/GPC03001.djvu

			.1

' 


IX. 


Sprawozdanie 


dyrekcyi 


c. k. gimnazyum polskiego 


w Cieszynie 


za rok szkolny 1903/04. 


'---'-----' 
----------- 

 


Treść: 


a) Bihliogralia druków pol
kich w Księstwie Cieszyńskiem. Zestawil ks. J. Lonclzin. 
1-» Wiadomości szlwlne podane przez dyrektora. 


-----o&s>.
M


.- 
-&'


 


W CIESZYNIE 1904. 


Nakll1dem funduszu naukowego. 


Drukiem Kutzera i Sp.. c. i k. dostawców dworu.
		

/GPC03002.djvu

			l 


l
		

/GPC03003.djvu

			Bibliografia 
druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od r. 1716 do r.1904. 


Do napisania niniejszej rozprawy nakloniło mme spostr.leżenie 

okonane w cią'{u' ostatnich lat, ze różne druki polskie, wydane na 
Sląsku lub dla Sląska, znikają z widowni bez śladu, nawet bez notatki 
bibltograficznej Liczba druków z lat od 1716 (w którym wyszka 
pierwsza dotąd znana polska ksiązka w Księstwie cieszyńskiem napisana 
puez Muthmanna) aż do r. 1848. nie jest wielka, bo wynosi około 20, 
z których polowy nie znajduję w bibliografii Estreichera. Począwszy 
-od r. 1848 notuje skrzętnie wspomniana bibliografia wszystkie większe 
książki i niewiele tu chyba da się uzupelnić. Natomiast brak w niej 
zupełnie całego szeregu różnych broszur drobnych, odezw i wierszy 
okolicznościowych, które aczkolwiek drobne i małoznaczące na oko, 
dla nas Polaków śląskich posiadają nie małe znaczenie, bo są świadkami 
powolnego wydobywania się języka polskiego na szerszą widownię 
j dowodem wzrastającego uświadomienia ludności polskiej w Księstwie 
Cieszyńskiem. 
Niniejsza bibliografia druków śląskich zachęci też może niejednego 
do baczniejsl:ego obchodzenia się z bialymi krukami naszej szczuplej 
literatury polsko śląskiej: może niejedna rzadka książka dntąd nie znana 
wyjdzie na światlo dzienne i pomnoży tern samem nasz ubogi dorobele 
1\l1mo to, że od 15 lat zbieram gorliwie druki śląskie, jestem przeko- 
nany, że spora ich ltczba, dotąd zupełnie nie znanych, pokutuje na 
-strychach i poddasl.ach jako rzecz nie przedstawiająca już żadnej, war 
t{Jści. W r. 1898 opisalem *) 11 książek polskilh wydanych na Sląsku 
od r. 1716 do 1848, a już po sześciu latach liczba ta wzroska do 20; 
!.,\dzę więc, że jeszcze pewna liczba takich dotąd nieznanych druków 
znajduje się wśród ludno,;ci. Byloby bardzo do życzenia, gdyby osoby 
interesujące się naszą śląsko polską literaturą, zechciały odtąd zwracać 
baczniejszą uwagę na podobne druki i zechcialy je skladać w Muzeum 
śląskiem, gdzie tworzyć będą osobliwość swojego rodzaju. 
Jestem przekonany, że także z nowszy
h czasów nie zpołalem ze- 
stawić wszystkich druków, jakie wyszly na Sląsku albo o Sląsku, cho- 
ciaż od lat 15 gromadzę je w własnej prywatnej bibliotece, a w ostat- 
uiLh latach także w Muzeum śląskiem. Szkoda wielka, że n. p. 
Czytelnia ludowa, naj starsze towarzystwo polskie w Cieszynie, nie 
skladała w swojej bibliotece druków polskich wychodzących w Księstwie 
Cieszyńsl{iem. Pocieszam się jednak myślą. ze niniejsza praca ulatwi 


*) · KilIm druków śląsko.polskich z zeszlego i pierwszej polowy bieżącego stulecia 
z szczeg6łniejszem uwzględnieniem innych ksiąiek polskich, używanych przez ludność polską 
w Księsl\vie Ci?szyńskiem.. III. Sprawozdanie djTekcyi pryw. gimnazyum polskiego w Cie- 
szynie za rok szkolny 1897i8. 


1*
		

/GPC03004.djvu

			-t-- 


znacznie dalsze poszukiwania przyczyni Się do uzupelnienia istnieją- 
cych braków. 
Układając mmejszą bibliografię, trzymałem się wzoru bibliografa 
Estreichera. Musialem jednak wyrzec się spisywania licznych artyku- 
łów i rozpraw dziennikarskich o sprawach śląskich, jakoteż wymienienia 
treści poszczególnych rozpraw. umieszczonych mianowice w dzidach 
i czasopismach historycznych, poniewa2 szczupłość miejsca w programie 
gimnazyalnym ogranicza mnie w pisaniu. Jeżeli z biegiem czasu uzbiera 
się większa liczba książek, broszur i t. p., nie notowanych w niniejszej 
pracy. postaram się o wydanie uzupełnień, alboteż na nowo bibliografię- 
tę opracuję. Z bibliografii Estreichera wypisałem też sporą liczbę- 
książek. broszur i t. p., których na Sląsku odszukać nie zdołałem. 
W pracy niniejszej staralem się umieścić nietylko śląski
 wy- 
dawnictwa polskie bez względu na tą, czy autor mieszkał na Sląsku 
lub I}ie, ale także rzeczy pisane przez Slązaków lub osoby zamieszkałe 
na Sląsku a wydane gdzie indziej, poza Sląskiem. Dodakem druki 
czeskie i niemieckie o ile odnoszą się do historyi i życia ludności 
polskiej w Księstwie Cieszyńskiem. Mam przekonanie, 
e zboczenie to, 
od celu wytkniętego w tytule pracy, nie będzie mi poczytane za grzech. 


W Cie szy 11 ie, d. 6. lipca 190-t-. 


A becadlnik nowy, UJaly. z obrazkami I 
i wierszykami. Cie>zyn, nahl. E Feitzingera 
(1886), w 16.ce, str. g, nI 2, z 4 obrazkami 
1	
			

/GPC03005.djvu

			-5- 


1Iro 189!,\-,)9, \\ 
-cc, str. 8K - Toż pro Boniecki Michał. Szkice historyczne. 
1899-1900, w 8-ce, str. 92. Toż pro Książ..ta szląscy z domu Piastów. Przyczy- 
1900 1901, w 
-ce, str. lOo. - Toż pro nek do llistoryi rodzin panujących w Polsce, 
1901/1902, w 
.ce, str. 107. zebrany i uloiony przeważnie z niemieckich' 
Bericht, statistischer, iiber die volkswirt. irorlel ..... \Varszawa. Sklad gl6wny w księ- 
schaftlichen Verhiiltnisse in Scblesien im garui Ed. Wende i Ska Kraków-l'rzedm. 
lahre 1895. 412. Druk J Bergera, 1874, w H-ce. Cz..ść I. 
Beschliisse des schlesischen Land- zawiera okres od 1146 do 1339 r w 8.ce, 
2 kartki tyt., str l-IX i 11-134 1 rub. 
tages, I. Teil, I.- XXI Session Jahr 1861 _ Cz..ść II. zawiera okres od 1:139 do 
-1883. Herausgegeben vom Landesstatisli- 1612, r. 1875, 2 kartki tyt., str. 370, VI. 
scheu Amte des schles Landesausschusses. -_ Cz..sć III. zawiera okres od 1610 do 
Troppau 1902, w 4-ce, SIr. XXII + 259. 1675, str. IV, 105. Calość 4 rub. 
Bestimmungen iiher die Behaudlung des Borucki Aleksander Aleksander ksiąię 
dentschel1 Sprachunterrichtes in den nieht- 
dentschen Volksschulen Schlesiells K k. bulgarski, bohater i obroń;a wolności Do- 
kladlla historya jego iycia i dzialalności. 
schles Landessclmlrath. Troppau, am 16 Cena 20 ct. (Bibl Ed. Feitzingera, Tom. 
Jiinner 1873 Drnck von Trassler in Troppau, XVIII J Cieszyn 1888. Druk H. Feitzingera, 
w 4.ce, sIr 3 w 8 ce, str. 64 
Białośnieżka. ]\aklad E. Feitzingera. Cie. _ Echo z Afryki. Pami..tnik w..drowca Cena 
szyn (rok?) Druk Kutzera i 
p., " 4.ce, str. 4 20 ct (BibL E Feitzingera. TLm XXVIII, 
i 7 obrazków kol Cieszyn 1889. Druk H. Feitzingera, w 8.ce, 
Biedroń Jan ,ide Gospodarz str 79. 
Biermann G. Geschichte des evaug. Gym-'- Józ
f Ignac.y Krasze" ski, jego 
ycie i za. 
nasiUlns i)} Teschen. (Program evang gim sIngl, skreśhl . .. Z portretem. (ena 40 ct. 
}}azyum za r. 1859.) (
iblioteka E ł"eitzin
era. Tom 32 i 3:1) 
_ Geschichte der evangelischen Kirche oester- lleszr". 188
, w 8-ce, s
r. 143. . 
reichisch Schlesiens Illit besonderer Rueck- - KazImIerz Skaza. Powiastka na tle hlsto- 
sicht aur die der Glladenkirche VDr Teschen. rycznem z widokiem klasztoru jasnogórskiego. 
IJenkschrift zum 150 jiihrigen Jubelfeste der C
ua 20 et. (Bibl. E. Feitzil:ger
. 1'0":1 54 ) 
evangelischen Jesuskirche vor Teschen. CIeszyn 1889/1894. Druk l\lIarln W Mlkolo- 
Teschen Druck uud Verlag von Karl wie
 w 8-ce, str. 71: _ _ 
l'rochaska 1859 w 8-ce str 144 - MIstrz Twardowski. Bardzo cIekawa, za)- 
_ GeschichtedesiIerzogth
msTe.chen Zweite, mująca i.we
oła historya 
 slawnym polskim 
neuhearbeitete Auflage. Teschen 1894 w 8 ce, czarnoksl..zmku. Cena _o ct. (Blbl. E. 
str VII + 301. 'Feitzingera Tom XVI) Cieszyn 1888. Drulo 
_ Historya wiary ewangelickiej w Szląsku A
tmanna we Frysztac
e, w 1.2.c
, str. 72. 
aU8tryackim, z osobliwym wzgl..dem na dzieje --o :r:'asze góry.. Ma
ow1l1cze oplsame Karpat 
ewangelickiego kościola zdanego przed l fatr, 
raz ich mi

kańców., Cz..ść I. Kar- 
Cieszynem, z niemieckiego na j..zyk polski p.
ty. (Blbl. E. Feltzmgera. rom XXXIV.) 
przełożyl a do potrzeb ludowych lastosował Cieszyn 1888, w 8-ce, .str. 76. . 
nauczyciel Jan Śliwka. Cieszyn, druk i na- -. !,asze gó
. M.alowlllcze OpISa?
e Karpat 
klad Prochaski, 1859, w 8-ce, str. 152. l fatr, oraz ICh mleszkańc6w. Cz«.;sc II. Tatry. 
.. . Cena 20 ct (Bibl E. Feitzingera. Tom XXXV_) 
BlIznlęta. Historya wyj..ta z życia ludowego. Cieszyn 1888. Druk H Feitzingera, w 
-ce, 
Cena 20 ct. (Bibl E. Feitzingera 1'0111 XXX.) str. 96 
Cieszyn 1889. Druk H. Feitzingera, w 8-ce, _ Przygody Robinzona Kruzoe na morzu i 
str. 57. lądzie. Przerobił \\" skr6ceniu .... (Biblioteka 
I!łogosławieństwa domol1e. Cieszyn,' E. Feitzingera. Tom. VlIl.) Cena 20 ct. 
K. Prochaska. 1 karta, folio, z drzewo- Cieszyn 1884/5. Druk Kut...era i Sp., w 8 ce, 
r
tami i tekstem, 4 ct ; 100 egz. 3 zlr 67 ct. str. 75. 
- Szkice z życia zwierz..cego SkreśJil dla 
Bój posłów polskich prowadzony w sej. młodziezy i ludn.... Cena 20 ct. (Bibl. E. 
mie ślą,l,im lIa sesyi sejmowej w miesiącu Feitzingera. Tom XXIX) Cieszyn 1888. 
kwictniu lR99 o równollprawnienie j..zykowe Druk H. Feitzingera i Sp., w 8.ce, str. 95. 
i giml1azyum polskie w Cieszynie. Cie	
			

/GPC03006.djvu

			-6- 


kladem ks. Pawia Rubona T. J. w Cieszynie. - Drobny przyczynek do Bibliografii litewskiej 
Drukiem Kutzera i Sp., w 8.ce. str. 4. (Prace filologiczne, wydawane przez BaudoninR 
Brudny Jerzy. Drogiemu zborowi ewan- de Courteuay i t. d, tom [V, zeszyt 2 
Warszawa. E. Wende i Sp Druk br. Je- 
gelickiemu w Skoczowie. Na paniiąt 1 . ę 40- 
żyńskich 1893, w 8 ce, str. 6:;9-644. 
letniej rocznicy załozenia kościola ku czci 
innym teZ zborom, dla użytku wszystkim, ku - Historye rzymskie, Gesla Romanorum, wy'- 
wspomnieniu i ku zbudowaniu. Napisal, ulo- dal..... (Biblioteka pisarzów polskich, 29). 
żyl i wydal te historyczne wiersze .... Sko. Kraków, nakl. Akademii umiej. Spółka wy- 
czów. Drukiem Machaczka w Cieszynie. 1903, dawnicza, druk. Uniw. Jag. 1894, w 8-ce, 
w 8.ce, str. 16. str. IX + 1 nI. + 222, 1 zlr. 
_ Pociecha w utrapieniu. Na zasadzie pisma - Katonowe wiersze, Catonis disticha, w 
świętego w 11 wierszach ulozył...., poeta przekladach polskich w. XVI. Fr. Mymera 
ludowy w Skoczowie. Cena 20 b. Cz«.;ść i Sebastyana Klonowicza ",ydal ..... (Odbitk.. 
zysku ua dobroczYUlle cele kościola. Druk ze sprawozdania gimn. III) Kraków, nakl. 
Machaczka w Cieszynie 1903, w 8.ce, str. 24. autora, Spólka wydawnicza, druk. \VI L. 
_ Utwierdzenie w wierze. Ulożył: w pieśniach, Anczyca i Sp., 1894, w 8 ce, str. 47. 40 ct. 
w wierszach, w historyi i w powiastkach.... _ Lessings EpigrBlIIme und seine Arbeiten 
Cena 20 h. Roku 1904. Druk :\Tachaczka, zur Theorie des Evigramms (Odbitka ze 
w 8-ce, str. 24. sprawozdania III. gimnazyulU w Krakowie). 
Brzuska J., ks. Ksiązka Modlitewna dla Krakau, Selbslverlag des Verfassers, Dluck 
Katolickiey MlodzieŻY szkolney iako teŻ Do- von W. L. Anczyc et Comp 1889, w S-ce, 
rosłey. Od pewnego Księdza Świeckieg0 die- str. 56. 
cezyi \Vracławskiey austryackiego Cesar- - O mowie polskiej w dorzeczu Stonawski 
skiego Krolewskiego Slońska. Za Pozwole- i Łucyny w Ksic;stwie cieszyńskiem, na- 
niem duchowney i świeckiey Zwierzchności. pisal.... Kraków 1883. W drukarni Uniw. 
W Cieszynie 1823. \V Drukarni TOlUasza Jagiell. (Osobne odbicie z XII. tomu Roz- 
ProchBski, w 12-ce, str. VI + 299. praw Wydz. filol. .-\kad. Jm.), w 8-ce, 
Bud$J.lovsky Fr, Histor. Statistische Nach- str. 110, 1 zlr. 
richten iiber das k. k. kathol. Gymnasium - O uzyciu genetivu w języku polskim, przy- 
in Teschen. (Program kat. gimn8zyulll w Cie- czynek do historycznej skladni polskiej. 
szynie za r. 1851.) (Odbitl.a z XXII. tomu Rozpraw Wydzialu 
Bukovansky Karel Jar. Polska Ostrava filolog. :"kaclemii umi
j.) Kraków ( 
 Spółka 
1- r M hi 0 - p. l' h 18
(I \\ yd!:.WUlcza, druk. Umw Jag. 18').., w 8-ce 
a 0.0 I. oravs. strnva, 100SC, 1:7, . l . t !<6 80 t 
w 8-ce SIr. 59 30 cI. Wlę (szej, s r. , , . c'. . . 
, . . .,. . _ Przyczynek do 11lstorYI języka polskIego 
Buzek Jan, dr. o hygleme I Jej znaczen
u' l z początku XV. w., na podstawie zapisów w 

ak
ad .Ewang. tow. ośw. lud.. w Cle- Księdze ziemi czerskiej (Odbitka z tomu 
szyme. . _ I IV. Sprawozdań Komisyi językowej Aka- 
Buzek Jozef. dr. Osmy międzynarodowy demii umiejętności) Kraków, druk. Uniw. 
kongres przeciwko pijaństwu w Wiednin od Jag. 1887, w 8 ce, ,tr 60, 75 ct. 
9. do 14. kwietnia 1901 r. Cieszyn 1902. Wokabularz lacińsko'polski z połowy 
Odbitka z . Powszechnego Kalendarza lud.. w.:'I.. VI. (Prace filologiczne, wyd przez 
Nakl. .Tow. ew. ośw. Ind.., w 8-ce, str. 28. Baullouina de Comtel!ay itI!., tom II., 
_ Bankructwo Nanki Marksa i Program na- zesz. 1 \Varszawa z zapomogi Kasy im. 
rodowy. Ciesqn 1<)00. Nakładem ,Zl!icza.. Mianowskiego, E. \Vende i Sp, druk br. 
Druk Kutzera i Sp., w 8 ce, str. 21. Jezyńskich. 1887, w 8-ce, str. 276-280). 
Bystroń Jan, dr. Beitrage zur polnis:hen - (J. B) Z C
eszyńskiego: (
zkic z po
ró
y 
Synta". [ Geniti\lls (Nadbitka z Anzeiger po k
a
u rodz
n
ym, zawlerający krótkI OplS 
(ler AlAssumptio Mariae
 aus dem 19UO. \Vydawmctwo .
olttyc
nego T
wa. 
"XV Jahrhunderte (Nadbitka z Anzeiger der I rzysh
a ludowego
. v: CJeszyme, tom X[X. 
<\kademie cer \Vissenschaften) Tam
e 1892 DrukIem Kutzera l Sp. Dochód przeznacza 
w 8-cp., str. ::69-370. ' I si«.; na .Polski Dom Xarodowy. w Cieszynie, 
_ Drobne przyczynki do skladni polskiej, w .8 ce, str. 95. 
z uwzględnieniem składni języków klasycz- - Zywot św. Ale"ego "yznawcy i żywot 
nych (Odbitka ze sprawozdania lU. gim- -iw. Eustachiusza męczennika, druk kra- 
l	
			

/GPC03007.djvu

			-7 


wydawnicza, druk. Uniw. Jag. 1894, w S-ce, prawniczych i administracyjnych. Napisal.... 
str 25 notaryusz w Cieszynie Cieszyn 1883 Druk 
Centennarfeier des BarOn Cselesta'schen Feitzingera i Sp., oprawny egzenlplarz 2 z:r. 
. . T h N b 80 ct, w 8-ce, str. 304. 
adeligen Convlctes lU esc en 4. ovem er . 
-=- Obacz Bystron Jan, dr. 
1896, w 4-ce, str. 7 nI. 
Cesarz Oktawian. Bardzo ciekawa i zaj- Cieńciała Jerzy. Szanowni ziomkowie! 
mujl}ca powieść z wieków średnich. Cena (Odezwa z d. 20. czerwca 1879.) Cieszyn. 
45 ct. (B,bl. E. Feitzingera. Tom 49-50.) Druk K. Prochaski w 4.ce, 1 kartka. 
Cieszyn 1889 1894. Druk Miarki w Mikolowie, - Wiersz napisany na uroczystość zaślubin 
w 8-ce, str. 134. Jerzego Cieńciały d. 21. października 1856. 
Rozpoczyna si..: .0 mily Jerzy Cieńcialo«. 
Chociszewski Józef. Komedyjki dla dzieci Druk Prochaski w 8-ce, 1 kartka. 
i miodziety, zebral .... Cena 80 h. (Bibl. E. _ Wspólobywatele! B..dl}c przez m..:!6w go- 
FeitzingerD. Tom 80-81.) Cieszyn (rok ?), dnych Waszego zaufania i t. d. (Odezwa. 
w 8-ce, str. 126. Mistrzowice, we Wrześniu 1873. plakat.) 
- LIlie i Paprocie. Ksil}:!eczka dla serc ko- 
chajl}cych a sy.czeg6lnie dla narzeczonych i Codex diplomaticus Silesiae.Breslau1865. 
nowoźeńców. zawierajlJca zbiór pi«,;knych Córka sybirskiego wygnańca. Powieść z nie. 
wierszy, powiastki i opowiadania dla roz- dalekiej przeszlości. Cena 20 ct. (Biblioteka 
rywki wesołych kólek towarzyskich. Z licz- E. Feitzingera. Tom 2.) Cieszyn 1884 5. 
nemi rycinami. Naklad E. Feitzingera. Cie- Druk Miarki w Mikołowie. w 8-ce, str. 56. 
szyn (rok ?). Druk Miarki, w 8.ce, str. 100. Czarnoksiężnik Bosko, czyli bOg'lty 
Choduba Jan. ReIigialne a moralne Re- zbiór najciekawszych sztuk magicznych i ku- 
gulki dla Mlodzi i pospolitego Ludu do I glarskich do wykonywania łatwo i tanie m 
prawdziwego Chrześciaństwa prowadzl}ce, l , kosztem. Z ilustracyami. Cena 40 h. (Bibl. 
złożone i wydane od ..... Szkoluego.Na. E. Feitzingera. Tom 506.) Cieszyn 1885'6. 
uczyciela w Mazańcowic. \V Roku 1839, Druk Schmeera, w 8-ce, str. 64. 
w 8-ce, str. 20. C/arownica Z Szegedynu. Historyczne 
Cieńciała Andrzej (dr.). Nowości nie- opowiadanie z lliemieckiego. Tlumaczyl H. 
slychane dla śląskich chlopów. Rozmowa L. Cena 20 ct. (Bibl. E. Feitzingera. Tom 65.) 
mi
dzy Pawiem i Janem o najnowszych wy- Cieszyn 1894, w 8.ce, str. 58. 
padkach, które. si.. w miesil}cu Marcu 1848 r Czucia serdeczne, Przewielebnemu Jego- 
zdarzyly. W Cieszynie, nakladem księgarnie mości Panu Jozefowi Bilowitzkiemu, Pleba- 
Waschera 1848, w 8-ce, str. 15. nowi Ellgotckiemu, Panu, Panu i Łaskawemu 
- Pieśni ludu śląskiego z okolic Cieszyna Dobrodziejowi na dowód winnego uszano- 
zebral notaryusz w Cieszynie. Kra- wania i wdzi..czności dziecinnej od Mlodzieży 
ków 1885. 40 et. szkoly ElIgotckiej. Przy uroczystym rozstaniu 
- Przyslowia, przypowieści i ciekawsze zwroty i przeniesieniu si.. na Parafijl} w Ustroniu, 
ięzykowe ludu polskiego na Śląsku, w w dzień S. Wawrzyńca 10 tego Sierpnia 
Ksi..stwie Cieszyńskiem. Cieszyn 1885. Druk 1854 r. w najglębszej pokorze i unitoności 
Feitzingera i Sp., w 8.ce, str 47. zlożone. Rozpoczyna si..: . \V ialosne glosy 
- Podr
cznik dla gmin śll}skich, ksi!jżka dla dzwony uderzajl}«, w 4.ce, str. 4. 
ludu, zawierająca ustawy z objaśnieniami i Czuczyński Aleksander, dr., Mater- 
inne przepisy, kt6rych wiadomość potrzebnI} nowski Marceli, Snieźek Jan. List otwarty 
jest w ogóle każdemu obywatelowi w gmi- do Prof. Dra Augusta Sokołowskiego w od. 
nie, w szczeg6lności zaś Przelożonym i 
. powiedzi na korespondency.. umieszczonl} w 
Radnym gminy i czlonkom Wydziału. Zebral 
N. 77. .Nowej Reformy« z d. 5. kwietnia 
i wydał ..... notaryusz W Cieszynie. Tom I. 1898 r. W' Cieszynie 1898. Nakladem au- 
Cieszyn 1884. Druk Feitzingera i Sp. Cena 
torów. Dmkiem Kutzera i Sp., w 8.ce, str. 8. 
oprawnego egzemplarza 2 zlr. 80 et, w 8-ce , 
str. 187. Czytelnia lurlowa w Cieszynie, vide Pa- 
- Podr..czuik prawniczy, ksil}żka dla ludu, miętnik. 
zawierająca przykłady prośb, podań i skarg Dąbrowski. Adwokat ludowy. Podręcznik 
w sprawach niespornych,' spornych i karnych, prawniczy ulożony dla ludn i zawierajl}cy 
dalej wzory dokumentów prawnych i świa objaśnienia ustaw, przykłady skarg, próśb i 
dectw, rewersów, kwitów, podświadczeń, de. podań w sprawach różnego rodzaju, wreszcie: 
klaracyj, testamentów, pelnomocnictw, kon- wzory świadectw, kwitów, kontraktów, testa- 
traktów, zapisów dlużnych, ngód, cesyj i t. p. mentów i rÓŻnych dokumentów, które Ind 
z odpowiedniemi objaśnieniami: nareszcie sam sobie mote napisać. Czysty dochód prze- 
dodatek obejmujl}cy listy, spis wiosek w 2Uaczony na cele 'Jedności.. Frysztat 1898. 
Księstwie cieszyńskiem według powiat6w I Naidadem 'Jedności.. Druk Axtmanna. Cena 
sl}dowych i starostw, slowniczek wyrazów 1 zlr. 20 ct., w 8.ce, str. 96.
		

/GPC03008.djvu

			-x- 


Dekret. Od c. k. komisyi krajowej, dla uwol- I 
era. rom XI.) Cieszyn 1884, 5. Druk Kutzera 
nienia od ci..żaru grunt6w w SlljZku po- l Sp., w 8-ce, str. 63. 
stanowionej, do powszechnej przynosi si.. Dziewica Orleańska. Opowieść histo- 
wiadomości nast..pujące rozkazanie: Wysoki ryczna z zamierzchlych dziejów Francyi. Cena 
	
			

/GPC03009.djvu

			-9- 


ze spra\\ozd'llIia gimll w \Vadowicach za Czytelni we Frysztacie. Druk Axtmanna , w 
rok szk 1900/1). 12-ce, str. 74. - \Yydanie drugie, pomno- 
Feitzinger Eduard. Fiihrer dnrch Tcschen Ż' ne wydal E. Feitzinger jako tom 18. swo- 
un,1 Umgebung Teschenl903, w 8.ce, str 44. jej biblioteki. Cieszyn 1902. Druh. Schmeera 
_ Premiowe malenkie ksiljieczki z obrazkami w Bielskn, w 8 ce, str. 94. 
p t Matl.a i syn, Lekkomyślni przyjaciele, Gazeta żandarmeryi, o'gan zawodowy, 
Ciekawo
ć ukarana, Robert i Ita, Biedna poświ«.;cony sprawom c. k. iandarmeryi. 
rodzina, Dzieci wśród lasu, Dwaj sljsiedzi, BieIs towarzyszema us awa o a .azanle, si«.; dla was ważna chwila.. Druk K. Pro. 
które przy 34. rocznem zgromadzemu szllj- h" £ l 4 
,kiego Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w c aSK
, O o, st
. '. . 
L . t . d . l ,. bl - roll111m sztljslnego: \V sprawIe wyborów <10 
IgO ce, pOWIe zla .... ew. prouoszcz .. R d ń C d k H F .. 
d k' D d kl" '. a y pa stwa. leszyn, ru . eltzlll
era 
Ows l.. o rll 11 poe ane na 1}Czeme zgro. 1879 w 18-ce str. 18. 
madzema. Dochód przeznaczony dla Stow... '.' . o . '. _' . 
rzyszenia Gustawa Adolfa. Cena 10 ct. Druk - s!fl('garllcy na pustym s
l
ta. t
go Jęc:ące
 ' 
p h)-" 8 t l'} t. J. nabożne duszy chrześcJanslneJ rozmyslame 
.. roc as .1, w .ce. s r 
 ., . do Pana Boga, oblubieńca wiecznego wzdy- 
Forste
 H
nryk, k.s. (kSlIjZ..bISkup wro. chania i w chrześciańslnej doskoualości ćwi- 
clawsln) LISt pasterskI z d 9 lutego 1878 czenia, Cieszyn K. Prochaska 1870 w 8-ce 
RozI?oc
yna. si«.;: o Koc?ani. ! Jesteśmy
 .dokąd str.512 67 et.,' kart. 87 et., opraw. 
 skórk
 
na ZIemI żyjemy, wesDol pIelgrzymamI l przy- 1 zlr. 7 ct., ze zloc. urz. 1 zlr. 47 et., ozdobnie 
chodniami« Druk H Feitzingera, fol. str. 5 1 zlr. 74 ct. 
- List. pasters
i ogloszony w Johannesber
u, Głos ludu ślązkiego, polskie pismo lu. 
w dZIeń św. fytusa 1879. Rozpoczyna SI,,: d ,,- 1 dł d 1 . 1897 
N d h 1'1 Ż d . D k H owe. ."r. . wysze .. styczllla 
· a c o( Zl a wa na go Zllla. ru. F l' 4 t 8 \V h d '1 
Feitzingera, fol str 4 we r!sz aCIe, 
 -ce, s r. . }C O .ZI. W 
I . t k . l k J h r. 189/, 1898 I 1899 dwa razy co nneslljco 
- ,I" pasters l og oszony w zam u o annes. Od ' h . 
b d . ń Ś F . k P l . 18 
 9 st, CZOła 1900 r. wyc odzl co sobota. 
ergu, w Złe w. ranrlSZ a Z au l J R d k "L' F del 1 ( 4 Z 
l , . \ " . bfit . ' k ' e a tor rr. ne ; w r. '>0 ygmunt 
,"ozpoczyn.. SI" . iv czasIe o ym w CI"Z Ie M 
nawiedzenia i t. d.. Druk H. Feitziogera, ayer. 
fol str. 2. Gnom. Ciekawa bajka. Cena 20 ct. (B.hI. 
Fo r tunat . . . P . o.. l E. Feitzingera. Tom 46.1 Cieszyn 1889/18')4. 
l Jego synowIe. oWIes" z at D . k M . k . ,'" 
d n h \ " d Ó h Ś . h C 60 t lU .ar l, w 8.ce, str. ;);). 
aw yc. iv W C cz.. clac. ena c. G . l ." o o 
(B'bl. E. Feitzingera. Tom 51-53.) Cieszyn ora z Makowa. KrakowIakI na cześc Slljzk
, 
1 R89/1894. Druk Miarki w Mikołowie w przez.... Cena 10 et. Lwów 1898. DrukarnIa 
8.ce, str. 197. ' .Dziennika Polskiego« w 8-ce, str. 13. 
Friedel Frimciszek. Jednoduiówka. Na Gorazda Wojciech. (Smólski Grzegórz.) 
pamiljtk«.; Wiecu polski
go w. Cieszynie. Z pami..tnika dziennikarza: Sllesian
 Czy.sty 
Czysty Z} s!. prze,nacza si.. na koszta w'ecu. dochód przez.naczo?y na rzecz polskIego gIm- 
Frysztat 1897. Drukiem Axtmauna we Fry- nazyum W CIeszyme. Kraków 1896, w 8 ce, 
sztacie, w 8.ce, str. 15. str. 84. 
- Zbiór pieśni dla Ludu ślIjsIciego. Zebral.... Gospodarz, kalendarz ludowy na rok 18')1. 
Cena 20 et. Frysztat 1896. Wydawnictwo Redaktor i wydawca Jau Biedroń, sekretarz
		

/GPC03010.djvu

			-10- 


Towarzystwa rolniczego ella K
iCjstwa Cie. 
szyńskie!(o. Cieszyn. Nakładem Kutzera i Sp. 
w Cieszynie, w 8-ce, str. 128. 
Grób śnieżny w Sierra, czyli zagło- 
djOenie w srebrnej minie. Opowiadanie z Ame- 
ryki. Cena 20 ct. (Bibl E. Feitzin
era Tom 
200) Cieszyn 1900. Druk H. Feitzingera i 
Sp., w l' ce, str. 56. 
Grono winne z ogrodu Paua Jezusa Chry- 
stusa, w którym napelnion" slodycLe pokar- 
mów anielskich dla duszy pragnącej. Ku zba- 
wieniu i pozytkowi każdego czlowieka chrze- 
ściańskiego, na przygotowai\le siC; do kró- 
lestwa niebieskiego i do chwaly wiecznej I 
Cietr. XV + 416. 
- Tol. Przełozył i wydal . .., ksiądz Dyecezyi 
wroclawskiej. DrugIe wydanie poprawione i 
\Iodlitwami najpotrzelmiejszemi pomnożone. 
Wiedeń. :\Iechitarzysci 1862. w 16.ce, str. 
VI + 44
, 45 ct. 
Gwiazdka Cieszyńska (pismo naukowe 
Lab"\\lIe, wychodzi cO sobola na 1-2 ar- 
kusz) Cieszyn 1831, ocl cl 1 Marca czcion- 
kami Kar. Prochaski, redaktor P. Stalmach, 
w r. 11'51 Nrów 34 w 8-ce, str. 
7
. W 
r. 185
 do duia 10. Kwietnia Nr6w 11, w 
8-ce, str 184 Przerwano wydawnictwo wsku- 
tek utrudnień wladz politycznych - Rok 
185
1, tytuł: Gwiazdka Cieszyńska, pismo 
dla zabawy, nauki i przemy siu, N. pierwszy 
d. 5 Marca, druk K_ Prochaski, redaktor 
P. 
talmach, w 8.ce , Xrów 43, str. 696 
Rocznie 5 zlr. - Rok 1834, Nrów 48, str 
704. Rocznie 4 zlr. Rok 1855, w 4-ce, 
Nrów 52, str. 4
-ł. Rocznie 4 złr. -- Rok 


1856, Nrów ;;0, str. 406. - Rok 1857, w 
4-ce, Nrów 52, str. 416. RoI.. 11'38 
Rocznik XI, Nrów 52, str. 416. Rok 
1859, tytul: Gwiazdka ciesz}ńskn, pismo dla 
nauki, przemysiu i zaha\\y. Rocznik XII, 
Nrów 52, w 4-ce, str 424 Rocznie 4 złr. 
72 cent. - Rok )o.IlI, 1860, Nrów 52, w 
4 ce, str. 416. - Rok XIV, 1861, Nł'Ó\V 
52, SIr 354. Od Kwietnia rocznie 4 ,lr - 
Rok XV, 1862, w 4-ce, Nrów 52, str. 416 
- Rok XVI, 1863, w 4-ce, Nrów 52, str. 
416. - Rok XVII. 1864, w 4-ce. Nrów 52, 
str. 420. Rok )o. VIII, 1863, w 4-ce, 
Nrów 32, str 416. -- Rok XIX, 1866, w 
4-ce, Nrów 32, sIr 41
. - Rok XX, 1867, 
Nrów 52, str. 420. Rok XXI, 1868, 
Nró" 32, str 442. Rok XXII, 1869, 
Nrów 32, str 422 Rok XXIII, 1870, 
Nrów 53, str 446. Rok XXIV, 1871, 
Nrów 32, s'r. 428 Rok XXV, 1872, 
Nrów 52, str. 422. Rok XXVI, 1873, 
Nrów 5
, str. 421). Rok XXVII, 1874 
(redaktor H. Filasiewicz), Nrów 52, str 418. 
- Rok XXVIII, 1875 (7Il0WU red..ktor P. 
Stal mach), Nrów 52, str. 440. - Rok XXIX, 
1876} Xr6w 5::, str. 4::0 - Rok XXX, 
1877, Nrów 32, str. 4
4. Rok XXXI, 
1878, Nrów 32, str. 4:1
. - Rok XX)o.!I, 
1879, Nrów 52, str. :110. - RoI. XXXIII, 
1880, Nrów 3
, s
r. .")16 - Rok XXXIV, 
1881, Nrów 33, str. 342 - Rok XXXV, 
1882, Nrów ;;2, str 530. - Rok XXXVI, 
1883, Nrów 32, atr 332. - Rok :XXXVII, 
1884, Nrów 52, str. !'i62. (Rok 1882-1884 
druk H. Feitziugera i Spólki, nast..pne Znown 
druk, li ProchaskU - Rok XXXVIII, 1885, 
Nr6w 32, str. 532 - Rok X:XXIX, 1886, 
Nrów 32, str. 538. Rok XL, 11'87, 
Nrów 33, str. 542 Rok '-LI, 1888, 
Nr6w 52, str 324 (wydawca: ks. Mous. 
Jan Sikora. odp. redaktor: ks. Antoni Fnzoń). 
- Rok "LII, 1889, Nr6w 32, str 522 
(nakl. katolickiego Tow.lrzystwa prasowego, 
odp redaktor: A. Knsionowicz '. Rok 
XLIII, 1890, Nrów 52, str 523 od 14. 
czerwca do końca rolnI odp. redaktor ks. 
Józef LOlldziu). - Rok '-LIV, 1891, Nrów 
52, str. :124 (odp. redal.tor W. Grylewicz). 
- Rok XLV, 1892, Nrów 53, str. 336. 
Rok 
LVIJ 189:
, 
r6w 52 1 c;tr. 532. 
Rok XrXII, 1894, 'rów 33, str 520 
Rok "LvIII, 1895, Nr6w 33. str. 522 
Rok II., 1896, Nrów 52, str 5:;0 (od 2 m.tja 
1896 odp. redaktor A. Poloczel<). - Rok L, 
1897, Nrów 32, str 630 (d. 13. lutego 1897 
nabyl Gwiazdk.. od kat. Towarzystwa pras n - 
wego dr J nlian Kreisel; od d 6. marca 1897 
druk Kutzera i Spólki; od 8 maja 1897 
odp. redaktor J. Polak). - Rok LI, 1898, 
Nrów 33, str. 560 - Rok LII, 1899, Nrów 
52, str. ;;::0. - Rok LlH, 1 !Jon, Nrów :12, 
str. 624. Rok LIv, 1901, Nrów .-;
, 
sIr (,46 (od 
6. stycznia 1901 "ydawca
		

/GPC03011.djvu

			11 - 


Fr Tomiczek. - Rok LV, 1902, Nrów 32. Hampel Hugo. Vas Gemeindelebeu in 
str 624. Rok LVI. 1903, Nrów 52, Schlesien, von ....., schles. Landes Secrelar. 
str 650 Od r 1904 wychodzi fol. w VI. Theil. Teschen 1870. Druck und Verlag 
obj..tości 6-8 strouic tygodniowo. Poczl}t. vou Prochaska, w 8-ce, str. 335. 
kowe roczniki mają tytuly: Tygoduik cie- Handbuch, statistisches, fiir die Selbstver- 
szyński 1848 i Przegląd 1850. waltung in Schlesien. Herausgegeben vom 
Haase Teodor, ks., dr. Antysemityzm, Landesstatistischeu Amte des schles. Landes- 
prze:/; ..., superintendenta vJ Cieszynie, prze- ausschusses. Zweiter Jahrgang 1900, w 4 ce, 
lolyl 010010.. Kraków, u,kl. tlómacza, druk Wl str. IX + 413, Vierter Jahrgang 1902, w 
L. Anczyea i Sp 1891, w 8-ce malej, str 55 4-ce, str. VI + 401, Fiinfter J'thrgang 1903, 
- Koszarski Grzegorz (z Zarnowca t 1597). w 4.ce, str. VIII + 319. 
Postylla albo Wyklady Ewanielij niedzieluych Handels- und Gewerbekammer fur 
i świąt uroczystych przez caly rok Kościola 1850 1900 
. . - Schlesien - ,Troppau 1900, w 
chrześc,ańskiego powszechnego, dla ĆWIczema 
czlowieka pospolitego w naukach, a c710nkom 4-ce, str. 13
. 
wiary chrześciaf,skiej potrzebu1}, napisana Haroid, król cygauów, czyli Skrzypce Ede- 
niegdyś przez uczonego m..ia X. Grzegorza leńskie. Ceua 20 ct (Biblioteka E F
itzin- 
z ZamoweB, a najprzód R. P. 1580, potem gera. Serya VI., Tom 208.1 Cieszyn 1900. 
z uowu olI samegol autora z pilnością przej- Druk Prochaski, w 8-ce. str. 64. 
rzana, poprawiona i R. P. 1397 powtóre wy- Harwot Jerzy, prof. Cieszyn i ziemia 
daua i teraz zaś z zastósowauiem do potrzeb cieszyńska pod wzgl..dem geograficzno-sta- 
uzisiejszych Chrześcian ewan;elików ua jaśnią tystycznym. Przemyśl 1893 Druk Styfiego. 
wystawiona przez X. ,Ira Teod. Haase, k.zno- w 8-ce, str. 64. 
dziej.. i proboszcza zboru ewauielickiego w Hawlas Franciszek, ks. Nanka o św. 
Biels
u. Cieszyn, n:lklad wydawcy, dr;lk Pro-, spowiedzi Drukiem Prochaski 1
l}7, w 8-ce, 
chasln, 1864, w. 4'ce
 str. ?,L + 65.). . I str. 4. 
- ?"asza pra
".. h:azame, ktore przy otwarcll1 _ Śpiewniczek Zbiór pieśui i modlitw dla 
"\
. ewange!lCklego syn?d
 generalnego. w. 
. chrześcijańsl,o.katolickiej mlodzieiy. Za po- 
mml w koścIele. ewan
ehckrm w. a. we WIedl
1U zwoleniem k. b wikaryatu generalnego w 
...;' m?r.-szl1}skl superIntendeut. Przeklad ztiIe- Cieszynie z (l. 21 grudnia 1898, L. :
276. 
nueckIego. Cena 10. ct. Dochód przezuac
o
'y \Vydanie n. Druk Prochaski, w 8-ce, str. 
na cel budowy .kośc
?'a ew.ang. w Bogumnlle XVI + 144. 
Druk ProchasIu 
 CIeszyme, w 8.ce, str. 16. _ Świ..ty Albrecht, Patryarcha Jerozolimski, 
Habura FranCIszek. Leon XIII. Krótki Patron kościoła Trzynieckiego. Drukiem Pro- 
obraz zywota i czynów Jego, ku uczczeuiu chaski w Cieszynie 18')8, w 8.ce, str. XVI. 
Jego 23-letniego jubileuszu papieskiego skre: Heczko Jerzy Bogusław. KaHcyOltal 
śli
 ".. C:eszyu 
90.3: Nakl.
dem Reda
cYI czyli Śpiewnik dla Chrześcian ewang. Naklad 
'(Jw1azdln Cle'zynskIe]< (OdbItka) DrukIem ks. J. Heczki, druk Prochaski 1865, w 8.ce, 
K utzera i Sp, w S-re, str. 45 str. 672. 
Hackenberg Jan Judasz, ks. (proboszcz _ Maly katechizm Dra :\f. Lutra, który wy- 
\\f' \Venc
ryni) Prawdiiwa Jediiua Do Nieba loi)'l i w miar.. potrzeby dokładniejszej zlla- 
z Pisma Swientego dokazana Droga. To jest: jomości teligij chrześciańskiej uznpełnił ... 
Nauka Katolicka Obśiengujonc w sob'e, co Zatwierdzony przez drugi ewallgelicki walny 
I,'an Jezus objawił, Apostołowie po wszystkim synod augsb. wyzn. uchwal1} z dnia 8. lipca 
Swi
ie nauczali, a kaidy do Zbawienia wie- 1871 r Cieszyn, llakladem Feitziugera, drn- 
rzyć powinien i t. d vVydana przes Ksien- kiem Karola Prochaski, 1
72, w 8-ce; tytul, 
dzow pod Komorom Cysarskom Kśionienctwa przedmowa i spis 3 kartki; sIr. 187, 40 cent. 
Cieszynskiego we Winnicy Pana JeZIl.'Owey _ Tot. Cieszyn, Feitzinger, 1878, w 8.ce. 
pracujoneyeh. Za osobliwym Powoleni" str. II, 150 i II, 50 cnt. 
Wierzehności Duchowney, y Swieckiey. \V _ Toz. Cieszyn, E. Feitzinger, 1895. Druk 
Oppawie. durk. Jan vV. SzyncUer 1761, lh.tmanua, w 8-ce, str. 154. 
w H-ce. Przedmowa str. 5 + 603. _ Moulitewuik, czyli Zbiór 1l10lUitew dla tIa- 
Haidinger Andrzej, Adwokat domowy boieństwa domowego i k?śc
eInego dla 
c>yli; k:ddcmu przystepne objaśnienie w jaki uzytku Chrześcian ewangelIckIch, tak z 
sposób kaldy przy aktach prawnych w,zel- pierwotworów, jak i przekładów uloiyl ..... 
kiego rodZBjU 'am si.. zast..powac i potrzebne ks. ewangelicki- Cieszyn, Prochaska 1860, 
pisma jako to: podania. prośby, rekursa i t. d w 8.ce. str. 375. 50 kr, oprawny od 75 kro 
bez pomocy adwokata z zupełnym skutkiem do 1 zlr. 35 kro 
prawnym spoIl'}dzać moze. Cieszyn 1874. - Pierwiastki. I
a
an
a, które w róznych c k: 
Cena: brosz w 12 zeszytach 7 zlr 20 cI., Szlązka ewanelehckrch zborach podczas fety] 
oprawny 8 złr. 40 ct. Nakład lVIalika, druk I r 1847 i 184
 m6wll. \Vieden, L Sommer, 
Prochaski, w 8.ce 1849. 40 kro
		

/GPC03012.djvu

			- I
 -- 


- i'}cie i działanie dra Marcina Lutra z do- - Geognostische Karte der Nonl-Karpaten 
datkiem opisu pomnikt Lutra w Wormacyi in Schlesien, 1\tahren u. Galizien. Gotha 
W krótkiem opowiadaniu i powtarzajlic}'ch 1861 Text w 4.ce, z 2 mappami, fol., 
pytaniach podane młodzieży ewang. przez 2 tli!. 10 sgr. 
duchownego. Przetlum:1czyl z niemieckiego H. M. L. Piękna Kazimiera i czlowiek-potwor, 
i oprocowal .... proboszcz w Ligotce Wy- czyli zemsta z milości. Powieść hiszpańska 
dauie drugie. Cena 25 ct. Cieszyn 1896. podlug ks Abrantes opowiedział Cena 40 h 
Druk AxtmaJlna, w 8-ce, str_ 48 (BibI. E Feitzingera_ Tom 75). Cieszyn 
- Obacz: Prawdowski. 1901 Drul. Prochaski, w 8-ce, SIr. 63. 
Hejromantya egipska czyli sztuka prze- Hoff Bogumił. Imko zwany Wisełka. 1'0- 
powiadania z linii na r..ce. Zupełnie pewna wieść na tle podania ludowego o pierwszych 
wskazówka do odgadnienia przyszlości Cie- osadnikach na poczlitku Wisł). Opowiedzial 
szyn 1886. Nakład E. Feitzingera Druk .... Ceua 30 ct. (Biblioteka E. Feitzingera. 
H. Feitzingera i Sp., w 8-ce, str. 15. Tom 6:1.) Cieszyn 1894. Drn]. Prochaski, 
Hirth Jan. Wojciech gospodarz wiejski. w 12-ce, str. \65. 
Ksi:Jika do czytania dla szkół ludowych na. - Lud cieszyński, obraz et:lograficzny skreślił 
pisana przez .... rzeczywistego czlonka c. k. ... Warszawa 1888 (z dwoma kolocowanemi 
mor.'ś!. tow. dla rolnictwa. przyrodo- i kraj 0- tablicami przedstawiajli cemi stroje goralów 
znawstwa Nagrod:J uwieńczona przez wysoki wiślańskich w Limie i w lecie z 1!ł widokami 
sejm śląski na mocy nchw. z d. 17 września w teksciel, w 4 ce, str 74. 
1
68 Nakladem ś!. Wydzialu krajowego, drnk HonwaJd Ernest, von. Duch gór i jego 
Prochaski w 8.ce, str. 184 siostry. Powiastka dla dzieci wyiszych stanów. 
Historya o cndownej odmionie Ksi..żnej i I Cena 20 ct. (Bib!. E. Feitziugera Tom 41.) 
Szewcowej. Naklad E Feitzingera w Cie- Cieszyn 1889/1894 Druk Miarki w Mil.o- 
szynie. Druk H. Feitzingera i Sp. 1886 I lowie, w 8.ce, str. 59 
w 8.ce, str. 7. Hussak. Śpiewnik dla szkól ludowych na 
- o niezwyciężonym rycerzu Zygfrydzie. Cie. Śl'}sku 
kawe i zajmuj:Jce opowiadania z przeszlości. 
Cena 20 cI. (Bib!. E. Feitzingera Tom 42) Huttl Karl. Vaterlandskunde von Miihren 
CIeszyn 1889/1894. Druk Minki w Miko- und Schlesien. Mit einer Karte von Miihren 
łowie, w 8-ce, str 56 und Schlesien. Olmiitz 1895, w 8 ce, str. 82 
- "siedmiu m..drcach. Cena 20 ct. (BibI. Hymn narodowy. Boże! pożegnaj Ce- 
r_ Feitzingera. Tom XXII_) Druk H. Feitzin- sarza i t. d. Druk K Prochaskiego w Biel- 
gem i Sp. 1888, w 16 ce, str. 63. sku (rok )), w 8-ce, str. 1. 
Hławiczka Andrzej. 50 Mdod)j pieśni Hymn papieski. Tam gdzie uczyl Piotr 
pogrzebowych na dwa i trzy glosy, opraco- świ..ty.. . 'z nutami). Hymna papezska. Papst. 
wal .. nauczyciel w Ustroniu. Cieszyn 1898 hymne. Nakładem urz..du parafialnego w 
Nakład E Feitzingera, w 8-ce, str. 17. Trzyńcu 1902. uruk ł'rochaski w 8-ce, str 4. 
- Pieśni okoliczuośclowe na chór męski ulo- Istnienie Boga i dusza ludzka. Z 
Ż) ł ... nauczyciel w CiesLynie. 1. cz..ść Na uwzgl..dnieniem zarzutów nowoczesnych. \Vy- 
kladem .Pol kiego Towarzystwa pedagogi- danie .Dziedzictwa bl. Jana Sarl,andra. N. 3. 
c/nego w Cieszynie 1903. Drukiem Kutzera Rok trzeci. Trzeciego rokn N. jeden. Cieszyn 
i Sp.. str 2b (litogr. ) 1876. Druk H. FeitLillgera, w 8.ce, str. 
- SpiewlliJ.. szkolny. Ulożyl.... nauczyciel w xv + 140. 
Ciesz
nie. W. '
iedui
1. Nakla. (Odbitka wIelkich pIJaków. PrawdzIwe zdarzeme przez 
L Denkschriften der kais AkaiJemie der jednego z nich mi opowiedzlaI
e.. Cena 10 ct 
\Vissenschaften, NaturwissenschaftI. Clas.e Cieszyn 1896_ Naklad E FeItzmgera Uruk 
XXVI. Band. od str. 231), Wien, k. k. Hof- A"tmann o , W g.ce , str. 16. 
und Sta:ltsdruckerei, in Commis b
i c. Janik Jerzy, pastor. Historya ewang. 
Gerold's Sohn, 1867, W 4-ce, str. 39 z 1 zboru ustrońskiego Ulotoua na pami:Jtk.. 
map'} kolor. 2 złr 50 ct. obchodu lnO.letniego jubileuszu w dniu
		

/GPC03013.djvu

			25. lipca 1883 r. Druk H Feitzin?era i Sp., 
w 8.ce, str. 91, z widokiem koścIOla. 
Janik Michał. dr. Trzy odczyty. 1. Marya 
Konopnicka 2 W czterdziestolecie powstani
 
"tyczu' owego. 3. Z dZlejó
 
artyro
u;;u 
polskiej. Odbitka z .Gwiazdkl Cleszyńskle]c. 
Cieszyn 1903. Drukiem Kutzera i Sp., w 8.ce, 
str. 80 
- Z wycieczki do Ameryki. Kilka wspomnień. 
Cieszyn 1900. Druk Kutzera i Sp. (Odbitka 
z .Gwiazdki Cieszyńskiejc), w 8.ce, 
tr 105 
Janko z Głodomanku. obacz Perges 
Jan, ks. 
Jan Okpiświat. zwany takie Sowizdrza. 
dłem, slynny sweg
 czasu trefniś, 
ego figI; 
i awantury. Wyda11le nowe, poprawIone z 1_ 
rycinami. Cena 20 ct. (Biblioteka E. Feitzin. 
gera. Tom IV.) Cieszyn 1884/5. Druk Axt 
manna, w 8.ce, str. 70. 
Janota 
ugeniusz. Sprachstndieu aIs Bei- 
trag znr ethischen und logischen Bildnng. 
Teschen, w 4.ce, str 19. (W Programie 
katol. gimn. ciesz. 1851.) 
- Wiadomość historyczna i jeograficzna o I 
Zywiecczyźnie, zebral .... Cieszyn, Prochaska I 
1859, w 8.ce, str. XXX + 105. (Odbitka 
z .Gwjazdki Cieszyńskiej.) 90 kro 
Janusz Antoni (z Czechowic, ksilJdz, nr. 
1820, t 1861). Kanc}'01lał katolicki mniejszy 
i razem KsilJ
ka modlitewna, wyj..ta z . Pracy. , 
wydał ks. Zmijka. Opawa, druk Ant. 
a- 
wliczka, 1862, w 8.ce, str. 400. 40 kraJc. 
- Drugie wydanie poprawione i pomnożone 
Opawa, druk Pawliczka 1863, w 8.ce, str. 584. 
- Praca codzienna, coroczna i calo.żywotna I 
każdego Chr
eścianir
a katolickiego, albo 
KsilJ żka modhtewna I Kancyonal . dla. kat
- 
lik6w, z różnych ksi'}g nabożnych I śplewn
- 
ków zebrana. Cieszyn, druk Karola ProchasICI, 
1857, w 8-ce, str. XVI + 1040, 1 zlr. 40 kro 
m. k. (W trzech miesi'Jcach Tf'zeszlo si.. 4000 
egzemplarzy, a na drugie wydanie bylo w Cie. 
szyńskiem do 1000 prenumeratorów.) 
- l)rugie wydanie z dodatkiem. Tamże 1858, 
w 8-ce, str. XVI + 1057 i rycina. 
- Kancyonal katolicki i razem KsilJika mo. 
dlitewna pierwotnie nłożona prze z śp. ks. 
Antoniego Jannsza, Plebana Zebrzydowskiego, 
a teraz dla wi..kszej wygody katolików śląskich 
opracowana i po trzeci raz wydana przez ks 
Jana Żmijk.., wikarego w Frysztacie. Opawa 
1868 Czcionkami Antoniego Pawliczka. Na- 
klad wydawcy, w -S.ce, str 1226. 
- Tolo Wydanie Czwarte dokonane przez .Dzie- 
dzictwo bl. Jana Sarkaudrac. Cieszyn 1878. 
Naklad E. Feitziogera, w 8.ce, str. 1240 i 
dodatek 1. do Wielkiego Kancyonalu ks. 
Janusza, w 8-ce, str. 16. 
Jan z Borku (Kukuczjan). Stosnnki polskie 
w Ksic;stwie Cieszyńskiem napisal... (roz. 
prawa w XXX. sprawozdaniu wydzialu pol- 


- 13 


skicgo akademickiego stowarzyszenia .Ogni- 
skoc w Wiedniu z czynności za rok 1894/3, 
w 8.re, str. 3-24. 
Jeniec Szykitów. Opowiadanie z iycia 
indy.ńskiego. Cena 20 ct. (Bibl E Feitzin- 
gera Tom 203) Cieszyn 1901. Druk H. 
FeitzingerR i Sp. w 8.ce, str. 61. 
Januszowski Józef (z Dąbrowy), pseu- 
donim Henricolo (urodz. 1835, t 6. sierpnia 
1860). Wspólpracownik .Gwiazdki Cieszyń, 
skiej_. 
Jezisek Jan. ks. Kazanie przy poświ..ceniu 
dzwonów kości ola Najśw. Serca Pana Jezusa 
w Cieszynie, wygloszoue przez .... pruboszcza 
w Domasłowicach, dnia 15. lipca r. 1894. 
Druk KuliOera i Sp., W 8 ce, str. 8. 
Kabała moralna czyli mądrości Salomo',a. 
Cieszyn 1886. Nakład E. Feitzingera. Druk 
Kutzera i Sp.. w 8-ce, str. 15. 
Kajzar Paweł. Krótka Historya kościelna 
Wiary Ewanielickiej w Ksi..stwie Cieszyń- 
skiem przez.. . Profesora na wyższem Glm- 
nazynm ewang. w Cieszynie. Rozdzial l. Po- 
czątek i Stan kwitnlJcy w Cieszynie. 
a- 
kladem i kosztem autora 1850 Cena 3 gra]c. 
konw. mon. W tłoczni Prochaski, w 16.ce, 
.tr. 30. 
Kalendarz cieszyński na rok zwyczajny H;57 
dla katolików i ewangelików. W tloczni i 
nakladem K. Prochasld w Cieszynie, w 8-ce, 
str. 36. - Toż, na rok pański 1858, w 8-ce, 
str. 60. - Toi, na rok 1859, w S-ce, str. 
60. - Toż, na rok 1861, Rocznik -ł. , 
w 8.ce, str. 58 + 2 n!. - Toi, na r. 1865, 
Rocznik R. w 8.ce, str. 59 + 1 nI. - Toż, na 
rok 1867, Rocznik 10., w 8-ce, str. 59 -i-l nI. 
- Toż, na r. 1877 z 16 obrazkami, rocznik 
20., w 8-ce, str. 84 - Toż, na r. 1892, 
Rocznik 35., wydany przez .Dziedzictwo bl. 
Jana Sarkandrac, w 8-ce, str. 100 + XV!. - 
Toż, na r. 1893, Rocznik 36. (wydawany 0(1- 
tlJd przez .Dziedzictwo_ do 1903). w. S-ce, 
s:r 100+XX.-Toż, nar. 1894. Rocz11lk37 , 
w S-ce, str. 126 + XXII. -- Toż, na r. 18()5, 
Rocznik 38" w 8-ce, str. 114+ XIV. - Tuż, 
na r. 1896, Rocznik 39., z illustracyami, w 
8-ce, str. 136. - Toż na r 1897, Roca1:k 40, 
w 8.ce, str. 144. - Toż, na r. 1898. Ro- 
cznik 41. w S.ce, str. 136. - Toż, na r 
1899, R(1
znik 42.. w wielkiej 8-ce, str 1:'12. 
- '1'02, na r.1900, Rocznik 43, ww. 8.ce. 
str. 156 + 1 nI. - Toż, na r. 1901, Rocznik 
44, w w. 8.ce, str 150. - Toż. na r. 1902, 
Roczni]" 4:>, w w. 8-ce, str 152. - Toż. na 
r. 1903, Rocznik 46, w w. 8 ce, str. 144 
(redaktor roczni}<ów wydawanych przez .Dzie- 
dzictwoc: ks. Swieży). - Toi, na r. 1904, 
Rocznik 47., w w. 8-ce, str. 144 (redaktor
 
ks. Jan Sikora\. 
- ewangelicki na roI, 
przez . Towarzystwo 


pański 1883, wydany 
ewangelickie oświaty
		

/GPC03014.djvu

			- ]4- 


ludowej.. Cieszyn, nakl. K. Malika, druk Alf. Cieszyn, w tłoczni i llakładem K. I'rochaski, 
TrassIera w Opawie, W 8-ce malej, str. 96 w 8-ce, str. 106 + XIII + 1 nI. 
i 40 nI., 18 ct. - . Wieńca i Pszczólki. na rok Pański 1897. 
_ Ewangelicki na rok zwyczajny 1902. Wy- Kolęndainowo.oczuik. \Vieileń,Cieszyn1897. 
dany przez grono pastorów i nauczycieli Druk Studenckiego w Czacy, w 4.ce, str 130. 
Rocznik dwuilziesty pierwszy. Cena 40 hal. Toż na rok jubileuszowy 1900 W Bielsku. 
Cieszyn Nakładem i drukiem Prochaski, w Druk I-Iandla, w 4-ce, str 152. 
8-ce, str. 144. Kalendarzyk ochrony zwierząt. W <1 
_ górniczy i hutniczy wychodzil od r. 1894 y any 
do 1903. Cieszyn. Drukiem i nakładem przez Towarzystwo nauczycieli wiejskich 
Kutzera i Sp. Wydawca: . Towarzystwo poli- ksic;stwa Cieszyńskiego. Cena 20 h. Cieszyn 
tyczno.ludowe.. (wyszedł w r. 1902 i 1903) Drukiem Ba. 
rona w Cieszynie. 
_ katolicki na rok zwyczajny 1889, wydany 
przez .Dzifddctwo blog Jana Sarkandrac Kalwaryi (Historya). Cieszyn, Prochaska 
Nakladem Edwarda j<'eitzingera. Drukiem 1861 Tuziu opr 20 ct. 
Kutzera i Spółki, w 8-ce, str. 88 + 56 nI Kama Samoiedka. O p owiadanie 
Tol.. Ila r. 1R90, w 8.ce, str. 97 + 57 nI. OJ 
_ .Niewiasty. wYl"hodzi oil 1902 w Bielsku. 20 ct. (Blbl E Feitzingera. Tom 
_ polski na rok Pańs,d tR61 podlug kalen- Cieszyn 1900 DIuk H. Feitzingera 
w 8.ce, str 60. 
,1arza wieczystego ułożony, na poluduik Kra. 
1,owski wyrachowany Rocznik 4. CIeszyn, Kancyonal WSleobecney Swatey Cyrkwe. 
w tłoczni i nakladem Prochaski, w 8-ce, str. \-VydNny od DuchownjchPastyH\w w Knjzetstwj 
71 +lnl - Toż, na r. 1862, Rocznik 5, '1 essynskem w Hornjm Slezsku. Wytisst w 
w 8.ce, str 71 +1 ul. - Tot, na r. 1865, Oppawe u Jana W Szyndlera 1761, w 8 ce, 
Rocznik 8., w 8.ce, str 71 +11'1. - Tot, I str. 654. Od str. 607 do 640 znajdnje si.. 
Ha r. 1866, Rocznik 9., w 8.ce str. 71 + 1nl I 15 pieś..i polskich 
- Toi, na r. 1872, w 8-ce, str. 58 + XIII K ł . , 
.... 1 l 1 " 188 " d D . ancyona maly najużywanszych do uabo- 
, n. - oz, na r. - wy any przez. zle- 'ń . ś' d d k' ki h 
dzieIwo bł. Jana Sarkandra., Rocznik XXVI ze. sl\va ple 1lI z 0. at 'I;m. lWY yc mo- 
C . ki K M l ' k d k P h k . dhtw. Za pozwo]emem ZWIerzchnoścI Du. 
leszyn, ua . ft I a, ru . .oc as I, h . F 1 D l . 
w 8'ce. str 105 + XIV. _ Tot, na r 1883. c OWllej ryszta! 902. . ru c I noki Axt- 
Rocznik XXVI[ , w 8-ce, str 101 + XVIII manna, w 16.ce, stj 3.94. (Przedruk kan- 
__ Toi, na r 18811, Rocznik XXVIII, w 8.ce, cYOl
ała. malego ks. Z
llkl, wydanego przez 
str. 101 + XII[ .Dztedzl
t
o bl. 
ana 
arl(an
ra. w. r. 1886 
l k' h l' k k t z d<,c!atklem codzleuneJ modlitwy zWIązkowej 
- 'po. s I pow
ze.c I?
, rzyms C?
 I grec o: a 0- przed obrazem św. rodziny.) 
hckl, ewan?l
hckI I tydowskl, astronomIczny, _ i ksi
tka modlitewna na cal y ro'{ do n . 
gospodarskI I domowy na r. 1878, Roczmk , ."7 .' ,a 
IV C' kI E F' . d k H bozenstwa kościelnego I domowego. Ze 100 
_ :' . leszyn, na. eltzll?
era. ru' ą' rycinami Cieszyn, dru" Procha ki. 1865, w 
Feltzmgera. w8-ce, str. 68. - lot, nar 188", 12 XXVI+1046 W d . 
rocznik IX., w 8-ce, str. 72 + 44 nt, 20 ct., . -c e, l str. 7 . Y ame na pa- 
T ż 1 8 5 l ' 'k 1 1 '1 . pIerze epszym . 
o . na r. 8, ,,-OCZllI . Z I ustracyaml, ., b' p' ś' h ś' ń k . 
w 8-ce, str. 72+ 34 - zawlerają
y w sO .Ie le III. C rze. Cia S 
e 
h l d d 1894 d 1904 z przydatICIem Modlltew dla uzytku mlodziezy 
- powszec ny u owy o r. o. C' 18 8 " N ki d E F' . 
C' Dl" II d l' t . S ewa"g. leszy" 
 a a eltzmgera, 
Ieszyn. .u 	
			

/GPC03015.djvu

			Cześć III. Z wizerunkiem Jego Cesarskiej 
M
ści. 1901. Ceua 1 K 20 h, w 8-ce, str. 324. 
Karell A. i Walach A. Kauka j..zyka 
niemieckiego ala ans(r. szkól ludowych po- 
spolitych. \'1' Wiedniu. Nakladem c. k. Wy- 
dawnictwa ksi'}iek szkolnych. Cz,ść L, 1901. 
Cena egz. opr. 80 h, w 8-ce, str. 183. - 
Cz..<ć U., 1896. Cena egz. opr. 80 h, w 8-ce, 
str. 184. 
Katalog l.si'}lek nakładowych i w wi,kszej 
ilości naby(ych ksi..garni E. Feitzingera w 
Cieszynie \ Szląsk austr.) (rok I), w 8-ce, 
str. 14 nI. 
Kl. Józef. Kara za grzechy. Opowiadanie 
osnute na tle prawdziwem. Cena 20 ct. 
(Bibl. E. Feitzingera. Tom 38.) Cieszyn 1889, 
w 8-ce, str. 54. 
Kl......ewicz Józef. Tajemniczy dnch 
Obrazek z Afryki poludniowej. Cena 20 ct. 
(Bibl E. Feitzingera. Tom 43) Cieszyn 
1889'J1894. Druk Miarki, w 8.ce, str. 59. 
Klucki Ludwik, dr. Objaśnienie. Cie- 
S'y", d 15. Czerwca 1848, w 4-ce, str. 2. 
- Odpowiedź na p. Karola Koczego . Prze- I 
strog.... pismo szkolne z d. 17. Czerwca I 
1848. Cieszyn. Druk Prochaski, 1848, w 4-ce, 
str. 4. 

- .Tygodnik cieszYI1ski.. Rok l. 1848. wy- 
chodzil od 6. Maja po 1 ark. Ha tydzień. 
Nrów. 35, w 8-ce, str. 280. Cieszyn, druk 
K. Prochaski. Redaktor Ludwik Klucki, 
wspólredaktor Audrzej Cieńciala i Paweł 
Stalmach. 
_. Rok II. 1849, ustal 31. Marca. D,) polowy 
roku nie wychodził, lecz wskrzesil go re- 
dak(or P. Stalmach od 1 \Vrześnia 1849 r. 
W r. 1850 od 15 Lutego przeobraził si.. 
l a .Gwiazdk.. Cieszyńsk'}.. pozbywszy si.. od- 
dzialu politycznego. Rocznie 4 złr. 
Klus Jerzy. Polsko niemiecki i niemiecko- 
polski Slownik do uiytku szkolnego i pod- 
ręcznego, ulożył wedlug nowej pisowni ... ., 
lJauczyciel szkoly ludowej w Cieszynie Pol. 
nisch.deutsches und deu(sch-polnisches Worter- 
buch Teschen 1892. Druck von Kutzer 
& Cie, w 8 ce, str. 200 
Kłapsia Jan. Modlitwy i Rozmyślania na- 
bożue na pomnoienie chrześciaństwa mi" łzy 
ludlmi pospolitymi, we wszeLkim czasie i 
róinych potrzebach slui'}ce: z Przyda(kiem 
zebrane i do druku podane przez ..., Kazno- 
dzieja i Pastora pierwszego zborów ewange. 
lickich okolo i w Jaworzu. We Wroclawiu 
Nakladem Chrystyana Fryileryka Gutscha 
1794, str. 380. - Nowe wydanie wyszło 
nakladem E. Feitzingera w Cieszynie 1887, 
w 12-ce, str. 367. 
KneifeI Reginald Topographie des k. k. 
Antheils vun Schlesien. V 
rfasst von ....., 
Priester des Ordens der frommen Schulen. 
Brunn 1805, gedruckt bd Tlassler. 


- 15- 


Knobel Franciszek, ks (proboszcz w 
Goleszowie) jest współautorem: .Prawdziwej 
jedzinej d) uieba z pisma św. dokazanej 
drogi.. Obacz: Hackenberg. 
Kobylański Antoni. Rousseau Beitrag zur 
Wurdigung J J Rousseau's (Hundertjahrige 
JubeHoier, Todestag 
. Juli 1778.) Rede in 
Folge ehrenden Auf(rages des Frauen-Vereines, 
zum Beslen des evangel. \Vaisenhauses in 
Bielitz, yon ... Druck und Verlag von Ed. 
Klimek in Bielitz 1878, w 8-ce, str 24 
Koczi Karol (pastor). Katechizm dla szkół 
ewangelickich. 184 
- Przestroga dla czytaj'lcych .Ty'godn;k cie- 
szyński.. Cieszyn 1848. 
- Obacz: Kotschy Karol. 
Koczy H. Kazanie na pamiątk.. wdzięczną 
uroczystego poświ..cenia kościola ewangie- 
lickiego w Międzyrzeczu. Bielsko 1866. 
Koerber Karol (P. '8. Z. w Bils',u w c'. k. 
SzI'lsku). Rada dla przyjaciół rolnictwa, 
mianowicie dla tych, którzy mokre i ZImne 
posiadaj 'l glinki, toż latwiejszy i doskonalszy 
sposób chodowania ziemniaków i innych ,do 
okopywaui:ł rodzajów roślin za pOltlOC'l 
n.an..dzi rolniczych. Dzielo z niem. na j..zyk 
polski z niektóremi dodatkami przelotone 
przez.... Kraków, Czech, drul. Grobla, 1808, 
w 8-ce, str. XIV + 94. 2 zlp. 
Kohn G. Dzień polski w Cieszynie. Olga 
Lissówna. Dziatwie polskiej w Cieszyaie. 
(Odbitka z XIX .Rocznika Samborskiego., 
zarz'ldzoua nakladem i staraniem redakcyi.) 
Cena 12 ct. Sambor 1896. Druk ::5chwl\rza 
i Trojana, w 4.ce, str. 14. 
Koloniści u lródd rzeki Susquehannah tzyli: 
pazury padra i plomień pożaru leŚnego. 
Opowiadanie z południowej Ameryki. Cena 
20 ct (Biblioteka E Feitzingera. Sery!!. II, 
Tom 207 ) Cieszyn 1900. Druk H. Feitzin- 
gera i Sp, w 8-ce, s!r. 52. 
Komunikat Zarządu .Macierzy szkolnej. 
z posiedzenia odbytego d. 1. marca 1899. 
Drukiem Kutzera i Sp., w 8.ce, 1 kartka. 
Koneczny Felix, dr. Dzieje Ślązka, ozdo- 
bione liczuymi obrazkami napisal.... Bytom 
G.-Ś. 1897. Naklad i druk wydawuictwa 
. Katolika<, w 8 ce, str. 506 + v. 
Kopciuszek. Naklad E. Feitzingera. Cieszyn 
(rok I). Druk Kutzera i Sp., w 8.ce, str. 4 
i 7 obrazków kol 
Korczyński Kassyan (ksiądz). Katedra 
kijowska r. p. 1767 wydana w Krakowie w 
drukarni Seminaryum biskupiego akademic., 
a teraz nil nowo przedrukowana. Wydawca 
Jan Radwański. Cieszyn, Prochaska, 1861, 
w.8.ce, str. X + 18, 60 kro 
- Katedra krakowska powagą, świ'ltobliwości'l 
i wspanialości'l Imion Arcybiskupów, bisku- 
pów, Senatorów, Kardynałów, Ksiąiljt Sie-
		

/GPC03016.djvu

			- 16- 


wierskich od r. 966 wslawiona, wydana korzyść o}lacierzy szkolnej. i oDomu Na- 
przez Frauciszkanina, kaznodziej.. ka- rodowego. w Cieszynie. Cena 20 cI. (Bi- 
tedry krak. w Krakowie 1764, a teraz na hlioteka E. Feltzingem. Tom 62.1 Cieszyn 
nowo przedrukowana staraniem, nakładem i 1
94. Druk Prochaski, w 12-ce, str. 39. 
drukiem Kar. Prochaski, Cieszyn 1859 w - Z naszej wsi. Jak Agata uiywala czarów. 
R-ce. str. VIII -I- :J'J (Wydawca Jan Rad- aby jej krowy duio mleka dawaly. Z 10 ry- 
wański ) cinami. Cena 20 ct. (Biblioteka E. Fe..tzin- 
_ Katedra kujawska, powag!}, cnot!}, wspania- gem. Tom 64_) Cieszyn 1894. Druk Pro- 
lościlj imion jej Biskupów wslawiona, napisana chaski, w 12.ce, str. 24. 
przez.... Franciszkanina, kaznodziej.. katedry - Krzyiacy i ich na	
			

/GPC03017.djvu

			- 17 - 


Ksiega duchów. Zbiór opowiadań o duo »Tow. ew. ośw.lud.c 1903. Druk i\Iachaczb. 
ch
ch, widmach, upiorach i snach tajemni. w 8-ce, str. 16. 
czych. Cena 80 et. Cieszyn 1896. Nakład E. Langer Antoni, ks. Na pamiljtkę zalo- 
Feitzingera, w 8-ce, str. 134 + III. żenia węgielnf'go kamienia przy budowaniu 
Kuba. a kulawym Kubie. Zdarzenie pra- 
owe
o kościol
 par
fialneg? pod wezwaniem 
wdziwe. Cena 20 h. Czysty dochód przezna. sw.. bIskupa 
,'hkolaJa! w Ple:-scu. Z pozwo- 
czony jest na cele budowy ewangelickiego I lelll
m przewIeI. Kapltular-Wd{aryatu w Cie- 
},ościola w Frydku. Cieszyn 1901. Nakladem .szYllle 
.lutego 1
87, Nr. 261, w 8.ce, str. 9. 
»Ewang. Związku wstrzemięźliwości w Cie- LIgockI FranCISZek, ks (proboszcz w 
szyniec. Druk Barona, w 6-ce, str. 12. I Cierlicku). Na Abrahamowiny ks. Kolb, 
Kubisz Jan (nauczyciel w Gnojniku). Nieza. I proboszcza w Bl..do
icach,. d. 
4.. kwietni3. 
pominajka, kilka wierszy dla szl:Jskiei mlo. I 1890. Rozpoczyna Sl.ę: -PI..ćdZlesląt lat, to 
dzidy ofiaruje Szlązak. (Caly dochód, zlożony I .'
artc: dr
k P rochaskl , w 8-ce, str. 4. 
z dobrowolnych darów, przeznaczony w po. LIStkI WIosenne. Jednodniówka. Na do- 
łowie dla _Towarzystwa Naukowej Pomocy I ch6d gimnazyum polskiego w Cieszynic. Kra- 
w Cieszyniec. w polowie na pomnik Mickie. I ków w czerwcu 1897 r., w 4.ce, str. !<. 
wicza w Kr
k
wie.) 
es
yn, na
. J. Kotuli, List pasterski arcybiskup6w i biskupów Austr} i, 
,lruk H. Feltzl1lgera I Sp. 188_, w 16-ce, I dan we Wiedniu d. 11. listopada 18
1 
st[-.14. . Rozpoczyna si..: »Najmilsi w Panu! Wielkie 
- Splewy starego J
kóha, napisal.... Czys
y do- I i ważne zadania i t. d. (tlómaczyl ks. Londzin). 
chód przeznacza SI" na funrlusz» Wydawlllctwa Druk K. Prochaski w Cieszynie, fol., str. 10. 
ludowegoc. .Cieszyn 1889: N"nkladem A. .
i- I Londzin Józef, ks. Kilka druków ślasko- 
kory. Drukiem Prochaski, w 8.ce, str. _8. l k' h l" . l -b' 
_ Z niwy ślaskiej wiersze.... Lwów Towa. 
o S IC z ze
z ego I plerw
z
J po owy le- 
.! . .' 
'}cego stulecia z szczególmeJszem uwzglę- 
rzysh\o wydawlllcze. Cieszyn, 10w. ewang. d .. . h k . i k l k . h . I 
,. 1 d . W . k . . J S Ulemem I1lnyc SIl} e po s IC u
ywanyc 1 
oswmty u owej. arszawa, sl..garma . a- I I d ść l k K . t . C . 
k . O '). '- V + przez u no po s I} W SlęS wie leszyn- 
dows legO. 19
, w g'ce, str. -, 182, , k . III S 
. d k . 
t s lem. . prawoz"ame yre CYJ prywa- 
z port:e em aut
ra. tnego gimnazynm polskiego w Cieszynie >a 
KuchnIa zwyczajna domowa. Nowa obywa- r. szk. 1897/8. Cieszyn 1898, w 8.ce, str. 
telska ksj,p
ka kucharska, zawierająca latwe 3-22. 
wskazówki w gotowauiu i przyrządzaniu uży- _ Stau szkól ludowych w Ksi..stwie Cieszyń- 
wanych w życIU ob'ywatelsk
cm z
p, warzyw, skiem na początku XIX. stulecia. VII. Spraw"- 
sos6w, potraw ml..snych I rybich,. 
lusek, zdanie dyrekcyi polskiego gimnazyum prywa- 


'at etc. Ce
a 40 ct; 
Blbl. E. Feltzl1l
e
. tnego w Cieszynie za r. szk. 1901, O:!. Cieszyn 
10m 504.) Cieszyn 188.)/6. Druk H. Feltzl1l- 1902, str. 3-43 i odbitka: Lwów, Warszawa, 
gera i Sp., w 8.ce,. str. 79. Cieszyn 1902, nakładem Towarzystwa wyda. 
Kuczera Andrzej, ks. Krótkie nabożeń- wniczego. w 8-ce, str. 43. 
stwo do świetego Alojzego. Wydal za po- - Zavowadzenie j..zyka polskiego w szkolach 
zwoleniem ks. bisk. Wikaryatu Generalnego ludowych w Ksi..stwie Cieszyiiskiem. VI. 
w Cieszynie.... Cieszyn 1878. W drukami Sprawozdanie dyrekcyi polskiego gimnazyum 
H. Feitzingera, w 8-ce, str. 47. prywatnego w Cieszynie za r. szk. 1900/190L 
Kukucz Jan. Wybór zawodu. Wydawnictwo Cieszyn 1901, str. 3-41 i od
ilka: Lwów, 
_Polit) cznego Towarzystwa ludowego c w Cie. nakładem Towarzystwa wydawIllczego, w 8-ce, 
szynie. Cieszyn 1900. Drukiem Kutzera i Sp., str. 41. . 
w 8 ce, str. 21. Losy Genowefy. Ciekawa i wzruszająca 
- zobacz Jan z Borku. historya dl3. dojrzalej mlodzieży i dla wszyst- 
K l . K l k .. kich, osobliwie nieszczęśliwych i zasmuco- 
U ISZ. a
o,,
, Bez Boga na. ŚWleCle_ I nych jako źrodlo pociechy i. wz6r godny 

powJa
allle z "ycl3. ludu slowackiego, 
a- naśladowania. Nowo przerobione wydanie. 
pisała Krystyna Royówna. Tlómaczy
 z J"' I Z 9 rycinami. Cena 40 h. (Biblioteka E. Feitzin- 
zyka slowacI{lego .... Z 12 obrazkami. Wy- gem.Tom VI.) Cieszyn 1884/5. Druk SchmeerR 
dawnictwo, .Dla Wszystl:ichc. ,Ligotka k
- w Bielskn, w 8-ce, str. 87. 
meralna, Slljsk austr. Stnegen, Sląsk pruskI. Lukascik Rudolf S' k a l- K 
Nakladem Reinholda Urbana 1903, w 8 ce, I . l' l " l ' tav 
. 
t d ra
s '?- l "r- 
str. 64. VIllS ,a a wmu me y prospetl ty 1ll vyp "ty. 
a P . l . h .' - k .. l . . Lhotka u M. astravy 1896, w 
-ce, str. 62_ 
- Je ..gnowalllu c rzeSCIaIlS Jej spo eCZIlO'Cl. 
Napisal.... Cieszyn 1902. Nakladem _Towa- Lumpacyusz Vagabundus, zly duch. 
rzystwa ewang. ośw. lud.. Drukiem Kutzera czyli Trójka hultajska. Bajka wielce poucza- 
i Sp., w 8.ce, str. 24. j'}ca. Ceua 20 ct. (Hibl. E. Feitzingem. Tqm 
- Tajemnica krzyża. Kazanie. Wyglosił .... 37.) Cieszyn 1889. Druk Miarki w Miko- 
w pierwszy pi'}tek postny 1903 r. w kościele lo wie, w 8-ce, str. 79. 
Jezusowym \V Cieszynie. Cieszyn. Nakładem Luter Marcin, dr. Posty la domowa. Wy- 


2
		

/GPC03018.djvu

			- IX -- 


dana przez »Tow. e\\'ang. ośw. lud.. w Cie- w sierpniu 1903, w 4-ce, str. 2. - Odezwa 
szynie. Część I. Adwent - Zielone Świ'}tki. »Po upaństwowieniu gimnazyum polskiego 
Cena l zlr. 50 et. Cieszyn 1882. Druk H. w Cieszyniec_ Cieszyn, w czerwcu 1904, 
Feitzingera i Sp., w 8-ce, str. 400. - w 4.ce, str. 2. 
Część 11. Niedziele po >w. Trójcy. Cena l dr. Macoszek Antoni, ks. Przewodnik po 

 8

. Cieszyn 1883, w 8-ce, str. VI + 401 ŚI'}sku Cieszyńskim wraz z opisem topo- 
graficzno etnograficznym i sz l 	
			

/GPC03019.djvu

			- 19- 


o naśladowaniu Najświ..tszej Maryi Panuy. I 
Dzielo na wzór Naśladowania Jezusa Chry- 
stusa. Ks'ąg IV. Uloiyl ks. d'Herouville, a 
z franc. j..zyka podal w ojczystym ks. P. A. 
S. Matnszyuski, kapłan dyecezyi wroclawskiej 
e. k. Szl.}ska. R2eszów, druk i naklad Pela:a, 
1 R68. w 12-ce, str. 540, 1 złr. 
- Żywot bł. Jana Sarkandra m
czennika, ":l' 
pisal... _, proboszcz w Łąkach. \Vydanie 
"Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu 
polskIego na Szląsku«. Rok drugi (2). Dru- 
giego roku N. jeden, w Cieszynie 1875, na- 
kladem .Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra«, 
C'zcionkal1li H. Feitzingera. \\ 8 ce, str. 192, 
60 cent. 
lI'Iatzura Josef. IlIustrirter F..hrer durc3 
die Beskideu ullCl die angrenzenden Land- 
schaften, mit Karten und Planen_ Teschen 
1890. Druk Kutzera i Sp.. w 8-ee, str. 318. 
Meluzyna, piękna. Cudowna historya o 
morskiej pannie i jej walecznem potomstwie. 
(Bihlioteka E. Feitzingera Tom 9.) Cieszyn I 
1884;5. Druk Prochaski, w 8-ce, str. 55. 
lVIichejda Fr., ks. Kazanie przy uroczy' 
stości poświ..cenia szkoły w Ustroniu I. 
Adwent 30. XI 1902. Wyg/osil: .... pastor 
w Nawsiu Dochód z spTledaży na Ewang 
Zaklad sierocy i uchronk.. w Ustronin W 
Cieszynie 1903 Druk Barona w Cieszynie, 
w 8 ce, str 13_ 
- O wyb.,rach dnszpasterzy, napisal... pastor 
nawiejski. (Odbitka z ,Przyjaciela Ludu«.) 
Cena 10 et. Cies'yn 1894. Druk Kutzera i 
Sp., w S-ce, str. 22 
- ,P,śnnennictwo i wydaw nic twa ludowe na 
Śląsku austr «, referat nmieszczony w Pa- 
mi..tnilcu Zjndu literatów i dziennikarzy 
polskich 1894. Tom I Referaty i wnioski, 
ust.;P 17, w 8-ce, str. 13. 
- Polscy ewangelicy Odbitka z .Przyjaciela 
Lndu«. Cieszyn 1900. Nakładem Redakcyi 
.Przyjaciela Ludu« w Nawsiu. Drukiem 
Kutlera i Sp., w 8-ce, str 46. 
- Przem6wienie .. \la Wieczorkn Mickiewicza I 
w CzylelIIi ludO\\ej w Cieszynie dnia 6. gru- 
dnia 18'Jl, w 8 ce, str 4. 
Michejda Jan, dr. Mowa posla ... wy- 
powiedz ana w ....ejmle śląskim przy rozprawie 
bu(Hetowej (1903) Nakładem dra Michejdy. 
Druk,em '5l11zera i Sp., w 4 ce, str. 4 
- Oba
z: Swieży, ks. 
Michejda Jerzy Nasz Cesarz, 1848- 
1898_ Pismo jubileuszowe dla mlodzie.y. 
VV"ydane przez Tow. naucz. wiejskich pow. 
ciesz. 1898, w 8.ce, str. 32. 
-. Św ..to reformacyi w szkole: I Zycie Lutra. 
- II. Zycie Jana Husa Napisał.... nauczy' 
ciel w Ustroniu. Cieszyn 1901. J'\akladem 
:t '1'0\\ arzystwa ewangehck. oświaty ludowej <. 
Drukiem Kutzera i Sp, w 8-ce, str. 22. 
- III. Apostól Pawel. Napisal...., nauczy- 


ciel w Ustroniu, Cieszyn 1902 Nakłade
n 
.Tow. ew. ośw. lud.« Drukiem Kutzera i 
Sp., w 8-ce. str. 20. 
Michejda Karol, ks. o pijaństwie. :Od- 
czy t .... wygloszony na walnem zebraniu 
.Ew. To\\" ośw. lucI« w Cieszynie d. B. 
marca 1889 Cieszyn 18R9. Druk Prochasl.i, 
w 8.ce, str. 29. 
- O śmierci dra Marcina Lutra. Odczyt 
miany na walnem zgromadzeniu Ewang. 
Towarzystwa oświaty ludowej dnia .13. lu- 
lego r. 1891. Ciesz) n. Druk Kutzera i Sp., 
W 8-ce, str. 31. 
Michejda Władysław. Przemówienie 
akademika ...... wygl05zone imieniem .Znicza. 
w dniu 17. kwietni:! 1899 r. nad grobem 
Ś. p. Franciszka Góruiaka w Sibicy. N,,- 
klad .Znicza«. Druk Koziauskiego w Kra. 
kowie, w S-ce, str. 4. 
Michnik Therese. Aufruf an das schle. 
sische Landvolk. \'on ....., geb. Strzisch. 
Preis (des Heftchens) 1 Krone. UnI Ver- 
breitung des Heftchens wird gebeten, da 
der Reinertrag der Errichtung einer .Land. 
wirtschaftlichen Schule flir Madchen« ge- 
widmet wird. Teschel1 1902_ Druck von 
Kutzer & Cie., w l:?ce, str. 23. 
Miesięcznik. obr,lz dziejów bielących. 
Cieszyn 1851-5:? w 4-ce (od 26. Lipca 
do 29. Maja 1852)_ Wychodził w każd'} 

statni,! sobotę miesiąCR. Redaktor P. Stal ms ch. 
Miesięcznik pedagogiczny, pismo 
poświ..cone szkole i rodzinie. Organ »Po'. 
skiego Towarzystwa pedAgogicznego w Cie- 
szynie, wychodzi od r. 1892 w CIeszynie co 
miesiąc; najprzód pod re,lakcy,! H. Filasie- 
wicza, od r. 1903 pod redakcyą prof. 
Górala. Prenumerata JOczna 3 K. 
Mik, dr Tajemnice magii, wyczerpuhcJl. 
nauka wykonywania najpi<;kniejszych i naj- 
trudniejszych sztuk magicznych praz wy- 
w(,lywanie duchó\v z '-'3 ilustrncyami. Cena 
1 złr. 30 ct. Ueszyn (rok ?). Naklad E. 
Feitzingern. Druk Miarki w Mikołowie. 
Tom 1. w 8-ce, str. 134 + IX, Tom 11. 
w 8-ce 116 + IX. 
- Wywolywanie duchów, Wyj!1Śnil ..... Cieszyn 
(rok?), Nakladem E. Feitzingern. Druk 
Miarki w Mikolowie. w S.ce, str. 13. 
Miłkowski Stanisław. Antoni Niella- 
sytek. Powieść z prawdziwego zdarzenia. 
Cieszyn 190u. (Biblioteka E. Feitzingera. 
Tom 70.) Cena 40 h, w 8-ce, str. 59. 
- Na rodzinnej ziemi. Powieść dla ludu. Cie- 
szyn 1900. (Biblioteka E. Feitzingers_ Tom 
68.) Druk Prochaski, w S-ce, str. 64. 
Młyn djabelski na Górze \'\'ieJeńskiej 
czyli Rycerz (;iinter z Szwarcenau. Ciekawa 
opowie!;ć dla młodych i starych. Cena 20 ct. 
(Bib!. E. Feitzil1gera. Tom XXVII.) Cieszyn. 
1888, w 8.ce, str. 60. 


2"
		

/GPC03020.djvu

			- 20- 


Młynareczki. Trzy pi..kne mlynareczki w w ksi
stwie Sl
skiem. W Wiedniu d. 11
 
r
kach krwawego rabusia. Prawdziwe zda. Lipca 1849 r. Rozpoczyna si..: . Wedlug 
nenie z przesdego stulecia. I Biblioteka E. najwyłszego pozwolenia z d. 10. Lipca 1849.. 
f'e;tzingera. Tom X.\ Cieszyn 188 4 / 5 . Druk Drukowano u Karola Prochaski w Cieszynie, 
Kutzera i Sp., w 8-ce, str. 37. fol, str. 26 + wykazy 19 n!. 
Modlitwa do Najśw. Matki Boskiej Szka- Navratil Michael. JUDr. Almanach 
plennej. B
dl pozdrowioua, o Maryo! Dru- sn
mu vtvodstvi .lezskeho 1896-1902 So 
kiem Prochaski w Cieszynie 1893. łjvotopisy poslancft Tiskem Porta v Plzni. 
_ do Pana Jezusa w Piwnicy. Wszystkim Cena 20 kro 
chrześcijanom polyteczna modlitwa. Druk Niewiasta. zacz..'a wychodzić jako dwu- 
Orla we Frydku. w 16'ce, str. 3 z obrazkiem. tygodnik w 8-ce w Ciesz)nie 1896, od 1898 
- we czwartek na pami
tke; smutku i krWB- wychodzi w Bielsku 
,,:ego potu Jezusa Chrystusa w ogrojcu. - Niezapominajki. Wybór najlepszych wier- 
Modlitwa w piljtek lIa pamiątk.. śmierci Je. szy do imiennika. Cena 20 ct. (Bib!. E. 
zusa Chrystusa. Druk Klimka w Biels
 u Feitzingera. Tom 501.) Cieszyn 1885/6. 
(rok ?, w 8-ce, str. 2. Druk H. Feitzingera i Sp, w 8-ce, str. 48. 
Modlitwy z wioskiego przetlumaczone na Nie głupi. Śmiech. Zbiór frasLek, :lnegdot 
jeuzyk n1emiecky B z niemieckiego na ten, i humorystycznych opowiadań w trzech 
I.tory jest w Xionienstwie Tieszynskim zwy- czc;ściach. Zebral i do drnku podal ... Na- 
cŻayny. Z dozwoleniem, y Approbacyom Cy- kład E Feitzingera, druk Axtmanna Cz..ść l , 
sarsko-kralowskiey Cenzury. W Bernie. w cena 65 ct., w 8.ce, str 103. - Cz..ść II.. 
Drukarni Jana Sylwestra Siedlera. priwilegi- cena 45 ct., w 8.ce, str. 64 - Cz..ść HI.. 
rowanego 'l\pograta 1788, w 12-ce. str. 124. cena 45 ct., w 8-ce. str. 73 (rok ?). 
Monatsschrift \on und fur Schlesien, 1829. I Nitman K- J. dr. W palljcej sprawie. 
Monczka Antoni. ks. - (proboszcz w Szo' l (W sprawie popierania .Macierzy szkolnej. } 
nowie, rodem z Cieszyna). Przeznaczenie Iris, pi. mo literackie i artystyczne. Zeszyt 
szkoły i powinności rodziców wzgl..dem tejie. XII. Grudzień 1899 r. Lwów, str. 551- 557. 
Pam
ljtka poświ..cen'
 nowej s.koly w Szo- Niuch tabaki na Abrahamowiny a Imię- 
nowle d. 22. Wrreśma 1856 przez ..... Du- niny dla Ks'..dza plebana Jana Zahradnika 
chód poświ..ca si.. na upi..kszenie kościoła. w Grojdcu Rozpoczyna si..: Kiedy iol
dek 
Cieszyn. Druk Prochaski 1856, w S-ce, str. 24. Janusiu kochany. ] Schuberts Buchdruckerei 
Motzko Jan, ks. Dla nauki i obrony in MYSlowitz (Wiersz) 1 kartka, 1869. 
przeciw zaczepkom protestanckim. Napisal Notizenblatt der hi.t. statistischen Section 
Przyjaciel ludu katolickiego. Czytaj i daj der k. k. mahr. schles. Gese1lschaft zur Be- 
innym do czytania! Cieszyn 1898. 
akladem forderung des Ackerbaues. der Natur- und 
.Dziedzictwa bl. Jaua Sarkandrac. Drukiem Landeskunde. Redigirt von Chrislian Ritter 
Kntzcra i Sp. Cena 13 ct., w S-ce, str. 64 d'Elvert, Bniun. Vruck von Rudolf M. 
i 1 tabela. Rohrer. '-erlag der k. k. m.-s. Gesellschaft. 
Mrowiec Jerzy, ks. Świadectwo kościoła Jahrgange: 1864, 1866, 1872. 1873, 1874,_ 
O dwojakiej spoleczności. Kazanie, które na I 188!, lS8
, 1884, 1887.. _ . 
dniu 24. sierpnia 1895 jako w rocznic.. za- , Now!ny dla ludu wIeJskIego. Ty- 
łożenia kościoła bl..duwskiego wygłosil i na godnik wydawauy ,rzez ]. Paducha i A. 
życzeuie presbyterslwa zboru bl..dowskiego . Żlika, zaclljl wychudzić w Cieszynie d. 
do druku podal .._ , pastor na Wiśle. Czysty I 5. lipca 1848 co tydzień w 4-ce, str. S. 
.Iochód na budow.. ew. kościoła w Bogu. I Ostatni numer wyszedl d. 28. marca 1849. 
minie. Cena 10 ct.. w 8.ce, str 17 Cale wydawn;clwo obejmuje str. 314. Druk 
Muthman Jan. Wierność, Bogu y cesa- Prochaski. Ks: P
duch podpisywal N.owmy 
rzowi czasu pO\\letrza Morowego naldljca I 4
 11. p
tdzlermka 1848, lIast..pme 
. 
a pokazana przez .._ Slug.. Ewanjeliey prz. Lhk podplsyw
' sam do d. 27: 
udllla 
kośćiele JEzusowym prJed Cieszynem. Dru- 1848
 nast..pme aż r 
o zamkn
"'lR wy- 
kowal w Bnegu Gottfried Tramp 1716 1 dawmctwa: Pawel ],-aJzar. (Nowmy wyda- 
w 8-ce, str. lUL ' wano przeciw Tygodnikowi Cieszyńskiemu.} 
Naake-
akeski Wacław obdcz Pia- Nowiny polskie z Ostrawy wycbodzlj co 
stun albo .Twardowski
 dr
g'.! niedziele; w Ostrawie .mo
awskiej. 
. (Pierwszy Nr. wyszedl d. 3. kWletma 1904} 
Na granIcy Indyan. czyli bezpieczna w 4.ce. Redaktor: Zygmlilnt ;\fayer, druk 
r..ka Powieść meksykańska. Cena 20 ct. Vichnara w Przywozie. 
(Hib!. E. Feitzingera Tom 206) c,eszyn Nowiny ślazkie. Tygodnik polityczny 
1888. Druk H. Feitzingera, w S-ce, str. 61 dla zachowania mteresów ojczyzny. Cieszyn. 
Narządzenia Ministerstwa spraw wewnę' I 1868-9 od '27. czerwca Red. K. Procbaska. 
tiznych o llwolnieuill gruntów z ci..iarCw' Cena roczna 4 zlr.
		

/GPC03021.djvu

			- 21 - 


:Nowy Czas wychodzi w Cieszynie od r. (odezwa z r. 1896 w sprawie wydawnictwa 
1877 dwa razy na miesiąc pod redakcyą »Glosu ludu śląskiego c) Druk AxtmaDna we 
pastora A. Glajcara w Drogomyślu_ Frysztacie. plakat. 
-Obrazki z D ą browy 'Jednodniówka). - okr..gowego komitetu 
liberalnej z d. 6. paLdz 
Cena 15 kro CzyslY dochód na zalotenie 
się: »Wspólobywatele! 
Towarzystwa dla ochrony kresów. Drukiem 
A. Koziańskiego w Krakowie, w 4-ce. z d. 2. kwietnia r. b.c 
str. 12. (Paszkwil wydany z okazyi wyborów polsku)_ Buchdruckerei 
. Teschen, w 4-ce, str. 4 
gmmnych w Dombrowej. odbytych dnia 
- »Polskiego Towarzystwa pedagogicznego lIa 
20. kwietnia 1901). Śląsku«. W Cieszynie, w kwietniu 1904 (w 
Obwieszczenie L. 11.951. »Regulamin sprawiewakac}jnego kursll uniwersyteckiegu), 
tycz
cy si.. ściągni..cia podatku dodatkowegoc. w 4.ce, str. 3. 
Od C. k. śląskiej Dyrekcyi skarbu w Opa- _ Rodacy! Rozwój nowożytnego przemysiu i 
wie, dnia 19 lipca 1901, fol, str. 4. zapotrzebowanie robo:nika i t. d. (ode"",, 
()dezwa do Katolików wzgl..dem ksi
żld w sprawie budowy Domu polsl	
			

/GPC03022.djvu

			22 


. panstwa w styczniu 190:) W formie pla- Oreł Aloizy, ks dziekan. Ani6l Stróż. 
,katu, druk na obn stromcach. Ksi'}żka do nabożenstwa. Ulożona z dodat- 
- \V!.dzialu. Towarzystwa 
mu 
:l
odowe
o I kiem 
itanii, "Piesni nabożnych i Stacyi: 
w Cleszymcs (prosha o przYotępo"al!le do 10- Wydame drugie. Fryd"k 1R94. Na'hd) 
. warzystwa '. W Cieszynie, w lipcu 1887, str. 3. druk Fr. Orla, w 16-ce, str. 12R 

 W>:stawa ludoznawcza w CieszY
lie. W cie- I _ 
Iarya nieustaj pomoc cLyli Ksi'}żka do 
szyme, w czerwcu 1903, ze spisem przed- nabożeństwa z dodatkiem ModlItw, Litanij, 
miotów, w 4-ce, str. 4. Pieśni, Stacyj, Nieszporów i t. d. Wydanie 
Odgłosy radosne Gminy Brónowsk:ej, trzecie. Frydek 1902. Druk Orła, w R-ce, 
przy uroczystem poświ..ceniu krzyża widy str. 473 + V. 
i dzw
nów ')koścl
la no:"ozaloLoneg
 w Orts- Repertorium 
le3 Herzogthums Ober- 
Brónowle d. _7. paLdz. 18/4. Druk KlImka l N' d S hl' A f G 11 d 
w Bielsku, w 8-ce, str. 4. un, .
e r- c eSle
. u run< age er- 
_ Parafijan Ligotckich przy uroczystem po- Volkszahlung vom .,1. De

ber 1869 be- 
. . .,' arbeltet von der k. k. statIstIschen Central- 
swu;cenlU nowego dzwona. d. -
. gr.ud
ua Commission. Wieu 1872, w 8.ce str. 40. 
11'56 fnndowauego; na paml'}tk.. pI..c!dz.esl'}t- S hl . h d E ' b ' d 
. ., ó' K . l I -von c e.len nac em rge msse er 
le!mego 
ośwl..cema teg. z OŚ
lO a: . gnatz V olkszahlung vom 31. Dezember 1900. 
Rlcht
rskl. Rozpo
zy
a SI,,: · J n
 POswl..cone Trop p au 1901 w 4-ce str. 59 
to dZlelo dla CIebIe. c Drukiem Karola " 
Prochaskiego w Bilsku, w 8.ce, str. 4. Orzeł biały śpiący czyli Proroctwo sta- 
Ogłoszenie c. k. komisya krajowa dla 
ego pustelnika z g6r Karpackic
 Dodam; 
uwolnienia gruntów z ciężarów w ksi..stwie m
e w
żne proroctwa. o n

zeJ kochane} 
Sl'}skiem wzywa tych, którzy majl! prawo OJcz?,zm
 P
lsce, a mIaD<,>wlcle .trzy . prze- 
uLywania pobywań itd. VI> Opawie, d. powledme Ojca św 'Vydame drugie Cieszyn 
15 Paidz. 1849, fol., str. 1. 1889 Nakład E Feitzingera. Druk Kutzera 
_ od c. k. ko.misyi krajowej 
la uwo!nienia i i Sp., w 
-ce, .str. 44. 
gr
nt
w z cu,zarów w Opawle d. 1e>. Pal- OstrowskI Jozef. Historya rzymska Ka- 
dZlermka 1849, w 4 ce, str. 11. jusza Wellejusza Paterkula, poświęcona lwn- 
Ojciec, syń i wnuk. Powieść wiej3ks. sulowiMarkowi Winicynszowi. I. i II. Sprawo- 
Cena 40 h. (Biblioteka E. Feitzingera, zdam e dyrekcyi prywatnego gimnazYllm pol- 
Tom 77.) Cieszyn (rok:). Druk Prochaski, ' skiego w Cieszynie la r szk 1893/6 i ]R96/7, 
VI 8-ce, str. 75. w 8-ce, str. 3-18 i 3-64 
Olejak Błażej, ks. plebau VI Ligocie pod Otto Leopold, ks. dr. lur. 1819J. .Chry- 
Bielskiem. Droga kr..yźowa czyli m..ka 
tus idzie, by S'}dZlĆ iywc i umarle, jak siC; 
i śmierć zbawiciela rlaszego J. Chr. w I więc gotować nalezy ua to przyjście jego c . 
rozmyślaniach czyli stscyach przedstawiona, I Kalanie, powiedziaue w 3-g'} niedziel.. ad- 
pierwotnie dla pożytku i wygody parafiau: wentu lO-go grudnia 1865 r. VI ewangehckim 
Ell gockich VI Szl'}sku, uloLoua i do druku l , kościele Chrystusowym w Cieszyuie. Cie- 
podaua przez ..... Wyd. 3cie ster.' i nakla- szyn 1866. 
dem ks. Osuchowskiego Stau., prob. wie- - .Dlaczego wielu jest powolanych a malo 
liczkiego, na mił'} pami'}tkę moim parafianom będzie wybranych:c Kazanie, powiedziane w 
	
			

/GPC03023.djvu

			- 23- 


_. :>Rozmyślania i Kazania. z L-yciorysem ks. Sc1llesien. Vierte verbesserte Auflage. 
Otto. cpracowal ks. Fr. Michejda. Nakład Tescheu 1852. Gedruckt und im VerIRge 
"Ewang. tow. ośw. Ind.' w Cieszynie. bei Karl Prochaska. w 8-ce. str. 66 
- Wyklad Objawienia św Jana. (Przedruk Paulini Andrzej. Nanka cwangielii 
z "Zwiastuna ewangelicznego..) Cena 2 K 
50 h. Cieszyn 1904. Nakład J. Boruty. Druk Christusowej dla dziatek szkol ewangielickich 
Machaczka, w f\-ce, str. 169. na wsi na zfŻądzenie wyiszych uI"Żt;dow 
zlożona przeor; ......, Kaznodtiei.. zborow 
Pamiątka z Salajki. Ofiarowana wszystkim ewangelickich okolo i w Bystrzycy i se- 
pobożnym czcicielom Krzyża świ..tego. Cie- niora aug. wyzn w Ces. KroI. Sląsku. 
szyn 1895. Drukiem rrochaski. w 8-ce, W Bernie 1818, drukiem Józefa Jerzeg-o 
str. 23. TrassIera, w 8-ce. - Wydanie 3. wyszło 
_. z P'lci Frydeckiej. Ofiarowana ws"ystkim w r. 1833 również w Remie, drukiem Ru- 
pobożnym czcicielom Maryi i Najświ..tszego doIfa Rohrera, w 8-ce. str. 55. - Wydanie 
Serca Jezusowego. Druk Fr. Orla we Frydku 4. Berno 1844, w 8.ce, str. 64. - \V\- 
(rok ?). w R ce. str. 8. danie 6. Cieszyn, nakl. ew. nauczycieli szlą- 
p nI t kskich u Prochaski 1872. w 12-ce 25 ct - 
a ię ni Czytelni ludowej w Cieszynie W d . 11 C" 1896 D k' II d 
na SzlasIm austryackim. wydany z pow od n p y an1
. . leszyn . ru I na, a 
25-letnfego jubileuszu. Cieszyn 1887. Na-! C
ochas 
 
4 8-ce. str. 90. -- Wydanie 1
. 
kladem Czytelni ludowej. DIukiem Henryka I 
esz
n 9 . 
Feitzingera i Sp., w 8-ce, str. 102. PazdZlora Karol, ks. Odezwa do lud- 
_ z powodu 1030-letniej uroczystości ZalO- \ ' ności ka
ol
ckiej. w Ksit;stwie 
i
szyńskie
\ 
lenia miasta Cieszyna. Cieszyn 1R60. Druk celem wZI"Cla udzlalu w wspólnej PIelgrzymce 
Prochaski, w 12-ce, str. 103. (Album aUs na KRlwary'l z okazyi 300-let n iego Jnbileuszu 
<\nlass der 1050-jiihrigeu Feier der Griin- jej zalożenia 1602-1902. Cieszyn 190
_ 
dung der Stad t Teschell.) Nal	
			

/GPC03024.djvu

			2-1- - 


nistró", o roonouprawnienie j..zykowe dla - o św. Wojciechu .Sławny w męczenników 
Ksi..stwa Cieszyńskiego. (1887.) gronie
. NakładeU1 ks. Haw4'!tsa 1897. Dru- 
- ludu ślązkiego z dnia 20. marca 1871 r. Idem Procbaski, w 8.ce, str. 2. 
wzgl..dem równouprawnienia. . Wysokie ce- - szkolnych dziatek a dobromyślnych farnik.,w 
sarsko-królewskie Ministerstwo 
 W programie na I nsztalacye a imienia uro
zystości swojego 
swym oświadczylo c. k Ministerstwo:.H Welebnego Pana Fararza Spiewa si.. nutom 
-chcemy sprowadzić zgod.. mi..dzy ludami niemiecki pieśnie klajowej: .GOlt erhalte 
Austryi i t d.« Kraków. W drukarni oKraju« unsern l{aiser!« (rok?), w 8-ce, str. 4. 
1871, f..,l., str. 4_ Pieśni ludowe o założeniu Kościola Ewan- 
Piastun ł Naake-Nak..ski). Kapilal niemiecki gelickiego przed Cieszynem. Ku uroczystości 
wobec ludu polskiego na Śląsku cieszyńskim. 150.lerniego Jubileusza dnia 24. maja 1859 
Wydawnictwo .Glosu ludu śląskiego«. Fry- obchodzonego, na pamiątk.. wydane. Cena 
sztat 1898. Drukiem Axtmanna, w 8.ce, 10 ct. Cieszyn 1859. W tloczni i nakladem 
str. 28. Prochaski, w 12-ce, str. 24. 
- Spór czesko-polski na Śląsku cies'"'yńskim. - pogrzebowe dla chrześcian ewangelickich, 
Napisał ..... Czysty dochód przeznaczony na osobno odbite z Kancyonalu. Cieszyn 
.Tow. ochrony kresów«. Frysztat 1901. Na 1874. Naklnd i druk H. Feitzingera, w 8.ce, 
kład Tow. 'Jedność«, druk Axrmanna, w str. QO 
S Z -c
, str. 1.08. . K . . C . . k . , Pindór Jan, ks dr. Historya Reformac)'i 
- memczeme miast w Sl..stwle leszyns lem I .' k N . l D J H M l 
( d k . bł d '. K' . P ń- szesnastego 'He u. aplsa r.. . er e 
wy ru OW,I110 .. me. w n..stwle ozna d'A b" [. T l" G . 
skiem). Odbitka z .Przegll}du Wszech pol- u 19ne,. pro esor J eo ogn w enew
e. 
k' L ó 1896 8 t l':> Z francusklego przelozyl.. pastor w Cle- 
.s 
e
o.. w w . w -ce, s r. _. szynie. 4 tomy. Cieszyn 1885-1889. Na- 
PleSn do I\Iszy Świ..tey z Litaniami a Mo- kladem . Ewangelickiego Towarzystwa oświaty 
dlitwami i Drogą Krzyza Jezusowego Za ludowej«. Drukiem Henryka Feltzingera i Sp. 
pozwoleniem duchowney i świeckie)' Zwierzch- - Jezusa czy Barabbasza? Kazauie. Dma 27. 
ności. 'V Cieszynie 1825. W Drukarni To- lutego 1891 w kościele Jezusowym w Cie- 
masza Prochaski, w 8-ce, str. 96. - W szynie wyglosil i na żądanie do druku po- 
r. 1!!44 wyszlo nowe wydanie. dal .. Cella 5 ct. Cieszyn, drul, Kutzera i 
- ku Mszy swientey na wszystkie jej Cżensci Sp., \\ 8-ce, str. 15 
J"ozdzielona z Litauiami a Modlitwami na - Jezus dla niewierzących kamień obrażenia. 
uaywyssze Porenczenie Cy
arsko Krolowskiey Kazanie Wyglosil ś. p kaznodzieja C. H. 
Jasnosci wydana, Teraz dla Xionżenslwa Tie- Spurgeon w Londynie Z angielskiego prze- 
szynsldego na zwyczayny Jenzyk przełożona. tlumaczyl.... Nakładem rodziny autora 1902. 
W Berni", 'V Drukarni Jana Sylwestra Sie- Drukiem Kutzera i Sp., w 8.ce, str. 16. 
,Ilera priwilegirowanego Typografa, 1785, w - Kazania o ziemi świ..tej. Wygłosil ks. dr. 
!-I-ce, str. 32. Teol T. \V. Talmage, pastor w Brooklynie 
- Lurdska. .Po górach, dolinach rozlega się Wedlug angielskiego oryginalu opracowal " 
dzwon«. Nakladem ks. administratora Hawlasa Pastor w Cieszynie. Cieszyn 1895. Naklad 
,w <;:ieszynie 1896, w 8-ce, str. 4. .Ew_ Tow ośw. lud« Druk Kutzera i Sp., 
- Mlodzieży przy poświęceniu nowej szkoly w 8.ce, str. IV + 247. 
w Mi..dzyrzeczu dnia 13.go Listopada 1853. - Konfessya augsburgska czyli "yzImnie wiary, 
Drukiem K. Procbaskiego w BielsKu, w 8-ce, przedstawione cesarzowi Rarolowi V nasejmie 
str. 2. w Augsburgn r. 1530. Cieszyn 1889. Na- 
- mszalna kolędna. Nakładem ks. admiuistra- kładem' Ewangelickiego Towarzystwa oświat,. 
tora Fr lIawlasa w Cieszynie. Drukiem Pro- ludowej«. Drukiem Axtmanna we Frysztacie, 
chaski 1896, w 8-ce, str. 4. w 8-ce, str 39 
- mszalna Maryańska. .0 Maryo, Ty ucieczko - Krótka historya kościoła. chrześcijańskiego 
nasza«. Nakladem ks. Hawlasa DrukiemPro- z dodatkiem dla użytku młodzieży, wydana 
chaski (rok?), w 8-ce, str. 3. przez "Ewang. tow. ośw lud.« w Cieszynie. 
- na radośne poświ..cenie nowej szkoly w Wedlug .historyi kalwskiej«. Cena 45 kro 
Chybiu d 30. maja 1854. Rozpoczyna si..: Cieszyn 1883. Druk H. Feitzingera i Sp, 
.Zbliżyl si.. nam dzień wesoły.« Druk Pro. w 12-ce, str. 168 
chaski w Bielsku, \\ 4-ce, str. 4. - Na drogach życia. Napisal ks. dr. De WiU 
_. n3 radośne poświ..cenie nowej szkoly w Za Talmage śp. pastor w Washingtonie. Wedlug 
rzyczu d. 30. Września 1852 r. Rozpoczyna angielskiego oryginału opracowal .. pastor 
si..; .Coż za radość si.. zdarzyla 
 Druk w Cieszynie. Cieszyn 1903 Naklad .Ewang. 
Prochaski w Bielsku, w 8-ce, str. 4. tow. ośw. lnd.« Druk Kutzera i Sp., w 8-ce, 
- nowa o najświ..tszej M3ryi Pannie. .Gdy str. 300. 
Nejśw. Panienka po świecie chodziła 
 Dm- - O bezpieczności, pewności i radości zbawie- 
kiem i uakl .Katolickiej drukarni
 Fr. Orła nia. (Tlómaczenie z angielskiego.) Drukiem 
w Frydku (rok?), w g.ce, str. 8. Kutzera i Sp. w Cieszynie.
		

/GPC03025.djvu

			..... 


- 25 - 


_ Oczy ot\\ orzone. Kazanie Wyglosiłśp. kazno- ogólna Dydaktyk:. i Pedagogika. Przewodnik 
dziej a C H. Spurgeon w Londynie. Z an. do skutecznego sprawowania urzędu nanc",y- 
gielskiego przetłumaczył .... Nakładem rO' cielskiego przy szkołach Indowych wszelkiej 
dziny antora, 1902. Drukiem Kutzera i Sp., kategoryi. Opracowal..., kierownik szkoly 
w 8-ce, str. 16. w D'ibrowie. Cieszyn 1882. Nakład E. Feitzin- 
_ Opis podróży po ziemi świ..tej. Sl,reślił ks. gera. Druk H. Feilzingera i Sp., w g.ce, 
dr. TeoI. T. W. Talmage, Pastor w Brooldynie. str. 198. 
Z angielskiego przeloż}l .... pastor w Cie- - Młynarz i jego dziecko, czyli w..drówka 
szynie. Cena 40 ct. Cieszyn 1895. Naklad duchów w nocy Bożego Narodzenia. Powiesć 
.Ewang. Tow. ośw. lud c Druk Kntzera i osnnta na tle prawdziwego zdarzenia. Cieszyn 
Sp., w 6-ce, str. 125. 1884;5. Druk H. Feitzingera i Sp., w 8 ce, 
_ O w..źn miedzianym wzniesionym na drze\\cn str 53. 
Kazanie K. H Spurgeona Ś. p. pastora w Pohludka Simon \"rbice se svym dfe- 
Londynie Z angielskiego przeloź}'l ., Na- .. k t l 'x l P " x k k ,. t ' 
kl d . . venym os e 1<; ;cero. nspcve u mIs OpISU. 
a em rodzmy autora. Druk Kutzera I Sp., 1\ , O t 18 < )4 " 8 t 18 . 
1895 8 .or. s rava ," -ce, s r. ,z WI- 
'. w -ce, str. 24.... dokiem kościolka. 
- O wlecznem odpoczmenm zhwllonych R. 
Baxtera, opracowal.... Naklad .Ewang. tow. I Podgórzanin lacki. Myśli pobożne, ry- 
OŚ,w. l
d.e w Cieszynie.. . . I ,,:,em odd

. W p,,:'r
i..ć 
el!gijn'i hztalc'}cej 
_ StudzIenka dla pokrzeplema duszy. W J"- I SIę młodzlezy śl'iskleJ POSWI"C.!. .... 1850, w 
zyku słowackim napbIl Eliasz Mlinarowych. I 8.ce, str. XV. 
W skróceni? opr.acow
' na j..zyk polski ... Poseł Macierzy szkolnej dla Ksi..stwa Cie- 
p.astor w CleszY?le: Czys
y dochód ob
aca szyńskiego. N. 1. Kwiecień 1900, w 8-ce, 
'I
 na .Ewa
gehckl Dom sIerot w Ust
on.lUe. str 12, N. 2 Maj 1900, str. 8, N 3. Li- 
Cle
zyn 1903. .Na.k
ade
 .Ewa.ngehclaego piec 1900, str. 8. Przedpłata roczna z prze- 


IIF;k
 wstrzellli..ilI
\oŚCIC" DruklemKutzera sylką pocztow'i 1 K 20 h. Czcionkami dru- 
I p. Cena. oprawnej 1.K,. 
'- 6-ce, str. 120. karui Związkowej w Krako\\ie. Z trzecim 
- Tarcza '
l:l
 ewangelIckIeJ, ,;ydana prz
z numerem przestał Poseł wychodzić 
.EwangelIckle towarzys!l\O oŚwIaty ludoweJ c Po eł Zwl k "l k' h k t l . k - 
w Cieszynie. Napisal.... pastor w Cieszynie. S _ ąZ U S ąS IC a o l OW 
Cena 60 ct. Cieszyn 1884. Nakładem .Ewan- I -XXVIII zeszy
ów, red
g
wany od 1- 
gelickiego towarzystwa oświaty ludowej c, XXVI przez ks. Karola PazdzlOrę. N. I wy. 
1884 r., w 8-ce, str. 93 szedl w r. 1884, N. XXVUI w r. 19?4. 
_ Tomasza a Kempis o naśladowaniu Chry- N Ul w 
-ce, s!r. 47, VI str. 21
 VII str. 35, 
stusa Cztery ksi..gi. Dla użytkn chrześcian VIII str .)6, IX str. 59, X str. 6t), XI str. 47, 
ewang. z łacińskiego przelożyl .., pastor XII str 64, XIII str. 38,_ XIV str. 58, XV 
w Cieszynie. Cena 1 złr. 50 ct Cieszyn str 72, XVI str_ 50, X"IIl str.
 58, XIX 
1890. Naklad .Ew tow. ośw lud c Druk str. 67, XX str. 57, XXIII str ,O, XXlV 
Axtmanna w 8-ce str 3T + X str. 60, XXV sIr. 79, XXVI str. 5:1, XXVII 
_ Wspomni
nia; podróży do 
me
yki Cieszyn str. 53, :C XVUl str. 43. 
1894. (Bib!. tanich książeczek dla ludu i POUCZenIe dla gospodarzy i odpowiedzial- 
mlodzieży. Tom 66.1 Nakladem E. Feitzin- nych nadzorców. Przelożył z niemieckiego 
gera. Druk Axtmanna, w 8-ce, str. 142 Parylak Piotr, dyrektor polskiego gimnazyum. 
- Wspomnienia z podróży do Londynu. Od- Cieszyn Drukiem Kutzera i Sp. Nakladem 
cisk z .Przyjaciela ludu c r. 1892 i 1893. .Macierq szkolnej c 1899, w 8.ce, str. 11- 
Skreślił .. pastor w Cieszynie. Cies'yn 1893. - dla ludu śląskiego o uzyskanych prawach 
Druk Kutzera i Sp., w 8-ce, str. 64. narodowych. .Zwiastujemy ci, miły ludu 
- W utrapieniu serca. Kazanie. Wyglosil ś p. śląski, radosu'i no\\in.. i t. d.e Cieszyn 1887, 
kaznodzieja C. n. Spurgeoll w Londynie. w 8-ce, str 8 
Z angielskiego przetlumaczyl ... Nakładem Prasek Vincenc. Dejiny knll:etstvI T
- 
rodziny autora 1903. Drukiem Kutzera i Sp, slnskf'ho az do roku 1433. V Opav
 1894. 
w 8-ce , str. 16. (Óvrta knma Vlastivedy Slezske) W 
-ce, 
Piseń O S. Janie Niepomuckim. .Swienty Janie str. 2
? . 
Niepomucki, tyż iest Patron Slawy ludzkiey, -. K 

JlIlam rem
sel ve Slezsku. 10 Program 
pomot, pomoż z mey Niewoli, boc mnie cesk
ho gymnasla v Opav
 1H93, w 8-ce, 
Serce wielce bolic. Druk Prochaski (rok 
), str. 3::-:-5.8. . , 
w 8.ce str 10 - K deJlDam skolstvl ve Slezsku. 11. Program 
Po l d , . '. " . ., ceskeho gymnasia w Opavl: 1894, w H ce, 
g ą .na 
ta
 I spra"y 
wanglehcklego str. 3-19. (Wykaz graduacyj akademickich 
z,1.'0ru <;:leszynsklego w ostatmch 
atach. \V studentów ze Śląska na unh\ersytecie kra 
Cleszyme 1869. Druk Prochaskir w 8"ce, kowsl-im i praskim) 
str. 105. Z -,,' t -" h h . h k -. t ' 
- prava o ces..c po arc Ivec -ntze stVI 
Poe che Izydor. Frauciszka Hermanna Teslnskf'ho. Zvl
tnl otisk z . \' e,tntka ('eske
		

/GPC03026.djvu

			- :?ó - 


Akademie clsare Franti,ka Josefa pro vMy, Przepisy dyscyplinarne dla uczniów 
slovesnost a umeni.. Rocn. X., w 8-ce, str. 13. szk61 średnich na Sląsku austryackiem. Na- 
- Zprava o pate ceste po archivech II:
 Te- kladem .Macierzy szkolnej. w Cieszynie. 
<:fnsku ZvlśAtnf otfsk z . Vestniku Ceske Drukiem Kutzera i SI" (1!!96). 
Akademie.. Rocnik XII., w 8.ce, Sir. 11. Przewodnik grzesznych ludzi, który to 
Prausek Vinzenz. Schlesischer Volks
 \\szystko pokazuje, co ma czyuić Chrześcia- 

chulen Kalender fur das Jahr 1861 von ...., nin od poczl}tlm nawrócenia swego ai do 
k. k. Landesschulrarh, Real- und Yolksschuleu. doskonalości Wydanie .Dziedzictwa bl. Jana 
[nspektor. Fiinfter Jahq
ang Der Ertrag ist Sarkandra.. N. 6. Szóstego roku N. jedeu. 
fiir arme Lehramts-Kandidaten der Troppauer Cieszyn 1879. Druk H Feirzingera, w 12-ce, 
und Teschner Pr:iparandenkurse bestimmt_ str 230 + XXII. 
Troppau. Verlag von Kolek, Druc1, vOn Alf. _ torujący drog.. do \\ieczności, czyli Zbi6r 
TrassIer, w Rce, str. VI + 1
b. Modlitw i Pieśni, tudzieŻ krótka Pamiątka 
Prawdowski J. H. (Heczko Jerzy). Kato- o najświ..tszej familii i pierwszych rozszirzy- 
lictwo i ewanielictwo, czyli Droga do po. cielach wiary katolickiej, oraz Historya nie- 
zn:lIlia pra\\dy c1Jrześcianskiej, wskazana lu
 których Patron"w świętych, przeszlo 60 obraz- 
"Iowi przez '" Ciesz)n. W tloczni Procbaski kami OzdOhiona CIeszyn i Bielsko, K. Pro- 
1851, "'. 8-ce, 
tr. 51 ls"wabach). I cha
k.a 1861, ".; 12-ce, str. 343 RO cI., na 
Prawdzlc Bozydar. Zwyci..stwo Krzyża. wehme 1 złr _O ct 
Powiesc " czas6w Konstantyna Wielkiego. I Przygody zająca (po polsku, po niemiecku 
Cieszyn 1886 
akład .Gwiazdki CieszYń- l ' i po rosyjsku). Moguncya, naU J Scholza, 
skiej. (odbitka). Cena 33 ct. Druk Prochaski, Cieszyu, E Fcitzi ger (1879), w 4-ce, str 6 
" 8.ce, str. 107. ul. textu i 8 litogr. kolor. 
Protestantismus. Crkundliche Beitrage -. źabki i 
ałpeczki (
o polsku, po niemiecku 
zur Geschichte des Protestamismus im Herzog- I po rosYJ.sku).. Tamze 1879, w 4-ce, str. 8 
tum Teschen bis zum Toleranzpateut. Von ul. 
extt
 l 8 htogr kolor. 
Professor Radda. IX Programm der k. k. I PrzYJaCIel Ludu. pismo ewangelickie ko- 
Staats-Realschule in Teschen am Schlusse ścielne, zaczęło wychodzić w Nawsiu w 1. 
des Schuljahres 1 };!!1/2, \\ 8 ce, str. 1 - 39. I i 3 llIedziel.. miesiąca od 1. stycznia 1885 
- M:łterialien zur Geschichte des protest:llJ- 1 w 8 ce z rubryką polityczno-świecką .Ze 
tismus im Herzogtum Tescheu Von Professor ś\\iata i O "wiecie.. Od 1 stycznia 18')2 do 
Radda XII. Jahresbericht der k. k. Staats- 1 stycznia 1903 wycho	
			

/GPC03027.djvu

			?7 -- 


211 ct fBi!>!. E. Feitzingera. Tam 44.) Cie- Rozmowa doldów wzgl..dem Boga, wiary i chrze- (00. Bonifratrów) w Cies'yuie (Śląsk austr.) 
ściau skreślil.... doktor i profesor. Pawtórne roku 1900 zaszłych, leczenia wymagających 
wydauie. Cie
z)n 1879. Naklad MaIika. Druk chorób, lUdzież ojczyzny wszystkich charych. 
Miarki \V Milwłowie, w 8-ce, str. 57. Cieszyn 1901, w 4-ce, str 26. 
Rohrer Józef (prof. statysto przy Uniw. Rusnok. Je
zy. (wikaryusz super.). O. re- 
Lwow. 1769, t 1828). Remerlmngeu auf form"
YI życIa c'ele.snego. Ollc
yt mlany 
einer Reise van der tiiri<. Granze iiber die w ŚWI..tO reformacF w Czytelm ewange- 
Bukowina durch Ost- um! West-Galizien lickiej w Cieszynie. Cena 10 ct. Nakładem 
Schlesien und Miihren bis nach Wien, mi
 ewang. Czytelni, w 8 ce, str 20 (rok?). 
2 Kupferst. Wien, Pichler, 1804, \V 8-ce, Rybak, Duch i król czarnych wysp Ciekawa 
str. VI, 305 + 7. bojka. Ceua 20 ct. (Bibl. E. Feitzingera. 
Rolnik szl ą ski l h d 'ć N Tam 39). Cieszyn 1889. Druk Miarki 
.'. zacz.ą . wy
. a ZI w a- w Mikolowie, w 8-ce, str. 5S. 
WSIU VI 8-ce ad 1. paJ:dzlermka 1885 razem N l h l . d Ż b I P . k 
p . - l L ] dl b Ó ,- a 	
			

/GPC03028.djvu

			- 28- 


und Volksscbulen in Schlesien 1R8!;. Trop. , śnia 1869 roku napisal Dawny Jego Czciciel 
pau 18RH, w 8.ce, 
tr. 128 Górnoszlljski »Niedarmo się miasto nasze 
Schenk Hugo, straszny uiewiastobójca i jego Cieszyn
m nazywa.. Czcionkami T. Heneczek 
wspólnicy. l>okladna bistorya ich iycia i w
. Piekarach, w 8-ce, str. 4 
wszystkich morderstw, jako te! ostatecznego' SChr1ften der historisch-statistischen Sectiou 
losu i stracenia Z obrazkiem. (Biblioteka der k. k. miihr.-schles. Gesellschaft 7-ur 
E FeitzingerR Tom XIII.) Cieszyn l R91, BefOrderung des Ackerbaues, der Natur. nnd 
\\" 8-ce, str. 56. Landeskunde, redigirt von Christian Ritter 
'Schiermer. Heimatskunde des Herzogthumes d'Elvert. XXVI. Band. (Der Preis dieses 
Schlesieu. I 
alld

 is' fur die Section
..MitgIieder auf 
Scherschnik Leopold. Nachricht von -, fi. o: yv festges"tzt.) Bruun, 1R84. [
 
S h . fi II d 1( " l . S ''- 1 . CommIsslon der k. k. Hofbuchhandlung E. 
c n tste ern un unst ern 111 CH eSleu. W"k V l d h' t' S f 
T h 1810 1111 er. er ag er Istor.-s atlst. ec 1011, 
S h e.sc e l ll E . . 1 ' ks w 8-ce, str. xx + H06 + 2 nI 
C 
!ld er .mllan, . Chora
 
zyh Schulschematismus schlesischer.Heraus- 
zblor melodyj do kancyoualu katohcklego '.. 
k A J i S l k . gegeben vom Ceut,R . l-Ausschnsse des csterr.- 
sc)" . a,:,;,s:; u ywan;go 
a : ąs u . I schles. Landeslehrer.ereines. Troppau 1W17. 
w a ICYI. h . Ś on,Y na 
z e C r! g oS 5 Y l o grama lm Selbstverlage des osterr.-schles. Landes- 
na organac I plewama. e,.a z r. l h . D l H .. F d 
N' tk' . d '. . Ś . t e rerveremes. ruc {von artwIg III . reu en- 
- leszpory na wszys le me. ZIele 1 WI" 
 thal. Preis fi. 1'30, w 8-ce, str. 224. 
calego roku, opatrzone tonaulI psalmowemi. .. . 
i melodyami do hymnów. W własnym na. SCrlptoreS rerum Slleslacarum. 
kladzie wydawcy. Druk Prochaski, 1901, Sebera Alojzy (pozasluibowy urz..dnik 
w 8.ce, str. 117 + VII i nuty str VIII państ \vo wy). Odezwa programowa do wy- 
Schipp Joseph Karl. Anhang eine; kurz. 
orców z ci 
9. Lutego 18?1. Rozpoczyna 
gefassten Geschicbte der iu dem Fursten. Się: »Szanowm Rodacy! ZaUlm st
nę w yo- 
thume Teschen eingefuhrteu lutherischen śród '!las, z pr.opozycy, wybrama mUle
. 
Glaubens. Reformazion und der Schicksale Druk I nakład Stema w Wledmu, w 4-ce, str. _ 
der kathoIischen Religiou und Geistlichkeit. Sejm śląski. l'ami..tue rozprawy politycme 
/Stand de
 Breslauer k. k. DiOzesantheils mit sejmu szll}skiego z dnia 3., 5. i 10. lutego 
Ende des Jahres 1820. w 8.ce, str. 55-84.) 1898. Nakladem Towarzystwa politycznego 
- Historisch-topographische Beschreibung des ludowego. Drukiem KutzerR i Sp., w 8-ce, 
Breslauer k. k. DiOcesantheils, Herausgegeben str. 18 + 36. 
von dem General-Vicaria
e zu Frledeck Te- Sekretarz najnows.lY zakochanych z dodat- 
schen 1!;28. Gedruckt bet Prochaska, w 8-ce, kiem pieśni milośnych, wierszy do imieuui- 
str. 142. ków i t. d. Cena 60 ct. (Bibl. E. Feitzingera. 
- Kloster der B..rmherzigen Briider zu Teschen, Tom 505.) Cieszyn 1885/6. Druk Prochaski, 
Kloster der Elisabetinerinnen zn Teschen, w 8-ce, str. 176. 
Kloster der Dominikaner zu Teschen, Klo- . . . 
ster der FranziskRuer zu Tescheu Re- Sembrzyckl J. K. Krótki Przegląd Lltera- 
sidenz und das Gymuasium der Jesui;en in tury ewangelicko-polskiej Mazurów .i Szl'}- 
Teschen Kloster der Benediktiner zu OrIau. zaków od r. 1670. Ułogyl... Nawsl 1R8R 
(Stand d
s Breslauer k k Diozesantbeils mit Nakladem Redakcyi »Przyjaciela Ludu«. 
Ende des Jabres 1820, w 8-ce, str. 38-47) Druk H. }<'eitzingera i Sp., w 8-ce, s'r 84. 
-. Personalstand der Ge

tlichkeit. und. Schulen Sennik egipski, prawdziwy i istotny po- 
Im Breslauer k k. DlOcesanthetle, Im Jahre dług Egipskich i Arabskich zaświadczeń oraz 
1.
28.. Herausł::egeben von dem General: liczb na 10terYl} stawiać się mających, z do- 
\ Icanate lU Fnedek. Teschen, gedruckt bet lączeniem o własuościach planet i grze lote- 
Pt'Ochaska, w 8 ce, str 72. ryjnej. Cieszyn (rok I) Druk Prochaski, w 
Schmid Krzysztof_ Róża z Tanenburga, 8-ce, 
tr. 141. 
czyli zwy
i..st.wo 
zieci..cej milości. po.,,'ieś
 Sikora Adam (tkacz w Jabłoukowie). Ko- 
bardzo zajmuj'}ca I rzewna, dla mlodzleży I l d kó któ . al II l d . 1 k 
l d .. I . en apastusz w, rl}napls (a u uSl}s o- 
II U. Z memlec ożne przez .... z Jablonkowa. 
ralnego W,karyusza austr. cz..ści biskupstwa' Jablonków (rok?) Naklad Ploszka w Jablon- 
wroclawskiego i t. d, tudziei Prałata Infu[o- , ' kowie, druk Steinbrennera w Wimperku, 
wanego, obchodzony w Cieszynie d. 5. Wrze- w 8-ce, str. 264.
		

/GPC03029.djvu

			-- :?9 - 


Sikora Jan, ks. l'ami..lmki Aniola Strófa 1- Wi
r
y dp śmier
i. Powieść hi
to
yczna 
przez ks. G. Chardon, przetlómaczyl z orY- 1 z. dZlełó
 Sl'jska. CIeszyn 1900. (Blbhoteka 
giniIlu francuskiego z upowainieuiem antora . ]'" Feltzmgera. Tom (9), w H-ce, str 66. 
dla .Dziedzictwa hl. JRna SarkandrR< -00 I Slązacy! Z'jdajmy praw swoich! Broszurka 
N.25. Cieszyn 188H, Druk Prochaski, w 8-ce, r ta wydaul} zostala na pami'jtI{
 i w celu 
IV + 157. pokrycia kosztów wiecu Indowego. Cena 20 h. 
- Przemowa przy pogrzebie kości ludzkich Frysztat 1901. Nakladem redakcyi .Glosu 
znaleliouych pod starl} farl} w Cieszyuie, po- ludu śll}skiegoc. Drukiem Axtmanna, w 8-ce, 
wiedziana w kościele parafialnym cieszyńskim str. 8. 
d. 2. lipca 1893 przez .. kanclerza bisku- Ś . k J . 
ie o i admmistratora parafii Czysty dochód l
w a an (mlodszy, nauczycIel w Góruym 

rz
znacza si.. na nowe oll,,
ze Naklad au- Zukowie). Materya
y. do kaligrafi
 zastoso- 
tora 1893, druk Prochaski, w 8-ce, str. ]2. wan
 do 
ra?Iat
kl J"zy
a polskIego z 
o- 
- Wspomnienia z pielgrzymki d" Rzymu od- datkIem me

ecklm_ ułozyl .,.. .nauczyclel. 
by tej 1888 r. Dla ludu śll}skiego napisał.. . ?\Tagrod
 uWIeńczone pn:ez sejm sI. n
.mocr 
(sekretarzJelleralnego Wikaryatu w Cieszynie). uch\\ały z _d 1
 sty
zma 1894 r. CIeszyn 
Wydanie .D7.iedziclwa bl Jana SarkalIdra. t894. Druk 
ro
ha.kl, :; 8-ce, str. VIII + 4 
N "6 Cieszyn 1890 (odbitka z . Gwiazdki wzorowego pIsma + L. 
l'ies
y{,skiejc) DIUk Prochaski, w 8-ce, str -- Spis ksil}fek poleconych i zakaz
nych przez 
174 + ]". WysokI} c. k. Rad.. Szkolnł} haJową. W ca- 
. ... . łości zestawIł.... Cieszyn 1899. Nakladem 
SIła sympatYI czyli wplywu dnchowego Wydawcy Druk Procbaski, w 16-ce, sIr. 
na organizm ludzki i zwierz..cy, jako środek XII + 112. 
w rozmaitych chorobach i przypadkach bardzo Śl ' k J \ . .' 
skuteczny. Cieszyn (rok ?). Druk Kulzera iSp., IW a an (sta
szy
. Geogra?a, czyh OpIS 
w 8-ce, str. 64 . ziemi dla uczl}ceJ Sl
 młod
lezy podług 
. . nowszych ir6deł ulofona Cieszyn 1863. 
SIleSIa. Kalender fur das Herzogthum Schle- Drugie wydanie poprawione i pomnoione. 
sien, das benachbarte Miihren. Galizien und Cieszyn 1872. Druk l'rochaski, w 8-ce, str 
Ungarn, fUr das Jahr 1866. 2. Jahrgang. 
44. Trzec.e wydanie w .r. 1902 (wydal 
reschen, K. Prochaska, w 4.ce, str. 92. Sliwka, nauczyciel w G. Żukowie) Druk 
Sjnapius J. Schlesische l'uriositiiten. Leip- Prochaski, w 8-ce, sir. 158 
zig 1728 - Historya naturalna zawieraj'jca wafniejsze 
- Stemmatographia silesiaca Vratislav.1728. wiadomości z królestwa zwierząt, roślin i 
Skal pierze południowej Ameryki. Cena 20 cI. ko!,ali? D
a mlodzieży w. naukac
 pos
c;' 
(Biblioteka E. Feitzingera Serya II, Tom 209 ) p
Jł}ceJ napIsał .... nauczycIel. w Cleszyme
 
Cieszyn 1900 Druk H. Feitzingera i Sp, CIeszyn 1865 Druk ProchaskI, w 8-ce, SIr. 
w 8-ce, str. 56 l H 59. . bl " dl l . d . k \ " 
Sk b '" - istorye b. IJue a nau {l zlate. "y- 
:ł- r y złota,. wIelkIe,. \
 SIerra . Ne
ada danie kalwskie. Wydanie drugie. Z illu. 
t.
na 20 ct. ,B,b!. E Feltzmg.er
. 10m. _05) stracyami. Cena opr. 40 ct. Cieszyn 1892. 
tleszyn 1900. Druk H. Feltzmgera I Sp., Naklad i druk Prochaski, w 8-ce, str 149. 
w 8-ce, str. 50 _ Historye biblijne dla poczl}tkowej nauki 
Skobel Fr. K. Jav.orze w roku 1871. Kra- dziatek Drugie wydanie 1863. Wydanie piąte. 
l.ów 1872 Cieszyn 1877. Druk H. Feitzingera, w 8 ce, 
- O wodach lekarskich w Szl'}sku rakuskim. str. 163. 
Kraków 1865_ . _ Krótka historya kośdola chrleściańskiego. 
Slama Fr., dr. Dejiny Tesinska, dle spisu z osobliwszem uwzgl..dnieniem Reformacyi. 
.... Ye prospech Mat. osy. !id pro kUli Opracowal i wydał... Muczyciel przy szkole 
Tesiusk€. Tisk Novosada v Mistku, w 8-ce, ew. w Cieszynie. Cieszyn 18gI. Druk H. 
str '27 Feilziugera i Sp., w 8.ce, str. 98 + VI. 
- Usterreichisch-Schlesien. Landschafts-, Ge- Pil}te wydanie Cieszyn 1894. 
schichts- u. Kulturbilder Prag 1887. _ Krótka historya Reformacyi dla ufytku 
- Vlasteuecke, putovaui po Slezsku Obrazy ewange:ickiej mlodzieiy Cieszy" 1859, druk 
narodopisn€, historicke a kulturni z rakou- Prochaski, w 8-ce, str. 67. \Vydallie trzecie. 
skeho i prusk€ho Slezska. V Praze 1885, Cieszyu 1869 DrukProchaski, w 8-ce, str 88. 
. w 6-ce, str. 384 Piąte wydanie. Cena 50 h Cieszyn 19!1-ł. 
Sląsk. Dla Szląska. Ksil}żka zbiorowa na Druk Prochaski, w 8.ce, str. 37. 
rzecz gimuazyum polsl{iego w Cieszynie. _ Ksi'lfka do czytania dla wy,lszych oddzialów 
Lwów 1895. Wydanie Kola Literacko-Art y- szkol ludowych. Ulofyl z polecenia kOlIfe. 
stycznego. Drukiem Ossolineum, w 8-ce, rencyi uauczycieli .. nauczyciel. Cieszyn 
str. 190. 1870. Druk l'rochaski, w g-ce, str. 198 + n. 
- obacz: Szląsk. \Vydanie drugie znacznie pomnożone Cieszyn
		

/GPC03030.djvu

			- 3D 


U\75. Druk H. Feitzingera, w X-ce, str'j - z czynuości Wydzialu Czytelni ludowej w 
357 + 1\ . I Cieszynie za r. 1888, 1890, 1
96 i 1899. 
- I'iosnki dla dziatek z melodyami uloiyl .... - Wydzlał
 Stm'-ar
yszenill. akademików pol- 
nauczyciel przy szkole ludo...ej w Cieszynie skich na Sląsku .Zuicz« w Cieszynie za rok 
Cieszyn 1857 Druk Prochasl.i, w 8 ce, str 32 administracyjny 1895/5. Cieszyn 1895, w 8-ce, 
i 2 kartki z melodyami. Wydanie drugie w str. 18. - Toz za rok 1895 96 do 1899[900. 
r. 1867. Cieszyn 1900. Druk Kutzera i Sp., w 8-ce, 

 Początki Czyi ania. Cieszyn 1852. W tłoczni str. 15. 
l'rochaski, w 8-ce, str. 52 - z czyuności i zamkniecie rachunków za r. 
ł 
 prZYPOWieŚci bIblijne do malego katechizmu 1895=--1903 Banku roh
iczego we Frysztacie, 
....... Dra Marcina Lutra zestawił.... nauczyciel stowarzyszenia zarejestrowanego z nieogra- 
rzy szkole ewang w Cieszyuie. Cieszyn 1880. niczoną poręką. 
)laklad i druk l'rochaski, " 8-ce, str 96. - z czvllUości Dziedzictwa bl. fana Sarkandra 
'- Rocznik ewangielicki poświ
cony rzeczom dla l.:idu polskie
o na Sląsku" w roku 1882. 
kościola i s?koły. Cieszyn 1862, Druk Druk H. Feitzingera i Sp, w 8-ce, str. 30. 
TrassIera w Opawie, w 8 ce, str. 125. - .- z 'c-ynności Towarzystwa rolniczego dla 
Rok drugi. Cieszyn 1863. Druk TrassIera, Ksi
stwa Cieszyńskiego za rok 190:
. 
w g.ce, str. 175. - z Czytelni katolicko-ludowej wSkoczowie 
Slowniczek polsko niemiecki zawierający za ruI, 1873/4. z/ozone prz Z Wydzial na 
najuiy"ańsze wyrazy, odmiany slów i roz- \\"ah,em Zgromadzelllu 11. Paź Izier11lka 1874 
mowy dla szkolnego i podn;cznego uzyllm_ roku. Druk Korneckiego w Krakovi"1e, w 8-ce, 
Szóste wydauie. Cieszyn 1860. Druk Pro- str 4. 
chaski, w 8-ce. str 8U. - dyrekcyi pry\\atnego gimnazyum polskiego 
"'C łowa prawdy dl ' tl tl ' h t w CIeszynie I za r. sz . k. 18956. a, Histo- 
., a uzy 
 • lęsh le Kutzera i Sp. 1901 w 8-ce sIr. 4. cle zynslnem. NapIsał ks. Jozef Londzm. . . ' '. " II) Statystyka zakladu przez dyrektura, w 8-ce, ' SI?IS czlonków Z" I zku ślą kI h atohków I str. 68. VII. za r szk. 1901 02 aj Stan IC wkladek do dma 26. pazdz,ermka 188 r. sz1.<61 ludowych w Księstwie Cieszyńskiem CI szyu 18!14. w 8:ce, str: 38: Dalszy. Cl:j.g na pocz'itku XIX. stulecia Napisal ks. Józef pl U czlonków ZWIązku. sl,!sluch at?hk?w Londzin b) Statystyka zakladn przez dy- I Ich wkladek do dnia 26. pazdzlermka rektora, w 8-ce, sir. 74 - VIII. za r. szl<. 18R4 r. Ciesz n 1885, w S-ce, str. 16. 1902/03. al O poezyi ludowej na Śl'}sku .spraWOZdanIe Dyrekcyi szkoly rol.niczej cieszyńskim Napisal dr.. Ernest Farnik. zimowej w Cieszynie za czas od r. 1895 do b) Statystyka zakladu przez dyrektora J. Win- końca kursu zimowego 1898/9. Cieszyn 1899. kowskiego, w 8-ce, s'r 72. - I d \lk K. Nakład Dyrekcyi szkoły. Drnk Kutzera i Sp., Prochaski ; II., III., IV.. VI., VII. i VIII. drnk w 8-ce, str. 21. Kutzera i Sp. V. druk A. Barona.
 • /GPC03031.djvu

  			- 31- 
  
  
  - l\lacierzy szkolnej dla Ksie;st\\ a Cieszyń- I Pona naszego Jezusa Chrystusa, z dodatkiem 
  ski ego z r. 1886, " 4-ce, str. 4; z r. 1886/7, Pieśni o cudownym Krzyżu świe;'ym (Adama 
  w 4-ce, str. 8; z r. 1887/8, \\ 4-ce, str. 8; Sikory)" Górnej Łomnej niedaleko mia- 
  z r 1888/9, w 4-ce, str. 12; z r. 188990, I steczka Jablonko\\a. Naklad Ploszka w Ja- 
  w4ce, str 12; zr 1890/1, W 8-ce,.tr 38; blonkowie trok?,. Druk R. Feitzingera W 
  z r. 1892, \I' 4.ce, str. 20; z r. 1893, w Cieszynie. \\ 8-ce, str. 93. 
  4.ce, str 18; 
   r. 1894, w 4-ce, str. 20; I Stalmach Paweł C . ..:: . 
  " . 6 . . leszymn'. "Plewogra 
  z r. 189." w 4.ce, Sir. 
  :' z r. 
  89 '': ludowa w trzech od.lonach, z nllta:mi do 
  4-ce, str. 1
  ; za czas od "l. styczma 1891 Ś . k ., d b k . Bó ' D b 
  - . 
   5 ' plewe lJe nym o raz 'Iem - J na o ro- 
  do 15. wrzesnla 18.91, w 
   4.ce, str, 1., 
  a polu Opiew wojny Ksiażąt ślązkich z Ta- 
  -czas od Vi. WTLeśma 1891 do 15. wrześnm. . . . 
  1 19 -' 15 tarami. Dwa utwory" lerszem prze.r... Cle- 
  898, " 4-ce, str ; za czas o.. . wrze. 1 8 90 D P h k ' 8 
  . 8 98 l 1 " Ś . 1899 4 szyu.. TUK roc as I, \\ ,-ce, str. 
  śma 3' (O ". \\rZ: ma .' w -ce, VII + 71. 
  .tr. 23; za czas od 1.). wrześma 1899 do K" P d SI . ń l . I Ród Sł 
  15 \Hześnia 1900, \\ 4 ce, str. 23; za czas - . Sl"
  
   'o U OWIa . s d 1" .. rza zeme sp eczne a\\nyc oWlan. 
  
  a. czas o wrze ma - o. .
  . wrze- _ Y. Dzieje starożytne Slowian. Z 6 obraz- 
  oDla 1903, w 4-ce, str. 24. - Plelwszych k ' b , . dal \ " C . . 1889 
  d k K p h k . d k aml, ze 1'3 I wy . . v leszyme . 
  10 ru. n . roc as I, nast..pne ru Dr I P h 1-' - 8 t' VII + '>4
   
  u Kutzera i Sp. lU .roc as.l, \\ -ce, s I:. :-
  . 
  ° h l . I k .' C .. d -Podanie do starszeństwa zbolu cIeszynskiego. 
  - c ron.;:1 po s lej \\C leSZYUle za czas o (W '.' B . l k ) P . 
  189'> 1894 C 1894 8- 8 sprawie semmaryum w le s u, Ize- 
  r. P :- L T zaca L ,w l d ce, str. druk z Gazety Narodowej. Lwów 1862. 
  - · olitycznego owarzystwa u owego« o .' K '1 . 
  IWalnem Zebranin, dnia 19. kwietnia 1884. D
  ul
  'em ornela PIlela, w 8-ce, str. 15. 
  '. - SWlatlo prawdy w narodowych stosunkach 
  - .Polttycznego 10warzystwa lndowego c z Śl k r l .' d' b 'k' F 
  czyuności za r. 1884 i 1885. . ąs. a 
  zy I O( powie z na roSZ
  1 ... ,w
  n- 
  - . . . g,ehcy I sprawa narodowa na Slasku. Na- 
  - roczne z czynnoscl ewangelickiego Domn l ł d R l k . G' dl' C' ń 1 . . 
  sierot i ochronki w U5troniu za rok 1903 {.a em e( aCYl · 
  Vl
  Z 'I .'eszy s 	
  			

  /GPC03032.djvu

  			- :.r
  - 
  
  
  - kasy dla chorych arcyks. fabryki cukru w der Lebensgefahr, gegrilndeten Vereines zur 
  Chybiu Naklad srcyks. Bractwa w Cieszynie. Unterstiitzung der armen Schulkinder in den 
  Druk Kutzera i Sp. (rok ?), w 8-ce, str. 23. Gebirgs
  chulgemeindendesJablunkauerSchul_ 
  -- kasy zapomogowej dla chorych pr2:Y arcyks distriktes. Druck von Prochaska 1854, w 4.ce 
  kopalniach, Szyby Gabryela i Hohenegger w str 4. ' 
  Karwinie (Kasa zapomogowa zarej.), zatwier. 8t ffi k K l 
  dzony d. 7. sierpnia 1896. Druk Kutzera e e aro . Spis cen z handlu nasion i 
  i Sp., w 4.ce, str. 48. zakładu ogrodniczego. .. w Cieszynie. Szl'}sk 
  _ Kssy zapomogowej dla chorych przy arcy- austr. Cieszyn, czcionkami Prochaski (1878), 
  ksil}ż..cych zaklodach w Trzyńcn (Kasa za. w 4-ce, str. 3:3, roc.nik 11. 
  pomogowa zarejestrowana), zatwierdzony d. Stenzel Gustav Adolf. (1792 + 1854). 
  7. sierpnia 1896 Drukiem Kutzera i Sp, Geschichte Schlesiens. I. Thei!. Von den 
  w 8-ce, str. 22. iiltesten Zeiten bis zum J. 1355. Breslau, 
  - Kstolickiego Stowauyszenia czeladników we Max 1853, w 8.ce, str VIIl + 370. 
  Frys-tacie. Statuten des kstholischenGesellen- - Scriptores rerum Silesiacarum oder Samm. 
  Vereines in Freistadt. 1892 Druck von Axt- lung schlesisch. Geschichtsscbreiber Nsmens 
  mann, w t;-ce, str 16 der schles. Gesellschaft f tir vaterliindiscbe 
  -- Katolickiego Kólka rolniczego i oświaty Cultur, herausgegeben. llreslau, druk Maxa, 
  wraz z Czytelni'} w Gnojniku, zatwierdzony Tom I. 1835, w 4.ce, str XX + XVI i 53R. 
  d 5. marca 1892. Czaca. Drukiem »Ma- - Tom II., tamże, 1839, w 4-ce, str. XV + 
  cierzy katolickiej., w R-ce, str 14. 505 - Tom III., tamże, 1847, w 4-ce, 
  - Katolickiego Kółka rolniczego ! oświaty str. XII + 435. - Tom IV., tamże, 1850, 
  wraz z Czytelnią w Ustroniu na Sl'}sku au- w 4-ce, str. VIII + 300. - Tom V., tamże, 
  stryackim Cieszyn 1892, w 8.ce, str. 12. 1851, w 4-ce, str. XII + 630. 
  - »Politycznego Towarzystwa ludowego. w - Urkunden zur Geschichte des Bisthums 
  Cieszynie, zatwierdzony d. 5 marca 1884. Breslau im Mittelalter. herausgegeben. Bres- 
  Drukiem Feitzingera, w H-ce, str 4. lau, Verl. Jos. Max, 1845, w 4.ce, str. ClI + 
  - Polskiego Towarzystwa ludoznawczego w 401. 
  Cieszynie. Cieszyn 1901, Druk Kutzera i Sp, Stiasny Adolf Ojcze nasz. Kalendarz na 
  w 8.ce, str. 13. czas i wieczność, wydany po raz pierwszy 
  - P.2lskiego Towarzvstwa Peda
  
  ZJ
  eR o w w 1". 1845 przez ks. Albana Stolca T16- 
  Ustroniu, 25 kwietnia 1896, w S-ce, str. 16 msczyl z 15 wydania niemieckiego '" (na- 
  - powiatowej kasy chorych w Cieszynie. Cie- uczyciel w Stanisłowicach Trzy cz..ści Na- 
  szyn .1904). Czcionkami Kutzera i Sp, w klad Malika. Cz..ść I. Cieszyn 1884, druk 
  8-ce, str. 32. Prochaski, w 8-ce, str. 167. -- Cz..ść II. 
  -. Stowarzyszenia akademików polskich na Cieszyn 1887, druk A"tmanna, W 8.ce, str 
  Sll}sku »Zuicz«. Cieszyu 1894, w 8-ce, str. 4 127 - Cz..ść III Cieszyn 1887. Druk Axt- 
  - Stowarzyszenia Tercyarzy i Tercyarek ŚW I manna we Frysztacie, w 8.ce, str. 123. 
  Fr
  mciszka, opiekujących si
   dziatwl} i mlo- Stojałowski Stanisław, ks. Nie pój. 
  dZld.l}. Czaca. DrukIem .»Macler.zy ka.t.« 189
  , dziemy do Kanossy. W Cieszynie, dnia 
  zatwIerdzony \V Opawle 1. s
  erpma 189_, 24. Eierpnia 1896. Druk Studenckiego w 
  w 8.ce, str. 8. . Czacy, w 4-ce, str. 8. 
  - TowHrzystw
   budowy Do
  u pols
  {lego w _ \Viek XX, czyli Tryumf Chrystusa, pro- 
  Mor. OstrawI
  , stowarzyszema zsre!estrowa. ' gram stronnictwa chrześciańsko-ludowego. 
  nego z o
  lllczon.:.! por<;ką. DrukIem Axt- _. obacz: Warszawiak. 
  manna we frysztacle (1899 " w 8.ce, str. 10. . . 
  - Towarzystwa Domu Nsrodowego w Cie- Strzelec wolny. (I.) . Blale wldm
   n
   
  szynie zatwierdzony dnia 24. maja 1887 zHmku AveneI. (II.) DWIe nowe powIastkI 
  w 8.ce, str. 4. ' dla dzieci. PrzełoLone z niemieckiego. Cena 
  - Towarzystwa oszcz..dnoki i zaliczek w Cie- 2? ct. lEib!. E Feitzinger
  . Tom .xX.XI.). 
  szynie, stowarzyszenia zarejestrowanego z nie- CIeszyn 1888 Druk H. Feltzmgera, w 8-ce, 
  ograniczonI} por..ką (Wydanie drugie.) Cie. str 54. 
  szyn 1900. Czcionkami Kutzera i Sp., w 8-ce, Suchanek Paweł. Osuszanie ziemi. Pod "- 
  str. 45. kienmkiem Wladyslawa Szybińskiego, dy. 
  - Towarzystwa oszcz..dności i zaliczek w Stru rektora szkoly rolniczej zimowej w Cieszynie, 
  mieniu, stvwarzyszenia zarejestrowanego z po- d!a małych rolników llapisal .... z Gnojnika 
  r..k'} nieograniczon'} 1889. Drukiem Miidlera (Sląsk) Cieszyn 1902. Wydawnictwo Stowa- 
  w Bialej, w 8-ce, str. 19. rzyszenia bylych uczniów szkoly rolniczej 
  Statuten des bei der 5chullebrer-Versamm- zimowej w Cieszynie N. 4. Cena 10 groszy. 
  lung zuJablunkau am 11 August 1853 zum / Dnlki
  m llaro
  'a w.Cies
  ynie, w g.ce, s
  r.16, 
  dankbaren Andenken an die wunderbare Ret- ,1 tablIca z 1_ ryclUmlll kolorowaneml 
  tung Sr. k. k. Apostolischen Majestiit Unseres Swida B. K. (Koskowski Bolesław.) Odro- 
  AIlergniidigsten Kaisers Franz. Josef I. aus dzeme Szl'lska Sylwetka pracy narodowej
  		

  /GPC03033.djvu

  			- 33- 
  
  
  na Szl:}sl.u Cieszyńskim oraz programu na I sIr. 8 Z dniem tym przestal wy
  hodzić. 
  prz) szłość, ze szczególnem uwzg!<;dnieniem, l','enumerata roczna 1 zlr 80 et. 
  Macierzy szkolnej dla Ksi..stwa. Cieszyńskie
  o. I Sypowski Kazimierz. ks. (ur. 27. gru. 
  Dochó? ze. sprzedaży na glmnazyum. cle- I dnia 1818 w Lauckoronie). Kazania w po- 
  szyńskle, CIeszyn 1894, druk Prochasln, w dobieństwach i przykladach na uiedz ele ,i 
  , 8-
  e,. str. 78. . . . ,wi..ta uroczyste, przez '" kapelana przy 
  SWlezy Ignacy. ks.. Clenmała Jerzy. klasztorze Pauien Klarysek w Starym SI}CZ
  I, 
  Michejda. dr. Do ludu polskiego n:1. ohecni
   . plebana 
  v Szc
  yrku, rlyecezyi tar. 
  Szląsim. Pouczenie o używaniu j..zyka pol- I
  owslnej! tom 
  . I II. CleszY
  1, nakł. K. Ma- 
  ski ego w s:,!dach i urzedach ze wzgl..du na hka, czclOnkal
  1 K. Prochasln, 1879, w 8-ce, 
  rozporz'1dzenie ministra sprawiedliwości z d. str. In + 260 -. 4 nI., 5 nI. + 257. 4 złr. 
  3. stycznia 1R99, L. 21650 i rozporz:}dzenie Szebesta Walenty. ks. Tarcza wiary 
  ministra spraw we\,n..trznych, wydane przez I,atolickiej gasi ogniste strzały »Tarczy wiary 
  , pols!,ich poslów sejmowych. W Cieszynie, ewangelickiej
  , napisanej przez pastora Jana 
  . w lutym 1899, w 4-ce, str. 2. Pindóra w Cieszynie, napisal.... proboszcz 
  Swieży Ignacy. ks. (ur. 12. paJdzier- w Wielkich Górkach. Krak,
  w_ 1887. Na- 
  nika 1839 w WielI.ich Kończycach, zmarl klnd autora, druk Auczyca I Sp., w 8,cę, 
  22. paźdz. 1902 11- Cieszynie). Bogumil Jan str. 208. 
  Powieść z czasów turecI.ich wojen. Wydanie Szląsk (au
  tryacki) slowem i olówkiem na 
  Dzie" (SI'1
  k) r
  ciny N. _ 3.. i 4. 
  - Nauka o cieple dla ludu polskiego Na- Sz
  kleWlCZ WOJclech
   Szląsk Cieszyński, 
  pisal . .. katecheta gimuazyalny \\ Cieszynie. meco o sto,unkach pol
  tyczno-
  
  olecznych. 
  Osobny odcisk z »Gwiazdki Cieszynskiej
  . Lwów 1893. Z »drukaTlll polskleJ
  , w 8.ce, 
  \Vydany staraniem .Dziedzictwa bl. Jana str. .4,9. . 
  Sarkandra
  . Cieszyn. Prochaska 1S75, w 8.ce, Szyblnskl Władysław. dyrektor szkoly 
  str. 154 rolniczej zimowej w Cieszyuie. Clówne za. 
  - O naszem gimnazyum. Nakladem »Macierzy I sady hodowli hydla rogatego, koni i trzody 
  szkolnej. w Cieszynie 1896, druk A. Darona, chlewnej, dla wlościan napisał.... Pierwsze 
  w R-ce, str. 14. wydanie w r. 1897, w 8-ce, str. 24. - 
  - Podróie Ksi..;'y misyonarzy Huc i Gabet Drugie 
  vydan.ie uzu
  elnione Kraków 1898. 
  w Mongolii, w Tybecie i w Chinach. (Tłu- Drukarllla Umw. JagIell., w 8-ce, str. 66. 
  maczenie z francuskiego.) Wydanie »Dzie. - Po
  r
  czni
  ( do nauki go
  po?arstwa. rolne
  o 
  dzictwa bl. Tana Sarkandra
   na rok 1896 i w zImowej szkole rolmczej w CIeszyme. 
  1897. J'\. 32 Cieszyn 1898 Druk Kutzem Część l. Wiadomo,ci przyrodnicze Napisal 
  i Sp, w 8-ce, str. 752. .... Cieszyn 190:1. Wydana przez Kuratory.. 
  P . Ś . i . . h . t . \ " l . I) ' szkoly kosztem subwencyi Wys. c. k. Mi- 
  - OWle CI z YCla 1 15 Ol YI. 'w y( at1le J Złe-. . 
  d . t 11 J S I d 189'> lllsterstwa rolmctwa, druk Machaczka, w 
  .
  lC \va J - 6") ana ar {au rat:. na r. -- g-ce, str. 173. 
  (.Ieszyn 189., Druk Prochasb, w S-ce, str. P d . . h b d 
  190 - OIllOC przy poro Zle I C oro y poro owe 
  , .' u krów. Trzy podwójue tablice kolorowaue. 
  SWlt wychodzil co drug'J i czwartą sobot.. Dla rolników śl'1skich napis al ... Cieszyn 
  miesiąca od d. 8. r.tycznia lH'18 we Fry- ] 904, w S-ce, str. 63 
  sLtacie pod redakcy'1 Fr. Friedla, od 23. lipca - Widokówki ponczaj'1ce z zakresu prz)rodo- 
  1898 w Polskiej Ostrawie pod redal.cy:,! J..- znawstwa i gospodarstwa z rycinami i (eks- 
  'lrzeja Slowika do 24. grudnia 1898, w 4.ce, tem objaśniającym. Nr. 1. Kr'}żenie krwi 
  :3
  		

  /GPC03034.djvu

  			- 34- 
  
  
  u ludzi i zwierzljt - Nr. 2. Budowa ziem- I Cieszyn 1901. Naklad E. Feitzingem, w 8-ce, 
  niaka. - Nr. 3. Glowa konia. - Nr. 4. str. XII + 166. 
  Praktyczne narzędzia rolnicze. - Nr 5./ Tomasza a Kempis o naUadowaniu Chry- 
  Korzenie koniczyny i lubiuu. - Nr. 6. Uk
  ad stnsa ksiąg czworo. Wydanie »Dziedzictwa 
  mię
  ni u konia. - Nr. 7. Wzorowa gnoJar. 111. Jana Sarkandra« za r. 1894. N. 30. Cie- 
  nia. - Nr. 8. Wlosieńce czyli trychiny. - szyn 1895, druk Prochaski, W 8-ce, str. 293. 
  Nr. 9.. Wągry u nierogacizn
  . - Nr. 10. Towarzystwo rolnicze w Cieszynie. 
  Ogl
  w1a
  z do buraków,. Lit. A. Barona
   Zaproszenie z d. 8. października 1868 na 
  w
  asć. Fr.. Machaczek, Cieszyn, cena każdej pierwsze walue zgromadzenie Towarzystwa 
  wldokó
  k1 2 ct. . rolniczego na dniu 17. pa/.tlziernika 1868. 
  - WzdęCIe u bydla. Dla małych rolmków na- Podpisane imieniem komitetu: Dr. L. Klucki 
  pisal :... Cies
  Yl\ 1902. C.ena 10 groszy. "!y- prezes, Andrzej Kotula sekretarz (po nie. 
  dawmctwo . St
  w
  rzysze
  lIa br 'ych . uczmów miecku i po polsku\, fol, str. ]. 
  s/.kołr rolmczeJ z1m
  .weJ ": CleszYllle. N. 3. T za owski Jerz y ks. Motllil\\ chrze- 
  Drukiem Barona w Cles/.plle, w 8-ce, str. 10, r. 
   . .'., y J. 
  1 tablica z 0 rycinami kolorowauemi. l{y- śCI
  nslne
   które rano l. Wleczor, przy sl
  zbacI
   
  sunld wykonali byli uczniowie rzeczonej Bo,y
  h I w do
  u, na uroc
  yste Ś\\ Jęta 1 
  szkoły: Jan Sztwiertnia z Goleszowa, r) ciuy w dllle powszedme, w wszelkich potrzebach, 
  N. 1, 2, 3 i 4, Sobiesław Cieliciala z Mistrzo- d
  chow
  ych i cielesnych, tak przez slu
   1<0- 
  wic, ryciny N. 5 i 0. 
  ClOla, Ja
   prze".G wszystek lud z hOJne
  1 
  . . ... blogosła.w1efistwem mogą być używane. Sp1- 
  Teat
   malpl (po polsku, po meullecku l, .
  o sal i wydal.... sluga Chrystusowy przy ko. 
  rosYJsku). I\loguncya, nakł. J. Scholza, ,Ie- 'i l W św. Mikola J 'u na Li p towic. Nowe 
  E F't' ( 1879 ) t 
   'c e e , 
  szyn, .' . el zmger , w 4- ce , S r., polskie wydanie. Stamniem i nakladem 
  tex
  u I 8 h1?gr. kolor. »Ewang. Tow. ośw. lud.« w t 'ieszynie 1898. 
  Terbtza Vlctor. Heimatkunde des poli- Druk Barona, w 8.ce, str. LXXII + 282. 
  tischen und Schulbezirkes Hielitz (Land). _ Modlitwy spowiednie i komunijne. Wydanie 
  Namens der l!ezirkslehrerconferenz Bielitz drugi
  . Naklad »Ewang. tow. ośw. lud.. 
  (Land), herausgegeben vou .... Hiezu eine w t 'ieszyuie. 
  Karte 
  es Bezirkes un,l ein Special-?rts. Turcy pod Wiedniem. Opowiadanie hi 
  repertoTlum. lm Selbstverlage. Drucl,erel Ed stor C . l e Z C z a só w ohlpż e nia Wieduia P rzez 
  Kl ' l . I ,. 1 - <> 33 
   Y Z} .. 
  Ime,!n de Itz, w o-ce, str. I. Turków w r 1683. Cena 20 et. (Bib!. 
  Terlitza W., Kubisz J. i Pacuła A. E. Feitzingera. Tom XX.) Cieszyn 1888. 
  Ksialka do czytania dla austr. szkół ludo- Druk H. }<'eitzingera, w 8.ce, str. 84. 
  wyc1} pospolitych. Część I. Elementarz. Na- Twardowski F., dr. (Naake-Nakęski). 
  kladem c. k. 'Vydawnictwa książek szkolnych Stosunki polskie na Śl']-sku. Kraków 1896. 
  w Wiedniu 1901. Cena książki opr. 50 h, Przedruk z »Dziennika Krakowskiego«, w 
  W 8.ce, str. 120. 8-ce, str. 89. 
  Teschen. Beitrage zur Geschichte der Stadt Twardy Paweł, ks. (rodcm z Trzyciela). 
  Teschen. Von Professor Radda. Jahresbericht Modlitwy dla nabożnego chrześcianina przy 
  der k. k. Realschule in Teschen am Schlusse spowiedzi i Wieczerzy Pańskiej, w chorobie 
  des Schulj. 1877/8. i przy skonaniu z poprzedzającemi napom- 
  - Die Kammer Teschen, Domane seiner kai- nieniami i z przydatkiem pospolitych mo- 
  serlichen und koniglichen Hoheit des durch. dlitw które poprawi l i na nOWO wydal ks. 
  lauchtigsten Herm Erzherwg Friedrich, Her. Jerzy' Gabryś. W Krakowie. Nakladem J. A. 
  zog von Tescnen. Teschen 1898. Verlag der Pelara 1887, w g.ce, str. 216 + V. 
  erzh. CameraIdireetion. K. u. k. Hofbuch. T d l ' k CI . eszyn " ski ' Ś . 
  l . K l P h I 8 t 24 ygo n , pismo po wIęcone 
  GTUC,erel ar roc as ,a, w -ce, s r., d' . k' W d D L d 'k 
  z map!! dóbr arcyks. d!a lu. u wleJs lego. 
   awca: r. u WI. 
  _ Die Schlosser Teschen uud Friedek in h..luc
  l. Wspólpracowmk glówny: .AudrzeJ 
  osterr. Schlesien. Eine historische Skizze CIeńcIala. N..1 wyszedl d. 6. maja 1848. L 
  . } ' h 1898 V l de erzh Camera!- Druk Prochaslo, w 4.ce, str. 8. Od N. 14. 
  esc en . er ag r. d 5 . . 1848 .. . t b k 
  Direetion. K u. k. Hofbuchdrl1ckerei Karl z . slerp
  1a wymlemony J
  s o O' 
  Prochaska w 8.ce str. 22. powyższych Jeszcze P. Stalm
  ch J.ako re. 
  , , daktor, od N. 16. z d. 19. slerpma 1848 
  Thomas Johann Georg. Haudbuch der podpisywali juz tylko dr. Klucki jako wy- 
  Literaturgeschichte von Schlesien. Eine ge- dawca, P. Stalmach jako redaktor. Z dniem 
  kronte l reisschrift. Hirschb., 1823, w 8.ce, 31. marca 1849 nastąpila przerwa w wy- 
  str. 372, 1 ta!. dawnictwie. D. 1. września 1849 rozpoczljl 
  Toast polski wierszem i proz!} czyli Zbiór na nowo wychodzić 3 razy na miesiąc 
  o
   
  mów przy uroczystościach wszelkiego rodzaju wyłączną redakcy
  . Sta!macha (C? _tydzlen 
  jako to przy weselach, ważniejszych zebra- z wyjątkiem h:zeeleJ soboty w nUeSI!}CU, "! 
  niach, przy obchLdach juhileuszowych i t. 	
  			

  /GPC03035.djvu

  			- 35- 
  
  
  tycznych.). Ostatni numer wyszedł d. 15. lu./- towarzystwa: Macierz szkolna dla Ksi"stwa 
  tego 1851 Zamiast »Tygodnika CieszYń- , Cieszyńskiego. Cieszyn 1886, druk K. Pro- 
  skiego. zacz"la wychodzić od d. 1. marca chaski, w 4-ce, str. 2; II wydanie w r. 1893, 
  1851 »Gwiazdka Cieszyńska.. W r. 1848 druk »Macierzy kat.. tStudenckiego) w Czacy; 
  wyszło N. 35, sir. 280; w r. 1849 N 13 llI. wydanie 1902, druk Kutzera i Sp., 
  i N 13, str. 104 i 104; w r. 1850 N. 40, w 8.ce, str. 12. 
  str. 290; W r. 1851 N. 6, str. 48. - Towarzystwa Nauk()wej Pomocy dla Ksi"stwa 
  Uniwersytet Jagielloński. Adres z d Cieszyńskiego, zatwierdzone d. 2
  . września 
  7 1900 . k S '. 1872, L. 8618. Druk Procbaski, w 4-ce, 
  . czerwca r., napls
  my przez s. WIe- t. 2 
  iego z iyczeni'mi od ShJzaków z okazyi S T l.. t W t . ' l ' ,. d . ó 
  l . . . 1 U . J . l - owarzys wa s rzeml"Z IWO
  CI o napo] w 
  500- etmego ]ubl euszu lllwersytetu agle' l h B ' l k 185 d k K P h k . 
  l k' fi l pa onyc. l S o ., ru . roc as I 
  ońs lego, o., str. 1. w Bilsku, w 8 ce, str. 4. 
  Ust.awa dla. biblioteki kraju Cieszyńs
  iego. _ Za1: e m (a o IC (O. u oweJ w 
   w, w 8-ce, str. 48; 7., 1898, w 8.ce, str. 112; 
  CZOWle, zatwierdzone d. 15 wrześma 1811 r. 9 1901 w 8-ce str. 80' 10 1902 w 8-ce 
  Druk Orla \\e Frydku, W 8-ce, str. 4. '" " , , 
  - Dziedzictwa, bl Jaua Sarkandra dla ludu str 
  04.. . 
  polskiego na Sl'}sku, zatwierdzone d. 20. sier- Walklewlcz Wawrzyniec, ks. Katedra 
  pnia 1873. Cieszyn. Czcionkami Feitzingera, poznańska. Dyecezya pozuańska, roku pań- 
  w 8.ce str. 8. skiego 1786 wydana w Warszawie, w dru- 
  - i rozr:orz.1dzenia dla ksi"stwa górno i dolno karni narodowej Jego Królewskiej mości i 
  Szl'1 ska z r 1863. Opawa, druk Ant. Pa- prześwietnej komisyi edukacyjn
  j narodowej, 
  wliczka, w 4-ce, str. VIII + 74. - Toi, a teraz na nowo przedrukowana. Cieszyn, 
  1867, 
  tr. VIII + 108; r.1868, str. XIII Prochaska 1860, w 8.ce, str. VIII + 47. 
  + 84; r. 1869, str. XX + 200. - Toi, na Waluta (Nowa c. k.) austryacka płatna od 
  r. 1870, w 4-ce, str. XXV + 308. - Toi, 1. listopnda 1858 r. Przerachowanie wal. 
  cz"ści XIX, Opawa, wytłoczouo u Ant. Pa- konw. na lJow'1 walut«; austryacklJ, nowej 
  wliczka, 1871, w 4-ce, str. XIII + 193. - wal austTyackiej na walut" kOl1w., wal. wied. 
  Cz"ści XX., r. 1872, w 4-ce, str. 91 i kart na nowlJ wal. austryacklJ i nowej wal. au- 
  2 tablic. - Toź, r. 1873, w 4-ce, części stryackiej na wal. wied., z dodatkiem le- 
  XXVII, str. XV + 146. - Toi, r. 1874, galnej wartości starych monet w nowej wa- 
  cz
  ści XVI, str XIII + 138. - Toż, r. 1875, lucie austryackiej i regul do obrachowauia. 
  cz
  ści XVI, str. 138 + XI; r. 1876, cz"ści Cieszyn, nakładem i drukiem K. Prochaski, 
  XX, str. 72 + XI; r. 1877, 1878. 1858, w 32.ce, str. 24, 3 kro m. k. 
  - Towarzystwa Cieszyń3kiego dla wydosko- Waniek G. Zum Vocalismus der schles. 
  nalenia si" w j"zyku polskim. Statuten fiir Mundart. 
  den .Teschner Verein zur 
  usLil
  ul1g in der Warszawa Ciesz y nowi ( odezwa w s ra- 
  polmschen Spmche. W CIeszyme, 29. paź- . . . . p. 
  dziernika 1848. Gedruckt bei Karl Prochaska wIe z
  ))erama datk
  w na glmnazyum c
  e' 
  fol., str. 2. ' sz:rńslo.e w 'VarszaWle). Warszawa w kWle. 
  . 1 ' . S ól tnlU 1894 w 8.ce, str. 4. 
  - owarzystwa gimnastycznego . ok . w : '. 
  Cieszynie, zatwierdzone d. 30. grudnia 1899. Wars
  aWlak .(ks. StoJalowskl). Ze spr
  w 
  Cieszyn. Drukiem Kurzera i Sp., w 8.ce, ślljzluch. Odbitka z »Gazety Narodowej <. 
  str. 16. Lwów 1895, w 8.ce, str. 173, 
  - towarzystwa katolicko'politycznego .Zwi'1zek Waschek Franz. Teschen, Ostschlesiens 
  ślljsl;:ich katolików., zatwierdzone dnia 20. Hauptstadt. Einst und Jetzt. 1848-1901. 
  kwietnia 1883. Drukiem H. Feitzingera i Sp. Riickblick auf Teschens Entwicklung in den 
  18
  w 8.ce, Btr. 4. letzten 53 Jahren. I. Theil 1848 -1898/99. 
  
  W . p 
  r. ę-i 
  .... .... 
  . ..
  		

  /GPC03036.djvu

  			II. Theil1900 --1901. Teschen 1901. Druck 
  und Verlag Von Kutzer & Cie., w S.ce, 
  str. 64. 
  Waschitza Edward, ks. Nauka o Bierz. 
  mowaniu i moiJlitwy dla gotujl}cych si.. do 
  przyj..cia tego św. Sakrameutu i dla już 
  bierzmowanych. (Wolny przeklad z uiemiec- 
  kiego.) Napisał '" c. k. profesor religii 
  przy seminaryum nauczycieiskiem w Cieszy- 
  nie. Cieszyn 1902. Vrukiem Kutzera i Sp., 
  Cena 30 h, w 8.ce, str. 69. 
  Wen delin Z Hoellensteinu czyli Dzwon 
  umarłych o p61nocy. Bajka. Ceua 20 ct. 
  (Bib!. E Feitzingera Tom 45.) Cieszyn 
  1889/1894. Druk Miarki w Mikolowie, w 
  8.ce, str. 63. 
  Werdauskie wiadomości misyjne 
  Cieszyn 31. stycznia 1869. DodateI, do 
  
  Zwiastuna ewangielicznego«. 
  Wieniec-Pszczółka, organ stronuictwa 
  chrześc. ludowego, wychodzi od 1900 jako 
  tygodnik w Bielsku, w 8.ce. Cena roczna 
  5 K (obacz 
   Wieniec« i 
  Pszczó/ka.). Re- 
  dal	
  			

  /GPC03037.djvu

  			37 
  
  
  lic kiego. (Bib!. E. :Ft:itzingera. Tom 315.) szyn 1887. Naklad E. Feitzingera, druk 
  Cena 12 h. Cieszyn 
  lok ?), w 8-ce, str. 1;'. H. Feitzingem i Sp, w 8.ce, str. 34. 
  Zaleski Józef. Stac y a doświadczalua w Puń- - Pieśni Slowiatiskich, wydany przez Towa- 
  rzystwo Czytelni Polskiej w Cieszynie. Druk 
  cowie. Napisal...., rolnik. Cena 25 h. Na. Prochaski 1849, w 8.ce, str. 63. 
  kład red _Rolnika śl« Druk Kutzera i Sp., 
  w 8-ce, str. 39. Zbrodnia i kara. Obrazek historyczny 
  Zamek w jaskini Xa Xa. Opowiadanie. Cena z roku 1846 przez S. 1\1. Cena 40 h. (Biblio- 
  teka E. Feitzingera. Tom 79 ) Cieszyu (rok ?). 
  40 h. (Biblioteka E Feitzingera. Tom 78.) Druk Prochaski, w 8-ce, str. 76. 
  Cieszyn (rok ). Druk Prochaski, w 8-ce, 
  str. 62. Zeitschrift des Vereines fur die Geschichte 
  Zamkni ę cie rachunków Cieszyńs!.le J ' l l\Hihrens und Schlesiens Redigiert von Dr. 
  - 1wić si
   dłuiey nie pozwala, wróg spoleczeństwa ludzkiego. Odczyt na 
  aby na krotce nauczyli si.. przecie i wiedzieli, \Valuem Zebraniu -Ew. Tow. ośw. Jud.« 
  Jal.o si.. Czlowiek sprawować ma, chcąc w CiesŁynie na dniu 1. Marca 1903 wy- 
  prziść do -"'ieba Spisana przez .., Sługę glosii.... nauczyciel kierujący w Doluym 
  Slowll 1J0iego przed Cieszynem. W J!rzegu, Zukowie. Ceua 20 h Cieszyn 190:1. Na- 
  Wydrukowal Goffred Tramp. Roku 1725, w kładem _Tow. ew ośw. lud.« Druk Ma. 
  8-ce, st... 24. chaczka, w 8-ce, str 1.";. 
  - Kazania Pokutne, które Na Pami'}tk.. Swoim Zwiastun ewangieliczny, wychodził 
  przed Cieszynym Z Serca kochanym bywszy 0,1 r. lł'\63, w Cieszynie od 1867-75. Na- 
  Dziatkom kościelnym Abo duchownym])o kład dra ks. L Otto, pastora. Druk Pro. 
  Druku podal.. . W BrŁegu. Drukował Golfred chaski. Pierwszy numer wyszedł 31. stycznia 
  Tramp, Rol.u 1730. .. 1867,ostatni31.grndnia1875. Kaidyrocznik 
  - Mleczna potrawa ssącym ]"glllątkom Brzeg ma 288 ,tr., kaldy numer w 4.ce str. 24. 
  1726. Gottfr. Tralilp. Redaktor odpowiedzialny od 1867 do 1870 
  -- Wykład na 10.ro Boże prqkozal
  ie Jana (do N. :H Lic. teo!. J. Borbis, 18iO N. 5 
  Arndta przetłomaczyi Samuel LudwIk Zasa- ks. A. LIiI., IR70 od X. 6 do 1871 N. 4 
  dyusz. Dra Marcina J ,utra: Prosty sposób I I. Schwerdtmann. 
  do modlenia si
  . Brzeg 1725 Gottfred Tramp. Związek śląskich l.atolikow. 1)0 katolickicI} 
  - Obacz: Sassadius. ziomków na Sl'jsku. Odezwa ,,'ydaua przez 
  . . . komitet celem zwolania pierwszego zgro.na- 
  Zatorski MaksymIlian, dr. 1 Ka- (lzenia czlonków Związku na 13. czerwca 
  sparek Franciszek, dr. Powszechna 1883, podpisa!1a przez ).s. Fr. Śuiegonia, 
  ksi..ga ustaw cywiluych dla wszystkich krajów ks. Ignacego Swieżego i l.s. Jana SIkor,;, 
  dziedzicznych niemieckich Monarchji austry- w 4 ce, str. 1. 
  jackiej. Z pÓŁniejszemi odnosnemi ustawami - do Ludu śląskiego. Cieszyn 1884, w 8-ce, 
  i rozporz'jdzen;ami opracowana przez... pro- str. 11 
  fesorów uuiwersytetu Jagiellońskiego. Wy- - do wyborców Związku śląskich katolików. 
  danie trzecie stereot}powe. Cena 4 dr. 50 et. Cieszyn 1890, w 8-ce, str. 38. 
  Cieszyu 1894. Nakła,l E. Feitzingera, ,lruk - \V chwili przed hojem wyborczym. Slowa 
  l'rochaski, w 
  -ce, str. G02 + LXIX. wysiane do rodaków przeŁ »Zwi'}zek« 1885, 
  Zb ' . druk Prochaski, w 8-ce, str. 15. 
  lOr dohranych l'owinszowan wierszem i '. _. . _ 
  proz'j dla dzieci i dorosłych na wSŁelkie ZlIk Andrzej, ClnClała Andrzej, dr. 
  przygody i sposobności iycia. ulotone. Za- Odezw'l zboru l'iesŁyńskiego do wyznawców 
  wierajlJc powinszowania na Nowy Rok, Imle- wiary eW>1ngielickiej na Szląskn i i\[orawie, 
  niny, Urodziny, Boże nariJdzenie i inne rólne w Czechach i Galicyi wzgl..dem zalolenia 
  sposobności, jakotei wierszopisy do imion- ewangielickiej szkoly nauczycielskiej w Cie- 
  ników dla kochanlww, dalej życzenia ue. szynie. Cieszyn 1863. Drukiem Karola Pro. 
  selnc, Toasty i t. d Cena in h. Ciesz}ll . dIaski. w 
  -ce, str. 8. 
  (rok ?). llruk Prochaski, w 8.ce, str 95. Zmijka Jan, ks. KaucYOlIal katolicki 
  - królki histuryi chrześciańskiej religii. l'ie- mniejszy i TaŁem ksil}Lka modlitewna, wy
  		

  /GPC03038.djvu

  			dana p..-
  .
   
  ? ;) 
  .":@.
  		

  /GPC03039.djvu

  			u 
  
  
  es- 
  
  
  J EGO C. I K. APOSTOLSKA 
  MOŚĆ Najwyższem posta- 
  nowieniem z dnia 14. sierpnia 
  1903 raczył najmiłościwiej ze- 
  zwol ić, aby zakład tutejszy prze- 
  szedł z dniem 1. września 1903 
  na etat państwowy. (Rskr. minist. 
  z dnia 18. sierpnia 1903, I. 1676, 
  int. c. k. Rady szk. kro z dnia 
  19. sierpnia 1903, I. 2
  
  6 ). 
  
  
  .!) 
  
  
  
   
  
  
  Q0
  		

  /GPC03040.djvu

  			
  		

  /GPC03041.djvu

  			Wiadomości szkolne. 
  
  
  I. 
  Grono nauczycielskie. 
  
  
  a) Zmiany od roku poprzedniego. 
  1. Reskryptem minIsterstwa z dnia 23. czerwca 1903, I. 16.700, zamiano- 
  wany sos tal zastępca nauczyciela S t e f a n B r a b l e c rzeczywistym 
  nauczycielem w c. k. gimnazyum w Bochni a nauczyciel F r a n c i s z e k 
  p a c z osa rzeczrwistym nauczycielem w c. k. gimnazyum w Jaśle. 
  2. Reskryptem ministerstwa z dnia 24. sierpnia 1903, l. 28.392, 2;amia- 
  nowany został nauczyciel A u g u s t L a m b o r nauczycielem c. k. 
  gimnazyum w Nowym Sączu. 
  3. C. k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 17. stycznia 1904, 
  1. 260, zwolniła zastępcę nauczyciela A d a m a K l o d z i ń s k i e g o na 
  jego wlasne ż
  d .nie od obowiązków szkolnych w tutejszym zakładzie 
  z końcem I. półrocza. 
  
  
  b) M i a n o w a n i a. 
  1. Jego c. i k. Apost. Mość Najwyżizem postanowieniem z dnia 
  31. sierpnia 1903 zamianowal profesora c. k. III. gimnazyum w Kra- 
  kowie. prowizorycznego kierownika tutejszego zakladu, J ó z e f a 
  Wi n ko wskiego dyrektorem tegoż. 
  2. R('skryptem ministerstwa z dnia 29. sierpnia 1903, l. 28.979, za. 
  mianowani zostali dr. Ernest Farnik, Józef Góral, Jan 
  L u b a c z e w s ki. A n t o n i P a n e k i F r a n c i s z e k P o p i o l e k, re- 
  skq'ptem z dnia 4. września 1903, l. 29.563, ks. J ó z e f L o n d z i n 
  or	
  			

  /GPC03042.djvu

  			---1-- 
  
  
  e) Skład grona nauczycieli w roku 1903,04 
  i rozdzial przedmiotów. 
  Winkowsld Józef, dyrektor, uczyl języka greckiego w klasie VIIL, ty- 
  godniowo godzin 5. 
  Dr. Farnik Ernest, nauczyciel, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej oraz 
  biblioteki niemi{.ckiej dla uczniów, gospodarz klasy V., uczył w J. 
  półroczu jt;zyka niemieckiego w klasach V.-VIII., oraz propedeutyki 
  filozofii w klasie VIII., tyg. godzin 18; w II. półroczu także 
  geografii w klasie L, razem tyg. godLin 21. 
  Galicz Jan, nauczyciel. gospodarz klasy II., uczył w I. półroczu języka 
  lacińskiego i polskiego w klasie II., greckiego i niemieckiego w kla. 
  sie IV., tyg. godzin 19; w II. półroczu także języka łacińskiego 
  w klasie IV., razem tyg. godzin 25. 
  Góral Józef, nauczyciel, zawiadowca gabinetu historyi naturalnej, uczył 
  matematyki w ki asach L-IV., nauk przyrodniczych w klasach L, 
  II., III., V. i VI., tyg. godzin 22. 
  Habura Franciszek, emer. profesor VII. rangi, zast. naucz., zawia- 
  dowca biblioteki polskiej dla uczniów, uczył języka łacińskiego 
  w klasach VII. i VIII., polskiego w klasach VI. i VII, propedeutyki 
  filozofii w klasie VII., tyg. godzin 18. 
  Kłodzińsld Adam, zast. naucz., był w I. półroc:ł;u gospodarzem 
  klasy I. i uczyl języka łacińskiego i polskiego w klasie L, geo- 
  grafii i historyi w klasie I. i II., matematyki w klasie L, tyg. 
  godLin 21. 
  Ks. Londzin Józef, nauczyciel, zawiadowca biblioteki dla ubogich uczniów. 
  uczył religii katol. w kla
  a['h I. - VIII., oraz miewal egzorty w nie- 
  dziele, razem tyg. god
  in Ut . 
  Lubaczewsld Jan, nauczyciel, w I. półroczu gospodarz klasy VII., uczyl 
  jęL)'ka Kacińskiego w klasie IV., greckiego w klasach V., VI. i VII., 
  tyg. godzin 20; w II. póKroczu gospodarz klasy L, uczył języka 
  Kacińskiego i polskiego w klasie 1., greckiego jak wyżej, tyg. 
  godzin 25. 
  Panek Antoni, nauczyciel, zawiadowca zbiorów archeologicznych, go- 
  spodarz klasy VI., uczyl języka łacińskiego w klasach III., V. i VI., 
  tyg. godzin 18. 
  Popiołek Franciszek, nauczyciel, za wiadowca ga binetu geograficzno- 
  historycznego, gospodarz klasy IV., uczył w I. półroczu geografii 
  i historyi w klasach 111.- VIII., tyg. godzin 20; w II. półroczu 
  także geografii i historyi w klasie II., razem tyg. godzin 24-. 
  Wierzbicki Edmund, nauczyciel, zawiadowca gabinetu fizykalnego, w II. 
  pólroczu gospodarz klasy VII., uczył matematyki w klasach V. - VIII., 
  fizyki w klasach IV., VII., i VIII., tyg. godzin 21. 
  Dr. Wróblewsld Kazimierz, nauczyciel, gospodarz klasy lIr., uczyl języka 
  greckiego w klasie Ul., polskiego w klasach III., IV., V. i VIII., 
  tyg. godzin 17. 
  Dr. Wytrzens Jan, emer. profesor VIII. rangi, zastępca naucz., uczył 
  języka niemieckiego w klasach L, II. i HI., tyg. godzin 15.
  		

  /GPC03043.djvu

  			5 
  
  
  Nauczyciele religii ewangelickiej. 
  1	
  			

  /GPC03044.djvu

  			-6- 
  
  
  Wypracowania plsmienne: 4 na mieSIąc. W I. p6lroczu 
  wylącznie dyktaty, systematycznie ulożone, a obejmujące ważniejsze 
  zasady i prawidła pisowni; w II. półroczu naprzemian ćwiczenia 
  ortograficzne i wypracowania stylistyczne, zrazu tylko szkolne, 
  pod koniec roku także domowe. 
  ..Język niemiecki 6 godzin tygodniowo. Czytanie, uczenie się na pamięć 
  slów, zwrotów i calych ustępów, zdawanie sprawy z treści czy- 
  tanych ustępów na podstawie stósownych pytań; retrowersya, 
  rozmówki. Znajomość odmial1 regularnych i zasad skladni: ćwiczenia 
  ortogra ficzne. 
  Co tydzień zadanie szkolne. Tematy: dyktaty, ćwiczenia orto- 
  graficzne, zastósowane do potrzeby praktycznej, pisanie z pamięci 
  memorowanych ustępów, retrowersya. 
  Geografia 3 god.liny tygodniowo. Znajomość zasadniczych pojęć geo- 
  graficznych l1a podstawie poglądu. Stanowisko dzienne słońca 
  w rozmaitych porach roku ze względu na budynek szkolny i do- 
  mowy; oryentowanie się w okolicy na mapie i globie. Opisal1ie 
  i objaśnienie stanu oświetlenia i cieploty w miejscu rodzinnem 
  w ciągu roku, o ile one zawisły od długości dnia i polożenia 
  slońca. Glówne formy lądu i wody wedlug ich rozmieszczenia na 
  ziemi, polożenie najznaczniejszych państw i miast, przy ustawicznem 
  ćwiczeniu i wprawianiu w czytaniu map. Próby w rysowaniu 
  najprostszych przedmiot6w geograficznych. 
  Matematyka 3 godziny tygodniowo. Arytmetyka: Uklad liczb dzie- 
  siątkowych. Liczby rzymskie. Cztery dzialania glówne liczbami 
  calemi i dziesiętnemi. Pod7ielność liczb, rozklad na czynniki proste. 
  System metryczny miar i wag. Łatwiejsze zadania z ulamków 
  zwyczajnych. Wspólna miara i wielokrotność. - Geometrya 
  (II. pólrocze). Pojęcie ilości przestrzennych. Linia prosta, koło, 
  kąt, linie równolegle. Niektóre własności trójkąta. Ciągle ćwicze- 
  nia domowe, a co okres konferencyjny zadanie szkolne. 
  Nauki przyrodnicze 2 godziny tygodniowo. W pierwszych szesclU 
  miesiącach roku szkolnego zwierzęta ssące i owady w odpowiednim 
  wyborze; ostatnie cztery miesiące roku szkolnego botanika: Opi- 
  sywanie pewnej liczby roślin nasiennych rozmaitych rzędów podlug 
  ich ważniejszych znamion, porównywanie tychże celem poznania 
  ich pokrewieństwa. 
  
  
  Klasa 11. 
  Religia rzym.-kat. 2 godziny tygodniowo. Historya biblijna starego 
  testamentu. 
  Religia ewang. 2 godziny tygodniowo. Jak w klasie 1. 
  Język łaciński 8 godzin tygodniowo. Nauka odmian nieprawidłowych; 
  przyslówki, przyimki, spójniki, accus. c. infin., abl. abs., zdania 
  skutkowe, celowe, czasowe z cum. Co miesiąc 3 zadania szkolne 
  i l domowe. 
  Język polski 3 godziny tygodniowo. Czytanie wzorów wedlug wypisów 
  jak w klasie I. Deklamacya jak w klasie I. - Gramatyka: Ele- 
  mentarna nauka o zdaniu zł'ożonem; powtarzanie i uzupelnianie
  		

  /GPC03045.djvu

  			-7- 
  
  
  fl,eksyi; nauka pisowni i interpunkcyi uzupelniona i rozszerzona. 
  Cwifzenia ortograficzne jak w klasie I. w miarę potrzeby. 
  Cwiczenia stylistyczne 3 na miesiąc, na przemic_n domowe 
  i szkolne. 
  Język niemiecki 5 godzin tygodniowo. Zdawanie sprawy z treści czy- 
  tanych ustępów na podstawie stósownych pytań; retrowersya; 
  dluższe rozmówki; uczenie się na pamięć slów, zwrotów i calych 
  ustępów. Gramatyka: Powtórzenie odmiany regularnej; poznanie 
  ważniejszych wyjątków. 
  Co tydzień wypracowanie piśmienne (z tych co miesiąc jedno 
  domowe). Tematy jak w klasie I. 
  Historya i geografia 4 godziny tygodniowo. G e o g r a f i a 2 godziny: 
  Polożenie i układ poziomy Azyi i Afryki, oro-, hydro- i topografia 
  z uwzględnieniem klimatu, o ile z polożenia slońca w rozmaitych 
  horyzontach wyjaśnionym być może. Zawislość wegetacyi i płodów 
  krajowych od klimatu oraz zatrudnienie ludów. Europa. Przegląd 
  ukladu poziomego i pionowego oraz hydrografia; kraje poludnio- 
  wej Europy i Anglia wedlu g wskazówek odnoszących się do Azyi 
  i Afryki. Rysowanie prostych szkiców kartograficznych. 
  H i s t o r y a 2 godziny tygodniowo: Dzieje starożytne. Obszer- 
  niejsza znajomość podań i mitów. Najznakomitsze osobistości 
  i zdarzenia, szczególnie z dziejów Grecyi i Rzymu. 
  Matematyka 3 godziny tygodniowo. Arytmetyka: Miara i wielokrotność. 
  Dzialania główne ulamkami zwyczajnymi. Zamiana ulamków dzie- 
  siętnych na zwyczajne i odwrotnie. Stosunki i proporcye. Regula 
  trzech pojedyńcza z zastósowaniem proporcyi i wnioskowania. 
  Rachunek procentu prostego. G e o m e t r y a : Powtórzenie nauki 
  o trójkątach. Osie symetryczne przestrzeni i kątów. Przystawanie 
  trójkątów. Najważniejsze wlasności kola, czworoboków i wielobo- 
  ków. Zadania jak w klasie L 
  Nauki przyrodnicze 2 godziny tygodniowo. W pierwszych sześciu 
  miesiącach roku szkolnego zoologia: ptaki, niektóre gady, plazy 
  i ryby; niektóre postacie z innych rzędów zwierząt bezkręgowych. 
  W n. pólroczu 4 ostatnie miesiące botanika: Ciąg dalszy nauki 
  I. klasy z uwzględnieniem innych roślin nasiennych; systematyczne 
  grupowanie tychże; niektóre rośliny zarodnikowe. 
  
  
  Klasa lll. 
  Religia rzym.-kat. 2 godziny tygodniowo. Historya nowego zakonu. 
  Religia ewang 2 god..dny tygodniowo. Historya kościola chrześcijań- 
  skiego. Nauka wiary chrześcijańskiej. 
  Język łaciński 6 godzin tygodniowo. Z gramatyki: składnia zgody 
  i rządu; z Korneliusza Neposa czytano ex libris de excellentibus 
  ducibus exterarum gentium następujące żywoty: Aristides, Cimon. 
  Thrasybulus, Conon, Phocion, Epaminondas, Pelopidas, Miltiades, 
  Themistocles. Co 14 dni zadanie szkolne, co 3 tygodnie zadanie 
  domowe. 
  Język grecki 5 godzin tygodniowo. Odmiana imion i czasowników aż 
  do slów na [-ll; ćwiczenia w tłómaczeniu z języka greckiego na
  		

  /GPC03046.djvu

  			-x- 
  
  
  polski i odwrotnie. Od 2. polowy I. półrocza co 14 dni zada- 
  nie domowe i szkolne naprzemian. 
  ..Język polski 3 godl:iny tygodniowo. Czytanie wzorów według wy- 
  pisów. Czytanie, objaśnial1ie i zdawanie sprawy - jak w klasie 
  I. i II. Krótkie wiadomości o zyciu i pismach celniejszych pisarzów, 
  z których dziel właśnie poznano wyjątki. Deklamacya jak w Id. I. 
  Gramatyka: Składnia rządu. Systematyczna nauka deklil1acyi. 
  Części mowy nieodmienne. Wypracowania stylistyczne 2 na miesiąc; 
  naprzemian domowe i szkolne. 
  Język niemiecki 4 godziny tygodniowo. Swobodniejsza reprodukcya 
  czytanych ustępów prozaicznych i poetycznych, uwzględnienie wy- 
  rażeń i zwrotów podobną myśl wyrazających (synonimów); memo- 
  rowanie. Systematyczna nauka gramatyki o formach i skladnia 
  rządu. Miesięcznie 2 zadania (1 szkolne, 1 domowe). Tematy: 
  retrowersya, reprodukcye czytanych w szkole ustępów, streszczel1ia. 
  Historya i geografia 3 godLiny tygodniowo. Geografia i historya na- 
  przemian. G e o g r a fi a: kraje Europy pominięte w klasie II. z wylą- 
  czeniem austro-węgierskiej monarchii, Ameryka i Australia jak 
  w II. klasie, Azya. Rysowanie prostych szkiców kartograficznych. 
  H i s t o r y a: średnie wieki. Naj wazniejsze osobistości i zdarzenia 
  z szczególnem uwzględnieniem dziejów austro-węgierskiej monarchii. 
  Matematyka :3 godziny tygodniowo. Arytmetyka: 4 działania główne 
  liczbami ogólnemi, calemi i ulamkami. Podnoszenie do kwadratu 
  i wyciąganie drugiego pierwiastka w związku z rachunkami geo- 
  metrycznemi. Liczby niezupelne, skrócone mnozenie i dzielenie. 
  G e o m et r y a: proste porównania, zamiana' i podział figur. Pomiar 
  linii i powierzchni. Twierdzenie Pitagorasa. Podobieństwo figur. 
  Zadania jak w klasie I. 
  Nauki przyrodnicze 2 godziny tygodniowo. I. pólrocze: fizyka: roz- 
  ciąglość i nieprzenikli wość cia!. Stany skupienia. Kierunek pionowy 
  i poziomy. Ciężar bezwzględny i gatunkowy. Ciśnienie powietrza. 
  Nauka o cieple. Chemia. n. półrocze: mineralogia; najważniejsze 
  i najwięcej znane minerały bez względu na systematykę. Najzwy- 
  klejsze formy skat 
  
  
  Klasa l V. 
  Religia rzym.-kat. 2 godziny tygodniowo. Nauka o obrzędach kościola 
  katolickiego. 
  Religia ew ang. 2 godziny tygodniowo. Jak w klasie III. oraz: Życie 
  idzialanie M. Lutra. 
  Język łaciński 6 godzin tygodniowo. Gramatyka: nauka o trybach 
  i czasach, infinitivus, oratio obliqua; participium, gerundium, su- 
  pil1um; ćwiczenia w tlómaczeniu z języka polskiego na łaciński. 
  Prozodya i metryka. Caesaris de bella Gallico commentarii I. 1-29 
  i IV. a VI. w wyjątkach. W dwóch ostatnich miesiącach drugiego 
  pólrocza wyjątki z P. Ovidii carm. selecta. (Met. 2 i 17., Fast. 5). 
  Zadania jak w klasie III. 
  Język grecki 4 godziny tygodniowo. Czasowniki na fU oraz czasowniki 
  nieprawidłowe aż do skladni; tlómaczer:ie z języka greckiego na
  		

  /GPC03047.djvu

  			-9 
  
  
  polski i odwrotnie; na podstawie .Ćwiczeńc. Co 1-1- dni zadani
   
  domowe albo szkolne naprzemian. _ 
  Język polski 3 godziny tygodniowo. Czytanie wzorów - jak w kI. III. 
  Deklamacya - jak w klasie I. Gramatyka: Systematyczna nauka 
  konjugacyi i skladni w obrębie czasownika; systematyczna nauka 
  o zdaniach zlożonych' i okresach. \Nierszowanie. W końcu roku 
  powtórzenie calego już przerobionego materyalu nauki gramatyki 
  w ogólniejszym zarysie. 
  Wypracowania stylistyczne jak w klasie III. 
  Język niemiecki 4 godziny tygodniowo. Reprodukcya jak w klasie III. 
  Memorowanie. Systematyczna gram;.tyka w zakresie nauki o zdaniu 
  i uzupelnienie składni rządu. MIesięcznie 2 zadania (l szkolne, 
  1 domowe). Tematy: retrowersye, reprodukcye, opowiadal1ia, 
  opisy, listy. 
  Historya i geografia 4 godziny tygodniowo. G e o g r a fi a 2 godziny. 
  Fizyczna i polityczna geografia austro-węgierskiej monarchii z wy- 
  lączelliem stat} stycznej cZt;ści jako takiej, a z uwzględnieniem do- 
  kładniejsLem krajowych płodów, zatrudnienia mieszkańców, komu- 
  l1ikacyi i kultury. Rysowanie najprostszych szkiców kartograficz- 
  nych. - H i s t o r y a 2 godziny. Dzieje nowożytne, z glównem 
  uwzględnieniem historyi austro-węgierskiej monarchii. 
  Matematyka 3 godziny tygodniowo. A r y t m e t y k a: Równania stopl1ia 
  pierwszego o jednej i kilku niewiadomych, równania stopnia dru- 
  giego i trzeciego czyste, o ile występują w geometryi. Podnoszenie 
  do sześcianu i wyciąganie trzeciego pierwiastka. Reguła trzech 
  zlożona, regula podzialu. - G e o m e t r y a: Stereometrya. Zadania 
  jak w klasie I. 
  Fizyka 3 godziny tygodniowo. Nauka o magnetyzmie i elektryczności; 
  mechanika cial stałych; nauka o rzutach; punkt ciężkości; równo- 
  waga cial; wahadla i niektóre pojedyńcze i złożone machiny_ 
  W II. półroczu: Mechanika ciał ciekłych i lotnych; nauka o głosie 
  i świetle. 
  
  
  Klasa V. 
  Religia rzym.-kat. 2 godziny tygodl1iowo. Dogmatyka ogólna. 
  Religia ewang. 2 godziny tygodniowo. Główne zasady wiary i mo- 
  ralności. Historya kościola ewang. w Austryi. Introdukcya do ksiąg 
  Nowego Testamentu. 
  Język łaciński fi godzin tygodniowo. Titi Livii ab urbe condita lib 
  L i XXI. Z Owidego pism wybór (Met. ustępy: 5., 6., 11., 13.. 
  1R., 20., 22_; Fa
  t. 6., 7., R., 9., 10., 12., 15., 16., 19.; Trist. 9., 
  Ex fonto epist. 5.) Celniejsze ustc;py wyglasIali uCLniowie z pamięci. 
  Cwiczenia gramatyczno-stylistyczne na podstawie lektury szkolnej 
  w zakresie skbdni rządu i zgody, tudzież nauki o właściwościach 
  j
  zyka. Na pólrocze 5 zadań szkolny.::h. 
  Język grecki 5 godzin tygodniowo. Nauka o rodl.ajniku, skladnia zgody 
  i prLypadków w polączeniu z ćwiczeniami. Z Xenofonta wedlug 
  Chrestomatyi Fiderera cLylano: Anab. ustępy 1., 2., 6., 7., 8., 13- 
  Cyrop. ustępy 1., 2. Z Homera Iliady ks. I. i VI., Na półrocze 
  4 zadania szkolne.
  		

  /GPC03048.djvu

  			-10- 
  
  
  Jflzyk polski 3 godziny tygodniowo. Czytanie wzorów. Poznanie zwy- 
  klejszych tropów i figur na podstawie wypisów, jakoteż najwa- 
  żniejszych gatunków prozy i poezyi. W calości czytano w szkole 
  »Pana Tadeusza« A. Mickiewicza, a nadto zdawali uczniowie 
  sprawę z prywatnej lektury domowej. Wiadomości historyczno- 
  literackie o czytanych pisarzach - jak w klasie III. Deklamacya 
  - jak w klasie I. 
  Wypracowania stylistyczne: 7 na półrocze, naprzemian domowe 
  i szkolne. 
  Język niemiecki 4 godziny tygodniowo. Samodzielna reprodukcya na 
  podstawie obszernej lektury, przeważnie prozaicznej. Memorowanie. 
  Obowiązkowa tektura domowa: Stiftera: Wybór (podług Graesera), 
  Moliera »Der Geizige«, Schillera .Die Rauberc, Lessinga »Minna 
  von Barnhelm«. Uzupełnienie wiadomości gramatycznych (ze 
  składl1i rządu, z nauki o zdaniu i szyku). W półroczu 7 zadaI1 
  (3 szkolne, 4 domowe). 
  Historya i geografia 3 godziny tygodniowo. Dzieje starm
  ytne do 
  Augusta wlącznie; odpowiednie ddały z geografii starożytnej. 
  Matematyka 4 godziny tygodniowo. A l g e b r a 2 godziny: cztery 
  dzialania, podzielność liczb, teorya największej wspólnej miary 
  i najmniejszej wielokrotnej, ułamki, stosunki, proporcye, równania 
  pierwszego stopnia o jednej i kilku niewiadomych Z g e o m e t r y i : 
  planimetrya. Co okres konferencyjny zadanie szkolne. 
  Historya naturalna 2 godziny tygodniomo. W I. pólroczu mineralogia, 
  w II. botanika. 
  
  
  Klasa V l 
  Religia rzym -kat. 2 godziny tygodniowo. Dogmatyka szczególowa. 
  Religia ewang. 2 godziny tygodniowo. Jak w klasie V. 
  Język łaciński 6 godzin tygodniowo. Sallust. Bellum Ingurthinum; 
  Cicero in Catilinam L; Vergil. Ecl. L V., Georg II., 136-176, 
  319 - 345 i 458-540. Aen. L; Caes. Bellum civile L; Ćwiczenia 
  gramatyczno-stylistyczne na podstawie lektury szkolnej w zakresie 
  nauki o slowie i wlaściwościach stylu lacińskiego. Zadania jak 
  w klasie V. 
  Język grecki 5 godzin tygodniowo. Hom. Iliad. XVI., XVIII., XIX., 
  XX, XXIV., Herod. IX. Zgramatyld : przyimki, zaimki, nauka 
  o czasach i trybach. Zadania jak w klasie V. 
  Język polski 3 goddny tygodniowo. Czytanie celniejszych dziel lite- 
  ratury narodowej od połowy wieku XVI. do końca XVIII. wedlu g 
  wypisów. Obowiązkowa lektura domowa: Sienkiewicza: Trylogia, 
  Pask a » Pamiętniki«, Rz<,;wuskiego . Listopad«, Heidensteina 
  .0 wojnie moskiewskiej«. Zólkiewskiego .Pamiętnik wyprawy do 
  Moskwy«, Klonowicza .Roxolania«. Historya literatury do końca 
  wieku XVIII. na podstawie czytanych i objaśnianych wyjątków. 
  Deklamacya jak w klasie I. Wypracowania stylistyczne: 7 na 
  pólrocze, przeważnie domowe. 
  Język niemiecki 4 god
  iny tygodniowo. Stylistyka i poetyka wyja- 
  śniona na tle lektury. \V calości czytano w szkole: Shakespeare 
  .Julius Caesar.. Goethego .Hermann und Dorothea«, Memoro-
  		

  /GPC03049.djvu

  			-11- 
  
  
  wanie. Obowiązkowa lektura domowa: Shake
  peare 
  Kaufmann 
  von Venedigc, Uhland 
  Ludwig der Bayerc, Goethe 
  Egmontc. 
  Lessing 
  Emilia Galottic. W półroczu 7 zadań (3 szkolne, 4 do- 
  mowe). 
  Historya i geografia 4 godziny tygodniowo. Dzieje Rzymian od 
  Augusta do upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, dzieje 
  średniowieczne ze szczególnem uwzględnieniem historyi papiestwa 
  i cesarstwa niemieckiego; dzieje nowozytne z ciągIem uwzgl
  dnia
   
  niem historyi kultury i geografii. 
  Matematyka 3 godziny tygodniowo. Arytmetyka: potęgowanie, pier- 
  wiastkowanie, liczby niewymierne, jedność urojona nauka o loga- 
  rytmach, równania 2. stopnia o jednej niewiadomej. - Geometrya: 
  stereometrya; z trygonometryi płaskiej: goniometrya, rozwiązanie 
  trójkąta prostokątnego i równoramiennego. Równania goniome- 
  tryczne. Zadania jak w klasie I. 
  Historya naturalna 2 godziny tygodniowo. Zoologia. Budowa i fizyo- 
  logia dala ludzkiego w połączeniu z nauką o hygienie, zwierzęta 
  kręgowe i ważniejsze grupy bezkręgowych na podstawie form 
  typowych. 
  
  
  Klasa VlI. 
  Religia rzym.-kat. 2 godziny tygodniowo. Etyka chrześciańsko-kato- 
  licka. 
  Religia ewang. 2 godziny tygodniowo. Nauka o Duchu św. i jego 
  wplywie na serce ludzkie. Nauki symbolic7.l1e kościola ewang. 
  Czytanie i objaśnianie konfesyi augsb. 
  Język łaciński 5 godzin tygodniowo. Lektura: a) Ciceronis or. de im- 
  perio Cno PompeL prq Archia poeta, Laelius de amicitia; 
  b) Vergil. Aen. II., VI. Cwiczenia gramatyczno stylistyczne na tle 
  lektury szkolnej połączone ze streszczaniem czytanych ustępów po 
  lacinie. Zadania jak w klasie V. 
  Język grecki 4 godziny tygodniowo. Lektura: a) Demostenesa mowy 
  olintyjskie L, II., mowa 
  O pokoju c , i przeciw Filipowi III. 
  b) Homera Odyssei pieśń L, V., VI., IX., XI. Ćwiczenia gram.-styl. 
  na tle lektury szkolnej połączone z przygodnem powtarzaniem 
  i uzupełnianiem wazniejszych partyj gramatycznych. Zadania jak 
  w klasie V. 
  Język polski 3 godziny tygodniowo. Lektura: Celniejsze dzida literatury 
  polskiej w dluższych wyjątkach lub w całości od końca XVIII. 
  wieku do Słowackiego wlącznie według wypisów. W calości czy- 
  tano w szkole: Al. Felińskiego 
  Barbara Radziwiłłównac, A. Mic- 
  kiewicza 
  Dziadyc, A. Malczewskiego 
  Maryac. Obowiązkowa 
  lektura domowa: Kraszewskiego 
  Powrót do gniazdac, Korzeniow- 
  skiego 
  Spekulantc i 
  Kollokacyac, Fredry 
  Pan Geldhabc 
  i .Sluby panieńskie c , Slowackiego: .Hugoc, 
  Lambroc, »Arabc, 
  
   Zmija« , 
   ] an Bielecki c, 
   Balladyna c, 
   Lilla W eneda c i 
   Książe 
  nieLlomnyc. Historya literatury ciąg dalszy do Krasińskiego _ 
  jak w klasie VI. Deklamacya jak w klasie I. Wypracowania 
  stylistyczne; 5 na półrocze, przeważnie domowe.
  		

  /GPC03050.djvu

  			- 12 - 
  
  
  ..Język niemiecki -/- gudziny tygodniowo. Pogląd na dzieje piśmiennictwa 
  niemieckiego az do Klopstocka. Doldadniej
  za na lekturze wypisów 
  oparta znajomość epoki klasycznej _ od Klopstocka do roku 1794, 
  ze szczególnem uwzględnieniem Herdera i Lessingil. Uczenie się 
  na pamięć celniejszych utworów. \\' calości czytano w szkole: 
  Goethego 
   Iphigenie auf T auris«. Obowiązkowa lektura domowa: 
  Lessing 
  Nathan der Weise«, Goethe »l)ichtung und Wahrheit« 
  (podług Graesera), Schiller 
  Kabale und Liebe«, Shakespeare 
  
   Koriolan«. Zada6 5 n'i półrocze (3 szkolne, 2 domowe). Tematy: 
  Charakterysty ki, rozprawki, sprawozdania z lektury szkolnej 
  i domowej. 
  Historya i geografia 3 godziny tygodniowo. Dzieje now02ytne od 
  początku wojny trzydziestoletniej do czasów obecnych 7. uwzglę- 
  dnieniem historyi kultury i geografii. 
  Matematyka 3 godziny tygodniowo (l godzina arytmetyka, l godzina 
  geometrya naprzemian). A r y t m e t y k a: Równania wyższego 
  rzędu o jednej i dwóch niewiadomych, dające się sprowadzić na 
  równania kwadratowe; nieo
  naczone równania pierwszego stopnia 
  o 2 niewiadomych. Sz
  regi. Rachunek procentu skladanego i rent. 
  Kombinacya i twierdzenie binomiczne dla zupelnie pewnych wy 
  kladników. - G e o m e t r y a: Trygonometrya. Glówne zasady 
  rozwiązywania trójkątów skośnokątnych. Elementa geometryi ana- 
  litycznej. Kwadratura elipsy i paraboli. Zadania i ćwiczeuia jak 
  w klasie V. 
  Fizyka 3 godziny tygodniowo. Ogólne własności cial. Mechanika cial 
  stałych, plynnych i lotnych. Nauka o cieple. Chemia. 
  Propedeutyk l filozofii 2 godziny tygodniowo. Logika elementarna 
  i zastÓsowana. 
  
  
  Klasa ViJJ. 
  
  
  Religia rzym.-kat. 2 godziny tygodniowo. Historya kościoła katolickiego. 
  Religia ewang. 2 godziny tygodniowo; jak w klasie VII. 
  ..Język łaciński 5 godzin tygodniowo. Lektura: a) Z Tacyta: Germ. 
  1-27; Anna\. L 1-15. n. 4-/--46. 62-68. 88. XIV. 51-56, 
  XV. 38-45, 60-65; Hist. 1.1-5. b) Z Horacego: Sat.L6, 
  II. 6; Epod, 2, 7; Carm. L 1. 3, 6. 8. 10 18, 21-24. 31, 34, 
  37; II. 2.6. 10 16, 18; III. 1-4, 13, 20; IV. 2. 3, 12; Epist. 
  L 2, 4, 5; II. 1. 
  Ćwiczenia gramatyczno stylistyczne jak w klasie VII. Zadania 
  jak w klasie V. 
  ..Język grecki 5 go-jzin tygodniowo. Lektura: a) Z Platona 
  Apologia 
  Sokratesa« i dyalog 
  Kryton« oraz wyjątek z dyalogu 
  Fedon« 
  (ostatnie chwile Sokratesa); b) Ze Sofoklesa tragedya łEdyp król«. 
  Z Homera Odys. ks. XII. 
  Ćwiczenia gramatyczno-stylistyczne jak w klasie VII. Zadania 
  jak w klasie V. 
  ..Język polski 3 godziny tygodniowo. Lektura: Celniejsze utwory litera- 
  tury polskiej w wyjątkach począwszy od Krasińskiego wedlug wy- 
  pisów. W całości czytano: Rzewuskiego 
  Listopad«, Krasińskiego
  		

  /GPC03051.djvu

  			- 13 - 
  
  
  .Nieboska Komedyac i -lrydyonc, Slowackiego -Lilla vVel1edac
   
  i "BalladYl1ac, Szujskiego _ Walla'H, Kraszewskiego .Stara Baśń c, 
  Calderona -Książę mc;,łomnyc, Byrona .Giaur c , Moliera ,.Szal- 
  bierz«. Historya literatury wieku XIX. począwszy od Krasińskiego. 
  Lektura domowa z literatury powsLechnej. Zadań w pólroczu 5, 
  w I. półroczu przeważnie domowe, w II. pólroczu przewarnie 
  szkolne. 
  Język niemiecki 4 godziny tygodniO\\	
  			

  /GPC03052.djvu

  			- 14 - 
  
  
  w konturach i lekko cieniowanych ze stósownem objaśnieniem oraz 
  ryc;owanie z natury ornamel1tów gipsowych. 
  Z gimnastyki: Oddzialów 4: 
  Oddział I. (Uc.miowie z klas I.-III.): Musztra: Tworzenie 
  czwórek w miejscu i pochod.de z dwurzędu i dwuszeregu. Bieg do 
  3 m!nut z przerwami. Ruch jednostek w miejscu i w pochodzie. 
  _ Cwic/.enia ,wolne: Ruch ramion równostronny, równo- i ró
  no. 
  kierunkowy. Cwiczenia laskami drewnianemi i żelazne mi. - Cwi- 
  czenia cie:;żarkami. Ru. h nóg anatogiczny do ruchu ramion. Wyp"dy. 
  Przy,slady. Naginania tułowia we wszystkich możliwych kierul1kach. 
  _ Cwiczenia na przyrządach: drążku, poręczach, koniu, koźle, - 
  woltyże okroczne, rozkroczne, kuczne, zawrotne, - wymyki i wspie- 
  rania. - Skok w wyż aż do 1'40 m z rozbiegu. 
  Oddzial II. (Klasa IV.- VIII.): Musztra: Tworzenie rzędu, 
  dwurzędu, czwórek w miejscu i pochodzie; zachodzenie i przybie- 
  ranie. - Cwiczenia wolne w miejscu: ruchy ramion, nóg i tulowia 
  i figury. Ruch ramion i nóg różnostronny i różnokierul1kowy ze 
  zmianą postawy, naginanie tulowia. - Przyrządy: 1. drążek: 
  ar zwieszenia i zmiany, b) podpory, e) pochody i poskoki, d) wy- 
  wijanie, e) obroty, ,a) w zwieszeniu, 
  ) w podporze, f) wspierania, 
  g) wymiki. - 2. Cwiczenia na koniu: a) Woltyże wszerz z łękami. 
  1. okroczne, 2. zawrotne, 3.. odboczne. 
  ) Wzdłuż bel lęków. 
  1. okroczne, 2. kuczne. - 3. Cwiczenia na poręczach, w podporze 
  w środku i na końcu poręczy: a) wywijanie, 
  ) obroty, y) woltyże. - 
  4. Koń i koziol: Woltyż
  . 
  
  
  IV. 
  Prywatna lektura uczmow z autorów staro- 
  zytnych. 
  
  
  A) L a ci ń ska. 
  Klasa IV. 
  Z Cezara De bello gall.: Blahut: ks. I. 29-45; Farny: II.; Knobloch: 
  II. 1-2u; Ożal1a: I. 29-54; Suszka III. 
  
  
  Klasa V. 
  Z Cezara De bello galL: Bogocz: II.; Kisza: ks. III.; Wieluch: ks. III. 
  Z Liwiusza: Bogocz: II. 1-30; Kisza: II. 1- 30; Talenta: II. 1-15. 
  Z Owidego (wyjątki wedlug wyd. Skupniewicza): Bogocz: Met. 3. 4, 10, 
  Fast. 5, 11, 7; Buzek: Met. 3. 4, 10, 14, Fast. 1, 5. 11, 22; 
  Kisza: Met. 3, 4, 10. 14; Fast. 5, 11, 20, 22; Trist. 3 6; Kopeć: 
  Met. 3, 4, 10, 14; Fast. 1, 5.11, 17,22; Tri"t. 11. 12; Macura: 
  Met. 4. 10; Fast. 1, 5, 11, 17, 22; lvlichejda: Met. 4. 10, 14; Fast. 
  1. 5, 22; Trist. 12; Niebroj: Met. 1.3,4.10,14; Fast. 5.11,17; 
  Skudrzyk: Met. 3, 4. 10; Fast. 1. 11, 22; Talenta: Met. 1. 3, 4. 
  10,14; Zabystrzan: Met. 4,10,14; Fast. 1,5,11,22; Trist.ll, 12.
  		

  /GPC03053.djvu

  			- 15 
  
  
  Klasa VI. 
  Z Cezara De bella civ.: Adamecki i Nikodem: II. 
  Salustyusza Bellum Catil.: Ozaist, Paździora Fr., Piasecki, Tesarczyk, 
  Winkowski. 
  Cicerona mowy prz,eciw Katylinie : Dadak: II., III., IV.; Nikodem: II.; 
  Ozaist: II.; Sciskała: II., III.; Sznurowacki: II.; Tesarczyk: II.; 
  Trombik: II.; Winkowski : II.; Żebrok: II. 
  Z Wergilt:go Aen. IV.: Paździora Franciszek; VI.: Piasecki. 
  
  
  Klasa ViI. 
  Z Wergilego Aen. (wyjątki według wyd. Rzepińskiego): Bajorek: X., XI., 
  XIT.; Brzuskot: XI., XlI.; Heczko Karol: VII., VIII.: Heczko Paweł: 
  XI.; Kotu",,: XI., XII.; Król: X., XL, XII.; Kubalok : XI., XII.; 
  Mucha i Piskorz: XII.; Schmid: IX., XII.; Szajter: IV.; Wollers- 
  dorfer: XII. 
  
  
  Klasa VIlI. 
  Z Tacyta: Cieńciala: Agric.1-26; Grim: Agr.1-15; Grycz: Agr.(cale), 
  Ann. II. 41-55,69-83, III. 1-7; Handze!: Agr. (cale); Lasota: 
  Tac. Agr. l - 10. 
  Z Horacego: Hal1dzel: De arte poet.; Kermel: Epod. 4, 6. 7, 9, 10 
  
  
  B) G r e c k a. 
  Klasa V. 
  Z Ksenofonta Cyroped. (według Chrestom. Fiderera): Kisza, Niebroj 
  i Talenta: ustęp 2.; Skudrzyk 6. 
  Z Homera Iliady: Kisza: ks. III. 
  
  
  Klasa Vi. 
  Z Homera Iliady: Ozaist: VI.. i XXII.; Paździora Aug. VII.} XII.; 
  Paździora Franc., Sznurowacki i Tesarczyk: VII. i XXII.; Sciskala 
  i Wandzel: VII.; Winkowski : VU. i XXI.; Żebrok: VII. 
  Z Herod()ta (według wyd. Terlikowskiego): PaźJziora Franciszek, Sznu- 
  rowacki, Tesarczyk, Trombik, Wandzel i Winkowski : ks. VII. 1-25. 
  
  
  Klasa VII. 
  Z Demostenesa: Brzuska: Fil. L; Kotula: Olint. III. i Fil. L; Król: Olint. 
  III. i Fil. II; Szajter: Olint. III. 
  Z Homera Odyssei: Brzuska: II., III., IV.; Heczko Karol: II.; Heczko 
  Pawel i Kotula: II., III., IV.; Król: 2, 3, 4, 7, 8; Kubalok : III., 
  IV.; Schmid: II., III.; Szajter: II., III., VII. 
  
  
  Klasa VIlL 
  Platona Laches: Buzek. Grycz i Handze!. 
  Sofoklesa Antygol1a: Grycz i Hal1dzel.
  		

  /GPC03054.djvu

  			]6 
  
  
  v. 
  Tematy do wypracowań piśmiennych. 
  
  
  Ą-. Z języka polskiego. 
  ](lasa V. 
  a) Z a d a n i a s z k o l n e: l. Pana Sędziego nauka o grzecznoscl. (Na 
  podstawie lektury »Pana Tadeusza..) 2 Opowiadanie Gerwazego. 
  (Na podstawie lektury .Pana Tadeusza..) 3. Woda jako czynnik 
  geologiczny. (Na podstawie nauki geologii) -1-. Charakterystyka 
  Gruyny (Na podstawie lektury szkolnej.) 5. Losy Haliny. (Na 
  podstawie lektury szkolnej.) 6. Jakie rodzaje marnotrawstwa J. Kra- 
  sicki karci w satyrze p. n. . Marnotrawstwo. ? (Na podstawie lektury 
  szkolnej.) 7. Jak starożytl1i wyrazali potegę muzyki? (Na podstawie 
  lektury łacińskiej.) 8. Bitwa pod Lwowem. (Opowiadal1ie podlug 
  szkicu historycznego K. Szajnochy.) 
  /t) Z a d a n i a d o m o we: l. Pogrzeb Hektora. (Opis na podstawie lektury 
  szkolnej.) 2. Co zawdzięczamy ludom wschodnim w rozwoju cywi- 
  lizacyi? (Na podstawie nauki historyi powszechnej.) 3. Rozwinąć 
  i uzasadnić myśl przyslowia: .Jaka praca, taka płaca.. 4. Dzieje 
  rodziny Dęborogów. (Na podstawie lektury prywatnej poematu 
  Syrokomli.) 5. Tło historyczne .Pal1a Tadeusza.. (Na podstawie 
  lektury szkoll1ej.) 6. Jak Piotr Skarga określa obowiązek milowania 
  ojczyzny w kazaniu swojem? (Na podstawie lektury szkolnej.) 
  
  
  A7asa VI. 
  a) Z a d a n i a s z k o l n e: l. Założenie i odl1owienie akademii Krakowskiej. 
  (Na podstawie nauki szkolnej.) 2. Mowa C. Memmiusa. (Parafraza 
  na podstawie lektury łać.) 3. Jan Kochanowski opłakuje śmierć 
  swojej córeczki Urszulld. (Na podstawie lektury.Trenów«.) 4. Po- 
  chwala :Maryi Ludwiki. (Na podstawie ustępu z poematu »Psyche. 
  A. Morsztyna.) 5. Reforma Stan. Konarskiego. (Na podstawie 
  nauki szkolnej.) 6. Memoryal Adama Naruszewicza w sprawie na- 
  pisania historyi narodowej. (Sprawozdanie.) 
  b) Zadania domowe: L Każdy !'prawcą wlasnego szczęścia. 2. Zna- 
  czenie Mik. Reja w literaturze polskiej. 3. Charakterystyka ]al1a 
  Skrzetuskiego. (Na podstawie domowej lektury Sienkiewicza »Ogniem 
  i mieczem..) 4. Pochwała Skargi we formie mowy. (Na podstawie 
  nauki szkolnej.) 5. Przyczyny powstania i rozkwitu literatury 
  polskiej w wieku złotym. 6. Obraz literatury polsJdej w okresie 
  trzecim. 7. Porównanie Kazimierza W. z Karolem W. (Na pod- 
  stawie nauki historyi powszechnej.) 
  . Losy Kmicica. tWedlug 
  powieści H. Sienkiewicza »Potop..) 
  
  
  Klasa VII. 
  a) Zadania szkolne: L Charakterystyka CI1. Pompejusa. (Na pod- 
  stawie lektury lać.) 2. Poezya klasyczna a romantyczna. (Na 
  podstawie nauki szkolnej.) 3. Cześć umarlych u starożytnych
  		

  /GPC03055.djvu

  			- 17- 
  
  
  Rzymian. (Według Verg. Aen. VI.) -1-. Ch
  rakterystyka Balla- 
  dyny. (Na podstawie tragedyi J. Słowackiego.) 
  b) Z a d a n i a d o m o we: l. Obraz literatury polskiej w okresie Stani- 
  slawowskim. 
  . Tragiczna wil1a w .Barbarze RadziwiUówniec 
  Al. Felińskiego. (Na podstawie lektury.) 3. Rozbiór .Ody do 
  mlodościc A. Mickiewicza. 4. Idea przewodnia i układ -Farysac 
  A. Mickiewicza. 5. Znaczenie Konstytucyi 3. maja. (Na podstawie 
  nauki historyi i literatury pol.) 6. O poezyi ukraińskiej. (Na pod. 
  stawie lektury polskiej.) 
  
  
  Klasa VlIJ. 
  a) Zadania szkolne: 1. Charakterystyka hrabiego Henryka w .Nie- 
  boskiej komedyi c . (Na podstawie lektury szkolnej.) 2. Sokrates 
  o śmierci. (Na podstawie lektury greckiej.) 3. Ozialalność .literacka 
  J. I. Kraszewskiego. (Na podstawie nauki historyi literatury.) 
  -1-. Tragizm króla Edypa. (Na podstawie lektury greckiej.) 5. Po- 
  zegnanie kolegów przed opuszczeniem zakladu. (\V formie mowy.) 
  b) Z a d a n i a d o m o we: 1. Rozwinąć i uzasadnić myśl zawartą w dwu- 
  wierszu Mickiewicza: 
  . W słowach tylko ch
  ć widzim, w dzialaniu potęgę, 
  · Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę. c 
  ? Skutki rewolucyi frąncuskiej. (Na podstawie nauki historyi po- 
  wszechnej.) 3. Morze Sródziemne jako czynnik dziejowy. (Na pod- 
  stawie nauki historyi powszechl1ej.) 4. Rozwój historyografii polskiej 
  w w. XIX. (Na podstawie nauki historyi literatury.) 
  
  
  B. Z języka niemieckiego. 
  
  
  Klasa V. 
  Z a d a n i a s z k o l n e: 1. Gedankengal1g des Gedichtes: . Aus dem 
  \Valdec v. Em. Geibel. 2. Oer Zauberlehrling in N6ten. (Nach 
  dem .Zauberlehrling c v. Goethe.) 3. Die Ursachen der Perserkriege. 
  lNach dem geschichtl. Unterr.) 4. Warum erwarten die Menschen 
  mit Ungeduld den Friihling? 5. Die Kral1iche ais Racher des 
  lbykus. (Nach Schiller.) 6. Wie driickten die Alten ihren Schmerz 
  aus? (Nach der Schullekt. der .Metamorphosenc Ovids.) 7. Unsel- 
  Maiausflug. (Kurze Beschreibung.) 
  Z a d a n i a d o m o we: l. Der Spatherbst. (Beschr.) 2. 
  - Wirke daD deil1 Bild sich sch6n vollende, 
  U nd keinen preise selig vor dem Ende! c 
  (Nach dem Lesestiicke - Oie Gliicklichen c v. Feuchtersleben.) 
  3. Oie Schbnheit der Natur im Winter. 4. lnhaltsangabe des 
  Gedichtes .Oie Biirgschaftc v. Schiller. 5. Mannerwaffen. (Ge- 
  dal1kengang des gleichnam. Ged. v. J. G. Seidl.) 6. Scipios Ant- 
  wort. (Nach dem Fragmente Grillparzers -Hannibalc.) 7. Was 
  wird in dem Gedichte "Hochzeitsliedc v. Goethe vom alten Grafen 
  erzahlt? 
  
  
  .,
  		

  /GPC03056.djvu

  			- 1X- 
  
  
  Klasa VI. 
  Z a d a n i a s z k o l n e: L Kurze Inhaltsangabe der ersten 2 Szenen aus 
  ,.Jul. Caesarc Shakespeares. (Nach der Schullekt.) 2. Goethes 
  ,.Achilleisc. (Gedankengang 1 - 67.) 3. Ursachen des jugurthinischen 
  Krieges. (Nach der Schullekt. des Sallust.) 4. Was wird in 
  ,.Schicksal und Anteilc bis zur Rtickkehr Hermanns exponiert? 
  5. "Wanderers Nachtliedc, ,.Heidenrosleinc v. Goethe; ,.Der gute 
  Kameradc v. Uhland und ,.Loreleyc v. Heil1e. (Eine kurze Cha- 
  rakteristik dieser Gedichte.) 6. Bedeutung der Gemaide im Tempel 
  der Juno zu Karthago. (Nach Vergils ,.Aneisc, I. 466 ff.) 7. Ge- 
  dankengang des Schiller'schen Gedichtes ,.Die Teilung der Erdec. 
  Z a d a n i a d o m o we: 1. Mein Heimatsort. 2. Kudruns Befreiung. 
  (Nach der Schullekt.) 3. Gang der HandLung in Shakespeares: 
  ,.Kaufmann von Venedigc, III. Akt. (Nach der obI. Lektiire.) 
  4. 
  harakteristik Shyloks. (Nach der obI. Lekt.) 5. Charakteristik 
  der Tiere in Goethes ,.Reineckec. (Nach der Schullekt.) 6. Die 
  Athener nach Aristophanes. (,.Vogelc, Sz. 1-4.) 7. Wodurch errang 
  sich der Mai bei der Schonheitskonkurrenz ,.Der Zwolfec den 
  ersten Preis? 
  Klasse VII. 
  Z a d a n i a s z k o l n e: l. Vom Heldengesang zu den mittelhochdeutschen 
  Volksepen. 2. Philipps Schwachen. (Nach d. Schullekt_ der zweiten 
  olynth. Rede des Demosthenes.) 3. Die Entstehung der Vereinigten 
  Staaten. 4. Die Erzahlung Sinons. (Vergil, Anei"s II. 69 ff.) 5. Die 
  Exposition in ,.Torquato Tassoc Goethes. 6. Charakteristik der 
  Prinzessin Leonore. (Aus Goethes ,.Torquato Tasso..) 
  Zadania domowe: 1. Charakteristik Wallensteil1S und seiner SoL- 
  daten in Schillers ,.Wallensteins Lager«. (Nach der Schullekt.) 
  2. Klopstocks Freul1dschaftsoden. (Gedankengang u. Charakteristik.) 
  3. Goethes Jugendlyrik. (
  ach der Schullekt. Goethescher Jugend- 
  gedichte.) 4. Die Vorstellungen der Alten iiber das Leben nach 
  dem Tode. (Nach Vergil, AneYs, VI. 548 fi.) 
  Klasa VlII. 
  Z a d a n i a s z k o l n e: Sokrates vor Gericht. (Nach d. griech. Schullekt.) 
  2. Das Wesel1 der Romantik. 3. Das Kolonialwesen in der neueren 
  Zeit. 4. Bedeutung kunstvollendeter Form fUr die lyrische Poesie. 
  5. Vorziige des landlichel1 Lebens. (Nach Horaz.) 
  Zadania domowe: 1. Der Mensch im Verhaltnisse zu Kultur und 
  Natur. (Nach del1 Gedichten: ,.Das eleus. Festc und ,.Der Spazier- 
  gang- v. Schiller. 2. Welche Ereigl1isse stehen am Eil1gang der 
  Neuzeit? 3. Die Aufgabe Hamlets. 4. Charakteristik der Helden 
  in Schillers historischel1 Tragodien. 
  
  
  VI. . 
  Zbiory naukowe. 
  A. Biblioteka. 
  1. Dla nauczycieli. 
  a) Przyrost w ciągu roku przez zakupno: Horatius, Oden wyd. 
  Kiesling, Satiren, wyd. Krtiger, 2 t.; - Cicero, Redel1, 4 t.; - Caesar,
  		

  /GPC03057.djvu

  			19 - 
  
  
  De bello civili. J t.; - Plato, Kriton, Protagoras, Laches, 3 t.; _ 
  Sophokles, Oidippos, Tyrannos, Elel{tra, 2 t.; - MiilIer, Atlas zu 
  Band VI. Handbuch des klassischen Altertums, 1 t.; - Furtwangler, 
  Urlichs Denkmaler, 1 t.; - Willmanl1, Didaktik, 2 t.; - Gomstoski, 
  Z przeszłosci, J t.; - Pa..sendorfer, Błędy ję7.ykowe, l t.; Potocki, 
  Szkice, l t.; - Brtickner, Z dziejów języka polskiego. 1 t.; - Scherer, 
  Geschichte der deutschen Literatur, 2 t.; - Guthe. Wagner. Lehrbuch 
  der Geographie. l t.; - Szelągawski, Wzrost państwa polskiego, 1 t.; 
  - Korschelt-Heider. Lehrbuch der "ergI. Ent"icklungsgeschichte der 
  wirbelIosen Tiere 2 t.; - Milller-Kutnewsky, Aufgabensammlung, 2 t.; 
  - Hiologisches Centraiblatt 1904; - Zeits( hrift f tir ostęrr. Gymnasien 
  1904; - Anzengruber, Letzte Dorfgange, 1 t.; - Heyse, Melusine und 
  andere Novellen, l t_ 
  b) Otrzymane w darze: Od profesora Fr. Habury: Kotzebues 
  Werke, Wien 1827, B. 29, 1 t.; - Wielands Werke, Wie n 1805, B. 70 
  u. 71, 2 t.; - broszurki: Leon XIII.; - Prawa, warul1ki i środki 
  postępu ludlkości; - Stanowisko propedeutyki filozoficznej; - wlasne 
  przekłady: Sallustyusza t. 2.; Cycerona, Laelius; - Li wiusza ks. L; _ 
  za pośrednictwem p. Józefa Buchty, n'luczyciela kierującego z Pogwiz- 
  dowa : Przekład wykładów paryskich Mickiewicza, 4 t.; -- od dra 
  Wilhelma Friedberga, Woda jako czynnik geologiczny, 1 t.; - od ks. 
  Józefa Londzil1a, »Gwiazdka«, z r. 1902, l t.; - od ks. Al1t. Macoszka, 
  »Przegląd powszechny,c, 1894-1899, 20 t.; - od dra Nestora Buce- 
  wicza z Warszawy: »Zyciec, Tygodnik literacko-naukowy, rok IV.; _ 
  Stylistyka i teorya literatury przez M. Gallego_ Warszawa 1904, 
  5 egz.; od p. Ka7imierza Kaszewskiego: Utwory Teokryta, 
  przekład wlasny; - Hezyoda, Roboty i dnie, przekład własny; _ 
  od dra L. Lewandowskiego z Gorlic: L. Siemieńskiego »Przegląd 
  dziejów literatury powszechl1ej c, t. 1.; E. Chojeckiego »Czechia 
  i Czechowie przy końcu 1. polowy XIX stulecia c , 2 t.; - Th. 
  Keightleya »Geschichte VOI1 El1glandc, 2 t.; - H. Zatheya »Homer 
  w P"lsce«, Przegląd polskich tłomaczeń (rozprawka naukowa); - dra 
  Antoniego J. »Opowiadania historyczne«, t. L-J. Dufailly »Geo- 
  metrie«. COU's de etudes scientifiques; - J. Bartoszewicza »Historya 
  literatury polskiej«; - K. B. Hoffmana »Historya reform politycz- 
  nych w dawnej Polsce«; - A. Bouillon »Principes de persfJective 
  lil1eai. e«; - K. Kanteckieg-o »Hieronim Savanarola«; - od Aka- 
  demii Umif'jttnnści w Krakowie. Rozprawy i Wydawnictwa od września 
  1903 do lipca 1904. Razem liczy biblioteka dziel 3928, tomów 6282. 
  
  
  2. Dla uczniów. 
  
  
  a) Biblioteka polska dla 1/cElziów. 
  
  
  Zakupiono w ciągu roku książki następujące: 
  IX) Z w\ dawl1ictwa Westa w Brodach: A. Malczewski: Marya; 
  Ad. Mickiewicz: Konrad Wallenrod; - J. -łowacki: LilIa Weneda; 
  Al. Fellń
  ki: Barbara Radr.iwilłówna; - A. Mickiewicz: Grażyna; 
  Z. KI aSlński: Nieboska Komedya; - Jan Kochanowski: Treny; 
  
  
  2*
  		

  /GPC03058.djvu

  			- 20- 
  
  
  Ad. Mickiewicz: Pan Tadeusz; - J. Słowacki: Mazepa; - Ad. Mic- 
  kiewicz: Ballady i romanse; - William Szekspir' Hamlet; - Jan Ko- 
  chanowski: Odprawa posłów greckich; - Sofokles: Antygona; - J. I. 
  Kraszewski: Budnik; -- P. Skarga: Kazania sejmowe; - J. Slowacki: 
  Trzy poemata ; - Z. Krasiński: Irydion; - Byron: Giaur; - M. 
  Gogol: Obrazki z życia; - J. Krasicki: Bajki i przypowieści. 
  i1) Z wydawnictw »Macierzyc: Cz. 
  ieniążek: O życiu i dzidach 
  Ad. Mickiewicza; - Fr. Jaworski: O Zółkwi, 3 egz.; - Walerya 
  Szalay: Królewskie Pacholę. 
  r) Z wydawnictw Miarki: Dzieje Narodu Polskiego, 2 egz.; - 
  Pan Twardowski; - K. Miarka: Sądy B.oże; - K. Miarka: Odpuść 
  nam; - K. Miarka: Husyci na Górnym Slązku, 2 egz.; - K. Miarka 
   
  Górka Klemensowa, 2 egz.; - K_ Miarka: Szwe
  zi w Lędzinach; - 
  1. Poeche : Królowa Jadwiga, WIad. JagieUo; - M. SIeczkowska : Ksiądz 
  Mackiewicz; - Pogrzebana żywcem; - Arumugam, 2 egz.; - Wł. 
  Belza: Dobry Syn, 2 egz.; - Jaskinia Beatusa; - Genowefa; - Bo- 
  lesław; - Swiat i mądrość przedwieczna; - Skazani do kopalń; - 
  Soteris; -- nadto: J. Dunin-Karnicki: Z zamglonej i niedawno minionej 
  przeszłości. 
  Otrzymano w darze: Od dra Langa z Rabki (Biblioteka dziel 
  wyborowych): K. Reugarten: Pieszo do Chin; - Fr. Karpiński: Pamięt- 
  l1iki; - H. Szuman: Wpomnienia Berlińskie i Poznańskie; - O. L. 
  Colom a : Nowele i opowiadania; - O. L. Coloma : Tumany i kałuże; 
  - B. Biernacld: Biuraliści; - M. Jokaj: Czarna Krew, 2 t.; - 
  Hajota: Ostatl1ia butelka, 3 t.; - Sz. KOl1opacki: Moja druga 
  młodość; Wiktor Hugo: Rzeczy widl:iane; J. l\1ohort: 
  Przelotne wrażenia z podróży do Rzymu; - Fr. Reinstein: Hu- 
  moresId; - Hrabia de Moriolles: Pamiętniki o emigracyi w Polsce 
  i dworze W. Ks. Konstantego. - Pre7ydent Kri.1ger: Pamiętniki, 2 t.; 
  - Teod. Tom. Jeż: Nad rzekami Babylonu, 2 t.; - H. G. vVells: 
  Człowiek niewidzi	
  			

  /GPC03059.djvu

  			-- 21 - 
  
  
  Seidl: Transwaal i Boerowie; - Karolina Świetla: Z naszych walk 
  i bojów, Oczarowana; - Klem. Junosza: Dworek przy cmentarzu; - 
  Slatin Basza: Przez Sudan ogl1iem i mieczem; - Jerzy Bogurad : 
  Pro Christo; - Andre Bellessort: Podróż do Japonii; Spoleczeństwo 
  japońskie; - Wiad. Trąmpczyński: Albania i Macedonia; - Aleks. 
  Krielland: Kapitan Worse; - Kaz. Król i Jan Nitowski: Historya 
  literatury polskiej. 
  Od dra L. Lewandowskiego z Gorlic: Dr. K. Miiller: Świat ro- 
  ślinny. H. Witowski ; M. Balucki : Kobiety dramatów Slo- 
  wackiego; - H. Rzewuski: Teofrast Polski, T. L i II.; - J. Szujski : 
  Dzieje Polski. T L, II., IV.; - F. Wrotnowski: A. Mickiewicza 
  O Literaturze Slowiańskiej, T. L-IV.; - Dr. Antoni J.: Sylwetki 
  historyczne; - Dr. Antoni J.: Nowe opowiadania historyczl1e; - Pa- 
  mit;tnik W. Pola do literatury pulskiej XIX. wieku; - J. DUl1in Bor- 
  kowski: Album na pogorzelców; - X. W. Kalinka: Konstytucya 
  3. mdja; - F. Wermiński: Astronomia dra Schoedlera. 
  Za pośredniCtwem p. Józefd Buchty otrzyma:J.o: A. Mickiewicza 
  
   Wyklady o literaturze slowiańskiej c w 6 t.. -ł-. vol. 
  Ogólem liczy biblioteka polska d7iel 1112, tomów l--I-8l. 
  
  
  b) Biblioteka 'I/iemiecka. 
  Zakupiono w ciągu roku: Wydań Graesera, t. 18; - Goethe: 
  Auswahl (Diintzer); - Ebner-Eschenbach: Bożena. Dorf- und Schloss. 
  geschichten, 2 t.; -- Hansjakob: Bauernblut; - W. Hanff: Marchen. 
  Otrzymal1o w darze od dra L. Lewandowskiego z Gorlic: Sanders: 
  Deutsche Sprachbriefe, Methode Toussaint Langenscheidt. 
  Ogóle m liczy biblioteka niemiecka dziel 426 w 472 tomach. 
  
  
  3. Dla ubogich uczniów. 
  Biblioteka podręczników szkolnych dla ubogich UCZ1ltOW liczyla 
  z początkiem ubieglego roku szkolnego okolo 2000 książek zakupionych 
  przez 
  Macierz szkolnąc. W roku ubieglym nie bylo potrzeby pomno- 
  żel1ia jej. - Z darów wplynęlo książek 22. 
  
  
  B. Gabinet geograficzno-historyczny. 
  Zakupiono: 1. Planigloby Haardta; 2. Mapę monarchit austro-węg_ 
  Haardta; 3. 11 obrazów ściennych do nauki geografii i historyi 
  Lehmanna i Furrera. Otrzymano w darze od pp. Leśniewskich z \Var- 
  szawy 3 mapy Kiepperta, mianowicie: 1. Starożytna Grecya; 2. Italia; 
  3. państwo Persów i Macedonów. 
  
  
  C. Gabinet historyi naturalnej. 
  Zakupiol1o: 1. Sciurus vulgaris (system nerwowy); 2. wycinki żo- 
  łądka przeżuwacza w spirytusie; 3. żołądek przeżuwacza (preparat do 
  nadymania); 4. czaszkę sarniaka; 5. czaszkę zająca; 6. czaszkę nieto- 
  perza; 7. krzywodziób; 8. jelonek, rozebrany okaz pod szkłem; 9. obraz 
  Equus zebra.
  		

  /GPC03060.djvu

  			- 22- 
  
  
  D. Gabinet fizykalny. 
  Zakupiono: 1. Przyrząd do okazania momentów obrotu i bezwład- 
  ności wedlug Hartla ; 2. maszynę fdlową według Hoflera; 3. przyrząd 
  do przewodnictwa ciepła według Despreza; 4. przyrząd Melloniego do 
  ciepla promiel1istego; 5. syrenę Cagniarda Lataura ; 6. bussolę stycznych; 
  7. pryzmat achromatyczny; 8. zwierciadło Fresnela; 9. stereoskop. 
  
  
  E. Gabinet archeologiczny. 
  Za ku piono: 1. Atlas do archeologii s7tuki wyd. J. M tillera; 2. za- 
  bytki rzeźby greckiej i rzymskiej wyd. Furtwanglera-Ulricha; 3. zabytki 
  sztuki starożytnej wyd. Steudinga (3 egz.); 4. 5 tablic ściennych (4 Cy- 
  bulskiego i l Lehmanna). 
  
  
  F. Czasopisma. 
  a) Zakład prenumerowal: 
  1. Verordnungsblatt f tir den Dienstbereich des Ministeriums f tir 
  Kultus und Unterricht; 2. Zeitschrift fur osterreichische Gymnasien 
  (Wiedeń); 3. Zeitschrift f tir vergleichende Literaturgeschichte; 4. Biolo- 
  gisches Centraiblatt. 
  
  
  b) Zaklad otrzymywal w darze: 
  1. Od dra N. Bucewicza w Warszawie: Tygodnik illustrowany 
  (z dodatkiem), Bibliotekę warszawską, Ogniwo, Ziarno (z dodatkiem). 
  Przegląd tygodniowy. Od p. }uszyńskiego w Petersburgu: Kraj. Od do- 
  tyczących redakcyj w Warszawie: Biesiadę literacką, Przegląd katolicki, 
  Rolę, Przegląd pedagogiczny, Wszechświat, Glos, Przegląd tygodniowy; 
  l1adto ze Lwowa: Kwartalnik historyczny, Przewodnik naukowy i lite- 
  racki oraz Tekę. 
  Oprócz wymienionych w każdym dziale darów otrzymał zaklad 
  od p. Platona v. Reussner z Warszawy jako autora 10 egz. książki .Samouki 
  - wielcy ludzie.; 10 egz. książki .Petofi Aleksander, król poetów wę- 
  gierskich w życiu i poezyi.; po l egz. L i II. kursu .Samouczka. nie- 
  mieckiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego; l egz. Gramatyki 
  francuskiej, l egz. Wypisów francuskich, 1 egz. I. i II. zeszytu Obraz- 
  ków poglądowych i l egz. Alfabetycznego spisu nieprawidłowych słów 
  francuskich. 
  'Wszystkim laskawym ofiarodawcom sklada dyrek- 
  c y a n a t e m m i ej s c u w y r a z y s e r d e c z n e g o p o d z i ę k o w a n i a. 
  
  
  VII. 
  Egzamina dojrzałości. 
  A) W roku szkoblym I902/03. 
  Tematy do egzaminu piśmiennego podano wzeszłorocznem sprawo- 
  zdal1iu str. 54-55. Ustny egzamin dojrzalości w terminie letnim 1903 
  odbyl się w dniach 17., 18., 20. i 21. lipca pod przewodnictwem dele-
  		

  /GPC03061.djvu

  			- 
  :
   
  
  
  gata c. k. śląskiej Rady szk. kraj. radcy rządowego dra Fryderyka 
  Wrzala, dyrektora c. k. gimnazyum w Bielsku. 
  Z pomiędzy 22 uczniów publicznych, którzy się do egzaminu 
  zgłosili, przystąpilo do egzaminu ustnego 21. Z tych otrzymało świa- 
  dectwo dojrzalości z odznaczeniem 4, świadectwo dojrzałości 13. Dwom 
  abituryentom pozwolono powtórzyć egzamin z jednego przedmiotu po 
  feryach, dwóch reprobowano na rok. 
  Przy poprawczym egzaminie dojrzalości, odbytym d. 25. września 
  pod temże przewodnictwem, uznano obydwu dopuszczonych do tego 
  egzaminu abituryentów za dojrzałych. 
  Imienny spis abituryentów, których uznano za dojrzałych. 
  
  
  /1/ I r /: 
  Dzień >. . 00g Obra 
  Nazwisko Miejsce urodzenia "3 8 
  ; 
  urodzenia :"bD N 
   zaw 
  
   :r: 
  1. Bagiński Wojciech , Stonawa na gląsku austr. 21./4. 1884 8 8 teolo 
  2. B o g o c z Franciszek *) Zebrzydowice » 1 /10. 1880 8 8 filozo 
  3. Budnik Rndolf Rychwald » 4./4. 1884 8 8 pra 
  4. Galuszka Alojzy Cierlicko górne » 31.16. 1881 8 8 teolo 
  5. Ga" las Franciszek Zabrzeg » 9./4. 1883 8 8 pra\ 
  6. Gazurek Jakób Istebna » 5./8. 1882 8 8 teolo 
  7. Gibiec Jan*) Ustroń » 28./5. 1882 8 8 pra 
  8. Kah) Wilhelm Tarnów w .Galicyi 1./12. 1884 8 1 pra 
  9. Król Józef Wiślica na Sląsku austr. 3./2. 1882 8 8 filozo 
  10. Lipka Paweł Końska » 21./3. 1883 8 8 pra 
  11. Machalica Alojzy Dziedzice » 19./4. 1884 8 8 teolo 
  12. Machalica Augustyn Dziedzice » 8./8. 1880 8 I 8 teolo 
  13. Puchalka Jan ]\fazańcowice . 17./6. 1882 8 8 pra 
  14. Sikora Pawel Nawsie . 20./10. 1883 8 8 teolo 
  15. SIonka Karol.) Sucha średnia » 3./4. 1883 8 8 filozo 
  16. Slowiaczek Jan Boconowice » 31./5. 1882 8 8 medyc 
  17. Sok aIs ki Maryan*) Kc;ty w Galiq:i 19./9. 1885 8 8 pra 
  18. Wojnar Franciszek Leszna dol na SI. allstr. I 22./6. lŚ81 8 8 filozo 
  19. Żagan Ignacy Zebrzydowice » 23./i. 1882 8 8 medyc 
  
  
  l 
  
  
  *) Otrzymal świadectwo dojrzalości z odznaczeniem. 
  
  
  ny 
  ó<.l 
  
  
  gia 
  fia 
  
  
  wo 
  
  
  gia 
  'lO 
  gia 
  wo 
  wo 
  fia 
  
  
  wo 
  
  
  gia 
  gia 
  wo 
  gia 
  fia 
  yna! 
  w: a I 
  ynR. ' 
  I 
  
  
  E) W roku szkolnym I90Jlo4. 
  W termItlle letnim roku 1904 odbyl się pJsmJenny egzamin 
  dojrzalości, do którego wszyscy publiczni uczniowie w liczbie 20 przy- 
  st<}pili, w dniach 1..J-., i 16.- 20. maja. Tematy byly następujące: 
  1. Z języka lacińskiego: 
  a) przełożyć na język polski Liv. V. 27. 
  b) przełożyć na język łaciński podyktowany ustęp polski p. t. Żywot 
  Horacego. 
  2. Z j ę z y k a g r e c k i e g o: przełożyć na język polski z Sofoklesa 
  Elek. w. 947-985. 
  3. Z j ę z Y k a p o l s k i e g o: Przyczyny i następstwa pueobrażenia 
  się rzeczypospolitej rzymskiej w cesarstwo.
  		

  /GPC03062.djvu

  			- 2-1-- 
  
  
  -1-. Z języka niemieckiego: Der Dichter bedarf des Helden, 
  der Held dcs Dichters. (An Reispielen aus Literatur und Geschichte Zll 
  erUiutern.) 
  5. Z m atema tyki: 
  .a) Ktoś ma pobierać rentę n38 K 30 h przez lat 12 z końcem 
  każdego roku. Przez ile lat musi zrzec Się poboru tej renty, aby 
  mógl potem przez następnych lat 10 pobierać z końcem każdego 
  roku rentę 2100 K, jeśli się liczy 5%? 
  b) Dziesięciobok umiarowy jest opisany na kole, w które jest wpi- 
  sany drugi dziesięciobok umiarowy. Jaki jest stosunek różnicy 
  powierzchni obu dziesięcioboków do powierzchni pierwszego? 
  £) W kulę o promieniu r = 6 dm wpisany jest stożek prosty, którego 
  wysokość w = 8 dm. Obliczyć pobocznicę B i objętość V tego 
  stożka. . 
  d) Wyznaczyć styczne do elipsy: 25 X 2 + 100 y2 = 25UO w punktach, 
  których odcięte są 6 i - 8, i kąt, który ze sobą tworzą. 
  Ustne egzamina dojrzalości odbyly się pod przewodnictwem dele- 
  gata c. k. śląskiej Rady szk. kraj. radcy rządowego dra Fryderyka 
  \Nrzala, dyrektora c. k. gimnazyum w Bielsku, w dniach 1., 2., 4. 
  i 5. lipca. Wynik tychże ogloszonym zostanie w sprawozdaniu za rok 
  1904/05. 
  
  
  VI lI. 
  Ważniejsze rozporządzenia władz szkolnych. 
  
  
  1. Reskrypt c. k. Min. w. i o. z dl1ia 2. września 1903, L 29.359, mocą 
  którego cenzury abituryentów uzyskane z poszczególnych przedmio- 
  tów przy egzaminie poprzedzającym egzamil1 dojrzałości, zachowują 
  swoją ważność przy każdym późniejszym egzamil1ie dojrzalości, 
  choćby się tenże odbywal w inl1ym zakladzie, byle były urzędowo 
  potwierdzone lub w świadectwie egzaminu uwidoczniol1e. 
  2. Reskr. c. k. Min. w. i o. z dnia 21. sierpnia 1903, L 28.852, nor- 
  mujący czas trwal1ia przestanków między godzinami nauki oraz ze- 
  zwalający, aby dzień 2. styczl1ia wliczono do fer)'j świętecznych 
  Bożego Narodzenia. 
  3. Reskr. c. k. Mil1. w. i o. z dnia 15. października 190.1, 1. 32.118, 
  aby dzień 31. października każdego roku byl dla młodzieży wy- 
  znal1ia ewal1gelickiego wolnym od nauki szkolnej. 
  4. Reskr. c. k. Min. w. i o. z dnia 12. grudnia 1903, L 38.491, 
  w sprawie prywatnej lektury uczl1iów z autorów klasycznych pod- 
  czas studyów gimnazyalnych i skladania z niej egzaminu przy 
  egzaminacie dojrzalości celem uzyskal1ia lepszego stopnia. 
  5. Reskr. Min. w. i o. z dnia 24. lutego 1904, L 6.404, w sprawie 
  urządzania dla mlodziezy szkolnej gier i zab'tw na wolnem powietrzu. 
  6. Rozp. c. k. Rady szk. kro z dnia 16. kwietnia 1904, L 2.009, 
  w sprawie przechowywania w kancelaryi dyrekcyi zeszytów uczniów 
  z wypracowal1iami szkolllemi i domowe mi przez jedno pólrocze po 
  ukończeniu roku szkolnego.
  		

  /GPC03063.djvu

  			- 25- 
  
  
  IX. 
  Kronika zakładu. 
  1. wrzesnla 1903 r. prz
  szedł zakład tutejszy w za- 
  rząd państwa. 
  16. września odbyly SIę wpisy uczniów a 17. września egzamina 
  wstępne do klasy I. 
  18. września odbyły sit: egzamin a poprawcze i wpisy uczniów do 
  klas wyższych. 
  19. września rozpoczęto rok szkolny uroczyste m nabożeństwem 
  w kościele Braci milosiernych. 
  25. września odbyl się poprawczy ustny egzamin dojrzałości pod 
  przewodnictwem c. k. Radcy rządowego dra Fryderyka \Yrzala, dele- 
  gata c. k. Rady szkolnej krajowej. 
  4. paidziernika odbyło się uroczyste nabożeństwo z powodu 
  imienin Najjaśniejszego Pana. 
  12. listopada odbyła się kolaudacya budynku szkolnego przez 
  komisyę delegowaną z ramienia c. k. Rządu krajowego. 
  19. listopada wziąl zakład udzial w nabożeństwie żalobnem za 
  spokój duszy ś. p. cesarzowej Elżbiety. 
  8. stycznia odb)Zl częściową il1spekcyę zakladu c. k. radca rza- 
  	
  			

  /GPC03064.djvu

  			26 
  
  
  x. 
  Statystyka uczniów. 
  
  
  L Liczba ucznió 
  Z końcem roku s
  k. 1902/03 
  Z początkiem 1903/04 . . . 
  W ciągu roku przy było . o 
  Ogólna przeto liczba przyjęty 
  Z tych a) przyj
  to świeżo: 
  Na podstawie egz. wstępnego 
  Z klasy niższej . . o _ 
  Powtarzających klas
   
  b) przyjęto ponownie: 
  Z klasy niższej o . o . 
  Powtarzających klasę o . . 
  W ciągu roku opuściło zakład 
  Liczba uczniów z końcem 1903/ 
  2. Według miejsca urodzen 
  Ze Śląska austr., amianowI 
  Z miasta Cieszyna o o o. . 
  Z powiatu cieszyńskiego 
  
   bielskiego.. 
  _ 
   frysztackiego 
  Ze Sląska pruskiego . . 
  Z Galicyi . o o o . _ 
  Z Królestwa polskiego (Rosya 
  Z Księstwa poznańskiego (Niem 
  
  
  3. Wedlug języka ojczyste 
  Polaków . . o o o o . . o 
  4. \Nedług wyznania rei 
  bylo: 
  Katolików (rit. lat.) o o o o 
  Ewangelików (wyzn. a.ugsb.) . 
  5. Wiek uczniów 
  11 lat mialo 
  
  
  12 
   
   
  13 
   » 
  14 
   
  15 a a 
  16 a » 
  17 a a 
  18 
   
   
  19 a 
  20 
   
  21 a a 
  27 
   a 
  
  
  - 
  kl asie I 
   I 
  -0.-1 v. I 11.1 \11.11'111. 
   
  30! 27 1 26 !21 22 1 250 
  33 1 15 1 24;2320 228 
  1_'__1__1 l 
  1 33 ' 15 24 23 20 229 
  1- 48 
  21--- 3 
  ------ 1 
  
  
  W 
  w: I. In. 11/1./ 
  o . . o . 46 1 35:43 
  . o o o 52 1 31 13
   
  o . o . o 
  ch. . . 52 31 ' 31 
  . . . . 46 -- l 
  . o . --- - 
  o o - - -- I 
  o . . . o - 28 26 
  . . . . o 6 313 
  o . . . 6- 3 
  04 Razelli 463i' 28 
  ia bylo: 
  de: 
  . . o . o 3- 2 
  . - . . 29 13 14 
  o 6 7 2 
  . . o 5 6 8 
  o o o o - - - 
  . o o . 3 4 l 
  ) . . o . - - l 
  cy) . o o - 1- 
  Razem 46 3128 
  go było: 
  . o o . o 46 31 28 
  igijnego 
  . . . . . 27 23 22 
  o . . 19 8 6 
  Razem 4631 28 
  . 
  o . o - . 3- - 
  o . . . . 15 l-- 
  o - 14 6 3 
  o o 610 3 
  - o o 7 7 6 
  o o . l 7 9 
  o o . o - - 7 
  o - - - - 
  - . o . - - - 
  - o --- - - 
  . . . . . -1- - 
  . . o 0-1- - 
  Razt:m 1461 31 28 
  
  
  2914232119 160 
  ' I 2- 1 \ 1 l 17 
  3---- - 12 
  ------ 
  30 15 2423 20 2]7 
  
  
  1 1- 1- 8 
  ,15 5 610 8 100 
  8 -ł- 7 2 2 38 
  5 5 6 8 9 52 
  --- 2- 2 
  1- 4-- 1 14 
  - \ ----- 1 1 
  -- 1-- 2 
  3015 ' 24232 217 
  13011524!23120 217 
  18 10 22 1 J I 12 153 
  '12 5 2! 4 8 64 
  - 30 15 '2.i 23 20 217 
  ---- - 3 
  -- --- 16, 
  ----- 23 
  2---- - 21 
  6-.--- 26 
  15 3 2 - - 37 
  2 3 3 1 - 16 
  4 9 5 8- - 26 
  7 7 7 21 
  l - 3 4 5 13 
  1--1 3 31 8 14 
  1--11 1 -1- l, 
  1 30.15 124, 23 1 20 217
  		

  /GPC03065.djvu

  			27 
  
  
  Razem 
  7. Wedlu g stanu rodziców bylo: 
  Synów urzędników, nauczycieli,lekarzyi t. p. 
  . rolników........... 
  . rękodzielników i przemyslowców 
  . robotników.... ..... 
  prywatyzujących . . . . . 
  Razem 
  
  
  W klasie ' 
   I 
  2J.!!:. 11II.11V. ! \. 1\1.\ m.I\";. 
   . 
  _lilii 13 11- 7 
  4312712513012212120 199: 
  2\ 2 11- -I 2-1- 7 
  
  I
   
  I= =1= 
  I=- j I 
  46 312830 ' 15 24 23 20 217 I 
  I 
  
  
  6. Wedlug miejsca pobytu rodzi- 
  ców bylo: 
  Ze Śląska austr. mianowicie: 
  a) z miasta Cieszyna. . 
  b) z poza CieszYl1a 
  Z Galicyi: 
  a) z powiatów sąsiednich . 
  b) z powiatów dalszych 
  Z poza granic Austryi . . 
  
  
  10 6 3 4 2 3 5 5 38 I 
  19 15 13 10 9 10 13 1 10 99 
  8 6 8 5 l 5 1- 34 
  9449351540, 
  :...::=,-=2=2.2'=-
   
  4631 283015242320 217 ' 
  
  
  x. Klasyfikacya uczniów: 
  a) z końcem 1903;04: 
  Stopień celujący otrzymało . 
  . pierwszy . 
  . drugi · 
  . trzeci · 
  Do egzaminu poprawczego z l przed- 
  miotu przeznaczono . . . . . . . . 
  Do egzamil1u uzupelniającego przezna- 
  czono . . . . . . . . . . . . . . 
  Razem 
  
  
  5634234330 
  26 20' , 1917 12 17 19 17 147' 
  10 3 3 5 - - - - 21 I 
  1 l 1- 1-- 4 
  
  
  5 l 2 3 l 2 - - 14! 
  _ - \- -- - 1 -- - 1 
  46 31 28'30 1 15 2423 20 217 ' 
  
  
  h) Uzupelnienie klasyfikacyi za 1902/03: 
  Do egzaminu poprawczego dopuszczono 4 3 4 2 2 l 1- 
  Egzamin poprawczy zdalo . . . . 2 3 3 l 2 - 1- 
  Egzamil1u nie zdalo . . . . . . . - . l - l 1 - l -- 
  Do egzaminu nie zglosilo sit;; . . . . . l - ,-:- - - - - 
  Do egzaminu uzupełniającego dopuszczono - _ _ ' _ 1 1 _ - - _ 2 - _ - _ " _ " 
  Egzamin uzupełniający zdalo . . . . . . 
  Egzaminu nie zdało . . . . . . . . . - - l - - - - - - 1 
  Do egzaminu nie zglosiło się . . . . . ----- 2-- 2 
  Przeto ostateczny rezultat klasyfikacyjny ' \ 
  za 1902/03 byl: I 
  Stopień celujący otrzymalo. . . . . . 10 3 5 2 3 5 4 6 38 
  . pierwszy .. . 2027 1 2525 1 2216 1 16 1 16 167 
  . drugi .. . 6 3 1 3 3 \ 1 2 1 1 \ - 19 i 
  . trzeci. 10 2 1 10- l 1-- 24 I 
  Nie klasyfikowano . . . .. - - -1- - 2 -,- 2 ! 
  Razem 46 135143130 \27 126 :21122 250 
   
  
  
  l '"' I 
  . , 
  12 1 
  4 
  l 
  3
  		

  /GPC03066.djvu

  			1823 18 23 12 12 13 1 11 130 
  26 22 15 16 12 16 15 14 136 
  960 1 2-1-0 360 1 300 90 360 300 270 2880 
  5851255 375 420 75 225 210 180 2325 
  1545 495 735 1 720 165 585 510 I 450 5205 
  I
   193'2 - 8'4 8"4 4"2 4'2 4'2 - 222'6 
  
  
  9. O p l a t y u c z n i ów: 
  Płacących calą oplatę 
  szkolną było: 
  w I. póIroczu . . . 
  .w II.,. . . . 
  Od połowy opIaty było 
  uwolniol1ych: 
  w I. póIroczu 
  w II. ,. 
  Od całej opIaty było 
  uwolnionych: 
  w I. pólroczu 
  w II. ,. " . 
  Opłata szkolna wYl1iosla 
  wogóle : 
  w I. półroczu . _ 
  w II. 
   
  
  
  Razem K 
  
  
  Taksy wstępne wyn. 
  Datki l1a środki nau- 
  kowe wyniosły 
  Taksy za duplikaty 
  świadectw wy niosly K 
  Razem K 
  
  
  - 28 
  
  
  W 
  L I n. I nr. 
  
  
  klasie IR 
  azem 
  I 1\-. I V. I vr. I YII. I VIII. 
  I I I 
  
  
  9 
  6 
  
  
  96 
  74 
  
  
  I 
  32 
  19; 
  
  
  I 
  10 1 
  14 
  
  
  10 
  6 
  
  
  7 
  
  
  K 109'2 65'1 65"1 6
  '3 1 31"5 50'4 48'3 42'0 480'9 
  6 4 2 - 4 8 I - - 24 
  -------- 
  308'4 69'1 75"5 77'7 39'7 62'6 52'5 42'0 727"5 
  
  
  10. N a p r z e d m i o t y 
  względnie ob o wiąz- 
  kowe i nadobowiąz 
  kowe uczęszczalo: 
  Na kaligrafię, oddzial I. . 
  
   
   . II. 
  
  
  . rysunki _ . 
  . śpiew. oddział L . 
  . '" 
   II.. . 
  . gimnastykę, oddzial L 
  
  
  . 
  
  
  . II 
  
  
  . 
  
  
  11. Styp endy a: 
  Liczba stypendystów . 
  Ogóll1a kwota stypend. 
  
  
  12.Zapomogi udzielune 
  przez Tuw. .Macierz 
  szkoll1ac. 
  Liczba uczniów. którzy je 
  otrzymali. . . . _ . . 
  Ogólna kwota zapomogo 
  
  
  8 1 12 
  8 1 12 
  I 
  
  
  12 
  7 
  
  
  3 
  2 
  
  
  l-l -l =1 
  
  
  -I- 
  II 2 
  
  
  l 
  
  
  I
   
  A- 
  
  
  20 
  16 
  
  
  5 
  7 
  
  
  21 
  
  
  11 
  
  
  12 
  5 
  3 
  12 
  
  
  3 
  
  
  3 2 
  1- 
  7 I -I- 
  
  
  8 
  1 
  6 
  
  
  l 
  
  
  l 
  
  
  7 
  
  
  22 
  
  
  12 
  
  
  4 
  
  
  9 
  
  
  l I 2 1 -I- 
  200 400 I 200 XOO 
  
  
  19 14 12 12 8 1 11 12 10 98 
  1160 870 590 580 660 690 1030 780 6360 
  
  
  25 
  23 
  22 
  38 
  24 
  -1-6 
  31
  		

  /GPC03067.djvu

  			29 - 
  
  
  XI. 
  Sprawa fizycznego rozwoju 
  młodzieży. 
  
  
  zdrowia 
  
  
  Jakkolwiek budynek szkolny. pozbawiony obszerniejszych kurytarzy, 
  gdzieby się młodzież w porze zimnej lub deszczowej mogla swobodniej 
  poruszać, i zaopatrzony jedynie w male podwórko, na którem w dniach 
  pogodnych zaledwo część młodzieży podczas przestanków pomieścić się 
  może, nie najlepsze posiada warunki hygieniczne, to jednak dzięki tej 
  okolicZI1Ości, iż się znajduje w najwyżej położonej części miasta, wskutek 
  czego i świeżego powietrza i światla dost'lteczną posiada ilość, oraz 
  dzięki dość obszernym salom naukowym, należycie przewietrzal1ym, 
  stan zdrowotny wśród mlodzieży byl w ubiegłym roku w ogólności 
  zadowalniający. 
  Przyczyniły się do tego w niemalym stopniu także dłuższe prze- 
  stal1ki pomiędzy godzil1ami szkolnemi, wynoszące od 10-20 minut, 
  podczas których sale można bylo dostatecznie przewietrzać amIodzież 
  mogla używać dluższego odpoczynku wśród przechadzki po sąsiedniej 
  ulicy, znajdującej się niemal już na kratlcach miasta, lub też ćwiczyć 
  się na przyrządach gimnastycznych umieszczonych w podwórku. 
  Nie male też znaczenie dla fizycznego rozwoju młodzieży miala 
  nauka gimnastyki, zaprowadzona pOl1ownie od stycznia 1904, którą 
  kierowal fachowy nauczyciel dr. E. Farnik w ..\- godzinach tygodniowo. 
  a nadto wspólne wycieczki za miasto oraz gry i zabawy na świeżem 
  powietrzu, które się odbywaly co wtorek od godz. 4-6. popoludniu 
  pod kierownictwem i nadzorem tegoż nauczyciela; po zabawach uży- 
  wala młodzież w dni cieple kąpieli w rzece płynącej tuż obok miejsca 
  zabaw. Udzial mlodzieży w zabawach, zwlaszcza z klas niższych, byk 
  wcale liczny, jak to widać z zalączonego poniżej przeglądu, a największe 
  powodzenie miala pilka nożna, palant, odrzucanka, trzeciak. pomiar sil 
  za pomocą liny, dzień i noc, kot i myszka, wyścigi i t. p. 
  Oprócz tych zabaw urządzal nadto fachowy nauczyciel nauk przy- 
  rodniczych J. Góral z poszczególne mi klasami częste wycieczki naukowe 
  w okolice Cieszyna, z których młodzież, łącząc przyjemność z pożytkiem, 
  i dla zdrowia niemalą odnosila korzyść. 
  Dnia 9. czerwca odbyla się dalsza wycieczka mlodzieży oraz grona 
  nauczycielskiego (t. z. majówka) w dwóch oddziałach do doliny Lomny. 
  Oddzial starszych wyruszyl dzień wcześniej pod opieką kilku nauczycieli 
  koleją żelazną do Frydlandu, skąd się pieszo udal na Łysą, l1ajwyższy 
  szczyt w Beskidach śląskich, a przenocowawszy tamże przeszedł 
  grzbietem górskim przez Biały Krzyż i Maly Polom do doliny Łomny; 
  oddzial mlodszych wyruszyI 9. czerwca z resztą nauczycieli wczas rano 
  koleją do Jablonkowa, skąd pieszo dotarł na szczyt Kozubowej, a wy- 
  począwszy tam i posiliwszy się należycie dzięki gościnności i ofiarności 
  proboszcza z Nawsia ks. Fr. Michejdy i kierowl1ika tamtejszej szkoly 
  p. Farnego, połączyI się okolo poludnia z oddziale m starszych na za- 
  chodnim krańcu doliny Lomny, w Salajce. Po kilkogodzil1nym wypo- 
  czynim wśród uroczych gór i lasów nastąpił powrót gościńcem do. 
  Jablonkowa, a stąd koleją do Cieszyna.
  		

  /GPC03068.djvu

  			30 - 
  
  
  Wspaniała pogoda sprzyjala wycieczce, a mlodzież wróciła z po 
  	
  			

  /GPC03069.djvu

  			- 31 
  
  
  Nauki przyrodnicze: Dr. M. Nowicki: Zoologia, przerobiona przez 
  dra J. Limbacha, wyd. 6.-10., Lwów 1903. 01'1". 2 K 20 h. 
  
  
  W klasie II 
  Religia rzym.-kat.: Ks. Tomasz Dąbrowski: Historya biblijna sta
  ego 
  zakonu, wyd. 1.-4., Stanislawów 1899. Opr. 
   K 40 h. 
  Religia ew ang. : jak w L klasie, oraz Nowy Testament. 
  Język łaciński: Dr. Zygmunt Samolewicz: Zwięzla gramatyka języka 
  la ciiJs kiego, jak w klasie I. 
  Steiner i Scheindler: Ćwiczenia łacińskie dla II. klasy, wyd. 1.-3., 
  Lwów 1903. Opr. 2 K. 
  Język polski: Konarsld : Gramatyka jak w klasie I. 
  Próchnicki i Wójcik: Wypisy polskie dla II. klasy, Lwów 1893. 
  Opr. 2 K. , 
  Język niemiecki: L. German i K. Petelenz: Cwiczenia niemieckie dla 
  klasy II., wyd. 4., Lwów 1904. Opr. 2 K 20 II. 
  Geografia i historya powszechna: Barar"!Owski i Dziedzicki: Geografia 
  powszechna, wyd. 6.-9., Lwów 1902. Opr. 2 K 80 h. 
  Semkowicz: Opowiadania z dziejów powszechnych, C.lęść 1., wyd. 
  1.-2., Lwów 1901. Opr. 2 K. 
  Matematyka: jak w klasie I. 
  Nauki przyrodnicze: Zoologia jak w klasie I. 
  J. Rostafinski: Botanika szkolna dla klas niższych, wyd. 1- 4., 
  Kraków 1899. Opr. 2 K 30 h. 
  
  
  W klasie III 
  Religia rzym.-kat.: Ks. Tomasz Dąbrowski: Historya biblijl1a nowego 
  zakonu, wyd. 1.- 5., Stanisławów 1902. Broszur. 1 f( 60 It. 
  Religia ewang.: Nauka wiary i obycl.ajów. "V braku podręczników 
  l1auka będzie się odbywala na podstawie ustnego wykladu. 
  Język łaciński: Samolewicz Sołtysik: Gramatyka języka łacińskiego, 
  ca:;
  ć II., wyd. 5.-7., Lwów 1901. Opr. 2 K 401t. 
  Próchnicld: Ćwiczenia l
  cińskie dla klasy III., wyd. 2.-5., Lwów 
  1903. Opr. l K 60 h. 
  Cornelius Nepos, wydal Patoczka Zawiliński, Praga 1897. Opr. 
  l f( 30 h. 
  .Język grecki: Fiderer: Gramatyka języka greckiego, wyd. 2., Lwów 
  1898. Opr. 3 K. , 
  W1I1kowski-Taborski: Cwiczenia greckie. Lwów 1899. Opr. 2 K 
  50 ;z. 
  .Język polski: Dr. AntOl1i Malecki: Gramatyka języka polskiego szkoll1a, 
  wyd. 8.-9. Lwów 1903. Opr. 2 K 40 h. 
  Czubek ZawiliiJski: Wypisy polskie dla III. klasy, wyd. 1.- 2., 
  Lwów 1904. Opr. 2 K. 
  .Język niemiecki: L. German i G. Petelenz: Ćwiczenia niemieckie dla 
  klasy III., wyd. 1.-3., Lwów 1902. Opr. 2 f( 40 h. 
  Dr. ]ahner: Deutsche Grammatik, wyd. 2., Lwów 1903. Opr. 
  2 A- 20 h.
  		

  /GPC03070.djvu

  			- 32- 
  
  
  Geografia i historya powszechna: Baranowski i Dziedziclci: Geografia 
  powszechna, jak w klasie 11 
  Semkowicz: Opowiadania z dziejów powszechl1ych, część II., Lwów 
  189+. Opr. 2 K. 
  Matematyka: Baraniecki: Podręcznik arytmetyki i algebry, część III. i IV. 
  Kraków 1895. Opr. 1 /.; 80 II. 
  Geometrya: Mocnik-1VIarYl1iak, Geometrya poglądowa, część II., 
  wyd. 3.-6., Lwów 19m. Opr. 1 J( 50 h. 
  Nauki przyrodnicze: Wisniowski: Wiadomości z mil1eralogii dla klas 
  niższych, Lwów 1903. Opr. l K 60 h. 
  Fizyka: Kawecki i Tomaszewski : Fizyka dla nizszych klas szkól śred- 
  nich, wyd. 2.-3., Kraków 1902. Opr. 2 K. 
  
  
  W klasie IV. 
  Religia rzym.-kat.: Ks. Jougan, Liturgika katolicka, wyd. 1.-2., 
  Lwów 1899. Opr. l J( -1-0 h. 
  Religia ewang.: Obrazy z historyi kości ola chrześcijańskiego z szcze- 
  gólnem uwzględnieniem zycia i działalności reformatorów i ustawy 
  kościola ewang. w Austryi z roku 1891. Nowy Testament. 
  W braku podręcznika nauka będzie się odbywa la na podstawie 
  wykladu ustnego. 
  Język łaciński: Gramatyka: jak w klasie III. 
  Próchnicki: Cwiczel1ia łacińskie dla klasy IV., wyd. 1.-2., Lwów 
  1R97. Opr. 2 K. 
  Caesar: Commentarii de bello Gallico, wydal Franciszek Terli- 
  kawski. Z mapą staroLytnej Gallii, wyd. 5.-7., Lwów 1901. 
  Opr. 2 J( -1-0 h. 
  Ovidius Naso: Wybór pism. vVydanie Grysara i Ziwsy, do potrzeb 
  gimnazyów polskich zastó50wal J. Skupniewicz, Lwów 1889. Opr. 
  l J( 60 11. 
  Język grecki: jak w klasie III. 
  Język polski: Malecki, gramatyka: jak w klasie III. 
  Czubek Zawiliński : Wypisy polskie dla IV. klasy. Lwów 1900. 
  Opr. 2 K 4-0 II. , 
  Język niemiecki: L. German i K. Petelel1z: Cwiczenia niemieckie dla 
  klasy IV., wyd. 2.-3., Lwów 1904. Opr. 2 J( 40 h. 
  Dr. Jahner: Deutsche Grammatik, jak w klasie III. 
  Geografia i historya: Benoni-Majerski: Geografia austryacko.węgierskiej 
  monarchii, wyd. 2.-4-., Lwów 1903. Opr. l f( 20 !t. 
  Semkowicz: Opowiadal1ia z dziejów powszechl1ych, część III., 
  wyd. 2., Lwów 1899. Opr. 2 K. 
  Matematyka: Baral1iecki: jak w klasie III. 
  Mocnik-Maryniak: jak w klasie III. 
  Fizyka: Kawecki i Tomaszewski: jak w klasie III. 
  
  
  W klasie V. 
  Religia rzym.-kat.: Ks. Jez. Nauka wiary. Część 1., Kraków 1899. 
  Opr. 2 K 
  Religia ewang.: Historya kościola chrześcijańskiego aż do reformacyi.
  		

  /GPC03071.djvu

  			- 33- 
  
  
  Introdukcya do ksi
  g Starego Testamentu. W braku podręcznika 
  nauka będzie się odbywala na podstawie ustnego wykladu. 
  Czytanie listów apostolskich. 
  Język łaciński: Livius, wyd. Majchrowicza. Lwów 1893. Opr. 2 K. 
  Ovidius, wyd. Skupniewicza jak w klasie IV. 
  Samolewicz-Sołtysik: Gramatyka języka łacińskiego, część II., jak 
  w klasie III. 
  Język grecki: Fiderer: Chrestomatya z pism Xenofonta, wyd. 1.-3., 
  Lwów 1902. Opr. 2 K 40 h. 
  Homera Iliada, część L, wyd. Scheindler Soltysik, Lwów 1892. 
  Gramatyka jak w klasie IV. 
  Język polski: Próchnicki: Wzory poezyi i prozy; wyd. 1. i 2., Lwów 
  1900. Opr. 3 l
   
  Język niemiecki: Petelenz und Werner: Deutschcs Lesebuch fur die 
  V. Klasse. Lwów 1902., wyd. 2. Opr. 2 l( 80 k. 
  Historya powszechna: Zakrzewski: Historya powszechna, część L, 
  wyd. 2.-4., Kraków 1902. Opr. 2 l": 40 h. 
  Matematyka: Dziwiński: Zasady algcbry, wyd. 2., Lwów 1 R98. Opr. 
  3l{60k. 
  Mocnik-Maryniak: Geometrya dla klas wyzszych, wyd. 4. i 5., 
  Lwów 1902. Opr. 4 K. 
  Nauki przyrodnicze: Wiśniowski: Mincralogia i geologia, Lwów 1902. 
  Opr. 2 A- 50 h. 
  Rostafiński: Botanika szkolna dla klas wyższych, wyd. 2., Kraków 
  1901. Opr. 3 I":. 
  
  
  JiV klasie VI. 
  Religia rzym.-kat.: Ks. Jougan: Dogmatyka szczegółowa. Lwów 1901. 
  Opr. 2 1(. 
  Religia ewang.: Jak \V klasie V. 
  Język łaciński: Sallustius: Dellum Iugurthinum, wyd. Soltysika. Lwów 
  1889. Opr. 70 k. 
  Cicero in Catilinam, wyd. Kornitzera - Sołtysika. Lw6w 1892. 
  Opr. 70 h. 
  Vergilius, wyd. Eichlera-Rzepińskiego. Lwów 1901. Opr. 1 J( 30 h. 
  Caesar Bellum civile, wyd. Ellgera. Praga 1899. Opr. 1 J( 90 k. 
  Gramatyka jał< w klasie V. 
  Język grecki: Herodot, wyd. Scheindlera-Terlikowskiego. Wiedeń i Praga 
  1900. Opr. 2 J(. 
  Homera Iliad., część L i II., wyd. Steindler Soltysik. Lwów 1899. 
  Opr. 2 l": 70 h (obie części). 
  Chrestomatya z pism Xenofol1ta jak w klasie V. 
  Gramatyka jak w klasie V. 
  Język polski: Wypisy polskie Stan. Tarnowskiego i J. Wójcika. Część 
  L, wyd. 1.-3., Lwów 1903. Opr. 3 li: 30 h. 
  Język niemiecki: Petelenz und Werner: Deutsches Lesebuch fur die 
  VI. Klasse. Lwów 1892. Opr. 2 K 80 h. 
  Historya powszechna: Zakrzewski: Historya powszechna, część II., 
  wyd. 2. i 3., Kraków 1902. Opr. 2 f{ -1-0 k. 
  Matematyka: Dziwiński jak w klasie V. 
  
  
  :
  		

  /GPC03072.djvu

  			- 34- 
  
  
  Mocnik-MarYl1iak jak w klasie V. 
  Logarytmy I. Kranza. Krak6w 1900. Opr. 1 K 20 h. 
  Nauki przyrodnicze: Dr. Petelenz: Zoologia dla klas wyzszych szkól 
  średnich, wyd. 2., Lw6w 1900. Opr. 3 K. 
  
  
  TV l.:lasie 
  Religia rzym.-kat.: Ks. Szczeklik : 
  Tarnów 1903. Opr. l K 80 h. 
  Religia ewang.: Dogmatyka i etyka. Nauka odbywać się będzie w 
  braku podręczników na podstawie wykladu ustnego. Czytanie 
  list6w apostolskich. 
  Język łaciński: Cicero: Or. pro S. Roscio Amerino, wyd. Kornitzer- 
  Soltysik, Lw6w 1899. Opr. 60 It; Pro Archia poeta, wyd. Nohl- 
  Bednarski, Praga 1895. Brosz. 50 Iz; Cato maior de senectute, 
  wyd. Kornitzer-Soltysik, Lw6w 1899. Opr. 60 h. 
  Vergi!. Aeneis, jak w klasie VI. 
  Samolewicz-Sołtysik: Gramatyka j«:zyka lacińskiego jak w klasie V. 
  Język grecki: Homera Odyssea, wyd. Christ-jezienicki, Lwów 1895, 
  Opr. 2 K 40 It. 
  Demostenes: Wyd. Wotke.Schmidt, Lwów 1893. Opr. 1 f( 40 h. 
  Gramatyka jak w klasie VI. 
  Język polski: Wypisy polskie Stan. Tarnowskiego i Wójcika, część I. 
  jak w klasie VI., oraz: Wypisy polskie Stan. Tarnowskiego i Fr. 
  Próchnickiego, część II., wyd. 2., Lwów 1896. Opr. 3 K 60 h. 
  Język niemiecki: Petelenz und \Verner: Deutsches Lesebuch £lir die 
  VII. Klasse. Lwów 1893. Opr. 3 K 30 h. 
  Historya powszechna: Zakrzewski: Historya powszechna, część II!., 
  wyd. 1.-2., Krak6w ]903. Opr. 2 K 80 Iz. 
  Matematyka: jak w klasie VI. 
  Nauki przyrodnicze: Kawecki-Tomaszewski: Fizyka dla wyższych klas 
  szkól średnich, wyd. 1.-3., Krak6w 1904. Opr. 3 J( 40 h. 
  Sole ski : Zarys chemii, Lw6w 1892. Brosz. 56 h. 
  Propedeutyka filozofii: ks. Nuckowski: Początki logiki og6lnej, Kraków 
  1903. Opr. 2 K. 
  
  
  VIl 
  Etyka katolicka, wyd. 2. i 3., 
  
  
  W klasie VIII. 
  Religia rzym.-kat.: Ks. Jougan, Historya kościoła katolickiego, wyd. 
  1.-2. Lwów 1900. Opr. 2 K. 
  Religia eW ang. : Jak w klasie VII. 
  Język łaciński: Horatius, wyd. Dolnicki.Librewski. Lw6w 1894. Opr. 
  1 j( 50 h. 
  Tacitus, wyd. Weidner-Staromiejski. Wiedeń i Praga 1898. Opr. 
  2 K 20 h. 
  Gramatyka jak w klasie V. 
  Język grecki: Platon, Apologia i Kriton, wyd. Christ-Lewicki. Wiedeń 
  i Praga 1892. Opr. 1 K. 
  Sofokles, Antygona, wyd. Schubert-Majchrowicz. Wiedeń i Praga 
  1889. Opr. 1 K.
  		

  /GPC03073.djvu

  			- 35 - 
  
  
  Homer, Odyssea. wyd. Christ-Jezieniecki jak w klasie VII. 
  Gramatyka dra Ćwiklińskiego, Lwów 1892. Opr. 3 K. 
  Język polski: Wypisy polskie St. Tarnowskiego i Fr. Próchnickiego 
  cz
  ść 2., wyd. 1.-2., Lwów 1896. Opr. 3 K 60 h. 
  Język niemiecki: Petelenz-Werner: Deutsches Lesebuch fur die VIII. 
  Klasse. Lemberg 1894. Opr. 4 K 40 h. 
  Historya i geografia: Gląbi11ski-Finkel: Historya i statystyka austryacko- 
  węgierskiej monarchii, wyd. 1.-2., Lwów 1904. Opr. 2 K. 
  Matematyka: Zasady algebry jak w klasie VII. Geometrya: jak 
  w klasie VII. Logarytmy: jak w klasie VII. 
  Nauki przyrodnicze: Soleski: Wyklad fizyki, wyd. 2., Lwów 1892- 
  Opr. 3 K. 
  Propedeutyka filozofii: Lindner-Kulczyński: Wyklad psychologii em. 
  pirycznej, Kraków 1895. Opr. 2 K. 
  
  
  XIII. 
  Spis uczniów przy końcu roku szkolnego 
  1903/04. 
  
  
  Uczniowie celujl}cy ocznaczeni sI} drukiem rozstrzelonym. 
  
  
  Z klasa. Bezecl1Y Józef, Biłko Leopold, Bohucki Karol, B o l e k P a w e l, 
  Brachaczek Ludwik, Buchta Henryk, Chmiel Karol, Danko Włady- 
  slaw, Dąbrowski Włodzimierz, Duda Alojzy, Dyla Stanislaw, F a r n y 
  J óze f, Fiedo r Józef, Foltyn Franciszek. Franek Augustyn, 
  Górniak Andrzej, Górniak Franciszek, Grycz Jerzy, Hliśnik Józef, 
  Hrycek Jerzy, Jur s a J ó z e f, Kapsia Paweł, Kobielusz Leopold, 
  Kopeć Franciszek, Kubiczek Karol, Kula Józef, Kusionowicz Bogu- 
  slaw, Lewenfeld Wladyslaw. Michejda Jan, Michejda Wladysław, 
  Milik Karol, Niemczyk Oskar, Niemiec J6zef, Pastucha Franciszek, 
  Piwko Karol, Ploszek Jan, Polaczek Józef, Raszka Jan, Sikora 
  Fryderyk, Sikora Jerzy, Sikora Rudolf, Szczurek Jerzy, Szeruda 
  J a n, Sztwiertnia Franciszek, Tesarczyk Hubert, Tomanek Alojzy. 
  Razem: 46. 
  IZ klasa. Bagiński Franciszek, Bogacz Maksymilian, Drozd Ludwik, 
  Dziech Józef, Foltyn Ferdynand, Franek Jan, Gociek Pawel, 
  Grycz Pawel, Hessek Karol, Janowski Stanisław, Kaleta Karol, 
  Kojzar Ludwik, Kubiczek Henryk, Kubik Władyslaw, Lewenfeld 
  Henryk, Liberda Ludwik, Mamica Terzy, Ozaist Jan, Ożana Jerzy, 
  Piasek Franciszek, Popiolek Linus, Raszka Jan, Sikora 
  A d a m, Sikora Pawel, Siwek Karol, Siwek Rudolf, Smyczek Pawel, 
  Starzyk Jan, Szweda Karol, Urbaczka Franciszek, Zubek Rudolf. 
  Razem: 31. 
  IIL klasa. B o c e k P a w e ł, Chobot Ludwik, Cienciala Adolf, Cienciała 
  Jerzy, Dyboski Tadeusz, Fibek Franciszek, Foltyn Franciszek, 
  Franek Franciszek, Grycz Józef, Guziur Teodor, Hess Alojzy, 
  Jasiński Karol, Jeżyszek J6zef, Kokotek Karol, Ktibel Ferdynand, 
  Łysek Jan, Matuszek Franciszek, O s t r u s z k a J ó z e f. Paźdl.iora 
  Antoni, Rutkowski Jan, Slanina Teodor, Stoklos:l Jerzy, Suchanek 
  3"
  		

  /GPC03074.djvu

  			- 36- 
  
  
  Karol, Szewczyk Erwil1, Szkuta Franciszek, Szkuta Jan, Walek 
  Jerzy, Walach J6zef. Razem: 28. 
  IV. klasa. Blahut J6zef, Bohucki Leon, Bożek Wilhelm, Chlebik 
  Franciszek, Chobot Karol, Czyi ok Antoni, Drozd Franciszek, 
  Farny Alfred, Fójcik Franciszek, Góra Paweł, Górniak Franci- 
  szek, Górniak Jan, G6rniak Pawel, Goryl Jan, Kłoda Franciszek, 
  K n o b lo c h J a n, Kriebelt Paweł, rvIachalica Ferdynand, Machalica 
  Hel1ryk, Niedoba Jan, O ż a n a J a n, Pacula Karol, Palowicz Adolf, 
  Pohl Augustyn, PszczóJ'ka Pawel, Ryl Jan, Skrzypek Floryan, 
  S u s z k a Jer z y, Szczuka Jan, Szczurek Pawel. Razem: 30. 
  V. klasa. Bogocz Dominik, Buzek Jerzy, Kisza Karol, Kopeć Jan. 
  Kubaczka Wiktor, Kubok Józef, Macura Stanislaw, Michejda 
  Paweł, Niebroj Emil, Proksch Henryk, Slmdrzyk Józef, Talenta 
  Karol, T eper Karol, W i e l u c h D o m a n, Zabystrzan Jan. 
  Razem: 15. 
  VL klasa. Adamecki Teofil, Barabasz Rudolf, Blahut Karol, Bylok 
  Karol, Dadak Jan, Korzeniowski Antoni, Kula Franciszek, Motyka 
  Franciszek, Nikodem Jerzy, O;.aist Stanislaw, Paździora August, 
  P a ź d z i o l' a F r a n c i s z e k, P i a s e c k i H e n ,:y k, Przewoźnik 
  Ludwik, Suchoń Wladyslaw, Sznurowacki Jan, Sciskala Dominik, 
  Tesarczyk Henryk, Trombik Wolf, Wandzel Roman, vVaszek 
  A I1tOl1i, Wilczek Józef, Winkowski J6zef, Żebrok J6zef. 
  Razem: 24. 
  VIL klasa. Bajorek Alfons, Brzuska Eugel1iusz, Figna Józef, 
  Filasiewicz Boleslaw, Giża Ludwik, H e c z koK a r o l, Reczko 
  Pawel, Jeżowicz Franciszek, Knapczyk Aleksander, K o t u l a 
  Kar o l, K 1'61 L u d \V i k, Kubalok Rudolf, Kubisz Jan, l\Iichejda 
  Kornel, l\Iucha J6zef, Piskorz Alojzy, Popiolek Antoni, Rduch 
  Edward, Schmid Józef, Szajter Jan, Wollersdorfer Adolf, Zając 
  Edward, Żebrok Jan. Razem: 23. 
  VIIL klasa. Budny Teonl, B LI Z e k A 11 d r z ej, Cienciala Jerl:Y, Grim 
  Emanuel, Grycz Karol, RandzelJal1, Janoszek Karol, Kermel 
  El1gelbert, Kokot Franciszek, Kożd011 Pawel, Krucina Jan, Lasota 
  Jal1, Machalica Emil, Michejda Alfred, Michejda Oskar, Sikora Jan, 
  Skaliński Hipolit, Szymeclek J6zef, Wolf Leon, Zientek Al1drzej. 
  Razem: 20. 
  W ciągu roku opuścili zaklad: Z klasy 1.: Herman Jan, Kasztelnik 
  Fral1ciszek, Kisiała Karol, Koczur Albin, Komel1dera Alfred, 
  Kraliczek Jan. Z klasy 111.: Balon Józef, Wandzel Adolf, Warmus 
  Władysław. Z klasy IV.: Klappholz Alfons, Paczyński Andrzej. 
  
  
  XIV. 
  Ogłoszenie. 
  Wpisy do klasy I. przed feryami odbywać się będą dnia 15. lipca 
  popołudniu' od godz. 3. do 5. i 16. lipca ral10 od 8. do 9. Egzamil1 
  wstępny rozpocznie się tegoż dnia o godz. 9. najprzód w części piśmien- 
  nej, następnie \V ustnej. Wpisy do klasy I. po L ryach oraz wpisy
  		

  /GPC03075.djvu

  			- 37- 
  
  
  uczmow nowo wstępujących do klas innych odb}'wać się będą dnia 
  15. \\-ł-ześnia od godz. 3. do 5. i 16. września od godz. 8. do 9. Egzamin 
  wstępny do klasy I. odbędzie się dnia 16. września o godz. 9. rano. 
  Przyjęcie do I. klasy jest zależne od egzaminu wstępnego, przy 
  którym wymaga się takich wiadomości z religii, jakich nabyć mozna 
  w pierwszych czterech latach szkoly ludowej; bieglości w czytaniu i 
  pisaniu w języku polskim, znajomości najg16wniejszych rzeczy z nauki 
  o formach, biegłości w rozbiorze gramatycznym zdań rozwiniętych 
  i znajoll" ości ortografii; tych samych wiadomości wymaga się z języka 
  niemieckiego; z rachunków biegłości w czterech działaniach rachunko- 
  wych liczbami calemi. 
  Powtórzenie egzaminu wstępnego w tym samym roku nie jest 
  dozwolone ani w tym ani w innym zakładzie na mocy rozp. min. z dnia 
  2. stycznia, 1886. roku. W razie wprowadzenia w błąd dyrekcyi w tym 
  względzie nastąpi wyąalenie ucznia z zakladu. 
  Egzamina wstępne do klas od II. do VIII., oraz poprawcze dla 
  klas od I. do VIII. odbywać się będą 17. września od godziny 8. do 12. 
  Wpisy uczni6w do klas od II. do VIII. odbywać si«; będą 17. wrze- 
  sma od godziny 3. do 5. Uczniowie mają przedlażyć przy wpisach 
  ostatnie świadectwo szkolne. 
  Wszyscy nowo wstępujący uczniowie mają się zgłaszać do zapisu 
  w kancelaryi dyrekcyi w towarzystwie rodziców albo ich zastępców 
  i wykazać się metryką i świadectwem szkoly ludowej, jezeli do niej 
  uczęszczali, a jeżeli chcą wstąpić do klasy II., III., IV., V., VI., VII. 
  lub VIII., ostatnie m świadectwem szkolnem, zaopatrzonem uwagą, ze 
  uczeń może być przyjęty w innym zakładzie, nadto mają zlozyć taksę 
  wstępl1ą w kwocie 4 K 20 h, a wszyscy uczniowie bez wyjątku datek 
  na środki i zbiory naukowe w kwocie 2 f{ 10 h, oraz na przybory do 
  zabaw i na atrament po l K. 
  Uczniowie, któf.lY otrzymali trzeci stopień w dwu po sobie na- 
  stępujących pólroczach, albo jako repetenci 2. lub 3. stopień w 2. pól. 
  roczu, muszą zaklad opuścić. 
  Podania o pozwolenie pozostawienia ucznia takiego w tym samym 
  zakladzie, jakoteż podania o pozwolenie powt6rzenia egzaminu z jednego 
  przedmiotu po wakacyach, mają być wniesione do c. k. Rady szkoll1ej 
  krajowej śląskiej w Opawie, przedlozone dyrekcyi gimnazyum najpó- 
  źniej do 24. lipca. 
  Rok szkolny 1904/05. rozpocznie się dnia 18. września o godz. 9. 
  rano uroczyste m nabożeństwem 
  Regularna nauka szkolna rozpocznie się 19. września. 
  VV myśl instrukcyi wydanych przez c. k. Radę szkolną krajową 
  śląską dla gospodalzy i odpowiedzialnych nadzorców są obowiązani 
  rodzice i opiekunowie uczl1iów albo ich zastępcy porozumiewać się 
  z dyrekcyą zakladu co do odpowiedn'iego pomieszczenia swoich wycho. 
  wanków na tak zwanych stancyach (kwaterach), szkola bowiem tylko 
  wtedy moze zapobiegać skuteczl1ie licznym szkodliwym wplywom ze- 
  wnętrznym, na które jest narazona kształcąca się młodzież, jeżeli w jej 
  usilowaniach dzielnie dom ją popiera. Gospodarze i odpowiedzialni 
  nadzorcy życzący sobie utf.lymywać uczniów tutejszego zakladu na 
  stancyi, mają się postarać o pozwolel1ie na to u dyrekcyi zakladu,
  		

  /GPC03076.djvu

  			- 38 - 
  
  
  poczem otrzymają od niej "Przepisy dyscyplinarne" i "Pouczenie" wydane 
  dla nich przez c. k. Radę szkoll1ą krajową, których odbiór stwierdzą 
  wlasl10ręcznym podpisem na rodowodzie ucznia. Z treścią tych ksią- 
  żeczek mają się dokładnie zapoznać celem skutecznego sprawowania 
  nadzoru i przestrzegania porządku domowego i obowiązk6w, jakie na 
  nich cięzą wobec powierzonej ich pieczy mlodziezy szkolnej. 
  U osób, które się nie postarają o pozwolenie trzymania u siebie 
  uczniów na stancyi, nie będzie wolno uczniom tutejszego zakładu mieszkać. 
  W Cieszynie, dnia 15. lipca 1904. 
  
  
  Józef Winkowski, 
  c. k. dyrektor. 
  
  
  xv. 
  
  
  Spis 
  rozpraw i prac 
  zamieszczonych w dotychczasowych sprawozdaniach szkoll1ych 
  tutejszego zakladu. 
  1. Z roku: 1895-6. Historya rzymska Kajusa Wellejusa Paterkula. 
  Ks. L Przelozyl na język polski i wstępem zaopatrzył Józef 
  05trowski. 
  2. Z roku: 1896-7. Historya rzymska Kajusa WeUejusa Paterkula. 
  Ks. II. Przełozył }6zef Ostrowski. 
  3. Z roku: 1897-8. Kilka druk6w śląsko-polskich z zeszlego i pierwszej 
  polowy bieżącego stulecia z szczeg6lniejszem uwzględnieniem innych 
  ksiązek polskich, uzywanych przez ludność polską w Księstwie 
  Cieszyńskiem przez ks. Józefa Londzina. 
  4. Z roku: 1898-9. L Przeklady z literatury ruskiej. II. Z nietl6ma- 
  czonych poezyi lacińskich Kaz. Sarbiewskiego. III. Aforyzmy - 
  przez Piotra Parylaka. 
  5. Z roku: 1899-1900. Ifigenia na Taurydzie. Dramat w 5 aktach 
  Goethego. Wierszem miarowym przelozyl Piotr Parylak. Wyd. 2. 
  6. Z roku: 1900-1901. Zaprowadzenie języka polskiego w szkolach 
  ludowych w Księstwie Cieszy6skiem. Napisał ks. J6zef Londzin. 
  7. Z roku: 1901-1902. Stan szkól ludowych w Księstwie Cieszyńskiem 
  na początku XIX. stulecia. Napisał ks. Jqzef Londzin. 
  8. Z roku: 1902-1903. O poezyi ludowej na Sląsku cieszyńskim. Na- 
  pisał dr. Ernest Farnik.