/scan10_0001.djvu

			10 . KRONIKA BESKIDZKA 


- 
S2 
-
 
en 
!o:: 
:;)- 
I-C:> 
 
 
 
c:> 
co - 
....en 
u> - 
N 
- 
en N 
_0 
-' 
	
			

/scan11_0001.djvu

			29 WRZESNIA 1994 


KRONIKA BESKIDZKA . 11 


BAZAR "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 


7mln 
TAN I Ed I!! 
a_n. ......."""do... - 11152 000. 300 ,,,In''l f'O.I:m6w .2 $00 000 
lIonW __1_ ...mochodow-sl0'.2 sq 000 


- 


..Gtll 
eeou 
-- 
_III- 
GII .. ID 
.. !:II lit 
.... 


u 


"TEX - MASZ" 


Bielsko-Biala. Ll.glonow 6, lel.lfax 18774; Icl.lfax 272<;4: tlx 035494 
oferuje do sprzedaJ.y 
MASZYNY SZW ALNICZE PRZEMYSLOWE 


uZywanc wszyslkil..h firm oraz now
' 
TOYOTA, KANSAI SPECIAL, SIRUBA 
IGL Y . CZI;:SCI . AKCESORIA po 3trakcYJnych cenacl1. 
Moiliwosc sprzedaiy w leasingu i na raty. 


':! 


SALON 
SPRZEDA
Y 
TELEFONOW 
KOMORKOWYCH 


fllWYKlllIKUMULIITOQOW W 5IEL6KU-5IlIbEJ 


ul. Lcs7czynka 73 
OGLASZA przetarg, ktorego przcdmiotcm 
dzie dzialka nie zabudow:.m., polo- 
!ona w Bielskn-Dialej (In" ul. LeSZCZ}h.skJej, 0 (Jowlerzchni 2018 m 1 , dla ktorej 
VII Wydziale Ksi
 Wicczyslych S"ldu Rcjonowego w Biclsku-Bialej zalotor 
Kw 16318 Gm, kat. Lipnik. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przcstrzenncgo miasta Dielsko-Biala dzialkajest 
przeznaczona dla dzialalno
ci gospodarc7.ej 0 charaklerze przcmyslowym. 
Osoby prawne lub fizyczne zainleresowane wynaj
cicm lub wydziertawieniem tej nic- 
ruchomoki proszone s
 0 ..kladanie pisemnych ofm w lenninie 14 dni od daty ukaza- 
nia si" tego obwieszczenia 
Nieruchomosc mo1:naogliidac w tym lenninie. po uprzednim porozumieniu si" z G16w- 
nym Mechanikiem -leI. 420.21 w.202. 
Wraz z ofert'l prosz
 wplacit wadium w wysokosci 10 mln zl. co jest warunkiem bra- 
nia udzlslu w przetargu. 
W razic zawarcia umowy wadium zoslanie zaliczone na poczet czynszu. w przeciw- 
nym razie zos1anie zwrocone. 
Prze1arg mo1:e bye uniewa1:niony w ka2.dym czasie bez pooania przyczyny. 


BATEX 


BIELSKO BIAL4 
UI. Cechowa 27, leI. 485-98 
lei. 290-11 do 15 w. 237 
lei. korn. 0-90365630 


\  
i 


\'1J video-com 


. 
 
@=_Nr"Rr,,& """"'1'/1' ",""11'1\1\\,\\1' I 
Informacja handlowa: 0-90365630 


.,.... 
, P.Z. "DREWEX" 
. zatrudni 


. 


...
 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
tartaczne, (kloce); bukowa, d,bow8. : 
brzozoW8, oll:howe, 10lnowe . 
Biellllo-Bilia (Wapillnicl), ul. SlliIuc', 80 .. 
." ''''.7'115..1.' 


. 
. 
. 
. 


I Ii< atolarzy 
ponadto zakupi 
I oJ< drewno 


HURTOWNi4 PioNiER,MuAI 
B-B. ul. Kak>wicka 71 


 


I 


DO STYROPIANU I BETONU 
Wszelkkh typOw. 1011-'.4 


11M P Mil S.C. 


BIELSKO-BIAI.A, ul. Bazaltowa 20, telJfax 274-59 


REGIONALNV SKt.AD FIRMOWV 

 SP6lKI KRAJOWYcH PRODUCENTOW 
,
 FARB I LAKIER6w 
,. . ':
;

h
!


:a' 
- FAABY, od 29400/11 CENY 
. LAKIERY,.d '8400/11 PR 
. AOZPUSZCZALNIK, OD UCE 
. EMUL5.lE, .d '6900"1 NTOI.I 
. KLUE, SZPAcHLE ..., 
. PlANK, POLlUAETANOWE, SZCZELIWA S'LiKONOWE 
 
- SZPACHLA GIPSOWA, G,PS 
. KLUE, FUG' do PLYTEK CEAAMICZNYCH 
SPRZEDAZ HURTOWA I DETALlCZNA - RABATY 


.
.oo DO 16.00 ZAPRASZAMY '- 


Bielaka Fabryka Maazyn Wt6kienniczych 
"BEFAMA" 
43-300 Blelsko-Biala, ul. Plekarska 130 
oglasza pisemny przetarg ofert na: 
- dzlerlaw\, powleruhnl handloweJ w ad.ptowBnym na "DOM HANDLOWY" budynku przy ulil:)' Rejtana, Michalo- 
Moicza, SikorDik. 0 powiernhm 3000 mi. 
przy budynku brdll zlokalizowanc: parkingi. 
Przewidywany termin oddani.: - grudzieill994 r. 
Oferty ns rezerwacj; wielkoki powierzcl1m wraz z proponowan, cen\. naldy skiadaC w tenninie 14 dni od ukazania si
 ogloszenia. 
Otwarcie kopcrt nastowi 3-go dnia po zamkni"ciu lenninu skladania ofert. 
Warunkiem przysl:y1ienia do przelarJ:;u jesl wpJacenie vadium w wysokoki IO-ciu mln zl. 
Vadium wptacone przez oferenlbw. k16rzy me \'I)'IJrali przclargu. zoslanie zwr6cone niezwlocznie po roz.slrzygni
ciu prze1argu,a oferen- 
10m. klbrzy wygrajlll przelarg zoslanie zaliczone na poczel ceny dzicr1awy. 
Vadium przepada na rzccz "Befamy", jc1eli Ore
nl. ktOrego oferta zostanie przyjt;:1a _ uchyli si
 od zawarcia umowy. 
InformacJi udziela codziennic: GI. M
hanik -BEFAMY", ul. Piekarska 130. tel. 249-40.1elex 035333. 


Rok zalozenla 
1983 


PRZEOSI
BIORS1WO POGRZEBOWE 


S. Gomicki 
Blslsko-Biala 
uL Wyzwolen
 43 
tel. 294.29 (calodobowy) 
- Wystaray udzwonll a my 
zaJrnlemy II, wszYltkam 
- u5lua:i kredytowe 
- kremacja zwlok 
AUTOKARA WAN CITROEN 
MI
DZYNARODOWY 
PRZEWOZ ZWLOK 


to,...!!..,. 


OIlWI£SZt.:Zml£ 
Komomik 
u Rejonowego RewJru III-go w Bielsku-Bialej l1a podstawie art. 953 kpc W 
zwi't.zku z art 955 kpc zawiadamia.;te wdniu II lislopada 1994 r., 0 J:;odz. 10.00, w kanc
la. 
rii Komomlka poIomnej w Bielsku-Bialej przy ul. Mick.i
icza 22. pok. 36. o
dzie si
 
I'IEItWSZA tlCYfACJA 
niCl\Jcl1omoSci polotonej w miejscowosli: Bielsko.Aiala. przy ul. Chlopickiego 411, siano. 
wlllCej w1asnosc dlumika Markowsey Janina I AndrzcJ - udzi.. dlutnika w n
ruchom. 
'ft
mo
i 114 czrsl :Urn. Biel!lll:o.Billla. ul. Chlopicll:iego 48, posladaj'lC'I. zaloton'l. ksi'Wg'W 
\\iecZ}'stl w Wydziale Ksii&l! Wieczyst}'cl1 Sitdu Rejonowegow Bielsku-Bialej nr KW 37562 
Nierucl1omosc ()szacowanaJesl na kWOI
 1':0 314 000 - Cena "'}'wvlawcza w po"')'2.Szej li- 
e) lacji wynosllrzy CZ\\11r1e wartoki oS7.acowania. tJ. kwo
: 60.235.500.- 
Przysl'WpUjiilCY do liC)1acji zobowi"lzany jest 7loz)'c r'Wkojmi'W w wysokosci 100/.. ceny osza- 
cowama nieruchomosci. najp6zniej do J:;odz. 1 'i dma poprzedzajiilcego liCy1acjl; w gotawce 
lub w poS1aci ksi1l.t.eczki oszcz
dnoScio"'ej Bankow upowamion)'cl1 wedlug prawa banko- 
wegodo jej wyS1awienia. zaopatnonej wupowanuenie wlaSclciela dov.ypMy cale{;owldadu 
s10sowme do prawomocnego poslanowlema Si1.du. 
Nieruchomosc mo'na ogl'l.(lac codziennie cd dma wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 
zas claboral szacunkowy tej nierucl1omoki znajdujc sit;: do wghl.du w blUrze Komomika. 
201-281..19 


ZARZJ\D 
MIEJSI 


-a 
:J: 
C> 
:zJ 
o 
z 
"J 
:zJ 
-< 
Z 
m 
;0; 

 
.!'> 


- 

 

 
cp 
U1 
-=-'  
::J 
::J 
CD 
n 
8- 
N 
	
			

/scan12_0001.djvu

			12 . KRONIKA BESKIDZKA 


:5 

 

 


o 
"'C 
:5 
en 
"'C 
-0 
&.... 
C1> "'C 
;=0 
0"" 
"t: ;= i 
&.'" 
en"" 
- 
'" ..... 
.!i'a. 
mo 
o "'C 
I:::!", 
"in"" 
:i5:!!! 
... 
..c:: "'C 
UC1> 
£';-2 
B'&. 
co"'C 
"No 
m C1> 
..., c: 
Oc: 
.
 
 
""u 
o...=- 
.:cs
 
...,en 
...CO> 
en"" 

 cD 
c..- 
m - 
C1>
 
N.... 
o 
"" 
C1> 
:;0: 
U 
'" 
;= 

 
"'5 


:E 
<..> 
I..I..r' 
== 
'U) 
a 


. 


.  
I  
- 
- 
--- 
ITT 

 

 
'., 
-..- 
t'r. 

- 

, 
- 
--
 

 

 
..=- 
---- 
:t..
 
hT 

 


 


Inwesfujqc z A'VIST4 
inwesfujesz 
wsw6j 
sukces 


LEASING 
OPERACYJNY 


TOWARZYSTWO 
INWESTYCYJNO.LEASINGOWE 
A'VISTA 
zap,asza: 8 - 16 
. !lASING IAMOCHODOW, MAlZYH, URZ.\DZEN, 
KOMPUTIROW - UNII llCHNOLOGIClNYCH 
. lIASlNG MOTHY 
. PRZEPROWADZANIENIETYPOWY(H IRAHIAKUI 
.INDYWIDUALNE NEGOUOWANIE 
OPlAT lIASlNGOWYCH 
. NAJDOGODNIEJSZE WARUNKI WlPOU'RACY 
DlA DEAlEROW IlEAlINGDBIOUOW 


Bielska-Biala, .1. Warszawoka S 
pi",a V, p. 503 
1,1./1,1(0,301234,33,240.51 w.280 
101-118EI 


K of ki d o oeie p len 

 - III 
., se lan... 
, Pionier-Metal 
A._ ....R. II Kfll(I\. _. 


Firma bezpodatkowa 
nawi&1ze wspotprac,: w zakresie: 
- produkcji wyposazenia, montazu i konserwacji 
wyposazenia W srodkach komunikacji i telekomunikacji 
- pro
adzenia wszelkiej dzia'alnosci handlowej na te,enie 
kraJu 
- ewentualnie inne propozycje 
Powa:tne oferty wsp61pracy prosimy skladal: poo nr. -196- w -Kromce 
Beskidzkier. Bielsko.Biala. ul. DuboIs 4. 101-1&4.£1 


ZAKLAD PROJEKTOWO. 
USI.UGOWD-HANDI.OWT 
"EWDA" 
autoryzowany dealer finny 

 
ofer..je: 
. termostaty grzejnlkowe do 
wszystkich typow Instalacji 
CoO. - DANFOSS 
- automatyka - DANFOSS 
. zawory kulowe 
- pompy GRUNDFOS 
Bielsko-Biala, ul Listopadowa 56 
leillax 298-52 
FIRMA UDZI£LA 
ATRAkCYINYCH RABATOW. 


GI 
T","9 


29 WRZESNIA 1994 


. 


uaUDOCi-IEJ'I\U 
Bielsko-Biala, ul. Krancowa Sa (granlc. 
K zy-Upnlk), tel. D-90365218 '. 206-9' 


PROWADZIMY SPRZEDAZ 
RATALN
 24.9% rocznie 
Stal 7.ehnmana 8,1 J2 mln/t, "''Weld 
cegla khnkierowa kl. 250 RS60 zl 


PRZEDSI
BIORSTWO PRODUKC\'JNO USlUCOWO,HANDLOWE 
i @9 
WI Z PCV 
I - Palloll"lU1l8. - JiBE 
olma stale, uchylne. uchylno.rozwieralne. przesuwne w 12 kolorach 
NAJLEPSZJ\ GWARANCj1\ 

1f'1(I('otnl(' df"
.dd"'f'nla 
 pndllkctl 
"1d1"k.1 L ('\." 


Am! 11m 
" n-A "I r.m 111)\' f,
 (\leISC 7'7.n ," -1(,(._'11 f.n-lf.. 


[
 
 Fabryki Mebli Gifi!tyeh w .Jasieniey I 
Sp6lka Akcyjna 

 
 I !'Ii.......,.,;.. po atrakeyJn)'el. ecnac" 
od o
ol, l'I")'Wahlyell clhliyec bllkou'£, 
brzozowc, kJoJloU"c - (d
...o fjkJeJkowc) 
- 0 
rcduiC!)' .. IKJIO"i£ dh
oHi I'O'R')-icj 3S ewu. 
Szczeg610wych Informaql udzlela DZlat Zaopatrzema, 
telelon 270.67 (B.9) wewnetrzny 2411ub 242. w godzinach 7-15_ 
IDI-17i-Elf 


1\ UNION -VIS 
/
\ Spbtka Z ogramczonCl Odpowiedzlalno
cl'" Z udzlatem 
/ FJ-\
\ kapltalu zagramcznego w Blelsku
8lateJ (Wapiemca), 
_ _ ul Tadeusza Regera 58 
UNION z a t r u d n i: 
- 1'IIlndlowc6w w Dzlale Sprzedaty ZagranlczneJ, wykszt. wyisze - klerunek hlndel 
ugr.niczny, wymagan. bi.gIa Inalomost I. nl.mleckl.go lub 1_ Ingi.lsktego 
- SprzedIWC' w skleple flrmowym - meiczyznf, wykszt. zawodo.e hlndlowe 
lub ekonomlczna 
Zgloszema przylmuJe I Informacjl udzlela DZlat Spraw Pracowmczych, I p
tro, 
pok6J 20. tel. 272-21 wew 267 101-16B-E9 


.. 


om I uteryzac; a? 


wi 


. 
a 


/ 


COMPAQ 
System 
Partn.r 


IBM 
Bual.,... 
Partner 


'- 


, 


I 


-my 
i bi I 


" 


>- 


Novell Systems House 


ALR 
Autoryzow.ny 
Sprzed.wc. 


- doradztwo techniczne 
- proJeklowanle I raaliZaqa Sleer kompulerowycn 
- integraCJIiI trodowisk IIleclowych Novelli sea 
- dob6r apr:zf'lu I oprog,..mowan.a 
..erwla 
. . , - azkolenla 


Auloryzowany 
Sprzed.WCl 


NOVEll. 
AuloryzoW8ny 
Sprzed8wCI 


sco 
AutoryZOW8ny 
Sprzed.WCI 


d 1I (Ii!) 
K-"'Y'-' 
1ECK2EX 
INTERNATIONAL 


43.300 BIeIP:o-B,. 
ul PIII1yz_nl6w 71 till (030) 230-11 fax:(O 30) 28a-S1 
'0' 


NOWOSC 
Esl6trcrnlJ, kO/OIOWI, trwlJllJ, tanil 
posadZkt Slllllopoziol1lujqa 
epoksydowe 
zastosowanie: 
hole, sk1epy, garate, 
biura, pi'Wllice i inne. .., 
Oferuje wra7 7 wvkonamem lub be7 i 
Jo'irma "HELLUTEX" ::: 
ul. Straconki 2. tel. 494-39. 
 


P.P.H.U. S.C. .'BRAVO'. Rozt,.0(llte38 GmmB Ja!iiienita 
zutr..d.1 uc1 z.araz 
. formierzy (PCV, tworzywa sztuczne) . akwizytorow (wtasny aamoch6d) 
. mechamk6w samochodowych 
Sprzed.: plyt)' PCV Kupi: WV.L T (rozhitqo n. f;z,ki) IDI.78HII 


KURS KSI
GOWOiCi KOMPUTEROWEJ 
....=.. KURS OBSI:.UGI KOMPUTERDW 0 

 PC "EXPER", Bielsko-Biala, ul. Cechowa 20 
 
'-' 40 GODZ. - 900 tys. zl tel_ 283-94 
 
ME B L E OTWORI OCZY HA 5WOJE MARIENIA l 
NIEMIECKIE ,
, s""
'-" 
BIUROWE 
 g 
 "'P,."_B,.f. 
-- 
 . 
KUCHENNE /1 1 , \ ' 
 
SKLEPOWE TEl/FAX. 030 284 19 
 
PRZEMYSt.OWE TEL. 030 242 18 - 
BIEL5KO-BIAtA-WAPIENICA,. UL. DWORCOWA (BUDYNEK POClTY) 


AI
 Z/f(IUti
 0 K NA ' m 
MI"wkria - me;: . tJ:J 


PRZEDSI/iBIORSTWO PRODUKCY JNO-USt.UGOWE 
OKNA Z PCV 


lZSJ 
EMPA 


BIURO HANDLOWE: 
43-300 BIELSKO-BIAt.A 
ul. 11 Lislopada 60162 "Pod Qr1em" p. 311 
tel.lfax 23054 do 56, 26081 w. 311 


101-743-a11
		

/scan13_0001.djvu

			VlllellRONllIA BESIlIOZIlA 


INFORMATOR 


TEUWILJA 


IIRONIIIA BESIlIOZIlA . 


na wystswa kwlal6w. rn.ln kompozyqe z suchych kWlat6w, ro!bn 
domczkowych I ogrodowyd1, skalmak6w I krzewow ozdobnych oraz 
krzewow I drzewek owocowych. kw1atbw sztucznych. b
Cl takZe 
wyrrbyzWlkbny. bteraturafachowa. narz
la ogrodnlcze orazzioia 
Podczas wystawy motna uzyskae fachowi\porade zzakresu ogro- 
dmdwa Wystawa czynna 
dzle ad godz 1000 do 18.00. 
KETY. Osrodek Kultury Mlasta I Gmlny: 2-3.10 g 1700- 
film USA -Flladelfia" 
OSWII:;;CIM ZDK ZChO - 2909, g. 17.30 DKF zaprasza na 
film francuskl pt. -Jak uwie
c: wlasn....ton
". 30.09 g. 1900 - Stu- 
dio Kloszarda z Czechowlc-Dzledzlc, Grupa Tomka Kopaczew- 
skiego - .Oslatma wlzyta-.-Przymiarka", 3 10 g 18 00 - Teatr Stu 
z Krakowa ze sztukC\ "33 omdleme- w rezyseril Zblgniewa Zapa- 
siewicza; 6.10 g. 1730 - film Roberta Allmana -Na skr6ty" pro- 
duke;_ USA 
WADOWICE WDK; 1.10 9 21 OO-dyskoteka nacna; 2.10g. 
1900 - dyskoleka mtodzie.towa, 3 10 g. 1600 - Klub Semora za- 
prasza na prelekCJ
 Bronlslawa Kozlowsklego -2:ycle bez chor6b 
wg zasad medycyny naluralnet  


SZPIT ALE 


BlELSKO-B. Ostry dytur chlrurgiczn)': 1/2.10. Zesp61 Cho- 
rob Pluc i Gruzlicy - Bystl'il. ul. Falata. 
Pomoc dora.tna chlrurglczna i urazowa udzlelana jest w Od- 
dziale WOjew6dzkleJ Stacji PogotoW1a Ratunkowego mleszczC!.- 
cego s
 przy ul. E Plater 14, w dni powszednle od 1500 do 
7.00, w dni wolne od pracy I Swi
ta - caliil dob'l 
W wolne soboty poradnle og61ne czynne siI\ w przychodniach 
rejonowych nr V (ul Asnyh 14) - w pobll.tu Urz
u WOjew6dz- 
klego, tel porSdnl8 og61na 259-84: poradnls -D., leI. 238-66oraz 
nr IV (ul Ponlatowskiego 23) od 8 00 do 19 00. Poradnle dZ1eclIl. 
ce I stomato\oglczne - reJon V (ul Asn
a 14), nocny dyzur chirur- 
glczny od 19.00 do 7 00 W PogolOWIU przy u1 E. Plater 14  


APTEKI 


BIELSKO-B. dytury- 29-30.09 uJ PCK 2, Komorowlcka, 30.09- 
7 10 ul lkara 7 I Plac WOjska Polsklego 17. 
5ZCZYRK 2909-3009 ul. Beskldzka 96; 3009-710 ul Mysllw- 
ska 11. 
l:VWIEC: 29-3009 ul Sionki 2; 30.09-7 10 ul Dworcowa 23 
KI;,TY: 29-30_09 oSledle D
bowe 2, 30_09-7 10 ul Ko
cluszkl 4. 


TELEWIZJA POLSKA 1 i 2 e KATOWICE 3 e TV POLONIA 
TELEWIZJA KABLOWA W OSWIIiCIMIU e TELEWIZJA CZESKA 


i e 
lIesklclzka 


ANDRYCH6w 29-3009 u1 Krakowska 84, 3009-7 10 ul. Kra. 
kowska 91. 
WADQWICE 29-3009 ul. Zalorska 9; 3009-710 plac KO
CLU- 
sz1<122 
SUCHA BESKJDZKA 29-3009 Mak6w Podhalaflskl. 3 MSja 16. 
30.09-7.10 oSledle XXX-leCla 14 
CIE5ZYN 29-3009 ul Kamlenna 3; 30.09-7.10 ul. G6ma 20. 
WISlA 29-3009 ul DZlechclnka 4, 30.09-7.10 plac Hoffa 10. 
O
Wll;,c;IM. 2909-310 ul. SIowacklego 1, 3-10 10 plac PokoJu 
SKOCZOW 2909-3.10 Rynek 11, 3-10.10 ul Targowa 28 
USTRON 2909-1.10 ul. Creszyflska 2,1-8.10 ul 3 MSJa 13 
CZECHOWICE-DZIEDZICE 29-30.09 Apleka .W Rynku., 
ul. KoHiI\laja 3; 1-710 -Apteka Ojca PIO., ul WQQlowa 9. 
(
 TELEFONY 


DODATEK 
TELEWIZY JNY 


dla calego wo]. blelskiego. Polskie Bluro Podrozy ORBIS Blel- 
sko--Blala. ul 3 Maja 9a. lei 232-61,242-70 POGOTOWIE. 999. 
POLlCJA . 997; STRAt POZARNA - 998, GOPR - Centralns 
SlsCJa Blelsko-B , lei 236-1 I, CAt.ODOBOWE POGOTOWIE 
ELEKTRYCZNE - 437-55, Katolicki telefon zaufanla 474-00 
(czynny codzlennle od 9 16-21), ChrzeklJar'lskl telefon zaufa- 
nia "Samary1anln" 421-92 (czynny- nledz , wtor., CroN., 18 do 22); 
tel. zaufania Anonimowych Alkoholik6w 28-240 (codZlennie 
od 9 16-20), Pogotowie przewodnickle lei 458-72; SZPITA- 
LE nr 1 (ul. Wysplaflsklego 21), lei 220-45, nr 2 (ul. Wyzwole- 
nla 18), tel 440-61, nr 3 (ul. Soblesklego 83), let. 250-04; nr 4 
(ul. E. Plater 17), leI. 270.11, Wojew6dzki Szpital Zespolony 
(ul. Wldok 5), lei 24.3-10.216-37, "Stalownik" (ur. Stalowa 10), 
lei 440-11, Bystl'il 51. (ul. Felata 2), leL 254-38 POGOTOWIA 
gazowe 992. wodne994, cleplownicze 993, energetyczne991. 
INFORMACJE PKP lei 933, PKS lel 228-25; MPK lei 224 04, 
Informacja turystvczna tel 224-06 (od pOll do PICltku 8-18), Tel. 
infonnacyjnyAIDS 282-11. wczwartkl (17-20), RADIO TAX1919; 
wzgl
dnle 258-97 (calq do
); HALO TAXI 96-26; BESKID RA- 
DIO TAXI 96-22, EURO TAXI 96-24, (calC!. dob
). post6J ta- 
ks6wek dworzec PKP 212-62; plac WOlska Polskiego 231- 
25 Podbeskldzki Osrodek Interwencji Kryzysowej (pomoze 
Tobie I Twojej rodzlnle w SytU3Cjl krytyczneJ), lei 462-21 Bielsko- 
Blala vI. ks Brzoskl.3, czynny calC!. dob
. 7 dm w tygodnlu - (nle- 
odplatme) PRZEWOZ os6B NIEPE
NOSPRAWNYCH: Blelsko, 
lei 43409 (czynny cal	
			

/scan14_0001.djvu

			II . IIRONIIIA BESlllOlllA 


W labiryncie. serial pol. 11.30 40 
lat SlAM 12.00 Aklualno
cl (1) 
12.05 Diana - film 13.00 To meby- 
wale l 13.S5 Kabarel Aalala Kmlty 
14.00 Akademia jazzowa 14.30 
Zgadula - leleturmel dla dzieCI 
1S.1e Caddlaki I dinozaury - T riuml 
umyslu 15.35 Muzzy 15.40 Rocko 
i jego sWlal- serial 16.00 Pe/zala 
- senalUi.30AklualnosCI (2) 16.35 
Powllame I JI
ram dma 16.45 
[lZIS w Tele Tr6JC8 17.00 lancet 
17.35 Crystal - telenowela 18.10 
Aklualrda (3) 18.40 Wilsi HI- 
szpamo - lelelurniej 19l1O MTV 
111.15 Operacja Corned BeH - film 
lab. 20.55 Najstraszliwsze marder- 
stwa . film dok 21.25 WieczOr z 
TelewiZJ	
			

/scan15_0001.djvu

			VI . KRONIKA BESKIOZKA 


z-z.. """ pzyrod 8.15 Z...- 
zek Komunalny Zien1 CI
 
BAS ""'>=aTIIIoT
 9.00 Po- 
ranek z t elewizjijl Kafowlce 11.00 
AliDlwadama."*""-I1A5MTV 
12.00_(1)12.05_.. 
rieblolwttrooegJ 14.20 MJ2)tZI>1 
Tole TQ 
welalB.10AJdvaj_(3jI8.40Por 
>ew:e22.00_(4) 
22.10 R6zowa dama - lelenowela 
23.OOSportwTIIIo Trtp2330 KiD 
ro:ne. PrzriacdSE!'Caxyr;u:O..- 
Km:erI 
 1630 G3 -1eIeI1nioj 
17.00 Teioe>pess 17.15_ABC 
-
dadziea_)IB.OOKt.dI- 
mpaoo-seriaJT\IP 19.00 Fbdck. 
19.20
193O_ 
20.00 Se;1X93f 20.15'-' l dzie- 
"IOU-Ielel.Jriza 
fii werT1 - serial sensac. USA 19.30 
doponieclzia!ku_ serial franc. 
I .55 Do 112""1 
\Z
..3

 
CTI 
10.00 Prawo Los Ang
 - serial 
USA 10.50SwiatreIQJrd6wGti'v1es_ 
sa 13.10 VldeofasBon16.05 DaIas- 
serial USA 17.00 AttIo-moto-rewJa 


- 


Z AgatkC! na drodze 
Z Agalkq na drndze b cykJ auctycji I konkursOw lOI'parUowanyd1 
ws.oolnle przez -KB-, RacfIO Bielsko. Od naJliZszegJ PillIw. OJ dwa tygo. 
drie. ogodzine 11 30. na anlerierado¥ie! ws:ry
 najrnlodsl uczestnic:y 
ruc:l-.d_ ¥'I mogl;wyskJchacpogada'" doIy"'lce;p
""s6w 
i zasad belPI8CZnecio pYuszama SlIi' p) drogach. Audyqe Ie uzupelnD"18 
ZOS1ar\il krOikm I-alIJSatn drUvoedzJ opa...... ___'-n Agatid "'de.
 pod ad. 
resem Radii 
ielsko (B-B, u1. Cieszyriska 317). W9Zmq udzialw Iosowaoo 
aIraI pierwsze zadatil.. 
Nalely uzupelniC cps drag;. wpiSIJjqc we wla
ClWe mlelsca nazwy 
poszc:zeg6 nych jeJ eJementOw. Nalei:y takZe p:lm6c Ja
 prawidlo- 
woporu a laes,li' lejdrodze. Trzeba witcwyci
jegosylwetkQi nakJe- 
It iii W rim miejscu ry!IJrWJ. Tak rozwi.}zane zadanle wyslar- 
cry jut Iy wyd'le i wysJae do rozgbSfI radlOW!!J. Nast
 zadanle 
ukaie sit w "Kronice BesIodzluer za dwa tygodnre_ (ska) .. 
 

 


Janek 


..- 


.  


TELEWIZJA 


SOBOTA 
W'lP 0 
ZPoIsId 
Eko..cto 
Wszyslko 0 dZlalce i ogro- 
doe 
Agrolrna 
Sp)r1owa apleka 
Programdnia 
WiadomoSci 
;!jam" 
Dodzieai
.5-lo-I5. 
Czy WJ!:!ra wygra1 oraz film 
Z sem Eerie fndlana. czyli 
dziwne flJlaSleczKo 
I'Iogrampobl 
Swo;skiekimaly 
WiadorroSa 
Swo;skiekimaly 
Wall Disney przedslaWla: 

ilrYl-Zorro 
TeieMzyrly T ea
 Rozm..,. 
sa: G@1.@Mlt!::I ! 
8.QO PowIlanle. program dnla 8 05 
Program turystyczno-sport:wy 8.40 
fj;tysat ;;y9.DO W.cIomoSdS.10 
Ziarno 9.35 Brawo' &1 12.00 Wia. 
dt:m:IW 12.10 Program dnla 12.15 
WOO - serial TVP 12.45 Teatr Ko- 
medii 14.20 Program roZrywkowy 
14.55 ZmiemIC)'. serial pJI. 1555 
Program dnia 16.00 Transmls)S- spo- 
rbNa 18.05 MroZek bez granlC: S1a- 
wol1llr Mrozek. 100yk 19.20 Dobra. 
nocka 19.30WaadomoSa20.15Kon- 
cert m.Jzyr.znej 
Jedyr.j" 21..00 Pa. 
norama 21.40 II FesllWII.1 Polsklej 
TwOrczoSa TelewtZYlnej 1994.kon. 


KRONIKA BESKIDZKA . III 
1 PAZDZIERNIKA 


celt gabNy 22.4Q Program na fIIe- 
dzIe
22 45SkJwona riedZJ

22.50 
I'ojedynek m
",c:a - Rysop;s 23,40 
ZIotelataBLJCIo:iSufleraO.50Filmlab. 
(95., . . 


A
J
I 
1730 A k) D... 17.35 """""'ss, 
O:Ikurzacz - film animo 17.55 W mu. 
rad1 (Ba
tlle I wa
me) 18.05 Delfiki 
P'lYJadeIe-Nmarim. 18.35SariaBa'. 
baril-serial USA 19.25 IJs1aI"IbJ. 
p.v"T)'koRod( 2O.ooNI!:lCiZlelmko- 
mankowie - melodrama1 franc.-wIo- 
ski 22 10 Mroc:zne marzenia - Dull. 
USA 
1J' .:!..b3M/J "'L..II 
 

::;,::a
).W.';. 
CTI 
8.QO Tom i Jerry 8.20. Na)slynl"llej. 
sze groleskl Charhe Chaphna 8.50 
Wizyla w Warner Bros 10.45Aria z 
zlelonego wzg6rza - serial ka.nad 
13.00 Simpsonowie 13.30 Brento- 
zaur - film dla dziea 14.45 Salon 
Eliol- serial a
. 19.10 WleCZoryn- 
ka20.10 Akaclemia pohC:YJna IH . film 
USA 21.40 Bramkl. puriwa roedziela 
HoI1ywoodzq czalOdzieJe - 
serialOOk.USA 
RaCj3s!anu 
Wiecz6rzAliCJij 
MatZerIs1wopo wIoslw-nm 
wIosko-franc. 
Kalhleen Bable 
piewa w 
Metrqx>litan Museum w No- 
wym Jortw (55 mln) 
1fV!l}J 
h 
Echa IygoeJn!ldyr;eldarzy
 
nlcztego 
Powrtanie 
Program rozryMtoHy 
Jestjakjesl.serial pd. 
Familiada-leIelUTHIj 
Beoefispana.Uana-koocer1 
Wydarzeriatygodma 
SIudio,p"':dysta... 


15.35 
15.40 
16.00 
16.:KI 
17.00 
18.00 
18.25 


10.50 l'Iogramiokalny 
19.00 Gra -leletumleJ 
19.35 Pr2}'gody Ammlm1oa. 
1	
			

/scan16_0001.djvu

			IV . KRDNIKA BESKIDZKA 


TELEWIZJA 


13.00 Kloo taml
jne: Redzina TWI- 
st6w 14.00 Telefonlada -leleb.Jrniej 
15.00 MTV 15.10 8011. dZJeap 
mlodziezowy 16.30 Aktualnow {21 
16.35 Powitanlel progamdna 16.45 
Splecia 17 .3STeleooweia18.10Kro- 
n
 .8.25 Stucio GoItS.50 Aktual 
noSa 13)19.00 AktualnoSa gospo- 
darczeI9.15Rlmfab.21.15Saaum 
Profanum21.45W
rOwkIzen:gra' 
lem22-OOAktualtcia (4}2
10Spo- 
rtwTele Tr6Jce23l1O Rycerz-f.p:II. 
(80rrinJ 
I 
 FW1.@F!J
 I 
8.00 f'orMtarie. P!,.09ram dnla 8.05 II 
Festiwal PolskleJ Tw6rczoSa TeleYii. 
lY!neI1994 - konc:ert gakMy 9.40 


PONIEDZIALEK 


l.NJ:P 


D 


6.00 Kawacryl1erbala? 
8.00 t.b1anasukces-seriaIUSA 
8.30 Dla dzieCi - Diwiekogra . 
quo muzyczny 
8.45 Gimnaslyka 
8.50 Aekslo. selia! anlm. 
9.00 WiadOlTlClSo 
9.10 DladZJeCi.-Mamal)a 
9.25 DomCNt'e przadszkoe 
9.50 My I nasze dzIec 
9.55 .Jojzyk ang""'. da dZied 
10.05 Dynastia Colbych . serial 
USA (pow!.) 
11 00 Przyjemne z poZytecznym 
11..30 Panie ria planie - teIeWmlej 
12.00 WiaoorroSa 
12.10 Agroblznes 
12.15-14.50TeI8W1Zja Edukacyjna 
14.55 Programdma 
15.00 Bebopalula - magazyn mu. 
rpny 
15.30 DlamlodychWidrow-luz 
16.00 Modanasukces-serialUSA 
1625 Dla dzlea: - Okr
ty - T eIe. 
turniej 
16.40 Baw"lzrorri-
SfX'1o- 
wy 
17.00 Telee;wpress 
17.20 Forum 
18.10 La1aJIrzerJerJ.aP
 
sk
17 30Wspomneiiczar - filmard1. 
19.05 Dobrarodla 19.30Wiacb'noSo 
20.00 l - film sensac. 
USA 
1.25 PrzeboJe Boguslawa Ka- 
czyl'isluego (BO min.) 
"If\Y/ :P a I 
7110 Parorama 
710 Sport telegram 
7.20 KLJrs Jltzylna pewnS! znap- 
-raportaz 
1.10 PodaruJsobteodrobl
maf- 
kso""-__ 
US t.Iuzyana'Jedy<"a'I
m"J 
l.NJ :P f1 
7110 Parorama 
7_10 Sporttelegram 
7.20 Kurs Jltzyka argelskJego 
7.35 Rano 
8.00 proaram Iokalnv 


SRODA 
l.NJ:P 


n 


6-00 
800 
8.
 


Kawa czy herbata? 
Moda nasukces-serial USA 
Dladzieci:t.Gycznaskakan- 
kazGwlazdq- MarylaFb» 
""" 
Gimnaslytt.a 
Rekslo-seriaI8l1im. 
WiadomoSo 
Dla dZl&p. Mama I J3 
Domowe przedszko
 

odzieciad1 
J
 al"lf;) sJa dladZlBCI 
sbnecznypalrd-serialUSA 
Cd nlemow1aka do przed- 
szkolaka 
SztLJka. nlesz1LJka . Mysla 
nl9rroralny 
Naszepafist/«)-
 
w_ 
Agrobiznes 
T elewizja EdukaCYJna 
Magazyn rolowan 
EI9sh and arts - 10'118 


8.45 
8.50 
9-00 
9.10 
9.25 
9.50 
9.55 
10.00 
11-00 


11.30 


11.55 
12.00 
12.10 
12.15 
12.15 
12.40 


6.:KI Kaptan Sows na tropia - sa- 
rialTVP 
9.00 S.... ko.ef 
9.30 f'dlywoodz1oBabykm-serial 
dok.franc. 
10.00 Przygody Blacky'ego - senal 
kanad. -franc. 
10.30.13.00 Na iyczertle: 
10.30 Famlliada - leIeIurieJ 
11.00 PCM'Slal'1e WarszawSkie 
12.00 Saezklduchr:7Ne 
13.00 Panorama 
13.20 Zakazanarni1oSC-serialwe- 
nez.-l1Iszp. 
14.05 CI'IXJI 
14.45 Coj8Sl
rane 
14.55 Powrtanle 
IS.oo Przygody B
drad
 
Twarze renesansu . serial 
dok..nrem. 
Prcgram dnia 
MLJzyka mIodzJeZowa 
Aaj - magazyn mb::lzieZowy 
Moda na sukces. serial USA 
Dla dZIl
CI: M6j program na 
antenie:-PiotruSpaI1 
Telee;wpress 
MlliardwrozurTle-leleb.Jml8j 
PolskaKrorika()g6l1O- 
wany sIownik biblijny 19110 MTV 
18.15 Film lab. 21.15 Wiecz6rzTe- 
lewlZJ<} Kalowi03 22.00 AktualnOOo 
(4) 22.10 W labuynce -1e
eIa 
tw 22.40 SoIidalT'OSC . cz
 16- 
mu D:K 24.00 Spor! w Tele Tr6tce 
24.35 Studio GoI111O Poranekz t e- 
I"'ZJ'I Ka"""" (POW! ) 
1 1J\Y/ FW!:@j
J
 1 
6.55 OzIen dobIy z Polski 7110 Pa- 
mama 7.10 Dzien dobry z Polski 
cd_ 9.ooWiadomo
9.10Program 
dl13 9.15 Polskie sp-awy - Iydzie
 
prezydenla9.30 Karino - serial 1VP 
10.00 W labiryncie - telenowela 
(pow!) 11110 Cztery czwar1e - ma. 
E zyn 11.30 Magazyn sporlowy 
.) 12.00 Wladomo
 12.10 
rogram dnia 12.15 Lalka - serial 
TVP13
 RaqaslanLJ14
5
a- 
teletLJrnlej 14.30 Rozmowa dma 
15.00 Kalabg zabytk6w 15.10 {)d. 
pLb
, ocIpuka
 15.25 PowIlame, 
progam dnla 15.30 Wanda Wilko- 
mlrw - TV PaIonia 16.00 Hlslona- 
wsp6lczesrosc 16.30 La la ml do 
17.00 Teklexpress 17.15 Kanno- 
senal TVP 17.40 Filmyammowane 
dla dzleo17.50Wanda Wilkomirska 
w TV Polonla 19.00 Chiopi - sanal 
TVP18.50Wanda WilkomirskawTV 
Po/Onla 19110 Film dok.. 19.20 00- 
branoc:ka 19.30 WiadomoSa 20.00 


23.20 Uaeczka do na.vego tMata 
-film USA 
0.55 BebcpalUa 
120 PLJblicystyka kLJlturalna (40 
min.) 


"If\Y/:P 


g 


7110 Parorama 
7.10 Sport telegram 
7.20 KLJrs NZYka arVel:skM9J 
7.35 Raro 
8.00 
ram IoI1 18.20 Czy boioe ., zmro- 
ku? . senal kanad. 19.10 Wleczo- 
'Yr1 ..k pos1roro< - film 
czesl	
			

/scan17_0001.djvu

			29 WRZESNIA 1994 


KRONIKA BESKIDZKA . 17 


D_aSZ
.IB IIII0BNe. 


kupno-sprzedaz 


1117 motna kupic sWlerki srebrne. 
tuje oraz inne iglaki, a cd 3 paz- 
dziernika drze\vka, krzev.y QWOco\Vc 
- duZy "')'oor. Szk6lka, Bielsko, Kra- 
kow
ka 465 (Lipnik Kopiec) 
202-21]6 
SKUP sk6r z nutrii 220 tys. sztuka 
Riclsko, Polna JJa. Czynne panic- 
dzialek, sobota od 8.00, codziennie 
15.00-17.00. 
201.217, 
TEl EFON od "2" kupi
. Biclsko, tel. 
28394 


SPR7EDAM raty "Aulotak" (cinqu- 
cccnto 900). Biclsko. td. 20225 do 
15.00 (po 15.00-75411). 


usfugi 
--- 


BI[LSKO lCyganski Las) oddam w 
najcm parter budynku (67 m. parter), 
tel. Czechowice. 5203 I. 
202.2140 
KUPIG dom lub mieszkanie w Biel. 
sku, tel. 4179". 


"SZTUKA I ANTYKI" - kupno za 
gOlowk
. komis. sprzcdat: malar. 
stwo, meble, porcclana. srebra. bi- 
zuteria, ze
arki. monety,odmacze- 
nia itp. Bezp1atnc fachowe wyceny. 
r6wniet w domu kli
nta Bielsko, 
Podcienie 2a, tel. 27517. 
202-17J1 
SZYCIE kolder 7 pierza, welny 
(r
c7.nc. maszynowe), wsyp andry- 
chow
ki - cena produc
nla. Tanio. 
Biclsko, Zdrojowa 
 
20210,191 
WYRORY slyropianowe, izolacjc, 
obudowy, pl}ty. Bielsko, SIOCZI1IO- 
wa 3, tel. 25323. 
102-62J 
SKUP cicl/,\I - buhajk6w cz.b.. koni, 
bydla rzci:nego. Odbior 7 gospodar- 
slwa Alrakcyjnc ceny. Zadzwon: 
Biclsko. 22031 (do 1400). 26522 
(wieczorern). 
102-643 
S rOlAR7E' Ponad SIO maS7)n slo- 
I.!rskit.h, odciqgi lroein, szeroki "')'_ 
bor urzlldzeri, narz
dzi do drewna. 
Sklep - hurtownia "STOMA", Bicl- 
sku, Grzybowa I (las Cyganski), lei. 
43586. 


PROJ.ESJONAlNF projektowanie 
ogrodow. Bielsko. tel. 21184. 
:!«':.I<;O'J 
HAfT kompulerowy, Bielsko, ul. 
Hebanowa 14, tel. 48525. 
202.19...H 
TRANSPORT - volk..wagcn do 1,5 
lony. Rielsko, tel. 45294.  
AGI:NCJA "BF\KIDY" Koperski. 
Bi
lsko. Podcienie 1117, 20724 
(9.00-1700). 
102-474 
A ORZELFK. Nleruchomosci _ kup- 
no. spr7edaz, wynBjem. wyccny. 
Bidsko, Buezka 16al5, te1.45063. 
1IP.1'i11 
NIERUCHOMOSCI - BRONOW- 
SKA - kupno, sprzedat, wycena. 
Bidsko, Barlickiego 22b, lei. 27W6 
(9.00-1700). 


202-214<; 
SPR7FDAM 1 ha gruntu z prawern 
zabudowy Olearezyk, Hah:now. 
ul. Wawclska 38. 
2OZ21t;.1 
SPRZEDAM d7ialk
 uzbrojonfll6a 
pod Szyndzlelnil.\. Bielsko. Samia 18 
(boczna 0Isz6wki). 


lOum 


SAUNY, drink-barki, schody. Dicl- 
sko, tel. 23914 


102711 
SPR7EDAM ur2.:\dzeme do podgrzc- 
wanm kuwerti.uy. Bielsko.lel. 47002. 
202_2180 
SPRZEDAM mas7.)'n
 do chemicz- 
nego cryszczenia odzicZy. Bielsko, 
tel. 27001 w. 18S 


rO:!-f,7" 


"ARNIKA" Bielsko, lipnicka 123, 
let 41099 - krycie, malowanie da- 
chow, odnawianie elewacji. robol) 
"')'sokosciowe. 


l oka le I 


1t1
 211 


POSZUKUJ
 niedulcgo lokalu na 
dzialalnok handlow/,\ w Bielsku, tel. 
grzeczn. 73 13 8. 


SPR7EDAM dzialk
 budowlanl.\, 
uzbrojon:t 17a w Komorowicach. 
Bielsko, Syrokomli 51 
20
.1998 
AGFNCJA "DACZA", ./'vwiec, Ko- 
sciuszki 4, lei 5S88 Po
szukujemy 
ofert dla klientow krajO\'v)'eh i zagra- 
nicznyeh 
I02.fi"9 
WYNAJEM. kupno, sprzedaz mic- 
suan. Bielsko, listopadowa 56, lei. 
28477 w. 118 lub 49004 przyjmu- 
jl.rn}' oferty gratis! 
102.fiH 
KUPI
 1 ha gruntow roln}'eh, cz\o- 
sciO\'v)'eh nieulytkow z prawem za- 
budowy. Graniec: adminislracyjne 
Biclska. Lodygowicc, tel. 1273 
1n:!-6{;
 
NIFRUCHOMOSCI "REAL" _ po_ 
srcdniclwo. wyeeny. Bielsko, Nad 
Niprem 6 (obok placu Chrobrego), 
tel. 24155 (900-1700). 
202_1901 
K UPI
 lallio dzialk
 budowlanl.\ w 
Blelsku. okolicy. Dlelsko, tel 49091 
(17.00 - 1900) 


102-6H! 


2022 -! 
motoryzacia 


CZYSZCZENIE ckspresowe dywa 
now, wykladzin, lapiccrki meblowej, 
samochodowej (szl.zotkowanic. plu. 
kO) 
202_21111 
AUTO - RADIO - AlARMY _ fa- 
ehowy montal, spT2Cdaz: alannow, 
immobilizer6w, radioodbiornikow, 
glosnikuw, wzmacniaczy, anten sa- 
moehodowych do wszyslkich I}'POW 
oraz blokady skrzyni biegow "mull- 
I-lock". Bielsko, 7ywiecka loIIj3, lei 
41-002. 


14Jl.2t19.. 


USLUGllransportowe - kraj. zagra- 
nica, do 1,1 tony. Solidnie, szybko 
Bielsko, tel. 49551. 


:!O::1IU! 


KUPIF,; M-2 - Biclsko. leI. 23887 
(po 15.00) 


102-6'12 


21ll.110M 
POSZUKUJ
 mieszkania do wyna- 
j
ia, kupna. Bielsko, tel. 49004 
102......... 


FUTRA - skOry. t.Z}'SZt..Zt.nie, balViic- 
nie, zmiana modclu. "')'prawa, skup. 
sprzedat Bielsko, ul. Brodziriskie- 
go 52, tel. 26515. 
21214 
BOA7FRIA, lislWy - wyr6b, sprzc- 
dat. Biclsko. Olszowka 65. tel 
45109. 
202-2110 
NOWO OTW AR n Biuro tr..lug 
Podalkowych, Bielsko, II Lisiopa- 
da 60 (pok. 308). tel. 23054 w. 308 
1111"117 
TRANSPORT - rnereedcs 207. Tanio' 
Wilkowice, leI. 71431 (po 15.00) 
202-2111 
.'DREWPOL" - prudukujc, uklada 
tanio mozaik
 parkieIOW'l, najnow- 
sza technulogia, be7- cykhnowania. 
malowania w twoim mleszkaniu. 
Dielsko. reI. 43635. 46018 


1(12"62 
ODST .-\PI
 numer Ielefonu Bielsko. 
tel. 28417 w. I HI 


DO WYN
CIA dom Z lelefonem 
(150 lub 300 m kw.) na mieszkanie, 
dzialalnosc. Bielsko. Lueznikow 79. 
lO:!-1070 


102.....2 
KOTL Y gazowc, olcjo\\"C, syslemy 
kominowe - sprzeda1'.. serwis. Biel- 
sko, lei. 4955 I 
102-694 
KUPU",; numer lelefonu w Maz.!nco- 
""ical.h lub Bielsku Blelsko, lei. 
48162. 


10
..fiIJ 
TFLEFONY kornorkowe - sprzcdaz. 
montaZ. wykf)'waeze radarow, pislo- 
let6w, kamer, Jedno, dwu I trzypa- 
smowe "Auto-Radio", Bielsko, Zy- 
wieck	
			

/scan18_0001.djvu

			18 . KRONIKA BESKIDZKA 29 WRZESNIA 1994 
USIUgi POZYCZKI pod zastaw. nio;;kic opro- MALOWANIE. tapetowanie. Kozy, ANGIFlSKI. BielskI"' tel. 44084 PRZFDSICBlORSnVO Produkcyjno- 
- - ccnlowame, dogodne warunki PHU t
1 74523 
Ol_.:n
11 Ham.llowe "WARM". filia CQN- 
TV Imlar 'icrwis. Riclsko, tel. 20234. "PIOMFX", Bielsko. infonnacja" tel. 
O"!2IU ANGIELSKI - lekcjc, egzaminy, VECTOR Krakow w Mift(7)'rzeczu 
. ;:O;!_I<;I71 26441 (9.00-1400) lub 49411 KOMPUTEROWr: przepis}\\anlc matul)'. Blclsko. Stcmlcza 27/3 Dolnym 12, klRiciska-Bi.dcj, tel. 
NAGROHKI - granit. laslnko. Hur- (1500-1800). prac Blelsko.leI 22680 (8 00-15.30) 57068. poszukujc: in2:ynicra mecha- 
IO"!H7 :!O:!_11!14 nika z doswioldczcnicrn na produkcji 
lownia .'FXKAMPOI" Bielsko, 101701'1 ANGIElSKI - korepelycjc_ Bielsko. oraz uo;;ta\\ iaC7-3 aulonlato\\' tokar- 
KrakuwskJ. 247.a, tel. 421116. INST ALACJE centralm.go ogrzcwa- RFNOWACJA i n:konslrukqa sla- tel. 41266. skich. 
202-199'1. nia, nowoczesne, encrgooszcz
dne' r\'ch mLbli. Politura Cieszyn, tel. 
TAPETOWANIE. malowanie Riel- Instalacje wodnc, kanahzat.yjne, ga- 24317 (Marketing). 201-2I()4 10211"" 
sko, tel. 41108 70we - w)'konawstwo, projekl)'. :!O
.
I!'l.O MATEMATYKA - korcpel)'cje. ZA TRUDNII;: brakarza (emcryt. ren- 
202IK):'I. Sprzedaz. kotl6w gazo"')'ch super - DOSTARCZAM materiafy opalowe. Bielsko, tel. 40132. CiSLl)_ Bielsko. leI. 44849 (po 18.00). 
WIDEOREJESTRACJA. Biclsko, oszcz
dnych, grzeJnik6w, za\\or6w 102.19(J'I. 2412-1157 
termoslatycznych. 'GAMA-BUD"_ budowlane. BielsklJ, leI. 46027. 
lei '\2571 Bielsko, Legion6w 81, tel. 25207 2412.11-47 FlRMA zalrudni pracownikow Blel- 'CONTRACT" - zatrudni sludentow. 

re.I"21 102-4241 
20 KAfELKOWANIE Biclsko, tel sko, tel. 21811 w.246. Bielsko, Wzg6rze 5, tel. 28247. 
NAPRAWA, monta
 piecow gazo- 202.2(''12 1()2710 
MALOWANIE, tJ.pelo\.\'ame. Bicl- 45887. 
wych. Tanio' Biclsko, tel. 42814. KONSULTACJF z chemii wedlug "SAWIS", Biclsko, Reymonta 6 - 
201-1901 sko, leI. 25114 ;!4122Ifill tcslow do egzaminu wst
pnego na 
PRALKI UII-OI7 RTV, VIDEO - senvis, przestraJ8- Akademi
 Medycznll. Dr biochemii, 7..atrudni chalupmkow (p61 etatu) pro- 
OIulomatyczne - naprawa sle szycie. Zglos7.enia: 5-6 pazdzier- 
Majewski, Biclsko, tel. 41665. WIDEOSTIJD10, filmowanie, mon- nie, naprawy, gwarancja. Bielsko, Biclsko, lei. 20428. nib. (I2 00-16.00). 
20210;104 tat komputerowy, muzyka. Biclskv, ul. Asn)ka 4, tel. 20598. 2022097 HI:?-711 
D[ZYNSEKCJA, c)cratyzaLja. Gru- tel. 43395 201-21(;1 \-fA TEMA TYKA w domu UC7.nia. 
szczyk, Grodziec ShlSki 143. Bicl- 202-2010 KAFELKOWANIF Bielskv, tel Bielsko, cd. grzeczn. 75412. ZAOPIEKUJF,; sifi dzieckiem. Bicl- 
sko, tel. kom6rkowy, 090333444. ZALUZJE pol.iumc, piunowc, nowo- 22392. 2f12-2
1I sko, tel 29244 
202.1102 czesne uszczelnianie okien, drzwi 202-1171 GIT ARA - nauka gry Bielsko, leI. 202.21
9 
PARK lET - w)T6b i sprzedaz. Kalwa- uszczelk
 silikonow.ll. Bielsko, tel KAMlFNIARSTWO Nagrobkowe, 41445. KLUB "BLASZAK" oferuje dzie- 
ria Zebrzydowska, ul. Jagicllori-sk of.ruje 
PH "MARAND" S.C. 
INTERNATIONAL Blelsko Blala, uL Pllsudsklego 27 ROZALII SZYLAR 
Ekspozycja Slelsko-Biala (na terenle ZPW .WEGA-) 
 roozinie, znajomym. sflSiadorn, kole:t:ankom i kolegom oraz 
ul. parfyzBnt6w 658. tel. 284
1 wew, 138 tel. 260 94 w.21 pracownlkom Zespolu Elektrociep1owni w Bielsku-Bialej 
ZAPRASZAMY ZClprClszClmv 
 sklada 
codzlennle g. 7.30-16.00 202.2178 Rodzma 
. g1.f13& !loboty g. 8.00-14.00. 
-
		

/scan19_0001.djvu

			29 WRZESNIA 1994 


PPH PREFABET Sp. Z 0.0. 
. 43-300 Blelsko-BlaIa, vi. Z
ecka 118; tel. 418-31 do 33. fax 415-48. tlx 035288 
Najtansze atestowane bloczlu I p1ytkl Z BETONU KOMORKOWEGO. klory jest 
o 40% IzeJSZY ad ci
zaru wody, a \VYtrzymo!lfoSt ;ego pozwa1a na wznoszenie budyn- 
k6w 0 trzech kondygnaqac:h 
BLOCZEK PODSTAWOWY 0 WYMIARACH 
24 X 24 X 49 zast
puje 
16 cegiel . kosztuJe tylko 17.000.- zl. 
W sprzeda!y posi
lImy, bloczkJ 24 x 24 x 49 
bloczkJ 36 x 24 x 49 
bloczki 18 x 24 x 49 
plytkl 12x24x49 
plytkj 8x24x49 
pIyt\m w rachunkl,/ bie'_qq'm, pfalnic:ze i dyskontowe 
- prererencyjne bedyty dla rolniclw.a 
Minim.11It" oprotrnIO".hll' krC"d
1ow 11. dzialalnoilf xospoducz, w)'nosl 32". '" SIOS.lIkll 
roczh)'m. Indy,,"'idualnic u71adnlllmJ '....runki oprocealo"'.ni. i 
Jllal)' kreelY'II. 
DLA KLiENTOW INDYWIDUALNYCH 


- kredyty na cele konsumpc}Jne 
. do 11 micsifc}' - 370/. . do 18 mICSlrC} _ 39% 
- krcd
 I}' n.a ralaln't sprzeda.t samochodow o50bo,,-) ch 
. do 12 micsifc)' -360/. . do 24 mic5lfc)' -370/. . do 36 micslfC} _ J8
fo 
"OMPLEKSOWE FINANSOWANIF PRO.IEKTOW INWESTYCYJNYCH 
J["T[
\1\ DO I'!\N
TW!\ [)VSPOZ\ CII 


c£'iM)11\A, 

 
POLECAMY PRODUKOWANE PRZEZ NAS WYROBY 
o cegla pelna K
TY. WILAMOWICE. W ADOWICE, 
o cegla d7.1UI1i\\..ka SKOCZOW 
Ocegla kratov.:ka KI, K2 Kr.;TY. \yADOWIC[. WILAMOWICE 
o ccgla modularna SKOCZOW 
Dcegla S) likalOwa - hiala Kr.TY - mag
Z)'n . 
o Pustakl MAX. 5Z ANDRYCHOW, SKOCZOW, WILAMOWIC[ 
o Puslaki PD-2 SKocz6w 
o Pustaki !\ck
nnana 20 i 22 SKOCZOW 
o Puslakl do pr7ev.odow kominowych fj 1"0 
o dachO\..'ka ccramiczna "Marsylka" 
o dach6y,'ka ceramiczna boczna £'lSIOry 
D ceramiczne elementy dckoracyjne 
o Klinkler - eegly. kszlallki, plytki 
ZAKLADY CERAMICZNE: - Andf)'ch6w 
- K(ty 
- Wadowicc 
Wllamowicc 
- Skocz6\1. 


Teln:03!1i497 
Fn/lel.:538-82 
Zb)'I: 524.17 


HieMl.ie Pl'1'edsirhiorslwo 
CeramllU BudoM'laneJ 
M' Kf18Ch. III. MickieM'iua 13 


WSZYSTKIE CEGIFLNIE 
K
TY . magazyn 
KI;TY - magazyn 
K F.TY - magaZ)n 
K
TY - magazyn 
tel. (03g7) 
27-76 
lei. (0381) 
28.14 
tel. (0387) 332-24 
lel.(OJgl)S71_11 
leI. (O]g6) 334-92 


Wyrvby .Ie,towane o;a:..uone ;a:n.ki m bezJlItC'zciishu '{Y 
ZAKUPIONE TOWAR\' MOtU1\' DO
TAMCZ\'t WI ASN\'M TRANSPORTEM 
Sprzedel w woln. .oboty do god.. 11. 130-4811.91 


I I-UOnl (.I
 YI' \ 
" \.JT \ "II
.J !!! 


r- P.H.U . "NOV UM" S.C. I 
AUTORYlOWANY O
ALER mil 
proponuJe- 
KOMPUTERY 


OKNA z PC V 
oraz ALUMINIOWE 

 


. 
OPTifviUS S.A. 


polcca: Przedsi-:biorstwo 
Bielsko-Blala,ul. ZM'lerZ)niecka 53. 
tel./fu llO-fi2: tel. 726-611 


r-----------, 
I "RUCH" 5.A. I 
I Delegatura Cieszyn I 
I zatrudni sprzedawc6w I 
I w na'l
puj
cych 
ios
ach: I 
I - JaSlemca - Krzyzowka I 
I - Jawarze I 
I Bh/SZ\dl mfnmnql IIdzleI;a I 
I OZlar Kadr "RUCrl" SA I 
I IJde
"llira C":
SZ\'Il, III. Hldli,a nH I 
tt'! 24)53 
L_________:.:..J 


ceny fabryczne 
DRUKARI 
 HEWLETT 

 PACKARD 


. fib.y wody . MAGNET)'lERy 
. nldoNY 
. piiECE dEknodm.n c.o. 
. REGUlATORY TlMpiERATURY 
. dEkntofilny, jONiuTORY 
powinRZA 


EPSON 
PROGRAMY juz od: 
Hurtownia 1,95 mln 
Faktury 1.65 mln 
Super Apteka 9,00 mln 
Raty bez zyrant6w 
Leasing operacyjny 
Bielsko-Blafa, ul. Slowackiego 27 
I (Bielskie Centrum Kultury) 
 
tel. 29D-91 w_26. fax 290-93 
 
w undz. !I.30 - 15.30 
 


Sklep "TEL-EKO" 
Bielsko-Biala, ul Piaslowska 3 
. r.\ )
NCJA. v.( .r"
 . 
. NI
Klr en - -. ",..... 


licencjonowany producent niemieckiej firmy 
LUK5U50WE 1[; KnlIPInC 
K N A i\li nie f1\8 
S :rI C " 
\eP 
Z TWORlYW SZTUCZNYCH 
NOWEJ GENERACJI 


Biurn Handlow" 43.300 BIELSKO-BIALA 
01. 11 Listopada 60/62 "Pod Orl,m" p. 311 
t,vr.. 23054 
 56, 26081 w. 311 


19 , 
!ftl 

 

 
-- 
-- 
--0;;: -- 
=- 

 
;-
 

.. 
-- 

. 

 
..... 
UJ 

 
- 
';'- 


II
 


In 5JI< O'
  
r- 
::::E 
:J> 
::x:J 
:i> 
....... 
rn 
OJ 
::x:J 
....... 
-< 

 
o 
::::E 
en 

 


ij 
:i  
0> 
c.> 
9' 

 
:::J 
:::J 
! 
c. .... 
!'I- 
° 
c. 
CD 

 

 
U1 
i:> 
c:s 


"
		

/scan1_0001.djvu

			.' 


TYGODNIK . 29 IX 1994 
ROK XXXVIII. NR 39 (1967) 
BIELSKO-BIALA . 4000 ZL 


........ 
. 


I KI4ltska reszty Polski 


1 


c 


- 


.- 


Najpl9knlejszit w tym 
roku Polkit jest biel- 
szczanka .Jadwiga Flank! 


- 
.... 


.. 
\$\1' ... .' 


 
. '''',U J1 "" 
$. "\A.. 
,  


., 
I 


\.. A '. 


9 


.. 


? 


'oto: Zbic:nlew Gruszka 
wsp6forganizatoreml Nic dziw- 
nego, ze obecni w Warszawie 
dziennikarze nasz sukces 
okreslali tez mianem "klt:ski 
reszty Polski". Stali
my sit: 
matecznikiem Missek, a nam 
szczeg61nie milo, ze pierwsze 
zdjt:cia najplt:kniejszych uka- 
zaly sit: w "Kronice Beskidz- 
kiej..... (dok. na str. 3)  amy kr610wl\I Tego- 
\ J roczny tytuf Miss Polo- 
.1 nia przypadf Jadwidze 
F
nk, 23-letniej bielszczance, 
ltudentce V roku architektury 
Pohtechniki Gliwickiej. Nowo 
lIoronowana Miss jest wysokil. 
1178 em) niebieskookil. szatyn- 

 Ponad wszystko stawia zy- 
e.. rodzinne, lubi ciszt;!, muzy- 
II, i spacery po beskidzkich 
tcle:l:kach. 
Z Miss 0 wfos przegrafa 

gdalena Pt:cikiewicz, koro- 
ftOWana wcze
niej przez czytel- 
k6w "Kroniki Beskidzkiej" w 
prasowej wersji konkursu 0 ty- 
lul na Podbeskidziu. W ten 
spos6b stofeczne wybory oka- 
uly sit: kalkil. podbeskidzkich, 
kt6rych - dlaczego 0 tym nie 
przypomniet - "Kronika" byfa 


J 


- 


I J  


Czy strajk zagraia 
inwestycjom w Polsce?  


': .., 


t". .J: .....y... 
. '* ...,.....-;; , .. ....'t lit 
;.- -- 
, 


'... 


.. 


t-", 


.. 
r'"'" 
. J . for 

 


'. 
, '. 


'(. 


.. 


f 
. 


... 


... II 
, .... .. 
Oble strony podajl\ rozne info rmac.e co do zasit:9U protestu... 


- 


szostej rano 21 wrzesma rozpoc
I sit;! strajk 
w tyskim zakladzie Fiat Auto Poland, zorga- 
nizowany przez trzy zwi,\zki zawodowe: "Me- 
talowcy", "Sierpieri '80" i "SolidarnoSc". przedsta- 
wione dyrekcji Fiat Auto Poland postulaty straj- 
kowe to wzrost minimalnej gwarantowanej placy 
do 4,4 miliona zlotych, przyznanie pracownikom 
akcji sp6lki na preferencyjnych zasadach, zawar- 
cie nowej umowy zbiorowej dla calej zalogi i nie- 
represjonowanie za udzial w strajku. Zwr6cono SIt;! 
tez do dyrekcji 0 przyst,\pienie do negocjacji. 
Do rozm6w doszlo dopiero w nocy z pi'\tku na 
sobott;!. Zostaly one jednak zerwane, gdyz dyrek- 
cja nle chciala rozmawiac 0 placach, uwa:i:aj,\c, 


r 
.. 


J .. 
j. _ iiiiii 


:l:e problemy te zalatwiono w porozumienlu z 
191ipca tego roku. przedstawiciele dyrekcji sklon- 
nl byli negocjowac sprawt;! rekompensat za akcje, 
Jakie miala otrzymac 
Ioga i to pod warunkiem, 
ze strajk zostanie przerwany. W tej sytuacji jego 
organizatorzy zapowiedzieli kontynuowanie pro- 
testu w formle strajku rotacyjnego na wszystkich 
wydzialach. Dyrekcja zagrozila podjt;!ciem blizej 
nieokreslonych "czynnosci prawnych" wobec 
organlzator6w dzialari, kt6re - jej zdaniem - sot "na 
pograniczu legalnosci". Wspomnlano tez 0 tym, 
ze strajkowa atmosfera moze niekorzystnie wply- 
n,\l: na plany przyszlych wloskich inwestycjl w 
sp6lkt;!. (dok. na str. 3) 


W miesiilC pO 
morderstwie 


M1nctl ju:l: ponad mleslctc od zamordowanla blelsklego taks6w- 
karza, Jana D. Sprawa jakby uclchla I tylko taks6wkarze oburzaj,\ 
sit na powoln,\ -Ich zdaniem - pract;! policjll prokuratury. Areszto- 
wany 23 slerpnia mieszkaniec Bielska, 27-1etni S. M., nadal jest je- 
dynym podejrzanym. - Przedstaw;lismy mu alltualn;e zarzut 0 dollo- 
nan;. zabojstwa . wyjaAnia pszczyriski prokurator, Andrzej W,\sik. 
- Trudno przew;dziet:, lIiedy uda nam sit zalloriczyc sprawt. 
Obecnie przeprowadzane sot IIczne ekspertyzy. Podejrzany pod- 
dany zostanle badanlom psychlatrycznym. Nleoflcjalnle dowledzle- 
lismy sit, ie istnieje mn6stwo dowod6w obciil.zajCl.cych go, kt6rych 
jednak - dla dobra sprawy - nie moina jeszcze ujawnll:. (apa) 


J 


'v D
 n
@
 
D
 (!D 


Przez caly czas trwa proce- 
der upychania przer6znych od- 
pad6w, gdzie tylko to jest moz- 
hwe. Tak dzieje sit;! od kilkuna- 
stu miesit:cy w gminie O
wit:- 
cim, gdzie jesieniil. ubieglego 
roku na zebraniu wiejskim we 
wsi Grojec jeden z jej mieszkan- 
c6w zaproponowaf Radzie So- 
lecklej przYWIezienie za darmo z 
kopalni Czeczott skaly p10nej na 
budowt: drogi. (dok. na str. 6-7)  1. 
.
 


, 
. 


.
 
.. 


,J» 
Foto: Marcin Pluzek 
- 


.. ,- .1.." 


't 

 


. 


. , 


-vi . 


 

- 
...
 .... 
9",. 
 
.... 


;. 
"". 
. . 


.. 


-.... 


L 


R eprezentanci Polski w pod- 
noszeniu clt;!ur6w przeby- 
wall do nledawna na obozle 
w GI:l:ycku, gdzle szlifowall fOm1t;! 
przed zbliiajil.cyml sit mistrzo- 
stwami swiata. Podczas pobytu na 
Mazurach nie tylko podnosiJi po 
kilkadzieslCl.t ton dziennie na po- 
mostach. pewnego wleczora za- 
pragnQII zabawll: sit;! w dyskotece. 
Ledwie pojawili sit;! na parklecle, 
gdy do lokalu weszlo kilkunastu 
mlodych ludzl wyposa:l:onych w 
noze i klje baseballowe I znlenac- 
ka rzucilo sit na kadrowicz6w. 
Jednym z tych, kt6rzy najbar. 
dziej ucierpiell, byl sllacz BKS Stal 
Bielsko-Biala, Janusz G1il.dys z 
Koblernlc. Stalowiec zostal ude- 
rzony palkcl. w clemlt I tylko cudem 
nie stracif oka. (dok. na str. 4) 


/ 
Autostrad
 przez 
Podbeskidzie  


[Q)[J@
 
cQJ@ 
c9J[f@
 


T rasy autostradowe po- 
biegnil. przez Podbeski. 
dzlel Ta sensacyjna 
wiadomoAc, stwarzaj,\ca na- 
szemu wojew6dztwu spore 
moillwoscl rozwoju, nade- 
szla niedawno z sejmu. Bo- 
guslaw Liberadzki, minister 
transportu I gospodarkl 
morskiej, poinformowal po- 
sf6w, :l:e polski odclnek au- 
tostrady A1, kt6ra pol,\czy 
p6fnoc i poludnie Europy, 
pobiegnie z Gdariska przez 
t.6di, Katowice do Cieszy- 
na. Minister dodal, :I:e - byl: 
mo:l:e - powstanie jedno od- 
galt;!zlenie do Slowacjl, czy- 
II autostrada z Bielska przez 
Zywiec I Zwardori. Jeszcze 
medawno wydawalo sit;! to 
nlemoillwe. Autostrada A1 
mlala blec z Katowlc naj- 
kr6tszil. drogil. do Ostrawy, 
przez granict;! w Gorzycach 
pod Rybnikiem. Omljalaby 
Cleszyn, gdzie w Boguszo- 
wicach wybudowano naj- 
wit;!ksze przejscie dla ruchu 
mit;!dzynarodowego na po- 
ludniowej granicy. Droga /II- 
CZil.ca Bielsko ze Zwardo- 
niem mlala byl: najwy:l:ej 
ekspresowCl. dwupasm6w- 
k,\, budowan,\ nie wiadomo 
kiedy. (dok. na str. 6)
		

/scan20_0001.djvu

			20 . KRONIKA BESKIDZKA 


@ ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 KATOWICE 
Z
Z
 zaprasza na KURSY I!! 
organlzujemy ksztakenie systemem kursowym w 360 zawodach I specjalno
clach, m.in: 
I. EKONOMICZNQ-ADMINISTRACYJNE I FINANSQWE 4. Z ZAKRESU GASTRONOMIII HANDLU 
* bankowo&c * ksu
gowo&C wspomagane kompulerem * rachun- * k
charz-kelner-barman .. .cu1l.lernik * 1=lIekarz .. rze;nlk 
kOWO&t . kompu1erowa obsluga hurtownl I mBgazyn6w .. akwizy- .. I 
<[<"! 
:oo::
 
00 

C 
-C> 
C> 

m 
CD - 
<[I::: 
co 
<[CJ 
:5
 
t):::> 
_ -1 :00:: 
t- 
-<" 

a:: 
::;0 
w C 

:::> 
0"",, 
-1- 
c:S 
:Z:N 
<[C 
::E:W 
OZ 
a:0 
:::>"'- 
iDc 
w O 
:z:w 
N :z: 
u:z: 


 
enu 
:::::; 
<[ 
...,. 
u 
W 
"'- 
en 
-j:)1 


Likwidator Budowlanej Spo'dzielni Pracy 
w SucheJ BeskidzkieJ. ul Mlcklewlcza 32 
zawladalUla 0 otwarel.. IIk....daejl. 
Wzywa SI(!' wlerzyciel1 Sp6tdzielni do zgloszenia roszczeri W termlnie 
trzech mlesl
cy od daty ukazama si(l namelszego ogloszenle 10116 -r'3i 


.......................................... 


ZESPOl ZAKlADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 
w Zywcu, ul. Sienktewlcza 52 
ogioszo przetorg nieogroniczony no sprzedo:l 
niiei wymienionych samochod6w: 
1) Fiat FSO 1500, nr rejeslracyjny BBC 026H 
przebieg _ 212718 km, rok proclukcji - 1986. stoplen zU
Cla -75% 
cena wywolawcza - 17,5 mln zt 
2) Fiat FSO 1500, nr rejes1racYIny BBC 128H 
przebleg - 244834 km, rok produkcjl - 1989, stopien zuzycia - 85% 
cena wywolawcza - 19,7 mln zL 
3) FISI FSO 1500, nr rejestracYlny BBB 678 K 
przebleg - 179933 km. rok produkcJI- 1986, stopie" zuzytl8 - 85% 
cena wywolawcza - 11.1 mln zl. 
Przelarg od
dzlC= si( w dniu 20.10.1994, 0 godzmi
 10.00. w Kolumni
 Transportu Sa- 
nitam
go w Zywcu. ul. L
snianka 64. Wadium w wysole.o.kl 10,,". ceny wywo1ewczej 
nalety wp!acic w bsi
 Z20Z w 2yweu, ul. Si
nkiewicza 52, najp6zniej w przeddzid 
przetargu do 8odZ. 10.00. Samochody 
¥=e przedmiol
m przelargu moma oglildae w 
Kolumnie Transportu Sanilarnego w Zywcu, ul. Ldnianka 64. Wszdle.ie informacje mot- 
n8 uzyskac lelefonicznie u Kierowmka KTS - nr lele( 2820. 
Zaslrzega si
. 2:e wadium przepada na rze'CZ sprzedawcy je2:eli taden z uczeslmk6w licy- 
tacji nie zaoferuje eeny nabyeia r6wnej co najmniej cenie wywolawczej 
Informujemy. 2e wadium zlo?one przez oferenl6w. kt6rydl orerly nie zostan
 przyj
le. 
zostanie zwrocone bezpo
rednio po dokonaniu w)'boru oferty. a oferenlowi, klor'e80 oferta 
zostals przyjt;1a, zostanie zarachowane na poczel eeny. 
Z

RZ€:GIRGU 
LLO UtE:Wl>2I't€nI PRZ€TMGU OCZ PCJOI>J9> PRZVCZVNY. ".,..." 
......................................... 


29 WRZESNIA 1994 


(p
m"i ;''io-;k:i; i 
I kapitalne! I 
I 10.000 m' pIy/ek z kolekcjl I 
NAJNOWSZYCH WZOROW I 
: EUROPEJSKICH C.C.D'/MOLA I 
I adari import I 
I Bielsko-Blaia, ul. Kuslroma 63 I 
Tychy, ul. Bielska 128 _ 
I lei. 1195553, fax 1186030 ;. 
I Zapraszam, 
 I 
I projeklanl6w i budowlanc6w I 
\.. _ !?!
!!c..W


 _..I 


Tartak "Silesia" 


w Czechowlcach.Dziedzlcach. 
ul G6rnicza 46 


zakupi kazd" ilo
t drewna 
iglastego - sosna, swierk 
oraz lisciastego 
- buk, brzoza, olcha. 
Maksymolno 
rednlca w grubszym 
koflcu sa em. 
CenB do uzgodnieniB. 


I 


I 
."

 


Konlakllelefomczny 
pod nr 532-43 i 533.06 
lub osohlseie w zakludzie. 


P.P.H.U. "ART" S.C. 
Blelsk.o-Biola. ul. Sikormk 31Zoklad B '"BEFAMY1, teWax 252-71 do 74 w 14. 04 (700-15.001 
ayrttI'f codzI
nie w godzinoc:h od 8.00 do 16.oo
 w soboty od 9.00 do 13.00 
PoI«a w ciqg/fl{ spf%edaZy: 
. worlci HD
 LD
 pp . reklam6wki HD
 LDP£ . f'I'fJrNy fo6owe 
. nadruki no wlw wyrobach . folie ogrodniae. budowlane 
. D.uk na paple"e, foliach, materlale . Naklejkl samop"ylepne firmo- 
we. reldamowe, CllnOWB . Kalendarze z nadruklem flrmow,m 
. UsIIIgl ilusarskle . Kasetony sulllowe dekeracYlne . 
_'01«;1-611 


Wojew6dzka Stacja Pogotowia Katunkowego 
w Bielsku-Biatej, ul. E. Plater 14 
Og18SZ8 prze1arg nieograniczony n8 nastQpujllce pojazdy: 


""'''' nr rejeslr role. prod. stopiei1 zUZycla cena wywol. 
L FSO 1500 BBB 511S 1987 130,,". ISmlnz1 
2 FSO 1500 BBC S21D 1981 800/. I
 mlnz1 
J. FSO 1500 BBC 66"'D 1987 80,,". 15mlnz1 
4. Ny:sa 522 Mllcrobus BBe 145D 1986 800/. 8mlnz1 
s. Nysa522 BLB 214B 1988 70,,". II mlnzl 


Pnelarg od
d:zie si
 w dniu 14.10.1994r., 0 godz 10.00. w bazie 
transportu WSPR Bielsko-Biala. ul. E. Plater 14a. 
Pojazdy mozne ogl(jidat 2 dni przed datil przetargu. 
Wadium w wysokoki 10,,". ceny wywolawczej nale2:y wptaclC 2 dm przed dai\ przetargu 
w bsie WSPR. ul. E. Plater 148 
Zgodmc z Rozporz Rady Ministr6w z dnia 5.1093. Dz.U. nr 97, poz 443 
 9 p.7- 
wadium przepada na rzecz sprzedawcy je2:eli uden z uczestmk6w licytacji nie zaoferuje 
ceny nabycia co najmmej r6wn
J cenie wywo18wczcj. Wadium zoslanie zwrocone orer
n- 
10m, ktor\lch oferly zostan'l pndicytowane  IJmDS 
fJDIlISllJlJ 


CZ9ici do: 
.. Fiat 126p 
.. Cinquecento 


IDlRT-DETAL ! 
6ielsko-6lala. ul. :tywlecka 77 
tel. 484-91. g. 8.00-16.00. 


I GRZEJNIKI 
FAUIRA 


600 mb 
"fAi'lIO 
I'RZE!JAN\ 
1100.000 z' 11mb) I 
Te/efan: 
Cieszyn 295-69. 
F
-U
 


211-..... 


PrywBtne Przedsivbiorstwo 
InstalBcji Sanitarnych 
HYDRAUUK 
- SERWIS 


Blelsko-Biala, ul. GalOW8 14 
Biuro: Bielsko-Bl8la, 
ul. Leglon6w 51. f..t 290-39 W 108 
przyjmie na sezon 
grzewczy 1994/95: 


I 
I 
I. 
!; 


obiekty instylucji pailstwowych. 
sp6tdzielczych. prywatnych na 
stat
 obsrugc;: i konserwacj
 
instalacji wod-kan.. C.o.. gaz. 
kotlownie i W4(zty cieplne e.o., 
c.W.U. 


Zglos:r..nia nalei., ki.rowat: 
do 15.10.1994r. 
w godz. 9.00-11.00. 
AWARIE 
CAI.Ao DOBIj:! 
2GH1I-R.!9
		

/scan21_0001.djvu

			29 WRZESNIA 1994 


SUPERMARKET 


BIELSKO-BIALA 
UL. ZYWIECKA 115 


OTWARTE: PONIEDZIALEK - SOBOTA 9.00 - 20.00 
NIEDZIELA 10.00 -16.00 


PROMOCYJNE CENY OD 23.09 DO 02.10.94 
3 MILIONY ZADOWOLONYCH KLiENTOW ROCINIE! 


Wm.OWE Z KOSCIII 
39 900 


WOlOWE NA ROSOl. BlK 
49 900 


Wm.OWE NA GULASZ 
54 900 


OUZA PORCJA DUlA PORCJA DUlA PORCJA 
1 KG . 1 KG . 1KG . 
Wm.OWE NA PIECZEN Wm.OWE NA SZNYCEL OKAZJA! MI
SO MIELONE WOt..-WIEPRZ. 
DUZA PORCJA 69.900 DUZA PORCJA 79.900 DUZA PORCJA 49.900 
1KG 1 KG 1KG 
PIWD IYWIECKIE SOK POMARANCZDWY WODA MINERALNA 
13.500 

NALD 100% 18..500 ERA 9.500 
0,5 L BUT. 1,5 L 
KAWA TCHIBD HERBATA LIPTON MLEKO UHT 3,2% 
FAMILY 46..900 22.900 lOWICl 10.500 
250G 25 TOREBEK 1l 
JOGURT NATURALNY MASMIX SEREK 
DAN ONE 4.900 12.900 DELICE DE FRANCE 10.900 
150 G KUB. 250 G 100 G KUB. 
OGliRKI KONSERWOWE RYI DORIS DELlCJE SZAMPANSKIE 
POL -SMAK 12.900 10.900 12.500 
580 G Si.OIK 500G 160G 
PROSZEK DO PRANIA PUN DO MYCIA NAClYJi MYDt.O PALMOLIVE 
DOSIA 10.900 PRIL 26.900 9.900 
450 G OPAK. 500 ML 125G 
PIANKA DO GOLENIA NOIYKI PASTA DO z
Bliw 
GILLETTE 34.900 GlLLmE SENSOR 94 900 COLGATE 18.900 
200 ML 1 OPAK. . 50 ML TU8A 
PAMPERS FOLIA ALUMINIOWA SZAMPON PANTENE 
BOY. GIRL 99..900 13.900 2 ROOlAJE 44.900 
1 OPAK. 10M 200 ML 
CltUSTEClKI HIGIENlClNE PODPASKI BELLA PAPIER TOALETOWY 
FEH 19.900 10.900 BUTTERFLY 18.900 
10PAK. 20 SZT. OPAK. 4 ROLKI 


I 


-I 
I 
I 
I 
, 


SKLEP FABRYCZNY 
induk1a- 0 


Likwidator 
Sp6Idzielni KOlek Rolniczych 
w Czancu 
]"-314 Czaniec: 
Zawiadamia 0 otwarciu likwidaCjI 
Sp6fdzielni i wzywa wierzycieli do 
zgfaszania wierzytelno
ci w termr- 
me 3 m-cy od dnia ukazania sie 
ogloszema. 


Bielsko-Biala, ul. M. Gratyr\sklego 22, tel. 201-84 
OfERUJE: 
* Irolfazowe I 'ednofazowe sllnlki elektryczne produkcjl: INDUKTA. 
BESEL, WIEFAMEL, TAMEL oraz czesci zamienne 
* wenly.atory przemyslowe oslowe, promlenlowe. b,bnowe, dachowe. 
chemiczne. chlodnicze 
* transportery s10larskie 
* pompy wOdne, hydrotory, pompy 9ttblnowe. pompy do tekalii 
I * pompy obiegowe C.O. 
* urzl!J!dzenla grzewcze elektryczne: 
- IIstwy przypodlogowe 
-termowentylatory 
* Ililry wody AQUA SYS 
* osprz(l'1 elektryczny FAEL. POLAMaNAKLO 
* kalkulatory 
* rowery garskle produkcll wloskiel 
I CENY NA.JNIZSZE NA PODBESKIDZIU 
L __ 
 _kJ.., fa b ryc:z n
 C%
n
 god%. 9.00 - 15.30. 


101-t07..:Jt 


I 
I 
il 


"AUTONA" s.c. 
30-058 Krak6w 
ul. Kililiskiego 17 
tel: (012)66-60-19 


"Auto--Narz,dzla" 
43-369 Biel5ko
Blala 
ul. Bystrzar'iska 27 
tel. 420-34 


KRONIKA BESKIDZKA . 21  
=:J 


"OSWIATA"  - , Sklepy 
, \ "AUTO-NAAZIiDZIA" 

 polecaj'l: 
+ nor
zlO '9Czne krojowe i zogromczne 
+ aperalur, kontrolnq 
+ ui-zQd.zerila diagnoslyczne 
+ profesjooalne "!)'pOsozenie worsztctOw 
"'moch

 
+ kompresory i elemenly pneumalyki 
+ wy:woi:orld i 
ciQgocze CIpOf'! 
+ pbkJulomoly spowolnicze 1 drut spawaln iczy 
Falctury VAT, raty, leasing, czelci, przelewy IfIJ-«IS-m 


zap......za 
ua k......y: 


.. pelna lesi
gowo
 
.. finanse i ksi,gowogc 
.. Iesi,gowoS't komputerowa 
.. obsluga podstawowa leomputera 
.. kursy prawa jazdy leal. BeE 
.. kroju i szycia 
.. j,zylea niemiecleiego 
.. spawania 
i inne 
Zllpr'llSZ8 w goelz. 009.00 do 17.00 
Biclsko-Biata, Partyzamow 60 
(Szkots Podstawowa nr 5) 
tcL 201-70 
Zapraszamy r6wniei: 
do Hurtownl Kaset Video 
1(l1791i-m 


FOTElE lOTNICZE 
POKROWCE SAMOCHODOWE 
WYMIANA TAPICERKI 
SAMOCHODOWEJ 
Sprzedaz materia'6w 
tapieerskieh z importu 
Bielsko-Blala, ul. Partyzant6w 23 
(w podw6rzu), tel. 290-66 
(g. 7.00-16.00). 2OI-a:fr3Ir 


RODZYNKI 
SULTANSKIE 
CZOSNEK 


Bezposredni importer 
Firma 
MORTEZAEI 


Bielsko-Biala, tel. 484-91. 
101.111..,. 


r P;z;
bi;;':oZ.:;r;
;; 1 
I ..Damari.. I 
1 w Bielsku-BIBlej. ul. Barsh 70 1 
tel. 451-16 
I oferuje do sprzeda:i:y: I 
I n/w samochody: I 
I I 
1 - Mercedes 608 - rok prod. 1982 1 
- Nysa Towos - rok prod. 1989 
1- Polonez Trucle - role prod. 1989 1 
I - Fiat 125p - rok prod. 1983 I 
L_________


 


L1 ..... BielskieZakiady 
= M Futrzarskie 
BESKIDIANA 

 
 43-382 Blelslto-Blala, 
ul. POInocn. 17 
POLAND 
t.1. (30) 272-61 d. 65 
relJf..,301 252-1&, fix 03521. 
OKAZJA! 
D. .prz....ni.. 
lu. wy.zlertewlenle: 
atrakcyjny obi.kt biurowy oraz 
powlerzchnle m agazpowe.. 
produkcyine w Bielsku-Biolej 
przy ul. Cieszyfiskiej 365 
latrokcylne poIo.tenie pay m
zynarodo- 
wel trasie no Cieszyn. parl 
:z 
It::I 
:D 
-< 
C":) 
::J:: 
C), 
::e  

 
$1g 
CD ::r 


 
- $1 
Om 
a..... 
O':)ii)a 
. CD 
go 
a.- 
o!'3 

 Cit 
b;"" 
c>... 

 
CD
		

/scan22_0001.djvu

			22 . KRONIKA BESKIDZKA 


o 
o 
cD 
...... 
. 
-0 

C! 
0'" 
... . 
",N 

'C 
00 
.....CI 
E
 
0::1 
c;!: 
.- .... 
.....- 
U)D. 
c;;"o 
0_ 'C 
:;!" 
_C 
.s-0 
",D. 
N'C 
UO 
.i aI 
al C 
.- C 
....» 
UN 
.- U 
:;! - 
. <') 
- ... 
::I . 
en 
... 


s: 
'0 
....... 
<..) 
o 

 
U) 


.0 


. 


IV II-iIUIV 


111311
\I
" 


"J Jf (.1 nt"l\kC) (Idld. ul. l\(nlcrIJ"If..kd 35; tel/lax 11lll''1J 
jako bezposredni importer oraz dystrybutor oferuje w 
hurde i detalu wyroby firm: 
STARMIX, DIMPLEX, AEG (Niemey) 


'c. de lego tcn:nv nalery do mel1 
N Ie 1T1Ot.na doproslC si
 od administr:u:ji wyt)'ez: 


29 WRZESNIA 1994 


tBI 


. 


P.D.I. "Encrgopol-Diclsko" 
ul l.YWlecka 71. tel. 403-12 444-52 
oglasza pr:r:etarg nleogranlczony na spn.edai: 
C;eszyn. uf. Stawowa 
1. Kontener brurowo-soCJalny kp1. 4 szt nr e094 cena 30 mln/szt. 
2. Kontener biurowo-soCJalny kpl. 2 szt. nr 8268 cena 20 mlnl6Zt. 
3. Agregat pr'l.dotw6rczy ZPE./1 or 3344 cena wyw
awcza 40 mln 
O.twlfcim. uf_ St. Leszczyilskiej 
1. Kontener blurowo-socjalny kpl. 7 szt. nr 8106 cena 30 mln/szt. 
2 Kontener biurowo-socjalny kp1. 2 szt. nr 8278 cena 30 mln/6zt. 
3. Betomarma BTS-500 nr 5877 cena wyw
awcza 50 mln 
4. Kontener zestaw socj-blurowy kpl. 4 szt nr 8093 cena 20 mln za 1 szt 
Sucha Beskidzka . (teren oczyszczalm) 
Betomarma TM . 5009 nr 5880 cena 150 mln 
Do c.n zakupu dollcza sit podatek VAT 
Informacj", n3 temat '" W obiektow mo2:na uzyskac w sied21bie Pr2edsl
biorst....a pod 
w/w adresem i nr telefon6w. przctarg od
dzie sit;: w dniu 24.10.94r w siedzibie 
Przedsi",biorstv.'3. 0 gooz Il-tej. Wadium w wysoko
ci 10% ccny Vi)'wo1awczej 
nalotywplaciCwkasioP"'dsi
biorstwadogodz IO-toj. _ DZIAI. OGI.OSZ£N KRONIKI B£SKIDZKI£I 

i W I "iLoWARUDE
';'
N='- "L"
"_ 
..; J. 
J, J. 


METALPLAST 
BIELSKO S.A. 
SYSTEMY AlUMINIOWE 


Flnna: 
43-300 Blelsko-Biala. ul Warszawska 153. 
tel (0-30) 270 81. fax (0-30) 205 12, IIx 035312 
Biuro Hiilndlowe: 
00-525 War.lZaw8. ul. Krucza 24/26 p. 313, 
tel nax (0-22) 621 5551, (0-22) 29 07 22 
KOMPLETNY SYSTEM STOLARKI ALUMINIOWEJ 
wyli\cznie wtasne rozwiitzania 
nowoczesne fasady. okna, drzwi; witryny. tiufrty 
podWleszane. 5Clanki wewn"rzne: termoizolowane 
profile: 
ne badania ITB; certyfikaty europeJskie; 
pelna paleta kolor6w; rewelacYJne anodowanle 
(znak Jskokl aUALANOD); wszystkle warianty szkta; 
doradztwo, pro)ektowanie. wykonawstwo, montat 


101.... 


PEUGEOT 


Autoryzowany Serwis 
zaprasza 
II przeglil!dy rejeS1raCYIne samochod6w: osobowych, dostawczych, cl,iarowych 
II regeneracja koilc6wek wtrysku 
'" serwis ogumienla. akumulator6w (nieodpl8lnie Z8 uslugt) 
II naprawy gwarancyjne - pogwarancyjne II sprzeda1 cz,tcl 
II sprzedai samochod6w na raty 
Bielsko-Biat8. ul. Towarowa ii, tel. 401-20; 401-58 
r------------------------, 
I "t'"R.TOWNIKt. ODZIE1;y r1;VW.i\.NEJ % I 
Skorzystaj z okazji 
I Nlemlecka flrma sortulilea odzle.2: uzywan<\ otworzyla swojCl hurtownl
. I 
I I'ItZYJHlZ - ZOBACZ I 
I Oferulemy na bardzo korzySlnych warunkach zachodmoeuropej6 k 'l. I amery- I 
I kansk'l. odzlez w I, 111m gatunku. Ceny od 30.000 zl za 1 kg. I 
I 'YI,1.&.'.l"'"
 [0(' .....U w £.f)l)Z_ n 
_oo V() 1().()(. I 
-DIMA-TEX ""dzlerzyn-Kozle" I 
I Hurtowma, ul. Plastowska 40, sp6lka zoo. jOint venture 
I 47-220 K
zlerzyn-Kozle te!'lIax (0794) 23-476 I 
\. lub biuro (0794) 35-147 (po godz. 17.00). IOI
.J 
------------------------ 


- ! 


FABRYKA KOCOW RPLEDAN R sp. Z 0.0. W Skoczowie 


OGLASZA KONKURS NA STANOWISKOSZEFA PRODUKCJI 


Wymaganla: 
+ wyksztalceme wytsze w16klennicze 
+ praktyka zawodowa 
No rozmowy kwalifikoCYlne prosimy zgloszot: sili! wylQcznie osobi
1e 
w Dyrekql Fabry'.u. SkoczOw. ul. Fcbryczno 9. w godz. ad 7.00 do 15 00. 


. 

 


m. dzialkl. 10lCZ co 
cl1wil.,; poja""aJIil5icja- 
CY5 OblY ludzie I cl1ell 
w)"cinocdl'ZC1o\"a -Am
' 
nremo'Zt'mylTlc'lrIpo- 
wied=.t'c. home Wlem..
 
co je.!' "m:t'. (l co me- 
mOWllllokatorzy ,. 
W Zakladzle Gu- 
 1 
spodarkl Mlcszk.anio- F . ..: 
wCJ przy ul. LiprlleklcJ 
w Blclsku-l3ialcj znam . _ _ _ 
 . ' 
ICn dom blirdzo dobn
. . f . 
_ WII..m1l."e Irzeb.u lum ..'" -=---

 -- 
::.rol 'relllon,. mo",i - .. 
Radoslllw Meisncr. gl6wny spe
 1 Ista do spraw 
lecl1m!: rlyel1_alrbrtNcIlD.opieft'fd:y W::.t'5.-JJ"l1I 
roliu ....'-k.onl1/iim'. 'am kl/lu drobft1"ch IIl1pruw 
Mom.I';4 md.urdow .'Of)"Ch IIunmonty. aporrzr. 
bll}t'lII} 8j millardb",' 
 "Crob,mvllJm gd:iemle- 
1:Aun,r s'o)
 sir lIIebr=plee:ne dlo :I"C1lJ A s'l'lJ- 
lit' budvnkl. J '0 w cent",,,, IrIIU5.'U \/UUIII," .....,('e 
w '''
r;'c ""cd:." IWftl gJ:lt' u'n;l'Jl' ;;og'o'Zt'm
 
drl1 -
'C'U 01)."". gd:.e j
s::.e:e mo."u 'Z.,t. ole w 
wonmwch vliresloll)"Ch. 
Te "wanmkl okrdlonc
 "ydaJ.si
 hye przy 
kmi.eudwudzlestego wleku rlle do prZYj
Cla" Mlmo 
10 m
$zkanL \I vi Sk.arpowcJ 8S nosz::t. Sl
 z za- 
mlan:m wykopiema s....'Olcl1lokab. alc przynaj- 
mmcJ ehclcht.\ ml i': aran ;;. tl:' a.dmini!>lracja 
pom01c im wosuszemu budynku. podllileZerliu go 
do sieci kanaliZIIC)'Jncj. wodOl:i.lU!owcj i gazowej 


. 


it 


,. 


- 
 ' 
,. 
1. 
'
. '\) 


"!J-
_....--poI-"'" 


Na razlC Mana Rinke ro15rawlacowicczOrnairod- 
ku kUCl1l11 plasllkowil, wanicrlk
. i lak pows1aje 
lazlen\,a. Jcslwicezor W Iclewi7Ji scn31"Manue- 
la". ugnam sit; z mieszkarlcamll po omlleku wy- 
chodzl: - U....vJ!,u IJCl schoduch - sl)'s
 na pote- 
gnanic Kdka dm wczdmej mlodszy sYrl Mani 
Rmkc spadl z nlcl1 i rozelitl soble uolo. Trzebl 
b)lo z.alozy
 kllb szy,-ilw. Stalo si
 to w dZlcn 
leraz Clcmno wo\;01 domu lak. ze zupelrlle me mc 
widae NBlcry uwat:u: na ",ys7r;;zerlJlonyel1 stop- 
nl3cl1- kdku zmel1 wlaseiW1c me ma. Na okohez- 
nyel1 htkacl1 graj=\ iWlfnzeze Jesl clcpla, plckrla 
r10C Tak ru Jest do plerws7yel1. jcsicnnyeh slot. 
Porem zyele zamienla Sl
 wplcklo. 110 Sll. w1a
nie 

'orunli olcudoflt" 


JOlANTA TROJANOWSKA
		

/scan23_0001.djvu

			23 . KRONIKA BESKIDZKA 
rn
rn
w


 


D&
 

rn
@ 


To mialu bye: skars:;a. Woju«h Z. 
zulU sif, ii jest ...egularni
 nacho. 
dzony i pr.zesladowan}' przez sko- 
,"zowsklt po1icjt. - Od dluiuego jui czasa 
",oJ pojazd jest nBgminnie zJltrzym.ywany 
oraz poddBHBn.t' dok.ladnenJU przeszukaniu 
w porze dzif'nnej i nocIJf'j . plsal do redakejl 
"KD". Na popardr swego odczucia pnypo. 
mnial zdarzenie, ktore mialo miejsce J5 sin. 
pola 0 godzinie U.OO, na prujsciu granicz- 
"lm w CJesz,,'nie. . Po okofo dzlesifciu minu- 
tach zjawi!i sir tam moi przesJadoM:c.t' z Ko- 
mi..,ariatu skoczowskiego. Jak twierdzi dalej 
Wojciech Z.. zosI81 zattzymany D8 48 go. 
dzin. ZabezpiecluI10 rowniet przedmiot)', 
ktore przewozit. Mi,dzy inn}"mi rower. ra- 
dioodtwarzacz samochodowy, ilparat fote- 
graficzny i kilkanaoicir par rajstop. . Nie 
01,....,0 sir bex ukalownnia nJojt'j opinii 4 ie 
jeslf!m prze.'./fpcq ; zlodxiejem, co nib., h.",o 
przJ-'cz}nlJ zuhezpiec:zenia przeJ+ozoDJ'ch 
przedmiot6tf (...J Proszf opublikoJt'sc moj 
art."kul (...) niech ('z}'tellllc.J' zorienlujq sir 
it' poc:z.J'naninch 
ko('ZoJ+'skiej politji. 
Komisariat w Skoczowie. Za
tfPca komen. 
danta, aspirant Lr
zek Machaczka: - Znam.J' 


- 


Ma dose 
widoku 
broni___ 


O acek micszka w jcdnym 
Z mlast wojew6dzlwa hlcls_ 
kiego. Moll 29 lat, wyksztal- 
c.:cme srednie techniczne. odbyl sluz- 
b;: w polsklnl wojsku, byl lakZe 
przez pl;:l: 10111 zoimeRcm korpusu 
szybklego reagowama Lcgii Cudzo- 
ziemsklej. ktllry na co dZlcn slac_ 
jonuje w Calvi, noli Korsycc. W jakl 
spos6b lam si
 znalazl? - Po WyjlClU 
z wOlska u
wlUdom"em sobie. ze 
w Polsce pralctyczme 'lie mom iad- 
'1ych pers
ktyw. Koledzy, Iclorzy ZQ- 
m.asl slutyc ojczylnie ",-yjechali na 
Zach6d przy)
zdzal1 I
raz dobryml 
samochodami. opowiadali )alc lalwo 
jesl si
 dorobic. PropOlwwali po- 
moc. UWlerzylem, sprzedalem wszys- 
l/co co mlalem, matka placzqc dala 
ml troch, maTek i ",-y)echalem. 
Rzcczywislosc okazala si
 nie- 
zbyl zachercaj<\Ca. KOlcdzy jakby za- 
pemnlcll 0 obic:lnicach pomucy, zna- 
lezienie pracy lakzc mc bylo sprawoij, 
'aIWClj. Jacek prze7 tRY miesi<\(:e luta' 
si
 pO r6znych miastach w Nicm- 
czcch, polem wyjechal do Holandii, 
wrcszcic Irafd do FranCJI maj<\C na- 
dZICjl;, 7..c znajd71c pracer PRY WInO- 
bramu. Pracy nie znalazl, picniC}dze 
sicr :skonczyly. Sam nawcl nie WIC- 
dz<\C kiedy Zac7.i1.' wide zycic klll_ 
s7.3rda. Syplal w parkaeh, poll mos- 
tami. w melnc. Grzebal w koszach 
noli. oi.mieci :szukajc\c czcgoS do zJcdze- 
moll Kradl. W:!ozyo;;lko zmienilo :sicr 
pcwnego dnia, gdy pr.l:ypadkowo 
spolkal dw6ch Pn]OIk6w W mundu- 
rach z chamklcryslycznymi woij,skiml 
pagonami. To om nam6wlli Ja
ka 
aby sicr 7ael<\8nC\1 Najplcrw Jednak 
w7.II;1I go do hOlelu, kazali sitr wyk<\- 
pat. dali nowc ubrame. Nasl!;:pncgo 
dnia zaprowadzlli do parysklego biu- 
ra wcrbunkuwcgo Po dwuch Iygo- 
dniach zalmwmnia r6znYLh papier- 
kowych formalnokl jacck odjcclml 
7. Paryza do Aubagne kulo Matsylii. 
gdLle po przcJsclu szcrcgu Icstow 
sklcrowano go na p6lrocznc szkole- 
me unl1arnc. 
- DIoJ.-e pol rokll Mspominom jale 
jedf"11 WW/lel ko.- 
rzymleJ sprawno!:CI manualncJ I wlelu lal 
fwlezcft. Meloda -na kos
. polcga na 
przccl
ciu zylctkli lub wykorzysl)'wanym 
w tym celu lancck:m tieszenl, torebkl, 
sialkl I wyclll8nl!;:Clu upaltzoncJ zdoby. 
czy 
Parawan. 10 meloda. podczas k16reJ 
sprawea w CzaSIC kradzidy dJa ukrycia 
SWOjcgo dzlalania poslugujc Sl
 pIasz_ 
czcm, Iorcblu( Illb n:klilm6wklj,. Wyko- 
rzyslywany Jcst on przc:wainic przez klc- 
szonkowc6w drialaJ'Icych sarnolmc 
Zazwyczaj n'twnleZ wybOr ofiary nic 
jcsl dZJelem przypadku. 
DoJimarze. 
przcd przyslrych 7.azwyczaJ kaz- 
dy odruchowo sl
ga do mlcJ"C.!I, gdZlc 
schowal dokllmcnty lub picni
zc Zio-. 
dZlejc bacznic obserwuJ.II zachowanic sier 
os6b i uslalaj'l miejsca przcchowywama 
gol6wkl, po czyro wyblcraj'" ofiar
 I spo- 
kOJmc przyslerpIJJC\ do dZlalama. 
S7.czeg6lnic latwo ofiarami ZtodZICI 
klcszonkowych padaJ" m
zczyinl Irl.)'- 
maj:}cy plem
ze w tylnyeh kle52t:mach 
spodm I kobiety, kl6rc przcchowUjllo port- 
fclc w nicdbalc przcwicszonyeh przcz 
ran1l\= torebkach, a w czasJC zakupUw 
torebki Ic lub nawel same portfelc k1ad'l 
na ladi1L-h sklcpowyeh 
Znajlj,L. melody poslerpowania kle- 

zonkowc6w m07na w znaC7nym sloprnll 
ulru
mc im d7-1alamc. PoliCJa radzi, aby 
zaws:re pamltrlat 0 tym, ze to .okazja 
C7ym Llod7.icja.. Plem
ze, dokumcnty 
I kluczc najlcplf."j WltrC chowat w r6znyeh 
micJscach Te proslc 
rodki bc7ptcczcflsl- 
wa mog	
			

/scan24_0001.djvu

			24 . KRONIKA BESKIDZKA 


Na 


wlasnq 


@m 


II 
II 


O d zarania dziej6w naro- 
dzinom czlowieka to. 
warzyszyl b61. Przez 
wieki nie wldziano polrzeby zme- 
czulania kobid)' UWaiBj<\C. ze 001 
ten jest czym
 naluralnym, a nawet 
uo;zlactJetma akt narodzin. Do dzis 
zresz4 wi..kszo
c lekarzy (ak mysli 
powo1uj<\(: si
 na cylat z Biblii na- 
kazuj,\cy: "n. i w b61ach roilzie be- 
dziesz" _ Zapomina sir: przy tym, ze 
swi"te biergl pisano zgodnie ze sla- 
nem owczesm:j wiedzy_ Teraz. gdy 
z ustug anestezJologa koaysla 5''= 
nawel przy usuwaniu zeba. nie ma 
chyba iadnego wyrainego powodu, 
dla klorego koblela musialaby cier- 
piee podczas porodu. Jednak, jak 
udalo mi si
 uSlalic. bielsc)' lekarze 
- poIoi:mcy sc, ze 
takE fXJr6d poprQ'W,a kemfort rodze- 
nia, to wrfcz zachfca do posladlOrna 
wifkszej i/osci dzie'Ci Porod silam; 
rw'UTY powoduje, i
 kontale. rodzq- 
cej z dziukiem jest . og/
dnie mo- 
WJqc - mn.ej nii umlorkowany. Nato- 
miast w przypadku porodu z odpo- 
14-.;ednim zllleczulerriem mudr.a b,erze 
w nim pc/ny u.dzilOl 
Doktor Maciejewski nie Sl\dZI, 
aby szyhko udalo mu si40 przdamac 
bane.
 meufnosei wokot porodu bcz 
b61u. Ale zdecydowal Sl
 propago- 
wac len pomyst gl6wnie po la, by 
najplekniejsza chwda w zyeiu koble- 
Iy i jeJ rodziny nie byla t'b kt6rq, 
wspomina Sle Jako koszmat. - Mum 
nadziejf. ze kob,elY zaanq domagac 
51'; bezbolesnego porodu. Majl{ do 
.ego prllwo su:ze:goln.
, gdy rodzq 
w dlU}m m.escie, w normalni
 H-)PO- 
saionym s
talu f 'am. gdZll' Jest 
,,"estez}olog. Nasz s
tal gwaran.u- 
Je Ic.aidC} kobiecie tala portJd. Bez- 
Pl
cz"y f - eo podkreflam bez 
dodatkoh-"Cf{O ryzyka 
JOLANTA IROJANOWSKA 


ogni..ka. CZ40"'to na miejc;cu sma- 
zq zlowlon::a. rybe. A jesl to nie- 
koniecznic karp. Gdy dopisze 
im sZCZeScle, mog<\. wycia,gn<\c 
z wody amura, szczupaka. oko- 
ni.a, trnpyg
 czy lina. 
Kiedy
 77-lelni Austriak zlo- 
wil tu olbrzymiego, bo az 14-ki- 
logramowego amura T
I SI40 
caly ze wzruszenia i ptakal. - 1114 
bylo nod slawem wfdlcarzy. tyle 
piw pn."ilawll - wspomina Fran- 
ciszek Hansel. - Rob" sobie po- 
lem zdjfcia zt! zdo, ICZ,", .... rl -e, 


Szkota p r. z.v s p osohienia rolnicze 1! o dla dziewcz a t istniala 
w Mil6wce i uz w latach o i e cdziesi a t vc h. przed dziesi e cio- 
ma lat f, ki.d f Z'S p 61 Szk61 Rolnicz y ch zostal samodzi.l- 
n a o lac6wk a oswiatow a. kierunek nauczania "wie i skie 
2 os p odarstwo domowe" w v dawal si e atrakc vi n v . 


( Nauc:zanl. 
otury&tykl ) 


[
]D,OOD
@[f 
W[J)D
@1? 


D 
is mozliwoSci zalru<1nia- 
1ia absolwentek kurcZ<\ si
. 
Szkola zamierza uno- 
wocze
nic profil ksztatcenia. 
Od przyszlego roku szkalnego 
w Milowce zoslanie uruchamio. 
na policealna szkota zawodo- 
wa, przygolowuJ<\,ca specjali..- 
t6w, lechmkow ochrony i kszlal- 
towania srodawiska. Auton;ki 
program zostanie zgloszony 
w minislerslwie 30 wrzesnia, 
a Jego tworey: Janusz Worek, 
Stamslaw Ga,siorek i prof. Plolr 
Wolaliski - pochodz::a.cy z Md6- 
wki pracownik n.aukowy war- 
'iOzawsklego Instylutu Techniki 
Cieplnej, wkrotce poj.ad<\, do 
Warsz8wy, .aby z przedslawicie- 
lami resorlu edukacji uzgodnil: 
..zuegoly, .a ZWl8
zcza zasady 
udzialu w eksperymencie Aka- 
demii Rolniczej w Krakowie. 
Program ma by
 nowoczesny. 
reahslyczny i doslosowany do 
potrzeb pilolai:owego programu 
agrolurystycznego. klorym obj
- 
La jest gmma. 
Absolwenl Polict:3lneJ Szko- 
ty Inzynierii i Kszlilliowani.a 
Srodowio;ka WiejsklCgo, b
dzie 
pesladal wiedzc: z pogranicza in- 
zynierii 
rodowi:,.kawej i ochro- 
ny ...rodowic;ka, powinien bye 
przygotowany do sludlOw wyz- 
szych, b
dzle tez mogl talwiej 


dabno prawdziwym rekordzisl<\,. 
W Boze Cialo, gdy niknmu nie 
udalo sic: w B<\,kowie nic zlo- 
wic. on wyci;u;n<\1 z wody 13 
czetwonych karpi i amura. 
W sumie okafo 30 kilogramow 
ryb. 
- Nic wsZ)scy blorq ryby do 
do,"" Nielelorzy lowiq dla sa- 
mego lowlenio - opowiadaj::a. 
wb:l:>Ol.iciele slawu. - SIca/eao- 
lit:' korpie wpuszczamy do skrzy- 
ni. B,orq jt! potem pechowi 
wfdkarze. Taey, letorzy ealy 
dzieii sl . nad M'Odq i nit: ehcq 


Biznes na w,dce 


'" 
to 
N 
U 
;; 
CJ 

 
.I! 
II 
o 

 

 zyld, zachc:caj<\Cy ludzi do sa- 
modzielnego zlowiema rybki. 
Nawel nie przypuszczala, zt: po- 
mysl zostanie przyjely tak en- 
tuzjaslycznie. - Mamy Iu jui slQ- 
Iych k/icllt6w. Zajmujq Ie same 
mie}scll, twierdzqc, IZ 10m wlas- 
nie ryha b,erze naj/epiej - opo- 
wiadaj::a. wla
ciciele. - A lowiq 
i stony, i mlodzi, CDrllZ cz.;lcle} 
lei kobu:ty. 
Najwic:ceJ przyh) wa do B::a.- 
kowa 
1i\Zak6w. Zjei:dzaj::a. pros- 
to z autosltady, prow.adz(tcej do 
Wisly. Mowi4, ze u nich wszys- 
Iko co tyje w wodzie jesl za- 
Irute, a w40dkarzy i tak wic;cej 
niz ryb. Tu przynajrnniej maj::a. 
pewno
c, ze cokolwiek zlowi<\" 
bo wielogodzinne "moczenie" 
W40dki owocuJe zwykle kilkuki- 
logramow)'m polowem. Rozbi- 
jaj::a. nad stawem namioty. pali\, 


filmowal wszys.ko kamerq wi- 
dco. - Jok iyjr, nie udalo mi sif 
zlapac laoakrf.1 ryby - chwalil 
si
. 
- Stal)'m noszym klien'
m jesl 
pulkownik po/iCJi oraz lcalowi- 
cki posel - opowiada z dum::a. 
pan Franciszek - 80 przecici 
/udz.e wielkiej wladzy lei majq 

oje hobby. - Wrdku}e U lias 
znany na Slqsleu chirurg - doda- 
je pani Irena. - Skoriy si{, ie ma 
przed oezami tylko kr
w. bo 
wClqi operuje. TUlaj czuje si.; 
zupelnie wolny... 
Tadeuc;z Wojlowicz z Cie- 
szyna rowniez ch
tnie lowi 
w B<\,kowie ryby. - Zwyk/e jei- 
dif nod rzek( - wYJ.!.snia - ale 
gdy chc( spokojnie posiedziec, 
prZ}jeidiam nad slaw. Jesl do- 
sWladczonym w'l;dkarzem i po- 


z pustymi rfkomi wraeac do Jo- 
mu, 
Za mozliwosc wedkowania 
pobiera sie niewielkC\ optatt; - od 
trzech lallak<\, sam::a. - I 0 Iy.si
cy 
zlatych. Ryby wazy pan Fran- 
ciszt:k i sprzedaje w
dkarzom. 
Za kilogram zi\.da 3S Iysi
cy. 
Skariy sic:; jednak na nieuczci- 
woSc niekt6rych swoich klien- 
16w. - Luslrujr; kiedys 'eTen 
przez lornetk{ i widzt;, jak lab 
jedcn wrzuca lcarpie do hagai- 
nilea meradesa - opowiada. 
- Nic, lylko flin/( wziqc . sfrZc- 
lat - dodaje. Inni zlowione ryby 
wklad.aj::a. do kleszeni lub za ko- 
szult;. Jeden z w
dkarzy kazal 
zwazye sobie dwa karpie, lecz 
gdy odchodzil, zza pazuchy wy- 
pad. mu ten Irzeci. - Ryba Irze- 
potala sir obok jego bu.a, a on 
udawal glupiego i prrysi
gal, ie 


znalezt praLl;, zWI.aSZCZ3 
w urzC;dach gminy zakbdach 
produkcyjnych Ze wzglc:;du na 
znaJomosc problematyki 
rodo- 
wiskoweJ powinien bye doradC<\ 
w sprawach wlasciwej lokaliza- 
cji gaspodar;tw rolnych i Jere- 
now wypoczynkow)'ch oraz 
wszelkich zagadnien zwi;p:a- 
nych z nieszkodliwym dla sro- 
dawiska rozwojem gminnej inf- 
rastruktury. 
o potrzf.bie powohmia. stu- 
dium twiadczy duze zaintereso- 
wanie nauk::a. w technikum dla 
pracuJ<\,cych. - Zdujemy sobie 
sprawl,; z lego, ie nu.ktorzy przy- 
chodzq do nos, bo }esleSmy jedy. 
nq "izkCHq wieczorowq w oko/icy. 
W .y", roku w wieczoroWYIII T c- 
ehnikum Rolnia}'m mw;ie/i
my 
jednak uruchomic trz}' klas)', 
a 0 jed"o mitj'iee ..taraly !.if 
dwie osoby W kru}otJ, zachoJ- 
mc/t w ro/niaw.e procu}e od 
cz'cnell do p'rf. iu procenl Iud 
"VSCl. Jei!i ell( emy row/lac sir 
z Europa. ItIUSfmy probowac nla- 
lc-c d/u nucszkaneow lerenow 
wiej.d;ieh pcnpekrywf,' stahilne. 
go zo.rudlliema - Iwierdzi Ja- 
nu..z Worek, dyrektor milowlec- 
kiega zespolu szkol. 
Autorzy programu ksztalce- 
mOl znawcow nowocze..nej w!>i 
mu",z.tawilem 
J(ledy
 outo w krzakach, 10 nu- 
wet kolu mi odkr'lci/i - iali sit; 
Marian Antko z Katowic. 
Jeden z wcrdkarzy przywozi 
do B<\kow.a matkt;, by poslucha- 
la rel-hotu zab i pokarmila lab.;- 
dzie. - Nie my't/alam, ie zyjq 
gdzies je\zcze iaby - rozplakala 
sie s
nlymenr3In.!. mieszkanka 

Ia,ska. 
- To rodzinny b.znejj - m6wi<\, 
wla
ciciele stawu. - Siedzfmy tu 
calc dnie i noce, nie wiemy, co 
10 ur/41'. Teraz wciqgamy w to 
lei syrw_ 
Rybactwo bylo zowsze 
oplaca/nq dzicdzinq rol"ietwa - 
wyja"inia Jerzy MIs z O..rodka 
Doradztwa Rolniczego w Biels- 
ku. Od w.elu lal lIIe bylo pod 
krcskq. Bie/skie z pl(cioma ty- 
siqcomi lIf'klarow stawOw hodo- 
wlanych zajmuje - po wroclaw
'- 
kim - drugie miej."iCt: w kraju. 
All' jak nu razie tylleo w 8qko- 
wie kaidy osobiScie, bez kllrty 
wr:dlcarskit!j, zlowic moie rybf. 
AGATA PARUCH
		

/scan25_0001.djvu

			LISTY 


KRONIKA BESKIDZKA . 25  CZworki 
trwania 
n.i sa!'1
j PUSZCZ}', ani tyj,,- n,t;\(';;)
,t;) 
c}'m Wl1leJ zWlcrzctom-NupoZiJSla_ 


 
Iych lerenach Irwu bezwzglrune 
'CI- 
nunie najslarszych pomnilcowych 
drZl!w -Iwierdztik6w i d)'skictek (!Isla znaJduje si
 w sledzlble 
Finn)' pr7.)' ul. Kuslronia 63). 
Ffektem akCJI IU071 dobreJ woli 7 FF Computers. bylo pudlo zawierajll.c, 
ponad 3" 000 kodow. klore przckazano Lukaszowi. Liczymy na 10, te !Iadcm (c 
linny p6jdll.. mnc, dolll.cZ« do nich szkoly i uda Sl
 nam wS7.)'slbm oliamwal 
Lukaszowi nal!W'la.zdk
 millono\\y koo 
Tym, kt6rzy chell. mu pomoc podajemy adres: lukasz Maslanka, J4-J2
 
Lodygowlce. ul Pllsudskiego J" 


l1JC\:zyszczenie Istnieje od lall nic si
 
me robl, .teby 10 zmiemc. UwaZlm, 2C 
sarno zainslalowame IIpa.ratUI)' pomil- 
rowej za 3,S mlliardajesl alJsurdem. bo 
nle zmieni fo szkodhwcgo oddzialywa_ 
nla ruchu samoctlodowc:go na srodowi- 
sko naluralne. gdyt polrzebl\C 5.\ nowe 
drogi i obwodnil:e. 
W zesz1ym roku panowie pos10wle 
i redni obiecywali..tIC WYSI!UlI\ do mim_ 
stra ochrony !rooowiska i mlnislra 6- 
nall.56w 0 ulgl przy placeniu za gaz w 
okreslc I;:rzcwc7.ym Je51em mles1'k.an_ 
1.:'1. dZlclmq' Siraconka. wszyscy $¥ic- 
d7.i kUpIJJit mial w'Slowy. II ezasem In- 
staluJit piece. IIIJ\' nie ogrzewaC gazem. 
bo JCSI La drogi. Wov.'C7.as w powletrzu 
dookola unosi si
 tylc dwullenku I pylu. 
2e nie m02na Otworzyc okna. nle 
mowj
 jab to ma "'Plyw na 01aCZ3jit- 
ee nil:; las)'. poIa I wod
 Wlem, ze pro- 
blem ogrzewaniadolYCZY wiclu miCjKO- 
wOSci wOJewodztwa bielsklego Ludzl 
nie (ae na dOhry w('giel. wi
 kUP U 1'1. 
nRJb'Ome ealunki do palema. nic: zda- 
J4.c 50bie nicraz 5pra",)' z tego. te m- 
szcZ«S3misicbic 
Dlalego zwraClm 5i
 z proilbll. ab) 
nowe wladze mlssla zrobrly co! dla 
ochrony 
rodowiska i ludl-i oraz 2eby 
mitdrze wydawaly naszc plem.ildzc. 
Bardzo prosZ( wladze 
Kronll.:i Be. 
skldzkicj " IIby pomogly ludziom i 
zwr6clty Sl
 do naszych wJallz 0 ulgi za 
gaz, tylko w obesie grzewczym. gdy2 
znaJ
 men1alnc!C ludzl jeslto Jcd)'na 
drogs, sb) ochronle .irodowisko nalu- 
ralne od zniszczenia. 


Janll1aK 
r 
Is' .-Biala 


BADANIA ZBRODNI 


Okr
gowa KomisJiI H Idania Zbro- 
dni przcclwko N&J"odowi Polskiemu w 
Bialymsloku gromadZI materialy doly- 
eqce oboz6w jciic6w polsk.ich w ZSRR 
w lailim 19]9 - 1941 (za wyjitlkiem 
..... 


dla 


CZYNNE 
 
CAtA mID]!) 
DOB
 ! 
 
- b82pialny dOj(Ill RADIO. 
. kafa stolego klienta (10\ bon.) 
- usIu
 (zakupy. dow6z dzieci "p.) 
---  96-22 


ZATkU()NI
 
PRAr::OWNIKA 
()O PkOWAtiZENIA 
!;EI!WIW kTV 
W}'MAGANA pRAlnY"A 
wysokie wynaurodzenie 
Bielsko, leI. 225-31, 21l"()2 
101.781"'2 


ZI1anych jU2 dobrzc Kozielska. SUra- 
lJielska i OsUszkowa). ApeluJemy 0 
nadsylanie wspomniclJ. pami(tnikow, 
lub po prostu z!;laszanie swojeso poby_ 
tuwobozach. 
Wspomnlenia i inne malerialy 
m02na nadsylat pod adrcsem: Olutso- 
. wa Komlsja Badanla Zbrodni przeclw_ 
ko N&J"odo"i Pol51oemu w Bialymslo- 
ku, ul. Mlckiewicza S p. 74. 


NABIC. W WESTE;: pr
\\... .I 1)"'I.y LoIlo.hu.lu ubezple_ 
czeri Westa. w kt6rym ubezpleczylem 
IWOJ samocood 6.12 1992 roku zda- 
rzv) 101," ml w}'padc:k samochodowy. Ille 
z mOJeJ WIny. W zWIi{zku z rozwiIt7..a- 
I1Icm Wcsly. w marcu 1993 roku, 
po zalalwlcniu wszyslkich formllno_ 
sei, przckazalcm clokumcnty dnia 
2704.1993 (dowod nadania na poczcle 
w Biclsku-BialcJ numer 4134) do s
- 
dZICf;:o komlsarza w S	
			

/scan26_0001.djvu

			26 . KRONIKA BESKIDZKA 


W '. lll l tn 
."--" I 
 
\I

' .1 =
 1\ 111/.ZJ
II]IIII,1 
centrum 


Zabraklo 
tylko 
kontrabasow... 


D obre skrzypce. altowka ezy 
wiolonczela 10 dziclo sztuki 
wane kilkwziesii\,1 mlhon6w 
zfotycl1. WylwarZ3J<\cy je lutnil..Y 
maj"l <;l.3luS artysl)' Kllku z nidi 
dZlala na Podbeskll:
ziu_ Mmlcent- 
rum lulnicze z pracOWnI<\ i galefl<\ 
mlt
sLi SIC: w Bielo;ku-BialeJ. w ka- 
mienicy WojewOllzkiego Osrodka 
Kultury. Okazuje Sl
, ie w przemys- 
lowym Bielsku nie hrakuje ludzi za- 
mtere.o;owanych kupnem lub naptaw", 
in<;tTUmenlOw smyczkowycl1. Dzla- 
lalnosLi lutmkow nikl dot¥l w Pol- 
sce poludniowej me popularyzowal. 
T
 luk'W postanowd zapelnic Wydzlal 
Kuhury Urz.
du Miejskiego w Biel..- 
ku-Bl3lej organizuji\C. przy pomocy 
muzyka Marka Kowalowskiego, wy- 
slaw(: pol..h.h inlrumentow i akce- 
sonow ..myczkov. yeh. Wystawa 
wraz z koncertami, ma bye organizo 
wana nd biel
klm zamku 1.-0 roku. 
Polskicl1 arty"low lutmkow jest 
okoto stu. Zaproszeme na blelliikil 
wyslaw
 przyjt;lo ITly
zlestu. Zebra- 
no imponuj'\Cy zeslaw inslrumenlow 
klasy mistrzowskiej. Marek Kowala- 
w!>ki. komi!>dTl wyslawy Ilumaczy, 
ze.zabraklo Iylko konlraba...6w. bo s'to 
10 instrumenty naJ
rozsze, koszluJ'\ 
ponad 100 milionow zlOlych I wy- 
Iwarza si.. je prawie wyl¥zme na 
zamowienie. Skrzypce 10 wydalek 1.-0 
na)rrl8it:j rze
u 20 milion6w zlotych. 
WlOlonczela - plecdzieslcrciu. 
Mislr7.0wsklC: skrzypce i inne in- 
slrumenly smyczkowe I,\cz<\ p1ek- 
ne brzmlenie z eleganCj<\ kszta'- 
low. Wytwarzane wspokzesme 
...krzypce WCI¥ nawlO\Zuj<\ ksztallem 
do mezrownanych inslrumentow 
XVIII-wiecznego wlosklego mistrza 
Stradivanego. Nlektorzy muzycy za- 
mawiaji\ smyczkl zdoblone ..n:brem, 
zlotem lub kosl.ii\ sloniow<\. Drewno, 
z klOrego budowany jeSI 5omyczek. 
sprowadza siC( z Brazylii. nalomia...1 
polskie !>krzypce rubione "'l najcz..s- 
ueJ ze !!owlerkow ruslU\Cych w okoh- 
cal.h ISlebneJ I JeleSm oraz na zbo- 
uach Turb.u..za. 
W Bielsku-Bialej dziala dwoeh 
arlystow IUlmkow. MI
slaw WUJcik 
I R\lszanl Florek. W Zywcu - Zbi- 

nll::w Sobczak. Jedynym w poIud- 


OBAWY 


WYZNANIOWYCH 


MNIE.JSZOSCI 


POIBCY ewangelicy, kt6rych niemal potowa mieszka na zieml cleszynskleJ. od kilku 
tygodni maJI\, wtasnl\, ustawq regulujl\,cl\, stosunki paristwa I ko&clota_ W lipcu mimply 
trzy lata, od momentu ztozenia w Urz,dzie Rady Minlstr6w przez wtadze Kosciota 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP projektu ustawy - analogiczneJ do tel, kt6ra od 
dawna okresla wzajemne relaeje Kosciota Rzymskokatolickiego I RzeczypospollteJ. 
Kwestil\, spornl\" ktara wplynqta na tok rozm6w. byly sprawy maJa,tkowe. a zwtaszcza 
forma zatatwiania koscielnych roszczen. Ostatecznie , ustawa reguluje Ie przepisy 
identycznie jak w przypadku Kosclota Katolickiego. Zdaniem ks. Jana Szarka, bpa 
Kosciota Ewangelicko-Augsburskiego w RP , w.qkszosc praw ewangellk6w jest obec
 
nie zagwarantowana. KosciOi otrzymal gwarancJe nlezaleznosci w sprawach personal
 
nych oraz prawo publicznego sprawowania kultu religljnego, zyskal fez mozliwosc 
r6znorodnych form pracy duszpasterskieJ. 


mowej Polsce budowniczym gitar 
jest mieszkaj:i\CY w Biel..ku Aleksan- 
der Benedykt. Nie ma na Podbes- 
kldziu wylw6rc6w smyezk6w. Moz- 
liwose skomplelowania sprzt;tu hez 
ueii\Zhwyt.h podmzy po Polsce 
slwarza bielskle mimcenuum Iulni- 
cze Tam mozna SIt: poradzlc. zamo- 
wic inslrumenl, jego CZ
SL 19b lul- 
l1ieze akcesona. 
Plerwsza biel:h:my pocz1.'1 


R

nr
.

 
mo: srympans, klb. Znli
 karabcla. Iupa. 
nurek, Makary, arlk., kraWOll, wodotaz. \NO- 
doc. Ihon, lamina, iltaman. Adam, wan!, 
arlOit'>, grom lancerb, upa6r. kant, :anUM. 


PIOI10w0: 7JI1aza. mlaka, Ameryka. SZiW 
of en a. bib, top-a. m6wnic3, kodelna, (0- 
dZlna. kursml, rzeb, 
arta, IwOf. luna, 
anJOIUm, noplk., mlS1rZ. derma. mamut, rzc- 
pi!. no'k (Mle:c:z) 


1 
 
 . 6 
 1 

 "'\ '.... 
__ .- -Nr39!-- I 11
 


. "iI!III.
 
261 I I
'
 
2

 I

 


9 


11 


1
 


. 
I 


lic'klch do przt:strzegania polskleJ 
konslylucjll kraJowego prawa. a lak- 
ie moiliwose n.wuzye zWIC\Zan" 
z legalnym zawleramem malzenslw 
w kosciele lub USC. bez konieezno- 
SCI wzajemnt:go zawiadamlania Sl
. 
Emocje wzbudzal lez projekt finan- 
sowaRia przez pam;two uczelm kos- 
clelnych, mlmo ie resonowi szkol- 
niclwa nieuslal1me bra'kuje pit:Rltrdzy 
na biezqL'l I.Izialalnosc szkol pubhcz- 
nyetl 
Wed lug koncepcji rzqdowej. me- 
dopracowarn: a
pekly prawne, sla- 
wlaJ'\Ce rownouprawnienie nit:kalo- 
lik6w pod znakiem zapylania, maJ'I. 
zoslaC rozwiC\Zane regulaCJ'l przepl- 
sow wokolkonkordatowyctl. W prak- 
Iyee powinno 10 oznaczat nov.eliza- 
CJt; u!>lawy z 1989 roku 0 wolno
ei 
sumlema i w)'znanla oraz przepi!lawlclch wyzna- 
810wych mmeJ"zo
ci osiadl\lch na 
Podbe!okidziu. Z oSlfOznie formula- 
wanyetl OplRlI, przebija zaklopolanie 
WONe polilycznego a..peUu funk- 
cjonowama KL.clota Rzymskokato- 
liekiego w kr.Jju. PrzedslawlClel zbo- 
ru baplystow mlmo nalegan. nie 
chelal powiedzlet, czy uwaza kon- 


kordat za dokumenl zagrazaj
cy wo- 
InosLi: - Nasz koscI6I W)'stomwal 
oswiQdcz
nre w Ie) sprawlt:'. jcdno. 
czdme poswlfcajqc rzqd pod oPlekfO 
Ma"u Bozt.}. LfkJ nie sq 'reiciq na- 
szych mys/l, Q Bog obraca wSZ)"SI'w 
kl4 dobremu. 
Zdaniem czlonka wspolnoty ad- 
wentY!cijan Dnia 
Sobolniego. . 
Koscio! Rzym..kokaloheki bl;dzle 
prawdopodobnie wkrotee £unkLJono- 
wat w Polsce na zasadach uj..tyetl 
w umowle mlt;dzynarodowej. cho- 
Claz przed trzydzlestoma laly II So- 
bor Walykan!	
			

/scan27_0001.djvu

			WIRQ.KRZYZOWKA((J 


"lROWKA 
..krt;tme- (pierwsza litera 
IOlu z kreskct) 
aan w USA nad rzekll Ar. 
b""" 
Ica Ugandy 
ka. indyjska lub amo- 
.... 

Ia Sienkiewicza 

 Dtrz:rm)'wana z bulw 
manioku 
'" 
_,zczotliwieo kocie domo- 
,m 
nlodsza era geologiczna 
"Tla sypialnia 

 kW8SU aZOlowego 
kres zabaw trwaj:tC> od 
Ni
ta Trzecl1 Kr61i do sro- 
t popielcowcj 


12) do mego po radt; 
I J) srodek uspokajaJ"lcy 0 dZla- 
laniu nasenn\'m 
14) czlowick u
le
mon) od 
sTOOkow farmakologlcznych 
KIU.VZQWKA 


pazlomo: 
14)najwlllnicjszy o!rodek kul- 
lurv rchSljnej muzulma- 
now 
13) z3wiadomienie og1oszonc w 
pr8SIC 
12)c
sc panii. stronnictwa, po- 
zostals po rozpadzie 
pionowo' 
2) prc7ydent USA zamordowa- 
nywDalias 
]) incydcnt wywolujllC) po- 
wszcchne oburzenie 


W rozw1ltzanlu wystarczy pOdac wyrazy krzyt6wkl. 


"- tclnicy, kl6rzy nadesl8,yrzec7.enie, ale jeszcze 
Irocl1f... i me daszsobic rad}'. W 
pracy w nadctJodZllcym Iygo- 
dniu m
 bfdzie Slf dZlalo nic nad- 
z\01)'czajnego. Jeiili m35Z w 7oa. 
pasic jcszcz
 urlop, poslaraj sie: 
go t
raL wlasnic wykornstac. 
Po\>'inicnes me tylko IroetJ
 od- 
pOCZllC. alc i przem
..slec wiclc 
spraw. 


1Jj
 
_0. 


PANNA 
23 VIII - 22 IX 


Jdh oeemsz rozs,\dnie s}lua- 
cje:. w jakiej si
 znalazlcs, dOj- 
dZlcsz do wmosku, 1e nic jesl 
lak ilc jak m}slisz Ci
lc snu- 
jcsz plan}', z klorycl1 nic mc 
w'o'cl1odzi i nic mc zapowlada, 
1'.e kledykolwlek wyjdzic Zejdi 
n8 zlcmi
 I bqdi zadowolor z 
lego co mas7. Nie lyj W vlcde 
iluJ'i lamiast marudzlc I nane- 
ka... rozgl"idnij sie: za dodatko- 
w}m zarobklem. wszak Plcniq- 
dzc sq ei t
raz potrzebnc jak 
nigdy. 
 
-:: =--- 
, \ 


SKORPION 
24X-22XI 


przed lobii "'idc atrake Zwrix 
jednak uwag
, b)' Ie alrakCJ
 nic 
nara7.lly cie: na u1rale: prawdzi- 
wej miIOSCI. Pro\\.-adz gr
 mq. 
drze, bo nie b
d7.ie ona pozba- 
wiona 70naczema w dalszym 
biegu w\darzcn W pracy _ b
- 


dZlesl' swiadklem wpadki swo. 
J
go koleSI. 7.8st8now sie: czy 
mc m01esz mu pomoc. Nlc- 
dziela uplyme ei pod znakiem 
ekstrawa,gancjl OkolicznoSci CI 
sprzvjajt, me odUadaj wifc ni- 
cLego na potem. 


STRlELEC 
23XI-21 XII 


Jdh el1eesz 7.erwae 2. ...L...Z)'- 
zno\ codzicnnosci. zdob,\di sie: 
na odwage:. el10cby wvdawalo 
d SI
 10 7b)'1 r) zykowne. Pr7)- 
slqp do praWd71WCj hatahi, .. 
byc mo.t
 usmiccl1nic si
 do 
clcbic szcz
scic I me pr:r.ejmUJ 
Sl
, bo nawel jcsli klos bfdzie 
cl1dal cie: prz
ctJytrzyc. w wa1- 
nCj sprawle sluzbowej, sam 
wpadnic w prZ\gOlowan:t na 
ciebie pulapk
. Prz) okazji pa- 
miflaj, ab) nie trwonit cncrgii 
na drobl3z.gi. 
16
 KOIlOROUC 
o
 22XII-201 


Zbyl poina inlerwencja osob)'. 
klora zobowill.zala Sle: pom6c ci 
spra\\. i, t.e nic umknicsz w nad- 
cl1odz, 
A swoj" drog" lepiej zaWS7-C' 
licz na swojc sll)'. zwlaszcza 
jdh Cl10dLi 0 sprawv. ktOl}'cll 
7.alatwicnie wcalc nie przekra. 
("7a IwoictJ mo:2:liwl}sel. Koniec 
In:odma prnnit:uc odrobin
 
odpr
)'enia. po pelnycl1 naplf- 


cia dniacl1. Tak wie:c przed toh<\ 
Irocl1f przeciwno,kl. ale pr:r.c- 
clel Idzles7 naprz6d. 


.\ rt .=-- 
' , 
, .. iIi "41\' 
",1 

 
W nad...tJodz:tc) m t}'godmu 
IWOjC nlchore wqlpliwosci ule- 
gn,\ \'.}' adzeniu Bildz n!slro- 
jon} enluz'''sl)cJ'me do pew- 
nej osob}' i jt:j projek16w. Przed 
waml okres udanej ",spolpraC} 
I mezl)el1 osiq.gme:c Wodnikl, 
klore nic 11}'ly jeSZC7C na urlo- 
piC cuka fantastycznY,Jcslcn- 
ny W'o'poczynck Pora nabrac 511 
I energil do dals7ej prac}' 
Wszyslkie Wodniki majlll ne 
najbh1sze dni dobre prognozy 
Tak II nac' 


WOONIK 
211- 2011 


fDII 
OSlateczn'!. dccyzj
 podcjmlj 
dopicro po przeanolizowaniu z 
partncrem WSL) slkiego raz je- 
szcze. Nle szukajcie winnego. 
Iccz sposobu w}jkia z impa- 
suo W pracy - poslaraj sif, ally 
J'.3panowala zgoda Nle mo2J1a 
d:lugo pracowa(" w lakiej me- 
s}'mpalvczncj almosfcrze W 
domu - poslaraj Sl
 pomoc ro- 
dzen:otwu Zohaczysz, ;,ie 
odwd7i
(7)' Sl
 z nawiqzkll. 
PrJ'-cstan nadal bagalehzowaC 
sobic spraW} Z\\ i'l me zc zdro- 
wiem.
		

/scan28_0001.djvu

			28 . KRONIKA BESKIDZKA  J
 


.- 


,
  olejne zab6jstwo w Bielsku-Bialej przv 
uiyciu noia. Nie wiadomo tvlka, czy spo- 
wodowane rozmvslnie, czy tei przVpad- 
kowo, na skutek nieszcz	
			

/scan2_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKIDZKA 


TYCZIEN 
W KRA.JU 


. W Pabianicach - z udzialem pre7.ydcn- 
la RP I echa Wal
sy i prymasa Polski ,kar- 
d)nala Jozefa Glempa - odbyly si
 uroczy- 
slosci konsckracji nowo wybudowancgo 
kosclola - sanktuarium. wzniesionego ku 
czci sw. Maksymiliana Marii Kolbego. 
. Prcmier Waldemar Pawlak powrocil z 
kilkudniowej wizyty w Kazachstanie i 
Chinach. Premier stwierdzil. te W obe- 
cncj s}tuacji nie ma mozliwosci rcpatna- 
eji Polakow mieszkaj'lCyeh w Kazaehsta- 
nie. ale Polska w inn) spostlb pomote 
nasl)"m rodakom I lworzenic now)'ch 
mieisc praey/. jeteli za
 chodzi 0 Chiny 
to premier liczy na podwojenie wzajem- 
nych obrotow do I mid USD rocznie. 
. I'r"'ydent Lech Wal
sa odwolal dwl>ch 
s\\oich pr7.edstawicieli w Krajo\\ej Rad7ie 
Radiofonii i TclcwlzJi: Marka Markiewi- 
cza i MacieJ3 lIowieckiego.Odwolani Z3- 
po\"cdLieli,te nie podporZ'ldkuj'l. si
 dc- 
eyzji prc7ydenta. a ieh koledzy z Rad) 
Iw'osLarczany do mic- 
sLlan g3.f 
dl'ic "ydLielal zapach, poLwal8- 
j"\L) na lalwiejsLt: wykrycic wszcllich mc- 
sLczclnoscl inslalacji gilzo"'"'Ych. W prL)pad- 
lu Sl",icnJama ulaLniimia Sl
 giilzu odblorcy 
prosI'.em SOl 0 zgloszenic lego raL.tu do Pogo- 
lo\\
ia Gal'.owcgo, tel. 992. 


-i":. 


:
: 


::-.. 


: e pr · c 
i zasilku 


W sier p niu , w kra i u ub y lO oko- 
10 30 t y si e c y bezrobotn y ch. 
S p adek liczb y os6b bez p rac y 
.odnotowano w 35 wo j ew6dz- 
twach. Niestet y, nie nalez y do 
nich wo j ew6dztwo bielskie . 
choc i tu zatrz y mal si e g wal- 
town y wzrost liczb y bezrobot- 
n y ch , i aki mial mie i sce w p o- 
p rzednich miesi :j cach. 

ierpniu do kartotek rejo- 
nowych urz,d6w pracy na 
Podbeskidziu trafily 173 
nowe osoby. W sumie do 
kOlica sierpnia w wojcw6dztwie 
bylo zarejestrowanych 50 725 bez- 
robotnych, czyli 12,2 procent og61u 
ludnosci zay"odowo czynncj. Sto- 
sunkowo wiclu pr7ybylo bezrobot- 
nych absolwent6w - blisko 500. Jest 
ich w tej chwili prawic 5,2 tysi
ca. 
Z zasilku dla bezrobotnych korzy- 
stala w sierpniu mnicj nit polowa za- 
rejestrowanych - 24 650 osob. Wi,k- 
S70SC sposr6d pozoslalych 26 tysic;- 
cy jut ulracila prawo do pobierania 


"kuroni6wki", inni - w tym tegorocz- 
ni absolwenci - zaczn
 j
 dopiero 
otrz}mywac po trzcch micsi
cach od 
rejestracji w Rcjonowym Urzc;dzie 
Pracy. (ak) 


Z czym 
na Zjazd? 


Dzisiaj w Mielcu rozpoczyna si
 VI Krajowy Zjazd 
Delegat6w NSZZ "Solidarnosc". Na sali obrad wsr6d 
okolo trzystu przedstawicieli z calej Polski, jest dwu- 
nastu reprezentant6w Regionu Podbeskidzie. 
N dwa dni przed wyjazdem do 
a Mieka poprosilismy Marci- 
na Tyrn" przewodnicz'l.cego 
podbeskidzkiej "Solidamosci", 0 pro- 
gnozc; przehiegu obrad. -Zilpowiadasi',! 
z",)'kly, robo<=> zjazd Ch) ba nie Ix;:- 
dzie iadm'ch sensaCJi, klOre najbardziej 
inle,.eslljq muss-media. POp,"uJt,'ki do 
Slullllll, zutwierd=enle jednolilej OT{ly- 
nacjl >I
'borezej cfo wszystkieh s'lrllklllr 
ZlI'iqzkll (>I)'bory ntajq sif,!odbyc I1a prze- 
lontie /994 i 95 mkllJ - sq 10 spru"y 
niezwykle iSlolne dla samych zWlqzkow- 
COH.', choi: "nu zen.llqlr:;" u.}'Juwuc .\1(' 
mogq nlldne. Bf,!dzie lei zapewne d;..\- 
kllsja nad prz,'szlq sklllecznosclq dzia- 
Ian "Solidar/loSci" - przyklady IIchwa- 
lania popiwkll czy zmian w kodeksie 
prucy dobilnie w.\kuzujq. ie sume 
o
J,"'iucl(zel1iu czy prole.sly jlli n;e \iY- 
starLZajq. Moie lei pojawi(; sf',! d)'.l'J'Ch oraz "'-;:f,!dach kon- 
Iralt skarbo>l eJ a taleie zar::qdzcnia poin- 
.pekc)Jne i "}'slqpwnia pokonlrolne W 
swietle tego poufnego wykazu poufnych 
informacji. cytowane miesi
c temu w 
"KB" fragmenty protokolu NIK z kon- 
troli przeprowadzonej w bielskim Urz
- 
dzie Skarbowym, stanowily tajemnice, 
ktora - 0 zgrozo - przedostala si
 do pra- 
sy. Bye mozejestloju7 jedna 7 ostatnich 
tajemnic, ktore ujawniamy. 
Niedawno sejm przeglosowat ustawe 
(wzbudzaj'l.c'l.protesty nawel samych pa- 
slow - czyl na SIr. 25) 0 ochronie taje- 
mnicy panstwowej i slu.zbowej, 703 naru- 
szenie kttlrej przewiduje sie sankcje kar- 
ne dla ujawniaj'l.cych lajemnice. Gdy usta- 
wa wejdzie w zycie urzednicy 
d'l. mogli 
spac spokojnie. Niewielu bo\\iem znaj- 
dzie si
 dziennikarzy, kttlrzy w imi
 obro- 
ny interesu spoleeznego 
d'l. ehcieli sie- 
dziec w pudle. Do tego czasu - miejmy 
nadziej( - uda si
 nam jeszcze co meeo 
"odtajnic". (tern) 


JESIENNE PARADY 


,.. 


..... 
I 


'fY 
Ei'l\ DO 

 PRZODU 


;. 


.... 


I 


,  


, 


} 


'
. 


'" . 


, 


. 


. 


. ,. 


. 


'If 


-,. ':... 

 

'F 

 


'.;;. 


. 


, . . 


, .. 


, 
 
Foto: Marcin Plulek 


K o,ejn y raz pogoda nie za",.odla organizatorow, arty5l0w oraL publicLno- 
Sei, licznie pr7)bylej na d7Iesi'l.t'l.. jubileuszo""l. Babiogorsk'l. Jesien. Na 
placu \\okol domu wczasowego Ja\\orzynka w Zawoi Widlaeh, gdzle Jak co 
roku, usyluowana b) la estrada, pano",ala atmosfera ludowego feslynu. Na kilku- 
naslu kramach, oprocz aUlent}cznych wyt"'orow r
kodzielniczych. sprLeda\\ano 
ro",niez I)PO\\o odpuslowe biheloty. Ogl'l.daj'l.e zespoly folklor)styC1ne moi'na 
bylo posilic si
 grzan'l. kielbask'l, z pi\\em, lub - ciesZ'l.c'l. si
 naj\\ieksz
m po"'o- 
dzeniem - goto\\an'l. kukurvdz'l.. (map) 
* . . 
W ramaeh obchodow Jesieni Oswi
cimskiej rozegrano m.in. zawody w
dkar- 
skie dla dzieci i mlodziezy. Byl} 10 jednak niezW) kle zawod
: na 50 uczestniko\\ 
az 30 nie posiadalo upra",nien do lowienia I} b! r-. ibv to niezgodne z przepisami. 
ale co s'" iatlejsi dzialacze P7V; u\\azaj'L te dzieci i lak lowi'l. ryb)' a statuI. 
sZlywny niestely, okrdla doln'l. gran ice uprawiania tej rozr)wki na lal 13. W 
os",i
cimskich zawodach uczestnicLyla m.in... I r z y let n i a Renatka Siankie- 
wicz, a 7-letni Jurek Borowski znalazl sie nawet w gronie laur....ttlw. Za",od) 
zorganizowalo koto PZW OSwi
cim Miasto, a rezultalem imprezv bylo... kilka- 
set zlowionych plotek i uklei! Kto \')gral - nie ma \\ tym kontekscie i'o3dnego 
znaczenia.. (tap) 


REDAKCJA: 
Redaktol' naczelny: PIotr Wys1;x!tfJ 
Adres: 43.300 Bielsko.Biata.. 
ul. Stanislawa Dubois 4; 
Ielefony: 258.78, 235. n 
lelex: 035584. fax: 281.50 


*' 
, 


'Ieskidzka 


KRONIKA 

 
WYDARZEN 


. I'onad 50 milionow zlotych uzbierano 
podczas mcczu pilki notnej pomi
dz)" slut- 
hat. 7drowia i ksi(tmi. ktory rozegrano w 
soboln;e popoludnie na 51adionie lIejnalu 
w K
taeh. Sportowym zmaganiom (ktOre 
wygrali ksi
i'.a 4:2), kibico",ala liewie ze- 
brana publiczno
c. Picniatdze przcznaczo- 
nr zostanat. na zakup srodk6w opatrunko- 
wych i aparatury dla miejscowej przycho- 
doi rejooowej. Oot) 
. I'rzez ealy tydzien, poc'-'!wsry od 3 paz- 
dziemika. w ramach akcji "Bczpicczna dro- 
ga do szkoly" W5l\'SCY biclsc\' piern"szokla- 
siSti hl;d'l. otrzymywae swialelka odblasko- 
we. D7ieci maj
 je nosic prrycleplone do 
lornistra luh ubrania. Ta forma ostrzcga- 
nia od lat jest ju2: stosowana w krajacl1 
lurop
 zachodmej i prz
mosi dobrc efek- 
I). L"I'tkszaji\C bezpleczcnslwo plcszych. 
Fundatorami Iczech ()si
c)' 5v.ialclck 
odblaskO\\}ch, bo Iylu ucznio\\ rozpocz
- 
10 w Ivrn roku nauk(. jest Radio Bielsko i 
Fial AulO Poland. (ska) 
. W dniach od 23 do 24 wrzesnia USlron 
goscil ponad Irz
slu sluchaczy i prelegen- 
tow z calej Polski. Przyjechali om do tam- 
lejszego Szpitala Uzdrowiskowego. aby 
"/'1"\<: ud.llal w DniaLh Med\'L)ny Spolecz- 
nej. Najlep'ii fachowcy \\ kraju. zajmuji\cv 
si( hadaniem sianu ldrov.ia Polakow. 
przedstawili nowe roz\I,ii\zania i mo1:liwo- 
Sci dzialania slu1:b\' zdrowia W obccn,'ch W3- 
runkach ckonomieznyeh. (ska) 
. 7ebranie de legato" CeLhu Rzemiosl 
R6t.nych. klore odb) 10 "I( 23 \\-Tle!tnia w 
Blclsku-Bialcj. mlalo Yf)]I¥J...owo uroczysly 
charakter. Poprzedzone msz,\ S\\. i po- 
swi
ceniem no"ego sZlandaru. b}lo pod- 
sumowanicm cZlcrolclniej prac)' Zarz'1.du. 
Dokonano lahe "'yboru nowych wladz. 
Starszym Ccchu zos(3oI. w wyniku glosov.'3- 
nia tajnego. prawie jednog'osnie. 7bigniew 
Dadok, klOrY hl;dzie t
 fuokcj
 pelml jut 
po raz trzcci. Uroczyslego przekalana in- 
sygniow ",'adz}' r7.emieslniczeJ dokonali st'- 
niorzy Ccchu oraz szcf Izb) Rzemieslni- 
ezci w Bielsku-Bialej Edward G
bala. (bwt) 
Od dnia 20.09.1994 r. 
nllH.IJ.m Przew{Jdnil"zqCJ'm 
Biel.. tel. 228-27. 


Dtial ogIosz8ll: czynny od ponledzaalku do pi
tku n pI
trol 
w godz 8.00 - 16.00.191.276-37,258.78, 235.n. 
DtJal poIlgrafil: czynny od poniedzialku do pi
tku lparterl 
w godz. 8.00 - 16.00.161.258-78. 235-n. 
Dyzury dziennlkatzy od poniedtialku do pl
tkU n pi
trol 
w godz 9.00. 15.00 


Wydawca: Sp6Ika z 0.0. "Prasa Beskidzka". 
43-300 Bielsko.Biala. ul. S. Dubois 4 
Druk: Drukamia Prasowa SA w lodzi 
PL ISSN 0867-0897; nr Indeksu 362867 
Redakqa ria odpowiada za !rase ogIoszen. n. zwraca material6w 
ne zarnOwlonych I zas1l7ega soble prawo 8I\racana oraz lldiustacji 
tekst?w I zmlan
 ich}yl1.06w
		

/scan3_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKA . 3 


o tym, :i:e Podbeskidzie sly- 
nie z urody mieszkalllcych 
tutaj dziewczllt wiadomo bylo 
od dawna. Dwukrotnie nasze 
dZlewczt;!ta - Renata Fatla i 
EI:i:bieta Dziech - sit;!gnt;!/y po 
nalwy:i:sze laury. Jednak suk- 
ces odniesiony w sobotnim 
fmale wybor6w Miss Polo- 
nia '94 nie ma sobie r6wnych. 
Tytul najpit;!kniejszej przypadl 
bielszczance Jadwidze Flank, 
I wicemiss zostala iywczan- 
ka Magdalena Pt;!cikiewlcz, a 
w czolowej "10" byla jeszcze 
Agnieszka Noga z BieJska- 
Bialej. Takiej dominacji przed- 
stawicielek jednego reglonu 
jeszcze w historii konkursu 
nie bylo! 


W \\)'pelnionej po br7egi Sali Kon- 
( )\\ej Palaeu Kultury i Nauki w 
y, arszawie r}\valizowaly 0 koron
 


 dzicwe7)'ny, ktore wezesniej wylo- 
r ono Z ponad 4,5 tysi:j.ea kandydatek. 
WI) m gronie oproe7 4 przedstawieie- 
'ek Podbcskidzia (ezwart:j. byla Dagma- 
ra Kukla z Gorek Wielkieh) 7nald71y 
s
 jeszeze 3 repre
enlantki Dolnego 
",
ka i po jednej 7 13 innyeh regionow 
Polski, a takze polonijne pi"knosci z 
Kanady i Stanow Zjednnczonych. Uro- 

, \\d7i"k i intelekt panien oeenialo 
IS-osobowe jury. Najpicrw wylonoo- 
no pierwsz
 "10" finalistek, w ktorej 
roala71a si" trojka z Podbeskid7ia. /)0 
-.''' a\\ansowaly Jadwiga i Magdalena, 
a ponadto Alcksandra Bortko ze S7tu- 
mu, Joanna C7.ameckd z Wrocla\\ia oraz 
\1onika Wamliriska zc Szczccina. Za- 
nom rozd7ielono tytuly dziewcz
ta od- 
pO\\ladal} na zada\\anc pr7.CZ par" sa- 
Iyrykow - Mareina Danca i Krzysztofa 
P.aseckiego - pytania. Magadalena p
- 
clkiewiez nic miala problemow z roz- 
SZ) frowanicm znanego pO\vied7cnia 
a5
stentki premiera E\\.)' Waehowiez, 
2c "premierowi 5i" nie odmawia". Ja- 
dwiga Flank bezbl
dnie skojar7yla ty- 
lul piosenki "Nie 
przenoscie nam 
sloliq do Krdko- 
\\'3,U. 
Wcrdykt jury 
odez)tany zostal 
oil ogloszenoa lau- 
rcatki 5 miej5ca. 
Zo>tala nil\.Joanna 
Czamecka. Tvtul 
III \\ ieemiss p
zy- 
padl Aleksandr7.c 
Bortko. a II - Mo- 
noce Waffiliriskiej. 
F moeje sicgn
ly 
7enitu. Ostatee7.- 
noe, jak podczas 
\\
borow Miss 
Podbcskid7ia, ko- 
ron.. kr610\\ej 
otrz)mala Jddwiga 
Flank. Magdalena 
P4;eikiewiC7 mu- 
da Sl<, zadowolic 
t\lulem I wice- 
. To noe byly 
ed\ ne zaszcz) ty. ktnre tego wieezoru 
. adlynaobiedziew(7)ny Wezcsnicj 
IU') komplementdme pr7) 7Oalo Jadwi- 
: ' ... 
..  
'1 


. 


" . 


.- 
.,. 


. 
. 


. 
 


" 


I 


:. 
 


[ cO ] akjuz infoffilowalismy w ubiegl)m tygodniu, przedstawiciele Z\\ i:j.z- 
kow zawodowyeh tyskiego Zakladu Karoserii Fiat Auto Poland od 
dluZszego juz ezasu domagaj:j. si.. przeprowadzenia kontroli NIK. 
Z"i:j.7kowcy uwaZaj
 iz zawarty w 1987 roku kontrakt mi
dzy Fiatem a 
FSM od pnc7:j.tku budzil wiele 7aslr7ezeri i narazal na powa7ne straly 
finanso"e FSM, a s7.czeg6lnie tyski Zaklad Karoserii. Realizacja konlraklu 
nu ctupie uruehomieniu XI/79 tojesl w lulueh 1987-1991 prowudzonu b)'lu 
nieuc::eiWle. niefuchowo i ehuotye::nie. co puciqgulo::u sobq ulbr::JmlC stru- 
ty - m.in. pisali w doniesieniu do NIK przedslawiciele NSZZ "Solidamosc" 
w Tychach. Na poparcie tej tezy zwi:j.zkowcy powolali si
 na szereg przy- 
klad6w: 
I} W ,rakeie I/rl/chumiuniu prodl/kcji sumuchudu w okresie 1988- 
1991 sulceesywme dostarczunu dokumentu(jt:. kturu dutyczylu: inwesty- 


, 


, 


NIKw 


,....J
 


-
 to; 
a. 
....- J - w f 


. 
i.. 


.W 


1.  . 


eji. uprzJ'rzqdowulliu juk tei sumyeh detuli. l>tniejq dowody. ie e::dc tel 
dokllmelltucji nie bylu nikumu putr::ehnu.juk tei nie mogla hye 'Vl'korzy- 
stunu. Mo::emy przedlo::yi: dowody. ic okulu 1500 kg dukllmentuCji zm- 
sze::uno (.pulono '" TYLhuch). u ezt:ii: zbt:dnej dukumentucjl zllaj(llIje sit: 
jeszc::e nu stull/e w filbryce. W iwietle PU"'1'i..zych fuktuw (...) je..' malu 
prawdupudubne. ahy Iqc::IlY kos::t strony polskiej zu dukllmellruejt: mugl 
::awierai: ..it: w k"otueh ::apisunych w kontrukcic tojc.t: u} 50.350,000,000 
lirow zu dokllmentuejt: konstruk<}1I1q; b} 26.350.000.000 lirow - zu doku- 
mcntacjr:. technologic::nq: 
2} Oqgle. nieugranic::une I czt:..to ehJ'blUne jll:: nu cluple pru)ektu ::miu- 
ny konstnlkcJjne dctuli do XI179 spowoduwuly b/lionuwe struty slruny pol- 
skiej:: raCJ/ zlumuwunego nu s::erokq .kult: uprzyr::qduwuniu. be::lI
ytecz- 
nie pr::eprucu",um'Ch lysit:CJ'roboc::ugod::m I "Tcofunych dctult )11:: wypro- 
dllkowum'eh (...J 
3) Powuinym ::ur::lllem w ,"os/mkll dostrony polskiejjest bruk rellcgo- 
Cjueji CCII sprzeduwanycl, ,jk
 Fiat AUlo Poland. Docho- 
dzenie nie zoslalo wszcz
le. aczkolwiek prokuralura nie ,,)klucLYla WSLCZ
- 
cia post
powania \
 przyszlosci, gdy dadL:j. do lego podsla".. wyniki kon- 
, lroli przeprowadJ'onej "przez wyspecjalizowane organ)'''. 
TysC) zwil\.zko"cy IicZJl na to, ze problemy, na !.Iore 7wraeaj:j. uwag.. 
stanl\. si.. przedmiotem zamleresowania takze sejmowej komisji ds prze- 
ksztaleen "Iasnosciow)ch, 0 co rownie
 7.3hiegajl\.. Jaki b
dJ'ie na..I..pny 
Tuch, lrudno przewidziec. przed slrajkiem Piolr lukaszek, przewodniczl\.- 
cy "Solidamosci" w ZakladLie Karoserii powiedzial nam: - Spruwu jcM 
poU',,=nu i nie enfniemysit:. Bedzi""'y ,.«Ic::ye du kUlku. (tem) 


'" 


v 


-. \ 
., 


.
 


II-  


;/.'"..9:. 


I 


Magdalena P
cikiewicz tylko raz wyprzedzila w konkursie 
najpl
kniejszych .ladwig, Flank. stalo si, tak w plebiscy. 
cie czytelnik6w "Kronlki Beskidzkiej"! Na POdbeskidzlu, a 
potem w Polsce pokonala jit aktualna Miss. 0 tfoku na IrOo 
nie najpi
kniejszych celnie pisze bielski poeta Mieczyslaw 
5tanclik w wierszu, kt6rego fragment drukujemy: 
Widz
 jui zarys takiej sceny: 
Tron... A zza tronu . slowa plochei 
sceniczny szept P. Magdaleny: 
"No posun . ze sle, .Jadzka, troche!" 


Sukces podbeskidzkich dziewcZJlt 
gO"lCO oklaskiwali ich najwiemiejsi ki- 
bice, ktor7Y lieznie zjechali do slolicy. 
Calu.om i gralUldcjom - tdHe od "Kro- 
niki Bcskidzkiej" - nie b} 10 korica. Piolr 
Std\\icki, d)Tcktor 
Biura Miss Polo- 
nia pr7ekazal je- 
szcze jedn:j., wca- 
Ie nas nic zaskaku- 
j:j.c:j. wiadomosc. 
Regionalne ") bo- 
ry 0 tYlul Miss 
Podheskid7ia 70- 
staly uznane za 
najlepiej zorgani- 
70wane w kra- 
ju (!) a ich organi- 
zatorka I ucy- 
na Grabowska 
otrzymala indy- 
widualnl\. nagrod" 
(przelot linidmi 
LOT na wybrancj 
europejskiej Ira- 
sic). 
Za rok kolejnc 
w)bory Miss Po- 
lonia. D7iewc7.,.la. 
!.tore chcial) by w 
nieh \\)'Slartowac, 
powinny juz lerd7 podj:j.c deeyzj". 
Kandydalur)' do pr7} s710rocznych 
wyborn" Miss Podbcskidzia mozna 
7glasJ'.3e do 15 pazdziernika. Warun- 
kiem jest ukoriczenie 18 roku 7ycia i 
noe przekroczenie 23 lat. 19loszcnia 
przyjmuje i infonnacji na temat udzie- 
1.\ Bielskie Centrum Kullury w Hiel- 
sku-Bialej (ulica SI()\\de!.iego 27. tel. 
296-48). 


Teksl i foto: 
DARIUSZ BANDOLA 


Kto poznal Jadwigf Flank podzlwia 
nle tylko jej subtelnl! urod" leez i 
ujmuJl!ey spos6b byeia: skromnoU, 
t)a1iwo
t, pogod" dueha. Jut w mOo 
mencie gdy siuala po tytul Miss 
Podbeskidzia '94 wr6tono jej dal. 
sze sukeesy w konkursowyeh szran- 
kaeh. W swolm piennzym 
or,,- 
dziu" wzrU!lZona nowa Miss Polo- 
nia oswiadezyla, te pragnie w jak 
najlepszy spos6b godzit spadajl!ee 
na nil! obowll!zkl ze studiaml. 
*** 
Tytul I wicemlss przypadl 18-letniej 
Magdalenle P"eikiewlez z Zywea, 
uezennley 4 klasy tamtejszego Li- 
eeum Og6lnoksztalel(eego. Magda- 
lena, ma nlebieskie ouy I dlugle 
blond wlosy. Jest zawsze uimleeh- 
nl"ta I pelna energii. Uwata, ze zdOo 
byty tytul nie powinlen jej przeszkOo 
dzlt w zdanln matury I dostanlu sl" 
na studla. W przyszloiel nle wyklu- 
cza tei wyst"p6w jako modelka. 


l1W@Gm 

 


(dok. ze str. 1) 


"ali nad sensem i celam. slrajku. W T)chaeh natomiaSI 
slrajk Irwal. 
lakoric7)'1 si.. 0 godJ'inie 15.00 Sekretar7 pre7ydium 
t)skiego "Sierpnia '80" Wladyslaw Miszkie"icz powie- 
dzial nam. ze slrajk Lostal tylko La"ieszony. b,i:Vko,,- 
ey nadal ehcl\. rozmawiac z dyrekcj:j. przede wszyslkim 0 
podwyzkach plac.lnne spra\\') , na prz}klad rekompen- 
saly La akcje sp6lki. ktore miala olrzymac zaloga. Iraktujl\. 
jako drugorz
dne. Giovanni Prali, d) reklor do spraw kon- 
takl6w Le"n..trLn)ch spolki, smierdLil. Le negoejaeje Le 
..."il\.J'koweami mogl\. byc prowad
one na "sJ')stkie le- 
maly procz spraw plaeo"ych Podkre'ilil, ze zwi:j.zko,,- 
cy z r)ch nic pOlrafil\. lub nie chel\. zroLumiee faklu, iz 
strajki i z"i:j.Lane L Iym straty mogl\. "pl)nl\.c negat)"nie 
na inwesl)eyjne plany Fiala w Polsce. (Iar) 


W czwartek, 22 "rJ'eSnia. do zakladu w Bielsku-BI3- 
leJ prL)jechali aUlobusem z"il\.zkowcy z Tych, byagilo- 
wac za slrajkiem. Bielskie Lwil\.zki "Metalo"cow" i "So- 
lidarno
ci" nie poparl} slrajku uwazaj:j.c.tejego rozpo- 
cL..eie jest suwerennl\. deC) zjl\. ieh tyskich koleg6w. Obie 
slrony podajl\. rMne informacje co do zasi
gu proteslu. 
Organizatorzy twierdz
 7e popiera go 90 procent Lalogi 
7.akladu w I)chaeh i zdecydowana wi..kszo
c bielskiej. 
T) mczasem dyrekeja podala, te uczestniezylo w nim w 
minion)'m I)godniu 14.7 proeent calej 7alogi spolki. c7yli 
okolo 20 proeenl Latrudnionych na wydzialach produk- 
cyjnych. Obie strony oskarzaj:j. si" lez 0 "prowadzanie 
atmosfery zaslrasLenia. Tyscy 7wil\.7kowcy Iwierdz
 Le 
ieh bielscy koledLY sl\. zastraszani przez Wlncho". Dy- 
rekcja za
 informuje. 
e 10 wla
nie z"il\.zkowcy z T)ch 
sill\. "targn..li do 7akladu w Bielsku-Bialej i "zaehowujl\.c 
si.. w sposob obelLYw), naklaniali, a cZ"Slo zmus7.ali pra- 
eownik6w doodsl:ijJienia od pracy". Faklemjest. ze "ie- 
lu praeownikow, chc:j.c unikn:j.c niew}godnej dla siebie 
syluacji. zlozylo wnioski 0 urlopy lub puedslawilo le- 
karskie z"olnienia z pracy. Slrajk" r)chach mial w mi- 
nion)m Iygodniu ...deC)dowanie wi..kszy zasi
g niz w 
Bielsku-Bialej. 
Tak7e " minion) pl:j.lek CL"
C slrajkujl\.C)ch z T} ch 
pr
)jechala do Biel.ka-Hialej. by Lach..eae do slrajku. Lbie- 
rano lez podpisy w sprawie swoislego "olum nieufno
ci 
dla bielskiego kiero"mct"a "Solidarnosei" i "Metalow- 
co,," 1 daniem Lwil\.7ko"eow t)'skiego "Sierpnia '80" Ie 
dwie bielskie organizaeje zwil\.zko"e nale7y oczyseic ze 
skompromilOWan}ch ludzi. k16r7} "sied71\. u Wlochow w 
kiesLeni" 
JUL w ubiegl
 poniedzialek praca w bielskim 7akla- 
d7ie toe7)la si.. normalnie. choc IUdLiejesLcLe d)skuto- 


. 


, 


..Q. - r 

 
./ 


, 


. , 


. 


... 
!, 
!I! 


'-. \" 
! ',\ \1 


, . ". 


... 
Foto: M.rcin Pluiek 


,. 


- 


EUROMOBIL - Tw6j autoryzowany Dealer Forda oferuje modele 
ESCORT I FIESTA w ramach jesiennej oferty specjalnej. 
CENY KONTYNGENTOWE! 
PONADTO W CIJ\GLEJ SPRZEDAZv SAMOCHODY 
DOSTAWCZE I OSOBOWE FORD TRANSIT 


"" 

;- -/': 


.q 


'- 
n 
, 
 


" 


.......-:,. ......... 


TELEFONY KOMORKOWE. TEL. 491-29. 408-40
		

/scan4_0001.djvu

			4 . KRONIKA BESKIDZKA 


[ M ] arian Kasprzyk. - s
:rn
y bielski sporlowiec w 1960 roku "wyboksowal" dla Polski br'l.- 
zowy medal ohmplJskl w Rzymie, a czlery lala p6zniej zlolo na olimpiadzie w Tokio. 
V	
			

/scan5_0001.djvu

			Zaraza przesuwa si9 


CHOLERA U GRANIC 


O statnio odnolowuje si
 coraz Ii- 
ezniejsze p,zypadki ehole,y 
u naszych wsehodnieh s'lSiad6w 
III Uk,ainie. jak podaj
 siuzby sanilame. 
Ulan pr.lcsuwa sit; na 7.3ch6d. w 
Ironf; 
anicy 1. Polsk
. SIuzby epidemiologi- 
..me w p'7ygranicznyeh wojew6dzlwaeh 
wzmogly ezujnoAt, a na polsko-uk,ains- 
LICb przejsciaeh granic1.nyeh panuje 
;lwyzszona golowose. Osoby wjezdi.a- 
ICe do Polski 1. reJon6w u7nanych za 
;qp-ozone epidemi
 musz:j legilymowac 
ilklualnymi swiadectwami szezepien. 
meh nie s
 do Polski Wpus7.czane. 
iudno Jednak 7..agwar.mtuwac. LC grani
 
SilO 
dzie szczelnc. 


Jak poinfonnowal nas Leopold R,- 
ebert, dyreklor Wojcw6dzkiej Slaeji Sa- 
nilarno-Epidemiologicznej w Bielsku- 
Bialej, dolychezas na Podbesk,d1.iu nie 
odnolowano p'7.ypadkow zachorowan na 
ehole'
. Na wszclki wypadek warlo jed- 
nak znac jej obJawy i umlee si\, pu.ed ni
 
bronie. Chrob\, ebarakleryzuje nagly po- 
e-L'llek i gwahowne naraslanie objaw6w 
przypominaj
eych zal,ucie pokarmowe. 
biegunka i wymiOly. Lud7ie ulcgaj
 za- 
kazeniu spozywaj
e zaniec7yszCZOn'l. 
wod\, lub zywnose. a lalae poprzez brud- 
ne r
ce i styc7noSc 1. chorymi. Ok,es 
wyl\,gania ehoroby wynooi od kilku go- 
dzin do 5 dni. (ban) 


--------.....;; 


W brew 7.opowiadanej przez wla- 
dzc wojew6dzkie moZliwoki. 
do uruchomicnia n.. okrcs zi- 
-, izby porodowej w ISlebnej (7.0- 
--'
leJ w slycznlU lego roku) jednak 
- doJdzie. Dyreklor eieszynskiego Ze- 
pohI Opieki ZdrowOlnej, dr Maciej 
Io.rDnowski, klo,emu podlega izba, po- 


Ie: 


.' 


.., 


KRONIKA BESKIDZKA . 5 


STRZECHA PO STRAJKU 


OD KONNEJ SIKAWKI 


16 wrzeSnia zakoncz y l sie , trwa j ac y dwa t Y2 odnie , stra j k 
p racownikciw S p cildzielni ]\fieszkaniowe j Strzecha. Obie stro- 
n y konniktu - stra i ku i
 c y i Zarz a d SM p od p isa ly siedmio p un- 
ktowe p orozumienie. W y da j e si f; j ednak , :i:e s y tuac j a w Strze- 
sze daleka j est j eszcze do normalnosci. 
m 'zede wszysI
im. Zarzi\d nym poslulalem - W} nagrodzeniem 
Slrzeehy kweSllOnuje legal- za ezas 'Irajku. Zarzi\d obleeuje 
nose ealej akCJi slrajkowej. rozpalrzye laki\ moiliwose wyli\cz- 
IZBA BEZ ZNACZENIAl Innego zdania Si\ prawni
y z. Za- nie w wypadku legalnosei akeji 
, rz
d
 Reglon
 NSZZ Sohdar- praeownik6w Slrzeehy. Z porozu- 
nose - 
weSIIl;; II;; ma leraz roz- mienia nie wynika, co "I;; SId me, 

 _ --' slrzygni\e prokuralura. Zarzi\d 1.10- . . . .. - 
. I d . .. I . .. . jesh okaze SII;;, ze Slrajk przeprowa- 
pieni
dzy. Dyreklor Krzanowski doda', 7.\' omesleme w eJ sprawle jUZ . . 
7.e brak izb y nie ma zadne g o znaezenia 12 wrzesnia. Pod p i sane P orozu- dzono mezgodme Z uslawi\ 0 roz- 
praklye7nego, gdyz i lak polowa poro- mienie gwaraluje dalsze zalrudnie- wii\Zywa
iu s.por6w zblOro.w
ch. 
dow 1. lego rejonu odbywala si\, w cie- nie slrajkuji\eym _ a zwlaszcza ich Tego mozna SII;; Iylko domyslac. 
s7ynsklm szpitalu. przywodeom _ jedynie w przypad- Slrajkuji\ey Przyjl;;li wezeSniej- 
Zim
 droga do Cieszyna jesl cz
sto ku uznania przez prokuralurl;; slraj- szi\ propozycjl;; podwyiek, 10 zna- 
gliska, oblodzona, zdarz.olo si\, - i 10 ku za legalny. Podobnie jesl 1. in- ezy po okolo 600 lysil;;CY na osobl;;. 
nieraz - ze dziecko rod7ilo si
 w ka,elce I .,... _ 
ZDROM " KiE RM AJZJ . m@ 
@
ruJD@ 
J[ru
 
 
P rzcz 3 dni. 0<1 najblizszej nie- r7ywa. o,,"oce. 1.lemniakl, zboze i inne Jak jUL informowali.s
y K\,lom prz
- nie osobislego konlaklu 1. klienlami i po- 
dz.eli poczynaJ'IC, na Ta'gowisku plody rolne, a lakze proekologlczne pro- byl koleJ
y bank. W mmlOny
 Iygodmu moc w oplymalnym korzystamu 1. usiug 
Miej_kim przy ulicy Zywieckiej dukly: '1. wikliny malenaly budowlane urocryscle olwouono oddz..1 Banku banku. Nowa siedzlba pozwoli na roz- 
. ... _. ' . Pr7.emyslowo-Handlowcgo SA. Polozo- s7.erzenie zakresu swiadczonych usiug. 
801:bku-BlaleJ Irwae 
7Je, w gowl- meble, Sprz
1 gospodarslwa domowgo_ 
- n y weenlrum ( ul Miekiewieza ) bud y nek - - - - 
_ . ml
	
			

/scan6_0001.djvu

			6 . KRONIKA BESKIDZKA 


Autostradq przez Podbeskidzie 


(dok. ze str. 1) 


[Q) ecy..ja 0 pOll\.CLeniu Katowic 
z Ostrawl\. przez Gorzyce po- 
chodzila z wczesnych lat sie- 
demdLiesil\.tych, a szkic tras autostra- 
dowych byl jeszcze bardziej historycz- 
ny. Pochod7il z po"ojennego okresu 
rZ:j.d6w Bieruta. Przez dlugie lata nikt 
nie ..dolal t)ch ustaleri zmienic. Ko- 
rekt zgodnych ze spolecznymi postu- 
latami nie wprowadzily na\\et solidar- 
nosciowe rzl\.dy Mazowieckiego, Bie- 
leckiego. Olszewskiego i Suchockiej. 
TI"maczono na przyklad. ze Cieszyn 
na trasie A I nie wchodzi w gr
. gdyz 
obowil\.zujl\. da\\11e ustalenia L C...echo- 
slo"acjl\.. przelom nastl\jJil dopiero te- 
raz Naciski bielskiego lobby - pari a- 
mentarzyst6w poprLedniej i obecnej 
kadencji - przyniosly jednak oC7eki- 
wany skutek. - Takich wlasnie rozwiq- 
zan domagalismy sir; jako poslowie 
wsp6lnie z samorzqdami gmin wOje- 
wodzlwa hielskiego oraz gmin cze- 
skich i slowackich Zdeqdowane dzia- 
lania pr.:yczymly sil: do korekly Irasy 
al/loslrady A I, slwor.:yly szansr; al/lo- 
slrudowego polqaenia Podheskidzia 
ze Siowacjq. Nal','ainiejsze el/ropejskie 
.	
			

/scan7_0001.djvu

			, 


TRA%NICY  


-# 
· · u 


, 


. 

 


R; da Miljsku postanawia (___)zo- 
bowiqzuc: Pr
dcnla MilD/ado 
rzt'dsluwlenia W c,qgu 10 dill 
OCf!ny dzmla;, Straiy Miejslciej... - jesl 
10 fragmenl ucl1waly. podjflej 15 wrze- 
inia przez bielskich radn)'ch - mkl nie 
c1050wal przeciw Jej uchwaleniu. Sin! 
Mlejska w Bielsku-Bialej powst.ala w 
1991 roku - ad lego momenlu, zdaniem 
niekl6rych radn)'ch. zbieraona wylIllCZ- 
nie niepochlebne 
opinie 0 swej rlzia!al- 
noki. 
- Nie chodulo 
"am ubsolrll",e 0 
kompromitowanie 
Straiy Miejskiej c
 
Iri wykuzumf!jej tIIe- 
..dolnosel Wrfcz '\ 
pl'%eciwnie - chcemy 
vrJlerui: wyb,lnien,c- 
J:onyslny W oczuch 
"'
lszczan obruz slra- 
:, - powledzial nam 
Manan AnlDnll, 
przewodnic71lcy .. 11\ 
Rady Miejskiej, jed- .. 
nocze
nie nald:'lcy 
. Klubu Radnycl1 
l jj dla Bielska-Bnt- 
.... kt6ry by! imcja- 
" em wspomnianej .,.jII 
...hwaly. - Nle bylo _ 
.., jednego spotlcu. 
. przedwyborcze- 
CO na ktorym by ,.. 
__lMty 'lie nane- + _ 
.. ,nafimkCJonoVJ"u- 
struiy.ZlJ.'itr=e..e- 
zglaszali num,d 
Jl':edJtawiciele rad 
.wdlowych. Ic,orzy 'w,erdzili. Ie na 
.....'ch wiediach nie wWIQJczy s'(: 
.-afnU:Ow. Nusza imcjalyWO lopopro- 
"prOballZdrowie",a'
j
'Yruaq' Niltl 
-.o-es,ionuje JJfJ,rzeby is'niemaslra- 
_. $IOpniu J1TZ)'gOtowamujej funk- 
,II.JZY do sluzby. Wyduje .J't;.jed- 
..... ",e:zbfdnu zmionu za.Jud jej funk- 
,...,waniu, a 'ym sumym jej /canipe. 
wacJ' I obowlqzkow-Iak uzasadnia de- 
rx Rady Marian Anlonik 

aJwieccj zaslrzezen Hady Miej- 
'-4J wzbudziJy godziny pracy slrat- 


ttJ 


, 


nik6w. Schodz.c\oni ze slw:by 0 22.00, 
nie pracuj:ille2: w wolne soboty i nie- 
dziele. Brakuje ich zwlaszcza na impre- 
.zach rekreacyjnych, kt6re odbywajl\ sif 
z naluI)' rzeczy w dni wolne ad pracy. 
Na Bloniach w
r6d lysifCY blelszczan 
nie uSwiadczy sif runkcjonariusZ)' Sir&- 
ty MiejskleJ. Jej dzialania, ogranicza- 
jllCe sif zresztll - zdaniem niekr6rych 
.-adnych - gl6wnie do nakladania man- 


KRONIKA BESKIDZKA . 7 


'})ru[JWJ@

 
0!J WlO1J[Jil@OO[Jffi05Do
 
. . 


Z Ryszardem Kr6lem, komendantem StraZy Miejskiej w 
Bielsku-Bialej rozmawia Pawe/ Skladowski. 


ku na posesjach admmlstrowanych z:arow- 
no przez sp6ld,w
lnie mleszkllniowe.jak 
i wl:clcicieli budynl6w prywalnych,loka- 
lizowamu melegalnych ""sypisksmieci. a 
IakZewsp61dzlalaniuwichlikwjdscji Wy- 
plsywanle mandat6w jesljednym z wlelu 
oooWll\,Zkllw nalomnych na nilS, Z kl61)'ch 
musimysicwywill- 
z:ywBf. DzjWI mme, 
2:e wszyscy widZll. 
Iyllo Ie mcszcZf;- 
sne mandalY, nikt 
nalomiast nie zag- 
wa2:a oll:lrzymiej 
poprawy w wY81
- 
dZlc Blelska, W 
czym slraZ ma nie- 
mlllyoozLaI 
- Jdeli wife 
Slnz Mirjska "y. 
konuje w!lz)stkie 
obowi.zli;i wyni. 
bjtcezjej !llatu- 
la, !l1qd ,,;ri
 !li
 
unuly ntdQych z 
Unii dla Bielska- 
Bi.lej? 
- Do lej pory 
radni z Unll dla 
Bielska-Blalcj nie 
przedsl8wili kon- 
krelnych przykla- 
d6w nieprllwldlo- 
wegodzJalamastnt- 
t)' i jej runkcjona- 
n
zy Trudno ml 
wi
 US1osunkowaC 
siC do os6lniko- 
"')'chzarzut6w. 
Foto: M..an Pfuillk Nie mog
 sif 
nalomiasl zgodzit 
ze slWIerdzeniem, t£ Strat Miej.ska nie po- 
siada autorytctu wir6d biels:a:zan. T ylko w 
pierwsuj polowie legoroku w lilSI\Zce in- 
lel"'o\'encji mamy zanotowanych ponad sie. 
dem Iysi
y spraw. Wide z nieh zoslalo 
zgloszonych wla
nie przez mieszkanc6w 
miasta. Ludzie przychodZll. do nasaby po- 
skartyc siC i prosit 0 pornO('. Dla mnie 
zg105Z1:ma Ie Sll.dowodcm zaufarua.jakim 
obdanaj\nas ludzic AJe moZe SIC my1c? 
Innasprawa, uduto inu:rwenCJijcstdmy 
zmLtSZl:nl przckazywac policji, poniCWa1 
poIJadane kompeIencje nlC uprawniaj
 nas 
do zajmowamasl(:ws;rystklmi sprawami. 


- ma nikoao nie jell lajemnielf, 
:t:e runkcJonariune Slra:t:y Miejlkiej 
nie cleu, IiI zl:l)1al' porularno
cl'. 
Pnewainie p01lrUaani 5:11 oni jako 
"darmozjady w mundurach", klt'irzy 
nie dote, 1e IIlrzymywani It z .a- 
uych podal1l;6w. 10 Je!lnze 116"n. 


!II) . 
 -, 
-\..-. 
.. ..-. 
."Utkone 
b\IYIJlt!legalnil!. Teraz{.-ekamv-jC'-:di Wnbal 
Ochl'ony Sroduw,sku UW me wyraZJ zgod
' na 
:alegaliro",ol1le II/ch II1wt?'fl..YjI , jego (Jpll1,a 
bt:dz'f! negul) wna, prz)s'qplmydoegzekv."U....a. 
I1IU de{)'zj'. LV v:nUL=a( mvie dla kopulm ze- 
bramt? ,ej ska(y, k I w,eziel1le no wla.Jny ko,\'zl 
na \\"!-'S\'P'.'fko. Mowi:il(: 10 
tarszy lI1
pektor 
WIOS. SlAnislaw Talik zastrz
ga.. ze po doklad- 
ncj analiLie aklualnych pomiar6w nalezy wy- 
kluczyc podcJrzrnir 0 promieniolw6rczosci 
skat z K WK Czeczoll. - JeteI, przYjmll!ml! zo 
normfdopuszczalnej prom'erJI()tworc
o
-{, I,cz- 
br.Jeden, '0 Ks=....\.,kie obt!lne ""..kale ,zvlopy 
2um).kaJq 
.'t: w przedz;ale od 0,5 do 0, 7. 
Jak L lego wynika, wsrySC) LaCzynajij teraz 
dziatac do Iylu WOJ( b
dzle naciskal, uby wy- 
razono zgod
 na (0, co Lrolnl. Ju.tpo usypanlU 
grobli, 1 YoTZe<;nia, dueklorGospodarslwa Ry- 
backlego zwr6cd 511; do Instytutu ZOO1echmkl w 
Krakowic z pro
hl\ 0 opini
 na lemal mmotli- 
WOSCI zaslosowania skal) ploneJjako malenalu 
do l:Iudowy Crobli st.3wowych i jej wpl}wu na 
jako
t wody i ryh. Te;!: bt;dLie licz}1 na pozy- 
tywnt occnl;. Co prawda w Grojcu pneslano 
SVpBc. ale sk	
			

/scan8_0001.djvu

			8 . KRONIKA BESKIDZKA 


RYNKOWE 


HITY 


PODBESKIDZIA 
Ol]

 [lli) 


Adam Malachowski - wlasciciel Pracowni Sprz
tu Alpinistycznego w D
bowcu kolo 
Skoczowa - nie bez podstaw twierdzi. ze jego firms bardziej jest znana W 5wiecie r 
nli: w kraju. W produkowanych tu kombinezonach najwyzsze szczyty gorskie swia- 
ta zdobywali Jerzy Kukuczka I Wanda Rutkiewicz, czol6wka zagranicznych alpin;- 
stOw. Zdobywcy Everestu w bieZltcym roku - ekipa Amerykan6w z Polakiem, Ry- 
szardem Pawlowskim - r6wniez byli wyposazeni w sprz
t z D
bowca. 


Do Adams Malachowskiego - na 
wykonanie kombinezon6w u1::ywa- 
nych przez 1eglarzy i alpinist6w - nad- 
ctJod2	
			

/scan9_0001.djvu

			KRC" K.\ _5", _
".A . . 


SZKODNIKI. PRZYMROZKI I SUSZA 


n 


o OlJDW \J@@ 


Wyliczono, ze statystyezny Polak zjada jedno jab/ko 
na tydzie,;. W krajach zachodnich spoiycie jest trzy 
razy wi
ksze. U nas jada si
 malo jablek nle tylko z 
powodu drozyzny. Po prostu wielu nle docenla jeszcze 
walorow smakowych I odiywczych tych owocow. 


a produkCJ3 odbywala SIC bez szkody 
dla 
rodowiska i zdrowia konsumentOw. 
Calkowicie z clJemii i sztucznego 
nawo1cnia pr)::y produkc:ji towarowcj 
zrezygnowat jednak nie spos6b. Dlale- 
go td: Sto5uje sic laic ZWczny pion w ogro. 
, przydomowyctJ, 
e z reguly nic slosuje Sl
 nawo2':c- 
... 
rodk6w oehrony, a cz,s(o i pod- 
.-wowych Zlbleg6w pielcG"acyjnych. 
bardzo niski. Szkodniki, wiosenne 
'IImrozki i susza zrobily swoje. 
Owocc nie tylko nic rosly, ale w wielu 
II'Z)'domowych sadach przedwczcsnie 
.-.stY z drzew. To w1a
nie nieumdzaj 
_Gp'OdactJ sprawil, 2e legomczncccny 
posz1y w gore:. 
Sronislaw Hess z Mic:dz}'rzeeza, 
IlUiCs Wojew6dzkiego Zwi_zku S8- 
nikow mowi. 2e wlakicicle do- 
h sad6w na Podbeskidziu powinni 
leni i zim