/iv4403-1905-93-0001_0001.djvu

			8Z al1 P;srno POswi6cone ludowi ku cnocio, naucB, zbogaceniu. 
I1J J"7t 
oJ06." to prawo Boga a cztoYlle1ta 

 Za pra-wd
, W"olno
6 i pr a"Wo! 
 
-" - - 
By tom G...S., ezwartek 10..go Sierpi1ia 1905. 


Rok 38. 


PRAWO 


. <. 


, 


Wiara, mil:046 
Bo,. i blitniego, oAwiata. 


Adres dill tolegrllm6....: 
Katollk Beuthenoberschleslen. 


-- .-- 
 

tollk z 2 dodatkami 2-tygodniowymi: ..RodzinQ,.. 
1 ,.Dzwonkiem" wyohodzi w kaidy W tor e k, 
Ozwartek i So bot V i kosztujenBkwartall,20m. 
= Przy slldownem dochodzenlu  Dzis .,RoiDik U Dr. 32. ..... 
Wspomnlenle z Welebradn
  - 


00 rok odbywaj& siQ uroczystosci ku uczczeniu 

w. aposto16w Cyryla i Metodego w miasteczku na 
Morawach zwanem Welehradem (wielkim grodem). 
W tym roku uroczystosc ta miala szczeg6lne zna- 
czenie, gdyz obchodzono tu jubileusz 25-letni en- 
cykliki Ojca BW. Leona XIII zaczynajQ,cej siQ od 
slow: J,Grande munus" (wielki dar), w kt6rej Ojciec 
chrzescianstwa uznaje 8W. CYl'yIa i I\Ietodego za 
apostolow wszystkich ::;lowian i poleca oddawac im 
czesc powszeehnf!, w kosciele. Slowianie poozllwajq, 
;si
 do wdzi
cznosci dla s. p. Leona XIII i wchodzQ, 
''Ua drog
, kt6rf} im wskazal wielki papiez. 
Rod'Zina slowianska jest liczn9, gdy
 nale
1:L 
dO niej: Polacy, Rllsini, Rosyanie, Slowacy, Czesi, 
Morawianie, Slowency, Serbowie i Bulgarowie. 
:Znaczna cz
sc czlonk6w tej rodziny Die uznaje za- 
:st
pc6w sw. Piotra za glow
 kosciola J przeto SQ, 

8ohizmatykami. A jak.w jednej rodzinie powinni 
wszyscy czl?nk0W:ie wyznawac jednq, wiarQ, aby 
zachowac mllosc 1 zgod
, a innowierstwo i bl
dy 
jedDych napawaj
 bolescil'}, innych czlonk6w ro- 
,dzin:rJ tak w rodzinie Stowianskiej jedni smuc!.}, si
 
te Die IDfI. zgody i porozumienia si'iJ wzajellmeg
 
z powodu r6znej wiary. Kt6i moglby usun
c roz- 
dzillt w Slowianszczyznie, kto potrafi wszystkie 

zc.zepy slowianskie zjednoczyc w jednq, zgodnQ, i 
SWI
tQ, rodzin
 Y Najwi
kszQ, silQ, spojn!.}, jest ezesc 
dla Ojcow Slowianskich, swi
tych Cyryla i Meto- 
dego. Aby t
 czesc rozs
.erzye, miloM wzmocnie, 
utworzylo si
 ogromne to warzystwo, zwane Apo- 
I::1tolatem sw. Cyryla i Metodego. Przewodniczttcym 
tego towarzystwa iest Ks. Kanonik Dr. J6zef Po- 
spiszil W Czeohach. Uzlonkami towarzystwa Sf} 
osoby nalezQ,ce do wszystkich katolickicn szczep6w 
slowiallskich. 
To towarzystwo urzlj,dza corok uroozystosci ku 
ezoi sw. Cyryla i Metodego w Welehradzie. Tu bo- 

iem bylo ognisko pracy apostolskiej, tu znajduje 
Sl
 wspanialy ko
iol 
\V. Cyryla i Metodego. 
. Poczuwajlj,c si
 do wsp6lnosci pochodzenia z 
.
OdZlDY slowiaiiskiej i Pl.zejQt.y wdzi
cznosciQ, dla 
6W. .ApOBtol6w Slowianszczyzny, przybylem jako 

.lttDlk. do 
V (Jlehradu na uroczJ'stosci, odbywaj&ee 
SI'i} dDla .1 1 2 sierpnia. 
tacyF:Ji .31 .lipea przyszedlem pieszo z ostatniej 
9 1 ns6w 0 JJowe J . Wt;gierskie Hradyszeze" za 5 kwa. 
era olbrz 

gq, po]nfj, do Welehradu. Wstt),piwszy 

Ol . lYI t d gO zabud p I' 'If W 
Wlq,t'ylll na blogoslawlen- 
Btw
. , rzy q,czam S.H
 do nich. Bylo w!asnie ka- 
zaDI.e. Sluchacze 
Y!l Z rozmait y ch t 6 . k · 1 . 
. J. . Iud I I t I . s an w t aplan 
I I:IwIecc
..... .n e Ige
cya. Po nabo
eilstwie 
zgromadzIh SIQ p.f\t
ICY u Jednego stolu na wiecze- 
rz'i} i zapoznawah s
Q. Polak a witali z wieIkfi l'a- 
dosoi
 i serdeeznosclt),. Czulem ai
 tu jakb '_ 
c£yetej ziemi. Nast
pnego dnia po nabo
n:t:fe 
rannem i po sniadanlU zg]'oma	
			

/iv4403-1905-93-0002_0001.djvu

			- Nu takJ ja czasu nie mam, balamucic nie 
mogQ, 
W ojciech westchnqlJ siQgnfj,1 do kic3zeni, wy- 
douyl dJugi woreczek J zwilizany sznurkiem i od- 
wrociwszy si
 do scianYJ zaczQ! liczyc papierki. 
- NiecMe pan poracbuje - rzok! skoiwzyw- 
szy - jest tl'zydziesci, jak jeden J akurdtnie. 
Oczy pana adwokata az si
 zaiskrzyly na 
lCj
g dalszy.) wldok piem
dzYJ na ktore takte i Mendel i t:Jymcba 
'1'y zydku _ rzekl z g niewem do Mendln _ Has pilnq, zWl'ocili uwag
. Widocznle mieli oni 
z ml!drym dOl'udc!j, pewne rachunkl i clH,ieli 7. a- 
po pr6znosci nie plee. Przyszlismy nle od siebie, latwic Je Pl'zy okazyi. W kilku stowach, po 7..y- 
Icno od gro
adYJ a Jak gl'omada zapytu J COSlllY dowsku porozumieh si
, ze tl'zeba jaknajrrQdzej 
zl'obili J toc me mozemy stac jak .kolki J t,yIko UlU- gospodarzy wypmwic J a pana doradcQ zatrzyma6 
SilllY powwdziec J co i .rak. .. l' I t. 
! . 
_ Masz racYQ. cztowieku _ rzekl doradzca _ i nie WypW,;ClC, (opok( d ugu nie zap aCl. z 0 1m 
1akze i 0 tO J aby ow niby ad wokat to, co ma prze- 
1.
asz l'acYQ I wytlomacz wi
c gromadzie J ze ja wzi
- pic, przopH na miejscu J a nie gdzieind.ziej. 'l'ak siQ 
lulU sifJ do Interesu, ja I i ie, ma siQ I'ozullliec, tez stalo. Mundel pod jakims pozorem wyprowadzi1 
'v:3zystko bQdzie dobl'ze. Wojciccha I "" akntego na miasto; a bymcha weilj,z 
- 1 niby Niemcy gl'Untu Die kup h 1i' swieze fiaszki podlSuwal d()radcy. 
- Nle kupllJrl 
T A jezeli im dziedzie sprzeda J to co bQuzie? Po dw6ch g()dzinach wielki znawca !Jr:lwa jut 
_ WyprocesujelllY. 0 Hozyru 8wiecie zapoliJniat 
zynkarz przy po- 
- A proszl,J pana, zeby tak, napl'zyklad, po mocy uwnch zJdow zaclqglUlt go do drugiej stan- 
dobl'oci pojsc do dziodziea i pI'OSU; go, niechuy Zfi- cyi, utozy! na !aww, jak niebuszczyka i przykryl 
d N llJU tWllrz star Y ll1 work 10111. ab y mllch y me ! )l'ze- 
ruiast sprze awac iemcom, nam sprzedal.... . 
() IJicnilj,dze moznaby sifJ przeciez pOl:!tarac. szkadza!y 11lU spac. 
Aj, aj I - wtnLcll Mendel- lIziwna Whsza Ju
 SIQ aloilCe leu z3chodowi znitalo, kiedy 
mowa jest. W intercaie niema prol3by - intcret:! Wojciech z Wal(Jlllym dOJeZdzali do 
Drudzia. La- 
jo!:!t in teres. . . . uny WJeczor Lyl, pogodny, od I.zeki wwtrzyk 
o. 
- 
awBze woleliuYHmy zgodnic.... u:lgaJ, u wo wsi, nad domostwami unoally Sl
 blU- 
Achl glupcy wy - rzeki doradcl.I. J llmeha- !awe IdQby dYlllU. 
.1I1C r\:kfj,. niech
tme - 1'6beie jak cheeCIH, wu,,
a W ojclCch, ktory prawie przez ealq drogQ rnil- 
wola. 'lyJko, jezoli chcecle J zubym JU waJzej czaJ i rozmyslal tylko J odezwal sil;1 do Walentego: 
,prawy pI1nowa!, tu uajcie nn kosztn J a Jczeli nie J - Wiceic wJ'J kurnie - rzekl - zdaje WI 
to bywaJcie Zdl.owi i nie zaWL.!lC\aJcle ml glowy, bi
, ZC llJ.)' smy g!upstwo zrobili. 
- Nie batamuecic gospodarze, nie balalliuccie l
lby w czomi' 
- wolal Mendel uajClu na l.osztu.... h..lukta- A no, dajqc temu doradcy pienit}dze. 
me to Jebt tylko, klcktanie.. tl'zy "TOSZC nie Kicdy inaczej nio wozuu J to i cot mieJismy 
warto. 
lacio cu roIJl': to robcie, 1J0 lla
 adwokat uezynic I 
niu jUl"it cza:sowy C:Z(1 wwL l ni''''o, w Ic.mcelaryi, Utui l1luie siQ zdaje J za ll1o
na iDaczej. 
w lc1.a dODJU ua gOI/..U, od JalhL ,0 rana ielSt 1m: i Nie trzelM uam uylo do miasla jccbac, tylko 

uki ..clsk J jak 111:.1. Ju,'marku. z HocbcD! pogadac. J
scic to cz!owiek do
r1 


"ojlla rosyjsko-japonska. 
Z Mandturyi. 
Liniewioz donosi: W dolinie rzeki Lao-ho se- 
cina kozakow ul'zqdzi1
 trzy zasadzki J W kt6t'e wpa- 
dli Japonczycy. Spotkawszy si
 z ogniem Rosyan. 
cofn'i!li si
. - Inny oddzial wywiadowczy posunq,1 
s
 do Landsundozendze. Wedlug poglosek J obok 
.Fuszunu rozmieszezony jest oddzia! pornocniczy ko- 
rejski, w mundurach japonskich; wielu z ludzi tego 
oddzialu nasi warkocze. 
Obstalunki japonskia. 
Do ..Berl. 'fageblattu" dOlloszq, 
e rZ!J.d japoii- 
ski zam6wU u amerykaiiskieh przemyslowc6w 3U 
lokomotyw, 2000 wagon6w i 350 mostow stalowych 
dla wybudowania kolei pomiQdzy rzekq, ,Jalu i mia- 
Btem t:Jeul, stoJic
 Korei. 
Szpital polski. 
DzieDniki warszawskie donoszQ" ze fiI'cybiskup 
Popiel otrzymal od zurzq,dzajqJego szpitalern pol- 
skim w Obarbinie J Ksawerego hr. Orlowskiego, te- 
legram J ze szpital przenosi sif.} z Cbarbina do Wat.- 
szawYJ gdzie w dalszym cil:j,gu pielQgnowac bfiJdzie 
rannych. Wyjazd szpitalu z Oharbina oznaczony 
jest na 8-go sierpnia J przy,jazd do Warszawy spo- 
dziewany jest w polowie wrzesnia. 
Sprawa pokojowa. 
Z Ameryki z Oysterbay donoszl:j,: 
W niedzielQJ dnia 6 bm. przyuyJi tutaj llaj- 
l,>rz6d japonscy a poteli rosyjscy pe!nomocnicy do 

awareia pokoju mi
dzy .Hosy
 a Japoniq. Na okrQ- 
cie MayIlower zostali przedstawleni urz
dowo prezy- 
dentowi Hooselto
i najprzod japonscy a potem 1'0- 
syjscy pelnomocmcy. Pl'zy obu przed8tawieniach 
wystrzelono 19 strzal6w armatnich na znak po- 
wltania. 
Przy spotkaniu sil;} zastQPcy rosyjscy i japoil- 
sey po
ali .sobie dlonie nawzajem. - .Po tem przed.- 
sta'YleDlU. all;} odp!ynl;}li jedni i drudzy do Portsmutb, 
o,{dzIe maJI:}, rozpoozqcj rokowania. 
o japoilskich warunkach !Jokojowych piszq, 
wiele gazety i telegramy, jakkolwie.k te warunki 
9q. zupelnie nieznane poza pe!nomoenikarni japoil- 
:)J
lmi i rZQ.dem japonskim. W szelkie pisaniny sq 
Wll,jc przedwozesne i n90 nie si
 nie zdlldzlJ,. 
Natomiast donoszEj, z Londyna, Nowego Jorku 
i Petersburg-a, te panuje ciqgle jeszcze takie zap a- 
trywanie, ze wynik rokowau pokojowyeh bQdzie 
bezskuteczny. 


Wiadomosci z catego swiata. 
- (N 0 w y bun t m u l' z y n 6 wi') Wedlug 
"Norddeutsche Allgem. Ztg." gubernator wschodniej 
Afryki J kolonH niemieokiej, zawiadornH 0 wrzeniu 
wsr6d tubylc6w w gorach Natumbis. PrzyczYl1a 
niestwierdzona jeszeze. Na wybrzozu w miejsco- 
wOBei Suamanda spalili murzyni wIele domow. Nic- 


.Klemens Jun08za. 


Ml YNARZ Z 


ARUDZIA 


0BHAZEK WIB,JSKI. 


Rzecz dzleje sl
 w Kr6lestwie Polskiem. 


!I) 


pokoje ogl'RIllCzaJII si
 t.ylko do niemelkiej okollcy 
i wyslano wojsko J aby je stlumieS. J 
Fran
"n. Kardynal paryski ks. Richard 
oglosH z okazyi Wniebowzil;}oia Matki Boskiej list 
pastersld, w ktorym wzywa wiernych do modlitwy 
Z powodu pl'zeHladowau jakich Kosci61 doznaje ze 
strony masonow. Przesladowanie wzmoglo sil,j nie- 
slyehallie w ostatnich 25 latach i przygotowalo 
grunt dla }Jrojektu rozdzialu Koscio!a i panstwa. 
Znaczenio tego rozdzialu Ie
y w tam, ze J!'rancya nie 
chce byc dalej jednym z najwi
kl3zych narodow ka- 
tolickich na swiecie. Kardynat przyznaje, ze wielu 
1 !)OWOdUje si'IJ obojQtnosei& i nierozwagq, ale pewnq. 
Jest rzcczlj" ze ogol narodu nie z
da rozdzialu' 
ZresztlJr nowa ustawa - Slldzi kal'dynat - nie tyla 
ma na eolu rozdzial Kosciola i paiistwa, He raezoj 
narzucenio nowoj usLawy Koseiotowi J bez wzgl
du 
na powagQ glowy Kosciola w Hzymie. 
- Hz Ii d fr a n c us k 1 wyrazil zyczenie J 
aby 
ebr
e 
osc
 j
ncow francuskieh, zmarlych 
w panstwle menuccktem w latach 1870 -71 i PI'ZQ- 
niosc 
o 
"rallcyi. Cesarz niemiecki dal swe przy- 
zwoleme i rozporzq,dzil J aby przeprowadzenia zwIok 
dokonano z honorarni wojskowymi. 
. . Allgli;!. W sierpniowym zeszycle "National 
Hovlew" znlljduje siQ arty.kul, zionq,cy nienawisclan h..alus J oddawna prze- 
ciwnicy w polityce, Die lllogli przy rozprawach za- 
pOIDmec 0 tych politycznycl1 przeOl wienstwach 
swolCh, kt6re na zelJrallle 
wlq,
ku nienale
!}. Uwu.- 

aillY, ze dobro Zwili
ku wyruaga, azelJy uczestnicy 
zebrania pozostawiii swoje spory polityczl1e I oso- 
Liste za ul"zwiami, a na zebruniu byli tylko zast
p- 
cami. Zwi
zku r?bot11l
6w, dIu k.torych I:!prawa ro- 
bOlDlc
a Jest giOWllfJ: I Jedymb 0 ktol"ti w godzinach 
zebrallla chodzl. :Skol'O walue zebraultJ stama nR 


i rozumny, on by nam zle nie doradzH. Ja.k warn 
si
 zdaje't 
- no ja wiem odrzekl Walenty - bo ja 
wiem. .Ia na prawowanie i na sQ,dy nie znawca. 
Jak mi kto kl'z.ywd
 zrobi, to wzill1IJYlll kij do gar. 
sci, spral dubrze i zo szkody wyp'iJdzti J a na insze 
przebwgi glowy nie mum. Juk llln
J tak i ja J za 
kupIJ. pojd
J ale salll g'l'owady me p0l'rowadz
. 
W YJ \V oJciechu, pr'iJdzej .kazdtl, r
eez zmiarkuJecie. 
Zas wedlug Hucl1a, tllaczt.'gob
 me. . On j
st. glo- 
wacz J jedzwy do niego, _ alvo z. Zarudzla przeJdzlewy 
- toe nie koniec sWlata J Jeno stlS1edztwo bli- 
ziuchno. 
- .i no tu jedzmy. 
Skr';Jcili w. bo
Z.u1.j, dl'ozyn
J co siIJ miQdzy po. 
lami ciq,gnr;;la 1 gmQla w zaroslach J a w poi go- 
dziny pozlllej byl1 JUz prze
. domostwem Hocha, 
ktory t..r1ko co z pola powroeu: od roboty. 
l'L'zywitat. go
ci uczclwem slowem i poprosil 
do izby, ale me cllcieli wujsc. 
- Na dworza llJpwj b
dzie - rzekl Wojciech 
swobodniej, nie przeszkodzl Dam nikt J a wiasnie 
mamy cos powiedzlec i 0 rudl;} pl'osic. 
- Jllk wola wasza - odrzekt Boch - miar- 
Imjf,) ja 0 co ehodzi J wieru J ze na wasz
 wies bieda 
idzlO J a nam to memHe. Vobrze tedy, pogadajrny, 
naradzwy si
. 
USledJi na klocu pod plotem, otaczajqoym 
ogr6dek i gwarzy Ii dlugo, parQ godzin. 
Juz noc zapadla, zlote gwiazdki mrugaly na 
l1iebie, kledy W ojciech z. W a
en
ym do Za
udzi.a 
wrocili. We m!ynie swieOllo SlQ Jeszcze, wsrod Cl
 
szy nocnej rozlegal si
 spiew podoc.hoconych przy- 
bysz6w. W oj
ieoh 
onia wYPl.zlJ,
ll dO.lzbY .:wsze
t, 
ale nia zabawll w meJ dlugo. :Spac DIe mogl, Ja- 
kis niepokoJ go ogarniat. W yazedl p.rzed oh.at
, 
}Jatrzyl w oicwnq przestr
en, to na gwu
zdy mlga- 
,llJ,Ce n90 niebie, to na S
IaUO we 
IYI?-le,. pat
zyl, 
i rozmyslal J a potem USIadl no. kamleDlu 1 );)[lClerJ 
odmawino zacz1t i . 
(Oi
g dalszy nl:l.st
pl.)
		

/iv4403-1905-93-0003_0001.djvu

			Hkiem stnnowisJru, nie ulega wittpIiwoe-ci, t'e obrady ,- obni
enie cen m(
S8 1 . wtxrsztu. wielkopolska agi- seu. Zatem baoznos6 mr kJ 1yt do tego mO
8' 
,1epszy odniosQ, skutek, ani
e1i w niedzielQ. Wtedy; taeya wplyn&c mo
e. bye j kara jeszcze I 6 by w ate 1. 

et wybory czlonk6w zarzftdu nie bf.!dq, mialy przy- WiQc wielkopolska agitacya, utrzymana w ra- Gllwlce. W sob,,+q po poludniu przejeohanv tu 
:smaku poJitycznego, i dokomme nie w podraznieniu roach prawnych, jest nR G6rnym Sl&sku potrzebna zostal ci
*kim wozew z uiwern ozteroletni ch!opak 
):>olitycznem, wypadnQ, po ludzku sQ,dzqc na korzyM dla ludu, nawet hardzo potrzebna. Streker. Chlopak wspinal &if.! na kola wozu stoiQ,- 
'lwiQ.zku. To powinno wszystkim otworzyc oozy I Nie 
t:lgo, gdy w tern woz 
u
zy
 lalej 1 chlopoa prze-. 
. Stala si
 rzecz przykra, ze zebranie nie doszlo germanizacya, przeciwna prawolll naturalnym i Bo- Jechal Chlopak na mleJccu 
 "Uad. - BueznoS6 
;do skutku. Dobro Zwiq,zku i sprawy robotniczej zym, przynosi koI'zysc, ale rzetelne wyzna.nie J zes- na dzieci I 
iWymaga, azeby sif.! to nie powtorzylo. Do tego my wszysoy ludem polskim I Wielowiei w C:hiwickiem Podczas burzy Wb 
Itak zarzl:l,d, jak ZRStE;)pCY przyczynic si
 mogq,; za- - (Z e s 1:1, d 0 w). Mlody czlowiek, kt6ry w czwartek udel'zyl piorun w r '
iej wsi Kieleszee 
:lzqd w ten spos6b, ze poznawszy dostatecznie nie- nocy na 16 czerwca b. r. zamierzal okrasc kosciol w domostwo gO,j.t:'odarza JozeJ-' u....pota. DOll i chlew 
;domagaDia zebrania, rozwa.
nie i lojalnie im zapo- w Piekarach, stawal przed izbl}, karn!}, w Bytomiu J zgorzaly zu!:,elnie. Stodol
. .i>.LOra -.v pobliiu stoi 
Ibiegnie; a zast'ijpcy w ten spos6b. 
e spokojnie siliJ aby odpowjadac za swoj postf,jpek. OskarzoDY do- i napelniona jest st'r,:.
tami zniwnymi J zdotano ura. 
:z8stanowi&, co sprawie Zwifj,zku najlepsz& odda wodzil, ze nie jest zupelnie zdrow na umysle. Na towac. 
llslugf,j i kto z nich jako ezlonek zarzqdu najpozy- wniosek pl'okuratora odroczono rozprawf,j sq,doWIl, a Strzelce. W 0 si e k u otrzymala krawczyni 
tecznie.l dzialac jest w stanie. na przyszly termin postanowiono zawezwac pewnogo Agata UrlJanczykowa 150 rnlr. pr 
ody od regencyl 
Wszyscy zas Dieeh pamif,jtajq, ze od togo, co rzeczoznawcf,j lekarskiego. za wyuozenie gluehoniem
j ,z, 0., ,ynki w krawie- 
zl'obiq., zalezy przyszlosc Zwiqzku. Powtarzamy, ze -- Nag 10 d. n y 0 h w s p 61 bra e i w K r 6- ctwie zenskiom. 

u nie moze chodzic ani 0 .Katolika., ani 0 .G6r- lestwie Polskiem zlozyli w dalszym ciqgu Koi;e. W Odrze utonq,l lodziarz Rudolf WiD- 
110sllj,zaka"J ani 0 ..Polaka", lecz chodzi 0 samyeh u nas: kler, pochodzfj,cy z Brzcdkiego powiatu. Byl on. 
l'Obotnikow, 0 ioh wlasnl}, skol'f;!. Jezeli nierozwaga Franc. Rydrich z Frydenshuty 1 mk., Jozef w pewnej karczmie I powr6cil do lodzi na noo. 
!Wpf,Jdzi Zwillzek na pole politycznej rozterki, wtedy Dziubek z Kostellitz powiatu oleskiego 5 mk. - Na. drugi dzien zauwazono J ze go w lodzi nie ma; 
rozsadzi go i rozbije robotnik6w J jut i tak malo Jan Hulok z kolollii Bielszowickiej 1 mk. (Ta EaCZf,jto go hak'1mi szukac w Odrze i niebawem gQ 
zgodnych. ostatnia skladka byla juz w numerze 165 . Dzien- znaleziono. W jaki spos6b wpadl do wody nie 
nika Sll:l,skiego" pokwitowana. - Red.). wiadomo. 
- W y b 0 r y w 0 po Is k i e m. Odezwf.! do 0 dalsze skladki prosimy. '(oile. WOdostOD W Odrze w ubi3gIym tygo. 
,wyborc6w w okrf,jgu opolskim wydal k?mitet wy- tagiewnikl. Ustanowiona tu zostala nowa po- dniu coraz wif;!cej opadal J przez co utrudnionq, zo
 
'bol.czy Iudu polskiego na okr
g opolskl. W ode- sada sol t Y sap I a tn ego, ktorego my to ma wy- stala zegluga. NawiQoej ucierpi na tern Wj"w6L 
zwie tej powiedziano miQdzy inneml: nosic poczl}tkowo 2400 mk. i 300 mk. na miesz- w
gli. Juz i w poprzednim tygodnia wodof:tan nie 
Z powodu smierci sp. posla Vogta odbf,Jdq, sif,j kanie' rocznie, a pozniej ma wynosic 3600 mk. i byl najlepszy. 
:we c z w ar t e k, d n i a 24 s i e r p n i a J wybory' 400 mk. Da mieszkanie rocznie. Strzelce. Stara bistorya z nahl), i spirytuseu\ 
,uzupelniajq,ce do sejmu pruski ego. Mamy na miej- Curopacz6w. Tutejszy "turnferajn. domagal sit;! powtorzyla Bi
 tu w Zyrowej. Pbwna sluzllca dole,. 
see zmarlego wybrac nowego posla. kilkakrotnie zapomogi od gminy na urzl:tdzenie ger- wafa spirytusu do pit1ca J w ktorym si'i} ogien paIH. 
Naszym kandydatem jest przew. k s. p 1- 0- manizatorskiego .jugenthajmu". Na ostatnielll po- Banka ze spirytusem jak zwykle wybuchla i pa. 
b 0 s z 0 z A bra m ski z 0 pol a. siedzemu zast'iJpcoW gminnych odrzuoono raz na lq,oy siQ plyn oblal slu

c&J ktora bardzo ci'iJ2ko 
Niech nikt nie mowi: Bezemnie siliJ wybory zawsze zqdania .turnferajnu", bo podobno gmina poparzonfi zostala. Odwieziono j
 do Lesnicy do 
:obejdl:t; poco bQdQ sobie klopot robill Niech nikt ma zamiar Ul'zq,dzic sam a taki .jugenthajm". (0 by- lazal'etu. 
,nie mowi: Jabym wolal tego albo owego posla I watele powinni wplywac w tym kierunku, zeby za. ___._m - -- -_. _. 
.W takim bowiem razie nigdyby pomiQdzy nami dnego .jugenthajmu" nie by!o w gillinie.) O
tatnie wladomosci. 
;iednosci i zgody Die bylo. Zawsze siliJ kilku Iub Na wniosek kupca i lawllika Bienasa postano. 
.kilkunastu znaidzie, ktorzy majq odmienne zdanie. wiono dalej podwyzszyc my to nowemu soltysowi Na zebreni.. 
Obecnie to tylko trzeba miee na uwadze, te w Ko- z 2400 na 30lJO mk. rocznie J ktore ma wzrosc az robotnikow z zaglQbia Dqbrowskiego J ktore odbylo 
'1l1itecie naszym, do ktorego kilkakrotnie przez ..Ga- do 4500 marek rocznie, i dac temut soltysowi na si
 w lesie J postanowiono rozpoczqc strejk powsze- 
zet
 Opolskq," wszystkich walmanow zapl'aszalismy, mieszkanie nie 400, ale 500 marek rocznie. chny na wszystkich kopalniach i hutach i fabry- 
a ktorego czlonkami tez wiQksz!J, cZQsciq, walmani Kr61. Huta. Na przyszlq niedziel
J 13 sierpnia. kach w celu osi
gni
cia 8-gJcf.zinnej dniowki. Strejk 
s
, j e d no g 10 S n i e oswiadozono siQ za kandyda- po poludniu od 2 do 4 godz. odbE;)dzie si
 na ko- ma siQ rozpoczq,e okolo polowy b. m. 
1;urq, ks. proboszcza Abramskiego. palni . Krol"J szyb Kruga I, w y b 0 r now ego Wielkie nieszcz-:'cle 
Nie przys-tQPowalismy lekkomyslnie do dziela; s tar s z ego k nap t; z aft 0 w ego. Tak J braoia zdarzylo ail.} na linii kolejowej Berlin - Zgorzelice - 
j'ozpatrywalismy dokladnie polozenie polityczne na- g6micy. bqdzcie .ledne.l mysli i przychodzeie wszyscy Wroclaw. Urz
dowo donoszli, ze w poniedzialek 

zego ok


u i jestesmy sumiennie przeswiadczeni, na wybory, zeby z nas ani jednego nie brakowalol po 
oludniu zderzyl sif.! mif.!dzy stacyami Spremherg 
ze uczyml1smy wszystko, co tylko w interesie ludu Udy wybierzemy swego kamrata, to nasi wszy- a 
chleife (w Branden?ur
ii) poci
g pospi
szny 
polskiego przy. obecnych? u z u pel n 1 a j 
 c y c h Bey g6rnicy pokaz!}, ze illY g6rnioy Btoimy jak mur id
cy do Berlina J z pOClqgl
m posplesznym, Jad
- 
wyboraoh do .seJmu uezymc hyto mpzna. pod sztandarem zgody. .Przyslowie powiada: Zgoda cym z Berlina do Wroclaw18. Oble 10komotywYJ 
. My sa
ll przedewszystkiem bq,dzmy rozsll,dni; buduje, a niezgoda l'Ujnuje I Pami
tajcie 0 tern. cztery wagoDY pakunkowe i pi
c wagonow osobo
 
:a me zw.azaJI:I,c .na balamuctwa, jalde tu i owd
ie Jako kandydata polecamy nam znanego gor- wych zostalo ze szyn wy.rzuconych 1 w znaczneJ 
:stara
o Slf.! wywolac, spelnijmy jako..mf,jze roztropni nika p. .Pawla Szubel'ta, ktory zna na tejze kopalni cZf;Jsci zdruzgotanych. Zabltych zostalo 18 do 20 
'Obo
Hlzek obywatelski J ktorego ani przez wstrzy- stosunki i mnostwo wdow i sierot, i ktorego juz nie- os6b, a pi
c ciQtko pokaleczonyeh. 
111ame sil;} od gl?sowania zaniedbac, ani tern mniej zawodnie sami znacie z jego gorliwej praoy okofo Rozpoczf.;cie rokowa4 
pl'zez glosowame na przeciwnika zdmdzic nam dobra waszego. Pracuje juz przeszl0 1B lat na pokojowych mif.!dzy peln,omocnikl1;mi r
syjs
jmi &. 
nie wolno. tejze kopalni i zasluguje tez na starszego knap- japonskimi odroczono do srody! dllla 9 sler,pma, P?- 
. Przy 
yboraeh w Opl)lu dnia 24 sierpnia bQ- szaltowego. niewaz na morzu panowala wlelka mgla I podroz 
dZle chodzllo 0 kaZdego walmana. Dla tego, Bza- Bracia g6rnicyl Nie wybierajcie urzf,jdnik6wl pelnomocnik6w do .Portsmuth opoznila si'i}. 
nowni wyboroy, dopilnujcie tego, a by k a z d y Jak dohrze wiecie, dozol'oy si
 cisnq jak muchy. 
.Wa 1 III an, jako sumienny obywatel stawil sif,j WiE;)oJ kammci, nie dajoie sil;} uwiese od panskiej Rudzicef Uczciu dziBCi czytae I pisac pO polskuf 
W .dniu wyborow do walki. Skoro wszyscy dopil- laskil ChodzQ, 1)0 przodkach i obieou]
 zlote gory, 
1uJemy wyborow J wtedy zwycil;}stwo bQdzie nasze. a po wyborach pokazujl}" co warci. Wysmialiby si
 
 
z Das g6rnik6w J gdybysmy doz6rcQ (aufsejera) albo Sprawy towarzystw. zebrania I t. d. 

ytom. (Z m i any w due how i ens t w i e). innego takiego u.rz
dnika wybrali Da knapszarto- Kochlowlce. Zwlflozek posledzlclell dom6w 1 grun. 
Przemesieni Iu\.> ustanowieni zostali: ks. swiecki dr. wego. WiQc, bmcia, baeznoscl t6w odb
dzie w nledzleI
 dnia 1.\-go sierpnia awe zwy. 
Stanislaw Stefan z Berlina administratorem we Lista wyborcza lez y od 4 do 12 sier p nia w ce- kte zebranie u p. Klugego. 0 llczny udzlat uprasz& 
W 1 Bl
. Tak
e uprasza slQ dawnych cztonk6w 0 zaptaoe. 
ac 1tel- K unzendorf (?) w .Prudnickiem; ks. swiecki ehowni... El'bl'eichschacht" wy!o
ona. Tam kaZdy nle swych sktadek. Zarzlid. 
Henryk Grabowski jako kape]an w Krzyzanowi- powinien swoje imiona znalesc w tych dniaoh, teby 
e
ch; ks. kuratus Drzezga w Szombierkac dmi- potem mogl swoj glos oddac na w s p 01 bra t a. S p raw y zwillZku 
111stratnl'em no w t . fl ' t . . d U r Y b h t b t k d dat 
, , I' W' o-u worzoneJ para I ,amze; CSIIj, Z L Z wy'orae rze a 0 warcie imiona an y a wzajemnej pomocy chrze
,iai1sklch robotn. gllrnojlijsklch. 

'Sl:;knR 
k!or Ganczarski jako kapelan w Sycowie podac, bo nie trza sif,) bae niozego J wj
c glosno i 1. Tak cztonkom lak wszystklm robotntkolU 
\
 Bienk
ll:t:!. sWiecki W. Scholz jako kap
lan wyraznie wymowic: .Paul Schubert, Hauer"l chrze
claii.sklm w Ryduitowle 1 okolley zamleazkalem 
k . jako t k
' ks. kapelan Karol Arndt z B16n- Wybierajcie wi
c w rzeezony dzien tylko jego, donoslmy nlnielszeA ze tamte19zy kasyer mleJscowy 
' l °W
c W . < 1 : 0 J . ak a o I t W1 
szowie; ka. ka I )elan Sewerin z bo jezeli glosowac b
dzieoie na wif,jcej kandydatow, p. Franclszek Adanfczyk mleszka nte w samem Ry- 
l' VStO aln W n 1 1 b k ' d u ttowle t y lko w KolonU Gtazin 1 proslmy tam dotli d 
. t J C ... el' ini e pI . ZY kO {, Cl ' ole Bo - to g 10S Y si" rozstrzel t1 i P otem nikt z ro otni ow ' k 1 d t . k 1 
13 
 -.:... sl
 udawa6: cztonkom ze 8 III leaml. robe m on: z zgIa: 
'
ego la. I nie }Jrzejdzie. - He], g6rnicYJ dalej do agitaeyi za Bzaniem slQ na cztonk6w. Zalegall}cych z ak.ac.lkaml 
By tom. .Jonown
e odbY
a sir;! w t eh dniach swaim wsp6!bratem Pawlem Szubel'tem, azebysmy eztonk6w tamtelszych proslmy z takowycb sl
 Jak nal- 
konfel'encya zastf,jpcow maglstrackich zY n . t '. P o wy borach nie zalowali teU'o dl'o g ie g o niedziel- rychlel ult;cl6 u p. Francll:!zka. Adamczyka. Prot;ba ta 
'I k ' bwodu P rzel J lIas gor- e odnosi alA w og6le do wszystklcb cztonk6w, kt6r:t;y ZP 

os q,s lC
o 0 K f nys owego w sprawie dro- nego CZ:1Su. SZCZE;)SC nam Bo
el 8ktadka
1 sweml zalegajl}. Czynlmy to w lch wtasnym 
:zyy. ) m H IQs
. on erencya odbyla siQ w ratuszu G6rnioy z poldadu .Sumatra
 i .Ohiny.. interesle, zeby ich od sZ!rody 1 mozliwych strat pra\V 
.
I'O . UCle. laurahuta. HolJotnik Kolodziej, zamieszkaly do Zwi
zku ochron16. 2. Na. kasyera mlejsc.owego na 
I::5pil:;ano ponownq, petrcJrE;) do lUinistra I . oln . l - P rz y ulicy ..b'llznel'a, I Jchn/1,1 w ztO:3ct sWO J .1}, zonA U6rne Lazlska 1 okollc
 zostd po. l?oprzedmem poro- 
Clwa k ' 0 P ozwol 
 J, ze odiywiarue ludnosCl Jes
 w najwyz_ \Vidocznie na zyczenie jednego z nich odbyl siQ 0 I . I zn y mu piegom ltd. ltd. zapobiega slli} 

Z
Il1 s
opniu zagwzone J niezadowoleme z kazdym tGraz koscielny slub toj par!. Z :wj
zie
ia prz
pro
 pa emu S onee I najKorzYBtnlej tylko w wlelv 
I nlelQ Sl
 zaostrza. wadzono Kolodzieja do loza smwrtelme zraDloneJ POd
:d
;ach my die m WI y r rho liD. 
. . . W koncu wyrzucono ostatni .trumf", m
,jmo- kobiety i \V obecnosoi ks. kapelana Kalety odbyl 
,t
ICJszego .tuza"' J bo powiedzIano J .'te socyabsci i sif,j slu,b koscieiny. ,.' .. Laten. nie. trzeba tlzieci odZ'''YCZlljIlC, 
't lucy narodowi uzywaj
 droiyzny nUQsa Jako sku- Gdyby byl1 zwazah wl
ceJ na ObOWll},zkl poniewat przesHenm zolqdka i inno choroby, pocho- 
eCZIl
¥o srodka do agitacyi. . chrzesc
uiJ.skie, mote nie bylolJy puyszlo do po- dzq,ce Z niedos
atecznego trawienia, porywaJQ. w leciE. 
.d. 10 tuk wyglqda, jakoby tym pano lll me cho- wyzszeJ zbrodni. setki tysil;Jcy, memowli:j,t, Odzywlanych flaszk
. Je- 
 
o zllo . tyIko 0 rzeczywjst l l potrzeb
 ludu J ale ta

e KochtowIce. We czwartek, dnia 3 brn. przeje- zeli matka DIe ma pod dostatkwm mleka, wtenczas 
I fIZi:.l
lkopolsk
L agital'YfJ, ktoreJ chclL pI'ZeClW- cpal 'yoz, naladowany w
gl
m a !1 alez ,!cy do pa
a mech bierze wyprobowane Lac t fig 01. J3l'Oszu r kli; 
hlc I ..b nllICI
 I:. Aloksy 
 letllle dZlCWCZIJ I"CIIJOlllUm 0 "natur,tlnelll odiywianiu niomowh1t" Lt.-ruo przo- 
4
t.A .C".i leJ:]je.} 'Ili.\,! lUog1], latwo poj i 1 c , do czogo Frail' hf11o'lzi
!a, ktOl'e siQ na uilcJ' U 
 d(,- ! s.}la: Vasugenfabrik Pea ,.
on &; Cc... 
\" JtJ.l!
 zdolnij wJ.elkVl.!olaka ag'Uuo,Ya) ,Naw.et n
 1 
Pru w 1J1<\
Ku tltlowito. I:)mierc nasLl1!>l1a llU_ WltlJ- 1 Hawbul1:l 
57
		

/iv4403-1905-93-0004_0001.djvu

			Gnle 6n le '" ska loterya na " ODl - e OilJ.gnienie W I!rzJszl
 so'()ot
 12 bm 281)9- Wy
ran, pomi
dzy niemi i komplet. -powozi;M" 8zIBchetnych konl pod wler.loh I 
ld1 11 .D. do powoz6w, 
.Jl)O wart!l

lowych rzeczy I!Irebrnfch. LOS1 po 1 mk., 11 los6w 10 mk., portoryum i lista wYJrranych SO rea. 
7bOOO 00000 10000 WOO D 2000 10 1000 osobno. Kl'O.lo.wieeliB lotcrya. cl
lI'nleliJe od 17-19 sierpnia; 9;;(.9 wj"gran plenl
znych pomi
dzy niemi wygrani& pa 
wygr
n;oh SO len.' ol!lobn
 p
feoa '-.: ltd. Losy po 8 mk., 
ortor.}'um 1 hsta .teon Woltt, Xr61ewiec (Konigsberg i. Ir.), Xantstr. 2, 


:ed::;1
:6:.i ej
 
'IIi, ' "I OBRAZ
, 
W . h I I wyrzlidzonl} gospodarzowl 
YJ ec a em Ku08t. 6010wl odwotu1
 1 
. przepraszam go nlnleJszem. 
.'. B_ w Lipinnch.  


Powr6c
 d.14 sierpnla hr. wieczorem. 
Dr. IIlel
ckl, 
speoyaUsta ohor6b kobieoyoh, 
Katowice. 106
 


< I 'W'It 


t · fl. )CoBurka z Raciborza 
... zabl1a prt;llko I (lewllie 
1 n wszelkle owady I robae::'wo 
_ po 10. 20, BO, : 0 fen. do na- 
byela w bardzo wleJu drogeryaeh, ha,ndJaeb koJonlal- 
llyeh 1 mydla,rnlaeh, gdzie mole plakat.y wlszq.. Z
da6 
nlde!y wyratnle "tJometln" zwaza6 przytem dokta- 
nled na moJIi ftrm
 I mark
 oehronnq, "komet
" gdyz I 
mnle1 wa,rto
elowe naiHadow nletwa bywalq, sprzedawane 


m 


fI' ' t:,' , ,
 


I, 


" 


, . 'I 


" 
, 


!testauracy, 
przy ulicy Tarnog6rskiej nr. 4 
w Bomu !anku luDowego w !ytomiu 
objaJem i takOWI\ p. restauratorowi Kohlerowi 
jako zawiadowcy powierzylem. 
Lokale Bit enlkowlcle odnowlone 
i Jnh uoJw)'kwlntuleJ ur...
dzone. 
Polecaj
c moim. Bzanownym go
ciom dobre 
piwa, doskonal'l 
uchni
 przy najstarannie1szej 
uf:>ludze, pro
 1,
 0 laskawe poparcie. 
Z wysokim szacunkiem 
Jozef Tenschert. 


i 


.. 


BesBgR ()ykorya 


Je8t naJzdr.owl!lza 1 


': 


, .' 


Leon Pieczka, 
BielszolrVice. 

 Dom zakupna w najwiQkszym stylu 


dla towardw 


, 
 kotonialnych i lokciowych, garDeroby ala - 
chfopc6w i ala wyrostk6w, ie laznych 
i kr6tkich, m
ki i krup. - 


Najtftusze I a!ieJa!ile stale eeny. 
.. ... ,. 


'" 

 


i WSZ¥

I.t
!
!n
bO

! 
I Beuthener Dampfmilhle Guttmann &. Co. f 
BJ'tOlU, ullea Krulunvl!lkaL 1:1. 


,', 


" \I 


""'- 


do piaczywa dOJnDW, 
(HUUfdmell: ), 
pazenna. 
Najlepsza m'lka cesarska 
(K8Isflrau
zug) w woreczkach 1 lu:tno nad- 
zwycza1 tan1o! 
Wszcllde gat....ld Il:rup, 
OWieB, 8ieczl
a,otrqby 
oraz wszelkle artykuly pastewne. 
Adolf ohm., 
By tom, ul. Tarnogorska 21 
naprzeo1w nowogo ko
c1ola katolieklego. 


-, ---...--.......... 


Wrocihml 
Dr. Grfinthal, 
okulista, 1079 
By tom, ul. Dworcowa8 
Wod. z piwnic 
U8uwa 81
 na,1prQdze1 nowe. 
ml mafeml r
czneml pum- 
paml firmy 
E. Naek's Neb!. 
Jiato,l'Iec. 


I ..
AL......
.... . '.1 ."
 r$ 
.' 1 111 .1\ ......
IJ cu....u.wu., ,.J 1 ' 
d.. z,,"fti.a(; Il,a ..J 


) . ,
 


Podarki 
" OB JllbUeDllllel I wesela 
bardzo ladne nowo
ci. 
OSKARJANDER 
Dytom G.-S., 
01. I1rakowHku Dr. 31. 


.. 
I:u 


" j"'" 
biI HIJ.IIN"". ;. JjI.IU
 II 
IlUID
r domu. 
'. I 


. .. 


;u:' 


I) d@b
 
jest delikvtu& czysta. !wan, 0 1'6 
innym, mlodzieJiczo 
wic;;rn 
wYal
dzll. bialej alcsamitncj mi
k. " 
kej .k6rzl i oI
njew£lj:}crj pf
kilC.i 
cern. To w!zystko sIJr:nviarnydlo 

tBchnpferd .lilicflmilcn - Sr.ifc 
Der
maDo & (.e. nlH1ebeoJ 
marka oehronnn: hOlt 1Ij"'oW1. 
Sztuka l>O fen. 
IW 
OIllIU A, t::ollioh, A. Wehow- 
ski, A. Wermund, J. Ducb,,"ke. B. 
Berliner, J6zeU3chcdon, W. Sta- 
niszowski, Garh. Stx
tr).!I
1, :nrog, 
two Barbary, Karol Frallzke, AI- '-'- 
wina Wiltosch. Ida Strauss ul. 
1)\Vorcowa i 19' Starej Aptcce; 
1\' Wlrh M. Fubrmann; 
9; Llplnach M. Kowa.IBki: 
" LaarahDCle IIptekarz Hahn; 
rN SZlrlljD Apteka Marya/lska, 
\I" Ryduftowach Apt. SzczQM Bozo 
\I' Uletdzil apteJra pod orlem. 
tV t'
Icnl!wlll F _ Pilrnlik. 
w Zabo rzu Robert Hammer. 


."  


, ' 
. 


. 
" ' 
) . ,'"  ,;j.
'
 .K'61}' 
'-""':'. .)= 
_ a 
.::, .,.
 

 
 


;......,.:11. z tabr7kl Z9 pu- 
low
 ..eo)' or;glualnej: 
I, 
L "kolowee I 1 
" yra mastyoy d. szycls 
S i uznane POW6zcchnie za nnj- 
Cp9Z0. I) Jut gwul.ancyl. 
Wysylka ua prob
 chQtnie. , 
Moeoe , 
:;

,C ud 58 m. ' 
r 
p6ht'J'Ncfgow4Je pOCI,' 
J.atnrki acctylowe 1.50 m., , 
dzwonki 15 fen., \T£,!te gum. 
2.50 rn., plllBzoze 3.75 m" 
rl\czki korkowo 10 fen., \1e- 
daty 1 m., taflCu
zlii 1,50 01. 
" Nle4JhlsJ 011,. Die IUlltPje 
dopoki nie za2qda mogo cen- 
nika, ktory wyaytam katdemu 
darIDo i franko. 
Itichard J..nflewig, 
Prellzlan 1:1. 
Orlsprzod
jl\cych poszokujQ. 


( . 


D 


. 


.
 
C - ..........--- 
:: . 
 '\ 


 


-
 ----!' 


---;, 


-- 

 - 
 


- --:;;- 


'>oj 


) 

 
L 
i: 

 

 
t 
.' 


. 
 
GGrnkl felazne.
 
G-a.'oki blachowe, 
Note, wldelcB I Iy!kl 
7el2izka do prasowania. 
. }ttaszyny aD premia . 
j. poleca naltanlej 
J. S tel nit z, handel ielaza, 
(wlasc. .Julian Piechowski) 
_ GliwiGaGh. cal. Oworcowa 2. .L-__ 


ty) 


,\-)----1, I t, 


-:z. ..". -::.-=:....____ 
__
 0.-- _ 
- - 


"'-7 
-.J 
 
-II " 
if ' 


z \) pomleszkaniamt, po 1 
kuchnl I IzlJle, z sktd.dem 
towar6w kolonlalnyeh, oraz 
kUka bauplaeow w 
rodku 
wloski Ligoty, 10 mlnut od 
staesl Jdnwoiehe 1 klasztoru 
w okoUey przemystowellest 
do sprzeoania. WartoM 
, (Jrzez slid potwlerdz. :34 :!OO powle A ci Z t v si A ca ),J,L ),J,L "*' 
m. Bauplace sl} obecnle ta 
 -Z 7". 7" 7'f.. 
o
rodarnl warzywnymi. -"W ),J,L W' W' \6t I Jedaej nocy 
Sprzedaz odb
d
:le sllJ w oa- 7" 7" 7f\. 7". 7f'. 
totlcl lub cZ(Jtlciowo, takze podlug wydan niemieckicb opracowal Aleksander 
" mozna kupiC aktad I illWI'U- Borucki. Cenn egzeml'lurza J,2
 m., z przesylk
 
\ 


el
mz"zYCh szczego


 1.3;) m. _ Za nadesluniem nalezyto6ci przesyla 
....---.- -:-- - -- ,--;- Aluh.zc.i Z
,bkl', tamie. ,.I4.ntollk.. It' IS,» tOlU'U (Bcuthon 0.-8.) 
.'SIl..J,.J4'Uj,(U J l'.rl.il>u1a
 t.Katoli
a" 
p6lki wv?nv1Jj"
EJi :t OU'J" od\Jo,
. w Uvtowiu. - H.ulllk1or ,,(1nnwi"'fbin.lllv = U,...tur 1»"-'&'
"."'lkl Vi Bvtomiu,  .
,..-= 


:%. 
 


I" 
. 


Przy wYBoklch cenaoh tywno- '"":'" 

cl pomagSo 
MAGGI'ego przyprawa 


" 


" 


oszcz
dza6. Zawsze do ns.bycla u 
Aug. Koeppe, skl. de!., SWiQtochlowice 
ulica !JWol'oowa rog ulicy I:;zk61nej. 


--- 


--- 


..' l

St! 


. '. m
st! 


Szanownej publicznosci z Bytomia i oko- 
Hcy donoszlj) uprzejmie, te przej!);lem m6j 
interes znowu nR wlaant! r
k
 i sprzedajE,j 
moje znane dohl'e trunki pO nastEJpujl!cych 
cenach: 
podw6jne IIkicry litr pO 1,20 mrk. 
pojedJ'ueze Ukler,. .. OJ80 .. 
zJ'tui4h'l'k«: .. 0,50 
wino zi6lko,l'c II. . 0,30 
'1'1110 zjolkowe I. .. 0,5U 
eyder .. 0,50 
rum 40% . 0,80 
splrJ'tufIiI (wyskok winny) .. .. 1,40 
spirJ'tu8 oetowJ" .. 0,08 
koulak od 1 J 80 mrk. do 10,00 
Do
re wins wqgierskio, wina czerwono, 


cygara, . 
I wszystko ink nallepsze po na;nUszyoh cenach. 
, Ha wesoia i chrzciny jeszeze znacznie taniej 
: :' Prosz
 doktadnle zwaza6 na moll} llrm
! 
. Leopold WIener, 
BY tom G.-S., Hynek 20 (10 Xokota). 
'i, ..
 ..
""" I 


.. 


" 


Plerwsza gliWlc.8 
hurtowna palarnia kawy 
z urz
dzeniem motoro wem 
poloca d.leODle .."Iel o 


n 


a 


v' 
" ," 


funt OIl so ten. poczt},wszy. 
' I " Mojo kaw7 8
 :pod wzgl
dem .wftku. jak DnJ8ta- 
rUlluicj dobicrano B mle.... okl Silo tylko z mUCDO 
I' 8wahuJI\('ycb .' promnt1czuJ'eh gntunk6w kllwy 
ztozone, przeto daj
 najJepsz
 gwarancy
 uuJ\fIf:kszcj 
"'J'I'
DU'
I, nn,JdeliliatI11eJsl	
			

/iv4403-1905-93-0005_0001.djvu

			Dodatek do 


"Katolika" Nr. 93. 


Sprawy zabezpieczenia. 


Ku przestrodze tych, kt6rzy wclq
 jeszcze lekce- 
Wa
 Bobie spraw
 zabezpieozeDia na staro86 i sla- 

oM, niechaj poslu
y nast
puil'j,CY przykllld: 
. Pewien czeladnik ciesielski pracowal od roku 
L891 do 1895 u majstra za zaplatl'j, i mial 4 karty 
inwalidowe, w ktorych bylo wlcpione 188 znaczkow. 
'IV r. 1896 porzucil swojl'j. prac
 u majstra i trudnil 

i'i! tylko wykonywaniem reparacyi u rozmaitych 
pracodawc6w na dniowk
. 
-- ':' C
ociat i wtedy by I zobowil'j,zanym do zabez- 
(neczema, zaniedbal tego obowiqzku at do r. 1901. 
DO f iero przy rewizyi kart in walidowych spowodo- 
w
 ul.z
dnik zab£JzpiecZeDia, ze przynajmniej 
a osta- 
tme 2 lata, to jest za ro1\: 1890 i 19UO musieh odno- 
sni pracodawcy za owego czeladnika marld powle- 
piae. Czas atoH od r. 1895 do 18
9 byl juz przeda- 
;wnlony, a tern sarnem i marki wlepione od r. 1891 
do 18
5 staly sit;) bez wartosci. 
We wrzesniu 1901 r. stal sili) ow czeladnik 
wskutek choroby na oczy calkowicie niezdolnym do 
pracy, dla tego stawi! wniosek 0 przyznanie mu 
renty. Liczyl na pewno, zo mu rMta zostanie przy- 
znanl'l:J poniewaz mial 7 kart inwal1dowych z 286 
lllarkami wIepionemi, a przeciet do uzyskania renty 
potl'zeba tylko 200 znaczk6w inwalidowycb. 
Niebacwy zapollinial atoli 0 tem, ze pierwsze 
4. karty z 1t>t> znaczkami staly sil;} jut niewazne, po- 
-!llewaz od roku 1895 do 1899 zaprzestal marek wkle- 
Jac. Z tego powodu wDiosek 0 udzieleme renty zo- 
stat odrzucony, a dalsze reklamacye nie odniosfy za- 
dnego skutku. 
Tak z wlasnej winy utracH prawo do renty 
\V sumie 180 mk. rocznie, ktore z pewnosciq by!yby 
Inu sifJ przydaly. Gdyl.>y byl przypilnowa!J aby mu 
praeodawcy regularnie murld WkiejaH J albo gdyby 
, byl sam z wlasnej woli w tych 4 latach choCJaz 
l.ylko po 12 znaczkow jl1walidowycl1 co rok wle.vi! 
- nie o.}tby prawa do renty utracit 
W.} patlck ten wi'iJC nwchaj }.Josluzy za prze- 
etrogli), Jak to t!zeba zwazac na prze.vif:!J'J dotyczi!ce 
tabezpleczenia. 


. "I 1IIV" 


VJyroki najwyzszych S'ld6w. 


... 0 odszkodowanle. Ciekawy wyrok wydal nie- 
dawno sq,d rzeszy w LiP8b.U. Yewlen wdOWlec za- 
ska!zyl fiskusa kolejowego 0 odszkodowanie za to, 
te Jego 
ona postrada!a zycie wskutolt. nieszczli)sli- 
W
go wypadku. t::)prawa przyszia w ostatniej instan- 
CYI pr
ed 
l1d .H.zeszy, ktory jodnak skargliJ odrzucH, 
u
ataJqoJ lZ owa kobleta przez Bm!erC zadnej szkody 
DIe poniosla(11). NaJ wyzej mogt by! pozostaty rnq:t 
s1:t ar zycS 0 zwrot zap!aty za ollot kolejowy, a tego 
nlE! uczy nil. 
... 0 bojkot. Ciekawy niemniej wyrok wydal sq,d 
rzeszr w Llpsku w tych dniach. Dyrektor kopalni 
..
r8:f Bismarck
 zakazal zatrudnionym w kopalni 
gormkom kupowac trunki i towary kolonialne od 
kupca Kattwmkla. Powiadomiono 0 tym zakazie 
Wszystkich robotnikow okolnikiem i zagrozono me- 
stosujq,cym si
 do zakazu dyrektora natychmiasto- 
wem wypowiedzeniem komornego. 
kt6 Pa
 dyrektor odkomendurowal nawet czlowieka J 
d ry rolal Uwazuc, ktoby z robotnik6w, mimo wy- 
wi


Y 
ak
zu,.u rZ
czon(Jgo kupca kupowat Katt- 
dyrektoraO

dzla
 Slli) 0 owym za
azie i za
]mrzyl 
wiem ksiatk'pa
ni. 0 odszkudowame. DOWlOdl bo- 
. . d c. 
r:11, l
. obr6t dzicnny obnizyl Bi
 zna- 
cznle, aWDleJ uowleru . d ' _ 0 
do 60 murek dzienni sprze awat. towarow. za D 
3 mk. dziennie. e, a po zakaZle zaledwle 2 do 
Sqd ziemianski w Essen odr .} k 
k . .. ZUCh S arg
 owego 
upea, nadmlemaJ.fI,c J t.e zelllach 
1 zebranUJch. Sprawa miata Sll;} nastli)puJl:},co: 
1-11'j,2 zaufania zwil},zku llletalowcow uieruieckich 
llnZW1::;kilJm Uohen J zurncldowal pubJiczrw zebrame 


 IJ.olicyi w Miickenbcl'g. Dozol'ujl:1CY iandal'
 ze- 
d r I nla zazl1dalJ by osoby stojQ.ce przed wrotann 
to- 
woo Y We;:;zty do srod
a stodolYJ albo aby z
mknJl,;to 
:s \?ta. Cohen pOpl'OI.'Jl! stojl1cych za wrotanll J by we- 
.Z"I do stod01y. Podczas Jugo lllOWY zgTomadzilo si
 
tr.ze(
 Wrotumi jU do ;;6 ol:iob sluchajilcych jJl'ZCUH)- 
lenia. Gdy jednak Collen 
s6b tyell nie 1)oprosH 


* Po 311atach areflztowano jako dezel.Lera kupca 
Augusta l'fafra z Cl1iCdgO. Pfaff slu.;y! w r. It)14 
w pu!ku I)iechoty w .Stl'assb
rgll 
 Allal
yi i zbiegJ 
do Ameryki gdzie Sl
 dorobil maJq.tku. 
Na po
zf!,tku ubiegleg.o 
i
sil],c
 przybyl r
o 
Niemiec w celu uregulowama Jak: - -0<: 'i-',,"uKU. [u 
zadenuneyowal go ktos i na
yc:"'lIl .Jost go Ilreszto- 
wano i odstawiono do Poznamu, gdyi 41 putk ooe- 
cnie tu zaloguje. . 
Poniewa
 jednak wedlug przepisow wOJ
ko- 
wych konczy sil;} obowiq.zkowa sluzba z 45 rok1e
, 
a ..PIatf JUz 62 lata hczYJ wi
c mu
iano. go _ z WI
. 
zienia wypuscie. Zar}l1cic musia.! Jednak 2UO m,a- 
J.ek kary, na ktorfi go sq,d wojenny w roku 1814 
skaza!. 
>I< Ciekawe wl
zlenle Jak donoszq z NoY/ego 
Jorkn, to z powodu rZ:idow
go. slcdztw-u we wi
zie- 
DIU w Jlickson (w stfmil:! MlClllg an ), 
1'O
lOllU n8.deI 
Udy si'iJ kt08 skaleczy, natenozas z rany leje ciekawe odkrycie. Otoi 
yrekLor Wlf,)zll:illla, nale- 
siQ krew. Jezeii krwawienie me jtJst zbyt wlelkte J zqcy do r
}jgiJllej sektYJ 
tora /:HV/i ..lLall
Q .:la .popl'a- 
rana i'aIToi si
 bez lekow. Uwazac tyiko nalezy Wle przYJac!Clsklego obOliodzema . 
plera, u
Ll-jlal 
aL:y ran
 byia czysLo utl'zymanl},. 1-'od zadnym wi'iJ
 oddzialom zlouzyiwoW J Dlordecco\v 1 Hmych prJ;o..;t
. 
wurunkiem Ilie nalezy k!asc na l"an
 paiQczyny po- d pc6w kllkotygodniowego Ul'lopi
. . 
iute"'u cl.1leim, skuuanki z bl'mlnej biellzny 
 co Owi .pell&yonal'ze rZ!1
ow
". zWH
dzal
.zas cJ dd, 
naj;aillil
.:;ZIJIll - nigdy n.ie n
lezy tamQwa'6 krwi rozmait
 10Kaie za
t\
YJ r
wm
z urz
ld
al
 za
awy. 
za lJOUlocj-t lhasku i zlemi. W ten. bowie
 spo
6b latowe 1 prz
dstl:lw

Dl
 amator
kJe, gd
le .
m SIIi) do-, 
rnoglylJy si\) uostac do rany zarazkl chorob, ktore Lrz
 pOWOdZl
O, kto.ledieullU
; 

k ...gtmm
 . by:1y, za 
wywoluj:Ldy zwykle wydawa!y wyroki przceiwne, 
zaznacztlJ'lc, ie nie wolno znosic pi:zep180w pewnych 
]Jl'zez oapowiednie zastl'zczellia w kontrakole, i 2e 
takie zastl"zezellia Sll niewazne. H
 


}touezenic, ,ia}{ I>Ost
powac5 naleir, 
gdy 8i
 ]"t08 sjmleczy ostrem nal'z
(jziem. 


przeci
tej sk61'Y zbli
ye tak, teby rana byla jRk naJ- 
mniejszl} i wtedy za.wiq,za6 ranI;} czystl} szmatk
.. 
Szmatk
J ktorl} zawinili)to ranliJ, nalezy owiq,zacS pa- 
skiem z pt6tnR J swiezo wyprn.nego czyli czystego, 
lekko tak, aby tylko upatrunek nie usunl'j,l si
 i nie-' 
spacH. Kto moze, niech ranli) zawinie gazlJ, opatrun- 
kowq., ktorq, kupic mozna w aptece. 
Natomiast nie jest wskazanl} rzeozl} klaM wprost 
na ran
 watf;], a tem gorzej szarpie lub skubank
, 
gdyz rana od nich moze si
 rozjadziC. Dobrq, jelSt 
rzeczfl zmyc ra
Q wodfi karbolowq, i salll} szmatk
 
w karbolu zamoczyc) ktorl} sil;} kladzie na ranie. 
W ody kurbolowej dostac mozna w aptece. W brakl1 
wolly karbolowej uiye do tego mozna wody ozystejJ 
zimnej, wprost ze sturlm. . . 
Poui"lwaz katdy czlowlek ma zarazkl ehor6b 
na paleac!.1 rQ,k, a t
kze w,1;lstac!l, tcd! Dl
 Jest do: 
b r l1 rzeczl} smarowac ran\) shnqJ lab tez krew uHtawl 
z ran wyssywac J gdy2 przez to ran
 motna zanie- 
ezyscic. . 
Je
eli jest rana wif;]ksza J to trzeba zroblc opa- 
trunek z kilku war::;tw szmatki lub gazYJ na to zas 
polozyc nieco waty aptecznej lub zwyklejJ a llastlij- 
pnie opatrunek owi1}zac. 
Niekt6rzy twierdzi)" te na rany nalezy uzywu6 
szmatki p16ciennejJ a nie perJ.mlow
j. JtJst t? 'prze- 
sq,d. nie majQ,cy uzasadmel1la. I::>zmatka 1 Jed)
a 
i druga jest dobrfl,J byleby tylko by!a czyst&. 1..0- 
wniez raz owinif;]lej rany nie nalezy bez potrzeby ru- 
szac i opatrunku zmieniac. .. . 
Rana CZl,jsto pod jednym opatrunklCm zagaJR Slli) 
zupelnie i gdy. po tygodniu opat.runek zdeJwI
my, 
rana pokazuje Sili) zuptJ!me czystl'j. I ea!klem zagoJonlJi. 
Wi
ksztJj opieki wymaga rana g!
bsza, zw!asz
 
eza kiedy naruszonq zostala tf,)tni?a, to jest 
yllJ 
z krwil}. Wtedy krew tryska w gorf,) mocnym stru- 
mieniem i trudno ji1 zatawowae. 
Talde skaleczenia SI} niebezpieozne, gdyz czlo- 
wiek mo
e umrzec wskutek uplywu krwi. I przy 
taki'Jh skaleczeniach musi bye szybki 1 wlasciwy 
ratunek. .i::'oleU'u un na tem J 
e t'iJtnic
 zt1ciskamy 
za pomool'j. pal
aJ a roui aiQ to w ten sposob: po- 
wyzej lub ponizeJ ml
js,ea ra
y
 za pUllloe
 po "i- 
skania J staramy BI
 dOJsc J galle Jest t
tll
C
 Poz

- 
jemy JI'j, potem, ze od
zuwamy w t(jm 
leJscu blOla 
pulsu. Udysmy takle mleJsoe 2ina
ezl1, wteno
as 
przyciskamy je moono. paleorn y! polJlitu rany. W OW- 
czas krew lSC przestaJ6. POJlI
'Y'at trudno byl
by 
diugo trzymao Phleo w tem mleJscu J zat3m Qwm
- 
wszy czystlJ, szmatkfl moly kawalek kork.a lub sz
a-, 
tk'ij na twardy waieczek skrli)con
J pnYClskamy nuu' 
ruocno t
tnic
 i owifJzujemy naokol0 band
t
m tak, 
zeby UeJSDl
C tylko to jedno mleJsee. Ma. Sll;} rozu
 
miez te rownoozesnio szukamy lekai'za, ktory za po. 
moc
 narz
dzi lepiej to zrobi i Diebezpl6czenstwo no 
trwale usunie. 
ZazIi.aczamy i to, te ni&dy nie nalezy obwifJ" 
zywac r
ki lub nogl, seiskaJlle tak mocllo, te 
 
skora btuJe siliJ sina i ty1y mounD nabierajq. 


...........-- 


ROZiinaDlcaci.
		

/iv4403-1905-93-0006_0001.djvu

			Wiadomosci bliisze i dalsze. 
Z Rybnlcklego. Z powodu ustanowienia w Gli- 
wicach drugiej inspekoyi szkolnej, ulegnq, stosunki 
rybnickich inspekoyi szkolnych znacznym zmianom J 
i t6 jut M 16 bm. 
Do II gliwickiej inapekcyi szkolnej wcieloue 
J:08taly W Rybnickiem gminy na
t
pujfioe: Belk, 
CzerwlOnka, Czuoh6w, Stare i WieIkie Dubieiisko, 
Ksi
tenioe, Knur6w J Krywald, Letlzczyny, Nieboro- 
wioe, Pilchowice, Szczyglowice, f3tanowice, Dolna 
i Gorna Wilcza. 
Heszta groin w Rybnickiem pozostanie nadal 
przy dw6ch inspekcyach szkolnych w Rybniku. 
- 0 z e r W Ion k a. DOllosiJismy ju
, te w 
Ciosku zaohorowala oala rodzina Wylezol6w wsku- 
tek spozyoia trujElocych grzyb6w, i te dwoje dzieci 
tej rodziny zmarto juz. Obecnie donoszq, te i 
ona 
a potero i m
t tej roaziny takze .jnf" zmarli. 
Wskutek spozycia tru.1q,cyoh grzyb6w zmarla 
tedy c a I a rod z i n a, zlozona 
 m
za i tony 
i dwojga dzieei. 
tra5zny to wypadek, kt6ry po. 
winien bye przestrogq" ze nie nalezy. grzybow zbie- 
fao i spotywac, jeali ich siQ doklad1ll6 nle zna I 
Z Betsznlcy powiatu raciborskiego piszq, nam: 
W sQ.siedniej wsi Rogowie zntrula 8i
 l'odzina 1>a- 
welk6w Da grzybacl1. Cztery oaoby let
 ciQzko 
chore w beznadziejnym stanie co do zycia J a 1 oso- 
ba juz zmada (nu
z). Pornoe lekarska byla zap6zna 
i bezskuteczna. 
- Odby! si
 tu w tyeh dni80h dziw- 
nym traiem zwiltzek mal
en8ki czyli slub kOBcielny 
mifJdzy dwoma niemymi. W i a r us. 
Z Ol1l8klego. Z powodu wielkiej odleglosei gmin 
Chudouy i t;zumiradu od psrafialnego kosoiola w 
Oleinie postanowiono odllj,czyc te gminy ad parafii 


"Ieskiej, tworzlj,c z ntch osobnq samodzielnli kura- 
0YlJ pod nastlJpujl}oymi warunkami: 
1) Gminy Chudoba wraz z Schreiberau (11) 
i Stal'Q, OhudoblJ" .fako tez Szumirad z Hadomilem, 
Kamieiicem J Hydzkiem i Sobiszem b
dlJ, poll},ozone 
w jednll caloS<} kuracyalnlj,; 
2) Siedziba ksi'i]dza bfiJdzie w Chudobie: 
3) Nowa kUl.scya pozostanie w zwiqzku archi- 
presbyte1'8tu oleskiego; 
4) Postanowienie powyzsze wohodzi w zyoie 
z dniem 1 sierpnia 1905 roku. 


Intanoy
 pl}tnlk6w. Potem po anladaniu wyruszymj 
z muzykli. kt6ra p61dziA z nam! az na m!ejsce, co stlj 
bardzo przyozynl do upl
knlenla proeesy!. Ofiarujemy, 
to wszystko Panu Bogu na podzi£;)kowanle za. lIto
otWf 
mUol!lerdzle nad nami I na tym podobne cale. 
J6zef W yletoi. 


Poczta Redakcyl. 
R6 tn y m k ore Bp 0 n d en to m: Koresponden. 
oye, lIe bfJdzle mozna, leszeze umle6olmy. Na razle 'I 
r6tnych powod6w nle moglUimy tego uezynl6. 
Pan u C. we W.: Samo zdarzente lest takte, 
lakeAmy Ie podall. Kilka mato znaozflloyoh Bzczeg6t6w 
nte warto lut podawa(;, bo Bzkoda mlelsoa, Pozdra' 
wlamy. 


1:1: _ __ __ 


Pielgrzymki i wycieczki. 
ZBbrze. W pllitek IS-go slerpnla wychodzl plel- 
grzymka do 
w. Anny. M.sza. :;w. lest dla pliotnlk6w 
Juz 0 4 1 /. potem zaraz wychodzl kompanla na. dworzeo 
do Zabrza. sklid zam6wlony poclq,g wyohodzl 0 godz. 
6 at do Rudzlenea. 0 9-tej leat zn6w nabozenatwo w 
koAclele N. P. Maryl przed Ujazdem (lak m6w11i w Stu- 
dzlenee). Dalsze porz,.dkl u8tnle. 
Za. polecenlem !:'rzew. kll. kapelana Olpury mal,. 
tM takze czl:onkowle z Kongregacyi MaryanskleJ. Za- 
praBzam Ich serdecznIe lak mozna nalwl
oeJ. l.>ro8ZfJ sli do wypozyczenla 1 to SE
 zaraz do wypozyczenia' 
tez wl!zyatklch I polecam lak nal
cl
lej8zy porzfidek nalchfJtniel na posladioM z Zgioszenia przyjmuJe 1070' 
wog6la wBz
dzle 1 e\erpliwoM. Plitn1k przeole powl- polem. U kogo? powle eksp. Alker, By tom, ul. Diugs, 7 .: 
nlen swlaei6 dobrym przyktadem wsz
dzle, czy w dro- "KatoUka
 pod nr. loo.!. 
dze, czy w ko
cIele, ozy na kwaterach. I H ...q....... NO ';i owybudow 
 ny dum 
$picwak ko
cielny .JdKef Ulbrich, przewodnik piclgrzymkl. R
znOS
......" II 
Ponlszowlce. Kochanl pnraflanle, oto nadchodzl Dora ....pl£;)tr
wy z ogr6d- przy ullcy PIR8kowej Jest z 
dzlen 18 b. m., w kt6rym bE,;dziemy wychodz16 na G6r
 ktem }est z wolnel wolne} rt:kl do sprzedaUl&, 
Aw. Anny. 'rak was zapraszam, koehanl bracla I slo- rfJkl tanto do spt"zedanla. - Pawet Poplotllk w Zabrzu. 
stry, wyroszmy w jak najwl
kszej kompanU, bo latos Karol MltroD, Kr61. .!luta, 
I mamy bardzo wiele do podzl
kowanla. Styoha6 ze 1076 Rea Jana nr. ... TI' to ch .:n> e 
wszech stron, lakle byly burze I r6zne nleszcz
AClat a bl t ..... ..... 
nas Pan B6g Iato
 lIto
clwlE! zachowal' To tet nle za
 0 e a wygoon1e mleszkali, n1ech 
lulele tych dw60h dn
 I te par
 ezesklch a p6Jdtmy (wdowa lub dzlewezyna) wynajmle pl
kne 1 wygodntil 
na t
 plelgrzymk
. Jut b£;)dzlemy po zniwacb, wl
o znalfltca sl
 na gospodar- mleszkanla. 'fakle mleszka- 
Die zmltr
zymy wIele. Nle 2abra.nlalcie tat 8wolm dzia- stwle domowem potrzebna nia ma do wynaj
cla w 
tkom, ktOre luz s
 doroste, bo one siC;) tam mogE! wIele zaraz do Frydenshuty. Z g to- 1 8w y m nowowybudowanym 
dobrego I zbawlennego nauc2.y6. W p1q,telt: rano 0 go- 
zen18 przYlmule ekspedy- domle f'roDcllizek Jloc.ek 
dzlnle 7 BI
 odprawl w naszym kosclele Msza RW. na eya "Katolika" p. nr. 1072. na Rozbarku. 1077 


, - 


._
 


- . 
... Upr..zlmr Szan. CZ)'fe'nlk6w, abr .ZIII"'aJIID 
lub bpuj
c tOWI:-Y, pollcan8 W "Katollku," lub W ogll!11 
..r.-,.tljllc I dlldu 08ttl811111, lechclen ." powotrwat .. 
\JCI&OUU" jake II i...... Iqd I _ WJczJtaIL 


- 


1.0000 m. 


4S00 i 10600 m. 
 \ 


. ",."" '
 


Juz 


,iI 


:1' 


." 


.l ':1:, \'"' 

 ' 1" , 


"19 "\ . 


"l> tit., . .I! 


. 4.."t, . ,,'OJ ,. rrC;,", I '" 
" .. 
 


, \ 


, ," "'t I I ) I
 ' ....... 


,.''1£, ,r ,.....'...... 


'.... ." 


'1.' ,
 


\ ' 

/ 


1'
 


I) -t 


wyszedl 


druku 


z 


\ 
. 1 
: } t 
I ' 
,\ I 


" 


"'... 

 " 
'I 
1,', " ' , 
.Ii I.'" 
, 
" 


", 
" 


i. 


" 


. .
I 
.1 
\
 
. " 
 ( , 
" .
 ' 
, 


:" 


,A, 


, : 1 ',. 
" . 
" 


f 


':1' , 


J;' 


" 


, 


! 
'. 


, I 
, 
" 


. 


Jak pO inne lata tak i w tym roku jest nasz kalendarz na dobrym papierze starannie opracowany 
i zawiera oprocz kalendaryum i jarmarkow bardzo wiele ciekawych powiesci, pOlytecznych artyku16w, 
obrazkow wj
kszych i mniejszych i jest hezwl!tpienia jednym z najlepszych i najtanszych kalendarzy polskich. 
Do kalendarza "Katolika" na rok 1906 dajemy jako nadzwyczajne dodatki: 
1) pl,knr kolorawy abrazek )VI. Boskie) Z £ourdes, 
2) kalendara jcieenr, 
3) kalendarz kleszonkowy. 
Cena kalendarza wynosi 50 fen., Z przesJlk
 60 fen. 


Przy odbiorze wi
kszej ilosci dajemy znacznie taniej. Kto nadcsle 5 marek otrzymn 11 kalendarzy 
i przesytkQ franko. Kto llade81
 7 rnarek otrzyma 20 kalendarzy i przesylk
 franko. 
Kalendarz "Katolika" jest do nauycia we w8zystkich ksi
garniacb, U wszY8tkich pp. agent6w i wprost 
z ekspedycyi "Katolika". 
Adresowac prosimy: 


. I  


- 


-, 


NaklIJI.l"w. i czcion.kami ..Katolika" 

6 Ud wvd ;;;;cic
l)j 1\ O/l
. odpow. w llytomlu. _ RodU.to.l' odpow
edziall1y: 'Vildor N.."",,k....kl w Bytomio,' 


J . I 


,I' 
" . 


,J 


" 


TOLIK" w B,tomiu (Beuthen 0.-8.) 


, " . r I 


, , 


, , I