/001_0001.djvu

			Ślqska HibL(}t{'kn
liczn.. I 
01 '
J I. i 
I R. 


!II 


.. 


. 


'IL  


.' 


" 


'I,.
		

/002_0001.djvu

			...: 


l"\ 
V'0 


. 
.. 


, 


-A 'j ' . , 
op ł ' l " '.
 
..iJ ", « 
,'
 ,.#...., . 
t
'" V. , iif-" 
,l" .I 


" 


....
		

/003_0001.djvu

			r
		

/004_0001.djvu

			..
		

/005_0001.djvu

			SŁOWNIK. 
MYT.HOLOGICZNY9 


CZYLI. 


DZIElE CZASOW 
AIECZNYCH. 
\ 


OBIASNIAIĄCE DZIEŁA 
WIERSZOPISÓW, MALARZÓW 
y SNYCERZÓW. 


Z Piętnaste y edycyi jhlllCltskźey 
Da polski ięzyk przełożone. 


Jlj 


. 
TOIn II.  "-d """"".T 

..-:_---""" 


/
>';l Uti
 

 


zJ J


,"'iJ 
W W ARSZA WIE, .'6.

 
w Drukarni Nro 646. przy NOWQ1ipiu. 


. .&5. 
------ 
.J.S
JECUOWS!
.i 


...
 ----- -"
		

/006_0001.djvu

			J' 


1 /' 
\\
 \; :
.. i 
- <.) '. 
3;1 


/I. 


, r 
-j /1.., jłt1-V 
:1 't . 
.: 
 , . 
 . 
;f!t... . ;
 


L- 
i i 
'. I 


! . J.t 


f 
. . . 
:..' !<, _ .k
 ,H
 


./" 
J 
 'ł I (,....,. ' 


., 

'\ ' 


d'l 
)
 
 
i 


.'.... . 
 

 Ił 1- 
' . 
'--ł''' I () ł 
-""""I 
h - 
1"'/ 
; 
..;.. .j.- i 
 
.. 
l 
i' 
...... 
.,... X' 
". I \ . 
-" .- 


'. 
. 


.,.... 
 t) 
,. AJ 
ł 
.... f 


ł-\--

iO' \ 'A 

...lL , 
.....L 
L :b.1 A ł8 I
		

/007_0001.djvu

			.. 


SLOWNIK, 
MYTHOLOGICZNY. 


\ 


o 


K.. K
 


KAMlEN PROBlERSKI, obacz Rautu., 
. K:LEI'SYDRA, óbacz ,saturn. ) 
. Kq:BEK nici" obac.z A,iadn.a, Te- 
zeusz, Millotollrlls, Parki. 
I KOŁo, o'bacz FQrt:lllla, Ixion, Oc- 
CasIO. 
, KREW. K:-Jplani Cyb!,!li i HelIony 
ranili się niekiedy do krwi. 
, K.uRCZĘTA, z icb. dziobania wróżo- 
DO o przyszbśd. 
KuB., Kogut" ob. 8mierć, Ale- 
ctryon, 
KRODO, ten sam co Crodus, bóstwo 
dawnych .Saxonow; to samo podo- 
bno co Saturn. . 
. KnowA, ob. Jo, Iphianassa. 
A2
		

/008_0001.djvu

			-4- 


KLUCz,ob.J'anllS, Cybele, Pll/um. 
KaN, Drewniany, obacz TJ.oia. 

krzydlaLY, o b. Pegaz, Bellerofon , 
PerseuSZ. Wpół człowi,.ek, obacz 
Chiron, Centaw"y, Lapitowie.. Sło- 
necznych było cztery, Ethon, Pi- 
rois, E-ous, Phlegon. 
KRUK, ob. Coronis, Apollo. 


L. L'. 
L AAN , lub Laperse, miasto w La- 
konii, które opanowali Kastor i PoI- 
lux., nazwani od niego Laperses. 
LABDA, córka nieiakiego Anfiona 
:i familii Bachi
dów. Z Etiona spło- 
dziła syna Cyp
elu5a. Gdy wyro- 
cznia przepowiedziała, że syn Lab- 
dy opanuie Korynt) posła
lO dzie- 
sięciu ludzi do tey. kobiety dla za- 
bida dziecięcia; ale gdy ieden z nich 
miał w nim sztylet utopić, Cypse- 
Jus wyciągnął doń ręce z uśmiechem
 
co niedopuściło tamtemu wykonać 
zbrodni. Oddał więc dziecię dru- 
giemu, al
 gdy.i temu i wsaystkim
		

/009_0001.djvu

			-5- 


innym toż się wydarzyło, ostatni 
-odda"! ie matce. Wyrzucali sob
a 
nawzaiem wysz
dłszy słabość, a gdy 
powrócili dla dokonariła zbrodni, 
matka tak iuż dzieci¥ dobrze scho- 
,wała, że go znl1leść nie mogli. , 
LABDACIDES, L-aius syn Labdakusa. 
Dawano taż imieriiekiedyTebanom. 
LABDACUS" syn Fenixa, oyciec La- 
iU,sa, król Tebański. 
LABITH-HoRCHIA: TyryiCzykowie 
czcili p:od tym imieniem Westę. 
- LUIITI,- tak ri.azywali W est
 Scy- 
towie. 
LABRAi:JEUS, przyimek Jowisza. 
Gdy go wyobrażano pod tą posta- . 
cią, w ten czas zamiast piorunu, da- 
. .wano mu w r
kę siekierę. 
LABROS , to iest żarłvczl1Y-, in'lie 
iednego z psów Akteona. 
LABIRY!'iT. Był to obręb napełnio- 
ny budowlami i gaiami, tak urzą-' 
dzony, że wszedłszy tam, nie mO- 
żna było napowrót trafić. Dwa- by- 
ły śławne: Jeden na wyspie Kreta, 
zbudowany od Dedala, 'gdzie Minos 
chował ,potem Minotaura; i Egipski, 
.' A3
		

/010_0001.djvu

			'--o 


-6- 


na wzór którego far.lten był zrobio.:. 
ny. : Pliniusz p dwoch ieszczę wspo- 
mina: iednym na wyspie Lemnos , 
drugim W Etrurii. 
LACEDEMON , syn Jowisza i Tayge- 
ty_ Założonemu od siebie miastu 
dał imie Sparty. swey żony, które 
potem sławne Lyło prawami i oby- 
czaiami mieszkańców. 
LACHESIS, iedna z trzech Park trzy- 
maiąca kądziel. 
LACINIA, imie Junony od kościo- 
ła iey" na przylądlm Lacinium w Ka- 
labryi. , 
LAcnaus, sł
wny rozbóynik, z 1hity 
od Herkulesa na przyłąuku weWło- 
szech, który potem od niego był 
nazwany, obacz Lacillia. 
LAClUS, bohatyr Grecki. Miał so- 
bie gay poświęcony w Attyce. 
LACON J to iest KrzykliIi')' , ieuen 
z psow Akteona. 
LACTANS, lub La ctCll S, obacz La- 
ctucina. , 
LACTUCINA, bogini wzywana w ten 
('Za5, gdy ziarn:) zboz ż mlel'za przei- 
staczały si
 w twardo
ć. Podług in-
		

/011_0001.djvu

			-7- 


nych był to bóg, pod imieniem La- 
cturnus łub Lactans. 
LACTURl\'"US, obacz La.ctucina. 
,. Lmo:N . rzeka w Arkadyi, sławna 
przeobrażeniem Nimfy S)'rynx. Od 
tey rzeki zwany był ieden z psó-w. 
Akteona , obacz Sy,yux. 
L..-mLAPS, to ier.t wiatr burzliwy, 
imie iednego psa Akteon
, i inne- 
go Cefeuszo.wego. 
LAERTIiS, syn Arcesiusza , król Ita- 
ki. Umarł wkrótce po powrocie sy- 
na swego Ulissa z pod Troi. 
LAERTIADES, Uliss syn Laerta. 
, LAERTlUS, łub Laertżdius heros, to 
iest bohatyr Laerteiski. Ulisses. 
. ,LAIADES , Edip syn Laiusa. 
LAmA', toz cO Ilaira. 
LAlS. Były w'Koryncie dwie ko- 
biety tego imienia, obie sławne pię- 
knością. Jedna z nich tak drogo ka- 
zała sobie płacić weyście do niey, 
że mało kto był w stanie otrzymać 
ie. Ztąd było przysłowie: że nie 
każdemu wolno być w l<..orYllcie. Nie 
wiadomo która z nich zabita zosta- 
ła: :w. Tessalii od kobiet me mogą- 
, A4
		

/012_0001.djvu

			-8--- 


cych ścierpieć wyiszości iey wdzię- 
ków. Gdy powietrze zaczęło wkrót- 
ce pOtem pustoszyć Tessalią, mnie- 
'mano, ze 'Wen-l'ls mściła' się z.a Lais. 
'Obacz Androphon-o:r. 
.LAI"us, syn Labdakusa, król Te- 
b'ow, 'mąż Jol
asty, oyciec Edipa. 
,Obacz Edip. 
LALLUs,bożek opiekuiący się pa-' 
pla1liem małych dzie"ci. 
- LAJVIlA, córka Neptuna. Jowisz 
.!;płodził z niey wiele dzieci. Juno 
powybiiała ie wszystkie, co Lamią 
w taką wprawiło rozp-acz, że kąsa- 
ła wszystkich spotykaiących; zosta- 
ła nakoniec zamieniona w sukę. La... 
mia był'o imie także Nimfy, i ie-clney 
kobiety Greckiey, czczoney w Te-, 
bach za bostwo pod nazwiskiem Ve-. 
Jlus-Lamia. 'Była też inna czczona 
w Epidaurze, iecz ta podlug innych 
była Damia. 
LA1I1lIE, straszydła przybieraiące 
postać pięknych ko.
t lila pożera- 
nia dzieci. Zwano też Lar,uiumi cza- 
rownice. 


..
		

/013_0001.djvu

			-9
 


J 
LAMPETB., córka Apollina i Nere- 
ry. Oyciec polecił iey i drugiey 
córce Phaetuzie trzody swoie w Sy- 
cylii. Gdy towarzysze Ulissa zabili 
z nich kiJka wolow, oskarżeni od 
Apollina przed Jowiszem, wszyscy 
wygubieni byli. 
. .LA.iVIl'ON, wieszczek Ateński, ży- 
iący uczeniem ptaków śpiewać. Toż 
imie miał ieden z koni Diomeda. 
LAMPOS, ieden z koni Apollina. 
LAMl'TERIES, czyli świ
ta Lamp 
na cześć Bachusa. 
LAMUS, syn Herkula i Omfali. Po... 
dohno tenże co syn Neptuna, któ- 
ry zbudował miasto Formią. 
LAocoon, syn Priama i Hekuby, 
. widki kapłan Apollina. Odradzał 
Tl'oianom wpuszczenie konia dre- 
wnianego do miasta, ale uie by
 
słuchany. W ten czas dwa wiel- 
kie węze rzuciły się do dzieci iego 
przy ołtarzu; pobiegł im na pomoc. 
i wraz z niemi został uduszony oc1 
tych gadów, które okręciły sił.: wt
o- 
ło nich. 
LAODAI.\IAS, syn Alcynonsa. 
.At) .
		

/014_0001.djvu

			-10 - 


LAOdAMIA, córka BeIlerofona. Ko- 
chana barzo oJ. Jowisza, nabrała 
dumy ta.kiey, że Dianna ukarała ią; 
$trzała 1I1l. 
Inna Laodamia córka Akasta, u- 
marła ze strachu na widok cienia 
swego męia, którywiclzieć pragneła. 
LAODICE, corka Priama i Hekuby, 
żona Akamasa, a podług innych De- 
IDQphoona. Ziemia się rozstąpiwszy. 
pochłonęła ią podług własnego pra- 
gnienia\ aby unikneła widoku nie- 
szczęść zburzoneJ oyczyzny. Obacz 
Acalllas. 
Trz'y były inne tegoi imienia. J e- 
dna zona Phoronea; druga córka 
Cyniry, inna córka Agamemnona i 
Kly
er
Jl1estry, dawana Achillowi w 
małzenstwo. 
LAGDOCUS, syn Antenora. Był to 
młody Troiańczyk nad'er waleczny, 
pod którego postacią Minerwa na- 
mowiła Pandorusa do puszczenia 
strzały na Menelaa,' dla zerwania u- 
mowy z Grekami. 
Był inny Laodocus syn Apollina. 
LAOMEDEA, Nimfa , córka Pereusza 
iDorydy.
		

/015_0001.djvu

			-.11.......... 


a 


LAOMEDON, syn Husa, kr<>l Frigii. 
Urnowił się z Neptunern i Apollinem 
o pewną nagrodę pieniężną, aby mu 
pomogli podnieść mury Troiańskie. 
Po skOl--łczoney robocie, nie chciał 
dotrzymać słowa. Na karę więc ie- 
go Apollo dopuścił na kray powie- 
trze, a Neptun zesłał potwor mor- 
· ski po strasznym zalewie. Troianie 
radzili się wyroczni; ta odpowiedzia- 
ła, Ze' trzeba ukoić bogów wystawie- 
niem'potworowi Heziony córki Lao- 
medona, Herkules uwolnił tę księ- 
żniczkę 'pod warunkiem iey zaślu- 
bienia, ale król wiarołomny i tego 
nie dotrzymał. W ten czas Herkules 
zabiwszy go, Hezionę dał Telamo- 
nowi, który ią wziął' z sobą do Tra
 
ł:yi. 
LAOMEDONTIADES, Priam syn Lao- 
medona. Troianie byli takie tak 
l'liekiedy zwani. 
,LAOJ\'lEDONTlUS heros, to iest bo- 
hatyr Troi311ski. Eneasz. 
LAOTHE, corka Herkulesa, żona Pp- 
liphema iednego z Argonautów. 
LAPEI\SE i LAPE.R5ES, obacz La	
			

/016_0001.djvu

			- 1.2 - 


LAPHlUA, przyimek Dianny. Cze$ć 
iey sławna była w Kalidonie, zk
d 
się przeniosła do Patras , z posągiem 
bogini' tak nazwanym od snycerza 
który go utworzył. 
LAPHYRA, Pallas, tak nazwana od 

upów zabranych na nieprzyiaoielu. 
'LAPHYSTlENY, obacz Laphistius. 
LAPHlSTlUS, tak był Bachus nazwa- 
ny od góry w Beocyi iemu poświę- 
coney, od czego też Bachantki zwa- 
no Laphistienami. 
Tenże przyimek. dawano J owi- 
szowi. , 
LAPIS, Jowisz tak był zwany od 
,kamienia', który Rhea dała pozree 
Saturnowi, zamiast nowo narodzo_ 
nego Jowisza. 
LAPITOWIE, lud Tessalii pochodzą- 
cy od Eola i Lapithy córki Apolli- 
na. Oni pierwsi dosiedli k.oni. Po- 
wadzili się z Centaurami na weselu 
Pyrytousa i' Hippodamii. 
LARA, Naiada rzeki A/moll. Jo- 
wisz nie mogąc uwieść Juturny sio- 
stry Turnusa dla przeszkadzaiącey 
, mu dq tego Lary) kazał Merkure-
		

/017_0001.djvu

			13'- 


i mu, aby ią zaprowadził do piekłów. 
I Ten zakochał się w nicy, i spłodził 
dwoie bliźniąt, byli to bogi Lm'cs. 
LARENTALES, święta na cześć llk- 
ki Laurentii. 
LARENT!A, tai sama co Acca-Lau- 
relicya. ' 
LAREs, bogi domowe; zwane też 
Pmnates, dzieci Merkurego i Lary, 
]ub Larundy. Były to ruałe posągi 
starannie chowane i czczone w do- 
mach. Przy' nich bywał- mały pie- 
sek, zwany Lal' filllliliaris. Prócz 
Larów szr.zególnych, byli powsze- .... 
chni, iedni przełoieni nad droga- 
mi zwani l/
iaks; inni nad ulic prze_ 
cięciami Compitc1es. ,Każde miasto 
miało swoie zwane V,.ualli. Eneasz 
zabrał z sobą Troiańskie. Byli in':' 
ni pod nazwiskami II()slilii i Prm- 
stite.I', pierwsi wzyw;mi o odwróce- 
nie nieprzyiaciol, drudzy we wszel- 
ldch trudnych zdarzeniach. Poświę- 
cano im wieprze. Egipcyanie czcili 
czterech nazwanych: Anachis, Di- 
mo
, Tychis i Heros. 


A7
		

/018_0001.djvu

			- I4- 


LAI\J!.SSlUS, LARlSSAI!US, imiona J 0- 

isza i ApoHina , od czci oddawaney 
iednemu w Laryssic, drugiemu W 
części miasta Ephęzu, zwaney La- 
ryssa. Obacz Lal"iśsa. 
LARISSA, córka Pelasgusa, dała 
swoie imie miastu w Tessalii, od 
którego Apollo zowie si
 Laryssells, 
od tegoż miasta Coronis zwana by- 
ła Laryssma. 
L.U\TIDIUS, obacz L-aertills. 
LARwY. Były to duchy złośliwe, 
błąkaiące się pod postaeią wilkO!- 
ków lub innych potworow. 
LARUND.A., lub Lara, bóstwo opie- 
kunne domów. Obacz Lam. 
LASIUS, ieden z tych co w. wyści- 
gach z Hippodamią przegrawszy, za.. 
bici. byli od oyca iey Oenomausa. 
LASKA" oba
z Merkury, Bettolla J 
Cadu ceum.. 
LASY POŚWIĘCONE. Starozytność 
miała gaie i lasy w poszanowaniu, 
przy każdym kościele był gay ieg8 
bóstwu poświęcony. 
L.A.TIillArms, , Geniu5J1 . ()piekuj
()y 
si
 ogni5kami.
		

/019_0001.djvu

			- 15 -- 


LATHIUA, siostra bJiźniaczaAnaxan- 
dry. Oddawano obydwom cześć bo- 
ską w Lakonii. 
LATIALlS, lub Latills. Jowisz tak 
był zwany od kraiu Latium. 
LATIAR, święto na cześć Jowisza 
zwanego Latialis. 
LATINUS, król Laurentu w Latillm, 
syn Fauna i Nimfy Maryki, a oyciec 
Lawinii. Obacz Lawinia.. 
_ LATIUM, czyli kray Latinów, oko- 
lica Włoch między Tybrem a pola- 
mi Cyrcei, miasta WoJsków. Tam 
Saturna schl'Onionego przed zemst/! 
Jowisza przyiął mile Janus. Obacz 
J allllS. 
LATIUS, obacz Latialis. 
LATMIUS, przyimek Endymiona, 
od góry Latmus w Karii, gdzie spał 
przez lat kilka. 
LATO, bóstwo allegoryczne toż; co 
Ceres, wyobrażano ie z rogiem ob- 
fitości i kłosami. 
LATOlDES, ApoHo syn Latony; 
ściąga się toż imie i do Dianny, 
mowiąc o oboygll. .
		

/020_0001.djvu

			-16 - 


. LATOlS lub Lat6nia, Dia.nn'a cór- 
ka Latany. '- 
LATONA , córka Creusa i Phreby. 
Juno nienawistna iey miłości z Jo- 
wiszem, nasłała nit l1i
 węza Pyt.łO- 
na, który' przez całę brzemienność 
ją ścigał nic daiąc nigdzie spoczyn- 
ku. Neptun wynurzył dla nicy wy- 
spę Delos z pośrod morza, i tam u- 
rodziła Diannę i Apollina. Obacz 
lYieśl1lacy. '\ . . 
LATONlGENAE, lub Latania ptoles. 
:Apollo i Dianna. 
LAVERNA, bogini opiekunka zło- 
(lziei i rzeczy skradzionych. Wyo- 
brażano ią bez głowy. 
LAWlnIA, córka Latina.. Obieca- 
na była Turnusowi, ale Eneasz przy- 
bywszy do Włoch, otrzymał il} oJ 
oyca wierz
cego wyroczni, która 
mu kazała dać córkę ksiąięciu ob- 
cemu. Turnus pobudził na Eneasza 
wszystkie ludy okoliczne. Eneasz 
zabił go w poiedynczey rozprawie. 
LAVlNIUM, miasto we 'VVIoszech 
zbudowane przez Lawiniusza brata 
Latina. Obacz Lavi;
ia.
		

/021_0001.djvu

			'17- 


. LAunENTAI.ES, obacz Lal'entales. 
LAURENCYA, taż co Acca-Laurell- 
-c.r a . 
, LAU'R, obacz ,Daphne, Apollo J 
Łasl(dwość, 'zwyci!!ztwo. 
L.-\.Uzus, syn Mezeńcyusza, wielki 
myśliwiec. Inny 'był 5ynN umitora, 
a brat liii-Sylwii. 
LEANDER, młodzieniec z miasta 
Abydos. Obacz .Hero. 
LEARK, ieden z synów Atamasa i 
Ino, obacz Ino. 
LECANOIl1ANTI:-\., wróżba za pomocE! 
nacżYl1ia płaskiego z wodą. 
. LEcHEs, syn Neptuna, dał swoie 
imie ieJnemu posłowi Korynckiemu. 
, LECTISTER:NIA, uczta święta i pubIi- 
ezna na cześć bogów, których posągi 
kładziono na' łożach poduszkami wy- 
słanych, przy stołach .potrząśnionych 
kwiatami, i zastawionych obfi(:ie. 
Zwano też oarzą'dki Setiisternia gdy 
hyły 'na cześć bogiń, ponieważ sta_ 
wiano ich posqgi na stołkach zWa- 
nych Sellce. 
- LED.-\., żo
a Tyndara.. Jowisz ko- 
chai
c i
, £'dy Rie mogł uwieść ina-
		

/022_0001.djvu

			- 18- 


czey, przemienił się w łabędzia, i 
igraiąc z kąpiącą się w I'zece Euro- 
tas, uczynił brzemienni:}; dwoma ia- 
iami, z iednego wykluli się Kastor 
i PoIIux, z drugiego Helena i Klyte- 
mnestra. 
'LEDEA HERMIONA, wnuczka Ledy. 
LAEDEI Dll, albo Fratres, Kastor 
i PoHux synowie Ledy. 
LElTus, ieden zwodzow Beockich 
pod Troią. 
LELAPS, obacz Lcelaps. 
LELEX, wodz orszaku dawnych mie- 
szkańców Peloponezu nazwanych od 
Ilif!go 
eleges, a potem Lacedemo- 
nami od Lacedemona syna Jowiszo- 
wego, który poślubiwszy Spartę cór- 
kę Eurotasa, a wnukę LeI exa, zbu- 
dowanemu miastu nadał imieSparty. 
. LElVINlUS, imie Wulkana. Obacz 
Lemllos. 
'LEl\i1.:-os, wyspa marz:} Egeiskiego, 
łjdzie brły 
ław
e ku
n
e Wulka
la, 
(rozumIe SIę gafa oglen wyrzucaIą- 
ca) i lahirynt. 
LFlIWRES, mary, wiedmy, straszy- 
dła takież iak Larwy. Na cześć. ich
		

/023_0001.djvu

			-19- 


obchod:toho święta na początku ma- 
ia, pod czaI? których zamykano in- 
ne kościoły. Swięta te zwane były 
Lemuria, a dawniey Remuria, od 
Remusa, że ustanowiono ie na u
 
.błagani
 ducha zabitego Rema. 
LENAEUS, imie Bacha, od SłOWA 
Greckie9'0 znacz1!cego 'wdź lub pl tlS- 
S!} na WIno. 
LENISTWO, bóstwo aUegoryczne, 
spłodzone ze Snu i Nocy. Przemie_ 
nione zostalo w' żołwia Zil słuchanie 
podchlebstw Wulkana. Zołw i. Sli- 
mak były mu poświęcone. 
LEocaRlON , pomnik wystawiony 
w Atenach obywatelowi zwanemu 
Leos, za poświęcenie trzech córek 
na ubłaganie nieba W nieszczęściu 
powszechnym. 
LEoKlDAs, bohatyr Grecki, sławny 
. pamiętnym dniem Termapylaw. La- 
cedeulOliczykowie oddawaliiego pa- 
mięci ('ze
ć boską. 
LEOS, syn Orfemza. Obacz Leo- 
CJ rion. 
LEPREAS lub Leprelts, obacz .Ad- 
dephafJtls.
		

/024_0001.djvu

			-- 2'0 - 


LEt..NA, iezioro W ArgoIidzł'e, gdzie 
Herkul zgładził hydrę, ił Danaidy 
'wrzuciły głowy pobitych 3wych m
- 
iów. 
. L:Et\NEYS
IE ':święta na. tześć Bacha> 
Pl'oz.erpiny -j Cerery. 
LESBOS, wyśpa Archipelagu; sła- 
\Vna urodzeniem Sapho i'czcią Apol- 
lina. 
, LESTRIGONOWIE, podobnie iak Cy.. 
łJlopy dzieci Neptuna i równie okru- 
tni, poiołrali tych, co wpadli w ich 
ręce. Mieszkali w iedney okolicy 
Kampanii. Gdy Ulisses przybiwszy 
2 flottą d o ich brzegu, posłał trzech 
swoich na wywiady, ieden został po- 
żarty od k...óla tamecznegoAlltipha- 
tesa. LestrigoilOwie zatopili całą flot- 
'tę Ulissa, prócz ok.r
tu n,a którym 
sam płynął. 
LE'i'HE, rzeka piekielna, z którey 
duchy musiały pić wodę, a potym 
natychmiast zapominały przeszłości. 
LETHEA, niewiasta Frigiiska 
ak 
dumna z swey piękności, że śmiała 
się przenosić nad boginie. Gdy 
chciały się na niey pomścić, a mąż
		

/025_0001.djvu

			r 


- 21 -- 


., 
iey Ole n zastawiał si
., oboie zo&la
 
li w skały zamieweni. 
LEWAłU., b.ogini kt6.re;y w.zywano; 
W ten czas, .gdy dziecie nowo na" 
rodzone z ziemi pQdnoąz,ono. Ry.ło 
zaś zwyczaie.m w Rzymie, ze clzied&. 
złoz.one po urodzeniu na ziemi., Wi. 
ten czas dopiero za prawe b;yło u., 
znane, gdy ie oyciec lub 'kto na ie.., 
go mieyscu będący, podniosł. 
LEUCAD
, lub L{lucate., ob. S"I!-ol:. 
z Leukady. 
. LEUCADlUS, Apollo czc
on:y.w Lęu- 
kade W Epirze. Obacz Skok z Leu.-
 
kady. 
LEUCE, mieysce gdzie AchiU_a oso.. 
bliwiey czczono. 
LE"Q"CIPPA, córka Thf\stora. Stro... 
skana po utracie oyca i siostr.y Teo-, 
noi, odebrała radę od wyroczni, aby 
przebrana 2.1 kapłana ich szukała. 
Przybywszy do Karyi, znalazła sio- 
strę zaślubioną Ikarowi królowi, 
któremu była od .zb.óycow morskich 
przedana, ale iey nie poznała. W szedł-, 
szy na dwoI', króla pod swym. uhio- 
rem Leucippa, pokochanfł;' uayty...
		

/026_0001.djvu

			- .22 - 


",iey była od siostry biorącey ią za 
męszczyznę. Lecz nie odbieraiąc 
żądaney wzajemności, zleciła zgubę 
mniemanego kapłana niewolnikowi 
naWo nC1bytemu, którym był The- 
stor niepo'l.nany
 Tell ialąc się na 
los okrutny wskazuiąr.y go na rze- 
miosło zaboycy, wyrzekł z westchnie- 
niem imiona córek swoich w ich. 
przytomności. Siostry zdziwione po 
wypytaniu Starca, poznały go i sie- 
bie WZ:'lielI1nie. 
LEUCIPlDI, to iest córki Leucippa: 
Phrebe i Ilaira. 
LEUCIPPUS, syn Oenomausa, zabi- 
ty przez Apollina, któremu chciał 
odmowićDafne. Dwochbyło innych 
tego imienia, iellen wnukEola, dru- 
{;i oyciec Pheby i IIairy. 
LEUCOPHRlN_.\, imie Dianny. 
. LEUCOSU., iedna z Syren. 
, LEUCOTHU, tRi sarna co Ino. Wi- 
oząc że mąi iey Atamas w przyst.ę
 
pie wściekłości rozbił syna ich Le.., 
arka o skałę, rzuciła się z drugim 
).1eJicertem w morze, i zo!,tała prze.. 
mieniona w bóstwo morskie.
		

/027_0001.djvu

			-- 
3 - 


LroCOTOE, córka Orcham3 i Eu- 
ryn o my. Apollo kochaiąc ią, uwiodł 
pod postacią własney iey matki. Cli- 
'łia współzalotnica Leukotoi, ostrze- 
gła o tern Orchama, który zakopał 
cQrk
 iywo w ziemi, ale Apollo prze- 
mienił ią w drzewo pachnąl:e. 
. LEW, ieden z znaków niebieskich 
na Zodiaku. Ten miał być tam u- 
mieszczony, którego zabił Herkules 
W Nemeiskiey puszczy. Obacz Ifer- 
kules, Atalanta, Pyram, Cekrops, 
Cybelle, Adm.et. 
. LIBAN, młody Syryiczyk, zabity 
od zbrodniów. Bogowie przemieni- 
]i go w gór
 za cześć od niego za- 
wsze odbieram!. Obacz Delldroli- 
banus. 
. LlBATlO, obrządel zawisły na wy- 
laniu z na<'zynia wina, mleka, i in- 
nego ieszcze napoiu, przytknąwszy 
go pierwey do ust. 
LlBENTINA, obacz Lllbentia. 
. LlBEn, przyimek Bacha'. 
LUjEi\A, Venus. Dawano czasem 
toi imie Prozerpinie i Arianie. 
. LJBJ:n.-\LES, świ
ta na cześć Bacha.
		

/028_0001.djvu

			- 24.- 


LIEERATon. lub ElelLtlzelius, imie 
Jowisza opiekuna wolności. 
LWETHRA, miasto i źr.ódłQ na gra.. 
nicach Mtacedonii, sławne grobem 
Orfea. '. ; , 
. LI
E::rHRIDJ::S, imie'daw.ane Muzo.Ił} 
od źródła Libethra w' Magne
yi im 
poświęconego. - 
LlBlTYNA, bóstwo przełożone nad 
pogrzebami. Toż samo iest co Pro.. 
zerpina. Podług niektórych była to 
\iVenus, równie, władnąca zgonen
 
ludzi, iak ich narodzeniem. 
LIB.1A, córka,Epaphusa i Cassiopy: 
Poślubiona. Neptunowi, wydała Age.. 
nora i Belusa. Od iey imienia, na... 
zwano wil>lką część Afryki. 
LlBISTYNUS, imie Apollina. 
LICRAS hib Lyc/zos. T.al{, się zwał 
ten, pI'Z.e2 którego Dejanira posłała: 
Herkulowi ni
s,Z(:zę¥u
 koszulę Nes... 
susa. Wpierwszy,m przystępie.wście-, 
kłości,Herkules porwaw.szy za,włosy 
Lychasa, ,rzucił. w,morze.;. a.Neptun 
zamienił. go w skałę. 
LICYMNIUS, syn Ęlektcy.ona, po.. 
dług innych M	
			

/029_0001.djvu

			" 
- 2<) -- 


LICEA., córka Nereusza iDorydy. 
Toz imie nosiła iedna z Syren. 
J...u:GYRON, pierwsze imie Achilla. 
LlGYSTUS, sJ'n Phaetona, nadał 
swe imie Ligurii. 
. LIMENITIS, Lll\1NAEA, imiona D.ian.. 
ny, wzywal1ey od rybakaw iako prze- 
łożoney nad stawami i 'ieziorami. 
LIMENTINUS, iedno z bóstw dozor- 
czych nad drzwiami. 
LUIINAClDES, lub Lil1l1lades, toż cO 
Lhnlliady. 
LIMNIADY, Nimfy władnące iezio- 
rami i stawami. 
LIMOKł..DY, .Nimfy łąk' i kwiatów. 
LINIGERA DF,A. Isis tak nazwana li 
E!0'pcyan używaiąf'ychl!lu na odzie- 
nHl. - 
LINUS, syn A pomna i Terpsyco_ 
ry, brat Orfeusza. ',\Tynalazł wiersz 
liryczny i pieśni. On uczył muzy- 
Jd Herkula, ale ten raz połaiany za 
SUl'OWO, rozwalił głowę Lirą nau- 
czycielowi. 
Inny Linus syn Amphimarusa i 
,Uranii, zabity z?stał przez Apollina 
,T. II. " B 


r 
I 


'- 


,.
		

/030_0001.djvu

			" 


-26-. 


za mniemanie, że lepiey od niego 
śpiewał. , 
LIPARUS , syn Auzona , dał swe imie 
iedney z wysp Eolskich. 
LlRIOPE, Nimfa, córka .oceanu i 
"etydy, matka Narcyssa. 
LIs. Amfitrion dla otrzymania 
'Alkmeny polował Jjl3 Lisa robiące- 
go szkody w okolicy Tebów; ale 
Jowisz przemieł:ił go w kamień wraz 
z psem go gamącym. 
LIŚCIE NA GŁOWIE, obacz OSiris'J 
Jo, Bac/ms., Fallnr', Satyry. 
LITES, to iest Proźby. Poganie 
'Wys
awiali -je sobie bóstwami spło- 
, rlzonemi zJowisza , ale niekształtne- 
mi, ułomne mi, kulawemi, boiaźli- 
wemi, nieśmiałemi. 
LITHOBOLIA, to iest Kmnienowa- 
nie. Obacz to śłowo. 
LITTORALES, bóstwa morskie, ob. 
Glallxus. 
LocuTlUs, o1?acz Ajus-Loclltills. 
LAEMlUS, imie Apollina, gdy go 
'Wzywano o uchronie
ie od powie- 
'trz a.
		

/031_0001.djvu

			", \ 


- 
 1- 


- 27- 
t Los, bóstwo aII egoryczn e , mie- 
, szaią ie z Przeznaczeniem i l?on:
ną. 
Losy PREri"EST1NslqE ł wyrocznJa z 
"tabliczek z napisami, wyi
tych p:zy- 
pRrJkiem. 
LO"1'IS, lub L,Jtos. Nimfa córka N e- 
ptuna, uciekaiąc przed pogonią Pria- 
p_a, za,mieniona zostCJła W drzewo 
l
otos. 
t LOTOPIHGES, lud Afryki, .żyiący 
owoc,em Lotos, kt6ry miał własność 
[wdług bayki, odeymować pami
ć 
rzpszłości c:udzoziemcom {Jo ied
ą- 
cym. Gdy Hott,1 Ulissa'-wyrzucoh,! 

ostała na tameczne brzegi, z tru- 
"lnościąrilU przyszlo odciągnąć ztam- 
,
d swych ludzi, którzy iedli ten 

WQC. . 
, LOXIAs, imie A polIina od zawiło- 
,ej jego wyroczni. ' 
, LUA, lub Lye, bog-inj przełożona 
Bad pokutą. Podobno jest taż co 
:hianna. Temu 0óstwu poświecano 
j liPY nieprzyiacielskie. 
 
LIJBE.N:TlA, bóstwo przełożone nad 

'bskosjilą i zabawą. 
. 
 /f--
 . 
IJ'B2 
. 
 t" 
7 .
		

/032_0001.djvu

			- 28- 


J 
\ 
LUCA1\IES, lub Luceries, święta ob- 
chodzone w gaiu bliskim Rzymu. 
LUCETlUS, imie Jowisza iako bo- 
ga światłości. Juno zwana też by- 
. :wała Lucetia. 
LUCIFER, syn Jowisza i Aurory, 
umieszczony miedzy gwiazdami, 
dzie11 oznąymował. Jest to planeta 
:Venus pokazuiąca się cokolwiek 
przed Jutrzenką. Dawano iey na- 
zwisko H",rper 
 łub J7espcr gdy wi- 
dzialną była po zachodzie słoń
a. 
LUClFERA, .obacz Facelilla. 
LUCINA, bogini opieknjąc-ą się po- 
łogami. Podług iednych była to Ju- 
JW, podług innych Dianua. 
LUNA, bogini przełożona nad cZY"t 
nami czarodzieyskiemi w nocy, ob.' 
Lunus, Dianna. 
LUNUS. Męszczyźniczcili Llln
pod 
tym imieniem. W Syryi i Meżopo- 
tamii księżyc czczony był za boga, 
a nie za boginią. To POc1lOdziło 
z osobliwszego wyobrażenia docho- 
wanego nam przez Sparti;ma. Ze 
któr
y z męszczYZl1 uznawaliby ksit-
		

/033_0001.djvu

			g -:- 
życ boginią, byliby całe zycie nie- 
wolnikami SWycl1 żon; przeciwnie 
czczący w nim bog"a, są panami W 
domu. Ohacz Agliboltu. 
LUPERCA, bogini wzywana przez 
pasterzów przeciw wilkom. 
LUPERCALE, mieysce bliskie Rzymu 
lwświęcone bogu Pan, zwanemu też 
,Lupel'cus. 
LUFERCALES, święta na cześć boga 
Pan. 
 
'LUPERCES', kapłani boga Pan. Dzie- 
lili się na trzy zgromadzenia: Pavi- 
ow, Qllintiliow, i luliow. Chodzili 
nag"o przez całe święta Lupercales. 
LUPERCUS, tenże co Pan. 
I.US'1'IL-\TIO, oczyszczenie.. Obrzą- 
'dek barzo częsty u Greków i Rzy- 
mian. Odbywat się processyami, 
. kropie
iem, ofiarami pokutne mi. 
Nayslawnieyszemi były w Rzymie 
te, które co lat pięć pl;zypadały. Od 
nich liczono lata .przez Lustrr. \ 
LUSTRUS, obacz:l,llstratio. 
LUTNIA; obacz Apollo, O/:feusz, 
'Amfion, Linus, Arion, lVlerklllY, 
Erato i Cltione. 


B5 


"'
		

/034_0001.djvu

			-30 - 


Lv.AEUS, iedno z 'imion Bacha, od 
sł"owa Greckiego odwiązywać, ie wi- 
no rozprasza smutki i nie&pokoy- 
. ności. / . 
LYM,S; Gre(;zyn z wojska Ulissa. 
Gdy f10tta teg'o xiążęcia rzucona była 
na !Jrzegi Włoskie, Lybas znieważył 
(lziewczynę z Temessy, czego przy- 
płacił" śmiercią od młeszkaI'lCów mia- 
sta tego: ale ci wkrótce tylu do- 
tknięci Lyli klęskami, ie iuż mieli 
opuścić mi1łsto, gdy wrrocznia A- 
. panina dor:Hlził-a im, aby ubłagali 
('ienie LyLasa, wystawieniem mu 
kościob i poświęcaniem corocznie 
ieuney dzie\w'zyny. OJtąd Temes- 
sa ,,!'oIua była od nieszczęść. W kil- 
ka lat potem waleczny zapaśnikEu- 
tym, przybywszy do teg'o miasta w 
czasie ofiary, postanowił zgnębie- 
niem ducha L:ybasa uwolnić miesz- 
kańców od te)' powinności. ]
.iara 
się pokazawszy, poszła w zapasy z 
wysiekaczem, a 
zwyciężona rzuciła 
si
 W morze. Temessi:mie wielką 
cześć wyrządzali Eutymowi, który 
I 


-'
		

/035_0001.djvu

			31- 


zaślubił sobie dziewczynę maiąc
 
być rastwą złoczynnego ducha. 
LYCEU:S, obacz Lycee., 
LYK..o\l\IB,' obacz A/chi/ok. 
LYKAON, sJn Tytana i Ziemi, król 
Arkadyi. Przemieniony został oc! 
Jowisza W wilka ża ofiarowanie mu 
na ołtarzu dziecięcia. Podług innych 
było to inaczey. Obacz /b'kas, Dc- 
llwneth. 
'. Było wielu innych Lykaonow ; ie- 
den brat Nestora zabity przez Her- 
kulesa; inny syn Priama zgładzony 
, od Achilla. 
L YCAONIAE MENSAE, stoly Lykaona: 
znaczyło w przysłowiu obrzydłe po- 
tremy- 
LYCAONIS, Calisto , córka Lykaona. 
LYCAST, obacz Butes. . 
LY
EUl\1, góra w Arkadyi poświęco- 
na Jowiszowi i Panowi; zkąd przyi- 
mek Lycams dawany był obydwom, 
i święta na ich cześć ustl'll1owione 
zwano też Lieeiskiemi. Byl w Ate- 
nach kościał Apollina Lyceum, od 
któreg"o bóg ten zwał się LiCelIS , i 
.Gymnazyum czyli szkoła w tymże 
B4
		

/036_0001.djvu

			! 


1 ,,- 32 - 
D1ieście, gdzie Arystoteles dawał -. 
nauki. 
. Lycm..s, Qbacz Lichas. 
LYClDAS, imie iednego z Centau- 
rów, tudzież pasterskie. 
LXClA, kraina Azyi mnieyszey, 
sławna wyrocznią Apollina w m
e- 
ście Patara , i bayk.ą o Chimerze. 
LYClSCA, to iest mała wilczyca J 
imie suki w 'V\Tirgilim i Owidzie. 
LyClUS i LYCIGENETES, imie Apol- 
lina sprawcy światła. .. 
LYKOMEDES, król Scyros, gdzie si
 
krył AchiHes przed Troiańską wy- 
prawą. 
LYCORAEUS, imie Jowisza i Apol- 
lina. . 
LYCORlAS, Nimfa, towarzyszka Cy- 
reny. 
L
CORUS, syn Apollina i Nimfy 
Coricyi, nadał swe imie miastu zbu- 
dowanemu na górze Parnass zkąd 
Apollo zwany byw;lł Lycorceus. 
LYCTlus. Idanenes tak był nazwa- 
ny od Lyctlls mi;l&ta na wyspie Kre- 
ta, którey był królem.
		

/037_0001.djvu

			-
 


. '\ł..... 


--...... 


-55- 


LYCUI\G król Tracyi, który gdy 
. się oświadczył nieubłaganym nie- 
przyjacielem Bacha, ten natchnął 
go taką wściekłością) ii sobie nogi 
poucinał. 
Byli inni Lykurgowie: ieden król 
.Ne
neiski, oyciec Archemora) dru- 
gi olbrzym zabity przez Osjrisa. 
Lycus, syn Pandyona , dał swoie 
imie Lycyi. Słowo to znaczące wil- 
k,a było imienien;t Lykaona. Toż 
nosił ieden z synów Priama, inny ie- 
szczc Troiańczyk i Centaur. 
LYDUS, syn HerIwla i Joli. Inny 
syn A thysa, brat Tyrenusa, nauał swe 
imie Lydii. 
LYE, obacz Lua. 
LYGD, obacz Iphis. 
LYl'	
			

/038_0001.djvu

			- 31- 


'. 

, 
... 


ale w bitwie Castor poległ od Lyn- 
ceusza, ten 00 Poluxa, a Ioas zo- 
stał piorunem zabity. 
Inny Linceusz, który był w licz- 
bieArgonautów,i inny ieszczewspo- 
mniony od ValTona, sławni byli by- 
strepli oczyma. 
Lnrcus , król Scytyi. Chciał zgu
 
Lić Triptolema, którego wyuczone- 
go rolnictwa l)rzysłała doń Cel'es 
dla udzielenia mu nawzaiem tey 
umieilltnośei. Bogini ta przemieni- 
ła-- go w Lynxa. . 
LYNx, zwierze nader bystrookieJ 
poświęcone było Bachowi. 
LYRA, obacz Apollo, Oifel
SZ, Am- 
fiun, Rl'ato, Linus i Me/kilTY, 
. LYRNJ,SSlS, imie Briseis. że hyła 
z miasta Lyrnessy w Troaozie. . 
LYPSYDlCE, córka Pelopa, żona l\Ie- 
stora'. 
LYSIPPA, jedna z córek Prretusa. 
€>bacz Pret:rdy. 
LYSItJs, imie Bacha, toż co L:rcleus. 
LYSSA, 
zyli wściekłość , córka 
nocy. Niektórzy mieszczą ią miedzy 
'Furiami.
		

/039_0001.djvu

			-35 - 


LUlA SKÓRA, obacz Herkules, Ad- 
ras
 ' 


Ł. Ł. 


ŁASKAWOŚĆ, miana byla za bóstwo 
.w starożytności. 
ŁANCUCHY , obacz Eol, Cassiope, 
ProteliJ"Z. 
ŁODŹ, obacz Piekło, Charon. 
ŁUK, obac
 DialUw, Cllpidu, Acte- 
on, Ift:rl{[
l, Chiron , A rr.as, Orion, 
Hippolit, Meleager, Aka.stra. . 


M. M. 


MA, iedna z orszaku Rhei. J 0- 
wisz zdał na nią wychowanie Bacha. 
Lydianiesamą nawet Rheą czcili pod 
imieniem Ma. . 
MACARE, syn Eola, poślubił Cana- 
cę siostrę swoią. Inny, dał swoie 
imie miastu w Arkadyi. 
MACAREIS, Isse córka Makarea. 
MAKAREA, córka Herkula, poświ
- 
.:iła się za całość Aten. 
'B6
		

/040_0001.djvu

			-36-' 


MACEDO, syn Osirisa, podług in- 
nych Deukaliona, dał swoie imie 
Ma
edonii. 
,MACHAON, syn Eskultłpa, sławny le- 
karz; Umarł pod czas oblężenia Troi. 
MAcms, corka Arystea. Przyięła 
z rąk Wulkana Bachusa wydobyte- 
go z płomieni, za co ściągnęła so- 
bie gniew Junony. 
MAEANDRIUS, JUVENIS, Caunus wnuk 
Meandra. 
MAElVIACTES, imie Jowisza , od cze- 
go iedcn z miesięcy Greckich zwany, 
był Memacterion. 
M....ENADES , .to ieś-t zaciekłe, imie 
dawane Bachantkom. 
MAENAIA, M.AENALIuS, ob. Mrenala. 
l\'IAENALIS URSA, Ni"dźwiedzica gó- 
TY Mcnalu ; znaczy Konstelacyą Nie- 
dźwiedzicy tak nazwaną, że Calisto 
w nią przemieniona, była rodem z 
Arkadyi, gdzie iest gÓl"3 Menala. . 
l\1AENOlES, to iest wcale wścil:kly, 

mie Bacha. \ 
MAE.ONLDES, imie dane Muzom, że 
I przelożone były nad muzyką" a 
ta. mialą być udziałem łab
dzi Cay-
		

/041_0001.djvu

			-37- 


stry rzeki Lydi,{skiey gdzie była krai- 
na Meonia. Od tego Homer z,vany 
bywał Mmonius. 
, MAEOJ'	
			

/042_0001.djvu

			- 38- 


MAKOWKA, ob
cz JJioifeusz. , Mak 
był oraz znamieniem Cerery , Ku- 
pidyna, VVenery i Prozerpiny. 
MALACHUELUS. Mieszbuicy Palmy- 
ry I'z("ili poJ tym imieniem księżyc 
W postaci męszczyzny z ksi
życem 
rogatym nfł grzbieeie. 
MALLOFORA, illlie Cerery. 
MA-ŁPY, obac'z Cekrups, Pitlzecllsa. 
EgipcJe1nie ie czcili. 
.i\1Ai\lEr.S,' JJ1nl1N" UH, JJ1amercus; 
Monnels'ls, imiona Marsa. 
l\1:AMlIlON, lnu lJ1'111unona, bóstwo 
bogactw II Feniczyków, mieszane 
często z Plntohem i Plutusem. \ 
MAMl\lOSA. Tak zwano Cererę , że 
okryta była po caiym ciele piers-,ia- 
mi, iako karmieielk:a roJu ludzkiego 
MAN, lub Manll11S, bóg dawnych' 
Germ8nów, syn Tuistona. 
MANA GENETA, bóstwo opiekuiące 
się połogami. 
MANES, Cienie, tak zwali staroży- 
tni duchy pomarłych. 
zyniono im 
ofiary i stawiano ołtarże. Pod toż 
imie podciągano i bogów piekiel- 
nych, zwanych Dii źnferi, dotni bo-
		

/043_0001.djvu

			I . 
I' 


, 
... 


- 39- 


{Jowie. CmentHze i mieysca ciał po- 
kładu, były tym bóstwom pÓ,świ
- 
cone. Obacz .UmarLi. 
. MANIA., matka bogo\'\" Lares. Zwa- 
110 tei tym irnieuiem Furie. 
MANTICLUS, imie H(
rkula. 
, MANTO,. Tebank.a, córka Tirezia- 
i:t..
' . ::wna wieszczbiarka. Po zbu- 
rZb
il
Tel)ów przez Epigonów, ucie- 
kła do Azyi, ahy sig nie dostać w 
l1iewol
, gdzie zbudowała miasto 
Claros z kościołem Apollina. Zt
Hn- 
t
d .przeniosłszy s
ę do Władł. za- 
ślubIła boga Tybru, a ri1czey TIbe- 
l'illa króla Etrurii, z którym spło- 
dziła Oenusa; ten z
udował- miasto 
i nazwi1ł ie Mantua od swoiey ma- 
tki imienia. <- 
" MANTUIlNA, iedno z bóstw przeło- 
zonyr:h nad ślubami. 
... M b ł k ' -.I, 
, AOZ1M, a wan, torego czesc 
chciał Antyof'hus miedzy żydm'y 
wprowadzić. Podług niektórych ksiit- 
że ten kazał posąg Jowisza Olimp":' 
skiego postawić W ko
ciele Jero
o- 
l.i.mskim.
		

/044_0001.djvu

			--4 0 - 


MARATHO:N, miasto W Attyce, sła- 
wne odniesionym zwycięstwem Te- 
zeusza nad dzikim bykiem. To mia- 
sto było nazwanę od Marathona wnu- 
ka słońca, a swego załozyciela. 
MARATHONIA VIRGO. Erigone że 
była rodem z Attyki. 
MARlCA, Nimfa iona Fauna, 
 
tka Latina. Dała swe imie ieŁ,u
L
 
przy którym był kości ol. Wenery, 
podług niektóIych teyze samey co 
Macica. Lactantius mówi, ie Ma- 
rica była iedno co Cyrce. 
MARIVIAX, ieden z zalotników Hip- 
podamii, zabity od Onomausa. 
MARMESSUS , obacz lJ1amer.r. " 
MARNAS, irnie, dawane od Fenici-, 
an Jowiszowi. 
, MARON, bohater Grecki czczony 
za bóstwo. 
lVIARPEssA, córka Evenusa, por- 
'Wana przez Idasa syna Neptu
lOwe- 
£0, i zatrzymana mimo usiłowań A- 
pollina o iey odebranie. 
MARS, bóg wóyny, syn Junony. 
Ta bogini uraiona, ie Jowisz bez 
niey wydał na świat PaUadę , poszła
		

/045_0001.djvu

			-4{ - 


do Oceanu aby. coś podobnego do.. 
kazać. Po drodze spoczeła sobie u 
drzwi kościoła Flory. Ta bogini py- 
tala iey czegohy szukała, a dow
e.. 
dziawszy się o pragnieniu J unony, 
powierzyła iey PQd wielką taiemn
- 
cą znaiomości ziela, na którym by- 
le siadła kobieta, stawała się na- 
tychmiast matką. Tym sposobem 
przyszedł na świat Mars. Kochał 
mocno Wenerę, z którą złapał go 
raz Wulkan mąż wy. Wyobrażono 
go całego zhroyno, z tarczą na rę-- 
ce, i kogutem obok niego, że w te_ 
go ptaka przemienił swego fawolY_ 
ta Alektriona , który postawiony na 
straży, gdy Mars był w budoarze We- 
nery, zasnąwszy dopuścił zeyść ci- 
cho Wulkanowi. 
MARSPITER , imie :Marsa. 
MARsus , syn Cyrcy, od którego 
lud Marsów miał pochodzić. 
MARSYAs, Satyr, pierwszy ułoiył 
W hymny modły do bogów. Cybe- 
le kochaiąc go, woziła z sobą wszę- 
- d
ie. W Y'l'.wawszy raz Apollina na 
popis śpiewania, został od niego ży-
		

/046_0001.djvu

			- 4:2 7'"" 


wo odarty ze skóry. Nirt1fy Izami 
za niego wylanemi, wezbrania rze- 
ki we Frygii były przyczyn
, która / 
tei tego Satyra nosiła odtąd 
mie. 
MAl\TEA, obacz !-leres. 
l\!I:ARTlALiES, święta lia cześć Marsa. 
JHASCULA, Barbata, imie Wen ery , 
wyobrażaney niekiedy z brodą i 
graebienięm w ręku. 
MASKA, obacz Thalia, M01nus,. 
Bayka. 
MATRES, to iest lila/ki" boginie 
osoLliwiey czczone w Engyonie mie- 
ście Sycylii. Były to podoLno NiIll- 
fyopiekuiące się młodością Jowisza, 
to iest Thisoa, N eda, l Agno. 
MATRALlES, święta w Rzymie na 
cześć Matuty. 
MATRONALlES, święta obchodzone 
ed kobiet Rzymskich na cześć Marsa. 
MATUTA, taż co Aurora i Leu- 
cotoe. 
MATUTlNUS PATER, czyli Oyciec pv- 
rallklt, Janus bóg czasu. . 
l\1.AvoRS, imie Marsa.' 
MAUZOL, król Karii. Po iego śmier..:. 
ci 'żona Artemiz8. tak mu okazały
		

/047_0001.djvu

			43- 


grab wystawiła, że miedzy siedm cu- 
dów świata był policzony. ,Od tego 
nazywaią Mauzoleami groby wspa- 
niałe. ' 
M4DROŚĆ. Minerwa była boginia 
, . 
 
roąuroSCl. 
MEANDER, bóg lzeki w wielkiey 
Frygii, syn Ziemi i Oceanu, a oy- 
ciec CYJl1Y, 
MECAs'I'OR" obacz Ecastor. 
MicIST, ieden z towarzyszow A- 
. jaxa. 
l\iEDEA, córka Ectesa. Pomógłszy 
J3zoHowi swcmi czarami do zdoby- 
cia runa złotego, po
zła za nim do 
iego kraiu. Dla opoźnienia pogo- 
vi oycow1kiey, ciskała po drodze 
członki brata swego Absyrta. Od- 
młodziła Ezona oyca mężowskiego; 
a dwąc się pomścić na Peliaszu za 
złe wyrządzone Jazonowi, poradzi- 
ła córkom i.ego, aby zabily oyc
 t 
(gdyż to był pewny sposób .odmło- 
dzenia. Łatwowierne i pobożnie 
oycob9y,'ze c0rki gotowały W kotle 
na wzÓr Medei członki biednego. 
Przymuszony Jazon do udec
zki zJo- 


,. 
,
		

/048_0001.djvu

			.-4{- 
Ieos, udał się do Koryntu, gdzie po- 
\ ślubił Kreuzę córkę króla tameczne- 
go, ale ściągnął przez to straszllą
 
Medei zemstę; obacz Jazon. Me- 
dea po icy dopełnieniu wróciwszy 
się do Colchos, powróciła oyca na 
tron z którf'go W iey niebytności 
był ztrącony. 
MEDESICASTA, iedna z córek Pria_ 
ma, które Grecy po dobyciu Troi 
. zabrali w niewolą. 
l'4EDIOXI:MES, bóstwa powietrzne, 
pośrednie między niebieskie mi i 
ziernskiemi. 
:j.\1EDITlUNA, bogini przełoiona nad' 
leczeniem chorobo 
lVlEDITRINALES, święta na cześć bo- 
. gini Meditrina. . 
MEDlUS FiDIUS, lub Medi-Edi, o- 
bacz DillS FidillS. 
MEDON, ieden z zalotników Pene- 
lopy. Tai imie nosił ieden Centaur, 
ieden z synow Ajaxa, i ieden z Ko- 
clrusowych. 
MEDULlNA, obacz Aruntices. 
MEDus, syn Egeusza i Medei, po- 
znany był od matki wtey chwili,gdJ
		

/049_0001.djvu

			-45- 


nagliła Persesa króla Kolchidy, aby 
go zabił, mniemaiąc go być synem 
Creona. Daro
ała mu potem szpa- 
dę, któr
 zabił Persesa. Tym spo- 
sobem Medus wstąpił na tron Eete- 
sa swego dziada, który był Perses 
przywłaszczył. 
.MEDUSEUS, EąllllS, lub Prmpes, 
kOlI :Pegaz, obacz Pegaz. 
MEDUZA, córka Phorkus
, iedna z 
trzech Gorgonów. N ephm ią zhań- 
bił w kościele Minerwy. Ta bogini 
rozgniewana zamieniła iey włosy 
W węże, i naclała im własność prze- 
mieniania w karnie6 patrząeych na 
. Dią. Perseusz uzbroiony w napię- 
tki Merkurego, zabił Meduzę, z któ- 
rey krwi wyszedł ko6 Pegaz, a ten 
uderzywszy nog
 w skalę, wydobył 
z nipy źl-ódło Hippokrene. 
. MEDUZA, była iedna z córek Pria- 
m a, a inna Stene]usa. 
MEGABYZES, kapłani Dianny W Efe- 
. zie. Byli. to rzezańey. 
MEGALEZlES, święta na cześć wiel- 
" kier matki bogów. -
		

/050_0001.djvu

			r;-- 4 6 
 


MEGANIRA i METANIRA, obacz Dei-' 
phon i CelelIs. 
MEGAPENT, s.yn Prmtnsa króla Ti- 
rynthu, pomieniał się z Perseuszem 
na królestwa, po. zabiciu prżez tegoż 
oyca iego Akrysa. lnu)' Megapent 
był synem Mel1el"s:ł. . 
l\1EGARA , córk,! Creon<1, malianka 
Herkulesa. Podczas podroży tegoż 
do piekłów, Lykus opanowó1wszy 
tron Teoański, chciał zniewolić Me- 
garę do z:1ślubienia go; ale Herk.u- 
les wróciwszy w porę, zaLił Lykusa. 
Juno zawsze nienawistna Herkule_ 
5o,wi, w taką wprawił<1 go wściek'łość, 
ze zamordował Megar't wraz z iey 
uziećmi z nim spłorlzonemi, 
Było miasto i królestwo tego imie- 
nia w Grecyi. . 
MEGAREUS, wnuk Herkulesa, a oy-: 
ciec Hippomeny. Toi imie nosił 
ieden syn Apollina. . 
'MEGAREUS HEROS, Hippomen syn 
Megareusa. 
ME GARUS , syn Jowisza, schronił 
się przed potopem Deukaliona na 
;Wysoką g
>rE
.
		

/051_0001.djvu

			'--47
 


MEGEl)A, iedna z trzech Furyi. 0- 
ba.'z p", ie. 
JYh:HERcULES, przysięga przez Her- 
J
ulesa; iakl>y się mówiło I-ta me ju- 
'JJct Herculcs, tak niech wi Herkules, 
pomoże. 
MELAMP, syn Amythaona i Doryp- 
py, sławny lekarz i wieszczJk. Mnie- 
mano, ie rozumiał świegotanie pta- 
ków. Uler.zył córki Prretusa z sza- 
- leÓstwa. Jemu przyznawano wyna- 
lazek czyszczenia zoJ	
			

/052_0001.djvu

			-48- 


go zamknf!łwięzienia. Synowie Me
 
lanippy dorosłszy uwolnili matkę, 
a Neptun wzrok iey wrociwszy, po- 
ślubił Metapontowi królowi Ikarii. 
MELAKIPI'US, syn Argiusfł, wsławił 
się podczas oblężenia Troi. 
. vVystępek innego Melanippa i Co... 
methy popełniony w świątyni Dian- 
ny, ŚCi
gll
ł wyro(znią, aby dawfł- 
no tey bogini corocznie chłopca i 
dziewczynę. Syn ieden Marsa toż 
imie nosił. _ 
l\łELAN1S lub MELAENlS, to iest czar- 
lIa, tak zwano W ellUS, że iako bo- 
sini lubie
ności, ciemność była iey 
miłą. 
MELANTHlA, córka Deukaliona i 
pyrry. 
MELANTHIUS; niewolnik zuchwale 
staiący w rzędzie zalotników Pene- 
lopy. Ulisses powróciwszy, na okru- 
tne wydał go męki. 
MELANTHO, Nimfa którą rozkocha- 
ny Neptun uniosł przemieniony W 
Delfina. 
,MELAS, syn Phryxusa i .Chalcyopy, 
ieden z Argonautów. "" 
J 
fEL
		

/053_0001.djvu

			49- 


MELCA'RTUS lub MILC'RATUS, imie 
pod którym Tyryiczykowie czcili 
Herkulesa. 
MELcHoM, bóstwo Ammonirów, 
podobno toi co MolQclt. 
MELAGER, syn Oenoa i Altei. Ma- 
tka przy iego porodzeniu widziała 
trzy parki kładące głownią w,ogień, 
przyJaiąc: dziecię to po/y żyć bę- 
dzie, puki ,\"lanie tey głowni. Po tern 
'odeszly. Altea wzieła llatychminst 

 głownią, zgasiła ią i starannie cho- 
wała. Syn iey dosz
dłszy lat pie- 
tmstu zapomniał uczynić ofiar Di- 
annie, za co ta bogini nasłala na kray 
KalydOli.ski srogiego dzika. Książę- 
ta okoliczni zgromadzili si
 dla iego 
zabicia, a J\'Ieleagerw tey oko1iczno- 
ści \Viele okazał tn
stwa. Atalanta - 
będąca ta m z oycem, pierwsza rani- 
ła dzika, iey teZ Meleager kochanek 
oddał iego głowę, iako część nay- 
znakomitszE! sam go zabiwszy. Bra- 
cia Altei tym urażeni ściltgneli zem- 
stę Meleagra) i pogin
łi z ręki tegoi. 
Matka iego nawzaiem wrzuciła w o- 
gień nieszczęsną głownią, a Mełea.. 
I/. C
		

/054_0001.djvu

			-50- 


ger czuł że niszczal powoli, llaIc.o- 
niec zgasł wraz z głownią. Matka 
iego odieła sobie życie z żalu po 
nim. A. 
MEL:EAGRYDY, siostry Mele8gra, 
płakały tak rzewnie po stracie bra- 
ta, ie bogowie zamienili ie w kury. 
MELES, rzeka w Azyi mnieyszey , . 
przy którey miał się narodzić Ho- 
mer; zkąd mniemanie że był synem 
tey rzeki. Po.cUug innych Meles by- 
ło imie oyca iego, dla tego zwany. 
bywa niekiedy Meletetls lub Mele.. 
sigelles. 
MELETE, obacz Muzy. 
MELETEUS lub MELESIGENES, obacz 
Metes. 
MEL1A, córka Oceanu, poślubio- 
na Apollinowi, zktórey spłodził Te- 
nera i Ismeniusa. Obacz Caantlze. 
MEL1ADES , Melies i Epimelides, 
Nimfy przełoione nad trzodami. . 
l\!IELlBEA, córka Ocean, źona Pe- 
lasga. 
MEL1BAEUS, tak zwany był PhiIo- 
ktet od miasta Melibei W Tessalii ie- 
SO oyczystego.
		

/055_0001.djvu

			, 


- 


-- tir 
. 


'M£LlCEII.T, syn Atamasa i ll
o. Dla 
uniknienia wściekłości sWI
go oyca 
rzucił sie za matka w morze,. i zo- 
stał prze
ieniony W bÓSLwo morsk.ie. 
Obacz Ino. 
MELICTlIUS, 9bacz l11żlżchius. 
MELlES, oba{
z lł1.d/o{(es. 
MELISSA, iellna z Nimf 
piekuią:" 
cych się młodością Jowisza. Prze- 
P1ieniona została w pszczołę. 
METj:SSUS, król Krety, oyciec Nimf 
Am/lltei i MeIissy. . 
MELlUS, imie Herkulesa, od sło- 
wa Greckiego zn(1{'zą<:ego Jabłko. 
Raz gdy nie miano dlaÓ na ofiarę 
lmi wolu ani barana, ,poświęcono 
mu iabłko, nadawszy \lipiHkie bydlę- 
cia podobielistwo ut:"wieniem czte- 
rech plltyczków zami;,!,tnóg, a dwoch 
na mieyscu rogów. 
MELLO
E, bogini pSl'.!'zół, i calego 
gospodarstwa tego rodzaiu. 
MELOBOSIS, Nimfa, córka Oceanu 
i Tf'tydy. 
MELOPHOR.E, imie Cerery uwaza- 
ney za trzoJ owczych opiekunkę. 


C2
		

/056_0001.djvu

			-52- 


MELPOMENE, iedna z Muz dziewię- 
ciu, przełoiona nad Tragedyą.
 vyyo- 
 
braZano ią W postaci młodey dzie- 
wicy z twarzą powainą, wspaniale 
ubraną, obutą w koturny, trzyma"; 
iącą berło i koronę w iedney, a szty- 
]et w drugiey ręce. 
MElI'IACTERlES, święta na cześć J o':' 
wisza, obacz Memactes. 
MEMNON ,król Abydos , syn Ty to- 
na i Aurory. Achilles zabił go pod 
Troią, za przyprowadzenie posiłków 
Priamowi. gdy zwłoki iego były na 
stosie, Apollo przemienił ie w pta- 
ka na proźbęAurory. Ptf!k ten roz- 
mnożony uleciał z przypłodkiem do 
Egiptu, zkąd corocznie przylatywał 
nad grob wspólnego oyca i niekie-' 
dy krwią go oblewał własną. Po- 
wladano 1.e posąg l\1.emnona wyda- 
wał dźwięk gdy był tknięty pier- 
wszym słOllca promieniem. 
,MEN, to iest rniesiq,c, uczyniono 
z niego bóstwo. 
MENA lub MENE, bóstwo przelożo- 
,ne nad chorobami kobiet. Mniema- 
no, ie była taż sama co Luna.
		

/057_0001.djvu

			53 - 


MENADES, obacz Mmnades. 
MENAL, góra Arkadyi, mieszkanie 

wykłe boga Pan I zwanego przeto 
JJ1amaliu.s. 
MENALlPPA, siostra Antiopy król 0- 
wey Amazonek, została uwięziona 
przez H
rkulesa, który na iey okup 
przyiął broń iey i szarfę. 
Córka Centaura Chirona zwała się 
także Menalippa. Poślubiwszy Eo- 
la, zamieniona została w klacz, i 
1lmieszczona na gwiazd okręgu. 
MENAPPPUS, obywatel Tebański, 
raniwszy przy oblężeniu tego mia- 
. sta ';rydeusza, sam był zabity. Ty- 
deusz kazawszy soLie przynieść glo- 
wę swego nieprzyiaciela, szarpał i
 
zębami, poczym skonał. 
MENDES, bóstwo Egipskie. Był to 
kozioł. 
MENECEUSZ , syn Kreona J
róla Te- 
bańskiego; poświęcił chętnie swe iy- 
cie dla oyczyzny, wiedz,!c z wyro- 
<;zni, ze tym sposobem położony: 
będzie koniec iey klęskom. 
MENELAS, syn Plistena, brat Aga- 
memnona I król Lacedemony. Pa- 
. . C3
		

/058_0001.djvu

			- 54 -"7 


ris porwał iego zonę Helenę, to 
]Jl'zyczyną hyło sławnego oblężenia 
'1\0 i , przy którym l\1en e las dzielnie 
[,ię stawił. Umarł wkrótce po od- 
zyskauiu zony. 
:MEl'
ELEUSZ, sławny Centaur. J e- 
llen z psów Akteona zwał się podo- 
lmie. . 
I M£!'.EPHlI.ON, młody Tessalczyk, 
M kazirodne z walką spółkowanie, 
przemieniony wraz z ni'l w.psy od 
Dianny. . 
MENESTEUSZ, potomek Erekteusza, 
opanował tmD Ateński VI' niebytno- 
ści rl'ezellsza. Nalezal do oblęienia 
Tmi. 
Tai .imie nosił woźnica Diomeda. 

MENES'ł'IUS, syn PhiloUleduzy, za-, 
bity pod Troią od Parisa. 
MEN"IPPA, iedn	
			

/059_0001.djvu

			'-- 55 - 


'Il"is
a za to, że się wazył nie cieszyć 
z tey przemianr; . 
MENOETES, wden z towarzyszow 
Eneas
a, sternik okrętu Centaur zwa- 
nego. 
MENOETU,DES, Patrokl syn Mene- 
tiusa. 
MENOETlUS: ksiąie Grecki wielką 
maiący wziętość, oyciec Patmkla, 
a syn Actora i Eginy. 
MENOTYRANNUS, ,to iest król mie- 
sięcy, imie Atysa kochanka Cybeli, 
pod tym imieniem Phrygianie czci- 
li słońce. 
MENS, to iest Duch, DllJzn. Sta- 
I'ozytność utworzyła z tego bóstwo, 
iako tchnące w całym przyrodzeniLl 
i w każdey poiedynczey istocie. U- 
ważano ie za dowcip i rozum. 
MENTE, córka Cocyta, iedna z po- 
bocznych przyiaciołek Plutona. Za- 
z(lrosna Prozerpina zamieniła ią W 
ziele zwane JJlieta. 
. MENTEs, kró( Taphi
now, któl'8- 
go postać przybrała Minerwa ella 
upewnienia Penelopy ie Ulisses żył, 
i dla namówienia Telemaka aby go 
. C;"
		

/060_0001.djvu

			-56- 


szukał. Homer różni to imie od ' 
:Mentora. 
MENTOR, podług HOllIera naywier- 
nieyszy pl"zyia-ciel Ulisessa, któremu 
ten odieidżaiąc zdał rządy całego 
domu, pod rozKazami Laertesa. Pod - 
tego Mentora postacią, Minerwa to- 
warzyszyła Telemakowi w iego po- 
dróżach. 
MEON, dawny król Frygii, podług 
niektórych oyciec Cybeli. 
MEPH1TIS, bogini złych wyziewów, 
par, oddechowo 
MERA, córka Prmtusa, kochana od 
Jowisza i W sukę zamieniona. Toż 
 
.irnie nosiła suka Ikariu
a. Obacz 
I CC!l'ius. 
MERcEDoNA, bogini opiekunna tal'- 
gow i zapłaty. 
MERKUR"¥. Cicero li
zy pięciu te- 
go imienia, z któr.feh naysławniey- 
szy syn Jowisza i M:1i. Był bogiem 
wymowy, handlu i złoJzieystwa; 
tudzież posłańcem bogów, zwłaszcza 
Jowisza, który mu przydał skrzydeł- 
ka do pięt i głowy. On zaprowa- 
dzał dusze do pieldów z mocą llwal-
		

/061_0001.djvu

			" 


. 
- 57 


niania ich ztamtąd. Znał doskona- 
le muzykę. Ukradł woły, broń ily- 
rę Apollinowi, i tey użył na uspie- 
Jlie graniem Argusa piln
iącego kro- 
wy Jo. Przemieni
 Battusa w kamie}} 
probierczy. ,Uwolnił M:lrsa z sieci 
nań rzuconych przez Wulkana, i Pro- 
. meteusza przykuł do skały Kauka- 
zu. Kochany barzo od Wen ery spło- 
oził z niey Hermafrodyta. Wyobra- 
żano go z laską CadllCCU1n zwaną, 
z .skrzydłami u pięt i u kapelusza. 
MERCUnIALES, było w Rzymie zgro- 
madzenie kupców, tak nazwane od 
Merkurego boga handlu, nie zaś Ża- 
dne święta, lecz w Grecyi ohchodzo- 
JW ie pod nazwiskiem I£ermees. 
MERlO N , syn MoHusa, powoziciel 
Idomena. Homerrówna go zMarsem 
W męstwie okazanym pod Troią. - 
Inny Merion syn Jazona, sławny 
byl bogactwy i łakomstwem. 
MER1\1EROS, sławny Centaur. 
MERMERUS, syn Jazona i Medei. 
MEROU, córka Atlasa i Pleiony, 
zamieniop.a w gwiazdy wraz z siostra':' 
mi. Obacz Plejady. 


C5
		

/062_0001.djvu

			< 


" 


-58 


Inna Mcropa córka Cypselusa by- 
ła małZ.onką Cr€sfonta, który po- 
z


 syna w chwili gdy go mial' za- 
b.tc. 
MEROPS, sławny wieszczek Troa- 
dy, którego dwa y synowie polegli 
przy oblężeniu Troi. 
Inny Merops był królem wyspy 
Cos, i nazwał ią o(I swego imienia. 
Juno tknięta iego żalem ze straty io- 
ny, przemieniwszy go W orła, umie- 
ściła na gwiazdoIu-ęgu. 
, Innego Meropa zaślubiła Clyme- 
na, spłodziwszy wprzody Phaetona 
ze &łońcem. 
:JVIESSA pus, I ub M,'Sfl P li s, syn N e- 
ptuna, król iedney okolicy we Wło- 
szech, przybył na pomoc Turnowi 
przeciw Eneaszowi. 
MESSENA, córka Triopassa , zona 
Polikaona , czczona po śmierci za 
l>óstwo li MesseJ'lczyków. 
MESSES, bogini żniwa; uo każde- 
go rodzaiu zboża :inna. ' 
MEstoJt, król Myc-eilSki, oyciec Hi- 
potoe. Był synem Perseusza j An- 
.lromedy.
		

/063_0001.djvu

			'. 


..q,. 59 ....- 


MET_"-C-ETNION, imie Apollina, na 
cześć którego był:y święta nazwane 
f\lfetagetniskie, obcho
lzone w Ate- 
nach w' miesiącu Meragetnion. , 
METANIRA, lub Mr.'gallira, zona Ce- 
leusa. O bacz CelellS, 11'iptolmz. 
1\1ETE;MPSYCOSIS, tak zwano w Gre- 
ckim ięzyku mniemanie o przec1lO- 
.ozeniu dusz z ciał iednych w drugie. 
METE, ieden z trzech koniPlutarta. 
METHYMNAEUS VATES, Arion rodem 
2 Metymny miasta wyspy Lesbos. 
METINA, bogini wina słodkiego. 
METIS, Nimfa, córka Oceanu i 
Tetedy. Jowisz' ią pożarłszy, po_ 
czął Minerwę, którą porodził za po- 
nlOca Wulkana. Obacz Millerwa. 
M;TI\...>\, obacz Ere.siclll"on. 
METRAGl(RTA, przyimek Cybeli, 
którey kapłani zwali się tymże imie- 
Jlicm ,znaczącym żebrzq,cych IW ma- 
ikfJ bogów. 
M:EZ:ENTlUS, bezbozny król Tyreń- 
f:zyków. Lud ten zbuntował się prze- 
c:iw niemu za okrucieństwa wywiera- 
ne nad temi, co mu się niepodoba- 
li, których wskazywał na umorzeni., 
C6
		

/064_0001.djvu

			. 


'!o 


.--60 - 


głodem przywiązanych twarz w twarz 
z umarłemi. Eneasz go pokonał. 
MIDAS, I
.ł'ól Frygii, syn Goruiusa. 
Za dobre przyjęcie Bacha, miał so- 
bie pozwolono prosić o coby chciał. 
Zqdał więc aby wszystko czegoby 
dotknął przemieniało się w złoto. 
Wkrótce iałował nierozsl!dnego iy- 
czenia, bo pokarmy i napoie mie- 
niły się przy ustaclI iego w ten kru- 
szec. Bachus uwolnił go od tego 
daru, kazawszy mu obmyć się w wo- 
dach Paktolu rzeki, odtąd złotem 
płynącey. Apollo przydał mu ośle 
uszy za przeniesienie nad niego W 
śpiewaniu Pana i l\1arsiasza. Obacz 
Trzcina. 
. MlDEA, córka Aloeusa , nadała swe 
imie miastu iednemu w Grecyi. 
MIESąC, obacz ftlell. 
MIG-ONITIS, imie W 6nery od czci 
fil Migonium w L,akonii. 
, MILANION , obacz Atalallta. 
MILCRAT1JS, obacz Melcarw.s. ' 
MILCZENIE, b&stwo wyobrażalne, 
zwane niekiedy ftluw. Obacz Har- 
lJocral',
		

/065_0001.djvu

			- 6l- 


MILET-1 miasto założone w Karyi 

 od syna Apollina i D-eiony, unika- 
iącego talU przed gniewem Jowisza, 
za l
siłowanie wydarcia trollU Mino- 
SOWI. 
MILETIS', Biblis córka Mileta. 
MILETUS, syn Apollina. 
MILICHlUS, lub Melicltius, to iest 
słodki, łagodny, imieJowisza. Czczo- 
.no go pod tym imieniem w całey 
Grecyi, iednak nayszczególniey bli- 
!\ko Aten. pod kształtem piramidy. 
Bachus był tei cz\"zony pod tym 
imienielli iako opiekun drzew owo- 
cowych. 
MILON, z Krotony. Był to zapa- 
śnik tak silny, że wolu nosił lIa bar- 
kach, i iednym pięśd uderzeniem 
go zabiiał. Zost:oJł pOŻarty od wil- 
ków, gdy chcąc rozszczepić drzewo, 
"Uwięził w nim ręce. 
MILOSIERDZIE,bóstwIJ aIIegoryczne, 
w którego kościele prześladowani 
znaydowali schronienie. 
MIMALLONES, lub M"maTlollides, 
imie Bachantek od góry Mimas W 
Azyi. 


c"
		

/066_0001.djvu

			-62- 


Ml1\US, z1'Ilotnik ubity piorunem 
przez Jowisza. Tak się tei zwała gó- 
ra. Obacz lJl,:nzallones. 
MIMON, ieden z bogow TeIchiń- 
skich. 
MI.NEUSZ, Tebańczyk, którego córki 
przemienione zostały W niedoperze. 
MINEIAS, MINLAS , córki, Mineusza. 
Obacz Mżneżdy. 
l\!IINEiDY. C
rki Mineusza trzy ich 
było, Al cito e, Klimena i Iris. Obacz 
Alcitoe. 
MINERWA, inaczey Pallas, bogini 
mądrości, sztuk i woyny; wydana 
z mozgu Jowisza, cała zbroyna, .'i\a 
pomocą uderzenia młotem pr:łez 
Wulkana w brzemienną głowę. Wio- 
dła SpÓl' zNeptullem onadanie imie- 
nia miastu od Cekropsa zbuuow	
			

/067_0001.djvu

			-63
 . 


la więc miastu swoie imie, sama zo- 
. wiąc się w Greckim ięzyku Atlwne. 
Wyobrażano ią z szyszakiem na gło- 
wie, tarcz'! egid na ręce, trzymai,!- 
c,! włocznil1;. a przy niey sowę, i 
róine narzędzia matematyczne. Ob. 
/J1etis. 
MINOl
, Arilina, córka Minosa. 
MINos, syn Jowisza i Europy, sę- 
dzia piekłów. Wydal woynę Ateń- 
czykom i Megarczykom za śmierć 
syna swego Au(lrogea. Meg;'rę wziął 
za pomocą Scylli córki.Nizusa króla 
tamecznego, ta ur.ięła 0YI:U wlos do 
którego przywiąz:'luy był los kraiu, . 
i oddała go z miłości Minosowi. A- 
tenczykow do tey przywiódł osta- 
teczności, że mu się obowiązali co- 
l"Ocznie dostawiać sieJm chłopców i 
'ylei dziewcząt dla pozarcia Mino- 

aurowi; Obacz Di'd-ll, Niz !l S. 
MINOTAUR, potwór splo'dzonyjz Pa- 
£yphai i Byka. Mil1'oS z;Jmkuął go 
W labiryncie, bo się iedynie luuzkim 
ciałem karmił,. Tezeusz iedein z chło- 
,pców Atf!llskich na łup iemu prze- 
znaczonych 
abił go I i wyszedł z. la-
		

/068_0001.djvu

			-64- 


biryntu za pomocą kłębka nici dane- 
go sobie od Ariadny córki Minośa. . 
Podług niektórych był ten potwor 
pół wołem, pół człowiekiem; po- 
dług innych gJ:owę miał tylko woło- 
Wi"!' Obacz T..:Zr!llsz. 
MINUTlUS, bóg maiący w Rzymie 
kościoł, nazwany IJ1Żllutia. 
MlNYAS, syn Ghryzesa, wnuk N e- 
ptuna, był przodkiem ludu w iedney 
okolicy Tessalii, zwanego od Owi- 
dyusza Milly..ia proles. 
M1NYEAS, obacz 111.illcias. 
MISCELLUS, obacz Miscilla. 
MISEN, syn Eola, przeszedł wszy- 
stkich swego wieku W sztuce tri"!hie- 
nia dla 'wzbudzenia odwagi woyska 
w boiu. Po śmierci Hektora przy- 
wiązawszy się do Eneasza, popłynął 
Z nim do Włoch. Wyzwawszy bo- 
gów czy pot
afii"! lepiey zadąć .v trą- 
bę, zost'łł od iednego trytona w mo- 
ł-Ze- Stl'llcony. Ciało iego gdy było 
znalezione na iednym przylądku, 
Dazwańo tenże Mizeńs-kim. 
MITHRA, lub Mithras, pierwsze z 
bóstw poślednich u Penów, którzy'
		

/069_0001.djvu

			_65- 


uznawali boga niewidomego, potę- 
źnieyszego nad wszystkie światła lub 
bóstwa widzialne. Mitlll'a którego 
miano za słońce, wyobrażany był 
pod kształtem ognia. Miał k
ściół 
W Alexanclryi, W Egypcie. Obacz 
Frugifer. 
MlT,(llAQUES, święta na cześć Mi- 
thry, podczas których ieclynie wol- 
 
no było królom Perskim upiiać się. 
. MŁOT, obacz Wulkan, Cyklopy. 
MŁODOŚĆ, bóstwo wzywane li Rzy- 
mia.p. przy obrz
uku oblekania su- 
kni młollziellskiey. Grecy czcili ie 
pod nazwiskiem Iit:be. 
MNASIL, młody Satp', pomogł 
Chromisowi i Egli związać kwiata- 
mi Sylena. 
MNEi\lE, obacz Muzy. 
MNEMoNIDEs, Muzy, córki Mne- 
rnozyn y. 
MNElvroZYNA, czyli bogini Pami(}ć. 
Jowisz spłodzil.z niey Muzy; zległa 
lla górze Piel'ius, od czego Muzy 
zwano Pżeridcs. 
MNESTHE, Troiańczyk pochodzący, 
od A6sara.ka, towarzysz Eneasza.
		

/070_0001.djvu

			--;- 66 - 
11 1 ' ł ' .' l , 
.u r;EV!S, wo' p08wlęr(my s oncu. 
l't1ieszkańcy Heliopolis karmili go 
starannie i boskie czynili mu ho- 
nory. . 
MOERAGETES, imie Jowisza ? pod 
którym przyłączano go do Parków, 
gdy ich dwie tylko liczono. 
. lVIoLEcH, tenże co Moloch. 
'MOLES, boginie Młynarzow. Mnie- 
mano ie być córkami Mal'sa, który 
tak ludzi gniec:e, iak m}yn zboie. 
Tak też' zwano posągi nadprzyro- 
dzolley wielkości bogom stawiane. 
MOLIONE , żona Aktora. 
MOLIO:NlDES 1 potomkowie Moł1io- 
ny. Rodzjli się z dwoma głowami, 
czterma rękami i tyląż nogami. Zwa- 
no ie też Actorii:ks. 
MOLOCH, lub lJ1aclw177, iedno z 
bóstw Amonitów i Moabitów. Mnie- 
mano, że to.ż samo co Saturn. Czy- 
niono mu ofiacy z ludzi w Fenicyi i 
Kartaginie. ' 
MOLORCHUS, pasterz Achai, dla nie- 
go Herkules zabił lwa Niemeiskif'- 
go, który mu. tr"zody w}'niszczał-.
		

/071_0001.djvu

			,:r- 67 - 


MOLOSS, syn Pyrrusa i Androma- 
ki. J edell z psów Akteona toi imie 
Jwsił. O bacz lllj'JLosslls. 
NIo,Lossus,tak zwano Jowisza czczo- 
nego osobliwiey od Molossow ludu. 
Epirn. Psy kraiu tego sławne były. 
lVIoLus" obncz 1I1/Jrion. 
lVIoLY, nazwisko rośliny doradzo- 
ney od Merkul'ego Ulisessowi prze- 
ciw napoiowi Cyn
y. f 
lVI
.Il\'lEI\lPHIS., miasto w EgipcIe, 
gdzie tęi cześć oddawano iałowicy'- 
ćo wołowi w Memphis. 
lVIOIl'lUS, syn Snu iN oey, bóg iar- 
tobliwości. Trudnił się iedynie zwa- 
żaniem spraw bogów i ludzi, i ich 
IJrzedrwiwaniem. Wyobrażano go 
podnoszf!cego maslt.ę z twarzy. Gdy 
.'az Neptun ukształci} wołu, Wulkan 
człowieka, a Minerwa Jom zbuJo- 
Willa, Momus przypiął kaźde!.l1u ła- 
,tkę. U wołu rogi radził aby były 
blizey oezow a razem barków, aby 
zadawałyrazypewnieysze i mocniey- 
sze; Do serca czlowieka, mówił, po- 
trzelme Lyłoby okienko; a dom z,l.!-
		

/072_0001.djvu

			- 6g, -
; 


wał mU się zbyt ciężki, aby go ze- 
brać uciekaiąc od złego sąsiada. - 

10NETA, pou tjm imieniem czczo- 
no Junonę od słowa łacil1skiego 1lZQ- 
nere, napominać. 
lVIoNOGILĄ,l\'[ES, to iest iednego przy- _ 
rodzenia. to imie dawano bogom ia- , 
ko niezmiennym. 
:f.10NTANA. Dawano to imie. Di- 
annie z teyże pobudki co Acrea. 
MONYCHUS, tak mocny Centaur, ') 
że naywiek.sze drzewa wyrywał. 
Mopsop
us JUVENIS, Triptolem, że 
był z Attyki, którey ieuna okolica 
zwała się Mopsopia od iednego z da- 
wnych królowo ' 
Mo,psus, bożekczC'zony w C ylicyi, 
gdzie była też -jego wyrocznia. Po- 
dł ug niektóryeh był w liczbie Argo- 
nautów, podług innych synem Ti-- 
reziasza. Owi.diusz go być mieni sy- 
nem Ampyxa. 
Toi imie dawano pasterzom w da- 
wnych siehmkach. ' 
MORPHEUSZ, ieden z ministrów bo- 

a snu. Usypiał uderzeniem łodygi 
makowey. , 


--
		

/073_0001.djvu

			l:..- 69 ......,.. 


MonPHo, imie Wen ery od sło- 
wa Greckiego, znaczącego piękność. 
'VYyobrażano ią, z kaydanami na no- 
gach znak wierności i posłuszeństwa 
węzom. , 
MORTA, imie dawane ieduey z Par- 
ków. 
MORYCHUS, imie dawane W Sycy- 
lii Bachowi, gdy pod czas winobra- 
nia posąg iego smarowano figami i 
winogrona mi. 
MORzE, było bóstwem w staroży- 
tności. Były tez bóstwa morskie. 
Ol;:>acz Neptun, Ocean, Neręllsz, 
Amfitrite, Tdis. 
MOTYL, obacz Psyche. 
MROWKI, obacz Eak, MYl'mido- 
l/DUOLe. 
. MUCHA, obacz .To, Arislells, Myagr. 
MUGETE, to iest Muz przewodnik, 
imie Apollina i Herkulesa. 
MULl'lBER, przyim ek Wulkana. 
MULTIl\IAJ\1J\'!IA, iniie dawane Dian- 
nie wyobrażaney iak Ceres z wielą 
piersiami. 
lVIUNlTUS, obacz 1I1unyclws. 
MUNYCHlA, imie Dianuy od CZCI 
Ył Munikii W Attyce. .
		

/074_0001.djvu

			- 7 0 ''-'' 


MuNYCIłUS, lub IVlllnitlls, syn Aca- 
masa i Laouycy. Nazwano od iego 
imienia port w Attyce; guzie 
budo- 
wał k,ośÓoł Diannie. ' 
MURclA, bogini p'odłości i tcha- 
rZOSD'Va. I 
lVIYRTIA, Venus tak zwana od myr.. 
'tu iey poświęconego. ' 
MUSCARlUS) prżyim ek Jowisza i 
Herkula, dla teyże przyczyny cO \ 
Apomyius. 
MUTA, bogini milczenia, córka rze- 
ki Atmon. Jowisz kazał iey lł ci ąć 
ięzyk i z3prowadzić do piekłów, że 
wydi\ła przed J unoną miłość iego 
ku Juturnie. Merkury tkriipty iey 
pięknością, spłodził z niey bogów 
'Lares. Obacz LarfJ. . 
MuzEus, syn ksilJiyca i E u\l101py , 
biegł-y w sztuce lekar9kiey; Inny 
tegoi imienia'ucze11 Orfeusza ,w poe- 
zyi. ' 
MUZEISKlE ŚWIIiTA, na cześć Mui. 
MuzY, boginie sztuk i nauk, córki 
Jowisza i Mnemozyny".:Było ich dzie- 
więć, to iest: Clio, Melpol1lene,
		

/075_0001.djvu

			-- 7 1 - 


Thalia, E uterpe, Terpsycore, £1'3- 
to, CaUiope, Urania i Polimnia. U 
niektórych luuów trzy tylko czczo.,. 
DO, zwane Mrlete, Mneme i Arede; 
u innych siedm, u innych dwie tyl- 
Iw. Zawsze atoli mieszczono Apol- 
lina na ich czele. przewo palmowe 
i laur, tudziei wiele źródeł, iako to 
Hippokrene, KastaJskie i rzeka Per- 
mesS im były poświęcone. Miesz- 
kały na górach Parnass, Helikon, 
Piel'ius, Pinuus, a koń Pegaz pasł się 
1V okolicach tamecznych. Obacz i- 
mie każdey Muzy z osobna, i słowo 
M/l.emozyna. 
MUSICA, imie Minerwy. 
MUTINITlNUS, bóg milczenia. 
MUTINus, MUTO, przyimki Priapa. 
, MYAGR, MYL-\,cOR, tenże co Myod. 
MYCENY; miasto w Peloponezie, 
sławne załozycielem swym Perseu- 
szem synem Danai, i królmi Pelo- 
pem, Tyestem, Agamemnonem. 
MYCENlS, Iphigenia, ,córka Aga- 
memnona króla Mycenow. 
MYGDON, syn Cisseusl1, brat He- 
Jmby.
		

/076_0001.djvu

			/ 


-7 2 - 


MY'CD0:NIA MATĘ1\., tak zwano Cy- 
belę od czci w Mygdona krainie 
FJ;ygii. ' 
MYCDONlDES, Choroohus syn Myg- 
{Iona. 
MYLlTTA, ierlno z bóstw Assyryi- 
skich, toż co Wenus ,podług innych' 
Ludna. 
MYNES, król Lyrnessy. Po zwy- 
ciężeniu onego Achilles uprowadził 
żonę iego Hippodamif!' nazwaną 
Bns.Jis. ' 
MYOD, bóg muchów, którego bła- 
gano o ochronę od robactwa skrzy- 
dlatpgo. Mil'lł w Hzymie mieysce do 
, ofiar, od którego moc nat,łziemska 
oddalała psy. i .nuchy. W .!Hryce 
czczono go pod imieniem Achor. 
Jest to ten sam co BeeJzebuh. 
MYRlCEUS, imie Apollina wyobra- 
żanego z gałązką w ręku. 
MYRl\'[Ex, zona Epimeteusza, a ma- 
tka Ephyra. Tegoż imienia dziew... 
czynę Minerwa przemieniła w mrow- 
ke,:którey mnogie potomstwo zosta- 
ł
 przeobtazone w Judzi na proźbę 
Eaka strapionego pomorem w swym 
l
raiu.
		

/077_0001.djvu

			-73- 


kraiu. Ci nowi mieszkańcy nazwa. 
ni byli Mirmitlonami. 
. MYRMIDONOWIE, Tessalczycy towa- 
rzysząC'y Achillowi pod Trqię. Obacz 
Myrmer. . 
:rvlYl\RHA, córka Cynira. Pałai,,!c nie- 
czystą miłością ku oycu, poczęła zeń 
IJiepoznana, syna Adonisa. Oyciec 
chciał ią zabić, ale została przemie- 
IJiona w drzewo myrrę wydaiące. 
'. J\1YRSlL, obacz Cf/T1da!ll. 
MVRTlL, woźnica Oenem:msa, syn 
Mf'rkurcgo i MYł'ty. Pelops go prze- - 
kupił maiąc '""yścigać wozem Oe11o- . 
D13Usa oyca J{ippodamii, którą tym 
.. 
posohem moz,na byto otrzymać. 
MYl'tyl wyil-
ł lon od koła, to w bie- 
gu SP:I:UO, a Oenomnus gl owę so- 
bie r(
zwalił. Peleps zarni:Jst dać o- 
biecaną nagrodę,. wrzucił go W mo- 
rze z:\ Z.}ł'3dę paua. 
J\1YI\.TO, slawna Aml'lzonka, miała 
z l\1erkurem syna l\1yrtyla. 
MYSnL, lub Jl1ysc.:d!/s. mieszkaniec 
Argos. Niemogąc wyluszczyć wy- 
roczni nakazuiącey mu zbudować 
miasto na mieyscu gdżieby go deszcz ./' 
II. D
- 


, 
. -
		

/078_0001.djvu

			;..- 74 
 


napotkał podczas pogody, udawszy 
się do \Vłoch napotkał llierzą,dnic
 
płaczą,cą, a mniemaią,c ze to była 
prawdziwa treść wyroczni, zbudo- 
.wał na tym mieyscu miasto Krotonę. 
MYS:£ON, kościoł Cerery , obacz 
Mrzia. 
MysiA, imie Cerery , od czrhlsta- 
Jlowioney dla niey w Achai od oby- 
wa,tela nazwiskiem Mysus, który 
przyią,ł do swego domu Cererę, cór- 
ki szukającą. Poźniey obchodzo- 
JW ta!Il świ"ta Mysies, w kościele 
zW9nym Mysion. 
'_ Mysus, obacz Mysia. 
Myszy, obacz Crillis. \ 

 MYTu'" _
, siostra Adrasta, oy-' 

a Hippomedona, iednego z siedmiu 
królow Teby oblegaią,cych. 


N. N. 


N ADO, lub Ncbo, iedno z bóstw 
Assyryiskich. 
NAENJA, obacz Nenia.
		

/079_0001.djvu

			- 75 - 
\ N
ZIEIA: bóstwo aUegoryczne 
w staroźytności; miało dwa kościo- 
. ły W Rzymie. 
NAlAnY, córki Jowisza. Przełożo- 
}Je były nad rzeka cni i strumienia- 
. roi. Wyobrażano ie wsparte na Ul'- 
Die, z którey woda płyneła. 
N.Ais, lub Naias, iednetylko z Na- 
jad. 
NANEA, iedno z bóstw Perskich. 
podolmo Dianną. 
NANK
(:US, naydawnieyszy z kró- / ,- 
łów Grecyi, który miał prz
powie- 
ozieć potop Deukalio1].a. ' 
NAPAEus, imie Apollil).a. 
l'{.-\.PE, słowo znaczące w Greckim 
p,.clzy'łość gory drzewami poroJ'Ly, 
było imieniem iednego z psów A- 
kte0113. 
NAPEE, Nimfy przełożone nad łą- 
k;ami i gaiami, 
N.APHTA, czyli lVaJta, balsam za- 
truty, któryul Medea natarła: koro- 
Dę i suknią posłane Creuzie. 
NARcAEA, imie Minerwy od czci 
iey ustanowioney J?rzez Narcea. 


Da
		

/080_0001.djvu

			76.....,.. 


NARCEUS, syn Bacha, pierwszy u- 
stanowił cześć boską dla swego oy- 
ca. Kazał też zbudować kościoł Mip 
nerwi& 
 
NARCISS, syn Cephisa i Liriopy. 
Tak był niewymownie ładny, że 
wszystkie Nimfy go kochaiy, ale bez 
wzaiemnośÓ. Echo z żalu że nie- 
m
gła go dotknąć uschła. Tireziasz, 
przepowiedział iego rodzicom, Że 
poty żyć będ.zie, poki pie zobaczy 
siebie samego. Raz powr3caiąc z po- 
}owl)nia, przeyrzawszy się pl'zypad- 
kie
 w źródle, tak się w sobie za- 
kochał, że sechł z tęsknoty, i został 
przemieniony W kwiat iego irnie no- 
szący. 
NARTHECOPHORN, imie Bacha zna
 
l:zące W Greckim ięzyku nOlzą,cego 
badyl w ręku; że poradził lubiącym 
wino aby zamiast innych lasek no- 
sili takie, które w przypadku zwa- 
dy 5zkodzićby nie mogły. Tak zwa- 
no taki
 przypuszczonych do taie- 
mnic Bncha. 
NARIClUS HEROS, Aj3X syn Oilea 
króla Naryxu W LokryJzie. 


\ 
,
		

/081_0001.djvu

			... 


-77- 


N_
srłO lub Natio, bóstwo wzywa- 
W3ne od kobiet przy rozwiązaniu. 
NAsTEs, ieden z wodzow pomaga- 
jących Troianom przeciw Grekom. 
N_
SZYINIK, ob. Akq.rnas,Allcmeon. 
NATALls I iwie J unony', Geniusza i 
FDrtuny, wzięte au czci, którą im ka- 
żdy odd
wał w dzień 
wych urodzin. 
NATALlTIES 1 święta i igrzyska na 
cześć bogów przełożonych llad Uro- 
dzi-ąami. 
N'ATlO, obacz Nascio. 
NATURALESDll, toiest bogi przy- 
l-udzenia, Liczono W tym rzędzie 
świat, słońce, powietrze, wolJę, zie- 
Jnię, niepogodę, miłość, i t. d. 
NATURA, córka Jowisza, po(Hug 
/ innych matka albo żona. Znacze- 
--o \ :nie bóstwa tego iak obszerne, tak 
nader było i iest ciemne. - 
N_
uLoN , nazwisko pieniądza, kto- 
J'Y trzeba było dawać Charonowi od 
przewozu. 
NAUPLIADES, Palamed syn Nau- 
pliusa. 
NAUPLIUS, król wyspy Eubei, a 
oyciec Palamed
. Syn iego pod czas 
Di 


/-
		

/082_0001.djvu

			78 


oblęienia Troi został ukamienowa- 
ny przez niesprawiedliwość Ulises- 
sa i innych wodzów. Nauplius dla 
zemszczenia się, poczynił ile m'ógł 
szkody w kraiach królów nieprzyto- ' 
mnych, a gdy po woynie flotta po- 
wracała, kazał w nocy naniecić wiel- 
kie ognie, którychby widok wcią- 
gnął okręty w. nayniebespieczniey- 
sze mieysca. Z rozpaczy że Ulisses 
i Diomed unikneli skał tych, rzu- 
cił flię w morze. 
Inny Nauplius syn Neptuna i Amy- 
mony, był w liczbie Argonautów. 
NAUSl cJm, córka Alcynousa, spo- 
tkawszy lllisessa wyrzuconego na- 
wałnością na brzegi kraiu oyca swe- 
go. zaprowadziła go do pałacu. 
NAtrslTItOUS, król Phaków, był oy- 
- cem Alcynotisa, a synem Neptuna i \ 
Peribei. Inny tego imienia był sy-' I, 
nem Cyrcy i Ulisessa. , 
NAuTEs, Troiańczyk z orszaku E- 
neasz,:!, poważany od niego dla ID/!- 
drośGi. 
NAxos, wyspa m.orza Egeyskic- 
go, sławna opuszczeniem na niey;
		

/083_0001.djvu

			-- 79 - 


Ariadny przez Tezeusza i czcią Ba- 
cha. 
NARZĘDZIA do sztuk i nauk, obacz 
Apollo, Mżnerwa. 
NEAERA, obacz Nt'era. 
NEALENIA, iedno z bóstw Gallów i 
Germanów. 
NEANTH, muzyk pos
zwany psa- 
mi z rozkazu Apollina!, na ukaranie 
za zuchwałe przechwalanie gl'ania 
swego na lutni. , 
NEBAHAz, bałwan Syryanów. 
NEBO, obacz Nabo. 
NEBRoPHoNus, to iest nisztzy'ciel 
laniórv, imie psa Akteonowego. 
NECROMANTIA, sztuka wywoływa- 
nia duchowo 
NECTAR, napóy bogów podawany;, 
od Heby i Ganimeda. 
NECYs. Pod tym imieniem czczo- 
no Marsa w dawney Hiszpa.nii. 
NEDA, iednóil z Nimf dozór maią- 
cyph llad wychowaniem Jowisza. 
.NEERA, Nimfa kochanka słońca, i 
z nim Matka dwoch córek. Toż imie 
używane było W dawnych sielan- 
kach. 


D4
		

/084_0001.djvu

			- 80 -. 


NEHALLBNIA, bogini wzywana od 
dawnych ludów PQłnocney Europy 
o szczęśliwą żeglugę. 
NEITH lub Ncithe, imie Minerwy 
u, Egipcyiau, zwaney też niekiedy 
Nitocris, Z-wycię.:.,ka. 
NELEusz. syn Neptuna iNimfy Ty- 
1'0. \7Vygnany z Tessalii przez bra- 
ta Peli
sza, założył w Lakonii mia- 
sto Pyl
s, i pośfuuiwszy Chloridę 
spłodził dwanaście dzieci. Herku- 
les zahił go wraz z dziećmi, prócz 
ieduego tylko Nestora w tcn czas 
nieprzytomnego. 
NELElDEs, Nestor syn N eleusza. 
NELElS, imie Dianny, na któl'ey 
cześć były święta Neleidies. 
NELlDEs, dwanaście dzieci Neliu- 
sza. , 
NJlMEA, córka Jowisza i Luny, na.;.. 
la swe imie okolicy iedney w Eli
 
dzie, gdzie był bor sławny lwem 
srogim, którego Herkules zabił na 
rozkaz Eristeusza. 
NEMElsKJE, igrzyska obchodzone 
bywały blisko lasu Nemeiskiego. 
Obacz Archemor. ..
		

/085_0001.djvu

			-8£- 


N£MESEISKIE, święta żałobne' na 
cześć Nemesis, wraz z pokutą za 
'lImarły
'h. ' 
NElVlESIS, czyli AdraS"ta, bogini 
zemsty, córka JowJsza i Potrzeby. 
Karała złośJiwy('h i nacluiywaiących 
swey dobrey doli. Wyobrażano ią 
ze skrzydłami uzbroion,,! pochodnią 
i wężami, a na głowie z koroną nad 
którą był rog jeleni. 
. Grecy czcili wiele bóstw innych 
tego imienia mianych za córki El'e- 
bu i Nocy. 
NElVlESTINUS, lub Nemestrżlllls, bóg 
lasów. 
NE1\IETES, imie Jowisza z teyże 
przyczyny c.o Nemcll,r. 
NElVlEUS, przyimki Jowisza i Her- 
kulpsa ; pierwszy od kościoła w tey 
vkolicy, drugi od IWa Nemeiskiego 
pokonanego. . 
NEMOP.ALES, swięta na cześć Dian- 
Jly bogini lasów. 
NENIA, bogini pogrzebów. Toź 
Jłazwisko dawano pieśniom żało- 
bnym, które miał Linus wynaleść. 
Ze te pieśni bywały zwykle bez związ..:. 
D5
		

/086_0001.djvu

			fj2 


.ku, zwano ztąd Nenies wiersze czcze 
lub glupie. . 
, NEOCOR:\'S, irnie ogulne wszyst- 
kich osób należących.do czci bogów. 
J Poźniey miasta całe szukały pozy- 
:okania tego nazwiska. 
NEAENIES, święta na cześć Bacha 
przy nowego wina użyciu. 
NEOlVlENIA i NOVILUNlON, świętą w 
Ate
ach i w Rzymie obchodzone na 
nOWIU. 
NEOMERIS, Nimfa, córka Nereusza 
i DOl'idy. . 
NEoPHRON, obacz EgipillS. 
NEoPTol.El\1, imie Pyrrusa syna A- 
chillowego. W Delfach obchodzo- 
no świ
ta zwane Nevptolemies, na- 
cześć ipgo. . . 
NEPHALIES, tak zwano vv. Grecyi .. 

więta, pol1 czas którJch nie uży- 
wano wina do ofiar. 
NEPlIALloN, ieJell zsynow l\lillosa. 
NEPHELE, żOlla Atamasa , matka 
Fryxa i Heni. 
NEPHTE, bóstwo Egipcy:m, które- 
go cze"ść łączy1i z czcią Typhona. 
Mniemnię że było toz samo co We- 
0118. .
		

/087_0001.djvu

			83
 


NEPTUNALIES, świPta i igr2'.wska na 
cześć Neptuna w R
ymie. 
. NEPTUN, syn Saturna i H.hei. W 
podziale miedzy bracią Jowi
zem i 
Plutonem otrzymał morza panowa- 
nie. Podobnie ocalony przed sro- 
gością oyca dzieciozerczego, iak Jo- 
wisz. lJoślubił sobie Amfitritę i in.... 
Dych wiele. Za spisek przeciw J 0- 
wiszowi wygnany z nieba wraz z A- 
pollinem, poszli oba na zarobek do 
Lą.pmedona króla Troiańskiego; ten 
gdy im odmowił umowiollf:'!y płaty, 
N eptun nasłał nań potwór morski. 
Przegrał z Minerwą spór o nadanie 
imienia swego miastu Atenom. Wy- 
obrazano go pospolicie na wozie z 
konchy cięgnionym końmi morskie- 
mi, z tróyzębem w ręce. 
Imie Neptunów dawano bóstwom 
. niektÓl'ym wiele podobn)'m do Fau- 
naw, Satyrów i t. p. 
NEPTUNB, PROLES, Messąpus i Cy- 
cnus synowie, a Hippomel1 wnuk 
Neptuna. 
NEPTUNIUS HEROS, Ti::zeu'Jz miany 
za syna :Neptmiowet;o. 
D6
		

/088_0001.djvu

			-'B1
 


NEREusz, bóg morski, syn Ocea- 
na i Tetydy. Z siostry swey Dory- 
dy.spłodził pię,ćuziesiąt córek zwa- 
nych Nereidami, czyli Nimfami mor- 
skierni. Wyobraiano ie w niższey 
części ciała rybami. 
NEl\EIA, NiJl'eis, Nerina, znaczy 
Nereidę. 
NEREiDY, obacz Nereusz, 
NEfiElUs JUVENIS , PI10eus wnuk N e- 
reusza. Także Aehill wnuk Nereu
 
sza po matce. 
NERGEL, lub Nertgel bałwan Sa- 
maritilnow. 
NEnIONA, żona Marsa. 
NERlNA, taż co Nevorita. 
NERlNA, obacz Nereia. , 
NERITIOS, imie Ulisessa od Neritos 

óry' na Itace. 
NEZE.-\., iedna z Nimf morskich. 
fuSI\.OCH, bałwan .Niniwitów. 
NESSUS, Centaur syn lxiona i 
Chmury. Oświadczył się Herkule- 
sowi przenieść Dejanirę na drugą 
stronę rzeki Even; a gdy chciał z: 
nią uciec, został strzałą siągniony. 
Nim skonał dał Dejanirze skrwawio-
		

/089_0001.djvu

			- 85-. 


ną swą koszulę, upp.wniaiąc ze bę- 
dzie lekarstwem przeciw zmienności 
męża. Ale była to trucizna, która 
życie odi
ła Herkulesowi. 
NESTOR, syn Neleusza iChloridy, 
obacz Nelcu,rz. Walczył z Cent'.lU- 
rami chcące mi porwać Hippodamią. 
Wsławił sił.( pod Troią męztwem i 
mądrością. Zył lat trzysta z daru 
Apollina. 
NEToN, obacz Necy,r. . 
NEVERlTA, bogini uszanowania. 
NEURowiE,ludSarmacyiEuropey- 
skiey, umieiący się przemieniać p 0-, 
qług woli w dzikie zwierza (-futra 
nosili zimą). 
NĘDZA, bóstwo spłodzone zErebu 
i Nocy.- 
NicE, obacz Zf'ycięftWó. 
. NicEPHoR, toiest pr:.yllo,
Z(ry ZiiY- 
cięztwo, imil" Jowisza. Wyobraża- 
no go niekiedy trzymaiącego mały 
posąg zwycięztwa. 
NicI, obacz _Ąriadna, Parki. 
N!cOCREON, oyr.iec Arsynoi. 
NIC'ON, obacz Nccis. 


D7 


.
		

/090_0001.djvu

			.-86- 


'l
oż imie nosił ieuen z bogów Tel- 
cbińskich. 
. NICOPHOR,-\., imie Wenery i Dian;., 
ny iednoznaczne z Nicefor Jowisza. 
NICOSTRATA , matka EvanJra, sła- 
WłJ.a ,vrózka,- nazwana Cąrmentz"s i 
Carmenta, od słowa łacills.kiego Car- 
men, że wienzell!. gadała. 
. NICTllVlENA, dziew('zyna Tp.ssalska. 
Za zbytnią "!liłość oyca zamit:'uiona 
w sowę- Poolugwielu była toMJ1Ta. 
'NIEDOPERZ, obacz Alcithoae. 
. NIEDŹWIADLK, zn.ak na zodiaku, 
obacz O, z"OIL. 
. NIEDŹWIEDZIE, obacz Egest, Cyrce. 
A,./ws, Cll!żSIO. 
, NIEZGODA, czyli El:rS, bogini wy- 
gnana z nieba za to że bogów kłó- 
ciła, obal'z Pllris. 
. NIEZNANY bóg, miał kościoł w Ate- 
nach. 
NWER DEus, to iest bóg czarny, 
imie Plutona. Dawni Germanowie 
dawali ie czartowi. 
NIL, rzeka Egipska którey czyn1o... 
no ofiary boski
.
		

/091_0001.djvu

			- 87- 


NILIGENA JUV'ENCA, jałowica Nilo- 
wa, Isis. 
NILOEN:NES, święta na cześć Nilu. 
NILUS, wnuk, Atlasa, n
dał swe 
imie rzece Nil. 
NIOGE, 
órka Tantala, matka czter- 
nastu dziecizAmphiona. L
ltona 0- 
braiona icy zuchwałym z sobą si
 
rówl11miem, kazała ApoUinowi i Di- 
annie wybić strzałami dwanaście z 
iey dzieci. Niobe została W skał
 
przemi eniona. 
Inna tego imienia córka Phoronea, 
była matką Argus;) i Pelasga. 
NIPIlE, iedna z Nimf Dianny. 
NmEusz, król N&xos, syn Charo- 
pa i Aglai, llaypitknieyszy z ksiązc!t 
Greckich Troię oblegail}c'ych. ' 
NISAEl CANES, to iest psy córki Ni- 
znS8. Obacz Scylla córka Phorkusa. 
NJSEA, iedna z NiliJf morskich. 
NISEIA \'IRGO lUD Nis{
is, Scylla c6r
 
kaNizusa. Obacz ScyHa córkaPhor- 
kusa. 
", NIZUS, król Megary. Losy clały 
mu ieden włos, J.o którego przezna- 
czenie kraiu przywiC}zane było. Sc;yl- 


l.
		

/092_0001.djvu

			- ., 


- 88 -
 


la oślepiona miłością, uciąwszy oy- 
cu pod czas snu włos ten, oddała 
Minosowi, który tym sposobem do- 
był Megary. Nisus ścigaiąc ią dla 
ukarania, przemieniony zost'Jł wia- 
strzębia, a Scylla w skowronka. 
Inny Nizus był przyiacielem Eu- 
ryala. Eneasz mocn€> bolał nad stra- 
tą iego w potyczce z Rutulami. 
NlTOC1\IS, obacz Nf
ith. 
NlXlI DII, bóstv.va wzywane przy /" 
połogach ciężkich, gdy się domy- 
ślano że więcey niż iedno przy iść 
miało dziecię. 
NOC'TICULA; imie Luny. 
NOCTIVAGNS DEUS, sen. 
NO(:TURNUS, luL Nnctifer, bóg cie- 
mności, tenie co.V esper. 
NODINUS, NODOTUS, bóg zboża Zi!l- 
'Wiązuiącego się w kłosy. , 
NoG.l KOŹLE, obacz Pan, Saf.yro- 
WlC. 
NOMlUS, syn Apollina i Cyreny. 
Czczono też pod tym imieniem A- 
poBina i Jowisza , iako opiekun@w 
pastwisk i pasterzy. 


'lI
		

/093_0001.djvu

			-89 - 


N ONACIUNA VII\GO, Calisto córka, 
Lykaona i Nonakry. 
NONACRlUS HEROS, ;Ev3nder, tak, 
zwany od góry N onacris w Arkadyi 
zkąd był rodem. 
No:rHus, ieden z koni Pluto na. 
NORTIA, imie bogini Fortunie da- 
wane u Etrusków. 
N OTUS, ieden z czterech głownych 
wiatrów wyobraiany ze skrzydłami 
zmoklemi. - . 
N OVEl\'!SJDES, ol;>acz Novf:Jlsilcs. 
N OVENDIALE, lub lVclviJ,ndżofł, ofia- 
ra pogl':lebowa dżiewiątego dnia po 
śmierei. Tak też zwano pokutę. 
N OVENSlLES, lub Novellsidps dii, 
to iest Bugi ,wwe
 Liczono w tym 
rzędzie bJstw3 poślednie. Ze si
 
ich namnozyło zbytecznie, wzywano 
,wszYstkich pod tym imieniem. 
N OVILUNION " o bacz Nt'Umclliu. 
NOZYCZKI, obacz Parki, S,ylh.. 
NUIHGENAE, to test dzifjci C/WW,.:)" 
Centaury, . 
N UDII'EDALlES, świ
ta obchodzone 
z Losemi nogall1
. ,
		

/094_0001.djvu

			.\ 


-9 0 - 


NUMERIA, bogini liczby i rachuby. 
NUMIClUS, lub Nft1nicus, rzeka w.e 
Włoszech, któreyNimfą została An- 
na siostra Didony. Nad iey brze- 
giem był grob Eneasza. Z tey tyl- 
k.o rzeki wodę brano do ofiar We oJ 
ście. OwiJyusz zowie 'ią COTnige
', 
imie wspólne rzekom ubóstwionym.' 
NUNDlNA, bogini wzywana dzie- 
wiątego dnia u Rzyn
ian po naro- 
dzeniu dzieci
cia, gdy mu nadawa- 
no imie. 
NURĘK j ptak wodny, ob. Er;ypillS. 
NYCTEUSZ, syn Neptuna i Celei1Y, 
oyeiec Antyopy i Nyctimeny. 
NYCT1s, córką Nyc!eusza. 

 NICTELlUS, imie Bacha od świitt 
,Nictdies w nocy obchodzonyoh. 
, ,NYCTI1\'1US, syn L ykaona oszczędzo- 
ny przez Jowisza poq czas mordu ie- 
j go braci. Za niego przypadł potop, 
DeukaJiona. 
NYMFY, bóstwa pprnnieysze zwa- 
ne 0(1 mieysc rozmaicie. ,Nereidy 
morskie, Naiady, rzeczne i źródło- 
we; leśne Dryady do if'dnego drze- 
wa przywiązane Hamadryady; Na-
		

/095_0001.djvu

			-91
 
'pee panowały na łąkach; OreadJ: 
'na górach. ' 
NYlIIPHEUOMENE" -imie J unony. 
NYSA, karmicielka, Bacha. Toż 
imie nosiło wiele gór i miast Indyi, 
Grecyi i Egiptu; a bóg ten zwany, 
bywał Nismilt$. 
NYZE1DY) Nimfy cO wychowały, 
Bacha. 


O. O. 
O ANES, lub Oalllles, iedno z'bóstw 
Syryiskich. Wyobrażano ie pod po- 
staciąpotworu o dwochgłowlIch, zrę-- 
karni i nogami IUQzkieuli, a ciałem 
i ogonem rybim. 'Mniemaniem by- 
ło, że bóstwo to wyszedlszy z morza 
czerwonego, nauczyło ludzi sztuk. i 
rolnictwa. . 
OAXA, rzeka na- Wyspie Kreta, tak 
nazwana od Oaxesl! syna Apollino- 
wego. Bylo na tf'yż 
 e wyspie miasto 
tego imienia założone d Oaxa syna 
Acacllllisa, a wnuk.a inosa. 
OBELlEG" tak ZWdUO ch:leb ofiara- 
_ wany Bachowi, ,
		

/096_0001.djvu

			;.....;.. 9 2 .,- 


OBFITOŚĆ, bóstwo aHegoryczne wy_O 
obrażane z rogiem W ręce, z któ'fe- 
go sypią się kwi
,ty i owoce. Obacz 
AchelrJlls. 
OBOlE, obacz Euterpe. 
OCC.A.SIO, bóstwo allegoryczneprzp.- 
Jożone nad chwiJaminaysposobniey- 
szemi do wykonania iakiego przed- 
sięwzięcia. V\Tyobraz8no ie pod 
I{ształtem młodey dziewicy, lub mło- 
dzieńca łysego z tyłu, z iedną nogą 
na powietrzu, drugą na kole, trzy- I 
mniące w ręce hrzytwę, a czasem na- 
. w et- po niey biegącego bez szkody. 
'OCCATOR, jedno zbóstwrolnjczych, 
przełozone nad włóczeniem poora- 
ney iuz ziemi. 
OL'EAN, bóg morski, syn Calusa i 
Westy, oyÓec rzek i strumieni; 
z Tetydy spłodził wiele dzjeci. 
OCEANTIDES, Nimfy córki Oceana 
i Tetydy. 
OCHESlUS , wodz Etolow pod Tro- 
.ią gdzie poległ. 
OCN1JS, lub AllCn.ll,f; tpnze CQ Bi.a- 
nor'; syn Tybru i Nimfy .Manto.
		

/097_0001.djvu

			-93- 


>, 


Inny Ocnus skazany w piekle na 
.11stawil'zne kręcenie sznura, który 
stoiący blisko Osieł pożera. 
OCYPETA., iedna z Harpii. 
OCYROE, córka Chirona i Charicli. 
Została w klacz pI:zernieniona za cie- 
kawość względem przyszłości. 
Toż imie nosiła NHnfa, córka 0- 
ceana i Tetydy. 
OI'YTOE, taż co Oc"ypew: 
ODACON, bóstwo Syryiskie. Po- 
dobno iedno co D1Igol1 i Oi1nnf's. 
ODlTES, Centaur, syn lxiona i 
Chmury. 
ODRyslUs,wiatl' Boreas zwany. Car- 
m('.n Odn'siu1l1., wiersz Orphea ro(Iem 
z Tracyi, gdzie był.lud OJryzów. 
ODRYZUS, hóstwo w.Tracyi czczone. 
OEAGR, spłodził z muzy KaUiopy 
Orfeusza. Od niego Wirgiliusz daie 
nazwisko O
'agrills rzece Hebl'owi 
1\1 Tral'yi. 
OEBALIDES, HYllcynt syn Oebala. 
OEBALTJS, syn Cynortasa Lacede- 
mońl'zyk, zaślubił GJrgophonę cór- 
kę Perseusza wdowę po Perieresie 
synu Eola. Miał to być pierwszy.
		

/098_0001.djvu

			" 


- 94- 


./ 


I 
przykład 'wdowy w powtórne śtuby 
wchodzqcey. ,< 
Inny był Oebalus syn Telona 
 
:Nimfy Sebetis. 
OEBOAS, Grek czczony w .Achai f . 
'gdzie miał wystawiony posęg. 
OECLlD£S, obach Oiclżdes. 
OEDIP, OEDlPOT, EDlP, król Te. 
bański, syn Ldiusa i Jokasty. Wy. 
roeznia przepowiedziała Laiowi , że 
syn iego zabiie go, a matkę własną 
zaślubi. Dla unikm---enia zbrodni ta- 
kiey, Lnius oddał Ędipa iednemu z 
luz<,?dników, aby go, zabił; ale ten 
tknięty litością, przestał na zawie- 

zeniu go na drzf'wie. Pasterz tam- 
tędy przechodzący wziął dziecię i za- 
lliosł do Polyba króla Koryntu; któ- 
ry go chował iak własnego syna, i 
nazwał Oedipem od nóg nabrzmia- 
łych. które miał związane. Ksiąze 
ten doroslszy i zawsze się maiąc za 
,syna Polyba, radził się wyroczni 
względ f'm sWl"go losu, a .będąc za- 

roiony tf'miz zbrodniami iak i La- 
jus, opuścił dobrowolnie Korynt, 
J'ozumieiąc go być sw/,! oyczyznq.
		

/099_0001.djvu

			-- 95 -'-' 


Spotkawszy Laiusa W Focidzie i W 
wzaiemney nieznaiomości po kłótni. 
z1poiu usłużenie, zabił szczu- 
tką iedną. . 
O,F;NEIS, Nimfa, podług niektórych. 
matka PalJ,lt.
		

/100_0001.djvu

			,- 96- 


OEJnDES, Melęagr syn, a Diomed 
wnuk Oeneusza. . 
OENISTERlES, święta na cześć BI1- 
chusa obchodzone przez młodziez. 
OENO ,iedna z córek Aniusa. Obacz 
'Allius. 
OENOll'IA.US. król Elidy, syn Mar- 
sa, oyciec Hippodamii. Dowiedzia- r 
wszy się ze zginie od swego wnuka, 
nie chciał wydać za lIlilż córld ('hi- 
ba temu, coby go wyścigullł w bie- --. 
gu wozowym. Polops tego dok:iZHł 
żdradą Myrtyla, którą ukarał. Obacz 
:Myrtyl. 
OENON, Nimfa góry Idy, kochana 
oel Apollina, miała sobie udzieloną 
znaiomość sztuki lekarskiey i wróze- 
nia. Poślubiona Parisowi i od nie- 
go porzucon1j, przepowiedziała mu, 
że będzip. przyczyn,! zburzenia Troi. 
Obacz PnI iso 
Inna Oenona porodziła Eaka, któ- 
.rego oyC€ru był Jowisz. 
OENOPETJSZ lu!) O '/lOpion. syn Ba- 
cha, król wyspy Chi on. Ulawszy 
się o-poll1oe doswpgo oyea W o('hro- 
nieniu códd przed pościgiem 01- 
brzy-
		

/101_0001.djvu

			):- -- 


'brzj'lI.a Oriona, b0g tPJl u
pił na- 
pastnika, a W ten CZ'lS Oenopion 
, Wyłupił mu oczy. Obacz Orion. 
OENOTROPES, ObiH'Z Allil/s. 
OENOTRUS, syn Lylo1Ona, nadał 
swe imie okolicy 'Włoch., w którey 
osi:fdł. Obacz Aborigcllowie.. 
OENUS, obacz Oncll.r. 
OEOLYCUS, oyciec Egeusza. 
OEONUS , syn Licimniusa , brat Aik- 
111 e ny. SrnierÓ iego z rąk synów 
Hippokoona mu zad:Jlle)', Herkules 
mścil .się na oycu i synach. 
OETA, góra sławna śmiercią Her- 
kull'sa, leży na gr:Juicy Tessalii. 
OeTAEus, tak ZWlIllO Herkulesa od 
góry Oeta na którey zgorzał, i Cey- 
xa króla tey części Tessalji. 
OETUS, Olbrzym SYJ1 Aloeusa, brat 
Ephialta. 
OFiARY. Poświęcano bogom bydlę- 
ta róinego rodzi'\iu; gdzie ie palono 
całkowicie, zwaJo si¥ to hoLocall- 

tllm. 
OG, Olbrzym niezmiernie wysoki, 
.czczony za boga w Syryi. 
OGENVS, toz co Ocean. 
II. E 


( 


....-
		

/102_0001.djvu

			98 


OGGA, lub Onca, imie Minerwy \'II 
Feniryi i Grecyi. 
OGlEN, żywiół ten był czcony u 

 IJersów, Chaldeyczyków, Indian, 
Greków i REymian. Miał wiele ko_ 
'ściolów. Obacz Canope., Zima, Ja- 
ll11arius, 17esta. 
OGMION, lub Ogmills, bóstwo Cel_ 
tów, iedno co Herkules. 
OGOA, kościoł Jowisza zwanego 
Osogll.S, w Mylass w Karyi. 
OGY
ES, syn Nepturia i Alitry. Za- 
\ łożył kilka miast w G
'ecyj. Za ie- 
go czasów zatop gwałtowny zalai 
część Gl'ecyi. , 
OGYGIA, wyspa mieszkalna Cali.. 
psy. Toż imie nosiła córka iedna 
Amfiona i Nioby. I 
OGYGIUS, imie Apollina i. Bachusa. 
OICLES, syn Antipata ,-oyciec Am- 
phiarasa. ' 
OICLlDES, Amphiaras, syn OicIesa. 
OlLHISZ, król Lakrów , oyciec 
Ajaxa. 
OILIDES, Ajax syn OiIeusza; 
OKRĘTY, obacz Argo, Jazon, 1e..', 
zeus;:" Ulisses, Enea!z.
		

/103_0001.djvu

			- 99 


OLBRZYMI, ob. Tytan, Polifem, 
OLENE, obacz Ledze. 
OUWl'!E DRZEWO, obacz Apollo, 
Jllillcrwa, Laskawuś-ć , Pokoy. 
OLYMP, stawIła g,óra miedzy Tes- 
salią i Macedonią, którą mniema- 
no być mieszkaniem Jowisza i in- 
nych bogów. 
OLYMPIAS, źródło W Arkadyi, przy 
którym była góra ogiell wyimchaia- 
ca. Tam.... Olbrzymi mieli wieść woy- 
nę z'Jowiszem. 
OLY1I1PIA, miasto w Elidzie W Pelo- 
penezie, sł'awne kościołem Jowisza 
- i igrzyskami -olimpskiemi. 
OLlMPSCY I10GOWIE, to iest dwana- 
ście bóstw glównych: Jowisz, Mars, 
,Neptun, Pluton, Wulkan, ApoHo, 
Juno , Westa, Minerwa, Ceres, 
Dia,nna, Wenus. 
OLYl\'l.PSKIE IGRZYSKA, ob. Igrzyska. 
OŁTARZ, obacz Ca lliro e, , Priam, 
Iphigenża, Idomen. 
01\'iADIUS, Bachus którenm poświę- 
- cano człowieka okrutnie go męcząc 
wprzody. 
Ol'rUNU
, t.enże co Amalllls. 
E2 


.......
		

/104_0001.djvu

			- 100 - 


OMOPHAGIES, święta Baelul, pod cz:rs 
których dawano mu na ofiarę ko- 
zła, ziadłszy iego wnętrzności su- 
rowe. 
QlI'!PHALA---; królowa I,,;ydii. Herku- 
les przez miłość ku niey, prz,!dł z 
nią kądziel. 
ONCA, obacz Oeca. 
ONCHESTIUS, imie Neptuna od czci 
W Onchestii mieście Beocyi załoio- 
nym przez Onchesta syna iego. _ 
ONCUS lub Oelll/S, syn Apollina, 
'poslildał konia zwanego A,'ion. 
ONO CENTAURY , duchy złośliwe pod 
postacią w pół ludzką, w pół oślą. 
ONOCHOIRITES, lub O/loc!zoetes, po- 
twOI' na pół wieprz na pół osieł. 
Mniemaniem było u pogan, że chl'ze- 
ścianie czcili go za b-oga; ten zarzut 
szyderski czyniono im w pierwszych 
wiekach. 
ONO:NYCHlTES, toż co O/loclLOirites. 
OPALlES, święta na cześć Opy. 
OPAS, APHTAS, bóstwo Egipskie, 
podobno y../ ulkan. 
OPECONSIVĄ., bogini taż co Ops lub 
Cybele. Toż słowo przył,!czano i-a-
		

/105_0001.djvu

			.. 


101 - 


ko przymiotnik do nazwisk miesię- 
cy Sierpnia i Grudnia, W które ob- 
chodzQno święta Opalies. I 
OPEItTANEENSES DH, bogi mieszczo- 
ne obok Jowisza naybliiey. 
OPHELT, syn Lykurga tenże .co 
- Arclwmor. 
OPHlAS, obacz Combe. 
Ol'!UEUS 'lub Ophineus, gwazda 
zwana Herkulesem od poetów, Po- 
dług innych był to Eskulap. 
OPHION, dawny 
ról zwyciężony 
przez Saturll,a. 
Toż imie nosili Olbrzym ieden, i 
ieden z towarzyszow K.a.dmusa. 
OPHIONEUS, nayst8rszy ze zlych 
duchowo 
...OPHlONIDES , Amyclls syn Ophiona. 
OPHlUCUS, ohacz Ophieus. 
OPHTHALMlTIS, obacz Optilelis. 
OPICONSIV A, obacz Opecollsiva. 
OPIFER DEUS, bóg pomocny, Esku- 
lapiusz. - 
OPlFEX, Kowal, Wulkan. 
OJ'J.GENA, niewiasty wzywfłły pod 
tym imieniem J unonę lub Lucynę, 
prosz'!c o szczęśliwe rozwiązanie. 
E5 .
		

/106_0001.djvu

			- I 02 
 


0/ 
OPINIO, bostwo allegOl'Yczne, prze- 
lozone nad zdaniami ludzkiemi. 
OPIS, Nimfa Dianny; często sa- 
mey bogini to imie dawano. 
OPITER, lub Opitulas, to iest po- 
mocnJ', imie J<;>wisza. 
OPS , obacz Crbele. 
OPTILETlS,.lub' Opthalmiti,f, to iest 
majqca dob
.e lJczy, imie Minerwy. 
OPTlX, Nimfa matka Dory. 
OBA, obacz IltJrsilia. Podług nie- 
ktorych była to Nimfa maiąca pół 
ciała ludzkiego, pół wężowegQ, Z 
którey Jowisz spłodził Colaxesa. 
ORBAN.
, bogini, którey tylko imie 
. wiadome. _-1 
ORBONA, bogini wzywana o zacho- 
wanie dzieci. 
QRCHA:M:, obacz 'Leucotoe. 
ORCUS, bóg piekielny, przełożo- 
ny nad przysięgami, tenże co Plu- 
ton. Dawano nazwisko Orcus Sty- 
xowi, Acheronowi , Charonowi, i 
nawet Cerberowi. 
OREADY, Nimfy' gór. 
. ORESITROPUS, to iest, lcarmi.ollY - 
na górach, imje iednego psaAkteo- 
nowego.
		

/107_0001.djvu

			- 103 - 


\ # 
OREST, SYI} Agamemnona i Kly- 
temnestry. Dorostszy pomścił się 
oyca swego na własneJ' matce. U- 
dawszy się potem do Epiru, zaLił 
Pyrrusa u ołtarza, gdzie miał po
lu- 
bić Hermionę, i chciał l1proW/H1zić 
tę księżniczkę i al e m io tan y zgryzo- 
tą od czasu matkoboyS"lwa 
 radził 
się wyroc7;ni, która mu kazała udać 
się do 'l"auryki na oezyszczenie się 
z swey zbrodni. Tam przybywszy 
z Pyładem swym nieodstępnym 
przyiacielem, zostali skazani ha o- 
fiarę od okrutnego króla Toasa, któ-:- 
TY wiedzl!c ze ieden był Orest, chciał 
obydwoch zgubić. Pylades korzysta- 
jąc' z niepewności tyrana utrzymy- 
wał, iż on iest Orestem, wzaiemnie 
Orest nie dał się zwyciężyć w tey 
wspaniałey walce. W chwili same- 
go zgonu poznany i ocalony od sio- 
stry Ifigenii kapłanki Dianny, ZB- 
. biwszy Toasa, uszedł z nią z Pyla- 
dem i posągiem tey bogini. Umarł 
ukąszony od WęŻói. 
, ORESTEA DEA, Dianna k.tórey po- 
sąg uwiozł Orestes. 
E4 


,
		

/108_0001.djvu

			._
 104 - 


OIlEl'S, iutie Bacha od cz(,i oJda- 
wr,ney mu na gorach. 
ORGEARES, kapłanki Bachusa, ksie-. 
nie rozpusty. 
OnGEON£S lnb O/'{{if1stes, tak zw-a- 

 no w Grecyi kapła
lm,v naleząeych. 
do tajemnJch obrządków. 
OUGlE, święta naYł'usIH1stnTeysze 
na cześć Bacha, iedne co Bachana- 
li
. , 
ORIlll..SE, to iest do słowa gór(;- 
sif}źllj', pI'zyirnek Akteona. 
ORlGO, pierwsze imie Dydony. 
ORILOl'HIA, imie dane Ifigenii gdy 
ią Diann/l unieśmiertelnila. 
OruON, syn Jowisza, Neptuna i 
Merkurego. Ci trzey bogowie będąc 
raz w drodże razem i nocui'lc u pe- 
wnego ubogiego człowieka imieniem 
Hyreus, dobrze 0,1 niego przyięci, 
kazali prosić o cohy chci;lJ. PI';:J- 
gn
ł miN;. syu". Rle od śmiel'ci zo- 
ny pl'zysi'U
1 na b pzz eI'1s t\-'\;o. Go... 
ście k.1z	
			

/109_0001.djvu

			... 


- 105 - 


si
 syn narodzi. Orion (on to był 
tym płodem) dorosłszy został sla- 
wnym my
liwcem. Miał dwie cór- 
ki Meriok.ę i Menippę, które W cza- 
sip powietrza poświęciły się chętnie 
dla ocalenia oyczyzny. Dianna za 
wyzwanie siebie o lepszą IlR łowach, 
zesłała nań g<1cl nif'dżwiadkiem ZWiI- 
ilY. z którego ukąszenia uniarł. Jowisz 
przemienił go w konstelfJcyą ścią- 
gaiąc;.! deszcze i burze. 
Toi imie nosi} Olbrzym oślepio- 
ny przez Oe no.pia:n a. Ob. O"110P"llS. 
ORl\'IE.iHS, Asty. amia córka Onne- 
ZJUsa. 
Ommus, Centaur, syn lxiona i 
Chmury. Toż imie nosił Pryap. 
ORNIT01l1ANTJA, rodzay wróżbiar- 
stwa. 
ORNYTION lub Omitlls, syn Zyzy- 
fa, br:1t Glaukusa. 
On01l1ASDES, lub Oromaz, podlug 
Zoroastra bóstwo źródłem będące 
"Y\'szelkiego dobrego' na świecie, iak. 
Arymanius złego początkiem. ' 
OR01l1.EDON, ieden z Olbrzymow 
do niebą szturmujących. 
El)
		

/110_0001.djvu

			\" 


1,06 -- 


ORONTES, ieden z wodzow towa- 
rzyszących Eneaszowi. Toi imie 
miała iedna rzek<ł w Syryi tak na- 
zwana 04 Olbrzyma. . 
ORFEUSZ, SYl1 Apollina i Clio, a ' 
podług innych Oeagra i Kolliopy. 
Granicm swym na lirze zatrzymy- 
wał koło siebie drzewa, rzeki i zwie- 
.. rzęta. Eurydyce żona iego umarła 
w dzień ślubu, ukąszona od węża, 
g'dy 
ll1ikała pogoni Arysteusza; Or- 
feusz poszedł dla iey odzyskania do \.. 
piekłO\
1 gdzie tak wzruszył bóstwa 
tameczne swym graniem, że mu 
wróciły E.urydykę, z warunkiem aby 
na nią nie obt;>yrzał się póki nie 
wyidzie z piekł ów. Niemogąc 0- 
przeć się ciekawości, rzucił w tył 
okiem czy szła żona, ałe ta natych- 
Dliast znikła dlaD nazawsze. Odtad 
unikał towarzystwa kobi
t, co t;k 
obraziło Bachantki, ie napadłszy nań 
gromadnie, zabiły go. 
ORPHlQUES, tak zwano szaleństwa 
:Bachantek, do których ustanowie-, 
nia miał się Orfeusz przyłożyć. 
Onl'XEUS, ieden z koni Plutona. .
		

/111_0001.djvu

			-- 1°7 
 


011.81, imie dawane przez Persow 
naywyzszey Istnosci. 
ORSILOK, syn Idomena, zabity 
, pI'zez Ulisa że mu się opierał w po- 
dziale łupu Troial1skiego. lJył in- 
ny Orsilok., obacz Cretlwn. 
ORTHANA, obacz Ort/łOna. 
ORTHESIA, obacz Ort/wsia. 
. ORTlAS, imie Dianny, obacz.Dia.- 
vwsticose. 
_ ORTHOSIA; imie Dianny od czci na 
gorze Orthosia w Arkadyi. 
OIl.THUS, pies, brat Cerbera pil- 
nuiąc trzód Geriona, zabity przez 
Herkulesa. 
OIl.TYGlA DEA, Dianna narodzona 
na wyspie Delos, zwaney takie Or- 
. tygia. 
ORUS lub [-lor!u, syn ukochany 
. Osirisa i Izydy; tenze przyimek 
miał ApoUo. 
OI\.YTHlA, córka Erechteusza Tuó- 
la Ateński ego ; porwana przez wiatr 
Boreasz zwany, została matkę; Zetc- 
sa i Kalais. 
Inna Orythia królowa Amazonek. 
sławna była ł1lr.!ztwem i cnotll' Nie 
£6
		

/112_0001.djvu

			- 108 - 


zdohlll pomścić się zA siostry swe 
na Herkulesie i Tezeuszu. 
ORZEŁ, obacz .1(1Wż'I'Z, Periphas, 
Pr01nl'l"t'llSŻ, Ganirn:.d. 
OSCILLES, tak zwano małe bałwan- 
. k
 wieszane u posągów Saturna. . 
OSCOPHORIES, święta oLehodzone 
w Atenach na pamiątkę z'l'''ycięztwa 
Tezeusza llad 1\1inota llrern. 
_ OSlHlS, syn Jowisza i Niohy, za- 
ślubił io gdy uniknela do Egiptu 
prze"d zemstf! J unony. Egipcyanie 
czcili go pod imieniem A pisa', Se- 
rapisa i wielu innemi. VY.r0brażlI- 
\ I ' I . 
no go w czapce <;.onczatey z JII:Zem 
w. ręku. Czasem z'lmiast l'z'lpki kła- 
(!ziono mu na głowę kulę lub sło- 
nia trąbę, albo wielkie liście. Czę- 
sto zamiast głowy ludzkiey dawano 
mu iastrzębią, a 'd o ręki przytwier.- 
dzaną figurę litery T. 
OSlEJ_, obacz Sylell, 1I1ida.s. 
OSZCZEP, obacz DiallllO, Cl!pido, 
Ctjltl, Adrast, Plu}octet. Achille,r. 
OSSA, ierlna z gór po których Ol- 
brzymi chcieli dobyć nieba. 


...
		

/113_0001.djvu

			.. 


-'log 


. '\, 
OSS,4E1 ,BIJ\IEMBRES, Centaury mu'!- 
szkailtee na górze Ossa. 
OSSlLAGO, obacz Orsipanga. 
OSSIPANGA. bogini przpłozona nad 
, umacnianiem się kości Jzip.Ginuych. 
Onms, lub O/u...., ob. ALoeus. 
OTHEUS, syn Cisseusza, brat He- 
kuhy. 
OTRIADES, to iest syn Otreusza; 
Panteusz. 
OURIOS, lub O-'rlon, imie Gre-: 
ckie Jowisza znaczące Bzq,dz.ac'f. 
OW/'E, OU!:lCZ PIJ! ifL'1n. - . 
OXYLUS, syn M:
rsa. 
Inny tego iiuienia syn Remona , 
rz,,!dził mądrze Elidą. 


P. P. 


P-ł\.CAJ,lES, święta Rzymskie na cześć 
Po/wiu. . 
PACHYTOS, to iest gruby, imie ie- 
rlnego z psow Akteona. 
'. P.\CTOL, rzeka Frygii złotem płj- 
ulica óJ obmycia się w nir
y IvIiJasa. 
Er
		

/114_0001.djvu

			,  


- 110 - 


P 
AN, 1'0dzay 'pieśni na cześć 
Apollina, zwanego przeto Frean. 
Obacz Jo-preall. 
p AEANTIADES, obacz Preantiandes 
p ARON, obacz Peon. 
p ANNA, obacz Astrea, Icarius 
 
Erigone. Uwiel1czona kwiatem i 
. z rogiem obfitości, ob. 'Viek złoty. 
PAGANALlES, święta obchodzone 
.po wsiaeh na cześć bóstw polnych. 
PAGA'JAEA, Alcesta rodem z miasta 
Pagasea w Tessalii. 
p AGAS, miasto w Tessalii, od któ- 
reg\) Apollo zwany był P.lgasreuS, 
ze miał ta m kościół, a J azOll że 
był Tessalczy k. 
PAGRUS, obacz Plwger. 
PAIl}K, obacz Araclzlle. 
P.
L, wbity w ziemi
, obacz Ter- 
11Ul?,. 
PALAESTES, obacz Palesles. 
.PALAMED, syn Naupliusza króla 
Eubei a wnuk Belusa. On' dociekł 
podstępu Ulissesa udającego pomie- 
szanie zmysłów aby nie szedł na 
l'i'oynę Troiańską. Wziąwszy Tele- 
mak
 małego ieszcze", ów czas, po-
		

/115_0001.djvu

			- III - 


łoiył przed żelezcem plugu którym 
arat Ulisses, ale ten natychmiast go 
ztamtąd usnnął. Dla zemszczenia 
się za to pod Troią, zmyśliwszy że 
mp Palame{l ukradł pe,Vną kwotę 
pieniędzy, (którą wprzód do iego 
namiotu podłożył) był przyczyną 
ukamienowania Palameda. On miał 
wymy
lić grę W szachy, tudzież mia- 
1'1 i wagi. 
PALAJllNENOWIE, bóstwa złośliwe 
zawsze ludziom szkodzące, tei sa- 
me co Telc:hib.skie. Jowisz bywał 
zwany Palalllllcyslci, gdy karał. 
p ALATINOWIE, kapłani ]wścioła lVlar- 
sa w Rzymie na górze Pó'1Iatinus. 
PALATINUS, imie Apollina od czci.. 
na górze Palatinus w Rzymie. 
PALATUA, bogini czczona w Rzy- 
mie l1a górze Palatinus, którey ka- 
płan zWIJny był F/amen palatualis. 
p ALATU,
L, tak' zWano ofiarę bogi- 
ni P"latua. 
p ALEJ\lON, bóg morski, syn Atama- , 
sa i Ino, tenze co Melicert. Toż 
imic częste było między Pasterzami. 
PALĘMONlUS, ieden. z Argpnautóvv.
		

/116_0001.djvu

			- 112 - 


PALES, bogini pastwisk, trzód i 
pasterzów. Podług iednyeh była to 
Cyht!le, pOtHug innych Cel'es. 
PALESTES, to iest '!'opaś//lk. Jo- 
wisza tak zwano ze przylH'ał postać 
zapaśniczą do walki z Herkulein, 
który mu llStąpił zwycięztwa pozna
 
Y
szy go. 
PALESTlNES :PAEE. Owilliusz mnie- 
ma że były teŻ same co FUl'ie. 
PALAESTRA, córkill\1erkurego, mia- 
ła wynaleść ćwicz'eniiJ z3pa:4niq;e. 
PocJ}ug innych była córkF,! Herkula, 
, i ustanowiła, ahy kolJiety chcące 
uuiegać się o zw)"eięztwo zilp,1śni-, 
ków, zachow::dy przystoyność płci 
swoif'Y n1łleiną. 
PAUCES , obacz Pa li'l 11 C.r. 
,PALlLlES, święta na cześć hogini 
Palf's. Poświęcano iey ofiary ze 
zLoza i wina. Opęr1zano trzody 
wkoło ołtarza, a p:lsLerze skakali 
pru.z stós slon1)' zilpilloney. 
PĄLlNtTHUS, sternik okrc;tuEneasza. 
Usnąwszy spacJł w morze, wypły- 
111t1 atoli do V\Tłoch, gdzie go mie- 
szkańcy zabiwszy, znowu w morze
		

/117_0001.djvu

			113 - 


i'Zllcili. Powietrze póty hay ich pu- 
stoszyło, póki nie oddali ostatniey. 
lIsJugi zwłokom iego. 
PAL1QUES, lub PaLisques, bliźnię- 
ta z Jowisza i Talii. Muza ta boią,c 
się gniewu J nnony, prosi1-'1 ziemi 
aby iLt pochłonęła. Była wysłucha- 
n
 i wk.rótce urouzib braci Pali- 
sków, tak nazwanych _ ze dwa razy 
się narodzili, raz z matki, drugi raz 
z ziemi, która ich na wierzt:h wy- 
dała. Na tym wieyscu wystą,piły 
dwa iezion. straszne dla krzywoprzy- 
sięzców. 
PALLADES, dziewice poświęcone Jo- 
wiszowi w. Tebach Egipskich, ka- 
płallstwo ich niecne było. ' 
PALLADiUM, posąg Minerwy, któ- 
ry miał SiWI zstąpić z nieba do ko- 
ścioła tcy bogini w Troi. Wyro- 
cznia upewniła, że Troia póty wzi,ę- 
tą nie będzie, póki PalladiuU1 w niey 
zostanie. Pod czas oblęienia przez 
Greków, Ulisse& iDiolllp.11 podkradł- 
szy się pOII ziemią unieśli pos,,!g, a 
Troia wkrótee wzięta l;y13. Podług 
niektórych miał ten wykrauziony
		

/118_0001.djvu

			I 14 :.-.. 


posąg być fałszywy, :umy
lnie tan) 
postawiony. Istotny zaś uwiozłsz.y 
Eneasz do "Yłoch, zostawił poto_ 
umości, która go umieściła w ko_ 
ściele Westy pod strażą Westalek. 
Ateńczykowie mieli także Palladium, 
wszystkie inne fałszywemi być mie- 
niąc. 
PALLANT, król Trezeny. Tezeusz 
:labił go z potomstwem prócz Al'icii 
zony Hippolita, i kray i
go opa- 
Jlował. 
P_-\LLANTIA, obacz Pallalldw. 
p ALLANTIAS, Aurora, córka Pallas a 
Olbrzyma podług niektórych mnie- 
mania. 
, PALLANTWS, imie JOWiSZfI. 
PALLAS, Olbrzym oyciec Aurory. 
Minerwa zabiwszy go, wzieła imie 
Pallady. 
, Inny Pallas był dziadep1 lub pra- 
dziadem Evan(h:a; ten synowi na- 
dał imie dziadowskie. Zginltł ten 
Pallas w potyczce przy boku Enea
 
sza, którego oyciec iego Evancler 
król Włoski był sprzymierzeńcem. 
p ALLENNIS, imie Minerwy. 


, 
i
		

/119_0001.djvu

			- 115 - 


PALLOl\, obacz Bladość. 
PALMA" obacz ZwycitJ,
two. 
P ALMYTES, bóstwo Egipskie. 
, PALKA, o b acz H erlwles, Centaury, 
Achemon, Chiran, Cnota. ' 
PAMBEOTIES, świ
taMinerwy wKo- 
ronei w Beocyi., 
PAMIĘĆ, o bacz Mnemozy lla. 
PAMIĘĆ. STAROŻYTNOŚCI, bóstwo 
szczególniey czczone w Rzymie. 
PAMJ\'IlLA, Egipcyanka karmicielka. 
Osirisa. 
PAMMlLES, bóstWo Egipcyan W ro- 
dzaiu .Priapa. Jest to Osiris, tak 
zwany od mamki sWey Pammi1i. 
PAMMILlES, święta na cześć Osiri- 
saPammiles. Obchodzono ie po żni- 
wach. Słowo Pamy/ia, znaczy lltrzy- 
7/l.ur ięzyk. 
PAMPHAGUS, to iest H'sr.ystko iedzfł- 
'cY', pies Akteona. 
PAMPHlLA, córka Apollina; iey 
przypisuią wynalazek haftowania ie- 
, dwabiem. 
J eden z synów Egiptusa zabitych 
pierwszey nocy po ślubie od żon 
swoich, zwal się także Pamphil.
		

/120_0001.djvu

			- 116 - 


PAN, syn Demogorgona, bóg wiey_ 
ski. Goilił Syrynxę ai do rzeki La- 
don, gdzie ta Nimfa przemieniła się 
w trzcinę, z którey bóg ten zł'obił 
pierwszą piszczałkę. TowarzyszyłBa- 
chowi do Indyi, i sptodził wielu Sa- 
tyrów. Całe dni i nocy grywał w po- 
lach na piszczałce pasąc swe trzody. 
Wyobrażano go z rogami na głowie, 
gwiaz1łami na brzuchu, a resztą cia- ' 
ła koźlą. Wieiu miesza go z Sylwa- 
nem i FaUllem. Słowo pAn znaczy, 
w Greckim wszystko. '.:. 
P ANACEĄ, córka Eskulapa, przełą- 
żona Had leczeniem. 
p ANAGEA, imi e Dianny, znaczące 
Jilssędz£	
			

/121_0001.djvu

			-- 117 - 


, I!lllY Pandar, towarzysz. Eneasza 
poległ od Turnusa. 
PANDAREUSZ, Efezi-anin. lV1iał wła- 
sność nadaną od Dial1ny iedzenia 
niezmiernego Lez szkody zdrowia. 
Był oycem Aedolla. 
PANDEM, to iest. pr}spolita, imie 
Wenery. Zwano tei Palldemes dnie 
ofiar za umarłych. 
PANDlON , syn Erechteusza, król 
Ateński, oyciec Progny i Philome- 
li; których nieszczęścia o śmierć go 
przyprawily. 
_ PANDORA, posąg zrobipny i kocha- 
ny przez Wulkana. Bogowie. skła- 
dali się na iey udoskona1enie. We- 
l1US dała iey piękność, Pallas m/!- 
drość, Merkury wym owę. i t. d. J 0- 
wis z rozgniewany ze Prometeusz u- 
kradł z nieba ogień dla ozywienia 
zrobionego przez siebie czlowieka, 
zesłał Pandorę dla rozsypania z swey 
p:uszki wszelkich nie
z('zęść na zie- 
mię. Prometeusz nie chciał ie(Y o- 
tworzyć, lecz brat iego Epimeteusz 
otworzywszy wypuścił wszystkie klę-
		

/122_0001.djvu

			- lI8 - 


\ 


ski, S;łm8. tylko nadzieia została na 
spodzie. 
Pandora było imie iedney z córek 
Erechteusza. 
- PANDRazA, obacz Ag/au.ra. 
p ANHELLENlUS , imi e Jowisza opie_ 
kuna Grecyi. Były święta na cześć 
iego Panhellenięs. 
. p ANIIELLlN
N, imie Bacha i iego 
kościoła, znaczące oyca piial,ów. . 
PANIONlON, micysce święte na przy- 
lądku Mycale , gdzie się zbierali Joń- 
czycy na ofiary Neptunowi. 
PANlONltrS, to iest wyganiaiq,cr, 
muchy, imie Apollina. . 
PANIQUE, to iest należq,cy do boga 
. Pan, obacz Strach płochy_ 
p ANISQUES, czyli małe Pany, bó- 
 

twa wieyskię, które sobie wyobra- 
zano iak karłów. 
PANOlllPHE, to iest l,ażdo
łośI1Y, 
przyimek Jowisza ie wszędzie czczo- 
ny, wszędzie wydawał wyroki ię- 
aykiem krajowym. 
PANOPE, icdna z NereiJów, czy- 
li bogiń morskich, sławna nieska- 
zon€mi obyczajami, ob. GlauxlIs.
		

/123_0001.djvu

			- lIg 


Z inney Panope, córki Tezeusza 
J-Ierkul splodziwszy córkę, nazwał 
imieniem matki. 
p ANOPES, sławny myśliwiec towa- 
rzysz Acesta. \ 
p ANOPTES" to iest wsz.ystko wiclztl- 
c.y, imie Jowisza. 
PANOTHEA, sławna kapłanka Apol_ 
lina żyiąca za czasów Abasa i Akryzy. 
Jey przypisuią wynalazek wiersza 
bohaterskiego. . 
p ANTHEUSZ, syn OtreuszaTroia- 
nina, oyciec Euphorba. 
PANTHEON, kościoł wszystkich bo- 
gów. Dwa były nayslawnieysze; 
w Rzymie i w Atenach. Zwano też; 
Pantheami_ posągi wyobraiaiące kil- 
ku bóstw znamiona. 
p ANTHERE, to iest clzil,i zwierz Pa- 
na. R
ś byl poświęcony Pan owi i 
BachowI. 
PANTHOIDES, to iest syn Panthollsa, 
Euphorb, obacz Pytagor. 
. p ANTHOUS, obacz Panteusz. 
. p ANTICA, obacz Panda. 
PATOCRATOR, to iest 'f.l'szechmogg- 
ey, przyimek Jowisza.
		

/124_0001.djvu

			-- 120 - 


PAPHOS, miasto wyspy Cyprn, gdzie 
czczona osobliwiey WeuLls zwana 
była Paphia. 
PAPHUS , syn Pygmaliona i 110 S fi- 
_ gu ożywionego który sobie po
h
_ 
bił. Obacz Pygmaliol1. 
PAPPAS, lub PappelIs , to ies:t oy_ 
ciec, imie Jowisza. . 
p AI1.A.LOS , okręt na którym Teze- 
usz po zabiciu Minotaura odprowa- 
dził dQ Aten dziew
:zyny skIJzIJne 
na poilll'cie potworowi. Inni ten 
okręt zwali Tlteoris lub D,'lias. 
PARAl\lON, imie dawane Merkure- 
mu w Lybii i Eli(lzie. 
PARASITES, kaphm,i w Atenach, 
których obowi12zki tez były co. Epu_ 
lpnow w Rzymie. W tym ostatnim 
mieście Parasites znaczyło błaznów 
i kuglarzów. 
PARRASlUS, obacz ParrhasillS. 
. PARCA, obacz Partu/a. 
PAREDR
S, lub Synhodes, bóstwa 
nowe, a Cclczey ludzie miedzy bogi 
przez w
ię('zl1ych ziomków poli,. 
£zeni. \.. 


P AREN-
		

/125_0001.djvu

			l
H --- 


P_-\.!lEN'rAI:I£S. świeta' ialobl1e za 
2; 111 a dych ielllleyze 
fami1ii. 
PArtES, obacz Pales. 
PAnILIES, święta tez co Palilies. 
PARl!;, czyli A,'cxander, śYf.l Pria- 
ma i Heku!>y. Matka iego nim b
z£'- 
lllienna, radziła się wyroczni i ode- 
brała odpowiedź, że dziecię,to bę- 
dzie PI'ZYCZYIH'l upadku swey oyczy- 
zny. Priam dla unikuienia tego l1ie- 
,szczęścia kazał urzędnikowi swemu 
Archelausowi zAbić dziecie. Arche- 
laus lHI proźby Hekub)' zmiękczony, 
, oddał Parisa pasterzom góry Idy, 
a Priamowi innego dziecka pokazał 
zwłoki. Młody ksiąze tmdnił się 
w swym stanie rzeczami prz.ewyższa- 
iącemi iego mniemane urodzenie. 
Jowisz obral go za sędziego miedzy 
Junomr, Palladą i Wenerąo iabłko 
rzucone mied:(:y te boginie na W,e- 
selu Peleusza i Tetyuy od Niezgo- 
dy, 
 napisem: dla l1oypiękniey.sz"y. 
Paris oddał iabłko Wenerze, czym 
sobie ściągnął gniew Junony i Mi- 
nerwy. Zaślubił sobie Nimfę Oeno- 
nę, która mu przepowiedziała przy- 
I
 F
		

/126_0001.djvu

			- 122 - 


szle lego nieszczęśda. Często weho_ 
dząc do miasta na igrzyska, 01TZY_ 
mywał gorę nad Hp.ktorem swym 
bratem, którego nie znał. Ze o 
tym tylko pasterzu wszyscy mówI_ 
li, Priam chciał go widzieć. Wy_ 
pytawszy nieco, nie m ógł wątpić, 
ii był iego synem i uznał go. Po_ 
shiny do Sparty dla domagania si
 
wrocenia Heziony swey ciotki ll_ 
prowadzoney niegdyś przez Tela_ 
mona, podobał się Helenie zonie 
króla Menelausa , i wzaiemnie do 
l1iey się:przywiązawszy , wykradł ią.. 
Grecy połączonemi siłami, uderzy_ 
li na Troię, a po dziesięcioletnim 
oblężeniu, dohywszy, zburzyli. Pa- 
,ris raniony przez Pyrl'Llsa kazał si
 
zanieść na gór
 lda do Oenony, 
]ecz ta pamiętna orl,niesioney, ura- 
zy, nie chciała go leczyć. Książe 
ten gdy umarł, Oenona powiesiła 
się z zalu ie odmówiła mu pomo- 
cy swey umiejętności. 
p ARNASS, góra w Phociozi e po- 
święcona Muzom, obacz Pamas- 
sus. 


.r
		

/127_0001.djvu

			_.--- 1 
5 


P/l.R.NASSlA., imie Temidy od kDścio- 
ła na górze Parnass. 
 , 
PARNASSIDES, tak zwano Muzy: od 
ich mieszkalney góry Pf1l'nasą. ' 
PAIlNASSUS, syn Neptuną i Cleo- 
dory. Mieszlu.1: w okolicy góry Par- 
nassu, i nazwał ią swym imieniem: 
iemu przyznaię, wynalazek wieszcz-' 
biarstwa. 
. I P ARN.ETHlUS, j ruie J O\,\'isza o d gó- 
1'1 w Attyce, gdzie miał posąg mie- 
dziany. 
PARNO PIUS , imie 'to wzięte od sło- 
, wa Gl'eckiego znaczącego gąsiellicf, 
luh SZrJ7'll7LC"t], dawane było Apol- 
linowi, że wygubił te robactwo 'tV 
Attyce. 
PAROS, wyspa na morzu Egeiskim, 
sławna pięk.nemi marmury. Nazwa- 
na tak była podług iednych od Pa":' 
rusa syna Jazonowego , poJług in- 
ny..h P1wrh:Jsiusowego. 
PARKI, ('órki Erehu i Nory. Trz)t 
ich było: CIoto, Lachesis i Atropos. 
One tiągneły przędze dni ludzkich. 
KIoto trzymała k:ldziel, Lachesis o- 
bracała wrzeciono, Atropos ucinała 
1"2
		

/128_0001.djvu

			/ 
12"ł -- . 


nitkę. .Różne prócz tego i:n dawa- 
no imiona i powinności. 
PARI\HASlUS, syn Marsa i Philono_ 
lilii. Karmiony był przez wilczycg 
z bratem swym Lykastem w lesie, 
w którym matka :ich porzuciła za- 
raz po urodzeniu. Toż imie miał 
ApoHo. 
PARRHAS1S , imie Kalisty, od mia- 
sta w Arkadyi, gdzie się urodziła. 
PJ\RTA, obacz Parw/ii. 
PARTHAON, oyciec Oenea, dziad 
Dejaniry. 
PARTHAON1A DOMUS, familia Melea- 
\ 
gra. 
. PARTHENIA , lub Pm;thellOS, to iest. 
Pauna, imie Junony, Minerwy i 
Dianny, tudziei iednego znaku Zo- 
diakowego. 
p ARTHENlUS, rzeka w Paf1agonii, od 
tego że Dianna zwana Parthenos , 
polowała często w lasach przez któ- 
re płynie. Toż imie nosiła góra i e- 
dna w Arkadyi, gdzie dziewczęta ob. 
chodziły święta Wenery. 
PARTHENON',. kościoł W Atenach 
Millc1'lA,'Y.-Part/zcno
. .
		

/129_0001.djvu

			- 125 - 


\ 
P ARTHENOPE, iedna z Syren, któ- 
re rzuciły się w morze z' rozpaczy, 
ze nie mogły .złudzić Ulissesa swo- 
im śpiewaniem. Parthenopa przy- 
płyneła do Włoch, gdzie mieszk,ań- 
cyznal
złszy iey ciało pogrzebli oka- 
zale. Na tym mieyscu zbudowane 
miasto nazwane byłO' Part/zenope , 
dziś Neapol. 
p ARTHENOPEUSZ, syn Meleagra i A- 
talanty ; podług innych Marsa i Me- 
nalippy. Zabity pod Tebami. 
PARTHENOS , obacz Parthenia. 
PARTULA, PARTA, PARKA, boginie 
wzywane od kobiet rodz
('ych. Po- 
dług niektórych hy-ła to Lucyna pod 
temi imionami cZt:ZOl1a. 
PAS, obal'z Cestus, C/audia. 
PASTERZ, obacz A1I7yntns, B,'1ttll,f, 
Endy'mżon, Rgoll, Ell ippe, Cyt/le- 
1"011 , Paris, Adonis. 
PASIPITAE, córka słońca i Persy, a 
żona 1\lJ:inosa. Wenus rozgnif'wana 
na słor1ce, ie oświecił o ipy sr:hatlzkę 
z lVlarsem, natchnela w iego córkę 
N.liłość do byka. Ta kSIężna uro- 
F3
		

/130_0001.djvu

			126 - 


oziła więc Minotr.ara, pół człeka, 
pół byka" obacz Minotaur. 
p ASIPJI,AEIA', Phid,a cqrka Minos.a i 
PasiEai. 
p ASITIIE, czyli Aglaia, iedlla z 
Gracyy. 
p ASITHOE, Nimfa, córka N erensza 
i Doridy. 
PASSALAS, obacz Achemoll. 
PASTOPHOR, tą iest płaszcz 1WJZ'l-" 
ca, imi(' Wenery, którey kapłani 
zwani tcż byli Pastophores. - 
PAsTon, to iest' PastełZ, imie Apol- 
lina, obacz Amphrisa,.' 
PATAIQUES, bogi które Fenicianie 
mieścili na przodzie okrętów_ 
PATALENA , bogini wzywana, gdy 
. zboże wierza'lo się w kłosy. - 
PATAR'EUS, imie Apollina 0d Iw- 
, ścioła w mieście PataL"a, między któ- 
rym i bęllącym w Delos, dzielił po 
. półroczu dawanie wyroczni. 
PATECIQUES, ciz saI
li, co Ptt ta iq u es. 
PATELl,"-, lub PateLlalla, taż co Pa- 
 
tajena. 
PATELLARII DlI, hóstw,a tak zwane; 
że im poświ
cano ofiary na pólmi-
		

/131_0001.djvu

			- 12 7 - 


skach in pateUis, a nie W czarach in 
paterźs iak Larom. 
PATER, to iest oyciec, imie wszy;. 
stkich b
gów, atoli nayszczególniey 
Jowisza l Janusa. 
PATRlUS ) , P 
P ' ) ooacz atrollS. 
ATROA, 
PATROKL, syn Menetiusża iStel1eli, 
ieden z ksiąiąt Greckich Troię oble- 
gaiących. Scisła iego przyiaźń z 
-Achillem sławną była. Pod czas u- 
chro:Qienia się Achilla do namiotow 
po sporze z AgamemllolleID , Patrokl 
wziąwszy zbroię i oręż swego przy- 
iaciela, stanął na czele iego woyska; 
wiele' sprawił klęski miedzy Troia- 
nami, poleg-ł nako nie c od Hektora. 
Achil C}la zemszczenia' się- iego, wy- 

zedł na powrot do boiu. Obacz 
Hektor. 
PATROUS, to iest oyczysty, lub ko.;. 
chaiący oy('zyznę, tak Ateńczycy 
nazywali Jowisza i Apollina, pod 
których opiekę mniemali się być, 
nad wszystkie ludy. Dawano go nie- 
kiedy Bachowi) a Diannie Patrua. 


F4
		

/132_0001.djvu

			- 128 - 


PATlJl,C1US, to iest oUl'ieraiqcy,. imie 
.T aunSI:!, obacz Cltuiu,r. Dawano też 
JUllonie imie Pata/cia. 
PAVENTIA, bogini wzywana, aby 
chroniła dzieci od przelęknienia. 
P.o\VoJ\, obacz Strach. 
P.o\Us[Js, bóg odpoczynku. 
PAW, ohacz AJ'{{/!s, .fUl/O. 
PECUNIA, boginł- pieniędzy. 
PEDAUS, syn Antenora. 
PEDAS, syn fi Llcoliona i Nimfy A- 
bm'barei. Toz iri1ie nosił ieden z 
koni Achilla. 
PFD1LA, tai co Pasitoe, iedna z 
Hyadów. 
PEDOTItOS , to iest dzieci żywiq,ca, 
dawano to imie Dii1nnie. 
PEGAZ, góra i miasto w Tessalii. 
.Toz imie nosił koń skrzydlaty na- 
rO(lZoIlY z krwi Meduzy, gdy Per- .. 
seusz uciill głowIC tey Gorgonie. Ho- 
dZIY się uderzył kopytem w ziemię 
i 11/ity. hrniast wytrysllelo źl'ódlo na- 
zw:me Hippokrene. Pasl się na gó- 
radl' H..lik.HI, Parnas i Pierus, tii- 
dzipi 11'>(1 bn,egami Hipp,)krenu.. 
Caslalii i Pel'mest\u. Pel'seusz go do
		

/133_0001.djvu

			- 1.29 - 


siadł maiąc uclać się do Egiptu na 
uwolnienie Andromedy. Belerofon 
ieźcJził także na nim przeciw po- 
tworowi zwanemu Chimera. 
Inny był koń shzycJhty wywie- 
dzioriy z ziemi przez Neptuna troy- 
zQbem. 
PEGASIDES, imie Muzow. 
PEGEE, obacz Crcnee. 
PELASGOWIE, lud naydawnieyszy 
1'1' Grecyi, nazwany od Pelazga sy- 
na Jowiszowego. CZRsem wszyst- 
kic.h Greków zwano Pelazgarni. 
PELASGIA, imie Junony, od czci 
osobliwey u Pelasgów. 
PELASGIS. imie Cerery od kościo- 
ła iey poświęconego przez -Ę>ellJsga. 
PELASGVS, syn Arkasa , podług in- 
nyr.h JOWIsza ,przyiął uprzeymie Ce- 
rerę, która go za to naurzyła rol- 
nictwa. Jf>mu pl'z)'pisuią wynalazek 
sztuki budownic.ze}-. 
Inn y Pe/f!sgus syn Triopasa ,- sła- 
wny był cZl'ią swoią ku bogom, któ- 
rym budował kościoły, obacz Pe- 
lns{Jias. 


F5
		

/134_0001.djvu

			- 130 - 


PELEUSZ, syn ERka, mf!,z T
,ty(ly, 
oyciec AchiJl
. Był królem Phthio- 
tidy w Tessalii. 
PELlADES, córki Peliasza, obacz 
Pcliasz. 
PELlASZ, syn Neptuna i Tyry. Kar- 
miony od klaczy, był nl1yoluutlliey- 
szy z ludzi. VVydarlszy krf1Y bratu 
Ezonowi, poświęcił Junonie swoią 
macochę, i wygubił ionę i dzieci 
Ezona, prócz Ja:1lona sz('zę
ciel11 0- 
. chronionego. Ten dorosłszy upo- 
minał się swego kraiu u stryia , któ- 
ry nie śmiRł mu iawnie odmówić, 
. . lecz doradził wypl'awę na zdobycie 
runa złotego, W nadziei ze na niey 
zginie. J 3zon wróci} szczęśliwie, a 
Medea któr	
			

/135_0001.djvu

			- 131 - 


go :ż góry Pelion. OwiditlS
 zowie 
okręt Argonautów Pa/jaj' albo,., że' 
był robiony z drzewa z góry Pelion. 
PELIDES , lub Pelejlls heros, Achill 
syn Peleusza. 
PELlON , iedlla z gór Te
salii, po 
którey Olbrzymi chcieli dobywać 
nieba. ' 
PELLENEA, lub Pe.llCllis, Di1uJ.lla 
czczona w Pelenie mieśc'ie Achai. 
PELLONlA, bogini wzywana od Rzy- 
mian o wygnanie nieprzyiacioł. 
- PELOPEA, Ob8CZ EgżJt. 
PELOPF,A V1I\GO, lfigenia prawnuka 
Pelopa. 
PELOPEIES, święta w GI'ecyi na 
cześć Pelopa, bohatera i półboga. 
PELOPIDES, Atreusz i Ties-tes wnu- 
ki Pelopa. 
PELOPO:r>ES, sławna półwyspa skla- 
daiąca czę
ć Grecyi, tak nazwana 
od ,Pelopa, iednego z iey da- 
wnych królów. 
PELOPS, syn Tantala, który przy- 
jąwszy raz b
ów w &wym dom u, 
dał im ieść' członki syna swego Pe- 
lopa. Ceres ni€wymO"\ynie głodna 
, F6
		

/136_0001.djvu

			.. 


- J 32 
 


zładła udko, lecz hąllący W tym to_ 
warzystwie Jowisz, poddał iey nie- 
znacznie podobne z słoniowey ko- 
ści, sam ż:Jś spoiwszy ciało ożywił 
ie. PeIop poi
ł Hippodamią córk
 
Ocnom3usa pokonanego w wyści- 
gu wozowynl przez niego. NilJał 
swe imie Peloponezo
i. Obacz Ar- 
kas, AtrcllSZ, Terellsz. 
PELORIES, święta Tessalskie podo- 
bne wiele do Saturnaliów Hzym- 
skich. I 
PEN, lub Pelll1inllS, bóstwo Gal-' 
łów, podobno toi samd co Jowisz, 
.podług innych Pan. ' 
PE'NATJGER, to iest zabieraiący swo- 
ie bogi domowf', imie Eueasza. 
PENATES, lub Lm 'eS , bogi domo- 
we i właściwe każdey f::Jmilii. Po- _ 
spoJicie ich posęgi stawiano przy 
ogniska(:h i uczono osoLliwiey
 O- 
bacz La/a, Lm'cs, Lanl1lda. 
PENE, rZt,ka w Tessalii, przy iey 
brzegach Dafne została w Laur prze- 
lIlieniona. 
PENEIA, lub Peneis , Dafne córk.a 
, "zeki Pene. /
		

/137_0001.djvu

			- 133 __o 


PENEL
USZ, ieden z pięciu wóuzo"W 
Bporkit'h pod ,Troią. 
PENELOPE, córka Ie.ariusa i Peryby 
zona Ulissesa. Dla uwolnienia sil2 
od natrę(.twa ziłlotników pod nie by- 
tno
ć męza, obowiązała się temu 
(lać rękę, kto nagnie łuk Ulissesa'. 
Zaden nie mógł tego dok;JZać. A ie 
ią mimo to przynaglali. przyrzekła 
uyzynić wybór, gJy skOlIC"zy tkać 
sztukę płótna w ten ł'Z:1S rolJioną. 
Ale psuła: w nocy co w dzieÓ roLiła, 
i tym sposobem przpwlek.ła (ZIJS "Ż 
do powrotu męiił, który wszystki:'h 
pohił. MilJna iest Z<1 DlJywierlliey- 
szą z żon baiel'zney st.nozytności. 
PENETRALES Dll, bogowie domowi I 
oba('z Pt.:llar. s. 
PENJA, bogini ubostwa. 
PENINUS. obacz P"lI. 
PENTAPYLON, to iest pięć d,'Zwi 1n([- 
iqcy, tak się zwał k.ościoł Jow/sz,a 
ALbitrato!" w Rzymie. 
PKNTlmusz, król Tebów, syn Edli- 
QnlJ i Agawy
 Tak poglJr.:zi'łł bo- 
gami, ie zlJmiast wyiść przeł:iw B'I- 
chusowi przybywającemu do ieG- 
F7
		

/138_0001.djvu

			134 


kraiu, kazał go związanego do sie_ 
bie przyprowadzić. Bachus wyszedł. 
z więzienia 'I" którym go zamknio_ 
no, a w familią królewską takę 11:1- 
tchllF!ł wściekłosć, ie w sztuki kró- 
la rozszarpała. 
PENTEA, córka Kadmusa i Herrnio- 
dY, 
PENTESILEA, królowa AnH1zonf'k, 
córka Marsa. Po wielu dowodach 
męztwa zabita została pOll Troią. 
PEI':us, tak zwano w ł\.zymie tay- 
na światnicę Westy. 
'
P'ĘÓN
 lekarz, który zgoił ranę za- 
daną Plutonowi od HprkulesiJ. Po- 
(lIug niektórych było to imie Apol- · 
lina. 
PEPLON, tak zwano długą suknią ,. 
któr'1 posągi niektórych bogow o- 
krywano. 
PERANNA, tai co Anna-Perenna. 
PER DIX, obacz Aklll. 
PER EPHATIES, obal z P.enphate. 
PERF1CA, bogini niecna, znana W 
Rzymie. 
PERGAlVI, tak żwano Troię od wie- 
iy iedney nazwaneJ w niey tym
		

/139_0001.djvu

			- r35 - 


imieniem. VV innym mieśeie tego 
imienia VI' Myzyi cż('zono Eskulapa, 
który tam uzdrawiał. 
PERGASIA lub Perge, imie Dianny 
czrzoney w Perge mieście Pamfilii. 
PER('VS, iezioro w Syeylii, przy 
którym Pluton porwaŁ Prozerpinę. 
PERIBE.4.. ZOIla 'relamona. Aka- 
tous oyciec iey postrzpglszy. ie ob- 
cowllła z Telamonem przed ślubem, 
kazał ia rzucić w moru', a 'Tel>'tl1Jon 
się sch
onił. T
n któn
Jllu zlecono 
utopić Peribeę, przed;)ł ię. UJała 
się z swym nahywcą do Sabminy, 
gdzie znalazła Telamona i porodzi- 
ła Ajaxa. Potlług niek.tórydl Te- 
zeusz ią kupił. a tknięty ipy łzami 
wrócił Telamonowi. 
Z inney Perybei córki Olbrzyma 
Eurymedona Neptun splodził N<,u- 
sithousa oyr.a .Alcinousa. Pel'ybea 
hyło imie Penolopy i iey IlHJtki. 
PERIClONlUS', imie BMha zlożone 
ze słów Greckich zn	
			

/140_0001.djvu

			-. 


-- 136 - 


przernipniania się' we 'wszystkie po- 
st
cie. Herk.ul z
bił go gdy przybrał 
kształt adn, podług inny,'h muchy. 
obacz Aclteloł-is, {)rinisa i /7ertll11J-, 
n uu. 
PERlERES, syn Eola, panował W 
M"ssf'uii. ' 
PERLGONE, córka Synnisa, z któ- 
l'eyTezeusz zabiwszy iey męz<1 zbóy- 
cę słin
'nego, spłodził Mennlippa. 
PERlLL, sławny rzemieślnik ktrSry 
pochlebiając dzikości tyr
n
 Ph:,la- 
risil, zrobił wolu rniedziilnego, tpn 
gdy weń wło:l,ono czlowieka i zapa- 
lono pod spodem ogień, wydawał 
ryk podobny wołowenIU. PeriJl był 
pif'rwszy na którym doświadczono 
prawdy. . 
PERl.I\IEDA, sł
wna cZl1rownica. 
PERIMELA, córka' Hippodamasa. 
Za oJpowiadanie miłości Arl.hf'lou-. 
sa" wrzucona w morze przemieniła 
się w wyspę. 
PEP"INA, Egipcyanka, pierwsza w 
swym 11i'lfcie n
dała Minerwie po- 
stać siedząc/!, co potem zostlJło po- 
wszeclmc; a bogini nazwana Eel'żi/ll.
 


,-
		

/141_0001.djvu

			, 


137 
 


PF.Jl.IPHALLlES, święta na cześć Pria- 
pa. 
PElUPHAS, król Ateński, przez mi- 
łość ludu za boga czczo'ny, co tak 
Obl'Jżiło Jowisza , iż chciał go pio- 
l'Ullelll ubić, le
z za wstawieniem się 
Apollina przemienił go woda i pta- 
. ka swego przyuocznpgo. 
Toż irnie nosili ieden z towarzy- 
szów Pyrl'Usa pod Troią, i ieden z 
synów Egyptusa. 
PEiUl'HET, Olbrzym zabiiaiącyprze- 
chodniow zabity od Tezeusza. 
PERlSTEI1.A, Raz kupido załozył 
się z VV en erą , kto więcpy nazbiera, 
kwiatów w god2.inie. Nimfa Peri- 
stera po mogla \'V fmerze, za co syn 
przerninił ią w gołębicę. 
PERi\'lESS, rzeka wypływaiąca z pod 
góryHdikon, byla Apollinowi i Mu- 
zom poświęcona. 
PEiW, córka N ereusza i Cloridy. 
Bias syn Anfiona zaślubił ią, wy- 
kradlszy woly Herkula i dawszy ie 
'Tp,3f'iowi na iego ż
d;mie. 
PEUPERENE, miasteczko Frygii, W 
którym Paris sądz.il boginie.
		

/142_0001.djvu

			" 


.....- 138 


PEltF.EHlWU5, to iest Tessalczyk C
. 
neus rodem z tey okolicy. , 
. PERSA, PEr.SEA-, corka Ooeana i 
,Tetydy. Słoi1Ce spłodziło z niey 
Perses<ł, Eet"esa, Cirre i Phasyphae..' 
l'EHSEUSl", syn Jowisza i Danai 7 ' 
ebacz .Dal/ae. Perseusz doroslszy 
otrzymał puklerz Minerwy, za któ_ 
rym wiele dokazywał. Uciął głow
 
J.'leduzie, a wsiadłszy na Pegaza lw- 
nia z iey krwi narodzonego, uwol- 
nił Andromedę. Za powrotem Akris, 
chciał mu wzbronić ..przez kray prze... 
iazdu, ale był od niego zal>ity: Per- 
seusz 'dowiedziawszy się ze to był 
dziad iego, w taki wpadł smutelt, 
2ie .J owisz przemienił go w gwiazdę. 
PEI\SEIS, lub Pel:l'ea, Hekate cór- 
ka P-ersesa synfi słońca, obacz He- 
kate, Persa. 
, PERSEP
ONE, taż co Prozerpina. 
PERSE.S, syn slońca, brat Eetesa , 
którego zrzucił z tronu, zabity po- 
tem od :Medusa, obacz M..dl'll. 
Inny Perses syn Perseu
a i An- 
I dromedy, nadał swe imie Persyi,
		

/143_0001.djvu

			139 


podług Herodota, i strzały wyna- 
lazł'. 
PERSEUS, ieden z Tytanow. 
PEItTUNDA ,. bogini roskoszy. 
PESEl\IONTIA, taż co Pessilllllltia. 
PESSINONT, miasto Frygii sławne 
£robem Atysa i czczią Cybel
 zwa- 
)ley PeSSifl.lllltica, przeprowatIzoney 
00 Rzymu z wielką okazałością. O- 
bacz C/audio. 
, PESSINUNTIA, obacz PeSsżnollte. 
PETA, bogini wzywana o skute- 
czność proźb i. żądań. , 
PETALUS, ieden z tych co na dwo- 
rze C e f-:ms za nastawali na życie Per- 
lieusza. 
PHACATIS lub Phaciti.r., bóstwo Sy- 
ryjskie, toż co Aplwcatis. 
PHAECASION, bóstwa tak nazwane 
ód tego, że ie wyobrażano w trze- 
wikach, cZC:ł;one. w Atenach. 
PHAEACES, obacz Plueaqlles: 
PHAENNA i CLETA, imie Gl'acyi tt 
Lacedemonow dwie czezF.!<'ych tylko. 
. PHAETON, syn sloń(:a i Klimęny. I 
Chcąc przpkol1ać Epaphusa z któ- 
rym się pokłócił, że Apollo był ie- 
\
		

/144_0001.djvu

			- 140 -: 


go oycem, uprosił u tego boga o 
WO(jzt\'l;o jednodniowe woza' slone_ 
cznego.. Ale nieumieiętny z<1palił 
. ziemię, za co Jowisza piorunem strą- 
cony w EriJan, dziś Po, rzpkę we 
Włoszech. Siostry iego z żaiu zo- 
stały przemienione w topole, a kre- 
wny Cyc;;xllls w łabędzia. . 
- Inny phaeton był synem Tytoni! i 
Aurory. 
. PHAETONTlADES, siostry Phaetona, 
obacz l/eTiad)', PhaClOll. , 
PHAETONTlS VOLUCRlS, Cycnus prze- 
mieniony w łabędzia. 
. . PHAETUSA, OUf1CZ Fleliaif.r.' 
PHAGEi\ , 'ryba czczona w Egipcie. 
PHAGESlES, święta Bachusa, tak 
, I 
zwane oJ zbytkow stolowych. 
J
HACRUS, obacz .Phq{!'cr. 
-. PHALAN
, brat AraclulY, Minerwa 
przemieniła oboie 1'1' wItże. . 
PHALARlS, tYrJn srogi w Agryge- 
nip. Obaez P,-rit. 
PHALER, syn Alkona, przyiaciel Ja. 
Itona', czcouy w Atenach. ' 
PłB.LLlCAES, lub Pallngogit-s, obacz 
PeripIm Ilic.s.
		

/145_0001.djvu

			J4,I - 


PHALOPPHOHES, tak zwano udaią- 
cych ł...ezecną osobę Phallusa pod 
czas świąt Priapa i Osirisa. ' 
PHA:LLUS, . ieden z C'l!;terech bóstw 
wszetecznych. Trzey inni Lyli Pry- 
ap, Bachus i Merkury. Boginie te- 
go rodzaiu były licznieysze; Venus, 
Cotyto, Perfica , Prell13 i Pertunda
 
PHALOE, Nimfa, córka rzeki Ly- 
rys. Młodzieniec Elathee uwolnił 
ią od potworu skrzydlatego, ale u- 
marł przed ślubem. Bogowie czu- 
li na iey rozpacz, przemienili ią w 
gorzki
 źródło. 
PHAJ\lILLlES, tei co Pmnmillies. 
PHAKETA, bóstwo Greckie; podług 
niektórych słońce. . 
PHANTAS, ietlen z synow snu. 
_ PHA.ON, Lesbiiczyk, za pomocą wo- 
ni daney sollie od \V enery, upię- 
]miol1Y uadzwyczaynie, kochany był 
od S"pho. 
PnARETPd,TA DEA, bogini z Sahay- 
dakiem, Dianna. 
PHARIA JUVENCA, to iest ialowica z 
Pharos, lsis, czczona osoLliwiey na ' 
małey wyspie Pharos' przy Egipcie.
		

/146_0001.djvu

			- 14 2 - 
PH.\RIS, syn Merkurego i ieih1ey 
zDanaidów. Zalozonemu w Lako_ 
nii miastu swoie nadał imie. . 
PHARNACE, imie zony ApoIlina, 
z ktorym wydała Cynisa. 
PHAS , książe Colchidy, zamienio_ 
l.y W rzekę od Tetydy że iey nie 
był wzaiemny, 'wpada ta rzeka W 
nlorze CZClrne. 
PHASIAI,A, bogini czczona W Pon- 
de, taz {:o Cy"ele. ' , 
PHASU.S, luLPhasillCct coujux, Me- 
dea l'odein z Kolchidy, obacz Pll as.. 
PHEACES, Feakowie, mieszkańcy 
wyspy Koreyry, sławney ogrodam
 
Alcynousa i poLytem tam Ulissesa. , 
Tak łatwo wierzyli opowiad11Iliu zar- 
tobliwemu Ulissesa mieszkal1cy ta- 
meczni, że poszli w pr.zyslowie dla 
oznaczenia łatwowiernych. . 
PHEDlME, iedna z córek 'Nio-J1'. 
PHEDi\A, córka Minosa i Pasyphai. 
Tezeusz if! wykradłszy poślubił. Ko- \ 
chała bez wzaiemności Hipolita swe- 
go pasierba, a zrządziwszy icgo zgu- 
bę,sama się zabiła. Obacz Hlppofit, 
Bdlcl ojon, Plteni;.r:, Phrixll f, Telles.
		

/147_0001.djvu

			- 143 - 


PHEGEUSZ! król Arkadyi, przyiął 
,Alkmeona an
czonego od Furyi za 
'zabicie swey matk.i Erifili. Phe- 
geusz wydał zań córkę Alphesibę. 
Alkmeon darował iey m:szyinik,któ- 
1'Y stał się równie okropnym dla do- 
mu Phegeusza, iak był dla familii 
Amphiarausa. Obacz Alkmcon. 
PHEGIS, Alfezybe córka Pegeusza. 
PHEGOR, tenie co Baal-Peor. 
PHEJlWNOE, iedna z Sybil. Miała 
pierwsza wydawać wyrocznie w Del- 
fach i wynaleść wiersz bohaterski. 
Obacz Pallotltea. 
, PHENIX, syn Amyntora, oskarżo... 
ny przez nałożnicę oycowską iey u- 
łudzeniem, skazany został na wy- 
łupanie oczów: ale Chiran Centaur 
wyleczywszy go. polecił mu Achil- 
la na wyprawę TroiaÓską idącego. 
On miał lvynaleść Greckie litery. 
Inny Fenix, syn Agenora, nie- 
znalazłszy siostry swey Europy, llie- 
śmieiąc bez niey wracać do oyca., 
osiadł na wschodnim brzegu morza 
środziemuego. i nazwl;1ł kray ten 
od swego imienia Fenicyą. 


-"."
		

/148_0001.djvu

			- 1.'14 - 


Toż imie . n osi! ptaJ(. baieczllY. 
czczony za bostwo uEgIPcyan. Miał 
hyć niezrównaney w całym pl'zyro_ 
dzentn piękności. 
PHERES, oyciec Admeta , nadał 
swe imie miastu w Tessalii. 
, PHERECLUS, syn Harmonida. Zbu_ 
dował okręty na których Paris pły_ 
nął do Sparty, zkąd wyki'3tH Hele- 
nę. Dla tego Owidiusz nazywa P/ue- 
reda fi"eta morze Egeiskie przeby- 
łe ot1' Parisa. 
PHEIIEPHATT£, imie Prozerpiny, na 
którey cz
ść byJy święta zwane P/ze. 
rrpltattż<'s. 
PHł:RETlADES, Admet syn Pl}.eresa. 
PHERUSA, NiUlfa, córka N ereusza 
D Ol'idy. 
PHlDIPP, wnuk Herkulesa, ieden" 
z wodzow Greckich IJod Troią. ' 
PHlLA('EiA, iona Protasilasa' pierw- 
szego z książąt Greckich, który wy- 
lądował pod Troią. Tak się zwała 
od Philacc miasta Tlwssalii. 
. PHlLAi\'lJ\'lON, syn Apollina i Cbiony. 
PHlLARK, bohater Grecki czczony' 
za bóstwo. 


PHI-
		

/149_0001.djvu

			145.- 


PHlLEUSZ, syn Augiasza-,' wygna.. 
ny od oyca za zganienie iego nie- 
słownoŚCI z Herkulem. Ten pomści.. 
wszy się na, Augiaszu, oddał tron 
iego Phileuszowi. 
PHILEMON, obacz Bali cis. 
PHl
ESLUS , to ,iest godny kocha.. 
TJia, imie Apollina. 
PHlLE'l'O, obacz Hyady. 
PHlLU, iedno z bóstw Greckich.; 
była to Przyjaźń. 
. PHILlS'J obacz PIzylis. 
PHlLLONE, iedna z zon Herkulesa, 
obacz Ecll1nagoras. 
. PHlLLYRLDES, Chi ran syn Phily
y. 
PHlLOCTET, syn Pooana, towarzysz 
Herkulesa:. Ten urrtierail!c wymógł 
na Filoktecie przysi
gę, że strzał ie- 
go zakopanych nie odkryie ąikomu. 
I Grecy dowiedziawszy się z wyroczni,. 
, że nie wezlDf! Troi bez strzał Her-, 
kulesa, prosili o nie Philokteta. Ten 
unikaiąc nieiako krzywoprzysięstwa, 
tupnął nogą w mieyscu gdzie były. 
Lecz ukarany był, bo skoro wsiadł 
na okręt Ulissesa, który po niego 
umyślnię przybył, upuścił iedn
 
II. 'Q
		

/150_0001.djvu

			- !Li 6 - 
Z strzał na qogę którą tupnął, i za. 
dał sobie ranę, którey zepsucie tak 
się stało Grekom z nim płynącym. 
nieznośne, ze go zostawili na wy_ 
spie Lemnos, gdzie po śmierci Achil. 
la znowu przybyli po niego, bo był 
. z tych liczby, bez których Troia 
wzięta być nie mógła. 
PHlLODAMEA, córka Danau.sa, mia- 
ła z Merkurem syna Pharisa. 
PHlLODICE, córka Inacha, matka 
Phreby i Ilairy. _ 
. PHlLOLAUS, to iest ludolubllY; pod 
tym imieniem czczono Eskulap'!, 
nosił ie takze iedeI;l. z synow Mi- 
nosa
 
PHlLOIl'lELA, CÓr!Gł Pandiona króla 
Ateńskiego. Tereusz mąi iey sio_ 
stry Progne, dogadzaiąc proźoom 
żony, poieduił po nią do oyca, ale 
w drodze ią zbańbiwszy, ięzyk u- ' 
rznął. Philoruela wymalowawszy swą 
nieszczęsną przygaJ ę, posłała sio. 
strze. Progne w dzień świąt Ba- 
chusa, na czele Bachantek uwolni- 
wszy' Philomelę, mężowi dała ucztę 
z ciała syna iegQ Irysa. Gdy iuj1.
		

/151_0001.djvu

			- 147 
 


naiadł się mocno, przyniosła mu 
głowę. Tereusz chcąc ią gonić zo- 
stał przemieniony yv krogulca, Pro- 
gne w iaskułkę, Philomela w słowi- 
l{.a, a Itys w bażanta. ,Obacz Atrc- 
usz, Pelops, 4rkas. 
PHILOMIRAX, to iest lubiąca dzie- 
ci, Di.mna. 
PHILONOME, powtórna żon
 Cycnu- 
sa, powzi,!wszy n:l miętność ku Te- 
nesowi p:'sier:JOwi swemu, mszczą.c 
się za niewzaiemność iego, oskarzy- 
la o gw,dt przed mężem. Zbyt ła- 
twowierny oyciec kazał go wl'zucić 
w l1lorzp. za mknionego w skrzyni; 
ale dziad iego Nept!ln przypędził go 
rlo wyspy, na którey potym panu- 
iąc nHzwał ią Teneoos. ' 
PJULONOMIA, Nimfa Dianny, mia- 
ła z taielllnego szh.).hu z, Merkurynł 
	
			

/152_0001.djvu

			-. 148 - 


,wszy się w góry wydała tam Chiro_ 
na Centaura. Ze wstydu źe taki po- 
twor ul'odziła, przemieniła się w Li- 
pę p , CI . Pl . 
HILIREIUS HEROS, uron syn 11- 
lyry. , \ . 
, PHlNEUSZ, kroI TracJI, syn Age- 
nora, mąż Kleopatry córki Borellsa, 
. z"którey spłodził dwóch synów. Roz- 
:wiodłszy się z tą żoną poiął inną, 
ale i tę zgładził z porozumienia, że 
kochała iego synów, którym kazał 
oczy wyłupić; ale dziad ich Bore- 
as o
Iepił nawzaiem Phineusza, za 
iedyną pociech
 nadaiąc mu znaio- 
:mość przyszłości. Juno też i Ne- 
ptun nasłali nań Harpie, które o- 
szpecały mu wszystkie potrawy na 
stole, póki Zetes i Kalais ich nie 
odegnali. 
Innego Phineusza Perseusz zamie-_ 
nił w kamień pokazaniem głowy Me- 
(.luzy, za to że ubiegał się z nim o 
l'ęk
 Andromedy. 'Owidiusz mówi 
o innym Phin(ius
u zamienionym 
W ptaka.
		

/153_0001.djvu

			..... 149 ..; 


PHLMETOJ'./', iedna z rzek piekiel- 
J1y('h. ł' 
PHLEGON, to iest palq.cy. imie ie- 
dnego z czterech koni słońca. 
PHLEGRA, miasto w :Macedonii , 
gdzie Olbrzy
i walczyli przeciw bo- 
gom. 
, PHLEGIAS, syn Marsa, król Lapi- 
thow, a oycieG lxiona. Dowiedzia- 
wszy się że córka iego Coronis zhań.. 
bioną została przez Apollina, pod- 
palić chciał iego kościół, ale strą- 
cony do piekłów , umieszczony zo- 
stał pod skałą grożącą mu ustawnie 
upadkiem. ' 
PHLEGEIcZYCY, potomkowie Phle- 
giasa, za bezbożność swoią wszyscy, 
ukarani potopem przez Neptuna. J 
PHLIAS, syn Bachusa, ieden z Ar- 
gonautów. 
PHOBETOR, bóg snow straszliwych. 
PHOBOS, to iest 'Strach, ob. Strach. 
PHOCABUS, PYLAL, syn Strophiusa 
króla Phocidy. Toż imie nosił ie- 
d.en z wodzow woysk Cyzyckich za.. 
bit)'" przez Telamona. 
p
		

/154_0001.djvu

			" 
- 


J5Q ...;.:.. 


P1łocmA., kraina Grecyi miedzy 
:Attyką i Beocyą, gdzi
 iest góra -, 
Paru roSS. 
PHOCUS, syn Eaka. 
FHOCOJ\, tenże cO naal-Peor. 
PHOEBAS, to iest natcll11i!!f;r przez 
1l'eba, dawano to imie kapłankom 
,Apollina. 
PHOEBE, luh Dianna, ob. Diamza. 
Siostra Ilairy zwała się takżeFebe. 
PHOEBEIS ALES, to iest pta/( Feba, 
J\:ruk. 
PHOEBEIS, j llvenis, tenże co Ph
,. 
'bigena. ' 
PHOEBIGENA, to iest zrodzony z Fe- 
ba: Wirgiliusz nazywa tak Eskulapa. . 
PHOEBUS, lub Apollo. 
PHOEMONOE, obarz PluJ1lzonoe. 
PHOENISSA ,Didb rodem z Fenicyi. . 
PHOLOE, góra w Tessalii, miesz-: 
kanie zwyczayne Centaurów. Tak 
:się zwała haf tarka darowana Serge- 
tcie przez Eneasza; tudzież klacz ie
 
dna Admeta. . 
PHOLUS, ieden z Centaurow kłó- 
cący się z Lapithami na weselu Hip- 
podamiV Herkules mu przebaczył
		

/155_0001.djvu

			....... 151 -- 


pamiętny na odebr
J:lą gościnność: 
podlug Virgiliusza, i iego z:,bił. 
PHOREAS, sławny złoezyÓca, ubity 
od Apol1fna kułakami. Naystrtrszy 
syn Priama zab
1:Jr przez Menelasa 
tai imie nosił. 
VVielu było pasterzów tego imie- 
nia. 
PHORcus,synNeptua iNimfy Too- 
zy, oyciec Gorgonów i Greow. Był 
królem wysp Sardynii i Korsyki. 
Zrzucony z tronu przez Atlasa, zo- 
stał zamieniony W uaystarszego Tri- 
tona. 
PHORCYADES, talC-zwano Gorgony 
córki Phorl
usa. 
PHORCYDES SOROI'.ES, siostry, a cQI"- 
Id P/zorcllsa: obacz Gree. 
Pł\ORCYNIS, Meduza córka Phor.. 
cusa. 
PHORCYS, iedno co PhOl'CllS.. 
PHORONEUSZ , sYft Inacha, król Ar- 
gos. Obrrmy był s-ędzią w sporze 
Junony z Neptunem. On pieFwszy 
tttowarzyszyć mi'!ł ludzi. . 
PHOł\ONLDES, rzeka Inachu-s. 


,G4
		

/156_0001.djvu

			- 152...- 


, PHOEJl.ONJS, Jo, siostra PhorOlileu- 
Sza. 
PHOSPHOJ>t, im
e hogirii Ate. Da- 
wano ie nil'!kiedy Luciferowi, gwia- 
EJ:lie VeI1us, i Diannie. . 
PHRIGlA, córka Cekropa , nadała 
swe imie okolicy iedney W Azyi, 
sławney czcią Cybeli, zvy-aney nie- 
.kiedy Mate,. Piu igia. Zwano tak- 
że Phrigia, tę część góry O ety, na 
którey spalił się Herkules. 
PHRYGIES, święta na cześć Cybeli. 
PHRYXUS, syn Atam&&&, brat Hel. 
li. Gdy .był z siostrą u stryia kró- 
la Jolcos ,Demodice żona iego przy- 
krzyła mu się swą miłością, a od_o 
bieraiąc niewzaiemność, oskariyła. 

o o napaść. Właśnie w ten czas 
powietrze zaczęło panować, mądra 
więc wyrocznia ogłosiła ze naleza- 
ło uczynić ofiarę z ostatnich potom- 
ków rodu królewskiego, cO oczy- 
wiście ściągało się do Phyxa i Helli. 
, Lecz w chwili ofiary baran zstąpi- 
wszy z obłoków uniosł oboie do 
Kolehidy. W przelocie przez morze 
iQelIe wpadła w.
ń ze strachu, a od-
		

/157_0001.djvu

			153 
, 


ląd nazwano ie Helespontem. Phry- 
xus przybywszy do Colchidy, spra- 
wił Jowiszowi ofia
ę z barana, 'a ru- 
no iego', które było zJote, zawiesi
 
Da 'drzewie, i postąwił ,11a straży. 
przy -nim sł;noka. J o
isz tak poda",: 
Lat sobie w tey ofiarze, iż ogłosił, 
zę 
toby posiadał to runo, miął do- 
:lnawać, wS,zelkich p9myślności; i że 
'wszystkifII: woln
 było k:qsić się o 
iego zdobycie: Otoż to 'owe sJawnę 
runo złote, zabrane prz.,z Ja,zona i 
Argonautów, obacz, Jazon,. .Bar.an 
został umieszczony na Zodiaku. ;' 
, PHTAS, lub Ap/ttas, lmie dawan{;} 
W ulkanowi od Egipcyan. . 
_ P1łTHlOTIDA, kraina W Tessalii, 
gdzie królował Peleusz oyciec A- 
chilla. , 
PHTlUS, syn Achamsza , oyciec Hel,,: 
lena, dat nazw.isko okolicy w Tes- 
:laW, która była oyczyzną Achilla. , 
PHTonos, to iest Zazdrość, bó- 
oStwo w s
arożyJ:ności. 
PIULACElA CONJUX, ob. Phylacydes. 
PHYLACIS) córka Apollina, siostra 
Ph,ilal1dl'a
 


G5
		

/158_0001.djvu

			'- 154- 
PHYLANt>ER, mąż Acatisy córki Mi. 
nosa, a matki Oaxusa z Apollina; 
był synem Apollina i Nimf}" -Acaca. 
]is, mieszaney często zAcalis., . 
PHYLEUS, syn Jowisza, oyciec Me- 
gesa, ieden z wodzow Greckich pod 
Troią. ' 
PnYLUClDES, ProtesiJas, rodem z 
Fhyllace miasta w. Tessalii. Laome- 
dia żona iego zwa
a' bywa Conjullx 
Pltylaceia. 
PHYLUS , córka Likurga króla Tra- 
c;yi. :'Była powolną Demophoono- 
wi "ynowi Tezeusza, a gdy ten nie 
""racał na czas pbiecl1ny, . powiesiła 
się, i przemieniona została W drze- 
wo migdałowe. Demophoon wró.. 
dwszy oblew"ł drzewo to łzami, 
tó- 
re pnścił o liście iakby czuiąc żal 
:feto. ' 
PHYI.ODOCE, Nimfa, towarzyszka 
Cyreny. 
.' PHYLLOS, miasto w TessaJii gdzie 
Apollo. czczony, "zwany był Phy
 
ltCllS. 
. PnYSCOA, iedna z zon B-achusa, 
czczona W, 
łidjljie,
		

/159_0001.djvu

			i:55 - 


to 


PHITA.LMIUS, to iest płJdZfrywszy
 
- stka, imie Jowisza, nIekiedy i Ne., 
ptuna. 
PHYTAJ,US, Grek, który :ł;a danie 
gościnności Cererze, odebrał figę, 
drzewo dotąd niezn
ne na ziemi. 
PHYXlUS, to iest zbiegły, pod tym 
imieniem wzywali Jowisza przymu- 
szeni taić się. Nosił to imie Apollo. 
PJCUMNUS, brat Pihimnusa, oby- 
dwa wzywani iak bóstwa ślnbów. 
PJCus , syn Saturna i następca 'we. 
'VVłoszech. Cyrce przemieniła go 
w srokę, za przeniesienie nad ni
 
Nimfy Canente. 
I.)JERlDES, córki Pierusa. Za wy- 
zwanie Muz do śpiewania o lepszą, _ 
przemienione w sroki. Toż imie 
dawano Muzom. Obacz Mnemozyna. 
PJERlUS, góra W Tessalii Muzom 
:poświęcona. 
PJEJl.US, obacz Pierides. 
. PJEKł.A, mieysce gdzie dusze st_ 
wały przed sądem Minosa, Eaka i 
Radamanta, potym odsyłane do Tar- 
taru, czyli mieysca urd
('zenia., albo 
G9 '
		

/160_0001.djvu

			\ 


- 156 - 


na poła Elizeyskie, na pobyt l?ło- 

osławionych. 
PIES, ob. Dialllla, Akteoll"Cifal. 
Adonis, H.ri.gollc,' JeJ'ie1't, U/żsseJ'. 
:tal'('s O kilku głowacb, obacz Cerber, 

złowiek/z psią głową, obacz Tellt
- 
tes. Anlib,s. 
PIGEA, iedna z Nimf nazwanych 
Jonides od oyca. 
PIGlVIALWN, syn Belusa króla Tyru. . 
K
zał zabić Si('heusza męża siostry 
1i y Didony, która :zabrawszy bo- 
. ctwa uszła do Afryki, (tam zbu- . 
owaJa Kartaginę. Astarbe iego żo- 

a otruła go, a widząc że nie dość 
prędko umiera u,.lusił:a., Po tern 

hciała utopić syna Balc3.zara, ale 
uszedlszy szczęśliwie do Syryi, pasł 
trzoJy. Narbal przyiaciel iego, co go 
był przestrzegł o zamiarach matki, 
zwrócił 00 kraiu posyłflięc mu po- 
(!ług umowy pierściell. Książe ten 
wst
pił na tron po śmierci Astarby. 
Inny Pygmałion snycerz sławny, 
..zakochawszy się w posągu Wenery 
przez siebie zrobionym, prosił tey
		

/161_0001.djvu

			J.57- 
bogini aby go' oiywiła; co gdy n
 
.stfłpiło, poślubił itipłodził Paphusa. 
PILLEATJ. FRATRES, to iest bracia 
w czaplwch; Castor i Pollux. 
PILUl\1l'IUS,- syn Jowisza, któl tey 
części Apu
ii, która późniey Dau
ią, 
nazwana była. On miał poślubić. 
D,maę przyiętfł przez Polydekta, na 
którego kraiu brzegi była ,przypę- 
dzona. 
PIl\1PLENNES, Muzy tak zwano od 
źródła Pimpla, wytryskaiącego z pod 
góry Pimplreus bliskiey Olimpu.' 
PlNAl\1LUS i POTITIUS, dway starcy, 
którym. Herkules obiawił iak chciał 
aby mu ofiary czyniono. 
PlNnus, góra w Tessalii blisko E- 

ru. I' 
PION, syn Herkulesa, zbudował 
w Myzii miasto nazwane' Pionia ,i 
gdzie był czczony iak bóstwo. . 
PmENE, obacz Cellchrias. 
PlRENEUM, obacz Prrelleu1n. 
PIRITOUS, syn lxiona. Słysząc O 
walecznych dzieła dl Tezeusz:!, u- 
kradł mu trzodę, ahy miał, sposo- 
hność mierzyć się z nim. V\T po- 
P? _
		

/162_0001.djvu

			---158' -.' 


tyczce tyle powzięli ku sobie sza.. 
cunku, że przysięgli nie opuścić się 
nigdy. Pll'itous wspierał Tezeusza 
przeciw Centaurom chcąrym mu 
porwae Hippodamią, tudzież po-, 
mag! mu do wykrłldzenia Heleny. 
Zstąpił do piekłow,dla porwlmia Pro- 
zerpiny, ale pożarty zosta{ od Cer- 
hera, a Tezeusz tam mu towarzyszą- 
cy, !Zatrzymany na rozkaz Plutona , 
póki go Herkules nie uwolnił. 
PIROIS, imie ieduego z koni Slo-- 
neczuych. 
PlRRENE, obacz Bellerofon. 
" PUmH.4., oł,:>acz Dellkalioll. 
PIRRUS, obacz Pyrrhlls. 
PIS.AEUS, imie Jowisza Olimpskie- 
to, ie w bliskości miasta Pysy, od- 
hywały się na cześć iego igrzyska 
,OIimpskie. 
PlsENon, obacz CaumtM'. 
PISONOE iedna z Syren. 
PISTlUS, imie Jowisza. 
PISTOR, to iest piel	
			

/163_0001.djvu

			- J 59 - 


nieprzyjaciół, z czego ci wnoszfłc, 
że głodem zamku nie wezmą, od- 
st-ąpili od oblęienia. 
PITHECUSA, wyspa na morzu Srod-. 
ziemnym, zwana też Jnarime, lub< 
AEnaria, od tego, ie Hotta Eneasza 
do niey przybiła. Pierwsze iey na- 
zwisko pochodzi od słowa Greckie- 
. go zn.aczącego małp
, gdy
 Jowisz 
przeOlinił mieszkańców tamecznych 
Cerkopow w małpy. 
PITHO, lub Sllada, bogini przeko- 
:llania. Tai. imie nosiła iedna z A- 
tTantidów i Diann;ł. 
- PJTHEC:1ES, święta Greckie będące- 
częścią zwanych Anthestries. 
PJTTHJi.USZ, dziad TezeusZfl po mat- 
ce. On uczył wymowy i innych u-' 
rnieiętności Hippolita syna Tezeu- 
szowego. 
Pl'TTHJS, to iest corka Piuheusza, 
Ethra. 
PITHYS, Nimfa kochana razem od- 
Pana i Boreasza. Ten urilżony pr:IJe- 
niesienim rywala nad niego, por.. 
wawszy wśród burzy, rzucił ią na 
skały, guzIe si
 zabiła. Ziemia tkni
- 


'"
		

/164_0001.djvu

			I 


- J60 - 


ta litością, przemieniła ią W świer- 
kowe drzewo. 
PLATEA, miasto BeocJi:, ;ławnekc;>- .... 
ściołem Jowisza Liberator. 
PLEJADY, córki Pleiony i Atlasa. 
Zostały przemienione w gwi'lzJy i 
umieszczone na piersiach byka, ie- 
cnego z znaków Zodiaku, było iSh' 
I sieJ n l, Ałcyone, Celeno, Elektra, . 
Maja, Ąstęrope, l\1erope i Taygete. 
PLElAS, to iest iedna z PLeiad, a 
czasem sama Maja. . 
IJI,EIONE, zona .Atlasa. 
PLESTORUS, bóg, ('zczony w Tracyi. 
.. PLEURON, syn .AEtolusa ,brat Ca- 
Jydona, oyci.ec Agenora. 
'PLEXAURa, Nimfa, córka Oceana i 
Tetydy. 
,PLExlPP, ieden z braci Altei , obacz 
MeLeager. 
- Inny tego imienia syn Egyptusa, 
zabity od żony iedney zDanaidów. 
PLlSTE.N, syn Pelopa, umi@.('aiac 
polecił synow Agamemnona i M
- 
nelasa .bratu 6wemu Atreuszowi, ztfłd. 
ci ksiąz
ta zwani bywaią Atl'ides. '
		

/165_0001.djvu

			- i6r _ 


, PL:u'TON , bóg pieldów, syn Satur.. 
na i Rhei. Panuiąc nad umarłemi 
nie mag! dostać iony, co go na- 
kłoniło do porwania gwałtem pro- 
, zerpiny. 
PLUTUS, bożek bogactw, minister 
Plutona, a syn Cerery i Jaziona. 
Miał być ślepy, dla tego bez braku 
udzielał skarbów złym i dobrym, 
obacz Mammon. 
PLUVIALIS
 lub Hyetius. pod tym 
imieniem błagano Jowisza o deszcz. 
PL YNTERIES, święta W Atenach na 
cześć Minerwy.' 
PŁaTNo, obacz Pltilomela, Ara.. 
ell/W, Penelope. 
Po, obacz Eridan, Plzaetoll. 
POBoiNOŚĆ. Bóstwo przełożone 
nad cnotami towarzyskie mi ludzi po- 
łączonych miedzy sobą rozmaitemi 
związkami. 
POcHOD.NIA, obacz Niezgoda, Ba- 
chantki, Nemesis, Ceres. 
POCHODNIA; obacz B.tlmenidy, Hy- , 
men, na wieży lub górze, ob. Ce- 
l"eS, Hero, W i"
ce kobiety, obaa. 
It'acdina.
		

/166_0001.djvu

			" 


....... 162- 


'ODALIR, syn Eskulapa, oba z bratem 
:h:'Iachaonem sprawowali pod Tro- 
ia urząd lekarzy w obozie Gu'ckim. 
"POD_
RCES, imie Priama syna Lao- 
medon
wego. ' 
, Inny Podarces dowodził dziesięć 
ekrętów na wyprawie Troiańskiey. 
PODARCE , imie Harpii, a raezey 
,klaczy która porodz
ła Xanta i B'a- 
husa konie Achillowe. Jeden z He-' 
ktorowych zwał się Podargus. ' 
POEAN, lub Paean, oyciec Philo- 
kteta. 
POEA-NnAbES, Philoktet syn Poe- 
ana. 
PotMENIS, to iest pasterka, imie 
suki iedney Akteona. 
POENA, bogini kary, czczona W A- 
fryce i Włoszech. 
Rzymianie wiele bogiń tego ro- 
dzaiu .przypuszczali. 
Tai imie nosił potwór dzieciazer- 
czy zesłany od Apollina n:1 Argos, 
zaLity został od nieiakiego Correbus 
czczonego przeto za boga, obacz 
Fsamethe.
		

/167_0001.djvu

			__ 163 - 


POG:rlZ:EE. W starożytności palot1o 
na stósie ciała, a popioły troskIi-. 
'Wie w Urnadl dlOwano. 
, POKOY, bóstwo allegoryrzne toż 
co Zgoda, spłodzone z Jowisza i Te- 
midy. Wyobraiano ie z twarzą ła- 
godną. trzyma
ą,ce kłosy i posąg 
mały Plutusa. 
POLEMOCRAT, syn Machaona, sła- 
wny lekarz, czczony potym za hoga. 
PaLLIAS , to iest 1I1ieYJka, 
mie Mi- 
nerwy. 
POLLlES, święta W Tessalii na cześć 
Apullina-PoLlius. 
POLLlEUS, to iest opiekun miasta, 
imie Jowisza w Atenach. 
- POLLISSO , taź co Pulixo. 
POLlTES, syn Priama, zabity w o- 
czach oyca przez Pyrhusa. 
POLINCHOS, to iest pillluiqca mia- 
sla, imie Minerwy. 
W Lacedemonie niekiedy zwaDO 
Jowisza Poliuchu,r. 
POLIUS, to iest biało-włosy, imie 
Apollina. 
POLLENTlA, bogini potęgi czczona 
,\1 Rzymian.
		

/168_0001.djvu

			" 


. _ 164- 


POLLUX , obacz CaSt07". 
POLYR, król Koryntu, dowiedział 
się z wyroczni, ze dwie córki iego 
porwane hędą od lwa i dzika. PÓ- 
źniey Polil1ik okryty 1wifł skórą, 
przyszedł wzywać iego pomocy 
przeciw Eteoklowi bratu, a Tydeusz 
w dziczey skarze schronił się także 
do niego, po bratobóystwie spełnio- 
nym na Menalippie. ,Polyb oddał 
córki tym ksiąiętom, pamiętaiącna 
wyrocznią. Oba zaś nosili te pa- 
miątki waleczności swych przodków' 
na sobie; ieden idąc od Herkulesa 
lwa zwycięzcy, omki od Meleagra, 
który sławnego zabił dzika. ) 
Inny Polyb król Koryntu przyspo- 
sobił za syna Edypa. 
J eden z zalotników Penelopy tai; 
imie nosił. 
POLYBEA, bogini, iednaż, co Ceres. 
Tak zwano także Prozerpinę. 
POLYBOTES, iedeu z Olbrzymów do 
nieba szturmuiących. Neptun wi- 
oZfłc go uciekaiącego przez morze, 
,'rzu<;il nań półwyspy. 


.
		

/169_0001.djvu

			/ 


<- 165 _ 


POLYCApN, syn Lelexa, czczony za 
bóstwo od Messeńczyków. ' 
POLYKASTA, córka Nestora. 
POLYDAMAS, sławny zapaśnik, za- 
bił lwa na. górze Olimpu. Mógł pod- 
nosić ręką wołu naydzikszego i wóz 
końmi zaprzęiony wstrzymywał. 
Zgnieciony został skałą, którą chciał 
podeprzeć. 
Toż imie nosił Tl'oiańczyk któ- 
rego posądzano równie iak Anteno- 
ra o poddanie Trqi. ' 
.POLYD, wieszczek i lekarz wskrze- 
s,ił Glauka syna Minosowego. Czę- 
sto iak inni sławni starożytności ba- 
ieczney lekarze, mieszany był z E- 
skul"lpem. 
POLYDEKT,wnukNeptuna,król wy- 
.spy Serif, iedney zCykladów. Przy- 
iął Danae wyrzuconą od oyca na 
morze i syna iey Perseusza wycho- 
wał starannie. Lecz potem takie 
powziął o tym młodzieńcupodey- 
rzenia, że dla pozbycia się go ra- 
rl
ił mu wyprawę na Gorgony. Za 
powroteri1 Pers
'J.tSz niewdzi
c
nl 


/.
		

/170_0001.djvu

			.- 166 - 


przemiep.ił polydekta w kamień po. 
k"z>mie'l! l'łowy Meuuzy. 
POLIDORA , :Nimf", corka Oceana i 
Tf'tydy. 
Tai irnie nosiła iedna Amazonka 
i iedml z l'orek Peleusza. 
POLYDOR, syn Priama i Hekuby:o 
Odc!;my na wychowanie Polymne- 
storowi , zf10ity został przez niego 
z ł.ikuUlstwa. Drugi syn Priama te- 
gaz imienia polet;ł z rfłk Achilla. 
Dwf'lY inni ksiązl(ta toz imie no- 
sili; ieden syn Kadrnus:J, drugi Hip- 
pomedona. 
POLYGON. syn Proteusza. Zabity 
'zost,,{ z 'Jl-ltem Tekgonern za wy- 
zw:.nie Herkulesa w zap
sy. . 
POLYHIMNIA. obacz P iY1lZnia. 
POLYMNESTOR, król Trac'Yl, nay- 
łakomszy i nayokrutnieyszy z ludzi. 
Hekuba wydarła mu oczy za zabicie 
Polydnra. . 
POLYlI'1NIA, iedna z Muz przełoio- 
na nad wymową. "Vyohraiano ią 
w uiałey szacie z głową perłami u- 
wieńczoną, ręką ptawą w ułożeniu 


.....
		

/171_0001.djvu

			.- 16 7-- 


i',J{ do mowy, a W lewey berło trzy. 
,ID !cą. 
POL1:MUS, Grek, który pokazał Ba. 
chnsowi Jl'Ogę do piekłów, gdy szedł 
tam po SelJJelę. 
PO:r.1

K, 
yn Edipa i Jokasty, 
ob'ł<'z " t, ok. 
POL YPEl\'lON, trinie co Procrllst. 
PlILYPHAGUS, to iest żarl"k, imie 
Rt'rkulS był wyrzucony na brzegi Sycy- 
lii, wp.zw	
			

/172_0001.djvu

			168 - 


-chami baranów, aby gdy ie wygo... 
ni Polyfem i oni wolni zastali; ia... 
każ wypuszczał barany po. iednemu 
między nagarni, a słysząc Ulissesa 
i iegD orszak zewnątrz iaskini, unie- 
siany wściekłością cisnął na nich 
skałę ale nie szkodliwie. Ulisses czte- 
rech tylko. utracił ludzi poiartych. 
Kochał Nimfę Galateę, ,i kDchanka 
iey Acisa skałą przybił. O innym 
PDlyfemie bohaterze Greckim. J 
wspo.mina HDmer. . 
Po.LYPHONT, tyran Messeny zahi... 
ty Dd Telefona syna Cresfo.nta i Me- 
rapy uszłegD przed ie
o wściekłą 
rzezią całego.' rDdu królewskiego.. 
PDLYPOETES J syn Pirytousa i .Hip- 
padamii. 
Po.LYTECHNUS, zi
ć Pandara, obacz 
A.!doll. 
. Po.LYXENA, cDrkaPriama i Hekuby. 
Pad f:zas ślubu iey z A..hillem,. ten- 
że 
abity został Dd Parisa. Po. ZdD- 
byciu Troi, Pyrrus syn Achilla po- 
'święcił ią na grobie Dyca. Jedna- 
z Danaifl1.ów zwała sitt: także Polixena. 
POLY
		

/173_0001.djvu

			16 9 


POLYXENUS, ieden 
 wodzów Gre- 
ckich pnd Troią. , 
POLlXo-, kapłanka Apollina, pod- 
budziła kobiety Lemneyskie na za- 
bicie rnęszczyzn wszystkich, za to, 
że 
ci przyprowadzili 
 sobl't niewia- 
sty Tri1ckie. 
Inna Polyxo zona Tlepolema, ka- 
zała powiesić Helenę, 
ako przy<.'zy- 
l1ę woyny W którey męża utracila. 
POLOWANIE, lub Jl1yśliwi, obacz 
Dimzna, Akteoll, Adonis, Orion, 
Meleagel', Arcas, Adl'ast, Hli}J1olit, 
Akast, Calisto, Ata la n ta. 
POMPEENSKIJ;, lub Apompel'1ls7cie, 
, bogi, wzywa'ne o odwrócenie spo- 
dziewanych niedoli. 
POl\iONA, bogini ogrodów i owo- 
c'ów. Kochana- byla oJ. Vertumna. 
;VVyobrażano ię W wieńcu z liści i 
gron winnych, tudzież z rogiem ob- 
fitości W ręc,e. Obacz Vertulnn. 
" POlll!'ILlUS, rybak wyspy Ikaryi , 
przemieniony w rybę, czczony po- 
tem od rybaków. 
PaNTlA, to iest morska, imie We- , 
nery. 
II. H 


..
		

/174_0001.djvu

			, 


\, 


-:- 17° - 


l J ON,TIUS, syn Nepturia, naOa-ł sWe 
imie morzu Czarnemu i wielkiey 
krainie Azyi mnieyszey. ' 
POPAE, t(!k zwano w H.zymie ofiar- 
ników bydląt. ' . 
, POPULONE, bogini czczona w Rzy- 
- mie dla odwrócenia napaści nieprzy- 
jaciół. 
Pod tym imieniei11 czczono też J u- 
nonę iako boginią płodności. 
POREWITH, bostwo potworne Ger- 
manów. " 
PORPHYRloN,sławny Olbrzym, brat 
Alciona. 
PORRIMA, siostra lub towarzyszka 
Carmenty matki Evandra. 
POJ:\.THAON, oyciec Oenea. 
PORTUMN, lub POl'tunlls: synIno, 
bóg morski, przełożony nad }>or- 
tarni. Wyobrażano go iak star- 
ca opartego na DelHnie i z klu- 
czem W ręce: Grecy czcili go pod, 
imieniem Palem ona ; na iego cze
ć 
odbywały się igrzyska Istmickie. 
Obacz Melice1f. 
PORUS, bóg obfitości, zaślubiwszy 
Penil't czyli ubóstwo, spłodził Kupi-. 
dyna. 


... ..
		

/175_0001.djvu

			-- 17 1 - 


P0SElDAO:', tak Grecy zwali N e- 
puma. / 
POS4G1, obacz Pygmalioll, Palla- 
dium, Pen a/eS , Ancltises, T7w£lS, 
Colo.!'.!', Laodamia. 
PosT\'ERTA,bóstwo przełoż'one nad 
połoga/lIi trucInerni. 
POS'T'"VORSA, bogini przyszłości. 
POWIETRZE. Dawni czcili ten zy- 
wiol W osobacl) Jow.isza, Junony, 
Minel'wy, a Assyryiczycy W osobie 
'Venery. 
POWIETRZE, zaraza, było miane za 
bóstwo VI' starozytności. 
, POTAJlUDY, Nimfy rzek i strumieni. 
PO'l'1CA, POTJNA: obacz, Educa. ' 
POTITIUS, obacz Pil1.aril/.\'. 
r- POTlHADES, GI:mkus b-ól Potnii. 
Poeci dawali toż imie klaczom tego 
Glauka. Obacz Ghlllkllssyn Zyzyfa. 
Toż imie dawano Bachantkom i 
boginiom namiętnościami burzliwe- 
mi władaiącym. 
POTWARZ, bósHVO czczone wAte... 
nach. , 
POTWOR, o wielu głowach, obacz 
Herkules, Hydra. 
H
		

/176_0001.djvu

			- 17 2 -' 


POT!lZEBA, bóstwo allegoryczne, 
miane za potęinieysze nad Jowisza. 
PRAEDATOR, to iest puryważCjcy. 
zd?bycz, Jowisz tak nazwany że mu 
udzielano część łupów zdóbytych na 
nieprzyiacielu. 
Pi\AENESTYNA DEA. Fortuna tak żwa- 
na, a. czczona osobliwiey w Prene- 
-ście, pod dwiema osobami dobrey i 
złey. 
PRAENEsTINJIE SORTES, obacz !--o.ry' 
PrenesteTLSkie. 
PRAEPES DEUS, bóg szybkolomy , 
Kupido. P"fflpes Jovis, orzeł Jowi- 
sza. Prmpes medll,l'ellS, koń Pegaz. 
PRACA, bóstwo spłodzone z Ereba 
i Nocy. 
PRACE HEl\KULA, apacz Herlwl. 
PRAWDA, córka Saturna matka cno,- 
ty. . ./ 
PnAXlDIcE, bogini przełożona nad . 
'dobrym powodzeniem mów i zamia- 
rów. Tylko głowa kobieca była ca- 
łym bóstwali. tego wyobraieniem. 
Praxidice także zwała si
 Nimfa ma- 
tka Cragusa. -
		

/177_0001.djvu

			173 - 


Dano także imie Praxidików cór- 
kom Ogygesa; to icst Alalkomenie, 
TeJxinii i Aulis, którym zbudowa- 
no kościoł i przez nie przysięgano. 
lmie tych bóstw waczy ich przezna- 
czenie, to iest mściwość. 
PRAXIS, to iest działanie, imie 
Wenery. 
PnEclDANEES, ofiary pośw}ęcal1e 
dniem przed wielkiemi uroczysto- 
ściami. 
PREROSIES, obacz Pl'Oarosics. 
PRETYDY, córki PRrotusa. Za śmia
 
łość równania swey piękności z J u- 
noną, taką od tey bogini ł::!,atchnię- 
te były wś
iekłością, ii biegtlły po 
polach, w mniemaniu że były kro- 
wami. Zwały się: Lysippa, Iphia- 
nassa i Iphinae, obacz Cassiop'e. 
PRETUS, obacz Prmtus. 
PREUGEN, młody Lacedemończyk, 
który wykradł posąg Dianny Li- 
mnatis zwaney, i przeniosł do Mi- 
soa ze Sparty. . 
PRIAM, król Troi, syn Laomedo- 
na: prawdziwe iego imie było Po- 
darces. Uprowadżony był do Gre- 
. H5
		

/178_0001.djvu

			I, 


- .17 L ł 
 


cyi z siostrą swoią Hezioną, po opa- 
nowaniu 'n-oi pI'zez Hel'kulesa, ale 
wykupiwszy się.. wrócił dla popl'a-. 
wienia ie)' murów. Kray swóy przy- 
wiódł llo stanu kwitu,!cego; splodził 
z H0kuhy wiele dzieci płci oboiey. 
Pl!ris, ieden z nich wykradzeniem 
l--leleny kl'ólowf>Y Spartal-łskiey ścią- 
gnął oLlęienie i zburzenie Troi przez 
Greków. Pyrrus pod czas niego 
zabił Priama u stopni oltarZ<'l, któ,,:, 
rego się trzymał. Cały rod iego zni- 
szczał zupełnie. 
PRIA1\1ElA VIRGO , Polixena lub Kas-:. 
sandra. . 
PJUAP, bóg ogrodów, syn Bachu- 
sa i Wenery. Urodził się z potwor-' 
riością nadzwyczayną, a to przez 
zemstę Junony nienawidzącey We- 
nerę. Mies
kańcy Lampsaku miasta 
bliskiego 'Helespontu, dla niespo- 
koyności iego,względem żon ich wy- 
gnali go: za co mszcząc się uczynił 
ich zapalczywemi i dzikiemi w 1;0- 
skoszach. Boiek ten pl'zewodniczył 
wszystkim rozpustom. '\'Yyobraza--" 
I 


I 
, .
		

/179_0001.djvu

			- 175 - 


}10 go z brodą, włosami zaniedba- 
}1emi i sierpem w ręku. 
PRIAPEYSKJE, święta na cześć Pria- 
pa. 
PRIMNO} córka Oceana i Tetydy. 
PRlNCEPS DEAllUIII, pierwsza z bo- 
giń J uno. 
PłUOLAS" wnuk Tantala zabity oa 
Amykusa. 
PRION, ksiąie Getów zabity przez 
Jazona. 
PnoAcTuRIES, obarz Proarosies;', 
PROAS, bóg czczony w Germanii. 
PROAROSLES, święta na cześć Cere- 
'l'y przed zasiewem. Lud nazywał ie 
Proacturies. . 
PI\OKRIS, obacz Cefal. 
PROCRUST, lub PnpKusT, sławny 
złodziey zabity od Tezeusza. 
PROCYON, Grecy tak zwali gwiazd
 
Kanikułę. 
PRODIGIALlS, tak nazywano Jowi- 
sza prosząc go o odwrócenie Idęsk 
zapowiedzianych przez iakie cuda. 
PRODOMEES, bogi wzywane przy 
zaldadu.qin domów. " ' 


I-L-1
		

/180_0001.djvu

			;-- 1,6 --, 
PRot,TtJS, lub Pretlls, syn AbL3sfJ 1 
, król Argyiski. 'Vll ustawiczney był 
'Woyni
 z bratem Akryz C' 111 , l1iena- 
widzon;rm od kolebki. Miał kilka 
córek. Został VI' kamie.\,.. przemie- 
. DioDY na widok tarczy Perseusza. 
PROFERA, bogini znana tylko 
 
imienia. 
PRO FUNDA Jmw, zwano tak niekie- 
dy Prozerpinę. 
PROFUNDUS JUPITER, Pluton. 
PROGNE, lub Procne, obacz Phi- 
lO1nt?/e. . 
PROLQCIES, święta oh chodzone 
przed obieraniem owoców. 
I PROMACHUS , to iest obrońca przy-o 
ime-k Herkula i Merkurego. 
PROMETEUSZ, syn Japeta i Clyme;.," 
ny. Utworzywszy człowieka zgliny 
i wody, wpuszczony do nieba za 
pomocą Pallady, ukradł ognia na 
ożywienie go. Jowisz kazał Merku- 
remu aby go przykuł do góry Kau- ' 
kazu, gdzie orz
ł, a nie sęp, szar_ 
p"l wnętrzności iego się odradzaią- 
'ce. Herkules uwolnił go od tey 
m
ki. 


.. 


\
		

/181_0001.djvu

			( 


" 


, 


177 - 


PROMETHlDES, DeukaIioll syn Pro- 
meteusza. 
PRONOE , Nimfa, córka N ereusza i 
Dotydy. , 
P-';'O
UBA, imie Jimony opiekunki 
małzenstw. . 
Pi\OPETlDES, dziewki z miasta Ama- 
thonty, śmiały utrzymywać, że We- 
nus nie była boginią. Na ich uka- 
l'anie t	
			

/182_0001.djvu

			178 


.. 


PROSERPIN-
, córka Jowisza i Cere- 
ry. Pluton porwał ią z łąk Syeyl- 
skich mimo oporu Nimfy Cyany. 
Matka szukała iey długo, a zstąpi- 
wszy do piek.łow znałazła ; ale iuż 
przywiązlmą do Plutona i wyiść nie- 
chcącą. Wyobrażano ią obok Plu- \ 
tona. Makowka była iey rośliną. 
PROSTROPEE, złe dudlY czczone u . 
Greków. 
PROSYllINA , J unO tak była zwana 
o.d Nimfy-opiekuiącey się iey mło- 
,dością. Toż imie nosiła Ceres. . 
PROSYMNUS, tenże co P01YI1ZIlS. 
PROTEUSZ;, syn Oceana i Tetydy; 
Pasterz Neptuna. Odebr.ał Pl'zy u- 
rodzeniu dar znania przyszłości, któ- 
I'ey atoli nigdy nie obiawiał, chyba 
przymuszony. Mógł takie przemie- , 
niać pasta ci ciała. Pokazawszy 
ł si
 iak mara synom swym Tmo- 
łowi i Telegonowi srogim Olbrzy-, 
mam, tak ich przestraszył, że si
 
wyrzekli ok.ruc
eństwa. 
PROTELIES, ofiara Diannie i J11- 
nonie Pronuba zwaney, przed sko- 


.
		

/183_0001.djvu

			- 179 - 


iarzeniem małżeŃstwa. Wzywam) 
tez wtedyWenery i Gradów. ' 
PROTESILAS, syn Iphiclusa, król czę- 
ści Epiru.Utraciwszy Laotlamią zo- 
nę nayczuley kochaną, sypiał w ie
 
dnym 
ozku z posągiem iey zrobio- 
nym z wosku. Zginął pod Tl'oią, 
podłng przepowiedzenia' wyroczni, 
11a które nie. zwazał. . 
PROTHEAS, lub P,otOllS, ieden z wo- 
dzów Gl'ecl\.ich pod Troi/}. 
. PRoTHl'rwR, ieden z pięćiu wo- 
dzow Beockich pod Tl'oią. 
PROTHO, iedna z Nereid. 
PROTHOGENI1\" córka Deu.kaliona i 
Pyrry, podług innych siostra Pan- 
dory. Etlius syn iey z Jowisza, z:e- 
pdmięty został z nieba za nieusza- 
Ilowanie Junony. 
PR9THOMEDE, Nimfa, cbr\ta Nel'e- 
usza i D Ol'idy. . 
PROTHRYGEES, święta na cześć Ba- 
dmsa iN eptuu3łprzed winobraniem. 
PRYT-ANITIDES" wdowy, kapłanJ
i 
'1\7 esty tak zwarto w Grecyi. 
PRZEZNACZENIE, bóstwo allegory- 
zne, spłodzon
 z Chaos. Wyobl'a- 
H6 


.
		

/184_0001.djvu

			180 


żano ie z kulą ziemską w ręku- i tli'"", 
ną, to iest naczyniem z losami ludz- 
kiemi. Jemu mniemali wszystkie bo- 
stwa być podległemi. 
PR2:YEĘGA 7 obacz Strx 7 OrCllS 7 A- 
!WJlS. ' 
PRZYIAŹN, bóstwo allegoryczne. ' 
PSALACHANTE , Nimfa, śmierć so- 
bie zadała widząc si
 wzgardzoną od .. 
Bachusa. _ 
PSAMETHE, córka Protopusa króla 
Argos, zaślubiwszy taieumie Apolli- 
na , porodziła syna LinlIsa , które-' 
go schowanego w krzaki psy ziadł.y. 
Apollo za to zeslal na Argolców po- 
tw	
			

/185_0001.djvu

			- 181 - I 


- 
'PSlLA, imieBachusa,'odsłowa Gre- 
'-- ckiego znaczącego sklzydltlty, że wi- 
llO lekI.,-iemi czyni piiących.z umiar-' 
, kowanłem. 
_ PSITYROs,tO iest wielo11lowny, przyi- 
mek W-enery i'!(upida. ' 
PSOPHłS, syn Lykaona, nazwał 
miasto zbudowane W Arkadyi swo- 
im imieniem. 
P
YCHE, sIówo Greckie, znaczące 
. j ł . d/l.f£h. Żi'obi	
			

/186_0001.djvu

			182 


dlalJ". było t'lkie imieniem iednego 
,psa Akteonowego. Był ieszcze in- 
ny Pterelas, obacz Amphitriollo 
PTHOUS, syn Atamasa i Temisto. 
Tak zwana była góra w Beocyi 
sławna wyrocznią Apollina. 
PUGlLATUS, rodzay zapasów pitt- 
ściami, czasem uzbraianerni w żela- 
zne i'ękawice, a w ten czas walką 
bywała krwawa. 
PULLARlUS, tak zwano dozorcę 
kurczat wróżbiarskich, obacz Kur;:.. 
" , 
czeta. 
- I 
PURl DU, tak w Arkadyi zwano bo- 
gi nieznane z imion;' przysięga na 
nie nader bywała uroczysta.' ' 
PUSZKA, obacz Pandora. 
PUTA, bogini wżywana przed drzew 
ehcinaniem. 
PUTEAL, tak zwano mieysce gdzie 
piorun uderzył, które natychmiast 
ogradzano. 
PYAł"ESIES. święta Ateńskie na do- 
pełnienie"ślubu uczynionego, grly 
Tezeusz szedł na przeciw Minotilu- 
l:owi. ,
		

/187_0001.djvu

			-- 183 - 


PYGAS, królowa Pygmeów prze- 
mieniona w zorawia od JunollY, z 
którą śmiała się rÓWliać. 
PYGII1AEA l\'lJ\TER l Pygas królowa 
Pygmeow. 
, PYGl\lALlON, obacz Pigmalion. I 
PYGII1EOWIE, lud LiLii, wysokość 
ich była na łokieć, a życie naywię- 
cey ośmioletnie: s.amice rodziły po 
pięcioro dzieci, które chowały w ia- 
mach, aby zorawie wwiel;zney' z nie- 
mi woynie będący, ich niewyJobyły. 
Smieli spierać się 
 Herkulem, któ- 
ryzabił ich króla Anteusza. Raz 
spotkawszy' go śpią"ego przysypali 
górą piasku, ale obudziwszy się i 
otrząsnąwszy iak z mrowiska, za- 
niosł kilku w lwiey skórze zawartych 
do brata sw:ego Euristeusza. 
\ PYLAD, syn Stl'ophiusza, sławny - 
przyiaźnią Oresta. - 
PYLARTES, Troiańczyk zabity od 
Ajaxa. 
PYLEJ'rlEN, wódz PaRagonów, przy- 
bywszy na odsiecz Troiallom, zabi- 
ty od Menalasa.
		

/188_0001.djvu

			.- 


184 - 


PYLEON
 tak zwali LacedemorJczy,:, 
cy wiel'ice J unony. . 
PYLIUS, lJrzyini eĘ. Nestora króla 
miasta Pylos wAchaii. , 
PYRACMON, Cyklop, ieuen z kowa- 
lów 'Wulkana. , 
PYRAM, mIody Assyryirzyk slawny 
miłością ku Tyzbe: Gdy ,rodzice 
spr:?eciwiali się id] połączoniu, umó- 
wili się' oboie przyiść na iedno miey- 
sce, z którego mif'li udać się w da- 
lekie kriJie. Pierwsza Tizbe przy- 
szła, a uyrzlJwszy lwicę skrwawio- 
ną, uciekła upuściwszy zasłonę któ- 
rą srogi, zwierz potargał i sluwawH. 
I.ł yram przybywszy i poznaiąc z
- 
słonę Tizby, w mniemaniu że była 
, od zwiel'zil pożarta przebił się z roz- 
paczy. Tizbe nadeszła po chwili, a 
Iiozn3wszy nieszczęsną omyłkę prze- 
biła się tymże oręzem. Owoce mor
 
WY' blisko bęJ
ce
r z białych prze- 
miemły się w czarne. 
PYP,£C\łMES, tyran wyspy Eubei za'" 
bity przez He;kulesa. . · 
PYRENEUSZ, król Tracyi. Zamknął' 
raz mwzy W wieży, gdy te l)l'zecho-
		

/189_0001.djvu

			, 


- 185 - 


(lziIy przez kray iego. Boginie przy- 
'pl'awiws z y sobie skrzydła uleciały:, 
cO chcąc król naśladować, spadł i 
zabił się. 
PYfiENEA, nazwisko Wenery u 
Gallow. 
PYRENEYSKIE, góry dzielące Fran- 
eyą i Hiszpanią, tak miały być na- 
z
vane oJ Pyreuy córki Pyreneusza , 
która po zayściu w brzemienność 
,z Herkulem, uciekła przed gnie- 
wem oyca W tamte góry i pożarta. 
została od zwierza. 
PYfiETUS,potwor w pół koń, W pol 
czlowiek. 
PYRGO, dozorczyna dzieci Priama. 
PYfilSOUS, .to iest ocalony z og1ll
a; 
. AchilI tak był zwany, że matka Te- 
tis oczyszczaiąc z tl:'go co miał ludz- 
kiego trzymała w ogniu, a na krzyk 
przestraszonego tym męia wyi
ła 
,nagle. - 
PYROSIS, tenie co Pirois. 
PYROMANTlA , wróżbiarstwo za po- 
mocą zelaza. 
PYROEIS , PmolS, PYROUS, to iest 
ognisty, imie iednego z koni słone- 
cznych.
		

/190_0001.djvu

			-- 186 -- 


PYRPIILEGETON, toż co Plzlegetoll. 
PYRRHA, obacz Deukalio[l. 
PoJ tymze imieniem Achilles u
 
krywał się w dziewiczym odzieniu 
na dworze Lykomeda, aby nie szedł 
na woynę Troiarlską. 
PYHRHUS, syn AchiUes'a i Dejdamii. 
Ksiąie teb glośny był pod Troią 
męztwem i srogością. Poświęcił Po- 
I}'xenę na grooie oyca, zabił Priama 
przy ołtarzu, i zabrał Andromakę do 
Epiru z Astyanaxem. Podług nie- 
których miał go ztrącić z wieźy, a 
matkę iego poślubić. Hermiona 
jego zona przez zawj
ć I obiecała 
Orestowi który ią kochał swą rękę, 
gdyby zabił Pyrra. Co tenże wy- 
konał w 'kościele pod czas ofiary. 
PYT,H/.GO,1 I filozof, tworca mnie- 
mania o p
e('hoJzeniu dusz z ciał 
iednyr'h w -drugie. Upewniał, ze 
był na oblężeniu Troi pod imieniem 
Euphorba; .z,e wprzody był Ethalidą 
!!ynem Marsa, a następnie Iiermoty
 
mem, DehuseJl1 r:tc. 
PYTIJlA, obacz Pythonis,f([. , 
PYTHlONICE, imie V\T en ery.
		

/191_0001.djvu

			. , 


, 


- 187 - 


PY'l'YISKIE, igrzyska. ob.1g r zYJlw. 
PYTHIUS, imie Apollina od zabicia 
smoka Pytholla, J nb od czci odbie.. 
ranpy w Pyt/lOS mieście Phocidy. ' 
PYTHlS, obacz Pitltys. 
. FYTHON, WelZ wielkości nadzwy- 
czayney, wykluty z ziemnego mułu 
po P9topie Deukaliona. J uno na- 
sIała go na Latong, iedn
 z kocha- 
nek Jowisza. Ta uciekaiąc przed 
:nim rzuciła się w mo,rzę, a Neptun 
dla niey wynurzy
 wyspę Delos. 
Apollo zabiwszy ten potwor strzała- 
mi, ustanowił igrzyska Pytheiskie.' 
Skorę z niego połozono na troyno
 
gu, z którego wydawane były wy- 
rocznie. \. 
. Zwano takie Pythonami duchy, 
które mniemano. ze wstępuiąc oso- 
hliwie w kobiety natchn
ły im dar 
wróżenia. 
PYTHO
nssA, hlb Py-thia. Byia to 
kapłanka dająca wyrocznie w Ko- 
ściele Apollina w Delfach , 'wpadłszy 
wprzody VI' stan podobny do szaleń- 
. stwa. 


I
		

/192_0001.djvu

			- 188 -'- 


Q. Q. 


Q UADRATUS DEUS, to iest hdg CZIVl?- 
ruboczny. Termus czczony niekie- 
dy pod kształtem kamienia czworo- 
bocznego. Dawano toż imie Mer- 
kuremu, W tymże znaCZeni\1 co Qlla- 
dric('ps. 
QUADRICEPS, to iest cztcrogłOfl'r.' 
Dawano to imie .Merkuremll bogu 
oszukania i chytrości, a Januso.. 
wi w tym znaczeniu co Quadri- 
fOJls. 
QUADRll'ONS, to iest o cztercch twa- _ 
rzaclt, tak nazywano' i wyobraża- , 
-no Janusa , którego panowanie roz- 
ciągało się na wszystkie strony ziemi. 
, QUERQUATULANES, Nimfy przełożo- 
ne nad całością dobów, ou słowa' 
łacińskiego Qucrclls, dąb, tak na- 
zWane. 
QU1ES, bogini spoczynku. Kapła- 
ni iey zwani byli milczącemi. 
QUIETALIS, to iest spuk/JY/lY, Plu- 
ton król umarłych. 
QUU'ETILl
NSES, obacz Luperces.
		

/193_0001.djvu

			-- 189 - 


, I 
QUIN,QUATRUS, święta na cześć Mi-, 
'nerwy, zwane u Greków Panathe- 
nas. 
QUIRINALlS, pagórek w dawnym 
Rzymie, tak nazwany od Quirina czy- 
li Romula tam kościoł maią
ego. 
QUlRINALES, święta Il;a cześć Re- 
mula zwanego Quirinus. 
QUlRIi'WS, imie Romula i Marsa, 
obacz GladivllS. 
, QU1RIS, lub Qiliritia, poJ tym imie- 
:l1iem kobiety Rzymskie czciły Ju- 
non
. . 


R. R. 


RABDOJltANTIA, to iest 'wróżba przez 
pr{!r:iki. Wynalazek oney przyzna- 
wano Nimfom Apollina wychowuią- 
cym. , , ",. 
RAJ;>osc, lub w('
ułrJsc, bostwo'nle- 
Qdstęplle od VVenery. Rzymianie 
:wxobrażaIi ie uwieńczone kwiatami. 
RJ).PTA DIVA, to iest boeini porwa- 
IW, Prozerpina. '
		

/194_0001.djvu

			l'  19 0 - 
REDAnATO}\., bożek przeł6żony nad. 
oraniem. 
REDlCULpS, bozek któremu poświę- 
cono mieysće, zkąd AmIibal pło- 
chym strachem przerażony' cofn
ł 
się. Nazwisko bózka tego wzięte 
iest od słowa redire, powracać. 
REGlALES, święta obchodzone w 
Rzymie na pamiątkę wygnania kró- 
lów. > 
REl\7NON, iedno z bóstw Syryiskich. 
RE1\lPIIAN, imie dawane Herkule- 
sowi w Syryi. Podług innych by- 
ła to bogmi tai co vVenus. 
RE1\lURIA, obacz Lp.171.ures. 
REMUS, brat Romul
, obacz Ro- 
71l11his. 
RESI'ICIENTES Dn, to 'iestbogo'Alie pa... 
IrZt!CY. Czczono ie rak bóstwa tru- 
dniące się ieclynie dobre
l ludzi. 
RĘCE, dwie ręce ściskaiące się, 
znamię zgody. Ohacz Zgoda. 
RHAclUs, Kreteńczyk. który z 1\1:m- 
ty córki Tyreziasza spłodził Mopsu-:, 
sa. 
RHADAi\'IAKT, król ,Lycyi, syn Jowi- 
iza j Europy. :rak sprawiedliwie
		

/195_0001.djvu

			- 19 1 -. 


władał kraiem, że mniemano, i:l po 

 5mierci wezwany został za sęuz.iego 
duchów wraz z:Minosem i Bakiem. 
RHAJl'LNES, wieszczek obozu Turna, 
zabity od Nizusa. 
RHAl\lNUSB. DEA, lub virgo, Fort
l- 
na, a raczey Nemesis, cz('zona oso- 
'bliwiey w Hhamnas miasteczku At
 
tyckim. 
RHA1\nmSlA, bogini gni
wu, taż c
 
Nemesis. 
RHA!'iINUSIS, taż co Rhamnusia dea. 
RHANIS, Nimfa z orszflku Dianny. 
RHAPSODOMANTIA, wróżba z otwar- 
t:ey przypadkiem księgi, a szr.zegól- 
niey Homera lub Virgila, pierwszy 
wiersz napallnięty biorąc za odpo- 
wiedź. Obacz Agyrtes. 
RHARIAS, tak zwano Ceres, że W 
. obozie Rharusa oyca Celeuszowego, 
pi.erwszy raz pokazała sposób sieyby. 
. RHARUS, syn Cranausa,-oyciec Ce.,. 
leusza,. obacz Rharias. 
RHEA SYLVIA, obacz Sylvia. 
RHEClUS, lub Cercius i Amphitus, 
woźnice Castora i Polluxa. 
. .' RHEA, obacz Cybele.,
		

/196_0001.djvu

			...:- J!J
 - 


Jedna z żon Apollina zwala sIę 
także Rhea, spłodził z niey A11iusa 
króla Delos. 
RHEW:, iedna z 'ion Merkurego. 
RHESUS, król Tracyi. Przybył na 
pOlllOC Troi przeciw Grekom, ale 
pierwszey nocy zdrayca nazwany 
D 01011 , ułatwił. Ulisessowi zabicie i 
uprowadzenie koni iego, od których 
zawisła była po części calość Troi. 
RHETus, lub Rhreclls, obacz Rlue- 
l"llS. 
, RHEXENOR, syn N,msitoa., a brat 
Alcynousa, zabity był przez Apol- 
lina. . 
HHlNOCOLUSTES, 'to iest r
czżnos, 
nazwisko Herkulesa. 
RHlPHEusz, TI'oiańC'zyk, którego 
sprawiedliwość' chwali Virgiliusz. ' 
Toż imie nosił ieden Centaur. 
RHODUS, ROD, wyspa na morzu 
srodziemnym sła\-vna cześcią Miner- 
:wy i bogów TelchiIlskich. 
RHODlA ,iedna z NimfOceantidow. 
RHODOPE, królowa Tracyi przemie- 
niona w górę tegoż imiep.ia, Obacz 
Remus. ' . 
RHODO-
		

/197_0001.djvu

			-'Ig3 
RUODOPElUS, Orfeusz tak m\zw:my 
ze był roJem z Tracyi, gJzie lezy 
góra Rhodope. 
'RHAEBUS, koń Mezenciusza. 
RHAETEIUS, imie Ene3sza odRhm- 
tC1l71Z, miasta i przyląJku W Troa- 
dzie. 
. RHAETUS, iedf'n z Centaurów, syn 
}xiona. Toż imie nosił, a może i 
ten S3m Olbrzym zabity oJ Bachusa. 
luny był Rhrotus król we wło;- 
szel'h, przed którego zemstą syn Au:-. 
.... chel1l01 schronił- się do Tuqmsa. 
RIPIMEUS, tak nazywa "Virgiliusz 
wiatI' Hl/ms, od gór Seytyiskic11. 
ROTIIGALlES, święta na cześć bogi- 
]li B.obigo. L ' 
HOBlGO, lub El/bigo, b'ogini wzy- 
wana o odwrócenie rdzy ze zboza; 
IU 1 1i f,zrili boga Hobigus. 
ROF.lGus, obacz Robigo, 
RÓG, obacz Baclllls, SCll,Pan, Sa- 
"J'I'oll'ie, Egipall, kh(1pocrat; z kwia",: 
tami, o baC'z Obfitość, POmOlla , Szczę- 
. ślin'ość, AlI7althea, Ac/w/olls, Bo- 
gq.ctwo, Lato i ielenj, obacz Neme':' 
, Si.f 
II, I 


I 
,I
		

/198_0001.djvu

			I 94 -.:.. 


ROMA, Troianka , przybywsży do 
Włoch z Eneaszem, poślubiła Lati- 
na, z którym spłodziła Rema i Ro- 
mula,; ci, założonemu miastu nadali 
imie matki. _ " 
Inni inaczey opowiaJali urodze-- 
nie Rema i Romula. Obacz 'nast
- 
puiący artykuł. . 
ROMA, Rzym, miasto we Włoszech, 
naypotężnieysze iakie było kiedy na 
ziemi, ile historya podaie. W eR-' 
łym państwie Rzymskim czczone br- 
lo za bóstwo p'od imieniem Roma. 
Zwano ie: Rzym wieczny, Królowa 
miast, Bogini narodów, Pani świa- 
ta. Wyobrażano zaś z temiż 
na- 
mionami co Minerwę, uważaną ia- 
ko boginią woyny. Obacz artykuł 
powyższy, tudzież R011ZllS i ROlnulus. 
. ROMULUS, syn Marsa i Rhei Sylvii. 
Będąc wyrzncony wraz z bratem Re- . 
musem, karmieni byli od wilczycy. 
Dorosłszy Romulus, pozbył się bra- 
ta i opanował całą okolicę góry A- 
ventynu, gdzie założył miasto Rzym. 
Przybrawszy do siebie nieco ludzi 
IÓŹJlych, stał si
 strasZJlym całey
		

/199_0001.djvu

			I
5 - 
okolicy. Ze poClclani iego żon nie 
mieli, a ludy okoliczne dawać ich, 
Jliechciały; Romulus ogłosił igrzy- 
ska, podczas których za danym zna- 
kiem wszystkie dzieWczęta róinych 
ludów, a naywięcey Sabil!.ek zosta- 
ły porwane. Obacz Heniilia. 
ROMus, syn Ulissesa i Cyrcy. 
Inny Romus syn Eneasza i Lavinii, 
miał założyć miasto Rzym, obacz 
Roma, Romulus. 
ROŚLINY, obacz CiS.fUS, Croclls, 
Men te , Arc!temor. Egipcyanie wie- 
le roślin czcili za bó-stwa. 
HÓŻA, kwiat ulubiony w staroiy- 
tnoś,:i , iako znak miękkości i rosko- 
szy ; nim _ zQ9 biono posągi Wenery 
i Flory. 
ROSEA DEA, bogini koloru rożowe- 
go, Jutrzenka czyli Aurora. lo 
ROZBll:lE OKRĘTU, obacz Ulisses, 
Eneasz, Ajax, Idomen , Nauplius. 
RUBIGALIES, oba('
 Robigalies. 
RUBIGO, obacz Robigo. 
RUMlA, bogini, opiekunka nad 
dziećmi u piersi. 


12
		

/200_0001.djvu

			. . 


- J9 6 - 


, Ru::IUNAL, tak zwano drzewo figę., 
pod którym wilczyca karmiła Re- 
ma i RO,mula; od słowa w łacinie sta- 
rey pierś znaczącego. 
Rur.mws, Jowisz iako karmiciel 
świata. 
RUNCINA, bogini, wzywana podczas 
iniwa. 
RUNo, obacz Phrixlls, !Jazon. 
. RURINA, lub Rusina, bogini prze- 
}ożona nad całym wieyskim gospo- 
darstvi'em. 
RUTULOWIE, lud W'łoski, wiódł 
woynę z Eneaszem. 
RYBY. Jeden z dwunastu znaków 
zodiaku. .Były, podług iednych, te, 
co "VVenus przeniosły przez Eufrat 
przed goniącym Typhol1em; albo 
teŻ Delfiny, co Amfitrytę Neptuno- 
wi przyprowadziły. . 
RZEKI PIEKIELNE, pięć ich lłczono : 
'Acheroll, StJ':.c, Ledze, Cocyth i 
PltLeget?ll. Niektórzy przydai
Ere
.
		

/201_0001.djvu

			.. 


., 


197 ....... 


s. S. 
SABADlUS, ied
n z bogów Trackich; 
tenze podobno co Sabasius. 
SABAlSM, tak zwano cześć balwo- 
chwalstwa, zawisłą na czci gwiazd. 
SABASlUS, imie Bachusa, na cześć 
które,go były święta zwane Sabasies, 
obchodzone z tańcami, skokami, i 
wszelkiemi szaleństwa znakami. Po- 
dh
g innych, Sabasius był synem J 0- 
wisza i Prozerpiny, i dawnicyszym 
'od Bachusa. 
Toz imie, nosili Jowisz i Słońce. 
SADBA, sławna wróz/s;.a, podobno 
taz c.:> Sybilla Kumeyska. 
SAB1NOWJE, lud Włoski. Córki ich, 
porwane były na igrzyskach, ogło- 
szonych przez Romula. Obacz Sa- 
bus .ROlnullis. 
8.UINUS, ten
c co Sabus. 
SABIS, lub Sabim, bozek Arabski. 
SABUS, bóg czczony od Sabinów, 
iako przodek ich narodu. 
S
CEENNY, święta w Persyi i Sy- 
ryi na cześć Anaitis; podobne były 
'wiele do Satumaliow. 


- 


13
		

/202_0001.djvu

			... 


-- 198 - 


SAEYA 'DM, .f1'oga bogini, Diauna. 
SAGARITIS, Nimfa rzeki Sangarus_ 
we Frygii. 
SAHAYD.-I.K, obacz ŁuT.. 
SAls, lriD Sai.'tis, imie Minerwy, 
czczoney w Egipcie w mieście Sais.. 
SALACIA , bogini wody, zona N e- 
ptuna. Podobno taż co Amphitrite. 
SALAMBO, imie dawane Wenerze 
w S,yryi,. gdzie obchodzono iey świę- 
ta z wielką zaJobą. 
SALAMINIUS ,'irnie Jowisza, od czci 
w mieście Salaminie j które 'feucer; 
przymuszony 'uciekać z Salaminy 
wysPy, założył na Cyprze. 
S,\I:':Al\llNUS, ieden z Daktylów, o:' 
bacz Dactyles. 
. SALGANEUS, imie Apollina. 
SALIENOWIE, kapłani Marsa, tak 
nazwani od skakania po UliCHCh. 
Było ich dwunastu, i strzegli świ
te- 
go puklerza, obacz Ancile. 
S.-I.Ll\1AClS, obacz Hermophrodit. 
SALMONEUSZ, król Elidy, 'zabity od 
Jowisza , za naśladowanie pioruna i. 
wymaganie czci boskiey..
		

/203_0001.djvu

			199 -:- 


SALMON1S, Tyra, corka Salmoneu- 
sza. 
SALSIPOTENS, przyimek Neptuna. 
SALUS, to iest całość, zdrowie, by- 
ły bóstwem u Rzymian. Wyobra- 
zano ie pod postacią staruszki sie- 
dzącey na tronie przy ołtarzu, w ko- 
ło którego wąi okręcony przenosi 
głową ołtarz; tudzież trzymaiącą cza
 
szę w ręce, obacz .Zdrowie. 
'sALUTIFER, Eskulap. 
SAlIllUS, Pytagor z wyspy Samos: 
SA1\'I.ąS, wyspa morza środziemne- 
go. J uno tam osobliwiey czczona, 
zwana byłd Samniiska. 
SAMOTRACIA, wyspa na morzu E- 
geiskirn , sławna czcią Gerery, Pro- 
zerpiny, tudzież bogow Cabires zwa- 
Dych, oraz wyrocznią. 
. SANCTUS, imie to dawane niekie- 
dy bóstwom, znaczy szanowny, 0- 
hacz Sa 1lCllS. 
SANCUS, lub Sanctus, bóg Sa.binów, 
przeniesiony do Rzym u; podobno 
był to Herkules. 
SANGARlS, lub Sangarida, Nimfa, 
obacz Arys. 


14
		

/204_0001.djvu

			-- 200 
 


SANGAF.lUS PUE.R, Ganymed, rodem 
z Phrygii, gdzie 1>ię poczyna rzeka 
Sangaris. 
,SANGUS, obacz Sallclls. 
SAO, iedna z NereidóW. 
SA.OTAS, lub Saotcs, to iest zac/to- 
wu:qcy; imie Jowisza i Bachusa. 
SAPHO, kobieta Lesbiiska, slawna 
zdatnością do poezyi i milo:kiE!Phao- ' 
na. Obacz Phaon. 
SARAPIS, obacz Serapis. 
" SAIlDOlJ.
TER, obacz SardlIs. 
. SARDUS, lub Sllrdupater, syn Her- 
kula, król wyspy Sardynii, 11azwaney 
od .iP.go imienia. 
SA.RON, bóg morski, przełożony; 
nad robotl'! wiosłem. 
, 8-o\RONlA, lub SarolliJ', il11ieDiaml)T. 
SARPEDON, król Lycyi, syn Jowi- 
sza i Laodamii, córki Bellerofou?. 
Wsławił się podTroią, którey przy- 
był na odsiecz; zabity od Patrokla. 
Troianie, &chowali ze czcif;! iego po- 
pioly. 
Iuni dway byli Sarpeclonowie: 
iei:
en, syn N eptllna; drusi, Król Tl'a- 
eYl.
		

/205_0001.djvu

			- 201 - 


SARPEDONIA,Dianna; pod tym imie- 
niem miała koś ciał w Cylicyi, gdzie 
wy(tawala wyrocznie. 
SARRlTOR, boiek plewidła w zboiu. 
SA TOR, bożek sieyby. Jowisza zWa- 
no tez SafO,. /wmillll1n et deonl11z, 
jakoby oyca bogów i ludzi. 
SATURNALIA, święta w Rzymie na 
cześć Saturna, obchodzone w Gru- 
dniu. Nie wolno było nic innego , 
l'obić, chyba ieść gotować. Równość 
zupełna panowała w ten czas mi
- 
clzy panami i niewolnikami. 
SATURN, lnb Czas, syn Crelusa. 
. Niechcf!c mieć więcey braci pracz 
Ty talIa , zabił kosą swego oyca; a 
z tey krwi spadłey na morze i z pia- 
ni'! zmieszaney, narodziła się We- 
nus. Miał s
bie ustąpione panowa- 
nie od starszego brata Tytana, z wa- 
nwkiem, aby pożerał synowo Lecz 
zona Jego Rhea umiała go oszukać. 
ObaczJowisz,Jmuls,Phjlira. Wyo- 
hrazano go pod postacif! starca, z ko- 
s/";! w ręku, lub wężem ogon w py- 
sku trzymaiącym, czasem z klepsy- 
(trą. 


IG 


, .
		

/206_0001.djvu

			- 202 
 


SATURNB., J uno, córka Saturna. 

ATYROWlE, potwory- w pół kozły 
w pól ludzie, z rogami na glowie. 
Czczono ich za bóstwa lasów, W któ- 
rych mieszkali. , 
SAURUS, zbóyca pustoszący Elidę, 
zabity au Herkulesa. 
, SCAl\'!A:t'IDER, syn Jowisza i Dorydy, 
przemieniony -w rzekę płynącą ko- 
ło Troi. Zwyczaiem .było, ie no-o 
we małionJd IUlPywały się w tey 
rzece, a bożek iey , czynil honory 
kąpieli. 
SCAl\1ANDRJUS, imi'1 pierwsze A.sty- 
al1axa syna Hektora i Andromaki. 
SCEE, brama Troiai'tska , przy któ- 
l'ey był grób Laomed'ona. 
SCHENEUSZ, obacz Ata/anta. 
SCHAENEIA VJP.GO, Atalanta córka 
Scheneusza. 
SCIEII.lES, święta w A.rkadyi na cześć 
Bachusa. 
SCINIS, zbóyca, tenże co SinIlis. 
SClRAS, imic Minerwy, od czci W 
kościeleiey, zbudowanym przez 
wieszczka Dordońskiego Scirasa.
		

/207_0001.djvu

			- 205 - 


SCIROPHO}UES, święta obchodzone 
'W Atenach na c,ześć Minerwy Sci- 
ras., Podczas nich: stawiano małe 
chaty z gałęzi, a młodzież tańcuią- 
ca trzymała winne grona. 
, SClRIAS, obacz Sciras. 
SClRON, ebacz Scyron. 
'I'oz imie nosił wiatr gwałtowny, 
którego błagano aby szkodnieczynił. 
SClRUS, obacz Sciras; 
SCOTITA&, imie Jowisza, od sł()wa 
Greckiego znaczącego CŻe1nllOŚĆ; był 
czczony pod tym imieniem W gail
 
ciemnym w Lakonii. 
SCYLLA, córka Nizusa króJa Me- 
gary, obacz NizllS. . 
Inna ScyUa córka PIlOrcusa, po- 
wziąwszy miłość ku Glaukowi boi- 
kowi morskiemu, prosiła Cyrcy o 
sposób ziednania iego serca: ale 
Cyrce, która go sama kochała, za- 
miast uskutecznić iey proźbę, za- 
truła owszem źródło w którym SC'yl_ 
Ja się kąpywała; a skoro tam weszł-a, 
przemieniona została w potwal' po- 
dobny dolną częścią ciała do su- 
Jd. Przemiana ta W taką ią rozpacz 
16
		

/208_0001.djvu

			- 
o4 .-=-' 


wprawiła, że sama się rzuciła w p
'ze- 
paść morską. Rafy tego mieysca, 
były przyczyną bayki, iakoby po- 
twór ten tam szczekał. Obacz Clw- 
1"ybda. . 
Virgiliusz i Owidiusz mieszaią ra- 
zem to, co się ściąga do oboch Scyl- 
li, W osobie iedney tylko, córki Ni- 
zusa. 
SCYPHlUS, k0l1,którego Neptun wy- 
prowadził z ziemi' w Tessalii, ude- 
rzeniem Troyzęba. 
SCYRlAS , imie Deodamii córki Ly... 
komeda króla wyspy Scyros. 
SCYRON , sławny zbóyca, pustoszą- 
cy Attykę. Tezeusz go pokonawszy, 

palił kości na ofiarę Jowiszowi. O- 
widiusz pO'wiada, ze ie rzucił w mo- 
ł'
e, gdzie W skałę zostały przernie... 
lHOlle. 
- SC'YTOWIE, lud, mieszkaiący naci 
morzem czarnym, tak nazwany od 
Scytasa, syna Hf'rkulesowego. 
SCYTII
N. Owid nazywa go Am- 
IligllllS, że mógł podług woli pl eć 
swa oumienia l ;. 
, ,
		

/209_0001.djvu

			--. 205 - 


SERADlES, święta, tez same co Sa- 
basies, obacz St:basius. 
SEIJETIS, Nimfa, matka Oebalusa. 
SEcuLARrA, igrzyska Rzymskie, co 
lat sto odbywane na cześć Apollina 
i Dianny. . 
SEGESTA, lub SeB'estia, obacz Sija. 
SErA, lub Seya, bogini, wzywana 
o opiekę nad zasiane mi polami. Po_o 
, dług innych, miała to Lyć Fortuna, 
zwana też Sejana. . 
SEJANA, obacz Seia. 
SEL:
SI.\.; imie Dianny, od mieysca 
iednego W Lakonii, Sdzi
 była czczo
 
na. 
SELECTI, to iest wybrani: tak zwa- 
no dwunastu Logów przybocznych 
radnych Jowisza. 
Rzymianie przydaJi do nich F:)- 
źniey więcey, oLacz Ce/7s:'/7tr J S. 
SELENE, nazwisko li Greków księ- 
iyca. , 
SELENITIDES, mniemane VI Azyi 
kobiety znosżęce iaia, z których wy- 
lęgali się potężni Olbrzymy. 
SELENUS, obacz A"gyra. 
SEI;'LISTEl\NIA, obacz Lecti.rtel'/lia. 
. 17
		

/210_0001.djvu

			-. 206 - 


SmHELE, lub Tyolla, córka KadmlI- 
sa i Theby, a matka Bachusa, obacz 
Bachus. 
SEJI'IELEIA. PROLES, Bachus. 
SEl\1ELEIUS THYONEUS, Bachus, syn 
Semeli, et wnuk Thyony. 
SEJl1ENTINIA, święta obchodzone na 
cześć Cerery .i Tellus bogini prze(l 
zasiewami. 
S:m.\UFER, imie Chirona , że był pół 
czlekiem , pół koniem. 
SEJlilRAJIlIS, zona Ninusa , króla 
AssYl
yi, sławna dumą, mę
twem i 
rozpnstą. Po śmięrci czczono ją 
pod postacią goł
bicy. 
SEMON, bozek, ten sam co Fżdżus 
i SanclIs. Dawano taz imie Merku- 
remu i innym bogom, ob. Sem.ones. 
SElI'WNES, istoty pośrednie miedzy 
lndźmi a bogami, uwazano ich za 
opiekunów 
lldzkich. 
SEN, bożek, syn Erebu i Nocy: 
miał pałac w ustroniu nigdy od słoń- 
ca nie tkniętym; blisko niego pły- 
uda rzeka ZapU1nniellia. Wyobra..;. 
żano go z rogiem w iedney, a slo- 
nim z«i)bem W drugiey ręce.
		

/211_0001.djvu

			" 


- 20 7 


. ... 
SENTA, córka Pikusa , poślubiona 
bratu Fannowi ; zkąd nazwana była 
Fauna. Rzymianie: czcili ią pod 
imieniem dllbrey bfJ{{ini. Ob. Fauna. 
SENTIA, bogini Myśli. 
SENTINUS, bożek uGzuciów i zmy- 
słów. 
SEI'TUIONTION, święta Rzymskie 
na pamiątkę zaięcia siodmego pa- 
górka w obręb miasta. 
SERA, iedna z bóstw przełożonych 
nad sieybą, obacz Sessie. 
SERAPIs,lub Sm'api.f, bóstwo Egip- 
skie wyobrażane pod postacil1 czlo... 
wieka z kOl'cem na głowie i linią w 
ręku, obacz Apis. U Greków Apis, 
był to Pluto. 
.- SERGEST, Troia{lCzyk, który po- 
. szedł za Eneaszem do Włoch. 
SERIPHA, wyspa morza Egeiskiego , 
któfey mieszk.a{lCów Perseusz prze- 
mienił w kamienie pokazaniem gło- 
wy Meduzy. 
SERVATOR, imie Jowisza i Bach usa. 
SESSIE, bóstwa wzywane 11 Rzy- 
mian w czasie zasiewów; do każde- 
go zboża rodzaiu) inne było.
		

/212_0001.djvu

			- 208, - 


. 
SETA, iedna Z zon Marsa, siostra 
Rhezusa. , · 
SEVERES DEAE, boginie surowe. 
'VVyobrazano ie z temiź znamiony 
co Furie; miały kościół w Atenach. 
SEYA, obacz Sejn. 
SĘDZIOWIE PJEKŁÓW, obacz :ft1illOS, 
Bak iRadamant. 
SĘP, obacz EgypillS, Tithius. 
SIllYLLE, kobiety przyszłość wró- 
żące. Naysławnieyszą była córka 
Glauk.a, i mieszkała W iaskini bli- 
skiey miasta eumes. Apollo ią ko- 
chaiący póty nieotrzymał wzaiemno- 
ści, póki iey nie obdarzył zycie m 
tylołp.tni1l1, ile ziarn piasku trzyma- 
ła w r
ce. Tak się nakouiec zesta- 
rzała, że błos iey tylko pozostał: 
zwano ią Deiphobe, Demo, DephiIa, 
Herofila łub Amalthea. Było wiele 
'innychSibylI. Naydawnieyszfl z nich 
DeHicka, nazwana Artemis, podług 
innych Dafne. Po tey Erytreyska; 
potym KUl1leyska. Euryfiła przeby- 
wała w Samos: HelIesponcka W Mar- 
pezie miasteczku nad Hellespol1tem: 
Libiiska W Libii: nak.oniec Tibur-
		

/213_0001.djvu

			- 2 0 9 ---, 


"tyilskaj zwana Albunea, wrózyła W 
_ 'i'ibm: dziś Tivoli we Włoszech. 
SlCELlDES MUS{IE, to iest Muzy 8y- 

 cili}'skie. TakVirgiliusz nazywa te, 
które, iak mniema, natclllleły Teo- 
kryta Sycyliyskiego. 
SlCHEUSZ, lub Sicharbas " kapłan 
Herkulesa, mąż Didony. Pygma- 
lion kazał go zabić dla zabrania bo- 
'gactw iego. 
S1CULUS, syn 'Neptuna, panował 
W S}Tcilii, którey nadał swe imie. 
SICYON, wnuk El'echteusza, nadał 
.imie miastu i okolicy iedney Pelo- 
pOllezu. 
SIDEREUS CONJUX,' m
ż przemie- 
niony W gwiazdę, Lucifer, mąż Al- 
cyony. 
SlDON1US HOSPES, Kadmus, rodem 
z Fenicyi, gdzie było miasto Sidon. 
S1EKlEHA, obacz Labradeus I Ly- 
]Clug, I11IlWl'Wll. 
SlEP,P, obaC'z Ceres, Priap, Jo. 
SW.\LEON, tenże c
' Harpokrat, 
obacz FIl/rpncral- i Milczenie. 
SU;EA, przyl,,!dek morza Egeiskie- 
go, gdzie IJ,}'l gro b Achillesa.
		

/214_0001.djvu

			- 210 --. 


SWILLARIA, święta Rzymskie, na- 
stępuiące po Saturnaliach. Obsy- 
łano się pod czas nich małemi osob- 
karni woskowemi lub glinianemi, i 
podob!lemi fraszkami. Odbywał się 
pod ten czas iarmark. Aulus Gellius 
wspomina o rękopiśmie Eneidy 
J?rzedanym na iednym za dwadzie- 
ścia sztuk złotych. 
SILEN, stary satyr; który wycho- 
'\Vawszy Bachusa, bardzo go ko-, 
chał i wszędzie z nim jeździł ua ośle. 
PovvróÓwszy z Indyi, osiadł w Ar- 
kadyi, gdzie był kochany od paste- 
rzy i pasterek. Miał wina dohre, i 
£odzień sie upiiał. ObRcz Rgle. 
SlLENOW;E,' zwali się Satyry pod- 
8tRrz3li. Rozumiano też pod tym 
imicnielll duchy opiekunne, z któ- 
rych rorlzaill, Sokrates utrzymywał, 
że miał iednego przy sobie. Obacz 
Dromon. 
SlLll'EHNlON, uczta sprawiana bó- 
stwom l\1anes zwanym. 
SILVIA , obacz SyLvża. 
SlMAETHlUS IiAEROS, Acis"syn Nim- 
fy Sim ethis.
		

/215_0001.djvu

			r 


-2U - 


SmolS, ,rzeka we Frygii blisko 
Troi. Oparła się wraz z drugą rze- 
ką Sk.amandrem Grekom, chcącym 
wylądować, a to przez wylew zby- 
'l,eczny. 
- SIi\iOlSlUS, TroUińczyk, tak zwany, 
ze się urodził nad rzeką Simois. 
Zabił go Ajax syn Telamona. 
SINGA, pod tym imieniem Fenicia- 
nie czcili Pallas, którey posąg za- 
brał Kadmus do Tebów. 
SINNIS, sławny zbóyca w okolicach 
Koryntu; podobno ten sam, co Cer- 
cyon, obacz Ccrc:yioll. 
. SINOE, Nimfa, która wychowała 
Pana, zwanego przeto Sinożs. 
SINOLS , obacz Sżnoe. 
SJNON, syn Zyzyfa. Uehodził za 
, naywiększego oszusta z ludzi. Gdy 
Grecy udali, że chcą 9dstąpić z pod 
Troi; on zbiegłszy do tego miasta, 
tak się dobl'ze ułożył, że mu ufa- 
no iakby naylepszemu Tl'Oianinowi. 
Gdy koń drewllulllY został do mia- 
sta wpl'Owadzony; on otworzył bok 
iego, i ułatwił wyiście zamknił.;tym 
W nim Grekol11.
		

/216_0001.djvu

			) , 


- 212 - 


SINaPE, córka Azapa. Miflła z A- 
pollinem syna Syrusa. Taz imie na- 
sila iedna Amazal1k,il. 
. ,SU'HNE, wyspa III orza Egeiskiego., 
mai[!cp przedtem kapalnie krllszco- 
. we, które 'Apolla' zniszczył potapem 
za ta, że mu z nich nie dawali dzie- 
sięciny. , 
, SJPYLEIA GENITRIX, Niabe, matka 
Sipylusa. , 
SIPYLl SAXUM, Niobe, matka Sipyla, 
przemieniona w skałę. , 
SIPYLUS ,-ieden z synów Niaby. 
S1RENY,'córki Achelausa i Calliapy. 
Pawszechnym iest przesądem, że to 
byly patwOl'Y, półrybie,półniewie- 
ście; ale znaiomaśćMithalogii i pae- 
tów nayznakamitsżych wystawia ie 
w pól kobiety, w pół ptaki. Pliniusz 
nazywa ie ptakami baieczuemi; Owi- 
diusz daie im twarz ka biecą, a cia- 
łu i pióra ptasze. Pływały pa ma- 
'rzu, i łowiły niebacznych swym śpie- 
waniem. Ulisses, uniknął ich pad- 
stępu, kl\zawszy uszy wszystkich za- 
,lepić waskiem, i przywiązać się da' 
masztu. Bylą ich trzy. Należy ie
		

/217_0001.djvu

			21'3 ...=' 


wyobrażać do w pół pięknemi ko- 
bietami, a spodnią część postaci pta- 
'. szą. Jedna z nich powinna trzymać' 
tabliczkę, druga dwa flety, trzecia 
lY.ł.'ę. .obacz Syrcnllss. 
SYR£NNUSS, przyl
dek w Lukanii, 
zwykłe Syren mieszkanie; zkąd, z 
rozpaczy że nie uwiodły Ulissessa, 
rzuciły się w morze i przemienione 
zostały w skały. Obacz Parthellope. 
Smms, if'dlla Z' gwiazd składaią- 
cych KOllsteIlacyą, zwaną Canicllla. 
.' Starożytność niosła iey ofiary, dla 
odwrócenia szkodliwego wpływu. 
Dawano to imie niekiedy słońcu. 
SISACHTE, to iest pozbycie prowi- 

.yi: święto, obchodzone w Atenach 
na pamiątkę prawa Solona, znoszą- 
cego zbytnią opłatę ubogich dłu- 
zników. 
SIZIF, syn Eola, zabity od Tezeu- 
sza za' pustoszenie Attyki. Skaza- 
:ny byłw piekłach, za złoczynne ży- 
cie, na toczenie ógromnego kamie- 
nia pod górę, z któr
y ten znowu 
sp !\ dał. , '
		

/218_0001.djvu

			. 
I 


- 214 - 


SITHNlDY, 'Nimfy ,jednego źródła, 
którego wody sprowadzone byJy do 
Aten wsI1aniałym wodociągiem. - 
SITO, imie Cerery, od słowa Gre- 
. ckiego znaczącego pszenicę. . 
SIVA, bóstwo Celtów; podobno ie- 
dnoż co 0px-Collsiva. _ 
SKOK Z LEUKADV. Przy przesmyku 
łąr.zącym Peloponez z Achaią, był 
przylądek Leucada; z tego rzucano 
się w morze dla zapomnienia nie- 
szczęśliwey miłości. 
SKÓRA LWIA, obacz J-lerkules, A- . 
drasi; wołowa, Orion; wężowa, Py- 
shon; Tygrysia Bachanfkż. 
SŁONECZNIK, 'obacz Clitża. 
. SŁONCE, bóstwo czczone pod imie- 
ni..m ApolHna, liczono atoli inne. 
SMILAX, Nimfa, z zalu, nad wzgar-. 
(Ja zadana od kochanego pi'zez sie- 
bte Croc
sa, przemie
iona wraz z 
nim w krzew wydaiący pachnące 
kwiatki. . 
SMINTHEUS, przyimek Apollina, 
.bacz 1/17 lus. 
SMOK, obacz Cadmus, Andrameda, 
Ceres) Medea) Deiphon) Hespcryd.y.
		

/219_0001.djvu

			- 215 -- 


, 


SOCHOTHBENOTH, bałwan Babiloll- 
, ski. 
So('us ,-łnłody Troianczyk, które-' 
£0 postawę i męztwo chwali Homer; 
zabity został przez Ulisessa. 
Toż imie dawano Merkuremii. 
SOMNIALIS, czczono pod tym imie- 
.nie.m HerkulesI!, gdy .od niego od- 
bierano iakie we lOnie przestrogi. 
SOPOR, to iest Sen -.Jnocny, inny 
boże
 od snu zwyrzaynego : dawano 
mu za żonę Pasithaę, :iednę z Gracyi. 
SORAf'TE, górA we Włoszech, sla- 
wna czcią Apollina. 
SORADEUS, ieden z bóstw Indyi- 
skich. 
, SORANUS, imie Pluto na. 
SOROADIOS, tenże co Soradeus. 
SORODAEMONES, ciż co Lemltres. 
SOSlANUS, imie ApoUina. 
SOSlPOLlS, to iest zachowużq,r;y mia- 
s/O, nazwisko Jowisza ; tudzież Ge- 
niusza czczonego w E1idzie. 
SOSPEs, to iest zachowawcza, imie 
Junony, Dianny,Minerwy, i t. d. 
, . SOSTRAT , Gwk młody, przyiaciel 
Herkulesa, czczony 'po śmierci . za
		

/220_0001.djvu

			- 216 -=-, 


bóstwo. Toz imie nosił sławny za. 
p
ni
 l 
SOTEW; tenże co Saotus. .' 
SOTERES, to iest' zachow:YlI'acze 
imiona Kastori' i Polluxa. 1 
SOTlRA, taż co Sospes. 
SOWA, obacz Ascalaf, Minerwa; 
_ SPAnTA, sławn.e miasto Pelopone- 
zu, stolica Lakonii. J\-mo Cu:zoila 
tam była osobliwiey. Obacz L'lc:.c. 
SPELAIT, przjim ek Herkulesa, Mer- 
kurego i Apollina, ze VI' niektórych 
jaskiniach mieli posągi. ' 
SI'ERCHlUS, rzeka W Tessallii, za. 
bóstwo czczona. 
SPHINX, potwor. maif!r.y tWl1rz ko- 
biecf!\ resztę ciała lwią i psią, i skrzy- 
dła. Juno rGzgniew'ana na TebanoVI', 
ze Alkmena z ich narodu kochana 
l)yła od Jowisza, zes.łała na górę Cy- 
theron ten potwór; ktory, nie moga- 
cych rozwiązać iego zagadki pożerał. 
Ryła zaś taka: coby za zwierze miało 
cztery nogi rano, dwie w południe, 
, a trzy VI' wieczor? Edip, zgadl odpo- 
wiadaiąc: ze to byl człowiek, w ró- 
znych zycia swego wiekach. Obacz 
O.:dip.
		

/221_0001.djvu

			__ .21, _"":l 


08d';J. Potwót' Z rozpaczy rzucił się 
ze skały i kark skręcił. . 
SPICIFERA DEA, bogini kłosonośna, 
Ceres. _.
 
SPINENSIS DEUS, bożek błagany aJ)y 
nie dał rość tarninie na polach. 
SPINTURNIX, tenie co SfillX. 
SPIO, Nimfa, córka NereLi.sza i 
Doridy. 
SIIOIHUS, to iest popiół: tak z;wanó 
Apollina od ołtarza iednego, -popio- 
łem posypanego. 
SPOKOYNOŚĆ, zrobiono z hiey b6. 
litwo. 
SPRAWIEDLIWOŚĆ, obacz Tlzemis. 
SPONSOR, to iest odpor-viadaiq,cy, 
imie Jowisza. . 
S.ZTYLET, o bacz illelpomene, Kal- 
,liroe, Didona. 
S'I'ABłLINUS, tenże co .Statanus.. , 
STAPHy!-US, oyciec Aniusza. Był 
synem Tezeusza i Ariany, podług 
innych Bachusa i Erigony ł' którą u- 
wió
ł ten bóg pod ksztąłtem grolla 
winnego, co wyraża słowo Staplty- 
Zus. Inni mniemali, że to był pa- 
sterz króla Oenea; raz uważaiac J ź'e 
II.' I K .. 


..
		

/222_0001.djvu

			. ' 


- 218 -_ 


. iedna koza zatrzymywała się w tyle) 
i wracała wesoła, o(lJtrył krzak wi- 
na samorodnego) dotąd nie znane_ 
go. Grecy nazwali 
ino Oenon. 
Był 
nny Staphylus, syn Sylena.. 
STARKI, obacz Gree, Galanthis , 
, .7imerata. 
. STAROŚĆ, bóstWo podziemne, spło- 
dzone z Erebu i nocy. 
STATA; bogini wzywana przeciw 
Pożarom. Taz cO Westa. 
. STAT..ĄlWS, lub. Stabililllls, bożek, 
któremu czyniono ofiary, gdy dzie- 
ci 
aczynały stąpać. Była też bogi-; 
ni Stalina, w podobnym znaczeniu. 
STATOR, Jowisz pod tym imieniem 
był wzywany, iako opiekun, i '\IV bo- 
iu wstrzymuiący pierzchaiących. 
$TELLE, lub Stelio, ten sam co 
Abas, zamieniony w iasz
zurk
 za 
_ ,naśmiewanie Ijię z Cerery , chciwie 
piiącey' w domu iedney staruszk
, 
gdy szu
ała Prozerpiny. 
STEJ{OBEA, obacz Sthenobea. 
STENTOJli Grek ieden z oblegaią- 
cych 'l'l'oię; tak miał głos silny, iak,. 
by pięci1}dziesiąt razem męŻóW.
		

/223_0001.djvu

			" 


- 21 9 ..=. 
STE1,\CULIA, bogini przełozona nad 
llawozeniem ziemi. ." ' 
STEB.CUTIUS, syn Fav.na , krój Wło- 
ski, polic.zop.y mi
dzy bogi. Toż 
imie nosił Saturn, 
STEB.ACTPS, toż co. bogiJ;li .Stercu- 
Ha. 
STEROP" naydoskonalszy z kowali 
Wulkana. . 
STEROPA
 Nimfa, zO
1a Marsa.. 
STE1'o.0PECEB.ET, -iakoby piorunuiq.. 
_ .cy , . imie Jowisza. 
STESlcHO!i\. 
 poeta Grecki, miał 
wzrok utracić za wiers?: uszczypliwy 
przeciw Helenie, a odzyskał go zno- 
wu, napisawszy iey pochwałę. 
.STĘNELE o żona MelJ.ctiusa; matka 
PatI'okla. 
STHENELEIA fROĘ-ES, CYCJ;lUS syn 
Stenelą.. . \ 
STHELENIUS, Euryste
sz, syn Sthe- 
len USil. ' 
S7'I;IEt!!ELTJS, król A
'gos i MyceD, 
syn 'Perseusza i Andromedy. 
' . 
nny tegoż imienia był na wypra- 
wie I:Ierl

lesa przęciw Amazonkom, 
. K2 


--
		

/224_0001.djvu

			- 220 ---- 


a drugi syn Canapea i Evadny, na- 
lezał do obl
żenia Troi. . 
STHENIAS, to iest potężna, imie 
Minerwy. W tymże znaczeniu zwa- 
no Jowisza Sthenills. 
,. STHENNYO, iedna zGorgonów , o- 
bacz Gorgony. 
STHENOBEA, córka Joblita , żona 
Prretusa, obacz Be/lorofon. 
STILBE, Nimfa, iedna z zon Apol. 
.... lina. I 
STIMPHAL, iezioro smrodliwe w Pe- 
loponezie, na którym Herkules wy- 
bił mnóstwo ptaków,naprzykrzonych 
W okolicy. 
STlMULA, bogini żywości. 
STlPHILUS, ieden z Cp.ntaurów, za- 
bitych na weselu Piritousa. 
STÓ:PHEA, imie Dianny- 
STÓS GOREI4CY', obacz Didona, E- 
':Jadne, I-ierkules. 
STRATlUS, to iest waleczny, imie 
Jowisza:. Toż nosił ieden z synow 
Nestora; 
,. STRA
H,. bóstwo wyobrażane pod 
. postaciq kobiety z lwią głQwą.  


I ' 


, 


l,
		

/225_0001.djvu

			- 2.21 - 


STRZAŁY, obacz Diana, Cup ido 
 
'Adrast, Phi/oktet, Cefal, Achilles, 
Akteoll, Orion, Abaris. 
STRENAB, bóstwa u Hzym
an, prze- 
łożone nad dara.mi i zyskami nie- 
spodzianemi. ' 
STRE
IA, lub Strenlla, 'bogini wy- 
trwałośCi w prący; taż co Agenoria. 
STRICTEA, to iest centkowata, suka 
Akteona. 
STROFHADY, wyspy mo
za' JOllskie- 

o, mieszkane przez Harpie. 
STROPHABUS, imie Merkurego, 9d 
słowa Greckiego, znaczqcego VSZltst, 
chytry. ' 
STROPHl"9S, król Phocidy, który 
ochronił Oresta przed srogościq Kly"'" 
temnestry. Pylad, syn tego króla, 
był do
gonnym przyiacielf'm Oresta, 
STRYMoN,rzeka naTrack
ey granicy, 
gdzie Orfeusz opłakiwał Eurydyc
. 
STYGlUS JUPITER, iest to Pluto. ,., 
STYMPHAL, obacz Stimphal. 
STYRACIT, imie Apollina, od czci 
na górze Styracion na wyspie Kreta. 
STYRITlS, imie Cerery , czczoney 
Yf mie.ście Styre W Focydzie. 
, K5 


, I
		

/226_0001.djvu

			-'- 222 - 


STYX, rzeka w piekle, dziewięć ra- 
zy ie okrązaiąca. Bogowie, przez iey 
wody przysięg.aif!cy, nie mogli chy- 
bić słowa pod karą zavl'i.eszenia bó- 
stwa na lat sto. Było bóstwo pie- 
Jdelne tegoż imienia, nad tą rzeką 
prżełozone. One o
kl'yło Jo-wiszo- . 
wi spisek bogów pl'Zeciw niemu; za 
co postanowił, aby wody te były 
szanowne bogom, ludziom, j, pie- 
kłom. \ 
SUADA, lub 811adela, obacz Pitlw. 
SUBDlALES, obacz Hypetn:s. .1 
SUBlGUS, lub Subjugus, b'óg wzy- 
:wany prży ślubie. . 
SU
RUNCINATOR, lub Sllbl'ztncatol', 
iedno z bóstw rolniczych. 
SUBSOLANUS, ieden z głównych wia-' 
trów, tenże' co Eurus. 
SUCCUBES, złe duchy. Mniemano 
że przybrawszy postać kobiet, zwo- 
dziły męszezyzn. 
SUl\-1i\IANUS, imie Plutóna. Podh,g 
innych, był ta bóg osobny, przeło- 
żony nad piorunami, i stra5zniey
 
szy niz sam Jowisz.
		

/227_0001.djvu

			.- 223 - 


,SUNIAS, imie Minerwy, od kościo- 
ła na przylądku SUllium w Atty
e. 
SUOVETAURlLES, obacz Sulitalvifies. 
SWIEi\KOWE DI\ZEWO, obacz Af.yS, 
/Jaclwlltki, Cybe-łe. 
SWJĘTA. Było i£h wiele nader W 
starożytności: poJ czas nieh, nietyl- 
J\.O nic nie robiono, ale llie karano 
winowayców. Wieńczono się kwia- 
tami, chroniono słów zło-wieszczych, 
a niekiedy zbytkowano. 
Sn'EATEs, tenże co Sycites. 
SVCEUSZ, ieden z Tytanów , ucie
ł- 
szy w głąb ziemi przed gniewem Jo- 
wisza, przemieniony 'został w urze-' 
wo figowe. 
SVCITES, imie Bachusa, od slowa 
Greckiego znaczącego figę, że on 
pierwszy mial iey szczepienia nau- 
czyć. " 
SYLU8, Nimfa, iedna z żon Apol- 
Hna.. 
SYLVAN, bożek leśny. Wyobra- 
zano go z młodym Cyprysem w rę- 
ce, n miesz
no często z Panem i z 
Faunem. Od iego imienia nazWano 
Sylwanami bóstwa leśne. 
K4
		

/228_0001.djvu

			:- 22.4 - 


SYLVfA, RHĘA SYLVfA, królowa AI- 
l)y, córka Numitora. Zamknięta by- 
ła .n. Westalek przez stryia Amuli- 
usa, nie<:hcącego współ zawodnika 
{Ja tmnu. Ale raz poszedłszy po 
wodę do odnogi Tybru, przez ogrod 
płynącey, usneła, i poezeła z Mar- 
sa we śnie widziąnego Rema, i Ro- 
mulusa. 
. SY.LVIUS, syn Eneasza, tak nazwa- 
ny, że się urodził "'.' lasach. 
SYJllAETHIUS HEROS" Acis, ur9dzony 
w Sycylii, gdzie płynie rzeka Sy- \ 
methus. ' . 
SYlI1MACHfA, to iest pomagaiq,ca 
walczyć; tak zwali Rzymianie Ve- 
nus, walczącą za niemi pod Actillm. 
l SYlI1PLEGADY, dwie skały na morzu 
czarnym niedaleko uyścia Bosforu 
i bliskie siebie. Poeci, baiali o nich 
iC1k o dwóch potworach" topiących 
okręty. . / 
SYNALLAxys,iedna z.Nimf J onicl
ich. 
SY.NHODES, obacz Parcdres. 
SYl\'rtJnoNEs, toż co SyIlhodes l 
Paredres. 


...
		

/229_0001.djvu

			- 2
5 -  


SYRA, główna ,b,ogip-.i Syryiczyków. 
Mniemano że wykluła się nad Eu- 
fratem z,iaia gołębiego. Obacz Pha- 
t;etżs. " 
SYRENY, obacz SirellY. 
SYRIA, taż co Syra. 
. SYR£NX, Nimfa, uciekaiąc przed 
pogonią bożka Pana, zamienion
 w 
trzcinę rzeki Landon. Pan"miał pier- 
WSgą fuiarkę zrobić z teyże. 
SZACHY, obacz Palamed. 
SZALA, obacz T/zemis. 
SZPADA, obacz Sprawiedliwość, Py- 
l:am. 
SzczĘŚUWOŚĆ czyli Ę,udemża, -bó- 
stwo, któremu poświęcono w Rzy- 
mie kościół. Wyobrażano ią J;la tro- 
Jlie z rogiem obfitosci w iedney , a 
Cadmeum w drugiey ręce. . 
SZYSZAK na głowie kobiety, obacz 
Minerwa; na głowie męszczyzny, 
1I1ar.s, i Wtek 
elazILY. 


\ 
K5
		

/230_0001.djvu

			- 226 - 


T. T. 
T. ta litera, ;;

u męszczyzny,.. 
obaczOsiris; w ręku kobiety, ob.Jo. 
- rl'AAuTEs, obacz Talltes. 
TACITA, lub Mata, bogini milcze- 
nia. 
T AEDIFERA DEA, to iest bogini po- 
clzodniQ
nOSlla, Ceres córki szuka- 
iąca. 
T1>GES, wnuk Jowisza. Dzieckiem 
będąc 1 już uczył Etrusków. sztuki 
wró,źel1ia. Pm,v:iadano, że był sy- 
nem Geniusa, i czczony barzo W E- 
trurii. 
T_UA:IRA, obacz Ilaira. 
TALASION, boŻiek, dochowany ai 
, dó ślubu niewinności. ' ) 
TA1,AUS, oyciec' Adrasta. 
. TALETaN , to imie dawal10 kościo- 
łowi słońca na,górze Taygęt. 
TALTJ-IYECUS, woźny wwoysku Gre- 
ddm pod Troją
 
\ TALUS, synowiec Dedala, tenże co 
Ak.al.
		

/231_0001.djvu

			-2
- 


TAMUSUS 
 ieden z bogo:w Syryi- 
skich, podobno Adonis; podług in- 
nych t Osiris. . 
T 
NA"GRA t córka Eola, nadała swe 
imie Beocyi 
 
TAN_'US, iedno z głównych bóstw 
W Armenii, podobno Wenus. 
'I'ANFANA., ,bogini losów u Genua- 
nów. 
. T ANrEB, obacz Dactiles, COl'yban- 
tes, Bachantki, Babtes. ' 
,TANTAL> syn Jowisza i Nimfy Plo- 
ta. Porwał Ganymeda, mszcząc si
 
nad Trosem, że/go nie prosił na 
ucztę, daną przy założeniu Troi. Dla 
doświadczenia mocy bogów, gdy 
J'azbyli U niego na obiellzie, dal 
im potrawę z syna swego Pelopa; 
Jowisz skazał go ha wieczny głod i 
pragnienie. Merkury ptzykuł go 
w wodzie, tak atoli że pić iey nie 
mógł, ani dosięgnąć owoców tuż /' 
przed ustami będących. 
Innemu Tantalowi Klytemhf'stra 
była obiecana, a podobno poślubig... 
-.a pr2i
d Agamemnąnem. - _
		

/232_0001.djvu

			- 228 - 


Toż imie nosił syn Tiesta i Euro- . 
py, zony brata iego AtrelLsza; a któ- 
rego członki,ten ostatni dal na uczcie 
Tiestowi. 
TANTALIDES , Agamemnon i Mene... 
l-as, prlJwnuki Tantala. 
T.o\.NTAL£S" Niobe córka Tantala. _ 
TAPHws, syn Neptuna i Hippotoi: 
wygnany z oyczyzny osilJdł na ,wy
 
spie, którą nazwał swym imieniem. 
rI'ARAN, imie Jowisza, u Celtów, 
któremu poświęcali ofiary z ludzi. 
TARAs, syn Neptuna, założył mia- 
sto Tarent we Włoszech. 
T ARAX[PPUS, duch przestraszaiący 
k,onie. Czczony był w Elidzie. 
Toz imie nosił Glaukus, syn-Sizy- 
fa. poszHpany od Klaczy. 
'PARCHON, wóJz Etrusków, przyby_ 
_ łych na pomoc Eneaszowi
 przeciw 
Turnusowi. 
TARczA, obacz :Mars, Egid, Mi- 
nerwa, Perseusz. 
, TARDlPEs, ,imie Wulkana, który 
był kulawy. 
TARPE[A -, jedna zWęstalek, wy- 
branych od Numy. -
		

/233_0001.djvu

			- 229 - 


TARPEJUS PATER, Jowisz, CZ
ZOHY 
W Rzymie na górze Tarpeiskiey. 
TARSOS , imie Jowisza, czczonego 
W Tarsie mieście Cylicyi. 
TARTAR , część piekłm,v, przezna- 
czona na dręczenie występnych. 
TARTAREUS DEUS, Pluton. 
TARTAREUS CUSTOS, Cerber. 
TATIUS, król Sabinów; po dlpgiey 
woynie z Romulem za porwanie Sa- 
binek, sprzymierzył się z Rzymia- 
nami. 
TAURMUS, imie Neptuna, od rycze- 
nia bałwanow morskich, podobne- 
go do ryku wołowo 
TAUlUCORNIS, przyimek Bachusa, 
wyobrażanego z rogalhi wołowen'li. 
TAURIDA, niewłaśdwe nazwisko" 
Cbersonezu Taurickiego, obacz Tau- 
1'y ha. 
TAURłES , święta na cześć Neptu.. 
na-Taureus. Obacz TaurlElIs. . 
TAUłiYKA, (Chersoneska). dziś Krym; 
mieszkana była od Scytów, biiących 
Pianie na ofiarę .ludzi. Nazywa- 
n.o ich 'Taures . i Tauroscytes, a Di.. 
ann
 Tauryck.ą. 


J
		

/234_0001.djvu

			, 


, 
?- 23u 


TAUROBOLI-A, imie Diany od 110- 
szonp.go na' głowie księzyca, p,odo- 
bnego do rog'ów wolowych. . 
TAUROBOLION, ofiara z wołu na 
, cześć Cybeli i wielkich bogów; od- 
bywały się przy niey dziwaczne ob- 
rzadki. 
, - TAUROCEFAL, lub' Tauroceros, obacz 
7auriCoJl'nis. 
_. ' TAUROIl'IORPH, to iest podubllY do 
wołu; imie :Bachusa, ze wino zbytpie 
użyte, czyni podobnym do byka 
wściekłego. 
TAUROPHAG, tak ZW8Jl'lO Bachusa, od 
zwyczaiu dawania wołu za nayleoJ 
p-s-zy dityramb 1 obacz.Dythyralliblls. 
TAUII.OPOLU, obacz 'Talll'obolia. 
TAAROPOLlES, świeta na cześć Di- 
any, obacz Tauryka i Taurobolia, 
TAURUS, Kreteb,czyk, taiemny kooJ 
chanek Pasifai, z której spłodził sy- 
na, zkąd bayka o Minotaurze. 
T AYCETA, iedna z Pleiadów. 
Była w Lakon:ii góra tego imienia, 
sławna świętami Bachus
. . 
TECMESSA, młoda Frigianka, niewo1.. 
nica, ulubiona Ajaxowi.
		

/235_0001.djvu

			t 


I 


- 22)1 - 


, 


TEGB,TICUSDEtf
, Merkury, rodem 
z ArkaJyi, gdzie było miasto Tegea. 
rrEGEA, Atalanta z Tegei. 
T.EGAEA SACERDOS, to -iest Carmen- 
. ta , rodem z Arkarlyi. 
TEGAEA DOlVlUS, Arkadia
 " 
TEGAEA vmGo, Calisto z Tegei W 
Ad{.adyi. ' , \ 
TEGENSKI, imiePanę, od czci w mie- 
ście Tf'gei w Arkadyi. . 
TELA lV1USA, Anakreon z miasta Te..; 
ium w Paflagonii. . 
TELAMON, syn Eaka, król Salami- 
ny. Z Periby spłodził sławnego A- 
jaxa. Pierwszy. wdarł 'się ł.la mury 
Troi, gdy iey Herkuh.s dobywał, i . 
otrzymał w nagmdę Hezionę. Na- 
leżał także do wyprawy Argonau- 
tów. ....' 
TELAMONIDES ,Ajax, syn Telamona. 
TELCHINOWIE, byli to rzarowni'by, 
którym przyznawano wiele wyna- 
lazków, i mieszczono miedzy bogi. 
Od nich ApolJo, zwany iest Telchi- 
nillS. Byli czczeni na wyspie Rodus. 
vVielu mniema, że byli iedno co 
Cure'tcs. 


'\ 


,
		

/236_0001.djvu

			. - 252 - 


TELCHiN(US, obacz Telcllinowie. 
- TELCHIUS, ieden zwoźnic Casto:,: 
ra i PolLuxa. 
TELEA, obacz Telells. 
TELEBOAS, wnuk Lelexa, nadał swe 
imie małey wyspie blisko It:łki 
, 'l'ELEGON, syn U1isessa i Cyrcy, 
pozostałey przy matce. Wyrocznia 
uwiadomiła Ulisessa, że zginie z rltk 
syna; przeto wróciwszy do oyczy- 
zny, zdał iey rządy Telemakowi, a 
sam schronił się na pustynią, i był 
miany za umarłego. Tęlegon, do- 
rosłszy, uprosił u matk.i pozwolenie 
nawiedzenia oyca, i udał się d o Ita- 
ki w znacznym orszaku. Ulisses ro- 
zumieiąc że był naiezdnik.iem, sta- - 
nął naprzeciw niemu z zebranemi 
ludźmi. W spotkaniu Ulisses zo- 
stał zabity od Teł-egona,'który, po- 
znawszy swoy występek, wrócił do 
,Włoch, i założył miasto Tusculum. 
Był tego imienia Olbrzym, p rzy- 
iaciel Tmolusa. Córka Pharisa, zwa.. 
la się Telecona. 
_ TELEMAK, syn Ulissesa i Penelo.. 
py.. Oyciec go zostawił Y'f. kolebct! 


"
		

/237_0001.djvu

			- 
33 - 


\ 
odież(lżaiąc pod Troię. Doszedłszy 
Jat p;ietnastu, udał się z Minerwą pod- 
postacią Mentora, go wychowuiącą, 
na szukanie oyca
 Znalazł go na- 
koniec za powrotem do Itaki po po- 
I droży, pełne}' przygad. Zostawszy 
kl'ólem po złożeniu korony prze!: 
oyca, popłynął do Cyrcy dla iey po- 
ślubienia; 'w ten czas właśnie, gdJ' 
Tplegon zaślubiał Penelop
 i zabił 
. Ulissesa. Obacz Telegon. 
- TELEM, syn Euiyma; przepowie- 
działPolifemowi, że mu Ulisses wyi
 
mie to iedi1o, które miał, oko. 
TELEPHASSA "żona Agenora, ma- 
tka Europy i Kadmusa. 
'TELEPH, syn Herkules,!ł i Augei; 
od którey wyrzucony, karmiony był 
pzez łan-ią. Teutras, król Myzy, przy- 
sposobił go za syna; a gdy dorosł, 
przedsięwziął oprzeć się wyprawie 
Greków pod Troią: ale raniony od 
Achilles
, nie mogł być inaczey ule<", 
czony, iak rdzą z teyże włoczni., 
która zadała mu ranę; przeto po- 
godził się z Achillesem. 


li
		

/238_0001.djvu

			- 234 '---- 


TELESPHOR, lub Evemerioll, sła- 
wny.lekarz i wieszczek, czczony za 
boga. "1 
TELESTO, Nimfa 1 córka Oceana i 
Tetydy. 
TELETHtJZA, źona Lygda, matka 
Iphisa , przemieniÓJ.1E
go z dziewczy- 
nyw chłopca. 
TELEUS, to iest doro.lły, imie J 0- 
wisza, wzywanego przy ślubach. Ju- 
Ilonie dawano imie Telea. . 
TELIFER PUER, cldupicc strzał-ono- 
_ lny, Kupido. 
- ,TELLUMÓN, bożek, pr
ełożonynad 
płodami ziemi. 
TE£LUS, bogini ziemi, siostra i 
. zona Crelusa. "Vyobrażano ią ca- 
. łą okrytą piersiami j taż iest co Cy- 
bele. 
TELl'iIESSUS, syn Apollina, założył 
miasto, którego mieszkańcy sławni 
byli umieiętnością wróżenia. 
TELON, król Kap-rei. Spłodził z 
Nimfy Sebestys syna Oebala. , 
T£LI'HISSA, Nimfa, córka Ladona ; 
dała swe imie źrodłu tak zimnemu, 


- \
		

/239_0001.djvu

			r 


-- 235'- eTil'eziasz umarł napiwszy si
 z nie- 
go wody. 
TEMENUS, syn Fegeusza, brat Ar- 
synoi. 
 Obacz AL/aneon. ( 
TEMEN£TES, imie Apollina od pa- 
.górl<;a vf. Syrakuzie, iemu poświęco- 
nego. . 
l TEMERUS, zbóyca, zabity .od .Te- 
zeusza. 
TEMESĄEUS, tak zwano potwór W 
Temessie mieście Włoskim. Obacz 
-L')"bas ' 
Toż imie nosił bohater Grecki, 
którennl boską cześć oddawailO. 
TElI'IPE, dolina w Tessalii, miedzy 
górami Ossą i Olimpem. Była to 
'l1ayroskosznieysza' okol
ca na ziemi. 
Bogowie ią nawiedzali chętnie. I
", 
J1a była tego imienia 'wBeocyi, zwa-' 
mi też Cycneia, od przemiany tam 
zaszłey CYC1111Sa W łabędzia: 
. T£NAR, był to przylądek w Lako- 
nii; zkąd, iak mniemano, można by- 
ło zstąpić do piekłów przez iaskinię. 
Dlatego niekiedy wierszopisowie n.. 
żywa li słowa Tenar, na wyrażenie 
piekła. Kościoł Nep
una, służący 
a'
		

/240_0001.djvu

			2Z;G 


-s
hr()nienie winowaycom, zwał si
, 
też Tcel/arium. 
-TENEDOS; wyspa mor,za Egeiskie- 
go" sławna. czcią Apollina i Tenesa.. 
TENJ;'RUS, syn Apollina. . 
TENES, lub Tenus, syn Cycnusa. 
Będąc wyrzucony W dzieciństwie W. 
.skr.żyni na -morze, przypłynął do 
wyspy Leucophl'Ys, nazwaney potem 
. .
ened(js-; gdzie był czczony. Obacz 
P/u!tMQme. ł 
TEI-\.AJ\1BUS, syn Neptuna, naylepszy. 
muzyk 'sweg'O czasu. Nimfy, prze- 
mieniły go W robaka, za wyniosłość 
z swey umieiętności. 
T£REUSZ, syn Mhl
sa, król TraQyi,. 
prżemieniony W iastrzębia. Obacz 
Philomela. 
. TERENT, mieysce na .polu Marso- 
wym , poświęcone bogom podzie- 
mnym, gdzie był ołtarz ziemią o- 
kryty. Zbierano tę ziemię ieclynie 
pod czas igrzysk stuletnich, i znowu, 
ią zasypywano. , 
. TERGEMINA, obacz. Tri.fiJ1nnis. 
TERGEMINUS, imie, Cerbera tróy-' 
'gl owego i Geriona tróykadh
bego.,
		

/241_0001.djvu

			-- 237 - 


TERlrlUS, bóstwo grl!Picpolny
11. 
,Gdy bogowie przystali na llstąple- 
J1ie Jowiszowi góry KapitoJskiey; 
usuneli się z niey dobrowolnie, sam 
tylko TerIDUS został niewzruszon)'. 
, Wyobraiano go pod kształtem ka- 
mienia sześciośÓennego, lub pala 
'WkopaI).ego w zie,j]ię. 
TERMINALU" święta na cześć Ter':' 
:ma i Jowisza, Terminalis zwanego. 
TERMINALIS , imie Jowisza-, które- 
mu granice pól były poruczone. · 
TĘCZA, obacz bys. 
,THERPSYK01\A, iedna z Muz (\zie- 
wi
ciu, bogini muzyki i tańca. V,Ty- 
obrażano ią w postaci młodey dzie- 
wicy, uwięczoney i trzymaią
ey ar- 
fę, a koło niey leżące narzędzia mu- 
zyczne. ' 
TERRIGENAE FRATRES, bracia z zie... 
:mi' uroozeni, Tytal'lowie. . 
TETHRAS, obacz Teuthl'as. 
TETHYS, córka CreJusa i Wes'ty; 
wyobrażono ią na woz.ie Koncho.. 
wym, ciągnionym przez Delfiny. 
Nie trzeba iey mieszać z inną Te.. 
'tyd-ą, córką N ereusza. 'o b. ThetY8.,
		

/242_0001.djvu

			" l 


.... 


238- 


TEUCER, k-ł:ól Troarly, dziad Tro_ 
sa. Od niego zwano Troian Teu_ 
k . . 
r£tml. \ . 
Był mnyTeucer, syn Telamona i 
Heziony, wygnany od oyca za to, 
Że nie pomścił się śmierci brata Aja- 
xa na Ulissesie. 
- TEUCRJA, TEUKROWIE, tak zwano 
Trolę i Troi a n od króla,ich Teucera. 
TEUCRJS ,. córka Teucera; żona 
Dardana. 
TEU1\IESIUS LEO, lew lasow, Teume. 
sus zwanych W Beocyi; zabity od 
Herkulesa, dziecięciem będącego. 
TEUTADA1'dAS, oyciec Pelasga. 
TEUTATES, TAAU'TES, THEUT, THOYT, 
THOT, imiona Mprkurego. Poświę- 
cano mu W Gallii ofiary z ludzi. 
Cześć iego poczeła się w EgypÓe, 
g<1zie panował pod imieniem Thot. 
'VVyobrażano go W Egipcie z psią 
głową, i zwano Anubis. 
THEUT£S, książe Arkadyi: wyru- 
szył n
,:"ypraw.ę Troiańsk
 z inne-:- 
mi Grekami; ale w A1.
Iidzie, poró:" 
żniwszy się z Agalpemnonem, wi"ó:- 
cH .do aomu. W gp.iewie raniP?al,:"
		

/243_0001.djvu

			. 


- 239 - 
ta
i3, chcącego zatrzymać go pod p"o- 
staÓą Greka iednego. . .' 
TEUTHRA
TIA TURBA, ta
{ OWIdIUSZ 
na2
wa pięćdziesiąt corek Teuthrasa. 
TEUTHRAS, syn Pandiona króla Cy- 
licyi .i Mizyi. Herkules ożenił się 
ze wszystkiemi iego córkami, bylo_ 
Ich pięćdziesiąt. OLacz Ąllgea; Te- 
leph, Thespis. 
TEUTON, obacz TttislO1Z. 
THALAME, tak z.wano mieysca w 
kościołach, gdzie 'wyroki dawane 
były. - 
THA"LASSlUS, bóg ślubów, tenże co 
Hymen. Obacz Tala
sif)ll. 
THALIA, iedna z Muz dziewięciu, 
pl'Zeloźona nad komedyą i poezyą 
lyryczną. ...Wyobł.:ażano ią, iak mło- 
dą dziewicę, uwieńcz'Oną bluszczem, 

 1:rżymaiącą maskft W ręku i obutą 
w tystciany. 
Jedna z Gracyi, zwała się także 
Thalia. . 
Toż imie nosiły: Nereida iedna, 
i Nimfa. Obacz Tlll'alia. 
'l'HALLQ, iedna z godzin, córka Sa- 
tur

 i Themidy. Była tego imie-.
		

/244_0001.djvu

			, . 


;;. , 


- 240 - 


nia bogini, przełożona nad pnszcza.. 
niem się l wzrostem roślin. · 
THAMB\1ASADES, imie, pau którym 
Scytowie czÓli Neptuna. 
, THAMJ\WS, bóstwo Syryan, toż co 
Tamuzus. 
- THAMYRAs,wnuk Apollina. Od- 
-ważył, się ubiegać zj\1uzami o chwa- 
łę śpiewania, a przegrawszy, postra- ' 
dał przez .nich oczy, i zapomnia
 te- 
go co umiał. ' 
THARANIS, tenże co Tar'an. 
THARGFLIES, święta Ateńskie, na 
cześć Apollina i Diany. 
THAROPS', dziad Orfeusza,' uczy- 
l'iiony przez Bachusa królem TracYl. 
TUARTAC, bóstwo Syryiczyków. _ 
THAsIUs, imie Herkulesa, czczone- 
'
o na wyspie Thasos. 
TAUMA'NTIA, to iest przedziwna, 
córka Taumasa Irys. - 
TflAUMAS, syn żiemi', oyciec Iry- 
oy i Harpiów. . 
THEA, iedna z Nimf Oceanitydów. 
THEAGENE, obacz Charżclea. 
THA.ELIA,- lub Thalia, matka bo- 
gów Pali'iues. I 
THEA-
		

/245_0001.djvu

			- 24 1 - 


THEA:NO, żona AI.J.tenora" kapłano.. 
1<.a PaH-ady. Ona wydała P
lladium 
Grekom. ' l .1 
. THEBAIS imie Andromaki. Obacz: 
Eetion. 
THEBE, córka Azopa, żona Marsa.. 
Obacz Teby. 
TEBY, THEBV, miasto sławne Beo- 
ckie w Grecyi, tak nazwane od The- 
by, żony Mars:1,królowy tey okolicy. 
Amphion miał ie zbu(lować graniem 
na lyrz'e. Ob. AlIlplzźon. W istocie 
był to król, który swą wymową zgro- 
madził wieyskich ł,mieszkańców do 
lIliasti!
 Cadmus, pierwszym był one.- 
go założycielem. 
THEEDINATES, obacz Di-vipotes. 
THEIA, lub Thia, bogini, matka 
słońca i księżyca. Obacz Thia. 
THELESPHOR, obacz Teleifor. 
THELETUSA, obacE Telethu.sa. ,- 
THELPUSA, taz co TlwlphisJ. 
THELXIOPE, iedna z Syren. 
TF!EMENITES, tenze co' ''Iemenites. 
THEMIS, córka Crelusa, bogini spra- 
wiedliwości. Wyobrażano ią f.wy" 
kle z szali W r
ce i zawif!zanemi o. 
II. L
		

/246_0001.djvu

			- 242 
 


czami. . Jowisz spłodził .:z niey pJ"a- 
wo i Pokdy, i umieśaiJ iey szalę na- 
Zod
aku., Niektórzy wyobrażali ią, 
z mleczem w rę'ce. I. .n; .'. 
Toż imie nosiła Carmenta, matka: 
Evandra. ' 
THEII'lISTA, obacz 7hemisfyady. 
THEMISTiADY, Nimfy przeJozone 
nad przysdością. Tak były nazwa- 
ne o
 Carmenty, zwaney Themis lub 
Themista, '5ławney wróżki. 

 THEMlsTo,żonaAthamasa. Msz('zac 
się że Athamas rozwiódł się z nią, 
a 
poślubił Ino, postanowiła zabić Le- 
	
			

/247_0001.djvu

			. 


-243- 


."  sobą Hylasa, i naylkliwszą czuł 
dla niego przyiaźli. 
TH'EAENUS, to iest bóg willa, imie 
Bachusa, odi.czego święta Tllcmllies. 
THEOGAMIES, święta na pamiątk
 
porwania Prozerpiny. 1 
THEONOE', obacz .Leucippa. 
THEOPHANA, ieuna z zon Neptuna, 
przęmiertiona' oJ niego w owcę. By;.. 
ła ł:'atką sławnego barana o zło
ym 
runIe. 
THl:OXENIES, święta, ustanowione 
przez Kastora i PoHuKa na' cześć 
wszystkil'h bogów. i'( 
TnExENIUs, to iest bóg gościnny, 
imie Apollina. 
THE.UlAPNE, miasto w Lakonii, w 
którym si-ę narodzili Kastor i P.ollux. 
'T;HERAPNEISCY, imie Kastora i Pol- 
li.lxa. Obacz Tllerapne. .., 
THERITAS, to iest srogi, imie-lVlarsa. 
THERMESL4., .imie Cerery
 
THEItlV!ODON, rzeka Tracyi, sławna 
Amazonkaininad nią mieszkaiącemi. 
- THERODAIIB,S, król Scytyi, karmią- 
cy lwy 
rwią ludzką', dla uczyniej)ia 
ich.srotszemi. . 
L2 


, 


-\.
		

/248_0001.djvu

			-244- 


. THERON, to iest dobry myśliwiec,. 
imie iednego psa A,kteonowego. 
THERSANDR, syn 
olinika, przyto- 
mny był na wyprawie Troiańskiey. 
THERSILOK, syn Antenora, poległ 
pod Troiq. 
THERSIT, Grek podły i natrętny. - 
'Achilles zabił go iednym pięści ude- 
rzeniem. Szpetność twarzy iego, po- 
szła w przysłowie. 
TIIEZEUSZ, syn Egeusza i Ethry, cór- 
ki Pitteusza. Szedł za przykładem 
Herkulesa. ZwalczyJ wiele potwo- 
rów, miedzy innemiMinotaura. Por- 
wał wiele kobiet, iako to Helenę, 
Arianę, Fedrę; ale ie zwykł był wra-' 
cać, gdy nie przystawały na życie \ 
z nim. Opuszczał też niektóre, ia- 
ko Ari!mę. Wszedł do piekłów z Pi- 
ritousem dla pomożenia mu wykraść 
Prozerpiąę. Ale zostałtam przyku,_ 
ty, póki Herkules na rozka:.l: Eury- 
steusza tam przyszedłszy. nieuwol- 
nil go; zostawił atoli skórę. przy- 
wartą do kamienia. Pokonał Ama- 
zonki, i poymał ich królową Anno. 
pę, czyli Hip
olit
, z którey $pło..
		

/249_0001.djvu

			-- 


-245- 


I 
oził syna HippoIita.. Epirot6wie 
wzieli go w niewolą; pod ęzas któ- 
l'f'Y Menesteusz, prawnuk Erechteu- 
sż
, naszedł iego kraie; ale go wy- 
gnaJ wróciwszy. Ateńczykowie po- 
święcili mu 9łtarze. : 
THESEIDES, tllk zwano Ateńczyków 
oli Thezeusza ich króla. . 
TlłESEIES, świ¥ta na cześć Thezeu... 
sM. 
THESEIUS HEROS) HippoUt; syn The.. 
zeusz8. .':;' 
THESMOPHORA, to iest pral,ya.daiq.:' 
ca; imie Cf'l'cry, która pierwsza lu- 
dzi w społeczność' zebrała, i nadała 
prawa. 
THESMOI'HORIES , 'święta na cześć 
Cerery. 
THESl'IADES, tak zwano Muzy od 
czci w Thespii mieście Beockim. 
Dzieci Herkulesa, zpłodz
ne z có- 
rek Thcspisa, zwano także Thespia.. 
darni. 
THESPIS, lub Th.f!,rpius, syn Ere- 
kteusza. Miał być oycem pięciu- 
dziesiąt córek, które poślubił Her- 
kules. Obacz ''Ihcutras. 
L5
		

/250_0001.djvu

			- 
46 - 


- THESTIADES, Toxeusz i Plexipp ł 
synowie Thcątiusza, a wujow
 Me- 
leagra. 
THESTlUS, syn Parthaona, a oyciec 
Altei, matkiMeleagra) zw.aney prze- 
to 'J;hrstias.- 
THEsTon, obacz Leucippa; miał 
być oycem' Kalehasa , i równie sła- 
wnym wieszczkiem. 
THEsToRIDEs) Kalehas, s;):"n The., 
stora. . 
THETIS, córka N
rensza i"Dorydy. 
Tak była piękna, -że Jowisz chciałią 
poślubić; ale się wstrzymał od te- 
go, przestl'zeżony';źe syn Thet'ydy 
miał -być większym od SWf'go oyca. 
'V\Tydana więc za Peleusza, była ma- 
tką Achilla. ł3yło to wesele nadct' 
okazałe, wszystkie bóstwa zostały 
zapt'oęzone, prócz Niezgody. Ta 
'mszcząc się, rzuciła' na stół iabłko 
z napisem. N{lypi!!knieys.?,,'r' Juno, 
PaUas i Weous dobiiały Sll
 o nie, 
zdaiąc się na sąd Parisa" ktł.ry przy- 
znał ie Wen erze: Gdy Achilles miał 
iść na woyn
 Tl'Oiilńską) Tetys u- 


;, 


..--
		

/251_0001.djvu

			.p:- 247 - 


. 


r 'prosiła dla niego u Wuikana broń i 
pukIel'z, kt
l'Y go nie raz oslQnił. ; 
Ile razy w poetach ta Thetis iest 
poIoiona na oznaczenie morza, iest 
to przez omyłkę za Tethys. 
. THEURGIA, czyli binłodzby.rtwo: 
zwano w ten czas, gdy cele onego 
były JoLrf.!; przeciwnie zwano G
o- 
tia; iakol>y a,nrodzil'ystwo, W zlych 
zamiarach. 
. THEUT, THEU'1'ATES, Theutus, obacz 
Teutrl/:cs. ' 

. TJJIA 
 zona Hipperiona, matka 
Sh}Lica, księżyca i iutrzenk.i. . . 
'l'HlzBE, obacz Pyrom. 
. TH1SIPUO:NE, obacz T:.siplltme.. 
, TH1SOA; ierlna z Nimf opiekunnyd1 
'clzier.iństwa Jowisza, czczona w Ar- 
kadyj.. 
THOAS, ]{ról Chel'sonezu 'I,'aury- 
ryekiego, zabity pl'zez Ol'esta. 
Inny Toas, syn Bachusa, był oy- 
cem Hypsipyłi. 
THOE, córka Oceana i Thetidy. 
Jedna kIaczAdmetl1, toż miała imie. 
THOKlUS, Centa Ul' , syn Ix:iona i 
Chmury. 


L4
		

/252_0001.djvu

			,/ 


"-", 248 - 


, 


THOO1\l, Troiańczyk, zabity od 
UlisesslI. 
THOOSA, Nimfa,z którey Neptun 
spłodził Olbl'zyma Polyfema. 
THOR, tenże co Tatan. 
, TJ-IOU8, kbiąże z familii Priama, 
zabity pod Troią. 
Toi imif', znaczące lekki W hiegu, 
miał ie-aen pies Akteona. 
THOT, TUYOT, obacz Teutll.tcS. 
THOX,EUS, syn Euryta, brat Joli'. 
Był inny, syn Thestil1sza. 
TURACYA, wielka kraina Grecyi, na- 
zwana ,od córki Marsa; podług 
n-' 
nych od TI'8cei; córki Tytana
 
THnAsEAs, "ławny wieszczek: będąc 
na dYl'orze Buzil'isa hóla Egipskie- 
go pod czas wielkiey suszy, prze.. 
powiedział mu desz,cz, byleby Jowi- 
szowi poświęcił na ofial'ę cudzoziem- 
ców. Zapytany,od bóla: ktoby był? 
został naypierwszy ofiarą swey nie- 
rostl'Opności, iako cudzoziemiec. 
THREICIUS SACERDOS, Orfeusz mie- 
szkaiący w Tracyi. 
. THREISS.A., imie Opis, że była z 
Tracyi. '
		

/253_0001.djvu

			- 249 - 


TaULE, 5t!lrożytność tak. zwała wy- 
spę; podług nich, ,na gl'auicach zie- 
"'Jni leiąc
; zdaie się że to była Is. 
landia. ' 
, raunuAs, bóstwo AssYI'yiczykóW.  podobno. { 
THlA, iedna żon Apollina. 
TJlYADES, to iest zapamiętal	
			

/254_0001.djvu

			- 250 


THYJADES, . obacz ThY(llles. 
-THYIAS, kapłanka Bachusa poie- 
dyńcza. 
, THYIES, święta na cześć Bachusa. 
TUYMERAEUS, !ub Zy/ilb/{BlU, imie 
Apollina, od ,czci we wsi Thimbra, 
bliskiey Troi. 
THYMAETES, Troiallczyk, którego 
syn urodzony. tegoz dnia co Paris, ,. 
zabity był na mieJscu iego, podJug 
'Woli Pria m a, chcącego się pozbyć 
Parisa, o któl'ym wyrol'znia okl'o- 
pne czyniła przepowiedzenia. Ty- 
metes przez zemstę miał pomoc Gre- 
kom do 0p;1flowania Troi. 
TJnONE, matka Serneli, babka Ba- 
chusa. 
THYONEUS, irnie Bachusa. Obacz 
7','Y011£>. 
THyr,S, tak zwano laskę, okręco..: 
ną h]uszczem i winogronl1mi, z szy- 
szką świerkową na wiel'zclm. Ba- 
chus, iego kapłani i kapłanki, trzy_ 
mali ią w I'ęce. 
Tnmnums SYLvnts, syn, króla AI- 
banów) utopił s

 W rzece, którf>Y 


I
		

/255_0001.djvu

			/ 


- 2GI - 


I , 
nad"ł sWe imic, i był miany za iey. 
boga. 
TłBERIS, tenże ('o Tiberinus. 
TmuRTus, ieuen z synów Amphia- 
rasa, ulbł się z hracią do VVłoch, 
gdzie zbudowali miasto TihUl'. Wy... 
stawiono mu W tym mieście oltal':Z: 
w kościele- HerkL
lesa sławnym na' 
całe Włochy. 
TWI\.ES, obacz Bachus, Adllzet. , 
TINIANDRA, cód
a Ledy; habka 
Evandra. 
TIMANTH, sławny malarz, -który na 
obrazi(
 ofial'Y Iphigenii, wYl'aziwszy 
niłygłębszą boleść na t\'Val'z
ch PI'zy- 
tomllych, a nie znayduiąc iuz mo..! 
cnie)'Szych dla Agamemnona 
 dał 
mu nil twarz zasłonę. 
Tlll'lARATA, iellna z tl'zech starek J 
daiących wyr:oczniąDollońską. Dwie 
irin e ,były Promenia i Nikandł'fl., 
vVszystkie przemieniły, si
 W gołę- 
bic p . 
TłMESIUS" Grek, czczony Z11 boga 
'fi Abderze, któl'e miasto zi'lłozył. 
TIMOR, hyl to w Rzymie'boiek bo- 
iaź.ni, różny od Pavo1' boga stra.. 
L6
		

/256_0001.djvu

			-252
 


dum. Bostwo to, było czczone oso.. 
bliwiey od Lacedemonów. 
TJPHOE, obacz 'lrpllOll. 
. TJPHYS, sławny steł'nik okrętu Ar- 

(), na którym płyn eli AI'gonauci po 
:runo złote. 
- TJRESIAS, Tebanin, sławny wie- 

zczek. Zabiwszy raz na górze Cy- 
'lhel'On, samicę węża, z dwoch P 0- 
.trzeżonych"został natychmiast prze- 
:mieniony w kobiet
. W siedm lat 
potym, spotkawszy podobną par
, 
zabił smaca i został nazad męszczy- 

ą. Raz Jowisz i J uno spiemiąc 
;si
 o korzyściach płciow, zdali si
 
:na Tyreziasza, który wyrzekł na, 
stf,onę męszczyzn, przydaiąc atoli," 
ie Jwbiety sę czulsze. Jowisz na- 
dał mu za to dal' wieszczby, ale J u- 
no go oślepiła. . , 
TIRYNs, syn AI'gusa, założył mia- 
sto Tirynt w Peloponezie. 
TIRYl'ITHlUS, imie Herkulesa, ro- 
dem z Tiryntu w Pelopollezie. Dla 
tego Owidiusz nazywa Tir./nthia, 
matk2 iego Alkmen
. 


-:.
		

/257_0001.djvu

			- 253 - 


TISAMEN, syn Oresta, panował p. 
nim w Argos, zkąu został wygnany 
przez Hel'aklidów. 
T.oż imip nosił sławny wieszczek, 
i syn Thęrsancll'a. 
TISIPJIONE, iedna z Furii. Obą.cz 
, Euin.cl/idy. 
TISIS, Messcńczyk, biegły we; 
't'I'różoa('h. 
TITAN, syn Crelusa i Westy. Obacz 
Saturn. Dzieci iego Olbl'zymy, zwa-. 
. no także Titanami. Obacz 7itea. 
Dawano imie Titan słońcu, bio- 
rąc ie za syna Hipel'iona Titana ,< 
lub za samego Hiperiona. ' 
TITANIA ,lub 7ltanis, Pyrra, wnu- 

zka Japeta" iednego z Titanow. 
Toż imie nosiła Diana, tak iak Fe- 
bus, czy li słońce, zwało sig Titan. 
7itania; zwała się ieszcze Cyrce;, 
córka słońca; tCJkże Latana, wnuka 
Creusa Titana. 
TrTAREs, lub Titaresiu.r, rzeka w 
Tessalii, któfey wody, mniemano,' 
że płynęły od Styxu. ---., 
TrTEA., żona Crelusa, pM'odziła 
siedmnastu syn	
			

/258_0001.djvu

			- 25-1 - 


mi oeI imienia matki. Mnieman'O') 
ze Titea była taż co Tellus. 
T1THEKIDlES, święta, obchudzone 
w Lacedemonic na cześć Dian y) 
pI'zez same mamki. , 
TITH1US, OILI'zym potężny, syn 
Jowis
a. Urodził się w iaskini, gdzie 
się matka iego schroniła przed Ju- 
noną. Apollo i Diana zabili go, 
£a uchybienie uszunowania Latonie. 
Zalt'gł sobą w piekle dziewil,:'ć mor
 
gó
' pola) ,i byt sZ"'ł'pany od sępa. 
;. TIT1-ION, sj'n L1\omedona. Obacz 
Aurora. 
TITHONIA CONJUX, Alli'ora. 
TITHORE, Nimfa, od którey nazwa- ' 
nomif\sto ierlno 'tV Beocyi. 
TITHRAS, syn Pandion3. 
TITIAs, bohater Gl'ecki,boską cześć 
odbieraiący. 
Tl'rlA, bogini, cztzona w Milecie" 
taż co TitP
. 
TITIENOWJE, kapłani Apollina. Ti- 
lii. soda/es, PI'zełożeni nad wróżba... 
mI. 
TITYRES, dawano to imie pewnYiD 
geniuszom z ?I's
aku Bachusa. 


"
		

/259_0001.djvu

			\' 


-.' 


- 255 - 


" TITYE, TVTYON., tenże co Tithiuś. 
TLEPOLEM , syn Hel,kulesa, zabi- 
wszy wuja swego Licimniusza, syna 
Marsowego, musil1ł schronić się na 
wyspę H'hodus. Zabity pod Tl'Oią od 
Sarpedona. ' 
TII1OLUS, góra sławna we Frygii; 
SZ11franem i czcią Bachusa. Miała 
bóżka tegoż nazwiska. 
Olbl'zym tego imienia w spółce z 
innym OIlJl'zymem Telegonem, za- 
biiał Pl,zerhodniow. Pcoteusż prze- 
mieniwszy się w marę, tak ich prze- 
straszył, że nip zabiiali odt'ld nikogo. 
TOLUMNUS, wróżek w obozie Tur- 
na, waleczny w boiu. 
, TOJ\'IOS, miasto Pontu, nazwane, 
od słowa Greckiego, znaczącego kra- 
iać w kawały ł że na tym mieyscu 
miała Medea posiekać brata swego, 
Absyrta. Tam poźuiey Owidiusz był 
Da wygnaniu. 
TONJms, święta Junony. 
, Topou" obacz Heliad
. 
TORTOR , to iest J1 at; tak zwano 
Apollina, 
e miał W Rzymie kościół
		

/260_0001.djvu

			- 
56 - 


Misko mieysca, gdzie przedawal10 
bi
ze na smaganie winowayców. 
TOXOPHOR, to iest łuk lloszq.r'Y, 
imie Apollina. ' 
TRACHlNUS, Ceyx, tak był nllzwa- 
ny od miasta Traehiny, zwaney tez 
HeraIdeą w Tessalii. 
T1\ESTONIA, bogini, wzywana W 
trudach Jmżnych. 
'1)lEzEN, syn Pe]opa, nazwał mia- 
sto w Peloponezie. _ 
TRlCCEus, imie Eskulapa, od mia- 
sta Tricca w M
cedonii, gdzie się 
'urodził. I 
TRICEPHAL , Titb Triceps, to iest 
,roygłowy, imie Merkurego, który 
miał urz
dy w niebie, piekle, i na - 
ai'emi. Zwano też tak Dianę. Obacz 
Triformis. 
TRICLARlA, imiejDiany, ob. Euripil. 
TRICTJRU:S, lub Trictyes, ofiary na 
cześć Marsa, zwanego Enyalius. 
TRlDENTJl'E.I\, lub 'I}'identiger, to 
iest zbroYIlY troyzt;bem, irnie N e- 
ptuna. 
T.RIENNALlA, święta Eadmsa, ob- 
chodzone co lat trzy.
		

/261_0001.djvu

			/ 


- 257 - 


TRIFOJl.MIS, to iest tl'oy!iształtllQ,'ł 
imie Chimery. Zwano tak Dianę. 
uwazaną iako xięzyc maiący trzy od- 
miany wiJzialne. Di1w.ano iey tot 
imie równie iak Tergemina i lh- 
ceps, od ięy troistych urz
d6w. O.. 
bacz Ilt!l	
			

/262_0001.djvu

			- ,4 


- 258 ...... 


'FRIOJ'S, tenŻe co i'riopills..,; Toż; 
imie nosił ieden syn Neptuna. ' 
. TRIOPUS, syn słOllca, nazwał swym. 
imieniem miasto i przylądek w Kcn'ii, 
_ TRlPHYL1US , Jowisz. czczony był 
pod tym imifmif'm w Elidzie. 
TRIPLICES DEAB, trzy Parki. 
;f.p.lPTOLEM, syn<:::eleusa, Iq'ólaEleu- 
sis i Mctllniry, czyli MegDni1'y, Ce- 
res, zawdzięczaiąodobre siebie przy- 
ięcie od CeleHlsz3, dała swego mle- 
ka Triptolemowi i a chrąc go Iiie- 
śmiertelnym uczynić, przeczysciła 
W ogniu. Ale Metanira przelęknio- 
na tym widokiem, wyrw,!ła SYU3 iii 
płomieni, i popsuła dzieło bogini. 
Ceres nauczyła go rolnictwa. Obacz 
,Ceres. ; 
TRlPUDION, dziobanie'kurcząt wróż- 
bil1l'skich, tak. zwano. . 
TRISMEGIST, to iest tl'zykro6 wiel- 
Id, imie Merkurego. 
TRITH., córka Tritona , kapłanka 
Minerwy. 
. 
RITOGENa, to i
t narodzona z 
gło;IY, przyimek Pallady. ObaczD1.-- 
licrwa i 'Ihloll ja. 


-'-
		

/263_0001.djvu

			-- 259 - 


_ TIUTON, bożek. morski,rsy-n Ne- 
,. ptllna i Nimfy &alac}'r. nył tl'ęóa- 
czpm Oyca, swego, uzywaić!c do te- 
go Konhy. Inne bósta morskie, zWa- 
no talcZp. Tritonami, i wyobrażano 
ie W pół ludźmi, w pół rybami, z 
trąbą Konchową.: . 
TRlTONłA, h1b Trito{2is. Tak zwa... 
110 Minerwę, że się wychowała nad 
- ieziorem Triton w Beocyi., Toż imie 
dawano niekiedy Atenom, miastu 
będącemu pod opieką tey bogini. 
'1'RIVESPER LEO, to iest lew troy- 
wieczorny, imie Herkulesa. -Obacz 
Tt"Żnoctills. .->1 
TmvIA, imie Diany,' przełozoney 
nad rozstaynemi drogami. ' . 
TRIUI'lPHUS, imie Bachusa, dla cze- 
go pod czas swiąt iego wołano: io- 
trillmphe. 
TRAEZEN, obacz Trezen. 
TRAEZENIUS HEROS, Pelops, rodem 
z Pcloponezu, gdzie hyło miasto 
Tn
zena. 
TRalA, sławne miasto w Frygii. 
Paris. syn Priama króla tey okolicy,- 
przez po.rwanieHeleny,był przyczyną 
I
		

/264_0001.djvu

			- 260 


iey upadku. Po dziesięciolot.nim 
oblężeńiu, dobyta była Troia, za 
pomocą konia ogromnego z drzewa; 
napełnionego Grekami, który im 
Miuerwa doradziła. Grecy udali: ze 
- się cofaią, zostawiwszy tego konia; 
Troianie, poJpvawili pod nogi ie- 

o koła, a wyłamawszy mul', wpro_ 
wAdzili do miasta.' W nocy zam- 
knięci żołnierze wyszli, zapalili mia- 
sto zewsząd, które za wpadnieniem 
reszty Greków, zostało wzięte i zbu- 
rzone. Obacz Helena, Paris, He- 
'aDr, Achilles, Ulisses, Priam"Dar- 
danus, IlllS, Laomedon. , 
TROlL, syn Priama i Hekuby. Po- 
rlhtg wyroczni, Troia nit') mogła być 
wzięta za iego życia. Ale gdy śmiał 
uderzyć na Achillesa, poległ z ręki 
jego. , 
TROlUS HE
OS , Eneasz, także Ezik 
syn,Priama. 
TRlt£A SŁONIA, obacz O.zirys. 
TRl1BA, obacz Sł lwa, Cal/iope, 
Clio, Mizena. W kształcie Konchy; 
obacz Tl'iton. 
7'ROl'AEA, ob. artykuł nast"puiqcy. 
I 


\. 


,
		

/265_0001.djvu

			'.- 261 - 


\ 


TROPAEUCJiUS, lub 'IroplU:
ll4 , 
tak zwano Jowisza, przełożonego 
nad Tryumfami. Dawano teź imie 
Tropha, Junonie z teyże przyczyny. 
TR.oPAEus, imie Jowisza, od sło- 
wa Greckiego, ulaczącego odw,rot, 
ze on do niego nieprzyiaciół przy- 
wodził. 
TRopaoNlUsz, syn Apollina, wy- 
c:lawał wyrocznie w str'"lszliwey :ła- 
skini. Kto chciał się go radzić, 
musiał wprzód być oczyszcz.ony. 
W.szedłszy do iaskini, trzeba było 
usnąć, a we śp.ie słyszeć się dała 
wyrocznia. Obacz Akamed. 
, Toz imie nosił Jowisz. 
TRas, syn Erichtoniusa , oy- 
ciec l1a. Był królem Troi, nazwaney 
iego imieniem. 
TRZCINA. Cyrulik króla Midasa go- 
ląc go, p;ostrzegł u niego ośle uszy. 
Gorzał pokusą obiawienia tego ko- 
muś, boiąc się atoli kary, poszedł 
, kąpać się"i.w trzcinie cicho powie- 
dział taiemnic" J a trzcina i
 l'oz6ło
 
siła.
		

/266_0001.djvu

			262 


i TnZYNóg, b)'ł 'to stołek złoty lub 
srebrny, z którego dawano wyro-
 
cznie. Delficki, okryty był skórą 
Pythona. 
TROYZ4B, obacz N"
ptun, Ajax. 
, TRZODA, ouacz Admet, Apollo, 
PObfcln ,Ajax, Caclls, ,Merkury, 
Af"{;!ls. 
TUElLISTRIA , święta Rzymskie, pod 
CZDS któ"y<:h oczyszczano tri!by w 
przysionku kościoła Saturna. . 
T_UTIA, \IV estalka, która będąc ob- 
winiona, dowiódła swey czystości, 
przeniesieniem wody w przetaku od 
TJ'brn do koś-doła Westy. 
TUIS
ON, lub Teuton, bóstwo Ger-, 
'manów , toż, samo podobno, co Teu- . 
tales Gallów. ,j 
TUMULT, bożek, syn Marsa. 
TURNUS, król Rutulów , któremu 
Lavinia była obiecana. Zabity zo":' 
stał przez swego współ zalotnika E.. 
neasza w bitwie poiedynczey. ,". 
- TURnITA , lub Turrigel'u, imie Cy.. 
beli, kt	
			

/267_0001.djvu

			- 
63 - 


TUSCULUS" syn Herkulesa, nadał 
swe imie tey części Włoch, która 
potem nazwana została Ty"rrhenża. 
O bacz 'I!yrrlwlllls. J 
TUSSIS, t
 iest kasz,!l, bóstwo roa- 
iar:e kościół w Tilmrze. I - 
"Tu'r,\.I\us.",bozek bespier.zeństwa. 
, TUTELA , to imie dawano posągowi 
bÓstwa iakiego , umies:(:C'zonego na 
przodzie okr
tu, który pod iego był 
opieką. O bacz TttcJ£lIa. 
TUTELARES DJI, bogi opiekunne, 
miasta, wsi, kraiu. Tez były, co 
Indigetes. 
- TUTlA; obacz Tucża. 
TUTELINA, bogini, przełozona nad 
zhożem, w szpiklerzach. 
TUISCON, tenże co Tuiston. 

TYCHE, imie dawane Fortunie u 
Greków. Toz imie nosiły, iedna 
Hyada, i córka Oceaua i Tetydr. r 
TVClIlS, ieden z bogów Lares. 0- 
har:z ,Anachżs. 
 - 'f 
f., TYCHlUS, biegły' rzemieśnik; on 
zrobił zbroię Ajaxa. 
TYCHON, jeden" z ,hożków Sromo- 
tnych. 
." 
ot.
		

/268_0001.djvu

			-- ,2 6 4 - 


TYDEUSZ, 'syn Deana i AJtei.'- P'o- 
słany od Polinika do Eteokla króla 
TeLów, o oJuanie wydartego kraiu, 
, i źle od tegoż przyięty, W każdym 
potem 'spotka11iu upatrywał Eteokla, 
i pokonywał go.' Ząbity był nako.. 
nice przy oblctzeniu Tebów. 
TYDlDES ; Diomed, syn Tydeusza. 
T3MANDER, obacz Eg.pius. ' 
TYMOETES, obacz TIlY1lZretes. 
TYMBRABUS, obacz Trzymbrams. 
TYI'IDAR, 
t.ról OEbalii, mąż Ledy. 
Potomkowi e iego,. lub żony iego, 
zwani byli Tindariclowie. . 
A TYNDARIDEs,-Castor i PalIux, i in- 
ni potomkowie TindBra. 
, TYNDARlS, Helena, córka Tyndara. 
T¥PHIS, 'obacz Tipltis. 
I TYFHON, ieden z Olbrzymów, nie- 
ba dobywaiących. Zachwyconr pię- 
knością Wenery, ścigał ią az nad 
,brzegi Eufratu, a dwie wielkie ryby 
przeniosły ią z synem Da drugi brzeg. 
/ Te ryby, miały, być umieszczone na 
Zodiaku. 
Toż imie miał Priam. '- 


TYR.
		

/269_0001.djvu

			I 


- 265 - 


TYR, miasto Fenicyi; Herkules 
 
lam czczony, zwany był Tyrius. 
T¥ł\.BE, to ieśt zamieszanie, ewi
4' 
ta na cześć Bachusa. " 
TYRIMNUS, bożek, czczony w Thya 4 
tyrze. 
" 'l'YRIUS, obatz Tyr. 
, TXRO, iedna z Nereid, matkaNe 4 
leusza, P eIiasa, Ezona, Amithaona, 
i Pheresa. Obacz E/Lipe, 
, TYł\RłłENUS, synAtisa, nadał swe 
imie okolicy we Włoszech, zl1pro.., 
wadziwszy tam, os.adników z J;..idii; 
których potomkowie nade,:, byli za- 
bobonni. 
TYR.RH;IDES;, dzieci Tyrrb.usa. 
TYRRlIUS, pasterz trzody króla La- 
tina. Jeleń, przp.z niego oswoiony p 
zabity od Askaniusza, pierwszą był 
przyczyną woyny miedzy Latynami. 
,,; Troianami. " - . '.. 
.,. ...... . 
TYR!}IS I nazwisko pałacq Satufl,Ja.' 


-lP. 
 
.. 


T 


'!' 


[l. 


1\!
, 


.-""'"----....- 


r 
.... -
		

/270_0001.djvu

			.." 


- 266 - 


I U. U. J 
U CALEGON , Tro
ańćzyk znakomity: 
dla podeszłego wieku nie mogący 
bić się z Grekami
 ' 
- UBÓSTWO, bóstwo allegoryczne, 
. spłodzone ,ze Zbrtkll i z Lenistwa. 
Podług niektąrych, było matka prze- 
mysłu i sztuk _pięknych. Wyobra- 
, żano ie blade, źle oGz,iane, a nie- 
kiedy W postaci' zapamiętałey i zro- 
2paczoney. 
. UCZTA, obacz Arkas,-Thetis, Hip- 
#]odamia , .J asan, I thys, P'elops, Tie- 
, tes, Terellsz, 
, UDEUS, oyciec Eurippa, przodek 
,Tireziąsza. 
. UFENS, xiąże Włoski, posHkuią- 

y' Turna, zabity od Gyasa Troiań- 
'czyka. '. łoi 
ULlUS, to iest zdrowiu pomocny, 
imie Apollina. > H" 
_ ULlXES, niektórzy tak piszą i wy- 
mawiaia imie Ulisessa. 
'ULTOR, to iest mściciel, przyimek 
Jowisza i Marsa. " 


'"  ."
		

/271_0001.djvu

			- 2. 6 7 -.:... 


r ULTJ\ICES DEAE, boginie mściwe J 
'Furie. 
. UUSSES, kr61ltaki, syn Laertesa i 
'Antiklei. Udawał zmysły pomiesza- 
ne, aby nie szedł na wyprawę ,Tro- 
iańską; ale Palamed umiał doyść tego 
udania. Wyświadczył wielkie usługi 
Grekom przez swe męzt"(o i mą- 
flrość. On wyprowadził Achillesa 
z ukrycia uLykomeda. UIisess wy- 
kradł.Palladium z DiomeJem, i zam- 
knął siłc W koniu drewnil'lnym. -Po.. 
"wracaiąc do Itaki. dziesięć lat £10- 
. zn/lwał rozmaitych przygad. Nawał- 
ność przygnała go na wyspę Cyrcy 
ł:zarownicy, z 
tórey spłoJził Telc- 
gona. Wydobywszy się z tey wy- 
spy, w
rzucony był ,znowu' na tę, 
gdzie mieszkała CaIipso, pr
y którey 
także bawił czas iakiś. Nakpniec 
był po drodze w iaskini Polifema, 
i w miesr;kaniu Eola; z którego wy- 
pł-ynąwszy raz jeszcze, rozbił się z 
okrętami, a sam ieden tylko przy
 
płynął do Itaki. Stawił się w rzę- 
dzie maiących naciągać łuk iego (byt 
to warunek do dostania ręki Penc- 
M z. '
		

/272_0001.djvu

			- 268 - 


lapy)'; czego grly dokazał, dał :się 
poznać wiernym sobie, a zalotników 
swey żony wygubił wszystkic:h. Zło- 

ył tron dl
 ,Tclemaka, i c?fr:ął si
 
na osobnosc. Ob(;\(
z Telegon. Po 
śmierci 
ostał ('zc:.zony za ,pół.,.boga. 
Wyobrażano go z psem przy nogach.. 
UMARLI. Szanować pamięć umar- 
łych', i cieniów ich nie znieważać, 
tudzież; pogrzeb podług stanu rrzy- 
zwoity sprawić; było świętą VI' sta- 
rożytności powinnością. Obacz Pp- 
grzt.by. 
, Ul\lBRON, słflwny c-z'łrownik z kra- 
, iu Marsów; przybywszy na pomo
 
Turnowi, został zabity od EnE'asza. 
.. UNlGENA, Minerwa, urodzona z oy- 
ea bez' matki. 
UNXIA, nazwisko Junony, od o- 
brządku namaszczania oliwą odrzwi 
daniu. nQwożeńców;, Od tego. po- 
dobno poszło słowo Uxor, znaczą- 
. ce, Żona. Unxia zwała się te
bogi- 
ni woniów. 
 \. 
UPIS, imie Diany u Lacedemonów. 
URAGUS, imie Plutona , od słowa 
łacińskiego U/
fJere.
		

/273_0001.djvu

			- 2 6 9 - 


URANIA., iedna Z Muz dziewięciu, 
przełożona'nad Astronomią. VI1y,o- 
brażana była pod, p,ost
cią młodey, 
'iJziewicy, W sukni koloru obłoków, 
:uwieńczona gwiazdami, trzymaiąca 
oburącz kulę ni"ebieską-j- a koło niey 
narzędzia matematyczne. 
Urania było nazwisko wielu Nimf, 
.i sławne imie Wenery, gdy ią bra- 
'no za boginią czystych umysłowych 
roskoszy. ' 
URANUS, tenże co Crełus oJciec 
Saturna. 

 UnlUs, imie Jowisza, toz znaczYJ 
'co Ourios. 
URNA, nacz'ynie, W które chowa- 
)10 popioły cIał spalonych. Obacz 
Przeznaczenie, Minos, Naiady. 
, ,UROTAT,' bóstwo Arabów, toż co 
,Qrus lub Słońce. 
, USZy ośle, obacz Midas. 
UTERINA, bogini J wzywana przy' 
połogach. 


.: 


1\15 


\
		

/274_0001.djvu

			- 27° -- 


i'} :" 


v. V. 


'\ 


V ACtJNA, bogini spoczynku od pra
 
cy. Czyniono iey ofiary po żniwach 
j innych pracach rolniczych. . 
V AGITANUS, bożek, przełożony nad 
pierwszym krzykiem dziecięcia. 
.. VALE:NTIA, bogini, czczQna od pier- 
wszych mieszkańców Wł-och; toi: 
imie nadane było naprzod miastu- 
Rzym owi." 
- V ALLONIA, bogini dolin. 
 
VATICANUS, bożek, daiący wyro- 
cznie blisko Rzymu. Niektórzy mie- 
szaią go z Vagitanus.. 
. VEDlUS, rejo'vis. J7(jupiter, b6. 
stwo ffiiane za złośliwe, lękano się 
go, i dla tego błagano. Podobno 
tenże co Pluton. 
VELED 1 >\, sł

n.a wróżka, pan
i
- 
ca w Germanlł, ] potem za bog1ml! 
czczona. lmie iey dawano poźniey 
innym wróżkom. 
VENATRIX' DEA) to iest bogini my- 
śliwa 1 Diana.
		

/275_0001.djvu

			'"" 


- 2-7,1 --'I 


-- 


VENIL!A, Nimfa, żona Fauna; mł\- 
tka Turnusa. Podług niektó,rych, 
Ji,o n a N ep tlJna, taż co Sala cia. I ' 
, VENULUS, ieden z głownych Laty.. 
rtów, poshmy do Diofueda po ,po,=" 
.siłki prze!:iw Eneaszowi, ale bezsku..., 
tecznie. ' 
VBNUS, inaczey Cyprida, córka 
Nieba i Ziemi; a podług innych,Mo- ' 
rza. Obacz Saturn. Inni nakoniep 
utrzymywali, że była 
órką- Jowisza - 
i Diony. Wiele było W enel'ów
 
,których wszystkich czyny, iedney I 
przypisywano. Zfłraz po :urodzeniu" 
Godziny zaniosły ią do Nieba, gdzię 
wszyscy hggowie chcieli ią zaślubić, i 
nazwali boginią miłości. Vulkan ią 
otrzymał za żonę. Bogini ta, nie 
.cierpiąca męża, miała wielu kochan-: 
, ków, miedzy innemi Marsa. Uro- 
dziła ,Eneasza z Anchiza ksiązęcia 
Troiańskiego. Kochała Adonisa. By- 
ła Matką Kupida, z 'Marsem. Ota- 
czały ią 

wsze, 'Gracye, śmiechy, 
igraszki, ros kosze i wdzięki. Parys 
iey oddał iabIko. Naysławnieysze 
iey kościoły,. były:: .W Aq1athonte p 
M4
		

/276_0001.djvu

			) 


ł 


....- 272.. - 
-Lesboś, Paphos. Cnid()s i w efthe. 
I'ze. Gołąb, był iey lubym ptakiem. 
'1Wyobrażano ją nayczęściey wraz z 
'SYl1;em Kupidynem na wozie ciągnio- 
 
nym 'od gdłębi, łabędzi, lub wróbli, 
-czasem też na koźle. Obacz Lucifer. 
VERGlLIES, też co Pleiady. 
VERJUGOD1d.1:NUS, bóstwo Gallów. 
ViBTlCORDlA, imie Wenel'Y, iedno2: 
znaczące co Apostrbphia. 1 
I VERTUMN, bóg iesieni; podług in- 
nych, myśli rullzkich i odmian. Miał 
własność przemian wszelakich. "Ko- 
chaiąc Pomonę, przybrał posta'ć sta- 
ruszki, ! radził iey, aby go kochała. 
Przekonawszy ią, obiawił. się. Gdy 
doszli oboie starości. odmł()dzili si
 
znowu, j. żyli wiernie w małżeństwie. 
Październik miesiąc, był na cześć -ie- 
go poświęcony. Obacz Proteusz, 
Peryklimen, Achelolis. Dla wielo_ 
ści iego postaci, mawiano Dii rer- 
tllmnii. i: 
VERvAcToa, iedno z bóstw rolni- 
czych. 
VESPER, .tub T7 e sperugo, tenze co 
Hesper. Obacz Lucifer 
 lVoctu.,.nus! 


1\ 
j 
1'. 
il -
		

/277_0001.djvu

			'.. 


........ 273 
 


VtSTA: Wielu d::tia to nazwisko 
Cybeli, bogini ognia
: Podług nie. 
których, dwie było W e
ty: iedna żo- 
ila Celusl1, druga Saturna. Dziewi- 
ce, przeznacz()ne l'ia pilnowanie iey 
ognia, winne były wierżrią docho.. 
wywać CZYljt08
, pod karą iywo za... 
kopania w ziemi.' ! 
. VESTALKI, kapłanki "VVesty. .... 
. VIALES, bóstwa, przełożone nad 
"YieIl
ięrni drogami. Merkury; był 
naypierwszym; święcono im wieprze. 
VIBILIA, bogini podró"żnych", wzy'" 
wana byla nayzwykley od obłąka- 
nych. 
VICA-POTA, bogini, przełożona 
Ilad zwycięztwem. , 
VICTA, bogini żywności. 
VICTOR, to iest :tr1yciężca, 
Jowisza i Herkulesa. 
VICTRIX, to iest zwycięzka, 
Wen ery: - 
VIly.uNIus,imie Jowisza, odkościo-' 
ła w Rzymie na górze Viminalis. 
V INALIA, 8więta Rzymskie 1'1 a cześ.£ 
YY enery, przed zaczęciem winobra- 
J\15 


imie 
i 
imie
		

/278_0001.djvu

			- :274 - 


nia; a na cześć Jowisza, piiąc pier- 
,wszy raz noWe wino. . 
- VINC;rRJX, taż co Pitrix. 
. VIRAGO, to iest kobieta maiq.ca od- 
1ł'agę męzkq" nazwisko Diany i Mi- 
"lierwy. Virgiliusz daie ie także Ju- ) 
turnie. . 
VIRBIUS, tak był nazw.any Hippo_ 
lit, gdy mu Diana z pomocą Esku- 
Japa życie wróciła. 
v Toż -imie nosił syn Hippolita, któ- 

y posiłkował Turnusa przeciw tro. 
łanom. 
 
- VlRGJML, kościał PaUady , gdzie 
samym tylko pannom wolno było 
wchodzić; a ofiary, iedynie poświę- 

ano z saiuic, ieszcze nigdy nie brze_ 
mienny.:hA . 
" YlRGlNFNS[S, i,ed
a z bogin, prze-. 
łozona nad I"ldzenstwem. 
Toż imie 110sib Diana. 
, V IRIPLACA, bogini, przełożona nad 
foiednaniem si
 małźonków po kłó- 
tni. 
- VlTISATOR, imie Bachusa, od te- 
so, że nauczył szczepić 
'in.o. 


..
		

/279_0001.djvu

			-: 275 -- 


VlTRfX, to iest wiq,źq.ca, przyimek 
Wener:y. , 
VITULA, bogini rad.ości; podłu
 
innych, przełożona nad pokarmami. 
Inni utrzymuią', że 
o był przyimek 
bogini, f/ictoria zwaney, (to ielit zwy- 
cięztwo ). . 
VITUl\-UmS, bożek, -przełożony nad \ 
pierwszemi życia chwilami, i iego 
zachowaniem. 
_' VOLcENS, lub Volscens, ie,den:z; . 
wodzów wOYlika Turnusa " zabity \ 
"" przez :Niza. 
VOLTUMNA, VOLTuNNA,lub Vultur- 
va; .bogini, czczona u Etrusków. W 
iey kościele zgronladzali si
;na g.. 
brady. : 
VULTURNALlA, obacz l7'olturn. 
'VOLU
ł"L
 i VOLUMNUS, boglni i b6g 
, dobrey, woli. Wzywano ich przy 
ślubie. 
. v OLUPIA, bogini roskoszy niepo- .# 

ądnych. 
. VOLUTRINA, bogini plewy zbożo
 
wey. 
V1JLCANALIA, świ
ta na cześć W ul.;. 
kana. . 


M6
		

/280_0001.djvu

			- 27 6 - 


VULTURNA, obacz Poltllmna. . r 
VULTURN, wiatr, ten sam, co Eu.. 
rus. W Rzymie był bożek tego iÓlie- 
nia, i miał święta Valturnalia: Zda- 
ie sj
 i-e był ten sam, co Tiberinus. 


w. 'V. 


W'JA'1'RY, bóst
a poetyczne, spło- 
ilzone z Nieba i Ziemi. Cztery by..' 
ły główne: Eurus, Auster, Aquil_on, 
i Favonius. . \ 
,ylEJ.....CZKA OD ZBOŻA, czyli Szufel, 
2namieBachusa, do którego taiemnic 
trzeba było si
 oczyszczać, iak zbo- 
Ze od plewy. '- 
W-łłż. obacz Pyt/lOn, Ary.steusz, 
'Achelvu.s, ML,dl.' za, Eumcnżdr, Za'- 

drość, Cadnms., Euridł-ca, Esak, 
Cadllcellf{, Laocooll, Lptona, Nie- 
zgoda, 'IireJiasz, ROJtropność, Ldm'- 
wże, Saturn, 'oh. Jaszczurki, Zdrada. 
W on
N , lub Gbdan, bóg dawnych 
Germ:niów, podług mniemania nie- 
których! tenie co Merkury. 


..
		

/281_0001.djvu

			- 
77 - 


- WIEŻA., obacz Danae. Na głowie 
kobiety, ob
cz Cybele, Ja. '- 
WULKAN, bóg ognia, syn Jowisza 
i Junony. Ze się' nader brzydkim 
urodził, Jowisz dał mu kolanem w 
tył, i zepchnął na ziemię, W którym, 
upadku okulał. Miał kuźnie w go
 
rze Etnie, na wyspach Lemnos i Li- 
parze. Cyklopy, OlbrzYI"ny iednoo- 
kie, kuły pod iego zawiadywanielll 
pioruny dla Jowisza. 
WODNIK, ieden z znaków na Za.:. 
rlyaku, był to Ganimed, porwany od 
Jowisza. RZJmianie, 
wali go A(lua- 
rius. i i" 
WYSTĘPKI, miano ie za bóstwa w 
:starożytności. . .. 
WIEK ZŁOTY. Pierwsze czasy świa- 
ta za panowania Saturna. Wyobra- _ 
żano, go iak dziewicę, kwiatami u- 
wieńczoną, trzymaiącą w ręku róg 
obfitości. Następne wieki zwały się 
Srebrny, Miedziany, na ostatek Ze- 
lazny. Pierwszy z trzech ostatnich, 
wyobrażany bywał w postaci Rolni-' 
Jla; drugi, człeka w pół zbroynego; 
, 1\1 7-
		

/282_0001.djvu

			{ 


- 278 
 


trzeci, pod kształtem człowieka I ca.le 
uzbroionego_ 


x X. 
X "ol .. 
AJSTHO 
 Nimfa, córka Oceana i 
Tethydy. . 
. XANTHUS, rze.Ita 'Y Troadzie , prze... 
szkadzała, wraz z rzekami Skamt\nder 
iSimois, wylądowaniu Greków. 
Jeden z kani Achi1lesa, zwał się 
'łakze Xanthus. 
XENlUS, imie Jowisza, iako opie- 
kuna gościnności. 
XENODlCE, córka Minosa i Pasi
 
phai. . 
XISISTRUS, będąc uwiadomiony od 
Saturna o maiącym nastl)pić poto- 
pie, 
robiwszy-arkę, schronił siC; do 
niey z famiJią. Potem miedzy bo
 
I 
i został policzony. 
. XUTHUS, syn HeJIena, z córki E- 
rechteusza spłodził Jana i Acheusza; 
z których pierwszy, nailllł imie JOJ:1ii; 
d-rogi, Achai. . .
		

/283_0001.djvu

			.- 279 - 


. 


z. Z. 
Z
BY. Latona, uciekaiącprzed prze- 
śladowaniem J unony, prosiła wie- 

niaków o trochę wody z ieziora, 
czego gdy iey odmówili, przemie- 
niła ich w żaby. 
ZAKOR, księże przybyły na pomoc 
Persesowi ; zabity od Argusa, syna 
Phry'fowego. , . ... 
ZAĆMIENIA, uwazane były w staroR 
:iysności za złą wróżbę. 
 
: ZAGREUS, imie Bachusa. 
. ZAMOLXIS, ucz.eń Py
agory, i pra- 
woCJawca TracYl, gdzIe potem był' 

a boga czczony. '- 
..... ZAN, obacz hellS. 1> , 
ZA:NANES, lub Za.r, oba.cz Zeus. 
ZANCLE, słowo Greckie, znaczące 
Raf!. Nadano to nazwisko Sycylii, 
na którey, mniemano, iż znaleziona 
była kosa Saturna. Charybdis Za n_ 
ctoea, znaczy Charybdę Sycylską. 
- ZASŁONA, obacz Py.ram. ' 
ZAVANAS J - ieden z bogo,," SyrJli- 
skich. ,
		

/284_0001.djvu

			- 280 


ZDROWIE, b ósi
vo, czczon e w Rzy- 
mie, zwane teŻ Hygia. 'V\f:yobFaża- 
no ie z węzem i ziołami w ręku. 
ZEERNEEOC:U, to iestbó,gczal'llY, bó..: 
stwo dawnych Germanów.-Brzmie- 
nie tego sło'wa, tak podob"ne do Pol- 
skiego i CZf'skiego, -.."skazuie go być, 
wspólnym i mif'szkaJlcom ziemi Sar- 
mato-Sl.owiańskicy. (Tłómacz Pol- 
ski ). -1 
ZELES, mieszkaniec Cyziklr, .zabi- 
ty od Po]] uxa. 
ZEN, obacz Zeus. 
ZEFIR, wiatr zarhodni, i jeden z 
głównych. Był synem Aurory i Eo-. . 
la, wif'ie łagodnie i wszystko oży- 
wia. Zaślubił boginią Florę, i spło- 
dził z niey kilkoro dzieci, W'yo- 
Lra.zano go pod postawą młoazieil- 
ca wesołego. 
ZEPHYRITIS, 'Flora, żon
1 Zefira. 
ZERYJ.l:THION, sławna iaskinia VI' Tra- 
cyi, poświęcona HekAcie i V\T ene- 
rze, zwaney Zerynthia. 
ZERYNTHIA, przyimek Wen ery. 

ES; obacz ZCl{S.
		

/285_0001.djvu

			,. 


- 
81 


- Z:£TES, syn Boreasza i Oriihyi, tJraf 
Kalaisa. Obacz Ea/ais. 
ZETHtJS, syn Jowisza i Antyopy, 

 którl! się był rozwiodł Lykus, król 
Tebański, _ posądzaiąc ,ią o porozu- 
mienie z Epaplmsem; a sam poiął \ 
Dirce. Jowisz w ten czas uwiodł 
Antyopę pod postacią Lykusa, ni- 
by zgody chcącego. Dirce mniema- 
jąc, że w istocie Lykus kochał 
Antiopę, zamknąwszy ią 
ciśle, drę- 
czyła. Lecz nakoniec Antiopa wy- 
dobywszy się z więzienia, urodziła 
na górze Cytheron, Zethusa i Am- 
phiona , i oddała ich na wychowanie 
past;erz€>m. Ci książęta dorosłszy, 
pomścili się na Dyrcy, przywiąza- 
wszy ią do ogona dzikiego byka, 
Amphion się wydoskonalił w muzy- - 
ce. Zethus w myślistwie. 
ZEUS, imie dawane Jowiszowi od 
Greków, tudzież Zen, Zan, Zes, 
Zas, Dis, Den, Dan. 
ZEUXE, lub Z'!llXD, Nimfa, córką 
Oceana i 'Tetydy. 
ZEUXlDIA" przyimek Junony. 


r
		

/286_0001.djvu

			. 


- 282- 
. ZEUXlPP., syn Apollina i Nimf)" Sil- 
lis, panował w Sycianit>. - t 
ZIDORE, lub Biodore, to iest życie \ 
rlaiq,ca, imie. Cerery. _« \ <ł \ 
ZIEMIA., obacz Tel/u.s. I ""I:T 
ZGODA, inaczey PoĄoy" bóstwo. 
czczone u llzymian. -Była ()órką J 0- 
wisza i Temidy. Obacz Pokoy. 
ZODIAK, iestto ten przestwor, który 
słońce Pl'zehiega w roku; pod\ZieJÓ"- 
ny iest na dwanaście._c
ęści, zwanych 
,znakami; są zaś te: Baran, Byk., 
L-Bliźni¥ta_, Rak, Lew, Panna, Wa- 
ga
 Niedźwiadek, StrzeJec, Kozioro,.. 
 
ziec, 'Vodnik, i Ryby. Obacz te 
znaki pod ich nazwiskami. .. 
ZÓŁW, obacz Lenżstwo. 
. ZooGo:Nes, bogowie, przełożeni 
nad' zachowaniem wszystkich zwie... 
rząt. Nosił to imie niekiedy Jowisz. 
ZOOLATRIA, to ..iest Zwżerzo-chwa.l- 
stwo, cześć dawnych Egipcyan. '. 
ZOROASTR, twórca czci zwaney Sa':' 
baizm. Obacz Sabaizm. Było dwoch 
Zoroastrów. 
ZO&TERIA, imie Minerwy, od da- 
:wneg o Greckiego słowa) znacz
ce- 


l 
.-J 


I.'
		

/287_0001.djvu

			... 


-283- 


go brać oręż. Był też Apollo Zn- 
sterius. 
ZWYCIĘZTWO, Victoria, czyli Nice, 
bóstwo wyobraiane iak młoda dzie- 
wica ze skrzydłami; a w ręce, laur, 
oliwę, i palmę trzymaiąca. - 
ZYGlA, pod' tym imieniem czczo- 
JW Junonę,. iako boginią związków 
małieńskich. 
'ZYl\1BJ\AEus J obac
 T/tymbrreus. 


Koniec. 


/ 


, ,--

 
/"qj
 Jl' 
,..... P.. \ 
(O oJ' 
,.- E" 


y 


. 


...
		

/288_0001.djvu

			.., 


'\
		

/289_0001.djvu

			- , 


j 
\
		

/290_0001.djvu

			\ . 


'. 


.... 


I 


..... 


,
		

/291_0001.djvu

			
		

/292_0001.djvu

			I 
I' 


...- 


C C!f 
 ;';' 
",>o 
..ł" 
.- 

.. " .--ł 
1 .
..t 
- ) 

.. u ;:- 
\:". r .... 
..<1" 


, 


" 
-L 


I- 
j 
I  


,
		

/293_0001.djvu

			..ł. 


-. 


"" 


,.