/iv5521-2002-193-0001_0001.djvu

			A na koniec powiem: ial odjeidiac 


- tyml slowaml zakonczyl papieJ: swoJe poiegnalne wystvienle. CzytaJ str. 3 


I ; I I. I I r. 


Nr.: 
.: I; 


II 


II 


. 


. 


, - " 
....... 
", 4 ,. " eo , 
. -- 
"' 
" , ..... 
. 

 
. 
..., \ 


\ 


.. 


" 

 


. 


, 


-'" 


"\ 


" 
-..... 
= -
 WczoraJ dobiegta konca dziewictta 
-", 
- r
 pielgrzymka Jana Pawta II do Polski. 

 
:::::;; 
 Na krakowskim lotnisku Dostojnego 

 Goscia poiegnat m.in prezydent 
Aleksander Kwasniewski z zonct. 
RelacJe I zdJQcla naszych reporterow sfr. 2-5 I 28 


$ 


, 


'1 ,
 : . . . 


. zl t. ty VAT) 


. 


I 


. 


., 


" 


"""-:I. 


U 
II 


. 


- n......._..._.............n........._n..._...............n....... .........................--............;;;;;; 


81EC MIEJSKICH SERWISOW INFORMACYJNYCH 

tlJl.:rili'iJ.1
:l.u} 
 1I11
 '1tu
\J JJJ 
, .\\"_\ ;\iJ!)\
 S . , ::::: 
:.\ 
1:.a :

.: ;
..'.. 
J . " Il ;\-j "I''''j
\! fL .... 
....
 !I... :J4
 - - ,\.)1')1;\ It' 
I .M 1j
ID)J !iJ r;


1 
. 
, zabrze@naszemiasto.pl 


Marek Kotanski nie iyJe 


, 


Tworca Monaru Marek Kotar'lski zmarl 
wczoraj nad ranem w Szpitalu Bielan- 
skim w Warszawie. Zgon nastCjpit w Wf- 
niku obra.zen OOniesionych w Wfpadku 
samochodoY.ym. 
ek wydarzy/ sie 
na prostym OOcinku drogi w niedziele 
o gooz. 22.25 w NOWfm Dworze kolo 
Warszawy. Nieprzytomnego Kotar'lskie- 
go karetka zabrata do Szpitala Bielan- 
skiego, gdzie po kilku godzinach zmarl. 


stronIIS 


Wsparcie w... tyt
 
Minister edukacji Krystyna Lybacka 
postanowita, ie pierwszaki z najuboi- 
szych rodzin dostanCj wyprawke szkol- 
n(l. Nie bedzie to jednak wsparcie fI- 
nansowe. Rodzice nie dostanCj pienie- 
dzy. ieby mogli kupic dzieciom 
przybory szkolne. pomyst pani mini- 
ster okazat sie jednak zbyt skompli- 
kowany. PieniCjdze krCj
 00 jednej in- 
stytucji do drugiej i nie ma szans, by 
dzieci w terminie dostaty plecaki, 
ksiCjiki czy stroje gimnastyczne. 


stron. 0 


Hutnicy 
dwa razy upadli 


Od siedmiu lat byli pracownicy huty 
.Bobrek" w Bytomiu nie mogCj oozy- 
skac swoich pienie<1ZY cd syndyka 
upadtego zaktadu. Co gorsza. czesc 
z nich stracila kolejne pieniCjdze, bo 
powstata z potCjczenia kilku dawnych 
wydziat6w huty firma, do ktorej prze- 
szli po zamknieciu .Bobrka., niedaw- 
no upadta. 


stroM m ...a........n..u.............U........I.....
;
. SKA 
Jak zamowic 
ogloszenie? 


I 
il 

 


_ [IUi] "'1..r__ 


...- 

 

 ..-.., 
ah._. 


..,.....J 


Wystarczy 
jeden telefon 
1
}97 97 97
		

/iv5521-2002-193-0002_0001.djvu

			2 


IX PIILGRIYMKA JANA PAWl A II DO POLSKI 


wwwnaszemiasto.pl 


- 


...  ,. \ 
r .- 
.. 
;.. . 
., .. 
I ,
 i. .... 
-; 
II <. f 
I 
I 
'"r'
 , 
.,.. o I 
-Lf"\ 
-.;
_.. - .t_ , 
....,. . . 
. ,
 '::.r 
.. t ';:" 
# 
. 
, ./. .. .
 
! !"" 
 
. 
Vf f.., 
, 0) 
f 


\ 


-, ... 

 


W Katedrze na Wawelu Ojclec Swl
ty modi" sl
 przed 
konfesJi! sw. Stanlslawa, przy cudownym krzy!u I rellkwlach 
sw. Jadwlgl oraz w Kapllcy NaJswl
tszego Sakramentu. 
Pobyt w Katedrze mlal wyli!czenle prywatny charakter. 


c. 


. 
wlec 


Mlmo bardzo bogatego w wyda- 
rzenia dnla Jan Pawelll, w nle- 
dzlel
 wleczorem po raz trzecl 
podczas teJ plelgrzymkl, ukazal 
sl
 w oknle Rezydencjl Arcybl- 
skupow Krakowsklch. 
Na ulicy Francis7k,lI1
kicj 
i Planlach w nie/e. BylJm bard/o w/ruO;LOna. wid/ialam 
b: jak nieklor/Y plJkali. K) najwi<;ks/Y 1.a!>ZClyt, 
iaki mnie spolkal w iyeiu. . GZ 


nom zas". I ja tei sobie tego iy- 
C/
. Lud/ie zgromad7cni pod 
okncm odkrtykn
li: "zaprasza- 
my" 


W tzw. rozmowach z okna 
uC/estniczylo kaidcgo dnia pa- 
pieskiej wizyty kilka tysi
cy 
o
ob..  
Ojciec Swi
ty 
przy grobie rodzic6w 


\  


t. 


. 


.,.. 


. 
.. 


I 


, 


- 


i 


Groby, ktoryml na co dzlen oplekuJC! sl
 slostry 
albertynkl, przystrojone sC! blalo-!oItyml margerltkaml. 


Jan Pawelll odwledzll w nle- 
dzlel
 po poludnlu grob swo- 
Ich rodzlcow I brata na Crnen- 
tarzu Rakowlcklm w Krako- 
wle. Sq to slodme odwiedziny 
Pdpieza u grobu rodzicow, pod- 
czas jego pielgrzymek do Polski. 
Wizyta na cmentarzu mlala 
charakter prywatny i zamknl
 
ty, braiD w niej udzial oka/o 80 
os6b: zyjqcy krewni WOjtylow 
i Kaczorowsklch (rodzlny Ojca 


Swi
cgo ze strony Jego matki), 
5O-osobov.y chor Akademii Pe- 
dagoglcznej im. Komisji Eduka- 
cji Narodowej w Krakowie 
"Educatus", 20 slOstr alberty- 
nek, oplekujqcych si
 grobem. 
kapelan cmentarza 115. Krzysz- 
tof Sojka. reprezentacja wladz 
miasta. 
Papiez me wysiadajqc z papa- 
mobllu pomodhl Sle i zapalil 
znlcz. . 


I 
" , 
SLl\SKA 


. 
WydaWca: GJrrx:6I(jSk1e T owarzystwo Prasowe Sp. lO.O. 4(}()qR Kalowlre. ul. MIynska 1, centrala (Informac)a): (032) 253 52-22, 358 33-00; e-mall:tsl@tl}1Juna-slaska.com pl. prezes: Bogdan Sclbut, p.o. redaktora na- 
czelnego: Romuald Or1eIlei. 253-77-03 zastQPCY redaktora naczelnego: Marek 
 tel. 253.83-82. PIotr Waslkowskllel. 253 77-03. redaktor wydanla: PIotr W!jSIkoY.skJ tel. 253 77-03. lekretarze redakcJl: tel. 253- 
 
98-55. faks 253-79-97 Dzlaly: ekonomlClny. tel. 253 98-55. rplXJI'!erskl: lel/taks 25
-89-O1. 253-85-10 .I(ullury tel/taks 253.75-64. 253-77 96; .Informator. tel. 253-71.23. faks 358 33-34; . sp:JrIroow1ec. ul. Sadowa 10 tel. (032) 266 go 80. Druk: Centrum PrascMo-Pohgr dfk:me Sp.l 0.0.. 31-548 Krak6w. AI. Pokqu 3. Dzial reklamy I ogloszen: 40-098 KalO>Mre. ul. M/ynska 1, tel. (032) PlISSN 0867 4507 
358-33-11. faks 358-33-09; e-mail: qOaslemaCtrybunaslaskacom.pI.Dzlalmarketlngu:tel.(032)358-33-21.faks358-33-22..Dzlal Sprzedaiy: KdtOMre, ul. M/ynska 3, tel. It ax (0-32) 358 33-32. Informac)a 
o prenumeracle 0-ID>-163-020 (JXJIcIczenIe na nasz kcEzt). Prenumerat
 molna ro.vrlle.z zarmwIC za pcEredmctwem urze	
			

/iv5521-2002-193-0003_0001.djvu

			\V 


20 sic/PH ill 2002 
Trybuna SIClska 


IX PlElGRIYMKA JANA PAWl A II DO POlSKI 


Papiez z zalem opuszczat polsk q ziemi
 


II 


ZegnajqC Ojca Swi
tego 
na lotnisku w Balicach 
wszyscy zatowal ismy, 
ze pielgrzymka 
trwata tak kr6tko. 
Moze nast
pnym razem... 
pocieszyt papiez przed wejsciem 
do samolotu. 


O dlot do Watykanu opo/nil 
si
. bo papiez zai.yczyl sobie 
zobaC7ye "fillry i Wadowice, choe- 
by z lotu plaka, a nikt takiej pros- 
bie nie mciglby odmowic. Po dre>- 
dze na 10lnisko na krotki) modli- 
tw
 wSl1jpil lez do ojcow 
kamedukiw na Hiclanach i bene- 
dyktynow w Tyncu. W tym czasie 
kilka lysi
cy ludzj czekalo, aby go 
pozegnac. "Krakow kocha Ci
, 
Krakciw d/i
kuje Ci" - spiewano, 
a oczekiwanie urozmaicaly ze- 
spoly ludowe krakowiak6w i gora- 
Ii. Furor
 robili bracia Pawel i tu- 
kas1. Golcowie spiewajijcy przero- 
bionij nieco swoj1j piosenk
 "Do 
Ojczyzny wroe". 


POblogoslaw 


Nikt nie kryt, ze Polacy czeka- 
jll na kolejn1) pielgrzymk" do oj- 
C/.Yzny. Wyra/.il to prymas J07.ef 
Glcmp wspominajijc, Ze wkrcitce 
na wilanowskich polach rozpocz- 
nie si
 budowa sanktuarium 
Opatrznosci Hoi.ej. - Ufamy. OJ- 
cze Swi
ty, ze wkrotce poblogosla- 


wisz mury tej Swiijlyni, wotum 
Ojcow. GorijCO laprasillmy - m6- 
will)rymas, co 30 tysi
cy os	
			

/iv5521-2002-193-0004_0001.djvu

			4 


IX PIUGRIYMIA JANA PAWtA II DO POlSKI 


www.naszemlasto.ol 


Papiez odprawH msze 5wietq w Kalwarii Zebrzydowskiej 
-- 


. 


I 


n 


. 


I 


Wizyta w Kalwarii 
Zebrzydowskiej miafa bye 
kameralna. Tak zadecydowali 
organizatorzy. A jednak 120 tys. 
ludzi chciafo mod lie sie 
razem z paplezem. 


P apiei. do Kalwarii prtyje- 
chal przel Skawin
. Cal!} 
traM; udekorowano kilo- 
metrami kolorowych wst!}iek, ja- 
kimi tradycyjnie o/dahia 
i
 dro- 
gi w tej C1
sci Polski podczas 
wS7ystkich wainych wydaucn 
religijnych. Na tra
ic do Kalwa- 
rii papicill wilalo ponad 50 tys. 
lud/i, las 60 Iys. policja dolic/Y- 
la si
 w sektorach i pOI a nimi 
na kalwaryjskich drMkach. 
Kalwaryjskic w/.g(irze papiel.a 
powilalo spiewem "BJrki", ulu- 
bionej piesni Jana Pawla II. :lar- 
tern powicd7ial 0 niej, le "przy- 
szla mu na mysl w chwili, gdy 
lli>lyszaJ wyrok konklawe", wyzna- 
czajijcy go na Stolic
 Piotrowij. 


W sanktuarium 
WOjtyly 


Niezwykla ciSl.a zapadla chwi- 
I
 po wejsciu papie7.a na teren 
sanktuarium w Kalwarii. Ojciee 
Swi
ty pr7ed obrazem Matki Bo- 
l.ej Kalwaryjskicj w ba/ylice la- 
czql odmawiac brewiarz, indywi- 
dualn1j modlitw
 kaplanow. Kil- 
kad/icsiijt tysi
cy ludzi puez 
kwadrans do pt!lglosu scistalo 
nawcl !>woje ro/mowy, aby tylko 
nie pr/.cstkad/.ac papiclowi w je- 
go cichej modlitwie.  


+ 


Od najmlods/ych lat W<
ityla 
modlil sil( w Kalwarii. Ii.Jlcjs/a 
Matka Boska stala sil( malcmu 
Karolowi szc/eg61nie bliska po 
smiercijego m,llki. 
Modlitwa w Kalwarii lowan'y- 
s7ylJ Wojtyle takic, gdy byl jui 
arcybiskupem krakowskim i sta- 
wal pued trudnym problcmem. 
Pr/yjeidial bCI lapowied/i, zo- 
stawial samoch6d w miejscu, 
w ktorym nie mogli go wypatrzye 
zakonnicy i s/.edl na dniiki tato- 
piony w modlitwie. Kiedys przy- 
znal, le nie Idarzylo mu si
, aby 
wyjechal st1jd be7 gotowego ro/- : 
wi!}/.ania. 
o swoich bliskich zwi1jz- 
kach z Kalwariij papiez przy- 
pomnial w czasie wczorajszej 
homilii. - Kaldy, klo tu przy- 
chod/i, odnajduje siebie, swo- 
je iycie, swojij cod7iennosc, 
swoj!} slabosc i rownoCiesnie 
moc wiary i nadziei - mt!wil 
papiei wyrainie mocniejszy, 
nii podcza!; popr7edniego, 
bardzo pracowitego dnia. 
o Matce Boiej Kalwaryjskiej 
powied/ial: - S7c7egolnic 
upodobali sobie J1j Slij7acy, 
ktorlY ufundowali koron
 dla 
Pana Jc/usa, a od koronacji co 
roku uC/estnic/ij w procesji 
w dniu wniebow/i
cia Matki 
ROlej.  
, 


I 


. 


., 


Ojclec SwlQty w sanktuarlum w Kalwaril Zebrzydowsklej. 


Czekamy 
.na blogoslawienstwo 


Dla mies/kancow wojewodl- 
twa slijskjego. IWlas/c/.a jego po- 
ludniowej cz
sci, kalwaryjskie 
sanktuarium jest czt;stym celem 
pielgrzymek. Wiele osob pr tyjel- 
di.a tutaj co roku, gltiwnie w naj- 
wi
ksl<4 uroczystose, wnicbow7i
- 
cic Matki Boi.ej. Wielu Sl1jI.akow 
tak dohue /I1a kalwaryjskie IW}'- 
czaje i ob
dy religijnc, 7.e zosta- 
10 mianowanych pr/cwodnikami 
po droi.kach. To osoby, kltire pro- 
wadlij grupy pijtnikOw pomi
d/Y 


" 
Ojciec Swi
ty zobaczyf Tatry 


kaplicami na wzgouach wokol 
Kalwarii i prtcwodz1) modlitwom. 
Na wcmrajsze spotkanie z pa- 
pie7.em laVe przybylo wielu mies7- 
kanc6w wojewodztwa slijskiego. 
Zolia Sadowa prtyjechala z siostr!} 
z Bielska jui. poprzedniego wieczo- 
ru. Chcialy 11U1jC dobre miejsce 
w scktou.e, obok ktorego potem 
przejechal papiei.. (,alij noc sPCdzi- 
lajedynie na m/.kladanym kr7.escl- 
ku, ale trudy, Jak i calij pielgrzym- 
kiY, oliarowala w modlitwic proSt..,c 
o blogoslawienstwo i 7.drowie. 
lolia Wernu7 I para Iii Maksy- 
milina Kolbcgo w PS/clynie .Po- 
r
bic w mszy I papielem uczesl- 


. 


\  
4 


20 siel1JU ill 2002 
Trybuna SIClska 


-- 


I 


" 


I 


... 


..;  
"" 


\ ) 


niczyla sied/1jc na dlicd/incu 
przed samij ba7ylikij. Pochodzj 
z Kalwarii, tu mieszka jej siostra 
i gdy tylko bylo wiadomo, le pa- 
piez tutaj przyjedLie. prosil,. rod/j- 
nt; 0 7.dobycie bilelow na to spo- 
tkanie. - Pszczyna nic jest tak da- 
Icko, hywam u rod/iny co dwa, 
tuy miesiijce. Najc/
scicj puy tej 
oka/ji przychod/
 tez do batyliki 
pomodlic sit; - mowi I'olia Wer- 
nUl. - Ale na dniikach ostatni 
ral bylam kilka lallemu. Braku- 
je na to C7.aSU - pr l}' znaje. 
Jan RYS/.awy 7 paralii Srymo- 
na i Judy Tadeus/.a w podbielskich 
KO/ach na kalwaryjskie droi.ki 


" 


...... 


\. 


.. 


prlychodzil w mlodosci bard/o 
cz
sto. Jego brJt byl nawet kalwa- 
ryjskim przewodnikiem. Z Budzo- 
wa, gdzie wtcdy mieszkali, to tyl- 
ko dwie god/jny piechOl1j. Ale, gdy 
40 lat temu mC7l}1 pracowac, jui 
na nich nie byl. Na spotkanie I OJ- 
cern Swi
tym pojechal na krakow- 
skie Blonia. Wtedy ktos 7 rodliny 
w Krakowic odst!}pil mu bilct na 
d7ied/iniec pued harylikij w Kal- 
warii. - Moi.e tenll znow kiedys 
pr/yjad
 na drtiiki - zastanawia 
si
. - To byly pi
kne uroczystosci. 
Lud/ie z calej l'olski spiewali swo- 
je regionalnc piesni - dodaje. 
MIROStAW t.UKASZUK 


Zabraklo czasu na JaSnct Gor
 


Kllka tysl
cy wlernych czekato 
wczoraj na Jasnej Gorze na 
przylot papleta. Niestety, tym 
razem ojciec swif:ty nie znalazl 
doSe c
u, tJj odwiedzic jasno- 
gorskie sanktuanum. 
Od samcgo rana nap/ywaly do 
Czf:Stochowy sprzeczne informa- 
CJe: jedne potwierdzaly przylot 
papieza, inne im zaprzeczaly. Mi- 
mo to paulinl postanowdi tJjc go- 
tOWI na przyjf:Cie Ojca Swif:tego. 
W kaplicy Matki Bozf'j SciCjgnif:to 
I wytrzepano v.5zystkie dywany, 
a SlOStry zakonne u
/y naprt.:d. 
ce caly oItarz. Blyskawiczme po 
jawily sie kwiaty przed cudow 
nym obrazem, a takze przed wej- 
sClem do kaplicy. Sluzby 
jasnogorskie postaraly sie tel, tJj 
oczyScic parking z sarnochod6w. 
Kledy v.5zystko tJjlo juz zapiete 
na ostatm guzik zapytalis
 
rlf'Clmka prasowcgo Jasnej G6- 
ry ezy papiez przyjedzie. 
Jestesmy gotowl i bardzo by- 
s
 tego chcicli, die v.5zystko ;. 


, 
, . 
(
 
, . 
. .' , - t. 
""n .' 
"f " . 
, 
.1. . . 
 
tdt " 
- 
I . 
t 
, 
, 
. 
,a; 


i 


i 


Smlglowlec z Ojcem SWIt:tym na pokladzle przelatuje nad Glewontem. 
Na szczycle w tym czasle przebywaIl uczestnlcy corocznej plelgrzymkl 
na Glewont. 


w rf:kach Boga - powiedzial nam 
o. Stanislaw Tomon. 
Tlum wiernych gf:stnial jednak 
z minuty na minutf:. Po poIudniu 
na dziedzincu klasztDru stalo JUZ 
w gotowosci kilka tysif:Cj' os6b, 
a takZe kilka wozow transmisyj- 
nych telewizJi i radia. W zakrystii 
i przed oltarzem pojawilo sie 
mnostwo kabli. lamp i mikrofo- 
now. 
Czekam tu bo slyszalam, ze 
papiez jednak prZYjedzie - po- 
wiedziala nam Jadwlga Polaczek 
z Bytomia, kt6ra razem z rodzinCj 
zwiedzala akurat klasztor. 
Mam tu radio i slyszalem, ze 
papiez me przyleci - dlielil Slf: 
wiesclami ze stloczonyml na 
dziedzlncu wlernymi Pawel Ja- 
blonski z Cz
tochowy. 
- Nie ma co Clekac - dodilwali l 
mnl zawlcdzcm meobecnosclCj 
paPICza wierni. 
Po godz. 17 tlu
 zaclely sie 
z woIna rozchodlic. 
MARIUSZ PIETRZYK 


--- . 


I 


, 


1 


" 
t,
		

/iv5521-2002-193-0005_0001.djvu

			20 Siel1J11ia 2002 


IX PIHGRIYMKA JANA PAWl A II DO POlSKI 


5 


Trybun l 


. ;' 
 :)"l 
 
I . ,..
 "" "'i 
,... ........ 
 
 


Nasz kochany dziadek 


Sandra Pawlusek z Katowic, 6 lat i jej 2,5 roczny braciszek Daniel 
r6wniez ogl
dali spotkanie z papiezem: 


. 
, 


.. 


, 


,1 


I 
, 


. 


". 


. 


- Podobalo mi sif:, ze ludzle spiewali. Byli 
usmiechniecl i cieszyli sif: - opooiada San- 
dra. ChcialatJjm spotkac papieza, Najle- 
piej, i:ebym byta wtedy ubrana w str6j kra 
kowski, ale nie wiem co powiedzialabym mu 
na powitame.... (W tym momencie zapano- 
wala dluzsza chwila zamyslenia. Sandra 
spoglada w stron
 mamy. W koncu dOdaje:) 


- Oglqdalem z zainteresowaniem relacje telewizyjne ze spotkan 
papieskich. To Sq mile chwile i podchodze z szacunkiem do tego 
czlowieka za jego nadludzki v.ysilek, az mnie pod sercem caS klu- 
10, gdy widzialem jego zmagania ze staroSciij i chorobq. W moim 
zyciu nic sif: nie zmieni po jego wizycie. Nie nawr6c
 si
, ale 
chcialbym, zeby z papieskich nauk polskie wladze wyciijgnely 
wnioski. 
Papiez pot
pil kapltalizm i liberalizm, jego nauki Sq r6wniez bli- 
skie komunistom. Tlumy, kt6re przyszly na krakowskie Blonia, 
powinny dac rZqdzqcym do myslenia. Ludzie modlq si
 szuka- 
jijC ratunku. Ten tlum jest blaganiem 
o poprawe Zycia i sygnalem dla wla- 
dzy, kt6ra juz dawno oderwala si
 
od spoleezenstwa. Papiez cz
to 
przypominal 0 tym. przytaczajijc 
modlitewne zwroty: "chleba nasze- 
go powszedniego daj nam 
Panie". _ NOT. REC 


Komunist6w 
tez wzruszyf 


Marian Indelak ze Zwi
zku Komunist6w Pol skich 
"Proletariat" w O
browie G6rniczej:  


- ..
 

 .
.! 


; 

. 


," 
.: 


1\ 


" 


0( 


Powiem papiezowi, zeby pomodlil sif: za 
mamf: i braciszka. Zeby mama byla 
usmiechni
ta i ze bardzo lubi
 papieza 
i chcf:, zeby znowu przyjeehal do Polski, bo 
wtedy jest inaczeJ, tak mllo. 
- To nasz kochany dziadek. ktory kocha 
dzieci - wtrqca nieSmialo 2,5-letni Dame- 
lek. _ NOT. REC 


, II 


Cud w koscirnach 


Ksi
dz Henryk Aleksa. ad 4 lat proboszcz parafii Wniebo- 
wzi
ia Najswi
tszej Marii Panny w Chorzowie-Batorym:  

 

 


- Pracuj
 w trudnym mieScie, 
gdzie dUZym problemem jest 
bezrobocie. UCZf:, ze pielgrzyrn- 
ka papieska bedzie miala duZy 
wplyw na Polak6w. Zawsl£ 
w dziejach naszego narodu Ca5 
waznego wydarzalo si
 po 
nich. Spodziewam Sl
, ze doj- 
dzie do wietkiej przemiany sere, 
nie 
dzie cudu gospodarcze- 
go. Teraz w koScioiach nie ma 
wsr6d wiernych bezrobot- 
nych, kt6rzy wo- 
bee trudnosci 
odeszli od re- 
ligii. MySIf:, ze  t 


ci ludzie idqc za naukami 
Ojca Swi
tego w Bogu 
dq 
mieli oparcie i wrOcq do koScio- 
la. _ NOT. REC 


fi' 


SlqSk czeka 
. . 
na papleza 


Henryk Knopp, zwi
zkowiec 
z Huty Baildon w Katowicach: 


,  
z 
" 

 
!ii 


I>J 


- Dzien przed przyjazdem Ojca Swietego do naszej 
ojczyzny, zawieilismy obraz Sw. Jozefa do krakoo- 
skiej kurii. To byt podarunek od slqskich hutnik6w 
dla Ojca Swif:tego. W tie na malowidle byla staloo- 
nia i walcowma huty oraz zalf:ski koSci61 sw. J6ze- 
fa. W imieniu hutnikow dolqczylismy pra5
: "Ojcze 
Swif:ty miej w opiece bezrobotnych hutnik6w z Hu- 
ty Baildon". 
Bralem udzial we rnszy swif:tej na krakowskich Blo- 
niach. Nafadowalem swoje akumulatory. Jestem 
przekonany. ze musze dalej walczyc, tJj zrealizowac 
sw6j plan i uruchomic produkcje w hucie. Szkoda, 
ze papiez nie zawital na slqskiej ziemi i me dallu- 
dziom potrzebnej nadziei na lepsze jutro. _ NOT. REC  
i 


!2
		

/iv5521-2002-193-0006_0001.djvu

			6 


RIGION 


www.naszemlasto.pl 


KATOWICE: 


Hofd powstancom 


_1...' 
! ........ 
'\ 
'- 
. :"'
 
. 
. ....... 


., 


Na moglle Wolclecha Korfantego zfotono wczoral kwlaty. 


Wczoraj w 83. rocznice v.ybuchu I Powstania Slqskiego przedstawl- 
ciele katowickich wladz zloiyli kwiaty pod pomnikiem Powstancow 
Slqskich i na grobie Wojciecha Korfantego, przyw6dcy III Powstania 
Slqskiego rodem z Siemianowic Slqskich. W sobote 17 sierpnia mi- 
neJa 63. roczmca smlerci tego wielkiego polityka. _ IJ 


GLiWICE: Szansa dla chorych na nowotwory 


Twarz za 35 tysi
cy 


Plerwsze w Polsce rekonstruk- 
cJe twarzy u os6b clerplilcych 
na nowotwory gfowy I twarzy 
prowadZii gllwlccy lekarze z In- 
stytutu Onkologll. 
Do tej pory ChorlY nie mieli 
iadnej szansy na normalne iycie. 
Tera7 d/i
ki 12-god/innym 7.abie- 
gom zespollckdrLY odtwau.a za- 
atakowane nowotworem c/
sci 
twarty i C7as/ki pobieraj1jc wycin- 
ki ko
ci i skory uda. Operacje 
udaje si
 pr7.cprowad/ic d/i
ki je- 


dynemu w Polsce mikroskopowi 
do mikrochirurgii. 
Ozi
ki niemu moiliwe jest po- 
11Iezenie naczyn krwionosnych, 
a lekarze mJjq jednoezesny pod- 
gl1jd operacji i obrazow zapisu 
tommografu komputerowego 
ora7 re70nansu. 
Udalo si
 przeprowadzie jui 
20 takich zabiegow. Jcden kosztu- 
je 35 tys. 71. Slijska Kasa Chorych 
7Wraca tylko 3 tys. 71, res7t
 po- 
krywa Instytut Onkologii. _ REC 


u 


pi - "Try I unft SlctSkct" 


a; 
, 


f. 


"\l
'O'C 
 
1'1 '\ 
i 
i.J.' . .  


, 


Miech iY) : 
"al11! 


... 


.. 


.. 


... "'.. c:- 


# 


- 


- ,
..c - 
.. 


. . 


. ch 

....,. 
  


- 


\ 


Aleksander Krzemlenlec zast
puJe w klosku przy ul. HalduckleJ 
w Chorzowle SWOJiI !on4J Barbar
, ktora Jest 
zaopatrzonlowcem, ksl
goWill szefem skleplku, w ktorym 
sprzedale sl
 takte praS4J. 


20 sierpllia 2002 
Trybuna 
lllska 


JAWORZNO, KATOWICE: Wczoraj i dzis testy gimnazjalne zdajq uczniowie, 
kt6rzy nie mogli do nich przystClpi6 w maju 


kacyjne 


. 


. . 
amln 0 wan Ie 


Okofo 120 ucznl6w trzeclch 
klas glmnazJalnych zdawalo 
wczoraJ w woJ. slilsklm egzaml- 
ny konCZilce edukacl
 w glm- 
nazlum. Z rotnych powod6w 
nle mogl! przystilplc do test6w 
w maJu, wraz z wl
kszosclil 
trzynastolatk6w. 
- Tym d/ieciom nie bylo la- 
two, bo w srodku wakacji musie- 
Ii sami powlarzac material - mo.. 
wi1j nauczycicle. - PU7a tym nic 
wiadomo, czy przcl to op{iinicnie 
dostan1j si
 do wymarzoncj szkIT 
Iy sredniej. 
Kaidy uC/en tr7Cciej klasy 
gimnazjum konezy edukacj
 
w tej szkole obowi1jzkowym eg- 
zaminem testowym, skladJjq- 
cym si
 z cz
sci humanistycznej 
i matematyczno-przyrodniczej. 
Wynik uzyskany w maju 7 testu 
oraz oeeny na swiadectwie byly 
brane pod uwag
 przy naborze 


do licc6w. Nic wS/Yscy gimna- 
Ijalisci jcdnak mogli prtyslijpic 
w maju do egzaminu. Powody 
byly roinc: choroby, pobyty 
w s7pilalu. wypadki losowe. ta- 
kie jak smicrc rodzica czy nawct 
awaria autobusu, ktorym uczen 
mial dojechae nd egt.amin. Ola- 
tcgo na 19 i 20 sierpnia wy7na- 
c/ono drugi termin. 
W Zespole Szkol Ogolno- 
kS7talcqcych nr 2 w Katowicach 
nad testcm glowil si
 wC7.oraj tyl- 
ko jedcn uczen. Arek tuz przed 
egzaminem w maju zlamal r
k
. 
- Nic mugl pisac testu z r
k1j 
w gipsie - tlumaczy Jolanta Ro- 
stanska, dyrektor ZSo. - Wiem, 
ic 710ZyI papicry do Iiceum profi- 
lowanego, sarna napisalam mu 
zaswiadc7enic z wyjasnieniem 
dla dyrekcji tamtej szkoly, dlacze- 
go nic zdawal testu w terminie - 
dodaje. 


Dopicro po sprawd7cniu testu 
Arek otr7ymd swiadcctwo ukon- 
c/.cnia gimna/jum. - Jcsli uC7cn 
nie przyst1jpi nawet w drugim ter- 
minie do cgzaminu i nic uspra- 
wiedliwi tego. to musi powtarzac 
tr/cci1j klas<; - tlufT\aczy Jadwiga 
Brzdijk, wicedyrcktor Okr
gowcj 
Komisji Eg/aminacyjncj w Ja- 
worznie. 
Tymc/asem rekrutacja do 
s7kol srcdnich dawno si
 lakon- 
czyla. Obl
lone byly 7wlaszcza 
renomowane licea. Co ma wi
c 
zrobic uczen, ktory zdaje test do- 
piem tera7? 
- Jest sporo miejsc w liceach 
profilowanych - mowi Grzcgor7 
Rac7ek, dyrektor wydzialu strate- 
gii i anali7 edukacyjnych w Kura- 
torium OSwiaty w Katowicach. - 
Jesli dziecko chce 710Zyc papiery 
do wymarzonego renomowanego 
Iiceum, to powinno si
 znaleic 


CHORZ6w: Trwa konflikt w wesotym miasteczku 


KATOWIC
: 
Za bita , 
bo ptakat 


tam dla nicgo miejsce, tr7eba pIT 
ro/mawiac z dyrektorem. Prze- 
ciei ucmiow 7daj11cych egzamin 
w drugim tcrminie bylo napraw- 
d
 niewielu - dodajc. 
W Zespole S/kol Ogolno- 
kS7talqcych nr 3 w Katowicach 
test pisal tei jedcn uczen. - 
W maju byl w szpitalu - mowi 
Maria Glier, wicedyrektor zespIT 
lu. - Mysl
, ie s7koly srednie po- 
winny przyj1je takie osohy, jesli 
zlolyly do nich pOllania i oczywi- 
scie spelniajl} kryteria - dodaje. 
W calej Polsce egzamin 
w drugim terminie zdaje zaled- 
wie 1300 uczniow. - To byl na 
pewno sires dla d/ieci. Zdawaly 
same, do tego musialy si
 przy- 
gotowywac do eg7aminow 
w srodku wakacji - mowi dyrek- 
tor Rostanska. 
Ozisiaj matematyczno-pr7Y- 
rodnicza cz/yse testu. _ MOKR 


Karuzeli nie odd a my! 


31-letnleJ Irenle J. grozl do- 
tywocle za zablcle dwulet- 
nlego synka. Do SCldu wply- 
"'" Jut akt oskartenla prze- 
clw nleJ. 
[)o tragcdii dos/lo 
w marcu tego rnku. Irena 1., 
suwnicowa z Sicmianowic 
Sl1lSkich, wybrald si
 na liba- 
cj
 alkoholow1j. labrala ze 
sob1j chlopca. Gdy wnicila 
do domu, poloiyla dziccko 
do luiec/ka. Synck lac/ql 
plakac. Pijana kobicta lac/
- 
la okladac d/iccko pi

ciami 
po glowic. Gdy ojcicc chlop- 
ca prlys/.cdll pracy, I.OhJc/yl 
Imasakruwanc d/iccko. Jed- 
nak prJwdopodobnic pod 
wplywem i..ony nie 1
ld/wonil 
po pomoc. Rod/icow lanic- 
pokoilo dOJ1lcru glo
ne char- 
c/cnic d/ieckJ. Wowcta
 
m
i.ctyll1a l.awiJdomil POgIT 
towie. I'omoc prtybyla Ibyl 
pOI no. I )/lccko Imarlo nJ 
!>kutek obraicn. 
Ojcu gru/i do trtech lal 
wi
/icni,\ la nieud/iclcnit" 
pomocy. _ RB: 


tJ .
 \ 
. . .........-.... 
;.. . ,. 

.. .. , 
- 
 
"'"; . .. " 

 . " 
fI . .. 
.. , I 
'"I 
" OIl 


-   
I 

 
Spor trwa, a karuzele kr
cil sl
 dalel. 


,," 


- 


W wesolym miaslcc/ku pojawila !>il( wClOraj komi- 
sja I Wojewod/kicgo I'arku Kultury i Wypo- 
c/ynku. by prtcj11c 
prtl(t od d/ieriawcy lunaparku. 
Nic udalo si
. gdyi lirma MI' Poland Inveslmenl
 nic 
pr/ygolowala swojcj komisji mowi Piolr Bllkartyk. 
I'Iccll1ik WPKiW 


I"rty Iygodnie lemu WI'KiW l.crwal umow
 I d/icr- 
i.aWC11 wc!>olego miastcc/ka. I)owodcm byly m.in. 1.1- 
leglosci n,\ ponad mil ion Ilotych oral niewywiq/ywa- 
nic si
 I umowy. 
- Skorn nic udalo 
il( nam prtcj;lc Sprt
tll. IJO/O- 
stajc S4d tlulllac/Y Bukartyk. _ MOKR 


.;it	
			

/iv5521-2002-193-0007_0001.djvu

			20 Siel1Jnia 2002 


RIGION 


ry 


its . 


Wyblerz sobie prezydenta 
Trwa wielka zabawa ,Jrybuny 
Slqskiej" - Prawybory 2002 


Codziennie w gazecie mozna 
znaleic kupon, na ktory nale.zy 
wpisac imif: i nazwisko wlasne- 
go kandydata na w6jta, burmi- 
strza i prezydenta. Nie musi to 
byc osoba desygnowana do wy- 
borow przez partif: lub komitet 
wyborczy. Kandydatem w prawy- 
borach moze byc Wasz sqsiad 
czy kolega z pracy. Jesli chcecie, 
dolqczcie do kuponu jego krotk q 
charakterystykf:. Kupony mozna 
przysylac do redakcji na adres: 
,Jrybuna Slqska", ul. Mlynska 1, 
40-098 Katowice, lub przynosic 
osobiscie. 
W tym roku po raz pierwszy wy- 
borcy bf:dq w sposob bezposred- 


ni glosowac na w6jta, prezyden- 
ta lub burmistrza. Kandydaci na 
te stanowiska nie bf:d q wylania- 
ni przez rady miast i gmin, ale 
przez nas osobiScle. To duza od- 
powiedzialnosc. by wybrac mq- 
drze, tJj potem nie czerwienic sif: 
ze wstydu za swojego wybranca. 
Dzif:ki naszej zabawie Czytelnicy 
zyskajq swietnq wyborczq sci q - 
gawkf:. 
W najblizszy piqtek podamy 
pierwsze wyniki prawyborow. 
Takie rankingi bf:d q publikowa- 
ne systematycznie, az do za- 
konczenia naszej zabawy. Of i- 
cjalne wyniki podamy 11 pai- 
dziernika. _ AGA -------------------------- 


Pr 
[ 


I 
I O
 


I 
i 


Il!1i
 i nazwisko kandydata 


L __ 


J 


Miejscowo
( 
o do 20 tys. [J od 20 tys. - 100 tys. 0 powyzej100 tys. 
mieszkanc6w 
-------------------------
 


i
 
zapraszamy do naszych nowych 
LICENCJONOWANYCH 
PUNKTCW PRZY JMOWANIA 
OCt.OSZEN ,'fiNUllHil 
SL
SKA 


w RACIBORZU 


Bluro PodrOzy "Sun Planet" 
ul Wojska Polskiego 11 B 
tel (032) 415-45-85 
czynne: pon.-pt. 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00 


w WODZIStAWIU SL. 


.Kancelarla Radcy Prawnego. 
ul. Kubsza 28 
tel. (032) 455 54 07 
Czynne: pen.-pt. 9.00-16.00 


w MIKOtOWIE 


"Agencja Turystyczno-Ubezpleczeniowa" 
ul. Okrzel17 
tel. (032) 738-40-44 
czynne: pon.-pt. 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00 


w JAWORZNIE 


"Zakfad Optyczny - Ochudfo" 
ul. Rynek 15 
tel. (032) 616-34-33 
czynne: pon.-pt. 10.00-17.00 


. 


We wszystkich wymlenionych biurach przyjmowane 
sQ taUe ogtoszenla do "Dziennlka Zachodnlego" 


Kazdy Klient odwledzajijcy nasze Punkty 
I nadajijcy ogloszenie otrzyrna uporninek! 


$ 


7 


www.naszemlasto.ol 


KATOWICE: Od wrzesnia rachunki telefoniczne trzeba b
dzie 
ptacic na poczcie 


Halo, tu zmiana! 
f 


l 


Jut we wrzesniu osoby, ktore placily za 
telefon w oklenkach kasowych Telekomu- 
nikacjl Polsklej SA, b
dit musialy to roble 
na poczcie. Prowlzja za katdy rachunek 
wyniesle 99 groszy. 
Jcszcze tylko do konca sierpnia mozna 
bez dodatkowych oplat regulowac rachunki 
w kasach TP SA. Takich kas w calej Polsce 
jest okolo s7esciuset. Przed okienkami usta- 
wialy si
 zwykle kilometrowc kolcjki, zwlasz- 
cza tui. pried uplywem terminu platnosci. 
Jesli natomiast ktos za telefon placil na po- 
czcie, do rachunku doliczano mu si
 trzy zlo- 
te prowizji. 
/a d7icsi
e dni wi
kszose punktow kaso- 
wych TP SA LOstanie zamkni
ta, a w tych, 
kt{Jre pozostan1j. nic b
dzie juz mozna regu- 
lowae rachunkow. 
- Tera7 przychodz
 do kasy, troch
 posto- 
j
 w kolejce, ale nic nie doplacam. Prawie 
71otowka prowi7ji dUlo dla mnie znaczy, l 
w d7isiejszych czasach liczy si
 przeciez kai.- 
dy grosz - krytykuje zmian
 zdenerwowany 
rencista z Katowic. 
Wi
kszosci abonetow, z ktorymi rozma- 
wialismy, nowe rozwiijzanie jednak odpo- 
wiada. 
- Mam dwoje dzieci i malo czasu. Zazwy- 
czaj plac
 rachunki na poczcie, bo nie mam 
kiedy prtyjechae do centrum Katowic, do ka- 
sy TP SA. Teraz 7yskam, bo ;z:amiast trzcch 
notych zaplac
 99 groszy - tlumaczy Urszu- 
Ia Bednorz-Kaminska z Katowic Szopienic. 
- SymbolicZI1ij 710towk
 moze zaplacie 
kazdy pracujijcy. Problem b
d1j miee bezro- 
botni czy emeryci. Ich mozna bylohy z tej 
oplaty zwolnie. Sam pomysl jest bardzo do- 
hry, b
d7ie po prostu wygodniej - uwaza ka- 
towiczanin Robert Piasecki. 
0lac7ego Telekomunikacja zdecydowala 
si
 na taki krok? 
- Chodzi nam 0 zIikwidowanie kolejek 
i wprowadzenie ulatwien dla klientow. Na 
prl.yklad aboncnci z Ligoty mieli dotychczas 
do wyboru albo 7.aplacie trzy note, albo je- 
chac do centrum Katowic. Teraz za niecalij 
zlotowk
 b
dij mogli rachunki placic blisko 
domll - tlumaczy Szczepan Michalak, dy- 
rektor pionu kontaktow z klicntem katowic- 
kiego obszaru TP SA. 
- 1(J ro/wi1j/anic jest korzystne dla 
wS7ystkich: klicnt!iw, tclckomunikacji i pOC7.- 
ty - przekonuje Adam Lewandowski, rzecz- 
nik prasowy katowickicgo okr
gu Poczty Pol. 
skiej. Nic obawia si
, ze klicnci oplacajijcy 


, 


J 


, 


i 
1i! 

 

 


Jut od wrzesnla oklenka kasowe TP SA nle bc:dit slu:tyly do oplacanla rachunkow 
telefonlcznych. 


rachunki telefoniczne sparalizuj1j prac
 urz,,- 
dow pocztowych. - Z moich obserwacji wy- 
nika, ze ludzie zazwyczaj plac1j kilka rachun- 
k6w jednoczesnie. Ootychczas wielu z nich. 
aby zaoszcz
dzic trzy zlole, odwiedzalo ko- 
lejno Telckomunikacj
 i nas. Teraz te osoby 
lyskaj1j na czasic. Oczywiscie jestcsmy swia- 
domi, ze 7wi
kszy si
 ruch w pewnych 
dniach i godzinach. Postaramy si
, zeby 
w tym czasie byly czynne wSlystkie okienka 
- uspokaja. 
Osoby. ktore zdccydujij si
 przyjsc z ra- 
chunkiem na poczt
 jeszcze w sierpniu, 
w ramach promocji nie 7aplac1j nic. 
Wszyscy, kt6rzy majij jakid pytania lub 
w1jtpliwosci. mog1j dzwonie pod bezplatny 
numer pocztowej inlolinii: n-RnO-163-263. 
KATARlYNA BIELINSKA 


Do kltu 


Komentuje Danuta Malik, 
wiceprzewodnicqca Sekcji Krajowej 
Pracownik6w Telekomunikacji 
NSZZ .SolidarnoSC": 


Zarzqd firmy stwierdzif, ze oslemdziesiqt 
procent naszych kontakt6w z klientem 
stanowi p/acenie rachunkow i postanowil 
to zmienic. Uwazam. i.e jest to niekorzyst- 
ne dla abonentow. OczywiScie, ta zmiana 
stwarza takle niebezpieczenstwo utraty 
pracy, czego najbardziej bojq sif: panie 
pracujqce w okienkach kasowych. TP SA 
przygotowuje sif: do ogromnych redukcji 
zatrudnienia w czwartym kwartale tego 
roku. _ NOT. KABI 


BIELSKO-BIALA: Kosmiczne chwasty 


Ponad poftora metra wysokoscl majit bujnie rosnit- 
ce chwasty przy ullcy Kosmlcznej. To mala, wpada- 
jitca w Zywleckit ullczka, przy ktorej mleszka sporo 
osob. 
- Tyte tylko, ze nas zza tych chaszczy w og61e nie widac 
- denerwuje sif: pan Zbigniew, jeden z mieszkar'ic6w. - 
Od miesiijca dopraszam sif: 0 wycif:{:ie tego zielska, ale 
oczywiscie konczy sif: na obietnicach. 
Pan Zbigniew dzwonil juz kilka razy do Urzf:du Miejskie- 
go w sprawie chwastow. 
- Za kaldym razem urzf:dnicy nam m6wi
, Ze zajmq si
 
sprawq - t1umaczy zdenerwowany mieszkaniec z Ko- 
smicznej. 
Chwasty jednak nadal rosnq, tymczasem nie tylko 0 wi- 
doki ludziom chodzi. Tak wysoka roSlinnosc powoduje, ze 
piesi korzystajqcy z ulicy Kosmicznej narazajq Slf: na po- 
trqcenie przez samochody. 
- W og61e me wida6 czy coo jedzie. A jak juz nadjeldza 
samochod, to trzeba uciekac w zarosla - skarZy sif: nasz 
Czytelmk. _ ORKA 


j.' , . ; 
. ' 
} 
Mleszkancy Kosmlcznej IIczit, te po naszej publlkacJI ktos wreszcie 
zetnle rozrosnl
e chaszcze.  . 

- 
JQ.. 
,\t 


.
... . 
'. 


'4.
 I, . J 
i yJ 
: 
, 
. I
'. '10,. 
. .1' ,}.. 
'" 


.
 . 
, .,>. ,..I ,i! 
\ r''if:.
,-
!
 \ 't

. 
 
.. (."t) 0;,.1 
t' . t 
, 


... 


"-",,$ 

 
.\' ..: 
:
 


\ 


.... 


.J;, 


- 

" 


I 

 


_ (f 


. , ...,- 


\\, .. t . 
, 


1 


\ 


!?  
.
 
..I:A 


..
		

/iv5521-2002-193-0008_0001.djvu

			8 


RIGION 


WNW naszemlasto. .1 


KATOWICE: Zeby walczye ze zlodziejami samochod6w, trzeba bye chemikiem, 
mechanikiem, a nawet poliglotq 


Od7yskJnie duta to tylko cz
sc 
pracy. Polem pojazd trteba zidcn- 
Iylikowae. Przydaje si
 lI1ajomo
c 
j
zykow obcych, chemii, mechani- 
ki. Trzeba wied7iec, w ktorych 
miejscach kJroserii producent wy_ ?1 
bija numery idcntyfikacyjne i in- , 
ne charakterystycll1C Inaki. - Ii 
Sprawd/.alem numer, ktory wyda- Adam Mloduszewskl, detektyw z Katowlc, specjallzuje sl
 w odzysklwanlu skradzlonych samochodaw. 
wal si
 w porz(jdku. Tylko wybito 
go kilka centymetrow niiej niz 
w oryginale. Gdy lbadalem wla- 
sciwe miejsce, byly tam slady sta- 
rego numeru - t!umaczy Miodu- 
szewski. Zlodziei stae na zakup 
nowego modelu samochodu tylko 
po to, zeby rozcbrac go na cz
sci 
i rozpracowae zabezpieczenia. 
A w dobrym samochod7ie jesl ja- 
klcS 60 o7nakowanych miejse. 


. 


W Siowacji odnJla71 cze- 
ska skod
 octavi
. 
W ciljgu ostatnich kil- 
kunastu dni w Polsce od/yskal 
dwa samochody skradzione 
w NiemC7ech i jeden w Austrii. 
Jcslem jcdnym 7 kilku Polakow 
nJlelijcych do Mi
d/ynarodowe- 
gt1 Stowarzys/cnia Slcdc/ych d!>. 
Krad/iciy Pojazd(iw IAATI. Dla- 
tcgo pracuj
 tJkie za graniclj 
m6wi Adam Miodu
zcwski. Pro- 
wad7i w Katowicach firm
 zajmu- 
jljClj si
 od7yskiwaniem i spraw- 
d/aniem samochodow. 


Zobaczyc 
przeblty numer 


Plac za odzyskane 


- Jesli jakis detcktyw opowia- 
da, ze po przyj
ciu Iglos7enia 
o krad7iei.y samochodu WYPUS7- 
cza swoje psy gonc7e, to jest buj- 
da! A jesli od ra7U bier7e pieni(j- 
dze, to uC/ciwy nie jest. W do- 
brych firmach placi si
 dopiero za 
odzyskany samochod. C/lowieko- 
wi, ktory odnJjd/ie skrad/ione au- 


CZ
STOCHOWA: 
Psy zostaJy 
gdzie byJy 


Trzydzletcl psow I dwa koty zna- 
lezlone w plCltek przez pollcj
 
w jednym z mleszkan przy ul. Pro- 
stej zostanle na razle u wlascl- 
clelkl. 
- I dbiertemy je dopiero, gdy 
Iwolni siC micjsce w !>chroni!>ku - 
powied/ial nJm inspcklor lhwa- 
rzystwa Opicki nad Iwierl
tJmi 
Roberl Drogo
7. Prc/ydenl wy- 
dal wprawd7ie decY/j
 0 ieh 7a- 
braniu od wla
ciciclki, ale LJ jcgo 
polccenicm nie pos71y iadnc pic- 
ni"dle, a !>chroni
ko jest pr/cpcI- 
l1Ione. 
ldanicm DrogoS7.a pm..no\iny 
Iwier/41 do schroni\ka nJs14pi" 
w ci(jgu l}'godnia. 
WldSclciclka p!>ow stwierd/ila 
podc/.a
 poliq'jnego pr/esluchania, 
i.c nic krtyWd/i 7WiwlJl, ajedynie 
pr/ygamia je, by nie wal
\aly !>i
 po 
ulic,lI:h. _ MP 


. 


.. .. 


. , 


..... 
,.,-:  


/' 


to, przysluguje ustawowe 10 pro- 
cent 7naleinego. Ale w Polsce pra- 
wo nie jest respektowane. W cilj- 
gu 10 lat odzyskalcm jakies 2 ty- 
siljce samochodow. Ale pieniljdze 
dostalem za 100 - ISO aut. 
Wbrew powszechnym opiniom, 
policja od7yskuje bard70 duzo sa- 
mochodow. Tylko zc jak policjant 
znajdzie aulo, to telewi7ja tego nie 
pokaLUje - pr7ekonuje detcktyw. 
Wedlug niego, najwicksty pol- 
ski problem to brak prleplywu in- 
formacji 0 rejestrowanych samo- 
chodach. 


Tajemnica 
z Nowego Jorku 


Niekiedy odnos7
 wraie- 
nic, ie ur7
dnicy dbaj(j 0 inlcres 


, 


.' 


. 


- -  
\. 


.. 


( 


-\;" 


-- 
- =- 


... 


I 


I 


. 


20 sierpllia 2()()2 
Trybuna SI6w. 130 funkcjonariu- 
sze majlj 0 wiele wi
ksze moiliwo- 
sci d/ialania. 


JAROStAW RYBAK 


.V.'J. ( 
110 .

\ iii 
. I . ' . . 
-ft.. 


I. 
,
 :. 


KATOWICE: 
tatwy tup 


SI<)ska policja pos7ukuje dwoch 
m
i.czyzn, ktorzy wcwraj ok. godz. 
10.30 dokonali napadu na Jjencj
 
PKO w Katowicach przy ul. Str7c1- 
cow Bytomskich. Zamaskowani 
bandyci slerroryzowali kasjerk
, 
zal(jdali wydania pieni
dzy. Prze- 
raiona kobieta oddala got6wk", 
kt6r(j miala w kasie. Napastnicy 
zabrali jcj rOwniez loreb
. 
Przest
pcy skradli ok. 5 tys. zI. 
W ajencji pracowala Iylko jedna 
osoba, nie bylo kamer monitoruj(j- 
cych. . REC 


KNUROW: 
Okradziona apteka 


Trzech knurowian w wieku 16-21 
lat postanowilo wykorzystac wlil- 
manic do apteki przy ui. Sobieskie- 
go w Knurowie, ktore mialo miej- 
see w nocy z nied7ieli na poniedzia- 
lek. Tuz po polnocy przechodzili 
obok apteki. 7auwaiyli. ze bylo 
tam wlamanie. Wes71i do srodka 
i l.abrali k
1.. 
.. 

 


.. 

 


,I .:..., 
. 1 '
'. .. 
.". , "Jf" . 
'":If ,. 

 


.... 


" 


.I:' 


.- .' 


( 


. 


.. 


. 
.... -- 
, 
./ .... 
.' 
...... 


Zlodziejskie metody 


. Najlepszym interesem jest wyw6z za granice samochod6w 
kupowanych w leasingu lub na kredyt. Zasada jest prosta: 
Kowalski kupuje samoch6d. Zel:1y sie uwiarygodnic. sp/aca kilka 
rat. Wsp6lnik przewozi auto przez granice i sprzedaje w krajach 
dawnego ZSRR. Wraca do Polski innym przejSciem granicznym. 
Po dw6ch miesiCjcach Kowalski jedzie np. do Czech. Nocuje w 
hotetu. Rano zglasza kradziez auta z parkingu. 
Samoch6d jest ubezpieczony. Bank dostaje odszkodowanie. 
Traci firma ubezpieczeniowa. 


. Czesto ztodzieje fatszujCj akty notarialne. Jest na to spos6b. 
Trzeba zdobye wykaz notariuszy, wzory ich podpis6w. wzory 
pism i pieczeci. Niekiedy podrabianiem dokument6w zajmujCj 
sie kompletni amatorzy. Wtedy w dokumentach pojawiajCj sie 
nawet bledy ortograficzne. . JAR 


t wle twarze reglonu
		

/iv5521-2002-193-0009_0001.djvu

			20 sierpnia 2002 
Trybuna SIZoklasistow, 
w woj. slijSkim - okolo 
9 tys. dzieci. W Kato- 
wicach z takiej pomo- 
cy skorzysta na przy- 
klad 300 dzieci, 
w Piekarach 51. - 
120, a w Slawkowie 
zaledwie 20. 
Z budzetu panstwa 
na program "Wy- 
prawka szkolna" 
przeznaczono 21 mln 
zl, z czego 14 mln na 
zakup samych podrecznik6w. - 


. 


. 


Opieszalosc urz
dnika 


. 


I 


J
 


t 
Witold ZaJI z wyprawkami dla pierv.szoklasist&N jest bar- 
dzo dobry, tyll	
			

/iv5521-2002-193-0010_0001.djvu

			10 


WASIl SPRAWY 


www.naslmlasto.pl 


20 sierp"ia 2002 
Trybuna 
I
ska 


, Wazne! 
Zwolnieni ze sktadki 


Zanim wybuchniesz 
- zadzwon! 


Nasi reporterzy czekajq na sygnafy od Panstwa. 
. Bielsko-Biala (033)812-55-53. CZQstochowa 
(034)324-79-S4 . Katowice (032)253-89-27 
. Rybnik (032)423-81-01. Sosnowiec (032)266-80-80 


0- 

 


\ 


OsotJj z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepe!nosprawno- 
Sci nie muszCj oplacac skfadki na ubezpieczenie zdrowotne od do- 
datkoY<)'ch dochod6w z pozarolniczej dzialalnoSci gospodarczej, je- 
zeli przychody te me przekraczajCj miesif:cznie poIoY<)' najnizszej 
emerytury (czyh obecnie 266,45 zl) lub opiacajCj podatek dochodo- 
Y<)' w formie karty podatkowej. Warunkiem jest jednak. tJj dochody 
z dzialalnoScl gospodarczej nie byly jedynym iroolem utrzymania. 
Podobne przepisy tzn. mozhwosc zwolnienia z oplat na ubezpiecze- 
nie zdrowotne dotyczCj takze emerytow, kt6rzy prowadzq wlasnCj 
dzialalnoSc. Ich emerytura nie moze jednak przekraczac mlesif:cz- 
nie najnizszego Y<)'nagrodzenia tj. 760 zl brutto. _ AZG 


- 


, 


.. 


'IOWIJ W ft'''N
 


... Od siedmiu lat tJj1i pracow- 
nicy huty .Bobrek. w Bytomiu 
nie mogq odzyskac swoich pie- 
n
zy od syndyka upadle@za- 
kladu. Co gorsza. cz
 z nich 
stracila kolejne pieniCjdze, bo 
powstala z poICjczenia kilku 
d8Wf'¥:h wydzlalON huty firma, 
do ktorej przeszli po zamknif:Ciu 
.Bobrka", niedawno upadla. 


J anusz Wisniewski pracowal 
w hucie 
Bobrek" od 19110 ro- 
ku. Janusz Jama pi
c lat kro. 
cej. W 1994 roku 7.aklad padl. Do 
konca pracownicy oIuymYWdli re- 
gularnie swojc pensje. 
Rok po upadku huty musieli 
jednak starac si
 0 7.as1 Wi- 
. sniewski. 


Sprawa dla SCldu 


.Jcdnak kiedy prlel kilka mie!>if,..... 
cy pieni11d/c nie pojawily si
 na 
kontach bylych pracownikow huty, 
Ide'perowani lucllie mow udali sit; 
do s1jdu. Sprawc pr/.eciw 
yndyko- 
wi Y<)'grali. 7 w)rokami uda1i sif; do 
komornika. 
- 10 hyl jui I tJ9!! rok. Kornor- 
nlk powied/ial, Ie Imiemly sif;: 
pr/.cpi,y i on nic nic mole sci4gJ14C 


u 


u 


I 


. 


. 
I 


I 


. 
I 


I 


w 


r 


. 


. 


I Zaleg1e Y<)'nagrodzenia za pra(;f:, zasilki chorobowe, odszkodowania za Y<)'padki przy pracy, odpraY<)' 
itp. Y<)'p1acic moze Fundusz Gwarantowanych Swiadczen PracowniczyCh. Podaje
 adresy biur tereno- 

h Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych, znajdujCj
h sif: na terenie woj. slqskiego (po- 
szczegolne biura obslugujCj teren tJjlych wojewOdztw katowickiego. bielskiego i czf:stochowskiego): 
Sosnowiec 41-200 ul. Rzeinicza 12 (budynek Powiatowego Urzf:du Pracy), tel. (032) 266 36 35 
Bielsko-Biala 43-300, ul. Piastowska 40 (budynek starostwa powiatowego), tel. (033) 813 62 22 
Czf:stochowa 42-200, al. NiepodlegloSci 20/22, tel. (034) 366 03 64. _ 


od syndyka, wif\:c S3mi musimy si
 
starac 0 te pieniijd/.e - ro/kladJ r
 
ce WiSniewski. 


SpOlka nie ptaci 


Mimo upadku huty "Bobrek" 
na!>i dwaj Ctytclnicy nie 
tradli pra- 
cy. Prles/li do sp(ilki "Ouo-Stal", 
ktora powslala m.in. na ba/ie ich 
wyd/jalu. Jednak w polowie zcszIe- 
go roku 7.dcz
ly sif\: problemy. Naj- 
pierw nie otr7ymali sierpniowej 
pensji. - Polem jui 
talej \\-yplaty 
nie bylo - mowi Janusz Wisniew- 
ski. - ('/lowiek grow.C l.arobil to 
jes7c/e w ralach placili. 7a tak1j 
prac
! - dodajc zlIenerwowany Ja- 
nuS? Jama. 


Bez pracy 
i bez pieni
dzy 


8 maja Wisniewski mial nocn1j 
7mianc. Kicdy W!>/.cdl na teren 7.11- 
kladu, 0lI koleg6w konc/./u (iwaranto- 
wanych Swiadc/en Pracowniclydt 
o ich wyplaccnie i mamy c/.ckJe. 
Od I lipcJ doslalismy tci lWolnie- 
ma. lcral jc
te
my bel pra<..Y' i bez 
picnit;dty. Nic wiemy co d,llcJ robiC 
- ro/klada r
ce 7re/ygnowany Ja- 
nu
 WisnicW'iki _ MOO 


Urzqd Pracy mote... wsp6lczuc 


o to, nl Jak.. pomoc moe" IIczyc byll pracownlcy flrmy 
zapytallimy RyIZ.rda Wltk., kllrownlka Powlatow.go 
Urz.du Prlcy w Bytomlu: - Jetell zareje.truj.. .1, w urzfP. 
dzle prloy I otrzymaJ.. .tatu. bezrobotnego moellllczyc 
np. na przekw.llflkowanl.. Choolat okr.. Jut trudny, bo 
90 proc. pl.nl,dzy nl aktywn. 'ormy przlclwdzlafanll 
bezroboclu JI.t Jut wyczerpln.. Na pewno Jednak nlko. 
mu nl. odm6wlmy pomocy. Otoczymy Ich oplekll, .Ie 
lIoi6 o,.rt prlCY .z mle....c. na ml..I..c .p.da. Podltl. 
WOWI r.z.ez to Inlcjatywa wfa.na, Ja o.obllcl. moe, 1m 
tylko w.p6fczuc. _ NOT. MOD 


Synd yk obiecuje 
Cosim 
skapnie 


M6wi Piotr ManJura, 
syndyk masy upadlo- 
sci huty"Bobrek" 
w Bytomiu: 


. -. 


Jestem tu syndykiem ad 
1 stycznia 2001 roku. 
Jak przyszedlem, w ka- 
sie bylo 3,5 tys. zl. Nie 
mialem pleniedzy nawet 
na prowadzenie swojej 
dzialalnosci. W sprawie 
zadluzenia wobec by- 
fych pracownik6w huty 
wyst
powalem do Mini- 
sterstwa Skarbu, Mini- 
sterstwa Pracy I Fundu 
szu Gwarantowanych 
Swiadczen Pracowni- 
czych. Wsz
dzie mi od- 
powiadano, ze nie ma 
pieniedzy na sp/at
 tego 
zadluzenia. W tej chwili 
wychodzimy na prostCj. 
Mieszkania, ktorYmi 
syndyk musial zarzCj- 
dzac, przekazane zo- 
staly do ZBM-u, a po 
tem przejdij na wla- 
snosc gminy. Niedawno 
doszlo do porozumlenia 
w sprawie sprzedazy 
tzw. Pol Szombierskich, 
najwl
kszej nierucho- 
mosci, jaka nam zosta- 
fa. Wlasnie z tej trans- 
akcjl pewna cZeSe srad 
kow przeznaczona 
lostame na splat
 zo- 
bowlCjzan wobec pra- 
cownikow. Ale na pewno 
nie dostanCj wszystklch 
pleniedzy. Nle wystarczy 
tez na odsetki. MuszCj 
poczekac... Moze jesz- 
cze trzy rnieslCjce, mOle 
pol roku? _ NOT. MOD 


\ 


.. 


... 
, 
" "'II '" \\ "'ut. 
u,. r """"''f''111 II
" 'hUJ  


Janusz Jama (ad lewe]) I Janusz Wisniewski straclll prac
 I nale!ne 1m plenlitdze 


f
 


-
		

/iv5521-2002-193-0011_0001.djvu

			() sierpnia 2002 
Trybuna 
I. ska  


PROBLEM ON'"  


IS 


WASIl SPRAWY 


11 


. 
c enl 


. 


I" AtakujCl pOznCl nOCCI. Budzi nas huk rozpadaJClcego sie szkta. Kilka kamieni SpadtO ] 
tuz obok mojej gtowy - mOwi 64-letni Roman Kasza Z Czerwionki-Leszczyn. 
Razem z zonCi GizelCi od kilku miesiecY ZyjCl w ciClgtym strachu 0 wtasne Zycie. 


. 
.,  


1\1 


o 


II 


. 


'-\.. 


- 


Glzela I Roman Kaszowle pokazuJ
 kamlenle, kt6ryml wyblto okna w leh domu. - NajwlQksze kamlenle zabrata polleJa, ale 
wlnnyeh nie znalazta. Przeelet byly na nieh chyba odclskl palc6w - zastanawla slQ pan Roman. 


J · dwa razy wybijano 
im okna. Miesz- 
UZ kaj1} na odludziu 
- w lamiloku przy ul. Rybnickiej. 
Policja nie potrafi znalezc spraw- 
cow. Kaszowie nie wiedz1), do ko- 
go maj1} si
 zwrocie 0 pomoc. 


P
kty szyby, 
wpadty kamlenle 
Gizela Kasza wskazuje na fi- 
gurk
 Matki Boskiej, ustawion1} 
na polce przy 100ku. - To Ona 
nas uratowala wtedy, gdy wybili 
cztery podwojne okna w dUlym 
pokoju. ('0 za halas byl! - pani 
Gizela wspomina jedn1} z majer 
wych nocy. Lozko, w ktorym spa- 
Ii znajdowalo si
 dokladnie na- 
przeciw okien. Olbrzymic ka- 
mienie min
ly ich 0 wlos, 
demoluj1}c wnctrze pokoju. Na 
stole wci1}i widac slady uderzen. 
Podobnic na zewn
trznej fasa- 
dzie domu. Pan Roman wyci1jga 
z szafy foliowc woreczki. Trzyma 
w nich zawinicte w bialy papier 
kamienne odlamki, ktorymi zer 
slali laatakowani. Moi.e kicdys 
przydadZ1l si
 w S1jd7ic? 
Mci.clyzna jest bardzo scher 
rowany. Po 7.3wJIe, dwbch zapa- 

ciach. Szwankujc w1}troba. Po 
tym wydarzeniu nabawil siC tCl 
nerwicy. Nic moie spac. - Bud7i 
siC w nocy z krzykicm. ie alaku- 
j1} - mowi smulnym tonem pani 
Gileld. 


. 
. 


4 


""" 


\. 


Catct noc trwata 
balanga 


Kaszowie spi1} osobno. Tak 
jest bezpieczniej. Pan Roman 
w malym pokoiku, przylegaj1}- 
cym do kuchni. W nocy z 7 na 8 
lipca sprawcy zaatakowali po raz 
drugi. Wybili okna wlasnie tam', 
gdzie spal. Ceglowki fruwa!y tui 
nad jego glOW1}, ale na szcz
scie 
i tym razem wyszedl z tego bez 
szwanku. 
- Jakby wiedzieli, gdzie je- 
stem. Ale spae jui nie moge. To 
za duio dla mnie. Tak nie moi- 
na przeciei lye - rozklada bez- 
radnie r
ce. Zeby ZaSn1)e musi 
brae tablctki. 
Kaszowie podcjrzewaj", ie to 
sprawka bezrobotnych, ktorzy 
7bieraj1) si
 przy ich familoku. 
lIalasuj1} cal4 noc, pij1} tdnie wi- 
na. Zwrocie uwagi nie moina, 
bo to na nic. - Jak si
 wezwie 
policj
 to ich przegoni1}, a za pol 
godliny wracaj1}. Wczwalam 
straz miejsk1}. To sarno. Nie ma 
rady - mowi pani Gizela. 
CJI" noc slychac gwizdy, per 
krlykiwania, pogrolki. Strach 
wychodzie z domu. 


Starych drzew sl
 
nle przesadza 
W administracji mieszkanier 
wej poradzono im, by siC prze- 
prowadzili. - Mieszkam tu od 


60 Iat. Od urodzenia. Starych 
drzew si
 nie przesadza - mowi 
pan Roman. - Zawsze byl tu 
spokOj. 
W bloku mieszka jeszcze 
osiem rodzin. Jeden s1}siad wi- 
dZial, jak ktos uciekal na rowe- 
rze. Drugi tei domysla si
, kto 
wybija okna. Nikt nie osmiela 
si
 jednak 0 tym glosno powie- 
dziee policji. - Co si
 czlowiek 
b
dzie naraial - mOwi. Czy per 
zosta!ym nie przeszkadzaj1} noc- 
ne awantury? - Trzeba si
 przy- 
zwyczaie! Tak jest bezpieczniej - 
dodaje jeden z m
zczyzn, miesz- 
kaj"cy na drugim pi
trze. Przy- 
znaje, ie na podworzu zbieraj1\ 


si
 bezrobotni z pobliskiego osie- 
dla, bezdomni, byli gornicy, kt6- 
rzy przepili odprawy. Towarzy- 
stwo, ie Iepiej nie zaczepiae. 


Strach nie minctt 


Kaszowie kupili nowe okna. 
Niedawno zamontowali tei ialu- 
zje antywlamaniowe. Zaplacili 
za wszystko ponad 2 tysi1}ce zler 
tych. Zamontowali rowniei ner 
we kraty przy drzwiach wejscier 
wych. - Strach jednak nie mi- 
n,,1. Przeciei nie moie si
 ClUe 
u siebie jak w obl
i:onej twierdzy 
- m6wi gorzko Roman Kasza. 
JAeEK BOMBOR 


Zdaniem po.ieji 
Mlell alibi 


W komlsarlacle w Czerwlonce-Lelzczynaeh nle ehclano z naml 
rozmawlaC, odIylaMc do Komendy MleJakleJ PollcJI w Rybnlku. 
- Wakazanl przez mleszkane6w podeJrzanl mlell akurat alibi - 
WYJainla komlaarz Aleklandra Nowara z rybnlckleJ pollejl. Co ro- 
bill pollcjanel z Czerwlonkl-Ltlzezyn? - Poat.powanle w tej 
aprawle weillt trwa - zapewnla Nowara. 
- Sprawdzlmy, na jaklm Jeat etaple I jakle ezynnojcl podjQII do 
tej pory pollejancl. Za katdym razem, gdy zaktoeany Jeat apok6j 
naleiy al. akontaktowac z pollej.. Jesteamy po to, by Interwe. 
nlowae. 
Komlsarz Nowara radzl akontaktowac al. z dzlelnleowym, kt6- 
ry najcz.-elej patroluJe teren. - 24 godzlny na do
 nle 
dzl. 
tu atat. A w iyelu wldzlatam go mote ze trzy razy - tall 514 panl 
Gizeia Kasza. . 


Wasze 
Sprawy 


Codzlennle W "Trybunle SI	
			

/iv5521-2002-193-0012_0001.djvu

			12 


KRAJ 


VfflW.naszemlasto. 


Marek Kotanski zmart wczoraj ranD w warszawskim szpitalu 


. 


I 


I 


T worCd MonJru Marek 
Kotanski zmarl wCloraj 
nad ranem w S7pilalu 
Biclanskim w Wars/awie. Zgon 
nastijpil w wyniku obralen od- 
niesionych w wypadku samo- 
chodowym. 
Wypadek miat micjsce na 
prostym odcinku drogi w nie- 
dziciC 0 gOd7. 22.25 w Nowym 
Owor7e kolo Wars7awy. Kotan- 
ski jechal jednokierunkow" jezd- 
ni
 z Warszawy w stron
 Modli- 
na. Chcial omin1\c dwoje pie- 
s/ych id1tcych lew" stron
 drogi. 
Gwaltownie skr
cil kierownic
. 
stracil panowanie nad samocho- 
dem i wpadl do rowu. Prowa- 
dzony przez nicgo samochOd le- 
wymi dr7wiami uderzyl w dr le- 
woo 
Nieprzytomnego Kotanskie- 
go karetka 7abrala do S7pitala 
Bielanskiego, gd/ie po kilku go- 
dzinach 7marl. Policja bada oko- 
Iicznosci wypadku. _ PAP 


Cztowiek 
niezmordowany 


Marek Kotanski urodzil sif: 
W 1942 roku. Byl psychologlem 
terapeutq i dziataczem spa/eez- 
nym. Rozpoczynal swoj(j dzialal- 
nose W latach 70. w spolecz- 
nych komitetach antyalkoholo- 
wych. W 1978 roku zalozyf 
Osrodek Resocjalizacji Narko- 
manow w G1oskowie. Na pocz(jt- 
ku lat 80. zorganizowal Mlodzie- 
zcmy Ruch na rzecz Przeciwdzia- 
lania Narkomanil "Monar". 
Obecnie "Monar" ma 25 osrod- 
kow w catej Polsce, w wielu 
miejscach byfy one tworzone 
w budynkach popegeerow.;kich 
lub w opuszczonych przez Ro- 
sJan koszarach. 
W latach 1985-1994 Kotanskl 
prowadzil dZIa/ania profllaktyczne 
i rozw
al "MlodZlez/ala. Imus/ala do lastanowicnia sil(, do 
tolcrowania lud/i chorych na I\IDS oral do 
pr/Y/WYC/ajenia sif,:. ie oni Sij obok nas i i.e 
Ir/eba im .iako
 pomagac.. 


, 
. 
. ... 
... 
...... 


Janina Ochojska, szefowa 
Polskiej Akcji Humanitarnej: 


Marek Kolanski hyl c/lowiekicm nic/wyklym, 
swoj1t sihl pr/ckonywania Idolal/micnic sposoh 
my\lenia 0 lud/i11ch I marginc!>11 na myslenie 
o nich jakolych, klouy potr/ebuj11 pomocy. 
Myslalam 0 Millkll1l1l Bloniach, wtcdy gdy 
papici mowil 0 Iym. ic mamy bye swiadkami 
milosierdzia. Klo
 tre
/11lna Bloniach go 
sluka!... I myslalam 0 Iym. jak wiele nowych 
ohowi11/kow paplci na I},IS naklada. rerM ilc 
na!> c/cka pracy. gdy dowicd/ialJm sil(, ic Marku 
IJbraknie. _ 


, 


\'\..... 
.. . 
.' . 
\\ 
.' .1 


, 


'-I> 


20 sie1'lJnili 2002 
Trybuna Sliiska 


Pfk Chwastek 
do cywila 


Plk Ryszard Chwastek stawll 
sl
 wczoraj w Bydgoszczy, by 
podjilc slutb
 w I Korpusle 
Zmechanlzowanym. Zawleszo- 
nemu w obowlilzkach dowod- 
cy 12. Dywlzjl Zmechanlzowa- 
nel wr
czono tymczasem wy- 
powledzenle ze slutby. 
- Pan pulkownik Chwastek 
stawil siC ranG u dowodcy I Kor- 
pusu Zmcchani/owanego. ktory 
powieuylmu ladanie koordyno- 
wania pr/ygotowan do cwic7en 
Crystal Eagle. formalnie nadal 
l	
			

/iv5521-2002-193-0013_0001.djvu

			20 Siel1Jnia 2002 
Trybuna Slijska 


Omijajcie czesk q stolice 


. 


tk 


\\\\ 
-- 


IAGRANICA 


. 


n 


. 


. 
-, 


o  ... 

 .... , 
. 

 
- 
. 
t< , 
'\ , ' .' 
t . . 


13 


. 


r 


. 


a 


. 


.. 


-   


'- .... 
. 
. 


i 


- 
.... . 1 
.
   

 .. 


, 
- 
.. 
.. 
, 
 
 

 
\ lJ 
f 
E - 
Ochotnlcy wyrzucaj
 na prasklej Starowce znlszczone przez powodi przewodnikll ulotkllnformacyjne. 


T otalny paraliz - tak mozna okreslie 
wczorajs7Y stan komunikacji w Pra- 
dze. Otwarte s
 jedynie trzy 7 11 mo- 
stow na Wcltawie, metro funkcjonuje 
w ogranic/onym zakresie, autobusy stojq go- 
d/inami w niekonczijcych si
 korkach. Wla- 
d7e miasta i policja ponawiajij apc1e do kie- 
rowcow. Jby jad1}c do centrum korzystali jc- 
dynie ze srodkow komunikacji public/nej. 
Apele te rozsylane s
 takie za posrednic- 
twem telefonbw komorkowych. Rozwazano 
zamkni
cie centrum Pragi dla ruchu kolo- 
wego. 
W dzielnlcy Karlin, ktor
 w nied/iel
 
cwakuowano ponownie 7 powodu zagroze- 
nia katastroli} budowlan1}, skontrolowano 
wytrtymalose jednej trtecicj budynktniej
 w nim specjalne 
szc7elne sciany i przegrody bardzo odpor- 
ne na cisnienie wody. Oziennik ..Pravo
 cy- 
tuje jednego z konstruktorow. ktory twier- 
dzi. ze metro zostalo zalana dlatego, Ze zbyt 
pozno wydano polecenie ewakuacji i w nie- 
dostatecznym stopniu prowadzono wcze- 
sniej konserwacj
 urz
dzcn zabezpieczaj1\- 
cych. 
W Pradze przeplyw WeltdWY wci"z wyno- 
sil wC70raj ok. 1000 m szesc. na sekund
 - 
sredni pr7eplyw jest szcse ra/Y mniejszy, sit;- 
ga 150 m szesc. na sekund
. 


Gripeny odleciaty... 


Czeskie Ministerstwo Obrony rozwaza 
ostateczn
 rezygnacj
 z kupna 24 mysliw- 
cow gripen, produkowanych przez bl)'tyjsko- 
szwedzkic konsorcjum RAE Systems, aby 
nie obci
iae budzetu panstwa dotkni
tego 
pOWOd7i
. 


Koszty zakupu 24 nowych gripenow 
oscyluj
 wokol dwoch miliardow euro, czyli 
kwoty zblilonej do najnilszych szacunkow 
strat wywolanych przez sierpniow
 powodz 
w Czechach. 


...ale wrocil hipopotam 


Na szcz
scie odnala71 si
 hipopotam z pra- 
skiego zoo, ktol)' kilka dni temu zagin
l, gdy 
miasto zalala powodz. Slawek, 18-letni hipo- 
potam, wyplyn'll Le swojcj zagrody razcm z za- 
lewaj1}c'l Prag
 fal1} powodziow'l. Odnalazl si
 
na drugim pi
trle... pawilonu dla sloni. 
Foka Gaston z zoo razem z wielk
 wod
 
poplyn
la lab
 w kierunku granicy CLesko- 
nicmieckiej. Ziapano j" dopiero wczoraj 
w okolicach Ore/na. 
Kierownictwo praskiego zoo jcst ostro 
krytykowane za posl
powanie podczas po- 
WOd7i, ktora zabila dziesi1}tki 7wier71}t. 
Wiele osob zastanawia si
 jak mogly zagi- 
n
c podczas nicj zwierz
ta waz
ce ponad 
ton
. 
Tymczasem opolski Ogrod Zoologiczny 
zadeklarowal, le welmic jakies zwierz
ta na 
czas remontu praskiego zoo. Z Pragi do 
Opola przyjad
 dW8 biaJc nosorozce. _ PAP 


Od Niemiec po Chiny 


A' - 
 
 '4 
I I'.t 
 .",- 
11I1 
. .L 
""' '" 1 'j 
II -'" 

 ...:: 
'- 


- 


, 


" 


Pierwsza fala powodziowa na tabie dotarla wczoraj do p61nocnych re- 
gion6w Niemiec. Eksperci sztab6w kryzysowych spodziewajij si
 nadej- 
scia fali kulminacyjnej w czwartek Minister ochrony srodowiska Dolnej 
Saksonii. WolfgangJuettner. powiedzia!, Ze wladze ..5CI przygotowane na 
najgorsze". Wczoraj walczono z napierajijcc\ na waly wodij w Wittenber- 
dze, Dessau, Torgau oraz Bitterfeld. LJczba ofiar smiertelnych pcMOOzi 
w Saksonii wzrosla do pi
tnastu. 26 osob uwaza si
 za zaginione. 

glerskie wladze oglosily wczoraj, Ze choe wody na Dunaju w Buda- 
peszcie osi	
			

/iv5521-2002-193-0014_0001.djvu

			. 
INNY SWIAT 


INNY SWIAT 


14 


15 


20 SiC11JJ/ia 2002 
Trybuna SIQska 


20 SiC11JlIia 2002 


www.naszemlasto.pl 


www.naszemiasto. . 


Trybuna Sicaska 


II 


Dziewica 
Maryja w oknie 


. 


. 


. 


II 


Angiel,cy eksperci twierd/1j. i.e 
tJjemniczy wizcrunek Marii 
Panny, ktory uka7.a1 sit; na szvbie 
okna domu w Ferral de \ascon- 
celos w Brazylii nie jest zadnym 
eudcm. O>lin Rouse, specjalista 
od s7kla uwaza. i.e cien nd sr;- 
hie powstal z powodu zlego ma- 
gazynowania okna w fabryce. 
Rouse orzekl, ze okno przctrzy- 
mywanc bylo pue7 jakis C7as 
w wilgoci, co spowodowalo od- 
barwienie si
 szyby. 
Jak doniosla ga/eta "Agora 
SP", wlasciciel budynku Jose 
Rocha potwierdzil, ze faktycz- 
nie okno bylo niedawno wymic- 
niane. 
Cudowny wizerunek Marii 
Panny, od chwili jego ujawnienia 


sit; w oknie. zd
iylo obejr Ice jUl 
!>ctki tysi
cy wiernyeh. Tysiqce 
nowych pielgnymow kazdego 
dnia odwied7.a dom w Ferra? de 
Vasconelos. niedaleko Sao Pau- 
lo. :\ikt nie chce przy.i1!e do wia- 
domosci tlumac7en specjali- 
stow. W uszkodzenie szyby przez 
wilgoc nie wierzy talae Ana Ma- 
ria Jesus Rocha, zona wlascicie- 
la domu. - Nie ufam naukow- 
com. Nic nie moze zachwiac 
mojej wiary - mowi. 
Na razie lokalne wladze Ko- 
sciola, ktore zlecily Ibadania 
zjawiska na szybie domu Ro- 
ehy Brytyjczykowi Colinowi 
Rouse - jeszcze nie wydaly oli-!i 
cjalnego komentarza w tej 
 
sprawie. _ AS 


.. 


I 


. 


I 


( 


, 


Z jawiskiem t/W. piwnyeh gogli 7Jj
li si
 nJ- 
ukowcy z uniwersytctu w Glasgow. SlarJli 
si
 sprdwd/ic, ilc prawdy jest w In,lI1ym po- 
wS/cchnic fenomenic, ktory powodujc, i.e lud7ie 
slajij sil( bJrd/icj alrakcyjni li7ycmie w oC/ach oso- 
hy, ktora raczyla sil( "procentami". 1m wi
ccj dlko- 
holu si
 wypija, tym bardziej 
pit;kniejc towar/ystwo przy 
stoic. ... .., 
..., 
Tc!>tom poddano 80 stu- 
dentow obojga plci. Oehot- 
nikom pokazywano 120 
fotografii m
zczyzn i ko- 
hiet w 
ieku od 18-26 lat 
uC7"cych sit; w uniwersyte- 
cie sw. Andrteja. UC7estnicy 
do
widdezenia midi puyport1jd- 
kowac zdj
cia do siedmiu kategorii, 
od najbard/icj nieatrakcyjnej do naj- 
bdrd7iej atrakcyjncj. 
Polowic uczestnikom doswiadcze- 
nia zdserwowano pued eksperymen- 
tern cztery jednostki alkoholu, co odpo- 
wiada w puybtizeniu dwom duzym pi- 
worn, albo dwu i pol lampkom wina. 
Oka7alo si
, ze oS1jdy dotycz
ce 
urody tWdUY osoo ze Idj
e dokony- 
wane prze7 ochotnikow !>pozywajqcych 
alkohol byly 0 25 proccnt hard/iej puy- 
chylne nii c/lonkow drugiej, trzeiwej grupy 
studcntow. W dodatku efckt "piwnych gogli" 
dOtYC7yl w tym samym stopniu zarowno 
m
ic/yzn, jJk i kobiet. "UrodJ" towaflYSlY 
piwnych rosnie tak7.e w tym samym stopniu 
po wypiciu alkoholu nie/alelnie od ich fak- 
tyc/nej aparycji. Brzydey staj
 si
 ladnymi, 
a ladni - pieknvmi. 


- Prawie kaidy slys/.al 0 efekcie "piwnyeh gogli". 
ale my staralismy si
 naukowo zmiertyc jego od- 
d/iJlyw1\11ie. Atrakcyjnosc li/yc/na jest bard/o wai- 
nym c/ynnikiem prty kojarzeniu si
 par. Sygnali7U- 
je, ic osoba, ktora nam sit; podoba ma dobre geny 
i 7drowe ciJlo. - powied7ial prof Harry Jones. psy- 
cholog z uniwcrsyletu w Glasgow. ktory 
kierowal eksperymentem. 
Profesor Jones dodal. ie 7.8 elckt 
"piwn}ch gogli" odpowiada bez- 
posrednio spolywany dilohol, 
ktory stymuluje osrodek w m&- 
zgu, oceniajijcy atrakcyjnosc 
part nerd czy partncrki. Wy- 
niki badan s/kockich 
uC70nych 70stan" za- 
prezentowane w koncu 
tego miesi"ea na mi
- 
dzynarodowym kongre- 
sie medycznym w Fin- 
Iandii. 
Wydaje nam si
 jed- 
nak, ze d7idlanie alkoho- 
lu na urod
 nie wymagalo 
naukowych studiow. Pewien 
moj znajomy be7 tytulu akade- 
mickiego od dawna wykorzyst.uje 
efekt "piwnych gogli" do wlasnych 
cclaw. Przcd ro7pocz
ciem biesiady 
w restaurJcji wybiera sobie w/rokiem 
na sali nJjbard7iej, jego zdaniem, nie- 
atrJkcyjn1j kobiet
. Gdy ta po jd- 
kims. czasie 7aczyna mu si
 
podobac. 7I1Je7Y to, je nie 
wolno mu jUl pod iadnym 
p070rem wypie kolejnego 
piwa. _ AS 


\ 


Schadzka 
w 
Londynie? 


. 


Wizerunek Marll Panny na oklennej szyble w Brazylii. 
Cud, czy zwykfy b1..d technologlczny w produkcjl okna? 


r 


.. 


,." r 


,.' . 

 


Rzeka pod Saharq 


Aktorka liv Tyler, najbar- 
dZlej znana obecnie ze sweJ 
roli elfiej ksiezniczki Arweny 
w trylogi filmowej "Wladea 
PierSciem", przyleciata na 
weekend specjalnie do 
Wielklej Brytanii, reby spo 
tkac sie ze swym bylym 
chtopakiem Gazem Coom- 
besem z kapeli Supergrass. 
Supergrass koncertowali 
przed dwustutysieczn(t publicz- 
nosci(t festiwalu "V2002" w Chelten- 
ham, razem z zespo/ami: TravIs, Radiohe- 
ad, Blur, Black Rebel i Motorcycle Club. 
W wywiadzie radlowym Tyler przyznata sie, 
ze Supergrass jest nadal jej ulublon(t ka- 
pel(t rockoW(t, a W JeJ syplalni na sclanie wi- 
si od dawna pia kat grupy. 
Tyler JUz po raz drugl spotkata sie w ostatnim 
czasie z Gazem Coombesem. Jej od czterech 
lat stalym partnerem w zyciu Jest jednak takze 
Brytyjczyk. Rayston Langon z grupy Space- 
hog. 
Piekna liv Tyler jest c6
 hdera rocko- 
wej grupy Aeorosmlth, Steve'a Tyte- 
ra i by/eJ modelki Sebe Bu- 
ell.. 


no po wykonaniu analizy naj- 
nowszych. wielowymiarowych 
zdj
c satelitamych. z olbrlymi
 
precyzj<) uwidaczniaj
cych 
szczegoly powierzchni Ziemi. 
Chodzilo 0 oszacO\vanie na pod- 
stawie fotogralii z kosmosu 
ewentualnych zloz bogaetw na- 
turalnych. Slodk1j wod
 odkryto 
okolo 250 kilometrow na 
wschOd od wybrzeza Atlantyku. 
R7
d Mauretanii jui. popro- 
sil rosyjskich naukowco\\ 0 wy- 
konanie testow sprawd7.aj1jeych 
jakosc pod7iemnej wody plyn
- 
ccj niedaleko miasta AtJr. Ma.iij 
oni dokonae wiercen probnyeh 
w miejscach sfotografowanych 
7 satelity. 
Eksperci pytani przez..Daily 
Express" st
ierdzili. ze "fontan- 
na na Saharze bedzie prawd7i- 
wym swiatowym eudem". _ AS 


RosyJskl satellta odkryl rzekc: 
peln.. slodklej wody, plyn..c.. 
ponad dwlescle metrow pod 
such.., piaszczyst
 powlerzch- 
nl.. pustynl Sahara. 
Podziemna rzeka niesie ze 
sob<} wod
, kt6ra wystarczylaby 
na Zdopatrzenie ponad 50 tysit;- 
cy osob. Znaczenie odkrycia 
okreslono zwrotem - "kolosalna 
moc". 
Na razie nie wiadomo jes7- 
C7e, gdzie S<} zrodla pod/iemncj 
w:.ki przcplywaj
cej niedaleko 
pustynnego miasta Atar w Mau- 
retanii. 
Jak napisala gazeta "Daily 
Express", zdaniem specjalistow, 
odkrycie moze pomoc w szyb- 
kim ro7WOjU regionu. ktorego je- 
dynym bogactwem jest piasek 
i pustynne skaiy. 
Ricke podziemn<} odnalezio- 


E3  


I 


- . . 


I 


!i 
Ii! 


.
 , 
- 

 


J 


.......... 


Madonna I Jej m..t, brytyJskl refyser fllmowy Gay Ritchie. 


Klapsy 
dla Madonny 


. 
. 


Zlote jablko 


,.I' 


. f 


Brytyjska nastolatka znalazta zloty pterScio- 
nek z dlamentami w srodku Jab/ka. Skorka 
owocu me byla uszkodzona a dwunastolat 
ka natkn
a sie na znalezisko dopiero po 
ugryzieniu Jab/ka. 
SpecjahSci podejrzewaJ	
			

/iv5521-2002-193-0015_0001.djvu

			16 


NASI PORTfll 


www.naszemlasto.pl 


Nie wszystkim po r6wno - wedtug takiej zasady ZUS obliczat kapitat poczqtkowy 


. 
01 


. . 
I... 


S prawa wydala si
, kiedy Rzecll1ik 
Praw Obywatelskich przyjrzal si
 
stosowanej przel Zaklad Ubc/pie- 
cten Spolec7l1ych interpretJcji pnepisow. 
Pos/lo 0 terminy. 


SlrJty fundusly inweslycyjnych 
na poclljtku ich d/ialalnosci) nie pr7ekonuj1j nas do prawdLiwego in- 
wcstowania wlasnych o!>7.e/
dnosci. 
W pr/ysllosci lokaly bankowe pr/Y niskich stopach procenlowych 
stracij !>W(ij pierwotny scns. Wejscie Pol!>ki do unii walulowcj przYC7Y- 
ni si
 do o
raniclcnia lokowania pienicd/Y w obcych walulach. 
S/acllnki ,malitykow linansowych lakladaj11, i.e la \0 lal/amiast 
lOO II b
d/icmy w slanic odlll/ye co miesi11C ponad tr/ykrotnie wi
ccj. 
Giclda prlestanie bye sposobem na s/yhkie w/bogacenie a akcje l.a- 
c/niemy kupowac dla wyplacan
j dywidcndy. W najblil.'i/ym CIlI
ic ob- 
ligacje b
d11 he/piecll1ym, jednak niskodochodowym sposobcmlllko- 
wania, a uhc/piec/.cnia iyciowe w dals/ym Clijgu nie ht;(hl mialy cha- 
rakteru ma
owcgo i ich ud/ial w oS/c/
dnllsciach ogolem b
d/ie 
niewiclki. Iilk wyghlda oszczl(dzanic w IIis/panii, a podobno wlasnie 
do nicj I'ol
ce n.yhli7cj. 


Jak oszcz
dza Europa? 


. Brytyjczycy upodobali sobie ubczpicc/.enia nJ iycie i w nich zgro- 
mad/ili 36 proc. swoich aklywOw. Podohne ud/ialy majij rowniei pa- 
picry wartosciowe (30 proc.) oral depo/yty (28 proc.). Jcdynic 5 proc. 
oszc7.c;dnosci ulokowali w fundus/.ach inwestycyjnych. 
. W Iiolandii najwit;cej pienit;dty spokojnie spoclywa na 10kal,lch 
(40 proe.), Niewiele mniejsl1j popularnosciij cicsllj sii( uhe7piec7enia 
na zycie (14 proc.), a papiery wdrtosciowe i fundusle inwcstycyjne ma- 
j"jednJkowe - 14 proc. udlialy. 
. Wlosi dartij nJjwi
ks/1j sympati1j papicry wartosciowe - to 
w nich lokuj11 wii(ks/oSC swoich aktywow. I'olow
 mniejs/Y ud/ial 
ma.iij dep07yty (27 proc.). Funduslc inwestYl.'Yjne stanowi11 okolo II 
proc. oS/c/
dnosci, .I ubc/picczcnia nJ iycie to okllio 6 proc. 
OSlC7t;d nllsci. 
. We Francji podllbnic jak wc Wlos/cch naiwi
ccJ aktyw()w inwe- 
slujc sii( w papiery wartosciowe. Duhl popularnosci1j cies/1j sii( row- 
niei dcpo/yty (31 proc.) oral ubczpieclenia na iycie. Fundusze inwe- 
styeyjne stanowiij jedync 7 proc. oS/clt;dnosci. 
. W Niemc/ech najwii(cej oS/.c/i(dno
ci !>poc/YWJ w bankdch (47 
JUoc.). Blisko jcdna trt.ecia 10 papiery warlosciowe, a kilkunasillpro- 
cenlowc ud/iJly ma.i1j ube/pieczcnia (I7 proc.) oraz funduszc inwe- 
stycyjne (II proc.). _ 


.J
		

/iv5521-2002-193-0016_0001.djvu

			1...1)I 


20 SicllJuia 2002 
Trybuna SI	
			

/iv5521-2002-193-0017_0001.djvu

			18 


\.
 


www.naszemlasto.pl 


Do poczytanla 
EAN 
DON 


... "''''1 
 


Zimny ogier; 


Jima drE:Czq sny 0 starym wia- 
traku. Holly, mIodej dziennikar- 
ce sni sie dalsza czesc tego 
snu, petna zlych mocy, ktore 
poprzez sen mogq przedostac 
sie do realnego swiata. Holly 
'CzuJe, ze rozwlqzanie tkwi w Ji- 
mie. Odnajdujq WJatrak, w kt6- 
rym kiedyS Jim... sie WjChoWf- 
wal. Obok wiatraka jest tajem- 
nicze jeziorko. Ciqgle jednak 
bohaterowle me mogq znaleic 
odpowiedzi na pytanie, skqd 
Jim wie 0 roznych niebezple- 
czenstwach I co prowokuje go 
do dzialania. 
Dean Koontz potrafi straszyc 
swolch czytelmkow. Niby po. 
wieSe toczy sit: r6wnyrn, spokoj- 
nym rytmem, a jednak coraz 
bardzlej, czytajqC jq, przypatru- 
jemy sie SUfltOWl, czy aby nie 
zmienia on sVtQich wtaSciwoSci. 

ntz tqczy umiejetnie ele- 
menty horroru, science-fiction 
 
i mnych gatunkow literackich. i 
Jego bohaterowle wpadaj(j Ir 
w matnie, zdawatoby sie, bez 
WfjSCia. 
Jego ksiqzkl publikowane 5CI 
w 37 jezykach, w ponad 200 
mllionach egzemplarzy i trafia- 
jq na pierwsze miejsca list be- 
stsellerow. Wiele z powieScl 
jest ekranizowanych. Wynika 
z tego, re po prostu lubimy sle 
bac. _ REG 


Dean Koontz "Zimny oglen
 
wyd. Proszynskll S-ka, War- 
szawa 2002, cena 34 zl.  tI", 'Ii:l 
:-'

I 


 
"- 
___ 

 c::::. 
 

. 
. .> '- 


- - 


-. 


, 


Mlejska Blblloteka Publlczna 
w Katowlcach zaprasza dzieci do 
sVtQich filii. oferujqc szereg cieka- 
WjCh imprez, wycieczek i konkur- 
sf:1.N pod haslem "Lato z ksiClZkq: 
W tym roku szczeg61e miejsce zaj- 
muje tu postac Krola Maciusia I, 
dlatego tez filia nr 10 zaprasza 
o godz. 10 na wycieczk!: do Szko- 


Rusz glowct... (35) 


hIaIOtyczn. 
dzI.'nic8 
I 
 R..., 
kllw8l. 
. apf...chof 


... 


kt8w 
zwI8rz9Ci. 


nu( ntez. 
dztobklem 
.. 


pena,. 


I 
.. 


..Ial>8l. rI 
leln! 
aIomkowy 
k.peluaz 


.. 


2 


5 


... 


m8b81 z uunad8m1 do 
pI'Z8Chowyw8n18 blellzny 
k
 
 .Uka 0 
,_ea monIlnoAd 
... ...- 


1 I 4 


3 


13 


5 


6 


I 


1 1 


4 


2 


Jesll znasz rozwlqzanie, przyslij je w termlnle Sledmlu dm od daty uka 
zama Sle tego numeru gazety. Nagrodq za rozwiijUme jest kslqlka wy- 
dana przez Zysk I S-ka, y,yIosowana w.;rod tych, ktorzy nadeslq prawl- 
dtowe odpowJedzl. Uste nagrodzonych Wfdrukujemy 23 sierpnia. Roz- 
wlilzanla proslrny przysytac na adr...: Trybuna SIqska, ul. Mtynska 
1, 40'()98 Katowice z doplsklem "dzlat marketlngu - krzytowka': 
Konlecznle naplll rownlet numer krzytowkl. . 


. 
I . mnlana 
I alnia 


W kralnle 
poszuklwaczy 
taJemnlc 
I skarbow. 
-... 


.  


k. 


W poblltu Tychow, w Brzeszczach 
na terenle kopalnl stol dzlwna kon- 
strukcJa. Betonowe blokl ustawlo- 
no nlemal na wZDr Stonehenge. 
W tadnej InneJ kopalnl nte ma ta- 
klej konstrukcjl. Badacze sensacJI 
mowl", cz
sto 0 "ufotapce'; mleJscu 
Iildowanla nlezldentyflkowanych 
oblektow lataJilcych. Byc mote slQ 
nle mylil... 
Sporych rozmiarow dysk prezento- 
wal sie; dumnie na desce kreslarskiej 
w laboratoriach pracuj4cych nad no- 
wym modelem focke-wulfa. W jego 
przedniej ez
sci umieszczono prze- 
szklonCj kabin
 pilota. Nieco kancia- 
sty, sci
ty tyl zdobily dwa stateczniki.. 
Na rysunku obok jeden z projektan- 
tow domalowal czarny krzyz. Nowy 
samolot FW mial bye kolcjnCj cudow- 
nCj broniCj. Przede wszystkim nie po- 
trzebowal lotniska. Mial startowae 
pionowo. W jego kadlubie umieszczo- 
no dwa pot
zne smigla. Silnik ukryty 
w tylnej cz
sci kadluba mial zapew- 
nie "IatajCjcemu spodkowi" pr
dkose 
wystarczajCjcCj do ucieczki przed 
alianckim i radzieckim lotnictwem, 


UFO przyleciaJo... z Niemiec 


ktore zdominowalo przyfrontowe nie- 
boo leby samolot mogllatae do przo- 
du, jego spod przesloni
to rodzajem 
ZJluzji. To przez ni4 mialo wydosta- 
wac si
 powietrze. Projekt nigdy nie 
odlecial z deski kreslarskiej. Podobnie 
jak inne cudowne bronie ostatniej 
szansy.. Poza jednCj... IatajCjcym 
spodkiem. 
Ponad 10 Iat po zakonczeniu II 
wojny swiatowej w niezbyt powaza- 
nych periodykach wydawanych w USA 
ukazaly si
 teksty poswi
cone nie- 
mieckim latajCjcym talerzom. Jeh au- 
torzy twierdzili, ze na bazy Wunder- 
waffe adaptowane byly... kopalnie. 
Oczywiscie odpowiednio przystosowa- 
ne. Lotnisko latajCjcych spodkow mia- 
10 skladae si
 z szybu startowego 
i sztolni, w ktorej na start oczekiwaly 
spodki. U podstawy szybu miala stae 
wlasnie ufolapka - okrCjgla konstruk- 
cja przypominaj"ca nieco Stonehenge. 
Wiar
 w cudownCj bron pot
gowal 
fakt, ze wi
kszose pracujCjcych dla Hi- 
tIera naukowcow, zwlaszcza zwiCjza- 
nych z programem rakietowym i ato- 
mowym, pracowala teraz na pusty- 


W mieScie nie musisz si
 nudzic 


ty Pohcyjnej w Piotrowicach, pod 
hastem "&jdi praworzqdny, jak 
Macius". Na rozne wycieczki za- 
praszajq tez fihe nr: 11, 14 i 19. 
lajE:Cia komputerowe oferujq filie 
nr. 16 i 5 Mtodziezowa. W konkur- 
sach mozna dzisiaj wziqc udziat 
w filiach nr. 31, 30 i 20. 
Mlejskl Osrodek Kultury w Olku- 


szu zaprasza dzieci dzislaj, 
o godz. 11 na seans filmowy. Be- 
dzie mozna zobaczye .Triumf Pana 
Kleksa". Wstep - 4 zt. 


20 siel1Hlia 20 02 
Trybuna SI""ska 


niach Arizony i Nowego Meksyku. 
przygotowujCjC rakiety do podboju ko- 
smosu. Przeciez Niemcy nie mogli 
zdradzie zwyci
zcom calej prawdy... 
Co chwiI
 w amerykanskich me- 
diach pojawialy si
 nowe rewelacje. 
Lotnicy uczestniczCjcy w bombardo- 
waniach niemieckich miast przypomi- 
nali sobie nagle niezidentyfikowane 
obiekty lataj1jce. ktore nie wiadomo 
skCjd pojawialy si
 w centrum forma- 
cji bombowych i towarzyszyly im 
przez kilkanascie minut. Potem poja- 
wiali si
 nast
pni, potwierdzajCjcy te 
rewelacje. A potem okazywalo si
, ze 
albo okreslone bombowce nie uczest- 
niczyly tego dnia w bombardowaniu, 
albo nikt nie pami
tal autorow wypo- 
wiedzi jako towarzyszy broni. 
lYmczasem ufolapka istnieje na- 
prawde;. Moglaby rzeczywiscie slutye 
za urzCjdzenie startowe. czy miejsce 
ICjdowania. Ale na betonowych blo- 
kach ustawionych w okr
gu mozna 
bylo rownie dobrze umiescie zbiornik 
gazu, Iub duzy silos, potrzebny prze- 
ciez w kopahli. Nikt jednak nie wie, 
jaka byla prawda _ PARA 


i zwierzqt". Poczqtek 0 godz. 9. 


W Tysklm Teatrze Matym wy- 
stqpi q dzisiaj aktorzy Sl	
			

/iv5521-2002-193-0018_0001.djvu

			20 siel1J1zia 2002 
Trybuna SI" 


'" 


P3.16& 
;)a/'jtf 


.; 
.  


, 
'
... . I 
,," . 
l

. . 
91., 


.-: .. 

 


1 
, 


I 
. 


..  


.. .  
Piotr Plonka czyta "Trybu
 Slawskaw" w nletypowej pozycjl. 
Zdj
le wykonala jego mama, Ewa Plonka z MiQdzybrodzla 
Blalsklego. 


r
' 


Czekamy na zdNcIa, ktore 
zrobili Pailstwo podczas 
wakacyjnych wyjazOOw. 
Fotografle trzeba nadsylac na 
adres redakcjl (ul. Mlynska 1, . 
40-098 Katowice). 
Na zd
iu musi I1jC widoczny 
egzemplarz .Trybuny Slqsklej". 
Nagrodami SCI - Jak zwykle - 
aparaty totograficzne. 
Sponsorem nagrod j
 UPC 
Telewizja KablCNla. . 


I 


. 


TELEWIZJA KABLOWA 


Sprawdi 


:  


Tel. 94-80 
www.upc.pl 


Mam bez atne wejsciowki na basen! 


Do konca wakacjl, kupuJctc "Try- 
bun
 Slijskaw" otrzymujij Pan- 
stwo mofllwosi: bezpfatnego 
skorzystanla z basenu. Wystar- 
czy 19toslC slQ z wydrukowanym 
obok kuponem (pamlQtajcle, fe 
kupon wafny jest tylko w dnlu 
wydanla gazety). Ustc: k'lplellsk 
I szczegOiowe warunki drukuJe- 
my ponltej. Zapraszamyl 


.. B
dzin-Lagisza, ul. Rado- 
sna. dzisiaj 5 blletow dla pierw- 
szych osob, ktore zglos14 si
 z waZ- 
nym kuponem. 


.. By tom, ul. Chorzowska 
28a, dzisidj 5 blietCiw dla pierw- 
szych pi
ciu 0s6b. 


'.. Chorz6w, pI. Powstmicow 
SI1)Skich I, dzisiaj 12 blletow. Bile- 
ty b
d<4 rozdawane co godzin
 od 
godz. 10 do 21 (pierwszcmu czy- 
tclnikowi, ktory si
 zgIosi na danq 
godzin
). 


lety od poniedzialku do piijtku 
dla pierwszych osOb ktore si
 zglo- 
914. 
Plywalnia kryta: uI. Aleja Nie- 
podleglosci 20/22. mamy dzi- 
siaj 2 bilety (dla pierwszych 
osob). 


.. 
stochowa. uI. Lukasin- 
skiego 68, od wtorku do niedzieli 
codziennie po 10 blletow (na go- 
dzin
). 


.. CZerwionka-Leszczyny, k1j- . 
pielisko uI. Furgoia 73, mamy dzi- 
siaj 3 bllety. 


.. Klobuck, uI. Zamkowa 4, 
mamy po 5 blletow na plywalnie 
kryt" i 5 na odkrytij. 


.. Myslowice, ul. Swierczyny 
3. Kryta Plywalnia, mamy 5 bile- 
tow. 


.. Rybnik, uI. Gliwicka, 4 bl- 
I 
Iety. I 
.. Sosnowiec uI. 3 Maja 41, I 
dzisiaj 5 blietOw. _ I 
-------------------------------------------------j I 
I 
I I 
i I 
I 


.. CZ
stochowa: uI. Sobieskie- 
go 5, oraz ul. OekabryslOw 45, nJ 
obydwie plywalnie mamy po 2 bl- 


.- ----------- 
. 
I 
, 
, 
. 
I 
, 
I 
I  
U 


It 


g NI
S 


20 sierpnia 2002 r. 


. . 


Upowb..n.8 	
			

/iv5521-2002-193-0019_0001.djvu

			20 


www.naszemlasto. .1 


TVP1 


06:55 Spotkalem Masajow 
- film dokumentalny PoIska 
199720mln 
07:15 Telezakupy 20mln. 
07:35 GOrmcze mlasteczko 
(36) senal obycz. Kanada 
08:00 Wladomo5cl 11 min. 
08:11 Pogoda 4min. 
08:15 Gawe(!a muzyczna 
Mlslrza - program dla dZlecl 
25mln. 
,08:40 Kamlenna tajemnica 
m - serial przyg. 
PoIskajSzweCjajNlemcy 
1990 25man. 
09:05 Rower Bfazeja 
09:35 Ammowane OOjki 
sWlala - senal anim. 
09:50 Pan Zlota Rijczka (5) 
- senal kom USA 1997 
10:15 S10dkle zmartwlema 
- senal kom. USA 1995 
10:40 Telezakupy20min. 
11 :00 Retransrmsja IIturgll 
ze Sw. fpry Grabarkl - 
reportaz 
12:00 WiadomoSci 10mln. 
12:10 Agroblzne 
12:20 Kontrasty - sWIat 
lOOzle, piemijdze 5mln. 
12:25 Zaginiony sWIat (14) 
- senal przyg. Kanada 1998 
13:15 Rewolwer. melol1lk 
5 (46) - senal krymlnalny 
14:05 Klan (590) 
14:30 Klan (591) 
15:00 Wiadomoscl10min. 
15:10 Bijdzl I'Zijdz 
15:35 PleOOnia (177) 
16:00 PleOOnia (178) 
16:30 Moda na sukces 
(1701) - telenowela USA 
17:00 Teleexpress 20min. 
17:20 Sportowy Express 
17:25 Gosc Jedynkl 15mln. 
17:40 Lokatorzy - senal 
18:10 Decyzja nalezy do 
cleble - program 
publlcystyczny Polska 2002 
40mln. 
18:50 Kslijzki na lato - 
magazyn kulturalny 1 Oman. 
19:00 Wleczorynka :aOmin. 
19:30 Wiadomosc. 25mln 
19:55 Sport 6mln 
20:01 Pogoda 9m.n 
20:10 Paplerowe 
malzenstwo - komedia 
obyczajowa PoISkajWielka 
Brytama 199190mln 
21:40 Mej slad wtelewlzjl- 
fellelon 5min. 
21:451ch TrOje W Opolu - 
koncert PoIska 2002 
45mln. 
22:30 Pogo" za prawdll - 
film dokumentalny 33min. 
23:03 Monitor Wiadomasci 
- program publicystycZny 
12mln. 
23:15 Plus minus 35mln. 
23:50 Witajcle W Woop 
Woop - komed.a Australia 
1997 100mln. 
01:30 Sprawy rodz.nne 
(18) . serial obycz. USA 


TELE 
MAC. tYM 


TVP2 


07:50 Studio urody 
08:00 Program lokalny n. 
08:30 Zlotopolscy(407j 
09:00 Janosikowe spotkame 
z OOlladij 
09:50 Niezapommane 
przeboje 
10:00 Podroze kullnarna 
Roberta Maklowlcza 
10:30 Szalenstwa panny 
Ewy (2) - senal dla dZleci 
PoIska 1983 55min. 
11:25 Abecadlo dZWIekow - 
program dla dZlec. 5mln. 
11 :30 T ajenvuce krolestwa 
oceanu (8) - senal dok. 
12:00 Wlelkie romanse 
dwudz.estego wleku - film 
dokumentalny 
12:25 Oboz nad jezlorem - 
reportaz Polska 2002 
12:40 Krajobraz Polskl- 
magazyn tu
ny 20min. 
13:00 Panorama 1Omin. 
13:10 Tadeusza mkt nie 
rusza, czyli 30 lat w sluzbie 
telewlzji (1) - program 
rozrywkOW'J 
14:00 Przygody Chucka 
Flnna (12) - serial przyg. 
14:25 30 tonl - IIsta, lista 
PoIska 2002 25mln. 
14:50 Doktor z alpejsklej 
wioskl 2 (86) - senal obycz. 
NiemcyjAustnajWlochy 
1996 5Omin. 
15:40 Program lokalny 
16:00 Panorama 22mln. 
16:22 Pogoda 8min. 
16:30 Zgadula - teleturmej 
PoIska 2002 20mln. 
16:50 Zlotopoiscy (408)- 
telenowela Polska 2002 
25mln. 
17:15 Zlotopoiscy (409) - 
telenowela Polska 2002 
17:50 Program lokalny 
32mln. 
18:22 Pogoda 8min 
18:30 Panorama 25mln. 
18:55 Szpltal na peryfenach 
(20) - senal obycz. 
CzechoslowaCja 1977 
65min 
20:00 M jak m./osc (59) 
senal obycz PoIska 2002 
55mlO. 
20:55 Wieczor z JagleJskim - 
talk show Polska 2002 
45mln. 
21:40 latoteka 
- program rozrywkcywy 
20mln. 
22:00 Panorama 20mln. 
22:20 Sport-telegram 8mln 
22:28 Pogoda 7mln 
22:35 Pociijgl pod 
specjalnym nadzorem - 
traglkomedla 
CzechosiowaCja 1966 
95mlO. 
00:10 Czerwone akta (3)- 
serial dokumentalny USA 
2000 55mln. 
01:05lupaszko(1) - film 
fabularny 55mlO. 


Polecamy 


SERIAL DOKUMENTALNY: 
Clche trlumfy KGB. 
Czerwone akta 


00:10TVP2 
Los Alamos, nUklearny oSrodek w Nowym 
Meksyku, byl przez lata najbardziej strz
o- 
nym miejscem w USA. Po latach okazalo sil:, 
1£ w bazle sowlecki WYWlad mial az dwudzie- 
stu dZlewle<:lU Informatorow. 


SERIAL DOKUMENTALNY: 
Podwodne ogrody. 
Tajemnlce krolestwa 
oceanu 
11:30 
Wspaniate podmorskie pejzaze pOdzlwiac 
mozna nle ty1ko w troplkach. Pll:kne krajobra- 
zy ClesZCj oczy nurka u pacyflcznych br1£g6w 
Ameryki Pn. Rozcipolnikami. Erica 
catkowicle uta przyja- 
cl6lce i me zdaje so- 
bie sprawy, 1£ Patncia 
wykonuje pOlecenia 
Manano. 


TlllWIlJA 


Polsat 


06:011 Plosenka na zyczeme 
07:00 Kosmlczne wojny 
(19) - senal anlm. 
USAjKanaOO 1996 25mln. 
07:25 Psolny Bill (13)- 
senal animo Wielka 
BrytaniajNiemcy 2000 
07:50 Crime Story (15) - 
serial kryminalny USA 1986 
08:45 jezioro marzen 4 
(55) - senal dla mlodzieiy 
USA 2001 55man 
09:40 SWiat wedlug 
Klepsk.ch (86) - senal kom 
PoIska 2000 35man. 
10:15 Rodzana zastepcza 
(67) - senal kom. PoIska 
2000 3Omln. 
10:45 Rozowe lata 
Sledemdzieslijte (22) - 
senal kom. USA 1998 
30min. 
11 :15 Idol - program 
rozryv/KrYwy 6Omln. 
12:15 Rozowa pantera. 
serial animo 15min. 
12:30 Adam I Ewa (36) - 
senal obycz. PoIska 2000 
3Omin. . 
13:00 Rozw6d po 
amerykansku (39) - talk 
show USA 3Omln. 
13:30 Z glOWij w chmurach 
(111) - serial obycz. Brazylia 
14:25 Zerwane wiezl 
15:20 Kosmiczne WOjny 
(20) - serial animo 
USAjKanada 1996 25min. 
15:45lnformaCje 20min. 
16:05 Serca na rozdrozu 
(94) - senal obycz. 
Argentyna 2001 45min. 
16:50 Jednostka Delta (10) 
- senal sensac. Niemcy 
17:45 Rozowa panlera - 
senal animo 5mln. 
17:50 Sabnna, nastoJetnia 
czarownica (85) - serial 
kom. USA 1997 25min. 
18:15 Adam i Ewa (37)- 
serial obycz Polska 2000 
18:45lnformacje 15man. 
19:00 Sport 5mln. 
19:05 Prognoza pogody 
19:10 Xena. wojownlcza 
ksiezniczka 4 (84) - serial 
przyg. USA 1999 5Omin. 
20:00 Graczykowle, czyli 
Bula i spota (77) - senal 
110m. Polska 2000 3Omin. 
20:30 Samo zycle (84) - 
senal obycz. PoIska 2001 
21:00 Port lotnlczy - film 
kalastroficzny USA 1970 
21:30 Losowanie Lotto (w 
przerwle fllmu) 5mln. 
23:20 InformaCJe, sport 
23:40 Prognoza pogody 
23:45 Graffiti 
23:55 PrZYjaclele 5 (116)- 
serial kom. USA 2002 
00:25 Playboy: Blondynkl, 
brunetkl, rucIowIose - 
program erotyczny 55m.n. 
01:20 Muzyka na bls - 
program muzyczny 135mln 


TVN 


05:50 Tajemnlce 
pocaIunku (61) - telenowela 
Meksyk 2000 45mln. 
06:35 Telesklep - reklama 
30mln. 
07:05 Brzydula (144)- 
telenowela Kolumbla 2000 
45mln. 
07:50 Niezwykle podroze 
Sindbada zeglarza (17)- 
senal anlm 25man. 
08:15 Kapitan Planeta (11) 
- senal anlm. 25m.n. 
08:40 Szczenlak- zwany 
Scooby Do (9) - serial anlm. 
25min. 
09:05 Przygody Animkow 
(57) - senal anlm. USA 
199225min. 
09:30 T ele gra - teleturniej 
65mln. 
10:35 Telesklep - reklama 
75mln. 
11:50 Rozmowy w toku- 
talk show 55mln. 
12:45 Galaktyka- 
teleturniej 3Omin. 
13:15 Kapitan Planeta (11) 
- senal anlm. 25min. 
13:40 Szczemak zwany 
Scooby Do (9) - serial animo 
25min. 
14:05 Przygody Animkow 
(57) - senal animo USA 
199225min. 
14:30 PoInoc PoIOOnie (24) 
. serial obycz. USA 1985 
6Omin. 
15:30 Milionerzy- 
teleturmej 45mln. 
16:15 Brzydula (145)- 
telenoweJa Kolumbla 2000 
55min. 
17:10 Tajemnlce 
pocalunku (62) - telenowela 
Meksyk 2000 5Omin. 
18:00 Rozmowy w toku - 
talk show 60min. 
19:00 TVN Fakty 3Omln. 
19:30 Ekstrawlzjer 
magazyn 15m.n. 
19:45 Sport 5man. 
19:50 Pogoda 1Omln. 
20:00 Hotel zakladnikow - 
film sensacyjny 
USA 1999 
110min. 
21:50 Na ratunek 
- serial dokumentalny 
3Omin. 
22:20 TVN Fakty 15man. 
22:35 Poteplenlec (12) - 
serial sensacyJny 
USA 1998 
60m.n 
23:35 Mortal KomOOt (12) . 
serial sensacyJny 
USA 1998 
_55min. 
00:30 MsciCiel (11) 
- senal kryminalny USA 
1998 60min. 
01 :30 Nic straconego 
245mln. 
05:35 Ekstrawlzjer 
magazyn 15m.n. 


Twoje serlale 


Tajemnlce 
pocafunku 
17:10 TVN 
Augustin rezygnuje 
z pracy u Octavia. Lo- 
reta oswiadcza ojcu, 
ze Augustin jest jej 
narzeczonym. Mana- 
no porywa Julia... , 


Sabrina, 
nastoletnla 
czarownlca 
17:50 Polsat 
Harvey zaprasza Sa- 
brlnl: do cIomku w go.. 
rach. MajCj spl:dzlc 
weekend z jego rOOzi- 
cami. Zakochanych 
mus, do chatk. za- 
wleic przyjaciel Ha- 
rveya, Brad. Brad ma 
w sobie geny .troplCie 


la czarownic.. Moze 
wypowiedzleC zdanie, 
ktore sprawi, iz Sabri- 
na zmieni sil: w 
 


M jak mlfoseS 
20:00 TVP 2 
MaIgosIa jest zalama- 
na rozstamem z Ba 
deckim. Mezczyzna 
dalej chce mieC wptyw 
na jej la;y. Mole zagro- 
zic dziewczynie. Nie- 
spodziewanie w Zyciu 
dz1ev.czyrry pojawia siI: 
Michal.lukasz i Nor- 
bert odwIedzajCj Marte 
w szpJtalu. 


Samo lycle 
20:30 Polsat 
Piotrek zapewnia 
Agnieszkl:. ze bf:dzie  


TV Polonia 


05:30 OdOOm zycle za 
prace (2) - senal dok. 
06:25 997 - magazyn 
07:00 Cudowny urlop 
07:10 Atti do SWltu (16) 
07:30 Wlelka hlstoria 
malych mlast 
08:00 Wladomosci 12mln. 
08:12 Pogoda 8m.n. 
08:20 Fitness Club (14) 
08:45 Bolek I Lolek na 
Dzikim Zachodzle (6) 
08:55 lowey przygod (8) 
09:20 Molly (13) - senal 
09:45 KOlorowe nUlkl 
10:00 Warszawa znana i 
nieznana - felieton 15mlO. 
10:15 Zloty pilot - teletumleJ 
10:40 Polonljny Turniej 
Golfa - Polonia Cup 2Omln. 
11 :00 Retransmisja liturgai 
ze sw. fpry GraOOrki 
12:00 Wiadomosci 15m.n. 
12:15 PleOOnla (50) - serial 
12:40 Wlelkle chwile 
polskiego futbolu 
13:35 CaIe zdanie 
nieboszczyka (8) - senal 
14:30 Kolejka -lista 
przebojow - program 
muzyczny 3Omin. 
15:00 Wiadomosci 15min. 
15:15 Eurotel Polska 2002 
15:25 Dziewicza Biebrza 
15:45 Na Zlemi ZYWleckiej 
16:05 Raj 
16:30 Nle tylko dla 
komandosow - reportaz 
17:00 Teleexpress 20min. 
17:20 Sportowy Express 
17:25 Gosc Jedynkl10min. 
17:35 Bolek i Lolek na 
DZlklm Zachodzie (7) 
17:45 Zabawy Bolka I Lolka 
(1) - serial anlm. 10min. 
17:55 lowey przygod (8) 
18:15 Molly (13) . serial 
18:50 FltnessClub(14) 
19:15 Bajkl BoIka i Loika (8) 
19:30 Wiadomosci 26min. 
19:56 Sport i Pogoda 
20:05 Kolumbowle (4) 
21:00 Plebanla (50) - serial 
21:25 KdeJka -Isa r:mtx:PY 
22:00 Panorama 2Omin. 
22:20 Sport i Pagoda 
22:30 Roll PapieZa - film dol<. 
23:25 997 - magazyn 
00:00 Momtor WiadomoScl 
00:15 Kdejka -Isa przeIxijCN-I 
00:45 Gruby (4) - senal dla 
mlodzlezy Polska 1973 
01 :15 Bajkl BoIka I L.oIka (8) 
01:30 Wiadomoscr25min. 
01:55 Sport I Pagoda 
02:00 Fitness Club (14) 
02:30 Kolumbowle (4) 
03:30 Plebanla (50) - serial 
03:55 Zwierzenla 
kontrolowane Polska 2000 
04:20 Zloty pilot - 
teleturmej PoIska 2002 
04:40 PoIOnljny Turnaej 
Golfa - Polonia Cup 20mln 
05:00 Panorama 20min 
05:20 Sport I Pogoda 


kochac jej dziecko jak 

ne. Joika przynosi 
Elzbiecie zdjl:cie syn- 
ka. Pawel pr6buje 00- 
nalezc telefon do 
Agnieszki do 
blina... 
Pot
plenlec 
22:40 TVN 
Dlabel stara sil: prze- 
konac Stone'a, ze byl 
on skazany na pOO:pie- 
nie jeszcze przed za- 
mordowaniem gwalci- 
ciela sy,qej zOOf. 


Przyjaclele 
23:55 Polsat 
Rossowl pOdoba sil: 
dZlewczyna rozwozCj- 
ca piZZI:. Tymczasem 
Joeya odwiedza bab- 
cia.. 


20 sielpllia 2002 
Trybuna SI aka 


Wtorek przed telewizorem 


Port lotniczy 
21:00 Polsat 


-----. 


"" 
, 


Burza sniezna 
komplikuje 
pracl: na lotni- 
sku w w Bliz- 
zard. Dyrektor 
Mel Bakersfeld 
musi jak najszybciej usunqC z pasa startowego 
samolot, kt6ry ugrzqzt w zaspie. Mel ma tez klo- 
poty rodzinne. Jego zona dowiedziala sil: wlasnie 
o jego romansie z asystentkq. Szwagier Mela, Ver- 
non Demarest, pilotuje maszynl:. ktora odlatuje 
do Rzymu. Gdy samolot jest w powletrzu, okazu- 
je sie, ze na pokladzie przebywa zamachowiec 
Guerrero, w kt6rego walizce znajduje sil: bomba. 


" 


'" 


Film katastroflczny USA 1970, ref.: George 
Seaton, obsada: Burt Lancaster, Dean Martin, 
George Kennedy, Helen Hayes 


Paplerowe malzenstwo 
20:10 TVP 1 


Alicja wy]ezdZa na ZachOd. BY otrzymaC OOjwatel- 
stv.u bryt)1skie, decyduje sil: na fi
ne maiZefIstv.o 
z AngJikiem Kand)Wt y,ycofuje sil: z 	
			

/iv5521-2002-193-0020_0001.djvu

			20 sierpnia 2002 
Trybuna Slqska 


W kinach 


Scooby-Doo 
Mystery Inc. musi rozwiijzac ta- 
jemniczij zagadk
. Trafiajij na .. 
Wys
 Strachow, kt6ra naleZy do 
Emile Mondavarlousa, tajemni- 
czego wizjonera. 
Komedla USA, re!.: Raja Gosnell, 
obsada: Freddie Prinze Jr., Mat- 
thew Ullard, Sarah Michelle Gel- 
lar, Unda Cardellinl, Scott Innes, 
Rowan Atkinson. 


, 


. 


, 


Suma wszystkich strachow 
Neonazisci majCl dost
p do broni 
nukleamej i chCC} jej uZyC pcxIczas 
rozgrywek futbol
h, a winCl za , 
atakoba

. MajCj nadzieje, 
i.e ZIlOO rozpocznie sie .zimna y.q- .. 
na.. Jedynym cztowiekiem, ktory 
rooZe temu zapobiec, jest Jack Ry- 
an. 
Thriller USA, ret.: Phil Alden Ro- J 
blnson, obsada: Ben Affleck, , 
Morgan Freeman, James Cromwell, Uev Schreiber. 


Wlamanle na snladanie 
Joe i Collins SCI rabujij banki. Ma- 
rz, 18.3:», E¥ 
sabie ch!opiec (16.30. 20.30); 


CHORZOW 


. Paoorama (Wolnoscl19, tel. 241-19- 
68) - By! sabie ch!opIec (15 lJ&\ 16.15, 
18.15,20.15), Faceci wczerm 2-(15 lJ&\ 
15.15, 17.00, 18.45,20.30), Ncme Slaty 
krola (b.o. USA 14.30); 


CIESZVN 


. KIno Plait (Ratuszowa, tel. 852.{)4-26) 
- Facea wczemi 2(15 USA 16.3:»,Aste- 
rix i Obelix (b.o. fro 14.30, 18.15,20.15), 
Przepowlednia (15lJ&\ 22 15); 


CZECHOWICE-DZIEDZICE 


. Swlt (NlepodlegloScl 42. teL 215-32- 
85) - Asterix i Obelix. Misja Kleopatra (b.o. 
fro 11.00, 17.00), Ozien swira (15 pol. 
21.30), ByliSmy zolnierzami (19.00); 


CZ
STOCHOWA 


. Wolnose (Wllsona 16, tel. 324-62-48) 
- Asterix I Obelix. Misja Kleopatra (b.o. fro 
15.00), Faca::i w czemi 2 (12 USA 13.15, 
19.00), 100 dzlewczyn i ja (15lJ&\ 17.00), 
Pokazy przedpremlerowe: E-1rC' (151XJ1. 
2O.40t, 
D
BROWA GORNICZA 
.Ars (Koicluszkl18, tel. 262-39-&1) - 
Fac:eci wczerni 2 (12lJ&\ 16.30
 Bylism/ 
zoInlerzami(15lJ&\ 18.00,20.30); 


GLiWICE 


. Amok (KonstytueJI 5, tel. 231-56-99) 
- Zaw6d: SZpleg (15 USA 18.00, 20.15); 
. BaJka (Dolnych Walow 3, tel. 231-38- 
55) - Ratunku Jestem rybkcl (b.o. niem. 
15.15), Wlarranie na smadanie (15 USA 
17.00. 21.00), Pokazy przecJpremlerowe: 
E""IT1C' (15 pol. 19.15t. 
. Kloo Teatr X (Strzody 10 tel. 231-63- 
30) - Asterix i Obelix (15.00, 17.00), Fa- 
cecl w czeml 2 (19.00, 20.30t. 


JASTRZ
BIE ZDROJ 
.Centrum (al. Pllaudsklego 27, tel. 471- 
79-24) - OZlen sWlra (18.00, 20.00); 


\ 


JAWORZNO 


.Sasanka (Pocztowa 13, tel. 616-32- 
52) - Kr6Iewna SnleZka i Sledmiu krasno- 


21 


ludkOw(b.o.lJ&\ 15.45), ByliSmyzolnierza- 
mi (15 lJ&\ 17.30), Betfegor - upi6r Luwru 
(15fr.20.oo); 


KATOWICE 


. KosmOi (Sokolska, tel. 258-42-41)- 
Scooby Doo (b.o. USA 10.30, 12.15, 
16.15,19.45), Faca::i wczemi 2(12 USA 
14.00, 18.oo),CzekaJ1Icnay,yrok(21.3:»; 


. Rlalto (sw. Jana 24, tel. 251.{)4-31) - 
Wlarrame na sniadame (15 USA 16.00. 
20.3O),Amelia(15fr.13.45,18.15); 
. Swlatowld (3 Maja 7, tel. 258-74-32) 
-E.stherKahn(15fr,IW.
 14.oo),Gu- 
sta i guSciki (15 fro 16.30), Tabu (15 jap. 
18.30), Piekny umysl (15 USA 20.15); 


. Zorza (MateIkI3, tel. 206-82-13 w. 
325) -Gusta iguSciki(15fr. 18.oo
 Prze- 
powiednia (15lJ&\ 20.00); 


.Clnema CIty (Centrum Rozrywkl Punkt 
44, Gllwlcka 44, teL 711-59-59) - Pre- 
mlery: 5
 Mcmuno- 
wewesete(15Indl8jW. 
 19.30); 


RYBNIK 


. Apollo (pocztowa 1 tel. 422-28-39)- 
Blade: Wleczny lowca 1 (15 USA 18.00), 
ByliSmy zoInierzami (15lJ&\ 20.00); 


. Premlerowe (Saint Vallier 1. tel. 422- 
21-32) - Epoka lodowcowa (b.o. USA 
18.00), Faca::1 wczeml2 (15lJ&\20.oot, 


SOSNOWIEC 


. MUll (Warszawska 2, tel. 266-24-30) 
-5, 18.15), Fa- 
ceci w czemi 2 (15 USA 16.15,20.00); 


SZCZVRK 


. Beskld (Beskldzka 106, tel. 817-85- 
99) - IJlo i Stich (b.o. lJ&\ 10.30, 15.30), 
By1ismy zolnierzami (15 USA 17.00, 
21.00), Plotka (15 fr. 19.30); 


TARNOWSKIE GORY 


. Europa (twlrkll Wigury 1, tel. 285-43- 
34) - Ulo i Stich (14.30), Wladca pierScie- 
nia(12lJ&\ 16.oo),Amelia(15fr.19.oo), 
Belfegor - upi6r Luwru (15 fro 21.00); 
TYCHY 


. Andromeda (pI. Baczynsklego 2. tel. 
227-32-46) - 5kiego. Festiwal potrwa do 
28 sierpnia, a klncerty 
 00- 
byw
1y si
 rowniez w Ustroniu 
i Koiicz}{:ach tv1a¥:h. PosIucI1aC 

ie moZna mU2}1	
			

/iv5521-2002-193-0021_0001.djvu

			22 Trybuna $1 ska 


Sl
SKA 


. 


z 


II: 


.. III 


. 


1&1 
Z 
N 
(.) 
 
Zl&l 
.N 


. 


.. 


ILI.. 
1&1.. 
;Ie:» 
1-. 


- 


- 


It-- 


- 


- - 
C'I 

 
. 
l I 
 
- 


. 
za 


CENTRUM 
1 NAUKI 
I BIINESU 


BIELSKO-BIAtA ul. Powslal\c6w 
I. 6 
Illftax 13"816 85 29, 822 82 71 w.1165 
KATOWICE oj. kochanows.u. 2 
IIllIax (31) 781 8424.111 7818423 
SOSNOWIEC oj. Sallow. 10 
111ft.. 132) 766 9964. III. 269 57 78 
GLiWICE oj ZWYClfslwl14 
III./Iox ("-. 332 41 73. III. 332 64 64 
RYBNIK PI _13 
1.1 1.,(JII42l67 00 
OSWII;CIM RynaI< Gl6wny 12 
P 44. IaIftu 1331 S4405 87 


NAUKA BEZ OPtAT 
LUll z C
tclOWYMl OPtATAM W- 
LlCEUM O6OLMOUZTAI.
CYII 
Z IlATU
' ===
 
TECH'UKACH' S._.odewy. 
. Bull_I..,. . H..III..,. 
"_
IU
 
DWULm'M Policealnym Studium 
. Prawl i Administracji 
. Ekonomiclnym . Turystyki 
. Handlowym . Inlormatyki 
. Architektury . Rachunkowoici 
. Urz
dlen Sanitarnych 
. Technik Muhimedialnych 
i Organilacji Reklamy . Kosmetyki 
JEDNOROCZNYII Policealnym Studium 
. Marketingu i Reklamy . Logistyki 
. Zarz
dlania Personelem 
. Sekretarsko. Asystenckim 
. Menadierskim . Architektury Wn,trl 
. Rysunku i Malarstwa 
. Rachunkowoici i Finans6w 
. Masaiu Leclniczego 


SUPER NOWOSC 


KURSY . IIof8dzlwl 
. hlnd.szy 
UIIII E_,.lak"l 
ITUDIUM . zarz
dzlnll I obrotu 
Rieruchomriclami 
. mlnadUriw lutronomII 
IZKOLY' Iktorsko-wokllno 
. I,zykiw obeych 
ZAPRASZAMY NA KURSY 
. 
6w *YQ:...... ...... .... ... 
. _od.wl: IanpJlrowt, bIfUIIWoIa 
 
IgIfIIOW .. IIDIU1I SIItI. wWw MIIwyth, 
Us fiUIId\ BIf. 1osmIttart. IIIIICIft i pejJn, 
-. tUiIcia1M. frylJrsbt, ..m I iN 
. przytGIOWli'lce do mlllly i 1IgZ. wstwnych 
W1STA'WKf lASWW)CZEMA DO ZIIS I WKU 
TELEWETA:TVP3ItnnI4" 
WWlLcentrum'lak.HU. I 


ZDROWIE 
USLUGI ZDROWOTNE 
II 032/2408-606 Gmekolog. 
...................................................... 
1032/2428-724,0601-428-158 

..
!:
?'!?!t..................................... 
I Blelsko.81ala. masaze leczmcze. 

.!?!?
:.
?
:

:...........................m 
I Blelsko-Blala, masate leclnicze. 
0504-70-54-99. 
...................................................... 


I Blelsko-Blala. masaze lecznicze. 


:.

.
:
:.............................. 
.,ALKAMED" Esperal oryglnalny, 
odIruwanie poalkoholowe-Iekarze' 
calodobowo 0602-19-44-33, 
0602-21-54-94.032/256-33-35. 
...................................................... 


"Magda" 
Masaie RelaksuJitce, 
0601-274-981. 
o.032/243:.41.:36:.Gi
;k;;i;;g:.
iijia: 
mej. 
...................................................... 


0, 032/240-66-35, 0504-278-400. 
Glnekolol, tanlo. 
...................................................... 


ALKOHOLlZM, Esperal, odIruwame, 
?p.

:.


!.
.
.
:2
:
:...... 
BADANIE w1osow. 032/257-25-26. 
...................................................... 
BEZOPERACYJNE leczenie kamlcy z6l- 
aowej, nerkoweJ, prostaty. hemoro- 
!
'.
!

'
:.
P!
.2

B
.?:?
:.
.
. 
.
.1.

.
!.

:.2

!.?
?:

:

:........ 
GINEKOLOG- leczeme. zablegl, l6dz 
o 603-335-083. 
...................................................... 

US
.
C
:.9

!.?
!.:

:

:........ 
MASU lecznlczy. 0-504 663-961. 
....................................................... 
MASAt. 0502-245 635. 
................................,..................... 

A


.


:


.
.

:......... ... 


.
A

.I.


!

!::.


:.

.
:

.. 
MASUE leclnlcze. 0601-158-598. 


MASUE leczmczo- relaksaCYjne. 
0502-87 -3384. 
...................................................... 
MASAtE lecznlclO' relaksacyjne, 
9.
.:

:!.
:

.............................. 


.


..
:.9

:!.
:
:
3 


.
;.


..


.
3:............... 


8..4381. 


arlDIZIllA -wlntemeclewww ratka.,1 i ,.,1 

.


.!2
?!???:??:?
. 
MASA:tE.0501-975-977. 
...................................................... 
..

.

:

.
:


:.......... 

...

.
:.9
3f.

!.:?
:.
.?. 
MEDYCYNA NATURALNA 


LEClYMY: choroby stawOw, kr
goslu- 
pa, ukladu pokarmowego. krwiono- 
snego. serca, bloterapla, homeopatla. 
dlagnoza metodCj dr. Voila, kursy Sa- 
mokontroll Umyslu Silvy. Centrum 
Medycyny Naturalnej, Stawo
 7. 

.
.
:.
.
.:
?:.................................... .:.

:


. 


URODA 


PAlNOKCIE- tiPSY, wzmacnianie, 
P.

?!
. !9

)3

.-.
.?:?
:.......... 


TURYSTYKA 
KRAJ 


BAlTYK, kwalifikowany Osrodek 
Wczasi1w Rodzlnnych .KOTWICA'" 
Mrzezyno Pokoje z lazienkaml, umy 
walkami. Wspamale WYZYWlenie. Bez- 
platny parking. duly ogrodzony teren, 
plac zabaw, sWletllca, gry. TV, ogm- 
sko. Plaza- 4OOm. Slerpien- taniejl!! 
(091)386-62-61.0502-216-622. 
...................................................... 


BESKID ZYWleckl- Korblelow. Atrak- 
CYjne ceny w hotelu .Harnas', pobyty 
IndYWldualne I grupowe. Pokoje 1- 3 
osobowe. restauraCJe. parkl ng. plac 
zabaw, boiska, bllard. TV SAT. Zapra- 


.
!!!t:.9:

!.


.

:.................. 
BESKID. Andrychow- Zywiec mlejSCO- 
wose zwana .SzwajcariCj PoIudnia 
Polski'. Najwl
kszy kompleks leSny 
w Beskidach. 70 km z Katowic. Pelny 
komfort 2x1 z3 osoba trzecla nocleg 
nieodplatme, emerycl, rencisci 33 zl. 
mozhwose rehabilitacji. Tel/fax 
033/870-30-50. 
...................................................... 
BESKID ZYWleckl- JeleSnia- poIsko- 
holenderski pensjonat- wysoki stan- 
dard. urozmalcona kuchnia, serdecz- 
na atmosfera. Ogrod, plac zabaw. ba- 
senik, gnllowame, lasy, rzeki, szlaki 
turystyczne, rowerowe. Wycleczkl na 
S1owacj
, prlejazdzki konne. Od 55 zI 

.
lJY!.

...g.

!.
.
.
:

:...... 


Beskld tywleckl- Wt:gler- 
ska Gorka, pensJonat 
"Nela': PokoJe 2,3,4- oso- 
bowe z lazlenkaml, domo- 
wa kuchnla. Parking, 
ogrod, bolska (slatkowka, 
noina,rQczna,koszykow- 
ka). Zapraszamy na wcza- 
sy, weekendy, wycleczkl 
szkolne I zlelone szkofy. 
Wysokle prowlzje dla na- 
uczyclell.033/864-13-86, 
0503-186-215, 
0501-379-848. 


BESKID ZYWleckl. pokoje i domek 
komfortowo- 1 km od Jezlora ZYWlec- 
klego 25 zl/doba. TV, bilard, plng- 
pong. huStawkl. rowery, rosko. grill 
na mlejscu. Mozli
c jazdy konnej 
(033)863-20-53, 0601-092-800. 
...................................................... 
BESKIDY- Korbielow O.w. .Blanca'. 
Tame noclegl. mozhwosc WYZYWlenia. 
Rowery gorskle, bolska. 5wlethca, bi- 
lard, stol do plng- ponga, ogniska. 
bhsko rzeka, duzy ogr6d- 7 dnl z wy- 
ZYWlemem 280 zl. Od wrzeSma- ren- 
CISeI znitka. 0-33/863-40-37. 
...................................................... 
BUKOWINA Tatrzanska- pensjonat. 
(018)200-08-15. 
...................................................... 


DtwlRlYNO, oarodek n.d mo- 
rzem, plQkny teren, wczalY od 5 
Ilerpnia. znllkl, (094)358-54- 
36.37 (094)368-54-84. 
...................................................... 


JASTRZIiBIA Gora, willa .Hanka. 
przyjmujemy na wczasy- wrleslen, 
pezdllermk. tanlo. oraz grupy zorga- 
mzowane. WYCleczkl, zlelone szkoly. 
Tel. 058/674-95-26, WWW.wczasJ)- 

I!:
.!:

.p!f.

.
.
:......................... 

.;.:.9Z
(!.?
.
:?
. 
KARPACZ, pensjonat (075)761-85-05. 
...................................................... 
KARPA


.:!::I:.19.?

?

.:

.:9
. 

.

...!
Z.
J.?
.
:.
?

:........... 
KOlOBRZEG, tame III Wczasy. week- 
endy. pOOjty zdrowotne. pokoJe -apar- 
tamenly, tel! faks (094)35 43 683. 
...................................................... 


KONIAKOW .Kocly Zamek", pokoje 
gOScinne poIozone w Beskldach 
z widoklem na Tatry, lazlenkami, TV, 
aneks kuchenny. WYZywlenie, plac za- 
baw, rowery. ten is, sala bankletowa, 
parking. szlakl turystyczne I rowero- 
we, bllsko Czechy i S1owaCJa, mskie 
ceny. www.koczyzamek.wlsla.lnfo.pl 

:.

:
?
:

:.9:
t.


:
.
.-.
.
:.. 
KORBIELOW, Pensjonat Gazda za- 
prasza na wypoczynek, Komfortowe 
pokOje 2 osobowe jUl od 30 ll/os. 
z lazienk	
			

/iv5521-2002-193-0022_0001.djvu

			.!( eljml' OO? 


2 '
 
Trybuna 
Iilska oJ 


GlOWICE, kompleksowa regeneracja 
krotkle termmy. 032/226-0718. 
2456-765. 


HAKI holownleze- hurtownla. 
Montat. 032/296-81-14 


TRANSPORT MOTO 


1.5 tony, przeprowadzki. 
0501-263-295. 
...................................................... 


.
.


.'!

:.9.
.?!.

.
:
.

!:........ 


.
.


.'!
!:.!?
.?!.


.
.
-.
:....... 


NIERUCHOMOSCI 
MIESZK.DO WYNAJIiCIA 
CENTRUM KatOWIC, trzypokoJowe. 
90 m' wynajme lub odst
ple. 
0503-011 431. 


DOM . SPRZEDAM 


T
PKOWICE, dom I zabudowania 
:...:9.
.
:......... 


DZIALKI/GRUNTY 
DZIAlKI budowlano- lesne na Jurze. 
!?
!.

:.
.?:?
:............................ 
JURA, budowtana (projekt. lawa)- 


.


....................................... 


032/782-16-02,0601-44-74-86 
Garaze. altany, kioski. Wysyla
 
!


'2';.
:p.i
!:
:p.!................. 
BLASZAKI Ocynkowane (3x5). 
850.-. Transport, montaz w ceme. 
012/271-51-50,271-55-71,0601- 


:.

:
:.!
.!?

!.
!.
:
.
:.

._._... 


GAR E . SPRZEDAM 
BLASZAKI810,O-33/843-31-75, 
!?:.
.
!.

:.

.:??:...................._.....- 
BLASZAKI najtaniej. 0-32/262-16- 

.?:.!?:.
.
!.
.
?:

:_.................... 
GARAZE, blaszakJ. Prorrocja 
(3x5
), montaz wceme l 012/
 
43-741, 012/412-64-65, 018/334-03- 
.
!?:.2
.

:t
.
.2


:
.
:

: 
OB.GOSP..sPRZEDAM 


BIiDZIN (lamkowe), od5t1jpie sklep 

.
P!?

.r:J:.!?
.
:}

:


:.... 
SPRZEDAM hotel dwugwiazdkowy. 
Karkonosze. 0-505-28-49-70. 


IMPREZY/PRZVJ
CIA 


LOKALE 


MOTEL - Night Club Eldorado, Ty- 
ehy, naJnlilze eeny, ealodobowo 
(032)227-22-30, 0503-823-864 
0692-367-599. 


ORGAN
APRZVJIiC 
LlMUlYNA Llncoln- biala, 9.5 m 


.


!.


:.!?:?!??:
.?:
!.:.
z:.. _... 


ZESPOL Y MUZVCZNE 


PREZENTER- wesela. 
0-32/353-2840,0-501-81-99-50, 

:
I
.
;I..
:p.
............... 


DLA DOMU 


USl.UGI BUDOWLANE 
032/219-56-89, 0604-578-403. 
Atrakcyjne cenyllnstalaCje centralne- 
go ogrzewama (grzejmkowe, pod/ogo- 
we) I wodno- kanahzacYJne. kafelko- 
wanie. ogolnobudowlane. Ratyl ,In- 
stalbud' 


ABSOLUTNIE najwleksza oferta 
w Polsce paneh i drzwi. EkspoZYCja 
na powlerzchm 800 m'. Czeladz. 
ul. WOjkowlcka 14a, 4 mlnuty od M1. 
na tereme Energopolu. na wprost pe- 
th autobusowej. Tel. 032/269-65-70. 
laprasza
 od pomedzla/ku do pl
t- 
ku 8.00- 20.00. sobota 8.00- 18.00. 
l'IIedzlela 10.00- 15.00 Od 2 kWlet- 
nla 2002. 


ABSOLUTNIE najwieksza oferta 
w Polsce. Drzwi zewnetrzne. we- 
wnetrzne, drewmane, plaslikowe. 
alumlmowe. stalowe oraz z wiokna 
szklanego. Przesuwne, uchylne, sk/a- 
dane. wahadlowe, harmonljkowe. 
Malowane. lamll'lowane, oklell'lowe 
OSclezmce standardowe oraz regulo- 
wane Bogaty wybor klamek lapra- 
sza Hepl, Czeladi. ul. Wojkowlcka 
14a. tel 032/26965-70. 
Od 2 kWletma 2002 


ABSOLUTNIE najwleksza oferta 
w Polsce. Panele pod/ogowe, deskl 
i parkiety warstwowo klejone, 300 
wzorf:tw, 16 producentow. Panele 
scienne: na plycle MDF. pcv, we- 
wnetrzne I elewaCYj ne, 10 producen- 
tow. Wszelklego rodzaju akcesona. 
laprasza Hepi. Czeladi. ul. Wojkowlc- 
ka 14a. tel. 032/269-65-70. 
Od 2 kwietnia 2002. 


BLACHODACHOWKA- naJtanleJI 
032/296-81-14; 032/368-53-21. 


BRAMY przesuwne. tradycyjne. 
uchylne- automatyka. Produkcja. 
Gwarancja. 032/294-77-96; 0603- 
508-114. 


DREWNO budowlane. ptyta O5B-3, 
impregnacja cismeniowa. suszamia. 
Tartak.034/327-10-59. 
..nn............................................... 
DREWNO debowe. suche. 0608- 
311-439 
...................................................... .

..I.
:.
!?
.?J.???:
?:

;. 
KOMINY kwasoodporne. montaz. 
254-75-08. 


OCIEPLENIA, tynkl. malowanie ele- 


!:ji:.!
?I
!:

..

!;.

!?


.?.?.
2:..... 
ODST
PIIi gruz. Chorzow. 0609-330- 
361. 


OKNA drewmane. plastlkowe. alumi- 

!
:.

J!?
.?E??

:

:.
!!!. 
OKNA PCV- produkcja. sprzedaz. 
montal, raty! (032)233-85-07. 0601- 
549-607. 
...................................................... 

.


!.
.
...


.!9

)


:.
.?.-.
?. 
Osuszanle budynkow, 
0605-681-877 . 


..........--........................................... 


.:.
.

.!:!.
:

 
POKRYCIA dac:I1c1Ne, elewaqe. 

9

).

:9!.
:.


!.


:... 
USLUGI REMONTOWE 
CYKLlNOWANIA bezpylowe. 032/24- 
330-24.0501-281-222. 
....................................................... 


.

.!.i.'.
..

?(.?
.?:

:

:.. 
ClYSZCZENIA d}wanow karche- 
!

:


t.??
:

:

....................... 
FlRMA rozbiera. zabezplecza. remon- 

!-!j
3

:

:!..
:............................. 
GtADZIE.290-63-25. 
...................................................... 
HYDRAUUKA, kafelkManie, panele, gIa- 


..!?
.


:
.
;.


.

.. 
KOMPLEKSOWE remonty. 
0609-93-00-13. 


OKNA- produkcja, sprzedat. rabat 
50%, tel. 2541-505. 
...................................................... 
PANELE montaz. 290-63-25. 
...................................................... 

.


: !?
.?B.
:
.
.
.? 
REMONTY, murowame. tynkl, ocle- 
p.!!:


:.!?

!.


:
.
:.
................... 
ROLETY, bra
, mskle ceny. 
,Rekom. 032/204-25-21, 

!:.!
?..

.
:.;.......... 
SZAMBA betonowe, plastikowe. 
montaz, produkcja tel. 032/430 67- 
44.0605-283-503. 
...................................................... 
!:':
.
.


!
:

.
:
.7. 
USlUGI wod.- kan.- c.o.- gaz kern- 
pleksowe remonty mleszkan. po. 
ffileszczen. tame. Tel. 032/280-81- 
99, 0504-489-570. 
...................................................... 


USl.UGI POR
KOWE 
ClYSZCZENIE dywanOw, zaluzJI. 
250-33-80,0601-198-540. 


....................................................... 


PRZEPROWADZKI 


PRZEPROWADZA profesJonalnle 
(032)244-88-57, doJazd Iratls. 


ZABEZPIECZENIA 


A. A. Antywlamamowel Hurt- detal, 
drzwl ,Gerda'. ,Dlerre.. .Izraelskle'. 
.Capek.. ,Porta', wewnetrzne Iinne. 
Raty. 0% Transport, montaz, upusty. 
Francuska 6, KatOWice. 032/209- 
.

.-
.
..


?!
?
:!.
:.

:.................. 
ALARMY- domy, sklepy. 
9
.?!
.


:
.?:............................ 
ALARMY- montaz- serwlS- konserwa- 

J.
:.!?
.
.

..9.
:
.!

.
?............. 
ANTYWlAMANIOWE drzwl, GERDA 
(sklad fabryczny anfo. hma 0804 
104-896). Hurtowma drzwl: Capek, 
Chrobry. Mleszko, wtoskle, stalowe. 
p.pel.. wewnetrzne. ,Delta' Grupa 
.pU' KatOWICe, Magazynowa 21, 
tel/fax 256-55-36, 256-55-52: O<}- 
browa Gormcza, leglonow 76. 261- 
40 90; Czestochowa. Krakowska 45, 


..
:?
:.

?:

.
..??
............. 


o G IDS Z f N I A w Internecle _w..ratka.pll wp.pl 


WN
ZA 


tALUZJE. Rolety. Raty. Begzal. 


.?R

:.?
.:

:............................ 
MEBLE/ANTYKI 


._!!


:.

!


.

J?
 
MEBLE stylowe na raty. 
!?
_?!.!.
.
:
.
.:

:.....m.............._..... 
ANTYKI SPRZEDAM 
ANTYKI. meble, 0-504-39-60-41. 
...................................................... 


ANTYKJ. KUPI
 
032/296-32-44,0-604469-124. 
Antykl. starocie kupuje
. Likwidacja 
mieszkan. 


SPRZ
 I UR
DZENIA 
AGD/RTV . KUPI
 
KINO domowe. 0502-790-774. 


AGD/RTV . NAPRAWY 
032/254-72-86 TElEWIZORY 
..................................................1... 
032/751-57-69 telewizorow. 
Katowice 0609-612-942. 
...................................................... 

.


!.!
.

:.

.
:
:.
:......... 


TELEFONY 


GSM komorkl. skup, wymiana. naj- 
tansze akcesona, 032/203-71-35, 
032/25-888-021.0501-252-055. 


.?[!.
.-.

:............................ 
ELEKTRONIKA 
ANTENOINSTALACJA. 266-57-49 


KOMPUTERY 
0607-16-20-19 Komputery. serwlS, 

!?!


:........................................... 
KUPlli, sprze	
			

/iv5521-2002-193-0023_0001.djvu

			24 


SPORT 


www.naszemiasto. .1 


... 
Powr6t na hokejowq map
 
, 
an I wrus . 
, b . 
n I w I I I U 


P czterech latach 
O 
ie
becnosci hoke- 
ISCI z Janowa zno- 
wu b
d" waIczye 0 ligowe punk- 
ty. Zespol pi
ciokrotnego wice- 
mistrza Pol
ki wczoraj zostal 
'!doszony do rolgrywek. Na ra- 
zie podopieczni Leona Labrygi 
rywalizowae b
d1\ na zapleczu 
ekstraklasy. Bye moze za rok 
zmierzll si
 jUl. z najlepszymi 
drui.ynami w kraju. 


Wyjiltek dla Janowa 


- Chcielibysmy aby tak bylo 
- mowi prezes Naprzod Pawlow- 
ski Janow, Rafal Pawlowski. 
Bye moze uda nam si
 awanso- 
wac, choe to nie b
dzie takje la- 
twe. Naszym rywalem b
dzie 
przeciei. m. in. druzynd z By to- 
mia, ktora rowniez ostrzy sobie 
z
by na powrot do ekstraklasy. 
Co prdwda term in zg1a.
zania 
druzyn do rozgrywek min,,115 
sierpnia, jednak dzialacze 
PZIIL w tym przypadku uczyni- 
Ii wyj"tek. 
- Nie mamy jeszcze Iisty za- 
wodnikow, ktorzy b
d1) grae 
w Naprzodzie - mowi wicepre- 
zes PZIIL Leszek Lejczyk. - 
W srod
 zbierze si
 WGiD 
i wowczas wyznaczony zostanie 
ostateczny term in. 
- Ookumenty osobiscie za- 
wioze do Warszawy - zapewnia 
Pawlowskj. 


Z Ruflnem 
w bramce 


Juz widdomo, ze bramki Nd- 


II }J'n 

 . 
, \ I 
. 
, ... . 
J , . 
. , 
.. 
" 
... 
 
, , 
r I 
J 
'- --- 


Kiblcow Naprzodu Janow cleszy reaktywacja klubu, ale na wlelkle sukcesy nle IicZil. 


Hokejowe show 


przodu strzec b
dzie doswiad- 
czony Rufin Wlodarczyk. 
Oprocz niego w zespole poja- 
wi1) si
 Janusz Adamiec, Mar- 
cin W
grzyn oraz Sebastian 
i Dariusz Haluchowie. Nie jest 
wykluczone. ze barw druzyny 
z Janowa bronie bed1\ tatie za- 
wodnicy GKS Katowice: Ro- 
bert Sobala i Sebastian Fonfa- 
ra. 
- Jedno jest pewne: chcemy 


aby nasza wspoIpraca z GKS 
Katowice ukladala si
 jak najle- 
piej - zastrzega Pawlowski. - 
GKS dysponuje szerok" kadrll 
i mysI
, ze zawodnicy ktorzy 
tam nie znajd1j miejsca mog1j 
zasilie nasze szeregi. W Katowi- 
cach jest micj!>ce dla dwoch dru- 
Zyn. 
Leon Labryga treningi roz- 
pocznie dopiero I wrzesnia, na 
razie w malej hali przy Spodku. 
Kibice w Janowie maj1) nadziej
, 
ze ich zespol powroci nie tylko 
w ligowe szranki, ale swoje me- 
cze w przys710sci b
d/ie rozgry- 
wal ponownie w hali "Jantor". 
- To jest nasze marzenie - 
dodaje Labryga. - Tyle hokejo- 
wych pokolen tJm si
 wychowa- 
10 i mam nadLiej
, ze jeszcze wy- 
chowa. 


Naprzod Janow 
Rok zalotenla 1920 r Najwl
ksze sukce. 
sy: wicemistrzostwo Polski: 1971, 1973, 
1977, 1989, 1992. Junlorzy starsl: mistrzo- 
stwo Polski - 1968, 1982; junlorzy mlodsl: 
mistrzostwo Polski - 1975,1981,1982; mlo. 
dzlcy: mistrzostwo Slqska - 1977,1978._ 


.IAIIOw 


Kiefpikowski w brqzie 


Piotr Kielpikowski ldobyl brij- 
lOwy medal szermicrczych mi- 
!>trmstw swiata w tumieju in- 


7 


Jak na razie niewielk1j tajem- 
nic1j pozostaje jeszcze kwestia 
sponsorowania druzyny. Niekt6- 
rzy z przymruzeniem oka patrlij 
 
na porozumicnie jakie prezes 
Pawlowski zawarl z tcIewizj1j ka- 
blowij "TMT" na prowadzenie 
wzorem "Big Brothera" hokejo- 
wego reality show. 
- Jakos musimy szukac pie- 
ni
dzy na prowadzenie zespolu 
- tlumaczy Pawlowski. - Wiele 
druzyn z ekstraklasy przekondlo 
si
, jak trudno jest zdobye spon- 
sora dla ligowcgo hokejd. Oprocz 
reality show "TMT" b
dzie rela- 
cjonowala prt.ebieg naszych me- 
CLOW. Mysle, 7e to atrdkcyjna 
propozycja dla ewcntualnych re- 
klamoddwcow. PAWEl RASSEK 


W skrocie 


dywidualnym norcci
tOw. B
 
dijcy w Inakomitej lormie bli- 

ko 4(Hetni Polak pr/.cgral do 


piero w pollinale, gd7ie ulegl 
II: IS Wlochowi Simone \!;m- 
niemu. WC/csniej, w cwiercli- 
ndle, Polak w takim SJmym 
stosunku lW}'cic;iyl Kubancly- 
ka FlvisJ Gregory'ego. lYtul 
mistr/.owski wywalcryl Vanni 
pokllnuj;lc w linalc Niemca An- 
dre Wessc1sa 15:6. Na najnii- 
S7ym stopniu podium obok 
Kiclpikowskiego stan111 rhin- 
c/yk Jlanxiong Wu. 
W rywali/.acji s/.Jbli
lck no- 
to 7110byla ('hinka T.m Xue po- 
konuj;lc w linale Ormiankc; Je- 
1cn
 7emaicwij 15:14. Nailep- 
SIAIZ Polek, Alek.o;andra Socha. 
byla 12. . R. MUS. 


Reprezentac)a Polski pokonala Holandie 3:2 
(25:23,25:18,21:25,20:25,15:8) w drugm 
meczu mlstrzostw Europy juniorek w siatk6wce, 
ktore rozgrywane sq w Zagrzebiu I prowadzi 
w tabeli przed Czechaml. 
Drutyna Utah Staru, w skladzle z Malgorzatq 
Dydek, przegrala na WYjezdzle z Houston Co- 
mets 77:83 po dwoch dogrywkach w druglm 
meczu plerwszej rundy playoff koszykarsklej 11- 
gl WNBA. Trzecie, decydujClCe spotkanie odbe- 
dZle si
 w Houston. 
Reprezentac)a Polski pllkarzy wodnych pro- 
wadzl z kompletem zWYClf:stw po trzech kolej- 
kach spotkan w swojej grupie mistrzostw Euro- 
py grupy 8, kt6re rozgrywane sq w Sztokholmie. 
Slatkarze BBTS Blelsko Blata, po zv.yciestwie 
2:1 z Danzas Ostrawa (26:28, 25:16, 15:13) 
zajeli plCJte mlejsce w slowacklej Dubovie w tur- 
meju 0 Puchar Petrochemy. . R, M. 


. 
Na medal PIotra Ktelplkowsklego (z lew 1) Ilczylo nluwlelu. 


I 
20 sierjJlIia 2002 
Trybuna 
I T. 
....-1.,. 
 

 


Kontuzja 
Walaska 


Cz
stochowscy :l.uzlowcy nie 
pr7ywieili punktow z Bydgosz- 
czy. W pierwszym meczu drugiej 
rundy ulegli druzynie braci GoI- 
lobow roznic1) 10 punktow. Prze- 
ciwko Point S wyst1jpili jednak 
w mocno oslabionym skladzic. 
Z powodu kontuzji nie mogli 
wyst1\pie Grzegorz Walasek i An- 
dreas Jonsson. Pierwszy podczas 
ligowego meczu w Anglii doznal 
kontuzji miednicy ijego przerwa 
w startach potrwa nieco dluzej. 
- Wiadomose 0 wypadku 
Grzeska mocno nas przybila - 
mowi dyrektor klubu, Lech Ma- 
lagowski. - B
d1\c na prowadzc- 
niu uderzyl calym impetem 
w hand
, wyrywaj1jc nog
 z bio- 
dra. Jest jU;l po bardzo skompli- 
kowanej operacji. Jego start do 
konca roku jest chyba wykluczo- 
ny. 
Szwed z kolei ma kontuzjo- 
wan1j r
k
, konieczna byla row- 
niez operacja. Start w nast
p- 
nym meczu, a takze udzial 
w Grand Prix w Goeteborgu stoi 
pod znakiem zapytania. 
- W tej sytuacji nasz wynik 
nalei.)' uznae za honorowy - do- 
daje dyrektor Malagowski. - 
o porazce zadecydowal 13. wy- 
scig w ktorym Karol Malecha 
i Adam Pietraszko przyjechali za 
plecami Jacka GoUoba i Luka- 
sza Stanislawskiego. _ L. JAZ. 


.,"- 

, I ".J, 
.J 


'. 

 
f 
 \ 
"'
" '--- 
.
1". 
 
.' : -/ ,.
 


.., 


j 
Bracla Mikaell Peter Karlssonowle po nleudanym starcle 
przeclwko Zta Zielona Gora nle wystilPlii jut w rybnlcklej 
dru.tynle. 


Skowronski prezesem GKS Tychy! 


Andrtej Skowronski zostal wybrany wczoraj prezesem hokejowego 
GKS Iychy. ZJst11Pii na tym stanowisku Jacka Bialozyt,l, ktory mie- 
si<)c temu 7rczygnowalz pclnienia tej funkcji. W sklad 7.ar7<)du klubu, 
ktory zostanie poszemmy, wejd7ic Andr7.cj Dliuba, prezydcnt JYchow. 
- Jacek Bi,tloi.yt wyratil ch
c dals7.cj w!>polpracy z klubem - mowi An- 
drzt:i
 zawodnicy Walki Klasa (WIIIUI) 3:0, Mariusl Welc - 
Makos/owy i Imcksu Jastrl
bie, luka.,zJagicrczyk (obai Wl1ka) 3:0, 
ktouy przygotowui1\ si
 do rundy Krty!>ltof Slot - Jaroslaw Pietrzyk I 
rewani.owej ligowych rozgrywek. (Ob1U Imek.
) 3:0, Iomasz ZcprzaJ- 
Wynlkl walk: Ral:.1 Sikora - Ar- ka (I mex) - Rysl..ml RJs7kicwicz 
k.u!t"" WI"",," (00.; W"Ia) Jj), ,""'Ia) 10. ... .... I 
fM"UJ:TI1. Ponledzlalek, 19 slerpnla br.: 
IL TEKJ 1,23,33,43,39,73,7,22,4,19, 
17,3,10,32,48,35,68,26,12,45 
. Nledzlela, 18 slerpnla br.: 
FiT, 59,3,5S, 33,49, 10,52, 76,24,21,5,56,1, 13, 66,'El, 57, 17,44
		

/iv5521-2002-193-0024_0001.djvu

			SLJ\SCY LIGO WC Y W dESIENNEd RUNDZIE 
1 3 
Widzew Lech Gar"'r. 


GKS _/ . 
.LJ 
Katowice :to 
Gornik 
 1 3 1 
Ruch Zsgffblt Groclin 
Zabrze 0:0 
Ruch 
) 1 0 1 
Chorzow G6rmk Wista KSZO 
I 2:5 I 
Garbarnia .
 1 0 0 
Jaworzno \" . Wists KSZO Odra 
-o- J 1:3 2:3 
kolejka- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


20 sielpllia 2002 
Trybuna 
I	
			

/iv5521-2002-193-0025_0001.djvu

			I 
:26 
I 


SPORT 


20 Siel1Jllia 2002 
Trybuna Slilska 


www.naszemlasto .1 


I 


'I.. 


..... 
"' .. . 
t' 
. I , 
I " 
... 


, 


d 
10 - 
If 
'-. 
I. 
.1 TO 1. .VI, T01Vr 


.... T 
 
 r r 


. .... .... 


.. 
11'1 J 
"- . .......... 
.' 
hl'I'i , . -- 
:111 T' I'fDUL .. 
II 
" ,,," 
"'- "- 
. 
V 
. 'DUl.10W1 
- ---.'" 
"' 
('- "- 
\ 

\ 1)\11- 
 .. /, '(9'1" 


It 


--:--- 
---- 


.. 


\ 


( _. 
"- (t, --==- 
, 
, 
I1L 1'0 y 
-j - 
....., 
 \: 
 
'- \ )- u" 
, 

, ..,.. 
) t [1l., '10 .' 
.. 
rLT . 
\ ... 
I' 
 - .... \. 

 " 
. .. .. 
'!. 0\. l \ ' '. 
.t 
 


? 

 

 
i 


" , 
\ 
\. '"" \ 

\ 
\, 
'\ 


( 
\
 


)u..O\lrl  


__._oM 


. 
.. 
.. 
;.. 


.1 
 


SPt/ 


. ... 


-t--...... 


W .6rnym rzltdzle (od leweJ): Darlusz Wldawskl (trener), Dominik Pluta, lukasz Klima, Piotr Kueharzewskl, Jakub Pawelee, Zbl,nlew Kaczynski (masatysta), Stanlstaw MaleJka (klerownlk 
dru!yny). Sledz/\ (od lewej): Ryszard Piotrowski, Artur MOielekl, Mauryey Gotek, Marek Wolski, lukasz Kurdziel, Tomasz Wolski, Bogumll Koeon. W dolnym rZQdzle (od leweJ): Jaeek Kwlaton 
Krzysztof Pawlaszczyk, Krzysztof Slezlak, Arkadlusz Kozub, Jarostaw Gawlas, Mleczyslaw Maslowski. 


!? 


, . 
01 . , 
\ , 

 
- - " .... 
.... - - 
... 
\ 
, 'i 
... .. .... \ . 
 ./ 
.j. 
,. ... , 
\ 
" 
"'- .... 
or !, 
... , - 
- .- 
- .. .... ..... 
- ... ... 
- -=- ... 
- - 
. '. I 
. , 
0 .. ... 
- - -- 
- 
, -:- 
1 1 
" 


- 


J 


jJIl' 


A. - 
 ) 
f-. 


.. 


'" 


Co 


- .. ,  


.., 
\ 

 - 
 


: .
' 


- 


"""- 


I  L 
; " , 'QI 
\ " . M / 1 ' 'Q 
.It 
,1 
W nym dzl (od lewe) Tome z Gajew.kl (tr 11II' T z Olczyk, KrzylZtof If . zczyk. MIchIt Kobus MJeh8f DzJwllz W odkoW)'IR ,
.. (oellewen. Krzy.ztof Dztwlaz, 
KrzylZtof Roesner, prumy.',w Stabla B.rtosz OItrowlk1 80 Ulfaw Drobny Seb.tlan ka, tukasz GaelIC W dotnym "'18 IDd en: KrzylZtol Dubiel, D.wld Wldenka, J.cek utrata, 
Zadworny, Tomasz. II. .,.. 


-. 
.. 

 


.., . .. 
. '
 
. .. 


. 
. 
.. .  

 
n
		

/iv5521-2002-193-0026_0001.djvu

			20 sielpnia 2()02 
- I Trybuna SIy w wie- 
lu dyscyplinach - mowi kicrownik 
druiyny pilkar
kiej Ilcnryk Picjak. 
- II nas boksowali medalisci mi- 
!>trLOslwswiala i Europv Zbigniew 
Kicka C7Y Andrzej Bicgalski. Mie- 
lismy jeSlC7.c 7.apasy, podno!>lenic 
ci
i.arow i judo. 
Pilkarzc Gornika grali w II Ii- 
d7e w se70nie 19HH/H9. ale po ro- 
ku musicli pogodlie si
 z dcgrada- 
cjij. Slybko jednak wnicili na zaplc- 
C7e ckstraklasy i tam wy!>lI;powali 
pr/e7 na
l
pnc dwa se70ny. 
- Kiedy 
i
lismy 4. miejsce 
pojawily si
 g1osy, i.e moina powaJ- 
czye 0 I lig
 - dodaje kierownik 
druiyny. - SwQi1\ dzialalnosC opic- 
ralismy na gornictwie i kiedy w tcj 
gal
Li gospodarki 7
IC7
ly si
 klopo- 
Iy mocno to odczulismy. 


W 
c/.()nic 199X/99 klopoly Ii- 
nansowe klubu sprawily. i.e musia- 
no wycofac druiyn
 7 ro/grywck 
IIIligi. 
- Spadli!>my 0 dwic kla
y, c7yli 
do okn;gowki - WY.iasnia Pi
iak. - 
Nic 7alamalismy jednak r"k. 7a- 
c7
lismy budowac nowy zcspbl. 
oparty na wychowankach. 
W tej chwili w Gorniku oprocz 
senioniw S1\ jeszc7c trty druiyny 
mlodlicZowe i "s/kolka" - ra/cm 
112 pilkarzy. 
Naszym wychowankicm jest 
rOwl1lcl Oariusz Manka - Ulupel- 
nia kierownik drulyny. - W po- 
przcdnim sC/.onie, slrzclil 47 bra- 
mek. TUl pr7.ed ro7poc/
ciem roz- 
grywek jednak nas opuscil. chce 
grac we Francji. Ola nas to ogrom- 
ne oslabicnie i nie zgadzamy si
 na 
wyjazd 21Hetniego pilkarza za gra- 
nic
. 
Za dWJ lata klub b
dljC obeho- 
dzil HlHccie. mol.e wOwczas powal- 
czy 0 awans do wyzszej klasy. 
W dwoch pierwszych spotkaniach 
IV ligi Gornik nic zdobyl jeszcze 
punktu. _ L JAZ. 


Naprzod Ryduttowy 
Mafa stabilizacja 


Stadion Napr70du Rydultowy 1. daleka robi wrai.cnie. Kolorowe - w klu- 
bowych barwach - siedzenia. l.adaszenic nad tryhun" gIOwn", wygodne 
micjsca dla pilkauy rezerwowych. 
- Widac jui na obiekcie I_ 

f>.
 \ 
Trybuna SIIiBIea 


Bliskie spotkania z IV ligct 


Co prawda najwlQkaze zalnteresowanle klblcow wzbudzaJIt wydarzenla na bolskach pllkarsklej ekstraklasy IlIl1gl, ale my nle za. 
pomlnamy 0 rozgrywkach w nliszych klasach, Wiemy, ie wlelu z Was iywo interesuje siQ tym. co dzleje s
 w cienlu wlelklej pllkl. 
Wychodzqc temu na przeclw w ka!dy wtorek I srodQ prezentujemy sylwetkl slC\sklch druiyn IV I1gl wraz z plakataml zespolow. 
0% 1 9 prezentujemy drutyny Gornlka Pszow I Naprzodu Rydultowy, 8 jutro GKS 71 Tychy I Czarnych Sosnowlec. W przyszlym tygo- 
dnlu bQdq to: Unla Raclborz I Urania Ruda 51. (wtorek) oraz Unla Sierun Stary I MKS L
ziny (iroda). _ TOCHA 


PHkarskie derby w Zywcu 


. 


I 


I 


N dcrbowym !>potka- 
a nil! ZYWiC
ClYIl1Y 
pomi
dzy Srubiar- 
ni1\ a Bcskidem Gilowice pojawi- 
10 si
 okolo 200 kibicow. fani 1 Gi- 
lowic, choc mniej liczni, hyli 0 wie- 
le bardzicj wldoczni. Nie 
szcz
d/ili gardel, by niese swoj1j 
dm7yn
 do kolcjnego zwyci
stwa 
w biclskiej klasie okr
gowej - tym 
razem 4:0. 
Do mec7U obie druiyny pod- 
chodlily w zupclnic roznych na- 
strojach. Goscie 7 nadliej11 i pelni 
euforii po ostatnich zwyci
skich 
spotkaniach, a gospodar7e zdru- 
zgotani samymi poralkami oraz 
koniec/nosciij fOlegrania kolejne- 
go meczu w skladzie zloi.onym 
niemall samych juniorow. 
- Nie wiemy, czy rozegramy J 
kolejne spotkanic. W tej chwili 
 
kazdy scenariusz jest m07li
 rY 
Moze polqczymy si
 z ktoryms 
z zywieckich kluhow? Musimy 
s/ukac rozwiqzan, kt6re uratuj" 
nasz klub - glowi si
 prezes Sru- 
biarni Adam Widzyk. 
Mccz rozpoczql si
 od atakOw 
gosci, ale skutecznie grala Zywicc- 
ka obrona. Bye mOle losy spotka- 
nia potoclj'lyby si
 inaczej, gdyby 
w 12 minucie Piotr Gqsiorek za- 
miast dryblowae w potu karnym, 
zdecydowal si
 na oddanie strza- 
lu. 


.t. 


". . .. ... 
 
, \ i I 

 t .. 
" \ 
./ 
, 
.--- 


'. 
'In 


. 


;, 


. 


ra 


.... 


, .  


t 


. \II ........It. , 


_II 


,  


. 


g. 
Dla Beskidu ten mecz nle by' spacerklem: Mariusz Skupien 0 w'asnych sllach nle by' w stanle 
opuscic bolska. 


Tymczasem to Beskid byl stro- 
n1\ dominuj1\cq przez cale spotka- 
nie. Kiedy w 42 min s
dzia po ra- 
czej wymuszonym faulu na Toma- 
szu Kasteliku, wskazal na rzut 
karny, podbiegl do niego graj1jcy 
trener miejscowych Oariusz Ko- 
liel i blagalnym wr
cz giosem py- 
tal: - Czy nie jest wystarczaj1\cll 


kar1j, ze ci chlopcy grajij za dar- 
mo? Karl'lC nas za takie zagrania, 
zupelnie ich zniech
cicie do gry. 
S
dlia byl jednak nieublagany, 
a pewnym egzekutorem jedenast- 
ki byl Lukasz Slowik. W drugicj 
polowie Srubiarnia stracila jesl- 
cze trzy bramki (zdobyli je: Rus, 
T. Kastelik, M. Skupieil). 


- Nie jestesmy faworytami tej 
ligi. Naszym celem jest srodek ta- 
beli. Cieszy zwyci
stwo, bo oba- 
wialismy si
, ze na derbowe spo- 
tkanie Srubiarnia moze dodatko- 
wo si
 zmobilizowac - powiedzial 
po meczu trener Beskidu Piotr 
Mis. 


Bytom 
I5.0R: Koty - Br/c/iny 6:0, Pl7)'s/lose Che- 
chlo - StolarLOwicc 2:0, Orkan D1lbr6wka Wlk. 
- Oucl Bobrowniki 1:0, Gwarck lllrnowskic 
G. - Bobrck Karb II 1:1, Cl.arni KO/loWJ G.- 
Glirnik Bohrowniki 2:4, T.lrnowiC/.anka - Zy- 
glin I: I, Oue! Naklo II - T
c/a Zendck R:2, 
Oriel Micdary - Nilron Krupski Mlyn 5:1. 
18.0H: Gornik - Orkan 0:1, Stolarlowicc - 
Gwarek 2: I, Prtys/losc - TarnowiCllll1ka 1:0, 
IJr/c/iny - iyglin 1:1, Bnbrek Karb II Orzel 
II 2:1, Nitron - Koty 2:2, Bohrowniki - Mie- 
dary 2:2, Zcndck Ollmi 3:4. Prowad/i Bo- 
hrck Karb II 7. 


Sosnowlec 
15.IIH: Wysoka Psary 5: I, Slrai.ak - Pr7.0- 
clyce 1:1, Blanowicc - Tuc/nawa 0:2, Sarn6w 
Pia ski 4: I, Wojkowicc - KMimicrl 4: I, CiCi- 
kowianka larnowicc 3: I. Rogoll1ik - Bycry- 
na 6:0, Groll/icc - Nicgowonice 3:2. IH:OH: 
P!>al) - I'r7.ec/Ycc 0:2, Niegnwonicc - Wysnka 
1:9, Byc/yna - Grod/iee 2:2, Zarnowiec - Ro- 
g07l1ik I: I. /\.a/imicrl - C'il(ikowianka 4:3, 
Tucznawa - Sarnow 2:4. Micr/l(cicc - BI,1I10. 
wicc 3: I. Piaski - Wojkowice 0:2. Prowadlij 
W(
ikowicc 9. 


Zabrze 
Lany Wlk. - I'actyna 0: I, Gieraltowicc - 
Rullno 2:4, Pyskowice -lIJs/ck 4:3, Pr/ys/o- 
wice - Wilc/e (jardlo 0:6. Spolcm - Piast II 
3:0, Rud/iniec - Stal 0:0. Walka II - Zerni- 
ca 3:2, Paniowki - Chudow I:2.l'rowadzi Le- 
gion 6. 


Klasa A 


Rybnik 
Radlicjliw - Jejkowice 1:2, Baranowice - 
Palowicc 4:2, Latiska - Swicrklany 1 :0, Belk - 
Skrbcnsko 4:0, Zory - Przeg
d/.a 3:1, Szeroka 
- Roj 3:0, Ochojee - Ruptawa 3: I, Lawada - 
Grabownia 1:0. Prowadzi ZawJda 6. 


Raciborz 
15.IIR: Krzyi.kowice - Lyski 2:U, Korno- 
wac - Unia II 3:5, Ralako - S.lmborowice 
2:3, Rluchow - N
d711 0:0, Gorki - Rogliw 
II 0:2, Ruda K07. - Nowa Wies 2:1, C7yio- 
wice - Nieboczowy 6:0, GasLOwice - Ada- 
mowicc 2:2, Tworkow - Kobyla 9:0. IR.08: 
Kobyla - Krlyikowice 0:0, Adamowice - 
Tworkow 3:1, Nieboc/owy - Gaszowice 1:1, 
Nowa Wies - C/Ylowice 0:2, Rogow II - 
Ruda K07. 9:2, Nl(dza - Gorki 0: I, S,lmho- 
rowice - Rzuchow 7:2, Unia II - Rafako 
8:0. Lyski - Kornowac 5:0. Prowadzi Ro- 
g6w II 9. 


Lublinlec 
Pawonkow - Glinica I: I. W07l1iki Strr/.o- 
bin 6:2. Olsryna - SierakOw 1:2. C'iasna Ku- 
czow 1:1, Ligota -llagra 1:4, Jczioro - Sadliw 
2:3, Kochcice - Rusinowice 6:0. I'rowad/i 
W07lliki 6. I'rowad/l} Kochcicc 6. 


Blelsko-Blala 
Rekord Bicisko - Wilkowicc 3:1. Jasienica 
- Buc/kowice 3: I, Kaniow - Grod/icc Sl. 1:3, 
Buiakow - Pisartowice 2:2, Ma/ancowice - 
Ilcc/narowicc 0:3, Pauzuje Wlpienica. Prowa- 
dt
1 IIecmarowicc 3. 


MARIUSZ HUJDUS  


Tychy 
Wyry - Gocl.alkowice 3: I, Piasek - Rado- 
stowice 3: I, Orzesze - ISkra Pszczyna 0: I. tq- 
ka - Bojszowy II I: I, Jankowice - L
dziny II 
8:2, Wars70wice - Unia II 4:0. Studlionka - 
Woszczyce 7:2, Miedina ZET Tychy 2:2. 
18.08: Zet - Wyry 1:3. Woslczyce - Miedina 
2:2, Unia II - Studzionka 1:1. L
dziny - War- 
szowice I: I, BojslOwy - Jankowice 0: I. Iskra 
- Llka 2:4, Orzesze - Radostowice 3:3, Go- 
c7.alkowice - Piasck 0:0. Prowadlq Jankowi- 
ce 9. 


... 


Skoczow 
15.08: lIai.lach - Istcbna 0:2, Uchaby- 
Simorad7 1:1, POgWildow Konczyce M. 
1:3, Sirumicn Brcnna, Konczyce W. - 
Nierod/im 0:3. Puncliw - Gorki W. 3:4, Za- 
blocie - Drogomysl 4:2. 18.08: Nicrodlim 
- Puncow 2: I, Brenna - Konczycc W. 3: I, 
Konclyce M. - ()rogomysI5:0, Simorad/- 
Strumicn 3: 1. Istebna Ochaby 2:U, Po- 
gwi/dow - IIall,lch 2:2, G{Jrki W. - Zablo- 
de przClolony na 3.10. Prowadzi Nicro- 
dzim 10. 


tywlec 
15.IIX: Jddna - C'i
cina I: I. Slcmicn - 
Metal 1:4. Zarlcc/e - Bll(kitni 3:1, Lipowa 
_ Tresna 1:4, 7ahnica - Rajc/a 8:1, Wicprl 
_ Ll(kawica 4:3. I R.08: C'i
cina L?kawiea 
1:3, Rajcza - Wieprz3:I, Tresna -labnica 
1:3, I3Ickitni - 
ipowa 2:0, Mclal - Za
7ccLC 
2:2, Jelcsno - Slcmien 3:1. Prowadzi Zabni- 
ca 6. _QBA _
		

/iv5521-2002-193-0027_0001.djvu

			28 IX PlflGRIYMIA JANA PAWIA II DO POlSl1 20sierpni1l2002 


W'MV.naszemlasto.pl 


;,
21 


. 


} , 
" , 


*' 


, 


\ 


... 


. .,
 
.. 
,., 
0 c 
" .L 


. 


, 
 


.