 
żeby je łamać. W każdym razie kryzys i trudności 
nie są po to, aby służyły jako wymówka. 
Każdy powstaniec to bojowo nastawiona jednost- 
ka wobec współczesnego życia. Ta bojowość winna 
wejść w krew każdego. Hasłem to to, że uznajemy 
trudności tylko po to, by je łamać. Jest kryzys, cięi;- 
kie czasy, a w ciężkich czasach trzeba o wiele więce.j 
wysiłku niż w dobrych. Robić trzeba, a nie stęka.? 
Ta postawa zaczepna wobec tych ciężkich czasóW 
U większości naszych członków powstańców zd"ia- 
lała bardzo duż-o. Niejeden oddział, który niedawJ]<) 
jeszcze b
 ł w letargu, wykazuje dziś rozmach w pra- 
cy organizacy.incj i społecznej. Stajemy jakby przed 
jakąś dziwną przemianą; członkowie uwierzyli w moc
		

/iii302848-1937-06-0003_0001.djvu

			..wej prac} dla Państwa i dlatego z icb trudu mnożą 
się wyniki prawie na każdym odcinku. Jest to dowód, 
Le w naszych grupach drzemią żywotne siły a przy 
wzbudzeniu wydają natychmiast rezultaty. 
Różne były drogi naszej pracy związkowej, a 
jednak wszystkie zdążały do jednego celu. Przypatrz- 
my się naszemu życiu organizacyjnemu. Mamy z koń- 
cem września 1937 roku: 
Ilość członków według powiatów 
według sprawozdań grup miejscowych: 


Członków Ilość grup 
Katowice 4801 33 
Świętochłowice 5033 31 
Tarnowskie Góry 1221 21 
Lubliniec 1 02') 'H 
Rybnik 6886 95 
Pszczyna 3896 82 
Bielsz.owice 904 12 
Bielsko 548 10 
Kraków 590 10 
Sosnowiec 351 6 
Cieszyh 194 4. 
Racibó-rz 1 6'5'( 31 
:Bytomski 711 8 
Strzelecki 723 8 
Gkwicko-Toszecki 948 9 
Opolsko-Olcski 691 6 
Gdynia 75 1 
Łódź 55 1 
Poznań 169 1 
\V Rrszawa 110 1 
.. Piotrków 25 1 
Ogółem członków 30 b'Z'3 - zorganizowanych w 
21 powiatach i w 402 grupach. Z tej ogólnej liczby 
członków mamy 24538 członków powstańców i 6 135 
c21QI1ków zwyczajnych. 
Zarządy Grup wykazują 5078 członków bezro- 
botnych, z tej liczby jest 3226 członków-powstańców 
a 1 852 członków zwyczajnych. 
Sekretariat Zarządu Głównego Zw. Powst. śl. wy- 
. kaznje następującą działalność administracyjną: 
W czasie od ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego 
odbytego w dniu 20 IX 1936 r. do 20 IX 1937 r. sekre- 
łayi.at Zarządu Główncgo Zw. Powst. śl. ,vykazuje na- 

tępującą działalność administracyjną: 
1. Ogólny stan członków W} nosi 30673. 
2. Członkowie ci zorgamz.owani są w 402 grupach. 
3. \V tym nowych członków przyjętych w ciągu ro- . 
ku - 4337. 
4. \V ciągu roku skreślono z różnych pov.odów 
5ó2 członków. 
5. Członków powstal1.cÓW bezrobotnych wykazują 
g.rnpy - 3226. 
6. Czł(mków zwyczajnych bezrobotnych wykazują 
grupy - 1 852. 
7. Korespondencyj wpłynęło do sekretariatu - 9248 
(nie liczy się w tym ko.respondencji referatu opie- 
ki SpoI. ani Głównej Komisji Weryfikacyjnej). 
8. 'V niosków o pracę, wzgl. D uwolnienie z urlopów 
turnusowych wpłynęło - 3586. 
9. \V niosków uwzględnionych o pracę - 2121. 
A jeżeli lic:łba bezrobotnych nadał trzyina się 
niemal na poziomie zeszłorocznym, to należy to 
tłumaczyć tym, że (lo. Związku przyjęto znaczną 
ilość nowych członków będących bezrobotnymi, 
a także pewna ilość została w ostatnim roku 
lH'acy pozbawiona. 


1. Powiat 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


,. 


10. Pracowników umyslowych z.ostało przyjętych 131J 
- z tego do W spólnoty Interesów 105. 
Ubytek w ilości grup tłumaczy su: t)m, że slabsze 
grupy złączyły się Z silniejszymi grupami (z 411 na 
402). 
H. Ogólna liczba członków składa się z 245')8 po- 
wstańców i z b 135 zwyczajnyc
. 
12. Posiedzeń Zarządu Głównego 09było się 17. 
Na szczególną uwagę zasługuje referat Opieki 
Społecznej, którego działalność przedstawia się na- 
stępująco.: 
W roku sprawozdawczym wniosl:ów o zapomo.g
 
,...płynęło. "4633, 
dotychczas z tego uwzględniono 2 425, 
odrzuc.ono wniosków jako nieuzasadnionycli 32'1. 
dol} chczas nie rozpatrzono 1880 Wlllo.sków. 
Od 1 kwietnia do. 28 września br. w uwzględnie- 
niu wniosków Komitet Pomocy dla uczestników Po- 
wstań śląskich wypłacił kwotę 123 264 zł, zaś w cza. 
sic od 1 kwietnia nb. r. do 30 marca br. wypłacono 
kwotę 134680,- zł tytułem zapomóg. 
Zapomóg jednorazowych udzielono 2 120 
osobom na łączną kwotę 
Zapomóg stałych udzielono 213 osobom 
na łączną kwotę 
Razem z zapomóg korzystało 2333 osób 
na kwotę 
Spośród korzystających z zapomóg było 
2 095 uczestników powstań śląskich 
na kwotę 
w tym 230 wdów i 8 sierót na kwotę 
Razem 2 333 osób na łączną kwotę 
Zapomóg jednorazowych udzielono na ce- 
le konsumcYJne 1 688 osobom na łą- 
czną kwotę 
na leczenie 286 osobom kwotę 
na naukę 36 o!Jobom na kwotę 
na urucllomienie warsztatu pracy 69 oso- 
bom na kwo.tę 
na oddłużenie 24 osobom 
wdowom i sierotom (238 


102900 zł 


31 780 zł 


134 680 zł 


116955 zł 
1'Z' 725 zł 
134 (iSO zł 


81 495 zł 
21 535 zł 
2 71 O zł 


7 59') zł 
na kwotę 1 320 zł 
osób) na kwotę 1? 725 zł 
Razem 134 680 zł 
\V okrcsie sprawozdawczym poza tym podjęŁo się 
obrony członków Związku przed instancjami ubezpie- 
czeniowymi (sprawa rent itp.). Rozchodzi się () człon- 
ków wzgl. wdowy, którzy w takich wypadkach obro. 
ny znikąd nie mają. 
Przed Wyż. Urz. Ubezpieczeń zastąpiono. dotych- 
czas członków w trzech 'wypadkach - jeden wynik 
pozytywny. 
"\V końcu nalcLY porus	
			

/iii302848-1937-06-0004_0001.djvu

			też W' interesie członków Jeży przyspieszenie prae 
przez KOmISje Lokalne i Powlatowt:. 
Po myśli uchwały Zarządu Głównego wprowa- 
dzono w okresie sprawozdawczym nowe jednolite le- 
gitymacje związkowe. Legitymacje wystawIa się na 
podstawie uchwał Głównej Komisji Weryfikacyjnej. 
1.:akIch legitymacyj wystawiono dotychczas 1600. 
Wspomnieć mi tu wypada o założeniu przez Glówną 
KomIsję Weryfikacyjną ksiąg ewidencyjnych, do któ- 
r}ch wpisuje się każdego zweryfikowanego członka. 
Odtąd każdy członek będzie posiadał swój staly nu- 
mer ewidencyjny i w przyszłości każda koresponden- 
cja, czy to od członka do Zarządu Głównego czy też 
e>dwfotnie będzie nosiła ten właśnie numer. Poza 


" 


tym ,v-szystkie arkusze ł'worzą przy Zarl'ąihie Gł6w'. 
Dym właściwe archiwum powstańcze. 
Po zweryfikowaniu każdy członek otrzyma legi- 
tymację a na życzenie i za oplatą pewnego rodzaju 
dyplom dla zweryfikowanych. 
Główna Komisja Weryfikacyjna odbyła W okre- 
sie sprawozdawczym 10 posiedzeń. 
Dotychczas zweryfikowano 12 570 osób. Nie zwe- 
ryfikowano z różnych powodów 95 osób. W Głównej 
Komisji zalega 1150 arkuszy wery£ikacy.jnych. 
Do Komisji wpłynęło korespondencji 613 - ,vy- 
sIano korespondcncji 512. 
Wystawiono zaświadczeń 550. 


Sprawozdanie kasowe skarbnika Zarządu Główn. Zw. Powstańców ŚI. 
za rok sprawozdawczy 1936/37 


Sprawozdanie kasowe bieżącego roku sprawo- 
zdawczego W) kazuje w związku z uaktywnieniem 
przez Zarząd Główny prac na wszystkIch odcinkach 
pracy związkowej, zwiększenie się obrotów kasowych 
tak w dochodach jak i w rozchodach . 
Ogólny stan przychodów i rozchodów przedsta- 
wia się następująco: 


A. 
Saldo z roku 1935/36 
Znaczki związkowe 
Administracja 
Subwencje i zapomogi 
Komcnda Glówną 
O. M. P._ 
Sumy przechodnie 
Imprezy 
Administracja ..Powstańca" 
Różne 


Przychody: 
10741,03 zł 
27 9ZO,- 
t 851.67 
17403,74 
2843,- 
500,- 
117402,93 
1093,80 
4907 50 
4382,65 189096,32 zł 


Rachunek strat i zysków: 
a} Przychody netto: 
Saldo z roku 1935/36 
Znaczki związkowe 
Subwencje i zapomogi 
Sumy przechvdnie 
b} Rozchody netto: 
Administracja 
Komenda Glówna 
o. M. P. "" 
Imprezy 
Administracja "Powstańca" 
Uóżnp 


B. Rozchody: 


Znaczki związkowe 
Administracja 
Subwencje i zapomogi 
Komenda Główna 
O. M. P. 
Sumy przechodnie 
Imprezy 
Administracja ..Powstańca" 
Różne 
Stan kasy na Zjazd w gotówce" 
na l'achunku P. K. o. 


. 


22,50 zł 
25846,21 
2481,90 
10295,29 
4 030,-=' 
116648,61 
2771,25 
6 985,11 
8085,7 0 177 166,57 zł 
6229,42 
5 700,33 


11 929,7:5 zł 


10741,03 zl 
27947,50 
14921,84 
754,32 


54364,69 zł 


23 994,54 zł 
7452,29 
3 530,- 
1 677,45 
2077,61 
3 703,05 
Saldo: 


42 434,94 zł 
11 929,75 zł 


Zestawienie kosztów administracyjnych: 
Pobory funkcjonar. Zarz. Gl. 16169,73 zł 
Podróże służbowe i dicty 2420,- 
Świadczenia socjalnc 2 272,73 
Portoria 1 944,68 
Telefon 1 323,80 
Inne wydatki administracyjne 1715,27 25846,21 zł 


Administracja "Powstańcu": 
Administracja "Powstańca" stanowi w ramach ad- 
ministracji Zarządu Główncgo samodzielną jednostkę 
gospodrczą zorganiwwaną na zasadach ogólno - han- 
dlowych. Z dniem 1 kwietnia 1937 została zawiązana 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnOścią pod nazwą 
..Powstaniec" z kapitalem zakladowym w wysokości 
10000,-zl. Kapitał wniósł Zarząd Główny z fundu- 
szów "Domu Powstańca Śląskiego". Spółka jest są- 
downie zarejesttowana ściśle według W) mogów ko- 
deksu prawa cywilnego. Na czele spółki stoi Zarząd 
składający się' z trzech osób, mianowice: dwóch człon- 
ków larządu Głównego oraZ redaktora, który zarazem 
jest kierownikiem administracji. Rokiem gospodar- 
czym spółki jest rok kalendarzowy to też bilans spra- 
wozdawczy delegaci usłyszą na następnym zjeździe. 
Obroty wykazane na tym koncie w dochodach 490'7.50 
złotych i w rozchodach 6985,11 zł dotyczą okresu 
przed usamodzielnieniem się admiuistracji. 


Dom Powstańca Śląskiego: 
Jak Szan. Delegatom wiadomo, ,.Dom Powstańca" 
.jest samodzielnym stowarzyszeniem sądownie zare- 
jestrowanym. Sprawozdanie z przeprowadzonych ope- 
- racyj kasowych nie podlega kwalifikacji na dzisIej- 
szym zjeździe, nie mniej jednak z uwagi na- fakt 
przystąpienia do budowy owego domu, oraz że agen- 
dy kas-owe znajdują się w ręku skarbnika Zarządu 
Głównego, pozwolę sobie w krótkim zarysie dla orien- 
tacji podać kilka cyfr odnośnie stanu majątkowego 
Domu Powstańca. 
Stowarzyszenie Domu Powstańca posiada przy ul. 
Młyńskiej 47 dom administracyjny gdzie mieszczą się 
lokale związkowe Zarządu Główn. i O. M. P. War1.ość 
szacunkowa wraz z inwentarzem biurowym wynosi 
Ca 16Q 000,- zł. W wrześniu 1936 r. przystąpiono do 
zabudowania parceli, na której dzisiaj stoi wprawdzie 
w surowym dopiero stanie 6-cio piętrowy dom, w któ- 
rym oprócz sali, mieszkań prywatnych mieścić się bę- 
dą również lokale związkowe. klub powstańców itd.
		

/iii302848-1937-06-0005_0001.djvu

			Całość budynku wedlug kosztorysu wynosić będzie 
100 OOU,- zł. Dotychczas przebudowaliśmy 2330UO,- 
złot) ch. Gotówki leżącej posiada Stowarzyszenie 
1?
 000,- zł. Resztę kapitału do wyku-i.czenia budo- 
wy staramy SIę uzyskać przez zaciągnięcie pożyczki 
z Funduszu Gospodarczego w kwocie 150000,- :f. 
oraz w drodze uzyskania subwencji bądź to ze Skarbu 
Śląskiego lub z innych źródeł. Zaznaczam, że dzięki 
zabiegom Zarządu Głównego przy silnym poparciu 
I'>ana Wojewody dr Grażyńskiego oraz naszych ko- 
legów posłów Sejmu śląskiego, otrzymaliśmy na ten 
cel 280000,- zł t)"tułem subwencji, resztę kapitala 
stanowi fundusz uzyskany dzięki ofiarności naszych 
kolcgów w formic dobrowolnych składek i u rząd zo- 
Jjych imprez itd. 


Znaczki związkowe: 
'Wykup :711aczków związkowych w roku sprawo- 
zdawczym jest, uwzględniając warunki ekonomiczne 
iIaszych członków, pomyślny i przedstawia się nastę- 
pująco: 
:Wykupionych znaczków Razem Wykup. znaczków 
50 gr. 10 gr. w. 1'.1935 36 ogółem 
233200 92550 323750 271070 
Tu pragnę zwrócić uwagę pp. prezesom grupy 
PozDań i Łódź, że niedopuszczalnym jest, że w ramach 
naszego związku istniała jednostka organizacyjna, 
której członkowie przez cały rok Ilie wykupili ani 
'jednego znaczka. Mam tu na myśli zwłaszcza grupę 
w Poznaniu. 


Hurtownia h.toniowa w Mikołowie: 
Hurtownia tytoniowa jest placówką gospodarczą 
zdrową, pracuje własnym kapitałem obrotowym i da- 
je zadawalające zyski. Bilans Hurtowni za czas od 
1 [ do 21 XII 1936 r. przedstawia się nast«pująco: 
Biłans 
Hurtqwni Tytoniowej Zw. Powstańców ŚI. 
w Mikołowie 
per 31 XII 1936 r. 


:Aktj, 
Kasa 
Stan towaró" 
Hach. Magazynu Tytan. w Katowicach 
Podatki 
M. K. K. O. Katowice 
Inwentarz 


1 9l3,63 zł 
14870,2'4 
8 655,36 
119,55 
14392,86 
1 7"2"6,33 
41 790,49 zł 


Razem 


Pasvwa 
Kapitał obrotowy 
Fundusz amortyzacyjny 
Zysk 


33 451 99 zł 
704,56 
7633,94 
41 790,49 zł 


Raz{'m 


iWinien 
Koszta handlowe 
Podatck przemysłowy 
Amortyzacja Za rok 1936 
Czysty zysk 


15 870,56 zł 
1 657,14 
177,64 
7 633,94 
25 339,28 zł 


Haz{'lll 


Ma 
Rachnnek fowal;ÓW 
Odsetki 


Związek 


24946,42 zł 
392,86 zł 
R .a z e ID 25339,28 zł 
Powstańców śląskich Zarząd Główny: 
'<-1 Szefer, skarbnik. 


I... 


Komitet budowy Pomniko Marszałka Piłsudskiego 
i Powstańca śląskiego w Katowicach 
Jako skarbnik Zarządu Główllł::go spełniam fun- 
kcję skarbnika tegoż komitetu, z racji tej pragnę ko- 
legom podać kilka cyfr o akcji budowy pumnika Mar- 
szałka w Katowicach, która to inicjatywa budowy 
jak wiadomo wypłynęła z Zarządu Głównego Związ- 
ku Powstańców śl. Komitet budowy pomnika Mar- 
szałka Piłsudskiego i Powstańca Śląskiego w Kato- 
wicach jest podkomitetem śląskiego Wojewódzkiego 
Komitetu uczczcnia pamięci Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego i budowJ pomnika Powstańca Śląskiego w Ka- 
towicach. Dochody na tym koncie stanowią wpływy 
z przeprowadzonej przez śląski Komitet u. p. akcji 
zhiórkowej. Dochody te dzielą się na połowę t. zna 
połowę wpływów przekazuje się na ogólno - polski 
Komitet u. p. M. Piłsudskiego w Warszawie, drugą 
połowę otrzymuje Komitet budowy pomnika w Ka- 
towicach. którego przewodniczącym jest p. Senator 
Kornke. Komitet ten przeprowadził we własnym za- 
kresie konkurs na model pomnika Marszałka Piłsud- 
skiego i Powstańca śl. w Katowicach. W pływy do- 
tychczasowe na koncie bmlowy wynoszą 174820,36 zł, 
wydatki związane z ogłoszeniem konkursu etc. wy- 
noszą 37880.3'5 71. Stan gotówki wynosi 136940,03 zł. 
Kolektura Loterii Państwowej: 
Celem szukania nowych źr6deł dochodu Zarząd 
Glówny poczynił starania w kierunku uzyskania kon- 
cesji na prowadzenie kolektury Loterii Państ,,-owej. 
Koncesję uzyskaliśmy. Na początek zakupiliśmy 40 
całych losów do 39 loterii klasowej Czysty zysk w 39 
loterii wynosi 631,91 zł. Na tym miejscu apeluję do 
wszystkich kolegów by do 40-tej loterii zakupywali 
losy wyłącznie w kolekturze związkowej i by w tym 
celu przeprowadzHi odpowiednią propagandę. 
Jłlk z powyższego sprawozdania wynika, agendy 
kasowe Zarządu Glównego się .rozrastają i ohecnie 
funkcja skarbnika nie ma ju
 charakteru zwykłego 
kasjera w tym słowie znaczeniu, raczej skarbnik jest 
kierownikiem \V ydziału Finansowo - Gospodarczego 
Związku. 
Dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są o- 
parte o księgi kasowe, które zostały przez Komisję 
Rewizyjną bardzo skrupulatnie 
hadane i uznane za 
realne bez usterek. 


Katowice, dnia :; października 19,7 r. 
(-) Ryszard Szefer 
skarbnik Zarządu Głównego Zw. PO\\st. śl. 


Protokół Głównej Komisji Rewizyjne; 
Związku Powstańców Śląskich'" Katowicach 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła u skarbnika 
Zarządu Głównego p. Ryszarda Szefera w dniach od 
24 września do 1 października 1937 r. ścisłą re\\izj
 
kasy oraz gospo{larki finansO\
ej Zarządu Głównego 
7a rok sprawozdawczy 1936/37. Na podstawie prowa- 
dzonych przez skarbnika prawidłowych ksiąg kaso. 
,,,"ych. oraz księgi znaczków związkowych shvi('rd7.0110 
ogólny stan przychodów i rozchodów jak następuje: 


A. Przychody: 
10141,03 zł 
27 970,- 
1 851,61. 


Saldo z roku 1935/36 
Znaczki związkowe 
Administracja 


Ił
		

/iii302848-1937-06-0006_0001.djvu

			Su 1Jwencje i zapomogi 
Komenda Główna 
O. M. P. 
Sumy przechodnie 
Imprezy 
Administracja "Powstańca" 
RÓŻne 


B. Rozchody: 


Znaczki związkowe 
Administracja 
Subwencje i zapomogi 
Komenda Głó'\"'Ila 
O. M. P. 
Sumy przechodnie 
Imprezy 
Administracja ,.Powstańca" 
Różne 
Stan kasy na Zjazd w gotówce' 
na rachunku P. K. O. 


1740;5,67 
2843,- 
500,- 
117402,93 
1093,80 
4- 90? ,50 
4382,65 189096.25 zł 


22,50 zł 
25 846,21 
2481,90 
10295,29 
4030,- 
116648,61 
2711,25 
6985,1 f 
80 85,70 1'77166.57 zł 
6 229,42 zł 
5 700,33 11 929,75 zł 


Ogólny prz}chód i rozchód znaczków przedsta- 
wia się nastf:pująco: 
a) Przychód: 
a 5"0 gr. a 10 gr. a;O gr. fi 10 gr. 


Pozostałość znaczków 
z ub. roku 
Dostarczone z druk. 


41 850 60400 
211 750 56050 253 600 


116430 


b) Rozchód: 
Sprzedano znaczków w r. spraw. 
Stall znaczków lIa r. spraw. 1937/38 


233 200 92 550 
20 400 23900 


Wykazane saldo w gotówce H 929,75 zł., jak rów- 
nie.l pozostałość w zuaczkach 20400 po 50 gr. i 
2; 900 po 10 gr. 7llaleziono zgodnie. 
Poza tym Komisja zrewidowala podręczne kasy. 
które skarbnik Zarządu Głównego prowadzi a nie 
podlegają spraw{)zdaniu zjazdowemu, jak kasa ko- 
mitetu 15-to lecia wkroczenia Wojska Polskiego, kasa 
komitetu budowy pomnika Marszałka Pilsullskiego 
w Katowicach, fundusz spccjalny itd. Salda lla tych 
kontach znaleziono zgodne. Tak samo przeprowa- 
dzono rewizję w Hurtowni Tytoniowc.j w Yrikołowie. 
Ogólny stan majątkowy 
ZnalezionQ w dniu rewizji w dzień 
Stan towarów na kwotę 
iW gotówce 
Na książeczc(' w M. K. K. O. Kat 0\\ ice 


w dn.iu rewizji wynosił 


1 X 193'7 r. 
22 788,40 zł 
4 484,01 
J8531,37 
45 803,78 zł 


PQzycje kasO\\ c przy i ro..lchodowc w Zarządzie 
Głównym jak równiej; w Hurtowni są poparte odnoś- 
nymi dowodami kasowymi. Ksi
gi prowadzone a jour. 
żadnych usterek nie sposfrzeżon o, co wobec roz- 
leglych agend kas.owych w Związku nale7Y podkre- 
ślić z pelnym uznaniem. 
W końcu Komisja sta\\ia wniosek o ud,lidenie 
absolutorium całemu Zarządowi. 
Katowice, dnia 3 października 1937 r. 


(-) Wąsik E. (-) Błłron Br. 
(-) Arczyński F. 


es 


(-) Dr. Kujawski K. 
(-) Górecki T. 


Zwią2ek Powstańców śląskich 
Zarząd Główny Katowice, 8 XI 37. 
Kilt o w i -c e, ul. Młyńska 4'(. 
L. £łz. 3879/37 Do 
Wszystkich Zan. PowiatowycII 
i GI'U}) Miejsc. Zw. Powst śI. 


OkóLnik nr 23 


Pkt. 1. Pokłosie Zjazdu Sprawozdawczego 
odbytego w dniu 3 X 193, r. 
Tegomczny Zjazd Sprawozdawczy, jaki odbył się 
w myśl postanowień 
 39 statutu związkowego wyka- 
zał dalszy rozmach organizacyjny. \Vygłoszone spra- 
wQzdanie P.oszczególnych członków Zarządu Główne- 
go, jak niemniej uchwalone tezy i rezolucje dobitni
 
stwierdzają wielką aktywność i żywotność naszego 
Związku. Również z punktu widzenia dyscypliny żoł- 
nierskiej, Zjazd prezentował się jak najlepiej. Przy- 
czynił się do tego fakt, że wszyscy reprezentanci grup 
rniejsoowych oraz C710nkowie Zarządów - Komend 
- Powiatowych zastosowali się do zarządzeń władz 
związkowych i przybyli w jednolitym umundurowa- 
niu. PQzostałby jednak na przyszłoM: jeden jeszcze 
ujemny objaw, który musimy wykQrzenić, a miano- 
wicie to bezplanowe zabieranie głosu przy wQłnych 
głosach. Nie mamy bynajmniej zamiaru krt:pować lub 
nawet uniemożliwiac delegatom wypowiedzenie się w 
wolnych gło.sach, ale wymaga-c .musimy, żeby i ten 
punkt .ogólnego porządku obrad w lliczym nie odbie
 
gał od poziomu, na jakim toczyły się obrady nad po- 
przednimi punktami. Zauważono właśnie na ostatnim 
Zjeździe, że często wYrywa się ktoś na mównicę po to 
tylkQ, ażeby powtórzyć jeszcze raz to samo, co. mówił 
już jeden i drugi z jego przedmówców, lub też 
g{)ła 
rozwodzić się nad sprawami ściśle lokalnymi i to w 
dodatku takimi, które nawet na Powiatowym Zjeździe 
Sprawozdawczym nie powimI)' być poruszane, a ra- 
czej mogą zostać łatwo i bez przeszkód załatwione 
na normalnej drodze administracyjno - związkowe_j. 
Dlatego też w przyszłości i tzw. "wolne głosy" muszą 
być pojęte w ten sposób, że zgłaszających się do głosu. 
mówców uważać się będzie za wyrazicieli myśli i 
opinii całego tego powiatu, do którego. organizacyjnie 
są przynależni. Zatem kaida sprawa mająca być po- 
ruszona: przez mówcę musi być uzgodniona z Zarzą- 
dem powiatowym. Uniknie się wtedy -niepotrzelme.j 
!;udaniny, a i poziom ..wolnych głosów" lliewątpliwie 
się pmllliesie. W tYIllCelu Zarząd Główny - -jak to 
już zapowiedziano na .odprawie Zarządów Powiato- 
wych - niebawem wyda regulaminy Zjazdowe i 
Walnych zebrań. Regulaminy te będą zawierały wy
 
tyczne co do sposobu przeprowadzenia wspomnianych 
zebrań, a zastosowanie ich w praktycc na pewno 
usprawni wewnętrzne życie organizacyjne naszego 
Związku. 
Pkt. 2. Zmiana w sposobie przyjmowania stron. 
Zarząd Główny Związku Powst. śl. zmienia ni- 
niejszym zarządzenie swe opubliko\nmc w okólniku 
nr. l, punkcie 5 w sposób następująC)': - 
t. Prezes Zarządu Głównego przyjmować hęd.lie 
odtąd strony jedynie w każdy piątek od godz. 
12-15, i to tylko w wypadkach rzeczywiści6' 
ważnych. 
2. Członków Zarządów Powiatowych przyjmować 
się będzie z reguły jak dotychczas w każdą so- 
bot
; zaś w ważnych i nie cierpiących zwł-oki 
sprawach w każdy inny dzil'ń.
		

/iii302848-1937-06-0007_0001.djvu

			3. Referat Opieki Spolecznej nie będzie udzieJał 
informaq j ubiegającym się o .Gapomogl człon- 
kom Związku. Natomiast potrzebnych wyjaśnien 
Q stanie sprawy 'Odn'Ośnych wnioskodawców bę- 
dzie się w razie potrzeby udzielało sekretarzom 
powiatowym. Nie-członkowie zwracać się winni 
do Zarządu Głównego na piśmie. a w nagłych 
wypadkach 'Osobiście interweniować mogą w każ- 
clą środę. 
4. Wszystkic inne biura Zarządu Główneg'O będą 
przyjmowały strony w każdy wtorek, śr'Odę i 
piątek (D ile nie przypada święto), z wyjątkiem 
spraw zapomogowych. Osobiste interweniowani<) 
w Gl. Kom Wer)-f. również jest niewskazane. 
Wydanie powyższego zarządzenia, mającega na 
celu 'Ograniczenie przychodzeniu stron do biur, leży 
w interesie Związku, bawiem praca wzmaga się c'Oraz 
bardziej, a załatwianie różnego r'Odzaju drobiazgów 
i wysłuchiwanic przez kilka godzin dziennie nieraz 
wątpliwych żalów str'On, nie maże nadal utrudniać 
tej pracy. Jeżeli się zważy, że Związek liczy obecnie 
przeszło 31 000 członków, lł naczelne jego władze 
z całą konsekwencją i świadome wiekich 'Obowiązków 
na siebie przy jętych, dążą do realizacji pastulatów 
o wyższym charakterze społeczno - państw 'Owym. to 
wtedy łatwa znajdzie się pełne usprawiedliwienie na 
to, _ że na tzw. gawędy ze stronami Zarząd Glówny 
wiele czasu poświęcić nie m'Oże. 
'V zywa się przet'O Zarządy Powiat'Owe i Grup 
Miejsc'Owych o n"szczęcie akcji mającej na celu wy- 
perswadowaniu człankom tych nawyków. chodzenia 
niepotrzebnie 1)'0 biurach naszego sekretariatu. 
Pkt. J. Obozy letnie w Gdyni. 
W pr'Ogramie pracy na najbliższy r'Ok adlllini
 
stracyjny przewiduje się m. in. zorganizawanie 'Obo- 
zów wypoczynkowych dla powstańców w Gdyni. 
Obozy miałyby istnieć w miesiącach letnich od 1 VI 
do 31 sierpnia. Najkrótszy czas pobytu w obozie 
ustalono na 2 tygodnie a najdłuższy na 6 tygodni. 
Do 'Ohozu m-ogą się zgłaszać człankowie-powstańcy. 
Koszta utrzymania i pobytu w obozie będą podane do 
wiadom'Ości. W każdym razie będą one niskie i do- 
stasowane do możliwości finans'Owych niezamożnych 
członków. Urządzenie ob'Ozów letnich pomyślane jest 
w ten sp'Osób, że na odpowiednim odcinku wybrzeża 
morskiego w Gdyni rozłoży się namioty dla stałego 
obozowania z całodziennym utrz-ymaniem. Jedzenie 
zdrowe - żolnierskie. 'V krótkim czasie Zarząd 
Cłówny roześle 'Odpawiednie f'Ormularze dla c;:łon- 
ków, którzy będą chcieli przepędzić czas wakacyjny 
w obozie nad morzem. 


Pkt. 4. Wnioski na Krzyż i Medal Niepodległości. 
Wobec upływu z dniem 31 XIl1937 r. terminu do 
składania wniosków D nadanie odznaczenia niepodle- 
głościowego, Zarząd Główny k'Omunikuje, że p'Odania 
takie od czlonków będzie przyjmował jeszcze naj- 
dalej do 20 XI 1937 r. Wobec tego Zarządy Powia- 
towe i Grup Miejscowych natychmiast zechcą prze- 
słać wszystkie podania <:10 Zarządu Głównego. Wuio- 
ski. które wpłyną później (po 20 XI) zostaną bez- 
względnie zwrócone. 
Pkt. S. Wykupienie znaczków na Dom Powstańca. 
W okólniku nr 1, pkt. , zaapelowano do wszyst- 
kich członków naszej organizacji, by do końca wrze- 
śnia br.obawiązkowo nabyli znaczek odpawiednieJ 
'wartości i wlepili go do legitymacji członkowskiej. 
Ponieważ termin ten już upłynął, a dotychczas 
.tosunkowo mała liczba członków wymienione znacz- 


ki wykupiła, uprasza się Zarządy Powiat'Owe O prze- 
prowadzenie lustracji na najbliższych zebraniach 
miesięcznych grup i dopilnowanie, by opieszali czł'On- 
kowie jeszcze w bieżącym roku nałożony na nich 
obowązek wykupienia znaczku na budowę Domu Po- 
wstańca spełnili. 
Przy tej sp'Osobności ponownie podkreślamy, że 
Zarząd Główny nie maże absolutnie zrezygnować z 
tej ofiary, choćby i z tego powodu. że ogólne koszty 
bud'Owy Domu przekr'Oczą znacznie kwotę na ten cel 
pierwotnie prelimin'Owaną. 
Za Zl1rząd Główny Związku Powstańców śląskich 
(-) A. PiechuJa. (-) R. Kornke, Senator R. P. 
Kierownik Biur. Prezes. 


Rozkaz nr 9/37 
Komendy Ołownej Zw. Powstańców Śle 
I. SPRAWY PERSONALNE. 
Pkt. 1. Mianowania. 


Mianuję z dniem 'l października 1937 r. Barona 
Jana dowódcą baonu I-go na powiat Pszczyński. 
Grzechnika Jana, z dnicm 8 paździcrnika 193'l r. 
dowódcą baonu II-go na pawia t Pszczyński. 
Szindlera Józefa, z dniem 15 października 1937 r. 
dowódcą baonu IV -go na powiat Pszczyński. 
N'Owaka Czesława, z dniem 20 października 1937 
referenteIll P. W. i W. F. przy Komcndzie Powiatowej 
. na powiat Katowice. 
Gałuszk
 Jerzego, z duielll 30 września 1937 r. 
referentem technicznym przy Komendzie Powiat'Owej 
Pszczyna. 


Pkt. 2. 


Zwolnieniu. 


Zwalniam z dniem '( październiku 1937 r. KozYl'i; 
Franciszka ze stanowiska dowódcy baanu I-go na 
p'Owiat Pszezyński. 
Szwerthaltera Wilhelma. z duiem 30 
1937 r. ze stanowiska referenta tCl:hniczncga 
mendzic P'Owiatowej na pow. Pszczyna. 
M'Otykę K'Onstantego. z dniem 20 września 1937 r. 
ze stanowiska referenta P. \V. i W. F. prz-
 Komendzie 
Powiatowej na paw. Kat'Owice. 
'V szystkim wymienionym Zil ofiarną praeł:: w 
imit'niu służby dziękuję. 
II. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 
Pkt. J. 1 Listopad. 
Na dzień Wszystkich Świętych, Oddzialy wzorem 
lat ubieglych winne i w tym roku uporządkować ł 
upiększyć zielenią i kwiatami groby wszystkich pole- 
głych powstańców i zmarlych czł'Onków naszej orga- 
nIzaCJI. 
Szczególnie pomniki powstańcze winne b)'ć W" 
tym dniu należycie uporządkowane i udek'Orowall& 
kwiatami i sztandarami o barwach naradowych, 8. 
wieczorem iluminowane. 
Przed zmrokiem wystawić warty honarawe pod 
bronią. 
W skazanym byłoby; ażehy przed IJamnikami po. 
wstańczymi wystawiały warty honorowe również ( 
inne organizacje pokrewne o charakterze półwojsko- 
wym oraz organizacje młodzieżowe, jak np. O. M. P.
 
Harcerze, Zw. Strzelecki i Sokół. 
W ten sposób zamiast warty pojedyńczej Związku 
Powst. śl. może stanąć podwójna i potrójna warta ho- 
norowa składająca się z różnych organizacyj. 


września 
przy Ko- 


'l
		

/iii302848-1937-06-0008_0001.djvu

			Po zaciągnięciu wad'y oddziały mIejSCOWe obo- 
wiązane są złożyć wiei1ce II stop pOlllników i na grQ- 
bach poległych nasŁych towarzyszów broni. 
W czasie składania wieńców warty prezentują 
broń przy zapalonych zniczach. 
Pkt. 4. 11 Listopada. 
\V uroczystościach odzyskania Niepodległości w 
dniu 11 listopada br. biorą obowiązkowo udział wszy- 
stkie jednostki organizacyjne Zw. Powst. śl. na pod- 
ległych im terenach za wyjątkiem grup z Wielkich 
Katowic, które biorą obowiązkowo udział w uroczy- 
sto6ciach w Katowicach. 
Z orgauizowaniem i przepr.Qwadzeniem wspom- 
nianej uroczystości zajmą się poszczególni dowódcy 
jednostek na podległych im terenach, a którzy po 
otrzymaniu niniejszego rozkazu wejdą w ścisły kon- 
takt z odnośnymi obywatelskimi komitetami lokalny
 
mi organizującymi wspomniane uroczystości i poda- 
dzą podległym członkom dokładny program obchodu. 
W uroczystościach Wszystkich Świętych i Święcie 
Niepodległości biorą obowiązkowo udział wszyscy 
czlonkowie bez względu na zajmowane stanowiska. 


Pkt. 5. Podziękowanie. 
W dniu 16 X br. odbyła się w Czarncy pDdniosła 
uroczystość przeniesienia prochów hetmana Stefana 
Czarnieckiego z dotychczasowej krypty do specjalnie 
zbudowanego w tym celu sarkofagu w kościele para- 
fialnym w Czarucy. 
Na uroczystość tą zg(){lllie z zarządzeniem Zaną- 
{lu Głównego Federacji P. Z. O. O. z dnia 26 VIII br. 
L. dz. 2"54/37 Zwią7ek Powstańców śląskich wyslał 
25 pocztów s7tandarowych z pow. katowickieg-o i 
1	
			

/iii302848-1937-06-0009_0001.djvu

			ODPIS. 
Komenda Główna Federacji P. Z. O. O. 
i Związku Rezerwistów W urszawa 
Warszawa, ul. Wiejska 19, m. (! 29 X 1937 r. 
L dz. 1580/37. Komendant Okręgu Federacji 
Zniżki kol. na odprn- P. Z. O. O. i Z. R. śląsk 
wy Kdtów Kółwpow. Ku to wi ce 
M'yj8Śnienie: 
Na tamto L. dz. 1478/37 z dnia 14 X br. wyjaśniam, 
że Kdantom Kół wzywanym na odprawę w powiatach 
przysługuje zniżka 75% indywidualnie według wzo- 
ru 6 a) - są One przewidziane w planie i zestawieniu 
zniżek na szczeblu powiatów. 
Szczegółowy rozdzielnik zniżek oraz dodatkowa 
illstrukcja o gospodarce zniżkami - zQstaną wydane 
wkrótce. 


Szef Sztabu 
z/l' (-) StaDek, ppłk. dypI. 
Komenda Podokrł;gu Federacji 
P. Z. O. O. i Zw. Rezerwistów Katowice, 2 XI 37. 
Katowice, Plebiscytowa 1, IV p. 
L. dz. 1560/37 (Według rozdzielnika) 
Powyższe podaję do wiadomości. 
Blankiety na przejazd zniżkowy, zapotrzebują 
Kdanci Powiatowi Federacji PZOO i ZR w Komen- 
dzie Porhkręgu, wpłacając równocześnie za 1 blankiet 
20 gr. PrzPja7d. :miżkowy 75% jeclnmazowy np. Ka- 
towice - Nowa .Wieś i spowrotem. 
Komendant Podokręgu Federacji 
P. Z. O. O. i Związku Rezerwistów 
(-) M. Kilian, Kpt. w s. s. 
Komenda Główna 
Związku Powstańców śląskich 
Katowice, ul. Młyńska 4". 


Katowice, 9 XT 37. 


Według rozd7ieJnika. 
Powyższe poda,ję do wiadc-mości, z tym, że w wy- 
padku zarządzonych o{Ipraw należy wystarać się o 
zniżki kdejowe dla Kom. Pow., baonów łub odr1z. 7a 
pośrednictwem Komendanta Pow. Fed. P. Z. O. O. 
i Zw. Rez., przy równoczesnej i każdorazowej wpłacie. 
za 1 blankiet 20 groszy. 


----- 


Nowi członkowie Związku 


Na podstawie uchwały Zarządu Głównego, zostali przy- 
jęci następujący członkowie Związku na członków - po- 
wstaTieów: 
Lnbliniec: Wróblewski Jan z przydziałem do gruVY 
Strzebin. 
Rybnik: Białecki Jan, Maciorczyk Wiktor, Karkoszb 
Ryszard. Ochojski Paweł, Ołma Maksymilian, Pustołk:o\ 
Jan, Szulik J:m, Szu1ik Franciszek, Szymura. Franciszp1{, 
Wita Szymon z przy dz. do grupy świerklany Górne. Ach- 
tel i Teodor Barciok Jan, Badura Jan z przyd:l:. do grupy 
Czernice. Podleśny Feliks. Warmiła Mikołaj, WojaczeK 
Józef z przydz. do grupy Rybnik. Adamczyk Francisze!(, 
13ajger Karol. Mrozek Franciszek, Kempny Alojzy, RdllCh 
Jan. Wolny Teodor z przydz. do grupy Marklowice Dolne. 
Karwot Robert, Pytlik Alojzy z przydz. do grupy Kłoko.. 
cin. Kirsek Józef, Kuśka Teodor, Oleś Ferdynand. Oleś 
Józef z przy dz. do grupy Ligota Rvbnicka. Indyk Paweł, 
Kapek Paweł, Marcisz Emanuel, Tomik Franc. z przyrlz. 
'do grupy Kleszczów. Hiibner Józef. Pietrucha Paweł z 
;przydz. do grupy Zawada. Dvrbu
 Franciszek. Sm'ma 
'Alojzy, Tkocz Józef z przydz. do grupy Przygędza. Gra- 


nkzny Jrln. 1(ll11PII jon, 1(0'0<;7 T.1';'11,,1m 7. p1'7.YI1? do I!:rnpv 
P"w".,i-." hop f', I. prLyd.l. rIo gruV} ,- 
dziejów 1',.f.lcLek jan z przy dz. do grupy KrosztowL 'o 
Podbucze. Pawl!łs Piotr z przy dz. do grupy :lory. Rojek 
Jułiusz z pl'zydz. do grup'Y Micbałkowice-]ankowlce. Bal- 
car Józef z przydz. do grupy Moszczenica. Janicki Sta_ 
nisław z przydz. do grupy Rówieii. Grzybowski Kasper 
z przydz. do grupy żebrzydowice. 
Pszczyna: BrudeI Florian. Grzyb Piotr, Brudek 16.1:ef, 
Przybyła Ant.Jni z przydz. do grupy Łąka. Rychlik Au- 
gustyn z pr.lydz. do grupy Gorki. Pustełnim Fr'lncis7ek 
z przydz. do grupy Jankowice. Clnobok Jan z przydz. 
do grupy Nowy Bieruii. Kuc Ervk z przydz. do grupy 
Kostuchna. Jęczmyk JaD z przydz. do grupy Bo;szowy. 
Wieszołak Józef, Górcłlczyk Paweł, Kuliberda Filip z 
przydz. dtJ grupy Bieruń Stary. Budniok Alojzy, Urzoń 
Jan, Kubica Paweł z przydz. do grupy Goczałkowlce- 
Zdrój. Krac7.le Paweł z przydz. do I\'rupy Kamionka. Bra_ 
szczok Bprnard z przydz. (lo I\'rupy Łaziska GÓI'ne. Skot- 
nica Wilhelm z przydz. do I\'rupv Szeroka. Ćmil.'la Lur!- 
wik z przydz. do grupy Piasek. Laner Andrzej, Bocheński 
Jan do I\'rupy Uch. Pow. Ole"ko Ooolski gr. Szopienice. 
Kubica Paweł z przydz. do I\'ruPy Snmina. Soika Piotr, 
Piechota Karol. Mu
ioł Wawrzyniec, Baron AlJdt'ze,j, Gą- 
siorclyk Walenty. Fik Tomasz z przydz. do grupy Ko- 
sztowy Gawlik Franci'ize\;;. M"lk:a Paweł. Doliny Aloizy, 
Falkus Jan z przydz. do I\'rlloy OclJoiec. Krzv70wski .T-m, 
Stachura Ja'1. Janik Jan z przv,iz. do grupy Tychy Pu- 
kocz Emil, BlItora Jan, S7czPpł.O AntoTli, Koczy W;llJl.' l m 
z przyt1z. do I\'rupv Gostyń Doldor Paweł z pr7.ydz cło 
grupy BO.iszowy. Skarbona Józef z przydz. do I\'rtmy 1\fie_ 
clźna-Grz3wa. Wyrwoł T.eon z orzvrlz. rio !!'rupy G1iw.- 
Toszeckie,j Tarnowskip GĄrv. 1t
l1'iioł W;lhp1 m . Slomk!ł 

tani.,ław. Mamolca Paw..,- Bromho'izcz JÓ 7 ef. WYl!raheic 
Paweł. Golas7.f'Zvk Jon. Pu<,hPT A I1I!U
tvn. "Kolonko K/1rol, 
Herhski C;;t"";<;ł,,w. Rajw'l Stan;
łllw. R.. irloł/\ A 1pk'i,,;Jrlpr. 
Kania K1pml.'n". Sitko Paw.., "P"iwlI Fr,,"ci
z
k, ('mi.. 1 a 
Karol. Ho"'",,7. Franriszek. 
:ow;óra Fr"n<,i
7ek z pr7 v rlz. 
rlo g'rupy \Vyry. Mrowip£' W;ll<'ellty. M:c"hql,,\: S'''ni.,ław, 
RT7ozok Fr"llri
....k. Schmid.. Roles 1 "w 7. pr7vl1z. do I!rl1nV 
Piotrow;"f" .ś 1 "Jł071." Kl"m..n
 z T1rzv,h: ,lo "'nJT)V l{ r,,- 
scwy. Strl1oow
ld Robrf"t Pr7vłu<,1(i Ą 10hv "lłi"ł.,,, T nr!. 
w;\:. Shn(1nr" '''n z pr7vr!7 "o ..rnf)V pn.1 1 p'iie. P11',h"ł a 
Józpf. P:orl-; ]l4""tPll<;z, Tr 0'i7an .nr" 1 PTl ty. Kocimv '11I1w:k 
z przy.1.. d" !-\'rttoy Koh;ó.. Wi..<,pk J"n z przvdz. do 
gTUnv 7..w..r1'ł. 
Biełszowice: Cygan JakółJ, Rzepka Wiktor z pr?ydz. 
do gruoy Pawonków. Buiocz\: Aloizy z pT7yd:r.. do grupy 
Pniaków. 
Bielsko: Buchta Engelhert, Dębiniok Adolf z przyd.l. 
do grupy MniclJ.Zaborze. Dohiia hkób, Robak Whdy- 
sław z przvdz. do grupy BIlC:1.kowice. 
Kraków: Borowicz Franci'izek, Grzybek Kazimierz, 
Imiela Bolesław. Mayernofer Franciszek, Prymus Juiiusz, 
Rożyczki Włodzimierz, Rychwalik Stanisłl1w z przydz. (19 
grupy Kraków. Dzipg'iel J'łn, Jakuczek ]
n. Minol 11pn- 
ryk, Tworzydło Wojciech z przydz. do I\'rl1py Oświęcim. 
Perrori Ludwik z przydz. do grupy Lwów. 
Cieszyń: H'lławieczka Jan. Gabzdył Franciszek, Cień- 
ciała Gustaw, Mayer Franciszek. Lipa Ludwik, Lorek Jan, 
Kurz Fnnciszek, Kopyto Szymon. Kubik Jan, Jasicki J6- 
zef, Stefek Paweł, TameT1berjr Paweł. Pawpłek Luf!wik, 
Pietrucha :Michał z przydz. do g-rl1py Cieszyn. Baron 
Franci
7ek. Nowak Władysław, Stucłllik Jan z przydz. ao 
grupy Wisła 
Okr. Warszawa: Zyber Mieczysław, Sirakowski Stani- 
sław, Szymański Stani'iław, 'Rutkowski Roman, Kwiatkow- 
ski Andrzej. T{ ral1ze Zygmund, Dominiak Roman z pn:ydz. 
do grupy ł_ó(li. 
Uch. Pow. Ra£ibórz: Drohny Jerzy, Niewszooł Fran- 
ciszek z przydz. do grupy Rydułtowy. Cichy Antoni, 
Pytlik Paweł. SeweiJrsti1 z przydz. do 
rupy LlIbnY1l.ła. 
Folwarczny Antoni z pl'zydz do I\'rupy GOl'zyce ś1. Pro- 
cek Emanuel z przydz. do I\' r ll1)V B.as1Jczyce. GoJocz Wil- 
helm z przydz. do grupy Biertuttowy. Zoczyk IzydM ": 


u
		

/iii302848-1937-06-0010_0001.djvu

			I'17y(Jz. {lo grupy Kobyla. Kandzia Emanucl z przyl!ik. ':::..dlaczc.
 Wal. l. IHL)lLr. hup. I.'rj'fl. 
Ueb. Pow. Bytomski: Wyciślok Alfons, Porąbka Karol, 
Wróbel jan, Piekła Wilhelm, Langer Józef, Kl1l'pierz AI1- 
'toni, Jagło Ludwik z przydz. do grupy Chorzów. Krc:ci- 
azek Paweł, Ceglarski Franciszek, Pioskowik Wiktor, Wy- 
leżek Wiktor z pr7:ydz. do grupy Brzeziny Śląskie. Gó- 
ł'ccki FI'anciszek z przy dz. do gmpy Piekary śląskie. 
Uch. Pow. Gliw. - Tosz.: Kozubek Paweł, Lankamer 
Franciszek, Wyciślok Wawrzyn z przydz. do grupy Biel- 
IIzowice. Steir Aleksander, Koloch Franciszek z przydz. 
do grupy Chol'Zów. Jagus jó.wf, Kiidlek Wilhelm z przydz. 
do grupy Tarnowskie Góry. Ksic:żyk Wiktor z przydz. 
do grupy Hajduki Wielkie. Wolny Jan z przydz. do gru. 
py Siemianowice śł. Kocur józef, Nawr!lt Emanuel, Smol. 
la Piotr, Weihraucha Augustyn. Blum Robert z pl'Zvdz. 
do grupy Katowice III. 
U
h. Pow. OIJolsko-Oleski: Starzec Piotr z przydz. do 
grupy Lllbliniec. Szror Augustyn, Jastrzębski Mikołaj, 
Hewig Franciszek z. przyd7. do grupy Siemianowice śł. 
Pow. Uch. Strzelecki: Janik Konrad, Ibroma Ignacy, 
Piekacza Sylwester, Szołtyska Jan, Piekacz Józef, PiekacL 
Konl'ad, Obroczka Piotr, Nagla Bernard, Pyk!! Piotr, Pru- 
ski Tomasz, Malik Roch, Vogla Jan, Kocwandry Ignacy, 
Opieła Franciszek, Czaja Józef, Kandziora Walenty, Gro- 
harka Adam, Wandzik Franciszek z przydz. do grupy 
ChOl'ZÓw. Nocoń Wilhelm, Ticman Paweł, Grychtol Jó- 
.zef, PandeI Józef z przydz. do grupy świętochłowice. 
Pow. Katowice: Musik Emanuel, Kołodziejczyk Jan 
z IJrzydz. do grupy Józefowiec. Woźnica Wilhelm z przydz. 
do grupy Panewniki. Pawlok Brunon, Suchy Antoni z 
pl'zyd,z. do grupy Karbowa. Ledwoń Piotr, Kops Paweł, 
Gołasica Wilhelm, Mejhel' Stanisław z przydz. do grupy 
Bytków. Hejczyk Jan z przydz. do grupy Michałkowice. 
Czyba Józef, Hupka Jan, Huj Piotr, Swiętek Wilhelm 
z pr,zydz. do grupy Bykowina. Nawrat Walenty, Stanien- 
da Jan z przydz. do .grupy Halemba. Musioł Roman, Wi- 
tała Paweł, Wilk Wilhelm, Profaska Alojzy, Pustelnik 
Jan, Kowolik Alojzy, Florian Augustyn, żydek Stanisław, 
Chowaniec Jan, Matury Teodor, Dolibóg Wilhelm, Jało- 
wiecki Jan, Kloc Robert, Mikolasa Franciszek z przydz. 
do grupy Ko.chłowice. Kurzok Paweł, Mośko Wincenty, 
Brysz Józef, Witała Józef z przyrlz. do grupy Nowa Wieś I. 
Nowotny Augustyn z przydz. do grupy Janów-Miejski. 
Knapik Aleksander, Bara Sylwester, Rosmus Robert 
z przydz. do grupy Janów. Rusin Alojzy, Gondzik WiI.- 
\Hzyniec, Garrlawski Piotr, Łysko Augustyn, Zeiner Aloj- 
zy, Zaremba Alojzy, Pukowiec Emanuel z przydz. do gl'U. 
py Zawod7ie. Kubik Józef, Kostorz Jan, Komander. Hu- , 
gon, Kostorz Augustyn, Minkus Wilhelm. Handel Józef, 
Kurwasielski Stanisław z przydz. do grupy Siemianowice. 
Gónlczyk Teofil, K\lbica Francis,zck. Sowa Alojzy, Ko- 
nieczny Tomasz, Błaszczyk Henryk. .Czardybon Karol z 
puydz. do grupy Załę:ie. Marmzczy\ Franciszek z pl'Zydz. 
do grupy Załęska Hałda. Glik Józef, Faber Jan, KolibaJ 
Wilhelm, W llczucłI FI'anciszek, Dolata Franci'i7ek, Cuda 
:Antoni, Kmnpa Józef. Kanczewski Paweł, Lipowcun Jan, - 
Kand,ziora Wilhelm z przydz. do grupy Katowice-Centrum. 
Poluczek Teodor z przydz. do grupy Kat. Centrum. Mar- 
eioszka' Tomasz z przydz. do grupy Boguszowice. 


l{ate2oria II (czlonkowie niepowstańcy) 
Lubliniec: Jaksik P., Szweda Józef z przydz. do gru- 
py Olszyna. Ogrodnik Henryk z przydz do grupy Jen- 
dryp<,k. Opiłka Augustyn z przydz. do grupy Psary. 
Uybni:k: Tkocz Ryszard, Kuczera Rufin, Babilas Emil 
Z }H/ydz. do grupy Ligota-Rybnicka. Machulik Ludwik, 
Boks); Emil z przydz. do grupy Jankowice-Michałkowice. 
Polak Józef z przydz. do grupy Świerklany Górne. Ska- 
tuła .\ugustyn, Folwarczny Wi1heml z prozydz. do grupy 
Pocibucze. Dwigoł Józef, Pa7.dziere Ryszard, Zegrodzki 
Antoni, Kurpanik Ryszard, Pietryga Wilhelm, TetIa An- 
toni, śniegoń Paweł, Gorol Rudolf, Nowak Franciszek, 
Ił) ,'on Karol, Śmietana Sylwester z przydz. do grupy 
)(">
7.czów. 
Pszczyna: Skatula P'1.weł, Kopański Józef. Badeja Ry- 
l!t7.l'I'd z przydz. do grupy WilkowyjE'. Góralczyk Augu. 


10  


styn, 'W'ar"'a Ryszar
l z pl'Lydz. (Io grupy Wyry. U1czolZ 
Pa\vel, ["agia Augustyn z puydz. du grupy '\1iedźna-Grza_ 
wa. Wycisły Adolf z przydL. do grupy Ł
ziska Górne. 
Pająk Franciszek z przydz. do grupy Tychy. 
Bielszowice: Muzykant Antoni z przydz. do grupy' 
Końozycc. . 
Bielsko: Kopaczek Michał, Kubica Antoni, Kubica 
Władysław z przydz. do grupy Buczkowice. 
Uch. Pow. I!acioorz: Cieślik Franciszek, PytIik Joachim 
z pl'Zydz. do grupy Żytna. Godul!!. Wi1helm z pr,zydz. 
do grupy Biertułtowy. Chrobot Stefan z przydz. do gru- 
py Rybnik. Leksza Augustyn z przydz. do g'runv Brzezie 
nad Odrą. Stopy Teodor' z przydz. do grupy Adamowice. 
Kuchejda Robert z przydz. do I\'rupy Kopalnia Frvderyk. 
Swaczyna .Maksymilian z przydz. do grupy Arł"mowice, 
Doleżych Alojzy z przydz. do g'rUDY Kobyla. Wieczoreli 
Ernf'st z przydz. do grupy Niewiadom. 
Uch. Pow. Bytom: żywczak Józef, Gwiżdoń Jan z 
z przydz. do grupy Chorzów. 
Lubliniec: CicłlOń Teofil, Pucała Franciszek z prydz. 
do Lublińca. 
Katowice: 


nice. 


Gawlet Piotr z przyd.z. do grupy Szopie. 


Uch. 
ow.. GIi
. - .Tosz.: Pluta Alojzy z przydz. do 
grnpy HajdukI WIelkIe. Kubica Paweł Szyrzisko józef 
Grzebiel Józef z przydz. do gl'UPY Cho;zów. · 
Uch. Pow. Bytomski: Górecki Henryk, Górecki Al.. 
fred z przydz. do grupy Piekary śląskie. Dombek Roman 
z przydz. do grupy Bytomska-Orzegów. Sachajdak Bru. 
I\on, J
ziorowski Franciszek z przydz. do grupy 'bytomska.. 
Chorzow. 


Skreśleni c:donkowie Związku 
N!l podstawie 11.6 ust. 1 pkt. a zostali wykreśleni na. 
stęPUjący członkowie: Horzela Józef i Lesiok Szczepan 
z gr. Taru. Góry. Czech Jerzy, Kubica hn z gr. Br7ezi- 
I\Y śł. I?uda, Wincenty i Szroter Józef z gr. Repty Nowe. 
Czempuhk . Jozd z gr. Brzeziny śł. Góra Ludwik, Och.. 
man FrancIszek, Nowak Mateusz z gr. Miasteczko. Goiło!' 
Ałfl'ed z gr. BOl'uszowice. 
Na podstpawie II 6. ust. 1. pkt. b. zostali wykłuczeni 
następujący członkowie: Bromis Piotr, Celary Teodor, Pa- 
rusel Jan, Rasik Antoni, Sobański Karol. Kowalski Augou- 
styn, SIWY RY'izard z gr. Miasteczko. Ziaja Paweł, Go- 
łombek Jan, Breguła Emil z gr. Mikoleska. Plewa Michał 
Pustelnik Józef z gr. Michałkowice. Bartecki Alojzy, Gi: 
bIec Gustaw, Juranek Eryk, Krentorz PClweł, G!lyda Jan. 
Ocz
dły Eryk, Wita TeodOl', Bienioszek Walenty z gr. 
ŁazIska Średnie. Babiński SebClstian, BI'lcImt Jan, Foks 
Jan, Sajdok Józef, Sikora Tomasz i W otski Edmund z gr. 
Dziedzice. . 
Na podstawie II 6. ust. 1. pkt. c i d zostali wykluczeni 
n
tępuJą
y członkowie: Zingler Franciszek z gr. Kochło. 
WIce. GaJda Jan z gr. Siemianowice. Buchta Jan z gr4 
Nowa Wieś I. Krzoska Józef. Wawryło Piotr, PatIa Adam, 
z gr. Brzeziny śł. Kimel Wincenty z gr. Janów Miejski. 
Szczyrba Roman z gr. Katowice-Załęże. 
Przeniesieni czlonkowie Związku 
Sonnek Paweł z gr. Żory do gr. Uch. Pow. Gl. Tosz. 
Katowice. Felczer Józef z gr. Ochojec do gr. Panewnik. 
Figiel Teodor z gr. Zawodzie do gr. Tychy. Czuchaj Au- 
gustyn z gr. Wełnowiec do gr. Woźniki. Sycha FranciszeK 
z gr. Chechło Stare do Nakło. Bartoszek Jan z gr. Suchą 
Góra do gr. Uch. Strzel. Tarn. Góry. Madecki Antoni z gr, 
Kraków do gr. Ziemi Cieszyńskiej W" Katowicach. Grze- 
sik Wilheml z gr. Niedobczyce do gr. Rybnik. Adamczyłi 
Franciszek z gr. Ruptawa do gr. Syrvnia pow. racibor.. 
skiego. Rudzki BertoId z gr. Brzeziny śI. do gr. Dąbrówka 
Wielka. Solich Józef z gr. B.,.ie Górne do gr. Katowice. 
Depcik Paweł z gr. Tarn. Góry do gr. Uch. Pow. Tos%.. 
Tarn. Góry. 


Ptlywtócenie praw czlonkowskich 
Mitkie Paweł z gl'. MszaneJ pow. Rybnik.
		

/iii302848-1937-06-0011_0001.djvu

			7 ",i;tf1
 "
ZWV J!rup 
Zmiana nazw,)' następujących gl"Up (od 1. paidz. br.) 
1. Janów Wieś na grupę Janów śląski I. 
2. Nikiszowiec na grupę Janów śląski II. 
,. Giszowiec na grupę Janów śląski III. 
Sprostowanie 
W nr. 3 Wiadomości ZWiiłzkowe podały pomyłkowo. 
że przyjęto na członka grupy w Poznania Czerwicz!lnkę 
Stanisławę. Ponieważ przyjęcie wyżej wymienionej nie 
zostało przez Zarząd Główny zatwierdzone wobec tego nie 
została przyjęta na członka Zw Powst. śl. grupy w Po- 
znaniu. 


I 


Lmarlj członkuwie ZWiązku: 
Bąk Paweł z grupy Żory. 
tu koszek Franeiszek z gr. Gaszowice. 
Bluszez Józef z gr. ućh. pow. Racibórz. 
Galios Augustyn z grupy Kłodnica. 


Cześć ich pamięci! 


W ykaz zweryfikowanych Niepodległościowców 


Lista nr. XI. 


1 Adamczyk Jan, Boguszowice 
2 Aclamczyk FranCiszek, Radlin 
:; Aleksa Piotr, Kochłowice 
" Alankiewicz Józef, Lasek 
5 Anioł Edmund, Sucha Góra 
6 Augustyn Jan, Mikołów 
'[ Babilas S}lwester, Lyski 
8 Badura Piotr, Tychy 
9 Banaś Jan, Nakło śl. 
10 Bacik Marcin, Kozłowa Góra 
11 Banko Franciszek, Świerklany D. 
12 Banko Józef, Świerklany D. 
13 Bankiel Karol, Piasek 
14 Balas Augustyn, Jarząbkowice 
15 Balus Ludwik, Bieruń Nowy 
16 Bałuch Karol, Jankowice 
1? Hara Alojzy, Szopienice 
18 Baranowski Teodor, Czuchów 
19 Barciok Karol, Pszów 
20 Barów Franciszek, Nowy Bieruń 
21 baron .Franciszek, Niewiadom 
22 Barski Paweł, Kat. Zawodzie 
23 Bartoszek Ludwik, Czuchów 
24 Bartoszek Jan, Siemianowice 
25 Bartecki Józef, Kleszczów 
26 Barton Karol, Szopienice 
27 Basztoń Daniel, Krosto8
owice 
28 Bąk Karol, Czu
hów 
29 Berberiusz Włodz., Gdynia 
30 Bednarski Antoni, Lwów 
31 Bednarski Karol, Bytków 
32 Bednarczyk Paweł, Radzionków 
33 Berger Karol, Rajca 
34 Bernacki Wiktor, Radziejów 
35 Bercska Alfons, Nakło Śl. 
36 Bereska Emanuel, Nakło śl. 
37 Bereska Paweł, Nakło śl. 
38 Bere
owski Stanisław, Lwów 
39 Białecki Edward, Zakopane 
40 Biela Edmund, Piasek 
41 BicIa Paweł, Piasek 
42 Bieloczek Augustyn, Rybnik 
43 Bienek Piotr, Dąbrówka M. 
44 Bienusa Jan, Pszów 
45 Bierza Teodor, Łyski 
46 Bierza Antoni, Piece 
4'[ Bierza Augustyn, Czernica 

 Bierza Józef I, Czernica 


49 Bierza Józef n, Czernica 101 Buchalik Robert, Klokocin 
50 Biolik Stanisław, Bojs
owy D. 102 Buchta Jan, Nowa Wieś 
51 Bibiela Jan, Żyglin 103 Buchta Franciszek, KatoV\rice' I 
52 Bijok Piotr, Bytków 104 Budny Jan, Żyglinek 
53 Binias Paweł, Kolomyja 105 Budny Henryk, Kat.-Ligota 
54 Biskup Karol, Pietrzkowice 106 Bugdol Karol, Czernica 
55 Bil'o Władysław, Kat.-Załęże 107 Bugla Raimum1. Radlin I 
56 Błanik Alojzy, Świerklany G. 108 Bugiel Aloizy, Zawada 
57 Błanik Ludwik, Świerklany D. 109 Bujoczl>k Józef I. Nakło śl. 
58 Błaszczyk Piotr, Siemianowice 110 Bujoczek Józef II, Nakło śI. 
59 Błażyca Jan, Palowice 1U Bujoczek Pawel, Naklo 
60 Bobla Pawel, Bieruń Stary 112 Bula Paweł, . Katowice II 
61 Bobrzyk Franciszek, Rydultowy 113 Bula Franciszek, Turza 
62 Bobrzyk Emil, Rydułtowy 114 Bulka Józef, Kobyla 
64 Bochenek Józef, Zakopane 115 Bulawa Józef, CieszYli 
65 Bogacki Jan, Smarozowice 116 Burnicki Józef, Siemianowice 
66 Bogacki Wawrzyniec, Lędziny 117 Burek Fmnciszek. Piasek 
67 Bogucki Józef, Siemianowice 118 Burek lózef, Halemba 
69 Bojdyla Wilhelm, Katowice III 119 Burv Ernest, Czcchowice 
70 Bojdyła Wincenty, Katowice I 120 Burzan Paweł, Katowice 
71 Bojda Jan, Wodzisław 121 Buszka Roman, Zebrzydowice 
72 Bombik Emil, Zebrzydo\\ ice 122 Bytomski Alfred, Piotrowice 
73 Borszcz Wiktor, Michalkowice 123 Cunibol Pawel, Radlin I 
74 Borowicz Franciszek, Nowv Targ 124 Cebula Ludwik, Łaziska Średnie 
75 Brachman Augustyn, Radlin II 12') Cedziwoda Szczepan, Turza 
76 Brachmnński Ignacy, Radlin II 126 Ccdziwoda Maks, Turza 
77 Brawański Ryszard, Radlin II 127 Celary Edward, Kraków 
78 Brachmański Au!!; ust., Radlin II 128 Chlebosz Paweł, Michałkowice 
79 Brachmański ROJ
an, Radlin II 129 Chmiel Władysław, Baranowice 
80 Brachmański Emil, Radlin I 130 Chl'obok Grzegorz, Studzienice 
81 Bramowski Józef, Nakło śl. 131 Cluomik Roman, Rydultowy 
82 Braffiowski Józef, Miasteczko śl. 133 Chwałek Franciszek, Rybnik 
83 Bromboszcz Mikolaj, Wilkowyje 134 Cnota Karoł, Jastrzębic G. 
84 Broncel Augustyn, Tychy 135 Ciągwa Piotr, Michałkowice 
85 Broda Adam, Zebrzydowice 136 Cielecki Władyslaw, Zakopane 
86 Brudny Józef, Mszana 137 Ciemięga Pawel, Radlin 
87 Bryła Jerzy, Skrbeńsko-Goł. 138 Cieśla Józef, Radlin II 
88 Brych Jan, Świerklany D. 139 Cieślik Ludwik, Katowice II 
- 89 Brychcy Wilhelm, Piotrowice 140 Cieślik Jan, Bobrowniki 
90 Bryś Walenty, Siemianowice 141 Cichecki Wojciech, Siemianowice 
91 Brysz Józef, Lasowice 142 Cichy Paweł, Pszów 
92 Brząkała Ludwik, Piotrowice 143 Cipa Piotr, Wilk<>wyje 
93 Brzezinka Józef Niedobczyce 144 Ciupek Feliks, Rybni,k 
94 Brzezina Ryszard, Chwałowice 145 Cyrall Ludwi
, 'Y0(lzis
aw 
9 5 B p' t C h' 146 Cygan Jan, ::;JemranOWice- 
rzoza 10 1', zuc o
 147 CygO]) Piotr, Sucha Góra 
96 Brzoza Henryk, Radlm I 148 Cylok Henryk, Kochłowice 
97 Brzoska Antoni, Szopienice 149 Czapa Antoni, Lwów 
98 Buchcik Jan, Czuchów 150 Czardybtm Karol, Kat.-Załęże 
99 Buchcik Ludwik 1, CZqfh6w 151 Czardybon Jan, Katowice ITr 
100 Buchalik WiktOJ.'. Gotartowice 152 Czaroybon Jan, Kat.-Zalę2;e 


11
		

/iii302848-1937-06-0012_0001.djvu

			253 Czembor Augustyn, Piasek 225 Eliasz Juliusz, 'T'lll'za 298 Gołkow1cz Fr., Kllłowice-DąB 
154 Czembor Ludwik, Piasek 226 EIgot Alfons, .bL"L., Dom l B P dl . 253 Frey AloJzy, Tychy 328 Gr	
			

/iii302848-1937-06-0013_0001.djvu

			371 Herok Fmi1. R..,ll'n n 440 Kałuża Ra'no1d, 1vfiAp,łko" ice 510 Konarski Staniiiław, Lwów 
372 Hcrok Pawd, 1 
OSzczc!Iica 44L Kam.nsk l Stanisław, -"ł. Bieruń 511 Kondzi01ka Frallc., Wilchwy 
373 Herman Augustyn, Radlin II 442 Kamiński Antom. Siemianowice 512 Końca Ryszard, Nowa Wies- 
374 Hetmańczyk Jan, Nakło śl. 443 Kania Alojzy, Palowice 513 Konowoł Szczepan, Radzionk6w' 
375 Hctmaniok Leon, Moszczenica 444 Kania Jan, Ochojec 514 Kon5ck Augustyn, Kłokocin 
376 Hetmaniok Jau, Pszów 445 Kandzia Rudolf, Bytków 515 Konsek Leopold, Szczerhiec 
377 Hctroszck Robert, Wodzislaw 446 Kansy Jerzy, Nakło śL 516 Konieczny Franciszck. Pszów 
378 Hiuk Jan, Rydułtowy 447 Kąpała Ludwik, Pniowicc 517 Kopeć Mateusz, 
lichalkowice 
379 Hojka Jan, Mszalla 448 Karasek Piotr, Skrbeńsko G. 518 Kopiec Paweł, Zehrzydowice 
380 Bojka Aleksy, Orzech 449 Karamara Józef, Wodzisław 519 Kopiec Paweł, M()sz
zenica 
381 Hojka Szymon, Kozłowa Góra 450 Karbowiok Michał, Szopienice 520 Kopiec RysZdrd, Świerklany D. 
3fł2 Holon Paweł, Panewnik 451 Karek Wilbelm. Nakło śl. 521 Kopiec Jan, Jankowice Rybn. 
383 Horzeka Ignacy, Nakło śL 452 Km'ch Józcf. Repty Stare 522 Kopieczny Franciszek. Łódź 
384 Horzel a Paweł, Piekary Rudne 453 Karkoszka Alojzy, Lędziny 523 Korbela Stefan, Rybnik 
385 Hornik Wojcit'ch, L
dziny 454 Kasparek Jan, Radlin II 524 Kordys Stanisław, Podlesie 
386 Hornik Jan, Brzęczkowice 455 Kasperczyk Stanisław, Kochł. 525 Kornke Hugon, Szopienice 
387 Hornik Jan, Brzęczkowice 4556 Kaspcrczyk Piotr, Kochłowlcc 526 Korona Roman, Katowice 
388 Hoszycki Franciszck, Jejkowice 457 KęJzior Mateusz, Piasek 527 Korł),ka Hubert, Katowice III 
389 Hrycyszyn Marian. Lwów 458 Kędziorek Juliusz, Mi1anówek 528 Korus Jan. Jastrzębie D. 
390 Huczała Wilhelm, Palowice 459 KcIler Pawel, Pszów 529 Korzonek Bolesław, Mysłowice 
391 Hulin Paweł, Kat. Brynów 460 Kemony Augustyn, Katowice I 530 Korzuch Augustyn, Wodzisław 
392 Hiibner Wiktor, Radlin II 461 Kilian Antoni, Ryclultowy 531 Kostka J6zef. Pszów I 
393 Ikielck Ignacy, Brzęczkowice 462 Kilka Józef, Kłoclnica 532 Koszyk Józef, Orzech- 
394 Iwan Jan, Bytków 463 Kilka Jan, Nowa Wieś 53; Kostorz Aug-ustyn. Siemianowi(8 
395 Jacek }akób, Raclzionków 464 Kiliszowski Jan, Bicrtułtowy 534 Kostowski Henryk, Piotrowice 
396 Jaguś Robert. Tarnowice Stare 4tJ5 Kieltyka Teodor, Łaziska Śred. 535 Kosterka Teodor, Katowice 
397 Jakubczyk Wiktor, Biertultowy 466 Kieltyka Wilhelm, Łaziska Śred. 536 Kostecki Wiłhelm.- Katowice III 
'398 Jakubczyk Teofil, Wodzisław 467 Kicrmaszek Michał, Radlin I 537 Kotas Ludwik. Katowice I 
399 Jakubczyk Józef, Orzesze 468 Kiermaszek Florian, Glożyny 538 Kotas "Michał, Bojszowy G. 
4-00 Jałowiecki TÓ7ef. Mysłowice 469 Kisiel Maksym., Nowa Wieś 5,9 KotalCZ"
 k Jan, Michałkowice 
401 Janik Jan, Radziochowy 470 Kisielowski Augustyn, Piasek 540 Koza Jan, Piotrowice 
402 Janik Jakóh, Winwwyje 471 Kiwak Franciszek. Nowe Zb. 541 Kozielski Franciszek, Radlin II 
403 Jallisz Józef. RadliIl I 4:'"2 Kita Paweł, Katowice 542 Kozielski Karol. Mszana 
404 Janecki Paweł. Murcki 473 Kłaja Jan, KłokoÓn 543 Kozielski Konstanty, ZW{)Dowic8 
405 Janernik Ryszard, Czuchów 474 Klepek Józef, Turza 544 Koźmicki Emil, Biertułtowy 
406 Janota Maksymilian, Mikotów 475 Klima Stefan, Zdbierzów 54:; Kowalski Antoni, Czcrnica 
407 Janota Teodor. Szopienice 476 Klima Stefan, Glinka 546 Kowol Józef, Katowice 
.1,08 Janus Piotr, "Kochłowice 47'7 Klockiewicz Jer7v, \Vo{lzislaw 547 Kowol Rvszard Radlin II 
4{)9 Jallus Pm..eł. Miasteczko 478 Kluger Alojzy, Gotartowice 548 Kowol Micl1ał,' Głożyny 
410 JaIlus Piotr. Kocllłowice 479 Kłapsia Maksym., Wodzislaw 549 Kowo1ik Jan II, Katowice 
411 Janulek Teodor, Rupta,\a 480 Klosck Franc.. Krostoszowice 550 Kowo1ik Paweł Karbowice 
412 Jany Piotr, Żyglin 481 Kłosok Jan, 'Ymłzisław . 551 Kowolik Jan I: Katowice I 
413 Jany Antoni, Orzelh 482 Kłosok Franciszek, Radhn II 552 Kowolik Karol, Katowice 
414 Jaworski Józef, Palo\\icc 483 Kmiła Józef. Siemianowice 553 KraJan Piotr, Radzionków 
415 Jarkulisz Paweł, Nowa \Vieś 484 Knopek Jan, Bytków 554 Krakowczyk Franciszek, Pszów 
416 Jarosz Franciszek, Lęoziny 485 Knopik Henryk, Tychy 555 Krakm\czyk Wincenty, Pszó", 
417 Jaś"iec Jan, Wilchwy 486 Kocyan Józef, Marklo
\ice D. 556 Kral Augustyn, Giszowiec 
418 Jemhvsik Franc.. Klyszczów 487 Kocot Alojzy, Nakło sI. 557 Kramarczvk Ed., Michalkowice 
4L9 Jelonek Franc., Brzęczkowice 488 Kocat Jakób. Nakło śl. 558 Kramorz "Józef, Brzęczkowice 
420 Jeszka Jan, Dzimicrz 489 Kocot Ludwik, Chechło Nowe 559 Kraiński Jakób, Gołonóg 
421 Jordan Wincenty, Rydulto" y 490 Kocur I Wilhelm, Lyski 560 Krawczyk Paweł, Żory 
422 Joneczko Pawcł. Słomianka 491 Kocur Wilhelm II, Lyski 561 Krcnczyk Wincenty, Wilkowyje 
423 JOlleczko Jan. Opatowice 492 Koczy Wincenty. Radlin II 562 Krcntusz Piotr, Radlin 
424 Jonek Jan, Września 4-93 Kochut Jan, Bujaków 563 Krentusz Józef, Radlin 
425 JUl'aszczyk Mateusz, Gotartow. 494 Koj Jan, Katowice III 564 Kristof Antoni, Rybnik 
465 JUl'a5zczyk Mateusz, Gotartow. 495 Kokot Józef I, Piasek 565 Krybus Jan. Nowa Wieś 
426 JUl'cczko Józef, Lyski 496 Kolorz Maciej, Radlin II 566 Kr-ol Jan, Chwalowice 
427 JUJ'cz}k Jan, Gotartowice 41)7 Kolorz Karol, Radlin II 567 Król Engelbert, AleksanJrowice 
428 Jurczyk Konrad, Turza 498 Kolorz Oskar, Radlin II 568 Król RyszaI'd, Szczygłowice 
929 Kabut Emanuel, Pszów 499 Kolorz Wilhelm, Pszów 569 Król Wilhelm. Orzesze 
430 Kaczmarek Stanisław. PoznalI 500 Kolorz AndrzcJ. RyduHowy 5:-0 Król Brunon, Piotrowice 
431 Kaczmarczyk Paweł, Baranowice 501 Kolon Alojzy, Baranowice 571 Krótki Franciszek, Świerklany D. 
432 Kachel Augustyn. Czel'llica 502 Kołoclziej Toofił, Siemianowice 572 Krupa Tomasz, Katowice III 
433 Kadłubek Pawel, Radzionków 503 Kołodziej Aloizy, Rybnik Lig. 573 Kruk Wilhelm, Bieruń Nowy 
434 Ka,jzerck Henryk, Roj '504 Kolek Augustyn, Wilchwy 574 Krzemień Michał, Wodzisław 
435 Kalina Emanuel, Mikolów 505 Kolodziejczyk Jan, Łaziska G. 575 Krzemiński Emanuel, Piotrowice 
436 Kalisz 'Vojciech, Lyski '506 Komandera And., Janów-Nikisz 576 Krzeczmvski Wojciech, Lwów 
437 Kalus Ryszard, Wodzisław 507 Kompała Aloizy, Bohrowniki 577 Krzykawski Jan, Bojszowy G. 
438 Kalyta Leopol	
			

/iii302848-1937-06-0014_0001.djvu

			K k , M 1_ ł . 65f ł 1_ P . t S 721 1\11";,,1..,1:\ 'l'""ł';T l'nlowi.'c 
580 I'Z' Lc)\
S -j P
Wf' 
K.o OWIec "YSZC"ZćłK 'fi J'. zopienice 
581 KUu8
 ::"diliSld\\. .L
"L.ł.h.uwice 652 Łysik nuuc.rl, 'pane\\..\" "J'..1 
L".
,,
, v.lo::rlllCa 
582 Kubala Maksym., lvIarklowice D. 653 Łoskot Dominik, PodlesIe 723 
llczaJka W aleuty, Żytna 
58'; Kubek Emanuel, Rydułtowy 654 Luszczyk Bernard, Radzionków 724 Migdalski Józef, Michałkowice 
584 Kubeczek Józef, SkrbeńskQ Gotk. 655 Macha Antoni, Michałkowice 725 Mieniec Franciszek, Szopienice 
583 Kubica Dominik, Głożyny 656 Machnik Andrzej, Michałkowice 726 Miketa Jan, Radlin II 
586 Kubicil August yn , Brzezinka 651 Machulec FrancIszek, Piotrowice 'l2"l Mikołajek Fr., Wodzisław 
6 M . k F . k C . 728 Mikuła Jan, Rydułtowy' 
'J8? Kubica Wilhelm, Tarnowice St. 58 aClosze ranCIsze, leszyn 
729 Mika Franciszek, Niewiadom 
588 Kubik Jan, Cieszyn 659 Maciończyk Adolf. Boguszowice 
589 Kuchejda Franc., Wapienica 660 Maciończyk Lud. II, ŚwierkI. D. 730 Mika Józef, Marklowice 
731 Milka Paweł, Rybnik 
:i90 Kuczera Walenty, Gotartowice 661 Machura Edward. Bieruń Stary 732 Minkus Wilhelm, Siemianowice 
591 Kuchcik Robert, Radziejów 662 Madeja Franciszek, Orzesze 733 Misiura Teofil, D.limierz 
592 Kudła Izydor, Piece 663 Mayer Franciszek. Cieszyn 734 Misz Franciszek, Tarn. Góry 
593 Kukła l an, Mikotów 664 Magiera Szczepan, Jejkowice 735 Misz Piotr, Szopienice 
594 Kula A ojzy, Gostyń 665 Maj Jan, Kat.-Ligota 736 Miś Szczepan, Radzionków 
595 Kula Józef, Boguszuwiec 666 Majew&ki Jan, Kochłowice 737 Miś Jan, Radzionków 
596 Kulik Teodor, Ligota-Rybn. 667 Majnusz Alfons, Golejów 738 Mitręga Szczep., Chechlo Nowe 
,.97 Kulik Ignacy, Czuchów 668 Makselon Alojzy, Halemba 739 Miłko Antoni, Radlin 
598 Kulisz Jan, Czuchów 669 Malchar Frandśzek, Tychy 740 Mizera Jerzy, Załęska Hałda 
599 Kulka Wacław, Połaj ewo 670 Maligłówka Teodor, Szopienice 741 Miździoł Józef, Piaseczna 
600 Kupny Józef, Kat.-Załęże 671 Male.ika Antoni, Mysłowice 742 Moczko Jan, Siemianowice 
60t Kumor Pawe1, Katowice III 672 MalinB Szczepan, Kat.-Brynów 743 Moczała Emil, Skrbeńsko 
602 Kuna Józef, NQwa Wieś 673 Malina Jan, Bieruń Stary 744 Moczygęba Jan. Załęska Hałda 
603 Kuś Franciszek, Kleszczów 674 Malik Wincenty. Lędziny 745 Morawiec Jan, Zebrzydowice 
604 Kuś Mikoła.t, Radzionków - 675 Małek Paweł, Tychy 746 Morgałn Maksymilian, Rybnik 
605 Kusz Alojzy, Czerwionka 676 Mamok Józef, Katowice III 'l47 Morgański Józef. Piotrowice 
606 Kurczyk Feliks, Siemianowice 6"l'l Mandrysz Franciszek, Radlin 748 Moroń Robert, Łaziska Średnie 
607 Kurziwilk Ignacy, Ochojec 678 Mańka Jan, Jankowice Rybn. 749 Motyl Władysław, Kraków 
608 Kurzawa Wl., Kat.-Ligota 6'l9 Mańka Jan, Radzionków 750 Mojza Otton, Rybnik Lig. 
609 Kurzyca Jan, Katowice 680 Marcol Jan, Jankowice 751 Moskwa Franciszek, Pszów 
610 Kużaj Bernardy, Radzionk6w 681 Marcol Franciszek, Niedobczyce 752 Mościpan Bronisław, Cielcza 
611 Kuźnia Józef, Wielopole 682 Marcol Józef, Moszczenica 753 Mosz Maksymilian, Katowice I 
612 Kuźnik Wincenty, Golejów 683 Marcol Jan, Moszczenica 754 Mrowiec Józef, Piotrowice 
613 Kwiotek Augustyn, Niewiadom 684 Marco} Karol, Rybnik 755 Mrózek Alojzy, Dzimierz 
6t4 Kwiatoń Edmund, Pszów 685' Morgała Jerzy, Chwalowice 756 Mncha Ludwik, Podbucze 
615 Kwiatoń Wincenty. Radlin II 686 Marek Franciszek, Katowice 757.Muras Robert, Palowice 
616 Kwiatkowsk.i Kazimi
rZ', Zakop. 687 Marek Antoni, Jejkowi.ce 758 Murowski Józef, Piaseczna 
f>18 Kwoke Jel'zy, Tarn. Góry 688 Marek Alojzy, Wilchwy 759 Musioł Paweł. Wodzisław 
1>19 Kwaśniok Alojzy, Katowice 689 Marek Juliusz, Lipiny 760 Musioł Karol, Wodzisław 
ł>20 Langrzik Syktus, Radlin II 690 Marek Wiktor, Chwałęcicc 761 Mus
oł St
nisław, Ra?ziejów 
621 Langer Tomasz, Golejów 691 Marosrek Franc., Marklowice D. 762 Mus
oł Remhold, PSZ?W 
'22 Lanuszny Henryk, Bykowiua 692 Maroszek Robert, Palo wice 763 Mus
oł Rudolf, Skrbens

 
623 Lazar Franciszek, Jastrzębie G. 693 Maruszczyk Franc.. Katowice III 765 Mus
oł Karo
, Nowa Wle
 
624 Lazar Alojzy Taru. Góry 694 Marszolik Alojzy Niedobczyce 766 MUSlOł Stamsław, Poznan 
625 L k A ' T 6 5 M k J 'UT d . ł 767' Musielski Jan, Piaseczna 
aso ugustyn, l1rza 9 aroszczy - an, fi o ZIS aw 
 68 M . l O k F . k ;;;: . . 
L') 6 L k J T 696 M k F l ' k P . k R d , USlB I' ranCisze, uzopIClllce 
u. aso an, urza arllszczy e I s, re ary u. 769 M . ł-k P ł S . . 
621 Ledwoń Franciszek, Wełnowiec 697-Mastalerz Franc., Głożyny 770 M us
al
k T aw ;, ŚOPI
ru
e 
628 Lehnard Leopold, Nowa Wieś 698 Matalewski Wiktor, Katowice 771 M us
a l 
 k ' Al eo. Ol', Ł z
pl k enl Ś ce dn 
629 L 'k R d S h G' 6 M l W'lh l P" USIO l Ojzy, aZls a re . 
630 L
's.lk Kysz l ar K ' t uc. a ora 99 M ate
 a . k I J e m K , t lt
rowlce 7(2 Miiller Alojzy, Jankowice Rybn. 
e
l . aro , a oWlce 700 . utYJasi an
 a.- Igota 773 Miiller Edward: Chwałowice 
631 Lesmkowski Wik. Świerklany D. 701 Matejka Joachim, Nakło śl. "l'l4 Mzyk Karol Zawada 
632 Leśniewski Adam, Siemianowice 702 Matejczyk Rudolf, Rcpty Nowe "l"l5 Neukirch J;n Rybnik 
633 Lipa Jan. Mysłowice 703 Matuszyński Fr., Zebrzydowice 776 Nastula Emil' Wilcza Dolna 
634 Lipka Antoni, Niewiadom 704 Matuszczyk Józef, Zebrzydowice ,77 Neuman Kou'stanty, Szczerbi
e 
635 Lipus Albert, Czuchów 705 Matuła Józef, Rydułtowy 778 Neuman Karol, Katowłce 
636 Lisoń Mateusz, Nowa Wieś 706 Mencel Józef, Niewiadom 779 Newy Augustyn, Rydułtowy 
637 L
sek Alek
., Katowice)II 707 Merker Józef, Jejkowice 780 Newy Augustyn, Szczerbice 
638 LIszka AloJzy, Repty ::;tare 708 Menżyk Mateusz, Radlin 781 Nędza Ernest, Katowice II 
639 Lojza Marcin, qolasowice 709 Menżyk Wilhelm, Radlin 782 Niśkiewicz Kilian, Katowice 
640 Lorenc Wojciec1i, Mikołów 710 Myszor Jan, Łaziska Górne 783 Niwelt Jan, Jankowice 
641 Lorek Alfons, Zakopane 'l11 Myszor Ludwik, Piasek 784 Niemiec Józef, Pszczyna 
64.2 Loska Jan, Żwaków 712 Myalski Jan, Bicruń Stary 785 Niestrój Teofil, Pstrążna 
643 Loska Karol. Glinka 713 Myśliwiec Józef, Strumień 786 Niemiec Teodor, Katowice 
644 Lorek Jau. Wełnowiec 714 Miąskowiak Winc., SiemianowIce 787 Niemczyk Stanisław, Jankowic. 
64'; Lul10wiecki Paweł, Bieruń Nowy 715 Ks. Miczka Józef, Jank. Rybn. 788 Niemczyk Alojzy, Katowice II 
64fJ Lusczyk Augustyn, Rep t y Stare "lł6 Michalski Feliks, Szczygłowice 789 Nieradzik Józef, Żory 
641 Łaciok Wiktor, Skrbeńsk9 117 Micha]ik Jan, Piekary Rudne 790 Neuman Bernard, Katowic
 
648 Łabuń Aleksander, Kraków 718 Michalski Paweł, Opatowice 791 Nogły Franciszek, Jedłowmk 
649 Łabuś Józef, Katowice III ?to Michalski Ryszard, Szczygłowice 792 Nolewajka Jan. Buchacz 
fJ'';O Łata Augustyn, Bytków 720 Michalik. Józef, Radzlonków 793 Nowak Józef, Miasteczko "' 


li
		

/iii302848-1937-06-0015_0001.djvu

			794 Nowak Paweł, PS7ÓW 867 PiąteK Bnnard, M;,.l, łkowice 919 r..kowiec "Paweł. MS7.ana 
795 NowaK 19uacy, ltalllm II 
bS J'icc.£} k 
tefan, MIehulh.."wice 940 1-ustuu'..a l' ..., J.\i. Jubeo£) ce 
7% 
owak Antoni, 
zczerbice 869 P
ccueh józef, 
hechło 
owe 941 Pustołka Józef, Radziejów 
797 Nowak Maksymilian, Mszana 870 PIeczyk Jan, MIchałkowIce 942 Radwallski Robert, Czuchów 
798 Nowak Karol, Niewiadom 871 Piechaczek Aug., Jankowice Ryb. 943 Rajca Kal'ol, Szopienice 
799 Nowicki Bernard, Nowa Wieś .872 Piechaczek Leon, Wilchwy 944 Hak Lu(hvik, Szopienice 
800 Nowotny Filip, Niewiadom 873 Piechaczek Fr., Świerklany D. 945 Ratka Józef, Niewiadom 
801 Oczadło Fr., Nowa Wieś 874 Piechoczek Ludwik, jastrzęba G. 946 Rauszer Edward, Zawada 
802 Ochojski Teod., Jankowice Rybn. 875 Pieczka Józef l, Radziejów 947 Rduch Fr., jastrzębie Górne 
803 Ogaza Filip, Świerklany 876 Pieczka józef, Radlin II 948 Rduch Leon, Polomia 
804 Ogon Alojzy, Golejów 877 Pieczka Franciszek, Turza 949 Rduch Wilhelm, Turz.t 
805 Oleś Robert, Kat.-Załęże 878 Pieczyna Ignacy, Naklo śl. 950 Rduch Alojzy, Jastrzęhie G. 
806 Olszynka Robert, Halernba 879 Pierończyk Paweł, Bytków 951 Reiman Józef, Rydułtowy 
807 Ogrodnik Franc., Żyglin B80 Pietrucha Tomasz, Chorzów III 952 Rekus Alfons, Tarn. Gó;'y 
808 Opara Antoni, Nakło śl. 881 Pietruch Michał, Cieszyn 953 Rek Antoni, Radlin II 
809 Opara Augustyn I, Nakło śl. 882 Pietrek Aleksy, Wełnowiec 954 Reś Konstanty, Pszów 
810 Opara Józef I, Nakło śl. 883 Pietrzyk Józef, Radlin II 955 Rezner Franciszek, Czernicn 
811 Opiełka Stanisław, Radzionków 884 Pietruszka Jakób, Bieruń Stary 956 Rybarsz Feliks. Szczerbice 
812 Opic Ferdynand. Wodzisław 885 Pięta Edward, Biertułtowy 957 Rychlik Adam, Zakopane 
813 Orlik Paweł. Michałkowice 886 Pikos Paweł, Wilkowyje 959 Ryś Jan, Wilkowyje 
814 Orlicki Feliks, Tychy 887 Pilarek Franc., Szopienice 959 Ry:szka Alojzy, Rydułtowy 
815 Ormiilski Franciszek, Rojca 888 Piontek Herman, Pszów II 960 Ryszka Wiktor, Katowice 
816 Orzechowski Al., Michałkowice 889 Piosek Józef, Bobrowniki 961 Ryt Franciszek, Tychy 
817 Orszulik Emil, Żory 890 Pioskowik Józef, Katowice 962 Roesler Adolf. Nakło śl. 
818 Osadnik Robert. Rojca 891 Pilorz Franciszek, Lędziny 963 Rogulski Franciszek, Gorlice 
819 Oślizło Jan, Jankowice Rybn. 892 Pilich Teodor, Wełnowiec 964 Rojek Paweł, ObSzary 
820 Oleś Wiktor, Jejkowice 893 Pinior Joachim, Wodzisław 965 Roter Wiktor, Łaziska Średnie 
821 Ossman Paweł. Piaseczna 894 Pinior Józef, Pszów 966 Rothkegel Bern., Brzęczkowice. 
822 Ozlizło Paweł, Turza 895 Pinior Karol, Kokoszyce 967 Roter Jan, Krzyikowice 
823 Oślizło Antoni. Moszczanica 896 Pi stula Ryszard, Katowice I 968 Rosa Józef, Zebrzydowice 
824 Paciok Paweł, Rzuchów 897 Piwczyk Ryszard, Czuchów 969 Rosenbaum Piotr, Nakło ŚJ. 
825 Paczuła Roman, Kat.-Ligota 898 Plewnia Antoni, Wodzisław 970 Rozkosz Augustyn, Katowice fi 
826 Pacwa Paweł, Imielin 899 Plotnik Alojzy, Jankowice 971 Rozkosz Jan, Piece 
827 Pająk Wilhelm, Wyry 900 Pluta Piotr, Nakło śl. 972 Rudek Jerzy, Czuchów 
828 Pająk Paweł, Brzęczkowice 901 Pluta Wiktor, Radlin II 973 Rudny Józef. Wodzisław 
829 Pala Teodor, Katowice 902 Płaczek Karol, Biertułtowy 974 Rudziński Jan, Siemianowice 
830 Pala Wiktor, Czuchów 903 Płonka Bartłomiej, Piekary Śle 975 Rugor Franciszek, Świerklany o. 
831 Palenga Antoni, Czuchów 904 Pochcioł Augustyn, Jankowice 976 Rusok Augustyn. Pazów .. 
832 Palica Karol, Dawidów 905 Podleśny Gustaw, Kochłowice 977 Rusek Wojciech, Pazów 
833 Paleta Jan, Michałkowice 906 Poeta Paweł, Nikiszowiec 978 Rzepka Florian, Laziska G. 
a34 Pałka Władysław, Folwarki 907 Polaczek Emanuel, Katowice I 979 Rzepceki Kazimierz, Lwów 
835 Pałasz Eugeninsz, Czuchów 908 Polnik Paweł, Bierłułtowy 980 Rzepecki Jerzy, Lwów 
836 Panic Konstanty, Turza 909 Polnik Antoni, Mszana 981 Rzeźniczek Robert, Michałkowice 
837 Pander Piotr,. Jastrzębie Zdr6j 910 Polok Fr., Świerklany D. 983 Rzychoń Wincenty, Kat.-Ligo
a 
838 Paprotny Winc., Smardzowice 911 Polok Jan, Michałkowice 984 Rzymanek Jan, Czechowice 
839 Parusel Pius, Rybnik 912 P.opek Alojzy, Rybnik 985 Sa dłoń Alfons, Rojca 
840 Parusel Jan, Miasteczko 913 Popowicz Mikołaj, Rybnik' 986 Salarnon Józef, Mszana 
841 Paszenda Piotr, Radlin II 914 Pozimski Henryk, Dzimierz 987 Salarnon Ludwik, Świerklany Dol! 
842 Paszek Ludwik. Mikołów 915 Porczek Jan, Brzezinka 988 Salwiczek Józef, Rybnik 
843 Paszuta Mateusz, Kłokocin 916 Porwoł Józef, Radlin II 989 Samiec Adam, Cieszyn 
844 Pastuszka Wojciech, Jankowice 917 Pośpiech Józef, Chwalowice 990 Sarga Jan, Lwów 
845 Patoń Piotr, Orzech 918 Pośpiech Józef, Radlin II 991 Saternus Józef II. Stary Bieruń 
846 Patoń Izydor, Tarn. Góry 919 Prochasek Rudolf, Głożyny 992 Sauer Józef, Skrbeńsko G. 
847 Pawelec Alojzy Dr, Wodzisław 920 Prochasek Piotr, Skrbeńsko 993 Segeth Jan, Zebrzydowice 
848 Pawełek Ludwik, Cieszyn 921 Procek Stefan, Rybnik 994 Sekuła Franciszek, Nakło śl. 
849 Pawera Karol, Mszana 922 Procek Teodor, Łyski 995 Sekuła Augustyn, Lędziny 
850 Pawlik Robert, Brzęczkowice 923 Pryga Franciszek, Bielsko 996 Seweryn Walenty, Bieruń Star
 
851 Pawliński Paweł, Piekary Rudne 934 Pro£t Karol, Orzech 997 Sieja Jerzy, Nowa Wieś 
852 Pawlyta Augustyn, Czarna Huta 925 Prokop Wilhelm, Wodzisław 998 Siediaczek Stanisław, Mokre śL 
853 Pawlor Józef, Czuchów 926 Promny Augutsyn, Gierałtowice 999 Sikora Andrzej, Ochojec 
854 Pawliczek Robert, Rybnik 927 Pruski Józef, Nakło śl. 1000 Sikora Wiktor, Nikiszowkc 
855 Pawusz Franc., Siemianowice 928 Prus Franciszek, Jejkowice 1001 Sitek Antoni II, Turza 
856 Paździor Augustyn, Katowice II 929 Przegendza Jan, Nowa Wieli 1002 Sitek Jan, Wełnowiec 
857 Październiok Stefan, Jankowice 930 Przeliorz Emil, Golejów 1003 Sitko Józef. Radlin II 
658 Pelka Franciszek, Kochłowice 931 Przewdzink Karol, Kochłowice 1004 Siwek Józef, Cieszyn 
860 Penszor Franciszek. Piasek 932 Przybyła Wawrzyniec, Piasek 1005 Skandy Norbert, Rojca 
861 Penkala Ignacy, Niewiadom 933 Przybyła Paweł, Radziejów 1006 Skiba Tomasz, Nakło .Śl. 
662 Peszke Franciszek, Nowa Więś 934 Przywara Teodor, Sucha Góra 1007 Skorupa Józe!, Katowlc
 
863 Pyka Józef, Toruń 935 Ptak Antoni, Czuchów 1008 Skorupa FlorIan, W
zIsław 
864 Pypeć Adolf, Piece 936 Pudełko Karol, Jankowice 1009 Skowronek Jan, Pszow 
865 Pytlik Ignacy. Radziejów 937 Pudełko Antoni. Mysłowice 1010 Skroboi Augustyn,. Ł
ziska. 
866 Pfei£er Fr., Tarn. Stare 938 Pudełko Wincenty, Załęże 1011 Skrzypiec Aug., SIemianOWICe 


li
		

/iii302848-1937-06-0016_0001.djvu

			1012 Skrzyp,.l . Pinn'f N"t-1o ś1. 
1013 Skupicu ł , , ŚWiL. dl Y U. 
1014- Skupień Paweł, Maridowice D. 
1015 Skutek jan, Świerklany II 
1016 Skutnik Paweł, Szopienice 
101'? Skupnik Jan, Wiłkowyje 
1018 Skrzypek Augustyn, Rybnik 
1019 Skrzypczyk Paweł, Wilkowyje 
1020 Skrzypczyk Franciszek, Piasek 
1021 Skrzypczyk Grzegorz, Piasek 
1022 Sladek Piotr, Rydułtowy 
1023 Sładczyk Aug., Gotartowice 
1024 Słanina Augustyn, Wodzisław 
1025 Słota Józef, Świerklaniec II 
1026 Słodczyk Jan. Michałkowice 
1027 Słupik Jan, Jaśkowice 
1028 Smolczyk Fr., Katowice III 
1029 Sobala Ryszard, Sucha Góra. 
1030 Sobała Teodor, Szczerbice 
to31 Sobik Franciszek, Kłokocin 
1033 Sobański Błażej, Katowice 
1034 Sobański Bonifacy, Miasteczko 
1035 Sobański Jan, Miasteczko 
1036 Sojka Jan, Rowień 
1037 Sojka Grzegorz, Piasek 
1038 Sojka Jan, Piotrowice 
1039 Sojka Jan, Katowice 
1040 Sosna Wiłem, Repty Stare 
1041 Sosna Paweł, Marklowice D. 
1042 Sosna Jan, Bielsko 
1043 Sowa Roman, Rojca 
104.4 Sowa Antoni. Pszów 
104') Sowa Alojzy, Usłr,oń 
1046 Spendel Teofil. Orzesze 
1047 Spyra Antoni, Leszczyny 
1048 Śpiewok Jan, Kłokocin 
1049 Suchy Antoni, Katowice 
1050 Susek Józef, Nakło śl. 
1051 Świergolik Klemens, Lędziny 
1052 Świergot Bronisław, Lędziny 
1053 Świergot Ludwik, Kat.-Ligota 
1054 Świętek Karol, Pniowiec 
1055 Świętek Jan, Pniowiec 
1056 Swoboda Alojzy, Radlin II 
105'7 Swoboda Stanisław, Radlin II 
1058 Śliwa Mateusz. Jedłownik 
L059 Śmietana Leon, Radlin II 
t060 Świerkosz Wincenty, Czuchów 
i061 Świerzy Józef, Piekary Rudne 
1062 Stachoń Franciszek. Mysłowice 
1063 Stankiewicz Józef, Mikołów 
1064 Stankusz Teofil, Wodzisław 
1065 Stanek Wilhelm, Piaseczna 
1066 Stanik Wiktor. Rydnłtowy 
1068 Staniczek Józef, Lazarówka 
1069 Staniczek Jan, Piekary RU(lne 
102'0 Stankusz Józef, Rybnik 
102'1 Starzyk Jan, Katowice 
1
72 Stefek Paweł. Cieszyn 
102'3 Steuer "\v iktor, Czuchów 
102'4 Stycz Wiktor, Palowice 
102'5 Stypa Brunon, Nowa Wieś 
102'6 Stypuła Kazimierz, Kraków 
1077 Stodolny Antoni, Gniecok{}w-o 
102'8 Stolarczyk Jan, Kozłowa Góra 
102'9 Stokłosa Jan, Cieszyn 
1080 Stula Augustyn, Ochojce 
L081 Stula Wilhelm, Ochojec 
1082 Strach Walenty, Piaseczna 
1083 Strof( Paweł, Pszów 
1084 Stro:ff Wilhelm, Pszów 
1('
-: Strauch Ludwik, Nowy Bieruń 


16 


1086 SłrauclJ Jan. 
ll1ar(howice 1158 Wat'Ma Jan, Nowa Wic, 
1087 ::izajer hudoh, ZeLr.ł:yuowice 1159 WaChi.'Ld MICłwł, l'i
e 
1088 Szajor Pawel, W oozislaw 1160 W ągst} I Paweł, Piasek 
1089 Szlajer Edward, Katowice III 1161 Wagstyl Ludwik, Piasek 
1090 Szczęsny Franciszek, Radlin D. 1163 Wala Paweł, Wodzisław 
1091 Szczerba Karol, Kokoszyce 1164 Wala Józef, Zawada 
1092 Szczęsny Hugon, Radlin II 1165 Wałaski Jan, Cieszyn 
1093 Szczęsny Piotr, Czuchów 1166 Wałach Franciszek, Radziejów 
1094 Szczygieł Ludwik, Lędziny 1161 Walach Roman, Jankowice 
1095 Szczygieł Robert. Bykowilla 1168 Walach Jan, Jankowice Rybn. 
1096 Szczyrba Józef, Zakopane 1169 Wałach Józef, Jankowice Rybn. 
1097 Szczepallek Józef, Tychy 112'0 Warcholik Hugon, Ochojec 
1098 Szczyra Jerzy, Rydułtowy 112'1 Warzecha Paweł, Tychy 
1099 Szewczyk Alojzy, Cieszyn 1172 Warzecki Gerard, Rybnik 
1100 Szeja Jan, Murcki 112'3 Warczok Karol, Kozłowa Góra 
1101 Szendera Józef, Pszczyna 111'4 Wartak Andrzej, Czuchów 
1102 Szewczyk Józef, Radzionków 1175 Wawrzyczny Jan, Radlin 
1103 Szewczyk Augustyn, Czuchów 1176 Wawrzyniak Józef, Knurów 
1104 Szewczyk Franciszek, Czuchów 11n Wawrzynek Alojzy, Ochojec 
110') Szymeczko Józef, Piotrowice 1178 Wąs Augustyn, Tychy 
1106 Szymiczek Teodor, Nowa Wieś 112'9 Wechowski Henr., Mąkolowiec 
1107 Szymik Teodor, Pszów 1180 Wencel Emanuel, Szczcrbice 
1108 Szymanowski Wincenty, Poznań 1181 Weiseler Karol, Zawada 
1109 Szymon Konrad, Lędziny 1182 Węgrzyk Wiktor, Rybnik 
1110 Szymura Emil, Gogołowa 1183 Wybraniec Fr., Smardzowice 
1111 Szymura Wilhelm. Piasek 1184 Wybraniec Ant., Smardzowice 
1112 Szilldler Jan, Kochlowice 1185 Wycislo Ludwik, Zawada 
1113 SzindIer Franciszek, Mszana 1186 Wyciślok Piotr, Czuchów 
1114 Szkatuła Jan, Wilchwy 1187 Wykpis Józef, Janów 
1115 Szkatuła Paweł, Radlin II 1188 Winkler Stefan, Mysłowice 
1116 Szmidt Józef, Kat.-Ligota 1189 Wysocki Franciszek, Katowice 
1117 Sznapka Teodor, Stare Tarnow. 1190 Wysocki Antoni, Katowice 
1118 Szulik Alojzy. Jankowice 1191 Wystyrk Fr.. Niedobczyce 
1119 Szulik Brunon, Wodzisław 1192 Wichary Wilhelm, Radzionków 
1120 Szulc Franciszek. Świerklaniec 1193 Widcra Józef, Chechło Nowe 
1121 Szołtysek Józef 11, Nakło śl, 1194 Widera Ludwik. Radzionków 
1122 Szotek Ludwik, Szopienice 1195 Widera Stefan, Orzech 
1123 Szitek Franciszek. Jedłownik 1196 Widłok Jan, Starawieś 
1124 Szostek Jan, Kop. Ema 1192' Widłok Paweł, Piasek 
1125 Szweda Jakób, Zawadk8 1198 Willim Jan, Czuchów 
1126 Tannenberg Paweł, Cieszyn 1199 Wieczorek Józef, Radlin I 
1122' laszka Franciszek, Lańce 1200 Wielek Józef, Podlesie 
1128 Terak-owski Wine., Katmvice 1201 Wieczorek Aug., .M. Dąbrówka 
1129 TyIkowski Bronisław, Droja 1202 Wieczorek Józef, Czuchów 
1130 Tyman Jan, Kobior 1203 Wieczorek Jan, Orzech 
1131 Tyman Józef, Baran{}wice 1204 Winkiel' Henryk, W oozisław 
1132 Tytko Juliusz, Pszów 1205 Winkler Ernest, Radlin II 
1133 Tytko Emanuel, Kokoszyce 1206 Wilk Franciszek, Michałkowice 
1134 Tytko Franciszek, KokoszJce 1207 Wiłkowski Józef, Czuchów 
1133 Tytko Franciszek, Czernica 1208 Wiokała Wilhelm, Lasowice 
1136 Tkocz Józef. Szczejkowice 1209 Witała Jan, Czuchów 
1137 Tkocz Franciszek, Chwałowice 1210 Witala Józef. Boguszowice 
11'8 Tkocz Józef, Rybnik 1211 Wittek Ludwik, Moszczenica 
1139 Tlołka Jan, Wilchwy 1212 Wita Józef, Połomia 
1140 Tobjas Józef, Persenkówka 1213 Wieszczołek Józef. Stary Bieruń 
1141 Tomala Paweł, Nikiszowiec 1
14 Włoszek Józef, Piasek 
1142 Tomala Emil, Czechowice 1215 Wodecki Franciszek, Łaziska 
1143 Tomas Adolf, Skrbeńsko 1216 WohI Edward, Piotrowice 
1144 Tomecki Teodor, Palowice 1217 Wojaczek Jan, JejkO\vice 
1145 Trerobaczowski Fr., Radzionków 1218 Wojaczek Wacław, Jejkowice 
1146 Trompeta Paweł, Herby Nowe 1219 Wojcik Tomasz, Bojszowy G. 
1147 Trzensioch Paweł, Radzionków 1220 W ojcik Wilhelm, MysIowice 
1148 Tront Leopold, Wilchwy 1221 Wojcieszyk Władysław, Bielsk-o 
1149 Tront Alojzy, Pszów 1222 Wójcikiewicz Tadeusz, Kraków 
1150 Tront Mikołaj, Krostoszowice 1223 \V ojtowicz Grz., Jarząbkowice 
1151 lnIee Alojzy, Łuków 1324 Wojtyczka Alojzy, Nowa Wieś 
1152 Tunkie1 Franciszek, Kochłowice 1225 Woj tyczka Robert, Nowa Wieś 
1153 Turek Jan, Zakopane 1226 Wolf Wiłem, Katowice III 
1154 Ulm8n Jan I, Świerklany G. 1227 Wolny Karol, Szopienice 
1155 Urzędniczok J., Siemianowice 1328 Wolny Antoni, Bytków 
1156 Urbańczyk Wiktor, Biertułtowy 1229 Wolski Karol, Pszów 
1152' Urbańczyk Michał, Lędziny 1230 W.owra Alojzy, Jankowice
		

/iii302848-1937-06-0017_0001.djvu

			1231 Woźni ok Józef, Bobrownik.i 
1232 W róbel Jan, Bielsko 
1233 Wróbel Walenty, Wilkowyje 
1234 W róbel Piotr, Katowice 
1235 Wróbel Franciszek, Gdynia 
1236 \Vrona Jan, Pszczyna 
1237 Wuwer Joachim, Mszana 
1238 Wurcbacher Zygmunt, Czeladź 
1239 W rzyszcz Teofil, Szopienice 
1240 Wrzosok Józef, Zwonowice 
1241 ZaczYliski Eugeni usz, Zakopane 
1243 Zając Wojciech, Siemianowice 
1244 Zając Tomasz, Nicdobczyce 
1245 Zawadzki Jan, Jankowice 
1246 Zając Jan n, Baranowiec 
1247 Zając Alojzy, Wodzisław 
1248 Zając Franciszek, Wodzisław 
1249 Zaremba Maks., Szopienice 
1250 Zawadzki Fr., Mysłowice 
1251 Zbieszczyk Pdweł, Kokoszyce 
1252 Zdebel Jan, Nowa Wieś 
1253 Zebut Jan, Rydułtowy 
1254 Zemeła Piotr, Siemianowice 
1255 Zych Władysław Dr, Lwów 
1256 Zymełka Karol, Rydułtowy 
1257 Zgryzek Józef, Bykowina 
1258 Zgryzek Alfons, Nowa Wieś 
1259 Zieliński Jan, Katowice 
1260 Zielonka Wilh., Zebrzydowice 
1261 Zimon Alojzy, Czuchów 
1262 Zillloń Jan, Nie,.iadom 
1263 Zmuda Jan, Bieruń Nowy 
1264 Zok Karol, Katowice 
1265 Zoremba Ant-oni, Nakł.) śl. 
1266 Zwierzyński Kazim., Zakopane 
1267 Żyłka Alojzy, Bielsko 
1268 Żyłka Gerhard, Tarn. GÓI'Y 
1269 Żymła Robert, Kochłowicc 
12'2'0 Żurek Emil, Piotrowiec 


Lista Nr. XII 


1 AbsalOJl Karol, \V OSZCZ) ce 
/2 Adamczyk Józef, Łagiewniki 
3 Adamczyk Wiktor, Lipiny 
4 Adamck .Jan, Buków 
5 Adamiec Franciszek, Mikolów 
6 Adamski Karol, Świętochłowice 
7 Adler Andrzej, Świętochłowice 
8 Aniół Bronisław. Piekary sI. 
9 Alltosz Jan, ćwiklice 
10 Antoszewski Władysław, Łódź 
11 Augustyn Józef, Świętochlowice 
12 Badura Francis'zek, Czarny Las 
n Bańczyk Bernardy, Królówka 
14 Banaś Władysław, Brzeziny 
15 Barański Wilhelm, Chorzów II 
16 Baron Filip, Chorzów III 
17 Baron Teodor, Tychy 
18 Barclmicki Izydor, Lędziny 
19 Bartocha Stefan, Łagiewniki 
20 Bartocha Emil, Brzeziny 
21 Bartocha .Józef, Nowy H
 tom 
22 Bartoszek Józef, W. Hajduki 
23 Bartsz Wilhelm, W. Hajduki 
24 Bahlok Karol, Paprocany 
25 Bebek Wojciech, Piekary Śl. 
26 Będkowski Wład., Chorzów III 
27 Bednarski Wal, Maciejkow.jce 
28 Bedn..arski Łukosz, Chorzów III 
29 Bednarski Józef, Chorzów III 


30 Beiner Jerzy, Chorzów I 101 Buehalik Józef, Chorzów II 
31 Berg Herman, Orzegów 102 Bug-Ia F'rctnciszek, Wmhisław 
32 Benna Roman, 1lacie.ikowice 101 Bugła .Jan. Orzesze 
34 Benakowski Edward, Brzeziny 104 Buchta Wincenty. Woszczyce 
35 Beldzik Franciszek. Piekary śl. 105 Bujara Paweł. Lagiewniki 
36 Bełkot Paweł, Chorzów II 106 Bulla Szczepan, Piotrowice 
37 Bentkowski Feliks, Piekary śl. 07 BurcIa Stanisław. ł.al!:iewniki 
38 Benzki Piotr. Brz,ozów-Kamień lOR Burdziński Walenty. Chorzów III 
3ą Bialas Ludwik Goczałko,
ice 109 Burek Józef. Czarny Las 
40 Białas Karol. Brzozów-Kamień 110 Burzywoda Ryszard. Nowa Wieś 
41 Białas Hugo, Chorzów III 111 Bytomski Franciszf'k. Gostyń 
42 Białas Paweł. Chorzów ITI 112 Bvtomski Piotr. 
więtnrhłowice 
43 BiaMs JÓ7ef. Chorzów III 113 Centarzvński Józf'f. Chorzów III 
44 Biały Zbiegniew inż.. Bielszowice 114 Cofała Walenty. Paproeany 
45 Biały Jan. Wisła Wielka 115 CO,jg Ryszard. Niewiadom 
46 Bieniek Franc., Łagiewniki 116 Cwelich Tomasz. Lipiny 
47 Bienioszek Paweł. Studzionka 117 Cuher Franci
zek. Lnoomia 
48 Bif'cki Ryszard. Świętochłowice 118 Cuber Jan. No
y Bvtom 
49 Bierski Emanuel. Świętochłowice 119 Cudok Paweł. Huta Hubertus 
50 Bi.jok Paweł. Chorzów III 120 Chłebowski Jan. Lipiny 
51 Biliński Czesław. Katowice III 121 Chorążewski Jan. f.ódź 
52 Birawski Ernest, Buków 122 Ch wałek Emil, Zgorzf'1ec 
53 Bira...
ski Wilhelm. Buków 123 Chwoła Paweł, Chorzów III 
54 Biskup Antoni. Lipiny 124 Chrostek Barfl.. Chorzów III 
55 Bizoń Józef, Komowac 125 Chroszcz Paweł. Brzezie 
56 Blacha Jan. Chorzów II 126 Chrószcz Wincenty. Piotrowice 
57 Blarczyk Józef. Orzcsze 127 Chrząszcz Wiktor, Chorzów I 
58 Blaski Franciszek. Suszec 128 Chudzik Józef, łódź 
59 Blaut Józef. Stara Wieś 129 Cieplik Franciszek, N. Bytom 
60 Rlondzik hm. CJJOPów TI 130 Cierpek Szczepan, Brzeziny 
61 Bloszczyk Michał. Chorzów III 131 Cierpka Józef, Chorzów III 
62 Błaiyca Jan, Suszec 132 Cieśla Augustyn. Kornowac 
63 Błażyca Macid. KobieIice 131 Cieślik Ignacy, Kornowac 
64 Błażyca Paweł, Zazdrość W. 134 Cieszyński Mikołaj. Rybnik 
65 Błascok Antoni, Buków 135 Cieszyński Florian, Rybnik 
66 Błaszczok Alojzy, Pogrzebień ,,136 Cichoń Jan, Łagiewniki 
67 Błaszczok Franciszek, Kornowac 137 Cichy Józef, Chorzów III 
68 BłecI(1wski Jn",cllim. Radzionków 138 Cichy Jan, Ćwik lice 
69 Bobak Jan, Chrzanów 139 Cipa Jan I, Wartoglowiec 
70 Bochcnek Jan, CIlOrzów III 140 Ciupka Franc., Chorzów III 
71 Boczek Józef, Katowice III 141 Ciupka Ałojzy, Chorzów In 
72 Bogdol Józef, Chorzów II 143 Czech Jan, Chorzów III 
73 Boj Jan. Wielkie Hajduki 144 Czech Jan, Brzeziny 
74 Boj Emil, Wielkie Hajduki 143 Czernecki Ludwik I, Chorzów III 
75 Bojdol Paweł, Gostyń 146 Czernecki Lud. II, Chorzów III 
76 BO,ja Paweł, Chorzów I 147 Czernecki Lud. II, Studzienice 
77 Boldys Klemens, Krasm\ y 148 Czernik Karol, Warłogłowiec 
78 Pouk Ignacy, Chorzów II 149 Czerwieński Aug., Kostuchna 
79 Batm Franciszek. T
chy 150 Czmajduch Jan, Śmiłowice 
80 Borgiel Jan. Nowa Wieś 151 Czysz Ludwik, Stara Wie{j 
81 Boroń Herman, Katowice 152 Cmiel .Wiktor, Wyry 
82 Boryczka Wiktor, Nawy Bytom 153 ĆWlelong Józef, Chorzów II 
83 Bożek Stanisław, .Wesoła 154 Cwiklińsl{i Andrzej, Sosnowiec 
84 Brachmański Helll'Vk, Rybnik 155 Dadok Dominik, Tychy 
85 Bracny Micłlał, Mąkołowiec 156 Dajerling Kazimierz, Piekary śl. 
86 Brańczyk Marta. Chorzów I 157 Damski .Juzy, ł"agiewniki 
87 Brajlich AloJzy, Kacz)Ce 158 Dąbrowski Piotr, Kamyce 
88 Broi. Jan, Łagiewniki 159 Depta Leon, Bielszowice 
89 BroI Jan, Welkie Hajduki 160 Dittmann Paweł, Piekary ś1. 
90 Bronowicki Julian, łJódź 161 Długajczyk Jakób, Chorzów Ul 
91 Brząkalik Paweł, Chorzów II 162 Długosz Ryszarcl, Chebzie 
92 Brzezina Franc.. Katowice-Dąb 163 Dombek Józef, Ruda śl 
93 Brzozowski Jan, Chorzów III 164 Domżoł Wilhelm, Chełm 'Wielki 
94 Bryłka Alojzy, Chorzów III 165 Domżoł Marcin, Góra 
95 Bryłka Piotr, Chorzów III 166 Drabik Józef, Tychy 
96 Bryks Karol, Nowy Bytom 167 Dragon Karol, Piekary śl. 
9, Bryś Stefan, Piekary śl. 168 Dragon Karol, Chorzów lU 
98 Bri.il-mann Karol, Piekary śl. 169 Dragon Józef, Chorzów I 
99 Buczek Aleksander, Piotrowice 170 Dreszer Józef, Chorzów I 
100 Bucha1ik Emanuel, W. HaJduki 171 Drozdzol Franc., Łagiewniki 


1'1
		

/iii302848-1937-06-0018_0001.djvu

			172 Drozdzol Franc., Łagiewniki 
1'2'3 Orozdek Józef. Bojszowy Nowe 
174 Dubiel Paweł. Chorzów 
175 Ducia Antoni, Łagiewniki 
176 Duży Piotr, Kosztowy 
177 Dusza Jan, Kobielice 
178 Durok Franciszek, Frydek 
179 Dyjas Józef, Wesoła 
180 Dybała Jan, Piekary śl. 
181 Dylong Paweł. Brzeziny 
182 Dziadek Paweł, Chebzie 
183 Dziemba Jan, Chorzów III 
184 Dziwok Antoni, Rybnik 
185 Dziwisz Augustyn, Czarny Las 
186 Dziwisz TomaSz. Rybnik 
187 Dziombek W.. Wlk. Dąbrówka 
188 Dziubany Pa"...eł, Bieruń Stary 
189 Dziura Wilhełm, Chorzów III 
190 Dziwoki Wojciech, Bzie 
191 Drzymała Jan, Świętochłowice 
192 Drzyzga Emil, Lipiny 
"193 Eichman Piotr, W. Dąbrówka 
194 Ehrenberg Adam, Tychy 
195 Emrich Józef. Orzegów 
196 Faulhaber Pawel, Chorzów I 
197 Feliks Wilhelm, Brzeziny 
"198 Ferda Augustyn, W Hajduki 
199 FeHks Augustyn. Zgorzelec 
200 Feliks Robert. W. Hajduki 
201 Ficek Karol. Szarlej 
202 Fogoluszka Winc., Studzienice 
203 Fil!;ura Robert, Czarny Las 
204 Firlusz Wincenty, Brzeziny 
205 Fityka Augustyn, Gostyń 
206 Fityka Wincenty. Lipiny 
207 Fityka Augustyn, Lipiny 
208 Flak F cliks, Piekary śl. 
209 Felok Jan, Kobielice 
210 Franielczyk Mikołaj, W. Dąb. 
211 Freitag Edward, Piekary śl. 
212 Fridrich Feliks, Bf.leziny 
213 Franielczyk Józef, W. Dąbrówkd 
214 Franielczyk Tomasz, W. Dąb. 
215 Fudala Józef, Lipiny 
216 Gabryś Florian, Chropaczów 
217 Gabryś Florian, Chorzów III 
218 Gabrysz Robert, Chorzów 
219 Gajda Wincenty. Brzeziny 
220 Gajdzik Jakub, W. Dąbrówka 
221 Gajek Jerzy, Piekary śl. 
222 Galus Bartłomiej, Chorzów IV 
223 Gałęziok Paweł, Nowa Wicś 
224 Ganc Franc., Ruda śI. 
225 Gańczorz Ignacy. Bijasowice 
226 Gandyk Wincenty, Chorzów PI 
227 Gansiniec Wilhelm, Chorzów III 
228 Gaszcyk Karol, Brzeziny 
229 Gawcnda Józef, Buków 
230 Gawliczek Franc., Brzezi:e 
231 Gawlik Franciszek, Nowa Wieś 
I 232 Gawron Andrzej, Bielszowice 
233 Gałys Teodor. Ruda śI. 
234 Gaza Wincenty, Chorzów I 
235 Gaździk J6zef, Nowy Bytom 
.
36 Gąska J6zef, Studzionka 
QJ7 Gąsior Jan, Chorz6w III 
238 Gemander Wilhelm. Chorzów III 
239 Geisler Emanuel, Chorzów III 
240 Gerlic Jan, Chorzów I 
241 Gerlitz Jakób, Chorzów II 


11 


242 Gerhard Jerzy, Łagiewniki 313 Gusłos Paweł, Maciejkc..wice 
24; Gepert Jan, Wesoła 314 Hadryan Paweł. świętochłowice 
244 Giel Paweł. Kobior 315 Hajllk Karol, Świętochłowice 
245 Glabisz Maksymil., Chorzów II 316 Hajduk Jan, Chorzów II 
246 Glenc Karol, Jejkowice 317 Ha1czuch Piotr, Wlk. Oąbró,,,ka 
247 Gliicklich Jan, Suszec 318 Halek Franciszek, Orzegów 
248 Głuch Franciszek, Brzozow-Kam. 319 Hampel Juliusz, Lipiny 
249 Goczok Augustyn, W. Hajudki ,20 Haparta Augustyn, Chorzów III 
250 Goclziek Jan, Brześce 321 Hassa Alfons. Chropaczów 
251 Gogol Teofil, Warszowice 322 Haselbach Ił. Mgr., Chorzów 
252 Goik Ludwik, Bzie G. :;23 Hasterok Antoni, Łagiewniki 
253 Go.j Piotr, W. Dąbrówka 324 Hein Antoni. Maciejkowice 
254 Goi Augustyn, Brzozow-Kamiell 326 Hejosz Jan, Wielkie Haj,,"uki 
255 Golda Józef, Wartogłowiec 327 Heblik Wiktor, Orzcsze 
256 Golda Wiktor, Chorzów II 328 Heliosz Sylwester, Brzeziny 
257 Golda Paweł. Piekary śl. 329 Henike Roman, Chorzów II 
259 Golaszczyk Paweł, Łagiewniki 330 Hemuowicz Albert. Czarny Las 
260 Coławski Konrad. Brzeziny 331 Herbski Piotr, Gostyń 
261 Gołąbek Albin. Wielopole 332 Herman Konstanty, Brzezie 
262 Gołombowski K., Chorzówó III 333 Hetmańczyk Nikod., Chorzów II 
263 Gołek Wiktor, Chorzów III 334 Hois Jan, Lipiny 
264 Gołyszny Franciszek, Pawłowice 335 Hojnkis Teodor, Chorzów II 
265 Gomoluch Bernard, Nowy B1rfolll 336 Holek Wiktor, Gostyń 
266 Gońda Paweł, Chorzów 337 Hamańczyk Karol, Murcki 
267 Goralski Fr., W. Dąbrówka 3;8 Hońca Aleksy, Ruda śI. 
268 Górecki Juliusz, Zawiść 339 Hora Stanisław, Chorzów 
269 Górka Augustyn, Chorzów II 340 Huda Augustyn, W. Hajduki 
2'70 Górnik Jan, Chorzów III 341 Huszban Will c., Chorzów I 
271 Gorol Tomasz, Rudziczka 342 Hyla Jerzy, W. Hajduki 
2,2 Gorzawski Augustyn, N. Bytom 343 Ignacy Franc., Warszowice 
273 Grabowski Tomasz, Jaroszowice 344 Ignac Antoni, Piekary śI. 
274 Grabowski Jakób, W. Dąbrowka 345 Imach Antoni, Katowice Ul 
275 Grabowski M., W. Dąbrówka 346 Iwańczyk Ryszard, Piekary śl. 
..2'2'6 Greiner Józef, Łagiewniki 347 Jagła Jan, Chorzów III 
277 Grel Franciszek, W. Hajduki 348 Jajszczok Herman, Piekary śl. 
2'2'8 Grela Józef, W. Hajduki 349 Jaksa Józef, W. Hajduki 
279 Griman Antoni, Rybnik 350 Jakubowski Stefan, Chorzów III 
280 Grodoń Józef, Piasek 351 Jakubczyk Józef, Bielszowice 
281 Grodoń Józef, Rudziczka 352 Jambor Wiktor, Chorzów III 
282 Gruszka Franciszek, Brzeziny 353 Janas Emanuel, Ruda śI. 
283 Gruca Józef, Chorzów III 354 Janosz Władysław, Wola 
284 Gruca Jan, Lipiny 355 Jańczak Wawrzyniec, Chorzów I 
285 Gruszka Teofil, Piekary śl. 356 Janik Tomasz, Tychy 
286 Grybsz Pa"...cl, Chebzie 357 Junas Juliusz, Ruda śl. 
287 Grycman Karol, Mikolów 358 Janoszka Franc., Bielszowice 
288 Grycman Robert, Niedobczycc 359 Janoszka Pawcl Piekary śl. 
;89 Grycman Idzi, NChorzów, I
I 360 Janoszka Ludwik, Chorzów II 

90 Gry
nel Jan, ::;tara .Kuz
lla 361 Janus Franciszek, Szarlej 

91 Grys
k Paweł, Brz<;ZlD Y . 
l. 362 Jany Jan, Chorzów III 
292 Gryzlk Paweł. ŁagIewlllkl 363 Jan s Henryk Lipiny 
293. Gryszka Fr., Stara Kuźn
a 364 Jel
 Adolf, twiklice 
294 Gryszka Ryszard, Chorzow I 
65 J k J L" 
295 Gryszczyk Winc., W. Hajduki : 66 J are. . an F ' IpIn I Y I Ko 1,. 
6 G h . L II N d ,' :> arOlllln ranc. . 1JIOr 
29 rzec lllk . ,::;tu ZIelllce 
 67 J . ' n" l Ch ' lIr 
G K H . . " aromln ,'t OJCIec I, orzow 
297 rzegorzyca ., 'V. aJdukl 
 68 J J ' f P . k S ' l 
G J C ' II " arosz oze, le ary . 
298 rzeganek erzy, horzow 
 69 J b k J ' f P . k . S ' l 
0 99 G . k I Ch ' II " arzq e oze, le aly . 

 rzegantJ gnacy, orzow 370 J k J ' f R b . k 
G bk S . ł Ch ' 4 as ze oze, y nI 
300 rzem a tanIs aw, orzow 
- 1 J t b k . P ł K b . 

 01 G . "Ur l t G ł .' "l as rzem s 1 awe . o lor 
" rzc . slCa t\ a en y, o aWlec _ 7 '> J t b k . ur' lh l G t ' 

O'J G . J T h .J... lIS rzę S I t\ l e m, os yn 

 O 
 G Tzes
c k a K an, Y C C h Y , II 3'2'3 Jaworski Wiktor, Lipiny 
.. -' rzcsI asper, orzow , 
304 Grzesik Roman Chorzów III 374 Jaworek Emanuel, Orzegow 
305 Grzonka Józef: Wilcza Dolna 
75 Jaunich Franc., W. Haj?uki 
306 Grzybowski W., W. Dąbrówka -,'2'6 Jendros
czyk A... Ch.orzow III 
307 Gwóźdz Alojzy, Góra 377 Jendryslk 
n
olll, PIekar! śl. 
308 Gwóźdż Józef, Waroglowiec 
78 Jelo
ek WOJcIech, 
horzow lIT 
309 Gwóźdź W 1Ilenty, Zgorzelec :>79 Jelen Karol, Orzegow 
310 Gwóźdz Paweł, Zn-orzelec 380 Jeliczek Paweł, Ruda śl. 
:tH G",ii"c1ż Józef, Li;iny 382 Jeziorowski Jan, Lipiny. 
312 Gwożdż Józef, Brzoz..Kamień 381 Jochann Franc., Chorzów lU 


.
		

/iii302848-1937-06-0019_0001.djvu

			38
 Jojko Józef, Chorzów III 454 Kolasa Franc., W. Hajduki 524 Król Czesław, Łódź 
385 Joszko Józef, Bielswwice 455 Kołek Alojzy, Brzeźce 525 Król Paweł. Katowice 
386 Jurczyk Józef, Gorzyce 456 Konieczny Franc., Stara -Wieś 526 Krzywoń Jan, W. Hajduki 
387 Jurczyński Piotr, W. Dąbrówka 457 Kozik Paweł, Studzienice 527 Krzyżański Edward, Łódź 
388 Jnrczyński WIad., W. Dąbrówka 458 Kończa Jan, Bielszowice 528 Krz1'kawski Robert, Bielszowice 
389 Jllrczyński Franc., W. Dqbrówka 459 Kominck Engelb("rt, Czarny Las 529 Krzystolik Franciszek, Wesoła 
390 Kapek Antoni, Chorz6w III 460 Kozioł Antoni, Gorzyczki 530 Krzystolik. Jan, Zarzecze 
391 Kania Emanuel, Kosztowy 461. Kołek Jan, Łyski 531 Krzykała Edward, Pogrzebień 
392 Kantor Frane., Maciejkowice 462 Kowol Jan, Kornowac 532 KrzyżO'wskl P. H, Zwierzyniec 
393 Kanvot Ludwik, Wic1opole 463 Kukot Józef, Lllbomia 33 KrzJ'L Józef, Łagiewniki 
394 Kachel Stefan, Rybnik 464 Kolonko Anna, Ligota-Twork. 534 Ksol Franciszek, Chorzów I 
395 Kachel Walenty, Chorzów HI 465 Komarek Augustyn, Rybnik 535 Książ
k Teodor, Piekary ś1. 
396 Kaleta Karol, Chorzów III 466 Kowolik Jan, Świętochłowice 536 Ksią,;ck Jan, Chorzów II 
397 Kaban Kal'oJ, Ruda śl. 467 Kotala Piotr, Chorzów III 537 Kwaśny Józef, Lipiny 
398 Kaczmarski Józef, Lipiny 468 Kordoń Józef, Chorzów III 538 Kwaśnica Wiktor, Gorzyce 
399 Kaduk Alojzy, W. Hajduki 469 Korbut Stan., Chorzów III 539 Kwaśniok Rajmund, Chorzów 
.(.00 Kajzer Augustyn, Piekary śl. 470 Kopicc Adolf, Kobior 540 Kucias Wiktol'. Chorzów 1lI 
401 Kaliga Augustyn, Brzeziny 471 KonieczIJ.Y Paweł, Woszczyce 541 Kucia Piotr, Chorzów III 
402 Kampa Grzegorz, Orzeszc 472 Kotas Józef, Goczałkowice 542 Kubala Ryszard, Chouów III 
403 Kala Ryszard, Chorzów I 473 Kobiclski Pa'l1el, Gostyń 543 Kurzok Pawel, Piekary $1. 
404 Kalus Wincenty, Chorzów II 474 Koczy Franciszek, Zwierzyniec 544 Kucz Józef, Miedźna 
405 Kalyciok Wiktor, Łagiewniki 475 Kojda Jan; Zgorzelec 545 Klic józef, Bijasowice 
406 Kałuża Leopold, Lipiny 476 Koj Jan, Mikołów 546 Kula Alojzy, K.osztowy 
407 Kałuża Robcrt, Chorzów H 477 KokDszka Teodor, Zgorzelec 547 Kncz Paweł, Górki 
408 Kamiński Wincenty, Lipiny 478 Kokoszka Wilhclm. Katowice 548 Kulawik Fraticis.;e., Chorzów lU 
409 Kapica Wiktor, Chorzów I 479 Kokot Antoni, Ruda śl. 549 Kubki .Michał, Nowy Bytom 
41.0 Kapica Wojciech, Chorzów II 480 Kolodziej Jan, Chorzów IV 550 Kupka Ludwik, Brzeziny 
411 Kapuściński Si., Łagiewniki 481 Koł.odziejczyk Teod., Pickary śl. 551 Kupka Wiktor, Brzeziny 
412 Karmański Winc., Łagiewniki 482 Kołodziej Wiktor, Czarny Las 552 Kudelko Ad.oH, Lipiny 
413 Karkola Alojzy, Godula 4&3 KołDdziej Fl'anc
 Nowy Bytom 553 Kuminck Wojciech, Gouyce 
414 Karwat Karol, Bicruń Stary 484 Kołek Tomasz, Rudziczka 5ił Kulik Teofil, Brzezic 
416 Kasperck Wiktor, Nowy Bytom 485 Koniarek Edmund, Chorzów I 555 Kucias Emil, Rybnik II 
41':' Kasprzyk Józcf, Brzeziny 486 Końca Karol, Nowy Bytom 556 Kubacz Józef, Chorzów H 
418 Kaszuba Jan, Piekary śl. 487 Korus Franciszek, W. Dąbrówka 558 Kubina Emil, Chorzów I 
419 KatryniDk Franc., Chorz6w 4H8 Korus Konrady, W. Dąbrówka 559 Kubicki Piotr, Chorzów II 
420 Kazior Si., Piekary śl. 489 Korycior
 Piotr, W. Dąbrówka 560 Kubiczek Jan, Ruda śl. 
421 Kędzior Józef, Grzawa 490 Kopice Józef, Bzi
 Zallleckie 561 Kubik Walerian, Niemce 
422 Kędzior Paweł. Piasek 491 Kopcrwas Jan. Chropaczów 562 Kuczera Jerzy, Czarny Las 
423 Kc1er McU'cin, Clwrzów II J. 492 Kos.ok Paweł, Łagiewniki 563 Kuczera Franciszek, Chebzie 
424 Kempiński Stefan, Łagie\\niki 493 Kosz Franciszek, Nowy Bytom 564 Kukla Karoł, Rudziczka 
425 KClllpina Ema.. Katowice 494 Kostorz Paweł. Zgorzelec 565 Kulczyl Teofil, Zgorzelec 
426 Kempny Paweł, Chropaczów 493 KDstorz PiDtr, Brzeziny 566 Kulik BertoId, NDWY Bytom 
427 Kiełkowski Ign., Pielgrzym.owice 496 Kowalczy Jan. Chropaczów 567 Kulik Fr., Brzozow-Kamień 
428 Kiera Grzegorz, W. Dąbró\\'ka 497 KO\\i.llik Stanislaw. Bańgów :-tS Kulik Wawrzyniec, Piekary śl. 
429 Kinder Feliks, Ochojec 498 KOl'7ckwa Francisz., Piekary śI. '569 KUlllCT Paweł, Lipiny . 
430 Kiszka Henryk, Łagiewniki 499 Koziołek Paweł, Chebzic 570 Kumor Jan, Suszec 
431 Kiszka Kłeofas, Chorzów 500 Kozik Franciszek, Piasck 571 Ku.mer Tomasz, Suszec 
432 Knefel Maksym., Chorzów III 501 Kozik Jerzy, Goczałkowice 572 Kunka Alojzv, Chorzów J 
433 KIlOpik Maksym., Nowa Wieś 502 Koźlik Fryderyk, Chorzów I 573 Kurp Paweł,' ChDrzów II 
434 Kuapik Emil, Lagiewniki 501 Kohler Augustyn, Chorzów I 574 Kuś Ludwik Studzionka 
335 Knebel Feliks, Orzegów . 504 Kroczek Teofil, Żory 575 Kuś Aloizy, 'StudziD11ka 
336 Knop Jan, Chropaczów 505 KralJ]arczyk FI'.. Kosztowy 576 Kuś Teoclor. Chorzów II 
337 Klimek Jakób, Chorzów III 50(1 Król Edward,. 
rzezin
 . 577 Lach Józef, Łagiewniki 
338 Klepek Józef, Studzionka 50H Krawczyk WOJcIech, PIelary si. 578 Lasek Ryszard. Chorzów 
339 Klecha Robert, Chorzów lU 509 Kł'afczyk Józef, Brzcźce 579 Lata Ludwik, Chor7ów I 
440 Klama Józef II, Chorzów II 510 Kraska Franciszek. Chorzów 580 Lazar Marcin. Katowice Hl 
441 Klama Józef I, Chorzów nr 511 Krafczyk Alojzy, Ruda śl. 581 Larysz Teofil, Wola 
442 Klaczka Jan, Chorzów III 512 Krawezyk Ludwik, Katowice 582 Lasek Franciszek, Góra 
443 Klima Jan, Chebzie 513 Krawczyk. Alfon-<;, Chorzów III 583 Labza Aloizy, Bzie Zam. 
444 Klois Ryszaro, Lipiny 514 Krawczyk Paweł, Lipiny 5B4 l.akwa Franciszek. W. Hajduki 
445 Kloza Franciszek, Brzoz.-Kamień 515 Krawiec Ryszard, Nowy Bytmu 585 Lendzik Józef, ChDrZóW IV 
446 Kluczny Winc., Chorzów I 516 Krawiec Filip, Chropaczów 586 Lenard Emanm'l, Chorzów IV 
447 Kłakus Jerzy II, Kobior 517 Krat Jan, Wal'łogłDwiec 587 Leśniok Franc., Chorzów III 
448 Kłos Wawrzyniec, Gostyń 518 Kretek Józef, Lnbomi-a 588 Lesz Ludwik, Piekary śi. 
449 Kłosek Wilhelm, Orzcgów 519 Kret Józef, Zgość 589 Leksza Franc., Rybmk ZaID. 
450 Kłyk Jan, Piotrowice 520 Kreufosz Edward., Warszowice 590 Leśniok Jan, Chorzów III 
451 Kowalczyk Paweł, Chor7ów 520 Kret Francisl:ek, Orzesze 591 Le"bllda Pa",,"'el. Zwierzyniec . 
452 Koss Jan, Piekary- ś1. :;22 Kret Paweł, Chorzów I 592 Lebuda Jan, Wartoglowiec 
453 Kott Paweł, Piekary śL 523 Kr6t ]ózefat, Brz-eziny 793 Lesik Wilh
m, Katowice' U- 


19
		

/iii302848-1937-06-0020_0001.djvu

			594 T,f',lwi
 Aloizy, 0I'z('I?;ÓW 664 Mac"ha Andrzej, W. Dąhl'ówka 7% Nicwirlok Jakul>, CIł15 Ludyga Piotr, Łagiewlllki 686 Miska Sylwestel'\:o Lipiny 757 NowI Paweł. Brzcziny 
616 Lupa Józef, Brzozow-Kamień 687 Miłek Karol. Gaszowice 75F1 Nocoń Jerzy. Kop Otylia 
b17 Lubosik Ryszard, Brzeziny 688 Mik Adolf. Świętochłowice 759 Nycz Józef II, Góra 
618 Lyszczyk Jacek, Orzegów 6S9 Mi
ocz Jan. świętochłowice 760 Nvcz Franc.. Coczałkowice 
619 Łużyna Adolf, Wodzisław 690 Michalik Bartłomiej, Hołdunów 761 O
hman Jó
ef, Pickary śL 
620 LUFka Anzelm, Bełsznica 691 Migdoł Piotr, Chorzów II 763 Ochman Saturn in, Chorzów III 
621 Łuska Alojzy. Bełsznica 693 Micherdziński Maks.. Żywiec 763 O
aza Paweł. Br,lOzow. Kamicń 
622 Łebek Franciszek, Piekary Śl. 693 Michalski Wiktor, Chorzów II 764 Oglódek Jan. Kraków 
623 Marzec Feliks, Chorzów III 694 Migdalski Teodor, Brzozow-Kam. 765 OM Bolesław. Brzeziny 
624 Markiefka Józef. Chorzów III 695 Mitrcnga Wilhelm, Piekary 
l. 766 Orloj Ryszurd. Brzeziny 
625 Machajski Kasper, Chorzów III 696 Micrzwa Paweł. Brzeziny ś1. 767 Okręta Ludwik, Piasek 
626 Maniurka Józef, Pieka.ry śI. 697 Misz Franc., Nowy Bytom 768 Olecki Karol, Buków 
627 Machalica Wincenty, Kobiór 698 Michalik Pawf;ł, Nowy Bytom 769 Olczyk EmiL Zgorzelec 
628 Mazurczyk Teodor, Kobiór 699 Mikulski Tomasz, Chorzów I 770 Ojczyk Jan. Z!!orz('lec 
b29 Machulec Franc.. Stara Wieś 700 Micmczok Paweł. Katowice 771 Olc,jniczak Teofil, Radogoszcz 
630 Mazur Franciszek. Luboehiny 701 Mikosz Jan,- Chorzów III 772 OIczak Adam, Łódź 
631 Mandla Jan, Ćwiklice 702 Mizera K.onstanty, Ruda śI. 773 O polon y Jan, Nowa Wieś 
632 Macioszek Wiktor, Piasek 703 Minkus Jan, Chorzów I 774 Oprządck Jan, Tychy 
633 Mazur Franc., Wodzisław 704 Morkisz Józef I, Frydck 775 Otrząsek Antoni, Orzesze 
634 Majwald Konrad, Rybnik 705 Morkisz Franc., Kopciowice 776 Otremba Józef, Gostyń 
635 Mandcra Paweł, Rybnik '206 Moron Antoni, Crzawa 'l71 Ostrowski Aloizy, Nowy Bytom 
636 Mandera Rudolf, Wodzislaw 707 Mokry Brunon, Nieboczowy &..778 Osadnik Jan, Łagiewniki 
637 Mańka Karol, Chorzów III 708 Moskwa Franciszek, Lubomia 779 Oswalcl Jan, Chorzów II 
638 Maclajski Aloizy, Chorzów III 709 Morcinek Jan, Wesoła 780 Osliślok 
iotr, ('J
orzów I£ 
639 Manowski Paweł, Goczałkowice 710 Morcinek Franciszek, Suszec 781 Otrcmbmk Fr., PlCkary sI. 
640 Marcol Walenty, Świerklany D. 711 Maj Jan, Chropaczów 782 Otręba Macki, Kobielicc 
641 Marniok Stanisław, Ochojec 712 Monkos Józef, Kozlowa Góra 783 Ożana Juliusz, Chrzanów 
63
 Marcisz Jan, SUSZł'C 713 Mozgalik Ryszard, Chorzów II 784 Paluch Ignacy, Chorzów III 
643 Mazurek Antoni, Nowa Wieś 714 Morawiec Jan, Katowice II 785 Pancherz Józef, Chorzów III 
644 Mazur Wincenty, Piasek 'li5 Moj Piotr, Chorzów III 786 Pastuszka Józef, Kohidice 
645 Malcharek Augustyn, Piasek 716 Mrozek Józef, Świętochłowice 787 Pasoń Bernard, Biclszowice 
646 Machllik Paweł. Wyry 717 Mrozek Szczepan, Ruda śI. 'l88 Paloc Józef, Strzybnica 
647 Małek Aloizy, Kryry 718 Mrzyk Jerzy, Goczalkowico 789 Panic Franciszek, Kornowac 
648 Mazur Paweł. Kobiór 719 Muskietorz Jan, Śmiłowice 790 Paucherz Walenty, Chorzów lIt 
649 Mazur Ludwik, Kohiór 730 Musio! Józef, Chorzów Ul 'l91 Paszek Emil, Chorzów III 
650 Machura Jan, Miasteczko 721 Musioł Robert, Chorzów III 792 Pastucha Tomasz, Wola 
....{,51 Macioł Jan, Łagiewniki ,22 Musiał Józef, Łagiev..'lliki 'l93 Paliczka Puweł, Piasek 
652 Makówka Wilhelm, Siersza 723 Musioł Wilhelm, Czarny Las 'l94 Papała Franc., Studzionka 
653 Maroszek Józef, Chorzów II 'l24 Muc Aloizy, W. Dąbrówka 795 Paliczka Augustyn, Piasek 
654 Moskwa Augustyn, Chorzów IV 725 Musik Paweł, Piekary Śl. 796 Pacha Wilhelm, Orzesze 
655 Mazur Józef, Chorzów II 726 Musik Aloizy, Piekary ś1. 'l97 Patalong Antoni, Bieruń Stary 
656 Mańka Edmund, Chorzów II 'l27 Musialik Jan, Brzeziny 798 Pająk Leopold, Łaziska Dolne 
657 Mądry Jan, Zgorzelec '2'28 Musioł Józef, Chorzów III 799 Patalong Walenty, Łagiewniki 
658 Mauiura Józef, Zgorzelec 729 Miiller Wilhelm, W. Hajduki ,-800 Patacz Józef, Łagiewniki 
659 Maksysz Augustyn, Chorzów II no Myszor Augustyn, Gostyń 801 Paździor Emil, Kochłowice 
660 Majewski Frairc., Chorzów 731 Myszor Aloizy, Gostyń 802 PandeI Franciszek, Zgorzelec 
661 Martinus Fr., W. Hajduki 732 Myszor Jan, Kobiór 803 Pakuła Paweł. Zgorzelec 
662 Markefka Józef, Brzozow-Kam. 734 Nawrat Ernest, Chorzów III 804 Październiok W., W. Dąbrówka 
66:5 Majewski Antoni, Brzozow.Kam. 735 Neuman Fr., Nowy Bytom 805 Parusel Jan, Chorzów 


I()
		

/iii302848-1937-06-0021_0001.djvu

			806 Pand er Emanuel, Nowy Bytom 
807 Pawlyta Franciszek, Orzegów 
808 Paluch Ryszard, Piekary ś1. 
809 Pańczyk Karol, Chorzów II 
810 Papiernik Nikoflem, Piotrków 
811 Październiok Wiktor, Chorzów 
812 Pelka Józef, Buków 
813 Pełka Józef, Świętochłowice 
814 Pełka Augustyn, Świętochł. 
815 Peterek Stefan, Brzeziny 
816 Pękała Wilhe1m, Ruda ś1. 
817 Pęszor Augustyn, Kobior 
818 Pyka Lech, Świętvchłowicc 
819 pyka Anzelm, Stu dzionka 
820 Pyka Jan, Brzozow-Kamień 
821 Pyka Augustyn, Piekary ś1. 
822 Pypłac Józef, Chorzów III 
823 Pytlik Antoni, Luoomia 
824 Pytlik Emanuel, Chorzów II 
825 Pyt1ik Wiktor, Brzeziny 
826 Pyrz Heromill, Brzeziny 
837 Pyrsz Franciszek, Brzeziny 
828 Pyrlik Antoni, Chorzów IV 
829 Piątek Filip. Chorzów' II 
830 Piątek Teofil, Chorzów' III 
811 Piątek Leopol{l, Chorzów lIT 
832 Piątek Jan. Chorzów TlI 
833 Piątek Jan, Chorzów II1 
834 Pieczka Jan, Buków 
835 Pieczka Franc., W. Hajduki 
836 Pieczka Paweł, Chorzów I 
837 Piecha Jan, Wartogłowice 
838 Piecuch Ignacy, Czarny Las 
839 Piegza Ludwik, Studzionka 
840 Pieo'za Ernest, Chorzów I 
842 Pie
uch Teodor, Piekary śł. 
843 Pietrzyk Wilhelm, Piekary ś1. 
844 Pietrek Wincenty, Katowice 
845 Pietryja Paweł, Wisła Wielka 
846 Pieprzyca Paweł, Chorzów III 
847 Pieprzyca Ignacy, Wesoła 
848 Piekorz Paweł, Bojszowy Dolne 
849 Piekorz Aug., Bojszowy Górne 
850 Piekorz Franc., Ruda ś1. 
851 Piekosz Marcin, Ruda śł. 
852 Pierończyk Józef. Chorzów I 
853 Pierskała KaroL Nmva Wieś 
854 Pierskała Józef, Łagiewniki 
855 Pichajda Piotr, Chorzów III 
856 Pilarski Jnn, Brzozow-Kamień 
857 Piowczyk Paweł, Chorzów III 
858 Piowczyk Jan, Chorzów III 
859 Piowczyk Winc., Chorzów III 
860 Piowczyk Józef, Chorzów III 
861 Piórko Mateusz, Kobior 
862 Piórecki Ryszard, Bielszowice 
863 Pisula Jan, Chorzów III 
864 Piszczek Stanisław, Rudziczka 
865 Pilszek Franc., Warłogłowiec 
866 Piotrowski Józef, Chorzów II 
867 Pisula J nn, Piekary ś1. 
868 Pisula Piotr, Chorzów III 
869 Plcwnin Józef, Lubomia 
8'70 Plewnia Jan, Miedźua 
871 PIu szczyk StanisI., Piekary ś1. 
872 Plurs Konrad, Rydułtowy 
873 Płaska Jakób. Katowice 
874 Płuszczyk Karol, Nowy ,Bytom 
875 Płonka Piotr, Chorzów III 
876 Płonka Robert, Chorzów HI 


877 Płonka Paweł, Ch{JfZów 1;1 950 Fentvnatus Maks., CłlOfZÓW III 
878 Płonka Józef, Chorzów I 951 Respondek Wiktor, Chorzów III 
879 Płaczek Jan, W. Dąbrówka 953 Rybicki Stefan, Łódź 
880 Płotnik Jan, Nowa Wieś 953 Rybok Alojzy, Brzozow-KUIlIic.d 
881 Początek Jan, Bieruń Stary 954 Ryborzowa Anna, SUJuina 
882 Pochop in Józef, Chorzów I 955 Rychlik Francisz., Świ
tochł. 
883 Pochaba Maksym., Chorzów II 956 Rygiel Jan, Chorz{.w IiT 
884 Podzimski Franciszek, Brzeziny 957 Rymiorz Jan, Chorzów IV 
885 Pogoda Szczepan, Chorzów 958 Ryś Dawid, Kobiór 
886 Polaczek Augustyn, CllOrzów 1...959 Richter Karol, Łagiewniki 
887 Poloczek Paweł, Kobielice 960 Richter Konrad, Biel<'zowice 
888 Polczyk Herman, Łagiewniki 961 Ritau Jan, Siemianowice 
ł...s89 Poloczek Paweł, Łagiewniki 962 Roczner Aug., Rydułtowy II 
890 Politaj Emanuel, rhropaczów %3 Rokosa Robert, Brzeziny 
891 Połednik Franc., W. Dąbrówka 964 Rolnik Wincenty, ŚwiętochI. 
892 Popczyk Józef, Chorzów III 965 Rosa Walenty, Chorzów III 
893 Popcnda Jan, Piekary śł. 966 Rosiński Zygmunt, Piotrków 
894 Polowy Wiktor, Chorzów III 967 Rostek Paweł, W. Hajduki 
895 Polowy Ignacy, Chorzów III 968 Rotkegcl Karol, Lipiny 
896 Polowy Stefan, Chorzów III 969 Roter Maksymilian, :RucJa Śl. 
897 Polmvy Stanisław, Chorzów III 9'2'0 Rozanka Tomasz, Piekary ś1. 
898 Polowy Jan, Chorzów III 971 Róg Roman, Chorzów ITI 
899 Porada Emil, Katowicc III 972 Rudziarczyk Józpf. ('1.. 'r7ów IT 
900 Pnśnik Augustyn, Brzeziny 973 Rudawski Jan, Chorzów II 
901 Pośnik Jan, Brzeziny 974 Rupik Fr., Brzozow-Kamień 
902 Po.
piech Antoni. Chorzów II 975 Rurański Emannel, Pipkary śJ, 
903 Pozimski Jan, Piekary ś1. 976 Rurainski Jan, Brzeziny 
904 Powiecko Stefan. Chorzów III 977 Rust Feliks, Lipiny 
905 Pudelko Jan, Chorzów IV 978 Rzepka Franciszck, Gostyń 
906 Puchałka Franc., ChOJ'Zów III 979 Rzepka Augustyn. Ciełmice 
907 Puch Józef, Siersza 9RO Rzonsa Alojzy, Chorzów II 
908 Ptok Jan. ChQrzów II 981 Rzeźniczek Józef. Brzeziny 
909 Psu rek Wawrzyn, Lipiny 982 Sacha Antoni, CllOrzów nI 
910 Pradelok Ignacy, Ruda śL 981 San tura Jan, Chorzów HI 
911 Pra.szelik Franc., Luhomia 984 Schmidt Wincenty, L-ipiny 
912 Prokanowski Stefan. ChOl'zÓW III 985 Scgct Aloizv Lubomia 
913 Probanowski Józef, Chorzów III 9R6 Seget Józef:' Pszów 
314 Prochota Paweł, Wlk. Hajduki 987 Sekuła Piotr, Chorzów III 
915 Prusek Jan, Coczałkowic,e 988 Sekuła Franciszek. Nieboczowy 
916 Prokop Bernardy, Chorzm
 III 989 Sekuła Wincenty. Nieboczowy 
917 Pruski Wilhelm, Piekary s.l 990 Sekuła Augustyn. CllorzÓW III 
918 Proksza Wilhelm, Nowy Bytom 991 Setnik Ludwik, Chorzów III 
919 Pruszowski Tomasz, Zgorzelec 992 Sewcryn Franc., Paprocany 
920 Prządka Tan, Rudziczka 993 Scweryn Paweł, Zawiść 
921 Prządka Tomasz, Rudziczka 994 Seweryn Paw('ł, Paprocany 
923 Przemyk Wincenty, Studziollka 995 Synowski Piotr, Buków 
924 Prześdziuk Aug., Chorzów II 9% Siubiclski Józef, Łódź 
925 Przybyła Jan, Suszcc ć)97 Siwy Aloizy, Łagiewniki 
926 Przewoźnik Franciszek, Góra 998 Skalcc Józef, Chorzów III 
927 Przybysz Stanisław, Chorzów III 999 Skaźnik Paweł, Studzionka 
928 Przypaliński Paweł, Bieruń St. 1000 Skibińsk Wacław, Lida 
929 Przypadło Zygfry	
			

/iii302848-1937-06-0022_0001.djvu

			1020 Słl1ni
nek Jan, ('1lOJ7ÓW ITI 1090 Stych Winc:enły, Piotrmdcc 11&1 SzustCI' Ludwik, Chorzów I 
1021 :::'Ul
lka Józef, Rybnik 1091 Sitko LUllwik, Giłowięe 1162 Szudok Marcin. Chorzów I 
1022 Smola Wincenty, Chorzów III 1092 Sitko Jan, "M:redźna 1163 Szulc Karol., Piekary ś1. 
023 Smolorz Piotr, łagiewniki 1093 Sidło Jan, Lipiny 1164 Szyrna Ignacy, Góra 
1024 Sllluda Józef, Chebzie 1094 Siwek A\}ton
. Lipiny 1165 S.lymiczek Teodo1', Buków 
1025 Smusz. JÓJC:ef, Suszce 1095 Siwiec "\Viktor, Brzozow-Kamień 1166 Szymura Pius, Orzesze 
1026 Snowarski Ęmanue1, ł,ódź 1096 Sitek Józef, Piekary śl. 1167 Szymik Karol, Orzesze 
1027 Sobala Wiktor, Br7eziny 1097 Siwck Józef. Katowice 1168 Szymon Jan, Tychy 
1028 Sobek Engelbert, Chorzuw III 1098 Siwy Jan, Ch-orzów II 1169 Szyma Leon, Nowy Bytom 
1029 Sobota Szczcpan, 'W. Hajduki 1099 Sieja Józef II, W. Dą.brówka 1170 Szymura Franc.. W. Hajduki 
1030 Sobota Wilhelm, Chorzów I 1100 Sicja Bernard. W. Dąbrówka 1171 Szynowski Eug., Brzoz.-Kamień 
1031 Sobocik Teofil. PiotTowcc 110i Ścicr
ki Klemens, Lędziny 1172 Szymański Zygmunt, Lódź 
1032 Sobieraj Pawcl,Koszęcin :t 102 ścil!;ala Józef, Brze7iny 1173 Szymura Jan, Ruda śl. 
1033 Sobieraj Teodor, W. Haiduki 1103 śmiałek Roman, Piekary śl. 1174 Tcnczy k Andrzej, Omontowice 
1034 Sobieraj Jan. Chol'Zów I 1104 
mi1'lł('k A r lnlL 
rzezi"v 1175 Teichman Henryk:, Cho-rzów IV 
1035 SoM Robert. Piekary śl. 1105 siedziona Fr., Nowy Bytom 11,6 Tkoc.z Jan, Orzesze 
1036 So}ich Józef, Sie1'sza H06 Śliwka Jerzy, Chorzów II 1177 Tkocz Piotr, Mikolów 
1037 So"ka Jan I, Wadoglewiee 110, śliwka Wilhelm. Chorzów 1178 Tlon Alojzy, Olza 
1038 Sojka Franc., Wartoglowiec 1108 
lę
ok AdoH. 00 W a de
 e W" kI' an, C:gIe
lllll 
1060 SwobDda józ
f, Ch
rzów I 1131 Szczepauek Klemens, Krasowy 1;01 W a u _a 
 
r, D

OW. II 
1061 Swoboda Aloizy Piekary śl. 1132 Szczędzina Wincenty, Lipiny 20" W a;l':yn
 r
llcCh o, rzo 7 
1062 Staneczek A1eks
nder N. Bytom 1133 Szczyrba Mikołaj, Rybnik 1 12 : -ł
,a l "u k a W e
ry, B orzow" 
- ' . ; 1134 S 'k P ,I \Y . ł ' O> na IS (} mcenty, rzozmVlCe 
1063 Stanif"k Paweł. PogrzcbICll _ i 1 "'- S zczep
 ł e -ł-łr' k a,,'c ' Ł 
rtOg" k O
\'ICC1204"\V alnda Teodor Brzozowiec 
1064 Starzyk Tan. Kato-..\ice - -':> zczyglC vn tor, agIewUl l - " "" 
1063 Stanek Pawel, Świętochłowice 1136 Szczygieł Jan, W. Hajduki 120:J WandzIk Jan, Brz
Z1ny ; 
lO ' 6 St " k -ł
r' t Ch ' III 1137 Szncider J an Chorzów 1206 Wacławek Ant., W. Dąbrowka 
o anl V
 lncell y, i)rzo'w' , 2 ,-u l d R d lf "ł- ' 
1067 St . k T Ch ' III 1138 SZ1lura Stefan W D ą brówka 1 07 n ' a u a u o , PJe..ary sI. 
. anr ano orzo-,.... , . . ' li 11 ' 
1068 St - k Em ' ' I C " L 1139 Szmidt F'rauc Now y }3vtom 1208 v agner erman, Orzeg0w 
amcze l , zar1l)' as , . 
' 1 ') 09 --ł\!, " J , O ' 
'069 St h T Ł' 'k' 11 .lm.dt Antom Nowy Bytom 
 n amor an, rzegow 
1 
 0 - 0 St al'. a k ' n' K aglc d 'wn C I I I, 1141 Szklorz Jan Gardawice 1210 Waletko Jerzv, Ruda śl. 
( anlcze onra, łorzow' I ' ", Ul _I . ," 
1071 St ' J ( ' h '. I 1142 Szkubacz Jan, LIpmy 1211 nanuraSz Ignacy, BrzezinY 

 as an, orzow S 1212 -ł'-" J ' f CI ' II 
. 0 70 St . k ' F 1 "1 W D b . k 114::; zlachta Paweł, Lł.uziny nerner 07C, . wrzow 'l 

 . _ anI e IkS. . ą r(l'
 a S 121 - -łU lO: CI ' III 
107 - St - k P . t W D b ' ,L 114; zleng Franc., Chorzów II -' vv erner .:Jtan., lOrzow 

 am lO' r, . ą rm\...a '" S 1214 \V' J Ch ' 
1074 Stanik Franc., W. Qąbró,,,ka 114:J S zp
tek Franciszek, Wesoła 1')15 "\V eIS a
 l ropaOow, II 
:1075 Stam1czvk Feliks, Brzcziny 1146 ZPI ka Antoni, Nowy Bytom 
 c
ner a enty, 10r70W 
1076 Stanienda Walenty, Chorzów I 1147 Szreter Franc., Piek
ry sI. , 1...16 W

s.Jerz
, Go
lula , 
:1On Stasek Mikołaj. Brzozow-Kamień H48 Szretcr Maksym., Piekary s!. 1217 WJSmOWSkl Fehks, Chmww ITI 
1078 Stec Wilhelm, W. Haidllki . 11
9 Szrn:tdk Edward, CZ,arny Las 1218. W?śni()ws
i Bru
., Chorzów lU 
1079 Stobik Pawet Stllc1zienicc 11:J0 SzoJda Augustyn, Urbanowice 1219 \VlOsna Jozef, BłCI'tUltOWY 
1080 Stokłosa Teodor Lwicwniki 1151 Szo,rela Pawd, Wartogłowiec 1220 Wikan'k Jan, Piekary śl. 
"':1081 Stoika Frallcisz
k Z!!orze!ec 1152 S:włtysck Paweł, Zowada 1221 \Videra Franc., Piekary śl. 
1083 Stopa Jan, Świc;;toehłowice :t 133 Szombara Stanisław. ? 1220 Wid lok Franc., Studl.iellice 
1083 Stompel Pawd, Chebzie 1154 SzoItysek Paweł, Nowy Bytom 1223 Wilczowski ,Wiktor, Ochojce 
1084 Stokłosa Józef, Piekary śl. 1155 Szweda Wilhelm.. Olza 1224 Winkiel' Wilhelm, Lipiny 
1085 Strupawski Józef, ChOl'ZÓW II \"J 156 Szwajnoch Piotr, Lagiewlliki: 1223 Wineierz Ignacy, Brzezie 
1086 Stryj- F,r1war(1. Rmla śl. 1157 Szweda Jan, W. Hajlłuki 1226 Widenka Franciszek, Brzezie 
1087 Straka Kr., Chorzów II f 158 Sz" eela Franciszek, Brzeziny 1227 ,Villrus Karol, Buków 
1088 Sti'zcmpa Pa,,
el, Wyry 1159 Szumiłas Klemens. IA
dzin'Y 12'28 Wiśniowski Rysz., Chorzuw III 
1089.Studplcz Jan, Lipiuy, 1160 Szuścik AlojZJ, Mikotów 1229 Witek Rajmund, Gostyń 


"Ii
		

/iii302848-1937-06-0023_0001.djvu

			-- 


.WIta józef, WYI"'! 

iatr Jati, Orzesze 
1232 Wilczek Herman, Zgorzelec 
1233 Wilkosiński St., W. Hajduki 
1234 Witek Alfonsy, Chorzów li 
1235 Wit Ad.olf, Chorzów I 
1336 Wicik Józef, W. Dąbrówka 
123? Widera Józef, Brzeziny 
1238 WitIewski Wincenty, Brzeziny 
1239 Widera Ignacy, Katowice 
1240 Wieczorek Karol, Ch.orzów ITI 
1241 Wielek Teodor, Pszczyna 
1242 Wierci.och Franc., Halemba 
1243 Wieczorek Jan, Czarny Las 
1244 Wieszolek Aleks., Nowa Wieś - 
1245 Wierzgoń Franc., Chropaczów 
1246 WieCZ.ol'ek Augustyn, Lipiny 
1247 Więcek Ferd., Świętochlowice 
1248 Wieczol'kowski Aleks., Łódź 
1249 Więdl.ocha Szymon, Piekar-y ś1. 
1250 Wiecz.orek Jan, Chorzów I 
1251 Wojtacha Andrzej, Chorzów IV 
1252 Wojsyk Augustyn, Chorzów 
1253 W.ojtala Ludwik, f'rydek 
1:l54 W.ojtala Jan, Frydek 
1255 W.ojciech Ludwik, Wola 
1256 Wójcik Józef, Radzionków 
1257 Wod1llik Tomasz, Ch.orzów I 
1258 W ons Jan, Lipiny 
1259 Wolny Jakub, P.ogrzebień 
1260 Wojszczyk Jan, Brzoz.-Kamień 
1261 Woźnica Wincenty, Chorzów III 
1362 Wolny Teofil, Chorzów III 
1263 W ooni.ok Teodor, Ch.orzów 
1264 Wojtynek Paweł, Wyry 
1265 W ojtaszczyk Karol, Lipiny  'WmnWł E'ri"b.

"łici, 
'\\"
)
.t; 
126'2' Wolny Franciszek, Chorzów III 
1268 W olf Zygfryd, Gdynia 
1269 W.owra Jan, Chorzów I 
1270 Wojcik Piotr, Brz.oz.-Kmnień 
1271 W.olf Tomasz, Kamień 
1272 Woźny Alojzy, W. Dąbrówka 
1273 Wolny Józef, Ruda Śl. 
1274 Wodecki Antoni, Ch.orzów II 
1275 Władarz Jan, Buków 
1276 Włoczych Augustyn, Chorzów I 
1277 Wr.oński Augustyn, Pil'kary ś1. 
1278 Wróbel Franciszek, Murcki 
1279 Wróbel Fl'anciszek, Jaśkowice 
1280 W róbel Augustyn, Zgorzelec 
1281 Wróbel Teofil, Ch.orzów I 
1282 Wróbel Alojz.y,. Brzeziny 
1283 Wróbel Leopold, Chorzów I 
1284 Wuzik Ludwik; Studzionka 
ł285 Wybrańczyk Fr., Studzienice 
12R6 Wyględa AntDni, Rybnik 
1287 Wypior Józef, Chorzów Hl 
1288 Wymysło Ludwik, Studzionka 
1289 Wycisk Alfonsy, Ch.oUÓW II 
1290 W ypior Konrad, Chorzów III 
1291 Wydt'rka Pi.otr II, W.Dąbrówka 
1292 Wyderka Marcin, W. Dąbrówka 
1293 Urballek Józef, Łaziska Średme 
1294 Urbanek Maksym., W. Hajduki 
1295 Urbańczyk Jan, Wartogłowiec 
1296 Urbas Franciszek, Rybnik 
1297 Urbiński Józef, Jastrzębie G. 
1298 Uciecha Antoni, Czarnuch.owice 
1299 elczok Klemens. Córa 
1300 Ulczok Franciszek II, Cór'1 
13()1 Udała Pawd, Chorzów lU 


Bełsznica, pow. Rybnik. W dniu 1 VIII 37 r. odbyl 
się w BełSZllicy XlV Walny Zjazd Delegatów Związku 
Powst. śl. powiatu raciborskiego. Ur.oczystość tę roz- 
pocz
to nabożeństwem wRogowach; p.o nim odbyła 
się defilada, w której wzięli udział Powstańcy, OMP 
i organizacje miejscowe. Po południu część uczestni- 
ków uroczystości zabawiała się w lasku, gdzie prze- 
mawiał pl'ezes powiatowy Dola, senator Pawelec i 
naczelnik gminy Smolka. 
Druga zaś część uczestników uroczystości brała 
udział w Walnym Zjeździe, który zaszczycili SW.oją 
obecnością prezes Zarządu Gl. sen. Kornke, Komen- 
dant Główny Tomanek, wicestarostd dr Łukowiecki, 
poseł Zając i wielu innych. UdLielono absolut01'imn 
ustępn.rącenm zarządowi i wybrano nowy w skład7ie: 
D.ola Wilhelm, Grzesik Ant., G, :azd zak.ończono wysłaniem depesz h.ołdowniczych 
) Pmla Prezydenta Rzplitej Ign. Mościckiego, Mar- 
"łka Śmigłego-Rydza i Prezesa Honorowego Zw 

wst. śl. Wojewody dr M. Grażyńskiego. 
Sz.opjenice, pow. Katowice. Dnia 22 VIII odsł.o- 
ęto w Szopienicacl1 tablicę pamiątkową ku czci śp. 
"'s tańca śląskiego Jana Madeckiego, który zginął, 
_:strzelany przez Niemców, w czasie pierwszego po- 
. stania. Licznie zebranie członkowie Zw. Powst. śl. 
oraz .organizacje mit'jscowe i zamiejscowe u(łaJy się  
&:ezyt jttn. iłydnft36 Żurek Teod.or, Piekary śl. 
1337 Żurek Franciszek, Piekary śl. 


z towarzyszenieill orkiestry na nabożeństwo, w czasie 
którego delegacje złoż}"ły wieńce u stóp pomnika 
W olności, na grobie poległych powstańców oraz na 
gr.obie śp. J. Madeckiego. 
Po nabożeństwie nastąpiło odslonięcie tablicy pa- 
miątkowej przez p. P. Łyszczaka, który w swym krót- 
kim przemówieniu schal'akteryzował zalety bojow- 
nika D wyzwolenie ślaskn. 
Następnie przemó\
ił przedstawiciel starosty mgr. 
Orlicki oraz naczelnik gminy dr A. Michna, 
Po złożeniu wieńca p1'Zed odsłoniętą tabłicą, uda- 
no się do og.roou, gdzie w imieniu Zarządu Główneg.o 
przemówił p. Rzepka oraz wręczyl matce śp. Madec... 
kiego "Krzyż Zaslugi na Śląskiej Wstędze Walecz.. 
nych". 
'Vpisaniem się do albumu pamiątkowego zakoń
 
czono uroczystość. 
So.sno
iee. W Sosnowcu odbyl się w sierpniu 
Zjazd Delegatów Zw. Powst. Śl. z powiatu będziń.. 
skiego, zawierciańskiego i częstochowskiego. Po zło- 
żcniu sprawozdania za ostatnie dwa la.ta działalnoścI 
i po udzieleniu absolut.orium ustępującemu zarządowi 
wybran.o n.owy w składzie: Kalk.owski L. - prezes, 
dyr H. Stabens - wiceprezes, Szenk M. - II wice- 
prezes, Miel'zejewski A. - sekretarz, Czora M. 
skarbnik. Ławnicy: P	
			

/iii302848-1937-06-0024_0001.djvu

			ciel Zar.t:ądu Gl. p. A. Piechula. Po złożeniu sprawo. 
zdania z działalności Zauądu Powiatowego Zd r. 11)16 
wybrano nowy zarząd w składzie: Dr P. ZagóJ-, 
prezes, prałat E. Grim - I wiceprezes, L. :-;krzypek 
- II wicL'prezes, Jan Szuster - sekretarz, A. Babisz 
- zast. sekretarza, Czylok - skarbnik. CzłonkowIe 
zarządu: Chromik A., Rychły E., Szewczyk E. Do 
K-omisji Rewizyjnej weszli: Kunczke J., Niemiec J. 
i Kożdoń. 
Katowice. W dniu 18 Vli br. -odbył się w Kato- 
wicach przy udziale 101 osób WaIllY Zjazd Delegatów 
Zw. Pow st. śl. na powiat katowicki. Po Ul'Oczystym 
nabożeństwie udali się delegaci do sali restauracji 
,.Powstańca", gdzie nastąpiło otwarcie Zjazdu przez 
prezesa powiatowego p. Feige'go Fr. Z ramiema Za- 
rządu Głównego uczestniczyli w Zjeździe Prezes Zw. 
Pmvst. ś1. senator Kornke, Komendant Główny 10- 
manek, skarbnik Szefer i zast. skarbnika KopIec M. 
Do prezydium Zjazdu wybrano jednogłośnie pp.: 
SZefel'R R. jako przewodniczącego, dr Zieleniewskiego 
i Kopca M. - jako ławników. 
Po odczytaniu depesz gratulacyjnych ustępujący 
członkowie zarządu składali sprawozdania, które wy- 
wolały długą dyskusję, zakończoną udzieleniem abso- 
lutorium ustępującemu zarządowi. 
Komisja mandatowa przedstawiła skład nowego 
zarządu w osobach: Kawa Fr. - prezes, Oszek Ro- 
bert, Myszor Winc., Rzepka A., Gajdzik K., Wodeck.i 
J., Kurek St., Szczepanik Fr.,Orendorz K., Tomanek H. 
Do Komisji Rewizyjnej: Długiewicz Fr., Kopiec 
B. i Warwas. W)'żej wymieniony skład zostal przez 
aklumację przyjęty. 
Równocześnie Zjazd, uznając zasługi dotyehcza- 
8Owego prezesa Feigego Fr., nadał mu godność hono- 
rowego prezesa powiatowego. 
l:J o wyborach nowych władz wygłosił programo- 
we przemówienie Prezes Zarządu Głównego senator 
Kornke, w którym omówił głównie zagadnienia Ol'ga- 
nizacyjne oraz najważniejsze zadania, które czekają 
Zw. Powst. śl. w najbliższym czasie. 
Na tym Zjazd zakończono. 
Rybnik. Z okazji 15 - tej rocznicy wkroczenia 
wojsk polskich na śląsk postanowił Zw. Powst. śl. 
Uchodźczy Powiat Racibórz uczcić ten moment przez 
złożenie ziemi z trójkąta trzech republik: Polski, 
Czechosłowacji i Niemiec na kopcu Marszałka Polski 
J. Piłsudskiego pod Krakowem. Pobrame ziemi od- 
było się bardzo uroczyście w dniu 24 Vll br. przy 
czym już następnego dnia złożono ziemię w pięknie 
wykonanej urnie metalowej, 
a Sowińcu. 
Sumina, pow. Rybnik. Dnia 5 IX br. poświęcała 
grupa miejscowa Zw. Pow st. śl. Uch. Pow. Racibórz 
sztandar. Licznie zebrane związk.i miejscoV\.e brały 
udział w nabożeństwie, po którym nastąpiło wbijanie 
gwoździ sztandarowych. Całą, bardzo hogatą w prO: 
gram uroczystość, zakollczollo zabawą. 
Chorzów. Zebrani w dniu 11 X br. prezesi i dele- 
gaci Zw. Powst. śl. powiatu bytomskiego wnoszą ener- 
giczny protest przeciw wszelkim szykanom ludności 
polskiej w Niemczech i domagają się zastosowania 
tych sam}ch środków przeciw mniejszości niemiec- 
kiej w Polsce. 
Ochojec k. Katowic. Na zebraniu grupy miejsco- 
wej, po załatwieniu spraw organizacyjnych i po wy- 
słuchaniu referatu uphwalono protest przeciw prze- 
śladowaniu na8zyc
1 rodaków na śląsku Opolskim. 


"" 
Buczkowice k. Oświęcimia. W niedzielę. ___ 
17 X br. odegrali członkowie Zw. Pow st. śL wrai: z 
członkami T. S. L. dramat Cierniaka pt. "Polsko, wra- 
ca do Ciebie ślask Piastowy". Sztuka ta przedstd- 
wlała fragmenty z trzech powstań śląskich. Licznie 
zebrana publiczność była z gry w zupełności zad(,- 
wolona. 


,. 


Odpowiedzi :Redakcji 
Pali K. J. z Katowic. Z poglądami pana się zga- 
dzamy i przy najbliższej okoliczności sprawę, przed- 
stawioną przez pana, poruszymy. 
Pan K. Kisiel - Grodno. Pańskie wspo [mienia 
z powstań śląskich nie wpł}uęły ani do Zarządu Głó- 
wnE'g-o Zw. Powat. śl. ani do redakcji "Powstańca". 
W obee tego prosimy o powtórne nadesłanie wspom- 
nień wprost do redakcji i gdyby ich nawet nie wy- 
drukowano, to napewno zostaną wykorzystane przez 
"komisję historyczną" do przygotowywującej się hi- 
storii powl'Jtań śląskich. 
Tarn. Góry. Zebrane na odprawie powiatowej w 
dniu 29 IX br. w Tarn. Górach zarządy grup Związku 
Powst. śl. powiatu Tarnogórskiego stwierdzają, że 
prześladowania Polaków na śląsku Opolskim zmie- 
ullją do zupełnego zniszczenia życia polskiego i za- 
tarcia polskości G. śląska i dlatego żądają, by do 
mmejszości niemieckiej w Polsce zastosowano w od- 
wecie te środki, jakich władze niemieckie używają 
przeciw Polakom w Niemczech. 
Niewiadom k. Rybnika. Grupa miejscowa Zw. 
Powst. śI. poświęcała w pierwszych dniach lipca br. 
sztandar w kościele parafialnym w Niedobcz)cach. 
Po nabożeństwie złożono wieniec u stóp pomnika po- 
wstańców w Niedobczycach a następnie odbyła się 
defilada i przemówienie p. starosty Wyglendy. Uro- 
czystość tę zakończono koncertem i wspólną zabawą 
taneczną. 
Katowice - Brynów. Zw. Powst. śI. w Katowicach- 
Bryno"Wie obchodził w dniu 19 IX br. uroczystość od- 
słonięcia "Tablicy Pamiątkowej" ku czci polE'gł)'ch 
powstańców. Po nabożeństwie, które się .odbyło przy 
udziale miejscowych organizacji, odsłonięcia tablicy 
d-okonał prezydent miasta Katowie dr Kocur. W spól- 
n}m obiadem żołnierskim zakończono tę historyczną 
dla Brynowa uroczystość. 
Mikołów. Z okazji 15-lecia historycznego objęcia 
śląska przez wojsko polskie urządził Zw. Powst. śl. 
w Mikołowie święto III baonu w dniu 11 VII br., które 
zgromadziło około 800 powstańców oraz dużą liczbę 
zaproszonych gości. Całość udała się na nabożeństwo, 
po którym raport na rynku w Mikołowie odebrał wi- 
ceprezes Zw. Powst. śl. p. posd Koj. Po tej uroczystej 
chwili całość udała się do historycznego lasku, przy 
szosie pszczyńskiej, gdzie zbierali się powstańcy przed 
wybuchem pierwszego powstania. Tu, przy miłej po- 
gawędce, zakońc:lOno tę podniosłą