/iv4408-1933-42-0001_0001.djvu

			Katowice, 20 grudnia 1933 


Kok XII. 


Nr. 42 


Prenumerata: 2 zł mies. bez przesyłki. Cena pajed. nr. 
50 gr. Prenum. winna być OIPłacana najpóźniej na 2 ty
. 
przed razpacz. każdego kwartalu. Reklamacje z paw{)du 
nieotrzymania poszczeg. nr. Gaz. Urz. Wal $1. należy 
wnosić da właśc. Urz. Paczt. lub Ad.ministracii niezwł. 
po otrzymaniu następ. kolejnego, nr., późniejsze reklam. 
będą uwzględniane tylko. po uiszczeniu ceny reklam. nr. 
"Gazetę Urzęd. Woj. Śl:' mażna zamawiać i płacić we 
wszystkich urzęd. poczt. Konto: P. K. O. Nr. 304121. 


Ceny ogłoszeń: Za l mim szpalty redakcyjnej szeroko 
o,k;' 90 mim 30 groszy; druk borgis lub petit. TabelarY'Czne 
\- 
.

 ",-1'& i cyfrawe za l mim 50% Wlięcej. O zagubLalIly,ch daku- 
'-'I
" ;;.>ó. \ mentach za wyraz 20 groszy; najmniejsze ogłaszenie 
.

 -'
l'''':'',l w tym d.ziale 2,- złote. 

"i","
,..
' O g ł o s z e n i a drukuje się po uiszczeniu całkawitej 
. należności przy zamówieniu. Za t e r m i n () w y d r u k 
agloszen wydawnictwa nie adpawiada. Rękopisów 
nie zwraca się: . 


ł 


J; 


" . ; I.' 
:: ;.:, 
I 


'I 


"  


" 


t  
--' . 


WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 


Redakcja "Gaze,ty Urzędowej" ,i "Dziennika Ustaw $ląskich" Katowice. ul. Jag;jellońska, Gmach Waicw.. 1. p" pakój 326 
Admlnistracia "Gaz. Urzęd." i _ "Dziennika Ust $1." Katowice. ul. JagieUańska. Gmach Wajew.. p k. 538. Tel. 178. 
Wszelkie należnaści z tytułu prenumeraty i opłat za ogłoszenia uiszczać należy w drodze Paczt{)we.j Kasy Oszczędn{)ści. 
Oddział w Kat'owkach na: konta czekawe Nr. 304 121. - Do inkasa należności nikt nie iest upoważniony. 
f:
'_ ",;:. ,,,. ':_'e .,_' .
 z ';F.. 
...,.."
. -;-., 
 ':-" ";-. ,-.
-". -fiiiIiI ,,, . .,,
 .
'. 


Obwieszczenie Wo;,ewody Ś-Iąskiega z dnia 14-go 
grudnia ]9.33 r. w s.pra\vie ustalenia cen deta.licz- 
nych w sprzedaży odręcznej w aptekach. 
, Og:osze,nie Urzędu Ubezpieczell na miasta Kato- 
wice w przedmiocie ustalenia wartości wynagro- 
dzenia 'w naturze. 
3. Ogioszenie komisarza wywłaszczeninwega w .spra- 
wie wy'
.rłaszczenia gruntu skarbowegO' pod ulicę 
Katnwicką w Królewskiej Hucie. 
4. Ogłaszenie 'Stara.stwa Ry'bnickiego w s:prawie 
rodj'ęcia nakazów i orzeczeń 'karnych. 
5. {)glaszenie Starosty pszczyń,sk,iego w sprawie li- 
sty ko:Jejuaści osób obnwią.zallych do dastarczania 
IŚradków :przewazowych na rzecz woJska w czasie- 
pokoJu z .powiatu pszczyńskiega na rok 1934. 
fi. Ogłoszenie Starasty tar:nagÓrskiega w sprawie li- 
sty kalej'ności osób ahowiązanych do dostarczenia 
środków ,przewazowych na rzecz waj ska w czasie 
pakoju z p'awia,tu tarnagórskiega na rok 1934. 
7. Obwieszczellie Dyrektora Polidi w KrólewskieI- 
Hucie w sprawie listy kalej,na'ści osób abowią.za- 


Treść: 


Hych ,do dostarczenia środków przewaznwych na 
rzecz wojska w czasie pokoJu na rok 1934. 
8. Ubwies.zczenie 
'tarosty świętnchłnwickiego w 

P'I'awj.e listy kolejno,ści osÓb obowiązany,ch do do- 
starczenia środków przewo'zowych na rzecz waj- 
ska w czas.ie pakajll na rok 19J.t z :powiatu święta- 
chłnwi,ck,iego. 
9. Ortwies.z,czellie Staro.s'ty lublinieckiega w sprawie 
llisty ko.Jej-nnści osÓb ahawiązamyeh do dnstarczenia 
śrpdków przewazowych na rzecz wojska w czasie 
pokaj'll w 196'4 r. z powiatu lubliillieckiega. 
10. Ogłoszenie Starosty ryibnic'kiego w sprawie listy 
kalejności osób .ohawiązanych do dostar'czenia 
śradków przewoza,wych na rze,cz wojska w czasie 
pokoju na rok 1934 z pawiatu rybnickiego. 
11. Ogłasze,nie Dyrekcj'i PaUcH w Bielsku w sprawie 
listy kalej'llaści osób ohawiązany,ch do dastarczenia 
środków pr
ewozawych na rzecz wajska w ,czasie 
pakaju na rak 19.1>4. 
12. Obwieszczenia sądowe. 
13. Zgubinne dakumenty. 
14. Ogłoszenia prywatne. 


ł. zł 
OBWIESZCZENIE, Bal.ony gumawe 25 om" 1,36 
Wojewody Śląskiego Balany gummv,e 45 0111" 1.65 
Ba!ony gnI11O>\\',e 6n cm" 1.95 
z dllia 14 ,grud'nia 19iJiJ r. Gaza jadnf.ormawa 107< l m 1,90 
w sprawie ustalenia cen de.talicznych w sl)'fZedaży od- Gaza Jodoformowa IO'/r lj:J 11l 1,05 
ręcznei w apteka.ch. Gaza jodaformuwa 10'ft 1ft m 0.55 
Na mocy 
 376 ustę:p 2 OrdynacH Ubezpiecwllio- Gaza J.nd'Oformowa 10% da tamp. 5 m roI. 6,75 
wej -Rzeszy 'ustal'amlla niektóre aparaty, przyrządy Gaza airołowa l m 1.90 
lecznicze i materjały opatrunkowe dla wszy'stl{:ch a'P- Gaza airolowa 1f2 m 1,05 
te,k na ohszarze W a.i'ewÓdztwa ŚląskiegO' następujqoe Gaza airolawa 14 m 0,55 
ceny detaliczllc w sprzedaży adręcznej: Gaza dermatolawa i xero.f.nrm. l m: 1,50 
zł Gaza dermatalawa i xerOlf-nrm. 1,6 m 0.90 
Balsam mentolowy 5%-wy tuhach a zaw. Gaza dermatalowa i xc-rafnrm. 14 m 0,50 
w 1.10 
ok{)ło eo gr 0,75 Dren gumowy czerwany 
Aparaty do inhalacji 8,5,0 Gruszki stolcowe z kastką Nr. l 1,90 
Ba tyst BiiJlrota I 4,,30 Gruszki stnlyowe z kastką Nr. 2 2,25 
m Grusz,ki sta.Jcowe kastką Nr. 3 2,70 
Batys.t Billi rota 1
, 2,2,0 z 
m Gmszki stokowe kostką Nr. 4 3,00 
Batyst BiH'rota % m 1,20 z
		

/iv4408-1933-42-0002_0001.djvu

			474 


Gazeta Urzędowa Waj ew. Śląskiego. 


Nr. 42 


Gruszki stolcowe z kostką Nr. 5 . . 
Irygator komp!. na l litr z blachy cynk. 
Jedwa1b do szycia Nr. 1-3 - 1% m 
Jedwab do szycia Nr. 4-6 - 1 % m 
KatgU't Nr. 1-3 - 3 m . 
Katgut Nr. 4 
Kanka madczna kauczuKawa 
Kanka stolcowa 
Kurek . 
KOlI1ewka d.o nosa 
Kaczka do moczu dla mężczyzn 
Kaczka do. moczu ,dla kobiet 
MuślIn w metrach - 22 nitki - l rn 
Mu'ŚHn w metrach - 22 nitki - li:! m 
Muślin w metrach - 22 nitki - 14 m 
N apalecz ni'ki skórzane 
Okulary o.chro.nne z futerałem 
Odci
gacze. 'Pokarmu z rez. 
Opaski aczne twarde 
Opaski uszne 
Opaski brzuszne z sznurowadłem 
Opaski f.lanelowe 6 cm 
Opas'ki f.l.a:nel{)we 8 cm 
Opaski nanelawe 10 cm 
Opaski z gazy jodarf.orm. 4 Cm ] 0% 
Opaski z gazy j,adofarm. (j cm IO c c 
Opaski z gazy Jadoform. 8 cm 10'/£ 
Opaski z gazy jodoform. 10 cm 10% 
Opaski gipsowe w ,))'Uszkach 6 cm 
Opaski gipsawe w puszkach 8 cm . 
Opaski givsowe w ,puszkach 10 cm . 
Opaski gipsawe w puszkach 12 cm . 
Opaski gipsawe w puszkach 15 cm 
Opaski Ikambry,kawe 4 m x 6 cm 
Opaski kambrykowe 4 m x 8 cm 
Op'aski kambrykowe 4 m x 10 cm 
Opas'ki kambrykowe 4 m x ] 2 cm 
Opaski 'krochmalne 4 m x 6 cm 
Opaski krochmalne 4 m x 8 cm 
Opaski kmchimalne 4 m x 10 cm 
Opaski krochmalne 4 m x 12 cm 
Opaski muś!in.owe 22 nitki - 4 m x 4 cm 
O'Paslki J11'uśli!nawe 22 nitki - 4 m x 6 cm 
Opaski mu-śfinowe 22 nitki - 4 li X 8 cm 
Op.aski mU'śJ.inawe 22 nitki - 4 li X 10 cm 
Opaski muślinowe 22 nitki - 4 m x 12 cm 
Opaski muślinowe 22 nitki - 2% m x 4 cm 
Opaski mu'śHnawe 22 nitki - 2 1 12 m x 6 cm 
Opaski nmślinowe 22 nitki - 2 1 /2 m x 8 cm 
Opaski muślinowe 22 'nHki - 2% m x 10 cm 
Opaski muślinawe 22 nitki - 2% m x 12 cm 
Opaski muślinowe 22 nitki - 21j:! m x I
 cm 
Opaski Ina 'żYllaki loco Varicosan krajowe S cm 
Opaski na żylaki I{)Ca Varicosan krajowe 7 cm 
Opaski na żylaki laca Varicosan krajm,ve 10 cm 
Opaski aryginalne Varicasan 5 cm 
Opaski aryginalne Varicosan 7 cm 
Opaski ory,gina1lne Varicosa'11 10 cm 
Opaski na oparzemie małe Io.Co. Bardella kraj. 
Opaski na o.parzenie średnie !laca Bardel1a kraj. 
Opa'ski na oparzenie d'u'ż'e loco BardeJJ.a kraj. . 
Opaski 'na aparzenie arY'gi.na
ne Bardella małe 
Opaski na oparzenie aryginalne Bardella średnic 
Opas'ki 'na aparzenie aryginalne Bardella dl1że 
Opaski rupturawe l-stronne 
Opaski rupturowe Z-stronne 
Opaski ru:pturawe dla dzieci 


zł 
3,30 
4,50 
2,25 
2,25 
3,75 
3,75 
0,65 
0,30 
0,80 
0,17f<; 
.2,05 
2,20 
0,90 
0,45 
0.25 
0,45 
3.4D 
2,05 
0,40 
0.90 
6,00 
],10 
1.45 
1.80 
0,80 
1.
 
],55 
1.95 
1.30 
1,65 
2.10 
2,55 
3,00 
0.40 
0.50 
0.65 
0.75 
O"l'5 
0.45 
0.55 
0.65 
0.20 
0.25 
o.
 
0.45 
0.50 
0.1:2 
O,ló 
0.21 
0,,26 
0,32 
0,40 
1,50 
],10 
3,00 
6,75 
8,85 
12,60 
1.10 
1.50 
4.115 
.2.70 
4,65 
7,55 
3,60 
7,20 
3,00 


zł 
Opaski trykatawe 6 cm 1.65 
Opaski trykotowe 8 cm 2.20 
Opaski trykatawe 10 cm 2,70 
Opaskj trykotawe 12 cm 3,25 
Papier gutaperkowy 50 gr 2,70 
Palce gumawe . O.II 
Pędzelki . . . 0.15 
Pessaria (Hodge) do 80 mm . 1.60 
Pessaria (Hodge) ponad 80 mm Uf; 
Plaster kapsycynowy P. 
. 0,80 
Plaster karbolawy rtęciowy 0.60 
Przylepiec krajawy l Cm x l m 0,40 
Przy:Jepiec krajowy 2 cm x l 111 0.65 
Przylepiec kraja\vy .3 cm x l m 0,90 
Przy,lepiec krajawy 4 cm x I m 1.2D 
Przylepiec krajnwy 5 cm x l m 1,50 
Przylepiec krajowy 5 cm x 5 m 5.20 
Pręciki szklane . 0.05 
Rysiki men talowe w .oprawie .0.75 
Rysiki lapisawe w oprawie 0.45 
Rysiki Cu.prum suIt. w aprawie 1.20 
Strzykawki do uszu ze szkła z karkiem 0.95 

-trzykawki według Neissera 8 cm" 1.75 
Strzykawki według Neissera 10 cm" 1.95 
t"trzykawki według Neissera 12 cm" 2,40 
Strzykaw.ki według Neissera 15 cm" 2.70 
Su,spensQ>Tja kasowe 1.20 

usuensorja Neissera Langle.bcrta 6,00 
Susp'ensarja Sport ,1.90 
Tampony joddfarmawe .12 szt. 4.05 
Tampony jodo-farmawe ó szt. 2.20 
TampO'IlY z waty 12 szt. 3,00 
Tampony z waty 6 szt. 1.65 
Tampony z gazy jodo-farm. w/g Diirsella Nr. 1 RAO 
Tampony z gazy jadafarm. wIg f)Ursena Nr. la 4.50 
Tampo.ny z gazy jodofarm. wIg lliirsena Nr. 2 5,25 
Tampony z gazy lodafarm. wIr;:, Dilrse.lla Nr. 3 3.00 
Tampony z gazy jodofarm. aryg. Diirsen Nr. 1 17,35 
Tampony z gaz
T jodaform. oryg. Diirsen Nr. la Ro70 
Tampony z gazy jadofarm. aryg. Diirsen Nr. 2 ] 1.20 
Tampony z gazy jadafarm. oryg. Diirsen Nr. 3 RAO 
Termometry J.egalizowa.ne 2,25 
Wata f. 3 10 gr 0.15 
Wata f. 3 25 gr 0.30 
Wata f. 3 50 gr 0.55 
Wata f. 3 100 gr 1.00 
Wata f. 3 250 gr 2.40 
Wata f. 3 ::00 gr 4,fiS 
Wata f. 3 1000 gr . R40 
Wata drzewna (Jhwina) 10 gr 0.10 
Wata drzewna (lignina) 26 gr 0.15 
\\Tata drzewna (Ijg-nina) 50 gr O.?S 
Wata drzewna (ligni'na) Ira gr OA5 
Wata drzewna (lignina) 250 gr 1.0n 
Wata drzewna (lignina) 5no gr 1.
 
Wata drzewna (J
.\?:nina) 1000 .\?:r :t7
 
Wata z chlarkiem 7ela7a 10 gr 0.30 
Zakraplacze oczne 0.10 
Pawyższe ceny ahawiązu.ją od 1 st
{cznia 19.)4 r. 
Temsamem ceny, a'głaszane obwies7.czeni'em z dnia 
1 marca 1932 r. prLestają ohowią/ywać. 
Katawice. ,dnia 14 grudnia 1933 r. 
Wojewoda Śląski: 
w z.: 
(-) Dr. Saloni, 
W i c e w D j e wad a.
		

/iv4408-1933-42-0003_0001.djvu

			Nr. 42 


G.azeta Urzędowa WoIew. 
ląskiego 


475 


Urząd Ubezpieczeń 
na miasta Katowice 
Oddz. XVIiI. Ubezp. -2315/33. 


Katowice, dnia 14 grudnia 1933 r. 


w przedmiocie 


Ogłoszenie 
ustalenia wartości wynagrodzenia w naturze 
(
 160 Ordynacji Ubezp.) 


L.' 
b.1 


Rodzaj wynagrodzenia w naturze 


Wartość 
wynagro- 
dze nia 


Pełne wolne dzienne 11trzyma:nie bez mieszkania 
ap,ałn i oświetl'enia 


2 Pełne wolne dzienne 'Utrzymanie włącznie mie- 
szkanie, opału i aświe,tlenia 


3 100 kg węgla de'Putatawego 


4 1 m
 drzewa opaławe;ga 
5 lOQ 'kg 2y,ta 
6 100 kg pszenicy 
7 100 kg j.ęcZimienia 
8 100 kg owsa 
9 100 kg kartofli 
t Q 100 kg mąki żytniej- (70%) 
t t 100 kg mąki 'pszc;llnej (65%) 
12 1 litr mleka 
13 l kg masła 
14 l ha roli nieu;prawionej 
15 l ha roli u.prawIonej' 
16 1 ha łąki 
17 Pastwiska dla 1 szt. bydła 
18 l a ogrodu sadawn. wzgl. warzywno 
19 100 kg' siana 
2Q 100 kg slamy 
21 . 100 kg paszy dla kur 
22 Mieszkanie w domach czynszowych za 1 'pokój 
do 
'5 m 2 , rocZlnie 
23 Mieszkanie w damach czynszawych za pokój 
od 2S'------ÓU m 2 , rocznie 
24 Mi'eszKanie w wi:lIach lub w damacl1. przezna- 
czonych da 1I'żytku jednej rodziny, za 1 pakój 
rocz.nie 
25 1 Ośw:et'lenie elektryczne: 
w mieszko 1 .pakojiow. rocz.nie 
w mieszko 2-3 ,pakaJaw. rocznie 
w mieszko 4-5 pokoj{)w. mcznie 
w mieszko 6-8 pakajow. rocznie 


Ka,tegorja pracowników 


I. a) ,żeński,ej służby domowej' 
b) uczni (terminatorów) 
c) uczenic (terminatarek) 
d) i'/l'ny
h niSKa opłacanych sił roboczych 

np. dziewek) 
e) raibatników rolnych poniżej 19 lat żyda 
I H. a) męskiej sł'U.ż:by damawej 
b) ;parabków 
c) męski,ch .i ieńskich pomocników 
III. a) raibatników fachawych w rolnictwie 
b) urzędników mlniczych 
I. a) żeńskiej służby domowej 
b) uczni (terminatQrów) 
c) uczełlk (terminatore,k) 
d) innych nisko a,płacanych sił robaczych 
e) rahotni'ków rolnych poniżej 19 lat 'Życia 
H. a) męskiej służby damowd 
h) 'parobkÓw 
c) męskich i żeńskich pomacników 
HI. a) robot'11Iików ;fachawych w ra]nictwie 
b) urzędników roJ,niczych 
r. a) robotników (mbatnic) mllJliczych 
b) urzędn:ków rolniczych 
dla wszystkich kategoryj pracawników 


" " 


" 


" 


.. 


" 


,,, " 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


,. " 


" " 


" " 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" " 


" 


" 


" 


" 


" ., 


" 


., 


" 


" 


" 


" " 


., " 


" 


.. 


" 


" 


.. 


., 


" 


zł gr 


0.9Q 


1.1Q 
1.5Q 
1.90 


1.1 Q 


1.4Q 
1.80 
2.3Q 


2.65 
6.5Q 
16.00 
22.QQ 
16.QQ 
15.0Q 
3.50 
21.00 
31.QO 
Q.18 
2.50 
4Q.00 
13Q.OQ 
13Q.QO 
28.QO 
2.00 
5.QQ 
3.00 
8.00 


80.0Q 


100.0Q 


150.0Q 


28_QO 
48.0Q 
8Q.QQ 
160.00
		

/iv4408-1933-42-0004_0001.djvu

			476 


Gazeta Urzędowa Wajew. 
'Iąskiega 


Nr. 42 


L. 
b 


Rodzaj wYnagrodzenia w naturze 


Rodzaj t wyna
rodzenia w naturze 


War!ośf 
wynagro- 
dzenia 


zł gr 


26 Wolny apał: 
l pakaj. mieszko racznie 
2 pokaj. mieszko rocznie 
3 pokaj. mieszko 'rocznie 
I 5 pokoi. mieszko rocznie 
5
(j pokaj. mieszk. ro'cznie 
7-8 'P'okaj. mieszko rocznie 
27 \ Ubr.a'nie zawodowe (komplet) 
28 100 kg wieprza 


Jeżeli między pracodawcą i pr,acawnikiem wzg!. 
miGdzy związ.ki'em pracodawców i związkiem pracaw- 
ników zawarta został-a umawa. vrzewiduIąca wyna- 
grodzenie w p,aturze o warto'ści wy.ższej, aniżeli wy- 
żej ustalana, to. abawiązują \V miejsce pawyższyc!t 
stawek wartości umówiane. 


Urząd Waj.ewódzki 
ląski 
Wydział Rabót Plublicznych. 
Nr. RP. 33'2/9. Katowice, dnia 1.:3 grudnia 19.13 r. 
OGŁOSZENIE 
w sprawie wywłaszczenia gruntu skarbowego pod ulicę 
Katowicką w Królewskiej Hucie. 
Cdem ustalenia wysakaś,ci adszkadawania za ni- 
zeJ wyszczególniane a wywłaszczyć się majqce jaka 
grunt uliczny, .objęty prawnmac'nie ustalanemiJ.i.njami 
regu
acyj'\lemi ulicy Katawickiej w KróH-Iucie, grunty 
hędące własnaścią Skarbu Państwa Pal'skiega, zastą- 
p;oneg.o przez Dyrekcję Polskich Kopalń Skarbawy.ch 


dla wszystkich kategoryj prac.owników 
" .. " " 
.. .. " 
" " " 
" " 
" " " " 
dla urzędn. rolnych wzJ!:ł.. leśnych araz sz{)fer{)w 
" " " .. " 


60.00 
95.00 
140.00 
160.00 
185.00 
21000 
150.00 
120.00 


iPo.wyższe stawki abawiązują .od dllia 1 stycznia 
19.14 r. i wstępuj
\ w mi'ejsce stawek, agłoszollych w 
Ga7ecie UrzędDwej Wajew. 
1. Nr. 35 z dnia 19 pal- 
uzicrnika 193'1 r. 
Przewadniczący: 
(-) G a II a. radca miejski. 


3. 


na Górnym 
ląskll z siedzibą w Król-I-lticie, - zarzą- 
d.lam na vodstawie 
 25 ustawy a wywłaszczeniu nie- 
ruchamaści z dnia 11. czerwca 1854 r. (Zb. II. pr. Nr. 
16, str: 221-237) komisyjną rozprawę szacunkową na 
dzień 4. stycznia 1934 r. o godz. 10, z punktem zbar- 
nym dla cz
anków komisji w gmachu Magistratu mia- 
sta KrÓl-Huty i wzywam wszystkich zainteresaWa'l1ycJl 
w przedmiata'wej sprawie da strzeżenia swych vraw 
na wyznaczanym wy 2ej terminie z tem. że w razie 
niejawienia się na raz.p-rawę ustali się bez ich wsPół- 
dzialania wysakość adsLkoaawania i zarządzi. si.ę wy- 
płatę względnie złażenie da depozytu sądD\vega ad- 
naś,nej naIeżytości. 


Oznacienie gruntu według Oznaczenie gruntu Powierzchnia 
katastru wdg. księgi gruntawej .
>. ulegająca 
ci. W ł a Ś c I C I e ł 
 
 wyw łaszczeniu 
I 

y I Nr. parceli I Tom !Karta "'OC';! 
o.... 
....:I Gmina Gmina Q::'g. ha I I m 2 
ar 
1 Król-Huta 5 235-4j109 Skarb Państwa Polskiego Król-Huta I 50 1923 pole - 1 62 
zastąpiony przez Dyrekcjt; 
Polskich Kapalń Skarbo- 
wych na Górnym Śląsku 
z siedzibą w Król- Hucie. 


Komisarz wywłaszczeniowy: 
(-) S c li r a 111. I
eferendarz. 


4. 
STAROSTWO RiYBiNIOKliE. 
Nr. K. 2/10/6. Ryblliłk, dnia 13. gwdnia 1933 r. 
OGŁOSZENI!:: 
Wzywa się nas.tępujące oSDby da ipodjc;cia naka- 
zów (orzeczeń) kamych w Starastwie ryhnicki,cm 'Pa- 
kój Nr. 7 w godzinach urzęua'wych: 
1) Emanuel Świerczok, ostatnia zamieszkaly w 
Kańczycach, obecnie bez stałegO' mi'ejls'c,a 'Pobytu. Na- 
kaz karny Nr. K/2/27oSI. 
2) Henryk Ganzera, ostatnio zamieszkały w Kllll- 
rowi,e, abecnie pobyt nieznany, rze'kama w Gliwicach 
(Niemcy). Nakazy karne Nr. KI2/44, 73 i 80 araz arze- 
czenia karne Nr. K 2/16 i 32. 


3) Wu Chai Chu, ahywateI chiń,ski, ostatnio za- 
mieszkały w Ryhniku. albe,ony pabyt nieznany. Nakaz 
karny Nr. K. 2/34. 
4) Chen Chai Min, .ob yW a.t el ch i'11 ski. as1'ał'ni.o zam. 
w Rybniku. abecny pobyt niezna:ny. Na'kaz karny Nr. 
K. 2/14. " 
5) Be,szoner Fryderyk, asta.tni-o zamieszkały w Ja- 
strzc;bilJ i Hy'dllłt-owach, obe<:.ny pobyt nieznany. iNa- 
kaiy karne Nr. K. 2/20. 2 i 11. 
6) Franciszek Czenczek, .ostatnio zamieszkały w 
Wilczy Dalllej, .obecny p-obyt nieznany, rzekoma \V Gli- 
wicach (Niemcy). Nakaz :karny Nr. K. 2/16. 
7) Franciszek Moschko, .obywatel niemiecki, osta- 
tnia za'l11:eszkały w Rybnikn. obecnie rzekoma \Y G1i- 
wicaclI. Nakaz karny Nr. K. 2/:1065.
		

/iv4408-1933-42-0005_0001.djvu

			Nr. 412 


Gazeta Urzędowa W{)jew. Sla,,skiego 


47'7 


8) Franciszek Tham, astatnio zamieszkały w Ry- 
bnik!, obecnie rzekoma w Niemcz1e,ch, miej:scowość nie 
zna;na. Nakaz kamy Nr. K. 2/23. 
9) Paweł Wiera, ostatnto zamieszkały w Ry.bniku 
Pa.mszowiec. nbeClny 'pobyt nieznany, rzekoma we 
Francji. Nakaz karny Nr. K. 2/70. 
10) Albin Boroń, ostatnio zamiels:zkały w Król- 
Hucie, obecny ipabyt nieznany. Nakaz karny Nr. K. 2/50. 
11) Bonifacy Oleś, OIStatnia zamieszkały w .Ry,bmi- 
km, oboonie przeby:wa 'rzekoma w :Raciborzu (Niemcy). 
Nak;az :karny Nr. K. 2/3. 
12) Piotr CZYŻ, astatnio zamiesz'kały w Ragach, 
obecnie bez stałegO' miejsca zamieszkania, włoczęga. 
Nakaz karny Nr. K. 2/22. 
13) Stanisław Ba
tkowski, ostatnio. zrurnieszikały 
w !Ro.gach, o.becnie bez stałe
o. miei'sca po!bytu, włO'- 
częga. Nakaz 'karny Nr. K. 2/34. 
14) Robert Furch, ostatnio. zamieszkały w Szczy- 
gł(JIwtcach, {)lbecnie ,przebywa rzekomo. w Ni,emczc,ch, 
Orzeczenie kam-e Nr. K. 2/26. 
15) Józef Szmidt, (JISltatnio zamieszkały wiPszawie, 
ohe'Cl\li'e przebywa rzekamo w Radbo.rzu (Niemcy). 
Orzeczeni'e karne Nr. K. 2/187. 
16) Kaczmarczyk Wojciech, O'statnio zamieszkały 
w 'Rawniu, abecnie rzekomo w Niemczech. Orzeczenie 
kafl\le Nr. K 2/L 212 K. 
17) Cyranek Piotr. ostatnio zamieszkały w RybnI- 
ku, O'becnie -rzetkomo w Gliwicach. Nakaz karny N.r. 
K. 2/:1111 C. 38. 
18) Jan Gorza:w'ski olstatni.o zamieszkały w W 0'- 


szczycach 'P'O!W. ;P,szc,zyńsiki, obecnie hez stałego miejs- 
ca !pobytu. Nakaz karny Nr. K. 2/1. G. 2081. 
19) Drobny Henryk, oSltatnio zamieszkały w Ry- 
bniku, obeonie rzekoma w Twoflkowie 'pow. Radborz 

Nieatlcy). Nakaz karny Nr. 'K. 2/11. 39 D. 
20) Kandziora Wilhelm, OIsta'tnio z.amieszkały 'W 
Lipinach, Oibecnie bez stałego. pobyJtu. Na'kaz kamy Nr. 
K. 2/1. 195 .K. 
2'1) Kojdów Józef, ostatnio zamieszkały w Raź- 
d
iClnil1, o.beony poby;t niezna,ny. Nakaz kamy Nr. K. 
2/2316. 
2e') UUman Paweł. ostatnio zami'e.s.zkały w Chwa- 
łowicach, obecne lI11iejsce pobytu nieznane. Nakaz kar- 
ny l'J.r. K. 2/1. 3. U. 
23. Moric He,rbert, ostatnia zamieszkały w Be'ł'k,u 
oheclnie przebywa rzekomo w By,tomiu. Nakaz karny 

. 2/IN. 9. M. 
24) Kuś Ludwik, ostatnio zamieszkały w Marado.- 
wicach Górnych, abecne mieJsce 'pobytu nieznane. 
Nakaz karny Nr. rk. 1074. 
25) Rolnik Leon, ostatnia zam1elszkały w Boguci- 
cach, obecne jegO' miej,sce !pobytu niezn.ane. Nakaz kar- 
ny Nr. rk. 3491. 
26) Opawski Józef, astatnio. zamieszkały 'W Gotar- 
towicach, olbecne }ego miejsce pobytu nie znane. Na- 
kaz karny Nr. K. 2/1/112/0. 
27) Tomasz Józef, ostatnio zamieszkały w_ GoleJo- 
wie aibecni'e 'przebywa rzekamo w Niemczech. -Orze- 
czenie Nr. K. 2fl. 25/T. 
Za Starostę: 
(-) Dr. Grzelew.s.ki. 


STAROST A PSZCZYŃSKl. 
Nr. W. 18/8. 


5. 


OGŁOSZENIE 
Starosty powiatu p,szczyńskiego, dotyczące listy kolejności przy wykonaniu obowiązku dIostarczania ś.rod1ków 
przewozowych na rzecz wojska w czasIe Pokoju na rok 1934. 
Na zasadzi,e' 
 4-8 rozp. ,Mi'n. Spraw Wewn. i Min. Spraw Wa,j:sk. z ,dnia 29. VU. 1930. r. (Dz. U R. 
p. Nr. 58, Ipo.Z. 470) .o obawiązku .ctO'starczani.a środków pTzewazowych na rzecz wojska w czasie :po'k{)!ju (sa- 
mochadów, martacykli i rowerów) !podaję do p,aWlszechn'ej wiadomości listę ka:lejno.ści pa'siadaczy samochodÓw 
i 'l1lotocy:kIt powiatu ps.zczyńskiego, na których w myśl mz'P. Prez. R. P. z dn. 12. XI. 1927 r. Q obnwiązku 
do'starczeit1ia śradków iPT'zewazawych na rzelcz wo
ska w 'Czasie pokoju (Dz. U. R. p. Nr 102, poz. 883) c1ąIŻY 
nbowiąz,ek dastarczania wo:j:sku środków IjJ,rzewaz-o.wYlch w czasie p'akoj'u. 
W ciągu 2-ch tygodni od ,chwili odaszea1ia ,listy kał'einOlści w Gazecie Urzędowe} W 011. E;,ląskiego, 
aISoby zailnteresowane magą wna,sić do tut. Starostwa 'rekiJarnacj.e, co jednak nie wstrzymuje wej'ścia w ży- 
cie listy ko}iejmoś1ci z dniem 1 stycznia 1934 r. 
Pszczyna, dnia 4 grudnia 1933 r. 


Starosta: 
(-) Dr. Jar o. 's z. 


l. Fa. Koszycki i Liber. Bieruń Nowy - ŚI. 11385 - cięż. 
2. Łoskot Paweł, Bieruń Nowy - ŚI. 5>660 - motocykl bez 
wózka. 
3. Łoskot Paweł. Bieruń N. - ŚI. 5560 - motoc. bez wóz. 
l. Kulas Franciszek, Bieruń Stary - ŚI. 1161 - osobowy. 
2. Lokay Hubert, Bieruń Stary - ŚI. 1717 - osobowy. 
3. Koścink.iewicz Stanisław. Bieruń S1. - ŚI. 1907 - osobo 
4. Barcikowski Janusz inż., (Fa. Lignoza), Bieruń Stary, 
ŚI. 1028 - osobowy. 
5. Kielczewski Jerzy inż., (Fa. Lignoza), Bieruń Stary - 
SI. 1773 - osobowy. 

. Borek Piotr, Bieruf1 Stary - Śl. H66 - osobowy. 
7. Lignoza (Sp. Akc.), Bieruń Stary - ŚI. 2061 - osobowo 
8. Lignoza (SP. Akc.) Katowice, Dworcowa 13, Bieruń S1., 
SI. 2072 - osobowy. 
9. Dr. Rybok Wiktor, Bieruń .Stary - ŚI. 1533 - osobo 
lO. Dr. Rybok Wiktor, Bieruń Stary - ŚI. 3124 - os ob. 
11. Kulas Franciszek, Bieruń Stary - ŚI. 1l1-rr-- ciężar. 
12. Lignoza SP. Akc., Bieruń Stary - ŚI. 11424 - c1ężarow. 
13. Kozlowski Tadeusz, inż., Bieruń Stary - SI. 6723. - 
motocykl z wózkiem. 


14. Jasiński Stefan, inż., Bieruń' Stary - ŚI. 6738 - motoc. 
z wózkiem 
15. Kulas Waldemar, Bieruń Stary - Śl. 5772 - motocykl 
bez wózka. 
16. Noras Ludwik, Bieruń Stary - ŚI. 4689 - motocykl 
bez wózka. 
17. Kloń Józef, Bieruń Stary - ŚI. 4146 - motocykl b. w. 
18. Białka Wacław, Bieruń Stary - Śl. 4293 - motocykl 
bez wózka. 
19. Grabowski Jan, Bieruń Stary - SI. 5696 - motocykl 
bez wózka. 
20. Hudz;ikowshi Roman, Bieruń Stary - ŚI. 5904 - motoc. 
bez wózka. 
21. Terpiłowski Wacław, Bieruń Stary - ŚI. 4126 - motoc. 
bez wózka. 
22. F-a Lignoza, Bieruń Stary - ŚI. 5 - przyczepka. 
1. Ryszka AIfons, Bojszowy - ŚI. 5119 - motocykl b. w. 
1. Dalwig Nolda Eberhard, Borynia - Dwór - ŚI. 7547 - 
osobowy. 
1. Pastwa Paweł, Chełm - ŚI. 5785 - motocykl b. wózka. 
2. Radwański Piotr, Chelm - ŚI. 5800 - motocykl b. w.
		

/iv4408-1933-42-0006_0001.djvu

			47<9 


Gazeta Urzędowa Woj'ew. Ślą,skiego 


Nr. 42 


I. W'ildner Emanuel, (;wiklice - SI. 5641 - mota cykl b. w. 
I. janasz Antoni, Frydek - SI. 51,67 - motoc. b. wózka. 
I. Pisarek Paweł, Gardawice - SI. 5533 - matoc. b. w. 
I. Burkówna Marja, Goczałkowice Zdrój - SI. 7716 - 
osobowy. 
2. Burek Michał. Gaczałkowice Zdrój - ŚI. 10168 - pół- 
ciężarawy. 
3. Dz.ida Anastazy, Gaczałkawice Zdrój - ŚI. 5479 mo- 
tocykl bez wózka. 
4. Kokot Wilhelm, Goczalkowice Zdrój - Śl. 4270 mo- 
tocykl bez wózka. 
5. Karuga ,Wincenty, Gaczałkowice Zdrój - SI. 5299 - 
motocykl bez wózka. 
6. iPitlok Alajzy, Gaczałkowice Zdrój - ŚI. 532] - mo- 
tocykl bez wózka. 
l. Nerbas jan, Galasawice - ŚI. 5109 - matoc. b. wózka. 
2. KowaJi.k Robert, Golasawice - SI. 4076 - motoc. b. w. 
I. Kranczoch Karol, Góra-Dwór - ŚI. 3831 - osobowy. 
2. .obracki Juljusz, Góra - ŚI. 763 - asabowy. 
I. Lukas Robert, >Gostyn - SI. 5537 - motocykl b. w. 
I. Harolos Rudolf, Hałdunów - ŚI. 1341 - osabowy. 
2. Mansel Ryszard, Hołdunów - ŚI. 11055 - ciężarowy. 
3. Schneider józef, Hołdunów - ŚI. 11071 - ciężarowy. 
4. Schneider józef, Hołdunów - ŚI. 92 - przyczepka. 
L Wallis Walenty, lmielin - ŚI. 11617 - ciężarowy. 
2. Kurja Biskupia Katawice, lmielin - Śl. 11104 - ciężar. 
3. Gaszcz Józef, Imielin - ŚI. 5315 - motocykl b. wózka. 
4. Kaczmarski Paweł, Imielin - SI. 4243 - motoc. b. w. 
5. Panic jan, Imieł.in - ŚI. 4888' - motocykl bez wózka. 
6. Szewczyk Antoni, I.mielin - ŚI. 4189 - motacykl b. w. 
7. Szewczyk Maksymiljan, ImieLin - ŚI. 4438 - matocykl 
bez wózka. 
8. -Wallis Walenty, Imielin - ŚI. 83 - przyczepka. 
9. Kur,ja Biskupia Katawice, lmielin - ŚI. 80 - przyczepka 
10. jochemczyk Józef, lmielin - ŚI. 105 - przyczepka. 
I. Mansel Elfreda, jaraszowice - ŚI. 5527 - motocykl 
bez wózka. 
1. Barteczka PaHkarp, Jarząbkowice - ŚI. 5624 - matoc. 
bez wózka. 
l. Krenczyk jan, Kamionka - ŚI. 11631' - Clęzarowy. 
1. Kowalik Ludwik, Kobiór - ŚI. 11038 - ciężarowy. 
2. Fa Trwałe Drog,i Warszawa, Kobiór - Śl. 1158>2 - cięż. 
3. Gliniarz jan, Kobiór - ŚI. 4286 - motocykl b. wózka. 
4. Krzywda Edward, Kobiór - SI. 5961 - motocykl b. w. 
5. Matera Paweł, \Kobiór - ŚI. 5963 - mato cykl b. wózka 
6. Ulbrych Gotfryd, Kabiór - ŚI. 5342 - motocykl b. w. 
7. Kawalik Ludwik, Kobiór - ŚI. 136 - przyczepka. 
I. Bywalec Jan, Kosztowy - ŚI. 4731 - motocykl b. w; 
I. Macha Adolf, Krasowy - ŚI. 10682 - półciężarowy. 
2. Bażek Alojzy, Krasawy - ŚI. 5549 - mato cykl b. w. 
3, Bożek Raman, Krasowy - ŚI. 5662 - motacykl b. w. 
4. Fitzek Otylja, Krasawy - ŚI. 5275 - matocykl b. w. 
I. Świerkot Wilhelm - Kryry - ŚI. 1667 - asobowy. 
I. Ziebura Franciszek, .Krzyżowice - ŚI. 5870 - matacykl 
bez wózka. 
1. Craca Marjan. Lędziny - ŚI. 2570 - osobowy. 
2. Wanot józef, Lędziny - ŚI. 10842 - asobowy. 
3. Dyr. Kop. Ks. Pszczyńskiego Katowice, Lędzinv Śl. 
11356 - ciężarowy. 
4. Dyr. Kop. Ks. Pszczyńskiega Katowice, Lędzinv ŚI. 
11357 - ciężarowy. 
5. Dyr. Kop. Ks. Pszczyńskiego Katowice, Lędzinv ŚI. 
11358 - ciężarowy. 
6. Dyr. Kop. Ks. Pszczyńskiego Katowice, Lędziny ŚI. 
11360 - ciężarowy. 
7. Dyr. Kap. Ks. Pszczyńskiego Katawice, Lędzinv ŚI. 
] 1361 - ciężarowy. 
8. Bortel Jan Papracany, Lędziny (Kapalnia) - ŚI. 11112 
ciężarowy. 
9. Schaal Herman, Lędziny - ŚI. 11557 - ciężarowy. 
10. Miczka .1 ózef, Lędziny - ŚI. 4661 - motocykl b. w. 
11. Kop. "Szyby Piast", Lędziny - ŚI. 27 - przyczepka. 
12. Kop. ..Szyby Piast", Lędziny ŚI. 28 - przycze-pka. 
13. Kop. "Szyby Piast", Lędziny Śt 29 - przycze,pka. 
14. Kop. "Szyby Piast", Lędziny SI. 30 - przycze'pka. 
15. Kop, "Szyby Piast", Lędziny ŚI. 31 - przyczepka. 
16. Kap. "Szy.by Piast". Lędziny ŚI. 128 - przycze,pka. 
1. "Oswag" SP. Akc., Łaziska Górne - ŚI. 1183 - os ob. 
2. "Oswag" SP. Akc., Łaziska Górne - ŚI. 2256 - asob. 
3. "Oswag" SP. Akc.. Wyry, Łaziska Górne - SI. 3775 - 
osobowy. 
4. Elektrownia Okręgu Ligota - Piatrawice. Łaziska Górne, 
{Kopanina) - ŚI. 3US - osobowy. 
5. Elektrownia OkręgU Ligota...Piotrowice, Łaziska Górne, 
ŚI. 3]29 - osobowy. 


SI. 2305 
Śi. 3622 


6. Zakłady Elektro Sp. z a. p., Łaziska Górne 
osobowy. 
7. Zakłady Elektro Sp. z a. p., Łaziska Górne 
osabowy. . 
8. Kietzka Franciszek, Łaziska Górne - ŚI. 7411 - asob. 
9. Dibon Karol. Łaziska Górne - Śi. 3453 - osobowy. 
10. Dr.Namysłowski jan, Łaziska Górne-Śi. 3414-asob. 
11. Dr. Fiala Roman. Łaziska Górne - Śi. 3437 -- osobowy 
12. Elektrownia Okręg, Ligota, Łaziska Górne (Kapanina) 
ŚI. 10645 - półciężarawy. - 
]3. Altberg józe,f, Łaziska Górne - ŚI. 4317 - motacykl 
bez wózka. 
14. Dr. Fiala .Roman, Łaziska Górne - ŚI. 5223 - motacykl 
bez wózka. 
15. Biolik Antoni, Łaziska Górne - ŚI. 4996 - motoc. b. w. 
16. Breulich Józef, Łaziska Górne - ŚI. 4319 - matocykl 
bez wózka. 
17. Breulich Maksymiljan, Łaziska Górne - Śl. 5'602 - mo- 
tocykl bez wózka. 
]8. Hattwich Oskar, Łaziska Górne - ŚI. 4302 - motocykl 
bez wózka. 
]9. Jadasz Teafil, Bujaków, pow. Rybnik. Łaziska Górne - 
ŚI. 580'4 - motocykl bez wózka. 
20. Karwot jan, Łaziska Górne - ŚI. 5277 - motoc. b. w. 
21. Kiecka Augustyn, Łaziska Górne - SI. 5349 - matac. 
bez wózka. 
22. Leśnik Alajzy, Łaziska Górne - ŚI. 5744 - mot. b. w. 
23. Nazarewicz 'Wiktor, Łaziska Górne - ŚI. 5575 -motoc. 
bez wózka. 
24. Rybol :Bernard, Łaziska >Górne - ŚI. 4260 - motacykl 
bez wózka. 
25. Stańczyk Władysław, Łaziska Górne - ŚI. 4133 -ma- 
tacykl bez wózka. 
26. Wojtek Józef, Łaziska Górne - ŚI. 4813 - motoc. b. 
. 
1. Dyr. Kop. Ks. Pszczyńskiego, Łaziska Średnie SI. 
1714 - asabowy. 
2. Dyr. Kop. Ks. Pszczyńskiega, Łaziska Srednie - śt 
7731 - osabowy. 
3. Ins'Pekcja Kop. IKs. Pszczyńskiego. Łaziska Średnie _ 
SI. 2552 - osobowy. 
4. Bartomek Rudolf, Łaz,iska Średnie (Kopalnia Waleska) 
ŚI. 7243 - osobowy. 
5. Ins'Pekcja Kap. ,Ks. Pszczyńskiego, Łaziska Średnie 
ŚI. 11236 - ciężarawy. 
6. Inspekcja Kop. Ks. Pszczyńskiego, Łaziska Średnie 
'sI. 11237 - ciężarowy. 
7. Sikora Jan, Łaziska Srednie - ŚI. 11254 - ciężarowy. 
8. A. Ga'brysch, Wyry, Łaziska Średnie - SI. 4118 - mo- 
tocykl bez wózka. 
9. Korbel jan. Łaziska Srednie - SI. 4845 - matocykl 
bez wózka. 
10. Kucharczyk Piotr. Łaziska Srednie - ŚI. 5354 - motoc. 
bez wózka. 
]1. Litek ,piotr, Łaziska Srednie, - ŚI. 5769 - motoc. b. w. 
12. Mentner Alfred, Łaziska Średnie - ŚI. 53,57 - motocykl 
bez wózka. . 
13. Piontek Franciszek, Łaziska Srednie - SI. 4664 - mo- 
tocykl bez wózka. 
14. Sikora Jan, Łaziska Średnie - SI. 4374 - motoc. b. w. 
15. Insp. Kap. Ks. Pszczyńskiego, Łaziska Średnie - ŚI. 22 
Przyczepka. 
16. Insp, Kop. Ks. Pszczyńskiego, Łaziska Średnie _ ŚI. 23 
,przyczepka. 
Sikora jan, Łaziska Średnie - ŚI. 117 - przyczepka. 
Wlróbel Gerhard, Mikołów - ŚI. 1979 - asob. (pubI.) 
Bochnik Artur, Mikołów - SI. 7236 - osobawv. 
Bojdoł Karol, Mikołów - 'sI. 7554 - asobowy" 
Buchcik Paweł. Mikołów - ŚI. 2527 - osobowy. 
Wacka Augustyn, Mikołów - SI. 9270 - osobowy. 
Schittko Karol, Mikołów - 1591 - osobowy. 
Schittka Karol, Mikołów - SI. 2647 - osobowy. 
Wocka Józef, Mikołów - SI. 9281 - osobowy. 
Bulowski Brunon. Mikołów - SI. 7228 - osobowy. 
Besuch Józef, Mikotów - SI. 7894 - osobowy. 
Wyżgoł Aleksander, Mikałów - SI. ]033 - osobowy. 
Klement Hugon, Mikołów - ŚI. 3342 - osobowy. 
Weisenberg jerzy, Mikołów - ŚI. 2878 - osobowy. 
Sojka Wł1helm, Mikołów - SI. 2]96 - asobowy. 
Rozsypoł Leon. Mikołów - SI. 3540 - osobawy. 
Hajduk Berta, Mikołów - ŚI. 3211 - osobowy. 
Zeumer Heinz, inż., Mikołów - ŚI. 3959 - osobowy. 
Polsko - Angielk. Dom Handlowy, Warszawa (Engemee- 
ring ,i Merkonti1e Olaf Sander), Mikołów - SI. 14]6 - 
osobowy. ' 
]9. C. H. Dittrich (Fa pap.), Mikołów - ŚI. 3-899 - osobowo 


17. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8- 
9. 
10. 
11. 
12. 
B. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.
		

/iv4408-1933-42-0007_0001.djvu

			Nr. 4i2 


Gazeta Urz.ędO'wa Woj-ew. Sląskieg-o 


479 


20. F-a ,K. Miarka (SP. Wydawn.), Mikotów - SI. 1437 - 
osobowy. 
21. l
órnosl. Zw. Przem. Górniczo-Hutniczy, Katowice, Mi- 
kotów - SI. 3772 - osobowy. 
22. E. Grlitz, Mikotów - SI. 7848 - osobowy. 
23. F-a Schittko Karol, Mikotów - SI. 10986 - vółciężar. 
24. Sojka Wilhelm, Mikotów - SI. 10799 -' ,pótciężarowy. 
25. Pieprz Dawid, Mikotów - SI. 12909 - motoc. transport. 
26. Górny Wiktor, Mikotów - SI. 11179 - ciężar,owy. 
27. 'Wróbel Franciszek, Mikotów - SI. 11021 - ciężarowy. 
28. Bartnik Juljusz, Mikotów - SI. 11125 - ciężarowy. 
29. Wocka Augustyn, Mikotów - SI. 11728 - ciężarowy. 
30. Wocka Józef, Mikotów - SI. 11655 - ciężarowy. 
31. ,Rozsypot Anna, Mikotów - SI. 11311 - ciężarowy. 
32. We.issenberg Jerzy, Mikotów - SI. 11343 - ciężarowy. 
33. Krenczyk Wiktor, Mikołów - SI. 11648 - ciężarowy. 
34. Fa. Dr. H. Zeumer (fa. hem.), Mikotów - SI. 11362 - 
ciężarowy. 
35. Koppel Robert, Mikotów - SI. 6785 - motoc. z wózk. 
36. Mostowy Marjan, Mikołów - SI. 6739 - motoc. z wózk. 
37. Dr. Rychter Edward, Mikotów - SI. 6698 - motocykl 
z wózkiem. 
38. Fritz Pawet, lek. wet., Mikotów - SI. 6681 - motoc. 
z wózkiem. 
39. Berg 'Wilhelm, M.ikotów - SI. 5,679 - motoc. b. wózka. 
40. Cehak Kazimierz, Mikotów - SI. 4250 - motoc. b. w. 
41. Cieślik Bernard, Mikotów - SI. 4222 - motoc. b. w. 
42. Dejas Pawet, Mikolów - SI. 5313 - motoc. bez wózka. 
43. Draga Józef, Mikotów - SI. 5742 - motoc. bez wózka. 
44. GraHich Artur, Mikotów - SI. 5472 - motoc. b. w. 
45. Grzesik Jan, Mikotów - SI. 434'9 - motoc. b. w. 
46. Gruchol Ryszard, Mikotów - SI. 5377 - motoc. b. w. 
47. Holeczek Pawet, Mikolów - SI. 4474 - motoc'. b. w. 
48. Jurasz Dominik, Mikotów - SI. 4268 - motoc. b. w. 
49. Kasprowski Ludwik, Mikotów - SI. 5327 - mot. b. w. 
50. Kaizer Karol, Mikotów - SI. 5922 - motoc, b. w. 
51. Ksiondz Frandszek, Mikotów - SI. 4826 - mot. b. w. 
52. IKurzak Jan. Mikotów - SI. 5725 - motoc. bez wózka. 
53. Kurzak Jan, Mikotów - SI. 4014 - motoc. bez wózka. 
54. Mucha Edmund, Mikotów - SI. 5903 - motoc. b. w. 
55. Prokop Gerhard, Mikotów - SI. 5846 - motoc. b. w. 
56. Roleder Ernest, Mikolów - SI. 5305 - motoc. b. w. 
57. Swoboda Tomasz, Pszów, ,pow. Rybnik - SI. 5157 - 
motocykl bez wózka. 
58. Tobolski Mieczystaw, Mikotów - SI. 4902 - mot. b. w. 
59. Wantota Jan, Mikotów - SI. 4314. - motoc. b. wózka. 
60. Wieczorek Advlf, Mikotów - SI. 5447 - motoc. b. w: 
61. Wocka (centr. samoch.), Mikotów - SI. 4699 - motoc. 
bez wózka. 
62. Wróbel Franciszek, Mikotów - SI. 5525 - motoc. b. w. 
63. Ze um er Heinz (inż.), Mikotów - SI. 4707 - mot. b. w. 
64. Ziebro Berthol'd, Mikotów - SI. 5637 - motoc. b. w. 
65. Zielonka Józef, Mikotów - SI. 4309 - motoc. b. w. 
66. Górny Franciszek, Mikotów - SI. 137 - przyczepka. 
67. Wocka Józef, Mikotów - SI. 93 - przyczepka. 
68. Krenczyk Wiktor, Mikotów - SI. 131 - przyczepka. 
69. Wocka Augustyn, Mikotów - SI. 162 - przyczepka. 
1. Schuster Konrad, Mokre - SI. 1391 - osobowy. 
2. Giesche SP. Akc., Katowice, Mokre - SI. 3;990 - os ob. 
3. Bonczyk Wilhelm. Mokre - SI. 4448 - motoc. b. wóz. 
l. Piest Karol, Murcki - :SI. 1515 - osobowy. 
2. Goj Józef, Murcki - SI. 1726 - osobowy. 
3. Dyrekcja Kop. Ks. Pszczyńskiego, Katowice. Murcki 
SI. 2563 - osobowy. 
4. Dyrekcja K{)p. Ks. Pszczyńskiego, Katowice. Murcki 
SI. 12605 - traktor. 
5. Dyrekcja Kop. Ks. Pszczyńskiego, Katowice, Murcki 
SI. 12607 - traktor. 
6. Mrukwa Jan. Murck.i - SI. 6501 - mot oc. z wózkiem. 
7. Vielhauer Edward, Murcki - SI. 5943 - motoc. b. w. 
8. Hennek Herbert. Murcki - SI. 4350 - mot,oc. ,b. w. 
9. Drucik Rufin, Murcki - SI. 4018 - motoc. bez wózka. 
10. Nyga Wincenty. Murcki - SI. 4376 - motnc. b. wózka. 
11. Zając Brunon. Murcki - SI. 4886 -- motnc. bez wózka. 
12. Nagórski Zygmunt. Murcki - SI. 4208 --- 1T'0t,OC. b. w. 
13. Dyrekcja ,K{)P. Ks. Pszcz
Tńskiego Katowice MI/rcki 
SI. 69 - przyczepka. 
14. Dyrekcja Kop. Ks. Pszczyńskiego Katowice. Murcki 
SI. 70 - przycze'Pka. 
15. Kopalnia Emanuel, Murcki - SI. 24 - przyczepka. 
16. Kopalnia Emanuel, Murcki - SI. 25 - przyczepka. 
1. Adamczyk Jan. Omontowice - SI. 5198 - motoc. b. w. 
2. Sittek Adolf, Ornontowice - ,SI. 4467 - m{)toc. b. w. 
1. Nicdobecka Barbara. Orzesze - SI. 7849 - osob{)wy. 
2. Dr. Kalus Jerzy, Orzesze - SI. 1002 - osobowy. . 


3. Ritschewald Kurt, Orzesze - SI. 10970 - pótcię
. 
4. Wfieczorek Eryk, Orzesze - SI. 10118 - pótciężarowv. 
5. Bielowski Edward, Orzesze - SI. 4213 - motoc. b. w. 
6. BrDda Józef, Orzesze - SI. 4285 - motoc. b. wózka. 
7. Draszczyk Hemyk, Orzesze - SI. 455.5 - motoc. b. w. 
8. Gburek Alojzy, Orzesze- J aśkow.ice - SI. 5603 - mo- 
tocykl bez wózka. 
9. Grzegmczyk Ernest, ,Orzesze - SI. 5264 - motoc. b. w. 
10. Hornisz Augustyn, Orzes.ze-Jaśkowice - SI. 5968 - 
motocykl bez wózka. 
11. Michalski Wilhelm, Orzesze - SI. 433,9 - motoc. b. w. 
13. Pająk Augustyn, Orzesze-Stara Szklarnia - SI. 5303 - 
motocykl bez wózka. 
14. Wiatr Jan, Orzesze - SI. 4966 - motoc. bez wózka. 
15. Dr. Filasiewicz, Orzesze - SI. 5979. - motoc. b. w. 
1. Kowalczyk Maksymilian. Panewnik - SI. 7740 - osobo 
2. Gawarzewski Wawrzyniec, Panewnik - SI. 5828 - mo- 
tocykl bez wózka. 
3. Mendrys Stanisław. Panewnik - SI. 5832 - mot. b. W. 
4. OJeś Stanistaw, Panewnik - SI. 43J8 - motoc. b. w. 
1. Machalica Franciszek. Tychy, Paniowy - SI. 10832 - 
pótc.iężarowy. 
2. ,Bi5ku;\Jek Wilhelm, Paniowy - SI. 4373 - matoc. b. W. 
3. Proksz Glinter, Paniowy - SI. 4287 - mot oc. b. W. 
1. v. Reitzenstein Karol Ego'Il, (barDn), Pawtowice - SI. 
317.2 - osobowy. 
2. v. Reitzcnstein Jan (barDn), Pawtow.ice - SI. 3727 - 
osobowy. 
3. Dr. Scheja Szymon, 'Pawlowice - SI. 3852 - osobowy. 
4. Nowak Jan. Pawtow.ice - SI. 11670 - ciężarowy. 
5. Spółdzielnia Mleczarska, Paw to wice - SI. 11613 - cięż. 
6. Bronny Brunon, Pawtowice - SI. 47.26 - motoc. b. W. 
1. Szuta Robert. P,ielgrzymowice - SI. 3479 - osobowy. 
2. Michalik KarDI, Pielgrzym{)w.ice - SI. 5657 - mot. b. W. 
1. Nowak Augustyn, Piotrowice - SI. 3421 - osobo pubI. 
2. Skrzydto Emanuel, Piotrowice-,Kostuchna - SI. 1610 - 
osobowy. 
3. Ochot Jan, Piotrowice - SI. 7639 - osobowy. 
4. Kotodz,iej Marja. Piotrowice-Ochojec - SI. 7081 - osobo 
5. Skrzydło W;iktor, Piotrowice-Ochojec - SI. 7626 - os. 
6. Skrzydto Jan, Piotrowice-Kostuchna - SI. 10160 - 
półciężarowy. 
7. Haśnik Augustyn. Piotrowice-Kostuchna - SI. 10114 - 
pólciężarowy. . 
8. Krasoń Adolf, Pi{)trowke - SI. 11417 - ciężarowy. 
9. Andrzejewski Waclaw, PiotrDwice - 
I. 5195 - moto- 
cykl bez wózka. 
10. Czai"'Ski .Mieczystaw, iPiotrowice - .sI. 4026 - motocykl 
bez wózka. 
11. Krasoń Adolf. Pi.otrowice - SI. 5146 - motoc. b. w. 
12. Krenzel Robert. Piotrow.ice-Kostuchna - SI. 5781 - 
motocykl bez wózka. 
13. Stanieczko Teod.or, Piotrowice - SI. 4027 - mot. b. W. 
14. Koziot Aleksander. Piotrowice-Ochojec - SI. 144 - 
przyczepka. 
1. Fabryka Miazgi drzewnej i tektury, P.odlesie-Kostuchna 
SI. 3874 - osobowy. 
2. Sląski Przemyst Cynkowy, Podlesic-Kostuchna - SI. 
1718 - osolbowy. 
3. Dyrekcja Kop. Ks. Ps.zczyńskiego Katowice, Podlesie- 
Kostuchna - SI. 11355 - ciężarowy. 
4. Fa. Miazgi drzewnej i tektury, Podlesie-,Kostuchna - 
SI. 11279 - ciężarowy. 
5. Sten cel Jan, Podlesie-K{)stucIma (Kol. Boera) - SI. 4758 
motocykl bez wózka. 
6. Stabik Reinhold. Podlesi'e - 
1. 45913 - motoc. b. w. 
7. Cipa Pawet, Podlesie - SI. 4375 - motoc. bez wózka. 
8. Jawńczyk Alę]{sander, Podlesie, - SI. 4233 - mot. b. W. 
9. Jędrzejak Czestaw, Podlesie - 4773 - motoc. b. w. 
1. PitIok Katarzyna, Porę,ba - SI. 1104 - osob.owy. 
2. Landzik Adolf, Poręba - SI. 4977 - motocykl. b. w 
1. Lengsfeld Emilja, Ps.zczyna - SI. 3329 - osobowy. 
2. Tomala Józef, Pszczyna - SI. 3668 - .osobowy. 
3. Czysz Pawel, Pszczyna - SI. 1085 - os{)bowy. 
4. Michalik Jan, Pszczyna - SI. 3450 - {)sobowy
_ 
5. Prokop Alojzy, Pszczyna - SI. 3319 - osobowy. 
6. Liszka Grzegorz, Pszczyna - SI. 78.22 - sobowy. 
7. Dr. Hochberg Jan Henryk ks. Pszczyński, Pszczyna 
SI. 3683 - {)sobowy. 
8. Dr. Hochberg Jan Henryk ks. Pszczyński. Pszczyna 
SI. 3849 - osobowy. 
9. ,Kosterlitz Maks, Pszczyna - SI. 7027 - osobowy. 
10. Gener. Dyr. Ks. Pszczyńskiego, Pszczyna - SI. 1011 
osobowy.
		

/iv4408-1933-42-0008_0001.djvu

			Gazeta Urzędowa Wojew. Ś'ląskiego 


480 


11. Gener. Dyr. Ks. Pszczyńskiego, Pszczyna - SI. 1738 
asabowy. 
12. Dr. Pałka Marjan, Pszczyna - ŚI. 1738 - as obawy. 
13. Loska Franciszek, Pszczyna - SI. 1974 - asobowy. 
14. Dyr. Kap. Ks. Pszczyńskiega, Katowice, Pszczyna (Za- 
mek) - SI. 23163 - asobawy. 
1,5. Dyr. Kop. Ks. Pszczyńskiega, Katawice. Pszczyna (Urz. 
leśny ks. pszcz.) - SI. 7540 - osabowy. 
16. Fir.ma ..
undarne:nt" Pszcz¥'1la - SI. 777>6 - osobawy. 
17. SOjka Pwtr, .Pszczyna - SI. 3529 - osabawy. 
U\. Dr. Busse Erwin, Pszczyna - Śl. 7405 - asabowy. 
19. Dr. Golus Teofil, Pszczyna - ŚI. 2635 - osobowy. 
20. Dr. Cichy Maksymiljan, Pszczyna - ŚI. 7404 - asab. 
21. Dr. Leśniawski Zygmunt, Pszczyna - SI. 7429 - osobo 
22. Schindler Paweł. Pszczyna - ŚI. 10104 - półcięż. 
23. Czyrzykawa Stefanja, Pszczyna - SI. 10751 - półcięż. 
24. Plintowa Marta, Pszczyna - ŚI. 1,2445 - ciężarowy. 
25. Friedlcnder Phmp & Bauer Izydor, Pszczyna - ŚI. 
11482 - ciężarowy. 
26. Błąkała Alojzy, Pszczyna, - ŚI. 11>634 - ciężarowy. 
27. Chrobokowa Franciszka. Pszczyna - SI. 11441 - cięż. 
28. Herman Franciszek, Pszczyna - SI. 6655 motocykl 
z wózkiem. 
29. Śliw.iński Ryszard, Pszczyna - SI. 6751 - matocykl 
z wózkiem. 
30. Chrobok Józef, Pszl:zyna - Śl. 5683 - motoc. bez w. 
31. Prokop Alojzy, Pszczyna, - ŚI. 4891 - motoc. b. w. 
32. Maniura Jerzy, Pszczyna - SI. 4628 - motac. b. W. 
313. Tatar Paweł, Pszczyna - ŚI. 4720 - matoc. b. W. 
34. Pająk Ludwik, Pszczyna - ŚI. 5411 - motoc. b. w. 
35. Wildner Antoni. Pszczyna - ŚI. 4279 - motoc. b. w. 
36. Bartecki Józef, 'Pszczyna - ŚI. 4383 - matoc. b. w. 
37. Janosz Stefan, Pszczyna - SI. 4345 - motoc. b. w. 
38. Niemiec Jć>zef, Pszczyna - SI. 5593 - motocykl b. w. 
39. Czembor Walter, Pszczyna - ŚI. 4004 - motoc. b. w. 
40. Cyrzyk Rudolf, Pszczyna - ŚI. 4104 - motoc. b. W. 
41. Karmański Aleksander, Pszczyna - Śl. 5393 - motoc. 
bez wózka. 
42. Schwerthalter WHhelm. Pszczyna - ŚI. 4156 - moto- 
cykl ,bez wózka. 
43. Pająk Ernest, Pszczyna - ŚI. 4340 - motoc. b. W. 
44. Pietrzyk Jan, Pszczyna - ŚI. 412016 - motoc. b. W. 
45. Mf1Uer Wilhelm, iPszczyna - Ś\. 4290 - motoc. b. W. 
46. Kafka Ludwik, Pszczyna - SI. SS13 - motoc. b. w. 
47. Pietruszewicz Józef, ¥>szczyna - ŚI. 55083 - mot. b. W. 
408. Kotajny Franciszek, Pszczyna - ŚI. 4341 - mot. b. w. 
l. Pawliczek Karol, Bciernie - SI. 3573 - osabowy. 
1. Mainusch Leon. Śmiłowice - SI. 31825 - motoc. b. w. 
2. Wesoły Józef, Śmiłowice - ŚI. 5755 - motoc. b. w. 
1. Skrzypczyk Antoni, Starawieś - ŚI. 4696 - mot. 'b. w. 
l. Spyra WHhelm, Studzionka - ŚI. 4816 - motoc. ,b. w. 
l. Marasz Józef, Suszec :...- SI. 5710 - motoc. bez wózka. 
1. Michalik Alajzy, Szeroka - ŚI. 4139 - matoc. ,b. w. 
l. Schulze Arnold, Tychy-Czułów - ŚI. 3126 - . osobowy. 
2, Schulze Arnold, Tychy-Czułów - ŚI. 3459 - osobowy. 
3. Browar Książęcy, Tychy - SI. 2067 - osobowy._ 
4. Browar Książęcy, Tychy - ŚI. 2303 - osobowy. 
5. Hinze Konrad, Tychy - SI. 7.293 - osobowy. 
6. Dyr. Dóbr Ks. Pszczyńskiego, Tychy - Ś\. 7726 - as. 
7. GórnośI. Fabryka Celulozy Pap., Tychy-Czułów - ŚI. 
1516 - osobowy. 


Nr. 42 


8. Brawa,r Obywatelski, Tychy - SI. 1419 - asobowy. 
9. Dr. Richter Wilhelm. Tychy - SI. 7574 - osobowy. 
lO. Dr. med. N. Krusche. Tychy - ŚI. 7628 - .osobowy. 
11. Dr. Kryrticki Stefan, Tychy - ŚI. 7170 - m,obowy. 
12. Fa. Delta Fabr. czekolady, Tychy - ŚI. 10722 - półcięż. 
B. Górnośl. Fabryka Celulozy Pap., Tychy-Czułów - ŚI. 
10648 - półciężarowy. 
Browar Książęcy, Tychy 


- SI. 11201 - ciężarowy. 
SI. 11202 - ciężarowy. 
SI. 11203 - ciężarowy. 
Śl. 11207 - ciężarowy. 
ŚI. 11208 - ciężarowY. 
SI. 11209 - ciężarowy. 
SI. 11233 - ciężarowy. 
" " ŚI. 11496 - ciężarowy. 
Browar Obywatelski, Tychy - ŚI. 11199 - ciężarowy. 
" .. - ŚI. 11200 - ciężarowy. 
" " .. - SI. 11198 - ciężarowy. 
Wróbel Herbert, Tychy - SI. 4046 - motoc. bez wóz. 
Wluttke Walter, Tychy - SI. 5465 - motoc. bez wóz. 
Marks Karol, KatowIce, Tychy - ŚI. 5302 - mot. ,b. w. 
Manawski Ludw.ik, Tychy - SI. 4113 - motoc. b. w. 
Kliszcz Jan, Tychy - SI. 4052 - motoc. bez wózka. 
Machalica Paweł, Tychy - ŚI. 5194 - motoc. b. W. 
Szczepanek Jan, Tychy - ŚI. 5845 - motoc. b. w. 
Witański Jakób, Tychy-Żwaków - SI. 5063 - motoc. 
bez wózka. 
Rzepka Adolf, Tychy-Czułów - ŚI. 4122 - mot. b. w. 
Jendrysik Jan, Tychy-Żwaków - ŚI. 4378 - mot. b. w. 
Browar Książęcy, Tychy - SI. 10 - przyczepka. 
- ŚI. 11 - przyczepka. 
- ŚI. 14 - przyczepka. 
- ŚI. 16 - pr,zyczepka. 

I. 17 przycze'pka. 
ŚI. 18 przyczepka. 
ŚI. 19 - przyczepka. 
ŚI. 20 - przyczepka. 
.. .. .. - SI. 2'1 - przyczepka. 
Br,owar Obywatelski, Tychy - ŚI. 6 - 'przyczepka 
.. - SI. 7 - przyczepka 
.. " .. - SI. 8 - przyczepka 
Spyra Ryszard, Urbanowice - 
L 11676 - ci.ężarowy. 
Trybuś Henryk, Wesała - ŚI. 101601 - półci
żaroWY. 
ŚUszka Roman, Wesoła - ŚI. 4619 - matoc. bez wóz. 
Leśny Ludwik, Wesoła - 
I. 4500 - motoc. b. wóz. 
Jędrzejowsk,i Konrad, Wesoła - ŚI. 41.23 - matoc. b. w. 
Kozubik Antoni, WiIkowyje - ŚI. 5470 - motoc. b. w. 
Inspekcja Leśna hr. Thiele WinkIera, WOszczyce - ŚI. 
3:152 - osobowy. 
l. Stencel Ludwik, Wyry - ŚI. 11546 - ciężarawy. 
2. Schmekel Helmut, Wyry - SI. 6629 - motoc. z w. 
3. Wilczek Jerzy Oni), Wyry - ŚI. 6582 - I1lfJtoc. z w. 
4, Schmekel Helmut, Wyry - 
I. 4683 - motoc. b. w. 
5. W.ita Henryk, 'Wyry - SI. 4089 - motoc. bez wózka. 
,6. Szo,pa Józef, Wyry, ŚI. 5192 - motoc. bez wózka. 
7. Hyrlicki Franciszek. Wyry - SI. 4227 - motoc. b. w. 
l. P.oppe WUhelm, Zawi.ść - ŚL 48
6 - motoc. b. w. 
2. SpecdeI Augustyn, Zawiść - SI. 4229 - motoc. b. W. 
l. MaIcher Franciszek, Zazdrość - ŚI. 4917 - mot. b. w. 


14. 
15. 
16. 
17. 
lE. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
3,2. 


33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
a8. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
l. 
I, 
2. 
3. 
4. 
l. 
l. 


6. 
UST A KOLEJNOŚCI 
osób obowiązanYch do dostarczenia środków 'PrzewozowYch na rzecz wojska w czasie pokoju z pOW!. tarno- 
górskiego na rok 1934. 


Samochody osobowe: 
l. Hr. Lazy Dannersmark, Nakło - 4 osobo - ŚI. 7755. 
2. Firma Lukaschik, Tam.-Góry - 4 osobo - SI. 7593. 
3. Ks. Henkei Donner'Smark, 
wierklani.ec - fi m;ob. - Śl. 
7134. 
4. Feist Mir,asław, Tarn.-Góry - 6 ,osob. - ŚI. 7858. 
5. Depta Al;fred, Tam.-Góry - 4 osab. - 
I. 1'489. 
6. Domini'k Rud,oIf, Tam.-Góry - 4 os ob. - ŚI. 2924. 
7. Glomb Paweł, Tam.-Góry - 5 osab. - SI. 9192. 
8. Jastrzembski Kas'per, Tarn.-Góry - 50sob. - ŚI. 7007. 
9. Szneider Henryk, Tarn.-Góry - 50sob. - SI. 1189. 
10. Majowski Konrad, Tam.-Góry - 4 asob. - ŚI. 1485. 
11. Mitschkawski Herman. Tam.-Góry - 4 .osob. - SI. 2132. 
12. Rurańska EUza, Tarn.-Góry - 4 osobo - SI. 2908. 


- 


13. Ks. Sapieha Paweł Fryderyk, Tam.-Góry - 4 asob. 
ŚI. 1254. 
14. Schaefer A.. Tam.-Góry - 50sob. - SI. 2447. 
15. The HenkeI Donnersmark. Karłuszow.iec - 60sob. 
ŚI. 1284. 
16. Trojan Wacław. Tarn.-Góry - 4 osobo - SI. 3879. 
17. Schmidt EwaId, Tarn.-Góry - 50sob. - ŚI. 7697. 
18. Skrzypulec Teodor, Tarn.-Góry - 60sob. - ŚI. 1754. 
19. Suche.tzki Albin, Tam.-Góry - 60sob. - ŚI. 1495. 
20. Garbacz Łucjan. Buroszowice - 50sob. - ŚI. 7706. 
21. Fleck Ernest, Czarna Huta - 4 osobo - ŚI. 2179. 
22. Tow. Akc. Ołów Junge, Piaseczna - 4 os,ob. - SI. 7306. 
23. Krubasik A., Radzionków - 4 osobo - SI. 7632. 
24. Quas Eugeniusz. Radzionków - 50sob. - ŚI. 1769
		

/iv4408-1933-42-0009_0001.djvu

			Nr 42 


Gazeta Urzędawa Wojew. Śląskiego 


481 


?5. Kosmol Karol, Repty Stare - 4 osobo - 
l, 9230. 
26. Hr. Fryderyk Donnersmark, Nakło - 4 osobo - 
I. 3641 
27. t-Ir. Lazy Donnersmark. Nakło - 4 osobo - 
l. 70%. 
28. Hr. Lazy Donnersmark, Nakło - 4 osobo - Sl. 7664. 
29.' Firma Lukaschik, Tarn.-Góry - 2 osobo - 
l. 1112. 
30. Firma Lukaschik. Tarn.-Góry - 2 os ob. - Sl. 1691. 
31. Kraft l-Ienkel Donnersmark. Repty Stare - 6 {Jsob. - 
ŚI. 1951. 
32. Kraft HenkeI Donnersmarh., Repty Stare - 60sob. 
SI. 2220. 
33. Ks. Henkcl Donnersmark, Swierklaniec - 60sob. 
SI. 2766. 
34. Firma Lignoza S. A., Pniowiec - 5 os ob. - ŚI. 7180. 
35. Kurył.owicz Jan, Tarn.-Góry - 4 .osob. - Sl. 1930. 
3,6. Buła Jan. Tarn.-Góry - 4 osobo - ŚI. 3646. 
37. Rosenberg Józef, Tarn.-Córy - 4 osobo - 
l. 1930. 
38. Kwiatkowski Paweł, Repty Sta!-e - 50sob. - ŚI. 7250. 
39. Ks. Virgilia Sa'Pieha, Tarn.-Góry-Karłuszowiec - 6 .os. 
ŚI. 2299. 
40. Wieszołek Gui d.o , Rybna - 60sob. - SI. 20.30. 
41. Ćwik!iński Tadeusz,' Tarn.-Góry - 4 osobo Śl. 3491. 
42. Dr. Pietrzykowski, Hadzionków 
 3 osobo - 
I. 7095. 
43. Ksiądz I'vfichał Brz,oza, Tarn.-Góry - 4 osobo - ŚI. 7162. 
44. Firma M. Reichmann wdowa. Radz.ionków - 70sob. - 
SI. 7174. 
45. Firma Lignoza S. A., Pni owiec - 50sob. - ŚI. 2273. 
46. Ślązak Stefan, Tarn.-Góry - 4 osobo - ŚI. 7696. 
47. Balia Marja, Tarn.-Góry - 4 osobo - ŚI. 1796. 
--18. Dr. Sz'pill Władysław. Tarn.-Góry - 4 osobo - ŚI. 7766. 


Samochody półciężarowc: 
I. Firma Kateka i Ska, Tarn.-Góry - 0,5 t. - Śl. 10803. 
2. Flcischer Maksymiljan, Tarn.-Góry - 1,0 t. - Śl. 10864. 
,:L Hoppe Franciszek, Tarn.-Góry - 1.0 t. -- Śl. 10870. 
4. .Jurczyńska Elżbieta, Tarn.-Góry - 0.75 t. - .ŚI. 10955. 
5. Stawiński Antoni. Tarn.-Góry - 0,75 t. - Śl. 10804. 
6. Klimek Antoni, Tarn.-Góry - 1,5 t. - ŚI. 1090.3. 
7. Lcbak Paweł, Tarn.-Góry - 1,5 t. - ŚI. 10647. 
8. Zacher Jan, Tarn.-Góry - 1.5 t. - ŚI. 10818. 
10. Zarząd Zamku Ks. Donnersmarcka. Świeklaniec - 1.0 t. 
ŚI. 10587. - 
10. Dobrzańska Eu
enja, Tarn.-Góry - 1,5 t. - ŚI. 10172. 
11. Świtała Piotr. Tarn.-Góry - 1.5 t. - ŚI. 10172. 
12. Herda Stanisław. Rep,tv Stare - 0,5 t. - ŚI. 10188. 
13. Fa. WC;gro Karol Klepka. Strzybnica - 1.5 t. - ŚI. 10664 
14. Cempuli'k Józef, Sucha Góra - 0.75 t. - SI. 10931. 


Samochody ciężarowe: 
l. Firma Sedlaczek, Tarn.-Góry 
 2,0 t. - ŚI. 11151. 
2. Pyka Paweł, Jędrysek - 2.0 t. - ŚI. 11444. 
3. Markowicz I. L.. Tarn.-Góry - 1,75 t. - 
I. 11595. 
4. Fa. A. Scbaefer, Tarn.-Góry - 2.5 t. - ŚI. 11127. 
5. Pietruszka Jan, Miasteczko - 3,5 t. - ŚI. 115.613. 
6. Quas Eugenjusz. Radzionków - 3,0 t. - ŚI. 11152. 
7. Zarząd Zamku Donnersmarka. Świerklaniec - 5,0 t. 
ŚI. 11119. 


PY.REKCJA POLICJI 
W Kr
{)LEWSKTBJ HiUCIE. 
Nr. W. 20/a/2'4. 


Autobusy: 
l. Bukowski Jan, Tarn.-Góry - 16 osobo - ŚI. 9961. 
2. Bund Jerzy, Rybna - ;m osobo - ŚI. 9851. 
3. Dyr. Zamku Ks. Donnersmarka, Świerklaniec - 14 osobo 
SI. 9853. 


Motocykle z przyczep.ką: 
l. Ślusarek Franciszek, Tam.-Góry - 3 osobo - ŚI. 6658. 
2. Wyrwioł Paweł, Tarn.-Góry -' 3 osobo - ŚI. -6684. 
3. Dr. Szolin Czesław. Tarn.-Góry - 2 osobo - SI. 6688. 
4. Gawroński Roman, Boruszowice - 2 ,osob. - SI. 6550. 
5., Tracz \V.ik,tor, Rybna - 3 osobo - ŚI. 6735. 


Motocykle dwuosobowe bez pifZycz.epki,: 
1. Franke Paweł, Tam.-Góry - 2 osobo - ŚI. 57,61. 
2. Gorol Augustyn. Tarn.-Góry -- 2 osobo - ŚI. 5565. 
3. Gruszka Walhelm, Tarn.-Góry - 2 {Jsob. - ŚI. 5221. 
4. Somik Wilhlm, Tam.-Góry - 2osob. - ŚI. 48ge. 
5. Tomaszewski Alojzy, Tam.-Góry - 2 osobo - ŚI. 50612. 
6. Podkanowicz Marjan, Tarn.-Góry - 2 osobo - SI. 4121. 
7. Parusel 'Walter, Tarn.-Córy - 2 osobo - ŚI. 4216. 
8. Schimrowczvk Augustyn. Radzionków - 2 osobo - ŚI. 
4589. 
9. Pyka HURon. RauzionkÓw - 2 osob. - ŚI. 4346. 
10. Zając .Józef, Świerklaniec - 2 osobo 
 ŚI. 5958. 
] 1. Sikma Franciszek, Piaseczna - 2 osobo - SI. 4m3. 
12. Mikulla .Józef. Nakło - 2 osobo - ŚI. 4210: 
PO'wyższą listę kaleinoś.ci posiadaczy samochodów 
i matocykli powiatu Tarnogórs.kiega, na który'ch w 
myśl razp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12. 11. 
1927 r. o nbowiązku dastarcza:nia ś'rodków !przewae:o- 
wy,ch na rzecz wojska w czasie poka1;u (.Dz. U. rR. P. 
Nr. 102 'poz. 8&3) cjąiŻy oibawiązek dastarcza.nia środ- 
ków p'rzewozowych na rzecz wajska w czasie pakaj,u. 
podaję Ila zas,adzie 
 8 razp. Mi'll. Spraw Wewnętrz- 
nych i Min. Spraw WOłs.kawych z dnia 29. li'pca 19,jO 
(Dz. U. R. p. Nr. 58 p,az. 470 a obawiązku dastarcza- 
n:,a jaka śradków przewozO'wych na rzecz waiska w 
c'lasi'e pokoju sarnachadów, motocykli i rowerów, do 
puhlkzne'j wj,ad.amośd. 
W ci;u;u dwuoh tygadni 'Od chwili ogłoszenia 'I1i- 
niej'szej listy kolejności w Cazede Urzędowej Woje- 
wództwa Ś!ąski'eg'o zainter'C!sowani mają prawo wnieść 
do Starostwa w Tarnaws,kicb Górach rĘ'k1amadę, co 
jednak nie wstrzymuje wej'śda w życie l,isty ka.Jej- 
noś,ci z dniem 1. s,tycznia 1934 r. 
Tamawskie-Góry, dnia 10. grudllia 1933 r. 
Za Starostę: 
(-) Antes, 
Referendarz. 


7. 


OBWIESZCZENIE 


Dyrektora Policji w Królewskiej Hucie dotyczące listy ko
ejnośd osóh zobowiązanych do. dostarczenia środ- 
ków p'rzewozowych na rzecz wojska w czasi,e po!{oju na rok 1934. 
Na zasadzie 
 8 Roz,parządzenia Ministra Spra'W' Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych 
z- dnia 29. VII. 19.łU r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, 'POiZ. 470) o obowiązku dostarczenia samnchodów, motocykli i ra- 
werów jaka śradków .przewazowych 'na rzecz woj:ska w czasie pokaju padaję do pl1bJiczneJ wiadomości Hstę 
kolejllaś,ci włąścicieli samochodów i matacykli miasta KróJ. Huty. ktÓrzy w myślI Razp-orządze:nia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitei Polskiej z dn. 12 listopada 1927 ,r. a obowiązku do's.tarczenia środków p'rzewozawyC'h 
]Ja rzecz wa1ska w czasIe .pakoJu (.Dz. U. R. P. Nr. 100 paz. 833) są zO'bowiązani d-osta'rczać waj'Sku środków 
przewozowy,c.h w czas:e pokaju. 
W ciąRll d'Wuch ty'godni ad chwi.Ji ogłoszenia Ji.sty kolejności w Gazecie Urzędawej Woj'ew. ŚląSIkiegO' 
as.Qioy zainteresowane mogą wnieść da Dyrekcji PaHcJi w Król'ews:kiej Hucie reklamacje.
		

/iv4408-1933-42-0010_0001.djvu

			482 


Gazeta Urzędowa Wajew. Ś'ląskiego 


Nr. 42 


LISTA KOLEJNOŚCI 
samochodów i motocykli MIASTA KRÓLEWSKA HUTA, którzy są zobowiązani dostarczać środ- 
ków p'fZewozowych na rzecz wosjka w czasie pokoju na rok 1934. 
80. Pander Alfred, ul. Hajducka 48 - ŚI. 7790. 
81. Peldkan Jerzy. ul. Bytomska 81 - 
1. 9083. 
82. Poks Alfred. ul. Katowicka 19 - SI. 1018 
83. Polskie ,Kopalnie Skarbowe, Rynek 15 Śl. 1200. 
84. Rynek 15 ŚI. 7531. 
85. Rynek 15 ŚI. 7459. 
86. Rynek 15 ŚI. 7451. 
87. Rynek 15 ŚI. 7241. 
88. Rynek 15 ŚI. 2694 
89. Rynek 15 ŚI. 2920. 
90. Rynek 15 - Śl. 333. 
91. " .. .. Rynek 15 - ŚI. 3382. 
92. PołatYliski Alldrzej, ul. Cmentarna 7 - Śl. 9971. 
93. Posłuszny L.. ul. 3-g'O Maja 26 - ŚI. 7064 
94. Priebe Stanisław, ul. Wolności 6 - ŚI. 7025. 
96. Przybyła Paweł. ul. 3-go Maja 52 - ŚI. 7294. 
96. Rembalski A., Hajducka 12 - ŚI. 1420. 
97. Reichebach Piotr, Rynek 7 - ŚI. 7763. 
98. Rokus i Lorenc. ul. Krzywa 16 - ŚI. 7021. 
99. Rossa BernharG i SP., ul. Mickiewicza 18 - Śl. 7760. 
100. Rosenblum Jakób, ul. św. Jacka 10 - ŚI. 7439. 
101. Rudzki Bracia Bakon Comp., Rzeźnia m. - ŚI. 3645. 
102. Rudzki Emanuel. ul. Sobieskiego 14 - ŚI. 1827. 
103. Seidl Otton, ul. 3-go Maja 4 -- ŚI. 7068. 
104. Seidel Teodor, ul. 3-go Maja 27 - ŚI. 1529. 
105. Slotosch Karol. um Wolności 37 - ŚI. 3250. 
106. Smolorz Ema. ul. Marjańska 14 - ŚI. 7334. 
107. Socha Emanuel, ul. Karola M,jarki 23 - ŚI. 7683 
108. - ŚI. 7185: 
109. - ŚI. 3047. 
110. .." .. .. - ŚI. 1922. 
111. Sonnner Tadeusz. ul. Lig. Górnicza 14 - ŚI. 1878. 
112. Spałek Paweł" ul. Sobieskiego 14 - ŚI. 9180. 
113. Spika .Jadwiga, ul. Wolnośd 37 - ŚI. 3139. 
114. Dr. Spyra Jan, ul. 3-go Maja 4 --:- ŚI. 3072. 
115. Sroka .Józef. ul. Styczyńskiego 21 - 7661. 
116. Stawski Jan, ul. 'Wolności 2'4 - ŚI. 3318. 
n7. Stawska .Janona. ul. Wolności 24. - ŚI. 7657. 
118. Sternberg W.. ul. Florjań5ka 37 - ŚI. 3559. 
119. Sternberg W., ul. Floriańska 37 - ŚI. 7870. 
120. Strużyua Wiktor, ul. Kopernika 8 - ŚI. 7187. 
121. Strzeszewski '\Viktor, ul. Konopnickiej 10 - ŚI. 3356. 
122. Stubbe AdoJf. ul. Gimnazjalna 75 - ŚI. 3192. 
123. Szeja \Vilhelm. ul. Chorzowska 7 - ŚI. 7014 
124. Szoltysek Piotr, ul. 3-go Maja 2:'J - ŚI. 7052. 
125. Szoltysek Wiiktorja, ul. Hajducka ---, ŚI. 9159. 
(stacja benzyny) 
126. Dr. Szymański Norhert. ul. Wolności 34 - ŚI. 1150. 
127. Thaler Jerzy, ul. Gimnazjalna 7 - ŚI. 3671. 
128. Thiolliere Piere. Rynek l - ŚI. 1064. 
129. Tomanik Ludwilc ul. św. Piotra 4/7 - ŚI. 9213. 
130. Traube Walter, ul. 3-go Maja 9 - ŚI. 1890. 
131. Trzebicki Hugon, ul. Piastowska 11 - ŚI. 7692. 
132. Werner Wilhelm, ul. Piłsudskiego 4 - ŚI. 3278. 
133. Wid era Emil. ul. Wolności 13 - ŚI. 1782. 
134. 'Wiecha Karol, ul. św. Piotra 14 - ŚI. 2355. 
]316. Wieszałek Józef, ul. 3-go Maja 51 - SI. 2849. 
137. Wippler Paweł. III. Dąbrowskiego 38 - SI. 3798. 
138. Dr. WOjc,ieszyn Antoni. ul. Sobieskiego 11 - ŚI. 1.144. 
139. Wypdcb Marja. ul Wandy 33 - ŚI. 7175. 
140. Dr. Zagórowski Julian. Rvnek 9-15 - ŚI. 1566. 
141. Zając Ryszard, ul. Mickiewicza 27 - ŚI. 7177. 
1.12. Zakład Ubezpieczeń, ul. Dąbrowskiego 9 - ŚI. 5fi. 
1.13. Zakład Ubezpieczeń, ul. Dąbrowskiego 9 - SI. 191. 
144. Dr. Zawadzki Kazimierz. ul. Gimnazjalna 12 - ŚI. 7525. 
14". Zielonka Hildegarda. ul. Graniczna 3a - ŚI. 91136. 
B. Samochody ciężarowe: 
l. Adamek Józefa. ul. Krzyżowa 2-a ! ŚI. 1142,6. 
2. Plaszczyk Wojciech, ul. Wolności 49 - ŚI. 11231. 
3. Brzoza Karol. ul. Ogrodowa 23 - ŚI. 11180. 
4. Buchwald Paweł, ul. św. .Jacka 10 - ŚI. 11275. 
5. Buchwald Alojzy, ul. Marjańska 23 - ŚI. 1106.3. 
6. Fabryki Mebli i Konstrukciii Żelaznych. ul. Katowicka 49 
ŚI. 11143. 
7. Fink Kurt, ul. Wolności 27 - ŚI. 11534. 
R. Firma J ega, III. Hajducka SS/57 - ŚI. 11094. 
9. Kaniewska Fr. ,,Stella". ul. Krakusa 12 - ŚI. 11598- 
10. Kornblllt Zygmunt. ul. 3-g-o Maja 54 - 
1. I1S9J. 
11. Korona Browar. III. św. Jacka 10 - 
1. 11 084. 
12. Korona Browar. ul. Redena 8 - 
I. 11>602. 


właścicieli 


l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10, 
11. 
12. 
13. 
14. 
.15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
211. 
212. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
.3l. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
502. 
53. 
54. 
55. 
56. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 


A. Samochody osobowe: 
Adamiec Fryderyk, ul. P.udlerska 1 - ŚI. 7550. 
Barcelot 1 an, Rynek - ŚI. lOH8. 
Bartllś Teodor, ul. Gimnazjalna 56 - ŚI. 2020. 
Bandas Kazimierz, ul. Konopnickiej 13a - ŚI. 1220. 
Berger Gustaw, ul. Wolności 15 - ŚI. 1384. 
Bernoux Jagnes, Rynek 15 - ŚI. 1164. 
Bittner Wojciech, ul. św. Jacka 4 - ŚI. 7600. 
Bousset Marceli, ul. Batorego 4 - ŚI. 785>6. 
Borzym Bolesław, ul. Wolności 15 - ŚI. 7496. 
Botzek Augustyn. ul. Głowackiego 4 - ŚI. 3807. 
Dr. Bwdek Józef, ul. Krakusa 1 - ŚI. 2,592. 
Brzoza Karol, ul. Ogrodowa 23 - 
I. 3774. 
Cep ok Maks, ul. Gimnazjalna 71 - ŚI. 2491. 
Cindaj Henryk, ul. 3-go Maja 81 - ŚI. 7272. 
Inż.Dalbor Bolesław. ul. Katowicka 14 - ŚI. 3912 
Dr. Gawe Karol, ul. Katowicka 28/30 - ŚI. 3818. 
Długosz Konrad, ul. Sobieskiego 12 - ŚI. 1452. 
Dronia Gerhard, .uI. Sobieskiego 22 - ŚI. 9309. 
Dygacz Ryszard, ul. Górnicza 70 - ŚI. 9296. 
Fink Kurt, ul. Hala Targowa - ŚI. 7300. 
Inż. Franke Maksymiljan, ul. Drzymały 6 - ŚI. 7718. 
Frajer Anna, ul. Hajducka 51 - ŚI. 9001. 
Fuchs Elka. ul. Wolności 39. ŚI. 2767. 
Gabielski Paweł. Piastowska 17 - ŚI. 9237. 
Ks. Gajda lan, ul. Wolności 51 - ŚI. 7150. 
Fa. Goplana, ul. Wolności 5 - ŚI. 1041. 
Inż. Gorkiewicz Eugenjusz, Rynek 9-15 - ŚI. 3418. 
Fa. GórnośI. Handel Żelaza, ul. Piastowska 4 - 1706. 
Hansler Zygmunt, ul. Sobieskiego 16 - ŚI. 9128. 
Heyman Artur. ul. Bytomska 49 - ŚI. 9128. 
Hildebrandt Marja, ul. Bytomska 49 - ŚI. 1301. 
Naczelna Dyrekcja Huty Król i Laury - ŚI. 3379. 
Zarząd Warsztatów Zjedn. Hut Król i Laury, Fabryka 
Wagonów - ŚI. 1481. 
Dr. Janiczek Wilhelm, ul. Katowicka 36 - ŚI.7481. 
Kaczmarska Rozalja. ul. Dąbrowskiego przedłużona- 
ŚI. 3162. 
.Kilka Alfred. ul. Dworcowa l - ŚI. 93Ju. 
Kisze) Eryk, ul. Gimnazjalna 21 - ŚI. 3885. 
Kończak Czesław, Hajducka 21 - ŚI. Zi69. 
Kotala Oton, ul. Stawowa 5 - ŚI. 7850. 
Kowolik Helena. ul. Mielęckiego 31 - ŚI. 9084. 
Konig Wiktor, ul. Hajducka 36 - ŚI. 3609. 
Krzewica Hildegarda, ul. św. Piotra 10 - ŚI. 7071. 
Krzymuski Ludw,ik. ul. Lompy 20 - ŚI. 3913. 
Kubina Fry.deryk, ul. Wolności 40 - ŚI. 3046. 
Kubina Fryderyk. ul. Wolności 40 - ŚI. 1185. 
Kuchlewski FeJ.icja. ul. Gimnazjalna 65 - ŚI. 7756 
Kurier, Rynek 14 - ŚI. 3103. 
Kurier SP. z o. por.. Rynek 17 - ŚI. 2140. 
Landscha!t Samuel, ul. Lig. Górnicza 42 - ŚI. 3740. 
Langer Gertruda. ul. Hadjucka 23 - ŚI. 3665. 
Fa. J. Langer. ul. Katowicka 3 - ŚI. 3596. 
Lawren,:e Walter, ul. Sienkiewicza l - ŚI. 3173. 
Lazar Jozef, ul. Mickiewicza 34 - ŚI. 7877. 
L
czner Stanisław, ul. 3-go Maja 5 - ŚI. 7835. 
LIssak lan, ul. Gimnazjalna 31. - ŚI. 1620. 
Littmann Matylda, ul. Katowicka l - ŚI. 7532. 
Magistrat. ul. Bytomska 19 - 
1. 190. 
Inż. Malinowski Bolesław, ul. Skarboferm - ŚI 1690. 
Mańka "W., ul. ,Ks. Łukaszczyka 9 - ŚI. 3063. . 
Matusze,k Walenty, ul. Wolności 56 - ŚI. 9258. 
Matysik Walter, ul. Drzymały 6 - ŚI. 9242. 
Ma,isner Poniecki, ul. 3-go ,Maja 21 - ŚI. 1415 
MichalczYk Piotr, ul. Nomiarki 20 - ŚI. 3741. . 
Miczka Emanuel. ul. Hajducka 51 - ŚI. 7476. 
Miczka Emanuel, ul. Hajducka 51 - ŚI. 7009. 
Miczka Klementyna. ul. Hajducka 51 - ŚI. 2156. 
Miejska Kasa Oszczędnośc.i - ŚI. 796. 
Dr. Mireck.i Stanisław, ul. Wolności 16 - ŚI. 1882. 
Mletzko Marja, ul. 3-go Maja 31 - ŚI. 7124. 
Morawiec Maks. ul. 3-go Maia 23 - ŚI. 7548. 
MuszaJi.k Bracia, ul. Namiarki 11 - ŚI. 1802. 
MilllerW;ilhe)m, ul. Wolności 10 - ŚI. 3854. 
Nieczaj Zygmunt, ul. Ks. Skargi 12 - ŚI. 1228. 
Nitsch Antoni, ul. Wolności 42 - ŚI. 7754. 
Olmer Bracia, ul. Styczyńskiego 83 - ŚI. 7348. 
Inż. Olszowski Antoni, ul. Cmentarna 2 - ŚI. 7077. 
Palupski Stefan. ul. św. Piotra 25 - ŚI. 1188.
		

/iv4408-1933-42-0011_0001.djvu

			. 


Nr. 42 


Gazeta Urzędowa W-ojiew. Śląskiego 


4:&3 


13. Król-hucka Gazownia, ul. Cmentarna 213 - SI. 11195. 
14. Lenczner Stanisław. ul. 3-go Maja 5 - SI. 11558. 
15. Magistrat. ul. Bytomska 19 - SI. 10012. 
16. Mag'istrat, ul. Bytomska 18 - SI. 10002. 
17. Maisner Poniecki, Rynek 5 - SI. 11156. 
18. Michalezyk iPiotr. ul. Nomiarki 20 - ŚI. 11568. 
19. Nacz. Dyrekcja Huty Król i Laury - SI. 111387. 
20. Ugorzal Robert, ul. Krzywa 7 - ŚI. 11696. 
21. Polskie Kopalnie Skarbowe, Rynek 15 - SI. 110135. 
22. I.7. 
5. .J3orzym Gidonja, ul. Wolności I - SI. 10890. 
6. bulla Wilhelm, Pudlerska 31 - SI. 10143. 
7. Cepok Antoni, ul. Gimnazjalna 71 - SI. 105<88. 
8. Chwistek Filip, ul. Słowackiego 8 - SI. 10714. 
!I. Copik Eryk, ul. Wolności 39 - SI. 10969. 
10. Czerny J. następca, ul. Krzyżowa 15 - ŚI. ł0884. 
11. Giza Paweł. ul. 3-go Maja 75 - SI. 10544. 
12. Grabowska ,Konstantyna. ul. Szpitalna 24 - SI. 10945. 
13. Grolewski Jan. ul. Lh
. Górnicza 14 - SI. 10185. 
14. Fa Helga. ul. 3-go Maja 27 - SI. 1093R 
15. Fa. Herba, ul. Kazimierza 8 - ŚI. 10904. 
16. Heymann Maks, ul. Bytomska 49 - ŚI. 10852. 
17. Zarząd Huty Król - SI. 10608. 
18. Zarzą.d Huty Krół - ŚI. 10607. 
19. Jasiński Wincenty, ul. Bytomska 8 - SI. 10795. 
20. Koj Piotr, ul. Kościelna- 18 - SI. 10848. 
21. Krzemiński Karol. ul. Karola Miark,i 37 - ŚI. 10531. 
22. Lazar Józef, ul. Mickiewicza 34 - SI. 10829. 
23. Lukaszczyk Edmund, ul. 3-go Maja 46 - SI. 10512. 
24. Mamlok Zygmunt, ul. Karola Miarki 11 - ŚI. 10797. 
25. Michalczyk Piotr. ul. Nomiarki 20 - ŚI. 10824. 
26. Mutz Augustyn i SP., Rynek 5 - ŚI. 10947. 
27. Polskie Ko.palnie Skarbowe. Rynek 15 - ŚI. 10589. 
28. Polskie Kopalnie Skarbowe. Rynek 15 - SI. 10590. 
29. Sadowski Emanuel, u. Lig. Górnicza 36 - SI. 10532. 
30. Seidel Otton, ul. 3
go Maja 4 - ŚI. 10880. 
3ol. Slotou: Karol. ul. Wolności 37 - ŚI. 10958. 
32. Socha Emanuel. ul. Karola Miarki 23 - SI. 10615. 
33. Stow. Niewidomych, ul. Hajducka 20 - SI. 1065:7. 
34. SzymailSki Telesfor, ul. Moniuszki 2 - SI. 10697. 
35. Werner Wilhelm; ul. Piłsudskiego 4 - SI. 10995. 
D. Motocykle bez przyczePki: 
l. Anioł Kasper, ul. Mickiewicza 64 - ŚI. 5010. 
2. Bąkowski Bernard, ul. Mielęckieg07 - SI. 4261. 
,l Biskuoek Wilhelm. ul. Głowackiego 1 - ŚI. 4117. 
4. I'nż. Bisławski Mieczysław, ul. Sobieskiego 10 - ŚI. 502:63. 
5. Burz,ik Jerzy, ul. Mielęckiego 34 - SI. 5107. 
li. Cieszauowski Brunon. ul. Dąbrowskiego - SI. 4782. 
7. ('ofatka .Jan, ul. Grunwaldzka 9 - SI. 4679. 


8. Eisenberg Maksymiljan. ul. Sobieskiego 19 - Sl. 5607. 
9. Faska Józef, ul. Górnicza 17 - Sl. 5339. 
10. Filipowicz 'Wincenty, ul. Sobieskiego 15 - ŚI. 5044. 
11. Gabzdył Franciszek. ul. Krzyżowa 2,6 - SI. 5334. 
12. Gidziela Paweł, ul. Jagiellońska 2 - SI. 4050. 
13. Góra Leon, uJ. Piłsudskiego 4 - SI. 4249. 
14. Górny Dominik, ul. Wolności 96 - Sl. 4045. 
15. H,ryniewiecki Władyslaw, ul. Lig. GQJ'n. 41 - ŚI. 5239. 
16. Jakóbowski Alojzy, ul. Pudlerska 29 - SI. 5707. 
17. Jeleń Henryk, ul. Kościelna 27 - SI. 4162. 
18. .Ierczyński Franciszek, ul. Styczyńskiego l - 41tH 
19. Józe,fowski Jan, ul. Szopena 5 - Sl. 4764. 
20. Karbowiak Tadeusz. ul. Katowicka l - SI. 5650. 
21. Kauka Herbert, ul. Wolności 74 - Sl. 5817 
22. Klein Karol. Piastowska 11 - ŚI. 4401. 
23. Koj Piotr, ul. Kościelna 10 - SI. 4673. 
24. Krzemiński Ryszard, ul. Mickiewicza 18 - SI. 4957. 
25. Kuczkowski Antoni. ul. 3-go Maja 53 - SI. 4435. 
2,6. Kurek Karol. ul. 3-go Maja 103 b - ŚI. 4304. 
27. Inż. Kurtz BertoId, ul. Gimnazjalna 39 - SI. 4081. 
2iS. Lasek Micha!, ul. Mielęckiego 37 - SI. 5773. 
29. Łatkiewicz Stanisław. ul. Dąbrowskiego 5 - SI. 5690. 
30. Major Antoni, ul. Ks. Bogda.ina 20 - SI. 5542. 
31. Ma.rcinik Bolesław. ul. Stawowa 6 - SI. 5920. 
3,2. Dr. Mireck!' Stani.slaw, ul. Wolności 16 - Sl. 4203. 
303. Moj Franciszek, ul. Mel. Parczewskiei - SI. 5007. 
34. NiewaIda Jan, ul. Ks. Stabika 74 - SI. 4H7. 
35. Nifker Izrael. ul. Pudlerska 11 - ŚI. 4244. 
36. Niklas Wilhelm, ul. Mickiewicza 11 - ŚI. 4598- 
37. Nowak EwaId, Wandy 41 - SI. 5iÓ69. 
31R. Pietrasz Gertruda. ul. Bytomska 51 - SI. 553'5. 
39. Pietraszek Augustyn. ul. Kingi l - SI. 5719. 
40. Pilawka Piotr. ul. Julj. Ligonia 11 - ŚI. 5905. 
41. Pucek Edmund. ul. Szpitalna 1 - SI. 5388. 
42. PytJj.k Leon. ul. Bytomska 16 - ŚI. 4973. 
4'3. Raykowski Jan, ul. Rynek 12 - SI. 4137. 
44. Rudawski Henryk, ul. Ks. Łukaszczyka 2l - SI. 5026. 
45. Sarbinowski Ludwik. ul. 3-go Maja 24 - SI. 4441. 
4,(,. Skrabel Edmund, ul. Graniczna 5 - ŚI. 5616. 
47. Smaga Jan, ul. Ks. Stab.ika 5 - SI. 4280. 
4!R. Ks. Śmiej a Stanisław, ul. Katowicka 3 - Sl. 4337. 
49. Smolarczyk Edward, ul. Cmentarna 20 - SI. 5722. 
50. Spyra Alfred. ul. Sz:pitalna .3 - Sl. 5923. 
51. Szmidt Jerzy, ul. Kościelna 9 - SI. 5484. 
52. Tracz Piotr. ul. Wolności 39 - Sl. 4127. 
53. Warze cha Maks, ul. Stawowa 9 - SI. 4725. 
54. Winckowski Henryk. ul. Podgórna 7 - SI. 4371. 
55. Wiśniewski Leon, ul. Lig. Górnicza 4/6 - Sl. 4600. 
506. Woclawek Roman, ul. Mielęckiego 5 - SI. 5208. 
57. Wojczak Piotr, Ligota Górnicza 61 - SI. 42502. 
58. Wyłenga Antoni, ul. Wołności 63 - Śl. 4190. 
59. Lak Jan. ul. Sienkiewicza 16 - SI. 5197. 
E. Motocykle z przyc.zepką: 
l. Cieszanowski Brunon, ul. Szpitalna l - SI. 6638. 
2. Donnerstag Konrad, ul. Wolności 80 - Sl. 6707. 
3. Gordon Bronisław. ul. Gimnazjalna 32 - SI. 6758. 
4. Hilla Ernest, ul. Sobjeskiego 5 - Sl. ,6654. 
5. Józefowski Jan. ul. Krzyżowa 39 - Sl. 6774. 
6. Kozubowski Kazimierz. ul. Prezyd. Mościckiego 9a 
Sl. 6601. . 
7. Liczka Emanuel.. ul. Poniatowskiego 2 - SI. 6605. 
8. Słota Al
red, Ligota Górnicza 72 - Śl. 6712. 
9. \Vintcrstein Jan. ul. Bytomska 18a - SI. 6766. 
10. 'Wypyszczyk Józef, ul. Gimnazjalna 57 - SI. 6692. 
. Dyrektor Policji: 
w z.: 
(-) M i e r z w a. 


,8. 
OBWIESZCZENIE 
Starosty powiatu świętochłowickiego, dotyczące listy kolejności PlfZy wykonaniu obowiązku dostarczania 
środlków p'rzewozowycb na rzecz wojska w czasie pokoju. 
Na za:sadzie 
 I:) Rozporządzenia Ministra SIP'raw Wewnętrznych i 'Ministra Spraw WO'jskowych z dllia 
29. v,II. 1'93'0 r. (Dz. U. 1<. P. Nr. 5'8 poz. 470) o obawiązku dostarczallia samochodów, motocykli i rowe- 
rów, Jako środkÓw przewO'zowy,ch na rzecz wojska w czasie poknJu, padaj.ę -do publiczllej wiadO'mości listę 
ko
e:.ł1O
,ci pasiadaczy samochO'dów i matncykH p'O'wia tu świętnchlowickieg-o, na których w myśl rozporzą- 
dzcnia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12. XI. 192'7 o ,abawiązku dos.tar'czania śradków p,rzewozowych 
na rzecz woios.ka w ,czasi,e pokoju (nz. u. 'Rz. P. Nr. 102 ,poz. 883) ciąży obowiązek dostarczania wO'j1sKtJ. 
środków 'przewozowych w czasie pokoju.
		

/iv4408-1933-42-0012_0001.djvu

			484 


Gazeta Urzęd,aw.a Wajew. Ś']ą.skiega 


Nr. 42 


W ciągu 2-ch. ty'godni od chwt1i ogłoszenia listy ko]ejnnści w Gazecie Urzędow.ej Województwa $1. 
osuby zainteresO'wa'ne mogą wnieść do Starostwa w Swięwchłowkach rek,],amację, co jednak nie wstrzy- 
muje wejśda w życie l'isty kolejności z .dniem 1 stycznia 1934 r. 
LISTA KOLEJNOŚCI 
posiad:iczy samochodów i motocykli powiatu świętochłowickiego, na których CląZy obowIązek c!lostarczenia 
środków p,rzewozowych na rzecz wojs.ka w czasie pokoju. 
73. Meyn Wilhelm. Ruda. Mickiewicza. 
74. Wilczek Jerzy, Ruda, Do Kaplicy. 
75. Madejski Andrzej, Ruda. 
76. Kaim Bolesław, Ruda. Szyb Klary. 
77. Giesche SP. Akc. Kop. Szarlej-Biały. Brzezinv 
1. 
78. SchneIder Bernard, Brzeziny ŚI. 
79. Dziwoki Augustyn. Brzeziny "ŚI., War
zawska 52. 
80. Forreiter Wilhelm, Brzeziny SI., 3 Maja 71. 
81. Kosek Maksymiljan, Brzeziny ŚI., Kołłątaja 2. 
82. .Babczyński Emil, Brzeziny Ś1., 3 Maja 44. 
83. Zarząd Kopalni Andaluzja, Brzozowiee-Kamień. 
84. Riedel Oton, Brzozowice-Xamień. 
85. Siwoń Robert, Wielka Dąbrówka. Kol. .Jutrzenka. 
86. Meha-n Michał, Wielka Dąbrówka. 
87. Sieja Kazimierz, Wielka DąbTówka. Kościuszki 99. 
88. Stefański Tomasz. Szarlej, Radzionkowska 22. 
89. Muc Kardl, Szarlej, 3 Maja 16. 
90. MiiIler Wi,lhelm, Szarlej. Piekarska 8. 
91. MiilIer Kurt, Szarlej, Piekarska 13. 
92. Kocur Ryszard, Szarlej, Karola Miarki 3. 
93. Ryś .Józef. Szarlej, Sienkiewicza 2. 
94. Judkowicz Józef, W. Piekary, Marjacka 23. 
B. Samochody ciężar0 1 we: 
1. Rużyczka Adolf, Świętochłowice, Kolejowa 4. 
2. Firma Tramak, Świętochłowice, Huta Falwv. 
3. Firma Tramak, Świętochłowice, Huta Falwy. 
4. Zarząd Huty Zgoda, Świętochłowice. . 
5. $1. Fabryka Likierów "Ul", 'W
 Hajduki, KroI. Hucka I. 
6. ŚI. Fabryka Likierów "Ul", W. Hajduki. Król. Hueka I. 
7. Socha Józef, Wielkie Hajduki. Kr0.!. Hucka II. 
8. Socha Józef. Wielkie Hajduki, ,Kro.!. Hucka 11. 
9. ŚI. Fabr. Kwasu Węglowego, W. Hajduki. Długa 53.. 
10. ŚI. Fabr. Kwasu Węglowego. W. Hajdu!£i, Długa 53. 
11. ŚI. Dąbrowskie Tow. Eksploatacyjne. Wielkie Hajduki. 
50. Joanny. 
12. ŚI. Dąbrowskie Tow. Eksploatacyjne, Wielkie Haidl1ki, 
13. Rerich Teofil, 'Wielkie Hajduki, Jagiellońska 10. 
14. Związek Koksowni, Wielkie Hajduki, Kolejowa 1. 
15. Es-Te-Ha. ŚI. Tow. Handl., W. Hajduki, Tunelowa 14. 
16. Harjke Brunon, Wielkie Hajduki. Kościelna 48. 
17. Tow. Hallldlowe "Torope". Nowe Hajduki, 3 Maja 41. 
18. Morawiec Alfons, Lipiny. Rynek 6. 
19. Huta Popój, Zakł. G. i Hutn., Nowy Bytom. 
20. Wieczorek Jerzy, Orzegów, Kopalnia Gothard. 
21. Huta Hubertus, Łagiewniki. 
22. Kopa-Inia Florentyna, Łagiewniki. 
23. Godula, Sp. Alu;.. Godula. 
24. Godula, SP. Akc.. Godula. 
25. Wirek Kop. SP. Akc.. Godula. 
26. Rudzkie Gwarectwo vVęglowe, Ruda. 
27. Rudzkie Gwarectwo Węglowe. Ruda. 
28. Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Ruda. 
29. Biaras Berta. Ruda, Przy Plantach 5. 
30. Matuszczyk Jerzy, Ruda, Janasa ' 5. 
31. Giesche Sp. Akc. Kop. Szarlej-Biały. Brzezinv SI. 
3,2,. Giesche Sp. Akc. Kop. Szarlej-Biały. Brzeziny ŚI. 
10. 33.. Giesche Sp. Akc. Kop. Szarlej-Biały. Brzezi,ny Ś1. 
34. Powolik Franciszek, Brzeziny ŚI. 
35. Zarząd Kopalń Brzozowice, Brzozowice-Kamień. 
31j. Miiller Estera, Szarlej. Piekarska 13. 
1.7. Zawiasiński Stanisław, Szarlej, Mickiewicza 4. 
38. Bracia Weiman. Chropaczów, Kościelna 142. 
C. Samochody półciężarowe: 
l. Bracia Drost. Świętochłowice, Wolno
ci 2. 
2. Urząd Gminny. Wielkie Hajduki, Florjana 3. 
3. Urząd Gminny. Wielkie Hajduki; Florjana 3. 
4. Urząd Gminny. Wielkie Hajduki. Florjana 3. 
5. Urząd Gminny. Wielkie Hajduki, Florjana 3. 
6. Katowicka SP. Akc. dla Górn. i Hutn. Huta Batorego. 
'Wielkie Hajduki, Dyrekcyjna. 
7. Socha Józef. Wielkie Hajduki, Król. Hucka. 
8. Powalla Piotr, Wielkie Hajduki. Krakowska 101. 
9. Powali a Piotr, Wielkie Hajduki. Krakowska 101. 
10. Śląsko - Dąbrowskie Tow. Eksploatacyjne, Wielkie Haj- 
duki, Joanny. 
11. 
ląsko - Dąbrowskie Tow. Eksploatacyjne, Wielkie Haj- 
duki, Joanny. 


A. Samochody osobowe: 
1. Sosna Józef, Świętochłowice, Bytomska 23. 
2. Dyrekcja Kopalń i Hut Ks. Donnersmarcka, Świętochło- 
wke, Wolności 24. 
3. Dyrekcja Kopalń i Hut Ks. Donnersmarcka. Świętochło- 
wice, Wolności 24. 
Molinek Adolf, Świętochłowice, 'Wolności 36. 
iDyrda Augustyn, Świętochłowice, Vogta 19. 
Huta !Batorego W. Hajduki, (Zarz. Huty Falwy) 
Popowicz Oktawjusz, Świętochłowice, H. Listopada 28. 
Rzeszotarski Bohdan, Świętochłowice, Pl. Kremskiego 1. 
Szembor Paweł, Świętochłowice, Król. Hucka 5. 
Myciński Łucjan, Świętochłowice, Huta Zgoda. 
Pietrek Oton, Świętochłowice, Czarnoleśna L 
Fojcik Wilhelm, Świętochłowice, Apteczna 11. 
Polak Wiktor, Świętochłowice, Vogta 19. 
Dyrda Jerzy, Świętochłowice. Vogta 19. 
Katowicka SP. Akc. dla Górn. i Hutn. Huta Batorego, 
Wielkie Hajduki, Dyrekcyjna. 
16. Katowicka SP. Akc. dla Górn. i Hutn. Huta Batorego. 
Wielkie Hajduki, Dyrekcyjna. 
Socha Józef, Wielkie Hajduki, Król. Hucka 11. 
Socha Józef, Wielkie Hajduki, Król. Hucka II. 
Sediwy Włodzimierz, Wielkie Hajduk,i, Dyrekcyjna 2. 
Sediwy Włodzimierz, Wielkie Hajduk,i, Dyrekcyjna 2. 
Thomas Maksymiljan, Wielkie Hajduki, Matejki 4. 
Thomas Maksymiljan, Wielkie Hajduki. Matejki 4. 
Wypich Jóżef, Wielkie Hajduki, 16 Lipca 35. 
Wypich Jóżef, Wielkie Hajduki, 16 Lipca 35. 
Coldstein Samuel. Wielkie Hajduki, KrÓl. Hucka 1. 
Goj Józef, Wielkie Hajduki, Krakowska 44. 
Wysokoprąd, 'Wielkie Hajduki, ul. Francuska. 
Bernstein Piotr, Wielkie Hajduki, Długa 53. 
Górn. Śl. Centrala Gazowa, W'. Hajduki. ,Krakowska 
,Rode AJ,fred, Wielkie Hajduki, Krakowska 44. 
Ludwik Teodor, Wielkie Hajduki, Krakowska 44. 
Gaj Bronisław. Wielkie Hajduki. Kościelna 14. 
Dreszer Je'l"zy, Widkie Hajduki, Krak'Owska 82. 
Magiera Konrad, Wielkie Hajduki, Miarki 4. 
Kopka Paweł, Wielkie Hajduki, Krakowska 93. 
Tuszyński Stanisław. Wjelkie Hajduki, ,Kalina 87. 
Wojtaszak Tadeusz, Wielkie Hajduki, Kościelna 13. 
ZgoJI Emanuel, Wielkie Haj.duki, 3 Maja 12. 
Tow. Handlowe "Torope", Nowe Hajduki, 3 Maja 41. 
Tow, Handlowe "Torope", Nowe Hajduki, 3 Maja 41. 
Bracia K,lass. Nowe Hajduki, 3 Maja 23. 
Wypich Magdalena, Nowe Hajduki, Polna 8. 
Madeja Henryk, Nowe Hajduki, 3 Maja I. 
Nowak Józef, Nowe Hajduki, 3 Maja 31. 
Dr. Zenneg Jan, Chropaczów. 
Bagoń Jerzy, Lipiny, Król. Hucka 4. 
Pośpiech Herman, Lipi11Y, Rynek.- 
Absolon Brunon, Nowy Bytom, Hallera 10. 
AbsoIoll Brunon, Nowy Bytom, Ha!lma 10. 
Huta "Pokój" Śl. Z. G. i H.. Nowy Bytom. 
Godula SP. Akc. Che bzie, Nowy Bytom. Piłsudskie\;o 
Koniarek Edmund, Nowy Bytom, Korfant
o 2. 
Wazner Karol, Nowy Bytom, Woj. Rymera 3. 
Winkler Paweł. Nowy Bytom. Miarki 29. 
Chmurczyk Bolesław, Nowy Bytom. Miarki 30. 
Borkowski Stanisław, Nowy Bytom, Niedurnego 51. 
Inż. Dworzak Egon, Nowy Bytom, Niedurnego 65. 
TOIg Olga, Nowy Bytom, Niedurnego 4. 
Stanek Emil, Nowy Bytom, Niedurnego 4. 
Gawron Jan, Orzegów, Bytomska 21. 
Rudl1er Karol. Orzegów, Piłsudskiego 21. 
Perek Antoni. Orzegów, Stefana 1. 
Huta Hubertus, Łagiewniki. 
,Kopalnia FIorentyna Łagiewniki. 
Godula SP. Akc., Godula Chebz,ie. 
Godula SP. Akc., Godula Chebz,ie. 
Godula SP. Akc., Godula - Chebz,ie. 
Godula SP. Akc.. Godula - Chebz,ie. 
Godula SP. Akc.. Godula - Chebz.ie. 
Wirek Kop. SP. Akc., Godula - Chebzie. 
Rudzkie Gwarectwo 'Węglowe, Ruda. Powstańców 4. 
Kandziora Filip. Ruda. .Janasa. 


4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3,1. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51.. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
065. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7l. 
72.
		

/iv4408-1933-42-0013_0001.djvu

			Nr. ..:/2 


.Gazeta Urzędawa Woj:ew. Śląskiego 


485 


12. Wypich Józef, 'Wielkie Hajduki, 16 Lipca 35. 
13. Thomas Maksymiljan. Wielkie Hajduki, Matejki 4. 
14. Wemcr Jerzy. Wielkic Hajduki, Krakowska 139. 
15. GórnośI. Centrala Gazowa, 'W. Hajduki, Krakowska 50. 
16. Carmen. Fabryka Cukierków. W. Hajduki, Krakowska 5. 
17. Gabor Paweł, Wielkie Hajduki, Da:rnrota 9. 
18. Pietrzyński Franciszek, Wielkie Hajduki. Da.mrota 9. 
19. Sitko Tomasz, Wielkie Hajduki, 1,6-go Lipca 15. 
20. Dziecharczyk Jerzy, Wielkie Hajduki. Rawy 4. 
21. Bojdoł Teodor. Nowe Hajduki, 3-go Maja 36. 
22. Lamczyk EwaId. Nowe Hajduki, Graniczna 4. 
23. Towarz. Handlowe "Tnro,pe", N. Hajduki. 3-go Maja 41. 
24. Pietruszka Alfred, Chropaczów, Kościelna 15. 
25. Kunze Robert, Lipiny, Król.-l-Iucka. 
26. Huta Pokój ŚI. Zakl. G. H., Nowy Bytom. 
27. Owczarek Hugon, Orzegów, Kościelna 11. 
28. Huta Hnbertus. Łagiewniki. 
29. Blok Józef, Łagiewniki, Szkolna 9. 
30. Blok .J ózf. Łagiewniki, Szkolna 9. 
31. Białas Piotr. Ruda, Przy Plantach 5. 
32. Muc Karol. Szarlej, 3-go Maja 16. 
33. Landau Salomon. Wielkie Piekary. Górna 6. 


D. Motocykle dwuosobowe i z wózkiem doczepnym. 
1. Smolarczyk Jerzy, ŚWietochłowice, Długa 56. 
2. Sprus Alfred, Świetochłowice. Czarnoleśna 11. 
3. Gościniak Jan, Świetochłowice. Wolności 39. 
4. Dalibóg Rafał. ŚWietochłowice, Rawy 5. 
5. Smorz Adolf, ŚWietochłowice, U-gO Listopada 2S. 
6. Dadlez Józef, ŚWietochłowice, Plac Kremskiego l. 
7. Fiedler Florjan, ŚWietochłowice, Kol. Drzymały 6. 
S. Smolorz jan. !::'wietochłow.ice. Kol. Drzymaly 3. 
9. Grund Henryk, Świetochłowice, Długa 55. 
In. Jurczyk Ryszard. Świetochłowice, Bytomska 35. 
11. Staneczko Oskar, Świetochłowice, Szeroka 5. 
12. Zmarzły Franciszek, ŚWietochłowice, Zimnola l. 
13. Trzeba Jan, ŚWietochłowice, Szeroka 7. 
14. Skop Franciszek, ŚWietochłowice, 3g-0 Maja 12. 
15. Bugla Eugenjusz, ŚWietochłowice, Kolejowa 25. 
16. Tirpic Hugon, Świetochłowice, Hutnicza 5c. 
17. Zarząd Huty ZgDda. Świetochłowice. 
lS. Reich Kurt, Świetochłowice, Nowowieiska 2. 
19. Plusk Karol. ŚWietochłowice, Dworska 3. 
20. Szadek OlOn, Wielkie Hajduki, Krakowska 42. 
21. Sikora Alojzy, Wien;:'
 Hajduki, Krakowska S7. 
22. ZgolI Emanuel, Wielkie Hajduki, 3-go Maja 12. 
23. Macha Wincenty, Wielkie Hadjuki, Krakowska 9. 
24. Riegl Gerhard, Wielkie Hajduki, Matejki 4. 
25. Nimbach Henryk. Wielkie Hajduki. 16-go Lipca 41. 
26. Chora JÓzef, 'Wielkie Hajduki, Krakowska 42. 
27. Socha józef, Wielkie Hajduki. Król.-Hucka 11. 
28. Brzezina józef, Wielkie Hajduki, Kalina 65. 
29. ,Merschketer Wilhelm, Wielkie Hajduki. Dąbrowskiego 3. 
30. 'Wypich Jerzy, Wielkie Hajduki, 16-go Lipca 35. 
31. Dr. Mojzel Marcin, Wielkie Hadujki. Wandy S. 
32. Drzewuszewski Alfons, Wielkie Hajduki, Matejki 4. 
3.3. Czaja Jerzy, Wielkie Hajduki, Kolejowa 5. 
34. W\echoczek Karol, Wielkie Hajduki. JagielIońska 3. 
35. Kasper Wojciech. Wielkie Hajduki, Krakowska 107. 
36. Joszko Kazimierz, Wielkie Hajduki. Krakowska 85. 
37. Kaduk Paweł, Wielkie Hajduki, Kalina S4. 
38. Caliński Wmibald, Wielkie Hajduki. Krakowska 11. 
39. Adamietz Teofil. Nowe-Hajduki. Graniczna 3 
40. Sentek Konrad, Nowe-.Hadjuki, 3g-0 Maja 29. 
41. jaskula Rudolf. Chropaczów, Średnia 7. 
42. W
dera józef, Chropaczów. jana 5. 

3. Kiwic Paweł, Lipiny. Kolejowa 21. 
44. Roter Paweł. Lipiny. KróI.-Hucka 43. 
45. Wałek Władysław, Upiny, Kolejowa 4. 
46. Antoszewsk,i Stanisław, Lipiny, KrÓlewska Hucka7. 
47. Banasz Paweł. Lipiny, Bytomska 34. 
4S. Chabaroff Leon, Lipiny, Południowa 13. 
49. Pawełczyk Augustyn, Lipiny, Szyb Marcina 21. 
50. Reihs Fmnciszek. Lipiny, Bytomska 42. 
51. Pawlik Karol. Lipiny. Rynek 11. 
52. Kowalski Maksymiljan. Lipiny, Rynek 1S. 
53. Wieczorek Paweł, Lipiny. Hutnicza 20. 
54. Lakota 'Wilhelm. Nowy-Bytom, Niedur.nego 2. 
55. Magiela Ryszard, Nowy-Btyom, Piłsudskiego 5. 
56. Magiela Ryszard. Nowy-Bytom, Piłsudskiego 5. 
57. Draszczyk Robeórt, Nowy-Bytom, Niedurnego 3. 
58. Baron Wilhelm, Nowy-Bytom, Niedurnego 35. 
59. Baron Wilhelm, Nowy-Bytom. Niedurnego 35. 
60. Matuszek Ernest. Nowy-Bvtom. Darnrota 1 
61. Mizioch Franciszeók. Nowy-Bvtom. Ligonia 4. 


62. Fuhrrnan Maksymiljan, Nowy-Bytom, 3-go Maja L4. 
63. Otrzosnek A,rtur, Nowy-Bytom, Niedurnego 31. 
64. Kmpka Sylwester, Nowy-Bytom, Kościuszki 2. 
615. Krupka Henryk, Nowy-Bytom. Kościuszki 2. 
66. Zgol Roman, Nowy-Bytom, Niedurnego 4. 
67. Ginther Ernest. Nowy-Bytom, Hallera l. 
6S.Ginter Ernest, Nowy-Bytom, Niedurnego 59. 
69. Heller Marjan, Nowy-Bytom, Niedurnego 59. 
70. Kulas Franciszek, Nowy-Bytom" Piłsudskiego 6. 
17. Stawowski Wincenty. Nowy-Bytom, WoJ. RVl11era 4. 
/2. Francus Franciszek, Nowy-Bytom, Janasa 9. 
73. Zgol Konrad, Nowy-tUytom, Niedurnego 32. 
74. Zgol Konrad, Nowy-Bytom, Niedurnego 32. 
75. Bienek Aleksander, Nowy-Bytom, Orzegowska 5. 
76. Chmurczyk Bolesław, Nowy-Bytom. Miarki 30. 
77. Lichtblau Teodor, Nowy-Bytom, Ligonia 4. 
78. 'Weis Engelbert, Nowy-Bytom, Rymera 6. 
79. Ticman Fryderyk, Nowy-Bytom, Janasa S. 
t50. Polok Karol. Nowy-,Bytom, Piłsudskiego 15a. 
81. Widera Roman, Orzegów, Bytomska 3. 
S2. SoszIm .Józef, Orzegów, Bytomska 3. 
32. Urbasik Eugenjusz. Orzegów, Korfantego 6. 
84. Urbasik Eugenjusz", Orzegów, Korfantego 6. 
85. Frajer \Vawrzyniec. Orzegów, Dworcowa 6. 
86. Piecha Jan. Orzegów. Kopalnia Gothard. 
S7. Owczarek Arnokl, Orzegów, Bytomsl(;t 17. 
88. Kokoc Hubert, Orzegów. Stefana 7. 
89. Kandzia Paweł, Łagiewniki, Kościelna 30. 
90. Albrycht Tadeusz, Łagiewniki, Bytomska 2.3. 
91. GOjny Franciszek. Łagiewniki. 
92. Roszkiewicz Władysław, Łagiewniki, Hlltd Hubertu
a 25 
93. Dr. Wątocki Włodzimkrz, Łagiewniki, Bytomska 23. 
94. ModrzY'k Bernard, Łagiewnik,i, Bytomska 40. 

5. JendnIlek WiIlibald. -Łagiewniki. Bytomska S. 
96. Popiel Stanisław, Łagiewniki. Szosa KrÓI.-Hucka 11. 
97. Kaleciok Wiktor, Łagiewniki, Więcka 5. 
98. Mazur Alfons, Łagiewniki, Niedurnego 3. 
99. Cymander Paweł.. Łagiewniki, Kościelna 14. 
100. Aleksik Henryk, Gadula, Barbary l. 
IlU. Nogły Robert. Godula, Chebzie, .Janasa 7. 
102. Szołtysik Brunon. Godula, Chebzit' 
103. Leśniok Józef. Godula. 
104. 'Witulski Gustaw, Godula. Kopalnia Pawła. 
105. Gryska Ignacy, Godula. 
106. Bubała Tomasz, Ruda, Elektrownia Mikoła,i. 
107. Kołodziej Teodor, Ruda, Bytomska 25. 
lOS. Kowolik Paweł, Ruda, B. Głowackk
w .3. 
109. Trella Antoni. Ruda. Kocjana 2. 
110. Gojny Jan. Ruda, 3-go Maja 19. 
111. Rozkosz Oton. Ruda, Bytomska 44. 
lU, Hor.dyski Dyrnitr, Ruda, .Janasa 9. 
H3. Szaflik Jan, Ruda, Korfantego 16. 
114. Stasz Walenty. Ruda. Szyb Walentego 2ft 
II 5. Szreiber Karol, Ruda. Konopnickiej 10. 
116. Loewe Alfred. Ruda; Sobieskiego 26. 
117. Gawiński Stanisław, Ruda. Kościelna 2. 
118. Galla Fryderyk, Ruda, Szyb Walentego 70R. 
119. Stebel Władysław, Ruda, Do Kaplicv 11. 
120. Zigert Emil, Ruda, Leona 16. 
121. Kiszel Jan, Ruda. Korfantego 13. 
122. Banaś Hubert. Ruda, 3g-0 Maja 14. 
1,23. Barteczko Emil, Ruda. Bytom
ka 61. 
124. Waclawek Roman, Brzeziny. 3-go Maja. 
125. Jarząbek Józef, Brzeziny, Powstańców 5. 
126. Nalewczyński Arkadjusz. Brzeziny. 3-go Maja 50. 
127. Hoś Jan. Brzeziny. 
12S. Pasterny Emi,l, Brzezinv. 
129. Maksyś Ryszard. Wielka Dąbrówka.. 
130. Dr. Hilewicz, Wielka Dąbrówka. 
131. jungmann Emil, Szarlej, Radzionkowska S. 
132. Galaszik Karol. Szarlej, Wigury 3. 
133. Tomalka Augustyn, Szarlei: Ks. Katrynioka 10. 
134. Lindner Józef, Szarlej. Żwirki 14. 
1305,. jungmann Ernest, Szarlej, Radzionkowska 30. 
136. Cieśla Franciszek. Wielkie Piekary, Mar.iacka. 76. 
137. Guzy Wincenty, Wielkie Piekary. Józefka 30. 
13S. Broncel Jerzy. Wielkie Piekary, Marjacka lB7. 
13'9. Gieremek Wincenty, Wielkie Piekary, Marjacka 37. 
140. Baumberger Wilhelm, 'Wielkie Piekary. Szkoła l. 
141. Świerczyński Juljusz, W. Piekary, Ks. Antoniewicza Q 
142. Musioł Antoni. 'Wielkie P.iekary, Ks. Ant,oniewicza 9. 
143. Holewa józef, Wielkie Piekary, Marjacka 109. 
Starosta: 
'w Z.: 
(-) Dr. Olszewski, 
Zastepca Starosty.
		

/iv4408-1933-42-0014_0001.djvu

			Gazeta Urzędowa Woj,ew. Śląskiego 


Nr. 42 


486 


STAROSTWO LUBUNIEC 
L. dz. W. 15/2. 


9. 


L 11 b ii n i e c, dnia 11 grudllia 19.13 r. 


OBWIESZCZENiE 


St
lro:;ty w Lublińcu dotyczące listy ka:ejności osób, zobow'iązanych do dostarczenia środ,ków plfZewozo- 
wych na rzecz woj's.ka w czasie pokoju na rok 1934. 
Na zas,a:dzie 
 8 U{)z,porzą,dz,ouia Minis.tra SIpraw WewnętrZinych i Ministra StPraw Woj'skowy'Cll 
z unia 29. 7. 19.30 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58 poz. 470) o ohowiązku do-starczania s.amnchodów, motocy1{.}.i i ro- 
werÓw jako środków przewoLowY'ch na rzecz woj.ska w czasie poknYu 'P'odajlę do pulblicznej wiadomości 

;:stę ]wId:nc;
ki właścIcieli samo,chodów i mOltacyki!i .powiatu lublinieckic.go, którzy w myśl Roz!p. Prezy- 
,lenta R. p. z dn:a ]2. XI. 1ge'7 r. a ob{)wiązku dostarczania środków przewozowych na TZecz wojska w CZ3- 
s:c p.okoju (Dz. U. R. p. Nr. 102, POZ. 883) są zobawi
zani dosta(czać woj'sku środków przewozowych 
w czasj,e pnkoju. 
W ciągu 2 tygadni od chwiH ogłoszonia listy w Gazecie Urzęuowej Wojew. 

ląskie
a osohy zain- 
te,feisowane mogq wnj,c,ść ua s,taro.stwa w Lubliń,cu r,ekla'\113'cję. 
LISTA KOLEJNOŚCI 
wł
ścic'ieli samachodów i matocykli powiatu lublinieckiego, którzy są zobowiązani dostarczać środl{()w 
p,r"ewozowych na rzecz woiska w czaSe pokoiu w roku 1934. 
Firma Union TextiIe, Lubliniec - osobowy - ŚI.7J89. Razik Alojzy, LubUniec - motocykl - ŚI. 5591. 
Dr. Gotz Mieczyslaw, Lubliniec - osobowy - SI. 1521. Such Marjan. Brusiek - motocykl - SI. 6504. 
Piotr Szwarc, LubHniec - osobowy - ŚI. 3994. Zniniewicz Antoni, Czarny Las - motocykl - Śl. 5063. 
Czub Stanislaw, Lubliniec - osobowy - ŚI. 3208. Segeth Józef, Droniowiczki - motocykl - ŚI. 5823. 
Maroń Alojzy, Lubliniec - osobowy - ::;1. 7433. Witt Józef, Glinica - osobowy - SI. 22,15. 
Golaś Pawel, LlIoliniec - osobowy - ŚI. 175.6. Goldberg Jawornica. Glinica - osobowy - ŚI. 1710. 
\Vędrychowicz Stanislaw, Lubliniec - osobowy - ŚI. Hi83. Firma ..Natronag" S. A., Kalety - osobowy - ŚI. U78. 
Dr. WilIert Franciszek, Lubliniec - osobowy - Śt 1675. Firma "Natronag" S. A., Kalety - osobowy - SI. 3154. 
Lenert Stanislaw. Lublini
c - osobowy - ::;1. 3519. Firma ..Natronag" S. A., Kalety - pólciężar. - .Śl. 10939. 
Różniewski Romuald, Lubliniec - osobowy ŚI. 1505. Dyr. Ks. Hohenlohego, Koszęci.n - osobowy - ŚI. 3753. 
I
óżni
wski Romuald, Lubliniec - osobowy SI. 1916 Dyr. Ks. Hohenlohego. Koszęcin - osobowy - SI. 7589. 
Lubojańs'ki Alfred, Lubliniec - osobowy - ŚI. 9302. Dyr. Ks. Hohenlohego, Koszęcin - osobowy - :::>1. 1290. 
Lubojański Alfr
d, Lubliniec - osobowy - ŚI. 3681. Prauza Bronislaw, Koszęcin - motocykl - SJ.. 5424. 
Lubojał"iski Alfred, Lubliniec - osobowy - ŚI. 1280. Estates Limitet. Kochcice - osobowy - Ś1.7302. 
Dr. Stryczniewicz Józef. Lubliniec - osobowy ŚI. 72.56. Reitzenstein Elżbieta, Kochcice - tJsobowv - SI. nRf<. 
Lemaitre .Juljusz, Lubliniec - osobowy - ŚI. 287,5. Zdrzalek Jerzy, Kamienica - motocykl - SI. 4799. 
Firma Union Textile, Lubliniec - pólciężarowv - SI. 10683. Walczak Teodor, Lubecko - motocykl - ŚI. 6652. 
Leneri Jan. Lubliniec, - pólciężarowy - ŚI. 10147. Nawrat Karol, Lubsza - motocykl - ŚI. 5040. 
Brtliński Stanislaw, Lubliniec - ciężarowy - ŚI. 11155. Ks. Osiewacz Jan, Lubsza - mO'tocykl - SI. 7107. 
Nowak Juljusz. Lubliniec - ciężarowy - ŚI. 11700. Moj Gerhard. Lubsza - motocykl - SI. 4071. 
i\'OW} Mlyn Parowy, Lubliniec - ciężarowy - 11448. Gawlita Jan, Łagiewniki 'Wielkie - osobowy - SI. 3447. 
Bialas Wilhelm, Lubliniec - motocykl - ŚI. 5491. Bobkiewicz Tadeusz, Łagiewniki W. - motocykl - ŚI. 5284. 
Bok Jerzy, Lubliniec - motocykl - ŚI. 4492. Goldstein Wilhelm, Mochala - osobowy - ŚI. 2692. 
Charwat Adolf, Lubliniec - motocykl - :::>1. 4470. Goldstein Wilhelm, Mochala - osobowy - SI. 7774. 
Maci
jowski Witold, Lubliniec - motocykl - ŚI. 5787. I1. 44U4. 


ST:M\'OSTWO RYB\NICKIE. 
Nr. W. 15/ ' 5. 


Za Starostę: 
w z.: 


(-) D z t k. 
Zastępca Starosty. 


to. 


Ryb n i k, dnia 13-
!O gmdnia 19.1,3 r. 


OGŁOSZENIE 
Na podstawie art. 4. wz;porzą/dzenia Prezyden ta Rzeczypos;p,olitej Pa,lskIej z dnia 12. listopada 1927 r. 
o obawiązku dostarczenia środków przewozowy,ch na rzecz wajska w czasie POKoj'u (Dz. U. R. P. Nr. 102, 
poz. EiS3) OTaZ 
 4 rozporządzenia Minister,stwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Wojiskowych 
7 dnia 29. J.i1)Ca 1933 r. (Dz. U. R. p. Nr. 58, pnz. 4710). Starostwo RYlb
li'ckie og1.asza następującą listę łwlej- 
71OŚ,ci osóh obowiązany.ch do dostarczCrnia s.amochadów i motocykli laka śwdków przewozO'wych na r7ecz 
woj,ska w czasie pakoju na rok 19.14 r. 


LISTA KOLEJNOŚCI 


Samochody osobowe: 
1. Gwar
ctwo Węj.dowe Charlotte. Rydultowy. 
2. Walczok Paweł, Pszów. 
J. Rybnickie Gwarectwo Węglowe. Kopalnia Roemer. 
4. Nieslet Augustyn, WDdzislaw. 
5. Miiller Zygfryd. Rybnik. 
6. Gabriel Piotr. Raszczyce. 
7. Skatula Franciszek. Czerwionka. 
8. Rybnickie Gwarectwo Węglowe. Kopalnia Ema. 
9. Dr. Dadaczyński Marjan. Rydułtowv. 
10. Ks. dziekan Sznalke, Wodzisław. 


11. Grychnik Alojzy, Kokoszyce. 
12. Szymura Eryk, Jankowice. 
13. Flak Pawel. Wodzislaw. 
14. Abrachamczyk Edward. Rybnik. 
15, Justyn von Kom, Przyszowice. 
16. Polok Franciszek. Żory. 
17. Sikorowa Pawelka. Pstrążna. 
18. Ernst Maksymiljan. Rybnik. 
l'). Ochff\1an Ryszard, \Vo.dzislaw. 
2U. Stein Emanuel. Rybnik. 
21. Mańka Pawel, Rybnik.
		

/iv4408-1933-42-0015_0001.djvu

			Nr. 4l 


Gaze'ta Urzędowa Waj'ew. Śląskiego 


487 


2;2. Kaizerek Franciszek, Radzieiów. 
23. Czerna .I ulia. Rydułtowy. 
24. Grzesik Antoni, Rybnik. 
2'5. Szyrocki Wilhelm, Czerwionka. 
26. nr. Mende Łucjan. Wodzisław. 
27. Czaia Konrad, Rybnik. 
28. Seeman Jadwiga, Radlin. 

9. Grzonka Józef, Wilcza Dolna. 
30. .Klimek Ferdynand. Rybnik. 
31. Zaiąc Stanisław. Marklowice Górne. 
32. InL. Malinowski Wł., Rybnik. 
33. Wyleżych Edward. Rybnik. 
34. Kopiec Wiktor, Rybnik. 
3,5. Leszczyński Jan. Czerwionka. 
36. Kopiec Wiktor, Wodzisław. 
37. Prokop Wilhelm. Wodzisław. 
38. Dr. .Karolczak Bronisław. Żory. 
39. Dr. Paryzek Józef, Rybnik. 
40. Piotrowski Antoni. GotartowiL:e. 
.H. Zelder Franciszek. Wodzisław. 
42. Bieniek W'iIhelm, Rydułtowy. 
43. Ohrzał Justyna. Rydułtowy. 
44. Szymura Ignacy, Czerwionka. 
45. Dziwoki Franciszek, Biertułtowy. 
4,6. Teubner Paweł. Kopalnia Bliicher. 
47. Kwiaton Józef. Wodzisław. 
48. Gawełczyk Wiktor, Jastrzębie Dolne. 
49. Kurzydym Jan, Rybnik. 
50. Albinowski Bronisław, l3ełk. 
51. Janko Herman. Żory. 
52. Dr. Prokop Ernest, Wodzisław. 
53. Dr. ł'_ytkowski Stefan. Żory. 
54. Kartusz Rudolf. Wodzisław. 
55. Wawrzyńczyk August, Grabówka. 
56. Musiolik Adolf, Rybnik. 
57. Amerykański Młyn Parowy. Wodzisław. 
58. SeeiTIa,n Franciszek, Rybnik. 
59. Klockiewicz Jerzy. Wodzisław 
60. Lignoza Sp. Akc., Krywałd. 
61. Rybnickie Gwarectwo Węglowe. Kopalnia Em<\. 
62. Firma E. Nowak. Wodzisław. 
63. Sikora Konrad. Wodzisław. 
64. Goldman Henryk, Marusze. 
65. Firma J. F. Sikora. Wodzisław. 
,66. Kutz Franciszek. Żory., 
67. Czernickie Gwarectwo WęIdowe. Niewiadom. 
68. Skrzydło Wiktor. Ochojec. 
69. Rybnickie Gwareotwo Węglowe. Pszów. kop. Anna. 
70. Sobczyk Jerzy. Rybnik. 
7l. Nawrath Franciszek. Rybnik. 
72. Richter Maks., Rybnik. 
73. Richter Maks.. Rybnik. 
74. Noga Jan, Rybnik. 
75. Inż. Gotfryd Roman. Chwalowice 
76. Zieleźny 'Wilhelm, Rvdułtowy. 
77. Spielvogel Helena. Boguszowice. 
78. Rosoł Józef, Rybnik. 
79. Połomski Józef, Rydułtowy. 
80. Szefczyk Edward. Czerwionka. 
81. M. Adler i J. Panofsky, SP. z ogr. odp.. Żory. 
82. MiiJler Zygfryd. Rybnik. 
83. Inż. Ćwik Wincenty. Wodzisław. 
84. Dr. Tumulka Józef. Wodzisław. 
85. Pysiek Zdzisław. Rybnik. 
86. Paszek Aleksander, Wodzisław. 
87. SIl1ołkowa Gertruda. Czerwionka. 
88. Frydowa Maria. Dzimierz. 
89. Amerykański Młyn Parowy, Żory 
90. Ks. Dr. Reginek, Rybnik. . 
191. Cibis Alfred. Rybnik. 
92. Kopalnia Dębieńsko. Czerwionka. 
93. Fi/i.pek Maria. Wodzisław 
94. Mazurkówna Hildegarda Rybnik 
95. Piechoczek Ludwik, Rytmik. . 
96. Szulce Robert, Pszów. 
97. Klimek Emanuel, Pszów. 
98. Widera Alfons, KnUTów. 
, 99. Kurpisz Edmund, Wodzisław. 
100. Kubeczkowa Anna, Gołkowice. 
101. GOjowczyk Olga. Rybnik. 
102. Mainka Józef. Rybnik. 
103. Piperek Ema. Czuchów. 
If}4. Polskie Towarz. Sarnochod. "Citroen". Wodzisław. 
105. Dr. Letocha Ignacy, Przyszowice. 
106. Prokop Maksymiljan, Żory. 


107. Nowak Emil, Wodzisiaw. 
108. Rolnik, Spółka S.półdz., Rybnik. 
109. Kamyczek Wojciech, Rybnik. 
110. Ks. Knosala Mikołaj. Pszów. 
111. Dr. Tchórzewski, Leonard, Rybnik. 
112. Dr. Jędrusik, Stanisław, Knurów. 
113. Wolski Wiktor, Rybnik. 
114. Huta Silesia, Rybnik-Paruszowiec. 
115. Szomberówna Helena. Rybnik. 
116. Szombera Maks" Chwałowice. 
117. Rybnicka Fabryka Maszyn Sp. z ogr. OUD.. Rybnik. 
118. Wyslucha Paweł, Wodzislaw. 
119. Hryniewiecki Adolf, Rybnik. 
120. Lignoza SP. Akc., Krywałd. 
1.21. Rybnickie Gwarectwo "TęgI. Kop. Anna. Pszów. 
122. Muszalik JÓzef, Rybnik. 
123. Rojek Konrad. Obszary. . 
124. Amerykański Młyn Parowy. Zory. 
125. PQlskie Tow. Samochodów Citroen. ł(vbnik. 
126. Wieczorek Jan, Kokoszyce. 
127. Wełna Leon. Rybnik-Paruszowiec. 
128. Czechowicz Wincenty. Pszów. 
1.29. Kolba Jerzy, Pszów. 
130. Urbanik Józef. Rybnik. 
I.31. Wieczorek Reinhold, Popielów. 
132. Gliwicki Franciszek, Rydułtowy. 
133. Sucker Józef, Pszów. 
134. Inż. Klobert Edward. Czerwionka. 
135. Żurek Róża. Rybnik. 
136. Witczak .Mikołaj, Jastrzębie zdrój. 
137. Jojko Eugeniusz, Rybnik. 
138. Polok Józef, Żory. 
139. Gmdoń JÓzef, Godów. 
140. MiUler Paweł, Popiełów. 
141. Kapica Paweł. Rybnik. 
142. R.ospenk Teofil. Rybnik. 
143. Musioł Mateusz. Rydułtowy. 
144. May G.. Rybnik. 
145. Rossoł Józef, Rybnik 
146. Jeloella Wiktor, Pszów. 
147. Zmarzly Henryk, Rybnik. 
148. Nocoń Wacław, Żory. 
.149. Tomala Marja, Marusze. 
150. Wysłuchowa Franc.. Turza SI. 
151. Polskie Kopalnie Skarbowe, Knurów 
152. Ks. Proboszcz Pałarczyk Franciszek, l3icrtułtowy. 
153. Rybnickie Gwarectwo Węglowe. Rvdultowv. 
154. Basista Wiktor, Rybnik. . 
155-. Kicczka Karol, Żory. 
156. Dr. Leja Roman, Rybnik. 
157. Herzer Gerard. Rydultowy. 
158. F-a Baron i Flieger, Pszów. 
1'59. Honysz Oton. Rybnik. 
160. Wyciślok 'Wincenty, Żory. 
161. SZYIIlura Eryk, Jankowice. 
162. Dr. Wisłocki Edward, Rybnik-Paruszowiec. 
163. Zidek Maks.. Jastrzębie Zdrój, 
164. Śląski Julian, Rogoźna. 
165, Pilich Marja, Połomja. 
166. Suchówna Elżbieta, Rybnik. 
167. Balcar Józef, Knurów. 
168. SIIluda Rudolf. Rybnik. 
169. Nowacka .Joanna, Knurów, 
170. Ogierman Dorota, Żory. 
171. Dr. Lamża Eberhard, Pszów. 
172. Kamyczek Ludwik, Rybałk. 
173. Wałeczek Jan, .Knurów. 
174. Banert Karol, Rybnik. 
175. Piechota Józef, Rybnik. 
176. Dr. Biały Feliks. Rybnik. 
177. K.ulig Stefan, Kobyla. 
178. Zając Stanisław, Marklowice G. 
179. Dr. Głowiński Mieczysław. Rybnik. 
Samochody półciężarowe: 
l. Rybnickie Gwar. Węglowe. K.oP. Erua. 
2. Ohrzal Wilhelm. Rydultowy. 
3. Szymura Eryk. Jankowice. 
4. Szauder Jadwiga, Rybnik. 
5. Jung FrydlOryk. Niewiadom G. 
6 7 . . Rybnickie Gwarectwo Węglowe. Kop. Ema. 
F-a R. Sobtzig, Rybnik. . 
8. Capek Antoni, Jedłownik. 
9. Oczkowski Karol, Rybnik. 
10. Tomala Wilhelm, Olza.
		

/iv4408-1933-42-0016_0001.djvu

			"
!8H 


Cazeta Urzędowa Wojew. Śl'<\,skicg0 


Nr. 42 


11. Soblik Karol i S-ka, Rybnik. 
12. Adamiec Marja, Nie.dobczyce. 
13. Kruczek Józef. Niedobczyce. 
14. Inż. Albinowski Bron., Bełk. 
15. Amerykański Młyn Parowy, Wouzisław. 
1,6. Mazurek Jerzy. Wodzisław. 
17. Muller Zygfryd. Rybnik. 
18. Brych Jan, Żory. 
19. Katzwajowa Angela, Żory. 
20. Bracia Jojko. fabryka mebli. Rybnik. 
21. iPolok Henryk, Rybnik. 
22. Opiołka Augustyn, Czuchów. 
2". F-a Zagłoba. Rybnik. 
24. Adarnczyk Alojzy. Biertułtowy. 
25. Kop. Dębieńsko, Czerwionka. 
26. 'Wolski Franciszek, Pszów. 
27. Szaszynek Józef. Wodzislaw. 
28. Kaźmierczak Wojciech. Wodzisław. 
29. Winkler Franciszek. Belk. 
3n. Slad,ky Herman, Rybnik. 
3,1. Krzyżak Karol, Gorzyce. 
32. Zalemm Paweł. Rydułtowy. 
33. Blendowski Emanuel, Gorzyce. 
34. Gliwicki Jan. Rydułtowy. 
35. Amerykański Młyn Parowy. Żory. 
Samochody ciężarowe: 
1. Zarząd kop. Bliicher, Boguszowice. 
2. Gojowczyk Olga, Rybnik. 
3. Winkler Emil. Rybnik. 
4. Dziura Franciszek, Rybnik. 
5. Kopiec Wiktor. Rybnik. 
6. F-a S. Blumer i M. Laskier, Katowice (Bełk). 
7. Cichoń Antonina. Wilcl1wa. 
8. Niedziela Walenty, Niedobczyce. 
9. F-a Em. Nowak, Wodzisław. 
10. Piechaczek Teodor, Leszczyny. 
11. Popela Alojzy. Kop. Erna. 
12. Ohrzał Wilhelm, Rydllłtowy. 
13. Ameryk. Młyn Parowy (Sitek i Kutz), Wodzisław. 
14. Inż. WI. Malinowski. Rybnik. 
15. Kat. Spółka Akc. Huta Silesia Parnszowiec. 
16. Muller Zygfryd, Rybnik. ' 
17. J.nż. Albinowski Bron.. Bełk. 
18. Ebert Emanuel, Czerwionka 
19. Plinta Paweł, Rybnik. . 
20. Czernieckie Tow. Węgl.. Kop. Hoym. 
21. Nawrath Robert, Żory. 
22. Wilczek Paweł. Rybnik. 
23. Kop. Dębieńsko. Czerwionka 
24. Niesler Augustyn, 'Wodzisła
. 
25. Rybnickie GWar. W:ęglowe. Katowice (Kop. Anna). 
26. Klaja Emil, Rybnik. 
27. 
ieczorkówna Elfryda. Rybnik. 
28. PIC czka Leon. Rybnik. 
2'9. Wałach Jan, Książenice. 
30. Kozieł Aleksander, Ochojec. 
31. Rybnickie Gwar. Węglowe, Kop. Ema. 
32. Niedobecki Wilhelm, Łaziska G. 
33. Jonderko Henryk, Przegędza. 
34. Gabriel Kurt, Wodzisław. 
35. Wałach Paweł, Osiny. 
36. Szala Jan, Rybnik. 
37. HosClma'n Karol, Rybnik. 
38. Trwałe Drogi S. A. Warszawa Rybnik. 
39. Trwałe Drogi S. A. W'arszawa: Rybnik. 
40. Trwałe Drogi S. A. 'Warszawa, Rybnik. 
41. Trwałe Drogi S. A. 'Warszawa Rybnik. 
42. Trwałe Drogi S. A. 'Warszawa: Rybnik. 
43. Trwałe Drogi S. A. Warszawa, Rybnik. 
44. Trwałe Drogi S. A. Warszawa. Rybnik. 
45. Neuman Jan. Czuchów. 
46. Trwałe Drogi S. A. Warszawa. Rybnik. 
47. Adler i J. Panowski. Żory. 
l\łotocykle z wózkiem doczepnym: 
1. Simusz Maks, Żory. 
2. Klimek Ernest. Kopalnia Roemer. 
3. Wojtala Emil. W.odzisław. 
4. Michalski Feliks, Szczygłowice. 
5. Strąk Ludwik. Gierałtowice. 
6. Kamuda Wacław, Rybnik: 
7. Zimny Jan, Chwałowice. 
8. Dyrnorz Józef. Szczygłowice. 
9. Kominek Szymon. Radlin. 


10. Gemrot Katarzyna, Rybnik. 
11. Brauer Lotar, Rybnik. 
12. Bramański Eryk, Pszów. 
13. Lubecki Paweł, Żory. 
14. Zabłoński Antoni, Rybnik. 
15. Noga Jarosław. Rybnik. 
16. Sroczyński Edward, Psz6w. 
17. Pozamonik Eryk, Pszów. 
Motocylde bez wóz'ka doczepne
o: 
1. Czech Gerhard. Czerwionka. 
2. Wilczek Stefan, Niednbczyce. 
3. Szołtysek Konrad. Knurów. 
4. T esarczyk Wincenty. Radlin. 
5. Mydlak Hipolit. Rybnik. 
6. StarzYcZl1Y Jan, Rybnik. 
'7. Miera' Karol, Ochojec. 
8. Kamiński Józef, Żory. 
Y. Szirmel .Jan. Knurów. 
10. Bort!iczek Karol, Pstrążlla. 
11. Klopee franciszek, CzerwiollI.ma. 
40. Skatuła Ryszard. Czerwionka. 
41. Ranoszek Alojzy. Moszczenica. 
42. Rossa Teresa, Pszów. 
43. Klimek Ferdynad, Rybnik. 
44. Gonsior Karol, Olza. 
45. Lach Paulina, Niedobczyce. 
46. Musioł Jan, Marklowice Dolne.' 
47. Kocur Krystyna. 'Wodzisław. 
48. Białecki Paweł, Połomja. 
49. Połednik Franciszek, Wodzisław. 
50. .Gromnica Roman, Baranowice. 
51. Szraj Alojzy, Jastrzębie. 
52. Spyra Teodor. Pszów. 
53. Czaja Konrad, Rybnik 
54. Pienczak Konrad, Rybnik. 
55. Orlok Wiktor. Żory. 
S6. Paw lik Andrzej, Rydultowy. 
57. Tomala WUhelm, Olza. 
58. Kulig Stefan, Kobyla. 
59. Moczygemba Augustyn, Rvbnik 
,60. Galonska Wilhelm. Knurów. 
,61. Gendarz Franc,iszek, Knurów. 
62. Miiller Karol, Czerwionka. 
6.3. Cnota Alojzy, .Jastrzębie Górne. 
64. Skupie1'1 Ludwik. Wielopole. 
Mi. Tytko Konstanty Pszów. 
66. Ruśniok Franciszek, Pszów. 
67. Hei'ntze Walter, Szczyglowice. 
ós. Lassek -- budown.. Żory. 
69. Ks. Broda Ryszard. Gaszowace. 
70. Nar,deli Edward, Rybnik. 
71. Seget Alojzy, Lubomja. 
72. Czaja Paweł, Żory. 
73. Prefeta Jan, Radlin. 
74. Pojcik Emil, Żory. 
75. Dr. Karolczak Bronisław, Zory. 


,
		

/iv4408-1933-42-0017_0001.djvu

			Nr. 42 


Gazeta Urzędowa Wojew 
lą.skiego 


489 


76. Kwiaton AdoU, Niedobczyce. 130. F.inma Rybnicki Handel Żelaza Manneberg, Rybnik. 
77. Paszek Józef, Rybnik 132. Gryman Józef, Rydułtowy. 
78. Marcisz Piotr, Żory. 13(3. Sobota Franciszek, Przyszow.ice. 
79. Pytlik Paweł, !jwierklany G. 134. Kufieta Adolf, Wodzisław. 
80. Stankiewicz Adam, ,Rydułtowy. 135. Kowalski Jan, Rybnik. 
81. Ulf.ig Oskar, Knurów. 136. Zgrzebniok Antoni, Rybnik 
ge;' Siwy Gustaw, Boguszowice. 137. Machu!.ik jan, Przyszow.ice. 
83. Fiala Paweł. Rybnik. 13,8. Zorychta Emanuel: Żory. 
84. Sojka juljusz. Rogożna. 13 i 9. Czyżewiiki Zbigniew, Żory. 
85. Marcinek Józef. Czerw,ionka. 140. jung Hubert, Niewiadom. 
,8'6. I.nż. Motyka Paweł, Bog,uszowice. 141. Ks. Lazar Alojzy, Niedobczyc&. 
i37. Milerski Józef, RUiJJtawa. 11.2. Ku.morek Józef, Chwałowice. 
818. Greiner Nikodem, Dębieńsko S1. 143. WHk Wła.dysław, Rybnik. 
89. Różański Franciszek, Żory. 144. Inż. Pszczółka Oskar, Rybnik. 
90. Szu\'ik Franc,iszek, Popiel ów. 1415. Wyciślok Michał, Żory. 
91. Trzaskalik Teofil, Czerwionka. 146. Reinsch 'WJlhelm, Rybnik. 
'912. Swoboda Paweł, Rydułtowy. 147. Spyrka Józef, Rybnik. 
93. Bodzioch Wojciech, Skrzeczkowice. 148. Vieweg Jerzy, Rybnik. 
94. Kaszny Jan, Wodzisław. 149. Lubecki Paweł, Zory. 
95. Kopiec Ryszard, Rybnik. L
O. Richter Maks, Rybnik. 
96. Larisz Karol, Rybnik. 151. Kołodziejczyk Paweł, Dębieńsko Wielk:!.. 
97. Prudei łgnacy, Wodzisław. 1502. Jalmb.iec Ernest, Rybnik. 
98. A. Niesler, 'Wodzisław. 1-53. Neuman Glinter, Rybnik. 
99. Gabor Alojzy, Sum,jna. 1504. Kurpanik Makii., Rybnik. 
100. Smerczek Walter, Rybnik. 155. Inż. Witaszek Lech, Obszary. 
101. Kozioł Paweł, Niewiadom. 1.56. Frank Ryszard, Czerwionka. 
102. Musioł Alfons, Golejów. 157. Rudek józef. Żory. 
103. Zmuda Józef, Żory. 158. Hoseman Karol, Rybnik. 
104. H. J. Klockiewicz, Wodzisław. 159. Wyrobek józef, Żory. 
105. Szewior Reinhold, Gorzyce. 160. Priester Eryk, Rybnik. 
106. Gajda Szczepan, jastrzębie Górne. 161. Kretek józef, Lubomja. 
107. Machoczek Wilhelm. Ochojec. 162. Ochojski Emil. Chwałowice. 
108. Muszalik 'Wilhelm, Rybnik. 16(3. Mrozikowa Marta, W,ieIOtPole. 
109. Szymura Wilhelm, Kobyla. 164. W.iniarczyk Jan, Wodzisław. 
110. Rosenbaum Jerzy, Rybnik. 165. Żymuła Zygmunt, Łańce. 
111. Basista Alfred, Knurów. 166. Belok Paweł, Paniówki. 
112. Nowara Herman, Bełk. J.67. Dziura Józef, Rybnik. 
113. We,isman Abraham, Rybnik. 168. WOjaczek Robert. Chwałowice. 
114. Domogała Walenty. Rogoźna. 169. Baron Hubert. Czerwionka. 
115. Draga józef, Rybnik. 170. Wolnik Wiktor, Rybnik. 
H6. Kentnowski, Żory. 171. Szuśbier Jan. Zebrzydowice. 
117. GawI.ik Franciszek, Kleszczów. 172. Segeth Alojzy, Lubomja. 
118. Szwiertnia Ignacy, Rybnik. 173. Klossek Ernest, Bujaków. 
119. Stołtny Leopold, Chwałowice. 174. Szałkiewicz Bolesław, Rybnik. 
120. Szott Gerhard, Knurów. 175. S.mołka Walenty, Rybnik. 
121. Szulik jan, .Jastrzębie Zdrój. 176. Ks. Miczka Józef, .Jankowice. 
122. Depta Paweł, Rydułtowy. 177. 'Wolski Franciszek, Rybnik. 
123. Schroer Robert, Brzezie. 178. Wojtala Emil. Wodzisław. 
124. Kozioł Paweł. Niewiadom. 179. Godziela Ludwik, Rybnik. 
1,25. Soffner Emanuel. Rybnik. 180. We,is FiJi.p, Rybnik: 
126. Nogły Józef, Bujaków. 181. Morgała Florjan, Rybnik. 
127. Mielimonka Egon, Rybnik. 182. Baron Ludw,ik. Kleszczów. 
128. Oc.iepka Antoni, Rydułtowy. 183. E. Sykes i Ska, SP. z o. odp. Warszawa. Wodzisław. 
129. Centrala Rolniczo-Handlowa, Bluszcz i Ska. Rybnik. 184. Prade10k Ignacy, Pszów. 
130. Lasończyk Walter, Rybnik. 185. Semsch Franciszek, Rybnik. 
Przeciw usta'I onej' powyżejl kol-ejności mogą. o.oby zainteresow:a,ne wllieść ,reklamacj.ę da tut. Sta- 
rostwa w przedą
u /dwuc:h ty.godJni od d:nia ogłoszenia Hstyt kollejn()lŚci w Gazede Urzędowej Waiewództwa 

ł,ąskieg'O. S t a r o s t a : 
w z.: 
(-) Dr. LukoW'lecki. 


-. 


I. Osoby, trudniące się zawodowo pnewozem osób. 
(Dorożkarze). 
l. Jaworski Jan, Bielsko, ,Kopernika 7 - 2 osobo !jl. 9102. 
!jl. 9208. 
'2. Bażanowski .Jerzy. Bielsko, Blich owa 18 - losob. !jl. 
9016. 


DYREKCJA POUCJI W BIELSKU, 11, 
Nr. W. 20/26/33. O G L O S Z E N I E. 
Na 'PodstawIe 

 4 i 8 'fOZP. Ministra Spraw Wewn. i Mi'l1i:stra Spraw Woj,sknwych z dn. 29. VII. 1930 
Q obawiązku dostarczenia jaka środków IP'rze1wazorwych na rzecz wajska w czasie pokoju samochodów, mo- 
tocytkli i rawerów (Dz.. U. R P. Nr. 58 ex 1930 r. poz. 4710), Dyrekda PnIicjfi w Bie.lsku .p.adaje da powszceh- 
lI1ej wia1damości listę kolejności osóh, olbowiązanych da dastarczenia samochodów i matocyk1i na ,rzecz wajska 
w czasie pako.Yu na mk 1934. a ta celem zarpeiWlnIenia kolejnoś,ci i równamierności przy powoływaniu do 
świadczeń. 
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy . koIejnnści w Gazecie Urzę:dło\\le1j' WaJewództwa 

ląski,€g'O asoby zai'i1teresowane magą wnosić da tut. Uyrekdi Policji .reiklamacje o poprawienie wpisu lub 
skrcś,lenia z listy ko, Iejnnści COl jednak nie wstrzymuje wej\ścia w życie listy knlejnaści z dn. 1 stycznia 1934. 
3. Biesok Paweł, Bielsko. Cieszyńska 30 - los. !jl. 
2iS5. 
4. Brudek .Józef, Bielsko, Paderewsk. 13 - los. !jl. 9025. 
5. Biaf.on Alojzy, Bielsko, Listopadowa 17 - los. !jl. 9307. 
6. Fuss Andrzej, Bielsko Nad Niprem 5 - losob. ŚI. 9202. 
7. Fiirsatz Fanny. Bielsko. Kozielec - losob. !jl. 9156. 
8. Gabrysa Stanisław, Bielsko, Nad Ni'prem 5 - los. !j1. 
9054. 


.
		

/iv4408-1933-42-0018_0001.djvu

			490 


Gazeta Urzędowa Woiew. 
lą.skiego 


Nr. 42 


9. Crunwald RDbert, BielskD, Krótka l - l os lOb. pl. 9061. 
10. Handzlik Józef, BielskD, Kilińskiego l - l Dsob. !jl. 9'l48 
lI. Hojda Jan, Bielsko, Górska l2 - losob. !jl. 9073. 
12. Janczar Edward, BielskD, Rynek 2 - 1 oSDb. 
l. 9153. 
13. Kmytyński Paweł, BielskD, Strzelnica 21a - ] DSOO. 
!jl. 9005. 
14. Kubica LeDPDld, Biała, św. Jana 15 - l DSDb. !jI. 9023. 
15. Krywult Józef, BielskD, 3 Maja] - 1 osobo 
1. 9082. 
16. Lau
eJ"bach Fryder., BielskD, Luszki 18 - ] os, !jl. 9149. 
17. Mamka Ignacy, Biała, Hettwera 52 - l DSDb. !jl. 9U9. 
18. Mielnicki Tadeusz, Biała, Kazimierza W,ielk. 438 - 1 DS. 
!jI. 9081. 
]9. Mżyk Franciszek, BielskD, BatDregD 9a - ] DS. ŚI. 9045. 
20. Panasiak Jan, Bielsko, Fabryczna 9 - losIOb. !jI. 9163. 
21. ,Pfister Edmund, Bielsko, KozieIec 16 - los. !jl. 9103. 
22. Piesch Andrzej, Bielsko, PDdsienie 11 - losIOb. !jl. 9006 
23. Pwtzner Jan, jun., i Tyrus, Bielsko, Sobieskiego 3 - 
1 (Jsob. !jl. 9020. - 
24. Surówka Jan, Biała HałcnDwska 471 - 1 osab. !jl. 912]2. 
25. Scharek Adolf, BielskD Luszki ]8 - losIOb. !jI. 9072. 
26. W(Jżniczka Jan, Biała-Upnik 206 - losob. !jI. 9267. 
27. Zernbol Józef. Bielsko, Szlmlna 2 - l os lOb. !jI. 9013. 
28. Zielasko Rudolf. Biała-	
			

/iv4408-1933-42-0019_0001.djvu

			Nr. LJ>2 


Gazeta Urzędowa Wojew. 
ląskiego 


491 


95. Kossck Józef, Bielsk.o. Piłsuds'kiego 7 - los. SI. 3624. 
96. Kornhaber Jan, Bielsko. Listopad. 35 - los. SI. 7839. 
97. Krischke Robert, Bielsko, Wyspiańskiego 6 - 1 osobo 
SI. 2141. 
98. Kramer .Karol i synowie, Bielsko, Mickiewicza 15- 
1 osobowy. Śl. 2251. 
99. Krzyżanowski Jan, Bielsko, Strzelnicza 33 - .osob. 
SI. 7644. 
100. Krzyżanowski Kazimierz, Bielsko, Strzelnicza 32 - 
losob. SI. 1562. 
łOI. Kurz AJ.fr
d i Ska, Bielsko, 3 Maja l - los. SI. 7,259. 
102. Dr. Lanzer Robert, Bielsko, Piotra Skargi 6 - losob. 
SI. 3346. 
103. LasNowski Brunon, Bielsko, 3 Maja 9 - los. SI. 2789. 
104. Langfelder Józef, Sielsko, 3 Maja 29 - los. SI. 3662. 
105. Latsowitza Julja, Bielsko, Paderewskiego 14 - 1 .osob. 
SI. 1332. 
106. Dr. Lax Wilhelm, Bielsko, Dąbrowskiego 6 - losob. 
SI. 2005. 
107. Lenski józef, Bielsko, Parkowa l - l .os. SI. 1343. 
108. Dr. Leimsner Oskar. Bielsko, Dąbrowskiego 14 - los. 
Śl. 2661. 
109. Leidgens Fryderyk, Bie'lsko. Strzelnicza 6 losob. 
SI. 7211. 
110. Loiger Filip, Bielsko, K'ozielec 7 - losob. SI. 7437. 
111,2. "Loyd Auto" Bielsko, 3 Maja 8 - l .osob. SI. 7,622. 
113. Loebel Leopold, Bielsk.o, Kazimierza Wielko 25 - ] os. 
SI. 7264. 
114. Mały Jan, Bielsko. Rynek 21 - losob. SI. 1060. 
U5. Mayer Kurt, !Bielsko, Cieszyńska 17 - losob. SI. 2798. 
U6. Mandel Fryderyk, Bielsko, Inwal. 3 - 1 'os. SI. 7900. 
U7. Mehlo Rudolf, Bielsko, Krasińskieg.o 10 - los. SI. 2314 
118. "Mewa" Sląska fabryka wyrobów metal. właśc. Serog 
Leopotld, Bielsko. Strzelnicza 35 - 1 .osob. SI. 7821. 
119. Moschkowitz .zygmund i Adler Sygfryd. Bielsko. iPia- 
stowska 18 - losob. SI. 1211. 
1120. Mi.instenmann E. B., Bielsk.o. Strzel11icza 34 - 36 - 
losob. SI. 3811. 
121. Neuman Louz, Bielsko, Krasińskiego 38 - 1 '0S. SI. 1998 
122. Neumann Michał, Bielsko, 3 Maja 29 - los. SI. 3320. 
123. Nifka Karol, Bielsk.o, Długa 13 - 1 .osob. S1.7417. 
124. Niemczyk Helena, Bielsko. Strzelnicza 16 - losob. 
SI. 2227_ b 
125. Ochsner Karol i syn. BieJ.sko. Blichowa 44 oso . 
SI. 7708. 
126. Patrias ju[jusz, Bielsko, Mickiewicza 19 osobo 
SI. 3900. . 
1.27. iPatzan Oswarld, Bielsko, Rzeźnicza 34 - los. SI. 7060. 
128. Pelzmann Dton, Bielsko, Piastowska 15 - 1 mmb. 
SI.7.s42. 
1.29. Pietraszk'0 Antoni, Bielsko. Górska 9 - los. SI. 9240. 
130. Piesch Herman. Bielsko. Krasińskiego 18 - I osobowy. 
SI. 2977. 
131. Pierkie} Aniela, Bielsko. Sobieskiego 73 - los. SI. 2545 
132. Pokorny Józef, Bielsko, Mickiewicza 11 - 1 osobowy. 
S
. 2826. 
133. Polatschek Leon. Bielsk.o. Kolejowa 5 - los. SI. 3789. 
134. Polskie T,owarzystwo ZakI. "Skoda", Warszawa. Biel- 
sko, 3 Maja 8 - losob. ŚI. 1236. 
135. Polturak Marjan, Bielsko, Zdrojowa 13 - los. SI. 7895 
1316. Dr. Postępski Roman. BielsNo, Dąbwwskiego 6 - los. 
SI. 1992. 
137. RapiPaport A. i synowie, Bielsk.o, Pl. Smołki 7 - los. 
SI. 3649. 
138. Rabinowitz F. i synowie. Bielsko, Mickiewicza 22 - 
1 .osob. Ś1. 3755. 
139. ,Riedel WHhelm, Bielsko, Krasińskiego 20 losob. 
SI. 1435. 
140. Riesenfeld Paweł, Bielsko. Zielona 1 - los. SI. 1433. 
141. Rossbach joach
m, Bielsko, Rycerska 5 - 1 os.obowy. 
SI. 3082. 
142. Robotnicze St'ow. SpóI. i Oszcz. Bielsko. Plac Żwirki 
i Wigury 12 - losob. SI. 3512. 
143. Rychlik Tomasz, Bielsko. Dunajewskiego 2 - losob. 
SI. 7125. 
144. Selinger Gizela, Bielsko, Pestalozz'ieg.o 2 - osobowy. 
SI. 7902. 
145. SilIberstein Oton, Bielsko, Cieszyńska 21 - osobowy. 
SI. 3394. 
146. Sojecki Karol, Bielsko, Rynek 19. - 1 .osob. SI. 2178. 
147. Slegr Wacław, Bielsko, -Rzeźnicza 11a - los. SI. 2967 
148. Śląskie Tow. Naftowe, Bielsko. Kolejowa z.t - l .os ob. 
SI. 3165. 


1-49. Springu t Roman, Bielsko, Br.owarna 13 - osob.owy. 
SI. 3327. 
160. Suchy jerzy, BielskiO, Szopena 13 - los. SI. 3426. 
151. Schanzer Frandszek, Bielsk.o, Młyńska 22 losob. 
SI. 3670. 
1502. 111ż. Schmerzler Bolesław, Bielsko, Batoreg'0 7 - l os 
SI. 3221. 
153. Schneeberger Eustachy, Bielsko. Węglowa 12 - losob. 
SI. 1402. 
154. Schrotter Kurt, Bielsko, Staszica 2 - los. SI. 7:281. 
15'5. Schubert Franciszek, Bielsko, Zamkowa 4 - l lOsob. 
SI. 7832. 
1506. Schwarz Oton - Bie:lsko, K,olejowa 4 - los. SI. 3567. 
157. Stern Maurycy. Bielsko. Poniatowskiego 2 - 1 iOsobo- 
wy. SI. 1721. 
158. Stern Henryk, Bielsko, Piłsudskieg.o 16 - 1 osobowy. 
SI. 1530. 
159. Dr. Stonawski Kurt, Bielsko. Mickiewicza 24 - los. 
SI. 2820. 
1,60. Strzygowski jan, Bielsko, Krasińskiego 18 - losob. 
SI. 1242. 
161. Strzy,gowski Jan, Biels,ko, 3 Maja 7 - los. SI. 3164. 
162. Studencki Franciszek, Bielsko, Piłsudskiego 6 - 1 os. 
SI. 7200. 
163. StiitzeJ Arnold, Bielsko, Mickiewicza 16 l osobowy. 
SI. 2432. 
164. Thormeyer Oskar, Bielsko. Sobieskiego 18 - losob. 
ŚI. 1439. 
165. Tisch Alfred. Bielsko, Dąbrowskiego 3 - los. SI. 3983 
166. Firma Tryumpf. Bielsko, Piłsudskiego - los. SI. 3705. 
W7. Tugendhat WiUi, Bielsko, Zielona 1 - los. SI. 3277. 
168. Twerdy Emil!, Bielsko 13 - losob. SI. 2279. 
169. Ulrich Jan, Bielsko, Cieszyńska 40. - 1 .osob. SI. 1867. 
170. Firma ,;Wagoma" Bielsko, Nad Scieżką - 1 .osobowy. 
ŚI. 1222. 
171. W,iesner józef, Bielsko. 3 Maja 29 - los. SI. 7599. 
172. Weiss Szymon, Bielsko, Kolejowa 13 - 1 os. SI. 1035. 
173. Wo1f Karol i Ska, Bielsko, Fabryczna 8 - l osobowy. 
8:1. 2786. 
174. 'Wojtyłko Edward. Bielsko. Mostowa l - l osobowy. 
SI. 7762. 
175. 'Wladarz Fryderyk, Bielsko, Wzgórze 16 - l osobowy. 
SI. .2365. 
176. Zangl Ludwik, Bielsko. Cieszyńska 62 - 1 as. SI. 2863. 
177. Zangl B. inż. Bielsko, Parkowa 31 - los. SI. 7307. 
178. Inż. Zangl Franciszek, Bielsko, Pestalozzieg{) 16 
1 osobowy. SI. 2388. 
179. Zawada Fryderyk. Biała 11, Listo'pada 30 - 1 osobo 
SI. 2107. 
180. Zip ser Karol i syn. Bielsk.o, Batorego {) - 1 osobowy. 
SI. 111B. 
181. Zuckerhandl Izydor. Bielsko, Kolejowa 15 - 10sob.. 
SI. 1519. 


III. Autobusy. 
1. Bielsko
Bialska Spółka Elektryczna i Kolejowa w Biel- 
sku, Blichowa 64 - 15 aut.obusów: SI. 9830. SI. 9831, 
SI. 9832, ŚI. 9833, SI. 9834, SI. 9835, SI. 9836, SI. 9870. 
SI. 9871. 9872, SI. 9873, SI. 9937, SI. 99319. SI. 9940. 
SI. 9941. 
2. Dechmański Karot i Przychulczy.k Roman, Bielsko. Bato- 
rego 20 - 1 autobus, SI. 9858. 
3. Kózka Józef, Bielsko. KudHcha 3 - 1 aut'0bus. SI. 9974. 
4. Mechaniczne Zakłady "Ursus", Biała, Ogrodowa 3 - 
1 autobus, SI. 984B. 
5. Oelschleger Marja, BieJ.sko, Batorego 12 - l autobus. 
SI. 9980. 


2) Samochody półciężarowe. 
l. Alicja Fa. Bielsko. Kazimierza Wielko 16 - półciężar.. 
ŚI. 10801. 
2. Bathelt I. G. i synowie, Bielsko, BUchowa 74 - pół- 
ciężarowy. SI. 10677. 
3. Berger lmmergliick. Bielsko. Nad Scieżką 14 póJ- 
ciężarowy, SI. 10582. 
4. Brochmann' Oton. Biała, 11 Listopada 50 - l półcięż.. 
SI. 10878. 
5. Berger Samuel, Bielsko. Rzeźnicza 9 - l półciężarowy. 
SI. 10620. 
6. Bielsk'o
Bialski Browar Akcyjny, Bielsko, Cieszyńska _ 
1 półciężarowy, SI. 10146. 
7. Firma Fieber ,i Ska, Bielsko, Listopadowa 3 - ] półcię- 
żarowy, ŚI. 10702. 
8. Coworek Wik,tor. Wilkowice 412 - l półcięż.. SI. 1091 
(post. Bielsko, Kozielec 7).
		

/iv4408-1933-42-0020_0001.djvu

			499 


Gazeta Urzędowa 


9. Hoffmann Paweł i Ska, Bielsko, Poniatowskie
o 2 - 
l półc'iężarowy, 
l. 10802. 
10. Josephy G. Spadkobiercy, Bielsko, Fabryczna 6-1 p61- 
ciężarowy, 
l. 10998... . ć. 
U. Firma "Intorb" Biała, Piłsudskiego 2 -:- l połc. "I. 10149 
1.2. Lastowitza Julja, Bielsko, PaderewskIego 14 l p61- 
ciężarowy, 
l. 10860. . ' I 
13. Lastowitza Karol, Bielsko, PaderewskIego 14 - l po- 
ciężarowy, Śl. 10125. , 
I 10595 
14. Miły Józef, Bielsk,o, Sobieskiego 36 - l 'Pole. . .' 
15. Moschkowitz Zygfryd, Bielsko, Piastowska 18 - l poł- 
ciężarowy 
l. 10861. . . 
 . 
16. Rotter Józef, Biel'5ko, Płac Smołk.I 7 - l p,ołc. l. 10718 
17. Ryba Józef. Bielsko, Strzelnicza 60 - l połc. 
l., 19'6?'8. 
18. Vogl Rudolf, Bielsko. Wyspiańskiego 15 - 1 połclęza- 
rowy 
l. 10976. b , W ł . h 
19. Zjednoczone Fabryki Sukna i Wyro o,:", e manyc . 
Hess-Piesch-Strzy
owsk.i, Bielsko - l połc. 
l. 10921. 
3) Samochody ciężarowu. 
1. Kom Karol, BudowI. Spółka Akcyjna, Bielsko, Mickie- 
wicza z.I - 3 ciężarowe 
I. 11263, 
l. 11264. 
I. 111.34. 
2. Bank Eskontowy 
Iąski, Dział Towarowy SP. Akc. BIel- 
sko Kazimierza W. 2 - 2 ciężar. ŚI. 11324, 
l. 11130. 
3. Bie;ter Jan i syn, Bielsko Dolne Przedmieście 338 
2 cięża,rowe, 
l. 11286, 
l. 112Si8. _ . 
4. Hoffmann Paweł i Ska, Bielsko, PomatowsklegO 2 - 
2 ciężarowe, 
l. 11378, 
I. 11181. 
5. Nie'l1lojewski S. W., Bielsko, Rzeżnicza 26 - 2 ciężar. 

l. 11276, 
l. 11277. 
6. Fa. "Amada" Gdańsk, reprez. Go1dfinger ,Maurycy, Biel- 
sko Mickiew,icza 41 - l cię
arowy 
L 11033. 
7. I. G. SatheIt i synowie. Bielsko. Blichowa 27 - l cięża- 
rowy 
I. 11296. 
8. Białoń Józef Bielsko, Alschera 5 - l ciężar. 
l. 11391. 
9. IBielskie Pr
edsiębiorstwo Wyrvbu Dywanów, Bielsko, 
Pilsudsk1iego 17 - l ciężarowy 
I. 11626.' 
10. Bogusz Ryszard, Biała, Krasińskiego 769 - l ciężar. 
Śl. 11652. . 
11. .Bielsko-Bialski Browar Akcyjny, Bielsko, Cieszyńs.ka _ 
6 ciężarowych: 
I. 11442, Śl. 11054, 
l. 11251. 
l. 11249, 

I. 11250, ŚI. 11427. 
12. Deutschberger Fryderyk, Bielsko, Rzeźnicza 12 - l cię- 
żarowy, Śl. 11190. 
13. Fa. Oeutsch Bracia, Bielsko, Kazimierza Wielk. 40 _ 
l ciężarowy 
I. 11713. 
14. Dutkiewicz 'Władysław, Biała, Upnicka 605 - l ciężar. 
,
I. llW5. 
15. Dworzec Węglowy Spółka dJ.a Sprzedaży Węgla. Biel
 
sko, Kazmierza Wielk. 29 - l ciężarowy Śl. 11323. 
16. Fa. Fieber Karol i Ska, Bielsko, Kolejowa 3 - l ciężar. 
Śl. 11232. . 
17. Goworek Wiktor, Bielsko, Kozielec 7 - l cięż. ŚI. 1.1559 
18. Jiittper i Bolek. Bielsko, Blichowa 74 - l cięż. ŚI. 11396 
19. Josephy Spadkobiercy, Bielsko, Fabryczna 6 - l cięż. 
Śl. 11187. 
20. Kamiński Antoni, Bielsko, Górska 18 - l cięż. 
I. 11628. 
21. Korbel Ernest, Bielsko, Cieszyńska 25 - l ciężarowy 
ŚI. 11235. 
22. Kuź:ma 'Wincenty, Bielsko, Plac Narutowicza 3 _ l cię- 
ża-rowy 
I. 11088. 
23. Laszczak Ludwik, Bielsko, JagieHońska 3 - l ciężaro- 
wy ŚI. 11461. 
:M. Moschkowitz Zygfryd, sprzedaż materjałów budowla- 
nych wła
ć. Zygfryd Adler, Biel:sko, Piastowska 18 _ 
l ciężarowy Śl. 11332. 
25. Firma "Marga Tow. Handlowe, Warszawa Nowy Zjazd 
4/1 post. Bie'lsk,o, Pestalozziego 4 - l cięż. Śl. 11517. 
26. Teufel Emanuel, Bielsko, Krasińskiego 34 - l cieżaro- 
wy Śl. 11526. 
27. Weiss Szymon. BieJ.sko, Kolej,owa 13 - l cięż. Śl. 11412 
28. Wolf Karol i Ska. Bielsko, Fabryczna 8 - l ciężarowy 
Śl. 11317. 
29. "Wyskok" Fabryka LIkierów, Bielsko, Batorego 5 
l dężar-owy ŚI. 11135. 
4) Przyczepki do samochodów cięża'rowycb. 
l. G. Josephy Spadkobiercy, Bielsko. Fabryczna 6 _ przy- 
czepki 130, 153, 122. 
5) Pociągi drogowe (traktory). 
l. G. Jose,phy Spadkobiercy, Bielsko, Fabryczna 6 
l traM{)f SI. 121602. 


Woj,ew. Sląskiego 


Nr. 42 


6) Motocykle z wózkiem doczepnym. 
1. FrHsch ,Rudolf, Bielsk'a, KO'pernika l - l motacykl z 
wózkiem, 
I. 6710. 
2. Groner 'W'i1helm, Bielska, Krótka l - l motacykl z 
wózkiem, 
l. 6679. 
3. Handel Hugon, Bielska, Grunwaldzka 6 l matacki 
z wózkiem 
l. 6701. 
4. Bess Gustaw, Bielsko, Cieszyńska 76 - l mato cykl .z 
wózkiem, 
I. 6750. 
5. Kastików Zygl11lund, Bielska, Solna 12 - 1 motocykl z 
wózkiem, 
I. 6770. 
6. Hamer Rabert, Bielska, Dalne Przedmieście 338 - 1 mo- 
10cykl z wózkiem, 
I. 6587. , 
7. Rubin Zygfryd, Sie1sko, Rynek 8 - l m-otacykl z woz- 
kiem, 
i. ,6700. 
8. Slegr Wacław, Bielsko, Sławackiego 2 - l .matackI z 
wózkiem, ŚI. 6661. 
9. Scharf Jakób, Bielska, Węglowa 3 - l m-otac. z w6zk. 

l. 12'903. 


7) Motocykle bez wózka dJoczepnego. 
l. iBlamawski FraQlciszek, Bielsko, Sabieskiego 76 - 2 mo- 
tocykle ŚI. 4727, Śl. 5915. 
2. Klimkowski Władysław, Bielsko, Węglawa 4 - 2 mo- 
tacykle ŚI. 5279, SI. 4809. 
3. Marek Kazimierz. Bielsko. Strzelnicza 42 - 2 matocykle 

l. 5118, ŚI. 4040. 
4. Mehla Paweł, Bielsko, 'Wy
piańskiega 14 - 2 motocy- 
kle, 
I. 5038, 
I. 4670. 
5. Olejak Jan, Bielsko, Blichawa 42 - 2 motoc. 
I. 5054. 
Śt 5345. 
6. Spek Jan, Bielsko. Paniatawsk,iego 5 - 2 motocykle Śl. 
5490, ŚI, 5182. 
7. Walczyk Franciszek, Bielska, Batorego 13a - 2 mato- 
cykle ŚI. 44..14, 
l. 4038. 
8. Zantek Karal, Biel'5ka, Inwalidzka 2 - 2 motacykle. 
L 
4483, 
I. 58..12. 
9. Adler Zygfryd, Bielsko, Inwalidzka 2 - l motacykl. 
ŚI.5034. 
10. Affanow.icz Michał, Bielska, Strzelnicza 2a - 1 moto- 
cykl Śl. 5;700. 
11. Baron Leopald, Bielska Parkowa 38 - l mat. Śl.. 4955. 
12. BatheLt Jan, Bielska, Parkowa 43 - l motocykl 
l. 5364 
13. Bajerski Tadeusz. Bielsko, Sabieskiega 4 - l łTIotocyld 

l. 4161. 
14. Beck Rudalf, Bielsko, Wzgórze 16 - l motac. 
I. 5891. 
15. Białas Rudalf, Bielsko, Piastawska 27 - l motockl 
l. 
50501. 
16. Brenner Leopold, Bielsko, Kalejowa 8 - l motacyld 
Śl. 4947. 
17. Buchhausel Józef, Bielsko, Siemensa 8 - l matackI 

l. 4380. 
18. Czaudema Józef, Bielsko, 3 Maja - l motacykl Śl. 48J2. 
19. Czmwińscy Bracia Roman i Stanisław, Bielsko. Szope- 
na 4 - l motacykrJ Śl. 4969. 
20. Ch1.ipaIski Tadeusz, Bielska, Listapadawa 3,67 - l mo- 
tocykl ŚI. 4034. 
21. ChlU'pacz Emil, Bielska, Grunwaldzka 40 _ l matocykl 
Śl. 4083. 
22. Draszczyk Rudalf, Bielsko, Zamkawa - l mot. Śl. 4460. 
23. Drózd Bogusław, Bielska, WysPiańskiegO' 6 _ l mato- 
cykl, 
I. 5234. 
24. Dziech Erhard, Bielsko, Grunwaldzka 38 l matocykl 

I. 5863. 
25. Dziedzic Sylwester, Bielska, Węglowa 4 motocykl 
ŚI. 4931. 
26. Friedr,jschek Rudolf, Bielska, Sabieskiega 6 mota- 
cykl 
l. 5045. 
27. Fornas Franciszek, Bielska, Sobieskiego 11 moto- 
cykl 
I. 5247. 
28. Gąsiar Ludwik, Bielsk-o, Strzelnicza Zla - l motocykl 

I. 51246. 
29. Gabryś Jan. Bielsko, Cieszyńska 77 - l mot. Śl. 4982. 
30. >Gara Leopold, Bielska, Blichawa 30 - l mot. 
I. 4924. 
31. Geier Franciszek. Bielska, Fabryczna 9 - l motocykl 
ŚI. 5975. 
32. Górka Karol, inż. Bielska, Listapadawa 8 - 1 matacykl 

I. 5021. 
33. Glajcar Alfred, Bielska, Plac Smałki 4 J motacykl 
ŚI. 589t1. 
34. Greń ,Karol, Bielska, Kazimierza W.jelk. 39 _ 1 motoc. 
,ŚI. 4929. 
35. Galasik Karol, Bielsko 3 Maja 18 - 1 motocykl $1. 4234.
		

/iv4408-1933-42-0021_0001.djvu

			Nr. 42 


Gazeta Urzędowa Wojt:w. Śląskie.go 


49\3 


36. Graner Wilhelm. Bielsko. Krótka ] - ] motoc. ŚI. 4461. 
37. Halam a Franciszek. Bielsko. Rynek 9 - ] motocykl 
SI. 4179. 
3K Herlin
er Egon. Bielsko, Długa 16 - 1 motoc. SI. 5485. 
'.W. Herz J uljusz, Bielsko, Sobieskiego 34 - 1 mot. ŚI. 580.2. 
40. Helmich Jan, Bielsko. Wyspiańskiego 16 - 1 motocykl 
ŚI. 5337. 
41. Herma Ernest, BieJ.sko, Cieszyńska 54 - 1 motocykl 
ŚI. 4616. 
42. Homa Jan, Bielsk{), Krasińskiego 5 - 1 motoc. SI. 5311. 
43. Hiibner Jan, Bielsko. Cieszyńska 45 - 1 motoc. SI. 4695. 
44. Jaromin Roma. Bielsko, KudIicha 3 - 1 motoc. SI. 5816. 
46. .Janiszek Herbert. Bielsk{),' Wzgórze 191motocykl 
ŚI. 4712. 
47. Jenschur 'Walter, Bielsko, Podsienie 11 - 1 motocykl 
SI. 5188. 
-t8. Kastelewirz Wiktor, Bielsko, Listopadowa 14 - 1 mo- 
tocykl SI. 4175. 
49. K-orytyński Fryderyk. Bielsko, Strzelnicza 2,la - 1 mo- 
tocykl ŚI. 40.87. . 
50.. Krjwanek Franciszek. Bielsko, Cieszyńska 3 - 1 moto- 
cykl S I. 5541. 
51. Kubica Jan, Bielsko, Rzeźnicza 26 - 1 motoc. ŚI. 5033. 
52. Kubaczka Jan, Bielsko, Wyspiańskiego 32 - l motocykl 
ŚI. 5749. 
53. Latocha Józef, Bielsko, Strzelnicza 8 - 1 motocykl SI. 
4499. 
54. Langer Ernest, Bielsko, Zamkowa 11 - 1 mot. SI. 4975. 
55. Lmenz Franciszek, Bielsko, Kolejowa 211motocykl 
ŚI. 43,32. 
56. Loenwenstein Jerzy, Bielsko, 3 Maja 311motocykl 
ŚI. 5809. 
57. Łyson Leopold, Bielsko, Blichowa 43 - 1 mot. ŚI. 50.98. 
58. Ks. Mazoń Franciszek, Bielsko Plac św. Mikołaja 10 - 
l motocykl ŚI. 5050. 
59. Matysik Ste,fan. Bielsko, Kilińskiego 1 - l mot. ŚI. 5627. 
60. Inż. Miodyński Józef, Bielsko. Szkoła Przemysłowa - 
l motocykl SI. 5965. 
61. Michalik Józef, Bielsko, Blichowa 43 - 1 mot. ŚI. 4646. 
62. Neumann Hubert. Bielsko, Siksta 13 - ] mot. ŚI. 4277. 
64. Nycz Franciszek, Bielsko, Górska 11 - 1 mot. SI. 4463. 
65. PauIisch Walter, Bielsko. Cieszyńska 65 - 1 motocykl 
ŚI. 4915. 
ó6. Pali Ja'n, Bielsko. Węglowa 4 - l motocykl ŚI. 40.35. 
67. Pies ch Fryderyk, Bielsko Długa 16 - 1 mot. SI, 50.20. 
68. Płodzień Tadeusz. Bielsko, Strzelnicza 27 - l motocykl 
ŚI. 4187. 
69. Rabinow.icz Izydor, Bielsko, Mickiewicza 23 - 1 moto- 
cykl ŚI. 4112. 
70.. Radwan Czesław, Bielsko Alschera 5 - 1 mot. ŚI. 5692. 
71. Silberman Leon, Bielsko, Kolejowa 25 - 1 motocvkl 
72. Firma ..Sirius" Bielsko, Kazimierza Wielk. 8 - ] mot oc. 
ŚI. 577-1. 
73. Solich Wiktor. Bielsko. Sobieskiego 46 - ] mot. ŚI. 5518 
74. Sobel AI1red. Bielsko, Lu .zki 18 - 1 motocvkl ŚI. 40.84. 
75. Smolana Erwin, Bielsko, KudIicha 3 - 1 mot. ŚI. 4172. 
76. Swaczyna Henryk. Bielsko. KrasIńskiego 34 - 1 moto- 
cykl ŚI. 5189. 
77. Schauer Rudolf. Bielsko, Kolejowa 5 - ] mot. ŚI. 5733. 
7P.. Scheer Herbert, Bielsko, Cieszyńska 20 - 1 motocykl 
ŚI. 4942. Ś 
79. Szczur Oskar, Bielsko, Górska 12 - l motoc. I. 5:921. 
"iD. Schor Herman. Bielsko, Kazimierza Wielko 20 - 1 mo- 
tocykl ŚI. 47]7. 
81. Szóstak Zygmunt. Bielsko, Jagiellońska 10 - 1 motoc. 
ŚI. 4574. S 
82. Schubert Józef. Bielsko, Zamkowa 3 - 1 mot. 1. 571.6. 
83. Szuster Hilda, Bielsko, Cieszyńska 9 - ] mot. SI. 4219. 
84. Schwarz Paweł, Bielsko, Kazi.mierza Wielkiego 16 - 
l .motocykl SI. 5995. 
85. StekI Jan, Bielsko. Krasińskiego 18 - l motoc. SI. 49156. 
86. Stosius Jan, Bielsko, Cieszyńska 24 - 1 motoc. SI. 5310. 
87. Thomke Gustaw, Bielsko, Pastornak - 1 mot. SI. 4631. 
88. Wagner Wiktm, Bielsko. Parkowa 2 - 1 mot. ŚI. 50.39. 
89. Witulsk,i Franciszek. Bielsko. Dolne Przedmieście 338 - 
l motocykl ŚI. 4457. 
90.. Wnętrzak Alf.ons. Bielsko, Koszary 3 P. S. p. - 1 moto- 
cykl ŚI. 5453. 
91. Woźniak Tomasz, inż. Bielsko. 3 Maja 21 - 1 motocykl 
ŚI. 4429. 
92. Wladarz Fryderyk. Bielsko. Wzgórze 16 - 1 motockl. 
ŚI. 40.67. 
93. Zawada Rudolf, Bielsko. Podsie,nie 5 - 1 mot. SI. 4097. 
94. Zuber Herbert. Bielsko, Pasaż 1 - 1 motoc. ŚI. 5480. 


12. 


I 


, 


OBWIESZCZENIA SĄDOWE 


V. R. M. 831. 
W reJestrze mał'żeńskIch praw mająt'kowych pod 
Nr, 831 dotyczą,cych małżonków Abrahama Staplera, 
cukier;nH(a w Świętnchławi'cach, Ul!. Dworska 4 i Cy- 
p'erki z dnmu BIum, wpisano dnia 4 listopada 193,3 C{) 
1wstępuj ' e: Umawą notarj,alną z dnia 28 wrze,śnia 1936 
wy:lduczona zarząd i użył.,}wwa/nie męża odnnśni'e ma- 
jątku ,żony. 256/P 
Sąd Grodzki w Królewskiej-Hucie. 


V. R. M. 83'2. 
W rejestrze maliżeńskich praw maIąt'kawy.oh pod 
Nr. 83Z dotyczącyc11 mał,żOln'ków Bole,sława S,piki. 
kupca w Królewskiej, Hucie, ul:ica Wolności Nr. :iiS 
i ,Anny z damu Wypich, wpisano dnia 4 .Jistapada 1933 
co następuje: Umawą notarj.alną z dnia 10 paździer- 
nika 1'936 wyklucZOJlO zarząd i użytkowanie męż,a ad- 
nOlśnie mają:tku 'Żony. 5n/p 
Sąd Grodzki w Królewskiej Hucie. 


V. R M. 833. 
W reJ'es.trze mał'żeńskich praw mająt'kawyc'h pod 
Nr. 8313 datyczący:ch małżonków Konrada Glinki, rzc- 
. źni'ka w WieIkic.h HaIdukach ul. Krakawska Nr. 1.-3,1 
i Elżbiety z domu Polak. wpisana dllia 4 listopada 193.1 
co nastcpuje: Umową natarIa1lną z dnia 9 paździer- 
nika 19.16 wykluczona zarząd i I\lżytkowanie męża ad- 
nośnie m1Jjątkll żany. 524/P 
Sąd Grodzki w KrólewsI(iej Hucie. 


V. R M. 834. 
W rejestrze mał'Żeński,ch praw maj.ąt'kawy,ch pnd 
Nr. 834 d{)tyczącycb mał,żonków Pawł,a 'Wilhelma 
Std.lmacba, kup,ca w Królewskiej Hude, uJ.ica Sabie- 
skiegO' 8 i Małgarzaty z domu S.chmatlocb, wpisano 
dnia 10 'listopada i933 co następuje: Umową notarjal- 
ną z dnia 30 września 1933 wykluczono zarzą,d i użyt- 
kowanie męża ndllnśn1e majątku żony. ses/.p 
Sąd Grodzki w KróIewsl£iej Hucie. 


V. R. ,M. 835. 
W rej'estrze mał:żeńskich ,praw majątkowych pod 
Nr. 8.
5 dotyczących malżollków Emila. Strużyny. 
przedsiębiorcy w KrÓlewskiej Hucie, ul. Gimnazjalna 
Nr. 21 i Albiny z domu Klimek, wpisano dnia 10 listo- 
pada 1933 co następuje: Umową notarjal:ną z dnia 16. 
październIka 19.13 wykluczono zarząd i użytkowanie 
l1Ję'ża odnośn;,e mają tku żnny. 521/:r> 
Sąd Grodzki w Królewskiej Hucie. 


V. R. H. B. 55. 
W rejestrze handlowym dział B. pod Nr. 55 PTZY 
firmie: nom Konfekcyjny, Towarzystwo z o.\?:fallIcz01ną 
ndpowiedzialnością, dawlliej Bracia Mar,kus w KrÓ- 
lewskiej Hucie, wpisano dnia 13 grudnia 1933 co na- 
stępuje: Likwidatar'em firmy ustanawiana El
rydę 
Eckerland w Króle'wskiej Hucie, ul. Krzy,żOwa Nr. 9, 
w miejsce dotychczas,owega likwidatara Józefa Wie- 
czorka. który ustąpił. SIR/P. 
Sąd Grodzk1 w Królewskiej Hucie.
		

/iv4408-1933-42-0022_0001.djvu

			494 


Gazeta Urzędowa Wojew. Ś,lą.skiego 


Nr. 42 


W tutej:szym rejestrze majątkawYill wpi.sano d.zi;ś 
na stronte 102 co 'następuje: Przedsiębiarca budowlany 
Jerzy Sośnica i żona jego Franciszka rodz. Bartoszek 
w L!lbJi.ńcu wykluczają na mocy kontraktu sądowo 
uLnanego z dnia 18. listopada 1932 r. prawo zarządu i 
ui:ytkawa'/lia majątku żany przez męża. 
L!lb1iniec, dnia 9. grudnia 1932 r. 515/P. 
Sąd Grodzki. 


V. R. Sp. 44. 
W rejestrze s.póldzielczym pod Nr. 44 przy spól- 
dzicl'ili: Kasa Pożyczek i Oszczędnoś'ci, Spółdzielnia 
z nieagranic70ną adIJawiedzialnaści
\ w Brzezinach 

:;Iąs.kich, w,pisano dnia 1 grudnia 193'03, że likwidacj'ę 
i i,kOlic70na. 
pliłdzielnia wygasła. 520/P 
Sad GrodzI..i w Królewskiej Huci
. 


V. R H. A. 997. 
W rejestrze handlawym dział A. pod Nr. 997 ,przy 
firmie:' Wincenty WoHacha, Przedsiębiarstwa rabót 
podziemnych w Królewskiej Hlucie, wpi-sano ,dnia 20 
listnpada 1933. że firma wygasła. 5rI9/:p 
Sąd Grodzki w Królewskiej Hucie. 


I. ('o. 6(11,/33/2. 


UMORZENIE. 
Na wniosek Róży Goldowej prywatnej w Bielsku 
.1. Maj.a 9 a zarządza się pastępawanie, celem umnrze- 
uia zaginionych weksli nastę,puj,ącej treści: 
I) Biels.ka dnia 2 czerwca 1933. Na zł 4.000,- w zł'o.ci,e 
u.a:a 2. XU. 193'3 zapłacę za ten sola-weksel kwotę 
cztery tysiące złntych w złncie 'na zlecenie inż. Qtto 
Walczoka. - Wartość w walucie. - Płatny A. J. 
'vVak:;.ok budo.wniczy w Bielsku. - A.kcepta'llt (pie- 
cz<;ć). A. J. Walcz ok budowniczy w Bielsku padpis 
Hartwig WaIcz.o:k m. p. IIl-dnrsa. 1) I.nż. Qtta Walczok 
(pit;częć) Lesiecki i Scholz w Bielsku, 'pndpisy SchoJ.c 
m. p. Lesiecki m. p. Róża GoId m. p. 
2) ,Bielsko ,dnia 2. czerwca 1933 Na zł 1.000,- w 
złocie ,ullia 2. X,JiI. 1933 zapłacę za ten sola-weksel na 
zILcenie inż. Qtta 'Wakwka kwotę tys.iąc złntych w 
z'ocie. W,ar.tość w walude. Płatny A. J. Wakzak bu- 
downiczy w Bielsku. Akceptant ,(pieczęć)A. J. Wakzok 
w .Bielsku. - Podpis Hartwig Walczo.k m. P. Im-darso. 
Inż. Qtta Wal,czak (pieczęć) Lesiecki i SchnIc w I3iel- 
skn p'ndpis Schołc. m. p. Lesiecki m. p. RÓża Gald m. p. 
3. Brzeszcze dnia 7 sierpnia 1933 r. Na zł 500,- 
w złocie. Dnia 13 ,grudnia 193\3 za1pł,acimy za te.n sala- 
weksel kwatę ,pięćset złatych w złacie na zlecenie A. 
l Wakwka. Wartaść w wa.lucie. -- Płatny A. J. 
WaIcz.ok ,budawniczy w BieJ.sku. Gmina Brzesz,cze. - 
Kazimierz Bieł.enin m. p. naczelnik Gminy Mieczy1sław 
ł\amano'\Vski m. p. A. J. W:alczak padpis inż. Otto 
Walczok m. P. 
4) Brzeszcze dnia 7 sieliplni.a 1936 r. Na zł 500,- 
w złocie. dnia 16 grudnia 193,3 zapłacimy za tem sala- 
weksel kwatę 'pięćset złotych w złocie na zlecC'llie A. 
l Wakznka. Wartnść w waluci,e. Płatiny A. l Wal- 
cwt'k budawllliczy w Bielsku. Gmina Brzes
cze. Kazi- 
m;erz BieI,enin m. P. naczelnik Gminy Mieczysław IRo- 
mallo'Wski m. p. In-,dorso. A. l WaIczok, podpis inż. 
Otto Walcznk 111'. p. 
5) Jawarze dnia 17 paźd'zierniika 1933 Na zł 1.000,- 
w złocie Dnia 10 lutego 1934 zapłacę za ten sOlla- 
wekseł kwotę tysiąc złotych w z.ł,ocie na zlecenie A. 
.T. Walczaka Wartość w waJ.ucie. - Płatny A. J. 
Walczak w Bielsku. 'KarnI Nie,syt m. p. ln-dorsa. A. 
J. Walcz'ok. 'podpis i'nż. Qtta Walczok m. P. 


6)rBrzeszcz,e dnia 24 października 1933. Na zl .300,- 
w złocie. Dnia 10 lutego 1934 zapłacimy za t.en sola- 
weksel kwntę trzysta złotych w złocie 'na zlecenie A. 
l Walczoka w Bielsku. Wartość w waJ.ucie. - Płatrny 
A. J. Wa1czak budnwniczy w Bielsku. Gmina Brzesz- 
cz'e. Kazimierz iBielenin m. p. naczelnik Gmi'ny Mie- 
czysław Ramanows.ki m. p. In....dorso. A. l WaIczok, 
podpis inż. Qtto Walczak m. p. 
7) Jaworze dnia 27 paźdzIernika 1933. Na zł 500,- 
w zlłocie. Dnia 14 'łutega 1934 z,a'Płacę za ten sala- 
weksel kwotę 'Pięćset złatych w złocie na zlecenie A. 
J. Wakzoka w Bielsku. Wartość w walucie. Płatny A. 
l Walczok ,budawniczy w Bielsku. Karol Niesyt m.p. 
In-'dorsa. A. J. 'WaI,czok, pod
)lis inż. Qtta Walczak 
m ,P. 
. 8) -Brzeszcze dnia 22 października 1933 Na zł 50'0,- 
w złocie. Dnia 17 lutego 193'4 zapłacony za te'l1 sala- 
weksel pięćset złatych w złacie na zl,ecenie A. J. Wal- 
czoi( Bielska. - Wartaś,ć w walucie. Płatny' A. J. 
Walczok BielsIw. - Gmina Brzeszcze. Kazimierz Bie- 
lenin ill. P. naczelnik Gminy Mte'czysław Roma'l1ow.ski 
m. p. In-dorso. A. J. Wakzok. podpis illż. OttO' Wal- 
cznk m. .p. 
9) Brzeszcze dnia 28 .paździer.nika 1933,. Na zł 
1.000,- w złocie. Dnia 28 lutegO' 193'4 zap.łacimy za 
ten sala-weksel kwotę tysiąc zła"tych w złnci,e na zle- 
cenie A. l Wakzak. W,artość w walucie. Płatny A, J. 
Walczok w Bieilsku. Gmi,lla Brzeszcze. Kazimierz Bie- 
len:n m. P. .naczelnik Gminy l\'Heczysław Romanowski 
m. p. In-darsa. A. l Walcz ok Bielska. Inż. Otto Wal- 
czok m. P. 
10) Brzeszcze dnia 218 października 19.1'3. Na zł 
l 000,- w złocie. Dnia 3 marca 19.34 zapłacimy za 
tell .sola-weksel kwotę ty.siąc zlotych w zlnci,e na zIc- 
cenie A. J. Wakzak Wartaść w walucie. Pł'atny A, J. 
Walcwk w Bielsku. Gmina Brzesz,cze. KazImierz Bie- 
leni'n m. p. naczelnik Gminy Mieczysław Romanawski 
m. ,p. >In-dor sa. A. J. WaIczo.k, podpis inż. Qtto Wal- 
czak m. P. 
11) Brzeszcze dnia 12 listopada 1933. Na zł 2.000,- 
w z'łocie na zlec-enie A. J. WaIczo.k dnia 7 marca 19.i4 
zatplacimy za ten sola-weksel kwatę dwa tysiące z,ła- 
tych w złocie na zIecenie A. l Walczok. Warto:ść w 
walucie. Płat.IlY A. l Walczak Bie1lsko. Gmina Brze- 
szcze. Kazimierz .Bielenin m. p. Mieczysław Ramalla- 
wski m. p. In-dorsa. A. J. WaIczok, podpis inż. Qtto 
WaIcz.ok m. p. 
12) BrzC'sz,cze dnia 1,8 Ji.sto'Pada 1933 Na zł 1.0,00,- 
w złacie Dnia 21 marca 1934 zClipłacimy za tC'l1 sala- 
weksel I
wotę tysiąc z-l,O'tych w l'-łncie na zJ.ecenie A. 
l Wakzak. Wartość w walucie. Płatny A. J. Walczok 
Bielska. Gmina Brzeszcze. Kazimierz Bieleniu 111. p. 
nacz'Cil'lli'k Gminy Mieczysław Romanow ski m. lp. {n- 
dorsa. A, J. Walczok, padpis inż. Qtto Walczo.k m. p. 
1.3) Brzeszcze, dnia 24 paźd'zier'nika 1933. Na zł 
1.000,- w złacie. Dnia 24 mar,ca 1934 zaplacimy za 
ten .sola-weksel kwntę tysiąc złntych w złacie fla zle- 
cenie A. J. Walczok Wartaść w wa'lucie. Fłat.ny A. 
J. Walczak Bielsko. Gmina Brzeszcze. Kazimierz Bie- 
lenin m. P. naczelnik Gminy. Mieczysław Ramanowski 
m..p. ln-dofsa. A. J. Walczok Bielsko.. PadpIs illi. 
Qtta Walczak m. 'P. 
14) Bielska dnia lU lis.tnpada 1933 r. Na zł 1.000,- 
Dnia 15 marca 1934 zapłacę za ten sola-weksel kwotę 
tv,siąc złntych na zlecenie Wiktora Lin'l1erta. - War- 
t
ść w walucie. Płatny Alfred Lubich w Bielsku Rynek. 
Padpis Alfred' Lnhich m. P. Ill-dorsa. Wiktar Unnert 
1t1. P.
		

/iv4408-1933-42-0023_0001.djvu

			Nr. 42 


Gazeta Urzędowa Wajew. 
ląskiega' 


495 


15) Bielsko dnia 20 Hstnpada 1933. Na zł 1.000,- 
DJlia 21 lutego 1934 zapłacę za ten sa.Ja-weksel złatych 
tysiąc Ila zlecenie A. J, Wakzok. 'War.taść w ga.tówce. 
Platny u JózC!fa Kozła budawniczego w Bielsku, Ma- 
tejki 8. Podpis Antolli Studencki m. P. Ekspart wędlin 
w ŻYWCU, Kościuszki. In-darsD. A. J. Walczo
(, Hart- 
wig WalIczok m. p. Józeif Kozieł m. P. -- 
16) Łodygnwice dnia 10 października 1933. Na zł 
5'00.- Dnia 10 gril'd:nia 1933 zaplacę za ten so.Ja-we- 
ksel kwatę pięćset złatych na z.Iece'llie L e,si eck i i 
Scholz. Wartość w gotówce. Płatny uLesieckiego 
i Scholza w Bielsku. 'Podp-is Alojzy Jallowski m. p. In- 
dorso. Lesieoki i Schalz budowniczy w Bielsku (pie- 
częć) padpisy Lesiecki m. P. Scholz m. p. - 
17) Bielsko dllia 1 czerwca 1933. Na zł 50,- Dnia 
1 lu,tego 1934 zaplacę za ten sola-weksel zła tych pięć- 
dzi'Eisiąt na zle,cenie Dawida Galda. Wartość w towa- 
rach. Płatlly wa1caw.nia metaH w Dziedz.icach. Poc1p-is 
Wi'Ilwlm Suchań m. P. In-darso. Dawid Gold m. .p. - 
18) BielsIm dnia 1 czerwca 1933 Na zł 5.0.- Dnia 
1 marca 19,114 zaipła'cę za ten sala-wekse.J złotych pięć- 
dziesiąt na zlecenie Dawida Galda. W,artość w towa- 
rach. Płatny walcownia metali w Dz,ieclzicach. Padpis 
Wilhelm Suchań m. P. Jn-darsa. Dawid GaJ.d m. p. - 
19) Bielsko :dnia ] czerwca 1933 Na zł 50. - Dnia 
l kwietnia 1934 zapłacę za ten sola-weksel zlotvch pięć- 
dziesiąt na zlecenIe Dawida GnIda. Wartaść w towa- 
racJL Ph!tny walcawnia metali w Dziedz;cach. Padpjs 
Wi'1he 1 m Sllchnń m. 
 In-dorso. Dawid Gold m. .p. - 
20) f3ie]'ska dnia ] czerwca 1933 Na zł 50.- Dnia 
l maJa 1934 zapłacę za ten sola-weksel złatych pięć- 
uziesi<\t lla zleceni,e Dawida GaJ.da. Wartość w towa- 
rach. Płatny walcownia metaH w Dziedzicach. Padpis 
Wilhdm Suchań m. P. Jn-dorsa. Dawid Gald m. p. - 
21) niel'skO' dnia l czerwca 1933 Na zł 50,- Dnia 
1 czerwca 1934 zapłacę za ten sa
a-weksel złat.yc.h .pięć- 
uziesiąt na zleceni,e Dawida GaIcla. Wartaść w towa- 
mch. Płatny walcownia metali w Dziedzicach. Padpis 
Wilhelm Snchoń m. P. JIl-dorso. Dawid Gold m. .p. - 
32') Bielska dnia 1 czerwca 1933 Na zł 5.0.- Dnia 
1 !ip,ca 1934 zapłacę za ten sala-wekse] złatych pię,ć- 
dzie.siąt na z
ecellie Dawida GnIda. W,artaść w towa- 
rad. P;'atny walcownia metali w Dziedzicach. Podpis 
WHhelm Sllchań m. P. Jn-dorso. Dawid GaM I'll. ,P. - 
.23) Bielska dnia 15 września 1933 Na zł 5.0,- Dnia 
2,1 lutegO' 193'4 r. zapłacę za ten sola-weksel złotych 
pięćdziesią!t na zlecellie Ma1rjj Schmidt. Wartaiść w to- 
waTach. Płatny II Dawida Galda w Bielsku. Pad- 
pis M
chał Sikora m. P. Bie.1ska. Ce'Jna 4. In-dorso. 
Marja 8.chmidt m. .p. Dawid Gold m. p. 
24) BieJ.sko dnia 15 wrześllia 1933 Na zł 5.0.- Dnia 
_"\5 marca 1934 r. zapłacę za tell sala-weksel złaty'Ch 
pięćdziesiąt Ila zlecenie Marji 
dmidt. Wartnść w to- 
warach. Płatny II Dawida Golda w Bielsku. Pnd- 
pis Michał Sikora m. P. Bie,lska. Ce'lna 4. In-dorsa. 
Marja 
chm1dt m. p. Dawid GO'ld m. p. 
25) Bie}skO' dnia 15 września 1933 Na zł 5.0,- Dnia 
26 kwietnia 1934 r. zapł.acę za ten sola-weksel złotych 
pięćdziesiąt na zlecenie MaTjj Schmklt. Wartaiść w to- 
wa'rach. Płatny u Dawida Galda w Bielsku. Pnd- 
pis Michał Sikora m. P. Bielska. Celna 4. In-d'orso. 
Marja Schmidt m. .p. Dawid Goad m. p. 
26) Bidska dnia 15 września 1933 Na zł 5.0,- Dnia 
27 maja 1934 r. zapłacę za ten sola-wekse'l złatyc.h 
pięćdziesiąt na zlec.enie Marii Schmidt. WartOIŚć w t.o- 


waTach. Płatny u Dawida Go.Jda w Bielsku. Pad- 
pis Michał Sikora m. P. Bielsko, Ce'lna 4. In-dors.o. 
Marja Schmidt m. p. Dawid Gold m. p. 
27) Bidsko dnia 15 września 1933 Na zł 5.0,- Dnia 
28 czerwca 1934 r. zapłacę .za ten ,sa
a-weksel złotych 
pięćdziesiąt na zlecenie Malrji Schmidt Warto:ść w to- 
wa'rach. Płatny u Dawida GnIda w Bielsku. Pod- 
pis Michał Sikora m. P. Bielsko, Celna 4. In-dorsa. 
Marja Schmidt m. .p. Dawid Gold m. p. 
28) Bielsko 1'5 sierpnia 1933 Na zł 33,- Dnia]5 
stycznia 1934 r. zapłacimy za ten sola-weksel złaty.ch 
trzy.u.z:eśdtrzy Ila zlecenie Dawida Golda w. Bie.lsku. 
Wartość w towara,ch. Płatny u Dawida Gałda w Biel- 
sku. Padpis Jan Huśniak m. p. Ewa Ruśniak m. p. In- 
dorso. Dawi'd Go:ld m. P. 
29) Bielska dnia 1,1 sierpni.a 1933. Na zł 317.50 Dnia 
]5 marca 19314 r. zap'łacimy za ten sola-weksel złotych 
trzydzieś.cisiedem 5.0/100 na z.Jecenie Dawida Golda. 
Wartość w tD\varach. Płatny u Dawida Golda w BieJ.- 
sku. Pndpis Jan Ru,śniak m. P. Ewa Ruśniak m. p. I:n- 
dorso. Dawid Gn!{\: m. p. 
30) Brzeszcze dnia 2'4 października 1933. Na zł 
3'00,- w złaÓe Dnia 10 
'\1tego 1934 zapladmy za te,n 
. so1a-w,eksel na zle,cenie A. J. W,alczaka w Biełsku. 
Wartnść w walucie. Płat.ny A. J. Wakzok w BieJ.sku. 
Gmina Blzeszcze, podpisy Kazimierz Bielenin 1n. p. 
!\1'eczys!aw Romanowski m. p. I'I1-dorso. A. J. Wal 
czok, podpis inż. Otto Walczak m. p. --- 
'Vzywa s'ę pasiadacza tychże weksli, aby do dni 
60.,iu 'Od dllia agłoszenia t j.. da dnia 28 lutego 1934 
z
łasi'ł s:ę w tut. Sącl,zi'e i ;powyższe weksle s."\da'Wl 
o'kazał. gdyż po upływie tegO' terminu uznałby Sąd 
wcks'le tc za umarzone i bez znaczenia. 
Sąd Grodzki w Bielsku 
dllia ] grudnia ] 933. 54SAP 


I Sa 12/33. 
ZakOllczenie postępowania ugodowego. 
Uchwała z dnia ]6 .Jistavada 1933 I Sa 12f3,}. którą 
zatwierdzano ugodę zawartą między dłużnikiem S'!Jół- 
dzielczym Bankiem Ewangelkki.m z nieogr. odpaw. w 
Cieszynie a jegO' wierzycielami - stała się prawo- 
macną. Postępawanie ugodQwe uznaje się za uknń- 
czone. 
Sąd Ol{ręgowy w Cieszynie WYdział I. cywilny 
dnia 11 grudnia 1933. 517/P. 


Km. 1638/33. 
EDYKT LICYTACYJNY 
Dnia 9 lutego 1934 o godz. 13-tei odbędzie się w 
Sa'c1zie Grodzkim w Cieszynie sala nr. 56 publiczna 'li- 
cytacja ni'eruchomaści łwh 85 gm. kat. Cieszyn-Miasta 
składajq,cej się z ;parc. bud. 168, budynku mieszkaIne- 
gO z ]/163 udział'U we wie1komiesz,czaństwie ci:esz. 
Wartość 
zac:ur\'kowa zł 19.786. Najni:isza nfe'rta zł 
9.893. 
Prawa, ktÓ'reby niedo.puszczalność te} HcytacH 
\1zasa'dniały. nale'ży z,głosić najpóźniej w dniu Hcy!a- 
cyjnym przed rozpoczędem li'Cytacji, w pneciwnym 
razie nie mogłYby być pod'llieskme przeciw nabywcy 
licytacyjnemu. . 
Zresztą wskazuje się na edykt licytacyjny, przy- 
bity Ila tahlicy sądowej, 5:13/P. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Cieszynie. 
(-) Gustaw SVWY.
		

/iv4408-1933-42-0024_0001.djvu

			496 


Gazeta Urzędowa VV O'jew. ,Ś'lą.skiego 


Nr. 42 


Km. 2,s,46/33. 
EDYKT LICYTACYJNY 
Dnia 9 lutego 1934 odbędzie się w Sądzie Grodz- 
kim w Cieszynie, sala nr. 56 publiczna licy:ta,cja nie- 
ruchO'mości lwh. 5.13 gm. kat. Cieszyn Fryszta,ckie 
Przedmieś,cie, skłacta,jlf\,cej silę z 'parce.Ji ;budO'wlanej' 
167/1 z :dO'mem mieszkalnym nr. 149, z parceli budO'- 
wlanej nr. 167/2 zdarnem miesz'kaJ.nym nr. 118, z par- 
celi 'gruntO'wej 43
1/2 z a.l?:rodem. 
Warto.ść szacunkowa zł 49..*'4, naj1Jli,ższa O'ferta 
LI 2'0.194. 
Prawa, którcby niedopuszczalnaść tej licytacji 
uzasadnia'ły, na,leży zgłosi'ć naJpóźniej w dniu licyt.acji 
przed I"O'zpO'czędem Hcytacji, w przeciwnym razie 'n1'e 
mogłYby być p.od'niesiO'.ne przeciw nabY\vcy licytacyj- 
nemu. - Zresztą wskazuje się na edykt ,1jcytacyj'ny, 
przy!b;ty na ta/hUcy sądO'wej. 5t4/;P. 
Komornik Sądu Grodzłdego w Cieszynie. 
(-) Gustaw Siwy. 


IV. CO'. 37/33. 


w y W O Ł A N I E. 
P. Julj,a Bo,nkowa z Pawława, Głó'>.'lla 108 wys,tą- 
lii'a z wni{)ski,em. by Piotra Ronka ur. If. maja 1857 
\V PawławIe. ktÓry na O'statku mieszkał 'v Pawłowie, 
i La.lrinął, uznać za zmarłesw. 
WspamnianegO' zaginionegO' wzywa się. aby w ni- 
ie.i oznaczonym Sądzie stawił się naj'p'óźnicj na 'ter- 
minie dnia 25. kwic,tnia 1934 r. o godzinie 1'2 p,rzed:poł. 
gdyż inaczej zostanie uznany za zmarłegO'. 
Wszyscy, którzYby mieli jaką wiadamaść a życiu 
IUlh śmierci zag-iniO'negO'" winili a tern ,donieść ,S-ądowi 
Iw.illóźniej w terminie powyższym. 
Ruda Ś.J., dnia 25 sIerpnia 1933 r. 516/J>. 
Sąd GrodzIli. 


VII. F. 33132. 
VII. Co. 39/33, 


WYWOŁANIE ŁĄCZNE. 
Wnieś>li a uzna'nie za zmarły,ch, zaginionych: 
ł) Magdalena Mittmann zamies'zkała w Bańgawie 
ul. Wiejska 35, jej męża Rochusa Mittmanna, robotnłka 
kapalnianego urodzonego. dnia 13. sierpnia 1863 w 
Czamowąs:je - Niemcy - ostatnio zamieszkałegO' w 
BańgO'wie pD,wiat Katowice; 
2) Rut Pyttlik zamieszkała w 
więtachłowicach 
u1. WO',lno,śd 40, jej .matki Idy Pyttlik uTOdzo,nej, dnia 
13. kwietnia 1877 w Mi,koławie powiat Pszczyna, osta- 
tnia zamieszkałej w Oppeln - Niemcy -. 
Zagini,D:nych Rochusa Mittmanna i Idę Pytttik wzy- 
Wa się, by zgłosili się najpóźniej w terminie wywo- 
ławczym. wyznaczonym na dzień . 
20. cze'rwca 1934 godzinie 12-tej p'rzed południem 
w pookaju 69 p{}d:pisanego Sądu, y;.dyż w przeciwnym 
razie nastąpi uznanie ich za zmarłych. 
Wzywa się wszystkich. kŁórzyby mO'gli udzielić 
wiadamaści a ży-oin lub śmierci zaginiony.ch, aby do- 
nieśli Q tem Sądowi naj,później w powyższym terminie. 
Katowice, dnia 17. listapad.a 1933. 497/P. 
Sąd Grodzki. 


13. 
ZGUBIONE DOKUMENTY I 


Unieważniam zaginioną książeczkę wojskową Powiatowa 
Komenda Uzupełnień Przemyśl. Dr. Czesław Pordes. 226 
. Wystawioną przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Kato- 
wIcach legitymację urzędniczą, dnia 4. grudnia 1930 1". Nr. 210 
na nazw,isko Alojzego Malogłówkę, st. sekretarza przy Są- 
dzie Grodzkim w Katowicach - unieważniam. Dr. Frendl. 
Prezes Sągu AiPelacyjneg