/scan10_0001.djvu

			10 . KRONIKA BESKIDZKA  _zyciu - jak w t=ilmie 


I j\ 


I 


j 


rt I 


D 


I rt 


Olbrzymi i bardzo wainy dla hitlerowskich wojsk wiadukl, gory, miejscowi party- 
zanci i oddzial komandosow z armii innego panstwa, ktorzy wspolnie maiij ow 
most wysadzic w powietrze, Tak wlasnie przedstawial si
 scenariusz kinowego 
szlagieru sprzed tat pt_ "Komandosi z Navarony"_ Ale dokladnie tak sarno wyglijdaly 
wydarzenia, ktore rozegra/y silj! na Podbeskidziu w kcncu 1944 roku. Gdzie miala 
miejsce dywersyjna akcja na pollj!zny wiadukt? Czy zakonczyla silj! sukcesem? 
we wschodnreJ CZ
SCI obe- szcz
me mcs1u n2d SkawCl uznall wykonalny dopiero z nadejsclem 
cnego wOJew6dztwa za spraw
 pnorytetowC\ Zimy. 25 grudmB WYWlad dom6sl, ze 
)ielsklego. kllkasel me- Wraz ;z posuwanlem SIt: frontu, Skawa wreszcle zamarz'a Motna 
Irow ad slaCJI koleloweJ Skawce, na Iylach wOJsk memleckich I
dowaly bylo zaczyna
 akCJ
 
rozciO\gat Sl
 nad rzeki\ SkawCl. sowlecklegrupysabotazowo-dywer- Polsko-scW!eCKloddzlai'ruszyfdo 
wspanlaly most Llczyl135 metr6w s}'Jne z paleceniem mepokojenfa za- wykonama zadanl3 w noey z 29 na 
dfugoSCL r oplerai SI"i na trzech pc- plecza przeclwnlka - Na Podbeskl- 30 grudma. Dywersanci mlell do prze- 
t\!Znych prz
stach. spoczywaj"cych dzm row",ez pokazali s,
 rasYJscy bycla 40 kllomelr6w w padeJ
eym 
na granltowych filarach. Zburzyt; spadochronlarze do zadar'l speCjal- sI1JegJ.nlo5
uzbroJemef160kgdy- 
takle "cudo.' archltektury nie by+c nych. Most w Skawcach zaatakowac namitu NiepokOillch fakl. It dyspo- 
talwa. ale wlasnle ow most stanowll mlalo trzech zofnlerzy takJeJ wlasme nowah Jedynle kr6tklm. Ilczi\cym 36 
najslabsze ognlwo maglstrall kole- formaCjI (0 nazwle "Borba") eraz 9 centymetr6wlonlem (WczasreprzYJ- 
jowej. kt6rC\ Nlemcy dost2lrczah za- pejsklch partyzant6w Armri Krajowe} mowania zrzu1u zgub
 SIt: pojemnlk 
opalrzeme oa IJnI
 frontu Sowieci z oddzlalu "Chelm- PlerwszCL pr6be- 
 Z tym materialem). Pc nocnym mar- 
5zykowalr si
 do pot
znego uderze- ataku podJ
o Jut jesleniij 1944 roku, szu grupa ukryla 51'; we WSI Maroow- 
niB na poczq,tku 1945 roku i ZnI- ale okazaio Slf:. it rozkaz bedzie ka, 4 km od mlejsca zamac'hu i tam 


um

um 
@

 


Na pocies haw! pod grape! na gorolski gawyndy, spiywa- 
nij; gran;. No i Male Muzeum ji rzezby hawok tes mom. 
Taki napis widnieje na lablicy przy droclze w Ciscu Matym 
(gmina Wlj!gierska Gorka). prywatne Muzeum Jaska Tali-, 
, 
ka "Ocalenie" to jedna z nielicznych tego typu placowek, 
zbudowana od podslaw r
kami jednego czlowieka. 


- Bylo nas dwana
eloro. Ojclee 
zmarlgdyjasi
narodzrlem, tama- 
ezy w 1926 roku. Prowadzenie 12- 
morgowego gospodarstwa na gro- 
niaeh przypadlo matee. ktdra wy- 
chowa/a nas w duchu milosci i SZB- 
eunku do IUdzi, ch/eba i praey W 
1939 row uk0l1czy/em 6 klas szko- 
Iy powszechnej Uczylem si
 do- 
brze Potem )UZ jako samouk na- 
uczy1em sill Jeszcze w,elu neczy. 
Umlem grat na heligonce, na 
tr'lbce, na b'i!bnie, na kontrabasie 
i harmonijee ustnej, a )ak potrze- 
ba to zaspiewam piosenki z cza- 
s6w moje) m!odo
ci. Okupacj'i! 
SPf1dzI'em u bauera w Sopotni 
Male) Zycia nas nie rozpieszcza- 
10 Nale
 do tego poko/ema, 
kt6re wie jak 'c''II1ko prze- 
Irwac przedn6wek, jak 
lransporluJe si#l obormk w 
koszyhu na p!ecach, Jakie 
korzonki wyorane na wio- 
snl' nada}'! si'll do jedzenia 
W 12 roku zyeia powaz,lem 
 
)ul parEj koni. Po wojnie Jan ,. 
Tal,k ozenl! sil' z Zati'l Bed- 
 
narz6wn". MaJ
 dwoJe i, 
dzieci. Wybudowali dom i , 
budynki gospodarcze. Talik 
wl	
			

/scan11_0001.djvu

			6 MAReA 1997 


KRONIKA BESKIDZKA . 11 


BAZAR "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 


[.m.. WYF'-OSAZENii.SKLEPOW i GASTRONOMI.- 
, 
I 
I P.P.H.U. "WA-MA" s.c. 
I r 
Meble sklepowe, regaly, lady, gabloty, 1 
I kosze, wieszaki, stojaki, metkownice, ! 
i ; krajalnice, urz
dzenia chlodnicze itp. i 
I; . . SPRZEDAZ RAT ALNA !": 
.
'-
 B.B., ul. Lipnieka 60, lel
 14-14'04 
 . . _ i ,. 
..",.... ezynne 8.00 do 16_00_ 
-- -... .... ""--.. .- - ....--...-.... .. ..........-....  - :--.
 -.... ';;eISkO.Blal : , ul. Drzymaly 1 J 
__ - - ........ . lei. 11-78-93. 
CONTR.A.C'rOR. 11--33-20,09003&£0.32,183-768 
. .. Firma wykonuje szybko, solidnie, fa. 
* RoletyaIJi}'wlarimniowc.ccna...26.0
l/ml -chowo elewacje "
IDING"', wraz z t 
* ZrtluzJcplonowc; stol
tka PCV ociep/etliem i obr6bk.1 blacharsk'l, cena 
* Soc
elynkt:,ufitrpodwlesz.ne 5Szf/ffiL,oraZPOkryc . iad a chOW . e I 
* PruJeklowamc 1 budowa, ..... 
"
u
. Montaz Ca}y rok 
 
,,",obiektowhandlowych'produkcYJnych fRA TYKA . U . S . A E 
cwno;trz a K W..... - 
-....
 ....r.,...- 


i 


Firma budowlano-remontowa P.P.U.-H. 
uINRECOM.. 
Bielsko-Biala, ul. Cmentarna 3, leiliax (033) 14-12-18 
Oferujemy uslugi: 
- ocieplani.. ..I('wacji melod'llekk'l (styropian + Iynkl 
- wsz..lkie roboty budowlano-remontowe 
Sprzedaz detaliezna i hurtowa malerialow budowlanych i izolacyinych. S! 
\V kon Cl niet )O\Y stolark okienn drcYo'nuu 


Firma WELM-Centrum 
autoryzowany dealer SKODA AUTO Polska 
ofur
edona
chmia
ow
 
"przeda:iy samochody 
SKODA FELICIA COMBI 
w uhieglorocznych cenacb 
BIElSKO-BIALA 
ul. Sarni S!ok t. l.el125750. 


- - 
 
. £../ i.L..j' < 
 
-,. .,.. ilif- -, :" . ,.. 
:'I.. 


.,
 
"':'! 


KRATY 
bramy, ogrodzenia, balustrady, drzwi garaiowe, garaie 
. Bielsko-Blala, uI. Zywlecka 351, Ikola Stalownlkal. leI. 149919 . 2 .. 


K A [;]I
 
I HURTOWNIR 
CERRMI RNI' NEJ 


'" 


.. oficjalny przedslawiciel 


.?CERSANIT 
KRASNYSTAW S.A. 
- umywalki. poslumenty. 
kompakty. bjdety itd_ 
"

;

, 

spluczki podtyn kowe. 
dolnopluki, sedesy 
I 
-
,(. 
.,. ".,.." 


.i. 


.. ...: 


kabiny natryskowe, brodziki 

O K 
 ::
O:SKIE 
ARMATUR 
baterie. zawory. 


Nilnn DJ'OOZII(, 


FIRM' 
DCEAN I ARISTON IKL\. 


, 
I m._..........._... -...-........... --'-- ----- ----, 
: 
 O '" PRZEDSI
BIORSTWD: 
I
..,
 MOKER .,,
, 
I 
 . 
II Andrychow, ul Krakowska 97 
jt telJfax (033) 75-24-09 
JESTE<;MY PRODUCENTEM: 
posdeH z: 
* kory (od 27.90 PlN) 
* bawelny 
I '" flaneli (od 29.50 PLNI 
! *" frole 
I * j('rsey'u (od 35.20 I'LN) 
I . ko1der z: 
I i * wkladem antyaletgicznyrn 
; + polies!tu (od 26.60 I'lN) 
Ii ok welny w poszydu b3\Velnianym 
i: 

 welny w poszyciu inlet : 
r. (od 59,4U I'lN) , 
spIWOrow,pod

ptzf'Scieradel. i 
obrus6w, 
ow , 
PONADlQ OFERlJJEMY ' 
SPRZEDAZWCEN"ACH 
PRODUCENTA: 
* narzuty. koce 
* po:kiet zdrowolllil RUNO 
* tkaniny zastonowc . 
* tkaniny po
cielmve. drelich ubra- ; 
niowy 
* koldry z puchu I pierza , 
SfOSUJEMYUPUS1Y CENOWE ; 
PRhPI:ATNOSOACH "" 
L.........
:  
rii\ @ Komfort 
\!-
) ..ICO..ll1rES Bczpicczciistwa 
43-300 Bielsko-Biala, "I. Montazowa 3, lei. (33) 103030 (33) 125773, fax: (33) 158434 
Pr(lponujl:: 'Sklc., firm""". - 
- Monitoring Jadiowo-teJcfomczny - Najnowsz.-= 1!o}':>temy alarmm"f; 
- ('aupy interwenc}jne - Kasy sla1owo-betonowe 
- Systemy :)larmowc i zabe-LPieczilJ'tI.C - Zamh Gerda 
- (nlasu - konwoJc waloTow pieni
nych - Konkllrcnc),Jncc
ny. 
- Ochrona fizyczna - uozorowamcClbn!ktow - Znac:zne r:tbaty lIJa stalych k1rcn1ow 
Komplckso"D. prort'$JonaJna fiz)'l:znn i clektroniczna OChrUI13 
Zni7.
i ubczp.eczeniowe Konce,]" MSW 490/89 Ulg' PFRON  


P
YTKI 


. 
 
WnOSAZENU 
 
seienne, podlogowe, parapelDwe , I .. =- ;.\ 71 
 N 
 V 
 
. 
 klinkielowe III .'" \....."" I PHU
""" 
 - - - -" 
 

. 
 HURT-OETAL 
 

 elBwacyjne z Dpoczna 
 

 Dial Imparl - -.1."'11 , Cer Lux 
 

 kompakty, lugi, kleje, luslla, lip. 
 

 __

","",,",w_,,
1 
 
- Zywiec, ul Kosciuszki45,tet 61-22--53 (Pllsko- 9.00.17 00) !T 
 
BieIsko-Biala, u1. Pieka",ka 20, tel. 126-216 (9.00-17 00 . g: @ 

i'J!jjJ,i'J1i'J1i'J1[!JE;J 
 
 
 
 


Buderus 
- 
TECHNIKA GRZEWCZA 


EKOTECH 


=
 
""==1;::(3 
cc-:z:: 

iS'
 
o 

 :-... 
Q!IIO 
...:- 
 
.-""'.c 
 
-'
 Cool 
,,::e.. 


SPRZEDAZ NOWOCZESNYCH 
ENERGOOSZCl
DNYCH SYSTEMOW GRZEWCZYCH 
o SERWIS €I NONfAt Q DORADZTWO 0 
-...... .. ...... ......... 
s.c. "EKOTECH" 43.300 BIELSXD.BIAtA, Ul PAR1YlAN16W 44 ICentrum Ba'ol)'l 
lU. 12S.925 w. 26 1:1..45.:l.B w. 26 mJfAX 113611 


g 


iywiecka fabryka SPIZ¥tU Szpitalnego w iywcu 
pilnie poszukuje pracownikow galwanotechnikow na 
stanowiskach produkcyjnych. dozoru produkcyjnego" 
technologa . ze znajomosci'l gaJwanotechniki. 
Szczeg610we informacje udziela Dzral Kadr Fabryki, tel. .6146-71. 
Zywiec, 01. Filbryczna 1. 


MATER 


RMO :701 AC] IN!; 


v 


. . 
BUDOWt',uL. . -H( I Pk.£.EMY t 
- UNI-MATA gr. 5 + 20 cm OTULINY 250 DC, 500 bC 
- UNI-PLYTA 9'- 5 + 15 em MArY LAMElLOWE 250 DC 
WlATRO I PAROIZOLACJE - MATY Z WEtNY 750 DC 
PONADTO OFERUJ" 
 
PLYTY SUCHEGO TYNKU + AKCESORIA nlon 01.='5 
ZAPRAWY, SPOIWA, KlEJE C......it 
DACH6WKJ BITUMICZNE GLOBE IKG 
OKNA, DRZWI URZF;DOWSK1 
 
_' PLYTA WlOROWA WODO.GRZVBOODPORNA 
 
'; GOTOWE SZPACHLOWKI; GtADZIE TYNKARSKIE 


AKORD-BUD Sp. z 0.0. 


N 

 
BIElSKO-EJIALA, ul. Graiynskiego 72 
tel. 12.48.41 


POLONEZ 


- 


DAEWOO 


- TlCO - LUBLIN 
- NEXIA - ZUK 
- ESPERO - CIT
OEN C-15 
SPRZEDAZ RATALNA 
K bez zyran16w i pierwszej "",platy 
K max. 72 raty; OC gratis; KREDYT od 9,9% 
K LEABING b..z zaSwiadczeri z Urzfdu Skarbow..
o 


. CARO 
-ATU 
- TRUCK 


KAMPANIAZI:OMOWANIA - UPUSTY! 
TANIEJ: POLONEZ.1,900; NEXIA. 2.300 


(ASIAZ) i S-ka 


PUNKT SPRZEDAZY BJElSKO-BIAt.A 
ul. Partyzanlow 71, tel. 14.21-64 


tOI-95./l2'if : 


--. ..............--.....................- -. -........... _.-.
 -"'-'-,-
-' -. -
'.,. 
--- 


t 
i 
I 
I 


C") 
N 
1ft 
=-= 
J>. 
a::: 
-< 
z: 
J>. 
o 
i:) 
.... 
o 
en 
N 
1ft 
z: 
- 
J>.  

 
.,  
rFT1 
=	
			

/scan12_0001.djvu

			12 .' KRONIKA BESKIDZKA  

 
. 

 
C"ooI 
o 
"0 

 

 
. 
00 
"0 
o 


. 
N 
"0 
o 
en 
3: 


- 
00 

 
. 
CD 
CO? 
. 
u:» 
..... 


. 
- 
CI,) 
- 


- 
C"ooI 
-- 
o 
en 
CI,) 

 
U'J 
3: 
o 
c: 
ns 
.c: 
(,.) 
o 

  


DESK "SA"" T' 

 z o&r1J /J):;JiJ!Jia:Jl EGO 
PNFWNA u TWIJCb sto 


ZAKI.AD 
I-IANDlOWY 
€m.t 
WIKLlNA 


. BIELSKO-BIAlA uL Gazownicza 25 tel. (033) 125-772 
. BYTOM ul. Piekarska 97 teL(032) 814-048 w. 27 
. CIESZYN- Mnisztwo uL Sp61dzielcza 2 tel. (033) 511-472 


--- 


--- 


Sp6fdzielnia "SAMOPOMOC" Jasienica
Jawotze 
w Jasienicy, ul. Cieszyriska 493 


zatrudoi od miesi,!ca maja hr. osmioosobow)' personel-w tym 
kiemwnik i zast
pca - do oowo ul"uchamianego sklepu spozyweze- 
go samoobslugowego W Jawol"zu Centrum. 
Wymagana praktyka w branzy spozywczej i znajomose obslugl kasy 
fiskalnej. Tel. 152-136. 


It IJ2a.rl(j 


3: ct ':.'I' 
."{< e 
"0 
O , 
::I: . . 
<..> 
>- 
O 
0:::: 
C 
 JiTIHL" 
:z: .. , 
- 
:::::!!! 
ca: 

 
1&1 
.-.. 
U 


...,. t 
.\. 


, 
! 


. 


. 


I :1 


o 


;'10. 
STIHL" 


...L -  - . 

:.A

 


... ..-:..... . 


przy zakupie pilarki STIHL 
026,029,036,039,044,064 
W okresie 03.02 - 31.03.1997 


otrzymasz w prezencie 
siekier, firmy STIHL 1250gf70cm 
ZAPRASZAMY! 


ANDREAS STIHL S . z 0.0 , Pozna
. u1. Druski
"'L'a 6110 
Sprzedaz prowadl'! wyl'lcznie autoryzowanl dealerzy: 


Andrrchciw - PI. Mickiewicza 3, tel. 752-249; Ilellh'Biata - 3 Maja 18, 
tel. 210-51 w_ 389; By tom - KochanowsJdego 25, tel. 182.32.77; (ieurn 
. Hajduka 17, tel. 520-218 w. 26; (:r..J.awig.J:rled:rl.e - Pasieki 515, 
tel. 115-57-14; J,,'r:r,hie Zdr6j - Mazowieeka 1, tel. 719-610; ',Idllia 
k/iywca - Krzyzowa 489, tel. 636-323; Ka'owl'l - Dqbrowskiego 22, 
tel. 155-20-17; la:rr (Ogrod] - Szkolna 12, tel. 174-304; SaI1IewIac - ul. 
Grota-Roweckiego 187, leI. 191-S3-47; Ojwi,cim - Sienkiewicza 7, tel. 
424-008; Sucha Besldd:rka - Pi!sudskiego 6, tel. 74-28.68; '.rnowskle 
G6rr - Ligonia 1, tel. 185-38-26, Rynek 10; Ultran - Daszynskiego 55, tel, 
543-655. 
 " 


6 MAReA 1991 
.............. 
I(I' AUTO-MAX I 
I
 I 
I . Uiywane i nowe I 

 I (z
S(1 SAMO(NODOWE I 
!J: silniki,IaIl'lPY, bla,hr, sdenaki 

 I Tel. 11-90.66, 8-B., ul. Karpacka t87 I 
.......... """H2'. 


OBNIZKA (ENY W
GLA 
(heell IClOSlCZtd.zii kup teral! 
.110", 'p""",zem 25D zt . IBren "Iego Pod. 
besk,dllD. Z 10'1' - inne materia!y 
o !! >- \I of' eksploatacyjne 

:Z:cn.. -. ' -'; - dozownik mydta 


P,H.U, "UMT" s,c, Katowice, ul. W, Reymanta 4, tel,{fax 156.27.14 
oddzial Bielsko.Biata, ul. Cmentarna 6, tel, 144.596 


ZI95 


.
.
 .. 
.'  


. 


"') Ceoa wg 
kllr.;u NBP dla DM 
z 
n1B18.01.1S91..-. 


ZAPRASZAMY 
DPEL WAWROSZ 43-300 Bielsko-Biala, 
uL Warszawska 158, tel. (033) 110249, 110250, 123326, 
fax (033) 110-248. Salon czynny: od pan_ do pi'l.tku w godz. 8.00-18.00, 
saba 8.00-14.00 " t. 


AUTO-ART SA  AUTORYZOWANY DVS!RVBUTOR WSZVSTKICH 
t?'""1> @ POLSKICH FABRVK tOZVSK TOCZNVCH 
o FLT KRASNIK SA 
o FLT ISKRA KIELCE SA 
o SKF-FLT SA w POZNANIU 
o TIMKEN.POLSKA Sp. 2; 0.0. w SOSNOWCF 
PROWADZI SPRZEDAZ HIJRTOWJ\ I DETALICZNJ\ 
. 
tOZYSIK TOeZMYCH  

 
AUTO-ART SA BIELSKO-BIAtA 43-300 " 
ul. SOBIESKI EGO 103. tel./fax (0-33) 11-70-12, tel. 11-98-64 


£"" 
C 7- A _1.'- 
0].\- -"Mt.'l. 
1-a
 


Ruben 
GUMKOWSKI 
CERAMIKA eUDOWLANA 


% 
%-
 +
 

 
4; 
'?t-oV'"o°1t., 
q, 
-9. 
 IS> 
"'.... '10- 0 

"
 0.&,_ 
....,9, -J- 
<9,> 
't 


CBIEGONICE SKtAD
. 
MAGAZYNPRODUCENTA 
KOZY K/BIELSKA.BIALEJ 
UL. WAPIENNA 49 
TEL. (033) 174995 


:II 
" 


, 
TAKA OKAZJA Sl
 NIE POWTORZY. 
Najwyzszej jakosci dach6wka ceramiczna w najnizszej eenie w Polsce,
		

/scan13_0001.djvu

			6 MAReA 1997 


-- 
-- 


Po.iycJtki gol6wkowC! dla maf.ienstw do 2500.00 beJt 
zyranlow. KorJtyslne warunki i 0Jlrocenlowania. 
l\'u!-zc PU'I
1)' PF7Jjrl:: . -11.. 
Bie!sko-Blata, BCf;kld2ka Ilba Kapltalowa. uJ. \Vzgorze S .I.-r 
l3ieJ:sko-Blaia. Auto Komis "Jurkl'\ uJ. Piekarski:!. 24 
Zywiec. 8mro Podro'iy "Rcgo Tour''. Dworzec PKS 
Skoczow, Bitlro Podrot.y t'\1arada". ul. Ustronska JO 
Wadowice. Agcncja Ubezpieczenlowa 'IGwarant"', ul. \Vojtyt6w 19 
K
. BlUm Podr6.i:y "Kentur". ul. MickJeWIC7::1 13 
Osw'
clm. Sklcp EIektryczny, ul. Iagietly 4 
Istcbna. Sklep "Mebelpol" 
Wista, Biurn Podr6zy "BIS", lit 1 Maja (Pawtlon Handlowy) 
UstrOli.. Ksi
garnia. ul. Daszyitskiego 8 


-.............. 


tt'i. 
S1-" 
1,'1:f(" 


tOHI7.t1E  SpOftlzielnia Mieszkaniowa "Strzecha" 
J w Eielsku-Bialej, ul. Osuchowskiego 4 

i1' poszu
uie firmy kl6ra podj
aby dzialania w celu oceny i opIymalizacii 
funkcjonowania w
zldw cieplnych w budynbch mieszkalnych. 
Szczeg610wych informacjl udziela kierownlk dllalu lechniczno-inweslycyjnego 
p. Kryslyna Gieriaeh-Goszyc, tel. 12-60-28, 29 wew. 26 
Oferty nalezy skiada
 do dnia 21.03.97.. w sekretarlacie Sp61dzielni adres j.w_ 
(]9-.(12-rU 


HURTOWNIA 
Eielsko-Biala, Siowackiego 7, 
leiliax 12-53-36,. tel. 287-03 
PASMAN1'E1UI,DODATKOW 
KRAWIECKICHIBIEUZNY 

ASM
!

 S.C. 
t/ niti po1iestrowe 
 - 

 t/ nici poliamidowe 
(kaMnicze) 
du:iy wyb6r kolor6w I 
., zamki btyskawicznc J- 
., poduuli barkowc '---..../ 
t/ wst"lzki, ta
my, 
aksamitki 
., gumy, koronli, iglv, guziki \'I 
t/ !!izelki mfskie, szciki dziecifce :.$ 
., raj.topy, skarpely ;; 
" biu51onosze, figi 


KIERMASZ 


TAPET 


10 - 29.03.1997 


Blc1sko-Biala. 
ul. Sikornik 3 
(dyskom spozywczy 
"PLUS") 


Zapr.szamy 8.00.16.00, sob. n.eczynne 


11)1-I05-rI0 


.. 


r-------
--
--------------, 


I 
 lJ¥JJlHF1m/ofl'!iU

EGO 
I Y.e
nr-tZ 
I AIe,lilJ.an.a 1..y..:;;-400 Cicf2yn 
: I Przyjrmt do pra<:y: 
I 0 gl6wnego specjalislr: d/s handlowych; 
I wymagane kierunkowe wyksztalcenie wyzsze, praktyka. znajomost 
jednego jr:zyka zachodniego 
_ 0 spe<:jalistr: d/s marKelingu; wymagana znajomo
t zagadnier"l 
marketingowych iji;zyka obcego - najlepiej niemiecki Jub angielskl 
U projel\tanta wzorow - ublor6w sporlowych; 
wyrnagal1a dobra znajomosc. zagadnieri. branzy odz.iezowej 
o przedstawicieli handlowych; posiadaj 
- rury sysremu K'SAN (KITEd 
(do e.epleJ I zlmnej wody or,lZ 
ogrzew.Jma podlDgawego) 
- syslem kanahz.i!qi wewnr- 
"znol MABO TURLEN 
- rury m,edz.ane , 4JTm4Jtura 


POKRYCIA DACHOWf 
- blachy dach6wkowe 
(FIDra
 Max;
 Monterrey) 
- blachy ocynkowane 
(rrapezowe. pliJskle) 
- b/;n:hy lakierowane 
lrrapezQwe. plaskie) 
- b/achy cynkowe 
- blachy mledziane 


POZOSTAtf WYlIDBY 
HU7N1CZE 
- bfachy czame zimno 
; gorijco w.l/cowane 
- blachy kwaSOVI/pome 
bl.Jchya/umlniowe 
- prffy clilgmone 
-l;J
my zmmow.11cowane 
- 5kl/e kvnsrrukcyjfle 
wyzszeJ fakosci 
- merale koJorowe 


MATfRMfYBUDOWLANf 
przewody kominowe 
kam,onkowe 
- okrJa ; wy'azy dachowe 
- system odtAudnleri 
liniowych ACO 
- system drenilzy 
FRANKISCHE 


SYSTEMY RYNNOWE 
ZPCV 
IV GAMRA T (br,]ZJ 


Godziny pracy dziafu handlowego: 
8.00 - 16.00, w soboty 9.00 - 12.00 
Mag.uyn Jest czynny do zakoftczem
 obslugl ostiltmego khenta. Fum
 naS7.d 
prowadzi uslugl clt:cta pr
tow. profih i rur oraz blach do grubosCi (, mill. 
Z
"'adunek le..r. wykonywany mechamczme. Udo<;t\,pmamy atesl.y hurmcze. 
Mate"oly po"adol
 cerlyl,hr znoku bezpieczel\ 
r- 

 
:::u 
- 
:J> 
1'.1 
m 
OJ 
:::u 
1'.1 
-< 
C 
a 
:E 
en 

 


- 

 
.... 
en 
. 
CD 
en 
lA 
_CD 
n 
N 
'< 
::::10 
::::I en. 
CD... 
o 0 
Q. Q. 
"CI CD 
0:0:- 
",=", 
n;' =- 
Q. - 
NC 
0;'':< 
-- 
:O:-c 
c:- 
CI..:;: 
0_. 
"CI n 
_.:0:- 

n;' 

 == , 
== 
 
r.a'" 
0..... 
Q. 
N 
o 
Q. 
C&I 
b 

 
. 
...... 
en 
b
		

/scan14_0001.djvu

			14 . KRONIKA BESKIDZKA 


<:> 
<:> 

 
.... 
o 
'0 
<:> 
<:> 
m 
'0 

O 
ON 
c:n'O 
"'0 
3: en 
o 
1::3: 
0::> 
g,
 
(1);;- 
....- 
,!= 
",0 
0'0 
t
 
",- 
.- ... 
::;:";;; 
.cog 
.....- 
>- c 
....0 
ftf' g, 
J:'O 
:9 0 
N", 
 
'" 
:;;: 
.... 
... 

 
CiS 


::::E 
- 
U 
UY 
- 
3: 
..en 
a 


c:c 
- 
:z: 
1&1 
..... 
en 
o 
.... 
c:J 
o 
c:c 
:z: 
>- 
::& 
c:c 

 
1&1 
..... 
U 


ZAKI.AD PROJEKTOWO - USI.UGOWO - HANDLOWY 
II EWDA II auloryzowany dealer finny 
 
oFer'lje: 
+ termostaty grzejnikowe do wszystkich tVP6w instalacji C.O. 
- OANFOSS + automatyka - DANFOSS . zawory kulowe 
+ pompy GRUNDFOS 
 
 
oraz MIEDZ - rury, kszla/tki do instalacji C.O. £'" 

' 
po cenach promocyjnych -., '. 
Bielsko.Biala, vI. Kustronia 4, lel.142977 
 
FIRMA VOZI£LA ATRAKCYINYCH RABATOW. 0 


r-------------------------
 


PlZedsi
blorstwo Komunalne 
"Kamax." Sp. z p.o. 
w K
tach, ul. Micklewlcza 8 
Zaprasza do skladania ofert wstt'pnych na obslug
 Przedsi
biorstwa 
w 1997 roku w zakresie robol remontowo-budowlanych: 
. dekarsko.blaeharskieJ 
. drobne roboty drogowe 
. przegl'ld szezelnosc:i instalaeji gazowej wraz z konserwacj'l 
. murarsko-Iynkarskiej 
. roboty zieleniarskie (koszenie-trawy i ei
cia Zywopiotow) 
. obslug
 kominiarslaj wraz z przegt'ldami 
. roboty zduriskitl_ 
PowyJ:sze ,oboty 
dQ wvkonvwone na terenie zmob6w mieszkaniowxch odmi- 
I nistfowonych prz:ez 

rstwo Komuna'ne ITKomax li . rnformacje (Jotyczqce 
I warunk6w pr
imowcnic ofBrt moi:nouzyskoc w D:z;iale Miesz'kon!owym P.I<. "Ko_ 
max" KW. ul. Mick,ewiczo B. P!'k6j nr U. tel. .4527-71 Wow. 25 
I Ofer1y przyjrnowane 
dQ do dn;o 15 III 1997 r_ w sekrelariocie Przed,,
b,or- 
I .fwo 
_ VI stosunku do derenl6,,! oie powinno si
 IOozyc 
nie upodlo!dowe, 
I likwidoc:(ine lub uklodowe. oler.nln;e pow;ni..n zClegCc z p/ctnokiamipodat. 
I kowyml Iw tym ZUSI. . 
I Wyb6r oferel1td nostQpi w trybie nlf!9ocjacfi z zacl10waniem kankurencli 
.. no podstowie otert ostate.cznyd-t 130-0.:\1-11'-1 
-------------

-
--------
 


. 
"5 


Likwidator Przcdsi-:biorstwa Produk- 
cyino-Uslugowo-Handll)wego 
'SPELEO" Sp. z 0.0. 
7awlad:anJia. Zt'f decYlj:i\ 73T7
du l- drui1 
Ii(J)2.l997t. finha: :T.ti:'.tala po
tawJOna 
wotan hkwidaoj i z dni 

 
-" 
,. 
" 
8. 
N 
.8 


ENERGOOSZCZ
DNY SPRZ
T GRZEW(IY POWIETRZA I WODY 
Ilrm: DlMPLEK, AEG, STARMIK, TECHNOTERM ( Niemc y) , ELECTROLUX ( Szwec j a l 
.0 !ouua71li do I"I\. i wlu'li
w (h.utC'I
. bIUl.... h1h
n)') (> ur%
ZlniA JIi

co-J.muLh.&j
-.: "PICKUP" do 
IOpu"luni..t (ugrud6w. pl.k"t;w %.a(,.1w. ulk. rn2
3.1yn
w. IlaJ.iun
wJ .. lJuL"pIYWIIWC lJi:rJI:W4lL-:
 wLn!v 
jcJ.l1u i wi.-lopunlo.luwl' 220 i 380 V (10 1)"J16w} . clcl..tt'}',:zl1C' vl!ncw,:arki 00 1"1-"C"wiL:l\w .. tl:a)!I"%
.....'nicc pr%cm}'ItoUrt! + 
I3t>ZP. in.odni imp.)..I...... I d,."I.-vbu'r'.. 


, 
D 
ti 

 
>- 

 
a 


....1 I.! 1 i 
II:I,\.L .
IIIUII "1L-j1l
.II::X" 

1]tot lilel'kr,I'lala. III. I'rm,.,.,,,,lrkd 35, t¥I.!fo1X '1..t n  
'<
		

/scan15_0001.djvu

			6 MAReA 1997 


@ 9 O


e:a I Z pc\i 
- Panorama - JiBE 
ROLETY ZEWN
TRZNE 
ROLOWANE BRAMY GARAZOWE 


NAJLEPSL\ GWARANCJA 


1tlek.lc1nle dvooadl;Zcnla 
W p.-ooukdl dtJIaoo z J:t"  
:<1 
Szldo energooszczI;'dne !2 
GRATIS! 


Dzial Ogloszen Kroniki Beskidzkiej 
Bielsko-BlaJa. ul. Dubois 4 
zaprasza od poniedzialku do pi
tku w godz. ad 8.00 do 16.00. Tel. 276.37 


. mt_ ____ ......_....._ _
"-__titII AiiIG:* 
. 
Ii 
: oa cele handlowe, oslogowe, lob binrowe 
I w sr6dmiei;cto Bielska-Bialej 
I oferuje do wynaj
c::ia 
I Centrum Handlowe "FINEX" Sp. Z 0.0" ul, Cyniarska 36 
I 43.300 Bielsko.Biala, tel. 11-37-76; 123650, fax 11-37-75. 
.! 
. - 
.-_.. __r"""""fiii _
'..._.. _ _!fA _ _ _ IrA; _ _ ..-_
.... 


'------. 
PO'/VIER.ZCi-lrUE : 
II 
I 
I 
,..
 


PZ "NATALEX" Olga FALEK LId 
Bielsko-Biala, ul. Regera 101 
I<..truclni SlWAczki, pRudnAwicidi It"Ndlowyclt, sd"'HARk{ 1 biUi4 
ZNAjOMosci'l j{zyk.. ANGid.kiEGO. 
Inlormaeje telefoniczn.e t 63-665; 163346. 


101 UNHIS 


NOWO OTWARTY SKLEP FIRMY 


WOMAK 


RATY 
5% pierwsza wptata 
najniisze w regionie 
oprocentowanie rat 11,8% 
bezptatny transport 
z wniesieniem 


OFERUJE SPOilT: 
AGD 
prglki. . 
lodoWkl, 
%amraiarki, 
kuchnie 
elek.-gaz. 


RTV 


PROMOCJA 
do 31 marca kaidy zakup 
z 5% ralla'em 


:cr 

 

 


ul. Mateiki 2, tel. 21 7-44 
przeczllico ul. J Maia (przejscie podziemlle do dworco PKPI 


KRONIKA BESKIDZKA . 15 


TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA 
GAMABUC-INSTAL. Biel5ko.Biala, ul. Fa}ala 3 lei 125207 
oferuje w sprzeda.zy: 
* KOT
 Y GAZOWE I OlEJOWE 1 I 2 funkcyjne 
d 10 
o 500 kW Ilrm' BERETTA, VAillANT, 
SCHAFER, UNICAL 
* PODGRZEWACZE CIEPlEJ WDDY (BOJLERY) 
3: GRZEJNIKI: plytowo-konwektorow91 cOnweClol")I 
* FIL TRY I UR IA do uzda
niania wo 


Filma wykonuje. prOIEk1Uje: Ins1aliilcJe cen1ralnego 
ogrzewanla. gazcwe 1wodno-kana1izacyjne. 


;!i 
; 
a 


OTULINY CIEFI:.OCUKONNE do rur 
C.O., cieplej i zintnej wody z: 
o POLIETYLENU U POLIURETAI'IU 
o WATY SZKLAI'IEJ 
ZAKRES Tf:MF. OD - 50°C DO + 700°C 
DYSTRYBUTOR: :BI8.4N. JACm RI18Kil 
L-__ _ ____-------' 


THERMAFLEX 
MPIS 
KORFF 


8IELSKO.8IAlA, ul. Leglon6w 44, lel.nax 298-33, 125857 
CENY TYLKO HURTOWE!!f ZAPRASZAMY od 7.00 do 16.00. 


r--
----------------------. 


STAL-HART P.P.H. BUJAKOW ; 
34-316, ul_ Bielska 30, tel. 10-33' 108082,108083 I 
. I 
WYROBY tiUINICZE MATERIAU BUDOWI,ANE I 
I 
I 
I 
I 
J 
 
DUZY WYBOR MATERIALOW BUDOWI_ANY(.'H I 
cement - wapno - papy - lepiki - styropian . welna i inne... I 
Boazeria panelowa. plywaj(lCe podlogi.. I 
ElEkTRONARZ
dziA FiRMY - BOSCH (IttJRT-dETAl) ... 
ZAPRASZAMY przyjedi, sprawdi, powiedz innym 
 I 
Czymne: pomledtiole. - piqte. 7.00-17.00, sobota 7.00-13.00 
 I 
L__

______________
______
 


- BLACHY; ocynkowane. lakierowane 
trapezowane na wymiar 
- DLACH'\:'; zill1nowalcnwane, 
gor,cowalcowane 
- ceowniki 
1- dwutcowniki; - k
lowniki 


- pla.kowniki 
- profile zamknifle 
- .Ial zbrojeniowa 
- RURY CZARNE IOCYNK. 
- ELEK'I'RODY 
HUTY BAILDON 


NOWOCZESNA 
TECHNIKA 
GRZEWCZA 


HURTOWNIA TKANIN 
IIBONOTEX" 
Bielflko-Riala 
..ul. CieEZ)'iiBka 279, leL 090365945 
oferuje tkaniny w.cenach 
producentow 


I IC0Tl;ye.0. I C.W. lirmy DAKON 
WtGlOW£ z dopalaniem i 
regulacjq temp. 0 mocy 8-45 kw 
GAZOWE z automatykq 
I HONEYWELL 0 mocy 18-30 kw. 
OGRZEWACZE WODY 801, 12:01;- 
150V220/380. z moi
 podl
- 
czenia do insta!acjj C.O. 
Npr:tt'drn:: lturl.1It'lul rilly 
"NOWAPOL"',8Ielsko-BiaJa 
Partyzanlt1Jl9B, tel. (33)1220-04. 124Q-27 
101-54-1110 


. Z.P.B. "Eskimo" 
. Z.P.B. "Morfeo" 
. Z.P.J. npierwsz.a" 
. Z.P.B. ''Poltex-W'' 
Zapraszam
' Pn..Pt. 8 . 16 
Sob. 8 - 14. IO'A"" 


BIG BANK SA ODD%IA10P£RACYINY 


w Bielsku-Bialej, ul. Browarna 2, leI. 124-966 


OferlJje: 
lohl)' lermtnowe 'l;J 
1 mi€si\,czne 
2 mliEsit;'czne 
3 mlesi
zfle 


5tatym oprocentowamu: 
16,75% 
17,00% 
17,50% 


6 mles
czne 
9 ml€su:czne 
12 m.esi
czne 
- .. 


IH,OO% 
1H25% 
IB,75%  

 
,:; 


PPH PREFABET Sp. Z 0.0. 
43-300 6,elsko-B'ala, ul. Zywlecka 116. 
leI. (0-33)H.16-S1, fax (0-33)14-15-48, IIx03528B 
PUSTAKI :Z BETONU KOMORKOWEGO 
W)'m)'slone w Szwecji robii.lce obecnie ogromni} brier
 na 
alym 
wiecie 
Doskona}y, cieplochrouny materia! do wznoszenia scian budynkow, 
pOBiad
1tCY atest i oznac::zenie znakiem bezpieczenstwa '9JJ'1 
I.kki. - 0 dO% liojszo "d <,
zorv wody 
(I.ploch.onn. - .p
  
Co> 
!-' 
UI 
N 
... 
.:.. 
.:0 
co 
'" 
-- 
... 
C 

 
ICI 
o 
g, 
N 
CD 
o 
C) 
. 
.... 
G) 
o 
C)
		

/scan16_0001.djvu

			Hi . KRONIKA BESKICZKA 


c:> 
c:> 
... 
- 
. 
c:> 
C> 
ai 

 
o 
..,. 
o 
en 
0:; 
C> 
t-: 
- 
, 
C> 
C> 
ai 
oW 
= 
 
W e: 
20 
OQ. 
D::Gi 
C).- 
_ c:: 
=-_ c: 
u.!!! 
.en N 
O-c 
EO 
o ... 
..c:: '" 
... c:: 
=> c:: 
... "... 
'" N 
z'" 
...,...:- 
.u
 
c::..,. 
"'- 
en.., 
«>e 

 
cu 
- 
.... 
- 
""" 
'" 
c:: 
"... 
D:: 
U 
at 
. 
 
'N 
C> 
C> 
.... 
, 
..,. 
.... 


U 
LLJ 
- 
3: 
>- 
-I'J 


c::c 
- 
:z: 
1&1 
.... 
en 
o 
..... 
c:J 
<:) 
c::c 
:z: 
>- 
:::::5 
c::c 

 
1&1 
.... 
U 


\ 
. I] 
:JJ · 
 
.
 , "'" 

 !tJ;.... 

_. ,ff 
..  


DENTISTRY DEXTRA 
lek, slam, Jadwiga GRUDZINSKA 
wraz z zespolem lekarzy 
lek. .Iom. Joanna SUCHANEK-KOWALSKA 
lek. &Iom. Ir
neu
l. STEC 


uprzelmle zaprasza do gabinetu stomBtologlcznego 
'DENTISTRY DEXlRA". 
polecaJQc szarokr zakfes uslug dentystycznych 
na wysokiej Jilkoscr spn:t:cle firm 
CASTELLINI I STERN WEBER flY 2002 
r-t -. 
"-.J 
- ..t "- 
- 


Zdl
c'a 
rentgenovvskie 
wy
on\JJemy 
na mleJscu.  

 ,...,........ 2 
... I :..","

 . . 
, -
.. 
. - ,,0 


c 
, 


"'III 
.. 


Zopros2omy w ponledzlatkl. wtorkl 
I czwartkl W Qodz. od 9.00 Clo 20.00, 
w irody I plQtkj ad 9,00 do 17.00 
oraz w sabot y cd 9.00 do 1300 
Rejestracja telefoniczna: 0-90365134 
Bielslco-Biala, ul. Piastowslca 136 


. 


· 
tj 


.
 


Zapobiegaj wypadkom przy pracy! 


PRZEDSIJ;:BIORSTWO PRODUKCY JNO-HANDLOWE 
Oferuje do sprzedaiy: 
- peln'!. gam
 odziezy roboczej 
i ochronnej 
. ,..,kawice robocze i ochronne 
-obuwieraboczeioehronne 
oraz pO/buty 
- r
czniki frotte 
. scierki 
-odziez ploeienn'!. bialq 
- chemi\! gospodarezq 


[I 
 .ir.. . )) 


Bielsko-Biata, 
ul. Grazyriskiego 38/40, 
tel. 125-418 
Zapraszamy do wsp6tpracy 


HUPIIi 
na cell' biurowe budynek wol- 
no stoj'lCY na terenie Bielska- 
Bialej 0 pow. uiytkowej 250 - 
400 m 2 . Stan wykoriczenia bu- 
dynku - dowolny. 
Budynek powinien posiadat 
swobodny doja.:d, moiliwosc 
parkowania, telefon. 
OIerty nr "30" Kronika Beskidzka. 
Osobom. kt6re ju:i zlo:iyly oferty 
pod nr "2", serdecznie dzi\,kuj\!. 
1.(11
7-i;J'.  DAYM"O'N'j)"'" 

= '_nMOu_ 
£L£WACI£ 
VINYL-SIDING 


Bezpo
redni importer kana.. 
dyjskiej finny DBJ'mond. 
Nljwrzsza j.leese, najnizsze cell'_ 
dP".t, dla ..dhioreiili hdrtowyeh. 
"KRtSBO.CANPOL. S.C. 
32-650 
ty. uI. Md 


<-,"- 


to"ClIIUOSlf 
KR£DJTU 
[IE 


'.- 1 


 


@ 
RENAULT 


10 Prl:NIA ZYCIA
		

/scan17_0001.djvu

			XII. KRONIKA BESKIPZKA 


WTOREK . 11 MARCA 


--0 10.00 Wehikul ClasU - program dla 
dzieci 
10.25 Familiada - teIetLrriej (powt.) 
10.50 SludiJ"fX1'! - NBA Actiir1 
6.00 Kawa czy herbala? 11.10 Podrnzew czasie i przestrza- 
8.00 Dobraroc, kcxt\aIia - seiaI ko. ni: Wyppress 21.40 Teresa ToraJiska przedstawl8 
1725 Moda na sukces - serial USA - TerazWy 
17.50 Tajna t"isbia Zimnej Wojny- 22.35 Akademla Filmu POlskiego: 
Pokmanie na czarownice Wizja lokalna 1901 - lilm pol. 
18.20 Sprawa dla r
rtera OD5 Panorama 
0.15 Oemnosc i Swiallo - film dol<. 
19.00 WIecrotyrI: 9" - zabawa 14.55 
Redakeja - program dla mlodziezy 


15.2S Ufozaury - seiaI eron. dla dzioo 
15.50 Braclwo e.a
 Dna - program 
ekologlCZny dla d
ea i ml:x!ziezy 16.00 
lI1fum1acje 16.15 KDrOOry - p-ogram 
1D11'f'M:mi16.45 PIonijca pocOOdma 
-1e
melg - program 
pubL23.55 Moto-MadOOlOSa 0,30 Mu. 
zyka na BIS 2.30 Pozegnanie 


I CT PRAGA 


6.00 Studio 6 9.05 Pis
eta - progr. 
dla d2leci 10.05 Dudz;arz ze Straklr 
mc-komedia czeska.II.35 Bylo, nie 
bylo -leIebmej 12.05 
 !M-iata 
. serial dok. 12.20 RornowIe 12.40 
Klub Senio.. 13.10 Echa sporlowe 
14.10 Moda 14.35 Domowe .ideo. 
seenki 15.00 My z konca swia1a . sa- 
rial 15.25 Przy)adele - serial 16.20 
Hau! . senallB.45 Star Tre'!< - serial 
17.30 PZ. . lelelurniej 18.00 Wiado- 
moSci regonalnel8.i5 Slmpsonowie 
. senal ammo 18.40 All - serial 19,10 
Dobranocka 19.30 Wiadomosci 
20.00 Doklor Hollywood . komedia 
USA 21 AS Czama owieczka. - progr. 
ptbl. 22.20 Allo, allo! . serial 22,45 
Kung Fu . serial 23,30 Forsa - serial 
0.30 Kronika. C,eska 0.50 Dziecko w 
spadku - film Ira",. 


CT NOVA 


6.00
niadaniez 
8.30 Dallas - se- 
rial 9.20 AIda X - serial 10.10 Straszy. 
dlo z unr.versytelu. komedia USAl1.50 
Ksi¥e Valianl- serial 12.15 Problemy 
obywaleij 12.35 Szpital wChicago - se- 
rlaI1320Gracew
-seriall3.4S 
MIodzi i riespo:i«in - senall4.30 Tak 
plynleczas. serial 15.15 Cosby StxJw. 
serial 15.«1 SzkoIa zlamanych sere . 
serial 16.40 Obca rasa. senaI 17.30 
OJlsider . senallB.20 Ryzykuj! . Iele- 
lurnlej 18AS Karuzela - kookurs 19.20 
Prognoza pogody 19.30 WradornoSci 
20.00 Rosyjskarulelka' progr, rozI)Wk. 
2O.55Zawodcwci -senal21.5SNam. 
sne oczy - rep. 22.35 Szpilai w Chica. 
go - serial 23.25 Zonaty 1 dxJwiozk" - 
serial 23.50 Dagnoza.senal 0.35A1ro- 
dyzjak . serial ern!. 


TELEWIZJA LOKALNA 

uI. om..vsldego 2S 
tej. 425-11 4230-1!n 
17.50 Mlejski Serwis InlormacYl
 
10.05 Siok reklamowy 18.10 
 
polskie 18.30 Poza rok 2000. pro. 
gram auslraL 19,15 Charaklerysty. 
ka i pochodzenie j
zvka. e	
			

/scan18_0001.djvu

			IV . KRONIKA BESKIPZKA 


KRONIKA BESKIDZKA . XIII 


PU\TEK . 7 MARCA 
I 7!I:J 


13.45 
14.05 
,14.10 
14.30 
14.40 
14.50 
15.00 
15.10 
15.15 
1525 
15!I:J 
16.10 
16.35 
17.00 
1725 
17.35 
17.55 
18.10 
19.00 
19.30 
20.10 


TV 


1 


6.00 
8.00 
830 
8.40 
9.05 
9.15 
9.25 
10.05 
10!I:J 
11.10 
11.25 
1200 
12.10 
12.20 
12.5Q 
13.15 


Kawa czy herbala? 
Miasteczko na granlcy" senal 
Ijlarie kon. 
kursu 
22.40 Filmy Maurizzio Nicl1ettiego: 
Zabcjczy la","" - 
Im wi. 
0.20 Panorama  


6.00 
alaj
ce misie . serial animo 
6.30 Zyoe ZWlBfz;jl- serial dok. dla 
dzieei 7.00 TV PoIonia - relransmi. 
sja pragramusatelitamego8.40 Mu- 
zyczne promocje 9.00 AktuaInoscl 
(I) 9.05 Poranek z Telewizj
 Kato. 
wice . magezyn SI"dyino.
 Imowy 
11.00 Program dnla 11.05 Nami'l1' 
no
c - \Blenowela wenez. 11.40 Dzis 
wTele Trojce. repcrtaz12.00Aktu- 
alnosci (2) 12.0.5 Dziewczyna do 
dzieeka -lilm obycz. 13.40. Tajemni- 
ee nauki - serial 14.05 Bulet polityez. 
ny 14.35 Nie brada czyni filozola - 
cZ)'li szkielko i oko 15.0.0 Mtualno- 
sa (3) 15.05 Program dnia 15.10 
Cztowiek z gOr - se,ial enim. dla 
dzlea I mlodzie;y 15.35 Kompute. 
rowy sWlal IluZli . serial dok. USA 
16.0.0. Zaredna gromadka - serial 
przygodowy dla mlodziezy 16.30 
Obserwalorium 17.00 Nie lylkD w 
szalie - magazyn mody 17,30. Stu- 
dio pod blJoom - magazyn rozmai- 
t&i 'edakejl opolskieJ 17 A5 Aktu- 
ainosci gospcdarcze 18.00 Panora- 
ma 18.10. Mtualnosei (4) 18,30 Ma- 
ria Celesle - lelenowela wenez_ 
19.15 Dzieri w regionie - magazyn 
sludyjno.llimowy 19.30 100. lat jaz- 
zu . program muz. Iranc. 20DO So. 
kDly - serial 20,55 Ameryln. D
bowa 2, tel. alarmowy 985, 178986, n.ezelnik 
Czarna Peleryna. serial anim.lranc. 123611, lei ,nformacYlny 178536 (czynny cal,! 
14.25 Dz
yna z komputera - se- dob
) CAI:.ODOBOWE POGOTOWIE ELEK- 
",I dla mlodzieZy 14.50 Okawango - TRYCZNE -14.37-55' 181-100. Kalolicki 1.lelon 
oaze a!fYkanskiei fWZI'!OO¥ . nm dol<. zaufania 12-26--67 (czynny codzlen"," Od g. 16- 
15.50 Bezsennosc w Seattle - kome- 21), Chrzescijari5ki t.lefon zaufanla "Samaryla. 
dia USA 17.35 NlekDncz
ca SI
0IX'- nin° 14-21-92 (czynny: niedz., wter, ClW, od 18 
wieSc - serial animo USA 18.00-20.00 do 22), lei. zaufanlaAnonimowychAlkoho/ikow 
Okroolwarte"Nagapf.blokprO!Ta' 28-240 (cedzien",e od 9 16 do 20), Pogotowi. 
m6w IB.DO DiabeIskJ Mlyn - filmy ani. Psychologiczne te!. 988 (czYMe cal'l dob
), Po- 
mowane1B,2ONie Przegap18.25Cy. golowie przewodnlckie lei 14-58-72;SZPITALE: 
beria18.30Pogoda18.50BajerwBel. nr 1 ("I. Wyspialiskiego 211, tel 12-20.45, nr 2 
Air-senal USA 19.20.5- minlmaga' (ul. Wyzwolenia 18), tel. 14-40.61; nr 3 (ut 50- 
zyn regonalny 19.25 Kronoo SeI1feI. bi.skiego 83),lel. 12-50.04, nr 4jul. E. Plaler 17). 
da - senal komedlOW}' USA 19.50 M- tel 15-70-11, Wojew6dzki 5zpltal Zespolony jul. 
tualnoSciFilmowe20.D0-6.55Program Widok 5), lei. 12-43-10,216-37, "Sl;Ilownik"jul. 
kodowany2O.DOBiedroneczko,tiedro. Stalowa 101, lei. 14-40-11, Byslra 51_ (ul. Falala 
neczko-filmang.21A5Kuba-Histo- 2). tel 17-18-00 ONKOLOGIA-telefonzaurania 
ria m
u cz. 2. 
Im dJk. 22.40 Super. 100-110 czynnycedzlenmeodgodz. 18 00 do 20.00 
deser; Picasso bvIbv swietnym kelne- POGOTOWIA: gazowe 992, wodn. 994.cieplow- 
rem - rrngazyn tim5w krotXometraio- nicze993 energelyczne991, INFORMACJE PKP 
wych23.10I.Jberator2.filmUSA0.55 Ie' 933 PKSlel 12.28-25, MPKlel. 12-24-04, In- 
Candyman 2 - rorrOl' USA 2.30 Rand. fonn.cja luryslyezna tel 12-24-06 (od pon. do piql- 
ka z Marylin Moor,," - lilm USA 4.05 
u 8-18): Tel. informacyjny AIDS: 282-11, w 
v,jlk-rorrOl'USA6,1o.Horst-lilmdok. czwanki (17.20), RADIO TAXI 919, wzgl
dnle 12- 
58.97 (cal,! dob
). HALO TAXI 96.26; BESKID RA- 

 010 TAXI 9&-22, EURO TAXI 96.24, (ca"'-dob
), 

 posI0jlaksowek:dworzecPKP212--62.PlscWoj- 
Wladomosci 600 630 Od 700 ska Polskiego 12-31-25 Podbeskidzki Osrodek 
co godzin do 22 00 - - - I lnterwenCji KryzY50wej (pcmoZe T Dble I T wOJaJ 
Skrotwia
omosci 530 730 830 radz,me w sytuacji krYl¥eznej). lei 14--62-21 Blel: 
9 . . . .. sko.Blala ul ks. BrzoskJ 3, czynny c
alci do

. 7 dm 
S .30. . ki wlygodnru-(nreodplatnie).PRZEWOZOSOBNIE- 
erwls w J
zylw anglels m 14.30 PEtNOSPRAWNYCH: Blelsko, tel 14-34
09 (czyn- 
Sport 
.1.5. 15..30, 19.10, 22.10 ny cal
dobe). STRAZ MIEJSKA: Blelsko. LII Kol- 
Szero
eJ drogl6.10, 13.10, 17_10. !qIBja 10, tel 281-14 (od poniedzialku do soboty 
22.5
 6 30.22 00) Biuro Informac]1 Gospodarezej: leI. 
Zlclowka8.10, 10.10.11.55, 13_50, 12--63-19 Towarzystwo OpiekinadZwlerz
laml 
zynkUftUralnYI1.10,18.10 IwPoIsce.leI12--63.16 
5.00 RacioIujZIk. 5.20 
 minut z Ik:CjJ SZPITALE 
f'rz\1acJOH<4, B.DOGor
cylElelcn260. IF9 
46 &AD 9.15 Figa 10.00 Praca na 
an. BIELSKO-8. OSlry dy1ur chirurgiczny: 8/9.03 "518- 
zystorach 1
.30 Porady prawml	
			

/scan19_0001.djvu

			XIV. KRONrKA BESKIDZKA 


SRODA . 12 MARCA 


--D 


6.00 Kawa czy nerData? 
BlJO W S18C1 - senal komedlOWY 
USA 
8.30 W'adomo
ci 
8.40 Tulluru 
9.05 Gimnaslyka 
9.10 Mama I ja 
9.30 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy 0 dzieciach 
10.00 Milagros. senal wi 
10.50 Stawka wi
ksza nlz szyeie 
11.10 lanimpav.ieszrozw6d 
11.25 T aj"G! tisDia zimneJ wojny - 
PtJIowanie na czarowmce 
12.00 Wiadomosei 
12.10 (lQrobizn":,' rolniczyprogram 
inTormaq)ny 
1220 Magazyn NdowaIi 
12.50 Indeks - magazyn finansowy 
13.15 Kln..",,::"e taatralne 
13A5 
zyk filmu - Seenariusz 
14.00 SztLlc zapanowama nad ba!a- 
18.ooPrcgram I>.:Jdowany8.00Parker I ganern s!wa.zonym pr>e2 '
- 
lOW1S - serial USA 8.25 Mr, Jones _ nyeh moze przyprawlc CI
 0 bol 
fiim USA 10.20 Nie jesIe5my aniolami gloW)'. W tyeh dm
ch leple} po- 
. komedia USA 12D5 Bumerang. ko. godzlc S'
. 2 tym, 2
 me wszy- 
media USAI4.00Arsenelupn, Czar- st
o b\!d2.e pr>eblegalo zgo- 
na Peleryna - serial anim_ Iranc.14.25 ome z twolml 2ycze",am.. Za: 
Dre...t:zyna z kompulera _ senal dla stanow SI.
 le2 n
d spos
bam. 
rriodziely 14,50 Ich pi""ioro _ rodlin. 2dysoyphnowama wspo!pra- 
ny sarial lEA 15.35 Opowlese 0 mie. eown,kow, gdyz sytuae}a b",- 
kan ch d fi dok dZle SI\! powlar2a/; W srodku 
SZ ca pewnego rz"","- 1m . tygodnia nag'e rozte"'l uezu- 
16.00 
nal< s""'! sytu- 
acj
 do zawarcla interesUJC\.cej 
znajcmosci. kt6ra moze przero- 
dZle si
 w IlWal'1. przyia2n 


. ;:.
, SKoRPION 
..{.j;'j} 24 X - 22 XI 
SkcncentrLJj w tych dnlach uwa- 
gt; na dziaJaniach bliskich cf 
os6b. gdy2 m09'1. one niebawem 
przysporzye ci klopot6w Maze 
sifi tet okazac, Z:e bt;dziesz 
2muszony przerwa6 razpaez
le 
prace, aby zaj
c Sl
 sprawaml 
pry..vatnyml Bt:dzie to wiasciwa 
decyzja. kt6rej nle pawinienes 
zaIowac. Z osobq, na kl6rej ei 
zalezy post
puj z wyczuclem je) 
nastroj6w. Obcesowosc mo1e ja. 
jedynie sproszyc 


. 
 STRZHEC 
, < 23 XI - 21 XII 


W nadchodza.cym Iygodniu b
- 
dZle ci leszcze towarzyszyto 


dniaeh, bed,! zapowiedzi,! 
znaczme powaznlejszych 
2mlan nil: s
dzlsz. Warto je 
przeanahzowac I wyciCWnC\c z 
nlch cdpowiednle Wnlcskl Na 
poczcttku tygodnl3 bo1esI1ie Qd- 
czujesz konsekwenCje chao- 
tycznych dzialan i braku upo- 
rzC\dl- 
dZlesz muslat zaufac 2:yczli- 
wym ci osobcrn. gdyz twoJe 
postr:powanie nie jest jedno- 
znaczme ocemane Warto roz- 
wazye krytyczne opinie, kt6re 
wypowiadaj'l. przyjac.ele i do- 
brzy J:najoml. W sprawach za- 
wodowych powiniene
 zdecy- 
dowa.c sit: na konkretne roz- 
wi,!zania, nawel jesii b
d'l si\! 
One wi
zafy z koniecznosciCl 
.tmiany mlejsca pracy To wea- 
Ie nie musi bye takle trudne, 
jak myslisz  
:<2. '{j', RYBY 

 21 II - 20 III 


Niebawem przekonasz Sl
, ze 
warto bylo bran,/; swajego 2da- 
nia Nawet konkurenci przy- 
zna;r::a.. .ze mlsles racj
, WI
C 
bt:dziesz odczuwal ogromni1\ 
salysfakeie Sprawie, kl6.a CI
 
leraz pooh/ania warto pOSwi\!- 
cic wi
cej czasu i \Jwagl Nie 
zw.ataj na utyskiwanra najblll- 
szego otoczenia. kt6re nie Jest 
zadowolone z twojego zaanga- 
2owania. Rez\Jltaty twcieJ pra- 
cy okazoCi sie wystarczajO\cq re- 
t;ompensat&..
		

/scan1_0001.djvu

			e 


. 


I 


TYGODNIK .6 MARCA 1997 
ROK XLI. NR 10 (2094» 
BIELSKO-BIAI.A . 90 GR 


'Iesleldzlea 


Zonglowanie m i esz kan iami 


e 


1 1 Ii  


. 
aDle 


Lokatorzy 943 bielskich mieszkan od 
pil
ciu lat nie wiedzil. czyj'l wlasno
ci'l s'l 
budynki, w kt6ryeh przyszJo im zyc. Stan 
prawny trzynastu feralnych blokow jest 
tak zagmatwany, ze nie mog'l si
 w nim 
potapae nawet bezposredni uezestnicy 
sporu. Pr6by polubownego zaiegnania 
konffiktu nie przynosz'l rezultatu_ Tym- 
czasem mieszkailcy w kai:dej chwili 
mog'l znaleze si
 na lodzie. Czyt. str. 8 


. 
1 


us  anstwowa Strai t.owiecka, ubrana w specjalne mundury, 
. wyposaiona w bron i samoehody terenowe ma za zadanie 
seigai: i lapal: klusownik6w. Tyle tylko, ie w budiecie biel- 
skiego wojewody nie ma na ten eel ani grosza. Urz
dnicy, lesnicy' 
policjanei twierdz'l. z pelnym przekonaniem, ze klusownik6w na ieh 
t.erenie nie ma. Klusownicy zas klusujll jak klusowall - bez prze- 
szk6d, niczego si
 nie bojlle. Co bar- 
dziej straehliwi majll jeszcze inne 
wyjseie - m0911 w hidej ehwili 
zostai: legalnymi mysliwymi. Z 
tego nawet kon by si
 nie 
usmia!. ezyt. str. 7 


IJ 


fi 


fi 


1 
\ 


(
 I 
J 


...JI 


-f 
 

..J 


J J 


f 
.-J 


I 


fIJ ui wiadomo klo zostanie uho- 
norowany 22 marca - podczas 
gall w Teatrze j;1'lskim w Kalo- 
wieach - Zlotymi Maskami za wybitne 
dokonania tealralne wwo]ewodztwach 
bielskim. katowiekim, ez\!stochoW5kirn 
i opolskim. Tym razem Z10te Maski - 
wymyslone 29 lat temu przez katowie- 
ki "Wieez6r", a od eztemastu iat przy- 
znawane na Podbeskidziu przez "Kro- 
nik\! Beskidzkll" pod palronatem wo- 
jewody blelskiego - zdobyli artysci Te- 
atru Polskiego: Jerzy Batyekl, klOry 
jest aulorem (i aktorem) niekonwencjo- 
nalnej inseenizacji skandalizuj'l.cego 
"'Balu W oper:ze" Juliana Tuwima. oraz 
- posmlertnie. AleksanderSokolowski, 
mistrz drugiego planu, za niezapo- 
mman'l, zyeiow'l. rol
 Piszezyka w "Wi- 

niowym sadzie" Anloniego ezecho- 
wa. Natomiast Zlola Maska w dziedzl' 
nie teatru nieprofesjonalnego wzboga. 
ei przebogaty dorobek Haliny Kublsz- 
Muly, bielszezanki ad w/elu lat uez'!.- 
eej m10dzJez pi
kna poiekieJ poezji, kie- 
rUjllcej - z ogOlnopolskimi sukcesami 
- Teatrem Heliotrop. 


IJ 

 


)11 - 

'I 


"\ 
\"1 
, I
, 
, 
'\ 


., 'H;". .." ........ 
I lit. 
 \'1.' f' 'I W miniony pi'l- 

 :; I ;- t 

 
 iIlC'II tek odbyl si
 okr
- 
,". "gowy zjazd lekarzy. 
" ;!I. V'.. Medyey narzekali 

 
'\-.. ""',' 
 
;. 
, -"J. _ \ .. na bu.d:!:et slut by 
, \,'" ." '0'. 
 ... 
" , '. zdrowla - z roku na 
I 
 
l.... .-' __
,
 ....
,....,.,.

 rok coraz nizszy - 
, t' '
,...., - :-- 
I 
 -, ..... oraz na utrzymujil.- 
} , J .' 
 - .' cy si
 zenujil.co ni. 
"{jJ " I 'it . t ' )' '. ski poziom pJac le- 
}, ,i V. 
I'..... -- karzy. Parking przy 
'1_ 
 v.'i) I'/hl t. bielskiej sledzlbie 

 ( ___ _/, / \ ' r . \.11 BeskidzkieJlzbyLe- 
( , \4 : j, /. J.j '.\ \ I 
 karskiej wyjQ.tkowo 
.! r j .1.1. 
 i J!1: 114
 nie ilustrowaftema- 

.. , :?"' I tu obrad. Szczeg6Jy 
na str_ 2 


, 


, 


'. 


. 


..-:> 


....t"h",.. 7 
-.....,'-" 
.... 


... 


'
 -..
 


\ 


, 


t 


. 


- 


... " 
........ 


Foto: Marc,n Pluz"k \
 \ ' ! I JJill]IJW'1. 


I 
JJ' J.1J" 
 


. L P' 
E -ZEN1 
u' A 
 


LUKSUSOWA 
ALIANKA ? 


Mial bye medal dla Podbeskidl.ia i... 
jest. Co prawda nie za spraw'l dwu da- 
sek a jednej i nie W skokach, a w jezdzie , 
ale wywalczony na mistrzostwach 5wia- 
tal To cl.ego mial dokonae wislanin Adam 
Malyszzwojowala snowboardzislka Mal. 
gorzata Rosiak. Podezas zmagan w He- 
avenly Valley (USA) bj"'5zczanka zdoby- 
'a trzecie miejsce w kombinacjiI 
Zebralismy medalowy pion i na kra- 
jowym podwOrku. Mlstrzyni'i Polski w 


grze podwOjnej i wieemistrzyni'l w m,k. 
..cie l.ostala tenisistka slolowa bielskiej 
Karpalii Jolanta Langosz-P\!kala. Sport... 
czyl. sIr, 36-37. 


W Czechowicaeh, w Domu Dzien- 
nego Pobytu emeryci urzlldzili sobie 
klub towarzyski. Przynajmniej lak 
uwazaj't miejsey radni, szykuj'ie si
 
do odebrania starym I schorowanym 
ludziom ieh, motl u1 ostatnlego, 
azy1u... Czyt. str.8 


t 


. 


, 


. 


IIZEII OlCAL10IEGO 
str, 10 


MlnlWleza flrmy Philips wa, 
699.z' lest naszym marcowym prez 
dla c tllin N Kupony z W17P.1 
C7r un, \AI r 


I 
m 
m 


pr G7G " 
wylo 
nla d 
sk,dz 
154, zd. 
plel kUI 
tame Z 
Je WQS 
tygod m 
Sl
r
 D 
m 
. 


. .j 
.t
IVU 050 d .:. ...."..at. 
" do redd' IJ ,(rulllk. Be- 
-300 Blersko 8la'a, ul. Ouba- 
em PrezentMi !.)k 11- 
I wraz Z odp. 'ZI(I na py- 
I 
I 


'n! 
I
. 
.....:tlll )Ie 
...all. ' przy 
ul, Barllck'.. 
'011
		

/scan20_0001.djvu

			VI . KRONIKA BESKIDZKA 


SOBOTA. 8 MARCA 


1 


TV 


7.00 Wdruylmplanie 
7.15 Z Polski - reportai 
7.30 Wszystko 0 dllalee i ogro. 
dzie 
8.00 Padin!:._ 
B.30 \o'Aado"..... 
8.40 P"'Qra:n dla dzied . Do gOry 
nagaml 
9.05 Ziamo - pragram,ed.katolic. 
klaj dla dziaci i rodzicOw 
9.35 5.10-15 - program dla dzied i 
mlodzleiy 
10.30 Z czym do NATO 
11.00 Morze 
11.30 Kwadrans na kaw
 
11A5 Test-
konsumenla 
12.00 WIadomoScI 
12.10 AusIJaa Bena Croppa - film 
dok.auslraJ. 
13.00 Wall Disney przedslaw!a - 
SzmelJjlel - Na auslralljskim 
szlaku 
14.20 Planetarilfll- te!eturniejaslru. 
romiczny 
14.45 &.ojskie klirraty 
15.30 NoIo.<>zei\cy .leIet1Jriej 
16.05 Bill Cosby Show - serial USA 
16.35 Sojsiedzi. Za OIz. 
17.00 T
 
. 17.20 Studio sport 1.1$. w lekkisj 
Bietyce - Paryi W 
18.10 Klienf.seriaiUSA 
19.00 WIOCZcryr/'Vl5ZYkmkWkosmos-film 
USA 
22.40 P"'Qlam rozryNk. 
23.25 Sportowasobola+M.!>.wlyi- 
wiarslwie szy\j -.Elf sta!s"" plerwsz'l.w 
LI!WIS . serial dla m lodzieiy USA B.25 lata. Urodzila s"" iy,ychc>- hIsIori polskiego rynku muzyczn
 
Szptal r. "'" "".. ia -dramatpoI.9,S5 wala w P1oIrIa!ana wlem odejsc od zespolo i rozpc>- 
Lupin, Czama Peleryna. seriat anm. i kontrakldo Tokic. Oziafalnoscar- CZctC praa: na wasny ract'1t.1nek 
lrare. 14.25 D
ewczyna z kornputera. 
 tystyczn,! rozpoczl1la w kabarecie Elektem lege poslanow,sma by! 
serial dla mIodzie;y 14.5024 Gximy i Ralata Kmlly, p6i.niej zv:i'!zala si
 y,yj
d doAn.QIii, gdzie w I.Jv nston 
Kuba .dolar-cyI- grywanie pierwszego "'asnego al. 

 9t!' q:ow1esc - seria1 animo USA cer16wmrodzlut
plosenkark
za- bumu zatytu'cwanego "Wszystko 
18 OD-2QOO Okno otwarte.Na gapif _ uwazyl MacieJ Pilarczy!<, obecny si
 moze zdarzy<:' Jako ciekawc>- 
bIokprogram6w prowadll Maigorzata . szel.artysfyczny Sony MUSIC Po
 s!k
mozna dodac. te ekempanlD- 
Rybickai PrzamyslawSalela IB.OODia ska I skonlaktowal dZlewczyne z w
lllei muzy<:y sesyjni wsp61pra- 
belskiMlyn-fllmyanin1O'Nat1e11!.20Ni! , rnul
mIVanus.Manx _

w cU'i\Cy ml
dzy rnnymi z Paulern 
I't2e!o\P 18.25 C)teOa 1B.30 Pogoda klaSie maturalnaj wokallslka na- McCartneyem, Mike Oldlildem, 
1B.50 MnIIaI Futbol . magazyn polki 9 rata plerwszy album z grup'! Ro- Mlcklem Jaggerem czy Madonn,! 
noznej I Bramka Ty,jOdnia 19.20 JC5 _ . ber!a Jansona, zalytulowany Album ukaza! s'
 w kraju 28 

 regona
 19.25 Kroni
 I .,:,mu. Plo
n
 Z lej pIyty 
 .z
. p8zdZlem,ks j jui III dziewi
 dni 
SeirtiJa-selialkomaoo.vvUSAI9.50 ",m zroZurnlesz - b1yskawlczn'e po premlerze zyskal sialus zIotej 
Aktua.lnoSa filmcwe 2a.00.6 55 Pro- sta
 sl
wJelklm prz

QJem
 a Am- p¥y. natomlastw grudniu "Wszy- 
gram koda.vany 20.00 Uliczny wtpN. la 
 - bo 0 meJ mowa - zc>- stko si
 moze zdarzyt" zos!aJo 
nik-
lmUSA21.40Sport+ -magazyn I stala cl	
			

/scan21_0001.djvu

			-w 


x . MONIIlA BESKIDZKA 


PONIEDZIAI.EK . 10 MARCA 


- n yV -_- I [] : 
6.00 Kawa cz
 hemata? 
6.00 Murphy !OWn - serial USA 
8.20 M
zyczna ..Jero 
12.10 ==
gazyn 
12.20 Magazyn . 
12.50 Gielda 
szans 
13.10 "'riatUlY: . . Bienkow. 
sid: Przysdriej Tar- 
kows1d - Andriej Rublow - trim 
radzia::ki 
1.10 WiadomoSci 
1.15 Osiem mOl pamiQci - trim dok. 
(25 min.) 
TV 2 
6.45 Kurs j
zyka 
elslSa (5) 22,15 
Nami
lno

 - lelenowela wenez. 
22.45 Przegl
d Wydarzeri T ygodnia 
23,00 Alfabet 'yoa 23.30 Poselskie 


spalkania - JIO!Iram publ. 0,00 Z ,y- 
CIa Ard1idieceljI0.30 Obserwatorium 
1.00 Noc trlmawa: Cudowna planela 
- serial 2,00 Film labularny 3,30 Za- 
b6jcza obsesja - Ihriller USA 5.00 
Niebezpieczna -lelenowela wenez, 
5.45 Muzyczne promocje 


_1Y
_OLONIA I 


7.00 Panorama 7.05 Sport telegram 
1.15 Blogralie: Trzy kobiety - 
Im dok. 
8,15 Informacje Studia Kontakl 
(powt.) 8.30 WiadornoSci 8.55 Ala I 
As - program dla dzieci 9.10 Mazl w 
GordoIardi - lekcja j
zy1.1:naw. 
f2i 19.35 Czas rnuzJo	
			

/scan22_0001.djvu

			KRONIKA BE5KIDZKA . XV 


II . KRONIKA BE5KIDZKA 


CZW ARTEK . 6 MARCA 


KIEDY I 


CANAL+ 


GDZIE · 


. 


7.CO-8.00 Program niekodowany 
7,00 Muzyczny Budllk . muzyczne 
hity 1.30 Diabelski Mlyn - filmy ani- 
mowane 8.00.18,00 Program kedo- I 
wany8.00ParkerLewis-serial USA 
8.25 Farinelti, oslalni kaslral - lilm 
belg. 10.15 Eas111- koncert 11.15 
Wiek niewinnosC1 - film USA 13.30 
Kuchnia Filmowa - magazyn Iii mo. 
wy 14.00 Arsana Lupin, Czarna Pe- 
le
na - serial animo Iranc. 14.25 
DZlewc'lna z kampulera - sarial dla 
mlodziezyl4.50 Kuba -historia mitu 
cZ. 1 - film dok. 15.00 Jak daleko 

, jak blisko -lilm pol. 17.35 Nle 

ca si
opowiesC' serial anlm. 
USA 18.0Cl-20.00Oknootwarte"Na 
Ga
" . blok program6w 19.00 Dia. 
balski Mlyn . filmy animowane 18.20 
Nja Przegap18.25 Cyberia 18.30 PI>- 
goda 18,50 Bajer w Bel-Air - sariai 
USA 19.20 x 5 - mmimagazyn regio- 
nalny 19.25 Kronoo Selr/oida - se. 
rial USA 19.50 Aklualrosci Filmowe 
20.00-6.55 Program kodowany 
20.00 Czas przeszly - Ihrille, USA 
21.30 Nienawlsc - film Irano. 23.20 
Plylki 
r6b -lilm ang. 0.50 Podw6j- 
na ZyCle - thriller USA 2.30 Grote. 
Ska - czarna komadia a
.4.05 EkS- 
pazf' - dramal USA 6.05 Czy Ana- 
slaz,. zyja? -lilm dok. 

 
Wiadomoscl 6.00, 6.30. Od 7.00 
£0 !jOOzin
 do 22.00: 
Skrot wiadomoSoi 5.30. 7.30. 8.30, 
9.30; 
Sarwis w j- 
lityC7ne gJa1fiti2235Gi
arzipd BWA lul. :I MaJa 11, - eodziennie za wy- 
j'l.lkiemponiedzialk6ww9.10 00-17.00, wnie- 
dzlel
 11.00-16.00.Wyslawy: "Grupa Luksus" 
oraz "Scenografia Polskiego Tealru Lalek"'; Ga- 
lena B & B - nowa siedziba przy ul MicIbyezaje . le- 
Iehmej 
1110 Getowanie na ekra"e 
11 25 Program pow1 
12.00 WiadamoSci 
12.10 
 dJoznes 
12.20 Magazyn Notowafi 
12.50 Wiosnaobywateli - Ludzle po- 
Zy1eczn, czyli podejrzani 
13.20 epo-.;eoo bail)'ckje - Rejs 
13.40 Kwadrens z mOOy"Yfl'I . CaS 
nez>jb 
13.55 ZWlerzQla swiata: Safari na 
WylxzeZu SzkJeetJw)rn - se- 
rial dok. ang. 
14.25 Ptakolu\) 
14.40 Przez I
dy i mOrza. AnatoIU' 
s
ie
 
15.00 W18IIm1osa 
15.10 OpawieSaosmakach 
15.15 Programd"a 
,15.25 SZC2eni
oe lala Toma i Jer. 
I)"ego - serial anlm. USA 
15.50 Gimnaslykawnyslu 
16.05 Mialla 
16.15 OladzieciCiuchda 
16.40 !Jiariusz rz
dowy 
17.00 Teieexpress 
1725 Mode nasukees.serial USA 
17.50 Wsp6lczesnysavoirviv,e 
18.00 Filmidlo 
18.20 Creek> - magaZ)TI kab'iclO 
16.45 PlOgram
 
19.00 Wieczo,ynka: Ole 2mruz- 
Oczko - Karolina i iej IJIZYjacieia 
19.30 WIadanoSci 
20.10 NashBooges-seriai USA 
21.05 CaleFUS)'. prog"",, sa\yryt:zny 
21.30 Czas na dokument 
22.00 Pegaz 
22.30 W cen
um INf
Q' 
23.00 UrodziroNa pxroHlmcl.J'l;ld 
0.35 WaJcmoScj 
0.40 Oolina Kobiel- fim dol<. szwaje. 
1.35 PlJicysIyI:6_03g. 15.30, 17.30i 
19.30 "Kosmiczny mecz" (USA); 7-13.03 g. 
15.30, 17 3D oraz 11-13.03 g. 19.30 'Wyspa 
doktora Moreau" (USA); 7-10.03 "Krytyczna le- 
rap la' (USA); 11-13.03 g. 15.30 i 17.30 "Kry- 
tyczna terap;a" (USA) 
ZYWIEe. Janosik: 7-13.03 g. 19.00 "Maksl- 
mum ryzyka" (USA); 11-13.03 g. 17.00 i 14- 
16.03 g. 17 3D "Nocne graffiti" (pol.). 
Kierownie!wa kin zaslrzegaj'l. !lobie prawo 
zmlany reper1uaru I godz1n wyswisUanla fil- 
mOw. 


1 -- C! 

A 


 I 


6.00Sludo£8.3OObielrta; 
16.45 Me;row;e w kuchni 17.00 Lancet 
11.30 Kalimara-Cypr-lelatuoiejI7.50 
POOrety mias1- program przygokNiany 
przez Agencje Reldamy Te ewiz i Kato- 
wice 18.00 Paro-ama 18.10 Ak1IJaino. 
50i (3118.30 Malia Celeste -Ieienowe- 
lawenez.19'150",
wregionie. pr0- 
gram s!lnjjro.lliT'CII')II9.30 T8JBmri. 
ce nauloi . serial USA 20.00 Dziewozy 
na do dziecka - film nem. 21.35 Gra. 
mo!oo-programroz
21.50 Pr0- 
gram na pi'!IBI< 22.00 AktUainoSa (5) 
22.15 
 I!Mjr - selia! pol 23.15 
Persona23 45 Pryzmat - magazyn nie- 
peIrosprawnychO.15Tea1romana:Sen 
nocy le1niej 1.00 Noe filmowa: Zakr
 
hisloni - senaldok. 1.30 Ten wspMia'Y 
sport - serial Wk. 3.30 OstatecznalDZ' 
grywka - film USA 5.00 Niebezpieczna . . 
-lelero..alawenez.5.45Muzycznepro- 
macje 


I 
6.00 &.iadane z Nol'oj 8.JO Zostawoe 
go. niech
etri-kome:jiaczesl- 
ranakzPoisatem 7.55Poramainlorma. 
qe 6.00 Pditp'" grallill 6.10 Czaro. 
dzjejkazkS
-selialanim dli"jzieci 
8JOMacGroer -sOOaI USA 9.30Zarmlr 
doSci - serial kanad. 10.30 Gliriarz i pro- 
kLlakJr - senal USA 11.30 = 
program
12.ooHaIcJG"" 13.00 Kip KIap. n'l" 
mbJsza ista prz
 13.30 Redakcja 
- prog:am dla rrKJdzie2y 1400 Mu
me- 
diaIny odbl . magazyn kcmpuielOWy 
14 3OTizykwadra1y:gra .zabawaI4.55 
Kuba lIIp'asza - pogram Klby Szyfn- 
skiegJ 15.25utnzauy-serialarim.dla 
dzieci 15.91 8racINo BiaIago Q1a - pro- 
glilm EivJk:Jg1czny dla dziecj i rnbdzie;y 
16.DO Intormaqe 16.15 Kalambwy - pro- 
gram 1'OZIj'WI: 6 03 g. 9.30 "Drewniany pa- 
jacyk", 7.03 g. 9 30 i 9.03 g. 16.00 "Takie cos"; 
11-12.03 g. 9.30 i 16.03 g. 16.00 "Wilk, robal i 
koi1
ta" 


- -- 
TV POLONIA, 


7.00 Panorama 7.1J5 Sport telegram 
1.15 Cale Fusy - program sa
 
7 .40 Gor
ca dziesi
lka MuzyczlII!j 
'Jedynki" (powt.) 8.15 Czasy - kato.
		

/scan23_0001.djvu

			VIII. KRDNIKA BESKIDZKA 
NIEDZIELA . 9 MARCA 
..0 ' 6.3G Programy lokalne 
9.30 Brat Mari. . film dok. 
10.00 OJClyzna pdszczyzna 
10.15 Tea
 dla d
eco; Il'oQna Jensz- 
7.00 Rolnic!wO na SMecie Sta\Y:JWczyk T
aI:.J5-1II9 
18.00Blok reklamcwy 18.05 Przygo 
dy psa Drmrn''ego - lilm ammo dIa 
dzlecllB.15 Sv.Iat wok61 nas - film 
przyred 18.45 Poza rok 2000 - pro. 
gram popUamo-naukawy 19.25 Po- 
Zf18J€I11)' Francj
 - film krajOZnawczy 
20.20 Blokleklamowy 20.25 Kim jest 
len czIowiek- film sensac. 22.10Blok 
reklamawy 


radi 


-, 


68,33 MHz 
68,96 MHz 
103 MHz 


ATOWICE 
} 


Nadaje od 1927 roku 


[] azzowo bylo ostalnlO w 
, Bescie. W lutym klub lOr- 
- ganizowat, dwa meZfe 
koncerty 14 lutego wysl'IP'!a 
Beata Bednarz, mleszkaJ'!C3 od 
pleciu lat w Bielsku artystka, do- 
brze znana publlcznosci. choe- 
by z wsp6lpracy przy przygoto- 
w3mach do ..gali" plosenek Wa- 
sDWskiego i PrzybOI}' w T ea\rze 
Polskim. Obdarzona sllnym g!o- 
sem i temperamentem wyko 4 
nawczym najleplej czuja SI
 w 
repertuarze z pogranicza jazzu 
I bluesa. SluchaJ'¥' wyst\!PU me 
mazna k¥a nie zauwazyc wply- 
wu mamel}' interprelacyjnej Kry- 
styny Pronko, z Idor't Beala 
Bednarz wsp6lpracowala przez 


pewisn czas W sumle Jednalc 
wieczor sp
dzony na s1uchanlu 
slandardow jazzowych ze styli- 
styczme s\lnle zaakcentowany- 
ml cl'IQotkaml ku plosence po. 
pulernej m691 si", podobal:. 
Zdecydowany jazzowy cha- 
rakter mia! drugi koncert 23 lu- 
tegogwlazd't by! Jeden z najlep- 
szych polskich saksolonistow - 
Adam Wendt, grai'!cy na slale 
w Walk Away I Vintage Band. 
W Beseie muzyk wyst'IPl! Jed- 
nak bezlych formaOjI, nalomiasl 
do wsp61nego grama zaprcstl 
swych przyjaci6/. Wojciecha 
Nledzlel
 (New Presentation). 
Zblgniewa Wrombfa (Siring 
Connection) i m1odego perkusi- 


_.-ebn 
Mi!osnicy Rodowiez b",dO!. wi
c 
mieli szans
 usfyszec naJwi
k- 
sze My plosenkarkl 
Ola dw6ch pierwszych czy- 
telnik6w ,Kronlkt Beskidzkiej". 
klorzy w dniu koncertu przyjdi( 
do redakCJl, czek8]'1. bezplatne. 
dwuasobowe Welsci6wki Po- 
cz'ttek koncertu zaplanowano 
na gOdz,rr", 1 8.00. (ska) 


II. 102 nie pamiela ta- 
kich przebojow Jak 
.MalgoSka", "Sln9 
SIng", "Wio koniku" czy 
"Wielki tr6jzaglowiec"'? 
Wszyslkie Ie utWOI}' I'l"zy 
Jedno nazwisko - Maryh 
Rodowlez - piosenkarki, 
klora, pomimo trzydziesto- 
'etniego stazu na scenie. w 
dalszym clqgu petrafi zau- 
roczyc publicznosl: i po- 
rwae do wsp6lneJ zabawy 
Bielszczanie b",d'l. SI", mO- 
gli 0 tym przekonae juz ju- 
tro, 8 marea Maryla ze 
swoim; gitarzyslami wysto!'- 
pI w hal, BBTS-u. Okazj't 
do zorgamzowania koneer- 
lu jesl promocja wydaneJ 
nledawno kampaktowej 
antologll z najwiekszymi 
przeboJami piosenkarkl. 


" 
"., 
r


 


, 


..
 


-. 


st
 lukasza lyto. Kwartet racz)'! 
stuchaczy lazzowego wleczoru 
przednl't muzyk'l przez prawle 
Lrzy godziny Trzeba przyznat, 
te byloczego sluchac. Standar- 
dy I kompazycje wlas"e grane 
przez Adama Wendla I Jego 
przyjaci61 muSialy Sle podobal:. 
Fascynowa1y lekkosci'!.i 2YWI0- 
towasci
 wykonania Z pewno- 
seli( duta w Iym zasluga gustow 
muzycznych wykonawc6w. 
ktorzy styllstycznie oscyluJ'I. ku 
akustycznernu nurtawl jazzu z 
bardzo mocno zaznaczonymi 
korzenlaml bluesowymi i rhy- 
Ihm'n'bluesowymi Oby jak 
najwi
eeJ lakich koncertow w 
Bielsku. 
Irena Edelman, klerow",cz- 
ka Beslu zapowiada. ze w naJ- 
blizszym CZasle alrakcj, dla fa- 
now Iazzu nie zabraknie. W 
kwietnlu - rewelacja l PrzYJedzie 
Randy Brecker. znakomty ame- 
rykaJiskl tf\!bacz i klarnecista, 
kt6ry opr6cz wsp6lpraey z cati\ 
swiatow'!. czo!6wk't wslawil sie 
mi
zy Innymi grCiz gwiazdami 
popu (w tym z Madonn'!), ma 
lak2e przyjecl1al: nU(T1er jeden 
polskich pianlslow - Leszek 
Mozdzer. B
dzie to najprawdo- 
podobniej Jego oslatni koncert w 
kraj
 przed wyjazdem na slale 
do Kanady. (ska) 


k

r
stT 


1. Anita Lipnicka - .,Wszystko si, moze zdarzyc", 2. 
No Doubt - ..Tragic Kingdom l ! I 3. "Nocne Graffiti" - so- 
undtraek,4. Maanam - ..t.6tkO", 5. ..Najlepsi spiewaj'l Voo 
Voo" - Flota Zjednoczonych SUI 6. nTrainspotting" - so- 
undtrack. 7. Robert Gawlinski - "Kwiaty jak relikwie tl , 8. 
Urszula - "Akustycznie", 9. C.N.A. - ..BZZZZZ", 10. Joe 
Cocker - "Organic.'. 
Wreszcle ruszy!o! W tym Iygodnlu na liscie najJepiej sprze- 
daJO!.cych sie ply!. w bielsklm sklepie muzycznym Kompakt. mie- 
szcz'!cym si
 przy uf. Slojabwskiego 44 pOJawtly si\! az dwie 
nowosci i 10 po potsku. Pierwsz't z nich jesl album Floty Zjed- 
noczonych Sit zatytu!owany .NaJlepsi spiewaj,! Voo Voo". C 
Iym kri\tku jut od dlu2szego czasu by!o 9105no. I nic dziwne- 
go, skolo s
y floty rep.ezentowane sO!. mi
zy ionymi przez 
lakich wykonawcOw. jak ehoeby Lech Janerka, Kasia Nosow- 
ska, Kayah, Stanislaw Soyka, Kazlk czy Justyna Sleczkow- 
ska. DolJ,orowe lowarzystwospiewa przednie kawalki Voo Voo. 
W efekcle p!yLa berdzo dobra, ehol: moim zdamem i lak nie 
nie zast'IPi oryginalnych wersji w wykonaniu Waglewskiego i 
spOlki Now'!. pozyclO!. Jesl tak2e kotejna solowa plyta Roberta 
Gaw1iriskiego Trzeba przyznae. 2e .,Kwiaty jak relikwie" zde- 
cydowanie lepieJ wysz!y IideroWl Wilk6w, nit poprzedni album 
zalytulowany.SoIo". Kompozycje 50!. ciekawsze. berdziej uroz- 
malcone, a p.rzy okazji nic nle stracHy z charakterystyczne) dla 
Gaw1inskiego almosfery Kr'iZek mote sie podobae, 0 czym 
swiadcz't chocby dwa ,adiowe hlly - .Kwiaty jak relikwie' i .Sid 
i Nancy" pochodzO!.ce vAasnie z omawianeJ pIyIy.(ska) 


,
		

/scan24_0001.djvu

			. TVP 1 i 2 . TV KATOWICE . TV POLONIA . CANAL + . POLSA T 
. TV CZESKA . TV OSWl
CIM . RADIO DELTA . RADIO KATOWICE 


XVI. KRONIKA BESKIDZKA 


MAlY MISTRZ MIESII\CA 


Ma/y Mlslrz Mlesl'1.ca 10 lamlglowkow. konkursy dla dlleCI. Aby zdobyc nag rode glown'1., a lakze zaszezylny Iylul 
Matego Mistrz3 Miesl
ca trzeba poprawme rozwl
2ac wszystklG zadanla. ktore znaJdC\ Sl
 w czlerech marcowych 
numerach "Kronlkl BeSkldzkle)". a Odpowledzl przys/at do 10 kWletnla pod adresem redakcJI ('Kronlka Beskldzka' 
43.300 Blelsko-Bla/a, ul, Dubo,s 4). z doplsklem na koperele "MMM' Do odpowledzl nalezy dolqczye komplet ezt.- 
rech marcowych kuponow Listy I kartkl Z poprawnyml odpowledzlaml wezmC\ udzlat w losowamu zwycu
,zcy Komu 
me uda 5J'i' skompletowac lub rozwl,,-zliIC zadan z catego mleSlttCa moze do'C\czyc do zabawy w dowolnym momencle 
- wezmle wowczas udzlal w losowan(u dw6ch nagrod pocleszema. 
Opracowame I IlustraCJe Renata Boratynska-Zywczak 


DODATEK 
TELEWIZY JNY 


6111 - 12 III  


:
:> 

 

 
II 

 


..' 


1k
 

'
 II 
;lfi2i '
 R , 
I 
. 
 
I . I.. 


KWADRATOWA 
KOM E DIA 


. 
. 


. 


] 


. 


4  ". 
.e 
1
1':
 

 

 


. 
.e 
1;\ 


, 


Nowa polska komedia 10 w 
teatrseh nlebywala rzadko
t. 
Nowo
ci'l absolulnie n.)'wlol- 
SZ'1. jest szluka Marka R\!bacza 
"Dwie morgi utrapienia.'
 Pra- 
premier, miala w warszaws)um 
Teatrze I1Kwadrat" W styczniu. 
a juz 14 marca Btelskie Centrum 
Kultury sprowsdza J'l do Cornu 
Muzyki. Zgodnie z tylulem cho- 
dzi 0 chlopsk'l rodzine, a laki. 
D wielklB plenli
dze. goritce 
uczucia. naiwnosc i cwaniac- 
two. S/owem - z Iyc;a wzlete. I 
przez wzi'l'lyeh aktor6w - ns 
czele z Janem Kobuszewskim 
(kt6ry takie komedie Rebacza 

)-zagrane.Aldor 
"Cwoch m6rg utrapienla"' ma 39 
Iat, a komedie oraz dramaty kry- 
minalne pisze ad 1993 roku 
(pi'l'i; jega SZluk zr.a6zowala jui 
TVPI. Zapowiada si", w Bielsku 
zabawa do kwadralul 
. A tak na marglnesle. Scen" 
Impresaryjn'l- oferuj'lc'l. slrak- 
cje z roznych stron Polski. sta- 
je sl, Dom Muzyki. Wypelnia 
(ukV w ubogiej ilosciowo ofer- 
cie bielskich teatrow. Tymeza- 
sem Tealr Polskiwoli bye przez 
wlakszoAt wieczor6w w mle- 
silleu pozemykany na ezlery 
spusty, chat lam byloby naj- 
wla
elwsze miejsee na l'1.ezenla 
of.rty wlasnej z wysI\!pami go- 

cinnymL (In) 


.' 


- 


..... 


J 
 

.....: 


..  

  
- -' 

 _w 
p 
 


 


"((t
)) 

 
tJ' 


s :., 


I.. .' 
\.... 


-- 


I 
I 


b
 
G1t =,cU 


'... 
........ 
9). \ - 


- 


K 

y 


I 


ff
  


It , 


010 hasls do rozw1ltzania krzy:!:6wki po lewej: 1 - przeeiw'efl- 
stwo tylu. 2 - lektyka die ehorego, 3 - ilu by to tyeh, kt6rzy 
ukradli ksiQ2:ye?, 4 - pszez6lka Maja 10 jego najlepsza pszczela 
przyjaci6tka, 5 - zimowy zastQpca deszczu, 6 - jedna z eo- 
dziennyeh porannyeh rub wieczornyer- -ynr $cl 
. . 11 2 314 
010 hasla do rozw''Izania magi- 
cznego kwadralu: 1 - dyseyplina t2 
sportowa, W kl6reJ ehodzl 0 10, zeby 
podskakiwac i uderzl Drzee,wnika 
dloni'l w grubej r'i!kaWi_LCA _ JU-13 
za rzeka na zaehodz,e 
p 0 
Pol
ki, 
 . mlt
 kr610w
j, 
119t 
 
4-wlelkle pomleszezen'l"" +-4RZt; 


1 


2 


" 


. 


, 


3 


4 


Poto: M.rcin Plui.k 


ZHUf/ p Q!) 
d Q1HQ 
j Ja
 J.tJ,yW 
FOlD LABOR 
Bietsko-Biata . 
11 Listopada 42 
tel 124826 ZI B6 


5 


Maja K2 la, studentka bielskiej filii PoJitechniki 1:..6dzkiej, mimo 
marcowego zimowo-wiosennego chtodu nie moze oderwac si
 
od IE -y. Co czyta? Oczywi' ;ie najnowszq pozycj
 Andrzeja 
Tr p", "Dziwne, grozne. tajemnicze", kupionil. W jednej z biel- 
sl ct> k..iAgarli. Fotoreportera urzekl ten. obrazek - oto sliczna 
dZlewcz na cZ}t2 m.:dr2 ksi;;;;i:k
... 
\ 


6
		

/scan25_0001.djvu

			6 MAReA 1997 


i -a.rk O.ZE NI A  
PRODUCENl' "dzieZy damskiej _ 
ukicty, spodnie
 sp6dnice poszuku- 
je "dbioreow, tel. 111036. 
202-41.. 
STYROPIANOWE wyroby, oMiny 
rMnc. obudowy brodzik6w, waoien; 
izol2ejc domo\\. Brelsko, '1toemio- 
wa 3, leJ. 125323 
I02-!440 
MIG-MAG: urz'1.dzenia I artykuly 
spawalnicze. autonarz
dzla. komprc- 
sory. UlL4d7.enia wentylacyjne. ro

 
ruchy samochcJdowc. Bielsko. I\.ftyli- 
ska 5, leI. 1257B 
1f12-2(J 
POSCIEL y kory, bawelny_ Produ, 
ccnt: BONOTEX Rielsko, Cieszyn- 
ska 279, tel. 090365945. 
lei) 9J/A 
SPRZEDAM parkiet d
bowy, 35 7} 
lub z uUadanicm 45 z!/m kw. Diel- 
sko. tel. 0602252312. 148162_ 
102M 
SIA TK
 ogrodzcniow
 ocynkowan'1. 
pow(OO"'l. tv.'3I1kt. ..ednica 1.4 mm, 
ciemnozielon'l, m
 - 35"C 
oferujc lamo ,JGILUT". tel. (On) 
]46303. 
101.81 
HURTOWNIA boazerii. Stare Biel- 
sko, Wakacyjna 4 
102-2)4 
KOMPUTERY, uprogramowanie, 
drukarki - komis. ..MIPS'" Biclsko. 
Szkolna I "e". tel 28331. 
102-:244 
PELARGONIE, surfmie i inne w;o- 
sennc - 11 producenta. Obs
dzanie 
skrzynek balkonuwych KLlS, Bicl- 
sko, Gol
bia 9 "a". lei. 146251. 
_'fI2-1
CI 
SPRZEDAM nowy pice do souny, 
tel. 112322 (wieczoTem). 
102-4-13 
SPRZI:DAM t"nio: meble mlodzie- 
2owe, sypia!niQ, dywan Tel. 100448, 
169927. 
lu2-4H4 
DEKPOL Przedslawicicl FiTmy 
VOX oferuje w cenach f"bryanyeh 
elewacje PCV, siding, panele podlo- 
gowe. boazcryjt1e. Bielsko. Cieszyn- 
ska 365, tel. 183982, w. 15. 
102.1()2 
PRODUCENl w67kow 111'1gazyno, 
wych - roz.ne typ}o KOBIERNICE, 
Mleszezynsko 12. Tel 454865 Kl;ty 
130.0H 
STO rrnstyn stolaTskieh, Iysi'!C na- 
rz,dzi do drewna oferu.ie "STOMA" 
Bielsko, GCLybowa I (Las Cygari- 
Sk,), tel/fax 143586. 
IU!--M 
ODCII\GI i "
2c do pylvw, spalin, 
trocin, ofcruje 9,STOMAu. Hielsko, 
Grzybowa I (Las Cygansk.), Icl.lfax 
143586. 


102--M 
SrRZEDAM oryginalne maszyoy do 
dr.zewa: pillf tasmow
 < 169941_ 
102_171 
SZYBY samochodowe - napTawy 
""kni
t. "KOMPLEX", Bielsk()-W.- 
picniea. SlTaZacka 62, lei 532461. 
1()2.119 
AUTOWYPOzYCZALNIA dost.w- 
eze. mcrcedes, polonez Tel. 182447, 
181632. 
202-JI(J 
SKUP samoehod6w
cn, 
skorodowany
h, leI. 090367306. 
2m-ll1! 
PRZYCZEPY najazdowe (Iawety) - 
wypozyczalnla, tel. (033) 1493 I]; 
leI. kom 090307174. 
202-139 
SAMOCHOD po wypadku zdceydo- 
wanie kupi,. Tel. (033) 547069. 
:;4-0116/91 
"HOl.-HAK" - Monta2:: hski holow- 
nicze. nadkula. baga.zniki. BieJsko. 
Cieszynska 365, tel. 183984. 
In''l-4S1 
AUTOWYPO]YCZALNIA, Bidskq, 
Siernlradzkiego ti/15, tel. 151373 
202-463 
AUTOWYPOZYCZALNIA, Bid- 
sko. Aleksandrowieka 13 "b", tel. 
125322. 
202-412 
REGENERACJA amortyzatorow. 7"- 
wieszen, uklad6w kiew\Yniczych do 
samochod6w 7.achodnich, amer)"kait- 
slUch - mechanika ogolna, tel. 1727'
. 
201-490 
SKUPUJJ; alurniniowe u"'
eze kot. 
rnolol).nki (felgl) nowc, tl7ywane. 
Cenaminimaina20 zI/szt.. tel 561237. 
1112-211 
ALARMY , radia. g!osOIki, CB-ra- 
dia. antcny. telefoJ1Y komorkowe. 
immobilizc!}', centralne zamki. wy- 
krywac.lc radar6w. komplcksowe 
ustugi. sprzcdat, montaz, znakowa- 
me pojazdow. raty. Firma "BATEX" 
salon Auto-Radio oraz wars1tat. 
Bielsko-Biala, ul Legion6w 
O, 
tel 28974, 125723 
IJK--{'
'i 
HAKI holo\\'nicze - sprzcdai., mon- 
laz. ..
KANDYNAWIA", Bielsko, 
ul. Bystr7.anska 29, tel. 141910, 
1]2_14. 
BLOKi\DY skrzyni hieg6w - 
1an- 
lock, now", - Iytan-Iock do I 26p. 
autoalarmy, znakowanie ,,SOMERW" 
autul}"zaqa "SKANDYNAWIA" 
Bielsko, B)"It"Zariska 29, tel 141910 
112-34 
OrONY - sprzWaz, montaZ, rary Au- 
tor)'l.OI".ny serwis "D.J;BICA". 
"SKANDYNA WIA", BiclsKQ. ul.-By- 
strzailska 29, lei. 141910. 
11214 
BAGAZNIKI samoehodowe. przy- 
,tawki na naTty. laneuehy 
a kola. 
"SKANDYNAWIA", Bielsko, f!y- 
stl7.3nska 29, tel. 141910. 
111:_34 
FlATA DUKATO 2,5 TDI, 1995, 
podwyzszonego. przedtu:tanego, 
pi
l"\Yszy w1ascicicl w kraju. wspo- 
magamc kierownicy. alann. sprze- 
dam. Tel. 539567 (do 15.00), Ie 
516131 (do 20001. 


"it>'J'I1  
MOTEL z TeslaUraeH, sklcpem - 
sprzedam lub wyd7,iCTZawi
, Por'lb, 
ka. 'Jel. 106101; 454582. 
202.,J59 
BlF1.SKO (Cyr,aoiski Las - centrum), 
parterowy dom do wynaj
cia. na 
dzialalnosc:. biura, moZliwosc zamic- 
szkania 1 adap!acji (ogrod, e.u" lei... 
(on. sil"), lei 141987 
202-487 
NJI:RUCHOMOSCI ..BESKIDY", 
Biclsko, Parlyzanl6w II (plac Zwir- 
k. i Wigury). tel. 125992_ 


1V
-19;: 


KRONIKA BESKIDZKA . 25 


DIR O fR.. 


UZBROJONJ\ dzialk
 430 - Lody- 
gowice, przy drodze Bielsko-Biala _ 
Zywiec. :sprzedam. Informacja tel 
143612 (po 16.00) 
OK-144 
DZIALK.J; 25-arow
 Bielsko (Boha- 
lerow MonIc Cassmo) - sprzedam 
Vlydzierzawi
. zamienj
 na samo- 
chud, tel. 1]669) (wieezorem); 
0602234071. 


2112-J65 


KUPII; dzialk
. Tel. 28331. 
202-480 
AGENCJA "UN1yi:RSAL" poszuku- 
je dla khenl6w ze S"tska dom6w, m;e- 
S71au\, dzllilek Bielsko, Mickiewieza 8, 
tel 122258 w_ 42. 126936" 42_ 
If12-24!.1 
NIERUCHOMOSCI"POD ORLEM" 
- kupno. sprzeda:t, \vynajmowanie. 
Bielsko. II Listopada 62 (pasaZ), tel, 
]25245, 123054. 
l01
4"i8 
NtERUCHOMOSCI ..1.0KUM" - 
domy, rnieSlbnia, dzialk1 Od sprze' 
d"j,!cyeh, wynajmuj,!eycb rnleszka- 
nia nie pobiemmy prowizji. Bielsko. 
3 Maja I (pI.. Chrobrego), tel. 20929 
102-156 
NIERUCHOMoSCI BRONOWSKA 
-posTcdructwo, wyceny. Bielsko, Bar- 
lickicgo 22b i Cechowa 4, leI. 21596 
(9.00-11.
O), bomoSci. Biclsko, Cyniarska 16 - 
lei ]25989 (9.00 - 16.00) 
21)2-48"'i 
POSREDNICTWO Nieruchumosci 
"BIELSKO" - kupno, "i'fZl..m. "'1'11a- 
jem, Bielsko, WiCJska 10. lei. 141181. 
'!Q2-
(J4 
NIERUCHOMOSCI "BRACIA 
STRZELCLYK" twoim rartl1trem. 
Bielsko, Wzg6rze 18/8. tel. I 10700, 
tel/fax 11070 I 


102219 


"P AL-KON" -lJicruehorno:Sci - posre- 
dOlctwo. kupno. sprzc:daz, '"'ycena 
Bielsko. Sixla 5/414, lei. 20748 w_ 31. 
102
I?B 
TERRA .. Agencja Nicrucf1orTlOSci - 
dzialk1, micszl" 


,",UPIC M-2 lub M-3, Ie] 15400] 
202-410 
KUPIJ; M-2 lub M.3. Tel. 111083 
2(J1-4BO 
POS7UKUJJ; gara7U dla autokaru w 
Bielsku. okolicy 0 dlugosci 13 m. 
.vyo.okosci 3,70 m I13jlepiej z kana- 
lem Tel. (033) 141235,457265. 
tn
-212 
DO WYNAJI;CJA. lukal u:iytkowy 
18 rn kw -. centrum Biclska, tel.. 
100633. 


21')2-491 
SPRZEDAM M-3 (Bielsko-Biala 
Podehor¥)ch). tel. i 12913. 
202 "iU6 
BIELSKO - hale produkcyjnc, maga- 
zymnvc oraz pomicszczenia biurowe 
sprzeda "ExrFR", lei. 28051, 28]94. 
102-292 
rOSZUKUJ.J; du wynaj
Cia urneblo- 
wam::gu M-2. centrum BIel:sk
 Tel 
(032) ]615526. 

fP_"11} 
DO WYNAJJ;ClA pi.karma, inne 
propozycje, 200 m kw. gal, telefon 
Tel. (0.131 119235. 


2ffi-"i22 


SPRLEDAM, wynaim
 rnitszk:mie 
_MERCOR". leI. 124147 
I02-2
') 
KUPIJ;, wydzierzawi
 lokal okol" 
200 m kw. lub budynck wolno stoj,!: 
'-"}' na dziatalnosc biurow'l w centrum 
Hielska,Bl3lej. Konkreme ofcrty pr'" 
:simv sklad.u: w termiruc do 13 mar- 
ca pod or ,,32" KTOnika Beskidzka. 
102-2111/246 
TRZY lub cztcropokojowc mieszka- 
nil' - kupi
, Id. 149004 (wicczorem). 
102.2"i9 
BIELSKO centrum' Poddasze ka- 
micnicy na .s matych mieszkai1 spr7..e- 
dam Tel. 28051. 28394 
102.2'92 
IJII:LSKO - kupi
 M-3. 13ielsko, 
]'"dgorze 20/l2. 


. '-'''1\1 


WI:ZME w dzi''''-i:aw
 Plekarnie. 1 el. 
122301. 


1 O
-I t2..'202 


UNIVERSAL - wynajmie 1'0- 
wlerzehnie sklepowe.(parter). h,uro- 
we (] p;
tro), Cieszyo. GI
boka. leI. 
544474; 
4
718 


-
 


usl ugi _ ---.J 
CYKLlNOWANIE, Walczak. tel 
]47680, 1214M. 
(02-221 
MYCIE okil:J1. spr7.'ltanie miC8zkali_ 
biur Tel 143544. 


202 l'{1 


OSUSZANIE budynk6w_ Tel (033) 
116602. 
ln2-2')f) 
"PRE-ALlMAR" oferuJe alumm;o- 
we: huny sarnochodowe. kascton,}' 
Teklamowe Tel (033) 100185 
1111-211) 
WYKONUJ
 Izolacje lermiczne rUT 
co.. parO\.vych. kotlowm. Bie]sko. 
tel. ]47654 
[112-114 
NAGROllKI. p'Tapety, schody. Gra- 
nit, mannUr. lei 142186. 
102.U"i1J"1I 
PRZI:DlUZAMY. 2a!,
ywl()- 
sy, robirny dredy. warkoczyki. Cen- 
lrum FI}"LJerskie "METAMORFO- 
ZA", Bielsku, Partyy.antow II, tel 
126068. Hotel ,,;'vlagura".lel. 146545 
W. 225. Solarium ERGO! INE. 
20".1
(\
		

/scan26_0001.djvu

			26 . KRONIKA BESKIDZKA 


uslUgi 


CZYSZCZENIE dywanow u klienla 
oraz tapiL:crki samochodoweJ. Zy- 
wiec Kolonia-Browar 27, tel. 615579 
(po 1600). 


12
-O. ,9; 


WIDEOSTUDIO, widcofilmowanie 
Tel. 177640 


ZIJ2-}7Q 
KSI
OWOSC kompleksowa ob- 
.Iuga podalnika, lei. 17
143 (wie- 
czorem) 
102-211 
\\1DFOREJESTRACJA, tell137JL 
"102 316 
KAFELKOWANIE, tel. 140122. 
202...1')'; 
DREWNO kuminkowe - sprzedaz, 
przywoz pod"t;cic - ccny ubicgJo- 
rm:znc. 03..::inka karczowanie drzew. 
Koc1ur. Kuzy, Nagietkowa, tel. 
1744
4 


202-412 
USLUGI transpOr1l1\\'e 
taT do 6 ton. 
caly kraj. Tel. 0 6398 


..,1-241 


T ANI transport - polonez [ruck. fel. 
ron) 29014 w t 
2U:!-46
 
OGRODY - projekIuwanic komputc- 
rowe w b7pch wymiariu.::h. teL 
143971. 


101.'UI9 
F1RMA "B1JDOLtJX" W)kona soli- 
dr1le. tamo roboty rcmontowo-budow- 
lane, c1c\'olacje ..sldin
, tynki, reb>ipsy. 
sufity podwicszane. kafelkowanie, cy- 
klinow3nic
 robotv blacharsko-dekar- 
skle, ugrod:zenia. 'rd. (033) 171987. 
102-1]fj 
NAGRUBKI, parapety, schudy - gra- 
nil,la,triko RalY' Tel. 17561.5 
(8.00-1600), 090367054. 


2Ir?:-ZW8 


CYKllNUWANIE, tel. (on) 
126531 (pu 19.00). 


202-4... 


BIURO Rachunkuwe, lei. 122721 
w 
6 


102_121 
KAFf[ KOWANIE. Iynkuw.nie. 
fel 14779] 


B11-441 


CZYSZCZFNIF dywanow, wykla- 
dzin. tapicerki mehloweJ samocho- 
uuwej. "AUTOKOSMETYKA", tel. 
114414. 


202-J 
ELEKTROINST ALA TORSTWO, 
Bicl,ko, lei 1J9OJ657]6. 
.z1
1-411 
TAPETOWANIR. malowame. Bid- 
,ko. lei. 141108 
I 0l.109 
KOM1NK1 grzewczc. Sprz.daz ralal- 
na. Tel I 421-R6. 


rm.I,'li7i'lil! 
SUKNIE slublle, komunijne, lilur- 
,giczne - szycie. sprzcL1a
. Bielsko. 
Gl>rska 75, tel. 1150]9 (wieczorcm). 
1"2-1422 
BRAMY, kral}', dr7-wi gar.towe 
podwicszane. garnZe, inne konstruk- 
CjC. Insta]acje c.o.. wody. Renowacja 
wm;lrz Tel. 112475 (1B.1JO-22.00). 
202-281 
\\1DEOREJESTRACJA, let 145574. 
202-1'1}2 
MALOWAN]L, tapcmwnuie, Hen- 
ryk Qorthczek. leI. ] 880 I 8_ 


2l12.;!j(J 


CZYSZCZENIE wykladzin. uywa- 
now oraz kompleksowe samocho- 
dow. Finna .BL YSK", leI. 122357. 
2U2-2Q,\ 
ZALUZJE rolely - prouukeja. mOn- 
lai. Tel 119544 
102-85 
PRALKI, luduwki - napraw.. Rozu- 
mek. lei. 155298: 0602246453. 
ln2-21/' 
PRZEPROWADZKI: samuchudy + 
Iragarze Tel. 20476 w 33 (g.OO- 
14.00) 
1021b7 
RENOW ACJA wyrob6w skurza- 
nyeh, fUlrzanych (tapicerlszukuje ludzi, kt6rzy ehq schudn'ie 
jednoczesme 7.arobic piem
dzc, tel. 
(033) 147676; 122031 w. 22: 143229. 

02-46? 


GABINET I.EKARSKI "BICOM" 
Alergia - tcsty kumputero\Ve. bezbo- 
le:me skutecznc odczulanie Schorze- 
nia larczycy, kr
gostupa, cukrzyca. 
nerwicc. zaburzema hormonalnc. 
innc. Biclsko, Gazowmc7.a 40. tel 
H8251 do 59 w. 264 (9.00-19 00). 
202-471 
WIZYTY pedi8lryezne, Bielsko, lei 
159229. 


-'U1--401 


OSTEOPOROZA - badanie g
.lo- 

ci ko
ci, lec7.enie. Dr n.med Woj- 
cicch Pluskiewicz. lek.med. Beata 
Stolecka. Zapisy telefunicznc. 
149268 (po 1500) 
202-2"'B7/
e 
GABINET T erapl; BioreztmarlSOwej. 
Bielsko, Modrzewskiego 29, le1. 
117617 (14.00 - 2000). Wykonuje- 
my mctod:t bczbole.n'i le.'I)' alerglcz- 
"e. odczulanie. Lcczymy schorzenia 
przewodu drug oddechowych. 5ta- 
wow, bali mi
sni. kIl;gostupa 
202-419 
BADANIA psyehuleehmezne kle- 
rowcdw. wy
okosciowl;':
 wszyslkic 
stanowiska gomiczc. Tychy, u1. Kor. 
czaka 25 os. ,
E". ccna za bauania 
kierowc6w 25 71. pol'oslak 20 zl. 
TeL (032) 1192]81 


71 
I 


6 MAReA 1997 


ALLRGULOu 
Tel. 742342. 


NIZ}'t)' domowe 


102-2(,'15 


JESLI na "'eno chu:sz schudn0 


MATU, RZYSCI 8-kldslSel - kursy 
pr7ygotowaWcLc w [V LO w Bici- 
sku-BiaieJ Wyktadowcy z liccow 
ugolnol zlale
cych, Pohl 


OSROD[K Szkolema, Doksztalca- 
nia i Doskonalenia Zawooowego Ja- 
str
hie Zdr6j. ul, Armii KrajowcJ I, 
tel.lfax (036) 4761363, (036) 
4761421 w. 4414,4663. Organizu)e 
kur.s)'. maszym.st6w ci
zkich maszyn 
budowlanych, drogoW)'ch' koparkl, 
ladowark. Jednonacrynio\\'c, spy- 
charki, koparko->pyeharkj, kop.rko- 
Jadow;uki, wake drogowe. V;t)/.ki je- 
zdniowc 


'Wo-zi 41
		

/scan27_0001.djvu

			6 MAReA 1997 


STUDIO I'ROJ[](TOWE zalrudni tub na- 
wi42e wsralprae
 z arehltektem, projektan- 
lern ,,,uf(trz i n1ebli, kreslarzami Tel. 
140220, 0602255867 
102-100; 
..METAMORFOZA" zatr:lldni fryz,jerk
. Tel. 
Biclska, [26068. 
202-475 
FIRMA 
LMR.' 7
trodni kra\\'C'Owe. pomoc- 
nikow krojczego. ZywieC', Ldnianka 62. tel 
612372. 


102.2111 
ZA TRUDNIMY elektryka (uprawnienia 
SEP), kierowc
 wo,k. wid/owego z Cze- 
chowie, okoliey. PPHU ,,ASTOR", Czecho. 
Wlce-Dzi<-dLiee, Nad B.al"" 3 ..a". tel (0321 
1152572 
1n1-245 
ZATRUON[
 "yh\'ahfikuwane kraweowe, 
rnozliwosc wysukich 7.arobkow, Bielsko. 
Bukowa 45 (do godz I 
.OO) 
J02-1f1fJ 
ABSOLWENTOW szkaly zawodowej, sre- 
dnieJ 0 spccjO]lnnscl instalator instala&;ii sa- 
nitamyeh za[rudni
. Tel. 140575 (po 2(>.00). 
1m-24ft 
ELKOMEX Sp L. o.a. zatrudni do manta7.u 
in:r.tlllacji alannowych lub nawi4lze wspot- 
pracf;: z firmami mSla1acyjnymi. Dielsko. 
Sabieskiego 24. tcl. 158991. 
102-246 
FlRMA eleklroniezna "DA "[COM" zatru- 
dm programist6w, tcchnik6w i inZynier6w 
clcktronikow do prac:y przy produkcji, w 
blUrzc ktmstrukcyjnym oraz kicrowc
 ze 
znajomosciii J
zyka niemit=;ckicgo lub an- 
gielskiegu Tel (033) 610313. 


12'i fHlI
J7 


FIRMA Kantekcyjna "Kristuf', Biclsko, Stra- 
?.aeka 81, tel. 184051, wew. 265 zatrudm 
\V)t...
aJifikowane kiJ\\L'O\o\e i prasowaczki. 
102 "i? 
MLODEG(} In\"'alid
 zatrudni
 w biu.rze 
Tel 28051,28394 
101-1'i1 
I'RACA w ubezpieczcniaeh. leI. (0331 
155474 (po 18001,451788 (900-1700) 
r02-162 
WYKW AUFIKOW ANI\. ksi
gow
 na sta- 
nowisko 7ast
pcy glownego ksi
goweg.o 
zalrudni PPH ..RUlw". Bielska, 1'1. Wolno- 
se, 9, leI. 122084 
101-274 
ANGIELSKI. franeuski - biegle,. kompuler, 
pnktyka 7.8wodowa. podejm
 pnll;
 Tel. 
141)282 


:!02
\I(, 


FtRMA Konfekeyjna zatrudni W)kwahtiko- 
waOe krawcowe Tel. 171847 (8.00-16.00). 
I 02 2
R 
FIRMA zatrudni magazyniera - kil.'Towc
. 
prawo jazdy, kal ..C', wick do 10 lat. Oferty 
nalcZy c;kladac w sicdzibie firmy: Biclsko, 
Straeonki 126. 
UJ2.2f;'i 
PJ{ZYJ
 wyk\vL\lifikowane krawcowe. 
Tel 29
76 
102-2
1 
ZAKLAD przenv6rstwa Mi
sl1ego Janowi
 
ce kl Be"'iotwiny, ul. Miodowa 14 zatrudni 
szefa produkCJI masarskicJ. masarzy - roz- 
bIeraczy, ckonornist
 7e l.najomoscl
 k.5i
- 
gowosci i obslugi komputera Bielsko. "tel. 
118739 (pu 20.00), 090365984. 
I02-.!1"i!A 
ZATRUDN])i opickunk
 do niemowlaka. 
Pelna dy'pozycYJoosc. Olena .,34" Krunika 
Beski\ZO!n. Ofert. 
,,33" Kronika Bcskidzka 
2()2.
 
SKLEP AGO PERFEKT zapmsza na zaku- 
py Bielsko, Matcjki (obok baru Pod Gwia. 
zditl transpurt gratl-;, Codzicnuic ukazJi3 
dnia, tel 126380. 


I 02 ::B
 
T AXr osobowe. 
jlaniej. 15 proeent raba. 
tu, gran ice miasta - dUj3Zd gratis Tel 
0602262009. 
:W2--400 
OOST 1\.1'11;; skiep branry obuwniczo-adzie- 
zowej. cenrrum Wapienicy. pow. 55 m kw., 
let. 184527. 
202.H
 
SKLEP AGD zaprasza na zakupy, lranspon 
gratis Blelska, II Listopada 10 (obok ap. 
leki Pod KoronV. Telefony Fra - okazja, 
akcesoria 


102-1]4 
PROFESJONALNA tresura psGw. Zapisy, 
lei. 090367097 


Z ostatniei chwili I 
SCI)iTA lipa na rzezb
, tel. (033) 29685 
2(12-4"i1 
WYPOZYCZALNIA "SYLWIA" duzy"y- 
bor sukien Slubnych, dodalki, garmtury. 
smokingi. SULKOWSKA, Bielsko, Grun- 
waldzka 50 (wiezowiec - wejscic od Pia- 
stawskiej), tel. 29674 (II 00 - 1800). 
!02IHI 
OEZYNrEKCJA, dezynsekcja, deratyzaeja, 
us!ugi prurcsjona1ne PSPOOiO [eg nr 023/ 
97 Bielsko, tel. 153173, 090333444, 
0602333555. 


102-551 


AMIGA Pc. - napnl.w
. sprzed37 Tanie 2J. 
staW)' Pc. cz
sei. tel 0602259270 


./...2..(14 
GSM tanie tclefan) Aktywaeja 99 z!, lei 
0602259270. 


2102-0-1 
PENTIUM 60 multimedialn} (gwaraneja) 
2000 zl + monitar 800; 486SXZ5 multime- 
dialny 1400z1 +monitar 500 Tel. ]86873. 
201_2"i 
KAFELKOWANIE, gwarantowana solid- 
nose, rachunki vat. Tel. ] 13608. 


2{j2 
41 


SPRzEDAM wozek wid/oW)' ..rak" spali- 
nowy, udzwig 1.2 tony. kusiarkl do traw- 
mk.6w spalinowe samojezdne Tel. (033\ 
456662 
101
.
49 
WIDEOFILMOW ANIF fatografawank 
Tel. 179259, 111748 
202.

.q 
SPRzEDAM audi 100, diesel, r. 1984 Tel. 
181632. 
l02_1m 
DZIALK)i budowlan.. sprzcdam, leI. 
116841. 


202_"1.'1.1) 
SUCHE tynki, wykar\ezanie poddaszy, 
montaz scianek dzialo\\I}'ch. podwicszane 
sullly, p1yty na kleju, gladz]e gip
owe z ma- 
lowaniem, kafelkowanie. Tel 642335. 
"}25-02J.!
1 


KRONIKA BESKlDZKA . 27 


BIEI.SKO - sptzcdam kIosk 7 lokalizacj
 
tel InlR9 


2fJ2.'i1i1J 
SPRZEDAM rcnault 19, poj 1,4. r. 1992 
69000 km, 7.ieloo} Tel (033) 145021 w 
264 (do 14.00) 
101-
61 
CZYSZCZENrE dywan6w. wykladzin, tel 
115820. 


202 :'i1l9 


SPRzEDAM skod
 rapid r. 19R9I90. Tel. 
(033) 145654 


202_170 


PEUGEOT 405. r. 1992, 86 cys km, stan 
bardzo dobry, 21 000 zl, lei. 125376. 
202-511 
AUTO-KOMIS odst'UJi
 lub prz)Jm
 wspol- 
mka z praklyk'L tel 143871 (wieczorem). 
102-312 
PARASOLE - flaprawa. wszystkie rodzaje 
Bielsko. Duh. Warszawy 2 "a" 
2(12-')73 
SPRZEDAM pawilon bandloW)', gastrona- 
miczny 30 m kw_ centrum Bielska. Tcl. 
176214, 177428 
2(12-514 
TARTAK Llpow. - Iaski oferuje tarele
. td. 
671530 (wieezurem). 
t02_J,C\ 
SKODA favorit 1J5LS, I 1991 sprzedam. 
Tcl. 111410. 


2lr.!-H7 


'\\ stklm, klorz; wzi
h udzlal W ostatmf'J drod-ze na ego ukocl1allegn M
".a I Ojca 
Sp. 
mgr WOJCIECHA WOJCIKA 
z.. wieOct:. kwiaty oraz wyra.£y wsp6fczucia 
" dzi
kuj<\ sel"de<:;'n 
Zona. Co..... Synowle z Rodzinan 


.:. -

 


Ksi
dzu Jcrl'cmu za odprawlcmc mszy swi
tej i poz
gnanic nad grobem. t1degaCji 
7wlijzku Emcryl6w Kolcjo\\')'<:h. kremWI]ICtwu I pracowniknm firm}" "'Radiator" 
za udlial w wuczystosciach pogrzcboW}'ch 


sp. 
mgr WOJCIECHA WOJCIKA 
Za kwiatv. W}'r.lZ)' wsp61C7-UCUi. za z.amowione ms7'e 
w. 


:= -i!b 


I 


sk
ada g
II"
e"podzi"t:kw'anlc 
Zona 7 Rodzm<.1 


-;crdcc:zne podzi
lowamc za udzn
t W OSI.aUlICj drodze 


sp. 
JERZEGO OTLOWSKIEGO 


ksi
dzu ptoboszczowi AntDmemu Kulawikowi. kSI
zom Ilcnrykowi Zqtkowi. Andrl:e- 
jo,",,'i Ptolro.....skicmu I KrzJ
ztorowi Kozielowl, zarz. ._.__ 
ukochancj Zon:y. Matki i Babc. 


sp. 
MARII SOJECKIEJ 


2D2-558 


z domu Maruszd-.; 


. ,da M
2 z RoazlO
 


n 
N 
1ft 
=--= 
:I=- 
a::: 
-< 
:z: 
:l=- 
e> 

 
... 
e> 
en 
N 
1ft 
:z: 
- 
:I=- 


.  
r- 

 
;::;c 
- 
::t> 
1".1 
m 
a:J 
::::a 
1".1 
-< 
C 
o 
:E 
en 
==" 
» 


- 
!!.. 
..... 
G> 
. 
G> 
G> 
W 
G> 
n 
N 
"< 
""0 
"" (II. 
n>... 
00 
1111 
"en> 
o=-:" 
"".... 
CD. Eo 

e- 
iii'-< 
-- 
=-:"c 
c,.... 
11=: 
0_. 
"CI n 
-, =-:" 

 15' 

!. 


 
cgI» 
0"" 
11 
!'" 
o 
11 
CD 
a 
C> 
. 
- 

 
C> 
C>
		

/scan28_0001.djvu

			28 . KRONIKA BESKIDZKA - 6 MARCA 1997 
1fW1J J mm TrfTi>fr ...../4.... Ln __ _1. 
 I 1JI"I1JU1111J1.Q / NitJmf r t" -,
 ,,_"fo,j:! Tl1TlilW"' mllillit'ttlilf.
1iiIit 


.. 
'" 


Dyskont SPOZYWCZY 


--
 


iI'! 
11
if1/t 


"'=" 


- 


Buffer Mi'k 
Masmi'k 
lormowany 1 
 
kostka 200g 


Twarog 
p6,t'usfy 
Zalcopane 1 
 
kostka 250g 


Margaryna 
Zwyk'a 
Bis - .88 
kostka 250g 


I 


:' 
, 
. 


8ie
io-8ia
 at'. &tOFlflt 3 
Z a;Fo.
Zo./f(#, eoc/zie,lflfie,.' 
PO/flelzio.td - .foboto. 8 00 ;.. 21 00 I 
1Vte6lela 1000-1600 


M'eko 
UHT 3,2 % 
G'owno 1 H 


kartan 11 


Mc,ka 
Wroclawska 
1n 


1kg 


Mc,ka 
Ziemniaczana 
212 


1kg 


Cukier Czeko'ada 
Saka'iowa 
122 112 


1kg 


Olej 
Beskidzki 
3
 


butelka 11 


Majonez 
Stolowy 
duty 112 


opakowanie 280g 


Sok 
Pomaraiiczowy 
Sokpo' 212 
karton 11 


tabliczka 100g 


Kawa 
Fami'iare 
112 


opakowanie 80g 


Groszek 
Konserwowy 
-.99 


puszka 400g 


Makaron 
Krajanka 
Stanterr -.99 
opakowanie 250g 


,., 
.... 


;; 


Duiy wyb6r, niskie ceny !
		

/scan29_0001.djvu

			6 MARCA 1997 


KRONtKA BESKJDZKA . 29 


Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej 
w B,elsku-Bialej, ul. Mostowa 1 
zDtrudni .d ZUDZ dt.tettczk, d. p'ecf III ..,allni Dishatologl.zna). 
\\"if1lagallc wyks71:atcclllC - S71(Q
a OlCtc£yCzd MedYl;7nYl:h 
Oferty nalezy sktadae w Dziale Kadr Zespo!u_ 


Mazda 121 
SPECJALNA OFERIA PROMOCYJNA 
s,.+1. 
o+1.

 

 


I 
{ MASTYIA AIRYlOWA 751 


W kwletniu '97 
now& MAZDA 323 
w warsll: 
. 3 drzwiowy PRAnlCAL 
. 4 drzwiowy SEDAN 
. 5 drzwiowy F 
Iprzyjmujemr zalll6wienial 


'. /- ' ..._",
,,,,"
..
...)\ 

.
 t' 1)-/1
 
EZ"'
 
,....", .... 
"I "'- aWQJE 
"\
 l \- / 
 
'? AUTO 

 
 'i: '\,\ -1/ / 
,""'- - 
- 
.), 

 ,/ 

\:..\. 1/ 


, 


-  ED-CAR 


8 


, , 
... 


DEALER SAMOCHDDOW MAZDA 
Biels1lo-Biaia 
ul. gen. M. Boruty-Spiechowlcza Z1 
lelJfax (033) 100306; 101286; 144734 

.Zl3S.'ID 


. 


L.p._, ''',1eooIe w godz
 8,00 - 17.00 
w sobolr: 1,00 - 13.00 


ZABEZPIECZA ANTYKOROZYJNI 
OZIIIA WYGLUSZAJ
O 
USZCZElIIA ... 

 GEIlEIIAlJIT DTSTRTBUTOR . IA/RTUWNIA FARB I UlIERDW .WE" Dolifaib 

 43-350 
GIERSIA IIIiRu tH;CIItA. TfLJm(: Gel-IDS, m.: GeI-I01 
leszyn- 


CENV BARDZIEJ NaZ UCZCIWE I 
DRUKARNIA KRONIKI BESKIDZKIEJ 
Blelak...Bi'" ul. Dubois 4, tel, t23577 , tel. 125818 


F
rma sprzeda 
CHEVROLET LUMINA APV 
1993 r_ wszystkie dodatki be. skory + instalacja gazoWo1. " 
Kolor - granat metalik. 
 
AtrakcYlna cens 7 tel. (033) 274-48; 090366836. ,:;j 


.nteres, kt6ry owocuje. 


i A 


- 


- 


cl I IIJ
) Om' G"po""" t",'D'.'''''; 
I Sp6lka Akcyjna 
iiiii' Oddzial Wojew6dzki 
w Bielsku-Bialej 


.J> 


. 


SZANOWNI PANSTWO 


I 


\ 


Wychodzqc naprzeclw Pafistwa oczekiwaniom propo- 
nUjemy dogodne i atrakcyjne formy oszezedzania: 
- Certyfikaty .mtenne i na okaziciela oprocentowane w 
stosunku rocznym: 
- 3 mlesreczne - 16% 
- 6 miesreczne -17% 
- 12 miesieczne - 18% 
- podwyzszone z dnlem 01 marca 1997 roku oprocento- 
wanie depozyt6w terminowych 1, 2, 3, 6 miesiecznych 
- lerminowe wKtaay oszezeanosc,owe KAPITAl 0 atraK- 
cyjnym progresywnym oprocentowaniu, 


f 


" 


-:- [
 - 


, , 


, 


'. -.,.. - , . 
""\ .' 
...... 
 

, - \. 

 - .---.... 
- .I" I' 

 .
 ; 
\ ., 
!, 
- 
..... 
i' 


ZAPRASZAMY 
Bielsko-Biala 
u1. Kam.fiskiego 7 
tel. 12-30-57 do 59 
ul. Barliekiego 14 
tel. 12-60-91,92. 
Posiadamy Gwarancje Skarbu Panstwa 
i Bankowe
o Funduszu Gwarancyjnego. 
$13-r10 


Przed Twojq firmq rok nowych interes6w. Zacznij 
od tego, kt6ry bedzie owocowal przez wiele lat. 


t/"0'Jf!d 

\ @ l
 


Tylko do 15 marca Transit Van 100 
nawet 4 tys. taniej I 


< 


Specjalna oferta dla podmiot6w gospodarczych. 
Pula samochod6w ograniezona. 


BIeI8IIo-6I8I8, WyzwoIenla 95, tel. (033) 140 840 


1 
,. !:!
!!!! . . 
J 


Dy
kotJt to: 


( ....._...- '.L' " 
Du
 .....luOl', n'aAJe cen)' 


Sklep dziatajGCY w sieci handloweJ, W kt6rym speqalnre dobrany asortyment szybko 
rotujqcych lowar6w, oferowany jest po cenach wyra!nie nizszych od przeci\;1tnych cen 
de1ahcznych, OSlijganych dzi\;1kl kupowaniu towar6w bezposrednio u producent6w oraz ich 
szybk
eJ sprzedazy przed terminem zaptaty. zQtJowt)i Klicmci ! 


Karta Klienta waina 
w calej lIieci PLUS 


, 


Numer 


W ofercie Plusa Karla Klientapozwalajljcaodpina{; w6zkl skiepowe bez uzycia monet 
oraz upowai:niajijca do brama udzia!u w promocjach Plusa, 

 Zapraszamy r6wniez F;rmydozakupu dlaswolch pracownlk6w Talon6w ZywnO
Clowych 
a nominale 50zl., waznych przez 30 dni od momentu Ich wydanla. 
,1"- Zar6wno Talony, jak i Karta Klientaobowil\ZuJIj w-calej sleci sklep6w Plus_ 
Bhzsze inlormacje 0 Talonach mozna uzyska{; pod numerem telefonu: (0 32) 1540253 


Cena Karty Klienta -.99 


n 
1'1 
1ft 

 
:Jc:- 
== 
-< 
:z 
:Jc:- 
o 

 

 
o 
en 
..... 
1ft 
:z: 
- 
2> 


,....  


en 

 
o 
o 
N 
o
 
::E 


, 


c:: 


n 
N c- 
' 
::J_ 
::J ... 
",0 
o ::J. 
Q.
 
"'CII» 
0", 
:='c...> 
0.."2 
Oe- 
/I> CD 
ON 
c-"E. 
. '" 
:e 
 
 en 
C> c...> 
, . 
...... c...> 
00 00 
oeD 
C> ...... 


=- 


;;;c 
n n" 
N ,... 
'< (D' 
5 :e 
(D n- 
o N 
a.'" 
"'CI""'" 
0- 
::J 
 \ 
. CD 
g-cn" 
,... 
"'CI -. 
-'0 

C> 

3 
:e
 
= => 
o a. 

o 
- :e 
to "< 
0- 
C> .- 
.l.a.
 


 
c...> c...> 
C>
 
.... 
W 
to 


ZI53
		

/scan2_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKlDZKA 


I' 
 -.; l'-l ,."" ....1 
. 4
 
. . " . J ..
, ': 


-.m _ 


I.
 


By! to ostatni zjazd drug,aj kadencJI Beskldzkiej Izby Lekar- 
skleJ a jednoczesnie dziesiqty w lej historn, - Nle obchodz,my 
huczme tego JUbi/euszu, gdyi odbywa SIll' w bardzo Jrudnym 
d/a naszego srodowlska czBsle. TrwB ogolnopolskJ protest 
Jekarzy - mOW11 W miniony piqtek, podezas otwarcia obrad 
prezes BIL Ryszard Batyekl, ZJazd odbywal s" w sledzibie 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej, na kt6rej od kllku mlesl
 Wlsi 
transparent "Protest Pracowmkow Ochrony Zdrowla". 


,r 


TYDZIEN 
W KRAJU :iI- 
..- 


"!
 


. " 


.. 


.... 


.. 


- 


. OIJ jednosci Polakow ponad podzla- 
lami. by nle popsut tego co oSIC\9n
ji- 
smy. wezwal wtelewrzYJnym wyst
le
 
nlU premier Wtodzimierz ClmOSZ
INICZ 
. Marl
n Krzaklewskl. iider "Solldar- 
noscl" i AWS. przedstawll w selmle 
konstytucyjne postulaty. zaslrzegajitC 
ze Z wle1u z nich rue ust
j Polltycy 
SLD PSL. UW i UP uznali ie za ken- 
frcntacyjne, Idi1lcew lqdaniach daleJ mi 
Episkopal Polski. SZaf15
 na wielkl 
kompfomls w spraw1e konstytuCjl sOl 
l1adar niewie1k
e. (Patrz takte - str 4) 
. W PSL pr6ba zaZegnanl3 wewn
trz. 
partyjnego konfllKtU. UzgodnlOno, :te 
Roman J
gJeJI1i5'ki zrezygnLJje Z funkcji 
wicepremtera oraz ministri3 rolnicMa 3 
w zamian zostanie wrcepJZewodnlczCI.- 
cym RadyNaczelnej stronnlctwa Jagle- 
linskl nadal tJStaJ)IC z mtdv me chce. 
. Premier odwola' wicemlnrstra skar- 
bu Leszk.a JuchniewiC2:a. odpowedzial- 
nego za prywatyzaCJ(! RLJchu. kl)'tyko- 
wani\ z powodLJ meoczek,wanego od- 
.t'IPienia cd umcv.y wsl
pnej Z kon- - ChCll gie/d'1 wykoiiczyc. Najpierw opinie sanepidu, ie 
.crCJum po(.ko./rancu.k,m i dopu. szkod/iwa i trzebs ill mezwlocznie zamknllc_ Teraz drs. 
Slczenlern I"1owej oferty 
. G6mley kopaln, w
gla brunatnego styczna podwyika cen za handlowanie - narzekajCj sprze. 
w Belcha'ow;e zaw;esD, slrajk, gdy dy- dawcy z gieldy przy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Bia- 
rektor. spelniaj"lc Ich z"ldanie, podal Sfe 
do dymlSJi r lej. Oburzeni S'l wprowadzonymi niedawno oplatami lar- 

k
I:
;:;


:

::

k
i
 gowymi_ - To nie wymys/ gminy, ale zmiana ustawy _ 
Poznan,u, are nadal noe mog" lam 'e- pOdkresla skarbnik bielskiego ralusza, Anna Kubiczek. 
g
lnifl 
'-.acowat: rDsyjscy lekarze. M iedzlela przed poludniem Na zwj
;zku z Iym motna na11czac taki:! 
ktorzy I1le rna)	
			

/scan30_0001.djvu

			3D . KRONIKA BESKIDZKA 6 MARCA 1997 
a.Dao PotiaitOMICTw.. 1I...z......w... .................................. 
informuje.. ie Spoldzi-=Ioia Mieszkaniowa "Zlote Lany" : W centrum Wapienicy : 
w Biclsku-Bialej., ul. JutrLenld 22, tel. ]4.54.67 do 8 w£w. 107 i 13] 
poaiada do Ilpr%edazy w drodze prz.etargu. mieszkonie wlasnosc;o--. . r . 
0 we 2-pokojQwe ::lI0w. 37 m' no V pi
tru w budynku ll-kondYllno. . do wynaj
cia 400 m' . 
0 cyjnym, Wkl budowlany wynoBi 33.929,00 zl + 2% prowizJa. . . 
N Mleszkame Jest zadfuione na kwott; 7.968,16 zt kt6ra b
dzie doliczona do war1o- . na dzialalnosc . 
..... 
CI m ;21 ma. BIOfl3CY udzial w przetargu obowlCIzam s
 wptacic w Kasie Sp6- . . 
. . handlowo-uslugow,q. 
0 Idzielni wadlUm w wysokosci 600 II na: godzln'i' przed rozpoczfi""lem przetargu. . 
C) Informaql UdLJela Biul"o Po
tednl(:twa rub DZlal Czlonkowsko MI1:'5zkamowy Sp6J- . '- 
. 
en dzielni Mieszbme mozna ogl
a"" W godz'r1ach urzt'dow.1f1I.1 Sp6ldzlelni. . ;. 
C'I:I Oferty n.leiy ,kI.d.{ w ,iedzlbie Z.rz
du Sp6ldzlelm W ci
gu 7 dn; od d.ly uka. . Wiadomosc, tel. 183.977. 1')., 
... zania 51
 ogtoszenia. .................................. 
0 P,erwszenstwo lJdZII!I'u w przetargu maJq cztonkowie Sp
dzlelm MieszkanioweJ 
:.0 "ztote tan ". 


- 


.... 0 
::J t/I 
... - 
co 
(1)0 
::r:::cD 
= ..... 
(I) . 
CC) 
NC! 
(.) en 
>- . 
... N 
tII
 

o 
;jC) 
1-:= 
e::J 
:::r.¥ 
.- ... 
ID.
 
-c. 
MO 
..... 
C'I:I
 
N . 
(.) C 
.- 0 
:=c. 
,!!!
 
.¥o 
.
 (I) 
:ii:
 
- >- 
::J N 
(.) 
N 
M 
I 
M 
'" 
I 
'" 
..... 


>- 
I-- 
u.r 

  
; 
c:c 
- 
:z: 
u.I 
N 
en 
0 
..... 
a 
0 
c:a: 
:z: II 
>- I 
== 
c:c 
=-=: 
1&1 
N 
U 


- 
(I) 
- 


y 


)6a.,1(  
IV.!;VI CO 
PRODUCENT OKIEN 
I DRlWI l PCV 
ORAl ALUMINIUM 


NOWV RENAULT CLASSIC 
AUTORYZOWANI PARTNERZY RENAULT ZAPRASZAJIt NAJAZDIi PROBNIt 


43-500 Czechowice.Dzledzite 
ul Junacka 29 
tel./fax (032) IIS3170 


Biuro Konstrukcyjne 
43.300 Bielsk&-Biala, uL Middewi". 34. 
leVe.. 033/110357 


-- b 
---- 

- 
 


TECIINOLOGIA I \1ATERIAL Y 
NIE\ffECKIEJ FIRM\' 
'Ytf 
SCH OCD 
INTERNATIONAL 


-- 


..
""\ 

, 


,
, 

, 


Nowy Renault Classic. Poduszka Powietrzna kierowcy 
w. wyposazeniu seryjnym. Ubezpieczenie DC i Zielona Karta wliczone 
w cenl} samochodu. Przyjazna cena: jut od 41.300 zl
. 
Autoryzowani Partnerzy Renault zapraszajoij: 
Wszystkie modele ReIJaul1 osobowe i dostawcze 
IJajIJowsze Megane Classic, MeganB Scenic 
Sprzedaz samochod6w fabryczniB nowych i uzywanych 


r*;71 
24h 


WYROBY NO\h,J GENERACJI, 
PRODlTKOWAN.
 W OP",RClU 
o rECHNOLOGl1i X'(I WJEKl!- 
KUVlPUZYTY Wf;GLUWE, 'IEFLON'
 
lffWARDZONE pcv, PERft!:KC\'.INE 
WYKO
ANIE, NAJWYZ.
ZA SWIATOWA 
JAKOSC. DORAOZTWO TECH:o.ItcZ:o.E, 
FACIIOWY MUNTAZ,SERWIS 


I.H1J221Y1J 


P.D. "MAnOR" - Gadocha 
43-384 Jaworze, nI. Bielska 466 
tel. (033) 172-454, 172-596 
w godz, pn. - pI. 7,00 -18.00, sobota 9.00 - 13.00 


!! 


.  

 
'" 


- 


.- ! 
RENAULT 
 

 

 

 


SYSTEMY ALUMINIOWE 


. ZABIJDOWY BALKONOW 
. WITRYNY 
. OKNA ALUMINIOWE 
DRZ\H 
. SCIA:'IIKI WEWN
TR7NE 
. DACDY 


. NOWOCZESNE FASADY 
,; 
CIANY OSLQNOWE 
. WERANDY' 
. GGRODY ZfMoWE 


n,R":: 


llalll'lOm 
mDm 
[I]j R.nault p.loca lred\t z Bank" PBI S.A 


Iii 
PBI 

 


K)f1:
LAZYCIA 


!!! 
Q 
!ii 


R9nault1'a7eca oll!Je ew: 


FIRMA HANDLOWA 


I ,. ZAKLAD PRODUKCYJNY 
PL
S lK ()!l\MA.IP" 1VlA.'Tlllt \ 
MAREK SZCZYPKA . ..A!" 
I 018A, D&IWt'I/PCV 
 A1VMtNIB. 


ABECADtO 


-IEz'OtREDNIIM'ORTE Pl.YTE. CERAMKZNYCH 
z HiSZJllHlnl WIoch 
 --.; 
- nRI(1WOWY.¥' PRODu( E NT6
 !'fEK 
 
POLECA W CI J SPRZEDAiy PONAD 0 WZOROW 


-'" 


t........ 


.. ay s.t...i e 

 "'1.eyn
e..
 
aluplast' 


ponadto oferuje 
1, Nll:m.
 
W r 
sklepy: 
ul. Zatorska 23 


ul. Sienkiewicza 14 


1j
!J!Jn 
-I 1 ' JiJ '' J 
. !. ." I 'I
 
........... .J _
 
....JjJI.... 

1f
Y J.:l!. 


. 


... . panorama [j 
.. -Mlijj1Yl2lal 
· . ....Olllll Ii BlBSro
II/.I," 


T 


p 


I 


YC 


;0 


Wadowice 
ul. Putka 9 
. , 


....., 


Q3-392I11I
nmZECZE GClRNE 1&5, 
lelJlal (0331155-706, lB!. I03:f,.J55-874, 155-875 

 


III 


1! 

I: 


E 


KUCHENNE 
SZWEDZKIE 
NA ZAMOWIENIE 


II .. 
I 


.. 
. 


.
'. 


A' 


! 


. 


- 


BIUROWE 
KOMPLEKSOWA 
ARANZACJA WN
TRZ 


- 


II 


i 


0./. "'W 


. 


. 


MIESZKANIOWE 
TANIE MERLE MtODZIEZOWE, 
SEGMENTY I TAPICEROWANE 
NA WYMIAR I W DOWOLNYCH 
KOLORACH 


.; 
I 
.. 
IL, 
I 


--- 


L. 


11= 
: 


, - 

 


- 
- 


- 


! 


D 


ul, pHsudskiego 7 
Bielsko-Biola 
lel./fax 124-218, 284.19 


Sp zoo. 


/1)'
		

/scan31_0001.djvu

			6 MAReA 1997 KRONIKA BESKIDZKA . 31 I 


I:OSOS NORWESKI W
DIONY SOK POMARANCIOWY 
TYMBARK 


100 g 


5,40 


KARTON Il 


2,29 


SIYNKA ZYWIECKA WP.. GOT. WODA ZRODLANA ZYWIEC 
GAZOWANA 


!KG 


16,90 IL 


0,99 


BOCZEK 
DUZA PORCJA 


MARGARYNA RAMA 


!KG 


4,40 


BIELSKQ-BIAI:.A 
ul. ZYWIECKA 115 KUDEK 400 G 


2,19 


i.OPATKA WIEPRI. BEl KOSCI 
DUZA PORCJA 


1 KG 


6,40 6 03.,QQ1 /1-. 
S M'. OTWARTE: 
01. 0 . PONIEDIIAI:EK - SOBOTA 
900 _ 2000 
NIEDZIELA 
10 00 _16 00 


DESER LlEGEOIS 
3 SMAKI 


5,90 P 
KA
CIEK WIEPRI. _ .J 
DUZA PORCJA D-W 


KUDEK 200 G 


0,99 


!KG 


KEFIR DANONE 


KUDEK 470 G 


1,39 


SCHAB WIEPRI. IlK 
Dub PORCJA 


. 


I KG 


8,90 


'!i 

 .  


NESCAFfE KAWA NATURALNA 
CLASSIC 


StOIK 100 G 


5,00 


SZYNKA WIEPRZ. NA SZNYCEL .. , HERBATA BROOKE BOND 
. '" ... 11 
DUIA PORCJA ,:r, 
I" .S
 OKRI\GtA EXPRE50WA 
8,90 5,49 

 . 
I KG If ' 

 PACZKA 80 SZTUK 
, I!I'" 
GOLONKA WIEPRZ. J FASOLKA SZPARAGOWA 
DUZA PORCJA 
 ; MROZONA 
4,90 .- HORTEX 1,49 
I KG , 
 
 PACZKA 500 G 
PASZTET Dut
SKI ,1 ClEKOLADA NADIIEWANA 

/II GOPLANA - ROZNE SMAKI 
2,40 1,29 
. 
320 G 100G 
PASZTET PODLASKI DROSED GRZANKI DAN CAKE ANDRUTY OLZA 
2 RODZAJE 
PUSZKA 155 G 1,29 Zl'98. PACZKA 250 G 1,69 PACZKA 28'0 G 2,69 
RYZ UNCLE BEAN'S 4x125 G OIUSTECZKI HIGIENICZNE FEH PlELUSIKI LlBERO PROSZEK DO PRANIA OMO 
Dt.UGOIIARNISTY MENrOLOWE 5 ROZMIAROW LlPOSYSTEM 
PACZKA soo G 2,59 PACZKA 6 5n. 2,59 7,39 PACZKA 2,4 KG 13,49 
MYDI:O DOVE MLECZKO DO SIOROWANIA CIF PI:YN DO MYCIA NACZYN E POKARM DLA KOTA KITEKAT 
2 RODIAJE 3 RODZAJE - KURA, TUNCZYK, 
2,09 4,79 2,69 WotOWINA 1,99 
100G DUTELKA 500 ML IL PUSZKA 400 G
		

/scan32_0001.djvu

			32 . KRONIKA BESKIDZKA  

 

 
C'I 
o 
"'C 

 

 
- 
CO 
"'C 
o 
N 
"'C 
o 
C) 
3: 


co 

 
. 
CD 
C"? 
. 
r.o 
r- 


- 
- 
Q) 
- 


- 
C'I 
....... 
o 
C) 
Q) 
:;: 

 
o 
s::: 
ca 
..s::: 
u 
o 

 


- 
- 


:::J 


3: 
"0 
::I: 
(..) 
>- 
a:: 
Q 
:z 
- 
:E 
C 
=-= 
1&1 
...... 
U 


Pr:redsi,bierstwe Budowlano-Iniynieryjne "relbud" Sp.:r 0.0. 
(tel_ 1523.4411 2 sled2110q w Katowl	
			

/scan33_0001.djvu

			6 MAReA 1997 


REGIONAI.NA IZBA HANDI.U 
I PRZEMYSiU 
W BIEl.SKD-BIAlEJ 
eraz 
Szkota Przedsi,biarcza
ci 
i Itlrzqdzania Akademii 
ikonamin:nei w Krakawie 
OII.I.:OIIILIl j., 
dwusemestralne studla pudyplomuwe 
RACHUNKOWOSC I FINANSE 


DDCIEPLANIE BUDYNKOW 
* SIATKA PODTYNKOWA 

 STYROPIAN 

 PROFILE 
00 METODY LEKKIEJ 
+ TYNKI "BAUMIT" 


RING 


KATOWICE, Ul. ZELlWNA 29 
let 515-992 
KATOWICE, UL. CEGLANA 61. 
lei. 515-365 


W programie studium: 
1. Melodologla rachunkowaki 
2. M1edzynarodowa slandaryzacja i 
kraJowe regulacjc prawne r;achun- 
kowo
ci 
}. Poml.u w,elkosci ekonomJCznych w 
sy
emie ract1uf)kowosci 
4. Ri\chut)ck kOSZ10W, prz)'chod6w I 
wymk6w w zarz"Idzanu..l pr2€dsl
- 
blorslwem 
5. Spr
wozdawczos
 finansowa 
6. Ao.ahza finansowa 
7_ AudIting 
8. Elem
nty prawa gospodarczego 
9. ZarzC\dzanie firm
 
10. System podotkowy w Polsce 
11. Rynki fina"
owe (pienl
iny i kapi- 
lalowy) 
12. Rynek dcwlzowy I polityka kursOw 
wallAtowych 
13
 Ubezp.eczenia gos.podI 
:a:: 
-< 
:z::: 
::I> 
o 
t:') 
.... 
o 
en 
..-.. 
rn 
:z::: 
- 
::I> 


I  

 


N- 

 
- 


m 
C") 


-J 
I 
I 


w 
.... 
. 
w 
C> 
C> 
N' 
'< 
:e 
iij. 
.P 
:::a 
'< 
:;, 
CD 
.... 
.... 

 
- 
!2. 
if; 
>I> 
O)tc 
....CD 
....:;, 


. 
...... I» 
- 2 
... -. 


 

c::: 

 ... 
... =- 
...0 
0:1 
c.o 
N en, 
iij.... 

 -
 

 - 
-. G') 
!'!:::a 

O 
02 

 - 
. m 

 := 
r'" 


I 
II 

 
I 
i 
I 


CD 
b 
C> 
. 
.... 
...... 
b 
.? 
en 
o 
c.- 
O 
.:: 
CD 
b 
C> 
. 
.... 

 
b 
C>
		

/scan34_0001.djvu

			34 . KRONIKA BESKIDZKA 


EKOLODZV PROTESTUJA 


Red; W zwi,,::Zku z kampam(f 
promuj'le'l ide, Olimpiady Zimo- 
wej Zakopane 2006. Koalicja "Ra- 
tujrny Karpaty" zrzeszaj.i\ca naj- 
wl
ksze ekorogiczne organizat:je 
pozarzqdowe w Polsce pragl1ie za 
naszym posrednictwem przeka- 
zac cpinii publlcznej tre
c listu. 
jaki wy5tDsowa
a do premiera RP. 
W zWIC\zku Z InlCjatywC\ Zorj;Jani- 
zowania w Po
sce Olimprady Zimo- 
wej 2006, kl6reJ cz,st konkurencji 
orgaJ1izatorzy pragni\ umiescu:: w 
T atrzansklm Parku Narodowym pra- 
gnJemy Pana Pretmera poinformo- 
wac, te ju2. w kwlelniu 1996 zawlC't- 
zals sloe KoahcJa najwazmeJszycll 
palSklCh, proekologicznych organi- 
zac;i pozarzca.dowych sprzec
wlaj,\- 
cych si
 zniszczeniu TPN pod pre- 
tekstem Olimpiady Zaistma
a dotCid 
fakty oraz dalsza dziaJalnosc tzw 
ZWlllzku Gmm Olimpllskleh. przy 
r6wnoczesnym braku jasnego stano
 
WIS1(a panstwowych s'ui'b ochrony 
"; przyrody, jak i stosownych KomlsJi 
Par1amentu, zmuszaJi\ nas do zaj-:- 
cia kategorycznego stanowiska w 
przedmiotowe
 sprawle. uwzgl
dnla- 
jC\.cego szersze tlo fuokCjonOW3n13 
Tatrzanskiego Parku Narodowe.go
 
1.Stwlerdzamy.i'e w CI. niez Pana Premlera, .te w spos6b 
kategoryczny zadlla z organizaCjI 
tworzqcych l1aszC\ Koallcj
 nle 'W}'ra- 
zi z.gody oa organizacJ
 Zimowych 
Igrzysk Ohmpijsklct1, am w Tatrzan- 
skim Parku Narodowym, am l1a 2:ad- 
nym innym tereoie prawnie cllronic- 
nym W Polsce Inforrn'-J.Jemy r6wf1iet 


. zespraw
OllmpiadyZlmowejwTa_.. zwo
ci I przeciwdzialamu alkoholr- 
tracl1 interesuje si
 coraz wu:ceJ zmowl. kt6re i Kolegll..Jm podzlela 

 os6b oraz organizacjl mi
dzynarodo- Jest ta nowela bowiem tak tie skon. 
wych, kt6re we wlascfwym momen- struowana, ze !mej. za jakle ckresy i kledy je UI- 
lizacja sforrnulowal1ego w nimeJszym szczac 
pismie postulatu przekazania wszy. Prezydenci, BurmlstrzoWle i 
stklch kolel I wyciq.g6w l'1a tereme W6jtowie s
 w sy'tuacji nle do paza- 
TatrzansklegoParkuNarodowe,gcw ". zdroszczenla: magi\. alba pobrac 
, wyl,\czny zarz'ld )ego Dyrekcjl, b
- 'oplaty ryzykuj,!c ich zwrot (moJ:e n
 
dZle stanowila cslateczl1Y koniec wel Z odsetkaml), alba Ole pobterae 
, bezprawnych propozycji. konfllkto- ryzykUlqC zarzut zlel 
ospodarki .Ii- 
, gennyc'h rDszczer'l i dZlaian. zarcw- nallsoweJ - rezygnacjl z doehc:dow 
no samofZi1d6w lokall1ych. jak wszel- gmlny. Doty
zy tD tel. pracownlk6w 
klego szclebla funkcjonanuszy pali- J urz
dow gmln r:nalC\cych przygoto: 
stwowych pionu ac'hrony przyrody, a "< wac o
powledme de
yzje Zwracall 
lakze formalnym i rlieformalnym na- ,Sl
 .WI
C przedsta
lclele 
mm z 
ciskom r62nych grup tokaillego bl- :: prosbq, 0 wyk
adnle do rotnych 
znesu, w Iym PKP - PKL Wier2ymy - o'.gan6w. co jedyme ZWieks
y!o za- 
, rowllie:t,.2:e DyrekCja Tatrzaf1skie.go 
 rn
e:-zaOle
 Ud
lel.ane .wYJa51'1
enra 
-.j Parku NarodO\Nego wspcmagana - Mlntstra Flnansow. 
eglonalneJ Izby 
zdecydowanymi deeyzjami Wladz ,Obraehunkowej, Panstwow?J Agen- 
Panstwa potrafi skuteczme rozwiCl.- 
 CJI Rozwlilzywanla Probl
mow Alko- 
zacwszystkietrudneproblemyzwi	
			

/scan35_0001.djvu

			'RYNEK 11 
r- (J .. 
 
!&p 
 fI 
. /-
 
I . , 
 
: P ORJ'FEL 


eGI6wny Urz,\d Statystyczny sza- 
cuje, ze w minionym roku w Pol- 
SCe na czarno pracowalo 'ij,cznje 
2,4 mdiona 0.6b Ok% 220 tySI
- 
cy do0 OM O	
			

/scan36_0001.djvu

			36 . KRONIKA BESKIDZKA 


Wymarzony . podbeskidzki final. oddalil si
. Za spraw'l mistrzyn Polski. W Kaliszu, grailto 
na "dwa sety for....., dwukrotnie polegty. Z kolei andrychowlanki, po zru)nowaniu bydgo- 
skiego Patacu, majlt final w zasi
gu r
ki. Wystarczy 1m jeszcze tylko Jedno zwycl
stwo! 


. "I ATKOWKA Ilh. 
BBTS WlOKNIARZ-ORIGINAL - RESOVIA 
31 (-11,4,10,9) I 0:3 (-9, -11, -12). BBTS: 
Jasek, Jablonski, laskowski, Jasinski, Popik, 
Marzewski oraz Otfinows'kl, WiktCfOWJCZ. Bran- 
ka i S
dlak. 
Rczgrywki w "gruple spadkowej" bielscy slat- 
karze ukuriczyll na I mlejscu. co dala U'I) V miej. 
See w serll "8". 
*** 
T urnieJ berazowy 0 wejsc1e do II Irgi- Beskrd 
AndrycMw - Rafa1: Knlee 24, Tarnawa 14, 
Walica 10. Kiezik 10. Wil50wicz.9. Kocur 
6, Slodownik 6, Reinhardt 2 orn Szub.rt i 
Parwl  


noe w sobot
 padl nad Prosn'l. rekord w ",OSCI 
papsutych przez miejscowy zesp6f zagrywek 
I gdy wydawalo si
, te blelszezanki poj. 
Krclorwreszde tJszczelOiIy srodek stalkl W OIe- 
zwykle dramatycznej kOlicowce ostatoi bfli>.sz'l. sobote (8 marca - 
17 00, hala BKS) stalowl" ponownie zagraj'l>' 
Augusto. Aby zachowac szanse na final mu- 
SZq dwukrotnie wygrae - wowczas rozstrzyga- 
jl\Cy pi'l.ly meez odby!by si,. w Kaliszu (10m) 
AUGUSTO KALISZ - BKS STAL-El.EKTRIM 
3'1 (5, 6, -9, 9) i 3'0 (12, 5, 16) BKS Sliwa, 
Swienlewicz. Mljakowska. laskowska, Wozna, 
Klelor oraz Siala I M"ozek 

 Andrychowie sialkar!" DIck Black La 
Festa zachfannie. w trzech setach, 
polkn\!ly kolejne90 rywala do tytu- 
fu. PrzesadC[ by
oby twierdzlc, ze mecz nie 
mial histoti
 Byly momenty wyr6wnanej wal- 
ki, bo bydgoszczanki srcce sped Og0118 nie 
wypadly, ale przecle>. nlkt przy zdrOW)'ch zmy- 
slach obserwujC\.c spotkanie nie Judzl' si
, ze 
wynik moglby bye inny Po slronle Palacu bry- 
lowafa nilJlepsza na parklecie Ewa Nogow- 
s1., Kosek, Sokolowska, Glinka oraz Zubel, 
Kocon, Ceglulska i Wfodarczyk 
W niedziel'i' 5peejalnie uhonorowa. 
no w Andrychowie posta T4'deusza Sa- 
bala, kt6ry zostat honorowym preze
etn 
klubu Dick Black La Festa. Chw1l\1 po- 
tem trenerowl Jerzemu M.tlakowi tPrzy. 
pomlnarny: laurealowi pleblscylu "Kra- 
nlkl Beskidzkiej" na najleps
ego trene. 
ra Podbeskidzia) wr
ezono :Zlotj{ 
Odznak\! Polskiego Zwl'l.zku Pllkl Slat- 
kawej. 


[fL). . . ... 
. . 
., ttJj(0] " 
 ""H . rg;]: "'7 
,.'
'
' ....: '..;- , .' . c '. 
.. U " .' 
,." -,,' ".. .' ...' .:.. 
.. .A . 
.- "", 
." ".0 -. 
 <:. -:- . 
 .;.":.-, 
"::0 i\<_. .' 
." "." 
..""> .;.; .-., i.
 v:< 'i'. :
:.L 
m . 
@
. '
 " D " 3 " 
. ;' U D ' " "".. 
"', i .. .. 
".' .' .- 
/ .-_." . 
 j 
 . 
='. .

. . "}.' '.' 
. 


Walka 0 rnislrzostwo Polski w hokeju na lodzie wkroczyla w decydui1tclJ faz
_ W 
rninionym tygodniu rozgrywano mecze I rundy play off. Teorelycznie slabsze zespo- 
Iy przezy/y melamorfoz
. tocZl)c z faWorylami bardzo zac
le boje. Grano do dwoch 
wygranych spolkan i Iylko oswi
cimskim hokeislom udalo Sl
 to uClYnic bez ko- 
nieeznosei rozgrywanla Irzeciego meczu. W walee 0 final zespol Unii Oswi
cim zmie- 
rzy s
 z KKH Kalowice, a drU91t par
 twol'ZlJ Podhale Nowy Targ i A
losan Sanok, 
W obu polyczkacl> Zjanow,anaml umci jako UNIAOSWII;CIM - IIIAPRZODJAIIIQW 2'1 (0:0, 
plerwsi tracdi bramkl. ale, na sZcz:
scle, jako 0 1.20). Gole dla Unll. Klisiak i Cholewa 
ostal", je zdobywali Rozslrzygm
c'a zapadaly NAPRZOD JANOW - UNIAO$WII;CIM 3:5 (2:1, 
w trzeclcf1 tercjach Przed wlasnq publicznoSclil 1 2. 0 2) Bramkl dla zwyciezc6w- Garbacz 2, 
osw
imlanom gra sili" wtym sezome zle Bram- KlisTak, Tomasik i Wieloch Stan rywelizacJI w I 
karz Naprzodu Wtodarczyk skapltulowal dople. rundzle play ottu Uma - Naprz6d 2 0 Do II run- 
ro w 44 mlmJCle, ct10ciaz wysmlsmlych okazJI dy awansawala Unia 
strzeteck.lch gospodarze wypracawah soble kd- 


a

i
'

r:
:
y

r
:

 r: WVN I KI -- KRON I KI :l 
kiperem go1;cl M,eJScowl straclll gala, gdy grah ' I 
w przewadzel Zawal11 Wie!och, ktoremu uciekl 
kr'l.tek - wproSI pod klj Czapki. Janowianln bl)'- 
skaw
cznle rlJszyl w klerunku osamolmonego I 
Szabanowa i nie dal bramkarzowi Oswl
clmlan I 
cienla szans. Stalo si
 10 w kcliccwce druglej 
terCJl, wl
cpodczas przerwy w szalnl uI'11t6w byiD I 
o czym rozmawlac SytuaCJ3 zostala opanowa- , 
na IUZ na poczo:a.tku ostatmej odslcny W roli 
gl6wneJ wystqpll Khslak. Wyr6wnal pl
knym, I 
mocnym uderzemem, a chwlle p6i:niej zail'1icjo- l 
waf blyskawlcznl\ akCI\!, kf6r'l. precyzYjnym db 
strzalem uWle
czy1 Cholewa. I 
Rewanz mia' nlezwykle zaclfi'ty przebieg i , . . OJ" 
dramatyczne zakoliczeme. Hokeisci Naprzodu A - ZWYCI'!Stwo g
spodarz
, B - Z
CIi'S
O go
cl Znaklem X 
akre
1 przewld}Wany rezultat 
Irzykrolnie zdobywah prowadzenie I tyle samo I (mecze s.atkarskle - baraze.o IIllg
 m,.zczyzn; lermny spolkan 15 116 marca) Na kupony 
razy rywale wyr6wnywali. Przelcrn nastcwd na I ocze'kuJemy de 14 marca. llstt;: nagrodzonych opubllkujemy 20 marca . 
c.ztery mlouty przed koricowq syrenct Janowia- 
me nil! utrzymah nervv6w na wodzy - na fawce I. : 

zwl;k
 
kar zasiadlo dw6ch .ch zawodmk6w1 Unici nle Ilml
 I 
zmarnowali okazji. Po golu Garbocza, graJitc 
jut w komplec.e, gospodarze wycofali zlodo- , d on.. 
wlsk.a bramkarza. Zamlas1 wyrOwr1ama padl a res 
jeszcze jeden gol dla rywali Wleloch zrehabl-, Kolejnymi laureatami "Wynik6w Kro niki " zosta li : Edward Honkisz (B-B, tll. 
Mowal s'v za wpadk
 w p.erwszym meczu - Akademii UmiejQtnosei 78/11) -zestawsok6w Lemarpolu; Krzysztof Danda (Mj
- 
Iym razem 10 on przechwycrl kr'l.
ek I po obJe- dzyrzeeze Dolne 88) _ kaseta wideo tfilm); Jan .lurasz {Cis;ec 651/441 _ ksi'jika. 
el>aniu trzeeh przedwnil<6w umlescl'go W pu- Nagrody ezekaJit w redakcji, . 
stej bramce (Iem) 


,1.1 
i: 


Unia 
gra dalej! 


gospodarze 


1 Beskld Andrychow 


. 
PltKA NOINA 


m 


I LlGA HALOWA 
LlPNIK REKORD BIELSKO-BIALA - MAR-HO 
KNUROW 8-2 (3'0) Gole dla zwyci
zc6w: Sle- 
ziak 2, Wi
zik, Szat, Scattaglta. Har
z.lak, P. 
Pieehowl.y miodszych z udzla!em Pasjonata 
Dankowice. Odry Wodzlslaw, GKS-u Tychy, 
MOS.R-u Jastrzebie i dru
yny gospodarzy Po- 
ezljlek zrnagaf> - 8.30 
*** 
Mlodzl futbollsci z Blelskiego nadal mog" slrze- 
he supergola' Trwa przyjrnowanie zgioszeri do 
og6leopolsk.el edYCJI dzieci\!oego tumieju pil- 
karsklego OJSupergol" (dla chiopCDW i dziew- 
cZClt). Wszelkich informaCji zasi
gnClc mozna 
W sledzlble Be5kldzkiego Okrli!gowego Zwiitz- 
ku Pilki Noznej (poniedziafki - od 16.30 do 
1 BOO; nr telelonu' 12-65-60). 


NARCIARSTWO  


- Zaplanowany na 16 marcs narciarsk; Bieg 
Bacy w RBdziechowach odbf}dzl& Slf} na pew- 
no - zapewniajq dzialacze mieJscowego Ro- 
dzinnego KI
bu Biegacza. Dfugosc trasy ble- 
gu g16wnego wyniesie 15 km, odb
d'l Sl
 tak- 
ze biegi dl.a dzieci I mtodziezy Zgloszema 113- 
lezy nadsylac pod adresem RKB Baca, Ra- 
dziechowy 1282 lub lelefonicznie 67-60-02 
(Radzlechowy) Imprez.ie patronuje "KfDnlka 
Beskidzka" 


tUCINICTWO 


i[l]J  


V runda Szkalne} Ligl Robin Hoada, kt6rq prze- 
prowadzono w hall andryct1owsklego Besk,du, 
slala pad znakiem rywalizacji mlodych luczni- 
k6w z oswl
clmskiej 'Jedynk" JUKS Kadel) I z 
blelskieJ Szkoly Podslawowej nr 24 (UKS 
Orzel) Zwycl
zcami w p05zczeg61nych gru 4 
pach zostali. .loanna Graca (UKS Kadel), I>.a- 
bel
 Str
ub (UKS Orzel), Kryspin Orzechowski 
(UKS Kader) i I:.ukasz Mazur (UKS Orzel) Kla- 
syfikaCJ
 zesp%wl\ wygrala SP nr 24 W Biel- 
sku-Blalej przed SP nr 1 w OswlfiClmiu t SP nr 1 
w Suchej Besk'dzkle, (UKS Jasien). - W zawo- 
dach bra10 udzlal sto dwadzlescia dZ1ewczqt ; 
chlopc6w, wi{>c z naszych sukcesow Jesrem tym 
bardzleJ zadowolony. Cieszy r6wniet to 
e pa- 
sJ{> mlodych luczn;k6w dostrzegajq sponsorzy 
Blelska firma T adeo wsparla nas oslatnlo srlZa- 
lochwyfem, W/{>C moghsmy duto I bezpiecznl. 
trenoWBc przed zawodemi - powiedzial'"Kroni- 
ce" Jerzy Romanek, prezes UKS Orzel 


goscie 


Iypy 


AZS II Cz
stochowa 


A 
--- 
A 


B 
B 


DICK (I) BLAC K'
		

/scan37_0001.djvu

			f\oszvkar 


I trzeci froJ1t 


, 
j I" ] 


Ir
\ .!S'KiRS: 
l
'


JJ KIBICA 
. J.oo DZisia) kolejna c
si: "Skarbu kibi- 
c"," - dokoriczenie tenninarza spotkaii 
w klasie okr\!gowej. Przyporoinamy ko- 
lejnose zespolow pO rundzie jesiennej 
(w nawiasaCh . nazwiska trenerow klu- 
bowych): LKS Bulowice (Edw
rd Wan. 
dzel), Beskid Andryeh6w (Janusz Fry- 
del). Babia Gora Sueha Beskidzka (Hen- 
ry/< Sochacki), Pionier Pisa!'lowiee (An- 
drzej Widuch), KoszarawaZywiee (Piolr 
Tyminski) Garbarz 1;embrzyce (Marek 
Motykaj, Srubiamia Zywiee (Stanislaw 
Kondrat), Podhalanka Mil6wka (Piotr 
Mis). Kuzma Ustron (Piotr Krupa), Ska- 
wa Wadowiee (JaeekZarzyeki), Wilamo- 
wiezanka (Edward Wrzeszcz). Beskid 
Brenna (Ryszard Kolodziej), Hejnal 
 
IMarian TrembalowlCz), eukrown!k Chy- 
bie (Ryszard Kalinowski), Czarni Zywiec 
{Grzegorz B'Ikj, Inler Blelsko-Biala (Bog- 
dan Kumorek). 


. 
'{ ij 


Przed kos
ykarzami Piasta Cieszyn ostatnie mistrzowskie spotkanie. Wal- 
kr: na trzeetm troncie zakoiiezij przed wlasn" publtcznosci:ekal: z nap
iem bijdz niepokojem. Podopiec:l:ni 
grajljeego lrenera Adama Kubaszcz
ka pewnie dzierzlj Vllokat
 w rozgryw- 
kach (na 12 druzyn)_ Nie grozi im ani spadek, ani awans. 


P zakcoiczer1iu ubiegloroc.znego sezo- 
O nu (kj
ska plastow,czow w bara.zo- 
wym lum,eju 0 II hg
) nast'lIJl!y per- 
sonalne pn:etasowaroa. Zzespolu odeszlotrzech 
podslawowych zawodnikow, z pelnioneJ funkcJI 
zrezygnowal k,erown,k sekCJi Powstale lukl w 
sk'adzie uzupefmono wychowankam! klubu, a 
sterowanlem sekcj", zajq! si
 dotychczasowytre- 
ner. Przed sezonem dru.!:ynle poslawJono eel, 
dlametralnle Inny od wytyczanych dot'[d (awans!) 
- u!rzymae posladany stalus - Chlopcy ?rea/jzo- 
wall plan. I uczymli fa w slylu jakiego moina bylo 


j

) ITW,!f
111


ll] 
1jJ' '"" 
.. ' ()" 1 . L )jJJ " 1..1 "... . r j 
[\., , 
... '[ ,r'"; j ' 
"::.L 1 ;;)-JA' 'w"# I 
I 
Dolychczas gralka ta spolykala mlodych 
fulboilsl6w z Kleczy. T eraz do holenderskle- 
go Vries (kola Gromngen) wyb,eraj'l Sl
 ra- 
zem z kolegami ze Skawy Wadowice To 
b'Odzle sllna grupa - 45 IrampRarzy I Junio- 
row. Zagraj'l. W lurnleju halowym i brae b
", 
udzlal W Irenlngach prowadzonych przez 
znanych pHkarzy. Podczas oslatniego pobylu 
szkolll Ich eksreprezentanl PolskI W!odzi- 
mlerz Smolarek! - Kontakt mlf(dzy Vnes a 
WadowlcamJ trwa jut INt.szcza m/odzle- 
Zowy - mowl Kazmerz Blachu!, czlonek Za- 
rz
du Miasta w Wadowicach I jednoczesme 
prezes obu (I) klubow' Skawy Wadowice i 
Iskry Klecza - W konfrontaC)ach ze swyml 
holenderskimi r6wresnlkaml nasz piPkarski 
narybek prezentuje Sl
 znakomfcie. Smola- 
reI<, ntezwyk/e popu/ama postac w Ho/andll, 
z ntlJskrywan'i dum'i wyroimel naszych p"- 
karzy w trakcie wsp61nych, m
dzynarodo- 
wych frenmg6w - dodaJe, te.t nle bez dumy, 
'podwojny" prezes. (lam) 


oczekiwacod zespolu, W kt6rego dwunastooso- 
bowej l/na dwudzieskJlatl
E'
.. 
 
---- , 
'- . 
. , 


Paod Alsksandr'l "robel jeszez8 jedCll! juniorski sezon, 
"i
c - glo...a do go,,1 


TOMASZ GlzYNSKI 


Mislrzos!wa sWlala w Canmore (12 - 
18.02)_ JUnlorki: (5 km, lechnlka klasyczna) - 
36. Eliza Surdyka, 44 Aleksandra Wrobel, 61 
Barbara Kublesa (Sola Rajcza - Internal Bial- 
sko-Blala); (15 krn; krok Iyzwowy) - 28. Ale- 
ksandra Wrobel, 51_ Barbara Kubiesa; szlafe- 
ta w skladz'e: Surdyka, Kubiesa, Wrobel I 
Malgorzala MIchalek (LKS TrOJwiet Bes1:arni - Babla Gora 
Cukrawnlk - Kuzma 
Wilamowiczanka - Podhalanka 
Beskid A - Srubiarnia 
Beskid B - Koszarawa 
Inter - Garbarz 
LKS Bulowlce - Hejnal 
Skawa - P,on,er 
29 czerwca 
Babla Gora - Skawa 
Piomer - LKS BulowJce 
Hejnal- Inter 
Garbarz - Beskid B 
Koszarawa - Beskjd A 
 

rublarnia - Wilamow;czanka 
Podhalanka - Cukrowmk 
L Kuznia - Clam .J 
------------ 


r 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 
I 
I 
J
		

/scan38_0001.djvu

			! 
::;
ne- -- 
 I -;-
-
- I ------- 
-- -; I 
 -
---:
(I . _ tw ill JU NIE 
: Zywlec ..1__ _f __ 
 ......J_.. ---' ..........J 
 _ " 
I :, Przeei
tny ebywatel woli unikac kontaktow z peliejlj. SIj jednak sytuaeje wymagajljce spr;>lkania ze Slro;i:em prawa. Kto, B D 
kiedy I gdzie meze udzielic pelicyjnej pemocy? Kontynuujemy informator przedslawiajljcy podzial miast na rejeny 
obsluglwane przez epiekujljeyeh si
 nimi dzielnicewyeh Ob....k podzierenej na dzielnice mapki, zamieszezamy wykaz 
punktow, w k
oryeh mezna skenlaktewac siQ z dzielnieowymi. Infermacji na temal ieh praey udziela Kemenda Rejono- 
I wa Pelieji w Zyweu (AI. Pilsudskiego): tel. 610301 eraz kierownik Referatu Dzielnieowyeh: tel. 610301 w_ 273 lub 616038. 
, Dzlelnlca I 
Os;edla - Zgoda. KoIon(a Browar. Kochanowskiego 
, Ulice - Browama, LriniarriI,!skioh, Pod G6r'l., PoniatowskJego, Nad Matklern, 
G6ra Burgalowska, Kasztanowa, Akacjowa, Jedlowa. 
Wlerzbowa, Wisniowa, Pdockiego, Beskidzka. 
Rejon IV DyZur w Komenclzie Rejonowej POlicji, AI 
Pi!sudskiego 52, wgodz 1.00-900 lub 14 00-16 00, 
lei. 610301, w.217 


uV 
 
Osiedla -100-1eola (bloki 1-201, folwatk, Aleja PI- 
sudskiego 
UI 
c 
._..- F Iw rk J Kotn Eduk Relon VII. DyZur w Komendzie Rejonowej Poliojl, Dzielnlca IX 


uu..u".., 0 a ,ana, isji aql AI PlIsudsklego 52, w gedz 1.00-9.00 lub 14.00- Koleby, Koourow, Oczk6w, Moszozan;ca I 
Relon V Dyzur w Komendzie Rejcmo'.w!j PoliOjI,I'J. 1600, tel 610301, w_ 217 Ulice - Moszezanicka, Warnenczyka, Bohaler6w I 
Pllsudskle g o 52 w g edz 1 00 9 0 0 l ub 14 00 16 00 Dzlelnlea VIII Wrz.snia, Krakowska, KTzywouslego, Mieszka I, 
I
I 6103
1, w.262 - - . , Ulioe - Sporyska, Grojec, Wsp61na, Poprzeczna, Chrobrego, Piaslowska, tokietka, Galczynskie-I 
Dzlelnica VI Wapienna, Podg6r5ka, Pszczelna, G6rska, Polocz- go, Zapolskiej, D'ibrowsklej, BaczynsKlego, Ry- I 
Osiedla -100-lecia (bloki 21-40), Pod GraN. na, Kwiatowa, Stokowa, Spadzisla, GlemienSka, Nad t
kaw-I 
Osiedla - Parkowe_ gara, Grobla, Nad Stawem. lwirowa, Skargi, BUCl- kCl 1 
Uhce - Komorowskich, Handlowa, W
glowa, Wile>- ka, Wysplanskiego, Reymonta. Rejon IX Dyzurw Klubie !>rubka, uL Grubka,ul Grunwaldzka ka13,wsrodywgodz 16 00-18 00, lei 610301,1 

 ae Manaoki, PCK. SIow;cza _ _ _ _ _ _ _ 13, w;;rodywgodz
6 00-18 00, leI61OJO
w. 26
 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.J 
- - . 


38 . KRONIKA BESKIDZKA  


.. 


. 


-- 

 
r 
\ 


DOI-.. 
....... 


u 


7A"'
 I. 


Piotr P. byl przekonany, ie kara dyscyplinarnego zwolnienia go z praey za nleu- 
lawnlenle trzydziestozletowej nadwyzki w kasle. de'lnltywnie zakoiiezy jege kon- 
takty z Banklem PKO SA. Tak Si'i' Jednak nle stalo. Bank powiadomil poliej'i', ze 
Piotr P. zagarn,!1 z kasy 30 zlotyeh_ Policja wszczl}la dochodzenle_ Przesluehany 
w eharakterze podejrzanego Piotr P. powiedzial wil}cej, nii sili! spodziewano, 
NI . ....I 
. 
k.s
 er 


. 


rn marcu 1998 roku PiotrP. zatrudnlo- 
ny zostal w PKO SA na stanowisku 
kasjera. Po dw6ch miesl
ca(;h pra- 
cy mial pierwsl'l wpadk
. Jedna z 
kllenlek zlotyla w dyrekcjl skarg". Zaplacila ra- 
chunek :z.a gaz. a naleznosi: do gazowni nie 
wplynela. - Grot'! ml odc
/em gezu . mowila 
zdenerwowana. Na rachunku byt stempel Pie- 
tra P. Mimo jego Iwierdze,;. ze nie przywlaszczyl 
soble tych p'eniedzy, zosta' obei,!zony kwol'! 
320 zl tytuiem nalclno
ci glownej i 40 zl odse- 
lek. Bank poszedl mu na n;k<1 i umotliwil spla- 
c;enla niedoboru w rataeh. W slerpniu przypadl 
lermin pierwszej z nich. Piotr P. obawiajC\C 51, 
wym6wek zony nic w dcmu nie powiedziat 0 
manku I postanowH spraw
 zalatwic winny spo- 
s6b. "PoZyczyl" sobia oil trzech klienl6w blisko 
300 zl. "PoZyczka" poJegala na nieprzekazanlu 
adresatowi zadysponowanych kwot. PoczClt- 
klem wrzesnia Piotr P. otrzymat kredyt i ;zwr6cit 
zael,!gnl"t.., bez wiedzy klienlOw pieni,!dze. 
Przesluchuj'lcy Plolra P. pollcJanl skrupulalnie 
zapisal jego wyjasnienla i zapytal 0 sprawl} 30 
zl, 0 zagarnl\!cie kl6rych oskana go PKO. 


. 


- Sz6stego wrz..snla TDZpoczaJem prec, na 
rnnnej _ -mOwH Piolr p, - Po ptzEIiczerriu 
haS)' stwierdzJIetn, icjest w n;ej narJwyika w wy. 
sokoSci trzyrlziestJJ zIotych. Od rezu wledzla/em, 
ie Ie Pf8III<1dze ml podnucono. Poczu/em sl£ 
upoIronotIy. Dzlen wuemrej m/a/em nadwytkf 
pll'tdzlesl\1ClU zIotych, ale 
 0 tym 
przeIozonego. Tym razem fego nle uaym/em. 
UwaZaIem, ie bank nlepawinlen lak postftPowac 
ze sw<>lml pracoIMIIlr,amI. Pod kon/ec zmianyzo. 
sta/em fJOPIOSZD/"IY do dyrvktore, Irt6ry po/mor- 
mowal mnie, ie.orostalem poddanyspeqalneJ we- 
wnylTZnej kontlOlI. Odrazu zwr6c/lem Ie trzydzi... 

cl zIotych, ale dyrektora to nle zadowoIr/D i dy$- 
c:ypIonamie wynucil mnie z ptacy. 
Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Blatej 
oskarZyla Piolra P. 0 to, ze b
d,!c - z racli zal- 
mowanego stanowiska - odpowledzialnym za 
ochront powierzonego mo rnlenia, zagarn'll 
317 zl na szkodQ bielsklego Oddzlatu PKO SA. 
S,!d Rejonowy Vi Bielsku-Bialej uzna! Plolra P. 
winnym zarzueanego mu czynu I skazat go na 
szest mlesl
cy pozbawienla wolno
ci w zawie- 
szeniu na dwa lata i 600 zl grzywny. (jbl 


DC2II6W 


--
.
 A 


IX 


."DRYSZ 


. Jut me b,de . zaklina! 
si\! na rozprawle Drzed Dlel- 
SKIm s,\dem Zblgnlew B. 
Odpowiadal lam za IIzycz 
ns I moral"e zn
came si
 
nad zon,\ i dZlecml, CZYnll 
to naJcz
scleJ po PIJanemu, 
a pit mernal codzienme. 
- Alkohol Plje nalogowo 
od pi.ciu lat. zeznawali 
domownlcy. Zdobywanle 
pleniildzy na w6dko: slalo 
si\! jego iedynym zyclowym 
celem. Z zasilku, klory 
olrzymuje, na dom nle 
przeznaczaJ ani grosza. 
Przeclwnle, gdy tylko mogl 
zawsze CDS z niego wyno. 
sit i sprzedawal, Kazda 
proba rozmowy z nim kon. 
ezyla si. ubhzanlem I groz- 
baml. ze wszys1k1Ch poza- 
bija, Przez pew,en ezas 
spal nawel z nozem pod 
poduSzk'l.. NajbardzleJ e,er- 
plaia zona, kt6rit bl' i kopat, 
gdy zo
lawali saml. pozo. 
sta1i domownicy rownlez 
przezywali z mm gehenniQ. 
Sam oskarzony ulrzymy- 
wal przed s,!dem, te pl;e 
przez rodzm
, kt6ra mu do- 
kueza. Mimo 10 wszyslklch 
ich kocha, a nalbardziej 
zon
. Owszem, chwycil i'l 
oslatnlo za gardlo, ale Iyl- 
ko po 10, aby sl9 z "''I po- 
godzii:. . Chyba mOle Ole 
zrozum,sls, bo nlepotrzeb- 
n;e narobf/a wrzasku . wy_ 
jasnil. 
S,\d Re/onowy uznal 
Zbigniewa B. winnym za- 
rzueanego mu ezynu. Ska- 
zal go na rok pozbawlema 
wolnoscl z warunkowym 
zawleszsmem kary na Irzy 
lala, Zobowi'!zal go Ie! do 
podjtela leezenia odwyko. 
wego.(banl 


O1)
W£
W 11
[P 


Andrzeja K. bielska policja miata na oku ,UZ od dluiszego ezasu. 
Podejrzewano go 0 udzial w gangu zledz,ei samochodow, 
27 grudnia 1994 roku wym ogltdzinom i badamom rzeli w bielskim Wydzlale Ke>- 
uzyskano ,nformacj"" ze kryminalislycznym. Na ich munlkacJI dokumentaCje re- 
skradzjonetegodnia sprzed podstaw'estwierdzono, zew jestracyjnct samocnod6w. 
bloku przy ul. SkoSnej audi miejsce oryglnalnych nume- lmudna praca przynlos- 
WI
C slaleJ obserwacji Nle merem. nalomlast numery wa1 na nazwiskc swojej mat- 
Irzebabyladlugoczekae. Po sllmKBprzeblto. kl vw golfa Samoch6d 
dw6ch dmach do garazu Andrzej K. ulrzym
. sprzedaf poznlej Jackowi P. 
przyszedl AndrzeJ K. wraz z ze karoseri
 auta nab
 w I to auto pochodzilo z kra- 
Ew'l. D Policja wkroczyja, Belgll,asamoch6djestskla- dZlezy. 
gdy zablerali z samochcdu dakiem. Przedstawl; nawel Odzyskane samochody 
kluczykl, dokumenly, radio i kserokopie faklur. W lej sy- zwr6cono p-awcM1Iyrn w!a- 
inne przedmioty Obydwoje luacJI zwr6cono si", 0 pomoc Scic"efom b,!& firmom ubez- 
zatrzymano. Podczas prze- do producenta, kt6ry polecK p
eczeniolNYm, kl6re wy
a- 
sluchamB Andrzej K. !wler- zdernontowacautolwskazal Clly za nie odszkodowania 
dZll, te zezwol
 na przechl>- miejsce, gdzle ukryta jest pa. Pollcj; nle udala sl", uslalil: 
wanie w garazu samoc.hodu pierowa metryczka z cz
Scic\ sprawcOw ich kradziezy 
swemu koledze- Jackowl P numeru silrika Na tej pod- Prokural\Jra Rejonowa 
Nie mla! pOJec'a, te auto po- staWie ustalono dane 0 sa- w Bielsku-B,alaj oskarzy- 
chodzl z kradziezy. Pollcje mochodzie Okazalc 51"" te la Andrzeja K 0 paser- 
Iylko chwllowo zadowolily Ie zareJestrowane na Andrzeja slwo, wyludzenie po- 
w}'JBsnienia. Za zgodEt pro- K audi zoslala skradzione swiadczenia nieprawdy 
klJ"alora dokonano przeszu- w nocy z 4 na 5 styczni
 przy relestracjl dw6ch sa- 
kan pomieszczeri uZytkowa- 1994 ra'Ku, jednej z krakow- mochod6w oraz oszuslwo. 
nych przez AndrzeJa K., jego skich 9p6lek Rzeczoznaw. Akl oskarzenla w lej spra- 
najblizsz,! rodzTn
 W zabu- ey jednoznaczme s!wlerdzl- wie wplyn,!1 do Sijdu Wo- 
dowamach nalez,!cych do li,Zeniejesionosk!adakiem jewOdzk,ego w Bielsku- 
jego ojcaznale:iono kolejne tylko sel)l)niewyprodukowa- Blalaj. Oskartonemu gro- 
:audi, tym razem zarejestro- nym samochodem zi kara pozbawienia wol- 
wane na Andrze)a K. Samo- Na tyrn nte zakonczono nosci od trzech do pit;tna- 
chod poddano szczeg610- poszuklWali. PoliCjanCi przeJ- slu lat (jb)
		

/scan39_0001.djvu

			W nledzie'
, 2111pca 1996 roku Urszula R. i Zbigniew K., poin- 
formowali policjf;t. Ze aspirant Jan C. *! - dzielnicowy jednego 
z bielskieh komisariatow - w slanie nietneZwym wdarl slQ do 
mieszkania Urszuli R. wylamuj
c drzwi. Rozbilluslro w przed- 
pokoju i pobil Zbignlewa K. Nie bylo to pierwsze najscie. 
I U I rSluta R. oswiadczyla, ze Pierwsza ze spraw'!. uporala sili' 
Jan C_ przesladujel'l. od kll- polleja_ W sprawozdaniu elytamy 
ku lat, gdyz ubzdural sobie, mi'i'dzy innymi, te Jan C_ - pod 
ze jest Jego narzeczooCl. - Nie po. wplywem emocji . wylamal drzwi w 
magaj
 iadne tlumaczem8. on jest mieszkaniu Urszull R., chwyc,1 j'l. 
chot)' z zazrlro$ci i grozi ml smier- la r\!ce i krzyclal' - Jeieli nia b,,- 
Clq Nte wiam co jeszeze wymys/i dziesl mOja, to nie bedz!esz niko.- 
Po pros/u bON si,,_ Musicie CoS l tym go_ POIiCJa 10 wladza, a}a 10 poll- 
zrobic - stwierdlila. Oncer dyzumy l cja Zniszez" was. Wykonczt' was. 
duzym sceplycyzmem "'Yslucha! re- Urszule R. z r'l.k napaslnika oswo. 
lacJ; poszkodowanyeh i poslanow,; bodz.1 Zblgnlew K. kl6remu udalo 
sprawdlic czy Urslula R i Zbrgniew si'i' wypchn'lC Jana C za drzwi 
K nie 5'1 przypadkiem puanr Bada- T ego dnla aspirant nie mia! sluz- 
nia"'Ykaza!Y1ednak. ze bylilrzezwi by, a dzieri po incydencle "'Yrow. 
Pastl;powaniedy2urnegcoficeranie nal spowodowane przez siebie 
spodobalo sit Urszuli R i Zbignre- szkody W sprawozdamu posla- 
wowi K . postanowlli wi
c: szukac wlcno wniosek 0 Wszcz
cle w sto. 
pomocywprokuralurze. PolicjaJed- sunku do Jana C. poslli'Powama 
nak nie zbagatelizowala sprawy i dyscyphnarnego 
Wszcz
la

ie Prokuratura Rejonowa w Blel- 
wyjasnlajt!ce a Prokuralura ReJono- sku--Bialej zarzue
a Janowl C prze- 
wa w Blelsku-Bialej poslli'powanle sl\!Pslwo tak zwanej gro
by karal- 
przygotowawcle nel Ten jednak nle przYlna! sili' do  _. lawie oskarzcnych 
a 
asiedIIAndrze.J W..I. 
Jego 2ona, syn I syno- 
wa. Ca!ej czwbrce Prokuralura 
Rejonowa w Bielsku-Bialej za- 
rzucila zniewazanie pohcjantow 
i utrudnianie im wykonama ObD
 
wi'lzkbw s!uzbowych_ 
W slyclmu ubieg/ego roku 
subze prawa ehele!! zalrzymac 
synow'l Beat
 W _. ktor,! proku- 
ralor POsluklwal za uchylanie 
sifi! od p
acenla aliment6w na 
dziecko z pief"vVszego malzen- 
stwa Policjanci zgodnie zezna- 
Ii, ze domownicy zacl10wywali 
sie w stosunku do n;ch bardzo 
agresywnie Zmuszen; wie:c byti 
uzyc galu /zawi'leego, a n8jbar- 
dZlej agresywnemu mfi!zowi 
Bealy, Stefanowi, zalozyc kaj- 
danki. W momenc;e, gdy obezw- 
ladniali Slefana, jego rodlice . 
Andrzej i Bozena W" mieli ich 
szarpac za mundury i wlosy oraz 
wyzywac 
Zupelnre innl\ wersj
 "'Yda- 
rzefl przedstawila prokuratoroWI 
rodz;na W Bozena W. wyjasm. 
la. ze Poslukuj'!ey Beaty W. 
poliCjancl chcieli przeszukac 
dom na co nie wyrazila zgody, 
gdyz me mieli prokuratorskiego 
nakazu rewizjl W6wczas - we- 
dk'g Jej re1acji - jeden z policjan- 
Ibw ch"'Ycil j'l za blUZk\! i ode- 


::.
:
';L 


. " 


pchnq! od drzwl, inny uzy/gazu 
/zawi'!.cego Jel m'lzAndrzej "'Y- 
Iasnil, ze nie byl obecny od po- 
CZ'l.tku zajscia Widzial nalo- 
miasl jak poliejanci zakladali 
kajdanki jego synowi, szarpali 
zon
 za ubranie i u2:yli gazu 
za- 
wi'lcego By! oburzony brutalno- 
sci'l POllCjl, zwlaSlcla ze caly 
ineydent rozgrywat si
 na 
oczach dwojga rnalych dlieci (3 
i 10 lat). Beala I Stefan W. row- 
oiez nie przyznali sie do stawia- 
nych 1m zarzul6w i odrnowili 
skladania "'YjaSnieri. 
NieoczekfWany zwrot w spra- 
w.e nastiU'iI po raku, w czasie 
rozpra"'Y przed S'ldem Rejono- 
wym w Bielsku-Bia/ej. Cafa 
czwOrka zgodnie stwlerdzHa, 2e 
przyznaje sil' do slawianych im 
zarzut6w i solidarnle odm6wlla 
sktadania jakichkolwiek wYla- 
snieri_ W lej syluacji s'!.d uznal 
wszystkich oskarzonych za wif1- 
nych popelnienia zarzucanych im 
przeslepstw i Skazal Slefana i 
Beate W. na 10 mlesiecy pozba- 
wienia wolnoscj oraz grzywny w 
wysokosa 600 i 700 zl, a Andrze- 
la i Bozen" W. na B mlesil'ey po- 
zbawjema 'wolnosci i po 500 zt 
grzywny Wszyslklm lawlesil 
"'Ykonanie kary na 3 iaia.ub) 
*)I""ol1a i pieP'Vt'sza litera nazwrska- 
zmlenione 


zarzucanego mll czynu Twierdzll, 
ze Urszult R zna od sleSciu lal i 
Iraktowa/ j'llak narzeczon,\_ Wszy- 
slko miedzy nimi uklada!o si" do- 
brze do rnomenlu, gdy nie pojaw
 
sit Zblgniew K. 
17 Mego 1997 roku Sqd Reja- 
n0"'Y w Bielsku-Blalej warunkowo 
umorzyl, na okres dw6ch la!, post
- 
powarne karne przeciwko Janowi C. 
Zobowi'llal go lakze do wplacenia 
250 zl na rzecz Polsklego Komllelu 
Pomoey Spolecznej_ W uzasadnie- 
nlu orzeczenia czylamy. 1:e wina 
cskar2:Dnego zostata w wystarcza- 
j,\cym slopniu uprawdopodobniona, 
jednak bior'l.c pod uwag'i' dotych- 
czascwij nlekaralnosc oskarzone- 
go s,\d doszed! do przekonanla, ze 
bedl'e on w przyszlosci przeslrze- 
gal porz,!dku prawn ego_ Ub) 
..) Plel'Wsza litera w nazwisku policjanta 
- zmiemona 


K
 
 


---I 


KRONIKA BESKIDZKA . 39 


I ego dnia Zof,a Z." %oste- 
wlla dzieeko pod opiekll 
- - ""; ml'za I pOleeha/a do swo. 
leJ matkl , spolkat 51\! z sioslrl\ 
Krystyni\, klora kllka dOl we%e- 
snlel, wraz z malenklm dziee- 
klem, uClekla od ml'za, Bogda- 
na. leh maltenslwo mgdy noe 
uk/adalo 51\! dobrze, Bogdan 
wll'kszosc ezasu op\!dzal w wi\!. 
%Ienlu. a gdy z mego wychodllf 
pll I bll Krystynli'_ Zacz'!l lakZe 
sprowadlae do domu Inne ko. 
blety I wsp6n¥lz niml w obecno- 
scl 
ony I dllecka. 
siostry, zdlltyly zamleni/: Z 
sob,,- zaledwie kllka stow, gdy w 
;:' 
 
1J
IJJ
11 
IfjYj

tJ
J
1 


obejseiu leh rodzicow pOjaw,lsi\! 
Bogdan Dobljal sit krzyCZIlC, te 
ehee sit widllet z tonll Nie wpu. 
JCI/y go do srodka. Kryslyna, 
przez okno, uClekta do s
siadow. 
Bogdan odszedl. Oko/Q osiemna- 
stel Zotia pOSlanowl1a wracat: do 
domu. Bylo iuz Clemno, Malee 
oboecala, te po drodze W5t'!Pl do 
s'!.sladow I powle Krystyme, Ii 
Bogdan soble poszedl I mote 
wroclC. ZauwazyJa go W oolalmej 
ehWl". Sial w zagaJnlku i obse... 
wowa/ dom Chelala uclekac. Da- 
gonll Ji\, "'Y",",clI rekt I liICl,,-1 el'l' 
gn'lc w poia. Krzyezata, prosl/a by 
III pU.CII. Nie reagowal. W pew. 
nym momenc.e zalrzymal sle I 
kazal sit Jel rozbierat:. Odmowl- 
Ia. R%ue
 j'l na ZlemlQ, kopnlll w 
8ZCl
Q... Paniclnle OIl' go bala. 
Rozebra/a sil' ad pasa w dOl. 
Wowczas zgwale,; J'I po raz p erw. 
szy, KazaIJeJsil'ubrac'przezpola 
targall'l do 8'1sledmeJ WSI, gdzie 
mleslkal. Po drodze zgwale
 JIl 


-- r 


leSleze Irzyl v l.
 
 
 _T_T
 
..-.. 
 *"'-' 
__ ......._ 
REDAKCJA- Redaklor naczelny: Piotr Wysocki, Adr.o: 43-300 BieIsko-&aIa, ul sl.anis!awa Duboi. 4; lelefony' (0.33) 12-56-18, 12
5-77. 12-28-10 
fax: 281
0 e-mail kronika @petaxl pe!ex.blelsko.pl Dzia! ogIoszen. czynny oil poniedzia/ku do pi'ltku (I pi
tro) w godz. 8.00 _ .1600, leI. 216-37. 
12-56-18 12.35-77. DyZury dZJ.nni!	
			

/scan3_0001.djvu

			Roman' Kwasny miat wielkie marzenia. Myslal 0 wla- 
snym kasynie gry i stacji telewizyjnej. Zamierzaf 
sponsorowae wielkie widowiska. W Bielsku-Bialej zna- 
ny byl przede wszystkim z awionetki, kt6rll poslugi- 
waf siQ przy prowadzeniu interes6w, a takZe z luksu- 
sowych aut rzadkich w Polsce marek, jak rolls-royce. 

. 
3 


" 

i 


J:> ocz,\tek lat dZiewiecdziesi,\- 
. tych Kwasny tnumfowat W 
rankingu stu najbogatszych 
Polak6w, oglaszanym przez 
.Wprost., w 1991 roku zaj'l.l Irzy- 
dziesle Irzecie miejsee. Tygodnik 
plsal wtedy 0 nim: - Rozpoczynal 
prac
 jako sezonowy grabarz. Gdy 
skoflczyl szkol'i! zawodowq, praco- 
wa1lako eleklryk, potem przez pi
c 
lat byl mi/icjantem. Pocz'llkuj,\cy 
wowczas biznesmen pr6bowat 
wczesniej r6znych interesow. W la- 
lach siedemdzi..si'ltych wybudowal 
kurnik. Splajtowal jednak po oglo- 
szenlu 5tanu wojennegD i wprowa- 
dzeniu amerykanskich restrykeji na 
pasz.e dla croblu 
Prawdziwe inleresy zaczQ!y sl@ 
z chwll'l. powstania firmy Insfalbud. 
Ogromne budowy, zachodn,e tech- 
nologie KwaSny zatrudnial wow- 
czas 180 fachowc6w. Kw,tI rodzin- 
ny biznes Lona kierowala firm'!, 
sprzedaJ'lC'l. w.Ni8mczech warzywa 
i owoee, a importuj'l.C'l. materiaiy 
budowlane oraz urzlid:;p::enla insta- 
lacyjne. Syn reprezentawal zas me- 
m,eckle przedslawicielstwo Instal- 
budu. 
W ko!eJnym ranklngu "Wprost" 
Roman Kwasny (1992 rok) zaj'l.l 
dopiero szesedzi..si'l.te pi'l.le miej- 
see, ale i lak pisano 0 mm jako 0 
w1asclcielu jednej z najwi
kszych 
polskich firm w branzy budowlanej. 
Przedsiebiorslwo podupadalo 
od kilkudziesi'i!eiu miesi'i!ey Kwa- 
sny wybudowal w Bielsku-Bialej 
ogromny ob'ekl dla Merilany, jed- 
nak ni.. doczekal si", zaplaty. Za- 
cz'!l zalegai: podwykonaweom 
ogromne kwoty. - Dlutnik, jak Sam 
stw,erdzil, mlal trudno
cl finanso- 
we ad dZI6Wlflcdziesi q tego piqte- 
go roku Nie mB pBrspektyw, aby 
lego sytuaCJa ekonomiczna na tyre 
sr
 poprewila, by m6g1 sp/ae,(; dlu- 
gi - ,"formuje sedlta Mana Kamn;- 
ska z wydzlaJu gospodarczego 
S'!du ReJonowego w Blelsku-Bia- 
lej Wczesniej urZ'l.d skarbowy, 
Jako Jeden Z wlerzyclell. zaj&l ma- 
szyny i urz,!dzema z fjrmy Kwa- 
snego i sprzedal je w drodze licy- 


lacji Do WOJew6dzklego Urz
du 
Pracy zostaJa skierowana lisla z 
informacjlj 0 koniec1'nosc, zwol- 
nienia kilkudziesieeiu praeowni- 
kOw. Indywidualnie zwr6elli si,! do 
Funduszu Gwarantowanych 
$wiadc1'efl Soejalnyeh 0 wyplat", 
zaleglych wynagrodzen. - Zwr6ci- 
10 si'i! do naS ponad ezterdzie
ci 
"sob, pracujftcych u Roman" 
KW8
nfjgo Post'lpowanie zawie- 
silismy jednak do czasu rozpatrze. 
nia sprawy przez s- 
ble.TwierdzJ, zereJ Slf wszyslko naieZy, 
poniewaZ opiekowala sl
 mam'l(...). 
Mama za lyeia maw.., Ze po jej 
smierci oszcz
noSci mamy podzie
it 
r6wno ",I
dzy.,as czworo - bez tej 510-- 
stry, ktara zaslala na qCowaZme. Nle- 
s1ety, mbdsza SIOstra powied.ziata, te 
nl8 dostanaemy po mamie ani grosza. 
Czy mamy prawo do podzialu ma- 
;i.\tku I jak mozna dochodzll: swoic.h 
prIM'? Czy bank mus. pOlnformowa/: 
ile plenl@'dzy by
o na koncle mamy 
Jakie s:t koszty sprawy 0 podZla:I ma- 
l'Itku? - pyta J Z. 


....i:eli w umowie dozywocla 
nabywca nieruchomo
cI w za- 
mian za przeniesleniB 'Wlasno
d 
tej nieruchomosci zobowl
!!il
 
zapewnl/: zbywey dozywotnle 
utrzymanie powlniBn on (w bra.. 
ku odmiennej umowy) przyj.qc: 
zbywc@lakO domownika, doslar. 
czai:: mu wyZywienie. ubranill, 
mieszkanie, swiatJo i opal, za- 
pewni/: odpowiedni,\ pomoc I pie. 
l
gl'1owal'1 ie w chorobie. 
Nalomiast jlllhii IUmowa taka 

wy"'cznieup",wnienla 
zbywcy nieruehomosel polegaj'(- 
ce na obci'lie
iu nle",ehomosei 
uZytkowanlam Jej c
oici. czy tB:i: 
cZflsci sJu.i:lllbno
cioC[ mie5zkanla 
lub inn'l sluZebnoSci<\ osobislit, to 
S1uzebnoic taka bct,di uSbnowio. 
ny umow4. obowbtzek lipemiania 
przez nabywe6w na rzecz zbywey 
o
ruslonych 5wiadczen. naleiJt do 
tresci prawa doZywocia. 
Na podslawie danych zawar- 
tych w liscie, boz znajomosci tre. 
scl umowy trudno lest odpowie- 
dziee jednoznacznie na postawio- 
nlll pytanla. Jezeli w konkretnym 
przypadk
 zbywca (doZywotnik) 
mieszka sam w mieszkaniu. a we. 
dlug umowy nabywcaniemaobo- 
wiilZku sprawowanla nad nlm 
opieki, to w sytuacji gdy dOZywot- 
nik wymaga takiej opieki, zbywca 
nle powlnien sprzeciwiac sit ZB- 
meldowaniu na pobyt czasowy 
osoby, klera sprawowalaby opie. 
kt nad dozywotnikiem. RzecziI 
oczywis!,! jest, :te gdy wyg.snie 
prawo doZywocIa, 10 talatkl zostala obdarowana. 
Nast@pnl.. motna zlaZy'; wnlosek 
o dziat spadku wskazujQ.c co 
w(hodz; w lego sklad. 
W toku takiego post\!Powa- 
nia qd na panl wnlosek zaill,da 
ze wSkazanego przez nl'l banku 
il'1formaeji 0 stanie o5zcz,dno R 
scl malkl w<:hwill otwarela spad- 
ku i ewentualnle ° dyspozycjach 
spadkodaw
ni W odniesieniu 
do tych oszczvdnosci. Zazna- 
czyt nalei:y, ie pr:tedmiotam 
podzialu mOS'I byt tylko aktywa. 
Moze si-V okazat:, Z8 na skutek 
rozporz'!dzeli pani malki doko- 
nanyeh Za :tycia spadek lak sill 
potocznle okre
la Jest I.plJsty" 
b'ldi ie w lege sklad wehodz'! 
ledynie przedmloty wyposa!enla 
domowego. 
Koszty postepowania w spra- 
wle 0 dzlat spadku za1ezil od war- 
tosci przedmiolu sprawy. Wpis 
s,!dowy wynosi 1/5 od 8% tej war- 
t05ci. Cd wniosku 0 stwierdzenie 
nabycla spadku pobiera si,wq- 
dzle wpls staly w wysokotel 20 
zlotyeh.  Kupllismy dzia/kQ i wybudowa/ismy 
:I dam. W tym roku mamy slQ wpro- 
",adzicdo nowego domu, alezt'(rado- 
sCI
p
hcdzi smutek i strach. S
siad 
kup
 ei\!zar6wke i po zapaieniu przez 
10-15minultrzyma/'Inagazie. Smr6d 
i dym rozclcwa siQ po calej nasz8j dZlal- 
ce m<\C<\c radost z ncwego domu. Ba- 
imy si
, Ze jarzyny i owoce b\!d'I ska- 
;tone spalinami 
Czy s:t jakies przep1sy c11ronlct,ce 
nas przed tymi spalinamj? - pyta H J. z 
Andrychowa 


Niestety, w naszej codziennej 
rzsezywlstoscl obserwujemy co- 
raz cz
selel zaehowanla b
,!ce 
przejawem nieficzenla sit z oto- 
czeniem przy wykonywaniu prawa 
wlasnoScl,jak tez dzlala/r1otcJ go- 
spoden:ziej. Opisana sy1
acjajest 
lego wymownym pn:ykladem. 
OddziaIywaniew/asciciefa nie- 
ruehomosel na nieruehomost S'I.- 
siedniil:zoSU1a uregu1owanewko. 
deksie cywilnym w ten sposob, ie 
powinien on Pt2'Y wykonywaniu 
prawa wlasnokl powstrzymywac 
51\! od dzlalan, 1<16... by zakiOcaly 
korzystanie z nferuchomosci q- 
siednillj ponad przeci,'tnct mlar
 
wy"ikajilCit ze spoleczno-gospo
 
darczego przeznaczenla nieru
ho. 
mosci l.stosunk6w mlalscowych. 
Nlekorzystne oddziatywanie na 
l1ieruchomosc SCl.siednhl. mob by
 
poSrednie i polegat: np. na wywo- 
Iywaniu haJ.asu, wytwaruniu i wy- 
dalaniu dymu. gazu, pyl6w zapa- 
chu itp. Jeteli dzleje "IQ to ponad 
przec1etn
 mla,,! przysluguje panl 
'roszczenie onniechaniezakloce- 
nla korzystanla z nieruchomosei. 
Srodowisko chroni takze 
IJstaWIt 0 ochronie i ksztatlowa- 
niu srodowiska z dnia 31 styez- 
nla 1980 r. Powinna pani zglosic 
o powyzszym we wlasciwym 
urztdzie rejonowym, domagajitc 
siQ intarwencjl. a talda \N wydzJa- 
Ie komunikacji urz
du miejskie- 
go, t.e si{siad eksptoatuje "ie R 
sprawny poJazd zanieczyszcza- 
i'l.c srodowisko i domagae si", 
pOddanla tego samochodu prze R 
glC\dowi technicznemu. 
Je:i:eli wwyniku tych interwen- 
eji ul}'ska pani dane pozwalaj'l.ce 
na o'kreslenie, t.e korzys1anie przez 
niet. z jej nleruchomoscl jest za- 
kJ6cone ponad przecl
tniil mlan:, 
a $'lsiad nie zaprzes.tanie uci
i:li- 
wych dzialari,l1'IoZe paniwys
le 
przeciwko niemu do s:tdu z po- 
zwem 0 Z311iechanie takle11 prak- 
tyk. W pn:ypadku kon:ystnego roz- 
strzygnl
cia prawomocny wyrok 
stanowii:: b,dzie podstaw¥ do 
wszcztcia egzekucji s:tdowej mB- 
J
cej n8 celu przymuszenies
sla- 
da do zanlechanla czynnosei 0 
k16rej pani pisze w liscie. 


:Ir!IIIIIII _ >tt1"O J.. ..... 
siQ w mlejSCU nre<1OZWOIOOym. 00 w pootlZu znaJO"uJ'I sift po}e- 
rnniki za tmieciami SimeciaTkJ s:tjadnak odpow/ednio oznakv- 
wane; majq :sygna'y .twisl/no na dachu, a noszqcy tm;eci prB- 
cownicy ubrani si;! na pomarafJczowo Ma to na celu minimallZG- 
wame zagroten;a na drodza - tlumaczy Jacek Stwora, dyrektor 
Zak
adu Oczyszczanla Miasia w Blelsku-Blalej - Prscujemy od 
szOstej do szesnastej. Slaramy si
 tak zorganr1'owa6 prac
 ekip 
aby l1ajbardzlej uciqzliwe z punkru widzel1ia ruGhu drogowego 
mle)5C8. Odw/Bdzaly przed godz;nCf. dziewilittl PrBCB w nocy w 
agO'e ni9 wchodzl mOlm zdaniem w rachub
. PneCwiczyli
my to 
w roku 1988 i na pracufrlce na 0SledIach Smleaarla sypa/ysift nie 
tyfko wyzwiskB T Bkte kamienie ; cegly_ 
Mieszkancy nie maj
 pretensji, ze ktos przyjec11ai zabrac 
smiecl. Nie podoba 1m si,! sposcb, w jaki Sl
 10 odbywa. Sllmk 
smiecrarki pracuJe bel przerwy. podczas gdy ekipa wylacza ku- 
bly. Przeszkadza nie tylko halas, ale i smr6d spalin. Trwa 10 
nlerzadko pili godziny i dluZej. - Smiecia11:....... 
'. -:, 
----l! 


,,: 


- Ssmochody wywolltce 
miec; nie majq S!Btusu pojBzd6w 
upnJlWl/ejoWanych i w zwiljzku z Iym musz'l stosowe6 sift do obo- 
wi'l.zUJ'lC)' przBpiSGw ruchu drogowego - s!Wlerdza definityw- 
nie nadkomlsarz Zdzlslaw Jakublec.l m

lnik Wydzialu Rue11u 
Drogowego KRP w Bielsku-BialeJ - 
ric pra. 
wa zatnymywat s;
 na zakazie poza takimi samymi god1'1l1ami 
jak samochody dostawcze, czyli od OSJBmt1as/eJ do dziewiqtej 
rano. Majq co najwyZeJ prawo zlamat zakaz wjazdu w bramQ 
podwOrka, na I	
			

/scan40_0001.djvu

			40 . KRONIKA BESKIDZKA 


. , 
J 
JI 
, J r-1' C'" 
 
.... 

J 
...;a 


Cieszyflska prokuratura oskaria Witolda M. I Stanistawa J., wsp
- 
wtascicieli warsz8wskiej firmy Inwest-Prom, a uszczuplenie skarbu pan- 
stwa a naleznosci podatkowe i celne w wysokosci panad 975 tysi
cy 
ztotych. W 1994 roku sprowadzili ani z Austrii 27 transport6w mit;sa 
znacznie zanizaj2lc w dakumentach przewozowych ich wartosc_ 
m padka nast'lpila. gdy przowina tra'll), od producen- w stosunku do n:&czywlste) 
na przelsciu granlez- te do POlski, kilkakrotnle byly znaeznie 1'1 zaniZyI. 
nym w Cieszyme-Bo- przedmlotem obrotu pomiedZ)/ Doktadna analiza dokumen- 
guszowicach funkcjonanusze auslfiackimi i niemieckim; fir. towfirmy Inwest-Promwykaza- 
eelni przeprowadzlli 5zcze- mami. Ten handlowy ianeuszek ta, ze w 1994 roku przywielio- 
gO/owO[ kontrol, _oi'leego powodowal,zewdokumentaeh, nozAustrii27 transportowmie- 
mi,so samoehodu ci@iarowe- wartost mi@saznacznlespada- sa stosuj'lc procedar 51l1z'lcy 
go. Chot przewoznik deklaro- 'a. 0 ile bowiem wytworca wy. dOZilniZaniaichwartosci.Wten 
wal do odprawy celnej towar cenil je na 753 tysi'lee sZ)/lin' sposOb oszukiwano skarb patl- 
wartosci 15 tys
cy DM, ujaw- gOw, to pierwsza transake)a stwa przy placeniu rzeclywi- 
niono u niego list przewozowy opiewala )uz na ponad 150 ty- styCh celi podalkOwza sprowa- 
wystawiony przez producenta si\lcy sZ)/lingow mniej. Kolejna dzony towar. Natomiasl, aby na 
opiewal'!cy na 753 tysi'l.ce sZ)/- operacja handlowa zanizyla obnltaniu cen mi\!sa nie slracil 
IingOw austriack,eh_ 0 ustale- wartos€: towaru do 11 tysi\!cy austriacki sprzedawca, rOznic\! 
n,e tzeczYWlsle] wartose; im- DM.Gdywreszcienabywc,!stel w rzeezywislyeh koszlaeh 
portowanego mi\!Sa zwrocono si\! Inwesl-Prom na faklurze WI- transake]i pokrywano mu wpla- 
sl\! do Zarz'ldu eel w Austrii. dniale kwota nieco ponad 15 ty- tami 
a fikcYJne uslugl marke- 
AUSlriaey skrupulatnie zaj,1I s
cy marek. TO wlasmB na pod- IIngowe. Wydawa/o sl\!, bwten 
51, sprawl!. ustala)'1e, ze zamm Stawis tego dOkumentu impor. sposob i wilk bQdzie syty i owea 
sprzedana wolowina i wie- ler okraslll w

oS
 celn'l., eZ)/11 eala. Do ezasu. (bani 


w 


I C I hoc Krzysztof K. dopie. 
m niedawno przeKroczyl 
dwutlzlesty mk lycia, od 
d1UlSlegO JUl czasu cieszyl si9 
w swaj miejscowoSel "'YJ'ltko- 
wo zlitslawC[. OWit urenomiQ"' za- 
wdzitczal nad wyraz wybuja- 
iemu temperamentowi. zami- 
lowanlu do napoj6w procento- 
wych i brakowl slacu
ku dls za- 
sad cywllitowanego :lye.a. W teJ 
iii 


r 


, 


sytuacJi wielu wolato po prostu 
sct>odzlc mu z drogi. Niestety 
nie JNSlyslkim si, to udawa/o. 
Jego znajoma nieobacznie 
Dtworzy'a mu drzwi swego 
domu. Krzysztof K,lylko dls- 
tego zloty! wizyl
, gllyl dowie- 
dzlal si.... ze domowe wino jej 
roboty Jui nadaje 51, do spo- 
Zycia. WI.scicielka, widz
c pi- 
jakel. na pr6:tnD stanla slV go 
pOlbyc. Udalo jel 51,10 dopie- 
ro wtedy, gdy w.....czyla mu bu- 
lelk@ wina. Intruz nle byl Jed- 
nak nazby1 zadowolonv z ma- 
lej iJosci ofiafow8nego mu al- 
koholu I obtecel. ze jeszcze tu 
wsl'lPi. Slow, dolrzyma1. Do 
domu przyszedl po
ownie. 
gdy nikogo w nim nie bylo. 
Mimo to doslal siV do 6rodka 
wynosz,!" stamt'!ll15-1itrowy 
dymion z winem. radiomagne. 
lofo
 i kilkadziesi", kasl>!. 
Wkr6lce. walalka zn6w d,t 
o sobie znae. Noc,!, ,olbljel'le 
szy
 w oknie, wlamal slV do 
sklepu spoZywczego ziblera- 
Illc konserwy, piwo ; papiero- 
sywartosci 250 zlotych. Wpadl 
kllka dn; pozniej. gdy w 
podobny spos6b dosliN sil\! do 
wn
trz8 kwiaciarnl. Tym ra- 
zem szcz,scie mu nie dopisa- 
to, bo pollcjanc; ujQII go na go- 
/"ICym uClynku. Nawet w takiej 
sytuacJI KrzYSltof K pozoslat 
sob... i nie omieszbl powie- 
dziec co 0 nlch s'ldZi. Cieslyn- 
sica proJc:uratura skrupulatnie 
spisaJa w akcle osJc:art:enia 
jego uClynki i teral wyeeni Ie 
&'I.d. (banI 


r  krzYlowame ulle Party- 
zanl6w I Leslczynsklej 
nalezy do najbardzlej ru- 
chllwych w Blelsku-Blalej Wy- 
daje nam Sl
. ze wbrewtemu co 
tWlerdz.El sluz,by komunlkacYJne, 
ustanoWlenle tarn lewoskr
tu 
dla ZjeldzaJ'lcych w Leslczyn- 
sk q Z ullcy Partylanl6w od slro- 
ny centrum. bel osobnej sY9na- 
IIlaCjl, sprzYJa powstawamu me- 
bezpiecznych syluacji. Inny po- 
w6d zagroten w tym mlejscu 10 
- meslely - brak wyobrazm u me. 
ktorych kierowc6w. Jad,!c od 
slrony Szczyrl	
			

/scan4_0001.djvu

			4 . KRONIKA BESKIDZKA 
UKtADANIE KONSTYTUCJI 
. 
0 IIczer I I 

 


Bye moie racj
 majl! wszyscy el. ktorzy twierdztl,ze jesteSlT1Y naro- 
dem potra'iiJcym konsolidowac s
 jedynie wobec zagroieri i tatwiej 
nam ur:nlemc dllska 
- szybciej uporaly si
 z ustswq 
adnicztl? Nam nie wystan:zyto $Ie- 
dem lat i dopiero teraz, gdy zbliia
 si, wybory parlamentarne, nasb'4pi
 
10 gwaltowne przyspieszenie prac nad konstytuej
 W i'e%ultaeie parla- 
ment - zdominowany przez ugrupowania, kt6rych korzenie sitiQajJt 9kt- 
bako w PRI.. - p
aw" projekt, ktory PoI8k6w dzieli.,na przyklsd na 
wierztlcych i nfewiel'ztlcvch - a nie jeclnoczy. Te gorzkie uwagi przedsta- 
wil na 'orum Zgromadzenla Narodowego bielski senator Marcin Tyrna, 
przewodnicztlcy KIubu Parlamentamego .SolidarnoSci". . 
- Ugrupowanta po:;/J- 
clej S'Idz
, ie robi sie wszyslko, by releren- 
dum kons/ytueYlne odbylo si
 przed wizytlj 
pap/ela, bo wplyw tei pielgrzymki na naslroje 
spoleczne m6glby bye niekorzystny. 


W minionym roku by to 0 nim szczegolnie gl05no. Przywrocl' 5wiatu 
polskI! siatk6wk
! Kilka miesi
cy pozniej...pozbawiono go selek. 
cjonersklego fotela. Gdy siatkarska Polska zadawala soble pyta- 
nie, kt6ry z czolowych klubow skorzysta z okazji I "drapnle" su- 
perfachowca, szkoleniowiec zaskoczyl wszystklch. Zostal szefem 
sztabu wyborczego Podbeskldzkiej Akcji Wyborczej Solidarnosc ! 
Z Wiktorem Krebokiem rozmawia Tomasz Giiyriski, 


Na parkiecie polityki 


:r . .
R, . ..r-I 
 .. :.!:JfJ ""': 
 ,. j ': . 

 ,,-. 
'-. J .. j < 
.., ....i..d .. / ,<. '.",- 
r
 jr
,,
 - J "\(
: JJ n , } 
J
I, 
 j\
, d'
', 
 


j


 J  

 
, 


- Polltyka lekarstwem na spor1owe nie. 
powodzenie? 
- 0 czy,m mepow0d2eniu pan m6wi? Czlo- 
wlek, dzieki kt6remu pelska siad<6\MobcrMiJ..zI	
			

/scan5_0001.djvu

			D 


\ 


, 


KRONIKA BESKIDZKA . 5 


I I - przeniesienie schroniska z lej cz
sci mlaslaod wieJu 
latjest sprawq nabrzmialii, dlalego by' 10 glowny waru- 
nek zgody ns nowl/ zabudow(l/erenu targowisks przy 
ulicy iyw;eckiej postawiony Fun.dacji Rozwoju Miasts, 
Idora dzieriawi len leren przy Zywieckiej . mowl An- 
drzej Ptaszkiewicz, naczelnik wyd
alu gospodarki prze.. 
strzennej Urz
u Mlejskiego w Bielsku-Blalej. 


W Bielsku-Bialej, w mieJsce targowiska, powstanie Centrum Handlowe 
nad Niwk!j. Ma bye stacja benzynowa J Mac Donald's. Martwi!j si
 han- 
dlowcy. Narzekaj!j mieszkancy, przyzwyczajeni do robienia na rynku za- 
kup6w, Ciesz!j si
 ci, ktorym naJbardziej dokuczylo sitsiedztwo _ usytuo- 
wanego nie apodal - schroniska dla ps6w. Wladze ml8sta zobowi!jzaly 
bowiem Inwestora do przeniesienia azylu na peryferie Bielska. 


m leJscem, atrakcyjnie usy- 
luowanym, bo u wlolu 
- drag z Krakowa i lipmka, 
zain1eresowal si
 koncern paliwo- 
wy BP, ktary Zamlerza wybudowai: 
tu slaCJIi' FundaCJi RozwoJu Mia- 
sla, klara dziertawi teren largowl- 
ska, przedluzono z lege powodu 
umowe dzierzawy do 2025 roku 
PI.,tuj'IC8 t.rgowisko 
TargowiSko zbudowano na po- 
ez
lku lal dziewili'edzies'
lyeh 
Sp
dzono lulal handlowc6w, ole- 
rUJ
cych do tei pory swoJe lowary 
na rozkladanych /azkach polo"Yeh 
w cenlrum nuasla. Ola nich po- 
ws!ala olbrzymla hala largowa i 
plac 2 zadaszonymi straganami 
Ca!ose mweslyc}i a powierzchni je- 
denaslu Iysiecy melrOw kwadrato- 
wych koszlowala budzel miasta 
prawie 5,5 millarda starych zlotych 
(!). Jak sili' okazuJe. byly 10 piemit- 
dze wyrzucone w biota 
W 1995 rOku tundaCJa pod pi- 
sa1a z mlastem umow'C na prOW3- 
dzenie 1argowiska. Miala Je dz,er- 
zawit przez dZiesi@i:lat. Nie uda- 
10 sie tam jednak rozwin'l.i: han. 
diu Poza sobot
 i ezwarlkiem, 
sioiska Sit pusle, Mieszkaliey Bia- 
lej wldz'l. ra2ne tego przyczyny. _ 
fuh
o

nmb
p
c

owy 
. - m6wi q - Potem przeniesiono 
slqd handlujqeyeh i handel za- 
marl. Pr6ba wskrzeszema go - jak 
widat - nie powiodla S/
. Ale spo- 
ro zarzucaJ
 lez FundaCJi. - Co lej 
czlonkowie zrobili dla lego miej- 
sea - oburzaj'l. S'@ - Budynek w 
ksztalcie lite
 L, kt6ry sloi na tar- 
gowisku nia zostal w og61e zago- 
spodarowany, chot byl; ch'!lfni 
Szumne plany nia zostaly zraa/i. 
zowane. Wskazug na ludzi, 
Idarzy chcieli tu zainwestowae 
Ktos eheia/ sprzedawai: meble, 
ktos inny dzinsy. Kupcy dowie- 
dzieli si
 jednak, ze miejsca zo- 
slaly juz rozdysponowaoe Pa- 
Jrzyli wi
c dalej, {ak pom'eszcze- 
nia, zamiasl zarab,at, sloJ'I. pu- 
sle Na efekly nie trzeba bylo dlu- 
go ezekac. Tylko w 1995 roku 
targowisko zarobilo 68,5 Iys'
ea 
zlolyeh, pOdezas gdy koszty jego 
eksploataCJi przekroczyly. . 69 
tysi
ey  N;ep o

 na rekornp.n
 _ 


Handel na largowisku ma S/
 
odbywae Iylko do swi'l.t wielkanoe- 
nyeh. PoznieJ - jak dowiedzieli sie 
handlowey - ruszy na targow;sku 
budowa slaeji paliw 
WsrOd mieszkaneow kr
2
 
plolki 0 wyburzen,u goruj
cego 
nad lar9owisk,em ob,eklu T ego 
w ksztalcie lilery L ludz,e narze- 
kaj
 na marnolrawienie spo!ecz- 
nych pleni\!dzy, kl6rych w m,escie 
Jak bardzo brakuJe. Nie ma wy- 
starczajiteyeh srodkOw na budo- 
w\!i remontdrag, nie ma na szko- 
/y. Mleszkaney wskazuJ
 na ko- 
lelne potrzeby. - Najpierw sporo 
inwestuja si
 wco
, co na siebie 


n;e za'abia
 B teraz chce S/
 to 
zniszczyc - narzekaJ'!.. 
Czy miasto otlZyma jBkqs re- 
kompensat
 za plZej
ty, ewentu- 
alma wyburzony przez mwestora 
ob,ekl? .Jesli tak 10 W jakiej wyso- 
kosci? - zapytalismy prezesa Fun- 
dacJI RozwoJu Miasta, leszka Wa- 
siaka Osohiscie me odpowiedzl31. 
Po sformulowaniu przez nas py- 
Ian na pismie, olrzymalismy odpo- 
wiedi, podpisan
 przez Joannli' 
Kosleekit (domySiamy si
, ze pra- 
cownika Fundacji): - Rekompan- 


'( 
I . 


'- 


dla prow w mieJsee, wyznaezone 
przez Urz'!.d Miejskl. Ale posta- 
WIOno i inne warunkl: wybudowa- 
nie zapleeza parkingowego dla 
okolicznych mieszkancow, a tak- 
2e ulicy Nowohpnick,ej i lej skrzy- 
20wama (bezkolizyjnego) z ulie'l 
Zywieek
. 
W miejscu schromska dla 
ps6w powslanre parking. - Lepsza 
to nil dokuezliwe s'ls/edztwo 
czworonogow - zapewnla Jeden z 
mieszkaric6w. 


AGATA PARUCH 


. .-OJ 


,., 


, - ; ,,-:'_
'
 .'
 -:" :,. 
ft\
,t, .'
'- . , . 
 _ 
If" If iIt
. ,..... ,-;- a"''''' .... ." 

 .... ',J,- . .;c ....:,., 
It" 'i'f
... ..'" 


 .--.
 ........ ;...

.,,..
 


sala? Oczywlst'l korzyse/q dla 
miasta jest skala inwestycji, kt6ra 
przez okres dz,et1.awy br;dzie pu- 
btlczme ul
ecznq. Wartosc wzno- 
szonej ;nweslyej; - dJa jedynie 
dw6ch funkc}i: restauracj, , staCJl 
paliw ze sk/eparn - 10 okolo 2,5 
miliona doJar6w Suma oplat Za 
okres dzieriawy bfdlle nie misza 
nil mil/on dolar6w, zas po okrasle 
dzieriawy IITweslycja stanie si
 
wtasnosclil miasta. 
Dowiedzielismy si
 lakze, ze 
raczeJ nie b
dzie wyburzen. .Jesl/ 
lak, to w najbardz/ej komecznej 
ska/i, odnosz'lcej s;
 bardziej do 
poj
cia przebudowy 
AtrakcYJI18 Iok.lizacja 
Przedslawle,ele kooeemu BP 
slarali sir; pierwolnie 0 'nn
 lokali- 
zacjli' stacji benzynowej ( przy uli- 
cy Partyzant6w) ZreZygnowali, gdy 
Irochr; bliZej miala slan'l.e konku- 
reneyjna s1acja Stalod. Otrzymali 
jednak - jak zapewmano w raluszu 
- rownie atrakCYjn'l.lokahzacJr;. 
- T a slac}a obslugiwat b
dzie 
przede wszystk/m rueh tr6dmiej- 
ski. Powstania na graniey dzielmc 
(L,pnika ; Biatej Krakowsk/ej) 0 
duie}liczbie m,eszkatic6w. W po- 
bliiu nie ma zBdnej stac}, - tluma- 
ezy Andrzej Plaszkiewicz, naczel- 
nik wydz'alu gospodarki prze- 
slrzenneJ w Urz
dzie Miejskim 
BP nie otrzyma!o Jeszcze po- 
zwolema na budow
 Prawdopo- 
dobnie praee rusz
 na wiosne. W 
rezullacie Rada Osiedla B'ala Kra- 
kowska zaoplniowala pozytywnie 
pomysl wybudowama centrum 
nad Niwkit, a lakze slaeji paliw. 
Ale Iylko wledy, gdy wszystkie 
warunki zosJan
 spe1nlone 
Koncern BP zostal zobowi
- 
zany do przeniesiema schroniska . .. 


,
 
. 


'; 


ff. 
1- 
'. 


." 


>c. 

, 


".. 


.. 


.,
 


-- 
.
 
"'/;1' 


f 
"": 


=, 


. '. 


, 


w-
 ..; 
.... 


-
 


"  


Nil 


.... 


Mieszkancy B,aieJ, od kilku- 
dziesi...ciu lei mieszkaJ'l.CY W po- 
bhzu azylu me bardzo wierzq w re- 
alnose tych ob'elmc. Choe jest 
teraz szansa, ze ostatecznle po- 
zb
d
 si
 uci
zliwego S'l.siedztwa 
Kiedy? N,e polrafiit na to pytame 
odpcwiedzlec ani miejscy urz
dnl- 
cY. an; przedstawicieie Fundacji. 
TermlO przeprowadzki - Jak S'\! 
okazuje - zoslanie podany wtedy. 
gdy lokalizacja nowego azylu zo- 
6tanie jednoznacznie zatwlerdzo- 
ne. 00 dzisiaJ tego me zrobiono 
Przedstawic,ele Fundaeji ROZWD- 
JU Miasta Uumacz
: - Wskazanie 
bezkonfl,klowej lokalizac}' naieiy 
do Urz
du Miasta Na przenies;e- 
nia sehroniska Fundacja 'je} part- 
nerzy inwestycyjni maj'l p61 roku 
od CZiJSU uzyskania prawomoc- 
nych deeyzji buelow/anych. 
K,lkakrotnie juz wydawalo si
, 
ze bezdomne psy i koly znajd'l.. 
nowe schronienie Ale koleJno 
upadaly wszystkie propozyqe. 
Najpierw ta 0 przeniesienlU azylv 
na teren obok wysypiska smieci w 
lipniku. Zaraz odezwaly si
 glo- 
sy, ze zWierz\!tom "smrodliwe s
- 
SledztwO. zaszkodzi - A przec;ei 
na zrekultywowanym wysypisku IN 
Ustroniu pas
 s;
 kozy - argumen. 
lujit mieszkancy Bia!ej Proteslo- 
wall leZ m,eszkar\Cy lipnika. 
- Wszystko, co najgorsze u nas. 

mJecj z calego Bielska, planowa- 
na obwodnica i na dodalek azyl _ 
tlumaczyli_ 


'. 


...- .. 


Nie przeszfa tet propozYCJa 
przemeslenia zwierzqt do Komo- 
rOWIC. w pObhze oczyszczalnl 
sCiek6w, gdzie stoJ'!. od lat puste , 
nie wykorzystane pomJeszczenia 
MOZna bylo je zaadaptowae za 
stosunkowo niewielkle srodki. 
Nowy proJekt na razie wSZYSlkich 
zadowala Schronisko ma zostae 
przenreslOne do Wapienicy i stanClc 
w strefie ochronnej budowaneJ tam 
oczyszczalni. Wedlug br)tyjskiego 
projektu, kl6rym dysponuie Towa- 
rzyslwo Opiek, nad Zwierz
t
i, ma 
10 bye bardzo nowoczesny ob,ekt. 
- GOtOWI jestesmy adstqpit na 
ten cel teran po p61nocnej stronie. 
Molna tam dojechat z drog; szyb- 
kiego ruchu - mowi szef Aquy, 80g- 
dan Traczyk. Oobrze byloby - jak 
wskazliJ
 mieJscy urzedmcy - ulwo. 
rzye b!,zeJ centrum przeehowarni
, 
do ktorej kazdego dn;a przyprowa- 
dzeloby si
 bezdomoe zwierz\!la. 
W,eczorem bylyby odwotone do 
azylu Do Wapienicy. w pObli;:e 
oczyszczalni nie dOJad
 Ie osoby, 
klare przyprowadza/y do lei pory 
znalezlone w miescie psy czy koty, 
a me dysponuj
 wlasnym autem 
*** 
Mieszkaricy Siale) boj'!. si.... Ze 
znowu ktos zaprotestuje i plan po- 
zostanie tylko na papierze - Do tel 
pory wystarczal0 pojedyncze veto i 
wszyslko pozostawalo po staremu 
Tymczasem, gdy my protestujemy, 
wysluchujemy, le to nBsza prywat- 
na sprawB - narzekajit. 


/. n cieszy si
 
prestizem 


J 
" 


..... 


., ,; '.' 
-- 


/0. 


_A ....... 


:'. 


'esl wymagaj'lcy - wybiera tylko rzeczy najlepsze. 
Ufa sprawclzonym rozwiijzaniom. lubi Dtaczac si
 
pi
knem. On cieszy si
 preslizem. 
Ford Escorl Prest'ge. 


Ostatnie dOl promocji!!! 
Tylko do 15 marca Ford Escort ok, 1300 zl taniej. 


.:-:,,- 


..... 


....'" 
...., 


- 
"t
URr prt.">ligc> 


(?.t#d 


Zaprasz..my na DN' OTWARTE, 7 . 9 marca, 
W progr..mie m.in. jazdy pr6bne Escortem P r esllge 
, Fordem KA oraz losow..nie atrakcyjnych nagr6d.  WyzwgIenII as.. ttl ((1$3) 140840
		

/scan6_0001.djvu

			6 . KRONIKA BESKlDZKA 


IAJII1NICZA 
11111 


przed aperacjq wszyscy GraZyn
.J pocleszali. Ilekarze, i n8j- 
bliisi. - To tylko zabieg, nie martw siV - uslyszala. Mirna to, 
bata si
, przesladowala jq mysl 0 smierci. Dziewiqtego dnla 
ad usuni\lcia Jej kamieni, zmarla nie odzyskawszy przytom- 
nosci. - To byla niepotrn!bna Smlerc- twierdZlj krewni. obwl. 
niajqc ordynatora. W bielskiej prokuraturze rejanowej matko 
zmarlej zloZyla zawiadomienie 0 przest
pstwie: WYmienio- 
ny. przez zaniechanie wIaSciwej opieki nad mojlf c6rkll przez 
personel tekarsId i 
iarski. spowodowal jej zgon... 


Martwego Jacka*1 'matka nlosta na r
kach_ 2:ataczaJa sit, wypadal 
fej z rC!k. Nie wiedziaJa - jak twierdzi - ze dzlecko nie ;i;yje. - Zawsze 
spal twarda itrudno go bylo dobudzic -tlumaczyfa potem. Co stalo 
si
 z chlopcem? - do niedawna nikt nie potrafil podac jednoznacz- 
nej przyczyny jego smierci. Prokuratura oczekiwala na wyniki ba- 
daft histopatologicznych. Podejrzewano bowiem, iz dziecko zatrulo 
si
 lekami. za pomocC! kt6rych matka u$1Iowala pozbawic si
 iyda.  isahsmy 0 Iym w czerweu 
. ub,eglego roku. Wyniki ba- 
da'" znane S,! dopiero od 
medawna. Prokuratura Rejonowa 
w Cieszynie skierowala do si\du 
akt oskarzenia przeciwko matce 
Jacka. Zarzuca lej nieumyslne 
spowodowanie smierci chtopca. 
Zaraz po tragedii w Skocwwle 
az hucza10 od plotek. LudZle wyda- 
Ii na matk
 wyrok. . To dz;ecko 
sarno nie umBrlo - powtarzali Sq,- 
sledzi zapam'l'lali s,edmioletniego 
Jacka jako zdrowego , ruchhwego 
lobuziaka Kopal z dziecmi p'!kQ, 
wspinal s,'" po drzewach. Nikt nie 
przypominal sobie, by chlop,ec na 
cokolwiek chorowal Podczas 
czerwcowych upal6w czesto chOdzil 
z matk'!. i siostr'l nad Wjs!
. - T ego 
dnla, w p6tnych godzinach popo- 
ludn;owych takie posz/i s;
 k	
			

/scan7_0001.djvu

			I Papierowe prawo 


- 
I... 


KRONIKA BESKlDZKA . 7 


Do walki Z klusownikami Jeszcze w tym roku stanie paristwowa Straz Lowiecka, Wypo- 
sazona - na wzor zachodnioeuropejski - w brori, samoch6d terenowy, lornelki i spe- 
cjalne umundurowanie. 8
dzie kontrolowac i zalrzymywac osoby podejrzane 0 klu- 
sowmclwo. Tak wymka z uchwalonego w Iym roku nowego prawa lowieckiego. Rze- 
czywislosc jest inna. - Jak na razie nie przewiduje si
 w wojewodztwie blelskim po- 
wstanra straiy- zludzenia rozwiewa Jan Lenart z Urz
du Wojewodzkiego, nadzoruj
cy 
lasy nlepanstwowe I lowiectwo. - W budiecie wojewody nie ma na ten eel srodk6w. 


ezy b
d
 w przysz!ym roku 7 Nie 
w,adomo - Koszty powolania teklej 
straiy na Podbeskldz;u s:t ogromf"/B 
- dodaje Lenart. - Kat.dy z pl
CIU re- 
Jonow mus/a/by zatrudmc dw6ch 
str8
n;k6w. a rejon wadowick,. na 
kl6ry sklade si
 tekie byly pow;al 
suskl- czterech. To mezbfldne mmi- 
mum Opr6ez tego dwie osoby 
nadzoruji/ce W Urz
dzie Wo}eW6dz- 
kim. Ale ich ullZymame to me wszy- 
stko WOjewoda musialby miee pie- 
nJqdze tak1e na wyposa1enie stra- 
t.y. na :;uta i benzyn{', na pistolety I 
munduf}' 
Tylko na rozpoczec,e dzialalno- 
SCI PanstwoweJ Strazy low,eck.ej 
nalezalcby pizeznaczyc W woJe- 
wodz1wle b,elsk,m okolo 650 tys,,
cy 
zlotych - ob"czono w Urzedz,e Wo- 
Jew6dzkim To najskromnlejsza kwo- 
ta, bowiem urzednicy zaplanowah - 
pr:tykladcwo - kllpno - zaml3s1 dro- 
g,ch zaehodnlch aut - poczc,wych 
UAZ-ow. 
Podobne sygna.y docleraJ6t I Z 
lonych wOJew6dztw. - Strai towiec- 
ka to idea szczylna ,sluszna, ty/ko 
szkoda. ze nikt nle zaslanowif sifl, ire 
b('dzie koszlowat - m6wl'I. urz
dni- 
cy - W rezult:;cie powsta! papiero- 
wy pomysl, kl6ry W obecnej sytuac}/ 
roa niewielkie szanse na wprowadze- 
nie w tycJe  powinni zrobit pra- 
. cownic.y, kt6rych za- 
klad znlkn,!/? Zak/a. 
lem 0 kt6rym moina powle- 
Iziec :te znlkn'l./, Jest Jawo- 
zariski Eurofood. 
Przypomnijmy - spo/ka z 
,graniczon'l odpowiedzialnQ- 
ell! nalei'[ca do Auslriaka - Pe- 
era Klose I Polkl . Katanyny 
Warzechy z dnia na dzieii prze- 
stala istniec. Jeszcze w pi"l,tek, 
14lulego, w biurze slaty kompu- 
tery, na hali maszyny, 
8 na dzier:i:awionym 
budynku wisia!y tabli- 
:e Informaeyjne_ Trzy 
Ini p6iniej wszyslko 
Idzies przepadlo. 
'roez komputer6w I 
naszyn ulotnity si
 
vyplaly za dwa mie- 
i'lce praey - mniej wi\!cej tyie 
v1ascicieie zaiegali pi\!CdZieSi
. 
ioosobowej za/odze - oraz 
vszystkle dokumenty zapewnla- 

ce ludz/om CI'I9h>sc pracy, pm- 
vo starania si, 0 wyp
acame 
:horobowego, zasilku rodzinne- 
10 ezy molliwosc zarejestrowa- 
,iaslQjako bezrobotny. 
Zosta/a tylko zaloga, oficjal- 
,ie w dalszym cil\9u zatrudnlo- 
,a w Eurofoodzie. Wiatclciele 
)owiem nie uznall za stosow. 
,e rozwl'lZae um6w pned zwi. 
Ii,ciem interesu. 
5luchaj'l.e opowiesci rozgo- 
yczonyeh koblet, z nich bo- 
viem wwl
kszoscl rekrutowa. 
a siV zaloga, trudno oprzec slQ 
wrazeniu, ie bfyskotliwa karie- 
ajaworzi1r1skiego producenta 
dusek, pyz i pierog6w
 musia- 
a si
 tak skoriczyi:. Wlascicie- 
e mleli wldat szezBgolny dar 
10 robienla wszySlklch dooko- 
a Una szaro" I poczynajilc od 


Tymczasem klusowmcy nadal 
bezkarnie zab;jaj,! zwierz",t:;. 
Wprawdzle nowe prawo przewlduje 
za to znacznle ostrzeJsze sankcje, 
ale w praktyc:::;3, sprawcy s:t prawie 
nieuchwytm Kledys znacznle tru- 
dniej mozna byle udowodnic komus, 
ze klusuJe Chyba, ze zlapalo Sl
 go 
na go,,!cym uczynku, a na dodatek 
mlalo SIt: na tr: okohcznosc sWlad- 
kow. Zreszl'l i wtedy klusown'k mogl 
sit: smiac lesnlkom czy rnySliwym 
prosto w twarz, bo w najgorszeJ sy. 
tuaej, grozllo mu koleg,um do spraw 
wykroezeri. Teraz, ju;: za sarno po- 
siadanle wnyk6w czy sidel moz.na 
trafic do wi
zienJa. Nawet na pi
c lal 
I n,kogo nie bed'!. obchodz"" na,wne 
tlumaczen
a schwylanego. ze wnyki 
czy upolowan'l zwierzyne z
alazl w 
lesnych zaroslach. 
Wi
kszosc osob kk'5uje z powo- 
du biedy, ala u niekl6rych to rodzin- 
ne .'zamHowanie", przekazywane z 
dziada pradziada MySliwi ez
slo 
znaj,! kk.sownlkow. Na nieldorych 
znalei" sposob. P/6bu)'! ich oduczye 
nielegalnego proeederu, przYlmuj'l.C 
w... swoJe szeregl. W rezullacie 
Cl
SC osob - strzelaj,!e, wraz z my. 
sliwymi. JUz legalnie do zwierzyny - 
przestala klusowae n O,abeJ bytego 
nie wymysili. 
- Klusowmctwo jest znBcznje 
mniejszym problemem na terenach 


konsumentOw. . Jak towar nie 
zszedl z hurtowni w terminie. 
wtedy wszystko wracalo do 
nas - opowiadaj'l pracownice. 
- Wyrzucalysmy stare opalto- 
wan;a ; wkladalysmy towar do 
nowych. z bardziei alctualnymi 
term/nBmi przydatnosci do 
spot.ycia, po citJlm produkty 
ponown/e by/y wywozone na 
sprzedai. Kaida z nas w;edzia- 
la, ze to szwindel_ ale chcialy- 

my da'-i pracowa(;. Gdyby. 


. . 


smy zaprotestowaly, stracily. 
bysmy zatrudniente. 
"Uzdatnianie klusek" nijak 
ma slV do Informaejl na etykie- 
tach, zredagowanych - Irzeba 10 
przyznat - profesjonalnie. A 
wi",c najpierw ostrzeienie, iz 
"produkt rozmrolony nie nada- 
lesl'! do ponownego zamrole. 
nla'
f tebelka, w kt6rej dokladnie 
wyjasniono jak dlugo i w jakiej 
temperaturze molna przecho- 
wywai: kluski, a tald:e Informa- 
(;Ja, z
 w razle unlezadowoienia 
panstwa z naszego produktu 1_._) 
zwracamy wartosczakupionego 
produklu". W przypadkll pyz zie- 
mniaezanych, k1ient - po prze- 
s/anlu specjalnego kuponll - 
mial jeszcze szans, wzi
cia 
udzialu w konku
ie. kt6rego 
g/ownymI nagrodami byJy atrak- 
cyjne dwtltygodniowe wyclecz- 
kl do Hiszpanii, GrecJi oraz po- 
byt na Helu. Losowanie miato 
nastijjJii: 311ipca tego roku. Nie 


gorsk,ch, gdzie iy)e mnie) drobnej 
zw/erzyny Na po/nych terenach 
znacznie latwiej ukiusowa6 zajqca, 
bai:;nte czy sarn{' W g6rach onarll 
pads grubsza zWlerzyna T rudmej jf! 
jednak wytrop;c - tlumaczy Jerzy 
Potocki, nadlesniczy z Andrychowa. 
o kiusown,etwie 
 mOW1'1 
rny
hW1 TrudnleJ wycl'Igmj,c lak,e ,n- 
formaqe od poltc)an!6w z malych wleJ- 
skich posleru1kcw, od gm,nnych urz
- 
dnlk6w, a nawet lesnlk6w. Wir:kszoSC 
zapytanych plZez nas os6b katego- 
rycznie stwierdz
fa, te na ich ierenle- 
na szClQScie! - nie obserwuje si
 tego 
zjawiska. - W poprzednJch latach znaj- 
dowalismy w lesie wnykl I sid1a. ate 
zgodme z plZeptsami zosla1Y one cd 
razu zn;szczone - m6wi pracownik 
Nadlesnictwa Ujso/y. - Teraz klusow- 
nicy pcs/uguJq s;
 mJiCZf 
.
 
,J'. ' I 
, > "'I;- ,. 
t .;7 
";., '1. 
r_ i-- , 
l:
.: ' 
:,\,:.liif ' 

 
 '. 
;1' 
 ..1 . 
'" '" 
" 
 '" .;., 
- .>"
 If: 

 .' ' 
, , 
.
. 
r , 
,.i:, , ;,.. 
>, \' 


" 


,
. , 
. 


_._
 


" 
,...,. 


sowanie mia' ;$6 do paki. A ja wiem, 
1e fakie przypadkl wcale me nalet.'I 
do nadko
cJ - opowlada Jeden z le- 
sn.k6w, proszCl.C 0 anonlmowosc 

 Odpuka(;!, ale oncjalnych zg/o- 

eno

n
m
Mmy' 


nia. chociaz powinny bye Z3- 
warte umowy 0 pracJ:, nie po- 
j;iada wynik6w pomiar6w /1ala- 
su I zapylertla w zakladzle, nle 
refunduje za/odze kosztOw 
zwi:ilzanycl'l z ubiorem robo- 
czym, zre5Z
 W ogole nie ma 
funduszu swiadczen soejal- 
nych. a; tylko szesciu praeow- 
nik6w poslada slosowne bada. 
nia lekarskie. Wizyta inspekto. 
r()w zakonczyta si" kari{ pie- 
r,"""!zr"" t n ".... .,......1"'..........2 11'4.... rl7i_ 


I 


siaj) oraz zobligowaniem do 
usuniecia uehybiefi. 
To nie konlej: kiopot6w Eu- 
rofoodu it PIP _ Kolejne spotkanie 
naslijjJito w styczniu, kiedy tQ 
jedna z pracownlC wnfoala skar.. 
g
 0 niewyplacanie przez firm\, 
wynagrodzell. Niestety starania 
pOdJvte przez Inspektora nie 
przyniosly spodziewanych raul- 
talow. - N'!1pierw Katarzyna Wa- 
rzecha tJumaczyla, ie dokumen. 
tacjt: ma 1 jest na 
zwolnieriiu - mowi Antoni Opido- 
wiez, rozpatnJJ'ley skarge.' Wre- 
szcie, IJdy I/Zvnastego lutego 
pnyjeCha/em do ita/dadu wspOl- 
wlaSeicrellra nie udost<:pnila do- 
ItumenfacJI I wg/
du wallfa 050- 
bowe za/ogi firmy. 
Zdaniem Ewy Ciereszko, pra- 
cownicy Eurofoodu upowainio.. 
nej przez praeownikOw do repre. 
zenlowania Interesow wsZ)/sl- 
kich poszkodowanych, nikl nill 
wle, czy ludzie olrzymaj
 nal07- 


':, 


mowl komendanl posterunku policji w 
RaJCZY. To sarno stwlerdza w6!t UJ- 
sot Tymczasemotym,zewokolo:ach 
si
 klusuje mcwi
 nawet dZleCI spo- 
tkane na u"cy Z problemem nie ze- 
tkn'tl s,\' takze porucznrk Jozef Copi- 
ja, komendant straznicy Besk,dzkiet 
Strazy GraniczneJ w Zwardonlu. W(j- 
k6f s:t tereny g6rzyste i lesne, ale - 
bye moie - potenejalnych kk.sowm- 
k6w cdstraszaj:tl funkcjonariusze pa- 
troluj,\cy lereny przygraniczne 
T yiko tej Zlmy czlonkowie k6< 10- 
wleck,ch zebrah w podbesktdzkich la- 
sach trzy tyslElce rOZnego rodzaju pu- 
lapek na zWlerz\!ta. W wlelu z nich 
dogoJyWa!y smierteln,e zranioM za),\- 
ce, samy C7:j baianty. Ofiarami klu- 
sownlk6w stawali Sl
 tez. myshwi. 
ktorzywpadali w przygolowane pulap- 
kL Jaden z mch powazn1e zranlJsoble 
nog
, gdy stoczy! sl\,do dolu, wkt6rym 
postawiony by! ostry PIIII. - Preceder 
naslla sie, ale wc/q1/j/awn;anych jest 
f>IfMfeIu sprawc6w - dowiedzietismy 
siew DyrekcJ' Lasow Paristwowych W 
Katowlcaeh. - W ubieglym roku w we- 
jew6dztw1e bielskim sklerowano do 
organ6w Sctganta zaledw;e dwiespra- 
wyo /amame prawa IrMiecJ	
			

/scan8_0001.djvu

			5 . KRONIKA BESKIDZKA 


- Ten osrodek zmlenil si'l w klub towarzyski dla emeryt6w ratinerli i 
zapalkownl. Poszukujqe oszez'ldnosei w wydatkaeh na sluib'l zdrowia i 
oplek'l spoleeznq, naleiy zastanowic si'l nad zmianq Jego formy dzialal- 
nosei. lub ealkowitq likwidaejq - zarzut Komisji Zdrowia Rady Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach stormulowano pod adresem czechowic- 
kiego Domu Dziennego Pobytu Pod Altank
 przy ulicy LUkasjewicza, 


IJ 
@WG])
@ 


- 


1 111 om Dziennego Pobytu Pod 
n Allank'l. dziala w ramaeh 
czechowickleJ pomocy spo- 
lecznej od 15 lal. Codzienme prze- 
bywa w nim Oko!o 25 os6b w wieku 
15-85 lat, w wi",l 44) pisemn,! pracr: na Jeden z nastQPuj'l.eyeh tematow: 
"Czy my. dzisci i m!odziei powlnnismy tei rz'ldzlt? Opisz 
znany lobie samorz'ld I sw6j w nim udzial" lub "TwOj najwitk- 
szy problem - jak go rozwi,!zac?n. SposrOd autor6w najlep- 
szych prac zostan,! wybranl delegae, wojew6dztwa bielskie- 
go na ten nietypowy sejm_ (ska) 


pomocy poradzlC. S'I. /udzie bezder 
mni, upoSledz&ni, dla k/drych w Cze- 
chowicach nia ma dzjsiej miejsca. 
Najpierw na/ety zatroszczyc S;I' 0 
nich a po/em 0 luksusowywypoczy- 
nek die emery/ow - Ilumaczy Kus 
I{ omisJa W)/stcwila wi
cz wmo- 
skiem do Zarz,!du Miaste 0 
__ )rzYJrzeniesi
sprawie i przy
 
gOlowan,e Jej pod dyskusJ\! Rady 
Miejskiej. 
- Inicjarywa IIkwldaCji domu me 
jest zupeln'l. nowosciij Oszcz
no- 
sci szukamy bowiem od dawna Do 
jadnego pensjonariusza gmma do- 
pleca mlesil'QZOIe dw;etcie zlolych 
A s'l. /0 ludz,e, klorzy maj'l wlasne 
mieszkaniB 1 ogrzewajfil.je I urrzymu. 
j'l. Kto z nai: nie chcialby miec 
dwoch domow. lednego, do ktdre- 
go paychodzifby spac, a drug;ego, 
w k/orym moplby skofZ)'slac z la- 
zienki. pralki auloma/yezne) I tale- 
WfZDra za gminne pieniqdze Kat- 
dy slary czlowiek mdwi, ze Jesl sa- 
mDtny, nawer W6WCZBS k,edy ma 
wkolo sieb;e dwudZlestu ludZl - to 
nie jest iacJen argument - tJumaczy 
burmlstrz Czechowic-Dziedzic Jan 
Berger - Nie stat nas na utrzyma- 
nie takiej fonny dzialalno
ci Co bf!- 
dzie z budynl<;em po ewentualnej 11- 
Itw;dacjt, trudno dZlsiaj pow,edziec 
Na pewno natomiast nje slame 511' 
kaywda jego pensJonariuszom S'I 
bow'em siostry srodow,skowe, 
kldre odwiedzaj'l potrzebujijcych 
/udz, w domach Nikl nie 20slanie 
pozostawlony samemu soble 
Domu zamlesza slanowczo bro- 
me r6wniez Osrodek Pomocy Spo- 
1eczneJ w Czechowicach-Dziedzi- 
each - Nasze stana.W;ko lesfjedno- 
znaCZne - dam nale
y ulrzymat. 
Domy Dz,ennega Pof1ytu, jako Jed- 
nosfk, wspieraj'lce, s'l. szczeg6lnie 
pOfrzebne, powinno rch byt w Cze- 
chow/cach w1l'cei Pozwa/ajij na 
komp/Bksowe 9MadczefOO uslug dla 
os6b s/arszych. Ptelfign"''''a srodo- 
w,slprzedazy, na 
mocy kl6rej sp61dzielnra nabyla bu- 
dynki na o:siedlu S.arni Stok, wraz z 
dwunastoma hek1araml grunlu, za 
t;;'tcznit kwol'i' przeszle 26 millard6w 
starych zlotych Nalei:.nosc. la mfata 
bye splaccna w oSlemdziesi
clU p
- 
rocznych ratach POCZi:Lwszy od 31 
grudma 1994 roku Sp61dzielnla me 
zaplacl'a dot"d am jednel W zam,an 
w meJu 1994 roku podwazyla deeyzje 
uwfa$zczeniowe. wskazujiiC oa uchy- 
brenia proceduralne. Ponadto sp6f- 
dz!elnia uwaza, ze 10 ona powinna 
zostat uwlaszczona jako faktyezny 
utytkown'k spornych budynk6w. Po- 
st(!powanie w tej sprawie trwa do dZls 
I "IC me wr62y. by mlalo SIQ szybko 
zakoliczyc. 
Budynkl na oSledlu Sarnt Stok, 
bfidiJ.ce mepodwazalnO\ wtaSlloscii\ 
sp6Idzlelnl, sC\ wClilZ nie splacone 
Duto bardllej s1	
			

/scan9_0001.djvu

			. Kolorowa . Patronuje i nagradza 


I
 


I
 


i 


KRONIKA BESKIDZKA . 9 


. Dost"pna dla I- 
r 


-dego 


,. 


W 8we p1llte OZIB8lvcloIBele, zewnQtrznle zmlenlona, wkroczyla z 
kolorowym Impeteml W nowe}szacle. 811ne nle Iylko 08troliciq dzlen- 
nlkarsklch pi6r. Organlzuje, Iworzy. patronuje, nagradzal Horyzont 
jei zalnteresowan - ogromny_ Z r6wn. 8wobodlll BkutecznoSclli po- 
rusza Sit; w dzledzinle kultury. ekonomil czy 8portU. Opl8uJe wlelkle 
wydarze
la i Jest tam gdzle tocZll 81t; zwykte. codzlenne ludzkie 
sprawy. ZyJe problemaml naJwl,k8zych grod6w Podbeskidzia I za- 
glqda do najodlegle}szych Jego zaqtk6w. "Kronlka Beskldzka" Jest 
wszQdzle! Na wyclqgnlvcle ",ki. Nle tylko w kloskach I kolporter. 
skich punktach aprzedaiy. "Kronlkv" nabye moine w plac6wkach 
pocztowych ne terenle ca 0 wo-ew6dztwe blelBkl8$fol 


. 


Tylko naprawd, eUtame Ii 
ceum mote zdobyt; sl, n 
atrakcyJny, pleczotowiciE 
wydany. barwny folder. Taki 
jak ten, kt6rego okladkt reo 
produkujemy tym chttniej, 
ie edytorllka peretka Jellt 
dzleJem poligraf6w nll!lze] 
"prasy Belkidzklej'" 


"t. 


- 


...- 


-- 


I 


A 


I LlW" OfO\AoksZlafcl\CI 
Im.""koblja KoperRlta 
. 
BI£LSKO-BIAlA 


43-300 Bielska-Biala 
ul. Dubois 4 
lal. 12-35-77,12-58-78 
fax281-50 


. 


.- 


.... 
ill 


. 


_..,:::.
 tel . -.".........- - 

 "0'010'1. IU.J '
L 
....,. -...... 
 . 
.. , ...... 
#;J ', . 

 J. 
& 
... 'IJr ... .. 


c 


. 


..... 


j 


) , 
I 
, ,.. 
\ 

 

 


I  


. ... 
-';'-- , 


..... 
... . 
 
r -':-111 
. 
II!! 
# 
"'" 
... 

 


.... 


.- 
- .,... 
-\ 

II!,.. '''- 


" 
Agnieszce Klli z urzQdu pocztowego w MI,dzybrodzlu 
... II....' I I'. r .. .. . 


........ : .J 
 
. 
 , 
. - - ...;:} 

.
-, 

 
-- 


. .. 
" 
I ..... 
f 
.... 
"" i 
_\
I 14 
I
 1 ,. 
I 
... 


Styczen byt pracowlty die naszych czytelnik6w. Wybrallsoble kr6IOW11, pi,knojel 
- Miss "'_ronlld BesIodzkIel" zostala Edyta Nowak I W!lkazall nejlepszyc'" spa 
rtowe6w minlonego roku na Podbeskidziu. Laureacl . w leh gronle ojwiQclmscy 
mlstrzowle lodoweJ tafJl: Dorota Zag6rska I Marlusz Siudek - bawlll sit na balu 
Mistrz6w S. . rtu. 


J 


(  
(/ 


I  


. 


J 


, 


, 
,
.  


". 
\ 11 


... 


( 


- 


'- 
Ledwo co przywdzialy stroje ze znaklem "Kronlkl Beskldzklej" - natyehmiast wtargnflly 
do kraJoweJ elltyl W stycznlu slatkarti Dick Blacka-La Festy Andrych6w zdobyly Puchllr 
Pollkl! Zanosi sit na to, ie nleba_m wyni
 uKronlk,", swago pralowego patrona 
na koleJny szczyt. Flniszu e rzecle:J: ien!lka ekstraklasa... 


",.. 
przed naml kole]ne Imprezy i wydarzenia. w 
kt6rych "Kronlka" bQdzie uczestniczyt. Wkr6tce 
przymamy I8atralne "ZJ0t8 Maskl". Nlebawem zor- 
g2lnizujemy . pa rsz p1llty z m;du - jeden z naj- 
wltkszych w Polsce. siatkarskl tumle] amator6w. 
Gotowe qjld:, wzorem roku ubleg/ttgo, scenllrlu- 
8Z8 wlelu zawod6wspottowyeh die nl\imtodszychl 


- Jesteimy W!lz,dzlel 
STArO-L. , .... Ost.tnlo - na narclar. 
, skich stokach Wi!lty I 
. !:... ;..... 
Il ' 0 Szczyrku podczas III 
, - .\ . Og6lnopolskle] OUm. 
, 

..,.. .. ..- , l' , plady Mlodzleiy. NI 
'" ....- . - , . 
......- :0:- byle jakle flrmy staraJ 
..... ...... . sl, 0 zaszczyt qSltIdz. 
- . twa z nllSZj( reldamll... 
- ..
 ' 11'7.4 
. 

- ... 
i ..
 - Foto: To....oz Qltynllld, 
. a.rb.r. P'lJd., 
- - ,.. 
... . "- 
, M.re,n PlutH, 
, ... . '1',.. " Piotr WI.nczko, 

 . 
"'It 

 "- .. Piotr Wy...ckl. 
, .. 


. 


;- , II::f - 
;,
tf:'l' 'J 
 
Ir . 


'tCronlka 


I J 


-' 


. 


, , 
.. '" 
 
4"""\. ca 
r'" ....
. 


.' 


r 


- 


. 


.