/iv4403-1891-80-0001_0001.djvu

			Bytom G.- S.. 


.ok .4. 'SIB PRZYRODZONE I NADP


 
-o.
o c..c=- TO NASH HABW. 
 O.o.eOlia 
?r 
 


9 Pudzlernlka 11»1 
Ir. 80. 


PISMO POSW'D;CONE 
LUDOWI KU CNomE. NAUCE, Z80GACENIU. 
°Jo,.., to prawo BOla a ezlo.\Qtt a 
Katolik" I RodsIn.... I DodaWem gospodarosym" kosltaJe ns kwartar 1 m:r
tu - "KatoUk" I "Rodllnlj"L. "DodaWem gospoc1arcl:JlB" I ,,PrIoII" kOlltaJe DI hrarta! 1 1ft. 25 fen. 
n " " __ "KATOL!I:	
			

/iv4403-1891-80-0002_0001.djvu

			'Znaniowe, do sztaly cod z i e n przychodzi ksilidz i 
uczy sam reli8ii, dzieci co dzien i
 rz
dem do ko- 
Acioia na mszli sw. przed rozpoczeciem szkoly, rzedem 
z k()
cioia wracajli. To sie naszym bardzo podoba. 
Pewien wychodzca polski zarobB: troche grosza w West- 
falii, zakupH kilk3D.a
cie m6rg w KoSciaflskiem i osa- 
dzil tam tone z dzie
mi. Po pewnym czasie pisala 
do meta: B 6 j s i e Bog a, z a b i e rz d z i e c i n a- 
powr6,.! ,do kWestfalii, bo tutaj nic z 
n i c h n i e b 
 d z i e I Tsklj, r6tnice upatrujli nasi 
miedzy st6sunkami westfalskiemi a tuOOjszymi - co do 
szkoly. 

Ij, tam liczne S tow a r z y s zen i a kat 0 Ii c- 
k ie, a w wszystkich stoi ksi
dz na czele, albo ma 
wplyw na nie. LIj,CZIj, one klase robotniczl}. I to sie 
naszym podoba i za tym przykladem nasi swiatlejsi 
Rodacy zakladajlj, tam sobie polskie Towarzystwa ka- 
tolickie. W r. 1885 bylo ich tylko 4, dzffi jest ich 
40, a jakim duchem otywione, najlepszy dow6d, te 
nadeslalo wsp6lnym telegramem 40 Towarzyst if pol- 
skich tyczenia wiecowi torunskiemu. 
Wychodicy polscy znajdujlj, w Westfalii st6sunki, 
kt6re im sie podobajlj" do kt6rych latwo sie przyzwy- 
czajajlj" w kt6rych nawet smakuj
, i to sit;! przyczynia, 
te cht;!tnie tam pozostajlj,. Bywajlj, j takie przypadki, 
te czesto z tesknoty za rodzinDlj, stronlj, waryujlj" mia. 
nowicie kobiety. 
Jednej rzeczy brak im zupelnie 1. j. 0 pie k i 
p 0 Is k i c h k a p Ian 6 w! J eden ksi
dz polski na 
tamte obszerne okolice przemyslowe, w kt6re wcbodzl} 
trzy dyecezye paderbornska, monasOOrska i kolonska, to 
za malo, a tam potrzeba ksiezy polskich, co by ludzi 
spowiedzi sluchali i dali im nauke, przez to podnosIli 
ich w religijnoSci i moralnosci. W wszystkich polskich 
dyecezyacb jest wielki brak ksiezy, wi
c zanosze do 
Was, ksieza bracia, - konczyl ks. Szotowski - usilnli 
prosbe, aby kto moze, czyje fundusze starczlj, na to, 
udawal sie na kilka tygodni, albo i na tydzien na ob- 
czyznt;! i tam sluchal naszych spowiedzi, - ni6s1 im 
pociechy kaplaliskie. 


Rodzice! Uczcie dzieci DO Dolskn cZJta
 i Disa
! 


o gospodarstwach rentowych. 


Czytelnicy nasi jut nieraz w .Katoliku" 0 tem 
ezytali, ze poslowie prawo wzgledem gospodarstw ren- 
towych ulotyli i te krol je pod P i B a I. SIj, dwa 
prawa, tej sprawy sie tyczlj,ce; jedno 0 tem, jak go- 
spodarstwa rentowe tworzy
 i urzlj,dza
; drugie 0 tem, 
jak ludnosci nabycie ziemi za rent
 ulatwiac, a przez 
to ludzi do okupywania si
, czyli nabywania ziemi za- 
checa
. Ostatnie prawo, wydane dnia 7 Lipca 1891, 
jest wielce waine, zwlaszcza dla ludnosci uboiizej, po- 
Diewaz umozliwia jej nabycie ziemi, chociaz sie nie 
posiada wiele pieniedzy. 
- Gospodarstwa rentowe nie sll rzeczlj, nowll; daw- 
niejszyml laty jut istnialy podobne gospodarstwa. 
Dnia 2 Marca 1850 roku jednak wyszlo prawo, kt6re 
nie pozwalalo na to, a1eby na grunta nakladac rente 
na wieczue czasy; czas niewypowiedzialnosci m6g1 by
 
najwytej na 30 lat ustanowiony. Do abluicyi czyli 
spfaty rent podobnych, powstalych dopiero po r. 1850, 
Die mczna tet bylo wzywa
 posrednictwa banku ren- 
towego. Nastepstwem tego bylo, ze przy sprzedaiy 
gruntu, piacil nabywca pewnlj, czes
 ceny kupna go- 
t6wklJ" a reszta sumy pozostala, jako dlug na hipotece. 
Skutklem tego zdarzalo sie czesto, fe nabyty grunt 
byl zaraz z poczlj,tku bardzo obdlutony, a gdy posie 
dzicielowi jego nagle dlug hipoteczny wypowiedziano, 
wtedy latwo bankrutowat; takie smutne przypadki za. 
chodzHy przewainie przy wlaScicielach grunt6w mniej- 
szych. 
W dzisiejszyeh czasach stalo sie nietylko u nas 
potrZE:bl!, aby stan mniejszych gospodarzy popiera
, 
aby ludno
ci ubotszej dopomagaf do nabycia kawalka 
2.iemi na \\'lasIlos
, do stworzenia jak najwiecej samo- 
dzielnych, mniejszych gospodarstw i pomnoienia stanu 
gospodarz} na wlasnych nogach stoj;acych. 
Ku temu celowi wydano owe dwa prawa 0 go. 
spodarstwach rentowych, jedno z 27 Cz
rwca 1890, 
drugie 7 Lipca 1891. Oba te prawa, cho
 wydane 
osobno, uzupelniajlj, sie i tWHZIj, jedne calos
. 
Prawa te pozwalaj
 znowu na to, aby przy sprze. 
daty naklada
 na grunta pewnlj, rente, kt6rej splata 
got6wkll w czasie nieograniczonym od zgody s p r z e. 
d a j Ij, c ego i nab y w a j Ij, c ego zaletnlj, uczynionlJ, 
by
 moze. Nab)'waj
cy grunt tedy nie moze nigdy 
znaleS
 Hie w takiem poll>zeniu, ie musialby splaci
 
wiekszlJ, sume got6wklJ" niespodzianie, wbrew wlasnej 
woli. Gdy zaA s p r z 
 d a j Ij, c y przy sprzedazy za. 
strzete tiobie w kontrakcie, te wolno mu zazlJ:dac spla- 
ty kapitalu naraz zam
ast renty, wttdy nabywaj,!cy 
tet jeszcze nie potrzebuje rozpacza
, bo moze w takim 
razie ,zawsze zat
da
 po
rednictwa i pomocy krolew- 
skiego banku rentowego (rentenbank). W takich ra- 
zach bank rentowy splaca sprzedaj
cemu (to jest da- 
wnemu wlascicielowi) naletlj,cy sie mu kapital, dajlj,c 
mu listYI rentowe (papiery wartosciowe), a nabywca 
(czyli obeeny wlasciciel) placi bankowi rente takll sa- 
mil, jaq, plaeH dot
d temu, od kt6rego gront kupH. 
Ta renta amort}'zuje aie w 60 latach, to znaczy, te 
po 60 latach stanie sie grunt wolny od renty. Kto grunt 


za rentt;! sprzedaje, powinien ws!ystko tak usz7kowa
 
aby na hipotece t y 1 k 0 owa renta byla. ' 
Komu si
 nadarzy okazya nabycia gruntu za ren
 
dla tego prawo nastrecza wiele dobrego. Calkiem be
 
pienit;!dzy jednak nie bedzie m6g1 naby
 gospodarstwa 
a .to dla rozmaitych przyczyn: Najprz6d trzeba pa
 
lDleta
, 1e bank rentowy przejmuje tylko takli rente 
kt6rej wartos
 pienietna nie przewyisza 8/4 czesci 
wartosci gospodarstwa podlug taksy. Kaidy nabywca 
wiec bedzie musial przynajmniej jedne c z war t II 
czes
 cany kupna nabyOOgo kawala ziemi zaplaci
 g 0- 
t 6 w k Ij,. Nastepnie nalety pamieta
, te i budynki 
trzeba bed-zie pobudowa
; pafutwo wprawdzie i przy 
tem dopomaga, ale tylko woody, gdy chodzi 0 utwo- 
rzenie g 0 s pod a r s t w r e n tow Y c h sredniej lub 
malej objetoSci, a wiec samodzielnych gospodarstw, na 
ktorych sie jedna rodzina wyzywi
 mote. 
Dowiadujemy sie, te pewna cz
s
 d6br Smolny 
przy Rybniku leilj,cych, ma zosta
 rozparcelowan
 i 
sprzedanlj, na renty. Wlaacielka tych d6br upowatnita 
kr61ewskll komisylj, specyaln,! we Wroclawiu do zaje- 
cia sie parcelacylj,. Ktoby z naszych chcial sie do- 
wiedziel: blitszych wiadomosci 0 tej parcelacyi, nieeh 
si
 po nie uda do radzcy rejencyjnego, p. Ludke w 
Raciborzu, kt6ry wlasnie parcelacylj, Smolny kieruje. 
(Podalismy ninil'j 3ZY artykul, bo widzimy z Ii. 
st6w do nas pisanych, te Iud sie bj, sprawlj, zajmuje i 
te nie iabraknie taldch, co gospodarstwo rentowe na- 
bedll. Cz)'telnik z Chwalowic znajdzie w powy1szym 
artykule odpowiedz na swe zapytania. Dodajemy, te 
gospodarstwo rentowe walno kat d emu naby
. - 
Red) 


Wiadomosc
 l ilatego 'w
a
m. 


.ieme,. W miescie Hildesheim odbylo sie ze. 
branie czlonk6w towarzystwa GOrresowego. Stowarzy. 
szenie to jest na w:lkros katolickie, a stara sie 0 pie- 
legnowanie nauki i sztuki w duehu katolickim. 
- Minister oswiaty, hr. Zedlitz, powiedzial pe. 
wnemu nauczYClelowi, fe gdy sie sejm zbierze, to za. 
raz przedlozony zostanie plan nowego prawa szk61ne- 
go. Wszyscy SIj, bardzo ciekawi, jakie tez to nowe 
prawo btdzie. To, kt6re Go:>sler ulozyl, bylo nie do- 
bre, zwlaszcza dla katolik6w. 
- B a war iI k i sejm zac£1j,1 obrady 1 Paidzier- 
nika. Najprz6d zabral glos minister skarbu (finans6w) 
i poda} obrachunek dochod6w i rozchod6w. Najlep- 
szem z jego mowy bylo to, ie nowych podatk6w nie 
potrzeba. I nam w Prusiech byloby bardzo mHo usly- 
8zec takie same slowa 
- Ewangielicki .Bund", jestto zwilj,zek prote- 
stanl6w, kt6rzy na to pollj,czyli sie we zwillzek, aby 
dopieka
 Ko
eiolowi kalolickiemu. Ci ewangielicy te- 
dy odbyli niedawno zebranie i na niem powiedzieli, te 
. wystawienie Aw. Sukienki w Trewirze bylo szerzeniem 
zabobonu.& To samo napisal niedawno p. A. Galon- 
ska w Zab:zu w swojej gazecie. Nie wiemy, kto z nich 
.medrszy"? I 
- Redaktor Fusangel, 6w mlot na tlikujlj,cych 
szyny, odsiedziawszy jednomiesfeczn
 kar
, zostal wy- 
pu:;zczony na wolnos
, ale mu;;ial zlozy
 15 tysiecy 
Marek kaucyi. Gdy przyjechal do Bochum, zeszly sie 
tysi
ce ludu na dworzec, aby go powit.a
. Utice, kt6- 
remi przejetdtal, byly tak ludem zapelnione, te dor6:l.- 
ka ledwie krok za krokiem jecha
 mogla. Lud wzno 
sH okrzy ki na jego cze

. 
- W y r tern b e r ski k r 6 1, Karol I. umad 
we Wtorek, w 68 roku zycia. Gazety chwallj, go, bo 
byl dobry, sprawiedliwy i dobroczynny. Nie szukal 
chwaly w wojennych czynach, ale w tem, 

by pod- 
dani jego w pokoju pozostawali, bo wiedzial, ze przez 
to ich dobrobyt wzrasta. Jakkolwiek sam wyznawal 
religie protestanckij, to jednak swych katolickich pod- 
danych tak sarno mial blisko serca swego, jak proOO- 
stanckich. Dla tegQ nie dopuscil tez w swojem kr61e- 
stwie do kulturkampfu i gdy w innych niemieckich 
panstwach kulturkampf kwill, w Wyrtembergii bylo 
spokojnie. Skutkiem tego w..zyscy poddani zalujll go 
szczerze i serdecznie. Nieboiczyk byl wprawdzie zo- 
natym z ksiezniczk
 rosyjsk
 Olgll, lecz maUenstwo to 
pozostalo bezdzietnem. Nastepclj, wiec b?dzie syn sio- 
stry zmarlego kr61a, ksilj,ze Wilhelm. Ten ksiliZe ma 
z pierwszej zony, c6rk
 Pauline, z drugiego 

 mal- 
ietistwa nie ma zadnych dzieci. Jezeli mu Sle jeszcze 
syn nie narodzi, natenczas po jego smierci przyjdzie 
do rz
d6w katolicka linia ksillilit wyrtemberskich, a 
mianowicie ks. Filip, bedllcy jeneralem w wojsku au- 
stryackiem, lub tez syn jfgO, ksillte Olbracht, liczllCY 
obecnie 26 lat. 
Austr,.. W szystkie gazety donoszli, jako rze- 
czIj, jest pewnl}, ze zamach, wykonany niedaleko mia- 
sta Reichenbergu w Czechach nie mial na celu, zgla- 
dzi
 cesarza austryackiego ze swiata. Domyslajlj, sie, 
ze temu, co dynamit podloiyl, gl6wnie 0 to chodzHo, 
aieby popsu
 tor koleiowy i w ten spos6b jeidzie ce- 
sarza przeszkodzi
. 2ydowskie gazety wiedenskie sta- 
rajll sie rzuci6 podejrzenie na Czech6w, jakoby oni 
niejaki udzial w zamachu mieli; czeskie gazety jednak 
protestujlj, przeciw temu. Sledztwo nie wykazalo je;;z- 
cze nic pewnego. WiadoDlos
 0 zamaehu rozniosla 
sie szybko po Czechach i Austryi, a ludnos
 czeska j 
niemiecka, chClj,c cesarzowi okaza
 wiernoS6, zbiegala 
sie na stacye kolejowe, przez ktory cesl)rz, wracajlic do 


Wiednia, jechal i wznosHa okrzyki na jego czes
. W 
Wiedniu zebraly sie liczne Humy ludu na dworcu na 

o
tanie . a ulice, kt6remi cesarz przejetdial, byly rz
- 
slsCle oSWletlone. 
R
.,.. Minister spraw wewnetrznych nakazal 
wszystkIm pastorom ewangielickim w Inflantach, 
e- 
br pisy,,:ali .do urz.
d6w listy wyllicznie po rosyjsku, a 
me po memlecku, Jak dot
d. Nawet i wtedy majlj, pi- 
sa
 po rosyjsku, gdy do poV6w prawoslawnych w spra- 
wach urzedowych pisZIl. 
- Donoszll, ze ministerstwo wojny ukonczylo juz 
budo
e traktow (bitych dr6g) w gubernii Wilenskiej 
Gro
zlenskiej, Kowienski
j i Mohilewskiej. Wszystki
 
dragl razem wynoszlj, 600 wiorst. Wybudowanie ich 

osztowa
o 7 milion6w rubli. SIj, one tak zbudowane, 
ze 
 raZle potrzeby latwo da sie na nich poloiyc szy- 
ny I zalozy
 koleje. Nie trudno sie domysle
, ze drogi 
te budowano tak starannie dla tego, aby sie przydaly 
na przypadek wojny. 
-:- Minis.trowie rosyjscy postanowili sprawic jesz- 
cze kllt:mascle okretow malych. Majlj, je wykona
 
francu
kIe fabryki. Opr6cz tego zam6wHa Rosya w 
pewneJ francuzkiej fabryce broni pol miliona karabi- 
n6w z tem zastrzeieniem, ze muszlj, by
 jak najpredzej 
wykonane. 
.. - Car z toIllj, i calll rodzin,! pojechal znowu do 
D.aml okretem.. Do Berlina napisalj list z podzi
kowa- 
mem za uprzeJme przyjecie na dworcu. 
. Franeuzi chetuieby widzieli, gdyby \V slj,sie- 
dmch p
nst
ch p
z
stali panowa
 kr610wie, a nastaly 
rep.ub
kI. Mlanowlcle m
jll na oku Hiszpani
, Portu- 
gah
 1 W
ochy. 
o(i Sl
 0 tern nie pisze, ale jest 
rzecz
 Wla
omli! IZ 
rancuscy agitatorzy kreCIl sie 
w tych kraJach I. lud
l do. rep';lbliki namawiajlj,. Nie- 
da wno ro
esda 
]e 
Ies
, ze HIszpania chce przystllpi
 
d.o przY
llerza memiecko- austryacko - wloskiego. Zaraz 
Sle zrobll gwaU w gaz
tach francuskich, bo toby Fran- 
cuzom bylo bardzo me na r
ke. WiadomoS<'i ta oka- 
zala sie myln
. Wlochom zn6w zachwalal republik
 
minis
er fran
uski
 ktory m
al mowe przy odsloni
ciu 
porcmka Ganbaldlego w NIZZY. Powiedzial te Ga- 
ribaldi uwaial republike za najlepsz
 form
 rZlldu. 
Przez to chcial Wlochom powiedziet: Powinniscie si
 
o republik
 stara
! 
Serbs:.i minister oswiecenia podal sie dla OOgo 
do dymisyi, poniewaz zaszedl zatarg miedzy nim a 
wladzll koscielnll. Pewne biSkupstwo mialo zosta
 
obsadzone i wladza koscielna podala kandydata. Mi- 
nistrowi nie podobal si
 tenze; chcial on, aby bisku- 
pem wybrano innego. Wladze koscielne zaniosly za- 
talenie do ministerstwa, a poniew
 inni ministrowie 
oswiadczyli, ze biskupem powinien by
 ten, kt6rego 
wladze koscielne chc
, minister oswiaty sie obrazH 
i urz:}d sw6j z1ozyl. Jego naslepc3 ma zostac MHo- 
sawlewicz. 
. 
'oeh.. W Rzymie wydarzyly sie znown wy- 
brykl 1 halasy. . WIad,?mo, ze tam teraz wlasuie prze- 
bywa bc9.rdzo wu
lu plelgrzym6w z r6znych stron, kto- 
rzy przybyli, aby Ojca sw. ujrzeC i czeM Mu odda
. 
N aturalnll jest rzeczq, te pielgrzymi przy tej okazyi 
zwiedzajlj, wszystko, co w R.!:ymie jest widzenia go- 
dnego. Tak tedy trzech francuzkich pielgrzym6w po- 
sdo do grobowca przeszlego kr61a wloskiego, Wiktora 
Emanuela, tego samego, co Ojcu sw. Rzym zabral. 
W tym grobowcu jest ksillzka, w kt6r
 zapisuj
 zwie- 
dzajlj,cy swoje nazwiska. Otoz owi pielgrzymi tet si
 
w ksillice zapisali, a nadto jeden z nich dodal jeszcze: 
"Niech tyje Papiez!" Strot grobowca, gdy to spo- 
strzegl, bardzo sie rozgniewal i kazal owych trzech 
pielgrzym6
 areszto.wa
. 
araze
 opowiedzial Slisia- 
dom 0 calej sprawle I Wladomos
 ta rozeszla sie 10- 
tem blyskawicy po calym Rzymie. Wszystko mason- 
stwo a nowomodne pcganstwo rzymskie zawrzalo stra- 
szn
 zloSc:ill; ze wszech stron zaczely sie zbiega
 Hu- 
my ludu 1 kl.ll
 a dorzeczy
 pielgrzymom i Ojcu sw. 
Policya led
''l
 
dolala uwies
 owych trzech pielgrz)'- 
!ll6w do wlezlema; gdyby sie to nie bylo stalo, bylby 
lch Hum rozszarpal. N30stepnie zwr6cila sie zlos
 
n,t0Uoehu pr
eciw wszystkim pielgrzymom. Odbywaly 

le . 
o R
ymle prawdziwe polowania na pielgrzym6w 
Jakl
Jb
dz narodowosci. Liono i bito niewinnych, 
gdzle Ich spotkano; a gdy sie bronili, rzucano na nich 
kamieniami i staczano prawdziwe bitwy. Nie ()sZCZ
- 
dzano nikogo; gl6wnie zwracala si
 zlos
 posp6lstwa 
przeciw ksiezom. Pielgrzymi nie wiedzieli, Z jakiej 
przyczyny ich przesladujll. Nie dosy6 jednak na tern. 
Gdy jut nie bylo kogo bi
, wa1esaly sie ogromne Hu- 
my po miescie i urzlldzaly przed kosciolami, zaklada- 
mi koscielnymi, domami dobrych katolikow, wielkie 
wrzaski, wybijali szyby. Wreszcie ruszyly wszystkie 
Humy ku mieszkaniu Ojca sw., - na Watykan. Teraz 
jednak znalady sie tet policya i wojsko, kt6re im dro- 
ge zagrodzily i do rozejscia zmusily. Nie by}o to do- 
brze, ze 6w pielgrzy
 francuzki Wloch6w podrainil, 
ale dla tego jeszcze me bylo powodu, azeby takie gor- 
szqce wybr,ki nastllpily. Nieprzyjaciele Ojca sw. i ko- 
sciola katolickiego jednak korzystajlj, z katd
j okazyi, 
aby okaza
 swoje nienawis
 do Glowy ko
ciola sw. 
Ture,. Nie
awno dopiero przysdo do steru 
nowe ministerstwo, a J uz przebqkujlj" ze pewnie nieza- 
dlugo ustllpi. To prawda, ze aby by
 dobrym turec- 
kiln ministrem, trzeba mie
 nielada zrecznos
 w po- 
lityce. 
Z Amer,ki donoszlj, te tam w prowincyi Tu- 
lamago powstali Indyanie i napadlszy w nocy koloni-
		

/iv4403-1891-80-0003_0001.djvu

			16w, zamordo""ali 200 ludzi. Byli to po wiekszej I szny polar. W kr6tkim c
aBie do szczet
 zniszczo. 


ci niemieecy koloni
ci. Przybyli w te strony, amby 
ych zostalo !O z
d, to Jest 7. dom6w mleszkalnych 
) na stale osiedlili. Indyanie, nie ChcliC dopu
eili, a

 1 13 st?d61. Tylk
 Jed
a t
zeC1a cze
li . os
dy usz
a 
. ieh ojczystli ziemie po kawalku zabierano, zem
Clb zagladzle: .SZCZe
clem. me zgmelo ta
e zYCle lud
e 
Ie w okropny .spos6b na kolonistach. w plomlemach. Atob strata dla lDJeszkaile6w Jest 
ogromna. .'. . 
Kofle. Uroczyste otwarCle tak rzezalm, Jak I ga- 
zowni odbedzie sie tutaj 13'Bo bm. W samo I:J
- 
dnie p6jdzie cech rzetnieki w 
wiliteeznym pochodz
e 
z ratusza do rzezalni, gdzie niebawem tet zacznie SH
 
zwykla ezynno
li jeszcze w obecno
ci zgromadzonyeh 
b go
ci. ., . . . 
Bytom. W Niedziele znaleziono w nowym u - Zgorzelice. W nocy 1 PaMzlermka ? godzlDle 
ynku przy uliey Dyngos zatrudnionego tam1e mula- wp61 do jedenastej zaalarm?wano stm! 
gDl?WQ, 
6ra 
a nieZywego. Dzieil poprzednio polotyl sie on tam pospieszyla za lazaret garm
ol1.owy, gdzle .sle pos
d- 
'" podpitym bardzo stanie i, jak .sie zda
e, paralizem 10M dziedawcy parku mieJsku

o, He

ga,. pallia. 
tniety znalazl tam niegodn
 
mler6. OJ, ta w6dkal Jakkolwiek strai ogniowa wczesme na. mle
see !p 02a r:u 
..: J ak mote nie wszystkim wiadomo, no
i cesarz przybyla, nie mogla nie. pom6dz, pomewaz oglen 
Ie 
Wilhelm ud pewnego czasu brodt;!, co go ezym p.odo- szybko rozszerzyl i spabl ze szczetem bu
y
ek.. Nle- 
bnym do ojca, kiedy teme b>:1 w tym 

ym wlek';1. szczescie eheialo, ie w. budynku n
eo
1 J
ki
 mezna- 
Ot6z teraz majQ wkr6tce Wyblli nowe plem
dze z WI- I jomy ezlowiek, kt6ry SIt;! tak popalH, ze medlugo po. 
zerunkiem twarzy cesarza z brodli. tem dueha wyzioD:il. 
. - W Niedziele 11-8:0 b. m. o
prawi si
 .w l ko - Lw6w (Galicya). Krajowe Towarzystwo tup
6w 
clele Naj
w. Panny MarYI w Bytomm 0 godz1!lle /
8 i przemyslowc6w we Lwowie powzielo nastepuJ
e
 
rano M
za bW. na intency
 Arcybrac
wa 
oCleszema uchwal
: Zarzli d krajowego Towarzystwa kupc6w i 
Matki Boskiej. W ezasie sumy be dzle mmlo dw6ch przemyslowc6w - ze wzgledu na dobroezynny wplyw, 
rzew. Ksie:2y A
gustyan z Krakow:a kaza.nie. P? su- jaki wywierajQ dobrze urz4dzone wystawy na rozw6j 
umie przed godzm
 1-.WSZIi .nasbipl. przYJ
O.waDl
 do krajowego handlu i przemyslu, podejmuje akeYIi przy.- 
egoi Arcybra
twa PO
le
zema 
atki .BoskieJ. NI
.sz- gotowawczli celem urz
dzenia powszechnej (og6ln
]) 
o
y. odbedll Sle r6wmet z kazamem ]ednego z W leI. wystawy krajowej, kt6ra odbed:t:ie sie we LwoWle 
inezy AuguEityan. . 1894 r 
- Dotjd sie zdarzalo, fe jezeli kto do kogo PI- . 
al na karcie poeztowej, a cheial sie zarazem upe- 
nil ze odpowiedi otrzyma, to czynH to w ten spo- 
s6b, , 1e do karty zapisanej przypinal szpilk
 d
ug
 
zwyklli karte poeztow
, przeznaczonli na odpowledz. 
Ot6i teraz zarzQd pocztowy oglasza, it odtlld w tym 
celu wolno jedynie uzywali 0 sob n y c h na to wy- 
dawanych kart podw6jnych, sprzedawanych po 10 fe
. 
'i'l urz
dach pocztowyeh, tak: zwanych Postkarten mlt 
t\ntwort. 
-- Zydzi w Sobole obchodzili uroczysto
li !l0
e- 
go roku t. j. pocz
tek roku 5652, gdyt tyle om hcz
 
od pocz
tku swiata. 
Z powiatu B)tomskiego. W Bobrku wybrano. do 
katol;ekiego dozoru szk61nego gospoda
za Antomego 
:tdierzw
, w Lagiewnikach gbura FranClszka. Zwonka. 
_ Jako siuga amtowy zostal zaprzYSlezony w 
'Ii Swietochlowicach Jan Wojtaszek. 
Niemieckie Plekary. Rzadko gdzie maj
 tak pie- 
kn
 kapell,2 koscielnli, jaku nas. Od wielu lat przy- 
grywa ona wyl
cznie przy naboteilstwie wobec obrazu 
cu downego Matki Boskiej na zbudowanie parafian. W 
tym roku najlil zyd karczmarz w Szarleju 7 czlonk6 R 
tej muzyki do grania do tailea na jego sali. I b
k co 
drugli Niedziel
 odbywajll sie tam tafIce przy tej sa- 
Inej l11uzyee, kt6ra grywa w ko
ciele. 
Gliwice. Urzlid policyjny tutejszego miasta wy- 
da
 rozporzQdzenie, zobowj
zuj
ce kaMego wlasciciela 
drzew do chroniema ieh prled g
sienieami i tepienia 
tycMe szkodnik6w, pocz
wszy od lO-go bm. KaZdy 
\liia
ciciel winien drzewa otoezyli w wysokosci piersi 
Pierscieniem z kleju, 3 do 5 centymelr6w szerokim, 
kt6rych, jak podaje w rozporz
dzeniu, nabyli mozna w 
ski:adzie H. Ermisch w Burg pod Magdeburgiem i 
8chindlt-r & Mutzel w Szczecinie. Gdyby sie kto do 
rozPorzlidzenia tego nie za..t6sowal dobrowolnie, to po- 
licya na koszt jego podobne pierscienie sprowadzi i na 
drzewaeh przytW1erdzi. 
Z powiatu Wielko-Strzelecklego. W zeszly 
ilJ:tek 
\liybuchnlil potar w domostwie gos?odm:za. PI
h w 
Centawie. Ogie6. powstal skutkiem bawlema Sle 
a 
@6rze 4-letniego synka jego zapalkami. SpalH Sle 
\liprawdzie t)lko dach wraz z stomli i sianem, ale nie- 
staty, i dziecko pad
o o
rli potaru. Po ugasze
iu 

naleziono zw
glone Clalo Jego. Ilei to razy m6wdo 
si e jut i pisaio 0 tem, teby rodzice dbali 0 to, ateby 
dzieci zapalek do r
k Die dostaly, a jednak weilit sie 
takie Ilieszcze
eia po wtarzaj Ii. 
Z nad granlcy. Na przedmieSciu Boleslawic w 
l>olsce zwanem Kotynin, szalat 1 Pafdziernika stra- 
, 


Rodzice! Uczcie dzieci DO DOlstu cZJta
 i Disa
!  


Wiadomotci bUisz! i dalazl. 


.. Kupujcie u s.oich! 

 Przez przcbudowanie powitik8zylem znaezni
 moj. bnda! 
'0 i pozwalam 8Obie, zwrocl
 na to uwag
 szanowneJ pubhozno
Ol 
Ii tutejslPl i I okoliey. . .. (kw. 
III Po blrdzo niskIeh cenach polecam znaozny mOJ zapaB 
1:1 rusk,1ej J:1erbaty, 
! ezeJrolsdy, kawy, myde}, dalej Ioine Jtstunki m"ki, Irrupy, wlna 
.;, naturalne, m()dry stater, lampy na stat i 
oienne, latarnie, jako 
I: WSlelkie towary kolonialne. .' 
: N.e dajcie siQ klamstwem omam!6 am zwsbll
 telegram a- 
= m wojnami ltd., tylko hlpujcie u swoich! 
B. Babin w Zaborzu B.  
Eugeniu8z Rie8enfeld 
19' Katowicach, ul. GrundlDBDa nr. 1 w damu p. BOIJ6.skiego 
poleea swoj bogato za.opatrzony 
sklad nowoscl 1 konfekcyl m
zk1eJ 
jako 10: kosznle, kolnierZ]ld, mallklet1, krawaty, l.ski, 
parasole, r-:ka1'l'IezkJ, wyroby _ sk6r z ane, tr1kotaZe. szeUrl, 
kurry 1'I'allzki Itp. od ZWY()ZSJDY().b do nsjdrotslyeh. Spe- 
oyalnoM zaUadu: Obu1'I'Ie wlede.dskie, Rotowo i na mjar
, orlz 
upelnue -.re wszystlrkh fasonach. 
edyny s1rlad lrapeluszy 
P. &; C. Habig, nadw d08ta"ey w Wledniu. Wszelkie repa- 
racye IIsknteozni818 me szybko, vunlltualnie i tanio. . cn) 


.. 


Rozrnaito
ci. 
Grudka Ziemi swivtej. Pisma wiede6.skie danosz
, 
ze areyksi
ze Franciszek Ferdynand otrzymal szczeg61- 
nli w tych dniach wizyte. Przybyl don. mianowicie 
przedstawiciel jednego z najwiekszych dom6w w Jatfie 
od lat trzydziestu w Palestynie istniejQeego, i ofiaro- 
wal arcyksi
eiu jed wabn
 sakwe szkarlatnQ, peln
 po- 

wieconej ziemi, zebranej w kaplicy Wniebowst
pienia 
na G6rze Oliwnej. Ziemie te otrzymal on pod jedy- 
nym warunkiem, te zostanie ona dozona w trumnie 
arcyksiecia Rudolfa w podziemiaeh kosciola Kapuey- 
n6w w Wiedniu. Arcyksi
e Franeiszek Ferdynand 
przyjlil ten smutny upominek, obieeujlic, ze bedzie sie 
staral zadosli uczynili temu zyezeniu. - Wedle poda- 
nia ziemia z G6ry Oliwnej chroni eialo od wszelkiego 
zepsucia, zaehowujlie je niezmienionem at do chwili 
zmartwychpowstania. Campo Santo w Pizie caly jest 
wypefniollY i to na kilka st6p Rrubo
ci tl\ ziemili, zwie- 
zion
 na okr
tach przed wiekami z Ziemi 
wietej. 
Oiala, zlozone na tym ementarzu pizallskim, zaehowtij
 
si
 w samej rzeczy bez zmiany. 
Powodi w Hiszpanii. Straszna kleska powodzi 
dotkn
a Hiszpani
. W samej Consuegra wydobyto z 
nurt6w w6d welbranych 1500 trup6w. Dzis liezba ta 
podniosla sie do 2000. Pow6di posuwa sie daleje W 
Kordubie i Maaze rzeki r6wnie wylaly. Ministeryum 
upowaznilo wszystkle poselstwa hiszpan:1kie do zbiera- 
nia bkladek na dotknietych powodzili. W Madrycie 
redaktorowie pism i studenci zbierajll zapomogi po 
ulicach. Sk:ladki do dnia wyiiJj wymienionego w samej 
Hiszpanii wyniosly 680,000 frank6w. Towal'zystwa ko- 
lejowe poniosly do lej pory 8zk6d na 6 do 7 milion6w. 
Rzeka, przeplywajlica pod Consuegra, zmienila koryto; 
szkody w mie
cie tem obliczai
 na 20 miIion6w pese- PllelUC. blala . . 
tas (85 milion6w marek). Ur.tednicy hiszpailsey na 2 " MU.a . 
rzecz ofiar P owodzi ofiarowali ka2d y J . ednodzienny sw6 J ' J :rto_.:..... . 
OO.IlU.... .. 
doeh6d; dalo to sume 593,000 fro 01'l'1el (stary). 
Szybkos6 Iistu. Pewien kupiee paryski cheial sie G. b (no"y) 
przekonali, jak te! predko list, wyslany poczt
t moie P::nna 
 
b
ro"a' 
odbyli droge naokolo tuli ziemskiej. Wyslal wiee list I " . na bntki 
do swego brata w Ameryce z pro
bli, aby ten zn6w Blana . lepBza . 
oddal ten sam list na poczt
, wysylaj
c go do jakiego 8I Zi oma.

 
r' li (topa) 
. t .c'
 
.c k emnl......
 tz:J . -.. . 
swego znaJomego, en za::; IDla1 znowu pos1a" omu Siano la 60 kilogramtiw I1'U'OO buM - 
innemu, az nakoniee list powr6cilby do tego samego Maelo I. funt . . . .c. .
. . . 
 
kupea, kt6ry go pierwszy wyslal. Wybierano r6me J
 topa . . . . . 
miasta tak, aby list koniecznie musial okrQzy6 calQ 
ziemie. Ol6z w ten spoB6b list zrobil podr6t naokolo 
ziemi w przeciliKu 79 dni. 


.. 


Tan,10! Tan.1o! 
Burro Lipschiitz, Katowice, 
ulica Grundmanna. Dr. 2. 
NajwiQkszy sklad garderoby! 
500 sztuk ubior6w mezkich (sztof.)juzod to, 12, 15,20m. 
400 " ubior6w kamgarn. jut od 15, 18, 20-40 m. 
600 " paletot6wzimowychod 10,11,12,15,18-30m. 
flanele, msterye l'a ubiory, turi.ekie awe, ohustki do zarzucenia, 
"lejsJde wstqtki, koronki, wsypy jtil: od 
O fen. poez"wslJ' itd. itd. 
Kto ehoe kupi
 dobrze a tanio, ten nieoh tylko fdzie do.. 'kw. 
H UG. LIPSCHUTZ. 
Wszelkie nawozy, B
dzO pj
knf, zim
trwate 

ako to mll:ld z koA4J.I, snper
o
faty zyto do WYSICwn 
It
. z 
enomowaneJ fabryki ohe- ma DB sprzedd (51670) 
mlCzneJ ,,()ere8" (Th. P1skorsoh) C B - k 
W Rilcibolll1, jako tot . UrCZI, 
m
kQ Thomasa, sklad m"ki w Wodzhllwin. 
i kainit Syn!t
slU- 
poleea po cenach oryglnal. kuje natyohmiast 2681) 
nych (2680) P. Blasel, sUad kolonialny, 
P. BLA.SEL, Mikolow G.. Sz. )( it 0 ro w G.-Sz. 


Spraw, ksi,garskie. 
NaJdadem Wydawnietwa .Katolika K " Bytomin wyszelU 
truel zeszyt: 
P1esn.1 POJ.sk,1ob. 
Uzywanych na G6rny.. Szl
,ku: 
(Zebra! J. Gallus). 
W leszycie tym SQ umieszczoue nast
pujQCe piosnkl: 1) Dingo 
SIIQsk DBSZ nkocboy. 2) Wsi kochana, wsi wesola. 3) Na doli- 
Die zawiemoba. 4) Met01'l'ie mOwiQ 0 walcu tIe. 5) Pojedziem1 
Da 1611'. 6) MWa baba trzy oery. 7) lob bin rodem aUB AnBtrya. 
8) Idzie Madek przez wieA. 9) Kiedy silj bawar w Jrnflu zapien\. 
10) Nad brzegiem w wieczornpj porze. 11) P
dzQ jak na suzydlaoh 
lata. 12) Mile mi w prsey. 13) Jakil to smb ojc6w moW'B. 
14) Akademik ci ja. 15) Jechal kozak zaporozki. 16) SmmiQ jo- 
dly na gor szezycie. 17) Za Niemen bet, precz. 18) Preel, preez 
od nas smntek wBzelki. 19) Stafimy bracia wraz. 20) Wesolo te- 
gllljmy. 21) Jm Blonko tat blisko zacbodn. 22) Sem, tem, rem, 
tern ua hltana. 23) W g6rlj sfres, bracia mill. 24) Zwillizek...... 
dzi
 tu Igromadzony. 25) Braeis, roomiea. 26) Witaj majoW'B ju- 
trzenko. 27) Za Ebru fall} goniQc spojrzeniem. 28) 0 gwiazdees- 
to, eoA blyszezala. 29) Albol my to jaoy tacy. 30) Chociem 
brzydki, cbociem elarny. 31) Mala chatka przy Idolinie. 32) Da- 
Illj, brads, stafimy wraz. :13) Dzi
 niedziela dzlen tat blogi. 
34) 0 cot leA siQ zadumala. 
Cena zeszytu 00 fen., I przesylkQ 23 fen: 


..dealano. 
.B y tom. W Niedziellj !l-go Patdziernika odbljdzie liO 
ze
rame tow
r
stwa 
"'. Alojlego 0 5 godzinie na sali p. Guliii- 
s
ego (da
leJ Kastalsk1ego), na ul. Krawieckiej. Na porlQdku 
dZlennym clokawy wyklad: "Opowiadanie z podroly". Liozny 
ndzial czlonkow i gojoi pozQdany. 
Kat.o wi .c e. W N!ed
ellj 11 
a:o!dzierDita odb
dlie sl
 
zgromadzeme ZWlQzku katolickich rohotniko" Da sali p. Dymarezy- 
ka, zaral po Nieszporach. Na porzQdlro dliennym sit waine Ipra- 
wy, dla tego liclny ndzial czlon.ow bardzo potlldany. 


Ze zwl
zku wzajemnej po..acy dla chrzesciaftskich ro- 
botnik6w gornoszl"kich. 
Zebranie cllontow lwiQzkn wzajemnej pomocy dIa ehrze- 

eiafiskich rob. gomoszl. odbljdzie silj w Niedziellj dnia ll-go Pat- 
dziernika br. 0 gOM. 4 po pol. Da 88li p. Opilki 11' N i e m i e e- 
k i c bPi e k a r a 0 h, a w tym samym ozaBie w f. a g Ie w n i- 
bob u p. Dworaozlra. 
. Mia s tee z k 0 (Georgenberg). W Niedziellj 11 Patdzier- 

a 0 4 godz. po pol. odbljdzie silj "szkole zebranie ezlonto" 
zWIQzkn wzaj. pomoey ch.rze
eia6.skieh robotuik6w. Uprasla silj 0 
liezny udzial. 
Zarz'!d ZwI.zkn wZBJemnel pomocy dlB ohrzelle. 
rob Gtn1kdw g
rnol!l".8k1cb. 
J. Panl. P. Nowak. Dombromkl. Xr61lk. KozlomkL 


Poczta Redakc,i. 
. Do C z a k an 0 11' a. Zami!!

ic nie motns, bo byloby zgor- 
szeme. Podobne sprawy trzeba dcme
 ksi
dzn. 
Do Ka r b n. Nie odebraMmy taduego listu. 
. Do D 
 rot y. Naturalnie .trzeb!, siQ dobrze RBDlyMi6, Dim 
Sl
 kto podplsem do ezego ZObOWIQte, I dobrze sobie przejrzec co 
po
pisuje. . Nie mot!ls zllA, nie . widzia1'l'8zy, po
edziec, 0 00 
ho- 
dZl.. Al
 Jak zkQd 
uqd sIYBz.eb
my, ma .to byo Jakie
 towarzystwo 
ber
iiskie, kttire . Boble pOBta
o za zadame, budowac tanie pomiesz- 
kama dla robotniko", ale me dumo! - W drugiej sprawie my 
Die zrobic nie motemy. Trzeba staranis odnowic! 
Paull A. L. w Bi.. Dziljknjemy lOa zadania, a na prlYilzlo
c 
prosimy przyslac i odgadnipnia. 
- P. Bogd. B. I We!. DJiekojemy za tyezliwo
c. 


Agentami IIKatolika" na t.agiewniki 
sQ tylko: 
. Lndwina Pawlik. handel obraz6w i topiee GW'O
dzik, sUad 
wlktual6w. Upra8la
y zw
a
 na to, gdyl nikt inny do Ibierania 
przedplaty na "Katolika" me Jest opowainiony w I.agiewnikaeb. 


Wroalaw.kie cen, 'argo.e. 
Plaeono I. 100 kilo go r amti" cll1U 200 fantliw: 
m. IlJ" .. III 
od 17 60 do 23 00 
17 60 " 92 90 
11 90 . 23 40 
14 70 " 17 70 
16 20 . 17 20 
12 70 . 15 40 
16 60 . 19 50 
35 75. 36 25 
33 75. 34 i5 
35 00. 35 50 
3300.3600 
o 12 . 0 15 
930" 5180 
120,,130 
2 70 " 51 80 


Za Ogl08Zenia I reklamJ nie bier:i:e RecuCl)' 
tadnej odpowiedzialnol1ci. 


Hambursko-amerykanskie 
stowarz'8Zenie aka. jaz 1, 
parowcowej. 
Naumy
lua I pocztowa przeprawa parOWOfm 
Z Hamburga do New- Yorku 
za pomoell: n&jprQdslego i najwiQkszego 
;"',<"-" niemjeoldego parowea pooztowego. 
IL Przcprawa Drzez ocean 6 do 7 dni. 
p . 
 Proci tego przepl'llowa bezpoArednia niemle- 
." .. okiemi poezto"emi parowoami 

 I I Hambnrgn do (696) 
./ ..- Baltimore ' Canady I IndJl Zaehod. 
-, ,Braz1lU WschodnJeJ Havana 
. . La Plata Afrrld Meksyke 
Bli!szyoh wiadomo
ci udzieIa: A.. Ptlilkorcz 11' W. Strzel eaoh 
Domlnlnm ()zakandw , T 
 dzy podro ' z ' OJ .9P Y 
pod Gliwioami poszukuje od no- 
 qt. 
wego roku jeszeze kiliu (
678j dla llzsprzedaty ma!zyn do I>ZY- 
h Ik r d k . ei» przy atatpj phoy i 1VY lIO lUej 
pac 0 ow 0 om VIo.wizyi znsjd" natyehmia&t zs- 
i kilka J
ele u (kw.} 
kroWI - are .T G. Neidlinger, Xr61. Huta 
.ft.. ul. Tempelstr. 
. 


"'''1 
.-{ 
.( 

 


" 
/ - ., I.
, 
I I 
' I: 
 '" 
I I
'''.'' t 
_1 f ?\' r '.f 
t I \: 
,....
		

/iv4403-1891-80-0004_0001.djvu

			Dzi
 ranG 0 godzinie 2.giej zmarl pO ciet- 
kich cierpieniach emerytowany dziekan w Frie- 
dersdorfie, wielebny 


Ks. Hermann Wodack 


w 71 roku tycia. 
Jego czyste, kaplailskie i
c:e tycie! je
o 
zawsze ojcowskie pocies2anie i wsplerame 
rad
 przez caly przeciqg jego 30-letniego paste- 
rzowania wGrossnimsdorlie zapewniajli mu nieza- 
tartli pami

, a obowi
zujli nas do ustawicznego 
uczucia, serdecwej wdzieczno
ci w modlitwie! 
Grossnlmsdorf, d. 5 go Pazdziernika 1891. 
Dozer koscielny 
A. Janetzko. 


,', 'n " , !':'*tn(!:
 .\" 
'.
' 
:', .,
 


Z dniem dzisiejszem zaprowadzi- 
lem w mym sUadzie detalieznem ehlrur- 
gIeznyeh przfbor6w I lekarskleh ban- 
duy 
Jrw II.) 
ceny hurtowne 
i poleoam eaUowlte Irygatory, sztuka 
po 1 m. 50 fen., podw6JIIle lumowane 
podkladld. metr po 2 m. 25 fen. 
Gumowe bandaze Martina, sztub 3.m. 
Gumowe ponezachy, para IS m. 25 ien. 
blndy przez elalo, sztuka po 4 m. 
aparaty InbalaeyJlle po 1 m. 50 fen. 

..... paay rupturowe, Slotuka po 1 m. 50 f. 
Dalej pOJeoam ""szellde . 
sikawki i prz,bor, do .
horob 
U8ZU, nasa I 8Z'J. 
riiwniet po zu1ltoDyeh eeua«!h. 
L. Frankenste1n., 
spooyalny (sUad hunowny I delallezny towar6w gumowyeh 
w Katowleaeh. 


.;;J 
( f.t
 

- 
-'""
' 
 
\

\.","
 ,. <¥ 

; 


r':
.':_ 


TANIO, 

 ale tylko za pieniqdze. -.. 
M ki I t t . dawniej 13.- 18.- 25.- m. 

z e pa e 0 y zunowe teraz 7,IIO. 10.- 13.- m. 
M I,: b - k dawniej 23.- 29.- 37 m. 

zJUe n lory amgarnowe teraz 15.50. 18. 21 m. 
D I,:' I . dawni(>j 14.- 19.- 27 m. 
amsJUe p asz
ze ZIIDOW e teraz 6,50. 9.00. 13 m. 
Dzieoiljee paletoty i ubiory tylko z dobryoh materyi od 2,50 m. 
poez"wszy. Chusili do zarzuoenia od 1,75 m. do 13 marek. Ka- 
mllelki my
liwskie od 1,65 pooz,,'WsIY. (N.) 
KaMemu knpujlioemu z olollcy Zibrza ZWl'Bca siQ kosda za 
przyjazd olilwartq klas". 


Pierwszy zabrski dom konsumowy 
F. FLEISCHER, 
Zabrze G.-Sz1. przy dworcu. 
........................................ 
Pierwsza i najwi
kEza fabryka [arderoby m
zkiej, 
Katowice G.-S
d., uL Grundmannst. No. 12. 
w domu kr. pI'UIi. i,oOOroy loteryjnego p. G. Siwinny. 
Sprzl'daJ
 po jeszoze nigdy niebywalyoh tanich ale 
stalych tI!'uloch: Ubranla mQslde suklenne od 12-30 mk. 
Ubrunla kamgarnofte od 1[1-30 m. Pa1etoty dla pan6w 
od 9-30 m. (Eleganekie rrzeozy). Ubrania sunenne dla 
mlodzietJ.06" od 6, 7, 8, 9, 10-15 m. Ubrania sukienne dla 
eMopc6w od 2,50-10 m. Za elegalleki kroj i miarlj gwaran- 
tuj
. Dalej poleoam (tw.) 
tawary lakciawe 
kaszmir 50 f. Tureckie 01, usili do zwieroiadel od 9-20 Ink. 
Chustki do okryeia od 4-15 m. Jedwab na zapaski i ada- 
maszki od 0,50-2 m. FlanElla 60 f. Kagzmir kwieeisty 
wehllany 75 f. Wszellie towary krollie sprzedaje sIQ niiej 
oeny laknpna. 
fuetelnam ludziom dajQ ubrania 11a odpla
. 
J. Wiener, Katowice G.-Szl. 
........................................ 
Jeszcze Die bywalo - bez kODknreDcJI 
sprzedajQ od dzi
 dnia wszelkie w m{,j Imes wohodz"oe arty- 
- kuly. PJ'zez kolosalne zaknpno za g.tdwk
 jestem 
s.... moinoAci. sprzedawa6 po Amiesznie tanioh eenach, i poleoam: 
r-. PaJetoty zimowe dIa mljiozyzn od 8,50 m. Paletoty dla ehlop- 
q:: oow i mlodsielt.cow od 3,50 m. Ubiory mljzkie od 10 m. Dam- 
eI! skie plaszez e i ia\iety od 6 m. FlandQ podwojnie szerolll\ 
= 50 len. Materye welniane i kdmiry w wszelkich kolorach po- 

 dw6jnie szerokie 4.0 fen. Plocienne i bawelniane wsypy 20 fen. 

 Bar"han bialy i kolorowy 10, 20 i 25 fen. PMtuo na zapaslii 
9: 30 fEn. Gardyny 15 fen. Eleganokie koszule wierzehnie 2 m. 
N Kolnierzyki 25 fen. Tryko
 spodnle i koszule podlug systemu 
.::!: Jaegra 1,20 m. Na drutaoh robione oiemno-brunatne kamizelki 
c 1,50 m. WelnQ puchowQ (Eider) i kamgarnowl\ fUBt 2,20 m. 

 BawelnQ laga 10 fen. Je
wabne ehustki 40 fen. do 10 mk. 

 Wiellie chustki do larzueama od 2 m. 
.g Szanownym odbloroom z okolioy na 10 mil odlegloAoi 
zwraoam przy zakupnie za 20 m. oplat
 kolejow" od IV kJasy, 

 prsy zakupnie od IIO m. potrqoam 5 procent od sumy. PoleoR- 
d jl\:O siQ jllk najuprzejmiej, zostajlj z szacnnkiem 
&:; S. Fleischer, Rozdzien-Szopienice 
(kw.2) . 0 b 0 k a p to ki. 


Z a
h o dnio- niemiooki bank zab e znioozenia na Bek.nntmachung. ................... 1 . 
I' In unserem Gen088ensohafa!- i Powinszowanle. 
ak
 Y Mh w 
en Regis
r sind bei der unter Nr. Wielebn

u Imo.i ksi(dn 
13 elDgetragenen Genossensehaft Ma 1r symllianowl V 1I 0 1,.D1I 
(Westdeutsche Verslcherungs-Actlen-Bank In Essen.) ,,Konsum- und Sparkassen-Verein 1 . . Jl.! ill! 
 
(Zabezpieczenie od ognie) zu Prlegendza" folgende Eintra. i w Sioplellle
 skl'a
. ser- I I 
Kapltal zakladowy: 6 mUJomhr marek. gungen bewirkt worden: deozne tyclemaJw 
mu Imle- 
Poniewa! pan G e 0 r g W a 1 t e r w W roolaw1u I dniem dzi. a. Spa1te 2: - 
irma der Genoa- nin Ii-go Patdzlernika. (2692 
siejslym z zarz"du naBzej agentury generalnej na prowincyq Szl,,- sensc
aft: - DIe Gesellschaft hat CZl

1!le. tatol. . k
BY
 
sk" ust"pil przeto oddaliAmy takowy pozaslutbowemu rotmistrzowi den FlI'menlusatz angenommen: w ZI8DIU . Szoplemoac. I 
panu Ko
adowl1'on Kunowsklemu w Wroelawln, co podajemy l1eingetrageneGenossel!-sehaft
it .................. 
do wiadomoAci z nadmienieniem, t
fimy wlDlianko"anego zast\!P
 unbe80hrankterHaftp
.lcht." Em- MieslJi:am odll- Jo{O Patdziemika I 
zaopatrllyli 11' potrzebne peln?meftletwa. (1I68') 
etragen lufolge Verfiigung yom w ZaborzlI A obok lazaren. 
Essen, I-go Pstdziernika 1891. 30. September 1891 am 1. Okto- Przyjmuje ohoryeh rano od god. 
Westdeutsche Versieherungs-Actien-BBnk. b 
er al l t l89L Re h iiI .. d 8 do 10, po poludniu l/g3 do 4.1 
B.ndh.uer . p e4: Q tsverh tnillse er Dh tnapszaftu 
· Genessonsoh
ft: - An I:!telle tyUro rano od god. 8 do 10. I 
Powohtjl\:O si
 na powyzsze ogl08zenie, poleoam siQ do usku- de.r ausgesohledenen V orstands- W Idedzlele od god. 9 do 1l. (. 
teolniania zabezpfeozetJ. od uSlkodzetJ. prlez ogieil, pioruny f eks- Mitglleder: Knecht Franz Kon. 0 D d M ' Ii . 
plozye w powytszym banku i sluZQ ohtitnie i,danemi obJIAnieniami. k.oll und Hausler Josef Greiner 
 r. me. YS Mec, t' 
Wroelaw, 1.go Pdjsiernlka 1891. SI
d neben dem Vorstandsmit- lelrarz praktyozny. 
Con pad von Kuno.sld. glied Halbbanu Johann Szymura . - 6 
Kanter: Forckenbeekstr. 12_ IU Przegendza in der General- L..gubIl'em 
2682) It 
VerSBmmlung Tom 14. J
i 
891 
lubny pier
cie:i1 ,e 
Berlin. Feuer-Versicherungs-Anstalt 
e
ii
r::'or=:':= oznaozony A.. S. 23. L 9':' I 
zalozone 1812 r. t::Iohymik und Hausler Karl Kon- I.aska1lego zna1azcQ proSfQ odda6 
d al -A koll aus Przegemiza. takowy za wysotiem wynagrodie' 
 
Niniejszem podajemy do publicZllej wiadomoAci, ze od I my Duroh Beschluss derselben niem do redakoyi "Katollia" lub 
p.nu A. Rosenberg w P.zcQnie, 
eneralversammlung ist die Auf- wllAcioielowi, rst'tnikowi 
 
w mieJsce knpea pans 0 s k a r a S t e i n era tamze agentur\! po- losu
g des Konsum- u. Sparkassen- Ludw. Ganslnlee w Szarlejn. 
19y!szego zaHadu na PSZ81fDQ I okolleQ. (H.25023) Verelns zu Przegendza eingetra- B LL I n 
W roe I a w w Patdzierniku ]891. gene Genossenschaft ;rot unbe- aCZDOZIti ! 
1\a:. Sch1ft & CO. sernankter 
aftpflicht, .a
gespro- _ S
anotvnej publioznoAoi By to- IJ 
AgeDel genera}nl. ehe
. und SInd als L-qwdatoren mla 1 okolioy podaj
 uprzejmie do II 
gewiihlt: wiadomoAci, %e ot"orzylem tntaj 
Odwoloj"o si
 na powy!8ZI\ wiadomoM, poleeam 8i
 do us- der Halbbauer.Johann Sohymura przy olioy Kolejowej Dr. 3. obok r: 
Jrnteezniania zabezpieozetJ. l:atdego rodzSJu od poszkodowstJ. poi;ar- und der ArbeIter Johann Bchy- laUadu Roberta handel 
nyoh po taB:ch i VSlYeh premlach, przoozym nie zachodzl\ iadue mik zu Przegendza. m 
" kl . d b i- 
doplaty. Eingetr&gelllzufolgeVerfUgungvom ,,£I eJ gar ero y, 
 
PSI 0 Z Y n a w Patdlierniku 1891. 30. September 1891 am 1. otto- art}kolow robotniozyeh i bielizny. E 
A. R b At In ber 1891. 
taraniemmojem-b\!dzie, zaszozyea. U 
osen epg gen specya y. Zugleich wird bekanntgamacht, 
lI:oych mnie odbioreow obsJ:nzy6 
dass die gemiiB4 99164. lti5, Abs. Jak najrzetelnlej i nJjtaniej.. PJ'C!' ( 
1 1 des Gesetzes yom 1. Mai 1889 sZQ zatem 0 'askawe wsplerall 18 ' 
f
8tgestellte Mitgliederliste desKon- yego Plleds!
biorstwa. Z wyso. 
sum- und Spar.kassen- Vereina zu Ira szacunkiem r 
Przegendza,eingetrageneGenossen- S. Ucko ( 
so
att J?it unhesorniinkter Haf
- uliea Kolejowa 3 obok z:lI:lsdU k 
pflieht, In unBerer Gerlchtssohrm- Roberta. 
bere
. IV zur Einsicll:t anslit'gt. Sprze
aj
 paletoty z!mowe od 
Gem8BS 9 165 Aba. 2 des Gesetzes 9 m., ublOry m
zkie od 12 m "' 
yom 1. Mal 1889 werden die in ubiory dla mlodziefleowod 9 ma
6
 
der LIE.te aufgdiihrten Per.sonen, IIpodnie z. angielskiE'j 811:0ry od _ 
welehe behaupteo, dass sle am 1,80 m., wlellie barohanowe gade , 
Tago des Inklafttretens des ge- od 1 m, welniane koszule 
v f. 
nannten Gesetzes, dem 1. Oktober modre koszule od 95 fen., derki i 
1889, nicht Mitglleder der Genos- do spania f Da konie w wielliilJl j 
sensohart gewesen sind oder dap.s wyboue, sieniaki po kaMej oenie, E 
ihr Anseheiden nicht richtig in ohustki od I!J fen., ubiory Alubue 
 
die Liste eingetIagen ist, sowio od 20 m., ubiory bmgamowe od 1 
die in der Liste nicht aufgefiibrten 18 m. i wiele innyeh artykulolV. 
Personen, walche behaupten, dass ProszQ dobrze zwaza6 na mojlt i 
sie In dem hezeiehneten Tage Mit- finn
. (2697) I ( 
gUeder der Genossen9chaft gewe- B . h . . 
 
lien sind. aufgeford
rt, .i hren _ Wi- IOro tee mczne bnd o Wlll CZ 8 - 
derspruch gegen dIe Lisle blnnen. ] 
einer AnsschlussfriBt von 1 Monat Franclszka SchulzB, ] 
scrniftlieh oder zu Protokoll des akadem. budowniczego i sl\downie 
GerichtsRchreibers zu erklaren. przysieg 1e go tall:satora, '1 
Die Frlst beginnt mit dam Ta- poleoa sill do wYJronsnia 
g
, an welchem das letzte der robOt budowlanych, S 
diese 
ekanntma
hnng .enthalten- jako tet rysunM1t', lI:osztorysow, I 
den Blatter erschlenen 1I!t. Na
h otalIso1t'snia ('gwa i przedmiotow 
Abla1jf. tie: AussehlusBfrist 1st fur wartoAciowych, orseozelt. itd. (k 
die Mltgliedsehaft am Tage des K . d il 
 . - 
Inkrarttretens des gedaohten Oe- II;Z 
 09" c!

«\J IIlowy 
setzes und rur das Anssoheiden 
z mloe
 eep
j) 
puJQ w kat
 ] 
in Folge vorhergesehehener Auf- :vm OZ88te po naJwyzszych oeDJI?h. I 
kiindigung oder Amsr'hliessung KRAMER, By tom G,-Sz. ullOl , 
(- 9 164 , Abs. 2 des Ge
etzes _) 0ltl"0dowa (
enstr.\ 11. (kw.) ( 
der Inhalt ;der Liste massgebend Stare I no
ul plt8S) 
.Einwendu,ngen gegen die Liste beczki do ka p ust y I e 
blelben den In 
 160, Abs. 2 des. t 
Gedetzes beleichneten Person en ma tamo .na sprzeda! Franc. I ' 
vorbehaJten, sofern sie in Gemass- 
l.. nustr b
dn8rski w Kato- 
"mlynek do kawy" heit desr;elben den Widerspruoh wloach, nsprzeOlw ml,yna paro
 
erkliirt haben oder hieran ohne wego. i I 
ihr Versoholden verhindert waren It' hUete UlazQ. l"StaU I] 
und binnen einem M0D:Bte naoh w Rle.. w Sak80nll znajdJt I J 
Beseitigung des 
In
ermsses den W a Ice r z e 
Widerspruch sohnftlich oder zum. I 
Protokoll des Gerlohtssorne1berser_ telua I blachy, 12677) Ii , 
kliirt haben. (2686; ro bo t; n1 c y 
By
n!k, den 1. Oktober 1891. w gazowni i przy generatoraeh I ] 
Komgllche8 Amtlgericht. fnni hutwcy I:Itale zatrudnienie. I 
Abthellung I. Koszt6w podrO%y ani siQ przed- 
IV. Nr. I. 23 . tern wyznaczP, ani zwraea. 
Nr. 157 Tl;dzy robotnley 
2fi83) 
Ob . . do lamania kamieni mogl\ si
 przy 
WleSZCZenle. dobrem myoie nstyohmiast zglosic1. II 
W PI t k 9 P Z Raasch &I/; Exner, 11 
dzlernlk: :S91 :a
: od ago: przedsiljbioroy budowli kolejowyeh, 
dzin y 9 1 / b d d _) li na dworou w l, R b 
 d a 0 h. 
9 
 \! sprze a..... Da - . 
eytaoyi Z/l natychmiastow" gotowkQ j)o
wladlJzony, trzd wy 
:l687) 
w DC
lowica('h u Schneidera na: P alacz P od koU y 
st\!PUJ"oe, do masy konkursoweJ . '. . 
Schneidera Dalei;
oe przedmioty, (Kesselhelze9z
8Jdzle natyehmiast 
jako to: stale zatrndm
me w mlj'nle pa_ 
l. okolo 500 flaszek roznyoh win, r
wJ'll1 w 
ora
h G.-S.1 Oso- 
2. roine likiery, b.ste zgl08Ze'lJe SIQ potrzeb
 
3. roiDe w6dki, Kaidego. ktory 0 mojem m
iu 
4. okolo 12 tysi
cy dobrze odIe. I Mlkolaju MadeJu, itory mnie I 
ialych oygar, dziatti opuAcil, posiada jakie ""ia- 
5. kilku poAcieli eatkowitych, domoAoi, prosz\! mnie takowe do- 
6. masz)'nQ do szyoia, nieM_ Roza MadeJa, Eisen- 
7. rozmaite meble, urz"Elzenia ogro- bl hnkolonia p. G. Ha]dukami. (2692 

owe itd. COrJi:a mOJ8, Joanna, 1Iyszla z do- 
8. J
o dobrze zloho
e,. n: 6t . mu i do dziA dnia nie powrooila. 
Ide skrzydlo. mahomowe Itd.ltd. ProsZ4l kaMego, kt6ryby wiedzal 
d
 . «:zego 
Jqoych c
6 kn
na 0 joj pobycin, 0 powiadomienie 
nmleJsz
m SIQ zapras
8.. ( 2676 mnie na moj koszt. Emanuel KIlt., 
Letmca,4-go Pstd:l1e
a 1891. Chropaozow-Brzezina. (2696 
Tln.D
U
mo;;;qdoWY. Uhlopiec, i 
, ohcl\oy siQ wyuczy6 krawieot"s, 
Uore moja, zona Anna Newak moie siQ zglosi6 do 
z domu Guchta z 
red. l,!lg
 Maten.sZ8 Roszell, 
porobi, nie place. (2691) mistrza krawieckiego w Bytomi
 
.J'an Nowak. utica Dlnga 32. 


Prosz
 wsz
dzie z
dac: 


Radomanna mQk
 IDa dzioci, 


najlepsze poz,wienie 
,.- dla dzieci SSIIC,ch. 
 
I Jedynie zdolna zast!pi
 mleko matczyne. 
Cena puszki 1,20 ID. (H 64000 1) 

 - - -- 
Ostrzezenie! 


Wraz z rosnlicym popytem na 
prawdziwq FranclEa kawQ 
zwi.;kszaj!l si
 takZe podrabiania tt'jte, a znajdujli 
sie W obiegu pudelk8 i paczkilkt
renieSIi wyrobem 
»rawdziwym Francka, lecz lndzijcem je[o nasladownictwem. 
U praszamy zatem 
wszystkie szanowne gospodynie 
w ich wlasnym intere3ie, ateby przy zakupnie 
Drawdziwoj rraDcka kawy 
b,l, ostrozne i tylko taki wyr6b, kt6ry na- 
szym og6lnie znanym 


znakiem 
ochronym: 


SCHUTZML.RKE. 
naszym podpisem: 
. iJlr
:!:;, 

 aJ1 n lt 
Ludwigsbur
. Linz. ]asel."M a 
jest oznaczony, jako ppawdziw, wyr6b Francka 
przyjmowaly. 
Heinrich Franck Sohne, 
Lndwlgsbnrg. 


. . 

....... 
t Ubio..,! UbiorJ! Ubio..,! e 
'Paleto t! Paletot;y!, 
, Flanele! Sztofy na ubiory! P16tno na A 
wsypy! GardYl1Y! Jedwabne chustkif II 
, Czarne i tureckie chusty! Atlasy na za- . 
paskif i t. d. kupuje si
 tylko taniol do- , 
, brzef i rzetelnie u (kw.) , 
, s. W-=::i

:gO , 
........
........ 
PodrOZDJ
CJ Calkowite _ , (
694) 
dla obraziiw znajdQ . 
ale i dO: nrzijdz,eme knzm 
brze platne z:atrudnieme 
 braOl jest tanio do spnedania u wdowy 
k. III.) F. i E. LubecklCh, M. KowoUlIr, Friedriohshutta 
Bytom G.-Sz, ul. Krakowska 29. pod Tarn. Gorami. 


DadatelL. 


1 
L.
		

/iv4403-1891-80-0005_0001.djvu

			DodatelE do "Ka 'OLIKa". 
By tom, dnia 9. Paidiiemika 1891. 


I 
..., 

I 
Ir_ , 1. 
Ie- 
9'J 
IUI 
Ih. 
.. 


.. 


80. 


Rok XXIV. 


murem, w 
roclik:u kt6rego znajdowala sie mala, zielo- 
na fortka. 
Wieczoru owego pomykal sie jaki
 metczyzna 
wzdlut tego muru, co chwile potykajljc sie 0 kamie: 
I1ie i rekami chwytajlic sie to plot6w, to baryer I 
dom6w. 
-
- 
10. (24) WidocZnie chodzilo mu bardzo 0 to, ueby go 
11. (CiU dalszy). nikt nie poznal, bo za kaidli razlj, kiedy ujrzal z.blua- 


 - 0, teby slowa wasze, wielebna matko, sie jli ce sit;! 
wiaUo jakiego przechodnia, przltulal. sle 
 
, t,lko sprawdzil}l Oby moi synowie znowu odzyskali moru i chowal za slupy lub w zagleblewach mer6wneJ 
:- 8\V6j rozuml Ja mam to 
wiete przekonanie, te w ulicy. 
182) takim razie szczerzeby pokutowali za ciezkie swe grze- Doszedlszy w ten spos6b u do mum, okalajljce- 
0, chy, a dalsze Ewe zycie po
wieciliby wyllicznie slutbie go ogr6d pani Dirckson, po cichu liczyl slupy, obok 

o. Bomj. kt6rych przechodzH, a naliczywszy ich sze

, przy 
dl6 I - Daj to, Panie Bote I - rzekia k
ieni. - Ja si6dmym Przystanli l , '!Ydoby
 klucz z kiesze
i i wy- 


b "!az. z Siostrami odprawimy nowenne za Ich wyzdro- cillgn
1 reke do klamki fUl'tkl. Ale natyc
mlast zn
- 
\fleme. wu jlj cofnlil przeratony, bo uczul, ze zamlast klamkI, 
,jn. - Z cdego serca wam za to dziekuje, wielebna dotknljl sie wyrafnie twarzy jakiej
 osoby. 
- l1Iatko. W tej chwili wyaunela sie ona z swego ukrycia, 
I - Pani jeste
 protestantk
, inaczej moglaby
 a r6wnoczesnie drugs, wyskoczywszy z poza slupa, 

- pani wzi

 udzial w naszych modIitwach; mote Pan uchwycHa silnie obie dlonie przybysza. 
ltaj B6g litosciwy wsp6lD
 modlitwe predzejby wyslucha
 - Ha, wreszcie cie mam, ptaszkul - odezwala 
lok raczyl. sie osoba pierwsza, po kt6rej glosie Ojciec Werhoff- 
- 0, nie wykluczajcie mnie, wielebna matko, gdyt to on byl tym mezczyzn
, skrad_aj
cym sie do 
, dajcie mi pomodIi
 s;e razem z wami. Bylam prote- swego przytulku, - poznal natychmiast predykanta 
11. stantklj, - dzis czuje, te w sercu jn! jestem kato- Piotra Ferul
. 
C8 6 liczklj. Ojciec J ezuita nie odpowiadajliC ani slowem na 

- - Niech i ja pomodle si
 z wami, - wtl'Qcila niespodziewany napad, wyt
t)'1 cafe swoje sily, pr6bu- 
aie Gudula. jli c , czy zdola naglym zwrotem uwolni
 swoje dlonie 
10' - Dobrze, moje dziecko, - odpowiedziala roz- z rfik napastnik6w. Ale zamiar sit;! nie udal! Sil. 
radowana Zakonnica. - Prosze was jutro na godzine niej:li liczbli: przeciwnicy, nie maj
c widocznie ocboty, 
dziewilit
 z rana do kaplicy, bedziemy na was cze- wypu
ci
 znowu z r
k tak p08zukiwanej zdobyczy, a 
du kaly. przygotowani zapewne na op6r znaczny, dobyJi calych 
od - Wybaczcie mi, - rzekla na to wdowa, - te sH ciala i trzymali jego l11ce jak w kleszczach. 
n. \Vas poprosz
 0 pouczenie mnie, co to jest nowenna. _ Oho, nie mysl, bratku, te nam teraz ujdzie
z! 
.t, - Nazwisko to Jacinskie, - brzmiala odpowied
, _ zawolal rozloszczony predykant. 

d - a oznacza dzjewi

 dni modlitwy, U6re sie odpra- _ Tli razli nie uda ci si
, wystrycbnl}li nas na 
::: \Via, jeteli mamy prosi
 Boga 0 szczeg6lne o
wiecenie dudk6w, - dodal drugi z piekielnym 
miechem. _ 
.ti i nadzwyczajnlj pomoc w jakiej waznej sprawie, zawsze Popr6buj tylkol 
IJI jednakowot tylko wtedy, skoro mamy przekonanie, te _ Dlugo pragnli lem , dlugo wyczekiwalem tej 
ie, 8prawa ta wJj
e powinna Da powi
kszenie chwaly Bo- chwili, - m6wil szamocl'J:c sie r. Jezuibi, a dyszli C od 
:: tej a ludziom na pozytek i zbawien!e. Modlitwa ta gniewu, predykant. - Poprzysilig lem sobie, te cie mu- 
w. bardzo jut jest stara, a u
wi
cH j
 przyklad Aposto- sze w rece m'Jje dosta
. Teraz motesz czekal: do s
- 
ilt 16w. Powiada nam bowiem Pismo sw., fe uczniowie dnego dnia, zanim ujrzys
 znowu swiaUo dziennel 
!l Chrystusa Pana, przez dziewie
 dni od zgielku 
wiata Ojciec Jezuita wci
z milczal, ale nie dal jeszcze 
rc I si
 usun
wszy, caly ten czas po
wiecili modlom i sku- za wygran
. Walka byla wprawdzie nier6wna, I\l.e 
I pieniu my@, aieby w dniu dziesiqtym m6dz godnie my
), ze to walka 0 zycie lub 
mier
, tyle mu dodala 
. I przyjqli zeslanie Ducha s wietego. . . d . d - I I 
Ie _ A jak Apostolowie blagali Boga 0 zeslanie na moey, te, nat.ezywszy SI
, Je nem EzarpnieClem z VIa 
Inich Ducba sw., - dodala Gudula, _ tak i my pro- wreszcie powalili drugiego napastDika 0 ziemie i wy- 
si
 bedziemy Pana nad Pana 0 rozswiecenie zaciem- rwali jedne r
kc z jego dloni. 
nionego umyslu mych biednych braci. Predykant spostrzeghzy upadek towarzysza, jak 

 - 0 tak, - rzekla powaznie wdowa, - ale i nie- tygrys rzucil si
 calem cialem na zakonnika, - za- 

 IDniej 0 ol1wiecenie mego rozumu, aZebym ujrze
 i po. p6
no! Latwem bylo teraz Jezuicie, uwolni
 takZe 
V Zna
 mogla prawde w calym blasku, kt6rej dotli d drug
 rekt;! i, nim sie predykant spostrzegl, juz Ojciec 
,- I przez grub
 zaslone niewiary dostrzedz nie zdolalam. Werhoff znikl w ciemnOlkiacb nocy. Napastnik zas, 

 - Daj to Panie Bote! - wyrzekiy ksieni i Gu- kt6ry byl upadl, podni6slszy sie tymczasem zwr6cH 
) dula jednocze
nie. sit;! ku predykantowi, bo zdawalo mu sie, te to Je- 
) Przez pewien czas rozmawialy jeszcze kobiety 0 zuita, - nie wiedzial bowiem, co sie stalo z J emitl), 
, Ojcu Werhoffie, 0 nowennie, a ksieni .starala sie. jak - i z calych sH szamoClicego sie predykanta w silne 
I tylko mogia, wzbudzi
 u wdowy jak najtywsz
 ufnosf pochwycH ramiona. Ten za
 znowu w przekonaniu, 
: \'I dobroe i mHosierdzie Bote. te to Jezuita, nie omieszkal go nawzajem pocz
stowa
 
- Je
eli Pan B6g wyslucha
 raczy modlitwy na- kulakami. 
. Szej, _ zapewniaia wdowa w toku rozmowy, - to I tak sie bijljc i zlorzeczl),c, ani nie spostrzegli, 
I I postanowHam uczynie pewien watny trok na chwale jak nadszedl patrol, 1d6ry nie wiele pytaj
c. pochwycH 
I I Jego, a 
lubu tego dochowam. jednego z nich - byl to wla
nie Piotr Tychtroj, - i 
I Wreszcie przybyle kobiety powstaly, potegnaly glosem chrapliwym wrzasnljl mu nad uchom: 
) si
 z matk:) przelotonll i wr6cHy znowu do miasta - Kto wy jeste
cie? 
. \liraz z Ludwikiem Rynwaldem, kt6ry w tym czasie - Jestem predykant Piotr Ferula; puszczajcie 
I byl odwiedzH dozcrce klasztom. mnie zaraz, born nic zlego nie zrobH. 
I · - A, to wy jestescie Ferula? No, to mamy wla- 
10. Jakie zycie, - taka smierc. 
nie tego, 0 kt6rego nam chodzi. 

 I pozostawmy teraz na pewien czas naszych znajo _ Nic nie pomoglo predykantowi, it przysiegal, te 
Il\vch w Akwizgranie, a obejrzyjmy sie za tymi, kt6- jest niewinny, te sit;! opieral ze w3zystkich sil, - nie 
I J H d tylko te go nie puszczono, ale mu nawet kajdanki 
l'ych opusciligmy w a ze.. wlo.t
no na ""'ce z P owodu jego opom. Polic y a nei 
l'od wiecz6r tego samego dma, w kt6rym pani 
... 
Dirckson wraz z pasierbiC:j stanela w Akwizgranie, wziel i go pomiedzy siebie i uprowadzili go ze sob
, 
\'I J darzylo sie w blisko
ei jej mieszkania zbiegowisko a wielka ilo

 ludzi ciekawych, 1d6ra, krzykami zbu- 
lUdu. dzona, zbiegla si
 byla z pobliskicb dom6w,. w wiek- 
I W owym czasie o
wietlenie ulic pozostawialo je- szej cze
ei poszla za nimi, cbCIlC doczeka
 sle konca 
I Szcze wiele do tyczenia; jeteli Pan B6g sam nie ra- sprawy. 
I . . Ii ks'.t . . d' Ojciec Jezuita, tymczasem skorzystawszy z ciem- 
czyl pamit;!ta
 0 tem I. Jete . Ie yc. I gWlaz r !lie no
ci i zamieszania, przypadl- do furtki, otworzyl jl! i 

wiecHy, to bylo praWle tat Clemoo, JU to m6WlIi, Jak udat si.. do domu , Die S p ostrzezon y przez nikogo. 
\V miechu. ... 
To tet kto w godzin
 po zachodzie slonca zmu- - Jaka praca, taka placal - m6wil do siebie, 
8zony byl wyj

 na ulict;!, zabieral zawsze latarke r
. chodz
c po swym pokoju. - Gdyby mi nie bylo tfJ,1 mo- 
czllll ze sOOIi, bogatszym przy
wiecala idlica przed nimi jej gromadki, to sam Die tak bardzobym stal 0 moj, 
sluzba, Jeszcze ciemniej naturalnie bylo w ulicach wolno

 osobisbi. Dzi
kowalbym nawet Panu Bogu, 
\'Ilizkich, malo zamieszkan}'cb, jak n. p. ta, przy kt6rej gdyby mi dozwolil, zasluty
 sobie na korone mecze:6.- 
polotony byl ogr6d pani Dirckson. sk
. Dla czego jedn
owot mego prze
ladowce teraz 
W takich nli.cach nie motna bylo tet chodzil: boo uje to i prawdopodobnie osadzono, to mi jest zupelnie 
kiem, pod dOmaIDl, bo przed nimi w6wczas znajdo- zagadkli.. .... . 
\'Ialy sie to schody, to kamienie to baryery to ka- Zapahl nastepme tiWlece I uSladl w krzesle, aze- 
1l1ienne lawki, przez kt6re latwd upa

 bylo'motna. by cokolwiek odp
z:)f I?o ni!,zw,kl
m natet
niu, a . . 
.Ted nie wiec mozliwem bylo, szczeg61niej dla sPiesz
- 1 potem wydobyl z kleszem papler I me bez clekawo- I .) ProWlDcyal znaclY tJle, co przeloJoDY IBkon6w na 
eel! sie, iA
 
rodkiem ul!cy. . 
ci rozwintl go na stole. proWlDCY" 
Do takiej to ulicy, Jak Jut powiedzjeli
my, przy- Pierwsze slowa, 1d6re mu w oczy wpadly, 
=-=-= 
tytal ogr6d wdowy, oddzielony od niej dol1
 wysotim. brzmialy: 


Chwala na wysokosci BOIDl ! 


1iiii 
tltu. 
god. 

 4. 


(powie
c z hoJenderskieg6.) 


l 


"Z polecenia Przewielebnego Ksiedza Ojca Pro- 
wincyala. Ii: *) 
Tre

 !istu musiala by
 (bardzo wunli i podo- 
ba
 sie Ojcu Jezuicie, bo widoczne zadowolenie malo- 
walo tJj
 na jego twarzy, podczas gdy, myglami zajety, 
z Iistem w reku przechadzal sie po pokoju. Od czasu 
do czasu m6wH do siebie: 
- List przyszedl w sam raz, jakbym. sobie byl 
wla
Die tyczyl. Ale - nie spodziewalem sie tego 
w cale! 
A predykant? 
Nie tylko, te nie udalo mu sie, jak wiemy, Je- 
zuite, kt6rego jut mial w reku, uprowadzi
, ale nawet 
sam zostal wrzucony do lochu wieziennego, on, kt6- 
remu sie at do ostatniej chwili zdawalo, it skinienia 
jego cale miasto slucha. 
Tego sie nigdy spodziewal. A loch do tego mia! 
podloge z cegiel i byl tak niski, it czlowiek slusznego 
wzrostu, - a takiem byl Piotr Ferula, - wcale sta6 
nie m6gl; w nim to dlugie dni i noce przepedzili mial 
predykant. 
Pocz
tkowo srozyl 
ie i halasowal jak szalony. 
Ale to nie dlugo trwalo, - wkr6tee ogarD
la go roz- 
pacz ponura. W gfebi bowiem serca sumienie przy- 
pomnildo mu, jakiej spodziewa
 sie m6g1 kary za 
przewinienie, kt6rego sie byl dopu
cit. Nie mylil sie 
takie w badaniu powodu, dla 1d6rego uj
tym i osa- 
dzonym zostal, a wszystko zapowiadato, te kara b
- 
dzie bardzo surOW8. Znal on dobrze tamtej sze czasy, 
kt6re, jak rzadko inne, byly srogie i obfitowaly w naj- 
wyszulcaii.9ze, bezlito
ne sposoby karania. 
Przewinieniem jego za
 byla - zdrada kraju i 
ziQmk6w. 
Kr6tko przed czasem, w kt6rym sit;! wytej opo- 
wiedziane wypadki d:t:ialy, przY31ala byla kr610wa an- 
gielska znaczne do

 wojsko i zanfanych dow6dzc6w 
na pomoc Holenderczykom, kt6rzy, przyj
wszy now
 
wiare, r6wnocze
nie od katolickiej Hiszpanii, pod kt6- 
rej zwierzchnictwem dot
d stali, odpasli usilowali. Na- 
turalnYID sposobem z poczlitlru Wi!zyscy wyznawcy no- 
wej wiary stan
li po jej stronie. Atoli pomoc ofiaro- 
wana byla tylko pozorem dla wkroczenia wojska an- 
gielskiego do kraju. W rzeczy samej bowiem chodzilo 
Anglikom 0 zagarniede kraju pod swoje panowanie. 
Wnet tet poznali rozs
dniejsi istotne zamiary sprzy- 
mierzenc6w i cale swe starania ikierowali na to,1 aie- 
by sie copredzt'j pozbyl: fatszywych przyjaci61 z kraju. 
Bylll jednak pomi
dzy Holenderczykami partya, H6ra 
VI za
lepieniu swem do wszystkiego byla gotowa, na- 
wet kraj zdradzi
 zdolna, byleby tylko swoje zamysly 
oderwania sie od Hiszpanii, a przedewszystkiem zapro- 
wlldzenia wsz
d2ie nowej wiary, przeprowadzili. Do 
tych nalezal takze predykant. Ot6l stronnictwo to 
nie da wno wywolalo nawet rewolucy
 w mie
cie Leo- 
dyum przeciw prawDie iatniejli:cemu tamze magistra:. 
to wi, a to z powodu, iz tenze, nie dowierzajlic AngIi- 
kom, nie tylko ich nie wspieral w kraj ll, ale wrecz 
od nich stronil. Rewolucya sie jednak nie udala, 
wszystkich przyw6dzc6w polapano i wtrllcono do wie. 
zienia. Tymczasem za
, dochodz
c po nici do kl
bka, 
skutkiem zeznan wiezionycb dowiedziano sit;! tatze 0 
tych. kt6rzy byli dusz
 zaburzeDia, chociaz nie wal- 
czyli z broni
 w reku. W ten spos6b wykryla sie 
ostatecznie wsp61wina Tychtroja i naturalnie, jak wielu 
innych, tak i jego uwiezil: rozkazano. Zdrade kraju 
zlUi karana W owych czasach 
mierci
 i to po dlugich 
m
kach i torturach. 
Predykant 0 tem dobrze wiedzial; to tei skoro 
sie znalazl w wieziennym lochu, ogarnela go rozpacz 
stracH wszelk
 nadzieje, jak wszelkie chai-aktery, kt6r
 
bezcz
lnymi bed
c i zarozumialymi wobec podwladnych, 
slabszych i prze
ladowanych, w niebezpieczeflstwie 
rzeczywistem staj
 sie tch6rzami. 
Noe, spedzona w kajdanach, byla dlan po pro. 
stu straszn
, okropn
. Sen dlugi czas uciekal od jego 
powiek, a kiedy wreszcie nadszedl, to dzikie marzenia 
co chwil
 go przerywaly, lada poruszenie przeszywalo 
duszt;! jego strachem. W wyobratni swej zdawalo mu 
sit;!, te widzial jut narzedzia tortury, 1d6remi w6wczas 
wymuszano na winnych i mniemanych winnych zema- 
nia, kt6re, wydobyte w bole
ciach i gwaUem, natural- 
nie at nadto czesto byly falszywemi. Rano podano 
mu przez male okienko w drzwiach chleb i wodt;!, 
zreszt:j przez caly nast
pny dzien nikt do niego Die 
zajrzal. I tak brio na drugi i trzeci dzien. Wreszcie 
spy tal sie podajlicego mu pokarm, czy dlugo jeszcze 
czeka
 bt;!dzie musial, zanim przesluchy sie zaczn/l. 
Na to otrzymal odpowiedt, ze ma czekac!, aZ na 
niego kolej przyjdzie; te tymczasem innych s
dlono i 
po wiekszej czesci po kilkakrotnie powt6rzonych me- 
kach i katowaniach powywiesZQIlo. 
	
			

/iv4403-1891-80-0006_0001.djvu

			Jut wyszedl i jest do nabycia 


..- III-ci zeszyt __ 
Piesni Polskich, 
uzywanych na G6rnym Szl
sku. 
Cen. 20 fen., z przesylk
 23 fen. 
Kto n9de
e 60 fen. otrZYmK wszystkle trsy zeszyty franko. 
Zamawia6 mo!na pod adresem: 
..,dawnictwo "Katolika" 
w Bytomiu (Benthan 0.. S ) 
R yzkl, kokardJ', ehnstki I DO"ft'OSCI. 


.: 


Na por
 zimowl\ 


:;;; 
.. 
o 
i 
III polfcam moj 1!ogato zaopatrzony sUad garnirowanych 
.... 
f:' i niegarnirowanych kapelD.8zy od n8jprostszego do nsj- 

 "YsznbtJ.szego gatunkn, jslo tel piora, kwiaty, wstqzki, 
III Iroronki, agrafy i wsselkie w zakrcs strojow wchodzl\ce 
10 
'1i: przedmioty w n8jw!
kszym wyborze po bardzo tanieh 
cenach. (N. 5) 


'0 
'S 


Modele kapeluszy 811: zaW8ze do obejrzenia. 


1:1 
lilt 
i MarJA Geissler. Zabrze, i 

 
 
r3 ul. Hutnicza W domu p. B. Wienskowitz. 
. 
Dl. modystek DBjtansze ir6dio zakupDa. -. 


. 


Dr. med. J. ..,er 
od 21 !at (k.A.j 
w BerUnle tylko Lelpzigerstr 91. 
lekarz speeyalDJ' 
l1li ohoroby ploiowe, storne jako i 
kobieoe i sJ:abo
 PrZYJmuje od 11 
do2 pnoop od 4-6 pop. I listownie 
A. KOPERA 
w
wi
tochlowioach leozy wszelkie 
ohoroby beslekantwa za pomo. 
011: msgnetyzmu, tat zastarzale jRk 
powsUij"oe, tudziel; 11' przypadkaoh 
naglyoh i niebezpieoznyoh u kobiet, 
m
l;ozyzn, dzieoi I mlodzietJ.oow. 
Posiada wiele 
wiadeot1l' od wyle- 
ezonych os6b. (kw.) 
Doz"olono miBiQ t uta j osie- 
p; dli6 jako (M. Br. a 290/9.) 

 adwokat. 
.. 

 Kaneelal'JB moja jest pol,,- 
; ezona z kaneelaryll: pana adwo- 
N. kat. Schroedera, a znajd'Dje si, 

 przy nIIey Gliwtek.1ej lfr. 
g 200. 
: Emmo Freudenberg. 

 adwokat, By tom G.-Sz., 

 J6zef D
rd. 
w Rojoaoh poleca 8woj wiel1::1 sklad 
ksiqzek 
z roi;nyoh wydawn1otw. TaUe 
moina soble itam
e zapisa6."Ka- 
tolika", "Prac
", I1BwiaUo" Zywot 
P. Jesus. zeszytami, Kalen"la z 
"Katolika" i Maryaflski, ,_Misyo- 
narzs" itd. (2671' 


Wyszla z druku Ksi
Zka do nabozenstwa 
...- dla g6rnlk6w i hutnik6w ... .ajwiQksz, 
pod tytulem: wr b6r kufr6w, 
MAGAZYN DUCHOWNY torb szk6Iuych 
z kolorowym obrazkiem sw. Barbary. i c,-gar 
Zawiera ona na przeszlo 440 stronach wszystkie ma (tw ) 
potrzebne modlitwy i 166 piesni. Na wst
pie jest umie- A .' 
szczony zywot Sw. Barbary i wiadomosci 0 jej 
wi
tych J. A. damletz, 
reIikwiach i bractwach, jakie pod jej wezwaniem istniejlj,. Bytom G.-8zl, rynek FTyderylra 
Druk jest wielki i wyrainy, tak, ze i cl, kt6rzy WiJhplma (Reitschule). 
slabe oczy maj
, modlic sie z niej moglj,. alo po k leC_ J m IT f 
. . .. dobr" p nq aw
 8wa .. po 
KSI
ika drukowana Jest na zwyczaJnym I na we- 1,40 m. lepszlI: palODII: bw
 Jawa I 
linowym papierze: f. po 1,60m. meltyi twardy cukierod- 
.. waiony bel papieru, lawsze po naj. 
Papler zwyczaJny: Papier welinowy: taflszycheenachhandlowyoh,najlep- 
11' pol plotno . . . . . 2,25 w pol plotao.. .. 3,00 sz" magdebursk" oylroryq paozk
 za 
w pl6tno ., 3,25 w plotno _ . . . _ . 4,00 15 f., dobre Buche mydlot"ardef. 30 
11' skOr
, ezerwony brzeg. 4,00 w skor
, czerwony brzeg. 5,00 f.,BOd
krysztalow"f.5f.,tabak
kr
- 
" zloty brzeg', _ 5,00 " zloty brzeg . . 6,00 COlli!: (presowkaj f.l m. i 1,20 m., no- 
" "" okucie 5,50 " "" okucie 6,50 we szkockie 
edzie 2 i3 za 10 fen. 
. . d 
.t: d M t k . U przejma usluga, nete1na waga 
Plellllj,dze trzeba na sY'lal.; naprz6 - otna a ze I najlepsze towary. Z sl8CunDem 
nadsyla
 ": znaczk
ch .pocztowych. Przesylamy franko. He nr 7 k Krist. Bytom, rynek 
SprzedawaJqcym wlelki rabat. Fryderyka Wilhelma nr. 4. (kw 
Prosimy 0 jak najIiczniejsze zamo
ienia. 
W,dawnictwo "Katolika" 
w By tom i u (Beuthen 0.-8.) 


NiedGaoigniony I najskuteoz- 
niejszy 
odek do wyniszozenla 
rus6w, szwabow, plusk
ew i pchel 
i t p. W wszellieh skladach 
trzeba wyrainie i,da6 tylko .,Mix- 
tin,. Lodwlka Dan.lgera. 
W paczkaoh po 10 I 20 fen. sprze- 
daje w Zabrzu: Pr031re, H. Fisoher, 
Slonina; w Zaborzu; Jacubek, Spra- 
telr, Wengral.k: w Doroeie: Kol- 
ton, MUnzer, J. Eisner, Knoche, 
Kaliner I t. d. ; w Bisknpioaoh: 
Siedner. Fril'ldHinder. (t,,1 
Tanio! Tanio! 
Ta.:n10! 
Flanele podwo
nle szerotie od 
Tanto! Tanio! fen. pooz"wszy, zimowe ohustki 
SztoCy na oblory podwoj- do zarzueenia od 3 m., zimowe 
nie szerotie od 30 fen. wydr;ieri. plaszeze damsIde od 7 m., ezysto 
gane gard.ny tulowe 01 15 fen., jedwabne chustki na szyj
 od 50 
gra:lel 20 fen., ehodniki Hi fen., fen. Rowniel; wszelkie inne towa- 
flanele podwojnie slerokie 50 fen., ry:lokelowelpo nieby"alyeh jeszoze 
Kaztenjammer 10 fen. Ubiol:J, niskIoh eenaoh. (2652) 
plotna, adamaszki itd. sprzedaje Karol Steiner, 
po niebywa1ych eenaoh (kw.
 Krolewska Huta, przy rynku oOOk 
N. Mapkiewitz, cukierni LIpi6skiego. 
KrOL Huta, ulloa cesarzewioZi 
CKronprinzenstr) 71. Po zadziwiajll:co tanioh cenaoh 
sprzedaj
 moj uZllllny kaidego OI8SU 
Podr6!ny Jan Nowara z By. wiell:1 illad gotewej gardero- 
tomia jut si
 n nas Die znajduje, by dla pan
w I ehlopoo'W. 
o ozem naszym odbiorwm z oko. Speoyalne ubrania do konfirmaoyi I 
liey Wirku, Zaborza i Katowic Obstalunki podlug mlary z sukna i 
donosimy. lkw2.) ntJnowszyeh wszelkiehinnych mate- 
By tom, 25-go 9. 1891. ryi bltartnifl i tanio si
 wygotowuje. 
Eracia Paw. i Em. Lnbeeey. J. Tworoger, (kw 
buar sulma i garderoby m
skiej, 
Kowala podw6rzowego Bytom, rojt rynku. ul. Tarnowicka. 
poszukuje zarZQd ddbr me. Ulepszone lDydlo slDolowe 
j
tnoiel BJl',J'nnek pod Two- slBrczane (Theerschwefeilleife) 
lOgiem na nowy rolr przy wyso- BergmannaISp." Drzeinle(Dres- 
KaZda dama, Jo;toreJ 0 dlngie Idem myoie i ordyoary!. RQwniei den). Jedynyprawdzl1ry,plerwszy 
utrzrmaniedellkatno
ell czy
1 mog" si
 tamte zgtosi6 t2674) I naJstaru]' fabryk
t w Niemoseoh, 

 hod " . -
 A. 2 k . ki UZJl.8IlynwybornYlwszeohstronnie 
p.ci 0 ZI. WInna dZlennie w;ywa" ro Wlar do
wiadezony przeoiwko wszelldm 
(}r
me de Lys a la Klyce- 
rlne, ktorej naby6 moins w pud. Baczno B i:. rodzajom 
ecZJ:Btol'icl i W)'rzut6w 
po 1,50 m. w handln mycll:a .T. Bk6rnreh, Jal.:o 1 zask6rnl.k6w, 11- 
Sehedona, w Bytomiu G.-8zl. Poszukuj
dwoeh dObrych l 
; 6 
 o e 9 t ) sz
6w,w
grom,08ul.komitd.Sztu- 
W -
 tak 
 n. 2 wych "" kabOf.DB . sJdadzie u A. Wehow o ""' , 
vs",a ..e na prow \a.W. 11" h D ladnl .lr O ' W Byt K Pltseh ....J 
SZeWSlle ez lJ 1 om 1. , Wirelr. (kw 
N ajtalisze na stat" i trwal" robo
. 
oldry sztebnowane, sp6- 

r6d1o zaknpna na G.-S. A B
z;:o-:
 k
 

:: Jzo wski :
I

2
:t

8

';

:..Pl

e
: 
Culder, bell papiern, 1 funt 30 fen., Z . t kolodz. . e !i a G 
Faryna 1 funt 28 fen.. mel:ty ou- ona ego 
 otowe P ier 
 y n y 
Ider rafin. 1 funt 29 fen. lub 
KAWY poleca tanio, czy
ci i od- 
kowala {;wiefa pierze F. Zweig, Ka- 
w doboroW}ch I smaoZDJch towice, ul. Grundmanna. (k 
"atnnkach. ( tw.) do prowadzenia mbckarni poam- PAITTOI'LB 
.. kuje przy wysokiem myoie (2672 
Camplnas 1/. funta 38 fen., Zlota Dom. Wielkie Wilkowice 
J8'11'a 1/. fnnta 4C fen., Jaws, miQ- poleeaszanownymkupcom, w wili!k- 
8zanka 1/. femta 37 fen., Menado 1/. pod Tarnowskiemi Gorami szyeh iloAciach taniej. ,2623 I 
funta 42-45 fen. Oranienbnrskie T 
 glego krom Adam J'akobezyk do mega handln towaraw kolonia!- 
mydlo suche 1 funt 28 fen., m"czka 
. . arza Katowice, ul. Schillera ISchillerst.) nyeh i_ dngeryjnych posm.uj' 
1 funt 21)-28 fen., soda 5 fan- I wiel." familil\ p(fjzukuje natyoh- "Dentlla.. uBmierzawJedneJ ellwi11 natyehlll188t. (2666'; 
tOw 20 fen, magdebnrska cylrorya, miast przy 50 tal. pensyi, 28 sze kaMy bdl z
b6. I dziata na 
mn Lazaret, handel kolonialo1, 
Awieta iUusta, 1 funt 1& fon flaoh zboza i 40 centnarach lie- dzinrawe zQby, jako i na reumat. 1 drogerya w BwiQtoehlowicaoh.j 
;:J 1 . 8 '111' l1 abr8 lr; dom .. onsllillo wu mnia\6w (2650) oierpienJa zadziwiajll:co. W Tarno. S I 
CT "J /J 11 1 "J Dom. Wlelkt
 WlIkowlee wicaoh jedynie na skladzie w aptece Y n. 

 F. Flel . scher, pod Tarn. Gorami. p. Aniolem. Fl. 50 f. (H 66000) porzl\dnych rodzioow, maj"cy eh
6
 
p:r 
 Mtudy, trze
wy m

oIYlloa. bo- Ml d .. w,uczy6 8i
 balwierstw&, moi' 
f!J. -. . d 266g) 0 " le "" . ec Ai
 saraz jako uezetJ. Iglosi
: 
.
 
 i Zabrze G..Szl. przy dworou. ry k SI
 na aJ
 na ( Ijj ....... , T. Bartetzldego w KroL Huoi' 

. Pod bardzo konystnymi warun. uczera, posiadajl\CY maj"tkn olrolo I) tys. (2658) przy rynku. ... ' 

 i kami zostanie przyj
tv tw. marek. s olroliey Bytomis, szuka Do megoskladutowarowlrQloniaI' 
.P' ..... D C Z e .L ... mol;e 1Ii
 natyohmiast zglcsi6 i za- towan y slki Z y oiA panoy Inb 10 · 
- U 
a . A. ( ..... t .. I '" ..., nyoh i .okclowfoh moie 8i.. 2 g toBi u 
i raz WS""pl". .lily 0 nuesu
olne u mlodeJ wdo1f7 Z' odpowiednim " 
fi; w mc.im browarze pin sl1adowego. maret i wolny witt). mJij"tkiem. Zgloszenia do Eksp8' U C zeD.. 
I Wechselm.nn. Browar Adolf. 51.h.. dyoyi "Katolika" pod Ut. P. 
. Adolf Gtsbel w Boguoioaob 
M i e 0 how ice pod BytolLiem w Krolewskiej Hnm". Ir. 114. (2651) 26157) pod Katowleami. 
Badanor oc1powiealiaJD1:£Jan Eckert. BJCoaJ14. - OxdoD.taaai drakarD1 ".btol!ka
 11 1:I)'tomla. - MakladeDa .... Rad.dejewak1ej 11 BytoawUo 


Na,jIepiej i na,jtaniej 
kupuje sie: ubioJII, d
a mvzczJ'zn i chlop- 
c6w, paletat
 zimowe, ubiory robotni- 
cze, flanele. mater,e na aped nice, plot- 
n., wSJ'P' itd. u (kw.) 
Ernesta Jaworskiego, Bytom G.-Szl., 
uIica Krakowska Dr. 44. Sklad zalofony r. 1858. 
Wykonuje sie takie ubiory z dobrych, trwalych 
i modnych sz t of6w podlug mia.., bez podroze- 
ni.. Uczciw,m ludziom dejo n. kred,t. 
........................................ 
. g
::1 :E 

"< 2 
:m. $;' 
. 
13 ;.
 S 
'
.: II t-C
.
 
o
ji;'
o1\' 
.... 
 g:
(D'
.... 
 
 I\'!Z 
::IE a. ro.::J.... :E 
 
 'A 
 0 
 
SU """ ., I\' .... N .' 
 . (I) 
N
:i! I\' Oo......?' 
 ::I 
 ..
 

 IIIII:ii _u g; :E...... CD ;::> 
SU 1:1 (':) .... 
::I :E rn I\' IS -... .od 
(I) ..... 0 0 N..... 
 II ..-- ::I 
 

 c;::I' Q.,8.
 
 0"< 
!!. ... I\' "d PG"''"d d CD a- 
 :E Q., 
.... - s: 
 CJQ ......... - 
 t!) I\' 
.... 
.;.. >oj t!) ..... m 
 c:c 
 
No _ 0 

Q.,
...... 
 0 -.. ti 

 - rn (I) 
 ..-- ..... 
SU - 
 10:'" S- 0 Q.,'=' 
 
 
 
::I -,s:;So 
 . 'A ...-. 
 
c. iIs. g; ;::So 1\" 

. (Jq .,l1li c:c II' 
- . N 0<1 OU>.O (I) Q 
 
SU ... 
 ::J g 8.:E 
 ftllll c-.:::I 
';JI:" 4:» >oj 1\" 
::J 
 _.... 
SU = 
 
 ..... (I) No IS c=. 
No IIII".'!.! 
. Nt!) ::;::.'(; 
 
 
c. """ 
 v = 0...... 
 .. 
 
CD -_ 
 oj
N:E

1I 
 

 s i 
 ;'&
 :- - 
. 
:::. :... 0 "C :::: 9 II 

.... I\' Noll' p. D - 
.... t!) >oj n I\' _... 
i 
 ;'f!J.
 =:- 
 .a =E1 
;,.., >oj.ro 
 "C 
 ..III 
VJ. (a '="> 1>2 "'iI 
toil = 
 0;" .... ft 
:--' 4''i

(I) III   


::IE 
SU 
No 

 
SU 

 
en 
.;;. 
No 

 
SU 


c. 
- 
SU 
P\1 
 

 SU 
g. No 

 C. 
1\':: 
 
o 


:E 
"< 
rn 
N 
- 
I\' 


, 
, lona 1o.&.."a, 
{;"iet o 11\.40, 1,60, 
fo.nt 
 bar dlo do- 
180 tn., d: cu'd.et f. 
b
 t"ar Jryna 'l9 f., 
\ 
1 {en., £Ii do 
-: 
-;alkA tn
 ....en 1 
.... dotn 01l . . 
\ t:J:leb eI11la 110 11&1- 
J. \ 
'tJ:
 eenacn.:. 
. Yr. t\l\\

o
a. 
oba1o. not. 11' 


N
tansze zroillo zaknDna 
"'" Glog6wka Ignaeego K.laosa 
11' domu mistrza piekarskiego, p. 
Kosubka, Rynek 11. 
Twardy eolder I Faryna 
po naJtaDszyeh cenaeh. 
Codzienie liwleio palona kaw., za 
ktorej dobry smak gwarantaj
, funt 
1.40. 1,50, 1,60, 1,80, 
,OO m. 
N ajlepsze mydle MIte funt 27 f. 
Ryz funt 14. 16, 18 i 20 fen. 
Wielki skied 
woskowrch liwlee koSclelnreh 
Parafinowe i sterynowe 
wiee6 po 
eenaeh handlowych. (n.) 
Wielkl skIad rozmaitych win. 
Najlepszy spirytus.likiery, araId itd. 
Rzetelna waga, dobra 
oslng&. Prosz
or88kawewzgl
dy 
Ignacy Klausa 
w 'omu p. KOBnllka, rynek 11. 
.... ................ 
Prawdziwy w
gierski 
Vermntb, 
wzmacniajl\oy 
o}"dek, wzbudzaJII:- 
oy apetyt, poleoa szozegolniej oler- 
pi'tcym na iol"delr. (2508) 
B. Glaoer, 
hotel "K a i 8 e rho f, " 
By tom G.-Szl. 

........... .... .... 


;;: 
"ij; - i'
 l '

 I f 

 T
" 
 
 ,. , 
.... i 
@ 
 --
 

r ='-
 l
 
-;: M_ , 

 
=L 1: :;-
. 

,: !!!...
; 
J ."1 
".,r- 
-
 

' 


A do kata! Znowu mi legs- 
rek stanl\l, a poei'tg juz jQdzie I 
Teru ooprQdsej po nowy zegarek do 
zegarnika Jandra 
_ Miechowicach, 
bo u Diego ponqdne, dobre I ta- 
nie zegarkl. jak nie;dlie fndziej. (k.  


- Od I-go Paidziemika r.b. tOIlZ- 
tuj" unas obrazywzaramowaniu t. z. 

tem wielkoM III. 7,00 m. 
" 11 IV. 12,00 " 
" 11 V. IG,OO " 
B y tom, ul. Krakowska 29. (k 
Dr. Paw. i E. Lnbeooy. 
Darmo 


wprawdtie nle jest, ale bardzo ta- 
nio, taniej nil; w kaMelll innem 
mieacie, a to z powodu malyoh wy- 
datk6w, knp'Dje sil: gardero
 ml2z- 
k", bardzo dobrze Id"c" i trwale 
Slytq. Ubiory z dobrego sztefu 
zimowego od 12 Marek POOZI\WIIZY, 
paletoty od 9 m., jaeski zlmowe 
od I) marek. Ubiol:J i paletoty 
wykon'Dje sili! taml;e podlng miary 
pod gwaranoy" dobrego le!enia. 
P. P. rezerwistom szozegolniej si
 
poleoa (tw 
J6zef Ring 
-=- Whku (Antonieuhuta'. 
........ .... ........ 
I Bernard Koberl 
jedyny wla
leiel finny.. I 
Sple«el tylko 11' Bytomiu, na I 
rynkn 4, poleca tylko netelny I 
dobry towar, wykonywa 
ub10ry 
dlam

oZYln 1 eMopoow, p"le- 
toty, plaszoze itd. po najtatl.. ce- 
ncb, anie,jakinni, co krzyozlII 0 
wyprzedaZy, aby public.lnoB6 
lludzi
. - 0 laskawe wzgl
dy 
si
 nprasza. (kw) 
.. 


JIixtin. 


Sprzedaz drzewa 
POrzlidkowego i na opal VI 
born w Szakanowie 
pod Gliwleami. 
W Czwartek 8-go PaMziernikl 
1891 pI zed poluduiem 0 god. 11 
sprzedawa6 si
 
dzie w wyr
bie 
lasu SzakanowsIdego na lioyt:aeyl 
zanatyohm188t
WI\ zapla
 gotOw": 
olrolo 20 metrow d
bowyeh gal
Zli 
" 600-BOO stuk d
bo"Yoh od. 
ziemkow, rozmaitej dlugoAoi; 'friQ: 
bZIl: ilo
6 dabyeh dl:b6" i odcinki 
d
bowe, wierzoholId itd. (stOsowne 
tak 
e dla beduarsy.) (2 66
 
....... ........ 
 
I Szanownej pubIicznoscl I 
I Zaborza i okollcy podaj
 
uprzejmie do wiadomo-I 
. sci,fe sprzedaj Q z dniem I 
I dzisiejszym berdzo 
dobre piw. dU- 1 
· beltowe, _ielka 
! butelk
 po 15 fen., I 
12 butelki skl.do- I 
. _e t.kze po 
: 15 fen.; mojem stara- J 
. niem bedzie, uprzejmo. 
I t:1cilj, i dostarczamem do- 
. brego piwa szanoWDIj, 
. publiczno{;
 zadowoIi
, 
- . prosz
 wi
c wesprze
 
_ m{'lje przedsi
biorstwo. 
I 
-o.ner, (2663 
. plwowar w ZBborzu. Ko!' B. 


Rosa W ulchniani , 
I 
Burowiec. 


Z dtliem dziaiejszym otWf)1'ZY' 
lam tuUij (2662 
sklad 
towar6w lokciowych 
1 
kolonialnych. 
Wyratajl\opodzi
kowanie za oka
Y' 
wan" mi w dotyohozasowem za.JQ' 
ciu przyehylnoM osobisf:lt, proB.1 
mnie takte teraz 'W'spiera6 w me
 
nowem p;:l6dsi
biorstwie, a ja SIQI 
z d"och stron, przez tanie oe)\11 
I dobre towary, stara6 b
d
, zadO' I ' 
welM myoh odbiorcow. 
... ... 
Gumowe · ,:zole od d0' 
szem i ubiory gar'j 
niezfl. 'I 
Gumowe pokrycia na 8t 01 1 
j woskow'e plotJlO 
(wBohstuch ). 
Gumowe 
pasId i Mini.oJ 
Gumow e lakladki .przed-j 
przopooenlU. 
Gumowe stemple kaidegO 
rodza u. I 
G umow e wl:ie
atent?"'e dO l 
toezeIlJa pl"a I 
wina. I 
Gumowe pO

8Zki do pO' 
. . chozy, dla ohoryob, 
1 napelnlane wad" itd. itd. 
poleea bardzo tanio. 
L. Frankensteina 
specralny sUad hnrtowny I dcy l 
tallCZDY towar6w gwnoWfch -i 
kw.) Katowiol&oh. 


"' I 
Pump
 A 
I .odocl
gi, 
zallida akuratnie a bardw taniO 

azownla w Glogowku. 

 
Mfyn w Piasecznie 
jest . zn
" od. nowa uUllldzon y :[ 
przYJmDJe mIeme zboza dla ludll 
i prolli 0 poparoie. (2656 
OHo Moritz, kupiec. 

I 
Uezuia 


-- 


I 
....