/scan10_0001.djvu

			10 . KRONIKA BESKIDZKA 


I 
Bielscy radni udzielili Zarz- 
tlC]alme spekulacJI. na oslatnlel se- 
Sjl Rady Mlejskiej w Osw,,,elmlu nie 
doszto do odwoJania przez OSW1t:- 
eimskIch radnych, Zarzqdu Mrasla 
Powodem odwolania mla!)' bye kry- 
tyezne mivdzynarodowe echa spra- . 
wy "mar!	
			

/scan11_0001.djvu

			16 MAJA 1996 


KRONIKA BESKIDZKA . 11 


BAZAR "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 


IJ:t'fW A.JJ\CI
 IJOnl.()GI 
OESU BAR, .I.YTA UA.JNOWU 
PANEIA POOl.. KRONOFIOOR 
 
I'l 
fl'tRAllrD W 

(\
.' " 
, 


DO SAMODZIELNEGO 


:-'<' 
:-.,
 
..,
, " 


.-,:- 
. 


I 


Bielsko-Biala 
ul. Gazownlcza 25 
TEL. 125-772, FAX 125-829 
8"'-16" W SOBDTY 9"'°13'" 


. 


1
1 IOS. 


:r .....-.--............ -........-.. .-..- ........................... 
POLONEZ 


TRUCK 
£;1\RO 
. 
LUBLI
., ZI. K - wszystkle wersJe 
SPRZEDAt RATALNA 


)t bez iyrant6w 
)t bez pierwszej wptaty 
)t max. 72 raty 
)t roczny koszt kredytu od 12,8% 
)t ubezpieczenie OC gratis 
KORZVSTNV LEASINC do 60 m-cy 
PRZYJMUJEMV W ROZLlCZENIU U1:VWANE SAMOCHODV 
SKUP I SPRZEDAZ SAMOCHODOW UtYWANYCH 
ASTAZ i S-ka r 
PUNKT SPRZEDAZV BIELSKO-BIALA 
 
uL Partyzant6w 71, tel. 130010 w. 203; korn. 090301086. 


..--.........--. _/ 


STO L1 ET 
lVIEBLE BIUBOWE 
EKSPOZYCJA 


. 
Blelsko.Blala, ul. 1 MAJA 19, tel. 12-3()'()3 


PONADTO FmMA OFER,UJE: 
. MEBLE na WYMIAR do BlUR; BANIl0/ 
- 
< 

 
. 


J ILACHI OCYIiIOWAIII 'IASIA J 'IAPIZOWI 
Hula "FI n" S... ' I co 
J ILAtHI 'OWlEIA"1 'IASKA I '..'ElOWI 
H ..-1 I' 
J IYIII' IIUIY SPUSTOWE + IICISORII 
, oll61111LACHARSIII 
0'-. I. - J 'e, 1111 
J HAKI do IY JEll, OIEJMY do RUR c 
'J SYSTIMY IYINOWE 'CV V 
J STYRO'IIN 'S '5 + 'S 20 ,..., n v' 
, USiUGOWE JU.'llOWANIIILACH'.' 'I  


e 


LAN 
[tl..,............ .... AI.)"'" '\IV. AI\! 
. , 

 e 7 .0eT"
e
 ..T .? , 
.P 


PI:.VTKI 


:J 1f.J
 r. l : 
Sprzedai i!J 
detaliczna : 
ihurtowa 
1; 
= 


r 
I:.iclllnnll, POd/OgOWII, paraplllowlI, 

 I kllnkllrpwlI, mrozopdpornll I 

 1I11I.acy)nll z Dpoczna 
ifJ Oral Import - sanltarlaty, 

 ,kOmpllkly. fugl. kleJII. lustra. lip. 
rl 
 - $;> 

 . 8rz..zc... ul. SllIdllaka 22 (przy CPN), tel. 03-1111-649 od 7 CX>-17.00 'I 
I! y .......... &(on.;;.., ... .!5, It'l ....1-22.1;.3, "'501\0 I.JO 700) 01- 104 11 13 r:"I 

 1FJ]f;""1J[ - r4!.@ ' dJ
 -- .-. -J[;!j[JJ[ --
-- - 


7'" ,:..... 


ATLAS 
'TRZ'fNlA NAJDt..U2.EJ 


ZAPRASZAMY 


HURrOWNIA 
'
'O 
of
e do spnedaiy 
IOiYSIIA . p.lny.. alorly....d. 
RtrcakcyJn. c.ny ii! 
43.300 BioIsM B	
			

/scan12_0001.djvu

			12 e KRONIKA BESKIDZKA 


c::> 
C'! 
C"II 
...- 
. 
c::> 
c::> 
.00 
?;> 
o 
.c 
o 
en 
C 
C'! 
- 
...- 
. 
c::> 
c::> 
00 


-' 
=- 'T- 
uJ . 
_ -= 
;z: 0 
00.. 
0:::0; 
C) .- 
_ -= 
=-_ Ie: 
o.
 
19
 
Eo 
0 0 
..c: ... 
Ole: 
2-= 
.
 ij 
;z: . 

 or-: 
.u:g 
c_ 
... ...- 
t:I> CD 
<: 
... 
-= 

 
c..> 
... 
- 
 
-...., 
c::> 
c::> 
C? 
...- 
.... 


<-> 
LU 

 
.. ........ 


- 


16 MAJA 1996 


-- 


BAZAR "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 


.. 
.ELKO 
, "PESTAN'Po II s.c. 
stdvCJA I T
SP T 
PZVNAROD.oWY 
". -._- 

 -' P<,....s£.JI"lPo/
. 
:"
  :( "- 
tJ ' \. · .:,,
 
J'D
:U ." .' ,;.\=, 
J.t." S" .9t11.5tdo
t '..:.'--=; 
: - :.1 f 
-.n J KABREfYlR \ - 
 


 
-:. _ 1"d .' 
. -:r:::-:--\ ",. ::-" J of PRZEWOzrn"" 
 
.:
.. 'fmYrl. __ r
1-. 
· - -.... '!'J' '.------' 
 IU' .E..-..
 
 \
':t. 
6PONSOR I UQOWEGO ZESPot.U SIATKARZY BaTS 'Wt.OKNIARZ' B"a ...: _---oo.." l1.S" 


i .st>Rl IP&. 'ltT1le1 
c
R . * duzy w

::

m
:ch
c
n

POdIOgO' 
wyeh - kra,owych i z importu IH15zp.nl", wtochy) 
* gresr i dewacj. firmy KERKO 
* plylki p.rapelowe (szkliwlone I nle szkliwione) 
* plytki mrozoodpome IV Id. scieralnosci) 
* listwy, kleje, tugi 
Zapraszamy w godz. pn.-pl. (9.00-17.00); sob. 9.00-13.00. 
Blelsko.Blaia, ul. Graiynskiego 14, tel. 218.91 w.49. 


PPH PREFABET Sp. Z 0.0. 
43.300 Bielsko-Blala, lit Z
 118: 
leI. (0-33)14-16.31, fax(0-33)14-1S-4S, Ux0352S8 
PUSTAKI Z BETONU KOMORKOWEGO 
D09konaly. ciepiochronny material do wznoszenia scian budynk6w, 
posiadajqcy atest i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa 1'8" 
L.kkl. . 0 40% Iteisze od ci
to,u wody 
Ci.pl..h'Dnn. - przewodno!c cieplno por6wnywolno z drewnem 
 = 0,11 W /m x K 
W,trz,mala - 
 00 ki$kaniu min" 3 MPa pozwala na wznoszenie budyn- 
k6w 0 3 kondygno [em) zo.";puie 16 eegie!, 
o komv)e mniej niz 8 cegiel. 
W sprzedaty r"""M>wny :puslaki 24 X 24" 49 2,66,- 21 
puslak,36 X 24 X 49 4,02.- 21 
puslaki 18 X 24" 49 2,03,- 21 
puslaki 12 X 24" 49 1,43,- 21 
pustaki 8" 24 x 49 0,93,- zl 
pustaki 6 x 24 x 49 0,78,- zl 
W PODANYCH CENACH MIE
CI SIt; ZAt.ADUNEK MECHANICZNY. 
Do powyiszych cen nalety doliczyC 7% poclatku VAT. 
Oferujemy rOwnie!1 
1. GOTOWI\ ZAPRAW!; MURARSKf\ 'TER M 0 R" szczeg61nie przydaln
 do mu- 
rowania ciepk>chronnych scion z betonu komorkowego - do jej rozrobieni o nate:ty 
dodo'; Iylko wo
. Ii! 
2 5TYROPIAN samogasn
cy w plyt.ch 0 gruOOSc' 2-5 em. .. 
3. CEMENT, wapno hydr,'yzowane. l'! 
SPRZEDAi PROWADZIMY ROWNIEi WE WSZYSTKIE SOBOn! g 


P.P.H. 
PREFABET 
Bietsko-Btata 


RDZWIJ\ZANIE SCIANY JEDNOWARSTWOWEJ ZEWN
TRZNEJ k=D.44 W/m 2 xl[ 
z blotzkow z belanu koma,kaw.go produktjl PPH ''PREFABET'' Bielsko.Blaia 
-- aff't
ZAPRAWA 
IilURARSKA "lCRIIOR W 
l8ETONU
OIMGo 
o"""",""M.500 
.3cs)(24)(6 
IYMlM' 
ZGOTOy"r.J7APRAwY 
1YNKAPSKJ£J CT  


JYM<2FW/IIf/11lNY 
NP rnADrC'YJNY 


\IV.. __ __... 
(cmJl.5 36 1.5 
O J IJ 
Przecl;)"lcm-wny pr=}'klud jest 11 U j t Q Ii s z Y nJ rozto.'iqzantem iClafl)' zf?i'RI(lrzncj 
speJJJiajqccj 1\')"mcJgtlma polslciej "army c,eplnej cJo(vczqc.ej przegrocl 
zewl1(lrzn)'ch buJynki1w m,eszkalrrych 
Prost.
 $prnwJzjc, Jciana li.oszluje 2 r"
 mn;
j nitjaktrll()lwiek seianfl IVarslwfJWn. 


BU
{rO'JVi'l'A 
"1 GlE
 

I I:.OZVSKA 


y...... .. __....... ..............._... .....0.._..0... ...... .__" 
, PRZEGUBY ; 


. 
=-r\ 7" '1 r"' K 
_'J_ 
I 


do samochodow za- 
chodnlch I japoiiskich 
; 
Bielsko-Blala, ul. Korczaka 41 ii; 
leI. 205-76, tax 204-69. i 


'. 


Uszcl.lnienio - pnemysfDw . 
Pierf, DAlON 
W
GLOWE z dopaloniem i 
regula.cjq temp. a moc>, 8-32 kW 
GAZOWE z automalykq 
HONEYWELL 0 moc>, 18-30 kW. 
OGRZEWACZE WODY 801, 1201, 
150V220/380 z moz!iwosci4 podlq- 
czema do inslalaqi C.O. 
Slu'::wllnf: hurt. dt-bd. ,'atll 
"NOWAPOL". Bielsko Blata 
Partyzanl6w 9B,Iei (33) 1220'()4, 1240.26 W, 10 
IDI-2801f.!2 


Ci
 


* OKNA * DRZWI * 
* BRA MY GAWOWE * 


N 
T 

 

 
N 
" 


. EURO-OKNA drewnione jednoromowe 
i
regnowone i molowone Firm Urz
dowski 
 
TIS Kobi6r$, Humdrex . _ 
. Okna i wlozy dochowe 
 :<::::1FAKR
 
· Drzwi garaiowe drewnione 
e Drzwi drewnione zewnQtrzne i wewn
trzne 
. Bromy goroiowe podnQszone GUNTHER 
. Skrzydlo drzwiowe (wewnqtrzlokolowe) 
p!ycinowe, tloelone fornirowane 
. Oscieinice drewnione i me'olowe 
· Mozaiki - dqb, buk 


.- 


,II 
.q 


,,-- --..... 
. 
C
nne 9.00 - 16.00 
BIURA HANDlOWE: . so oty 9:00 -12.00 
JASI1U
bir" 
L PSZCZY"'M 404,..1£1..(0"» lJ 1.988.. 
eltybiE, tJ1. BidsM 74 (
1d. (OH}:s(>-IO-6:1 
BiElsko-B
 (WApilNiCA C£r;1ftuM).. vt::
 r 


-... .. 
CENY FABRYCZNE/ 
DLA ODSIORcOW HURTOWYCH RABATY1 


$4-1. 'ri.. PRZEDSIF;BIORSTWO 
«
 PRODUKCP I USI.UG sp. Z 0.0. 
34-120 Andryeh6w, ul Balorego 18", leI. 754-120 
SWI4VCZ"" USLU;I 
. pokrycia dachowe. budowlane, uszczelnianie zbiomik6w wody 
pitnej 
. instaIacja obiekt6w: basen6w k'lpielowych, fundament6w. piw. 
nic, kanalow, zap6r wadnych 
.odnowa BETONDW: strop6w. posadzel\, elewacji zewn
trznych 
. budowa kort6w tenisowych 
. roboty wad..kan. i c.o. 
,.. 
 rot:>.()_t
d


'?
9 .mos!

,::. .... 


._..

.
5
54_...: 


KABLE EL-ENERGETYCZNE 
NIN typ: AsXS. AsXSn, NFA2S, YAKY 
SIN typ: YHAKXS, XUrHAKXS 
HAKnFtA, PAS 
IV pelnym asortymende, z dostllwq nil miejsce 1f!sk/lZlme 
p1'Z£Z Odbiorc
 i 1f! cenllch fabrycznych oferuje: 


AUTORVZOWANY »YSTRYBUTOR 


$_C. Jaliienica, ul. Ko
clelna 34, telJfax 152-507 


, , 


.
		

/scan13_0001.djvu

			16 MAJA 1996 


POCZUJ 
SMAK 
ZWYCI
STWA 


Odwiedi UDaz ulan I wet uchia) w specjalnej 
prornocji: 
skorzystaj 2 bezplatnej j02dy pr6bnq i wygraj 
noW<\. Astrf Fresh. Czeka na Cicbic r6wniez 
wiele inn,}'ch nagr6d. 
Tenninpromocji: 29.03 - 07.06.1996 


...." 


" 

 .-
.'. 
..- .------ 


'.JoH"-.  
s; 


""lCIA
 s,a.sot 
1Burn96
 
-. --- 


DPEL e- 


ZAPRASZAMY 
DPEL -e- WAWROSZ 43--100 Ble'ako.Sial., ul. Worozawak.158 
PNU 'WAllO" I.C. leI. 123--126, 110.249, 110-250, fa
 (D-33)110-248 


Cm.mIMot
I'I
S,p..III.a.
iD'II

I'I.
IPnAPJ'(I
"iialupmniDmdo
.II:I.I11I
Opd. 


, 
r

-
---------------


-
-, 
STAL-HART P.P.IL BUJAKOW 
34-316, ul_ Bielska 3D, tel. (0-331108082.108083 


WYROBY HUTNICZE M
TERIALY BUDOWLANE 


-BLACHY:zimnowultOwahe, - i>lasko,,'niki 
gor'leowaleowane, oeynkowane, . profile zamknit'e 
lakie-rowane. trapezowe - stal zbrojeniowa 
- etj>wniki - RURY CZARNE I OCYNK. 
- dwuteowniki - ELEKTRODY 
- k'tlownik, HUfY BAILDON 
DUty WYOOR MATERIAL6w BUDOWLANYCH 
cemenl - wepno - pepy - lepiki - slyropian - weln. i Inne... 
ZAPRA5ZAM" przyiedt, .pr.wdt, powiedz innrm 
C.y...: p..I.....I.. - pi
l.k 7.00-17.00, sobol. 7.00-13.00 .J 
L 

j 
--------------------....---- 


\ "l!gTE t;, 5.! )YP 
 
PUSTAK MAX 150 
PUSTAKI PIONOWE 
CEGLA MODULARNA 
CERMEGAD BIEGOl'flCE 
TRANSPORT BEZPt.ATNY I 
HURTOWA SPRZEDAZ 
WELNY MINERALNEJ POLINOVA 

V

:
GO AUS,.RO,.HERM. 
_.....,
 ARTYXCltY I'OSIAJ}AJJj ATEST SUOOWLANY . 
0CIEPf.AMf! IJUDYNICOW MI:TOD.q LEKKJI . 
. 


, "" 


JBUJDUJ 

'" Z 
PUSTAK MAX KLAS1\ 

 
 
, CERAMICZNE MATERIALY OACHOWKA 
" MARSYLI. . MAGAZYN PRODUCENTA 
KOZY kI BIELSKA-BIAt.EJ, ul. WAPIENNA 49, lei. 090361424 


;;; 


"  
O 
I),
O 


 
# 


ALFISZ . GLASS 


PRODUCENT oferuje 
* OKNA, DRZWI z PCV i ALUMINIUM 
* SIYBY IESPOLONE - pelny asorlymenl 
Biclsku-Bjala, ul. Monlaiowa 3, teJJfax 158436 
Poszukujemy akwiz orow 111 


KRONIKA BESKIDZKA . 13 


" 

<.; 


 


 


STIHL@ 


Wiasenne parz
dki 
ze STIHL - ed'I 
latwa. szybka. d.kladnie 


001 11.05.1996 do 19.07.1996 
dodatkowo ......platnle 
przy zakupie kosy mechanic:znej 


. STIHL FS 74 i STIHL FS B8 
kanister z automatYC2nym 
dozownikiem 0 warto
ci 65,00 zl 
. STIHL FS 160 STlHL FS 220 
glowica zytkowa Autocut 
o warto
ci 17.00 zl. 


c..- 


Tradycyjnie polecamy szerokij gam'i' 
pilarek lalicuchowych i myjek wysokocisnieniowych  A P R A 5 Z A M Y....L 
ANDREA5 5TIHL 5p. z 0.0., Poznan, ul. Drllskienicka 8110 


R:J . I.t-
c,[ . r"t" . I. . 
. r.t 
-r 
'U;I
"LI l-a 1'1( . 10. r.( . j ,'r.f,.r::m! -I......l:II 


AndoydoDw - pI. Midciewicza 3, tel. 752-249; 8ielsl<0 81al" - 3 Maja 18. t.l. 210- 
51 w. 389; Bytom - Kochanow.;klego 25. tel. 752-249; ClBAJI' - Hajduk. f7, lei. 
520-218 w. 26; Cnchowla D........lc. - Pa.i.ki 515. t.l. 115-57-14; Koq 
100rOd) - Szkolna 12. tel. 174-304. Krzpowa 489 k. JeleSni . tel 
663-138; Oiwltclm - 5ienkiew,eza 7, tel. 424-008; Sudl" 
 ! '1..- 
8eskl....ka - Pilsudskiego 6, 1.1. 428-68; TIImowsklo GOry - -. 
 
Ligonia t, t.1. t85-38-26. Rvnek to ; U._ - DaS2jl
ski.go 55., "':. 
tel. 543-655. 
 


... 

 
=- 
=i=' 
r r, r..., 
..._
 


- podajniki papieru 
- odswiezacze powietrza 


P.H.U."UMT"s.c. Kalowlce ul, W,Reymonla 4 tel.fax 156-27-14 
oddzlal Blel.ko-Biala ul. Cmenlarna, tel. 144 - 596 " '" 


! U H.:. 
, .... 


. 
.. 


;--.
.. 


loclMliGm 
KRIDYTU 
im 


-1:. .
 ' 
- ,
 


" 
.;' fI 
.......
.
".........- .rI" 
. "< :':< . ..
 ....., '

J 
. .. szelE Hit IES'I' 1& P 
11& IIOWt BEtlI. U1o
 
: __ . 
.. . __.h 
 


AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT 
"MADOR" - Gadocha 
43-384 Jaworze, ul. Bielska 466, tel (0-33) 172-596; 172-454 &. 

 WSZYSTKIE MODELE RENAULT V 

 . za got6wk
 . w leasingu . na korzy,lne raty RENAULT 
. bardzo atrakcyjna oferta ubezpieczen TOiE
1A 


!:; 


C"> \ 
-
 
m, 
en, 
"" 
l,) 
w 
.!'" 
en 
N 
...... 
. 
...... 
.0 
c:> 
en;;o 
......(1) 
.....0. 

", 
N;II<'" 
_n 

 _. 
-'" 
"" = 

Ci) 
0.- 
NO 
en'" 
. c 
en N 
:t j;' 

3 

() 
5 j;' 
Cl>1!J 
0'< 
"C. :J
 
"C
 
C -. 
::J
. 
j;--= 
o.c 
N _ 

m 
... -. 
em 
o. iii 
oj[ 

...... 
.I» N 
....- 
;II<'" 
C 

 
I.C 
o 
a. 
!'" 
co 
<:. 
c:> 
, 
...... 
0> 
<:. 
c:> 


- ,
		

/scan14_0001.djvu

			14 . KRONIKA BESKIDZKA 


C:) 

 
c:;:) 
C"'ooI 
o 
"C 
C:) 
C! 
co 
"'C 
o 


. 
N 
"'C 
o 
C) 
3= 


co 
c:;:) 
. 
CD 

 
&Q 
--- 


. 
- 
G) 
- 


C"'ooI 
...- 


o 
C) 
G) 
.- 

 

 
o 
s::: 
tV 
.c 
U 
o 

 


- 
:::I 


3: 
"0 
:J:: 
c...> 
>- 
0::: 
c:. 
::z:: 
...c:c 


16MAJA 1996 


MED CEnmUM 
KLlNIKA STOMATOLOGII 


HURTOWNIA PATRONACKA Z.P.B. "ZWOLTEX"  EHUjE W r"hR)'CZN,.clt CENACIt Zb fT'/0 
WYROBY fROTTE - r'1Czniki, po!ielowe up 
KOCEAROSA- DroZm. 200 x 2.40, 150-160x200, 100 x 1.40,75 x 100 em. 
WSYP - w komp!etoch i rne!rot 
KOMPlETY NARZUT. 91adkie i zakordowe 
KOMPlETY LAZIENKOWE 
P.P.V.H. "REMARK", 43-300 Bielsko-D,ala 
ul Okrzei 3 (obllk IJZPL "lFNKO"), 101 282.51 wewn.495. 


!! 
'" 

 


USUWANIE I PLOMBOWANIE ZI;BOW W NARKOZIE 
Uwolnimy CI
 cd niewygodneJ PROTEZY I Stosujemy zalrzaskl. zasuwy, teleskopy 
Najnowsza technika, wysoka iakost - ESTETYKA ! 
PROTEZY NATYCHMIASTOWE 
WSZCZEPY ZI;BOWE 
UWAGA RodzlceJ najskuteczniejsze I naiszybsze leCZel11B wad zgryzu: STAt YMI 
APARATAMIORTOOONTYCZNYMI 
Biel.ko-BI.fa. "I. Boh. Warszawy 1. tel. 273.53 
Czynn.: poniedz,.lkl, 
rody, pl
I" 13,00 - 20,(10; wtorki. ezw.rtki S.lJO.15.00. 


. 
! 


D:RMAj,.S 


- 


SP6WZIELNIA PRACY 
"OSV\lIA TAli 
SPOLDZIF.LCZE CENTRUM PRZYGOTOWANIA KADn 
BIElSKO.BJALA,"1. PARTYZANTOW W. TEL 030 201-70 
ZAPRASZA NA KURSY I SZKOLENIA W NAST
PU'I\CYCH KIERUNKACH: 
. RachunJ,;owo
t i finanse * Obslugll k(Jmput
ri'l * KSII;gowosc kompu[erowa 
. Prawa iazdy kat. S, C, E do Br E do C . Spawania. gazowe, eleklrycznf' or
7 w 
Jsfonie CO
 * Odnowy biologlcznej . Klerowc6w w6zk6w iezdmowych 
. BHP * MonIer 'nslalaql bvdowl.nych * Mt51rzow5kie . '
ZYKowe * Palacza 
CO oritZ 'One na zrec
OIe khenta. . 
I ZAPISY PHlYIMUIE ORAZ INfORMACjI UDZIELA BIURO POD AOHESEM: SPOt. 
DZIElC7E CENTRUM PRZYGOTOWANIA KADR "OSWIATA", 43-300 B.eI5Ko.Bla- 
la, vi. Partyzanl6w 60 (SP5) lel.!fax 201-70. _ 
O.rode! czynny od ponied...lku do pi
lkv od godz. 9.00 do 17.00. 
Istnieje r6wniei mozJiwo
c zorganizowania szkolenia w miej.scu wskaza- 
..ym przez zlecenioda\Vc
. ZAPRASZAMY ! 
-- -. -- - t 1iI alia' Zt"" IS.G23 


- - 
0 ""' 0 
-- 


RA TY, LEASING 
ZADZWON MY ZAtATWIMY RESZT
 


I' 


>. 
\ : :
,A 


Lublin, iuk, 
skrzyniowe, 
izotermiczne, 
kontenerowe 
i furgon  


at ,
 
. .. 


,,
 .. 


STOMIL SANOK - 
DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0. 


i 


b.. 

. 
,
 ", 


-'. ;'"{.. 


, 
., 


43-300 BIELSKO-BIAt.A, ul. Sobieskiego 103 
tel./fax (0-33) 12-60-20, 11-70-71; tlx 035493 


.......... 


Daewoo Motor Polska 
Autoryzowany Dealer ,
 


PASV I PASKI KLINOWEdla: 
. PRZEMYSLU ; AGD 
. ROLNICTWA 
. MOTORYZACJI 


zaprasza do sweg,o salonu w Rybarzowicach, Stacja Paliw przy Irasie 
Bielslco-Biata - Zywiec codziennie od 7 do 18, sabala od 7 do 15 
Zapewnramy .e.wi. gwaraneylny i pegwa.aneylny. 
Zapraszamy do sklepll moloryzacYlne9o 'myjn, samochod6w. 
lelJlax 171-13B, leI. kom.0-90365858 
Ka:tdy klienl dokonuj
cy zakupu samochodu w naszej firm;e 
olrzymuje Kart", Stalego Klienta_ """"p<" 


-; 


produkcji SZPG STOMIL SANOK SA 
PUNY ASORTYMf::NT! t£NY PROOUUNT AI 


Prezentu;emy nowQ rodzin{l sarno. 
chod6w dost{lpnych w Auto 


PowieksZJfa 
nam sie 
rodzina 


.: . . ,1\..., 
___""'*u   

 


Systemie. Obok poloneza 
Coro i Atu znalazly si{l 
w nie;, podbi;ajQce 'Ynki 


-
 


.. 
PoIonez r' 


-8 


europejskie, 


sarno- 


.... 


chody DAEWOO: 
Trco, Nexia i Espero. 


..f &.; 
',J.. .. 


. 


;;;J:, - 


- 
...... ,.. 


,-..., 
,
 I 


-, 
, , 
'..._1 _
  


I 


..
 

. 
i'--;"J': ""'0.- 
- 
.,. 
Nexia 


I 


-:. 
. 


...... 


.. 


.. '-'
'-'-,
 


5A&ONY 'N'ORMACJ' AUTO 5Y5TEMU, 
8'EI.$KG-8'AU uf. 1-goMaja 10, tel. 12-64-51 
WADOW'CE uf. Lwowska 32, 
tel. 340-41  - 

KXJ 


. 


JUC. ICONM).aUM ul. Sfel..lci 
 ,HllrACO I. 00-1"3 Wa...%GWCJ; 
Jel. 635-89-33, 635"9-02., 635-'2-60, "'" 635-t1O-B6 . , 


. .... ...... "
		

/scan15_0001.djvu

			16 MAJA 1996 


HURTOWNIA 
MOCOWAN 
BUDOWLANYCH 


HURTOWNIA OBUWIA 
"ARA" 


= 


UI. Daszynskrego 101, Brelsko-B,ala, 
lei. 151554 w. 33,151564 w. 33 
oferuje w cenach producenta 
., obuwie gumowe robocze 
'" filcewo-gumowe 
'" korkotrampki 
'" obuwie dla przemyslu spozywezego 
'" w\,dkarsk1e 
'" Irampki, lenis6wki 
Ponadlo obuWle dzlec!\,ce, mlcdzlezo- 
we, damsk,e, rrl\'skJe sk6rzane, lekstyl. 
ne, sk6ropodoboe 51-O11-111(] 


ill, 


fischer Jiibel 
. 


B.B Komorow,ce SI.. 
ul. Katowocka 11. 
leI. 15-1(}.21 w.115 


ICI1-3De.a4 


I1lJ
T(]WNIA 
n
ASMA-NITEX" 


SPRZEDAZ CZEiSCI 
I KOMBAJNOW 
"Claas" 


oferuie: 
* pasmanteri
 
* bielizn
 
* sznurowadla  
Jorde., Plackowski 
 
Inwald 410 k1Andryehowa 
 
Gospodarslwo Ekologiczne. 


OUZ \' W\'(J()F1 
(jUZIKUW 
ZAPRASZAMY 
od ponrellzialku 110 pi
tkll8.00-16.00 
w soboty 8.00 - 12 00 
43-500 Czeehowlee.DzredZlee 
(PoludnlOwe) 
ul. Poczlowa 38a. 
IBI. (032) 1155384 


HURTOWNIA OBUWIA 
"ORION" 
POLECA OBUWIE NA 
KAZD,\ OKAZ"
 
OFERUJEMY PONAD 151 WWROW 
Biebko-Bi.la. uL KOmOfQW1CU 138 

odz. 9.0
17.00, 101. IS7-o.I'. 


- 
., 

olifarb 
cleszyn 
8.3. 


Polifarb Ciesz.YD--5.A. 


zaprasza do mieszalni akrylowych 
tarb tasadowych 
CEKROMAL, CERKRONIT. 


Polecamy w/w tarby w szerokiej gamie kolor6w dostosowanej 
do wsp61czesnych wymagan projektantow i architektOw. 


Na zyczenie klienlow realizujemy 
indywidualne zam6wienia. 


CENY PRODUCE NT A 
Hur10wnla Patronacka 'WILMEX" 
43-365 Wilkowice, ul. Wqska 5, tel. (0-33) 171-705. 


___ A. '._____ u1.Szccoka15,4:VIOOCicszJn 
----..-..'\':I'
,Qtb.........- mL./I'A."I{033.522-OOO 
- WYROBY HUTNICZE: 
:J pr
ty zebrowa.,e 12110, 12112, 12114 od 820 zllton", 0 waleowka 
., profile zamkni",te 0 roinyCh wymlarach od 1550,zl/lon", 
- MATERIAt.Y BUDOWLANE: 
., cement, eeramika budowlana 0 koslka brukowa, prefabrykaty belo- 
nowe wibroprasowane ; 
I CI,;\IY 
IE ZAWIERA.L\ PODAn.....! VAT I i 
Mogazyn: RSP SkOCz6W - Wilamawice od.8 OQ do 16.00, tel 0.33/533688, 5
2910 ;:; 
_ Y. .. . y.  


1:\\ I
 
". 
.. I 


- 

. 
,.\ 


I[)KnIA
lnG 
KNA 


. 


- 


BIELSKO-BIAI..A, ul. 11 Listopada 102 
tel.ffax 165745 w. 114 


09-les  

 
"- 
0, 

 


ROLNICZA SPOtDZIELNIA PRODUKCY JNA 
w Zarzeezu klZywca, ul. Beskldzka 40 
ol! lusza p rzeta rJ! na s p rzedaz mosz.yn i pQ.j ozd6w: 
I. wiata zrursta]owyct! 12 x5m cena "l'wo1. 1.380
VO zt 
2. spawark. "bester" role prod. 1990 c....a wywo! I 200,00 z1 
3. Nysa - Towos (.k/adak) rnk prod. 1989 c..... wywol3 200,00 z1 
Do ceny sprzedaiy b"dzie doliczony podatek VAT - 22%. 
Otwarcle przetargu odb
dzie sit: 30.05.1996 r. W !iiiedzibie Sp6ldzlelm, u 
godz. 11.00. W.d,um w wysokokl 10% ceny wywolawczcl nalezy wplaciC ::; 
n
JP6iniej na 1 godz. przed przelargiem. lezeli pierwszy przetarg nie dOJdzie 
 
do s
utku, naslepny odb
dzre s,
 w Iym samym dnlll ° godz. 12.00. 
L,kv.idaIorzy zaslr2
ajij sobie prawo ods
pienia od przelargu bez podania przyczyny 


'--rmHusqvarna .:I 


PARTNER 


LAS & OGR6D 


. pilarki spalinowe i elektryczne 
. wykaszarki i wycinarki. mikrocillgniki 
. kosiarki elektryczne (od 250,00 PLN) 
. kosiarki spalinowe (od 417,00 PLN) 
. kosiarki na poduszce powietrznej - Flymo 
ProwlIdz;mv sp rzedaz rataln ll 
PEt.NA OBSt.UGA OWARANCY.lNA I POOWARANCY.lNA_ 
Bielsko-Biala, ul. Kr"""wska 
32, lei. 14-42-69 wew. 13, te'-'fax 14-27-81 


. , , 
CHCESZ ZEHY TWOJ SAMOCHOD 
ZARABIAI.. NA SIEHIE! 


. ..=.. . 
, , 
- 


Informacje: poniedz. - piijtek 8.00 -15.00 
MOBIL - MEDIA 


34.100 Wat!owice. AI_ Matkl Botel Fatlmsklej 
lelJfax (033) 338-56 w. 34 skr. poczt. 2_ 


I 
!' 


,. 


s:: 
=e 

 
::;0 
3> 
....... 
rn 
o:J 

 
II:::J 
o 
=e 
en 
s:: 


" 
8 
:ii 
" 


s 
..... 
en 
In 
en 

 

 
C"> 

 

O 
CD 
.. 
00 
c.. c.. 
"1:> CD 
0"'" 
:::s ;,,;; 
-. t:: 
CD _ 
c.. - 
.....t:: 

'-=2 

C:: 
t:: :- 
0.3: 
0_. 
"1:>0 
-."'" 

 CP- 


. 
::e
 
cell» 
0..... 
c.. 
!"" 
o 
c.. 
u:> 
e:. 

 
. 

 
U"I 
e:. 

 


Q 

 
. 
" 
ii
		

/scan16_0001.djvu

			16 e KRONIKA BESKIDZKA  

 
.... 
....... 
o 
"'C 
C) 

 
en 
"'C 
_0 
o . 
.,.. ... 
G> "'C 

o 
0"" 
'I::
 
0= 
ca...... 
m-;;;. 
... .- 

ca. 
en o 
0"'C 
.s.
 
cn- 
.- ... 
::IE -N 
.c"g 
... -- 
..... C 
"'0 
or c.. 
J:!"'C 
J!o 
N ... 
J2c 
OC 
c ..... 
_N 
'0 .... 
.,.. - 
O
 


 
.....C"oI 

.... 
=&S 
:a....: 
.......... 
o 
.
 
-I 
"II 


:IE 
- 
c.,:) 
u..t" 
3E 
"en 
C) 


O
 

.; 
._
 
c; 
o I!' 
=-1 
.1 


Bose Hurtown
a 
H Elektronarz
dz
 
Serwjs 
Bielsko-Biala, uL E, OrzeszkoweJ 5, telJfllx 11-98-08, 


SPECJALISTYCZNJ: CENTRUM MEDYCZHE "LASER-MED" 


Blol.ko-Bia!a, uI. Cachowo 20, 1.1. 033126035".2, ponledz;e"'i i 	
			

/scan17_0001.djvu

			XVI. KRONIKA BESKIDZKA 


MAi.Y MISTRZ MIESII\CA 


Dzl8Ol. kl6re lub,,,- zagadkll rebusy mogll zostat Malyml Mlalrzaml MleslllC.. 010 c'" die nleh - konkure z nagrodaml. 
Zaaady sa. prost,: w ezteltch majowych numeraeh 'Kronlkl Beskldzkler publlkujemy kolejne cz,tcl ubawy. 
Wyslarczy rozwlllzat Ie zadania, zebrat odpowl,dzl . I"eznle z ca/ego mlesillea . I Wtaz z naklejonyml czterema kupo. 
naml przes/at pod adresem redakejl ("Kronlks Beskldzb', 43-300 Blelsko Blahl, ul Dubois 41. do 10 cnrwca. z dopl. 
sklem na koperc,. ' MMM". 
Aby wzl"t udzla/ w zabaw", m. J..I konl.czny kompl.t rozwl¥Bn Motna wi"" d"",czyt w dowolnym momencie 
I wzl"t udzlal w IOIIow8nlu nagr6d poeleszenla. 
Opracowanle Illuslracj. Renata Boratyrleka...zywczak 


PA 1. 


010 wlosenna krzyztJwka- 
blok6wka. Odgadni
e hasla 
nalezy wpisywae poziomo w 
b,ale ok.enka. W ok,enka w 
1<16ryeh nie swieci B
 Bwiatlo i 
lesl czarno me trzeba nie wpi- 
sywac, moZOa JO! omrn'IC. Roz- 
""'1zanie znaletc mozna w 
oknach z czerwonymi zaslooa- 
mi. czyIal
 00 dachu do par- 
Jeru 
PARTER - lodowa gra ze- 
$polawa 
1 PI
TRO - zawOOy kolar- 
skie maczeJ 
2 PI
TRO - moze bye 
..emny Illb stolowy 
3 PI
TRO - biale , ozarne 
Jigllry na kralkcwanym potu 
: .. PI
TRO - gra polegaj,\cs 
fla delikatnym podnoszeniu ko- 
Iorowych palyczk6w ze slosu 
5 PIt;TRO - lazda na oar- 
!acl1 pom
dZy slupkami 
6 PII;TRO - gra na !rawn;. 
I str.1II 
. Ukosnik r::> str. V 
. Cykl Hetman r::> 
str. V. Seans z Kro- 
nikCl r::> str. V. Kom- 
paktTop Dziesi
c r::> 
str. IX . Krzyzowka 
r::> str. XI . Maly 
Mistrz r::> str. XVI 


-, 


, 
'" 


.
 

 
-,  
':' J1I 
"r.,
 

 

' 

J 

J
(0lJj 


, 


._. 


- 
',,' 


w 
 


r 


'"  


@ str<\ muzyk'l rOil:- 
o brzmiewalo w ostat- 
nill, sobOlo; bielskie 
liceum Zetomskiego. Z 
Inlejatywy wlcedyrektora 
szkoly Jacka Konikiewi- 
eza zorganizowano tam 
pierwszy od wielu lat 
przegl,\d bielsklch "-- 
pel rockowyeh. Do kon- 
kursu. nad kt6rym pa, 
tronal obj,la mi",dzy in. 
nymi "Kronika Beskidz- 
ka", dopuszczono 12 ze- 
spol6w, ehol: zaintereso- 
wanie przegl'l,dem bylo 0 
wiele wi",ksze_ Glown,!: 
nagro
 - wsp61ny kon- 
eertz grup,\ Illusion -wy- 
grali dysponuj'l,cy ptaw- 
dziwie atomowymbrzmie- 
niem chlopey z Stubbor. 
nu I rockowy Nautilus. 
W
rod wyroinionyeh 
znalazlsit awangardowy 
The Crow oraz eklektycz- 
na grupe Misery. Czyt'lj 
lakZe - str. IX. 


,i: J .. I 

.. 
. }I 
 B 

 
, I" 
P - .' 
. 


-; 


IJ 


. 

 


Foto, Marcin Pluzek I 
'n, ,,,, 
DwudZI9stoletnia szczyrkowlanka Celina Sliwa, mlmo ze zodiakalny 
Skorplon.jost mosmlata J romantyczna. Starannie doblera soble przy- 
. . I . . alnos{: I kocha przyrod
.
		

/scan18_0001.djvu

			II . KRONIKA BESKIDZKA 


CZWARTEK . 16 MAJA 


TV 


1 


6:00 


Kawaczyherbata?wtym' Ka. 
lendanum XX wieku, Sparta. 
wa apleka 
V I P - rozmowa 'Jeoyn
' 
Rczowa panlera .serial arom 
USA 
Rl.1dydrieci. czylipa
aqa 
WiadomoSci 
Mama ,ja-programcla mamy 
, crzylatka 
Gimnoslyka buzi i JE1Z)'ka 
Domowe przedszkie 
I'crolmaw1a;ny 0 dZleoaell 
PrawT1IC}I z Masta AnlOi6w . 
senal USA 
Muzyczna '
" 
Golowaroena eIome. maga. 
zyn ku
inarny 
T 0Jesllalwe-=kDwprawo... 
oczkowlewo 
Tald jest 
ial 
WiadomoSci 
/ogt>biznes rolniezy program 
irll::rmacyj1y 
Magazy11 NoIov - maga2yn film:JW}' 
AlJtomania 
Tala Mapr - sena! komediowy 
USA 
Magazyn katolicki 
Wieezorynka - A ja jeslem . 
nosorozec - Farma na roz 
drolu 
Wiaderoos" 

r senal USA 
Wec2or
 
Dianusz - roogazyn rz
dowy 
Pegaz . tygcd". kUturalny 
v.Ia6crooscI gospedareze 
Ksi
zki
 
PtJtwa ducha. film cok. USA 
0ss0Irnska ksi.znica - tunda- 
ror 
Galena muzeum 
Ossd.-.ka kSlijZnlca - Histo- 
ria 1817-1918 
Szluka bez l,.enmle - mala,. 
sMa na jedwaliu Hanny Kar- 
sat 
Sztuka bez lajemnle - Irtogra. 
fia Pawla Frqckjewieza 
Szruka bez faiemnic - Iinory1 
Bas, Kaczmarek 
SztIJka bez t00 
1&.25 


16.50 
17_00 
17.20 
17.40 
18JO 
18:30 
19.00 


19.30 
20010 
2100 
22.20 
2
30 
23.00 
2&15 
23.20 
0:05 
a.30 
0.50 
1.10 


120 
1.30 
1.40 


TV 


2 ] 


1.00 
7.10 
7.15 


Panorama 
Sport telegram 
Pcranny maga2yn .D..q
. w 
tym. Gosc poranny, Dziennk 
krapwy 
Akadem;a Zdrow,a "Dw6jkI.- 
pro;jrarnspooJW:H9r:my 
23.40 Wierzba zawsze na pierwsz€lli. 
nn- film 00k. 0.20 Uezmy SI
 polskIego 
0,50 Panorama (30 mi , 


POLSAT 


7.00 DZIB'; 00b-y z PoIsaiem 755 Pa- 
ranre inl:>rmaqe 6,00 PoityCZl1e graffiti 
8,15 Kilt> Fdness Woman B.3O Telewl- 
zja O
 -senal USA9.oo CzaiOOz"'J,.; 16.00 
Infoonaqe 16.15 T
ko dla darn 16.45 
/\If - senal komedo,.,y 11.15 Kalambury 
-program
17A5W_- 
se<\3IUSA 18.15Szruil' 
SZCZVRK. Galeria Szluki Beskldzklej (ul. My- 
sliwska 601 Clynna coczien.ie 10 0(}.21 00 Siala 
Wyslawa r
kcdz,ela artystycznego, malarstwa , 
rzezby_ 
It? 
Galeria BwA jul. 3 Maja 111-1905 g 1100- 
konterenCja prasowa z ok3ZJ1 MI
dzynarodowego 
FeslIwalll T "atrOw Lalko"'Yoh I olWarCie festlWalu 
Ratusz: otvvarcie wysta1N)f plakatu 
BIELSKO-B_ Blelskie Ce.lrum Kultury (ul. 5/0- 
wackiego) -17 05 9 18 OO-koncertzespolu Kry- 
wan. 1805 9 18.00 - koncert eh6ru z USA "The 
ConoordlaCho,". 2005g 1000'1800-spektak1 
lealralny "PasJa.se pana Marszalka": 21 05 g 
18.00 - kabaret Elita: 2205 g. 18.00 - "Paml
nlk 
wanata" -"'YSta,p1 Leszek Piskorz aklor T eatru Sta- 
rego w Krakowie: 28 05 g. 18 00 - koncert B'elsklej 
Orkleslry Kameralnej 
CIESZYN. Dam Narodowy (Rynek 12)-16 05 
9 16 30 - pcetyckl Wiecz6r Autorskf Marll Kle 
szek (Klub Llterack, "Nadolz","). GaleryJka - czyn- 
.a od 13.00-1600 - "'Yslawa folografil Zhigme- 
wa Sawlcza I "Synowle Jana 
wifitego B02ego" 
zezbior6wo.o bonlfratrow 1805g.17.00-kurs 
tariea Ioy.'arzyskiego I stopnia 
SKOCZOW. Sp6ldzielczy Dom Kul1ury (ul. Cio;- 
zarowa 491 -17 059 17 00 - koncertZespolu Mon- 
key BusIness. Grupy SO. ROWN. Non.Um orazJaIla 
Skrzeka, :2405 g. 17 00 - konkurs recytatorskl. 
STRUMIEN. MGOK (Rynek 91- 1605 9 10.00- 
16.00 - Jarmark ksla,tki utywanej. Wyslawa pla- 
slyczna amatorskieJ Grupy Tw6rczej 'Strumle,;"; 
23.05 - larmar1< kJii'lzki utywa.eJ 
ZAWOOZIE - ROWNICA: 1905 g. 1000- Mar- 
szob,eg na 
6wnic\:. 
ANDRYCHOW (Pari< Miojskil: 11 05 9 1515 I 
21.00 - wysI
p Tealru UlIcznego IrTWIseh z Au- 
stnl. 
K
_ O.rodek Kultury Mlasfa i Gminy: 19.05- 
20.05 9 18 00 "Dra
lIla - wampiry bez z
b6w" 
(USA). 9 :20 00 "Tsjna brori" (USA). 


IMPREZY  


APTEKI 


BIELSKO-B. dyzury: 16-17.05u1. 11 Listopada80 
(A), ul. Karpacka 14 (A); 17-24.051'1. 3 Maja 21 
(A). 1I1. Lipnleka 14(B) ANDRYCHOW: 16-11.05 
ul. Krakowska 138 (A); 11-24.05 Rynek 32 (A). CIE- 
SZYN: 16-11.05 1I1. G6ma 20 (A), 17-2405ul Sly- 
b"is
lego 1 (B) KIiTY: 16-1{'.05 u1. Koseluszki 4 
(A); 11-24 04 Rynek 21 (A). OSWIE;CIM: 16 -20 05 
1I1 Szarych Sz
reg6w 22 (A); 2G-21 05 ul JagieNy 
6 (B).SKOCZOW: 18-11.05ul. G6recka:2(A); 11- 
24.05 ul. Sialmaoha 2 (AI. SUCHA BESKIDZKA: 
16-11 O!: ul. 3 Maja 18 (B) Mak6w Poct>alans
'; 
17-:24.050s'f'dle BesI	
			

/scan19_0001.djvu

			IV . KRONIKA BESKIDZKA 


SRODA . 22 MAJA 


... 13.00 Panorama 
1320 Doktor z oIpeJ!JkiEjwioslO - se- 
rial niem.-aus
..v.\. 
14.45 Pcwltame 
6.00 Kawa czy herba!a? w tym. 15.00 T ysi
c mil zegugl z Wltlym 
Kalendarium XX wiek" Fogiem - senaJ anim.l'oszp. 
7AS V I.P.. rozmowa 'Jedynki" 15.25 Akademla Zdrow,a "Ov.qkj' 
8.00 Moda na su!lces - serial USA (pawl) 
8.3() "[).cz rNrf MusIC Box 15.35 Zwierz
ta wok6I nas - PodaJ 
9.00 ladomoSd I"I'
 
9.10 Mama i la - program dla 16.00 5 x 5 . W)98Jmy razem 
mamy 11<2)'lalka t6.3() 
ylolezpeao ia -ezas na relor-' 
IUJ6 Wiadomooci 
. 
12.10 
nes. rolnlczypmgram 21.00 Panorama 
.nftxmaC)'Jny 21.35 Ekspres reporter6w 
12.15 Magazyn Natowari 22.05 Teatr "l),v6jkJ" - Premiera poI- 
12.40 
psoty,czylizma' ska: Janusz Kra9Jm - Cza. 
ganla z gramalyk
 - przy- pe 
imek 23.20 Kazmm Braun - na pogranl- 
13.00 WSZI'slkoJe5lmuz
- MuZj' czu kullur - film dok. 
IN. 
ka szc:z
a - leielLmiej (pcYIL1 9AS 
SarrochodzikiTempiariusze serialdla 
mlodych _10.20 Odbi", -serial 
TVP 11.15 Bok pmgramflw edl.l<3c}j- 
nyd1: Logos, Wielka hislona 
 
mias!- reportaZ 12.00 Parada DSZU- 
s!tIN - T ajny detek!)w - serral TVP 
12.50. .ITYoQJamowad
zdradzi. film 
00k. 13.40 HislOOa - wsp6Iczesrost: 
(pawl.) 14,10 So,rrograf 14.25 RDZ. 
mowa dnla 14,55 Program dnia 15.00 
Panorama 15,20 R
. prog:am radak- 
tii kalo
c!<.iej 15.50 Pie91 0 WOJnle do- 
'""""J 16.20 GoSt TV Pobria 1ti.3D 
UC2mysi
pols.eg:> 17.ooTelee>p""eSS 
17.15 Na pols,," nul
 - program dla 
d
ea 17 AS Krzyro..iW!. z godz. 
2' "0) (30 min.) 
I _ POLSAT 
1.00 Dzien dobIy z Polsalem7.55 Po- 
ranne ,nformaqe8.ooPclityc:znegral. 
fiti 8.15 Klub Fitness Woman 8.30 
Skrzydla - senal komediowy9.o0 Ufo. 
saury - serial anlm. dla d
eci9.30 Ka- 
lambury . program rozrywkrNrf 9.55 
Slate!< m,IoSci - senal USA 10.55 Di- 
sco Rei"" 11.50Czlov.ia
 z M.3 - 111m 
pol. 13.30 Ona i On 14.00 Magazyn 
14.30 Klip Klaps - najmlodsza lisla 
JX1eboj:Jw 15.00 HaloGra!My 15.20 
Ver Ve! Ve! - 
 muzyczny dla 
dzieei 15.30 CZi!rodzieiuj'tc wlasne plany nle za- 
pomn
. ze mogCl one kohdowat 
z zamierzemami przelozonych. 
kt6rzy nie m8J
 obowi
zku wnl- 
kat w tweje intencJe W srodku 
Iygodma poohlon't ci
 problemy 
fodzinne 


II 


PANNA 
23 VlII- 221X 


Wszystko wskazuJe na to, :te 
rozmowa, na kt6r't tak bardzo 
hczysz, me przymesle P02:C\d43- 
nych efekt6w. Warto I
 przelo- 
zyc i staranniej si
 do l1ieJ przy- 
gotowal; Nle poddawaj si
 ZW'lt- 
pleniu, lecz staraJ Sl
 pozyskac 
sprzymierzenc6w. Pod konrec 
tygodnia jakles nudne lowarzy- 
stwo zepsuje CI humor Jest to 


Nte od razu znajdzlesz Ich roz- 
w,,,zanle, w,
c przygotul Sl
 na: 
dlugotrwale dys
usje , negoCja- 
qe Nre staraJ Slf: mczego wy- 
muszac, gdyz. druga.slrana J

 
dynle usztywnl swoJe stanoWi- 
sko Nie lekcewaz teL 5wyCh 
dolychczasowych dosw,ad- 
czeo, kt6re mog
 sluzyc CI te- 
raz pornOCq. W sprawach za- 
lNodowych mozesz z kolec 11- 
ezyc na sw
 rutvn
 


W naJbllzszyct1 dniach odczu- 
lesz pczylywne efekty swej pra- 
cy 2.ycie nablerze wreszcle ru- 
mlenc6w I opusci CI
 zly humor 
Przyczynct. Spi'i!C moze stal:: Sl
 
jedynie twO) p
d do szybklBgo 
dorablama Sl
, kt6ry nle lest 


wystarczaJi\c), powOd, aby zre- 
zygnov.rat z zaplanowanej \Nizy- 
ty I paswl
clc wl
ceJ czasu na 
spacery 


WAGA 
" 23 IX - 23 X 


w tym tygodmu z8czniesz wre- 
SZCI€ reahzowat wlasne plany. 
nl€ napolykaJ"tc zadnych prze- 
szk6d D
a os6b spod te.go zna- 
ku koflczy si
 czas zmartwien I 
Spl
t. Dobre samopoczucre I 
nowe perspektywy b
d'l dosko- 
natet. zach
tCl do padl
cra Z3me- 
chanych dZla1ari W twolm 010- 
czemu set. osaby. na kt6re mo- 
zesz liczyc w kazdych okehczno- 

iclach Warte okazac 1m w Jakl
 
szczegolny spos6b sympati
 


W Iym tY90dniu okaze SI
, te 
tylko pozomie masz 2a sobit, klo- 
poly I drobne niepowodzenia. 
Przyg-aluJ si
 do odpare,a lilk1e- 
gos powaznieJszego alaku, tym 
bardzlej I ze posladasz niew'tlpli- 
we aluty Zwroc uwag
 na osO- 
bti. kt6ra CI dyskretme. ale zycz- 
hWle sekunduJe Nie Jesl wyklu- 
czone, ze JeJ wsparcle b
dzH
 CI 
teraz bardzo pmrzebne Na po- 
cZGl,tku lygodmCl dobre rokowa- 
ftiiiI 
Ten tydz1eri zdomIf1IJ'J
komph- 
kacJG malzeriskie i rodzinne 


nalleplel ocemany przez oto- 
czenle W sprawach uczuCjQ- 
wych b
dzlsz mtJSlal zaakcep- 
tawae decyzJe partnera. ktory 
ma prawo cztJc SI'i!! pokrzyw. 
dzony Wiele 
(!d6w mozesz 
Jeszcze naprawlc 


PoczCLfek tygodnia zablegany 
I trocttl;!! chaotyczny Nle bed
 
to wprawdzle Jak1es Istotne 
probiemy. ale spore czasu zaJ- 
rnle CI wYJaSl'1laOle drobnych 
meporozumlen , zalatwlame 
klopolhwych spraw Nle b
- 
dZlesz za 10 narzekal na brak 
gct6wki i mozesz zafundowac 
soble pare przYJemnoscl Dlu- 
gofalowe plany b(!d't wymaga. 
Iy ad cleble wl
cej odwagl i 
przedsu

blorczosci Nowe 
m02bwosci w sprawach zawo- 
dowych 


Jesil uW43zasz, ze me Jesles w 
zgodzle z samym sobC!., nie 
podejmuj decVZli, klore m09Cl 
CI
 dUlO koszlowac. Inleresy 
wymagaJCI. wn
cej bezwzgl
d- 
nosci I stanowCzosC1. Osoby, 
z kt6ryml chcesz reahzowac 
swoje zamlerzenia, nie zawsze 
sc\ IOlalne I skare do poswi
- 
ceiL ZaSlan6w Slll
. czy nie wy- 
magasz ad mnych wl
cel nil; 
ad siebie. O1oc.zerue natych- 
mlsst to dostrzega I stawla 
opor
		

/scan1_0001.djvu

			. 


. 


TYGODNIK .1811&.1_ 1996 
ROKXL. NR 20, 
BIEL_ · BIALA. 70GR (70G0nt 


lleskid.ka 


DO PIOII 
to 


!bIJI:Zi 
E,.J 
Of 


Szczeg6ly n
 sir. 32 odliezali, 
- 
ra
 I
 ell 


Chac praca radnego jest funkej,,- spo/ecln,,-, dwa lata d1.ia/ania rad- 
nych kosztowaly budlet Bielska-Bia/ej 353 771,77 l/otych (ponad 3,5 
rnllrarda 5taryeh l'otych), choe to doplero p6/metek kadeneji rozpo- 
CZIIt8f w Clerweu 1994 roku. Jak te pleni,,-dze lostaly rOldysponowa- 
n.1 Czy raJcy 51\ obowi,,-zkowi? lie Clasu zajmuj,,- 1m sesje I posledze. 
n.. poszczegolnych kornisi/? ClY Ilose pe/nionych funkeji rzeczywi- 
6ae swladczy 0 aktywnosci cl/onkow bielsklel Rady MiejskieJ? W uzy- 
SUniU odpowledzi na te i kllka innyeh pytan moze pom6c zestawlenle, 
Ik:zb I fakt6w z ratusza, Czyt. na sIr. 6 


Entliczek, pentliczek - 


'It 


".. , 


- 


t 


Powiedzmy sobie szczerze: nie ma takie. 
go przepisu, ktorego nie potrafilby omi
 
zr
czny urz
dnik. Co tam przepis... 
N awet Je
1I Jesl to caly p,czek arty- glo;boklm lie, dysl ./'. 


-:',., 


.." t J-"', 


.' ....:<
.-- 

 / -....
!,. .-.r: 
...
 
 " 
,. 
 
.. 


",  .
 i 
,.... 


..-.., 


! 


-   


: 


.......  - 


" 


...t.:
 .  
IMfi 


1\,t
1 


- 1 


'In 


'-' 


- 


.' 
,- 


.;t;I
"jF-llooJr;i J1It.f.,;J
		

/scan20_0001.djvu

			IV . KRONIKA BESKIDZKA 


KRONIKA BESKIDZKA . XIII 


I

NAL+_I , 
7.00.8.00 ProgmnriekOOa.vany7.oo CO. 
t.luzyezny 8
 - muzyczoo hlly 7.30 . 
Ciat 'ski M1yn - filmy 
unKo..e W'j- 
!worn Wal1'1 Tintin- 'perze" PTL Banialuka: 16-17 05 9 1000 
senalanlm dladzieo 14.00Cien . film Opowie5
 0 chlopeu i wlelrze" 19-2405 XVII 
USA 15.9] Mol" d
evvc;zyna. ""me- 'vti\!d2:ynarodowy Feslrwal Teatrow Lalkowych- 
dIaUSAI7.30OJasimodo-senalanim. 1905 g. 12.00 uroczyste otwarele Fesliwalll; g. 
dla dllOO 11.55-20,00 Program nieke- 12.30 "Martwe slowa" (Polska - Franqa); g. 14.00 
dowany17.55Nevvsl)Js.prcgra11p
 'Pozdrowienie z polnoey" (Czechy). g. 19.00 
rrocylr<)"
1800 I:iabeI5ki 'Wszyslko bo;dzle dobrze" (Ukraina), g. 20.00 
MIyn - ftny rysurIrdest.o.o 
za .....w
 TV3.:JO Kw.... v.yksztaiO'!- 
nia - film USA 5.00 FIonda!lld)' - serial 
r'- 5,45 Muzyczre promoqe 
D!E:JEmJ] 


- program lTt.Il)'CZJ¥dladzieci 15.30 
CzarodlJejka z 
. serial animo 
olad
ea 16.00lnlormacje16.15Kuba 
zaprasza 16A5 AII- serial USA 17.15 
Kalambury . program rozrywkowy 
17 A5 TelewlZla aNA - senal USA 
18,15 Przygody Leona H. - program 
rozrywkowy 18.45 Slalek mlosa - se- 
nal USA 19AO Los.....a"'a lotio 19,50 
Informaqe 20,05 Slramk Teksasu - 
serial USA 21.00 lowca przygOd - 
serial USA 21,50 Poiljczre grafflb 
22.00 Inlormaqe22.15 B01es Ijdzier\ 
22.:J() Hobbysta - film maMz -USA 
0.15 Playboy 0.45 Disco Rei.. 1A5 
Pozegnanie 


l 


,1 


10" (USA), 19 05g.16.00"Pocl'ess 
Tala, a Marern pol'<1edziaL 
GOnlec -Iygodnlk kulJuraJny 
Anlena 
Randka w ciemno - zabawa 
qulzowa 
Co by lu jeszoze._. przeboje 
kabaretu . Dzie'MJrisIress 17.15 Maly Lord - tilm 
anlm. dla d
eCJ 11.45 Krzyzowka 
szcz
ic na sp:>rro..o - ser. 
dla mIodych..ctz&N8,30 BabaskDwo 
serial animo 7.00 DzjSfi 60bryz PoIski- 
reIrarsTI1a pIOQf!mJ TV Polona 9.00 
Porarl3kzTeIev.!zJq,KalooMce-magazyn 

 11.00 Program onia 
11.05 Naml
 .1eIerowela wenez. 
l1AO OIlS w Tele Tr6Joo raporlaz 
(powtJ12,OOAAtualrOOo (1)12.05 Nau. 
czydel senalfianc. 13.30Wiel
eP"le' 
slWSIwa XX Wlei	
			

/scan21_0001.djvu

			XII . KRONIKA BESKIDZKA 


WTOREK . 21 MAJA 


9.00 Swial kobiet 
TV 1 9.30 Wlelk;e metropolie - serial 
dok. USA 
10.00 Wehikul czasu . program dla 
6.00 Kawa czy nerDala?, w tym: dzied " 
Kalendanum XX w,eku 10.25 famlliada - teleturniej (powt.) 
1.45 VJP. - rozmowa "JedycW 10.50 Podr6zew czasle I JD!S1rze- 
8.00 Przygody bystrego Silo! - SI!- ni . film rzyrod.13.20 
Jem na laWSZe . film doll Poza rok2000 14.05 DziSwTele Troj. 
0.05: Nocne ezuwanle bez butelki co - reportal (poNt.) 14,20 
 
I.d!;- A6JX'rlaz (powt,) I"omocje 14.35 T'lY po 3-1eIe!tniej 

D dla uczn"16w szk6Ipadstawcwych 15..CO 
Aktualnosa (2) 15.05 Prugram dma 
15.1oSierotki -serialaocyjnych Summa. . po IrzydZle- 
slu lalaen, WSlali, Polsko moja! 
12 CO Czarne. blaie 'w kolorze Czer. 
wone I zlole - film pot. 13.35 Baran. 
czak 13.55 Przegl
d prasy potonij. 
nej(powl.) 14.1oTydzrenprez:yden. 
la 14,25 RDzmowa dnla 14,55 Pro. 
gram dnla 15.00 Panorama 1. 20W 
okolice Slw6rcy - Pi
la Ewangelia? 
. program redai 


Czytelnrcy, ktollY do 29 
aja dostarcz,\ do redakcj, (43-300 Bielska-B,ala, ul DuboIS 4) prawl 
dfowe rO.lwli\Zama (wraz Z wycl
tym I zafqczonym 'kuponem - numerem ukosn'ka) wezmil udzlal w 
losowanlu nagrody - 2:estaw\J kawy firmy Mokate 
Rozwl,,
nle uk05nika nr 16: prawoskosme: nstaszk" obieg, lonl, ka
lut, "-:na
za',. reo 
klama, Oke.nos, miernik, paslernak, Anadyr, Onega, asel; lewoskoSme: Aleko . kidnapIng, 
buta, ekseea, kulbaka, ok61nlk, szlaban, amarenl, Basion, pledostul, bryg, Krela. 
Zestow kawy wyloaowala Danuta CZypka (Bielsko-Biala, ul. GofeazoW!lta 15148), Nar 

rod, pneSiemy poczl
, 


CykI"Hetman7" 


' -SABRINA ! 


}$ 

 
&
I 
 
'I ';117 
j.., _ 9'. 

 
; r 
ZarJanie szachowe nr 52. Autor. Cze- 
slaw Romanski Mat w dwoch posu- 
nieciach Rozwii\2:3me zadania nr 51. 
Sb8 - d7 


Zbllzajctce Sl
 wakacje sprzyjaJCl wyswletl.mru fll- 
mOw lalwych i przyjemnych, co Ole znaczy, ze ma
o 
ambjtnYCh. NaJlepszym dowodem - astalnia produk- 
eja Sydneya Pollaeka zalytulowana .Sabrlna' 
Fabula jesl prosta eorka szolera bardzo bogatej rl>- 
dZirry Larrabee - Sabnna (Julia Ormond) zakoeMuje SI
 
wmlodszymdZledz,eu DavrdZle(Greg Kinnear) TenJed- 
nak Ole zwraca uwagl na .,kopclusz1	
			

/scan22_0001.djvu

			VI . KRONIKA BESKIDZKA 


SOBOTA. 18 MAJA 


10.35 
10.50 
11.00 
11.50 
1200 
12.10 
12.35 
13.00 
13.30 
14.45 
14.50 
15.05 
15,25 
16.00 
16.25 
16.30 
1650 
17.00 
17.25 
17.55 
18.10 


7.00 
7.10 
730 
.'7SJ:J 
'-8.00 


". 


':S2o 
: .8.30 
: 9.30 
: 10.00 
:1030 
: 11.00 


:)2.00 
14.00 


TV 1 


7.00 
7.15 
7.30 
7.55 
830 
8.55 
g.OO 
g.10 
9.35 


Prosz
o OOpo'Me- 
rial animo USA 
P,ogram dna 
WiadomosCI 
Z,arno. program red. kalOlic- 
kiej dla dzieci i rOOZicOw 
5.1015-programdladzleol 
mlodzrezy 
Alom. gwiazdy, z)\:le . Wirtu. 
alne Swiaty 
Cowynalo? 
Podroz na Ksi
Zyc- senaldok. 
1,JSA 
$wlalawy Dzieri TeleI<.omln- 
kaq 
Wiadomo5ci 
Kraj . magazyn regionalnych 
OddzlalqJress 
Nowozaricy .IeIe1uriOj 
S-..ojskie klimaty 
Szpilal DobreJ Nad
ei - senal 
USA 
Wieczorynka: Noody . Slra- 
fak Sam serial ang. 
Wiadomoso 
Centrum - senal USA 
Euowrzja . O
o '96 
Sportowa sobola 
Commando. film USA 
Po tamlaJ slronie - serial USA 
Kraina lagodnosc (pow!.) 
Muzyczna "Jey -lelelurn1ej dla 
dZled 

.OO Jerzy Siefan SIaW1riS
 - pro. 
gram 0 lednym z n3JWYbilniej. 
szych pols1Och scenarzyst6w 
21.00 Paoorama 
21.30 Sport lelegram 
21.35 Siowo na niadziel@ 
21.45 Hammet - film USA 
23.20 Camerata 2 
24,00 Panorama 
0,05 f'Qzyljwka. informator rtx;ko- 
wy (40 min 

 
E.oo Program muzyezny 7.00 Para- 
solkIewiczow1e. senal o'aoZlec,7.2IJ 
PrzygOOy Malego Ksi
ela . senal 
animo (powt.) 7.40 Naml
lnosc .Ie- 
lenowele wanez 9.10 Program dnia 
9.15 SobOla z Telewlzj
 Kalowlce . 
magazyn dla 
ob'et 11.00 Europej. 
ska przygOOa kolelowa - serial dok. 
11
 W czlery.swiata slrony - ma. 
gazyn turyslyczny 12.00 Aktualnosci 
(I) 12.05 Muzy . magazyn kultural- 
ny12.30Dance Cillb 1
.30Gol- ma- 
gazyn p,lkarski 13.45 SI
sk'a Gody- 
program Urszuli Ro, i WaJdemera Pa. 
Ilewieza 14.00 K'no Fam,II)I1e_ Z
nal 
Rockeleller - senal pol. 14.30 Swial 
dzikIch zwierz.t - tilm USA 15.00 Ak. 
lualnosei (2) 15.05 Prog,am dnia 
15,10 Kot w Bulach . serial anlm. 
15.35 Rodzina GatowlczoW - senal 
anim.15.40Enco,loJooadlaps6w-se. 
rial dok. 1E.35 I1c;mowa tygodnia 
16,50 Ale !i6r polsl ku- 
PUJilcych ks'ittkl T8k naprawde 
jedynynll okreslml w roku, kledy 
sprzedsj" Sifl one dobrze ..
 gru- 
dZle" I mlJ (szlll _chOlnkowyct... I 
.komun1In)'ch- zakup6"') craz 
dnl rzed popu1i1m
mlln-lIenlnaml 


AoIokwletn,cwa',sta bestse1- 
ler6w. .". 
KSIE;GARN!A "o
wl':Tk 
BIELSKO-BIALA Ul: 11 u"rp. 
PADA 33 1 Jacquelme B
Sk,n 
"Karmazyncwy Palac", Z Pe{erjO.. 
Bucky, Allen Wealdand "F,z9ka, 
kobrety I skrzypce Elnsle'n. pry- 
watmo . 3 Zofia Kossak "PaZ09a . 
4 Krystyna Nepornucka "Serafi
a 
I kochankcwie-, 5. Mary Sh	
			

/scan23_0001.djvu

			'x . KRONIKA BESKIDZKA 


PONIEDZIALEK . 20 MAJA 


TV [I]: .QQ Kawaayherbata?wlym.Ka. 
I.ndarium xx vneku 
1.45 V.lP_ - rozmowa' Jedynlo' 
6.00 Moda nasukces- senal USA 
6.30 Powt6rz.nie na iycz.nie - 

 d
eci g6r . reporta2 z 
IV
 D
eci
chZe- 
spj6w
h 
,9.00 WIi!dIJrrIcm 
9.10 Mamaija-programdlamamy 
i Irzylalka 
"9.25 Gimnaslylowiada Szy. 
. , - mon KobyI1Sio 
: Il
 WojnanasmiechiZyde-Wla- 
_'. dza odpoczywa 
.1
.10 Czyw",sz, Zo... 
: 14.15 
 II wojnySwiato- 
" - wej -lAonlgomery 
: I
;$ Tajna hsma ZSRR - Pollze- 
bac:lw.ili 
: 14.50 Program dnia 
: 1

 Dla mlodych widlOw - Czad 
- komando 
. 15.30 Moda na sulr;lkal\J
' 
program dla dZloo 11AS KrzyloMSda . t.lelurnEj18,15 Chqi. se. 
rial TVP 19.05 F'arroeo rrqegJ dziadka 
. fiim dol<. 19.20 DobrarodrI15.00 Repor- 
terskia varia 15.10 Za naszyeh 
czasOw 11.30 Rozwaiania prze- 
dmedzlelne . audYCJa Ko
cio!a 
rzymskokaloliekiego 18.00 Mie- 
dzy deeybelaml 19.45 Jaszeze 
jedan - magazyn sportow
 21.10 
Snake's music 24.00 . 6.00 Nie 
splj razam z naml 0.00 Dance 

 
0.00 Program nocny 4.00 Ameri- 
can Counlry 5.05 Slijska fala 
1.20 Malolal 8.05 Aulo-Radio 
9.30 Komunlkaty 9.45 Dyekrecja 
10.05 Jesien O'K 12.00 KlIri.r 
sportowy 12.30 Komllnikaty 12.45 
Muzyka 13.05 Ekspr.s 14.15 Li- 
sla przabojOw 16.1 0 KUliar 16.05 
Koneerl iyeze
 11.00 Kurier 
16.05 Sport 20.05 W eobDI
 wie. 
e20rem 22.00 BBC 23.00 Z Jaz- 
zowego parnasu 


t
 

w)
OO11 


. 
 zisiejsza, czwarlkowa 
audycja Celty pI. ..Coca 
Cola On The Rocks" 
poswi'i'cona b
le w ealoSci 
wielk]emu Indywidualiscie, 
ktory przez cale swoje mu- 
zyezne tyeie mial gdzle
 pa- 
nllj
ce mody , lre
dy. Midge 
lire - bo 0 nim mowa - posta- 
now
, ze b
ie nagrywal tyl- 
ko to, co rzeczywiscie chce 
na9rywat Ilrzeba przyznat, z. 
dobrz. na tym wyszedl. 
Kanera muzyczna Mldge"a 
rozpocz
a si
 w 1979 roku. 
kledy 10 zosta! przylely do bry- 
ty]sklej grupy Ultravox. kl6ra 
W tym okreola przetywala po- 
wainy kryzys. Po nagranlu 
dwoeh ply! nle clesz
cych ale 
zby! wlelk4 populomosel,! fir- 
m.lsland rozwl-azata Ic.Or1trakt 
Z zBspoiem. Dalsze 'slnlenie 
Ultravoxu 5tan
Io pod zna- 
klem zapyti.nla. W1edy wJa.. 
*nle W okladzle pojawll si
 
Ure. "'''Chnlll muzykow zapa- 
lem I .zmuslt do opracowanie 
mater1alu na 'eslcze jeden al- 
bum. W Ian sposob w 1980 
roku W skiepach muzycznych 
po'k.zata .jQ pIyta H Vienna'" i 
otala 51, momentalnie wielkim 
sukcesem zar6wno komercyj- 
nVm Jak i prestiiowym. Oka- 
zalo sl, bowlem. ze ..Vienna" 
data pocz'l.tek nowemu nur- 
lowl w brytyjskleJ muzyce na- 
zwanemu przez krylyk6w 
new romantic. 
IoIIkl nle mlal zludzen. z. 
sukces artystyczny UllraVox ' 
zawdzl\!cza wlasnie Mld- 
ge'owt. ""e w tym dznweg<,. 
Zanim Midge przyll1ezyl sle do 
grupy. przez dlugi czas sarno- 
dzlelnle zdobywal doswiad- 
czenla muzyczne. WczeSinlej 
grywal w zespole The Rich 
Kids, k16rego liderem byl Glen 
Matlock, basisla Sex PistolS.. 
poznlej znaJazt miejsce w Thin 
Lizzy. z ktorym wyjecha'. na 
bardzo uda
1I trase koneerto. 
w
 pc Stanactl Zjedn.oc2o- 
nych i Japonli_ Tak rOiOOrod- 


ne doswiadeze"i.. pD;pNolily 
anyscie znalez/: w1a&rnl drog
 
i styl. Wid n:le p
ypuszcz.at 
jedl1ak, Ze new romantic.. %dc.. 
minuJe na prawie dzies1ec- lat 
muzyk
 na Wyspaeh Brytyj- 
sk.chibQdziemiallakogrom- 
nywplywna
an
s
 
,n
ych pokrWlnych galunk6w 
popu na calym swiecie. 
Moda majednak to do s.e. 
bie, ie przemrja. POdobnel1}u 
procesowi starzenia ul991 
Ullravox, kl6ry od polowy tal 
oslemdziesi'ltyeh syslef!1a- 
Iyeznle zaQ41lrac!C popuier- 
nos
. To sklonilo Ure'a do 
opuszezenia grupy. MlIzyk de- 
finllyWnla rozsta! 510; z forma- 
cj,! na poez
lku 1987 roku i 
rozpoe,-,\I karie,,! solowil. Po- 
ICz'l.tkowo n8grywaJ piosenki 
utrzymane w konwencjl Ultra- 
vox, z czasem Jednak coraz 
ba..dziej zacz
 odchodzic ad 
new romantic. Wspolpraco- 
waJ z Kate Bush. w bardzo au- 
torski spos6b przerabial pia- 
senki Davida. Bowiego i jeth- 
ro TulJ. Wsp61nle z Bobem 
Geldof.m napisal .,00 they 
Know It's Christmas" ktcra 
stala si
 wiel
im pfZebojem, a 
aftysci caJy doch6d ze sprze- 
daiysingla pr.zeznaczylinaza- 
kllp zywnoSci dia mleszklij\- 
tow krajoW ...frykl. W.lalath 
1987 anysta byllal- 
go jamu. Byly wspanialel Juz 
dzisiaj (16 miI,Ja) 0 godzinie 
19.30 w MCoca Coli On The 
Ro<:ks" slue
acze Celty "
dil 
magli odetehn,!c laml'! szkoe- 
ko-cellyekij almosfe"/.. 
Natomiaslw ponledzlalko- 

ej .,Co
a CoIL. wl (20 maja) 
prezenlerzy Oelly przedstay,ii\ 
malo znany w Polsce zesp61 
Brooklyn FLInk Essentials r 
ktory ostatnlo rob. kanerQ W 
Sianaeh 2jednoczonyeh, Zda- 
"Iem krylyk6w gl6wnym alu- 
tern BFE jesl melodyjnosc I 
aUlentyCznosc polegaJ,!ca na 
powrocle do -zr6del muzyki 
fun\<, przy jednoczesnym wy- 
eliminowaniu tak popularne- 
go cibecnie instrumentarium 
elek1ronicz
ego. Ich debiu- 
tancki album zatytulowany 
..Cool And Sleady And Baby" 
wywodzi siQ z-bogatej i iywio- 
towej. aie najwidocznte) zapo- 
mnianaj jui pneszlosci Big 
Appie_ Czlonkowie BFE posta- 
nowill przypomnie/: slueh4- 
czom jak' si
 grafo dawniaj. t 
o1<
zato siQ, ze by
 to strzat w 
dzjesilllk
. (ska> 


l 


, 


J: 


Ii

 5'
;, '! 
:1/, "" '--.'.
 
 < 
 '. (.",". 4 
drzwi,okna,schody ..: 
BIELSKO BIACA UL. LEGIONOW47 TEL. 110440,110441.110442 
CIESZVN '_. -
c -- -, C- - f 
_. -'2('M' -M'S3.520447 


. 


AJ."t1I 
."
 


f
		

/scan24_0001.djvu

			VIII. KRONIKA BESKIDZKA 


NIEDZIELA . 19 MAJA 


:- 


S30 
9.30 
9.35 
10.00 
10.15 
11.15 
12.00 


Pr5 DrogadoAvonlea-ser\alka- 
nad. 
.925 Telerane« 
9.50 DzieIo arcyd
eb 
1r .r1 ,-..... r'J
 
D, U 
, 


t4.oo 
15.00 


\ 


II 
T 1JV 
m£{J 


I I m III II .. 
, > . 
> > <' 
L'"-'-.. 
 .
, 
' """"T' -.. r -r- . 


10.00 Kukulka 15.30 Tischner cz
 katechizm 
10.15 W Slarym Kinie: AbboI i Co- IS.oo KOC . Iwmiczny odonek <:y' 
s1e1Io
murrie-1oJme- klir.zny 
dla USA 1625 Spo'6 
15.05 Honor dla nlezaawansowa. Fes1malu w latiaJae 
nych 21.00 Panorama 
15.20 Opole"96. [)ebjutt Dlaczego 2130 Sport lelegram 
og6rekfle 
plewa? 2145 Amazooka film franc. 
15.55 My, Ogniowe d21eo - film dok. 2315 Na poc2Jjtku by! Maksyn\IUk. 
15.50 Kalendarium XX wielqj I«Jncart fr1aIowy Muzycznego 
.17.00 TeIeeJcpmss festrwalu w t...ariax:te 
:17;20 
mlechu walle 0.15 Panorama 
:'71j(J DN . program satyryclny 0.20 Magazyn.Jazzo--' (!'" -n.! 
Jacka Fedorowicza 
 
'IB:05 Dr Qurnn - se,ial USA 
:1
:OO Wieczorynka: Myszka Mw , 
. . przyJaCele 6,00 Program muzyczny 1.00 Nre tyll'D 
:1
::;O WradomoSci o muzyce 1.30 Z zyaa Archidlecez, . 
:i!O;10 Cen"um. serra! USA magazyncllZesCl)afS1ri. serial <:tk 10,00 
::'3:25 Jak zrmc karier
 w reldam.. Kkb
11.ooOpolsloedmper' 
:I
 .l«Jmedia a
. ll Pendered- 
rem Zmem 13.30 Teat, Fam,.,y: 
Marian Hemar. Pierwiasle« z fI1RJ$ 
jeden, alba na
eszydzieri w zy- 
clu14.JO Pirac -1eIeIumeJ15.oo BiD- 
gratie Qu!s,der. czyli po
rel Roma- 
na MaaeJ. 

 po1yczkI. MarekKamir\s
 - spa- 
lkanle ze znanyrn polarnikiem. zdo- 
bywc
 d'MIch bra
nOw 16.30 110 by 
bylo na Iyle._. 17.00 Teleexpress 
17.151Jri -00IMII5.10 
MagazyI1 clV'zaScijar\sl' serial USA 10.05 
As . parada pzebcf:jw 11-05 Zar Irq>- 
kU.v . se"alUSA 12.00 LeIoJrz z gIJ-- 
serial riem. 13.00 _ dri - pogr. 
pubI.14,OOAlei- 
I pIyt. pomlmo 10 oryg'nalne 
brzmienle naoycone lIIandzkim folklorem i znoewalaJ'fCY wo1<.al 
DoJores O"Rlordan w dalszyrn dqgu robi" wruente Jest takZe 
potsk, debtul- ka\ejno. sotow. prodllkqa J.na Bo, zn"""90 lakte 
I.ko JOIn BoryseW1cz Album. peten popisOw kunSZ1u jednego z 
pierwszych W kraJu gltarzyst6w rodc;owych. opnxz doskonaleJ 
techmkl. me WIlOSI 
e nowego (ska) 


[p

(}Q(
CJ ill 0 1Y1
[ill1D 


Od dZlslejszego czwartku b
d'l bezposrednlo dolycZyIy pcmnianezoSlan'laktualnepy-: 
wsp61nie z Radiem Delta I"OZ- wykonawc6w tam prezentowa- tama. 
poczynamy nowCl zabawf. B
- nych. Udzial w losawaniu na- 1. Llderem jakiej grupy by4 
dZle 10 konkurs, pOlegaja,cv na grad utundowanych przez kon- Midge Ure" 
podanill prawidlowyeh odpo. cern Coca-Coli wezm'l Ie 2 Porozpoczo;aukanefYSo- 
wiedzi na dwa pytania zam;e- csoby. kt6re odpowiedzi na py- tawej MidgeUrenagr2 czterya1- 
szczone ponrzej. Kluczem do lania z dol<\czonym kuponem bumy. Pod... lyIut lego czwarIe- 
ich rozwi<\zania je51 audycja 
1'tdoDeIIy(B-B. ul Browar- go. n8JbardZiej ffi 
.Coca COla On The Rocks. na 2). Tam w kaZdy CZWar1ek, nletvpowego W KUPON 
nadawana w Delcle w kazdy 0 godzinie 19.30 wyloniony dorobku arty- 
c2Wi:iIrtek i pcniedzlalek, 0 go. zoslame ZWYCI
Zca. zaS W po- atycznym mUZj'- 1 
dzmle 19.30. Pytama bOWlem niedzialkowej alldycji przy- ka (ska) 
r--------
------ w
ow
y
1 
I CYFROWY SWIT 
-ztb6w. Toyoby,ZOItaw1tLaoVoges, I 
I GontczI	
			

/scan25_0001.djvu

			16-MA:JA 1996 


!AQ tJ
 

 

:
tw
e
:


:i 
j ->-- --- ----.-._ u """ ko....i., , 
Kan81izacji '_ - --t - III s.. SlaE GO III Bielsku-Bialej. '" tenninie ! 
2 _ 
 .. det!. podpos.ania urnowy. ; 
SzczcSOlo
 ........ .. .. .., " - lC odnosme zakresu robot mo2na u7.Vskae 
 
wWydzI.lc In_ ____PI . .
.. .....h..p. nr IS) wgodz od 7.00. IS.OO. 
O:
rty n.. 
Dr\1 .. ....., utlo!Jonyc:h kopert.llc.h. z ktdrych jt:dr'lB 
wlr]r)a uw.er-.: r 
 0 'True't.J.: 
- 
cl,g z "j"
' _ -.. 
- dJll"1c t'18 u-.t a _ 
1CfI"'llI'I)'p05azeMI. Ucl1",c.:zn£:go 
- li

 refer£: ..... 
- 1:0POWl.U nI C . fIII»':t zpl'lle l wLirunktlm, I wynilciem prz
r91J. 
DruG' -... If rtczahow_J, u1 I MaJa 2J do dma JI 05.1996. @ 
ZaslrzegMly eobe _ wyboru oler! lub odstljPlenia od przelB.rgu bez :!:: 
...,., ,..t! r-?' 'CZyn 1 szcze g Olo wym wy
",en. i!i! 


. a 


Bronow!)ki 


UWAGA !!! 
0'.". ."..".,.. zte.'."o" 
Io""'.wy," fl. 30" ,."'_/ 
1. VKBA 521, FORD 4. VKBA 598 - DB 
2. VKBA 521 . VW 5. VKBA 685 - FIAT 
3. VKBA 513, VW .. VKBA $<14,
 OPEL 

 


P.H.U. 
AUTO.CZIli
CI 
Inz. Marian Bronowski 
43-430 Skocz6w. ul. ClaazyMlca 25 
tel. cant..l. (0-331 53.2U, do 84 
DEI., aplDClaiy (magazyn) 
\NeW. -114, -115, -116 (fax) 
0rIa/ HandlOW)' lzam/Jw!enia) 
wsw. -109, -110, -111, 
fax (1).33) 53-5&-55, fax (1).3912) 42-84 
ZAPRASZAMY IIOWIIIEZ 
DO IWZYCH FIUI: 
41-500 CHORZ6w, u1. PioJra SkaIgi-4, 
tetJlax (0.32) 41-63.38 
30-25C KRAKOW, 1J1. K8iOcia J6zela 129 
IeIJtax (0- (2) 67-2S-24 
-44-WO RYBNIK. 1J1. tor1ka 188, 
1eJ.IIax (0-36122.878 OlIO'''' 


'\ 
, 


RI' E 
J) SKF . 0 0 
o 0 ) 0 
. - 
 
" '0, :1 
DfI!lU

!" ,

tYSii) 

.!!DYNCZI it .of(

 
UUP'\.SOR
.! 


.
 


G1 =.NTInIT.... 
TELEFONY KOMORKOWE 
W NA
TAJ1IZVM LEAIINQU IEZPOiREDNIM 
KOIZTY DODATKOWI 0,00% 
.CENY Ju.tODUIO"IIZAAPAItAT 
. NAJNOWIZE MOCEL! . BADANIE IVGNAlU U KLiENTA &l':.. 
INTER-WELM 8p. &D.D. 
 
AUTORYZOWANV DEALER VW . AUDI Au61 
43-3110 11...k......... ul, "rnlll.
 I, '''.II1I3I '
,111131 '.57"0, 
""II1I3I11"'1, kom, 0-103112Q1. 
0""43-300 11...k...81.... ul. lahoter6w W1ro18WJ I. 1a1.1III3I n_ 
Od 1 III 88 aktywacJa te'.fonu ta
.za 0 400.- zt. 
UWADA: NOWA CENA NOIOI 3110 - 24911.- zI (nettat 


-.. 


III oen. ".no 


, 1302010 


Lt\' 

v 
, 
()
 


IUWA . 'I tDCI.nDSIT 
. RENAULT MtGANE KRIDYTU 
iIE 
,. 

 
.. IItIQ,lI.f 
., ,. ,............. 
.... 
-- -, -- , 24h 
- 
- 
- . 
#" 
 
... ,:", 
- 
..' U IIO*_D RENAULT 
awm U1IAUL' IISSI:ZIII1I TO fF.uiI.. tfCL\ 
IAI 


WEKTOR 8p. Z 0.0 
. Ian Setla SALON SPRZEOID I SERWIS 
SAMOCHODY NOWE, UZYWANE, CZI;;SCI ZAMIENNE, 
AlITORYZOWANA STACjA OBStUGI 
BIELSKO-BIAlA. UL. (JRUNWALDlKA 24 
Ii TEL. 033/ 12-40.29, 12-46-35, 11-116-86, 11-117-117 

 SALON CZ\'NNY on 9 no 18, SOBOTY 9-14 


KRONIKA BESKlDZKA . 25 


Fir...a Iniynierska ftAU.cON" 
Spolks Z 0.0. 
R,..I"\I'I-Riala
....1 Komorowicka 72 


ZOlr"dni iniynier6w do proc 
pro;eklowych w spec;olnoscioch: .. ZAKlAD DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 
W KATOWICACH 

ruD 
 ... 


- 
onslrv'cie bodowlano'mi:ynie"
le 
- a.ch,Ie.luro 
- 
trzne InsJalocje sanitotne. 
In'ormaCje udziel6ne s
 w 
51edzible Firrny lub pad nllrnerem 
1el. 12-40-35, 261-62. 
1111-)15.,2(1 


SpecjalislOw menedzersklCh d/s admini- 
stracyjno-tinansowych * agentOw i do- 
radc6w ubezpleczeniowo-tinansowych 
* prowadzen,e ksi
tki przychodu, roz- 
cho
u wspomcganej kompulerem * se- 
krelarka 
yplomowana * ksi
gowo
t 
kompulerowa * obsluga komplliera IBM 
PC * pedagogiczne * masaZklasycz- 
ny * prawo jazdy * przewOz maleria- 
low niebezpiecznych * spawanie elek1r , 
gazowe W oslonie CO, * krOj i szycie 
* tf}'zjerslWo * kierowca wOzkOw ak. i 
spatin. * budowlane * palacz kotlOw 
* i inne dla osOb indywidualnych i na zle. 
cenie zakfa
Ow praty. 
INFORMACJEJZA
Y; 
. BloIsko-BIIIa, uI. Semj:oIowsIQoj 1.181.125-352 
. Such. Boskld..... uI. 2O.lecia 2,181. 742.232 
. Us1ron, 1J1. Slawowa 3. 181. 54.33-(]() 
. S
OClOW, uI. Bielska 17,lel. 53.32.00 
. Cinzyn, uI. Michejdy 1. tel.520.731,520.753 
. 2:J1'I.c.lJ1. Kom. Edukacji NaroOOwej 1, 
181.612-373; 
IJ1 Sien
ewicza 65, lei. 514.34Ij 
. Ktty, uI. Zwil
 I Wigll)' 27, 181. 453.106 
. Andrych6w, 1J1. Rynek t2, 
lei. 753.122, 75H13. 


OBOlY MI:ODllUOWE 
Siowscja . 390,00 
Wlochy . 545,00 
Hiszpania " 870,00 
Biuro Turyslyki "Marada' 
SKOCZOW, Ustronska 10 
tel. 53 3313 
53 36 23 po 11.00. 


SPR
ZARKI 
A'RPOI., ASPA. ORLlIC. 
WAN. HYDROVANE 
aplDClaZ I remonty 
Pislolety nalry5kowe. wtze ciAnI&- 
nlows, szybkoZl4czki. '.!slZ\'dzla 
pnsumatyczne firm" G
DE. lip. 
PIECE HARTOWNICZE 
r"man1y. modernizacja 
P.P.H.U. "LESTA" 
Bielsko-Bia!e, 'II. W.p6lna 39b 
tellr.l (OJ3) 149-892 
l"'"''IIIJ''' ..........j..i.'ku...h./.DO.1UO 
09-t2t-l;l2 


- 
....ZDZ TO TRADYC.JA .I 
 
I NOWOCZESNOSC ." 


S"l CI, n. ,.I.lon , 
MAXON 
fr: Eln_ 'eraz iui tak ! 


- - 


I . " 
, wlosenna prulllu
Jd .a:&
a
=
 !f
 

 
@ c: .. 
k
 !ada_III, do_I 
. .........._ . koneklDtanl.nowy 
, Auto!)'zow."t Prud.tI....,
1 ....tl.. ..mOClhDd
 PollJl:I 
GRATII !II 
BI,I,ko.BIBII, ul. CKhowa27,11t.113.475 


PHU BATEX 


'B. 


CENTRUM DAEWOO 'D.  @[tfjm% (;
 

J'
lJiM 
M!lfifM. 
GOT6wKA. RATY. LEASING 
. AtlTD
ONSDR.(!JlJk . 


.l
 


;4." "' 
, 
- 
 
ffSlI..-cI.D""tu , 
ROllI " 
'. 
..i 
- - - 
 


" 


'e.:C. 
J..,
-ro\: 
'e.(U 

e.1C.\: 
-ro a r;1-e.\ 

i-

\

o , 

. 
*  
PROGUM Spa Z 0.0. 


BIELSKO-BIAU, ul. Wyzwolenia 15 
tel. 033 167-408, 162-980 
MYSi.oWICE, ul. Katowicka 17, tel. 032 1222 574 
SKoClDW, ul. Krzywa 4, tel. 033 533 583, 533020  
...rn 
=n 
. N 
c
 
'?CI) 
.... 
 

" 
oft) 
O::J 
- .... 
(IIC 
0-'" 
t:r"";; 
o 
lit 

 
o 
I:) 
. 
.... 

 
o 
c
		

/scan26_0001.djvu

			26' . 'KRbl\iiKA 
EsKID'ZKA . 


. . '16 MAJA 1996 . 


D 
 D 87z IEN II. DRDBIIE  
"SZTUKA I ANTYKI" - kupno 70a 
got6wk
. komis, sprzedaz: malarstwo, 
meble. porcelana. srebra, bizuteria. 
lOgarki, monety, ilp Bezplatne faero. 
we W)'ccny
 Townie! w domu klienta. 
Bielsko, Pode;enie 2a, lei 27537 
101-\16 
"ANTYK", Bielsko, Rynek 23. tel 
123548, kupno-sprzedaz-komis: daw- 
ne malarstwo. srebrB.. porcelana, 
szklo, meble, zegary. bron, monety, 
medalc. Bc
atnc wyceny na micjscu 
i w domu khenta. 
102-259 
POLECAM dczwi harmooijkowe. 
karnisze. mozaik
. ok<1py
 zlcwozmy- 
wak). piece gazowe, rynny PCV. za- 
mki. klamki. wyposaZenie lazienek. 
Bielsko, Barlickicgo 19. 
102-322 
MIG-MAG: urzqdzenia spawa1niczc, 
autonarz
dzia. kompresory. Bielsko. 
Mlynska 5, tel. 125713. 
HJ2-400 
DWUIGLOWKI stebouwki "pfaff'. 
"durkop" r6\ynie
 kroczqce sprzedam. 
Wilkowice, Zytnia 12 
102-fiW 
SPR7EDAZ blachy slalowej z;moo- 
wafcowanej. grubosc 1-] mm; Ofaz 
oeynkow.mej 0,5-1 m. "COMA" Biel- 
sko-Biala.lel. 149331. 
Gi\.1700 
ODCII\GI lrocio, pylow. spalin. 
w
ze, liltryoferoje "STOMA", Bid- 
sko, Grzybowa 1 (Las Cyganski), 
leUfax 143586. 


)1-414 
STO raa"l)TI slolarskich, I)'si'ie na
- 
dZI do drewna oteruJe "STOMA"
 
Bidsko, GlZ)bowa I (Las Cyganskil, 
Id.lfax 143586. 


101-414 
MOZAIKI palkiew\\c, wyr6b. sprze- 
dat. Sldan jura, Kozy-Gaje. Wiosen- 
na 9, tel. 174270. 
"'i7
74 
SPRZEDAM pil
 laSmOw'i. Tel. 
614406. 


215-DB196 
MASZYNA do wyrobu siatki ogro- 
dzeniowej. K
ty, leI. 452477. 
nn...(llM 
SKUP sk6r. welny? nutnL Bielsko. 
Pulna 33. Pooiedzialek, sobota 8.00. 
codzieonie 15.00-17 00 
202-Rll 
SCHODY d
bowe, jesionowe, so- 
snowe. samonosne. tradycyjne
 balu- 
stra
. ogrodzenia - ekspozycja. 
sprzedaz. SKI EP F1RMOWY Biel- 
.ko, Krakowska 204, lei. 15700 I w 
146, 149895. 


IIJ!-44R 
KRUCTAKI sprzedam. Tel. 144049 
101-£QJ 
ODKUPI!;; ruszlowanie warsrnwsk;e 
15 .ztuk, plyty betonowe ogrodzenio- 
we. W)'ktadZLnft uzywan"l_ Sprzc.dam 
nagrobek laslriko. Tel. 116356 
202.1141 
OKAZYJNIE .przcdam now'l maszy- 
n
 do produkcji I.odow w systemie Ira- 
dycyjnym. Tel.Zywiee 617177. 
202416
 
SPRZEDAM 70aklad uslugowy w 
Biclsku-Bialej - cena45.000 zl. Oferta 
"61" KTOnika Bcskidzka 
202.9t11 
SPRZEOAM forszty d,bowe, """'zy- 
n
 do lodow wloskich. Tel. 141996. 
202_912 
SPRZEDAM m:oszyoy rnrobkowe do 
lokalu Iypu "pusher" (zlotowkowa), 
"barkre.'" (b
bnowo-tetonowal. Tel. 
147768 (7.00-!2.00) 
101.(1) 
TANtO sprzedam wil1yn
 chlodnie24, 
Iradycyjny kon......atordo ladOw, sto- 
liki, kIzeo;la Tel. 144670. 
2111.911 
BOAZI::RII; 
wicoJ..ow
 na sklep od 
producenta 7 telefonem - kupi
. Knu- 
row, lei (032) 1365446 (9.00-17.00). 
lr'J2-UC6 


SPRZEOAM alrakeyjne regaly skle- 
powe. Tel. 187528. 
201.939 
SPRZEDAM tanio pnedwujenne pia- 
nino nicmicckic. tel. 452319. 
230.020 
KUPI!;; duty garaJ: blaszany lob kon- 
\ener(prn:noSnym'\l!3ZYT1). Tel. ]45520. 
UJ2-490 
SPRZEDAZ p61tu.z i elemrntinv wie- 
przowyeh. Tel. (054) 84326J 
202-9.ii9 
SPRZEDAM czteromiesi
cznego 
amerykaiIskiego St2ffond Z rodowo- 
dcm. T	
			

/scan27_0001.djvu

			16 MAJA 1996 


lokale 
- - 


DO WYNAJ
CIA hl1sko eenlrum 
Bielska ealy luh cz
sc domu (dwa ad- 
dzielne \Vej
cia) na d7ialalnosc h:mdlo- 
""I. uslugow'l- 50 m. ..neblowa"" biu- 
ra - 70 m. mic"\7.kanie - 70 m kw.. te- 
lefon, c.O., dobry dojazd, parking, lei. 
123530 (18.00-1930) 


1(12-414 
AGENCJA "PDD ORLEM" pilnic 
kupi M-4, osicdle Karpackic, tel. 
125235 
.OO-4FiI 
DO WYNAJt;ClA lokale B,elsko, 
Gr.>Z)mkiego 12, tel. 28248 
102-410 
MIFSZKANIF 43 m sprzedam. Tel. 
148997 (800-16.00). 


202-94'9 
AGFNCJA "CFNTRUM". Biclsko, 
II Listopada 4, tel. 123355 sprzed. 
M-2, M-3. M-4, M-5 pi
tro domu 
(centrum) dzialk
 1,3 ha pod slacj
 
p3tiw prz}' trasie szybkiego ruchu 
Bidsko-Katowice. 


2()1.....
'\ 
SPR7FDAM Jokal uslugm'\>-Iwxllo. 
w)'. osicdJe Polskich Skrz)'del Tel 
180949 


2(12 9
1 


M-2. M-3 kUpi
. leL 149004. 
102-41-9 
M-3 komfortowe, osiedle Be.kidzkie 
- sprzedam. Tel. 14961 I 02 \I'il 
DO WYNAjl;CIA lokal na krawiee- 
Iwo Tel. 18]080 
202-962 
POSZUKUJI; mieszkania do W)oa- 
j
cia.lel. 149004 (wieezorem). 
)112-4\9 
DO WYNAJI;ClA magazyny 150 m 
kw. Tel. 146641 


202-9(.1 
POSZUKUJF, mieszkania do ''Yna- 
j
e'a,lcl. 1
9071 w. ]37 


202-9611 


uslugi 


CYKLlNOWANIE, Walczak, tel. 
147680 


IU"-417 


KRATY, bramy. ogrod7.enia. balu- 
sirady, drzwi garaZcY.e. garate, Blel- 
","0, Zywiecka 35 1 (kolo Slalownika), 
lei 149979. 


2fJ2-t.21 
USLUGI transportowe (blldowlanc, 
opal). Tel. 172414 


202-R50 


RTV SERWIS -leI. 1873]5 


2(f2-
R2 
STOLARNIA - produkcja, monla? 
''Yrob6wstoJarskilh. Tel J57001 w 
146, 149895 


1 n
-44i! 


ZALUZJE, leI. 631865. 


:w.._t:"'f! 


DOST ARCZAM zicrni
 ogrodow'l- 
lorfow,," tel. 145601 (wieczorem). 
2f)2-871 
PR7EPROWAD7KI- szybko, lanio, 
sohdnie Tel. 146]33. 


102-460 
USLUGI ogolnobudowlane. budowy 
od podstaw. Tel. 145]77. 


202-1114 


CYKLlNOWANIE. leI. 174546. 
2f):!.860 
CYKLlNOWANIE, tel 182819. 
102.Rfif) 
BIURO RACHUNKOWE, tel. 
142884 


!f12-S1lj:8 
INST ALA TORSTWO elektryczne, 
domofony, wideodomofony. VAT, 
RBly Bielsko, Kolisla 4J15, leI. 
grzeezn. 146303. 


102-421/1(11 


LODOWKI. pralki, ""mraZ.ni - na- 
prawa. Zbigniew Bialek, leI. 140738. 
2fI2-79'11 
ZAI UZJE plnoOW.. poziome, rolely 
zcwnc:trzne - ek"Pfesowe tenniny. ni- 
ski< ceny. Tel. J51750 
lo::!-42
 
ZALUZJF pionowe, poz.iome, role\)' 
z.ewn
ttzne - produkcja, montat. Tel 
" 9544. 


102421 


NAPRA W A, wymiana plecow gazo. 
''Ych. In3I11r<:ja. Biclsko,Asnyka 4. 
leI. 20510. 283]5 
202-777 
CZYSZCZENIE 
.aluzji pionO\N)'ch, 
''Ykladzin. dywanJ1w, tapicerki Lalll- 
zjc - mcntaz., n;]prawa. V AT. "'PER_ 
FEKT"'. Blelsko,lel. 117694 
If)2.41J 
NAGROBKI, grobowce - gram! Biel- 
sko, Kra,;cowa 11 (kolo ko
ciola 
Male Kozy) 
1n:!-J.9 
USt UGI stolarsko-eiesicl.kie. leI. 
I SI 167 (po 20.00). 


202-t.70 


ELEKTRONIKA.INFORMATYKA 
r . pruJcklowanie uklaOOw, pl
1ek dru- 
kowaf1}'1:h. programowanJe. doradztwo 
inforrn.\ty<:zre, oprogramowywal1le Sle- 
rownikow - 43-31 I Bielsko, box 23 
:m2900 
PRAlKI automatycznc - naprawa, 
Majc,vski. lei 141665 


t02_RR7 


ZALUZJE - TOlety anlywlamaniow., 
rolokase\)' Bramy garatDwe, lIchylne 
- rolowa:ne - wjazdowc. Drzwi anty- 
\\:tamaniowc, harmoniJkowe MontaZ 
slolarki budow!anCj, zamkow, tapiee- 
rowanie drzwi, uSOLEY'., Bielsko
 
Kazimierza Wielkiego I A. tel 
149759, dom' 149052. 


101-29( 
KAFELKOWANIE, leI. 126864. 
102-464 
DEZYNFEKCJA, dezynsekcja, dera. 
lyzacJa B,elsko, leI. 090/333444. 
Z.aklad LiceocJonowany. 
202-901 
TABLICE budowlane wykonllj
. Tel. 
116562. 
lm-nl 
WIDF.oREJESTRACJA, tel. 178246. 
21)2-7S] 
CZYSZCZENIE dywanow, wykla- 
dzin,lapicerek. Tel. 124656. 


2027111 


CZYSZCZENIE dywan6w. Tel. 
142513. 
2(12-721 
BlURO RACHUNKOWE - ksi'lZki 
przychodow, rejeslry Val. Tel. 
145739. 


202-121 
JNST ALA TORSTWO clektl)'czne i 
odgromowe. Tel. 113765 
.02-395 
PROFFSJONALNE projeklowanie 
ogrodow,leL 151184. 


2frJ-fj90 
NAGROBKI. ceny konkurCflcyjJ1e 
B,elsko, Karpacka 164, lei. I J 7806. 
21)2-114 
NAGROBKI, grobowce,leI. 145601. 
21)2-ne 
BOAZERTA, elementy ogrodz.eniowe, 
,'O'rob. Bielsko, OIszowka 65. tel. 
145109. 


2(12.70:\ 


MARKIZY tarasowe - sklepowc, 
zaJu7Jc antywlam3nio\Ve
 zalU7Je po- 
ziome - piolluwe. raty bez 2yrant6w. 
Tel. 123288 


1(l218q 
C7YSZCZENIF dywanow, wykla- 
dzin, lapicerki "AUTOKOSMIo TY- 
KA"' Bielsko, Bvstrza,;ska 84. leI. 
141196 . 


20::! 71tJ 
SIA TKI ogrodzmiowe ocynkuwanc
 
DCyokowanc powlekane mroZDOd(klT- 
net ro'.ne oczka. roamy transport Tel. 
146]03. 


102-)\1) 
MARKIZV \:jrasowe, sklepowe, rolety 
ze
trznc
 "'ewn
1r211C
 bramy gara- 
Zm\e z\vijane.1'.aluzjC pionowe. POZtO- 
me, Dlma PVC (Au..lna) Ccny produ- 
centa. "MacRollo" Bielsko, MI
towa 
79, tel. 183290,090106694. 
102-194 
MAIOWANIE, tapctowonie. leI 
150371. 


lfJ2--4H 
ZALUZJF zewn
rzne antywlama- 
niowe z mcchanizmem bezpic:cz
n- 
stwa oraz rnarki:ry balkonowc 
"TECHNIK", Jankowi.. kolo Rybni- 

a, Nowa 22, lei (036) 305141 
102.1.U 
WIDEOREJESTRACJA, tel 113731 
:!01-61\1 
ELEW ACJE siding ,ciany gipsowe, 
sufity podwies""nc Tel 637208. 
2:!<;-4]lDl91i. 


ODNAWIANIF krzese!, foteli, "y- 
miana tapieerki. Tel, 671614 
22
-1IJ2/96 
WmI:OREJF.STRACJA, Bielsko, lei. 
181530 ()2-'IIil 
UKLADANIE, cyklinowanie parIe,e- 
tu, mozalki.lcI. 14]876. {)2-SM 
MALOW ANIE, tapelowa.ie - szyb- 
ko, solidnie, lei 125134. 


!01
2f1. 
NAGROBKI, kominkl, parapcty. 
Flal)'. Tel 142186 
I02-1
4 
WIDEORI:JESTRACJA, miksowa- 
nie, tel. 15037 J. 


_,,1. 012-1 


USZCZELKI silikonowe - okna, 
drzwi. ZaluZ:.le poziorne. pionowe. 
Bielsko, tel. 180181. fl2 H'1 


OGRO-GUST, Szc7.)'rk,l1l. Szczyto. 
wa ]9. leI. 17881 J. Sprzedaz hllrt, 
dctal: podlote ogrodnicze, lorf, kora, 
ziemia luzem z dosuw:t. skalniaki. 
Urz
dzanie lerenow zielonyeh (ogro- 
dy). 


102-424 
DOMOFDNY -monlat, tel. 126683. 
14'12-4]0 
PROFESJONALNE zaktadanie 
ogradew, skalniaki. Biclsko, Kocha- 
nowskiego 47, tel. 1 22429. 


102191 


MONTAZ boazerii. TeL 174546. 
202_7U 
SUCHE tynki, sufoty wszyslkieh ty- 
pow. leI. 143925 
Jl)1-47J 
PRALKI, 10do,,1ci 
ko
cil Icczenie. Dr n.med. WOJclech 
Pluskiewicz. lek_ 1l1ed Br:ata Stolcc- 
ka. Zapisy lelelimiczne: J4926S (po 
J5.00) 


202 IN9 


REWELACJA medyezna - Gabinet 
Tcrapii Biorezonansowej "BICOM". 
Wykunujemy: test)' oraz bezbolesnt: 
nat)"chml3stowc odczulanie. Lcczymy 
choroby tarczyc)'. scrca. ukladu kr'l- 
.t
nia. nerwice. bOle stawow. k
gostu- 
pa. laburzcnia honn()nalne (spraw)' 
kobiece). "BICOM", Bielsko, Ga- 
zownicza 40, lei 28251 do 59 w 264 
(1000-20.00). 


202.J1f.
 


GABINETDENTYSTYCZNY Bie!- 
sko. ] Maja 17, tel. U9bl, dom 
143856. Usuwanie, Icczenie w narko- 
zie, protez} natycl1mla
owe (ponie- 
dzialki, .rody, soboty 8.00-1 J 00; 
wlorki, ezwartki 14.00-17.00) taty, 
emeryci. renciScl - zmtki 
21)2-924 
RADIOLOG Maria Depluch - USG. 
Tcl. 142884 
2D2-1!
9 
GABINL T DENTYSTYCZNY. Biel- 
sko, 3 Maja 17, leI. 2896J, dom 
124J97, lek specj stom. Zotia 
Szc1.epanik. Usuwanie z
b6w w nar- 
kozie. protczy: natychrniastowC', SUIC- 
Ietowe. Ponredzialek. sroda 14 00- 
1800. wtorek, czwartek &.00-12.00 
Raty. emeryci, rencisci zniZkJ. 
2.1: 'Jf 


SZKOLENIA BHP, wypadki, tel. 
188064 
202-792 
NAUKA jazdy "CZECH", kalegorii 
A, B, C, D, E. Bielsko, lei. J 8]953 
In2-4'117. 
KURSY obslugi komputer6w: "pod- 
stawo,'O''' 40 godzin - 130 zl, ''progra- 
my biurowe" 60 godzin - 200 zl. W)'- 
dajemy swiadcctwa. uEXPER". Bicl- 
sko, Cechown 20,Iel. 28051. 28394. 
1(12-42'9/46& 
BIOLOGIA - korepctycje, lei. 145296. 
202-776 
KURSY kompulerowe podstawowe: 
windows ]. J I, word 6, excel 5. do- 
s1<.onaly sprz
1: dell-penlillm, swiadee- 
Iwo kOilcowe "Not". cena ad 1 EO 21 
do 265 zl (i- VAT) PTH "MlKRO- 
NET". Bielsko, ul. Dluga 50, leI. 
143511 W.285. 
101_100 
EGZAMINY na slUdia - matematyka, 
fizyka. Bielsko, Spoldzielctlw 13/47. 
202 890 
POGOTOWIE taneezne. leI. (033) 
182281. 
1021tcl 
KSI
GOWOSC - szkolenia 7 pro- 
gramow finan"o"'o.ksi
gowych PTH 
"MIKRONET', Bielsko. ul. Dluga 50, 
leI. 143511 w 285 


1111100 


_ _ _KRP
IK
. BI;S
D.Z;
A. . .21 


KOMPUTIoROWE kursy od 85 z! 
(takte u Klienla), Indywidualnic do- 
pasujesz program
 dtugosc, dI1i. 
"KURSor". Bielsko, Akademli Urnie- 
J
lnosei I, lei. (I 186]2 informacja 
calodobowa). J41449. 


ANGLISTA mlody, dynamiezoy sm- 
ka z.aj
cia na wakacjc. Tcl. 15878]. 
10:!-92€. 
SLUSARZA maszynowego teneist\: - 
emel)'la - zatrudni
, lei. 11715 I 
JIJ2........fI 
ST AI.A dnbrze plalna praca Biel- 
51<0. Ccchowa 21 "Victoria", tel 
(033) 125Mb w 22. 


20'J_RfI1 
DYSTRYBUTOR chemii gospodar- 
czej, kosmetyk6w, arlykul6\\' spo- 
zywc7..)"(;h
 zatrudni na dugoonych 
wartlokach fin3ll<;owych prn:dstawicie- 
Ii handlowych (mile widziany samo- 
chod. ITImlmum srednie W)'ksztalce- 
nic). Bielsko,lel (033) 124(1S6. 

7-fJ5I1 
ZATRUDNIMY. Icchnologa odzle- 
zy
 majstro\V
 krawcowe. prasowa- 
czy. Bielsko, leI. I E3497 
11J2462 
PRACA w ubezplecLcniach, tel 
155474 
I02-
61i 
ZATRUDNI
 solidnych prac"'''m- 
kow budowlanych. Bielsko-M,kuszo- 
wice. Kurkowa I 
1(l2.4i.1 
KIEROWCA kal B, C, E podejmie 
prac
. Tel. 142417. 
2nl.1
t} 
CHCESZ pracowa" w hand Ill. zara- 
biac 12-1 S mln zl, posiadasz s
- 
eMd - zadzwo,;: Cleszyn, 520854. 
1112.....71 
PRZEDSIF,BIORSTWO hran
y mc- 
taloweJ 7.atrudni mistrza obr6bki skra- 
waniem
 tokarzy. frezerow, slusarz}' 
do 
ontu maszyn Wymagania: zna- 
jomosc obslugi maszyn, praktyka w 
zawodZle Bielsko, Piekar:;ka 130 (te- 
ren Befamy zakladl1 D), tel. 124675 
II)
 -I1ti 
FlRMA zalrUdni mlodego m
tczyzn
 
do pracy w hurtowni. Wymagania: 
wyk.
ztatcenie srednie. prawo jazdy. 
dYSP07ycyjnosc. Konlakl osoblsty: 
BICbiko. Legionow 10. 
.02-480 
WYTWORNrA mozaiki podlogowcj 
za
dl1l praco",llik6w. Kozy, Topolo- 
wal8 
102-41\2 
UCZNIOW w zawod"ie fryzjcr 
przyjm
. Tel. 187528. 


202-919 


NYSI;, r. 1990 - sprzedam (zapew- 
niam prac
). Biclsko, Ludowa 2 I. 
201.9.cS 
SZUKAM opiekunki do rocznego 
dzieeka. Tel 145350. 
lfJ2..1i44 
FlRMA produkcyjna zalrudn; m
z- 
czyzn na stanowiskach. szlifiea 
obrobki skrawaniem oral. tokarz ze 
znajomu:;cl
 obslugi tokarek nume- 
f)CZJ1yeh. Wymagane do!wiadezenie 
w zawodzie oraz wiek do (at 40. Sta- 
la praca, alrakcyjne zarnbki. Konlak!: 
B,elsko, leI. 122843 (8.00-J6.00) 
1()1491 
HOTEL "JAWOR" w Jaworzu zalru- 
dm v.ykwalifikowanych kelnertlw ad 
zaraz. lIose micJsc pracy ograniczona. 
Mile widziani kelnerzy z uprawnienia- 
mi mlstrzowskimi Wladomose. tel. 
172130, 172206. 
fI')2-4R4 
POTRZEBNA opiekllnka do dZlcc- 
ka w Niernczech. najh:piej rencistka 
do lal 50 z prawem jazdy. Wiado- 
most: Skoczow, leI. (0]3) 532628 w 
niedziel
 19 05 (17.00-20.00) 
21'11-1
2 
ZLEC
 rozblldow
 domu jednoro- 
dzinnego - zrniana konstrukcji dachu 
na poddaszc uty(kowe. wym1ana 
okien, ocieplenie budynku Ofer1y: 
Mi
dzyrzecze Gorne 5
, tel 0-90 
365242 


101:-41b 


PRACA - r
czna produklja obrusOw 
i scrwetek MoZliwc duzc: zyski Ko- 
perta polecooa zwrolna: "Cika KPL" 
box 48, 38-500 Sanok. 


LI. I£]6
		

/scan28_0001.djvu

			28 . KRONIKA BESKIDZKA 


C) 
C) 
. 
C) 
C'I 
o 
-g 

 
C) 
- 
CO 
-g 
o 
N 
-g 
o 
C) 
3= 


- 
CO 
C) 
. 
eskJego 78, 80. 84, Grunwaldzka 33, 35, lamoyskiego 2A - rnonlai: 
zawor6w lennoslalycznych w ilosei 693 sztuki, Zamoysk"'!jo 2A - wymiana 
grzejl1ik6w panalov.ych Oa i.liwne Iyp T-! w ilosci 664 .zt. SobesIOOgo 80,84. 
GrunwaIcIzII1IICh "Modernizocjo in,tolocji c.o. - 
przetorg w dnill 17.06 1 996r. "nDlety skItiIac w ..ednbie spoIdzielni do dnio 
14.06. I 996r. - pok6j nr 17. 
Wadium w wysoko;ci 6.000 z! nolety Wplocic' w kO'ie Sp6ldzlelnl do dnio 
17.06 I 996r. do godz. 10.00. 
Do rozmOw Z oferentomi upowainlona iest p_ KrysIyna Gienoch-Goszyc - kierow- 
nik d
olu tedmiezro-inweslycyjnego oroz p. CoioIo Kogut - in,p. d/s teehn. 
te1.12.60-26,29wew 26,27 
Komisyjne otworcie ofert ne,tQpi w dniu 1706. 1996r., 0 godz. 10.00 - w siedzibie' 
ZorzQ'C - kn:rowmk 
dzialu techrucznc-mwestycyjnego oraz p Dorota Kogut - insp. d/s techno 
lei. 12-60-28.29 wew. 26. 27_ 
Komis)jne 01\V3rC1e ofert nastcwi wdnlll20 06 96 r ,0 gOd7_ JO.OO wSledzible 
ZJ.(7olclll J1fZY IJI OS\lchcwsklego 4 - sal3 narad. 
Pcst-;powanie prowadzone b
d2ie / 7-uslnsow.a1llem preferencji krajoyo'ch. 
W pr7.ctBrgu mO
iI brae ulllzial oCcrcnci 
pclniaj.JlI:}" na
tfpuj
(':e warunki: 
I flosmdaJil uregulow,my slarus pr{}wny 
2. Posiadaj't lJdokUlTItTllO\\-an,\ \.\ijarygodnosc ekonomicznq 1 tecl1mc2nq. 
J SpeJnii3.i:t \vaTunki zawartt w speC)'fikacjl i:stotnych '\:<1funko\V zarnowien. 
4 7Iu:l:	
			

/scan29_0001.djvu

			16 MAJA 


.. -. 
. --....... . KRONiKA' B'ESKtDZKA'.. -29 


-- 


---- 


pdeeo producent lobe no rely 


PPW BIEL-RED '" 
Bielsko-8iala, ul. Mifi'dzyrzeeka 250 
 
tel. 183-a23 w. 24 
tel. 148.455, 146.729 (po 20.00) 


REGE_I"JIM" WSUSTKIE 
TY'" .. n t 1&5
 
nw.CNtO.
 
-do .' .... 
. -- "", do
 
- 
ROWJIllt WTSYutOWO 


DRZWI D
BOWE i inne zewn
trzne, wewn
trzne 


BRJ.\I'A Y # 
. 
DRZ'NI G;:\:U-\l.O'JV't.  

 
" 


"Stanpol" (stai. ekapozycja). 
Kozy, 1I1. Bielska 125, leI. 033 114390. 


oferuje 


.- r ,.. BASENY KJ\PIELOWE 
_ 
=-- (.


... BEZPOSREDNI PRODUCENT,! 
...
 cj.¥-O NATYCHMIASTOWY ODBIOR ! 
O
"'\"'_1!ro..'(i\ 
.. - 1'QOL-lECH-MB'ROZET 
.i USTRON-NIEROOZIM, uI. J. !CRETA 2 
POMPY. FIIJRy' AKCESORIA Tel. 10,33) 543-694, Fax (0.331 152.910 


P.Z. "DREWEX" 
zakupl 
. larcicf dfbowlf nzonowan, gr. 60 
do 70 mm 
. transformalor olejowy hermetyzo- 
wany (bn konserwatora o[ejowego) 
3-fazowy, moe - 400 kV A. 
Bielsko, tel. (033) 183-324;'ax 183574. 
IOI-31W'2C 


.. 


...  
. 
0: 


OKNA 
"p<. . orar . KBE 
PARAP R0LETY 
monlu)ell'y _ _ 
Slijsk. 79f'- 
 I I
 
'C L" 

".- ... "..... 
_ B 12-s-.. _ .. TAAGBU1t96 
KalDwD,,'*""= _1_603. 
"'''- 


SUPERMARKET 


BIELSKO-BIALA, 
UL. ZYWIECKA 115 


OTWARTE: 
PONIEDZIAt.EK - SOBOTA 9.00 - 20.00 
NIEDZIELA 10.00.16.00 


PROMOCYJNE CENY OD 17.05 DO 26.05. 1996r. 
4 MILIONY ZADOWOLONYCH KLIENTDW ROCZNIE! 


BOCZEK SWIEZY i.OPATKA BIK KARCZEK 
DUZA PORCJA 44.000 DUZA PORCJA 14.000 DUZA PORCJA 69.000 
4,40 7,40 6,90 
1 KG 1 KG 1 KG 
GOlONKI WP SCHAB lJK SZYNKA NA SlNYCEl 
44.000 89.000 94.000 
DUZA PORCJA 4,40 DUZA PORCJA 8,90 DUZA PORCJA 9,40 
1 KG 1 KG 1 KG 
WODA MINERALNA NAPOJ PIWNY SOK POMARANCIOWY 
JURAJSKA 8.500 KARMI DICK BLACK 100% 
8.900 19.900 
1,5 L 0,85 0,5 L + ZASTAW 0,89 1 L KARTON 1,99 
MLEKO I:.ACIATE 2% UHT MASEUO MlEMIX LODY BON-CREMO 
8.900 17.900 4 SMAKI 45.500 
0,5 KARTON 0,89 200G 1,79 1000 ML 4,55 
KAWA JACOBS KRONUNG BRIOSKWINIE W SYROPIE KUKURYDZA BONDUELLE 
69.900 26.900 14.900 
250G 6,99 850 G PUSZKA 2,69 425 ML PUSZKA 1,49 
ARIEL I FOLIA MYDI:.O PALMOLIVE PAPIER TOALETOWY 
119.900 3 RODZAJE 11.500 15.500 
2,4 KG 11 ,99 125G 1,15 4 ROLKI 1,55 


--. i ieszcze wiele innych znanych Iowa row po atrakcyinych 
cenach w miesiqcu maiu i czerwcu! 


71 Ins 


I
. 
I!
a 


 

_. 
:Jr 
fa 


en 
;s::: 
o 
o 
....... 
0.. 
::E 


c 
n :- 

c: 
::JUt 
- 

a 
o ::J. 
g.Ut 
,.... 
"CI I» 
o
 
?
 
c.."2' 
o t:r 
UJCD 
ON 
cr "E.. 
. CD 
:eo 
N 
CCI CD 
o ::J 
g.-' 
N..e. 
:"0 
co- 
"-0. 
co
 
. . 
-
 
-co 
. . 
co CD 
c:> .... 


c 


3: 
(") c;- 


 
::JCD 
:::s ::e . 
CD n 
oS 
c..... 
,., - 
03: 
:::s _. 
. CD 
c.-. 
om 
-- 
,., -- 
-'0 

o 

3 
::e
 
cc :::s 
° C>. 
c.- 
NO 

.:!! 
0- 
c:>- 
. CD 
-- 
P"
 
.....
 
co . 
.... 
- 
oiO 
CD
		

/scan2_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKIDZKA 


TYDZIEN 
W KRAJU 


. Ujemny przyrost demograflczny 
wystiij)if - po fez plerwszy po wOJme - 
w pierwszym kwartale 1996 r Urodzi- 
to si
 1 06 tys niemowlQ.t, zmarlo 106,7 
tys Ds6b. 
. Blis1czas raz mis); jest mepnypsdkawy. PlerwszlJ 
po raz bylismy zaskakiwan; r6lnymi z nich nadzorUje Minislarstwo Kultu- 
S)'Iu8qami, wyrukaJ'tCY"" z niejasne- '1, Irtoremu pod/aga Muzeum Dru- 
go s/alusu !eranu woka/ obozu - ga ma dbac 0 mlaresy, spolecz
os
{ 
m6wi wOlewoda blelsk, Marek lok..lnych Pes_me komlS)1 sej- 
Trombski Jegozdamem na}watnieJ- mowychjestkolejn'l.probi{pogodza- 
sze jest, by nowe zasady byly czy- ma m/eresow mlasra z koniecztJokli{ 
terne i jednoznaczne. Musz
 spel- uszanowania powag; m;ejsca zag'a- 
niat k,lka podslawowych warunk6w: dy T naba /0 zrobic jak najszybciel. 
bye wyrazem szacunku dta mleJsca zanim wybuchnie kolejna mjl2dzy
a- 
ka2:ni, spelmacrol
edllkaeYJn'loraz ro
owa afera wok6l0bozu - pow!e- 
lIwzgl
dnlat oCZyWiSIY 1akl. 
e obok dz,ala nam Jedna z InICJalorek WYJa- 
2:yJ'IllIdzie. - !-1.Ymagania wobec sIre- zdowej sesji komisJi sejmowych, po- 
fy zosla/y oslalma zaoslrzone, dla- slanb Grazyna Slamszews
a (ak) [OOwm

 Wi 

M 


I 


lech Wal
a przegral wybof}' 
Iroch'l' na wlasne Zyczenie Nie 
chcial analiz syluaCJi, jakie posla- 
dal ,ego konlrkandydal Gdyby wy- 
jeehal w leren, i lak jak Kwa
niew- 
ski. uscisn1\1 dlome dw6m mlho. 


nom ludzi, 10 wygralby w Cll- 
glaeh. Toopinia prof.lechaFa- 
landysza, kl6ry w m,n,on't soba- 
I
 przebywal w Blelsku-Bialel na 
zaproszenie luleJszego Komlte- 
I" RlIchll Siu Ceiam olwarlego 
spotka
la z bylym prawmkiem 
prezydenta Wal
sy mia.a byl: 
promoqa programu RlIchll Siu 
pt 'Ucze,we panslwo', Jedoak 
dyskusj'l' zdomlnowa!y sprawy, 
zwi,\zane z oeen't oslalnleh wy- 
darze,; politycznych, a zwla- 
szcza nledawnycM wybor6w pre- 
zydenckich. 
Zdaniem Falandysza obecnle 
najNazmejsze Jest porozumlen,e 
sll poslerpmowych - To bardzo 
Irodne, ale Iylko wtedy bf;!dz;e 
SZ8nsa na wygf"anie przyszlo- 
rocznych wyborow parlamentar- 
nych - przekonywal. (ak) 


. 
 


Obrona 
kontraktelfll 


, \ . mlnlon21. sabot, odbylo Sl
, zorganlzowane przez Zarz
d 
',' / Siowarzyszanla dla Podbeskidzla, spolkanre POSWIQCO' 
ne "Konlraktowi dla wOJewodzlwa bielsklego", Olwiera. 
j,\c spolkania, w klorym wzi'l'lI udzial zaproszen; parlamenlarzy- 
sell przadslawie,ele biznesu, blelski senalor Janusz Okrzeslk po- 
wiedzial, ze borykaj<\ce 51'1 z wieloma lrudnymi problemaml Podbe- 
skldzie, klors admoo'slraeJa eantralna ehce pozbawle wlasnago 
woJew6dzlwa, potrzebuje dokumsnlu okreslaJ'l.eego skal
 po- 
szezegolnych spraw I mcZliwosellch rozwi
zywania. 
- Konlrallt tall/ pow/nlan powstac bez wzg/,du na to, czy W 
nowym ladz;e admmistracy)nym zna)dzie sf, mie}sce dJa wo/e- 
w6dz!wa b/e/sillego. S,! bowlem sprawy 'atalnego s/anll drog, sla. 
bej telefonlzacjl, s!o},!ce ns drodze da/szago roZWO)U gospedar- 
czef/o, z kto'1m, Podbaskidzie musl sob;a poradz;
 : powiedzlal 
aenator Okrzes,k. Bior'lcy udzlal w spotkanlu zgodzlh sl'i', ze p,a, 
ce nad kontraktem powlnny skonaolidowal: r6J:na srodowlska 
polltyczne, gospodarcze I spoleczne,lak aby Podbeskldzie odble- 
ran" bylo Jako wojew6dztwo, ktore dokladme okreililo swoJe stra- 
teglczne eele gospodarcze I . co Istolne . ma gotowe koneepeJe 
ieh oSllUlanla. (Iup)  PRZEDSI
BlORSTWO 
 

 PRODUKSTELARiNDLOWE 
 
WYPOSAZENIE SKLEPOW I BlUR 
MEBLE SKlEPOWE, lADY, REGAn', CABlon, WIESZAKI, 
MEBLE I ZESTAWY BIUROWE, KRZEStA I FOTEtE BIURO\llE, 
PRACE PROJEKTO\\IE, MO
TAl, lOKAlE POD KLUCZ 
SALON I SALON II 
4J,JOO BIEISKO.BIALI,. 4J.JB2 BIEISI!O.BIALA 0 
UL. BYSTRZANSkA J IPAW'LON OISZOIiKAI UL. CllSZYNSKA 1&7 ;r; 
TEL,/FAX 1447J7 TEL 18J99S 0 


@ rok" organi;towana 
r 0 \ Jast w Blalel	
			

/scan30_0001.djvu

			30 . KRONIKA -BESKIDZKA 


c:o 
c:o 
N 
...... 
. 
c:o 
c:o 
en 
j 
o 
ell 
8 
...: 
...... 
. 
c:o 
c:o 
. 
en 
_'S. 
- . 
UJ . 
_ c 

8. 
O::Gi 
C) .- 
= e 
e 
.- eI> 
c..>._ 
-w ... 
c-g 

c..> 
.c CI) 
c..> e 
5i
 
.- (.) 
::z: _ 
CD ..... 
.U- ::g 
e_ 
el> ...- 
C) "D 
<= 

 
]i 
N 
...... 
.-: 
CI) 
c: 
>- 
0:: 
U 
eI> 
'ii 
>- 
.N 
c::> 
c::> 
C? 
- 
.-? 


<..> 
LLI 

 
-...... 


a
 


 
._
 
c:: 
Get 
!. II 
.. 


ZARVIJ GMt NY 'W 
OfJYGQWICJ.\CH 


°llallza 
konkurll na IItanowiska Dyrektor6w 
1. Szkoly Podstawowej Pletrzykowice.PodJesle 
ut. Podlesie Nr 63 
2. Pnedszkola Nr 2 w I.odygowicach 
ut. Pilsudsldego 127 


1. Wymaga"" dokumenty od kandydalOw: 
e) zye,orys z opisem (co najmn'ej S-lelnego o
resu) pracy pedagog cznej w pel- 
nym wymlarze emsll pracy polwlerdzony twiadeelWaml praey !oj) 
 
niem z miejsca precy 
bl dokumenty slwlerclzaj
ee kwaliN9 aa:t. zaworow gazowycb Da zewn"trz budynkow wraz ze 
wszelkimi niezb"dnymi uzgodnieniami, 
Term;n reoIimct; 30 dn; cd .plsonia llmowy. 
specy!ikocj. 1s1olnych worunk6w mm6wIen a w Itwocie 1.5,- .I moina nchyt w 
.iedzibie Sp6\doielnl, poI<6j nr 17_ 
Wadium w wysokOKI 1 .000,- .! nalety WJ?!oel
 w kosle Sp6!da:lelnl do dnia 
03.06.96 r. dO goilz. 10.00. 
Olerty w zomkni,lych k'?f"'r!aoh omoczo!'Yoh 'P,,,eni..lonle vswor6w ggzowych 
na zewnq!rz &..dynk6w" noleiy sktod
 w .iedoibi. Sp6Idziolnl do Clnla 
31.05.96r. do goda:. 15.00. 
Do rozzn6w z oleronlomi upowainlono " e., p. Kry.tyno Gierlaoh-Gosxyc kierow. 
nlk dololu lechnlcma-i.-ycyjnego,Ie . 12-60.28; 29 WfrH. 20 27. Komi.yjno !! 
olworcie olert na.lqpi w dniv 03.06.96,_, D god.: . 10.00 w .i;;{olbiolarzqdu 
 : 
przy 1I1. Osuchow,kiogo 4 - sola narod. Sp6IdneIniD zo,!rZ8!l.a sobi. prowo _ 
dowolnogo wyboru olert lub uniowaznion;a p'".largv bez podania przyczyn. 


Zarzqd SM "Slrzecha" 
w.I.I
 
Infannuje czlonkow Sp6Jdzlelnl. te Zebranle Przed. 
"tawidell Czlonk6w odb
e si", dnla 1.06.1996 r., 
o godz_ 9.00 w Szkole PodstawoweJ Nt 1 przy ul. 
Dywlzjl KoscluszkowskleJ 2, 
POUlj,dek obrad zebrania: 
1. ZalWlerdzen!e Rcgulam!nu obrad Zebranla Pru:dstaWIClell CoIonkOw. 
2. Wybor komlsJI; wnlosk6w, wyborczej. skrutacyjneJ. 
3. Wybory do Rady Noda:OTCZej. 
4. Sprawozdan\e Zar'Z'ldu 1 Rady Nad.orc..j a: dzlalalno
j w 1995r. 
5. Sprawozdanle 1 wykonanle uchwal I wnlosk6w Zebranla PrzedstaWiclell 
Czlonk6w z 1995r. 
6. Dyskusja nad sprawozdanlaml. 
7. PodJ
cle uchwal w przedmloclc; 
_ zalwlerdzenla sprawo.danla Zar'Z'ldu Sp6Idzlelnll sprawozdanla ftnanso- 
wego za 1995r. 
_ udztelenla ab.olulorlum c.lonkom Zar'Z'ldu 
8. PodJ
c!e uchwal w n/w sprowsch: 
_ oszc
dnokt z tyt. oplat za centralne ogn.cwanle 
_ przysl:jplenla do Zwl
zku RewlzyJnego 
przysl:jplenla do Towarzystwa Budownlclwo Spoleeznego 
_ przysl:jplenla do BeskidzkleJ AgeneJI Poszanowanla EnerglJ 
_ aprzeda1y kollownl na os. Plaslowskim 
_ sprzcda2y prawa wleczyslego u2ytkowanla parcel: przy ul. Sobleskle- 
go 74. 760,az na zblegu ullcy Cle6zynskleJ I Jealonowej 
_ pnekazanle parcel do Un
du MleJsk\eg o . 
9_ Zalwlerdzenle Regulamlnu Zebran Crop CzlonkOW8klch. 
10. Rozpatrzenle odwolan "'Ykluczonych c.lonkOw. 
11. Przyj
cte wnlosk6w '.'4"'"  


 


VIDE OBIT 


ItURTOWNIA 
SPRZ
TU KOMPUTEROWEGO 


MICROSOFT OEM PARTNER 
TYCHY, KATOWICE: 
u1. k.k, Hlonda 77 ul. Plolrs Skargl6 (SlJPERSAM) 
tel. 127_75/090-_31 lei. 58-60-91 w.235 


Zestaw PENTIUM 75 1292 
Zestaw PENTIUM 100 1569 
Zestaw PENTIUM 133 1986 


'II 
 Pmu m' pkla 1.1<1 1RI10,. 'IIC P'ptli., MIO 
Fnhanced S GAPCI I M9," MB &+ bn i MB RAM 
kla.... roD 1.4-1, obiJOOv.a M1, mYSl, pod
z",
 
Ztst WI DX 2'{)() ThoI1lSOlVVLB/4 MB RAM .755 
ltlt, 486 DX 4-100 AMDIPCI/ 4 MB RAM -823 
Zest. 486 DX 4-133 AMDIPCI/4 MB RAM - 833 
HurtlDetal 
405/415 
435/483 
463/504 
833/893 
67/78 


HOO 540 SEAGA IE- 
HDD 850 WD CA VlAR - 
HOD I GB WD CAVIAR- 
HOO 2 GB SEAGA TE. 
CPU 41!6 DX2-66 THOMSON- 


(..,'A,.... "'....H I ." .-- 


BIELSKO: 
ul. Barllekl.go 10 
lei. 28034 


Hurt/De/al 
CPU 486 DX4-133 AMD -1591180 
CPU PENTIUM 75 . 276/302 
Monitor LR N1 ARX - 599/655 
Monilor! 5" Bridge OSD - 9it1983 
SIMM PS2 4 MB - 129/148 
CD ROM x 4 Aztech - 1481180 
CD ROM x 6 Aztech - 253/286 
Karta muz. Shunle 3D - 107/131 
Drukarka HP 400 PL - 552/623 
Drukarka HP 660 PL - 1024/1 o.t9 
Drukarka HP 850 PL - 131811369 
OTUk. Panasonic 9i 359/396 
SUBIEKH- 2211246 
REWIZOR (k. handlowe). 295/328 


SERWIS RATY USLUGI SERWISOWE W DOMU I W PRACY 


E 
EZ PODATKU VAT22%
 
;; 


ZAKtAD POGRZEBOWY , 
Dorota SKRZYP 
Bielsko-Riala. ul. W"'ipi..n
kit:
o (przy 
I.pualu nr 1) 
.el. 12.211-45 wew. 315 (ti.OO.15.UUI 
 
tel. 12.37-85 (Zynn
 .al
 dob[) leI. 11-56-41 (wleczoreml ;> 
KOMPUKSOWE USlcUUI POORZEBOWE. KREMAC.lA 
PRZEWOZY MIIliDZYNARODOWE
		

/scan31_0001.djvu

			16 MAJA 1996 


Serdecl'.nt: podzi
km\aJ1I.1 Z3 okazane wsp6lczucle
 zrozone wlcnce i kWI
(Y OTaZ 
url.liaf \V LJrocz}'stosd pogrzebowej 


sp. 
HELENY PYSZ 


ro.dzinie, znajomym
 s"lsiadom or3Z Oc])olnlC7-CJ Slrazy Pozarnej i Orkie:.;tfze 7. Lipnika 
skludaJ
 
C6rki. Zu
cjowu: oraz Wnukl 


1;
9 O


.i z P C V 
- PaltoralUa - tWE 


ROLETY ZEWN
TRZNE 
ROLOWANE BRAMY GARAZ:OWE 


NAJLEPSZ1\ GWARANCJA. 


URO J-W.IDLOW[ 
BieIs
o.8iaf.J I 
uI.Pal'tjzan.tCw63 I 
1elll'ax148B-S3 i 
gM"'_9DO-1100 I 
wb 9.00-1300 I 


1t1el
)ll'tnie dd
ldd...z('ni'-l 
w IIIHlukdl 
1.larki , ..t.,. 


112.3'
32  LUKSUS DLA CIEBIE #' 
NIEKONIECZNIE DROGO 
. Wyposaienie lazienek 
. Plytki ceramiczne 
. Materiaty uzupelniajilce 
P.H.U. 
";:::: 
Poleca: 
 
I. 8id.ko-8i.I., .1. B..d.II,
i.!. 12 
lb."" .d .1. L.mlt"'
i'iI. 
1.1. 12-40-01 II. SS6 
w S.d,. 8.00 - 19.00. ..b. 9,00.14.00 
2. Biehh-Bhlh ICo."onliil:e, :: 
01. K.I,",,
, 92, 1.1. 12.66.00 ., 
'Ii 9°1,. B.00-J6.00, sob. 9.00-B.OO N 
HURT,DETAL 
Dla okazlc1elo1 tego o,gJoszenia 

 rAbat 3% "" 


Dobrze prosperujCjca 
firma dzlafaj 
. 
W 
... 

 
en 
.... 
-" 
. 
..... 
o 
C> 
en;;o 
.....c 
NQ. 
NPJ 
N 7': 
....." 

 _. 
....PJ 
po = 
MG) 
cn- 
",,0 
cn Ul 
.r:: 
DIN 
:1:16' 
- 3 
('> -. 

o 
::J -. 
::Jft> 
ft>
 
0'< 
a. :J, 

U> 
.0 "JI:" 
=»
: 
16' _ = 
Q.r:: 
N _ 

m 
:><'-' 
eft) 
Co;;; 
o=- 
""E..... 
"D>N 
-- 
:><' 
r:: 

 
co 
o 
Co 
!'" 
00 
Q 
C> 
. 
..... 
P' 
C> 
C>
		

/scan32_0001.djvu

			32 . KRONIKA BESKIDZKA 


en 
C7> 
...;. 
r:.-c::. 
O'? O'? 

..o 
- ..,. 
G> . 
_ c::> 
c::. 


 
..,g
 
-.::J 0 
C "" 
:i1!
 
E
 
om- 
c__ 
._ Co 

o 
._-.::J 
G> " 
.- c 

o 

Co 
:s
 
... G> 
.- C 

c 
.
 
 

 u 

 
:; 


I 


...... c:> 
en c:> 
. . 
co co 

...... 
. . 

 c:> 
100 
 
"":0 
.f!...... 
caN 
__ -.::J 
co 
CI> en 


 
Q) " 
.- .Q 
Cl. o 
Scn 
.Q 0 
.:!."'\:S 

 C 
C"«o 
t'IS C1 
-"'="'D 
"" 
.s: 0 
o CD 
... C 
-c 
"">. 

N 
o 
::J 


3:: 
"0 
...... 
<-> 
o 

 
en 


GJi 
.x.; 
.
:; 
1:= 
Oe- , 


t 


Amalorzy dZlenmkarslwa - do pio
 Przypo- 
m,nany, ze redakcJa "Kromki Beskidzk.e( oglasza 
konkurs na - umie,sccwlony wylC\cznje na Podbeskl- 
dzill . reportai. 0 lemalyce spoleczno-obyczaJowcJ. IN 
ktorym za zdobyc.e I mlejsca nagrod<\Jesl7 mlilonew 
slarych zlotych PrzelNidziane 5'1 rOlNniet dwa wyrez- 
nienia pO p6«ora mllrona st zJ 
Prace kt6rycl1 obJV1ose nie m02e przekraeza
 5 siron 
znormallzowanego maszynoplslI, opalrzone godiem, naiezy nad- 
sylac pod adresem redakcj, (43-300 Bielsko-B,ala, ul. Dubo.. 4) do 20 czerw- 
ca Do kaZdeJ nalezy dol<\czye zamkni",t<\ kopert
 zawleraj'le'!, dane osoby uezeslni- 
czC\ceJ w konkursie: imifi i nazwisko. ad res. z3wOd. mieJsce zatrudmema. Wlek W 
konkursle nie mOQCi brae udzialu osoby wykonujctc:.e zaw6d dzienmkarza 
JlIry ocemae bo;dzle trese, formo;, poprawnosc ivzykow,," zrozlImialosc iekstll oraz 
alltanlycznosc oplsywanyeh wydarzeri. Praee hlerackle oparte na tikej. nie b
d'l bra- 
ne pOd uwag\!. Redakcja zaslrzega sobie prawo Innego rozdzialll nag rod I prawo 
pubhkacJI aagrodzonych prac Rozstrzygni-rcie kon'rc:ursu nastqpl W lipcu 
_ . 
 
 


. 27 kWletnia odb
 sir; og61nopolskle obcho- 
dy Nauczycl
5kle90 Drua Pamj
ct I PokojlJ 
Oswf
om 96. zorgamzowane przez Og6lnopo1- 
skot Koa1LCJ
 Pok
u NauCZ)'tlelskl Ruch Poke. 
ju i brz ...- 
:" : '. ",.

rA. 
. ...< OW 
. '" iI 
. ....
... t.,J&
 

..,. .
-..,
. 
"'..0 ,¥"9 
",... D
).
 

. "0 to 
,. 

 
., -# H 
"OW 


D 
D 


16 MAJA 1996 


@w-g 


BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 
Oddzlal w Bielsku-Bia!el, plac Ratuszowy 5 
przyjmie do pracy informatyka 


W:)c'maguoioJ: 
- znaJ('Jrn('Jc;c I admnnslra.:ja sieclCl NOVEl L 
znaJom C J
Z) kow programowaoia \......:7C07.ego rz
du 
- wyksztalceme w}l:sze J;1 
- po.z
dane doswiaclczenie z pracy w banku E 
Oft:'rty Z zycl0rysem oraz oplsem dot)'chczasowcj pracy J3wodowej nalt:2y .5kladac F;j 
\\' slerl.o!itHe Odd/iatu "' Bu
lsku-BlaleJ. plac Ratuszowj' S_ 


Optimus Pascal Multimedia SA, now)' dynamiczny. wydawca mllltlmedi6w 
poszukuje- 
Infurmltyka do dzi;du multimcdiow: konlccznc "'}'zsze \.\i)'ksztalceme. dni.wladczenic 
w proe,ramowaniu \1,.' (.
+, wskaz.ana znaj(lmo
c DTP I Windows NT. 
Klt:rott'nilut ndaktji: komeczne do
wladczenie w kierowaniu zespotern, wskazane wy- 
kszlakenie humanisty
zne OTaz kontakt z pnc,\ redakcyjn"l 
Zapewniamy prac
 w ciekawym zespole i wysokie zarobki. 
Oterty plsemne prosz
 przesylal: pod adresem: 
PIotr Wilam. Ophmlls Pascal Mull,rnedia SA, POdcienie 2, 43-300 Bielsko. 
Dodalkowe informacje, leI. 125626. 


o 
., 

 
o 


,-- 


""""""""""""'..u 
\ 
I 


Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Andrychowie 


.1 r;1
 Republlkame, sklJplaJ
corCl3 ofert do 
Od7 
10.00. 
Orwarcie of crt nastowi w dmu ] 7 czerwca. 0 godz_ 1200 w siedzibie ZOZ 
Uprawnlony do kontek1u www.sprawie-klerowOlkdzlaluTEmgr.nz. 
Krzysztof C,bor -w sledzlbie ZOZ adres I.W. w godz. 7.00-15.00, let 754502, 
1
I-016-'20 


:l 


<; 
 


......-- - - I 
NOWOCZESNIE TANIO I SOllDNl1 
,

 
I PROXIMAl 
MATERIA
6w BUDOWLANYCH  


./; 


WMIA 


nlDR DIPS 
SYSTEMY BUDOWLANE WN
TRZ z wykorzystaniem PlYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
SUFITY PODWIESZANE THERMATEX I!I 


Hleie do glazury 
ATLAS 
KompleksOW)' system ociepleri 
Atlas Stopter K-20 
GLIWICE,- PI. ioszecka 433. telJfax 179' 12 !i2 
ZABRZE. \"tJg de G
c\ 

 
0' ./} 
Ir1I A'" . 
 

 


Oba dachowl 


0(Ut 
dWa 
Systemy illlacji 


ffi!!I] 


t" L 
.- 
 

 -r
 _________ l .Stolarka IIudowlaaa ] 
....t 


Slyropian 


Elewacje 

/ 
Welna mineralna 


AUJ,HERM 


.. 


.: --J-

' 


- 


INNE TRADYCYJNE MATERIAlY BUDOWLANE 
(emenl "35" 14!'rl/IDnu, papa. cegta 0,25 g
 
blacha ocynkowana, bramy 
garazowe, papy termozgrzewalne 


- 


,J"'
 


I 
SOSNOWIEc.NIWKA, u1..OtIttt l.wowsldch 42,t$t 1

 44 01 w../>746 
BYTOM. u\. Stnel1;6w 
h 40. tel. 81-40801 I 
. . 


BIELSKO-BIAlA ul. $kladowa 4, tel. 14 57 90 
.. '. I!III! f
		

/scan33_0001.djvu

			@l;=)(!JJ
 lmU

@l0v 
11- 


'J P 


.J 


r \ _ I f \f r 
J 
 
J 


J 
t 
..,J 


r 


.\ 


J 
, 
..,J 


1J 


Nie ma wyjscia, Do poboru trzeba stanilc czy si
 tego chce, czy nle, To 
ustawowy obowiilzek, co roku dajilcy 0 sobie znac rzeszom swiei:o upie- 
czonych osiemnastolatkow. Teraz wypad'o na mlodziericow urodzonych 
w 1977 roku. 0 tym, ktorzy z nich przywdziejil mundury,a ktorzy sluzby 
unlknil lub zostanil odroczem, decydujil rejonowe komlsje poborowe. 
i eJonowa Kom1sja Poborowa nr 1 w Blelskll-Bia- gosJupy, s,! slabej budowy, c/arp/"!. na p1askostop.e i 
lej na sWOJ
 siedzib<: wynaJ'i'la pomieszezenia wady wzroku _ mewi doklor Maeiej Byrskl z bielskiej 
krubll Best na Zlotyeh lanactl Poez
wszy od komlSjl lekarskieJ _ Nie)ednokrotnie trzeba leh kiero- 
1B marea zglasza si<: lam dziennie okolo pi"tdziesi<:- wac na speejal.styczne badania, kl6f9 _ gdy po/wier- 
CIU mlodych m"zczyzn. W oczeklwanill na wezwanie dz"!.wstllPn"!.d.agnOZil-si/podstaw"!.dowydamaone_ 
ogl'ldaJ'I ieledyski z naJnowszymi hllami Jeszcze przed crenia 0 Irwale) tllb czasowe) niezdo/nose/ do s/utby 
kdkoma faty ich starsi koledzy "karmlenl" byll agltacYJ- III Ie ma obecnie problemow Z olrzymaniem CZ2- 
nymi pogadankaml i propagandowymi filrmkaml 0 uro- sowe:go odroczeflia ze wzgl
du na nauk
 WJa- 
kaeh wOJskowej sluzby czy szkoln,ctwa. dze wOJskowe, kl6re 0 Iym deeydllj'!, wol'l nie 
- Dzis,aj do szk6' wOJskowych n,kogo zapraszac nie komphkoweC zycla zarowno uCZijcym si
r jak I staraJij- 
trzeba - m6w; komendanl cieszyriskieJ WOJskoweJ Ko- cym sio; w najbliZszym czasie 0 przYJ",e'e do Jak,eJs szko- 
mendy Uzupelnieri, pplk Jan Kr61- - Iy ezy uczelnl Jesh klos rozpoeznie na- 
ezyk. - Na jedno mlejsCfl przy- :) ) ' j . . ) \ ' . ) uk", od wrzesma lub silldla od pazdzler- 
pada tam odkilku do Ifllkunastu / -- .' . ( I .(; J '\ mka,powlmenwtedyzaWladomicotym 
kandydat6w i dostaj"l. si{J wy- ! ""- odpowiedni't wOJskowq komend'i' UZll- 
l"I.eznie najtepsi Genera/nie to::. pelnieri, co dOl podslaw<: do dalszego 
zmienilsi{J tet stosunek mlodyeh do 
 ' odroczenia. 
slutby wojskowej Dla wielu Jest ona szan- _ Oprocz wzgl{Jd6w zdrowornych 
S(l na ulotenie sobie 1ycia . I naukl- mowi wiceprzewodnlCZct- 
Kilkunaslu mlodych ludzi, ktoryeh spO- ea bielskrej RKP Kryslyna Cyran, 
tkaHsmy pod drzwiami komlsJi, nle lIkrywa- 
 '.
 na co dzlen naczeln.k WydZlalu 
10. te zalezy 1m na Jak naJszybszym odby- . Spraw Obywatelsk,ch w Urz",- 
cill sluzby - Pracodawcy nie lub/ q dZle Mi"lskim _ podstaw"!. lIzy- 
:zatrudnia{; os6b. nad kt6rymi w/si 
 .., 
 _ I skanl8odroCleniaods1ulby We). 
wo)Sko - pow,edzial Piotr Synecki. ' . skowsj przez poborowego mol. 
- Po ukor'lczemu nauki w szkole za- -- -.. I byt sprawowarue przez niego Cple- 
wodowej chcialam gdzla
 podjij,c .:-.' _ 

 k, nad meloietmm lub niepe/nospraw- 
stal"!. prac
, aTe wszystkieh ods/re-" - - nym czlonklem rOdzmy Odroezenoe przy- 
szalo, te jes/em przed wojsk.em Gdybym otrzymal 1'0- sluguje lakZe Jedynemu zyw'cleiowl rodziny oraz 050- 
wo/anle jako zatrudmony, musiano by ml wyp/aci6 oc(- bie samodzielnoe prowadz'teej gospodarSlwo rolne 
praw{J p ieni lllnq. a potem przy)"!.t na ten sam etat. Na M6wi<\ee 0 tym przepisy s<\precyzyjne, co ulatwia pod- 
to prawie nikt nie chee sill zgodzic. i<:ele wlasciwej decyzJi. Znaeznoe Irudnoej jest natomiasl 
II h<:lnie wio;c id'l do wojska bezrobotn!. Zwla- zadeeydowa
 0 sklerowaniu poborowego do slllZby za. 
szeza ci, kt6rzy nie maJ'!. zadne
o zawodu. sl\,pczej ze wzglo;dll na wyznawane zasady moraine 
Wielu z nieh Hczy na zdobyeie nowyeh kwa6fi- lub przekonanla religilne, gdyZ me ma lu jednDznacz- 
kaq' ulalwiaJ<\cyeh pOlem podJ<:e'e pracy. - Najlep.e) nych kryteri6w, a rzeczywisle inlencje zainleresowa- 
- slyehat oplme na przedpoborowej gieldzle - byloby nego poznaJe Sl<: wyI'teznie na podslawie bezposre- 
tralic do wojsk transportowyeh. wyszko//c sill na kie- dnlej z nom rozmowy 
rowC'llub meehanika Lieznych zwoiennlk6w ma let Mlodzlludzieniezawszepotrafi'lumolywowaCsw6j 
sll1zba desanlowa. Klo j'l odb"dZle Ole ma potem neJ- wniosek -Iwlerdz<\ cz1onkowie komlsJI poborowych. Za- 
mOlejszyeh problem6w z przyj",crem do ageneJi ochro- zwyczaj powlarza 51<: 1I1er1e schemaly 0 aiergl; na prze- 
ny - Gdy sifJ roa (arta. mo1f1a trafie do wojsk pelni q - moc, wewn
lrznym przekonan;u 0 niebraniu do rct k ka- 
cych pokojow"!. misj
 za gramc,! i zebrat za to niezly rabinu Niewielll natomiast potrafr sio; wykazae znajo- 
szmal- uwaza jeden z poborowych. mOSClq ideologil rueh6w pacyflslyeznyeh ezy przyna- 
Jednl chc,,! iso do wojska, inni woleliby lego unik- leznosci'l do nieh Bywa!y lez smieszne przypadki, gdy 
n
t lub otrzymac odroczenie Oecyduj
 0 tym komisje myJono pacyfizm z naCjcnalizmem lub nie umlano okre- 
pOborowe, W sklad kl6rych wchodz'! nie tylko zawodo- she zasad reliQll, na kt6r
 sj<: powolywano. Innym dla 
wi wOjskowi. ale I przedstawiciele administrsCJi par'l- odrniany me odpowiada noszeme broni W wOJsku, ale 
slwowej j samorz'ldoweJ. Kazdy poborowy musi lez sla- 
n'le przed komlsJ'! lekarsk't oeeniaJ
c"!iego sian zdro- za 10 mog'l 10 czynie w polleji czy slrazy granicznej. 
wia. Kate
oria A oznacza peln't zdolnose do podj
c'a Nieklorzy dziwi<\ siV, gdy slysz'!, ze wojsko daje pIMn<\ 
slllZby. B przyznawana Jesl osobom ezasowo niezdol- swobodo; w praktykowaniu swoJej wrary. 
nym do jej pelnienia, D , E J'I wykluezaj'! Chot wlo;k- W,osenny pobor zakoriczy siV 5 cze'Wca. Nast<:p- 
szosc z pOborowyeh otrzymllje naJiepsz<\ kalegon<:, nie ny, zgodnie z kalendarzem, odb<:dz,e Sl'" jesieni'l. 
swiadczy to lednak - wbrew pozorom - 0 tfi!zyzme fi- Wszyscy paborowi , nawet gdy nre otrzymali zawlado- 
zyeznej kandydalew na zolnierzy OkazuJe sio;, ze wie- menia, majl[ obowi<\zek zgloszenia SIV przed komis,'i' 
lu poborowych ma wady poslewy i dole
hwosc, zdro- poborow,! Klo iego nie lIczyni, powinien 5'<: liezy.; z 
wotne, ehoc nie na Iyle gro.i:ne. aby wyklucza!y slllzh" przykrymi konsekwene,aml 
wojskowq. - Mlodzi ludzie msj"!. cZl'sto skrzywione kfll- DARIUSZ BANDOLA ;$.. 


:::....:. ,"Ii  . kolodzyz bielskia/ Praeowm ne 
Rzeez Wszyslkich 15101, a lok- 

a przewodnicy beskidzcy I 
przedstawiciela innyeh organizacjl 
akologlcznyeh plkletowall pOd ko- 
niec kwielnla sladzib, Gliwlcklej 
Agencji Turystycznej, ktorej wlasno- 
sci,! "'I wycl<\91 narclarskle na PlIskll. 
Chelan w Ian sposob po raz kolejny 
wyrazlc sw6j prolesl pl'2eciwko nie- 
liezen'lI sit z prawem. Celegacja 1'1- 
kletuji/eyeh spolkala sl, z prezesem 
GAT, Renat,!Plaz'l-f'ielryek'lprOsZilc 
o oehron, kopuly lej gory. Pokazano 
.zdj
ls dokumentuj,,!ee, Ze warunki 
eksploalaeji najwyzej poloionych 
wycl<\9oW nareiarskich nle s'l prze. 
strzagaria, a zalem prawo jesl'ama- 
na. Prazes stwlel'dzlla, ze GAT dys- 
ponuje nowszy",i dokumentami 
odwo/uJi/cyml slare Warunkl Ichoe 


ani wo/ewodzkl konserwator przyro- 
dy, ani dyreklor Zywieeklego Parku 
Kr:ajobraz.owegc nic 0 nowych usta- 
leniath W spraWia Pilska nla wie- 
d:lil), a .
'Krontce" powied.il:r
ls, te 
przeslrzega/a wszyslkich usia Ie" i 
protest uwaza za niepowainy. Tym 
bartlziej. ze . jej zdaniem - ekolodZy 
sami lami,! prawo dewastuj'!c bu- 
dyoki GAT i w 
i'lzku z tym obci'l" 
Zy Ich kosrtaml znlszezen, ponlawaZ 
obwlnla leh 0 powybijanla szyb w 
scl1roniskaeh. - GrIy stalismy s;
 go- 
"podarzami wyciij96w, Pltsko bylo 
ftti rozdeptane i zniszczenJa, /a/(Ia 
zasfa{i
my na tej g6rzs J spowodo- 
wane byfy przez pieszyeh tUl}'st6w. 
Teraz m6wi s/
, ze/o my jesldmy 
wszystJdemu winni, a przeciei wy. 
/(onalismy wszystkiezatecenla sp.... 
cjalistow- skany slV Pietrycka. 


. - 


----  


> > 
a; I
--j

.
: 
j L1Ir.. .
 "';";" . -_' 
'\; .". . 
':' I I '. 
. I :; 
J , 
i l l.. · 
"- "'
. 
.,.... .. 
A.> -. 


.' 


,. 


.
, o:,:!:i 


....._014. 


". 


t
t 


l' 
. 


. 1 i"
 >'. .... 
.
 
.. 
 "> J
_ 
...... .....r. 
Yo .1 ,"k_..... 
.- .,,'
 
..
--...."- 
i 


, J --. . . .. 
, .- 
. 
]i- 
} 


- 
 . . . . .. ...... .... 


KRONIKA BESKIDZKA . 33 


- Spacerowalem z zOn'l po Blan/ach. gdy wok6/ nas posypsl 
JS/{I gra d pac/skow - zaalarmowal nas w ubieg /y m tygodniu 
emeryt z Bielska ( imi
 I nazwisko do wiadomosci redakc j i). 
- To na pewno b y la ostra amun/cla. ... Schowalism y si 
 za 
drzewo. 
chae b ylo stukanie kul 0 k or
. Jak n8 waln ie. 
- Nam sill to nie przysnilo - podkresla jego zona. - Dobrze, ze 
me s iC nam nie stala. aie tam ptZeCI ez chodz ll dzieci. Skoro 
j est tak niebe zp lecznie, p owinno b y e fa kies ostrzezenie. 


\ 


na  


r. 


ni  


t: 


D 


D owodca jednostki wojskowej 
tJrzy ulicy CleszyliskieJ za- 
przecza, Jakoby w ostatnlm 
czasie mlaly SIV odbywac na strzel- 
nlCY cWlczenia Z ostri\ amumcJCl. By- 
waly dllzo wczesnleJ, ale - tak zapew- 
ma - pacrskl nie maJ
 szansy dostat 
Sl
 at do lasu. - To fizyczna niemot- 
liwosc - podkresla. - Znajduj'1 sill tam 
przeaez kulochwyly W ubieglym Iy- 
godmu zas 'lo/merze cwiczyli ze 
a- 
PEj amunlc)"!. Teren wojskowy, na 
kl6ry me wolno wchodzlc osobom 
nrepOWolanym, bo grozi to smiercJi\, 
clitgnie Sifi do drogi asfalloweJ - W 
g6(
 od I)/a) molna jut ehodzic- wy_ 
jaSnia dow6dca. SpaceroWlcze nie 
wchodzili na ieren wOjskowy - Do- 
szlismy do rozwidlenia drag ntedale- 
- 


ko amfiteetru / skrllelli
my w lewo. 
Ale me w d6/- podkreslajl[. - Widoez- 
Ole io/merze strzeJaJEi. tak celme, 1:9 
poc/ski Dmrn
'y tBrcze Psnu BogtJ 
W okno - mowi bielszczanka 
Te
o same
o dnla m!oda kobie. 
101 uprawiala nle opodal,ogging Zdy- 
szana uSladla na fawce. Podesz1J do 
nieJ emerycl, by zapyt3l: czy slysza- 
fa strzaly - Powledzlala nam, 1:9 Cas 
wok61 mej spadalo na ',
cle. ale my- 
Sla/a. te to szyszk.. Pobiegla delej 
Potam dopiero pnerezi/a s,
 - wspo- 
minaJi:i Zadzwonrll do redakcjl, by 
uprzedzl
 wszystklch spacermvicz6w 
o nlebezplec.zenstwach czyhajetcych 
na Bloniaeh Mewi'!, ze golow, s'l 
skonfrantowac swoje spostrzezenra 
z 0P;nI't dowodcy Capa) 
- 


Ii onad pi

sel osob odwie- 
.. dzilo w Dnill Zwyclo;slwa 
jednostk
 WOIskowi/ w biel- 
skIch Leszezynach. Goscml spado- 
chronlarz
 byJy glownie dZJecl Z 
bielskleh szk61 podslawowych. MID- 
dZI ludzie mogl. zapoznac si
 ze 
sprz",lem bOJowym lIzywanym 
przez kornandos6w oraz porozma- 
wlac z prawdZlwymi zo
nierzami. 


NaJwl\,ksz'l alrakCjOj. byla Jednak 
mozlJwo
c: cwiczenia pad okiem do
 
SWladczonych instruktorow na przy- 
rz'!dach do IreOlngu spadoehrono- 
wego UczniowJe mieli nawet oka- 
zj" wykonac prelWSzy w swonn zy- 
ciu skok. Na raZre z wysokosci pOf- 
tara metra i bez spadochranu, aie 
wlasnle w len sposDb swoJ<\ karier, 
rozpoczyna kaZdy skoczek (map) 

 
" 
i'-.:- 


.'.  


! 
... 


......
 't .....
. 


 " -.,. 
_, I _ 


; 


,... 

..,.,.,. 
- 


41 


"-I 
I 


"  - 


-....". , 


!I' 


.. 


! 


I!1i 
"  
. 
>.... ....... 
. ". 
< .. "t 


'. . 


Dr Janusz Korbel z Praeowni 
uw
, ia zasadne bylobywysl@ie. 
nie do s'ldu przeciwko GAT i nle- 
kt6rym dolJiesieniorn prasowym. 
klore obci'liaj'l ekologaw znlszcze- 
.niami, jakie pOdDbno mialy miejsce 
W sc"ro.,iskach. - Nle mielismy z 
tym nic wsp6lnego. S" to zwykte 
Os2:czerslwa .twierdzl. - Kopula Pil- 
ska pozostanle jeszcze dlugo ob- 
szsrem konfliktu. gdyi. brak dobrej 
woll ze ,,'rony GA T rel	
			

/scan34_0001.djvu

			34 . KRONIKA BESKIDZKA 


Lekl przez ponad pol roku zalegaly w magazynie. Ich "uwolnlenia" domagal sl
 w Warszawle wlcewojewoda. Inlerwe- 
nlowall tei lokalnl poillycy. - Powiedzislem, iff si
 nie poddsm i przez sw6J up6r wygralem - mowi ewangelicki biskup 
Pawel Anweller. Otrzymal niedawno pismo z plerwszego UrzJ;1du Skarbowego w Bielsku-Bialej, in10rmujqce go 0 zmia- 
nle dotychczasowej decyzjl. Dar charytalywny - jeszcze do nledawna oplecz
towany przez celnik6w - zwolnlono jednak 
z podatku impor1owego_ - Od poczi/tku magic tak bye - ubolewa biskup_ - Me trzeba by/o wiele.__troch, dobrej woli. 

 sprawle p,sallsmy szerzeJ mocy charyiatywneJ T!lImaczyl, ze g,czne Dlaczego urz
d mo
e mme - wspomlna Pawel Anwerler. Sko- 
(j przed kllkoma Iygodnlaml wpunktaehaplecznyehrozdaJes,,,, zwolnlczewzgl
d6wspolecznych rzyslal z tel mozllwoscl, choe 
O,eeeZJa cleszynska olrzy- lekl za darmo. bo trudno mowlc 0 Zjednegopodatku, a elruglegonle nadal apelowa! do wszyslk,eh 0 
mala dar z Niemiec, od organiza- zarobkowanlu, skoro chorzy zosla- Przec/et w ustawach 0 obu podat- pomoc lekl mogly przeelez slra- 
cJ' charyiatywneJ 0 nazWle "Oz,elo wlaJq wylC\cznle wolne datki. Na kach slI /elentyczne paragrafy - Clt lermln waznosci. Zwroc,1 sl", do 
Olakonli Zwi'!.zku Koseiol6w Ewan- medykamenty oczeklwah lez pen- mowl blskup Poradzll s'o; prawnl- eenatora Mare,na Tyrny, kt6ry wl'!.- 
gekcklch" ByJy 10 lekl' srodki opa- SJonanusze domow opiek,. Zawsze ka w Warszawle Z przeplsOw wy- ezyl 81'" w akcJI'. Ale W Jego spra- 
trllnkowe Wszystko wartosci 132 olrzymywali z dar6w chocby lak nlkalo, te zwolnlenle go z podatku wo; zaangazowah s" I InOl. kl6rzy 
tysll'cy marek MIa!}' bye rozprowa- potrzebne 11Idz,om slarszym I scho- Importowego Jest mozhwe. Ale 10 znah i't w relaeJ' prasowych A zro- 
dzone w aptekaeh w eal"J Polsce rowanym rzeezy, Jak gaza wyjalo- sprawa uznaniowa bllo sle 0 OIeJ glosno nawel wwar- 
oral w siedmiu domaeh opleki, pro- wlona, jednorazowe strzykawk" Od OIeprzyehylnel deeyz)i ko- s
a"..'eh medlaeh 
wadzonych przez kosci61 ewange- glukometry czy cewOIkl. sci61 odwolal SII' do Izby Skarbo- m ros/my a tyezJlwo
c przy 
hekl w wOlewOdztwle bielek,m. Za- B,skup przedslawl! swoje raCJe we, w Blelsku. Ta, po konsullacJI .. rozWlqzywaniU spor6w po- 
miaatsllltyepotrzeblliqeym,zosla- wurztdzleskarbowym, ale nic nle Z MinlsterStw..m Flnans6w, pod- datl	
			

/scan35_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKA . 35 


Podbeskid
ka "Solidarnosc" domaga si(!, by P RY budowie Szpitala Wojew6dzkie g o 
w Bielsku-Biafej preferowac firmy, dziafajl!.ce na terenie wojew6dztwa (pisalismy 0 
tym w artykule "Miliardy w oknach" przed dwoma tygodniami). Jest to, zdaniem zwi l!.z - 
kowcow, jedyna szansa. by 600 miliard6w ztotych, jakie przyznano na tl1 inwestyCj(!, 
oiywito rynek pracy regionu. Tak duze pienil!.dze mogl!. znaczl!.co wspom6c podbe- 
skidzkie flrmy, a ich cz
sc pozostataby na tym terenie w fonme podatkow. 


Miliardy do 
prz ':.ro j ieni8 


m iedawno p,sal'
my 0 dys- 
kusyJneJ kweslil wyboru 
dostawcy nowych oklen do 
azp'lalnych budynkOw. Chot w 
wojewOdz!wle b,elsk,m SII. firmy, 
zajmujltco! s,\' produkcjlt , monla- 
zem oklen z tworzyw sztueznyeh, 
dyrekcja Szp'tala chce zleele wy- 
konanie takleh okien spOlee A-P z 
lor w wojewOdzlwie kalow,ekim 
Okna 10 Iylko Jedna z w,elu mwe- 
slycji, zaplanowanyeh na ten rok 
na azpilalnel blldowie WI'ikszo
l: 
pleni\,dzy poehlonll. preee budow. 
lane. 
Generalnym wykonawcll blldo. 
wy szpitala jesl ad poned dzieslO;- 
eiu lal Bielskle Przedai'ib,orstwo 
Budownielwe Przemyalowego SA. 
- Jako generalny wykonewes jeste- 
tmy odpowiedzialn1 za organizaej
 
calosel robot. Nie jestesmy w stB- 
me prowadzit samodzlelms wszy- 
stl	
			

/scan36_0001.djvu

			36 . .KRONrKA B'ESKIDZKA 


RYNEK II 
. (I 
 
itP 
 fJ 
/' 


. 
,...:...i: " , 
.
,,'- 
Foto: Marci
.


k; \

 


. - 


- 


mieh w czym wyble rae, bow;em 
producencl specjalnie na wysla- 
w'i' przygotowali szeroki asorty- 
menl roslin, w Iym w,ele nowyeh, 
dotychczas niespolykanych 
odmian bylin. Wlasciciele ogrod- 
k6w warzywnych mogli zaopa- 
trzye si'i' w rozsady warzyw 


. +<: 1. 
. 
11" 

 {"Ii .'. 

J' >
 '. 
 .. If :, 
. .-. I
:""
 (' 
it. j' 
, 
1. 
... 
 \ ir...lv. 


It' 


... 


l! 
... 

 


Praeownocy ODR-u prowad"li 
pokaZy formowania r ci
cla drzew 
owocowych, rozmnazania roslin 
doniczkowych oraz doradzali jak 
prawldlowo uprawlac warzywa w 
ogrOdkaeh i na dzialkach 
Jak zwykle du1.ym powodze- 
niem cieszyly Sl'" ozdobne kwialy 
doniczkowe hodowane w mleszka- 
niach. Opr6cz zoaoych odm,an 
draeen, fikllS6w, kordylin i popular- 
nych paproe', po raz pierwszy moz- 
na bylo kupit kwitn'tce slorczyki i 
slerHcje. 
Hitem wyslawy byla nowoeze- 
soa, eko!OQlczna kosiarka do tra- 
wy na baterie sloneczne, nle zabra- 
klo takze Iradycyjnego SprZ'i'lu 
ogrodniczego . srodk6w do plelo;- 
gnacJi rosHn 
DlI2: q popularnoscl't wsr6d 
zWledzaJ'tcych cieszyly s''i' co- 
dZlenne korkursy zorganozowane 
przez. nasz<\ redakCJ'i', w kt6rych 
moZna bylo wygrat wiele cennyeh 
nagr6d ufllndowanych przez wy- 
slawe6w (bp) 


" . 


Mniej TOW AR DO 
truskawek 
I
!!!' 
pow zaobsGrwowat moln8 m rOl
 
lerkl przy kasle. Kasjerki udaj'l. te 
n)e musllch interersowat problem 
pa'kowan[a przBZ klienta zakuplo.. 
nych lowar6w, a gdy jui klos nlo. 
"rniaLo opomnJ s
 0 -zapakowa.. 
nle. nalr
nle piopon
11t zakup 
plastikowej rekliJm6wkl. Radzimy 
deb..... by upl.rat s
 przy pra- 
wiedo...zapakowanialowaru, bez 
dOdalkowych optal. Jak porodll 
sobie ekspedientka, to Jut Je] 
sprawa. Mote poclat reklamowke 
bezpb.tnie. moie tet zapropono- 
wac papiorow
 lorbt lub po pro. 
stu zapitkowal: w5zystko ¥I gaze- 
t
. Kllonl nie mllsl mJoc siatkl, nie 
mo!na go tel. zmusic. by pakowa
 
towary po kieszenlach. Plac-tc ra- 
ch.,mek. nabywa prawo do zapa- 
kowaola towariJ ( tego powlnlen 
oi.. domagat. 


W Iym sezonle Iruskawek 
b
dzle mmej. Przemarzla bo. 
w'em cZQSe kwiol6w. Dotyczy 
to szezegoln,e odm,any holen- 
dersklej Eisanta oraz Kama. 
Zniszezeniu ulegly planlaeje 
slarsze, kt6re wytworzyly P'lki 
kWlatowe przed nastaniem 
zlmy, Dluga, mrozna I W WIQk- 
szose. kraju bez5nlotna pogo. 
da oslabila truskawkl. Na 
nowo zalozonych planleejach 
zapowiadajil SIQ nalomiasl re- 
kordowe plony. Sprzyja im bo- 
wiem wiosenna pogoda. 0 de 
W okresf8 kWltnIema I zbiorow 
nie bQdzie zbyt duto opadow, 
plony powlnny byt zblizone do 
srednlch. (choml 


- 


..---------;1 
:EKSPERT 
IOMEGI 
:RADZI 
I Jak k.pit zmywarke? Na POOl'!- 
I tek p..-zypommenie generalr1eJ Z3sa- 
dy przy zak.pach kaZdego ,odzaJu 
I sp,z
l. AGD: sp,awdlony sklep. w 
J zadnyrn wypadku grelda CZ)I targowi- 
sko 
I ZmYNartl z reguJy maJ"l trzy slabe 
punkty I na nle glOwnie trzeba ZW'rCCIC: 
I uwag.. przy kupme 9rzalka (ldo,,, Irz
 
I ba wym1eniac sredmo co 2-3 lata). 
I sk
onnosci do zalewama mleszkania 
oraz grosna praca. Obecniewzmyvrcwr- 
I kach o3\wltow)m standardzle nledo- 
skon
DScI te zosla,'y 
ellmlnawan8 
I Ma to miejsoo w przypedku urzoi\dzen 
1 Bosc
a (II'!' SMS, SPS) O'al Slrnen- 
sa (SR, SN) W ty<;h zmywar1	
			

/scan37_0001.djvu

			Kolarski piknik i bankiet w Zywcu 


KONIEC 
SPEKULACJI 


Zainteresowanle $latk6wki\, chac trwa przerwa w rozgryw- 
kach, nle maleje. DbecnlD padbeskldzcy klblce bacznlej "IZ swy. 
mi pupllkamll ulublerieaml z parklelu InleresuJ'l 51' dZlalania. 
ml klubOWYCh wlodarzy. Od aklywno
el prezes6w I spee6w od 
Iranster6w zalezec bQdZle naJblllsza IIgowa przySzlost zespo- 
16w I... samopoezuele widz6w. Nie us.awaly spekulacje. W awie- 
tie jedneJ z naJbardzlej rewelacYJnych wymkalo, ze z andrychow
 
skim Dick Blackiem ma zamlar pozlgnac 81Q'. w zwiitzku z wy.. 
ga
nlQelem roeznej umowy, Irener Jerzy Matlak (na zdj
clu z 
praweJ)... - Ifiaiem Id/k.a propozycJi. J.ko $zko(enlow,&C prefe- 
ruJV model I<"I	
			

/scan38_0001.djvu

			38 . KRONIKA BESKIDZKA 


Z J.'ST;\ .1 I CIE Z 


'. .. .
 
ai:..- 
. 
, - '- 
, 
( 

 

 
. . .!I 
.1!\,.. J 
.   zewn'ilrz wszyslko wyg"t- 
da(lo) dobrze. Silny sklad, 
niezta postawa zespofu 
podczas rozgrywek 0 mislrzoslwo 
ekslraklasy. Speklakularny, presli- 
20WY sukces na finiszu. Niepolc:o- 
nana od 'rzech lat tarnobrzeska 
Siarka zostala w 8ielsku rzucona 
na kolana. Kilka tygodni pozniej, 
z indywjdllalnych mislrzoslw Pol- 
ski, bielskie lenisislki stolowe po- 
wroc.ly z trzema lullliami mi- 
slrzowskimi. Dlatego niedawna 
decyzJa wojewody bielskiego jesl 
zaskatr:uj
ca 1 Jc;wietma ustano- 
wiono dla ktubu AZS Karpalia- 
Ogrodnik kuratora To niestety me 
byl primaapnhsowy zart... 
Kuratorem z051al dotychczaso- 
wy Irener zespolll Marek GraOl: 
- Syluacja jest Irudna. Klub za- 
pawne ma dlugi. Probiem w tym. 
1e na razia nie znamy ieh I..... ,.. 
augsburskiego , ry
-alizuj
A' '.;ii-- 
cychw56konkurencjach(14 I 
. -P '- 
dyscy.p!ir1;;ch sportowych). 
 
 ,:" 
. 
P
byli rowni
zgo5cie"Z Nie- 
 
mlec ; Horandli. ' 
Ceremonia dwarcia r.oz- 
 
pocz
a si
 nabozenstw
m w 
ewa.Flgelickim k05ciele swie- 
lej Tri>jey (w 
t6rym odby/o si
 
ubiegforoczne spotkanie lute. 
r.n:Z .lanem Pawlem II). Fiag\! 
olimpijsk
 na masl! wc"t9n
1 
swietny skoczek nardarsl
 
t-:
 


f. 

 


i>a
.1 
,-.1: 
.
 


l 


'- 
",\... 

  


'I. 


 
i
i; 
 
- ") 
, 


.- 


. 
,  


ii 


. . 
:. 
.
 -6 
I. J! 


.- 


.. m. 


i'- 

 

-
		

/scan39_0001.djvu

			Napad )ak z g an g sterskich film6w_ Sz y bkie samochod y , p onczoch y na twarzach 
napastnik6w. bron p rzy stawiana do glo wy . Wsz y stko obm y sl one z najdrobniejszy- 
mi szcze g 61ami. S p rawcom zabraklo j ednak szcz 
 scia. 0 band y ckim na p adzie. do- 
konan y m na Ukramie w ma j u 1994 rOku , szeroko roz p is yw ala si e p rasa. Dokladnie 
w dwa lata p o nim S " d Wojew6dzki w Bielsku-Biale l skazal pi/(!ciu le g e uczestni- 
k6w na kilkuletni po b yt w wi e zieniu. Prawie ws zy sc y p rz y znali si f(! do win y _ 
. Krzysztof zastawil sobie najla- Marcin wci
t wierzyl, ze Roger 
/w,e/sz'! robol
. Zajll' si", swoim sloipolejsamejslronie,coion Are- 
wsp6Imk.;em - dowfadujemy sie: w sztowano go wprawdzle na Ukrainre, 
prokuralurze Nleco p6znlej Marc,no- aie po czlerech dniaeh wypuszczo- 
WI przystawiano zlmnct luf
 do glo- no. Dlaczego? - tego belsk. proku- 
WI Potem oddana strzal w powie. rator de teraz me potrafi WYJa
nlc. 
!rze To by! sygnal do o
azdll Obaj mlodz,ency wracall do Pol- 
Sprawcy mleszali slowa polskie I skI w lowarzyslwle przybylyeh oJe6w 
rosYlskle ZatCldali od wta
ciclela Jeszcze w prokuraturze reJonoweJ 
dokllmenl6w I rozkazali .Uehadi do Roger odgrywal rol
 pokrzywdzone- 
IlIsu' Owoma samochodam. odje- go. Ale 11IZ coraz wyrazme) rysowal 
cI1ali w siron", Lwowa. Pokrzywdzo- siV jego przyw6dczy udzlal w akcji - 
ny, rozpaczalOlc po slraeie mercede- Nie znam Blelska - 1Ilrzymywa!. - Nie 
sa, po.zed/ Pleszo wraz z kolegOl do mam lei lu tadnyeh znaJOl'¥i1. Udo- 
mlasla. by powl3dom,c mIHCJV. Ro- wodmono, te k!amie. Tram za kralki 
ger me m6gf mu lu:2: lego odradzic. Mme) 5ZCZ
SCLa rn.eh Jego kole- 
dZy, klOrzy o"em miesit:ey ezekall 
na przenleslenle do polskiego are- 
szlll W tym lIkralnsklm - mlmo pa- 
nUJClcych straszhwych warunk6w 
- porozumlell Sl
 Jednak I - co pod- 
kresla prokurator - uz.godmh wersj
 
zdarzenia - To rzekomy poszkodo- 
wany zleei/ nam I
 robor
 - Iwierdzlli 

 W tak,m raZIB po co tworzyl 
lak,! drame/urgi
 bron znalez;ona 
przy sprawcach, porkzochy. wyrzu
 
cone w m;ejscu napadu. , W Jakim 
ce/u go sfjngowal. skora auto me 
bylo nawet ubezplfJCZOOO - dZlw,1 sie 
prokurator Podczas rozprawy W1ttk- 
szo
C mlodzienc6w pow,edzlala led- 
nak prawdf;. Czterech z mch ctrzy- 
malo kary pl
CIU lat pozbaw,ema 
wo'nofjcl Dwudzlestoczteralalka, 
kleruJilce90 fordem. PDtyczcnyrn 
zreszlq, od rodZlcOW, skazano na 
czlery lata. TWlerdzl'. ze do konca 
me wledzlat. w czym uC2.estmczy 
A
e przecle2:. to on caly czas prowa- 
dZ11 aulD I slysza/ dyskllsJe koieg6w, 
planuji:l.C}lch napad. - Wiedzlal jet 0 
p,slo/eeie, choe magI myslee, It zo- 
sial on zabrany wy/
cznie dla Itura- 
iu -liumaczy prokuralor. 
AGATA PARUCH 


KOLEDZY 


Roger, MafCJO - __",....w,a- 
przyjaZmllSI
odlal Tendrugr.znacz- 
nie bogalsly, ,etdU nli8lloede sem . 
prowadZJf wtasny banes Ten plerw- 
szyzaA ch
lme potycz3I cd nego p_ 
nl'idze. Dlug SO; po'" 

.-' t Roger 
inlensywnle myilal, w}llu spcs6b go 
sp/aci
. Do Bulganl pqechaI- pi< sam 
zaznacza - W Inleresach Poznal tam 
27-1e1niego blelSlczan,na Krzyszl()- 
fa P.. kl6ry m1a111lz 
 _ konae 
dZlewl
clCmleSlfCZl1i1 odSIadke: Po 
powroc,e do kraju spctykall Sl
 nadal 
I w Olkuszu, , w B",'sku Roger za. 
proponowal wspOlny nap;ad na kole- 
g
 I kladzlez J6IjO aula ReszI, zor- 
galllZOW8C mla! Krzyszlor - Kladys 
um6wili si
 na drodze pod O/kuszem 
Rogsr jeehal w1&dy razem z pnpzlq 
ofiarEl_ W pewnej chw;11 poproSI' kale- 
g
. by przyslan'!i, bo "n espodzlllWa- 
nie" dos/rzegl znBjCJITIegD. MBn:;n nI- 
czego niB pneCZlJWai. Nawel, gdy 
oba) m
tezyim znihnr;11 mu Z oczu, bo 
obgadywali v.lasme szezeg6iy napa- 
du, nie przeszlo mu nawef przez rnysf, 
te m6wi,! 0 nim 1 0 jego meroodes1e - 
opowisda pmkurator Wtodzimlerz 
Markowski 
Wszyslko bylo jllz przvgolowane 
Krzyszlot znB!Bz! w Bielsku Irzech 
mlodzlenc6w eh
lnyeh do pomoey 
Wydawalo si
 mu, 1':e najfatwiej i naJ- 
szybe,ej 
zie lIkra
c aulD na Ukra- 
ime. gdzle do Ie] pOry 
 czl'slym 
goseiem. DZ'
kI licznym podrozom 
dosk'Onaie poznal stosunkl panuj
ce 
za wschooniC[granicq_ Pewien by{,.2:e 
zara:z uplynnl mercedesB I z plenil'dz- 
mi wrocl do kreju_ Natomlast Roger 
cieszyl 510; zapewne, te polbVdzie Sll' 
dfugu. Ale najpierw musiat nam6'Nlc 
Marcina na wyciecz

 do Lwowa 


NAPAD 


Po udzielemu KrzyszlofOwi 
szczeg610wych wskazawek I prze- 
kazaniu mu pistoletu gazowego. 
ws,adl z kolegOl do mereedesa. Na 
przeJsctu gramcznym sprawdzll, czy 
jedzle Ich Iropem lord z blelskij re- 
JestraCJill skin:El1 w jegc strom
 910- 
wo\ 0 czwartej ran
, za mlastem 
Gorode'k ni71 Ukralme, eba auta za- 
trzymaty si
. - Roger caly czas od- 
dzJalywa' psyehOlogieznre ns kole- 
g
. Poleeil mu slan'!t, gdy zblitaj,!- 
cy .i
 do nich lord zacz'!l mrugae 

wiatlam( bo oImote 10 bye mll/Cla': 
Potem ostrzegalgo. 01 Vwai:aJ. mogit 
byc uZbrOjeni" - mew. prokurator 
Mercedes stanCIl w ustronnym, 
nie c
wietlcnym mlejscu. Do klef"OW- 
cy przvskoczylo natychmiast trzech 
zamaskowanych m
tczyzn w po- 
riczochach, naclctQnll
tych na twarze 
Jeden z nicl1 przyloZy! mu plsloiel do 
karku i kaza! poehyilC g!ow
 nad kie- 
rownlcq_ W tym czasle przestawla- 
no torda dalej, by pOkrzywdzony nie 
by
 w stame odczytal numerbw reJe- 
stracyjnych I n1e zorientowal si
. ze 
auto nadjechmo r6wnlez ze strony 
polskiaj - Nie zapami
talem lob wy- 
gl'ldu - zeznawa! MarcIn - W/em lyI- 
ko. te 10 byly sUne chlopy 


WPADKA 


2aden ze sprawc6w nle przypu- 
o.zcz.aI, teluz po paru gcdzinach IOOze 
100 zgamItC ul<1a"iska mlliqa Na.".,1 
debrze PMlfurmowany i do!;wiadczo- 
ny Krzyszlof. Trochl' mze"."" I si
 
pod Lwowem, po ezym wjechab do 
miasla, by spleml'2:yc skradZione 
auto Forda zastawlll na parkmgu, a 
calft. czw6rkct..zasledll w mercedes/e_ 
Na pobllskim skrzyzowaniu pods:zed/ 
do nieh mlllcyjny palroL I na 10 b¥li 
przygolowani Wyjvlt falszywy doku- 
menl, z kt6rego wymkalo, te wlasel- 
cleL pozyczyt 1m samoch6d_ Nle wle- 
dz,eli, te 5<\jllt poszukiwani i w len 
spos6b Jeszcze bardz
eJ Sl
 pogrq- 
Z'lIol Osadzono leh w ukralnsklm 
WI
ZlenIU. gdzle przebywalJ przez 
wiele mlesl
CY 
- W przygotowanym scenanuszu 
zaloiyll soble. Ie najwczesmej b
dl!l 
ieh poszuhiwec po dw6ch dobaeh. Be 
tyle CZ8Su mmis, ZBnlm pokrzywdz.o- 
ny powladomi mJ/lc)ant6w, zamm ci 
go zrozum/s}	
			

/scan3_0001.djvu

			BESS - AUTORYZOWANY IMPORTER MATERIAlOW BUDOWLANYCH PRODUKCJI USA . 
BESS 


l. 


";:'" 
....
. 


}:. 
,. 
... 


1 

 
t-;.:. 


.. 


:J 


.. 


Przebo,em zdob
1 Ameryke. 
p6tmeJ Europ
 Teraz lest coraz po- 
ptJlamiejszy w Polsce Zawitat remnie.2: 
na PodbeskldzJe Siding - produkowa- 
ny przez amerykanski\, jednlEl z nej- 
wiekszych na tym kontynenCie, firrTIl
 
budow1an<&4. Wolverine Tech nologIeS - 
jes1jut i unasosi't!jalny Takdialych, 
kl6rzy chell wybudowac nowy dom,lak 
i dla chcctcych sWOJ stary zmtenlc. uno- 
woczesnic, oc'eplic. upo
k.zyc Jedy- 
nym w Polsce poludniowej, bezposre- 
dnlm dystry'butorem amerykanskiego 
producenta elewacjj winytowych Wo- 
lverine Technologies jest btelska, z do- 
bryml IradYCJami. firma "Bess. przy 
ul Siraconk; B2. 
W minicnym tygodniu by to tam 
gwarno i t
oczno_ Odw)e(jzili jEt bowlem 
przedstawiciele ame
anskiego pro- 
ducenta i POl5kich fjrm budow1anych 
Po to. by J8)( naJwi
cej dDwledziet. si
 
o sidingu I Jak najwieceJ Sl
 nauczyt 
od arnerykaflskich InzYl1ier6w. Ralal 
Olszowski - wtasciciel blelskiej firmy 


- 


r 


.. 
. 


." -,
 
., 
_c-. 


.,J 
.,1 


'. 
'" 
.. 


11 
I ES'S' 
f.$;. 
. 


. 


. 


torow. w tym wypadku blelski "Bess, 
szkolenla przedstawic.leli firm zClJrnu- 
JilCych si
 monta:tem element6w WI- 
nylowych WlasTlie takle odbylo Sl
 
ostatma w Bielsku. Skorzystafo z me- 
go kiJkadziesi
 os6b. klcre w rozmo- 
wle z dZlenmkarzem pOdkreslaJy, 12: 
tego typlJ instrukcJe I praktyczne zajt:- 
cIa prowadzone przez Amerykanow - 
specjaJlstow 5'"1. nlezasliUJlone Wtedza 
oa n;ct1 zdobyla, rOOnl8Z dZI
ki goscill- 
nej firrme "Bess". b
dzie premiowala 
tJ bezposrednlch 
ownik6w. Naj- 
lepszy bowiem material ile zalnstalo- 
wsny I eksploatowany mo.te me w 
ni 
spetmac swoje funkcJe. Blelskle seml- 
narium 5ZKoiemowe by to czwarte z 1ej 
seni Przed 8ielskiem producenci Z 
Amerykl odwledzl
1 Warszaw
. Lublin. 
Bialystok Byll wsz
dzle. gdzie maj,\ 
swoje przedstawlcielstwa I, co b
dzo 
watne, ka2:de szkcreme konczy SIQ 
auloryzsCjiEl. zaswiadczenlem 0 cdby- 
ciu kursu, zallczeniem go, cO pctwler- 
dza odpowiedOi dokument. Jest 10 
zdobycle tecretycznej I praktycznej 
wiedzy 0 sprzedawanlu I montowaniu 
elewacji sidingowyc.h 
Siding 
ynie de Polski slalkami 
w kontenerach_ W ka
dym kontenerze 
znajduje si
 5580 m kw lege materia- 
lu. Prze
Y'Na ocean, przeJetd.ta p6f 
Europy I doje
d2:a do 8ielska ,-,a ullc
 
Straconki. do supemowocze!inie urz"l- 
dzonych pomleszczeri fjrmy "Bess", 
autoryzawanego dystrybutora Welve. 
r1ne Technologies Mid America Buil- 
ding Products 
 jedneJ z n
 
amerykan6kich firm produkuJi\cych 
elementy budow1ane winy'lowe - dzia- 
lajQ.cej w ramach TapeD fnternaciona1 
Company 
Oyreklor do spraw eksporlu 'aj fir- 
my - Teed llllher E. Ciary, zapytany 
przez dzienni1 


-. 


lIczestnicz'l w za- 
 - . II' 
jo;ciach z zakresu I ' . 
kultllrybyeia,esle- I
' ! ... 
tykl ubioru, wn
trz, J!IA..}, 
 ":. .. 
bukie
ia

t
a, La 
orgamzacJI Im-. 
prez Uez'! SI", ...-e'MI' 
sztuki pi'i'knego ,--.". . ' '" - 
wygl<\du, elegane- f 

::

o;:: f6 -
 
-' 
r
k'l szefa i przy- ,,' 
 
czymat SI
 akt}tW- 
 '*" '\..' .-'" 
nie do sukces6w 
oSlqganyc'h przez , . __ 
firm",. Og61ne per- . I'. .. 
fekcYjne wykszlal- , 
cenie mlJSI 
:tczyc 
SIt: z dbamem 0 
zdrowie, kondyCJ
 
tlzyczn't Cwieze- 
nia na silownj 
oraz jazda konna, z pasj'l uprawia- 
I'le przez dziewcz
ta, wtasOie temu 
slut,!. Szkola, rozpoczynaj<\c czle. 
ry lata 1emu dzialalnosc, wynaJmo- 
wala goscmnie pornieszczenla w 
Zespole Szkel Zawodowych nr 4 
przy 1I1 Slenklew,cza W Bielsku- 
Blalej. Dzis miese, SI{! jllt .1I sie- 
l;1ie', w naroznym budynku przy ul 
Chopina i Slowaekiego Wlascl- 
cielka i dyreklorka Jolanla Pielrzyk 
zadbala 0 to, by uczennice mraly 
wr,:cz luksusowe waJunki naukl 


" 


. 


os> 


, 
; 


! 


Przestronne. sloneczne sale. no- 
woczesne ergonomlczne meble. 
sanilaria1y, kl6rych nie powstydzil- 
by si", holel Hilton, a przede wszy- 
slklm wspamale wyposazone pra- 
cowMle - hala maszyn i kompllle- 
rowa -Iwo,,<\ szkolo; na mlar
 XXI 
wiekll. Kompulery Penlillm 60 z 
koJorowymi monitorami. maszyny 
do pissnra najngwszej generacjl, 
magnetow,dy , faksy oddane do 
dyspozYCji dziewez'll pozwalaj'l 
si
 im zapoznac 
 nalnowocze
 


.. 


tmelsz'! lechm- 
k't. Pod okiem 
wysoko wyspe- 
CjalizowaneJ ka- 
dry pedageg6w 
1.: . . . W tym roku 
szkol
 epU5ci Irze- 
cle pokolenie ab- 
f s01wenlek. Dziew- 
czo;la w'edz
 ze 
. I podobnie )ak Ich 
poprzedniczkl nie 
b",d q mlaly klopo- 
, tow ze znalezle- 
k. niem odpowle- 
-. dniej pracy.Oyrek- 
cja szkoly organi- 
zuje im praktyk, w 
najelekawszyeh fir- 
mach, p6zniej po- 
maga znalezc za 4 
trudOieme U kon- 
czenie w!asme tej szkoly olw,era 
drzw, lakich zakladew jak np. 
Ahold-Allkaut, Purae-Poland, Bro- 
war Zywiec, Ceramika - Pilch. Do- 
bra oprnia 0 Polieealnej Szkole 
Sekrelarek rozchodz, 5'<: eoraz 
szerzej 
Zapylana 0 przyezyny sukce- 
SlI szkoly Jotanla PIetrzyk adpo- 
wlada - Nie wlem czy moina Jut 
m6wie 0 pelnym sukcesle My$/
, 
ze polqczenie domowej, wr
cz ra- 
dz/nnej almasfery z dyscyp/inq 


, 


-- 
.-l 


". 
, 
. '. 


.1 


KRONIKA BESKIDZKA . 3 


by nasz, a rownDCZeSnie Jego klienr. 
nie oczeklwal na siding mu;:slqcami. a 
m6g1go zakupu; zawsze wtedy gdy po- 
Irzebuje Innym krylarium jesl (acho- 
wasc Naszym dystrybutorem mote 
by
 rylko tlrma specjaJizujqca si
 w 
hand/v materia/ami budowJanyml 
Mus. lat pas,adaC programy roame/In- 
gowe , stale rozszerzac swojez sie6 
sprzedaly WspofptacuJllce z nami fir- 
my Sq naszymiparlnerarm. mUSlq wi
c 
znat zalety naszego produktu. Z8sa- 
dy j9g0 mOntalu j konserwaC)/ Rafal 
OISZDwski oraz dobrany" przez mego 
zasp61 pracowmkow sp.'niaj
 I. kry- 
lens. IN1aJacIel przede wszystkim dla- 
tego, 1e spf!dzajciej odwiedzj
fil7T1
 "Bess"wBie
 
sJ	
			

/scan40_0001.djvu

			40 . KRONIKA BESKIDZKA 


C z!erokro!noe w cl
gu 
jednego mlesl
ca 
!i!!J 35-lelnl mieszkanoec 
WilkoWIC, od kilku lal mie- 
szkaj,!cy u swej konkubmy 
na blelsklm osjedlu WOJska 
Polsklego, zaopalrywal Sl
 W 
poblisklm skleple w w
dllny 
I alkohol. Nie byloby w Iym 
noc nadzwyczajnego, gdyby 
noe tak!, ze za kazdym razem 


Noene 
l8.JkUPJ 


odw.edzal on len sklep w go- 
dzinaeh noenych, dawno po 
jego zamknl
elu. Za kazdym 
razem "zakupy" wygl
daly 
lak sarno. Po wyblc,u szyby 
wchodz'l do sklepu I bral, 10 
co bylo mu PQlrzebne. Za 
p,erwszym razem by/y 10 34 
bulelkl wOdkl, 5,5 kllograma 
kielbasy I pap'erosy. Przy 
drug,ej wllycle zabral tylko 
17 bulelek wodkl, ale za 10 
10,5 kllograma szynkl. Ine. 
elm razem bylo 10 5 bulelek 
wodkll tyle sarno paczek pa- 
plerosow. OSlalnl wypad 
spragnlony darmowego la- 
dla I napoju m
tezyzna prze- 
prowadz,' w noey z 20 na 21 
kWletma. Rownlei tym razem 
Inleresowala go Jedynoe 
w6dka I szynka. Nie zd'lzyl 
Jednak zroble uzy!ku z nabyl- 
kow 
 zaraz po wlamamu zo- 
sial zalrzymany przez poll- 
CjV. Teraz korzysla z darmo- 
wego wlktu w are$zcle. War- 
losc ,ego czlerokrolnyeh 
nocnych zakupow wyJiczono 
na ponad 16 mliionow sla- 
ryeh z'olych. (ak) 


b 


) 
 


\ 
\ 


1 


L 


\. 


P od konlee kwielnia mle- 
szkanka Blelska-Bialej 
udala si", do bsnku, by 
podjqt z konla 21yslqee dolar6w. 
Jeszcze zanim olrzy- 
mala walulo; do ro;ki, 
podszedl do nl"l mfi!2:- 
ezyzna, proponujqe 
odkup,enie dolar6w. 
Za kazdego zaotero- 
wa! een", wyzsz<\ od 
kanlorowej 0 800 sla- 
ryeh zlolyeh. Tluma- 
ezyl, ze s<\ one po- 
Irzebne jego szwagro- 
WI. Rzeczywiseie. za- 
raz pojawll SIV drug. 
m",zeZyzna 
Mlmo pocz<\lko- 
wyeh opor6w koblela data 
si
 w koncu nam6wit, skuszona 
zaroblenlem dodalkowyeh pienl"- 
dzy Nabywca dolar6w sam za- 
proponowal, by sprawdzic aulen- 
lyeznoM zlo!6wek w bankowym 
oklenku. Byly prawdziwe. Mo;zCZy- 
ini odHcZyH kwoto; 52100000 zJo- 
Iych I w
czyli je kobleele. Ta po 
ponownym przellczenlu w
CZyla 
nabyweom doTary. Przed rozsla- 
niem mfi!2:cZy2:nl uslu2:nie zapro- 
ponowaH kobiecie spiVcie grube- 
go zw,lka zlolowek gumkq. Oble 
s!rony Iraneakcji poZegnaly sl, 
uprzejmle I rozeszly kazda w Swo- 
j't stron", Doplero po pewnym 
Olasle koblel'l' coA Iknfi'lo. Rozwl- 
nfi'la zwitek I przeraZona znalazla 


--,  l ' 


L 


\ 
I 


11
! 

 \ 


L 


J 


L- 


I 


......, 


l 


., 

 


-" 


1 


-l 


nin ehelal,e.zOle raz nacieszyC 
oozy zlo16wkaml Pod zewn""rz- 
nym bankno!em 0 nomlnale 500 
Iysi'l'cy zlolyeh znalaz! zwltek 
drobnlak6w Przez gumko; stracil 
ponad 11 milion6w - GumkaJest 
meod/
clnym alrybulem la- 
krch prlewelsk - twler- 
dZI rzecznik prasowy 
Komendy WOjew6dz- 
kleJ PohCJI podinspek- 
lor Barbara Kocurek. 
- OSZU
CJ swym Z8- 
chowamem wzbudlaJ'! 
	
			

/scan4_0001.djvu

			4 . KRONIKA BESKIDZKA 


If 


r 


,'!) 


TrWa nasziI akcja zblerania plenifi!dzy po d haslem "Pomagasz choremu dziecku". I 
Przypominamy, ze zainlcjowala jij "Kronika Beskidzka" wra:!: z clellzynskq hurtownl.q 
"Wijdolny-Szweryn". Jej wlascicieie przeznac:!:ij200 mllionow starych zlotych - c:!:
i: 
zysk6w ze sprzedawanych wyrobow - n_8 pomoc dla chorych dzieci_ Wyroby te S'I 
oznakowane etykietkaml ze zrakami flrmowyml hurtowni I "Kronikl Beskidzklej".  przedazy pcdjl(!10 sil(! ponad 
pu:cset sklep6w na terenie wo- 
jewOdztwa bielsklego, wysta- 
wlaj
c trzydzJescl produkt6w renome- 
wanych finn na eksponowanych miej- 
scacn. lak by katdy z kllen\6w ehc'!.- 
eych wesprzee akejl(! m6gt lalwo Ira- 
fie na lowary obJIi'\e nasz'!. akCJ'!. a 
niel lak.te przypomlnal<\ plakaly w 
sklepach ; ulolkl wro;czane prze2." 
sprzedawc6w przy kasach Przy oka- 
zj'- w mekl6ryeh sklepaeh s<\ one zry- 
wane Podobno tak dZlata konku- 
rencja. chat at ole chce s
 wlerzvc. 
aby z lak nisklch pOblldek dzia!ano w 
chwili, gdy chodzi 0 Zycle wybraneJ 
Jut pr4ez nas dw6Jk
 dZlecl! 
Wlemy JUz. bowlem. 2.e 200 mlllo- 
n6w slarych zlolych Irati do sledem- 
naslolelnlego Marka Koslkl Z C,eszy- 
na I dwuletniego Marc.na Pieczory z 
Blelska - Blalel Obaj chlopcy s,\ bar- 
dzo ci
zko chorzy - pisahsmy 0 mch 
przed Iygodniem - a pienr'!.dze z na- 
szeJ akCJI pozwolillm odzyskac zdro- 
wis. chroni
c przed niebezpr9cznC\ 
dla zycia chorobO\ 
Marek Kostek Z Cieszyna od roku 
tyje z przeszczep,on<\ nerk,!. 5woje 
nerkl stracll kllka lat wczesmel w wy- 
nIku komphkaCJI po angIDle Now<\ Czylelnlk6w "Kronlkl Beskldzkle," b,orllCyeh IIdzlal w wlelklej 
OIrzyma! w czerwcu ublegtego roku akejl prowadzonej przez nasZ'l redakej
 wraz z hurlownl<\ -W
dol. 
- U chorych po lransplanlac}i prowa- ny.szweryn", zapra.....my do udzlalu w konku,,",... Z zakup.onyeh 
d., s'l.' sfale /eczenie. polegaj<\ee na Iowa row nalezy odkl..,e specjaln
 nalepk", z logo hurlown, W". 
obniiemuodpomotci polo, bYOf!}8- dolny-Szweryn"l 'Kronlk! Bes.kldzkle J "o p atrzon
 hasl.m' Poma. 
nlzm przYJit' przeszczep . wyjaSm8 ." 
Ryszard Grenda, speCjalisla nelrolog gasz clloremu dZlecku" i przyslae lub dostarezye do redakeJl"KB" 
dZlecili'CY, kterownIkOddZlalu Dializ i (43.300 Blelsko-Blala, ul. DuboIs 4) do 8 ezerwea. 
TransplanlaCJi Cenlrllm Zdrowia Dw6eh czylelnok6w, kl6rzy zgromadz
 najw1tksZ'lliose nale. 
Dz,ecka, kl6ry oplekllie SIIi' Mao1 kotJca roku 
eal9wo_:rostarueobj
/e"'fr 
strom uslug medycznych, kaidy z mif:. 
SLksnc6w o/rzym8 ksi¥9CZJqJ z kupo- 
n8m,. m6w, O- 
trwa. gdyz wi
ksze szanse ma ten w 
Makowie Zdamem lekarza wojew6dz- 
ktego jeden oddzial ZBk;ainy w zupel- 
nosel POKrywa polrzeby lege rejonu 
Prcponowane zmniejszerlle oddzlahJ 
wewn'i'll2nego w 0
wl
cimsk1lTl szpitt- 
lu spotkalo si
 zoslrym proleslem tam- 
leJszego
rodow'ska Sp6rdoprowadZll 
do powstania nowej koncepql - u"* 
rzenia wszpitaru stacja dJaliz Slplt
 
 
wieck, b
dzle nadal szplta1em reJO
 
wym posladaJ<\eym oddzial inlenSywnll 
ler.pl! Pozostaje problem preweme- 
rium dziec:ifi'cego w Rajczy - B)f I. 
okre., 19 w ag61e nle bylo w n,m po- 
e;jenlow, a cZ
Slo Jesf la/(. 1e /c)lke '"t- 
kazystanes'l.zaledwiewpolowie. ,." 
opinle w sprawie ceIowoSa istn-. 
lege prewentorwm od wOjewodzklll\J< 
speqallsty do spraw pedlafno I od ... 
TOwnika WqewOdzkjfj Paychodni 
j DZlecka. k/orych spy/alem. czy 
smy w stanie zapewnit mie)sca 
clom potrzebu}qcym lakl8j pomocy 
udZia/u Rajczy. Odp""",,,t brzml' 
Wzw,
zku zczymbl.'d
 "YSt
p
 
wOJewodyb eIsIOOgo 0 przekwa/# 
nie tego prewentonum dla mnych 
Irzeb - zapewma Od
k. 
JOLANTA mOJANowsa 


W szpi\alll w Byslrej nadal b",dz,e 
pulrnunologla Natomlasl oddzial chi- 
rurglczny, megdys prz€nleslony z 
centrum miasta do Bystrel. zn6w 
wrOcl do Bielska 
I Iffi:n j lemal zm,an do\ycz'1.cych 
. bazy szpltalneJ W wOJe- 
w6dztwle uwagi i op.nie 
zblerane bylydo 20 kwietnla Pytano a 
zdame samorz,\dy lo\calne. dyreklor6w 
ZOZ, rady nedzorcze poszczeg61nych 
szpltah, specjaiist6w wajew6dzklch 
. MuS/my przygolowat lak, model, ktory 
/iJnkqonawaIbyat 00 2015 roku - uwa- 
Za Ryszard Odl2ywoleK - Trorfno le.t 
slworzyc konrepCj
, 1 "torej byl,by ze. 
dowol6nr wszyscy. G/6wnym arglJmen- 
tem, jaki9go u1ywalem by/o owo moe- 
no)u1 
tane "dobropaejenla" 
Podkretlalem, ze zelezy ml na Iym, by 
pac)ent mIs' dost
p do profe$Jona'nf3J 
porady lIdzielanej przez wysok,eJ kia- 
sy speqalist
, Oczyw'tc'e. 1e pods/a- 
wowa op'eka medye;zna powmna by6 
zapewOIona na m 6)scu. Speqallstycz- 
n8. choc nie zawsze na mleJSCU, aJe 
za to na barozo wysokim poziomle Pro- 
ponowanym zmiancm sprzeciwl} sit!: 
Cieszyn, gdzle znaJduJe si
 nie dOKon- 
czony 5zpllal $Ia.sk, - Ma on by6 ukon- 
czooy w ci
gll najbl11szych kllku 1.1 I W 
tej syluacjI utrzymywame budynku. 
gdzie mletci s
 oddzia/ pll/lr1UnO/ogi1. 
z punktu Wldzenia ekoncJmicznegv jest 
bezu,sedne. Budynek na/9zy do zgro- 
madzenia zskonf1ego , Irzeba placid 
za mego czynsz W dBlszym Cl2JgU 
uwa1sm, ie cl9szyflsk, Szp/tal numB' 
dwa n.le:iy przokwaltlikowat, wypro- 
wadzj6 stemlqd oddzlaly pu/munolo- 
g.czne I dermato1oglczny ; w mJ8r
 
polrzeb um/ej,cowlc je w Szpitalu $I
- 
skIm, a ten oblskt przeznaczyt na za- 
klad oplekuriclo - leczn;czy - tw1erdzl 
Ryszard Odrzywolek. - By/by on wte- 
dy (mansowany ze 
rodl<6w op,eki 
spol9cznej, ale dale) slu1y/by potae-
		

/scan5_0001.djvu

			............ 


KRONIKA BESKIDZKA . 5 


(elok. .e sIr. 1) 


I A I ndrzej Baturo. arty..a fol.o- 
grafik od lal w SCls!eJ, pol- 
skiej czol6wce. wydawca kil. 
ku znakomityeh album6w fotogra- 
ficznyeh. zwr6aj sIV w po!owie ubie. 
glego roku do prezydenIa. Blelska- 
Bialej z propoZYCJ't wydama albllmu 
fotograficznego JX>SW!I:COOego mla- 
sill Oterta z eal<\ pewnosel'l. zaslu- 
gllj'¥'a na lIwag"" bowlem dot'l.d la- 
kiego wydawmetwa w Bielsku-Bla!ej 
me by/o. co slanoW1lo powazn,\ lukli' 
zarowno w oferele lurystycznej, Jak i 
promoCji mlasta Batura zapropono- 
wal preZydenlowi wydanie albumll, 
gwarantuJ'\c wysoki poziom arty- 
slyezny zdJ"'c . edylorskl (druk w 
Hongkongll) ,10 baz udzialll miasta 
w kosztaeh wydawnretwa. Cheia! je- 
dynie zapewnienia, ze Urzcz przeclwnym (. ) W 
elekcie lego rodzaju zachowa
 Ira- 
ei miasto B/elsko-Biala, IracEj finan- 
sowo Jego obywate/e, korzystajEjcy 
z. instytucjl fmansowanych Z9 srod- 
k6w komunalnyr;h. 


Tunezyjska pulapka 


rJ ubleglym Iygodn,u urz",- 
dmk MSZ mtormowal 
czytelmk6w uKromkl" W 
artykul8 "Dalekle pulapkl''. ze 
arabskle kraJe Afryki 6'1 dla nas 

iebezpleczne za wyj<\lkiem Tu. 
nezjll Maroka. Dzisiaj, przypo- 
mlnaJ'Ic sob,e ub,egloroczn'! 
dZlen
lkarsk'!. wyprawQ do Tu. 
ne%,ii, z caly'm 5pokoJem moze- 
my polsklm lurystom.., odradzic 
sP'1dzame lam urlopu. Nie kwe. 
sllonujemy stonea, egzotyeznej 
przyrody I dobrego menu na ho. 


telowyeh szwedzkleh stolach. 
Urlop zepsuc mog'l tubytcy, ma- 
J'Iey ambiej
 oszukac kazdego, 
kiD im slV nawinie. Od kelnerow 
i sklepikarzy, po recepc)omstow 
I urzQdnrk6w bankowyeh. S
 za. 
losni lIdowadniaj<\c SW<\ wy- 
:tszosf Slalusem lubylea i zna. 
jomosei'llamlejszego j
zyka, 
ale mog,! dokuezyc I oazukac 
naprawd
. Jesli wi",c mamy 
mo:tllwosf wyboru wakaeyjnej 
oferty, staraJmy SIV unrkae lune. 
zyjskiej pulapk,... 
!.!
 
16w i terenll tradyeYJnyeh spacerow b,elszezan, Irwa w lelargu. Za wy- 
1<\lklem karuzel,. kl6reJ TKKF "Blome" na szezvsele me ma w swojeJ 
opleee. mc na Bloniach nie dZlala lak nalezy Asfeltowy deplak 10 JlIZ 
ruma, brodzlkl - brudne, obite i bez wody, amfiteatr - pozal Sl
 Baze A 
moZa oglosie by przetarg na gospodarowanie zruJnowanym oblektem, 
klory mial bye w &Worm czasle dllm't Blelska? Dobrze znaJ	
			

/scan6_0001.djvu

			6 . KRONIKA BESKIDZKA 


Zbllza si
 p6tmetek kadencji Rady Miejskiej Bielska-Bialej. Rajcowie 
zostali wybrani przez mleszkanc6w miasta w czerwcu 1994 roku. Po- 
Iowa kadencji upowaznia do pr6by wst
pneJ analizy ich dzialalnosci.  latyslyCZny przegla,d rozpoczy- 
namy od pracy se.yjnej W C''I- 
911 mespe!na dw6ch lat odbylo 
s
 29 sesj' Rady MlejSkiej (SlatyStycz- 
me - 1,3 sesji m1es1fi!Clnie). Przez ten 
ok.es Iylko dwa razy (17 styeznla 
1995 rokll i 1 marca 1995 roku) na 
h
cie obecnosci podpisah SIe: wszy- 
scy rajCy Nle oznacza 10 Jednak. te 
frekwenq8 Jest nlepokOJitco nlsks. 
ZazwyczBj, Jak wyn,ka z prolokol6w 
, I,sly diel, nleobeenyeh jest dw6eh. 
Irzech radnyeh. Ralusz nie prowadz, 
lego rodzaJlI statySlyk. ani wykaz6w. 
ale w opareill 0 dokumenly lIdalo SIV 
"Kromce" uslalic klo z czlonk6w rady 
uczo;szczal na spotkanla cz
scieJ. a 
kto zJaw,al si
 w sali sesyjnBj rza- 
dziej. Na c.zIa dzJesl u dw6ch radnyeh 
(do naszeJ stalyslyki nie wllezamy 
Henryka JlIszczyka, przewodmcz'l- 
cego Rady Miejskiej. Zbigniewa Le. 
raezyka, prezydenla Bielska-Biatej i 
dw6eh w;ceprezydenI6w' Mariana 
Anlonika i Jerzego Krawczyka), Irzy- 
naslu nle opu!lello .ni JeOOego po- 
sledzenia sesJi Natomiast wAir6d 
Iyeh, kl6rym absenCja SIV zdarzyla 
przewa!sJit. osoby, nieobecne dwa 
raZy (10 radnych), jedn'!. nieobee- 
noM: 'zaliczy!o' dziewiveiu radnyeh. 
Kolejnych cztereeh ma .na kone,e" 
po Irzy nieobecnosci, a dw6ctl- czle- 
ry. List" 'absencyjnyeh rekordzlslow" 
olwlerBj'l Pawel Kilarski i Miroslaw 
Slycze
, kl6ryeh miejsc8 !lwieeily 
puslkami po pi..,c razy. Siedm,okrol- 
n.e brakowalo na ses)I Jacka Grzbie. 
Ii W lej slalystyee prym wiedzie jed- 
nak Sianislaw Jekubowski, kt6ry nia 
pojaw
 Sl'" at ,edena!lc,j£ razy 
Ustawa 0 5amort,'trz,e okresla 
slatus radnego jeko lunkeJ'" spelecz- 
n.... za kl6r'l nie pobiera ai", pensJi. 
Ten sam dokumenl przyzn"Je jed- 
nak, Ze raJcom przyal1l9uJI\ diely 
oraz zwrol koozl6w podr6Zy sk,Zbo- 
wyeh Zasady przyznawania Iyeh 
srodk6w S'l nalomiaal zalezne od 
lIslale
 mdy gmlny (co w Iym wypad- 
ku JeanonBme z ra
 mlasta). Gdy 
rozpoezynala .1, kadencjB obeeneJ 
rady diely za ucze.ln,elwo w a..ji 
wyno.ily 350 tyel,ey alarych ztotych 
(35 nowyeh 
Iotyeh) dla "'Je6w, pilla 


r-- 


, 


,
 


I 


odbyly komlsJe. Zdrowla (Jacek 
Grzblela, 10 radnyeh), Samorz'tdno- 
se! i Przeslrzeganra Praw Obywalel- 
skich (Slanislaw Noworyta, 5 rad- 
nych), Rewizyjna (Artur Lekk" 7 rad- 
nyeh). Lokali Mieszkalnych I Uzytko- 
wyeh (Henryk Kenig, 9 radnyeh) 


w tak heznym skladz,e o.obowym 
Jest to mo.tllwe dZI,kllemu. ze wle- 
lu radnych uezeslnrczy w pos'edze- 
mach kllku komls" Przykladowo 
Anna Muslalska nalezy do komlsJI do 
spraw rOdziny, gospod8l"ki m,ejskleJ, 
rewlZYJneJ. gospodarkl przes1rzenneJ.   


i 


D 


naslu r6tnyeh komi'joch Oplnrujlj 
projekly lIehwal Zarz'tdll Miaala. od 
czasu do czasu wysl
puj't lakte z 
v.tasnyml imCJatywami prawodawczy- 
mi. Z regu!y jednak negatywna opi- 
nio danej komisji nie dyskradytllJe 
projeklu, kl6ry I lak przedstawia si" 
do glosowania na sesji 
W e::''I911 dw6eh lal najczvseiej 
(40 razy) zboer"'" s" Komi- 
s,a Polilyki Gospodarczej 
pod przewodnictwem Zbi9nrewa Ge- 
bauera. w kl6reJ praClleh udzia! bie- 
rze szesnaslu radnyeh. Trzydziesei 
aiedem rilzy obradowala KomisJa 
Gospodar!y1a do Ie} 
pory Komis)a Gospodarki MiejskiBj 
(przewodmcz<\cy Mleczyslaw Nie.yI. 
16 radnyeh). Da!ej Kom'S)B Ochrony 
$rodowlska (30 posiedze
. przewo- 
dn,cz",ey - Janusz Okrzesik. B rad- 
nyeh), po 29 posledzen mala, komi. 
.je: Pomoey Spofecznej i Bezrobo- 
cIa (przewodniezqca Ewa Llszka- 
Gljsior, B radnyeh) oraz Kultury. 
Szlukll Oehrony Zabytk6w (przewo- 
dniczl!,ey - Andrzej Jakublczka, 8 rad. 
"yeh). Dwadzre'cla p,,
c apolka;, 


If 


Dwadzieseia trzy razy zbiera!a sit> 
Komisja KlIltllry Fizycznej (przewo- 
dnicz'ley - J6zelNlesylo. 6 radnych). 
a dwadzie!leia razy Komisja Edllka- 
ejl (StanIslaw Ryszka. 12 radnych) 
W 'ogonie" ci'l9nq si, komisje: Pro- 
moC/' Miasla (18 spotkari. przewodni- 
cZ'lcy - Miroslaw Slyczell. 11 rad- 
nyeh), powslala waierpmu 1995 roku 
KomisJa Male) Przeda,
biorezo!le', 
Handlu i Uslug (11 spolka
, przewo. 
dnicz'ley - Woeslaw Handzlik. 7 rad- 
nyeh), sredem razy zebrala si.., zaJo- 
Zona w hpeu 1995 roku Komisja Rol. 
melwa (przewodniczljey - Piotr Ry- 
sZka, 1 radnyeh). Nil/mlodsz'l (po- 
wstal
 w lym roku). aie naJbardziei 
liczn'l (22 radnyeh) jesl Kom/sja do 
spraw Rodziny pod przewodnictwem 
KttYlztofa Jonkiaz8. Me ona n8 
swym koncie doplero dwa zebrama. 
W sumie w Ci'l9u dw6ch lal kadenq. 
odbyly sit> 434 5polkanio w rotnyeh 
komisJaeh. 
Tsk jak uczestmctwo w aesjach 
R"dy MielskleJ. r6wnreZ praee .. ko- 
ml6JBch sit premicw8ne dietaml. 
kl6re wynosz't. dla przewodnrczljcs- 
go 129 zlotych za posledzenie, die 
ezlonka 43 zlole. Uwazny czylelnlk 
sposlrzegl zapewne, ,t wylonrona w 
drodzB_demokralyeznych wybor6w 
iio'
 radnych nie wyatarezylaby do 
akomplelowania wtzyetkich komiaji .£>;
J J 


I 


I ' 
 
---.J..r ...\ 


J 


W
dkarz8 znanl SII ze swojego spokoju I cierpllwoscl, kt6re to cechy wyrabiajll u nlch godzlny I 
I dnl sptdzane na bezowacnym nlekledy wpatrywanlu si, w nleruchomo tkwll(cy w wodzlB 
eplswik. Okazuje sl, jednsk, ie jest 'atwy spas6b na wyprawadzenie ich z r6wf'lOWagl. Jak 
pokazaty ostalnie zdarzenia w Pielrzykowlcach, nad Je%iorem Zywlecklm. zeby zadrzec ze spa- 
koJnyml mlto!mlkaml rybkl na haczyku, wystarczy zagradzit 1m drag, do ulublonega lowlska. 
Od nl.dawna tera,,)' staraJ szlo'cllugrodzllw)nddotwl. Wja
d na prowadZIle::, pr.rtaz . Poa'awllllmy 
twirownl. znejduJ,ea ai, nl.da- row"l. HI. b)'lob)' problemu. tar." twlrownl drog, r.rt.c
ywl. szt.ba", ponl.wn 
leko pr.rty.tanku kolejowago w gdyby nlefakl, ta pr.rt'
 twlrow. 'cl. zagrodzony Jaat 
emk"I,. Wfdkarz.pn.e/".. 
Platrzykowlcach, mej, now.go nl, prowadzl drog. "Bd brzalj tym "a kl6dk, azlaba".m. Obok II la/lcuch I wj8l. 
d
lertawe,. Jerzy Koziol poata. I-.Iora. kt6rt na ryby przyJ.t- wldnlej. nlewymlBrowa blacha, dtaJ) jalr do ./abl.. 
nowllzalnweatowac I na zdewa" diall w,dkarze... doalownla zabBzgrana Ol.rwo" J.t/.n "awet fair 
slowanyeh Irzaeh hektar.ch po - Od lat mog/Umy tam do jet. nym I a
arym aprayam, kl6rt . mnl. wylroloWIIl, t. 
byleJ twlrownl zaml.rza stwo. dtat ..mochodam/. Hlk' n/a przy dute/ do
l. 
czllwo'cl - kl.dy da/.m mu 
rzye oirodak turystyezny z 110" czyn/l "am tad"ych probla. motna uznat: :u aakaz ruchu. lelucz do "/Od"', 
mhml camplngowyml, pol..m mOw, a pruc/at jut wOwez.. - Pa" Kozlolj.., t....., wla. tabysob/aw}echalz 
namlotowym I bn, g"lrono. faran m/.I.woj.go wldc/el.la. 'c/c/al.m t.go tar."ul muaJ 0 ledzl., to nla oddM 
mlc
n,. Poprzednl dzl.liBWca HI. ehodzl 'U z....zt" 0 jalrl.' "/ego db.t. HI. zag.odzJI dro. mlS/o,lyIkonaw/aiz 
t.nonll riownle! e::hcla' alworzy!! wygodnlelwo, bo przae/at w/,Ir. gl taby zroblc na alo.t w,d- nlm. Zal1roaINm 1m 
w tym ml..Jacu coiIL na kutall sao'" z ".. mota podaj": na "aTzom. tyl"o po fo, aby nl. w6"",za.. tajak n/a 
oirod!!a wOlasowago. Z powo- "oS/ach. J.dnak "ielclOrzy z nas pnyjatdtaly tam a.mochody 
 oddiJdz" Irlucza, po- 
dUb...kui.odk6wmualaijednak praywot" na d.ch.ch aamo- gru
.m I/nnymiliml.c/ami. .d""am 1m I6dkJ z 
zruygnowat. chod6w 16dkl, "tOr. che/allby Czy gdyby pan inwanow.' w wody I 
.mlrn, w 
Ha]pl.rwKozlolwynaJ,lpr.. zwodowat.aprz.c:lal"lazanlo- coli pl."J"dir., to poal"pllby budynku. KoJedzy 
cownlk()w, klOrzy posprz,tan ...,chn.pl.cach.SllwjrOdn.. pan Inacze)? - pyla J.n"sz pojach.JI Za nlm I 
tenon. W C1tgu kllku ml..I,ey t.ktai"wa/ldzl...-mOwIJanLo. Kotd, aut Wydalalu Goapo" przyw;.ll/ IIluca z 
kl.dy 'anon nle ml., wldclcl,,- ra"c, zapalony wtdkarz. . Pa. darkl GruntBml w Urz,d
le powrot.m. opo- 
I., nataranl.twlrownl urztdzall ""w/ORO "a. pn.d falrt.m do- MI..Jaklm w tywcu. . Zgodnla wlada pracuj,cy 
.obla IIb.eJ. "malorzy apoty- kon.nym. P"wnago p/'''".go z obowllpuj'tcymlprz.piaaml. przy remonci" bu- 
wa"l. IBnl"1I0 win. "ad wOd". dnla, Jcl.dy jak zwy"'. przyj.. wla'c/cl.1 mual z"l1wllranto- dynku nB tarBnJ. 
Opunczo"a I nl. pl/"owana chall.my "a ryby. droga aagre. wat! doj'c:I. do J.zlota, "aiD. byl.j iwlrowni ro. 
:twlrow,,'a odwl.dza". byla dzo". byla la/lcuch"m, na mlaat nl."onl.ca,,'. doJ81Id. bolnlk.. P.n Koziol 
prze
 Cltta.owkl" gruzem I ,,10- Ir'orym wl.lal za"ez ruchu, Ja- J.z/ora j..t dul. J lodz/a mot. nla we/czy z w,dkarzBml, "azal 
memo Po zaprowadzenlu Jekle. iall w ogO'a moine totalr na- na wodowac w In''ym ml
acu. ml ...puneaat Iratdago, "'0 b,. 
110 taklago porzll	
			

/scan7_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKA . 7 


Twierdzi. i.e przez oSlem miesiQcy 
nielegalnie nosi! bron. Najpierw ga- 
zowlj. polem oslrll. Nie ukrywal jej_ 
Zawieszona przy pasku miala bye 
ostrzei.eniem dla innych. PBWel K:. 
ochranial bowiem bank. Po wlelu mle- 
i!lcach zdobyl na pelicji wymagane pozwo. 
lenie i pistolet zakupil na w1asnosc_ Teraz bez 
problemu moze pelnie funkcjQ ochroniarza. Jed- 
nak zrezygnowal z lego. Pojawil SIQ w prokuralurze 
I przyzna/ do winy. - Bran orrzymalem od szefa agen- 
cJi ochronisrskiej- mowi o - 'We bylo dyskusji: jesli chc;a- 
lem U o;ego pracowat, to tylko z pisroletem. 
- lIumaczij W agenCjaeh - W koncu po!Zuci/em prac
 Na SlCZIfIsciB mam 
nie ketdy och.oniarz musl dyspo- tWI8dkow. ktorzy polwlerdzij mojij 
nowaC bronJil. - Starama zaw.sz& WBfSJf!_ W tym Mfa
clC;eJ hurlowni. 
czyni pracowmk -liumaczy szet jed- ktorij ochr8ma/am wraz z kolegEj - 
nej z bie!skleh agenCJi. -I sam opla- opowlada Pawe! T owarzyszy1 mu 
ca sabia pozwolenie. Dariusz N Nle nua1 on. tak Sarno Jek 
"* 1Ir * "a pocz
tku Pawel. ani pozwolema 
Pawal K. do ko"'ea "slopada na bro.... ani podp,sanej z ozelem 
ubreglego roku pracowal w ba"ku. - umewy Mirna to. otrzymal cd niego 
Moj zarobek wedlug /isty plac wyno- pislolel gazewy. - Zlotylem rowniet 
s
 dwa miliony trzysta I1JI&S 
 doni9sJen", w prul	
			

/scan8_0001.djvu

			8 . KRONIKA BESKIDZKA 


PisaJismy juz kilkakrotnie 0 prywatnej poznanskiej klinice Korvita, gdyz cie- 
kawi bylismy czy podobny szpital mozna by zorganizowac na Podbeskidziu, 
gdzie panstwowa opieka medyczna jest - w odczuciu spolecznym - daleko 
niewystarczaj«ca. Na przyklad na przYi
cie przez okulist
 w bielskiej przy- 
chodni przy ulicy Komorowickiej trzeba czekac nieraz ponad dwa tygodnie. 


[3 orvl!a ,uz ed dw6eh lat to- 
ezy b6j 0 prawo do lecze- 
nia. Sialo si", 0 niej glosno, 
gdy zaez'i!I, w nlejleezyc rosYJscy 
okullsei z Krasnodaru. W eiqgu 
dwu lat zoperowali tysl'iee 11Idzi 
ratuJ'ic 1m wzrok W tym przypad- 
kl - wedlllg polsklch lel; 


, 


""- 


'.. 
" 


nien Ale taki system ergamzac)i 
sluiby zdrDwia I szko/mctwa Jest 
ef1yba ehory Cf/c
 s;
 nadal ueZy6 
pracujl/.c w zawadzle Tymczasem 
najprawdopodobme} b'id'i musial. 
zmiemt z8w6d_ 
P,olt Lasalowicz lesl jednym 
z Irzech zareJeslrowanyeh w Biel- 
skll-Bialel bezrobolnyel1 lekarzy 
28 marca Wydzla\ Zdrowia Urz
du 
WOlcw6dzkiego pomformowaf go 
plsemnie 0 mozhwoScI dorywczego 
dyzurowania W Izble wytrzezwleli 
w Kalowicaeh. (bwt) 


NOW8 
nerkl 


'Nt aJp6zniej do konca poerw. 
II szego kwar1alu przyszie- 
go roku w O
wiQclmlu I 
Cieszynie zostanct uruchomlone 
staeJe dlaliz. Na raZlewlQkszose 
chorych z niewydolnoScl'l nerek 
Irzy razy w Iygodniu musl jet- 
dzic na dlallzy do klinok w 
sle- 
dnlch wojew6dztwaeh. Brakuje 
dla nieh mieJSC8 zar6wno w blel- 
skim Stalownlku. jak i w szpita. 
tu w SlIcheJ Beskidzluej. choe 
bielska staeJa praCUje na Irzy 
zmlany, a auska na dwle. Do nla- 
dawna tylko co Irzecl wymaga- 
JO\ey dlallzy magi na nil\ !lezyc. 
Ani w wOjewodztwle bielskim 
ani W sl\slednich nle byte woln, 
ych mle,se. Przerwanl8 dullizo- 
wanla, oznacza smlert, - W 
OJwi",imlu, dZI,Ic. f/nansowe- 
mu waparc;u Zal	
			

/scan9_0001.djvu

			KRONIKA BESKlDZKA . 9 


OkCllo 12 procentorn bielskich rodzin pieni
dzy 
nie starcza nie tylko na podstawowe platnosci, 
ubi6r czy wyposazenie rnieszkania, ale "awet na 
chleb. Tak przynajrnniej wynika z badan socjolo- 
glcznych przedstawionych na kwietniowej sesji 
Rady Miejskiej przez Wydzia,1 Pornocy Spolecznej. 


jel uzyskanla pr:zyznalo siv 9 pro- 
eenl ankletowanyeh 
Z przeprowadzonych badan 
wynika, Za 11Idzl oezekllj'lcyeh od 
miasta I organizaeJi eharylalYw- 
nych pomocy cechuje chromczne 
poczucle medostatku. bezradnosc 
wobec wszelklch zagroteli z lego 
wynikajqcyCh (ehoroba. 1I1raia pra- 
cy) i niemoznosc zapewmenia we 
wlasllym zakresie bezpiecznej 
przysztosci sobie Oraz dzieciom. 
Na to co Ich moze czekac patrzit. 
bardzo sceplycznie Ty1ko co dZle- 
si<\ly oezekllie polepszenla swoJeJ 
s)'tuaCjt. gfowme dzi'i!kl mnym. 
Gdyby nawel olrzymali Jakles nie- 
spodziewane pleniqdze . ns przy
 


[p rzeprowadzona pod konrec 
ubieglego roku ankiela obJ
- 
la aaa rodZln Jej eelem bylo 
ustalenle rozmlarow ubostwa I spo- 
sob6w radzenia sobie z trudno
cia.... 
mi materialnyml Na podstawie od- 
powiedzi grupy losowo wybranych 
os6b st.C!lrano si
 r6wniez okretlic 
wplyw nledoslalkll na aklywnosc 


- Obie cy wali nam stale zatrudnienie. Miala b y e p remia i abuwie sluibowe. Po 
trzech miea#lIcach mamy abtarre nagi, zniszczane buty i... zastalismy na ladzie 
- m6wiil pracownicy sp61ki Urbis, kt6rzy obslugujil w Bielsku strefy i parkingi. 
r=---. I nformacJ'" 0 Iym, 1.e l1ie Sl
 nam bu/y, skora dziennle prze- - Ja by/am bardzo za ludim, i ludzie 
przedluza s,V Z mmlllmowy ehodzi siq al ty/e kilome/r6w mnie lubil; - wspomina .slretowa" 
_ prZYJ
li Z oburzemem. - Ha- - Trvdno. by po dw6eh ezy trzeeh - K,edys przyjeChaJ facet spoza Bie'- 
rowallsmy ealymi dniami. na doda- m;eslitJ 
ich }ednak niB .'... '-" _ 
skrzJo:wdzil
 
 M.., .. @P.
<1if'f' 
- 
_ dowladu- . 
 .-/ 
 .:wv UJJ 
.
 "...
. ." fRX1,W?D
y Ji 
C! 

 __ _ _
l .., 
;o/,;
. " 
 ".:5"\ 
 i
 F'. } 3.>- J ' 
.t-' ... lli( --:; 
 
 
 - 
,
. - . 
 - - 
,.......:: 
 - 


 - 
CD Z8 to moina Z;8s6. dowledzlell- 
smy si
. te hot-doga - Taka kwela 
zgodna Jest w przep,sam, - oponuji\, 
Ich pracodawey 
W tym ezasle pari