/p0001.djvu

			.... 6 
 


SL ;1 


1- 


Spis 


l. 


nowoprzybyłych abonentów Górnoślaskiej 
Telefonicznej Sieci Okregowej 


EJ, 


w roku 


I
- ']:)/3 g -. u_ 
,Jl 
 
, "'v i 


1934 


Spis zawiera: 
1. abonentów przybyłych w czasie od 20. I. do 22 III. 1934 roku. 
2. abonentów. którym zostaną aparaty telefoniczne zainstalowane w najbliższym czasie. Numery 
telefoniczne tych abonentów oznaczone są gwiazdką. (*)  11 111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


'-.. 


Górnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych  
.I 


"UNIO N" 
, 
Katowice. ul. Sokolska 4 
Telefon Numer 304-04 


,,\, 
,1 


f.
 - 
""I!: '-.ft 


= 
 


Silniki i prądnice na prąd trójfazowy i stały, 
silniki dla celów specjalnych i prletwór- 
nice nisko napięciowe, spawalki łukowe, 
elektropompy samossące, szlifierki, elektro- 
wiertaki stołowe do 26 mm średn., wentylatory, dmucharki, rozruszniki. Przewijanie, na- 
prawa oraz przebudowa wszelkich maszyn elektrycznych. Szlifowanie qlindrów samo- 
chodowych oraz wałów korbowych na specjalnych maszynach amerykańskich. 


.s-i 


\. 


=' 


-... 


- 1111 1111. II 1111111111111111111 I 1111111111111111 
 11111111111111 
 111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111 r;
		

/p0002.djvu

			Chebzie 


Alin - Wilc 


Kt 


Chebzie 


520 96 AlInoch Gerhard, dentysta, 
Ruda, Janasa 7. 


521 74 Bach Alfred, Nowy Bytom, 
Niedurnego 27. 
*521 07 Bartusek Wiktor, kupiec, 
Godula, Kościelna 6. 
*52165 Belkowski, warsztaty radjo- 
techniczne, Ruda, Gajo- 
wa 2. 
52022 Bober Henryk, dr. lekarz, 
godz. przyj.: 8-10, 15- 
16, ambul. kolej. Dworzec 
Chebzie 11,15-12,15, Li- 
piny, Król. Hucka 7. 
52035 Bołochowski J., Nowy By- 
tom, Niedurnego IIj12. 
521 93 Borek Młyn Parowy, Filja 
Lipiny, średnia 7. 
52189 Boryczka Wiktor, Nowy By- 
tom, Niedurnego 59. 
520 42 Brinke Karol, właściciel do- 
mów, Lipiny, Bytomska 3. 
*52167 Bromer Paweł, kupiec, No- 
wy Bytom, Dr. Grażyń- 
skiego II. 
521 78 Bulla Paweł, mistrz stolar- 
ski, Lipiny, Bytomska 35. 
52072 Czaj czek Albert, Chebzie, 
Bytomska 17. 
*52181 Drogerja św. Barbary, wł. 
Henryk świniarski, Orze- 
gów, Kościelna 23. 
520 07 Dudzik Ludwik, lekarz, Ru- 
da śl., Korfantego I. 


520 15 Ebertowa Bronisława, re- 
stauracja Lipiny, Król.- 
Hucka 22. 
523 12 Eckert Edward, zakłady gra- 
ficzne Huty Pokój, dru- 
karnia, introligatornia, 
płaskodruk, Nowy Bytom, 
Niedurnego 4. 
*52177 Exner Józef, mistrz malar- 
ski, Ruda śl., Janasa 22. 


521 57 Freund Louis, przedsiębior- 
stwo przewozowe, Nowy 
Bytom, Niedurnego 56. 


*523 66 Geremek Franciszek, mistrz 
fryzjerski, Ruda śl., 3-go 
Maja 17. 
- 521 92 Gorzolla Paweł, skład kolo- 
njalny, Lipiny. Król.- 
Hucka 9. 
*52097 Groeger Teodor, mistrz pie- 
karski, Godula, Kościusz- 
ki l. 
*521 62 Grysowa Agnieszka, kupco- 
wa, Orzegów, Korfante- 
go 6. 


521 79 Hampel Juljusz, kantyna, 
sypialnie, Lipiny, Matyl- 
dy 5. 


52172 Jacyna Wacław, inż. zawia- 
dowca kop. Pokój, w No- 
wym Bytomiu, Ruda śl., 
Korfantego 8 mieszko 


N 


*52183 Jadłodajnia Kopalni Wawel, 
Ruda śl., Powstańców I. 
Dzierż. R. Fluder. 
52048 Jasiulek Jan, skład tow. kol. 
i wódek deI. papierosów, 
Nowy Bytom, Niedurne- 
go 31. 
52041 Jaskulla Ludwik, fabrykacja 
wód mineralnych i hur- 
townia piwa, Lipiny śl., 
Szkolna 13. 
*521 56 Jezuici O. O. i Urząd Para- 
fjalny przy kościele N. M. 
P., Ruda, Kościelna 2 a. 
521 88 Josiński Alfons, rzeźnictwo, 
Nowy Bytom, Niedurne- 
go 34. 


521 73 Kawiarnia Conkordia, Lipi- 
ny śl. 
*52113 Kawza Paweł, mistrz elek- 
tro - instalac. - technicz- 
ny, Ruda śl. 
521 55 Keller inż., Ruda śl., Szope- 
na 6. 
520 04 Keil Elfrida "Stara Droge- 
rja" Sp. z o. o., Lipiny śl., 
Bytomska 43. 
52196 Klimza Waleska, Nowy By- 
tom, Niedurnego 4. 
*52051 Konsum Spożywców, Spółka 
Akcyjna w N owej W si 
Oddział Ruda śl., Sobie- 
skiego 34. 
52031 Komunalne Gimnazjum Koe- 
dukacyjne, Ruda śl. 
521 23 Kowalski Maksymiljan, dro- 
gerja Lipiny śl., Rynek 10 
521 75 Krajczyk Paweł, zakład bla- 
charski, Ruda śl., Szope- 
na 2. 
52106 Krupka Sylwester, Nowy 
Bytom, Niedurnego 32. 
52185 Kurlus Stanisław, kupiec, 
Ruda, Bytomska 19. 
521 84 Kurzawa Teofil, Restauracja 
"Eldorado", Ruda śl. 
*52163 Kussy Juljusz, dr. med. le- 
karz, Orzegów, Kościel- 
na 18. . 
52074 Lossa Ignacy, kupiec, Ruda, 
Szczęść Boże 18. 
52077 Marcyszyn Juljan, dentysta, 
Lipiny, Bytomska 4. 
520 03 Mazak Kazimierz, kierownik 
szkoły, Ruda, Niedurne- 
go 4. 


521 94 N estmann, Kino Apollo i re- 
stauracja, Ruda. 
52062 Nowak Paweł, mistrz komi- 
niarski, Lipiny śl., Król.- 
Hucka 22. 


*52116 Otto Ann.a, skład towarów, 
właśc. . -n-ieruchomości i - 
składu, . -Ruda śl., Koper- 
nika 7. 


520 45 Pająk Ludwik, kupiec, Lipi- 
ny śl. 
52039 Pawlas Józef, poseł, Lipiny 
śl., Południowa l. 
52057 Pieczka Bolesław, dr. lekarz 
N owy Bytom, Grażyńskie- 
go 3. 


2 


*52186 Piontek F., Insp., Lipiny śl., 
Król.-Hucka 36. 
521 64 Potyka Antoni, Kasyno hut- 
nicze, Nowy Bytom, Nie- 
durnego 4. 
*521 71 Potyka Longin, st. cech- 
mistrz, Lipiny śl. 


J 


*52151 Respondek Jakób, Orzegów, 
Piłsudskiego 16. 
520 16 Rambaum, skład kolonjalny, 
wina i spirytualji, Lipiny, 
Bytomska 32. 
521 42 Roga Błażej, dr. zawiadow- 
ca Koksowni Wolfgang, 
Ruda śl., Kościuszki 15. 
*52081 Rothel' Jóżef, dentysta, No- 
wy Bytom, Niedurnego 37 
521 61 Rudzkie Gwarectwo W ęglo- 
we, Ruda śl., Dwór Ruda. 
521 43 - Kierownik ruchu maszy- 
nowego kop. Wolfgang 
Wawel. 
521 45 - Biuro miernicze kopalni 
Wolfgang Wawel. 
52172 - mieszkanie inż. Jacyna 
Wacław, zawiadowca kop. 
Pokój w Nowym Bytomiu, 
Ruda, Korfantego 8. 
52187 - Kierownictwo kop. Wolf- 
gang Wawel, pole połu- 
dniowe (Szyb Elźbieta). 
-'52176 Rzeźniczek Wawrzyniec, 
drogerja Marjańska, Chro- 
paczów. 


521 26 Siwek Teodor, biuro prowa- 
dzenia ksiąg handlowych, 
Lipiny, Bytomska 8. 
520 13 Skibińska Stanisława, młyn 
poznański, Ruda śl., Jana- 
sa 9. 
523 11 Skutella Konstanty, Ruda śl. 
*521 60 Smerczek Edmund, restaura- 
tor, Orzegów, Kościelna 20 
520 82 Stanek Emil, mistrz rzeź- 
nicki, Nowy Bytom, Nie- 
durnego 29. 
52005 Staszak Bogusław, adwokat. 
Ruda śl., Do Kaplicy II. 
521 66 Stebel Wiktor, Komornik Są- 
dowy w Rudzie śl., Do 
Kaplicy II. 
52050 Stromenger Gustaw, inży- 
nier, Nowy Bytom, Nie- 
durnego 24. 
52195 Szkoła Powszechna Nr. 6 w 
Rudzie śL, Do Kaplicy II. 
521 98 Szewczyk Maks, restauracja, 
Lipiny, Król.-Hucka 2. 
521 80 Tolg Olga, hurtownia piwa, 
N. Bytom, Niedurnego 4. 
*521 46 Urbanek A., Ruda, Kocja- 
na 3. 


52191 Wawro Franciszek, Lipiny, 
Bytomska 7. 
520 78 Widera August, skład mebli, 
Ruda śl., pl. ':V olności I. 
52025 Wilczek Jerzy, mechanik- 
szofer, Ruda śl., Do Ka- 
plicy 9. 


,
		

/p0003.djvu

			3 


Kt 


Katowice 
A 316 94 Abraham Berta, Katowice II 
Krakowska 72. 
326 30 Abugow i ArIet, Mielęckie- 
go 8. 
31008 Adamczyk Józef, Marjac- 
ka 24. 
*34010 Adamus Józef, Król.-Hucka 
81 a. 
32784 Adler Oskar, Wojewódzka 30 
32404 "Adro", Józef Juljusz Weiss, 
Marjacka 3. 
320 55 Ajencja Sprzedaży Drewna, 
Sp. z ogr. odp., Katowice 
III., Król.-Hucka 21. 
334 35 - skład. 
31201 
*30666 - pl. Wolności 11. 
30544 Ajzenberg Samuel, Marsz. 
Piłsudskiego 66. 
30500 "Akku", Elektro-Specjalista, 
Szopena 2. 
314 81 Albig Wilhelm, W ojewódz- 
ka 58. 
311 92 Albilt Waleska, Wojewódz- 
ka 29. 
343 76 Albrecht Jan, Batorego 6. 
31521 Aleksander Juljusz, skład 
obuwia, Mickiewicza 1. 
340 24 - Mieszk. Pocztowa 10. 
*333 62 Alexander Stefanja, Katowi- 
ce III., W ojciechowskie- 
go 50. 
326 44 Alembik M., Szopena 16. 
30492 "Alfa" Ski. Fabr. przyb. fo- 
togr., św. Jana 15. 
*34031 "Amerykanka", biuro bu- 
chalt., Kochanowskiego 6. 
32509 Anderman Herman, Dr. Le- 
karz Dentysta, Andrze- 
ja 23. 
33862 "Angielski Klub", Dyrekcyj- 
na 10. 
32854 Anglo Polish Company, wł. 
B. Goldberg, 3 Maja 23. 
32410 Antkowiak Stanisław, Insp. 
Ubezp. "Vesty", Mikołow- 
ska 15. 
321 09 Antkowiakowa Erna, plac 
Miarki 6. 
346 64 Apt Krafft, 3 Maja 18. 
32257 Apteka św. Jacka, wł. Sewe- 
ryn Pluciński, Mikołow- 
ska 15. 
*327 Ol Artelt Jerzy, Katowice III., 
Janasa 10. 
323 88 Aszkenazowa Adela, Dr. Sto- 
matolog, Kopernika 12. 
323 88 Aszkenazy Fryderyk, Dr. 
Adw., Kopernika 12. 
*33294 Auch Aleksander, Wodna 12. 
34370 Augarten Natan, Dąbrow- 
skiego 3. 
305 84 Autodrożki, postój przy 
dworcu. 
307 02 Autodrożki, postój przy Tea- 
trze Miejskim. 


B 
*32319 Barczyński Alfons, Katowi- 
ce II., Krakowska 88. 
306 25 Badrian Moryc, Plebiscyto- 
wa 10. 
331:n Bałaban-Korczak Jerzy, Dyr. 
Tow. Kom-Dro-Bit., Dą- 
browskiego 6. 


N 


*30046 Banaś Józef, Wełnowiec, J. 
Bedera 25. 
328 55 Bania Herbert, Techn. Dent. 
Młyńska 7. 
329 91 Bank Polski, Bankowa 5. 
329 92 - mieszko Dyr. Oddz. Karo- 
la świstuna. 
32993 - mieszko Zast. Dyr. Roma- 
na V oita. 
34197 - Dom Mieszkalny Urzęd- 
ników, Wojewódzka 35. 
30630 Baranowski Stefan, Kier. 
Oddz. Fy. "Robur", Ko- 
zielska 1. 
30686 Bartecki Alojzy, kupiec, Ka- 
towice II., Markiefki 20. 
344 37 Bartek Alfons, Spec. Skład 
Farb, Zamkowa 2. 
31012 - mieszko Mickiewicza 4. 
301 77 Bartel Oswald, Katowice lIT. 
Dębowa 6. 
30054 Bartella Jerzy, Opolska 6. 
330 84 Barnert Ema, Pocztowa 12. 
*30043 Bartosch Karol, Wełnowiec, 
Wandy 5. 
30120 Bartoszek Józef, emeryt, J. 
Ligona 18. 
*34707 Bartoszewicz, Stanisław, 
Sienkiewicza 22. 
302 53 Barutzki Eryk, Kopernika 14 
325 41 Batkowski Tadeusz, Ponia- 
towskiego 23. 
30337 Bazan B., Wełnowiec, Dam- 
rota 5. 
348 41 Beck Leopold, 3 Maja 19. 
325 17 Beer Elźbieta, Kościuszki 55. 
*34397 Behagen Józef, Kopernika 4. 
32776 "Belerystyka" Wypożyczal- 
nia Książek, W ojewódz- 
ka 38. 
33488 Benedek Czesław, Inż., Jor- 
dana 5. 
330 39 Berger Herman i Ska, Kato- 
wice II., Krakowska 46. 
331 60 - Bogucicka 3. 
31805 Berkman-Poswoński Józef, 
Dr. med., Marjacka 3. 
314 38 Bermann Fryc, Dyr., Plebi- 
scytowa 14. 
314 39 Berndt Jerzy, optyk, Marsz. 
Piłsudskiego 9. 
300 25 
34284 Bernstein Artur-Oton, Dyr., 
Astrów 8. 
302 95 Bezpartyjny Blok W spółpra- 
cy z Rządem (N. Ch. Z. 
P.) gen. sekretarjat, Pocz- 
towa II. 
*30228 Białuski Michał, Kochanow- 
skiego II. 
348 38 Białystok Samuel, agent u- 
bezp., Młyńska 22. 
34463 "Bi-Kol", Dom Handl., Dy- 
rekcyjna 10. 
343 41 Biarritz, SkI. Czekol., Ko- 
ściuszki 1. 
313 39 Bieberstein Zalman, spedy- 
tor, Andrzeja 33. 
302 29 Biedermann Hieronim, ku- 
piec, Słowackiego 16 m. 15 
302 43 Bielecka Marja, artystka o- 
pery, Słowackiego 24. 
300 21 Bielski Michał, przedsięb. 
węgl., Słowackiego 24. 
305 20 Bienek Emanuel, zarządca 
domu, Katowice II., Huty 
Kunegundy. 


Abra-Brei Katowice 


302 68 "Bilans" Biuro Buchalt., wł. 
Leszek Zmidziński, Młyń- 
ska 22. 
*34385 Birnfeld - Polecki Wacław, 
Sobieskiego 4. 
320 87 Bittner Augustyn, skład spo- 
żyw., Poniatowskiego 22. 
303 67 Biuro Detektywów, Pogoń, 
Rynek 4. 
344 67 Biuro Handl. Reklamowe, 
Dąbrowskiego 4, m. 3. 
347 42 Biuro Podań i Próśb, Tiefen- 
brunner Adolf, Mielęckie- 
go 8, m. 3. 
304 51 Biuro Przyjmowania Zleceń 
Losowych, Gospodarczego 
Zakl. Kredyt., wl. Frisch 
P., Sobel S., Hupert S., 
Marjacka 21. 
345 24 Biuro Sprzedaży Polskich 
Walcowni Rur, Sp. z o. o. 
Lompy 14. 


345 25 
*321 73 
32316 Biuro Sprzedaży Wytwórni 
Blachy Cynkowej Sp. z o. 
o., Powstańców 50. 


323 17 
338 03 Blaschczekowitz Franciszek, 
Mickiewicza 34. 
305 57 Blaustein Mojżesz, kupiec, 
Rynek 7. 
*30346 Blum Jakób, Kościuszki 10. 
32514 Blum Salo, Poprzeczna 6. 
34114 Bobrownicki Włodzimierz, 
Dypl. Inż., Katowice III., 
Złota. 
300 96 Bochenek i Ska, Dom sport. 
"Stadjon", 3 Maja 25. 
311 90 Bogdanowicz Marjan, Inż., 
Wojewódzka 23. 
313 17 Bogdaszewski Bogumił, Zast. 
Tow. Sosnowo Fabr. Rur 
i żelaza, Sp. Akc., Kocha- 
nowskiego 10, m. 1. 
315 29 Boniarczyk Karol, Dr. med., 
Kościuszki 23. 
311 05 Bońkowski Władysław, wł. 
firmy, Plebiscytowa 46. 
*33005 Boras Telesfor, Dąbrówki 12. 
347 84 Borger Józef, Kościuszki 26. 
*30135 Borgiel Wiktor, Katowice II, 
Krakowska 71. 
30101 Bortel Józef, Kom. Sądu 
Grodz., Sobieskiego 15. 
33215 Boczykowski B., Wojewódz- 
ka 9. 
326 67 Borczykowski Szymon, Zabr- 
ska l. 
*32314 Bothe Wilhelm, Zabrska 3. 
33516 Bohm Gerhard, hurt. handel 
starego żel. i metal., Ka- 
towice III, Król.-Hucka 21 


341 II 
341 71 Braff S., Bielskie Wyroby 
Sukienne, Mickiewicza 18. 
30803 Branicki Dawid, Marsz. Pił- 
sudskiego 26. 
325 10 Brauer Benno, kupiec, Ma- 
rjacka 33. 
305 17 Brauer Eufemja, skład kom. 
dziec., Poprzeczna 2. 
33162 Braunschweig Aleksander, 
kier. kina "Union", Jor- 
dana 13. 
31801 Braus Józef, przemysłowiec, 
Młyńska 17J19. 
311 78 Breitkopf Klara, W ojewódz- 
ka 24.
		

/p0004.djvu

			Katowice 


Bresl-Dud 


312 49 Breslauer CharIota, skład 
tow. kolonj., Młyńska 12. 
32589 Brodniewicz Stanisław, Ko- 
mis. Pol. Woj. śl. Kier. 
Wydz. śled., Lompy 2 m. 4 
*303 43 Broll Eryk, Król.-Hucka 68. 
32770 Browicz Andrzej, Narcy- 
zów 4. 
*31206 Brzozowski Franciszek, Ko- 
pernika 5. 
33053 Buchta Józef, inż. lek. wete- 
ryn., J. Ligonia 36. 
33895 Buczkowa Marja, Teatral- 
na 8. 
301 41 Budowa Kotłów, aparatów i 
maszyn, wł. Konrad Krzy- 
żowski, Katowice II., Kra- 
kowska 76. 
333 21 Bulla Wilhelm, żwirki i Wi- 
gury 30. 
31273 Bulla Ludwik, Urz. Skarb., 
Kościuszki 55, m. 3. 
32152 Burchardt Klemens, kier. f y 
G. Molenda i Syn, ks. Bis- 
kupa Lisieckiego 3. 


C 
325 92 Carbometal Sp. Handl. z ogr. 
odp., Słowackiego 17. 
30735 "Caritas" Diec. Zw. Tow. Do- 
broczynnych, Krasińskie- 
go 5. 
33236 "Caritas" Katow. Okr., Kra- 
sińskiego 5. 
*31591 "Caro" Wytw. Cukiern., Gli- 
wicka 27. 
30147 "Centrala Radjowa" J. Wie- 
ner, handl. sprzed. radjo- 
wych, Wawelska 2. 
305 34 Centralny Związek Restau- 
ratorów wł. Kawiarń i Ho- 
teli Woj. śl., 3 Maja 13, 
I. p. 
33633 Detner Józef, prof. Konserw. 
Muzyczn., Narcyzów I. 
33809 Chameides Michał, dyr. fy. 
"Karpaty", Moniuszki 10. 
34833 Charkiewicz Włodzimierz, 
Kochanowskiego 5. 
34846 "Chemikan", Ryszard Dą- 
browski, wł. f y., Batore- 
go 10. 
33293 Chlebik Józef, Sędzia Sądu 
Apel., Poniatowskiego 34. 
*33133 Chmielowski Janusz, Król.- 
Hucka 66. 
*315 59 Chobot Jan, Katowice III., 
Wojciechowskiego 59. 
325 05 Chojnacki Henryk, Mikołow- 
ska 7. 
338 37 Chorzelska Halina, mieszko 
pryw. Drzymały 3. 
34458 Chrobok W. i Danisz K., 
Zakł. Malarski, Francu- 
ska 29. 
311 70 Chruszcz Karol, Dom Mebli, 
Kościuszki 13. 
34060 Chyliński Alfons Wiktor, 
Przedstaw. Fabr. Pianin 
B. Sommerfeld, Słowac- 
kiego 24. 
34235 Cieszinger Józef, handl. zoo- 
log, Kochanowskiego 13. 
343 10 Cieślak Piotr, Oddz. ft'y. 
"Roma" Bydgoszcz, Oddz. 
Fy. "Mewa" w Warszaw., 
Kościuszki 17. 
31001 Ciomer Jan, handl. lodu, Mi- 
. kołowska 123. 


320 90 "Commission Mixte de Hau- 
te Silesie", Marsz. Piłsud- 
skiego 7. 
*32417 "Cornelia" Dom Handl.-Imp. 
wł. A. Tuszewska, Kato- 
wice III., W ojciechowskie- 
go 25. 
332 41 Courant A., Sp. z o. o. Biuro 
Spedycyjne, Stawowa 14. 
31740 Courant Jan, dekorator, Ko- 
zielska 6. I. 
333 53 Creutzberger Manfred, Wita 
Stwosza 3. 
306 50 Cukiernia i Kawiarnia Libo- 
rius Otto, Marsz. Piłsud- 
skiego 5. 


312 78 
345 62 - zamówienia. 
34831 "Cukropol" Hurt. skład cukr. 
Kościuszki 12. 
325 23 Cymbalista Abram, 3 Maja 
11. 
30491 Cyron Emil, kier. komis. PoJ 
W. śl., Kościuszki 4. 
331 92 Czachorowski Henryk, M. 
artysta malarz, Ks. Bis- 
kupa Lisieckiego 9. 
*33286 Czakański Czesław, Mickie- 
wicza 25. 
31004 Czaplicki Antoni, Marjac- 
ka 6. 
31727 Czaplicki W. Nast., wł. Jan 
Stanisław Czaplicki, ma- 
gazyn sprzętów kuchen- 
nych, Poprzeczna 2. 


325 40 
32366 Czernecki P., mag. artyk. 
męsk., Pocztowa 2. 
313 71 - mieszko Mickiewicza 14. 
326 69 Czarnecki Tadeusz, kupiec, 
Żwirki i Wigury 17. 
*31581 Czech Eryk, Wita Stwosza 3 
310 72 Czernichowski Edward, Pod- 
górna 3. 
30218 Czerwenka Karol, Wiedeń- 
ska Wytw. bielizny, Sta- 
rowiejska 3. 
304 59 Czodrowska Olga, żona ad- 
wokata, Moniuszki 8. 
334 63 Czoponowski Jerzy, dyr., 
Reymonta 10. 
"32512 Czupryna Jan, Katowice III, 
Dębowa 27. 
330 56 Czysz M., kupiec, Różana 10. 


D 


30245 Daab Władysław, adwokat, 
św. Jana 14. 
342 04 
308 82 - Poniatowskiego 30. 
34464 Damenstein Bolesław, Dą- 
browskiego 3. 
335 10 Daniel Jan, inż., Marjacka 12 
34458 Danisz K. i Chrobok W., 
Zakł. Malarski, Francu- 
ska 29. 
30450 Dattner Juljusz, Dr., Ryb- 
nicka 4. 
33285 "Dąb" Dom Meblowy, 3 Ma- 
ja 7. 
348 46 Dąbrowski Ryszard, właśc. 
Fy. Chemikan, Batore- 
go 10. 
34095 Dąbrowski Włodzimierz, Dr. 
N otarjusz, Kand. Rynek 
12. 
335 76 DeckeI Henryk, Dr. Jur., Wi- 
ta Stwosza 5. 


4 


306 71 "Deges" Zakłady Farmac.- 
Chem., Wojewódzka 21. 


344 30 
*309 18 
32567 "Dehak" wł. inż. Rufin Het- 
l1lański, Mielęckiego 4. 
31984 Dehner Maks, Dyr. śl. Kole- 
jek Sp. Akc. Kościuszki 42 
330 80 
343 75 Deja Teodor, Komornik Sądu 
Grodzkiego rewiru III., 
Batorego 5. 
322 54 Dentysta Leon Knobloch, 
3 Maja 21. 
31455 Derecki Stanisław, Inż. 
Górn., Kopernika 12. 
31462 Dergiman Stanisław, Wan- 
dy 43. 
*31484 Derlich Józef, Katowice II., 
Bogucicka 5. 
30446 Derwiński Mieczysław, urzę- 
dnik, św. Pawła 7. 
31784 Dewor Alojzy, Piekarnia i 
Cuk., 3 Maja 29. 
326 72 Diament Aron, Zabrska 5. 
30237 Długiewicz Bolesław, skład 
wódek, Katowice II., Kra- 
kowska 41. 
346 71 Długiewicz Florentyna, 
Francuska 8. 
342 31 Dłuski Stanisław, właśc. 
biura techn. - handl., Ko- 
pernika 4. 
30235 Dobrowolski Aleksander, Dr. 
Wojewódzka 23. 
341 41 Dobrowolski Tadeusz, Dr., 
Jagiellońska 21. 
30990 Dom Zw. Siostry Służebnicz- 
ki, Kilińskiego 15. 
31002 Dom Związkowy "Bundes- 
haus", Z. sp. z o. o., Ko- 
pernika 14. 
332 97 Domański - Brama Henryk, 
Marsz. Piłsudskiego 50 a. 
34839 Domas Jan i Ska, bielizna 
dziecinna i artyk. higj., 3 
Maja 40. 
31680 Dragon Antoni, Dyr., An- 
drzeja 6. 
31874 Dreher Zygmunt, J. Ligo- 
nia 6. 
31684 Drobna Sprzedaż Węgla Dyr. 
Kopalń Ks. Pszczyńskie- 
go, Konopnickiej 5. 
344 59 Drogerja Dworcowa i perfu- 
merja, wł. Alojzy świder, 
Dyrekcyjna 8. 
348 34 Drogerja Florjańska, Maks 
Lazarek, Kościuszki 8. 
32416 Drogerja Wł. Fikus, Kato- 
wice III., Wojciechowskie- 
go 28, telef. pryw. 34195. 
30679 Drogi Józefa, Mleczarnia, 
Katowice II., Krakow- 
ska 38. 
314 13 Dronia Józef, Przedsięb. 
Techn., Stanisława 10. 
332 37 Drosdek Franciszka, wyrób 
kapeluszy damskich, Sta- 
wowa 14. 
30221 Drukarnia "Akra", wł. Gu- 
staw Machill, Sienkiewi- 
cza 47. 
32205 Drukarnia "Kresy", Woje- 
wódzka 29. 
33166 Drukarnia Wydawnicza 
"Merkur", Jagiellońska 13. 
*31713 Dudek Paweł, Katowice II., 
Krakowska 51.
		

/p0005.djvu

			5 


338 11 Dudkowiak Franciszek, han- 
dlowiec, Moniuszki 3. 
*34006 Duńska Lola, J. Ligonia 6. 
30241 Dwór Marji, Katowice, Kan- 
celarja Insp. Gospodarcze- 
go. 
302 42 - biuro rachunkowe, Rach- 
mistrz. 
31684 Dyrekcja Kop. Ks. Pszczyń- 
skiego, biuro, drobnej 
sprzedaży węgla, Konop- 
nickiej 5. 
31047 Dyrna Fryderyk Jerzy, Inż. 
Komandor Por. w s. s., 
Szopena 1. 
302 03 Dyszak Kazimierz, wł. labo- 
ratorjum "Silvana", Sta- 
wowa 3, mieszk. Sokol- 
ska 3. 
33067 Dziecioł Alfons, adwokat, 
Kościuszki 2. 
305 06 Dżułyński Stefan, Dr. adwo- 
kat, Stawowa 8. 


E 


*320 62 Ebe} Anna, Katowice III., 
Wojciechowskiego 106. 
-'32298 Eckstein Maksymiljan, So- 
bieskiego 16. 
335 92 Ehrenhaus Kurt, Dyr. Ban- 
ku, Szkolna 8. 
33291 Eichenwald Henryk, Inż., 
Poprzeczna 6. 
333 32 Eichhorn Gertruda, Skład 
Papieru, Poprzeczna 7. 
344 25 - mieszkanie Marsz. Pił- 
sudskiego 25. 
315 94 Elandt Alfred, Inż., Król. 
Jadwigi 4. 
325 17 Elektr. Zakład instaI. SWla- 
tła, siły i dzwonków, Ko- 
ściuszki 55. 
32643 Elektro-Agentura, M. Hoff- 
mann, Dworcowa II. 
305 25 "Elektrografit" Biuro sprze- 
daży, Kościuszki 44. 
307 84 Elektro - Radio - Dynamik, 
Szopena 2. ' 
305 00 Elektro-Specjalista "Akku", 
rep. aparatów, ogrzewa- 
czy. Kolektory, Szopena 2. 
84750 Emka, wł. Michał Kudybyn, 
Fabr. Obuwia, Kościusz- 
ki 26. 
30223 "Emko", Wytwórnia Soków 
owocowych, Stawowa 3. 
338-62 "English Conversation Club" 
Dyrekcyjna 10. 
30818 Englisch Kurt, Dr. Syndyk, 
Katowice III., W ojcie- 
chowskiego 100. 
33374 Enoch. Oskar, Słowackiego 
19. 
31599 Enzinger Aleksander, biuro 
porady prawnej, Kocha- 
nowskiego 4. 
31782 Erbach Jan, mistrz tapic., 
św. Pawła 13. 
*30263 "Erika", wł. Maks Kornreich 
3 Maja 28. 
31669 "Esko", Wytw. Kondensato- 
rów, Słowackiego 39. 
31554 Ewangelicki Urząd Paraf., 
Marsz. Piłsudskiego 18. 


F 


30811 Fabryka Wód Mineralnych, 
A. Szarf, Marsz. Piłsud- 
skiego 60. 
34661 Fajerman Maurycy, księgo- 
wy, Jordana 13 b. 
323 Ol Fali Leon, Dr. dziennikarz, 
Powstańców 5. 
*34163 Faust Marja, Francuska 17. 
*321 06 Fechtenbaum Rózia, Mo- 
niuszki- 6. 
30111 Feder Jonas, Przedsięb. Wę- 
glow., Kochanowskiego 6/7 
30626 Feiweles Ignacy, Plebiscyto- 
wa 35. 
338 02 Feldberg Chili Ajzyk, kupiec 
3 Maja 32. 
303 82 Feldon Estera, Wiedeński 
Salon Mód, Kościuszki 42. 
32308 Feller Izydor, kier. Fy "Del- 
ka" , Moniuszki 8. 
31605 Felux Ryszard, spedytor, 
Słowackiego 31. 
30315 FengIer Stanisław, Krasiń- 
skiego 3. 
*31685 Ferbel' Harry, Dyr. Banku, 
Marsz. Piłsudskiego 4. 
323 36 Ferrovie Italiane delio Sta- 
to, Włoskie Koleje Pań- 
stwowe, Skośna 2. 
309 11 Ferdynand, Kopalnia Kato- 
wice. 
*34342 Fesser Walter, Katowice III 
Zarębskiego 4. 
314 94 "Figaro", salon fryzj.. St. 
Wosiński, Gliwicka 5. 
*34835 Figaszewski A. ks., J. Ligo- 
nia 20. 
322 92 Filipczyk Wilhelm, mistrz 
stolarski, Kościuszki 14. 
32499 Fink Ignacy, Dr., Rybnicka 6 
34240 Finke Jerzy, wł. conc. Róża 
Finke, Kochanowskiego 12 
i 12 a. 
33541 Finker i Ferbel', "Plaurum", 
Poprzeczna 21. 
302 17 Fisch Moses, fabr. kapelu- 
szy, Stawowa 9. 
32548 Fischer Ernest, J. Ligonia 6. 
30303 Flankin Bolesław, inż., Ko- 
ścielna 2. 
33471 Flejszer J. i Górski E., księ- 
garnia, Młyńska 4. 
30496 Fojcik Alojzy, komornik Są- 
du Grodzkiego rewiru VI., 
Król. Jadwigi 4. 
*32631 Fojkis Wilhelm, Mielęckie- 
go 13. 
346 66 Folkman Bernard, huta szkła 
"Wawel", Graniczna 5. 
324 12 Forberg Wiljam, dyr. Banku, 
Narcyzów 5. 
308 06 Fotolito, Z. Wrotnowska, M. 
Piłsudskiego 60. 
33472 Francic Vilim, dr. lektor 
Uniw. Jag., Francuska 45. 
311 95 Franke Eberhard, restaura- 
tor, Wojewódzka 15. 
33161 Franzel Józef, skład tow. ko- 
lonj., Katowice II., Kato- 
wicka 3. 
302 27 Freege Emil, skład nasion, 
Kościuszki 14. 
306 22 Frenkiel Otton, handlowiec, 
Plebiscytowa 13. 
*34369 Frentzel Franciszek, Zabr- 
ska 12. 


Dud-Ger Katowice 


333 92 Freudman Karol, Wita Stwo- 
sza 4. 
3187l Freundlich Robert, dr., Ko- 
chanowskiego 2. 
32713 Friedlaender, Depot Piwa, 
św. Pawła 3. 
301 37 Friedlich Aron, skład przy- 
borów masarskich, Koziel- 
ska 10. 
33282 Fries Bracia Marjan i Otton, 
przemysłowcy, 3 Maja 21. 
31681 Fries Helena, Andrzeja 5. 
* 324 08 Frischer Pinkus, Tylna Ma- 
rjacka 3. 


G 


30449 Gablenz i Syn Jerzy, właśc. 
fabr. octu i musztardy 
Kraków, Król. Jadwigi 33, 
Katowice, Piotra Skargi. 
308 07 Gabryś, Grzybowska Broni- 
sława, lekarz dentysta, M. 
Piłsudskiego 13. 
30807 Gabryś Konstanty, inż. żel- 
betnik, Marsz. Piłsudskie- 
go 13. 
34048 Gabszewicz Jadwiga, dr. spe- 
cjalista chorób ocznych, 
Starowiejska 2. 
323 12 Gacłow Tobiasz, krawaciarz, 
Słowackiego 18. 
326 39 Gadlec Karol, naczelnik ra- 
chuby Sądu Apelac., Wita 
Stwosza 6. 
318 05 Garbińska Poswońska Hele- 
na, lek. dent., Marjacka 3. 
334 10 Gaszek Paweł, reprezentacja 
"Goleszów" - "Szczako- 
wa", Marjacka 3. 
32393 - mieszko Andrzeja 10. 
327 07 Gatnarczyk Maks, urzędnik, 
Gliwicka 2. 
33958 Gaudnik Stanisław, admi- 
nistr. Gmachu P. K. O., 
Mickiewicza 28. 
324 62 Gawdzik Witold, Mikołow- 
ska II. 
314 86 Gawlik Alfred, dr. syndyk, 
Jordana 13. 
32154 Gawlik Wiktor, mistrz rzeź- 
nicki Mikołowska 55. 
30526 Gawron Jerzy, warsztat tapic. 
dekQr., SłowacKiego 29. 
33546 Gawrych Józef Alojzy, dyr. 
wł. młyna parowego (biu- 
1'0), Kościuszki 37. 
344 24 Gdowiok Augustyn, mistrz 
rzeźn., Kochanowskiego 5. 
34631 "Gdynia", sprzedaż tow. 11:0- 
lonj., wł. Krak Wacław, 
Sokolska 3. 
323 03 "Gelborit", wyrób okuć, M. 
Piłsudskiego 50. 
320 90 "Gemischte Kommission fur 
Oberschlesien", Marsz. Pił- 
sudskiego 7. 
*316 78 Gerat Ludwik, Katowice III, 
Anioła 1. 
31006 Gerczyk L., biegły sądowy 
w zakresie młynarstwa i 
budowy młynów na Okręg 
Sądu Apelac. Katowice, 
Mikołowska 19. 
30364 Gerlich Ernest, Nast. H. 
Suszka i L. Ochojski, hurt. 
tow. kolonj., Stawowa 16. 


300 83 
323 70 - 3 Maja 15.
		

/p0006.djvu

			Katowice Ger-Her 


31034 


341 37 
343 73 


349 Ol 
349 11 
308 19 


305 30 
304 14 
302 05 
332 23 
342 37 
343 18 


317 32 
334 65 
334 66 
304 15 
304 13 
306 94 


*32637 
333 75 
31434 
316 75 


*30604 


317 94 
328 58 
300 53 
327 18 
320 70 
31025 


*31783 


342 84 
303 65 
326 75 


312 03 


343 40 


321 95 


Gertler Naum, zastępca fabr. 
odl. B. Goldkorna, Gliwic- 
ka 24 a. 
Gertner Piotr, Gliwicka 24 a. 
Geyer Karol, dyr. Tow. 
Ubezp. "Silesia" S. A., 
Drzymały 5. 
Giesche Sp. Akc., Zarząd Gl. 
Podgórna 4. 
Krasnodębski Stefan, gene- 
ralny dyrektor, mieszko 
Katowice III., W ojcie- 
chowskiego 100. 
- garaż, Stawowa 5. 
Gieser Ire, kupiec, Poprzecz- 
na 12. 
Ginzel Teodor, restaurator, 
Słowackiego 13. 
Glajcar Józef, dypl. inż., Ko- 
ściuszki 72. 
Glaszik Stanisław, kupiec, 
Kościuszki 7. 
Gliicksmann H., "Hageka", 
hurtownia i fabryka wó- 
dek i likierów. Godz. biu- 
rowe 8-18, Kościuszki 8. 
- Restauracja "Dom Ha- 
geka". 
- Oddział Wysyłkowy. 
Gliicksmann Róża, Kościusz- 
ki 8. 
Glomb Eryk, Drogerja ślą- 
ska, Poprzeczna II. 
Gnat Hil, zakład krawiecki, 
Plebiscytowa 10. 
Gmina Izraelicka, Młyńska 
11. 


- Mickiewicza 9. 
Godlewski Jerzy, mgr. praw, 
Drzymały 4. 
Godzicki Sylwester, dypl. 
inż., Katowice III., W oj- 
ciechowskiego 74. 
Gola Aleksander, Agnieszki 
10. 
Golas Paweł, mleczarnia, Ka- 
towice II., Krakowska 10. 
Goldfeld Franciszek, Mo- 
niuszki 6. 
Goldfluss Joachim, Plebiscy- 
towa 4. 
Goldmann Janina Hela, 
krawczyni, Gliwicka l. 
Goldschliigerowa Julja, Opol- 
ska 2. 
Goldstein Adolf, kupiec, Ple- 
biscytowa 24. 
Goldstein Katarzyna, Po- 
przeczna 10. 
Goliński Antoni, dyr. Tow. 
Ubezp. "Port", Astr6w 8. 
Gołbowa Helena, wytw. ki- 
limów, 
w. Pawła 9. 
Gorol Karol, mistrz malar- 
ski, Katowice II., Kra- 
szewskiego l. 
G6rnośląska Centrala Han- 
dlowa, biuro, Słowackie- 
go 21. 
- Skład, Mickiewicza 25. 
Węgiel, koks, brykiety, 
drzewo opałowe, węgiel 
drzewny, żar6wki. 
Górnośl:}ska Fabryka Kabli 
i Rur Izolacyjnych, G. G. 
Flegel Spadkobiercy, Sta- 
wowa 3. 


329 61 Górnośl:}skie Zjednoczone 
Huty Kr6lewska i Laura 
Sp. Akc. Górniczo-Hutni- 
cza, Kościuszki 30. (p. 
Wspólnota Interesów, Ka- 
towice) . 


329 57 
329 41 
33333 Górny Jan, dr. specjalista 
chorób uszu, nosa i gar- 
dła, Mar1!z. Piłsudskiego 5 


305 43 
33463 G6rski Tadeusz, dr., Rey- 
monta 10. 
33471 Górski E. i Flejszer J., księ- 
garnia i skład nut, Młyń- 
ska 4. 
325 46 Grabowiecki Roman, Inż., 
Zast. Naczeln. Oddz. Dro- 
gowego P. K. P. Katowi- 
ce, Gen, Zajączka 20. 
303 40 Grabowski Aleksander, filja 
krakowskiej wędliniarni, 
Szopena 2. 
30296 Grabski Ignacy, adw. i Jó- 
zef Możdżanowski, 3 Ma- 
ja 15. 
*31527 Grajek Michał, Wandy 7. 
*34123 Graniczny Adolf, Sokolska 9, 
31482 Grella Selma, położna, Św. 
Stanisława 3. 
* 333 22 Grella Wilhelm, Wełnowiec, 
Rzymełki 14. 
312 55 Griffel Henryk, dypl. inż., 
Kościuszki 47. 
*31023 Gross Jan, Kopernika 4. 
32787 Gross Markus Józef, skład 
przyb. tapic., Poprzeczna 6 
341 20 Gross Regina, mieszko Drzy- 
mały 10. 
346 68 Gross Zygfryd, kupiec, Gli- 
wicka 24 a. 
305 01 Gruszka Józef, Katowice II., 
Burowiecka 30. 
348 37 Griinbaum Bernard, hurt. 
sprzedaż mąki, 3 Maja 32. 
320 97 Griinbaum Henryk, kupiec, 
Marsz. Piłsudskiego 17. 
330 88 Griiner Wilhelm, krawiec, 
Francuska 23. 
*32204 Griitzmann Gotfryd, Katowi- 
ce III., W ojciechowskie- 
go 106. 
308 01 Gryczman Anzelm, urzędnik, 
Sokolska 5. 
33598 Grygierzec Stanisław, Sło- 
wackiego 19. 
326 70 Grynberg Henryk, fabryka 
rowerów, Zamkowa 20. 
30144 Grzegorczyk Władysław, wi- 
ceprezes Sądu Okręgowe- 
go, Słowackiego 13. 
32633 Grzegorzek J6zef, Ks. Dam- 
rota 8. 
334 48 Grzesiński Józef, handlowiec, 
Powstańców 50. 
*30401 Grzesiok Jan, Katowice III., 
Beka l. 
33814 Grześ Adam, agentura zbo- 
żowa, Teatralna 4. 
342 39 Grzonka Piotr Paweł, kra- 
wiectwo, Kochanowskie- 
go 10. 
30378 "Gumometal", Fabryka No- 
wości Gumowo - Metalo- 
wych, Starowiejska 3. 


6 


30022 Guttmann Fryc, dr., redak- 
tor i pisarz, Piastowska 7. 
330 36 Giinter Edward, prokurent 
Banku Gosp. Kraj., Ks. 
Biskupa Lisieckiego 7. 


313 85 


306 15 
311 47 


*32429 
301 98 
30810 
326 65 


332 96 
34318 


334 66 
317 32 
334 65 
317 96 


32414 
*326 66 
31420 


33487 
31691 


*30116 


335 30 
322 61 
307 52 


308 13 


*33023 


*31595 


304 40 


341 67 


30112 


300 20 


31716 


313 58 
338 65 
331 29 


H 


Haase Herman, Nowy młyn 
parowy, Sp. z o. o., Pl. 
Wolności 3. 

 mieszko pryw. Pl. Wol- 
ności 9. 
Haase Jerzy, Gen. Zajączka 
17. 
Haber Giza, 3 Maja 30. 
Habliński Tadeusz, em. mjr., 
Wojewódzka 23. 
Hadała Jan, gabinet dentysto 
Mielęckiego 4. 
Haduk, wł. Helena Dudko- 
wiakowa, Sprzedaż wyr. 
tyton., żwirki i Wigury 7. 
Hadryan M., artyk. męsk., 
Dyrekcyjna 6. 
Hageka", H. Gliicksmann, 
" hurtownia i fabryka wó- 
dek i likierów, Kościusz- 
ki 8. 


- restauracja. 
- Oddział wysyłkowy. 
Halama Alojzy, nauczyciel, 
Miejsk. Szkoły Handlow., 
Katowice II., Krakowska 2 
Hallier Fryderyk, żwirki i 
Wigury 9. 
Halpern Natan, Zamkowa 20 
Hamburska Hala Ryb, 
Spiess i Ska, Poprzeczna 
14. 
Hamerlok Józef, Dębska 14. 
Hanczakowski Włodzimierz, 
Sędzia Grodzki, Kilińskie- 
go 46. 
Hansfelder Otton, Wełno- 
wiec, Bedera 8. 
Haper D., zarządca domu, 
J. Ligonia 6. 
Harcerski Domek, Szafranka 
Harcerstwo śląskie, 
a) Składnica Harcerska, 
b) Zarząd Oddziału, 
c) Komenda Chor. Harce- 
rzy, Francuska 12; 
Hausdorff Rudolf, pośredn. 
handl., Rynek 8. 
Hawliczek Józef, dr., Kiliń- 
skiego 34. 
Heinzelman Ernest, Król.- 
Hucka 66. 
Hejducki Ludwik, komornik 
Sądu Grodzkiego, Ko- 
ściuszki 35. 
Heńciński Juljusz, przedsięb. 
budowI. Kościuszki 53. 
Hermele Abraham, kupiec, 
Szopena 7. 
"Hero", wydawnictwo i dru- 
karnia nut, Teatralna 8. 
Herschlowitz Leon i Zyg- 
munt Schiffer, dentyści, 
Marsz. Piłsudskiego 32. 
Herstein Adolf, dr. adw., Po- 
przeczna 3. 
Herwich J6zef Juljan, dr. 
med., lekarz, 3 Maja 40. 
Herzfeld Marjan, dyr. handl. 
Teatralna 10.
		

/p0007.djvu

			7 


325 67 Hetmański Rufin, inż., Mie- 
lęckiego 4. 
305 37 "Hipoteka", Katowickie biu- 
ro sprzedaży i dzierżawy 
domów, składów etc., wł. 
K. Szachowski, 3 Maja 23. 
*34136 Hirszberg 1\'1., Gliwicka 5. 
301 58 Hlubek H., przedsięb. bu- 
dowl., Poprzeczna 15. 
32474 Hobling Roby Margaret, 3 
Maja 34. 
31523 Hoffmann Alojzy, Stawo- 
wa 17. 
322 32 Hoffmann Karol, blacharz, 
Opolska 13. 
32708 v. HoIten C., dr. wicekonsul 
niemiecki, Powstańców 26 
"34384 Homola Marjan, Marsz. Pił- 
sudskiego 26. 
31492 Horawa Antoni, dr. adw., 
mieszko Drzymały 13. 
320 72 Hornik Augustyn, restaura- 
tor, Młyńska 20. 
311 62 Horoszkiewicz Kazimierz 
Andrzej, em. gen. dyw., 
Gliwicka 13. 
30951 Hotel Monopol, Dworcowa 7. 
309 55 
308 09 Howaniec Brunon, biuro spe- 
dycyjne, Marsz. Piłsud- 
skiego 27. 
31062 Hontsch i Ska, fabr. cieplarń 
i odlewnia kotłów Poznań, 
Rataja, przedst. St. Ma- 
tysiewicz, Kościuszki 15. 
32259 Hungaria Bar, Mickiewicza 8 


I 


33529 Igler Mieczysław, drogerja, 
Marsz. Piłsudskiego 65. 
306 53 "Ilustrowany Kuryer Co- 
dzienny" , red. i adm. 
Oddz. w Katowicach, Ma- 
rjacka I. 


*325 25 
30493 Iłżecki, eleg. salon kraw., 
Poprzeczna 11. 
*31693 Ingster Bernard, Kordeckie- 
go 4. 
339 18 Inspektoraty Szkolne Miasta 
Katowic i Powiatu, żwirki 
i Wigury 28. · 
342 32 "Instytut Grafologiczny" J. 
Karten, Kochanowskiego 
11. 
33318 Irion, Sp. z o. o., Młyńska 22 
331 24 Israel Kurt, Ks. Biskupa Li- 
sieckiego 3. 


J 


31228 Jabłońska Władysława, "Mai- 
son Parisienne", prac. su- 
kien damsk., Rynek 12. 
315 31 Jabłoński Stefan, dyr., Ma- 
rjacka 18 a. 
34374 Jacobowitz Henryk, kupiec, 
Batorego 10. 
311 26 Jacobsohn i Ska, Sp. z o. o., 
Młyńska 2. 
34233 Jagło Jan, Kościuszki 36. 
32008 Jahnke Franciszka, skład ko- 
lonj., Wojewódzka 38. 
31350 Jakubowicz Estera, piek. i 
cukiernia, Mickiewicza 34. 
313 84 Jakubowicz Leon, handlowiec 
Kopernika 14. 
32380 Jakubowicz Stanisław, ku- 
piec, Opolska 3. 


30008 Jakubowicz Zenek, kupiec, 
Francuska 19. 
34140 Jamioł Władysław, mgr. 
adw., Jagiellońska 24. 
30444 Jamrozy Franciszek, dyr. 
Rybn. Gwar. WęgI., Ryb- 
nicka 7. 
334 22 Hanaszewski Tadeusz, apte- 
karz, Raciborska 31. 
32785 Janicki Czesław, salon fryzj. 
dla pań i panów, Plebiscy- 
towa 37. 
34758 Janotta G., wł. S. Schweid, 
jubiler, 3 Maja 13. 
311 82 Janowski Stanisław, dyr. 
Banku, Stawowa 8. 
*314 91 Jarzombek Hermina, Kato- 
wice III., Anioła 8. 
31022 Jarzombski Alfred, kupiec, 
Sienkiewicza 4. 
*34339 Jiiger Eryk, Wełnowiec, Ko- 
ściuszki 34. 
*30393 Jiikel Otton, Ferdynanda 12. 
317 05 Jedermann Paweł, dyr. fy. 
H. Hommel, Sp. z. o. o., 
Marjacka 26. 


338 42 
31820 Jeleń Jerzy, kupiec, mieszko 
3 Maja 36 a. 
313 67 Jendrosz Franciszek, Cen- 
trala zapotrzebowań 0- 
grodn. i artyk. hodowla- 
nych, Zamkowa 20. 
311 93 Jendrusz Marta, damsko za- 
kład kraw., Kościuszki 28. 
32769 Jeziorski Józef, Podinsp. i 
Zast. Gł. Kom. Pol. W. 
śl., Słowackiego 22. 
30749 Jeziorski St., sklep rzeźn., 
Raciborska 24. 
30408 - Kościuszki 57. 
31795 Jeż Jan, komornik Sądu 
Grodzkiego rewiru VIII., 
Kościuszki 60. 
*31692 Joel Agnieszka, Kilińskie- 
go 50. 
*332 75 Josse Marja, żona em. pre- 
zesa Sądu Apel., Słowac- 
kiego 9. 
33356 "Joter", Dom Handl. J. i J. 
Erlich, Kościuszki l a. 
*34378 "Jotha", Andrzeja 27. 
323 11 Józefowski Franciszek, ku- 
piec, 3 Maja 13. 
343 02 "J ungdeutsche Partei fiir 
Polen", Kościuszki 39. 
32655 Jutlm Rudolf, mistrz kraw., 
Andrzeja 8. 
*321 48 Juzowa Leopold, Poniatow- 
skiego 20. 
342 78 Jiittner Fryderyk, wł. Fy. 
"Globus" Fabr. Pił i Narz. 
Wojewódzka 29. 
344 65 - mieszko Drzymały 18. 


K 
328 30 Kaczko S., Stawowa 9. 
330 32 Kaizer Joachim, Insp. Okr. 
Dyr. Okr. Poczt i Tel. Ka- 
towice, Pl. Dr. Rostka 2. 
303 41 Kalec Tadeusz, dr., Sienkie- 
wicza 24. 
. 311 29 Kalinowski Roman, mleczar- 
nia, Kościuszki 39. 
32779 KaIthoff Artur, Wojewódz- 
ka 5. 
332 72 Kamińska Monika, Pl. Miar- 
ki 6. 


Het-Klei Katowice 


*30109 Kandzia Jerzy, Dębowa 65. 
*33168 Kania Piotr, Katowice II., 
Ludwika 31. 
32264 Kański i Lind Stefan i Józef, 
hurt. skład skór, Ko- 
ściuszki II. 
301 52 Kapołka Franciszek, ref. 
prawny, Drzymały 9. 
327 14 Kappellner Adolf i Brat, 3 
Maja 23. 
*321 11 
34457 Kapuściński Stefan, poseł na 
Sejm śl., Francuska 47_ 
301 61 Karnasch M., Kościuszki 45. 
32565 "Karpaty" Sprzedaż produk- 
tów naftowych, Sp. z o. o. 
Moniuszki 5. 
331 89 - Skład Katowice II., Flo- 
rjana 5. 
328 33 - Biuro kierownika, Mo- 
niuszki 10. 
34428 Karpe Artur, zakł. krawiec- 
ki, Słowackiego 27. 
30150 Karpiński Franciszek, kier. 
S. A. "Philips", Ks. Bis- 
kupa Lisieckiego 3. 
34232 Karten J., Kochanowskiego 
11. 
31236 Kasprzycki Maciej, zakład 
kraw., Andrzeja 12. 
329 61 Katowicka Sp. Akc. dla 
Górn. i Hutn., Kościuszki 
30 (p. Wspólnota Intere- 
sów). 


329 57 
329 41 
*34693 
*32341 
33236 Katowicki Okręg "Caritas", 
Krasińskiego 5. 
309 7l "Kattowitzer Buchdruckerei 
und VerIags" Sp. Akc. 
"Kattowitzer Zeitung", 3 
Maja 12. po godz. służb.: 
309 7l - Redakcja sportowa. 
30972 - Naczelna redakcja. 
309 73 - Dyrekcja. 
30974 - mieszko dr. Krulla. 
322 35 Katz Edward, aptekarz, 
Wandy l. 
34726 Katz Szymon, zakł. kraw., 
Kochanowskiego 11. 
32382 Kaufman Leon, dr. lekarz 
dent., godz. przyjęć: 9 do 
13 i 15-18, Pocztowa 3. 
342 27 - Marsz. Piłsudskiego 3. 
311 76 Kaufman Sz., salon fryzj. 
dla pań i panów, Mielęc- 
kiego 4. 
345 62 Kawiarnia i Cukiernia Libo- 
rius Otto, Marsz. Piłsud- 
skiego 5. (Zamówienia). 
30418 Kawiarnia "Opera", wł. Hen- 
ryk Hartmann, biuro Po- 
przeczna 6. 
*30069 Kaźmierczak Marja, Ks. Bis- 
kupa Lisieckiego 16. 
335 67 Korekjarto Zygmunt, sędzia 
Sądu Apel., Piastowska 3. 
31695 Kionka F., Centr. Ogrzewa- 
nie, J. Ligonia 31. 
317 28 Kisieliński Stefan, Krasiń- 
skiego 4. - 7. 
30535 Klamer W. i E. Gruszczyń- 
ski, inżynierowie, przed- 
sieb. robót inżyn.-budowI., 
Sp. z o. o., Katowice II., 
Krakowska II. 
332 35 Klein Iso, Drzymały 4.
		

/p0008.djvu

			Katowice Klem-Lieb 


306 32 
*301 62 
*301 28 
303 79 
*34748 
306 12 
301 48 
306 27 
322 54 
305 31 


300 41 
303 39 
301 96 
344 69 


336 93 


327 77 
338 10 


326 58 


300 68 


301 73 


306 67 


311 67 


*32305 


310 80 
301 72 
309 61 


309 62 
309 63 
309 64 
309 11 


313 93 
302 83 
327 83 
31497 
332 87 
338 06 


Klemczer, Katowice III., Dę- 
bowa 6. 
Klub Powstańców śląskich, 
Słowackiego 22. 
Klugman Bernard, Katowice 
III., Wojciechowskiego 46. 
Kłębowski Witold, inż. arch. 
Wojewódzka 23, m. 10. 
Kmita Z., J. Ligonia 20. 
Knabel Karol, kupiec, Plebi- 
scytowa 29. 
Knappik E., warsztat elek- 
tro-mech., Teatralna 2. 
Knappik Małgorzata, kupiec, 
Poprzeczna 21. 
Knobloch Leon, dentysta, 3 
Maja 21. 
Kober Brunon, St. Dyr. Ryb- 
nick. Gwar. Węgl., Ryb- 
nicka 3. 
Kobielusz Tomasz, dyr., Św. 
Stanisława 4. 
Koblinc S., artyk. chem., 
Wojewódzka 22. 
Kobyliński Stanisław, nota- 
rjusz, Rynek 7. 
Kocima Franciszek, podkom. 
Pol. W. Śl., Drzymały 10. 
Koczy Józef, mistrz rzeźn., 
Wojewódzka 36. 
Kochane Bernard, kupiec, 
Wojewódzka 5. 
Kokot Maksymiljan, stacja 
obsługi samochod., Mic- 
kiewicza 31. 
Kokot Paweł, kupiec, Raci- 
borska 31. 
Komenda Główna Związku 
Powstańców śl., Plebiscy- 
towa l. 
Komisja Protezowa, Wytw. 
Protez M. O. S. adm. Zakł. 
Ubezp. na wyp. Chor. w 
Krakowie, Oddz. w Kato- 
wicach III., W ojciechow- 
skiego 46. 
Komperda Władysław, re- 
daktor, korespondent przy 
lwowskiej, 3 Maja 19. 
Konieczny Ludwik, Kierow. 
Fund. Bezrobocia, Nar- 
cyzów l. 
Konitzer Aug., Poprzeczna 
nr. 10. 
Konstansja Karol, skład tow. 
kolonjaln., Mikołowska 17. 
Konsulat Hiszpański, Plac 
Wolności 11. 
Kopalnia "Eminencja", wł. 
Rudzkie Gwarectwo W ęgl. 
w Rudzie śląskiej, Kato- 
wice III, Król. Hucka 111. 
Po godzinach służbowych: 
Inż. Cienciała Hugon, 
Kierownik Leszcz Grzegorz, 
Inż. Piątkowski Włodzimierz. 
Kopalnia "Ferdynand", Ka- 
towice, Dyr. Kopalni Inż. 
Zajączkiewicz. 
Cegielnia, Karbowa. 
Kopeć Tadeusz, Reymonta 8. 
Kornbliih Józef, Inż., Wan- 
dy 41. 
Kossok Karol, restauracja 
"Pod Pocztą", Pocztowa 8. 
Koszer Paweł, Inż., Miko- 
łowska 15. 
Koszycki G., Moniuszki 6. 


324 05 Koszycki Izrael, Moses, Ma- 
rjacka 11. 
*31677 Kot Alojzy, Andrzeja 77. 
31253 Kowalczyk Jan Jakób, Ko- 
misarz Rządowy Izby Han- 
dlowej, Katowice III, ul. 
Paderewskiego. 
321 49 Kowoll Jan, poseł na Sejm 
śl., Plebiscytowa 35. 
317 64 Kozicki Oskar, Plebiscyto- 
wa 10. 
340 79 Kozłowski Tadeusz, Inż. Ar- 
chitekt, Mikołowska 15. 
333 38 Kiihl Franciszek, kupiec, ul. 
Zabrska l. 
*32313 Kraemerowa Emma, Wan- 
dy 45. 
*32627 Krak Dr., J. Ligonia 10. 
307 58 Krall Józef, Zakład elektro- 
instalac., Plebiscytowa 32. 
32172 Kramsztyk Jerzy, Dyr. Fy 
"Robur", Związek Kopalń 
Górnośl. Sp. Komandytow. 
w Katowicach, Rybnicka l 
331 69 Krapfenbauer K., mistrz stoI. 
model i rzeźbiarz, Górni- 
cza 9. 
315 35 Krasińska Marja, Pl. W 01- 
ności 2, III p. 
308 19 Krasnodębski Stefan, Gen. 
Dyr. Giesche Sp. Akc., Ka- 
towice, mieszko Katowice 
III, Wojciechowskiego 100, 
Zamek. 
304 17 Krebs Maks, malarz, Pocz- 
towa 5. 
330 87 Krebs Ryszard, Gliwicka 24. 
346 70 Kruppa A., warsztat kon- 
strukcji żel., Francuska 29 
32407 Krzestan Robert, pryw. det., 
Marjacka 14. 
31584 Krzymiński Włodzim., adw., 
mieszko pryw. Słowackie- 
go 23. 
*30628 Krzymuski Marcin, J. Ligo- 
nia 10. 
*30231 KrzysióWDa Marja, Katowi- 
ce II, Krakowska 70. 
301 41 Krzyżowski Konrad, budowa 
kotłów, aparatów i masz. 
"Lokomobil", Katowice II, 
Krakowska 76. 
334 71 Księgarnia i Skład N ut, wy- 
pożyczalnia J. Flejszer i 
E. Górski, Młyńska 4. 
*331 05 Kubica Oton, Król. Hucka 70 
*311 86 Kubin Marta, Dąbrówki 3. 
33371 Kuczera Walenty, Katowice 
III, Wojciechowskiego 4.6. 
*311 87 Kuczmierczyk Rudolf, Bry- 
nowska 47. 
331 55 KukuIski Adam, kupiec, 3-go 
Maja 20. 
310 27 Kula Robert, kupiec, Sło- 
wackiego 13. 
*30359 Kulak Marceli, Dębowa 54 
30250 Kulczyk Faustyn, Dyr. Kon- 
serwatorjum, Dąbrowskie- 
go 16. 
33393 Kulczyński Juljan, Dr., urz., 
Wojewódzka 23. 
31007 Kulig Mateusz, insp. szkoln., 
Mikołowska 7. 
*32421 "Kultura", wypożycz. ksią- 
żek, Marjacka 5. 
333 95 Kuntz Fr. O., reprezentant 
Gwar. Węgl. Louisengliick, 
Wita Stwosza 6. 
*34701 Kupferman Salek, 3 Maja 32 


323 04 


304 83 
326 56 
336 65 


333 81 


31668 
302 39 
-!'30518 
334 24 
346 63 
327 80 


322 52 


34158 


335 27 
32112 


322 12 
31621 
334 70 


*33382 


327 82 


302 65 


31010. 
343 27 


. 


331 03 
331 67 
320 60 


*324 13 


*32262 
301 32 


303 94 
302 20 
313 22 
337 57 


332 61 
325 18 
308 02 
326 21 


8 


Kupka Herbert, Reprezenta- 
cja Wag, M. Piłsudskiego 
nr. 60. 
Kurtyka Jan, prokurent ban- 
ku, Drzymały 5. 
Kurz Oskar, kupiec, Sobie- 
skiego 16. 
Kurzmann Karol, Marjacka 
nr. 20. 
Kussmann Eryk, spedytor, 
Sienkiewicza 6. 
Kustosz Jerzy, kupiec, Ko- 
ściuszki 48. 
Kuźmiński Władysław, kra- 
wiec, Krzywa 12. 
Kwapuliński Józef, Ponia- 
towskiego 26. 
Kwaśniok Alojzy, wytw. so- 
ków owocow., Kozielska 9. 
Kwiaciarnia żabiński Fran- 
ciszek, Kościuszki 12. 
Kwiatek Jan Feliks, Dr., 
adw., Pl. Wolności l. 
Kwieciński Stanisław, por. 
73 p. p., Pl. Miarki 6. 


L 


Labisz Jan, zast. fabr. bran- 
ży żywn., Kochanowskie- 
go 10. 
mieszk.: Wojewódzka 17. 
Lacheta Jan, Podkom. Pol. 
Woj. śl., Katowice II, ul. 
Krakowska 38. 
Lachman Stanisław, prok., 
Pl. Wolności 2. 
Lachs Ludwik, skład tapet, 
Stawowa II. 
Lampel Leon, Dr., Teatral- 
na 10. 
Landau Eisig, M. Piłsud- 
skiego 50. 
Landauowa Ewa, W. Stwo- 
sza 6. 
Langauer Rudolf, podpułk. 
W. P. w st. spocz., Mic- 
kiewicza 10. 
Langer Franciszek, piekar- 
nia, Marjacka 24. 
Langer Franciszek, Zakład 
fryzj. dla Pań i Panów, 
św. Jana 15. 
- Filja, Dyrekcyjna 10. 
- mieszko Król. Jadwigi 4. 
Langer Paweł, parowa pie- 
karnia, Wojewódzka 50. 
Lassek Jan, mleczarnia, 
Katowice II, Ks. Markief- 
ki 27. 
Laśnicz Paweł, Wełnowiec, 
Kopernika 11. 
"Le-Go-Li", Wytw. przetw. 
chem. sp. z o. o., Kato- 
wice II, Krakowska 2. 
Lenartowicz Stanisław, Ko- 
ściuszki 27. 
Leopold Adolf, Fabr. stem- 
pli, Kościuszki 9. 
Lesz Ignacy, adw., Kościusz- 
ki 46. 
Lewandowski Zygmunt, Dr., 
prokurator Sądu Apelac., 
biuro Pl. Wolności 10. 
- mieszko Słowackiego 39. 
Lewinger Juljan, artysta 
muzyk, Damrota 6. 
Lieber Jan, Dr. adw., Ko- 
ściuszki l a. 
- mieszko Astrów 2.
		

/p0009.djvu

			9 


306 23 Ligoń Bracia, Przewóz to- 
warów, Mikołowska 50. 
30145 Lindberg Elza, J. Ligonia 34 
306 21 LindeI Marja, Rzeźnia koń- 
ska, Plebiscytowa 17. 
315 42 Lip Elza, Salon Fryzj., Ko- 
ściuszki 35. 
32382 Lippmann Elza, Dr., Lek. 
Dent., Pocztowa 3. 
30310 - mieszko Stawowa 9. 
338 Ol Lipps Harry, kapelmistrz, 
Moniuszki 4. 
341 44 Lips Henryk, Inż. dypl., Ko- 
pernika II. 
33052 Litwin Aleksander, kupiec, 
Mickiewicza 4. 
331 98 Liwer A. K., przemysłowiec, 
biuro Kościuszki 10. 
315 65 - mieszko Kochanowsk. 6. 
324 82 Loebinger i Prus, adwokaci, 
kanc. 3 Maja 14. 
30141 "Lokomobil", budowa ko- 
tłów, wł. Krzyżowski Kon- 
rad, Katowice II, Krakow- 
ska 76. 
315 11 Lorych Seweryn, sędzia okr., 
Kościuszki 23. 
31009 Lotter Paweł, mistrz obuwn., 
Mielęckiego 3. 
30350 Lubawski Stanisław, Jagiel- 
lońska 5. 
324 09 Lublińska Mania, hurt. skł. 
pończoch, galanterji, Tylna 
Marjacka 9. 
31897 Lubojański Augustyn, Ja- 
gielońska 6. 
333 72 Ludyga Teodor, właśc. Fy 
"Pap", Stawowa 9. 
*33614 Luiski Mieczysław, Marjac- 
ka 30. 
30447 "Luxea", Zakł. Fryzj, Ma- 
rja Harguth, Stawowa 3. 
308 05 Leszczyna Ludwik, komornik 
sądowy, Marsz. Piłsud- 
skiego 36. 


L 


320 21 Łabuś Augustyn, przemy- 
słowiec, żwirki i Wigury 
nr. 14 (warsztat i garaże 
Raciborska 16) tel. 33580. 
*341 73 Łagoda Czesław, Mikołow- 
ska 9. 
33893 Łapa H., przemysłowiec, ul. 
Teatralna 7. 
326 29 Łusiak Feliks, mistrz stolar- 
ski, Mickiewicza 27. 


M 


33321 "Mabud", fabr. wyr. beton., 
Wilhelm Bulla, ul. żwirki 
i Wigury 30. 
331 65 Machocki Tadeusz, Inż., J a- 
giellońska 24. 
Magistrat m. Katowic. 
315 33 - Zarząd ogrodów miejsk., 
Bankowa 7. 
335 94 - Miejskie warsztaty wo- 
dociągowe, Wojewódzka 60 
310 13 - Zarząd zakładów miejsko 
tabor wozowy i czyszczenie 
ulic, Dąbrowskiego 8 
"25085 - Szkoła powszechna nr. 30 
Katowice-Ligota. 
*34269 - Szkoła powszechna nr. 5 
Katowicka-Hałda. 
'>34272 - Szkoła powszechna nr. 8 
Raciborska. 


*34266 - Szkoła powszechna nr. 12 
Katowice II, Wolności. 
*34267 - Szkoła powszechna nr. 13 
Katowice II, Wolności. 
*32081 - Szkoła Powszechna nr. 21 
Katowice III, W ojciechow- 
skiego. 
*34268 - Szkoła Powszechna, Oddz. 
Zawód. 1., Wojewódzka 45. 
*32082 - Szkoła Powszechna nr. 19 
Dębowa. 
N ocne połączenia poza 
godz. służb. 
309 42 - Prezydent Miasta, biuro. 
309 43 - Śląskie Linje Autobusowe 
biuro. 
309 44 - Biuro Informacyjne, adre- 
sowe. 
30945 - Port jer, Ratusz, Poczto- 
wa 2. 
30946 - Sala Posiedzeń Magistr., 
pokój nr. 9. 
31683 Mahl Ryszard, Astrów l. 
31117 Majcherek Józef, piekarnia 
i cukiernia, Kościuszki 34. 
346 72 Majońska Marja, pośredn. 
posad, Francuska 23. 
343 72Malew Jakób, kupiec, Dąbrow- 
skiego l. 
30024 Malinowski Piotr, krawiec, 
Mielęckiego 6. 
*34008 Malkiewicz Tadeusz, Król. 
Hucka 66. 
*311 77 Filipowicz Władysław, Kar- 
bowa 49. 
326 61 Maneli Maks, Narcyzów 4. 
* 300 47 Mandzel Adolf. Wełnowiec, 
Damrota 25. 
301 69 Mangel Maks, Sobieskiego 5. 
*30049 Marcy Marja, Wełnowiec, 
J. Bedera 68. 
307 94 Marek Małgorzata, Dom 
muzyk., 3 Maja 19. 
33804 "Marica", Skł. czekol. Gerda 
Stern, 3 Maja 2. 
341 38 Margules Józef, nauczyciel, 
Jagiellońska 5. 
324 90 Marketon Maksym., restau- 
rator, Kozielska 10. 
32856 Markiefka Józef, restaura- 
cja, Młyńska 43. 
322 64 Marko i Ska, Garbarnia 
Szczakowa, skład w Kato- 
wicach, Kościuszki 11. 
*32516 "Marocco", Pierw. Górnośl. 
Fabr. Chałwy i wyr. tureck. 
Dąbrowskiego 3. 
*33232 Martusiewicz Michał, Król. 
Hucka 81 a. 
30875 "Mar-ywil", Fabr. szamotowa, 
Plebiscytowa 27. 
*32067 Maske Artur, Inż., Powstań- 
ców 2. 
31804 Mastalerz Stanisław, KiIiń- 
skiego 19. 
*33085 Matysiak Stanis.ław, Kato- 
wice III, Szeptyckiego 5. 
31062 Matysiewicz St., Kościuszki 
nr. 15. 
34449 Mayer Emil, Dr. adw., Po- 
przeczna 8. 
31568 Mazurkiewicz Francisz., Dr., 
kancel. notarjalna, Dyrek- 
cyjna 10. 
333 64 - mieszko M. Piłsudsk. 4. 
325 11 "Meblanko", Dom mebli, ul. 
Młyńska 5. 


Lig-Muli Katowice 


340 80 "Mechanika", dawno "Kon- 
serwator", zakł. mechan., 
Kochanowskiego 6. 
*327 81 Mehler Samuel, Katowice III 
Wojciechowskiego 106. 
34759 Mehoffer Tadeusz, Dr., wi- 
ceprokurator Sądu Okr., 
Kościuszki 41. 
334 73 MeitIis Abraham, kupiec, 
ul. Zamkowa 84. 
326 15 Melchior Oswald, Starowiej- 
ska 5. 
303 21 Menschel Oswald, rachmistrz 
Marjacka 47. 
33166 "Merkur", Drukarnia wy- 
dawnicza, Jagiellońska 13. 
333 Ol "Metropolis" Sp. z o. o., 
Moniuszki 8. 
34310 "Mewa", Piotr Cieślik, kier. 
oddz., Kościuszki 17. 
337 81 Meyer Herman, dom handl., 
Sp. Akc., Oddz. w Kato- 
wicach, Powstańców 5. 


337 82 
*33394 Miarczyński R., Katowice III 
Wojciechowskiego 74. 
*32671 Michacz Małgorzata, Kato- 
wice III, W ojciechowskie- 
go 57. 
32147 Michalik Janina, Katowice II 
Nieroszewskiego 2. 
332 81 Miedniok Selma, kwiaciarnia, 
3 Maja 40. 
305 37 Mieszkania, pokoje, lokale 
- wynajem. Biuro "Hipo- 
teka", wł. K. Szachowski, 
3 Maja 23. 
32757 Miłobędzki Karol, kier. tech. 
rozgł. kat. sp. akc. "Pol- 
skie Radjo", Kopernika 6. 
*30031 Miotła śląska, skład szczo- 
tek i pendzli, wł. Józef 
BasIer, Stawowa 14. 
327 74 Mleczarnia Gospodarcza, ul. 
Zamkowa l. 
32068 Molenda Gustaw i Syn, fabr. 
skład sukna, Poprzeczno 3. 
331 96 Mondschein Artur, Ks. Bi- 
skupa Lisieckiego 3 a. 
32466 "Monopol", Zakład Fryzj., 
Wurzel, Dworcowa 7. 
327 63 Montag Adolf, kupiec, ul. 
Astrów l. 
*30011 Moroń Ernest, Dębowa 28. 
34669 Mortimer Fryderyk, Dr., ul. 
Gliwicka l. 
301 49 Moses Henryk, Teatralna 9. 
32037 Mosz Walter, Górnicza 18. 
31442 Moszkowicz i Ska, Woje- 
wódzka 14. 
301 24 Motzek K., skład tow. kol., 
żwirki i Wigury 16. 
*325 22 Mrowiec Paweł, Poniatow- 
skiego 22. 
312 12 Mucha Józef, restaurator, 
M. Piłsudskiego 13. 
31781 - Plebiscytowa 29. 
31044 Miiller Jakób, konces. biuro 
pośredn. pracy dla artyst. 
i muzyk., Kochanowskie- 
go 2. 
*304 43 Miiller Karol, Andrzeja 25b. 
*30079 MiilIer Małgorzata, Pl. Wol- 
ności 2. 
*30072 MiilIer P. G. Gugel, Sobie- 
skiego 16. 
*341 52 MiilIer Rudolf, prok. banku, 
Wandy 47.
		

/p0010.djvu

			Katowice Miin-Poczt 


34461 Miinch Adolf, przedstawiciel 
Polsk. Przem. W ódczan. w 
Warszawie. Katowice, ul. 
Drzymały 20. 
*32241 Miinch Jerzy, Piastowska 3. 


N 
*30344 Naczyński Józef, Król. Huc- 
ka 164. 
32403 Nadel Jacques, Dyr., Miko- 
łowska 15 a. 
30295 Narodowe Chrześc. Zjedn. 
Pracy (B. B. W. R.) na 
śląsku, Gen. sekr., Pocz- 
towa 11. 
343 71 Narodowo Socjalist. Part ja 
Robotnicza, Dworcowa 16. 
302 27 Nasiona - Emil Freege - 
Kościuszki 14. 
30412 Nathan Eryk, kupiec, Ple- 
biscytowa 12. 
32261 "Na Torpie", Harcerska Fa. 
Wydawnicza, Szafranka. 
33690 Nawrat Paweł, komornik 
Sądu Grodzkiego rew. V, 
Andrzeja 29. 
307 85 N ebel CharIota, rzeźniczka, 
Kozielska 1. 
311 91 Nebel Eryk, hurt. rzeźnicki, 
Kozielska I. 
311 88 N euman Salomon, śniadalnia, 
Zamkowa 2. 
33408 Neumann Jerzy, wł. drukar- 
ni, Stawowa 8. 
*301 59 Nędzowa Matylda, Katowi- 
ce II, Krakowska 68. 
31003 Nękała Władysław, Marjac- 
ka 31. 
326 73 Niedźwiedź Zygmunt, kupiec 
Marjacka 12. 
305 37 Nieruchomości kupno - sprze- 
daż - dzierżawa, biuro "Hi- 
poteka", wł. K. Szachow- 
ski, 3 Maja 23. 
304 85 Niklas Stefan, kupiec, ul. 
M. Piłsudskiego 31. 
34768 Niklewski Roman, Dr., Dyr. 
banku Raiffeisena, Gliwic- 
ka 3. 
344 68 Niśkiewicz Kilian, kupiec, 
Dąbrowskiego 3. 
30516 - Skład Plebiscytowa II. 
34840 Nitsch Wanda, mgr., asesor 
sądowy, Matejki 5. 
348 40 Nitschowa Kamila, "Gospo- 
dyni śląska", Matejki 5. 
30816 Niziołkiewicz Stefanja, Ko- 
ściuszki 33. 
34661 "Nok", Nowoczesna Organi- 
zacja Księgowości, Jorda- 
na 13b. 
311 89 Norasowa Walerja, fry- 
zjerka, Wojewódzka 1. 
30196 Notarjat Stanisława Koby- 
lińskiego, Rynek 7. 
311 81 "No-Te-Wo", Nowocz. tech. 
wodna, Eryk J. Piszczek, 
Katowice III, Narutowi- 
cza 17. 
33179 Nothmann Henryk, kupiec, 
Mickiewicza 32. 
32097 Nothmann Maks, współwł. 
Fy H. Griinbaum, M. Pił- 
sudskiego 17. 
*31518 Nowak Alfred, Katowice III, 
Wojciechowskiego 12a. 


34080 Nowak Paweł, wł. f y "Me- 
chanika", Kochanowskiego 
nr. 6. 
34214 Nowotarski Stanisław, inż. 
górn., Batorego 4. 


o 


348 36 Oberliinder Fryc, Mickiewi- 
cza 34. 
30558 Obierek Leopold, Dr., zast. 
Nacz. Wydz. Pracy i Op. 
Społ. śl. Urz. Wojew., 
mieszko pryw. Podgórna 5 
346 24 Obuwnik, Spółdz. Handl.- 
Przem. z o. o., Młyńska 4. 
31026 Oetjen Fryderyk, nadinż., 
Plebiscytowa 8. 
313 49 Offmański Ryszard, sędzia, 
Astrów 2. 
323 07 Offner i Mansfeld, Fabryka 
bielizny, 3 Maja 30. 
32247 Ofner i Doht, Powstańców 
nr. 37. 
321 53 
31017 Okwieka Wincenty, kupiec, 
Plebiscytowa 25. 
32318 Okręgowy Związek Tow. 
ogródków działkowych i 
przydomowych, Katowice 
III, Wojciechowsk. Sekret. 
Szkoła na kolonji Prezyd. 
Mościckiego. 
32071 Olmer Jerzy, Salon mód m., 
Plebiscytowa 4. 
302 22 Olszyński Bolesław, Brat- 
ków 10. 
34014 Opałko Mieczysław, Król. 
Hucka 77. 
30354 Orłowski Wacław, Podinsp. 
Pracy IX Okręgu, Stal- 
macha 16. 
332 83 Otrzonsek Roman, kupiec, 
Mickiewicza 8. 
30650 Otto Liborius, Cukiernia i 
Kawiarnia, M. Piłsudsk. 5. 
312 78 - Garderoba. 
345 62 - Zamówienia. 


p 


311 80 Pakuła Karol, archit. miej- 
ski, św. Jacka 4. 
32320 Palowski Józef, skład tow. 
kol., Marjacka 19. 
302 46 Palusiński Józef, obuwie 
"StabiI" , Poprzeczna 6. 
30232 - mieszk. Sokolska 10. 
341 90 Papee Adam, urzędnik B. G. 
K., Kopernika 12. 
32150 Paprocki Jerzy, urzędnik, ul. 
Podgórna 3. 
30668 Para-Rubber, skład wyrob. 
gum., Szopena 2. 
33487 "Parquet", wł. J. Hamerlok, 
posadzki parkietowe, ul. 
Dębska 14. 
*31074 Pasberg l\'laksymiljan, Bato- 
rego 6. 
30821 Paschke Wiktor, Katowice 
III, Wojciechowskiego 96. 
31818 Pasterny Jan, Kordeckiego 2 
32302 Paszkowski Witold, Dr., Po- 
niatowskiego 34. 
33784 "Patria", Polsko Tow. Ubezp. 
sp. akc. oddz. w Katowi- 
cach, Pl. Miarki 1. 


337 85 


10 


*303 13 Patryn Alfred, Dr., radca 
wojew., mieszko pryw. ul. 
Kilińskiego 38. 
327 89 Pawłowicz Edwin, inż., Ks. 
Bisk. Lisieckiego 3a. 
34645 Pawłowski Józef, Sobieskie- 
go 16. 
300 45 Październik Marta, Wełno- 
wiec, J. Bedera 40. 
340 61 "Pe-De-Es", Wytw. Gorse- 
tów lek., Kościuszki 2. 
*30536 Peter Teodor, Katowice III, 
Pokoju 4. 
31495 Pfeiffer Ilzy, Gliwicka 24. 
33384 Piecha Józef, handlowiec, 
Plebiscytowa 32. 
30541 Piela Teodor, warszt. elektr. 
samochod. Bosch, Staro- 
wiejska 3. 
34041 Pietruszka Józef, Andrzeja 
nr. 11. 
304 16 Pietrzak Jan, restauracja 
Gastronomja, św. Pawła 9 
332 04 Pietrzak Stefan, mistrz sto- 
larski, Ks. Bisk. Lisiec- 
kiego 28. 
32607 Pilawa Paweł, Sienkiewicza 3 
334 83 PilIich Konrad, inż. chem., 
Marjacka 34. 
348 42 Pineles Cywie, 3 Maja 19. 
325 45 Pinert Serafina, Kościuszki 
nr. 15. 
315 85 Piskorski Seweryn, inż., ul. 
Słowackiego 41. 
31113 Piotrowski Leonard, budow- 
niczy, Bratków 5. 
311 81 Piszczek Henryk, budowni- 
czy, Katowice III, Beka 2. 
30353 Piterowa Jadwiga, Słowac- 
kiego 22. 
311 49 Planodruk, zakł. reprodukc., 
wł. H. Schiitze, Szopena 7. 
32734 Pluciński Jan, aptekarz, Ks. 
Bisk. Lisieckiego 3b. 
305 16 Plutka Wiktor i Ska sp. z o. 
o., Plebiscytowa 11. 
344 68 - mieszko Dąbrowskiego 3. 
Poczta, Telegraf i Telefon. 
321 40 - Dyrektor Okręgu Poczt. 
i Telegrafów. 
Wydział!. Administracyjn. 
Naczelnik Wydziału" 
biuro. 
Urząd Telefoniczno-Telegraficzny. 
309 Ol - Nadawanie telegramów 
telefonem. 
343 63 - biuro badań przewodów 
międzymiastowych. 
- rozmównica. 


307 86 


34357 
343 58 
343 68 
Urząd Pocztowy Katowice!. 
32076 - Zastępca Naczelnika Urz., 
biuro. 
32115 - Oddział nadawczy i od- 
dawczy przesyłek listow. 
320 77 
335 19 - Kasa, liczelnia i kontrola 
przekazów. 
339 56 Pocztowa Kasa Oszczędności 
Oddz. w Katowicach, Szo- 
pena 1. (biuro) 
335 04 - Dyrektor Oddziału, gabi- 
net. Po godz. urzęd. t. j. 
po godz. 15-tej względnie 
w soboty po godz. l4-tej: 
339 57 - Kasa. 
33958 - Administr. Gmachu PKO. 
335 04 - Biuro Pocztowe.
		

/p0011.djvu

			11 


30387 Podlaszewski Władysław, 
dent. 9-12 i 2-6 w n. i 
św. 11-1, Rynek 1. 
*33001 Pogorzelski Kazimierz,Król.- 
Hucka 81. 
349 Ol Pogorzelski Wacław, inż., 
Pl. Wolności 6. (p. Gie- 
sche S. A.) 


308 22 
30121 "Polhurt", Tow. 
Handl., Sp. z o. 
kowa 20. 


Przem.- 
o., Zam- 


341 77 
326 99 
33911 Główna Komenda Pol. Wo- 
jew. śląskiego, Dyrekcja 
Policji, Oddział Prokura- 
torji Generalnej Rzpl. 
Wojewódzki Urząd Ubezp. 
Wyższy Urząd Ubezpiecz. 
Powiatowy Urząd Szkolny 
Katowice I. 
II. Komisarjat Policji, żwir- 
ki i Wigury 28. 
Komisarjat Kolejowy, gmach 
Dworca Kolejowego. 
Komenda Rezerwy Policji, 
Katowice. 
Posterunek Policji Piotrowi- 
ce, k. Katowic. 
Związek Policji Samopomoc. 
Brodniewicz Stanisław, kom. 
Pol. Woj. śl. 
Kierownik Wydziału śledczo 
Centrala Policji przy ul. 
żwirki i Wigury, (mieszk. 
tel. 325 85). 
Sosnowski Sylwester, Kom. 
Zast. Kierown. Wydziału 
śledczego Policji, mieszko 
Kościuszki 35. 
Marcol Edward, aspirant, 
Kom. Oddz. Konnego Po- 
licji, mieszko żwirki i Wi- 
gury 13. 
Maślonka Józef, Kom., Kier. 
Komisarj. II. Pol., mieszko 
B. Głowackiego 8. 
Starzyk Jan, Podinsp. Miej- 
ski i Pow. Kom. Pol., 
mieszko Stalmacha 20. 


339 21 
*338 92 Pollak Marta, Katowice III., 
Wojciechowskiego 3. 
32756 "Polram", Polska Fabr. Ża- 
rówek, Sp. z o. o., Krasiń- 
skiego 4. 
*33262 Poloczek Józef, Graniczna II 
.0-30512 Poloczek Józef, Katowice II., 
Krakowska 49. 
30565 Polska Agencja Telegraficz- 
na "Pat", 3 Maja 23. 
31091 - Kierownik Oddz. Adam 
Mikulski. 
32643 Polska żarówka "Alsam", M. 
Hoffmann, Dworcowa 11. 
31270 Polski Instytut Radowy, Ko- 
pernika 14. 
30243 Polski Przemysł Kamienny, 
Słowackiego 24. 
30023 Polski Związek Stowarzy- 
szeń Kupieckich Woj. śl., 
Pocztowa 16. 
344 66 Popiel Stefan, Dyr. Okręgu 
Poczt i Telegrafów w Ka- 
towicach, m. p. Kościusz- 
ki 23. 


30620 Porazińska Paulina, wytw. 
cukrów "Sława", Plebi- 
scytowa 25. 
*32853 "Porcelana", N. Klajnman, 
3 Maja 30. 
33427 Porębski Władysław, urzęd- 
nik B. G. K., Podgórna 1. 
*30445 Posner Mojżesz, Sokolska 7. 
34037 Potempa Alojzy, restauracja 
Plebiscytowa 3. 
333 83 Potyka Robert, warszt.aty 
mech., Wojewódzka 14. 
339 18 Powiatowy Urząd Szkolny 
(p. Insp. Szkolne). 
*321 57 Preiss i Ska, Sp. z o. o., M. 
Piłsudskiego 17. 
315 13 Preiss Jakób i Ska, Marsz. 
Piłsudskiego 17. 
315 39 
*31250 Preschel i S., hurtowny skład 
skór, Kochanowskiego 2. 
31583 Preschel Adolf, wytw. zega- 
rów "Silesia", Słowackie- 
go 15. 
*32476 Press Leon, Szopena 8. 
315 09 Prezes o Sądu Okręgowego w 
Katowicach, biuro Dyrek- 
cyjna 1. 
34013 - mieszko pryw. Kilińskie- 
go 21. . 
33423 Prochatschek Marja, Krzy- 
wa 12. 
33659 "Progres", Hurtownia rowe- 
rów i maszyn, Rynek 1. 
33757 o Prokurator Sądu Apelac. w 
Katowicach, Dr. Zygmunt 
Lewandowski, Pl. W olno- 
ści 10. 
33261 - mieszko pryw. Słowackie- 
go 39. 
339 11 Prokuratorja Generalna Rz. 
P. w Katowicach, żwirki i 
Wigury. 
32482 Prus i Loebinger, adwokaci, 
kancelarja 3 Maja 14. 
* 326 78 Prus Franciszek, Wandy 41. 
31791 Prusak Józef, dyr. techn. Fy 
"Kołłontay", mieszko pr. 
Ks. Bisk. Lisieckiego 15. 
30442 Przybyła Józef, wł. Kawiec- 
ki, mieszko pr. Św. Jana 9. 
33545 Przyklenk Józef, hurt. skład 
mydła, Stanisława 6/8. 
331 95 - Stawowa 3. 
30316 Pszczółka Paweł, wizytator 
szkół, Wojewódzka 23. 


R 
332 98 Radio-Service, Leopold Gel- 
ler, Stanisława 5. 
331 55 Radjosprzęt, A. KukuIska, 3 
Maja 36. 
30559 "Rapid", Tow. Przem., Weł- 
nowiec, Król. Jadwigi 7. 
300 27 
307 90 Rapp Zofja, akuszerka, Pa- 
wła 6. 
302 09 Raschka Ernest, "Elektro- 
handel, Słowackiego 28. 
331 63 Rawski Stanisław, prok. Fy. 
"Robur", Jordana 2. 
*30055 Rebs Maksymiljan, Opolska 
17. 
*34702 "Record", Fabr. Nawoz. "A- 
mendzen", Katowice II., 
żogały 1. 
30730 "Reflektor", Hurt. żarówek 
oszczędn., wł. P. Binias, 
3 Maja 21. 


. 


Pod-Ros", Katowice 


*31520 Reich Leib, Katowice III., 
Wojciechowskiego 17. 
32852 Reicher Mieczysław, sprze- 
daż używ. części samocho- 
dowych, Mickiewicza 23. 
300 81 Reichman Dawid, Słowac- 
kiego 12. 
31684 Reising Otton, biuro drobnej 
sprzedaży węgla Dyr.Kop. 
Ks. Pszczyńskiego, Konop- 
nickiej 5. 
328 60 Reisman Chana Rikiel, war- 
sztat materacy, 3 Maja 19 
32139 Restauracja Jończyk, właśc. 
Franciszek Lesznik, Miko- 
łowska 5. 
31802 Restauracja Nagawiecki 
Mieczysław, 3 Maja 16. 
306 39 Restauracja Piwnica Ko- 
ściuszki, Gliwicka 10. 
31115 Restauracja "Strzecha Gór- 
nicza", Urbańczyk Franci- 
szek, Wandy 7. 
30624 Restauracja "Varsovie", wł. 
Jan Waindok, Plebiscyto- 
wa 2. 
*32668 Reźny Józef, żwirki i Wigu- 
ry 21. 
31993 Richter Roman, Zast. Staro- 
sty pow. katowickiego, M. 
Piłsudskiego 45. 
31673 Riemer Elźbieta, mleczarnia 
Katowice III, Wojciechow- 
skiego 30. 
*30474 "Riviera", Róża Mehl, Św. 
Jana 15. 
*33390 Robinson Aleksander, mgr., 
3 Maja 12. 
32921 "Robur", Zw. Kop. Górnośl., 
Sp. Komand. (dawniej Sp. 
z o. o.), hurt. sprzedaż wę- 
gla, koksu i brykietów, 
Powstańców 49. 


329 II 
:'30038 Rochowiak Stanisław, Po- 
przeczna 14. 
30534 Rodakowski, prezes Zw. Re- 
stauratorów, 3 Maja 13. 
32415 Roehr Kanty, urzędnik, Zam- 
kowa 3. 
302 72 Rogowska Regina, skł. spo- 
żywczy, Sienkiewicza 19. 
30342 Rojtsztejn Sara, skład kape- 
luszy, Rynek 8. 
*30078 Rokita Gustaw, Mickiewicza 
10. 
313 65 Rolecki Tadeusz, Podprok. 
Sądu Okręg., Ks. Biskupa 
Lisieckiego 3 a. . 
30438 Rolewski S. Alojzy, biuro 
buchalt. - bilansowe i po- 
datkowe, Kościuszki 45. 
34779 Rosenbusch Siegbert, kupiec 
Francuska 23. 
326 63 Rosenzweig Salomon, kupiec 
Zabrska 12. 
30488 Rosiński Bolesław, ks. dr., 
ksiądz profesor, Sienkie- 
wicza 24. 
34310 "Rosma", Oddz. Katowice, 
Piotr Cieślik, kier. oddz., 
Kościuszki 17. 
342 87 Rosnowski Zenon, dypl. inż., 
Słowackiego 10,13. 
31280 Rosshiindler Henryk, dr. 
adw., Mickiewicza 8.
		

/p0012.djvu

			Katowice Rosz-Stow 


32128 Roszko Tadeusz, dr., dyr. Zw. 
Pow. śI. dla Eksploatacji 
Kamieniołomów, M. Pił- 
sudskiego 43. 
341 43 Rozeman S., przedstawiciel 
Fabr. konserw rybnych 
"Atlantic" Oświęcim-Gdy- 
nia, Jordana 13 a. 
303 75 Rozenek S. B., najtańsze źró- 
dło mebli, Starowiejska 3. 
331 70 Rozmarynowicz Helena, Gli- 
wicka 24 a. 
30010 Rozmus Marja, kwieciarnia 
"Marysienka", Francuska 
25. 
331 82 Różański - Reiss Wilhelm, 
konces. biuro pośredn. pra- 
cy dla artysto i muzyk., 
Kochanowskiego 2. 
*32515 Rusz Jan, Dębowa 16. 
32406 Rybicki Adam, Marjacka 26. 
3197l Rybn. Gwarectwo Węgl., Po- 
wstańców 49. 
330 76 - pokój gościnny, Powstań- 
ców 50. 
32635 Rychlik Zdzisław, inż., Opol- 
ska II. 
*34452 Rydz Franciszek, Król.-Huc- 
ka 86. 
*33009 Rywik Ludwik, KróI.-Hucka 
81. 
321 46 Rzepka Augustyn, Katowice 
II., Markiefki 45. 
327 7l Rzeszotarski Bohdan, inż., 
Narcyzów 4. 
*30174 Rzewicok Paweł, Dębowa 54. 


s 


33278 Safir William, dr., Stawo- 
wa 5. 
30544 "Sag", Dom Handl.-Komiso- 
wy, M. Piłsudskiego 66. 
3147l Salon Gorsetów, Thea Teitz, 
Kościuszki l a. 
328 52 Samochodowe części używa- 
ne wszelkich typów, Mie- 
czysław Reicher, Mickie- 
wicza 23. 
33348 "Samochód", warsztaty, M. 
Piłsudskiego 60. 
32716 - Jagiellońska 6 (mieszk. 
pryw.) 
30368 Sass T., Gen. przedst. Fy. 
Maggi, Sp. z o. o. w Po- 
znaniu, Słowackiego 39. 
*34009 Sauer Fr., Król.-Hucka 79. 
313 83 Sąd Okręgowy, Wydz. Cywil- 
ne, Dyrekcyjna 1. 
30556 Sąd Okręgowy, Wydz. Cywil- 
ne, pokój adwokacki, Dy- 
rekcyjna 1. 
33707 Sąd Okręgowy, Wydz. Kar- 
ny, Mikołowska 2 (boczne 
połączenie do Sądu Grodz- 
kiego). 


337 08 
34878 Scharf Jakób, aparaty i 
przyb. fotogr., 3 Maja 32. 
32791 - mieszko pryw. Słowackie- 
go 20. 
*31466 Schauer Leib, Katowice III., 
Wojciechowskiego 104. 
341 37 Scheibler i Grohman, Sp. 
Akc., Gertner Piotr, kier. 
Oddz. w Katowicach, Gli- 
wicka 24 a. 
300 60 Scheier Oskar, dentysta, Sło- 
wackiego 24. 


317 16 Schiffer Zygmunt i Leon 
Herschlowitz, dentyści, M. 
Piłsudskiego 32. 
330 89 Schim).ler Erwin, Ferdynan- 
da 12. 
31295 Schipper Maurycy, kier. fy. 
Salamander, Sp. Akc., 
mieszko pryw. Ks. Biskupa 
Lisieckiego 3. 
*31014 Schlanga J., Św. Jana 12. 
327 90 Schlesinger Henryka, skład 
kolonj., Mikołowska 13. 
34749 Schmerzler Juljusz (Elfry- 
da), inż., Kopernika 14. 
*33040 Schmidt Engelbert, Wełno- 
wiec, Poniatowskiego 2. 
334 25 Schneider Gertruda, skład 
mebli, Katowice II., Kra- 
kowska 62. 
*31020 Schneider Wilhelm, Młyńska 
43. 
30385 Schostek Juljusz, kupiec, Ko- 
ściuszki 49. 
318 03 SchOnówna Salomea, Mickie- 
wicza 40. 
31807 Schrager Jan, kupiec, Szo- 
pena 9. 
306 45 Schroeder E. E., Podgórna 1. 
311 85 Schiitz Ernest, Katowice III 
Wojciechowskiego 106. 
*32418 Schwarz Edyta, 3 Maja 7. 
32309 Schwarzer Hugon, aptekarz, 
Czl. Zarz. Fy. Concordia, 
Marjacka 37. 
315 78 Schwarzer Hugon, kupiec, 
Kościuszki 47. 
34758 Schweid Salomon, zakł. jubil. 
zegarmistrz, 3 Maja 13. 
337 24 Schwidewski H., Benzyna, 
benzol, oleje, smary, Zam- 
kowa 37J38. 


337 25 
33674 - mieszko pryw. Słowackie- 
go 13. 
30621 Sedlaczek Fr., wł. M. LindeI, 
rzeźnia końsk., Plebiscyto- 
wa 17. 
302 Ol Seidengart Alfred, kier. biu- 
ra, Powstańców 5. 
316 69 Seidler Eryk, wł. Fy. "Esko" 
Słowackiego 39. 
*32634 Senkalla Henryk, Dębowa 33 
324 46 Sensmęcki Marcin, inż., Ko- 
chanowskiego 12 a. 
31682 Sędzimiel' Tadeusz, inż., 
Astrów 3. 
*325 01 Sgrai Augustyn, Katowice 
III., Wojciechowskiego 16. 
33112 Siboń Konrad, Dąbrówki 3. 
*32291 Seidel Hugon, Dąbrowskie- 
go 1. 
34445 Siegel i Ska, Sp. z o. o., fabr. 
chem., Katowice II., Pade- 
rewskiego 29. 
334 15 Siegreich Samuel Dawid, 
prokurent, Zabrska 16. 
33208 Sielski Józef, kupiec, Marsz. 
Piłsudskiego 44. 
30377 Siemienik Alójzy, ks., redak- 
tor, M. Piłsudskiego 54. 
31270 Sikorski Stefan, aptekarz, 
Kopernika 14. 
34130 "Silesia", Sp. Akc. Tow. U- 
bezp., biuro, Marjacka 1. 
343 73 - mieszko Dyr. Karola Cay- 
era, Drzymały 5. 
300 90 Siostry Służebniczki, Dom 
Związk., Kilińskiego 15. 


12 


30967 Skiba Wiktor, prokurent, J. 
Ligonia 22. 
307 52 Składnica Harcerska, Fran- 
cuska 12. 
312 65 Skroch Kurt, Krzywa 12 
326 64 Skwara Edmund, Katowice 
III, Wojciechowskiego 109 
340 33 Skwara Edmund, skI. rzeźno 
3 Maja róg Słowackiego. 
31110 Sladowski Edward, kupiec, 
Opolska 5. 
34494 Smoczyk J., mieszko 3 Maja 7 
34890 Sobota Adolf, sekr. Izby 
Rzem., Młyńska 43. 
34380 Sobotta Ewa, sekr. pryw., 
Sokolska 10. 
31719 Sojka A. L., Tow. Przem. 
Handl. S. A. w Warszawie 
325 41 - Oddz. w Katowicach, Po- 
niatowskiego 23. 
31981 Sommer Paweł, dyr. ruchu 
śI. Dąbr. Kol. Tow. Ekspl. 
Powstańców 1. 


330 83 
30347 Sonnenberg Józef, Koperni- 
ka 14. 
314 20 Spiess M. i Ska, Hamburska 
Hala Ryb, Poprzeczna 14. 
32119 - mieszko pr. Mielęckiego 8. 
343 82 Spółdzielnia 73 p. p., sp. z 
odp. udz., Koszary. 
34260 Stabholz Henryk, dr., major, 
lek. chirurg i ginekolog, 
przyjmuje od 4-7 popoI., 
Kochanowskiego 2. 
31428 Stach Karol, dr. adw., kan- 
celarja, Dworcowa 11. 
301 93 - Sokolska 9. 
30622 Stach Piotr, literat, Plebiscy- 
towa 13. 
338 91 Stachowski Leonard, lekarz 
dent., Pl. Wolności 9. 
326 62 Stachurski Leon, sprzedaż 
różnych tow., Opolska 6. 
30464 Stadnikiewicz Jan, prokurent 
Mikołowska 15 a. 
34142 Stankiewicz Wacław, Sędzia 
Grodzki, Jagiellońska 19. 
*33645 Stańczyk Jan, Katowice III, 
Król.-Hucka 231. 
307 40 "Star", Zakład fotogr., Ma- 
rjacka 5. 
*30033 Starosolski Czesław, Słowac- 
kiego 10. 
31183 Stawarski Adam, dr. sędzia 
Sądu Okr., Sienkiewicza 5 
305 66 Stawicki Edward, absolwent 
W. S. H., Szopena 18. 
32306 Steinitz Szyja, Opolska 6 
*30441 ,,stella", Włocławska fabr. 
cykorji, S. A., Szopena 7. 
333 23 Stelmaszczyk Kazimierz, 
przedst. fy. "Concordia", 
Import - Eksport, żwirki i 
Wigury 26. 
321 55 Stephan Elżbieta, urz. bank., 
Dyrekcyjna 6. 
34102 Stisch Jan, warsztat mech., 
Kościuszki 17. 
33805 Stoch Tadeusz, Ref. Wojew., 
Moniuszki 2. 
*34848 Stoli R., inż., Król.-Hucka 77 
*34139 Stolarski A., Jagiellońska 16 
343 79 Stolecki Klemens, urzędnik 
pryw., Andrzeja 6-2. 
*34739 Stowarzyszenie Przedstawi- 
cieli Handl. na Woj. śl., 
Marsz. Piłsudskiego 4.
		

/p0013.djvu

			13 


311 73 Stowarzyszenie Robotniczych 
Klub. Sport., Dworcowa 11 
30036 "Stradom", Sp. Akc. Często- 
chowskie Zakłady Wyro- 
bów Włók., Stawowa 3. 
32310 Strauch Izydor, salon obu- 
wia, Marjacka 1. 
30504 Straż Graniczna, placówka II 
linji Katowice, Wandy 1. 
305 03 - Kierownik Inspektoratu 
Okręgowego, Insp. Spil- 
czyński Wacław. 
321 56 Stribny Wilhelm, prokurent 
B. G. K., Narcyzów 2. 
32281 Strisower Jan, Wandy 47. 
32167 Stromberg Aleksander, Drzy- 
mały 4. 
32674 Strycharczyk Jan, komornik 
sądowy, Plebiscytowa 23. 
34236 Strykowski Henryk, restau- 
racja, Kościuszki 5. 
348 32 Suszka Henryk, kupiec, Ko- 
chanowskiego 10. 
329 31 Syndykat Polsko Hut żelazno 
Sp. z odp. ogr., Lompy 14. 


329 37 
329 38 
305 37 Szachowski K., wł. biura 
"Hipoteka", 3 Maja 923. 
30776 Szado Kazimierz, profel"or, 
Pl. Miarki 2. 
308 11 Szarf A., M. Piłsudskiego 60 
300 37 Szarłata Stanisław, Marsz. 
Piłsudskiego 30. 
34377 Szatko Jan, prezes Wojew. 
Sądu Adm., Andrzeja 23. 
33295 Szczepurek Jan, prokurent, 
Wojewódzka 56. 
344 62 Szczęsnowicz Zygmunt, inż., 
kier. Fy. "Ropag" w Szo- 
pienicach, Drzymały 9. 
321 63 Szczygielski Jan, Poniatow- 
skiego 26. 
33210 Szkoła Powszechna im. św. 
Jadwigi, Kościuszki 68. 
342 38 Sztajnkeller Abram, krawiec 
damski, Kościuszki 18. 
31679 Sztajer H., Fabr. cukierków, 
Andrzeja 3. 
31593 "Sztuka", wł. Sydonja Rubin, 
salon obrazów, św.Jana 15 
315 19 Szwarzberg K., mistrz rzeźno 
Wojewódzka 9. 
31751 Szwemin Władysław, Plebi- 
scytowa 37. 
300 40 Szwimer Józef, Stanisława 8 
326 32 Szykman Chaskiel, prac. bie- 
lizny, Marjacka 9. 
--'317 92 Szymański Tadeusz, Lubec- 
kiego 4. 
306 69 Szyperska Aleksandra, Dam- 
rota 6. 


Ś 
314 70 ścisło Antoni, dr., Stelma- 
cha 18. 
34842 "śląsk", Fabr. Cukrów, 3 
Maja 19. 
315 63 śląski Inspektorat Okręgo- 
wy Straży Granicznej, 
Wandy 1-2. 


*302 55 
33193 - oficer informacyjny. 
30
 04 śląski Przemysł Chemiczny 
"świt", J. Porębny i Ska, 
M. Piłsudskiego 60. 
326 70 śląski Przemysł Rowerowy, 
Zamkowa 20. 


"302 80 


309 31 


309 32 
309 33 
309 34 
309 35 
309 36 
309 37 
307 25 


306 51 


316 43 
321 79 
346 12 
302 82 
336 68 


309 31 
309 32 


309 33 
309 35 


309 43 
308 71 
342 49 
*334 39 


31981 


330 81 
330 91 


305 32 
338 08 
342 15 


308 14 
344 59 
327 02 


305 25 


336 20 


-'30044 


344 26 


śląski Węgiel, Dąbrowskie- 
go 3. 
śląskie Kopalnie i Cynkow- 
nie Sp. Akc., Societe Ano- 
nyme des Mines et U sine s 
a Zinc de Silesie, Marsz. 
Piłsudskiego 31. 


- mieszko gen. dyr. Roberta 
CalI on, J. Ligonia 37. 
- mieszko emer. wiceprezesa 
Sądu Apelac. Konstantego 
Ostrowicza, Górna 3. 
Dyr. d'OrnelIas, mieszko Pia- 
śniki, tel. KróLHuta 40214 
- mieszko dyr. H. Schultze, 
J. Ligonia 35. - 
- mieszko em. Audouard, J. 
Ligonia 35. 
mieszko dyr. Walentin 
Smith, M. Piłsudskiego 28 
- garaż i szoferzy, J. Ligo- 
nia 37. 
- garaż i szoferzy, Zabr- 
ska 11. 
Po godzinach służbowych: 
- Gen. Dyr. Robert CalIon, 
biuro. 
- Dyr. d'Ornellas, biuro, 
mieszko Piaśniki, tel. Król. 
Huta 402 14. 
- registratura. 
Konstanty Ostrowicz, 
emer. wiceprezes Sądu 
Apelacyjnego, biuro. 
śląskie Linje Autobusowe, 
biuro. 
- garaże, Mickiewicza. 
- stojak informac., Rynek. 
śląskie Zakłady Mechaniczne 
Opolska 17. 
śląsko-Dąbrowskie Kol. Tow. 
Ekspl., Sp. z o. p., Pl. Wol- 
ności 16. 
- podstacja Huta Marty, 
Zamkowa 34. 
Śmiczek Jan, pawilon bro- 
waru książęco w Tychach, 
Katowice, Park Kościm:zki 
śmiej a Józef, dr. lek., Raci- 
borska 33. 
Śniadalnia Wieczorek, 3 Ma- 
ja 30. 
"światłodruk", Zdzisława 
W ojtaszewska, Koperni- 
ka 1. 
śniegocki Józef, parowa pie- 
karno i cuk., Raciborska 35 
świder Alojzy, wł. Drogerji 
Dworcowej, Dyrekcyjna 8. 
świętochowski K., magazyn 
obuwia, św. Jana 12. 
Świtała Emanuel, Kościusz- 
ki 44. 


T 


Tabak Fryderyk, magazyn 
ozdób wojsk., policyjnych, 
urzędn, i straży ogniowej, 
3 Maja 29. 
Taber Teodor, Wełnowiec, 
Piastów 10. 
Taffet Eleonora, pracownia 
kuśnierska, św. Jana 4. 


326 19 


*30314 


338 94 
330 60 
324 48 
33474 
318 89 


305 53 


345 94 


345 95 
330 86 
327 86 


320 80 
32647 


308 15 


306 65 


34742 


306 II 
31747 
34746 


*320 66 


330 82 


34728 


327 78 


337 84 


337 85 
322 63 


306 60 


300 07 


303 73 
306 36 


"304 11 


*341 31 
324 II 


Stow-Tuł 


Katowice 


"Tan-Box", zakł. przem. gar. 
Rózia Rotgerber, Dyrek- 
cyjna 3. 
Tarnawski Jan, Król.-Huc- 
ka 66. 
Tassarek Stanisław, komor- 
nik sądowy, Teatralna 4. 
Teatr Polski, sekretarjat, 
Rynek 1. 
- kasa biletowa czynna od 
10-14 i 18-20. 
- dyrektor teatru. 
Technopol, Sp. z o. o., fabry- 
kacja uszczelnień, Jagiel- 
lońska 13. 
"Technum", warsztat budo- 
wy maszyn i aparatów, M. 
Piłsudskiego 64. 
"Telsyg", Wytwórnia Tele- 
fonów i Sygnałów Kolejo- 
wych, Sp. Akc., Wełnowiec 


Tenenbaum Szlam a, fotograf 
Poprzeczna 2. 
"Teofil", wł. F. Minkiewicz, 
salon fryzj., Pocztowa 10. 
Tetzlaff Leon, Pl. Miarki 2. 
"Textyl", Bracia Wassertheil 
Rynek 5. 
Thaler Maks, skład porcela- 
ny, Pocztowa 10. 
Tichauer R., rzeźnictwo, Ka- 
mienna 7. 
Tiefenbrunner Adolf, Mielęc- 
kiego 8. 
Titi Lucien, nauczyciel fran- 
cuskiego, Powstańców 3. 
Tobias Jan, restauracja, Ka- 
towice II, Krakowska 106. 
Tomecka Elźbieta, Kościusz- 
ki 14. 
Tomecki Emil, Katowice II, 
Posia 1. 
Tow. Komunikacji samocho- 
dami, Sp. z o. p., garaż 
autobusowy Katowice III, 
Wojciechowskiego 15. 
Tow. Powiernicze dla Przem. 
Naftowego, Sp. z o. o., 
Poprzeczna 4. 
Tow. Stróżowania B. Policji- 
i żandarmerji G. śl., Pl. 
Wolności 1. 
Towarzystwa 
Warszawskie 
Sp. Akc., Pl. 


Ubezpieczeń 
i "Patria", 
Miarki I. 


"Tranzakcja", biuro dla 
transakcji nieruchomościa- 
mi, Kościuszki 2. 
"Triton", Sp. z o. o., Przed- 
siębiorstwo budowI., Kato- 
wice III, KróI.-Hucka 87. 
Trojanowska Celina. żona 
adwokata, Gliwicka 7. 
Troszok R., Budowa centr. 
ogrzewań, Andrzeja 29. 
Troszok R., Urządz. centr. 
ogrzew. i urządz. sanit., 
warsztat i skład M.Piłsud- 
skiego 65 i Andrzeja 29. 
Trzaskalik Florentyna, Ka- 
towice II, Krakowska 55. 
Trzeciak Andrzej, Jordana 7 
Tułacz Marjan, dyr. Związku 
KomunaIn. Kas Oszczędno 
Woj. śl., Narcyzów 5.
		

/p0014.djvu

			Katowice Tur-Zarz 


33504 Turski Jan, dyr. Oddziału 
P. K. O. w Katowicach, 
Szopena l. 
320 48 Twardowski St., Pl. W olno- 
ści 11. 
31005 Tyniec Arnold, Raszderff, 
krawiectwo, Marjacka 18. 
338 62 Tysz William, Dyrekcyjna 10 
317 53 Tyszowa Zofja, artystka ma- 
larka, Kilińskiego 28. 


u 


34841 Unger M., dent., 3 Maja 19. 
32850 Unger Selma, 3 Maja 17. 
31549 Universal Pictures Corpora- 
tion, Tow. Filmowe, Sp. z 
o. o., Św. Stanisława 4. 
34393 Uniwersalna Agencja Relda- 
mowa, Dąbrowskiego 3. 
31024 Urbańczyk Brunon, mistrz 
tapicerski, Św. Pawła 13. 
32818 Urbańczyk Erwin, Dr. adwa- 
kat, Poprzeczna 10. 
*32151 
*31862 Urbańczyk Fr., Wandy 7. 
30398 Urbańczyk Jan, Dr., Róża- 
na 2. 
31818 "Ursus", Zakłady Mech., wł. 
F. Zgrzebniok i Ska, Ka- 
towice III, W ojciechow- 
skiego 17. 


v 


308 12 Vera, Rynek 4. 
*31099 Vesper Eryk, fabr. pierni- 
ków , Wełnowiec, Damro- 
ta 5. 
32410 "Vesta", Antkowiak Stani- 
sław, Insp. Ubezp., Miko- 
łowska 15. 
31296 "Vita" i Krakowskie Tow. 
Ubezp. na życie, S. A., 
Pocztowa 6. 
332 92 Vogler Konrad, kupiec, Po- 
przeczna 6. 
32628 Vogtmann Paweł, fabryka 
tasiem żakonetowych, Ka- 
towice, Mieroszewskiego 5 
330 90 V orreiter Rudolf, mistrz 
rzeźnicki, Fabryczna 6. 
31820 Vox, Wywiadownia Handl., 
Jerzy Jeleń, 3 Maja 36 a. 


w 


338 12 Wagner Salamon, Poprzecz- 
. na 17. 
31087 Waj and Jan, biuro techn.- 
handl., Wita Stwosza 6. 
340 07 - mieszko Mickiewicza 32. 
30660 Walcz uch Roman, inż., Kato- 
wice III, Król.-Hucka 87. 
*32569 Walden Aleks, Konckięgo 3. 
*311 94 Waleczek Ryszard, Katowi- 
ce II, Krakowska 84. 
31485 Waler Stanisław, urzędnik, 
Mielęckiego 14. 
30335 Walter R. i Ska, Sp. Kom., 
Młyńska 5. 
326 15 - mieszko współwłaśc. O. 
Melchiora, Starowiejska 5 
32857 Warszawski i Ska, handel 
starego papieru i żelaza, 
Mickiewicza 21. 
33784 Warszawskie Tow. Ubezp., 
Sp. Akc., PI. il\iarki I. 


337 85 


*31260 "Warta", Polska Part ja Na- 
rod. - Socjal., sekretarjat 
Katowice II, żółkiewskie- 
go 3. 
*34403 Warwas Paweł, Marsz. Pił- 
sudskiego 60. 
34847 Wasilewski Ludwik, Wita 
Stwosza 3. 
33534 Wassertheil Adolf, Plebiscy- 
towa 35. 
344 Ol Wawrzyn czek Antoni, kupiec 
Drzymały 15. 
34154 Weinreich, 3 Maja 30. 
330 15 Weitz Ferdynand, perskie 
dywany i olejne obrazy, 
Gliwicka 24. 
33079 Wels Ryszard, Katowice III, 
Wojciechowskiego 15. 
32219 "Weneda", L. Tauchner, skI. 
owoców, Dyrekcyjna II. 
*30577 Wences Edmund, inż., żwirki 
i Wigury 7. 
*32677 Wenclawiak Konrad, inż., 
Piastowska l. 
303 49 Wenzel Leon, mistrz rzeź- 
nicki Św. Jana 9. 
32039 Wesołowski JÓ:l!ef, inż., Insp. 
Pracy, J. Ligonia 20. 
34463 Wetstein W., wl. f Y "Bi- 
Kol", Poprzeczna 3. 
325 19 Widera Wincenty, restaura- 
tor, Dworcowa II. 
328 51 Wieczorek Karol, malarz 
dekor., 3 Maja 21. 
34662 Wieczorek Władysław, poseł 
na Sejm śl., Jagiellońsk16 
315 82 Wiedeńska Pracownia Futer 
S. Paperle, Św. Jana 8. 
344 27 Wiedeńska Pracownia Gor- 
setów, Słowackiego 30. 
323 33 Wielki Bazar, Marcus Albert 
3 Maja 22. 
304 12 - po godz. 19-tej. 
342 34 Wielkopolska Spółka Dzier- 
żawna Koncernu Dr. Ro- 
man May, Sp. z ogr. por. 
w Poznaniu, skład kon- 
sygn. Katowice, Kocha- 
nowskiego 13. 
*31015 Wiener Aron, Kordeckiego 3 
303 84 Wiener E., właśc. H. Starer, 
księgarnia, Szopena 8. 
317 33 Wiener Ernest, konfekcja 
męska, 3 Maja l. 
34274 - mieszko 3 Maja 10. 
32007 Wiener Herman, Kilińsk. 7. 
30757 Wiesiołek Andrzej, proku- 
rent Rybn. Gwar. Węgl., 
Lompy 20. 
32788 Wierzbiański Stanisław, Dr., 
szef biura pers. śl. Urz. 
Wojew., Wojewódzka 56. 
315 09 Wierzchowski Kazimierz, 
prezes Sądu Okręg., biuro 
Dyrekcyjna l. 
340 13 - mieszko Kilińskiego 21. 
-'31696 Wiewiorowski Tadeusz, Lom- 
py 7. 
*31496 Wilczek Alfons, Poprzecz- 
na 10. 
310 19 Wilczkiewicz Tadeusz, tapi- 
cer, Sienkiewicza 5. 
311 79 Wilk Stanisław, mgr., Sło- 
wackiego 8. 
*33391 Wilk Wilhelm, Katowice JII, 
Wojciechowskiego 32. 
33617 Winter Jakób, Zakład kra- 
wiecki, Tylna Marjacka 9a 


14 


34673 Wistuba Józef, komornik 
Sądu Grodzk., rew. II., M. 
Piłsudskiego 65. 
*31021 Wisy Karol, Dąbrowskiego 
17. 
308 20 Witaliński Franciszek, pro- 
kurent, Katowice III, Woj- 
ciechowskiego 98. 
33230 Witczak Józef, adwokat, Ma- 
rjacka l. 
34639 Witkowski Wiktor, dyrektor, 
Sobieskiego 16. 
33911 Woj ew. Urząd Ubezpieczeń 
w Katowicach, żwirki i 
Wigury. 


339 21 
306 98 W olfson Tadeusz, :K:ozielsk.2 
*34019 Wolny Józef, Katowice III, 
Król.-Hucka 180. 
30419 Wolny Karol, sekr. kop., Ki- 
lińskiego 5. 
33807 Worcman Mołko, Marsz. Pił- 
sudskiego 51. 
32419 Wowk Józef, krawiec, Ma- 
rjacka l. 
31016 Wowrzyk Jan, malarz deko- 
racyjny, Plebiscytowa 26. 
34725 Wójcik Paweł, Sienkiewicza 
25. 
31018 Wrazidło Franciszek, Tow. 
kolon., Raciborska 13. 
33468 Wroniewicz Kazimierz, Tea- 
tralna 6. 
308 06 Wrotnowska Z., Fotolito, 
Marsz. Piłsudskiego 60. 
315 73 Wróbel Edward, salon fryzj. 
Kochanowskiego 10. 
32957 Wspólnota Interesów Kato- 
wickiej S. A. dla Górn. i 
Hutn. i Górnośl. Zjednocz. 
Hut Królewskiej i Laury 
S. A. Górniczo-Hutniczej, 
Zarząd Katowice, Ko- 
ściuszki 30. 


329 61 
329 41 
30533 "Wulkomnia", wł. Wasiak, 
kupiec, Marjacka 19. 
33458 Wygoda, adw., Moniuszki 3. 
32145 Wytwórnia Wiedeńskich Mo- 
deli Trykotowych, Michał 
Wegner, 3 Maja 21. 


z 


33205 Z. Z. Z., Okręg. Rada Zaw., 
sekr. Musioł Michał, Fran- 
cuska 4. 
319 91 Zachaczewski Józef, l nz., 
kier. Tow. Zakł. Wodociąg. 
333 Ol Zajdman Adam, Tow. Po- 
wiernicze, Moniuszki 8. 
34490 Zajączek Edward, fabr. wyr. 
włók., 3 Maja II. 
348 44 Zakład Introligatorski, A... 
Dalewski, M. Piłsudsk. 60. 
34685 Zakład S. S. Marji Panny, 
Graniczna. 
330 20 Zaleski Adam, radca W oje- 
wódzki, Wandy 25. 
30875 Zamojski Bolesław, inż., Ple- 
biscytowa 27. 
34731 Zang Antoni, Dr. med., Wi- 
ta Stwosza 3. . 
308 17 Zaradny Stanisław, zaęJ;. f y 
"Knorr" , Powstańców 12. 
307 Ol Zarząd Główny Oddziałów 
Młodzieży Powstańczej, 
Plebiscytowa l.
		

/p0015.djvu

			15 


Katowice - Królewska Huta 


338 13 Zarząd Okręgowy Ogólnego 
Związku Podoficerów Re- 
zerwy, Plebiscytowa 1. 
34079 Zarzycki Witold, mag. praw., 
Mikołowska 15. 
311 84 Zaworski Alojzy, fryzjer, 
Wita Stwosza 1. 
343 33 Zdankiewicz Roman, sędzia 
okręg. śledcz., Sokolska 7. 
301 97 - Raciborska 33. 
*30042 Zelawski Stefan, Dr., Wełno- 
wiec, Bedera 31. 
323 81 Zeszko Henryk, Gliwicka 9. 
318 18 Zgrzebniok Florjan, Wandy 
14. 
*32775 Ziaj a Norbert, Wełnowiec, 
Wandy 6. 
327 73 Ziem ba Kazimierz, inż., Ró- 
żana 2. 
*31674 Zjednoczenie Zawodowe Pra- 
cowników Umy!>łowych Z. 
Z. P. U., Pl. Wolności 7. 
32471 Zmidziński Aleksander, a- 
gronom, Lubeckiego 3. 
335 11 Zmuda, Reprezentacja tech.- 
handlowa, Sp. z o. o., Jor- 
dana 10. 
30407 Zolkowitz J., mistrz krawiec- 
ki, Mickiewicza 12. 
344 67 Zorychta Emanuel, handlo- 
wiec,. Dąbrowskiego 4. 
33476 Zrzeszenie Prac. P. K. O., 
Koło Katowice, Mickiewi- 
cza 28. 
331 92 Zrzeszenie Zawodowe Arty- 
stów Rewjowych, Ks. Bis- 
pa Lisieckiego 9. 
*34423 Zucker J., J. Ligonia 10. 
33469 Związek Byłych Marynarzy, 
Zarząd Gł., Zabrska 14. 
331 28 Związek Celowy Powiatów 
dla Eksploatacji Kamienio- 
łomów, M. Piłsudskiego 43 
*305 76 - M. Piłsudskiego 49. 
30534 Związek Centr. Restaurato- 
rów Woj ew. Śląskiego. 
34460 Związek Inwalidów Wojen- 
nych R. P., Koło Powiato- 
we, Dąbrowskiego 13. 
326 76 Związek Polskich Hut żelaz- 
nych, Delegatura w Kato- 
wicach, Lompy 14. 
33613 Związek Poszkod. Uchodź- 
ców śI.,. Plebiscytowa 1. 
30210 Związek Restauratorów, wła- 
ścicieli kawiarń i hoteli, 
Zarząd Główny, Redakcja 
Miesięcznika "Restaura- 
tor", Kochanowskiego 4. 
30249 Związek Rezerwistów, Za- 
rząd i Komenda Okręgu 
śI., Plebiscytowa 1. 
301 40 Związek Spółdzielni Spożyw- 
ców Rz. P., Katowice II, 
Krakowska 16. 
308 94 Związek Spółdzielni Mleczar- 
skich i Jajczarskich, Sp. z 
o. o. w Warszawie, Oddz. 
Katowice, Kościuszki 28. 
332 73 - sklep II Mielęckiego 3. 
300 23 Związek Stowarzyszeń Ku- 
pieckich Woj. śI., Poczto- 
wa 16. 
30735 Związek Tow. Dobroczyn. 
"Caritas", Krasińskiego 5. 
30751 Związek Tramwajarzy Z. Z. 
Z., Plebiscytowa 1. 


30576 Związek żydów Uczestników 
Walk o Niepodległość Pol- 
ski, Oddział Katowice, Ja- 
giellońska 5. 
*340 51 Zygelbaum M., Katowice II, 
Krakowska 62. 


ż 


346 63 żabiński Franciszek, kupiec, 
Kościuszki 12. 
34331 "żelazohurt", Organizacja 
Sprzedaży Wyrobów Gór- 
nośląskich Zjednoczonych 
Hut Królewskiej i Laury, 
Sp. z o. o., Tor Kolejowy, 
Młyńska. 
33164 żeliński Feliks, aptekarz, Ja- 
giellońska 4. 
340 53 żertka Franciszek, komornik 
Sądu Grodzkiego, Ko- 
ściuszki 51. 
302 68 żmidziński Leszek, rzeczo- 
znawca księgowy, wl. biu- 
ra buchalteryjno "Bilans", 
Młyńska 22. 
*32521 żmigrod Tadeusz, Dr., 3 Ma- 
ja 17. 


Kt Katowice=Ligota N 


250 38 Apteka św. Jadwigi, wł. Bo- 
gusław J abłonowski Fran- 
ciszkańska 45. 
*25052 Badura Wilhelm, Piotrowice 
k. Katowic, Mikołowska 68 
25003 Choma Juljan, Książęca 13. 
250 51 Cegielnia Ks. Pszczyńskiego, 
Załęska 37. 
25005 Fojcik Wilhelm, Nacz. Wydz. 
Ruchu Polsk.Kolei Państw. 
Piotrowice śląskie. 
250 21 Gottlieb Wilhelm, chemik, 
Książęca 13. 
*25049 Hartwig P., Piotrowice k. 
Katowic, Mikołowska 7. 
*25088 "Hydroterm", Franciszkań- 
ska 20. 
250 43 Krzemień Rozalja, piekarnia 
Franciszkańska 15. 
*25037 Łaby Klemens, dyr., inż. 
górn., Tomasza 7. 
25046 Litauer Piotr, urzędnik pr., 
Franciszkańska 19. 
25028 Madejski Poray Juljusz, inż. 
dypl., Ks. Dzierżona 7. 
25030 Malinowski Edmund. dr. lek. 
Franciszkańska 33. 
25058 Mandecki Józef, restaurator 
Ligocka 114. 
250 27 Mandecki Józef, skI. kolonj., 
Załęska 16. 
*25048 Moczny Aug., Piotrowice k. 
Katowic, Mikołowska 21. 
25014 Ochotnicze Drużyny Robot- 
nicze, Koszary. 
250 06 Oszek Konrad, kupiec, han- 
del drzewa, Franciszkań- 
ska. 
25007 Pindelski Jan Roman, Do- 
wódca S. O. D. R., Hala 
Miinstera. 
*25087 Pawelecki Antoni, Załęska 7 
250 23 Pieczanka Maks, kupiec, 
Franciszkańska 49. 
25008 Raczek Walenty, restaurator 
Panewniki, Klasztorna 118 


250 45 Restauracja Dworcowa, Sta- 
nisław Bryjok, Ligota, 
Dworzec. 
*25086 Roleder Helena, Załęska 14. 
25080 Rzychoń Jan, rzeźnictwo, 
Hetmańska 2. 
250 39 Schimmel Zygmunt, Toma- 
sza 9. 
25015 Stachowiak Stanisław, 
mistrz blacharski, zakł. 
instac., Załęska 22. 
*25085 Szkoła Powszechna Nr. 30, 
Hetmańska. 
250 41 świtała Augustyn, mistrz 
piekarski, Hetmańska 21. 
25010 Urząd Gminny Panewnik, 
Klasztorna 128. 
25017 Wawrzyniok Jan, urzędnik 
prywatny, Ligocka 161. 
250 42 Zejer Augustyn, Tomasza 9. 


Kt Królewska Uuta N 
A 


41511 Administracja Domów Mie- 
szkalnych Z. U. na wyp. 
inw. Zupok, Dąbrowskie- 
go 9. 
400 49 Administracja Folwarków Z. 
F. Z. A. w Chorzowie, Ma- 
ciejkowice i Antoniów. 
41473 "Alba" pralnia chem. i farb. 
Piastowska 15. 
415 16 "Alpina" sprzedaż marg. i 
tłuszczów jad., kier. fmy 
Pythel Maks, Ks. Łukasz- 
czyka 2. 
41572 Arendt Eugenjusz, przedst. 
Fy "Zjednocz. Fabr. Cyko- 
rji Ferd. Bohm et Co i 
Gleba", S. A. w Włocław- 
ku, Chrobrego 19. 
*40365 "Asfalt", sprzedaż wapna, 
cementu, gipsu, Ligota 
Górnicza 5. 


B 


41682 Bachner Maks, Elektro-insta- 
lacja. 
41454 Badian Arnold, inż., Kato- 
wicka 17. 
415 66 Bartosik Jan, skład tytoniu, 
wódek, likierów i wina, 
Piłsudskiego 1. 
41829 Bartosz Józef, biuro prawno 
podatkowe, Zjednoczenia 2 
41553 Barzantna Erna, restaura- 
torka, Hajducka 32. 
*41221 "Bat'a", świętochłowice, By- 
tomska 7. 
*41288 B-cia Murłowscy, Przedsięb. 
Robót BudowI., Wielkie 
Hajduki. 
41635 Beer i Ska, fabr. kawy sło- 
dowej, Hajducka 46. 
41469 Beim Chaim, komis. sprze- 
daż mięsa, Wolności 16. 
41622 Benclowicz Gata, restaura- 
cja, Kazimierza 3. 
*41851 Benke Józef, mistrz rzeźnic- 
ki i wędlin, Chorzów, pl. 
św. Jana 29. 
*41605 Bernard Marja, restauracja, 
Mickiewicza 59. 
41686 Będziński Samuel, ziemio- 
płody, pasza. 3 Maja 46.
		

/p0016.djvu

			Królewska Huta 


41636 Białas Alojzy, apteka, 3 Ma- 
ja 15. 
415 Ol "Bianka", fabr. czekol. i cu- 
krów, Bytomska 34. 
418 94 Binczek Augustyn, zakł. fry- 
zjerski, Bytomska 41. 
41542 Binkowski Edmund, "Precy- 
zja", mieszko Wagnera 24. 
(Warsztat Wielkie Hajdu- 
ki, Konopnickiej 10). 
414 65 Bittner Wojciech, inż. miern. 
przysięgły, św. Jacka 4. 
41212 Blachnik Henryk, dr. adw., 
Jagiellońska 6. 
*418 Ol Blum E., skład farb, Wiel- 
kie Hajduki, Dyrekcyjna 2 
*40773 Boenisz Jan, handel śledzi, 
Łagiewniki, Szkolna 2. 
*40264 Bojda Jan, Zgoda, II Listo- 
pada 26. 
41577 Bolczyk Alfons, Wolności 60 
405 86 Bolczyk Alfons, świętochło- 
wice, Długa 18. 
416 87 Boliczek Ryszard, mistrz 
piek., Ligota Górnicza 34. 
416 11 Borowicz EwaId, kupiec, 
Wolności 66;68. 
405 03 Borzysławski M., hurt. i de- 
tal. sprzed. tow. spoż., 
Zjednoczenia 2. 
418 85 Botner I., zakł. blacharski, 
świętochłowice, Wolności 
20. 
41433 Brachmański Józef, restau- 
racja, Piaśniki. 
41463 Bracia Weiman (fabr. mebli 
Chropaczów) skład Król. 
Huta, Pocztowa 2. 
415 03 Brat Markus, dawno S. Tin- 
deI, fabr. sztucznych wód 
miner. "Oxygen", Hajduc- 
ka 6/8. 
401 58 Brodacka Z., wl. Borzymo- 
wa Gidonia, hurt. sprzed. 
i fabr. wyr. cuk., Piłsud- 
skiego l. 
*41354 Brosz Wilhelm, kupiec, Szar- 
lociniec, Król.-Hucka 4. 
415 97 Bujok Jan, piekarnia, Sobie- 
skiego 16. 


c 


41070 "C. A. C:', Centralna Agen- 
cja Czasopism, Kubiak, 
Dworcowa l. 
41039 Capowska Marja, fabr. cze- 
kol. i cukier, Hajducka 82. 
414 45 "Chic", Fabr. bielizny, Haj- 
duki Wielk., Dyrekcyjna 2 
41604 Chęcińska Zofja, handl., 
Sienkiewicza 16. 
41461 Chwistek Filip, skład wędlin 
Słowackiego 8. 
41462 Chwistek Filip, skład rzeź- 
nicki, Chrobrego 22. 
40086 Cichocki Jan, właśc. taksów- 
ki, Wielkie Hajduki, Ratu- 
szowa 16. 
418 34 Czy glik Stefan, inż., Dą- 
browskiego 11. 


D 


41617 Dąbrowski Wacław, Gimna- 
zjalna 21. 
413 07 Dereniowa Adela, apteka św. 
Barbary w Łagiewnikach. 
415 64 "Dessert", Polska fabr. se- 
rów, Ligota Górnicza 28. 


Bia-Insp 


41822 Dinges Jan, skład win, wó- 
dek i lik., Wolności 9. 
41507 Dom Konfekcyjny, wł. Wie- 
czorek Józef, Wolności 25. 
41460 "Dom Ludowy", Sienkiewi- 
cza 3. 
41459 "Dom Ludowy", Kasa, Sien- 
kiewicza 3. 
"41I 66 Dragon Paweł, dyr., Piłsud- 
skiego 3. 
*41565 Dreja S., zakl. ogrodniczy, 
Ks. Gałeczki 14. 
*414 37 Driemel Erich, Wielkie Haj- 
duki, Ks. Wajdy 2. 
*41633 Drobek Henryk, mistrz ta- 
picerski, N owe Hajduki, 
3 Maja 43. 
*41284 Drzewiecki Michał, Zgoda, 
Mielęckiego 2. 
415 31 Dussa Reinhold, zakł. den- 
tyst., Wolności 33. 
"415 15 Dyrgałła Józef, adw., Kazi- 
mierza l. 


E 


41552 Elektro - Special, Kalitowa 
Marja, kupcowa, Rynek 3. 
41681 Ernst Gertruda, Katowicka 7 
404 51 Ernst Otto, dawno Manne- 
barg i Ska, skład żelaza, 
Wolności 36. 
*40757 Ewang. dom sierot (Luther- 
stift), Katowicka 21. 


F 


401 28 Felis Józef, kier. Kin "Apol- 
lo" i "Roxy", Sobieskie- 
go 22. 
41562 Ferro-Montan, Maszyny dla 
przemysłu ceramicznego, 
Cmentarna 24. 
415 74 "Filter", Gimnazjalna 7. 
414 68 Folkmanówna E., lekarz, 
Piłsudskiego 4. 
*401 97 Foks Augustyn, zakł. elek- 
tro-techn., Chorzów, Ko- 
ścielna 34. 
40774 Foto "Dora", zakl. fotogr., 
Wolności 15. 
*41293 Freitel Adolf, restaurator, 
Wielkie Hajduki Krakow- 
ska 11. 
41668 Freund Jan, kupiec, mieszko 
Sobieskiego 22. 
418 97 Frisztacki Brunon, skł. farb, 
świętochłowice, Wolności 8 
41538 Frydbergowa Mania, "Len- 
mas", fabr. wafli, Mielęc- 
kiego 5, mieszko św. Jac- 
ka 4. 


G 


-'41483 Grabryś Emanuel, 3 Maja 40. 
*40118 Gdalewicz E., zakład krawie- 
cki, Wielkie Hajduki, Kra- 
kowska 105. 
*405-24 "Gefas", Górnośląska Fabr. 
Szczeliwa, Wielkie Hajdu- 
ki, Długa 53. 
40018 Gelband M., komis. sprzed. 
bydła i trzody, Hajdu- 
cka 37. 
418 53 Gendelman M., skład mebli, 
Dworcowa 4. 
415 89 Giza Paweł, rzeźnictwo, 3-go 
Maja 75. 


16 


41036 Gleicher Jerzy, Chorzów, 
pl. Piastowski 11. 
41683 Główka Ludwik, kupiec, Gim- 
nazjalna 19. 
*41872 Goebel Jerzy, metale, Łu- 
kaszczyka 22. 
401 43 Goldstein Louis, mieszkanie 
i skład, Wielkie Hajduki, 
Król.-Hucka l. 
41582 Golczyk Jan, krawiec, Kato- 
wicka 2. 
40649 Goldman Józef, kupiec, Wiel- 
kie Hajduki, Miarki l. 
40464 Gondzik Jan, Dr., Mościc- 
kiego 6. 
415 7l Górnik Rudolf, kupiec, Gim- 
nazjalna 7. 
418 60 Górnośląska Fabryka dla 
blach dziurkowanych, By- 
kowina G. śl. 
416 Ol Grabowski Karol, pl. Mic- 
kiewicza 4. 
418 82 Groegerówna R., piek. i cuk., 
Jagiellońska 6. 
41502 Grządziel Juljusz, dyr., Dą- 
browskiego 22. 
*418 38 Grzeschik Paweł, mistrz 
rzeźnicki, Chorzów, Ko- 
ścielna 32. 


H 


*40463 Haase P., zakład wulkan., 
Hajducka 32. 
40429 Habier Józef, krawiec, Pił- 
sudskiego 6. 
41575 Hadda Maks, skI. pap., Wol- 
ności 4. 
411 72 Hadryan Marjan, artykuły 
męskie, Wolności 18. 
*41632 Handler E., skład żelaza, 
Wielkie Hajduki. 
*40458 Hanysz Tomasz, Wandy 38. 
409 28 Harmada Paweł, współwłaść. 
f-y Mutz i Ska, Rynek 5. 
41451 Haselbach Henryk, mgr., 
Gimnazjalna 10. 
*41693 Heidukowa Olga, piekarnia, 
Parszowska 2. 
41836 Heller Kazimierz, Feliks, 
inż. Z. F. Z. A., Rejtana 4. 
415 57 Hila Berta, skI. spoż., So- 
bieskiego 5. 
415 95 Hippenstiel Adolf, Bytom- 
ska 8. 
41415 Holzmann - MiIdner i Ska, 
Sp. z o. o., specj. fabryka 
artyk. sanit., Wolności 45. 
41058 Horowicz L. D., Kazimie- 
rza 2. 
41661 Horowitz Jakób, "Ornidt", 
Gimnazjalna 17. 
41077 Hotel Dworcowy, Dworco- 
wa 4. 
41435 Huta Hubertus, inż. Zach- 
wieja Stefan. 
416 38 Huta Królewska, Labora- 
torjum, Kalidego 3. 
40173 Hyza Jerzy, "Restauracja 
pod Strzechą", Wielkie 
Hajduki, Sobieskiego 7 i 
skład malarski, święto- 
chłowice, Wolności 20. 


404 28 Inspektorat Straży Granicz- 
nej, Wielkie Hajduki, Dy- 
rekcyjna 2.
		

/p0017.djvu

			17 


J 


41470 Janicki Leopold, Chrobre- 
go 19. 
41892 Jarczyk Józef, mleczarnia, 
Wielkie Hajduki, J agiel- 
lońska 6. 
;10697 Jaroch Maciej, dr., lekarz, 
świętochłowice, Wolności 
l. 36. 
*411 62 Jarzombek Piotr, wędz. śle- 
dzi
 Wielkie Hajduki, Kra- 
kowska 122. 
41837 Jasiewicz Zygmunt, dr., inż., 
Katowicka 12. 
*41676 Jendrosch Alfred, Kościel- 
na 13. 
40497 Jenoch Józef, Janasa 5. 
41852 Jędral Władysław, nauczy- 
ciel, Sobieskiego 15. 
*41296 Jokiel Franciszek, święto- 
chłowice, Długa 28. 
41057 Jonas i Ska, wyrób matera- 
cy patent., Krzywa 5. 
414 92 Josch Alfred, mlecz., Wol- 
ności 67. 
403-93 Jung Oton, skł. tow. kolon- 
jalnych, Wielkie Hajduki, 
Jagiellońska 14. 
40663 Jurczyga Ludwik, piekarnia, 
Chorzów, Kościelna 40. 


K 


*41215 Kabiesz Jan, urzędnik, świę- 
tochłowice, Vogta 17. 
415 14 Kaiscr - Sieracki, Dąbrow- 
skiego 15. 
*41607 Kaleta Ernest, dr. rez. pol., 
Bytomska 83. 
418 18 Karpiński Stanisław i Klej- 
not Antoni, adwokaci (biu- 
ro czynne 8-13 i 15-19), 
Wolności 11. 
401 24 Katolicki Urząd Parafjalny 
Kościoła św. Józefa w 
świętochłowicach, ul. Wi- 
recka. 
W7 37 Kiełbasa Antoni, kupiec, 
świętochłowice, Bytom- 
ska 23. 
403-54 Kirschner i Singer, wied. 
prac. futer, Wolności 22. 
41587 Kierzek Wincenty, komor- 
nik Sądu Grodzkiego w 
Król. Hucie. 
40030 Kitta Józef, św. Piotra 2. 
41495 Klajman Henryk, zakł. den- 
tystyczny, Kościelna 32. 
*40782 Klimecki Jan, wł. drogerji 
św. Barbary, Nowe Haj- 
duki, 3 Maja 38. 
416 78 Klimke Ryszard, zakł. zduń- 
ski, Wolności 38. 
40172 Kohlberg Teodor, dr., rabin, 
Katowicka 11. 
418 26 Komendziński A., zakł. po- 
grzebowy, Wolności 62. 
41408 Komitet Lokalny Funduszu 
Pracy (Urząd Gminny), 
Wielkie Hajduki, Sienkie- 
wicza 5. 
41655 Komornik Sądu Grodzkiego 
w Król. Hucie, rewiru IV, 
Ordza Włodzimierz, Pia- 
stowska 17. 
40338 Koniarek Edmund, restaur., 
Poniatowskiego 2. 


Jan-Mlecz Królewska Huta 


-łOI 62 Konsum Roździeń - Szopieni- 
ce, Sp. z o. o., Wielkie Haj- 
duki, Krakowska 122. 
*405 26 Kopel Szymon, handel mąki, 
Chrobrego 4. 
40394 Kopka Paweł, rzeźnictwo, 
Wielkie Hajduki, Krakow- 
ska 93. 
*40783 Korbella Józef, urzędn. tech- 
niczny, Lig. Górnicza 8. 
*41839 KorolI Piotr, Lig. Górn. 18. 
*418 66 Kornblut Zygmunt, przed- 
siębiorstwo samochodowe, 
3 Maja 59. 
4] 5 05 Kornke Rudolf, poseł na 
Sejm śl., Sobieskiego 20. 
*416 88 Kostorz J., Łukaszczyka 9. 
*41475 Kostrzewa Wincenty, przed- 
stawiciel kop. "Szczęście 
Luizy", Rejtana 3, m. 8. 
41618 Kosz Jerzy, piek. i cukier., 
Cmentarna 14. 
4031] Kościński Alfred, dr., adwo- 
kat, W olno.ści 23. 
41206 Kotulowa Marta, właśc. do- 
mu, Piastowska 13. 
*40838 Kowalski Adam, inż. Z. F. 
Z. A., Chorzów, pl. Pia- 
stowski 11. 
40942 Kozieł Jerzy, dyr. Oddziału 
Banku Polsk., Szopena 10. 
414 53 Kozubowski Kazimierz, inż., 
Z. F. Z. A., Mościckiego 
9 a. 
415 88 Krakowska Róża, 3 Maja 13. 
415 84 Kreutzberger D., restaura- 
cja, Krzyżowa 6. 
414 76 Kroemeke Brunon, zakład 
dentyst., Wolności 30. 
*40587 Kromiec Antoni, warsztat 
mech., Hajducka 65. 
404 93 Kronfeld Zygfryd, inż., ul. 
Ogrodowa 3. 
41653 Krótki Franciszek, dyr. ban- 
ku, Dworcowa 5. 
415 37 Krzewica Augustyn, hurt. 
handel mięsa, Św. Piotra 
l. 10. 
*416 73 Kubica Łucja, Hutnicza, 
Szyb Hugona. 
41884 Kubowicz Jan, Wielkie Haj- 
duki, 16 Lipca 11. 
*407 04 Kulawik Jan, kupiec, świę- 
tochłowice, Długa 6. 
40552 Kulpanek Edmund, przed- 
siębiorstwo termo- i hy- 
drotechniczne, N owe Haj- 
duki, 3 Maja 27. 
41860 Runtze J., Górnośl. fabr. dla 
blach dziurk., Zakł. Fry- 
deryka, Bykowina G. śl. 
*418 61 Kuschka Paweł, Klimzowiec, 
św. Jadwigi 8. 
41645 Kutscha Jan, krawiec, Wol- 
ności 73. 
*41613 Kuźnik Józef, skład kolonj., 
św. Barbary 2. 
41536 Kwiatkowski Jan, kupiec, 
Styczyńskiego 53. 
41586 Kwieciński Stanisław, dr., 
adw., emeryt. sędzia, Dą- 
browskiego 15. 


L 


403 36 Laboratorjum Meridiol, Pił- 
sudskiego 3. 
*41658 Lamczyk EwaId, handel 
owoc. i jarz., Nowe Hajdu- 
ki, Graniczna 4. 


40837 Lech Jan, przedst. fabryki 
cyk., H. Francka, S-wie, 
Sp. Akc., Wolności 50. 
41628 Levitaux Rudolf, kontr. gór- 
niczy, Szopena 11. 
*40437 Leppich Gerhard, wytwórnia 
szydów szklanych i trans- 
parentów, Wielkiej Haj- 
duki, Konopnickiej 2. 
41674 Lichtblau Herman, kupiec, 
Gimnazjalna 19. 
415 17 Lichtman Markus, biuro po- 
rady prawn., Wolności 41. 
41594 LindeI Franciszek, przedsięb. 
bud. pieców kafl., Dąbrow- 
skiego 12. 
414 85 Lipiński Anzelm, Ks. Łu- 
kaszczyka 4. 
*41291 Litoński Antoni, Bytomska 4. 
414 58 Loch Paweł, hurt. czekol. i 
cukr., Mickiewicza 23. 
400 65 Lorenz Karol, fabr. wyrob. 
cement., Krzywa 16. 
40305 Lortz Jan, świętochłowice, 
Bytomska 17. 
408 35 Luftig Adolf, mag. obuwia, 
Wolności 6. 


Ł 


41657 Łamacz Ludwik, komornik 
Sądu Grodzk., Bogdaina 
l. 12. 


M 


416 23 Machoń Henryk, handlowiec 
dypl., Dąbrowskiego 11. 
*41692 Madaliński Franciszek, em. 
oficer, Wolności 60, m. 4. 
Magistrat 
*41664 - Szkoła Powszechna III, 
Szkolna 1. 
*41497 - Szkoła Powszechna XIX, 
św. Piotra 15. 
41828 Majowski Franciszek, zegar- 
mistrz i optyk, Hajducka 
l. 23. 
41825 Maletz Józef, dent., Wolno- 
ści 13. 
415 45 Mames R., 3 Maja 59. 
41848 Mangiel 1., wytw. szyldqw, 
św. Piotra 22. 
41049 Marcinek Marja, skład obu- 
wia, Katowicka 10. 
*41663 Marker Jerzy, inż. zakup 
starego żel., 3 Maja 26. 
415 12 Marmolowa Bronisława, 
przyrodo-lecznictwo. 
41606 Maquardt Eryk., inż., By- 
tomska 18 a. 
41835 Marszewski Czesław, za- 
przysiężony rzeczozn. dla 
spraw motocykl. przy Są- 
dzie Okr. w Katowicach, 
Król. Huta, 3 Maja 11. 
41555 Mazur Jan, zast. dyr. Ząkł. 
Ubezp. Prac. Umysł., Gim- 
nazjalna 10. 
40191 "Michalik Spadkobiercy", 
zawiadowca Bitman Ma- 
rja, Król. Jadwigi 19. 
418 81 Mikołajec Alfons, resta,uwa- 
cja, Lig. Górn. 72. < 
*41677 Miozga Hubert, Wandy 15. 
41856 Miszuda Marja, restauracja, 
Ogrodowa 33. 
*41583 Mleczarnia w Rawiczu, Sp. 
z ogr. odp., Filja w Król. 
Hucie, Wolności 72.
		

/p0018.djvu

			Królewska Huta 


41641 Młyńczak Franciszek, kwie- 
ciarnia, Wolności 38. 
411 07 Molinek Adolf, restauracja, 
świętochłowice, Wolności 
l. 36. 
41857 Monka Eugenjusz, dyr. fa- 
bryki żarówek, Rejtana 2. 
*41477 Mrozek August, urzędnik 
pryw., Mickiewicza 45. 
41844 Mucha Józef, tapicer i de- 
korator, Moniuszki 4. 
418 86 Muras Małgorzata, urzędn., 
Moniuszki 4. 
40467 "Musica", skI. rowerów, wł. 
W eissberg Sala, Mickie- 
wicza 21. 
*418 63 MiiIler Leopold, ogrodnictwo, 
Chorzów- Węzłowiec. 
416 24 Mzyk Józef, Konopnickiej 7. 


N 


41225 Narodowo-Chrześć. Zjedno- 
czenie Pracy, Zarząd na 
miasto Król. Hutę, Pił- 
sudskiego 6. 
402 03 Niemiecki Związek Metalow- 
ców (Deutscher Metallar- 
beiter Verband), 3 Maja 6. 
41637 Niemietz Paweł, krawiec, 
Katowicka 9. 
41521 Niesłony Paweł, rzeźnictwo, 
3 Maja 60. 
418 62 Nieświatowski Stefan, inż. 
mech., Prez. Mościckiego 9. 
414 72 Nowak Marjan, krawiec, 
Wolności 23. 
41667 Noszczyk Edward, zakład 
czyszczenia okien, W olno- 
ści 18. 
41656 Nowak Ignacy, dr. med., le- 
karz, kier. Bracką Kli- 
niką dla kobiet, przyjm. 11 
do 12, Szpitalna 5. 
41867 Nowak Longin, wypoż. sa- 
mochodów, Wielkie Haj- 
duki, Jagiellońska 12. 
41486 Nowara "Fotograf ja", Gim- 
nazjalna 2. 


o 


415 63 Ochmann Małgorzata, dro- 
gerja św. Jadwigi, 3 Ma- 
ja 13. 
415 54 Olszowski Samuel, 3 Maja 
l. 17. 
41503 "Oxygen", fabr. sztucznych 
wód miner., wł. Bratt Mar- 
kus, dawno S. Tindel, Haj- 
ducka 6j8. 


p 


41685 "Palmo", fabr. skł. musztar- 
dy, Czechak W., Hajdu- 
cka 21. 
414 78 Paterok Franciszek, Piaśni- 
ki, Król. Hucka 29. 
41484 Pawłowski Juljan, Mielęc- 
kiego 9. 
415 46 PerIgericht Rubin, kupiec, 
3 Maja 19. 
*411 73 Perlik Jerzy, świętochłowi- 
ce, Barbary 6. 
4187l Piątkowski Emil, malarz 
szydów, Szkolna 4. 
*418 80 Pietrzak Bracia, biuro tech- 
niczne, Katowicka 32j34. 


MłVń-Szczep 


415 51 


416 15 


416-62 


*414 36 


414 73 


*405 29 


*40617 


*414 34 


415 08 


*41498 


*41888 
*402 93 


*40316 


*415 06 


404 34 


415 16 


418 95 


41281 


415 73 


415 32 


41675 


*418 78 


*41496 


411 03 


415 76 


*402 21 


*407 84 


41441 


41442 


Podgórzec Eugenjusz, lUZ. 
mgr., zast. nacz. Urzędu 
Górn. w Król. Hucie, mie- 
szkanie, Drzymały 12 m. 8. 
"Polpen", Górnośląska Czy- 
szczalnia Pierza i Puchu, 
Sp. z o. o., Hajducka 42. 
Powszechna Szkoła im. Sta- 
szyca, Nowe Hajduki, 
Szkolna 3. 
Połczyński Marjan, dr. med., 
Wielkie Hajduki, Krakow- 
ska 87. 
Pralnia Chem. i Farbiarnia 
"Alba", Piastowska 15. 
Prawdzik Karol, mistrz obu- 
wniczy, Chorzów, pl. św. 
Jana 37. 
Preisner Józef, restaurator, 
świętochłowice, Bytomska 
l. 26. 
Prukop Maks, stolarz, Wiel- 
kie Hajduki, ul. Krakow- 
ska 175. 
Przybyła i Ska" warszt. bla- 
charski i dekarski. 
Prywatna Szkoła Powszech- 
na im. św. Barbary, Urba- 
nowicza 14. 
Prywes, 3 Maja 81. 
Publiczna Szkoła Powszech- 
na Nr. l, Chorzów, Ko- 
ścielna 27. 
Publiczna Szkoła Powszech- 
na Nr. 2, Chorzów, Król.- 
Hucka 36. 
Publiczna Szkoła Powszech- 
na Nr. 3, Chorzów, Po- 
wstańców 1. 
"Puweko", Mech. Fabr. Czy- 
ściwa, pralnia szmat i ście- 
rek, 3 Maja 111. 
Pythel Maks, kier. f-my "Al- 
pina", Ks. Łukaszczyka 2. 


R 


"Rapid", fabr. cuk. i czek., 
Nowe Hajduki, 3 Maja 38. 
Ratajewski Roman, piekar- 
nia i cukiernia, Wielkie 
Hajduki, Krakowska 42. 
Reichenbach Józef, restau- 
racja, Rynek 7. 
Reissig R., skład cukiern., 
Mielęckiego 3. 
Rembalski Alfons, inż. mech. 
Katowicka 14. 
Rembalski H., Hutnicza, 
Szyb Hugona. 
Restauracja Bogawski 1., 
Katowicka 46. 
Restauracja pod "Dzwonem", 
Reisner Wojciech, Sobie- 
skiego 6. 
Rohrer Borys, dyr. f-my 
A. E. G., Stawowa 4. 
Rousseau Ludwik, Marek, 
dr. med., Wielkie Hajdu- 
ki, Kościelna 25, m. 7. 
Rozenwald Z., skł. mebli, 
Szpitalna 4. 
Rudzki M. i Ska, bekoniar- 
nia,3 Maja 11. 
Rudzki M. i Ska, bekoniar- 
nia, Bytomska 42. 


404 36 


41457 


418 54 


*41887 


415 35 
415 85 


415 24 


*418 23 
418 73 


415 14 
403 54 
409-01 


*41646 


*41237 


41602 


41614 


414 49 
41672 


416 66 
415 47 
416 48 
405 19 


*41671 


415 23 


416 12 
415 61 
408 09 


41625 


*418 45 


418 96 
41474 


418 24 


18 


s 


Schan Matylda, sprzedaż ga- 
zet i czasopisma, 3 Maja 
l. 26. 
Schier Robert, dr. med., spe- 
cjalista chor. skórnych i 
wener., Katowicka 1. 
Schmatloch Rudolf, mistrz 
elektro - techn., Kazimie- 
rza 3. 
Schmidt Walter, kupiec, 
Wielkie Hajduki, Mickie- 
wicza 4. 
Schon Paweł, biuro pisania 
podań, Kazimierza 3. 
Szczyrba Fryderyk i Ska" 
hurt. czekol. i cuk., 3 Maja 
l. 72. 
Seibert Józef, Piłsudskiego 
l. 2. 
Seidel Linus, 3 Maja 107. 
"Schanghai" Tea Best, Chro- 
brego 22, m. 2. 
Sieracki - Keizer, Dąbrow- 
skiego 15. 
Singer i Kirschner, wied. 
prac. futer, Wolności 22. 
"Skarboferme" (patrz Pol- 
skie Kop. Skarb. na Gór- 
nym śląsku). 
Skorupa Teodor, mistrz ma- 
larski, Mickiewicza 36. 
Skowronek Tomasz, urzęd- 
nik. 
Sławik Roman, przyrodo- 
lecznictwo "Natura", No- 
we Hajduki, Mickiewicza 
l. 24. 
Słowik Roman, fabr. esencji, 
3 Maja 21. 
Sołyga Antoni, kupiec, So- 
bieskiego 20. 
Sokolnicki Stanisław, redak- 
tor "Hasła Podwawelskie- 
go". 
Sokuł Oskar, Kazimierza 4. 
Spandorf Jakób, towary ga- 
lanteryjne, Wolności 48. 
Spandorf Szymon, biuro pi- 
sania podań, Dworcowa 5. 
Spółdzielnia Rzeźników i Wę- 
dliniarzy, Sp. z o. o., Rze- 
źnia Miejska. 
Sroka Józef, rzeźnictwo, ul. 
Styczyńskiego 21. 
Steinlauf Salomon, elektro- 
technik, Gimnazjalna 21. 
Steinitz Marta, mag. kape- 
luszy damsk., Wolności 14. 
Stępień Jerzy, buchalter, 
Wolności 38. 
Stowarzyszenie im. Michała 
Sachsa, B'nei B'rith, ul. 
Krzywa 7. 
Straż Radjowa, specjalny 
warsztat radjotechniczny, 
Wolności 6. 
Stubbe Adolf, Nowe Hajdu- 
ki, "Sżyb Piast". 
Susicki Mieczysław, zakł. 
fryzj., Wolności 27. 
Szczepaniak Wincenty, wy- 
twórnia chemiczno-kosm.a- 
tyczna "Uniwersal", Król. 
Huta. 
Szczepaniec Stanisław, inż., 
Sobieskiego 6, m. 6.
		

/p0019.djvu

			19 


41603 


*418 64 


418 65 
41631 


415 67 


*41616 


404 69 
415 28 


418 02 


*41366 


*40751 
415 33 


414 7l 
41091 


410 60 
';'4-1841 


414 81 
41684 


41621 
418 55 


415 44 


418 31 
418 02 


11414 


414 66 


415 41 


Szczur Franciszek, em. wice- 
dyrektor Z. U. P. U., So- 
bieskiego 24. 
Szkoła Powszechna II, 3-go 
Maja 16. 
Szkoła Powszechna XVII, 
Dąbrowskiego 3. 
Szmatloch 'Valery, zakład 
elektrotechniczny. 
Szołtysek Józef, podkom. i 
kier. I. Komendy Policji 
Woj. śl., Kopernika 6. 
Szuba Henryk., tow. kolonj., 
Kingi 10. 
Szpital Huty "Falwa" w 
świętochłowicach. 
Szwajcer S., ul. Mielęckie- 
go 30/32. 


ś 


Śl/lska Fabryka Likierów i 
Wódek "Ul", Sp. z o. o., 
Wielkie Hajduki, Król.- 
Hucka 21. 
śląskie Zakłady Izolacyjne, 
Szarlociniec, Król.-Hucka 
l. 21. 


T 


Tafelski z., Wolności 43. 
Tannenbaum Siisskind, kier. 
f-my "Bata", mieszkanie 
Piastowska l. 
Teresiński Bolesław, zakład 
dentyst., Wolności 35. 
Tereszczenko Piotr, inż. 1'01., 
Prez. Mościckiego 7, "Góra 
Redena" . 
Testilier Hersz, zakł. szklar- 
ski, Gimnazjalna 44. 
Theda Ludwik, malarz de- 
koracyjny, Chorzów, So- 
bieskiego 3. 
Thieberger Alfred, piekar- 
nia krakow., 3 Maja 50. 
Tomczyk Andrzej, szlifier- 
nia szkła i luster, Hajdu- 
cka 32. 
Trojca Edeltrud, zakl. szkl., 
Karola Miarki 22. 
Trzaskowski Franciszek, ko- 
misarz skarbowy, W olno- 
ści 29. 
Twardawa E., inż. fabr. 
radjotechn. i elektromed., 
3 Maja 24. 


u 


Ufnalewski, inż., Katowi- 
cka 27. 
"Ul", śląska F.abr. Likie- 
rów i Wódek", Sp. z o. o., 
Wielkie Hajduki, Król.- 
Hucka l. 
UlImann Tadeusz, inż. gór., 
kier. kop. Zj. Matylda, 
Piaśniki, Bytomska 40. 
Unitas, Dom Hygjeniczny, 
Wolności 44. 
- Urząd Gminny i Okręg 
Urzędowy Godulla (patrz 
centrala Chebzie ) . 
"Vita", Górnośl. Mech. Wy- 
twórnia Wafli, Poznański 
Nusyn, Lig. Górn. 44. 


w 


41596 Wagner Edward, wł. pojaz- 
dów, Mickiewicza 76. 
*41487 Walkowski Stefan, Wolno- 
ści 88. 
41556 Waniewicz S., fabr. cuk., 
Dąbrowskiego 23. 
41598 Wassertheil Adolf, skł. tow. 
tekst., Jagiellońska 3. 
41643 Weber Józef, restaurator, 
Styczyńskiego 53. 
41676 Wegro, fabryka musztardy, 
Kościelna 13. 
41543 Weigelt Jerzy i Machura Ka- 
rol, warszt. ortopedo i sa- 
nitarny, Dworcowa 15. 
414 63 Weiman Bracia (fabr. mebli, 
Chropaczów) , skład w 
Król. Hucie, Pocztowa 2. 
41522 Weinraub Zygmunt, Pia- 
stowska l. 
40861 Wencek Bernard, drogerja, 
świętochłowice, W olno- 
ści 7. 
*41833 Werner Edward, kupiec, 
Mickiewicza 12. 
414 55 Westreich Bertold, restaur., 
Jagiellońska 6. 
41491 Widawski Alfons, Krzyżo- 
wa 20. 
40354 Wiedeńska Pracownia Fu- 
ter, Singer i Kirschner, 
Wolności 22. 
41642 Wielgus Jan, inż. hutn., Ka- 
towicka 12. 
41626 Winiarnia i restauracja Ko- 
wolikowa Gertruda, Mo- 
niuszki 3. 
-U5 92 Włoczek A., cukierki, cze- 
kolada, owoce, Pocztowa 2. 
41652 "Włókno", wł. Stan. Priebe, 
sprzedaż tow. bławatn., 
chodników, linoleum i kon- 
fekcji damsko Wolności II. 
40164 Wojtoszak Tadeusz, denty- 
sta, Wielkie Hajduki, Ko- 
ścielna 13. 
41646 Wojtowicz, Nowe Hajduki, 
Graniczna. 
41868 Wojtynek Leonard, restau- 
racja, Bytomska 13. 
40705 Woźniak Kazimierz, kupiec, 
Wielkie Hajduki, Król.- 
Hucka 11. 
40298 Wróbel Jan, restaur., świę- 
tochłowice, Wolności 25. 


z 


418 27 Zagau Ignacy, dr. adw., pl. 
Matejki 2. 
41037 Zaj/lc Alojzy, fabr. mebli 
drobnych, Wolności 90. 
405 50 Zajonc Stefan, wypoż. samo- 
chodów i doroż., Mickie- 
wicza 27. 
*40662 Zakłady Graficzne i Wydaw- 
nicze "Drukarnia N arodo- 
wa", Sp. z ogr. odp., Krzy- 
wa 14. 
418-26 Zakład Pogrzebowy, Komen- 
dziński A., Wolności 62. 
41007 Zakład św. Józefa, Sieroci- 
niec, ul. św. Piotra. 
418 42 Zalcberg M., fabrykant, 
Wolności 40. 
*41858 Zalej ski Karol, skI. tow. ko- 
lonjalnych i delik., Cho- 
rzów, Kościelna 36. 


Królewska Huta _ Mikołó W 


40836 Zangowa Matylda, bufet ko- 
lejowy, Król. Huta. 
412 41 Zapolski Gracjan, Redena 23. 
*413 65 Zappa Wiktor, kupiec, Wiel- 
kie Hajduki, ul. Krakow- 
ska 13. 
416 34 Zapora Paweł, zakł. napra- 
wy wodomierzy. 
414 27 Zarząd Hutniczy "Huta Kró- 
lewska", nastawnia cen- 
trali elektrycznej, Król. 
Huta. 
41482 Zawisza Klemens, Chrobre- 
go 20. 
418 47 Zeilender Abraham, rzeźni- 
ctwo, Kazimierza 2. 
40923 Związek _Koksowni, Spółka 
z o. o., dyrekcja ruchu, 
Hajduki Wielkie, Kolejo- 
wa 17. Po godz. służb. i 
w dni świąt. 
40924 - Stateczny Walenty, dr., 
kier. fabryki. 
409 25 - Portjernia Fabr. Che- 
micznej. 
41843 Związek Powstańców ślą- 
skich, Moniuszki l. 


ż 


40363 "żelazo", wl. Wistopowa H., 
Redena l. 
41644 żurek Zofja, cukiernia, 3-go 
Maja 2. 
*41227 "żużel", Górnośl. Spółka dla 
Ekspl. Materjałów żużl., 
Sp. z o. o., Eksploatacja 
hałd przy Hucie "Huber- 
tus" w Łagiewnikach. 
*41283 "żużel", Górnośl. Spółka dla 
Ekspl. Materj. żużlowych, 
Sp. z o. o., Eksploatacja 
hałd przy Hucie "Falwa" 
w świętochłowicach. 


Kt 


Mikołów 


N 


21020 Achtelik Alojzy, inspektor 
ubezp., Planty 4. 
211 64 Adamek Wiktor, restaura- 
cja, Pszczyńska 14. 
*21119 Adamczewski Stefan, lekarz, 
Rynek 4. 
21061 Agrarja, śląski Dom Han- 
dlowy, kier. Niczka Stani- 
sław, Miarki 28. 
21079 Backa Robert, dr., kier. fabr. 
zapalnikówelektr., żwirki 
i Wigury 17. 
21010 Bochnig Artur, inż. miern., 
przysięgły, Krakowska l. 
*21004 Bojdoł Alojzy, rolnik, Re- 
gielowiec 38. 
210 81 Bractwo Kurkowe, Strzelni- 
ca, Wymyślanka. 
":'21369 Busiowa Wanda, Zarzecze, 
Szkoła. 
21060 Cieślikowa Aniela, skI. parc. 
i fajansu, 3 Maja 7. 
213 08 Debernitz Emanuel, skład 
trumien. 
213 23 Diettrich C. H., pełnomoc- 
nik Hans Bergstein, Ryb- 
nicka l. 
21093 Długiewicz Franciszek, skł. 
wódek i lik., Rynek 7.
		

/p0020.djvu

			Mysłowice - MIkołów 


213 09 E. O. L. Strzelecki Antoni, 
monter, Żorska 36. 
*2137l Geisler Bernard, Gostyń, 
pow. Pszczyna, Główna 6. 
21319 Goepfert Jerzy, inż., Żor- 
ska 11. 
211 12 Gruszczyk Alfred, skł. ko- 
lonjalny, Krakowska 5. 
21317 Grzesik Jan, kier. fabryki 
azotu, Wyry, Planty 2. 
211 03 Hinze Konrad, budowniczy, 
Dworcowa 4. 
210 92 Hoppe E., Bytomska 2. 
211 76 Honl Karol, emeryt. major, 
żorska 36. 
21098 Hurtownia Tytoniowa Związ- 
ku P{)wstańców śląskich, 
3 Maja 10. 
*211 86 Jakobowic Henryk, cegiel- 
nia par. i fabr. szam., Ko- 
ścielna 18. 
21091 Janyga Wilem, restauracja 
i hotel, Dworc{)wa 14. 
21046 Jurasz Dominik, komornik 
sądowy, Klasztorna 52. 


21110 Kasza Wilhelm, "Elektro", 
Miarki 7. 
21330 Katolicki Urząd Parafjalny 
w Łaziskach Górnych. 
21076 Kiel Jan, restaur., Krakow- 
ska 23. 
*21372 Kontny Józef, skł. kolonj., 
Mokre koło Mikołowa, Mi- 
kołowska 3. 
210 67 Koppel Paweł, "Drukarnia 
Handlowa", Miarki 28. 
210 68 Krauzel Edmund, restaura- 
cja, 3 Maja 18. 
21064 Kruppa Antoni, kier. cegiel- 
ni par., Plebiscytowa. 
211 49 Krzywoń Józef" adw., Miar- 
ki 18. 
21I 74 Kurpas Edward, restauracja 
dworcowa. 
213 73 Kusz Nikodem, restauracja, 
Mokre. 


21011 Ligoń Jan, handel galante- 
rji, Rynek 3. 
21017 Ligoń Jan, kupiec, Ks. Sza- 
franka l. 
*213 63 Loska Robert, fabr. wyrob. 
drzewnych, Zarzecze koło 
Mikołowa. 
211 87 Machuletz Marja, rzezmc- 
two, Krakowska 16. 
211 68 Magistrat 
211 79 
211 78 
211 70 
*21056 "Młyn Bełk", kier. Lasek 
Ryszard, Miarki 7. 
21055 Nebel Hugo, skł. tow. kon- 
fekcyjnych, mieszk., Kra- 
k-Owska 8. 
210 15 Paszek Hubert, W. Dom To- 
warowy, Wyry. 
*21008 Piecuch Alojzy, Miarki 18. 
213 18 Pieprz Dawid, handel skór 
surowych. 
*213 67 Pinocy Brunon, skł. kolonj., 
Łaziska śr., Szkolna 13. 
21316 Pitlok Józef, skł. kolonj., 
Pszczyńska 21. 


213 30 Probostwo Łaziska Górne, 
ks. prob. Tomala Jan. 
21054 Rzychoń Karol, malarz, By- 
tomska 1. 
213 60 Skiba Bernard, autodorożki, 
Pszczyńska 26. 
*21368 Sikora Jan, skI. kolonj., Ła- 
ziska Średnie - Mikołów. 
211 46 Stark Tadeusz, notarjusz, 
Rynek 7. 
210 95 Stauer Franciszek, skład 
kolonj., Pszczyńska 22. 
21040 Strzempa K., dentysta, Ry- 
nek 1. 
211 30 Suchy Karol, restaur., Kla- 
sztorna 1. 
*21377 Szczepanek Franciszek, War- 
togłowice. 
213 38 Szkoła Powszechna Męska. 
213 37 Szkoła Powszechna żeńska. 
21072 Szpital im. św. Józefa w Mi- 
kołowie. 
21I 90 Tabur Antoni, gospoda, Ka- 
mionka, Katowicka 2. 
21031 Urząd Katastralny, Miko- 
łów, Kościelna 14. 
*21353 Urząd Parafjalny rzymsko- 
kat., ks. Wojciech Szołty- 
sik, Łaziska średnie, Far- 
na 7. 
*21378 "Wap", Zakłady Wapienne, 
Rupik Alma, Mokre. 
21005 Warzocha Michał, restaur. 
i wI.aśc. taksówki, Dwor- 
cowa 13. 
211 46 Weiss Franciszek, werk- 
mistrz, Stawowa 5. 
21070 Wróbel Alojzy, auto-doroż- 
karz, Ks. Szafranka 18. 
21057 Wyleżoł Jan, Żwirki i Wi- 
gury 28. 
21003 Zeumer H., dr., fabr. chem. 
21035 Zjednoczone Towarzystwo 
Przemysłu Drzewnego 
"Wschód", Sp. z ogr. por., 
Dworcowa 18. 
*21376 Zogała Teodor, mistrz ślu- 
sarski, Podlesie, Unicow- 
ska 138. 


Kt 


Mysłowice 


*22151 Badrian Natan, mistrz rze- 
źnicki, Brzezinka, ul. 3-go 
Maj.a 71. 
22013 Badrian Wolf, handel by- 
dłem. 
22262 "Bat'a", Polska Spółka Obu- 
wia, Sp. Akc., kier. Smuda 
Eryk. 
*22113 Cebulla Józef, Konsum, 
Brzezinka. 
22252 Ciechowski Jan, "Ekono- 
mja", Nowokościelna 7. 
*22038 Cyganek Alojzy, mistrz rzeź- 
nicki, Janów, Szk-Olna 45. 
22198 Czarnecki Leon, Foto-Ate- 
lier, Pszczyńska 22. 
22069 Dudziak Bolesław, restaura- 
cja "Zacisze", Kr.akowska 
l. 10. 
22131 Dudzik N., dr., Parkowa 12. 


20 


*22186 Dybiżbawski Rudolf, szofer, 
Szkolna 3. 
223 11 Dyrekcja Ceł, Krakowska 24. 
*22088 Fabryka Lin Drucianych i 
Konopnych, Brzezinka. 
22112 Fesser Paweł, kupiec, Brze- 
zinka, 3 Maj.a 72. 
220 91 Figiel Henryk, rzeźnictwo, 
Rynek 24. 
*22075 Fiszel P., Janów. 
22241 Foltin Józef, rzeźnictwo, 
Pszczyńska 11. 
220 96 Friesner Herman, inż., Pol- 
na 10. 
22251 Freund Leonard, skład obu- 
wia, Rynek 19. 
22185 Fritsch Ernest, restaurator, 
Janów, Dąbrowskiego 7. 


220 66 Gabryszak Antoni, komornik 
sądowy. 
22174 Gondro Paweł, kupiec, By- 
tomska 29. 
22054 Górski Wojciech, komornik 
Sądu Grodzkiego, Bytom- 
ska 41 a. 
221 96 Gwoździk Edward, proku- 
rent, Powstańców 3. 
*221 Ol Helberg H. B., kupiec, By- 
tomska 11. 
2221I Hilewicz Stanisław, dr., le- 
karz, Bytomska 37. 
*22090 Hochcajt Ruchla, kupcowa, 
Brzezinka. 
22107 Hoffmann Adolf, dr., adw., 
Nowokościelna 3. 
22033 Hupka Ludwik, restaurator, 
Modrzejowska 2. 
221 32 Hutterer Leopold, "Centra- 
la Rowerów", Pszczyńska 
l. 17. 


N 


220 59 Imiolczyk Albrecht, piekar- 
nia, Katowicka 9. 
221 95 Ingster Abraham, kupiec, 
Mikołowska 4. 
22189 Januszowski Albin, rew. Zw. 
Kom. Kas Oszczędno Woj. 
śl., Mickiewicza 10. 
221 80 Jochemczyk Józef, restaura- 
cja "Pod Ratuszem", Po- 
wstańców 1. 
22277 Jurecko Karol, mistrz kowal- 
sko-ślusarski, Nowy Ry- 
nek 3. 
221 94 Karczewski W., sklep tow. 
kolonj., Pszczyńska 17. 
22017 Kawa Franciszek, Naczelnik 
Gminy, Słupna, Marsz. 
Piłsudskiego 8. 
221 08 Kmietowicz Józef, inż., Mi- 
kołowska 6. 
22145 Korus Piotr, Nacz. Gminy, 
Brzezinka. 
22207 "Kosma", Laborat. Chem., 
N owy Rynek 8. 
22154 Kozak Bernard, pl. Wolno- 
ści 1. 
221 97 Księgarnia Polska, Skowroń- 
ska Anna, Pszczyń.ska 13. 
22258 Kulesz Józef, inż., Polna 10, 
m.7. 


*22177 Lecznica Bracka - Pawilon, 
Bytomska 38. 
*22089 Ligendza Ludwik, Brzezin- 
ka, 3 Maja 63.
		

/p0021.djvu

			21 


221 75 Magistrat miasta Mysłowic, 
Miejskie Zakłady Przemy- 
słowe, pl. Wolności 4. 
221 87 Miejskie Zakłady Przemy- 
słowe, Parkowa 2. 


221 06 Niemiecki Związek Ludowy 
(Deutscher Volksbund), 
Bytomska 39. 
*22231 Notman Hajman, Brzezinka, 
Grunwaldzka 31. 


220 77 Ochotnicza Drużyna Robocza 
Baon "Lubliniec" w My- 
słowicach. 


221 81 Pakula Teofil, księgarnia i 
skład papieru, Nowoko- 
ścielna 1. 
220 16 Paszkowski Franciszek, Pol- 
na 3. 
*22070 Pikulik Feliks, drogerzysta, 
Janów, Szkolna 14. 
222 63 "Polesie", Spółka z ogr. odp., 
handel trzodą chlewną, 
Centralna Targowica. 
221 93 "Po1stret", skład konfekcyj- 
ny, Rynek 20. 
*22126 Potyka Antoni, wł. cegielni, 
Brzezinka, Laryska 200. 
221 34 Przytułek dla Niemowląt 
T-w.a św. Wincentego 
a Paulo, Słupna, Sułkow- 
skiego 1. 
222 66 Rejonowa Hurtownia Tyto- 
niowa, Mastalerz Stani- 
sław, Bytomska 2. 
22185 Restauracja Fritsch Ernest, 
Janów, Dąbrowskiego .7. 
22026 Restauracja "Powstańcza", 
Kawa Franciszek, Słupna, 
Krakowska 26. 
22274 Restauracja Sauer Edward, 
Janów, Wolności 33. 
22093 Rossa Wiktor, restauracja, 
Pszczyńska 21. 


222 74 Sauer Edward, restauracja, 
Janów, Wolności 33. 
222 40 Schulz Franciszek, hurt. zło- 
mu żelaza, Katowicka. 
221 52 Siegmund Józef, kupiec, By- 
tomska 4. 
22272 Skrabarczyk Jan, restaura- 
tor, Dworzec. 
221 40 Skrzypczyk Hugon, przed- 
siębiorca, Szyb Francisz- 
ka. 
22257 Słomka Stanisław, zakład 
dentystyczny, Strumiń- 
skiego 12. 
221 78 Spiller A., lekarz, mieszk., 
Strumińskiego 12. 
22176 Szpital Gminny, Brzezinka, 
Sokoła 57. 
22147 ścigała Aleksander, mistrz 
piekarski, Kopalniana 4. 
221 90 "Toska", wl. Józef i Anna 
Gondro, Jagiellońska 8. 
22146 Tyszka Aleksander, dr. med., 
Brzezinka, 3 MaJa 64. 
*221 23 Ulmann Karol, Brzezinka, 
Wolności 395. 


22182 "VoItam", Zakłady Elektro- 
techniczne, Bytomska 20. 


Mysłowiće - Siemianowice 


22048 Weiss E., kupiec, Pszczyń- 
ska 4. 
221 92 Wencek Bernard, drogerja 
św. Barbary, Bytomska 14. 
22110 Zyzik F., ul. żwirki i Wigu- 
ry 7. 
220 05 żymełka Franciszek, skład 
tow. kolonj., Rynek 9. 


Kt 


Nowa Wieś 


51059 Aleksa Tomasz, kupiec, Ko- 
chłowice, Katowicka 1. 
*51051 Apteka pod Orłem, Tyrała 
Jerzy, Bielszowice, Głów- 
na 144. 
51061 Bednarski Hubert, fabryka 
papy, Mikołowska 15. 
*51021 Cegielnia Parowa Daab 
Adolf, Kochłowice, Rado- 
szów. 
*51195 Dom Towarowy, Nowara 
Ernest, kupiec, Bielszowi- 
ce, Główna 55. 
511 75 Ewangelicki Urząd Para- 
fjalny Nowa Wieś. 
*510 70 Fryc A., zakład elektro-in- 
stalacyjny, 3 Maja 40. 
51122 Heyduk Dominik, skI. tow. 
kolonj., Kochłowice, Rado- 
szowska 29. 
510 Holona Józefina, Joanna, re- 
stauracja, Kar. Miarki 9. 
510 56 Horand Robert, kier. pryw. 
Szkoły Powsz. w N owej 
W si, Hallera 4. 
*51I48 Katolicki Urząd Parafjalny, 
ks. proboszcz Potyka Au- 
gustyn, Bykowina. 
*51I 80 Katolicki Urząd Parafjalny, 
Kończyce, ks. proboszcz 
Doleżyk. 
511 96 Katzy Jakób, skł. tow. ko- 
lonjalnych, Kochłowice, 
Radoszowska 54. 
511 97 Kebsołowa Emilja, położna, 
Kochłowice, Górna 6. 
51011 Konsum Spożywców, Spółka 
Akc., Kościelna 26. 
51098 Konsum Spożywców, Sp. 
Akc., Oddz. Kochłowice. 
510 32 Koplowitz M., spedycja ko- 
palniana. 
51032 Koenigsfeld Marcin, spedy- 
cja kopalniana. 
*511 94 Lecznica Bracka, Bielszowi- 
ce, lekarz naczelny. 

51I87 Mazurek Antoni, hurtownia 
piw.a, 3 Maja 128. 
no 49 Michalski Wilhelm, restau- 
rator, Dąbrowskiego 1. 
*51189 Naczeński Jan, cegielnia pa- 
rowa Bielszowice, Cynko- 
51025 Neuman J., hurt. sprzedaż 
wni 50. 
czekol., cuk., herb. i przyb. 
piek., Dąbrowskiego 1. 
51062 Ogólno - Miejscowa Kasa 
Chorych na powiat Kato- 
wice- Wieś, N owa Wieś, 
3 Maja 49. 


N 


51003 Pawliczek Jan, fotograf, Ka- 
rola Miarki 14. 
51013 Rajwa Bernard, restauracja, 
Kochłowice, Górna 38. 
51043 Rzeźniczek Wawrz., Droge- 
rja pod Aniołem, Karola 
Miarki 20. 
511 98 Skopp Konstanty, restaura- 
cja, Kochłowice, Rado- 
szowska 99. 
*511 46 Speich Leopold, Panewniki, 
Mikołowska 34. 
51039 Szlezynger, handel drzewa, 
Kochłowice, Nowowiejska. 
51I88 Todtleben Jerzy, dyrektor 
górniczy, Kochłowice, Ra- 
doszowska 20. 
*51I11 Urząd Gminny Nowa Wieś, 
Oddział Opieki Społecznej. 
51089 Urząd Katolicki Parafjalny 
1.1. 
N owa Wieś, Konopnickiej 
*511 90 Waleńczyk, skład drzewa, 
Bielszowice, Główna 68. 
*51081 Wolny Jan, restaurator, By- 
kowina, II Listopada 2. 
51048 Zając Ignacy, ogrodnictwo i 
kwieciarnia, 3 Maja 128. 
510 73 Zakład Blach Instalacyjnych, 
Kozielski Emanuel, Biel- 
szowice, Zabrska 90. 
51097 Zgonina Franciszek, skład 
tow. żel. i naczyń kuch., 
Nowa Wieli. 


Kt 


Siemianowice 


N 


23023 Apteka św. Michała, Leon 
Więckowski, Michałkowi- 
ce, Kościelna 9. 
232 36 Biada Adolf, budowa nad- 
wozi do aut i masowy wy- 
rób drzewny, Powstańców 
l. 46. 
232 91 Blazel Eryk, skład tow. ko- 
lonjalnych, Michałkowice, 
Kościelna 33. 
23053 Bromisch Franciszek, Hutni- 
cza 4. 
230 85 Bata, Polska Spółka Obuwia, 
S. A., sklep, Hutnicza 6. 
232 04 Bielica Karol, kom. skarb., 
Ks. Stabika 7. 
231 65 Blacha Edmund, handlarz 
śledzi, Sobieskiego 23. 
23053 Bromisch Franciszek, mistrz 
rzeźnicki, Hutnicza. 
230 06 Brzoska Konrad, restaura- 
cja, Wiejska 45. 
23221 Cedzich Alojzy, Wandy 26. 
23112 Cohn Siegfried, wł. Eryk i 
Marcin Cohn, Bytomska 
l. 13. 
*232-67 Czub Roman, inżynier hutn., 
Katowicka 1. 
23182 "D. A. Tel.", Sp. z o. o., 
Górnośl. Przedsięb. Prze- 
mysłowo-Handlowe, Szkol- 
na 3. 
231 24 Del-Ko, Delikatesy i Tow. 
Kolonj., Powstańców 11.
		

/p0022.djvu

			Szarlej - Siemianowice 


232 17 Debuday Maks, wytwórnia 
chemiczna, Boczna 17. 
23186 Drogerja pod Orłem, Wan- 
dy 40. 
23212 Dytko Jan, towary kolonjal- 
ne, Matejki 12. 
231 52 Elektrownia Ficinus, Konop- 
nickiej. 
230 76 Finger Edwin, Matejki 12. 
*23135 Fiszer Henryk, kupiec, Mi- 
chałkowice, Kościelna 13. 


23273 Gamrat Józef, Siemianowi- 
ce, Bytomska 8. 
230 54 Ganczarski Karol, instytut 
pogrzebowy "Pietas", By- 
tomska 29. 
23185 Garstecki Teofil, tow. ko- 
lonjalne, Florjana 14. 
23034 "Grafika", Drukarnia, wł. 
Sztrazburg Szyj.a, Szefle- 
ra 2. 
23324 "Gotobur", Górnośl. Tow. 
Bud. Rurociągów, Sp. z 
o. o., Wandy 10. 
232 11 Grzondziel Hugon" restau- 
racja, Matejki 15. 
232 28 Hein Oton, mistrz blachar- 
ski, Boczna l. 
23183 Herman Robert, dr. med., 
Bytomska 2. 
230 12 Hohenlohe, Zakłady Hohen- 
lohego, Sp. Akc., inż. J aś- 
kiewicz, mieszk., Michał- 
kowice. Kościelna 22. 


23011 Janik Antoni, zakI. malar- 
ski, Pszczelnicza 7. 
23247 Janik Lotar, Florjana 16. 
230 09 Janko Marta, handel ziemio- 
płodami, Głowackiego. 
232 38 Karwan Aleksander, prac. 
tapic., Sienkiewicza 17. 
23022 Kawiarnia Warszawska, Pu- 
dełko Karol, Ks. Stabika 2. 
23210 Kibler Romuald, inż. górn., 
dyrektor kopalni Richter, 
Ks. Stabika 3. 
23204 Klub Hokeistów, Siemiano- 
wice. 
23101 Komitet do Spraw Bezrobo- 
cia, Michałkowice, Pary- 
ska 5. 
232 60 Kopalnia Maks, kierownik 
Szybu Północnego. 
23268 Kopalnia Richter, Szyb Bań- 
gów, biuro inżyniera. 
232 69 Kopalnia Richter, Szyb Bań- 
gów, Markownia. 
230 36 Koppel Ryszard,. Krótka 3. 
231 81 Kopiec Ludwik, insp. ubez- 
pieceniowy banku "Vesty", 
pl. P. Skargi l. 
230 91 Koptin i Syn, warsztat budo- 
wy konstrukcji żelaznej, 
śmiłowskiego 8. 
232 23 Korzuszarz Eugenjusz, Ko- 
lektura Loterji Państw. 
*230 19 Krajuszek Franciszek, przed- 
siębiorstwo budowI., robót 
podziemnych, Damrota I. 
23008 Krenicer F., dr. med., lekarz 
dentysta, Bytomska 2. 
23043 Krupa Walerja, Kościuszki 
l. 8. 


231 86 Krysztafkiewicz Kazimierz, 
Wandy 40. 
23154 Kuc Stefan, der.; Wandy 16. 
230 92 Kuklińska Hildegarda, wy- 
twórnia tow. wełnianych, 
Barbary 2. 
232 41 Lipski Marjan, dyrektor za- 
kładów graficznych, Sie- 
mianowice. 


*230 25 Makosz Rudolf, mistrz ślu- 
sarski, Siemianowice. 
231 76 MeitIis Brachja, Sobieskie- 
go. 
23155 Miklis Aleksander, Poczto- 
wa 2. 
232 12 Mokrska Marja, 3 Maja 12. 
23062 Mazurkiewicz Stanisław, in- 
żynier górn., Wilsona. 
23192 "Mercuria", Zakłady Gra- 
ficzne, wł. Lipski Wł., By- 
tomska 9. 
23027 Moczko Paweł, skład drze- 
wa, Siemianowice, 3 Maja. 
230 10 Moric Antoni, przedsiębior- 
stwo samoch. i autobus. 


*231 96 Nowak Paweł, spedycja i 
transport mebli, mieszk., 
Sobieskiego 40. 
23052 Nowak Edward, Głowackie- 
go 2. 
23163 Nowracki Józef, mistrz rzeź- 
nicki, Pawła śmiłowskie- 
go 21. 
23156 Oleś B., mag. kapeluszy 
damskich, wł. Anna Nie- 
syto, Bytomska 7. 
230 35 Paulus Fr., przedmioty biu- 
rowe, Bytomska 6. 
230 33 Pinkus D., hurtowy skład 
mąki i krup, Sienkiewi- 
cza l. 
*23055 Piszczek Paweł, Bytomska 
l. 56. 
*231 37 Płaczek Augustyn, mistrz 
rzeźnicki, Michałkowice, 
Kościelna 9. 
231 77 Płaczek Augustyn, mistrz 
rzeźnicki, Bytków, Michał- 
kowicka 24. 
23042 Poka Walter, budowniczy, 
Matejki 30. 
232 77 Prochotta Karol, restaura- 
tor, Hallera I. 
231 22 "Rozwój", Tow. Przemysło- 
wo-Handlowe, Tryhubczak 
i Ska, 3 Maja 11. 
230 26 Saternus Rudolf, mistrz ma- 
larski, Dworcowa 3. 
232 39 Sempowicz Franciszek, in- 
spektor asekurac., Bytom- 
ska 5. 
23278 Siwek Ludwik, restaurator, 
Powstańców 52. 
23164 Skrzypczyk Hugon, Polna 7. 
231 24 Służałek H., kupiec, Po- 
wstańców II. 
231 75 Spyra Antoni, wytw. mebli, 
Bytomska 40. 
*230 78 Siissmann B., skład wódek, 
lik., wina i tytoniu, Po- 
wstańców 15. 
230 21 Szczypa Eugenjusz, budowa 
i rep. telef. i sygnałów, 
warszt. mech., Głowackie- 
go 5. 


22 


232 43 Szkoła im. M. Piłsudskiego, 
3 Maja 10. 
23161 Szulc Adam, Bytków, Alfre- 
da 15 a. 
23233 Szwajcer Ryszard, Wandy 
l. 25. 
232 46 śląska Fabryka środków izo- 
lacyjnych, wl. W. Moll, 
Szkolna l. 
232 37 Tyrassek Robert, palarnia 
kawy, Barbary 8. 
23225 Tichauer Ewa, Wandy 15. 
*23037 Wassertheilowa Fanny, skI. 
kolonj., Bytomska 3. 
232 74 Wiesner Leon, rzeźnik koń- 
ski, Pawła śmiełowskie- 
go 4. 
23056 Wzatek Zofja, restaurator- 
ka, pl. Skargi l. 


Kt 


Szarlej 


N 


53059 Andretzky Ryszard, skI. żel. 
i materj. budowI., Piekar- 
ska 11. 


53028 Barczyk Jan, rzeźnictwo i re- 
stauracja, Wielkie Pieka- 
ry, Marjacka 28. 
530 90 Baum Izaak, kupiec, Piekar- 
ska 32. 
531 38 BIachut Józef, restauracja 
pod Białym Orłem, Ra- 
dzionków przy Dworcu, 
Rojca. 
53141 Broll Jan, mistrz szewski, 
Brzeziny, 3 Maja 49. 
*53152 Covi Artur, restaur., Brze- 
ziny śl., 3 Maja 79. 
53158 Duda Jan, Brzeziny, War- 
szawska 19. 
*530 37 Frank Rudolf, rzeźnictwo, 
Brzeziny śl., 3 Maja 85. 
53043 Glombica Paweł i Synowie, 
restaur., skład kolonj. Ko- 
lektura Loterji Państw., 
Piekarska 33. 
*53147 Grygier Ryszard, restaura- 
cja Obywatelska, Piekar- 
ska 35. 
531 06 Hrabiowskie Nadleśnictwo 
Lipka k. Wielkich Piekar. 
530 98 Kalleta Emanuel, mistrz ko- 
miniarski, Wolności 10. 
53004 Karmański Józef, inż., Pie- 
karska 32. 
531 33 Kousum Górniczo-Hutniczy, 
Filja III, Radzionków. 
530 78 Księgarnia Radzionkowska, 
sprzedaż książek oraz mat. 
pisemnych, Radzionków, 
św. Wojciecha 137. 
53082 Kubański Jan, 3 Maja 36. 
530 46 Letocha, karczma, wł. Spad- 
kobiorcy Józefa Letochy 
w Radzionkowie, pl. św. 
Jana l. 
530 63 Lip Emanuel, kupiec, Wiel- 
kie Piekary, Marjacka 76. 
53097 Ludyga Jan, kupiec, 3 Ma- 
ja 3. 
*531 56 Lupa Józef, wyszynk., Brzo- 
zowice-Kamień, Powstań- 
ców 7.
		

/p0023.djvu

			23 


53115 Maczkowski Stefan, denty- 
sta, Brzeziny śl., War- 
szawska 10. 
53069 Mastalski Marjan, dr., Wiel- 
kie Piekary, Marjacka 59. 
530 64 Molikowa Jadwiga, Radzion- 
ków, św. Wojciecha 165. 
53054 Pietryga Jan, mistrz piekar- 
ski i restauracja, Radzion- 
ków, św. Wojciecha 139. 
531 57 Przedsiębiorstwo Komunal- 
ne Hoła Franciszek, kier., 
-- ----. Brzeziny śl., 3 Maja 36. 
53092 Przybyłek Jan, Wielkie Pie- 
kary, Ks. Antoniewicza 9. 
*53148 Roik Wincenty, oberżysta, 
Brzeziny śl., 3 Maja 79. 


*530 56 


530 50 


*531 51 


531 35 
530 41 


530 38 


*530 10 


-......-. 
" *530 95 


530 34 
530 33 


*530 99 


530 76 


l 
l 530 30 

*530 93 
! 


530 26 


Kt 


Schneider Bernard, mistrz 
malarski, Brzeziny śl., 
Warszawska 47. 
Sieja Kazimierz, kupiec, Dą- 
brówka Wielka, Kościu- 
szki 99. 
Skalski Piotr, lekarz wete- 
rynaryjny, 3 Maja 47. 
Straż Pożarna, Wielkie Pie- 
kary, Marjacka. 
Stefański T., wytwórnia czę- 
ści rowerowych, Radzion- 
kowska 22. 
Solorz Elżbieta, skład mebli, 
trumien, Wielkie Piekary, 
Marjacka 73. 
Spyrka Augustyn, restaura- 
cja i kino "Apollo", Ra- 
dzionków. 
Szkoła Powszechna I, Wiel- 
kie Piekary. 
Szkoła Powszechna I, Szar- 
lej. 
Szkoła Powszechna II, Szar- 
lej. 
Szynol Józef, kupiec, Wiel- 
kie Piekary, Marjacka 13. 
świder R., młyn, Wielkie Pie- 
kary. 
Turm Szulin, Piekarska 30. 
Wagner Michał, skład mebli, 
Radzionków, św. Wojcie- 
cha 57. 
Weissenberg Salo, oberża, 
Karola Miarki 23. 


Szopienice 


24018 Bulla Jan, mistrz rzeźnicki, 
Sienkiewicza 8. 
240 46 Chwila Robert, mistrz pie- 
karski, Kowalska 2. 
240 99 Cygankowa Klara, restaura- 
cja, Krakowska 32. 
. 24040 Dylla Henryk, wł. f-y Gei- 
sler W. nast., KatowIce, 
fabryka kisz. kap. i ogór- 
ków, tel. 32016, Mała Dą- 
brówka, Niepodległości 1. 
*24131 Eufalt Polski, Mała Dąbrów- 
ka, Rynek 12. 
240 35 Freund Herman, restauracja 
"Pod Pocztą", Piłsudskie- 
go 19. 


Szarlei - Tarnowskie Góry 


240 69 Friess Szymon, kupiec, Hut- 
nicza 37. 


240 62 "Gallwitt", 3 Maja 1. 
24098 Gąkowski Alfred, buchalter, 
Hutnicza 21 b. 
24040 Geisler W. nast., fabr. kisz. 
kap. i ogórków, Katowice, 
Król.-Hucka 65, telefon 
32016, wł. Dylla H., mie- 
szkanie Mała Dąbrówka, 
Niepodległości 1. 
240 83 Gintrowicz Kazimierz, Mała 
Dąbrówka, Katowicka 12. 
240 41 Gostyński Adolf, 3 Maja 26c. 
*24060 Gustoś Józef, Borki 27. 


24085 Janas Józef, zakład czyszcze- 
nia parkietów. 


240 42 Koczy Ryszard, mistrz ma- 
larski, Piłsudskiego 5 b. 
*24129 Kolbe Jan, Mała Dąbrówka, 
Piłsudskiego 43. 
240 20 Komander Maksymiljan, Ma- 
ła Dąbrówka, Hallera 2. 
241 07 Konsum Roździeń - Szopieni- 
ce, Spółdz. zarej. z o. o., 
Nikiszowiec, żwirki i Wi- 
gury 10. 
241 06 Koźlik Juljusz, restauracja, 
3 Maja I. 


24008 Łyszczak Piotr, mistrz kra- 
wiecki, Dworcowa 7. 


24049 Majnusz Jerzy, architekt 
bud., Kościuszki 7. 
24029 Mathyschik Józef, kupiec, 
Sobieskiego 5. 
24097 Nachmann Erna, zakład den- 
tystyczny, Mała Dąbrów- 
ka, Hallera 8. 
24114 Oleś Brunon, skład artyku- 
łów męskich i damskich, 
Mała Dąbrówka, Piłsud- 
skiego 14. 
240 15 Palka Augustyn, Roździeń- 
Szopienice, Piastowska 2. 
24117 "Palma", Górnośląska Fa- 
bryka Chemiczna, Mała 
Dąbrówka, ul. Piłsudskie- 
go 43. 


N 


240 94 Rassek I., przedsiębiorstwo 
przewozowe, Mała Dą- 
brówka, Szpitalna 6. 


24009 Schuster Paweł, restauracja, 
Szopienice, Hutnicza 9. 
240 89 Składnica i Sortownia złomu 
żelaznego, N eubauer Bro- 
nisława, Roździeń-Szopie- 
nice, Hallera 12. 
240 65 Szkoła Powszechna VII, Szo- 
pienice, Janowska 25. 
240 54 Szkoła Powszechna II, Szo- 
pienice, 3 Maja 24. 
24088 Szmelczyrczyk Jan, Szopieni- 
ce, Sienkiewicza 8. 


24086 Wecławiak Ryszard, Szopie- 
nice, Dworzec południowy. 
24092 Widera Józef, restauracja 
"Polonia", Mała Dąbrów- 
ka, Hallera 40. 


*24115 Wietrzniok Jan, Nikiszo- 
· wiec-Giszowiec. 
24113 Wycisk Piotr, zakład wyrob. 
betonowych i sztucznego 
kamienia, Szopienice, ści- 
borskiego 3. 
240 34 ZabiIski K., dr. med. dent., 
przyjmuje 10-12, 15--17, 
prócz sob. pop. niedz. i 
świąt, Sobieskiego 2. 


--.... 


Kt Tarnowskie fióry N 


54117 Anerbacher Hugo, ul. Opol- 
ska 16. 


54057 Baborski Ottomar, dr. spe- 
cjalista chorób ocznych, 
Krakowska 20. 


54144 Bracia J. i R. Strancik, 
Sienkiewicza 4. 
540 36 Bonisch Gerhard, dentysta, 
Kolejowa 4. 
54171 Brauer Oskar, Łukasika 8. 
540 75 Brauer Szymon, kupiec, 
Ogrodowa 4, skład, tele- 
fon 542 90. 


54552 Calonder, prezydent komisji 
mieszanej, świerklaniec. 
543 76 Cieczko Jakób, Sienkiewi- 
cza 12. 
540 33 Cohn Aleksander i Ska, ko- 
palnia rudy żelaznej, do- 
lomitu, piasku i gliny, By- 
tomska 13. 
54393 Cukiernia Rynkowa, wł. Ja- 
nuszewicz Ryszard, Ry- 
nek 2. 


543 51 Dublowska Bianka, Restau- 
racja. 


543 73 Gruszka Winfryd, węgiel i 
koks, Powstańców 8. 


543 67 Halbreich Leopold, handel 
drzewa, Ogrodowa 4. 
541 72 Hirschmann Fritz, Metale i 
kruszce, Kolejowa 9. 
540 67 Hirschmann Fritz, metale 
Henkla l mieszko pryw. 
54385 Hotel Wolne Miasto Górni- 
cze, wł. M. Jany, Opolska 
l. 1. 


54333 "Ikon", wytwórnia radjo- 
sprzętu, Wypior Robert, 
Parkowa 14. 
543 91 Imiela Franciszek, komornik 
Sądu Grodzkiego, Łukasi- 
ka 14. 


54502 JendraIski Feliks, restaura- 
cja, świerklaniec. 


542 14 Kaniewski Franciszek, pod- 
prokurator Sądu Okręgo- 
wego, Bytomska 12. 
543 41 Kasyno Oficerskie 3 pułku 
Ułanów. 
*54363 Katolicki Urząd Parafjalny 
Bobrowniki. 
54392 Kawiarnia "Silesia", właść. 
Brzeziński Antoni; Kolejo- 
wa 8.
		

/p0024.djvu

			Tarnowskie Góry Kom-Zyz 


\ 
, 


54372 Komendant Obwodu P. W. 
11 p. p. Tarn. Oóry, Sien- 
kiewicza 17. 
54056 Konsum Kolejowy, Rynek 2. 
541 84 Konwikt Biskupi, Tarn. Gó- 
ry, Powstańców 2. 
54521 Korol Józef, starosta. 
543 94 Kulisz Wilhelm, zakł. blach., 
Zamkowa 10. 
541 82 "Kurjer Lubliniecki", wyd. 
Brzęk Paweł, Tarn. Góry, 
Rynek 13. 


543 08 Loeprecht Karol, współwł. 
fmy Sedlaczek H., Sp. z 
o. o., Rynek 14. 
54218 Londner Izaak, składnica pi- 
wa, Nowy Rynek 2. 


540 06 Majewski Paweł, kupiec, 
Strzybnica. 
54213 Markowicz M., skład szkła, 
Krakowska 20. 
541 36 Markowicz J. L., Rynek 5. 
*543 86 Miejska Komunalna Kasa 
Oszczędności, Tarn. Góry. 


540 46 N awrotek Apolonjusz, lek., 
Tarn. Góry, Sienkiewi- 
cza 6. 
54238 "Nostra", Spółka budowla- 
na z o. p. 


543 53 Olejarnia A. Horzela, Zam- 
kowa 6. 
54118 Okręg Urzędowy Bobrow- 
niki z siedzibą w Tarn. 
Górach, Strzelecka 13. 
541 39 "Ostaw", Fabryka wyrobów 
tekstylnych i płótna wen- 
tylacyjnego. 


54395 Papee Stanisław, mierniczy 
przysięgły, Strzelecka 28. 
540 90 Penkalla Konrad, kupiec, 
Ogrodowa 3. 


54066 Pikulik Feliks, Tarn. Góry. 
54357 Podleśny Maks, piek. i cuk., 
Krakowska 15. 
542 15 Powiatowy Zarząd Towa- 
rzystwa Polek na powiat 
Tarn. Góry, Krakowska 10. 
54049 Powiatowa Komenda Uzu- 
pełnień, Sienkiewicza 47. 


543 42 Regent Franciszek, sklep 
tow. spoż., Opolska 10. 
542 27 Rothang Rudolf, kawiarnia 
i restauracja "Polonia", 
Krakowska 10. 
543 96 Rosenwasser Paweł, Karola 
Miarki 16. 
542 36 Rosenman Samuel, drożdże 
i artykuły piekarskie, Gór- 
nicza 3. 


54368 Salicki Romuald, dr. med., 
Tarn. Góry, Krakowska 7. 
541 22 Schaefer Helena, wł. fmy 
A. Schaefer, mieszko Ry- 
nek 9. 
54216 Schmidt Edward, adwokat, 
Sienkiewicza 36. 
*54366 Skrzypulec Teodor, Ligo- 
nia 13. 
543 39 Składnica węgla fmy The 
Henckel v. Dpnnersmarck- 
Beuthen Estates Limited, 
Karłuszowice "Dwór". 
54183 Smaczna Hildegarda, skład 
rowerów i radja, Krakow- 
ska 20. 
54121 Sornik Kurt, skł..delik. i tow. 
kolonj., Kolejowa 2. 
541 73 Sornik Wilhelm, jun., ku- 
piec, Rynek 9. 
54374 Stankiewicz Witold, lekarz, 
dentysta, Krakowska 18. 
542 59 Starostwo, Sienkiewicza 2. 
54375 Stasz Ignacy, zakł. elektro- 
techn., Strzelecka 13. 


Biblioteka Śląska_' 


III 


ł'raoo w 


k (1 (i -.a. 
1;
 
\...l1Q...{ln
w a?tJ. 
54217 Szolin Czesław, dr. med., 
Sienkiewicza 4. 
54332 świtała Piotr, Ligonia l. 
545 41 The Henckel von Donners- 
marck Beuthen Estates Li- 
mited, Tarn. Góry (Kar- 
łuszowiec) . 
54546 "Hugohiitte", Zakłady Che- 
miczne, Tarn. Góry (KóL- 
łuszowiec), Zarząd Kupie- 
cki. 
543 52 Totzek Maks. Ogrodowa 4. 
54306 Urząd Gminny świerklaniec. 
541 88 Urząd Katastralny, Opol- 
ska 17. 


54172 "Volta", Zakłady dla prze- 
mysłu elektrotechniczne- 
go, Kolejowa 9. 


543 69 Wagner Michał, mech. war- 
sztat stoI., Karola Miar- 
ki 20. 
54265 "Węglofulm", hurt. handel 
węgla, Tarn. Góry. 
541 87 Więzienie w Tarn. Górach, 
Opolska 17. 
541 64 Wilk Marja, restauracja, 
Strzelecka 9, 
54186 Wilusz Juljusz, notarjusz, 
Tarn. Góry, Krakowska 
l. 10. 
54089 Wydział Powiatowy, użytk. 
ref. }Lntes, zast. starosty, 
Piastowska 8. 


54215 Zarząd Powiatowy Towarzv- 
stwa Polek, Krakowska 10. 
54345 Zyzik Paweł, mistrz stolar- 
ski, św. Jana 12. 


.........................."""""""""1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 """',,................................ 


Biblioteka Śląska w Katowicach 
II 
 11
llIWijlllll
11111 
III 349112 -nł: t 
-S L 


Drukarni, Ś!qbka, Sp. z ag". od1J., Kalowice.