/iv4408-1922-31_33-0001_0001.djvu

			, 
23. grudnia 1922 roku. 
I 
,. 
!J 
.1 .. .
 
' , 
.. 
, lEG I 
L" 


N r. 33. 


Katowice, sobota 


[] 


I
Q
i< v j 
R \ \ 

1,.'t \

 '-'lj
 


[] 


-[] 


Prenumerata 
600 mk. niem. miet,1i
cznie 
W cZfsci gin Dosllj,ski...j 
W ojf'w6dzt\\ a Sl:}skiegoj 
w innych dziehii,
acb 
Panslwa Polskiego 
1500 mk. polsk. LeL przes. 
2:!OO mk. poltllc. z przes. 


J 


Cena pojedynczego I:umeru 
15\1 mk. niem., 400 mk. pols. 


1 


I R.
kO:';86w 8i
 Hie zwraca. 
o ---------- --- - - - [] 


WDJE do T 


Rok I. 


[] 


Ceny ogloszen' 
6-cio billowy wil'1'82 
wysok()
ei miiimet,. O\Fj 
15 - m;t ck 


Tah,'bry 'ZI'C r yf. c 
Otr!o8zI'nia 0 0% If 1)7.,,. I 
Ka.ida llfJ.wa pi rlwy '1,.1 
ol,o" i'lZlIjl' \\ E 
 
11 II 
P' zyj 'tHHr!OS7 ni: od filii:' 
Zllli
UiYC (
bCZllp,z,'dllif' 
zawiadomiroi.'i 
Za tClmirlOWf' zan 
swzeuic w z' lld.'h ode 
Admill's1J'. nie odp"\'-I  


[] ---- --.._-- 


;1 
"C 


= 


N
wy prezydcnt. 
War s z a w'\(. 20. XII. (PAT.) Prezyclcntem zo- 
stal wybrany p. Stanislaw W 0 j c i e c Ii 0 w s 1< i. 
Glosowalo og6lem 535 czlonk6w 
gromadzenia Na.. 
rodowego. Waznych glos6w oddano 519, ntewazllych 
16. Absolutna wiGkszosc 260. P. Stanislaw Wojciechow- 
ski torzymal 298, P. Morawski - 221 glosow. 
Obrany Prezydent przyjql wybor. 


Nominacje. 
Zamianowani WZg1. zatwierdzeni na urz
dn;k6w sta- 
nu cywilnego zostali: 
p. Kamski w NowYI11 Bierul1iu urz
dl1ikiel11 stanu 
cyw. na okr
g Nowy BierUIl (dekretem z d. 27. 11. 22. 
L: II-3229). 
P. Augustyn Marek w Ksh;.lenicach urz
dnikiem sta- 
nu cyw. na okn;g Czuch6w (dckretem z d. 27. 11. 22, 
L: II-3228). 
p. Jarczyk w Bujakowie urzGdl1ikiem stanu cyw. na 
okr
g Bujak6w (dekretem Z d. 21. 11. 22 L: 11-3183). 
p. Pawel Frasek w Lagiewnikach urzGdnikiem stanu 
cyw. na okn;g Lagicwniki (dekretem z d. 20. 11. 22. 
L: II-321O). 
p. Fra11ciszek Brol w JGdrysku I. zast
pca urz
dnika 
stanu cyw. na okr
g Zyglinek (dekretem z d. 27. ] 1. 22 
L: II-3231). 
p. Jan Szoltysek w J
drysku II. zash;pca urz
dnika 
stanu cyw. na okn
g Zyglinek (dekretem z d. 27. 11. 22 
L: II-323l). 


L" J t" 


.. " 


Redakcja i administracja: 
Katowice, Urzqd Wojew6dzki, 
Szkola przy u1. Rutgera 
.. Telefon 1269 i 2288. 


III 


"Gazet
 Ucz
dow..iu 1915 (1)2 
 llli.. 
lheszv niem. ptr. 6U7) gi zywllie do 1 ,') 
areszt
wi dn 4 t
 Jdni, 0 iL nk nk 
za 'przekroczenie innych prZCD 0, 
Katowice. dnia 11. grudnia 1922 r. 
Dyrekcia Policji. 
w Z.: Minasowicz. 


P'L
 
r 
l 


1 dni 


lL
 


Lit 


Rozporzqdzenir policyjne. 
Na P'Odstawie paragrafu 5 i 6 USL._ . 
policyjnym z dnia 11. marca 1850 r. i 
 142 . 
powszechncj admillistracji krajn z dnia 30. lipc..l 18b,:, .. 
oraz 
 2 rozporza.uzcnia policyjnego z dnia 1. lipe.1 
904 
roku 0 wykonaniu przemyslu gospcdnio szynkarskiegO 
i obrocie m'l:J'Ojami wyskokowemi i roZIJorZ \dzenia z dnia 
6. lipca 1922 r. Dz. U. S1. Ilr. 5 dotycza.cego' . 'nania 
przemyslu ,gospodnio.-szynkarskiego rozporz. 
nast<;puje: 


d;  1. 
Zakazuje sit; w dniach w I 
napoji wyskol	
			

/iv4408-1922-31_33-0002_0001.djvu

			302  


Gazeta Urzedowa W oiewodztwa 
Iaskiego. 


oraz sprzedaiy powyzszych napoi w handlu detaIicz- (Dz. Ust. Sl. Nr. 35; poz. 128 z dnia 7. grudnia 1922 d. 
nym i hurtownym z wyjqtkiem piwa. Ustawa 


Art. 2. 
Za nalezyt q splat
 Dozyczek wymienionych wart. 
1. przyjmie Skarb Wiojewodztwa SIqskiego gwaranci
 w 
. kazdym poszczeg6Inym wypadku, Skarb zas b
dzie mial 
Cz
sciowa zmiana art. 1 Reskryptu WOJewody z prawo zastawu na calym nieruchomym i ruchomym ma- 
dnia 12. IX. 1922 r. w przedmiocie pokrycia koszt6w jqtku dluznika, w szczeg6Inosci na dodatkach gminnych 
zwi
zanych z licencionowaniem ogierow (Sl. G. U. z . do podatk6w bezposrednich. 
dnia 23. IX. 1922 r. Nr. 19). Woiewoda winien podawac do wiadomosci Sejmu 
Art. 1 ust
P' 2 i 3 Reskryptu z dnia 12. IX. 1922 w Slqskiego rozmiar gwarancji w mysl tego artykutu przez 
przedmiocie pokrycia koszt6w zwiqzanych z Iiciencjo- Skarb SIqski przyj
tych. 
nowaniem ogierow zmieniam nast
pujqCo: "Przy oglo- 
szeniu d0' Iicencji nalezy od kazdego ogiera uiscic kwot
 
2 000 mkn. WZgl. 4 000 mkp. 
P6za oplat q od zgloszenia pobierane b
dq od kaz- 
dego ogiera licencjonowanego 6000. mkn. wzgl. 12000 
mkp. " 
Powyzsza zmiana obowiqzuje z dniem ogloszenia. 
Katowice, dnia Il. XII. 1922 r. 
W oiewoda SIaski. 


XVI. posiedzenie z dnia 12. grudnia 1922 r. 
Dzisiejsze posiedzenie Sejmu zagail Marszalek Wol- 
ny odczytaniem porzqdku dziennego. Poczem przyst
- 
piano do drugiego i trzeciego czytania w przedmiocie 
kilku wnioskow rzqdowych. 
W sprawie podwyzszenia rent woiskowych refero- 
(-) Wolny. wal sprawozdawca Komisji budzetowei, posel Dr. Ra- 
------ kowski.. Sejm przyjql ustaw
, zapewniaiqcq osobom 
(Da. Uat. $1. Nr. 35; poz. 124. z dnia 7. 
rudnia 1922 r')' 1 pobierajqcym pOWYZSZq rent
 100 proc. dodatku. W 
Ustawa sprawie zapomogi uchodzcom referuie takze Dr. Rakow- 
ski, poczem przyi
to ustaw
, kt6ra zqda kredytu Iikwi- I 
z dnia 21. listopada 1922 r. dacyjnego w wysokosci 15000 000 marek dla uchodZc6w 
w przedimiocie opodatkowania wartosci. z niemieckiei cz
sci G6rnego Slqska, z czeskiei cZ
sci 
2:atwlerdz.a
ca rozporzadzenie Woiewody Slaskiego SIqska i uIokowanych w barakach w Oswi
cimiu. Za 
z dnia 19. wrzesnia 1922 r. (Oz. Ust. SI. Nr. 24; poz. 84) wnioskiem przemawia tez poset Obrzut z N. P. R. 
z dnia 23. wrzesnia 1922 r.). Nast
puie ozywiona dyskusja nad wnioskami posla 
Art 1 . Panta (KIub niemiecki) w sprawie przyznania 40 proc. 
. . . dodatku ekonomicznego urz
dnikom kolejowym i pocz- 

 29. ust. 2. memo ustawy od przyrostu wartosci towym z Slqska Cieszynskiego. Do tego punktu prze- 
z dma 14.. Iutego 1
11 .r. (R. G. B1. str. 33) zmienia si
 mawialo kiIku posl6w. W koncu przYi
to rezoluci
, wy_ 
w nast
puJqcy sposob: , . . stosowanq do rzqdu centralnego, aby spraw
 t q staral 
Za . podatek. ?d przyrostu . wartosci o
po,,:,rada na- si
 zalatwic w spos6b dla tych urz
dnikow zadawalnia- 
by:vca Jako dluz11lk I
czny (sohdarny) na rowm z sprze- jqcy. 
daJf\cym. Przyj
to daIej wniosek rzqdowy w sprawie iedno- 
Art.. 2. razowego zasilku swiqtecznego dla urz
dnik6w i funk- 
Ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. cionarjuszy Woje\Vodztwa Slqskiego. 
Po sprawozdaniu Komisji Sociainei w sprawie za- 
lwierdzenia rozporzqdzen Woiewody Slqskiego zabiera- 
iq glos kiIku posl6w, poczem rozporzqdzenia te zostaly 
zatwierdzone. 
W koncu przYi
to ustaw
 w przedmiocie kwartalu 
posmiertnego dla wdowy po sP. Wojewodzie Rymerze. 
Nast
pne posiedzenie iutro w srod
, 0 godz. 3% po 
poludniu.  2. 
Wszystkie gospody, oberze i kantyny mUSZq byc w 
dniach wyplaty od godziny 8 ranD do godziny 8 ranD 
nast
pne
Q dnia zamkni
te. 

 3. 
Przekroczenia niniejszego rozporzqdzenia b
dq ka- 
rane grzywnq do 6000 mk. ub stosownym aresztem. po- 
nadto z0'stanie IokaI zamkni
ty na czas nieograniczony.  4. 
Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi w zycie z 
o1Iloszenia. 
Katowice, 


dniem 


dnia 11. grudnia 1922 r. 
Oyrektor Policii. 
w Z.: Minasowicz. 


Obwieszczenie 


(Oz. Ust. Sl. Nr. 35; poz. 126 z dnia 7. grudnia 1922 d. 
Ustawa 
z dnia 23..Iistopada 1922 r. 
w przedmiocie zniesienia podatku od wod mineralnych 
i 8ztucznie wyrabianych napoiow, zatwierdJzaiaca roz- 
porzadzenie Woiewody Slaskiego z dnia 25. lipca 1922 r. 
(Oz. Ust. SI. Nr. 10; poz. 34; z dnia 31. Iipca 1922 r.). 


Art. 1. 
W CZ
SCI g6rnoslqskiej Wojew6dztwa Slqskiego u- 
chyla si
 moc obowiqzujqc q niemieckiej ustawy z dnia 
26. Iipca 1918 r. (R. G. BI. str. 849) 0 opodatkowaniu w6d 
uddelalu,,)' c;;,..l:a.. i ..)as-LU\,..L..h:;...... WYJ.l:.i.blLl.lI'y
.:
.1. l1dVY]OW UJ.Q
 nrt.. 
IV. zalqcznika 7. niemiecluei ustawy z 8. kwietnia 1922 
roku (R. G. BI. str. 335). 
Art. 2. 
WYkonanie niniejszej ustawy porucza si
 Wojewo- 
daie. 


Marszalek: 


Wykonanie 


Art. 3. 
ustawy porucza si
 
Marszalek: 
(-) Wolny. 


W ojewodzie. 


(Dz. Ust. SI. Nr. 35; poz. 125; z dnia 7. grudnia 1922 r.). 
Usta\Va 


z dnia 21. Iistopada 1922 1". 
W przedmiocie podatkow przy nabyciu nieruchomosci 
przez Paiistwo lub W oiewOdztwo, 
zatwierdzajqca rrozporzq,dzenie W ojewody SIqskiego 
z dnia 26. wrzesnia 1922 r. (Dz. Ust. SI. Nr. 26; poz. 95) 
z dnia 3.. pazdziernika 1922 r. 
Art. 1. 
Rzeczpospolita Polska i W ojewodztwo Slqskie nie 
p'lac
 .zadnych podatkow z okazji nabycia nierucho- 
mosci ani podatku od przyrostu wartosci. Tak samo nie 
placi podatk6w takich osoba, od kt6rej RzeczypospoIit2 
Polska lub Wojewodztwo nieruchomosc kupi q . Odnosi 
sit; to' rowniez do juz zawartych um6w. 


Art. 2. 
Ustawa wchodzi w zycie z dniem jej, ogloszenia. 
Art. 3. 
ustawy poleca si
 
Marszalek: 
(-) Wolny. 


Wykonanie 


W ojewodzie. 


z dnia 23. Iistopada 1922 r. 
w przedmiocie gwarancii splaty krotkoterminowych 
pozyczek miast i gmin Woiew6dztwa Slaskiego w Pol- 
skiej Kraiowei Kasie Pozyczkowei w Warszawie, 
zatwierdzajqca z pewnemi zmianami rozporzqdzenie 
Wojewody SIqskiego z dnia 25. Iipca 1922 r. (Dz. Ust. 
SI. Nr. 10; poz. 33; z dnia 31. lipca 1922 r.) 
Art. 1. , 
W razie koniecznej potrzeby dla celow sanacji 
swych budzet6w mogq miasta i gminy W oj.ew6dztwa 
SIqskiego za kazdorazowem pozwoleniem Woiewody 
zaciqgnqc kr6tkoterminowe pozyczki w PoIskiej Krajo- 
wej Kasie Pozyczkowej w Warszawie, splacalne naida- 
Iej do 31. grudnia 1925 r. 


Art. 3. 
Og6Ina sum a pozyczek, kt6rych splat
 zagwarantu- 
je Skarb Wojewodztwa SI
skiego nie moze przekroczyc 
jednego miUarda marek niemieckich. 


Art. 4. 


przyznane gminom przyznaje si
 rowniez 


Prawo 
I powiatom. 
Wykonanie 
wodzie. 


Art. 5. 
lI1inwjszej ustawy porucza si
 Woje- 


Art. 1. 
U stawa niniejsza wchodzi w zycie z dniem o
lo- 
szenia. 


Marszalek: 
(-) W olny. 


Dzial Nieurz
dowy. 


, 
Z Scjmu Slqskiego. 


XVII. posiedJzenie z dnia 13. grlldnia 1922 r. 
Marszalek Wolny zagail posiedzenie 0 godz. 3.40 
powoluj
c posl6w Obrzuta i Borysa na sekretarzy. 
Przystqpiono nast
pnie do obrad nad pierwszym punk- 
tem. tt nad podwyzszeniem rent powstanczych. M6w- 
;a posel Rakowski podkresla, ze norma, wedlug kt6rej 
inwalida, powstaniec straciwszy 40 procent zdolnosci 
jo pracy, byl oplacany, przyznawala z dodatkiem na 

on
 i 3 dzieci 1080 mk. M6wca wnosi 0 podwyzk
 400 
iJrocent, ktor q w trzecim czytaniu przyj
to en blok. 
Drugim punktem obrad bylo kupno dom6w niewy- 
.wnczonych przy ul. Eichendorfa w Katowicach, przez 

min
 katowick q . Wniosek przyi
to uchwalajqc na za- 
:mp ca. 200 miIion6w. 
Punkt trzeci: Sprawa utworzenia seminari6w nau- 
;zycielskich w Pszczynie i Myslowicach. M6wca p. Ob- 
zut zaznacza, ze samo utworzenie seminarjow nauczy- 
;ielskich nie wystarcza. nalezy Iudziom tym zapewnic 
)yt. M6wca prosi Sejm 0 przyj
cie uchwaly w sprawie 
It war cia m
skiego seminarjum w Pszczynie i Myslo- 
vicach. W tei sprawie zabiera glos posel Szczeponik, 
«tory wychwala przedwojenna. szkol
 niemieeka.. 


:-" 


Nr.33 


W odpowiedzi na twierdzenia posla Szczeponika 
o przedwoiennef szkole niemieckiej na Gornym Sl
sku 
stwierdza ks. Brzuska, ze szkola ta nie stala na wyso- 
kosci swego zadania, bo germanizowala dziedzi nasze. 
Dalej stwierdza mowca, ze krytyka sit nauczycieIskich 
przybylych z innych dzielnic Polski byla nie na miejscu. 
Mowca zwraca si
 pod koniec swej mowy z wezwaniem 
do. nauczycieIstwa polski ego. by trwalo nieugiecie na 
swem stanowisku. 
Posel Szczeponik - odpowiada na sprostowania 
ks. Brzuski, a posel Biniszkiewicz skrytykowal twier- 
dzenia posla Szczeponika. 
Za analfebetyzm w Galicii czyni mowca od
owie- 
dzialnym rzqdy niemieckie i moskiewskie. 
Posel Kowoll (niemiec) odpowiada poslowi Binisz- 
kiewiczowi, poczem ustaw
 0 seminarjach przYieto w 
drugiem i trzeciem czytaniu. 
Do laski marszalkowskiej wplyn
lo kiIka wnios- 
k6w i interpelacja BIoku Narodowego w sprawie za- 
mordowania przez zandarma dwuch stlldentow w BieI- 
sku i wniosek nagly Bloku Narodowego wzywaia.cy, a- 
zeby W oiewoda zwrocil si
 do Ministerstwa Kolei w 
sprawie niebezpieczenstwa groz
cego SI
skowi wsku- 
tek brakll parowozow. 
Posel Biniszkiewicz zabral glos w sprawie urzedni- 
k6w kolejowych i niszczenia parowozow. 
\\1\ odpowiedzi i dla llzasadnienia rezolucji zabral 
glos ks. Mateia. 
Posel Pawlas (niemiec) poparl wniosek ks. Mateii. 
Izba przYi
la wniosek wi
kszosciq glosow. 


XVIII. posiedzenie z dnia 14. grudnia 1922 r. 
Marszalek W olny zagaja posiedzenie 0 godz. 3 1 M,. 
Wniosek rzqdowy w sprawie zwa1czania lichwy refe- 
ruie wiceprezes Sqdu ApelacYinego Dr. Stark, z
dai
e, 
aby przedlozona ustawa rozciqgni
tq zostala takze na 
cieszynsk q cz
sc W oiew6dztwa. Seim przekazal ustawe 
Komisji prawniczej. Do Komisji budzetowo-skarbowej 
i prawnczei zostaly odes lane wnioski rzqdowe w spra- 
wie podwyzszenia podatku od cukru, spirytusu, droz- 
diy, w sprawie utworzenia Izby kontrolnei i Obrachun- 
kowej. Referowali naczelnik Pawlita i wicewojewoda' 
2urawski. Do tych punkt6w przemawiali poslowie Ma- 
chei i Grajek. W sprawie utworzenia Banku Rolnego 
w Pszczynie referuie posel Szuscik. Wniosek ten ode- 
sIano Komisji agrarnej, prawniczei i budietowei. 
Nad wnioskiem rzqdowym w sprawie ustanowienia 
komisarzy dla spraw mieszkaniowych (ref. Dr. Tanski) 
wszcz
la si
 szeroka dyskusja, w kt6rej przemawiaIi po- 
slowie Dr. Rakowski, Obrzut, Ulitz, Graiek i Dr. Pant. 
Wszyscy m6wcy wskazywali na kwesti
 mieszkaniowel 
jako na bolqczk
 spoleczn q w Wojewodztwie. Wniosek 
odeslano do Komisji mieszkaniowej. 
WniQsek rzqdowy 0 kompetencii Rady Woiew6dz- 
k;.
j oddano K0iTIi£ji prawniczej, zas \.v!1io
ek posta R

 
tzensteina 0 stawiene dostatecznej iIosci ogier6w Komi- 
sji agrarnei. 
Nast
pne posiedzenie w wtorek, 19. 
rudnia 0 
odz. 
3-ciej po poludniu. 


=- 1 
I 


Obwieszczenia 
urz
dowe. 


1-1 
I 


Obwieszoz
nia wladz administraoyjnyoh 
I samorz
dowvch. 


W ojewodzki S
d Administracyjny Katowice, 14. 12.22. 
w Katowicach. 
L. dz. U. 114/22 S. A. 
Uchwala. 
W ojewodzki Sqd Administracyjny w Katowicaeh na 
posiedzeniu dn. 14. grudnia 1922, w ktorym braIi udzial: 
1) Prezes Dr. Dqbrowski jako przewodnicza.cy, 
2) s
dzia administracyjny Dr. Bar, 
3) adwokat Kudera z Myslowic, 
4) gen. dyr. Wachsmann, 
5) burmistrz Flach z Orzegowa 
jako lawnicy. 
Na mocy ust
pu 1. 
 4. i ust
pu 1. i 3. i 4. 
 5. usta- 
wy 0 wywlaszczeniu wlasnosci gruntowei z dnia 11. VI. 
1874 r. (G. S. str. 221) oraz 
 150 ustawy 0 kompeteneii 
wladz z dnia 1. VIII. 1883 r. (G. S. str. 237) uchwaIa i 
zarzqdza co nast
puje: 
"Kazdy posiedziciel gruntu winien zezwolic Dyrek- 
cji Kolejowei w Katowicach na podejmowanie na swoim 
gruncie i wlasnosci tych dzialan, kt6re potrzebne Sel do 
przygotowania budowy koleji normalnotorowej z Haj- 
duk do Kochlowic. 
Na wchodzenie do budynk6w, na ogrodzone dzie- 
dzince i do ogrod6w powinna Dyrekci,a Kolejowa, 0 De 
posiedzicieI gruntu nie zezwoli na to wyrainie, uzyskac 
w kazdym poszczeg61nym wypadku osobne pozwolenie 
miejscowej wladzy poIicyjnei. Do burzenia budynk6w 
jakiegokolwiek rodzaju oraz scinania drzew potrzebnem 
b
dzie osobne zezwolenie Wojewodzkiego S
du Admini- 
stracyjnego. 
W oiew6dzki Sad Administracyjny. 


OGLOSZENIE LICYT ACJI. 
Slqski Urza.d Wo
ew6dzki w Katowicach podaie do 
wiadomosci, ze 25. stycznia 1923 0 godzinie lO-tei przed- 
poludniem w Wydziale Rolnictwa Woiew6dztwa Slel- 
skiego w Katowicach ulica Heinzla Nr. 1 odb
dzie sie 
licytacia drogq ofert a nast
pnie przetargu ustnego ofe- 
rent6w na wydzierzawienie panstwowei domeny G 0- 
tar tow ice w powiecie RybnickiIn na czas od 1. lipea 
-1923 r. do 30. czerwca 1935 r.
		

/iv4408-1922-31_33-0003_0001.djvu

			Nr.33 


Gazeta Urzedowa W oiew6dztwa Sl
!kiego. 


303 


Domena pafIstwowa Gotartowice obejmuje okolo 
330 ha. Na przyj
cie inwentarzy potrzeba okolo 25 miI- 
jon6w marek niemieckich wedlug dzisiejszego kursu. 
BliZszych informacji 0 warunkach dzierzawnych udziela 
Wtydzial Rolnictwa SIqskiego Urz
du Wojewodzkiego 
w Katowicach uI. Heinzla Nr. 1. I. pi
tro w godzinach 
urz
dowych. 
Osoby majqce zamiar przystqpic do Iicytacji winne 
najp6Zniej do 9. stycznia 1923 r. do godz. 9-tei przed 
poludniem wniesc do Wydzialu Rolnictwa Slqskiego 
Urz
du Woiewodzkiego pisemna. ofertc: i przedlozyc re- 
ferencj
 oraz dowody co do obywateIstwa, fachowego 
uzdolnienia, jakotez wiarogodne dowody posiadaneg3 
maja.tku. 
Kaidy ubiegajqcy sic: 0 dzierzawc: winien przedlo- 
:lye przed rozpocz
ciem przetargu kwit na zlozone w 
Kasie Skarbowej w Katowicach wadjum w wysokosci 
1.000.000 mk. niem. wzgl
dnie bankowy; list gwaran- 
cyjny, opiewajqcy na pOWYZSZq kwot
. 
Katowice, dnia 12. grudnia 1922 r. 
Wojewoda Sl
ki: 
w. z. 
Caspary. 


OGLOSZENIE LICYTACJI. 
Sla.ski Urza.d Wodewodzki w Katowicach podaje do 
wiadomosci, ze 9. stycznia 1923 r. 0 gooz. lO-tei przed 
potudniem w Wydziale Rolnictwa W ojewodztwa Sl q - 
skiego w Katowicach, u1. Heinzla Nr. 1. odb
dzie si
 
IIcytacja drogq ofert, a nastc:pnie przetargu ustnego ofe- 
rent ow na wydzierzawienie panstwowej domeny D z i- 
m i e r z w powiecie Rybnickim na czas wstecz od 1. 
lipea 1922 do 30. czerwca 1934 r. 
Domena panstwowa Dzimierz obejmuje okolo 268 
ha. i posiada gorzelni
 z koprowemi aparatami. Na 
przej
cie inwentarza potrzeba okoto 40 miljonow marek 
niemieckich wedlug dzisiejszego kursu. Blizszych infor- 
macji 0 warunkach dzierzawnych udziela Wydzial RoI- 
nictwa SIqskiego Urzedu Woiewodzkiego w Katowicach, 
uI. Heinzla nr. 1. I. pi
tro w godzinach urz
dowych. 
Osoby majqce zamiar przystqpic do IicytacH winne 
najp6zniej do 25. stycznia 1923 r. do godz. 9-tej przed 
potudniem wniesc do Wydzialu Rolnictwa SI&skiego 
Urzc:du Wojewodzkiego pisemnq ofertc: i przedtozyc re- 
ferencjc: oraz dowody co do obywatelstwa, fachowego 
uzdolnienia, jakotez wiarogodne dowody posiadanego 
maja.tku. , 
KaZdy ubiegajqcy sic: 0 dzierzawc: winien przedlo- 
zye przed rozpocz
ciem przetargu kwit na zlozone w 
Kasie Skarbowej w Katowicach wadjum w wysokosci 
1.000.000 mk. niem. wzglc:dnie bankowy. list gwaran- 
cyjny, opiewaia.cy na powyzsza. kwot
. 
Katowice, dnia 13. grudnia 1922 r. 
Woiewoda Sla.ski: 
w. z. 
Caspary. 


Wojewodztwo SIa.skie. 
w Katowicach. 
L. I. 2354. 
Dotyczy: o
toszenia kos:	
			

/iv4408-1922-31_33-0004_0001.djvu

			304. 


Gazeta Urzedowa W oJewOdztwa Sl
skiego. 


Nr. 33 


L: 6 R H A 1671/5. Katowice, 23. 11. 22. ,L: 6 R H A 1634/6. Katowice, 23. 11. 22. 
Do rejestru handlowego oddziat A 1671 wpisano w Do rejestru hanulowego oddzial A 1634 wpisano 
dniu 23. Iistopada 1922 r. ze firma: David Staub Glei- w dniu 23. listopada ]922 r., ze firma: Adolf Rothenberg 
witz, ZweigniederIassung Katowice, wygasla. Breslau, ZweigniederIassung Katowice, wygasla. 
S
d Powiatowy w Katowicach. S
d ,Powiatowy w Katowicach. 


L: G R. H. B. 450/2. Katowice, 24. 11. ]9_
2 r. 
Do rejestru handlowego oddzial B Nr. 450/!. Wpi<;3ilO 
l!";.1 .:.;.. listopada 1922 r. fiPi;
: H 'I\lJI, p.))".:;;:!"., I sl"I. 
ka akcyjna, po nicmiecku: Elektro Porzellan. Aktien- 
geseIlsclw.ft z sied'
ib
 VI Katowicach. Przedrnictem 
przedsiebiorstwa jest: 1) rnaszynowy i rcczny wyr6b 
porcelany technicznej, szamoty, fajansu i w og6Ie wy- 
rob6w keramicznych wszelkiego rodzaju, 2) prowadze- 
nie handlu powyzszymi wyrobami 1. j. nabywanic i 
'Sp:zedaz i przyjmowanie do komisowej sprzedazy po- 
dobnycb vlyrobow innych przeusicbiorstw, 3) naby- 
wanie i sprzedawanie paterrt6w i licencH tyczqcych siG 
calego przemystu kerarnicznego. Spolka akcyjna opiera 
sic na kontrakcie uchwalonyrn 10. listopada 1922 t. Ka- 
pitat akcyjny wynosi 30000000 mk. niem. i podzietollY 
L: 6 R. H. B. 448/3. Katowice, 10. 11. 1922 r. jest na 30000 akcji po 1000 mk. niem. opiewajqcycl1 na 
Do rejestru handlowego oddziat B. 448 wpisano 10. oka
iciela. l!chwaIq.z dnia, 1.0. listopada postancw
ono 
listopacla 1922 r. firmc: P . olSkO-SlqSki Zakup Sztucznych I kapltal ak,cy
ny 
oWICks
yc do 500 O
O oo
 mk. me.ln. 
Nawoz6w, spolka Z ograniczonq odpowiedzialnosci:t _ Zarz.qd spolki ztozony z Jedne
o .lub WI
C
J dy.rektorow 
po niemiecku: Polnisch-Schlesischer Kunstdunger-Ein- y.'yblera Racla. Nad,zorc
a. Jezeh zarz
d. Je
t Jednoo.';o
 
kauf, Gesellschaft mit beschr. Haftung z siedzib q w Ka- o
wy. zastcpu]e spolkc Je.den 
yrektor. JeZe
I zarzqd Jesl 
towicach. Przedmiotern przedsicbiorstwa jest zakup i v.:lCCeJ osob.ov...y, Z:lstcPuJe spotkc albo dwoch dyrekto- 
sprzedaz sztucznych nawozow i rolniczych wytwor6w. row, albo. Jed
n cztcnek zar;:qdu .z prokurzyst q . Za- 
Sp61ka opiera sic na kontrakcie z 28. pazdziernika 1922 r. stcp
y c
lo
kow zarzqd
 zrownaIlI Sq co do zastcf'o, 
rna 50000 mk. niem. kapitalu zaktadowego i zastcpuje I 
anla 
polk!.z 
zlonkami. zarzqdu. Walne zgroma
ze- 
i q zawiadowca Pawel Jozef Breitkopf z Katowic. nle akCJonafJus
ow zwoluJ
 albo 
arzqd a!bo Rada Nac\: 
. . zorcza przez Jednorazowe obwleszczcme na 14 d111 
S
d 'powmtowy w Katow lcach. przed terminem zgromadzenia w JV! onitorze Polskim, v... 
Dzienniku Ustaw Wojewoc\ztwa Slqskiego nadto W Je- 
dnej gazecie polskiej, i w jednej niemieckiej wychoclz q - 
cej na Polskim G6rnym Slqsku. Ogtoszenia imieniem 
spolki podpisujq pod brzmieniem finny osoby uprawnio- 
ne do zastcpstwa w i10sci do zastGPstwa potrzebnej. 
Czlonkami zarzqdu Sq: technik jozef Czindaj z Szo- 
pienic, kupiec Ryszard (Richard) Czindaj w Ottmachau. 
Zatozycielarni s!Jofki, ktorzy przekli caly kapital akcyj- 
ny Sq: 1) Stanislaw Zmudziftski, urzGdnik bankowy w 
Katowicach, 2) Ignacy Baginski, urzcdnik bankowy w 
Katowicach, 3) Stefan Zawadzki, urzGc1nik banku w Ka- 
towicach. Franciszek Kraatz, kupiec w Katowicach. 
5) Artur Hauke, kupiec w Bielsku. Cztonkami Rauy 
Nadzorczej Sq: Generalny dyrektor Adolf Wlodzirnierz 
Schieyen w Krakowie, prezes, 2) Louis 1\j-aumann. prze- 
myslowiec w Bielsku, 3) dyrektor banku Dr. Kazimierz 
NiczyfiSki w Bialej, zastcpca prezesa, 4) budowniczy 
Erych Drewniok \v Rozdzieniu, 5) kupiec Stanislaw 
Beszczynski w Katowicach, G) kupiec jerzy Fischer z 
Katowic. DokufJ1enty odnoszace siC do zalozenia sp6tki 
sprawozdanie zarzadu i Rady Nadzorczej rnogq byc 
przeglqdnicte w Sqdzie. 
S
d Powiatowy w Katowicacb. 


L: 6 R Sp. 70/3. Katowice, 24. 11. 22. 
Do rejestru spoldzielni 1. 70. wpisano w dniu 24. Ii- 
stopada 1922. przy spotdzielni: "Hurtownia Towarow 
Raiffeisena dla Wojew6dztwa Slqskiego, sp. zap. z ogr. 
por." "Waren-Institut Raiffeisen fiir die Wojewodschaft 
Schlesien e. G. m. b. H.", ze zastCPcq czlonka Zarzqdu 
wybrano Benedykta Scheitzc z Katowic, w miejsce AI- 
fonsa Krawczyka, ktory ze spoldzielni wystqpit 
S&d Powiatowy w Kato\\' icach. 


L: 6 R H A 1895/2. Katowice, 23. 11. 22. 
Do rejestru handlowego oddzial A 1895 wpisanq zo- 
stala w dniu 23. listopada 1922 r. jawna sp6lka handlo- 
wa pod firmq: Feske & Co. Agenturen und Kommissio- 
nen Katowice. OsobiScie odpowiedzialnymi spolnikami 
S<1: Kupiec Paul Feske z Katowic, kupiec Edward Koz- 
lik z Katowic. Spoika istnieje od dnia 1. listopada 1922 
roku. Do zastcpstwa spolki uprawniony jest kazdy 
sp61nik samoistnie. .' 
S
d ,Powiatowy w Katowicach. 


L: R. H. A. 1455/15. Katowice, 10. 11. 1922 r. 
Do rejestru handlowego oddzial A 1455 wpisano w 
dniu 10. Iistopada 1922, ze firma Oberschlesischer Kunst- 
verlag Marta Biicks Katowice wygasla. 
S
d Powiatowy w Katowicach. 


L: G R H B 449/2. Katowice. 23. 11. 22. 
Do rejestru handlowego oddzial B Nr. 449 wpisano 
23. listopada 1922 r. firmt;: Karol KOofl1, Budowlana 
sp61ka akcyjna - po niemiecku: Karl Korn, Baugesell- 
schaft A. G. filja w Katowicach, zaldad glowny w BieI- 

ku. Przedmiotem przedsh;biorstwa sp6lki jest a) naby- 
.ie istnieiacevo w Bielsku filjalnego zaldadu firmy: ,.Ka- 

.ol Kmn, Budowknt Towarzystwo Akcyjne" z 
iedzibq 
w Wiedttiu, oderwanie tegoz zaktadu filjalnego od za- 
Idadu rnacierzystego wspomnianej firmy w Wiedniu ce- 
Iem usamoistnienia tego zakiadu krajowego przy utrzy- 
rnaniu jego tozsamosci z obecnie zawieszall q Spolk	
			

/iv4408-1922-31_33-0005_0001.djvu

			Nr.33 


Gazeta Urz
dowa W ojew6dztwa 
hlSkicgo. 


3t)i 


L: R H B 1785. Katowice, 10. 11. 22. 
Do rejestru handlowego oddziat A Nr. 1785 wpisano 
w dniu 10. listopada 1922 r., ze firma Zahntechnisches 
Laboratorium Paul J. Scholz Katowice wygasla. 
S
d Powiatowy w Katowicach. 


L: R H A 1338/10. Katowice, 10. 11. 22. 
Do rejestru handlowego oddzial A Nr. 1338 wpisano 
w dniu 10. listopada ] 922, ze firma Artur Wiener, Holz- 
grosshandlung Katowice, wygasla. 
S
d Powiatowy w Katowicach. 


L: R. H. A. 1888/1. Katowice, 10. 11. 22. 
Do rejestru handlowego oddziat A NT. 1888 zostala 
wpisanq w dniu 10. listopada 1922 ijrl11a: Jozef Klonow- 
ski Katowice" i jei wlasciciel Jozef Klonowski Jestylator 
w Katowicach. Przedmiotem przedsi
biorstwa jest wy- 
rob i hurtowna sprzedaz Iikierow. 
S
d Powiatowy w Katowicach. 


L: 6 R H A 1889/1. Katowice, 23. 11. 22. 
Do rejestru handlowego oddziat A 1889 wpisanq zo- 
stala w dniu 23. listopada 1922 firma: Paul Josef Breit- 
kopf Katowice i jej wlasciciel Paul Josef Breitkopf, in- 
zynier w Katowicach. Przedmiotem przedsi
biorstwa 
iest biuro dla robot inzynierskich i sprzedazy wytwo- 
row przemyslowych. 
S
d ,Powiatowy w Katowicach. 


L: 6 R H A 1891/2. Do rejestru handlo- 
wego oddzial A 1891/2, wpisanq zostala w dniu 23. listo- 
pad a 1922 r. firma: Max Jacobsohn, kupiec z Katowic. 
S
d ,Powiatowy w Katowicaclt. 


L: 6 R H A 1890/2. Katowice, 23. 11. 22. 
Do rejestru handlowego A 1890/2 wpisanq zostala 
w dniu 23. listopada 1922 r. firma: Arthur FriedHinder, 
Biergrosshandlung Katowice i jej wlascicieI kupiec Ar- 
thur Friedlander z Katowic. 
Sad Powiatowy . Vi Katowicach. 


L: R H A 1887/6. Katowice, 10. 11. 22 
Do rejestru handlowego oddzial A 1887 wpisanq zo- 
stala w dniu 10 Iistopada 1922 przeniesiona z Poznania 
firma "Matysiak i Ska Katowice", iako zaklad glowny 
dla ktorej istnieic w Kolonji filia i jej wlascicicl kupiec 
Stanislaw Matysiak z Katowic. 
S
d Powiatowy w Katowicacll 


L: 13 R. H. B. 94. Krol. Huta, dnia 14. 11. 1922. 
W tutejszym reiestr.le handloWYl11 Oddziat B Nr. 
94 zapisano dnia 14. Iistopada 1922 r. spot1{(; z ograni- 
l:zonq ocipowieuLlalnosci q - Grosshandclsgcseliscilai. 
Zawischa & Co., Gesellschaft mit beschr. Haftung, Wiel- 
kie towarzystwo hanulowe Zawischa i spotka z ogra- 
niczonq odpowiedzialnosci q . Przcdmiotcm Pfzcdsi<;bior- 
stwa jest handel towarami kolonjalnymi. srodkami zy- 
wnosciowymi wszelkiego rodzaju, mqk q , zbozem, obro- 
kiem i innymi produktami krajowymi. Za dozwoleniem 
Rady Nadzorczei jest dOpllszczalne rozciqganic prowa- 
dzenia interesl1 na inne gal
zie. Kapitat zaldadowy wy- 
nosi 160000 marek. Zawiadowcami Sq: kupicc Karol 
Brix, kllpiec Marjan von Borzyslawski i kupiec Konrad 
Penkalla z Kr6l. Hl1ty. Spolka z ograniczonq odpowie- 
dzialnosci q . Uklad spolki stwierdzono dnia 5. pazdzier- 
nika 1922 r. Spolka ma trzech zawiadowc<)\v, z kto- 
rych po dwuch sp61nie upowaznieni Sq sp6tk
 zast
- 
powae w sprawach sqdowych i pozasqdowych. 
S
d Powiatowy. 
L: R. H. B. 95. Kr61. Huta, 22. 11. 1922. 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddzial B. Nr. 
95 zapisano dnia 22. listopada 1922 sp6lk
 z ograniczona 
odpowiedzialnosci q pod firmq: "Rohprodukteneinkauf
', 
Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosci q w Kr6l. H l1cie. 
Przedmiotem przedsi!;biorstwa liest . zakup i sprzcdaz 
produkt6w surowych, starego kruszcu i zelaza. Do osi\;- 
gni
cia tego celu iest sp61ka upowazniona, nabywac 
przedsil;:biorstwa r6wnego lub podobncgo rodzaiu, brae 
udzial w tychze przeJsi
bi()orstwach Iub obiqe ich za- 
sh;pstwo. Kapitat zakladowy wynosi 290.000 marek. 
Zawiadowcq jest kupiec Wincenty Czech z Katowic. 
Sp61ka z ograniczonq odpowiedziaInosci q . Uklad sp61ki 
stwierdzono dnia 4. pazdziernika 1922 r. Jako pierw- 
szym zawiadowca, jest kupiec Wincenty Czech z Ka- 
towic, kt6ry jest upowazniony za firm
 podpisywae. 
Sild Powiatow,.. 
L: 13 B. H. B. 93. Krol. Huta, 11. 11. 22. 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddziat B Nr. 93 
zapisano dnia 11. Iistopada 1922 r. spolkl; z ograniczonq 
odpowiedzialnosci q firm
: G6rnoslqska fabryka mebli 
dawniej Emanuel Jakob, sp61ka z ograniczonq odpowie- 
dzialnosci q w Krol. Hucie. Przedmiotem przedsil;bior- 
stwa jest nabycie i dalsze prowadzenie fabryki mebli, 
prowadzonq dotychczas przez wlasciciela fabryki Ema
 
nuela Jakoba w Krol. I-Iucie. Kapital zaldadowy wynosl 
5000000 marek. Zawiadowcami Sq: Kupiec Jozek Klaj.- 
man z Warszawy, kupicc Eizyk Klaiman z Lodzi i archi- 
tekt Maks Jakob z Kr61. Huty. Spolka z odpowiedzial- 
nosci q . Uklad spotki stwierdzono dnia 24. pazdziernika 
1922 r. Spolka ma trzech zawiadowc6w, z kt6rych zaw- 
sze tylko interesowany Maks Jakob z jednym z tych 
drugich zawiadowc6w wsp61nie jest upowazniony zast
- 
powae sp6tk
 w sprawach sqdowych i pozasqdowych. 
Gdyby mianowala sp61ka prokuryst
, to w tym wypad- 
ku jest on takze upowazniony spolk
 zast
powac, w 
sprawach sqdowych i pozasqdowych z zawiadowca, 
Maksem Jakob. 


S
d powiatowy. 


L: R H B 98. Kr61. Huta, 30. 11. 22. 
W tutejszym reiestrze handlowym Oddziat B nr. 98 
zapisano dnia 30. listopada 1922 r. Towarzystwo akcyi- 
nc pod firmq: Fr. Mikeska, Oberschlesische Spritindu- 
strie, Aktiengesellschaft Rybnik z filia, w Lipinach. 
Przedmiotem przedsi
biorstwa iest: 
1) rektyfikacia surowcgo spirytusu, fobrykacia wyro- 
robow spiIytusowych, zakup i sprzcdaztychzeiako- 
tez win, tytonill i wyrobow tytunionwych, tudziez 
prowadzenie innnych czynnosci przemyslowych z 
powyzszym przedsi
biorstwem polqczonych, 
2) nabywanie gruntow i 
3) nabywanie sktad6w kupieckich podobnego rodzaju. 
Kapital zakladowy wynosi 4300000 marek. Towa- 
warzystwo akcyjne. - Ukiad towarzystwa stwierdzono 
dnia 4. kwictnia ]922 r. Zarz
d stanowi dwoch czton- 
kow. Towarzystwo zast
puje dw6ch czlonk6w zarzqdu 
lub 'jeden cZlonek zarzcjdu i jeden prokurysta. Czlon- 
kami zarzquu S4: 
a) kupiec Oton Basedow 
b) Oyrektor banku Otfln Landsberger 
obaj w Bytomiu. 
Slitd 'pG'.vlatowy. 


L: R H A 6 23. Kr61. Huta, 30. 11. 22. 
W tlltejszym rejestrze handlowym Oddzial A Nr. 
623 zapisano dnia 30. listopada 1922 'r. pod firmq: Alfred 
KlyUC} & Co. w Kr61. Hucic co nast<;puje: Spotk
 roz- 
wiqzano. Firma wygasla. 
S
d Powiatowy. 


W tutejszym rejestrze handlowym Oddzial B Nr. 99 
zalJisano dnia 30. listopada 1922 r. spotk
 z ograniczon q 
odpowiedzialnosci'l pod firmq: Slqski Bank Rzemiesl- 
nikow, sp61ka z ogranicZOilq odpowiedzialnosci<\ w Krol. 
Hucie. Przedmiotem przedsi
biorstwa jest prowadzenie 
interesu bankowego z wszystkiemi z tem przedsi<;bior- 
stwem potqczonemi czynnosciami, tudziez nabycie i 

przedaz grulltoW, jak i branie uuzialu w przedsi
bior- 
stwach podobnego rodzaju. Kapital zakladowy wynosi 
2 miljony marek. Spotka Z ograniczonq odpowiedzialno- 
sci q . Uklad sp61ki stwierdzono dnia 11. listopada ]922 r. 
3porka ma jednego lub wi!;cej zawiadowcow. Jezeli jest 

amianowany tylko ieden zawiadowca, natenczas on 

p6tk
 zast<;puje, jezeli wi
cej. zastepuje sp6lkl; dwoch 

awiadowc6w lub jeden zawiadowca i jeden prokurysta. 
?:awiadowcami mianowano: Wactawa Zajqczkowskiego 
i Leopolda Nowaka obu z Kr61. Huty. 
Kr61ewska Huta. - S
d powiatowy. 


L: B Nr. 91. Kr6l. Huta, 8. 11. 22. 
W tutejszym rejestzre bandlowym Oddziat B Nr. 91 
zapisano dnia 8. listopada 1922 r. Sp61kl; z ograniczonq 
)dpowiedzialnoscia firme: ..Transport- und Speditions- 
gesellschaft Transport-Gesellschaft mit beschr. Haf- 
_ung. - Towarzystwo Transportowe spedycyjne "Trans- 
port" Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosci q w Kr6- 
lewskiej Hucie. Przedmiotem przedsi
biorstwa jest eks- 
pedycja, reekspcdycja i oclenia towarow wsze.Ikiego ro- 
dzaju. Do osiqgni
cia tego celu jest sp61ka upowazniona 
nabywae przcdsi!;biorstwa r6wnego lub podobnego ro- 
Jzaju, brae udziat w r6wnych przedsi
biorstwach lub 
objqe tegoz zast
pstwo. - Kapital zaktadowy wynosi 
250000 marek. Wlascicielamifirmy Sq: kupiec Roman 
Pazdziernik, kupicc Wilhelm Rosenberg, kupiec Jan 
Grabania i kupiec Mundek Lipinerh wszyscy z Kr6Iew- 
skiej Huty. Towarzystwo z ogral1iczon<\ odpowiedziaI- 
l1osci q . Uklad sp6lki stwierdzono dnia 13. pazdzicrnika 
1922 r. Mianowano wic:cej zawiadowc6w, wtenczas zo- 
stanie sp61ka zast<;powana tylko przcz najmniej dwoch 
zawiadowc6w. 


S
d Powiatowy. 


L: R H B 96. Krol. Huta, 23. .11. 22. 
W hltCjSZYUl rcjestrze handlowym Oddzial B Nr. 96 
zapisano dnia 23. listopada 1922 r. spolkl; z ograniczonq 
odpowiedzialnosci q pod firmq: "Zagtoba" pierwsza Kra- 
jowa Fabryka w6dek i sok6w owocowych, hurtownia 
piwa, wina, cygar, papieros6w i kwasu w!;glancgo, spol- 
k
 z ograniczonq odpowiedzialnosci q w Krolewskiej Hu- 
cie. Przedmiotem przedsi
biorstwa jest fabrykacja, za- 
kup i sprzedaz w6dek, sok6w owocowych, piwa, wina. 
cygar, papieros6w i kwasu wl;glanego. Destylator J6zef 
::3tal11bula z Bytomia, kupiec Maks Morawietz z Kr61ew- 
skiej Huty. Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnosci q . 
Uktad. spolki stwierdzono dnia 30. wrzesnia 1922 r. Do 
zash:pm;vania spolki Sq upowaznieni tylko obaj zawia- 
dowcy wsp61nie albo jeden zawiadowca razem z proku- 
ryst q . 


Sad Powiatowy. 


L: A Nr. 485. Krol. Huta, 8. 11. 1922. 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddziat A Nr. 
485 zapisano dnia 8. listopada 1922 r. pod firmq: Kanigs- 
hiitter Ziegelwerke M. & H. Koplowitz w Krolewskiej 
Hucie co nast
puje: Inzynier Wilhelm Osthus z Katowic 
i kapitan Pierre Lalanne z Ay- Champagne przystqpili 
jako dalsi sp6lnicy. Do zast
powania sp61ki jest upo- 
wazniony tylko sp61nik Pawel Goede zas reszta spolni- 
kow S<\ wylduczeni spolkl; zast!;powac. 
S
d Powiatowy. 
L: A Nr. 711. Krol. Huta, 7. 11. 22. 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddzial A Nr. 711 
zapisano dnia 7. listopada 1922 r. Spotk
 jawna, pod fir- 
mq: Rubinowicz & \Veiner w Swi!;tochlowicach i jako 
wlascicieli tejze kupc6w Maksa Rubinowicza z Lodzi 
i Salo Weinera z Oswi
cima. Spolka jest spolk q jawn<\ 
i rozpocz
la swe czynnosci dnia 13. pazdziernika 1922 r. 
S
d PowiatowJ'. 


L: R St. 79. Kr6I. Huta, 27. 11. 22. 
W tutejszym rejestrze Stowarzyszen nr. 79 zapisa- 
no dnia 22. listopada 1922 r. stowarzyszenie pod nazwa,: 
Towarzystwo Czerwonego Krzyza w Krolewskiej Hucie. 
Czlonkami zarzqdu sa,: Dr. Hanke, przew., Otto Sobotta 
sekr., P. Skowronkowa skarbn., p. Wowrowna delegat- 
ka, Filus zastl;pca, M. Marcinkowa, p. Plewninska. 
Statut zalozono dnia 14. lutego 1921 r. Zarz<\d skla- 
da sil; po mysli ustawy cywilnej z przewodniczqcego, 
jego zastl;pcy, sekretarza, jego zastl;pcy, skarbnika, de- 
Iegatki i jej zast
pczyni. Zarzqd zast
puje towarzystwo 
w sprawach sqdowych i pozasa,dowych. 
S
d PowiatowS'. 


L 13 B A 713. Kr6l. Huta, 15. 11. 22. 
W tutejszym rejstrze handlowym Oddzial A Nr. 713 
zapisano dnia 15. listopada 1922 r. sp6tkl; jawnq pod fir- 
mq: "Ferment" Picrwsza g6moslqska hurtownia droz- 
dzy w Krol. Hude, jako wlascicieli tejze kupca Salomo- 
na Kreisel i technika Isydora Kn
isel z KroI. Huty. Spot- 
ka jest jawnq sp61k
 handlowq, ktora rozPoczl;la swe 
czynnosci dnia 15. wrzesnia 1922 r. Do zastepowania 
spolki upowaznieni Sq obaj spolnicy. 
S
d ,Powiatowy. 
L: 13 R H B Nr. 66. KroI. Huta. 21. 11. 22 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddzial B Nr. 66 
zapisano pod firmq: Otto Richard Krause sp6lkl; Z ogra- 
niczon q porl;k q w Bytomiu z filjq w Krol. Hucie co na- 
st
puje: Kupiec Fridolin Jaszok z Bytomia, przystqpil 
jako daIszy zawiadowca. Wpisano dnia 19. 9. 22. 
S
d Powiatowy. 


L: B Nr. 55. Krol. Huta, 8. It. 22. 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddziat B Nr. 55 
zapisano dnia 8. listopada 1922 r. pod firmq: Gebriider 
I Markus, Towarzystwo z ograniczonq odpowiedzialno- 
sci q w Krolewskiej Hucie co nastl;puje: Terazniejsza na- 
zwa firmy jest: Dom konfekcyjny, Towarzystwo z ogra- 
niczonq odpowiedzialnosci q , dawniej bracia Markus w 
Kr61ewskiej Hucie i jako zawiadowcy kupca J6zefa Wie- 
czorka z Krolewskiej Huty. Sp6tka z ograniczonq od- 
powiedzialnosci q . Uktad sp61ki stwierdzony dnia 21-go 
kwietnia 1922 r. Jako jedynem odpowiedzialnYl11 zawia- 
dowca, zostal mianowany kupiec J6zef Wieczorek z Kro- 
lewskiej Huty, kt6ry takze jest upowazniony spolkl; sa- 
modzielnie zastepywac. 
Sad Powiatowy. 


L: A Nr. 710. Kr6I. Huta, 7. 1
. 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddzial A Nr. 7 10 
zapisano dnia 7. Iistopada 1922 r. sp61ke jawna, pod fir 
m<\: Fcdcnna'1!1 
" Sch3n:ha} v' K:61...wclcioj II..oi" i. jd
J 
wlascicieli kupc6w Lejzora Federmanna. i Wolfa SchOn- 
thaIa z Kr6lewskiej Huty. Sp6lka jest jawna, spotk:t 
handlowq, ktora rozPoczl;ta swe czynnosci dnia 15. 
wrzesnia 1922 r. Do zast
powania spolki jest kazdy 
spolnik upowazniony. 
Sa,d Powiatowy. 


L: U H B 44. Kr61. Huta, 22. 11. 22. 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddzial B Nr. 44 
zapisano dnia 22. listopada 1922 r. pod firm q : "Kurier" 
Sp6tk
 Z ograniczonq odpowiedzialnosci q w Kr61 Hucic 
co nastepuje: Kupiec Fritz Wenske z Kr61. Huty i kupiec 
Alfred Wenske z Katowic zostali odwotani z stanowiska 
zawiadowc6w i na ich miejsce mianowano Dyrektora 
banku Augustyna Juszczyka z Kr61. Huty i adwokata 
Dr. Roberta Brebecka z Katowic. 
S
d Powiatowy. 


L: R H B 3. \ Krol. Huta. 22. 11. 22. 
W tutejszym rejestrze handlowym Oddzial B 'H. 3 
zapisano dnia 22. listopada 1922 r. pod firmq: Consul11- 
V erein Swi
tochtowice co nast!;puj:e: T eraznieisza na- 
zwa firmy jest: Sp6lka Spozywcza. Towarzystwo Ak- 
cyjne Swietochlowice, Consum- V ereill Swil;tochlowice. 
Aktiengesellschaft. 


S
d Powiatowy. 


L: R H A 714. Krol. Huta, 22. 11. 22. 
W tuteiszym rciestrze handlowym Oddziat A Nr. 
714 zapisano dnia 22. listopada 1922 r. sp6lk
 jawn q pod 
finnq: Cieslinski i Dinges w Kr61. Hucie i iako wlasci- 
deli tejze kupca Karola Cieslinskiego i Jana Dingcsa z 
Krol. Huty. Sp61ka jest jawn q sp61k q handlowa" kt6ra 
rozpoczda swe czynnosci dnia 15. Iipca 1922 r. Do za- 
stl;powania sp61ki s
 upowaznioni obaj wlasciciele i to 
kazdy oddzielnie. 


S
d Powiatowy. 
L: R H A 715. Kr6l. Huta, 22. 11. 22. 
W tutejszym rejestrze handloWYlll Oddziat A Nr. 
715 zapisano dnia 22. Iistopada 1922 r. spolkl; jawnq pod 
firmq: Moj & Jerczynski w Krol. Hucie i jako wtaSci
ieli 
tejze Praksedl; Mojl i kupca Romana JcrczY{lskiego z 
Krol. Huty. Sp61ka jest iawnq spolk	
			

/iv4408-1922-31_33-0006_0001.djvu

			306 


Przy zgonie jednego z spolnikow wstc:puj::t tegoz 
spadkobiercy, czy to ustawowi, czy to testamentowi 
sQadkobiercy do spolki w miejsce zmarlego. 
Spadkobiercy nie s::t upowaznieni wypowiedziee 
spolki przed uptywem 3 Iat oct dnia smierci spadkodaw- 
cy Iiczqc. 


S
d Powiatowy. 
L: R H B 79. Kr61. Huta. 22. Ii. 22. 
W tutejszym rejestrze handIowym Oddzial B Nr. 79 
zapisano dnia 22. Iistopada 1922 r. pod firmq: "Omega" 
Spolka z ograniczon q odpowiedzialnosci q w Kro1. Hucie 
Co nastc:puje: Uchwat q zebrania sp6Inik6w z dnia 25-go 
paidziernika 1922 r. podwyzszono kapital na 1 miljon 
marek. Jako trzeci sp61nik zostal mianowany asesor 
gorniczy Albert yon Damm z Hindenburg z tem. upraw- 
nieniem, ze moze sp6lkc: samodzielnie podpisywae. 
Slid Powiatowy. 


L: 4 R St. 29. Pszczyna, 24. 11. 22. 
,-,u.l1110 W tutejszo-s::tdowym rejestrze stowarzyszef1 pod 
lniei
('a""'')N.. '20 z
p.i<;'!n" dnh 2? C 7 PTW.C.'l., !:1k. na<:t
puie. 
"Gast- und Schankwlrtverein vOll Pless und Um- 
gegend z siedzib::t w Pszczynie." 
Statut sporzqdzony dnia 27. Iutego 1922 r. znajduje 
sie w aktach rejestrowych karta 4-10. Przewodniczqcy 
zastc:puje Stowarzyszenie na zewnqtrz stosownie do 
 
7 statutu. Do zarz<\du wybrani zostali: 
1. Adolf Frystatzki. 1. przewodniczqcy, 
2. Adolf Nanko, 2. przewodniczqcy (zastGPca), 
3. Maks Lustig, kasjer (skarbnik). 
4. Maks Flemming, 1. sekretarz, 
5. Leopold Prager, 2. sekretarz (zastc;pca). 
WSZyscy oberzysci z Pszczyny. 
Sqd Powiatowy. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Raine edykta. 10 
OBWIESZCZENIE. g 
Oglasza sic;, ze sp61ka z ograniczonq odpowiedzial- 13 
nosci q pod firmq: ..Cika, Wyr6b towar6w drucianych, 14 
Spolka z ogr., odp." w Bielsku uchwalq sp6lnik6w z dnia 15 
29. Iistopada 1922 r. rozwiqzana zostala i wstqpila w li- 16 
kwidacjc;. 17 
Likwidatorem icst: "Franciszek KastaIski, kupiec w 18 
Bielsku. 19 
Wzywa sic: wierzycieli spolki, aby zglosili siG do li- 20 
kwidatora. 21 
Cika, Wyrob towarow drucianych, 22 
Sp6lka z ogr. odp. w Bielsku. 23 


L: 2 R H A 70. 


Lubliniec, 6. 10. 22. 


OGLOSZENIE. 
Do rejestru handlowego A pod nr. 7027413 przy fir- 
mie D. Schlesinger Lubliniec wpisano dzisiaj nastc:pujqce 
"Firma przestala istniee." 
S
d Powiatowy. 


L: 6 K 3/22/8. Katowice. 30. 11. 22. 
,PRZETARG PRZYMUSOWY. 
Nieruchomose polozona w gminie Dqb w chwili u- 
czynienia wzmianki 0 przetargu zapisana w ksic:dze 
gruntowej Tom II. karta 58. na imic: Andrzeja Zymelki. 
gornik w Dqbiu, zostanie dnia 23. lutego 1923 r. 0 go- 
dzinie 10 przed pOludniem wystawionq na przetarg w 
nizej oznaczonym Sqdzie pok6j Nr. 58. Wyciag z kata- 
stru: Realnosc polozona przy u!icy Agnieszki 4 !ista 
podatku budynkowego L. 85. glowna ksiGga podatku 
gruntowego L. 151 - parcele 195, 196 i 109, karta mapy 
1 i 2, - niwa am Dorfe. - obszar 19 ar 20 metr., pobu- 
dowane budynki, dom mieszkalny z kom6rk q na wc;gle 
i drzewo wraz z wychodkiem oraz stajnia na bydlo. Ro- 
dzaj uprawy: podworze, rola i lqka. Klasa podatku 15.- 
Mk., wartose uZytkowa budynk6w 252.- Mk. CZysty 
doch6d 0,28.- tal. Kwota rocznego podatku budynko- 
wego 9 Mk. 60 fen. 
Sad ,Powiatowy w Katowicach.. 


Gazeta Urzedowa W oiewodztw a Slaskieg9. 
L: 6 K 19/22/2. Katowice, 9. n. 22. 
,PRZET ARG PRZYMUSOWY. 
Nieruchomose polozona w Kochlowicach Tom 28 
karta 938 w chwil
 uczynienia wzmianki 0 przetargu za- 
pis ana w ksic;dze gruntowej na imic; Lorenza Blachy i 
jego dzieci Marji. Wilhelma, Jadwigi, Emmy i Jana Bla- 
cha zostanie dnia 16. stycznia 1923 0 godzinie 10 przed 
poludniem. wystawion q na przetarg w nizej oznaczonYlll 
Sa,dzie pok6j Nr. 58. Powyzsza nieruchomosc lezy w 
gminie Kochlowice 1. karty mapy 1. przy' ulicy Kabwic- 
kiej 1. 75. i w niwie Radoschau. Sklada sic; z parcel 
602/110 Ac, 308/102 Ac, 601/110 Ac. 602/110 Ac. na kto- 
rych znajdujq sic;: dom mieszkalny z podw6rzem i ogro- 
demo SZOPq. wychodkiem i rolq. Obszar nieruchomosci 
wynosi 36 ar 20 m. Wartosc uzytkowa budynkow wy- 
nosi 252 Mk. Czysty doch6d 27 Tal. Wysokose podatku 
gruntowego 9 Mk. 68 fen. Numer matrykuly 948. 
SJid Powiatowy w Katowicach 


Nr.33 


Slid 'powiatowy. 


L: 6 R M 523/2. Katowice, 24. 11. 22. 
Do rejestru malzef1skiego strona 523/2. wpisano w 
dniu 24. listopada 1922 r. odnosnie do malzonk6w Ri- 
charda Hyna. inzyniera w J6zefowcu i Elsy Hyna urodz. 
Kirschberg, ze kontraktem malzefis l dm z daty Katowice 
16. czerwca 1922 r. N. R. 675 wykluczono mc;za od za- 
rzqdu i uzytkowania majqtku zony. 
S&d Powiatowy w Katowicach 


WYWOLANIE. 
Emilja Fritsch z Swic;tochlowic. Elfrieda z Frit- 
schow Felkel w Zabrzu i Reinhard Fritsch w Bingen n. 
Reneni\ postawil'i wn
osek 0 wdrozenie postc;powania 
wywolawczego odnosnie do nizej wymienionego. a rze- 
komo do zaginionego listu hipotecznego opiewajqcego na 
3200 Mk. niem. zapisanego na rzecz Artura Fritscha w 
dz. III. Nr. 29 realnosci Nr. 70 ks. gr. Bogucice z powo- 
du zaplaty dlugu. - Wzywa sic; posiadacza tego do- 
kumentu, azeby najpoiniej w terminic wywolawczym 
wyznaczonym na dzien 8. lutego 1923 r. - goda;. 12-t
 
zglosil swe prawa i przedlozyl dokument w podpisanym 
Sqdzie biuro 58, gdyz w przeciwnym razie zostanie list 
hipotcczny mmany Zd nicwhi-ny. 


Slid Powiatowy w t\.atowicach. 


L: 2 F. 18/22. 


Pszczyna. 4. J 2. 22. 


L: 2. R. sp. 30/22. Lubliniec, 21. 10. 1922. L: R. M. 472. Kr61. Huta, 13. 11. 22. 
Do rejestru spoldzielni pod nr. 30 wpisano dnia 13. Z reiestru malZetiskich praw mai
tkowych. 
lipca 1922 r. nastc;pujqce: Sp61dzie1nia Oficerska 74 p, 
P. w LubliiLcu. z odpowiedzialnosci q udzialami. W tutejszym rejestrze malzeiLskich praw majqtko- 
Przedmiot sp6ldzielni: Sp6tdzielnic; zawiqzuje sil} wych zapisano dnia 30. listopada 1922 r. na karcie Nr. 
w celu wszechstronnego zaspokojenia wsp6lnemi silami 472 malzonk6w: Michal Burek, kupiec z Wielkich Haj- 
materjalnych i kulturalnych potrzeb swoich czlonk6w. duk i Jego zona Albina z domu Szeffczyk. Wed lug kon- 
Spoldzielnia bc:dzie organizowac i prowadzie wszelkiego traktu notarjalnego z dnia 13. listopada 1922 r. wyklu- 
rodzaju zaktady handlowe. wytworcze w szczeg6Inosci czono prawo mC;za zarzqdzenia majqtkiem i uzytkowa- 

: 
 
Il kupowae hurtowo, przerabiae i wytwarzae arty- 
kuly spozycia i odsprzedawac je detalicznie swoim 
czlonkom, 
2) wspierae czytelnie. bibUoteki i 1. p. instytucje 
oswiatowo- kuI turalne, 
3) Dzierzawic i nabywae nieruchomosci niezbc;dne 
dla sp6ldzielni. 
4) Kwota odpowiedzialnosciowa za zobowiqzaniem 
wynosi 30.000 marek niem. 
Czlonkowie zarzqdu: Kapitan Pawel Thomas, po- 
rucznik Stanislaw Wojtunik, porucznik Marjan Baute. 
Zastc;pcy: porucznik Edmund Przychodzki. porucz- 
nik J<''1 Wrona, wszyscy w Lublif1cu. 
Ogwszenia spoldzielni umieszczone bc;d q w Czaso- 
pismie: "Polska Zbrojna". 
Zarz::td jest bezposrednio uprawniony do zarzqdze- 
nia sprawami sp61dzie1ni. Do podpisania sp6tdzielni 
pOtrzebne 3 podpisy zarzqdu. 
WgI::td do listy czlonk6w sp6ldzie1ni jest w godzi- 
nach sluzbowych kazdemu dozwolony. 
Sad Powiatowy. 


WYWOLANIE. 
RotJr.istrz Not z n y z Krappitz postawil wniosek 
imieniem ponizszych wlascicieli zaginionych ksiqzeczek 
o wywolanie zaginionych ksiqzeczel( Pow. kasy Oszczc- 
dnosci w Pszczynie. 


L. p. ,Nr. ksiazki 1 -- Zaw6d 


N . k .- ! 
- I I '
;
;- 
azwis 0 w asclcle a mk. I f. 


44946 
4499f") 
45023 
44 11 56 
45059 
45060 
45061 
45062 
45610 
45611 
45618 
456
3 
45625 
45628 
4563, 
45634 
45649 
4567
 
45674 
45676 
45677 
45685 
45773 


wachmistrz Konstanty Kaluza 
podwachm Waldemar Haun 
" awel Lobek 
" jerzy Simon 
,. August SkoberlIe 
" Piotr Sch6nwolf 
" Emil SchwitalIa 
" j6zef Schnapka 
nadwachm. franciszek Anders 
wachmistrz j6zef Brzenzek 
podwachm. Alfons Kanzy 
wachmistrz Viktor Pieschnitzek 
" AntoniSo:onkowski 
" j6zef Pludra 
I pOdwachm. l : jan Zelawski 
" jan Mysliwzik 
I jan Berg 
" franc. Wichary 
franciszek Massek 
Pawel Baumgart 
fryderyk Hauke 
franc. Blondzik 
franc Ruckert 


I 
300 1 43 
350 63 
350'63 
255!35 
365167 
365 , 67 
365 I 67 
300 43 
250 
250 
315 
250 
270 
250 
250 
200 
200 
150 
150 
150 
150 
100 
50 


" 


" 


" 


., 


., 


Wzywa sic: posiadaczy powyzszych ksiqzeczck ka- 
sowych, aby najpoiniej w terminie wywolawczym w 
dniu 26. kwietnia 1923 r. 0 godz. to-tei ranD w ponizej 
wymienionym sqdzie, pok6j Nr. J8 prawa swoje zglosili 
i ksiqzeczki kasowe przed
ozyJi. w przeciwnym razie 
nastqpi ich umorzenie. 
S
d Powiatowy. 


L: 1- 1114/22. Tarn. G6ry, 5. 12. 22. 
LIST GONCZY. 
J 6 z e f M ii II e r, kt6ry popelniwszy kradziez w Ra- 
dzionkowie powiat Tarnogorski w dniu 19-20. 11. 1922, 
ukrywa sic;. 
Przeciw J6zefowi Miiller, ktory po popelnieniu w dniu 
19-20. listopada 1922 r. w Radzionkowie powiat Tarno- 
g6rski zbrodni kradziezy ukrywa siG. zarzadzono areszt 
sIedczy. 
Opis osoby podaje sit; ponizej. 
Uprasza sic; 0 zaaresztowanie i odstawienie wyzej 
wymienionego do wit;zienia i 0 natychmiastowe uwiado- 


mienie Prokuratury z powolaniem sic: na znak akt 
J. 1114/22. 


Opis osoby: 
Nazwisko: Miiller. 
Imic;: J 6zef. 
Zaw6d: bez zawodu. 
Przypuszczalny wiek: 28 Iat. 
J)owiat: Strzelecki w Imielnicowie. 
Ostatnie miejsce pobytu (zamieszk.): Radzionkow. 
Obecne (przypuszczal.) miejsce pobytu: dnia 20./11. 
1922 widziano go na dworcu w Lublif1cu. 
Wysokose: 1,65 m_ 
Postac: tC;gi. 
Wlosy: ciemno-blond. 
Zawst: gladko goIony. 
Twarz: pelna. 
Tarnowskie G6ry: dnia 5. grudnia 1922 r. 
Prokuratura przy Izbie karnei w Tarn. G()rach. 


List goticZY. 
J6zef SWierzy, kt6ry popelniwszy zniewagc; urz
- 
du i op6r wiadzy w Tarnowskich Gorach, powiat Tarno- 
gorski w dniu 16. 8. 1922 r., ukrywa sic;. 
Przeciw J6zefowi Swierzemu, kt6ry po popetnieniu 
w dniu 16. sierpnia 1922 r. w Tarn. Gorach, powiat Tar- 
nog6rski wystc;pku. ukrywa sit;, zarz::tdzono areszt 
sledczy. 
Opis osoby podaje siG ponizei. 
Uprasza sic; 0 zaaresztowanie i odstawienie wyzeJ 
wymienionego do wic;zienia i 0 natychmiastowego uwia- 
domienia Prokuratury z powolaniem sic; na znak akt 
J. 381 22. 


Opis osoby: 
Nazwisko: Swierzy. 
Imiona: J6zef, 
Zaw6d: malarz, 
Powiat: Tarnog6rski. 
Urodzony dnia 18. 3. 1890 r.. 
Ostatnie miejsce pobytu (zamieszkania): 
Obecne (przypuszczalne) miejsce pobytu: By tom, 
Wysokose: 1,75 m., 
Postac: mocny, 
W!OSY: gc;ste, ciemne. 
Zarost: ciemny, 
Twarz: surowa, 
Czolo: wysokie. 
Oczy: jasne. 
Rc;ce i nogi: dlugie n
ce kosciste. 
Ch6d: wojskowy, 
Wymowa: poIsko-niemiecka, 
Tatuowanie: na prawej rc;ce ma branzoletkt;, 
Ubi6r: kapelusz zielony, czarnq kamizelkc; siwe 
spodnie, czarne trzewiki. 


. 


Prokuratura przy Izbie Karnei w Tarnowskich G()rach. 


Do Zarz
dl6w Towarzystw Akcyjnych. 
Towarzystwo Gniazu Sieroczych z mocy testamen- 
tu po sP. Marcinie Osmale jest powaznym akcjonadu- 
szem paru fabryk i przedsic;biorstw. 
W poczuciu obowi q zk6w. ciqzqcych z tego tytulu 
na nas, jako na przedstawicielach kapitalu w stosunku 
do pracownik6w, publicznie zwracamy sic; do W. W. 
Pan6w z prosb q 0 rozpatrzenie nastt;puj::tcego wniosku. 
[nteresem dla kazdego przedsic;biorstwa jest zapew- 
nie sobie wsrod pracownik6w uznanie za dobrze obmy- 
slan q pomoc dla nich w razie nieszczc;scia. Ani pensje 
sieroce. ani stypel1dja na naukc;, wyplacane sierotom po 
pracownikach kopalf1 i fabryk, nie zabezpieczajq pozo- 
statym dzieciom dostatecznej opieki i nalezytego wy- 
chowania: pieniqdz wydany przygodnym opiekunom, 
rozejdzie sic; czc;sto nie na dzieci. 
Towarzystwo Gniazd Sierocych proponuje, aby ko- 
palnie i fabryki zakupywaly w ramach organizacii TGS. 
kazda co roku stale po jednem wieczystem miejscu dla 
sier6t po swoich pracownikach. Za otrzymane pieniqdze 
TGS. funduje male gospodarstwa sieroce, dochody, kto- 
rych starczajq na utrzymanie dzieci i oplacanie ich nau- 
ki. Program wychowawczy TGS. gwarantuje gnieidzia- 
kom zawodowe wyksztalcenie w zakresie szkoly sred- 
niej a wyjqtkowo zdolni wychowaf1cy otrzymuja. wyz- 
sze wyksztalcenie. 
lIe miejsc wieczystych zakupi fabryka, tyle dzieci 
stale miee moze na bezplatnem juz dalej wychowaniu 
w zaktadach wychowawczych TGS. 
Takiem tylko zorganizowaniem opieki nad sierota- 
mi po swoich pracownikach zapewni q sobie fabryki 
uznanie i wdzic;cznose pracownikow, - ludzi prostych 
i inteligent6w. W ten tylko sposob fabrykanci wywia- 
zae sic; mogq nalezycie z obowiqzku swojego do stosUD- 
ku do sierot po pracownikach. 
Przed wojn q jedno wieczyste miejsce w organizacji 
TGS. kosztowalo 3000 rb.; w paidzierniku 1922 r. po- 
trzeba na to 2 miUony marek. 
TGS. proponuje, izby wszystkie fabryki coroku do 
budzet6w swoich wstawialy koszt ufundowania w orga- 
nizacji TGS. jednego takiego wieczystego miejsca. 
Fundacje te dla fabryk bc;d q aktywami i podlug sta- 
tutu TGS. nadajq fundatorom sciSle okreslone prawa. 
W ten spos6b sprawa zabezpieczenia sierot po pra- 
cownikach przemyslowych zostanie dobrze rozwi::tzan::t. 
Towarzystwo Gniazd Sieroczych, 
iako akcionariusz zakfad6w przemysfowych. 


r"___
;r.w::;: 


-
 


Za redakcjt; odpowiada: 
Dr. Wlodzimierz D
browskl. 
Nakladem: Urzc:du Wojewodzkiego w Katowicach. 
Czcionkami i drukiem: 
Drukarni W ojew6dzkiej w Katowicach.
		

/iv4408-1922-31_33-0007_0001.djvu

			Nr. 33. 


Deutscher Teil. 


. . 
1 I II I I I I I. f I 
. 
, 
,'. 
'.' 
. , 


(Imtl
IBtt 

r Woi
wD
n
BIt lml
lien) 


Erschienen ist die Nummer 36 des "Dziennik Ustaw ShlSkich" vom 14. Dezember 1922. 
Erschienen ist die Nummer 37 des "Dziennik Ustaw ShlSkich" vom 17. Dezember 1922. 


Bmtlicher Teil. 


Ernennungen. 
Z11 Standesbeamten ernannt bezw. bestatigt wurden: 
Kamski in Nowy Bierun - Standesbeamte filr den 
Bezirk Nowy Bierun (Dekret yom 27. 11. 22 Z: 11-3229). 
Augustin Marek in Ksiezenice - Standesbeamte filr 
den Bezirk Czuch6w (Dekret yom 27. II. 1922 Z: II- 
2328). 
Jarczyk in Buiak6w - Standesbeamte filr den Be- 
zirk Buiak6w (Dekret yom 21. 11. 1922, Z: 11-3183). 
Paul Frasek in I:.agiewniki - Standesbeamte flir 
den Bezirk I:.agiewniki (Dekret yom 20. 11. 1922 Z: 11- 
3210). 
Franz Brol in J I; drys ek - I. Vertreter des Standes- 
beamten flir den Bezirk Zyglinek (Dekret yom 27. 11. 22 
Z: 11-3231). 
Johann Szoltysek in Jl;drysek - II. Vertreter des 
Standesbeamten fUr den Bezirk iyglinek (Dekret vom 
27. 11. 22 Z: 11-3231). 


.....
",-=: -
'i"'e&

".;:u 
 


_J
 olizei verordnung . 
Die Polizeidirektion in Katowice macht folgendes 
bekannt: 
Die Woiewodschaftskommission zur Untersuchung 
yon Preisen hat in Uebereinstimmung mit der von
e- 
nommenen in der Sitzung yom 22. November 1922 ge- 
fassten Beschliisse auf Grund des 
 5 der Bekanntma- 
chung R. Z. YOm 25. September 1915 (R. G. Bl. S. 607) 
folgendes angeordnet:  l. 
Wer Gegenstande des notwendigen Lebensbedarfs, 
insbesondere Lebensmittel. Konfektions. oder Brennarti- 
kel im KleinhandeI feilhalt, ist verpflichtet, in Verkaufs- 
raumen, in Betriebssrnnden ein von aussen sichtbares. 
augenfaIliges und gut lesbares Preisverzeichnis anzu- 
bringen.  2. 
Der im Preisverzeichnis angegebene Preis verpflich- 
tet den Verkaufer und darf nicht uberschritten werden.  3. 
Der Verkauf i m Kleinhandel zu Preisen, die im 
Preisverzeichnis angegeben sind, darf dem Kaufer nicht 
abgeschlagen werden.  5. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung wer- 
den, soweit nicht andere Verordnungen schwerere Stra- 
fen androhen, gemass 
 19 der Verordnung yom 25. 
September 1915 (R. G. B1. S. 607) mit Geldstrafe bis zu 


150 Mk. bezw. mit Freiheitsstrafe bis zu 4 Wochen 
straft. 
Katowice, 


den 11. Dezember 1922. 
Der polizei-Direktor. 
I. V.: (unleserIich). 


Polizeiverordnung. 
Auf Grund des 
 5 und 6 des Gesetzes uber die Po- 
lizeiverwaltung yom 11. M;.i.rz 1850 und 
 142 des Lan- 
desverwaltungsgesetzes yom 30. Juli 1883 sowie 
 2 der 
Polizeiverordnung yom 1. Juli 1904 betr. den Betrieb der 
Gast- und Schankwirtschaften und den Verkehr mit gei- 
stigen Getranken und der Verordtiung yom 6. Juli 1922 
Dz. Ust. Sl. Nr. 5 betreffend den Gast- und Schankwirt- 
schaftsbetrieb wird folgendes verordnet:  1. 
An Lohn- und Vorschusszahlungstagen ist der Ver- 
kauf jeglicher Art geistiger Getranke in Gast- und 
Schankwirtschaften, Restaurationen, Kaffees, Hotels, 
Kantinen, wie auch anderen Schanklokalen, sowie der 
Klein- und Grosshandel mit Branntwein, Spiritus. mit 
Ausnalune von Bier verboten.  2. 
AIle Gast- und, SchankwirtscHaften und Kantinen 
miissen an Lohn- und -Vorschusstagen yon 8 Uhr mor- 
gens bis 8 Uhr friih nachsten Tages geschlossen sein.  3. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung 
werden geahndet mit Geldstrafe bis zu 6000 Mk. oder 
entsprechender Haft. ausserdem wird das betreffende 
Lokal auf unbestimmte Zeit geschlossen.  4. 
Die Polizeivewrdnung tritt mit dem Tage der Ver- 
offentlichung in Kraft. 
Katowice, den 11. Dezember 1922. 
Der polizei-Direktor. 
I. V.: (unleserlich). 


Bekanntmachung 


Dichtamtlicher Teil. 


Vom schlesischen Sejm. 


16. Sitzung des schlesischen Seims. 
12. Dezember 1922. 
Nach Eroffnung der Sitzung durch Sejmmarschall 
Wolny und Vorlesung der Tagesordnung, wird zur zwei- 
ten und dritten Lesung einzeiner Regierungsantrage ge- 
schritten. Abg. Rakowski, als Referent der Budgetkom- 
mission, referiert uber die ErhOhung der MiliHirrenten. 
Der Sejm beschliesst eine 100% Zulage dieser Rente. 
Derselbe Referent erstattet Bericht uber die Fliichtlings- 
unterstiitzung und wird ein Gesetz betreffend die Forde- 


be- i rung eines 15000000 Mill. Kredits fUr die aus dem deut- 
schen Teil Oberschlesiens, dem tschechischen Teil 
Schlesiens Gefluchteten und in den Baraken in Oswil;- 
cim unterbrachten Personen angenommen. 
Ueber den yom Abg. Pant in Angelegenheit der Zu- 
erkennung einer 40% Wirtschaftszulage an die Eisen- 
bahn- und Postbeamten des Teschener-Schlesiens ein- 
gebrachten Antrag entspinnt sich eine lebhafte Debatte. 
Schliesslich wird eine Resolution angenommen, die der 
Zentralregierung zwecks giinstiger Erledigung dieser 
Angelegenheiten vorgelegt werden solI. Ein Regierungs- 
antrag betreffend eine Weihnachtszulage an die Beamten 
und Angestellten der Woiewodschaft Schlesie'n wird an- 
genommen. Nach Berichterstattung durch die Kommis- 
sion fur soziale Angelegenheiten. werden gewisse Ver- 
ordnungen des Woiewoden bestatigt. 
Schliesslich wird ein Gesetz angenommen, durch 
welches der Witwe nach dem verstorbenen W oiewoden 
Rymer ein vierteliahriges Gehalt zuerkannt wird. 
Nachste Sitzung Mittwoch um 31ft Uhr. 


17. Sitzung des schlesischen Seims 
13. Dezember 1922. 
Nach Eroffnung der Seimsitzung durch Marschall 
Wolny wird zuerst die Erh6hung der Renten filr Auf- 
standische, Kriegsverletzte und Invaliden in zweiter und 
dritter Lesung zugestimmt. 
Abgeordneter Biniszkiewicz (P.P.S.) bezeichnet die 
ErhOhung filr unzureichend und erinnert an die Leide- 
und schwere Not der Rentner. Er tritt dafilr ein, da 
den VV'itWtll del Auf:,ld.lIu.is
helJ Arbtil bC.5dldfH wirli 
und empfiehlt sodann sofortige riickwirkende Zahlung 
noch vor dem Weihnachtsfeste. 
Der yon der W ojewodschaft geplante Hauserkauf 
der in der Eichendorfstrasse belegenen Gebaude wurde 
genehmigt. 
Abg. Obrzud begriindet sod ann die Notwendigkeit 
der Errichtung yon zwei Lehrerseminaren an Stelle der 
beiden nach der Uebernahme Ost-Oberschlesiens ge- 
schIossenen Seminars in Pless und Myslowitz. Zur Auf- 
filllung der Lucken in der Lehrerschaft ware die Errich- 
tung und die damit verbundene Schaffung eines Nach- 
wuchses eine dringende Notwendigkeit. 
Abg. Szczeponik begriindet die Vorlage und halt 
zwei Seminare zur Erziehung des notwendigen Nach- 
wuchses filr unzureichend, erortert technische Fragen 
und beantragt die nochmalige Verweisung der Vorlage 
an die Schulkommission. . 
Schliesslich nimmt man die Vorlage mit 22 gegen 
10 Stimmen an. Der Erweiterungsantrag Szczeponik, 
in der Schulkommission uber die Errichtung deutscher 
Seminare zu beschliessen, wurde faIlen gelassen. 
Zum Schluss wurde nOQh eine Resolution einge- 
bracht, in welcher die vVarschauer Regierung ersucht 
wird, die Lokomotiven in Obersohlesien zu vermehren, 
da der Eisenbalmverkehr geradezu unhaltbare F.ormen 
annimmt. 
Nachste Sitzung Donnerstag 3 Uhr nachmittag. 


18. Sitzung des schlesischen Sejms 
14. Dezember 1922. 
Eroffnung der Sitzung um 3% Uhr. Der Viceprases 
des AppeIlationsgerichtes Dr. Stark referiert Uber Be- 
kampfung des Wl1chers und fordert, dass die GiiItigkeit 
dieses Wuchergesetzes auch auf den Teschener Teil der 
Wojewodschaft ausgedehnt werde. Das Gesetz wird der 
Rechtskommission iiberwiesen. Nach Referaten des Vi- 
cewojewoden Zurawski und des' Vorstandes Pawlita 
werden die Regierungsantrage betreffend die Erhohung 
der Zucker-, Spiritus- und Hefesteuer und betreffend die 
Errichtung einer Kontroll- und Rcchnungskammer der 
Finanz-, Bl1dget- und Rechtskommission uberwiesen. 
In Angelegenheit der Errichtung einer landwirt- 
schaftlichen Bank in Pszczyna hieIt Abg. Szuscik da 
Referat; der Antrag wird der Agrar-. Rechts- und Bud 
getkommission iibersteIlt. 
Der Regierungsantrag betreffcnd die Bestellung yon 
Kommissaren fQr W ohnungsangelegCjnheilten '(Referent 
Dr. Tanski), bei welcher Gelegenheit durch die Abg. Ob- 
rzut, Ulitz. Grajek und Pant, die schlechten Wohnungs- 
verhaltnisse beleuchtet wurden. wird der Wohnungs- 
kommission iiberwiesen. Der Regierungsantrag betref- 
fend die Kompetenz des Wojewodschaftsrates wird der 
Rechtskommission. der Antrag des Abg. Reitzenstein be- 
treffend Beistellung einer ausreichenden Anzahl yon 
Hengsten der Agrarkommission iiberwiesen. 
Nachste Sitzung, Dienstag, 19. Dezember 3 Uhr. 


T eiIweise Abiinderung des Art. 1 der VerwaItungs- 
ordnung vom 12. 9. 1922 betr. die Deckung der bei der 
Hengstkorung entstandenen Kosten. 
Der Art. 1 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsordnung 
yom 12. 9. 1922 betr. die Deckung bei der Hengstkorung 
entstandenen Kosten wird wie folgt abgeandert: "Bei 
der Anmeldung zur Korung sind yon jedem Hengste 
2000 deutsche Mark bezw. 4000 polnische Marek zu 
entrichten. 

 4. Neben dem Anmeldegelde werden yon iedem ange- 
V orstehende Verordnung bezieht sich hauptsachIich korten Hengste 6000 deutsche Mark bezw. 12000 poln. 
fur nachstehende Artikel: Mark erhoben. 
a) Lebensmittelartikel: Roggenbrot, Schwarzbrot, Rog- Die vorstehende Aenderung tritt mit dem Tage der 
genmehl, Weizenmehl, Graupe und feine Griitze, Ha- .Bekanntmachung in Kraft. 
fermehl, Makaroni, Reis. Erbsen, Gartenbohnen, Kar- Katowice, den 12. 12. 1922. 
toffeln, Weisskraut, WeIschkraut, Mohrriiben, Sauer- Der Schlesische Wojewode: 
kraut und andere Gemiisearten, Rindfleisch, Schwei- I. V.: Caspary. 
nefleisch, Kalbfleisch, Hammelfleisch, Land- und Aus- 
landsspeck, Butter. Margarine. Schweineschmalz, 
Raps61, Heringe, StreichhOlzer, das billigste Back- 
obst, Zucker, Eier, Milch, Salz, Kaffee und ZusatzteiIe 
zum Kaffee. 
b) DrogerieartikeI ausschl. Luxusartikel. 
samtliche Konfektionsartikel, 
c) Brennartikel, Steinkohle, Braunkohle, Briketts, Koks, 
Tori, zerkleinertes Brennholz, Petroleum, Brennspi- 
Titus.
		

/iv4408-1922-31_33-0008_0001.djvu

			308 


Gazeta Urzedowa W oJewodztwa Shlsklego. 


Nr.33 


1) Grossvieh (alle Einhufer und Hornvieh uber 3 Mo- 
nate) von 1-10 Stuck zu lOa Mkd. yom Stuck (zu- 
sammen nicht weniger aIs 1000 MkdJ 
FLir die Untersuchung wciterer Stucke von 11 ein- 
schliesslich beginnend zu 50 Mkd. yom Stuck. 
2) Kleinvieh (Schweine. Ziegen, Schafe, Kalber): 
von 1-10 Stiick zu 70 Mkd. yom Stuck (zusammen 
nicht wcniger als 700 Mkd.) 
Fur die Untersuchung weiterer Stiicke von 11 ein- 
! schIiessIich beginnend zu 35 Mkd. yom Stuck. 

 6. I Z. B. werden 15 Stuck Hornvieh und 10 Stuck Zie- 
Die Bestimmungen des Artikels 576 uber die Spra-. gen untersucht. Es ware zu bezahlen: 
che finden auf den begutachtenden Ausschuss entspre-! filr 10 St. Hornvieh zu 100 Mkd. 
chende Anwendung. Die Gutachten sind poinisdi UTJ.d I filr 5 St. Hornvieh zu 50 Mkd. 
deutsch abzufassen. ! filr 10 St. Ziegen zu 35 Mkd. 
! 

 t 
:1 7. i zusammen: 1600 Mkd. 
Die Geschafte des begutachtende11 Ausschllsses wer- filr 1 km. Hin- u. Riickfahrt m. d. Eisenbalm 25 Mkd. 
jen von dem Sekretariate der GJmischten !\:ommission fur 1 kl11. Hin- u. Ruckfahrt m. Wagen 250 Mkd. 
gefilhrt. Erfordert die Geschlitsfiihrun,; 'nach Auifas- Sofern der Tierarzt bei Beniitzung eines Wagens 

ung der Gemischten Kommission eineT! besondcren Se- gr6ssere Auslagen gehabt hat. als der Betrag des Kilo- 
l{retiir. so wird dieser yom Intern:ltiollalen Arbeits' unterm 15. 11. 1922 erlassene und vom.1. 10. 1922 ab 
- 
a OWIce. . ez. 
. g "l t ' g K I I I t t OU d C' I t . f 
I till lee lr 0111 axe ur as,:,c 10rns em egergewerbe 
Z: VII. b. 162/2. I yom 1. 11. 1922 ab 100% und yom 1. 12. 1922 ab weitere 
Betrifft: Vertreter der Kreistierarzte 100%, also zusammen 200% TeuerungszuschIage unter 
filr Beschau von Schlachtvieh und I V orbehalt des jederzeitigen Widerrufs bewilligt. 
Hohe der Taxe ,gemass / der hies. Katowice, den 9. Dezember 1922. 
Verordnung Z VI b 305 130. I 
I me Stadtpolizei- Verwaltung. 
Ais Vertreter der Kreistierarzte des oberschlesi- ------ 
schen Teiles der Wojewodschaft Schlesien fiir die in der I I 
' .------- .-- 
h. a. Verordnung Z. VI b 305/30 genannten Tatigkeiten: Private Bekanntrnachungen u. 

 _ n
 c 
: . 1 
werden folgende Tierarzte bestimmt: W --- 
yszedl z druku: 
Kreis Katowice: 
Szopienice: Tierarzt Niedoba, Vet.-Insp. Direktor der Z b i () r 
Zentralmarkthalle in Mystowice. 
Wirek: t T t P S It k praw konstytucyjnych i administracyjnych 
Kochlowice: 
 Ierarz . zo yse . , 
Wojew6dztwa Slqskicgo 
H

'l
u

S: I Der Kreistierarzt in Kr6Iewska 
uta. Dra. Wtodzimierza Dqbrowskiego. 
Kreis Rybnik: Nakladem Urz
du Wojew6dzkiego; 1922; 
Zory: Tierarzt Haering, prakt. Tierarzt in :lOry. Tloczono w Drukarni Wojew6dzkiej w Katowicach. 

 4. Wodzislaw: Tierarzt Heinisch, prald. Tierarzt in Wo- Z a w i era: 
Die Gemischte Kommission kann in alien bei ihr an- dzislaw. Konstytucj
 Panstwa Polski ego, 
hiingigen Angelegenheiten auf dem Gebiete des Arbeits- Rybnik: Tierarzt Dr. Kapitza, stadt. Tierarzt in Ry- Ustaw
 autonomicznq SIqska, 
rechts den Rat der acht oberschlesischen Mitglieder des bnik. Decyzj
 PaDisk q z 20. 10. 1921 r., 
begutachtenden Ausschusses in Anspruch nehmen. Das I W' T kt W I 
g leiche g ilt, wenn in den Fiillen der RR 2 und 3 keiner der Rudultowy: Tierarzt Dr. Pigulla prakt. Tierarzt in' yClqgU z ra atu ersa skiego. 


 Rydultowy. ' I ' Wyciqgi z KonwencH Genewskiej, 
beiden Staatsvertreter das Gutac'hten des gesamten Obowiqzujqce ustawy i rozporzqdzenia niemieckie. 
Ausschusses oder das seines Priisidenten und der yom Kreis Pszczyna: ! Rozporz
dzenia Tymczasowej Rady Wojew6dzkiej, 
Verwaltungsrate des Internationalen Arbeitsamts er- Mikol6w: Ti
rarzt Mucha, s.!a
.t. Tie
arzt i
 Mikol6:" I Szkice ?rganiz
c

ne 0 
uto
omji slqskiej: 0 ,adl!lini- 
nannten beiden Mitglieder beantragt. Pszczyna: Tlerarzt Dr. Grunmg, stadt. Tlerarzt m stracJl prowmCjI pruSkiCh I ksi
st\va CleszynskiegO, 
2) Die Meinungsausserung der acht oberschlesi- Pszczyna. 0 sqdownictwie administracyjnym, 0 stanie prawnym 
schen Mitglieder des begutachtenden Ausschusses wird Kreis Swi
tochlowice u. Ruda: ! w cz
sci g6rnoslqskiej W ojcw6dztwa Slqskiego i t. P. 
durch Abstimmung nach mundlicher Verhandlung am All Ortschaften: Tierarzt Dr. Gt b'k' K t . I Ustaw
 0 
.odtach i b
rwach,. 0 s
il;cie narodowym. 0 
Sitze der Gemischten Kommission ermittelt, das von der e K . T G ' om I 111 a OWlce, ordynacJl wyborcze} do SeJmu I Senatu wraz z roz- 
Mehrheit besc'hlossene Gutachten ist zu be g runden und reiS arn. ory: d . . k . I . . 
All 0 t h ft n' Tierar t S' t' T G ' porza, zemami WY onawczemI, 0 regu amll1Ie zgro- 
der Gemischten Kommission schriftlich zu ii:berweisen. e r sc a e . zIeger In am. ory. madzenia narodowego dla wyboru prezydenta. 
3) Kommt eine Mehrheit nicht zustande, so k6nnen Kreis Lubliniec: Do nabycia: 
die verschiedenen Gutachten vorgelegt werden. Auf Aile Ort
chaften: :nerarzt Dr. Nieslanczyk, Kreistier- Administracja Gazety Urzedowej W. SI. Katowice. 
Verlangen der Gemischten Kommission sind die Gutach- arzt 111 Tarn. Gory. I ul Rutgera (konto bankowe 0 . . ) 
ten vor ihr durch eine oder mehrere an der Abfassung Die Kosten hat die Partei nach folgender Taxe zu . u P wyzeJ. 
beteiligte Person en zu eriautern. tragen: lee n a: 
4) Die Gutachten k6nnen nur bei Anwesenheit der I Taxe fUr den Beschau von zu Fuss getriebenem '600 mk. niem. w cz
sci g6rnoslqskiej Wojew6dztwa, 
acht Mitglieder bescWosse!1 werden. Schlachtvieh. I 1500 mk. pol. w reszcie PafIstwa Polskiego. elelue
UDI un
 YerwallUDI. 


- 


Aus dem polnisch-deutschen 
Abkommen fiber Oberschlesien. 


Die Gemischte 


vom 15. Mai 1922. 
(Fortsetzung). 
T eil VI. 
Kommission und das Schiedsgericht 
filr Oberschlesien. 


Artikel 586. 

 III 
1) Am Sitz der Gemischten Kommission wird fUr 
h6chstens filnfzehn Jahre ein begutachtender Ausschuss 
fLir Arbeitsfragen gebildet; er besteht aus einem Vor- 
sitzenden und zehn Beisitzern. 
2) Der V orsitzende und zwei Beisitzer werden yom 
Verwaltungsrate des international en Arbeitsamtes je auf 
die Dauer yon drei Jabren ernannt. Der Vorsitzende 
darf weder Deutscher noch Pole sein. Von den beiden 
yom Verwaltungsrate zu ernennenden Beisitzern muss 
der eine Pole, der andere ein Deutscher sein. 
3) Diese Beisitzer werden yon der deutschen Re- 
gierung und yon der polnischen Regierung aus dem Krei- 
se der arbeitsrechtlichen Sachverstandigen ihres Lan- 
des vorgeschlagen. Sie durien weder Arbeitsgeber noch 
Arbeitnehmer sein. 
4) Von den ubrigen acht Beisitzern werden vier von 
der polnischen Regierung und vier von der deutschen 
Regierung je zur Halfte aus dem Kreise der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer des Abstimmungsgebiets auf ein 
Jabr ernannt. Vor der Ernennung hat die deutsche Re- 
gierung die massgebenden deutschen, die polnische Re- 
gierung die massgebenden polnischen, im Abstimmungs- 
gebiete anerkannten Arbeitsgeber- und Arbeitsnehmer- 
vereinigungen zu horen. 
5) Jede Regierung ernennt auf die gIeiche Weise ftir 
jeden Beisitzer einen Stellvertreter. 
6) Die Ernennung erfoIgt fUr das Kalenderjahr. 
Wiederernennung ist zulassig. Die Ernennungen fUr das 
Jahr 1922 gelten bis zum 31. Dezember 1922.  2. 
1) Vor der Entscheidung der Streitigkeiten uber die 
Nichtanerkennung oder die Beschrankung der Befugnis- 
<;,e yon Arbeitgeber- und Arbeitnel:rmervereinigungen ge- 
iiass dem ersten TiteI des vierten Teiles dieses Abkom- 

 ens liar dIe Gemischre Kommission auf Antrag tines 
'3taatsvertreters ein Gutachten des begutachtenden Aus- 
schusses filr Arbeitsfragen einzuholen. 
2) Bevor die Gemischte Kommission sich an den 
begutachtenden Ausschuss wendet, hat sie den Sachver- 
halt, soweit tunlich, festzustellen. Der Ausschuss ist an 
diese Feststellungen gebunden. 
3) Das Gutachten wird mit der Stimmenmehrheit 
des vollziihligen Ausschusses beschlossen und der Ge- 
mischten Kommission schriftlich mit Begrundung vor- 
gelegt. 
4) Auf Veriangen der Gemischten Kommission ist 
das Gutachten durch ein oder mehrere MitgIieder des 
Ausschussfs miindlich vor ihr zu eriautern.  3. 
1) Vor der Stellungnahme der Gemischten Kom- 
mission zu der Frage, ob gemass ArtikeI 1 und 2 neue 
polnische Bestimmungen auf dem Gebiete des Arbeits- 
rechts geeignet sind, von der deutschen Regierung dem 
Standigen Internationalen Gerichtshofe zur Entscheidung 
vorgelegt zu werden, hat die Gemischte Komimssion auf 
Antrag eines Staatsvertreters ein Gutachten des V or- 
sit zen den und der beiden yom Verwaltungsrate des In- 
ternationalen Arbeitsamts ernannten Beisitzer dariiber 
einzuholen, ob die neuen polnischen Bestimmungen 
ihrem InhaIt nach geeignet sind. an die Stelle der geI- 
tenden Bestimmungen zu treten. 
2) Das Ersuchen ist an den Vorsitzenden des begut- 
achtenden Ausschusses zu richten. Das Gutachten ist 
schriftlich zu erstatten. Die Gemischte Kommission kann 
veriangen, dass das Gutachten durch eine an der Abfas- 
sung beteiligte Person vor ihr erlautert wird.  5. 
1) Ausser in dringenden Fiillen tritt der begutach- 
tende Ausschuss jiihrlich mindestens einmaI auf Einbe- 
tufung durch den Vorsitzenden zu einer Vollsitzung zu- 
sammen. Die acht oberschlesischen Mitglieder tagen, so . 
oft die Geschaftslage es erfordert. 
2) Das Internationale Arbeitsamt erhalt von jedem 
Gutachten des Ausschusses oder eines Teiles seiner Mit- . 
glieder eine beglaubigte Abschrift. 


1000 Mkd. 
250 Mkd. 
350 Mkd.  9. 


ftmtlirbe RekanutmarbuDI!O.