/005_0001.djvu

			POLSKIE PSEUDONIMY WOJSKOWE
		

/007_0001.djvu

			POLSKIE 
PSEUDONIMY WOJSKOWE 


1908-1918 


ZWIĄZEK WALKI CZYNNEJ - ZWI/iZEK STRZELECKI- 
POLSKIE DRUZYNY STRZELECKIE - LEGJONY POL- 
SKIE - POLSKA ORGANIZACJA WOjSKOWA - V. DYW. 
SYBEKYjSKA 


Zebrała i opracowała 
M. j. OLEXIŃSKA 


LWÓW 1928 
SI<ŁAb GŁÓWNY W KSIĘGARNI GUBRYNOWICZA & SYNA 
WE LWOWIE
		

/008_0001.djvu

			'00'),1. \ 

'v-ł , ł 
'f' 


..-- 


OSOBNE ODBICIE W 300 EGZEMPLARZACH 
Z PANTEONU POLSKIEGO 


. !'-- 
.rj . 
. o ,?J 
r-" ?łiI1rp
' 
0/-, 


x- 4111.t9 
.1:2 311 I 


Drukiem W. A. Szyjkowskiego Lwów Zimorowicia i4. Tl'lefon 740.
		

/009_0001.djvu

			Konspiracyjny charakter pierwszych polskich 
organizacji militarnych, powołanych do życia l1a kilka 
lat przed Wielką Wojną, tak l1a ziemiach polskich, 
jak poza ich gral1icami, był przyczyną powstal1ia 
i rozpowszechnienia pseudonimów wojskowych w la- 
tach od r. 1908 do 1918. 
Kolebką i ośrodkiem organizacyjnym, z którego 
promieniowała idea wojskowa, był Lwów. Tu bo- 
wiem już w r. 1908 zawiązaną została z inicjatywy 
józefa Piłsudskiego i grona jego najbliższych współ- 
pracowników, pierwsza bezpartyjna, ściśle wojskowa 
organizacja, pod l1azwą "Związku Walki Czynl1ej". 
Organizacja ta działała tajnie w ciągu dwóch lat, 
a w roku 1910 uzyskała po usilnych staraniach, le- 
galizację ze strol1Y władz austrjackich. 
W dwuletnim okresie rozszerzył Związek Walki 
Czynnej swą działalność nietylko na cały zabór 
austrjacki ale nawet przedarł się przez kordol1 ro- 
syjski, obejmując siecią tajnych kół ziemie Króle- 
stwa, Litwy, Ukrainy oraz ośrodki ul1iwersyteckie 
w Rosji. Specjall1i wysłannicy rozwinęli akcję wśród 
kolonji polskiej na emigracji w Belgji, Francji 
i Szwajcarji. 
Ruch wojskowy wzbogacony zostaje 110wemi
		

/010_0001.djvu

			6 


orgal1izacjami. Powstają: w Krakowie "Piechur" 
i "Strzelec" i "DrużYI1Y Strzeleckie", we Lwowie 
"Związek Strzelecki", w r. 1911 "Polskie Drużyny 
Strzeleckie", które grupują w swych szeregach prze- 
ważl1ie żywioły ludowe a obok nich inne liczne po. 
mniejsze zrzeszenia pokrewne, różniące się tylko 
nazwą. 
Praca wojskowa pod zaborem rosyjskim pro- 
wadzol1a była konspiracyjnie wśród warunków bar- 
dzo trudnych, pod grozą utraty wolności osobistej 
a nawet z narażeniem życia. 
Największa ilość pseudol1imów powstała w tych 
latach przedwojenl1ych wśród członków wszystkich 
organizacji. Posługiwali się niemi działacze zaboru 
rosyjskiego a w zaborze austrjackim nietylko emi- 
granci licznie tu przybywający po rewolucji r. 1905, 
ale także małopolanie. 
W roku 1914 wybucha Wielka Wojna. Poza 
wybitnym udziałem Legjol1istów w walkach na 
frol1cie przeciwrosyjskim, znaczna ich ilość powo. 
łana została przez Kom. Piłsudskiego do współ- 
pracy w nowej akcji. Powstała bowiem w r. 1915 
tajna Polska Organizacja Wojskowa (P. O. W.), ma- 
jąca na celu przygotowanie najszerszych warstw spo- 
łeczeństwa polskiego na wypadek ostatecznej, decy- 
dującej walki. Organizacja ta zakreślona l1a wielką 
skalę spełl1iła zadal1ie w zupełl1ości, obejmując dzia- 
łall10ścią swoją kraj cały, by ostatecznie, w listopa- 
dzie 1918 r., odegrać decydującą rolę w oswobodze- 
niu Polski z okupamów i zaborców.
		

/011_0001.djvu

			7 


Z chwilą powstal1ia państwa polskiego akcja 
P. O. W. nie została zakończol1a, wprawdzie większe 
oddziały wcielol1o w szere
i armji regularnej, aby 
utworzyć wraz z Legjol1ami jej zaczątek. lecz część 
człol1ków P. O. W. w roli emisarjuszów przedarła 
się z kraju prze
 frol1t bolszewicki, by stworzyć 110we 
ośrodki orgal1izacyjl1e l1a ziemiach WołYl1ia, Podola, 
Ukrail1Y, Litwy, Białorusi i Czarnomorza. Powstały 
w tel1 sposób zl1al1e ze swej odwagi i bohater- 
stwa tajne oddziały 10tl1e, służba kurjerska i wy- 
wiadowcza, które oddały państwu polskiemu wielkie 
usługi. 
W owym to czasie rozpowszechniły się zl1acz- 
l1ie pseudol1imy w formacjach legjol1owych a zwłasz- 
cza w oddziałach P. O. W. W chwilach l1ieraz bar- 
dzo krytyczl1ych, gdy l1a wypadek wzięcia do l1iewoli 
rosyjskiej, legjol1ista - królewiak l1arażol1Y był l1a zde- 
maskowal1ie a co za tem idzie, l1a śmierć l1iechybl1ą, 
pseudol1im był wówczas dla l1iego jedYl1ą skuteczl1ą 
ochrol1ą. 
Największa ilość pseudol1imów powstała w I-szej 
Brygadzie. Co się zaś tyczy II-
iej Brygady a szcze- 
góll1ie 2 p. p., to l1aogół używal10 ich bardzo mało 
i to tylko w pierwszym okresie wojl1Y. Posługiwali 
się l1iemi główl1ie oficerowie, pochodzący ze Związku 
Strzeleckiego lub DrużYl1, oraz ochotl1icy (żołl1ierze), 
pochodzący z byłej Kongresówki. Po przejściu II-giej 
Brygady l1a Ukrail1ę, do II korpusu polskiego lS-go 
lutego 1918 roku, przybrali zasadl1iczo pseudol1imy 
wszyscy oficerowie. Co się zaś tyczy m-ciej Brygady
		

/012_0001.djvu

			8 


to zazl1aczyć l1ależy, że l1apotyka się tu l1ajml1iej 
pseudol1imów. 
W latach 1917 do 1918 po kryzysie w Legjo- 
l1ach, spowodowal1ym przysięgą, pewl1a część Leł!jo- 
nistów zdołała ul1ikl1ąć il1ternowal1ia w obozach jeń- 
ców, lub też wcielel1ia do armji austrjackiej, przedo- 
stawszy się do poszczególl1ych formacji wojska pol- 
skiego l1a wschodzie. Poza II korpusem polskim l1a 
Ukrail1ie, V dywizja l1a Syberji skupiła większą ilość 
Legjol1istów. Z czasów tych pochodzi rozkaz Dwta 
dywizji, który jest cel1l1ym przyczYl1kiem do dziejów 
pseudol1imów wojskowych. Na mocy tego rozkazu 
nastąpiła likwidacja pseudol1imów przybral1ych przez 
Legjonistów jak i żołl1ierzy, pochodzących z armji 
austrjackiej przy wstąpiel1iu do formacji. Rozkaz przy- 
taczamy w całości: 
23 marca 1919 Nr. 83 Nowo-Mikołajewsk. 
"Wobec rozbicia Austro - Niemiec używanie pseu- 
dOl1imów przez oficerów i żołl1ierzy W. P. l1iema 
żadl1ych podstaw, a może stwarzać jedYl1ie l1ieporo- 
zumiel1ia. Rozkazuję przeto wszystkim oficerom i żoł- 
l1ierzom powrócić do swych właściwych l1azwisk. 
Dowódcy poszczególl1ych oddziałów mają przedłożyć 
do sztabu W. P. w przeciągu tygodl1ia spisy tych' 
oficerów i żołl1ierzy ze wskazal1iem właściwego l1a- 
zwiska i pseudol1imu. 
Czuma pułk. Dca W. P. we wsch. Rosji." 
Nie ml1iej a l1awet więcej pożądal1ą a l1awet 
kOl1ieczl1ą ochrol1ą były pseudol1imy dla człol1ków 
P. O. W.
		

/013_0001.djvu

			9 


Z dl1iem każdym oddalają się tak dOl1iosłe dla 
l1as w swych skutkach, wypadki wojel1ne. Odchodzą 
l1a zawsze liczni steral1i trudami wojel1l1emi działacze 
polskiego ruchu wojskowego, tOl1ie w bezpowrotl1ej 
l1iepamięci wiele zdarzeń, osób, l1azwisk, pseudol1i- 
mów. Niech lel1 skroml1Y spis pseudonimów przy- 
czy 11 i się w drobl1ej cząstce do utrwalel1ia w pamięci 
szczegółów dotyczących ofiarnych bojowl1ików, a bę- 
dzie 011, jak sądzimy, l1ie bez zl1aczenia i dla histo- 
ryka, ustalającego tożsamość osób biorących udział 
w ostatl1im okresie polskich walk o l1iepodległość. 
Przy opraco:wal1iu l1iniejszego spisu pospieszyło 
z pomocą grono osób współdziałających w ruchu 
wQjskowym a szczególl1ie pp.: Prof. Rajmul1d Ber- 
gel, Kpt. jal1 Emisarski, Major Adam EI1g1ert, Prof. 
Al1toni jakubski, Major Dr. Wacław Lipiński, Fral1ci- 
szek Pększyc, Zofja Zawisza - Kernowa, Ppłk. Zyg- 
mUl1t Zygmul1towicz i il1l1i. 
Wyrażam Im za tę chętl1ą pomoc gorące po- 
dziękowal1ie. 
Spis, którego druk rozpoczYl1amy, l1ie jest kom- 
pletl1Y, jest cząstką całości, która da się może z cza- 
sem złożyć, dzięki dalszym l1aszym poszukiwal1iom 
i pomocy ze strol1Y tych, którzy l1ie odmówią udzie- 
lel1ia l1am posiadanego przez l1ich materjału. Pomi- 
l1ięte w tym spisie pseudol1imy pomieścimy w uzu- 
pełl1iel1iach.
		

/014_0001.djvu

			S k r ó c e 11 i a i z 11 
 ki: Dyw. s. = Dywizja 
syberyjska, Korp. pol. = Korpus polski w Rosji, 
L. P. = Legjol1Y Polskie, O. W. = Oddział wywia- 
dowczy, O. Ż. = Oddział żeński, P. D. S. = Polskie 
DrużYI1Y Strzeleckie, pol. = poległ, P. O. W. = Pol- 
ska Orgal1izacja Wojskowa, Ps. dr. = Pseudol1im 
druźYl1iacki, Ps. I. = Pseudol1im legjol1owy, Ps. s. = 
Pseudol1im strzelecki, Z. S. = Związek Strzelecki, 
Z. W. C. = Związek Walki CZYl1l1ej. . 
* Gwiazdka oZl1acza pseudol1imy Legjol1istów po 
przejściu II Br. l1a Ukrail1ę r. 1918 do II Korpusu 
polskiego. 
** Dwie gwiazdki oZl1aczają pseudol1imy Legjo- 
l1istów po przejściu do poszczególl1ych formacji 
W. P. l1a wschodzie.
		

/015_0001.djvu

			A b d a 11 k A I e k s a 11 d e r = Pietraszewski Ale. 
ksal1der P. D. S. Kraków 
A c h t o s A rur e s = Borelowski Kazimierz 
P. D. S. Kraków 
A d a m = Borkiewicz Adam 
A d a m s k i T e o d o r = Zborowski Henryk 
P. D. S. Kraków 
A d e k = jezierski Adam 1 p. p. 
A I f T a d e u s z = Tarczyński Tadeusz P. D. S. 
Kraków, of. I Br. 
Alman Zbigl1iew=Malski Gustaw P. D. S. 
Kraków 
A 11 d r z e j = Sawicki Kazimierz, of. l Br. 
A n d r z ej = Terlecki Tadeusz Z. S. Lwów, 
kpt. II Br. t l1a frol1cie włoskim 1918 
A 11 k o w i c z** = Dil1dorf Franciszek P. D. S. 
Lwów, major V Dyw. s. 
A u r i t a A u r e I j us z = Piątkowski Aureljusz 
P. D. S. Kraków. 
B a b c i a = Golińska O. W. I. Br. 
B a c z y ń s ki = Foltasiński Stal1isław I. Br. 
Baczyński Zygmul1t = Kamyk Zygmul1t 
P. D. S. Kraków 
B a d y l = Ostalski S pp.
		

/016_0001.djvu

			12 


B aj e ws ki * = Orgal1 Al1tol1i por. 3 pp. 
Ba liński Mieczysła w = Rusil1iak Stal1islaw 
P. D. S. Kraków 
B ałucki M i chał = Stęborowski Igl1acy P. D. S. 
Krak ów 
B a 11 d a r = Budzyński Władysław P. D. S. Kra- 
ków, I. i II. Br. pol. 1915 
B a r a 11 i e c k i * = Markiel Fral1ciszek chor. 3 pp. 
B a r a t a = Leszczyński jarosław P. D. S. 
Kraków 
B a r dzk i Ro m a 11 = Żuliński Tadeusz Z. S. 
Lwów, kmdt. tajl1ej orgal1izacji wojsk. w Królestwie, 
por. L Br. pol. 1915 
B a r s k i * = Biestek Stefan kpt. 2 pp. 
B ar s ki = Rożel1 Władysław Z. W. C., kpt. 1 
p. art. 
B a r tak = Dobosz józef Tomasz II. Br., za- 
mordowal1Y przez Ukraińców 1919 
B a r t h a = Barthel de Waidel1thal Przemysław 
P. D. S. Kraków, kpt. 1 p. art., pułk. dyw. Żeligow- 
skiego, pol. 1919 
B artos i k j ózef= Tomaszewski Al1tol1i P. D. S. 
Kraków 
B e a u li e u Ro I al1 d = Greffl1er Bolesław P. D.S. 
Kraków, por. 3 pp. 
B e j = Bejgrowicz Kazimierz 1 p. ul. t z ran 
1916 
B e j = Gl1atkowski Stanisław kmdt. P. O. W., 
rozstrzelal1Y przez bolszewików w Wil1l1icy 1919
		

/017_0001.djvu

			13 


B e l i 11 a Z y g m u 11 t = Praźmowski Władysław 
Z. W. c., kmdł. 1 p. ul. 
B e m = Moszumański Józef l pp., 1 p. art. 
B e m ó w 11 a = Chal1ecka - Gajl -I(otowa Helena 
Z. S., P. O. W. 
B e m b e 11 i s ta = Sobolewski Brol1isław I. Br. 
t z ral1 1915 
Berger = Bałamatow Sasza I. Br. pol. 1916 
B e z m i a n = Desc1lOu Tadeusz, por. 5 pp. 
Białobrzeski Władysław=Michna Wła- 
dysław P. D. S. Kraków 
Białoszkielski=Weisglas por. I. Br. 
Biały = Cederbaum Stanisław P. O. W. War- 
szawa, pol. 1918 
Bi ały = Chojarczyk jerzy I. Br. 
B i d 11 Y = Kijawski Zygmunt 
Bielski Aleksal1der = Weis Aleksal1der 
P. D. S, Kraków 
B i c al1 = Bedrych 1 p. ul. pol. 1915 
B i li ń s k i = Ostrowski I. Br. P. D. S. 
B i s k u p s k i * = Sosabowski juljal1 chor. 2 pp. 
B i s Y g o ń = Korniłowicz Tadeusz l. Br. 
B i t w a = Daszyński Feliks 1 p. art 
B ł y s k = Bergel Rajmul1d chor. 2 pp. (Ps. 1.) 
B o c h e ń s k i K a z i m i e r z = Kostucki Kazi- 
mierz P. D. S. Kraków 
B o e r j a n = Tracz jal1 P. D. S. Kraków 
chor. 1 pp. 
B o g o r jaK a z i m i e r z = Szkotl1icki jan 
P. D. S. Kraków
		

/018_0001.djvu

			14 


B o g u s ł a w s k i * = Szaja Paweł chor. 3 pp. 
B O h d a 11 = Stal1iszewski Bohdal1 P. O. W. t 
B o h d a 11 o w i c z F r a 11 c i s z e k = Deleżko 
Fral1ciszek P. D. S. Zamość podof. I. Br. 
B o h o r o d c z a ń s k i = Roja Bolesław kpt. 2 
pp., płk. i kmdt. 4 pp. 
B o j a 11 e k = Stefański Mieczysław 1 pp. II. 
baol1 
B o j a 11 o w i c z = Bojal1owski Zygmunt 1 pp. 
B o j o m i r W ł a d y s ł a w = Krogulski Włady- 
sław P. D. S. Kraków 
B o l e s ł a w = Kwiecień Al1toni 5 pp. pol. 
B o I e s ł a w s k i =Grzędziński jal1uary por. 4 pp. 
Bo l e s t a = Kijak Bolesław Z. S. Kraków 
1. pp. pol. 1914 
B o I e s z c z y c Ź d z i s ł a w - Czaj kowskj Ździ- 
sław P. D. S. Kraków 
B o l k o = Sujkowski podof. 1 pp. 
B o ń c z a = Osmólski Stal1isław I. Br. t l1a 
Ukrail1ie 
B O ń c z a S t a 11 i s ł a w = Karwacki ZygmuRt 
P. D. S. Kraków, por. 5 pp. pol. 1916 
B O ń c z a = Uzdowski Władysław Z. S. kpt. I. 
Br. i 4 pp. 
B o r e c k i = MOl1iuszko Kazimierz Z. S. Ver- 
viers, por. 1 pp. 
B o rek = Borecki juljusz of. 5 pp. 
B o rek = Haersthal juljal1 por. 5 pp. 
B o r o m e u s z = Bernatowicz janusz podoI. 
1 p. ul., pol. 1914
		

/019_0001.djvu

			15 


B o r o w i c z = Orossek Michał podp. 1 pp. 
B o r o w i c z S t e f a 11 = Pomarański Stefan 
P. D. S. Warszawa ppor. 1 pp., of. P. O. W. 
B o r o w i c z o waM a r ja = Pomarańska Ma- 
rja P. O. W. Warszawa-Zamość 
B o r s k i * = Zarzycki Marjal1 chor. 3 pp. 
B o r u c k i P r z e m y s ł a w = Barthel Przemy- 
sław (Ps. dr. i 1.) patrz Bartha 
B o r u c ki = Ważl1Y jal1 podp. 4 pp. 
B o r u 5i i ń s k i = Powązka Tadeusz II. Br. 
pol. 1914 
B o r u t a = Spiechowicz Mieczysław kpt. 2 pp. 
II. Korp. pol. 
B o r y 11 i c z * = Pełka Stal1isław 3 pp. t 
B o ryś = Płótl1icki jal1 L. P. 
B o s a k = Pakowski Zel1ol1 ppor. 2 pp. 
B r a n o w s ki = Blachaczek Irel1eusz chor. 
6 pp. 
B r o c h w i c z = Lewiński Zbigniew ppor. 
1 p. uł. 
B r o d i = Brodziński of. 2 p. art. 
B r o 11 i s ł a w s k i B r o 11 i s ł a w = Kl1obloch 
Brol1isław P. D. S. Kraków 
B r o n e k = Dorobczyński Brol1isław por. 1 pp. 
B r o n k a = Łuszczewski Brol1isław II. szw. ul. 
pol. 1915 
B r o w 11 i 11 g = Griil1 Mieczysław 1 pp. 
B r y I i a * = Fela józef ppor. 3 pp. 
B ryś = Nahorny Piotr Z. S. I. Br. 
B r z ę k = Osiński Tadeusz 1 p. ut
		

/020_0001.djvu

			16 


B r z e s k i = Wysznacki Jal1usz Z. S. Kraków, 
pof. 1 pp. pol. 1914 (Ps. s.) 
B r z e s z c z o t = Orłowicz józef ppor. I. Br. 
B r z e z i n a M i koł a i = Radochoński Mikołaj 
P. D. S. Kraków 
B r z o z a = Brzezil1a Otto kar kmdt. 1 p. art. 
B r z o z a ja 11 = MłYl1arski Feliks P. D. S. 
B r z ó z k a Z y g m UI1 t = Pomarański Zygmul1t 
P. D. S. Warszawa, sierż. I. Br. ol. P. O. W. 
B u c h o j ó z e f = Prel1cik józef P. D. S. Kraków 
B u d z i woj = Paśko Tomasz I. Br., pol. 1914 
B u k a c ki = Burhardt Stal1isław Z. S. major 
I. Br. 
B u ł a w a = Koloszek Roman sal1it. I. Br., pol. 
1914 
B u r c h a c k i = Orzechowski Marjal1 sierż. 1 pp. 
B u r y = Bauer Stal1isław kmdt. P. D. S. Lwów 
B u r s k i = Goldel1berg Arkadiusz sierż. S pp., 
pol. 1916 
B u r z y ń s k i = Biskupski Bolesław kmdt. 
P. D. S. Lwów 
B u s s e == Guzowski Stal1isław Z. S., P. D. S. 
por. S pp., pol. 1916 
B u t r y m = Długocki Stanisław 
B y k A d a m = jasiński Adam P. D. S. Kraków 
S pp., pol. 
B y k = Żybowski Witold 1 pp. 
B Y s t r a m = Stryjeński Paweł ppor. sal1. 1 p. ul. 
C e b u l k a = Cebulski Gustaw sierż. I. Br. 
C e d ro = Rudl1icki Adolf t. p. ul.
		

/021_0001.djvu

			17 


C e k i e r a = Grzędziński jacek chor. 1. p. uł. 
zagil1ął. 
C e z a r S t a 11 i s ł a w = Charzyński Stal1isław 
P. D. S. Kraków. 
C h a b e r = Mal1sperl I3rol1isław Z. S. Paryż, por. 
1. pp., poJ. 1915. 
C h a r t = Styczyński Tadeusz I. Br. 
C h e ł m s ki = Blauer Zygmul1t I. Br. t 1926. 
Chłopski = Bagieński Hel1ryk l1acz. kmdt 
P. D. S., kpt. il1ż. I. Korp. pol. (Ps. dr.) 
Ch m url1Y józef= Koza józef P.D.S. Kraków 
Chodkiewicz Stal1isław=Krupa Stani. 
sław P. D. S. Tarnów, sierż. 1. pp. 
C h o i 11 a c k i W i 11 C e 11 t Y = Trojal1owski AI1- 
tOl1i 5 pp. 
C h o l e waT a d e u s z = Kamieński Tadeusz 
P. D. S. Kraków 
C h o m i k = Sikorski Adam I. Br. 
C h r o b o c i ń s k i W ł a d y s ł a w * = Kowalski 
Stal1isław chor. 2 pp. 
C h wat = Zagajl1ik Rudolf I. Br. 
C i c e r o = Bomba Fral1ciszek 5 pp. pol. 1915 
C i e k a w y = Cepryński Kazimierz 
C i e m 11 y = Gluth Marjal1 I. Br. 
C i s = Bankiewicz Zbigl1iew 5 pp. 
C u z e k j ó z e f = Bochenek józef P. D. S. 
Kraków 
Ć w i e k = Arnstajl1 I. Br., P. O. w. 
C y P r Y a 11 o w i c z A d a m = Adamczyk To. 
masz P. D. S. Kraków 


2 


- 
'
. 
'--- -
		

/022_0001.djvu

			18 


c z a c h a r S k i * = Strzelecki józef ppor. 2 pp. 
C z a c h o w s k i = Szczepal1ek Kazimierz 1 pp. 
C z a c z k a = Ruciński Wacław por. II. Br. 
C z a h o r = Rupiński jal1 1 pp. 
C z a j k o w s k i ** = Kula Leopold Z. S. Rze- 
szów, kpt. I. Br., kmdt. P. O. W. Ukrail1a, t z ral1 
1919 
C z a r 11 o w i e i s k i C z e s ł a w = Szymczykie- 
wicz Czesław P. D. S. Kraków 
C z a r 11 y = Karaś Władysław of. 5 pp. 
C z a r 11 y = Krzyżal10wski Bolesław Z. S. 
ppor. 1. Br. 
C z a r 11 y = Trębiński jerzy L. P. 
C z a r w i ń s k i F r a 11 c i s z e k = Bauer Fral1- 
ciszek P. D. S. Kraków 
C z a s z k a = Apfel Stanisław chor. sal1. 1 pp. 
C z ec h = Łabaziewicz Władysław 1 p. uł. t 
1915 
Cz e c h 11 a = Tarkowski Zygmul1t Z S. Lwów, 
kpt. 11. Br., pol. 1915 
C z war t a k = Herzog Franciszek 1 p. uł. 
D ą b = Biernacki Stefal1 kpt. I. Br. 
D ą b r o wa =-= Al1tol1iewiczówl1a jal1il1a P. D. S., 
O. Ż., L. P. Kraków 
D ą b r o wa = Młodzial1owski Kazimierz kpt. 
I.. Br. 
D ą b r o w i a k K s a w e r y = Otto Roman 
P. D. S. Kraków 
D ą b r o w s k i L u d w i k 
 Ręgorowicz Ludwik 
P. D. S. Kraków
		

/023_0001.djvu

			19 


Dą b s kij a I1=DębczyńskiWłodzimierz P.D.S. 
Kraków 
D ą b s k i = Kędzierski WJadysław ppor. 1. Br.. 
pol. 1914 
D a m i ę c k i = Sułkowski P. O. W. Litwa 
D a n i k T a d e u s z=NiemczykWalenty P. D. S. 
Kraków 
D a r o w s k i W ł a d y s ł a w = jal1icki Włady- 
sław P. D. S. «raków 
D ę b i e c j u I j a n = Krzyżanowski juljal1 
P. D. S. Kraków 
D ę b 11 i c ki * = Kawa Tomasz chor. 2 pp. 
D e n h o f = Czarnocki Wacław Z. S. Szwajca- 
rja, ppor. 1 p. uL, kmdt. P. O. W. Lublin. t 1927 
D e T a r 11 y = Tarnowski Stal1isław of. 1 p. uł., 
kmdt. P. O. W. Piotrków, pol. 1919 (Ps. P. O. W.) 
D ł u g i = Filip józei I. Br. 
D o b i e g ł = Zulauf juljusz Z. S. Lwów,.. kpt. 
4 pp. 
D o b o s z W ł a d y s t a w = Drymer Włady- 
sław 5 pp. 
D o ja 11 = Surówka Edward por. 1. Br., kap. 5 
Dyw. s. (Ps. 1.) 
D o j a n M i s z e w s k i ** = Dojal1 - Surówka 
Edward (patrz Dojan) 
D o l e k = Worosz Bolesław l pp., pol. 1914 
D o l i w a = Zembrzuski 1 p. uł. 
D o łęg a j ó z e f = Majka józef P. D. S. 
Kraków 
D o r ę g o w s k i * = Dżugaj jal1usz chor. 3 pp.
		

/024_0001.djvu

			20 


D o w g i e r d = Dziełiński Edward 1 pp., pol. 
1914 
D r a ch m a 11 = Meil1hard Stanisław P. D. S. 
Kraków 
D r u i d = Szczęścikiewicz Stal1isław 1 pp. 
D u b l a ń c z y k = Piasecki Zygmul1t ppor. 1 p. ut 
D u k a j a 11 ** = Sachorowski Michał plut. II. 
Br., V. Dyw. s. 
D u 11 i 11 M a r ja = Halecka jal1il1a P. O. W. 
Odessa, rozstrzelal1a 1920 
D u 11 i n = Nehril1g Aleksy Z. S. Tarnów, por. 
5 pp., pol. 1916 
D w o r 11 i c k i W i k t o r ** = jal10szek Wiktor 
por. II. Br., 5 Dyw. s. 
D z i a d ak = Tarnowski Stal1isław (patrz de 
Tarny) 
D z a d e k = Materna Stal1isław L. P. 
D z a d e k = Piłsudski józef 
D z a d e k = Serwaczyński Hel1ryk por. II. Br. 
D z a d e k = Szczepal1ik Z. S. 
D z a d e k = Szerauc Edward kpt. 3 i 4 pp. 
D z a d e k = Zieliński Zygmul1t kmdt. II. Br. 
t 1925 
Dzięciołowski*=Greil1er józef chor. 
3 pp. 
D z i e koń s k i S t a n i s ł a w = Chlewińskijó- 
zef P. D. S. Kraków 
D z i k = Kleszczyński Edward ppor. 1 p. uł. 
D z i k T a d e u s z = Krzyszkowski Tadeusz 
P. D. S. Kraków
		

/025_0001.djvu

			21 


E j o t M ar j a 11 = jakubiczka Edmul1d P. D. S. 
Kraków 
E II Y K a z i m i e r z = Michalik Kazimierz P. D.S. 
Kraków 
E I w i r a = Degel1stilck Zygmul1t Z. S. Lwów 
podof. J. Br. 
E m i I = Boerner Igl1acy por. sap. I. Br., P.O.W. 
Warszawa 
E s t e k a j u I i u s z = Kosiński Stal1isław II. Br., 
rozstrzelal1Y przez Ukraińców 1918 
E w k a = Kotarba Feliks I. Br., pol. 1920 
F a 11 k a = Flekówl1a Stefanja P. D. S., O. W. 
I. Br., P. O. W. 
F e I' e k = Błeszyński jerzy Z.S. Kraków por. 1 pp. 
F e r e t t i = Trel1towski Stal1isław ref. pol. okI'. 
P. O. W., rozstrzelal1Y przez bolszewików w Winnicy 
1919 
Fiałkowski Stal1isław=Szpak Stanisław 
P. D. S. Kraków 
F i lo z o f = Stachlewski Bronistaw Z. S. sierż. 
I. Br., pol. 1914 (Ps. s) 
Fi rl ej = Bielański Zbigniew I. p. ut. 
F I o j a I' = Rajchman Henryk sierż. 5 pp. 
F r a n e k = Gibalski Edward Z. S. Winterthur, 
ppor. 1 p. ut., pol. 1915 
F u 11 i o = Fuksiewicz Michał ppor. I p. ul. 
G a b r i e I = Stankiewicz Marjal1 L. P. 
G a d = Dobrodzicki Adam ppor. S pp. 
G aj = Celiński Ludwik sierź. 5 pp., utonął 
1917.
		

/026_0001.djvu

			22 


G a r b a r z = Madej Stal1isław J. Br., pol. 
1915. 
G ą s i e w i c z * = Burgieł Michał ppor. 3 pp. 
G a w roń s k i ( g 11 a c y = Radłicki Igl1acy 
P. D. S. Kraków. 
G e o r g = Habil1a Serafin 1 pp. 
G e r l a c h S z c z ę S 11 Y = Sobolewski Feliks 
P. D. S. Kraków. 
G e s kor = Maczuga (Marjan) Piotr podof. 
pp., pol. 1914. 
G e w o 11 t = Kempf józef ppor. 4 pp. 
G i n t o w t = Maciesza Adolf ppor. 1 pp. 
G I e s z c z y ń s k i * = Miś Bolesław por. 3 pp. 
G I e w a = Pawłowski Adam I pp., pol. 1914. 
G ł ó g E u g e 11 i u s z = Klaczak Antol1i P. D. s. 
Kraków. 
G ł o w a c k i M i e c z y s ł a w = Bartoszewski 
Mieczysław P. D. S. Kraków, 
G n ę b i c i e l = Stadniewicz Eugel1iusz 4 pp., 
pol. 1915. 
G o ł ę b i o w s k i = Krynicki ppor. kmdł. oddz. 
lot.. P. O. W. Litwa. 
G o ń c z a j a 11 ** = Mikołajski jal1 ppor. 6 
pp. V. Dyw. s. 
Gór a 1= Kois jan 3 pp., pol. 1915. 
Gór e c ki * = Zając józef Z. S. Kraków, ppłk. 
3 pp. 
G o r ż k o w s k i = Kragosz 5 pp. 
G o s t y ń s kij e r z y = Gąsiorowski jal1usz 
P. D. S. Kraków, P. O. W.
		

/027_0001.djvu

			23 


G o t u r = Muggel1schl1abeJ Kazimierz Z. S. 
Sambor, ppor. 3 pp., pol. 1915. 
G r a b a = Hettil1ger Wacław 1 p. ul. 
G r a b s ki * = Durski Zygmunt kpt. 2 pp. 
G r a f = Ferel1cowicz junior Z. S. l. Br. pol. 1920 
G r a f = Horodyński P. O. w. t 
G raj e k S t 
 f a 11 = Świętol1ecki Stefal1 P. D. S. 
Kraków. 
G r a t = SOl1iński józef l p. ut 
G r a ż y ń s k i W i t o I d = Dworzański Emil 
P. D. S. Kraków, 
G r e f f e 11 * = Greffner Bolesław patrz Beau- 
lieu R. 
G r o c h o w s k i * = Grechowicz Klemens por. 
3 pp. 
G r o d e k A 11 t o n i = Leśniewski Apolil1ary 
P. D. S. Kral
ów. 
G r o m = Krajewski jal1 1 pp., t 1914. 
G r o m S t a 11 i s ł a w = Długosz Stal1isław 
P. D. S. Kraków. por. I. Br., pol. 1915 (Ps. dr.). 
G r o s z e w s ki * = janczYl1i Tomasz ppor. 
3 pp. 
G r o t = Machol1baum 1 pp. 
G r u b s z y = Litwil10wicz Aleksal1der Z. S. 
Lwów, kpt. il1tel1d.. I. Br. 
G r u b y = Pe.tdjak Władyslaw kpt. prow., 
t 1918. 
G r u d z i ń s k i F r a 11 c i s z e k = Pększyc Fran- 
ciszek Makary kmdt. P. D. S. Kraków. kpt. I. Br., 
poJ. 1915.
		

/028_0001.djvu

			24 


G r li d z i ń s kij a 11 ** = Rutka jal1 chor. II. 
Br., V. Dyw. s. 
G r u s z c z y c W a c ł a w = Wojciechowski Wa- 
cław P. D. S. Kraków. 
G r y f j ó z e f = Borecki józef P. D. S. 
Kraków. 
G r z e g o r z = Sikorski Fral1ciszek Z. S. Lwów, 
kpt. 4 pp. (Ps. s.) 
G r z m o t = Goliszek Józef 1 pp. 
G r z m o t = Skotnicki Stal1isław Z. S. SL Gal- 
lel1, por. 1 p. ut 
G r z m o t S t a 11 i s ł a w = Popiel Stal1isław 
P. D. S. Kraków. 
G u s t a w = Sławek Walery Z. S., of. I. Br. 
P. O. W. 
H a c z o w s k i E d war d = Kielar Edward 
P. D. S. Kraków. 
H a l n y = Pruchnik Adam" WoII1OŚć" Lwów 1918 
H a I s z k a = Rotwal1dówl1a Halil1a P. O. W. 
H a ń c z a = Brzózka Władysław Z. W. C. 
Al1twerpja, l DP.. poI. 1914. 
H a ń c z y ń s ki * = Karpiński Zygmul1t por. 
wetr. szt. II. Br. 
H a 11 k a = Kulesza Stefal1 Z. S. Gal1dawa, ppor. 
1 p. uł. 
H a n 11 a = Kudelska Stefal1ja Z. S. Kraków, 
O. W. I. Br., P. O. W. 
H a r h a t = Załuski Kazimierz Z. S., P. O. W. 
H a u k e = Nowak Aleksal1der 1 komp. kadr. 
of. 5 pp.
		

/029_0001.djvu

			25 


H e l d u t = Tarnasiewicz Edmul1d 1 komp. kadr. 
wachm. 1 p. uł. 
H e n r i c o = Chodorowski jal1 por. 6 pp. 
H e r w i n = Piątek Kazimierz Z. S. Kraków, 
of. 1 komp. kadr., lept. I. Br., pol. 1915. 
H erzberg = Z!eliński jal1 I. Br., pol. 1915. 
H o ł o w c z y c S t e f a 11 = Orłowski Stefal1 
P. D. S. Kraków, ppor. 1 p. ul. 
H o r a S z k O Idzwa = Honkisz józef P. D. S. 
Kraków. 
H o r e s z k o = Gawlik jan I pp. 
H o r o s z y ń s k i Roman = Horoszkiewicz Ro- 
mal1 P. D. S. Kraków, of. I. Br. (Ps. dr.) 
H O r s z t y ń s k i F e I i k s = Koźmiński Michał 
P. D. S. Kraków. 
Hoszowski=Frel1ld Ja.n I. Br. 
H u k M i r o s ł a w = Kowalski sekc. komp. 
kadr., 1 p. ut 
H u m i ę c k i = German Tadeusz 6 pp. 
H u s a r s k i = Liszka Al1drzej sierż. I. Br. 
I c e k = Jeziorkowski P. O. W. Białoruś t 
I k s f o r c i I I u s = Sulistrowski Zygmul1t P. D. S. 
Kraków ppor. 1 p. uł. t 
I I d e f o 11 S = Gołębiowski Witold ppor. I. Br., 
P. O. W. 
I r o I = Meus Stefal1 1 p. ul., t 1916 
I r o 11 = Kowalik Stal1isław sierż. I. Br., pol. 
1915. 
I r s k i S t a n i s ł a w = Sosik Stanisław P. D. S. 
Kraków.
		

/030_0001.djvu

			26 


I s kra = Molel1da ZY2munt sierż. 1 pp., pol. 
1916. 
I s k r z y c k i = Szumski Stanisław P. D. S., 
chor. 4 pp., pol. 1916. 
J a d w i g a = Jaworowska KOl1stal1cja, Z. S., 
O. W. I. Br. 
j a g a s * = Czajkowski Marjan por. 3 pp. 
j a g m i 11 = Sadowski jan.ppor. I. Br. 
J a 
 r y m Z y g m u n t = Maleszewski Jal1usz 
ppor. 2 p. ut 
jak u b o w i c z * = Wahala Mieczysław chor. 
3 pp. 
Jak u b O w i c z W ł a d y s ł a w ** = Gemla 
Zygmul1t li. Br., V. Dyw. s. 
j a m s ki * = Ratay jal1 por. 3 p. 
j a ń c z a S t a n i s ł a w = Maćkiewicz Stal1i- 
sław P. D. S. Kraków. 
ja 11 i c kij a 11 = Zembrzyski Jal1 P. D. S. 
Kra
ów. 
j a 11 i n Ż y w i s ł a w = PiJecki Żywisław P. D. S. 
Kraków. 
j a 11 k o = jankowski Kazimierz ppor. 6 pp., 
pol. 1920. 
j a 11 o w s k i = Dudziński jal1 P. D. S. Kraków, 
ot. 3 pp., pol. 1915. 
ja 11 u s Z = Głuchowski janusz Z. S. Leodjum, 
por. I p. uł., P. O. W. 
j a n u S z = Slefański Jal<ób I. Br. 
j a n u s z k o j ó z e f = Zabielski Stanisław por., 
kmdł. P. O. W. Wilno.
		

/031_0001.djvu

			27 


" 


j a p o ń c z y k = Jabłoński A. 
Jar e m a = Schmidt Adolf I. Br. 
j a rosła w = Jarecki St. P. O. W. Warszawa 
jar z y ń s ki * = Warzybok Bronisław ppor. 
2 pp. 
Jaś k o = Śmiałowsld Filip Z. S. Lwów, ppor. 
l pp., pol. 1920. 
j a S t r z ą b = Grzybowski Marjan I. Br. 
j a s t r z ą b = Sadowski Rafał l p. art. 
J a s t r z ą b = Wilkosz 1 pp. 
J a s t r z ą b jer z y = Bobowski jerzy P. D. S. 
Kraków. 
j a s t r z ę b i e c = Popławska Wanda, Z. S. Kra- 
ków, O. W. I. Br. 
j a s t r z ę b i e c M a r j a n = Nowakowski Ma- 
rjan P. D. S. ł(raków. 
J a s t r z ę b s k i T O m a s z = Czajkowski Eu- 
geniusz P. D. S. Kraków. 
j a w i c z * = Wasylewicz jan chor. 3 pp. 
J a w O r s k a = Rotwandówna Halina P. O. W., 
patrz Halszka. 
j ę d rek = Stefański Mieczysław l p.g p. III. 
baon. 
J ę d r z e j o w s k i * = Łomnicki jan chor. 
3 pp. 
J e I e ń s k i = Kula Leopold patrz Czajkowski. 
jer z y k o w s k i = jerzy Stanisław I. Br., 
t 1915. 
jeż W ł o d z i m i e r z = Dobrowolski P. D. S. 
Kraków.
		

/032_0001.djvu

			28 


Jeż o w i c z M i c h a ł = Ulrych Juliusz P. D. S. 
Kraków, ppor. 1 pp. P. O. W. Kalisz. 
j O h a n s e n F r a n c i s z e k ** = Tomczyk 
Wincenty II. Br., V. Dyw. s. 
j o łka S t a n i s ł a w = Leśl1iewsld 
tanisław 
P. D. S. Kraków, I. Br. 
j o t = Bromirsł	
			

/033_0001.djvu

			29 


K a d e K a z i m i e r z = Dubiel Kazimierz P. D. S. 
Kraków. 
K a d e n = Bandrowski juljusz Z. S. Belgja, 
ppor. 5 pp. 
K a j t e k = Białecłd Stanislaw I. Br. 
K a I e t o w s kiJ ó z e f = Konieczny Mikołaj 
P. D. S. Kraków. 
K a l i n a = Zieleniewski Tadeusz 1 komp. kadr., 
ppor. 4 pp. 
K a l i n o w s k i T a d e u s z = Szafirówna Wan- 
da uczestn. powst. w Sejl1ach, P. O. W., t w Su- 
wałkach. 
Kał u s k i Z b i g n i e w = Stanisławsld Zbi- 
gniew P. D. S. Kraków. 
K a m a = Manaczyńska - Tarczyńska Stanisława 
P. D. S. Kraków 
K a m i e ń s k i Z b i g n i e w = Krupiński Apoli- 
nary P. D. S. Kraków, I. Br. 
K a m i ń s k i* = Magda Michał chor. S pp. 
K a m s k i * = Brandys Rudolf kpt. 2 pp. t 
K a n i o w s k i * = Schuster Stanisław maj. 2 pp. 
Kań s k i = Kowalski Tadeusz P. O. W. War- 
szawa. 
K a p l i c k i = Kapelll1er Maurycy dr., kpt. lek. 
5 pp. 
Kar a s i e w i c z = Tokarzewsld Michał Z. S. 
kpt. 5 pp. 
Kar = Klimpel Adam I Br., pol. 1915. 
Kar m a z y n K a z i m i e r z = Trybowski Ka- 
zimierz P. D. S. Kraków.
		

/034_0001.djvu

			30 


Kar S k a = Szafirówna Wanda patrz Kalinow- 
ski T. 
Kar w a c ki = Osińsld józef instr. od dz. lot- 
nego P. O. W" rozstrzelany przez bolszewików w Win- 
nicy 1919. 
K a s p e r = Cieślik Stanisław sierż. I Br., t we 
Włoszech. 
l< a s z u b a = Bietkowski Stanisław L. P. 
K a t e r I a = Zieliński Stanisław I pp., I p. art. 
K a ze k = Hozer Kazimicrz Z. S. Kraków, 
ppor. S pp. 
K a z e k = Marczewski I pp. 
l< a z e k = Ślączka Kazimierz of. I Br. 
K a z e k = Smajek Kazimierz I pp., pol. 
K a z e k = Wilk Kazimierz I pp, pol. 1914. 
K a z i k = Gertzówna Wanda sierż. Ił bat. haub. 
I Br., l	
			

/035_0001.djvu

			31 


K e m I i c z = Bay Józef ppor. 2 pp. (Ps. 1.). 
K e t t I i n g = Pachołek Ludwik I Br. 
K e t t I i n g = Vorbrodt Wacław t 
K i e m I i c z = Obstarczyk Z. S. Kraków. L. P., 
t 1914. 
K i e s z k o w s k i * = Wójcik jan por. 2 pp. 
Kir g i z = K .ssakowski Z. S. Lwów. 
Kir kor = Bąkowsld Leon I komp. kadr. 
K i s i e l e w s k i Z Y g m u n t = Sławek Fran- 
ciszek P. D. S. Kraków, 2 pp., pol. 1915. 
K l a r a = Schrenzlówna Klara P. D. S., WJrsz- 
taty L. P. 
K l a r n e t o w i c z W i k t o r y n = Krystyniak 
Wiktoryn P. D. S. Kraków. 
K l i c k i * = Bay Józef patrz Kemlicz. 
I( ł o s = Bryzek I komp. kadr. 
K ł o s S t a n i s ł a w = Nowak Bartłomiej 
P. D. S. Kraków. 
K m i c i c = Kuczyński Zdzisław Z. S. Lwów I pp. 
K m i c i c = Łopuski Zenon kmdt P. O. W. 
Łuków. 
K m i c i c = Rusin Władysław ppor. 5 pp. 
K m i c i c = Skrzyński Ludwik Z. S. Leodjum, 
ppor. 1 p. uł. 
K m i c i c M i e c z y s ł a w = Szymkiewicz Mie- 
czysław P. D. S. Kraków. 
K m i t a * = Zabdyr Michał kpt. 3 pp. 
K 11 i a ź = Karczewski Antoni Z. S. Lwów. 
K o c i o b r z y c k i T a d e u s z = Strzelichow- 
sld Stanisław P. D. S. Kraków.
		

/036_0001.djvu

			32 


K o g u t = Wyrwińskj Eugenjusz ppor. I pp. 
K o I e c = Smoleński józef Z. S. Leodjum, I p. ul. 
K o I e n d o w s k i * = Banzer Artur por. 3 pp. 
K o n a r = Artyniak Gustaw sierż. I Br., pol. 1916. 
K o n e w k a W ł a d y s ł a w = Kumala Włady- 
sław P. D. S. Kraków. 
K o n r a d = Fabrycy Kazimierz Z. W. c., ma- 
jor. I pp., kmdt obozu w Benjaminowie. 
K o p a c z* = Junkier Franciszek chor. 3 pp. 
K o p e r c z y ń s k i = Kelm Juljan P. D. S. 
Kor a b = SłonecId juliusz kpt. I Br. 
Kor b u t T a d e u s z = Englert Adam P. O. W. 
patrz judym A. 
Kor c z a k M a c i ej = Mydlarz Maciej P. D. S. 
Kraków. 
Kor d j a n = Krakowski of. I Br. 
Kor d i a n = Kunc Bogusław Z. S. 
Kor d j a n = Manasterski Tadeusz Z. S. Lwów, 
por. I Br., t z ran 1914. 
Kor d j a n = Napiórkowski Aleksander Z. S. 
Belgja, ppor. I p. ul. 
Kor d j a n = Zamorski Kordjan por. I pp. 
Kor o ń c z Y k K a z i m i e r z = Wyrgol józef 
P. D. S. Kraków. 
Kor s a k = Grabjeńsld Tadeusz kmdt P. D. S. 
Litwa, I Br., pol. 1914. 
Kor s k i F r a n c i s z e k = Gliwicz Franciszek, 
P. D. S. Kraków. 
Kor t y n a * * = Kula Leopold patrz Czajkowski 
Kor w i n - Kochanowski Stanisław ppor. 6 pp.
		

/037_0001.djvu

			K o s a = Morbitzer Władysław Z. S. Dębica, 
sierż. 1 pp., pol. 1915. 
Koś c i e s z a = Strzegocki Kazimierz ppor. 
6 pp. 
K o s i ń s k i H e n ryk = Ogniewski Grzegorz 
P. D. S. Kraków, 1 komp. kadr. 
K o s i ń s ki = Surdacłd Władysław P. O. W. 
Urzędów. 
K O S t e k = Aleksandrowicz Konstanty Z. S., 
kpt. 5 pp., t 1918. 
K o s t e k = Biernac1d Wacław Z. 5., por. 1 pp. 
Ko s te k = jabłoński Konstanty 1 komp. kadr. 
K o s t k a * = Parkasiewicz Stanisław por. 2 pp. 
K o t = Gajl Antoni podof. ł Br. P. O. W. 
K o t w i c a = Marzycki Władystaw P. O. W. 
Urzędów. 
K o t w i c z * * = Dobrzański Mieczysław ppor. 
6 pp., V Dyw. s. 
K o wal e w i c z = Kaszubsld Tadeusz Jan Z. S. 
Kraków, 5 pp., pol. 1916. 
K o wał s ki = ł	
			

/038_0001.djvu

			34 


Kra j a c z j a n = Zieliński Mikołaj P. D. S. 
Kraków. 
Kra k = Dudzieniec Stefan Z. S. Kraków, ppor. 
1 p. uł., pol. 1915. 
Kra t o w i c z = Blauer józef Z. S. Sambor, 
ppor. I Br., pol. 1915. 
Kro g u I e c = Demeńczuk Stefan sierż. I Br., 
pol. 1914. 
Kro k = Paszkowski Henryk kmdt. Z. S. War- 
szawa of. 1 komp. kadr., kpt. S pp., P. O. w. 
K ról = l	
			

/039_0001.djvu

			35 


K r u k j a n = Marcinkiewicz Jan P. D. S. 
Kraków. 
K r u k S t e f a n = RadUński Eugenjusz 1 pp., 
pol. 1915. 
I< r u k T a d e u s z * * = Cais Teodor Tadeusz 
chor. II Br., V Dyw. s. 
K r u k O VI i e c k i S Y I w e s t e r = Pelz Stani- 
sław P. D. S. Kraków. 
I( r y s t y n = jarząbkiewicz Leon Stanisław Do- 
borejko ppor. 6 pp. 
K r z e c z B o g d a n = Wągiel Bogdan P. D. S. 
Kral<ów. 
K r z e w s k i = LiIienfeld Karol I Br. 
K r z y ń s k i S t a n i s ł a w = Wilczek Kazi. 
mierz P. D. S. Kraków. 
K u b a = Basiński Karol P. O. W. Ukraina, 
rozstrzelany prLcz bolszewików w Kijowie 1919. 
K u b a = Bojarski Kazimierz Z. S. Lwów, of. 
I Br., pol. 1914. 
K u f e I = Kilich jan Z. S., I Br. t 
K u I e n d a j a n = Patka jal1 P. D. S. Kraków. 
K u I i k = Lang Stanisław 5 pp. 
K u n d z i a = Cholewsld jan l pp. 
I( u n i g a s = Bucior Wojciech chor. lp. ul. 
Kur a s = GaJadyk janusz ppor. 5 pp. 
K u s y = Konopczyński Wladysław ppor. l Br., 
of. P. O. W., zginąJ 1919. 
K u ź m a = Korzeniowskil Kazimierz of. I Br. 
K u ź n i c k i K a z i m i e r z = Kębłowski Sta- 
nisław P. D. S, Kraków.
		

/040_0001.djvu

			36 


K w i a t k O w s k i B O I e s ł a w * * Florek 
Boleslaw por. I Br., V Dyw. s. 
L a b u ś = Łabuś Michał of. L. P. 
L a c h o w i c z = Kominek Wincenty por. 6 pp., 
poj. 1916. 
L a n d e * = Baczyńsld Stal1isław ppor. 3 pp. 
L a u e r m a n = Hanczak I
nacy P. O. W. War- 
szawa. 
L a s k O w s k i A n t o n i = Lankoff Antoni 
P. D. S. Kraków. 
L a w A n d r z e j = Liszka Wilhelm P. D. S. 
Kraków, por. 2 pp. 
L a w i c z = Liszka Wilhelm kpt. II Korp. pol. 
L e b i o c ki = Mielecki oficer L. p., P. O. W. 
(Czarnomorze), rozstrzelany. 
L e c h A d a m = nieznanego nazwiska, 14-letni 
wywiadowca P. O. W., rozstrzelany przez bolszewi- 
ków w Barze w r. 1919. 
L e c h Kar O I = Wójcicki Karol P. D. S. 
Kraków. 
L e c h III = Prokop jan Z. S. Lwów, I Br. 
L e c h i t a = Dudzik jan I Br. 
L e c h n i c k i * = Lenczewsld Karol ppor. 
3 pp. 
Le l e k = Sowa Stefan 7 pp. 
L e l i wa = Osostowicz Zbigniew Z. S. Brze- 
żany chor. 6 pp. 
L e I u m = Gątkiewicz Stanisław 1 pp. 
L e l u m = Marusieńsld Mieczysław Z. S. War- 
szawa, 1 kmp. kadr., ppor. I Br., zaginął 1916.
		

/041_0001.djvu

			37 


L e n c z y ń s k i = Łyjko Wacław ppor. 7 pp., 
t 1919. 
L e n k o s = Kowalski Stefan chor. 5 pp. 
L e n t o c h a J u I j a n = Turza Juljan P. D. S. 
Kraków. 
L e s k i = Natanson Juljusz por. 1 p. art. 
L e s z c z y ń s k i * = Ryszka Józef ppor. 3 pp. 
L e s z e k = Sokolnicki Michał Z. S., of. I Br.. 
P. O. W. 
Le w a n d O ws k i* = Czadek Zygmunt por. 3 pp. 
L e w i c z = Pater Edward 1 pp. 
L e w k o n W ł a d y s ł a w = Brózda Włady- 
sław P. D. S. Kraków. 
L i d z k i = Śledziński Stefan of. 5 pp. 
L i m b a = Latałłówna Janina kurj. P. O. W., 
zamordowana na Ukrainie. 
L i n o ws ki * = Malinowski Tadeusz kpt. szt. II Br. 
L i s = Kula Leopold p. Czajkowski (Ps. 1). 
L i s j a n = Mioduszewski Henryk P. D. S. 
Kraków. 
L i s t e w k a = Gajewski Władysław P. O. W. 
Urzędów. 
L i t w i 11 k a = Danar Michalska Wanda Z. S. 
Lwów, I Br. 
L i t Y ń s k i * = Radowski Stefan chor. 3 pp. 
L o d e k = Jal10wski 5 pp. 
L o I e k = Karolczyk Zygmunt 1 pp. 
L o l e k = Miłkowski Leonard I Br. 
L u b e l s k i S t a 11 i s ł a w = BogdaJski Stal1i- 
l1isław P. D. S. Kraków.
		

/042_0001.djvu

			38 


L u b i c z = Kalabiński Stal1isław por. 1 pp. 
L u b i c z = Kochański Filip ot. L. p. 
L u b i c z = Zahorski Bolesław Zygmunt of. 
I Br., t 1922. . 
L u b o ń = Kamiński Kazimierz Z. S. Peters- 
burg, podof. 1 komp. kadr., pol. 1914. 
L u c z i o I i = Evert Władysław Ludwik P. D. S. 
Kraków, Kom. pol. Moskwa. 
L u d k a = Krobicka - Modzelewska Ludmiła Z. S. 
Kraków, sierż. prow. I Br. 
L u d w i k = Blaszczyk Ludwik Z. S. Łódź, 
J Br., pol. 1919. 
L u d w i k = Ludwikiewicz Adam l pp., pol.1914. 
L u d w i k = PiskorTadeuszZ.S.Lwów,kpt,1 pp. 
L u t e r M a re i 11 = Woś Marcin P. D.S. Kraków. 
L u t Y = Nehring Aleksy p. Dunin. 
Lwicz Ireneusz = Lipiński Zenon P.D.S. 
Kraków. 
Ł a b ę d ź S t a n i s ł a w = Majewski Stanisław 
P. D. S. Kraków. 
Ł ą c z a 11 k a = Piekarska Wanda P. D. S. 
Kraków, O. W., I Br., P. O. W. 
Ł a p i c a p i k a = Surdacki Konstanty P. O. W. 
Urzędów. . 
Ł a d a = Potok Eugeniusz 2 szw. uł., pol. 1915. 
Ł a s z c z y c J a n u s z = Olszamowski Janusz 
wachm.1 p. ul., kmdt obozu w Szczypiórnie, t 1920. 
Ł o d z i a = Michalski Leonard ppor.lp. uł. 
Ł o m 11 i c k i B r o n i s ł a w = Czopol1owski 
Jerzy P. D. S. Kraków.
		

/043_0001.djvu

			39 


Ł o m 11 i c z * = Facyński Alfred chor. 3 pp. 
Ł o w i c k i K o n s t a n t y = Musiałek Stefan 
P. D. S. Kraków. 
Ł u b a = Górski Antoni sierż. 5 pp., pol. 1915. 
Ł u b i e ń s k i * = Luboń Franciszek por. 3 pp. 
Ł Y s e k = Ogar Piotr 1 pp. 
Ł Y s Y = Piotrowicz Antoni P. O. W. Białoruś, 
rozstrzelany w Bobrujsku 1919. 
M a c h n i c k i Z Y g m u n t = Berezowski Zy- 
gmunt P.. D. S. Kraków. 
M a c h o w i c z * = Ziemski Marceli chor. 3 pp. 
M a c h O w s kiJ a n = Księżny Bogusław P. D.S. 
Kraków. 
M a c i e j o w s k i * = Sierant Modest major 3 pp. 
M a j e w s k i = Kiraga Jan 5 pp., pol. 1915. 
M akr y 11 a = Filipkowska - Pełczyńska Wanda 
P. D. S., O. W. I Br., P. O. W. 
M a k s y m i e c = Winczewski Antoni por. 3 pp. 
M a ł e c k i K a z i m i e r z = Duch Kazimierz 
P. D. S. Kraków. 
M a l e w s ki * * = Kula Leopold p. Czajkowski. 
M a l i 11 o W s k i * = Niziński Kazimierz ppor. 
3 pp. 
M a ł g o r z a t a = Jaroszyńska Henryka O. Ż. 
P. O. W. Warszawa. 
M a ł y = Kartasiński I Br. 
M a ł y = Skwarczyńskj Stal1isław Z. S. Lwów, 
por. 5 pp. 
M a ł y = Sulkiewicz Alel{sander sierż. 5 pp., 
P. O. W., pol. 1916.
		

/044_0001.djvu

			40 


M a ł y = Szturm de Sztrem Tadeusz P. O. W. 
Warszawa. 
M a ł y M a r j a n = Cieczkiewicz Marjan P. D.S. 
Kraków. 
M a k = Piątkowski Mieczysław ppor. 4 pp. 
M a m e I I g n a c y = Spychowskj Florjan P. D.S. 
Kraków. 
M a n d a r y 11 = Bartkowski Aleksander sierż. 
. Br., pol. 1915. 
M a n d y S t a 11 i s ł a w = Pieguszewski Stal1i- 
sław P. D. S. Kraków. 
M a ń k o w s k i * = P.łonka józef por. 3 pp. 
M a r a = Mayer józef ppor. 1 pp. 
M a r j a n = Florek Kazimierz Z. S., por. 2 pp. 
M a r j a n e k = Sobolewska Marja podof., ord. 
4 pp. 
M a r j a ń s ki * = Prosołowicz Marjan ppor. 3 pp. 
M ark i z = Muszyńkiewicz Franciszek 1 pp., 
pol. 1914. 
M a r s = Zając józef p. Górecki (Ps. s.). 
M a r s kiJ a n = Marczyński Jal1 of. L. p. 
M a r s k i = Marjański Marjan ppor. 1 pp., 
pol. 1919. 
M a r t a = Rychterówna Marja Z. S. Lwów, 
O. W., I Br. 
M a r u s i a = Grajwerówna MarjC\ Z. S. Lwów. 
M a r y n a r z = Dąbrowski Tadeusz Z. S., ppor. 
5 pp., pol. 1915. 
M a ryś k a = I	
			

/045_0001.djvu

			41 


M a z o w i e c k i * = Haller Józef kmdt II Br. 
M a z o w i e c k i Z Y g m u n t = Srzednicki 
Zygmunt P. D. S. Krakó'.\', ppor. 6 pp.. pol. 1916 
M a z u r = Biernacki kmdt P. D. S. 
M a z u r = Bochenek Włodzimierz of. I. Br., 
t 1926. 
M a z u r = Sękara Franciszek ppor. 5 pp. 
M e l e c h o w i c z = Gigiel józef Z. S. Sambor, 
kpt. 6 pp., P. O. W. Ukraina. 
M e s t T a d e u s z = Skalski Tadeusz P. D. S. 
Kraków, chor. san. L. p. 
M i c h a ł = Bek Józef ppor. 1 p. art. p. O. W. 
Ukraina. 
M i c h a ł = Hirszler Adam Z. S. Lwów, sierż. 
I Br.. t z ran 1914. 
M i c h a ł = Sulkjewicz Aleksander patrz Mały. 
M i c z e k = Freund. Krasicki Mikołaj Z. S.. 
ppor. 1 pp. 
M i e c z y s ł a w = Piłsudski józef (Ps. s.). 
M i e c z y s ł a w II = Brenner Antoni Z. S. Kra- 
ków, P. O. W. Lublin. 
M i e c z y s ł a w s k i B o I e s ł a w = Brodow- 
ski Mieczysław P. D. S. Kraków, por. 1 komp. kadr., 
pol. 1916. 
M i ę d I i c a A n d r z ej = Pałka Andrzej P. D. S. 
M i e r n i c k i = Mielecki patrz Lebiocki. 
M i i a = Matuszewska Marja Z. S. Warszawa. 
M i j e w s k i * = Mayer Stefan chor. 3 pp. 
M i k a d o = Heilig Leopold Z. S. Kraków. 
M i koł a j - Kluz Władysław 1 pp., pol. 1914.
		

/046_0001.djvu

			42 


M i l a n = Kamski Maksymiljan por. 6 pp. 
M i l a 11 A d a m = Szkotnicki Adam P. D. S. 
Kraków. 
M i I e w s k i = Baral1 Kazimierz of. L. p. 
M i r e c k i = Zborzyl Aleksander P. O. W. 
Lwów. pol. 1918. 
NI. i r j a m = Karaś Józef Z. S. Kraków, 1 komp. 
kadr., ppor. 5 pp., kmdt. P. O. W. Włoszezów, 
pol. 1920. 
M i r j a m T a d e u s z Olszanecki Tadeusz 
P. D. S. 
M i r o w i c z j a n = Prochaska Mieczysław 
P. D. S. Kraków. 
M i r o w s k i * = Damin Kazimierz chor. 3 pp. 
M i r o ws k i = Eichler Stefan I Br. 
M rs ki = Góra Józef l pp., t z ran 1914. 
M r s k i * = Kantor Karol ppor. 3 pp. 
M r s ki * = Michno Stefan ppor. 2 pp. 
M r s k i = Młotkowski Tadeusz ppor 5 pp.. 
M r s k i = Przyjałkowski Zdzisław por. 5 pp. 
M r s k i S t a n i s ł a w = Horoszkiewicz Wła- 
dysław P. D. S. Kraków. 
M i z e r a Woj c i e c h = Żarkowski Al1drzej 
P. D. S. Kraków. 
M l e c z k o w s ki = Bucior Wojciech patrz 
KUl1igas 
M ł o c k i = Szletyński jerzy sierż. 5 pp, pol. 
1915. 
M ł o d z i a n o w s k i L e o p o l d = Klukowski 
Leol1 P. D. S. Kraków.
		

/047_0001.djvu

			43 


M ł o t = Fijałkowski Czesław kpt. 5 pp. 
Mł o t = Magda Roman sierż. 1 pp. 
M ł o t = Pakosz Michał ppor. 1 pp. 
Mł O t = Parczyński Stanisław Z. S. Kraków, 
1 komp. kadr., kapt. 5 pp., kmdt P. O. W. Włocła- 
wek, pol. 1920. 
M ł o t = Przepałkowski Zygmunt 1 p. uł. 
M ł o t = Skwirut Łukasz Z. S. Lwów, ppor. I Br. 
M o c h = Janicki Józef Z. S. ppor. 5 pp., 
pol. 1916. 
M o d n y B r o n i s ł a w = Jurkiewicz Juljan 
P. D. S. Kraków. 
M o h O r t = Jakubowski Tadeusz kpt. 6 pp. 
1\1 o raJ e r z y = Weiner Tadeusz P. D. S. 
Kraków. 
M o r a w s ki = Olewińskj Piotr I Br. 
M o r s k i * = Żymierski Michał kmdt P. D. S. 
Kraków, of. I i Ił Br. II. I	
			

/048_0001.djvu

			44 


M ś c i s ł a w = Wądołkowski Karol pol. 1920. 
M ś c i w ó j = Październik Feliks I Br. 
M u r a t = Berling Zygmunt ppor. 4 pp. 
M u sz a l s k i = Mital Boleslaw P. O. W. 
Urzędów. 
M Y s a * = Hubert Bolesl.aw kpt. 3 pp. 
M y ś I i w i e c S t a n i s.ł a w = Gołysko Wła- 
dysław P. D. S. Kraków. 
M y s z k a = Rybicki jerzy I Br., pol. 191 S. 
N a l b o r s k i * = Stawicki Alfred sierż. I Br., 
chor. 3 pp. 
N a .ł ę c z A n d r z e j = Korzeniowski Andrzej 
P. D. S. Kraków. ot. I Br. 
N a I ę c z = jeleński WIktor oL L. P. 
N a ł ę c z = Zalewski podof. I komp. kadr. 
N a r b u t jer z y = Łuczyński Aleksal1der 
kmdt P. D. S. Belgia, kpt S pp. 
N a r woj W ł a d y s ł a w = Masłowski Henryk 
P. D. S. Kraków. 
N a t a n S t a n i s ł a w = Czubi n Stanisław 
P. D. S. Kraków. 
N a w r o t R o m a n = Maksymowicz Romal1 
Artur P. D. S. Kraków, ppor. S pp., pol. 1915. 
N e kra s a = jadwiński Marjan kpt S pp. 
N e r o n = Ryżewskj józef I Br., pol. 1914. 
N i e d ź w i e c k i * = Miś Tadeusz chor. 3 pp. 
N i e m i r a = Radomski jerzy Kamil 1 komp. 
kadr. 
N i e p o k o j c z y c k i K a j e t a 11 = Unrug 
Zygmunt of. L. P.
		

/049_0001.djvu

			4S 


N i k e = Łukomska Urszula Z. S. Kraków. 
N i l s k i = Łapińsld Stanisław Z. S. Lwów, 
por. 5 pp., P. O. W. Lwów, t 1922. 
N o r w i d S z c z ę S n y = Neugebauer Mie- 
czysław kmdt P. D. S., I	
			

/050_0001.djvu

			46 


Ok r z e j o w a = Jastrzębowska Stefal1ja P. O. W. 
Warszawa. t 
O k u ń - A t a m a n = Wisznict<:i kmdt. P. O. W. 
Żytomierz 1915. 
O I a = Szczerbińska- Piłsudska Aleksandra Z. S. 
Lwów, kmdtka Ż. O. W. I Br., P. O. W. 
O l e k = Myszkowski Gonzaga Aleksander por. 
5 pp. 
O I e s k i T a d e u s z = Czernecki Kazimierz 
P. D. S. Kraków. 
O l k o w s k i = Napiórkowski Aleksander patrz 
Kordjan. 
O ł o w s k i = Krawczyk Tadeusz of. 4 pp., 
P. O. W. Lwów, t 1924. 
O I s z a ń s k i S e w e r y n = Weiss Seweryn 
P. D. S. Kraków. 
O l s z y n a = Wilczyńskj Józef P. D. S., kpt 
5 pp. 
O p a l a = Bergel Adolf of. 6 pp. 
O r T a d e u s z = Semelka Tadeusz P. D. S. 
Kraków. 
O r d o n = jędrzejewicz Wacław I Br., P. O. W. 
Warszawa. 
O r d o n = Wyczałkowski Kazimierz kmd Z. S. 
Zakopane, chor. kanc. L. P. 
O r d o 11 B o I e s ł a w = Kozłowski Arnold 
P. D. S. Kraków. 
O r d ż a = Hałaciński Tadeusz 4 pp. 
O r k a 11 W ł a d y s ł a w = Smreczyński Fral1- 
ciszek of. 4 pp. Leg.
		

/051_0001.djvu

			47 


o r l ę c k i = Świderski Henryk podof. I p. uł., 
pol. 1920. 
O r l i c z = Dreszer Gustaw Z. S. Belgja, rotm. 
1 p. ul. 
O r l i c z = Niewiadomski Marian l pp. 
O r I i c z = Piwnicki Zygmunt ppor 1 pp. 
O r l i c z K a z i m i e r z = Mazanek Kazimierz 
P. D. S. Kraków. 
O r l i k = Broniewski Władysław of. 1 pp. 
O r I i k = ,Łukowski Kazimierz ppułk. 2 pp. 
i II Korp. pol. 
O rl i k = Ostachowski jan 11 Br. 
O r I i k = Riikeman Wilhelm por. 6 pp. 
O r I i k = Tetelewski Stefan I Br., pol. 1915. 
O r I i ń s ki * = Skibiński jan chor. 2 pp. 
O r I i ń s k i = jezierski Stanisław instruktor 
P.O. W. 
O r lot = Leruch Rudc.Jf P. D. S. Kraków, 
ppor. 1 pp. 
O r ł o w i c z * = Kuta Kazimierz por. 2 pp. 
O r ł o w s k i Krelusiak Aleksander I Br. 
pol. 1914. 
O r ł o w s ki Surdacki Marceli P. O. w. 
Urzędów. 
O r s k i * = Łabuś Michał patrz Labuś. 
O r s k i = Miszewski Antoni Z. S. Królestwo, 
ppor. 5 pp. (Ps. s.). 
O r s k i = Wiesenberg Stanisław ppor. 3 pp. 
O r s k i A d a m = Podworski Stefan P. D. S. 
Kraków.
		

/052_0001.djvu

			48 


o r s k i Z Y g m u n t = Derewlaniuk Antoni 
P. D. S. Kraków. 
O r s o = Segeda por. I Br., pol. 1920. 
O r s z u t = Bałaban Plato I Br. 
O r w i c z = Żyliński Z. S. 
O r w i c z = Belohlawek P. O. W. Lwów. 
O r w i c z B o l e s ł a w = Pągowski Bolesław 
P. D. S. Kraków. 
O r w i d = Kościałłmwski Marjan I Br., P. O. W. 
Warszawa (Ps. P. O. W.). 
O r w i d = Kossakowski Adam Z. S. Lwów, 
kpt. 5 pp., pol. 1915. 
O r w i d = Zajączkowsld P. O. W. 
O r z e c h o w s k i = Dragat Władysław kpt. 
pp. 
O r z e g o w s k i = Ożóg Antoni 7 pp. 
O r z e ł = Pikusa Bolesław por. 5. pp. 
O s e t = Kwieciński Mieczysław Z. W. C. Leo- 
djum, por. 5 pp., pol. 1915. 
O s e t = Winiarski Władysław of. L. P. 
O s i e c k i * = Bartak Piotr ppor. 3 pp. 
Osorja józef = Pomarański józef P. D. S. 
Warszawa, sierż. I Br., P. O. W. 
O s t er = Ostrowski Tadeusz wachm. 1 p. uł., 
pol. 1916. 
O s t o j a * = Steblicki Stefan ppor. 2 pp. 
O s t o ja = Zagórski juljusz kmdt 2 p. ul. 
O s t o i a S t a n i s ł a w = Hełczyński Broni- 
sław P. D. S. Kraków. 
O s t r o g a = Ostrzycki józef 1 p. uł.
		

/053_0001.djvu

			49 


o s t r o g a Z b i g n i e w = Biega Stefan 
P. D, S. Kraków. 
O s t r o róg = Sułkowski Bogdan P. O. W. 
Czarnomorze, rozstrzelany. 
O t o w s ki = Szopiński j. I p. art., P. O. W. 
Lwów. 
p a 11 a s G u s t a w = Makuch Gustaw P. D. S. 
Kraków. 
p a n d o r = Furgalski Teodor Z. S. Kraków, 
ppor. 5 pp. 
Pasek Karol = Schonborn Karol P. D. S. 
Kraków. 
p a t r i a = Stach nik józef L. P. 
P a t r y c y = Antosz Władysław ks. kapelal1 
2 pp. 
P ę c z a k j ó z e f = Domagaiski jan P. D. S. 
Kraków. 
P e r k u n = Klaczyński Wacław ppor. 1 pp. 
P e t ryJ u l j u s z = Swarzeński jal1 Z. S., l Br. 
(Ps. s. z Królestwa i Litwy). 
P i a s t = Paśko Tomasz patrz Budziwój 
P i ą t e k K a z i m i e r z = Piątkowski Czesław 
P. D. S. Kraków. 
P i e r w o t n y = Wojciechowski jan of. l pp., 
pol. 1914. 
P i e t rek = Świderski Gustaw ppor. 1 pp. 
P i l a w a = Twarowski Mieczysław Z. S. Leo- 
djum, Radom, 1 p. ut, pol. 1918. 
P i o t r o w s k i ** = Żymierski Michał patrz 
Morski (Ps, z czasu pobytu w Moskwie). 


4
		

/054_0001.djvu

			50 


P i o r u n j ó z e f = Pełka józef podof. P. O. W. 
Łódź, t 1918. 
P i o t r = Korczak józef Z. S., L. P., pol. 1919. 
p ł a t k o w s k i * = Bergel Rajmund patrz Błysk. 
P ł o 11 C Z Y ń s k i S t a n i s ł a w ** = Kordeczka 
jan sierż. II Br., V. Dyw. s. 
P ł o s z L e o II = Płoszajski Sławomir Z. S. 
Leodjum, of. I Br., (Ps. w szkole w Stróżach). 
P ł u g = Lewandowski I Br. 
P ł u g = Miszewski Antol1i patrz Orski. 
Pług Wacław = Matraś Wacław P. D. S. 
Kraków. 
P o c z ą t k o w s k i = Ambroszkiewicz juljan 
P. O. W. Urzędów. 
P O d gór s k i = Kubicki Piotr P. O. W. Kijów, 
pol. 1919. 
P o d l a s i ń s k i B r o 11 i s ł a w = Rukarz Bro- 
l1isław P. D. S. Kraków. 
P o d o b i ń S 1< i = Łucki jan I Br., pol. 1915. 
P o d o I a k = Witowski Oktawial1 P. O. W. 
Kamieniec Podolski pol. 1919. 
P o g o ń = Dunin Roman pOr. 1 pp. 
P o l a 11 = Czarnocki Wacław patrz Del1hoff 
P o I a 11 = Gołczewski Władysław P. O. W. 
Grajewo. 
Polan Tadeusz = Parczyński Tadeusz 
P. D. S. Kraków 
P o l e s k i = Olewiński Piotr I Br. 
P o l o 11 U S = Pachoński Kazimierz 5 pp. 
Pomada józef=Brzeziński Stal1. P.D.S. Kraków
		

/055_0001.djvu

			51 


p o m i a n = Srzednicki Z. patrz Mazowiecki Z. 
p o m i a n R o m a n = Papee józef P. D. S. 
Kraków, por. 3 pp. 
p o m i a 11 o w s k i L es z e k = Plewińska Zofja 
łącznik konny I Br. 
p o raj = Pstro koński Feliks 1 komp. kadr. 
p o ręb a = Czuryłło Stanisław ppor. 5 pp. 
P o ręb a = Porębski Adolf Z. S. Czerniowce, 
1 pp., (Ps. s). 
P o ręb s k i S t a 11 i s ł a w** = Stolarz Sta- 
l1isław chor. II Br.. V Dyw. s., rozstrzelany przez 
bolszewików na Syberji t 920. 
P o ż o g a = Powierza Stanisław Z. S. Kraków, 
ppor. I Br., t 1917. 
Prę t w i c z = Lemański Stanisław P. D. S. 
Lwów, plut. II Br., pol. 1914. 
P r o b o s z c z = Teller Kazimierz 5 pp. 
P r o rok M i e c z y s ł a w = Naramowski Mie- 
czysław P. D. S. Kraków, chor. san. 1 p. art. 
P r u s = Kobelińsld Aleksander of. L. P. 
P r u s = Mickiewicz Piotr of. L. P. 
P r u s = Niewiadomski Eugeniusz Edward ppor. 
kom. tab. 
p r u s K o n s t a n t y = Wiśniewski Stanisław 
P. D. S. Kraków. 
P r z e ł o m s k i S t a n i s ł a w = Syrłoff Sta- 
nisław P. D. S. Kraków. 
p r z e r w i c = Horyd Władysław kmdt P. O. W. 
Siedlce. 
P r z y c z aj = Pększyc Franciszek (Ps. dr.). 
4*
		

/056_0001.djvu

			52 


P r z y g r o d z k i = Gajd'a jÓ7;ef 3 pp. 
P ta k = Hertz-Barwif1ski Henryk por.. I Br., 
P. O. W. Lwów. 
p u c h a t a = Grzyska Igl1acy II Br. 
p u k l e r z = Miller Tadeusz of. 1 pp. 
P u t k o w ** = Barthel Przemysław patrz Bartha. 
R a c z y ń s k i = Maksymowicz Włodzimierz 
P. D. S. Kraków, of. I Br. 
R a c z y ń s k i A n t o n i ** = Zimmer Antoni 
por. I Br., V Dyw. s. . 
R a d e c ki = Rowecki Stefan ppor. 5 pp. 
R a d e k M i e c z. = Korlmzowicz jan ppor. 4 pp. 
R a d l i c z W ł a d y s ł a w = Grzesik Włady- 
sław P. D. S. Kraków. 
R a d ł o w s k i * = Nowak Leon chor. 2 pp. 
R a d w a n = Grefner Alfred ppor. 5 pp. 
R a d wa n * = Piwko Bronisław por. 3 pp. 
R a f a ł = Chmielewski Czesław 1 pp. 
R a f a ł = Rafaiski 1 komp. kadr. 
R a g i s = El1del Leopold por. 5 pp. 
Rak = Rechowicz Seweryn ppor. prow. 2 pp. 
R a n d o l f = De Laveaux Ludwik Z. S. Lwów, 
ppor. 4 pp., kmdt P. O. W. Lwów listopad 1918. 
R a p i d = Mikulski józef Z. S. Tarnów, ppor. 
5 pp. pol. 1920. 
R a t a j k o = Szeligowski Bogdan 1 komp. kadr. 
R a w i c z * = Heilmal1 Kazimierz por. 3 pp. 
R a w i c z = Mittelstaedt Stanisław 1 p. ul. 
R a w i c z = Mysłowski Mieczysław l komp. 
kadr.. por. 5 pp.
		

/057_0001.djvu

			53 


R a w s k i K a z i m i e r z = Robacz Tadeusz 
P. D. S. Kraków. 
R a w s k i W i n c e n t y = Starczewski Tadeusz 
2 szw. ut, pol. 1915. 
Rdrawicz Czesław = jentys Czesław P. D. S. 
Kraków. 
Rej t a n j ó z e j = Marczyński józef P. D. S. 
Kraków, chor. san. L. P. 
Relowski jan = Borelowski jan P.D.S. Kraków 
R e m b j s z = Flach Mieczysław 1 pp. 
Re m b o w s k i = Rambausek Bogumił L. P. 
R o b a k = Modzelewski I Br. 
R O b ak = Raczyński Marjan Z. S. Kraków, 
ppor. 5 pp. 
R o d l e w s ki = Lewestam Bronisław Konrad 
6 pp., t 1919. 
R o g a I a = Guzdek Władysław I Br., chor. 
II Br., pol. 1915 
Rogala Ździsław = Lewicki Ździsław 
P. D. S. Kraków. 
R o g o z i ń s k i T a d e u s z = Hałaciński An- 
drzej P D. S. Kraków, ppor. 5 pp. 
R o h a n = I	
			

/058_0001.djvu

			54 


Rok l a n = Hofbauer juljusz chor. 2 pp. (Ps. 1.). 
R o I a * = Klapper chor. 2 pp. 
R o I a B o g u m i ł = janicki Kazimierz P. D. S. 
Kraków, ppor. 4 pp. 
R o l a n ci = Albin Stanisław 1 pp. 
R o l a n d = Elsenberg Eugenjusz P. D. S. 
Kraków, por. 3 pp. 
R o m a n = Frey Henryk I p. uł., pol. 1915. 
R o m a n = Żuliński Tadeusz patrz Bardzid R. 
R O m a n o w s I< a = Flekówna Stefanja patrz 
Fanl	
			

/059_0001.djvu

			55 


R u s z c z y c = Kukliński Leopold 5 pp. 
R u s z k o w s k i = Hauser Ludwik l p. art. 
R y b a k = Fordey sierż. 5 pp., pol. 1916. 
R y c h I i k = Swarzeński jan patrz Petri j. 
(Ps. s. b. Galicji i legjonowy). 
R y I I = Nardzewski Czesław wachm. 1 p. uł. 
Ryś = Nowakowski Tadeusz of. L. P. 
Ryś k 0* = Pacześl1iak Franciszek chor. 2 pp. 
R Y s z = Paszko Ryszard pastor P. O. W. 
R y s z a r d = Łazowski Leonard I Br. 
R y s z a r d (R Y ś) = Trojal1owski Mieczysław 
Z. S. maj. 5 pp. 
R y t t n e r = Mravincsics Antoni of. L. P. 
R y t w i cz = Batorski Bolesław podof. I Br., 
pol. 1914. 
R z e c ki = Zinth Edward Z. S. Lwów, por. 
5 pp., pol. 1919. 
R z e w u s k i H e n ryk = Malkiewicz KOl1rad 
P. D. S. Kraków. 
S a m = Sygryc Aleksal1der P. D. S., 1 pp., 
pol. 1914. 
S a m b o r = Skrzyński 1 p. ul. 
S a m b o r = Trojanowski Stanisław P. D. S., 
1 p. ul., P. O. W. 
S a m s o n o w i c z * = Parafiński Tadeusz por. 
3 pp. 
S a n o c k i * = Szwajlik Michał ppor. 3 pp. 
S a r j u s z = Posłuszny Wład. Z. S. Lwów 1 pp. 
S a r m a t = Szyszłowski Mikołaj Z. S. Kraków, 
por. I Br., pol. 1915.
		

/060_0001.djvu

			56 


S a r m a t a S t a n i s ł a w = Falkowski Stani- 
sław P. D. S. Kraków. 
S a s M a k s y m i I j a 11 = Kulczycki Sas juljal1 
"Nieprzejedl1ani" kpt. 5 pp. 
S a s = Kruszyński Franciszek of. L. P. 
S a s Z y g m u n t = Wisłocki Zygmul1t P. D. S. 
Kraków. 
S a t y r = Fleszar Albin Z. S. Lwów, maj. 
1 pp., t 1916. 
S a w a = Machowicz Stanisław por. 2 pp. 
S a w a ---'- Sawicki jerzy Z. W. C. Lwów, por. 
5 pp. t 
S a waT a d e u s z = Seruga Tadeusz P. D. S. 
Kraków. 
S a w c z y ń s k i = Młodnicki Adam 5 pp., 
pol. 1916. 
S c a e w o I a = Wieczorkiewicz Wacław P. D. S. 
kpt. 1 pp. 
Ś c i b o r = Rylski Tadeusz ppor.lp. ul. 
Ś c i b o r = Rylski Witold ppułk. 2 pp. t 
Sęk = Dobrowolski Hel1ryk Z. S. Warszawa, 
podof., 1 komp. kadr., pol. 1914. 
S e l i m = Bochenek Władysław ppor. t pp. 
S e I i m = Brunne Władysław por. tab. L. P. 
S e I i m = Styliński jan ppor. 5 pp. 
S e m e n A l e k s a n d e r = Ficyna Bolesław 
P. D. S. Kraków. 
S ę p * = Bednarz jan ppor. 2 pp. t 
S ę P = Dłużniakiewicz janusz Z. S., por. t pp. 
S ę P = Schleyen Kazimierz por. P. O. W. Lwów.
		

/061_0001.djvu

			57 


s ę p = Sępiński t p. uł. 
S f i n k s = Grzybowski Gustaw I Br. 
S i e I e s k i = Selcer Mieczysław ppor. P. O. W. 
Lwów t 
S i e m a s z k o M i e c z y s ła w = Nowotarski 
Mieczysław P. D. S. Kraków. 
S i e n i a ń s k i S t e f a n = Markiewicz Marjan 
P. D. S. Kraków. 
S i e r o s ł a w s k i = Stawicki Alfred patrz Nal- 
borski (Ps. t.). 
S i kor k a = jaworski juljusz t p. art. 
S i ł a = Nowińsl	
			

/062_0001.djvu

			58 


S k r z e t u s ki = Rzepecki Stanisław P. O. W. 
Urzędów. 
S k r z e t u s kij a n = Bystrzyński Wiktor 
P. D. S. Kraków. 
S k r z y n e c k i T a d e u s z = Krzyszewski Ta- 
deusz P. D. S. Kraków. 
S I e p o w r o n = Spilczyński Wacław ppor. 1 pp. 
Ś I i w i ń s ki = Effenberger jarl dr. ppor. kanc. 
Śl i w i ń s ki = Wośkowski Adolf P. O. W. 
Urzędów. 
S ł a b o s z = Czerwiński Antoni I i II Br. 
S ł a w = Góralik Czesław of. L. P. 
S ł a w = Zwierzyńskl Stanisław Z. S. Lwów, 
kpt. 5 pp., pol. 1916. 
Sł a w a = Srzednicka- Długoszowa Władysława 
P. D. S. Kraków, O. W. I Br. 
S ł a w i ń s kij ó z e f = Kozicki Stanisław józef 
ppor. 1 pp. 
S ł a w ó j = Składkowski Felicjan dr. kpt. lek. 
5 pp. 
S ł a w o m i r = Płoszajski Sław patrz Płosz L. 
(Ps. w Belgii). 
S ł a w o m i r = Pohoski jan Z. S. Warszawa. 
S ł o d ki = Żółkiewicz Stanisław I Br., pol. 1916. 
Słom ka Stefan = Dreszer Eugel1jusz Z. S. 
Lwów, por. 1 pp., pol. 1914. 
S ł oń = Frank - Wiszniewski Tadeusz Z. S., 
ppor. 1 p. art., pol. w maju t 926. 
S ł oń = Słol1iowski Modest ppor. 1 komp. 
kadr.
		

/063_0001.djvu

			S9 


Sło w i a ńs k i L e on = Rybarski Leonard 
P. D. S. Kraków. 
S ł o t w i ń s kij a n = Liszka Stefal1 P. D. S. 
Kraków. 
S ł o w i k S t a 11 i s ł a w = Siel1kowski Stal1i. 
sław P. D. S. Kraków. 
Ś m i g i 
 I s k i = Liliel1feld St. kmdt służby 
łączl1. P. O. W. Warszawa. 
Ś m i g t Y = Rydz Edward kmdt Z. S. Lwów, 
kmdt l pp. 
S m y c z e k = Chmielewski Władysław chor. 
kom. taborów. 
Ś n i a d e c k i * = Kwaśniewski jóżef kpt. 3 pp. 
Ś 11 i e ż y ń s 1< i M i e c z y s ł a w = Rybarski 
Mieczysław P. D. S. Kraków. 
S o b o I e w i c z ił- = Szpiech Stan. chor. 3 pp. 
S o c h a = Lipiński Wacław sierż. 5 pp. 
S o c h a = Paprocki Franciszek of. L. P. 
S o c h a L u d w i k = Majeral10wski P. D. S. 
Kraków. 
S o kół = Grugiel Bolesław ppor. 1 pp., pol. 
1915. 
S o 11 k a = Kossuth - Lorecowa Zofja Z. S. 
Kraków, il1tel1d. L. P., t 1922. 
S o p I i c a = Stefal10wicz Kajetan p. uł., 
pol. 1920. 
S o rok a = Łabuzyk juljusz 1 Br. 
S o rok a = Zbijewski Adam ppor. 1 pp. 
S o S 11 k o w s k i = .Gozdalski Nikodem P. O. W. 
Urzędów.
		

/064_0001.djvu

			60 


s o S 11 o W s k i = Marjanowski józef P. O. W. 
Urzędów. 
S o s 11 o W s kij a n = Trzepla Antoni P. D. S. 
Kraków. 
S o w a = Wasiutyńska Irel1a P. D. S., P. O. W. 
S o waM i c h a ł = Grażyński Michał P. D. S. 
Kraków. 
S p ł a w a = Nejman józef ppor. 1 pp., pol. 1915. 
S P o c z y ń s k i * = Michocki Stanisław chor. 
3 pp. 
Ś r e d n i a w s k i * = Garda Aleksill1der por., 
3 pp. 
Ś r e d 11 i c k i = Łęgowski l komp. l	
			

/065_0001.djvu

			61 


S t a w = Kempl1er jan 1 pp., pol. 1914. 
S t e f a = Czajkowska. Hemplowa Z. S., P. O. W. 
S t e f a O l s z e w a = Witek Piotr P. O. W. 
Urzędów. 
S t e f a ń s k i S t a 11 i s ł a w = Karczmarczyk 
Alojzy P. D. S. Kraków. 
S t e p = El1glert Wacław patrz judym W. 
S t o j a.t o w s k i M a r j a 11 = Pachowicz Mar- 
jan P. D. S. Kraków. 
S t o P = jedYl1ak jan ppor. 4 pp. 
S t r u g A 11 dr z e j = Gałecki Tadeusz Z. S. 
Paryż, wachm. 1 p. uł., P. O. W. (Ukrail1a). 
S t r u g T a d e u s z = Kulm Tadeusz P. D. S. 
Kraków. 
S t r z a ł a M i c h a ł = jeziorski Michał P. D. S. 
Kraków. 
S t Y k = Stachiewicz Wacław Z. S. Lwów, 
por. 5 pp. 
S u c h o d o l s k i = Chorąży Tadeusz I Br., pol. 
S u I i m a R o I a 11 d = Garbowski Romuald 
P. D. S. Kraków. 
S u r o w i e c = Rogowski Bażyli P. O. W. Ma- 
łopolsk a wschod. 
S u s z k o w s k i = Protassewicz Leol1 ppor. 1 pp. 
S war z e ń s k i = Starzewski jan ppor. 1 pp. 
Ś w i a t ełk o = Nachtlicht Karol 1 p. uł. 
Ś w i a t o w i d z ki = Komil1ek Stanisław of. 5 pp. 
Ś w i d a = Hawiński Mieczysław 1 pp., 1 p. art. 
Ś w i e r c z e k = Kijewski jerzy 5 pp. 
Ś w i e r s z c z = Pytlewski jerzy por. 1 p. uł.
		

/066_0001.djvu

			62 


Ś w i e r k = Kary józef 1 pp. 
Ś w i ę t o p ełk = jaworowski Rajmund "Nie- 
przyjedl1al1i" kmdt O. W., I Br. 
Ś w i ę t o p ełk = Kl10pf Herman 1 pp. t 
Ś w i r y s z = Ryszkiewicz józef chor. 2 p. uł. 
Ś w i s t = Dobiasz Z. S. Lwów, 1 pp. 
Ś w i t = Kozłowski P. O. W. Łuków. 
Ś w i t e c k i B r o n i s ł a w = Graff Henryk 
P. D. S. Kraków, chor. kal1c. L. P. 
Ś w i t e k = Miedziński Bogusław Z. S. Kra- 
ków, chor. 1 pp., kmdt. P. O. W. (Ukrail1a). 
Ś w i t e ź = Pater Adam 1 p. uł., pol. 1916. 
S Y I we s t e r = Marek Stal1islaw P. D. S., 
podof. 2 pp. 
Syl wester = Muszyński jerzy chor. prow. 
5 pp. 
S z a b l a W ł a d y s ł a w = Tkaczyk Włady- 
sław P. D. S. Kraków. 
S z a l e 11 i e c = Trojal1owski jerzy kpt. 2 pp., 
II Korp. pol. 
S z a m o r ja 11 = Bigo Tadeusz P. D. S. Kraków. 
S z a r a = Bel1edek - Kowalska jal1il1a Z. S. 
Lwów, O. W., I Br. 
Sz a r s ki = Szpanier Mieczysław Edward P. D. S. 
Lwów, sierż. I Br., pol. 1918. 
S z a ryj a n = Górski Tadeusz P. D. S. Kra- 
ków, chor. kal1c. L. P., otruty w Siedlcach przez 
bolszewików 1918. 
S z a r y W a c ł a w = Borowy Wacław P. D. S. 
Kraków.
		

/067_0001.djvu

			63 


s z a r z y ń s k i = Englicht józef chor. 3 pp. 
S z c z a p a = Liliel1feld Krzewski Karol, patrz 
Krzewski. 
S z c z e p i ó r k o = Nowaczyński Aleksal1der 
P. O. W. Urzędów. 
S z c z e r b i e c = jaworski 5 pp. 
S z c z e r s k i = Klarsfeld Gustaw ppor. 4 pp. 
S z c z e r s kij a n = Urbański jan P. D. S. 
Kraków. 
S z c z ę S 11 a = Rzepecka Hal1na Z. S. War- 
szawa' Pol. Org. Nar. 
S z c z ę s n y M a c i ej = Kucab józef P. D. S. 
Kraków. 
S z c z u r = Limal10wski of. 1 Br. 
S z c z u rek = Kiszka Antol1i I Br., pol. 1914. 
S z c z y g i e ł = Bujak Stefan I Br., pol. 1915. 
S z c z y g i e ł A n d r z e j = Grzywacz Andrzej 
P. D. S. Kraków. 
S z e I i g a = Harasymowicz Stal1isław Z. S., L. P. 
S z e l i g a = Żuławski juljusz por. 2 pp. 
S z e I i g a Z y g m u 11 t = Miatkowski Zygmul1t 
P. D. S. Kraków. 
S z e m b e k = Czarnocki Wacław (ps. P. O. W.) 
patrz Del1hof. 
S z e m l i = Firlicz Stanisław P. D. S. Tarl1ów, 
of. I Br., II Br., II Korp. pol., pol. 1920. 
S z e r s z e ń = Izdebski Stal1isław Z. S., sierż. 
l pp., pol. 1916. 
Szerszeń = Kuberczyk Wiktor l pp., pol. 
1914.
		

/068_0001.djvu

			64 


s z l a c h e t 11 Y = Koc Adam Z. S. Warszawa, 
ppor. 5 pp., P. O. W. Warszawa. 
S zo l c Ka r o 1= Węgrzynowska Anl1a P. O. W. 
Odessa, rozstrzelal1a 1920. 
S z o s t k i e w i c z * = Firlicz - Szemli Stal1isław 
patrz Szemli. 
S z p i t = Kowalewski Władysław sanit. 1 p. art. 
S z r a p 11 e l = Gral1at Władysław 1 pp., za- 
mordowal1Y przez Ukraińców 1918. 
S z r e n i a w i t a A d a m = Gustawski Adam 
P. D. S. Kraków. 
S z u m i l a s B o I e s ł a w = Zajączkowski Ta- 
deusz P. D. S. Kraków. 
S z waj c a r T a d e u s z = Rudnicki Tadeusz 
P. D. S. Kraków. 
S z y m a 11 o w s k i = Roś Al1tol1i podchor. 
instr. P. O. W. Złotopole, pol. 1919. 
T a c z a 11 o w s k i = Ruchaj Aleksal1der I Br. 
T a c z e w s k i = Świątecki jal1 ppor. 5 pp. 
T a d e u s z = Zagrodzki Kazimierz ppor. wetr. 
p. uł. 
T aj = Warchałowski Roman Z. S. Nowy Sącz, 
3 pp., pol. 1914. 
T a I i c k i S t a 11 i s ł a w * * = Kuhn Stal1isław 
ppor. II Br., V Dyw. s. 
T a 11 k r e d = Dal1iłowski Gustaw Z. S. Kra- 
ków, podof. 1 pp., t 1927. 
T a ń s k i = Witas józef I Br. 
T a r n a w a Ź d z i s ł a w = Malkiewicz Ździ. 
sław P. D. S. Kraków.
		

/069_0001.djvu

			65 


T a r 11 a w s ki * = Rudka Ludwik kpt. szt. II Br. 
T a r n o w s k i = Brai Stefal1 P. O. W. Urzędów. 
T a r 11 o w s k i Woj c i e. c h = Krawulski Bro- 
l1isław P. D. S. Kraków. 
T a t a r = Trześl1iowski Ździsław por. I Br., 
kmdł. I załogi Obr. Lwowa t 
T a t a r W ł o d z i m i e r z = Abłamowicz KOI1- 
stal1ty P. D. S. Kraków, ppor.lp. uł. 
T e c h a ń s ki = Chałgasiewicz Tadeusz 1 pp. 
T ę c z a = Kondycki Wład. por. 4 pp., pol. 1915. 
T e o d o r = Gorgoń julian I Br. 
T e t e raj er zy = Długosz Stanisław patrz Grom. 
T k a c z = Bil1der Bolesław of. L. P. 
T o pór = jakubowski jan kpt. 6 pp. 
T o pór = Kisiell1icki jerzy por. 2 szw. uł.,. 
pol. 1915. 
T o pór S t e f a 11 = Uniejewski Stefan P. D. S. 
Kraków. 
T o p o r c z y k = Błeszyński jerzy patrz Ferek. 
T o p o r c z y k = Mazik Stanisław P. O. W. 
Urzędów. 
T r o j d a 11 j 6 z e f = Podmokły józef P. D. S. 
Kraków. 
T r z a s k a = Durski Al1tol1i por. t p. art. 
T r z e c i e s k i * = Gniady Michał of. szt. II Br. t 
T u ł a c z = Wiśl1iewski Kazimierz ppor. 1 pp. 
T u ł a c z = Woyterski of. 1 pp. 
T u 11 g U Z = Zawiślak józef por. 5 pp. 
T u rek = Balaweder Artur of. L. P. 
T u rek = Tarnawiecki Artur Z. S. 


s
		

/070_0001.djvu

			66 


T u r z y m a = Prus Al1tol1i dr. chor. sal1it. II Br. 
T u r s k i W ł a d y s ł a w = SzewCzyk Stal1isław , 
P. D. S. Kraków. 
T war d y j a n = HOl1kisz Stal1isław P. D. S. 
Kraków. 
T y k w a = Kozłowski l pp. 
T y m k o w i c z = KrYl1icki Stanisław of. I Br., 
utonął 1914. 
U ł a n = Głogowski jal1 {)f. 1 p. ul. 
U ł a 11 = Leśkow jan l p. ul. 
U ł a 11 = Mieszkowski jal1 Z. S. Verviers, l p. uł. 
U r w i p o ł e ć = Pal1czakiewicz Adolf chor. 5 pp. 
U r w i s z L u d g a r d = Kiil1stler Stanisław 
P. D. S. Kraków, ppor.lp. art. 
U s t roń s k i A 11 d r z e j = Bystroń Al1drzej 
P. D. S. Kraków. 
Wa c h o w s k i = Wochanka Kazimierz II Br., 
pol. 1914. 
W ac h w ic z* = Waydowicz Zygmunt chor. 3 pp. 
Wag a n i e c = Wilczyński Edward l p. ul. 
Wal c z y ń s k i A n t o n i * Steich Al1tol1i 
P. D. S. Kraków, por. 2 pp. 
Wal d e m a r B o g u m ił jedliński jal1 
P. D. S. Kraków. 
Wal i gór a = Hempe
 Stanisław P. D. S" 
ppor. I Br. 
W a I i gór s k i A n d r z e j = Frel1kiel Mat. I Br. 
War k a = Tudzyński of. I Br. 
War m i ń s k i W i t o ł d = Koc Adam patrz 
Szlachetny (Ps. P. O. W.).
		

/071_0001.djvu

			67 


Wal' s k i * = Bandurski Wacław chor. 3 pp. 
War s k i = Grosglik Wacław P. O. W. War- 
szawa, dwca 3 kom. szk. podchor. 
Wal' s kiR y s z a r d = Herburt Józef P. D. S. 
Krahów, por. 5 pp., pol. 1916. 
War n a = Ząbczyk Władysław Z. S. Lwów. 1 pp. 
War t a F I' a n c i s z e k = Marszał Fral1ciszek 
P. D. S. Kraków. 
W ą t o k = Pacocha Franciszek P. D. S. Tar- 
I1ÓW I I Br. 
W a w I' z y n Z y g m u n t = Błędowski jan 
P. D. S. Kraków. 
Wąż = Buczyński Eugenjusz podof. pp., 
pol. 1914. 
W ę g i e I' = Golgar józef l pp. 
W ę g l e w s k i = Kawa Mieczysław of. 6 pp. 
W ę g r z'y n o w s k i Z Y g m u n t* = Matuszew- 
ski józef ppor. 2 pp. 
We 11 d o I' f = Konopka Stefal1 1 p. ul., P. O. W. 
Litwa. 
We 11 u s = Stempień P. O. W. Siedlce. 
We I' e d a = Rożel1 Władysław P. D. S. Nowy 
Targ, ppor. 1 pp., t z ran 1919. 
W esta=Minkiewiczowa Stefal1ja Z. S., O. W.I Br. 
W ę ż y k = Milewski józef P. O. W. Grajewo. 
W i a I' u s S t a n i sław = Szromba Marjal1 Sta- 
nisław P. D. S. Kraków. 
W i c h e I' = Gibowska jal1il1a P. O. W. Lwów. 
W i c h e I' = Hermal1 Brol1isław ppor. 1 pp., 
pol. 1915.
		

/072_0001.djvu

			68 


W i c z = Stachiewicz juljan Z. S. Lwów, kpt. 
szt. I Br., kmdt P. O. W. Lwów. 
W i d = Strel1ger Hel1ryk Z. S. Lwów, Paryż, 
sierż. I Br., pol. 1914. 
W i e I g u t = Szulc Franciszek podof. 1 kom p. 
kadr. 
W i e l k o p o I a 11 i 11 = Nowakowski Wiktor 
por. S pp. 
W i e 11 i a w a = Długoszowski Bolesław Z. S. 
Paryż, 1 komp. kadr., por. 1 p. uł., P. O. W. Ukrail1a. 
W i e r 11 y W a c ł a w = Leszkiewicz Wacław 
P. D. S. Kraków. 
W i e r z b a = Kubicz Brol1isław P. D. S. Tar- 
I1ÓW, 1 pp. 
W i e s ł a w = Stachlewski Brol1isław patrz Fi- 
lozof, 1 komp. kadr. 
W i k t o r = Kopeć Ludwik Z. S., of. I Br., 
P. O. W. Lwów, zamord. 1919. 
W i k t o r = Piłsudski józef. 
Wi kto re k = Lemański Stal1isław patrz Prętwicz. 
W i l c z e w s k i * = Bochnia józef ppor. 3 pp. 
W i I czy ń s k i* = Harnwolf Artur por. 3 pp. 
W i l c z y ń s k i = Rybasiewicz Karol P. D. S. 
Warszawa, por. 1 pp.,l1acz. kmdł. P. O. W., pol. 1916. 
W i l e ń s k i = WiIll1er jerzy of. L. P. 
W i I h e l m = Czopp Wilhelm Z. S. Lwów, 
of. I Br. 
W i l k = Gruber Władysław I Br. 
W i l k = Wityński jal1 P. O. W. Płoski rów, 
pol. 1918.
		

/073_0001.djvu

			69 


W i I k = Wyrwiński Wilhelm Z. W. C. Kraków, 
por. I Br., pol. 1918. 
W i r = KOl1as Alojzy Z. S. Kraków, kpt. 5 pp. 
W i r s k i E u s t a c h y = Dąbrowiecki Eusta- 
chy P. D. S. Kraków, ppor. 5 pp. 
W i r u t A d a m = Rutkowski Witold P. D. S. 
Kraków. 
W i s ł a = Łagul1a jerzy 1 pp. 
W i s ł a W ł a d y s ł a w = Gergowicz Włady- 
sław P. D. S. Kraków, chor. sal1. 2 pp. 
W i ś I a n i n (W i Ś 111 y) = Szarski Stal1isław 
dr. sierż. 1 pp., zagil1ął 1916. 
W i s ł o c k i A d a m = Tobiasz Michał P. D. S. 
Kraków. 
W i ś n i o w i e c k a A 11 11 a = Zawisza - Kernowa 
Zofja P. D. S., O. W. I Br., P. O. W. 
W i t a = Zakorska P. O. W. Białoruś. 
W i t e ź = Głuchowski jal1usz patrz janusz 
(Ps. Belgja). 
W i t e ź = Karski Mieczysław por. 2 p. uł. 
W i t k o w s k i * = Hrehowicz Eustachy chor. 3 pp. 
W i t o l d = Koc Adam patrz Szlachetl1Y (Ps. s.). 
W i t o I d = Sadowski Lubicz Ignacy czll1. kom. 
główl1. Nieprzejedl1anych, Z. S., ppor. 1 pp. 
W i t o r z e 11 i e c R o m a 11 = Pawełczyk Ro- 
mal1 P. D. S. Kraków, kpt. 2 pp. 
W ł a d a = Kwiatek Feliks ppor 1 pp. 
W ł a d b o r W ł a d y s ł a w = Borakowski Wła- 
dysław P. D. S. Kraków. 
W ł a d e k = Grochal Władysław I Br., pol. 1914.
		

/074_0001.djvu

			70 


W ł a d y s ł a w = Litwinowicz Aleksander patrz 
Grubszy. . 
W ł a d y s ł a w = Sokół Władysław 1 pp. 
W ł o d e k = Kowalski Tadeusz of. 1 P p., pol. 1914. 
W ł o d e k = Mozołowski Włodzimierz of. I Br. 
W ł O d z i m i e r z = KOl1ieczny Włodzimierz 
por. 1 pp., pol. 1916. 
W ó j c i c k i T a d e u s z = Kupczyński Tadeusz 
P. D. S. Kraków. 
Woj c i e c h o w s k i W ł a d y s ł a w = Niepokój 
Feliks P. D. S. Kraków. 
Woj 11 o = Szczepal10wski S pp. 
Woj n o R y s z a r d = Mileski Tadeusz P. D. S. 
Kraków. 
Woj t e k = Malinowski Marjal1 I Br.. P. O. W. 
Woj t o w i c z * = Wanat józef chor. 3 pp. 
Woj t Y ń s k i M i c h a ł = Radl1iński Edmund 
P. D. S. Kraków. 
Wo k u l s k i S t a n i s ł a w = Krzywiec jerzy 
of. L. P. 
W o l a = Kruszyna jan I Br. 
W O ło d y j O wsk i = Chrzanowski Leol1 P. O. W. 
Urzędów. 
Wał o d y j o w s k i = Komornicki 1 p. uł. 
W o ł o d y j o w s k i = Sowiński jan 1 pp. 
W O l s k i * * = Barthel Przemysław patrz Bartha. 
W o l s k i = Krzaczyński Stal1islaw kpt. 2 i 4 pp , 
t 1920. 
W o l s ki = Michałowski L. P. 
Wo l s k i = Picheta instr. P. O. W. Siedlce.
		

/075_0001.djvu

			71 


w o y 11 i c z = Horoszldewicz Romal1 1 komp. 
kadr. patrz Horoszyński R. (Ps. 1.) 
W roń s k i = Czajkowski Bolesław of. L. P. 
W roń s k i M a r j a 11 = Gąsiorowski Włady- 
sław P. D. S. Kraków. 
W roń s k i S t a n i s ł a w = Dudek Al1tol1i 
P. D. S. Kraków. 
W r z o s M i e c z y s ł a w = Som mer jal1 P. D. S. 
W u j e k = Bagniewski juliusz Z. S. Małopolska, 
ppor. 1 Br., pol. 1915. . 
W u l f j ó z e f = Matusz Bolesław P. D. S. 
Kraków. 
W y b i j = Ubermanowicz Romal1 I Br., 1 p. art. 
W y r w a = Furgalski Tadeusz Z. S. Kraków, 
mjr. 5 pp., pol. 1916. 
W y r w i c z = KOl1arski podof.1 p. uł., pol. 1915. 
W y r w i c z = Sieheń Albert il1str. P. O. W. 
Kijów, pol. 1919. 
W Y r w i d ą b W ł a d y s ł a w = Wyrwaiski 
Władysław P. D. S. Kraków, 
Wysocka Zofja = Englertowa Wal1da 
P. O. W. 
W y s o c ki = Strzelczyk Sylwester ppor. 2 pp. 
W Y s o c k i A] e k s a n d e r = Tomaszewski 
Aleksal1der P. D. S. Kraków, ppor. 1 pp., szef szt. 
P. O. W. Warszawa. 
W y s o c k i P i o t r = Englert Adam P. O. W., 
patrz judym A. 
W Y s o c k i S t a 11 i s ł a w = Rutowicz Stal1isław 
P. D. S. Kraków.
		

/076_0001.djvu

			72 


w y s o ki = Wojtkiewicz jan ppor, l p. uł., 
pol. 1915. 
W Y s z y ń s k i * = Strumiński Stal1isław por. 3 pp. 
W Y ż e ł = Ścieżyński Mieczysław Z. S. Sambor, 
por. l pp. 
Z ą b e k Z Y g m u 11 t = Brodziński Mieczysław 
P. D. S. Kraków, ppor. 2 pp. 
Z a b i e ł ł o = Suzil1 Kazimierz 5 pp., t z ran 
1915. 
Zadora = Bartoszewski Emil l pp. pol. 1914. 
Z a d o r a = Zadorecki Eustachy l p. uł. 
Z a g ł o b a = Cichy Franciszek l pp. 
Z a gł O b a = Gozdalski Kwiryn P. O.. W. 
Urzędów. 
Z a g ł o b a = Mazurkiewicz jal1 of. 6 pp. 
Z a g ł o b a = Zgłobicki Michał Z. S. Lwów, I Br. 
Z a g ł o b a j a 11 = Ślusarczyk jan P. D. S. 
Kraków. 
Z a g o ń c z y k = Kieszkowski I Br. 
Z a gór s k i = Urzupis Eugel1jusz Z. S. Paryż- 
Lwów, of. I Br., pol. 1914. 
Z a l e s k i = Błaszczykówl1a Marja sal1it. 2 pp., 
pol. 1915. 
Z a I e s k i = Miedziński Bogusław P. O. W., 
patrz Świtek. 
Z a l e s k i = Załęski Jal1 Al1tol1i 6 pp. 
Z a l e s k i E m i I = Czapłiński Emil P. D. S. 
Kraków, por. 2 pp., II Korp. pol. 
Z a l i w s k i = Sowa Tadeusz por. 5 pp., pol. 
1916.
		

/077_0001.djvu

			73 


Z a m e c z e k = Koy Fral1ciszek chor. 2 p. uł., 
pol. 1919. 
Z a p o r s k i = Lal1dau Fabjal1 ppor. prow. 
1 p. ut 
Z a p o l s k i = Tomza Fral1ciszek sierż. 1 pp. 
Z arę b s k i = Orski Kazimierz of. 6 pp. 
Z a r e m b a = Porębski Adolf patrz Poręba 
(Ps. 1.) 
Z a r z e k a P i o t r = Wilczyński Władysław 
pp. 
Z a r z y c k i = Plebanek Henryk of. 6 pp. 
Z a r z y c k i W ł a d y s ł a w = Tabeau Henryk 
P. D. S. Kraków. 
Z a wad a = Rewoliński Stal1isław ppor 3 pp., 
pol. 1920. 
Z a w i e j s k i S t a 11 i s ł a w = Doboszyński 
jerzy P. D. S. Kraków. 
Z a w i e r u c h a = Podgrabiński Hel1ryk 5 pp., 
t 1915. 
Z a w i s z a = Litwora Alojzy I Br. 
Z a w i s z a = Sikorski Stefal1 chor. prow., 1 p. ul 
Z a w i s z a = Zachodl1Y jal1 1 pp. 
. Z a w i s z a = Żymierski Michał patrz Morski 
(Ps. dr.) 
Z b i g 11 i e w = Kasprzycki Tadeusz patrz Mro- 
wiński. 
Z b i g 11 i e w = Przypkorski Bolesław I Br. 
Z b i g 11 i e w = Rapaport Tadeusz Z. S. 
Z b r o j a S t a 11 i s ł a w = Nowojowski Stal1i- 
sław P. D. S. Kraków.
		

/078_0001.djvu

			74 


Z b Y c h = Kron Aleksander kmdt. "Wolności". 
Z b Y c h = Pieczeszyński l pp., pol. 1914. 
Z b Y s z k O = Adamski Adam 1 p. ut. 
Z b Y s z k o = Gutowski Franciszek l p. uł. 
Z b Y s z k o = jędrychowski Stefan ppor. 4 pp. 
Zbyszko = Orliński Tadeusz chor. prow. L. P. 
Z b Y s z k o = Wąsik Władysław ppor. 5 pp. 
Z d a n o w i c z = Opieliński Wojsznar jal1 Z. S., 
por. 1 pp., kmdt P. O. W. Lublil1, t 1918. 
Z d z i s ł a w = Bobrowski Zygmul1t kpt l pp., 
pol. 1919. 
Z d z i s ł a w = jabłoński Al1tol1i Z. S. Lwów, 
por. 1 p. uL P. O. W. Kraków, t z ran 1920. 
Z ę b a l s k i S t a 11 i s ł a w = Ochałek Władysław 
P. D. S. Kraków. 
Z e m s t a = Czaderski Stanisław sierż. 1 pp. 
Z e m s t a = Tomasiewicz Stal1isław of. L. P. 
Z e 11 o w i c z L u d w i k = Żymuta Ludwik 
P. D. S Kraków. 
Z e t = Baral10wski Zygmul1t Z. S. Warszawa 
t 1913. 
Z i a I' s k i = Kernberg Karol I Br. 
Z i e l a n = Zieliński Stefan Z. S. Kraków, L. P., 
P. O. W. 
Z i e m b i ń s k i = Zieliński Kazimierz por. 
2 p. uł. 
Z i e 11 k o w s k i * = Kiełbiński Adam dr. por. 
szt. II Br. 
Z i e 11 t a r s kij a n = Liziński Stal1isław ppor. 
2 pp.
		

/079_0001.djvu

			75 


Z i m o r o d e k = Wiśl1iewski por. I. Br. P. O. W. 
Z i u k = Piłsudski józef 
Z g I' Z Y t L u d w i k = Waszkiewicz Ludwik 
P. D. S. Kraków 
Z ł o b o ń = Kłak Stal1isław I Br. 
Z ł o c h = Michalski Karol ppor. 6 pp. 
Z ł o m = Langner Władysław P. D. S. Tarnów, 
ot. I Br. 
Z ł o m = Maćko Rudolf ppor. I pp. 
Z ł o m = Rapacki Alfred por. L. P;, P. O. W. 
Lwów. 
Z n i c z = Niedźwiecki Walerjal1 Stanisław 
of. L. P. 
Z n i c z W ł a d y s ł a w = Żyborski Władysław. 
P. D. S. Kołomyja, sierż. I Br. 
Z o rek = Wiernicki jan L. P. 
Z o s i k = Tessaro Stal1isław Z. S. kpt. 1 pp. 
Z o ś k a = Wojciechowski P. D. S. Tarnów, I Br. 
Z u b o s z = Kaliński Władysław 1 pp. 
Z Y b I i c z Z y g m u 11 t = Szal1troch Zygmul1t 
P. D. S. Kraków. 
Z y c h = Hempel Zygmunt P. D. S" I Br. 
Z y c h = Płodowski Zdzisław chor. 1 p. art., 
zgil1ął śmiercią 10tl1ika 1927. 
Z y g = Brel1ejcel1 Raul Z. S. Warszawa. 
Z y g l i c z = Sierbiński Zygmul1t P. O. W. 
Z y g m u 11 t = Rychter Zygmunt l pp. 
Z Y n d r a m = Kamiński R. 1 pp. 
Z Y 11 d r a m = Kościałkowski Marjan patrz 
Orwid.
		

/080_0001.djvu

			76 


Żar = Godek Fral1ciszek 1 pp. t z ral1 1914. 
Żar s kiR o m a n = Gutkowski Roman P. D. S. 
Kraków. 
Żar s k i Z Y g m u 11 t = Radoński Zygmul1t 
P. D. S. Kraków, por. 1 pp., pol. 1920. 
Ż e g o t a = jal1uszajtis Marjan nacz. kmdt. 
P. D. S., kmdt. 2 pp. 
Ż e g o t a = Miil1ich Tadeusz ppor. 5 pp. 
Ż e g o t a j a 11 = jal1kowski Tadeusz 4 szw. uł. 
Ż e I i s ł a w s ki = Ciołkosz jal1 of. L. P. 
Ż o ł 11 i e r z = El1glert Adam 1 komp. kadr. 
Ż u b r E d war d = janiec Edward P. D. S. 
Kraków. 
Ż u b r = Piwko Alfred 3 szw. uł. 
Ż u b r = Nemeczek jal1 Z. S. Nowy Sącz, sierż. 
5 pp., pol. 1916. 
Ż u b r = Modelski Zygmunt St. chor. kal1c., L. P. 
Żuk = Tuszko Aleksal1der P. O. W. 
Ż y c k i = Łastowski Karol kmdł. POW. (Odessa), 
rozstrzelany 1920. 
Ż y w y = Stefal10wski Mateusz kmdt. P. O. W. 
Białoruś, rozstrzelany w Bobrujsku 1919.
		

/081_0001.djvu

			Pseudonimy oficerów i żołnierzy 
V dywizji wojska polskiego na Syberji. 
Spis niniejszy dokonany został na podsta- 
wie dokumentów użyczonych przez p. kapitana 
S. G. Jana Emisarskiego. Pseudonimy uczestni- 
ków walk dyw. syberyjskiej pochodzących z for- 
macji legjonowych zamieszczone zostały w po- 
przednim spisie. 


B i a ł o b r o d z k i M i c h a ł = Nowak Michał 
strzelec. 
B i e l e w s k i L e o p o I d = Bełko Kazimierz 
chorąży. 
B ł o c kiR u d o I f - Blajnert Rudolf strzelec. 
B r z o z o w s k i W ł a d y s ł a w = Nawratil 
Władysław chor. 
B u d z i ń s k i K a z i m i e r z = Biernat ppor. 
B y l i ń s k i W ł a d y s ł a w = Becker Włady- 
sław ppor. (austr.) 
E m i s a r s kij a n = Pindela Jan kpt. (dr. sok.) 
G ł ę b o c kij a n = Klęsk jan ppor. 
G o d z i e m b a B o l e s la w = Paszecki Woj- 
ciech chor. 
G r u c kiR o m a n = Gdula Roman chor. 
Harvey Henryk=Namysłowski Henryk por.
		

/082_0001.djvu

			78 


H r o b o n i ja 11 = "Hroboni Mieczysław sierż. 
j a n i c ki Ta d e usz= Smolucha Tadeusz ppor. 
j a w o r s kij a n = Bartosz Karol sekcyjny 
K a l i n o w s k i S t a n i s ł a w = Petri Wil- 
helm ppor. 
K a m i ń s k i M i e c z y s ł a w = Nowakowski 
Franciszek chor. 
Kor c z a k j a n = Karczmarczyk Kazimierz 
strzelec. 
Ko r s a k L u d w i k = Filowicz Ludwik chor. 
Kra s n o d ę b s k i K a z i m i e r z = Pelczar 
Kazimierz mI. lekarz. 
K r z e m i ń s k i A r t u r = Filenbaum Artur 
st. pisarz. 
K r z y s z t a 11 o w i c z W l a d y s l a w = Duda 
Władysław por. (austr.). 
Kur o w s ki K a z i m i e r z = jaworski Kazi- 
mierz por. (austr.). 
K w a ś n i e w s k i P rok o p = Kwaśny Pro- 
kop strzelec. 
K w i a t k o w s k i F r a 11 c i s z e k = Stojko 
Franciszek mł. pisarz. 
Ł a s k i F r a 11 c i s z e k = Podejma Fral1ciszek 
ppor. 
M i c h n i a k S t a n i s ł a w = Rybiański ppor. 
N e w I i n M a r j a n = Mazaraki Marian por. 
N o w a k j a n = Weigner Stefan mI. refr. 
O t a ł o w i c z A d a m = Obtułowicz Adam 
strzelec. 
O r w i d L u d w i k = Hyjek por.
		

/083_0001.djvu

			79 


o s i e c kij a n = Landa chor. 
p i e r o n R u d ol f = Kawczak Rudolf ppor. 
(austr.). 
p i I i ń s k i W i k t o r = Pikuiski chor. 
p r a w d z i c A l f r e d = Prawdzic - Sokołowski 
Alfred chor 
Raj s kij a n = Góralczyk ppor. 
R a w a A l e k s a n d e r = Mazurkiewicz Alek- 
sander st. lekarz, t l1a tyfus w Krasnojarsku 1920 
(austr.). 
R a w i c z W ł a d y s ł a w = Bębenek Włady- 
sław chor. (austr.). 
R e d k o w i c z Kar o l = Menasse Karol chor. 
Rok l i c k i K a z i m i e r z = juszczyk Kazi- 
mierz sierż. 
Skwarczyński Stanisław=Nowak Sta- 
nisław por. 
S rok o w s k i W ł o d z i m i e r z = Szo)ze Wło- 
dzimierz por. (austr.) 

 t a n k o w i c z A l f r e d = Weidler Alfred 
ppor. (austr). 
S t r z a ł k o w S k i F r a n c i s z e k = Pawlifl- 
ski Franciszek pisarz. 
S z a d o r s k i B r o n i s ł a w = Szczyradłow- 
ski Bronisław por. (austr.). 
Ta r n aw ski jerzy =Stuchły jerzy chor. (austr.). 
T o p o I n i c k i A n t o n i = Sas Żurakowski por. 
T r o j a n o w s k i I g n a c y = Gliwa Ignacy por. 
W i e l i ń s k i T a d e u s z = Zaleski Tadeusz 
mł. lekarz.
		

/084_0001.djvu

			80 


W i n i a r s kij ó z e f = Wintosz józef chor. 
W i n n i c k i A n t o n i = Wereszczyński Antoni 
ppor. (austr.). 
W ł a d y s ł a w s k i C e I e s t y n = Bichałowicz 
Władysław kpt. (austr.). 
Woj a s S t e f a n = Stefański Stefan strzelec. 
Woj n o w i c z P i o t r = jungfrun Piotr chor. 
(austr.). 
Wysociński Władysław = Owoc por. 
Z a b O r O w s k i Wal d e m a r = Schatzberger 
Maksymiljan chor. (austr.). 
Z a r e m b a F r a n c i s z e k = januszek por. 
Z a w i c kij a n = Wróblewski Stanisław st. 
żandarm. 
Zawisza Witołd = Rzepecki Adam ppor. 
(austr.). 
Z d u I e c z n y j ó z e f = Szmigelski józef 
strzelec. 
Ż e b r o w s k i A d a m = Filip Adam ppor. 
(austr.). 
Ż y I s k i L u d w i k = Strugała ppor.
		

/085_0001.djvu

			u z u P E Ł N I E N I A. 


A l d o n a = Ryglówna janil1a Z. S. Lwów, 
O. W., II Br. 
A n t i n o u s = jarosik Franciszek Z. S. Wie- 
liczka 1 pp. 
B a b c i a = Golińska Walerja t patrz spis gł. 
B a n d u r s k i * = Biestek Aleksander chor. 2 pp. 
B a r o n = Milewicz Kazimierz of. L. P. 
B a r t o s z = Kępiński Adam P. D. S. Tarnów, 
sierż. I Br. 
B e d war d = Bagiński. 
B e n i e k = Wądołkowski Ignacy I Br., P. O. W. 
B e n o n i = Majkowski Benedykt por. 5 pp. 
B e r n a r d = Galban Bronisław of. L. P. 
B i a ł y= Cederbaum St. Z. S. Belgja patrz spis gł. 
B i e g ł Y = Rataj jan chor. 5 pp. 
B i e l i c ki = Łoś jan Z. W. c., Z. S. Lwów. 
B i l i ń s k i = Ostrowski Antoni patrz spis gł. 
B i t w a = Battaglja Andrzej I. Br. P. O W. 
Lwów, t z ran 1918. 
B i z o ń = Biron Franciszek II Br. 
B o g n a = Rokicka Antonina O. Ż., P. O. W. 
Warszawa. 


6
		

/086_0001.djvu

			82 


B o g u c = Stańda józef Z. S. Wieliczka II Br. 
B o l e k = Szpunar Bolesław Z. S. Wieliczka 
podof. 1 pp., pol. 1914. 
B o I e s ł a w = Gajowniczek Bolesław Z. S. 
Lwów, 1 p. art. 
B o le sła w i cz = Fornal Marjan por 1 p. art. 
B o l e s ł a w s k a N e l I Y = Grzędzińsl	
			

/087_0001.djvu

			83 


c z e r s k i = Kościadłowski P. O. W. 
c z y Ż = Evert Mieczysław Szczęsny P. O. W. 
D ą b r o wa = Rumiński Zygmunt ppor. tab. L. P. 
D a n = Stachlewski Bohdan 1 komp. kadr., 
wachm. 1 p. uł., kmdt. obozu w Łomży. 
D a 11 a = Szyszłowska Marja sanit. I i II. Br. 
D a n k o = Łucki jerzy of. L. P. 
D ę b s k a = Kwiatkowska - Stefanowska Maria, 
.,Armja Polska" Lwów 1909, P. D. S. Warszawa, 
londtl	
			

/088_0001.djvu

			84 


G a b r i e l = Stanl	
			

/089_0001.djvu

			85 


j ę d r z e j o w s k i = Rybak Zygmul1t Tadeusz 
of. L. P. 
j e l e ń = jamruk P. D. S. Tarnów, of. 4 pp., 
pol. 1915. 
jer z y = Łucki jerzy patrz Danko. 
jur = Gorzechowski j., Z. S. Lwów, patrz 
spis gł. 
j u s t y n = Hellman Włodzimierz ppor. komp. 
techn. L. P. 
K a l a d a = Lewicki Aleksander Z. S. Lwów. 
K a m e r a = Pawłowski Ferdynand chor. san. 
1 pp. 
Kar a b e I a j a n = Sokół jan P. D. S. Tar- 
l1ów. I Br., pol. 1914. 
Kar p = Dziadosz Władysław ppor. 5 pp. 
Kar p i ń s k i = Wojtuszkiewicz Franciszek 
P. O. W. Urzędów. 
K a s p e r = Bogusławski Stanisław ppor. 1 pp. 
K a w a c k i = Kuśmidewski Piotr P. O. W. 
Urzędów. 
K a w k a = Kierkowski Kazimierz sierż. 5 i 6 pp. 
K i n t o = Możdżeń Kazimierz "Nieprlejedl1ani", 
por. sap. L. P. 
Kir kor = Kierkowski Kazimierz, patrz Kawka. 
K ł o s = Łukasiewicz Wincenty P. O. W. 
Urzędów. 
K n i a ź = Szelepin Leszek Z. S. Lwów, ppor. 
I Br. (Ps. s.). 
K o m i n = Stec Wincenty P. O. W. Urzędów. 
Koń c z a k = Czuszkiewicz józef ppor. 1 pp.
		

/090_0001.djvu

			86 


K o n r a d = Kron Gustaw kmdt. Z. S. Sam- 
bor. t 1914. 
K o n r a d = Rodkjewicz Konrad sierż. 1 pp. 
Konstanty = Kulwieć Andrzej Z. S..Warszawa. 
I( o n t r y m o w i c z = Ogiński jan of. L. P. 
Kor a b = Gliniecki Roman por. t. p. art. 
K o s = Sal1del jan L. P. 
L e s z e k = Szelepin Leszek patrz Kniaź (Ps. L.). 
L i I i P u t = Borowiec Franciszek Z. S. Wie- 
liczka 1 pp. 
L i p c z y ń s k i Z e n o 11 = Lipiński Zenol1 Z. S. 
L iść = Radzeń Feliks P. O. W. Urzędów. 
Ł o p o t = Łopatka Z. S. 
M a d r o m e d a j a n = Gozdalski Mieczysław 
P. O. W. Urzędów. 
M a I i n a S t e f a n = Skurski Piotr P. O. W. 
Urzędów. 
M a rek = jędrzejewicz jan L. P., P. O. W. 
M a r j u s z = Pallan Zygmunt kmdt Z. S. Wie- 
liczka. 
M e d y ń s k i = Finkelstein Władysław ppor. 
Lek. 4 pp. 
N a p O l e o n = Śmietana P. D. S. Tarnów I Br. 
O r d o 11 = Fiszer Zygmul1t Z. S. Lwów 1 p. art. 
O r l i k = Bijasiewicz Robert P. O. W. Urzędów. 
O s e t = Drzymała józef P. O. W Urzędów. 
p e r e s = Paulo Kazimierz Z. S. Sambor. 
p o I G u s t a w = Schimmel Adolf L. P. 
Róg = Harasymowicz Stanisłsw Z. S., L. P, 
R u d e k * = Brandys Rudolf kpt. 2 pp., pol. 1918.
		

/091_0001.djvu

			87 


R y n g r a f = Fierhaus józef P. D. S. Tarnów, 
I Br., pol. 1917. 
S ę P = Błotnicki Adam Z. S. Sambor, podof. I Br. 
S ę P = Kościuk Włodzimierz Z. S. Sambor, 
podof. I Br. 
S e w e r = Kirtyklis Stefan of. L. P.. P. O. W. 
S t a c h = Gulewski Stanisław l pp. 
Ś r e d n i a w a = Winiarski Władysław L. P. 
S Y b i r = Wąsowicz Dunin Marjan Z. W. C., 
Z. S. Lwów. 
S z c z ę s n y = Gadom:;ki Feliks. 
T a d z i k = Obuchowicz Tadeusz Z. S. Wie- 
liczka l pp. 
Wal e c z n y = Starościak jan podof. V Dyw. s. 
War t a = Pallester Stal1isław L. P. 
W y m i l g a j a n = Surdacki Franciszek P. O. W. 
Urzędów. 
Z a d o r a S t a n i s ł a w = Pusłowski Stani- 
sław Z. S. 


Przy zamknięciu spisu powyższego poczuwam 
się do obowiązku złożyć podziękowanie p. Roma- 
nowi Horoszkiewiczowi i p. Ppułk. Dr. Bronisławowi 
Pawł'owskiemu dyr. Arch. wojsk., którzy w czasie 
druku użyczyli mi cennych materjałów. 
WkOl1cu zaznaczyć należy, że przy opracowaniu 
"Pseudonimów" zdarzały się nierzadko trudności spo- 
wodowane, jużto niemożnością dokładnego ustalenia 
przynależności organizacyjnej, lub przynależności do 
jednej z formacji wojskowych. ju
to spowodowane
		

/092_0001.djvu

			88 


l1asuwającemi się wątpliwościami przy rozstrzyganiu, 
które z dwóch podanych nazwisk jest pseudonimem. 
Mogły więc zajść usterki w tej pierwszej próbie ze- 
stawiania polskich pseudonimów wojskowych. 


Objaśnienia do podanych w spisie organizacji wojskowych. 
"N i e p r z e j e d n a n i" tajna organizacja, powstała 
w listopadzie r. 1904 podczas wojny rosyjsko - japońskiej 
o charakterze i celach późniejszego Związku Walki Czynnej. 
Działała na terenie byłej Galicji a członkowie jej w trzy lata 
później zasiliłi szeregi Z. W. C. 
"A r m j a P o l s k al<, druga obok Związku Walki Czyn- 
nej, organizacja wojskowa, powołana do życia na terenie 
byłej Galicji w r. 1909. Początlwwo tajna, centralizowała 
prace poszczególnych członków gniazd sokolich i młodzieży 
"zarżewiackiej". Z Armji Polskiej powstały później Polskie 
Drużyny Strzeleckie. 
"W o I n ość", tajna organizacja wojskowa, skupiająca 
oficerów Polaków armji austrjackiej, pozostawała w ścisłej 
łączności z P. Q. W. Członkowie jej wzięli wybitny udział 
w obronie Lwowa. 


Sprostowania. 
Str. 16 Zamiast: B y s t r a m = Stryjeński Paweł etc. czytaj: 
B y s t r a m = Stryjeński Władysław dr. por. lek. 
Str. 32 Zamiast: Kord j a n - Zamorski Kordjan, czytaj: 
Kor d j a n - Zamorski Ignacy. 
Str. 61 Zamiast: S war z e ń s k i = Starzewsld Jan etc. 
czytaj: S t a r z e w s k i = Swarzeński Jan.
		

/093_0001.djvu

			DODA TKOWY WYKAZ PSEUDONIMÓW 
WYBITNIEJSZYCH CZŁONKÓW P.O. W.*) 
B a b i n i c z = Głazek Wacław. 
B a b i n i c z = Żochowski Roman. 
B a l i c k i = Urbanowicz Edmund. 
B a r s ki = Wieszczycki jan. 
B a ś k a = Mydlarz Stanisława. 
B a ś k a = Ruszczycówna Ludwika. 
B e r I i c z = Berlil1erblau Kazimierz. 
B e z m i a n = Freyd Aleksander. 
B i a ł y = Barthel de Weydenthal Przemysław. 
B i a ł y = Kudzewicz jan. 
B ł a w ci t e k = Sadowski Stanisław. 
B ł y s k = Wilski Bogdan. 
B o g d a n = Ferencowicz józef. 
B o g d a n = Staniszewski Wacław t 
B o rej s z a = Rowiński janusz. 
B o s a k = Hauke Aleksander. 
B r a n d t = Car Bolesław. 
B r a u m b a r t = Kucharski Stanisław. 


*) Pseudonimy tu podane zawdzięczam uprzejmości 
Pań Marji Krzewskiej i Marji Stefanowskiej, którym dziękuję 
za te cenne uzupełnienia.
		

/094_0001.djvu

			90 


B r z e z i n a = Pietrzykowski Eugenjusz. 
B r z e z i ń s k i = Wipszycki Kazimierz. 
B u t r y m a ń s k i = Ejczun józef. 
B y s t r z y c = Kadiel Bolesław. 
C w i e k = Arnsztajn jan. 
C z a p I i c a = Studziński Franciszek. 
C z a r n y = Politański Tadeusz. 
C z e r n y = Karlsbad Alfred. 
O ą b r o w a = Budzyński Witołd. 
O a n u t a = Kuhnke Marja. 
D ę b o róg = Budzyński jerzy. 
O e m b i ń s k i = Markiewicz józef. 
O e n h o f o w a = Czarnocka Wanda. 
O o I i w a = Kożuchowski janusz. 
O r a g o m i r s k i = Rouba józef. 
O u n i n = Krzyżkiewicz jan. 
E l = Talikowski Michał. 
E I a = Wołfkowicz Elżbieta. 
E t k a = Nowacka jadwiga. 
E w a = Pilichowa Wanda. 
F a u s t y n a = Romanówna Wanda. 
G a b r i e l a = Stefanowska Marja. 
G i e r a r d = Zwoliński. 
G i g a = Puławska jadwiga. 
G ł o w a c ki = Grydigier jan t 
G o r l i c k i = Golde Antoni. 
Gór s k a = Stodolska Marja. 
G o y a = Garszfówna janil1a. 
G r a b i n a = Oeplewski Stanisław. 
G r a f W i t o I d = Ferencowicz Władysław.
		

/095_0001.djvu

			91 


G r u d z i ń s k i = Rezoń Edward t 
G r y f = Goebel Kazimierz. 
G r z y m a ł a = Pęczkowski Mieczysław. 
G w i z d = Biskupski Stanisław. 
H a l i c z = Fornalski Zygmunt. 
H a l s z k a = Wojciechowska Halina. 
H a n k a = Bittner Marja t 
H a n k a = Bukowska Helena. 
H a n k a = Rusiecka Zofja. 
H e ker = Marek Stanisław. 
H e l d a = Mikulska janina. 
H e l e n a = Ciąglińska Halina. 
H e n a = Gaładykówna Henryka. 
I r a = Szturm de Sztrem Zofja. 
I r m a = Wolfkowicz Elżbieta. 
j a d z a = Kamińska Jadwiga. 
j a n i c k i = Herfurt Tadeusz. 
j a n k o w s k i = Landau Henryk. 
Jar z ę b i n a = Okińska Modesta. 
j a s t r z ę b i e c = Czarnocka Wanda. 
j e I s k i = Niekrasz jan. 
jer z m a n o w s k i = Arnsztajn Jan. 
j u l = Ulrych juljusz. 
jur a n d = Zabielski Henryk. 
K a j t u s i e w i c z = Woźniak Piotr. 
K a l i n a = Chrystowski Stanisław. 
K a wał e c k i = Szrajer jerzy. 
K l e m e n t y n o w i c z = Żółtowski Kazimierz. 
K l i m a = Sztattlerówna Klementyna. 
K ł o n i c a = Paczost Stanisław.
		

/096_0001.djvu

			92 


K o m o r s k i = Wądołkowski Karol t 
K o 11 a r = Błażewicz Kazimierz. 
K o n o p k a = Źmigryder Ździsław. 
K o n r a d = Puszczyński. 
K o n s t a n c ja = Pawłowiczówna Krystyna. 
K o p y t Y ń s k i = Schatzel Tadeusz. 
Kor c z a k o w a W a n d a = Demroszówna 
Wanda. 
K o s s a k = Kalinowski Stanisław. 
K o t w i c z = Mongird Wacław. 
K o wal s k i = Rouba jakób. 
K o z a k = Puchaiski Stanisław. 
K r u k = Piotrowiczówna Wanda. 
Kry ś k a = Szafirówna Zofja t 
K r z y ż t o P o r s k i = Ważbiński Wojciech. 
K u b a = Cytowiczówna Teresa. 
K u n i c ki = Pe1c Stanisław. 
Kur jer = Piotrowicz Konstanty. 
Kur o w s k i = Jastrzębski Oktawjan. 
L a m b e r t = Kamieńsld Leon. 
L e s k a = Matuszewska Stanisława. 
L e w a n d o w s k i = Milewski józef. 
L e w i ń s k i = Kaliwoda Leon t 
L i l i = Lichenbaum Alicja. 
L i s = Lipowicz Hilary. 
L i t w i ń s k i = Bieniewski Stefan. 
L i t w o rek = Fulmyk Michał. 
L o l a = Źbikowska Maria. 
L u b i c z = Delinikajtis janusz. 
L u b i c z ó w n a = Szymańska janina.
		

/097_0001.djvu

			93 


L u d m i ł a = Miedzińska janina. 
L u t a = Pechkranz jadwiga. 
Ł a d a = Zawistowski Władysław t 
Ł a g o d n y = Riger Stanisław. 
M a d z i a r = Dreszer jerzy. 
M a g d a = Wolfówna Ela. 
M a k ów k a = Okińska Marja. 
M a l a r s k i = Wilczyński Piotr Paweł. 
M a r c z e w s k a = Urbanowicz Halina. 
M a r u l s k i = Piasecki juljusz. 
M a r y n a = Grodecka Hanna. 
M i c h a ł o w s k i = Głazek Wacław. 
M i g u r s k i = Policzkiewicz Wacław t 
M i r o s ł a w a = Nowakówna Zofja. 
M i r s k a = Giejsztor Marja. 
M i r s k a L u t a = Bremeisen Nelly. 
M i r s k i = Chamiec Antoni. 
M ł o t = Światłoński jan. 
N a ł ę c z Ó w n a = Lipska Michalina. 
N a t k a = Włochówna Natalja. 
N i e d ź w i e c k i = Tabor Stefan t 
Nitrowicz Korzecki = Turczyński józef t 
N o w a k = Hauke Aleksander 
N o w i n a = Nowocień Czesław. 
N o w i ń s k i = Gorczyński Edward. 
O g i ń s k i = Matuszewski Ignacy. 
O l s z y c = Zachert Konstanty. 
O p o l s k a = Kawalcowa Wanda. 
O r d o n = Rudnicki janusz. 
O r l i c z = Dłużniakiewicz.
		

/098_0001.djvu

			94 


o r l i c z = Hartman Zenon. 
O r s k i = Dajkowski Aleksander. 
O r s z a = Radłińska Helena. 
O r w i d = Rudnicki jan. 
O s e t = Bojakowski Stanisław t 
O s t o ja = Neugebauer jerzy. 
O s t o j a = Słoński Tadeusz. 
O s t o ja = Strzałkowski jerzy. 
p a c e w i c z = Łukiennic1d Wiktor. 
p e p i = Borkiewicz józef. 
p o w ł a d = Mieszkowski Stefan. 
p r o c h = Kotwica józef (Odessa) t 1928. 
P r z e m y s k a = Wróblewska Jadwiga. 
p r z e m y s ł a w = Józefski Henryk. 
R a d z y ń s k i = Kierzkowski Kazimierz. 
R a f a ł = Ganowicz. 
R a w i c z = Małecłd Stanisław. 
R a w i c z = Bukowski Antoni. 
R o b a k = Wazgird Michał. 
R o b e r t = Szamotu Iski Jan. 
R o l a = Sadowski (?) 
R o ż n o ws k i = Nowina Edward. 
R u d y = Frelek Klemens. 
R y m s z a = Wankie Bronisław. 
S a t y r = Szmal Henryk. 
S i w Y = Groblewski Stefan. 
S ł a w = Słabowicz Stanisław. 
S m o I e ń s k i = Koc Leon. 
S o koł o w s k i = Kudzewicz jan. 
S o koł o w s k i = Kudzewicz Władysław.
		

/099_0001.djvu

			95 


.. 


s p a l s k i = Kosterski Wład "'dW. 
S t a ń s k a = Sztattlerówna Helena. 
S t a s i u l k a = Krasuska Stanisława. 
S t ar ż a = Ziemiański Władysław. 
S t e c k i = Supiński Leon. 
S t r z a ł a = Groblewski Stefan- 
S t r z a ł a = Łebkowski jan. 
S t r z e I b i c = BetIey Kazimierzt 
S u l i m a = Supiński Stefan. 
S u ł k o w s k i = Damięcki Dobiesław. 
Ś w i d a 
 Bąkowski Leon. 
Ś w i t = Świtaiski Kazimierz. 
S z a r y = Spychalski Józef. 
S z c z e r b a = Rudnicki Adam. 
S z c z e r b i e c = Garszwo Mieczysław. 
S z c z ę s n a = Starczewska Halina. 
T a r c z a = Adamski Piotr. 
T a r łów n a = Skowrońska Hanna. 
T o pór = Ziemiański Ignacy. 
Trepka Wacław = Pac-Pomarnacki. 
T u r = Bcnken Edward. 
T war d y = Wi1czyński Stefan. 
U kra i n k a = Czajkowska - Hemplowa Zofja. 
U r b a n o w i c z = Skowroński jerzy. 
Wacław = Koc Leon. 
Wal e k = Walczak Henryk. 
W a n d a l = Szmal Zenon. 
W i a t r = Broniowski Leszek. 
W i d o ń = Bojakowski Stanisław t 
W i l e k = Czarnocki Wiktor t 


l. 
,
		

/100_0001.djvu

			96 


W i ś n i o w i e c k.i = Pruchnicki józef. 
W ł a d k a = Straszewiczówna Hanna. 
W ł a d y bój = Olesiński Walery ks. 
W ł a s t = Gepner Bolesław. 
W ł o d k ó w n a = Krakowska Zofja. 
W n o r o w i c z = Trzebiński janusz. 
W o I s k a = Korniłłowiczówna Marja. 
Wo I s k i . Niekrasz Stanisław. 
W r z o s = Kiełpsz jan. 
W u r s k i = Taubwurcel Adam. 
W y r w a = Wahren Kazimierz. 
W y r w i c z = jOf\szer Gow. 
Z a d o r a = Grabowski Mieczysław. 
Z a g o z d a = Rejgrodzki Norbert. 
Z a l i w s k i = Zand Stefan. 
Z b a r s k i = Dzamiński Romuald. 
Z b a r s k i = Hausbrand jan. 
Z b i j e w s k i = Pieczyński józef. 
Z b Y s z e k = Metarowicz Kacper. 
Z g r z y t = Kiełczewski Stefan. 
Z i e l i ń s k i = Wrotno wsk i Władysław t 
Z n i c z = Małecki Łucjan. 
Z n i c z = Olesiński Walery ks. 
Z o f ka = Plewińska Zofja. 
Z u l a = Krukowska Henryka. 
Z y c h = Bornsztein. 
Z y c h = Gutowski Leon. 
Ż e l i s ł a w = Budzyński Zygmunt.
		

/104_0001.djvu

			-- 
I "'-_ _ I 
Biblioteka Śląska w Katowicach 
Id: 0030000129939