/iv5521TG-0000-38-0001_0001.djvu

			+ 


IJt{ 
....-,,_... 


Piknik na szczycie 
Skalnego 


5TR. 2 


"W' 


II 


t 


Kropl6wkCl 
do Wisly 5TR.3 


Tiybuna GOmiaa  
-I 
& 

 


.. 


Ii 

 


ot) 


. 


l 
Do szcz{tscia 
przez Izy 


5TR. IV 


od 9 cze:;
:Z


:
 CZASOPISMO SRODOWISKA GORNICZEGO 


KOMPANIA: 140 tys. ton na skfadach 


Spokojnie, Wtg1a 
nie zabraknie 


Przedstawiciele Kompanii W
glowej 
zapewniaj
, ze w nadchodz
cym sezonie 
grzewczym nie powinno zabrakn
c w
gla 
w autoryzowanych skladach opalowych 
na terenie kraju. 


o braku wegla w skladach na pol- 
nacy kraju pisala kilka dni temu 
"Gazeta Wyborcza". 
- Tylko w wojewodztwie zachod- 
nlUpomorskim stan zapasow w skla- 
dach opalowych wynosi obecnie 31 
-tys. ton wegla. W calym kraju stan 
ten wynosi ok. 140 tys. ton przeko- 
nuje Zbigniew Madej, rzecznik 
Kompanii W
glowej. 
Kompania wspOlpracuje w kraju 
z 231 autoryzowanymi sprzedawca- 
mi, z czego 33 prowadzi dzialalnosc 
na terenie potnocnej Polski. Kompa- 
nia zwrocila sie do starostw powia- 
towych 0 sygnalizowanie brakow, 
ale jak dotychczas odzew byl nie- 
wielki. 
Jak zapewniajq przedstawiciele 
Kompanii Weglowej ewentualne 
problemy na pewno nie wynikajq ze 
wzrostu popytu na w
giel w swiecie. 
W ubieglym roku Kompania 
sprzedala na eksport zaledwie 53 
tys. ton wegla opalowego, co przy 
ogolnej sprzedazy 2 mln ton, stano- 


KeJitko 


wi niewielki odsetek. W tym roku 
sytuacja jest podobna. Do tej pory 
na eksport trafilo zaledwie 20 tys. 
ton wegla sortymentow grubego i 
sredniego. 
W ciqgu pierwszych osmiu mie- 
siecy br. kopalnie KW wydobyly 2,4 
mln ton wegla opalowego, z czego 
1,7 mln ton trafilo do sprzedazy, a 
ok. 600 tys. ton zostalo wydane w 
formie deputatow. 
- Jezeli faktycznie niektorzy 
sprzedawcy nie majq na skladzie 
wegla, to moze to wynikae z tego, ze 
nie zlozyli zamowien na czas, bqdz 
tez zalegajq z platnosciami mowi 
Madej. 
przedstawiciele Kompanii Weglo- 
wej przypominajq, ze na stronie in- 
ternetowej (www.kwsa.pl) za- 
mieszczone Sq informacje, gdzie 
mozna kupie wegiel bez kolejki. We 
wszystkich punktach sprzedazy 
drobnicowej rozdawane Sq ulotki z 
telefonami, pod jakie nalezy dzwo- 
nie przed wyjazdem na Slqski. (jac) 


-- Od poniedzialku oflagowane s
 wszystkie budynki 
nalez
ce do Kopalr'1 Wfi!gla Brunatnego "Adam6w" i 
"Konin". Gornicy protestuj
 w ten spos6b przeciw 
planom polijczema tych kopalr'1 i Zespolu Elektrowni 
Pijtnow-Adamow-Konin SA oraz udzialu w tym 
procesie warszawskiego Elektrimu SA. Zapowiadajij, 
ze nie cofnij sifi! nawet przed strajkiem. 
-- Zdaniem rzqdu, sprawa roszczen w stosunkach 
polsko-niemieckich jest raz na zawsze zamknifi!ta - 
poinformowal premier Marek Belka. 
--Sekretarz gene rainy SLD Marek Dyduch zapowie- 
dzial, ze jesli Sejm udzieli wotum zaufania rz
dowi 
Marka Belki, Sojusz zaproponuje skrocenie kadencji i 
termin wyborow na przelomie maja i czerwca przyszle- 
go roku: 
...Projekt uchwaly zakazujijcej handlu w niedzielfi! w 
stolecznych supermarketach 0 powierzchni powyzej 
300 metrow kwadratowych prawdopodobnie dzis znaj- 
dzie si
 w porzijdku obrad Rady Miasta. 
-- Byli zomowcy, oskarzeni w sprawie pacyfikacji 
kopalri "Wujek" i "Manifest Lipcowy", twierdzij, ze w 
pacyfikowanych kopalniach nie uzyli broni. We wtorek 
Sijd Okrfi!gowy w Katowicach odebrat wyjasnienia od 
szesciu kolejnych bylych milicjantow. 
-- Z szacowanych na 5,7 mid zt przychod6w z 
prywatyzacji. w 2005 r. do budzetu ma trafic 4,4 mid 
zl. Resort skarbu planuje na 2005 rok oferty publiczne 


n 


-, 


, 


. I 


o. 


16 


zesnia 211 


. ... 


ISSN .. 


Nr 38 519 


. ,64 II 


I 


-'t. 


......'k.. -'" 


WYCHUDZENIE Z DUtKA 


W ubieglym roku w kopalni 
"Wesofa" na5tcJpifo zafamanie 
frontu eksploatacyjnego. 
Nast
pstwem mniejszej 
od planowanej produkcji 
byly okresowe trudnosci 
z uzyskiwaniem spodziewanych 
przychod6w ze sprzedaZy w
la, 
zatem i fqczqce si
 z tym problemy 
ekonomiczne. W przyszlym roku 
kopalnia ma wyjsc 
z produkcyjno-finansowego dofka. 


PGNiG, Enei i Grupy Lotos - zalozylo Ministerstwo 
Skarbu Paristwa (MSP) w "Kierunkach prywatyzacji 
majijtku Skarbu Panstwa w 2005 roku". 
... Bezrobocie' na koniec 2004 roku spadnie do 
18,8-18,9 proc., z 19,1 proc. zanotowanych w 
sierpniu. W przyszlym roku spadek bezrobocia moze 
bye gtfi!bszy, niz zalozony w projekcie budZetu 
poziom 18,2 proc. - informuje resort gospodarki i 
pracy. 
... Przecifi!tne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2004 
roku wyniosto 2 tys. 412,66 zl i spadto wobec lipca 
2004 roku 0 0,6 proc. oraz by to 0 5,1 proc. wyzsze 
niz w sierpniu 2003 roku - podal Gt6wny Urz
d 
Statystyczny. 
... Blisko potowa Polakow (49,7 proc.), ankietowanych 
przez CBOS uwaza, ze ich pozycja spoteczna jest 
niska; osoby te umiescily sifi! ponizej srodka 
dziewifi!ciostopniowej skali. T ylko co szosty 
ankietowany uwaza, ze ma pozycjfi! spotecznij 
wYZSZij niz srednia (17 pTOC.). 
... Ponad 40 procent uczniow w Polsce nie 
identyfikuje sifi! ze szkotq, a okoto 30 procent chodzi 
na wagary. Jest to jeden z najwyzszych wskaznikow 
w krajach Organizacji Wsp6tpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) - wynika z raportu OECD 
przedstawionego przez resort edukacji we wtorek w 
Warszawie. 


"Wesola" pod wzgll;dem gorniczo- 
-geologicznym jest nadzwyczaj trud- 
nym w prowadzeniu zakladem. Wy- 
bieranie w
gla komplikuje w nim 
koncentracja zagrozen naturalnych 0 
szczegolnym nasileniu. Ubiegtoroczne 
problemy z wydobyciem zaostrzylo 
ujawnienie sie zagrozenia wodnego w 
niespodziewanych rozmiarach. Jego 
skale tutejSci gornicy okreslali wprost 
jako jednq wielk q laZnie. Zaostrzylo, 
albowiem juZ przedtem seria silnych 
tqpniee i spowodowanych nimi wy- 
padkow wymusila szybkie przemode- 
lowanie frontu eksploatacyjnego. Pro- 


blemy kopalni wzmogla struktura 
produkcji. Spory udzial slabej jakaSci 
w
gla ze Scian pokladu 308 zanizal 
Sredni q cene sprzedazy, a w konse- 
kwencji - wyniki ekonomiczne kopal- 
ni. Tych przyczyn bylo, oczywiscie, 
wiecej. Miedzy innymi rosnqce zobo- 
wiqzania wywalaly nerwowe reakcje 
otoczenia. 
Aktualnie w "Wesolej" w koncowq 
faze weszlo przygotowywanie progra- 
mu naprawczego. W perspektywie 
przelomu lat 2006-2007 ma on przy- 
niesc zmian
 st
ktury wydobycia z 
(DOKONCZENIE NA STR. 4) 


KW SA: Nowoczesna strategia 
zarzqdzania bezpieczenstwem 
Nie moina przespac... 


Efektywne, szybkie, elastyczne i re- 
latywnie tanie. Takie zalety przypisu- 
je si
 ksztalceniu z zastosowaniem 
komputera. Szkolenia internetowe w 
zakresie bezpieczenstwa i higieny 
pracy Sq wprowadzane w Kompanii 
Weglowej SA. PilotaZowy program 
przetestowano w kopalni "Bielszowi- 
ce".Podczas konferencji 8 bm. przed- 
stawiono rozne aspekty szkolenia e- 
-learningowego pracownikow. 
W Wodzislawiu do klas gorniczych 
przyjeto 66 uczniow _ wybranych spo- 
srad 200 kandydatow. Gornictwo jest 
teraz dla najlepszych. Za kilka lat be- 
dzie to midlo duZe znaczenie dla bez- 
pieczenstwa pracy w kopalniach - za- 
uwaza Maksymilian Klank, prezes 
KWSA. 
Nauczyciele programowo przygoto- 
wujq miodziez do samoksztalcenia. 
Starsze pokolenie juZ pracujqce w ko- 
palniach przewaznie nie ma takiego 
nawyku. Tymczasem ok. 70 proc. wy- 
padkow w gornictwie powstaje z winy 
czlowieka. 


- To skutek nieodpowiedniego szko- 
lenia, zlej orgdnizacji pracy lub niefor- 
malnych norm grupowych, ktore Sq 
sprzeczne z przepisami - przestrzegal 
Andrzej Pakura, dyrektor Biura Zarzq- 
dzania Bezpieczeitstwem w KW SA. 
Naklady na BHP w kompanii rosnq 
(0 15 proc). W ub.r. wydano na to ok. 
2 m1n 300 tys. zl, w pierwszym polro- 
czu br. 1,5 m1n. Ujednolicono zasady i 
uprawnienia do obslugi maszyn i 
urzqdzen. Utworzono specjalnq ko- 
morke filmowq, ktora przygotowuje 
materialy instruktaZowe i informacyj- 
ne do wielkoformatowych srodkow 
multimedialnych. W kopalniach zain- 
stalowano sp
t audiowizualny w 
najbardziej uczeszczanych punktach 
(w cechowniach, w przejSciach do szy- 
bow). Zdaniem dr. Joachima Foltysa z 
Uniwersytetu Slqskiego kompania do- 
lqcza do firm zachodnich, ktore juZ od 
dawna stosujll komunikacje e-Iear- 
ningowll. Ipternetowego szkolenia nie 
mozna przespae.' . 
(DOKONCZENIE NA STR. 4)
		

/iv5521TG-0000-38-0002_0001.djvu

			st.. 2 


\ 
I 
;,'/  

 
2 


 ;p.- 
o: 

 
., 


.e, 


'. . 
& 


... 


.- 


.....- 


'." 


: 


. 


1M -:-- _ 


lAZISKA GORNE: Nowe oblicze hatdy 
Piknik na szczycie Skalnego 


Jeszcze cztery lata temu trudno 
bylo znaleii: kogos, kto uwierzylby, 
ie skladowisko odpadow poprze- 
myslowych "Skalny" w Laziskach 
Gornych kiedykolwiek i na cokol- 
wiek si
 przyda. Dzis jest inaczej. 
J an Ratka - burmistrz Lazisk nie 
kryje, ze gmina wiqze z hald q spore 
nadzieje na przysztose. I nic w tym 
dziwnego. Ostatnie wyniki pomia- 
row gazow i pylow wskazujq, ze r.J.- 
grozenie dla srodowiska min
lo, a 
na znacznej powierzchni obiektu 
zazielenila sie trawa. Teren coraz 
cz{!sciej odwiedza zwierzyna dziko 
zyjqca w pobliskim lesie. Gra 0 
"Skalnego" wlasnie sie zaczyna. 
- Spawa jest prosta - teren nale- 
zy przekazae gminie, a ta moze 
wowczas planowae, co dalej. To jest 
idealne miejsce rekreacyjne, nie tyl- 
ko dla mieszkancow Lazisk, ale ca- 
lej aglomeracji slqskiej. Zreszt q po- 
mysl6w jest wiele. Budowa tras 
narciarskich ma swe uzasadnienie. 
Taki scenariusz bylby idealny - su- 
geruje burmistrz. 
Pytanie tylko, kiedy podobne pla- 
ny moglyby sie ziscie? 
Obserwuj
c tempo, z jakim 
"Skalny" zmienia swe oblicze moz- 
na by sqdzie, ze z poczqtkiem przy- 
szlego dziesieciolecia w og6le go nie 


OGI:..oSZENIE 


Q. 


INSffiUT MECHANIKI GOROTWORU 
POlSKJEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE 
OGlASZA NAOOR NA: 


STUDIA 
PODVPLOMOWE METROLOGIA 
I MODELOWANIE W IraVNIERIi 

RODOWISKA 
. Interdyscyplinarne studia podyplomowe sta. 
nowi'i wprowadzenie do wsp61czesnych technik 
pomiarowych i metod modelowania komputero- 
wego stosowanych w inzynierii srodowiska 
w zakrasie mechanlki skat, budowli oraz mecha- 
niki ptyn6w: 
. Studia przeznaczone s'i dla absolwentOw 
wyzszych uczelni, pracownik6w i kadry inzynie. 
ryjnej przemyslu i budownictwa oraz pracowni. 
kOw administracji zainteresowanych aktualiza- 
cj'i wiedzy, nabyciem nowych kwaliflkacji I uzy- 
skaniem dodatkowej specjalnosci. 
. Studia rozpoczynajcjsil;! w patdziermku i obej- 
mujlj dwa semestry wykladOw, ewiczeri i zajl;!t 
laboratoryjnych, w sobotnio-niedzielnych se. 
sjach zjazdowych. Studia 5'1 platne. 
INFORMACJE I ZAPISY 
Kierownik StudiOw: doc. dr hab. Inz. Pawal Llg
za 
Instytut Mechamki GOrotworu POlskiej Akademli 
Nauk, ul. Reymonta 27, 30-059 KrakOw 
tal.: +48 12 637-£2.00, fax: +4812637-28-84 
http://www.il]1gj):m.krakow.pl 
ligeza@!l1]Qj>an.krakQw.pl 


0718+4S/A 


poznamy. JeSli tylko znajd q sie 
srodki finansowe oraz inwestor, 
trasa narciarska przestanie bye juz 
tylko bajk q z "Tysiqca i jednej no- 
cy", a stanie si
 prawdziwq atrak- 
cjq Lazisk, zwanych jeszcze do nie- 
dawno "poludniowq bramq slqskich 
piekiel" . 
Historia "Skalnego" siega 1912 r. 
Wowczas zaczeto lokowac tu odpa- 
dy gruboziarniste. Z koncem lat 
pieedziesiqtych dostarczanie mate- 
rialu odpadowego odbywalo sie na- 
wet za pomocq... kolejki linowej. 
Dopiero w 1970 r. podj
to decyzj{! 0 
przerwaniu sypania zwalow. Od tej 
pory wielokrotnie podejmowano 
proby rekuItywacji haldy. Jednak 
zadnego planu jej rekuItywacji nie 
udalo sie doprowadzic do szczesli- 
wego konca. W 1988 r., jakby na 
zlose podj
to decyzj
 0 poszerzeniu 
skladowiska 0 ponad 2 h. Sklado- 
wanie zanieczyszczeit trwalo jesz- 
cze przez dziesiee lat. Niedlugo po- 
tern rozpoczeto na "Skalnym" prace 
majqce na celu likwidacj
 jego ak- 
tywnosci termicznej i rekuItywack 
techniczno-biologicznq. Koncepcji 
bylo wiele, POCZqwszy od pomyslu 
doprowadzenia do jego wnetrza po- 
wietrza, obudowanie szczelnym 
sarkofagiem az po calkowite roze- 
branie. Ostatecznie przyjeto do re- 
alizacji projekt Glownego Instytutu 
Gornictwa zakladajqcy m.in. gasze-. 
nie zjawisk tennicznych metodami; 
rowow chlonnych i izolacyjnych 
oraz iniekcji otworowej. 


- Zrobilismy to, co do nas naleza- 
10. Przy pracach zatrudnieni byli 
ludzie z kopalni, mieszkancy Lazisk 
i sqsiednich gmin. Wykazali wiele 
determinacji. Trzeba bylo widziee 
ich zaangazowanie, zwlaszcza, gdy 
zaczely pojawiae sie pierwsze efek- 
ty 
 podkresla Jacek Korski, dyrek- 
tor kopalni "Boleslaw Smialy", kto- 
ra zajela sie likwidacjq zapozaro- 
wania i rekuItywacjq techniczno- 
-biologicznq haldy. 
Dalsze losy "Skalnego" zalezq 
obecnie od srodkow finansowych z 
Funduszy Europejskich. Ich pczy- 
skanie nie b
dzie jednak wcale ta- 
kie proste. Juz raz wyciqgnieto po 
nie reke. Do Lazisk przyjechala na- 
wet delegacja z Brukseli, lecz wnio- 
sek nie przeszedl. 
- Nie doszlo do zaangazowania 
srodkow, poniewaz na wszystkim 
zawaZyl status prawny "Skalnego". 
Trzeba go zmieniC, wowczas spro- 
bujemy jeszcze raz. Jestem przeko- 
nany, ze nie na danno - zwraca raz 
jeszcze uwage burmistrz Jan Ratka. 
Na razie na wierzcholek czescio- 
wo zrewitalizowanej haldy wstep 
jest wzbroniony. W ub. tygodniu 
wyjqtek uczyniono dla dziennika- 
rzy slqskich mediow. Widoki do- 
prawdy wspaniale, a oczko wodne 
kusi, zwlaszcza w upalny dzieit. Na 
pierwszego amatora kqpieli trzeba 
bedzie jednak poczekae. Eksperci 
od ekologii twierdz q , ze wcale nil' 
az tak dlugo, jakby sie wydawalo. 
KAJETAN BEREZOWSKI 


Oplola na DOrljCO 
SCisiedzka troska 
M6wi MAKSYMILIAN KLANK, 
prezes Kompani W
glowej SA: 
W zakresie ochrony srodowiska realizujemy wtasny 
 
program. Dokladamy wszelkich staran, aby skladowi- '<; 
ska nie stanowily jakiegokolwiek uci<,!zliwego SClsiedz- ;£ 
twa dla mieszkar'1cow. Tereny uzdatniane S<,! w taki 
sposob, by mogly bye wykorzystywane rekreacyjnie - tak, jak w przypad- 
ku kopalni "Boleslaw Smialy", b<,!dz gospodarczo - poniewaz haldy niejed- 
nokrotnie zawierai<'! w sobie bardzo wartosciowy material budowlany. I w 
tym kierunku rowniez prowadzimy odpowiednie dzialania. W efekcie po- 
wstaj<,! dodatkowe miejsca pracy. Sztandarowym przykladem niech bfi!dzie 
kopalnia "Marcel". - 


:0 


KRAKOW: 0 partnerstwie lokalnym 


"Szybki Starr' 
tam dla uorniclWa 


W Krakowie podsumowano "Pro- 
gram Partnerstwa Lokalnego" re- 
alizowany przez Instytut Partner- 
stwa Lokalnego w Katowicach. W 
konferencji, ktora odbyla sie w 
dniach 6-7 bm. uczestniczyli m.in.: 
Barbara Labuda - reprezentujqca 
Kancelarie Prezydenta RP, Marek 
Szczepanski podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Gospodarki oraz 
przedsta wiciele Departamentu 
Pracy i Ambasady USA, wreszcie: 
delegaci Zwiqzku Powiatow pol- 
skich, Instytutu Wspolpracy i Part- 
nerstwa Lokalnego, marszalkowie, 
starostowie, a takze powiatowi 
specjalisci "Programu Partnerstwa 
Lokalnego". Wsrod tych ostatnich 
bylo az trzech regionalnych specja- 
listow z Gorniczej Agencji Pracy: 
Izabela Bara - rowniez trener "Pro- 
gramu Szybki Start", Arkadiusz 
Czajor i Katarzyna Zmuda. 
Model Partnerstwa Lokalnego 
obejmuje trzy komponenty: "lokal- 
ne ozywienie gospodarcze" - czyli 
warsztaty aktywizujqce do podej- 
mowania wlasnych inicjatyw go- 
spodarczych. "Szybkie reagowa- 
nie" - w ramach ktorego organizo- 
wane Sq zespoly przystosowania 
zawodowego lub grupy wsparcia 


kolezenskiego. Wreszcie "Szybki 
Start" - metoda pozwalajqca na 
podniesienie konkurencyjnosci 
przedsiebiorstw poprzez dostoso- 
wanie szkoleit do potrzeb konkret- 
nego stanowiska pracy. Korzystala 
z niej m,in. Gornicza Agencja Pra- 
cy realizujqc zapisy ustawy 0 re- 
strukturyzacji gornictwa w latach 
2003-2006. 
Celem "Programu Partnerstwa 
Lokalnego" jest tworzenie dobrych 
relacji pomiedzy instytucjami rZq- 
dowymi, samorzqdami, przedsie- 
biorcami i organizacjami pozarzq- 
dowymi na rzecz ozywienia gospo- 
darczego bezposrednio przeklada- 
jqcego si
 na nowe miejsca pracy. 
J ak podkreslono na zakonczenie 
obrad - wymiernym rezultatem re- 
alizowania "Programu Partner- 
stwa Lokalnego" jest utworzenie 
szesnastu Wojewodzkich Sieci 
Partnerstwa Lokalnego, na czele 
ktorych staneli marszalkowie wo- 
jewodztw. Ich zadaniem jest obec- 
nie m,in. sledzenie lokalnych pro- 
blemow gospodarczych, sytuacji na 
rynku pracy, pomoc w opracowy- 
waniu projekt6w oraz inicjowanie 
zespolow przystosowania zawodo- 
wego. (kaj) 


...- 


u 
a: 

 
& 
za.ea =ara z A. o..,era z rCl...-r.sekretarza stanu w , , 'ar a 
Szczepanskiego certyfikat "Lokalne partnerstwo w Polsce". Na zdj{]ciu od 
lewej: konsul generalny USA w Krakowie Kenneth Fairfax oraz prezes 
ZwiClZku Powiat6w Po/skich, Ludwik W{]grzyn. 


GAP: Gietda w L
dzinach 
Poszukiwani pracodawcy 
Na kolejnq gielde pracy zaprasza Gornicza Agencja Pracy wraz z 
Regionalnym Forum Obywatelskim w Ledzinach. 23 wrzeSnia br. w godz. 
od 10.00 do 13.00 w Urz{!dzie Miasta przy uL L{!dzinskiej 55 wszyscy 
poszukujqcy. zatrudnienia b{!dq mieli okazk przejrzec kilkaset ofert oraz 
skorzystae z uslug doradczych, infonnacyjnych i szkoleniowych dla osob 
planujqcych, rozpoczynaj&cych lub juz prowadzqcych dzialalnose 
gospodarczq. Swojq oferte zaprezentujq urzedy pracy, osrodki szkoleniowe 
i pracodawcy z terenu Ledzin i przyleglych don powiatow. 
Wciqz poszukiwani Sli pracodawcy, ktorzy nOSZq sie z zamiarem 
zatrudnienia pracownikow. Przypomnijmy, ze przyjecie do pracy osoby 
zatrudnionej dotychczas na powierzchni kopalni zwilizane jest z licznymi 
preferencjami przewidzianymi w "Ustawie gorniczej". 
Przedsi{!biorcy zainteresowani udzialem w gieldzie pracy proszeni Sli 0 
kontakt z jej koordynatorami dyzurujqcymi codziennie pod numerem 
telefonu: 216-70-42 wew. 5918, 5984 bqdZ osobiscie w Biurze Pomocy 
Zawodowej GAP przy KWK "Ziemowit" w Ledzinach. (kaj) 


Serdeczne podzi
kowania 
za udziaf w uroczysto.4ciach zafobnych 
Sp. JERZEGO ROSSY 
wszystkim uczcstnikom, kolegom, przyjaciolom 
i kierownictwu kopalni ,,M urcki" 
skladaj
 
zona i syn 


Statystyka wypadkowa 
2004 r. 2003 r. 


Stan na 15 wrzeinla: 
gornictwo: wypadki cili\zkie - 13, 
smiertelne - 11; 
w tym kopalnie w\!gla kamiennego: 
cili\zkie - 12, smiertelne - 9. 


Stan na 31 grudnia: 
gornictwo: wypadki cili\zkie - 47, 
smiertelne - 37; 
w tym kopalnie w
la kamiennego: 
cili\zkie - 35, smiertelne - 28. 


1 


Trybuna G6rnlcza 
4(}-{)41 KATOWICE, uL Pleblscytowa 36. Redaguje zesp6t. Redaktor naczelny: 
JAN ClYPIONKA, Z-<:8 red. naczelnego: Krystian Krawczyk, sekrelarz redakcji: 
JaceI< Srokowski, lei.: (D-32) 757-21-42. 757-21-43 fa"s: 757-20-43, e-mad: 
redakCJB.tg@w-ij.com.pl; WydBwca: WVDAWNICTWO GORNICZE sp. z 0.0. RealizaCJa: 
.Polskapresse" sp. z 0.0. OddZlal prasa $IQska w Katowicach 


f1'-6na" 
r 


www.w-g.com.pI. 


Dyreklof Biura ZarzQdu: BLANKA WRONSKA. Dziat reklamy i ogloszen: Bozena Sleja-Kaminska. 
PrzYlmowanie ogl08zen w godz. 9.00 - 15.30. Katowice. ul. Plebiscytowa 36. pok. 17, tel.llaks: (0-32) 757-2(}...43, 
e-maIl: oglosze".a.lg@w-ij.com.pl. RedakCJa nie odpowlada za tr
C ogloszen. 
Prenumerata: Beala Halda. tel. (032) 757-21-42. 
CICoPYright Wydaw",ctwo G6r",cze sp. z 0.0. Wszelkle prawa zaslrzezone. Zaden 'ragment ",",e)szego 
wydania ",e moze by! wykorzySlywany w jakleJkolwiek !orlme bez plsemnej zgody wydawcy. 
ISSN 1231-DM
		

/iv5521TG-0000-38-0003_0001.djvu

			:0 


SRODOWISKO: Kontrolowany zrzut 
sfonych wad z "Piasta" i "Ziemowita" 


'1 


-......... 


Kroplowk, do Wisly 


1 


11>I_.._...-.. 


---  
1!1 
" 
! 


& 


I j 


, 

: 
 
, I 
............", r'.... . 

..." ...
. ",,-' 
....  


- 'P' - 


...., ......

 ...... ........, 
 


... u  


-f- 


,""'"-' 


.... 
....
  
 


--- 


_. 
 


.-,('1:' 

' 


.... 


..,;
-, 
-. 
.... 


.....
 


Na przefomie stycznia i lutego przyszfego roku ostatecznie obumrze 
eksploatacja w
gla w byfej kopalni "Czeczott" (od czterech lat Ruch 
II "Piasta"). Od pofowy 2006 r. jej wyrobiska stan
 si
 gigantycznym 
- obj
tosc wolnych przestrzeni szacuje si
 na 26 mln m szesc. 
- zbiornikiem retencyjno-dozuj
cym, do kterego b
dzie kierowany 
nadmiar najbardziej zasolonych wed z kopahi "Piast" i "Ziemowit". 


Obie kopalnie doba w dobe mu- 
SZq odprowadzae 18 tys. m szesc. 
solanek. Problem ich zagospodaro- 
wania jest takiego kalibru, ze - w 
przypadku grzechu zaniechania 
pod znakiem zapytania stanelaby 
wrecz dalsza produkcyjna egzy- 
stencja i obecnose na rynku zakla- 
dow z Bierunia i Ledzin. Na obsta- 
lunek obu kopalil w jego rozwiqza- 
nie zaangazowali si
 naukowcy z 
Zakladu Ochrony Wod Glownego 
Instytutu Gornictwa. To, jak nale- 
zy postepowae, przedstawili w 
opracowaniu pn. ..Koncepcja doty- 
CZqca ochrony hydrotechnicznej 
rzeki Wisly dla zasolonych wod do- 
lowych z KWK "Piast" i KWK 
..Ziemowit" z wykorzystaniem wy- 
robisk gorniczych Ruchu II KWK 
..Piast" jako zbiornika retencyjno- 
-dozujqcego". Uff! 
- Istota gigowskiej ..Koncep- 
cji..... opiera sie na hydrotechnicz- 
nej metodzie ochrony wod gornej 
Wisly i zawiera kilka zalozen. Po 
pierwsze, gromadzenie w okresach 
niskich stanow Wisly najbardziej 
zasolonych wod z "Piasta" i ..Zie- 
mowita" w zbiorniku retencyjno- 
-dozujqcym, jakim - wraz z zakoil- 
czeniem wydobycia - stanie si
 
dawny "Czeczott". Po drugie, kon- 
trolowane zrzucanie wod ze zbior- 
nika retencyjnego w ilosciach uza- 
leznionych od wielkosci przeplywu 
w tej rzece, czyli przy zachowaniu 
odpowiedniego stopnia rozciencze- 
nia, gwarantujqcego akceptowalne 
st
zenia sumy chlorkow i siarcza- 
now. Po trzecie, taka reglamenta- 
cja sumarycznej zawartosci tych 
skladnikow w rzece, aby w ciqgu 
328 dni w roku nie przekroczye 
dawki 19/1 - tlumaczy Elzbieta 
Molenda, kierowniczka Dzialu 
Ochrony Srodowiska w "Piascie". 
Za dwa lata - nie powodujqc za- 
grozenia dla sqsiednich kopaln i 
obiektow na powierzchni zanie- 
cha sie pompowania wlasnych wod 
"Czeczotta". Nastepnie do "stud- 
ni" w Miedznej bedzie przesylany 
nadmiar najbardziej zasolonych 


wod z "Piasta" i "Ziemowita". 
Nadmiar, czyli te ich czese, ktorq - 
aby nie przekroczye wspomnianej 
aprobowanej dawki chlorkow i 
siarczanow - trzeba bedzie zmaga- 
zynowac do czasu korzystniejszej 
sytuacji hydrologicznej w Wisle. 
Wraz ze wzrostem stanu wody w 
rzece podziemny zbiornik bedzie 
stopniowo odpompowywany, za- 
tern solankowa kroplowka - obfit- 
sza. Pojemnose nieczynnych wyro- 
bisk bylego ..Czeczotta" jest wrecz 
trudna do ogarniecia wyobrazni q . 
Szacuje sie, ze przy zarysowanym 
systemie gromadzenia i odprowa- 
dzania silnie zasolonych wod z 
"Piasta" i ..Ziemowita", okres za- 
tapiania tej kopalni potrwa 6-10 
lat. 
Elzbieta Molenda wymienia 
gtowne ekologiczne pozytki zinte- 
growanego systemu. 
- Z okolo 3,2 do ponizej 2 g/l 
zmniejszy sie zasolenie Wisly na 
odcinku od ujscia Gostyni do uj- 
scia Przemszy. Jednoczesnie - co 
istotne dla jej hydrologii - wyraz- 
nemu zlagodzeniu ulegnq wahania 
w stezeniach chlorkow i siarcza- 
now. W rezultacie b
dzie mozliwe 
utrzymanie zasolenia Wisly pod 
Krakowem na poziomie okolo 650 
mg/L Powaznie - z okolo 21 do 5 
g/l - spadnie tez zasolenie wod w 
Potoku Golawieckim, do ktorego 
teraz w calosci zrzuca swoje wody 
kopalnia "Ziemowit". 
Zanim jednak gigowska koncep- 
cja zostanie urzeczywistniona, 
przedtem stworzenie zintegrowa- 
nego systemu wymaga powaznych 
inwestycji. Do konca wrzesnia GIG 
- po wygranym przetargu - ma 
przygotowae techniczny projekt 
budowy. W ciqgu najblizszych 2 lat 
ma zostae zbudowana przepom- 
pownia zbiorcza i lqcznik z Bieru- 
nia do Miedznej z jednoczesnq mo- 
dernizacjq rurociqgow dla wod z 
"Piasta" i "Ziemowita". Po zakon- 
czeniu wydobycia byly "Czeczott" 
ma zostae przysposobiony do roli 
zbiornika retencyjno-dozujqcego, 


tak aby w 2006 r. moc zrezygnowae 
z odprowadzania }Vlasnych wod tej 
kopalni oraz rozpoczecia zaUacza- 
nia solanek z poziomu 650 "Pia- 
sta". Na 2008 r. zaplanowano bu- 
dow
 pompowni glebinowej w 
Mipdznej i modernizacje prowa- 
dzqcego stamtqd do rzeki Gostynki 
rurociqgu zrzutowego. Wykonanie 
tych zadan ma kosztowae lqcznie 
29 mln zlotych. 
Dyrektor ..Piasta", Lech Mielni- 
czuk uwaza, ze, aby moc myslec 0 
pomyslnej perspektywie kopalni, 
Sq to jednak inwestycje nieunik- 
nione. Tak q koniecznose dyktujq 
nie tylko przepisy prawa, ale i ra- 
chunek. Dzi(!ki opracowanej 
"Koncepcji..." bierunski zaklad 
od dwoch lat ma pozwolenie wod- 
noprawne na odprowadzanie za- 
solonych wod do rzeki Gostyni w 
terminie do stycznia 2006 r. Do te- 
go czasu kopalnia powinna wdro- 
zye hydrotechniczny system 
ochrony wod Wi sly, oparty na wy- 
korzystaniu zbiornika retencyjno- 
-dozujqcego i .kontrolowanym 
zrzucie najbardziej zasolonych 
wod z dotrzymaniem akceptowal- 
nych stezen chlorkow i siarcza- 
now w rzece. 
Juz otrzymanie wspomnianego 
pozwolenia 0 polowe, tj. 0 16,2 mln 
zlotych rocznie, obnizylo oplaty za 
zrzut solanek do wod powierzch- 
niowych. Wdrozenie za dwa lata 
systemu ochrony hydrotechnicznej 
spowoduje zatrzymanie w wyrobi- 
skach wod z samego "Czeczotta" 
oraz gromadzenie w powstalym z 
tej kopalni zbiorniku retencyjnym 
wod z poziomu 650 "Piasta", a w 
konsekwencji - powazne obnizenie 
oplat. Zakladajqc 4-letni tylko 
okres zaUaczania solanek do tej gi- 
gantycznej studni, oplaty za zrzut 
silnie zasolonych wod zmniejszq 
sie 0 prawie 51 mln zlotych. Po na- 
pelnieniu zbiornika wysokose tych 
oplat b
dzie zalezala od stanu hy- 
drologicznego Wisly i ilosci dozo- 
wanych do niej slonych wod. 
JERZY CHROMIK 


str. 3 


GIG: Nietuzinkowe rozwiqzanie 
proekologiczne 


Koncepcja 
projekt 


. 
I 


...; 


- Kompania Wfglowa SA w per- 
spektywie 2010 r. kompleksowo 
chce uporac sif z problemem zrzu- 
tu slonych wod do Wisly z pifciu 
kopahl. W intelektualnym wymia- 
rze w program spolki zaangazo- 
wal sie Glowny Instytut Gornic- 
twa. W czym tkwi istota zapropo- 
nowanego rozwillzania? 
JAN BONDARUK, kierownik 
Zakladu Ochrony Wod w GIG: - 
W celu rozwiqzania problemu za- 
salania zlewni Wisly wodami ko- 
palnianymi, przed dwoma laty zo- 
stala opracowana w naszym za- 
kladzie koncepcja ochrony hydro- 
technicznej tej rzeki przed zasolo- 
nymi wodami dolowymi z kopaln 
..Piast" i "Ziemowit" z wykorzy- 
staniem - jako zbiornika retencyj- 
no-dozujqcego - wyrobisk gorni- 
czych schylkowej kopalni "Cze- 
czott". Wdrazany system retencyj- 
no-dozujqcy obejmuje zasolone 
wody z "Piasta" i czese wod z 
"Ziemowita". Rozwiqzaniem do- 
celowym ma bye zintegrowany 
system retencyjno-dozujqcy dla 
kopalil, odprowadzajqcych slone 
wody do Malej Wisly: ..Silesii", 
..Brzeszcz", ..Piasta" i "Ziemowi- 
ta". 
- Na czym polega zaproponowa- 
na metoda? 
J. B.: - Jej idea w odniesieniu do 
..Piasta" i ..Ziemowita" opiera sie 
na takim oto sposobie postepowa- 
nia: retencjonowaniu cz
sci slo- 
nych wod z tych kopalil w zbiorni- 
ku, jakim stanie sie likwidowany 
..Czeczott", w okresie niskich sta- 
now wody w rzece oraz zrzucie 
wod z tego zbiornika w ilosci uza- 
leznionej od wielkosci przeplywu 
w Wisle, przy zachowaniu takiego 
stopnia rozcienczenia, ktory gwa- 
rantuje akceptowalne stezenie su- 
my jonow chlorkow i siarczanow. 
Taki system powinien spelnie  

 
(. 
 


..-, 


.. 


cztery zasadnicze cele. Zmniejszyc 
zasolenie w Potoku Golawieckim z 
okolo 21 do poziomu 5 g/L 
Zmniejszye zasolenie w Wisle - od 
ujscia Gostyni do ujscia Przemszy 
- z okolo 3,2 do poziomu 2g/L 
Utrzymac zasolenie Wisly pod 
Krakowem na poziome okolo 650 
mg/l. [ wreszcie - uzyskae mniej- 
sze wahania w stezeniach chlor- 
kow i siarczanow w rzece, co jest 
korzystne z hydrobiologicznego 
punktu widzenia. 
- To zaangazowanie GIG - po- 
przez uczestnictwo w realizowa- 
nych juz przetargach - wykracza 
poza opracowanie samej koncep- 
cji. 
RYSZARD LACH, specjalista w 
ZOW: - Aktualnie rtasz zaklad 
opracowuje projekt techniczny I 
etapu systemu retencyjno-dozujq- 
cego, tj. przepompowni wod slo- 
nych przy "Piascie" oraz ruroci q - 
gow przesylowych do rzeki Go- 
styni i ..Czeczotta" celem czaso- 
wej retencji zasolonych wod w 
wyrobiskach tel kopalni. Po roku 
2006 - w wyniku zaprzestania 
zrzutow zasolonych wod z ..Cze- 
czotta" oraz retencjonowania cze- 
sci slonych wod z "Piasta" i "Zie- 
mowita" w utworzonym z nie- 
czynnych wyrobisk zbiorniku - 
zostanq stworzone warunki do 
dotrzymania wymogow Rozporzq- 
dzenia ministra srodowiska z 8 
lipca 2004 r., okreslajqcego rygo- 
ry, jakie nalezy respektowae przy 
wprowadzaniu sciekow do wod 
lub do ziemi. Zatem za Ujsciem 
Przemszy - po zrzucie zasolonych 
wod z trzech kopaln - w ciqgu 328 
dni w roku nie bedzie powyzej 
19/1 przekraczana w Wisle suma- 
ryczna zawartose chlorkow i siar- 
czanow. 


Rozmawial: 
JERZY CHROMIK 


ZIEMOWIT". Solanki jlOla potokiem 


Oplacalna 
inwestycja 


Kopalnia "Ziemowit" odprowadza slone wody gt6wnie do potoku 
Gotawieekiego, skijd bezposrednio trafiajij do Wisty. Doba w dObfi!, w 
grfi! wehodzi 23 tys. m szesc. solanki 0 wysokim (30 gll) stfi!zeniu 
chlork6w i siarezan6w. Wedtug przepis6w nie powinno one 
przekraezac 1,5 gl/. Dodatkowym problemem jest wyst
pujijey w nieh 
promieniotw6rezy rad 226 0 stfi!zeniu 1,6 kBq/m szesc. 
Od pifi!ciu lat kopalnia uczestniezy we wdrazaniu "Ramowego 
programu dziatan w zakresie przedsifi!wzi
c proekologicznyeh 
zwiqzanych ze zrzutem stonyeh wod (...r. Pierwszym krokiem w tych 
zabiegaeh sij dziatania gorniezo-geologiezne "u zr6dta", kt6rych celem 
jest ograniezanie doptywu solanek do czynnych wyrobisk g6rniczyeh 
oraz ich selekcja. Istotnij odmian
 sytuacji tijczy sifi! w "Piascie" z 
budowij systemu odradowania wod z poziomu 650 i ieh przesytem do 
zbiornika retencyjno-dozujijcego. czyli wyrobisk bytej kopalni 
"Czeezott". Realizaeja obu inwestycji pozwoli na zmniejszenie stfi!zen 
izotopu Ra 226 z 1,6 kBq/m szese. do 0,6 kBq/m szese. oraz 
przekierowanie znaczqcych ilosei solanek z potoku Gotawieckiego do 
reteneyjnej "studni" w "Czeezocie". 
- W kontekscie obowiijZujijcyeh przepisow prawa, inwestycje 
proekologiezne traktujemy w "Piascie" jako zarazem ekonomicznie 
uzasadnione. Ot6Z ich realizaeja pozwoli na uniknifi!eie ponoszenia 
podwyzszonych 0 100 proc. optat za ponaddopuszezalne stfi!zenia w 
zrzueanyeh wodaeh. Pelny efekt ekologiezny zostanie osiijgnifilty juz w 
2007 r., zas naktady na ten eel zaeznij sifi! zwracac po 2010 r. - 
konstatuje Jaeek Kurzak, gtowny inzynier mierniezo-geologiczny w 
"Piaseie" .
		

/iv5521TG-0000-38-0004_0001.djvu

			str. 4 


1 ootatnika SZlYgara Ooderki 


Zgubil go 
alkohol 


- To sili' tak mowi - jedno 
piwko i do roboty. Ale konse- 
kwencje mogq bye kolosalne. 
Do dzis nie wiadomo, ile piw 
wypit maszynista Kopec. Moze 
rzeczywiscie jedno, a moze 
dwa? Fakt, ze w jego krwi wy- 
kryto 0,5 promila alkoholu. 
Wiecie, tak sobie myslli': wejse 
na teren zaktadu pracy w sta- 
nie nietrzeiwym, to graniczy ze 
zdrowym rozsqdkiem, ale zje- 
chanie w tym stanie na dot jest 
przyktadem braku jakichkol- 
wiek hamulcow moralnych. Ty- 
Ie sili' przeciez mowi 0 zagroze- 
niu, jakie niesie praca po pija- 
nemu. A ten cztowiek przeciez 
musiat z kims przebywac w tai- 
ni, musiat z towarzystwie kole- 
gow zjechac na dot. Czy oni nie 
widzieli, z kim sili' wybierajq do 
pracy? 
Wypadek, 0 ktorym dzis chcli' 
opowiedziee wydarzyt sili' w 
przekopie La6E na poziomie 
650 m. w obrli'bie stacji zata- 
dowczej SZ-3. Przekop wyko- 
nany byt w obudowie typu 
lP9N25/A z rozstawem odrzwi 
co 1,0 m. Szerokose wyrobiska 
wynosita 5,1 m, wysokose 3,15 
m. Przejscie dla ludzi znajdo- 
wato si
 wzdtuz ociosu potu- 
dniowego. Wyrobisko wyposa- 
zone by to w dwa tory kolejowe 
o przeswicie 620 mm, nad kt6- 
rymi na wysokosci 2 metrow 
znajdowaty sili' przewody jezd- 
ne trakcji elektrycznej. W kon- 
cowej cZli'sci stacji zatadow- 
czej, w odlegtosci ponad stu 
metrow od punktu wysypowego 
nad torem potnocnym zabudo- 
wany zostat rozjazd torowy t q - 
CZqcy tor poludniowy z polnoc- 
nym. 
Krytycznego dnia na zmianie 
"C" rozpoczynajqcej sifiJ 0 godz. 
18.30 w stacji zatadowczej SZ 
-3 prowadzono zaladunek 
urobku do wozow. Pracli' za- 
konczono 0 godz. 22.20 i po 
wytqczeniu urzqdzen stacji Kry- 
lewicz, pracownik obstugi, 
przystqpit do czyszczenia Spq- 
gu z przep
du urobku pomili'- 
dzy stojqcym na stacji sktadem 
wozow a ociosem potnocnym. 
Jakies dziesili'e minut p6iniej w 
rejon stacji zatadowczej wje- 


chata lokomotywa ,,25", zapy- 
chajqca po torze potudniowym 
woz zatadowany kablami elek- 
trycznymi. Krylewiczowi tylko 
mignqt, tak prli'dko gnat. Nawet 
nie zauwazyt, ze w lokomoty- 
wie brakuje konwojenta. A 
przeciez tego wymagajq prze- 
pisy. Kilkanascie sekund p6i- 
niej Krylewicz ustyszat potli'zny 
tomol. Jak sam powiedziat, nie 
miat ztudzen, ze doszto do wy- 
kolejenia. Rzeczywiscie, po do- 
jechaniu do rozjazdu torowego, 
najpierw woz, a nastli'pnie loko- 
motywa ulegty wykolejeniu na 
skutek roztqczenia iglic rozjaz- 
duo 
Woz skr
cit w kierunku ocio- 
su potudniowego i tam nastqpi- 
to gwattowne zatrzymanie po- 
ciqgu. Nie by to swiadkow, kto- 
rzy widzieliby, w jaki sposob 
doszto do tragedii. Prawdopo- 
dobnie. maszynista Kopec nie 
zwolnit przed rozjazdem, nie 
zatozyt tez hetmu, byt wychylo- 
ny poza obrys kabiny, no i ude- 
rzyt gtOWq w stalowy brzeg 
otworu wejsciowego doznajqC 
silnego stluczenia. W efekcie 
wypadt z kabiny na Spqg. Kry- 
lewicz biegt co tchu w stron
, 
skqd doszedt lomol. Lecz 
uprzedzit go Kotowski, slusarz 
hydraulik, ktory wlasnie prze- 
chodzit przez stacj
 zatadow- 
CZq. To on znalazl poszkodo- 
wanego lezqcego na torze pot- 
nocnym obok wykolejonej loko- 
motywy. Nie dawat on oznak 
zycia. Przybyty na miejsce wy- 
padku lekarz stwierdzil zgon 
poszkodowanego. 
Przyczynq wypadku by to 
uderzenie gtOWq maszynisty 0 
stalowy brzeg otworu wejscio- 
wego kabiny 10komotywy po jej 
wykolejeniu z torow. Co zlekce- 
wazyt procz zakazu pracy w 
stanie nietrzezwym? 
Przede wszystkim prowadzit 
manewr zapychania wozu za 
pomocq 10komotywy bez udzia- 
tu konwojenta i z niedozwolonq 
prli'dkosciq, wychylat si
 poza 
obrys kabiny w czasie jazdy 
pociqgu i nie zatozyt hetmu 
ochronnego. Strzezcie sifiJ nie- 
bezpieczenstwa i bqdicie 
trzeiwi w pracy. (kaj) 


-;D 


"BUDRYK": Grozba strajku wciqz aktualna 
W kolle niezadowolenia 


Zaledwie dwa tygodnie trwaf rozejm pomi{!dzy zarz(Jdem 
kopalni "Budryk" a zwiQzkowym Sztabem Protestacyjnym. 
3 wrzesnia zwiQzkowcy odwiesili akcj{! strajkowQ w kopalni. 


20 sierpnia br. zostalo podpisane 
porozumienie pomi
dzy Sztabem 
Protestacyjnym a zarzqdem KWK 
"Budryk", na mocy ktorego zawie- 
szono decyzje 0 przeprowadzeniu w 
kopalni strajku generalnego_ Nie na 
dlugo. 
"My ze swej strony zapewniamy, 
ze zarowno teraz, jak i w przyszlosci 
Was zalogi "Budryka" nie zostawi- 
my, tak jak inni, a nieprawidlowosci 
i patologie bedziemy tepic bez 
wzgledu na to, gdzie wyst
pujq. Je- 
zeli Zarzqd kopalni nie b
dzie reali- 
zowal podpisanego Porozumienia to 
w najblizszym czasie zostanie oglo- 
szony Strajk Generalny" - zagrozili 
w pismie skierowanym do zalogi 
zwiqzkowcy "Kadry" i "Solidarno- 

ciJ'. - 
Zdaniem zwiqzkowcow zarzqd 
kopalni po raz kolejny nie dotrzy- 
mal zlozonych obietnic. Tym razem 
poszlo 0 posilki profilaktyczne. 
W polowie lipca zarzqd kopalni 
zawarl porozumienie z pozostalymi 
siedmioma organizacjami zwiqzko- 
wymi dzialajqcymi w kopalni, w 
ktorym znalazl sie zapis, na mocy 
ktorego nastqpil wzrost wartosci 


posilku profilaktycznego z 8 na 10 
zl. To jedna z najwyzszych stawek 
zywieniowych w calej branzy. 
Zwiqzkowcom ze Sztabu Prote- 
stacyjnego nie podobalo sie jednak 
to, ze wartosc posilku nie jest row- 
nowazna z wysokosci q tzw. wsadu 
do kotla. W przypadku posilku cie- 
plego wynosi on 6,90 zl, a w przy- 
padku posilku zimnego jest to kwo- 
ta 8,56 zl. Z pierwszej opcji korzysta 
ok. 1/3 zalogi, reszta wybiera suchy 
prowiant. 
Roznica pomiedzy wartosci q po- 
silku a "wsadem", to koszt obslugi 
w przygotowaniu posilkow. Zda- 
niem zwi q zkowc6w ze Sztabu, koszt 
ten jest zbyt wysoki. Zarzqd kopal- 
ni w podpisanym porozumieniu ze 
Sztabem Protestacyjnym zobowi q - 
zal sie do renegocjacji umowy z fir- 
mq obslugujqcq wydawanie posil- 
kow w celu obnizenia kosztow przy- 
gotowania posilkow na korzyse 
podniesienia "wsadu do koUa". 
- Zarzqd wywiqzal sie z zobowi q - 
zania, bowiem przeprowadzil nego- 
cjacje z firmq PUS przygotowujqCq 
posilki profilaktyczne, ktore jednak 
nie przyniosly oczekiwanych przez 


KW SA: 
Nie chCII "flapsu" 


Posilki profilaktyczne staly sie kosci q nie- 
zgody w trakcie negocjacji nad Ukladem 
Zbiorowym Pracy dla Kompanii W
glowej. 
- Myslimy nad tym, aby zorganizowac wy- 
dawanie posilkow profilaktycznych na tere- 
nie zakladu pracy, jesli oczywiscie przyniesie 
to oszczednosci - poinformowal Maksymilian 
Klank, prezes zarzqdu Kompanii Weglowej. 
Zarzqd Kompanii zaproponowal takze 
ograniczenie oS8b uprawnionych, tylko do 
pracujqcych w warunkach szczegolnie uciqz- 
liwych. 
Zwiqzkowcy Sq przeciwni takiej propozy- 
cji, chcq by obowiqzywaly dotychczasowe 
rozwiqzania, czyli stosowanie zamiennikow 
lub tez talonow dla szerokiego grona osob 
uprawnionych. 
- Realizowania posilkow w naturze, czyli 
tzw. flapsu to powrot do przeszlosci - miski z 
grochowk q , fasolowk q i dyzurnym bigosem - 
zauwaza Dariusz Potyrala, wiceprzewodni- 
CZqCY ZZG w Polsce. 
Zarzqd Kompanii Uumaczy, ze jego propo- 
zycja zaklada wprowadzenie uslug cateringo- 
wych, co oznacza, ze posilki profilaktyczne 
bylyby przygotowywane przez zewn
trzne 
firmy wyspecjalizowane w tym rodzaju dzia- 
lalnosci. Nie ma mowy 0 powrocie do dawne- 
go systemu stolowek zakladowych. (jac) 


Wool URtwB. 
d 
9 1 9 


zwiqzkowcow efektow, gdyZ firma 
ta nie zgodzila sie na obnizenie 
kosztow przygotowania posilkow - 
informuje Piotr Czajkowski, prezes 
zarzqdu kopalni. 
Jednak w opinii przedstawicieli 
Sztabu zarzqd kopalni nie zrobil 
nic w tym kierunku, lamiqc tym sa- 
mym podpisane porozumienie. W tej 
sytuacji Sztab Protestacyjny posta- 
nowil odwiesiC akcj
 strajkowq. 
W obliczu narastajqcego kryzysu 
zarzqd kopalni postanowil tydzien 
temu rozwiqzac umow
 z firmq PUS 
i rozpisac nowy przetarg na organi- 
zacje posilkow profilaktycznych dla 
zalogi, liczqc, ze uda si
 zalagodzic 
konflikt. 


JACEK SROKOWSKI 


W8I!to..wiedzie ' 


Dzienna stawka zywieniowa w 
Domu Dziecka w Orzeszu (gmina 
sqsiadujqca z Ornontowicami) 
dla pensjonariuszy w wieku 
13-23 lata wynosi 6,20 zl. 


NA ZAPROSZENIE GIG W KOPALNI 
DOSWIADCZALNEJ "BARBARA" swojq 
pierwszq wizyte zlozyl Konsul Generalny 
USA Kenneth J. Fairfax oraz Wicekonsul ds 
Politycznych i Ekonomicznych Alex Traten- 
sek. Glownym tematem rozmow byly zagad- 
nienia bezpieczenstwa pracy oraz aktualna 
sytuacja w gornictwie wegla kamiennego. 
Wyniki prac naukowo-badawczych wykonanych w Instytu- 
cie stworzyly podstawy nowoczesnego i bezpiecznego gor- 
nictwa w Polsce, a wiele z nich znalazlo rowniez zastosowa- 
nie w gornictwie swiatowym, takze amerykanskim. 
Szczegolnym zainteresowaniem gosci cieszyly sie opraco- 
wania i nowoczesne rozwiqzania z zakresu zwalczania roz- 
nego rodzaju zagrozen naturalnych, szczegolnie wybuchow 
metanu, pylu weglowego i pozarow oraz zwiqzane z restruk- 
turyzacjq gornictwa, w tym aspekty spoleczne. GIG dyspo- 
nuje bowiem nie tylko wysoko wykwalifikowanq kadrq na- 
ukowq, ale takze specjalistycznymi laboratoriami, z ktorych 
wi
kszosc- posiada status laboratorium akredytowanego, po- 
ligonami doswiadczalnymi, gdzie realizowane Sq nie tylko 
badania, ale rowniez praktyczne zajecia szkoleniowe. Dele- 
gacja amerykanskiego korpusu dyplomatycznego byla pod 
wrazeniem pokazowego wybuchu pylu weglowego oraz ga- 
szenia pozaru w wyrobiskach gorniczych. Zapoznala sie tak- 
ze z pracami GIG, pelniqcego role Jednostki Notyfikowanej, 
w zakresie bezpieczenstwa przeciwwybuchowego. 
W ramach wizyty na Slqsku goscie odwiedzili rowniez 
KWK "Piast", gdzie mieli mozliwose zjechac pod ziemie i 
przyjrzec sie pracy amerykanskiego kombajnu scianowe- 
go Joy. 


Wychodzenie z dolka Nie motoa przespac... 


(DOKONCZENIE ZE 8TR. 1) 
dominujqcym - w granicach 80-90 
proc. - udzialem jakosciowo bardzo 
dobrego wegla z pokladow grupy 500. 
To przemieszczenie produkcji ma 
stworzyc zdecydowanie lepszq perspek- 
tywe myslowickiego zakladu. Ten rok 

ie jednak jeszcze dla kopalni "ro- 
kiem chudym". Wydobycie ma siegnqc 
niespetna 3179 tys. ton wegla, czyli be- 
dzie 0 278 tys. ton mniejsze od zaloZone- 
go w planie techniczno-ekonomicznym. 
Mniejsza od pierwotnie planowanej b
 
dzip sprzedaz, w tym na eksport. NiZsza 
od przewidywanej - 0 1,58 zl na tonie- 
ma byc rowniez srednia cena sprzedaZy. 
Jest wier prawdopodobne. ze "Wesola" 
zakonczy ten rok strat q 
- Ujemny wynik moZe jeszcze ewo- 
luowac w stosunku do prognozowane- 
go, ale jedynie w kierunku zmniejsza- 
nia straty. Natomiast w nastepnych 
latach wynik kopalni bedzie juZ do- 
datni - jest przekonany Stanislaw Ga- 
jos, prezes Zarzqdu Katowickiego 
Holdingu Weglowego SA. 


W planie eksploatacji na przyszly 
rok przewiduje si
 juZ wydobycie 
3604 tys. ton wegla. W roku nastep- 
nym mialoby byc podobne. Za mniej 
wiecej dwa lata wyczerpane zostanq 
zasoby poziomu 465. Aby wiec moc 
mySlec 0 utrzymaniu wydobycia ko- 
palni w dalszej perspektywie i dosto- 
sowaniu sie do jakosciowych oczeki- 
wan rynku, w "Wesolej" konieczne 
jest wdrozenie powaZnego programu 
inwestycyjnego. Ma sie on ogniskowac 
na rozbudowie poziomu 665 i zwiek- 
szaniu koncentracji wydobycia w po- 
kladach 0 wysokich parametrach ja- 
kosciowych wegla oraz budowie po- 
ziomu 865. W gre wchodzi wiec m.in. 
intensyfikacja robot przygotowaw- 
czych w celu rozciecia i przygotowa- 
nia nowych partii pokladow. Wsr6d 
wazniejszych z projektowanych zadan 
jest wykonanie miedzypoziomowej 
upadowej transportowej, ktorq zwiek- 
szonp wydobycie z poziomu 665 be- 
dzie kierowane do istniejqcej infra- 
struktury zaladowczej szybu "Karol" 


na poziomie 465. Program inwestycyj- 
ny obejmuje rownici powaznq moder- 
nizacje szybow oraz zaktadu przerob- 
ki mechanicznej. 
W latach 2004-2006 na inwestycje 
w "Wesolej" ma p6jsc przeszlo 220 
mln zlotych. Dyrektor kopalni, Miro- 
slaw Kugiel wyjasnia, ze w cz
sci pro- 
gram inwestycyjny bedzie finansowa- 
ny ze srodkow zewnetrznych w formie 
kredytow i pOZyczek oraz leasingu 
maszyn i urzqdzen. 
- Oplaci sie przeprowadzic zalozo- 
ne w programie inwestycje, nawet po- 
sitkujqc sie finansowaniem zewnetrz- 
nym. Dzieki nim w perspektywie pi
- 
ciu lat "Wesola" stanie si
 kopalni q 
przewidywalnq - uwaza prezes Gajos. 
W najblizszych dwoch latach w my- 
slowickim zaktadzie na niezmienio- 
nym poziomie -'- okolo 3900 osob - po- 
zostanie zatrudnienie. Naturalne 
odejscia bed q uzupetniane pracowni- 
kami z innych kopaln spolki oraz z 
przedsiebiorstw gorniczych spoza 
niej. (jech) 


- Kazdy moze pracowac w indywi- 
dualnym tempie. Program moze bye 
nadawany z dowolnego miejsca i za- 
wsze jest takiej samej jakoSci dla 
wszystkich uczestnikow. Kazdy etap 
szkolenia konczy sie testem kontrol- 
nym, ktorego wyniki mozna analizo- 
wac. Uczestnicy mogq sie ze sob q 
kontaktowac bez koniecznosci gro- 
madzenia ich w jednym miejscu - za- 
pewnial dr Foltys. 
. Elzbieta Turska z Uniwersytetu 
Slqskiego wykazala, ze szkolenie z 
wykorzystaniem 
internetu jest efek- 
tywniejsze od tra- 
dycyjnych zajec 
prowadzonych na 
sali przez wykla- 
dowce. Wzbogaca- 
jq go bowiem me- 
tody aktywizujqce 
uwage, np. krotkie 
filmy, testy, ele- 
menty gry itd. 
- Zapamietuje- 
my 10 procent tego 


,co mowimy, 20 procent tego, co sly- 
szymy, 30 procent tego, co widzimy. 
50 procent tego, co widzimy i slyszy- 
my, 70 procent tego, co mowimy i 90 
procent tego, co mowimy i robimy - 
wyliczala Turska. 
W kazdej duZej finnie, a kompania 
zatrudnia 70 tysiecy osob, sprawna 
komunikacja zalezy od wykorzysta- 
nia nowoczesnych Srodkow technicz- 
nych i internetu. Takie konkluzje pa- 
daly podczas konferencyjnej dyskusji. 
W obradach uczestniczyli przedsta- 
wiciele Wyzszego 
U
edu Gorniczego, 
Glownego Instytutu 
Gornictwa, Pan- 
stwowej Inspekcji 
Pracy, Katowickie- 
go Holdingu Weglo- 
wego, Jastrzebskiej 
Sp6tki Weglowej 
oraz kopam naleZq- 
cych do Kompani 
Weglowej SA. 
JOLANTA 
TALARCZYK 


Przyczyny wypadk6w 
w kopalniach 
Z analizy wszystkich wypadkow 
w Kompanii Wfi!glowej SA wynika, 
.ze: 
78,7 proc. z nich wydarzylo si
 
z powodu blfi!du czlowieka, 4,8 
proc. z powodu awarii maszyny 
lub urzqdzenia 
11,7 proc. z powod6w warun- 
k6w g6rniczych (w tym katastrofy)
		

/iv5521TG-0000-38-0005_0001.djvu

			:;9 


,: .,." 


SYi\TA 8AR

lA 
/1, I 10 I, II 


.. L 
Ii 


,J .J. '.., 
_ ,.",. tit 
::;"./
j ... 1/ "" oj. ,II 
I'I'f ' .,' :" 
'=$-==: " 
-:: __ 1;1 1 

; ',
" I d
 

 "
'
II 
':i'" f'i 
::z: :::
.. 


" 
iF' :" '
f 1/ " ':, .;' ,J 
, ,y". .. \ 
'\,. ","1 " " 1,% 
 
..' ,.
ri'. 


i] 


! 
\ 
\::::') 


. 
, 
. 


-...". 


I 
 


, . 


t 

 
r: 
., 

 

 


.. .
.. ..:' 


""""" 


I IJ 
 / 


,"
I' 
",=&.. 
A ".:;';1.."'::,z 
I
 

 f)
 = 
l' e .

J"I
 
w ' , " 
, 
,W:""", f. 


., 


, 'r"- 
. .'} ':::: 


"11. 


.'io" 


.. j. " \ . 

 ,'.
 


"/,' r# 
I 


, . 
)/11' 


INICJATYWY: 
Fundacje gotowe 
do wsp61pracy 


Podcza!S obchodow Dnia Gornika w Ostrawie przebywali przedstawicie- 
Ie redakcji "Trybuny Gorniczej". W czasie ceremonii odsloniecia tablicy w 
centralnym budynku Muzeum Gornictwa w Petrzkowicach nasz dzienni- 
karz przekazal Zdenkowi Staremu, przewodniczqcemu nowo powstalej or- 
ganizacji list intencyjny podpisany przez Kazimierza Sluzewskiego - pre- 
zesa zarzqdu Fundacji Rodzin Gorniczych. 
Strona polska zaoferowala czeskim partnerom wspolprace. Obie organi- 
zacje stawiajq sobie, bowiem podohne, jesli nit' te same cele, a wiec pomoc 
rodzinom ofjar gorniczych katastrof, fundowanie stypendiow dla najzdol- 
niejszych uczniow i studentow, wreszcie organizacje wypoczynku wdow i 
sierot po gornikach. 
- To bardzo mila chwila. Jestesmy jeszcze w fazie organizacyjnej, ale 
l1iebawem ostro ruszymy do przodu z dzialalnosci q . Kontakty ze stronq 
polsk q z pewnosci q zaowocujq niejednq cennq inicjatywq. Inaczej przeciez 
byc nie moze - zadeklarowal Zdeniek Stary, przewodniczqcy Stowarzysze- 
nia Obywatelskiego sw. Barbary dzialajqcego przy Ostrawsko-Karwinskiej 
Spolce Weglowej. (kaj) 


'" ,1" 


str. 5 


G6rnictwo bez granic 


Rozmowa z Romanem Makariusem, 
prezesem Czeskiego Urz
du G6rniczego w Pradze 
IT ' . 
, ., 
,I ,, :, -'I'''' ,_,,",I,, 
, ' 
i ,
. I" ." '/ 
, 
. , 
1i'1 
I" I' 


- Kierowany przez pana 
Urzijd ma sWij siedzib
 w 
stolicy Czech. W nicdale- 
kim Kladnic juz sil; nie fe- 
druje, czy to oznacza rychl	
			

/iv5521TG-0000-38-0006_0001.djvu

			str. 6 


,
; I  
;r 'W" 
.... 


Lubelski W
giel "Bogdanka" SA w 
Bogdance, 21-013 PuchaczQw; 
Kredyt Bank SA O/Lublin 
Nr 18 1500 1520 1215 2002 9031 0000 


OGlASZA 
Przetarg nieograniczony...na.:. 
1. Wykonanle remontu podzespol6w przeno{mika !lelanowego typu AFC 
900 produkeji firmy JOY oraz uslug serwisowyeh zwiqzanyeh z eksplo- 
ataelll t890 przenosnlka. 
Termin reallzaeji: od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 
Wadium 32000 zt. Otwarcie ofert - 7.10.2004 r. goetz. 8:00. Wymagania prze- 
targowe 500 zl + VAT. . 
2. Wykonanie remontu podzespol6w przenosnlka selanowego typu 
lONGW All AFC 800 produkejl firmy JOY oraz ustug serwisowyeh zwlq- 
zanyeh z eksploataejll tego przenosnika. 
Termin realizaejl: od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 
Wadium 21000 zl. Otwarcie ofert -7.10.2004 r. goetz. 8:15. Wymagania prze- 
targowe 300 zl + VAT. 
3. Wykonanie remontu podzespolow kombajnu Scianowego typu 4lSS pro- 
dukeji firmy JOY oraz uslug serwisowyeh zwlqzanyeh z eksploataejll te- 
go kombajnu. 
Termln reallzaeji: od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 
Wadium 28000 zl. Otwarcie ofert - 7.10.2004 r. godz. 8:30. Wymagania prze- 
targowe 500 zl + VAT. 
4. Wykonanie remontu podzespol6w kombajnu selanowego typu 4lS3 pro- 
dukeji finny JOY oraz uslug serwlsowyeh zwlqzanyeh z eksploataejll te- 
go kombajnu. 
Tennin realizacji: od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 
Wadium 28000 zt. Otwarcie ofert - 7.10.2004 r. goetz. 8:45. Wymagania prze- 
targowe 500 zl + VAT. 
5. Wykonanie remontu podzespolow kombajnu !lelanowego typu KSW 500 
produkeji firmy ZZM S.A. oraz uslug serwisowyeh zwillzanyeh z eksplo- 
ataejll te
o kombajnu. 
Termin reallzaeji: od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 
Wadium 48800 zt. Otwarcie ofert -7.10.2004 r. godz. 9:00. Wymagania prze- 
targowe 500 zl + VAT. 
6. Wykonanie remontu podzespol6w kombalnu !lelanowego typu KSW 475 
produkeji firmy ZZM S.A. oraz uslug serwisowyeh zwillzanyeh z eksplo- 
ataejll te90 kombajnu. 
Termin reallzaeli: od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 
Wadium 46000 zl. Otwarcie ofert -7.10.2004 r. goetz. 9:15. Wymagania prze- 
targowe SOO zt + VAT. 
7. Wykonanie remontu pomp typu A2V107 - szt. 6, silnikow hydraulieznyeh 
typu: SOK 1000 - szt. 2, SOK 1600 - szt. 4. 
Termin realizaeji: od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. . 
Wadium 10000 zt. Otwarcie ofert - 7.10.2004 r. godz. 9:30. WymagMia prze- 
targowe 100 zl + VAT. 
8. Wykonanie remontu i wymaganyeh przez CBiDGP w Myslowieaeh bacIan 
hydroakumulatorow typu SB 330/1 - szt. 1; SB 330/2,5 - szt. 1; SB 33014 
- szt. 1; SB 330110 - szt. 4; SB 330132 - szt. 4; TGl1 0843/6,3 - szt. 4. 
Termin realizaeji: od 15.10.2004 r. do 31.12.2005 r. 
Wadium 5000 zt. Otwarcie ofert - 7.10.2004 r. goetz. 9:45. Wymagania przetar
 
gowe 50 zl + VAT. 
9. Dostawa zespolu pomp e16nlenlowyeh do zasllanla emulslll Obudowy 
seianowej. 
Termin realizaeji: 9 tygodni od podpisenla umowy. 
Wadium 32000 zl. Otwarcie ofert - 7.10.2004 r. goetz. 10:00. Wymagania prze- 
targowe 500 zl + VAT. 
10. Wykonanle: 
a) wielobraniowego projektu teehnieznego wraz z przedmiarami robOt i 
kosztorysami inwestorskimi dla "staeji l	
			

/iv5521TG-0000-38-0007_0001.djvu

			.J 


, /If f\" /II lid It,. 
. 


OGt.OSZENIA 


" 


Kompania W
glowa SA 
Kopalnia W
gla Kamiennego "Makoszowy" 
ul. Makoszowska 24,41-800 Zabrze 


OGI:.ASZA 
przetargi nieograniczone kierowane do krajowych 
i zagranicznych podmiot6w gospodarczych na: 
przetarg I: Dostaw
 3 200 szt. gorniczych butow gu- 
mowych, antyelektrostatycznych. 
przetarg II: Zakup fabrycznie nowych urzijdzen matej 
mechanizacji: 
- szlifierki pneumatyczne proste - 9 szt. i kijtowe - 4 szt., 
: wiertarki pneumatyczne do w
gla - 10 szt., 
- zakr
taki pneumatyczne udarowe - 9 szt. 


Termin realizacji zam6wien: 
przetarg I: 31.12.2004 r. 
przetarg II: 30.11.2004 r. 


Przetargi odb
dij si
 w sali konferencyjnej SITG KWK 
"Makoszowy" w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej 24: 
Przetarg I: w dniu 13.10.2004 r. 0 godz. 9.00. 
Przetarg II: w dniu 8.10.2004 r. 0 godz. 9.00. 


Pisemne oferty w dw6cILidentycznycl1 egzempla- 
rzach nalezy sktadac w Kancelarii Gtownej KWK 
"Makoszowy" w nast
pujijcych terminach: 
przetarg I: w dniu 13.10.2004 r. do godz. 7.15. 
przetarg II: w dniu 8.10.2004 r. do godz. 7.15. 


1nfOJmaciLo....orzedmioci
rzet argow udzi elaj.q: 
przetarg I: a) w sprawach technicznych: 
Kierownik Zespotu Zaopatrzenia KWK "Makoszowy", 
tel. (032) 275-47-86, 


Inspektor Zespotu Zaopatrzenia KWK "Makoszowy", 
tel. (032) 275-46-36. 
b) w sprawach formalnoprawnych: 
Kier. Dzialu Umow i Organizacji Przetargow KWK 
"Makoszowy", tel. (032) 275-46-62. 
przetarg II: a) w sprawach technicznych: 
Kier. RoMt G6rniczych ds. Eksploatacji KWK "Mako- 
szowy", tel. (032) 275-45-15. 


b) w sprawach formalnoprawnych: 
Kier. Dziatu Um6w i Organizacji Przetarg6w KWK 
"Makoszowy", tel. (032) 275-46-62. 


Specyfikacj
 Istotnych Warunkow Zamowienia w ce- 
nie 300 zt mozna wykupic (dla kazdego przetargu od- 
r
bnie) w Dziale Umow i Organizacji Przetargow KWK 
"Makoszowy", ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze, 
tel. 275-46-62 w godz. 7.00-9.00 i 12.00-14.00. 


Wadium w-1	
			

/iv5521TG-0000-38-0008_0001.djvu

			zychcie 


- 


..... 


\ 


\  
.!JI 

 
J!! 
c: 

 
.... 
.2 


..... 


Ginte Kupka, byfy . r.. 
pieka ... kiej kopal 
obec e kierownl 
w Pie r ch SIQ' ich 
ze najwi
kszy .owod 
cieszy s i, na .. 
- W ty czasie. 
jete 050 . b k. 
-dyn
 praktyczni:. 
. . dr6zow
nia p 
o w tyrh cos 


- 
. 


. 


, 


\- 


\ 


, 
kf 


ownik 
"ann, 
SP9KRT 
pomina) 
niem klub 

 t 80. 
.. ito do ".. 
stwo byto 
O · 
: 


- 


\ 
1 


.  


; 


. 


n: 


. '.. 


.. 


... 


... 

" 
-- 

.
 
. 


-- 

  


... 


s 
p 
. 
I' 
'IJ 
:t 


III 


... 
  


... 
. --. 
. " 


I., 


'" 
.. 

 

 

, 

. 
CZVT' TR. III 


G6rnicy na falach e.teru 


WIDZIANE Z PARAPETU 
Zi
tek w grobie 
. 
Sl
 przewraca 
Podzielic na dziatki i sprzedac. To podobno jedyna recepta 
na rozwiijzanie problemow Wojew6dzkiego Parku Kultury i 
Wypoczynku w Chorzowie. Jerzy Zi
tek, patron i inicjator 
utworzenia tego superzielenca dla $Iijska, chyba w grobie si
 
przewraca.. 
WPKiW jest prawie dwa razy wi
kszy od nowojorskiego 
Central Parku. Mieszkancom regionu stuzy nie tylko do 
wyprowadzania psow na spacer. Gdy by tam mtodij mamuskij, 
w Wesotym Miasteczku w Chorzowie zostawiatam niekiedy pot 
pensji. Wycieczka z dzieciakiem do ZOO wyszarpywata tez 
niemate pieniijdze. Ani ztot6wki pozostawionej tam nie zatuj
. 
Inni rodzice zapewne podobnie kalkulujij. W WPKiW kupuje si
 
cos bezcennego: rodzinne wi
zi tworzone wspolnymi, 
radosnymi przezyciami z wtasnymi dzieciakami. 
Park to nie tylko zielen. To takze wspomniane ZOO i 
karuzele, kijpielisko i dwie kolejki, skansen, planetarium, hala 
wystaw kwiatowych, scianki dla" rolkowiczow, ogr6dki piwne i 
r6:Znorodne kramy. W chorzowskiej fabryce rozrywkowo- 
wypoczynkowej co dnia ludzie zostawiajij mnostwo forsy. 
Zatem co si
 dzieje - czyzby tort finansowy zostat po polsku 
podzielony: wszystko co przynosi dochody w prywatne r
ce, a 
nierentowne kijski na garnuszek publiczny? 
Od miesi
cy wtadze tanczij odbijanego: odbijajij od siebie 
odpowiedzialnosc za nadciijgajijcij na WPKiW katastrof
. 
RZijd i parlament traktujij slijskij oaz
 zieleni jako relikt 
przesztosci. W ubiegtym tygodniu odbyl si
 kolejny spektakl 
konferencyjny. Panowie ze stolicy radzili, by w parku powotac 
mijdry zarzijd i "obiekt" usamorzijdowic. Zapewniali, ze dtugi 
zaciijgni
te w Kopeksie nie groZij licytacjij parkowych dziatek. 
Marszatek wojewodztwa chce troszczyc si
 0 park, ale do 
sp6tki z budzetami miejskimi. Rocznie na utrzymanie parku 
potrzeba okoto 10 mln zt, marszalek miatby wylozyc 7 mln, 
Katowice 2 mln, Chorz6w 1 min. Wtodarze Chorzowa nie 
kwapiij si
 do przyj
cia ci
zaru finansowego. Tymczasem 
WPKiW ma dyrekcj
 z karuzelij stanowisk. Ma r6wniez Rad
 
Nadzorczij i narastajijce dtugi. Byc moze po to tworzono 
galimatias prawny, kadrowy i finansowy w parku, by go 
poszatkowac i sprzedac za grosze nabywcom, ktorzy na tej 
transak
ji si
 wzbogacij. Tylko po co w takim razie nam lokalne 
samorzijdy, jezeli nie potrafiij obronic dobra publicznego. 
JOLANTA TALARCZYK 


SKAT 
Gospodarze 
w srodku stawki 
W ostatniij niedziel
, 12 bm. odbyl 
si
 ostatni z szesciu turniej6w Okr
go- 
wej Ligi Skata, w ktorej rywalizowaty 23 
zespoty. Jego gospodarzem byta Sek- 
cja Skatowa przy kopalni "Wujek". Te- 
goroczny cykl rozgrywek przyni6st 
awans do III Ligi Skata ekipom: Gwarka 
Wieczorek II, Barbary Chorzow II i Klu- 
bu Sportowego Nakto $Iijskie. Oba z 
zespot6w, wystawionych przez sekcj
 
"Wujka", uplasowaty si
 w srodku staw- 
ki, tj. na 15 i 17 miejscu. 


"PIAST": 
Grymasne karpie 
W ostatniij sobot
 sierpnia akwen w 
Wilczkowicach obsiadto 98 w
dkarzy z 
kopalni "Piast". Zawody zorganizowata 
Komisja Zaktadowa NSZZ "Solidarnosc" 
w tej kopalni. Choc w zbiorniku az kotlu- 
je si
 od karpi, w tym dniu najwyrazniej 
unikaty przyn
ty. Puchary i nagrody 
zdobyli wi
c zawodnicy specjalizujijcy 
si
 w towieniu tzw. drobnicy. 


"WUJEK": 
Jubileuszowy festyn 
W ostatniij sobot
 wrzesnia pracow- 
nicy kopalni "Wujek" z rodzinami spo- 
tkajij si
 na festynie, przygotowywanym 
na obiektach Klubu Sportowego "Roz- 
w6j". Pretekstem do zabawy jest jubile- 
usz 105,lecia powstania kopalni. W pro- 
gramie jest m.in. turniej pitkarski 0 pu- 
char dyrektora Edwarda G6ry oraz po- 
kaz technik interwencji i samoobrony w 
wykonaniu pracownik6w stuzb ochro- 
niarskich. Przez estrad
 przewinij si
: 
Zaktadowa Orkiestra D
ta "Wujka" pod 
batutij Henryka Morcinczyka, akorde- 


oniSci Stanistawa Wodnickiego, zesp6t 
"A bra", grupa "Kosmos" i kabaret "Rak". 
Dla najmtodszych organizatorzy szyku- 
jij mnostwo gier i konkurs6w oraz weso- 
te miasteczko. Polowa kuchnia ma wa- 
bic grochowkij. B
dzie tez, oczywiscie, 
piwo. 


"BIELSZOWICE": 
Bezpiecznie 
z niemowl
ciem 
Gtownie na zabawie uptyn
to w sobo- 
t
, 11 bm. spotkanie 47 spotecznych in- 
spektor6w pracy z kopalni "Bielszowice" 
w Osrodku Sport6w Wodnych w Dzierz- 
nie. Wprawdzie zrazu inspektorzy zapo- 
znali si
 z aktualnymi informacjami 0 
stanie bezpieczenstwa w zaktadzie i 
wymieniali doswiadczenia ze swojej 
dziatalnosci, niemniej tym razem byl to 
jedynie epizod spotkania. Pozniej bo- 
wiem, wraz z rodzinami, przez kilka go- 
dzin oddawali si
 juz rozmaitym swawo- 
10m. Okazjij do figlowania byt kazdy z 
32 konkurs6w sprawnosciowych. Mi
- 
dzy innymi trzeba bylo bezpiecznie wbic 
gwozdz i w takiz sposob nakarmic nie- 
mowl
. Sipowcom i ich familiom przy- 
grywat zesp6t "Arkadia". Nie by to tez ro- 
dziny, kt6ra wyjechataby z Dzierzna bez 
nagrody. 


"KAZIMIERZ 
-JULIUSZ": 
Hazard na deser 
W tym tygodniu wroci z Hiszpanii 45- 
osobowa grupa tutejszych zwiijzkow- 
c6w z rodzinami. Ten dwunastodniowy 
familijny pobyt zorganizowata dla kole- 
g6w zaktadowa organizacja Zwi1lzku 
Zawodowego Gornik6w w Polsce. W 
drodze na Costa Brava zwiedzili Medio- 
Ian. W Barcelonie zajrzeli mi
dzy inny- 


mi na stynny stadion pitkarski Nou 
Camp. Dopiero w drodze powrotnej 
przewidziano ewentualne hazardowa- 
nie si
 w Monte Carlo. - Inaczej mogli- 
by w og61e nie dojechac do Hiszpanii - 
brzmiat zartobliwy komentarz do tak 
utozonej marszruty. 


"WESOt..A" : 
Oar mifosierdzia 
Pi
dziesi
ciu krwiodawc6w z Klubu 
Honorowych Dawcow Krwi "Basi a" przy 
kopalni "Wesota" uczestniczyto w sobo- 
t
, 11 bm. w pielgrzymce do Sanktu- 
arium Milosierdzia Bozego w Krakowie- 
-lagiewnikach. W darze oltarza pozo- 
stawili w
glowij figurk
 sw. Barbary 
oraz, wydany z okazji jubileuszu 50-le- 
cia, album kopalni "Wesota". Cz
sc 
uczestnikow pielgrzymki ofiarowala naj- 
cenniejszy dar: oddali krew w oczekujij- 
cym obok swiijtyni ambulansie. "Basia" 
skupia 350 os6b i co miesiijc organizu- 
je akcje krwiodawstwa w kopalnianej 
sali konferencyjnej. Wczoraj 65 klubowi- 
czow oddato przeszto 30 litr6w tej ratu- 
jijcej zycie tkanki. 


"KNUROW": 
Zabawa z Ostrowsk q 
Malgorzata Ostrowska z zespotem 
podbita w sobot
, 4 bm. knurowian - 
uczestnik6w festynu, zorganizowanego 
przez Komisj
 Zaktadowij NSZZ "Soli- 
darnosc" w tej kopalni w 24 rocznic
 
podpisania Porozumien Sierpniowych. 
Wprawdzie koncert gwiazdy spotkat &i
 
z najgor
tszym aplauzem, niemniej bar- 
dzo ciepto uczestnicy festynu reagowa- 
Ii tez na koncert Zaktadowej Orkiestry 
D
tej z udziatem tenora Adama Sobie- 
rajskiego oraz humor kabaretu "To Nie 
My". Nie zabrakto, rzecz jasna, innych 
festynowych atrakcji, w tym smakowitej 
groch6wki. JECH
		

/iv5521TG-0000-38-0009_0001.djvu

			m
 
. , 
.. 
I 
'. 
, 
. , 
\ \ : '. , \ 

 . 
. 
. . 
. , . .. 


, 


, 


I 
L_ 
"BOLESlAW SMIAl V": Trzy pokolenia muzyk6w w jednej orkiestrze 
Polki, marsze i rock and roll 


.Niemal przez caty sobotni dzi
n (11 bm.) orkiestra dfi!ta kopalni "Bolestaw Smiaty" bawila sWij muzykij 
mleszkanc.6w Ostr8:wy, kon
ertulqc w samym sercu miasta. Artysci z lazisk skorzystali tym samym z 
zaproszema do. udzlatu w .
Ifi!dzynar?dowym Festiwalu Orkiestr D
tych. Pr6cz Polak6w w imprezie wystqpity 
zespoty z Wfi!
I
r, StowaCJI oraz kraJu gospodarzy - Czech. Ostrawiakom najbardziej podobaty sifi! przeboje 
sprzed lat, takle Jak; "Quando, Quando", "My Way" - Franka Sinatry, a takze tradycyjne polki i marsze ktore w 
wykonaniu taziskiej orkiestry brzmiij doprawdy wysmienicie. ' 
- Cieszymy sifi!, ze moglismy zagrac w tak doborowym towarzystwie. Na Stowacji, Wfi!grzech i w Czechach 
jest sporo doskonatych orkiestr. \t."'i.ele z nich sponsorujq gminy. I to jest bardzo istotny element wspierania 
kultury - podkresla Ale

ander 
OICI
, absolwent 
rakow
kiej Akademii Muzycznej, obecny dyrygent orkiestry. 
\t\(arto z
te'!l podkr
slle fak
 
e me?awem s
tatlo. dZlenne. ujrzy najnowsza plyta CD gorniczej orkiestry z 
lazlsk, ktoreJ wydame wsp6tfmansule wtasme mlasto. Mltosnicy starych przeboj6w, zwtaszcza z lat 
sz
sedziesiijtych 
najdq n
 ni.ej 
iele szta,ndarowych hitow z tamtych lat we wsp6tczesnych opracowaniach, 
m.m. "Rudy Rydz , ,,0 mme Sl
 me martw' oraz "Autostop" z repertuaru Karin Stanek. W sumie 11 utwor6w. 
Kilka z nich wykonuje wokalistka Krystyna Pucher. Krqzek wyjdzie z okazji 225 rocznicy istnienia g6rnictwa na 
terenach dZisiejszego powiatu mikotowskiego. 
- Pomysto
awcEl i zaraz
m motor
m .nap
dowym 
agrania albumu byl Jacek Korski - dyrektor kopalni 
..Bolest
w Smlaty". ,Co. tu 
!-Izo kry
, dZI
kl przychylnoSCI dyrek
ji zaktadu w og61e istniejemy. W tej sytuacji nie 
wyobrazam soble IIkwldaCJI kopalm. To nasze bye, albo nie byc - zaznacza dyrygent. 
T ymc
asem . d? zespotu z
t
szajij si
 coraz 
tod.si ade,?ci muzyk
wania. Wsr6d 35 artyst6w, kt6rzy na state 
wyst
puJq, sEi JUz przedstawlclele trzech pokolen mleszkanc6w powlatu zwiqzanych z kopalniij. 
KAJETAN BEREZOWSKI 


Przyroda: Wniosek 0 ochron
 
Obfitosc staw6w 


Z wnioskiem 0 objecie ochronq prawnq w formie uzytkow ekologicznych 
zwrocili sie wiosnq 2004 r. chorzowscy ekolodzy do prezydenta miasta. 
Wskazali kilkanascie stawow, w ktorych bytujq chronione gatunki plazow. 
Plazy upodobaly sobie nawet te oczka wodne, ktore sqsiadujq bezposred- 
nio z bald q . 
Tak jest w przypadku jednego ze stawow w Lesie Kochlowickim. Row- 
niez z rozbieranq hald q , tyle ze oddzielony od niej ulicq Stabika, sqsia-du- 
je staw przy Stacyjnej, kolejny kandydat na uzytek ekologiczny. Wsrod 
proponowanych pod ochron
 jest takze staw w Dolinie Gornika, b
dqcej 
osrodkiem rekreacyjnym. Jednym z cenniejszych przyrodniczo jest mniej- 
szy sposrod dwoch stawow znanych pod naZWq Amelung. Sq to oczka wod- 
I].e powstale w dawnych wyrobiskach odkrywkowych przy pograniczu ze 
Swietochlowicami. 
W Chorzowie jak dotychczas nie ma jeszcze zadnych uzytkow ekologicz- 
nych. TRz 


EKSPERT R A . 
Ochrona 
konsumenta  


-A 
Wyjasnia ADAM ZA WISZOWSKI, rzecznik prasowy 
Slqskiego Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej w Katowicach 
- Zam6wilem eki
 do sprz'lta- konsumenla - nawet, jesli sij one 
nia po remoncie. Niestety, mam najbardziej sluszne i poparte przepi- 
POwaine wiltpliwoSci, co do efek- sami. Instytucja rozpatrujijca skarg
 
tOw ich pracy. Na dodatek s'l pro- konsumenta, w tym Inspekcja Han- 
blemy z porozumieniem si
 z wfa- dlowa, wbrew powszeehnemu, leez 
scicielem firmy, a na procesy mnie bl
dnemu przekonaniu, nie moze 
nie stat:. Czy jest szansa, by Idos "nakazoc" przedsi
biorcy zmiany po- 
za mnie podj'l' si
 negocjacji? st
powania, ktore jest niezgodne z 
- Andrzej R. Swierklaniec. przepisami prawa cywilnego. Jesli 
sprzedawca podtrzyma swoje zoo- 
nie, np. 0 odrzuceniu reklamacji, kon- 
sument moze doehodzic swoich 
praw tylko w sqdzie. T ylko sqdy, w 
wydawanych orzeezeniad1, upraw- 
nione Sq do "nakazywania" pozwane- 
mu sprzedawey lub uslugodawey 
stosowanie przepis6w prawa eywil- 
nego. Decyzja, kt6ra zmusza sprze- 
dawc
 lub uslugodawc
 do stosowa- 
nia przepisow lub zakazuje niezgod- 
nego z prawem poslfi!powania moze 
bye wydana tylko wtedy, gdy inspek- 
lorzy Inspekeji Handlowej stwierdzij 
naruszenie przepis6w administracyj- 
nych, np. sprzedaZ przeterminowa- 
nej zywnoSci, nie oznaczanie towa- 
row w jfi!zyku poIskim, prowadzenie 
dziatalnosci gospodarezej bez wyma- 
ganych zezwolen. NOT.KAJ. 


- Ochronij konsument6w pod tym 
wzglf;!dem zajmujij si
 rzeeznicy kon- 
sument6w miejscy i powiatowi, In- 
spekcja Handlowa oraz Federacja 
Konsumenl6w. Instytucje te pomaga- 
jij konsumentom w podobny spos6b. 
przede wszyslkim, w ieh imieniu, pro- 
wadzij mediaeje ze sprzedawcami i 
ustugodawcami. Oznacza to, Ze 
przedslawieiel instytucji negocjuje z 
przedsifi!biorcq, na kt6rego poskarZyt 
si
 konsument. Mediacja moZe bye 
posrednia, czyli za pomocij pisma in- 
terwencyjnego lub bezposrednia, 
czyli rozmowa z przedsi
biorcq. Obie 
zmierzajij do polubownego rozwi
a- 
nia sporu. Powodzenie mediacji zale- 
Zy wylijcznie od lego, czy sprzedaw- 
ca dobrowolnie zeehce uznae racje 


-- 
r 
J 


STRONA II 


I 


Porozmawiajmy 0 tych sprawach 
Rola partner a 
w terapii 
Spotkanie z dr. MACIEJEM DOKRZEWSKIM, 
seksuologiem 


<.J 
Q: 
« 


- Jestem po pifedziesiqtce 
i przyznam, ze mam klopoty ze 
wspolzyciem seksualnym. Kolega 
doradzil mi, zebym zamiast pojse 
do lekarza kupil sobie jakqs 
ksiqzkf 0 tej tematyce. Czy 
rzeczywiscie? 


terapeutycznq jest taka, gdy 
w leczeniu zaburzen wzwodu 
uczestniczy partnerka. Pionierzy 
terapii seksualnej William 
Masters i jego zona Virginia 
Johnson nie wyobrazali sobie 
skutecznego leczenia impotencji 
bez terapii partnerskiej. Starsze. 
lecz caly czas skuteczne metody 
terapii, to dopracowane 
w najmniejszych drobiazgach 
programy, w ktorych uczestniczq 
oboje partnerzy. Seksuolog 
prowadzqcy leczenie, niezaleznie 
czy jest to impotencja erekcyjna, 
awersja seksualna. przedwczesny 
wytrysk czy zaburzenia libido 
zawsze stara si(! porozmawiac 
z partnerami. Cz
sto Sq to 
rozmowy trudne. Wychodzi, 
bowiem na jaw, ze m
zczyzna 
cierpi
cy na zaburzenia wzwodu 
nie informuje partnerki 0 fakcie 
podjecia leczenia czy 
przyjmowania lekow. Jezeli 
przyczynq dysfunkcji Sq 
problemy miazdzycowe to 
biologiczna terapia 
indywidualna moze okazac si(!, 
owszem - skuteczna, ale 
na krotk q mete. W przypadku 
ogromnej wi
kszosci zaburzen 
udzial partnera w leczeniu jest 
niezb
dny. 


Porady kulinarne ELZBIETY lABONSKIEJ I 
Og6rki duszone w smietanie I 


I 
?.T
!
j 

. a
 
E!1
ZenY P""Y na_- 
m
sl 
Iedzlec przy komputerze po kllkanaScle godzm skach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 
dZlennre. P? trze:
h latach takiej pracy pogorszyl jej si
 1998 r., nr 148, poz. 973). 
wzrok,. m
sl noslc o

lary. Praeodawc
 
refund,?wat jej Po
szechnie obowiqzujijce przepisy prawa nie na- 
tylko nu;!wlelkij cz
sc Ich ceny. A w mOJeJ k
palnl o
oby ktadalij na pracodawc
 obowiijzku wyptaty dodatk6w 
zatrud
lone przy..ob
ludze komput
r6w 
aJij speCjalne za prac
 w warunkach szkodliwych. Jednakze swiad- 
t dodat
1 d.
 pe
SJI: Sledzij bez 
orowna
la. kr6cej przy czenie takie mogij przewidywac zapisy wewnijtrzzakta- 
ekranle nrz mOI
 zona, ale ona nre dostal
 zadnego do- dowych tr6det prawa pracy (np. regulaminu wynagra 
d
tku czy p
eml.1. Komputery szkodZEI ka
demu podob- dzania, czy uktadu zbiorowego pracy). Jezeli wi
c 
nre, ale Judzle me sij tak samo trakf.owanr. Czy to w po- przepisy obowiijzujijce u danego pracodawcy przewi- 
. rZijdku? - pyla Ryszard G. z Wodzlslawia SI&skiego. dujij wyptat
 takiego swiadczenia, pracodawca powi 
nien je wyptacac. 
Poza szczeg61nymi obowiijzkami z zakresu BHP, 
wynikaj
c}lmi z powotanego rozporz&dzenia, praco- 
dawca Jest lakze zobowiijzany zapewnic pracowni- 
kom pracujijcym przy komputerze okulary korygujq- 
ce wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jezeli wyni- 
ki badan okulistycznych przeprowadzonych w ra- 
mach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykaZq po 
trzebfi! ich stosowania podczas pracy przy obstudze 
monitora ekranowego. OPRAC. TAl 


Odpowiada: PRZEMYSt.AW 
POGlODEK, rzecznik prasowy 
Paristwowej Inspekcji Pracy 
w Katowicach: 
Obowiijzki pracodawcy zwiijzane z 
zatrudnianiem pracownik6w przy kom- 
puterze wynikajij z przepis6w rozpo- 
rZijdzenia ministra pracy i polityki so- 
cjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. - w 


Ogorki zazwyczaj zjadamy w po- 
staci swiezej - jako dodatek do ka- 
napek, skladnik surowek, w tym, 
najpopularniejszej z nich, mizerii. 
W okresie zimowym, najczesciej ko- 
rzystamy z ogorkow kiszonych i 
marynowanych lub pikli zwanych 
inaczej "platami". Jest to typowy 
ogorkowy stereotyp. PrzecieZ z 
ogorkow nic innego raczej zrobic 
sie juz nie mozna. A jednak mozna! 
Prosze tylko sprobowac. 
Oto przepis na ogorki duszone w 
smietanie, b(!dqce doskonalq gorqcq 
potrawq, ktorq podac mozna wraz z 
ziemniakami do drugiego dania 
zamiast miesa, ryb, czy jaj. . 
Jest to danie wyjqtkowo 
smaczne i tanie, gdyz wy- 
korzystuje sie do niego 
i
 przerosniete, peine twar- 
dych pestek ogorki grun- 
I
 towe, ktore wielu dzialko- 
wiczom spedzajq sen z po- 
wiek, jako. ze zazwyczaj nie 
posiadajq konceptu na ich 
przetworzenie w celach konsump- 
cyjnych. 


.. 


.. . 


- I 


:
  


Jfdrzej C. Tychy. 


- Skuteczna terapia dysfunkcji 
seksualnych wymaga 
postawienia trafnej diagnozy. 
Moze wiec lepiej bedzie 
odwiedzic lekarza seksuologa, 
ktory dokladnie pana zbada. 
Gdyby tylko opis objawow 
wystarczyl do postawienia 
rozpoznania, to miejsce 
specjalisty moglby zajqc 
komputer wydajqcy tabletki. 
W zadnej specjalnosci medycznej 
taka zamiana miejsc nie jest 
mozliwa, a wr
cz jest 
absurdalna. Zaburzenia 
seksualne wymagajq 
szczegolnego podejscia 
diagnostycznego, odmiennego ze 
wzgl
du na uwiklanie w problem 
obojga partnerow. Zawsze 
wlasciwe leczenie dotyczy 
w rownym stopniu kobiety 
i m\!zczyzny, co warto podkreslic 
niezaleznie od rodzaju 
dysfunkcji. Optymaln& sytuacjq 


Og6rki duszone 
w smietanie 
Przepis na 4-5 porcji 
ok. 1 kg przerosniftych, lecz 
swiezych ogorkow gruntowych 
1-3 lyzek smietany 
5-8 dag masla 
1-2 plaskie lyzki posiekanego ko- 
perku 
sol, vegeta 


'--  


 


"'Oi 
.'
-I-8. 


o....% 


<.J 
Q: 
« 

 


Ogorki umye. obrac i kaZdy prze- 
kroic wzdluZ na polowki. Za pomocq 
lyZeczki wybrac z nich pestki, tak aby 
uzyskac wydrqZone wn
trza przypo- 
minajqce lodki. Bardzo duie wydrq- 
zone platy ogorkow, mozna oczywi- 
scie podzielic na polowki lub Cwiart- 
ki. Nastepnie nalciy ulozyc je w mi- 
seczce i lekko posolic. PozostawiC w 
chlodnym miejscu tak dlugo, az 
zwiotczejq pod wplywem soli i wy- 
puszczq sok. Wowczas nalezy je wlo- 
zyc do condla z gorqcym maslem i 
chwilke poddusic na malym ogniu. 
Gdy juZ b
dq szkliste dodac do 
nich smietane i przyprawy, 
delikatnie polqczyc, aby 
nie zniszczyc delikat- 
nej struktury ogor- 
ka, i jeszcze na 
moment potrzy- 
mac na ogniu do 
momentu zago- 
towania. Nast(!p- 
nie zdjqc z ognia, 
dodac drobno posie- 
kanego koperku i osta- 
tecznie. przyprawic do smaku.
		

/iv5521TG-0000-38-0010_0001.djvu

			STROMA III .}I flr1Jt"",
 
G6rnicy na falach eteru 


N swiecie dzialajq blisko 
a 4 miliony licencjono- 
wanych krotkofalow- 
cow, w Polsce niecale 18 tysiecy, z 
czego ok. 200 to byli lub obecni pra- 
cownicy kopaln weg1a kamiennego. 
Byc moze juz wkrotce utworzq oni 
klub gornikow-krotkofalowcow. 
Krotkofalowcy szczYCq si
 tym, 
ze to ich dzialalnosc zaowocowala 
powszechnym wprowadzeniem te- 
lewizji satelitarnej, telefonow ko- 
morkowych oraz innych nowocze- 
snych technik przekazu. Z drugiej 


- Mlodzi ludzie, chcqc dzis poznac 
swiat, siadajq przed komputerem. 
Krotkofalarstwo jest jednak tansze 
anizeli internet - przekonuje Kup- 
ka. - Roczna licencja kosztuje 18 zl, 
a mozna rozmawiac ile sie chce. 
By jednak moc nadawac na fa- 
lach, nalezy zdac odpowiedni egza- 
min panstwowy w celu uzyskania 
licencji. 
Podczas ostatnich wakacji krot- 
kofalowcy z Piekar zorganizowali 
pobyt wczasowy w Gdansku dla 
kilkudziesieciu osob. Jego uczestni- 


t 


POLAND 


ZONE 15 
polska Award - G 


J090KF 
SPPA - RS 


TRX 


strony rozwoj innych 
lqcznosci, a zwlaszcza 
ograniczyl popularnosc 
larstwa. 
Ginter Kupka, byly pracownik 
piekarskiej kopalni "Julian", obec- 
nie kierownik klubu SP9KRT w 
Piekarach Slqskich wspomina, ze 
najwi
kszym powodzeniem klub 
cieszyl sie na poczqtku lat 80. 
- W tym czasie przychodzilo do 
nas wiele osob, bo krotkofalarstwo 
bylo jedynq praktycznie mozliwo- 
sci q podrozowania po swiecie. Bylo 
w tym cos romantycznego - przy- 
znaje Ginter Kupka. 
Wowczas w piekarskim Klubie 
dzialalo ponad 90 czlonkow. Dzis 
jest ich 40. 


srodkow 
internetu 
krotkofa- 


Kl 


0: 


. a lata 


;.t i'ZIf"; 

 
 o 
.-" . 	
			

/iv5521TG-0000-38-0011_0001.djvu

			STRONA IV 
.. ---..... 
-, 
.  


Gabriela Cichon pisze humoreski choc, zamierzata opisywac przykre wydarzenia z kopalni 
Do szcz
scia 
przez tzy  


.........' 


- Z babci q robie porzqdki w 
ogrodku, z dziadkiem gram w teni- 
sa, z mamq maluj
 i bede inzynie- 
rem jak moj tata - zapewnia chlo- 
piec. 
Dzieci nasladujq swoich bliskich, 
chcq im dorownae. Cichoniowie 
twierdz q , ze druga mlodosc zaczyna 
sie na emeryturze. Maiq wiecei cza- 
su na radosci. On jest "zlot q rqCZ- 
k q ", naprawia i remontuje wszystko 
w domu. Czasami bywa krytykiem 
literackim dla swojej zony. 
- Pisze dla wlasnej przyjemnoscL 
Mqz jest pierwszym czytelnikiem, 
wytyka mi bledy. Moj dorobek to 
dopiero cztery opowiadania i nie- 
wiele wiecej wierszy. Ucz
 sie 
warsztatu pisarski ego metod q prob 
i bledow - mowi skromnie Gabriela 
Cichon. 
Przygode literack q rozpoczela na 
emerytur
. Zmierzala opisae 
wszystkie niemile zdarzenia ze swo- 
jego zycia. Zrezygnowala z tego po- 
myslu. 
- Po co komus sprawiac przy- 
krose, przeciez ci ludzie zyjq i mo- 
gliby rozpoznae siebie w moich 
opowiadaniach. Dlatego pisze hu- 
moreski, zabawnych sytuacji jest 
sporo, trzeba si q tylko na me otwo- 
rzyc. Jedno moje opowiadania opu- 
blikowano w naszej gazecie kopal- 
nianej, w "Echu Wieczorka" - mo- 
wi Cichoniowa. 
Slawa, autografy, apanaze. To 
ich nie krecL Alojzy Cichon spedza 
sporo czasu w domowej silowni lub 
na korcie tenisowym z prostego po- 
wodu. Dla zdrowia i satysfakcji. 
Ruch poprawia nastroj i dodaje sil 
do zycia. Jedyna corka Cichoniow - 
Dagmara Brozyna - podziela filozo- 
fie zyciowq rodzicow. Jednak nie 
pracuje w kopalni. Robi ceramiczne 
anioly, maluje pejzaze, rysuje rozne 
scenki. Gdy wychodzila za mqz za 
chlopaka z osiedla wiedziala, ze 
opowieSci 0 "Wieczorku" bedq dalej 
pojawily sie w jej domu. Janusz 
Brozyna juz wtedy pracowal w ko- 
palni. 
- Nie slyszalam, by w "Wieczor- 
ku'; potrzebowali plastyka, a takie 
mam studia, gdybym jednak otrzy- 
mala propozycje pracy, to czemu 
nie - smieje sie Dagmara Brozyna. 
Moze Mateusz faktycznie pojdzie 
w slady taty, dziadka, pradziadka i 
prapradziadka. Bylby piqtym poko- 
leniem w rodzinie, ktorej losy sple- 
eione Sq t q samq kopalni q "Wieczo- 
rek". 


13 czerwca 1964 rok. Tqp- 
ni
cie w katowickiej kopalni 
"Wieczorek". Zginelo siedmiu 
gornikow. W tym wypadku 
Gabriela i Alojzy Cichoniowie 
stracili ojcow. Nieszczeseie 
polqczylo osierocone rodziny. 
Ich matki zostaly przyjaciol- 
kami. Oni po siedmiu latach 
od katastrofy wzi
li slub. Ko- 
palnia stala sie dla obojga 
drugim domem. 
- "Wieczorek" to dla nas 
iakby rodzinna firma - smieje 
si
 Gabriela Cichon. - J a ode- I '. 
szlam z kopalni zaledwie rok 
temu. Riedys pracowali w niej r 
moj dziadek, ojciec i mqz. Te- 
raz ziee kontynuuje tradycje, 
jest nadsztygarem w wydziale 
elektrycznym. 
Smierc ojca to duzy dramat 
dla kilkunastoletniego chlop- 
ca. Alojzy Cichon musial 
szybko dorosnqe. 
- Od dziecka bylem prze- 
znaczony do pracy kopalni. Taras z widokiem na ogr6dek jest ulubionym 
Mialem 17 lat, gdy zginql tata. miejscem wypoczynku dla cafej rodziny. 
Niespelna rok po jego smierci 
zjechalem na pierwszq swojq szych- 
te. Mama troche protestowala, ale 
nie sluchalem jej. Jak to mlody, 
cheialem postawic na swoim. W 
gornictwie mozny bylo zarobiC wie- 
cei niz w innych branzach. Nie ba- 


Br(J()tstitW Kowalik 
pracowaf rowniei 
kopalni "Zobak". 
Bronistawa Kowalika przygoda z g6rnictwem 


: rwszy z IeWf!1J 

gierskjej 


Fedrowanie 
na catego 


11 


k 
.. . 


..... 


\..:; 


, 


.::-. , 


., 
.
 


---
 


Barwny zyciorys Bronislawa Ko- 
walika moglby z pewnosei q poslu- 
zye za kanw
 do filmowego scena- 
riusza 0 perypetiach gornika, ktory 
polowe swego zycia spedzil w ko- 
palniach wegla, rud i soli. A wszyst- 
ko zaczelo sie w latach sZeSedzie- 
siqtych od szkoly gorniczej, ktora 
dala mu przepustke w dorosle zycie. 
Z musu - jak sam powiada - na dol 
nie zjechal, lecz z czystej checi. Bo 
gornictwo to dla niego powolanie, 
wyzwanie i przygoda jednoczesnie. 
- Kopalnie rud zelaza w Czesto- 
chowskiem. Tak, tam zaczynalem - 
Bronislaw Kowalik 
wzdycha, rzucajqc 
okiem na pamiqtko- 
we fotografie sprzed 
czterdziestu z gorq 
lat. 
- Ciezka robota, 
ale i pieniqdze z tego 
byly, 0 satysfakcji juz 
nie wspominajqc. I 
tak przez rowne dzie- 
siec lat - dodaje. 
Byl kiedys taki 
zwyczaj, ze wyroz- 
niajqcych pracowni- 
k6w wynagradzalo 
sie sowicie. Przyszla, 
wiec i kolej na niego. 
Z gabinetu dyrektora 
kopalni wyszedl ze skierowaniem 
do pracy w kopalni soli Sonderhau- 
sen w Gorach Harzu, w owczesnej 
NRD. 
- Kopalnia soli? Czy dam sobie 
rade? - podobnych pytan zadawa- 
lem sobie wiele, ale tej okazji nie 
moglem przepuscic. I pojechalem z 
chlopakami. A na miejscu? No, coz. 
Pokazalismy Niemcom, jak sie pra- 
cuje i tyle - kwituje krotko Broni- 
slaw Kowalik. 
Kopalnia soli nie zrobila na nim 
wiekszego wrazenia. Powiada, ze 
pierwsze wrazenie bylo takie, jakby 
wylqdowal w wiekszym tunelu. 
Wszystko wysokie i szerokie, ina- 
czej niz w rudach zelaza. 
W Zonderhausen gornik z Czesto- 
chowy dostal funkcje sztygara 
zmianowego oddzialu wydobywcze- 
go. Musial uczye sie jezyka. Nie 
mial innego wyjscia. Po godzinach 
szedl na lekcje i wkuwal. W efekcie 
juz po roku biegle porozumiewal sie 
na dole z niemieckimi kolegami po 
fachu. 
- Doprawdy bardzo zdyscyplino- 
wana zaloga. Mowy nie bylo 0 la- 
maniu przepisow. Czasem zdarzalo 
sie to chlopakom z polskiej bryga- 
dy. Musieli swiecic oczami, ale za to 
blyskali uporem, determinacjq i 
rzetelnosci q w pracy. Mysl{!, ze te 
cechy w pewnym sensie nas roz- 
grzeszaly - wspomina Bronislaw 
Kowalik. 
Po czterech latach sp
dzonych na 
kontrakcie w kopalni soli Bronek - 
bo t
k nazywali go koledzy - wrocil 
na Slqsk, trafiajqc tym razem do 
kopalm w
gla kamiennego "Anda- 
I uzja ". Funkcja ta sarna - sztygar w 
oddziale wydobywczym, ale praca 
bez porownania ciezsza niz w 
Niemczech. Stdmtqd jak powiada 


- przywiozl poszanowanie dla prze- 
pisow bezpieczenstwa i higieny 
pracy. Choc w kopalniaeh soli za- 
grozen jest mniej, to mimo wszyst- 
ko trzeba trzymae sie na bacznosci. 
Dlatego kazdego dnia przestrzegal 
ludzi z brygady, by przypadkiem 
nie chodzili "na skroty". 
- Chce byc szczery - deklaruje 
Bronislaw Kowalik. Przepisy 
przepisami, ale wykonanie planu 
bez ich lamania nie jest w kopalni 
wegla kamiennego mozliwe. I mo- 
wi
 to z rekl! na sercu. Nie wiem, 
]ak jest dzis, ale za moich czasow 
byl dramat. Wszystko 
postawione na glo- 
wie. Przyznam sie - 
bywaly takie chwile, 
ze czlowiek oko przy- 
mrtiZyl na to i owo, a 
potem z duszq na ra- 
mieniu wyglqdal kon- 
ca zmiany. Wyjqtek 
stanowil metan. Mia- 
lem na jego punkcie 
- bzika - wyznaje. 
l [byc moze wlasnie 

 dzieki temu dyrekcja 

 kopalni wyslala go na 
.. Wegry, do pracy w 

 metanowej kopalni 
c5 wegla kamiennego 
"Zobak". Mial po- 
nadto spore doswiadczenie i znal 
niemiecki. 
- Blady strach mnie ogarnql, jak 
to wszystko zobaczylem. Nawet do 
40 metrow szesciennych metanu 
wydobywalo sie na tone wegla! Po- 
za tym, reczne urabianie i strzelanie 
materialem wybuchowym. Istne 
szalenstwo! - opowiada dalej Bro- 
nislaw Kowalik, ktory objql po raz 
kolejny funkck sztygara zmiano- 
wego. 
Wybuchy, pozary, akcje ratunko- 
we - ot, zwykla codziennosc owcze- 
snego, madziarskiego gornictwa. 
- Czego nam tamci zazdroscili? 
No, pracowitosci, uporu - ma si{! ro- 
zumiec i poswiecenia. 
Pamietam, jak po zapaleniu sie 
metanu jeden z naszych chlopakow 
doznal powaznych obrazen. Nada- 
wal sie na nosze. Mimo strasznego 
bolu nie wycofal sie jednak z chod- 
nika, nie probowal ratowac wlasnej 
skory, tylko kolejno wynosil swych 
wegierskich kolegow z miejsca wy- 
padku. To ci dopiero! Chyba Huras 
sie nazywal. Tak, Huras... - ucina. 
Kazda szychta w w
gierskiej ko- 
palni byla igraniem ze smierci q . 
Raz naszemu sztygarowi zabraklo 
skali na metanomierzu. Alarm. Po- 
lecenie wycofania si
. Blyskawicz- 
ny telefon do dyspozytora i wstrzy- 
manie ruchu kopalni. A potem 
uscisk dlonI dyrektora, kwiaty i ko- 
perta z nagrod q . 
- He z tego wydalem na tokaj, nie 
powiem. W kazdym razie, jego wy- 
jqtkowego smaku nigdy nie zapo- 
mne. Do dzis, jak go kosztuje, przy- 
chodzi mi na mysl ten zwariowany 
dzien - konczy jednq ze swych wie- 
lu opowiesci slqski sztygar Broni- 
slaw Kowalik. 
KA.IETAN BEREZOWSKI 


I. , 


... 


. , 


ki nie pomagaly. Szukala perspek- 
tyw. Znalazla je w srednim stu- 
dium ekonomicznym. Pel maturze 
wsrod maszynistek nie zagrzala 
dlugo miejsca. 
- To byly takie czasy, ze nawet 
kierowniczka hali maszyn 
nie miala sredniego wy- 
ksztalcenia. Nie chcialam za- 
draznien. Zlozylam wniosek 
w biurze podawczym 0 prze- 
niesienie mnie na inne stano- 
wisko. Akurat w glownym 
sekretariacie by! wakat. 
Ucieszylam sie, ze zostalam 
przyjeta. Wzorem dla mnie 
stal sie wtedy pan Jozef. Kie- 
dys byl zawodowym zolnie- 
rzem, obslugiwal dyrektora. 
Podpatrywalam jak sobie ra- 
dzi w roznych sytuacjach - 
dodaje Cichoniowa. 
Sekretarka i asystentka 
dyrektora musi byc mistrzem 
w relacjach miedzyludzkich. 
Gabriela Cichon raz dala sie 
zaskoczyc i poniese nowej dla 
siebie sytuacji. Delegacji 
geologow z Iraku usilowala 
narzucic polskie zasady 
grzecznosci. Powstrzymala 
wchodzqcych do gabinetu 
mezczyzn, by ustqpili pierw- 
szenstwa towarzyszqcym im 
kobietom. Wszyscy zamarli. 
Incydent zak0I1czyl sie na 
konsternacji. Nie wyrzucono 
jej z pracy. 
- Dyrektor nawet nie bar- 
dzo si{! zloscil, zapytal mnie 
tylko: czy wiem, co zrobilam 
- wspomina byla sekretarka. 
On przepracowal pod zie-: 
mi q 30 lat. Ona w biurach tel 
samej kopalni sp{!dzila 36 lat 
swego zycia. Cichoniowie 
uwazajq, ze poczucie wspol- 
noty zawodowej umacnialo 
ich malzenstwo. Razem wy- 
chodzili do pracy. Wzajemnie 
dopingowali sie do podnos ze - 
nia kwalifikacji. pomagali 
sobie w nauce. Dzielili obo- 
wiqzkami domowymi. 
- Trzeba sie cieszyc tym, co 
si{! ma, a nie patrzec, ze inni 
majq wiecej - podaje swojq 
recept q na rodzinne szczescie i 
Gabriela Cichon. l'! 
o tym, ze Cichoniowa ma 
 
racj
 swiadczy choeby zacho- 
 
wanie jej wnuka. Szescioletni 
 
Matuszek rysuje ilustracje do 
 
opowiadan i wierszy babci. 
 
W. 
i
nicy ic.h dO
T1U cwicz>: Gabriela CichoiJ-p rzy pisamu cZ{Jsto ma 

mesme, pomewaz tak robl asysrenra. Wnuczek rysuje ilustracje do jej 
Jego dziadek Alek. opowiadaiJ. 


I "". 
"" . 


',.:/'t 


.. 


Mateusz pilnie ewiczy u boku dziadka 
w domowej sitowni, poniewaz chce bye 
kulturystCl. 
lem si
, nie mialem zlych mysli - 
wspomina Cichon. 
On zaczynal od czyszczenia tasm. 
Pozniej bylladowaczem na scianie, 
gornikiem przodowym. Gdy skon- 
czyl technikum awansowal na szty- 
gara zmianowego. Ona do kopalni 
trafila drogq okreznq. Od dziecka 
chciala sprzedawac w sklepie. Po 
pierwszej praktyce porzucila 
dziewczece marzenia. Zmienila pla- 
ny zawodowe. 
- Klientka wylala mi dwa litry 
mleka na glowe. Weszla do sklepu i 
powiedziala: pani mnie obslugiwa- 
la, to niech sobie pani to mleko te- 
raz wpije. Nie moglam sobie z tym 
poradzic. Zostalam ukarana z
 nie 
swoje przewinienie. Kierowmczka 
sklepu kazala praktykantkom dole- 
wac wody do baniek z mlekiem. 
Wtedy zrazitam sie do handlu. 
Skonczylam szkol
, odbylam 
wszystkie wymagane staze, ale jed- 

oczesnie zrobilam kurs maszyno- 
pisania opowiada Cichoniowa. 
W "Wicczorku" rozpoczynala 
staz zawodowy w hali maszyn. W 
jednej sali osiem kobiet. Pn: ez 
osiem godzin ten sam loskot, mla- 
rowy stukot klawiatury. Sluchaw- 


JOLANTA TALARCZYK 


c  


-, 
f
		

/iv5521TG-0000-38-0012_0001.djvu

			STRONA V 
 
W filatelistycznym klaserze 


Znaczki z. 


Mowa oczywiscie 0 znacz- 
 
kach 0 tematyce mu- 
 \. 
zycznej, wzbo- ,#' - 
...... 
gacajqcej ... 
kolekcje 
filateli- 
stow zain- 
teresowa- 
nych kulturq 
i sztuk q . Mu- 
zyka stanowi 
takze temat 
wyspecjalizowa- 
nych zbiorow i eksponatow filateli- 
stycznych. Ostatnia emisja Poczty 
Polskiej pn. "Festiwale muzyczne", 
wzbogacila je 0 interesujqce kartki 
pocztowe z nadrukowanymi znacz- 
kami wartosci 1,25 zl kazdy. Wpro- 
wadzane byly one do obiegu w mie- 
siqcach od kwietnia do sierpnia br. 
promujqc cztery wazne wydarzenia 
kulturalne. 
Zainaugurowal je organizowany 
od 1961 roku majowy Muzyczny Fe- 
- stiwal w Lancucie z udzialem wy- 
bitnych wykonawcow z calej Euro- 
py. Kartke pocztoWq ilustruje oka- 
zaly lancucki Zamek - Muzeum w 
ktorym odbywajq sie festiwale mu- 
zyki klasycznej; znaczek - instru- 
menty muzyczne. 
Trzy kolejne kartki upamietniajq 
festiwale organizowane w naszych 
uzdrowiskach, ktore w rownym 
stopniu szerzq kulture muzycznq, 
co wykorzystujq i upowszechniajq 
muzykoterapie w leczeniu pacjen- 
tow i kuracjuszy. 
W parku zdrojowym w Duszni- 
kach stoi niewielki budynek - tak 
zwany Dworek Chopina - i jego po- 
mnik. Na pamiqtke koncertow pol- 
skiego geniusza, od lat odbywajq sie  
" 


pi
ciolinii 
I 
 


.. 


, 

' 


.- 
..... 

;,::-.i.J:  


. . 


.. 


w Dusznikach Zdroju koncerty i 
festiwale jego muzyki. Tego- 
roczny Miedzynarodowy Fe- 
stiwal Chopinowski upa- 
mietnia okolicznosciowa kart- 
ka pocztowa, ktora ilustruje frag- 
ment obrazu z Dworkiem Chopina. 
N a znaczku przedstawlOno mlo- 
dzienczq sylwetk
 genialnego kom- 
pozytora i wirtuoza. 
Fryderyka Chopina, konkursy 
chopinowskie, festiwale jego muzy- 
ki, przedstawia i dokumentuje wie- 
le pol skich znaczkow, kartek i da- 
townikow pocztowych. Pierwszy 
ukazal sie w 1927 r. z okazji odslo- 
niecia pomnika Chopina w Warsza- 
wie. W 19621'. Chopin wzbogacil se- 
rie Wybitni Polacy; w 1992 r. zna- 
czek z jego wizerunkiem promowal 
Polske z okazji EXPO'92 w Sewilli. 
150-lecie smierci kompozytora, 
upamietnilo wspolne polsko-fran- 
cuskie wydanie znaczka oraz iden- 
tyczny datownik stosowany w War- 
szawie i Paryzu. 
Sqsiadujqca z Dusznikami Kudo- 
wa Zdroj byla w czerwcu gospoda- 
rzem kolejnego Miedzynarodowego 
Festiwalu Moriiuszkowskiego. Mu- 
zyka tworcy polskiej opery narodo- 
wej zadomowila sie bowiem w tym 
uzdrowisku. Kartka z jego frag- 
mentem i znaczek z wizerunkiem 


KRZYZOWKA PANORAM1CZNA nr 27 

 ... I ... ...- 
.,,""" CygII\ - -.yl
 
- ...... ...-- -- .......... 

 -... ...- 
17 3 16 
- 
14 1 ....,. 
............ - 
- 

 ...- 
...... 
-- 
..... 
13 
........ .... 
- 
 - e - .- .... ...
 
-.... ... jo.
'" Um.. 
(' 
gID 
C 
-, II'"' w IIIIt1 11 

 
- 
--- 
 
-. , 
...-- 
-.-., 
9 8 - 

- ... 12"""""" 
..... 
... -.. - - 
- &,qIIo - ......... - 
...- 
r 12 .... 2 
....-- 
- 
..-,.. 7 6 
...-.-.. 
. -- 
..- -- 
- 
-. 
- 1 5 


wybitnego kompozytora, dyry- 
-.............. genta i pedagoga doku- 
.
 -.............. mentujq tegorocz- 
. ny festiwal. 
. I W 1951 r. 
I ukazal sie 
znaczek przed- 

 abh
pin

 
", Stanislawa Mo- 
niuszke. W 1958 r. 
.... jego sylwetka 
, zdobila zna- 
.
.... czek pocz- 
... '" towy w 
" ... 
'" emlS]1 
" J?rz
dsta-: 
, Wla]qCe] 
takze Stani- 
slawa Wy- 
spianskiego. 8 
znaczkow prezen- 
tujacych dziela Moniuszki na pol- 
skich scenach (w tym Opery Slq- 
skiej w Bytomiu i Operetki Gliwic- 
kiej) upamietnilo w 1972 r. setnq 
rocznic(! smierci kompozytora. 
Europejski Festiwal im. Jana 
Kiepury w Krynicy Zdroju wienczy 
festiwalowq emisje kartk q przed- 
stawiajqcq wybitnego spiewaka na 
znaczku, a takze ilustracji - spie- 
wajqcego na dachu swojego merce- 
desa. Znaczek z wizerunkiem Jana 
Kiepury ukazal si(! 1990 r. w serii 
"Slawni polscy spiewacy". Jemu 
takze poswiecona zostala bezznacz- 
kowa kartka pocztowa oraz datow- 
nik w stulecie urodzin w 2002 r. 
Wszystkie kartki zaprojektowala 
artystka - plastyk Malgorzata Osa. 
Ich wspolnym ilustracyjnym moty- 
wem przewodnim jest klucz wioli- 
nowy. ZETBE 


... 


..... - 


I 
- 


- 
-  


4 


15 


lj2 1 3 ;4 I fl617 ;8 I [fFT12l fFF1161171
 
Rozwiijzaniem b
dzie haslo z pol ponumerownych od I do 18. 
Rozwiqzania nalezy nadsylac na kartkach pocztowych na adres redakcji w terminie 10 dni od daty ukazania sie te- 
go wydania "TG". Wsr6d Czytelnikow, ktorzy nadeSlq prawidlowe hasto, rozlosujemy trzy nagrody ksiqzkowe. 
Haslo krzyZowki z numeru 36 "Trybuny G6rniczej" brzmiato: "JAKI GRZECH TAKA POKUTA". Nagrady ksiqzko- 
we za nadeslanie prawidlowych rozwiqzan krzyZowki wylosowali: Danuta Rudzka z Kleczy Dolnej, Jozef Brzezinka z 
Ksiqzenic, Gertrurla Tchorz z Wodzislawia Slqskiego. Gratulujemy, ksiqZki nadeslemy poczt q . 
Jack-Alain Leger, Godzina Tygrysa - Bohatera tej powiesci mozna nazwac wspolczesnym hrabiq Monte Christo. Abel 
Young niespodziewanie staje si
 wlascicielem doskonale prosperujqcego pisma - zapisal mu je w spadku ojciec, 0 kto- 
rego istnieniu nie wiedzial. Zarzqdzanie gazetq pozostawia przyrodniemu bratu. sam zas postanawia wyjechac do Wiet- 
namu jako jej korespondent. Nie przychodzi mu do glowy, ze ma wrogow, ktorzy skwapliwie.wykorzystajq okazj{? - w 
Wietnamie Abel znika w niejasnych okolicznosciach... 


m 
ij
41
 


Unikatowe widokowki w b y tomskie j "Rotundzie" 


G6rka mitosci 
bytych g6rnik6w 


Nie ocalala g6rka milosci w miejskim parku, gdzie kiedys bytomianie umawia- 
li sie na randki. Pomnik .,Gomika" dawno temu zniknq z ulicy Wrodawskiej w 
tym miescie. Slady przesztosci zachowaly sie na starych wldokowkach. 17 zesta- 
wow pocztowek z XIX i XX wieku mozna oglqdac do 8 paZdziemika br. w gale- 
rii .,Rotunda" w MiejSkiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. 
- Inspiracja wyszla od nas, ale koncepcje wystawy przygotowal Czeslaw Czer- 
winski, wlaSciciel unikatowej kolekcji widokowek - podkresla Sebastian Woz- 
niak z Pracowni Historii Bytomia MBP. 


-I 


''-I 


-;'I
"H 


. 


"'I", 


II -- J
 


I 

 t 
"'"' ..,....;.. ---
- 
-- 

-- " Q,-$' /(Qr
r 


I J 


Kopalnia Bytom. 
W bytomskiej bibliotece eksponowanych jest 255 widokowek Dokumentujq 
rozwoj Bytomia w okresie intensywnej industrializacji. Sq portretem przemian w 
odrrbnych wowczas miejscowoSciach, takich jak: Bobrek, Szombierki, Miechowi- 
ce, Rozbark, dzis dzielnicach Bytomia. Pocztowki ukazujq kopalnie i rozne obiek- 
ty przemyslowe, ktorych juZ nie ma. Uwieczniono na nich glowne gmachy I naj- 
piekniejsze fragmenty miasta, ktore zniknely wraz z przebudowq ulicy, uklada- 
niem szyn tramwajowych lub na skutek zuZycia technicznego czy zmiany archi- 
tektonicznej mady. 17 zestawow starych widokowek - zamkni(!tych w antyramach 
pod wsp6lnym tytulem "Bytom i jego dzielnice w okresie industrializacji" - to tyl- 
ko fragment wielkiego ich zbioru. Czeslaw Czerwinski kolekcjonuje je od ponad 
20 lat. Na co dziei1 pracuje on w dziele technicznym bytomskiego Miejskiego Za- 
rzqdu Budynkow Mieszkalnych Zawadowe obowiqzki pobudzily jego zaintereso- 
wanie histori q rodzinnego miasta i dokumentowaniem swiata, ktory adchodzi 


.... 


.. ;; 


- 


"9 
a.1 


,... 


_:--.. 


.. 


I .. 


t.- 


'fi 


'."Hlff 
 * 


I . ' 


_"1foh OJ .If 


...h.w:tl(./ tit". 'tul'
 


10 


Kopa/nia Szombierki. 
- Inspiracjq powstania mojego zbioru byty wyburzenia w latach 1979 1980 ro- 
ku, budynkow w kwartale dawnych ulic: Jainty, Pokoju, Sqdowej i przy placu 
KOSciuszki. Uswiadomilem sobie, ze bezpowrotnie ginie urok znacznej czesci za- 
bytkowej zabudowy. Wowczas tez, dla zachowania w pamieci, zaczqtem robic 
amatorskie zdjecia z prowadwnych rozbiorek - pisze na stronie internetowej 
miasta wlaSciciel unikatowej kolekcji.. 
Czeslawa Czerwinskiego nie mozna spotkac na wystawie, wyjechal na kilka ty- 
godni z Bytomia. Na lamach "TG" pisalismy 0 jego kolekcjonerskiej pasji trzy la- 
ta temu. Od amatorskich zdjec wyburzanych budynkow doszedl do systematycz- 
nych poszukiwan starych fotografii i widokowek. Stal si
 niemal stalym bywal- 
cern antykwariat6w i gield staroci. Jego bytomska kolekcja obejmuje okres od 
1897 roku, kiedy to wydano pierwsze pocztowki litograficzne, az do czas6w 
wspolczesnych. DuZq czesc zbioru stanowi q pocztowki z pierwszej polowy XX 
wieku. Czerwinski opisuje swoje zbiory na stronie internetowej miasta 
(www.um.bytom.pl). "Biale kruki" to litografie z 1897 r. Jedna z nich, choc 
ostemplowana 16 maja 1897 roku, prawdopodobnie ukazala si
 znacznie wcze- 
sniej, za czym przemawia stosunkowo prymitywny spos6b jej wykonania. Wysta- 
wa w "Rotundzie" dla mlodziezy jest lekcjq historii, a dla starszego pokolenia wy- 
cieczk q sentymentalnq w czasy ich mlodaSci. 
JOl.ANTA TALARCZYK 
PS. Widokowki, zostafy udost
pnione .. TG" przez pracownik6w bytomskiej 
bib/ioteki. 


18 


.... 


f 


... 


of  


- 


- 


.  


r '" 
. , 


- 


......  


II!,""HEN 05 H.II1ltz-Grutrit 


Kopalnia Rozbark
		

/iv5521TG-0000-38-0013_0001.djvu

			* 


I 
FE 


":'" . ..,. I A: 


... 


.....
 


'. 


'W' 


I 


I
 


... 


. 


. 


....ot 


" 


.... 


, -'- - 


- 


" 


Zycie w rytmie bluesa 
Rozmowa z IRENEUSZEM DUDKIEM, muzykiem, 
organizatorem i pomysfodawCCl Mi
dzynarodowego Festiwalu 
Bluesowego "Rawa Blues Festiwal" 


- Jakie s
 pana najbliisze plany ar- 
tystyczne? 
- 9 pazdziernika rozpoczyna sie 
dwudziesta czwarta edycja "Rawy 
Blues". Na jedyny koncert do Kato- 
wic przyjcidzajq "Little Charlie @ 
The Nightcats", zespol z trzydziesto- 
letnim stazem, znany na calym swie- 
cie, uhonorowany trzema nagrodami 
Grammy. Grajq muzyke na pograni- 
czu jazzu i swinga. Kontrapunktem 
dla nich bedzie gwiazda bluesa mlo- 
dego pokolenia z Waszyngtonu Debo- 
rah Coleman, niesamowicie prezentu- 
jqca sie na koncertach. Przyjcidza 
takz
 legenda bluesa - Eddy "The 
Chief" Clearwater. Mimo zaawanso- 
wanego wieku daje nadal wiele kon- 
certow. Jego muzyka zawiera elemen- 
ty country, bluesa i rock'n rolla. Wy- 
stqpi oczywiscie czolowka polskiej 
sceny bluesowej, swietowac bedziemy 


rowniez 20-1ecie istnienia grupy 
"Shakin'Dudi" . 
- Rawa Blues to jednak nie tylko 
paidziernikowy koncert, mozna po- 
wiedziec, ie to cala instytucja. 
- Zagraniczni goscie twierdz q , ze 
drugiej takiej imprezy nie ma na ca- 
lym swiecie. Przygotowania do kon- 
certu w katowickim "Spodku" trwajq 
caly rok. Oprocz zalatwienia szeregu 
formalnosci przesluchac trzeba setki 
kaset i wylowic na podstawie nagran 
zespoly, ktore zapraszamy na Roz- 
grzewke. Najlepsi z nich wystqpi q 
przed publicznosci q "Spodka" na ma- 
lej scenie. Mamy teZ nowy pomysl - 
zorganizowanie calorocznych warsz- 
tatow muzycznych dla uzdolnionej 
mlodzieZy pod patronatem Rawy Blu- 
es. 
- Sl
ski blues wychowuje sl
sk
 
mlodziei? 


- Dokladnie tak. Chcemy wskazac 
mlodziezy sposob zagospodarowania 
wolnego czasu inny niz wystawanie 
pod blokiem. Na duzym koncercie w 
spodku nie sprzedaje sie alkoholu, nie 
ma tez uzywek. Kazdy moze czuc sie 
zupelnie bezpiecznie. 
- To znaczy, ie bez obawy mogf 
przyjsc na Raw
 ze swoj
 lO-letni
 
corkq? 
- Jak najbardziej, dqze do tego, ze- 
by blues integrowal rodziny, stal sie 
sposobem wspolnego sp
dzania wol- 
nego czasu i moze nawet pomyslem 
na Zycie. Sarna muzyka jest tak zroz- 
nicowana, ze kazdy moze znalezc caS 
dla siebie. 
- Czy moina jeszcze kupic bilety na 
tegoroczn
 Raw
 Blues? 
- Tak, bilety mozna kupic w kasach 
"Spodka" lub zamowic przez internet. 
ROZMAWIALA: ANNA ZVCH 


. . 


Opowiada WACIAW 
RACHWALSKI, 
przewodnik po kopalni 
soli w Bochni 
- Poktady soli kamien- ;"1 
nej w Bochni odkryto w '" 
1248 r. Nastijpito to ! I 
prawdopodobnie pod- 
 
czas pogt
biania studni ;'. 
solankowych. Byly one 
skoncentrowane w dolinie potoku Babica. 
Tulaj tez wybito dwa najstarsze szyby bo- 
cheriskie: Gazaris (Wiezny) oraz Sutoris 
(Szewczy) - istniejijce do dzis. Jednakze, 
wedtug sredniowiecznej legendy, s61 w 
Bochni zostata odkryta dzi
ki Btogostawio- 
nej Kindze. Ksi
 krakowsko-sandomier- 
ski Bolestaw poslubit pobozn
 King
, c6rk
 
kro\a W
gier Beli IV. Kro\ ukochan
 c6rk
 
chcial wyposaZyc rzeczywiScie po krolew- 
sku. Jednak Kinga nie z
data ztota, drogich 
kamieni, ozd6b czy kosztownych szat, gdyz 
nios
 one za sob
 pot i tzy ludzkie. Nie 
chciata tez rojnej stuzby, be ta jest znamie- 
niem pychy. Zyczyta sobie tylko jednego 
skarbu - soli. Chciata go przyniesc w wia- 
nie przysztej ojczyZnie, poniewaz sOl kon- 
serwuje, przydaje smaku, jest znakiem 
przyjai:ni. Dobry ojciec czyni
c zadosc pra- 
gnieniom c6rki podarowat jej najbogatsz
 
kopalni
 Siedmiogrodu, a Kinga bior
c jij w 
posiadanie, zwyczajeni sredniowiecznym 
wrzucita do szybu pierscieri. Po przyjezdzie 
I do Polski w natchnieniu powiodta swego 
matzonka do kotlinki w osadzie nad Babic
, 
gdzie g6rnikom kazata w ogrodku szewca 
kopac szyb. W pierwszej wydobytej bryle 
soli znalezli oni pierscieri kr61ewny wrzuco- 
ny do kopalni w odleglym Siedmiogrodzie. 
Ten nowo wybity szyb nazwano Sutoris, 
czyli Szewczy. NOT. KAJ 


\1 


(: .
 l 
I 


...' 
K . '1If/
 
n 


fiube 


s , 


\ . \ 


J. 


- ...... 


- 


fit 


"CHWAlOWICE": 
Marcin Herak mistrzem swiata 


Po raz kolejny pracownik 
oddzialu pylowego kopalni 
"Chwalowice" Marcin Herok 
zdobyl tytul Mistrza Swiata w 
wyciskaniu sztangi lezqc w ka- 
tegorii wagowej 67,5 kg. Zawo- 
dy odbyly si
 w dniach 3-5 
wrzeSnia tego roku w Wiedniu, 
pierwotnie zajql on trzecie 
miejsce, ale po wykonaniu kon- 
trali antydopingowej z powodu 
dyskwalifikacji zawodnikow z 
Wloch i Wegier zajql on pierw- 
sze miejsce i je;;;t to juz czwarty 
tytul Mistrza Swiata tego uta- 
lentowanego zawodnika. 
W miesiqcu maju w Mistrzo- 
stwach Europy w Dessau w 
Niemczech zajql on drugie 
miejsce, natomiast w czerwcu 


pierwsze miejsce w Miedzyna- 
rodowych Mistrzostwach Pod- 
karpacia w Iwoniczu Zdroju. 
Oprocz tego ze jest zawodni- 
kiem, jest rowniez trenerem a 
jego dwaj wychowankowie na 
Mistrzostwach Europy Junio- 
row w Niemczech zdobyli 
pierwsze miejsca, Sq to mlod- 
szy brat Dariusz Herak w ka- 
tegorii wagowej do 56 kg i 
Piotr Nowara w kategorii wa- 
gowej do 75 kg. 
Aktualnie Marcin Herok 
przygotowuje sie do startu w 
Pucharze Swiata, ktory odb(!- 
dzie sie 26 i 27 listopada w 
Trnawie na Slowacji. Zyczymy 
mu powodzenia i dalszych 
sukcesow. Iw 


m 


STRONA VI 


I 


CHOROBY ZAWODOWE: Wypoczynek i leczenie... 


t.yk zdrowia 


i 


P Ylica ptuc jest jedn
 
z cz
stszych chor6b 
zawodowych wsr6d 
gornik6w. Spowodowana jest 
przewlektym wdychaniem 
pytow. W ubieglym roku 
na ponad 800 rozpoznanych 
nowych przypadkow tej 
choroby, aZ ok. 500 
stwierdzono wsrod 
pracownik6w kopall'l. 
Leczeniem tej choroby 
zajmuj
 si
 m.in. 
specjalistyczne osrodki 
medycyny pracy. Kiedy jednak 
pojawiajij si
 dusznosci, 
choroba jest juz bardzo 
zaawansowana, a cZijsteczki 
w
gla zdijzyly nieodwracalnie 
uszkodzi6 ptuca. Dlatego tak 
wazna w przypadku gornikow 
jest profilaktyka zdrowotna. 
Najlepiej, gdyby byta ona 
potijczona z wypoczynkiem. 
Jednym z niewielu osrodkow, 
ktorych celem dziatalnosci jest 
tijczenie wypoczynku 
z leczeniem i profilaktykij 
chorob uktadu oddechowego 
jest Osrodek Profilaktyki 
Zdrowotnej "G6rnik" w lebie. 
leba jest zaliczana 
do miejscowosci 
uzdrowiskowych. Podobnie jak 
inne uzdrowiska nadmorskie 
posiada klimat, ktory 
charakteryzuje si
 duzij 
zawartosciij soli leczniczych 
w powietrzu, cisnieniem 
atmosferycznym morskim, 
duzymi wiatrami od strony 
morza. 
Miejscowosc obj
ta jest 
rowniez przepisami 
o uzdrowiskach i lecznictwie 
uzdrowiskowym i nalezy 
do obszar6w specjalnie 
chronionych. 
W 1998 roku dawny osrodek 
wczasowy "G6rnik" zostat 
przekwalifikowany 
na niepubliczny zaktad opieki 
zdrowotnej. 
- Idea byta taka, by oferta 
osrodka nie ograniczata si
 
jedynie do pobyt6w 
wypoczynkowych, chcielismy 
posiada6 w ofercie takze 
zabiegi zdrowotne 
wspomagajijce w leczeniu 
walory klimatu morskiego - 
m6wi Stanistaw Watek, dyrektor 
OPZ "Gornik". 
pomyst ten zrodzit si
 
na Slijsku, w gronie 
kierownictwa Konfederacji 
ZwiijzkOw Zawodowych 
G6rnictwa w Polsce, do kt6rej 
to organizacji nalezy osrodek. 
Przedsi
wzi
ciu temu 
towarzyszylo opracowanie 
specjalistycznego programu 
leczenia, przygotowane przez 
sztab fachowc6w. 
Dawne pomieszczenia 
magazynowe zostaly 


o 


'- 


zaadoptowane na inhalatorium 
Inwestycja ta zmienita 
catkowicie obraz osrodka. 
- Kiedy zaczynalismy 
dziatalnos6, musielismy 
namawiac naszych 
pensjonariuszy do zbiegow 
inhalacyjnych. Niektorzy 
kuracjusze podchodzili do tego 
z przymruzeniem oka, m6wi
c, 
ze niepotrzebne s
 im 
specjalne inhalacje, skoro 
nad morzem w naturalny 
spos6b si
 inhalujij. Obecnie 
sami klienci dopytujij si
 
o inhalacje. Nikogo nie musimy 
namawiac do zabieg6w, 
zwtaszcza, ze sij one wliczone 
w cen
 pobytu - zaznacza 
dyrektor osrodka. 
Przez ostatnie szesc lat 
z wczas6w leczniczych 
skorzystato ponad 10 tys. 
kuracjuszy, w wi
kszosci 
gornik6w z rodzinami. Osrodek 
upodobali sobie g6rnicy 
z kopalri: "Piast", "Bogdanka", 
"Marcel", "Bolestaw Smialy", 
"Chwatowice", "Centrum", 
a takze z Kopalni W
gla 
Brunatnego "Betchatow". 
Zabiegi inhalacyjne stuZij nie 
tylko leczeniu pylicy, ale takze 
innych chorob wyst
pujijcych 
na Slijsku, jak np. 
przewlektego, alergicznego 
niezytu nosa lub krtani, czy tez 
astmy oskrzelowej. Dlatego 
z ustug osrodka korzystajij nie 
tylko g6rnicy. 
Pobyt w osrodku rozpoczyna 
si
 od konsultacji z lekarzem 
specjalistij, wzgl
dnie badari 
spirometrycznych ptuc. 
- Podczas jednego z takich 
badari, wykonanych na 
100-osobowej grupie gornikow 
z Betchatowa, okazato si
, ze 
38 osob cierpi na przewlekt
 
obturacyjnij chorob
 ptuc. 
Mimo ze nie udato nam si
 
przeprowadzic badari na tak 
licznej grupie gornik6w w
gla 
kamiennego, mog
 stwierdzic, 
ze ze wzgl
du na ich specyfik
 
pracy odsetek ten bytby 
na pewno znacznie wyzszy - 
przekonuje dyr. Watek. 
W przypadku przewleklych 
schorzeri do inhalacji 
stosowany jest specjalistyczny 
lek, przy profilaktyce stosuje si
 
sole fizjologiczne i olejki. 
- Dwutygodniowe stosowanie 
nebulizacji w chorobach uktadu 
oddechowego, co wynika 
z doswiadczeri, daje ulg
 na co 
najmniej p6t roku - twierdzij 
specjalisci osrodka. 
- Z czasem chcemy takze 
wprowadzic leczenie 
i profilaktyk
 chor6b narzijd6w 
ruchu, a zwtaszcza kr
gostupa, 
schorzeri kt6re r6wnie cz
sto 
dotykajij g6rnik6w - zapewnia 
dyrektor osrodka. JAC 


. 
" 


I 
I 
Pobyt W osrodku rozpoczyna konsu/tacja /ekarska. 


	
			

/iv5521TG-0000-38-0014_0001.djvu

			str. B 


:\..., 


I 


:0 


OGt.OSZENIA 


KOMPANIA WI;GLOWA SA 
KOPALNIA WI;GLA KAMIENNEGO nBOLESt:AW SMIAI:.Y" 
43-173 lAZlSKA G()RNE, UL. PSTROWSKIEGO 12 
ogtasza przetarg nieograniczony na 
"Wykonanie wiaty nad gtowiCIi szybu Bujak6w Z'. 
1. Wymagany termin realizacji: do 30.11.2004 r. 
2. Nie dopuszcza si
 mozliwosci sktadania otert cz
sciowych. 
3. Nie dopuszcza si
 skladania otert wariantowych. 
4. Nie przewiduje si
 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
a) wykupienie w Dziale Umow i Organizacji Przetargow Specyfikacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia za kwot
 200,00 zf + VAT, ktorq nalezy uiscie w ka- 
sie Kopalni (kasa jest czynna w poniedzialki, srody i piqtki w godz. 
6.00-9.00 oraz 11.30-13.30), 
b) wniesienie wadium na warunkach okreslonych w "Specyfikacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia" w wysokosci 2 000,00 zf na konto: PKO BP SA 
Oddziall:.aziska Gome 16 1020 2528 0000 0502 0019 6436. 
6. Termin i miejsce skladania otert: oterty nalezy skladac w Kancelarii Glow- 
nej Kopalni (Budynek administracyjny - Registratura - pokoj nr 5) do dnia 
otwarcia otert, do godz. 9.00. Oterta powinna bye zlozona w dwoch iden- 
tycznych egzemplarzach. 
7. Komisyjne otwarcie otert nastqpi w siedzibie KWK "Boleslaw Smiaty", 
43-173 laziska Gome, ul. Pstrowskiego 12 (w salce narad Dyrektora KWK 
"Boleslaw Smialy", pok. nr 27) w dniu 7.10.2004 r. 0 godz. 10.00. 
8. Ze "Specyfikacjij Istotnych Warunkow Zamowienia" oraz "Regulaminem po- 
st
owania przetargowego na dostawy, uslugi i roboty budowlane w Kom- 
panii W
glowej SA nie obj
te Ustawq 0 Zamowieniach Publicznych" moz- 
na zapoznae sili/ w Dziale Umow i Organizacji Przetargow Kopalni. 
9. Dodatkowych informacji 0 przedmiocie przetargu udzielajq: 
a) inz. Franciszek Fiegler - Dzial TPI, tel. 2248-331, 
b) mgr Slawomir Rubin- GI. Spec. ds. Przygotowania Umow, tel. 2 248-652. 
KW SA KWK "Bolestaw Smiaty" zastrzega sobie prawo swobodnego wybo- 
ru ofert lub uznania, ze przetarg nie dal rezultatu, bez podania przyczyny. 


"" 


KOMPANIA WE;:GLOWA SA 
KOPALNIA WE;:GLA KAMIENNEGO "BOLESt.AW SMIAt.y" 

-173J:.AZlS
GOBNE, UL. PSTROWSKIEGO 12 


'1 


ogtasza przetargi nieograniczone na nast
pujqce tematy: 
1. Przetarg nr 0540030 - wykonanie remontu wzbogacalnika Disa 2KU-3000 w Zakfadzie Przerob. 
ki Mechanicznej W
gla; 
wadium: 2 000,00 zl; termin otwarcia ofert - 8.10.2004 r. godz. 10.00. 
Wymagany termin reafizacji do 31.12.2004 r. 
2. Przetarg nr 0540031 - wykonanie remontu rekuperatora MR-9/204 w Zakfadzie Przerobki Me- 
chanicznej W
gla; 
wadium: 1 000,00 zl; termin otwarcia ofert - 8.10.2004 r. godz. 12.00. 
Wymagany termin realizacji do 31.12.2004 r. 
Termin i miejsce skfadania ofert: oferty nalezy 
skladae w Kancelarii GI6wnej Kopalni (budynek ad- 
ministracyjny - Registratura - pok6j nr 5) do dnia 
otwarcia ofert. 
Oferta dla kazdego przetargu powinna bye ztozona 
w dwoch identycznych egzempJarzach w zaklejo- 
nych, opieczli!towanych i opisanych kopertach. 
Nie dopuszcza sili! mozliwosci sktadania ofert cZIi/- 
sciowych. 
Nie dopuszcza sili! skladania ofert wariantowych. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
. wykupienie dla kazdego przetargu w Dziale Umow 
i Organizacji Przetarg6w Specyfikacji Istotnych 
Warunk6w Zam6wienia za kwotli! 200,00 zl + VAT, 
ktorq nalezy uiscic w kasie Kopalni (kasa jest 
czynna w poniedziatki, srody i piqtki w gOOz. 
6.00-9.00 oraz 11.30-13.30). 
. wniesienie wadium na warunkach okreslonych w 
"Specyfikacjach Istotnych Warunk6w Zam6wienia" 
na konto: PKO BP SA Oddzial I:.aziska Game 
16 1020 2528 0000 0502 0019 6436. 


Komisyjne otwarcie ofert nastqpi w siedzibie KWK 
"Bolestaw Smialy", 43--113_ l.azlska G6me, ul. 
Pstrowskiego 12 (w salce narad Dyrektora KWK 
"Boleslaw Smialy" pok6j nr 27). 
Ze "Specyfikacj
 Istotnych Warunk6w Zam6wienia" 
oraz "Regulaminem postli!powania przetargowego 
na dostawy, uslugi i roboty budowlane w Kompanii 
W
glowej SA nie objli!te Ustawq 0 Zam6wieniach 
Publicznych" mozna zapoznae sili! w Dziale Umaw i 
Organizacji Przetarg6w Kopalni. 
Dodatkowych informacji 0 przedmiocie przetargu 
udzielajq: 
mgr inz. Krzysztof Kolodziejczyk (w sprawach tech- 
nicznych), tel. 2248-208, 
mgr Stawomir Rubin (w sprawach formalnopraw- 
nych), tel. 2248-652. 
KW SA KWK "Boleslaw 8mialy" zastrzega sobie 
prawo swobodnego wyboru ofert IUb uznania, ze 
przetarg nie dal rezultatu bez podania przyczyny. 


i 


5i 
, 


'1 


Kompania W
glowa SA 40-039 Katowice. ul. PowstMc6w 30 
Kopalnia W{lgla Kamiennego "zIEMOWIT" 
43-143 L
ziny. ul. POkoju 4 


oglasza pisemne przetargi nieograniczone nie obj
te 
Ustawq Prawo Zam6wien Publicznych na: 


1. przetarg nr 1440110 - .Remont toru jezdnego zwalowarki na zwalach mialu". 
Tennin otwarcia ofert 7.10.2004 r. godz. 9.00. 
Wymagany tennin realizacji: do 31.12.2004 r. 
2. przetarg nr 1440111 - .Remont rurociijgu zasilajijcego siet rurociijg6w 
p. poz. w rejonie zwal6w 
glowych". 
Tennin otwarcia ofert 7.10.2004 r. godz. 9.30. 
Wymagany tennin realizacji: do 23.12.2004 r. 
3. przetarg nr 1440112 - .Dostaw{l18 sztuk woz6w srednich do transportu ma- 
teriat6w dlugich. dla toru 0 prze
wicie 600 mm, do przewozu obudowy g6mi- 
czej". 
Te
min otwarcia ofert 7.10.2004 r. godz. 10.00. 
Wymagany tennin realizacji: do 30.11.2004 r. 
4. przetarg nr 1440113 - .Dostaw{l 3 szt. pomp do pompowania mieszaniny 
wody ze szlamami z czyszczenia chodnik6w wodnych przy pompowni gl6wne- 
go odwadniania na poziomie III". 
Tennin otwarcia ofert 7.10.2004 r. godz. 10.30. 
Wymagany tennin realizacji: do 31.12.2004 r. 
Pisemnq ofert
 na przetarg w dw6ch egzemplarzach (1 x oryginal i 1 x kseroko- 
pia) nalezy zlozye w zaklejonej i opiecz
towanej kopercie, opisanej pelnq nazwq 
i numerem przetargu do dnia 7.10.2004 r. do godz. 7.30 w siedzibie KW SA KWK 
"liemowit" w L
dzinach w Kancelarii GI6wnej Kopalni pok6j nr 85 czynnej w go- 
dzinach: od 6.00-14.00. 
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych i nie dopuszcza skla- 
dania otert cz
sciowych. lamawiajqcy nie przewiduje nalezytego zabezpieczenia 
wykonania umowy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie si
 z 
Aegulaminem post
powania przetargowego w KW SA oraz wykup SIWZ osobno 
dla ka..zdego przetargu za kwot
 500 zt + VAT, jak r6wniez wniesienie wadium w 
wysokosci 2.000,00 zt osobno dla kaidego przetargu. 
Oplat
 za materialy przetargowe nalezy zlozyc w budynku Dyrekcji kopalni: 
- Dziaf Ksi{lgowo&:i pok6j 1161 plQtro - wystawienie faktury wg nr sprawy, 
- Kasa GI6wna KW SA KWK "liemowit" przy sali zbornej - uiszczenie oplaty. 
Kasa kopalni czynna w godzinach: poniedzialek i sroda 8.00--9.30 i 11.00--13.00; 
wtorek i czwartek 6.00-9.00 i 11.00--14.00; piqtek 9.00-10.00 i 11.00--13.00. 
Odbi6r material6w w Dziale Um6w i Organizacji Przetargow pok6j 131 po uiszcze- 
niu oplaty. 
Wadium wniesione w formie przelewu nalezy wplacie na konto KW SA KWK llE- 
MOWIT. PKO BP SA Orrychy, e lL
dziny 16 102025280000080200196386 
tub w innej tormie przewidzianej w SIWZ. 
Wadium powinno bye wniesione przed uplywem termlnu sktadania ofert. Komisyj- 
ne olwarcie ofert nastqpi w siedzibie KW SA KWK "liemowit" w L
dzinach w sa- 
Ii konferencyjnej nr 48- 
Uprawnionymi do bezpo
redniego kontaktowania si(l z oferentaml SQ: 
-_'/L sprawach tecbnicznych; 
Poz.: 1. Glowny Mechanik Przer6bki Mechanicznej mgr inz. Ryszard Surdziel, tel. 
(032) 2167042 wew. 5313, 
Poz.: 2. Nadsztygar Przer6bki i Powierzchni Aoman Sklorz, leI. (032) 216 70 42 
wew. 5572, - 
Poz.: 3. Kierownik Aobot G6rniczych Pomocniczych mgr inz. Miroslaw Stepanik, 
lei. (032) 216 70 42 wew. 5528, 
Poz.: 4. GI6wny Mechanik Urzqdzen Podstawowych mgr inz. Tomasz Skrzyp- 
czak, tel. (032) 216 70 42 wew. 5547. 
- w$awactl forma/nych 
. Dzia! Um6w i Organizacji Przetarg6w - tel. 216 7042 wew. 5979 
od poniedzialku do piqtku w godzinach ad 6.00 do 14.00. 
Zamawiajqcemu przysluguje prawo swobodnego wyboru oferty, jak tez uznania, 
ze przetarg nie clal rezultatu, bez padania przyczyn. 
----------------ZMLANATRESCIOGlClSZENiA---------------- 
Sprostowanie do przetargu nr 1440106 KW SA KWK "Ziemowit" ogloszonego 
w dniu 9.09.2004 r. w "Trybunie G6rniczej" nr 37 (518). 
lmianie ulega temat przetargu. 
Jest: 
"Dostawa 500 5ztuk aparat6w tlenowych ucieczkowych SA-60 dla KWK "Ziemowit". 
Powinno bye: 
"Dostawa aparat6w regeneracyjno-ucieczkowych izolujqcych uklad oddechowy 
uzytkownik6w KW SA". 


'1 


Kompania W{Jglowa SA 40-039 Katowice. 
Zaktad G6rniczy ..Piekary", 41-949 Piekary SlliSkie. ul. Brzechwy 13 


OGI:.ASZA PRZET ARG NIEOGRANICZONY 
KIEROWANY DO WYKONAWCOW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 


wnw. zakresie: 
nr 0340032 - .Wykonanie otworu badawczego do 
pOkladu 620 dla KW SA ZG .Piekary". 
Termin realizacji: od 2.11.2004 roku do 
31.12.2004 roku. 


Komisyjne otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zakladu 
Gorniczego "Piekary" w Piekarach Slqskich, ul. J. Brze- 
chwy 13, lokal nr 28, w terminie 8.10.2004 roku 0 
godz. 9.00. 


Oferty winny bye zlozone w dwoch identycznych eg- 
zemplarzach, zlozone w jednej zaklejonej kopercie 
w KW SA ZG "Piekary" w Piekarach S/qskich, ul. J. 
Brzechwy 13 w Dziale Umow i Organizacji Przetar- 
gow, I pi
tro, pokoj nr 50 z adnotacjq "PRZETARG 
pI.: "Przedmiot przetargu...- Nie otwierae" w lerminie 
do dnia 7.10.2004 roku do godz. 14.30. 
Warunkami uczestnictwa w przetargu s
 
- Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamo- 
wienia za kwot
 250 zl w kasie nr 1 KW SA ZG "Pieka- 
ry" w Piekarach Slqskich. ul. J. Brzechwy 13, w gOOz. 
od 7.00 do 14.30. 
- Wplata wadium w wysokosci 2.500,00 zf (dwa tysiqce 
pi
eset zlotych). 
Wadium nalezy wplacae w formie przelewu na kon- 
to KW SA Zaklad Gorniczy "Piekary" PKO BP SA 


O/Piekary nr rachunku 40 1020 2368 0000 2402 
0026 9886, najp6Zniej na dzien przed komisyjnym 
otwarciem ofert. Zamawiajqcy dopuszcza mozli- 
wose wplaty wadium rowniez w innej formie okre- 
slonej w SIWZ. 


Na przedmiot przetargu nie dopuszcza si
 skla- 
dania ofert cz{!sciowych oraz wariantowych. Za- 
mawiajqcy nie przewiduje od Oterenla zabezpiecze- 
nia nalezytego wykonania umowy. Post
powanie 
przetargowe zostanie przeprowadzone zgodnie z 
Regulaminem post
powania przetargowego na do- 
stawy, ustugi i roboty budowlane w KW SA ZG "Pie- 
kary" nie objli/te Ustawq z dnia 29.01.2004 roku Pra- 
wo zamowier'i publicznych. 


Informacji 0 przedmiocie przetarg6w udzielajq od po- 
niedzialku do piqtku w godz. od 7.00 do 14.30 
w sprawach technicznych: 
- Czeslaw Danecki - Z-ca Kierownika Dzialu Miemiczo- 
-Geologicznego - tel. 776-55-35, 
w sprawach formalnoprawnych: 
- Wieslawa Lubas - Kierownik Dzialu Umow i Organiza- 
cji Przetargow - tel. 287-10-45 w. 5100. 


Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo swobodnego wy- 
boru ofert, jak tez uznania, ze przetarg nie dal rezulta- 
tu, bez podania przyczyny. 


'1 


Kompania W{Jglowa SA 40-039 Katowice, ul. Powstanc6w 30 
KWK ..Brzeszcze" 32-620 Brzeszcze. ul. Ko
ciuszki 1 


oglasza pisemne przetargi nieograniczone kierowane 
do wykonawc6w krajowych i zagranicznych w temalach: 
1. Nr 1040033: Zakup przeslewacza wibracyjnego PWP1 - 
2,6 x 5,25. 
Miejsce dostawy: 32-620 Brzeszcze, ul. KOSciuszki t. 
Termin realizacji: IV kwartal2004 r. 
2. Nr 1040034: Dostawa but6w gumowych g6miczych. 
Miejsce dostawy: 32-620 Brzeszcze, ul. Kosciuszki 1. 
Termin realizacji: do konca 2004 r. 
WarunkLuczestnictwa w przetargu: 
1. Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 
odr
bnie dla kai:dego przetargu w cenie 100,00 PLN + VAT, 
kt6rij nalezy uiscic w kasie KW SA KWK "Brzeszcze". Kasa 
jest czynna od poniedzialku do piijtku w godzinach 
7.00-14.30 oraz zapoznanie si
 z Regulaminem Post{!powa- 
nia przetargowego obowiijzujijcego w KW SA. 
2. Wplata wadium w wysokoSci: 
dla przetargu nr 1040033 - 2.700,00 PLN, 
dla przelargu nr 1040034 - 2.700,00 PLN. W przypadku skla- 
dania oferty cz{!sciowej wysokosc wadium wynosi na po- 
szczegolne zadania: zadanie I - 1.850,00 PLN, zadanie " 
850,00 PLN. W zaleznosci od ilosci zadan, na kt6re skladana 
jest oferla, wysokosc wadium slanowie b
dzie kwola 
dqca 
sumq wadium dla wybranych zadan. 
Wplaty wadium naleiy dokonae w formie przelewu na konlo 
KW SA KWK "Brzeszcze": PKO BP SA O/O
wi{lcim 53 1020 
2384 0000 9502 0010 7847 lub w innych formach okreslonych 
w SIWZ. przed komisyjnym otwarciem ofert. 
3. Oferty z opisem "Przetarg - Temal - Nr - Nie otwierac 
przed dniem 8.10.2004 r." w dwoch Identycznych egzempla- 
rzach, w zaklejonym, zamkni
tym opakowaniu naleiy skladae 


do dnia 8.10.2004 r. do godz. 7.15 w KW SA KWK "Brzesz- 
czs" w Brzeszczach w Dziale Umow i Organizacji Przetargow 
w pokoju nr 122 - oferty do przetargu nr 1040033, w pokoju 
nr 126 - oferty do przetargu nr 1040034. 
Wai:nosc oferty minimum do dnia zakonczenia procedury 
przetargowej. 
4. Komisyjne otwarcie ofert nastqpi w dniu 8.10.2004 r. w sie- 
dzibie KW SA KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach w sali konfe- 
rencyjnej I pi
tro 0 godz. 
- 9.00 przetarg nr 1040033, 
- 10.00 przetarg nr 1040034. 
5. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela w spra- 
wach technicznych: 
przetarg 1040033 - Kierownik Dzialu Przerobki Mechanicznej 
W{!gla, tel. +48 /032/ 3255593, 
przetarg 1040034 - Dzia! Logislyki Malerialowej, tel. +48 /032/ 
3255484. 
Informacji w zakresie procedury oraz SIWZ udziela Dzia! 
Umow i Organizacji Przetargow KW SA KWK "Brzeszcze" od 
pan. do piqtku w godz. 6.00 do 14.00: 
przelarg nr 1040033 tel. +48/032/3255603, 
przetarg nr 1040034 tel. +48/03213255499. 
6. Przelarg nr 1040033 - Nie dopuszcza si{! skladania ofert 
cz
sciowych. 
7. Przelarg nr 1040034 - Dopuszcza si
 skladanie ofert cz
- 
sciowych. 
8. ZamawiajqCY odst
puje od obowiqzku zlozenia zabezpie- 
czenia nalezytego wykonania umowy. 
9. KW SA KWK "Brzeszcze" zastrzega sobie prawo swobod- 
nego wyboru ofert oraz uznania, ie przetarg nie dal rezultatu 
bez podania przyczyny.
		

/iv5521TG-0000-38-0015_0001.djvu

			OGt.OSZENIA 


111 
l"bfSl7fu. 


Bytomska Spofka Restrukturyzacji Kopalri 
Spofka z 0.0. z siedzib
 w Bytomiu 
Zakfad KWK "Powstancow 51C1Skich-Bytom I" 
41-9014 Bytom, ul. Strzelcow Bytomskich 127 


OGI:.ASZA 
II. ustny przetarg nieograniczony (licytacj
) na sprzedaz nw.: 


poz.1 
Nieruchomolle zabudowana polozona w Bytomiu, przy ul. Racjonalizator6w 52, w 
sktad kt6rej wchodzi: 
1. - prawo uzytkowania wieczystego dziatek gruntu, oznaczonych numerami gee- 
dezyjnymi 1359/23, 1364/24, 1354/240 tqcznej powierzchni 41.128 rn2, zapisa- 
nych w ksi(!dze wieczystej KW 26873 prowadzonej przez Slid Rejonowy w Byto- 
miu, 
2. - prawo wtasnollci nw. budynk6w posadowionych na ww. dzialkach: 
- budynek slarej wagi (zatadownia), nr inwenl. 101/838, 
- budynek parowozowni, nr inwent. 102/38, 
- budynek dziatu kolejowego, nr inwent. 102/43, 
- budynek magazynu, nr inwent. 101/839, 
- budynek rozdzielni 500 V (podslacja elektr.), nr inwent. 101/840. 
- osadnik w6d dotowych + budynek, nr inwent. 104/649, 
3. - prawo wtasnollci nw. budowli posadowionych na dziatce nr 1359/23: 
- kanat z konstrukcjll napinajllc'l. nr inwent. 211/730, 
- bocznica kolejOwa (2 lOry), nr Inwent. 211/19, 
- most ze slacjl.przesypowej do zatadowni, nr inwent. 233/733, 
- mur oporowy, nr inwent. 233/200, 
- ogrodzenie, nr inwent. 291/443, 
- pfac zwatowy - zwaty w(!gla, nr inwent. 220/731, 
- mosl z ptuczki na zwaty, nr inwent. 223/732, 
- ollwiellenie zwat6w - wieza, nr inwent. 220/611, 
4. - prawo wlasnosci nw. maszyn i urz q dzer'1: 
- zwatowarka ZOWA, nr inwent. 583/1054, 
- przenosnik wagowy 1600, nr inwent. 664/3840, 
- przenosnik laSmowy PTG 50/1000, nr inwent. 644/4699, 
- przenosnik lasmowy PTG 50/1000, nr inwent. 644/4746, 
- przenosnik tasmowy PTG 50/1000, nr inewnt. 644/4857, 
- elektroniczna waga lasmowa, nr inwent. 660/3807, 
- przenollnik tallmowy PTG 50/1000, nr inwent. 644/4858, 
- przenollnik Samson 720, nr inwent. 644/204968, 
- przenosnik lasmowy PTG 50/1000, nr inwent. 644/4898, 
- przenosnik lasmowy PTG 50/1000. nr inwenl. 644/4951, 
-Iransformator 1000 kVA, nr inwent. 630/3733. 
- rozdzielnia 500 V, nr inwent. 61014957, 
- suwnica bramowa 2T 
cena wywo'awcza: 907.000,00 zt, 
PostllPlenie: 9.100,00 zl, 
wadi urn: 90.700,00 zl, a
o uzytkowania wieczystego niezabudowanej dziatki gruntu nr 5037/341 0 po- 
wierzchm 1.774 m2, potozone] w Zabrzu - Mikulczycach przy ul. Kopalnianej, za- 
pisanej w ksi
dze wieczystej KW 22724, prowadzonej przez Sqd ReJonowy w Za- 
brzu; 
cena wywolawcza: 17.000,00 zt, 
Postllp,enie: 200,00 zl, 
wadiurn: 1.700,00 zt, 
poz.3 
- prawo u
ytkowania wieczysleg
 niez'!lbudow
nej dZi
lki gruntu nr 236/15 0 PO: 
wierzchm 7.049 m2, zaplsaneJ w ksl
ze wleczysteJ KW 19901, prowadzone] 
przez Slid Rejonowy w Zabrzu, polozonej w Zabrzu - Aokitnicy przy ul. Szybowej; 
cena wywolawcza: 55.000,00 zt, 
Postllpienie: 600,00 zt, 
wadiurn: 5.500,00 zt, a
o uzytkowania wieczystego niezabudowanej dzialki gruntu 0 nr. 2214/3000 
pow. 5792 m2, polozonej w Bytomiu przy ul. tuzyckiej, zapisanej w KW 10508, 
prowadzonej przez Sqd Rejonowy w Bytomiu; 
cena wywolawcza: 225.500,00 zt, 
Postllp,enie: 2.500,00 zt, 
wadiurn: 22.550,00 zl, 


a
o uzytkowania wieczysteIJo dzialki gruntu 
 nr. ?38/32 0 pow. 11.161 m2, po- 
tozonej w Bytomiu - Miechowlcach przy ul. Raqonahzatorow 15A i B, zapisanej w 
KW 9683, prowadzonej I?rzez Sqd AI?J
nowy w Bytomiu 
raz stanowillce przed- 
mioty odrfi!bnej wtasnoSCI nw. budynkl I budowle posadowlone na przedmiotowej 
dziafce gruntu (bud. straznicy seg. A, B, C, Do pow. uzytk. 1417 m2,-bud. miesz- 
kalny 0 pow. uzytk. 476 m2, bud. slacji paliw 0 pow. uzv.tk. 23 m2, bud. magazy- 
nowy 0 pow. uzytk. 88 m2, siee 
odo.cillgowa kanalizaCJi, parking, drogi dOjazdo- 
we, ogrodzenie, dystrybutor staCJI pahw); 
cena wywotawcza: 742.500,00 zt, 
Postllp,enie: 7.500,00 zt, 
wadiurn: 74.250,00 zt, 


poz.6 
- prawo uzytkowania wieczystego niezabudowanej dzialki gruntu 0 nr. 505/82 0 
pow. 100 m2, potozonej w Zabrzu - Biskupicach przy ul. Bytomskiej 83, zapisanej 
w KW 603, prowadzonej przez Slid Rejonowy w Zabrzu; 
cena wywotawcza: 2.400,00 zt, . 
postljp,enle: 40,00 zt, 
wadiurn: 240,00 zt, 
poz.7 
- prawo uzytkowania wieczystego dzialki Qruntu 0 nr. 143/150 pow. 4396 m2, po- 
tozonej w Zabrzu w rejonie ul. Szybowej I ul. Pod Borem, zapisanej w KW 18520, 
prowadzonej przez Slid Rejonowy w Zabrzu oraz stanowillC6Qo przedmiOI odrfi!b- 
nej wlasnollci budynku portiemi 0 pow. 6 m2; 
cena wywolawcza: 51.500,00 zt, 
postljp'enie: 550,00 zt, 
wadiurn: 5.150,00 zt, 
poz.8 
- prawo uzytkowania wieczystego dziatki gruntu 0 numerze 246/14 0 pow. 199 m2 
1226/120 pow. 366 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem badali ruchu g6- 
rotworu 0 pow. uzytkowej 115 m2, zapisanych w KW 19901 prowadzonych przez 
Slid Rejonowy w Zabrzu oraz dziatki 227/12 0 pow. 24 m2, zapisanej w KW 18520 
prowadzonych przez Sqd Rejonowy w Zabrzu, oraz utamkowe cZfi!lIci dzialki 
(13/976) nr 265/12, zapisanej w KW 27211, (1142) dziatki nr 168/15, zapisanej w 
KW 27212, slanowillcych drog(! dojazdowlI, potozonych w Zabrzu w rejonie ul. 
Szybowej; 
cena wywotawcza: 45.000,00 zt, 
postljp.enie: 500,00 zt, 
wadiurn: 4.500,00 zt, 


poz.9 
- prawo uzytkowania wieczystego niezabudowanych dzialek grunlu 0 nr. 1345/90 
pow. 1.617 m2 oraz dzialka nr 1346/9 0 pow. 111 m2, zapisanych w KW 4486, 
prowadzonej przez Slid Rejonowy w Bytomiu. polozonych w Bytomiu - Szom- 
bierkach przy ul. Wyzwolenia; 
cena wywotawcza: 33.000,00 zt, 
Postllpienie: 400,00 zt, 
wadiurn: 3.300,00 zt. 
Uwaga! 
Do wylicytowanej ceny sprzedazy niezabudowanych dziatek gruntu poz. 2, 3, 
4,6 i 9 ogtoszenia doilczony b{!dzie nalezny podatek VAT. 
przetarg odb{!dzie si{! w dniu 1.10.2004 r. 
od godz. 10.00 
w Budynku Szkolenia Wewnlltrzzaktadowego w siedzibie sprzedawcy. Uczestnicy 
przelargu zobowi!jZani Sq do zapoznania sifi! z aklualnym stanem prawnym i tech- 
nicznym przedmiotu sprzedal:y. Warunkiem Przystllpienia do przelargu Jest wpta- 
cenie wadium: 
- przelewem na konto wskazane teletonicznie przez organizatora przetargu. doty- 
czy: poz. 1, 3, 4, 5, 7 i 8 ogtoszenia, 
- g
t6wkll w kasie zaktadu do godz. 14.00 (w przypadku pozostatych poz. oglosze- 
ma), 
- potwierdzeniem wierzytelnollci, kt6re nalezy ztozyc w Budynku .C., pok6j nr 18 
(najp6zniej w przeddzler'1 przelargu) oraz zapoznanie sifi! z "Regulamlnem sprze- 
dazy majqtku trwalego..." 
Szczeg610wych intormacji na temat przedmiotu sprzedazy udziela pan Ryszard 
Krzysik pod nrtel. (0-32) 289-00-11 wew. 112. W dniu przelargu jego uczeslmcy zo- 
bowi!jZani S!j doslarczye Komisji Przetar90wej oryginat potwierdzenia dokonania 
wplaty wadium oraz pisemne oswiadczeme 0 zapoznaniu sifi! z regulaminem i wa- 
runkami przetargu, a tak.Ze ze stanem technicznym i prawnym przedmiotowych nie- 
ruchomosci i przyj
ciu ich bez zastrzezer'1. 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jezeli zaden z uczestnik6w przelargu nie 
zaoferuje ceny nabycia r6wnej co najmniej cenie wywotawczej powifi!kszonej 0 jed- 
no postqpienie. Nabywca, kt6ry w terminie okreslonym przez komisj4i! przelargowlI 
nie ui!lci ceny nabycia. traci prawa wynikajllce z przybicia oraz zlozone wadium, 
kt6re przepada na rzecz sprzedawcy. Wadlum wptacone przez uczestnik6w prze- 
targu, kt6rzy nie uzyskali przybicia, zoslanie zwr6cone niezwtocznie po przetargu, 
natomiast uczestnikowi przelargu, kt6ry uzyskat przybicie zoslanie zarachowane na 
poczel ceny nabycia. Wszelkie koszty I optaty zwi!jZane z zawarciem umowy sprze- 
dazy pokrywa nabywca. Cerl(! nabycia, wynikajqCII z uzyskanego przyblcia po- 
mniejszonll 0 kwotfi! wptaconego wadium, nabywca zobowillzany jest wptacic przed 
zawarciem umowy sprzedazy w tormie aktu nolarialnego na konto uzgodnione 
wczesniej ze sprzedawcII. 
W dniu przetargu intormacji na temat przedmiotu sprzedazy nie udziela si(!. 
Sprzedawca zaslrzega sobie prawo uznania, ze przelarg nie dal rezultatu oraz 
uniewaznienia lub odstllpienia od przetargu bez podania przyczyny. 


't.

 
.
 


JSW SA Zakfad Logistvki Materiatowej, 
44-330 Jasfrz
bie Zdr6j 
ul. Armii Krajowej 1 


ogtasza 
przetarg nieograniczony na zakup dla KWK ZOFIOWKA: 
580 sztuk stojak6w ciernych SV29 HC - 3150. 
Wszelkich informacji 0 przedmiocie przetargu udziela ZLM JSW SA. te- 
lefon 756-4048 oraz 756-4228. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. WczeSnielsze zapoznanie si
 z ,,Regulaminem Przetargowym" JSW 
SA, ktory jest do wgl'ldu w Zespole Logistyki Materiatowej, ul. Armi; 
Krajowej 56 - I pi
tro oraz na stronie www.jsw,plfdoku.men1y. 
2. Wykup wymagan ofertowych w wysokoScI 500,00 zt + 22 % VAT 
w ZLM, pokoj 105. 
3. Wadium w wysokosci 15.000,00 zl, nalezy wplacic w kasie 
ZLM, lub na konto: GBG SA O/Jastrz
bie nr rachunku 
34156010940000905000051404 z dopiskiem "stojak cierny" najp6z- 
niej do dnia 8.10.2004 r. 
4. Ztozenie oferty przetargowej do dnia 8.10.2004 r. w ZLM - I pi,tro 
- pok6j 105. 
Kopi
 dowodu wplaty wa
il!1'!1 nale.zy 
o!'lczy
 do oferty przetargowej. 
przetarg sklada Sl
 z CZ
SCI jawnej I mejawnej: 
. w Cz
sci jawne( 
 dniu .11.1 0.200
 r. 0 godz. 10.00 w ZLM JSW SA 
Jastrz,bl9 ZdroJ..pok6J 109 -I pl
tro nast'lpi otwarcie kopert z ofer- 
tami, oraz przyj
cl!3 do protokotu Z9'oszonych przez oferentow wyja- 
snien i os
iad,?zen 
otycz'lcych m.ln. ceo, ptatnoSci, jakosci dostaw, 
oraz kwahflkaqa zlozonych ofert do cz
sci niejawnej. 
. w CZ'iJsci niejawnej nast
pi analiza ofert, ewentualne rokowania z ofe- 
rentami celem uzyskama porozumienia w zakresie wszystkich posta- 
nowieri umowy, wyb6r dostawcy przez Zarz'ld JSW SA. 
Zakonczenie post!i!p	
			

/iv5521TG-0000-38-0016_0001.djvu

			str. .0 


'1Nr1J ,/, 


@ 


Kopalnia W
gla Kamiennego "BUDRYK" SA 
ul. Zamkowa 10 
43-1780RNONTOWICE 


OGI:.ASZA 
PISEMNY PRZET ARG OFERTOWY OGRANICZONY NA: 
"Wykonanie remontu kapitalnego tokarki IM-63" 
Oferenci winni udokumentowac fachowosc i doswiadczenie w realizacji tego ty- 
pu remont6w. 
Oferty nalezy skladac do dnia 29.09.2004 r. (godZ. 14.00) w Dziale Um6w 
Kopalni. II pi{1tro pok. 219, tel. 239-5430 z dopisklem: 
Przetarg - "Remont kapitalny tokarkl". 
Komisyjne otwarcie ofert nastqpi w dniu 30.09.2004 r. w salce narad w Dyrekcji 
Kopalni, II pi{1tro pok. 229, 0 godz. 10.00. . 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wczesniejsze zapoznanie si{1 
z obowi1jzuj1jcym w KWK "BUDRYK" SA "Regulaminem post{1powania przetar- 
goweflo na dostaw{1 wyposaienia mechanizacyjnego, wykonawstwo rob6t ;nwe- 
stycYJnych i remontowych, robot g6rniczych i likwidacyjnych oraz usfug'. przyj{1- 
cie bez zastrzezeri szczegolowych warunkow przetargu, wykup wymagari ofer- 
towych w kwocie 50,00 z' + VAT (slownie: pi{1edziesi1jt zlotych), wplacenie wa- 
dium w wysokosci 1 500,00 zI (slownie: tysiqc pi
cset zlotych) na konto: ING 
Bank SI1jski SA Oddzial Rybnik 491050 1070 1000 00221863 4737 w terminie 
wyznaczonym do sktadania ofert. Wadium (potwierdzone w Dziale Ksi{1gowosci 
KWK "Budryk" SA pok. 413) moze bye uiszczone w formie got6wki, czeku po- 
twierdzonego, blokady naleznosci, ktor1j posiada oferent w KWK "Budryk" SA 
oraz w por{1czeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczenio- 
wych. 
Wykupu wymagan ofertowych dokonae mozna 00 poniedzialku do pi1jtku w 
QOdz. 7.30-9.30 i 12.30-14.30. 
Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa. Post
powanie przetargowe jest 
poutne. 
Dodatkowe intormacje w sprawie przetargu uzyskac mozna w Dziate Energo- 
mechanicznym tel. (032) 239-5545. 
Organizator przetargu zastrzega Sobie prawo swobodnego wyboru oferty 
jak rowniez uznania, ze przetarg nie dat rezultatu bez pOOania przyczyn. 
Z tytulu OOrzucenia ofert, oferentom nie przysluguje zadne roszczenie przeciw- 
ko organizatorowi przetargu. 
Trese ogloszenia dost{1pna rowniez na stronie intemetowej: www.budryk.pl 


....., 
\
: 


OGt.OSZENIA 


-'4 


@ 


Kopalnia W
gla Kamiennego "BUDRYK" SA 
ul. Zamkowa 10 
43-1780RNONTOWICE 


OGlASZA 
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY NA: 
Zorganizowanie krajowego wypoczynku dla dzieci pracownik6w w wieku 7-181at 
w sezonie ZIMA 2005 r. tj. ZIMOWISKO. 


Oferenci winni udokumentowae mozliwosc prowa- 
dzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie imprez tu- 
rystycznych. 
Pisemna oferta powinna zawierac: 
- charakterystykIiJ miejscowosci, 
- dOkladne mformacje 0 obiekcie takie jak: nazwa osrod- 
ka, ilose miejsc w obiekcie, standard pokoi, dodatkowo: 
stolowka, kawiarnia, sala telewizyjna, swietlica, baza 
sportowo-rekreacyjna, w tym: wycl
gi narciarskie, lodo- 
wiska, usytuowanie osrodka wzglliJdem centrum miej- 
scowosci, lokalne atrakcje, 
- cenIiJ jednego skierowania (cena winna obejmowae 
zakwaterowanie - 10 nocleg6w, 4 posilki dzienme: snia- 
danie, obi ad, podwieczorek, kolacjliJ, opiek
 pedago- 
giczn
, medycznCj, leki, instruktor narciarski, program 
kulturalno-rozrywkowy, ubezpieczenie, transport). 
OfertIiJ nalezy zlozyc do dnia 29.09.2004 r. w Dziale 
Umow Kopalni, II PlliJtro, pok. 219, tel. 239-5430 z do pi- 
skiem: 
Przetarg - "ZIMOWISKO" 
Komisyjne otwarcie ofert nastCjpi w dniu 30.09.2004 r. 
w sali Przedsifibiorstwa Uslug Socjalnych w Ornontowi- 
cach przy ul. Zabik 10 0 godz. 9.00. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wczesniej- 
sze zapoznanie siIiJ z obowiCjzuj
cym w KWK "Budryk" 
SA "Regulaminem postliJpowania przetargowego na do- 
stawIiJ wyposazenia mechanicznego, wykonawstwo ro- 
bot inwestycyjnych i remonk>wych, rob6t g6rniczych i li- 


Jastrz
bska Sp6tka W
glowa SA KWK "Zofi6wka" 
44-335 Jastrz
bie Zdr6j, ul. Rybnicka 6 
tel. (032) 471-10-70, fax (032) 756-5860 


: 

 


;.)I);jflll
' 


kwidacyjnych oraz uslug", przYJliJcle bez zastrzezen 
szczeg610wych warunk6w przetargu, wykup wymagan 
ofertowych w kwocie 200,00 zt + VAT (slownie: dwie- 
scie zlotych 00/100), wplacenie wadium w wysokosci 
4.000,00 zt (stownie: cztery tysiCjce ztotych 00J100) na 
konto: ING Bank SlilSki SA II Oddziaf Rybnik nr 49 
105010701000002218634737 w terminie wyznaczo- 
nym do skladania ofert. Wadium (potwierdzone w Dzia- 
Ie KsiliJgowosci KWK "Budryk" SA pok. 413) moze bye 
uiszczone w formie got6wki, czeku potwierdzonego 
oraz w porliJczeniach lub gwarancjach bankowych, gwa- 
rancjach ubezpieczeniowych. 
Wykupu wymagari ofertowych dokonac mozna od po- 
niedzialku do piCjtku w godz. 7.30-9.30 i 12.30-14.30. 
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa. PostliJpO- 
wanie przetargowe jest poufne. 
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskac 
mozna w Dziale Socjalnym Kopalni, nr tel. (032) 239- 
5654. 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobod- 
nego wyboru oferty, jak rowniez uznania, ze przetarg 
nie dat rezultatu bez podania przyczyn. 
Z tytulu odrzucenia ofert, oferentom nie przysluguje 
zadne roszczenie przeciwko organizatorowi przetargu. 
Trese ogloszenia dostliJpna jest r6wniez na stronie in- 
ternetowej: www.budryk.pl 


JSW SA Zakfad Logistyki Materiafowej, 
44-330 Jastrz
bie Zdr6j 
ul. Armii Krajowej 1 


ogtasza przetarg nieograniczony 
na zakup dla KWK "Borynia" oraz KWK "Krupinski" 
11000 sztuk siatki zgrzewanej ci
zkiej fancuchowej 
o wielkosci 1500 mm x 750 mm, wielkosc 
oczek - 100 mm x 50 mm. 
Wszelkich informacji 0 przedmiocie przetargu udziela ZLM JSW SA, telefon 
756-4048 oraz 756-4227. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Wczesniejsze zapoznanie sif;! z "Regulaminem Przetargowym" JSW SA, 
kt6ry jest do wgl1jdu w Zespole Logistyki Materialowej, ul. Armii Krajowej 56 
- I pi{1tro oraz na stronie www.jsw.plldokumenty 
2. Wykup wymagari olertowych w wysokosci 500,00 zl + 22 % VAT w ZLM. 
pok6J 105. 
3. Wadium w wysokosci 15.000,00 zl, naleZy wplacic w kasie ZLM,lub na kon- 
to: GBG SA O/JastrzliJbie nr rachunku 34156010940000905000051404 z dopi- 
skiem "siatka zgrzewana ci
zka laricuchowa" najpozniej do dnia 8.10.2004 r. 
4. Zlozenie oferty przetargowej do dnia 8.10.2004 r. w ZLM - I pi
tro - po- 
koj 105. 
Kopi{1 dowodu wplaty wadium nalezy dot1jCzyc do oferty przetargowej. 
Przetarg sklada si{1 z cZliJsci jawnej i niejawnej: 
- w cZliJ
ci jawnej w dniu 11.10.2004 r. 0 godz. 11.00 w ZLM JSW SA, Ja- 
strz\!bie Zdr6j, pOkO , ' 109 -I pi{!tro nast1jpi otwarcie kopert z ofertami, oraz 
przYJ'iJCie do protoko u zgloszonych przez oferentow wyjasnien i oswiad- 
czen dotycz1jcych m.in. cen, platnosci, jako
ci dostaw. oraz kwalifikacja zto- 
zonych ofert do cZliJ
ci niejawnej. 
- w cZliJspi niejawnej nastCjpi analiza ofert, ewentualne rokowania z oferenta- 
mi celem uzyskama porozumienia w zakresie wszystkich postanowien umo- 
wy, wyb6r dostawcy przez Zarz1jd JSW SA. 
Zakonczenie postliJPowania nast1jpi w okresie nie dluzszym niz 1 miesi1jc od 
daty komisyjnego otwarcia kopert z ofertami. Oglaszaj1jcemu przetarg przy- 
sluguje prawo swobodnego wyboru ofert i uniewaznienia oraz odstCjpiema od 
przetargu, jak r6wniez uznanle, ze przetarg nie dal rezultatu, bez podania 
przyczyn. 


oglasza przetarg ograniczony dfa krajowych podmiot6w gospodarczych na: 


Kasa kopalni czynna w gOOz. 7.00-9.00, 12.30-14.30. 
Mozliwosc nabycia wymagari przez wzajemne potr1jcenie zo- 
bowi q zar'1 potwierdzone przez dzialy ksi
gowo-finansowe Za- 
klad6w JSW SA. 
. Wplacenie wadium w wysoko{;ci JW. na konto: 
Bank GBG SA O/Jastrz{1bie nr 2715601094 0000 9310 0000 
0012 z dopiskiem tematu przetargu lub w kasie kopalni naj- 
pozniej w dniu przetargu do godz. 9.00. 
JSW SA KWK "Zofi6wka" dopuszcza mozliwo{;c wplacenia 
wadium w innej formie przewidzianej w Regulaminie Post{1- 
powania Przetargowego. 
Oferty z dopiskiem lematu przelargu, oddzielnie CZ{1SC tech- 
niczna i handlowa w zamknili1tych kopertach naleZy skladae w 
dziale Umow i Przetarg6w p. 308 w budynku Administracji 
KWK ..Zofiowka" do dnia 8.10.2004 r. do godz. 14.00. 


Wykonanie rektyfikacji budynk6w mieszkalnych polo- 
zonych na nieruchomosciach przy: 
a) ul. Gagarina 49/A w JastrzliJbiu - Szerokiej stano- 
wiCjcej wlasnose p. Anny Plesinskiej; 
otwarcie otert: 11. 10.2004 r. 0 godz. 9.00; wadium 
3.000 zl, 
b) ul. Gagarina 59/A w Jastrz
biu - Szerokiej stano- 
wiCjcej wlasnose p. Krystyny Trybus; 
otwarcie otert: 11.10.2004 r. 0 godz. 9.30; wadium 
3.000 zt, 
c) ul. Gagarina 52 w JastrzliJbiu - Szerokiej stanowiCj- 
cej wlasnosc p. Henryka Kaluza; 
otwarcie otert: 11.10.2004 r. 0 godz. 10.00; wadium 
3.000 zl, 
d) ul. Dyb6w 9/A w JastrzliJbiu - Szerokiej stanowiCl- 
cej wlasnose p. Heleny Hawrys; 
otwarcie otert: 11.10.2004 r. 0 godz. 10.30; wadium 
3.000 zl, 
e) ul. Olszowej 24 w Jastrz
biu Zdroju stanowiCjcej 
wlasnosc p. Marii i Franciszka Grzonka; 
otwarcie otert: 11.10.2004 r. 0 godz. 11.00: wadium 
3.000 zf, 
Warunkiem .pnyStilPIlWia do przetargu Jest: 
. Zapoznanie si{1 i pisemna akceptacja Regulaminu PostIi1PO- 
wania Przetargowego JSW SA z dnia 21.04.2004 r. 
. Wykupienie wymagari ofertowych w cenie 150 zl + VAT za 
kazdy temat (wystawienie faktur w p. 415, wplata w kasie 
kopalni w godz. urz
dowania jn.) - do nabycia w Dziale 
Um6w i Przetarg6w w budynku Administracji KWK ..Zofi6w- 
ka" p. 308/w godz. 6.00-14.00/. 


Przetarg zostanie przeprowadzony w dWQch etapach: 
1. Otwarcie ofert nastqpi w dniu i w godz. podanych w tytule 
w Sali Kominkowej restauracji "Antracyt" przy KWK ..Zo- 
fi6wka" . 
Obecnosc pelnomocnych Przedstawicieli oferent6w obowi1jZ- 
kowa. 
2. Wyb6r oferenta - 0 terminie zOslanq powladomlone firmy 
zakwalifikowane. 


Dodatkowe informacje techniczne w przedmiocie przetargu 
mozna uzyskaC pod nr tel. 032/756-5638 lub 032/756-5608. 
Informacje na temat procedury przetargowej 032/756-5588. 
JSW SA KWK "Zofi6wka" zastrzega sobie prawo do swobod- 
nego wyboru oferty, uznania, ze przetarg nie dal rezultatu, 
uniewmnienia przetargu bez podania przyczyny. 


<9 


Zaktad Gorniczo-Energetyczny 
Janina 
Sp. z 0.0. w Libiilzu, ul. Gornicza 23 


ogtasza pisemny przetarg nieograoiczony 
fir 41/04, w temtl
: 


Wynajem maszyn I urzildzen 
dla prowadzenia rob6t budowlanych 
wodnych i Ii}dowych oraz operatora sprz
tu 
(kod CPV 45.50.00.00-2) 


Oferty w zaldejonych i opiecz
towanych kopertach z adnotacjCl "Prze- 
targ nr 41/04 - wynajem maszyn i urzCjdzeri dla prowadzenia robOt bu- 
dowlanych wodnych i ICjdowych oraz operatora sprz
tu (kod CPV 
45.50.00.00-2), nalezy sktadac do dnia 7.10.2004 r. w Dziale Umow 
i Zamowien Publicznych, pok. 226 (budynek przed bramCj glownCj ZGE 
Janina Sp. z 0.0.) do godz. 14.00. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wykupienie Wymagari Ofer- 
towych, kt6re sCi dost
pne w Dziale Um6w i Zam6wieri Publicznych, po 
uprzednim dokonaniu wptaty wysokoSci 500,00 zt + VAT w kasie ZGE 
Janina (do godz. 14.00) oraz wplacenie wadium w wysokosci 16.000 zt 
na konto ZGE Janina Sp. z 0.0. w PKO BP O/Chrzan6w nr r-ku 74 1020 
23840010 1002 0051 1816 lub w innej formie okreslonltj w Wymaga- 
niach Ofertowych, do dnia 7.10.2004 r. do godZ. 14.00. 
Komisyjna otwarcie ofert nastCjpi w .ooiu '.to.HM r. Q godz. 10M 
w sali narad or 207 w budynku cechowni ZGE Janina w libi
u. Codat- 
kowych infoll'llacji na temat przectmiotu przetargu udziellljtl: w sprawach 
technicznych: Stanislaw Klimek - tel. (32) 6270191, a w zakresie proce- 
dury przetargowej Dzia' Um6w i Zam6wieri Publicznych - tel. 6270383 
lub 6270817. 
ZGE Janina Sp. z 0.0. zastrzega soble prawo swobodnego wyboru ote- 
renta oraz uznania,.ze przetarg nie dat rezultatu, bez podania przyczyny. 


.. 
.. 


1fi 


Zaktad G6miczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno /II Sp. z 0.0. 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 616-44-02, fax 616-44-76 


ogtuza na dosIaWf mal8riat6w na 300i r. 
Plitej wymi8f1lO/'l8 pI'MIt8rgI peemne Neogr.,rCZOlle 
.. oI:IftU uawll Prawo Zarndwlw't Pub
= 
IT 7MJI105 - Kable I przewodv elelltr oe"''Uo8Iycz ne, 
teletechniczne i sygnallzacyjne. 
nr 79/M105 - Osprz(lt elektrotechniczny, teJftlchnicz- 
ny, elektroniczny i o
wietleniowy. 
or 80/MIOS - Osprz(lt do sprzQlu ratownictwa g6mi- 
czego i lamp g6rniczych. 
nr 81/M1OS - G6micze wyroby betonowe (okfadziny 
zelbetowe, betonity chodnikowe, koryta i nakrycia 

iekowe). 
nr 821M/05 - Tkaniny g6micze (folie wentylacyjne, 
tkaniny polipropylenowe). 
nr 83/M105 - lutnie stalowe ocynkowane. 
nr 84/M105 - Filtry do urzlldzefi g6miczych. 


Pisemne oferty w zaklejonych i opiecz
towanych ko- 
pertach z podaniem numeru przetargu i petnej nazwy 
przetargu nalezy skfadae do 7.10.2004 r. w ZGE So- 
bieski Jaworzno m uf. Grunwaldzka 37 w Dziale 
Um6w pol<. 3 (do godz. 12.00). 


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wczeSniej- 
sze zapoznanie si
 z wymaganiami ofertowymi i pro- 
cedurij pl"zetargowCj, wykup wymagari ofertowych w 
kwocie: 200 zt + 22 % VAT dla kazdego przetargu 
platne w kasie ZGE czynnej: ponledziatek . wtorek i 
czwartek - pilltek w godz. 11.00-14.00; 
roda w 


gcdz. 7.30-10.OQ I 12.00-104.00. jak rowniez wplata 

ium dla przetelfgu ;n.: 
1Y1MM06; 1D\W5; ItJM.105; IM\WS po -15 000 %t, 
nr 7'MW05; e2IW05 po - .000 .. 
IV 84JM105 - . 000 11, wlIdium cia alert cz
iowych: 
04.000 zt, 
na konto ZGE - PKO BP OfTychy or rach. 04 1020 
25280000000200143644, lub w formie dopuszczo- 
nej Regulaminem Przetargu - najp6zniej na dzien 
przed komisyjnym otwarciem ofert (do godz. 14.00). 
Przy niegot6wkowych zabezpieczeniach wadium 
/gwarancja bankowal dokumenty nalezy skfadac w 
Budynku KsiliJgowosci pok6j nr 23. 


Komisyjne-.O!warcie..mertnastqpl; 
W dnlu 8.10.2004 r. godz. 11.30. w Sali Narad ZGE 
Sobieski Jaworzno 1/1 Sp. z 0.0. - I pi
tro. 


Szczeg610wych informacji udziela: 
Dzial Um6w - w zakresie pl'ocedury przetargowej 
oraz wymagan ofertowych, tel. 616-44-02 wew. 5380, 
5381,56Ie, 
w sprawach t8chnicznych - Dnaf Zaopatrzenia, .... 
818-44-D2 W. 5636, 5120, 51047. 
ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. Z 0.0. zastrzega sobi. 
prawo swobodnego wyboru Ofer1y, jak r6wniez uzn&- 
nia, .ie przetarg nie dat rezultatu w catoki ILIb cz(l
1 
bez podanla przyczyny. .
		

/iv5521TG-0000-38-0017_0001.djvu

			., 


- 
\
i 


Jastrz{!bska Spotka W{!glowa SA KWK "Zofiowka" 
44-335 Jastrz{!bie Zdroj, ul. Rybnicka 6 
tel. (032) 471-10-70, fax (032) 756-5860 


oglasza przetaql ograniczony 
dla krajowych podmiotow gospodarczych na: 
wykonanie remontu budynku nadszybia szybu II 
otwarcie ofert: 8.10.2004 r. 0 godz. 9.00; wad;um 2.000 z,. 
Warunkiem przyst<:lpienia do przetargu jest: 
. Zapoznanie sifiJ i pisemna akceplacja Regulaminu PoslfiJpowania Przetargowe- 
go JSW SA z dma 21.04.2004 r. 
. Wykupienie wymagan ofertowych w cenie 150 zl + VAT (wystawienie faktur 
w p. 415, wplala w kasie kopalni w godz. urzfiJdowania jn' k - do nabycia w Dzia- 
Ie Um6w i Przetargow w budynku Administracji KW "Zofiowka" p. 308 
/w gOOz. 6.00-14.00r. 
Kasa kopalni czynna w godz. 7.00-9.00, 12.30-14.30. 
MozliwoSt'; nabycia wymagan przez wzajemne potrqcenie zobawiqzan polwier- 
dzone przez dzialy ksi
owo-frnansowe Zaklad6w JSW SA. 
. Wplacenie wadium w wysokosci jw. na konlo: 
Bank GBG SA O/JaslrzfiJbie nr 27156010940000931000000012 z dopiskiem 
lemalu przetargu lub w kasie kopalni najp6iniej w dniu przetargu do gOOz. 9.00. 
JSW SA KWK "Zofi6wka" dopuszcza mozliwosc wplacenia wadium w innej for- 
mie przewidzianej w Regulaminie PostfiJpowania Przetargowego. 
Oterty z dopiskiem tematu przetargu, oddzielnie CZfiJst': techniczna i handlowa 
w zamknifiJtych kopertach nalezy skladat': w dziale"Um6w i Przetarg6w p. 308 
w budynku Administracji KWK "Zofi6wka" do dnia 7.10.2004 r. do godz. 14.00. 
przetarg zostanie przeprowadzony w dw6ch etapach: 
1. Otwarcie ofert nast
pi w dniu i w godz. podanych w tytule w Sali Kominkowej 
restauracji "Antracyt przy KWK "Zofi6wka". 
ObecnoM pelnomocnych Przedstawicieli oferent6w obowiqzkowa. 
2. Wybor oferenta - 0 terminie zostanq powiadomione firmy zakwalifikowane. 
Dodatkowe intormacje techniczne w przedmiocie przetargu mozna uzyskat': pod 
nr tel.'032[756-5548. 
Informacje na temat procedury przetargowej 032[756-5588. 
JSW SA KWK "Zofi6wka" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru 
oterty, uznania, ze przetarg nie dal rezultatu, uniewaZnienia przetdrgu bez poda- 
nia przyczyny. . 


OGt.OSZENIA 


; 


\' 


Iii. (I .."1 


str. II 


Kompania WQglowa SA 
KWK "Polska-Wirek" 
41-707 Ruda SI., ul. Ks. Tunkla 112 


oglasza przetargi 
nieograniczone kierowane 
dla wykonawc6w krajowych i zagranicznych na: 


Remont metanomierzy mikroprocesorowych typu MM-2P 
- nr przetargu 1740072 - wadium: 2600 zt, SIWZ: 250 zt. 
Dostaw
 w6zka widtowego spalinowego typu DV 1792 
po kapitalnym remoncie 
- nr przetargu 1740073 - wadium: 500 zt, SIWZ: 150 zt. 
Dostaw{I 2 szt. w6zk6w widlowych elektrycznych typu 
WW 1206 po kapitalnym remencie 
- nr przetargu 1740074 - wadium: 600 zt, SIWZ: 150 zt. 


Nie dopuszcza si
 skladania ofert cZfiJsciowych, nie 
przewiduje sifiJ zabezpieczenia nalezytego wykonania 
umowy. 
Oferty przetargowe nalezy sktadac w Dziale Urn6w i 
Organizacji Przetarg6w parter budynku administracyj- 
no-socjalnego w siedzibie KW SA KWK ..Polska-Wirek" 
w Rudzie SI. w terminie 21 dni oeI daty ukazanla sl
 
ogtoszenia w prasie, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem "przetarg pt... Nie otwiera
.. 


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Wykup specyfikacji istotnych warunk6w zam6wlenla, 
zaplata w kasie KWK ..Polska-Wirek" czynnej; od 
goelz. 7.00 - 10.00 i od godz. 12.00 - 15.00, (formal- 


'1 


Kompania W{'glowa SA, 40-039 Katowice, ul. Powstanc6w 30 
KWK "HALEMBA", 41-706 Rucla SI
ska, ul. Ktodnicka 54 
tel. 2420-241, fax 2422-824 


ogtasza nw. przetargi nieograniczone 
Paz. 1. I Przetarg nr K15IEU P/ 152104 / dnia 8.10.2004 r., 
g odz . 9.00. 
Tarnat: Zabezpieczenle antykorozyjne transformator6w (2 
szt.) 25 MV A 11 0/6kV i konstrukcji wsporczych na 
terenie stacji 110 kV "Halemba-Gt{lboka". 
Terrnin realizacji: do 31.12.2004 r. 
SIWZ: 200,00 zl z VAT, Wadium: 500,00 zl. 
Poz. 2. I Przeta rg nr K15IEUP/153/04 ! dnia 8.10.2004 r., 
godz. 10.30. 
Temat: Dostawa sita od
rodkowego OSO 2000 dla KW 
SA KWK "Halemba". 
Terrnin realizacji: do 31.12.2004 r. 
SIWZ; 300,00 zl z VAT, Wadi urn: 1.000,00 zt. 
Poz. 3. jP rzeta rg nr K15IEUP/154/04 I dnia 8.10.2004 r., 
godz. 12.00. 
Temat: Dostawa wir6wki NAEL 3A dla KW SA KWK "Ha- 
lamba". 
Terrnin realizacji: do 31.12.2004 r. 
SIWZ: 300,00 zl z VAT, Wadiurn: 3.000,00 zt. 
War unki uczestnictwa Y/ przetargu.: 
1. Wykup specytikacji istolnych warunk6w zarn6wienia 
(SIWZ) za kwot
 jw. nalezy uisci6 w kasie KWK ..Halern- 
ba" (od poniedzialku do piCjtku w gbdz. 8:00-9:00 i 
11:00-14:00); odbi6r SIWZ w Dziale Um6w i Organiza- 
cji Przetarg6w KWK "Halemba" (pok6j nr 222). 
2. Wplata wadium w wysokosci: jw. na konto bankowe 
KWK "Halemba": PKO BP SA OlAuda Sklska, nr 97 
1020 2401 ססoo 0202 0044 8506. 


3. ZloZenie pisemnej oferty zgodnie z ..Regulaminern po- 
stfiJpowania przetargowego na dostawy, uslugi i roboty 
budowlane w Kornpanii WfiJglowej SA nie obj
te UstawCj 
prawo zarn6wien publicznych", w Dziale Urn6w i Organi- 
zacji Przetargow KWK ..Halemba" (pok6j nr 222) w ter- 
rninie do dnia 8.10.2004 r., g. 8.30 poz. 1, g. 10.00 
poz. 2, g. 11.30 poz. 3. 
ZamawiajijCY: nie dopuszcza sktadania otert czfiJscio- 
wych, nie b
zie wymagat zabezpieczenia nalezytego 
wykonania urnowy, dopuszcza rnozliwoSc wptacenia wa- 
dium w innej formie przewidzianej ww. ..Regulaminern...... 
Rozpocz{ICie przetargu nastCjpi w dniu 1.10.2004 r., 0 godz. 
jw. w KWK "Halemba" (pok6j nr 217) w obecnoSci przyby- 
Iych Oferent6w. ZamawiajClcy dopuszcza rnoZliwosc prze- 
prowadzenia rokowari z Oferentarni po otwarciu ofert. 
Osobfl uprawnionCl ze strony ZarnawiajCjcego do kontak- 
towania sifi! z Oferentami jest: 
- w sprawach organizacyjnych - M. Fudalej, Kierownik 
Dzialu Urnow i Organizacji Przetargow, leI. nr (032) 
2425-730; 
- w sprawach technicznych - poz. 1 - Cz. Lakwa, Nad- 
sztygar ds. UrzCldzen Elektrycznych Powierzchni, tel. nr 
(032) 2425-847; 
- poz. 2 i 3 - rngr inz. S. Dyrszlag - Kierownik Przer6bki 
Mechanicznej WfiJgla, tel. (032) 2425-574. 
OglaszajQcemu przetarg przystuguje prawo swobodne- 
go wyboru oferty, jak tez uznania, Ze przetarg nie dat ra- 
zultatu, bez podania przyczyn. 


1 -. 'fR KA TOWICKI HOLDING W
GLOWY SA 
,
: r; KOPALNIA WEGLA 
AMIENNEGO "WIECZOREK" 

 ' 40-03
 Katowice, ut. Szopienicka 58 
rWIECZORf'Kl 
. oglasza przetarg nieograniczony na; 


..wYKONANI
PRZEBUDOWY CfiODNIKA 284 POMII;DZY 
DOWLE.RZCHNIA 11/111 PLDOWIER2CHNIA 10/1\1 ORAZ 
NAZACHOD....O..O.-DOWIERZCI-tNI12/111 W P-DKt.ADZIE 510 M 
W KW
,WIECZOREK"
 


Termin realizacji - 8 miesi
cy od daty przekazania frontu robot. 
1. przetarg odbfiJdzie sifiJ w dniu 14.10.2004 r. 0 godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej 
Katowicl	
			

/iv5521TG-0000-38-0018_0001.djvu

			str. 12 


(i 


OGt.OSZENIA 


-r 


Kopalnia W
gla Kamiennego "BUDRYK" SA 
ul. Zamkowa 10 
43-178 ORNONTOWICE 


OGt.ASZA 
PISEMNV PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY NA: 
"Remont maszyn i urzi/dzeri g6rniczych w 2005 r. " zgodnie z ponizszym wykazem: 


I. 1. Maszyny g6rnicze 
1. Kombajny sClanowe KSW prod. ZZM Zabrze - remonl podzespo- 
t6w mechanicznych i eleklrycznych. 
2. Remonl organ6w urabiaj!jcych kombajnow scianowych ze zra- 
szaniem: 


" 1400 x BOO, 
" 1500 x 800, 
" 1600 x 800, 
" 1700 x 800, 
" 1800 x 800, 
oraz kombajn6w chodnikowych AM 50. 
3. Sitowniki kombajn6w: scianowych KSW, chodnikowych AM 50 
oraz sitowniki: 
- spqgotadowarki PSU-9000, przektadkowe UPP-1 pneumalyczne- 
remon\. 
4. Kolejka spqgowa BECKER-WARKOP - remonl podzespot6w 
wraz z ustugami serwisowymi. 
5. Kolejki spahnowe prod. FERRIT, BEVEX, SCHARF, IMM CZMT, 
PIOMA - podzespotv mechaniczne i eleklryczne - remonl i mo- 
dernizacja wraz z uslugami serwisowymi. 
6. Wozki hamulcowe prod. KOMAG, PIOMA, REMASZ - remonl + 
badania roczne + przeglqdy kwartalne. 
7. Zeslawy Iransporlowe prod. PIOMA, FAMA - remonl podzespo- 
t6w wraz z ustugami serwisowymi. 
8. Napli1dy HNK - remonl wraz z ustugami serwisowymi. 
9. Wciqgniki tancuchowe PWl3/6, 10; PWS-3 prod. OMAG. 
10. Kotowroly: 
a) EKO-D15, EKO -D30 - modernizacja wraz z remontem 
w zakresie doslosowania do obowiqzujqcych wymog6w 
pracy w podziemnych wyrobiskach g6rniczych, 
b) KCH-9 - remonl podzespot6w wraz z osprzli1tem, 
c) JANKOWICE. 
11. PrzenoSniki zgrzeblowe: 
RYBNIK 295/842, GliNIK 298/800, LONGWALL-AFC-JOY, PZP- 
Kobra, SKAT E 180W - remonl podzespotow + elementy trasy. 
12. Przenosniki lasmowe: 
GWAREK 1400, 1000, PIOMA 1200, BOGDA 1200, PDT-SIGMA 
800, UPP-1, PTG - remonl podzespot6w oraz gumowanie bli1b- 
n6w. 
13. Przektadnie prod.: GliMAG, PIOMA, PREINFALK: PKPL 15, 25, 
PSPL-25, K1SH-450N, GliNIK, BEFARED, DORSTENER PL 
25/39, MAR BAISE RP 39/74 - remont kapitalny. 
14. Kruszarki: KRUK-1oo0, DLB-1000, KD-BW-1200 - remonl kapi- 
lalny oraz poszczeg61nych podzespot6w. 
15.0budowa zmechanizowana: TAGOR 12/23,8130 Poz, SA TO 
15/31, - remont elemenl6w obudowy oraz hydrauliki sitowej. 
16. Elemenly hydrauliki slerowniczej - prod. DAMS oraz GEORYT- 
modernizaqa, naprawa oraz ustugi serwisowe. 
17. Slojaki hydrauliczne: SHC, SHHC, SHI, cierne VALENT, zawory 
SHZ, BZS, pislolely zasilaj!jce - remon\. 
18. Urzqdzenia chtodnlcze Iypu: DV 290, LKM-290 - remon!, napra- 
wa podzespot6w wraz z ustugami serwisowymi. 
19. Pompy wysokocisnieniowe prod. HAUCHINCO, WIROMET, 
POWEN - remonl kapitalny pomp oraz ich podzespot6w wraz z 
ustugami serwisowymi + hydroakumulalory. 
20. Pompy zatapialne typu P, AMZE-GOODWIN. 
21. Pompy OWH 200/10, OW, OS, ZW-50, PH, Pl, PW. 
22. Urzqdzenia prod. FASIG MOJ - wiertarki, pompy, kotwiarki - na- 
prawa + ustugi serwisowe. 
23. Urzqdzenia prod. QUINTO - czujniki DCPC, pompy pneumatycz- 
ne. 
24. Spqgotadowarki typu PSU-9000 prod. FERRIT. 
25. Zawory redukcyjne f)rod. SUPRA Wodzistaw - remon\. 
26. Silniki hydrauliczne SOK - remon\. 
27. Sprzli1gta prod. VOITH. 
28. Urzqdzenla hydrauliki prod. PONAR Wadowice. 
29. Hamulce tarczowe prod. FUMIS - Bumar Wadowice - naprawa 
kompletnych oraz poszczegolnych podzespot6w. 
30. Wozy kopalniane: V-1800, platformy WOZ, drzewiarki do obudo- 
wy chodnikowej, do drzewa, kontenery do materiat6w sypkich, 12- 
oSObOwe. 
31. Urzqdzenia matej mechanizacji: 
a j wci!jgarki WR, 
b wciqgniki prod. PIOMA, FAMA, RAGOR, 
c wiertarki h
rauliczne, pneumatyczne, 
d przecinarkl hydrauliczne, pneumalyczne, 
e zakrli1tarki pneumalyczne, hydrauliczne, 
f) szlifierki pneumatyczne, 
g) mtoty pneumatyczne, 
11) wzmacniacze momentu Iypu HERKULES. 


Gi 


32. Podzespoty mechaniczne do lokomolyw Lea BM 12/3T, Ld 31/2 
oraz LdT 31/2 - naprawa. 
33. Ustugi sfusarsko-tokarsko-frezarskie. 
34. Remont ruroci!jgu 0 250 - 1500 mb. 
35. Remont ruroci!jgu 0300 - 1500 mb. 
I. 2. Urzlldzenia telekomunikacyjne i metanometryczne: 
1. Roczny przeglqd techniczny i serwis central syslem6w melano- 
metrycznych Iypu CTW 20, CST 40 i SMP - NT wraz z przynalez- 
nym oczujnikowaniem dotowym produkcji EMAG Katowice i ZEG 
Tychy. 
2. Roczny przeglqd lechniczny i serwis systemu t!jcznosci dyspozy 
torskieJ Iypu UDK 2x90NN oraz UDK 2x11 ONN. 
3. Roczny przeglqd techniczny i serwis syslemu t!jcznosci alarmo- 
wo-rozgtoszeniowej Iypu AUD-80/160NN. 
4. Roczny przeglqd i serwis systemu transmisji wielokrotnej sygna- 
t6w dwuslanowych Iypu CTT -32ITK. 
5. Roczny przeglqd i serwis iskrobezpiecznych zespot6w zestyko- 
wych Iypu IZ2-22. . 
6. Roczny przegl!jd i serwis urzqdzeri zasllajqcych dyspozytornili1 za- 
kfadowq i melanomelrycznq. 
7. Roczny przegl!jd i serwis przyslawki iskrobezpiecznej typu 
JAUL-CAMAC wraz z zasilaniem. 
8. Roczny przeglqd i serwis centrali telefonicznej Iypu CKK-70 wraz 
z sitowmq SCI-60/400. 
9. Roczny przeglqd techniczny, pomiary i serwis baterii akumulato- 
row centrali telefollicznej oraz dyspozytorni zaktadowej i metano- 
metrycznej. 
10. Roczny przeglqd techniczny i serwis systemu KAR-97. 
11. Roczny prZe91qd i serwis syslem6w dyspozytorskich typu 
pHADES i ZEFIA -NT. . 
12. Aoczny przeglqd techniczny i serwis Systemu Wspomagania Dy- 
spozytora Melanometrii typu SWtJP-3, cenlralek sygnatow analo- 
gowych i dwustanowych typu CSA-1, CSD-1 oraz biezqce remon- 
ty i modernizacje sprzli1lu kompulerowego'syslem6w dyspozylor- 
skich typu Zefir i SWpP-3. 
13. Naprawa i serwis cenlralek telekomunikacyjnych Iypu MIKROTEL 
i PANASONIC. 
14. Roczny przegl!jd lechniczny i serwis systemu Idenlyfikacji Os6b i 
Obieklow p/z Iypu GNOM wraz z oprogramowaniem. 
15. Roczny przeglqd lechniczny i serwis uktadu lokalnej tqcznooci 
iskrobezpiecznej Iypu FlEXCOM. 
I. 3. Sprzt't kontrolno-pomiarowy - naprawy i legalizacje. 
1. Naprawa i legalizacja melanomierzy indywidualnych Iypu: VMh, 
VM1m, M-1<:, M-1ca, R-7, Signal 2, M-702 (AUER). 
2. legalizacja bulli 02, CH4, C4H4. 
3. legalizaqa slotu SBM. 
4. Legalizaqa i naprawa zespot6w zaworowych do AU-9, W-70, 
UPT-1, AM-2M. 
5. legalizacja przyrz!jdow PK-6, PK-9. 
6. legalizaqa manomelr6w. 
7. legalizaqa eleklrycznej przettaczarki lIenu typu SP-2 oraz zbior- 
niko-osuszacza. 
8. Legalizacta komorowego podajnika "POLKa'. 
9. Naprawa I legalizacja reduklorow spawalniczych. 
10. Przeglqd i naprawa pomp do wytwarzania spoiw chemicznych 
oraz mineralnych Iypu: MONO, HYDRO, 5-PSR2, MTF-1, 
MONARK-700, MONO-IGLONEIGE. 
11. legalizacja i naprawa pytomierzy "Barbara" 3a. 
12. legalizaqa rolamelr6w. 
13. legalizaqa przyrzqdu MICROCYKlON duzy. 
14. legalizaqa I naprawa anemomelraw. 
15. Legalizaqa i naprawa psychomelr6w Assmana. 
I. 4. Urzlldzenia elektryczne 
1. Urzljdzenia elektryczne prod. HAMACHER - naprawa, przegl!jd, 
legalizacje wraz z ustugami serwisowymi. 
2. Urz!jdzenia eleklryczne prod. ELGOR-HANSEN - naprawa, prze- 
glqd, legalizacja wraz z ustugami serwisowymi. 
3. Balerie SBS-4, pochtaniacze ognia, generalor GUA. 
4. G6rnicze przewody oponowe - regeneracja. 
5. Praski hydrauliczne Iypu PH - naprawa. 
6. Stycznikl pr6zniowe. 
7. Wyt'lczniki SH 630, NH 630 wraz z zabezpieczeniami. 
8. Silniki pr!jdu statego 38 i 45kW do lokomolyw Lea BM 1213T 
i Ld-31 ,2. 
9. Silniki prqdu zmiennego budowy przeciwwybuchowej dopuszcza- 
ne do pracy w podziemnych zaktadach g6rniczych 0 mocy od 5,0- 
400 kW (chlodzenie powielrzne lub wodne). 


Kopalnia W
gla Kamiennego "BUDRYK" SA 
ul. Zamkowa 10 
43-178 ORNONTOWICE 


(i) 


10. Silniki Iypu Set 6kV Q mocy do 5OOkW, SCDdrn 6kV 0 mocy 400- 
1250kW prod. EMIT Zychlin. 
11. Silniki synchroniczne Iypu GAd-1512s 0 rnocy 1600kW, 
GAd-178/020 rnocy 2800kW, SYUe 1716s 0 mocy 2500 kW prod. 
DOlMEl Wroctaw oraz Iypu 2B242-04H 0 mocy 2100kW prod. 
CZECHY. 
12. Cherniczne czyszczenie przeslrzeni wodnych silnik6w eleklrycz- 
nych. 
13. Spawarki eleklryczne, wirowe i Iransformalorowe. 
14. Wenlylalory WLE, WLP, zespoty napli1dowe odpylaczy - remonl 
oraz przeglqd. 
15. Pola rozdzielcze AOK-6P, wyt1jczniki kopalniane i zespoty Irans- 
formatorowe, oprawy oswietlemowe budowy przeciwwybuchowej. 
t 6. Uktady aulomalyki przenosnikow lasmowych typu USPP wraz z 
zasilaczami iskrobezpiecznymi. 
17. Elemenly uklad6w sygnalizacji kolejek sp!jgowych i podwiesza- 
nych. . 
t8. Slacje Iransforrnalorowe oraz Iransformalory 0 mocy 315-1250 
kVA. 
t9. Sygnalizalory swiellne I swiellno akustyczne. 
20. Urz!jdzenia aulomalyki i eleklroniki g6rniczej prod. ZMUE Tychy. 
21. Przekazniki RSL-1, REXi-2, RRb-1, UPZ prod. ZEG Tychy. 
22. Urz!jdzenia syslemu SSRK-1001 prod. ELST A Wieliczka - napra- 
wa + ustugi serwisowe. 
23. Urzqdzenia Iypu: 
slerowniki przemystowe programowalne oraz sterowniki SEMI, 
podzespoty eleklryczne lokomotywy Lea BM-12/3T, Ld-31,2 - 
prod. EMAG Kalowice, 
proslowniki BMA 180/150 naprawa wraz z ustugarnl serwlsowy- 
rni. 
24. Uktady slerowania i aulomatyki w oparciu 0 syslem BETA 
CONTROL. 


Oferenci winni udokurnenlowae doswiadczenie i fachowosc w wyko- 
nywaniu remonl6w maszyn i urzqdzen g6rniczych. 
Oferty nalezy sktadae do dnia 6.10.2004 r. (godz. 1400) w Dziale 
Um6w Koparni, II pili1lro pok. 214, lei. 239-55281ub pok. 220, lei. 239- 
5430 z dopiskiem: 
PrzetBrg - "Remont mBszyn i urz:/dzen gorniczych 
w 2005 r. poz...... 
Komisyjne olwarcie ofert, bez udziatu oferenl6w, naslqpi w dniu 
7.10.2004 r. 
Warunkiem uczestniclwa w przelargu jesl wczesniejsze zapoznanie 
sili1 z obowi!jzujqcym w KWK "BUDAYK" SA "Regu/aminem post
po- 
wania przetargowego na dostaw
 wyposaienia mechanizacyjnego, 
wykonawstwo rob6t inwestycyjnych i remontowych, robot gomiczych I 
/ikwidacyjnych oraz usfug', przyjli1cie bez zaslrzezen szczeg6towych 
warunkow przelargu, wykup wymagan ofertowych w kwocie 200,00 zI 
+ VAT (stownie: dwiescie zlolych) za kazd	
			

/iv5521TG-0000-38-0019_0001.djvu

			-A 


ZYS 
WI
KSZE 


1* 


\ 


'- 
.--., 


, 
. 


KATOWICKI HOLDING WEGLOWV SA 
KOPALNIA WJ;GLA KAMIENNEGO 
"WII::CZOREK" 
40-032 Katowice ul. Szopienicka 58 
ogtasza przetarg nieograniczony na: 
, WYKONANIE DWOCH NACZYN DO WYC/4GU SZYB OW-EGOZAIN- 
SIALDWANEGD 
PRZEDZ1ALEJ(.J.ATKOWYM .sZYBU PUtASKJ 
W KWK.. WIECZOREK: 


OGt.OSZENIA 


I 


str. 13  

 


Termin realizacji - 31.03.2005 r. 
1. przetarg odb
dzie si
 w dniu 21.10.2004 r. 0 godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej 
Katowickiego Holdingu W
glowego SA w Katowicach, przy ul. Damrota 16-18; IV 
pi
tro. 
2. Oferty zawieraj!jce 2 egz. cz
sci techniczno-opisowej oraz 2 egz. cz
sci handlowo- 
-cenowei< w zalakowa.nych, opiecz
towanych i opisanych kopertach: "WYKONA- 
NIE DWvCH NACZYN DO WYCIJ\GU SZYBOWEGO ZAINSTALOWANEGD_W 
f>B ZEDZIALE KLA TKOWYM SZYBU PUtAS KL Vi KWK
WlECZQBEK: nalezy 
skladac w Kancelarii Glownej Katowickiego Holdingu W
glowego SA w Katowl- 
each, przy ul. Damrota 16-18 - parter, do dnia 19.10.2004 r. (wlqcznie), do godz. 
13.00. 
3. Szczeg610wych informacji 0 przedmiocie przetar
u udzielaj!j: 
- w sprawach techniczno-organizacyjnych - Glowny Mechanik MMP - mgr inz. 
Stefan Ochot - tel. 7075547. 
- w sprawach formalnoprawnych - Kierownik Dzialu ds. Zam6wien Publicznych 
przetarg6w i Koordynacji - mgr Iwona Brajlich. tel. 707 5366. 
4. Warunki uczestnictwa w przetargu: 
- wykupienie wymagar'1 ofertowych w kasie KWK "Wieczorek" w cenie 100 zl + 
VAT, dost
pnych w Dziale ds. Zam6wien Publicznych przetarg6w i Koordynacji 
kopalni, pok6] 204 w budynku dyrekcji (kasa czynna w godz. 7.30-10.00 oraz 
cd 13.00-14.00), 
- wplata wadium w wysokosci 10.000 zl na rachunek kopalni w Banku Ochrony 
$rodawiska O/Katowice nr konta: 35 154011282001704290900001 lub w for- 
mie: blokady naleznoSci w kopalniach KHW SA, czeku potwierdzonego, gwaran- 
cji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, pOr{!czenia - zdeponowanych w pok. 
nr 19 w budynku dyrekcji kopalni w terminie wymaganym dla zlozenia oferty 
5. Zamawiaj!jcy moze z!jda6 zlozenia odpowiednich gwarancji nalezytego wykonania 
przedmiotu umowy. 
6. Organizator przetar5lu zastrzega sabie prawo swobodnego wyboru oferty, jak tez 
uznania, ze przetarg me daJ rezultatu bez podania przyczyny. 


o 


Pres) rury ztilczki i we:ze w perfekcyjnq magistrale: d
nieniowil. 


Dzi
ki minimaLnym stratom cisnienia HyPres)) gwarantuJe 
Par'istwu szybsze wydobycie i podwyzszenle wydajnosci 
 
Uoczenia. A to oznacza zwi
kszenie zysk6w. 
. ",,",,..,,,,,Gm" . _.""... ""'" -.. . '" ."-,"'-..,-,,. ,,,..,-"',-,,'" . 
 
 


" 


Kompama W(lglowa SA Kopalnia 
W(lgla Kamiennego "Piasf 
ul. Granitowa 16, 43-155 Bierufl, tel. 032 3235000. 


Oglasza .przetarg ustny - licytacj(l nr 1240056 nast(lpujQcych skladnik6w 
majqtkowych: kolejek podwieszanych typu: 
1. LZH - 60 D.O. BEVEX nr inw. 511/123070 - 1 szt. 
Cena wywolawcza: 3.600,00 zt, Wadium: 360,00 zt, PostQpienie: 100,00 zt. 
2. LZH - 60 D.O. BEVEX nr inw. 511/123071 - 1 szt. 
Cana wywolawcza: 3.600,00 zt, Wadium: 360,00 zt, PostQpienie: 100,00 zt. 
3. RUHRTHALER HL - 90HI3-Hz nr inw. 511/123033 - 1 szt. 
Cena wywolawcza: 4.400,00 zt, Wadium: 440,00 zt, PostQpienie: 100,00 zt. 
4. RUHRTHALER HL - 9OHI3-Hz nr inw. 511/123034 - 1 szt. 
Cena wywolawcza: 4.400,00 zt, Wadium: 440,00 zt, Post@ienie: 100,00 zt. 
Sprzedawane kolejki mozna obejrzee w siedzibie KW SA KWK "Piast" 
w Bieruniu, ul. Granitowa 16 w dniach 00 20.09.2004 r. do 7.10.2004 r. 
w godz. 9.00-13.00 po wczesniejszym uzgodnieniu teletonicz- 
nym z Nadsztygarem Mechanicznych Urz
dzen PrzOOkowych 
mgr inz. L Pszcz6lka - tel. 3235560 lub 3235530. 
Przetarg ustny - licytacja OOb(ldzie si(l w dniu 11.10.2004 r. 0 goeIz. 9.30 
w siedzibie KW SA KWK "Piast" w Bieruniu w sali konterencyjnej - budynek 
administracyjny I p. 
Warunkiem przyst<}pienia do przetargu ustnego - licytacji jest zapoznanie 
si{! z Regulaminem przetargu ustnego -licytacji i zgloszenie udzialu w prze- 
targu - licytacji w Dziale Um6w i Organizacji Przetarg6w oraz wplata wa- 
dium (na kaZdy ze skladnik6w maj'ltkowych oddzielnie) wyl<}cznie gotowk<} 
w kasie kopalni w godz. 6.20-9.00 (poniedzialki, srOOy i pi<}tki), w godz. 
12.00-13.30 (wtorki i czwartki) najp6ZnieL-.na-go .dzine przed prze targiem.. 
Dodatkowych intormacji w przedmiocie przetargu - licytacji udziela: 
- w sprawach merytorycznych - Dzial Umow i Organizacji Przetargow, tel. 
032 323 52 33 
- w sprawach technicznych - Dzial Mechaniczny Urz<}dzen Przodkowych, 
tel. 032 323 55 60 tub 323 55 30. 


.. 
'" 


. 


Zaklad G6rniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z 0.0. 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, tel. 616-44-02, fax 616-44-76 


oglasza na dostawlil material6w ns 2005 r. niZej 
wymienione przetargi pisemne nieograniczone 
nie objlilte Ustawq Prawo Zam6wiefl Publicznych: 


nr 701M/05 - Paliwo do silnik6w z zaptonem samoczyn- 
nym i iskrowym. 
nr 71/M/05 - OIeje i smary plastyczne. 
nr 12IM/05 - Pfyn przeciw zamarzaniu (PZ do zraszania 
w1il91a) oraz olej do cieczy hydraulicznych, emulkop EKO. 
nr 131M/05 - Kleje uszczelniajqco-wzmacniajqce oraz Ze- 
ie mineralno-cementowe do iniekcji g6rotworu (suchego i 
zawOOnionego). 
nr 741M/05 - Piany uszczelnlsjllco-Izolujllce do Inlekcji 
g6rotworu. 
nr 75/M/05 - CZ(l
cl zamlenne do pomp typu OS, OW, 
PH, WT, P, Zw-50 i agregat6w pompowych typu AZ. 
nr 761M/05 - CZ(l
i zamienne do przekladni i przenoSni- 
k6w ta
mowych B-1ooo, B-1200, B-14OO. 
nr 171M/05 - Elementy trasy przenoSnik6w taSmowych 
B-1ooo, B-1200, B-1400. 


Pisemne oterty w zaklejonych i opiecz{!towanych koper- 
tach z podaniem numeru przetargu i pelnej nazwy przetar- 
gu nalezy skladae do 7.10.2004 r. w ZGE Sobieski Jaworz- 
no III ul. Grunwaldzka 37 w Dziale Umow pol<. 3 (do godz. 
12.00). 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wczesniejsze 
zapoznanie si{! z wymaganiami otertowymi i procedur'l 
przetargowQ, wykup wymagan ofertowych w kwocie: 
200 zt + 22 % VAT dla kazdego przetargu platne w kasie 


ZGE czynnej: poniedzialek - wtorek i czwartek - piQtek 
w gOOz. 11.00-14.00; 
rOOa w gOOz. 7.30-10.00 i 12.00- 
14.00, jak r6wniez wplata wadium dla przetargu jn.: 
nr 701M/05 - 40 000 zt, 
nr 71 M/05 - 36 000 zt, wadium dla ofert cZIiI
ciowych: 
- dla pozycji 9, 10, 12 wyszczeg61nienia /oleje i smary Mo- 
bil, BP/- 14 000 zt, 
- dla pozostalych pozycji wyszczeg61nienia - 22 000 zt, 
nr 721M/05; 731M/05 po -10000 zt, 
nr 741M/05 - 20 000 zt, 
nr 751M/05; 761M/05; 171M/05 po - 6 000 zt, 
na konto ZGE - PKO BP OfTychy nr rach. 04 1020 2528 
0000 0002 0014 3644, lub w tormie dopuszczonej Regula- 
minem przetargu - najpozniej na dzien przed komisyjnym 
otwarciem otert (do godz. 14.00). 
przy niegotowkowych zabezpieczeniach wadium /gwaran- 
cja bankowa/ dokumenty nalezy skladae w Budynku Ksi{!- 
gowosci pokoj nr 23. 


Komisyjne otwarcie ofert nastQPi: 
W dniu 8.10.2004 r. godz. 10.00 - w Sali Narad ZGE So- 
bieski Jaworzno III Sp. z 0.0. - I pi{!tro. 
Szczeg6l0wych informacji udziela: 
Dzial Um6w - w zakresie procedury przetargowej oraz wy- 
magan otertowych, tel. 616-44-02 wew. 5380, 5381, 5680, 
w sprawach technicznych - Dzial Zaopatrzenia, tel. 616- 
44-02 w. 5635, 5636, 5520, 5120. 
ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo 
swobodnego wyboru ofelly, jak rowniez uznania, Ze przetarg 
nle daI rezultatu w catoOO lub CZIiI
 bez podania przyczyny. 


PEWNOSC* 


J 


(' 


j 


U f\.J-> 
->(
) 
,J r) 


'- 


\ 
'/ 


r  
"' 


" 


Kompania W(lglowa SA 
Kopalnia W(lgla Kamiennego "Piasr 
ul. Granitowa 16, 43-155 Bierufl, tel. (0-32) 323 50 00. 


Oglasza pisemny przetarg nieograniczony nr 1240057 
nie obj(lty UstaWIl Prawa zam6wiefl publicznych na: 
Dostaw
 nowego ciqgnika spalinowego 
wraz z zestawem be/ek d/a KWK "Piast". 
Wymagany termin realizacji: do 20.12.2004 r. 
Ofertli! nalezy zlozye w dw6ch identycznych egzemplarzach w jednej zakle- 
jonej, opiecz{!towanej, opisanej kopercie do dnia 7.10.2004 r. do godz. 
14.00 w Dziale Um6w i Organizacji Przetarg6w KW SA KWK "Piast". 
Nie dopuszcza sili! skladania otert cZIi!Sciowych. Zamawiaj<}cy nie przewidu- 
je obowi'lzku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wczesniejsze zapoznanie sili! z 
"Regulaminem post{!powania przetargowego" obowi'lzuj<}cego w KW SA i 
wykup SIWZ w Dziale Umow i Organizacji Przetarg6w za kwot{! 500,00 zl 
brutlo do dnia 6.10.2004 r. - platne gotowk'l w kasie kopalni w godz. 
6.20-9.00 (poniedzialki, srody i pi<}tki), w gOOz. 12.00-14.00 (wtorki i 
czwartki) oraz wptata wadium w wysokosci: 19 000,00 zI przelewem na 
konto KW SA: PKO BP SA O/Bierun or 13102025280000040200196345 
lub w innej formie okreslonej w SIWZ. Wadium powinno bye wniesione 
przed uplywem terminu do skladania otert. 
Komisyjne otwarcie ofert nastQpi w dniu 8.10.2004 r. 0 gOOz. 9.00 w sali 
konferencyjnej KW SA KWK ,,Piast" w Bieruniu, ul. Granitowa 16 (budynek 
dyrekcji Ip.). 
Dodatkowych intormacji w przedmiocie przetargu udzietaj<}: 
- w sprawach forma/nych - DZlaf Um6w i Organizacji Przetarg6w KW SA 
KWK "Piast", tel. (0 32) 323 52 67 tub 323 54 73, 
- w sprawach technicznych - Gf6wny Mechanik UrzCldzel1 Przodkowych 
mgr inz. Adam Sopala, tel. (032) 323 52 37 /ub 323 55 30. 
KW SA KWK "Piast" przysluguje prawo swobodnego wyboru otert oraz 
uznania, ze przetarg nie dal rezultatu bez pOOania przyczyny. 


*z pewno
ci" najlepszy system: 
HyPres» do zasilania obud6w zmechamzowanych. 


Przewody staLowe w scianie? Zdecydujcie si
 na 
bezpieczny system zasHania obudowy zmechanizowanej: 
HyPres)) oryginaLny system firmy Hamacher. 
To osi
gni
cie wynikajqce ze stuLetniego doswiadczenia 
w niemieckim g6rnictwie. 


hamaehep 


KarlliamacherGmbH ) Postfach 60 03 28 ) D-44843 BOchum ) Tel ...49-2327-660-2S ) Fax+49-2327-13479 ) www.hamacher.de ) .nfo@hamacher.de
		

/iv5521TG-0000-38-0020_0001.djvu

			dastrz
bska 
Spo ka W
glowa SA 
JUBILEUSZ: 10 lat Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Spofecznej w Jastrz
biu 
g6rniczym rodowodem 


str. 14 


\
: 


Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Spofecznej powstafa 
10 lat temu w kopalni "Moszczenica" i nie byfy to lata 
stracone. SwiadczQ 0 tym kwoty wydane na doposazenie 
plac6wek sfuzby zdrowia, pomoc ofiarom wypad6w i badania 
profilaktyczne pozwalajQce wczesniej wykryc wiele chorob. 


W spotkaniu, ktore odbylo sie z 
okazji jubileuszu w Domu Zdrojo- 
wym w niedziele 5 wrzesnia, wzieli 
udzial przedstawiciele zakladow ob- 
jetych dzialalnosci
 fundacji, dziala- 
cze zwiqzkowi, dyrektorzy jastrzeb- 
skich i wodzislawskich szpitali oraz 
wielu goSci. Znalcili sie wsroo nich: 
posel Ryszard Pojda, Jozef Musial, 
byly wiceminister sprawiedliwoSci i 
. sedzia Sqdu Najwyiszego a takze 
wladze miasta w osobach prezydenta 
Mariana Janeckiego, jego zastepcy 
Franciszka Piksy, przewodniczqcego 
Rady Miasta Wojciecha Franka i rad- 
nych komisji polityki spolecznej. 
u trudnych poczqtkach fundacji, 
zwiqzanych glownie z rejestracjq oraz 
efektach 10 lat dzialalnosci mowil 
Zbigniew Budziszewski, zastepca 
przewodniczqcego rady nadzorczej. 
Gdy w 1994 roku pewien ekono- 
mista z "Moszczenicy" szukal wraz z 
kilkoma gornikami sposobu, by za- 
trzymac pieniqdze wypracowane w 
Jastrzebiu, nikt nie sgodziewal sie, ze 
po 10 latach powolana wtedy funda- 
cja b
dzie wspierana wplatami ponad 
10 tysiecy osob z 26 roznych przedsie- 
biorstw. Udalo sie to zrobic dzieki 
pomocy zWlqzkow zawodowych, kto- 
re poparly idee samopomocy i rozre- 
klamowaly j'l wsr6d pracownikow. 
Obecnie miesi
czne wplywy Funda- 
cji Ochrony Zdrowia siegajq 100 tysie- 
cy zlotych. Sposob ich wykorzystania 
okreSla statut fundacji. Najwiecej, bo 
az 4,8 mln zlotych wydano na sprzet 
dla 58 placowek medycznych publicz- 
. nej sluzby zdrowia, ktorych pacjenta- 


mi Sq darczyncy fundacji. Najbardziej 
skorzystal na tym Wojewoozki Szpital 
Specjalistyczny nr 2 w Jastrzebiu, 
gdzie trafil sprzet 0 wartoSci 2,5 mln 
zlotych. Na liscie zakupow znalazly 
sie: laparoskop, ultrasonografy, mi- 
kroskopy operacyjne, pompy infuzyj- 
ne, respiratory, sztuczne nerki, lampy 
operacyjne, a nawet lozka szpitalne. 
Niewiele mniej pochlonela profi- 
laktyka zdrowotna. Wdrozone do- 
tychczas programy bezplatnych ba- 
dan i szczepien kosztowaly prawie 4,2 
mln zlotych. Na poczqtku fundacja 
wypowiedziala wojne rakowi piersi, 
potem przyszla kolej na choroby ser- 
ca, osteoporoze, choroby ukladu mo- 
czowego, grype, wirusowe zapalenie 
wqtroby typu B, a takze schorzenia 
ginekologiczne i urologiczne'-Najbliz- 
sze plany fundacji obejmuj'l wprowa- 
dzenie programu wczesnego wykry- 
wania nowotworow przewodu pokar- 
mowego i jelita grubego. 
Na pomoc FOZ mogq liczyc row- 
niez ofiary wypadkow w pracy (do- 
stajq od niej leki, materialy opatrun- 
kowe, sprzet ortopedyczny i rehabili- 
tacyjny), rodziny tragicznie zmarlych 
gomik6w, powodzianie oraz osoby, 
ktorych nie stac na sfinansowanie ca- 
losci kosztow leczenia. 
Cztery lata temu Fundacja Ochro- 
ny Zdrowia i Pomocy Spolecznej pod- 
jela nowe wyzwanie. przejmujqc dwie 
przyzakladowe przychodnie lekarskie 
przy kopalniach "Borynia" i "Jas- 
-Mos". Prowadzi je w ramach dzialal- 
noSci gospodarczej, a wypracowane 
zyski zasilajq konto fundacji. 


Osiqgniecia FOZ cieszq zarowno 
darczyncow, ktorzy zapewniajq sobie 
i swoim rodzinom lepszq opiek
 na 
wypadek choroby, jak i obdarowane 
przez ni'l placowki sluzby zdrowia. 
Gratulacjom i podziekowaniom nie 
bylo wiec konca. 
Prezydent Marian Janecki przy- 
znal, ze "zalozenie fundacji bylo 
strzalem w dziesiqtk
. Dowodem na 
to jest sprzet, dzieki ktoremu szpitale 
w Jastrzebiu i sqsiednich miastach 
mogq zapewnic chorym lepszy po- 
ziom uslug medycznych". Przyznal 
tez, ze "dwie prowadzone przez fun- 
dacje przychodnie Sq perelkami. Do- 
tyczy to zarowno ich wyposazenia, 
jak i podejscia do pacjenta". 
Przy okazji takiej uroczystosci nie 
mogto sie obejsc bez wyroznien dla 
osob, zakladow i organizacji zwiqz- 
kowych, dzieki ktorym fundacja tak 
dobrze prosperuje. Otrzymali je mie- 
dzy innymi sedzia Jozef Musiol - za 
pomoc przy rejestracji fundacji, dy- 
rektor ds. pracy KWK "Zofiowka" 
Zygmunt Plawecki, pelniqcy obecnie 
funkc.k przewodniczqcego rady nad- 
zorczej oraz inicjator utworzenia fun- 
dacji i wieloletni przewodniczqcy ra- 
dy - dyrektor ZLM Janusz Marekwi- 
ca, a takZe Tadeusz Kryza i Wojciech 
JaruZek, ktorzy byli "motorami nape- 
dowymi" w "Zofiowce". Na zakon- 
czenie oficjalriej czeSci obchodow 
symboliczny dyplom, bedqCY dowo- 
dem uznania za wiele lat pracy oraz 
wykazywanq przy tym stanowczosc i 
determinac]e, odebral prezes zarzqdu 
FOZ i PS Edward Herban, ktory - jak  f:' Ii) 1 
v' 
 '" 


:0 


t1\ 


.ZNE' 


l 


.... 


, 


"" 


J 


l'"  
£  
It 
J!! 


Jubileusz 10-lecia to wielki dzien dla prezesa zarzCldu Edwarda Herbana 
i wieloletniego przewodniczClcego rady nadzorczej Janusza Marekwicy. 


przystalo na pragmatyka z krwi i ko- 
sci - podsumowal wszystko krotkim: 
"dziekuje". 


Pszczelarze z kola w Jastrzebiu pro- 
mowali wyroby z wosku i miod, a Sto- 
warzyszenie Promocji Zdrowia imie- 
nia Sebastiana Kneippa przedstawia- 
10 zalety biohydroterapii, a wiec le- 
czenia zYWq wod q . Do zdrowego try- 
bu zycia zachecaly mieszkanc6w 
Jastrzebia rowniez przedszkolaki z 
Przedszkola nr 23 w Zdroju, na przy- 
klad do rzucenia palenia w pie<: dni 
czy wysluchania wykladu 0 "prawdzi- 
wej diecie optymalnej". Natomiast 
Polski Zwiqzek Niewidomych rozda- 
wal broszury informujqce 0 ulgach 
przyslugujqcych niewidomym i slabo 
slyszqcym. W trakcie festynu prowa- 
dzono takze akcje honorowego odda- 
wania krwi i propagowano program 
tworzenia bankow krwi pepowmowej. 
Oprawe artystycznq zapewnil im- 
prezie Miejski Osrodek Kultury. 
KATARZYNA 
JABLONSKA- BAJER 


... 


Po poludniu do Parku Zdrojowego 
sciqgnely ttumy mieszkancow, by 
wziqc udzial w festynie zorganizowa- 
nym przez wydzial zdrowia i polityki 
spolecznej Urzedu Miasta w Jastrze- 
biu w ramach VI Dni Promocji Zdro- 
wia. Dla wielu osob byla to jedyna 
okazja, by skorzystac z bezplatnych 
badan i konsultacji lekarskich, gdyZ 
mozna bylo zmierzyc poziom cukru 
czy cholesterolu, zbadac pluca, kre- 
goslup, stopy, gestoSc kosci, cisnienie, 
tetno, wag
 ciala, sluch, wzrok, a na- 
wet... grubosc tkanki ttuszczowej. 
W trakcie festynu prezentowali 
swojq oferte rownici producenci 
sprzetu rehabilitacyjnego i ortope- 
dycznego, producenci zdrowej zywno- 
sci, specyfikow z aloesu i piekarnie. 


t II d.. HI. 
Sztuka "wykrojenia" dobrej. sciany 


. l! I 


"- I 


szy - kazda taka teoretycznie prosta robota ma 
juZ inny ciezar gatunkowy. Presja czasu teZ mia- 
la swoje znaczenie, bo roboty w naszym chodniku 
uzaleZnialy postep robot zbrojeniowych, a kazde 
nowe zaburzenie oznaczalo klopoty z utrzyma- 
niem zaplanowanego tempa robOt... 
- Warto wi
c podkreslic. ze mimo tak trudnych 
warunkOw postepy dobow e osiqgane w czasie 
l ,l 
".. ,. . 


...., 


" 
... 


StawklJ tego kilkumiesi
cznego zmagania z 
pelnym kompletem zagrozen naturalnych i trud- 
nymi warunkami geologicznymi byta sciana 42 w 
pokladzie 505/1, partii Z-2, ktora po pclnym roz- 
ruchu osiqgnie pod konicc wrzcsnia wydajnosc 
ponad 3 tysi
cy ton na dob
. 
Uzyskanie tak dobrego pola eksploatacyjnego 
mozliwe bylo dzieki wydrqzeniu chodnika ba- 
dawczego przechodzqcego przez obszar 0 wielu 
zaburzeniach i wymagaj'lcy zastosowania tego 
wszystkiego. co mieSci sie w poj
ciu sztUkl gorni- 
czej, 0 czym jednak Stanislaw Pluzek. kierownik 
robot gorniczych ds. robot przygotowawczych, 
mowi niemal w zolnierskim skrocie. 
Chodzilo 0 to, aby "wykroic" optymalny ob- 
szar dla sCIany 42, przy czym, mimo badawczego 
charakteru wyrobisk rozcinajqcych sciane 42, 
niespodzianek bylo 0 wiele wiecej, niz mozna by- 
10 oczekiwac. I dlatego post
p osiqgniety przez 
oddzial GRP-2 w tym wyrobisku, szczegolnie w 
czerwcu i lipcu, gdy wydrqzono miesieczne - od- 
powiednio 240 i 219 metrow chodnika w obu- 
dowie V29 - zasluguje na dme uznanie. Tym bar- 

 dziej, ze na lqcznym odcinku dlugosci powyzej 

 1000 metrow byto sporo dodatkowych operacji, 
-J takich jak wycofywanienie kombajnu, robienie 
0... nowych skrzyzowan i ponowne wejscie z kom- 

 bajnem... 
liJ - Czy to oznacza demontaz komba]nu w kaZ- 
2 dym z tych 
iejsc, z ktorych trzeba si
 wyco
ac i 
Lu ponowne zlozenie go na nowym skrzyzowamu? - 
in probuj
 uscislic ten nader krotkl i oczywisty dla 

 f
chowcow opis: Do rozmo
 wlqc
a sie ki
row- 
o mk oddzialu, PIOtr i'ondzlOlka, ktory stwlerdza 
'& krotko: 
;:..; - Tak, dokladnie to wlasnie, tyle ze w rejonie, 

 ktory charakteryzuje sie wystepowaniem prak- 
Q).tycznie kompletu zagrozen naturalnych, bo po- 

 CZqwszy ad metanowego - IV kategorii, wodnego 

 - I stopnia, t'lpaniami - I stopnia, a na zagrozeniu 
::.:: wybuchem pylu weglowego - klasy B skonczyw- 


!!! 


...- 


drqzenia tego chodnika wynosily srednio 12 m, a 
maksymalnie - nawet 20 m uzupelnia Stanislaw 
PluZek. 
Pytam wi
c kierownika GRP-2, czy to trudne 
zadanie przypadlo im niejako z rozdzielnika, czy 
tci jego zaloga zostala do niego wybrana ze 
wzgll;du na swoje kwalifikacje i doSwiadczenie? - 
Po prostu skonczylismy roboty w innym rejonie i 


51 


... 


.' 


';t 


,.,t 


..;; 


. 


trafito na nas... Ale kazdy z czterech oddzialow 
robOt przygotowawczych w naszej kopalni tak sa- 
rno poradzilby sobie z tym chodnikiem. Jestem te- 
go pewien - stwierdza z pelnym przekonaniem 
Piotr Kondziolka. Mowi to z takim spokojem, Ze 
az trudno uwierzyC, ze w gornictwie pracuje do- 
piero od 8 lat. Jego praca w "przygotowkach" jest 
kontynuacjq rodzinnej tradycji, ktorq podjql za- 
trudniajqc sie po studiach jako stazysta w oddzia- 
Ie robot przygotowawczych. Od czterech lat jest 
kierownikiem oddzialu GRP-2. 
Oczywiste jest, ze na osiqgniecie tak dobrych 
wynikow zloZyla sie praca calej liczqcej 121 os6b 
zalogi i pracownikow dozoru, czyli sztygarow 
zmianowych: Jaroslawa Mazura, Ryszarda Ocie- 
sielski ego, Kazimierza Z6ttego i Konrada Zuraw- 
skiego. 
Jednak bezposrednia odpowiedzialnosc za pra- 
ce brygad spoczywa na ich przodowych. Oddzial 
sklada si
 z 6 brygad, ale wyrobiska chodnika ba- 
dawczego dla sciany 42 drqzyly 4 zespoly, ktory- 
mi kierujq przodowi: Andrzej Kisala, Krzysztof 
Polak, Jozef Szewczyk i Andrzeja Chelminski. 
W naszej rozmowie uczestniczy Jozef Szew- 
czyk, ktory ma 19 letni staz w gornictwie i od po- 
czqtku pracuje w przygotowkach kopalni "Jas- 
-Mos". Dlatego pytam go, w jakim stopniu me- 
chanizacja robot przygotowawczych zmienila 
prace gornikow w tych oddzialach? 
Jego odpowiedz byla tak sarno lakoniczna jak 
I jego szefow, choc zwrocil uwage na bardzo istot- 
I 
 nq okolicznoSc, ze mimo ogromnego post
pu tech- 
" nicznego w dziedzinie malej mechanizacji co 

 pokazuje obecne wyposazenie przodku - nie- 
I 
 zmienna pozostata jedna sprawa - ostatni etap 

 transportu materialow, ktorych montaz ulatwiajq 

 dodatkowe urz'ldzenia kombajnu: 
- Wszystko to mUSZq przenieSc r
ce gornikow... 
W tym nic nas juZ nie wyr
czy, a to Sq cil;Zkie to- 
ny na kazdej dniowce... 


;;;:- 


.. 


Jedna z brygad oddziafu GRP-2 w kopalni "Jas-Mos" ze swoimi szefami: zast{JpcCl kierownika 
robot gomiczych, nadsztygarem Henrykiem GruszkCl (stoi pierwszy z lewej), nadsztygarem 
Piotrem MrajcCl (stoi obok), przodowym brygady Andrzejem KisafCl (w czerwonym hefmie) 
i kierownikiem oddziafu - sztygarem Piotrem KondziofkCl (w niebieskiej bluzie). 


EUGENIA PLUCIK