/Skan_10_0001.djvu

			N-


 


8:
i!J 


NN-- 
NOWW 
8i5ig8 :::jo; 

8
 


OWCO 
888: 


= 


<0 

 


WWD:lCD........................ 
i588:
is
i58 
... 
is

 


"'''' 
i58 


'" 
w 
o 


ww '" 

8 
 


...., 
8: 


....,...., 
isig 


....,...., 
i58 


"'...., 
i5is 


o 
'" 
o 


w 
t; 


'" 
8 


:5 


en 
o 
m 
o 
... 

 


8 


8 


. 
:1'1: 

 
Q 
Z 
- 
:1'1: 
:to 
l:1li 
rn 
en 

 
Q 
N 
:1'1: 
:to 


g- 


-B

t


55

 
i5
-g
 

&';


i. aRE

 
f6-


 

-B
 
 

 

&


.

I

m
U3
;
 

...

a l 
£ 

- 8: 
:

 


J 


Btall

-;i
 
I


&j
:. 
!il

 
£I) CD ClI. '3(b.:3 :I:
s--m
.SI1 ii!5:a :::J:::Jii!5: 8":e
(b
--
0t:::!.
.
 0 

.3

 e
Q
 
- 3 . 
 
 3 -3 
CD- 3 . 3

D

N


 a
 0 
CD:::I'tc.nc- 3-." 
 ::IN:!;. 
 "< D.I< ___N_...... 
- 
 
9-- 3 ':<0 _.CD en wJ
:. 
 
 _D.l._
o (i'''C_
 ii"
':!i "C m.::!!--D.I 

. 
"3 . liT .!2_' 0:::- 0""",,:::J::I QI liT""""?" 3"'"""" -. 
 CD 3 8. 3 ELI CLI  

 
 i5 
!t 
J,;" 
.
 

. jJN!:!:i! 
 
I 
 

 W _ 
 


 

 
 
 -<
I
;:r 
 
_ '" 
 3 "! 
 <12. g- s: 0; Ii! -'i! ,;. - I; 
 
 

. . 
 ':< ""'[J?" CPo . 9- 3 t? 
 i'5 1 

j 
1= 


i
 

 
I 

 enC

5


W
""'[Jc08

en

 I 
 

S:
.
&I>J.o
 j 
 

 B

 g P 

.;;;: 
 
 f O
1 


 CLl 3 


3--
Nn
 CD 
 CD -3 . 
ocCLI D.I" a co' - CD - 
 :=E - -I 
 0 __"C. N _ Co.) . 
 - - N.....- 0 C _ ::I CD m . c: ('II ("'I N < "'U 
. o.:<
g_


C])
:.Q'
2u
s
g.
O
&C)enQ.::J"i-
3
g.CU1l- c:.cD :::!.
 
 

2.

 3 
"<
g 
7'2'. &""'[J


.B


 ",:<
(I).....ws;- g 

(I)G)
:-m5" g 8.-D)CLl 3 :E_ 
 en Q)
 r.8 i 
 

i 
.:c= 
_0> 


 

'" 

.8 
"'- 

o> 
",3 
0;0. 
>f
 

cu 
",,,, 
;n-b 


 


... 

 


....,'" 
8ig 


'" 
'" 
o 


"'
'" 
wN:"'" 
O
U>  
):: 
(j 
lr 
@ 

 

 


i5  i: f3 Q
"8 
 cu- 
 
 C 
 
 ::E 
 
 
 Q.;;:;
 !D 

oal

wIQD.li
m; g . 
8 
::cD m......owo-.
....D.l3:;:11:""tiic.n ..... 
 
NC

 :...
- 
::J-
::J
r

<""_ 

c.n


wg

w5a
 
C -c 
o,,<_o
Q ...._.0 o
oo 
OI'


"""
W::e

 .

S

 o

 


P


"<3

.

. g o o - 3

 
-_.
C1!NW"C:::J"< I 
' _ ", 

"8 
 J:3 CLI -- 
 _ & 
 D) 

 - N 2! _ en:'" 

.::: N D.I 
 2.it b 
 ',,< <: -=- 
 D1 a. u. -reo 
 m C 


"CC

oo
 3
""
3
c.n
....

 
(/IS
oc.n

""'[J
.

(D


.::E
o

 
3
g
m0

m(l)

m

oa 


.iCD
7Q
on_
_....

.

. 

 
 __ 3=

D)
'.

.
8
&
3
9 


"'''::E-;C:>f 

 - E1 -fN.O - 
 ii!.n....
" "'"fS3"-0; 8 <00.0>'" 
......ctI-mo--c:-:...... g m D:lCLI
O

 m


 ..


5- 
w

. 8 
3- 5E!U.'iU:N
c.n ( ....;'...-J "b-Nc:
e:
w..::c
ffi"3w r"':::JNG')_.. _ . !....c..!:: 9:i: o re o 
"ER

";J<"--t :_,-,. !::-.- o

cp. 
1I:'1'TI


:

!;
!
_

iii

;:]O;J
 

 iif
 E -* 
-'i! 
 N.!j 1 1
IU '" 
 [ 
  0; 
!5- 
 i S11!i ili1.j 
... !'> g g 33 "'-I: il"' j . c> 
 c:,,
 ",:>: 
c:::I.,..CTCCr-
7't"
_ I L - ,..... .
:::J' -
 ct: 
 Ng,g,s;:n&.;z 
 
O
.(1I3: 
jmCLI
CLli2!e
Q.l5" ll [ I i
_.

ijj
,;,IiT
 p.o. 

2:!1i!..>:'",- 


_:::J8

 
. :-'

 

!: 


 0 l'l1l 


8

i13
 8
lc 0 3 :'
! c.
 _


;

:P:-",
(f)
' 
.!
 

 
 : 
 
 
 

 
 !::

i
 i 
S :Li
 


; II 


!E'
O g 
1.
 
 
a.
D.I
-:::E:- tD
O l[ ar.8N 
. -. 
Ia..;: - c:25........ 8

M-al 
 t:::!D)CLI J
 i;

! . 
I 

 
Il
 

!

k
 
8
fl! 
 ;

 iif
.:
 
8 .(I);!!"
n
:c- D) _ 'K3
 

ir

- 
ll"1 
Q g ...::.e
.-""1J
cZ;g5?"5..m
N:CLI
CLI 


cD


::::1: ,. 

 
 C 3 :;:i. -- 03 _3Q . i- t"
=:


3f;t 

i!:9 i:$ 
8 5 
8.g C. 
J:3t 
 
 
1 
-a&f It? d'-:
i c- i! 
 iii-
 2'
 -:- "'9
: 


'1< 
e; 

 

 
 
55

 ::!D
b 
i:"
8" 

 
.(ii. g ' 
WCLI i.n8G')U1 o-
. g - 
 
___ _on c.n
0 CD ::1:;:11:"" 
 
Do 
. -..
:f 
fri' "C
 D.I Z

CD =:N
 5i:!?g: CD 
8 0 :::t':.QD)' - 3 - omZ C::-3 cu .< 

""
::jE:::J""
 
" CD '" 3 >f s- 
, a 
.rf:3 m

 D.I 
- Q:J>3 

 _
OD.l'O::I:I»..:;;:!! 03 
Do. WN
a
otn

 stCDe: 
ND)-- 3a c:
-..... g ...;z'" 
o. ctI . D) N . ,:C- H
 i ;c: I 


 9- 
O

NN
"'N"' 8 
lro ap 
o 
 
:&;-0 
 C;
 i O
.CLI- w ,.£1'1. w 
g s 3.
 gg
""
- 
!'> 

 !'> 
1 :2 -r;a. _
co"Jg
!,> 

 
!" 
 
lilf.. i IS_
",- w!'> ",,,,. 
m 

 -
 
o9 . N :;:11:"". 8 
1!i"!:1-
 
k! 

 3.
 8 
8 'I _Cl
 ro
...oc- _0 -
 cc 
c> d II!: i- ;;

 :::. ""
 &. 
9"" 11...-gil;:'!'-!?'P !"
. ",. 

5

o:::E:

i6


L 

88

-
0- 1 
 
"'''"_";S-S<-- !Ii::E_N-
 i 

 
 iii D.I:::J 
 
a 6.&-c.n
Y'=- 
!!!. J:3 

.
 
 :;: Ii: 0; 
 "' i 
 - 0- 

CD
 - 
 l 0. & 
NtI)c.n
g 

......
 
 - 

1


f
 I !!ii.! i 

-


!f-: t;
-&g 

 
 
8

 
2

 
o 
 

g
'Eo6",gN
N _'" 
 
S c: =I 
 .... :::J (b .,..'< 
 1 !'>- 
(f)-.


D.I
Ccom 0_ 
 

 
 
 
 8

 
 
 
 
? f 


to) 
Q) 
en 
... 
0( 
n 
N 
Z 
- 

 
ID 30m

 0n 


 
o (D. a OJ m. N c.. c.. c 
 0 0 
 


.
 Q'"
 3 

c

.z

a
 


-.
m
 

_
m
___m
 
m 0 omm- :e-- 0;:t't'"-
 
Nosn3

3
o
u;:t't'"
mm o 
 
c..--'..;;zUJo;:t't'"
 --_.,m
O m 
o
 a.
 N-
- <:m",< 3

 
:9.::J 0 
C'"
 N.3 
 (jJ 
ff
"O....(O 
g U;-
ii' 


.
.O
=.
.::J°oc..--.;:t't'"
mr 
m m::E 
 -(Dm m D..::J 0 UJ 
 m N_. 

- 0 ?
N


N
.
N3(jJ

 3 
 
... ::J

oo:e

o o 0 
 
N.N 0 -.m 0 N Q..(J) 
 --. r =
 m 
m
nm


N ::Jrn

-'O::JO 
C'" 
 m -. OJ ... en m 
 
 
 m co OJ ... 
(;)"0 r 0 -.... 
a- 0 . ::S

'<:"c;;
" tft", 
-."'.N._I» ...;r'lii::s. "'0 
5:t)'m o t)::S Q)tft'E
Cf'i 

 c; 
 
 
g.,g :;:e 
-:e.;' 

N...::S_. ., O Q)
_CDtft 
... -CD -.t)::s 00;;; C - 
o4D:IIr"
 -.3:11r"t'D
"t1Q1 
Q.fQ __.Q. ... t'D::s :::._ c i:3::S 
"",-Ot'D a--.......oo;;;-Q. 
-.
 ... Q. -'''''C 
.. Cf'i -''''c;: ... QI 
'" - .. 'Iii _ .." c,,, 

 Q)'tJ C;.::s 0 Ot'D :.Q.!!!.g. 
: _.9 
tp 
 Q;"::S'''
'' 9 c;1 

 . \
 

trj 
tiit
 
fI) 


.', 
'" 
.I .tJ" !It"" 
 
A. -:}. . 
 :- 


T ,,,,c "" 


to.. 


:1'1: 

 
Q 
Z 
;;: 
:to 
l:1li 
rn 
en 
:1'1: 
- 
CI 
N 
:1'1: 
:to 
. 

 


. .. ;:, -;:, '" N ." 
'" -.", .. .,., 
"'c_,
..c 0'0.. 

O 
= co!" tn' .:g III 
 
 
 :;:.G1 :IE 6' z 
3 !i 3: at :$ !I = a' 
cc ;- a' 
 Ci1 m 
nUl 0 UI-< _.

_.o c -' } "' 
t;;
N'

!!.-'i"S'3-N N 

n"'
"'''a.",o..

a. $ 
m 
 
 : m N 
.,< !!.:;' ell $ CD ... . 
: _.w ::::I 
 c n CD - '< " en" 
-,
.. n...... :r3 
 2'S'&fS!: 
:E
'


 
:e:!ii, '" Ii: g:-
,-
", 
NCC'O -. " ell Q.
-'m'a.::::I 
 iJ 
ccm--. UlONO_::::I :lCD'
n 
g.... (").u...:l::J'< 
c occp_.eno 
.. 2,3 
 cO !!!.
 
 
F", 
 f. 
 
N
. _. c ell -:I 
CDn-'CD .::E
CD Na'o.::::I .-- 
.:
? 
lIi
 i'
9p,<.ap cp.
 


en 
.. 
II 
en 
N 
. 

 


N 
-. 
a 
..m 


c;; c..
 
.CD'3 :ll:'C):::I ="2. 

t::!.Q.
 U) _AI AI (I) Om 
_:::JNU-mONCC'<:t o 
o I» -'-'Q.
.i.m 0 a 
 
 

 o ' U) 0..- I» .:c :IE ..... 0 
. 0...---- N 

C1C"CIIc;
(D""tJI»OrD::s: 
="'ViD'i
c.
2.
;::'ICO.c: 
ON C1I00l:: cn C"- 
_-'I::"'-.-Ul"'V 
... 
UI
_.c3U)NZ::l-'I»D) 
NQ.(D-- _.
. CCD co 
,,:	
			

/Skan_11_0001.djvu

			- - - - . - - - - - - - - - - - - - " . - - - - - - - - 
CO-.J -....J -.J...... . !='!='

 NI'UNN "'-- -----............ in 0; ------- -------- N NNN ....................----...... (OtOCOD:lCOO) 
NNN-- o W W CDCO-.J-.J-....J '" (.nUl........ ......WWt.,) '" "'''' ....._......--OO
 
8

C;8 N 
o
8 wo=--:'" 

8 8 ;., '" 8 
81S
 
oJ:l)
 0 8: ..-- 08 

i:s8818
 
88d588 
0 OU'lOO '" '" 0"'''' 


w:i::
 -ICDO

 r-

"'tJc=cn
;:
'::IE 


:Do-l:egn; g
3'
 CJ'>-
l:i:
.f....-..;:
>
3 j{ :Ei--i"'tJ7':

s.;p.

 --SNk':i::C):Eatr-:E9-1
:;JI;; 
 

-
 i
i


 


-

ig 3 --
 
 1

 I
.!
i
 g
! 
I.
 a1 i 
ii 
 1 
 

 
! I!!ii 
ng 3 - 
'

1 

 i!i
 

i

 < 
':"-::Jl'")Q,c;-sua3 . DIP]" go..;! 
CD::J::JQI....... Zl..
CD 
3"'::J3a- I: G. f ti:iCDn::Jo-s.. [l)CD

""::e--' 
. CDD>
 
::
g

13'
[
- 


 


_ii)
.t! 9-
.
 -gg


i 
 lJi
 f 
 
 


1?
'

g
'
::

 
.


tffi 
 
8.. 5 . 7:'"):>0 
 J3 
 ':I 
 a. i - 0) 3. CP c.......J 


""'1<'''''' ,-J 
.B 
 
."8 
 "> 
Di(S;

iiJ""--< 
3 
 
 
3 -.....;;;:: 
5CDG)
G)
, 

:::J
Di 


'< 3 
w. 
D.  

 


::\IE 

 
o 
:D 
m 

  
- 
...:I"8 C'J;3 :PO(j) 8 c;)......::;1

-8"UJ.Q,,;...Q 0"B """D!D!7' 
SG3


- 
 1 . a a..UlG) c:_ !2.0: 
::EQ.I Di - ......3Sf
-c;:IE IU 1i:--

- 8 - iiJ.:......
..=: i 
 
--N3 a.. t\:I .:ct . 
cc Om. , ..................----, 


:::J 
.
:-"


OlU j - 
-81i:
:r>
P.

9:Q
 
GUlIU'- 8 
. -.IU

 
 
A
m 0 
....

UJ N......

CD <

oc:c: UI ._co 
.....m
ro 
"""w
c::::J 


 
3
cnNUJ"""UJ 

ffib
-

ren
-

8
 8 - a 
< ..(1) _, , ClUJ, .. ::TC]) 0 .' _.<..- 
 

8 


"''''''' 
"''''''' 
is85: 


NNNN 
----00 

8!S8 


wwc> 

8
 


. 
:1'1: 

 
Q 
Z 
;;: 
:to 
m 
", 
en 
:1'1: 
- 
Q 
N 
:1'1: 
:to  
:,.. 
o 


::i 
1M. 

 
l- 
e 

 

 


---- 
U'I"iDmm 
1;;,:108 


'" 
I!: 


"'''' 
8
 


'" 
'" 
'" 


"'.. .. 
88:5: 


"''''''' 

8l7; 


00 


 


o 
8  O"'
:E7':
!.:D
::P
-g'::E
 ;:a:
"'IJ-:i :er-s:;:""C} t"
 
(f) i 
 :P
m-"""Dg
 
"""D==3 
 enc:
"

g-7cn-f6' 
Z
 
 5"
 fi


 
;z gd c 
Cf iiI! W. I 
 3 
 

."8 
 
a.Q-re.
.

5.
.

 
g
 
 
_ "'!;j '" 0 
'" 
 Ii I .. 
.. 
... 
 c S--,,-N - 3!j <5 CT=CL'" c:1--. 

i 
 i
li 

 J 33i"l- 

 
t

 
.


-


 
i -s 

s:i- 
.:< i5.

 
 l 
UI 
 l
! 
-:r"..:...;2- 
 
 
 ii) 
7 c3.i:fl
 
217 
. -n..W3
 
 - 3
 Irl 
 s- 
< QI cP .!;;! 0- - 3
 mm n 
 UJ 

 P.iif';' 
 
 
 
 .!2

 >:"1;: g
 [ 
 

. W!:n-;;>
 i go 
 

 '"-[

 "E ffi 
j !li! 
 -:'
 c g !! m 

 3
 0 !5 <>  


-0- 
8 c 0 
n
i3 


 '- 
m","' 
"'8
 
g.......ii] 
-cC 
:;aQ- 
;!.
iG
 

c:'- 

1ii
 
UJ If 55 
-,,- 
£..QIU 

::J,.
 
2:
,,
iiI 
,I.:: "'
 . 
- III Q)C:' Q)1U1U
_.A W Q) _'<.. ! ::
8 0 ;p UiQ)
.::e
U16);J<;"Q"""O.....
.......:D......
i5:
ffi
Ci5" 
DIi" '='_ 
 3-"'1Joji, 
IU . 
.:E:EA.....mlU!,-,.B;!."""<""'ts.S-o:::J 
i! 
 -I 
 il 
3
 ,,8.;;
g '" gb!3
 
8-.:, 8 ;
 "f 3 
S- 
 
!lfo"!... - 1!--,--_",S:j_3o;.Nl:1jb.", " Co.) N UJ 
 0.. III 
G)

zt-3:82r
-3!?J
:::IoAIa; t= o
 

 ;--.11- 

 Q
 
 3" 
;;;! 
 
 
 N
 
 _ 0: 
 8;.J 
r YA.m _.IU__m

o
o ... '" 8 
 

-
'-mm"""""'7:"U'I...... tat...... _ 0 
;;:; 
CP
? 3 !
 g:g.
 
 
 
 'e v  
UJ c:

¥


 
::rsil!S
8ffi
8
 

-

c' N
-2.

 
N;J>g5-
 
U) f3 

 
L.J(f) 0 :=.CD 
 iI 0... 
:"':z:N

"'C!J1
 s'< 
0- Cfc: .......... d
 
p;I
u


o
i

 

O!:::!.N:P8"C:g-
 Cii< 
"'O


-(bila:, 
. 
..:cz-.O!=D UJ "".="w 

.8-
°t::

(I)3w 
(I)'::E 
cn-cO 
JJ ,... 
 0: 
 c)"'C t:; en 
 


-3 (') 
:p5.UI
> 
..... c
 ---ICCcg,
...:Icn 
::JcnIU 3 a.lS:
C). :

; 
g
 
.. in'" "'.o,..-.!!!. 
.00N-Ch_
 
;:!!


(f)
:::1 
3
 N 
.!D-g 
 CD 3 
" "'- 
-!3 .,-oa.O" 
";S K =E
-a
 
iiI"!iiZ!iw 
"'C . 
 :::J =' 
.... 2"0 _CD...... 
8

 
er
 

Q,lfC)

 
5-
 NenUJ 
 
3e-


C]) 
o(])og-t
6) 

-

a c
 
.!;[.g.CP

3  
G 
@ 


'9..
"'C 
""O
 
,,-,N 
DoI,,<[ 


- 
"',,0 
p
$ 
N-N
 
.CT 


-< 
'" "- 
N 
Q- :En;- 
0,< 
. 
, ,- 


m (ll:::J (II O
 0"(11 cro c...... C-tT 3 -''''(11 GJe 

 
.-.:e ",--.c:",0 c;> 

':-'
c. =  ... 
oj . ';" ,'- 
."," " . 
. . 


 

  
W 

 ;: 
-z 
.:.
 

 
;:c 


g
3
6

3@i
N
 rg 
,,,
,,..,
."::.' 
 
 
,IU(I)o<-1 
_- 1 OJ 2':> :E "'
 N (I) 
 - :II1:II 

;1I'\3
m
:!:Q)C_c.No IN 

 -c < (f. cu (II 0- cu 0'< (h. ......."' 
NO'(/) 0 N O.N fn"" (I) 0- ---r- 
'C "" 
3 ii.T9 9 8.
"";= 'P N rp g.9 = 


NU:E
3'
:f3fn'NC(/)"'OD.::::JZ 
m

00croo{[)o
(II
2ND:lN
1U 


 ,, :!:CII.mNcnN_- .. cr"" N 2.tD "<0 
.:111 

::!! 

O 

Z 


I,t" 
., 


c=::=> 


nc..:ED.
Ulroo 
o:D:lo
o.m=
 
- 3 :fUt-Q,l N OCC.AI 
:-.g o-g.DoI g-g: cn 

.
 a-< 
.Q. 
 
tD
-Rl3D:1
- 
:!:,.ijj.
 om,IU 
-.N-':f

""C 

w
 WCII
 
-.
-N 
 -N ro 

m Q):E,<2: 
'< '" 30=.Q. 2t (I) 
3 0 ii.
 xC£. 
- ;a.O'N:aO
. 


3

gO' 
'< -0,<'< 
_. 
_.c NO (l)-N-. 
'tI N T":T
'ii'
  

 
.
. 
... 
 
.J..... 
.... c:::r .,!". 
.. AI";. . 
,t: 


Co) 
... 


en 
... 
< 
n 
N 
Z 
- 

 ::::J0:E

<

CII3C11N:!:
c.. 
Q,lQ)CD_.C:« ...,C__X'{I>" 
.... EU Q)::::J '< ro CD c.-o CII (I) 
,IU c...:T(J) fn 
e..3. a. 0 c..
 N.aJoG (h 
NmO'S.O::::J --8"CD:I
-:;-C: 
!!!.(i.:::J C"'C::E Q) 0 0 _.ro
 roo< 
o{[)c..ii),<
OA(I)
 :Eo{[)-.- u
 

o 3 o
 
'N W_CII

:::J 

2
 
CII=OUl :--
- ", _o-
mo
m"' o 
... -. W 01 ..... -.. "'tJ N m -- 

(Q
.m NN 0 '< 3 0..., Q) Q) N 
oo,IUUJ3"',°CT 
tD= -...., 
 DQ)_ (II -.:E c.. 
3 N'A
OQ.02tcno-m CIIcn.Alm6
 
_:::JOroNOO""
OS [n;-ii-9 rp 
:tp 
.
£
ii"!2"'f 
 rp 
 


u 0 "'"'C --.(h -:E 3 
n CII cro"'O D.
 
0 ""co"" <:. 
'a 

I> 
w 
>< 


:1'1: 

 
Q 
Z 
;;: 
:to 
m 
", 
en 
:!5 
Q 
N 
:1'1: 
:to 
. 
< 


ii"m:!:3
:f 
""C"-.----o CII 
(lice 
 tD..., N 
N -.....(1) 0,< 
.AI 0 0 NN(I) 
C113Q)0
 
o c: m o.m -- 
iD"o- 
 
3 
"'N


S 
.(D tDU _0-.<: 
. 7'm
N.CII 

_:!:om- 
{I> -.-.0 N 
""CC1I3
ro 
O
 
cc 

_.N_.
 
001'< ro...... 
:; N !:!.t::!:
. 
--
 C tD-RI 

 2:- 
 A 
Dol' 
SP9
		

/Skan_12_0001.djvu

			- 
- 
>< 
. 
< 
:.: 
N 
e 
:.: 
en 
..... 
III 
< 
:.: 
z 
Q 
a: 
:.: 


c 
u 
c 
:z 
e 
::is 
c 

 
=:5 

 
ro
bm
'm
g
Em 

2
u
.ic
cco2w
 
15 CD C\'J
 0 E 
 U) 
.U) m .::J ro"t: _

 
1:).z-
 nr"5"NS rG".!:!

 iV£ tj N iV
 m 
oO(jjDro..
 _
U)ruG.lro

'e.;:z> 
Q.r-....c O
.3... ro
_
 E-Nm G.lQj >'.
__
 

o
"'.-
oE
"". E --
-9", 
o_
c
C\'JO
O
NctI D o
._ 
.:::: -N:>E..c:::J-_Q)".3I:N N --
 Q)- 

o
o2>,uQ)roo

oG.lx
i'NC 
..t::75 0 E 
 
 
.c: E.g Q)_
 Q) 
..CIl
.,

 

 Q) :; w'..c 0: -g '0 Cl).o 0 c CD..x c...
 >. ai L... -= 
C:.,E,.C5 0 (1)'«0..:; 
.>:N 
Q)U) s
ag 
 


 .-O- N -_N Q)e _
 x 


..t::


 X
.-o
ro
-roro- 
c:

_e

.!!-=
c 
-c
dicg 
N C:

oo 
-G.lC
omroom
 ro

S..c
im 

1:)

O_'
m


oE
o5U)
 


?"-' . I - Q) I "C' -- I . -= . I 0 _ I .c:

.
 o[
Cl).o

S 
m-mmN
CD Ou)N
::J-e-


 


E
uCl).o
 x_
Cl).o
rnc...CD oct] 

-::...;::: 0 N 
.c _ ..c nI.o
__ 0 CD 0 Q)........,. 

 L.-... '" >.i;i 
 -0 0 - -- 0"- 0""" 
:::1_ U) C 
>.G.lc...rn,ZQ)

. 
-
3 
 
!!! E.Q) _ N oW G.I u ru 
 
 
 . 
c
o_c...Q):::J "C Q) 

CO>'
 

 :::"ii)
U) 5
 _ 
 u:t.... O)U}"C i 
wEQ) E .... 


O
 N  "' 
O 
2o
o]

 Q)-o
-m 
E 

 
enCl fia.c: [g: 
 
t! -
 E 
 

 E.
== 0 T"" a.N=:t:
« u)"::: &_ I N 
o-c:o
o
 
U.
ro
enm
mO 
u1;j :J-UD>2- S20
 "Q)a..:;c:Nc::cu  -Cl0

' e E5 
-..... 
 rook: :=-OON-oD>C:C: c: 


wo
E.
 
U)
omoo


 

c:t!N
NC: U)c:=:t.3l::

Vi'
o.,  

@ 
I-J 
 
@@ 


 


c 
- 
Z 
N 
U 
>- 
t- 
en 
..... 

 


E$ 

6 
"
£ 
-c
 
N'" 
0"- 
i"'[(! 
<
 
8'" w 
. m 

-5J
 
m"'''' 

tj-E 
:'IE 
"""'
 
;;:.
 
"''''on 


:;  

 
lfl'J 
0) 
(0) 
--. 
'OJ 

 


8 _ci ci g &

6
&
o

 
o g
 .
 
 ci

NI:E

i
 
q 
- 0_ 


-
a- 
r--. - -- ..0 . u>1'3'

!:

CLi 
--"t:)JElCD
 
""C 
 E '" 0 I.t) -- L- 
 c....- ::3 nI...... 8 CD E ;;;1 CD Z GJ 
o .
 "'
 ri0
 

> nlnla E 
. mJEl ciM 
 _


ocCDgm

lc8< 

 ci
 -:-:: . -=8B"t:)E

r-.:--O£
: 8 .W 

 
c 
o 
 -- "nlnI

L--

OOCDu 
 
- r--nI --: . >'Q)n:":'::nlO
;;;1[j ol'i...:.:: C) 
8 8 U ::s ciu> 
 -ffi
 8 i:'-i",Q>. I.O
 0 =go

oCD

__-nl

Me 
o",E
 -..... -- --0 NOJ
- 
"U .!!2C'to1
 

O
- ..o"t:) 
 
Q
g

8


jg


w 
° E "'C!S!
 -:.Ci) nI 

-d" "::>t) .
<
U)WnI
nlnI  r--
 -¥" 
ocO--
"'C
 cCD 0c_cO 

!:_
 .
e
!dra U>-o
-

n
SOSN> 

-8
 CD
 8.


:;;E


::;  '" 
-g :n g W 8.

 

OJ
U)--U)U)"'N_


___.>
"t:)nln WN
 


& . 
 
 _
"U

6N

C.6
6
c

'
8

 

 00 :::.gQc-¥"eEJ5C5

:::JE.
E
1J:I:.S2 
8 ;a -0 
GJCJS' en agO
c
a
 '"'C
C'\Ia...g>. 
8 
 
- 

ci"'CEi
a
gnl E &

"""
._E5 
-
 .
M j 

O--
 ::: -
 
E

nlCDO 

 ..c. 2 C) Q - r-- 
 ... -- 
 
 
__c
 CD 

.!! 0 CD 
 GJ"'
:,:::[::I",lli
5GJ""'
 .o'";8-i:: 
o "1:1 L- -:u.,,
'C- :':::
CD,..
t"'.I,..:JQJ"UE.O) 
_ - "U 
 m 
NNm
-_c"''''
B
_
CD

 
u 
 D-
-cc -CDJiiI. S'II"'
inlN:B _.....
c...nI"U >. 

 E ) 

!:

mi
&
;af

5
 
o 0 
 -OJtt.CDtj_r;k:
a:
Q)Vli?:'nI-¥"r:!CD
"UN<"'C:: 

r
8
5
8Ii
:I8

I
&a


;

 
:: ';::;:N:::':::
cD i::"i5...
 p Eai 
E &E
 2 


 
 i:'
 


:.:::  
I
 

 

 


. ..:.:: 0 . 
 -. 
.! caNe

:a 
aI'",,,, -- 
'>oOt:E::I 
O
I::!.!:!e..g. 
"C.
 ca C -=: 
CC::"

l»ca 
OGjU o "'''':;.. 
tt.....-=N
 O I»S 
o 
'O"
 
.;: 
 
au III.C;;.- ca..:.:: 
.1:" ...... 
 U 
lSuo'fiE""oe 
.! 5' ": 
 
 'g. 'g.:o 
; ca 
 .go ¥ ¥ 
 
-"'
.. '0'0 
:go!.! 

:s N 
 

i
E
 -i
 
"QNOO III_en 


Q,'O
:;:.!!.& 
e....'" 
 ::I'i'::I 
NQ)OOOlOl"5eE
 
E"'
'i"'N
'" 
,: .= ° E ';'.!!! 'g,1:! :r 
:>en cc.cI..:.::c ocbcb
:>'&NE-g 1/ ---' 

O'JNL:O
o'2
..... I 
70'" EJ:1 
 .!!!

 o
 I ; I 
"0..... >'nJ
 c...o CLJ en:> 1 
OrG'CccnE-NCD:;._ I I 
N:m 
 
-- 
 


 
 
f!

en::!OiJ!l£:
tJ I I 
(1)0.31: mcCLJuo.3l::> I I 
.-ON_-tn.cCD..... >- 

g.i
E
 U 
>OrG'co..... o ._mo , I 
t!..:.:::o"C 
 ris"-ai"u5.31: 
.31:: en a.>' Q) .--N..::L 
 I , 
O-eno enCDmC.
 

 ::., I]) 

,"U :J._ 
 j 
..... . .....;::10'0 CD.3I: CLJ I I 

 
ro'
Nro.2"-""'EN 
 
." 


.g
 
 

 
.
 I 
 
 ) ' 
Q) Q) '" 0 
-co.!!!.Q.E , \ , 
::;-=..__..::L >o_oQ)1]) '- . 
G» b


nJt!"N
.x
 L '-- - I 
_ ":'::.31:: >.- 0 c m E - _ --' 
CD-Eoroc..:JC:>.c I. '-ruo 
TI>.
Cru


N

S

C'C 
.-. c c: "C.-"C E a.rG''':':: 
 en c.__ 
o m m c :>.
 ° 
 mOo 
.31:: NN........_ ra._.c >-::., 0N.....
 cv-
 
Ow -ruc3::Jo:=-oc... C) _>. 
E

E
go-N

m


- 
5:JCD
o ..:.::.
OC:OC:C:C) 
_ 


.-3.ii)


o _.cruN
rOE
 
U) D....£
cv-
=o.CDo3:>oN
ru..:.:: 
m
::j g 
.iii-:


 
£a;-Em
 
 
c:


t
ooenro-No 
ra 
..... E.QN'C.;;i
 >.


 a.QI_
 C) 

c)
.!!o

"'C" 

""'r')ij)N..::L
 

g R:'
 02!'0 
.
 ro'::: 

.2 
'" .....en..........oo.3l:....:o."CcE......3I::C\/ 


o 
.. 
.::.: 


o 
.. 
:=.:  ...!...roooN°cio
....!..
ruOCDru..!. CD..t-m" 
{gu--..c. gO CI
.s;t gE g>:E
:O t=.r:Q
 
:;: 
m(/)o
..cCD(I)...c"'" nlc..:.::D...0 0>" 
o 
>N

ooCO 
nlWru 
 -......

 
t!t 

::J_N-g

u"fi!


 
 
"Q)"_ 
o
. z 
5 
c CD-ci"'t:l" 
::J_- 0-0:..... "-- (D 
'U ro........-n:: U_N c: - !cQ) .cen
 " 
W" E  
  fJ 
 &::J 
"Q." 

.g
_a)ii 
- N.!l 
 B 
 
 ....E gr
 m.c m ::J 
 :.g 
w Q) 0 Q," . E 
en.c iUroO ru.c 
 0 

 c..
 C.3l::::J"5 
"Et.:n::"C:J.!l 

 W 
c:o.-
3:gmmo
.5
1;}..::L«..cma mmoc... 
. 
. - N"C E (;).31:: Q..cz c:._ Q) >......
" 
- I 
U)n:::J 
N cn-oOCDruO.- 
.E.OQ._..:.::- _. .!!?C)L"_- en 
.......:M:

;::c.c>.ni.3l::men:J
EE:--O _oc:roo. I 


::., .....""CWc:_C-
N
 
 W ;
- EQ) 
-;::IoECDm


nJenc:::J
b
E---U) U) _ 
L 
ru>..c-c...'::..o.'C°aJ_nI 
 .
o .I.(jCDruc 

 N
CCi:: 5: m>.-en:::Jru
>.--U)C") (DCN 
m.c; N 
 o..c Z ru - cOm....... c: >- CD 
 C) ._ - nI 0 
.c U) 0 ..... en 0 ...c 
 m..::L 
..:.:: ro'.£;:: s.. C O:m -
 m nJ 
 
.' ... ro-C: 
o m 

 0..::L 
 CD E ::1"C2j! 
 O:J 


 
 
..::L
::J
iJo-N"t:)m£u
E

" 0(/)2>0" 0::).31: 
3:U)E
IP'.....
o-c'!!?Clocro.._...:Q)« . « 
-o:ot -
..::LNOf'D- ..::LNN.3I:".c C)m"-" 
_cmrG'N"C "CCI-ru>- :J f'Drn
Om'C
' 
2!!D..iij'


romoc
ai_ClQ).i::";" ruoE 
o a.
 
 
 N 
.c 
 nJ m 
 5"" R 0 -0 ru . CD I(/)>- m 

en


8
gw
B 
'C

 oEo
cm
nr
NIP'
CDa.=oEc-z 
Oa.CI
.sg>.Z3:Ciii
C
?

c
 

oo.q- m Q 3: c..._.c E. nJ ......(1).
0-. ....."t:)- _ 

. 
 o C:.c 0 ru > N mJ2 >-LL:::.x cu en m f'D"C" 
E ::J oON
CO

o

O
zCLJm<.-Q)'C 

 Q)
 E -O' :>O&CD-tn_,,
;:: .
Oiru 

-..c.-
_
-c::i>.....a.._

 .
......q-!1:!(J)e 
°o
 o
U;0oa oru'
E""'=-- 
_-CD:JW 

E

"fi
en Q) Q)CDc...
Oi Q) 
 N mN
=.....c:
ru

 
>0-0-"'_-" en
_N :=-om mOJ.-c_ 
N rom c m N 0-0 CD 

 ru 
-
 nJ 
 0 .....0) !2.=:tu 


__"CN'C.c
N>-enc
c:N....... 
L.""  
 

.. 

 


- . . - . ,._ . GI" I . m I I . I - m -..::L.c 
 
>-ro'om..:.::ooEc:_
O_o
ruCD
.....
Q)oc 
u..:.::.......::L


ruo>-

mo
.,__
ov....._ 
OenQ.en


 .3I:-N
-.....--O
.c
ru
rG' 

 ", 
ru
u 
ca.._ru
ro'
N..:.:: 
 
N_ ru- .- E- .3I:.cenN-OV 
.3I: 

£mCD

oNE:Jrunl

«ognlCD

rum 
Q)
iij'N


.P

i::
a..::J

.....-g
m


_ 
- 
..... o.
 
enrv"omrG'N >.-m.....O-rG'Oi ru>O' .....--"C
 
:;
Nrn
>.
E
mg


«5c Q) 


ru
e
 
.:II: ru CD m a...... Q) (1)0 c 
 en ni" D... 0).31:.- C) . 

 
 ..:! N.
 2 cD S'LJ 
 N >. N "0 _ 
 10 f'D 
 Cl>' en - ro :5'" 
..::LN&ru
(J)

ru:
CI&!.

 

U)
nJt 
-->->-""''5 >- -nJ
N-
CD- E
S


&Cli

.
¥ 


rG' ._c:'£
2 ruCD
._ocD-(ijruN[[]=c3: 
ruo_
mo,"enN:Jc...
 ..::LrG'-

c
ruru
 
c:":'::N
_

 >tE0ru-N
m
 i::nJc:EenU) 

enN

ruci'CCLJo


O..::LO
ro
corunJ 

Z
U)CDc"C'CC)0
OC..::L
en
CD,
«
2
 


..  !!O 
E C:E
 
ra me a.<. 
 ro >. 
tJ 
 E >- IDm
E"""':
 
o 
 g. N 
 a. >ON E 

 00, &_g.
nI::J 

(O.G)o;;; 

N
EE 
cnEN c OC"'C(;;
 


8.
 
.s
oog 
.2"5
1: 
(/)uiEma. 
Q,) nI _ ..... '" ti g'"E .
 - .!1:! 
u .....--..:.:::J en 

gClK 

:g2m
 m _ 
n::mNmO
wml
m
_ 
v. _Q)>-m_
 acru..Jo::
::J
 

.i

 
.cQ)
Sci
Q,)
E
'CmU; 
°oo
 ruMNE
E
g.O 


 
 
 .c..:.:: _ n; 0 _ :>. ru.JI: C -u 
 Q. 
 :: 
ON ru 
:Jm
rucom"U


c..."C 

i

 .

f
g[ru 

en<5Cl>'
..c.


ON&m'C


ru.31: 

E


.c

a.

g.__

E:;


 

oruCD


IP'Q)NC

c.W 
m'
 -.JI:- -"'
.cE-ru- N. 

uE
;;;
>-.-ruOo
 

ruN_.--

:J'C>.nJ
cnSO>O

Oi_ 
>CN
mN
3:;;;o

o

t 
OOC 'Cc
 
mNo__n
ENE
c... 
U)

W
_E
o
ueno.__= .grm
E 
;:.c.c>3: «I=
nc
.Q _
mE
-i5..oo 
ruQ)ru..Q-_"'C rn -
::i...... -":'::>-.i::Q)$m-.3I:: £

3:
Ofru&$


N

b 
c 0 
 ru :J .31: Q) 
"C 
..... ru en __ 
 
NC\I
.3I::MOiE 

ca.
C.
c
(/)a. .°C:mPo
b3:cb
 E

 
omOio>U)..::L'C""Co'Cen_
""'ZO
N= 


 

.c w.31:: _ _ 
 N 
 u; ru fU' CD m ":'::::J 0 -Q. N CI>= 0 
n_C: >

 ......-CN

tro
 ..c.ro 
W..::L3:
N
 .


-

>.W""'u"Coc o=en 
'i5. -WoOm
CmWUm.3l::"CNQ.)c0>-:J o
.Q 


C
-..::L
.c--tniJNwm
ma.N.- 'CO
 
3: E'C
 

 
 
 0 a..g m
 >-Cl
 C)CD 
 
 
 

'Cl>'
E

 o 


 
en N 
 
en mmm-
":'::-N
 .....N- 
¥!::..
 

[j i:i
N
;:::g 2 C1 -g IIi IV 
 
 

 

 
E.(ij"(jj-:: CD nJ m..... 
 
 

 O-U oCD C 
 >oa.&.>..
 _ 
mN
ID

c£c...
ffi-o

>'Cl>'EC
 

 .-- nJ..::L CI 0 CD m

 E 
_NE
 nJx
 =CD..::L-E


:J' a.U)'Cwcu 
20ci
rus

.


 
@ :J 

 

 0.31:: >-0 c: 
:: m 
3: en
..c...... 
 
 
enO oUU)..c.t!>-ru -CLJ"C
O:J
Oa..
N 

 rotenw
C:o C:c
.--_tOic:
 .......0 
..... N m :J "U ro 
 
"£..!!! N -0 U) 0 en CD Q)'- N 
 N 
OU
NCU)
..:.::cn:JC.sU.
OOi
U) CU) 


!OJ 

. 
... 
'!j) 
-1 
t1]  
';";J 


C) 
-'--, 
b) 

 


Orts.;.::'8rtjcb,n66
cb'2'>- ELn --,6
>-:g'S'cb
EQ) 

""'
06Sj
CiE-g.ci
t5B

-=
 
 D...R-gcO


$
ii:
 
55

'" ':"

-8 
C'toI$lD 8 

 . 
 -. 
 E
:: 
UJ g'. 
 . 
 

a:F f;)-cOO)
 

cio m;;;1 E B 
 
1.....:: c;;;J: &.:;:
::!:12

- 
o
""'::;"
-N

E
>'
 1.\""'['I:J .r,o::;" 
WCDU 
D-u)

';-E

 C1
;
 
 

,g c.. --, 
E
 
.
: 
 


 VI.!P S.
$c:n E"'5
 E 
No...3: CD 
 !:51';::
 mo ci.

 G; 
 E 
8c:G"t:)1;)
m"'" .:II:.omE:'
cij'i:: - 
 - 
'-E","":&j<&
_2.g 


 

E; 
N 2 N 
g&:l. 
ci 8 
 I; .
 E :U;:

(J)o 

 
 

CD""'C)
.2:---'
ra raan E -c: 0 go--8
 .E::::Jo
 ;: 
1


;


gIj8

!

 
 -8

 

 . 8 ' i5.m U'lU"lC:

nI-U"I dI 
 ::!:EE' C .NC'\I 


 -QJ
m""' fi q-
C'toI>o...E

 
 

< 
 

nI
N "' .'" 
:> ......-N Q) c: O' ru J- -' 
 
;::Io L-_ 
U"I
.....
 _"U 
O..::L"U-an 8 0N 
 U"I
Q 
'm-Ci)
o 
MW_ a... C N

nI__ 
 

 .....W

"'5CDe
.i::nsc 

RO
!>


>

IDM.......oo


5
['I:J 
,........... CL........

l!)..c-0
....... Q) VlNN.o 
 _ .....:::.:::...... u.....- w_.c.: 


,  


.&1 a 

 

 E 
1ii:8
!! c. N8
8ali; 
 ' 1 


.8 
 
 
ft

 j!5
 g>

 
f'Jm
lQ. 
 ,.. ...." C)-.!I -oc:nu...__C'\IN nlCDnI 
OWu...M.- 1f2..Q)
c:t::::J 
"U
" 
 U) 
-!:__Xo::::E. CD- 8 NNN '"' \ :::i1: 
_ g 0 CD CoN)o( .0 [::1-- 
O E 
rei w-# E 
 
c 
 8"" N iI'i!2. ««-C . nI._"U-O 
'V« nI ..0 QJU)LL 
,__ 'i5 E
_ toN c
 -8U;.,g 
U)
uo
U)
"i =) 

.
:::':::8
;:co.iU)::!: 
:g:;j 
 EiE 

E::S.
Z__-E __D...
 
N_::::JNU 'V.....VlI.O ..coC'\l
U"I -2N
0' 

 :. 


..i}!9o .tf 
'-I &


 

 


 
 
 J'1 
 ::t:=.  


 &; ¥J. 
 
- -nl....."1io....... C"II.,g-.......;:::JVlCD --, .!Y _0 C'toI....CD Q.. o_s::J "" 
1 
":'
8QEE8 ""ii 
 E_D-Eai
c1)N


," --j::(/)
CDN

tj,?
0
""" 8 U5QJO
"U 
... i1.i::s
 Eu:: 
 "11- :z;:I1)Qi"O;:::c1)' -dc..... I- Onl-nlOU£ .......m o OC"":C'I:ICD 
-I 

C"IIo- . -- ;. c-. EC"!CD"iij CD nI -J U .,,":en
..!IL.Nca1'W-= 'U"I
Inp:;jC 
2 

ni;:
.K
e to UiC;

.2
'?c U1 ' }1 .
;J5£C g 


Z
d 
'-'Ic;
 

o
 bt-


M
'i5
",C;

::::JN 11 1 1 . >...c.:3..2
.E."E''7
 ::r;::;N


 

 
 
 
 
;i 
8 
:; "" 

 


 "' 


 

 n

 , l 
}


1'7

-

 

! 


 

w 
->; fi=>I--,,_
"'
"'o=to!-

m_-,; 
, "" } I 8 
U"lano -
"""-i5InI o.;:::U"l1S..-_ 
8 D ciJr .!""'C-b.-'
 ns
"""'C)o
-:=I\.J . 
q,,": l;LnI
nlC MCDIJ1.:J£"U_ 
r'I
.!!J
-",
.k !S!C"II>.
>.:i5CDO
." r O
u)CDc:nSCD
OE- .W_"'"'ij) 
06mu)

L
D
;:U)NEc1)

......
mE
 _N.........._S


_
 c:n. 


< 
:.: 
N 
e 
:.: 
en 
..... 
III 
< 
:.: 
- 
z 
Q 
a: 
:.: 
. 
=- 
-  
III 
t- 
c:r 
- 
a. 


== 
j 
1'Ol,. 
I 
. 

 


< -6 - E 6 13 < 
 
 . c::: 
 :::"'::s _ __, 
(J) QJ -
 
 nI 
-¥" 
 U)- _

 E 


 rq
 = 
 
=> to! E '" S. -i15' 0 =>"i mn;.. _ "'<
 f?o E 
"iij ';l-c ..(3 
 i)' $>- CI cuR ..
E 

 U:::2>.- 
d)' C) 
-
 Jl?CD

 0... J2 _
""8 
 a' 
- 1J

 ra£ 8

nlnI 
 
i 

 
C'-Wni 
t:j"'C:t t1;;;1 :I: 
 ! 
 VIS i-¥"
 CE -::!:2'5-5
 CD .-(:3 8.>- 

 B ' 
 

EO E 
1ij 
'B. 
 


 '"b 8.

 g!!
 
ni;::i.
 '5 
 
-
 E £j J 
-e 
 
CD"':"N e m.!;?
"-.-i?a i
ili 

 

>.E¥. ti.Exc/1) wi- ECD
u::
 
QJ () .n NO. >...N 0
..JK; Q)CJ-
.s::::. CD
 
U XI 0 
N W::!: ns n ..:11: 

::r: C L-.n nI_5.::i5 . :::J 
..c:;::S__JP-i7.t L-C:.
_
 5l!.5..:t:
CDC'I:It1 CuE- ::s. L-
a"" --¥"..q;8CDSnllli 
nliJ'j;l;:-o E 
fi';_


-
i
.B'.

 
 

 
£-E.
-g
:B

2; 
 

 . E 

 

-j

 
.


 g 
f5t.g E II) 
t"IS",

.g nl E Q 
@ 
.N -8 -- E...... 

g E.l5..
 E"C: flm- 
 Ip 
 
 . 
O
.g 
.a:::) CD::E"t:)}:I:-8 
-n
 
 
 
 

"'C Era E

 CD_-LnCl 
 E
 ::SNGJ
 
!S!c-
::SCDnl 8 
 c

ur:!nI 
 

(I)
 
nlSS--s; C'1:1 8 N '::. r:! 
 
1.l')
.E !::::!,2;;;;;: L-S 8 
.N is,g GJ nI Q 
 nI"'5s;t,;: nI E_!s!.s::::.""'5>- CL.s;: S-='" L- 
:::':::
DCJ;>::E V,I:>...-- cij;:O 
a...
VJ
 wmo...a.. I 
88

8

 8
 
 gg8
 

8

 8
8
8

 
8
8
 


 


mcOmm
 cid M  
 


 
 
ci
 


cb E ..:. _ . 

 
 15 -= g
 e [ «.; 
I 
 -; 
 
 .

 
 
 

 
.&: 26 &j E 
o.... 
 
 
 

 
>.
 
 
CD$

 
c 

 
E . 
Cnl 
 nI
C

 Q
 

 


 

.
 
 
nlf'D-E 
nI ;:::.< 
- 
 
..!IL. s: (jj ra i1.i NDZ 0 
 C1 CD-t:=m .
 

8CJj-S:!
 . 
-
 

 
 
 E-
 
 

 
cu.!!?

 
ra?;'::)

 
.g.......
 
g....:.I!
 I 

R
mf
>'
E8RR
S
 

u)<.::JZ
W<


U)U

U) 


8


 


r..:f'-.. 


81<::>::2 ::: 


....  
 -

 
 
 
 N
[
 

 £:


 i nl8=

 
 
"U -o :

 
 

£)

 
E i -8 
f.g 
:I: 
 == ...!IL. ill!. :"';'11 
 E---- - ..... B.. M VI 8 ",-- en San -N nI E O'ij 
 o>::->C'toI . 0 - L- L- s: 
\ 0...-'1:.0 :0 v, B........a.... _
 C":J ra 
 E 


d:
 
{.. 
 
 ; 
1
'i
8-,g
 
 ;!

N.,g

S

 !;


U;:i5....g

C.
E
.-t:

°;;Ja

'¥
 ; [


a
[o
 
K-8

 ; 
 mE
 

 I ::Q I 
 i 
 ;


 R


!
 
 
8 
 
 s.ii
 
=: 

.g

 

8
:9

 

 S 
 N 
i
 

 -=-
 

 [ 

Eu- 
2.- C'I:I

 -c -

 o.9L- U -ai'"'2- .ca 13:!1) .M.... I: N_:ii

C--8'

N().-OSi 
 .p) w

 .::SCDnlt;,C'\.I-lir::EUJCD 
!'7 

 m
B 
 o 


 Im

i
 nI.I

O E :ij

 
 
;
SCJ 8 C"11 f

 

!


 


 
 j
 
!; -:1 

i l-- 
 ; 

 E 
 

:j 

i:I:NEE""" :O
_E;!:;. N-Eru-0)C"1-8.-_CD nI MC"II ;....
2..E.... nI

 QJ_ !'«..gL......l
E_.

 
 8.Vl9,t.:.t:.:o.g
__o 


UjfjJhiji
 IRJij l ijl l 
i[j 
 1 
! 
!

i
E;!; 
 E l
!iU !iji

j
ii

, 
 j
 
 
 ! iUJ
lU 
l 
 
1 11] CO - nI 
 

 N
ari-6:=J 

 c-__--:5 E 
 w
 W 
 
N _>.CD "'B-2 
 

 
 N...... 11)"U£ C .....:;
..... 
 _
. _  8


 a
a

 
 a
 .M D... 8.
"iij nI 


:- E E ttS
 


n r:!
 . 
P
"[f
 &t

"1 
 


.,...:":: 
 nI 
 E E 


 

 i 
o..... CL.u E 
E >.H. 
--..- ----- "'NC\lC\l'" C\I C\I -=--:!Jc.Dc:nN <'O:::W......_........CIIC"IIU-C_..... cti.
 
nI.....u.lN 
w w.....
c_U), CJ><="U_ 8g 

c::cicO 


8g 
a:ia:i 


8

:28
 
M(Y)..,j"-.iL.(")1.O 
-------..-
		

/Skan_13_0001.djvu

			'" 
w 
o 


LnU;
 
b\881 

 
 

wm


 m mm 
u;u;


 
 
 N NN
 NN

 
OO
wwmmm  8 

88

8 
 b\8 81
8

8 
 
 
 


 
881
 8
8

8
88 

 

l

 [

?ni

if

 

i


l


"i
fi 2
 


i

iln

jilj'l


 


ro 
i.
 0 

 0 3 S 
irfa.2!i 3 
 

.ii)
 3
 iiJ 3 
 f -<3 
fiJ N 
..s.3 


 
S 
o cP If CD J:pc:


 7
 OJ 
a>::J
CDctI (j') ..... .;!DJA:e
 g 
DJ

Q:I. (3 .::J: o,o:-tuC:iQ,J:::::J-.Q:::Ja:"E::J ;I::J@i.::e DJ
 


!S:.5'
n ;.
 i!! g.
 .:.
., 
]

: 
 
:: I 15

 
ji 

h 
 I't

. !:':
I8 i
] 
ffi 

' "-=>, ii! . 
i1f" ....
 
=>'" 

 -'" ii11JZ!:
otO;'" a .,- i1f
",Q,'" OJ I)! a- 
:e 
_ j g:

 
 

_o
 ! ii. 
E-
 

 

 E.q;r-DJ 
 

 g- 
 Z- S-}
Y'
 

 
 

 0'" 3iC:O-c 5 s:

- 0- 
.I£ ,"-3 :D' => I:J &- N i1f -'< ""'8 "S"',u>-iii "'''' 

 
i -£ I i 
 
f
 ; 

 
 

 ! fh 
 f 
 
 
 

 
 

$ 

 

 I';I-':E 
 
 
.!P. 1G)oJ:I:oo 

'< 
 3::T OJ 
 Ii!' 3 
 9 
 » 


co CD -..I-..I-.,J-..J 

8


8 


<0 
8 


w
 >
"""'C
-c 
ii3-::E"""'C
G)cn
 
"-.
-i - N '" -
 '" Q.
"8 => 
Q-3 c: 
;::o:w 
 
 c:..!'C!
(C n.::lO 
o::J 

 Q) 
 :5.3 (/)(1) "' !!t"'C iP
 
(/)Cij"- ::J;;;! CD --»
3 . 0 m 3 
"83"""'C
.tb o
- b_
a3U5CJ 

. D) !;f 
2.....::J..... 
::J'" II) 0 :;or-6).:::JQ) 
iD-
 c..!;f 0 5"
-= 3 
="
 

 
'< 3" 
2... .....
 3 c: 
er:J 
_. 3" 
 
. ';; 1 . 8

: 

 
. i 
,. ,"'.  

 


en. 
::a 
o 
a 
J:Io 


)( 
:::: 
. 
"= 
:21 
Q 
Z 
- 
"= 
:to 
m 
m 
en 
"= 
- 
Q 
N 
"= 
:to 


=  u 

:m v ag


 8

N-N3
3

C
_m


d-cr
Nm
mN-
Nm

 
:J.0--
' B o. r:: D3 3 &II 
 _3X 
l 
(ij-<
 

:
-E:3 W (S'


'rt


 
1 0)13 

i


:i 8
1
 
z

 t1:

_
89-8-
:; 
 I 
 
 0 gi 
(fj ::J
N 
-<
 O"O!-" D,) &11. 3 

'3 :1 i
 
CI L-t 

iE}

:z::
2 
 

 -=.-IG 
 -8N 

 

 O'i
-


::!'p)
:::I
:::I
a--t
_
-olD' m
CI
.
g."""S::
(J)
g"C . 8<:; 
JJ
"'DD,)13N!2.7:f3-c N .......-mJSClsCJE". -3g.
!.&r
 ......!'"Ia..... 
I .. 
"H =' .

d'zr.e O::J2::J.=.
8
Ci
3C:
6 mte
O

U1
 
i5::1:

 


 
;;8


 
:g.
i3 
 
.rj.

 *
3 I


 
()::IED:I
-t_WOOiInNO)
3"","D:I -a L 
.......ro-U15"8-:-13 "'"tJ........ '83cOJ
Q'«:J.(t)cZiNN"""cL(]).':-;-CD_ua,
U1
-
.. .C-3m
m-.i - 

!
 
 
 

 


 
 


 


J'if?
 

Jj:
'


:g

 


 fiA 
 SO) r.1
 


O
 

8 


'" 

 
'" 


NNNN 
ru......-o 


8
 


N............................................... 
OU)WD:lCD-....I-....I-....IO'J 
8
8
881
8
 


0> 
8 

 
;3' 
 ;;;! 
.

;3'.g'
 g;I
6

b


.g
 
....;;;!! O)q- CDo..ln::Jo 
 & l5"'CC3.(t)CD.  

 n 

o


 
 

5 N 


 N. .

U>3'" . 

3--,o . 
-
Ii 
3:i:udR-ii!0)
 -g 500)
. j -:::!:!::e Er 
. 3 i c
.


 
 SO)"-C
 
 3
 I 
I c
. 

 3 
C'_ 0 

 
... "'."=
'" 3!5-1[-"1 ff ,.. --' 

. 0) 
 0 CD 
 
.... 


iE 
l
 
 
 
I 
i 

 

a i 
 
=>_ 

 or- 
 a 

. 

 

 CD 
 


IC Z-tD:E" N O.........N Z 
OGlS-'VJNOmC::::JC::::J-. 
en QJ 
N"< en::::J AlP ::;.!!.
 
C:N m,, 


, . , 


;:3:3: 
0-- 
oo,

 
n,cr.cr. 
-Inn 

"'''' 

;'JZ 
ON> 
C",'" 

 CI Vi. 
'2
!:2 
>
'" 
...C) 
-::> 
""C 
nz 
;;;- 
'" 
::: 


o 
.., 
"" 
;;- 
n 
o 

 
> 
... 

 
:-c 
'" 
;;- 
"" 
.r 
N 
n 
N 
o 

 
fJ' 
:>:: !


 i

j

li

 
¥ I:J CJ '" '" ... => :r '" Q..;! _ 
;;;!.rec8N5 ::egP6r
;:EoCt
CD 
CD m 0) Cf 0 r- c U1 (Q iC ?'
 ;:r"'S. 
n _ 
 S"
 0:::1 ONO) CD ............0- 0 
NW C Ul U 


.Y'
.=I 
"' S ' t:!.... 
::e ::::-;: 8 C:: CD ................
 
UI gj!'< ::JO)O . oocnwUl 
..... ......3.Zcc
3 0 "'=>CJ> 
 .- o 
U1WN-'UlOCDO)- CDO)
 w_. 
. -c - 
 '" <..- IG I 
. 
 <>1') 
 

OO'

UI

 

...... 

:::n . t::t D) CD.........:K"' 

C5. 
 3" 
 (/) CD' 3: ::J
. 
 
 (") . 
?>C::CD W CD.'o)CD(Q
.!:_:::J'"UI 
ia.3 crc:o ::JI-
U5--.....DJ UI 
 o
_ 
t:!-D3 m [I) e!...... 0) co
 CD ::JI 0) 
-.-N:J:-o
 rnCD S"" CO:::il. --- 
cc "'D . c: - ...... O).....C). 

......ffi......
 WNN
o_
'3...... 

 
w 

 


.
8(QCD8 . N
 ;K'" UI iif "'1Jn_ (/)0_ 
"""::JI 
 (Q 3'" tI) g i'r Q. CD 
.., I CD 
..:.z DJ 
 (II C""ZI5,O) ...... I»!" 
 D3 0 50!... 2S'" !:::! 8 
(., L ... -I'J. . 
 - "'. .... => ...' 3 ;:r . 
.. 

V
 o
.....cNCDc3m 


 coD
 
1'1'" 8'",\E rc
 s 81 ".'" or ",,,,«
 
 w3.i- S CD ! 
II"U", gO- c:" . 1:<10)"" ""..Q <>",-. I!j=> 
lialr :."&'


: Ir
l.g

 
.

-8C:

:D! 
1r.1it 
 ""i1f 
 .-,..a"i!5.'" OJ ii!  S (Q
c3'D:I W
""""""(/)
UI
 

 < '.0' D3

.....UlN 
08W!=J».

 
- 
33

3$
2

_......
 

o 
. 
.
 

i;;;1

.


I

*
'n 

 
::J
!'"IJ

::J I 

i3
 

 ......
"'D 
:::iI. 8 »a. - 
o...::z 0):3 S"O) a;! 

 
 
w
 ......0......0)..... .......«:J.3-....3 

e!
&*

I
I

r- s m
I


ia 
. J! . . . . 0 . (n . cnC5. y 
 3 e 0)  ] 
N 
 
m

'


 i 
3...iC:&3
3

=>-"'Z
"'
 
= . "_U N
>
' O J CD

C 01g

S
 8 ffi 
.'" c:::a--...... .wW
"'1JUI"'j 
 !.lir C 
g"'1J

- m UJ
m 
 
':'"11!.
fi!
C;;-  


c;,.,c::. 

n
 
......g-"!1 
g
-..I 
,'--.e 
... Co; 
 


,.,
 
Q.
QCI 
:'<0 __...... 
6.ro>
  
:'::sx 
to; .. 
 
3 "'." 
n;
:t 


IJQ 
....,
iI 
g::::,3 
j. D;. t'I .. 
"'- 

. P';; 

c:c. 
5.=-e 
-.c::C" 

.....
 
_0 


 
. .. 
"'3 
g.. 
. .
 
... 
00_ 
o. n 
<;o- 
x'" 
e- 
"'''' 

, 
..... 
. ... 
"'-. 

...... 
_e- 
;;:
 
=.. 
..._
 
'"" 
",'C 


 
=::\ 
."n 
-
 


3 ...."'D
-t
;K'"

n.....UI-t
....-

 
 
-
--
«
< 
_
O
CDOC


N
C
O"


 
 1 - 8 
Q5S
S 

N::1.

.
:e

O)NU10.0 b30)0)
0) 
"'=>!!! ( 


!g


i6

Ng9 i
 
:D
 -4::J. roco::J o..-:s Ncs.i}
s: _'B)-m 0) 
 

3c


i
o

w


:
i 

o.. 
[i
!
i(
if
ti


Aii!
! ili 
 
N wNi« 
 I e-cn.;J!_
 oi f,lI.-....IY'K:"" CD'S: 
CDOUl
 
 1 
0)3D.


 
-....I
 
 
88i1f
 
 
"' 
i 
 3 "
.a
N
 

iC: N 
0..0)U5- 
 tI) .... 0) 
- 000) W 


.

r

 S '" 11
1
'.
 


 8 


-li5-2N"""""" --
- 


0S"D

:e we"- 8 fIB
c..

 
 " 8 '" 
 
as . . Y U'lo. . 0 
 CD . . 0). ....:.c E"
." 
 


.N
 i Q.
J

Q.-N"'mCJ>-CJ>CJ>Q.:;!; 


 i 
 t i!:f
;
 l
ii 


i! i5 
.
j.
 
 
!i!i1. 
NU;!f"
- e!.(5" 
i:n
C::m 
:.: 8. 
-g 
;,Jm
 

 
 
"m- 

-CJ>- 
-t

""'01 

 "'''' 
';JC" ..... U1 


r- 
C 
... 
1ft 
f:) 
o 


..", 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 N 


." . :-.J I t..J'J>',Jo 
 N  !=' :b- N 


z z 
 z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n 


f'I'1 :: c:::J c:::J rrI 
... > 0 c: co 
f'I'1 "'Z1 '2 f'I ....( 
;0: :;:" ... c: -I 
-1-0"'> 

 
.g
 
n): >
 
N >-1-1 
ZNr-" 0 
'" r 
 
 
 
CN)o:nM 
:;>
"'
 
>n V1 00(_ 
,;!-

("'j 

 Q 7': 
 
:.o::0N- 
0:;:: > 
s:; 
 
 
.; 
 
 
>(5 
NO 
('3 

 s: 
> '" 
.0", 
... 
3 


"'3::>::-In 
o )0- )0- i-- r"" 
... co -I 0 0 
C 0 )0- ..... :t1 

2


 
:z 
 :;0 
!: > :z '" :>:: 
.., > c. '" 
"'>;o:.::
 
7': 7': 0 ""C f'I'1 
> '" :I; 0 '" 
N > 
 :;:: . 
..... )0. 
 
'=' c:I r"" 
 n 
r 
z 
 :>:: Z '" '" 
° > 
 ... 
 

-:c rnU; 
-N 

_.3
 
n 
'" -
 
 
(j -.0 
o 
> 
n- 


J> 
'" 
"" 
n 
'" 


!!! <: 
'" > 
"" 
co <= 
> '" 

 3: 
.., > 
"" Z 
N X 
'" 
'" .., 
-I is 

 '" 
r-1 '" 
z. L 

'" 
... > 
> '" 
c:: '" 

;n 
_ N- 
Z -< 

 n 
C 


 
n 
B 
 
n.o 
... 
> 
D 


:>:: '" n 
c: c: "" 
= .., > 
> C Z 
.., = 

 1""1 
'" .., :;0 
z ° "" 

 
 ;;; 
'" '" '" 

 "" 
;:;i
 
N

 
'"  
> 
'" 
-c 
;;; 
or. 


N 
r; 
'" 
> 
.0  
> 
'" 
m 
r 
3 


>   

 oam
gu

m
n_a 

 :::T -g {j"'C S:
 !2. N
.ii !;:- 
 g 
 0 -g 
 iti.
 ii.:::J '< 
 
 < 

-'
cs0"'C _O
_mN:::T

:::J
m
m
NU< 
o 
E.:E m 
.N 0 !!.
C.!! -4
 nt5.!! ....c..
?'
.Cb"<
 
:EnCb 2mnumm...N'<-

N- cro
m 3 3N 
... cntD- :::J-'. OOCLItO'N
. 
E
3:t'g.._, 
m_:it" _....." 
c.o_m


". 
ii'D)Q.n_. 0 7t:' 
-<,o::J:::J'c>

_ 
7"ClD7t:'CiO
O 
N
7t:'c iia3 
:E",.,;;N-
N 
- :tc:J::Ia.. 
,D)c......m":SN" 

-< g-
D..:I.!!;J 
::I 
o.
£.. iii 
.!!!Oc nM m°1:1 
N

:::r!!::I:J,< 
,0: ii m 0.0 . · ("). 
£.21C:::r
cO
 
-B-RI n ...-0_ 

UI'-"2..N5::1 
,IU
 o¥-
""" it 


C.SNUto
Ut-t 
N-<: AI N_ .. --c
 
CP -00" ... N 
--"'U'" (,00"'0 
m II 
-c... o ...-
O" 
oo!!!!:?_O
-oGJ 
tnC-o-- 
:J.- 
iij.Ci'"-O::l"< NO" 
c.3
o.!J
mo 
OJ mAl -RI AI n 
 

3N
:JONdi 
NUI:::J!!.
3Q13 
OJ,IU
 (II CP-=
 
-o_
;K'"NGJ- N 
(D'S..Qi. D:I ,D.I -- 
 C. 
o;K"", c.:::J D.I 
NOUl3 0 D.l:;llr'o- 
CP-oNO N..... 

di.C1I 
'-o 
 o-
 


-!e.3 tJ3
 
 
o
OJ,:",
-O::;:E
O ....A 
01-....._ ....:J;J._ C' _WI 

::;!!.-. 1:)
"<:Q)
.o,?
C6' III 
" CD (I) D3 N m a. :::r 0 N D:I ;;;::f D:I B c. m I:: UJ 
. 7D.Q
 
 

:g
.
-6 

.E.ig-
.&,g.
-:: 
 3
:::J 6'
 
 

 o,g g

 0 
.

,IU 

p 
Q.
' 
 0 _. N- N 3« a.
 
 Q),IU 
 :;IIr' -'CO g m 11.1 ::; C n :::J 3 
. c5" 01 _ ,,3 c. N 
:J 
.'" FJ <. 
?.... tD 2:tJ 
.i 3 C"
 !::!.'< Di
'3 7' £.- (DoG 
r.£N .. 7'N cu.,D.II1.I::3:;11r' _-00 tD 

- !2: 3 Of 
-11.I
DtD '" Q)-C1Ic...n_c-o-o mQ) 011.1_ "'11.1-
... ..
 

 
n ... 
7'...::3 c- ::3 G...'<_.<_._-
 oCa.u0 3 
U:::J(IIC1I
.UI-C_ N oB:J.....ml1.l_ 
- _ -. C" 11.1 -- 0 oC. a. 3 .(11 en 11.1 11.1 01 -c , .., c- :::J:J n _. ,(I):;IIr':::J _, 
. -to "< 3 0 
N-"	
			

/Skan_14_0001.djvu

			. 


NIK .26 STYCZNIA 1995 
XIX . NR 4 (1984) 
o BIAI.A. 50 GR (5000 ZI.) 


....... 
. 


SZPITAL 
f/# 
MARZEN 


I 


I 


Nie zawsze ehory musi bye trak. 
towany w szpitalu Jak zlo konieez. 
nel Wystarezy, ze legalnle, nie po- 
k"tnoe za sleble zaplael... 0 szpita- 
lu marze" (a jest takl w Polsce!), 
kt6rego na Podbeskidzlu pr6znoje- 
szeze szukae - za tydzien. 


a 


- ... - ... ,. 
- . . : . . 
 .....Ika III u blia 

 .."le "E:.J 
IlhI '
, 


. 


W Beskidach wial halny, gdy w Biel- 
sku-Bialej, po d 
bow
 em, s potk ali 
si
 lid er zy "Solidarnosci" zapro sze- 
ni przez s
natora Marcina Tyrn . . 
eiej Jankowski, Alojzy Pie- 
trzyk, Andrzej Gelberg, za- 
apelowali 0 zorganizowanie 
fonnaeji polityeznej zdolnej 
do realizaeji eel6w "Solidar- 
no
el" i przej
eia odpowie- 
dzialnosei za Polsk
. 
Zapami
tajmy ten fakt: 
23 styeznia w B,elsku duza 
grupa przyw6deow "S" po 
raz pierwszy wyst	
			

/Skan_15_0001.djvu

			- 
s: 
. 
< 
:III: 
N 
5! 
:III: 
en 
UI 
lID 
< 
:III: 
- 
Z 
Q 
II: 
:III: 


< 
:III: 
N 
5! 
:III: 
en 
UI 
lID 
< 
:III: 
Z 
Q 
II: 
:III: 
. 
)( 


, \... 


C .!!
'-UN :I .. 
"C:I-
J!Q .. 

 g 
 II) c::n U ., 
"" 
 Q,I G) > 'E. 
O
Ct:!_ u C 
U C,,):IIIQ,=!!! 
5"5=

 
 c8 
C' riS
5.g 
 
 

E
Q, .... - '" c 
- :s N ::I Q,I 
:: c 
.¥ '" :;g Er 
_ :i'5

.8 !! .; 
etft d ::i :I 
ftI!2
N_ ;!!,g 
t! I: U U::2 N 1:111 
1;; N ... - fa CO'.:S 
- U fQ E _ j == 
:i
;>o
 NI»
 
_
>OCm O
" 
E.s:
!;!.o ... ON 


 ».!!.-: :!;

 
fa...::.,.:6.11) Q,w>o 
:0 .I!! i; :!]1 E eN 
-x!j
Nm 

 
_ :I N N g 
.:-;:; 
! u I! Co') c:sen 
N4i-:.

 [jc
 
CO'U;N,,;""'" Q,lfa... 
mo U fa.- c I::'::: 
° E Q. Q,I u -co 0 0_ 
c CO'
 oX III C"CI 
::':!C:E ....E3t 
::2>0 0 _.:..: :18 
.ct-a-:.e. ....._fII 
.... 
 om !!!
 
... II) CI C 
 o 
- to CD ftI ... 
..NNiD-!
!!
 
"O":"C:Iuc::;J-o 
IIIEQ)'NO IIIC ",!!' 
CI
.Q '-::E.Q N 
to'1:II u!
: ":I 
N
lGcL«JN_ 
CO'i:
N__
GIi 
.si'o
U"
iiy 
:sc.K---=f»_c 
- =11Oc....... 
Q)N.c;:;;"CIO"O E 
... ca:l'1:ll Q).:.:::S 
o
Q,Q,I"'f1-U0 
-:I: -EcCO'E 
.:JJ:...:.: _
 Q,I _ 
_ c !' 0 eft E 
 E 
UO.:l:Q,Q)aJ::"» 
;)':':;"'''I:I'''->o.C 
N'''S!Q
-:;.co 
O.c
U"Oc.«1 
J:!wl!oo 0 
.:I:D.c Q,"O "CI 


1&1 
- 
:E 


N 
D: 
t- 
en 
- 
:E  
c 
:E 


CI: 
- 
Z 
N 
U 
> 
t- 
en 
o 
C") 


" 
!i! 

 
:S 

 
::> 
r 


ex> 
 
-.., 
co " 
a:i
 
A 


, 


C'- 
o 
== 
III 
N 
.: 

 
CI 
N 
o 
... 
o 
\.I 


«
} 


E 
Q) 

 
'" 
->< 

C'.('o.. 
EEe.. 
G.Ja>O'" 
in-N.J:: C= 
Q,) ca o.JI:::(". 
.-gEES! 
C'"caG>ru>- 
E.o:;;; E !:j 
CU >'"'0 CO" C1) - 

G).ca
Cii.o 
GJ._ Q.ru..:at::- 

.5 >.,.... UJ
 
'C
t'C1i.!!1Q) 
EO

<=:;;; 

.c: en 0 11>'(\1 
CD Q,)_.-.... 
N"i5.."_X(/)C1) 
o Q,) 0 Cl>'N 
m ru"i:;"C"C en 
u;EoC1i

 
<1>'::1 c:-c 
 
 
"in E C
 c.. 
 
o 
 
 0 
.
 

()()9=
 


.c I - III . 
ul""-- 

-o - J Z 
c- ,-- 
I'IOfc/j.. 
1"'4i" C 
0'0,"- " 
.¥O...ii
 
-
 o 
- 
- at ...., 
.g1'll!o:J 
g,C_ut N 
0- 00 
I
-gf
 
o r!J'Q. .:Jl. 
fi
!!cn 
::2 Q)o C 

i

5 

 

 =: E 
!

g
 
c_.:o.cn 
raUl_ - 
N-_>' 
!,,:E i 'a j" W 
J.s: U'I E.!'N 

 
 CD g'DiJ U 
...-;NzmO 
Q)
 _ ..:.: 0. 


U_CI)>O 

- «J 1»- E 
O::l;:;;_GI 
i5>."C:I!!j..! 
i-
'9N= 
III = >.
 fII 
 
Q,C.CI 0 JIC Q, 
"00_ U 
II1II::1"1:1 
 Q::ao. 
N 
Noii25-g 

 


 
  ! .!! 
 t1 
 
 : 
.
 
 =5 K
 
 
 I. 
 

 
 
<
 
 N 
 

 N  W = I 
c:- N CD
' .
 
 a;. 
 
 'NO!---C:
 
 2:. f 
Z - m2-- .:.:i=fO.... :>:::J m:::::J 1:: .;
 o """> - _
 OC 
.-s'>-cn.e:.-c:3: ;>0 E -'...:.: o

.... . :::::J C . 

 EO
-
(Q 
 ':::J 
CD mNN
 
fi
 
 
! -=i",::E.",iO';i;,: ,g 
 
.;, 

 

:;:o 
 
11I};o" _ 
N';"':
:Z:..c
 :::J..... 
9? g, 
OCDg»)o( - t: i C 
W
N-"""(Q(Q N (Q C CD -
- 


:e
8..zifi
N _cc-m<
fV'
aE
5 B
2
 i.:S
f&
 .. 
-cE"UE
IIn
.-ci3cnENU)EE..K _9?og- ..K':>olln 
EE't:: ! iVI I 

-cJgr:!i5QS

::i::a
-g
-'--
N
C::C.o 
i;:U;E NfII
R ....01 
o
 E 
i6-g.2! E-
.Q
 g (u.
 8.i.

 

=g Q)£ 2=:!;: lit i 
 8'0 
-g J II 
-

mNO
Nm
O& c __

 __N
 
_ 
 
3:.;::lLa..::.:::cn.(j) cn c...t.)"Ca..u UJUa..lL« co,.....(,/) 
«w 
a.. 
ca..Q::.:::.-lj tA.. 


Cf.I 
-cn . CV." en." >ora . CD 


 >- 
.Eq=C!"8 E:Z:;.N 


 -_M:I:1In oraU) cv 
.2:::1:iZ 
i3- >0- 
....< t! 
&;':;
 a?.2l

 
d:(.) S ::E
 
_m OJ 
 > 
1In. 
 
a
o 
8 E
"


51 G) 

" 
 c( 

 cn . 
 D..-g....< 
 (j 
c 
"d"-
0-o
 
C"'i
Q) 
cn a. 


c:n cnZ cv D..
T'""
--=t-::J N"
 

 _ 
 x. N
U1cv f?fa:EQ,'I
 
.
 
 c RiC'IJ- E -
"ceOil:
 c.. 
m 
 g
E..,/it --
 

 1n:::2 D! -a..C) o
- :c:; . z co 
; .a. .Jl_:::: 00. 55 caU)l-- 

-D
-m oco"8E--
-
-
 
m_2?"c-.i 
 C"! 5.c.-=
 c 
"Cc-.iM 
- cu:-.I"b m:e OlLen::J1-- 
C'IIC'II 


S 
o 


UHnUHn 
N"d"_N 
cic:i"":""': 
...-..---- 


:g 
'" 


8:i: 
coicoi 


.... 


N 


I
 


en 


c 

 
,Z 
C 

 
:I 
N 
fit 


00 
-c
 
«0 
E
 
_0:: 


 


 
N 


 
-"
 
0c> 
N
 
--' 
E 
,.,.. 
0::- 
a.o() 
...0> 
-co 
"N 
"''' 
<=:;j 
[E
 
-c ,.,- 
N ... ".!! 
.. a. 

"'5'E 
",-" 0 
0::<11-" 
.,.a
 
.- .. 
"Eo:: 
-N ,.,:> 
'2."'C en 

"!!.
 
-c 0 . 
o 0..0 
G"
  

 
II] 
0) 

 
-=-> 
f) 

 


8 .0 cf - A!6,"f'..
!I'c

:i!iiE2I 
0'" - Ii! ",1>5 0 > -a il .. -..> 0' 

 
:! g
 
 ;


.5-i
!: =Nf
8 
 
"8 

 
5! :fj -: iS g 
 a; 1 
 i 

4 E"'I' liJ 
ca '" -
 -- OC) 
"' I .... i 
8 =1 
ci -0; 0............ -: -..... j * . ...... 
.., O.s, --: _ - _ 8 rJ-Cq . 
 ;I -
 .., 
. C"")c enc 0 ...... coca..cr _--, 
CD r..: ca --...... "'"': >-cO 
.:.l. - ......... 
 
 R.a j "" 
8 S -D:::I ciu:i 
 


i:'
g""_C'" &...- "I 


 C"")_ 
""o:::l
lIn il . 8 
ti
. 
.o",o
 ";8' 0 :> 
 .::EI5.
 !!!! "'z 'C' 
NE
 _
 _ '3 C 
 ,....... }; LJ 
5! -8 -8- _-0 cO -'" ;;;

J:!,. .-'8 8'" 
o "'., 
.... ]! 0:: -0... . N 1:"", _ tI { 3 4 _ i3 L\ 
E 
 i (II ,....:: 3Z. . i:'C2 0:: (.) ::::II III? ... r: lS 1ft 
 ,;;J 
0__._ .- o""
o co (0 1ft e"' i .. I " 
 
8a

---:D8N

.- ; -a 

 

&(,/)

wi


=:
_i 

_
R
 


o 
 ...n '
SSC

CO-ffi:':'

CV&OD3l::.ni.';;m
m 
0» -0 00 
C"CIcn. ..!!
._N""u:::iJ:.:.::ca
::E-CCD..:.l.fji 
8 1i -:ci 
CL-Em 
 CD :::I.
m 

:a 
:i::l I ':' N 
 iI)
.;:::j: >.-UI 
8 :::IE 
- 

S 

&

 .... _",


d O 
. 
 (O'c 
 '"' 0 0 0) 
 - cO' 
. 
 6"" ----
S8
cac..
n
 _ ;.
Ec::E
c.. 

 Co) -C? 
firo
Cai5a:UJ 
 cn:::l!!!

"':S
- E - S-[ ' 
>- r..:CX) cnNc')ctlCD u
o o-c" (,/)
::.::: & 
-8 c -
 .cE
>-
o QO

 8 :::1 .,,
c-.i 
 
u CD >- .
 c..r-- 0 N "' c"o 
 "!.... C'IJ 
 
.2 
8 g 

 m
S
>-ctl
2!

oE_ 

 ca 
& 
.c
'_ong
_::':::
-
en
E 
"8 :c 
-5. -gr-:-E
"!fi 
:;!8 

 
; 

 .
 
 R-

 
D . U)"'C""U) 1::.i2
..... .::E--c_52(i_=-'II 
1In -e .- 0 
Q) >- 
S 
 
-o

cvoo
._- Octl"'C_

_ cCc......
c 
o 0 o

Q)(O-"'CE.E-8
icogm&>-
E
CD:::Ictlg 
E E e-2--";:J ctI 

 >-
-!!..!!! .., a:i5
"'C..5 cn 0 g;a E::.::::z 
.g a)..g .-8 :::I E lri°{;.. -6
.8-6
 6.-;;I.t)Qo:5 
 
 
ra 
-!!! 8S 
C"II!:"'8cu C!8 OI.n.Siii!cCDo .sr-
C'i
o..2u
.2"'CE.. 
r.;. N -:> .5: 0 (0') . ca C'! "": 
 0 
 e 9 
 
 C'II 
 M 
:i 
 ;:0..":'::: :::I cv M 0113" 
S-g>N>
--
.:.l.(oCD_
n
-
>
__""'_':'::
Ner
 '1
"'9
ZJ
 
:>elod 
:>
'q M zS9!zpleuz 9!UeZe!MZO
 
e
UOJO
 eMOlelS -l
 'euezoAJ6 oqle euel6el - 
 
 
'9MO
!UJ9!d oqle e,ue! OUl9d - B 
,--. zs"!uzoez "e
:>np zsAz:>eqoz Ap6 - L '.069Ue!u06. M eMeqez - 9 'Au!Ue
1 eZJeMjAM - !i 
'r,,!
S9!MOle!8 Az:>zsnd It< "14 - t I
uel
zs e
uAzn
 - £ 'AzQJ 
OJq - l 'OUM9Jp 9,a!:>od - 
 


IMOWIZ IIMOZAZIII 
. . 
* 
 
* 0 
** 
if- * 

 


..::.. 

 
'Fl/), 
I 

 .. 1:( 
I I 

 ,' '" ...

 

"): 
1 \ ' · . 
U 
_. 


. ctla.. . . o.x .00"1- .", .. 8 ctllIn..c- . . 0 . i!:" 0 
 E lit 
 .." - E . lilt -. . .- . . . . -. C.L -< . ca' . . 
 
ftI & en 
£=OJ::Cl£''"": 
8.
C'!C"!"irJ{i 
.8
 .'6",,: 
.
::J

_
 Q) 

 E"' p:; M-.zo
 {J f 
iE 
 
 


 i'E'i 

 E
.EU1
 
 (I)!! (; 
 i
;:: 
 =c-
 (/) 
 
- C'II:.= E ......... 0 - "' .... '" [ .""'1;1 
-iiJ
en N.Jo::- -i 6>-0 ., -:>"' ''' _ .. ''''cao - E ru".
:::1 . ca G.1 c£::!
 
::J 
U5:I:

 . 
 . " .- " E 
OD:l"iij
OT'""
 .....--c..NEcSE..... -
.,'

-
t.)6:.C'II 02-::.::: c "Q"'o- _JI' .-....Mi. 
-'.c"""""CIQ;-
.. 
 .Sm 0:>0"" -""as 

KIDO
.


-:- .-J _:;if! _


 
E
.9
 ::E8
caND:8'a:!"'

 _8


 Ir 

:!' ....CJ-E

c(-;;

8» 
 o

 
 ' 
g

 
-u' 0-_Q]j 'i
-ti
:t8' ;uiCT.I 
 ' e?
.D
Q)3:-!!o::::llEU 8 E
!!,g,....n -. o
 
c r c..;a
Q) '8cC'llQ
 n .xCb N "C:r:
.m(ij t-
CD::J 
-ifj.Jo:: .-niEa.mo8.so8.....11U ...- CU
"'DC
""-s2..cC'll.Jo::nI. >- .....:1- E e - 8 .:.:CD5rV)-p:;oiE
Ec... -" !l.° O> "S:::. N 
e t.' d .."GJNQ. 


c;;
.j.gca
c..-8.i!: cP cv..:i!:'.g!..B
-D
g


SC:i. iI!!!
 :Z


'2 

--I
"2-=-m"
uns .L....
 O ... .
"' N -r: 
o .-
 _ 

 _ ca
.w- o:: -::-g?"--C!!: " -
O E ;::;
O
G.1:c
OG> N! .!9.cn "' cal:ii_co o:: rt :!. .. ......8o.l::tE E -=.8-9 " -IIn-.
_
LL.
co EE .
 _ ....c:nNN(.J m .. 
 
"C xmcr:;.1t) .=-->.c:n
:;;, c

:JQ;liIJ..!!!ICD=L.. 0
a..152_""C'II'" e . r 
o...!! ,=0
l"IJllnl5
U" 8 ...J oU)C "N>-Q: c-C ;::), -_

& 
co-!!:_
o-os__!:!:? c
..f:O ru
 - I"IJ-_CV_I--. E >-a.. Ec:i .a:: 
 is E 1 - 
oCJ oc::;,a:1- Eui Cl)U) I"IJ Eo Q;J ca -g-E g f!!-

 ......
.-t -g 
cn 


13 
t-- S 

 
i1
 

:::E 
-g
 
¥8 
3: 
 t!-
 


 


JE 
 1 2 i
8 E !¥88S;
1t) 

:;-:
 
 ,0 ';;:i
.i


 f
?i) u 

:
 
g;;;, N .
-!ge 2 
-3-C: 
 "N CJ 8..!9-S""::£8
 H 
 . 3E 

.!! . rima G: £: '"- c; 
-(/)c:..; I ,:,u;ui£C:.!9
E<'j . 
 
 C 
 
C'II".... Qj a1 8 L "1111 oC'1z,...::: 
en 8.
::--,{5....c..Q,I
2.s
alNtj
Z:'....._eO S - 
 E -!!

 j 
 lit' ;:''''00- J:!--
_"C
o:::J:MC'II
Q." Q)ni0 o:: .
U]s .
-1J.
1 -611n",- 
-
O
:::I.D Q;Ja1-cc::.:::ca..


'ii'i?--
"'" .iii-o
. 
.cra'llil 8 j -S ":i".... r 
CI)
-< .8."itiN
 .oc-.iM"1N::cv .
:S -:'\II .
:(
q;o 
'B{5_ >.c a.
 
N Q,I 
a1I--:=,a.. Cia::f 
_Q;J-CV 
m 
 
 80; aI E .;u f d: , f ir. roC'll '=0  
 oeo Qj C 
 C'IIC'IIC'of 
 -I--,g ::...
]1 8. "UJJ
I (I) cnUJ c 
Ji! <;
!9 
-0
"'-"'''' 1 . 8 -..j;!""-o
-o",
", 
.. H
JJ - ..,,-
 " S '"'" - ..-
 "'",01Ii "'O-EO:: 
 1
 ",;;;
", 
.J!1 E G)-a.cn E 
.f
.

.J!1..a: . £"i
 s..:E 
-Sa..Q.!!15 
 
 cniS
 - 8SC _<:E c . o-ci-g N '? gci . _ <3"& -..I C"f ",,,, 
 
:5 E "' . E 
 ?
) ;j 

"::I 
.f 
-a.5..

 :c


:!_

 

cn E6: ij:: 
 E(.)
:!.... _
.-I 

 a.
:!
 
 E i5g c:z;

 2cn
 _..... ilJm cn D _ I:J)::J 
 
* 
 
* 0 
** 
if- * 

 


. 


1ft 
{\  
'Of. 
,. 
, I 

 


)! i CI
.


I
"*E


"2
-2


.::Sp


s ..-::1.
N 
I 
 >:J j 

 2 S c(I?
t-.ca

 E 
5 
 CD E:::E
:J

 caC'll 
c..
 
 s.s- 
fa ":1 00-0 fO co. t::! 0... - 
O' . -oC'll:::l' U 5:: 0 
:.::: 
I 
n;a:r.i 
 csd:-s (jj c..fJJ_:g,.G'C! 
E
C'-- C"CI....;=E G>"1 --. 6-0 
I ., 
 
1ft-

t1-oIt)
cnEoQ)'E
m
-="Ct
"i 8 

 
a..c 
a: - I 
>C!.... 

 
r;»

_' i;i;;UJ:::I--1,5-_S': E..£!!:a 
 -;;-:.. @ :;! 
 
a.. 
I---
..... :::Ielt).c::!i2 .CDg
a..
N
=C"CIC:_ cGcv- 0 
c 
(/)_.. °NT'""Q,lL...:C:::Ec..-Q,'IC -U]G> cn"'8
-N -.,5;2- '= 0 
CI Oc Q. 

o..lt) 'N iIJ - 
1--
-
;:'('IJIIn....
u;U] a..o 
I .;:l.
 E 
 


.!9


J2 U 
 >. -
 [
U:
eO

-iii"
"C
 
 
s.{J; 
 
 ....
 
N J EE 0""'\ L.- C m - oQ;Jcn L.O...-
ca
o- "'cCI>'Q)'C'IICV,g C'- 
J 
 
.
't:
 "-1 1 .g
E

'i;!52g --N:::E,...:::CJM::S
",,"C-U;
:I::C

.2 a -g
 
-c". I!t

.c. .....,-c

c_o IIn(ijU-DQ,I .....8-cn
-
C'lJs-C'lJC"CI 'Q),!: D.,"CrtI 
III.:I
 ii e. 0 
11;1 c 

::::"S::Q;J
 :::IO-
.D
 aeOJA 
:iZ:!IC: 
 >-.
o; c
8-
 .c C5 


_2a..o..¥
 t.;:,h
E!D:

--'

::;d.,zj
:e:8
g

:c

 

 
co ",o S '" 11]C"' 8 "'08."'J:!"'
"' 8 I-",,,,,,,
-o,,,,,,,,,,,,
,,,,, 
 c 
""t "'
 C 
1In. E£ N.Q'DcaM 
c:::l""-1:onC'll
"'ii'iOOCD"O "" 8 
iN -
.....o I...,rl.l'!ni....:
 
E 

.n-Eu;u5 c_CD I- QJ 
j;(m.!!? Q)o...:
-...
 I"I.'I- E --
 U?:. 
.... "WIN L-....I(D U]_......_
 .......---_-o_T'"" C"CI ;:0.«...... UC'IIC'II_ ......m cn (D..... 


-< - . Q) lit=. . ('- .... - 
 
cn.- . 'i 2 ra- E 
 co N f'CI 8....r 
::J 
 
lJ') 8.. E. c.. 
.c >-:1: !! 
 "C 

I 

 
6- 
:g i:' E.:t 

 
 

 i 

 
.. 
'" .!!!.,-<' 
a. ." 
,z N 
II: - [ l 
C'-- cn'6 CiiI.t)

>.E E >."C.c . 
 In 8 N':"" E 
g . E cn:o C N C"CI 2 c Q;J ca Q)..r::: . 
 c-"
. 
nq;}ra . c..."!!!
OL.. lf

 i5.. 
 . .Iii:!: 
€u.... C"CIcnL..Q,'Ic.. . NO 0 _ OCii

?N
GU)2-ig :5
ii"

!J
i
 t "j 
"'....U)..c . nsG> 'cnm
CD w-oce"w;"$...- 
>-cac..o

ccc'ocSwc :co...-.
& - 
t1c' E«
ctjEf!!E.
ct-:>' rol;'..r:::
ECi!l-_ 8 
C'IJ ca..c.g_ a,:S >--
u;.g.£J -0 
 G>2-N
 
 
 .... C-n .... 1 

"'C
a1
 o 
o


n:le
U?I:J) ", E
_:::I

.8 
 -- 
mObS 

 
mS
...."" ON
-CC:::l'w
", I 
::.:::::::E('/)::>CJ
C:::EQ.Q.::>« 
__::::E.a::(/) 
Q)W=:::E...JI:':::C ...0..  
11.1 
... 
CI: 
- 
N 
Q 
11.1 
- 
Z 
o 
a. 


g8g8aga
 
u:icCcCcia)ci

::::=

 


i 

 
 
 
; 
.
 I 
j 5- 
 ' 
 
 
-:;;r,Q.. :i5= >- 'C 
 Ch
 co lL_ ca 
- 


.... Q).... en ::::E cca::'::: 
. 1 1-' a.",
"- -go;.,-O !9 0 -I5 E !:! 
.J i1.jN>- a:0""
 c -g
 -.d! ;:0. 
I! -I E UJE ::':::caen
 CV Cc -."C 
. 
8 

i
 
m 
 

 
. 
c 
. ",-I(I-
M8'''Zi
 <;.'i-"''''--''
''' 
 ::E::E."x", 
E 
- . -' kma.2a."'t! "(]Jfbi d: 
-B'rnCDco m
 'irt, 
:!8.a::a.'
E5 


Q8."" '
-c
ri


i5 E- 
 D 
:I 

!
jm

-
[ Q;J_
 , > ,. 

:::E
208
tj


:::Ea8.


:::E:::E

:::E


 

 g
 8


8 

 
  8
 
 

 

 
 
g N  

 


I 
c 
If, 
h 


"'''' 
NN 


1£ 
5!
'iJ 
.." n 


° 
"'= 
N 


:g :!?
S:!? 
M MM........ 
----  

 


3z a, 
j' 
 
p 


"5:  

 
'" "- 
._ c . 
.!I: '" 
E 
 

 
 


c]j
 '-
cn 
ca
 
 m
.£J Ja- 
 G) N 
 
Q,I
c NU] G> 
E-o....EC'IJ.2 C' 

. c..o(Q:c ns
 
01::.tJ >....... c;j
CO-N.g 
COUlN2'
S-"_"C 
nso...O:::l
Q)Q
r:;.
 
a..(/')CJ:::Ea..lL-c""S;:: 


8


8
 8g 
r..:r..:,......r--:cCcC cicn
		

/Skan_16_0001.djvu

			"'1Jcn::r;:}cn
(;)
S 
 
 S


cnC=2.

.E m S":e
t'cn![m ::J:cn2-::D
"'1Jm
 t;-
i
 S'
CJ>.;;}N O>
2--2:e
im::JN:;JI;;:;-z:e
.
-I-I


C:D 

.
i 
 ;

 
 
1Jil

ti 
 3 i I
li. 

: !


.ii!tl ! 
:i

nhj i
!if
!I
 
 nl

U:il
lj Iii fi
1 
:!: go O"':IJQ)N'< 0;:7 3. -- 0 ::::.DJ:=!Co...=.. N .:I.Q) "<:EUt---:::I
. &:e: S 
 3

CD..c:a
3(1)Ut-. 

::ao:",,D.ID
 --"'C::J. - DJ_. D.. _.
N' (DIU!!.. co
Q) .....g ......N- 0 DJ ..;z:l: "''0 sum CD jp 
mmcC:::-ciUCD:::I" QJOUI .cD n3
 iJ 
 -
DJr5
 30DJ IUDJC 
o 
 
 -£ 3 3Q 2
 
 
N 8e 
 !L' ;J 

-'-i£: 


 o 

 D: =r n : n ::J 
 
"O;-IU-N 
:
 
. 2!. 
i!S. >- !I(
!!? Ii5DJ E
 
 1?
 i:i' Q = 
.9-
 N CD"!!! 
- .. -.e! iU 
:;r m" .3S- 
 
m- =' 3 

 j1-< G i-z. 2 "'('!;i :m-
' N 22 3" I 
-- D' 
.... ::J =:"'0 IU (I) -..(II N _. n.. "'
 Ij N I:::! N 0'" 
"G) CD _ 0 
. 
 _01 
 
 
 ip 


.:r ....s
 
,
 .q;. 7" 0 
 
 . 
 
 C» 
 -
.QJ q: 
 


................. 
c.:JWWN-- 
is

88: 


-0 
8i5 


o

 
8S
 


:--
 

S 


N 

 


z 
- 
11'1 
C 
N 
- 
11'1 
I"" 

 


< 
= 
- 


N 

 
'" 


NN 
NN 
8::
 


NNN 
N__ 
8
ii1 


N_ 
0<0 
:""w 
"'0  
8 


..............- 
CD""'-I-.J-.J 

g
8 


NN. 
wb 
00 


-- 
-- 
i58 


OU)Q)Q)Q)CD-.J-.J-.J 
8
::H


g
i1ig 


...... 
t;;
 


. 
"= 

 
C 
Z 
- 
"= 
:to 
'= 
m 
en 
"= 
- 
ICI 
N 
"= 
:to 


CD 
N 
o 


..... 
i.> 
o 


..... 
<> 
o 


a""", 

8
 


'"''"' 

i5 


"8 "8 b:

 

 
 ;:..:...so-s: 058 
"'" c=,:=J
 ... 
'" 3 3 
 "5.":"-r-
 
 
3 _ Q e: '< ::5-c!;. 
[::.IIU (DIU -. "'S' 
::J...33 g;8 
OCi::J 
i 
...g:6.!.(1)
 3ib- 
3 OY'N N":"-CO.!J_"'C 
° (ii-a;. o.:::J"O... 


 D_
O E:=J.8 
!"OUi........... S 
O"5-
 
i!:f-<

 a,7--:--3 
;ti1-R
tn


 
g- 
mN !

"E:3 
3 ii- 


?
.E-.p


 


fDca 1'\,)0 e..N'" , 7"::E......::::-:::C12 (1).-13 [II ""C:IE -I:=J "T1......en ......0....[11 [II CD 
 N N.....r. ON NNNNNN 

 RE
CD::J:",,",clUlU'-:=Jiii..Q::=J. 
NCD
3wO S " 8 . . IU 
N....... O S O"''"' S ''' S 
< 4':::Ulfo)(,!).U1.... . IU o
 a;-:(5.i!!.:IU
... o-O'==.UI-g Ui. g,0.:=J 0 :=J '1' 1 Ln- 
c
. o. 
N 3:;J11;;:gD [I):"""R 
N 
IU 
 ...... . [II C1):a::=J 1U3-
 >-< IU i-5,:zo::::: ! ,.. 
! i'8 -u
 
 
 
 
[
8; 
 


;
g:f

i 
1-8


 "8 1
 I
 i'gi>
li

!f[

.J
I[!n
[
i[[

 


r-:Zo
3
3c5'<:=JCDG)ijj_. 

ii.g., iI-;:ciQ5"UJ-;:I.30c
f!-
 - s.Ss..
g-

a.QBt::!.. co' --'i5Q)i5':=Oi5=w.i!!.:"<
--'i5-pa 
@ ;a
 

 
l 
: .j
i 
j[-8e
-

'
 :
<8 
 
 I 
 
 
 
 ;i

I
:
 i
 
I
-B
.i .
 

9 i 
Ir aa;t:=J-ce-3NOC1)
......a;'0.c: ....
o

"Rz:.
C1)-=[II
.U10.tnO 
.;:: S()!:
 iio:=J
 .2:fJ ?:'3lf
CD.Q: . ;:I.-78"Q.1£I:::!..g 0 

 g) DlOO(DO ...........CD-::J ;!.Ch;:l ::J:=JN N7f:'-O- 0.8. ""0 ......... 
aQ a--=-C1)[II i!!.:CD --_._,.:-!Ii1 0- en o..
 --.--. .Q"< cn:r:> .... 

 ni
o8
-.&C4'


2:g>Q: 

 a.

w s . 
5:

Ai 
;: i!::::_ o;
_ 8"
>- 
 -::IE ?I

 3

.
!i.
g
!i- 
 

 
:.o
.o
. 
W

g....;'
::;:I:::!.......
 C
:-"......3
CD::!Ei?o
0 3 R-
 
-t2: -£. en en -&. 
_
-- .. Ii . 
 _AI . C1) ::J . .. 
 


............-------- 
U)U)Q)COQ)-.J 

8isb\8E 


....."'''' 
8
8 


'" 
.. 
'" 


c: 
en 
- 
£II 
:Ii 
.. 
-... £II 
! c. 
-. 
0 
(") 
 
N £II 
00') 
-CO 
0... 

..... 
.- ..... 
...a. 
0 
0') 
... 
..... 


...- ... 
iDt I» 
3':'

:U 
'<......C'..o 
'\:I 0c III 
 
0 " Ul 3c!- 
N .... 

nO'
N 
.... N..._ .. 
.' 
!»,,< OJ!..m 
.::J.m - 
"< _.0:::J 
-c N-- 
.. 0 0 
O,:::J :::J
 
"'C 01,,< '" 
0'" 3 
 
0.0 0- 
.. a.><
 
,li3:--
Ds:!

-;; JIo 

 c;r
 gigS"8,
 I'" 
(1):::1 CD :=J
""" 
. 
O


II) 
 

1'\,)1'\,)_.0 3
8C1 
- 

 :",,",p
:-- 6i 
 g. If - 
.... C:::J"DJ --....... 
.sUl8(1)
::!2_ 
 Jl 

:e:e>j>33' :; l
 fDmC:

': ==-1 

 


i!:8
 33' 12::!, 


-0.
C

(I)C:
0
""C1U0.0.oca30..m 00.:=J:=J0..3
1'\,)
""3(1)
CC"" 

 3 C 
3:-- g
3 8.
.5.g 
.'< men 8 -.

ij1.8 

.
.Q-
-

 s :-"' .
2."E 3.8 Ch S . 

oiil'\,)iID
!I!.. c:i1.
=-!!!. ifg 5=.D-CC -1
-"8Ci1ii:e 
tn

o.DI 
2w-w""tJ:=J.....cn..:lE2::JJ9:00:JJ=-IUCDIU r:::'I 
0.7""'C-u-u- Co Cbi-:!'I"'l) 
o.. 8 
IU
P
0& 
lUlfnCD
£
:::. 
OIU l'\,) o 2D)°ON2. 
g 
3 
Cl.
w N-..... a. _.
_......co. og
C)CC

(I'I
UlalUlU.... 
 

r» ar c: .' o
.J5 
_t::!_. 3 
 CD
 IU o:..,
 gN2...:;J\.
 
:=J --.,Ns' 
IT'Q"TI C1)-- w...cp-i"j _ :=J0"lJ...... N tnlU I'\,) IU
:=JCC
--<:::' 
1i_"
::J:=J8:=Jo..o. !i1.=a.......W
Np:, '---' IUN :=J"lJu, N 3o-0-- g.-. 
N3!:;-!
0' iD
."T18......3N"""OU)
:=J 
 0 .. 3 lSClaC1)IU

 r-SO 
1»& 4N --':JJ C1) W --
. eno. N

-
 
N--'

--I 
"S!'< g

I'\,)

_R-
en 
w

-8
g
. 
 CD "'""a I'\,)

o.....
_ 
.. 9-S c ..o en !:t 
 o:i-"'< IU-c en [DI'Ow
- :=J 
 

.....I'\,)C1) IU 
. 0.. IU :=J =-- 
 .... 
t 81'\,):=J_
:JJ....."2.i!!.!"" 

DI fo)8
!t
E"
;-J1 3 i!!.:3 ga:3.iU.
.0
 
iii 
3 
S :-,,

i8 

5-

 

 8

-s.


. IJ 
g>
-8il 
 rt

] 
 

 r-' g>80' 2.3;;-C o
 . 
. 3 
 3
"8 ;1:e"E . 

,g-3 !

...... 
""Co..-.=S'-.:J::rm.
 - a--'3

- 3
c.. --iI12i::P.2
N
3"'C"'C- o..
 
C?Dj
37. =;--:-- .
8

,<9...g
CPiiJ ? 
C1)

C?

_

9
. 
 


"'" E '""0 
:;JII;;:
 3 (l)CIt 
o.Ch""";:JI;;:
I\)::eQ.
 
 

DI 1U21UC1)£
;:I-ci!!.:CDO S - 
o-' S - -
_. 
5- c
--''''''''2' j -.OCl.:=J3 031U 

C» 
-mg-Cl.s=.f.iD; 

,,< 
-..!!!:c 
cD UI:a. 


.-< 
=-
 N 

 D N 
IS .. 
::J
8 
-1'1"3:>< 
-. g 


_. 
C1)
i:f 
::e', N 

::r-
 


to) 
U) 
en 
... 
0( 
n 
N 
Z 
- 

 


NN............ 
w....... 

 
rn 
 
 
mANO

 
= 
-r:;; In ---;;::::J ';
;:

 

 
 
 
 
g 0"tJ
 
-Dl"U1i 

-g
.g 
Q""- 

 
m 


g

 
i! N ...n
e..i3:E
Om.
(1)- 
:::JNN
 3
:E(D

3"<

 
m-K", C()£
i)mm
co

c:: 
_2CN N m,,:::J
o-o:e
o
ii 
g 
-g 
 
 
 o"
 

.g

 g:
-<
.
 

Q) 
m. Oo() i»
 S.() 

 NoO iD 
18 J]
 
II 
II II 11-/ 
II II 
II II II 
II II II 


tc 
N
 


 
3:- 
,,:s. 
_a 
::a 
m 
3: 


"= 

 
ICI 
Z 
- 
"= 
:to 
'= 
m 
en 
i!:5 
ICI 
N 
"= 
:to 
. 
)(
		

/Skan_17_0001.djvu

			26 STYCZNIA 1995 


KRONIKA BESKIDZKA . 21 


O ((l1k D S7Z EN IIB DRD liN E 


kupno-sprzedaz 


NOW", modn't kurtk
 karakulow't 
okaz}jnie spr7edam. Biclsko. tel. 
I 77288. 


!1I2-4f1 


.....UPII;. rut)'. k'lto\\'niki. ogrzc\\'anie 
s7klarni. Biclsko. rd. 22429. 


2112-41 


SPR7EOAM wyposazenie sklepu 
udziczowego. Bielsko, tel. 2330 I. 
2IR-f)
 
DOM stan surow\.'. Bielsko, tel. 
141072. - 


20244 


<;PRZEOAM wypoz)ezalni
 kaset 
wideo. Bielsko, leI. 27188 luh 
172111 02-'i4 


SPRZEDAM zgrzewark
 ZPf-16. 
Bielsko. leI. 22051 w 189. 
102-21 
SPRZU)AM dobermany. Bielsko, 
leI. 148499. 02-
t,I 
SPRZEOAM nowy piee c.o. "bepi- 
.ow.ki", 2 m kw. Bielsko, tel. I I 2253. 
202-91 
JAMNIKI- 7ywicc, lei. 615239. 
2

..f}02 


SPR.lEDAM konlener na gieldzie 
spoLywczej. K
ty. lei 55249. 
210-001 
OWERLOKI - sprzcdam. l3ielsko, 
tel. 24361 (sobola, niedLiela). 
202-122 
SPR7FDAf\:1 micnie pr7esiedlericze 
(ro7ne samochody, Townie? nowe, 
maszyny. ur7
d7.enia. linic tcchnolo- 
gicLnc). korzystne ccny. gwaranto- 
\\'ana calkowita legalnoSc transakcji. 
Pszczyna, tel. 1104218. 
2()2-116 
MIG-MAG - uf'Z"ldzcnia spawalnicze 
do karoserii i aluminium, przecinar- 
ki plazmo\'\"e. TIG. argon, dwutlcnck, 
drut. Niemieekie i polskie. Z firm 
Bester i Opole, w eenach fabrycz- 
nyeh! Na sezon zimowy clcktr}"cznc 
rozruchy samoehodowe. Bielsko? 
Ksi
zycowa 50 (Halcnew), lei 
148595. 


102-961 
STOLARSKIE maszyny, narz
dzia, 
odci;:t,gi trocin, okucia budowlanc. 
meblowc - raty, leasing - Hurtow- 
nia "Stoma". Biclsko. Gr7ybowa I, 
Iclffax 143586. 
1C)2-'J64 
KIOSKI, pawilony handlowe - 
"KLIMONEX" Bielsko. Sobieskiego 
105, leI. 22031. 
202-111 
SKUP cicl'tl buhaJkow 75-1 10 kg. 
3,5 - 4.5 ztlkg oraz koni. zrebakow 
1.5 - 3.5 z/lkg_ Odbier wtasnym 
Iransportem. Pszczyna, leI. 1104811 
Czechowice-Oz., 1155936. 
202-49 
SKUP skor. Bielsko, Polna 33 (nad 
ko.ciotem). Czynnc: poniedzialek, 
sohola 8.00, codziennie: 15.00- 
17.00. 


201-1tIH 
PROOUCENT w6zk6w magazyno- 
\\'}'ch, rozm: typy. Kobiemice 182. 
K
ty, leI. 54865 
102-9fi1 
PARKIET mozaiko",y. najnowsza 
technologia, bez cyklinowdnia, lakie- 
rowania \\ Twoim mies7kaniu. 
"DRFWPOL" Bielsko, tel. 143635 
cod7iennie (JO 00- I 6.00). 


102-4fi 


ANTYK, Bielsko, Rynck 23, leI. 
23548. kupno-sprzedaz-komis: daw- 
nc malarstwo. srebra, porcclana. 
s7klo, meble, zcgaI}', broo, monety, 
medale. Bczptalne wyceny na miej- 
seu i w domu klicntd. 


2n:
-2120 


"S7TUKA I ANTYKf" - kupno za 
gotowk\:. komis, spr7eda': malar- 
stwo. meble, porcelana. srcbra. bitu- 
leri.,. zegarki. moncty? odznaczenia 
itp. Bezp}atne fachowc wyccny, row- 
niez w domu klicnta. Biclsko, Pod- 
eienie 2a, leI. 27537. 


202-2659 


moloryzacja 


KUPIF, silmk lub blok do remontu 
FSO 1500. Sprzedam pr7ednie 7-3- 
\.vicszcnia tvlne mosty, skrzyni\: bic- 
gow po rcrnoncie do poloneza? zuka. 
l3ielsko. tel. 25845. 
202-28 
SI'R7EOAM 21 ral "Autotak" cin- 
quecento. Diclsko, tel. 112253. 

02-91 
SILNIK zuka - do remontu kupi
. 
l3icbko, Gt
hoka 10, Ici. 25845. 
202-fi7 
AII.UMULA TORY - .wicee z"rowe, 
bczposredni import z Wloch Hurt- 
detal; l3iclsko, uL Piekarska 50/216. 
leI. 140271 


131-14-1 
RFGENERACJA amort}7atorow, 
zawicszeo do samochodo\\ LdCho- 
dnich. Jaworze Srcdnic, MOT\\'owa 
193, leI. 172115. I(: ::J\", 


SKUP samoehodow po\\}'padko- 
wych, uszkodzon)ch. Platnc gotO\\- 
k't. Bielsko. leI. 21103. komorko\\}' 
090365660. 


202-10 
WYPOZYCZALNIA lawet Slru- 
mieri. leI. 033570239. II '''1 


AUTO-RADIO-ALARMY. le!clony 
kom6rkowe (raty). FachoW) monlaz, 
sprzcdaz: alarmow, radlOodbiomi- 
kow, glosniko\\', wzmacmaczy, anten 
samochodowych. blokady skrzyni 
bieg6w "mul-t-Iock", lelefony ko- 
morkO\\'c. w)krywacze radarow, pi- 
stolclow. Bielsko, 7ywiecka 153, leI. 
141002 (9.00 - 17.00). 


UJ2-9-12 


AUTOALARMY, blokad) silnika. 
AUlol)'zacje. "RESPEKT', l3ielsko, 
Szara 3 (ohok "Domeny"), leI. 
146384 w. 132. 
202-21111 
RADIA samochodo"c i tclcfony 
komorkowe z bezp1atnym montaum 
oraz: autoalarmy (3 lata gwarancji), 
CB radia, glosniki. wzmacniacze, 
anteny samochodowe. elektrvczne 
podnosniki szyb. eentralne zamki. 
blokady elcktroniczne (Cel Prolec- 
tor), wykT)waczc radarow. WsZ)st- 
ko to za goto\\'k
 i na raty poleca 
P.RU. "BATEX", Bie!sko. uL Ce:- 
chowa 27, leI. 29011 wew. 237; ul 
Legionow 50, leI. 28974. InformacJa 
handlowa 0-90365630. 


(j
 - 


nieruchomosci 


DZIALKF, budowlan't, uzbrojo"4. 
min. 8a w Biclsku. okohcy kupi
 
Bielsko. leI. 148494 (8.00-16.00J. 


B1ELSKO, okolica! Dom pilnie ku- 
pi
. Bielsko, IcL 28051, wieczorem 
- 23673. 


:" 
SPRZEOAM noW)' dom 20 r 
\\ 
Biclsko (Mikuszowicc Krakov."Sa..e 
IcL 140127. 
_ _ M 
POSIADAM du,'t d7ialk
 \\ un- 
trum Cieszyna. Oczekuj't prOpol 
Bielsko, tel. 20584 <"icczorem\ 


:' 


DUM z tcl
fonem do \"na 
... ] 
l3ielsko, leI. 141316. 


SPRZEDAM budynek komforto\\) 
w zabudowie szeregowej. CIC "\on 
PaSI\\1Ska, Borsucza 30. 


SPR7EOAM parcel
 budo\\la"4.- 
Bielsko pr7Y ul. Part)zantm.\ Kra. 
kew, IcL 556752 (po 13 00, 


,- ' 


DZIALKI budo\\lane sprzedam 
Bielsko, leI. 140770. 


:"r. 


NIERUCHOMOSCI"POD ORI L \1"' 
- domy - mieszkania - parccle. Biel. 
sko, II Lislopada 62 (parter). tel. 
25235. 


AGFNCJA "PROKURJ:NT" - alrak- 
cyjne of crt v mies7kan, domow, d7ia. 
Ick. Pos7ukujcm)' "townie;; nowych 
ofcrL Bielsko. Cyniarska 16? tcl. 
25989 f9 00 - 16.001. 


10:!-9
J 


AGFNCJA "OACZA" - ciekawe 
£)ferty, klienci krajoVwi. 7..agraniczni. 
7)"icc, uL KOSciuszki 4. Tel. 558B. 
12"-1T17 
MANHATTAN - nicruchomosci. 
Bielsko. 3 Maja 19, tel. 22254. 
2111-019/06 
AGENCJA "EXP[R" oferuje alrak- 
cyjne do my, mies7kania, dzialki. 
Poszukujcmy no\\'}'ch ofert Biclsko. 
Cechowa 20 , leI. 28394; 2805 I. 
I .:: 9.... 
NIERUCHOMOSCI-BRONO\\ - 
SKA. Bielsko. Barlickiego 22b, lei. 
27596 (9.00 - 17.00, sobola 9.00 - 
13.00). 


10
.917 
ORZEU:K - Nieruchomo,ei. Kupno- 
sprzedaZ-\')'najem-W)'ceny. Bielsko, 
Buczka 16a/5, IcL 145063 (9.00- 
17.00) 


102 908 
AGENCJA "REAL" - kupno- 
sprzeda:2: - wynajrnowanie - wyceny. 
Bielsko. Nad Niprem 6, tel. 24 155 
(9.00 - 17.00) 


102-94(, 


NIERUCHOMOSCf "BESKIDY", 
Koperski. Kupno - sprzedaZ - najem. 
Bielsko. Partyzanlow I 112, leI. 
2W92. 


102-914 
NIERUCIIOMOSCI "LOKUM" - 
kupno, sprzcdaz, wynajrnowanie. 
Bielsko,3 Maja I. leI. 22083 w. 25. 
HJ2-19 


lokale 


KUPIF, M-3 lub M-4 w Bielsku. 
Kazimierz Stachura, Bielsko, Ponia- 
to\\skiego 4111 (po 1900). 


202-63 


POSZUKUJI; lokalu handlO\\ego, 
scisle cenlrum Bielska, leI. 146298 
(po 18001. 
202-f1fi 
SPR7EDA \1 cZ\nny Coclail Bar. 
B.e o. tel. 180423 (18.00 - 20 001. 
::n::_116 
\HF
711.AMF (telefon) Bie1.ko pil- 
ROC: zamic:ni
 na Knkow. Bielsko, tel. 
20247 Knkow. 368016. 
202-3<4 
PO\HE
ZC1["IA 111 pi
tro, cen- 
trum B.elska do W\-naj(cia na biuro 
I.., mie>zUrue:. Bie1sko, tel 143067 
2fJ2-I08 
\1-1 do wynaJ
cia - Bielsko. lei 
'3011 


r O
.II
 
POSZUII.UJI; mieszkania 30 do 60 
m k\\ do kunna lub wynaj
cia. Biel- 
>I " tel 141M).! 


1
-49 


TYCHY, M-4. II p, niska zabUL 
- 7.amieni
 na podobnc lub \..i(l lC 
w Bielsku. Tychy. IcL 1182101, 
Biclsko. 132847; 132969. 
202-11-1 
POSZUK UJI
 od zaraz rnicszkania 
I luh 2 pokoje z la7ienk'l. w slal)m 
lub nowym budownictwie w Kalwa- 
rii. Wiadomosc: Kalwaria, tel. 162 
do 17.00. 


20(,-037 
KOMFORTOWE M-4 w Cieszynie 
sprzedam. Cicsz)'n, leI. 522720. 
203-141( 
DO WYNAJI;ClA sklep spozyw- 
czo-mi
'my, osicdle Beskid7.kie. Bicl- 
sko, leI. 112297. 


10
.52 
:o.1IFSZKANIF kupi
 w Andl)'cho- 
wie, tel. 54252 (9.00 - 17.001. 
202-127 
WYDZIFRZA WII; wars7lal slolar- 
ski. Rybarzowicc 804 


202-12tt 


uslugi 


PRZYJMF, przedslawicie1stwo firmy 
handlowo-produkcyjncj. Mieszkam 
w Lond) nie, rnam obywatclstwo bI)'- 
tyjskie, tclefon, samochod, perfekl 
j
zyki angielski, polski. Informacja: 
Oswi
eim, leI. 30608. O::!.IIO 


WIDEOSTUDIO - filmo\\anie, opra- 
cowanie. Bielsko. leI. 143395. 
202-"2 
MALOWANfF. lapeto\\anie - sz}b- 
ko, solidnie. Dielsko, tel. 25134. 
::!n:!':
lIlti 


CYKLlNOWANIE, ukladanie par- 
kielu. Bielsko, leI. 141876. 
202-2t120 
CYKLfNOWANIE. lapetowanie. 
Bielsko, tel. 119484. 


Io::!-

I 
PRALKI automat}'czne - naprawa. 
Majewski. Bielsko, leI. 141665. 
2fJ2-2812 
PRALKI, lodowki. zamra1.arki - na- 
prawa. Bielsko, tel. 29227. 155445. 
202-21\;.'i 


LODOWKI, pralki. zamratarki - na- 
prawa. Biatek, Bielsko, leI. 140738. 
2fJ2.2t141 
NAPRA W A, czyszczenic, monlaz, 
regencracja nagrzey..:nic, piecow ga- 
zowych, lazienkowvch. CO. Bielsko. 
lei 149797 
202-2-162 
KAFELKOWANIF. "nki. W)'lewki. 
Bielsko, leI. 27905. 


202-2554 


WIDEOREJESTRACJA- Czechowi- 
ce-Dz., leI. 1152571. O
-
101 


KRA TY, bramy rozsuwane, ogrod7.e- 
nia, drzwi metalowe, balustrady, ga- 
rate. Bielsko, Zywiecka 351 (koto 
Sialownika), leI. 149979. 


202
2f150 


DOP "D7T\\ 0 podatkowc Czecho- 
v . ,ice. leI. 1153596 


20221(," 


\\ YII.O'-\ JF\!\ schod), halu.tra- 
d), drlnk-barki, sl) lowy wyslrej 
wn
tr7 Bielsko. tel 23914. 
102-18 
[L[KTRONIII.A - projektowanic 
ul...ladO\\. p1\tel druko"anych, opro- 
griUTHJ\vame rnikroproccsorOw. 43-3 II 
Bielsko-Biata II, skr. poc7l. 23. 
202-41 
UKLAOANIE, bczp)'lowe cyklino- 
warne, lakiero\\anic podlog. Koutny, 
Bielsko, tel. 180257. 


202-
1I46 


C .lYS.lCLENIE '-3IU7ji pionowych, 
wykladzin, prace rnalarskie. Biclsko, 
tel. 148848. 


202-4
 


USI UGI budo"lane, ukt	
			

/Skan_18_0001.djvu

			22 . KRONIKA BESKIDZKA 


uslugi 


NAPRA WA lodowek, 7amra:!.arek. 
polskich pralek automatycznych. 
Wapienica. Tadeusza 16, tel. 
183891. 


2n2-1
 
ANrENY 7biorczc RTV, SAT. 
Kuczmiercryk. Bielsko. IcL 24120 


:!O
-28
9 


BlURO Racbunkowe prowadzi: ksi
- 
gi handlowe, pr7ychodow i rozcho- 
dow. wszelkie rozliczenia roczne z 
otFiskusem" Biclsko. Towarowa 11, 
pokoj 219, leI. 140211. 
102-16 
\l.IDEOREJESTRACJA. Bielsko, 
leI. 112161. 


202-11 
BOAZERIE, lislwy - wyrob, sprze- 
daz. Bielsko, Olszowka 65, leI. 
145109. 


:W:!-2841 
7 AL UZJE poziome. pionuwe - pro- 
dukcja. montaz. sprzcdaz. Tanio. 
gwarancja. SKLADNIK. Bielsko, lei. 
112236. o:!:n 
1 ALUZJE pionowe, rolcty zewn
lr7- 
new markiz}'. Oswi
cim. tel. 58529 
102-07 
7 AI ULJe, rolely. lliclsko, leI. 
21150. 29544. 
102-OR 
7 ALUZlE pion owe - produkcja, 
'zybkie lerminy. "ROI LeX", 
Pszczyna. Cieszynska 2, tel. 
1103903, 1104914. 
101-05 
'7 ALUZJE pionowe. ekspresowc tcr- 
miny. rolety zewn
trznc. Czechowi- 
ce-D7., lei. 55604. 


102-0f; 


CYKLlNOWANIE. Bielsko, leI. 
141680. 


202-211;<4 
NAPRA W A: prnlek automatycmycb, 
lodowek. zamra1.arck. bojler6w. od- 
kUr7.3czy. rabotDw, :telazek. Hielsko, 
Reja 18. lei. 28613 (pawilon). 
_ 1-1722 
RT\. VIDEO 
 sen...-is przestrajanie, 
napraW). gwarancja. Biclsko. Asny- 
ka 4, leI. 20598. 
101-1665 
II.AFELKOWANIE. Bielsko, leI. 
140510. 


2n2-12'" 


. 
ZiEtEN NUEJ
KA 


Sp6lka Z 0.0. w Bielsku-Bialej 
Aleja Armii Krajowej 132. 
leI. 14-26-53 do 54 


oferuje uslugi ogrodnicze 
w zakrcsic: 


. projektowama zielericew, 
parkow, ogrodow przydomo- 
wych 
. dekoraCJi wn
trz roslinaml 
ozdobnymi 
. zaktadania ogrodew i zie- 
lencew 
. sprzedazy i dostawy mate- 
nalu roslinnego z wlasnych 
szk6lek w duzym wyborze 
galunkew i odmian. 
101-(181.4 


Gminna Sp61dzielnia 
"Samopomoc Chlopska" 
w Jasienicy 


wydz;erzaw;: 


. 


- w Jaslenicy pomieszczenta 
rnagazynowe 0 powieTzchni 
200 m 2 165 m 2 
- w M!
dzyrzeczu pomleszcze- 
nle magazynowe z zap le- 
czern biuTOwym 0 powterzch- 
ni 288 m 2 oraz dwa rnnleJsze 
pomleszczenia nadaJ"lce sit; 
na sklepy. 
Oferty przYJmuJe 511i' w 
Zarzljdzie Sp6ldzielni. 
Informacja telefoniczna pod 
nr_ IS213H luh 152131_ 
10l.(llO.r4 


FlJTRA - sk6ry: czyszczcnie, barwie- 
nie. zmiana modelu. wyprawa, skup. 
sprzedaz. Bielsko. Brodzinskicgo 52. 
leI. 265]5. 


11:;!-24 


MONTAZ RTV-SAT-POI SAT. 
Bielsko, Nycz, leI. (85)56324. 
202-!117 
PRZEPROWADZKL lliclsko, leI. 
28894. 


102_17 
WYCINANIE. przycinanie dr7ew. 
Bielsko, leI. 22429. 


202-42 
"MON- TERM-GAL" - naprawa, cZ)'- 
szczcnic, regeneracja, nagrzc\\'nic 
monta" piecow gazowych Bielsko. 
tel. 149191. 


102-21 
INSTALACJE wod.-kan.. CO. gaz. 
"HYDRAULlK-SERWIS", Bielsko, 
Gajowa 14, leI. 110159 (8.00-11.00). 
1nl-58 
WIDEOREJESTRACJA. Bielsko, 
lei. 146151 w. 103 
2fJ2-ti1 
CB RADIO naprawa. Bicbko, Aleja 
AK 1411101A, lei. ]41848 w. 105. 
202-M 
ARCHITEKTURA wn
lrz. szyldy, 
witryny. znaki firmowe, projcktowa- 
nie opakO\\',J,ri. rcklama samo
hodo- 
wa. Firma Projektowa "BRANKA", 
Bielsko, Cyprysowa 11, leI. 141002. 
202-67 
7 AI UZJE, roJely - produkcja, mon- 
laz, sprzcdaz. Poziome od ] 3,- zl/m 
kw.. pionowe od 33,- zl. Gwarancja 
+ Val. "ALUZAL", Bielsko, Odro- 
w'l.za 29a, leI. 2466 I. 


102-JS 
CZYS7CZENIE dywanow. "'ykta- 
dzin, tapicerki mcblowej. samocho- 
dowcj u klienta lub w firmie: 
"AUTO-KOSMETYKA", Biclsko. 
Byslrzanska 84, leI. 141196. 


2f12-12 
ZALU7 JE zewn
trzne antywlama- 
niowe oraz pionowc zaslonowe. 
Markiz)' sklcpowe. Montujemy na 
catym Podbeskidziu. "DARZAL", 
Bielsko, tel. 25841, Kalowice, 
] 614496. 


202-711 
DOSTARC7AM !lol. mul. Bielsko, 
leI. 145601. 


2n2-1!ti 


KAFELKOWANIE. Bielsko, leI. 
22392 


202.88 
CYKLlNOWANIE bezpylowe. Biel- 
sko, leI. 28313. 


202.91 
CYKLlNOWANIE. ekspresowe. 
bezpylowe na mokro. Bielsko, tel. 
22531. 


202-qo 


SZTUKATORSTWO, malowanie, 
lapelowanie. Bielsko, leI. 141431. 
202 If'!., 


UBEZPIECZENIA komunikaC)jne 
WARTA i ubezpieczenia na zycie 
Bielsko, Wyzwolcnia 1
, tel. 
142980. 

,. 
INST ALACJE, remonly og6lnobu- 
dowlanc. Dostawa i montaZ kotlow 
CO - ceny producenta. Czechowice- 
Dz.. tel. 54961. Ligota. Jesionowa 9 
:n: 1"- 


ROBOTY ogolnobudO\,lane: tynkl. 
gipsy, wylcwki. kafelki. Bielsko, lei 
grzeczn. 146410. 


EKSPRESOWA napra"a RTV. ma- 
gnetO\\'id6w, przcstrajanic na PAL 
Gwarancja. I3iclsko. leI. 28291 .. 
241. 


zdrowie 


ESPERAL - odtruwanie Bielsko. lei 
26201 


BADANIA lekarskie U'iG - Jama 
brzuszna, narz'ldy rodne, tare'"")'ca 
Lek. med. Wiklor Kubica, \I., 
ce, uL Poloczek 15 (oocma :l.) 
kiej). Wlorek. czwartek, 8odz. 11 
 
18.00. 


PSYCHfA TRA. Bielsko, Ir 
141426. 


USU\I. ANIE Z(bO" "narko _- 
proleZ}'. Bielsko. Wila SIWosza 31. 
lei 28633. Pi'l.lek, 15.00-1800_ 


2n! _ 


WI7YTY dermatologa. intern is . 
(FKG), badania okresowe Bielslto 
tel. 142884 


:n:_1i I 


r--------------------, 
I POL-ORSA ZAKIAD PRODUKCYJIIY I 
I uL Podwale 65, Bielsko-Biala I 
I zatrudni od zaraz na dogodnych I 
I warunkach pracownikow: I 
I -elektromonter ufrzymonio ruchu - wymogone uprownienio I 
eksplootocy;ne dlo urzqdzen do 6 kV 
I - sTusorz-mechonik z proktykq I 
I Wiek do 40 lat. Kontakt osobistv w siedzibie firmy. I 
L__________________


 


I 


MED CEnTRUM 
SpECjAliST)'CZNE CENTRUM STOMATOloGii 
USUWANIE I PLOMBOWANIE z
B6w W NARKOZIE 
Uwolmmy ci
 od niewygodnej PROTEZY , 
Stosujemy, zatrzaskl, zasuwy, teleskopy 
Najnowsza technlka, wysoka jakosc - ESTETYKA ! 
PROTEZV NATYCHMIASTOWE 
WSZCZEPY Z
BOWE 
ORTODONCJA . naJskuteczniejsze I naJszybsze leczenie wad zgryzu: 
STALYMI APARATAMI ORTODONTYClNYMI 


"- 
/ 


Il 
Il 
r--------------------, 
I AIMN OSZCZ'iDNE I 
OGRZEWANIE 
:.. POMIESZCZEN : 
I NIEMIECKIE OORZEW ACZE OAZOWE I 
I NA WSZYBTKIE RODZAJE GAZU I 
I * eSletyczna obudowa * pelna automalyka I 
I * wylol spalin do komina lub przez Scian
 zewn
trzn
 I 
* polskie atesty i znak bezpieczel'istwa "B" 
I Sprzedot hurtowo i deloliczno w P.PH 'AW
' Cieszyn. ul. Menniczo 42, I 
"lei 5245-54 od 8.30 do 16.00. 101056« I 
,____________________';,1' 


Bielsko-Blala, ul. Boh. Warszawy 1, tel. 273-53 


J
' 

 
J
 


Czynne: jX)niedzlalkl, srody, pl
tio 13 00 . 20 00: wtorki, czwarti(I9.00-15 00. 


LECZENIE bOlu przewleklego. no- 
wotworowego, glowy. kr
goslupa. 
Bielsko. Wita Stwosza 31, tel. 
28633. Wlorek, 1600-11.00. 


202-279R 
SPECJALIST A cborob dzieci
cycb 
Piotr Kmiecik Bielsko - wizyty, tel. 
29229. 


202-41 
SPRZFDAM uz)wany unil slomalo- 
logicmy - cena 2.000 DM. Bielsko, 
leI. 21289. 


202-101 


nauka-praca I 


'CONTRAcr' zalrudni inleligenl- 
n)ch. w)"ksztalcenie co najmniej sre- 
dnie Wiek do 12 lat. Bielsko, 
WZBorze 
. lei 28241. 


101-20 
POSZUII.IJJI;; praey na mercedcsa 
busa. ' 5 tony, blas7.ak Biclsko (Ko- 
mOrD\l ce) Pon'ttna 4. tel. grzeczn. 
LocI)B .631115. 
2fJ2-72 
FIR \.tA zatrudni malarzy
 murarzy 
lprakt'\ ka. zcz\\olcnie na prac
 w 
I mcucb, majomosc j
zyka). Mo- 
m hium, lei 004989695102 (wie- 
ezomnl 


202-2fno 
ZA TRUDNII;; manikiurZ}'slk
. Biel- 
sltn, tel 230
4 w. 503. 


102-211 
ZATRLD...II;; do pracy w .narkclin- 
pi prowadzcnie samodziclncj bran- 
t} Boelslto, leI. 148494 (8.00-16.00). 
102 25 
LA TRUDIko. leI. 
148064. 


202-21141 
KOMPUTERY - kursy indywidualne 
w ccnic grupowych. Szkola Ogrodni- 
cza, Bielsko, leI. /49891. 


202-21117 
ANGIELSKI - korepetycje. konwcr- 
sacje na tercnic Bielska, :Zywca. Zy- 
wiec. lei. ]858. 


102-10 
NIEMIFCKL Biel>ko, leI. 141002. 
202-t.R 
FERrE 7imowe z angieh,kim! 

 Dwu- 
tygodniowy intensywny kurs jezyka 
angicIskiego dla dzieci, mlodziczy i 
doroslych na wszystkich poziomach 
zaawansowania; narciarskic oboZ}' 
j
zykowe; International House, BicI- 
sko_ Krasiriskicgo 24, leI. 2013 '- 
102-30 


lowarzvskie 


"STELLA" kojarzy mat
enslwa. 
Bielsko-Biata I. box 23. 


202-2112] 


rlizne 


PRZFPRASZAM pana Jerzego Ja- 
rZ4,bka. pracownika Rodzinncgo 
Osrodka Diagnoslyczno-Konsulla- 
cyjnego w Bielsku-Bialej za moje 
niestosownc zachowanie. Miroslaw 
CbwaL 


2f12-95 
UNIEWA1NIAM piec7-,!lk
 nr 356 
Ewa Staszkiewicz Ickarz stomatolog, 
Bielsko-Biala. ul. Trzech Diamcnto\\' 
4/23. 


:?02.117 
SZYCIE kolder (pierze, wdna, polic- 
stcr). WS)P bez marty. Tanio. Bicl- 
sko, 7..drojowa 5. 
102-
 
KUPI
 znaczki zagranic7ne Oferta 
"2" Kronika Beskidzka. 


202."i9 


Bielsko-Biata, uL Cieszyriska 269 
Bielsko, tel. 297-56,277-68, 113320 


FIRMA WYKONUJE SZYBKO, 
SOLIDNIE I FACHOWO ELEWACJE TYPU SIDING, 
DECEUNICK, WRAZ Z OCIEPLENIEM 
. rolety zilokienne; ialuzje pionowe 
. suche tynki. sufity podwieszane 
Praktyka w USA 


>:, 
"" 
!!Ii 

i 


z £1<........ lalem zawiadamiamy, 
e \\1 dniu 10 grudnia 1994 r. w"vieku 
14 lal zmarI 


sp. 
ZBIG:\'IEW JAST AN CZERNELECKI 


rel'V'Sa. orgamzal.or i t"orca filmow rvsunko\\.ych dla dzieci w 
Bie ,ku-Blalej i Lodzi. Urocl'ystosci pogrzebowe odbyly si( na 
cmentarzu katolickim w CL
stochowie 


202-102 


Rodzina 


Serdeczne podn(kowania za okazane wsp6kzucie. zlo:rone wience i kwiaty 
oraz Ud71s1 W UfOCZ)stoSci pogrLebowej naszej najdroZszej Matki 


sp. 
EWY PETRONIEC 


wszystkim bliskim i 7najomym, rodzinie, s<\siadom. przyjaciolom, 
praco\\l1ikom Pneds.tkola nr 50 i FabI)'ki Akumulalorow 
skladaj
 
202.lI3 C6rki z rodzinami 


Serdeczne pod7i(kowania za okazane \\'sp61c7ucie, I'lozone wielice i k\",ia- 
ty oraz liczny udl'ial w pogrzebie kochanej zony, mam}', babci 


sp. 
KRYSTYNY BOJDYS 


202.111 


rodzinie. s
iadom. znajomym. koletankom z zakladu pracy 
sk1adaj
 
M	
			

/Skan_19_0001.djvu

			26 STYCZNIA 1995 


SKt.AD OP At.OWV Kozy, uL Topolowa II, tel 174388 
WI;GIEl 158 zl/I tono KOKS 265 zl/I tono 
MiDI, Mu/, Fiol 
CUIY zAwifRAj", VAT ORAl bnpbTNY dOWOl iliA TlRINiE Bidsk
. 


PPH PREFABET Sp. Z 0.0. 
43-300 BielsKo-Biala, uJ. Zywiecka 118; tel. 1418.31 do 33, fax 1415-48. tlx 035288 
Najtansze etestowene bloczkj i p1ytk, z BETONU KOM6RKOWEGO, kt6ry jest 
o 40% lZejszy cd ci
Zaru wody. a wytrzymalosc ;ego pozwala na wznoszenie budyn- 
kow 0 trzech kondygnacjach. 
BLOCZEK PODSTAWOWY 0 WYMIARACH 
24 X 24 X 49 zast
puje 
16 cegiel i kosztuje tylko 1.80- n. 
W sprzedazy posiadamy: bloczki 24 x 24 x 49 ] 
bloczki 36 x 24 x 49 
bloczki 18 x 24 x 49 
plytki 12 x 24 x 49 
plytki 8 x 24 x 49 
plytki 6 x 24 x 49 
UWAGA 
Atest oznaao, ie wyroby none spelmojq wymaganio okreslon. 
w kryteriach bezpieczenstwa, zdrowotnoici i ochrony srodowisko. 
U NAS KUPISZ R6wNIEZ BARDZO TANIO 
1. GOTOW/\ CIEPlOCHRONN/\ ZAPRAW( MURARSKA 'Termor" - szczegalnie 
przydatn
 do murowania 
cian z betonu komerkowego 2. GOTOW/\ ZAPRAWI; TYN- 
KARSKA - GT - stosowam
 do wykonywama gladklch tynk6w wewnftrznych (Do 
rozmbienia tycb zapraw nalezy dodac tylko wody) 3. CEMENT hutniczy "250" 
4 CEMENT Portlandzki "350" S. CEMENT maly "250' 6. WAPNO hydratyzowane 
W CENIE WYROBU MIESCI 511; ZA
DUNEK MECHANICZNY. 
Do powyiszych cen nalety doliczyt 7% podatku VAT. 
5PRZEDAZ PROWADZIMY ROWNIEZ W 50BOTY! '0'.'053-'50 


"TEX - MASZ" 


Bielsko-Biala. Leglonow 6, tel.lfax 28774; teL/fax 212
4 
oferuje do sprzedaiy 
lUA
 ,
I'o I S W 
 . "'ILL: PR71 \1'\ Sf OWE 


eRZet - WIKLlNA 
polec:a PaJistwa uwadze NOWY SKLEP 
':J wyroby z wikliny I stomy 0 boazerle panelowe + listwy 
I.J korek Scienny I podlogowy 0 drzwl meblowe (30 rozmiarow) 
I.J karnisze toczone 0 kasetony sufitowe Ceny 
ZAPRASZAMT z VAT. 


Bielsko-Biolo, ul. Komorowlcko 36 (reg z ul. Pilsudskiegol, leI. 256-01 
. od 9.00 do I7.00. 101112«21 


E cC> 1VIc>2E ZAPRC>PC>Nc>_ 
JEDV
C>NKURENC:JA TC> VVVUZE c:

vr081" 
P.P.H.U. 


poleca: 


- DACH L A ND_ 
BLACHARSTWO BUDOWLAN
 
Tel. 477-81 RAFAI:. BUG NO 
215-704 BIElSKO-BIAI:A uI. BATOREGO 13 


,a r 


.:r4'1Wt'I 


IlprIIIIIIJ 'I 
......I4..
 
;; i 


* Uslugowe trapezowanle blochy * Slacha pft)ska 
* Blachy powlekane . Kolanko karbowane ) rury dymne 
. ., F'1 .pu.tCJ>'ON'_ _ 
"-'I;;I :Jo_
 . 
----!.....

 . Hc::Ikl do rynlen ob_l
y 


r- 


ZESPOt.. HURTOWNI 
indukta- () 


Bielsko--Blala, ul. M. Grazynsklego 22, tel. 282-01 wew. 330 


OFERUJE: 


* energooszc
dne tr6jfazowe silniki elektl)'czne 0 moey od 1.1 kW do 30 kW 
* elektrowibratory dla budownictwa 
* piece C.O. na w
giel i mul w
glowy - pelny asortyment z Zywca I Tczewa 
* piece e.O_ gazowe i gazowo--cleklryczne pojemnoSciowe ogrzewacze wady 100 I. 
150 I, 200 I - Elgaz Wieliczka 
* elektryczne uTz:t.dzenia grzewcze: agregaty wenlylatorowe 4.5 kW, 9 kW, 13.5 kW, 
18 kW, 22 kW - Elcal LOOz 
- ogrzewanie lislwowe - Heal L6dz, Termex Krak6w 
* gazowe piece lazienkowe - Tennel Swiebodzice 
* grzejniki konwektorowe (import z Czech) 
* grzejniki uliwne - Blachownia k/Czc:stochowy 
* grzejniko-suszarki 
* grzejniki aluminiowe KAJ-ALG 
* betoniarki 7; I, 100 I, 150 I 
Zapraszamy do wsp6fpracy instalator6w 
I CENY NAJNIZsZE NA PODBESKIDZIU 
ZESPOL HURTOWNI CZ\'NNY W GODZ. 7.00 - 15.00 


. . . - . - - - 
 


KRONIKA BESKIDZKA . 23  

 

 

 
r-:r 
::: Brzeszcze, ul. Siedliska 22 (przy CPN), tel. kom6rkowy 0-903071-34 , -- 
ZYWlec, ul. Ogrodowa 2a, tel. 43-43 przy PZMot ., ,... 
 
 
fi'!j2J

 I fi" l 
fi'Jfi'Jfi"1 fi'Jr->l j2Ij2Ifi"Jj2I 

""fi'Jfi'Jfi'J
,zrfi'JfoD 
 
FIRMA HANDLOWA 
"DEX" S.C. r ' [ i 
 
zaprasza do nowo otwartej hurtowni 
oferuj'lc w cenach producenta 
. 
ARTYKUiY SPOZYWCZE ..
 


:.Jr:J:.J :.J-..j 


-.
. ;<) 


1 


"' 
'? 
'? 


PL VTKI 


A. 
L-"-I -aM 
I _ 
 '_::-
_
 I 
. , 
"- .
. 

"t


ut.£.J 
. N"
 
'tRZ"tJI
 


podlogowe. scienne. mrozood. 
porne i elewac:yjne z Opoc:zna 
oraz import. s.nitariaty, 
kompakty, fugi. kleje itp. 
ponadto na zamliwlenie 
szalki lazienkowe 
ZAPRASZA SKLEP P.P.H.U. DACK 


[Ei] 


'" 


! . F/ RMA 
1 ,... 
. D EXLC. 
r HANDLO';'A -!  
51 


nast
puji!.cych firm: 
VAN DE.... BERGH STOVIT 
- herbaty LIPTON - dzemy niskoslodzone 
MI
O - MARK RAISIO 
- buliony, zupy, - maslo Finea Mix 
sosy, barszcze 
NUTREXPA AARDO 
- Cola Cao - konserwy mi
sne 
,i opiadow2, pasz!ety 
PUDLlSZKI no _ "'''''... 
- przetwory warzywne - herbaty i kakao granulowane 
Ponadto polecamy: 
. oleje CORAL. makarony MALMA. RAPIDO. brzoskwlnie. ananasy I mandarynk, w puszkach 
. piwa bezalkoholowe- KARAMALZ. GERSTEL BAVARIA- ryt w saszetkach - czeskll memlecki 
. pasz1ety podlaskll ostrzeszowskl . oraz wiele Innych artykulow w atrakcYlnych cenach. 
Bielsko-Biala, ul. Wyzwolenia 84. (teren Befamy E), tel. 230-61 wew. 396 
Zapraszamy od poniedzialku do piO\tku od 8_00 do 16.00; soboty od 8.00 do 13.00 
nT2E55 


OVITA NUTRICIA 
- odzywki dla dzieci 
SCHWARTJl.U 
- kremy czekoladowe 
i orzechowe 
PACIFIC 
- platki kukurydziane 


TORTEX 
. kelchuPy,musztardy 
- 


!i 


c£
.
 

 


Bielskie PTLedsifbiorst".o 
Ceramiki BudD,," hmej 
'" Kftach. ul. Mickieft'jua 13 / 


1 elex:035497 
Fax./tel.: S38-82 
Zb}t: 524-17 


POLECAMY PRODUKOWANE PRZEZ NAS WYROBY 


o cegla pelna WS7VSTKIE CEGIEI NIE 
o cegla dziura"ka SKOC70W 
o cegla kratowka KI, K2 Kt,;TV. WADOWICF, WllAMOWICF 
o cegla modulama SKCJCz6w 
Dceglas
likaIO\\oa- biala K
TY -rnagF}n . 
o Puslaki MAX, SZ ANDRVCHOY" SKOCZOW, WllAMOWICE 
o Puslaki PD-2 SKOCZOW, WADOWICE 
o Pustakl Ackermana 20 i 22 SKOCZOW 
o Pustaki do przcwodow kommo\\'}"ch RJ I SO 
o ccramiczne clement}' dekoraqjne 
o Klinkier-ceglv. ksztallki. pl
t
i 
o dachO\\kaceramiczna "Mars)lka" 
o dachO\-\-ka ceramiczna boczna g<\Siory 
o n nm tytanowo-q nkowe 
o TVnn) OC) nkowane. haki 


WS7VSTKIECEGIEI NIE 
K
TY - magazyn 
K
TY - maga7)'n 
K (TV - magazyn 
K ETY - magaLvn 
K 
TY - magaz)'"n 
Kt,;TV - maga")'n 
- Andl)cbow lei. (0387) 527-76 
- K
ly 101.(0381)528-14 
- Wado"ice tel. (0387)332-24 
- Wilamowic
 tel.(0381)571-11 
_ Skoczilw lei. (0386) 334-92 'f' 
Wyroby atesto"'ane 07naczone znakiem bezpieczeiistw8 
ZA"-lPIONE TOWARV MOZE"I\ DO'TARCZVC WI ASNVM TRANSPORTEM 
Sprzedez w wolne soboty do godz. 11.00. '3<).OI3-b11 


ZA"t AD\ CERA'IICZ'\E, 


SKLEP FABRVCZNV 
induk1a- 0 


Ii 
i 
;;:1 
I 


Bielsko-Bia/a, ul. M Gratynskiego 22, tel. 201-84 
OfHtUJE
 
* trelfez_e Ilednofezowe aUniki elektryczne produkcJI: INDUKTA, 
BE5EL, WIEFAMEL, TAMEL oraz cz,ici zamlenne 
* wentylatory przemyalowe oalowe, promlenlowe, b,bnowe, dechowe, 
chemlczne, chlodnlcze 
* trenaportery elolerakle 
* pompy wOdne, hydrofory, pompy g"blnowe, pompy do fekalli 
* pompy oblegowe C.O. 
* urzljdzenla grzewcze elektryczne: 
. Uatwy przypootogowe 
- termowentyletory 
* filtry wody AQUA 5V5 
* oaprz
t elektryczny FAEL, POLAM-NAKLO, 5PAMEL 
* przem.ennlkl cz,stotliwoicl do plynneJ regulecji pr,dkoici obrotoweJ 
aUnika 
* kalkulalory 
* rowe erskle rodukc I wloskle 
CENY NA.JNIZSZE NA PODBESKIDZIU 
Sklep fabryany aynny w gOOz. 9.00 -15.30, 10'_'21  


c::> 
c.n
 
::e 
- 
...m 
C) 
- 
::s:: 


C 


en 
o 

 
DO 
(") 
..... 
(D- 
ee 
ON 
.p.(f) 
..... en 
:...'C 
(f) 0- 
-- 

en 
c.:>
 
CPo... 
Ut- 
_.p. 0 
ee 
(") o. 

- 
::1::1 
::1 0 
(f);;f 
O!::t. 
C.DO 
-glf 
::1(") 
-."< 
(f) n 
c. ::r 
!:::!'3: 
DO _. 
SiFa 
CPJ 
C.o 
o en 
-g-
 
.I» DO 
5ifen 
c-g 
:IE::.. 
ee 0 

J 
. 0 
0- 
c. 
CD 
8 
c. 
o 
- 
.p. 
8 


.; 


. - - . . 
 . - - . . - - - - - - - - -
		

/Skan_1_0001.djvu

			6 . KRON
KA BESKIDZKA 


¥ 


"SOSIENKI" 
UMIERAJ" 
WALCZ"C 


... ....t. 0 
. '
t."" 
ri(,..1:tJ:
G 
TYm,...o 
\\
 c5bu stronach drutow... ! 
4 1utegO 1977, w 32 rocznlc
 wy- 
zwolenia obozu koncentracyjne- 
go Auschwitz.Birkenau, blelska 
"'Kronlka " przerwata zmow
 milczenia 
wokot podot;wltcimskiego ruchu opo- 
ru_ Ukazal sit plerwszy odclnek epic. 
kiej opowiesci 0 losach oddziatu sp.... 
cjalnego Armil Krajowej pI. "Sosienkl 
umieraj'l walcz'lc" _ Wta!inle taka wlnle. 
ta zdoblta przez 20 tygodnl ten tekst. 
Tylko motto zostato dzis zmienione... 
Oddzlat specJalny AK "Sosienkl", 
utworzony i dowodzony poznlej przez 
Jana Wawrzyczka ps. "Can uta" przysi,- 
gal w mtodym, 1I0snowym zagaJnlku 
kolo Bielan "nieM: pomoc i Zyciem pta- 
cit za iycie"' wiQzni6w obozu koncen- 
tracyjnego w OSwi\!Clmlu. Las, od kt6re. 
go wziQla sit nazwa oddzialu, rosnie do 
dzis. Ludzie juz odeszlt. Moze nie wszy- 
scy, moze nie flzycznie. ale niepaml
t 
jest gorsza od smierci... 
W dnlu, w kterym przyw6dcy wielu 
panstw Europy,laureacl pokoJoweJ Na- 
grody Nobla oraz przedstawiciele wtadz 
paristwowych i lokalnych sktadac b
d'l 
hold pod wybranymi pomnikami oswi
- 
cimskiej martyrologii - my skromn'l, bia. 
lo-czerwon'l wi'lzank'l kwiatew uhono- 
rujemy grab "Gospos," - Heleny Jedlin- 
skiej, bo my wiemy, gdzie ten gr6b sl
 
znajduje. Odwiedzimy r6wniet pulkow- 
nlka Jana Wawrzyczka - "Danu
"1 chot 
trudno tam si
 dostac: gosposia bywa 
tylko trzy razy dzlennie, a klucze zable- 
ra ze sob'l... (tap) 


Ta rodzina nie miala szans aby przeZyc wojn 
 ! Ale na froncie p od Oswi
ci- 
miem zycie toczylo si
 wbrew ustalonym re g ulom. Nawet kryj6wka w pie- 
cu chlebow y m, g dzie oczekiwala na " p rzerzut" wi 
 kszosc z 87 wi 
 zni6w 
wyprowadzonych z obozu przez zolnierzy "Sosienek': - przetrwala do dnia 
dzisiejszego. Wejscie, pion iowa deska w schodach, dziala nienagannie... 


Dwa domy w l
kach-Zasolu. W zbudo-- 
wanym z cementowej wylewki w latach 
sze
cdziesiqtych mieszka dzis jeden z sied
 
miu synew Heleny Jedllriskiej - "Gospooi' 
wraz z rodzin'l Drugi stoi pusty. - Mote b
- 
dzie fu kiedy$ muzeum? - marzy gospodarz. 
Rozmawiamy przy kawie Jan Jedliriski 
nie slodzL Cukrzyca. Szuka pieczolowicie 
chronionych odznaczeli, jakimi wladza lu. 
dowa honorowata Jego najblizszych Dwa 
wypolerowane medale 'Zwyci
stwa i Wo!- 
nosci', komplet siedmiu Krzyty Partyzanc- 
kich, dla katdego z siedmiu synew Heleny 
Jedliriskie) po jednym i wreszcie Krzyz Ka- 
walerski Orderu Odrodzenia Polski. - To 
mam
 odznaczono. 23 sfycznia 1960. W 
dokumentach brak motywacji. - Hipokryzja 
- komentuje Jedliriski. 
Do ZBOWiD-u wst'IPili dopiero w roku 
1986' - Po co si
 fam bylo pchat! Wawrzycz- 
ka trzy razy na $miere posy/aiL 
Na t6zku Heleny Jedliriskiej lezat przez 
cal'! okupacj
 komplet cieplej odzieZy. Czy- 
stei. Wyprasowanei. - To na wypadel<, gdy- 
by mnie zabrali - ttumaczyla synom. Nie za- 
brali. - Mie/ismy krofkie jllzyki - tlumaczy mOj 
rozmewca. - Ale nie fy/ko od nas to za/eta- 
10__. 
Kiedy pewnego dnia, tuz pod oplotkami 
Jedliriskich Niemcy zastrzelil, Konstantego 
Jagie"
 - "Kostka', dowodcll brzeskiej gru- 
py bojowei PPS, Helena Jedliriska wes- 
tchn
a: - Zycie Za nas oddal. Mewi'lc .za 
nas' - myslata 0 calej wsi Gdyby'Kostko- 
wi" udalo si
 wowczas uCiec, cieJHa odziez 
bylaby niepotrzebna. Kamieri na kamiemu 
by tu nie pozostaL 
Tomasz Sobariski, b. wi
ieri Oswi
c'- 
mia, wyprowadzony zza drut6w przez sa- 
mego Jana Wawrzyczka - 'Danut
" pisal w 
swej ksi'lzce "Ucieczki osw,
cimsk'e.: 
- Helena Jedlinska. Mafka-Polka. Nasza 
okupacyjna mama . To swiadectwo praw- 
dy. Ale niepelnej prawdy. - Prosz
 mu fo 
wybaczyt, redaktorze - sumituje si
 Jedliri- 


ski. - Pod Oswi
cimiem dziala/i partyzanci. 
R6znokolorowi, ale zjednoczeni. A Armia 
Krajowa? - pytam. Gospodarz odpowiada 
pytaniem na pytanie: - Czy to watne, komu 
/udzie zawdziticzali 1ycie? 
Pod obeliskiem Konstantego Jagielly - 
"Kostka', pod samym plotem zagrody Je- 
dliriskich pali si
 znicz pami
ci. Pami
ci ide- 
owego przeciwnika... 
T a rodzina nie powinna naprawd
 prze- 
Zyc. Niemcy mieli jednak zbyt malo wyobra- 
zni aby podejrzewac, ze wlasnie tu, 0 rzut 
kamieniem ad granic "Interessengebietu 
Auschwitz..' miesci si
 sztab podziemneJ 
organizaCJi, kt6rej dzialalnosc sp
dzala im 
sen z oczu. Ze st'ld, poprzez radiostacj
, 
ktera dzialala do korica wojny, utrzymywana 
jest l'Icznosc z oddziatami partyzanckimi AK 
w Beskidach. Nachodzili Jedliriskich kilka 
razy w miesi'lcu. Szukali gospodarza, ktery 
ukrywal si
 za sabotaz w kopalni Nasylali 
konfidentew. - Nie bylo potrzeby, aby ich li- 
kwidowat - usmiecha si
 Jan Jedlinski - Je- 
den .spadl do piwmcy i mieslijc si
 leczy/
 
Drugiego "wOz drabiniasfy przejecha/". Trze- 
ci, kf6rego odwiedzilismy aby go przestrzec, 
do konca wojny nie nocowal w domu... 
Domostwo Jedliriskich bylo dzieri i noc 
pilnowane. Zawsze przez kteregos z "Bu- 
drysow'. Najmtodszy, 'Nasiu" przyplacit to 
zyciem. Mej rozmowca - trwalym kalectwem 
Noce byly chlodne i mokre. Zimy - surowe 
- A jednak Niemcy podesz/i nas kiedys - 
wspomina Jan Jedliriski. - W domu obrado- 
wal w/a$nie szfab 'Sosienek". Wylamali 
drzwi. Byli jut na ganku, gdy ostafni z ucze- 
stnik6w narady, Jan Wawrzyczek wciskal 
sill wijsk'l szparq do schowka. Wypadl mu 
w6wczas plsfo/ef. Mama kl
knll/a na ziemi, 
nakry/a parabellum obszernij spodnicij i 
pow;ta#a esmana uleglym skom/eniem: - 
Gnade, Heff Offizier, Gnade!'" Skopali jij 
po calym dele, ale Dna nie przesunll'a si
 
ani 0 ca/, chot osfre kraw
dzie pisto/etu 
ranily jej cialo do ko{;c;... 


"., 
&- 


.... 


..-, 
1,.' 
I- 


W domowym archiwum Jedliriskich me- 
wiele wycink6w z prasy. Powtarza si
 w nich 
prapolskie okreslenie. "Matka-Polka'. - To 
Tomek (Sobariski - przyp. TP) okazywal 
narn sw4 wdzi'lcznosc. Prawie wszystkie 
odznaczenia otrzyma/i$my z jego POlVki. Byl 
blisko z Cyrankiewiczem z Motykij (ewcze- 
sny minister kultury i sztuki wyprowadzony 
przez "Sosienk,' z KL Auschwitz), byl w/a- 
sciwie jednym z nich, ale jednym z fych 
uczciwych Nie udalo mu si
 jednak zatrzy- 
mac kola historii: odznaczano nas krzylami 
i medalaml, odmawlano nam to1samo$ci... 
Tego ko1a historii do dzis zresztCl nie 
udafo si
 mkomu zatrzymac' . . a podo{;wi
- 
dmski ruch oporu nie zostal dot'ld dosfa- 
tecznie rozpoznany - mowi w jednym z 
przedrocznicowych wyst'IPien Marek Kar- 
pinski z Kancelarii Prezydenta RP. Histona 
podoswi
cimskiego ruchu oporu zosta'a 
skutecznie zafa'szowana. Przez 
dytur- 
nych" historykew. Moze dlatego wlasnie an, 
Jan Wawrzyczek - "Danuta", ani zaden z 
szesciu zyj'lcych "Budrysew', synew Hele- 
ny Jedliriskiej nie otrzymah zaproszenia do 
udziatu w uroczystosciach SO-Iecia wyzWQ- 
lenia KL Auschwitz-8irkenau? Moze dlate- 
go nikt nie pami
tat 0 grobach sztandaro- 
wych bohaterow podoswi
c'mskieJ konspi- 
racji, 0 Helenie Jedlirisk,eJ - "Gosposi', 0 
Konstantym Jagielle - 'Kostku., 0 Bernar- 
dzie Swierczynie - "Maksie tl i wielu innych. 
A przeciez oni istnieli, dzialali i gin
li wy- 
zwalaj'lc na wiele lat przed Arm''1 Radziec- 
k'lludzi skazanych na zag!ad
.__ 
Helena Jedlinska pochodzlta zza Lwo-- 
wa. Miala ci
zkie zycie: pracowala przy me- 
lioracji t'lk, przy regulacji Soty i peki me 
wtenila si
 w ubogie gospodarstwo Jana Jt:- 
dhnskiego seniora - g'odu zaznata nieraz. 
Moze st'ld wzi
1a s,
 jej determinacja? 
Zmarla w wieku 73 lat - Ze staro$ci - jak 
mewi goopodarz. Pozostali bracia zalozyli 
wlasne rodziny, zyj'l mmej lub bardziej do- 
statnio i ilekroc spotykaj'l si
 w rodzinnym 
gronie, zawsze dZieje si
 to w starym, nie- 
zamieszkalym budynku Jedliriskich, gdzie 
po kazdym k'lcie snuj'l si
 wspomnienia 
tamtych lal Tylko radiostaCJi JUz nie rna, bo 
niepotrzebna.. . 


.) - teren zamteresowafl 
U'-Lltosci (taskl), panie oficerze. laski.. 


TADEUSZ PATAN 


.. 


.... 
-- 
.. 


... 


f '
 \ . 
... ( 

 . . 


. 


" 


\ 


.;If 


.... 
4. 


Dziecko Oswi!Cimia r;_ 

. : 
 .. 
L idia Rydz,kowska ma dwie bio-- Spotkania Ludy z matk'l byly k'IP/el Przez ci'l9/ij styczno$6 z in- \ ,. -, '- 
 _ 
grafie: dwa imiona i nazwiska , coraz trudnieJsze i rzadsze. W kon- nyml wi'lzniami dobrze m6w1Ia po ,
.", '.,--'_ 
dwie matki, podw6jn'l nawet cu, 14 stycznia 1945 roku Anna po/sku, wplafalam let slowa rosyj- , 
datil urodzenia. Cezur'l mi
dzy jed- Boczarow wraz z innymi wi
zniami skie i tydowskie. Sama nie wiedzia- """.... '\" #. 
 
nym zyciem a drugim stanowilo 15 zostala wyprowadzona do Wodzi- lam kim jeslem. Pani, ktora mnie 
 '1 
miesi\!Cy, ktere sp
dzila w KL Au- stawia, sk'ld przewieziono j'l do wzi
a, uznala,tefrafilamdoO$wi
- 
schwitz. Wtedy nie miata nawet na- Ravensbruck. Luda wraz ze 180 in- cimia po powstaniu warszawskim z 
zwiska - byla tylko numerem. Nu- nymi dziecml zostata w obozie, pod Miflska.__ MazowieckJego. Zacz
1o 
merem 700n opiek'l kirku wsp6lwi
zniarek Pa- si
 dla mnie nowe zycie. Lidka Uak 
Ludmila wraz z matk'l i dziad- mi
ta dobrze ten dZieri, gdy do obo- j'l nazwali paristwo Rydzikowscy) 
kami trama do obozu oswi
cimskie- zu weszli Rosjanie - wraz z innymi 15 obozowych miesi
cy odchorowy- 
go z wi
zienia w Polocku (tam za- dziecmi dostala chleb z margaryn'l wala przez kolka lat Z Auschwitz wy- 
strzelono jej siostr
) w grudniu 1943 i kaw
 z mlekiem: - Siedzialysmy w szla z odmrozonymi nogam', zaglo- 
roku. Miata wtedy dokladnie trzy baraku przy piecach, na ktof}'ch je- dzona i - przede wszystkim - ze zni- 
lata. Z tego transportu nie ocalato szcze palV dni lemu co ranD ukla- szczon'l krwi'l. Rehabihtacja trwala 
zadne dziecko. Rewniez jej dziad- dalo si
 zmarte w nocy dzieci. Byly dtugo. Rok po wzi
ciu Lidki z obo-- 
kowie od razu trafili do komory ga- wolne, chot zadne z nich nie miato zu panstwo Rydzikowscy formalnie 
zowej. Ona sama miata SZczllscie - gdzie pejsc Mieszkaly wi
c nadal j'l adoptowalL Wledy tez urz
dnicy 
Je) matka poznala lekark
 w obozo- w obozowych barakach wymyslili jej now'l datil urodzema, 
wym szpitalu. Gdy Niemcy przepro- Bronistawa Rydzikowska mie- niechc'lco postarzaj'lc j'l 0 rok. W 
wadzali czystki na blokach Dna w
- szkata wtedy w Oswi
cimiu. Od Oswi
cimiu Lidka ukoriczyla szko-- 
drowala do szpitala. Kiedy przycho- m
za dowiedziata si
, ze w obozie I
 i podj
la pracll. 
dzili i tam - Lidia wracala do bara- jest mnestwo dzieci bez opieki. -Lal - Znalismy jej histo
. Byla jed- 
ku. Matka widywala si
 z ni'l POCZ'lt- ich bylo, glodne, chore na takim nak norma/n'l, weso/q dziewczynij. 
kowo kilka razyw miesi
cu, zawSze mrozie - wspomina dzis tamte dni Gdzie$ pod koniec szkoly $redniej 
na kilka minut Za kazdym razem, - Na drugl dzien posz/ismy za dru- Lidka zacz
la si
 zasfanawiat: "Kim 
boj'lc si
 mog'ICego nast'IPic w kaz- ty. W dzieci
cym baraku pierwsza ja w1asciwie jesfem?" lNtedy fei w 
dej chwili rozdzielenia, powtarzala podbiegla do nas drobna, mala fajemnicy przed rodzicami rozpoczll- 
cereczce: Pami
taj__ nazywasz si
 dziewczynka w olbrzymim swefrze, la poszukiwania swych korzeni- ope- 
Luda Boczarow, jesfes z Miflska. dw6ch lewych, m
skich bufach i wiada Anna Czarnecka, jej kolezan- 
Szpitalne znajomoSci me uchromty chusteczce na czarnych wloskach. ka z klasy. Korespondencja z Czer- 
malerikiej Ludmily od pseudome- "Niech mnie pani stijd zabierze" wonym Krzytem i Mi
dzynarodow'l 
dycznych eksperyment6w. Co pe- .. powiedziala po polsku. Tak tet zro-- Agencj'l Poszukiwan w Hamburgu 
wien czas pobierano od niej, podob- bilam. Dziecko m6wifo, ze nazywa trwata trzy lata. Lidka szukala tylko 
nie jak i innych dziecl, krew dla ran- si
 Lida i jest z Minska. I jeszcze, swego ojca, we,,,-z mysl'lc, ze mat- 
nych na wschodnim froncie 20lnie- ze je) matka me zyje. - Bylam wte- ka zgin
1a w obozie. Znala SwOj obo-- 
rzy. 8raki w organizmach dzieci dy jak zaszczute zwierzil,tko - opo- zowy numer i nic wif;cej. Panstwo 
Niemcy uzupelniali zastrzykami soli wiada Lidia Rydzikowska. - Uczy- Rydzikowscy dowiedzieli si
 0 po- 
f,zjologicznych. lam si
, co to jesf Iytka, sChody, szukiwaniach dopiero, gdy do domu 


. 


- 
\r.,.= 

" /' 


, 
. 


" 


-. 


4. 


..,J'
. 


.- 
,- 


.. ..,:,..  


,. 


- 


",J  


'. 


,'It. :'* 
,,

, 


, 


f
.< 


Tuz po wkroczenlu woJsk radzlecklch do obozu oswl
cimskle dzle. 
ci pokazuJ'I wytatuowane numery. Wsred nlch Ludmila Boczarow- 
L,dia Rydzlkowska, wtedy numer 70072. 


zacz
 przychodz,c pierwsze listy z 
tych instytucji 
Po trzech latach poszukiwania 
daty rezultat Na pocz'ltku 1962 
roku przyszta z Hamburga uprzej- 
ma informaCJa, ze Lidka jest w bI
- 
dzie - naprawd
 nazywa si
 Ludmi- 
la Boczarow, a jej matka zyje i wraz 
z ojcem mieszka w Zagl
biu Do- 
nieckim pod takim a takim adre- 
sem... Wladze od razu podchwyci- 
Iy temat Woke! calej historii rozp
- 
tal si
 wielki szum. Wywiady, arty- 
kuly prasowe, na podstawie je) 10-- 
sew powstat nawet film "Zapami
- 
taj imi
 swoje'. W kwietniu 1962 
roku na koszt rz'ldu Zwi'lzku Ra- 
dzieckiego pojechata do Moskwy, 
by spotkac si
 ze swoimi 'odzyska- 
nym,' rodzicami. Wzi
la jednak ze 


sob'l Bronis!aw
 Rydzikowsk'l_ sW'! 
"now,!:' mam
 - To byl jeden wielki 
placz lNtedy doplero pozna/am calq 
sWCl h;sto
 - wspomina to pierw- 
sze spotkanie Lidia 
Wr6ci!a jednak do Polski. - T u 
zacz
/am swoje nowe zyGie, tu mia. 
lam swych nowych rOdzicow, m
ta. 
Pozostala tez przy swoim dotych- 
czasowym imieniu, nazwisku i da- 
cie urodzenia. Ze swoimi rosyjski- 
mi rodzicami utrzymywa'a jednak 
ca'y czas, az do ich smierci, ser- 
deczny i staly kontakt 
Dzisiaj mieszka pod 
tami ze 
swoJ
 rodzin
 i swoimi polskiml ro- 
dzicami. 27 stycznia, W 50 rocznic
 
swych nowych narodzin. pnjedzie 
do Oswi
cimia. 
ARTUR KASPRZVKDWSKI
		

/Skan_20_0001.djvu

			24 . KRONIKA BESKIDZKA 


26 STYCZNIA 1995 


e 


e 


GWA 


He... 


AUTO SYSTEM FSO . wszystkie modele Polonezc5w w wybronej 
wersji, kolorze i wyposaieniu . certyfikat gworancyjny producenta 
no otrzymanie samochodu . raly w wysokoSc; 1/30, 1/50 lub 
1/60 aktualnej ceny samochodu . moil;wosc wplacania polowy 
raly w systemie 60-miesi
cznym . szansa odbioru samochodu jui 
w pierwszym miesiqcu . moiliwosc przyspieszenia odbioru samo- 
chodu drogq licytacji . wplyw licytacji i rot za/iczkowych no skrc5- 
cenie czasu realizacji wszystkich umc5w . sposc5b no inflaci
 - 
zm;ana ceny samochodu nie wplywa no wysokosc jui wplaconych 
rot . rewaloryzacja wplaconych rat do aktualnej ceny samochodu 


AUTO 
1'b ;! 0170'i][3
 [?0@ 

SOf\ 

71( 
jedyny gwarantowany przez FSO system sprzedaiy ratalnej 


SAlON INFORMACJI Auro SYSrEMU 'SO: BIEUKO-BIAU ul. l-goMo;o 10, tel. 264-51 ORAZ AUrORYZOWANI DUIERZY 'SO: 
BIElSKO-BIAI:A PUH .Auto-Kar. u/. Sobieskiego 177, tel. 233-72 BIElSKO-BIAU .Mario-Mot. u/. Krakowska 183, fel. 480-28 KOZY r- 
MPUH .Autokoza. u/. Bielska 2061, tel, 743-97, 744-67 
 
'" 


"!3 
-I 
<5 


AleE KONSORCJUM uf. Stawld 2,fNTRAeO , (3' p;
rro J, 00-'93 Worszowo, reI. 635-89-33, 635-J9-o2, 635-'2-60, fax 635-60-86
		

/Skan_21_0001.djvu

			26 STYCZNIA 1995 


Komornik S'ldu Rejonowego w Bielsku-Biatej Rewir I 
z8wiadamia 
'e dnia 27.02.1995 r..o godz. 10.00, w Biurze Komornika znajdujllcym silf; w Bielsku- 
Bialej. ul. Mickiewicza 22, pol. 07 odb
d7ie si
 
I LlCYTACJA NIERUCHOMOSCI 
sktadaj'lcej si
 z. 
- budynku mieszkalnego, wolno stoi'lcego, jednopi
trowego 0 pow. 216 m' 
- dzialki 0 pow. 729 m' 
Nieruchom05c p%zono jes' w mieiscowosci Bielsko-Biclo przy uli!y' Josk61czei 280, 
zapisono w Wydziole KSlqg Wieczysiych Sqclu Reionowego w Bielsku-Biolei pOd nr, 
Kw 50285, stonowi wlasnosc: 
Ozubko Boguslaw i Borboro, ul, Josk61czo 280, 43-300 Bielsko-Biala 
Nieruchom05c oszocowano iest na kwot
: 54.564,6 zI. Cene wywolonia wynosi: 
40.923,45 zI. 
Przyst
pujq,cy do przetargu zobowiilzany jest zlotyc r
kojmi
 w wysoko.ki 5.4
7.- zl 
w g016wce lub ksi'l2':eC7ce oszcz-:dnosciowej. 
Nieruchomo5t moina oglQdacw terminie: dwa Iygodnie!"led licytacjQ w porozumieniu z Komorm- 
lOem, a akta sprawy znajdujQ si
 do wglQdu w Kancelam Komornlka w Iym samym okresie. 
201-13.r4  avla . 
 avla . 
 avla. 
 avla 


Pe,ie z IISavi 


Na Klient6w, kt6rzy odwiedz'l nasze sklepy 
- 
w Zywcu "Centrum", ul. Kokiuszki 57 / '",; 
w Skoczowie "Gorny B6r",. uJ. Morcinka r3 .- 
w Wadowica.::h "Leskowiec", ul. Zegadlowicza 45 
u.kalq liun. ni.spodzianki: 
. loteria zdrapka, dla tych, kt6rzy maji} 
szcz,",sliwi} r
k,", 
. nagrody w postad bon6w towarowych I 
dla stalych Klient6w 
. kcnkurs rysunkowy z nagrodami dla dzieci, 
. degustacje ' 
.iinne 
 
szczeg6l0wy program imprez 

 wyzej wymienionych sklep
ch:-- . 
'--- -" .....-\ .
 


-' 


:.I 

 avla . 
 avla. 
 avla . 
 avla 


, 
C - 
 Bielska-Biala, ul. Lelewela 2 
'- 
 .O. - expo (kole Zespolu Szk61 Ogrodniczych) 
Zaprasza do nowo otwartej hurtowni 
POlECAMY: 'HURT-tlHAU 
- garnilury m"skie, 150,- zl 
- koszule od 1 5 zl 
- buly damskie I m"skle 
- skarpely 
- krawaly, muszki 


ur-I:I:J. A sr 1:.( JAL!llljA: 
Jezeli wybierasz sit} na studni6wkt} zglos sit} do nas. 
promocyjna sprzedaz dla mlodziezy szkolnej. 


" 
,. . 


o 


-' 


. 
2 


KRONIKA BESKIDZKA . 25 


FI
HAN!!
 w A :.
'eoc.. 


KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" 
JU I LSKU-BIALE 


PRZEDSTAWICIEL KOPALNI SOLI "WIELlCZKA" 
SKLAD PATRONACKI W BIELSKU-BIALE.J 
oferuje peIny osortyment soli jadalnei. soli dla przetw6rstwa oraz 
soli kosmetycznej. W tym: 
. .61 warzona paczkowana jodowana i niejodowana (paczki 1 kg) 
. 561 warzona workowana jodowana i niejodowana (worki 50 kg) 
CENY FABRYCZNE KOPALNI SOLI "WIELlCZKA" 
Zapraszamy od poniedzialku do piqlku w godzinach 
od 8_00 do 18.00, w soboty od 8.00 do HOO, 
do naszej Hurlowni w Bielsku-Bialej, ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 39 
(dawna8 Marca II) 
Tel. 420-62.421-32 Tel./Fax.492-10 
UWAGA: Zatrudnimy przedstawicieli handlowych. 
131-155"'0 


ZgromadzenieWsp61nik6w sp6IU wystwKIiqcei pod flrrncl ----- 
"Ziele" Miejska" SpOika Z 0.0. 
na mocy uchwa1y z dnia 07 grudnia 1994r. zaprotokolowanej notarialnie (Reper[orium 
Aw 476011994) postanowilo. oboizyc kapitat 7.aktadowy Sp6lki 0 kwot
 274.000.000,- 
(slownie dwiesciesicdemdziesiq,tczterymiliony) przcz umorzenie 274 udzialow jedynego 
Wsp6lnika Gmin)' Bielska-Bialej. 
W zwi'lZku z pOWYZszym wzywa s.
 Wlerzyc.eli SpoIk1, aby jeS1i nie zgadzaj'l si
 na 
obnizenie kapltalu zakladowego wniesli na r
ce Zaf'Z4CIu sprzeciwy w ci
gu trzech 
miesi
cy IicZ4C od daty trzeciego ogloszenia. Wierzycieli, ktorzy sprzedwu nie zglo- 
5Z4 uwaZaC si-: 
ie za zgadzaj'tcych si
 na obnizenie kapitalu zakladowego. 
Niniejsze ogloszenie jest ogloszen;em pierwszym 101-062.,4  


Przedsi
biorstwo Komunalne 
"THERMA II Sp61ka Z 0.0. 
Bielsko-Biala. ul. Grazynskiego 108 


OG
AtZA I'ItZHAItG OfElt"rOWY 
na roboty remontowe i inwestycyjne w roku 1995 z zakresu: . sieci cieplowni- 
czych . remont6w urz'ldzeri elektrycznych I energetycznych 
. w
zl6w cieplnych . budynkew i budowli 
OFERTY PISEMNE ZAWIERAJ..,CE: 
. charakterystyk
 lechniczn.ra firm)' . stawk
 roboczogodziny 
. posiadane umiej
tnogci i kwalifikacje pracownik6w 
. posiadilPY sprz
 . inne. waine zdaniem wykonawcy cech)' 
prosimv skladac w sekretariacie P .K. "THERMA" w tenninie do 17 (utego 1 99Sr. 
Szczeg610wych informacji udzie/a Dzial Remon'ow i Inwestycji PX "THfRMA" 
telefonicznie: 202-28. 101.()59.f4 


m 


Aleksandrowickie Zaklady Przemyslu lniarskiego 
"ALLEN" w Bielak...BIa'e) 
zatrudni "l od zaraz: 
- m
zczyzn
 (absolwenta) na stanowisko referenta d/s ekspertu, 
ze znajomosci1\.j. angielskiego 
- wykwalifikowane tkaczki i prz1\.dki 
Bliiszych informacji udziela siC pod numerem telefonu: 284-61 w. 19. 


I 


GAMA-BUD Blelsko-Blela, ul. LeglonOw 81, tel. 252-07 
Nowej Generacji! SlJperoszcz
dne! KOTt. Y GAZOWE 


jedno i dwufunkcYJne 0 mocach cd 15 do 160 kW 
Niska Cena' Najwytsza Jakosc! oraz oferuje: Nowoczesne systemy grzewcze 


Wygoda, funkcjonalnosc i estetyka 


00 
 I!JQ)
 
 00 


- zabudowa Wnfk, drzwi przesuwnych 
z lustra lub pfyty w r6Znych kolorach 
lAPRAS1AMY 
Dom Handlowy "AS" 1 
Bielsko-Biata, Plac Zwirki i Wigury 9a (I pi
tro) 
tel. 282-71 wewn. 1252 
_ _ _ _ _ =-=--.J 
Flrma poszukuje paedstawicieli na terenle 
 
wojew6dzlwil bK
D om p,acownik6w-montaiyst6w. 
 


JM K,OMAHDOR 
A 
 ,. f 
I 
! 


fEL 


r 


, 
-.. 


\ ... 


.. ,....- 
,,.
 
. I' 
, 


. 
.. 


I'" 


... 


AUTORYZOWANY PRZED'S'l;
"G0f31b 


, 


arII!J[j 
iii 


"MERCEDES" 
"FORD" 
"FIAT" 
"VOLKSWAGEN-' 


ir 
L 


IMPORT 
SAMOCHODOW 
NA ZAMOWIENIE. 
NAjTAN5ZE dYWANY w kRAjU 
HANdEl ItURTOWY i dETAliczNY 


Bielsko-B,ala, ul. 1-g0 Maja 19 
tel. 230-01 w. 234. 


101-1124 ... 
........ 
III 
- -- 
......- 

 
c:-:. 
 
.-:S 

 

 
, --  
r- 
::E 
:J> 
::c 
> 
I'JI 
m 
CD 
::c 
I'JI 
-< 
c::J 
o 
::e 
en 

 


" 
! 


- 

 
0> 

 
sn 
n 

 

 

 
mO 
o en. 
0..«:; 
-0 0.. 
Om 


 
(ii" 
 
0..1: 
N _ 
Dj.c 

- 
0.. .po. 

- 
o 
0.. 
CD 
e:. 
= 
. 
...... 
U1 
e:. 
= 


! 


S 
E 
B 
V 
I 
C 
E
		

/Skan_22_0001.djvu

			26 . KRONIKA BESKIDZKA 


Jak jut informowalismy, kol
dy i pastoralki w wyko- \ 
naniu Eleni btdziemy mogli uslyszec 30 stycznia 0 go-I 
dzinie 18.30 w kosciele pod wezwaniem sw. Maksymi- I 
liana Kolbe w Blelsku-Bialej. Z organizatorem koncer- 
tu - z kt6rego doch6d zostanle przeznaczony na budo- 
Wt hosplcjum dla chorych na Aids - ksitdzem Arka- 
diuszem Nowaklem, opiekunem narkoman6w I cho- 
rych na Aids, a takze pelnomocnlkiem ministra zdro- 
wla ds. Aids rozmawia Bozena Wislocka-Trombska. 


, 


- 


. Podobne koncerty odbywaly 
sl
 Juz w Innych miastach. Na 
wszystkie przychodzily t/umy lu- 
dzl w r6znym wieku... 
- T ak, to by to CDS niesamowite- 
go. Koncerty musielismy powtarza
. 
Odbylo si
 ich okolo dwudziestu. W 
okresie swi
 Bozego Narodzenla 
repertuar poszerzylismy 0 kol
y i 
pastoralki. Dramaturgia wyst
p6w 
Eleni, jej przejmuj'lCY spiew i na- 
strej, jaki stwarza wn
trze kosciola 
S'l niepowtarzalne. 
-lie zebrallscle Juz plenl,dzy I 
na co konkretnie zostan'l prze- 
znaczone? 
- Zebralismy jut ponad 560 mi- 
lion6w zlotych i przeznaczamy je na 
remont i adaptacj
 budynku w 
Otwocku pod Warszaw.t, w kterym 
powstanie nie tylko hospicjum dla 
umierajC\cych. ale i centrum lecze- 
ma chorych na A,ds Celem Jest 
zorganlZowame tam poradni, szpi- 
tala i hospicjum - miejsca godnej, 
humanitarnej smierci. Adaptacja 
kupionych juz do tego celu pomie- 
szczerl b
dzie kosztowala okolo 15 
miliard6w ztotych. Mam nadziej
, ze 
zaoplekuJemy si
 tam pierwszymi 
pacjentami jesieni'l tego roku. B
'1 
to oczywiscie chorzy z calej Polski, 
w tym z wojewedZtwa bielskiego. 
- Dotychczas organizowali- 
smy hospicJa dla chorych na no- 
wotwory, teraz potrzebne S'l cho- 
rym na Aids_ Pierwszym wspOi. 
czuje si
 i przyznaje prawo do 
godnej smlercl. Druglm... 


, 


v 


m ajwa1niejsze jest pozytyw- 
ne my
/enie. Je
/i go nie 
rna zaczyna chorowac nB- 
sza aura, a pofem choroba umiej- 
scawia sill w ciele - m6wi jedna z 
terapeutek bielskiego Osrodka Te- 
rapii Naturalnej Energia Zdrowia. 
- Czlowiek nie wykonysfuje w pel- 
n; ogromnej energi;, kt6ra w n;m 
tkwi, nie m6wi'tc 0 energii pocho- 
dz'tcej z kosmosu. 
Jedna z metod stosowanych w 
osrodku to Relkl, wykorzystywanie 
energii kosmicznej, dzialaj'tcej na 
wszystko, co nas otacza. - Meto- 
da fa nie mote nikomu zaszkodzic 
- twierdz'l terapeuci. Moze za to 
doprowadzic do r6wnowagi zdro- 
wotnej. Energia ta moze oddzialy- 
wat me tylko na IUdzi, ale takze na 
zwierz
ta i rosliny. Kazdy rodzi si
 
z t'l energi'L noworodek ma odblo- 
kowane wszystkie kanaly, kterymi 
Dna przeplywa. W miar
 starzenia 
jej przeplyw bywa coraz bardZiej 
zaburzony. Przy pomocy specjal- 
nych uktadew dloni na ciele czto- 
wieka mozna. dzi(!ki Reiki, zrege- 


.. 


- Drugich naj
sciej si
 pot'i'- 
pia i odtr'lca. Kilkakrotnie juz orga- 
nizowalem pogrzeby, na kterych nie 
bylo nikogo z rodziny. Kiedys na 
prosb
 umieraj'lcego odwiedz
em 
jego matk
. Odmewila wizyty u 
dziecka, stwierdzila, ze przestato 
nim byc odk'ld zacz
o si
 narkoty- 
zowa
. 
- lIu Jest w Polsce chorych na 
Aids? 
- Tego doktadnie nie wiemy. Nie 
wszyscy poddaj'l si
 badaniom, nie- 
kt6rzy zatajaj'l chorob
. OfiCJalme 
zyje w Polsce 3600 oseb zakazo- 
nych wirusem HIV. Poniewaz licz- 
ba przeprowadzonych testew jest 
niewielka mozna domniemywac, te 
nosicieli wirusa jest 0 wiele wif;cej. 
SzacuJe si
, ze co najmmej polowa 
narkomanow jest zakazona, a zyje 
ich w Polsce okolo 70 tysi
cy. Naj- 
tragicznieJsze jest jednak to, ze tari- 
cuszek zakazonych szybko si
 po- 
w
ksza, rosnie let ilosc zgon6w. 
Zakazeni pod koniec lat osiemdzie- 
si'l/ych mog'l umierac juz za dwa, 
trzy lata. Chorych nie powinnismy 
si
 bat, nie s
 groini jezeli nie 
wchodzimy z nimi w ryzykowne kon- 
takty. Musi by
 jednak miejsce w 
Polsce, gdzie b
d'l mogli przyjsc z 
podniesionym czolem.__ Zapraszam 
w
c na koncert Eleni nie tylko mi- 
tosnikew jej niepowlarzalnego spie- 
wu, ale wszystkich, kterzy kupuj'lc 
bilet za 50 tysi
cy zechC'l pom6c 
innym. Stabszym, nieszcz
liwym, 
zagubionym. Smiertelnie chorym. j
 


"1' 


nerowat sfer
 fizyczn'L psychicz- 
n'l i duchow'l. - Cud6w nie ma. To 
sIt zasz/o
ci. Blokady kumutowane 
w organizmie od dziec,flsfwa - 
mewi jedna z terapeutek. - Aby 
odbtokowac kana/y energetyczne, 
ka1dy kto chce wspomagac innych 
pny wykonystaniu metody Reiki 
musi najpierw posi't
c wfajemni- 
czen;e co najmniej pierwszego 
sfopnia. Reiki pomaga w przypad- 
ku schorzefl serca, reumatycz- 
nych, w przezi
bieniach, nerwi- 
each, chorobach nowotworowych 
i innych. - My nie diagnozujemy 
choroby My wspomagamy orga- 
nizm - twierdz'l zgodnie terapeu- 
ci. - Nie zalecamy. by odstawiac 
medykamenty. Dzi
ki naszej me- 
fodzie udaje s
, mi
dzy innymi 
wzmocnic dzialanie /ek6w, zlago- 
dzic skutki uboczne. 
Osrodek, ktery powstal w gru- 
dniu, to pOkej, wynaj
ty w siedzi- 
bie Wojew6dzkiej Bibliotek. Pu- 
blicznej Skromna kozetka, kilka 
krzese!, stolik. Na razie Iyle udato 
si
 zgromadzi
. Wielu ludzi pod- 


A 


Jest WVict tkowo dokuczliw y, trudn y do o p isania i t y lko ci , kt6rz y p a- 
dli j e g o ofiar ct, wiedz ct j akich p rz y s p arza cier p ien. Cier p ienia , j akie p o- 
wodu i e kwalifiku ia Q O do ubie Q ania si e 0 tv tul p odst ep ne i i wvict tkowo 
dokuczliwe j chorob y, na kt6r ct za p ada az 20 p rocent ludzkosci. 


- Ci, kt6ny w wieku dOJna- 
tym uskarlajEl. si
 na sitne b6fe 
gtowy mieli je od wczesnego 
dziecilistwa - mewi dr J6zef Mo- 
skal, ordynator Oddziatu Neuro- 
logicznego bielsklego Stalowni- 
ka. - Zdanaj't si
 rodziny, kfore 
od pokoteli sIt szczeg6tnia po-- 
datne na migreny, d/a- 
fego zawsze robimy 
bardzo dok/adny wy- 
wiad, kto spo
r6d naJ- 
bli1szych nanekal na 
fo schonenie. 
Przyczyny belu 
moga. by
 dwojak,e. 
p.erwsz'l s'l objawy 
r6tnych schorzerl, 
jak choroby zakazne, 
guzy nowotworowe, 
druga. stanowi'l sa- 
moistne b61e glowy. 
Neurolodzy zalecaj'l przy po- 
wtarzaj'lcych si
 belach jak 
najszybsze okreslenie Ich przy- 
czyny. - Zbyt cz
sto bote fe sIt 
tekcewa1one, tudzie tecz't sill 
na wfasn't "ikll sfosujEjC r61ne 
mekonwencjona/ne mefody, a 
mo1e si
 zdanyc, 1e b6/ glowy 
jesf sygnalem powa1nej choroby, 
na pnyklad rozrasfaj'tcego si
 
guza mozgu. M6wi'lc 10, dr Jezef 
Moskal przestrzega przed zazy- 
waniem popularnych tabletek z 
krzyZykiem. - Wystllpuj'tca w nich 
fenacetyna powoduje zmiany w 
hemogtobinie, blokuj'tc jej zdo/- 
no
c do przenoszenia flenu, a fo 
z kolei sfaje sill przyczyn't nasi- 

n
bo
wgtowyimktwonys
 
b
dne kolo_ 
Pozoslawmy na boku b61e 
spowodowane innymi chorobami 
i przyjrzyjmy si'l lemu najgorsze- 
mu, kt6remu od w.ek6w lowarzy- 
szyla jak najgorsza slawa. Migre- 
na, bo 0 niej 10 mowa, znana by.a 
jut Iw6rcy medycyny, Hipokrale- 
sowi. Wzi'lla swoj'l nazw
 od 
greckiego slowa "hemikranie" 
czyli doslownie "bel p%wy g/o- 
wy". Opisywana bylajako cierpie- 


! 


J "1 i 

 


chodzi do metod stosowanych w 
medycynie naturalnej z dystansem 
i sceptycyzmem. Obawiaj'l si
 
szarlatanerii, naci'lgaczy. Nie do- 
wierzaj'l zbiorowym seansom dla 
wielu os6b. W osrodku wszyscy 
terapeuci posiadaj'l przeszkolenie 
i dyplomy ukoriczenia speCJalnych 
kursew. Kazdemu pacjentowi po- 
swi
caj'l indywidualnie od pet do 
p6ltorej godziny, w zaleznosci od 
stosowanych metod. Pr6cz Reiki 
wykorzystuj'l mi
dzy innymi bioe- 
nergoterapi
, refleksoterapi
 (ma- 
sat st6p i r'lk), masaz klasyczny. 
Pomagaj'l zarewno swoim najb/iz- 
szym Jak i osobom zupe!nie ob- 
cym. 
[ll] og'l takze oddzialywa
 na 
odleglos
. Nalezy tylko 
zna
 miejsce pobytu oso- 
by, kt6rej si
 pomaga. - Najlepiej, 
by fen kto
 spat we wlasnym domu 
. mowiC\ terapeuci_ - To dziala me-- 
menfa/nie. Z szybko
ci't my
/i. 
Osoby poddane takiemu zabiego- 
wi czujlt cieplo, szczypanie. cza- 
sem pieczenle, zdarza sif; takze, ze 


me sfer wyt5Zych: zapadaly na nia. 
g/6wnie kobiety, i one 10 zamyka- 
Iy si
 w swoich ksi'lz
cych i hra- 
blowsklch sYPlalniach 
na cate dm ratuj'lc si'l 


solami, 
naparami, 
okladamL 
M6wilo si'l 
nawet a mo- 
dZle na t'l chorob
. Wspolczesna 
medycyna nie wle, jaki jesl me- 
chanizm powslawama migreny. 
Wiadomo jedynie, te najpierw kur- 
cz'l si
 naczynia krwionosne w 
m6zgu, a szczegelnie w oponach 
mezgowych, a polem rozsZerza- 
ja., i wlasnie len rozkurcz jesl lak 
bolesny. Przyczyny owych skur- 
cz6w i rozkurczOw nie s'l znane, 
ale wiadomo co je powoduje: w 
Ikance mezgowej, w czasie ataku 
migrenowego pojawiaj'l si'l pew- 
ne neurohormony wywoluja.ce bot 
Migreny alakuj'l czlowieka 
znienacka, choc jesl pewien ich 
rodzaj z Izw. aur'l: atak b61u po- 
przedzaj'lzaburzenia wzrokowe, 
jak kolorowe plamy, blyski, zyg- 
zakL Chorobie lowarzysza. nud- 
nosci i wymioty. Sian taki trwac 
mote od kilku gOdzin do kilku dnL 
Precz migren innym rodzajem 
belu g10wy jest Izw, klaslerowy,  


nic nie odczuwajlt_ Powatna cho-- 
roba wymaga w
kszej ilosci zabie- 
g6w, by osi'lgn'lc efekt, w prost- 
szych przypadkach wystarcz'l dwa, 
trzy. - Pod dtoflmi miejsca chore 
odczuwam jako zimne - mowi jed- 
na z terapeutek. przy wykorzysta- 
niu energii kosmicznej moze bez- 
dotykowo leczyt oparzenia, ener- 
gia ta przenika nawet przez gips. 
Doprowadzenie organizmu do 
stanu rownowagi polega na otwie- 
ramu czakr i meridianow - kana- 
lew energetycznych. Dziala si
 
najpierw catoscloWO, potem miej. 
scowo_ Oczyszczeniu organizmu, 
bez dotykania. z roznych ztogow i 
tOksyn, przywroceniu organizmo. 
wi sprawnotci flzyczneJ stuzy bio- 
energoterapia W osrodku stosu- 
je si(! wspomaganie metodami po- 
l'Iczonymi. Dokonuje si
 rewnowa- 
zenia biopola, wyr6wnuJe aur
, le- 
czy za pomoc'l medytacji, specjal- 
nych zestawew ziel. - Mo1e tu 
pnyj
c ka1dy potnebuJ'tcy pomo- 
cy_ Emery tom ; rencistom udziela- 
my zni1ek. We wszystkie pierwsze 


Bardzo gwaltowne, pojawiaj'lce 
si'l co chwil'l i skupiaj'lce si
 na 
przyklad w okolicy oka serie pra- 
wie niemozliwych do opanowa- 
nia b6lew, powoduj'l niewyo- 
brazalne cierpienia: znane sit 
przypadki samobejczych 
smierci Iych, kterzy doswiad- 
czali b616w lego Iypu, a tad- 
ne srodki usmierzaj'lce noe po- 
magaiy. 
lekarze wyodr'lbnili kilka in- 
nych, noetypowych b61ew glowy. 
Na przyklad po zjedzeniu lodew, 
szczeg61nie kakaowych, co na- 
wet doczekalo si'l fachowego 
okreslenia 'Iodowy b61 
glowy". B611en powodu- 
j'l aminokwasy wyst'lPU- 
j'lce wlasnie w lodach. 
Bardzo dramalyczny 
przebieg miewa bOl g!owy po slo- 
sunku plciowym, kterego przy- 
czyn lekarze dopalruj'l si'l w na- 
pi
ciu emocjonalnym. Rewniez 
podloze emocjonalne maj'l bele 
glowy spowodowane Irwaniem w 
jakiejs dramatycznej syluacji, w 
czasie klerej odruchowo czlo- 
wiek 'chowa gtow'l w ramiona". 
Zachowania lege oczywiscie nie 
wida
, ale towarzyszy mu napi'l- 
cle mi'lsni karku, co z kolei po- 
woduJe wlasnie bele gtowy. 
- Bardzo du10 zafe1y od nas - 
twierdzi dr Moskal. - Je1e/i b'l'fzie- 
my 1yc higienicznie, szczeg6/nie 
podwzg/
dem psychicznym, unik- 
niamy sfresow, /dare bez w'ttpie- 
nia sIt jedn't z przyczyn powsfa- 
wania b6/6w glowy. Jako uniwer- 
saln'l recepl
 na lagodzenie skut- 
k6w lej choroby, nawet unikni'lcie 
jej, aulorzy wielu opracowari me- 
dycznych zalecaj'l dlugie space- 
ry, ruch fizyczny, a nawet - w 
szczegelnie ci
tkich przypadkach 
nawracaj'lcych migren - szybka. 
zmian'l mlejsca, na przyklad wy- 
jazd znad morza w g6ry lub 00- 
wrotnie. 


JOLANTA TROJANOWSKA  


J'J 

 


poniednalk;mres
capomagamy 
bezplatnie - zach
caJ'I terapeuci. 
- O
rodek jest czynny od ponie- 
dzialku do pi'ttku, od dwunasfej do 
szesnastej. 
Nie ma tu ograniczen wieko- 
wych. Dla dzieci i oseb starszych 
potrzeba nieco mniejszej dawki 
energii. - To dobra energia, ener- 
gia milo
cl - m6wi jedna z terapeu- 
tek. - Energia spo1ytkowana w ztym 
celu zawsze wraca do czlowieka, 
kt6ry kiedy
 j't wyslal Nie warto 
fego robic. 
Ka.tdy cztowiek posiada ener- 
gi
, aby jednak m6gt J'I nalezycie 
wykorzysta
 i by przynioslo to ocze- 
kiwany efekt potrzebna jest inicja- 
cJa dokonana przez Mistrza po uzy- 
skaniu pierwszych stopni wtajemni- 
czenia. (f) 
Osrodek organizuje kursy i se- 
minaria z zakresu bioenergotera- 
pii, energoterapii, Reiki. Informacje 
m02na uzyskac w sledzibie Woje- 
wOdzklej Biblioteki Publicznej (Biel- 
sko-Biala, ul. $/owack,ego 17a, po- 
kej 24).
		

/Skan_23_0001.djvu

			! 


D 


* 


INTER.BEFA jest najwi
kszym i najlepszym pOlskim producentem armatury prze- 
mystowej, kontynuuj'lcym doswiadczenia i tradycje w produkcji armatury od 1855 roku. 
INTER-BEFA jest firma. dobrze znana. rewniez poza granicami kraju: to potentat w pro- 
dukCJi hydrant6w i przepustnic Poza tym produkuje zasuwy plaskie i Dwaine, zawory 
zaporowe i zwrolne, czyli armatur
 stosowana. we wszystkich gal
ziach przemystu. Moze 
byc Dna uzywana do wody, powietrza, pochodnych ropy naftowej i innych czynnikew. 
Wyroby wyposazane s'l w nap
dy pneumatyczne i elektryczne, produkowane przez naj- 
lepsze firmy 
wiatowe. co umozliwia stosowanie armatury produkowanej przez 
INTER-BEFE; w nowoczesnych systemach sterowania i automatyki. Zaklad podnosi Ja- 
kost swoich wyrob6w, wdrazaj'lc COraz nowoczesniejsze systemy produkCJi, oparte na 
normie ISO 9000. Wprowadza ci'lQle modemizacje i nowe uruchomiema, nie odbiegaj'l- 
ce od trend6w swiatowych Obecnie. jako jeden z pierwszych zaklad6w w Polsce, wpro- 
wadza rowniez do produkcji zasuwy z mi
kkim uszczelmemem Flrma ma swolch przed- 
stawicieli handlowych na terenie calego kraju, zapewnia serwls gwarancYJny i pogwaran- 
cyjny, stuZy pornoca. przy projektowaniu i doborze armatury 
Kontakt: INTER-BEFA, BielskOoBiala, ul Legionew 26/28, tel. 21061, fax 25447. 
DAB SYSTEMY GRZEWCZE Jest firma. rodzinn'l, zalozon'l przed trzema laty 
przez Eugenl
 Hankus i jej syna, Slawomira. absolwenta Wydz,aIu Budown.ctwa Po
- 
techniki SIa.skiej. Od pocz'ltku istnienia, DAB zajmuje si
 sprzeda2'1 hurtow'l i detaliczna. 
miedzianOoalumlniowych grzejnikow znanej polskiej firmy CONVECTOR z Krakowa. Na- 
st
pnie DAB rozszerzyl ofert
 0 urza.dzenia grzewcze firmy VAILLANT i SWIEBODZICE, 
pezniej przyszla kolej na specjalistyczne urz'ldzenia stosowane w nowoczesnych syste- 
mach grzewczych I elemenly instalac)i miedzianych. W bogatej oferc,e DAB proponuje 
rawmez zawory termostatyczne DANFOS oraz grzejniki tazienkowe polskle) firmy ENIX- 
Ponadto bielskie przedsi
biorstwo posiada bardzo dobrze rozwim
t'l Slet szybko I sku- 
tecznie dzialaj'lcych partner6w handlowych. Dzi
ki wsp6lpracy z nimi rozprowadza wyro- 
by na terenie calego wOJewOdztwa Wszystkie sprzedawane urzl\dzenia s'l dokladnie 
op,sane i skatalogowane komputerowo, gdy;: - jak twierdzi Eugenia Hankus - ulatwia to 
prac
 i pozwala w palni zadowolit klienta. Jednak sprzedaz urzl\dzen grzewczych to nie 
wszystko co oferuje DAB SYSTEMY GRZEWCZE Poleca ponadto sprawdzonych fa- 
chowcew, przeszkolonych w zakresie montazu nowoczesnych system6w grzewczych, 
kterzy swiadcz'l uslugi serwisowe w zakresie sprz
tu instalacyjnego Dodatkowo firma 
swiadczy bezplatne doradztwo techniczne, dotycz'lce kompleksowej kompletaCJi sysle- 
mew grzewczych oraz doboru grzejmk6w i koUew w zaleznosci od strat clepla w budynku. 
Kontakt: DAB SYSTEMY GRZEWCZE. ul. Wyzwolenia 1 g, Bielsko-B. tellfax 40079 
lei. komerkowy 090365413, codz. w godz. 9.00-16.00. 
Firma KELVIN sp. Z 0.0. powstala w roKu 1989 podejmuJa.c dzialalnosc w branzy 
ciepiowniczeJ. Jako Biuro Regionalne ABB Zamech lid DH prowadzl dzialalnost w za- 
kresie proJektowania, sprzedazy i budowy siec, cleplnych w technologu rur preizolowa- 
nych. KELVIN, 
d'lcy takze przedstawicielem firiskiej firmy NAVAL OY, jest g!6wnym 
dystrybutorem zawor6w kulowych NAVAL, stosowanych m in w cieplowmctwie. Dzi
ki 
bezposredmej wsp6lpracy z producentami sprz
lu i urz'ldzen cieplowniczych z Polski, 
Finlandii, Dami I Niemiec, KELVIN zajmuje si
 kompleksowym wdrazaniem nowocze- 
snych rozwi'lzari w cieplownictwie w zakresie obeJmuja.cym proJektowanie, dostawy i 
wykonanie obiektew cieplowniczych. Druga. dynamicznie rozwijana. przez firm
 branza. 
Jest sprzedaz srodkow oddzielaja.cych stosowanych w odlewnictwie metall, szk/a i two- 
rzyw szlucznych wloskiej firmy LEVEN IT. POdstawow'l zasada. dzialania firmy Jest wyso- 
ka jakosc oferowanych produkl6w i swiadczonych uslug Jakost ta jest potwoerdzona 
certyfikatami serii ISO 9000 uzyskanymi przez producentaw produldew oferowanych przez 
firm
 KELVIN Podslawowym terenem dziafania firmy KELVIN Jest obszar poludniowej 
Polski Firma zaJmuje si
 r6wniez eksportem do Czech i na Stowacj
 
Kontakt: KELVIN sp. z D.O., Bielsko-Bia/a, ul W Przybyly 1, tel 22347, fax 20749 
BASTER s.c. Jest firma. prowadzona. przez Stanislawa i Mariusza Baz,ak - o)ea I 
syna. Dziala w Bielsku-BialeJ od 1 978 rOku, z tym, ze od lat czterech przy ullcy Ceramlcz- 
nej 1 9 (boczna Komorow,ckiej). Proponuje sprzedaz: przewodow elektrycznych, kabl. 
sterowniczych i energelycznych, osprz
tu instalacyjnego i odgromowego, bezpoeczni- 
kew, gniazd i wtyczek, rur eleklroinslalacyjnych i korytek kablowych, itp BASTER w za- 
kresie swiadczonych uslug poslada kilkunastoletnie doswiadczenie. WykonuJe Ie przede 
wszystkim dla przemyslu. Oferta obejmuje: prefabrykaCJ
 rozdzielni energetycznych szaf 
sterownlczych, inslalacje elektryczne, sterowania i sygnalizaCJi oraz odgromowe, a takze 
sieci kablowe energelyczne i teletechniczne i pomiary eleldryczne. 
Kontakt tel 24859, dom tel. 142783, codz. 7.00-17.00, w soboty 700-1400 
EKOTECH, przedsi
biorstwo dzia/aja.ce na le- 
renie Polski Poludniowej, zalozone zoslato w 1991 
roku. EKOTECH jest przedstawicielem niemieckiej 
formy BUDER US, belgijskiej RADSON, wtoskiej 
PENSOTTI, (z kt6rych importuje kotly centralnego 
ogrzewania, olejowo-gazowe 0 mocy od 15 do 5000 
kW) oraz niemieckiej SELKIRK, produkuja.cej prze- 
wody kominowe. EKOTECH gwarantuje komple- 
ksow'l obslug
 klienta, od prOjeklu poprzez dosta- 
w
 po montaz i wykonawstwo. Zapewnia fachow'l 
obslug
 w zakresie doradztwa, monlazu, serw'su 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Przedsi
bior- 
stwo EKOTECH wyposazylo OW Harnas w Szczyr- 
ku w bezobslugowa. kotlowni
 gazowa. emituja.ca. 
35 % dopuszczalnych zanieczyszczeri, wg norm za- 
chodnioeuropejskich. Znaczy to, iz urza.dzenia z 
EKOTECH-u s'l me tylko solidne, ale r6wniez eko- 
logiczne. 
Kontakt Bielsko-B., ul. K. Wielkiego 13, 
tel /fax 149551. 
Przedsi9biorstwo Handlowo-Zaopatrzeniowe MEX stanow,a. dwa skle- 
py 0 adekwatnej do prowadzonej dzialalnosci handlowej nazwie INSTALATOR. Pierw- 
szy z nich miesci si
 w Bielsku-Bialej przy ulicy Ks Stojalowsklego 14, natomlast drugi 
ma siedzi
 w Zywcu przy ulicy Dworcowej 1 Dzialalnost sklepew INSTALATOR obeJ- 
muje handel zarawno hurtowy jak i detaliczny Proponowany asortyment towar6w jest 
imponuja.cy pod wzgl
dem jakosciowym i Ilosciowym. Klient ma w czym wybierat! Przejdz- 
my do konkretew. Sklepy INST ALA TOR proponuj'l zakup armatury importowanej z Wtoch, 


...  


,.." 


.. . 


. 


KRONIKA BESKIDZKA . 27 


o 


Niemiec, Portugalii i Slowacji oraz armatury krajowej z Krakowa. W sprzedazy poleca si
 
rewniez wyposazenie dodatkowe. firm: KLUDI EURORAMA i FRISONE KoleJna. propOo 
zycj'l, nieWljlpliwie zasluguj'lca. na uwa9
, sa. piytki ceramiczne renomowanych produ- 
centew polskich z Opoczna i J6zefowa oraz plytki wIoskiej firmy CERAMICA D'MOLA. 
Ponadto INSTALATOR oferuje sprzedaz grzejnik6w czeskich (RADIK-PANELE) i aluml- 
niowych wloskich, a lakze piec6w CO W uzupalnieniu wymierimy zawory termoslatycz- 
ne DANFOS z Niemiec i slowackie MY JAWA, podgrzewacze przeplywowe AEG produk- 
CJi niemieckiej oraz krajowe BIAWAR, DAFI, OMEGA, pompy CO WILLO i GRUNDFOS. 
Klient bez zadnych trudnosci moze w sklepach INST ALA TOR uzupeinit zakupy 0 filtry do 
wody czy lez rzeczy niezb
dne w nowoczesnej tazience: wentylatory lazienkowe, auto- 
matyczne zawory dZla/aja.ce w podczerwieni (pisuary, umywalki, natryski) czy tez kabiny 
nalryskowe. Bojlery eleklryczne i gazowe koricz'l ofert
 handlow'l Przedsi
biorstwo MEX 
proponuje kompleksowe doradztwo w zakresie wystroju oraz doboru dodatkew, prowa- 
dzone przez wykwalifikowany personel, ktery ponadto moze wykonat wszelkie prace 
typu aranzacja czy montaz Sklepy prowadza. sprzedaz ralaln'l bez Zyrant6w, wszelkie 
formalnosci sa. zalatwiane na miejscu. 
Konlakt: PHZ MEX, Lipowa 854, tel. komerkowy 090307045, INST ALA TOR - Biel- 
skOoBiala, tel.lfax 24397 w godz. 1000-18.00, w soboty 10.00-14.00, INSTALATOR - 
Zywiec, leI. 4429, w godz. 830-17.30, w soboty. 9.00-15.00 
PHU TORA od 1 991 roku prowadzi sprzedaz hurtowa. i detaliczna. przy ulicy 
W. Majakowskiego 9 w Bielsku-Bialej. Jest w zakresie system6w inslalacyjnych (ciepla i 
zimna woda, CO) przedstawicielem warszawskiej firmy KISAN oraz oficjalnym przedsla- 
wicielem firmy GENOVA (USA). Oba systemy s'l wykonywane z tworzyw szlucznych. 
System GENOVA jesl systemem klejowym, system KITEC bazuje na ksztaltkach mOo 
sl
znych Ponadto TORA proponuje armatur
 uzupelniaja.ca.: pompy CO, zawory kulOo 
we, zasuwy mosi
ne i zawory grzejnikowe oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe - grzej- 
mk SUPER (llalia) 
Konlakt: P.H.U TORA, BielskOoBiafa, ul Majakowskiego 9, tel. 145782, c()(jzoenme w 
godz. 7.00 - 15.00 w soboty: 7.00 - 11.00 
Przedsi9biorstwo Handlu Opalem i Materialami Budowlanymi mle- 
sc, Sl
 w Bytomlu, przy ulicy TatrzanskieJ 2, tel (032) 1809700 Firma la (z 45-lelnia. 
tradycja. ' ) posiada na terenie Bielska-Blalej swoje filie w postaci dw6ch sklepew Inslala- 
torskich oraz dwech sktad6w opalowych przy ulicy Gazowniczej 1 znajduje si
 sklep 
nr 15 (lei 28550). kterego kierowmkiem jest Wladys/aw Hodurek - handlowiec z 20-let- 
nim sta2em w tym samym sklepie ' S'lsiaduje z nim 'przez sClan
" sklep nr 14 (tel. 23549), 
kterym zawiaduje Leokadia Korzeniowska, 
da.ca jednoczesnie kierownikiem skladu 
opalowego nr 62 (tel 25416) pod tym samym adresem Pani Leokadia pracuje w tej 
samej firmie od 30 lat Oba sklepy, zaprasz"Ja. w godz g.OO - 17.00, w soboty: 9.00 - 
13.00. Na ofert
 handlow'l skladaj'l Sl
 min. wanny, zlewozmywaki i brodziki z Olkusza, 
baterie oraz cz
ci zamienne z Krakowa, piece tazienkowe i CO ze Swiebodzic, kuchnie 
gazowe i cz
sci z WROZAMET-u oraz wszelkiego rodzaju t'lczniki, Ia.czniki PCV. kolan- 
ka, rury i rynny z Zawiercia i Buka k1Poznania. Z importu (Niemcy, Wlochy) firma propOo 
nuje: wanny, zlewozmywaki, kabiny i brodziki (OCEAN, ARISTON), pompy cyrkulacyjne 
i hydrofory (DANFOS), zlewozmywaki (FRANKE) oraz kolki rozporowe (UPA T). Ofert
 
sklepew uzupelniaj'l elektronarz
zia. Drugi sklad opalowy miesci si
 przy uticy J. Ponia- 
towskiego 9 (tel. 143822) czynnywgodz. 7 00 -15.00 wsoboty: 7.00 -11.00. Obasklady 
proponuJ<\ w
lel, koks i podpalk
. Prowadza. sprzedaz na lelefon ' Konkurencyjne ceny, 
doswiadczenie w handlu i rzelelna obsluga to atuly lej firmy. 
He Wi TERM, przedsi
biorstwo kl6rego wlascicielem jesl Henryk Wiertelorz, 10 
firma z w,elolelnim doswiadczeniem Zaklad proponuje uslugi w zakresie: wykonywania 
instalaCJI wewn
trznych I zewn
trznych ogrzewanla wody, gazowych oraz kanalizaCJi i 
Izolacji cieptochronnych. przyjmuje r6wniez zlecenia na wykonanie izolacji termicznych, 
docieplania budynkew oraz remontew komin6w spalinowych. H. Wiertelorz w bogatej 
ofercie poleca swoim klientom remonty i modernizacj
 kotlowni, przemystowych instala- 
CJI pary, wody, gazu, oleju, ciektego i zgazowanego tlenu, a takze instalacJe cieplownicze 
w nowoczesnym systemie rur preizolowanych typu ABB i T ARCO oraz w
zly cieplne typu 
COMPACT Ponadto firma wykonuJe prace remontowe i inwestycyjne w zaKladach prze- 
myslowych i obiektach sakralnych 
Kontak1: He Wi TERM, BielskOoBiafa, ul. Gen. J. Hallera 12, tel1fax 22895. 
Jan ChroDak Jest wlascicielem Przedsi9biorstwa TERM-GAZ w Bielsku-BialeJ. 
Forma ma sledzi
 w Straconce przy ulicy Pliszek 8a (boczna Gerskiej). TEREM-GAl to 
przede wszystkim patronacka hurtownia uznanego nie tylko w Polsce producenta kotlow 
centralnego ogrzewania i piecewtazienkowych PREDOM- TERMET SWIEBODZICE. Ofe- 
ruJe pelny asortyment wyrob6w tej firmy Prowadzi sprzedaz zarewno hurtow'l - w cenach 
fabrycznych - Jak i detaliczna.. Poleca r6wniez ustugi w zakresie napraw gwaranCYJnych i 
pogwarancyjnych Proponuje takze zakup armatury z Krakowskiej Fabryki Armatur oraz 
przewody wentylacyjne do urz'ldzeri grzewczych TERM-GAZ nawia.ze ch
tme kontakty 
zar6wno z firmami w kraju jak i za granica.. Umie promowat wyroby obce, bowiem dziala 
na rynku JUz pia.ty rok TERM-GAl zaprasza w godz 700 - 16.00, w soboty: 7.00 - 13.00. 
Kontakt: tel. kom6rkowylfax 090365848 
Henryk i Ryszard Maslanka w 1990 roku zatozyli Firm, Uslugowo.Handlo. 
wI! ARMAPOL s.c. ARMAPOL posiada dwie hurtownie oferuja.ce w ci'lglej sprze- 
dazy hurtowej i detalicznej materialy instalacyjne producent6w krajowych i zagranicz- 
nych. Klient moze nabyc armatur
 oraz baterie z Krakowa i Olesna, olkuskie wanny, 
zlewozmywaki i brodziki, wyroby fajansowe z Wroclawia i Krasnegostawu, a takze 
piece tazienkowe jedno- i dwufunkcyjne ze Swiebodzic. Nalomiasl w ofercie towarow 
Importowanych znajduja. si
 mi
zy innymi zawory kulowe, zasuwy mosl
zne, elek- 
tryczne przepiywowe podgrzewacze wody firmy SIEMENS i ELECTROLUX oraz rury 
i IIlczniki do syslemu GENOVA. Wszyslko to oferowane jest w sprzedazy golewkowej 
lub ratalnej (bez zyrantew) Firma Ustugowo-Handlowa ARMAPOL wykonu)e r6wniez 
uslugi dla klientew indywidualnych i przedsi
biorstw w zakresie: wodno-kanalizacyj- 
nym, CO i gazowym. Ponadto poleca uslugi slusarsko-spawalnicze. WyzeJ wymienio- 
ne uslug; firma wykonuje w zakladzie znajduj'lcym si
 w Szczyrku przy ulicy Campln- 
gowej 1, tel. 419 Natomiast przy ul. GraniczneJ 6a w tym miescie znajduje si
 zaktad 
blacharskOolakierniczy, gdzie 60 procenl ustug wykonywanych jest na zlecenie klien- 
tow z Niemiec. 
Kontakt BielskOoBiala, ul. I Paderewsklego 11, tel. 27255 w godz. 7 00-16 00, w so- 
boty: 8.00-13.00, ul. Sw. Jana Chrzciciela (pawilon BliZniak w Komorowicach), tel. 24680 
w godz 8.00-16.00, w soboty. 8.00-12.00 


..ii
		

/Skan_24_0001.djvu

			28 . KRONIKA BESKIDZKA 


- 


llllililil rn . liP 


D 


* 


! 


.-J 


Od dwudziestu juz lat Istnieje Budowlana SpOIdzielnia Pracy BIELSBUD, 
na maple firm ustugowych znana przede wszystkim jako wykonawca instalacji elektrycz- 
nych Jedna. z najwazniejszych propozyqi BIELSBUDU jest budowa linii i prz
czy elek- 
troenergetycznych niskiego i sredniego napi
cia przewodami izolowanymi wg technolo- 
gil finsklej firmy ENSTO. Wielka.zaleta. tej technologii jest niezawodnost pracy, wysokie 
bezpieczeristwo obslugi, niskie koszty eksploatacji oraz estetyczny wygl'ld przewod6w 
izolowanych ukladanych na elewaCJi budynku. To dzi
ki Budowlanej Speldzielni Pracy 
BIELSBUD znikaj'l z terenu miasta niebezpieczne "gole' przewody e1ektryczne. Ale BIELS- 
BUD to rewniez firma prowadZ'lca dzialalnost handlowa.. Mozna w niej zaopatrzyc si
 we 
wszystko co polrzebne do budowy linii energelycznych, caly osprz
t do wykonama insta- 
lacji wewn
trznej i oswietlenia ulicznego, kable zlemne, przewody izolowane, linki alumi- 
niowe, oprawy oswietleniowe krajowe oraz importowane firm DISANO i FOSNOVA, ener- 
gooszcz
dne zredla swiatla, narz
dZia i osprz
t firmy ENSTOPOL - wszystko to posiada 
w swoim asortymencie Budowlana Sp6!dzielnia Pracy BIELSBUD I co naJwazniejsze: 
wszystkie wymienione artykuly nabyc mozna w cenach fabrycznych, a ich szeroka gama 
moze zaspokoic gusta najwybredniejszego I znaJ'Icego si
 na rzeczy klienta. 
Kontakt Budowlana Sp6ldzielnia Pracy BIELSBUD, ul. Komorowicka 35, tel 22721, 
254B1, fax 221B1 w godz. 630-14.30. 
prywatne Przedsi9biorstwo Handlowo-Uslugowe ELKOPOL powstalc 
w 1 9B7 roku jako zaktad rzemie;;lniczy Od 1992 roku firma specjalizuJe si
 w uslugach 
elektroenergetycznych dla przemyslu i odblorcew indywidualnych. W zakres uslug wcho-- 
dz'l. roboty energetyczne, elektroinstalacyjne, pomiarowe, budowa i modernizacja linii ka- 
blowych i napowietrznych niskiego i sredniego napi
cia. ELKOPOL zatrudnia okolo 1 B-tu 
wysoko wykwa
fikowanych pracownik6w z wieloma uprawnieniami, co gwarantuje jakosc 
wykonywanych uslug Aktualnie firma uczestniczy w ,nwestycjach prowadzonych przez Urz'ICI 
Miejski w Bielsku-Bialej, zajmuje si
 bowiem przebudow'l i modernizacja. obiektew mie- 
szkalnych oraz oswietleniem ulic Marek Bierski - wtasciciel firmy - meW! 0 jej dziaIaJnoSd 


o 


. 


Wlasciclelka. CENTRUM FRYZJERSKIEGO METAMORFOZA przy ulicy Par- 
tyzantew 11 jest Aliqa Szymkowska. Alicja Szymkowska wraz z m'l'l' fachow'l obslu9'l 
zaprasza panie, panow i dzieci w godzinach B.00-20 00 a w soboty 8 00-15.00. Swoim 
kllentkom poleca 9 rOdzaJow trwalej ondulacji oraz naJmodnieJsze fryzury I farbowanie 
wykonywane przy pomocy najlepszych, nowoczesnych kosmetyk6w firmy WELLA oraz 
JOICO Czas oczekiwania na wykonanie uSlugi uprzyjemniaja.: dobra muzyka, dosko- 
nata kawa i szampan' Przebojem tegorocznego karnawalu sa. koki, a najmodniejszymi 
fryzurami - fryzury sportowe, odmladzaja.ce, ktere - jak twierdzi Alicja Szymkowska gwa- 
'. rantuj'l katdemu klientowi prawdziwa. "metamorfoz
". 
Kontakt Bielsko-Biata, (przy przystanku pI. Zwirki i Wigury), tel. 26068 
Biuro Podrozy MARCO ma siedzi
 przy ul. Szkolnej 1 b w Bielsku-Bialej. Jego 
wlascicielem jest Marek Franciszek Sanetra. Flrma istnieje na rynku od pio:c,u lat i spe- 
cjalizuje si
 w organizowaniu imprez turystyki krajowej i zagraniczneJ Przez caly okres 
dziatalnosci na konkurencyjnym rynku biuro zdobylo sobie zaufanie oraz sympati
 u 
wielu klientew, czego dowodem jest coraz to wi
ksza ilost os6b korzystaja.cych z jego 
: propozycji. Biuro jest bezposrednim organizatorem imprez turystycznych. Dewiz'l biura 
MARCO jest wysoki poziom swiadczonych uslug. Dlatego we wszystkich wyjazdach 
. , zagranicznych nie prowadzi si
 nocnych przejazdew. K
enci podrezuja. komfortowymi 
: autokarami marki Mercedes, DAF - klimatyzacja, WC, video, barek. Ponadto biuro za- 
:, pewnia noclegi w hotelach, wyzywienie, ubezpieczenie oraz fachowa. obslug
 imprez. 
WychodzClC naprzeciw oczekiwaniom klientow firma wprowadzila dogodne warunki ra- 
talne przy sprzedaty ustug turystycznych 
Kontakt: tel 149193, fax 22248, w godz. 9.00-17.00. 
Przedsi9biorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe GEOPROJEKT 
Bielsko.Biaia spolka Z 0.0. to specjalistyczne przeds,
blorstwo geodezyjno-ge- 
ologiczne. Firma prowadzi pomlary sytuacyjno--wysokosciowe, inwentaryzacj(! sieci urzCl- 
dzeri podZlemnych i naziemnych, podzialy, rozgraniczenia nieruchomosci, badania za- 
g
szczama gruntew Dmz badania laboratoryjne grunt6w i wody gruntowej. Ponadto 
GEOPROJEKT zaJmuje si
 kompleksowa. obslug'l klienta: od sporza.dzenia mapy pod 
projekt, poprzez badania geologiczne gruntew, obslug
 oraz nadzer geodezyjny i geo- 
logiczny, at po opracowanie map powykonawczych. Sp6lka zapewnia nadzer geotech- 
niczny w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Haslo firmy brzmi: Jestesmy z Warni 
pnez ca/y czas rea/izacji inwestycji 
' I Kontakt. Bielsko-Biala, ul. Warszawska 1, teL/fa>< 20734, w godz. 7 30-16.00. 
Przet;!si9biorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe MONTOREM. 
MONTAZ jest jedn'l z pierwszych sp6!ek z ograniczona. odpowiedzialnosci'l projektu- 
j'lcych, wykonuja.cych i montuj'lcych wygluszaj'lce urza.dzenia wentylacyjno-klimatyza- 
cyjne; ekologiczne urz'ldzenia wykonane s'l wg technologii f"my WOLFA MONTO- 
REM-MONT Ai. wykonuJe wentylacje w renowacyjnych lakierniach samochodowych oraz 
odci"IQi opar6w w ob,ektach hotelarsko-gastronomicznych. Ponadto remontuje i mon- 
tuje instalacje technologlczne centralnego ogrzewania, konstrukcje stalowe w pol'lcze- 
mu z blachami pel1orowanymi, kominy i emitory, a takze mechaniczne i biologiczne 
oczyszczalnie sciekew Jak zapewnia dy,- Jozef Wolny MONTOREM-MONTAZ posia- 
da uprawnienia Urz
du Dozoru Technicznego na remonty i montate kotlow parowych i 
zbiornikew cisnieniowych. 
Kontakt: Bielsko-Biala ul. Batorego 6, tel 22051 wew 16B. 
Przedsi9biorstwo Handlowo'Uslugowe GAGA speCjalizuje si
 w handlu 
hurtowym i detalicznym kasetami wideo. W C''1glej sprzedaty GAGA posiada okolo 
1000 pozycji atrakcYlnych kaset najpopularniejszych dyslrybutoraw NVC, JTI, WAR- 
NER, IMPERIAL oraz VIM. Ceny kaset s'l zach
caJ'Ice (12 zl50 gr + VAT) Ponadto 
dwa razy w tygodniu firma gwarantuje dostaw
 hit6w. GAGA pos,ada cztery wypozy- 
czalnie kaset Jedna z nich, czynna codziennie w godzinach 15.00-19 00, znajduje Sl
 
w Lachowicach; trzy pozostate dZlataj'l na terenoe Bielska-Bialej. 
mnlilmllil"_- 


. 


.... 


- 


o 


na terenie N",moec W Monachrum, przy wsp61pracy z firmij ELEKTROLO/BL, ELKOPOL 
wykonal kompleksowo prace ZWlijZane z instalacjij e/eklrycznij otrzymujijc bardzo poch/ebne 
oceny za soild
 , facht>lto$(; Amblcj'l firmy jest posiadanie specjalistycznego sprz
tu 
najwyzszeJ JakoSa, kt6ry pomoze w utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku. 
Kontakt ELKOPOL Boelsko--BlaIa, ul Batorego 6 (budynek Merilany), tel. 274B1. 
GAMA-BUD instal' przea
blorstwo, w kterym mozemy nabyc energooszcz
d- 
ne kotly gazowe , podgrzewacze aepleJ wooy firm. BERETTA, OCEAN, RADSON, SCHA- 
FER I VAILLANT W bogaIe, olerae GAMA-BUD oferuje energooszcz
dne grzejniki oraz 
armatur
 i automa
 dIa Instalaql grzewczych i wOOnych HONEYWELL Przedsi
blor- 
stwo poleca rownoez rury , ksztaItk, z tworzyw sztucznych i miedzi BANNINGER (Nlemcy) 
przeznaczone do ,nstalacll CO oraz oepleJ I zimneJ wody. Firma GAMA-BUD instal zajmuJe 
Sl
 takze wykonaws'-m I prcJektowan"'m energooszcz
dnych Instalaqi grzewczych, wOO- 
nych i gazowych oraz kanaizaqll basen6w k'IPle1owych F"ma dysponuje bardzo ciekawa. 
ofert'l (zarowno pod wzg
 cen jak , rozwi'lzan technicznych) przeznaczon'l dla bu- 
downictwa jednorodZJnnego UdZJela rownlez bezplatnych porad technicznych 
Kontakt B,elsko--Blala uI LeglOn6w B1 tel. 25207 
INSTAL-PLAST powsta/ w 1990 roku jako firma prywatna. Jest przedstawicielem 
pierwszego polsklego prOOucenta rur i ksztaHek z polipropylenu do instalacJi wodnych 
HYDRO-PLAST z Warszawy WykonuJe instalaCJe wodne, kanalizacYjne i CO w budow- 
nictwie jedno-- i wlelorodzonnym Natomiast w budownictwie przemyslowym wykonuje in- 
stalacje wodne 'technologoczne W ponad tysi'lcU lokalach mieszkalnych pracuj'l beza- 
waryjn", instalacJe wykonane przez t
 firm
' INST AL-PLAST prowadzi sprzedaz hurtowa. 
i detaliczn'l rur i ksztaltek z pohpropylenu, armatury wodnej i amerykanskich filtrew do 
uzdatniania wOOy m"'jsk,eJ ,studz",nneJ Firma zaopatruJe stale ponad 30 firm instalacyj- 
nych. 
Kontakt B,elsko-Biafa, ul Gen St Maczka 9, tel. 145501 wewn. 277 w godz. B.OO- 
16.00  
-I - L 
1 1I1-" 1iI1l1ei 1 


Kontakt Bielsko-Biala, ul Kohsta B, teUfax 147931 w godz. 11.00-2000, w soboty 
1000-19 DO, ul Klemensa Matusiaka 2a w godz. 12.00-1800, w soboty 10 00-1B 00; 
ul. Doliny Mi
tusiej 3, w godz. 15.00-19.00. 
Najwi
ksz'l firma. kunerska. w Polsce jest SERVISCO.. System Przesylek 
Expressowych. Powstala w 1 979 roku i obecnie obejmuje swoim zasi
giem wszy- 
stkie miejscowosci w kraJu Posiada przedstawicielstwa w katdym miescle wojewedz- 
kim a system transportu realizowany jest codziennie! Z uslug SERVISCO korzystaj'l 
firmy przesylaja.ce dokumenty, pr6bki i wzory, cz
sci zamienne, lekarstwa, sprz
t RTV 
i AGD lub katdy inny przedmiot przesylki dostarczane s'l przez kurierew. Wi
kszosc z 
nich dociera w terminie - do 4B godzin! System SERVISCO opiera si
 na doswiadcze- 
niach renomowanych firm zachodnich. 
Kontakt: Bielsko-Biala, uL Legionew 57, tel. 266BO. 
Przedsi9biorstwo Usiugowo .. Handlowe PROMES to firma specjali- 
st6wautomatyk6w, elektronikew i elektryk6w PROMES zatrudnia fachowcew, kterych 
zadaniem jest utrzymanie ruchu ukladew sterowania maszyn produkcyjnych oraz sieci .. 
elektroenergetycznych wewn'llrzzakladowych. Poza tym firma wykonuje pomiary elek- 
tryczne (skutecznost zerowania opornosci izolaCJi), a takze projektuje i wykonuje niety- 
powe uktady elektronlki przemyslowej, w tym uklady mikroprocesorowe Przedsi
bior- 
stwo prowadzi ponadto sprzedaz kas fiskalnych -IBM BUSSINES PARTNER, przy czym 
zapewnia pelny serwis sprzedawanych kas. 
Kontakt Przedsl
b'orstwo Uslugowo - Handlowe PROMES, Bielsko-Biata, 
ul M. Reja 5, tel /fax 21511. 
Zalozona w 19B2 roku Agencja NieruchonioSci: BESKIDY S.C. byla pierw- 
szym na Podbeskidzlu biurem posrednicz'tcym w obrocie nieruchomosciami. WIaSCI- 
ciel Agenqi, mgr Adam Koperski, Jest jednoczesnie zast
pca. prezesa Bielsko-Cz
sto- 
chowsko-Katowicklego Stowarzyszenla Po
rednik6w w Obrocie Nieruchomosciami. 
Agencja mgr Koperskiego posredniczy przy kupnie, sprzedazy, zamianie, wynajmie i 
dzierzawie nieruchomosci oraz tokali. Klient moze liczyc na pelna. obslug
 prawn'l i 
pomoc w przygotowamu i finalizowaniu transakcji. Oferty przyjmowane sa. bezplatnie, 
natomiast oplata za uslug
 wynosi 2 procent od ceny transakcji + VAT Oferty zdj
cio- 
we mozna obeJrzec w firm,e lub w gablocie "Pod Pasazem" przy pI. B. Chrobrego. 
Kontakt Bielsko-Blala ul. Partyzantew 11/2, (PI. Zwirki i Wigury), tel/fax 25992 
Ekologiczna Pralnia Chemiczna AZZURO jest pierwsz'l tego typu, w pelni 
nowoczesn'l plaCewk'l w WOj. bielskim. StosuJe si
 tu najnowoczesniejsze, wloskle urz'l- 
dZenia i srodki czyszcz'ICe Pierze si
 i czySCI wszelka.garderob
, koszule, suknie slubne 
oraz posciel Ustugi wykonywane sa. w Ci'lgu dwech dni, ekspresowe - w kilka godzm 
Wchodz'lc do kameralnego wn
trza AZZURO klient widzi, jak na jego oczach odbywa 
si
 caly proces czyszczenia. Odziez odbiera si
 opakowana. w foliowy worek z wiesza- 
kiem tak, jak znamy to z zachodnich folderow. Pralnia AZZURO ma dodatkowe udogo- 
dnienia - swobodny dOJazd i mozliwosc zaparkowania pojazdu w podwerzu. Pelna eko- 
/ogia, nowoczesnosc i najwyzsza jakosc uslug - to haslo firmy AZZURO 
Kontakt: Bielsko-Biala. ul Ks Stojalowskiego 57, w godz. B.00-18 00, w soboty. 
8.00-13.00 
SPROSTOWANIE wNAWRATRONIK" s.C. w Bielsku-BlaleJ, Rynek 10, 3 Ma- 
ja 10 (NOT), tel /fax 22834 i 2B045 


oprac. Miroslaw Bochenek 


AGENCJA PROMOCY JNO-REKLAMOWA 
"CONTRACT" 
MIROSlAW BOCHENEK 


BIELSKO-BIALA, 
WZGORZE 5 
teLlfax 282-47 . 9_00-17_00 


"CONTRACT" zatrudni menagera kUltury Wymagama. wykszt wyzsze, znajomosc 
j
yka obcego, wiek do 35 lat 


J<
nq..(l6 


-
		

/Skan_25_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKIDZKA 


TYDZIEN 
W KRAJU 


. Premier Waldemar Paw1ak Spolk
 
Sl
 w Brzesclu z premlerem BiaforuSI 
Mlchal1em Czygirem Podptsano de- 
klaracj
 0 wsp6tpracy gospodarczej 
oraz umow
 0 ochronie grob6w I 
miejsc paml
ci oflar wojen i represjl 
. Rada nadzorcza TVP SA, ns wnio- 
sek prezesa Wleslawa Walendziaka, 
odwolala czlonka z8rzC\du sp61kl, 
Waldemara Budzyriskiego. Zarzuca 
si
 mu podpisanie umowy ns oprs. 
cowanle strategii rozwoJu TVP z pol- 
sko-francuskC\ firmC\ bez przeprowa- 
dzenia przetargu. Jego nast
pci:t zo. 
stal Adam Brodzlak, naczelny ln2:y- 
mer lelewizji 
. ZwiC\zek Pracodawcow Warszawy 
i Mazowsza skierowallist otwarty do 
premiers Waldernara Pawlaka. w 
kt6rym zarzuca obecnemu r
dOWlr 
ze nie zmniejszyl obclC\zefi podatko- 
wych, nie wprowadzl' w Zycle syste. 
mu sprzYJaJC\cego inwestowaniu, nte 
zreformowal ubezpieczeri spcHecz- 
nych. -Tylko dZI
kj mobllnesci prywat- 
nych firm nast
if wzrest gespodar 
czy" - twierdzi ZPWM 
. Premier Waldemar Pawlak odwo- 
lal ze stanowiska wlceministra pracy 
Krzysztofa Baszniaka, kt6remu war- 
szawska prokuratura zarzuca, ze y, 
1993 r jake wiceprezes sp6fki Secon' 
Pl, po wfamaniu wywi6zf z niej rze. 
czy 0 warte
ci 100 mln starych zlo- 
tych oraz podjCl.J 43 mln starych zlo- 
tych na jeJ czekl.Natomiast prokura- 
tura opelska zarzuca bytemu wicerm- 
nistrowl wyfudzenle kilkumiliardowe- 
go kredytu 
. "Mamy uzasadmone powody, aby 
tragedi
 czeczenskC\ traktowac jako 
potenCjalne zagrotenie dla bezpie- 
czeristwa r wSpOfpracy w Europie "- 
czytamy w sklerowaneJ do premlera 
oplml SejmoweJ Kornlsjl Spraw Zagra- 
'Icznych 
. DeIicyt budzetowy w 1994 r wym6s! 
59 bin zl I by! 0 30 proc mzszy od 
zaplanowanego w ustawle budzete4 
wej. Natorniast doehody budzetu Z04 
staly przekroczone 0 16,9 bin zl,lj. 0 
2,6 proe. 
. Prokuratura Wojew6dzka we Wro- 
clawiu zwr6clfa SI
 do Departamentu 
Prokuratury Mlnls\.erstwa Sprawledli. 
wo
ci z wnioskiem 0 uchyleme Immu- 
mtetu poselskiego Ireneusza Sekuty. 
Prezesowl GUC zarzuca s
 p
wiad- 
czeme meprawdy w dokumentaejl 
sprawozdawczo-finansoweJ oraz dzia- 
lame na szkod
 sp6lki "Polnippon", 
kt6rej udziatowcem byt do lutego uble- 
glO9o roku. (Jb) 


ZUS informuJe, te od 1 stycznia 
wysokosc ryczaltu energetycznego 
(w wysokoici 50% taryfowych oplat 
za korzystanie z el'1ergll elektrycznej, 
gazcwej I cleplnej na cele domcwe) 
wYl'10S1 41 zl 36 gr mieslQczl'1te. 
Pcdwytszenie ryczattu energetycz- 
nego nast'tPl automatycznle w lulym 
z wyr6wnal'1lem za styczefl Ryczal1y 
energetyczne wy
acane kwartalnle 
zostanil podwyzszone w kwiell'1iu z 
wyr6wnamem za I kwartal1995 r. 


Oswi,cimska rocznica 


Ii - 
J _L.J'  


· Will 


Ii 


Pol wieku temu, 27 stycznia 1945 roku, do Oswl
clmla I Oboz\l 
koncentracyjnego Auschwitz-Blrkenau, porzuconego przez: 
nlemleck'l za'ogQ, wesda Armia Czerwona. W wyzwolonym 
obozle zasta'a niepodwafalne dowody hitlerowsklego ludo- 
b6jstwa i swiadk6w - sledern tysi
cy chorych, wyclenczonych 
wl
niow, w tym 275 dzlecl. przeZy'a garstka. BUsko p6ltora 
miliona wiQzni6w - g/6wnle Zyd6w - z 26 krajow Europy straci- 
10 w obozie Zycie. 27 stycznia nle byl dniem wyz:wolenia dla 
wszystklch pozostalych przy Zyclu wl
:tnI6w KL Auschwltz- 
Blrkenau. Przed nadejsciem Rosjan Niemcy ewakuowali z Obo- 
zu blisko 26 tys. os6b. Marsz smierci poch/on'l/ 3800 oflar.  anim KL Auschwitz stat Sl
 
miejscem zagtady Zydew, 
zsylano tu Polakew. Pierw- 
szy polski wl
zien zarejestrowany w 
Auschwitz - Stan,slaw Ryniak (obo- 
zowy numer 31) - przemewi podczas 
uroczystosci upami
tniajClcej 50-le- 
cie wyzwolenia Auschwltz-Birkenau, 
ktora rozpocznie si
 27 stycznia 0 
godzinie 11.30, pod pomnikiem O
ar 
Obozu w Brzezince. Oczekiwany jest 
przyjazd kilku tysi",cy bylych wi
- 
zniow z catego sWiata. a takze lau. 
reatew PokoJowej Nagrody Nobla i 
przywedcew kllkunastu panstw. 
Przygotowania do glewnej oSwi
- 
cimsklej uroczystosci uplyn'i'/y w at- 
mosferze spor6w mifi!dzy 1':ydowski- 
mi i polskimi organizatorami obcho- 
dew. Czy - jak prorokuje baron Mau- 
nce Goldstein, przewodl'1lczC\cy Mi
- 
dzynarodowego Komitetu O
wi
cjm- 
skiego w 8rukseli - zapanuJe chaos i 
uroczystosci skOl;cz
 si
 skanda- 
lem? Czy odzyj'l z trudem leczone 
zydowsko-polskie animozje? Czy 
uda si
 uratowai: nurt 
ydowsko-pol- 
skiej solidarnosci i pojednania? 


W tygodniach poprzedzaj'lcych 
rocznicowe uroczystosci swiat do- 
wiadywat si", jedynie 0 sporach. kl6t- 
mach i wzajemnych oskarzeniach 
organizator6w. Znacznie mnieJ uwa 4 
gi poswi
cono istocie rocznicy - przy- 
pomnieniu skomplikowanej prawdy 0 
KL Auschwitz-Birkenau i zyj'!cych 
wci'!z swiadkew dokonaneJ tam zb",- 
dni IUdobejstwa. 
Na rocznicowy dzieri 27 stycznla 
czekamy z niepokojem.h (zn) 
*** 
W zwi
zku z uroczystosclami, 
27 stycznia w Oswi
cimiu zamkni
te 
dla ruchu kolowego 
d'l w godzi- 
nach 9.00 -15.00 ulice: Powstaricew 
SI,!skich, Wyzwolenoa i Leszczynskiej 
Oraz trasa 80brek - 8roszkowlce - uli- 
ca Konopnickiej, a w godzinach 7.00 
- 15.00 ullce: Ofiar Faszyzmu, M
- 
czeristwa Narod6w, Wi
zni6w OsWl
- 
clmia na odcinku od ul. Wyzwolenia 
do Obozowej, Obozowa (odc,nek od 
ul Wi
zni6w Osw,
cimia do Orlow- 
skie90). Z dworca PKP do Bramy 
Smierc, w Brzezince kursowac b
d'l 
dodatkowe auto busy MPK i PKP. 


(dok. ze str. 1) 


- Jeszcze rok temu pomysl two- 
rzenia formaCji politycznej bylby nie 
do przy/
cia. bo wie/u czlonk6w 
zwiEfzku wynioslo zle dosw;adczenia 
ze wsp6lpracy z partfsml postsolidar- 
nO$clOwym/- Ifumaczyt senator Zbl- 
gmew Romaszewski. Takze dziala- 
cze "S. sCI, jut zmech
ceni udziela- 
nlem wyborczego poparcla rezmai- 
tym ugrupowamem. Zwiijzek niewie- 
Ie z tege ma KorzystajCl tylko popie- 
rani ktorzy nierzadko zapominajC\ 
nawet 0 sfowie "dzi
kuj

. Poza tym 
w grome politycznej prawicy coraz 
trudnlej znalezc moenych i wiarygod- 
nych parlnerew ZW''1zkowcy zdaj'l 
sobie spraw
 ze zmkomej liczebno- 
SCI i kanapowego charakteru wlelu 
prawicowych ugrupowar'l- taka oce- 
na przewijafa si
 w wielu WYPow1e- 
dziach ZauwatajC\ tez w progra- 
mach prawicy zapisy sprzeczne z 
Interesaml zwiC\zkow zawodowych. 
Te wszystkie w'!tpliwosc' wptyn'i'/y 
na ch
c zmiany zwiC\zkowej taktyki. 
"Solidam09C
 zna SWCjCl Slt
 - zebra- 
la p6H:ora miliona podpisow pod pro. 
jektem Konstytucjl - , n,e chce bye 
jut dtuzej Instrumentem w cudzyeh 
r",kach. B
dzie dyskutowac 0 SOjU- 
szach z ugrupowanlami, ktore ak- 
ceptujC\ spcHecznC\ nauk
 Kosciola 
katolickiego. To jest nieprzekraczal- 
na granica kompromisu. 
"Solidarnost. chce pozostae 
zwiC\zklem zawodowym, ale zamie- 
rza skupic woko. swego programu 
znacznie szersze niz dotC\d kr
gi 
spoleezne oraz srodowiska OpInIO- 
tworeze i polityczne. Pierwsz
 pr6bCl 
zdobyeia 5 - 6 milionow glosow po- 
parels b
dzie referendum w sprawie 


Konstytucji. Solidarnosc: chce stwo- 
rzyc ruch spoleczny, ktery przefor- 
sUJe projekt Konstytucji opracowany 
przez zWlijzek - Celem nast
pnym 
jest stworzenie partii politycznej, re- 
alizujEfcej program zwiEfzku. Partie 
mus; dljly6 do wygrama wybor6w 
parJamentarnych - mowll senator 
Andrzej Smirnow Wst
pem do po- 
szerzania sprnecznej bazy IIS o lidar. 
nosc'" scl tworzone w niekt6rych re- 
gionach - mifi!dzy innyml na Podbe- 
Skldzlu - kluby spoleczno-polityczne, 
skupiajClce sohdarnoSciowc6w a tak- 
1':.e Intelektualist6w, polityk6w i dzia- 
laczy samorz
dowyeh me zrzeszo- 
nych w "5'. 
- PI
/nas/o/e/nie dz;acko, Jakim 
Jes/ 'Solidarno$6" ma juz /rwallj po- 
zyCj'l w ruchu zwiqzkowym, a teraz 
musi znaleic miejsce na scenie po. 
litycznej - mowil w Blelsku Alojzy Pie- 
trzyk. Odzyskanie dawnego maso- 
wego spcHecznego poparcla, prze- 
forsowanie projektu Konstytucji i 
utworzenie formaCJI polltycznej zmie- 
ni Polsk
. B
dzie dopetmeniem re- 
wolucji "SolodamoSci" zapOCZ'ltkowa- 
neJ w 1980 roku - uwatajC\ uczestm- 
cy bielskiego spotkania (zn) 


IAIIIJ 
1014 


Od 1 lutego Telekomumkaeja 
Polska SA wprowadza 
podwyZk
 za kraJowe rcz- 
mowy telefonlczne 0 okolo 8 procent 
NastQpnC\ podwyzk
 zapowiedzlano na 
1 czerwca. Wowczas oplata za Jaden 
Impuls powlQkszy SIQ 0 kolejne 7 prc- 
cent, natomlast Iloic rozmow obj
tych 
abonamentem zml'1leJszy Slf: 0 polow
. 
NaJdotkliwiej uderzV pc kieszeni 
zWIf;kszenie 0 60 procent oplaty Insta- 
lacYlneJ, CZyll koszt6w, kt6re ponosl abo- 
nent w zwl
zku z montazem telefonu 
Zamlast dotychczasowych 267 zt 50 gr 
(250 zl + 7 proc. VAT) placi.: trzeba b",- 
dz,e 428 zl (400 zl + 7 procent VAT). 
ZdrOlejc\ tet tetonv i karty magne- 
tyczne Zeton A kosztowac b
dzle 
14 gr 2:eton C - 1 zl40 gr, a karta ma- 
gnetyczna z 50 Impulsaml kosztowac 
b
dzle 6,96 zl, zas ze 100 Impulsaml- 
13z191 gr 
Nowy cenmk TelekomunikaeJI za- 
ch(!ca do rozm6w wieczomych I noc- 
nych. MlQdzy 18.00 a 22.00 placic b
- 
dziemy 0 JednC\ trzeclC\ mnleJ, a ml
dzy 
22.00 a 8.00 rano tylko pofowQ stawki 
za rozmowy mil;dzymiastowe. To Jut od 
1 lulego. Od 1 czerwea nast
1 zr6w- 
name stawek za tak zwane potC\czema 
strefowe I w rozmowach do 25 km z 
oplataml za rozmowy miejscowe. Im- 
puis btdzie reJestrowanv co trzy minu- 
tv, CO wplynC\t ma na trzykrolne obl'1l- 
tenie koszl6w pomit:dzv poszczeg61- 
nymi abonentaml, ktorzy mleszkaJC\ do 
25 km od sleble 
TP SA zapowiadaj,!c t'1 podwyZk", 
oblecala tez, ze do korica tego roku 
wszyscy abonel'1ci b
dC\ mogll na tycze- 
nie otrzymywac wydruk z wykazem prze- 
prowadzonvch rozm6w. Wprowadzenie 
tege systemu zwanego blilingowym ma 
pom6c W sprawnym zalatwianiu rekla- 
macji raehunkow telefonicznych. 
Zakomul'1lkowano nam po raz ko- 
leJny znaczC\ce zmianv W oplatach nie 
daJC\c mozliwoici wyboru inneJ firmy te- 
lekomul'1lkacYJneJ Na tvm wlasme po- 
lega mono pol, ktorego IrkwldaCja jest 
mozliwa jedyme przez stworzenie kon- 
kurencjL A to, jak na razle, nam nie 
grozl. (Jot) 


WAIMOSFE 
s
 


[; ene Zlmowe za pasem Dwu- 
tygodl'1lowa przerwa w nau- 
ce me dla wszystkich dzieci 
jednak r6wnoznaczna jest z wyja- 
zdaml na zlmowiska, czy obozy nar- 
clarskie Zdecydowana wi
kszost 
uczmow, szczegolnie tych z najble- 
dme)szych rodzin sp
dzi ferie w 
domach. Wlasme z mysl
 0 nich w 
rotnych mrastach przygotowano 
wiele atrakcYJnych Imprez sporlo- 
wych i kulturalnych W Blelsku, na 
przyklad, Dom Kultury Wlekmarzy 
organizuje od 30 stycznia do 10 lu- 
tego 'Zimowisko 1995" W tym CZ8- 
sie dzieci b
dCl mogty bawit siQ na 


'"fV}:.£i'l\ 00 

PRZOOU Ii. 


Na pytanls dziennikana. czy chc;alby mieszkat w Makroreglo. 
n;e Poludniowym ze stolicif w Krakowie. katow;czanin. KPN.owski 
posel S/omlea odpowiada: "To chyba dowc,p. Pomys/ mm,sfra Str.t. 
ka jest tak samo realny jak powolan;s Slifska C;sszyilskiego." A 
potem ckJrzuca w imieniu partii: "Mys/imy, te 14 do 16 wojewodztw : 
. wystarczy w zupe/nosc;. 1m b,dz;e Ich mn;sJ. tym lepiei. Na pewno 
nie /
czy/,bysmy lerakowsleiego z leatowicleim, ale zniknfl/oby bie/- 
sk,s". 
No i tym sposobem na przyklad Ustroil. rodzlnna m;sjscowoAt 
. posta Wi/lea (tet KPN), na powr6t sfa/by si", leo/onilj Wielleiego Sf
- 
sica. Nie na/ety s
dzit. by posel Wilk opfowal za Ksi
stwem Cia- 
szynsk;m. Ciekawe czy w drugiej granicznej fewest;; nasz posel 
prezentuje dyscyplin
 partyjn'l czy Dpmi", wyborc6w, /elsko-p1 w ." 9.00-15.00. 


lIydawca. Sp6it	
			

/Skan_26_0001.djvu

			W granicach administracyjnych Bielska-Bialej znaj- 
duje siQ blisko 350 km dr6g plerwszej kolejnoscl 
odsnieZania, 145 km drugiej oraz 170 km trzeciej. 
Poza tym w mlescie jest okolo dwustu km dr6g, tak 
zwanych peryferyjnych, kt6re nie posladajq swojej 
klasy I !KI poza obszarem dzialanla blelsklego Za- 
kladu Oczyszczania Miasta, odpowiedzialnego za 
przejezdnosc arterii komunikacyjnych w zlmie.  dy zaczyna sypac, praktycz- 
me caly tabor ZOM-u skta- 
daj'lcy Sl
 z jedenastu plu- 
gow, fadowarki i cict9nika wyjezdza 
na ulice miasta. Sorz
tu. kterego 
srednia wieku waha si
 w granicach 
sledemnastu lat, wystarcza wtedy 
na obslug
 dr6g plerwszej kolejno- 
sci odsmezama Przeplsy okresla- 
j'l bowiem wyratnie standard tych 
uhc klare, bez wzglt:du na Ilose opa- 
du powinny bye przejezdne, posy- 
pane i pozbawione slisk
ci posnie- 
gowej. Nie ma problemu, gdy snieg 
pada kilka godzin. Wtedy pracow- 
nicy ZOM-u usuwaj'l jego warstw
 
z drag pierwszeJ kolejnosci, do 
kterych zaliczaj'l si
 wszystkie tra- 
sy przelotowe przez miasto oraz Ie, 
po kterych odbywa si
 komunika- 
cja autobusowa, a nast
pnie prze- 
chodz'l do odsniezania dreg zakwa- 
lifikowanych do innych grup. Pro- 
blemy zaczynaj'l Sl
 w chwili, gdy 
snieg pada, tak jak to miato miej- 
sce ostatnio, przez kilka dni Wte- 
dy cal)! sprz
t pracuje na gl6wnych 
trasach, a wszystkie drogi niZszych 
kategorii systematycznie zostaj'l 
zasypywane , staj'l si
 nieprzeJezd- 
ne Plug; mog'l zacz'le na nich pra- 
c
 dop.ero po odsniezeniu g/ew- 
nych arterii 
Jednak zdanoem Waldemara 
Boza/kiriskiego, zast
pcy dyrekto- 
ra ZOM-u, sytuacja w Bielsku. w po-- 
rownaniu z innyml miastami pofu- 
dmoweJ Polski, a nawet Czech, nie 


wygl'lda tie Poprawllaby Sl
 Je- 
szcze gdyby bylo wl
cej sprz
tu I 
gdyby byl on lepszy. ZOM clerpl. 
lakze na brak ludzi, szczegolme 
potrzebnych w Irakcie wywozema 
sniegu z centrum mlasta na wysy- 
pisko przy ul Kwiatkowskiego Do 
tej pory wywiezlono go jUZ okolo 
tysl'lca ton, jednak nie byloby to 
mozliwe, gdyby me pomoc zolnie- 
rzy z bielskiej jednostki powletrz- 
no-desantowej. 
Zdecydowame mmej zadowo- 
leni z usfug lOM-u sit ci mieszkan- 
cy miasta. kterzy do drog gl6wnych 
musz'l dojechat ulicami peryferyj- 
nyml, odsniezanymi W ostatniej ko- 
lejnosci lub wcale. PretensJe swo- 
je motywuj'l tym, it tak jak wszy- 
scy posiadacze samochod6w pla- 
c'l podatek drogowy, maj'l wi
c 
prawo spodziewac si
, ze rowniez 
o ich ulice, sluzby komunalne po- 
winny zadbac - Rzeczyw;sc;e. 
zdarzajEl s;
 skargl, przewalnie te- 
lefon;czne - m6wi Alojzy Gaszczyk. 
kierownik eksploatacjl ZOM-u. 
- Slaramy 5;1' wredy wytlumaczyc 
d/aczego jeszcze nie dofar);$my do 
u/;czek dOjazdowych. Przypom,na- 
my jednak r6wniez, te zgodme z 
rozporzEldzen;em Rady Min;str6w 
z 1980 roku, kaidy wla$c,cie/ po- 
ses}i zobowiijzany jesf do od$nie- 
zenia chodn;ka I }ezdm do jej os;. 
Skarg; zmecl8rpJiw;onych /udz; nie 
zawsze sEl zasadne Zazwyczaj, 
gdy uporamy S;I' jut z syfuacjij w 


@ ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach 
7jJz CENTRUM KSZTAlCENIA ZAWODOWEGO w Bielsku-Bla/ej 
- ul. Sempolowsk,ej 1. tellfax 253-52 
ZAPRASZA 00 SUPERNOWOCZESNEGO OSROOKA KSZTAlCENIA SPECJAU- 
STOW MENEOZERSKO-AOMINISTRACYJNYCH TZW. FIRMY SYMULACYJNEJ 
I Proponulemy 12 tygodniowy kurs na kt6rym zdobedij Palistwo w,edze I umielelno- 
SCI z zakresu * organizaqi i zarzesdzania * pracy dzialu kadr * zasad ksiegowo
cl I 
* zasad funkqonowania flrmy handlowo-uslugowej * marketrngu * negoCJ3CJi w 
blznesle * orgamzaqi i funkCJI sekretriatu * techniki pracy biurowej * obslugi I 
prai: wspomniana dwejka 
ochotnik6w wycofa/a swe 
kandydatury. 
Pracownicy poczty spraw- 
dzaja. wi
c jedynoe wyrywko- 
wo czy od os6b, ktore zareje- 
strowa/y swe odbiornikl RTV, 
wplywaj't regularnie oplaty 
abonamentowe. W przypedku 
wykrycia opo>:nien czy zale- 
gl08Ci wysylane s't upomnie- 
nia. Innych motliwosci wpty- 
wania na niesfornych posia- 
daczy radia czy telewizora na 
Podbeskidziu nie ma. (ak) 


SMUTNO MI! 


Dzisiaj przedstawia- 
my niewielkiego, ale 
za to bardzo sympa- 
tycznego i niezwykle 
ruchllwego szcze- 
niaczka ze schroni- 
ska dla bezdomnych 
zwierz 


, . 


\ 
. 


- 
.. 


. 30 stycznoa w LlpoweJ od
zle 
si
 pierwsze w tym roku spotkanie 
w6jt6w lywlecczyzny Zebranie 
przedstaWlael, lokalneJ wladzy sa- 
morz'tdoweJ ma byc posw'
cone 
glowme sprawom bezrobocla za- 
wteramu um6w przez gmlny na n,.. 
boty publrczne I 'nlerwenCYlne oraz 
negoCJaCJI 0 Ich refundowamu od 
stycznla 1995 roku WOjtowre zaJ- 
m'l s
 takze umow'l z Zakladem 
Energetycznym w lywcu 0 odplal- 
nose za konserwaCJ
 oswletlenla 
ulocznego znajduI'IcegO Sl
 na Ie- 
renle gmln Na spotkanlu przedsta- 
wlony zostame takze stan prae Ze- 
spolu do spraw Przej
cla Podsta- 
woweJ Oprekl ZdrowotneJ przez sa- 
morz'ldy W jlow.e gmon, kt6re 
przeJt:fy Zlmowe utrzymame dreg, 
b(!dct starah Sl(! przeforsowac 
podwyzszeme stawkl za odsnieza- 
nle w ZWI'lZku z obfllyml opadami 
>legu (ska; 
. Aby skrocic bielszczanom okres 
oczekrwanta na otrzymanie decyzji 
dotycz'ICYch dodatkow mieszkanoo- 
wych. MleJsk' Osrodek Pomocy Spo- 
/eczneJ zatrudn
 specjalnych rozno-- 
siciell kt6rzy osoblscle wl"(!CZajCl 


CZYNNE Gi
 
CAtA 
 
DOB
 ! 
 
_ bezplatny doJC!Zd. RADIO . 
- karta sfalego klienfa 00"1. bon,) 
- usUgl (zakupy, dew6z dzieci. 
p.) 


f!f7 96.22 


decyzJe 0 dodatkach tym osoOOm 
ktere zlozyty w MOPS-ie odpowie- 
dme wnioski Dzi
ki lakiemu rozwi
. 
zaniu znacznie przysplesza si
 czas 
otrzymama dokumentew, bowlem 
roznoslclele pracuJCl rownlez pope- 
ludmami I wleczorarru Nieslety, cz
- 
sto spotykaj'l 511' z agresywnym za- 
chowaf1lem ludzi, obrzucam Set In- 
weklywami lub odmawia si(! im w 
ogole otwarcla drzw'- SytuaCje takle 
m3/'1 mlejsce zazwyczaJ gdy okazu- 
Je Sll'. It dane gospodarstwo domo- 
we nie uzyskalo dodatku (ska)  


. W czasie ferii zimowyeh Mi(!dzy- 
narodowe Siowarzyszenie Monda 
Turismo zrzeszaj'tce turyslew - 
esperantystow organizuje w Byd- 
goszczy tygodnoowe pobyty, pol'l- 
czone z naukCl J
zyka esperanlo. 
MI
zynarodowe Cenlrum Kultury 
i T urystyki w Bydgoszczy organi- 
zUJe kursy j
zyka turecklego i Irtew- 
skiego. Blizszych informacji udzie- 
la Monda Turismo. Bydgoszcz, 
ul M Sktodowsk'ej-Curie 10, tel. 
415744, fax 460082, od 8.00 do 
16.00. (k) 


6 ... <'" .TM
 
flJ30HN BUL.t PUB' U' 
BIELSKO-BIAlA, UL 11 LlSTOPADA 60162. TEL 216
1 .
 ; 


WSPANIAlA ATMOSFERA! MILA OBSLUGA! 


* PIWO ANGIELSKIE TYPU "ALE"- JOHN BULL 
* PIWA KRAJOWE- NOWOSC! -ZYWIEC, GOLD FASSL 
* INYSMIENITA I NIEDROGA KUCHNIA- OBIADY, 
KOLACJE,ZAKA.SKI, DESERY 
* PROFESJONALNY 9- STOPOINY BILARD 
* GRA W RZUTKI-DARTY- TRADYCY JNA GRA 
BYWALC6W PUB'U 


... 


CHCESZ WIEDZIEC CD TO NAPRAWDE 
ANGIELSKI PUB- WSTJJP DO NAS- ZRDZUMIESZ. 


" 


14
		

/Skan_27_0001.djvu

			Pom6zmy sabie w zakupachl Pod takim haslem od kilku tygodni drukujemy tabelkl poradnika ciulacza. Dzisiaj cenowego kale)doskopu ciijg dalszy. Warto klJpowac tam, 
gdzie taniej. Ot, chocby na jednym kilogramle schabu z kOSClij mozemy uciulac ponad 70 groszy, czyli 7 starych tysi
cy. Gdyby jeszcze Sucha byla blizej Chelmka... Tak 
czy owak po lekturze dzisiejszego poradnika zorientujemy si
 w geografii cen. Komentarz pozostawlamy domowym gospodyniom I rodzlnnym ksi
gowym. 


30 . KRONIKA BESKIDZKA 


o 


A 


A 


A 


'" .,; ao <0 
U - -'" 
U N 0 ;: c 
.N C> E E 
cj U "0 "0 '" <6 -m .,; 
'" '" -" '"  uj N N ao -0 N -'" x _ '" 
.
E <0 N u 
 3 
"0 0 0  :>M <0 
-
 -0 - -<0 ..!I,t 
U) ",0<0 ii;'o E.!!! 
C?!¥UJ m1;;>< mxx m--_c >-- .cen ° EO E 
 a.. 
 e a. ro.!:2 D.. ..

U) 
CL1U) 
X _ c 
......6 
C)- XOc. N-C. N!!! .ca. 
U).!:! "'
c. .c-<0 

(D m :!1 .
 ..!!?1- Q) 
m 

 a;
 m:::W:::Q.I -m", 
o.!!! 13

 u'" L..__U) u",en N.- :&:UJ m 
-en 

"'", u-"' 
.
-= ::; --.c '" - ",.c_ '" Nen <0 .c . .c. .:;: iLx ::::J...:.3<: :> .'" iiili)(I) 
xU) N
 m"3::J __ -x _:>x u:; uo..
 u3 u"'5cn ",:>en ",:>en en:>en [/)30 =>00.. eno.. 00..0 Oeno.. 
m"m m3cn U-,en uen en en 0.. 
Mleko(1Iitr) 0,75 0,70 0,80 - - 0,70 0,75 0,65 0.65 0,60 - 0,66 0,65 0,70 0,70 0,72 0,64 0,63 
(2% tluszczu) (7500) (7000) (8000) - - (7000) (7500) (6500) (6500) (6.000) - - (6600) (6500) (7000) (7.000) (7200) (6400) (6300) 
Chleb 0,77 0,80 0,90 0,70 0,75 0,80 0,80 1,15 0,95 0,91 0,75 0,85 0.92 0,95 1,10 0,84 0,85 0,58 0,96 
(0,8 kg) (7700) (8.000) (9000) (7000) (7500) (8.000) (8000) (11500) (9500) (9.100) (7 500) (8500) (9200) (9500) (11.000) (8.400 ) (8500) (5800) (9600) 
Kostka masla 1,75 1,95 2,10 1,83 1,90 1,90 1,75 1,82 1,95 2,00 2,00 2,18 2,00 2,05 2.00 2,00 1,90 2,00 2,00 
(0,25 kg) (17 500) (19500) (21000) (18300) (19000) (19000) (17.500) (18200) (19500) (20 000) (20.000) (21800) (20000) (20 500) (20000) (20 000) (19000) (20.000) (20 000) 
Olej rzepakowy 3,20 3,70 3,10 3,70 - 3,40 3.47 3,40 3,70 3,80 3,20 3,60 3,20 - 3,80 3,20 3,35 3,40 
(1mr) (32.000) - (37.000) (31000) (37.000) . (34.000) (34.700) (34 000) (37.000) (38.000) (32 000) (36 000) (32 000) - (38 000) (32.000) (33 500) (34 000) 
Kielbasa zwyczajna 5,70 5,90 6,20 - 5,60 - 6,90 5,93 6,50 5,90 6,20 - 5,00 5,90 5,80 - - 5,80 5,50 
(1 kg) (57.000) (59.000) (62 000) (56 000) - (69 000) (59300) (65.000) (59000) (62 000) - (50 000) (59 000) (58000) - - (58.000) (55000) 
Kurczak. mrozone 3,80 - 4,40 3,90 4,50 - 3,95 4,40 4,00 4,00 5,00 4,75 4,50 4,70 4,40 4,20 4,10 - 4,00 
(1 kg) (38 000) - (44.000) (39000) (45.000) - (39 500) (44.000) (40000) (40.000) (50.000) (47 500) (45 000) (47.000) (44.000) (42.000) (41.000) - (40.000) 
Schab z koscr'l 9,00 - - 9,10 - 8,90 9,47 9,30 9,50 8,90 - 8,78 8,90 9,00 - - 8,80 8,80 
(1 kg) (90 000) - - (91000) - (89000) (94.700) (93 000) (95 000) (89 000) . (87.800) (89 000) (90 000) - - (88 000) (88 000) 
Wolowe bez kosci 9,00 - - - 8,70 - 7,90 750 840 9,60 9,00 - 7,89 - 8,6 - - 9,00 8,90 
(1 kg) (90.000) - - - (87 000) - (79 000) (75 000) (84 000) (96 000) (90 000) - (78.900) - (86 000) - - (90 000) (89 000) 
M'Ika wroclawska 0,76 095 080 0,77 0,90 0,95 0,95 0,94 0,80 0,90 0,90 0,90 - 0,85 1,00 0,80 0,90 - 0,75 
(1 kg) (7600) (9500) (8.000) (7700) (9000' (9500) (9500) (9400) (8000) (9000) (9000) (9000) - (8.500) (10.000) (8000) (9000) - (7.500) 
Kasza gryczana 2,62 3,00 3,00 2,55 2,60 3,20 2,80 2,00 - - 4,00 1,90 2,20 - 2,90 4,00 3,00 - - 
(1 kg) (26 200) (30 000) (30000) (25 500) (26 000) (32 000) (28 000) (20.000) - - (40 000) (19000) (22 000) - (29000) (40.000) (30 0(0) - - 
Ser zo«y 6,80 - 7,50 6,90 8,00 7,50 6,90 8,09 - - - - 7,25 7,50 8,00 8,00 7,20 7,80 7,80 
Podlaski (1 kg) (68 000) - (75 000) (69.000) (80 000) (75 000) (69000) (80 900) - - - - (72 500) (75 000) (80 000) (80 000) (72.000) (78.000) (78.000) 
Ryz 1.46 1,90 1,80 1,37 1,90 1,80 1,85 1,81 1.60 1,75 1,80 1,70 1,60 1,70 1,85 1,70 180 1,60 1,60 
(1 kg) (14600) (19000) (18000) (13700) (19000) (18000) (18500) (18100) (16.000) (17 500) (18.000) (17 000) (16000) (17 000) (18500) (17.000) (18000) (16.000) (16000) 
Cukier 1.49 1,60 1,60 1,45 1,50 1,40 1,39 1,61 140 1,50 1,50 1,60 1,60 1,50 1,30 1,50 150 1,60 1,60 
(1 kg) (14.900) (16000) (16000) (14.500) (15.000) (14.000) (13.900) (16100) (14000) (15.000) (15000) (16000) (16000) (15.000) (13000) (15000) (15.000) (16000) (16.000) 


Zabawa w oszcz,dzanie DO

, I 
P rzy "krocz'lcej inflacjl" i kapitali- - Ni1sze oprocenfowanie ksiijieczek -Pienl'!dze wplaeaneprzezdzlecr trzy- DLA IA II- ¥If'\ H] 
slycznym sposobie myslenia wyda- zblorczyeh nie jest krzywdz,!ce - twierdzl mamy na ksi
1eczce zblOrczej temllnoWej 
" 
 If 
wac by si
 mogto, ze rnstytucja Barbara tukowiak, klerownik Zespolu - wyjasnia Krystyna Chazuk, opiekunka 
Szkolnych Kas Oszcz
dnosci dawno po- Kontrolo Wewn
lrznej bielsklego oddzia- SKO ze Szkoly Podstawowej nr 18 w Stel- 
winna jut byfa umrzec 
miercl
 natural- tu banku panstwowego Powszechna Kasa sku-Blalej. - W ten spos6b uzyskujemy 
n'l. Tymczasem okazuJe si
, Ze SKO w Osz
dnoscl, kt6ry obstuguje wklady z lepsze oprocenfowanie pleni
dzy, kt6re 
calej POlsce, takZe w wOjew6dztwie brel- SKO - Pozostale dywidencly bank prze- gl6wnie przeznaezamy na oryanizaej
 wy_ 
skim ma Sl
 dobrze. W roku szkolnym pra- kazuje szkolom i uczniom w pastac; na- cieczek Na kooperacji z PKO korzysta 
wie 11 tys. dzieci ze stu osmiu podbe- gr6d piem
1nyeh, pomocy naukowyeh, takie sama sZkola, kf6ra fylko w tym roku 
skidzkich szkOf zaoszczt:dzil0 okafo 1 mid prezentow. Zalety nam na kontynuowa- otrzymala z lego banku 13 mllionow z/o- 
300 mln zl. Popularnosc tej formy oszcz
- niu akc)1 "Dzis oszez
dzam w SKO - jutro tych tytulem r61nych nagr6d zwi'!zanych 
dzaniawydajesi
tymbardziejdziwna ze wPKO.', boopr6czkorzyscijakieuzysku- z konkursami. Nie zasfanawialismy si
, 
zasady depon,owania przez dzieci pieni
- )8 bank Z obrotu zdeponowanymi pie- czy ulokowanie funduszy w innym banku 
dzy na ksi'lzeczkach SKO pozostaly nie ni
dzmi. jest 10 przede wszystkim swief- okazaloby Sl
 tepszij inwestye)ij 
zmienione od zamlerzchlych czasew. W na rekJama PKO Wpajanie dzieeiom na- W wOjew6dztwie bielskim do szk61 pea- 
dalszym Ci'lgu kwoty sktadane przez wyku oszcz
dzania, proeentuje w p6iniej- stawowych u
szcza 125 tys dziecl- 
uczniew nie s'loprocentowane. Oprocen- szym okres/e pozyskiwaniem nowych 11 tys posiada ksi	
			

/Skan_28_0001.djvu

			m  1 
 
I 
 j 


[p) ZleClOm i ich opiekunom wy- 
[) JezdzajC,tcym na ferie zimo- 
"" PKP stwarza w Iym roku 
mozliwosc ulgowych przejazdew 
rodzinnych w okresie od 23 stycz- 
ma do 18 lutego. Z 50-procentowej 
znizki na wszystkie rodzaje pocl'l- 
gewwwagonach I i II klasy, woby- 
dw.e strony, skorzyslac moze opie- 
kun i jedno dziecko w wieku od 4 


, 


Nowy' 
drogowy, 


Rada Miejska w Bielsku-Bialej 
zatwierdz
a nowe stawki roczne po- 
datku od srodkew transportu (w no- 
wych zlolych): od motorower6w - 
7 zl; od motocykli z silnikiem 0 po-- 
jemnosci skokowej: do 50 ccm - 
15 zl, od 50 do 350 ccm - 25 zt, 
powyzej 350 ccm - 123 zl; samo- 
chody osobowe z silnikiem 0 pojem- 
nosci do gOO ccm wlacznie - 38 zl, 
od gOO do 1300 ccm - 69 zl, od 1300 
do 1500 cem - 87 zt, od 1500 do 
1600 ccm-138zl; od 1600 do 1800 
ccm - 217 zl, od 1800 do 2000 ccm 
- 366 zl, od 2000 do 2500 ccm - 
566 zl; powyzej 2500 ccm - 764 zl; 
ad samochod6w mark. Warszawa - 
87 zt, ad autobusow oraz samocho- 
dew ci
zarowych przystosowanych 
do przewozu os6b 0 liczbie mieJsc 
do siedzenia 'Clcznie z miejscem 
kierowcy: do 15 - 138 zt, od 15 do 
30 - 254 zl, powyzej 30 - 560 zl, od 
samochodow cl
zarowo-osobo- 
wych. 0 dopuszczalnej masie caf- 
kowitej: do 2 t - 87 zl, powytej 2 I - 
138 zt; od ci'lgnikew rolniczych z 
silmkiem 0 pojemnosci" do 4000 cem 
- 22 zl, powyzej 4000 ccm - 57 zt; 
od przyczep i naczep campingo- 
wych - 22 zl, 0 ladownosci do 0,5 t- 
18 zl; od 0,5 do 1 t - 38 zl, od 1 do 
5t -63 zl, od 5 do 201-96zl, powy- 
zej 20 t - 164 zl, pozostalych - 
138 zl; od lodzi motorowych oraz 
Jachlew z silmkiem 0 pojemnosci. od 
200 do 1000 ccm - 63 zt, powyzej 
1000 ccm - 138 zl. 
Wprowadzono 40-procentow'l 
zmzk
 dla wlascicieli samochodew ze 
sprawnym katalizatorem. Termin plat- 
nosci podatku uplywa 15 lutego lub, 
jesli placimy w ratach, lermin splaty 
drugiej raty uplywa 15 wrzesnia 


,  


, 
 


m ielska Rada MieJska uslali- 
. la, ze wlasciciele samocho- 
dew z katalizatorami, a lak- 
:l:e nap
dzanych energl'l eleklrycz- 
n'llub gazem b
d'l w Iym roku pla- 
cic stawk
 podatku drogowego 0 40 
procent nizsz'l od urz
dow!!j. Dla 
pozostalych pOJazdew zarejestro- 
wanych w Bielsku-Bialej obowi'lZu- 
j'l oplaty ustalone w rozporz'!dze- 
niu mmistra finansow z grudnia 
1994 roku. 
Od samochodew osobowych z 
silnikiem 0 pOJemnoAci skokowej do 
gOO ccm podatek roczny wynosi 
38 zl W grupie 0 pojemnosci po- 
wyzej gOO ccm do 1300 ccm - 69 zl, 
powyzej 1300 do 1500 ccm - 87 zl, 


Uigowe akcje 


powyzej 1500 do 1600 ccm - 
138 zl, powyzeJ 1600 do 1800 ccm 
- 217 zl, powyzej 1800 do 2000 ccm 
- 366 zl, powyzeJ 2000 do 2 500 ccm 
(z wyj'ltkiem samochodu warszawa) 
- 566 zl, od samochodu warszawa - 
87 zt, powyzeJ 2000 ccm - 764 zl 
Roczny podatek drogowy od moto- 


W Kalwarii Zebrzydowskiej 
woda z miejscowych wodoci'lgew 
jest, chyba najdrozsza w wOjewedz- 
twie. W tym roku zarowno cena 
wody, jak i odprowadzaniasciekew 
wzrosnie 0 okolo 20 procent - usta- 
lili mieJscowi radni. 1 metr sZeScien- 
ny dla gospodarstw domowych ko-- 
szluje 1,56 zl (w minionym roku 
13 lyo. zl), zas dla przeds,
biorstw 
- 2,64 zl. Za odprowadzenie metra 
szesciennego sciekow gospodar- 
stwa domowe zaplac'l 1,08 zl, a 
przedsi
biorstwa - 1,44 zl. (tar) 


KRONIKA BESKIDZKA . 31 


... 


rower6w wynosi - 7 zl, a ad moto- 
cykli do 50 ccm - 15 zt, powyzej 
50 do 350 ccm - 25 zl, powyzej 
350 ccm - 123 zl 
Podalek mozna placlc jednora- 
zowo do 15 lutego lub w dwech ra- 
tach po polowie . do 15 lutego pierw- 
sz'l i do 15 wrzesnia drug'l (ban) 


Male 
mleko 


. 


D rozeje mleko I jego prze- 
twory, W minionym ty- 
godnlu za litr dwupro. 
cenlowego mleka trzeba by to 
zap/acic juz 70.80 gr czyli 7. 
8 tys. starych zl. Cena kilogra- 
ma masta sl
gn
la 10 zl, czyli 
dawnych 100 tys. zl. TeJ ceno- 
wej galopadzle winny jest ni- 
ski skup mleka w mleczar. 
niach, co z kolel wynika z ma. 
lej liczby hodowanych kr6w 
mlecznych. 
Ponlewa! gwaitowny wzrost 
cen ogranlcza popyt, niekt6rzy 
producencl przechocWI na nle. 
co mnlejsze opakowania. I tak, 
chot wielu z nas nie zwraca na 
to uwagl, maslo coraz czQScleJ 
sprzedawane jest w kostkach 
o wadze 227 gram6w, a nie 
250 gram6w, do czego byllsmy 
wczesnlej przyzwyczajeni. Mle- 
ko pOJawia slQ w woreczkach 
nie litrowych, lecz 0 pojemno- 
scl 0,8 czy 0,9 IlIra, DzlQkl 
temu, ie opakowanla 
 meco 
mniejsze, ich zawartosc maze 
bye odroblnQ tansza, Warto 
witt:. robl
c zakupy, spraw. 
dzle, jak
 wagQ masta I obJ
' 
tllSe mleka deklaruje na opa. 
kowanlu producent tych towa. 
row, (tar) 


., 


. 


I 


lLI:.1y T r 

I:l
r.rl[1r 
 Z N E 
krajowe. JASIENICA. OPOCZNOi1nne 
Import: HISZPANIA. WI:.OCHY, CZECHY 
.. plytkl scienne, podlogowe '*' gresy i elewaCJe mroloodporne AI,..,. 
... kleJe I tugi firm. ATLAS, KREISEL I LIP CIt'.;I'obot
, 21 stycznia, na targowisku przy 
ul Lompy w Bielsku-Bialej sprzedawano. 
jaJka po 22-25 groszy (2200-2500 zl) za 
sztuk
, zlemmaki po 90 gr (g tys. zl) za kg, cebul
 
po 1 zl 60 gr (16 tys zt), p'etruszk
 po 1 zl50 gr 
(15 tys zl), marchew po 80 gr (8 tys. zl), jablka- 
od 80grdo 1 zl50gr(8do 15 tys. zt), pomarari- 
cze po 2 zt (20 tys. zl), kiwi po 3 zt 40 gr 
(34 tys zl) 
Ceny z niedzielnej gie/dy samochodo-- 
wej przy ul. Sarni Stok - Cinquecento 700: 
1994 r. - 13500 zl (135 mln zt); 1993 r. - 
12800zt (128 mln zt); 1992 r.- 
11500 zt (115 mln zt); 1991 '-- 
11000 zt (110 mln zl) Fiat 
126 p: 1994 '- - 7900 zt 
(79 mln zl); 1 993 '- - 6700 zl 
(67 mln zt); 1992 r. - 6600 zl 
(66 mln zl); 1 990 r - 4900 - 
5200 zl (49 - 52 mln zl); 1989 '- - 
4700 zt (47 mln zt); 1986 r - 


. 
. 


. 
& ZAROWE TO I OWO KTO HANDLUJE TEN ZY JE 


@  
 
do 16 lat Za mlejscawk" mlejsca 
w wagonach sypialnych I miejsca 
do lezenia trzeba Jut zaplacic pel- 
n'l cen
. 
Dla dzieci do 4 lat bilelu nie 
trzeba kupowac, a uczniowle i tak 
maJ'I 50-procentow'l ulg
 Na obe- 
cnej akcji PKP skorzyslac WI
C 
m09Cl gfownie opiekunowie lub ra- 
dz,ce. (tar) 


2200 nowycl> Zl 
mlee dodatkow pot, 
panstwa lub ake e na ry 
Pomewaz ak
je ostatnk. 
dzenlem, a ob 'acje pod k. 
InformuJemy, zej ews- 
zy obllgacJe dwu I pi C . 
. Jednoroczne (tar) 


i 


W 1993 roku rodzice sa- 
motnie wychowuj'lcy 
dzieci nie mogli rozhczyc 
swoich dochodew opodatkowuJ'Ic 
si
 wspelnie z dziecmi, jesli do-- 
ch6d na cz/onka rodz,ny byl wy- 
tszy niz 2,5 mln z'- W tej sprawie 
interwentowaf rzecznik praw oby- 
wate/sklch, kieruJ'Ic rzecz do Try- 
bunalu Konstylucyjnego Ten 
ostatni organ podzielil opim
 
rzeczmka, te przepis jest niespra- 
wiedliwy Z werdyklem Iym zgo-- 
dzit si
 takze sejm. 
Obecny projekt rz'ldowy za- 
ktada, ze sarnolni rodzice 
d'l 
-' 


taoy _ mo..e w . - z
cym roku 
o kupl 0 ' . acje skarbu 
., n 
jlkby ml "Izym powo. 
. . 0 ro
" zty jak woda, 

w ,W sprzeda- 
w Iut)--n .. trr letn,e. a w marcu  


mogli zlozyc zeznanie podatkowe 
za 1 993 rok, jaSli rozliczat Sl
 z 
podatku ich pracodawca albo do- 
starczyc odpowiednie oswiadcze- 
nie do urz
du skarbowego, jesli 
rozliczali si
 z podatku bez posre- 
dnictwa pracodawcy. Jest to wa- 
runek, aby f.skus zwr6c
 nadpla- 
t
 tym samotnym rOdzicom, U 
kterych doch6d na oso
 przekra- 
czaf miesi
cznie 2,5 mln zt 
Oswladczenla takie mozna skla- 
dac do korica maJa 1995. Urz
dy 

d'l zwracac nadplaly podatkow, 
Jesli rz'ldowy prOjekt nowehzaCJi 
ustawy przY)moe seJm (tar) 


KANTOROWE NOTOWANIA 


Dolar amerykariski .spada" 
Marka niemiecka wcii.tz "idzie w 
g6r
" i nie zagrzewa miejsca w kan- 
torowych kasach. S!owackich ko- 
ron brak - wykupywane s'l"na pniu" 
- oto zasadnicze spostrzezenia z 
rekonesansu po beskidzkich kan- 
torach (pocz'ltek biez'lcego tygo-- 
dnia). 
Zapotrzebowanie na korony 
sfowackie bierze si
 gfownie ze 


N a O:ieszynskim "warzywniaku" nieznaczme zdrozaly niektore 
owoce i warzywa. 010 ceny zanotowane w sobot
, 21 slycz- 
nia Marchew kosztowala (w nowych zlotych) 60 gr za kg, 
pielruszka - 1,5 zt, cebula - gO gr, seier - 1,5 zt, buraki czerwone - 
60 gr, warkocz czosnku - 1,5 zl, ziemniaki - 50 gr, mandarynki - 3,2 zl 
cytryny - 3 zl, cytrusy 2-2,5 zt, kiwi - 50 gr za szluk
, jabt- 
ka 80 gr - 2 zt za kg, cukier - 1,45 zt, m'lka - 80 gr, sel- 
40 gr, kasza - 1,6 zl, ryz - 1,5 zt, kostka masta - 1,6 zt, 
mak - 8 zl W "delikatesach na k6!kach" oferowano 
kaszank
 domow'l - 2,3 zt za kg, krupnioki - 3 zt, 
kietbaskl wiederiskie - 6 zl, boczek faszerowany - 
7 zl, kie!bas
 zwyczajn'l- 5,5 zl, filety sledziowe- 
1,85 zt, filety z morszczuka - 6 zl, paluszki rybne 
- 2,5z1 
Na targu przemyslowym khentow mteresowa- 
Iy kurtki puchowe - 100-120 zt, kierp- 
ce - 8 zl, koldry - 38 zt, anleny tv - 
24 zt, deskl do prasowania - 25 z!, 
ub,ory dzinsowe.- 25-50 zt oraz pa- 
plerosy: 100 - 280 kc za karton w za- 
leznosci od rodzafu. (mark) 


wzg
u na zbhzaJ'Ice s,
 zimowe 
ferie Wszystko wskazuje na to, ze 
wielu mleszkaflc6w POdbeskidzia 
postanowlto poszalec na nartach 
na SlowaCJ' (gdzoe ponoc tanoej__.). 
DommaCja popytu nad poda2'1 za- 
owocowala znaczn'l pOdwyzk'l 
ceny sIowackoeJ waluly Jedna ko-- 
fena wycenlana Jest obecnie 
(sprzedaz) w granocach 780 zl - 
800 zl (tom) 


2800 zt (28 mln zl); 1 985 r - 2500 zl (25 mln zt); 
1984 r. - 2300-2450zl (23-24,5 mln zt); 1983 '- -1300- 
1650 zl (13-16,5 mln zt); 1980,- - 1190-1350 zl 
(11,9-13,5 mln zt) Fso 1500: 1986 '- - 3000 zl 
(30 mln zt), 1984 r - 2650 zl (26,5 mln zl), 1978 r., 
z karoseri'l z 1986 r. - 2300 zt (23 mln zl). Polonez 
carD 12000-12500 zl (120-125 mln zt); 1991 r - 
10500 zl (105 mln zl). Polonez: 1990 '- - 8200 zt 
(82 mln zl); 1984 r - 3600 zl (36 mln zt). !;koda favorft 
1991 r. - 12000 zt (120 mln zl); skoda 105 1978 '- - 
1630 zt (16,3 mln zO. Lada samara 1300 1991 '- - 
11500 zt (115 mln zl) Tavria 1989 r - 5400 zt 
(54 mln zl). VW scirocco 1 978 '- - 3800 zt (38 mln zl) 
Ford sierra 1986 r - 9900-12000 zI (99-120 mln zl). 
Opel kadett 1981 r - 4900 zl (49 mln zt), opel COrsa 
1984 '- - 7200 zl (72 mln zl), opel record 1979 r - 
3300 zt (33 mln zl). Audi 80 19B1 r - 6500 zl 
(65 mln zl) Mercedes 200 D 1978 r - 5500 zl 
(55 mln zl) Renault clio 1 992 r - 22000 zl 
(220 mln zt). Mitsubishi galant 1989 r - 14500 zt 
(145 mln zt). (bf) 


.. 


1
		

/Skan_29_0001.djvu

			32 . KRONIKA BESKIDZKA 


ID

 11ft 00 
m

. ,_I
 


Pan G. mial w zyciu pecha Nle 
dose, ze zeni'lC si
 z Jadw'g'l wy- 
szedl na tym Jak Zablocki na my- 
die, to w dodatku nawet po rozwo-- 
dzie jego eks-malzonka nie 
dawala mu spokoju. 
Od trzech miesi
cy n
kali dyrektora Liceum Og6lno- Malzeristwo bylo nieu- - 
dane. Zonkos szybko si
 
ksztalc'lcego w K
tach informuj'lc go, ze za chwil
 przekonal, ze jego wybran- 
wyleci w powietrze! Dyrektor zgodnie z instrukcjlj po- , ka w stadle mal- 
wiadamia/ pohcj
, policja robila swoje , zaleglosci nadra- ",eriskim raczej 
blano, ale po jakims czasle zn6w odzywal sl
 telefon... nie gustuje, a 
rozrywki ma bar- 

 oniewaz LO w K
tach bylo marzyl 0 komputerze, drugi 0 ro- dzo 'procentowe" 
n
kane tymi pogrozkaml werze g6rskim. Chat zamieszkall w mle- 
"programowo', poliCJancl Wsp61praca pohCJi z gronem szkanlu m
za, Jadwiga szyb- 
postanowili to wykorzystac. pedagogicznym dala tym razem . ko udowodnila kto jest 'panem' 
Wszcz
to WI
C regulame docho-- pozytywne wyniki. Dot'ld tylko domu W zasadzie pozostala nm 
dzenie i przy saslej wsp6lpracy z przypadek decydowal 0 dekonspi- nadal pomimo tego, ze s'ld w trak- 
gronem nauczycielskim analizowa- racji pOdobnych "zartownisi6w". cie rozprawy rozwodoweJ nakazal 
no program zaj
c w poszczegel- Cale szcz
scie, ze tylko "zartow- . jej mieszkanie opuscic Nie m,aIa 
nych klasach, zwracaj'lc szczegel- nisiew', bo w wojew6dztwie biel- zamiaru tego czynic am tym bar- 
n'l uwag
 na klasOwki lub spraw- skim nie wybuchla dot'ld ani jed- . dz,ej zmieniac swoich upodot.'l 
dziany planowane na dm "alarmu na bomba.__ (tap) , Pan G. stal si
 we wlasnym domu 
bombowego". Wychowawcy pyta- Ps: Obaj niestawni 'bOhatero-- l intruzem, przed kterym zamykaly 
ni kogo podejrzewaj'l podali kilka- wie" tego wydarzenia zostali rele-si
 drzwi. Nic tez nie pom6g1 wy-- 
dziesi'lt nazwisk ele wi
kszosc z gowani ze szkoly. Dura lex - sed rok dla Jadwigi G. (3 m1n zl grzyw- 
nich wyeliminowano, poniewaz lex.. ny) za utrudnianie bylemu rTM;zo-- 
uczniowie ci nie mlell Sl
 w szkole 
czego obawiac. Pozostalo kllkuna- 
stu, kterym przydzielano - w dniach 
kryzysu - urz
dowych 'opiekunew" 
obserwuj'lc jednoczesnie wszysI- 
kie telefony w s'lsiedztwie szkoly, 
osii:tQalne w czasie przerwy. 
Zapyta ktos, czy policja w K'i'- 
tach nie miata nic innego do robo- 
Iy. Miala, a2 nadto, ale cz
stotli- 
wosc falszywych alarmew wykra- 
czala juz poza gramce przyzwoi- 
tosci. Nie wie	
			

/Skan_2_0001.djvu

			Od 1 stycznia, czyli z chw,- 
1'1, gdy zacz
a obowi;j: 
zywac ustawa 0 wlasno- 
SCI lokali mieszkalnych, naktadaJ'I- 
ca na lokatorew posiadaj'lcych mie- 
szkania wlasnosciowe. znajduj
ce 
si
 w zasobach komunalnych, obo-- 
wi'lzek partycypowania - w za- 
teznoSci od oIosci posiada- 
nych udziatew - w ko-,o&.< 
sztach utrzymania i re- 

 
montow cale
 nierucho- _. -'« ->.1 

oS
i, Zak'ad Gospodar- _. ...,;r,
 ... ""-. . 
kl MleszkamoweJ organ!- -
 'it .' 
..- 
zuje z mieszkancami loka -.... .
"', 

 . 
Ii wlasnosciowych spotka- ,;, -,..: .. .S"":;: 
nia wspolnot mieszkanio- 
 
;:
. ./:"'" ... ,"'
 ;
.,:. 
wych. Spotkania te maj'l ." 
':";'7' ,. .....;'" ,0 _, ' 
na celu zatwierdzenie re- -
S< ..

':' ; 
.
 
. gulaminu W oparciu 0 "* 
 .M 
kt6ry wspelnoty b
d'l " 
. dzialaly I zakresu remon- .41: 
. tOW i napraw przewidywa- 
nych w biez'lcym roku 
", oraz wysokosci comie- 
': si
cznych optat i zaliczek 
" Atmosfera panuj'lca 
. na taklch spotkaniach, W 
; 
wyj'ltkowych tylko przy- 
padkach jest spokojna. 
Ludzle przytloczeni opla- 
tami, kt6re srednio wzro- 
sly co najmniej dwukrot- 
nie i przerazeni perspek- 
tyw'l wsp6luczestnictwa 
fmansowego we wszyst- 
kich biez'lcych napra- 
, wach i remontach, cal'l 
, agresj
 kieruj'l na pra- 
, cownikew ZGM-u, wystu- 
chuj'lcych inwektyw, z kterych 
okreslema takie jak 'ztodzieje' czy 
'klamcy" nalez'l do tagodniejszych. 
- Wla
ciciele przychodzij na zebra- 
nia z g6ry nasfawieni negafywnie 
- mewi Alicja Then, gtewny admi- 
nistrator ZGM-u, cz
sto prowadz'l- 
ca spotkania wspelnot - Nie znajij 
nowych przepis6w, nie wiedZij, 1e 
nowe prawo opr6cz obowiijzl<6w 
, daje im falde uprawnienia, kt6rych 
, wcze
niej nie mie/i. Pr6bujemy to 
wszysfko ludzlom wytlumaczyt. Z 
r61nym skufkiem, niestety Dodat- 
kowo nowe przepisy nie reguluj'l 
jednoznacznie wielu spraw szcze- 
gelnie ludzi interesujqcych. Do dzi- 


Gt6wnymi punktami ostatniej sesji Rady Miej- 
skiej w Bielsku-Bialej by to ustalenie cen oplat 
czynszowych za mieszkania komunalne oraz 
za wodfi! i odprowadzanie sciek6w. Debaty na 
temat pienifildzy zazwyczaj naleZit do burzliwych 
i nie inaczej by to tym razem. Propozycje ceno- 
we poszczeg61nych klub6w Rady w niekt6rych 
wypadkach znacznie sifi! od siebie r6znily. 


Az 3 podj
te uchwaly dotyczyly 
10kalneJ regulacji ustawy 0 najmie 
lokali mieszkalnych i dodatkew mie- 
szkaniowych. W pierwszej z nich 
zezwolono na oddanie w najem 
wolnych gm,nnych lokali, 0 po- 
wierzchni przekraczaj'lcej 80 m kw , 
na rynkowych zasadach. W drugiej 
okreslono wysokos
 oplat za loka- 
Ie mieszkalne 0 statusie socjalnym, 
dla najubozszych mieszkaricew. 
Oplat
 z tytulu ich najmu ustalono 
w przypadku oseb samotnych oraz 
samotnie wychowuj'lcych dzieci (do 
czasu ukonczenia przez nie szkoJy 
sredniej) na poziomie 5 procent 
dochodu. Natomiast optata z tytutu 
najmu przez rodziny wieloosobowe 
wynosic b
dzie 10 procent ich do- 
chodu. Trzecia z podj
tych uchwal 
lokalowych reguluje stawki czynszu 
za mleszkania komunalne. General- 
nie wysokosc czynszu obliczac si
 
b
dzie poprzez mnotenie po- 
wierzchni utytkowej mieszkania 
przez wsp6lczynn,k 'W', okreslaj'l- 
cy kategori
 lokalu i tak zwan'l staw- 
k
 bazow'l Dwa pierwsze czynniki 
s
 zmienne, uzaleznione od po- 
wierzchni i standardu, natomiast 
trzeci ma charakter staly i Rada 
M'ejska ustalita go w wysokoSci 83 
gr za 1 m kw. powierzchm uzytko- 
we) lokalu. Przyj
ta wielkosc staw- 
ki bazowej jest kompromisem po-- 
m,
dzy propozycjami Klubu Biel- 
sk'ej KoaliCJi Samorz'ldowej (propo- 
nowano 85 gr) i Unii dla Bielska-Bia- 
tej (80 gr). Klub Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej obstawa' przy 
stawce w wysokosci 70 gr. 
Rewnie burzliwa debata towa- 
rzyszyta propozycjom podwyzek 
cen za "mieJsk
" wod
 I odprowa- 
dzanle sciek6w. Przedsi
biorstwo 
Komunalne Aqua przedstawifo i 
uzasadnito 3 warianty podwyzek. 
Pierwszy, przewiduj'lcy najwi
kszy 
wzrost cen, poparl Klub Bielskiej . 
Koal/CJ' Samorz'ldowej. Trzeci 0 
meco obnizonej odptatnosci, mial 
zwolennikew z Klubu Unii dla Biel- D Miejskiego Osrodka 
ska-B,alej. Klub SLD odrzucil wszy- 0 pomocy Spolecznej w 
stkie propozycje uzasadniaj'lc to Blelsku-Bialej wplyn
1y 
mi
dzy innymi tym, ze wzrost cen juz: pierwsze podania dotycz
ce 
jest wyzszy od przewidywanej in- wyplacenoa dodatkew mieszkanio- 
flacji, a na podwyzki duty wplyw .. wych Wedtug informacji uzyska- 
maJ'I nadmierne inwestycje przed- nych od naczelnika Wydzialu Po-- 
sl
b'orstwa. Ostatecznie najwi
cej mocy Spolecznej UM, Marioli Bu- 
radnych opowiedzialo si
 za wa- ..zek-Dziedz,c rozpatrzono juz ponad 
riantem pierwszym i zgodnie z nim 3200 wnioskew. Z tej liczby blisko 
ustalono obowi'lzuJ'Ice od 1 lute- .:1900 zostalo zatatwionych pozytyw- 
go ceny za wod
 i odprowadzame .:nie. Najwi
cej dodatkew przyznano 
sciekow. WynoszCi one za 1 m sze- :.-:gospodarstworn cztero- i Jednoo. 
sc,enny wody 37 gr w przypadku :sobowym. najmniej - rodzinom skla- 
gospodarstw domowych; 1,69 zt ::daj'lcym si
 z szesclu iwi
cej oseb. 
przy dzialalnosci gospodarczej i Przeci",tna kwota dodatku waha si
 
91 gr dla ,nnych podmiotew Od- w granicach 400 tys. zt, jednak zda- 
powiednio za odprowadzenie 1 m rzaj'l si
 takZe dodatki przekracza- 
szesciennego sciekew ptacimy j'lce milion zlotych. Rozpatrywane 
31 gr, 1,27 zl i 71 gr. do tej pory podania dotyczyly tylko 
Na tej samej ses)i przyj
to row- rOdzin, kt6re zajmuj'llokale spel- 
niel uchwaf
 0 rozwoju wodoci
- dzielcze. 
gew , kanalizacji w Bielsku-Bialej, - Obecnie liczba naplywajijcych 
z udzialem kredyl6w Banku 
wia- do MOPS-u wniosk6w wyra1nie 
towego. Z tego konta m02na si", zma/ala - stwierdza Mariola Buzek- 
spodziewac dla Bielska-Bialej i Kra- Dziedzic. - Pozwoli to urz
dnikom 
kowa okolo 31 mln USD pOZyczki na nadrobienie op61niefl. Do tej 


..... 


ze splat'l rozlozon'l na 17 lat Wa- 
runkiem bylo - co uczynila Rada - 
zaakceptowanle programu inwesty- 
cyjnego sporz'ldzonego przez ame- 
ryka
sk'l firm
 konsultingow'l. i pod- 
pisanie w teJ sprawie porozumienia 
pomi
dzy Aqu'l i gmin'l Bielsko--Bia- 
ta (ban) 


*** 
Ps. Po sesji radni SLD wydali 
oswiadczenie, w kt6rym przypo- 
mnieli, te sredni t'lczny wskatnik 
wzrostu cen za wod
 I scieki we . 
wszystkich proponowanych przez 
przedsi
biorstwo Aqua wariantach 
przekroczyl 43 procenl, podczas 
gdy w 1993 roku wynosll 36 pro- 
cent, a w 1994 - 29 procent Tak 
wysoki wzrost cen, wedtug radnych, 
jest przypuszczalnie spowodowany 
potrzeb'l zbilansowania strat nad- 
zwyczajnych przedsi
biorstwa 
Aqua za 1994 rok, w wysokosci oko-- 
to 15 mid zt oraz spadkiem ilosci 
pobieraneJ wody z sieci miejskiej i 
odprowadzanych do kanalizacj, 
sciekew. Niedopuszczalne jesf, aby 
odbiorcy wody pokrywali reznic
 
mi
dzy wzrosfem kosztow Aquy 0 
25 procent a wzrosfem cen 0 43 , 
procent - czytamy W oswiadczeniu. 
Radni zwrecili takze uwag
, ze 
wprowadzenie tak wysokich podwy- 
zek przyczyni si
 do Jeszcze wi
k- 
szego zubozenia mieszkancow 
Bielska-Biaiej, a przedsi
biorcom 
zutywaj'lcym znaczne ilosci wody 
pogorszy i tak juz trudn'l sytuacj
 
finansow'l.  


Ustawa 
nie 
dopracowana 


siaj na przyktad Ministerstwo Fi- 
nans6w nie okretlifo jasno czy pie- 
ni
dze przeznaczone na remonty 
wsp6ludziatowcy b
d'l mogli odli- 
czy
 sobie od podstawy opodatko- 
wania. Nie ma takZe wyk/adni pra- 
wne) co do sylu- 

""" 


\. 


'. 


. ;.. 


j! .
.... 
" 


" 


. lit 


...;::II 


-f ,;,
 


-., 


........  


jai- 


. 


,. 
:
.."tt 


Foto: Joanna Ryn 


Q 
 


pary bowlem nie udawa/o nam sif/ 
rozpatrzyt wszysfkich podafl w 
ustawO'tVym. miesi'lcznym terminie. 
Przewidujemy jednak, i1 bezpo
re- 
dnio po usta/eniu wysoko$ci regu- 
lowanego czynszu przez w/adze 
miasta, MOPS ponownie zostanie 
zasypany wnioskami od lokafor6w 
mieszkafl komunalnych i zal4ado-- 
wych. 
Warto wiedzlec, z czego nie za- 
wsze zdaj'l sobie spraw
 ludzie sta- 
raj'lcy si
 0 dodatki, ze ustawa 0 
najmie lokali i dodatkach mieszka- 
niowych nie przewiduje wyplacenia 
przyznanych pieni
dzy ludziom do 
r
ki Fundusze te zostaj'l przelewa- 
ne bezposredn,o na konto admini- 
stratorew budynkew i uzupetniaj'l 
sumy wplacane tytu'em optat czyn- 
szowych. 
Chac machlna Wdodatkowo-mle- 
szkan,owa" ruszyla peln'l par'l, wla- 
dze samorz'ldowe Bielska w dal- 
szym c''I9u nie chc'l si
 pogodzic z 
bezprawnym, ich zdaniem . wprowa- 
dzeniem ustawy - Po/sks podplsala 


acji, gdy nie prywatny wlasciciel 
lecz gmina nie wywi'lte si
 ze zo-- 
bowi'lza
 finansowych. W efekcie 
za wszystkie niedopracowania 
ustawy baty zbieraJ'I, podczas ze- 
brari wspelnot, Bogu ducha winni 
urz
nicy gminy. 
- Do fe} pory przeprowadzilismy 
blisko SiD dwadziescia zebrafl 
wsp6/not mieszkaniowych - mowi 
Andrzej Zeman, zast
pca dyrekto-- 
ra bielskiego ZGM-u. - Przed nami 
jeszcze okolo dwje
cie frzydzie
cl. 
Za/eiy nam, aby zorganizowat je 
wszystkie do konca marca. Sij ku 
femu dwa powody. Pierwszy z nich 
to fakf, 1e ludZie przesfali W og6/e 


---..------- 


KRONIKA BESKIDZKA . 7 


( 


v  
[') 


v 


;- 


uiszczac oplaty czynszowe bl
dnie 
rozumujE/c, i1 dop6ki wsp6/nota nie 
ustall ich wysokosci, fo nie obowUj- 
zujij ju11adne platno$ci Tymcza- 
sem osoby, kt6re me regu/u}'1 na 
bie1ijco na/e1no
ci, muszij si
 li- 
czyt z konieczno
ciCf uzupe1nienia 
op61mefl finansowych. Poza tyro, 
im szybclej b
dziemy wiedziec na 
jakle prece wsp6inoty wyraZlly 
zgod'l, tym latwiej b
dzie 
nam rozplanowac harmo- 
nogram calorocznych 
prac remonfowych 
Generalnie, lokatorzy 
podczas zebrari bardzo 
wnikliwie przygl'ldaj'l sit 
proponowanym renowa- 
cjom, ktere dotycz'l ich 
nieruchomosci. Pytaj'l 0 
mot1iwosci zmniejszenia 
koszlew prac, z'ldaj'lobe- 
cnosci swego przedstawi- 
ciela w czasie realizacji 
procedury przetargowej, 
dotycz'lcej wyboru wyko-- 
nawcy robet Do rzadko-- 
sci jednak nalez'l wsp61- 
noty, ktere same proponu- 
j'l zwi
kszenie zakresu re- 
montew Zwykle regu/'1 
jest, ze lokatorzyakceptu- 
j'l naprawy tylko koniecz- 
ne i nle s'l z tego powodu 
zbyt zadowoleni. 
- Jesfem emerytkij i 
mieszkam na czterdziestu 
o
mu mefrach kwadrafo- 
wych - zwierza Sl
 kobie- 
ta zaraz po zakonczeniu 
zebran,a wspelnoty z budynku przy 
ul. Rychliolskiego. - Oplafa za m6} 
lokal wzrosla teraz z o$miuset fys
- 
cy zlotych do ponad miliona dzie- 
wi
ciuset tysl{'cy Sama na pewno 
nie podolam finansowo, szczeg61- 
nie przy mojej emery/urze Mam 
nadziej
, 1e syn mi pomoie, w kofl- 
cu gdy decydowa/am si
 kilka lat 
temu na kupienie mieszkania robi- 
lam fo, 1eby zabezpieczyt mieszka- 
nie wnuczkowi. Nie wiem czy ta 
ustawajest sluszna czy nie. U
w;a- 
domilam soble }ednak po zebreniu, 
1e to nie ZGM wymyMI fe wszysl- 
kie podwy1ki. 
PAWEt. SKlADOWSKI  


>I. . ; 
... 


:\:
 
". . 


- 


..,; 


" 


......- 


...  


Europe}skij KaJt
 SamorzijOu I ery- 
foria/nego, gdzie CZarno na bialym 
jest napisane, ie nie mo1na zlecac 
gminom zadafl bez przydzielenia na 
fen cel pieni
dzy A taka wla
nie 
sytuacja ma obecnie miejsce - twier- 
dzi Zbigniew Michniowski, prezydent 
Bielska-Bialej. - Konsekwenc}ij tego 
faldu bylo upowa1nienie Zwiijzku 
Miasf Po/skich do zaskarienia usta- 
wy 0 na}mie lokali i dodafkach mie- 
szkaniowych do Trybuna/u Konsfy- 
fucyjnego. Jezeli jednak T rybunat 
Konstytucyjny do ko
ca stycznia nie 
potwierdzi opinii samorz
dowcow 
lub nie wyda orzeczenla, wowczas 
wtadze Bielska-Bialej b
d'l mus,aty 
wygospodarowac co najmnieJ 
40 mid z' na wyplaty dodatk6w. Wy- 
danie tej sumy, stanow''1cych ponad 
8 procent catych dochodew wta- 
snych gminy. dopiero upowaznia do 
starania si
 0 dOlacje na ten cel z 
budze!u centralnego. - Wszyscy po- 
winni w kor'lcu zrozumlec, 1.e chce- 
my pom6c na}biedniejszym - m6wi 
prezydent Bielska-Bialej - ale nie 


mamy na len cel plem
dzy. Jednak 
nasze pretensje i monify skierowa- 
ne do rzijdu 0 zapewnienie 
rodk6w 
nie powinny bye utoisamiane z 1e- 
brectwem Chcemy po prosfu otrzy- 
mae pieniijdze przez naS wypraco- 
wane. Wano popatrzet na dane sIB- 
tysfyczne, z kt6rych jasno widat, i1 
wojew6dzfwo bie/skle znajduje si{' 
na 6smym miejscu w kraju. je1eli 
chodzi 0 iloSt pieni
zyoddawanych 
do skarbu pansfwa i r6wnocze
nie 
na cz/erdziesfym kt6ryms miejscu li- 
sfy wojew6dztw ofrzymujijcych sub- 
wencje rzijdowe. 
Warto przypomniec takze, iz 
przed wojn'l48 procent pieni
dzy z 
podatkew lokalnych pozostawalo w 
gminie Obecnie suma wynosi oka- 
/0 8 - 12 procent i w zwi'lzku ze 
zmieniaj
cymi si
 przepisami caty 
czas maleje. Prawdopodobnie wi
c, 
gdyby powrecic do przedwojennych 
praw, gmina bez trudu uporalaby s,
 
z wszelkimi wyptatami dodatkew, i 
nie tylko. 


PAwn IIKI.ADOWSKI
		

/Skan_30_0001.djvu

			bardzo wazne dla 
z bu stron polsko- 
pogranicza, wyja- 
_ "Ch Wa
sa pod- 
"1IIIICt WRyty w Republice 


D
 


5 
cz. ........ 
Czesoo. 

 10 podp,sana w Pra- 
dz. .. Ocze1ltrwana umowa 0 
1I,.nocznym Umozli- 
WI ,..,... m g un lezqcych w 

 - ._
Owy m pasie przy- 
granIC- ... pozostalym Pola- 
k TI ktorzy zamelduj'l 
sot ... III ...". na pobyt czasowy), 
pr eo- . gramcy za okaza- 
n -. oaoI stego, a nie - jak 
do pory peszportu 
........ rug" WYJasnial prezy- 
u za zamkni
tymi 
ZJen 'karzy wyproszo- 
. 
 budynku Gimna- 

 ... Czeskim Cieszy- 
-odcz.as spotkania ze 170- 
o.e IPf'ezentaCJC\ spoleczno- 
So DaI ch Polakew. Od 50 

 .. dIM .,., spokoju nieudane, 
pory starania 0 zwrot 
c stu budynk6w, ktore 
t"aoI ___ byty wlasnosci'l pol- 
s ZacJl, i w kt6rych krze- 
za OIl" polskosc. Podczas 
_towej zostaty zaanek- 
t ... -zez hltlerowcow, a w 
1 znaCjonalizowane, jako 

oemoeckie, przez wladze 
aza s,
, ze byl to re- 
-tec'"ow za zbrojne zaj
cie 
_ Polsk
 w 1938 roku 
tnej ,ewoluCJi' Polacy 
akac 2 dawne bastio- 
Dom Polski w Ostra- 
F-last w Czeskim Cieszy- 


d 
d 
r 
, 
r 


,I 


c 


Z 
" 


z 


n 


- 


"Ie Dalsze starania okazaly si
 
bezowocne, a tal I pretensje do 
wladz czeskich nie os/ably Rada 
Polak6w, skupiaj'lca 25 polskich 
organizBcji, W ostrych slowach 
przypomniata ten problem na sta- 
nowisku wydanym w pazdzierniku  


. ., 


skiej mnieJszosc; narodoweJ w tyro 
samym twietle. 
Z niecierpliwosciCl czekano wi
c 
na opini
 polskiego prezydenta w 
tej sprawie. Choc wi
c prezes Rady 
Polakew, Jerzy Jura, zapewnia/ 
mnie przed spotkamem, ze takich 


,. 


.... 


ii, 
..'. 


zadowoJi wszystkich zainteresoWB- 
nych. Rozumlem stron
 czesk'l. ie 
bran; si'l przed zwrotem. Musicie 
panstwo zrozum/ec , te jetti sfwo- 
rzymy preeedensy, fo znajd'l si
 tu- 
dzie. kf6rzy b
d'l ehcieli bardzo 
duto. Nie chodzi 0 mniejszotc pot-  . " .h 
 ;". ....J: 
 


. 


....,'a. 


'f':_o 


"'- 


.- 


. 
.. 


"" 
. 


r. 


c  


.." ,.....,.
' 
"". ' - '.
 Jot 


 '
 
... 
 


.., 
, 


" . f . !la' . 

 ..... ,...../. r 
, \ t;."',\ ' 
:' "'Y). 
- , ,. ., If .;j, 
'.'!-' "'" ,; .,.' 
; ,"' i ." , . :-, :" . 
'.', - ,,
 


.. 


-, 


I.....: 


... 


'f 


", 


... 


-. 


.-- 


'&';1, 


, 


;"..' 


spraw nie porusza si
 na tak szero- 
k,m forum a tylko w zaciszu gabi- 
netew, z sali padlo pytanie 0 zwrot 
polskiego maJ'Itku. Prezydent Wa- 
/
sa przyznal, ze jest to temat ktery 
troch
 niepokoi, ale rozwial nadzie- 
Je na szybki sukces. - Probtem w 
tym jak fo zrobic - powiedzial - Na 
dzis nie mamy rozwlilzan Zadne nle 


>'.; 


--".:"' 


.. 
. 


.  


, 


.. 


-. 


--.;.
/ 


. 
, 


"'" 


.
 


-' 


.... 


.,}\--,,' 


,. 


1994 roku: Sfaw/amy znak r6wno- 
sci mi
dzy grabiei'l dokonan'l 
przez hiflerowsk/ego agrasora a 
grabiet'l dokonan'l nasf
pnie 
przez niepodtegle panstwo czecho- 
slowackie, kf6rego spadkobierc'l 
jest dzisiejsza Republ/ka Czeska. 
Kradziet dokonana przez jedn'l i 
drugij sfron
 sfawia je wobec pot- --. 


skij. Wieeie kogo mam na mytli i 
wieeie, te u nas jesf podobme. Do- 
powiedzmy: chodzi 0 roszczenra 
strony niemieckiej Gdyby zostaly 
spelnione, maj'ltek Republiki Cze- 
skiej zostalby uszczuplony 0 blisko 
jedn'l trzeci'l. 
Prezydent Wa/
sa apelowat, by 
myslec przede wszystkim 0 przy- 


Kronika i 1 

.pOIWieku l 
T fld.zJen temu. PISZC\C 0 zblizalCl- Dla szkoleniowcow by to od razu ._" . . , . 
sO; (10-12Iuty) MI
dzyna- jasne, ze Bielsko w'nno jak najszyb- Z 

,
zJ' 50-lecl:o Trybuny sowego I Jednoczesme reda
- 
o1Idowym Turnieju Pilki R
cznej e,ej 'dorobic si
' cykliczneJ imprezy SI'ISk
eJ ,22 stycz,:"a w Teatrze to' naczelnr Trybuny SI'IskleJ. 
Dz
 I Chlopc6w. obiecalismy adresowanej do najmtodszych sym- SI'Isklm w Katowlcach, odbyl Ta
eusz Bledzk/, sl6w k!l)	
			

/Skan_31_0001.djvu

			4 . KRONIKA BESKIDZKA 
LP lebiscytowe niedyskrecje... 


Pleblscytowa karuzela kr
1 si
 na 
najwyzszych obrotachl Codzlenna - 
znaczna - porcja nadsylanych do na- 
szej redakcjl kupon6w z propozycja- 
ml czytelnlk6w rozszerza nleustan- 
nle IIst
 kandydat6w do'mlana naj. 
lepszych. Najtloczniej - co zroz 
miale - wsr6d sportowc6w. D' 
plerwszej dzlesl,,-tki pretenduje j 
blisko czterdziestoosobowa g ,. 
zawodniczek i zawodnlk6wl Spo . 
we gusta kiblc6w s,,- r6znorodn. -, 
Stryszowlanin Czeslaw Kosut naj- 
wyzsze noty przyznaje przedstawi. 
cielom dyscyplln zlmowych, typu. 
j,,-c: 1, M. Szafranski, 2. B. Bocek, 
3. D. Kwasny, 4. A. Ma/ysz, 5. Z, Ko- 
morowski, 6. M, Michalek, 7, B. 511. 
wa, 8. B. Makowska, 9. A. Nikiel, 
10. A, Wrobel. Z kolel dla Agnieszki 
Smoter z Blelska-Blalej najlepszy 
sportowiec musl bye konlecznie slat- 
karzem - 0 czym przekonuje kolej. 
nose na przeslanym kuponle: 1. W. 
Popik, 2. A. Semeniuk, 3. Z. Jablon- 
ski, 4. R. Kwasowskl, 5. P. Gruszka 
II doplero teraz zlelone swlatio dla 
Innych dyscyplln... - przyp. aut.) 6, A. 
Wrobel, 7. Z. Handerek, 8. B. Bocek, 
9. D. KwaSny, 10. A. Nlklel. 


[B bardzoej zgodm ""- czytelnicy przy kre- 
C' owanlu naJlepszych trener6w I dru- 
Zyn Wsrod szkolenlowcow - jak na 
raz,e - duZym 'wzl
clem' cleszy s,
 tercel. 
J Matlak-M. Malczewsk,-W Krebok. Nie jest 
to oczyw,sc,e regul'l Sympatyk naszej ga- 
zety Zygmunt labza z Chrzanowa (') zapro-- 
ponowal 'trenersk'l Irejk
" w zestawieniu. 
1. K Plackowski, 2. J. Mallak, 3. K Kubieri. 
Dotychczas gtosowano na czternastu szko- 
leniowc6w 
W klasyfikaCJ' druzyn wysoko stOj'l no- 
towania mistrzew kraju w raJdach enduro 
(BKM Rafinena Czechowice) triurnfatorew 
Pucharu Polski (siatkarze W/ekniarza Me- 
talplast) i wicernistrzyn siatkarskiej ekstra- 
klasy (BKS Stal). Czylelnicy doceniaj'l tak- 
ze srebrne medale DMP hokeistew oswi
- 
c,mskiej Unii i szachistew BBTS Wlokniarz 
oraz mistrzostwo Polski w judo wywalczo-- 
ne przez kadetki bielsk,ej Gward,i. 
Uchylihsmy r'lbka plebiscylowej tajernni- 
cy, odslaniaj'lc nieco aktualny stan rywali- 
zaCJi 0 tytuly najlepszych. Z pewnosci'l za 
wczesnie na wskazywanie "murowanych" 
zwyci
zcew. Do zakoriczenia naszego ple- 
biscytu pozostalo jeszcze kilkanascie dm - 
terrnin nadsylania, b'ldz dostarczania kupo- 
new bezposrednio do redakcji uplywa 8 lu- 
tego. Wydarzyt si
 rnoZe jeszcze wiele. 
Przypominarny, ze emocji dostarczy czy- 
teln,kom nie tylko wy!an,anie laureatew ze 
sportowego grona. Wsred tych z Paristwa, 
ktorzy w regulaminowym czasie przekaZq 
nam kupon (moze byc ich dowolna ilosc) ze 
swymi propoZYCJaml, zostanie rozlosowa- 
nych dziesi
c nagroo. Glewn'l prerni
 sta- 
nowl tygodniowa wycieczka do Paryza! 
Tradycyjme obok kuponu (za tydzieri 
ostatni') zamieszczarny ci'19 dalszy rejestru 
sportowych osi'l9ni
c Podbeskidzia Wybie- 
ramy dziesi
ciu najlepszych sportowcew, 
trzech trenerew i trzy druZyny Wypelniaj'lc 
kupon me ma obowi'lzku korzystama wy- 
l'Icznie z propozycj, prezentowanych przez 
nas na liscle najwartosciowszych wynikow 
Kazdy moZe oddac glos na tych z szerokiej 
rzeszy sportowcCw I szkoleniowcew, ktorych 
uwaza za najlepszych. 


SPORTOWCY 


CYKLOTRIAL 
Anna Kramarczyk (Aquila Stryszew) 
- w eliminacjach mistrzostw swiata koblet 
regularnie zaJmowa.a rniejsce w scislej 
czolewce. Belgia IV lokata, Czechy II po- 


q) 
o 
r--- ----------------------
 
Z Kronikil do Paryza 
NAJLEPSI 


. 


Sportowcy 
1____________________ 
2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - 
3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 


4____________________ 

-------------------- 
a____________________ 

-------------------- 
8____________________ 
R____________________ 


Trenerzy 
1___________________ 
2.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


1___________________ 
Druzyny 
1.___________________ 
2------------------- 
3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


- - - - - -,
,i ,-nazw,siO' - - - - - -- 
--------
ca--------- 


L 0._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m,ej,cowost - - - - - - - , 
------------------------

 
zycja i Hiszpania III miejsce - w efekcie W pracy szkoleniowej kladzie wielki akcent 
zdobyla tytul drugiej w,cemistrzyni swia- na kwestie wychowawcze - co nie przeszka- 
ta. Triurnfatorka ubieglorocznego Grand dza w uzyskiwaniu dobrych sportowych re- 
Pnx Polski. zultatew. W sezonie 1993/94 prowadzony 
JUDO przez niego p,lkarski zesp61 juniorew - po 
raz pierwszy w historii startew - utrzymal si
 
Arkadiusz Musial(Gwardia B,elsko--Bia- w bardzo solnej lidze makroregionalnej. 
la) dwa srebrne medale: w mistrzostwach 
Polski juniorow i w mtodziezowym champio- 
nacle; czlonek kadry narodoweJ seniorow 
Marek Wr6bel (Gwardia) - druga lokata w 
rnrodziezowych mistrzostwach kraJu: czfo- 
nek kadry narodoweJ seniorow 
LEKKOATLETYKA 
Beata Kazimierczyk (Sprint Bielsko-Bia- 
la) - "srebro'. na dystansie 2000 metrew pod- 
czas halowych MP i 'br'lz" w przelajowych 
MP. 
PL YWANIE 


Monika Sujkowska (Unia Oswi
cim) - 
aktualna m,strzyni Polski juniorek, wielokrot- 
na rekordzistka kraju i medalistka MP w ka- 
tegori, seniorek (styl dowolny); reprezentant- 
ka Polski Ma/gorzata Kuchta (Unia) - od 
1992 roku bezkonkurencyjna w kategorii JU- 
niorek (styl grzbietowy), obecnie w scislej 
czolewce krajowej seniorek Wraz z M. SUJ- 
kowsk q powszechnie uWaZane za wielkie 
nadzieje rodzimego ptywania na najblizsz'l 
przyszlosc Dominik Matuzewicz (Unia) - 
kraulista. kolekcjoner ztotych medali na MP 
juniorew starszych, autor kolku krajowych 
rekordew w swej kategorii wiekowej, czlo- 
nek rnedalowych szlafet klubowych podczas 
MP senior6w 


LUCZNICTWO 
Agnieszka Rypieri (lucznik Zyw,ec) - 
najlepsza w kraju juniorka zarowno w hali 
jak i na torach otwartych. Powolana do ka- 
dry narodowej seniorek Brana pod uwag
 
przy tworzeniu grupy sZkoleniowej przygo- 
towuj'lcej si
 do olimpiady w Atlanc,e 


TRENERZY 


Jerzy Pilch (Piast Cieszyn) - mlodych 
judokew szkoli juz prawie cwierc wieku. Jego 
podop,eczny - Mateusz Michalek jest aktu- 
alnym mistrzem Polski juniorew (waga do 
65 kg) i czlonkiem kadry narodowej senio- 
rew Jan Lach (lucznik Zywiec) - min'ony 
rok przyniesl szkolonym przez niego mlodym 
lucznokom wiele medalowych osi'l9ni
t. 5 
zlotych, 11 srebrnych i 9 br'lzowyeh kr'lz- 
kow Zalozyciel 24 sekCJi "mini lucznictwa', 
dzialaj'lcych przy podbeskldzkich uczniow- 
skich klubach sportowych Bronislaw Po- 
r
bski (LKS Klimczok Bystra) - szkoli naJ- 
mlodszych adeptow kombinacji norweskiej 
i skokew narciarskich Podczas MP mlodzi- 
kew reprezentanci LKS Klirnczok bezapela- 
cYjnie wygrali druzynowy konkurs skokew, 
a indywidualnie zaj
li II i III miejsce. Marian 
Hurnik (Unia Oswi
c'm) - w klubie, z kterym 
zwi'lZany jest od najmlodszych lat, ceniony 
nie tylko za wied
 i umiej
tnosci trenerskie 


SPORTOWCY 
NIEPEt.NOSPRAWNI 


LEKKOATLETYKA 
Alicja Pieczka - cztery tytuly mistrzyni 
Polski w pchni
c'u kul'l, rzucie dyskiem, rzu- 
cie oszczepem i w wyscigu w6zkew na 100 
metrow. Marlusz Mleczko - do zlotych me- 
dali zdobytych w biegach na 100, 200, 400 i 
800 metr6w dorzuci. jeszcze wicernistrzo- 
stwo kraju w pchni
ciu kul'l. Malgorzata 
K
dzior - ztota medalistka MP w rzucie dys- 
klem, rzucie rnaczug
 i w wyscigu wozk6w 
na 100 metrow Marian Wnuk - najwybit- 
niejszy miotacz mistrzostw kraju: "zloto" w 
pchni
ciu kul'l, rzucie dysk,em i rzuc,e 
oszczepem. II miejsce w wyscigu w6zkew 
na 200 rnetrew i III lokata na dystansie 100 
metrew. Izabela Pi'ltek - najlepsza w Pol- 
sce w skoku wzwyz i dwukrotna br'lzowa 
medalislka MP w skoku w dal i b,egu na 200 
metrow Wladyslaw Beczala - "zloto" w sko- 
ku wzwyz i "srebro" w skoku w dal 
NARCIARSTWO 
Maciej Rakowski - uczestnik z,mowej 
olimp,ady ,nwalodew w lIliehammer. Br'lzo- 
wy rnedal w mi
dzynarodowych rnlstrzo- 
stwach Szwajcarii w slalornie Trzy tytuly 
mistrza Polski. w slalom,e, slalomie g'gan- 
cie i supergigancie Janusz Wasil - udzlaf 
w zimowej ollmpladzie inwahdoww Lilleham- 
mer Mi
dzynarodowy rmstrz Szwajcarii w 
slalomie, dwukrotny mistrz kraju w narciar- 
stw,e zjazdowym Krzysztof Fulek - trzy 
pierwsze lokaty w MP w slalom Ie, slalomie 
speCJalnym i supergigancie Janusz Klecz- 
ko - rn,strz Polski w slalom,e gigancie, wi- 
cernistrz kraju w slalomie I supergigancie 
Antoni Biber - dwa razy na na)wyzszym 
podiurn MP: w slalomie , supergigancie - 0 
stopieri nize] w slalomie gigancie. Tadeusz 
Byrski - trzy zwyci
stwa podczas MP w 
slalomie, slalomie gigancie i supergigancie. 
PLYWANIE 


Czeslaw BanDt - m,strz POlsk, na dy- 
stansie 200 metrew stylem klasycznym. br'l- 
zowy medalista wysc'gu na dystansie 100 
metrow w stylu dowolnym. Marian Wnuk - 
cztery srebrne medale na MP: 100 metrew 
stylem dowolnym i klasycznym oraz 50 me- 
trew stylem motylkowym , dowolnym. Ma- 
riusz Mleczko - wicemistrz kraJu w wysci- 
gu na 200 metrow stylern klasycznym, trze- 
ci na dystansie 100 rnetrow. 
Wszyscy wymienieni reprezentuj'l Zrze- 
szenie Sportowo-Rehab,litacyjne "Start' w 
Bielsku-Bialej. (tom) 


') 
) 


HOKEJ 
 
l 
fUGA 
NAPRZOD JANOW-UNIA 05WII;CIM 6:3 
(0:2,4:1,2:0) 
Bramki dla Unii: Klisiak (11 ,27) I Wie!och (18) 
TTH METRON TOR UN - UNIA OSWII;CIM 
2:5 (1 :2,0:0,1 :3) 
Bramk, dla Unii. Miedwiediew (19,45), Wle- 
loch (12). Malicki (45) i Klis,ak (57). 
Szansa skrocenia dystansu do prowa- 
dZ'lcego Podhala me zostala wykorzystana. 
Nowotarzanle maj'lc 49 pkt wyprzedzaj'l ak- 
tualnie oswiecimian 0 4 pkt i KKH Katowice 
08 pkt 
KOSZVKOWK QL 
III UGA MI;Z
ZYlN . 
PIAST CIESZYN-POGON II RUDA SL.o,SKA 
95:60 (42:25) 
PIAST: Gomola (30), Kubaszczyk (17), Do- 
majer (12), Kalociriski (10). C,ompa (9), Olsza- 
necki (6), Cholewik (5: debiut kolejnego ju- 
nlora w barwach I zespolu), Kubleri (2), Kaj- 
stura (2). Praszywka (2). 
W najblilSZ q sobot
 mecz na szczycie: 
Odra Wodzis'aw-Piast Zwyci
stwo cleszy. 
nian gwarantowaloby im udziaf w barazach 0 
IIlig
. 
, TENIS ST OI. O WY J /"""",1 
EKSTRAKLASA KOBIET 
RADIO BIELSKO-BRONOWIANKA KRA- 
KOW 4:3 
Punktydla Radia. Langosz 1,5. Mik'janiec 1,5 
i Dudek 1. 
Dramatyczny mecz trwal trzy i pel godzi- 
ny! 
SIATKOWKA 1

 I _ 
I UGA KOBIET 
BKS STAL BIELSKO-BIAlA - PRASA PllA 
3:0 (3,4,12) i 3:0 (10,4,12) 
BKS STAL Swieniewlcz, Stala, Sliwa, Koziol, 
Woina, Srornek oraz Zembowlcz Azijewa. 
Kukuszkina, Mrozek 
I LlGA MI;ZCZYZN . 
ESPEBEPE MORlE SZCZECIN - WlOK- 
NlARl METALPLAST BIELSKO-BIAlA 3;1 
(6,-12,15,11113:2 (-1,3,-3,11,17) 
WlDKNIARZ Kubica. Marczuk, Jabloriski. 
Semeniuk, Gruszka, Jasinski oraz Szulc. Ja- 
sek, F ajferek. 
Mirno porazek bielszczanie zebrali wiele 
pochwal - w szczegelnosci podoba! si
 'bom- 
bardie(' Gruszka W pomeczowych opiniach 
nie braklo gfos6w, ze i odwrotny wynik nie 
budzifby zastrzezeli. 
l»IiKA !f OZNA r
 
 
I LlGA HALOWA 
NOVA TEXASS GLIWICE - LlPNIK BIEL- 
SKO-BIAlA 1:2 (1 :2) i 3:3 (2:0) 
Bramki dla Lipnoka: P. PiechOwka 1 , 1, 
A. Piechowka 1 i 1, Kus 0 i 1 
CENTRUM BIELSKO-BIAlA - JARD GLlWI- 
CE 2:3 ,7:4 (tom) 


L 


BIELSKA LlGA Dziewi'lta runda nie przy- 
51 mosla zaskakuj'lcych roz- 
strzygni
c Potwlerdz,Ia si
 
:;. zwyzkujC(.ca forma Si6str 
Mifosierdzia, kt6re po zacj
- 
_ tym pOjedynku pokonaly 
KOSZYKOWKI zawsze grozne Radio Biel- 
sko AD 91 w stosunku 66:65 W pozostalych 
meczach padly nast
puj'lce rezultaty: Sta(cy- 
Fucker 50.57, Jaws-Gumisie 56.52, Sport- 
sman-Sharks 10057, Radio Delta Elefanty- 
Green Jackets 108:49, Fido Dido-Gliders 
51 :63, Best Brothers-Highway Stars 70:42, 
New York-Bastards 77.68 W tej kolejce byli- 
smy swiadkami swietnych wyst
pow aSQw 
BLK. Tomasz Staniek z Radio Delta Elefanty 
pop'sal si
 fantastyczn'l skutecznosci'l zdo- 
bywaj'lc az 46 punktew, dorzucaj'lc jeszcze 
do tego 12 asyst 
1 Rad,o Delta Elefanty 9 18 
2 Best Brothers 9 17 
3. New York 9 16 
4. Sportsman 9 15 
5. Jaws 9 15 
6. Radio B,elsko AD 91 9 14 
7 S,ostry Milosierdzia 9 14 
8 Sharks 9 13 
9. Gumisie 9 13 
10. Bastards 9 12 
11. Star'cy 9 12 
12. Fuckers 9 12 
13. Highway Stars 9 11 
14. Green Jackets 9 11 
IS. Gliders 9 10 
16. Fido Dido 9 8 


794:545 
785:515 
634:557 
653:498 
629:660 
550:492 
691.651 
619:616 
551 :600 
600 587 
573.622 
492:593 
529:593 
543:736 
474:620 
425:654
		

/Skan_32_0001.djvu

			-- +.-.. 
- 


Dom Sprzczdaiy Wysylkowczj 


T
CZA 


Zmczehanizowanczgo 
SprzCltu AGD 


SzyE!(P i 
otfnie 


, 


,.] zamowienia takze telefoniczne 
o realizacja w ciClgu 2 dni 
,..J bezptatny dowoz i wniesienie 
,...I petna gwarancja 


RATY 


,.] bez zyrantow. max 12 rat 
,..J realizowane w domu klienta 


B
dzin, ul. S.:.:..'-,,:_ ;qo.. 


I I  

 

 


nosc). Teraz ma 26 lat i doswiad- 
ezenie tak potrzebne w tej dys- 
eyplinie sportu Najstarszy brat, 
Tadek: - WBystrejfylkojeden sa- 
neezkarz ma wi
eej pucharow nii 
on. Powmien da/ej sfartowac, 
moze i na olimpiadzie w Naga- 
no.. 
Zw,edzll cal'l Euro
. Byl w 
Rosji, w Niemczeeh, w Skandy- 
nawii. w krajaeh alpejsklch. Ni- 
ezego nie za!uJe. - Wiem, ze mo- 
glem osi
gn
c wi
eej. COt, klub 
praktyeznie me dz,ala w wyezy- 
nie, wladze nareiarskie latajl:1. 
dziuty, brak koncepeji na przy- 
szlosc. Ale gdyby w tej ehwili 
ofworzyly si
 drzwi i wszedl 
sponsor, nie zastanawial- 
bym si
 ani sekundy.. Za- 
. walezyloby si
 jeszcze! 
..
 Adam Kudzia 10 ezlo- 
wiek z charakterem. 
Wolali na mego 
"Czorny' albo 
"Kojot". 
Dla ry- 
walipo- 
zostal"piekielnym" konkurenlem. 
Czy wroci? 


LECH KOTWfCZ 


. -=---- . 


[? 'Olr Fijas, slawa be- 
skidzkiego sportu , re- 
. kordzista swiata w 10- 
lach narclarskich, mia! byc': 
asyslentem M,keski - zagra- 
nieznego trenera kadry naro- 
dowej skoczkew W okresie 
swi'llecznyrn pow,adomil go, 
te nie za)mie si
 grup'l mlo- 
dziezow'l, gdyz nie stac': go na 
prac
 za darmo, a wynagro- 
dzenia nie mote si
 doczekac': 
juz od kilku miesi
cy. Fijas 
jako wzer do nasladowania 
dla m!odych i dobry fachow,ec 
m6glby wraz z Czeehem two-- 
rzyc wspamaly szkoleniowy 
duel Zatrudnienie Mikeski 
trenera ktery opiekowal si
 
lak znanyrni skoczkami Jak 
Parma czy Sakala, czlowieka 
spoza ukladu Zakopane - 
, Bielsko, mialo przyniesc suk- 
., cesy reprezentaCJi Polski Nie- 
: slety, dz,alania PZN, zla orga- 
.:. nizaqa praey , brak pieni
dzy . 
daj'l smutne efekty. Szkole- 
niowcy nie s'l oplacam od mo-- 
mentu podpisama kontrak- 
tow, ezyli od paidziernika. (Ik)
		

/Skan_3_0001.djvu

			8 . KRONIKA BESKIDZKA 


r' 


Wi [jlli) 


Nieprawdll jest, ie w Wadowickiej Kuchni sw. Alberta 
stolujll si, bezprawnie kolejarze, policjanci i inni ludzie 
nieuprawnieni do darmowych posilk6w. To tylko plotka. 
Tak przynajmniej twierdZlj na miejscu. 


- Oczywi
cie nikogo glodnego 
nie wyrzucimy za drzwi - m6wi pro- 
wadz'lca jadlodajni
 Albertynka, sio-- 
stra Gemma. - Ale przychodzlj fylko 
uprawnieni. 5'1 to g/ownie /udzie 
sfarsi, ale i cale rodzmy, zwykle wie- 
/odz/efne. To i fak prawie trzysfa 
piflCdziesi'lf os6b. 
Wsr6d stoluj'lcych si
 s'l i tacy, 
kterych doch6d rodzinny jest bliski 
zeru. Ich dzieci cz
sto chodz'l boso, 
az do zdarcia noszq stare ubrania. 
Siostra Gemma stara si
 im pom6c 
- Kiedy zaczynali
my w 1990 roku, 
bylo /alwiej 0 ubran/a. Wfedy jeszcze 
przychodzi/y dary zza granicy. Dzi$ 
ficzymy jul fylko na prywafnych 
sponsor6w ; instytucje. Parafie za. 
pewm
'1namz
mnm
i
neplody 
rolne, pozosfale produkty potrzebne 
do wy;tywienia fy/u biednych daro- 
wujlj nam iycz/iwi ludzie. Pomagaj'l 
hurtownie, wIa$ciciele sl	
			

/Skan_4_0001.djvu

			26 STYCZNIA 1995 


KRONIKA BESKIDZKA . 9 


BAZAR "KRONIKI BESKIDZKIEJ" I
 
[ 
 

 
-;;;;: 

 
... 
- 

 

 


 

 
- 

 


AU-
. Jtt. Vl:l\lAM()Wtt. ..ASTRA" s.c. 


KALENDARZ IMPREZ TARGOWYCH W 1995R. 
.J organizowanych w Bietsku-Bialej 
_ w Hal; Sportowej BKS, ul. Rychli
skiego 19 
16 -19.03 TARGI MEBU I WYPOSAZENIA WNI;TRZ 
Meble, wyposazenie kuchni i lazienek, dywany. wykladz,ny, sprzo:t 
oSwietieniowy, artykuly dekoracYJne 
05 - 08.04 TARGIINFORMATYKII TELEKOMUNIKACJI "COM-TEL 
Sprz
t i oprogramowanie komputerowe z r6:tnych zakres6w zaslo- 
sowari, networking i telekomunikacja, u43 


B.Z.P.L. "POLAM u 
w Bielsku-Bialej. ul. Siowackaego 35 
ZATRUDNI.o., 
. AOboiNikA MAC,I\l)'NOWEGO'wydAWq: I up,"wNi£
 
NiA",i filA pRO\II'AdLEl\liE wOzk6w plAdORMO\tI)'CI1 i 
podNQ\Nikowycl1 . SZLIflERZA NARltdlioWEGO 
I 
bMI kwAhfik.r.cjANII . 
lUSARIY NA NA- 

'AwiACIY MAWYN NA wydZiAI pROdukcyjN)' 
Preferowany "iek do 40 lat. 
Informacj.' oferty przyJmuJe W soedz,boe 
przedsiQbiorstwa Dzial Spraw Pracowniczych. 
101-7G-r 


\ 41 )... 
....


 
(
 


43-300 Blelsko-Blala 
ul. Nad Brzeglem 9, tel. 418-51 
radio-telefon 975/430-362  .-!..d & '7:::.s,o/"I 
 
AUTO HANDEL 
KOMIS 
SKUP-SPRZEDAZ 


Sprzedai gotowkowa 
Sprzedai w systemie ratalnym 


RATY od 3 m-cy do 5 lat 
OPROCENTOWANIE od 20 do24% ROCZNIE 


PRZVJMUJEMV POJAZDV W ROZLlCZENIU 
Posrednictwo w zakupie pojazd6w 
w systemie ratalnym. 
DU IQ;.OPOTV. f'"ACHOW'o. 
-&. -&I.
 SZVDKO 
011,24A34 


LUKSUSOWE 


II: 


Biuro Handlowe: 43-300 BIELSKO-BIAtA 
ul 11 Listopada 60/62 "Pod Orlem' p. 311 
Knl IP InC tellfax23054 56, 2
801 w. 0 311 
lepszych JUZ "Ie ma 

NE 
JEO 
 po\.sCE c'Z.EN\P- E 
'Z.P-6 E 'Z.P\£ t.P-tJ\P-N\O
 
p.
 10H03b53 


f 
 -tf
 
{
- 
.I-f 
 ...I-
tt

 
4. '-'; { I\'''''''./ 
t.I./fu 282-48 
' 
'i:' ...0, 22,23 _ .. ' tt"'
 
{l\ "- - ..de t 
f'" 
 r.... '-- =-I t\
-tt 
 { ...
-f -== :...,.... 
- , 
 { -..-'- 
f . "J 
IZOLACJE 
 ...t : 

""":' I 
- TERMICZNE 
; 
:.= ---J : ;... ..,.. t

 
 I\J'J: t."ts. 
Sprzedai hurtowa I detaliczna t 
, 
"I" .> "'I"
_ ,. ,.,k r'.\o. 

..Y"'"'' 

.... { . 
 .. 
101.112. 


" 
Bi.lsk0-8.... { ..j. 
uL GratyDSIu
12 


 
f' 


OBWIESZCZEMIE 
Komomik S'ldu Rejonowego w zywcu, 
Rynek 2, zawiadamia, ze w dnlu 
02.02.1g95r., 0 godz. 13-tej w Zywcu. 
ul. Wesola 82, odb
dz'e sit: 
I-sza licytacja 
samochodu osobowego r rn-ki HON- 
DA-ACCORD EX, rok prod. 1990, 
poj. 1997 em', nr. rej. B-NE 5505 
(probna), po wypadku drogowym 
(tyl). 
Cana wywo'an;a - '2.300,- 
2.......... 


Nadleinic:two Andryc:how 


wydz erzowl pom/eszczenia 
warsztatowe 0 powierzchni 61 m 2 . 
gospodarcze 0 powierzchni 70 m 2 , 
biurowe 0 powierzchni 62 m 2 
w centrum Porijbki, Porijbka 170. 
...... 


fl..1Y
 ",-tf
 
(J}... 
/v- 
,-t 
 


. _.r... 
. r......._ 
.....11....- 
( ....Z.DA2: 
__".1 
, ..r....r. .............__)'1_ 
I .....". k.,... 
e_lII.r.I"_I. ..21.. ......)'.. 
.....1')' ..r.....t)'..... 
( ...
..,.1.,... ......... 


-
 I 
.OD
o- 
liA."'A.llZAO.n, 


....", BAY_ 
. ---)' 
. .....r)' 
. "..iI_ 
. 
,........,.. 
. r.......1')" .1&.._1_ 
. ......I.....r)' 
. ....al')" ..iI.I.......... 


" 


I\; 


,  S KODA 
;'!J....... Volkswage
 'G
ouP 
'
 * SPRZEDAZ RATALNA 
BEZ ZYRANTOW 
(OD 3 DO 36 MIESIE;CY) FORMALNO- 
SCI ZALATWIAMY NA MIEJSCU 
* KREDYTOWANIE NOWYCH I UZYWANYCH 
SAMOCHODOW PRZEZ INVEST BANK (OD 12 
DO 72 "
IESIEiCY, 1.9
 ROClNIE. WP.LACAJJ\C 
2.2 MLN WYJEZDZASZ SAMOCHODEM) 
AUTORY2OWAHY / 
DUU£R 
 . 
A
 £!ielsko-Blala, u( Partyzant6w 71 
___ .... 22 0
 do.05 wewn. 15 


.\ 


--  


, 


.. 


.. 


-
 


f 


D:J 
- 
rn 
r- 
en 

 
o 
. 
D:J 
;j;: 
..- 

 
en 
-c 
m 
CO) 
c... 
» 
r- 
0- 


! 
:z:o 
:Z:N 
m:Z: 
Om 
c!;!! 
-c c::: 
0::0 
:z:0 
m::J: 
10» 
N:Z: , 
» 10 i 
.-r- , 

O 
c:::=: 
10 m 
Os. 
::!:!:... 
.»...... 

r- 

- 
c:::en 

 
=:0 
c)-c 
O
 

» 
. en 
!Dt 

 

- 
100 
om 
o 
......
 
U1 
. » 

:z: 
q:;! 
m
 
r=: 

» 
en ::0 

- 
8
 
- c::: 

 
en 

 . 
2S 
-
		

/Skan_5_0001.djvu

			10 . KRONIKA BESKIDZKA 


o 
o 
. 
N 
..... 
. 
o 
o 
en 
ca 
- 
_0 
- .c 
-... 0 

U) 
- 
C - 
Q)O 


 
- CD 
-C1J 
 
CO 
NO 
U . 


 
U)N 

"C 

O 
t- C) r----------, 
e 
 I PI. YTKI wloskie I 
.=.:.:: I kapitalne! I 
m 
 I 10.000 m' plytek z kolekcji I 
-.- :IIAJNOWSLYCH WZOROW 
CO') Co I EUROPEJSKICH C.C.D'IMOLA I 
..... 0 I a d a r j jmport I 

 
 I Bielsko-Biala, ul. Kustronia 63 I 
U C I Tychy, ul Bielska 12B c;: I 
.- 0 tel 11955 B3, fax 11B6030 _ 
3: Co I loproslomy projeklonlow i budowloli[6w :: I 
.!!! _ \. ZOaACZ'lC WAlffO! t, I 
..::.:: '-' -----------" 
u O _ 
.- Q) RENAULT 
:Ec 
. c f5 


 e::: 
(,J 


26 STYCZNIA 1995 


BAZAR "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 


MASZYNY DO PISANIA 


OLYMPIA 0 


- elektroniczne CARRERA II 
- elektroniane CARRERA II MD 


- blurowe elektronlczne COMFOI>:T 
- blurowe elektronlc.zne COMFORT MD - inne 


KALKULATORY 
- blurowe. przenos.nc:. kleszonkowe 
- 12 cyfrowe, - t 4 cyfrowe 


OLYMPIA 0 


MATERIAU EKSPLOATACYJNE DO URlJ\DZEN 
OLYMPIA 0 


- taSmy lednorazowe. w1elorazow
. ekologiczne 
- rozetkl, - Inne 
Zapewn"'my (iWARANq
 12 mleslr;cy I serwls 
POLUNIS Sp. Z 0.0. Export - Import 
Blelsko-Blala, ul. Komorowicka 35, tel./fax 25-403 


NaJnlisze ceny - wst.w - sprawdi zapraszamy Ita II PI
TRO  

 

 


;; 


HURTOWNIA PATRONACKA 


po/sea szeroki 8sortymsnt farb i lakierow firm: 
- "NOBILES" . WlOCI:AWEK 
- .POLIFARB" - ClESZYN 
- .CHEMAL" - D
BICA 
- kleje i lugi lirmy "ATLAS. 
Dmz wszystkie malerialy i narz
dzia niezb
dne przy robolach malar- 
skich. Ponadlo prowadzimy sprzedaz w6zk6w podnosnikowych produkcji 
kmjowej Dmz somochody "LUBLIN"; "ZUK" i "TARPAN". 
S..ZEDAi W"MIEIlIDIlYCR .DIAZDoW ZA DDToWEIII. 
IIA .AT" I W LEAIIIIDU. 
DYSTRYBUTOR P.P.H.U. D1II'MJE. S 
B,elsko Biala. uL Traugutta 16, tel. 250-91 do 92 w. 13_ ......,...."  
 GASTRONOMIA 
r ambou) ,\ _ UWAGA ! 


. szcrokl ",')'bor gotowych dan (golonka. s7aszh
i. kun:Lal...i z ruins) I piecz
wa 
dla matcj gastronornii (w t
'm znaknmite BU' KI HAMBUR(;ERO\\ E 0 przedlu- 
ionej trwalosci) 
. dodatki do dan (50S. majonez, kcczup. musztarda. sslark. "arZ)""ne) 
. nacZ)'nia jednoraz01ngo u:z)'tku 
Hurtownia 'Mr Homburger., Bielsko-Biolo. ul Kosyn.er6w 20 
Irejon gie1dy loworowell. leI. 222-13 
Zapraszamy w gadz. 8.00-15.00, s('
-ta ROO' '?OO. "'."'6.'" 


/' 


REI'IAUL"f CLIO 


I Ln 
Nf,p;"'J; 
J IIfl7.f""'ttrt 
I 


N 0 
CO') 
. 
CO') 
It) 
It) 
. 
- 
Q) 
- 
> 

 

 

 
G.B 
.K'; 
.- :Ii 
c: 
0. 
£i
!' OWO\( . 
taJ. 
IV I"'t. 
[\ 
UlDYlU' 


.- 


I 


. #\- 

 - 
\_-- ... 
- - . 
I -- 
. -. ..'
 -- 
- - - "'- 
REWELAC Y; Y KREDYT BElaUL'I' aLA CIERIE 


- '0 


KREDYT DO 5 LAT. BEl zYRAHTOW 
TWINGO. CLIO, R19. LAGUNA. 
SAFRANE. ESPACE. MIKROBUSY 
W KONTYNGENCIE 1995 


WEKTOR Sp. Z 0.0. 
SALON SPRZEDAZY I SERWIS 
Blelsko-Biata, ul. Grunwaldzka 24, 
tel. 240-29, tel/fax 24635. 


o 
RENAULT 
10 PEtNIA lVCIA 


101-1121-d54 


=.... 
!\anln Ir 
Cd..iy 
; Obuw;o w Blelsku-Bia/ej 
BlELSFASHION '95 
zaprasza flrmy pa
slwowe I prywatne. 
producenl6w i 
andlowc6w do zaprezenlowania swoiej olerty "a 
II BI.lskich Targach Tkanln, Odzi.iy i OlluwiD 
"BIELSFASHION '95" 


Agencja 
RozwoJu Regionalnego SA  


kl6re od
q si, J><>d patronotem Wojewody Bielskiego 
i Prezydenla Miaslo Bielska-Biolej w !erminie: 


od 30.03 do 01.04 1995r. 
Wszelkich inFormacii udziela 
i zgtoszenia w tenninie 
do 30 styczma 1995r. 
prZYimuje 
Asencia Rozwoju 
Regionalnego SA J 
Bielsko-Bioto, 
ul. Les:lion6w 57. 
lel./fax 226-7:> 
i leI. 210-70 (301)_ 
Zap,aszamy 


Targom towarzyszye b
Q: 
. pakazy modv 
. semmaria ... 
stawy 
. oraz szeroka akcia promocyjno 
Miejsce Targ6w 
Biuro Wy.law ArtySlycznych, ul. 3 Maia 11 
Naczelna Orsanizacia T echniczna. ul. 3 Maio 10 
Bielskie Cenlrum Kullury 
ul. Slowockiego 27 


101-1125-<127 


Spoldzielnia Pracy 
"Rewulex" w Ilelsku'lialej 
.......a ... wJ'na
\!cja 
p.mileszczenia: 
na cele produkcyjno-hurtowe 
o pow. 200 ro' i 220 ro', przy 
ul. G.azyilskiego 74 
- na cele biu.owe przy ul. Par- 
tyzant6w 31a. 
InformaCje pod nr tel. 220-61 
i 236-62 'OI
29" 


'- zal 
19B3 


PRZEDSI
BIORSlWO POGRZEBOWE 


S. Gornicki 
B,elsko--Biala 
ul. Wyzwolema 43 
tel. 294-29 (calodobowy) 
- Wystarcl.Y 7..adzwonit a my 
zajmiemy sif w!I.lYilitkim; 
- uslugi kredytowe-; 
- kremacja z,,:lok 
AUTOKARA W AN CITROEN 
MIIj;DZYNAH.ODOWY 
PRZEWOZ ZWLOK 


! 

 
., 
jij 


. 


- - 
KRATY 


z montaze111, balustrady, 
bramy, drzwi garazowe, 
inne uslugi slusarskie 
"PRE VOL T" 
Biel.ka-Bilt., ul. G.tczylhkie!lo 2 
tel. 420-31 wew. 381 
tel. 471-42 101-166-b4 


lVIEBLE 


Atrakcyjne ceny 
Ra.
 
Poleca nowo otwarly sklep 
IleJsko-Biala. uL Kustronia 63 (dawny 'Welux') 
('.-vIft"" otwBrda. panledzialek-pi'ltek: 10.00 - 18.00 
sobota: 10.00 - 14.00. 


. 


. :c.O
 
? 

 nc\e 
(o
 
'b+ 
«- 


"WERT-BIS" 


BIELSKO-BIM.A, ul. Siowackiego 27 
(ooM MUZYKI) 
.eI. 290-91 w.18 9.00-15.00 
; BYSTRA SU,SKA. ul. Szczyrkowska 79 . 
leI. 71-501 9.00 - 15.00 ! 
'. Sprzedai hurtr:.wa 10'.10".02' ' 


USI:.UGI POGRZEBOWE 
L.Strupczewski If ' 
Bielsko-Biala, Byslrla
ska 21 
leI. 1426.35; po 17 .001482-68 
Ub.eranie zmarlego 
i przewez do chlodni - bezplatnie 
Udzielamy kredytu. 
KremacJa zwlok; $: 
Mi
dzynarodowy 2 
transport zw'ok 


101-1078-.2<1 ................
 
" f)1
CO PAPlllON " 
" " 
. zetrudni: _ 
" wykw.llt1kaw.nych " 
" " 
" . kucharzy . barman6w " 
" . kelner6w " 
" K
ty, tel. 541B6. 55410 (wieczorem). " 
.. IDI-032'-'4
 

................,  


LUKSUS DLA CIEBIE 
NIEKONIECZNIE DROGO 
* Wvposaienie lazlenek 
* Ptytki ceramiczne 
* Materlaly uzupelniaj'lce 


LiUf 


Pol...: 
P,,"si,.io,.I., 
H...lowe-Uslu,o.. 
I. BI.I...-Biol., ul. B..,."..i.,. 12 '''m. 
"' .1. LIS.cz,...i.j1. " '0.' N 00 
.... '.00-13.00, 1.1. 240-01 II. 556 
2. Bill...-BI... KIII....,;el, .1. 1Ce1."ie" 92 
" !Odl. II.UU-I VU 


.'" 
. ,",'Jr' 


s:! 

 


.m 


;;
		

/Skan_6_0001.djvu

			26 STYCZNIA 1995 


€a 
Ilidskk Ilzitmi>!y 


KRONIKA BESKIDZKA . 11 


Sp61ka Z 0.0. 
Bielsko-Biala, ul. Chocholowska 28 


gj 
t 


BIURO 
w kieszeni 


"BIELSKIE DZIANINY" 


Oferujemy do wynaj
cia 
lub wydzieriawienia 


TELEFON 
KOMORKOWY 


pomieszczenia biurowe, mogazynowe i produkcyjne 0 pow. Iqcznej 
akalo 5 tys. m 2 . 
Pomieszczenio ogtqdac moi:no w dni robocze, w godz. popoludnio- 
wych tub w innym uzgodnionym terminie. Wszetkie dodatkowe 
informacje uzyskoc moi:no pod nr tel. (O-30) 290-71 w 300 [g@i]ffi(ffi][]@ 


Dla wszystkich klientew 
gratis 300 min rozmew 
oraz montal: w samochodzie 


IDt-540-F211 


oSoBISTY 
oRGANIZA TOR 
Z ALARMEM 
PRZYPoMiNAJI\CYM 
o ZAPLANoWANYCH 
SPoTKANIACH 
MODEM DO 
PRZESY
NIA 
FAXoW I PoCZTY 
ELEKTRoNICZNEJ 
KALKULAToR I NOTES 
Z1I\CZE DO oRUKARKI 
LUB KoMPUTERA 


@ =E'NrEllrE'I.'" 
autoryzowany przedstawiciel 


SALON SPRZEDAZY 
TELEFONOW 
KOMORKOWYCH 
BATEX 


Zainteresowanych pros,my 0 skladanoe p,semnych ofert 
zawierajilcych r6wniez ewentualne inne propozycje 
zagospodarowania oferowanego majiltku. 


I I-UOl)l (T. YI' \. 

 \. .J'I'_ \. 
 II:..J !!! 
OKNA Z PC V 
oraz ALUMINIOWE 
polCCd: Przedsi
biorstwo ALe 
Biclsko-Biala.ul. Zwierz,niecka S3a 
tet/fax 220-82; tel. 726-68 


_II:)I,Q T apety, 
tapety... 
Nowo OTWARTY SUEP fiRMOWY 
 
NiEMiEC"ic" fAbRY" RTA. MOHR 
 
Bielsko-Biald. Plac Fabryc7ny 5_ - 


Z.P.U.H. S.C. 'TOSPA" 
"IiIzancowice, woj. bielskie (na lerenie RSP) 
tel. 275-76; 210-92. 
PrO\
adzi wyrob i sprzedaz 
. kr6cce, kolnierze, kolnierze 
z gwintem 
. kolana segmenlowe, kom- 
pensalory, p6!kompensalory, 
. trejniki, konstrukcje stalawe, 
bramy, holy 
. slusark
 budawlanq, rury 
os/onowe 
USLUGI - $LUSARSKIE - 
TOI	
			

/Skan_7_0001.djvu

			12 . KRONIKA BESKIDZKA 


o 
o 
CD 
..... 
, 
-0 

C! 
oeo 
... . 
CU N 


 
00 
....0 
E
 
0:::J 
c;S 
._ CO' 
..:oc:'- 
/lie. 
....., 0 
.S! 
 
:::!!E. 
_C 
..,,0 
cue. 
N
 
.!::! 0 

CI) 
Cl)C 
.- C 
..:oc:» 
.!::! N 
:::!!E': 
.M 
-N 
:::J, 
en 
N 


CI) 
- 


3: 
"0 
....... 
c....> 
o 

 
en 


Komo,.nik S
dll Rejono\tcgo Rcwiru III-
o w Rielsku-Rialej oa (lodstawic art 953 I..pc" I 
7.,,"i
7Im 7 art. 955 kpc 1:3"iadamia..i.c \t' dnill 14 marca 1995r.. 0 
od7.. 10.00" kancclarii 
Knrnornika polozonej '" Ricl'iku-Bialcj. prL) ul. 1\'1ickicwicza 22. pok 36, odbrdLic sif 
PIERWSZA UCYTACJA 


....itRUdiOMOki polOjON
j ur JA<;i.-...iq, pRl)' ul. LilioWFj 7}4 ST
l\jo\\li'1CEj (ok" NR 2 'LI)'dlifION
 I 
'\iiFRIJ('lioMO
ci KW "
216 '" MiE
lk<\....if NA pi{IRlE. WI
\cicid TEGO lokAlu pmi4dA ud,iAI WE 
w"p6twfA'>Nudiony) -C. przeph'\\.owe ogr:::c\Vac:c 
",,,00" n punbo",c 220 i 380 V no tvp(n',,} -C. eleklryc:ne oJ:r::cwanie podlogowe 
(to . V"
 ''It'lr:a . kon\\ekq'jne i :. nadmuchem -C. piece ..kumulaqjne -C. ::biorniko\\""C 
0V"n-ac:1t ..oov pod I nadumy\\alkowe -C. warniki -) baterie -C. panele r(1::nych mocy (I 
..,.toO..... ,- em. 
PONADTO: 


oJ- t'lC'''u n -r mas:nl" do pisania "Brother" AX 210, AX 230, CE 400, CI:. 600 ora: 
"GABRI L,,- 11 I 'I [)S o}o mechanicme mas::,,'n\-" do pisania "Optima" ora! 
.PRI\ I . ... II'Ichlt' b.uro",.C' (biurka, s:afv, reg-aM o}o fotele or3: kr:c!'Ita obrotowe hkora, .=0 
marcnal) 


SERWIS CWARANCYJNY I POCWARANCYJNY 


Od I styczoia 1995 roku 
uruchomilismy, czynn}' calli dobf 


komputerowy system 
informacyjny 
BBS BIELbit 


Zna '\\ mm setki pozycji oprogramowama lypu shareware, 
skrz)nk
 porad tcchnicznych, poczt
 elcktroniczn'l. 
oraz. ... najblizsLym czasic, dostl'P do sicci Internet. 


Jesli posiadasz " swoim komputerLe modem, 
polllCZ sif z jednym z numerow: 


210-951ub 210-96, 


. U.l} skasz szczegoloWIi ioformacjf. 
Jesli nic masz modemu. skontaktuj sif z oaszym 
Dzialem Handlowym or tel. 212-70. 
Jestesmy do Twojej dyspozycji. 


Centrum Badawczo- Wdrozeniowe BIELbit sp, Z 0.0. 
Bir....o-BLlI.. al. lr
ionciw 57, tel. (030)276-19, 261-94, 216-14, 239-48. 


2f95
11 


" 


HURTOWNIA 
ARH HIDW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH I MET ALU 
l\affipol 
 


Dferu;e wyrDby w cenach prDducenta i niiszych: 
. POPEX - Warszawa 
. LAMELA - Sochaczew 
. ALDA SlawkOw 
. IT AllAN LOOK. Gorzow Wlkp 
. MURPLEX - Bydgoszcz 
. INMET - K
zierzyn 
. PACLAN Wroclaw 
. HUTA SZKlA - Jaworzno, Tarnew 


. DOM PlAST - 5q)sk 
. ARTGOS. BrzozOw 
. ERG - Cz 
 a 
. ZTS - SWIdrik 
. S.N. -IIia/ys1ok 
. Huta .S,Iesia. - RytriI 
. KONEX - lOOz  
i? 


Zapra.zam) odbiorc6" hurtowJeh i dcta1icznyeh w godz. 8.00 - 16.00 


Bielsko-Bia/a, ul. Montazowa 7, tel. 216-71 wew. 21, 213-20wew. 21 
DOGODNE WARUNKI PUTNOSCI. WUSNV TRANSPORT 


SI4ska Wytwornia W6dek Gatunkowych 


Bielsko-Biata, ul. Karpacka 11 
tel. 260-51 do 56 w. 217 


zatrudni in
pekt().-a nadz().-u 


dla robot technologicznych, ze znajomoscill automatyki 
przemyslowej. 'O'-OO.F22
		

/Skan_8_0001.djvu

			roM !!!! 
roM is 
._ I 0 
m N 
 
.<0 
ON 
-"- :00: 
.!Q
 I.U 
.
 LO q: 
m Q) 0 
O
 Ij 
--0 Z - 
0 01 
u'N s= 


 
 
8 :J 
 


:EO 
-
 
(.)en 
Ul'''' 
-w 
3:- 
.en m 
02 
>c 
t-
 
.. 

et 
2t- 
0'" 
...w 
OC 
a.o 
- 
>c 
t-et 
.a: 
w. 

c:a: 
3:
 
oen 
t- W 
et N 

(J 
» 
t-t- 
. 
.t- 
Net 
.-en 
...... 
a. 0 
>a. 
t-. 


E.2b.! 
>'::J - 
 
c: - >-. c» 
- 

... 
11>- 
Q,o>'''' 
..." Q,CJ 
::Jill' 
cn.-'" N 
::J"" C) CJ 
E 'E"Qj' 
 
Q)G»....! 
... "C N N 
°ill>" 
ns....Nns 
.... Q) - N 
ca"'
cn 
C) Q,.- 
 
.c( II> 
"- 
.- u -u
 
"'.
.:! 0 
,..

 
 f.
 
,GI Q, C 
.c II> 
(J ns"- Q) 
.- c z .... 
0.. .0 
.....'" 

 t:!'N E 
u...."CCI,1 
.- ca.- (J 
! c.
 
 
m '" E 1:: 
 
II>,,
 
.:! >- 0.. 0 ...... :i 
II> 
 .:::-.- 
:c.ccncnf! 
.N u.!!!
.:.:: 
iii 
:::IE .c 
 


. 
cc 
:00: 
N 
Q 
:00: 
U) 
1&1 
III 
cc 
:00: 
Z 
Q 
a: 
:00: 


. 


- 
- 


- 
. 


. 


,.. 
.W' 


-' 


I- 


- 


I 


CD 
N 


t 


.:. jJ
"UA . 


. 


a 
:::I 
.... 
en 
:::I 
1&1 
s= 
o 
en 
:00: 
U3 i 
o 
 
lLf -. 

.O 

'CI) 
>-e 


 
13
 
! LL.. N 

frl 
It!) N 
,0 It 
I
'N 
f2
 


. 


.... 
'" 


. 


. 


. 
. 
. 
. 


_. 

 


\i 


f) 1 


. 


. 


... 


- 


. 


... 


.... 


. . 


.,.,,
 c: .
 = 

.'c: ca c: 
 
"""VlEo
 
"::0-"'-0 
.
 III
''''' 
>::J:I:....
 
.b.


 
VI=>-ca 
11'>0 111 . 
. fJ) 
g-.=..
 

VI 
CI)

)(.::> 
o _.,x 
... t:! ... .; 
o
... ...... 
:I: .!!! VI IV ., 
.::E"";: 
".: 


G)::::IGJ"I G) I O>-$
N E .l. I I . . "..., "..1:0 "eu. taftl"f\o- 
"C-.- 
.- »cu.-- . u 0 Q) $-C G) fa'" u"C ».11:.':'" u-- 
C0SCUm-C...U»

-NNulmftl U...ftI

0 
p
-ftl 
 E
2
N
I


o
o
3
mN
e 
_oU.ue» N ::::IN _
._ ... -ftlftI_ ...- ::s ftl"CI
>o 
&Q

_"CI_ .. 
=U ... '


 r:: C...C
G) Ct .. 
 .. cau
C 
-b'-U e "'$ - G) Q. ::-- ."CI-...._
&Q. -:I;. =--ca 
,g E 
NU . 
E'- 
j:!5 
-U.8 
:GJ'NCi
.5 U" .!t-,c 0 it} ta,c 
:::s Co) . c.t C I: eN g! 0 =--.J/t.-N a
 

c 1It)
"" ....::J c:- 
::;:>-:I;0ftl ftI
-o--G)u;a. °C::II._
L-

>-
wQ.E : 

 5 0 o-NE..c,,
.si 

S.- E - G)o_; 
 

 f 
 .. ....- N G) 
' r:: -' 
=-- _ - D" tamG) 0 CD :s u lilt 0 _ Q.CD ftI nil .... u 
oC&G)

z


- oftlCD
-R
60 u.,
....o " 
'><. E -
-IIt)-o :;»
OIlUQQ.NoC,)c.»ftI::J"" CLltU'l;oO "en 

 

".

-
"
Er::EfW"

" 

:I;c.
..c
!

:I;N
OO

G)
o


:I; O:l;
NN 


i-;!
S'::
E 
 !f&f2
 E =
 
.5

':"fi

-i.
 

OU
 1It)::J 5-:1;0 
 ND....
uD.,.
" 
 

D
G)


=N


IIt)OO
E 

 CDCD-CO 
_-- -!!crD
.¥.""
-,,
 -E0rD 

 0 N......- fi ::s 0 .. .. 
 :I 0..,. Ci; o.!! 
.. - o.."'.:!. 
 r:: 
CD""tft
CC"u-c CI::I.-t-CDQ:IIG)c .1!:; >. C 
w.g.5 
"2Ias'i.!!.i u o
 en EEr"-S15
si
CJ C': -=-s--: 

i&II
I


I

lg
t&

i&

 


LIiI' 
, 


. 


N 
3CQ 
U)' N 
U)LLI 
Z 

 d  


> 
z 
=-=;;! 
LLlN 
.... - 
«3: 
C LLl 
0.... 
C
 


.; 
- 
., - gsQC
W

c

.oQM .!f ..g
A 
ffimWw

-
.._

-
oq
-c. 

-
 
ro..J 0 "' ..0 w . ::::II 
....;,::I*' m.. 
 C . 'a - a::" 0" 
0
cW-_-m..J--::::IIOO.
-.Keo
3

- 
ffi--woc

cc
--
 .L_._..Q 

E_O" 
...
 0 
C. J'w -wo 


_
'-oc-occ. u.m--_. 
. 
ooc

::::11 o
o
-
o
- m5-.. 

b 

 v J9
-8
 

o

 

 
c :!"-.... 0 t 
!8 

O
8;
 :£

o

 =
I:ci

II


 

i


a

a


g-
-f a
i;8 
o,....-UJ::::II.- -. 'NGJ_ Iol)cn' 
 "..... .... "m.co 
.......::..III

CD"CI"...-.-:Ncn
 ....-....,...::.....2 "1 
N "" 
 N ., 0 N 
 - 0.-" .. - >< .... I '" 

'IQ"O)oc;;:-c::i -=CMN'c'ii

 cOg,. XO:5 
m

m

_
J


!
"" 
. u--. 
.!-..-
 OO!! 0 N:!!:.! "! O
.EN I: - 4D .0 

.... 
:8 


ZC


O
 J
ol
-
- t
_N 
o

o

c

N
f.

.
5 ,


 

N


w=


. 
t_.
-
 

-=Oo-Oc-o---

-
 .luu.....
2
 
CJ).!:!
 __S;..::.c:c :s::..-...c o OM . u

:: _ c -
 
..... .,...... >...J:: _ . - - - - . c - 

ro
-"-
N
u
N

w
:_.

KQalf

A 

OHI::(W__W_"'L.:O"":';':N-CD.!CZ).C c... ... 
!!! nJ 
 CO) '" -..- N 
 Q, CJ) ::::II -..- -=. ::I t"oi 'Ii.... .. - ..-.I. , 
.!!.m
NU;> o.en 0 Cb.!;:;oO"'(/) cc.. ", ?:_ 0 E IIII:,,
 _" 
... 
E
.>< 

.
 .o_c - 
W f 
. ..G.lM
N'-
U)"'N("')...O
:3Io.-
:JI"'t." :>- 
.0("') t-- - ..3- 0 . c 0"1: C . -.;t iD J L. C . 3 Z ... 

.en 
....Q)-.;tOOfl:l.-'iiN>- .w
>- -'L-';:!'S,.- .. 

30)
IC""'CD
W- mNo-
 
f.
m.- 
o ....;.owc.cCOIn...-.Qj gC(.!!.3: "L"»:"O

 
aro-
ZG.l-III
"'O""'-
 
uu i 'uO


u
 
.!1ii""').!E .N c.- - -y..... -..... CooK -. .- ' > 
IIIffiUG.lO
'IQ""'
I:S::


 _M
MOC._ 
u.
ffi 0C-N
""'
 COO

 _
-_a
c
 8 
III 00 ('II 
 0 nJ::::II . ::::II . 1II.J1: "! ... LL. 0 C =: 
 
... 0 >-.... U

E


!
Ii.....

_ 
l

  
.. 

 
., 
1: 
.iii 
o 
N 
a 
"" 


...; 
.. 
.r:: 
u 
:J 
u 


- 

 
- 
Z 
o 
a: 

 


"5 
N 
a 
ui 


> 
2 
o 
LI. 
W 
..J 
W 
I- 


<; 
..; 
N 
e- 
.N 
-0 
o 
i;; 
:Z 
-c 
e 
1i) 
::>  
a 
ci 
M 


o 
0> 
.. 
" 
Z 


"5  
a 
ci 
M 


<; 
..; 
N 


CD 
 .c e .k:.,g
m"g3:" 
 -..- 
 l;-2..ii Q..k: 

 
 0 ":"Q. rU cd
 
 
.3: mG)
N::JoN-O> 
"-m1U
_>G)_ON

Oc..;rn::J 
\/), >.J:a.
CI......
.E=CE oC=-c

EccnCIIJ -"8".!!!
"-.c- 
C'\I N .k: CD >.-- ftI - - 0 -- G) 0 
 - m 0 
 m. fj 
_to ()-E arcn--= ru c: E 3:
 "'Q
-:...;a.
 E:ii) 
 D-cn >..0 
 J: 0 ni.31:: 
ON "UwG)::J CN ruG) 3:
- O
m" GJNoruO
m......GJ
 
z
 
i


> 

;
ii
iij
 

c..ftlftI
 :
g
oa.N
.
Om 
ru CD C::> D. c cm._ Q) ftI Z "C N .>< 0 
 !11 Z -- ---,..,..- . (1J 0 . In C).....J . C 
3:--0::> 06:::Sc3: _ N '"Cu..NOC)3:
-U Q):-N e 
o:t:.c 
.

.k:cnftl"'C 
ci Q.» m.o o5mmmQ.)

mmftl 
..3II::NC) r:!c= ",..9:3: I 3:0 c3:t:!o3a n.ruC'lc).3I::-cc:"C
E.Jo:: 


... 
a 
...  
.
 b6-=

 .... N 
.6 
E 
 

 
.
 
 
 >- 
 
 
 
 ! · 
N 
o. 
x__c N c. 
..... 5° .
 
 
- 
c 0 nrO -0 CD C) N c; E ) 0 
S 


 

e&2 
 ,.... .. 
-
 
os. "ij
.g 
.oo o.E ii N 
... -o-:N 
N ._CLI 03:
 I) 0 
 
 "3 'II "" f"I E. 
U) nJ eO 
 . N... !jOtCO') 
 ..:I "5 
_ c 
 

m

. , O
f"I _ _ N 
o ('II 0U') Q.-c
_!: >,"'CI" .c i: a 0 
en Git:n..... 
G)' .c'U..... oi
-o Mf") t 0 
£:! .NQ)
 (It't:!Gi"''O>>Q; N-:ic:"............,.,!, M 
m 'U
o 

-
c- 
.. o
o - . 
N :::J
IV Q):::Jt-Ou.!!! ti:(;;ii 0.... 01 . O 
 
> 

c c
o
g
 
 
 
 · 
 cu 

 _
2
 


o
w M
E N
"" 
 : 

 .... 
U=NnJNG)'NOC0-.;t-= 
oo .,N
 
 
 
 N 
.-- run:: tn.o U Q.""oCJ)....:::J :::J-C
. 't:J o.  .. 
OG.l
('II..... .. _ .....ftI ! 
 
 
 .. 

 ., 
2 .- oJ O
 c: 
....-. -- -- · - 
 
c--i
 
.OO

 o
:::J 0 C .... : .. . 
'-CDrao (It' _D.
>-D. ,....
 
 >0 CD c- 
 
'fioco.cftj
v..qo
:::J N
;; k8
. >'i 
 D


;

<
 
 _t-- O.
 
 "3 tt
 
 
NDO
ftlC
m _0 N"'N -
o ""0 > 

"'...n. _
>-LD"8:::JO uftl. 
.,.... .c. ... 0 


.


r

:-;
 

w o

 
 
 
o "5 

'.c .....
o
 CO) ::::lION 0 
 ,........ 
.=:i 0 .!!a--0c. .f:NC
 .....c "II',....
 I N "N.cO 

_raW
-b

oo
 "'.!!..mNo
 9 . 
 
,.... 
o ftI c.
n; 
O-
D.
O "'D ""I
 CD
,....N 
 ., ..'-:i N 
rri.E.:;j-
c:CD.o>('II
 ° airJ-0 1 Nt''w... en 
 wco
. 
"T
""iS .D..
'-.c
',...: .
%;.. I
 UJ i.:: ON o ., 
m O ", 


w-o..c


o 
 
_u >- oz >- 
-o m 
 iuo
 
o:.-=Oc.c...O....
 .. I :::J x ..N.C 
 0 Ec 


o
:::J


o

o 
NUm% N C
O
 
w
Eo>.5


c
o woc:::.:::wt-O
u U _
)(en_ 
____ _ 0::> t::! 0::> 0- O-en _MZ _W'
.
 fiN --S; - c 
.. m2
>D.
>c:

B..... m.C3UX0.
c3

 


i 
. 
-S 


. 
ii 

 


W 
..J 
. E ' .!..CO.:.i m - ", ' >-roftlo(J>.ro-.!......!.. 
 -:>'
 O l ro
CU..c--_.u>.>oCU.s.: ::s . 
_ .. 
 m _U_
>- 
mn r:: _u "' c E E r::
 

 .... t::! -- -- in D. U; 
 ar' W.c ..c C ;:. N 0 .- I ro 
 N = 0 ftI -c: c.2-c 
(/)..c n.!: E.Q 1»'0 I -m:
':oQ) 
 
 CU.- 
 
..q D.cua::
; 
 E 
 ftI cuiB ('II 
- N >-'

0
'-mE.0-N.--
 E 

.c
... .. :::J


 N ...N 
n en -n "'(/) o r::
 _ O 
 mm- 
O,-CJ)"'
IO .....--0 oO
G)
Q)_'t::!.c:
IV.-(/)

 
I CJa>
 m\l)cu..c N..Q.
"'C E '- I 
 c:Ci.c Q) t! ->oc.."''' IV ftI.o.
.
 ftI c 

.
,E
E3.
m.m

0
cu

.

E!
 
..mQ)ON
' %m


 NrniE..
c.."'C.

C
0c
.U).
 

-
-t3
 . i
;:-en 
;'
..c 
N


 N
.E co::'

 
 ;E

i
 
o _!: ('t) 0 - >0.... I C 0 
 - -.!!!" IV > m en:::s - N ar
..Q (U G) _ n- 
O>mC
_
Nm 

CJ o

cOc
._
 "' 

.- ::s G)CUNC.- "' N r:: O 
-N Q) -c....uoftl
 ....c zo._
 
 
- 
 

 g

 
l

 Er;
"C
 

; 
 E 

  
 

-

! 
Q) ar'(/)-i:: = . ._
 . Q) I N.-E N ?:- en _ (/) I . _ ,e. 
cc
Q)5ft1
mQ)
N....

Q)
Q) . .
>oQ
m..q
.!.....
"'C..q 
en0D.nOm.....

cnN
cn"'
E(/) N('t)
cnc"'

N 


. 


..
		

/Skan_9_0001.djvu

			tOtOD:lD:I-...J -...J-...J-.....I:"';'- 

8
8
 


8 


......-.r-.................. ...._ _ __ 


zCl><..,
""zr:>en.., 
1U:E
r.c:c:DJ
-"'RDJ 

.£U-
 N 
 c: 
-:s.a 
! 
 -iti'n m
..,'..", 
-. .. (").(I)!ro( (6"'3 
(11__ 0" NWccDJ 
'Jij.!!J.-:,
i'! 
;:;;; 
(II 


 lEU '< 3 
i 
 IS" 
. 

 DJ . 
 
m .i! !!' !& 
C . 
 J!: 

 
 0 

 


N NNNN NNNN N
 

_
__ 

w WWNN N
-- O
 
D:I m-.....l

mm

AA 
 w 


 
8

  

 8
 


8
8
8

 0 
 
:!1.-6-:p
"Cf.l Q :!'''O
c:Z
t::!.
;:
 
--1"T1--1RW
(")
;JC;..E;:i::DJ N 
3e-
'
B-
 
 i'3


 c8 

m-
_
 

"i


! 

-..- 

.g--m fh
 :IE 'S N 0 

' (Ij.-m g:
 &1. fJ;JC;.w -.. 3 ! ;:: 
- cn$i 
 .
3-

 
 
.c.:

.
.

 
 
.*- . 
 a:
 i 
 
 9 1- 
i!", '" IS" " .8 -
 I 6! ' !11

 !S.


!!!.
 to! 
 !6.!!!. "' & " '" ... 
,..;;1-= _ '21O!-'Z- 
 8c:8:!!!.oo D.C '" - '" 
"'''' 
 0 - :;: ..!:1.8!:! 
 '2:f{Z=' '" 
 E-. ! '" 

52
.
 
 'gsr";;; . '8: 1. 
 ! , 
: 
 af '! 
. 
.' '" 
 N..8.tJ
 '" '8 - [ 8: i5-
 
 1& 

[

 
 

a
 
 
 
 
 i 
 
 
 
c:
 

: 

 
 9. 
. J  

 


WN 


 


---....................... 
NNNNN........... 
"':"'-:"' 8 :" w 
OU'lCf'o U'l0 


--0 

8ffi 


C;:
tOU)tOtO 

8 , .- .. 


D:lCJ:ID:lcom 88 


i ;C:CO;C:;::I>-iO''' 

R

lpoC:
ODJ

i
S

 
-.:.! "'
-i8-a-!5Q-
!h g.!i1N
6! J !'!-'!f!

'" 

 "f

-a

iU=:I_
 -E.5.fiJ
ii: 
:ftn:iC:C:
 
2'2 "
i!.
I'J.
i:

;
 
g>,n, 

 l
 
'n. i
.
 "':j
i!!i 
.


 
 

 
.. =:I 
 ,o:_;!_Al. .(tIa. N (5" 
 
 

f 
 
. 
(II 
 I f 
 
.. 10! 5 "
 9- "", 

 
 
 
 DJ 
 
 

8 


cocoo;Ci 

8
8 


= 
 I 
 j N 13 
!"6!!" 
 iJ 

ii! g-Ii! 11 
:;i:iD
.;J'i>'I&;;;"'
.""

11.1a I'J.
.:! !"1:: 
 I 
i"33 _
 
U18-...J
 
-<
-gi'6 N;JE-!2....... qm-U1
cg::rCU
2n_Q
8U1d 

 - "'"" AI . 0 N oo
, '< N2S: UI ' -I' o
 
 £UlUlcs.Q,I..... 0 
N 8-9-::; -- ,
:;1;c;". :< ;:!
c:

 

 ;-'''.
!E.!!c;.!2:0
--'1.''''''J;'''.i!::C:;;; 

 l11 
ta--_Al-r-:.DJ


8-
=:I. 
8N
 '<8"S

;l'
CD
3, 
cS&m_

.


{i 
jg o -.
 "B.

Ii @ 
 h
ij;d&

j 

U 
!:f! & 
 
 l 

 S ;::!
I I ;:;- 
-' m

- D.O 0s::s.tn's::-a (')(/1'''-' .(]) 
=:I- }t
 
L. 
S;:
lt8-(IIs"iC;!D

 iiJ
AI
B.
' !Q
t;

NO
_
-Cif"_w
"B._o Ni'L 
i "B. U
 l
  
 i
1 
;: 
i
:;
fi
i;:!:
 ;t 

 

 f
 
 

:l i

 l 

i 
 
 
 

:

fj;
n;[6 
 13


ih

ib .
:
 
"8-'" "-,,It 

 r "'
.8:Z"'.8, :!!8.:I>-Clog,,
ii!!'J;c:t-IO-3. ...... 
.!
f,p

 
 
 f/ 

-'!
H

t:
Uiif!i!;i;:!'!'

&i

tS' 

 
!i\8i!J o;o;
 
8
8
 


c:n:;;::;;:WW 
8ffi

8 


!" 
'" 


--0 
w:""..., 
0"'''' C 
 "'
 
 56


k

 

 


c


m
amc

 
!;o' Q 
"- 8- -
",g.i'!ii!-g!!!
i'! .. 3 
 
 


. . 


. 
r 
.. 
c. 

 -n o
 
;;:: ;:, f 
..... 
c 
t -... m 
;;:: r- 
-n I 
;;:: N ... 
'" =- 
t ..... 
CD 
;;:: 
I 
N  


J:j
' mg
m-' 
 
I::ii 
 


.

 8 

 ..:..
>

 
:-
 
Zi1.,,£.cn
-=:I
 
n -=-i:J:.......3n::IE 
.- . DAI 
 - cu 
!!1 ;:!iDiJ
.g ,,;::
 
a 
D
Dr

 o
.n 
8:;1;"i:r

.Q"-I 
"Si !.
.8::s.
 
_- 
. 
_...,oC:
CD
 

"!";:;'<"'''g 
. "''''N

'' 

 
 Dc: 

 
3 


!

 


. 
f{Z8it
 
.
.
ij. < 
IKLu 
Lu. (;- 
(!it 1 t 


 


 
b 
s

ml

c;C: en 

"' 8 
ciS i ' '" 2-iJ. "'> c' -.0 

.. 8ilL tl:i __.I!I:I>'.:;:", 

"'
 
:!!
.
g 

"OC;

", 

jg
 hg!S
-,! :88:-a=8

i 
'

 
 Q

 i O if Y  
E= 3

 ! 
 

 W

q
_ 
3
:Z 
 - . -0 0- 3 .
'. 

 CU.... DJ..... 
 --JiJ 
"B.m
Q 

 1.33!"
" 


N
 
 -

""'
I

8
 ffi.


 

= ,eCQ:l..
ODJ AI__. 
 

 


1Il 
:I H: 
 0, a =-
 ' 
3 

 ;3>
 s 
h1!j?
;;'iJ
 'f 'P -.1" 
m

g 
m,UI
.
9T

 
 


"'''' ""-0.- 
 "''''' 3 " -I
 
 " "'
""N --."" 1 -"'-_ 
""
DJ!OCS!X' 

DJ
..a;-Q
::S:; 
-=-
m,;=iC:
C: cu6i.c=
 

 

G8 ,.. 

.L.G3
8- - ".!S., "-.-i"'O
 U '" S ",J!: 
Oat
f:J >. 
.. .:! Og-N
-
IU e!.!2..__ocu iU ::IE UJ c:$ 

 _-DJ ° en P - 9: cnC: Q. 
 c-a. 
' 
1!
i: ' 
 
Ji

!iI
{! it 
fi
!i i 
! 
1 3WN C" L;'" 
AI a Nc..=:Ir:::;.
N(/1c:"'""cufC
=:I-n:::ro 
CDi

f;;- t;::: 
3
"C

eAl -
CD._.:t
'O:-E!'Ci.zr:i:03 
.;!
(/13iii ....... 
:ewO
.: 
2S;:D -


=. 
-SL. 
 SI 
-. 
 G ..... 1\ 1 ti
Ull__N
-C M 
 m_:"'ffi b
-
< u:; 
 
-... Q) _om 
i»CDi:5 
UI 
UlUlCU 
-!II ai!j.
., ('1 (;;'Iij" ;:,j ' 8 "";;; 0 u.-i

" L.U>;j:
,!I19- 
/5;;;, 
 
 
"'iTi
 :!!-"-

-!I1
"'...;c:-a15- 
::13 In C_o _ 3
 
 G---o' 

 ' Z
-<
 :DL.tI.)"N ' ,. 


!l!
' t:: .2-Ei! 3":"'
 
 t\!;


.!!# + 7' 
 DJ
"E g:Cj).-r
 


@ 

 

 


:z3N I "-

"""'
B-i'!;c:-- 3:;1;m-
-
:E:E:;1;  
::::
i>l


3i.l!!
l::f
;;;
!S

 ! -. ! -
 
  
 
i

fOO i :
!

 

 J
l
i' i 
 l3 
!is!- !1i-!!!....
.: ""1>( H "'
IC. e-",,,, i ,,
 
..
 "Q-°"' S . 
"8 ;i-iJ!" I 
;!i;
 } 
R (j 
'cS :1.__.;;:111:;0 mi- =:18 2'.;j! 0) 
niijHI


;)J


 
2
 1 . 
 E
 E 


tD
U)"
 .....!oI.mlDlil/:CD3c:p P"

0lu. 

-< S ::,,&n 3 


 ct!l.3...., 
 
 -i:;it:
 l': 
Z"f;lUiiJ 
.11 


i:.:!

 
!;;
-8:i:o 

i-8 8 . (!i 
",S"'-".:!.i'I-< "!!.- "'-R 6-
9'" --1(" 
 
.
)J
e:
U
5S:


 
O

 e; 


!:':E

J:1C

:E
 1:;- 
 f!
.
mS3 

 
=5E 
8.jC
.::a
 
 g.i:
 

8
"8 
[
 rn-;o

 3'i5 
 i
 
m
o
i
 
O?ON
N-S
-
 

l:
 
8.?

i&
.
 
 
i :E

 

-
-

=-
 f[
 
oc::!::<"'CiD
"'CiI!" 
no"'tJClo- 0- 0oJ3""wt.:ll 
oNX 03ffiii-
ciD 3 

c: - 
_.oS CNO
 S
 
-
_<

 

NC

 
_.:J 
-o
 
CD 
3N""-m
o 
No:fO(ii.r. -- m.:::J..:..
 ......:1. 0- iii-'Uot.:l"" 

C 3 09.
i
a 
aw
 
I» 

X
 
CD 
"""'''''en 

 - 6
 -E -__.o
c< 
Eo ""...
 2 
 ;;!.I» 9!.
OI» 3 
 
 ii-u U1
.!!.=rg 


 'go


- 
:J

 
 iii:::JO
_ I»-
 
cn,,::;:__ ,.." :E"'U>-"""jj1 D."';:!..s:EX.. 
-:J,<_.00 0c "tJ"'CC 0 N."Cbs:
en- 
!. CD &II ! ... 

 No - Q,I _ o' ;;! 
 . I» 
 
 0 "" Xc 

O
O
W(/1C:::J 


:::J CD3  
""'o
:-o .. -!2.-. 0_ 0 1» c..DJ o_
_ 
CP 
I»n
_c0t.:l"'a 91»0- 
_ . I»CD

O,o:_
 
-
ug
 .......=..:..
 

 g
""
:e_CN 

g-oi3.......-.ii.i.1» NC
_ 
,j 
'<
-c;.!! 'eg, 
J:1 ;;!.


. 

 ,"C g
g?- :e 0 
3 Ci3

 . 
;;3 


::J cn

t::1 
 -=:
-- -:;:::t o
 f:3- 8..
 3
 
::JW
oCDcrCD
% .......& 
 o
 

'<
N
"tJ, 
"o 
 or-"S.
:;c An I» 0'< ....:::..::J cr t.:I 
 
-0 
W""WO_ 6- - OD cO
.-::E s 
-, _(/1-N
::J OCD I» , . -C
CD_- 
 
0._ c.. 
'<" C-C en n ,5' N - () 0 . 
 9 w 
 
 
O
So.enw
N 
Q,I 0 

 :J
 OO
&.W 
0069s:
0 I» - 
 
 0'< 
.::E 00_:::J:e 
":"o
_cocQw o
 0 o
 
. ..:....:..
_w 
A-CWN

W
 SO N 
W 
- 
wCD""en 
. CDW:;- N '< en" w 
.. c::::) 
c.. 
- == 
'" 
.... 
..... - 

 ... co-, 
.. 
;.:- rn 
= 


rID 


;-,

w3a-

-

;C:-
Nen f 

"':E 
8Jiag
.:i!L::ti5U1=-"'
88
g

 ia.
-Ci. 

ii!
; 
 I 

 .J
kii\'!; 0
!J'g,....",._.a: 8- 
8
f.!c
 I ii!N>;c; ! " 
 .!!!:i;
.i!j.
i! 
2N

'" -

8 
 
 a
 !"I'J. 
mhi

 iS S iiI':!'",5: : 
.
!18
 
::! i :;1;
"E a ",-'! 
 
-
.,.; P, 
8
S

 
_

8
 P ?
I
 
 

 


=iS 
 
- 

 R 


Eg
-- -

- '" -
.o .... 
I 
cug


lt


 
 p


 8 
s,ij 

 
higiP ;;; 
. 
I!: 8 
.f'",
.

 9-1 
 
 
 
 


ng-i-lQ;"'C:s8'" 

 "'...."'OL"".""''''W 
cn"1iiii! (II--I'OII(I)m !!;2"DJO 
!I1.Q:
 "'_
 N , -I 

 
.
 N ::E
:e 
 2 cu 
e 
"tsDJl!Lw -9 (113GJ 
..", 
 -o - =:I 
.0 .a:.c: 
"- 
 '" -.;g

f{Z!" 
@ 

M jli!;,;'-
ii5 
10 
;"

en-
!h.
 
t' N(I)!Ii_ m 3 cn.:=i!" m 
I.. 
.':I:
c:::LDJ S - 2_
:r: 
." 8. c:1!l" ..
. 
!c; ;,;'1:i!"Cj!.':' !tE-a;:; 
, 

N 9;!mCll--8 
'i'''' ¥z

i:::
 

 en 
V i.ip., 8
cp=liq1 

N
n
cl°o£

OO

q


coo
 
oeD. 
:Ec
"'(I)o. c
 .N:;J'\o-C1I3_-c cn=rm 


o
o
cm
o

-m"'

o
"'I
wr 
_o0_ .... o o_oo-co .:::JDO. 
m 

 
:::J:f
moc 
_.:::J
OO%

o o.
 
S 
 -:p .
 
ij;" 5- 
 ;: ° 0 I» I» 0 
 - C W - - 
....... "< _ __ .£ 
:::J NO" 0 
 ... 
 .. J:! ...... (XI!"I
 
 
 w U) . . CC C - 
ii.1» 
 
 c 2.cc 
!!!..--;:;;"'" 

-
. -
""'o
:Jo.
wo 
 =m....... .
m 
3 ;;3-N CN
-.O OO
....@m"«


No 
m-cCD cnCJ)o.- "C c _0< 0 2 .... 
Qo
OO 
 ozc':-'" .o
-c

r;;!..'
oo 6....... 
:f

....... 

-I»


i,o
-o-
- 
.......
 
'
N- ""'
-
>N
=....,2N--'
 
"'
n -6cno.......mo- 0-....... 

IQ
 
- 
oCQ033E
 
0..... 3 mc 


m

&o=
=2.....
o
 
N
 wOO -


WNN.NO_CD c


oo 


cr6m.......
 

o
 

 

- c: .=

;

.

!R


 
"< . It_ - 0 -=a .w::T(IIw ...OwoC 
- 
- ..N 00 (J)0 o 0 
 N :;J'\-- =
 
C NN 
m
"""''''''''
  
00 it CD 
_CDmDl 0 =:! &3 0 . .<:- 
> m
 
 .
go
 
O
 

co
 
-....... n, .c......
ji-.-: !=>
,c8
_
_ 

 RN N
O

O W
O
Nc:


 
1»0 O>.....S-C " N .. 
a-c'1
0
;'
a212 
[.0f:3
 

"""'ffi
o230
oNg


m:f
 :cc
3 
o :;J'\ N ;;! a 
 - !::> 52 =....... 'ii- 5 a. I CD : "" 0 en 0 --....... N 
 
:e 0 
 m 0 (/1 (C 0 
 ....... _ _""< :f  
o oAl_ w"g.-c C>
-QI 
C':J
CO"'O _.w_ 
00 C_ON
DJm_CD 
. 
 
. .. _. .. -......1:... 
..... ' (D 
.-- 
i' 
u _ n::::! N (D 
 
_
m o2.

 I»
cg m 
NI»
:e::J, 
m::J .;' 
N:fnl»:t::E
DtmG)- 

 ::rn

I::::Jo"'ut 
6
Qj:!!.:a.
a.
0
"" 
0'11»=.0-0 
_I» 
:J ::II'"CI ..... I» g m 
 =- m 
nmo
:eo_(D _. 
-. wcrc:J Oc 
.. 0 -
 3 0:-:J
'" 
N 
_ _ _-I» 
:-
I» It!!,.'< 
() Jc 
< -
 ru 
 0 0 - oC 
;;IIi:.(i 
o... c.'C (11,,< 
COO (TU)UJ "'" -..10 
 
""- ...::r- HOOQl 
--3 cc ::t:......CDo oC 
!1. -=:"'0:E N ::;:< 
'<"" 0 E. ° IOIll-c en]> 
N (tI-OO
OO 
 
W -< IIJ 
-CD 0.-.."< 
... oc-....mo 

_(/1_,_._ < 3 - 
N--UW"'N - 
CD.
 
 =""zo

- 
7iD.m
:eI!'C? 
_. CD 0- 

J:!_ Oo:f C 
.....CD No CD oC 
m3ffi' 
::zJ 
... 
In 
jIIIIi 


- 
- 


. 
"= 

 
C 

 
"= 
:Ia 
aI 
1ft 
en 
"= 
is 
N 
"= 
:Ia 


o 
8 


to) 
GI 
en 
... 
0( 
n 
N 
Z 
- 
J> 


" 

 
N 
m 
. 

 
m "= 

 
C 
Z 
- 

 "= 
:Ia 
aI 
1ft 
-< en 
"= 
- 
ICI 
N 
"= 
:Ia 
. . 
)( 
<