/iv5521TG-2001-03-0001.djvu

			W numerze:  


Trybuno Górniao 


I 


· WICA 


, 
ł 


-- 
..--.. lit.. 
'--  


Mniej słona woda 
w Wiśle  

 
& 

 


STR. 4 


\ 


Stan na 
17 stycznia 2001 r. 


Statystyka 


wydobycie: 
od początku ml8Sląca' 4 325 3261; 
od początku roku: 4 325 3261; 
eksport: od począlku mteSląca; 1121 820 t; 
od początku roku: 1121 820 I; 
zwały: 2 290 180 I; 
wypadki: w styczniU: cęZloe - O, sm.ertelne - 1, 
od początku roku: Clęzloe - O. ŚIT1łertelne - 1. 


'B sfYlzn;o 200' · Nr 3 (334J 


o rozliczeniu się z fiskusem powinni myśleć nie tylko ci gornicy, którzy już 
wzięli odprawy, ale rówmeż ci którzy do tego Się dopiero szykują. 


NIEJASNOŚĆ PRAWNA WARTA 
500 MILIONOW ZŁ 
Wysoka danina 
od przekopu? 


W PODATKOWYM 
POTR AS KU 


Nie wszyscy górnicy, którzy skorzystali z odpraw 
bezwaru nkowych odprowadzili stosowne podatki 
- dowiedział się reporter TG. Problem jest dość 
poważny, bowiem dotyczy sporej grupy byłych górników. 


- W państwie, aspirującym do miana 
demokratycznego państwa prawa, powinności 
wobec "cesarza" powinny być absolutnie czytelne. 
Skoro więc ustawa jasno dyktuje, że to i to jest 
obłożone podatkiem - no, to trzeba go płacić, 
i basta. Natomiast bez takiego wyrażnego 
i oczywistego zobowiązania trudno, aby ktokolwiek 
ponosił nadzwyczaj wątpliwe obciążenia - zżyma 
się Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. 


Większo:o<: sposrod tych, ktorzy 
wzięli odprawy, w błog1ej niesw1a- 
domosLl inwestuje w nową dzIałal- 
nośc, kupuje sprzęt użytku domowe- 
go lub samochód, wydając nierzadko 
połowę, albo nawet wIęcej z otrzy- 
manych plf'niędzy. Otrzeżwleme 
przychodzi wraz z nadejsClem kWlet- 
ma. Tl7eba dopłaclc fiskusowi, tylko 
skąd WZląC piemądze? . 
Zaległo
ci wynoszą przecIętnie 
od czterech do uśmiu tysięcy zło- 
tych. Stawka j£'st najwyższa, czyli 
40 proc., bo do sumy odprawy do- 
chodzą zwykle jeszcze mne przy- 
chody ze stosunku pracy wyjaśnia 
nasz Informator 
Spore zaległosci mają górnicy, 
ktorzy pobrali odprawy Jeszcze 
w 1999 roku. Najniższy prog wyno- 
sll wtedy 29 624 zł Mimo że prawie 
(DOKONCZENIE NA STR 2) 


zl - płatnik również odprowadza do 
Skarbu Panstwa 19 proc W efekcie 
suma przychodu rosni
, a wraz z nią 
wysokosc naleznego podatku Gdy- 
by zakład obciążył odchodzącego 
z pracy wIększym podatkiem, wtedy 
problem praktyczme byłby znaczme 
mniejszy, ale. 
Tak być nie może, ho przepisy 
na to me pozwalają dowledzleli- 
smy się w Izbie Skarbowej 
Przychód, choc niemały musI być 
obciązony najniższą stawką podat- 
kową, chyba, że zamteresowany 
w ciągu roku zdołał przf'kroczyć 
pierwszy prog, a tak zwykle SIę nie 
zdarza. 
Gdyby górnik pracował jeszcze 
miesiąc po wzięcIU odprawy, wtedy 
płatnik potrąclłb} mu już wyzszą 
stawkę podatkową Ale takich sytu- 
acji nie ma 


W mektórych urzędach skarbo- 
wych zaległos('\ mogą dotyczyc na- 
wet 70 proc. podatmkow tej gruPy 
zawodowej ujawnił, prdgnący za- 
chowac anommowosc urzędnik Mi- 
m!>tf'rstwa Fmansow Po .lczegolne 
urzędy me mogły nam potwlerdzlc 
tych mformacji, bowiem pracowni- 
kow fiskusa mających b, zposredni 
dostęp do danych obowiązuje cisła 
tajemnica skarbowa. Przyglądając 
Się JPrlnak bacznie procedurze wy- 
piat odpraw mozna sądzIć, że uzy- 
skane w Warszawie informacjp "ą 
jak naJbdrdziej prawdopodobne. 
Zwykle scenariusz jest taki sam: 
Gornik pracuje prze7 kilka koleJ- 
nych miesIęcy roku, a pracodawca 
odprowadza za niego podatek 
w wysokosci 19 proc Potem przy- 
chodzi moment odebrama odprawy. 
Mimo wysokiej sumy, ponad 40 tys 


dylemat wygląda de facto tdk: czy 
przedsiębiorcy górniCZY są winm 
gminom jdk szacuje Olszowski - 
mniej więcej 500 mln złotych, CLY tEŻ 
rue? 
Ustdwa o podatkach i opłatach lo- 
kalnych wart. 3 ust 1 stanowi, IŻ 
opodatkowaruu podlegają m.m. bu- 
dynki lub Ich czę ci oraz budowle lub 
Ich czę:oci ZWIązane z prowadzeniem 
(DOKONCZENIE NA STR. 5) 


W mmemdruu prezesa Jest rzeczą 
doprawdy skandaliczną, że skolowa- 
ni wyddJą SIę być nawet sędziowie 
.. rozmaItych osrodkow Naczelnego 
Sądu AdministracYJnego, w iden- 
tyczneJ !>prawie raz orzekający tak, 
d Innym razem na opak. MówIąc 
krotko. idzie o to, czy wyrobIska gor- 
nicze podlegają lub rue obłozt'niu po- 
ddtkiem od nieruchomo"rl? W konse- 
kWf'nl')1 odpowiedzi na to pytarue 


.. 


, 


Elektrownia Rybnik 
do prywatyzacji 


.. Rząd szacuje tempo wzrostu 
PKB w czwartym kwartale 2000 
roku na poziomie 2,5 proc., 
a w całym 2000 roku na 4,2 proc. 
wobec 4,1 proc. w 1999 roku. 


umowy z konsorcjum NRG Energy 
i Marubeni Corp. Inwestor strate- 
giczny ma pomoc '>polce w reahzacJI 
Jej strategu, ktora zakłada zwiękr"e- 
nie udziału w krajoW) m rynku enLr- 
g1i z obecnych 6,2 proc do kilkunastu 
procenl w ciągu najbhż zych 10 lat 
Elektrownia planuje eks.-lansJę ryn- 
kową, zakładającą VI' Jsr\e poza pro- 
dukLję energiI Chodzi m ln I pOWlą- 
zama kapItałowe z ..eklor""" ił 
Lr 
bucJi I (" brotu enel glą. 
W 1999 roku społka za obIła netto 
około 13 mln zł. W 1998 rok..J 7'łsk 
1'1, ktrowru był prz -zło dwukrutni. 
w Ż y I WVIII ,ł 29,8 mln zł Z,;k 
brutto W'"tllv
t I '199 roku 3 mln zł 
w. bec 61 9 mln zł w 1198 roku 
Elektr'1wnl_ R .mlk produkuJ' 
endglę z w\,gla kamienr to naJtameJ 
w PolS( , Ma t ż naJruz _ atrudnl - 
me w stl"iUnku do .lamstalowanoJ 
moc: I WIO [ko: produkcjI Zain ta- 
lowan.... mo. Elpktrowm Rvbmk ... 
nosI 1725 met '1WdtOW R
czna pro- 
dukCJa przekra za 8,3 mln me a- 
tnondzm ner Społka zatrudma 
hlnko l 5 t\
 o".b. 


Ho Mini"tprslwa Skarhu Państwa 
wpł
llęł) tuy oferty wią
ące od in- 
we"torow zaintere
owan)'ch zaku- 
pem 35 proc. akcji Elektrowni Ryh- 
nik - poinformowali przed,ta"iciele 
re"ortu. 
Wsrod mwestorow są' belgijski 
Tractebel Elektncite de France ra- 
.lem z niemi 'cklm EnBW oraz amery- 
kansko-japon
kIP kon orcjum NRG 
i Marubeni 
MSP po raz drugI prowadzI rok, 
wania z potencJalnyrT'i inw 
toraml, 
po t. m Jak 1111 do ł, do podpl an'a 


.. Infłacja grudniowa, ktora spa- 
dła do 8,5 proc. w Ulęciu rocz- 
nym; okazała się mższa niż prze- 
widywania analityków prognozu- 
jących wcześniej inflację na ko- 
niec roku w przedziale 8,6-8,8 
proc. 


t 


\ 


. 


.. Rząd prognozuje, że deficyt 
handlowy w ujęciu GUS w 2000 
roku wyniosł 18,3 mld USD, 
o 0,3 mld USD wlęcei niż w 1999 
roku. 


Zginął górnik 


->< 
'" 

 
o 
.o 
::J 
->c 

 

 
-!!! 
'" 
c 
'" 
U5 


Wf: wtorek ranu w kopalni "Murr- 
ki" w Kdtn Ich 7 inał 26-letru 

'1rnlk Mężczy
na ob;.IUglWdł prze- 
ni "lik I< ,1TI0W,' ponad 400 mctruw 
pod lemią. LO tał wCI'-t w tvrn roku 
pl£'rw vrn !>.ruertf'lnym wypadkipm 
w gflrructw e \\
gld kdmlPnnpgo. 


.. Minister Skarbu Państwa. peł- 
niący rolę walnego zgromadze- 
nia akcjonariuszy Huty Katowice 
SA, odwołał w poniedziałek Mi- 
rosława Wrobla z funkcil preze- 
sa zarządu huty - poinformowa- 
ła PAP Justyna lesmak, dyrek- 
tor biura zarządu HK. 


& 1 I 
Od kilku lat trwa prawny kontredans wokol problemu oblozema podatkiem 
od meruchomoscl wyrobisk podziemnych.
		

/iv5521TG-2001-03-0002.djvu

			st,. 2 


\
" 
.... 
., 


Jastrzębska 


TUŻ PRZED ŚWIł;:TAMI HOŻE<,O NARODZENIA zaczął funkcjonować 
nowy system łąc..mosci wewnętrznpj pomiędzy zakładami Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA. Jest on efektcm przejęcia obsługi telekomunikacyjneJ 
przez NETIĘ: SA (w wyniku wygranego przetargu) i oznacza niemal osta- 
teczne zerwanie z systemem numerow wprowadzonych w okrpsie tworzema 
'!)Ieci łączności gorniczej. 
Obecny system połączeń wewnętrznych jest uproszczony, zlikwIdowane 
numery kierunkowe poszczegolnych kopaln zastąpiono jednocyfrowymi pre- 
fiksami, po ktorych dodaje się ostatrue trzy cyfry docelowego numem we- 
wnętrznego. I tak do kopalni "Borynia" dodzwonić się można z każdego za- 
kładu społkl poprzpz YJybrame cyfry 9 (Cpntrala ReJonowa Jastrzęuskiej 
Społki WęglowPj), a po u!>łyszeniu tego zgłoszenia YJybrać należy cyfrę l 
z trzema ostdtnimi cyframi wewnętrznego numeru, pod który dzwommy 
Jesh WIęC chcemy r07maWlac z numerpm 5508 w teJ własnie kopalni, to 
w miejscp dawnej sCleżki: 9+31+5508 połączenie realizujemy wybierając 
9+I50R. W kopalni "Pniowek" ten sam numer 5508 uzyskamy ouecnie zastę- 
pując da
ny numer kierunkowy 32 cyfr4 2, do której dodajemy trzy ostat- 
nie (.')'fry wewnętrznego numeru, czyli po wybraniu 9 pozostaJe nam dodac 
tylko czterocyfrowy zapis: 2508 i mamy pożądane połączeme. 
Kolejne kopdlnie mają następujące cyfry prefiksowe: KWK "Jas-Mos' 
Ruch Gornlczy Jastrzębip 3, Biuro zarządu społki - 4, KWK "Zofiowka" 
5, KWK "Krupinski" 6, a Zakład Logistyki Materiałowej - liczbę 40 i 42 
do ktorych dodaje się ostatnie dWIe cyfry wewnętrznego numeru. 
Kiedy jednak nie znamy numeru wewnętrznego komorki lub osoby, do 
ktorej dzwonlffiY, korzystamy z informacji, ktorej numer w poszczegolnych 
.lakładach jest ten sam, czyli 113, jednak zawsze poprzedzony cyfrowym 
prefiksem: l (1I3) "Borynia", 2 (113) "Pniowek" , 3 (1I3) "Jas-Mos" 
Ruch Jastrzębie, 4 (1l3) - biuro zarządu spólki i ZLM, 5 (113) - "Zofiowka' 
i 6 (1I3) "Krupinski". Aby połączyc się z numerami likwidowanego Ruchu 
Gorniczego "Moszczenicd" trzeba po wybraniu 9 dodac liczbę 48 + 4xxx 
(czyli cyfrę 4 z trzema ostatnimi cyframi numeru wewnętrznego) 
Ten sam system prefiksow cyfrowych ohowiązuje rownież w przypadku 
połączeń zewnętrznych, ktore dodajemy do 756 trzycyfrowego prpfiksu Re- 
jonowej Centrali JSW SA, oczywiście wraz z trzema ostatmmi cyframi nu- 
meru wewnętrznego. Jesli więc chcemy połączyc się z sieci zewnętrznej 
z wymienianym już numerem 5508 w kopalni "Pniowek" musImy po prefik- 
sie 756 dodać cyfrę 2 oznaczającą tę kopalnię oraz koncowe trzy cyfry czyli 
508 - wszystko bez posrednictwa centrali telefonicznej. 
11111 
'1111111 


Gliwicka 


L.n,nAva.v.
"U.'(l1łOC1l 


W GLIWICKIEJ SPÓł.CE WĘGLOWEJ SA na koniec 2000 r. stan za- 
trudnienia wyniosł 19 227 pracowników, w tym na dole kopalń 14298 pra- 
cowników i 4929 pracownikow na powierzchni. W ciągu 2000 r. nastąpiło 
zmniejszenie zatrudnienia o 2610 pracownikow, w tym na dole o 1919 i na 
powierzchni o 691. W okresie ostatniego roku z Górniczego Pakietu Socjal- 
nego skorzystało 1556 osob, w tym 832 z urlopow górniczych, 723 z jedno- 
razowych bezwarunkowych odpraw pieniężnych oraz l osoba z 7asiłku so- 
cjalnego. Z przyczyn naturalnych odeszło 756 pracownikow, w tym 588 na 
emerytury. W okresie obowiązywania przepisow będących podstawą do 
otrzymania swiadczeń z tytułu GPS w Gliwickiej Społce Węglowej SA. 
skorzystało z nich 9005 pracowników, w tym z urlopow gorniczych 4453 
osób, z zasiłków socjalnych 190 osób i z jednorazowych odpraw bezwarun- 
kowych 4362 osoby. W okresie funkcjonowania Gliwickiej Spoi ki Węglo- 
wej SA, tj. od 1993 r. ogólny spadek zatrudnienia wyniosl 25 190 pracow- 
nikow, tj. o 56,7 % stanu początkowego.  

 


Węglokoks 


W GRUDNIU NA SWIATOWYM RYNKU FRAnITOWY
1 w związku 
z okresem swiątecznym odnotowano ogólny spdrlek ilosci przewozow, 
w tym także surowców mineralnych. 
Dla statków typu cape przez cały miesiąc utrzymywały się tendencje 
spadkowe stawek frachtowych. Za transatlantyckIe podroże okrężne pod 
koniec pierwszej dekady płacono 21,700 dolarów, z Europy na Daleki 
Wschod 22,730 dolarow dziennie, z Dalekiego Wschodu do Europy 22,150 
dolarow dziennie, a w reJome Pacyfiku 22,300 dolarów Dla statków typu 
handy stawki za podroże z Europy na Daleki Wschod wyniosły 9,750 dola- 
row za dzien. Ogólnie rzecz biorąc, rynek frachtowy w 2000 roku uważa się 
za najlepszy od pięcIU lat. Zgodnie z danymi zamieszczonymI w grudniowym 
numerze Clarkson Research Studies w ubiegłym roku przewozy ładunkow 
masowych drogą morską w stosunku do roku 1999 wzrosły o 108 millonow 
ton, czyli o 6 %. Największy wzrost wystąpił w przypadku przewozow rudy 
żelaza (o 51 mln ton), węgla (o 25 mln ton) i zboża (o 23 mln ton). 
Według najnowszych prognoz, w 2001 roku wiPlkosc przewozow ładun- 
ków masowych utrzyma się na poziomie zbliżonym do roku 2000, nato- 
miast ogolny tonaż floty wzrosnic o około 3 no, co sugeruje, że me nalpzy 
zakładac wzrostu stawek frachtowych. 
Index Baltic Freight Futures jeszcze w grudmu kształtował SIę na pozio- 
mie 1600 punktow, w styczmu natomia!>t przewiduje się spadek do 1575 
punktow, w kWIetniu do 1561 punktow, a w lipcu do 1385 punktów 


I I 


Holding 


PIERWSZE W BIEŻĄCYM ROK L POSIEDZENIE Rady NadzorczeJ 
Katowickiego Holdingu Węglowego SA IV kadpncji odbyło Się 10 stycznia. 
Członkowie Rady zapoznali się z wynikami ekonomiczno-finansowymi 
społkl Z'd i 1 miesięcy ordZ w!>tępnymi, meoficjalnymi wynikami za cał} rok 
ubiegły. Na posiedzefiiU rtJzp-atrvwd!,!o następnie sprawę przeprowadzenia 
wsrod załogi kopaln i zakładow Holdingu 
'
o '", C'złonka Zarządu Społ- 
ki wybieranego przez pracownikow. Rada zatWierdziła regulamin wybo- 
row, powołała komisję wyborczą oraz podJęła uchwałę w sprawie zarzą- 
dzenia wyborów 


Trybuna Górnicza 


r 


40.
 KATOWICE. ul Pows\ańOOw 30 
flHegufe .."pól. 
_klor n..,."lny: JANUSZ KOZŁOWSKI 
'el. (G-321757-21-42 (G-321757.21-43 
laka. (G-32) 757-2G-43 
. maj Ig.vlp.com pł 
Wydate: Oómołl,.k" Towarzy.twa PrIMO.,. .p. z 0.0 
no "_le WYDAWNICTWA GOANICZEGO op. . 0.0. 


01:... .....1łI1'ftJ aANI(A WROMSkA, ..,.. .... 

.- 
JO 
2OJ '-lit... (D-32)717-JD..4J 
...... "... com.piI 

""
nI--łaglcleł-'l 


... ,"'1__ 


-..:!J 


Reforma 
górnictwa 


Trzy scenariusze 
prywatyzacji 


Prestiżowa firma consultingowa PricewaterhouseCoopers 
proponuje polskiemu górnictwu trzy scenariusze 
prywatyzacji. Chociaż za ekonomicznie korzystną 
i gwarantującą szybkie uzyskanie umorzeń finansowych 
doradcy PwC uważają drakońską metodę restrukturyzacji 
skokowej i prywatyzacji, w jej miejsce, jako niemożliwej 
do zrealizowania ze względów społecznych, 
proponują inne rozwiązania. 


Pierwszy scenanusz, będący po- 
łączeniem skokowej restrukturyza- 
cji z procesem PIY\"atyzacji sektora, 
zakłada obnizeniE' kosztu wydoby- 
cia węgla poniżej 100 zł za tonę, 
zmniejszenie zatrudnierua do 70 tys. 
osób oraz redukcję zdolnosci pro- 
dukcYJnych do 80-90 mln ton. Wią- 
ze się to ocz)'wiscle z koniecznoscią 
dalszej likwidacJi kopaIn. Likwido- 
wanych kopalń byłoby od 4 do 9 
więcej mż zakłada się w obecnie re- 
alizowanym programie reformy. Po- 
mimo, iż wybor tej opCJi przyniósł- 
by naJw) ższe zyski z prywatyzacji 
i pozwolił cały proces zrealizować 
najszybciej - do końca 2002 roku 
w praktyce jest memożliwy do prze- 
prowadzenia. DecyduJą o tym zbyt 
duze koszty społeczne, które towa- 
rzyszyłyby Jego rE'ahzacji. 
Drugi scenariusz, zakładający 
kontynuację restrukturyzacji, pry- 
watyzację i redukcję sektora, za- 
kłada prywatyzację dużej częsci 
branży. Wymagac to będziE' dalszej 
restrukturyzacji i rroukcji reszty 
maJątku, liczby pracowmkow 
i przedsiębiorstw. Wstępme do pry- 
watyzacji wyznaczono by około 20 
kopaln wydobywaJących łącznie 60 
mln ton węgla. Pozostałe kopalnie 
miałyby pozostac własnoscią pań- 
stwa. W procesie prywatyzacji 
uwzględniono by jedynie majątek 
be7posrednio zw1ązany z produkcją 
węgla, a konieczne zatrudnienie 
w sektorze szacuje się na 50-70 tys. 
osobo W wariancie tym uwzględnio- 
no komecznosc intensywnego akty- 
wizowania regionu Analitycy PwC 
twierdzą, że mając na uwadze wlel- 


kosc produkcji, będącą przedmio- 
tem rpdukcji, potrzebna byłaby re- 
gulacja rynku węglowego. Regula- 
cja miałaby polegać na zapewnie- 
niu uczciweJ konkurencji pomiędzy 
kopalniami sprywatyzowanymI 
a podlegającymi procesowi reduk- 
cji. Konkurujący w nieuczciwy spo- 
sob pozbawiani byliby licencji. Do- 
radcy PwC, oceniając ten scena- 
riusz w porównaniu ze scenariu- 
szem zmiany skokowej, doszli do 
wniosku, że winien być on trakto- 
wany przez rząd jako preferencyjna 
metoda Wariant ten przeprowa- 
dzono by w latach 2002 2007. 
Ostatni, trzeci scenanusz zakła- 
da przeprowadzenie prywatyzacji 
przed dalszą restrukturyzacją 
branży. Zgodnie z nim nie podej- 
mowano by dalszych kroków rE'- 
strukturyzacyjnych, poza obecnie 
realizowaną reformą. Szacuje się, 
że w takim przypadku w momen- 
cie zakonczenia reform w 2002 ro- 
ku funkcjonowałoby 39 kopalń 
węgla kamiennego, produkujących 
100 mln ton węgla rocznie i za- 
trudniających 128 tys. osób. Ana- 
litycy PricewaterhouseCoopers są- 
dzą, że istnieje wiele wątpliwosci 
co do celowości realizacji tego wa- 
riantu. Należy sadzić, że inwesto- 
rzy nie byliby skłonni przyjmować 
na siebie kosztow restrukturyzacji 
na duzą skalę. w związku z tym 
prawdopodobna byłaby sprzedaż 
5-10 najlepszych kopalń, nato- 
miast znaczna częsć branży przy- 
nosząca straty pozostałaby w sek- 
torze panstwowym. Ostateczne, 
zwiększone juz koszty jego re- 


strukturyzacji musiałoby ponieśc 
panstwo. 
Kolejnym problemem stdłoby się 
zapewnieme uczcIwego rynku zby- 
tu dla produkcji prywatyzowanych 
kopalń. Warunkiem koniecznym do 
rozpoczęcia procesu prywatyzacji 
jest zawarcie przE'Z 20-30 najlep- 
szych, wytypowanych do sprzE'daży 
kopaln kontraktow na sprzedaż 
węgla z producentami energii Za 
naj właściwszą drogę prywatyzacji 
uznano prywatyzację poprzez 
sprzedaż kupalń strategic.lnym in- 
westorom. Doświadczenie innych 
kraJow pokazuJe, że prywatY7
cja 
przeprowadzana w ofercie publicz- 
nej obarczona jest większym ryzy- 
kiem. Zdaniem Pncewaterhouse- 
Coopers istnieje prawdopodobień- 
stwo zainteresowania głownych 
międzynarodowych grup węglo- 
wych mwestycjaml w Polsce. 
Autorzy analizy zakładają dalsze 
funkcjonowanie górniczego pakietu 
socjalnego w nieco rozszerzonej for- 
mie. To dzięki niemu możliwa była- 
by znaczna redukcja zatrudnienia 
w brdnzy. Koszty realizacji osłon 
wraz z kosztami likwidacji kopal n 
wyniosłyby l 1,5 mld zł rocznie 
Całkowity koszt przeprowadzenia 
prywatyzacji wyniesie wedle sza- 
cunków PWC 5-10 proc. przycho- 
dów uzyskanych ogołem w jeJ trak- 
cie. Wpływy z pl)......atyzacji do bu- 
dżetu państwa szacowane są na po- 
ziomie 8-10 mld zł W najbliższym 
czasie z opracowamem dotyczącym 
prywatyzacji gornictwa zapoznają 
się związki zawodowe. 
ANNA ZYCn 


W podatkowym 
potrzasku 


(DOKONCZENIE ZE STR. 1) 
wszyscy złużyli zeznarua w termi- 
me, poprawme wyhczaJąc nalez- 
nosc podatkową, rue każdy mIał 
z czego zapłacic Od 2 maJa 2000 
roku naliczane są Im karne odsetki 
stanowiące prawie połowę należnej 
sumy w skah roku 
Jeszcze wIosną ub.r. plotka glosi- 
ła, że Leszek BalcerowIcz, były szef 
resortu finansow i zarazem WIC(. 
premier, nosI Się z zamiarem umo- 
rzema należnej od gornikow dani- 
ny. Nic lednak bardzieJ mylnE'go. 
FIskus będzIe plemądze egzekwo- 
wał Jesli ktos me zapłacI, to prę- 
dzej czy pożnieJ zapuka do jego 
drzwI poborca skarbowy. Wszczę- 
cie postępowama egzekucyjnego, to 
Jeszcze mc wobec odpowiedzialno- 
sci karnej, Jaka czeka podatnika 
uchylającego Się od obowIązku za- 
płaty podatku w mysI nowego Ko- 
deksu karno-skarbowego. PrzewI- 
dUJe on koleJne sankCje finansowe. 
f'iskus zapewma jednak, ze wobec 
tych wszystkich, ktorzy uregulują 
zaleglosci będzie łaskawy 
W jaki sposob zabezpleczyc maJą 
się CI, ktorzy WZlęh odprawy w 2000 
roku? Przede wszystkIm obhczyc, Ile 
podatku będzie do zapłaty i juz 
oszczędzac Tym zas, ktorym odpra- 
Wy wypłacone zostaną w blpzącym 
roku. należy Się dobra radd UlokuJ- 
cie odliczoną sumę na bankowym 
koncie bo potem moze by. Zd pozno' 
KAJET.\S 8ł'RI'ZOWSKI 


Szersza wymiana 
informacji 


W dzisiejszym numerze naszej gazety Czytelnicy znajdą ko- 
lumny poświęcone działalności Rudzkiej SpÓłki Węglowej 
I Nadwiś/anskiej Społkl Węglowej. W następnych wydaniach 
pojawią się strony redagowane przez kolejne spólkl węglowe. 
W ten sposób "Trybuna Górnicza" stanie się w większym 
stopniu gazetą wszystkich spolek węglowych I tym samym 
całego gornictwa węglowego. Będziemy stale dostarczać na- 
szym Czytelnikom bogaty zestaw informacji ze wszystkich 
spółek. Dotychczasowe krótkie notki na "boczkach" drugiej 
I trzeciej strony naszej gazety zostaną zastąpione pełnymi 
kolumnami redagowanymi przez pracownikow biur informa- 
cji spółek węglowych. 
W ten sposób czytelnicy "TG" będą mleć pełny wgląd 
w problemy górnictwa węgla kamiennego, które prezentowa- 
ne będą z perspektywy spółek I kopalń. Na kolumnach infor- 
macyjnych jest otwarte miejsce dla prezentowania zarówno 
opinii zarządów, jak i organizacji związkowych. Redakcja 
"TG" jest przekonana, że znacznie rozbudowany serwis po- 
zwoli na interesującą wymianę informacji I doświadczen mię- 
dzy poszczególnymi spółkami węglowymi. 
Informacje zamieszczane na specjalnie oznaczonych gra- 
ficznie kolumnach naszej gazety dotrą w duiym nakładzie do 
społeczności górniczej, do mleszkancow gmin gornlczych 
oraz do wszystkich zainteresowanych problemami górnictwa 
węgla kamiennego. 
Jestem przekonany, że dzięki stałej obecnosc; na łamach 
" TG" pełnych kolumn pn;zentujący,ch poszczególne spółki 
w naszej gazecie, serwIs ,"formacYlny o działalności spółek 
będzie pełny i pogłębiony z korzyścią zarowno dla górnictwa, 
lak; szanownych Czytelnikow .. TG". 
KOMENTATOR
		

/iv5521TG-2001-03-0003.djvu

			, 


w 


w 


r 


. 
WI 


.. 


run 


- 


. 
JU 


.. 


Rozmowa z KRZYSZTOFEM PYTLEM, prezesem zarządu 
Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX SA 


- KOPEX w tym roku kończy cztf'r- 
dziesci lat działalno!;ci. 
To fakt. 40 lat temu, dokladnie 4 h- 
stupada 1961 roku utworzone zostało 
Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów 
Gorniczych Za Gramcą-KOPEX z siedzi- 
bą w KatowIcach. Nicspełna dwa miesią- 
ce pożniej ta panstwowa wówczas firma 
rozpoczęła dZlałalnosć jako generalny 
dostawca obiektow i urządzeń gorni- 
czych, bowIem do takich własme zadan 
została powołana przez Ministerstwo 
Gornictwa I Energetyki 
- Ale uprawnienia do prowadzenia 
działalno,cj w zdkre!>ie handlu zagra- 
nicznego KOPEX otrz)mał dopiero dzie- 
sięć lat pózniej... 
Uprawnienia takie przedsiębiorstwo 
rzeczywiscle otrzymało dopIero w maju 
1971 roku, ale ważniejszy jest w naszej 
historii rok 1975, kiedy dostalismy wy- 
łącznosć do prowadzenia dZiałalnoścI 
w zakresie eksportu I importu maszyn 
oraz urządzen wiertniczych zarowno dla 
potrzeb górnictwa węglowego, jak I naf- 
towego. Ta działalnosc objęła z czasem 
eksport i import kompletnych obiektow 
dla gornictwa, mechanicznej obrobki wę- 
gla, jak rownież związanych z E'ksportem i im- 
portem usług w zakresIe konsultingu, licencji 
i know-how. W taki oto sposób wyspecjalizowa- 
lismy Się w eksporcie maszyn i urządzen gorni- 
czych, realizacJi kompletnych obiektoworaz wy- 
konywaniu specjalistycznych usług górniczych 
i budowlanych 
- Jednak wi.lytowką KOPEXV zaw
ze był 
f'k!>port ma
zyn górniczych. 
Owszem. Głownie z tego powodu, że szybkim 
tempie zdobywalismy wówczas rynki zagranicz- 
ne. Nasza lista referencyjna obejmuje dzis kilka- 
set obipktow w ponad 30 krajach na całym sWle- 
cie. 
- I z takim ha!:"ażf'm do,wiadczf'ń przyszło 
KOPEX-owi 
tawić czoła transformacji go
po- 
darczf'j. Jak .... idac i ten f'gzamin firma zdała 
z powodzeniem. 
Nie był to łatwy egzamin Przestalismy byc 
monopolistą administrującym kontrakty. Trzeba 
było podjąc konkurencJę, wykreowac własne 
służby handlowe, zmienic mentalnosc załogi. 
W listopadzie 1988 roku dokonano połączema 
Przedsiębiorstwa Budowy Zakładow Gorniczych 
Za Granicą KOPEX, z Jednostkami eksportu 
i importu Gwarectw Budownictwa Górniczego: 
Polmagiem oraz EmaglE'm W efekcie powstał 
nowy twor o nazwie Przedsiębiorstwo Eksportu 
i Importu KOPEX w Katowicach Ale na praw- 
dziwą prywatyzację trzeba było jeszcze poczeka c 
całe cztery lata, bo dopiero w 1993 roku prze- 
kształcono przedsIębiorstwo w Jednoosobową 
społkę Skarbu Panstwa. Do nazwy dodano za- 
tem Społka Akcyjna. 
- Słowem rozpoczęł) się pnemiany. 
- One rozpoczęły się na dobrą sprawę już dwa 
lata wczesniej, bowiem wtedy własnie KOPEX 
rozpoczął eksport węgla, co z kolei dało począ- 
tek dywersyfikacji działalnosci firmy. Przedsię- 
biorstwo przestawało byc jedynie posrednikiem 
handlowym, staJąc Się organizatorem przedslę- 
wzięc eksportowo-importowych Kapitał fman- 
sowy pozwolił na udzlelame kredytow i porę- 
czpn, preferowanie przedsięwzięc partnerow 
z przemysłu. Rownież struktura organizacyjna 
ulegała zmianom W 1997 roku dokonano po- 
dzialu jednostek orgamzacyjnych w piorue han- 
dlowym wg krytenum produktowego. Powstały 
samodzielne bIUra handlowe. 
Obecnie pracujemy w oparcIu o nową koncep- 
cję kit'runkow rozwoJu Społkl, będącej uzupeł- 
nieniem "Strateglldziałalno&:1 PEiI Kopex SA 
do roku 2002" Zakłada ona, poza dotychczaso- 
wą działalnosclq w sferze handlu zagranicznego, 
dalszE' dywersyfikowame l wchodzeme w nowe 
segmenty na rynku kraJowym. W maju ubiegłe- 
go roku otrzymahsmy koncesję na obrot paliwa- 
mi płynnymI, stąd ..tworzeni p BIUra ds Handlu 
Krajowego. ZajmuJe SIę ono obrotem energią 
cI!'plną I elektryczną ohroh'm !Mh....aml ClPklv- 


mi oraz handlem węglem i koksem na rynku kra- 
jowym Poza tym rozpoczęlismy działalność dp- 
veloperską I reahzujemy budowę osiedla miesz- 
kaniowego na 250 mieszkań w Siemianowicach 
Śląskich. Plany powstały we współpracy z Sie- 
mianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, zakła- 
dają docelowo wybudowanie w tym mieście 
siedmiuset mieszka n na sprzedaż. Prowadzimy 
takze działalność w zakresie ekologii. Doskona- 
łym przykładem niech będzie nasz udział w roz- 
poczętej już budowie oczyszczalni scieków 
w UJeżdzie. Nowa strategia zakłada ponadto 
uporządkowanie Grupy Kapitalowej KOPEX SA 
poprzez przeplOCilowame jej składu. W ten spo- 
sob chcielibyśmy wykreowac nowy wizerunek 
społkl na rynku krajowym Budujemy więc firmę 
nowoczesną, szeroko otwartą na potrzeby klien- 
tow, ale też potrafiącą dobrze zabezpieczać inte- 
resyakcjonariuszy. 
- No własnie, jeste!;cie obecni na parkiecie. 
- Debiut giełdowy miał miejsce 4 czerwca 
1998 roku. Od tego dnia jestesmy obecni na ryn- 
ku rownolpgłym WarszawskieJ Giełdy Papierów 
Wartosciowych. Dodam jednak, że głownym ak- 
CJonariuszem KOPEX-u Jest nadal Skarb Pań- 
stwa, który posiada ponad 80 proc. akcji. 
- Wróćmy do zagadnień związanych z Grupą 
Kapitałową. Cóż to takie!:"o Autokopex? 
- Jest to społka wydzielona ze struktury KO- 
PEX-u, znany od wielu lat dealer HONDY Za- 
czmJmy od tego, że Grupa Kapitałowa KOPEX 
SA jest bardzo zrożnicowana i stanowi prak- 
tycznie holding przemysłowy. -Aktualnie liczy 
ona pięc podmiotów zależnych i tyle samo sto- 
warzyszonych Wiodącymi są tu: Autokopex 
oraz prowadząca dZlałalnosć w zakresie usług 
leasingowych Kopex Leasing System. Społka 
Kopex ConstructlOn sprzedaJe maszyny I urzą- 
dzenia dla potrzeb przemysłu. Z kolei Kopex En- 
gineering i Kopex Recycling działają w sferze 
ochrony środowiska. Zadaniem tej ostatniej jest 
wyburzanie budynków I rekultywacja terenow 
poprzemysłowych, a więc odzyskiwanie odpa- 
dów. Objęlismy w niej 60 proc. udziałów. Pozo- 
stały pakiet trafił do przedsiębiorstwa Majche- 
rek Maszyny Budowlane z Poznania. Uczestni- 
kami Grupy Kapitałowej są jeszcze EMPEBEPE 
Holding SA i KopE'x Comfort sp z 0.0. wspoma- 
gaJące KOPEX SA w Jego działamach w sferze 
budownictwa 
- Jak mi wiadomo, KOPEX coraz aktywniej 
w
półpracuje z samorządami. W Jdworznie ta 
w\połpraca je
t Szczf'gólnie widoczna. 
Wspołpraca z samorządami stała się dla nas 
pnorytetem. Pozwolę sobie zwrocic uwagę na 
fakt, ze samorządy są w Polsce największym pu- 
blicznym mWL.>torem Nasza oferta dla samorzq- 
dow to rystern monitorowania ..Bezpieczne mia- 
sto" Pozwala na skuteczne dzialama prewencYJ- 
ne w ob
zal ach objętych monitorowaniem WIZYJ- 


., nym. Stały momtonng umozhwia prak- 
tycznie nieograniczoną archiwizację za- 
istniałych zdarzeń, zwiększa szybkość 
i skutecznosć działania patroli pohcyj- 
nych na ulicach i drogach. Krótko mo- 
wiąc, zabezpiecza nasze bezpieczeństwo, 
zdrowie i życie. Oferowany przez nas mo- 
nitoring może być zintegrowany we 
wspólnym centrum z systemami sygnali- 
zacji pożaru, włamania, napadu, sygnah- 
zacji ulatniania gazu, nadzoru transpor- 
tu, sterowania sygnalizacją świetlną, 
wreszcie satelitarnego siedzenia pojaz- 
dów i wielu, wielu innych celach. Jak 
WIęC widac, możhwośc wykorzystania 
monitoringu są ogromne Jako cieka- 
ł wostkę dodam, że ze statystyk, które pro- 

 wadzImy, wynika czarno na białym, że 
w obszarach objętych monitorowaniem 
bezpieczeństwa nastąpił spadek prze- 

 stępczosci rzędu od 20 do 60 procent. I to 
stanowi dla nas sukces. System "Bez- 
pieczne miasto" doskonale sprawdził się 
w Jaworznie i muszę powiedzieć, że inne 
gmmy też wyraziły duże zainteresowanie 
jego eksploatacją. 
- W świcie KOPEX zasł
 nął również 
z budowy tuneli. Jest ch} ba ze 30 takich 
miejsc, gdzie długo was pamiętają. 
- Tunele to rzeczywiscie długa i wspaniała hi- 
storia. Hongkong, Turcja, Niemcy. Już szykują 
się kontrakty w Szwajcarii, Izraelu i ponownie 
w Turcji. Nie zamierzamy rezygnowac z budowy 
tuneh w Polsce, zwłaszcza, że w najbliższych la- 
tach ma Ich u nas powstac doŚĆ sporo, m.in. na 
odcinku Zwardoń Bielsko-BIała, a także mię- 
dzynarodowy, łączący nas ze Słowacją. Będzie- 
my w tych budowach uczestniczyć wraz z tym 
samym francuskim partnerem, z którym realizo- 
walismy w Paryzu budowę sieci podziemnych 
parkingowo W ogóle parkingi to osobny temat. 
To przyszłosć naszych miast. W samych Katowi- 
cach projektowana jest budowa dwukondygna- 
cyjnego parkingu w samym sercu miasta. Mamy 
ambicję zrealizowania projektu. 
- Co b
'ło największym sukce..em KOPEX- 
u w ubiegłym roku? 
- Było ich kilka. Wymienię np. podpIsanie 
kontraktu na modernizację rumunskiego prze- 
mysłu węglowego. Warunkiem jego parafowania 
było udzielenie gwarancji przez rząd rumunski 
Tak się stało. Teraz jest on realiwwany wespoł 
z japonska firmą Itochu Ze względu na fakt, że 
Japonczycy realizują w Rumunii program mo- 
dernizacji elektrowni, a energetyka tamtejsza 
jest scisle związana z węglem, partner Japoński 
zwrocił się do KOPEX-u z prośbą o pomoc 
w częsci węglowej. Kontrakt opiewa na kwotę 
ponad 120 mln USD, z czego wspommana częsć 
węglowa na 25 mln. NIewątpliwym sukcesem 
było uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania 
Jakoscią ISO 9002 przyznanego przez renomo- 
waną placowkę certyfikującą Rheinisch- 
Westfalischer TUV z siedzibą w Essen Certyfi- 
kat zaświadcza, że KOPEX SA wprowadził i sto- 
suje system zapewnienia jakości w zakresie 
"Handel zagraniczny i krajowy: surowcami, 
energIą, paliwami, towarami przemysłowymi, 
konsumpcyjnymI oraz swiadczenia usług w za- 
kresie mwestycji przemysłowych i publicznych" 
- Jakie było największe niepowodzenie KO- 
PEX-u w uhiegłym roku? 
- Nie ukrywam, ze kłopoty na rynku niemiec- 
kim. Stracilismy tam kontrakty gornicze w prze- 
mysie wydobywczym soli, ale mamy zamiar Je 
w najbliższym czasie odbudowac. 
- Phmy na nowy rok? 
Zamierzamy wejsc mocno w sferę produkcji 
Wiodącym kierunkiem w tej dziedzinie są nasze 
proby połączenia się z sektorem energetyczno- 
cieplnym. Chcemy zaangażowac Się kapitałowo 
w zakładzie wzbogacania węgla. Następnym eta- 
pem ma byc produkcja ciepła i weJscie na rynek 
ciepłownictwa. Musimy realizować nadal strate- 
gię działama społki zakładającą zmianę w struk- 
turzp przychodow, na korzysc rynku krajowego 
- D.liękuję za rozmowę. 
KAJETi\N BEREZO",SKI 


sI,. 3 


".----..... 

 


KOMA G 


ZAKŁAD BAD1\N ATESTACYJ- 
NYCII ('ENTRUM MECII1\NIZA- 
l:JI GORNICrW A KOM1\G, Jako 
jednostka certyflkujqca wyroby 
i przeprowadzająca badama atesta.. 
cyjne maszyn i urządzen przezna- 
czonych do stosowania w zakła- 
dach górniczych, prowadzI także 
działania w zakresie oceny zgodno- 
ści związane z przystąpieniem Pol- 
skI do Unii EuropeJskiej. 
Funkcjonowanie przyszłego sys- 
temu oceny zgodnosci polegac bę- 
dzie miedzy innymi na przemesie- 
niu unijnych procedur oceny zgod- 
ności poprzez wdrożenie do prawa 
polskiego dyrektyw oraz infra- 
struktury systemu notyfikacJi 
Uczestnicząc w opiniowaniu pro- 
jektu Rozporządzenia Rady Mini- 
strow w sprawie wymagan zasadni- 
czych dla maszyn i urządzen zabez- 
pieczających, podlegających ocenie 
zgodności, który to projekt Rozpo- 
rządzenia przenosi do prawa pol- 
skiego Dyrektywę Europejską 
98/37/EC, Centrum Mechanizacji 
Gornictwa KOMAG wnosi swój 
wkład w okresienie zasadniczych 
wymagań dotyczących ochrony 
zdroWIa i bezpieczeństwa w zakre- 
sIe maszyn przeznaczonych do pra- 
cy pod ziemią. 
Równolegle z powyzszymi dzia- 
łaniami prowadzone są prace w ce- 
lu dokładnego poznania systemu 
i trybu notyfikacji, praw I obowiąz- 
ków jednostek notyfikowanych, 
sposobu dostosowania jednostek 
notyfikowanych do współpracy 
w ramach struktur europejskich. 
Uzyskanie statusu jednostki no- 
tyfikowanej do oceny wyrobów na 
zgodność z Dyrektywą Europejską 
98/37/EC jest jednym z najważmeJ- 
szych celów Zakładu Badań Ate- 
stacyjnych Centrum Mechamzacji 
Gornictwa KOMAG. 


Zmieniają 
polski 
przemysł 


16 stycznia na Zamku Królew- 
skim w Warszawie po raz pierw- 
szy przyznano tytuły "Tego, który 
zmienia polski przemysł". Wsród 
laureatów znalazło się dziesięc 
osobistosci i instytucji, ktore zda- 
niem przyznającego tytuł mie- 
sięcznika "Nowy Przemysł" zna- 
cZąco, w ciągu ostatniego dziesię- 
ciolecia, zapisały się w procesie 
restrukturyzacji gospodarki pol- 
skiej. Kryterium, jakim kierowa- 
no się przy wyborze laureatów, 
był ich wpływ na podniesie kon- 
kurencYJnosci polskiego przemy- 
słu, bowiem właśnie ten problem 
w opmii kolegium redakcyjnego 
"Nowego Przemysłu" jest naj- 
większą bolączką polskiej przed- 
siębiorczosci. Przy dokonywaniu 
wyboru zwrocono uwagę nie tylko 
na tych którzy osiągnęli najwięk- 
szy sukces, ale również i na tych, 
ktorzy w minIonym dziesięcIOle- 
ciu przeszli naj dłuższą drogę. 
W grorue laureatow konkursu 
znalezli się między innymi wice- 
premier minister gospodarki J a- 
nusz Steinhoff I Kopalnia Węgla 
Kamiennego "Bogdanka". Wice- 
premier wstał uhonorowany za 
"prowadzenie stabilnej polityki 
gospodarczeJ uwzględniającej 
pnorytet dynamicznego rozwoju 
narodoweJ gospodarki" oraz za 
"szczegolnie cenną umiejętnosc 
łagodzenia sporow i wypracowy- 
wania kompromIsowych rozwią- 
zan z korzyscią dla gospodarki" 
"Bogdankę" wyrożniono za to, że 
..jest przykładem, na to, iż polskie 
gornictwo węgla kamiennego mo- 
że byc dochodowe, a sprawne za- 
rządzanie i rynkowa orientacja 
po.lwohły jej zminimalizowac 
wpływ niekorzy<;tnych zjawisk 
rynkowych" 


ANNA ZY('I1
		

/iv5521TG-2001-03-0004.djvu

			sIr. 4 


WYROBISKA KOPALNI "CZECZOTT" ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM? 


Mniej si.  


na woda w Wiśle 


- Sporządzone na początku lat 
dziewięćdziesiątych nadzwyczaj 
pesymistyczne prognozy w odniesieniu do 
zrzutów przez kopalnie węgla kamiennego 
słonych wód do Wisły i Odry, tak w przypadku 
wielkości ładunków chlorków i siarczanów, jak 
i ich stężeń w obu głównych rzekach, nie 
sprawdziły się - stwierdza Antoni Magdziorz, 
kierownik Pracowni Odsalania Wód 
w Głównym Instytucie Górnictwa. 


Dzieje SIę tak przede wszystkim za 
sprawą ograniczania i koncentrdcjl 
wydobycia węgla. Więcej: płynące 
znajświeższych bdddń prognozy po- 
zwalają spodzlewac się utrwalema 
tpndenqi zmniejs
ania przez gornic- 
two zrzutu slonych wodo Mnipj słone 
są zatpm nip tylko obie rzeki, lecz 
w konsekwencjI rownie7 "środowi- 
skowe" rachunki wystawiane gorni- 
czym przedsiębiorcom za degradowa- 
nie ekosystemoworaz urządzeń hy 
drotech";icznych i komunalny
h 
wzdłuż ich biegu Spostrzeżenie to 
ma szczegolną wagę w przypadku 
Nadwlslanskiej Społki Węglowej SA, 
nie bez racji postrzeganej jako naj- 
większy winowaJcd w "sycemu" Wi- 
sły ładunkami soli. 
Oto o Ile w 1998 r. kopalnie węgla 
kamiennego doba w dobę odprowa- 
dzały do wod powierzchmowych 
w zlewm Wisły 2851 ton chlorków 
i siarczanow, t
 sam udział zakładow 
gorniczych skupionych w NSW SA 
sięgał 2509 ton, czyli aż 88 proc. Dla- 
tego najwyższe stężenia sumaryczne- 
go ładunku obu jonów (4 g/l) notowa- 
no w punkcie pomiarowym w Nowym 
Hieruniu, czyli tuż poniżej ujścia Go- 
styni i Potoku Goławieckiego, odpro- 
wadzających zasolonp wody z pięciu 
"nadwiślanskich" kopain: ..Silesii", 
..Brzeszcze", ..Piasta", "Ziemowita" 
i "Czeczotta" . 


Ogramczenie wydobycia węgla, 
zwłaszcza zaś tzw działania u zrodła, 
intensyfikowane ostatnimi laty w za- 
kladach górniczych z mysią o miarko- 
waniu doplywu zmineralizowanych 
wód, znacznie zmnipjszyły zasolenie 
Wisły i Odry oraz ich dopływow 
podkresla Antoni MagdzlOrz. 
Oto w zlewni Wisly między 1991 r 
i 1998 r. ładunki chlorkow i siarcza- 
now obnizyły się o aż 49 proc. Ich 
srednie stężenie w Nowym Bleruniu 
spadło w latach 1993 1998 o 53 
proc., zaś w Bielanach pod Krako- 
wem o 43 proc. Oczywiscie, mimo 
utrzymywama się owej pozytywneJ 
tendencji. zasoby wodne Wisly w tym 
najwrażliwszyrn punkcie kontrolnym 
me są dostatecznie bogate, totez 
w Nowym Bieruniu wciąz obserwuje 
się znaczne przekroczema norma- 
tywnego stężenia chlorkow i siarcza- 
now (500 mgfl) przy utrzymywaniu 
się wielkosci odprowadzanych ła- 
dunkow na poziomie roku 1998 wy- 
stępowałoby ono przez praktycznie 
cały rok (sciślej. przez około 348 dni 
w roku). Antoni Magdziorz przewi- 
duje jednak dalsze ograniczanie 
przez gornJctwo zrzutu słonych wodo 
Skoro zaś listę winowajcow wobec 
ekosystemu Wisły otwierają kopalnie 
NSW SA, to rzeczą szczegolnie inte- 
resującą są tamtejsze programy dzia- 
łan, ktorych urzeczywistnienie przy- 


niosłoby jeszcze mmejsze zasolenie 
głownej polskiej rzeki. Do niedawna 
radykalne rozwiązanie tego proble- 
mu łączono w społce z uruchomie- 
niem po trzech latach budowy Zakla- 
du Odsalania Wod Kopalnianych 
w OswięcimlU. Ba, w FirmIe Che- 
micznej "Dwory" nie licząc innych 
zablegow przygotowano już teren 
dla teJ inwestycji. W zakładzIe miały 
byc zrazu poddane utylizacji w pro- 
cesie termicznym solanki z ..Piasta" 
i ..Ziemowita", a w dalszym etapie- 
rownież "Czeczotta" MImo licznych 
walorow, w tym głownie trwałej eli- 
minacji potężneJ dawki chlorkow 
i slarczanow (do 850 ton/d ), projekt 
miał też słabe strony. Ubiegłoroczna 
analiza, przeprowadzona w ramach 


tow oswlęclmskiej instalacji. No, 
i coraz bardziej iluzorycznie wyglą- 
dały rachuby na zaangażowanie Się 
w całe przedsięwzięcie inwestora 
strategicznego, gotowego w prawie 
60 proc. partycypowac w jego sfinan- 
sowamu Przekonanie i zapał do pro- 
jektu wyraznie więc ostygł. 
Dzieje się tak tym bardziej w kon- 
tekście dwoch faktow: generalnie 
malejącego własnie zrzutu słonych 
wód z kopalń NSW SA, w tym 
zwłaszcza nieodlegleJ likwidacJI 
., Czeczotta" Położenie tego zakładu 
górniczego i tutejsza sytuacja hydro- 
geologiczna pozwala otoż na zatopie- 
nie go bez ryzyka zagrożen wodnych 
dla sąsiednich kopalno Tylko w tym 
przypadku w grę wchodzi ogranicze- 


l  
'
 
,t 
p 
" 
<11 

 
;łJ 

 ,  .
 
Rzeczka Gostynka I Potok Gofawlecki - na zdjęcIu - odprowadzają do WI- 
sty zasolone wody z pięciu ..nadwlslanskich" kopaIn. 


sektorowej oceny stanu srodowiska 
w górnictwIe węgla kamiennego, 
eksponowała zwłaszcza wysokie 
koszty inwestycyjne (141 mln USD) 
i eksploatacYJne (36 mln USD rocz- 
nie), mebywałą energochłonnosć, 
przy braku popytu na całosć produk- 


Polemika 


nie co dobę zrzutu do WIsły około 
500 ton ładunkow chlorkow' i siar- 
czanow Ale zlikwidowany "Cze- 
czoU" ma spełmac dodatkową jesz- 
cze rolę w rozwiązywamu problemu 
zasolonych wod z dw6ch innych jesz- 
cze kopain. Wraz z ostatecznym za- 


konczeniem eksploatacji w Mied..mej 
Woli jeJ wyrobiska staną się gigan- 
tycznym zbIOrnikiem retencyjno-do- 
zUJącym dla solanek "Piasta" i "Zi('- 
mowita", skąd w kontrolowanych już 
dawkach będą trafiały do Wisły. 
Ubiegłoroczna analiza kosztow 
i zyskow dla możliwych, alternatyw- 
nych rozwlązan problemu słonych 
wod z kopaln NSW SA, Jaką na zlece- 
nie Mimsterstwa Gospodarki prze- 
prowadził Głowny Instytut Górnic- 
twa pospołu z Instytutem Ekologii Te- 
renow Uprzemysłowionych w Kato- 
wIcach, wykazała prymat zapropono- 
wanych przez samego przedsiębiorcę 
gornlczego komplementarnych pro- 
gramow cząstkowych, jakie mialyby 
zostac zrealizowane do 2010 roku Ich 
Istota, nie wnikając w inżymerskle 
niuanse, polega na połączeniu reduk- 
cji dopływów..u zrodła" z za!otosowa- 
niem metod geologlczno-gorniczych 
oraz sygnalizowanego już sposobu po- 
stępowania z wykorzystaniem wyro- 
bisk "Czeczotta" lako zbiornika re- 
tencyjnego Ta komplementarna stra- 
tegia postępowa ma, w rozmaitym 
stopmu rozciągająca S1l: na wszystkie 
kopalnie NSW SA, ma jeszcze Jedł'n, 
zasadmczy zgola atut: ma kosztowac 
meco ponad 102 mln złotych, czyli za- 
ledwie jedną szostą tego, co trzeba by 
"utopIĆ" w budowę oswięcim!okiego 
zakładu odsalania. 
Realizacja zamierzonych przeL 
..nadwislan" działan pozwoli na 
wyellmmowanie ze zrzutu do głow- 
nej polskiej rzeki około 750 ton 
chlorkow i siarczanow co dobę 
uważa Antoni MagdzlOrz. Dodam: 
GIG w pełni rekomenduje zapropo- 
nowane przez kopalnie programy, 
poniewaz w ocenie spec}ahstow in- 
stytutu są one realne do wykonania 
i w perspektywie 2010 roku przybli- 
żają systuaCję, kiedy pod względem 
zawartoścI chlorków 'I siarczanów 
wody Wisły powinny przed Krako- 
wem spełniac rygory II klasy czy- 
StosCI (jech) 


Anonim pewnego dziennikarza 


W środowisku górniczym od pewnego 
czasu krąży kuriozalny dokument. 
Nosi on tytuł "Informacja o systemie 
wydawania prasy górniczej górnictwa 
węgla kamiennego". Na kilku stronach 
maszynopisu anonimowy autor nie 
tyle informuje, ile raczej próbuje 
przekonać czytających, że 
dotychczasowy system prasy 
górniczej funkcjonujący na 
podstawie gazet spółek węglowych 
jest jedyny, znakomity i cieszy się 
powszechnym uznaniem, zaś 
proponowany obecnie, polegający 
między innymi na bardziej 
racjonalnym wykorzystaniu "Trybuny 
Górniczej", jest zły i nie do 
zaakceptowania. 


Nippodpl'iany autor wychwala bez umidru zwldszcza dwie 
gazety spolkowe ..OskaId" I "Gwdrek" Tak siC :oklada, ze wy- 
ddWCą obu gornkzych pellOdvkow byłu Biurr) Usług DZienni- 
karskich f)ervICf' PIC z Zabrza 
W ,,1nf01macjl" I...zytamy, że "ko zt wydawama gazety, to 
rownowarto"c dWvl'h do b'7ech wagonow węgla" PrzyjrzYJ- 
my się, Ile naprdwdę ko 7tuwało wydawanie ,Oskarda" 
i ,.Gwarka" Otoz cena Jedno:>tkowd Oskarda" ....ynosiłd 
.ł.26 zł, 7a jPJ mi sięczny nakład wyno
ił ostatmo 9700 eg- 
7emplarzy 
Wedlug infOl'ffidl'jl z RylmickleJ Społkl WęgloweJ koszt 
"Gwdrka" kształtował !olI;' podobmt Jeden egzempla17 teJ ga- 
/I'tv ko"Lt!Jwdł 2 64 71. pr7v ndkldd/i,' l:! t\, eg7£'mplarzy 7a
 


miesięcznie społka asygnowała na ten cel 31,7 tys. złotych. 
(dane za II połrocze 1999 roku). 
Jak WIęC WIdac, zarowno BSW SA, jak i RSW SA wydawaly 
na "swoją" prasę niebagatelne kwoty. Teraz, Ioedy mformaCje 
ze społek maJą trafiac na łamy.. Trybuny Gorniczej", anonimo- 
wy autor krązącego pisma I"WIe włosy z głowy, bo prywatnej 
firmie po prostu wyschnie żrodełko mtratnych przychodów. Po 
raz kolejny okazuje się, że jezeli nie wiadomo, o co chodzi, to 
chodzi o pieniądze. Dla porównania - Jeden egzemplarz ..TG" 
kosztuje (i to liczony wraz "Trybuną Sląsk4") 1,1 zł 
Po co jednak autor pisze w "Informacji" nieprawdę i wyta- 
cza sprzeczne ze sobą argumenty? 
Przeglądam ten dokument I znajduję w nim zarzut, że "Try- 
buna Gornicza", to "tytuł o niskieJ poczytnosci". Na następnej 
stronie autor juz chyba zapomruał o czym pisał wczesniC], bo 
oto czytam taki passus: ..plerwotme to "Trybuna Śląska" mia- 
ła wesprzeć czytelnictwo "Trybuny Gornlczej". Obecnie zdaje 
się byc odwrotme dlatego, że ,Trybuna Sląska" utraciła 
znaczną częsc czytelnikow C...) " 
Autor krytykuJe model "wydawama Jednego centralnego 
organu prasowego", bo Jak twierdzI ......ątpic należy w to, ze 
gornikow z rpjonu kopaln nadwiślanskich mteresowała bę- 
dzie problematyka regIOnu kopaln Jastrzębskich" Tymcza- 
sem bIOrę do ręki "Gwarka" I ..Oskarda" I coz czytdm? W tym 
sdmym grudmowym numerze obu gazet znajduję tpn sam wy- 
WIad zatytułowany ..Mamy Je
zcze wiele spraw do załatwie 
nia" W innych numerach obu społkowych gazet rowmeż na- 
trdfiam na powtarzające się artykuły, za publikowanie kto 
rych BUD SerYJce Pre
 skasował oblP połki dwa razy za ten 
sam matenał 
Z Jednej strony autor strd zy, że szykuje się "ujednollcenif' 
polItyki informacYJne)", z drugie) ubolewa. ze Mlmsterstwo 
GospodarkI i PARG "me prowadzą zadnych okrp<;owych spo. 
tkan z klerowmctwdInl redakcJI gazet społek węglowYch i od- 
nosI się wrażenip, że me ma zadnego pomysłu na tego typu 
działamd koordyndc}']ne." Z JedneJ stron} pragnie b'\C !odmo- 
dzIPin) , z drugiej chce Jednak, zeby ktos mocno prowad7lł go 
za rękę? SIła argumentaCJI nie je"t WIęC Jak wldac mocną _tro- 
ną autora "InfonnacJi" 
W dalszeJ I...Zę
CI te"o dokumentu sporo miejsca pOSWlę ono 
Wydawnictwu GorniLzemu WIdać wyrazme ze autor me mo- 
7P pogodzie SIt' 7 fdkt,lml ....lęC je nagma I naj7W\' 7aJniej kła- 


mie Pisze bowIem, że WG ..przez cały okres istmema Jest głę- 
boko deficytowe i coroczne ogromne straty pokrywają udzia- 
łowcy". Byc może autorowi marzy się taka sytudcja. Najwy- 
razniej bierze swoje imaginacje za rzeczywistosc. Tymczasem 
już od roku 1998 spólki węglowe własclciele WG nie dopła- 
cały do Jego działalnosci ani grosza. Za rok 2000 WG wypra- 
cowało zysk i przewiduje wypłatę dYWIdendy dla właścIcieli. 
Z błędnej przesłanki anonim wyciąga jeszcze bardziPj błęd- 
ne wnioski. Grzmi bowIem, ze "w ciągu pięciu lat swego ist- 
nienia WG potWIerdziło swoją całkoWItą nieprzydatność do 
funkcjonowania w gospodarce rynkoweJ". DaleJ autor prze- 
kracza juz granicę smiesznoscl sugerując, iż "zgodnie z zasa- 
ddmi reformy gormctwa węglowego tego typu niprentowne 
przedsięwzięcie powmno ulec likwidacjI." Wolnego, wolnego. 
Byc może to prywatne BUD "Service Press" znikme z rynku, 
kiedy to społki węglowe przestaną go fmansować? 
Autorowi wyraznie nie podoba się to, że spółki węglowe ma- 
jąc własne wydawnictwQ i własną gazetę, chcą wykorzystac ją 
bardziej racjonalme, stworzyc jednorodną politykę informa- 
cYJną i znacząCO zmniejszyc koszty Posuwa się do Insynuacji 
I pomowien sugeru}ąc, że proponowany model prasy gorniczej 
..stanowi istotne zagrozeme interesow partnera spolecznego 
głownie zWląLkow zawodowych" 
Po co do walkI {) kasę mieszac związkowcow I napus7czac 
Ich na zawsze życzliwą im ,.Trybunę Gormczą"? To wszdk 
chwyt propagandowy z mmlOnPJ epoki. W tym <;tylu jest zresz- 
tą napisany cały oma....Jany dokument. Wldac w mm rękę 
dZlenmkarza, wprdwnpgo pl'Opagdndzlsty z lat 80., ktory 
zwykł o sobie mawiac, że je"t żołnierzem na linl1 frontu Ide 
ologicznego.'. DZI jedndk pomylił sobie okopy I kIerunkI na- 
tarcia. Wylewa !owoje 
ale przvprdwlając Je Ideologicznym so- 
sem, podcZds gdy uczciwie} byłoby napi!oa. ,ż chodzI o utra 
cone dochody Wldac dos l'dl do wnIOsku, ze o wll'lp lMrdzleJ 
wznIOsIt' brzmią fra7e J o wolno CI pra y, o akcl'ptdCji spo- 
łecznej, wiarygodno"':ll inne tego rod7aju okrągle ogolmkl mz 
Jęk zawodu po stracie kasy. 
Anonimowa chol... Jak ....ldJC Jednak podpbana "InformacJd 
o 
}stpmIP wydawama pra- u gorn\cze) gornlctwa węgld kd 
mlennego" je:>t mC'zym innYm, Jak żdlosną prob4 ratowdnid 
utracunej POZYCJI Szkoda, ZE' autorowI l-abrdklo odwdgi, hy 
]>OIlpl"ac dokunwl1t Imwnlt'm I nal\\ I ł.i..m 
70101" NIWI:"IISKA
		

/iv5521TG-2001-03-0005.djvu

			Wysoka danina 
od przekopu? 


(DOKONCZENIE ZE STR. 1) 
działalnosci gospodarczej innej niż 
działollnosc rolnicza lub lesna. 
Wprawdzie akt ten jest opatrzony 
datą 12 styczrua 1991 r., niemniej 
zagadnienie obkładarua wyrobisk 
gorniczych podatkiem od nierucho- 
mosci ma dużo krótszą metrykę, al- 
bowiem problpm pojawił się dopie- 
ro wraz ze zrożnicowanym orzecz- 
nictwem NSA w tej kwestii. Ow nie 
tylko prolwny kontredans wywołały 
setki sporow w relacJach gminy- 
przedsiębiorcy gornlczy. Kolpj rze- 
czy była zazwyczaj taka, że samo- 
rządowi urzędnicy traktowali wy- 
rohiska gornicze jako podlegające 
obłożemu należnym lokalnym ma- 
gistratom podatkiem od nierucho- 
mosci, totez naliczali spółkom wę- 
glowym te zobowiązania i oczeki- 
wali ich UIszczenia. Druga strona 
stanowczo kwestionowała ów tytuł 
zalewając odwoła mami Samorzą- 
dowe KolegIa Odwoławcze. 
Te zas na ogoł orzekały po my- 
sli gorniczych adwersarzy - przy 
pomina prezes GIPH, Janusz 01- 
szowski. - Negatywne dla siebie 
rozstrzygnięcia producenci węgla 
masowo zaskarżali następnie 
w Naczelnym Sądzie Administra- 
cyjnym 
l oto w uchwale z 18 grudrua 
1997 r. pięciu sędziow NSA stwier 
dza, że wyrobisko gornicze nie sta- 
nowi budowli. Wydawałoby się za- 
tem, IZ w jej kontekscle stało !>ię 
OCZ}'WIStym, że rue podlega obłoze- 
niu podatkiem od rueruchomoscl. 
Tymczolsem tamten werdykt tak 
naprawdę w ruczym specjollrue nie 
odmienił biegu rzeczy w relacjach 
gminy-przed'iiębiorcy gormczy. 
Tamto orzeczerue piątki sę- 
dziow NSA rue mlolło. mestety, wa- 
loru wlązącej wykładni prawa 
rozkłada ręce prezes OlszowskI. 
( )wszem, gdzleruegdL.ie kolegia 
uW7g1ędniolły w swoich postano- 
wieniach zawarty w uchwale punkt 
wIdzenia W gruncie rzeczy jednak 
noldal wszy!>tko szło przeważnie po 
slolH'mu: solmorządowl skarbnicy 
wylic7ali "wyrobiskowe" nalezno- 
'iCI podatkowe, dłwnicy skarzyli je 
do kolegiow odwoławczych, a te po 
dawnemu postanawIały na ogoł, że 
apelujący molj4 płolCIC. Wreszcie 
prLed dwomol laty jeden z orzekają- 
cych zespolow kolegialnych pono- 
WIł pytanie w tej sprolwIe do NSA 
Tym razem uchwała skladu pięciu 
'iędZlOW Naczelnego Sądu Admini- 
stracyjnego z 29 listopada 1999 r. 
brzmiała dla odmiany tak: "Pod- 
7ipmne wyrobisko górnicze podlpgol 
opodatkowanIU podatklt
m od me- 
ruchomosci (u.)" 
Stolłol Się rzecz zdumiewająca, 
by nie rzPC wręcz, skandaliczna - 
kompntuje ow nowy werdykt 01- 
sLowski. I z wyrazną iroruą w gło- 
sie podkresla nie wyjaWlolJąc na- 
.lwiska ze I pIerwszemu, i drugie- 
mu skłoldowi Jurystow NSA prze- 
wodmczył ten sam sędzia. Prezps 
GIPH to ruepr.
ychylne górnictwu 
0I7Pc7£'nie NSA łączy zwłaszcza 
z nazwiskiem prof Rys7arda Ma- 
stalskll'go z Uniwersytetu Wro- 
cławskiego, ktorego opinia prawna 
LolCIzczyzny ora7 d\Tl'ktywach 


Konstytucji RP, Prawa podatkowe- 
go, Prawa budowlanego, Kodeksu 
cywilnego oraz Prawa geologiczne- 
go i gorniczego. 
Objętosciowe rygory niniejszego 
tekstu nie pozwalają na ich obszer- 
ne cytowanie, toteż poprzestaiuny 
na przytoczeniu niektorych końco- 
wych konkluzji. 
Prof. Antoni Hanusz, Zakład 
Prawa Finansowego UMCS w Lu- 
blinie: Skoro (...) nie istnieje jakI- 
kolwIek zWIązek ponuędzy pod- 
ziemnym wyrobIskiem gorniczym 
a prawnym pOJęciem nieruchomo- 
ŚCI. zdefmiowanym w przepisach 
prawa cywilnego, to w konsekwen- 
cji brak Jest podstaw, aby dla ce- 
low podoltkowych uznać wyrohisko 
gornicze jako nieruchomosc 
I uznac je za przedmIot opodatko- 
wania podatkiem od nieruchomo- 
ŚCI. 
Prof. Witold Modzelewski, insty- 
tut Studiów Podatkowych Modze- 
lewski i Wspólnicy: Biorąc pod 
uwagę istniejące uwarunkowania 
prawne naIeży stwlerdzic, że brak 
jest dostatecznych podstaw praw- 
nvch do uznarua, że wyrobiska gór- 
nicze podlegają opodatkowaniu po- 
datkiem od nieruchomosci. a zatem 
nif' powinny one byc objęte tym po- 
datkiem. 
Prof. Bogunuł Brzeziński, dr Ma- 
rek Kalinowski, Katedra Prawa Fi- 
nansow Publicznych w Uniwersy- 
tecie Mikołaja Kopernika w Toru- 
ruu: (...) Uzasadnienie uchwały 
NSA (z listopada 1999 r. jech) ra- 
zi dowolnoscią, (m) instrumental- 
nym traktowaruem wartosci kon- 
stytucyjnych i mało spójną argu- 
mentacją. (...) Zasada powszechno- 
sci opodatkowania, ktorą NSA usi- 
łuje wyinterpretować z przepisow 
Konstytucji, niP znajduje żadnego 
oparcia normatywnego i rue 
uprawrua do rozszerLenia opodat- 
kowania podatkiem od ruerucho- 
mosci na wyrobiska gornicze. 
Zbliżony pogląd jako jeden 
z pierwszych manife
tował i uza- 
sadniał prof Alpk.<,andpr Lipinski 
z Uniwersytetu Sląskiego w Kato- 
wicach. Wcale nie drugorzędnym 
wątkiem owych rozważa n był dyle- 
mat, do jakiego stopnia w demo- 
kratycznym panstwle prawa po- 
datmk może ponosic konsekwencJe 
ujmując rzecz delikatme nicsta- 
rannej techniki legislacyjnej, albo 
wręcz powIedzmy bez zbędnego 
dyplomatyzowania - mpchlujstwa 
ustawodawcy. 
Prezes Olszowski akcentuje dwie 
zwłasLc7a zdsady, właściwe dla de- 
mokratycznego państwa prawa: 
pierwszą że, w mysi Konstytucji 
RP, nakładanie podatkow następu- 
Je wyłącznie w drodze ustawy, 
i drugą że jesli ustawa podatkowa 
rue okresla wprost, że dolny stan 
faktyczny powoduje powstanie 
obowiązku podatkowego, to ewen- 
tualna wątpliwosc rue może byc 
rozstrzygana na niekorzysć i prze- 
ciwko podatnikom. 
Dlatego Gornicza Izba Przemy- 
słowo-Handlowa, Jako ogolnopol- 
ska organizacja samorządu gospo- 
darczego postanoWIła skorzystac 
z uprawnierua do występowania 
przed NSA na prawach strony 
w sporach zWiązanych z interesami 
gospodarczymI zrzeszonych w niej 
podmlOtow - informuJe prezes 01- 
szowskl. Z tej procesoweJ legIty- 
macJi GIPH korzysta aktualrue 
w prawie 30 sprawach, tocząca ch 
się przed NSA. Bronimy w nich te- 
zy, iz w obecnym starue prawnym 
brak jest jakichkolWIek podstaw do 
uznarua, że wyrobiska gormcze 
podlegają obłożeniu podatkiem od 
nieruchomoscl, a zdtem nie mogą 
bvc mm objętp 
. JERZY CIIR():\IIK 


Spojrzenia 


s". 5 


Ć milym 
dla górnikó1N 


. 
. 


Wolność prasy i swoboda wypowiedzi jest 
elementem demokracji. Z tej wolności, rzecz 
prosta, korzystają w równej mierze uczciwi 
i kłamcy, politycy wielkiego i małego formatu 
pożądający władzy. Technika kłamstwa robi 
postępy. W konsekwencji nazbyt często 
niepostrzeżenie dla samych siebie dajemy się 
wmanewrować w wirtualną rzeczywistość, 
która nie ma nic wspólnego z realiami. 
Z reguły też wolimy dobre kłamstwo od złej 
lub tylko nieco gorszej prawdy. 


Pomowmy o górnictwie. Praw- 
da jest taka. że w trzecim roku 
reformy zaczęło wychodzić ono 
wreszcie na prostą. I nie jest to 
tylko opmia rządu, ale i Komisji 
Europejskiej, ktora siedzi jej 
przebieg. Przede wszystkim do- 
czekalismy się wyrażnej poprawy 
wyniku ekonomicznego i rowno- 
wagi na polskim rynku węglo- 
wym, co było możliwe dzięki li- 
kwidacjI nierentownych kopaln 
i redukcji zatrudnienia. Mamy od 
blisko roku dodatnią akumulację 
na sprzedaży węgla. Ktos powie, 
że 2,5 zł/t to niewiele, ale przecIeż 
jeszcze w 1998 r. była ona ujem- 
na i wynosiła 22,61 zł. Efekty 
więc są, choc do uzyskania ren- 
towności w sensie dodatnich wy- 
nikow finansowych jeszcze dale- 
ko. Górnictwo wciąż dzwiga po- 
nad 20-miliardowy garb długów, 
ktore narastały latami. Ale i tu 
widac pozytywne tendencje. 
Jeszcze przed rokiem dług wrósł 
o 4,75 mld. W tym roku przyrost 
będzie na poziomie ok. 15 proc. 
ubiegłorocznego. 
Sprawdził się "Gorniczy Pa- 
kiet Socjalny", choc troską napa- 
wa Ios tych, ktorzy po odeJsciu 
z kopaln nie potrafili się odna- 
lezc w nowej rzeczywistoscl, nie 
skorzystali z możliwości zdoby- 
cIa nowego zawodu, a otrzymane 
odprawy wydali na konsumpcję. 
Trudno jednak obwiniac o to re- 
formatorow, zwłaszcza że nadal 
są uruchamiane różne srodki za- 
radcze I pomocowe. 
Tak już Jest, że każda reforma 
oznacza nie tylko koszty finanso- 
we, ale i społeczne. Dzis wiado- 
mo, że podjęty w 1998 r. wysiłek 
był mimo wszystko konieczny 
i opłacalny. Trzeba wiele złej wo- 
li, aby to negowac. NIestety, za- 
wistnikow nie brakuje, zwłasz- 
cza jesli w grę wchodzą własne 
niespełmone ambIcJe I nadzIeJe 
na odzyskanie utraconej pozycji 
na scenie politycznej i zarządza- 
jącego w gornictwiE'. Dowodnym 
tego przykładem jest senator Je- 
rzy Markowski, ktory nie tylko 
"zapomniał", że jako eksrefor 
ma tor gornictwa poniosł totalną 
klęskę, ale też bez żenady usiłuje 
udowodnic, ze jego rządy były 
pasmem sukcesów. Z wywiadu 
opublikowanE'go pr7ez "Trybu- 
nę" z 5 grudnia br. wynika, że je- 
go następcy niczego me oSl4gnę- 
li, gdyż wczesmPj akumuIacJa na 
sprzedaży węgla była nie gorsza' 
niż obecnie, zaś straty "stale ma- 
lały, aż do czasu objęcia rządów 
przez AWS-UW". 
Naiwny czytelmk może po ta- 
kIej lekturze dojsc do wniosku, 
że likwidacja nierentownych ko- 
paln i redukcja zatrudnienia by- 
ły szatanskim pomysłem nieod- 
powIedzIalnych szaleńcow. I o to 
własnie panu senatorowi chodzi. 
Podobno naIwnych nip sIeją, 
więc proponuję SIęgnąC do publi- 
kacJI prasowych z lat 1996-1997, 


w tym do wypowiedzi samego 
byłego wicemimstra gospodarki. 
Otóż w 1996 r. na spotkaniu 
z przedstawicielami ZZG w ko- 
palni "Halemba" J Markowski 
stwierdził m.in., że "z 61 kopaln 
19-20 dałoby sobie radę same, 
prawie 15 balansowałoby na gra- 
nicy opłacalnoscl, aIe pozostałe 
by padły", więc jak najszybciej 
należy zamknąć te, w ktorych 
płace stanowią około 80 proc. ich 
kosz tow. Dodał też, że dla bran- 
ży najtrudniejszy będzie rok 
1997 i ze ,jesli nie będzie efek- 
tow restrukturyzacji, rue da się 
przekonac posłow, żeby przezna- 
czyli dotacje dla kopaln w latach 
koleJnych" Powiedział wreSZCIe, 
że czas zmienic przyzwyczajenia, 
ho jesli nawet dziadek i ojciec 
pracował na "Halembie", to nie 
znaczy, że i syn tu będzie praco- 
wał. Przy sposobnosci zasugero- 
wał podejmowanie pracy w cze- 
skich kopalmach. Kto nie wierzy, 
niech sięgnie do "Gazety Wybor- 
czej" z 19.10.1996 r. 
W miesiąc pózniej "Rzeczpo- 
spolita" (wydanie z 26.11.1996 r) 
informowała: "W porównaniu 
z rokiem ubiegłym o 2 mln 236 
tys ton wzrosło wydobycie wę- 
gla, choc władze resortu przy- 
znają, że występuje Jego nadpro- 
dukcJa. Cena l tony eksportowa- 
nego węgla Jest o 40 zł niższa od 
kosztow wydobycIa. (...) Winą za 
stan węglowych finansow wice- 
minister Jerzy Markowski obar- 
cza dawną gigantomanię inwe- 
stycyjną, obpcną nadprodukcję 
węgla i bardzo wysoki poziom 
zatrudnienia" Z tejże publ1kacji 
wYl1ika, że średnia cena węgla 
wYnosiła wówczas 102,46 zł za 
to'nę I wzrosła o 15,8 proc., czyli 
o 4,3 proc. pomzej inflacji. 
W kraju węgiel sprzedawano 
średmo po 108,68 zł za tonę, zas 
w eksporcie po 68,89 zł. 
Na konstatacjach się oczywi- 
scie skonczyło, mimo to Markow- 
ski zakładał ambitme w swoim 
programie, że gornictwo osiągnie 
rentowność już w 1998 r. 
Kiedy we wrzesniu 1997 r. na 
dobre rozgorzała wojna z energe- 
tyką o ceny węgla, zapytany 
przez dziennIkarza "Prawa i Go- 
spodarki" , czy kopalnie zadowo- 
lą się proponowaną przE'Z niego 
20-procentową zwyżką, stwier- 
dził: "Znaczniejsze podwyżki cen 
hamuje obecny poziom zapasow 
węgla. W kopalmach jest obecrue 
5 mln ton węgla, w energetyce 
ok. 6 mln ton, stąd prawdę mo- 
wiąc górnicy nie mają się co 
szarpdc, gdyż z całym tym towa- 
rem mogą zostac u siebIe". 
Na pytanie, co z nierentowny- 
mi kopalniamI i Jak powmno wy- 
glądac polskie górnictwo - od- 
parł, że "trzeba postępowa c bar- 
dzo konsekwentme" Mowił 
o koniecznoscl redukcji kopalń 
z 62 do 42 oraz spadku zatrud- 
menia z 250 tysięC'y do 150 ty ię- 


cy osób (vide "Prawo i Go!>po- 
darka" z 20.09.1997 r). Nie po- 
dejmując żadnych działań i za- 
dowalając się własną retoryką 
zapewne konsekwentnie liczył 
jedynie na cud. Nie zrażał się też 
i tym, że już w sierpniu 1996 r. 
poseł Ryszard Zając (SLD) na 
spotkaniu w Sosnowcu stwier- 
dził (cyt za "Kurierem Podla- 
skim" z 26.08.1996 r.), że "gor- 
nictwo jest ostatnim skansenem 
gospodarki PRL-owskiej", że 
program restrukturyzacjI gornic- 
twa jPst "w dużej mierze ideolo- 
gIczny, a nie jest programem 
E'konomicznej naprawy". R. Za- 
jąc nie zawahał się zresztą po- 
wiedzieć, że "rząd chciał uniknąć 
kompromitacji i wypchnął ten 
program do Sejmu" 
Celowo cytuję opinie partyjne- 
go kolegi senatora Markowskie- 
go, by nie być posądzoną o stron- 
niczosc. Zresztą podobne wypo- 
wiedzi paddły z ław sejmowych 
przez caly okres rządow Mar- 
kowskiego, także w trakcie deba- 
ty nad ustawą o restrukturyzacji 
finansowej górnictwa, która ni- 
czego nie rozwiązywała. 
I pomyslec, że dziś senator 
Markowski występuje w charak- 
terze pasa ratunkowego dla rze- 
komo tonącego sektora. ("Trybu- 
na" z 5.12.2000) 
Ale wrócmy do smutnej nieste- 
ty retrospekcji. DZIennik "Prawo 
i Gospodarka" z 14 sierpnia 1997 
r. donosIł, że spalił na panewce 
projekt obligatoryjnego darowa- 
nia gomiczych długow. Przewi- 
dziano ich odkładame "i to na 
podstaw1e umowy pomiędzy wie- 
rzycIelem a zadłużoną jpdnost- 
ką" Markowski nie komentował 
te] decyzjI. PowiedLiał krótko: 
"Nie ma mowy o żadnych dota- 
cjach ani innych zobowiązaniach 
budżetu panstwa" Dzis wyszy- 
dza podobne regulacje na łamach 
grudmowej "Trybuny'" "OdPjśc 
(u ) trzeba od zwolnień i wrócic 
do ustawy oddłuzeniowej z okrp- 
su rządow SLD-PSL Obecna 
ustawa, ktora nikogo nie oddłu- 
ża, została niedawno ponownif' 
znowelizowana i znowu nikogo 
nie oddłuży. Zawiera bowiem 
klauzulę, że warunkiem oddłuzp- 
nia podmIotu gorniczego jest 
umowa z wieuycielem " 
Dlaczego pan senator mija się 
z prawdą I mąci ludziom w gło- 
wach? 
Rozumiem, że senator Mar- 
kowski znow sposobi się do wy- 
borow, tylko dlaczego w tak fa- 
talnym stylu? Czyżby WCiąŻ wie- 
rzył, że poslizg na łgmstwie i tym 
razem zapewru mu miękkie lądo- 
wanip? We wrzesmu 1997 r. ZbI- 
gniew Bartus w artykule "Od- 
pust wyborczy" na łamach 
"Dziennika Polskiego" napisał, 
że program J. Markowskiego peł- 
mł "jedyną fundamentalną funk- 
CJę: byc miłym dla gorników. 
Reszta jest niewazna." Metoda 
okaLała SIę skuteczna. 
Senator znow chce byc bardzo 
mIły dla gorruków. ObiecuJe, ze 
wstrzyma likwIdację kopaln 
a pieruądze marnowane na osło- 
ny zamwestuje w modernizaCję 
polskiego gormctwa. Zapewne 
też obligatoryJnie je oddłuży. Cz
 
Jest to przejaw braku odpowle- 
d71alno. d za wypowiadane sło- 
wa, czy już retoryka wyborcza? 
Znając mizerne dokonania byłe- 
go WIcemmIstra Markowskiego 
w gormctwie Szanowm Czytel- 
nicy samI potrafIą zapewne po- 
trafIą odpowiedzieć na to pyta- 
nie 


IZABELLA BOMECKA
		

/iv5521TG-2001-03-0006.djvu

			str. 6 


AR 


ł 


I 


" Rudzka Spółka Węglowa SA 
, 


ł  


TE 


NIE 


Rozmowa z dr. HENRYKIEM DZWIGOŁEM, prezesem zarządu 
Rudzkiej Spółki Węglowej SA w Rudzie Śląskiej 


- Polskie gi)rnictwo przł'żywa dzisiaj wił'le trudno
ci. 
Na rynku utrzymują się zapl'wnł' najlł'p!oi. Jak w tej sy- 
tuacji ocenia Pan branżową pozycję Rudzkiej Spółki 
Węglowł'j? 
W gospodarce rynkowt'j nie da się oszukac praw 
ekonomii. Ważne Jest, aby kazdy cel miał szansę reali- 
zacji. Rynek rzeczywiscie dzipli przedsiębiorstwa na do- 
bre i złe, czy też na wydajne lub mewydajne. Jestesmy 
w trakcie głębokIej restrukturyzacji, co w konsekwencji 
ma doprowadzić do dostosowama fIrmy do warunkow I 
gry rynkowej. Sukces jednak będzie zalezał od szybko- 
:OCI re<łkcji na zachodzącp zmiany w go!.podarce. Aktyw- 
ne rpformowanie przedsiębiorstwa jest koniecznp PiZY 
I"achowaniu spokoju społecznego, a ten możhwy jest 
dzi('ki dalszemu rozwojowi płaszczyzny porozumienia 
z partnprami społecznymi. Od pocz4tku ubiegłego roku , 
Rudzka Społka Węglowa SA zajmuje czolowe miejscf' 
w rankingu spolek węglowych. W całym 2000 r. sprze- 
daz węgla w firmie była rentowna. Każda tona spr.leda- 
nego węgla przymosła nam ponad 5 zł zysku. Nie Jest on 
Jednak na tyle wysoki, aby pokryL w pdni koszty finan- 

owe I zapewnic firmie zysk netto. Plynnosć finansowa 
spoi ki ulegla jednak poprawie w takim stopniu, że po- 
.lwala na tprmmowe realizowanie bieżących zobowiązań 
z tytulu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowe- 
go od osob fizycznych oraz podatku od towarów i usług, 
zgodnie z zawartymi porozumieniami. Jest to dowod na 
to, IŻ społka konsekwentnie realizuj t' proCf , restruktu- 
ryzaeji, realizowane są cele cząstkowp w drodze do OSią- 
gnięcia stratt'gicznpgo celu, czyli rentownosci 
- Jakim proCł'som mod<,miLacyjnym i rl"lruktur)Lacyjn)m 
poddano !>półkę, ahy osilłgnfła ohecny pOLiom opłacalnosci? 
W ramach rf'strukturyzacjl techniczno-technologicznej 
dokonano znaczącej modernizacji procesu wydobywczego, 
polpgającego przedp wszystkim na projektowaniu i eksploata- 
cji w pokładach i parcelach o korzystnych warunkach geolo- 
giczno-gorniczych, pozwalających na uruchamianie ścian 
o maksymalnych parametrach w zakresip wybiegu, długości 
i wysokosci. Dzięki temu wydobycie węgla realizowane było 
w głownej mierze ścianami dającymi powyżej 2000 ton węgla 
na dobę. Jpdnoczesnie realizowano intensywne działama 
w zakrpsip poprawy jakoscl produkcji, sprowadzające się do 


Zatrudniunie...maleie 


Zatrudnienie w Rudzkiej Spółce Węglowej 
SA w ub.r. zmniejszyło się o 1572 pracow- 
ników. W końcu 2000 r. w spółce pracowa. 
lo 16 719 osób. Najwięcej zwolnień związa- 
nych było z Gómiczym Pakietem Socjal- 
nym. Na urlopy gómicze przeszło 577 pra- 
cowników. Z jednorazowych bezwarunko- 
wych odpraw pieniężnych skorzystało 461 
osób, przy czym w grupie tej znalazło się 
306 pracowników dołowych i 255 pracow- 
ników przeróbki mechanicznej węgla. Do 
pracy w innych podmiotach gospodarczych 
przeszło 91 osob, w tym do spółek utworzo- 
nych na bazie majątku kopalń RŚI.SW SA. 
Z świadczeń emerytalnych w ciągu 2000 r. 
skorzystało 545 pracownikow. 


ograniczenia zanieczyszczenia urobku I poprawy parametrow 
dotYCZ4cych wartości opałowej, zawartoscl siarki i popIOłu 
w urobku. Zmniejszenie sredniej, dziennej długoscl czynnego 
frontu scianowego, likwIdacja zbędnych wyrobisk w związku 
z upraszczamem sieci wentylacyjnych, zwiększenie postępu 
przodkow chodnikowych to wszystko w znacznym stopniu 
wpłynęło na obniżenie kosztow produkcji. 
- W jakim zakrł'!>ie je'it uueczywistniana restrukturyzacja 
zatrudnienia? 
RównoIegle prowadzona jest restrukturyzacja zatrud- 
niema przy wykorzystam u mstrumentow pakietu osłon so- 
ejalnych oraz działan zmier7aJących do tworzenia miejsc 
pracy poza górnictwem. Realizacja podstawowych założen 
et: reformy gornictwa węgla kamiennego w RSI.SW SA umoż- 
::) liwlla kopalniom w przeciągu 7 lat funkcJonowania przed- 

 siębiorstwa zredukowac zatrudnienie z 35 655 pracowni- 
::::E kow do 16719 zatrudnionych w końcu 2000 r. Osobnym za- 

 gadnienipm jest re!>trukturyucja i efektywne zagospodaro- 

 wame majątku socjalno-bytowego oraz majątku mt'pro- 
'« dukcYJnego, uwalnianego w efekcie kontynuowanego 
::::E procesu całkowitej lub częscioweJ likwidacJI kopaln 
W procesie re6trukturyzacji kopaln wchodzących w skład 

 Rudzkiej Społki Węglowej SA uczestniczyły dotychczas 43 

 
Q podmioty gospodarcze. Podmioty te przejmując 107 oddzia- 

 łow, bądz Ich C.lęSCI (łącznie ponad 4,5 tys. pracownikow), 
a.. całkowicIe zmiemły obraz dzisiPjszeJ kopalni RSI SW SA, 
CI). ktora zbliżyła się do modelu tzw. kopalni zasadmczej War 

 to także wspomniec, że w obecnych strukturach spolkl 

 funkcjonuJą cztery kopalnie węgla kamiennego Pierwszego 

 kWIetnia 1993 roku bylo Ich oSIem. W okresie sipdmiu lat 


stosci gospodarczej. Brak wiedzy nie tylko z zakresu 
techniki, technologii, ale i ekonomii, socjologii, psycho- 
logii i prawa pracy może niesć trudne do przewldzema 
skutki dla przyszłoscl przedsiębiorstwa. Zarządzanie 
staje się nauk4 praktyczną. W edukacji np. menedżera 
ważną rolę odgrywa równiez doswiadczenie. 
- W Rudzkił'j Spólcł' Węglowej SA udało !>ię na prze- 
łomie o!otlłtnich lat w)pracowac 
kuteczną metodę za- 
rZ4dzanid firmą. W cz
 m tkwi klucz do SUkCł'MI? 
Uważam, że Jedynego naJlep!>zego systemu zarzą- 
d7ania po prostu nie ma Dobre zalZądzanie to przpde 
wszvstklm siła menedzerow, ktorzy potrafią tworzyc, 
mzwiJac I odnawiac przedsiębIOrstwa W nowej rzeczy- 
wistoscl go!>podal'ezej menpdżpr nie może ciągle powie- 
lac sp. awdzonych wzoro\\ Wymaga się od nas wIęcej 
i inaczeJ niż do teJ por). Bardzo duża konkurencja zmu- 
sza nas do maksymalnego wykorzystama mtpligencji 
każdego pracownika, gdyż wiemy że jest ona motorem 
postępu. Tradycyjne podej
cie do zarządzania przedsię- 
blOr:otwem skupiaJące Się na problemach z .lakresu pro- 
dukcji, finansow i marketmgu to za mało, aby zarządzac 
skuteczme. To rownież za mało, aby odnawlac przedsię- 
bwrstwo Innymi słowy, aby przetrwac, aby przptrwała 
fil ma, musimy realizowac cele w dwoch podstawowych 
obszarach tj. ekonomieznym I społeeznym PodejmuJąc 
___ decyzje strateglcznł', musImy wiedziec nie tylko, co ro- 
bic, ale przede wszystkim jak to zrobie. 
- Hla przY'izło\ci firm pow!>tał
ch m.in. na haLie gor- 
, nict"a, jak też dla 
amł'go !>ektora węgla kamił'nn<'go 
kolosalne znaczenip ma rozwój lokalnł'j przed!>ięhior- 
czo
ci. Inicjaty"
 " tym "zgl\,dLie podł'jmuje rimnił'ż RudL- 
ka,Społka Węglo"a. 
Celem rozwoju politylo regionalnej jest wykreowanie zdol- 
nosci do funkcjonowama I konkurowama lokalnych jednostek 
gospodarczych na rynku. Dla RudzloeJ Spółki Węglowpj SA 
i mysię, ze z oCZYWIStych względow dla calego polskiego gornic- 


... 
" 


\ 


l 


.-.. 


I 


funkcJonowama przedsIębIOrstwa w wyniku mtensywnie 
prowadzonych procesow restruktUlyzacyjnych I likwIda- 
cyjnych doprowadzono zatem do całkowiteJ likwidacji me- 
rento\\ nych ogniw produkcyjnych Rudzkiej Społki Węglo- 
wej SA. Nie sposob rownież nip wspommec o zmianach, 
które zaszły w systemie zarządzania społką. W ostatnich la- 
tach zostały znacznie uproszczone schematy orgamzacyjne 
kopain, co \\ płynęło na poprawę zarządzania kopalmami. 
W celu utrzymania kosztow Rudzkiej SHołki Węglowej SA 
na racjonalnym poziomie, w sierpmu 1998 r. wdrozony zo- 
stał oddziałowy rachunek kosztow, który pozwolił na 
uchwycenie i rozliczenie kosztow przedsiębiorstwa w mieJ- 
scu ich powstawania, tj według oddziałów przy uwzględ- 
nieniu przepływow kosz tow. czyh sWladczen oddziałow po- 
mocniczych. Na bazie oddziałowego rachunku kosztow 
\\ prowadzony został w kwietmu 1999 r. nie stusowany do 
tPJ pory w kopalniach społki system zarządzama kosztamI, 
tj. budżetowame i monitoring kosz to w Rozszerzeniem bu- 
dżetowej metody zarządzania jest ctmtrolling, wzbogacaJą- 

y system zarządzania kosztamI o elementy planistyczne 
i sterujące. Controlling został wpro\\adzony w RSl SW SA 
z początkiem 2000 r Dotychczasowe zmiany pozwolą za- 
rządzac kopalnIami poprzez tzw. centra zyskow. Dla po- 
trzeb proefektywnosclOwego zarządzama z punktu widze- 
nia !>połki węglowej, bardzieJ skute. znym \\ydaje się bo- 
wiem zarządzanie koncow)m proc em produkcji i sprzeda- 
ży węgla (zyskiem), a nie kosztami wymkającymi ze zuży- 
cia srodkaml produkcJI RSl.SW SA od dluższego czasu 
pracuJe nad wprowadzeniem ..ystemu centrow zysku 
w przed!>iębiorstwie. Wdrożone w Rudzkiej Społce Węglo- 
wej SA zasady budżetowama, monitorowa ma i controllingu 
oprocz istotnych korzyscl ekonomicznych wprowadzIły no- 
wy ład organizacYJny i przyczyniły się do wzrostu kultury 
organizacyjnej społkl 
Mowląc o zmianaeh w zaI7ądzaniu przedsiębiorstwem, 
trzeba rownież wspomme... o wplOwadzeniu kontraktowej 
formy płac, ktorą objęci zostali dyrektorzy kopaln I ich za- 
stępcy, a także o przpbudowie systemu szkolen kadry inzy- 
ni
ł'YJno-technicznej oraz pracowmkó\\ administraCji 
RSl.SW SA. Szkolenia pozwoliły kadrze zarządzaJące] pogłę- 
blc swoją wiedzę ekonomIczną, a przede wszystkim zrozu- 
mieć istotę I cel wprowadzanych zmian w modelu zarządza- 
ma przedsiębIOrstwem Szkolemami obJęto ponad 2,9 tys. 
pracownikow 
- CzyIi !opółka 
ta"ia na ")k!oztalconą kadrę... 
- Zdecydowanie tak. KonkurencYJnosc każdej gospodarki, 
każdej firmy w XXI wIeku zalciec będzie od pozIOmu kwa- 
lifikac]i zatrudnionych w me] pracownikow. Kształceme 
ustawiczne staje się obecme normą. DZIękI memu możliwe 
jest pokonywanie trudnosci przy tworzeniu nowe] rzeezywi- 


_ "PolSka-Wirek" najlepsza 


Po jedenastu miesiącach 2000 r. najlepsze 
wyniki ekonomiczno.finansowe osiąga w 
RŚI.SW SA koparnia "PoIska-Wirek", która na 
każdej tonie węgla zarobiła 24,79 zł. KWK 
,,Polska-Wirek" zanotowała także dodatni 
wynik finansowy brutto. Do WYroŻl1iających 
si9 w tym okresie należała również kopalnia 
"Bielszowice". -Jednostkowa akumulacja na 
w
lu ukształtowała się W tej kopalni na 
poziomie 12,44 zUt. 


OIJini 


IłIILNJUlzlR 


12 stycznia br. Rada Nadzorcza zaopi- 
niowała plan techniczno-ekonomiczny 
spółki na 2001 rok. W podjętej uchwale 
Rada stwierdziła, że plan ten odpowiada 
założeniom rządowego programu restruk- 
turyzacji górnictwa i ustawie o dostoso- 
waniu górnictwa węgla kamiennego do 
funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej. W ocenie Rady na podkreślenie 
zasługuje dodatni wynik na działalności 
operacyjnej oraz poprawa w stosunku do 
2000 roku wyniku finansowego netto, 
który zarząd planuje osiągnąć w roku 
2001. 


twa, rozwoJ gospodarczy lokalnych podmlOtow to rzecz mpzwy- 
kle istotna. We wspolnym mteresie leży tworzenie mi£'jscowPj 
aktywnosci gospodarczej przyjaznego otoczema o bogatej mfra- 
strukturze prawno-finansoweJ, doradczej I techmczno-organi- 
zacYJne}. Wazne jest opracowame zasad i mstrumentow wsple- 
rarua rozwoju go!>podarczego oraz dokoname Jn!>tytucjonaliza- 
cjl dzialan integrujących i konsolidujących lokalne !>rodowisko 
społec;;zno-gospodarcze. Wspolpraca biznesu z uczplniarru, sa- 
morządarru tprytorialnymJ oraz placowkami naukowo-badaw- 
czymi decydowac będzie o naszej pozycJi, o nasze] konkurencyj- 
nosci Jako regionu, gmmy i kazdeJ firmy na tym terenip. Nalezy 
parruętac, ze szybki wzrost gospodarczy jest warunloem roZWIą- 
zania problemu bezrobocia. Rudzka Społka Węglowa SA stara 
się oczywiscie występowac z Imcjat}'\\'arru gospodarczymi, ma- 
jącymi zaktywJwwać lokalny rynek pracy oraz zintegrowac 
małe I srednie przpdsiębiorstwa. Temu m.in. celoW1 słuzyło zor- 
ganizowane w hstopadzie ulueglego roku przy wspołudzlale 
miasta Ruda Sląska Rudzkie Forum Gospodarcze. 
- Jakie pł'rspekt)"y jawią się przed Rudzką Społkll Wę- 
glową? 
- Do końca wrzesnia 2001 roku zakonczony zostanie proces 
likwidacji CZęSCI zakładu gorniezego KWK "Halpmba"-"Ha- 
lemba Płytka" Tym samym osiągmęty zostame przez spółkę 
model docelowy, ktory zakłada funkcjonowame w jej struktu- 
rach czterech powiązanyeh technologicznie i wewnętrznie zre- 
strukturyzowanych zakładow gorniezych, charakteryzujących 
się dostosowaną do sWOIch potrzeb produkcyjnych nowocze- 
sną strukturą technologiczną. Nadal w społce będą trwały in- 
tensywne prace związane z unuwoczesnieniem systemu zarzą- 
dzania, opieraJąc się na wykorzystaniu szerokieJ gamy instru- 
mentów controlhngu. W bIeżącym roku kopalnie RSl.SW SA 
będą osiągały dodatnią akumulacJę na węglu. Społka podob- 
nie jak w 2000 roku oSiągnie zatem zysk na dzialalnoSCI ope- 
racYJnej. Mowląc o perspektywach firmy, chcę podkreshc, że 
wszystko wskazuje na to, IZ począwszy od 2002 roku Rudzka 
Społka Węglowa SA będzie firmą rentowną 
- nziękuję za rozmO"f. 


MARIAN I\1AZLR
		

/iv5521TG-2001-03-0007.djvu

			-.:d 


y 


Nadwiślańska Spółka Węglowa SA 


Kompromis najważniejsz 


Rozmowę z TADEUSZEM ARKITEM, burmistrzem Libiąża, który obowiązki ojca miasta łączy 
z wiedzą i 17-letnim doświadczeniem wyniesionym z pracy w kopalni 


Sytuacja górnictwa, a przy tym 
I naszej kopalni, jest trudna i jesz- 
cze do niedawna nie nastrajała 
optymistycznie. Dyrekcja KWK 
"Janina" I Zarząd Miejski Llbląia 
uważają jednak, ie wspólnymi siła- 
mi uda Im się wypracować model 
działania oparty na kompromisie. 
Z jednej strony pozwoli on gminie 
pozyskać należności z kopalni, 
a z drugiej zapewni sprawne )ej 
funkcjonowanie I restrukturyzację 


(j 
Q: 
<:( 

 


- Jakie znaczenie ma kopaInia 
dla rozwoju gminy! 
- Ogromne, ponieważ jest naJ- 
większym zakładem pracy zatrud- 
niającym ok. 2 tys. mieszkańcow 
naszej gminy. Utrzymuje więc 2 tys. 
rodzin. Mając świadomość, ze byt 
gminy zależy od kopalni, jesteśmy 
zainteresowam stabilizacją i umoc- 
nieniem jej pozycji poprzez popra- 
wę sytuacji ekonomicznej, by 
w przyszłości mogła funkcjonować 
na rynku bez zagrożen. Wiemy, że 
w kopalni nie będzie przybywało 
nowych miejsc pracy. Wspołpracu- 
jemy z władzami "Janiny", gdyż 
możemy wspólnie przeciwdziałać 
zwiększającemu się bezrobociu 
i sprawić, by pojawiły się nowe 
podmioty gospodarcze poza górnic- 
twem. DziękI temu gmina będzie 
miała stabilniejszą pozycję. 
- Chęć w!cpółpracy obie strony 
zadeklarował)' w podpisanym 
w maju uhiegłego roku li
cie inten- 
cyjnym. Czy realiw"ane są jego za- 
łożenia? 
- Obecne trudności I problemy 
zarowno kopalni "Janina", jak i ca- 
łeJ gminY, probujemy zamienić 
w szansę rozwoju. Za część opłaty 
eksploatacyjnej NSW SA przekaza- 
ła gminie majątek nieprodukcyjny 
Uzhrojone grunty położone w do- 
godnym mIeJscu pozwalają gminie 


na pozyskanie inwestorów tworzą- 
cych nowe miejsca pracy i dochody 
do budżetów gmin. Na bazie prze- 
kazanego przez kopalnię majątku 
gmina ma możliwość realizowania 
zadań własnych i kreowania roz- 
woju gospodarczego z korzyścią dla 
mieszkańców. 
- Można zatem liczyć na nowe 
miejsca pracy poza górnictwem? 
Posiadamy bardzo dobre oferty 
inwestycyjne, część m.in. dzięki 
wspołpracy z kopaInią. Powinno to 
przyniesć efekt w postaci pojawie- 
nia się inwestorów, rozwoju drob- 
nej i sredniej przedsiębiorczosci. 
Gmina występuje z wnioskami 
o pozyskanie srodkow z rożnych in- 
stytucji, np. WFOS, NFOS, a także 
stara się o fundusze pomocowe Unii 
Europejskiej na realizację centrum 
miasta. Jest to najważniejszy pro- 
jekt dający szansę rozwoJu Libiąża. 
Dzięki jego realizacjI Libiąz będzie 
mogł stac się atrakcyjnym mia- 
steczkiem z uporządkowaną archi- 
tekturą, co jest istotnym elementem 
decydującym o pojawieniu się in- 
westorów. Należy dodac, ze gmina 
nadal boryka się z olbrzymimi pro- 
blemami finansowymi wynikaJący- 
mi z faktu, ze pomimo tego dobrego 
klimatu między kopalnią a gminą, 
sporo należności w stosunku do 
gminY nie jest jednak realizowa- 


nych. Uważamy, że proces restruk- 
turyzacji górnictwa powinien być 
wspierany w większym stopniu 
przez budżet pailstwa, a problem 
zadłużenia przedsiębiorstw górni- 
czych wobec gmin, nie może być 
traktowany marginalnie przez 
ustawodawcę, tak jak to się dotąd 
działo Właściciel przemysłu węglo- 
wego, czyli panstwo podejmując 
konkretne decyzje musi dostrzegać 
ich skutki dla budżetów gmin i pro- 
ponować chociaż w części Ich zła- 
godzenie. Wszystkie problemy go- 
spodarcze są bowiem rozwiązywa- 
ne przez gminę, a na to potrzeba 
środkowo 
- Problem górnictwa nie są Panu 
obce, jako że należał Pan kiedyś do 
braci górniczej.., 
- Myślę, że nadal należę, porue- 
waż przepracowałem w kopalni 17 
lat. Znam to srodow1sko i jego pro- 
blemy i właśnie z tego powodu czu- 
ję się odpowiedzialny za los kopalru. 
Cieszę się, że jestem zapraszany na 
uroczystoscl górnicze Zawsze spo- 
tykam się z pracownikami ..Janiny" 
z sentymentem. Poza tym mam Cią- 
gły kontakt z kolegami, mieszkam 
i żyję w tym środowisku. Dzięki te- 
mu łatwiej jest połączyc spojrzerue 
szefa miasta z wiedzą i dosWladcze- 
niem wyniesionym z kopalni. 
- Dziękuję za rozmowę. (MB) 


Uzdatnianie KWK "silesi:' na przestrzeni lat 1995-2000 
wody Jaki węgiel 
i jaki urobek? 


Produktem ubocznym działalności 
kopalni "Ziemowit" jest między 
innymi woda słodka, którą 
zdecydowano się wykorzystać jako 
źródło wody pitnej dla kopalni, jak 
również przyległych osiedli 
mieszkaniowych. 


Węgiel zalegający w złożu KWK "Silesia" charakteryzuje się dobry- 
mi parametrami jakościowymi. Średnia zawartość popiołu w pokła- 
dach eksploatowanych w latach 1995-2000 oscylowała w granicach 
11,2-15,0 proc., (tendencja wzrostowa w latach 1998-2000 spowodo- 
wana była eksploatacją pokładu 315 w partii wschodniej, który ce- 
chuje się nieco gorszymi parametrami jakościowymi z powodu prze- 
rostu między pokładami warstwy łupku węglowego grubości 0,2-0,5 
m), a średnia wartość opałowa, (która jest ściśle związana z zawar- 
tością popiołu) zawierała się w granicach 23,9-25,8 MJlkg. Dane te 
pochodzą z ok. 100 prób bruzdowych pobranych w wyrobiskach 
eksploatacyjnych i przygotowawczych. 


Każda woda naturalna w zaleznosu od pochodzenia 
i miejsca występowama chdrakteryzuje SIę Jednak okreslo- 
nym składem fizyczno-chemicznym. W zaleznoscl od prze- 
znaczenid musi ona byc poddand ohrobce, tzn usunięciu 
:>ub!ctdncJI zbędnych czyli uzdatnieniu W związku z tym 
w roku 1987 został oddany do uzytku obiekt StacJa 
Uzdatniania Wody przy kopalni ..ZiemowIt" Jego zada- 
niem Jest usunięcie z wody zanieczyszczen, aby odpowia- 
dala ona wymdganiom samtarno-epidemiologlcznym okre- 
!clonym w przepisach samtarnych. 
Z!' względu na to, że uzdatniana woda Jest WOd4 głębi- 
nową, a nip powIerzchmową, 110:>': Jpj zanieczyszczen jest 
mdłd, a CIąg technologicLny stosunkowo krotkl Mimo, że 
woda surowa z pokładow naszeJ kopalni cechuje się dużą 
twardoscią (me puekraczającą dopuszczalnych norm) to 
do zdnipczyszczen zaliczvc można jedynie żelazo l man- 
gan. Woda wydobYWdna z dołu jest kIerowana do zbiorni- 
kow wody surowej. Następme po napowIetrzeniu przesy- 
lana nd 8 fJltrow pospiesznych, na ktorych następuje JeJ 
odżelazianie i odmangamdnie. Kolejnym etapem jest chlo- 
rowame wody roztworem podchlorynu sodu i przesłanip 
du zbiornikow wody uzdatmonej, skąd pompowana jest 
do sieci. Zgodnie z przepisami zawartosć chloru wolnego 
w wodzie uzdatnioneJ podawanej do sieci powinna wyno- 
sic 0,2-0,5 g/dm, natomiast me może byc mzsza mż 0,05 

 mg/dm w koncowych punktach poboru sieci. Na terenie 
Q: staCji przez całą dobę pracuje obsługa urządzen mecha- 
a nicznych, jak rowmeż laboratorium chemiczne, ktore 

 przeprowadza na bieżąco kontrolę zawartosci wolnego 
Lu chloru w wodzie oraz (dwa razy na zmianę) skróconą ana- 
3:: lizę chemIczną wody suroweJ I uzdatnionpJ, tzn. zawarto- 

 SCI żelaza, manganu, odczynu wody z uwzględnieniem po- 

 szczegolnych filtrow. 
e Poza tymi badaniami co mIeSiąc w Laboratonum Che- 

 micznym Kopalni "ZIemowit" wykonywane są rozszerzo- 
i!! np badama obejmujące. mętno
c, barwę, zapach, odczyn, 

 substancje rozpuszczone, ZaWieSinę, ullenialnosc, twar- 
o dosc ogolną, żelazo ogolne, mangan, amoniak, azotyny, 
Q a70tany chlorki, siarczany, zasadowo
c, chlor wolny 

 I bakteriologię. Ponadto stacJa jest obJęta kontrolą Tere- 
i5.. nowej StacjI Samtarno-EpldemiologiczneJ w Tychach, 
CI). ktora comieslęcznie przpprowadza szczegołowł badania 

 flzyczno-chemicznp i haktenologlczne wody podawdneJ 

 do SIf'C!. 

 


Mimo mezłych parametrow jakosciowych 
węgld Jakosć urobku wychod7ącego z dołu 
kopalni zależy od bardzo v.iE'lu czynników, 
ktore w sposob Istotny rzutują na jakośc 
węgla handlow!'go. Wśrod naJważniejszych 
wymlenic należy' zdbur7enia geologiczne 
typu uskokowego lub fałdowego utrudma- 
jące wydobycIe, zawartosc przerostow 
płonnych w węglu, silne .opady stropu 
w scianach, przybierki spągu. itp. Dopro- 
wadza to do sytuacji, w któreJ zawartosć 
częsci niepalnych (popiołu) w urobku wę- 
glowym nie koresponduje ze srednią zawar- 
toscią popiołu w węglu. I tak sredma za- 
wartosć popiołu w urobku węglowym w la- 
tach 1995 2000 oscylowała w granicach 
24,6-28,5proc., a srednia wartosc opałowa 
zawierała su
 w granicach 18,9-21,2 MJ/kg. 
W koncu 1999 r. w kopalni "Silesia" po- 
wołano Zespoł ds. Jakoscl, ktory opracował 
program kompleksowego działania prowa- 
dzącego do otrzymania jak naJlepszego pro- 
duktu finalnego z dołu kopalni jakim jest 
urobek węglowy. Głównymi czynnikami 
istotnie wpływającymi na poprawę jakoścI 
były. odłączpnie urobku z robot przygoto- 
wawczych z odstawy głowneJ, czystosc wy- 
biprania węgla w scianach (bez opadu 
i przycinek spągu) oraz ograniczenie degra- 
dacji nadawy w poszczególnych punktach 
CIągu technologIcznego (pobierki spągu, 
przebudowy itp ). 
W ] kwartale 2000 roku tendencja z roku 
1999 70stała utrzymana na tym samym po- 
ziomie W II kWdrtale z powodu wystąpienia 
w sClame 351 w partii Zdchodmej pokładu 


1\Lłt:J1\ Kl 81('.'\ 


315 uskoku o amplitudzie h=2,2 m, a w III 
i IV kwartale w ścianie nr 155 w partii 
wschodniel pokładu 315 z powodu przejez- 
dżania 2 wyrobisk korytarzowych (przecinki 
transportowej oraz przekopu kierunkowego 
nr 2) oraz strefy uskokowej h=l,O m, z czym 
się WIązały liczne przestoje scian, a tym sa- 
mym duzI' opady stropu i przybierki spągu, 
charakterystyka Jdkosciowa wydobycia ule- 
gla pogorszeniu Ponadto od listopada 2000 
r. uruchomiono nową scianę nr 306 w pokła- 
dzie 304, ktora znajdowała SIę w fazie rozru- 
chu. Przy nieznacznie nizsLej zawartosci po- 
piołu w węglu niż w roku 1999 (15,0 proc.) 
zawartośc popiołu w urobku węglowym wy- 
nosiła srednio 25,2 proc, co daje odpowied- 
nio wartosc opałową 20,3 MJ/kg. 
ObiE' obecnie eksploatowane sciany, tj. nr 
155 w pokładzie 315 (o zawartosci popiołu 
ok 15 proc. i wart. opałowej ok. 24,3 MJ/kg) 
i nr 306 (o zawartosci popiołu w grarucach 
15-20 proc. i kalorycznoscl rzędu 20,0-23,0 
MJ/kg) posiadają duże wybiegi (odpoWIed- 
nio 770 m i 1020 m) I znajduJą się JUż poza 
ww. trudnościarru geologiczno-gorruczymi. 
Pozwala to z optymizmem patrzec na rok 
2001, jak i na następne lata, gdyz następną 
uruchamianą scianą (koniec 2001 r.) będzie 
sciana nr 156 w pokładzie 315 o wybiegu ok 
1500 m i parametrach jakościowych iden- 
tycznych jak w śnanie nr 155. 
Prognoza na 2001 r oraz porowname 
t!'oretycznych I praktycznych parametrow 
urobku I miałów surowych - w na tępnym 
odcinku o Jako ci w KWK "Sile ia" 
I)1\RIl.:SZ IRSZA 


sI,. 7 


.. PRAWIDŁOWE HASŁO krzyzów- 
ki nr 1 w "Gvrmczych Wi&,,":lach nr 
12/2000 brzmi Nowy Rok, Nowy Wiek 
Hasto krzyżówki nr 2' Wigilia. Laureata- 
mi konkursu są' Mana Jarecka 
z OświęCimia, Andrzej Biemas z Olku- 
sza, Piotr Gawełek z Brzeszcz oraz. 
Wiesław Makówka z Woli. Serdecznie 
gratuluJemy. (J. W) 


NAGRODY ROZDANE 


.. NSW SA Wt.ĄCZ'ft.A SIĘ do ak- 
CJi, jaką zorganIzowalo Slowarzyszenie 
Nauczycieli P%nislów (oddział Tychy), 
które ogłosiło konkurs na komiks pl. Jak 
odkryto węgiel?, skierowany do 
uczmów szkól podstawowych (ki 4-6). 
Pomysł na komiks o lematyce regional- 
neJ został enluzJastyczme przYjęty 
przez uczniów. Uroczysle rozdanie na- 
gród wśród laurealow konkursu (które- 
go NSW SA była sponsorem) nasląplło 
19.12.2000 r. w Społdzlelczym Domu 
Kullury .Tęcza" Nagrody I sloprua 
olrzymali: Agnieszka Michalczyk z SP 9 
w Tychach, Zuzanna Rej z SP14 w Ty- 
chach oraz Moruka WOŻnlak z SP 4 
w Lublińcu. Podczas uroczystoścI 
uczniowie tyskiej szkoły muzycznej dali 
piękny koncert pieśni I kolęd 


KWK "BRZESZCZE" 


r 


.. ZATRUDNIENIE w kopalm 
.Brzeszcze" w 2000 r. zmniejszyło się 
o 276 osób. Z urlopów górniczych sko- 
rzystato 229 pracownikow Na świad- 
czenia emerytalno-rentowe sklerowa-. 
no 27 osób, a jednorazowe odprawy 
bezwarunkowe pobrało 65 Ogółem 31 
grudma 2000 r. w kopalni "Brzeszcze" 
zalrudmonych było 3970 osób. 
.. W MINIONYM ROKU w KWK 
"Brzeszcze' wydarzylo Się 71 wypad- 
ków przy pracy, w tym 8 na powierzch- 
ni, a 63 na dole kopalni. W porównaniu 
z raklem 1999 wypadków byto o 32 
mmej. 
.. REFERAT WĘGLOWY KOPALNI 
wydaje la/on y dla emerytów I rencistów 
przysługujące w ble,ącym roku. Wy- 
mC")ane dokumenty przy odbiorze talo 
nów węglowych lo aktualny odCinek 
emerytury lub renty or Z dowód o obi 
}. 
.. NADWIŚl.ANSKI OŚRODEK 
SZKOLENIA I DOSKONALENIA 
KADR przy kopalni "Brze zez .. przy, 
mL,e zołl ;zenia na kL górnik ra- 
bunkarz, t,>awa_z, kierowc.J wl.zków 
zdnlowych, konserwator c"gnalizaCJI 
ybowych, kursy dla eleklryków 
z uprawnieniami URE, kursy obsługi 
kompulera. BIr ;ze InformaCje w NO- 
lOK I fon 5bL (MO) 


KWK "JANINA" 


.. GAP POMAGA W C. i'nU mlruo 

M roku Biuro Pom()(.:! Zawo1oweJ 
,.:Im .. J Ag Pra)' dZlałają'":6 
przy KWK Jamna" w lIblązu olrzyma- 
ło 1149 ofert, z klórych 9)5 przed ta- 
Wito pracowmkom. W BPZ GAP udzIE. 
.0 23,6 porad I skierowano do pracy 
1311 osób. 258 z mch zoslało zaIrud- 
monych W lągu 2000 roku w Ub 1- 
sklm oddziale zareJeslrowało się 267 
o..6b, Z klórych 68 było bezpośrednio 
zWlązanYl.h z górnictwem, a 199 to 
członkowie rodzIn górnICzych. (MB) 


KWK "ZIEMOWIT" 


.. PRZYPOMłNAMY PRACOWNI- 
KOM kopalnr .Zlemowit" o przedłuża- 
mu wazna CI przepuslek sIałych. Nie 
dopełnienre tego obowiązku spowodu- 
le utrudnienie wejścia na leren zakła- 
du 


.. UBIEGŁOROCZNE karty odzle- 
zowe Iracą wazno__ 31 styczrua br 
.. INFORMWEMY PRACOWNI- 
KÓW POWIERZCHNI, ze Islrueje moż- 
liwosć przemeSlenia do pracy pod zie- 
mią. Prosby należy składać w DZIale 
Spraw Osobowych pok nr 303 lei 
5654 (AM) 
KWK "PIAST" 


STOWARZYSZENIE OCHRONY 
ZDROWIA przy kopalni .PlasF Ruch II 
zakuptło kolejny sprzęl medyczny - 
holter CI menrowy OS 250 sluzący do 
C"jgtego pormaru ... ..nlenra lęlnlczego 
krwi oraz audlomelr ImpedaCYJny typu 
AT 
?t pozwala -=v na wcze-ne wy- 
kryl e Wlf 'u choroe ucha środkowego. 
Tym ra.... n przeka....ano go p zychodm 
zdrowia w Woli. .owarzyszeme UC._y 
oba .n,'" 440 członków PrC'1nący zo 
-tal" cz'-f1kaml bOZ mogą lę ZdPI
Y- 
wać w pok 107. w gar 
6-14, leI. -1-20 (CK)
		

/iv5521TG-2001-03-0008.djvu

			sI,. B  


Opowieść górnicza w odcinkach Ryż i kwitnące wiśnie 
SZYCHTOWN ICA Jacek Karski - naczelny inżynier kopalni 
"Bolesław Śmiały" nie należy do tych, 
którzy grzeją fotele w swoich gabinetach. Jeśli 
dzieje się coś ciekawego zaraz pakuje walizki 
i jedzie choćby nawet na sam koniec świata. 


Za tydzień na łamach" Trybuny Górniczej" rozpoczynamy druk nle- 
zwykłej opowieści Andrzeja Jarczewskiego pt. ..Szychtownlca, czylI 
szlachetnego trudu górniczego niewiarygodnie szczere opisanie ". 
Przez kolejnych czterdzieści tygodni będziemy zjeżdżac na doł, wę- 
drowac obszernymI przekopami i przedzIerać się przez zaciśnięte 
chodniki, by w końcu dojsc do przodka, posłuchać Jędrnej gwary do- 
łowej i przyjrzeć sI, pracy w górnej wn,ce. Dziś prezentujemy frag- 
menty opinii, wystawionych "Szychtownicy" przez wybitnych znaw- 
ców tematu: Tadeusza Kijonk" prof. Jana Miodka, prof. Jerzego 
Bralczyka I mistrza reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. 
REDAKCJA 


"Szychtownica " napisana jest językiem celnym i barwnym. 
Jarczewski, swietny znawca kopalni i górniczego srodowiska, potrafi 
swoJe spostrzeżenia przetworzyc na Język obrazu i nie wolnego od 
paradoksalnych stwierdzen komentarza z humorem, ironią I 
sentymentem jako sWladek I uczestnik gornlczego trudu 
Co Jednak zasługuje szczegolnie na podkresienie to walory 
artystyczne opowiada n Jarczewskiego, ktory z talentem konstruuje 
kolejne sceny i prowadzI narrację. Obdarzony darem obserwacji i 
umiejętnoscią zagęszczania atmosfery wydarzen, potrafi operowac 
skrotern, trafnym obrazem lapidarnym dialogiem, wychwytując 
rodzaJowI' I funkcjonalne cechy wspołczesnego języka górników. 
Opowiadania są tak w sferze konkretow I okoliczno ci zdarzen 
wymierne, a jednocznnie sugestywne, ze można je uznać w naJlepszym 
znaC7emu za teksty z pogranicza reportażu Lecz jest w nich jed!ldk ten 
oresLCl metafizyki, ktory sprawia, ze mamy tu także do czymema z 
probą wyrażenia tajemnicy lusu 


TAUElJSI" KIJONKA 


To, ze "Szychtownicf" czyta się dobrze ze znaC7ną satysfakcJą, 
zawdzlęcLamy przeoe wszystkim 7nakomitej sprawno"cl językowej 
autora, jego umIejętno': i spostrz -gania, opisywania i opowiadania oraz 
jego pOCZUCIU humoru. Językoznawca znalezc tu może spo!."() refleksji 
językowych, bardzo trafnych, a niekiedy glębokich. 
Mimo podziału na drobne cząstki "Szychtowmca" robi wrażenie 
spojnego i konsekwentnego tekstu. AtrakcYJności przysparza jej takze 
niewątphwe zaangażowanie emocjonalne autora czytaJąc mam 
poczucie prawdy rzeczowej i prawdy dOLnan. 
PROF. JERZY BRALCZYK 


Już pierwszy ruzdzlał "Łaznia" - pokazuje, ze autor to człowiek 
obdarzony wyjątkowym talentem literackim, językow)m słuchem, 
zmysłem wmkliwego ob
erwatora i - co moze najważniej:>Le poczuciem 
humoru. W prLekonamu tym utwierdzają czytelnika kolejne rozdziały, 
ZWI' nczone trzema dołowymi opowiesciaml 
Szczegolną saty
fakcję intelektualno-poznawczą sprawił mI język 
"Szychtownicv", do ktorego będą bięgac badacze gwary sląskiej I 
termmoloGli gornlczeJ. Bo Jest ona nie tylko fa
cynującą kroniką gmąceJ 
cYWlhzacjl podziemnej, ale I bezcennym naukowo dokumentem Ję7yka 
tejze vwlhzacji. WSZ) ;tko to sprawia, że z wielką przYJemno:>cią i z 
całkowltlążka ta znajdLie, ni£' tylko na Cornym Slącku. 
szproklP g ono odbl cow tak jak nie mam najmmejl ch wątphwu"cI 
ze autor jest o:>obą, ktorej ht"r..lckl war::.ztat odzna(.za p Jakc. 'ią 
naJwv:ż ą 


PROF. JAN MIODFK 


Podpi
uję "Ię pod tymi opinIamI 


R"SZi\R[) KAPVSCINSKI 'c #"c #'c 


Szychtowruc..l Je t to Ze<1zyt w kturym szt v ..IrLV "odzl"nni" 
odnotowuJą dnitJwkl kazdego gurnika Zapb" ,;ą tak ulo...onr, ż. P'" 
mi iąl'u mużna ZOl lento\\' ę kto, kiedy robił i wv 'm 
po::,zr-lpgolne robot" ł\a tej podstawIe obhcz..l '" wyn_gl' n dzpnu 
Zało -lem. Jblt- mwni£.l ze -y' w kturyIn prz<'Z kilka lat notowalem 
spp<;trn enia i refleksje Ale me po to, 7l.bv uCema' I nie pu tu, eL, 
w"narradz.l( Int"r

owało mnie nadp \\, ;7\.;tkp, jacy naprawdę -ł (. 
gormcy I jaki jt: tern ja "am: wter''', gd" Jl' ,tern gormklem Za pI. ywałem 
WIęC, <'f) mlJwią hajpl robią, gdv pracują i ,roblYą na posiłek 
A pod komec dma kazdy do tawał stertę 
materiałow do przygotJW ma na rano 
Na brak lektUI) do podl.LZkI me narze- 
kalem Wolne mieli my tylko weekend) 
IWIed) z\\.iedzalismy, co się t)lko da 
Ostatni tydzlen Japonczyl'Y zareze1>YG- 
wah nam na zajęcia praktyczne w swo- 
Ich fmnach To była prawdziwa kon- 
frontacja teorii z praktyką Finalowym 
momentem szkolema było napisame pra- 
cy koncoweJ I odczytame jej na forum, 
w obecne ci wykładowcow oraz zapro- 
szonych go..cl Doprawdy mełatwe zada- 
nie, ale zdahsmy wszyscy Mamy nawet 
sWladectwa 
Co dal mi pobyt w Japonii? Przede 
wsr stklm poznałem wspamałych ludzi 
zobaczyłem Kraj KWitną eJ Wism i zy- 
skałem bardzo dużo przydatnej Wiedzy. 
Japonczycy mają mezwykłe podeJscie do 
kierowarua przedsiębiorstwem zarzą- 
dzama jakC'\dą I zasobami ludzkimI 
Mozna mi WleI'Z)' albo m Ja jednak 
zyskalem przede WSZ)
tklm Wlę<"'J sza- 
cunku do sWOIch pl'740zon' ch, no I po- 
zbvlem SIę WIelu kompleksow Tak'" Po- 
zb:,lem 
.ę kompleksow. bo kiedy jeden 
z wykładowcow zaczął opo\\'ladac 
o przyL lach obt n}ch probierno\\. ja- 
ponsklej gospodarki I sposobach Ich roz- 
Wlązywama za pomocą obmzama kusz- 
tow prarv ryli uwaga' re ygnowarua 
prze:z przeY zamdkł, potem wywalił 
oczy na wierzch i jakby mgdy nic zarme- 
nil się ze mną rolami! 
DużY udział swiadczeń pozapłaco- 
wych 
 finnach japonskich, to - jak wy- 
jasnił mi potem przebywający w Japonii 
od pięcdzlesięClU lat ks. prof Balloun 
z Sophla University w Tokio skutek 
powojennego zniszczenia kraju I tego, że 
finansowy impuls gospodarce dala pro- 
dukcja I usługi na rzecz walczących 
w Korei Połnocnej wOJsk amerykan- 
skich Gru.podarka rOZWIjała się naj- 
pie1>Y bez produkcji towarow konsump- 
cYJnych. DZls system sWladczen, zależny 
bardzie) od stażu pracy I statusu rodzm- 
nego mż wymkow pracy. pomału odcho- 
dzi w zapommenie. Zresztą zarowno 
w Japonii, jak I w Clunach ktore odwie- 
dziłem wczesmej, zetknąłem się z mały- 
mi, często rodzmnyml flnnami pracuJą- 
Cymi dla wielkich koncernow. CI ludzIe 
haruJą od SWltU do nocy, bez urlopu, bo 
to ich zdaniem jest zbędny luksus. Na 
spotkamu z panem Hlrosi Okudą, preze- 
sem Toyoty, powiedziano nam, że ten 
WlPlkl koncern samochodowy kooperuje 
z kilkunastoma finnaml, z ktoryml 
twardo negocjuJe warunki. Na rzecz ko- 
operantow pracUJe dalszych kilkuset 
poddostawcow. A CI z kolei swoje wyro- 
by montują z komponentow produkowa- 
nych w ponad trzydziestu tysIącach ma- 
lenkich, rodzinnych finn. Nll">amoWlte! 
Wolność sumienia, 
czy porcja jedzenia? 
Zarowno w Japomi, jak I w Chmach 
byłem zbyt krotko, żeby dobrze je po- 
znac, ale sądzę, ze po przegranej wOjme 
Japoma przyjęla i tworczo roZWInęła re- 
guły zachodmeJ demokracji I gospodaro- 
wanIa z zachowamem tego, co pozytyw- 
ne w rodzime) tradycji Ambicją Japon- 
czykow jf";t me tylko w gospodarc(' 
ale w kazdej Innej dziedzmiI' zycla 
oSlągmęclP jak najwyzszej POZVCjl NIe 
szczędzą na to m sił, m srodkow. Podob- 
ne cele staWIają sobie ChmcZ) ,tyle ze 
om mają swiadom(].

 swojej WIelko CI, 
a ponadto me przejmują lę zbytrno de- 
moklacją Z3-tanaWlam Jlę tylko, c po 
latach pennanentnej nędzy i głodu Chm- 
czyk cem sobie bardziej, wolno:,.. sunl1e- 
ma ery codzienną porcJę ryzu I 
Na pozor Japonczyl'Y i Chm"ZYLY m- 
czym SIę me rożmą A jednak CI pie1>Y
. 
są do prze..adv zd\ cyplmowam, \/ste- 
matyczm I ml'lckłonm do Improwlz !l'J' 


Oni postępuJą zgodnie z przyjętym kano- 
nem. W razie wystąpiema nieprzewidzia- 
nej SytuaCji, wzywają szefa, a ten z koil'I 
zwołuje naradę. Razem szykują nowy 
plan i znowu konsekwentme go reahzu- 
ją. Chinczycy, jakkolwiek zdyscyplino- 
wani mają w sohie żyłkę do improwizo- 
warua i w efekcie kombmują tak, ze włos 
Się na głowie jeży. No i są 
do nas podobni. W czym? 
W elastycznym podejsclu 
do własnego bezpieczen- 
stwa - naturalnie. 
Ktoregos dnia odwie- 
dzilisrny mieszkanie jed- 
nego ze znajomych Chin- 
czykow, ktory wydawalo- 
by SIę, ma więcej niż pod- 
stawowe pOJęcie o prądzie 
elektrycznym i zgubnych 
skutkach niefrasobliwosci 
przy korzystamu z niego. 
Tymczasem w jego domu 
kuchenka gazowa podłą- 
czona była wężem gumo- 
wym do znajdującego się 
na zewnątrz rurociągu bez 
żadnego zabezpieczenia. 
Na dodatek wąż był prze- 
clągmęty prze7 dziurę 
w SClanle 
W Japonii podobna sy- 
tuacja jest z gory wyklu- 
czona Om się po prostu 
lubią piłnowac. Pracują 
wyekWIpowani w btne 
cuda maski filtracYJne, 
"5 kaski, okulary, ochronki 
... siuchu. W Chinach uhra- 
nie robocze, to często te 
same ciuchy, w ktorych 
paraduje się na ulicy, 
a ulubione narzędzie sta- 
nowi zwykła łopata. Ale 
jak 1II1. robota Idzie' W są- 
siedztWie jednego z pekm- 
slach hoteli. w ktorym mieszkalem, 
przebudowywano drogę. Z połtora kilo- 
metra w ciągu kilku dm zrobiło się 
dwiescle metrowo Machali kopaczkami 
i machali, a były Ich setki W Japonii 
z kolei widziałem, Jak pracownik ubra- 
ny w nieskazitelnie skrojony kombine- 
zon mial do dyspozycji cztery rożne ko- 
parki Używal je w zaleznosci od po- 
trzeb, raz jednej, raz drugie). 
W toalecie i w biurowcu 


I 
.!j 

 
ł 


Ci 


W Chinach I w Japonii, gdzie jest oko- 
ło 4 proc bezrobocia, widac sporo socjal- 
nego zatrudniema. W kasie chInsklej toa- 
lety publicznej Jeden przyjmuJe plemą- 
dze, drugt wydaje bilety, a trzeci te bilety 
sprawdza W duzych biurowcach TokiO, 
jeden obsługujący sprawdza stan toalet. 
drugi - wąJ>ko wyspecJahzowany uzu- 
pełnia papier, mydło I ręczniki. a trzeCI 
zanuata RDŻnIca Jest tylko taka, ze 
w chinslaej brakuje ludzi do sprzątama. 
Zanim wyjechalem na mOje wOJaze po 
Azji, duzo rozmaWlał('m z kolegami 
z gornlctwa, ktorzy odwlPdzali te strony 
przed WIelu, WIelu laty. Kiedy po powro- 
cie opowIadalem o mOIch wrazeniach, 
me potrafIli wyjsc z podziwu Szczegol- 
nie zmiemły SIę Chiny. Szerokie artene, 
nowoczesne samochody, WIele wspania- 
łych budynkow Na każdym kroku pla- 
katy inlonnujące wszem I wobec, ze oto 
Pekm będzie gospodarzem Ohmplady za 
osiem lat Choc Jeszcze me zapadla decy- 
zJa, om Juz Się przvgotOWUją, tak Jakby 
Olimpiada miała się odbyc nazaJutrz 
I Jeszcze Jedno. NIl' zapomnę filmu 
propagandowego, Jaki nam wysWletlano 
w Pekml(, Otoz dplegaCJa pracowmkow 
zamvkanej fabryki idzie do biura prac' , 
oczekując, ze tam przydzielą im takie 
samo zaJęCI EJ gancka urzędmczka 
pyta Ich o kwalifikacje, znajomo c języ- 
kow, umieJętno", obsługi komputera 
I prawo jazdy A om oburzenI odpoWIa- 
dają, ze mc me potrafią, bo po co Im to? 
Odpowiedz Je
t jedna pracy me ma Na 
to wstaJe zasłuzony towarzy_z I mowI: 
no CuZ, muszę przekonac mOją corkę, że 
jej przyszłe lezy w nauce Językow ob- 
cych, zlldjomo
 I kompulera I zdamu eg- 
zaminu na prawo jazdy A sWOJą drogą 
po f( lSku, niemlerku, czy anglPlsku 
latwIej pOroZumIl." 51ę w Pekinie m7 
w TokIO Mysię, ze Chmy dopIero Się 
rozpędzają, a JaponC7'{C''I muszą roblc 
WSZ1 
tko, aby Sl
 przypadkiem nie za- 
trzvmac 


Nolow.ll: 
K \Jł'T.\N BFRł'Z"WSKI
		

/iv5521TG-2001-03-0009.djvu

			Kęsy i miał 


lJRl\NOWA BROŃ STOSOWANA PRZEZ 
WOJSKA NATO podczas "woJny o Kosowo" 
ostrzegaJą brytYJskie pIsma "Independent" 
i "Guardian" - narażała zarowno mieszkań- 
cow jak i żołnierzy na promiemowanie. Bez- 
posredni kontakt z pozostałosciami amunicji 
zawierającej zubożony uran (pyłem i odłam- 
kami roztrzaskanego pocisku), grozi zachoro- 
waniem na raka płuc, krwi lub mozgu. Reje- 
strowane przypadki zachorowan, spowodo- 
wały badania żołnierzy, ktorzy uczestniczyli 
w operacjach wOJskowych. Międzynarodowa 
Agencja Energii Atomowej zażądała dokład- 
nego zbadania terenow, na ktorych NATO 
używało pociskow ze zubożonym uranem 
oraz osób ktore miały kontakt z tą bronią. 
Zdaniem ekspertow Agencji, promieniotwor- 
czosc zubozonego uranu osiąga ok. 40 proc. 
poziomu promieniowania naturalnego. 
*** 
('mŃSKIE (
ORNI(,TW() OTWIERA SIl;: 
dla mwestycJi zagranicznych. Jak poinformo- 
wała agencja Xinhua, zagraniczne kompanie 
otrzymać mogą zezwolenie na prowadzenie 
prac wiertniczo-poszukiwawczych w usytu- 
owanym w połnocno-zachodniej częsci kraju 
regionie autonomicznym XinJiang. Udostęp- 
nionp dla nich zostają okreslone obszary 
w pięciu zagłębiach węglowych (Tarim, Jung- 
gar, Turpan, Hami oraz IIi), a takze w gorach 
Tienszan, Ałtaju I Altun Inwestycje realizo- 


wane we wskazanych nieckach, zwolnione 
zostaną od opodatkowania na przeciąg pięciu 
lat. 


*** 
KOLEJNA POWAŻNA AWARIA w elek- 
trowni jądrowej w Temelinie, wywołała zro- 
zumiałe zaniepokojenie. Zdaniem służb be7- 
pieczenstwa. elektrownia znajdująca się od 
pazdziernika ub.r. w próbnym rozruchu, ma 
ponownie większe problemy techniczne. Sil- 
ne wibracje jednej z turbin, spowodowały 
wyciek oleju, a w następstwie wybuch ognia 
(na szczęscie w nie atomowym obiegu), ktOI)' 
opanowano. Kierownictwo zakładu w oficjal- 
nie zapewniło. iż awaria nie zagrażała wystą- 
pieniu zwiększonej radioaktywnosci. 
*** 
S\'BER\'JSKI KlTZ8AS (Kl.'ŹNIECKIE 
ZAl.ŁI;:HIE WI;:l>LOWE), należy nie tylko do 
potentatow przemysłowych Rosji; jest zara- 
zem jednym z naJ bogatszych zagłębi węglo- 
wych na swiecie. W 1999 r. wydobyto tu po 
raz pierwszy ponad 100 mln ton węgla, z cze- 
go prawie 70 proc. to cenny węgiel koksowy, 
eksportowany do 28 krajów. Miarą zaintere- 
sowania regionem Kernerowa, był poswięco- 
ny Rosyjskiej FederacjI (w tym przemysło- 
wym perspektywom Kuzbasu), specjalny do- 
datek londynskiego "Sunday Telegraph" Ro- 
syj!>kie zagłębie liczy na pomoc w rozbudowie 'l 


KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY 
Ul. Damrota 18, 40-022 Katowice 


OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY 
na wykonanie usługi - wzbogacania miałów surowych o niskich 
parametrach jakoŚCiowych dla kopalń. Murekl", "Staszic" i "WescAa" 


1. Przelarg odbędzie Się w dniu 12.02.2001 r. o godz. 9.30 w Sali 
Konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach 
ul. Damrota 18 ( I p.) 
2. Oferty zawierające 2 egz. części techniczno-opisowej oraz 2 
egz. części handlowo-cenowej nalezy składać w oddzielnych, zalakowa- 
nych i opisanych kopertach . Wzbogacanie miałów surowych" w Kan- 
celarii Głownej KHW SA w Katowicach ul. Damrota 18 pok. 213 do 
dnia 8.02.2001 r godz 14.00 
3. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udzielają: 
" w sprawach technicznych, w odniesieniu do pełnego zakresu prze- 
targu Działy Głównych Inżynierów Przeróbki KWK Murcki, Slaszic, We- 
soła. 
. w sprawach formalno-organizacyjnych Zespoł Obsługi Przetargow 
KHW S.A. - tel. 757-30-78 
4. Przyslępujący do przetargu zobowiązany Jest do: 
. złożenia wadium do dnia 12.02.2001 r. godz. 9.00 w wysokości 
400000,- zł np. w formie czeku potwierdzonego, weksla, gwarancji ban- 
kowej lub przelewu na konto KHW S.A.. Bank Przemysłowo-Handlo- 
wy S.A. Oddz. I Sosnowiec Nr 10601217-330000108380. 
- wykupienie wymaganych ofert w cenie 500 zł + 22 % VAT w Ze- 
spole Obsługi Przelargow KHW S.A. (I p. p.140) w godzinach od 
8.00 do 14.00. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofer- 
ty jak tez uznania, że przetarg nie dał rezullalu bez podania przy- 
czyn 
6. Termin realizacji przedmiolu przelargu: do 31 12.2001 r. 


PI 


m
 


OGŁOSZENIE PRZETARGOWE 
Rudzka Spółka Węglowa S.A. 
O MIGM 
Zakład Obrolu Malenatowego i Gospodarki Maszynami L_ 
41-711 Rudzie Śląskiej ul. Kokota 169 


OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaz złomu użytkowego w postaci wycofanych z ruchu 
kombajnów .PAURAT": symbol SlZOMiGMIDIZ/3112000 
1. T2.10 Nrfabr. 275194 cena wywoławcza 19.095,-zł+VAT 
2. T2.10 Nrfabr. 274194 cena wywoławcza 19.095,-zł+VAT 
3. T2.10 Nrfabr. 280195 cena wywoławcza 19.095,-zł+VAT 
4. T2.60 Nr fabr. 415196 cena wywoławcza 22.800 ,-zł + VAT 
Przelarg !>\IdzIe przeprowadzony na warunkach określonych w .Regulamlnoe Poslępowanoa 
Przetargowego' na sprzedaż majątku trwalego I matenalów lub oddanoa mIenia do odplatnego ko- 
rzystanoa Innym podmIOtom" R ŚI.SW S A 
Przelarg od!>\ldzle Się 8 02 2001 r. w Zabrzu ul lompy 11 
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST 
l Zapozname Się z oRegularmnem postępowania przetargowego. 
2 Wpłata wadium w wysokoścI 10., ceny wywoławczej w formie czeku potwierdzonego w kasie 
ZOMIGM naJp6tmej w ostatmm dmu poprzedzającym przetarg. 
3. Zlozenie w sekretanacle SIedZIby ZOM,GM oferty pIsemnej podpisanej przez upoważmonych 
przedstawICieli w zamkmętej I opieczętowanej kopercie z wyrażnie napisanym symbolem przetar- 
gu w termlme 14 dno od daty ukazania się ogłoszenoa 
Pisemna oferla zakupu powinna zawierać. 
. ImIę I nazwisko adres oferenta lub nazwę I &l8dzl
. Jeżeli oferentem Jest osoba prawna. 
. datę sporządzama oferty. 
. oferowanlj cenę, 
. ośwladczenoe. że oferent zapoznał Się z .Regulamlnem poslępowama przetargowego. 
oraz warunkami przetargu I przyjmuje te warunki bez zastrzezeń. 
. Intormaqę o firmie (WpiS z reJestru handlowego, zaśWladczeme o wpisie dO reJestru dZlatalnoścl 
gospodarczej ,tp.). 
KombaJny można oglljdać w termlme od dOla ogłoszema przetargu do dOla poprzedzającego prze- 
targ poz l 12- KWK ,HalembaOtel 2425877 poz 3 I 4 KW!< oBlelszowlCe'tel 2420221 wew 
4467 lub 4662, po uprzednim skontaktowanou SIę z dZiałem Gospodarki MaszynamlodpowledmeJ 
kopalno. Zlożona oterla Jest wlążljca od terminu rozpoczęcia przetargu do dnia zawarcia umowy 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, Jeze
 żaden z uczestmków me zaoferuJe ceny nabycia 
rÓwnej co I18Jmnle, cenie wywoławczellub leżeli oferent. którego oterla zOSIala prZYlęta uchyli Się 
od zawarcia umowy. albo nie wpłaci kwoty nabycia w terminoe me dłuższym mż 14 dm po zawar. 
CIU umowy Postljpleme nie moze wynosić mmeJ mż 1% ceny wywoławczej. 
Dopuszcza Się sktadame olerl czfŚ(:IOW)'Ch. Szczeg6lowe InformaCje o przedmIOCie sprzedazy 
mOŻna uzyskać w ZOMIGM w DZlaie Zarzljdzama Ma -Itklem tel. wew 5294. 5297 I 5469 
OgłaszaJIjCemu przetarg przysluguJe prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznanie bez poda. 
ma przyczyn, że przetarg nie dal rezu"atu 


I nowoczesnym wyposażeniu zakładów wy- 
dobywczych, głównie (ale me tylko) węgla, 
w rozbudowie koksochemii, zakładów prze- 
robczych, wykorzystaniu występującego 
w pokładach węgla metanu. 
*** 
W AUSTRALIJSKIM STANIE QUEEN- 
SLAND planowana jest rozbudowa potencja- 
łu wydobycia łupków bitumicznych oraz uru- 
chomienie drugiego zakładu produkującego 
olej łupkowy. Przedsiębiorcy kompanii Stu- 
art, będącej w posiadaniu 25 proc. udziałów 
w australijskich przedsięwzięciach Southern 
Pacific Petroleum NL i Central Pacific Mine- 
rals NL, upatrują partnerow wspolneJ reali- 
zacJi tego zamierzenia wsrod międzynarodo- 
wych koncernow ropy naftowej. Zgodnie 
z ich planami, przemysłowe wydobycie i pro- 
dukcja oleJu łupkowego rozpoczęta ma zostać 
do końca bieżącego dziesięciolecia. 
*** 
TRZY WIEKI ROSYJSKIE(.O PRZEM\,- 
SłU W\'UOH\'WCZE(.O swiętowano me- 
dawno, upamiętniaJąc jubileuszową rocznicę 
wydania przez cara PIOtra I historycznego 
dekretu. Uroczystosci, z udzIałem licznych 
delegacji zagranicznych, odbyły się w gma- 
chu słynnej AkademIi Gorniczej, założonej 
w Petersburgu przez Katarzynę II w listopa- 
dzie 1773 roku Z racji jubileuszu, nad Newą 


Ogłoszenia 


sI,. 9 


gosclła m.in. wysokiej rangi ponad 50-osobo- 
wa reprezentaCja niemieckiego górnictwa - 
przedstawicieli nauki, techniki i go:>podarki. 
Jak informuJe miesięcznik "Glueckauf", na- 
wiązując do wleIoletnich więzi współpracy, 
zawarto dwa porozumienia dotyczące wy- 
miany doświadczen w zakresie organizacji 
i zarządzania oraz naukowo-technicznej. 
OtwieraJą one nowy etap kooperacyjneJ 
współpracy. Szczególnie ścisłe są wIęzi 
w przernysie gazowym, a ich wyrazem stało 
się oddanie nowego kompleksu budynkow 
Akademii Górniczej, których wspólsponso- 
rem jest strona niemiecka. 
*** 
BUŁGARSKI KOMPLEKS ENERl.E- 
TYCZN\' MARICA ISTOK, do którego należą 
liczne odkrywkowe kopalnie węgla brunatne- 
go I zakłady energetyczne, zostanie rozbudo- 
wany i zmodernizowany. Odnośna umowa jo- 
int-venture zawarta została z niemieckIm 
RWE Rheinbraun. Powołana społka wypra- 
cowuje aktualnie program, ktory pozwolic 
ma na zwiększenie wydobycia węgla. Drugi 
etap współpracy obeJmie modernizację elek- 
trowni Marica Istok 2 o mocy 1450 MW. Ko- 
palnia wydobywa dotychczas rocznie 25 mln 
ton węgla brunatnego, zaopatrując wen 
trzech producentow energii elektrycznej 
w południowej części Bułgarii. 


- - - -='ł ... r=-- 
PROMOCJll1iRWA !!4 


Przy zakupie 
albumu 
"Górniczy Świat 
w Starej Fotografii" 
w cenie 20 zł  "Księga górniczych 
GORNł 
 :s; 3E I dOWCiPÓW" 
, t 
 

 
S\)
 
.
- 
1A
 
\X' STA 
 
- 
FOTOGIV \ 
 
 (f)7JjfJ W4ID 


04/AT np 


NadwIślańska Spółka Węglowa S.A. 
Tychy ul. Bałuckiego 4 


ogłasza pisemny przetarg 
ograniczony Nr 91011 z udzIalem 
oferenl6w krajowych! w celu 
wyłonienia dostawców dla wszystkich 
Kopalń I Zakładów NSW S.A. 
od 1.04.2001 r. do 30.09.2001 r 
mżej wymienionych materiałów: 
l UszczelnieOla gumowe, wyroby z gu- 
my, pasy klinowe, uszczelmema poliami- 
dowe, szczelmema czołowe do pomp za- 
taplalnych 
2. Sita stalowe, 
3 CZęŚCI do lokomotyw dołowych I po- 
wierzChniowyCh. 
4. CZęŚCI zamienne do kruszarek I prze- 
siewaczy, 
5. Armatura przemysłowa, 
Zalakowane oferty nalezy składać do dnia 
9.02 2001 r. do godz. 11.00 w DZiale 
Umów NSW S.A pokój 15. Warunkiem 
uczestmctwa w przetargu jest wykup wy- 
magań ofertowych za kwotę 500,00 li 
plus VAT, klórą nalezy UiŚCIĆ w kasie 
NSW S.A (poniedziałek, środa od 8.30- 
14 OD oraz wtorek, czwartek. piątek 11.30- 
14 OD/, jak również wpłata wadium w wy- 
sokoścI 10 ODO,OD li przelewem na konto 
NSW S.A. - BPH Kraków OfMysłowlce 
10601190-320000367744 najpóznIej na 
dZień przed komisYjnym otwarciem ofert 
KOmlsYJI16 otwarcie ofert nastąpI w dniu 
14.02 2OO1r o godz 9.OD w siedzibIe 
NSW S A w sali konferencYJneJ. 
Dodatkowych InformaCji udziela DZlat 
Umów NSW S A. tel. 324 52-80 
NSW S.A przysługuje prawo swobodne- 
go wyboru ofert oraz uznama, ze przetarg 
me dał rezultatu bez podania przyczyn 
J"'-ł 


PromoCja wazna do wyczerpania zapasów  


OGŁOSZENIE PRZETARGOWE 
Rudzka Społka Węglowa SA 
41-711 Ruda $Iąska ul. Kokota 168 


OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY dla ZOMiGM 
Nr R.ŚI.S.w.SA 2/5/2001 
na: 
Zakup urządzenia przekładkowego do przenośnika zgrzebłowego 
podŚCianowego dla KWK "Bielszowice" 
Oferty przetargowe należy skladac w sekretariacie Biura 
Restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. w Rudzie $1. ul. Kokota 
168 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia w prasie w zamkniętych i 
opieczętowanych kopertach z uwidocznionym numerem przetargu. 
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST: 
l. Zapoznanie Się z .Regulamlnem Postępowama Przetargowego. Rudzkiej Spółki Węglo- 
weJ SA, który znajduje Się w Zakładzie Obrotu Matenałowego i Gospodar1<1 Maszynami 
w DZiale Zarządzania Majątkiem. 
2. Wykupienie wymagań ofertowych za kwotę 500..zł + VAT, którą nalezy UiŚCiĆ W kasie 
Zakładu Obrotu Materiałowego I Gospodar1<1 Maszynami w Zabrzu ul. lampy 11. 
3 Wadium w wysokoścI 40.000 -zł nalezy przekazać na rachunek bankowy R ŚI.S.W S A. 
PBK S A. WARSZAWA II OfZABRZE 11101297- 401290256601 albo zlozyć w kasie BIu- 
ra Zarządu R ŚI S W.S A czek potwierdzony, weksel wraz z deklaraCją wekslową lub gwa- 
ranCJe bankowe najpóznIej w dniu przetargu 
Szczegółowe InformaCje o przedmiocie przetargu mozna uzyskać w Zakladzle Obrotu Ma. 
terlałowego I Gospodarki Maszynami w Dziale Zarządzania Majątkiem Tel centrali: 271- 
52-11 wew 5294, 5297 
4. Ofertę nalezy zlozyć w dwóch kopertach zawierających odJzlelnle część technICzną 
I oddzielnie handlową 
Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z aktualme obowiązującym .Regulamlnem Po. 
stępowania Przetargowego. R ŚI S W S A. 
W umowie zawartej ze ZWYCIęZcą przetargu znajdzie Się zapis .Przelew wierzytelności wy- 
nikaJący z umowy na osoby trz6Cle,może nastąpić wyłącznie za zgodą R.ŚI S.w.S A .Po- 
wyzsze dotyczy zarówno naleznoścl głównych Jak I odsetek" oraz ,Ustalenie terminów płat- 
ności będzie wynosiło me mmej nlz 60 dni od daty wpływu faklury do kopalni" 
Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru oraz uzname bez poda- 
nia przyczyn, ze przetarg me dał rezultatu. 
Przetarg odb
zle Się w dniu 1202 2001r o godz 10 OD w Siedzibie R ŚI.S.W.S.A w Ru- 
dZie Śląskie, 11 - Blelszowoce
		

/iv5521TG-2001-03-0010.djvu

			st,. lO 


1fł 


Zakład Gormczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno //I Sp. z 0.0. 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, 
leI. 616-44-02, fax - 616-44-76 


Ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na: 
Przetarg nr 1 - Remont łańcuchowych wciągników elektrycznych ŁWE 
3/6 dla ZGE Sobieski Jaworzno 11/ Sp. z 0.0. 
Przetarg nr 2 - Wybieranie i załadunek na samochody mułu popłuczko- 
wago z osadników ziemnych w ZGE Sobieski Jaworzno 11/ Sp. z 0.0. 
Pisemne oferty w zaklejonych i opieczęlowanych kopertach z adnolaCją 
Przelarg nr 1 - Remont łańcuchowych wciągników elektrycznych lWE 3/6 dla ZGE 
Sobieski Jaworzno III Sp. z 0.0. 
Przetarg nr 2 - Wybieranie i załadunek na samochody mułu popłuczkowego z osad- 
ników ziemnych w ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z 0.0. należy sktadać do 
7.02.2001 r. w ZGE Sobieski Jaworzno III ul. Grunwaldzka 37 w Dziale Umow pok 
3 (do godz. 14.00 ). 
Warunkiem uczeslnictwa w przelargu jesl wcześniejsze zapoznanie się z wymaga- 
niami ofertowymi i procedurą przetargową, wykup wymagań ofertowych za każdy 
przelarg w kwocie: 500 zł + 22 % VAT ptalne w kasIe ZGE czynnej: poniedzlałek- 
piąlek w godz.: 8.00 - 9.00 i 12.00 - 14.00, jak również wpłala wadium w wysoko- 
ści: Przetarg nr 1 - 1 400 zl; Przelarg nr 2 - 50 000 zl na konlo ZGE - PKO B.P. 
O/Jaworzno nr rach. 10202414-596369-270-1. lub w formie dopuszczonej Regulami- 
nem Przelargu - najpóźniej na dzień przed komisYjnym otwarciem ofert (do godz. 
14.00). Przy niegotówkowych zabezpieczeniach wadium dokumenty należy składać 
w Budynku KSięgOWOŚCI pokóJ nr 5. 
KomisYjne otwarcie ofert nastąpi: 
Przetarg nr 1 - 9.02.2001 r. godz. 11.00. - w Sali Narad ZGE Sobieski Jaworzno III 
Sp. z 0.0. - I pięlro, 
Przelarg nr 2 - 9.02.2001 r. godz. 11.30 . w Sali Narad ZGE Sobieski Jaworzno III 
Sp. z 0.0. - I piętro, 
Szczegółowych informaCJi udziela: DZiał Umów - w zakresie procedury przelargowej 
oraz wymagań ofertowych leI. 616-44-02 wew. 5900, 5901. 5800 w sprawach tech- 
nicznych. 
Przelarg nr 1 - Dzial Techniczno-Konstrukcyjny tel. 616-44-02 wew. 5652 
Przelarg nr 2 - DZiał Przeróbki Mechanicznej lei. 616-44-02 wew. 4115, 5570 
ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z 0.0. zaslrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferty, jak równiez uznania, że przetarg nie dał rezultatu w całoścI lub części bez po- 
dania przyczyny. 


. .... 


GSW S.A. KWK "Makoszowy" 


'.'" II r 
"fi (AWl Al 


zaprasza 
krajowe podmioty gospodarcze 
do składania ofert 
na realizację robót remontowo-budowlanych 
związanych z usuwaniem szkód górniczych 
w obiektach kubaturowych. 


1. Termin wykonywania robót: 2001 r. 
2. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzo- 
nej napisem ..Szkody Górnicze" w Kancelarii Głownej KWK 
"Makoszowy" w godzinach: 7.00-15.00 do dnia 1.02.2001r. 
3. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zapoznanie się I przyjęcie 
wymagań ofertowych dostępnych w Dziale Umów i Przetar- 
gów pokoj nr 12 (budynek Działu Socjalnego) w godz.7.00- 
15.00 (tel. 275-44-60), za opłatą w wysokości 100 zł + VAT 
płatną w kasie kopalni w godz. 7.00-9.00 i 12.00-15.00. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.02.2001 r. o godz. 9.00 w sali 
SITG (budynek Działu Socjalnego). 
5. O wynikach rozpatrzenia ofert zainteresowani zostaną powia- 
domieni pisemnie. 
6. GSW S.A. KWK "Makoszowy" zastrzega sobie prawo do prze- 
prowadzenia rokowań, jak też uznania, że konkurs ofert me 
dał rezultatu w całości lub w częsci bez podania przyczyny. 
p 


Spółka Kompensacyjna S.A. 
40-065 Katowice ul. Mlkolowska 100 
ogłasza przetarg na sprzeda.t 
lub dzierżawę używanego kombajnu 
chodnikowego typu IBS SM 130 
do urabiania skal o wytrzymałości 
do 60 MPa. 


Warunki uczestmctwa w przetargu. 
. zapoznanie Się I pisemne zaakceptowa- 
nie regulaminu postępowanoa przetargo- 
wego SK S.A. z dnia 6 01 2001 r 
. wykupienie wymagań ofertowych w ce- 
nie 500 zl + VAT 
. wpłacenie wadium do przetargu w wys0- 
koścI 50 OOO,OOz! na konto Sp6tkJ Kom- 
pensacyjneJ S A. Bank Handlowy w War- 
szawIE! olKatowlC8 nr 1 0301159.{)2221201 , 
lub ztożenle czeku potwierdzonego w dZIB- 
le księgoWOŚCI spółki najpóźniej do dnia po- 
przedzającego otwarcie ofert 
Olerty z dopiskiem "Przetarg-Kombajn 
SM 130". nalezy składać w zalakowa- 
nych kopertach w sekretariacie spółki 
w pokoJu nr 118 w terminie do 
29.01.2001 r OtwarCie ofert nastąpi 
w obecności oferentów w druu 
30.01.200tr. o godz. 10 w siedzibie 
spółki w pokoJu nr 101 Obecność of. 
rentów obowiązkowa. Oględziny kom- 
bajnu mozna dokonać w dniach 24- 
26012oo1r w godzinach od 10-12 na 
terenIe z:łNSM "JadwlQa" 41-808 Zabrze. 
ul Szybowa 2 po wcześniejszym uzgod- 
nieniu telefonicznym - teł 757-49-63. Do- 
datkowych informaCJI w przedmiocie 
przetargu udziela inz M KSlązek tel 
757-4963 
Spółka KompensacYlna S A. zastrzega 
sobie prawo swobodnego wyboru olerty 
orBZ unlewaZnlenla przetargu bez poda- 
nlB przyczyn 


Ci] 


Bytomski Zakład Obrotu Malenałowego Sp. z 0.0. 
41-907 Bytom, ul. Zabrzańska 7 


Ogłasza przetargi ograniczone na dostawę: 
1. Hydrauliki sterowniczej do obudowy GL/NIK 08/22 Oz dla Zakładu Gór- 
niczego wPIEKARY" Sp. z 0.0. 
(P - 501112001 ) 
2. Wozów średnich do transportu materiałów długich typu WSDŁ dla Za- 
kładu Górniczego .BYTOM II/w Sp. z 0.0. 
(PZ - 34/Il2OO1) 
Oferty przetargowe nalezy skladać w siedzibie Bytomskiego Zakładu Obrotu Mate- 
nałowego Sp. z 0.0. do dnia 07.02.2001 r. w zamkniętych kopertach z napisem 
"PRZETARG-MATERIAŁY" oraz podanym symbolem przetargu. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu j8St: 
1 Wcześniejsze zapoznanie Się z "Regulaminem organizowania przetargów 
w BZOM Sp. z 0.0: 
2 Wpłacenie na konto BZOM Sp. z 0.0. PEKAO S.A. O/Gliwice FIlia Bytom nr ra- 
chunku: 12401343-03101218-2700-401112-001 
a) kwoty 549.00 zl (brutto z VAT) tytułem opłaty za wykup wymagań 
ofertowych, oddzielnie dla kazdego numeru przelargu. 
b) wadium w wysokoścI: 
15.000.00 zl dla przetargu P-501112001 
9.000.00 zl dla przetargu PZ-341112001 
Dla podmiotów gospodarczych posiadających naleznoścl w BZOM Sp. z 0.0. w wy- 
sokości co najmniej wysokOŚCI wadium - dopuszcza się zastąpienie wadium pisem- 
nym zobowiązaniem 
Wymagania ofertowe mozna odbierać w siedzibie Bytomskiego Zakladu Obrolu Ma- 
teriałowego Sp. z 0.0. po okazaniu dowodu wpłaty za ich wykup w terminie do dnia 
07.02.2001r. 
Potwierdzenia wpłaty wadium oraz wykupu wymagań ofertowych nalezy złożyć 
w miejscu skladanla ofert najpózniej do dOla: 07.02.2001 r. 
Przetargi odbędą Się w siedzibie BZOM Sp. z 0.0. - 08.02.2001r. 
Informacji o przelargu udziela BZOM Sp. z 0.0. pod nr lei. 283-58-36 
Oglaszającemu przetarg przysluguje prawo swobodnego wyboru oferty jak tez 
uznania, ze przelarg nie dal rezultatu lub zostat unieważniony bez podania przy- 
czyn. 


Pn111łr 


.'lIlIlIr 


GLIWICKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KOPALNIA 
WĘGLA KAMIENNEGO "SOŚNICA" 
44-103 GLIWICE UL. BŁONIE 6 


OGł:.ASZA 
przetarg ograniczony do krajowych podmiolÓw gospodarczych, 
na świadczenie dla KWK .SoŚnlca w usług w zakresie ochrony osób I mienia 
oraz konwojowania wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych 
lub niezabezpieczonych (w tym materiałów wybuChowych). 


Do udziału w przelargu dopuszcza się Oferentów prowadzących działal- 
ność gospodarczą na podstawie koncesJI, wydaneJ przez Mlnlslra Spraw We- 
wnęlrznych, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
I mienia (Dz. U. Nr 114 z dnia 26.09.1997 r., pozycja nr 740). 
Przelarg odbędzie się dnia 05 02.2001 r. o godz. 9.00 w Pawilonie BHP 
KWK "Sośnica" 
Termin ŚWiadczenia usług - od 01 03.2001 r. 
Organizalor przelargu nie dopuszcza możliwoścI składania ofert CZęŚCIO- 
wych. 
Pisemne oferty natezy składać w dwóch zalakowanych kopertach oddziel- 
nie dla części handlowej I lechnicznej z adnolaCją: "Przelarg - Nr XVI/1-T - 
częśc handlowa, .Przetarg - Nr XVI/1-T - część techniczna, w Kancelani 
GlówneJ Kopalni w terminie do dnia 01 02.2001r. do godz. 1400. 
Informacji o przedmiocie przetargu udziela Kierownik Spraw Obronnych 
Zakładu KWK "SoSnIca" leI (032) 272-56 05 lub 272 54 38 w godz. 
8.00+ 12.00. 
Sprzedaz wymagan ofertowych (w cenie 200 zł w tym VAn prowadzI 
Dział Umów, Przetargów i Zlecen Zewnętrznych KWK "SOŚnica" tel (032) 272- 
5593 lub 272-5623 w godz. 7.00+14.00. 
Wadium w kwocie 25 000 zł należy przelać na konlo: PBK S.A. w Warsza- 
wie - II Oddz. w Zabrzu, nr rachunku 11101297-411290000218, w lermlnle 
wyznaczonym do składania ofert 
OgłaszaJący przetarg zaslrzega prawo swobodnego wyboru oferty, prawo 
przeprowadzenia rokowań, Jak lez uznania, ze przelarg nie dał rezultalu bez 
podania przyczyn  Zarząd Jaslrzębskiej Spółki Węglowej SA 
44-330 Jaslrzębie Zdroj 
_ , .u. ,. 
tr4
ł ul. Armil Krajowej 56 
\. \. tel. (O-32) 7564113, fax (0-32) 4762671 
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY DLA KRAJOWYCH 
PODMIOTOW GOSPODARCZYCH NA ZAKUP DLA KWK .BORYNIA": 
1. OGNIOSZCZELNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 1000/611 
2. STACJI KOMPAKTOWEJ 
Waronld uczestnictwa w przBtarpu: 
- zapoznanie się i pisemna akCeptaCJa regulaminu postępowania przetargowego JSW 
SA z dnia 5.10.1ggg r. 
- wykupienie wymagań ofertowych w cenie 500,00 zł + VAT (do nabycia w DZiale TP 
KWK .Borynia") na kazdy pkt osobno. Islnleje mozhwość nabycia wymagań oferto- 
wych przez wzaJemne potrącenie zobowiązań potwierdzone przez sluzby kSięgowo-fi- 
nansowe Zakładów JSW SA. 
- wpłacenie wadium w wysokości 5.000,- zf (plęć1yslęcyzłotych) na kazdy pkt osobno 
na konto JSW S.A.: Bank Handlowy w Warszawie oddz. KatowICe nr rachunku: 
10301159-08919202 z dopiskiem "Przelarg - zakup: pkt 1 ., pkt. 2 .... dla KWK.Bo- 
rynia" naJPÓźniej do dnia otwarcia ofert Kasa JSW SA czynna w godz 7 30- 8 30 
112.00- 13.30. JSW SA dopuszcza mozllwość zabezpieczenia wadium w Inn8J formie 
przewidziane! w regulaminie postępowania przetargowego. 
Oferty z dopIskiem" Przetarg - zakup' pkt.1 .... pkt 2.. . dla KWK .Borynla" oddziel- 
nie część techniczna I handlowa w zalakowanych kopertach - nalezy składać w BIu- 
rze RestrukturyzacJI JSW SA pokóJ nr 1 w terminie do dnia 802 2001 r. do godz. 
1400. 
Wazność oferty - minImum do dnia zakończenia procedury przetargowBJ. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dw6ch etspach: 
1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu g 02 2001 r o godz. g.OO pkl1 I o godz 930 pkt 2 
I W siedzibie JSW SA Obecnośc pełnomocnych przedstawicieli oferentów obowiązko- 
wa 
2. Wybór oferenta - o terminie zoslaną powiadomIOne firmy zakwalifikowane 
Dodatkowych InformaCJI w przedmiOCIe wJw przetargu udziela DZlal TP KWK .Borynla' 
tel (0-32) 4718782 wew 5550 
JSW SA zastrzega sobł8 prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty 
uznania, że przetarg nie dal rezultatu 
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 


-':!J 
 
''''04 Wf,doo l 
:0..-\. 


Jastrzębska Spółka 
Węglowa SA 
Kopalnia 
Węgla Kamiennego 
"Borynia" 
w Jastrzębiu Zdroju, 
ul. Węglowa 4 


ogłasza 
przetarg ograniczony 
dla krajowych 
podmiotów 
gospodarczych 
na wykonanie remontu 
średniego sprężarek 
powietrza typu TK 63- 
1 szt. oraz 6068 - 1 szt. 


WBnJnki uczestnICtwa w prze- 
targu: 
l. Zapoznanie się z Regulami- 
nem Postępowania przetargowe- 
go JSW SA z dn. 05.10.99r. 
2. Wykup wymagan ofertowych 
w cenie 150 zł + VAT w Dziale 
Inwestycji Remontow i Usług 
KWK Borynia. 
3. Wpłacenie wadium w wyso- 
kości 5 000 zł na konto Górno- 
śląski Bank Gospodarczy SA Ka- 
towice oddział Jastrzębie Nr 
15601094-255615-2700-11 lub 
w kopalnianej kasie najpózniej 
w dniu przetargu do godz. 8.00. 
4. Złożenie ofert w zapieczęlo- 
wanych kopertach z dopiskiem - 
Przelarg w Dziale Inwestycji Re- 
montow i Usług w terminie 21 dni 
od daty ukazania się ogłoszenia 
licząc dzień ogłoszenia jako 
pierwszy. 


Przetarg odbędzie Się w na- 
slępnym dniu po upływie składa- 
nia ofert o godz. 9.00 w budyn- 
ku dyrekcji Kopalni "BorynIa". 


Dodatkowych Informacji 
w przedmiocie ww. przelargu 
udziela DZiał TM tel. (0-36) 47- 
18-782 wew. 5547, 5160. 
Organizator przetargu za- 
strzega sobie prawa: 
- swobodnego wyboru ofert, 
- odsląpienia od przelargu lub 
jego uniewazmenia bez podania 
przyczyny. 


- , 
.. 
tr4 .,,
..ł 


Zarząd Jastrzębskiej Społki Węglowej SA 
44-330 Jaslrzębie Zdrój 
ul Armii KrajoWel 56 
tel. (O-32) 7564113, fax (0-32) 4762671 


, \. 


OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY DLA KRAJOWYCH 
PODMIOTOW GOSPODARCZYCH NA ZAKUP KOMPLEKSU 
PODŚCIANOWEGO DLA KWK wBORYNIAw: 
WBI1Jnk/ uczestnICtWa w przetargu: 
- zapoznanie Się I pisemna akceptaCJa regulaminu poslępowanla przelargowego 
JSW SA z dnia 27.07.1999 r. 
- wykupienie wymagań ofertowych w cenie 500,00 zł + VAT (do nabYCia w DZia- 
le TP KWK "BorynIa"). iSlnleje mozllwość nabycia wymagań ofertowych przez 
wzajemne polrącenie zobowiązań potwierdzone przez słuzby kSlęgowo-flnanso- 
we Zaktadów JSW SA, 
- wptacenie wadium w wysokoścI 10.000.- zł (dzleslęćtyslęcyzlotych) na konto 
JSW S.A.: Bank Handlowy w Warszawie oddz. KalowICe nr rachunku: 10301159- 
08919202 z dopiskiem "Przelarg - zakup kompleksu podścianowego dla KWK 
"Borynla" najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Kasa JSW SA czynna w godz. 7.30- 
8.30 I 12.00- 13.30. 
JSW SA dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w Innej formie przewi- 
dZianej w regulaminie postępowania przelargowego. 
Oferty z dopiskiem" Przelarg - zakup kompleksu podścianowego dla KWK "Bo- 
rynla" oddZielnie część techniczna I handlowa w zalakowanych kopertach - na- 
fezy składać w Biurze ReslrukturyzaCjI JSW SA pokoj nr 1 w lermlnle do dnia 
09.02.2001 r. do godz. 14.00. 
Wazność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury przelargowej. 
Przetarg zostanie prz8pfOWsdzony w dwóch etspsch: 
1. OtwarCie ofert nastąpi w dniu 12 02 2001 r. o godz. 10 00 W siedzibie JSW SA 
Obecność pełnomocnych przedslawlcleh oferenlów obowiązkowa 
2. Wybór oferenla - o lermlnle zoslaną powiadomione firmy zakwalifikowane. 
Dodalkowych InformacJI w przedmiocie wJw przelargu udziela DZlal TP KWK "Bo- 
rynla" lei (0-32) 4718782 wew 5540 I 5522 
JSW SA zastrzega sobł8 prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty 
- uznania. że przelarg nie dał rezultatu 
- unIe"",, r '- -,ia prZE ,I 
 
 bez podania przyczyny
		

/iv5521TG-2001-03-0011.djvu

			!1 


Nadwiślańska Spółka Węglowa SA w Tychach 


Nadwiślańska Spółka Węglowa SA 
KWK Janina w Ubiążu 
ul. Górnicza 23 


ogłasza pisemne przetargi ograniczone 
dla podmiotów krajowych na: 
I. Remont pomp typu OS, ZW, PH. 
II. Remont przekładni do lokomotyw Ld 21/2. 


Oferty w zalakowanych kopertach z adnotacją "Przetarg - podać te- 
mat" należy składać do dnia 15.02.2001 r. w Dziale Umów pok. 226 (bu- 
dynek przed bramą Kopalni) do godz. 15.00. 
Warunkiem uczestnictwa w przelargu jest zapoznanie się z wymaga- 
niami ofertowymi, które są dostępne w Dziale Umów pck. 226 po uprzed- 
nim dokonaniu wpłaty w wysokości 400 zł + VAT w kasie Kopalni, oddziel- 
nie na kazdy lemat oraz wpłaceme na konto NSW S.A. KWK ,.Janina" 
BPH Krakow o/Mysłowlce nr r-ku 10601190-320000369982 wadium: dla 
lematu I w wysokości 4.000 zł, dla temalu II w wysokości 3.000 zł, naJ- 
później w przeddzień przetargu. Przewidywany termin realizacji zadań - 
sukcesywnie w 2001 roku 
KomisYlne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NSW S.A KWK "Janina" 
w dniu 16.02.2001 r. przetarg I o godz. 10.00, przetarg II o godz. 10.30 
w sali konferencyjnej. 
Dodatkowych informacji na temal przedmiolów przetargów udziela p. 
Mieczysław Bochenek tel. (032) 627-06-51 
NSW S.A. KWK "Jamna" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz umewaznienia przelargu bez podania przyczyn. 


J
 


K.HW. S.A. KWK "MYSŁOWICE" 
41-400 MYSŁOWICE, UL. ŚWIERCZYNY 3 


OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY: 
Przedmiot przetargu: 
Remont wirników LDO 30/23 kW, 20/17 kW ł LDA 280f.32,1 kW 


I. Pisemne oferty w zamkniętych I opisanych kopertach nalezy składać w ler- 
minie do 21 dni od daty ukazama się ogłoszenia w DZiale Umów KHW S.A KWK 
"Mysłowice" - budynek DyrekCji I plęlro, pokój 111. 
II. Wymagania ofertowe nalezy wykuplc w Dziale Umów KHW S.A KWK "My- 
słowice" - budynek Dyrekcji I pięlro, pokóJ 111, tel. 22 22 22 1 do 8 wew. 5212. 
Dodalkowych informacji odnośnie lechnicznych warunków realizacji udziela: 
Dział EGR KHW S.A KWK "Mysłowice" leI. 22 22 221 do 9 wew. 5752 
III. Wykup wymagań ofertowych za kwotę 150,00 zł plus VAT 
(kasa czynna w godz. 7.30 - 10.00; 12.00 - 14.30) 
IV. PrzyslępuJący do przelargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyso- 
kości 10.000 PLN na rachunek BPH Kraków o/Mysłowice nr 10601190 - 
320000365115 lub w Kasie Głównej Kopalni, najpóźniej w dniu przelargu do 
godz. 9.00. 
V Wadium przepada na rzecz zleceniodawcy, jeżeli oferenl, którego oferta zo- 
sIanie przYJęta. uchyli się od zawarcia umowy w lerminie ustalonym przez Koml- 
się Przetargową. 
Wadium złozone przez oferentów, klórych oferty me zoslaną przYJęle, zosIanie 
zwrócone bezpośrednio po zamknięcIu przelargu. a wybranemu oferenlowi zosla- 
nie zwrócone po podpisaniu umowy. 
PrzystępUjący do przelargu posiadający nalezności w KHW S.A są zwolnieni 
z obowiązku wpłaty wadium, jezell należności le są co najmniej równe wysokoścI 
wymaganego wadium 
W Iym przypadku Oferent zobowiązany Jesl do ztozenla aktualnego, pisemne- 
go oświadczenia o zaWieszeniU na czas trwania przetargu odpowiedniej kwoty 
zobowiązań stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium, polwlerdzonego przez 
DZiał KSięgowoścI danel KopalnI. 
VI. Przetarg odbędzie Się w dniu 09.02.2001 r. o godz. 10.00 w budynku Dy- 
rekCJI KHW S.A KWK "Mysłowice" w Mysłowicach. ul. Świerczyny 3 
VII zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, Jak rów- 
nlez uznania, że przetarg nie dał rezultalu bez podania przyczyny 


I' Oh 


sI,. r r 


Rybnicka Spółka Węglowa S.A. Zakład Elektrociepłownie 
44-253 Rybnik, ul. Rymera 4, 
tel. 0324228691, fax 0327396606 
Ogłasza pisemny przetarg ograniczony dla krajowych podmIotów gospo- 
darczych na modernizację elektrofiltra typu HE 13-250/2 x 3,93 x 7,6/275 
w EC .Chwałowice-. 
Termin realizacji zadania: II - III kwartał 2001 r 
Warunki uczestnictwa w przetargu; 
1. Zapoznanie się i pisemna akceplacja Regulaminu Poslępowania Przetargowe- 
go RSW S.A. z dnia 18.10.1999 r. 
2. Wykupienie wymagań ofertowych w cenie 500 zł + VAT w Dziale Markelingu 
i Sprzedaży w Zakładzie Eleklrociepłownle RSW S.A. pok. nr 48, 49 (wpłaty na- 
leży dokonać w kasie Zakładu EC czynnej w godz. 6.00 -13.30 od poniedział- 
ku do piątku). 
3 Wadium w wysokości 15 000 zł (pięlnaście tysięcy złotych) należy wpłacIć na 
konlo: B.H. O/Kalowice Filia Rybnik 10301159-04003202 w terminie składania 
ofert lub w kasie Zakładu Elektrociepłownie RSW S.A. czeku potwierdzonego 
najPÓzniej na 1 dZień przed otwarciem ofert. 
RSW S.A. dopuszcza możliwość wpłacenia wadium w innej formie przewidzianej 
w Regulaminie Poslępowania Przelargowego. 
Oferty z dopiskiem "Przelarg - Eleklroflitr" w dwóch zalakowanych kopertach, od- 
dzielrHe część lechniczna i częśc handlowa należy składać w Kancelarii Głównej 
(pok. nr 45) Zakładu Eleklrociepłownie RSW S.A. do dnia 8.02.2001 r. 
Waznośc oferty minimum do dnia zakonczenla procedury przelargowej. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dwQc
etapacb: 
I etap (cz. jawna) - otwarcie kopert w obecnoścI przedslawicleli oferenlow naslą- 
pl w dniu 12.02.2001 r o godz. 900 w sali konferencyjnej Zakładu Eleklrociepłow- 
nie RSW S.A. 
II etap (cz. niejawna) - wybór wykonawcy przedmiotowego przetargu - rokowama 
Dodatkowych informaCji o przedmiocie przelargu udziela 
DZlałlnweslYCJi I Remontów Zakładu EC (leI. 032 7398665) 
RSW SA zastrz.ega...sobJe prawo do; 
- swobodnego wyboru oferty, 
- uznama, ze przelarg me dał rezullalu, 
- uniewaznienia przelargu bez podania przyczyny. 
Nie jest dopuszczalne składame ofert częścIowych. 35001746/a v 


K.H.W. S.A. K.W.K. "MYSŁOWICE"' 
41-400 MYSŁOWICE, UL ŚWIERCZYNY 3 


OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY: 
Przedmiot przetargu: 
Temat 1: remont pomp OS 25012, 200/5,150/6,100/6,80, ZW 50, 
Temat 2: remont pomp PSZ 65, 125, 150, 
Temat 3: remonI pomp przodkowych P1BA, P2CC, wiertarek ER-6, 
I. Pisemne oferty w zamkniętych i opisanych kopertach nalezy składać w lerminie do 
21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Dziale Umów KHW S A KWK "Mysłowice" - 
budynek Dyrekcji I pięlro, pokÓj 111. 
II. Wymagania ofertowe nalezy wykupić w DZiale Umów KHW S.A KWK "MysłowI- 
ce" - budynek DyrekCJi I pięlro, pokój 111, tel. 22 22 22 1 do 8 WfNł. 5212. 
Dodatkowych informacJI odnośnie lechnicznych warunków realizaCji udziela: DZiał 
EGR KHW S A. KWK "Mysłowice" - leI. 22 22 22 1 do 9 wew. 5752 
III. Wykup wymagań ofertowych za kwotę 150,00 zł plus VAT (kasa czynna w godz. 
730.10.00; 12.00 - 14.30). 
IV. Przystępujący do przetargu zOboWlązam są do wpłacema wadium w wySOkości 
10.000 PLN na rachunek BPH Kraków o/Mysłowice nr 10601190 -320000365115 lub 
w Kasie GłównSJ Kopalni, najPÓzniej w dniu przetargu do godz. 9 00. 
Wadium należy wpłacić odrębme dla każdego tematu (według pkt 1, 2. 3) 
v. Wadium przepada na rzecz zleceniodawcy, Jezeli oferent, ktorego oferta zostame 
przyJęla, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Komisję Przetargową 
Wadium złozone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte. zosIanie 
zwrÓcone bezpośrednio po zamknięciu przelargu. a wybranemu oferentowI zostanie 
zwrócone po podpisaniu umowy. 
PrzystępUjący do przelargu posiadający nalezności w KHW S A są zwolmeni 
z obowiązku wpłaty wadium, Jezeli należności te są co najmniej równe wysokoścI wy- 
maganego wadium. 
W tym przypadku Oferent zobowiązany J9S1 do złozenia aktualnego, pisemnego 
oświadczenia o zawieszeniu na czas trwania przetargu odpoWiedniej kwoty zobowią- 
zań stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium, potwierdzonego przez Dział Księgo- 
WOŚCI danej Kopalni. 
VI. Przetarg odbędzie Się w dniu. 9.02.2001 r. o godz. 11.00 w budynku DyrekCji 
KHW S A KWK "MysłoWice" w MysłoWicach. ul. ŚWierczyny 3. 
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert. Jak rÓwmez 
uznania, że przetarg nie dał rezullatu bez pOdania przyczyny 


P,.... 


&>- 'l 


K.HW. S.A. KW.K. "MYSŁOWICE" 
41-400 MYSŁOWICE, UL ŚWIERCZYNY 3  


OGŁOSZENIE PRZETARGOWE 
Rudzka Spółka Węglowa S.A. 
Zakład Obrotu Matenałowego 
i Gospodarki Maszynami 
41-711 Ruda Śląska ul. Kokota 169  


Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. 
Tychy ul. Balucldego 4 
ogłasza płsemny przetarg 
ograniczony Nr 1 Iz udzialem 
oferentów krajowych! w celu 
wyłonienia wykonawcy wymiany 
rurociągU głównego odwadniania 
w szybie nr I w NSW S.A. 
KWK 'Plast" Ruch I - etap I. 
Termin wykonania do końca 2001 r. 
Zalakowane oferty nalezy składać do 
dnia 8.02.2001 r do godz. 1000 
w DZiale Umów NSW S A. pokój 15 
Warunkiem uczestmctwa w przelargu 
Jest wykup wymagań ofertowych za 
kwotę 500,00 zł plus VAT, którą nale- 
zy UIŚCIĆ w kasie NSW S A. lponie- 
dZiałek, środa od 8.30-14.00 oraz 
wlorek, czwartek, piątek 11.30-14.00/, 
Jak rówmez wpłata wadium w wysoko- 
ŚCi 50.000,00 zt przelewem na konlo 
NSW S A. - BPH Kraków O/MysłowI- 
ce 10601190-320000367744 naJPóź- 
nieJ na dzień przed komisyjnym 
olwarclem ofert. KomisYjne otwarCie 
ofert nastąpi w dniu 9.02.2001 .... 
o godz. 9 00 w siedzibie NSW S A. 
w sali konferencYJneJ. Dodatkowych 
informaCji udziela DZlat Umów NSW 
S.A tel. 324-52-80 
NSW S A. przysIugule prawo swobod- 
nego wyboru ofert oraz uznania, ze 
przelarg me dat rezultatu bez podania 
przyczyn 


.....
, "_.. - 


Nadwiślańska 
Spółka Węglowa S.A. 
KWK "Brzeszcze" 
32- 620 Brzeszcze 
ul. Kościuszki 1 


Ogłasza 
przetarg pisemny 
ograniczony 
fz udziałem wykonawców 
krajowych! 
na wyłonienie wykonawcy: 


Pompowanie wody 
w budynkach miesz- 
kalnych 
i działkach na terenie 
obszaru górniczego 
KWK"Brzeszcze" , 
czyszczenie studzie- 
nek 
odwadniających 


Termin wykonania do 
31.12.2001 r. 
Zalakowane oferty należy 
składać do dnia 8.02.2001 r. 
do godz 13.30 W NSW SA 
KWK"Brzeszcze" W Brzesz- 
czach ul. Kościuszki 1 
W Dziale Umów pokój 122 
Warunkiem uczestnictwa 
W przetargu jest wykup wy- 
magań ofertowych za kwotę 
300,00 zł plus VAT w kasie 
Kopalni, jak również wpłata 
wadium w wysokości 
3 000.00 zł przelewem na 
konto NSW S.A. KWK 
"Brzeszcze" BPH Kraków 
O/Oświęcim 10601129- 
330000 114 004 do dnia 
7.02.2001 r. Komisyjne otwar- 
cie ofert nastąpi w dniu 
9.02.2001 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie NSW SA KWK 
"Brzeszcze" w sali konferen- 
cyjnej. Dodatkowych informa- 
cji udziela: Dział Umów tel. 
2111240 wew. 5603. DZiał 
M i e rn iczo-G eolog i cz ny 
i Ochrony Środowiska tel. 
2111240 wew 5535. NSW 
S.A. KWK "Brzeszcze" za- 
strzega sobie prawo swobod- 
nego wyboru ofert oraz uzna- 
nia, że przetarg nie dał rezul- 
tatu bez podania przyczyny;, , 


OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY: 
Przedmiot przetargu: 
· Remont przekładni LD 21/2 wraz z zestawem kołowym, 
· Remont zestawów kołowych do LD 20 
I Pisemne oferty w zamkmętych I opisanych kopertach nalezy składać w lerml- 
nie do 21 dni od daty ukazania Się ogtoszenia w DZiale Umów KHW S A KWK "My- 
StOWIce" - budynek Dyrekcji I plęlro, pokÓj 111. 
II. wymagania ofertowe należy wykupić w DZiale Umów KHW S A KWK "Mysto- 
WIce" - budynek DyrekCji I piętro, pokó, 111, leI. 22 22 22 1 do 8 wew. 5212. 
Dodalkowych informaCji odnośnie lechnicznych warunków realizacji udziela: 
DZlat EGR KHW S.A KWK "Mysłowice" lei 2222221 do 9 wew. 5752 
III. Wykup wymagań ofertOwych za kwotę 150,00 zł plus VAT (kasa czynna 
w godz. 7.30 - 10.00; 12.00 - 14.30) 
IV. PrzySlępujący do przelargu zobowiązani są do wpłacema wadium w wysoko- 
śc110000 PLN na rachunek BPH Kraków olMysłowice nr 10601190 -320000365115 
lub w Kasie Głównej Kopalni, na/później w dniu przetargu do godz. 9.00 
V. Wadium przepada na rzecz zlecemodawcy, jeżeli oferenl. którego oferta zo- 
sIanie przYJęta. uchyli się od zawarcia umowy w lerminie uslalonym przez Komisję 
Przelargową. 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zoslaną przYJęle. zostame 
zwrócone bezpośrednio po zamkmęClu przetargu, a wybranemu oferenlowl zosta- 
me zwrócone po podpisaniu umowy 
Przyslępujący do przetargu posiadający nalezności w KHW S.A są zwolnieni 
z obowiązku wpłaty wadium. Jezeli naleznośCl le są co najmniej równe wysokoścI 
wymaganego wadium 
W tym przypadku Oferenl zobowiązany Jest do złozenla aktualnego, pisemnego 
oświadczenia o zawleszemu na czas trwama przelargu odpowiedniej kwoty zobo- 
wiązań slanowlącej zabezpieczenie z tytułu wadium, potwierdzonego przez Dział 
KSięgOWOŚCI dane, Kopalni. 
VI Przetarg odbędzie Się w dnlu.09.02.2001 r o godz. 9 00 w budynku DyrekCji 
KHW S.A KWK "MysłoWice" w MysłowICach, ul. ŚWierczyny 3. 
VII. Zamawiający zaslrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak równiez 
uznania. ze przelarg nie dał rezultalu bez podania przyczyny. 


OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY 
na dostawę: mat sitowych 355x22OO otwór nominalny 6x30 i 8x3O mm 
z tworzywa sztucznego Vulkolan do przesiewacza 
.LlWEL' LF 2.2-6.30120-80 
szt. 80 
Nr przetargu ZOMiGMlRZM3I02/2001 
WIw przetarg odbędzie Się dwu-elapowo. 
Informacji o przedmiocie przelargu udziela ZOMiGM R.ŚI.S.W.S.A. siedziba Dyrek- 
cji: Zabrze, ul. Lompy11 pokóJ 45. 
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST: 
1. WcześniSJsze zapoznanie Się z "Regulaminem Przetargowym', który Jesl do 
wglądu w siedzibie Zakładu Obrotu Malerialowego I GM. 
2. Wykup wymagań ofertowych w cenie 170 zł + VAT, w kasie Zakładu Obrolu Ma- 
tenatowego I GM w siedzibie Dyrekcji - Zabrze ul Lompy 11 pokój 26. w godzi- 
nach od 7 00 do 13.00. 
3. Wptata wadium w wysokoścI 5.000,- najpóźniej w dniu II-go elapu przelargu na 
konto POWSZECHNY BANK KREDYTOWY II O/ZABRZE 11101297- 
421290001681 lub zdeponowanie czeku potwierdzonego bądź gotówki w kasie 
ZOMiGM. 
4 Oferty nalezy sktadać w SekCji Zaopatrzenia RZM3 w siedzibie Zakładu Obrolu 
Maleriatowego i Gospodarki Maszynami pokój 45-46 w terminie 21 dni od daty uka- 
zania się ogtoszenla w dwóch opieczęlowanych kopertach z podaniem symbolu 
przelargu. .- 
5. Ustalony lermln płalności wynoSi nie mniej niz 60 dm od daty wpływu faklury do 
Zakładu Obrolu Maleriatowego i Gospodarki Maszynami. 
6. W umowie zawartej ze ZWYCięZcą przetargu będzie zapis. .przelew wierzytelno- 
ŚCI WYnikający z umowy, na osoby Irzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą 
RŚI.S.W S.A po upływie lermlnu płalnośCl faktury. Powyzsze dolyczy zarówno na- 
leżnoścI głównej Jak I odselek 
Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert oraz odSlą- 
plenie lub unieważnienie przelargu bez podania przyczyn.
		

/iv5521TG-2001-03-0012.djvu

			st,. J2 


Sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego 
w Trybunie Górniczej Nr 2 (333) z dnia 11 stycznia 2001 r. 
Rybnickiej Społki Węglowej KWK "Marcel" 


Treścią warunku uczestnictwa 
w przetargu winno być: 


1. Zapoznanie się z "Regulaminem Postępowania 
Przetargowego" RSW SA - do wglądu 
w Dziale Umów i Organizacji Przetargow (PU) 
KWK "Marcel", Zarząd II - pok. nr 85 


Przepraszamy 


50059200lmp 


SPROSTOWANIE 


W ogłoszeniu przetargu zamieszczonego 
w "Trybunie Górniczej" nr 2 w dniu 11.01.2001 r. 
przez Kopalnię Węgla Kamiennego "Bogdanka" SA 
w Bogdance, 21-013 Puchaczów 
podano błędnie punkt A, podpunkt 3, 
który powinien brzmieć: 
3. Dostawę spoiwa cementowo-mineralnego do podsadza- 
nia w ilosci ok. 200 Mg.:ł: 20% w terminie 03-09.2001 r. 
Wadium 25 000 zł. Otwarcie ofert. 6.02.2001 r. 
godz. 9.40. 
Wymagania przetargowe 250 zł + VAT. 


Przepraszamy. 
RedakCJa. 


Nadwiślańska Spółka Węglowa SA w Tychach 


NadwiŚlańska Spółka Węglowa S.A. 
KWK Janina w Ubiążu 
ul. Górnicza 23 


ogłasza pisemne przetargi ograniczone dla podmiotów krajowych na: 
I. UdrażnIanie sieci kanalizacji deszczowej na Ruchu I i II. 
II. Remont i legalizacja wÓzków hamulcowych do kolejek podwieszanych 
WH-32 m. 


Oferty w zalakowanych kopertach z adnotacją "Przetarg - podac le- 
mat" należy składać do dnia 15.02.2001 r. w DZiale Umow pok. 226 (bu- 
dynek przed bramą Kopalni) do godz. 15.00. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie SIę z wymaga- 
niami ofertowymi, które są dostępne w Dziale Umów pok. 226 po uprzed- 
nim dokonaniu wpłaty w wysokości 400 zł + VAT w kasie Kopalni, oddziel- 
nie na każdy lemat oraz wpłacenie na konto NSW S.A. KWK "Janina" 
BPH Kraków o/Mysłowice nr roku 10601190-320000369982 wadium: dla 
tematu I w wysokości 5.000 zł, dla tematu II w wysokości 1.000 zł, naj- 
pozniej w przeddzień przetargu. Przewidywany termin realizacji zadan - 
sukcesywnie w 2001 roku. 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NSW S.A. KWK "Janina" 
w dniu 16.02.2001 r. przetarg lo godz. 11.00, przetarg II o godz. 11.30 
w sali konferencyjnej. 
Dodatkowych informacji na temat przedmiotow przetargów udzielają: 
dla tematu I p. Jerzy Gąsiorowski tel. (032) 627-06-41, dla tematu II 
p. Mieczysław Bochenek leI. (032) 627-06-51 
NSW S.A KWK ,,Janina" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 


Nadwiślanska Spałka Węglowa SA w Tychach 


Nadwiślańska Spółka Węglowa SA KWK .Plasr 
ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń tel. 216-20-51(54) 


Ogłasza pisemny przetarg ograniczony 
(z udziałem oferentów krajowych) 
w celu wyłonienia wykonawcy zadania: 
"Pranie i reperacja odzieży roboczej 
dla KWK "Piast" w 2001 f." 
Zalakowane I opisane koperty należy składać do dnia 8.02.2001 r. do 
godz. 8.00 w Dziale Umów NSW S.A. KWK "Piast" (oddzielnie cz. tech- 
niczna i cz. handlowa). 
Warunkiem uczestnictwa w przelargu jest wykupienie wymagań ofer- 
towych za kwotę 500,00 zł + VAT (słownie: pięcset złotych plus VAT) 
w Dziale Umów do dnia 6.022001 r. - płatne gotówką w kasie kopalni 
w godz. 6.20-9.00 (poniedziałki, srody i piątki), w godz. 12.00-13.30 (wtor- 
ki i czwartki) oraz wpłata wadium w wysokoścI 6.000,00 zł (słownie: 
szesc tysięcy złotych) przelewem na konto NSW SA KWK "Piast": PeKaO 
S.A. Oddz. Kalowice Nr 12401330-20053068-2700-401112-001-0000 
najpózniej na dzień przed komisyjnym otwarciem ofert . 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.02.2001 r. o godz. 12.00 
w sali konferencyjnej NSW S.A. KWK "Piast" w Breruniu, ul. Granilo- 
wa 16. 
Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udzielają: 
. w częsci handlowej - DZiał Umów tel. (0-32) 216-20-51 wew. 56-24 
· w części technicznej - lei. (0-32) 216-20-51 wew. 56-51 Danuta 
Zolna; 56-97 Zbigmew Gierczyński 
NSW S.A. KWK ,,Piast' przystuguje prawo swobodnego wyboru ofert 
oraz uznama, że przetarg nie dał rezultatu bez podama przyczyny 


RYBNICKA SpóŁKA WĘGLOWA S.A. 
KWK "JANKOWICE" 
44-253 RYBNIK, ul. Jaslrzębska 12 
Telefon: (032) 4223031-34 
Fax: (032) 7392330 


Ol .. .... 
JANKOWIC cl 


ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dla oferentów krajowych na: 
remonty, naprawy oraz ŚWiadczenie usług serwisowych dla urządzeń 
Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładach RSW SA 
I. Przedmiot przetargu oraz tenTl1ny przet8lgów: 
1. Serwis i naprawy awaryjne polietylenowych insIalacli wodno-mułowych 
w ZPMW KWK ,,JankowIce" - w dniu 9 lu lego 2001 r. o godz. B.OO. 
2. RemonI dwoch podnośnlkow ku belkowych B-1oo0 dla KWK ,,Jankowice" 
- w dniu 9 lulego 2001r. o godz. 10.00. 
3. Konserwacja r serwis układow pomiarowych i regulacyjnych aulomalycz- 
nej regulacji gęsIości cieczy ciężkiej oraz tlolacji dla KWK "Jankowice" 
i "Chwałowice" - w dniu 91ulego 2001r. o godz. 12.00. 
4. Konserwacja i serwis automatycznej pracy osadzarek miałowych oraz fil- 
trów tarczowych ZPMW dla wszyslkich kopaln RSW S.A. w dniu 12 lutego 
2001r. o godz. 8.00. 
5 Serwis i konserwacja syslemów do pomiaru Jakości węgla melodą radlo- 
melryczną w procesach lechnologlcznych ZPMW dla wszyslklch kopalń RSW 
S.A. - w dniu 12 lutego 2001r. o godz. 10.00. 
6. Remonly i serwis urządzeń oraz inslalacji hydrauliki siłowej na ZMPW dla 
kopalń RSW S.A. - w dniu 12 lutego 2001r. o godz.12.00. 
7. Konserwacja. serwis i naprawy awaryjne dyspozytorskich syslemów ste- 
rowania i wizualizacji procesów lechnologicznych na ZPMW dla KWK ,,Janko- 
wIce" i "Chwałowice" - w dniu 13 lulego 2001r. o godz. 8.00. 
B. RemonI oświetlenia obieklów ZPMW dla wszyslkich Zakładów RSW S.A. 
- w dniu 131ulego 2oo1r. o godz. 10.00. 
9. Konserwacja I serwis urządzen oraz sieci sprężonego powielrza do usu- 
wania nawisów w zbiornikach węgla - w dniu 13 lulego 2001r o godz. 12.00 
10. KonserwaCja i serwis instalaCJi C.O. w obiektach ZPMW - w dniu 141u- 
lego 2001 r. o godz. 8.00. 
11. RemonI ślimaków do odwadniarek NAEL-3 w obiektach ZPMW - w dniu 
14 lulego 2001r. o godz. 10.00. 


Przetargi odbędą się w sali konferencYlneJ RSW S.A budynek C 
II. Termin wykonania przedmiotu przelargu' Po podpisaniu przez strony umo- 
wy na rok 2001, po otrzymaniu zlecenia. 
III. Termin składania ofert: do dnia B lulego 2001r do godz. 14.00 Ważność 
olert końcZ)' się z dniem zamknięcIa postępowania przetargowego. 
Pisemne oferty (w zalakowanych kopertach, oddzielnie część techniczna 
i handlowa. z zaznaczeniem nazwy adresu składającego ofertę oraz podaniem 
lematu przetargu) - należy składać w DZiale Umów i OrganizaCJi Przetargów 
KWK ..Jankowice" pokój 221. 
IV. Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1 Wykupienie "wymagań ofertowych" - w DZlaJe Umów I OrganizaCji Przelar- 
gów (codziennie w dni robocze do godziny 14.00) - za kwolę 300.00 zł + VAT 
(słownie: trzysla złolych) za kazdy temal wpłalę za wykupienie wymagań ofer- 
lowych należy dokonać golówką w kasie kopalni "Jankowice" - Budynek Adml- 
nisIracYlny (kasa czynna Jest w dni robocze w godZinach od 7 00 do 9.30 oraz 
od 12.30 do 14.30). 
2 Pisemna akceplaCJa "Regulaminu postępowania przetargowego.. .. I "Wy- 
magan Ofertowych". 
3. Wpłacenie wadium - w wysokoścI 5000.00 zł (słownie. pięć tysięcy zło- 
tych) za kazdy lemal na konto: Bank Handlowy S.A o/Katowice filia 8ybnlk NR 
10301159-04016201 - z dopiskiem: "remonty. naprawy oraz świadczenie usług 
serwisowych dla urządzen Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla"; dopuszcza 
Się możllwosC zabezpieczenia wadium w Innej formie, przewidzianej w "Regula- 
minie postępowania przetargowego. " 
V. Zsstrzszenia: 
1. Ogłaszający przelarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, 
unieważnienia przetargu, odstąpienia od mego lub uznania. ze przelarg nie dał 
rezultalu bez podania przyczyny 
2. Przetarg będzie przeprowadzony dwuelapowo na warunkach określonych 
w "Regulaminie poslępowania przetargowego...", klOry Jesl do wglądu w Dziale 
Umów I OrganizaCJi przelargów KWK JankowIce. 
3. Nie dopuszcza Się składania ofert częścIowych (w zakresie Jednego tema- 
lu). 
Dodatkowych informaCJI o wymaganiach ofertowych I warunkach przelargu 
udzielają Główni Inzymerowle Przerobkl Mechanicznej Węgla poszczególnych 
kopaln RSW S.A oraz DZiał Um6,« I Organizacji Przetargów KWK ,JankowIce" 
leI.. nr 7392B74 


Nadwiślańska Spółka W glowa SA w Tychach 


NadwiŚlańska Spółka Węglowa SA KWK .Piasr 
uł. Granitowa 16, 43-155 Bleruń tel. 216-20-51(54) 


Ogłasza pisemny przetarg ograniczony 
(z udziałem oferentów krajowych) 
w celu wyłonienia wykonawcy zadanIa: 
"Zakup pamiątkowych kufli cynowych z okazji 25.lecla 
NSW S.A. KWK "Piast" 
Zalakowane i opisane koperty nalezy składac do dnia 08.02.2001 r. do 
godz. 8.00 w Dziale Umów NSW S.A. KWK "Piast" (oddzielnie cz. lech- 
niczna i cz. handlowa). 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wykupienie wymagań ofer- 
towych za kwotę 500,00 zł + VAT (słownie: pięcset złotych plus VAT) 
w Dziale Umów do dnia 06.02.2001 r. - płatne gotówką w kasie kopalni 
w godz. 6.20-9.00 (poniedziałki, środy I piątki), w godz. 12.00-13.30 (wtor- 
ki i czwartki) oraz wpłala wadIum w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 
dZiesięć tysięcy złotych) przelewem na konlo NSW SA KWK "PIasI": Pe- 
KaO S.A. Oddz Katowice Nr 12401330-20053068-2700-401112-001- 
0000 najpózniej na dZień przed komisyjnym otwarCiem ofert 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2001r. o godz. 11.00 
w sali konferencYjnej NSW S.A. KWK "PlasF w Bleruniu, ul. Granitowa 16. 
Dodatkowych Informacji w przedmiocie przetargu udzIelalą: 
. w częsci handlowej - DZiał Umów tel.(0-32) 216-20-51 wew. 56-24 
. w części technicznej - DZlat AdmInIsIraCji I Spraw SOCjalnych tel.(O- 
32) 216-20-51 wew 56-99 
NSW S A. KWK .Plast" przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert 
oraz uznania. ze rzetar nie dał rezultatu bez ania rz cz n . 


..:!J 


.'"' 


&,... 


Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. 
Tychy ul. BałuckIego 4 
ogłasza 
pisemny przetarg ograniczony 
Nr 7 Jz udzialem oferenl6w 
krajowych! w celu wyłonienia 
wykOnawców w roku 2001r. zadania 
pt. 'Przeglądy, naprawy, remonty 
I legalizacja central 
metanometrycznych 
typu CTT -63/40U, CTT -63/40Up 
oraz CMM-20nns i CMM-20mk 
wraz z przynależnymi 
urządzeniami dołowymi', 
dla KWK 'Brzeszcze'. 
Zalakowane oferty nalezy składać dO dnia 
8022001 r do godz 10.00 w DZiale 
Umów NSW S A. pokóJ 15. Warunkiem 
uczeslnlC1Wa w przelargu Jesl wykup wy- 
magan ofertowych za kwotę 500.00 zł 
plus VAT. kl6rą należy UIŚCIĆ w kasie NSW 
S.A /ponledzlałek, Środa od 8.30-14 00 
oraz wtorek, czwartek, piątek 11.30- 
14.001, Jak r6wnlez wpłala wadium w wy- 
sokoścI 15.000,00 zł przelewem na konto 
NSW S A - BPH Kraków OlMyslowlce 
10601190.320000367744 najpóźniej na 
dzień przed komisyjnym otwarciem ofert. 
Komisyjne otwarcie ofert nasląpl W dniu 
9 02 2001 r. o godz. 10.00 w Siedzibie 
NSW S A. w sali konferenCYJneJ. 
Dodatkowych ,nformaCJ' udziela DZlaf 
Umów NSW S.A. lei. 324-52-80. 
NSW S.A przysługuje prawo swobodne- 
go wyboru ofert oraz uzna ma. ze przelarg 
nie dal rezultalu bez podania przyczyn 


OGŁOSZENIE 
I i1R \J PRZETARGOWE 
1Il11 Rudzka Spółka węglowa S A. 
41-711 Ruda Śląska 
ul. Kokota 16B 


OGłASZA 
PRZETARG 
NIEOGRANICZONY 
Nr RSI.SW SA 1/112001 
na dostawę: 
3 szt. urządzeń klimatycznych 
dla schładzania powietrza na 
dole poziomie 1000 m. 
dla KWK .BIELSZOWICE" 


Oferty przetar90we nalezy sktadać 
w BIurze RestrukturyzaCji 
R ŚI SW S A. 41-711 Ruda ŚI. ul Ko- 
kota 168 w lermlme 21 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia w prasie. 


WARUNKIEM UCZESTNICTWA 
w PRzETARGU JEST 


1. zapoznanie Się z "Regulaminem 
przelargowym". klÓry znaJduje Się do 
wglądu w Zespole Zakupów Inwesty- 
cYJnych ZOM,GM pok 49. 
2. Wykup wymagań ofertowych na 
kwOlę 500.00 + VAT zt klórą nalezy 
UIŚCIĆ w kasie ZOMIGM ul Lompy 11 
do godz 1300 
3. Wplacone wadium w wysokoŚCi - 
80 000 PLN. które nalezy przekazać 
na rachunek bankowy R.ŚI.S W S.A 
PBK II O/Zabrze 11101297- 
401290256601 albo złożyć w kasie 
R ŚI S.W.S A czek potwierdzony, we- 
ksel wraz z deklaraCją wekslową lub 
gwaranCJe bankowe naJP6znleJ w dniu 
przetargu. 
4 Szczegółowe informaCje o przed- 
miocie przetargu mozna uzyskać 
w Zespole Zakupów ZOMIGM tel. cen- 
trali 271-52-11 weVl 5220 lub 539B 
tel. /fax 2772647 
5. Ofertę nalezy ztozyć w dwóch od- 
dZielnych kopertach w Języku połsklm 
- część lechniczna I część handlowa. 
W przypadku złożenia oferty w Jednej 
koperCie, oferta nie będzie rozpatry- 
wana 
6 Przetarg będzie przeprowadzony 
zgodnie z aktualnie obowiązującym 
.Regulamlnem Przetargowym" 
R ŚI.S W S.A. 
7. Termin I miejsce przelargu 
0902.2001 r. godzina 10 00 w Biurze 
Restrukturyzacji R ŚI.S.W.S.A 
B Termin dostawy: I kwartał 2001 rok 
9 Uslalone terminy płalnOŚCl - prze- 
lew 60 dni od daty wpływu faklury. 
10 W umowie zawarte) ze ZWYCIęZCą 
przetargu znajdzie Się ZapiS. "Przelew 
wierzytelnośCi WYnlkaląCY z umowy, 

a osoby trzecie moze nastąpić wy- 
lącznle za zgodą R Śł-S W S A po 
upływie terminu płalnOŚCI faktury. 
Powyzsze dotyczy zarowno nalezno- 
ŚCl głównych lak I odsetek" 
Ogtaszającemu przetarg przysfuguJe 
prawo swobodnego wyboru ofert oraz 
uznanie bez podania przyczyn, że 
przetarg me dał rezultatu
		

/iv5521TG-2001-03-0013.djvu

			-!1 


Nadwiślańska Spółka Węglowa SA w Tychach 


NADWI$LAŃSKA SpOŁKA WĘGLOWA S.A. 
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO nSIEASZA" 
ul. Kopalniana 1, 32-541 Trzebinia 


ogłasza pisemne przetargi ofertowe ograniczone 
do podmiotów krajowych na sprzedaż 
następujących składników majątkowych: 


PRZETARG I: 
L.p Przedmiot przetargu Nr Inwenl. Rok Cena wywol (zł) Wadium (zł) 
Transformator oI8JOWY typ TZ 630110 630/219 1972 I 950,00 f95.00 
nap 6/0,5 kV 
630 kV A, nr 30448 
2 Transformator olejowy 6/0.4 kV, 630/227 1972 942.50 94.00 
typ IDU 324/6 
320 kV A, nr 235888 
3 Transformalor oleJOWY 630/237 1972 910,00 91,00 
6/0.4 kV. 315 kVA nr 256674 
4 Transformator stacyjny suchy 630/2145 1972 780.00 78.00 
typ T-3 MC315/6 
315 kVA. 610.5 kV nr 7213617 
5 Pole rozdz. 6 kV, nr 27 28 610/2437 1975 I 500.00 150,00 
6 Rozdzlelma elektryczna WN 610/1450 1965 21 S44,OO+VAT 2 154.00 
\dOlnwest 
1998) 
7 Rozdzielnia zellwna 380 V 610/1112 1962 6 674,00 667,00 
8 InstalaCJa AKP- szata aparalury 664/4964 1997 44 395,00+VAT 4 440.00 
kontrolno pomiarowe, z Siecią 
Impulsową I czujnikamI pomiarowymI 
9 Wentylator WOK 4du 446/2033 1997 336700,00+VAT 33 670.00 
10 Wentylalor WOK 4du8 44&'2034 1997 336700.00+VAT 33 670,00 
11 Suwmca elektryczna dwudtw,garowa 64&'2532 1977 t 059,00 106,00 
w bud. T.2 
PRZETARG II: 
Lp. Przedmlol przetargu Nrll1went Rok Cena wywal (zł) Wadium (zł) 
1 Separalor elektromagnetyczny 513/548 1974 3 500.00 350,00 
EUS 12/10 
2 Separator elektromagnetyczny 513/549 1974 3 500.00 350,00 
EUS 12 10 
PRZETARG III: 
L.p. Przedmiot przetargu Nr II1went Rok Cena wywoł (zł) Wadium (zl) 
l Waga wagonowa 100 ton 660/1801 1969 313,00 31,00 
2 Waga wagonowa 100 ton 66
1802 1969 313.00 31,00 
3 Waga wagonowa 100 ton 660/1803 1969 313.00 31,00 
4 Waga wagonowa 100 lon 660/1804 1969 313,00 31.00 
5 Waga wagonowa 100 ton 660/1805 1969 313.00 31,00 
6 Waga samochodowa 50 ton 660/4573 1990 498.00 50,00 


Warunki przetargów 
1. Oferty pisemne w Języku polskim w zalakowanych kopertach z napisem na ko- 
percIe: ..Przetarg I - nabycie srodków trwałych-3 (nr pozycji)". "Przetarg II - nabyCie 
separatorów (nr pozyqi)" lub "Przetarg III - nabycie wag (nr POZYCJI)" należy składać 
w siedzibie NSW S.A.- KWK ..Slersza" 32-541 Trzebinia ul Kopalniana 1 w Kancela- 
ni Głównej Kopalni do dnia 9.02.2001 roku do godz. 13.00. 
Oferty wiążą ołerenta do dnia pisemnego powiadomienia o wyniku przetargów lub 
o zamknięcIu przetargów bez dokonania wyboru. 
2. Warunkiem przystąplenra do przetargu Jest: 
a) dla przelargu 1- wpłacenie wadium w wysokosci 10 % ceny wywolawczej naJ- 
pÓźniej do dnia 9 02 2001 do godz 12.00 
-dla POZYCJI 8.9.10 w formie czeku potwierdzonego z terminem realizaql do 30 dni 
lub gwarancji bankowe). dla pozostałych POZYCJI w formie gotówki w kasie Kopalrn 
b) dla przelargu U - wplacenle wadium w WYSOkoŚCi 10 % ceny wywolawczeJ naj- 
późnieJ do dnia 9 02.2001 do godz.12.00 w kasie Kopalni. 
c) dla przelargu III - wplacenle wadium w wysokoścI 10"/0 ceny wywoławczej 
naJpóźnieJ do dnia 9.02.2001 do godz 1200 w kasie Kopalni. 
d) wykupienie wymagań ofertowych za kwotę 100 zł + VAT, którą nalezy uisclć 
w kasie kopalnI. 
Kasa kopalni czynna we wtorki I piątki w godz 6 00 - 12.00 
Wymagania są doslępne w DZiale Umów KWK "Slersza". 
3. Dodalkowe informaCje dotyczące Istotnych warunkow związanych Z przetargiem 
mozna uzyskać - tel (032) 7115545, 7115605 
4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NSW SA-KWK "S,ersza" w sali 
konferencyjnej w dniu 12.022001 roku: -przelarg I o godz. 11.00, - przelarg II 
o godz. 11.30, - przetarg III o godz. 12.00 
5. Organizalor przetargu zawiadomi wszystkich oferentów o wyniku przetargu lub 
o Je90 unieważnieniu w termInie do 45 dni od dnia komisYJne90 otwarCIa ofert. 
6 W razie ustalenia, ze kilku oferenlów zaoferowało lę samą cenę, przetarg bę- 
dzie kontynuowany w formie hcytacJI. 
7. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, Jezell zaden z uczestników przetar- 
gu nie zaoferuje ceny wywolawczej 
Wadium zlozone przez oferentów, których oferty nie zostaną przYJęte, zostanie 
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium zlożone przez nabyw- 
cę zostanie zarachowane na poczel ceny Jezell wadium byto ztożone przez nabyw- 
cę w innej formie niz w gotówce, ulega ono zwrotowI po zapłaceniu ceny nabycia 
Wadium przepada na rzecz sprzedającego. Jezeli oferenl, klórego oferta zostanie 
przyjęta, uchyli Się od zawarcia umowy 
8. Organizator przetargu dopuszcza mozllwość składania ofert CZęŚCIowych na po- 
szczegolne pozYCJe wymienione w tabelach. 
9. Nabywca lesl zoboWIązany zaplaclĆ cenę nabycia niezwłocznie Po zawarcIU 
umowy, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. nie dłuższym 
niŻ 14 dni 
10. Nabywca, klÓry w lerminle 14 dni nie ulsci ceny nabycia. traci prawa wynika- 
Jące z przybicia oraz złozone wadium 
11 W sprawach nie wymienionych w ogłoszeniu mają za"tosowanle przepIsy Roz- 
porządzenia Rady Mlnlslrów z 26.081997 r w sprawie określenia szczególowych 
zasad I trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaz maJąłku trwałego lub 
oddania mienia do odplatnego korzystania Innym podmiotom przez spółkę powstałą 
w wYniku komerCjalizaCji oraz warunków. w ktorych dopuszcza Się odsląpienle od 
przetargu (Dz U. nr 108 z 1997r) z póznleJszyml zmianami 
12. Majątek przeznaczony do sprzedazy mozna oglądać w dniach 22 01 
9.022001 r po wczeŚniejszym uzgodnieniu telefonicznym z przedslawlclelem Dz 
Energo-Maszynowego (tel 0-327115545) w zakresie przetargów nr 1111. natomiast 
z przedslaWlClełem Dz Reslrukturyzacjl (tej 0-32 7115605) w zakresie przetargu nr III 
13 NSW S A - KWK "SIersza' zaslrzega sobie prawo unlewaznlenla przelargu 
w całoścI lub w CZęŚCI bez podania przyczyny. 


P/1.1I1 


sI,. J3 


NADWiŚLAŃSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. w TYCHACH 
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO" SIEASZA" 
ul. Kopalniana 1, 32-541 Trzebinia 


N«lwIM. , 


£... 


Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A 
Tychy ul. Bałuckiego 4 


oglasza pisemny przetarg ograniczony ( z udzialem oferent6w 
krajowych) w celu wyłonienia wykonawcy zadania: 


Przetarg L: 
LIKWIDACJA URZĄDZENIA PODSADZKOWEGO CENTRALNA"- KWK 
SIERSZA" 
Termin realizaCJi: 20.03.2oo1r. 
Przetarg II: 
LIKWIDACJA STACJI WENTYLATOROW GŁOWNYCH SZYBU" PAULA" - KWK . 
SIERSZA" 
Termin realizaCJi: 20.03.2001 r 
Przetarg IIL: 
LIKWIDACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO ZA- 
KŁADU WZBOGACANIA WĘGLA - KWK" SIERSZA" 
Termin realizacji: 20.04 20011. 
Pisemne oferty w zalakowanych kopertach z adnotaqą: PRZETARG I. PRZETARG 
II, PRZETARG lU, naleźy składać w Kancelarii Głównej NSW S A. KWK "Siersza" 
najp6zniej do 8.02.2001 r. do godz 13.00 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 09.02.2ooor. w sali konferencyjnej. 
PRZETARG I . o godz. 11.00. PRZETARG U - o godz 11.30 
PRZETARG 111- o godz. 12.00 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wczesnieJsze zapoznanie się z procedu- 
rą przetargową. wykup wymagań ofertowych za kWOlę 500,OOzł + VAT, którą nale- 
źy uiścić w kasie kopalni ( kasa czynna we wtorki i piątki w godz. 6.00-12.00), jak 
również wplala wadium w wysokości: 
PRZETARG 1-14.oo0,oozt (człernasCie łysięcy złotych) 
PRZETARG 11- 15.ooo,00zł (pięlnaście tysięcy złotych) 
PRZETARG 111- 17.500,OOzl (siedemnaście tysięcy pięćset złotych) 
w formie czeku potwierdzonego, weksla lub gwaranCji bankowej najpóźniej na dzień 
przed przelargiem. 
Dodatkowych informaCji w przedmiocie przetargu I, II, III. udziela DziatlnwestYCjI 
ds. Likwidacji leI. (032)7115585. 
NSW S.A. - KWK "S,ersza" zaslrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz 
uznania, ze przetarg nie dat rezultatu bez podania przyczyny. 


ogłasza 
pisemny przetarg ograniczony 
Nr 12Jz udzlalem oferenlów 
kr8jowychl w celu wyłonienia 
wykonawców usług wzbogacania 
miału surowego w zewnętrznych 
Zakładach Przeróbczych. 
Usługa będzie realizowana 
do końca roku 2001. 


Zalakowane oferty nalezy składać do 
dnia 8.02.2001 r. do gOdz. 10.00 
w DZiale Umów NSW S.A. pokój 15. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jesl wykup wymagań ofertowych za 
kwotę 500,00 zl plus VAT, którą należy 
uiścić w kasie NSW S.A. /poniedziałek. 
środa od 8.30-1400 oraz wlorek. 
czwartek, piątek 11.30-14 00/, jak rów- 
nież wplala wadium w wysokości 
100.000,00 zł przelewem na konlo 
NSW S.A. - BPH Kraków O/Mysłowice 
10601190-320000367744 najpÓŹnieJ 
na dzień przed komisyjnym otwarciem 
ofert. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 13.022001 r. o godz. 9.00 
w siedzibie NSW S.A. w sali konferen- 
cYJneJ. Dodatkowych onformacji udziela 
Dział Umów NSW S.A. leI. 324-52-80. 
NSW S.A. przysługuje prawo swobod- 
nego wyboru ofert oraz uznania, że 
przelarg nie dat rezultatu bez podania 
przyczyn 


PI14&'r 


N....._.. ""...,- ,.. hoc &r 


NSW S.A. 
Kopalnia Węgla Kamiennego 
"ZIEMOWIT" 
43 - 143 Lędziny, 
ul. Pokoju 4. 


ogłasza 
pisemny przetarg 
ograniczony 
(z udziałem oferentów 
krajowych) na: 
"Świadczenie 
usług transportem 
samochodowym 
dla NSW S.A" 
- KWK "ZIEMOWIT" 
w 2001 roku. 


Pisemne oterty w zalakowanych 
kopertach z adnotacją "PAZE- 
T AAG - USŁUGI TRANSPOR- 
TEM SAMOCHODOWYM DLA 
NSW S.A. - KWK "ZIEMOWIT' 
w 2001 roku należy skladac do 
dnia 8.02.2001 r. do godz. 14.00 
w siedzibie NSW S.A. - KWK 
"ZIemowiI" w Lędzinach w DZiale 
Umów pokoj 135. Warunkiem 
uczeslnictwa w przetargu jest 
wcześniejsze zapoznanie się 
z procedurą przetargową, wykup 
wymagań ofertowych za kwotę 
300,00 zł + VAT, którą należy 
uiścić w kasie NSW S.A. KWK 
"Ziemowit". Kasa czynna w godzi- 
nach poniedziałek i środa 8.00 - 
9.30 i 11.00 - 13.00; wtorek 
i czwartek 6.00 - 9.00 i 11.00 - 
14.00; piątek 9.00 - 1000 I 11.00 
- 13 00, jak rownież wplata wa- 
dium w wysokości 3.000,00 zl, na 
konto BPH Kraków O/Mysłowice 
10601190-26-27000-400101 naj- 
później na dzień przed komisyj- 
nym otwarciem ofert. Komisyjne 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 
12.02.2001 r O godz. 10.00 
w siedzibie NSW S.A. KWK 
"Ziemowit' w Lędzinach w sali 
konferencYJnej. 
Dodatkowych informacji w przed- 
miOCie przetargu udziela Dział 
Umow NSW S.A. - KWK ''Ziemo- 
wi!" tel 2167042 wew. 5840. 
NSW S.A KWK "Ziemowlt n 
przysługuje prawo swobodnego 
wyboru ofert oraz uznania, że 
przetarg nie dał rezultalu bez po- 
dania przyczyn. 


Nadwiślańska Społka Węglowa SA w Tychach 


NSW S.A.-KWK ..sILESIA", 
ul. G6rnicza w Czechowicach-Dziedzicach. tel. 215-25-51 


ogłasza pisemny przetarg ograniczony 
(dla wykonawców krajowych) na usługi transportowe 
związane z obsługą kolei wąskotorowej 
na powierzchni wraz z bieżącym utrzymaniem 
prawidłowego stanu technicznego lokomotyw 
i torowisk w KWK "Silesia" w 2001r. 
Oferty w zalakowanych kopertach i adnotacją "Przetarg-przedmiot 
przetargu" należy składać do dnia 09.02 2001r. do godz. 13.00 w NSW 
S.A. - KWK nSilesia" w Dziale Umowo 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu Jest wczesniejsze zapoznanie 
się z procedurą przetargową. wykup wymagań ofertowych za kwotę 
500,00 zl + VAT, którą należy uiścić w kasie NSW S.A. - KWK "Silesia" 
do godz.13.00 jak również wpłata wadium w wysokości 6.000,00 zl na 
konto Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział Katowice 12401330- 
20053097-2700-401112-001-0000 najpóźniej na dzień przed komisyj- 
nym otwarciem ofert. Komisyjne otwarcie ofert nasląpi w sali konferencyj- 
nej KWK "Silesia" dnia 13.02.2001r. o godz. 12.00. 
Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udzieli; 
1. Dzial Aobol Górniczych - mgr inż. Piotr Śleziak - tel. wew. 55-15 
2. Dział Umów leI. 56-23 w sprawie procedury przetargowej. 
NSW S.A -KWK "Silesia" przysluguje prawo swobodnego wyboru ofert 
oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. 


Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. 
Tychy ul. Bałuckiego 4 


ogłasza 
pisemny przetarg nieograniczony Nr 8 Iz udziałem oferentów kraJowych 
I zagramcznych! w celu wyłonienia dostawców niżej wymienionych 
matenał6w dla wszystkich Kopalń NSW SA 
od 01.04.2001 r. do 31.08.2001 r. 


- buty gumowe gómlcze, 
- trzewiki robocze damskie I męskie, 
- mydło BHP, pasta BHP 
- ochronniki słuchu jednorazowe 
I wielokrotnego użytku. 
- półmaski p.pyłowe Jednorazowe, 
- półmaski p.pyłowe wielokrotnego 
uzytk.u + filtry. 
- gogle i okulary ochronne, 
- hełmy gómlcze, 
- pochłaniacze POG-B, 
- ubrania robocze i spodnie wzmoc- 
nione z nadrukiem NSW S.A., 
- ubrania I spodnie sztygarskie 
z nadrukiem NSW S.A., 


- ubrania szybowe z nadrukiem NSW 
SA, 
- koszule flanelowe z nadrukiem 
NSW S.A., 
. kalesony flanelowe i bawełniane, 
- onuce nieobszywane, skarpety 
przemysłowe. 
- ręczniki frotte 75 )( 150, 
. rękawice licowe pięciopalczaste, 
- rękawice spawalnicze. 
- rękawice "żaby" I powlekane gumą. 
- pokrowce do lamp górniczych, 
- zasypka p.grzybiczna, 


Zalakowane oferty należy składać do dnia 09.02.2001r. do godz. 10.00 w DZia- 
le Umów NSW S.A pokój 15 Warunkiem uczeslnlctwa w przetargu Jest wykup wy- 
magań ofertowych za kwotę 500,00 zł plus VAT, którą nalezy UIŚCIĆ w kasie NSW 
S.A./poniedziałek, środa od 830-14.00 oraz wtorek, czwartek, piątek 11 30-14.00/. 
jak równiez wpłala wadium w wysokoścI 10.000,00 zt przelewem na konto NSW 
S.A - BPH Kraków OlMystowlce 10601190-320000367744 nalPÓZmej na dZień 
przed komisyjnym otwarciem ofert KomisYjne otwarCie ofert nasląpl w dnou 
12.02.2001.r o godz 9.00 w siedzibie NSW S A w sali konferencYJne,. 
Dodatkowych InformaCJI udziela DZiał Umów NSW S A. lei. 324-52 80 
NSW S.A przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznanoa, ze prze- 
larg nie da' rezultatu bez podania przyczyn
		

/iv5521TG-2001-03-0014.djvu

			sI'. J4 


Zarząd Jastrzębskich Zakładów RemonIowych Sp. z 0.0. 
ul. Rybnicka 6, 44-335 Jaslrzębie Zdrój 
leI. (0-32) 4718401, tel. resortowy 9-49-101 
fax (0-32) 4711400, e - mail:jzr@pro.onet 


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA REMONT KAPITALNY KOMBAJNU CHODNIKOWEGO AM -75 


1. Warunki uczeslnlctwa w przelargu: 
. zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu poslępowania przelargo- 
wego z dnia 12.05.2000r., 
. wykupienie i zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi (wymagania ofer- 
lowe w cenie 500,00 zł netto do nabycia w siedzibie Jaslrzębskich Zakładów 
RemonIowych Sp. z 0.0. 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 6, pokóJ nr 12), 
. wpłacenie wadium w wysokości 20000 zł na konlo nr 15601094-7000283- 
2700-111 w GBG S.A. ol Jaslrzębie z dopiskiem: "Przelarg- "RemonI kombaj- 
nu AM-75 najpÓźniej do dnia otwarcia ofert. 
. JZR Sp. z 0.0. dopuszczają moźliwość zabezpieczenia wadium w innej for- 
mie przewidzianej w regulaminie poslępowania przelargowego 
2. Wymagany lermin zakończenia remonlu 1.03.2001r. 
3. Oddzielne oferty w języku polskim z dopiskiem "RemonI kombajnu 
AM-75" w zalakowanych kopertach (oddzielnie część lechniczna i handlowa) 
naleźy składac w siedzibie JZR Sp. z 0.0. w Jaslrzębiu Zdroju ul. Rybnicka 6 
(sekrelanal) w lerminie do 25.01.2001 r. 
4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
5. Przelarg zosIanie przeprowadzony dwuelapowo (zgodnie z regulaminem 
poslępowania przelargowego) w dniu 26.01.2001r. o godz. 12.00 siedzibie 
JZR Sp. z 0.0. 
6. Dodalkowych informacji udzielają: 
Dział Serwisu JZR Sp. z 0.0. leI. (0-32) 4714100 wew 5246 lub 
0601457452, lei. branźowy 9 - 1246 i 1629, Główny Mechanik KWK "Bory- 
nia", leI. (0-32) 4718782 wew. 5547, leI. branźowy 9-1547. 
7. JZR Sp. z 0.0. zaslrzega sobie prawo do' 
. swobodnego wyboru oferty, 
. uznania, źe przelarg nie dał rezultalu. 
. uniewaźnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. 


Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. w Tychach 
Zakład Zagospodarowania Mienia 
43-155 Bieruń ul. Granitowa 132 


[] 


Katowicki Holding Węglowy S.A. 
KWK .Murcki" 
40-750 Katowice, ul. T.B.l:eleńskiego 95  


Katowicki Holding Węglowy SA 
KWK "Murckl" 
40-750 Katowice, ul. T.B.l:eleńskiego 95 


ogłasza pisemny przetarg ograniczony na transport samochodowy 
odpadów pogórniczych na rekultywowane zwałowisko kopałniane 
i na teren wykonywanego placu składowego obudów górniczych 
1. Przetarg odbędzie się dnia 12.02.2001 r. o godz. 11.00 w sali kon- 
ferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damro- 
ta 18 (I p.). 
2. Oferty należy składać w dwoch oddzielnych częsciach: technicznej 
i handlowej, dostarczonych w oddzielnych zalakowanych kopertach z na- 
pisem: .przetarg KWK MURCKI - transport samochodowy odpadów po- 
górniczych. do dnia 08.02.2001 r. do godz 14.00 w Kancelarii Glownej 
KHW S.A., Katowice ul. Damrota 18 (II p.). 
3. Przyslępujący do przetargu winien zapoznać się z: 
- "Wymaganiami ofertowymi", klore można olrzymać w Sekcji Umów 
i Obsługi Przetargów KWK "Murcki" tel. 20-20-100 wew. 5246 po dokona- 
niU wpłaty 300,00 zł + VAT w kasie kopalni czynnej od 7.00 -10.00 i 12.00 
- 14.30. 
- Regulaminem Organizowania Przelargów udostępnionym do wglądu 
w Sekcji Umow i Obsługi Przetargów KWK "Murcki". 
4. Bliższych Informacji w przedmiocie przetargu udziela Inspektor nad- 
zoru KWK "Murcki" - tel. 20-20-100 w. 5467. 
5. Termin wykonania: 2001 r - 2002r. 
6. Warunkiem przysIąpienIa do przelargu jesl złożenie wadium w wy- 
sokości 40.000,00 zł na przykład w formie czeku potwierdzonego, we- 
ksla, gwarancji bankowej lub przelewem na konlo KWK "Murcki": Bank 
Ochrony Środowiska O/Kalowice Nr 15401128-417071-27000-00103 do 
dnia 12.02.2001 r. do godz. 10.00. 
7. Kopalnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak też 
uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny. 


"A 


AwT . &r 
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. 
Tychy ul Balucldego 4 


ogłasza pisemny przelarg 
ograniczony Nr16 /z udzialem 
oferenlów krajowych! w celu 
wyłonienia wyl	
			

/iv5521TG-2001-03-0015.djvu

			-":9  


OGŁOSZENIE PRZETARGU Nr R$I. SW S.A. 3/2/2001 
Rudzka Społka Węglowa SA z siedzibą 
w 41-711 Rudzie $Iąskiej 11 - Bielszowicach, 
ul. Edmunda Kokota 168 


ogłasza przetarg ograniczony dla kopa/ni "Halemba" na: 
.Budowa nowego rurociągu p.poż. średnicy 200mm od zbiornika 
na powierzchni przy szybie Grunwald IV, 
szybem Grunwald IV do poz. 525 m." 
Oferty przetargowe należy składać w sekretanacie Biura RestrukluryzacJi Rudzkiej 
Spółki Węglowej SA, w Rudzie Śląskiej ul Kokota 168 w terminie 21 dni od daty 
ogłoszenia w prasie. w zamkmętych i opieczętowanych kopertach z uWidocznionym 
numerem przetargu 
Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1 . Zapozname się z aktualnym "Regulaminem Postępowania Przetargowego" Rudz- 
kiej Spałki Węglowej SA, który znajduje Się w dZiale TPP - pokój 24 budynku B dy- 
rekCJi KWK "Halemba., Ruda Śląska 6, ul. Kłodmcka 54 (leI. 242-53-39). 
2. WykupI "wymagań ofertowych" za kwolę 500,- zł + VAT. którą nalezy UIŚCIĆ w ka- 
sie KWK "Halemba" (formalnoścI w pok. 24) - kasa czynna w godz. od 8.00 - 9.00 
i od 11.00 do 14.00. 
3. Wadium w wysokości 40000,00 zt nalezy przekazać na rachunek bankowy RŚI. 
SW SA - Powszechny Bank Kredytowy SA Warszawa II ofZabrze nr 11101297- 
401290256601 albo zlozyć w kasie Biura Zarządu RŚI. SW SA czek potwierdzony, 
weksel wraz z deklaracją wekslową lub gwarancje bankowe - naJPóżniej w dniu 
przetargu. 
4. Szczególowe informacje o przedmiocie przelargu można uzyskać w Dziale Ener- 
go-mechamcznym KWK "Halemba", Ruda Śląska 6, ul. Kłodnicka 54, tel. 242-57-07. 
5. Ofertę należy zlozyć w dwóch kopertach, zawierających oddzielnie część tech- 
niczną (nalezy oddzielić ofertę czysto lechniczną od dokumenlów) i oddzielnie 
część handlową. Oferty ztożone w Jednej kopercie nie będą rozpatrywane. 
W umowie zawartej ze zwycięzcą przelargu znajdzie Się zapis. "Przelew wierzytel- 
ności wynikających z umowy na osoby Irzeae może nasląplć wyłącznie za zgodą 
RŚI.SW SA po upływie terminu platności faktury. ..Powyższe dotyczy zarówno na- 
leżności głównych Jak i odsetek" oraz "Ustalenie lerminów plalnoŚCt będzie wynosi- 
to nie mniej niz 60 dm od daty wpływu faktury do kopalm" Przelarg odbędzie się 
w dniu 9.02 o godz. 12.30 siedzibie RŚI.SW SA w Rudzie ŚI. 11 - Bielszowice.  


1<}-J 
:/j 


KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. 
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "STASZIC" 
ul. Karolinki 1, 40-467 KATOWICE 
tel. 256-40-97, 256-43-05 


ogłasza pisemny przetarg ograniczony na: 
.Świadczenie usług sprzętem ciężkim (spychacze, ładowarki).. 
1. Przelarg odbędzie się w dniu 12.02.2001 r. o godz. 10.00 w Sah Konferen- 
cyjnej KWK "Slaszic" (III p. budynku dyrekCJi). 
2. Warunki uczestnictwa w przetargu: 
. zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu przelargowego, obowiązu- 
Jącego w KWK .Slaszlc., doslępnego w Dziale Przelargów i Umów KWK .Sta- 
szic. (budynek dyrekcji II p., pokój 212, lei. 55-91) 
. wykup wymagań ofertowych w cenie 300,00 zł. + VAT, doslępnych w Dziale 
Przetargów i Umów KWK .Slaszic. (w godz. 7.00 - 15.00) 
. wplala wadium w wysokoścI 15 000,00 zł na rachunek bankowy w Banku 
Polska Kasa Opieki S.A. IV OlKalowice, nr konIa 10801095-71-27000- 
801000-111, lub zdeponowanie w kasie Kopalni czeku potwierdzonego, we- 
ksla lub gwarancji bankowej w terminie wymaganym dla zlożenia oferty. 
3. Oferty należy składać do dnia 09.02.2001 r (w godz. 7.00 - 15.00) w Dzia- 
le Przelargów I Umów KWK .Slaszic. w zamkniętych, opieczęlowanych koper- 
lach z dopiskiem: .Przelarg - Świadczenie usług sprzęlem cięzkim." w 2 od- 
dZielnych kompielach (oddzielnie dla części lechniczno-opisowej i handlowo- 
cenowej). 
4 Oferta winna być opracowana w oparciu i zgodnie z warunkami zawartymi 
w wymaganiach ofertowych. Szczegółowych informacji o przedmiocie prze- 
largu udzielają: 
. w sprawach lechnlcznych - Dział Transportu KWK ..Slaszic' - lei. 54-50 
. w sprawach formalno-organizacyjnych - Dział Przelargow I Umów KWK ,,8la- 
SZIC" lei. 57-23. 
5. Organlzalor przelargu zaslrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, 
jak lez uznania, że przelarg nie dał rezullalu, bez podania przyczyn, a także 
do dodatkowych negocjaCji i uzgodnień. 
6. Termin realizaCJi do końca 2001 r. 


pn.... 
 
'.- 


JSW S.A. Kopalnfa 
Węgla Kamiennego 
..Jas-Mos. 
w Jaslrzęblu Zdroju 
ul. Gómlcza 1 


ogłasza przetarg ograniczony dla 
krajowych podmlolów gospodarczych 
na zorganizowanie kolonii letnich 
2001 r. krajowych I zagranicznych 
dla dZIeci pracowników 
w wieku od 7 do 21 lat. 


Pisemne oferty powinny zawierać: 
charaklerystykę mieJscowośCI I obiek- 
tu, terminy tumusów, iloŚĆ noclegów. 
cenę skierowania w skład klóreJ wcho- 
dZI: 
koszt noclegów, posltki 4 x dZlenme 
(śnIadame, obiad, podwieczorek, kola- 
Cja), Iransport woble strony, Opieka 
pedagogiczna, opieka medyczna + ra- 
towmk. program kulturalno-rozrywko- 
wy, wycieczki. ubezpieczenie NW 
I KL 
Pisemne oferty wraz z dołączonym ak- 
lualnym zezwoleniem na prowadzenie 
dZlatalności gospodarcz91 w zakresie 
organlzowama Imprez lurystycznych 
wydanym przez UW nalezy składać 
w sekcji socjalnej kopalni pok. 9 leł 
0-32 4768264 lub 0-32 4734011 w 
5264 do dnia 31.01 2001 r. Wybór ofert 
nastąpi w dmu 6.02.2001 r Kopalnia 
zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru ofert oraz odsląplenle od prze- 
targu Jak rówmez uznama, ze przetarg 
nie dat rezultatów bez podania przy- 
czyny. 


....  


Rudzka Spólka Węglowa S.A. 
KWK "Poiska-Wirek. w Rudzie Śląskiej 7. 
ul. Ks. L. Tunkla 112, tel. 243-90-41, telefax 243-97-97 


ogłasza przetargi ograniczone na: 
1. Usługi serwisowe oraz naprawy 2. Wykonanie analiz fizykochemicznych 
sprzętu biurowego (maszyny do pisania wód dolowych z Kopalń RSI. SW S.A. 
i kalkulatory) dla KWK .Polska-Wirek". w związku z gospodarczym wykorzysta- 
Wadium - 1.000,00 zł. niem odpadów energetycznych w pod- 
Symbol przetargu - K-3I1101 ziemnych wyrobiskach gómlczych'. 
Termin przetargu: 09.02.2001 r. godz. Wadium - 1.000,00 zł. 
9.00. Symbol przetargu - K-312101 
Termin przetargu: 12.02.2001 r. godz. 
9.00. 


P,1240 


Oferty przetargowe należy składać w KWK Pol- 
ska.Worek" - Ruda Śl. 7. (Kochłowlce), ul Ks. L. 
T unkla 112. w budynku "KTIR" - I piętro w ter- 
minie 21 dni od daty ukazania Się ogłoszenia 
w prasie, w zamkniętych I zalakowanych koper- 
tach z podaniem symbolu przetargu. Oferty po- 
winny skladać Się z dwóch oddzielnych kopert 
zawierających owbno część techniczną I część 
handlową. W przypadku złozenia ofert w Jednej 
koperCIe, oferta nie będzie rozpatrywana. Prze. 
targi odbędą Się w KWK .Polska-Wlrek. - Ruda 
Śl 7 (Kochłowlce) ul. Tunkla 112. 
Warunkiem uczestnictwa W przetargu Jest: 
t Wcześniejsze zapoznanie SIę z "Regulami- 
nem organizowania przetargów..: RŚI.SW S.A. 
zatwierdzonym przez Zarząd Rudzkiej Spółki 
Węglowej S A aktualnie obowiązuJącym. który 
lest do wglądu w KWK .Polska-Wlrek. W Rudzie 
ŚI. 7. ul Ks. L. T unkta 112, w SekCJI InwestyCJI. 
2. Wykup wymagań ofertowych za kwotę 170 zł 
+ VAT (dla kazdego przetargu oddzielnie) nale- 
ży UiŚCIĆ w kasie KWK Poiska-Wirek. czynnej: 
odgodz.7oo-10oo i od godz. 1200-15.00 
3 Wpłacenie wadium na rachunek bankowy 
KWK "Poiska-Wirek" BŚK Katowice OIRuda 
Ślaska 10501331-1001089968 albo złożenie  


w kasie Kopalni .Polska-Wirek" 41-707 Ruda ŚI 
7, ul. Tunkla 112 - czeku potwierdzonego. we- 
ksla wraz z deklaraCJą wekslową lub gwaranCJi 
bankowej najpóznIej w dniu przetargu. 
Z wymaganiami ofertowymi mozna zapoznać 
Się w budynku KTIR. w okresie skladania ofert. 
Szczegółowe informaCJe o przedmiocie przetar. 
gu mozna uzyskać w KWK Polska.Wirek"' dla 
przetargu K-3/1/01 w SekCJI Remontów Kapital- 
nych - tel. 243-90-41 wew.5565. 
- dla przetargu K-3/2/01 - w DZIale TMG - tel. 
243-90-41 wew 5536 
Zastrzega Się (dla oferenta. który wygra prze- 
targ), ze termin płatności za wykonane prace 
wynoSi nie mniej niż 60 dni od daty wpływu fak- 
tury do RŚI SW S A. W umowie zawartej ze 
zwycięzcą przetargu znajdzie Się zapis. 
Przelew wierzytelności WYnikaJący z umowy. na 
osoby trzecie moze nastąpić wyłącznie za zgo- 
dą RŚI.SW S.A po upływie terminu płatnoścI 
faktury Powyższe dotyczy zarówno naleznoścl 
głównych Jak i odsetek 
Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo 
swobodnego wyboru oferty, oraz uznanie bez 
podania przyczyny. ze przetarg nie dał rezulta- 
tu 


sI'. J5 


Przedsiębiorstwo BUDGOR S.A. 
20-445 Lublin, 
ul. Zemborzycka 112 E 
Tel. (081) 743 80 23, 
Fax. (081) 744 38 81 


Posiada 
kompłeks urządzeń 
do drążenia wyrobisk 
kamienno-węglowych 
z przeznaczeniem 
na wynajem lub wspolnego 
prowadzenia robót gorniczych 
z jego wykorzystaniem. 
W skład kompleksu wchodzII: 
1. Kombajn chodnikowy 4PP-2m. 
- wysokość urabiania - 5400 mm 
- szerokość urabiama - 6500 mm 
- nachylenie wyrobiska - :t 12" 
2 Przenośnik laśmowy kombajnowy 
o dł. 33 mb 
3. Odpylacz typu HBKM OPTIMAr 
4. Stacja hydrauliczna AHB-17 
5. Urządzenie chłodnicze LKM-2-290 
6. Zeslawy Iransportowe ręczne WP 
7. Podciągarki łańcuchowe 
8. Zakrętaki hydrauliczne ST ANLEY 


Powyższe urządzenia posiadają do- 
puszczenia WUG-u do stosowama 
w kopalniach melanowych w wyrobi- 
skach oSlopniu .a", "b. I .c. niebezpie- 
czeństwa wybuchu. 
Dodalkowych informacji udzielają: 
mgr inż. WOjciech Lekan 
I mgr inz Andrzej Tabor 


P/125/r 


J
 


Katowicki Holding Węglowy SA - Zakład Obrotu Materiałowego 
Katowice, ul.Mikołowska 100 


Ogłasza: 
Przetarg nieograniczony na dostawy 
poniżej wymienionych materiałów do kopalń KHW SA: 


Nr 
przetargu 


Tytuł 
przetargu 


Czasokres 
objęty przetargiem 


127/116/2001 


Wykładziny koł linowych 


01.01.2001 - 30.06.2001 


Termin przetargu 
Część jawna 
Otwarcie ofert 


12.02.2001 godz 900 


Wymagania ofertowe można wykupić w cenie 500 zł + VAT w siedzibie organizatora przetargu (po- 
kój nr 421) w terminie od dnia 18.01.2001 godz. 9.00 do dnia 08.02.2001 godz.14.00 
Oferty nalezy składać w sekretariacie organizatora przetargu (pokój nr 315) w terminie do dnia 09.02.2001. 
godz.12.00. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000,-zł na konto: 
Bank $Iąski S.A. Oddział w Katowicach 
Nr konta 10501214 - 2209813977 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg me dał 
rezultatu, bez podania przyczyny. 
Informacji o przedmiocie przetargu udzielają: 
Mgr inż. Danuta Białek, Jan Krząkała 
Tel. (032) 7574514 
KHW SA - ZOM, ul. Mikolowska 100, KalowIce. 


- \ 
.. 
...
 łIf!#"' 


Jaslrzębska Społka Węglowa S.A. - KWK "JAS-MOS" 
44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Górnicza 1 
lei. 47 340-10 , fax 47 344-22 


,. \. 


ogłasza przetarg na sprzedaż: 
sieci ciepłowniczej łączącej ciepłownię przy Kopalni "Jas-Mos. 
Ruch .Moszczenica" w Jastrzębiu Zdrój z wymiennikownią 
na osiedlu Złote Łany w Jastrzębiu. 
Cena wywolawcza przedmiotowej magistrali - 85 289,59 zł bez podatku 
VAT. 
Dokumentacja: do wglądu w dziale TM/RP tel 0-36/47-340-10 wew. 5380 
lub 4768-380 w dni robocze w godz. od 6.00 do 14.00 do dnia składania 
ofert. 
Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1 zapoznanie się i pisemna akceptacja .Regulamlnu poslępowania przelargo- 
wego" obowiązującego w JSW S.A., 
2 wptacenie wadium w wysokoścI 10% ceny wywolawczej w kasie Kopalni 
z dopiskiem .przelarg na sprzedaz magislrali ciepłowniczej" najpó!nieJ do dnia 
otwarcia kopert JSW S.A. dopuszcza możliwość wpłacenia wadium w innej for- 
mie przewidzianej w regulaminie poslępowanla przelargowego. 
Oferty z dopiskiem .Przelarg na sprzedaż magistrali ciepłowniczej" najpóźniej 
do dnia otwarcia w zalakowanych kopertach należy składać w Dziale Gospo- 
darki Mająlkiem Kopalni w godz. od 6.00 do 14.00. 
3. lermln składania ofert: 21 dni, hcząc Jako pierwszy dZień ukazama Się ogło- 
szenia oprzelargu, 
4. godz.na przetargu podana zosIanIe przy składaniu ofert, 
5. wazność oferty: minimum do dnia zakończenia procedury przelargowej. 
BhzszeJ InformaCJI mozna uzyskać w JSW S.A. KWK "Jas-Mos. w Dziale Go- 
spodarki MaJąlkiem leI. 47 340-10 do 19 wew 5569. 
Zsstrzeienla: 
. sprzedający nie ponosI odpowiedzialności za slan lechnlczny magislrall, 
. otwarcie ofert w obecnoścI oferenlów. 
. ogłaszaJący przelarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert jak lez 
uznania, ze przelarg nie dał rezullalu bez podania przyczyny. 


. . 


j
 


KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. 
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "STASZIC. 
ul. Karolinki 1, 40-467 KATOWICE 
tel. 256-40-97, 256-43-05 


ogłasza pisemny konkurs ofert na: 
"zakup: 
· wiertnicy pneumatycznej - 1 szt. 
. pompy płuczkowej - pneumatycznej lub elektrycznej -1 szt.". 
1. Warunkiem uczeslnictwa w konkursie ofert jeSI wykup wymagań ofertowych 
w cenie 100,00 zł. + VAT, dostępnych w DZiale Przelargów I Umów - budynek 
Dyrekcji, lip. pok. 212, w godz. 7.00 - 15.00. 
2. Oferty należy składać do dnia 31.01 2001 r. (w godz. 7.00 - 1500) w Dzia- 
le Przelargów I Umów KWK .Slaszic" w zamkniętych, opleczęlowanych koper- 
tach z dopiskiem: . Konkurs ofert - Zakup wiertnicy i pompy płuczkowej." 
Obie części: lechniczno-opisowa i handlowo-cenowa powinny być sporządzo- 
ne w 2-ch egzemplarzach. 
3. Oferta winna być opracowana w oparcIu I zgodnie z warunkami zawartymi 
w wymaganiach ofertowych. Szczegółowych informaCJi o przedmiocie konkur- 
su ofert udzielają: 
. w sprawach lechnicznych - Dział Wentylacji KWK Staszic - lei 55-17, 
55-29 
. w sprawach formalno-organizacyjnych - Dział Przelargów i Umów KWK Sta- 
szic -lei. 57-23, 55-91 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie lermlnu przewi- 
dzianego dla złożenia ofert. 
5. O wyniku konkursu, II. przyjęciu lub nIeprzyjęciu oferty Kopalnia powiadomi 
oferenlów pisemnie. 
6. Organizalor konkursu ofert zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
oferty Jak też uznania, ze konkurs ofert nie dal rezullalu bez podania przyczyn, 
a lakże do dodalkowych negocjacji I uzgodnień. 
7. Z Iytułu odrzucenia ofert. oferenlom nie przysługuje żadne roszczenie prze- 
ciwko organizalorowi konkursu 
8. Przewidywany lermin realizacji - do 3 tygodni od daty zawarcia umowy. 
p" 


OlI
		

/iv5521TG-2001-03-0016.djvu

			sI,. 16 


Bytomska Społka Restrukturyzacji Kopalń 
Społka z o. o. z siedzibą w Bytomiu 
Zakład KWK "Powstańców Śląskich" 
ul. Strzelcow Bytomskich 127, 41-914 Bytom 


ogłasza: 
1/ ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaz: 
meruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym. położonej 
w Radzlonkowie przy ul. Z. Nałkowskiej, zapisanej w księgach wieczy- 
stych KW 51362 oraz KW 51365, prowadzonych przez Sąd Rejonowy 
w Tarnowskich Górach, w skład której wchodzą: 
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu: nr 1588/410 powierzch- 
ni 1.055 m 2 oraz ułamkowej części (2110), nie wydzielonej działki nr 
1591/41 o powierzchni 695 m 2 , 
- 2110 udziału w prawie uzytkowania wieczystego gruntu. stanowiącego 
drogę wewnątrzzakładową, nr inwent. 243/924, 
- prawo własności budynku administracyjnego, nr inwent. 144/488. 
Łączna cena wywoławcza (netto) wynosi: 377.000,00 zł, 
postąpienie: 4.000,00 zł. 


2111 ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż: 
prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geo- 
dezyJnym 250/43 o powierzchni 10.578,0 m 2 , położonej w Radzionkowie 
przy ul. Z. Nałkowskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 51367, pro- 
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, wraz z prawem 
własności posadowionych na niej: 
- budynku poczekalni o powierzchni 60,0 m 2 i nr Inwent. 114/847, 
- budynku portierni o powierzchni 20,0 m 2 i nr inwent. 195/848, 
- parkingu o nr inwenł. 243/1572, 
. ogrodzenia o nr Inwent. 298/1573. 
Łączna cena wywoławcza (netto) wynosi: 189.200,00 zł, 
postąpienie: 2.000,00 zł. 


Nabywca nieruchomości określonej w poz. 1 przejmie na siebIe zobowiązania aą- 
zące na zbywcy, WYnikające z zawartych umów najmu 
Przetargi odbędą się w dniu 01.02.2001 r. o godz. 1000 (dla poz. 1), o godz. 10.30 
(dla poz. 2) w Budynku Szkolenia Wewnątrzzakładowego w sIedzibie sprzedawcy. 
UczestniCY przetargu zobowiązani są do zapoznania SIę z ak1ualnym stanem praw- 
nym I lechnicznym przedmiotu sprzedaży Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie wadium w wysokoścI 10"10 ceny wywoławczej odpowiedniO dla kaz- 
de) pOZYCji, wyłącznie przelewem bankowym na rachunek BSRK Z-d KWK "Po- 
wstańców Śląskich" Sp. z o o. Bytom, B.ŚI. O/Bytom 10501230-2236747933 z do- 
piskiem "Wadium - sprzedaż danej nieruchomości" (najpózniej w przeddzień prze- 
targu) oraz zapoznanie się z "Regulaminem sprzedazy malątku Irwalego. " 
Szczegółowych Informaql na lemat przedmiotu sprzedazy oraz terminu I miejsca. 
W ktorym można obejrzeć przedmlolową nieruchomoŚĆ, udzIela Kierownik DZlalu 
Kadr, Przekszlałcen Załogi I Spraw SOCjalnych - pan J. Jerzyk (budynek Hah Spor- 
towej. pokóJ nr 3, leI. 289-00-11 wew. 5560, 5590). 
"Regulamin sprzedazy majątku Irwałego.... znajduje Się do wglądu w DZiale Nadzo- 
ru Wlaśclclelsklego (budynek "C" pok. nr 6, tel 289-00-11 wew. 5707) gdzie rów- 
nlez udziela się wszelkich informaCjI na temat warunków przetargu 
W dniu przelargu. jego uczestnicy zobowiązani są dostarczyć Komisji Przelargower 
kserokopię dowodu wpłaty wadium (oryginal dowodu z dodatkowym potwierdze- 
niem upoważnionego pracownika banku - do wglądu) oraz pisemne oświadczenie 
o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu, a takle ze stanem lech- 
nlcznym i prawnym przedmiotowych nieruchomości i przy/ęau Ich bez zastrzezen. 
Sposob reprezentowania oferenla winien być zgodny z zasadami określonymi we 
właściwym dla niego rejesIrze (stosowne dokumenty do wglądu). 
WadIUm przepada na rzecz sprzedawcy, jezell żaden z uczeslników przetargu nie 
zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczeJ Nabywca. klOry 
w terminie okreslonym przez sprzedawcę uchyli się od zawarcia umowy sprzedazy, 
traa prawa, WYnikające z przybicia oraz wadium. klóre przepada na rzecz sprze- 
dawcy Nabywca, który w terminie określonym przez komisję przetargową nie UIŚCI 
ceny nabyaa. tracI prawa, wYnikające z przybicia oraz zlozone wadium. Wadium, 
wpłacone przez uczeslnlków przetargu, którzy nie uzyskali przybicia, zostanie zwro- 
eone przelewem ntezwłocznle po przetargu, natomiast uczestnikowI przetargu, któ- 
ry uzyskał przybicie, zosIanie zarachowane na poczet ceny nabycia 
Wszystkie koszty I opłaty, związane z zawarciem umowy sprzedazy, pokrywa na- 
bywca (w tym podalek V A T) 
Cenę nabycia, wynikającą z uzyskanego przybIcia, pomniejszoną o kwotę wpłaco- 
nego wadIum, nabywca zobowiązany jesl wpłacić przed zawarciem umowy sprze- 
dazy w formie aklu notariaJnego na konlo uzgodnione wcześniej ze sprzedawcą. 
W dniu przetargu informaCJi na temat przedmiotu sprzedazy nie udziela się Sprze- 
dawca zaslrzega sobie prawo uznania, ze przetarg nie dał rezultalu oraz uniewaz- 
nIenta lub odsląplenia od przetargu bez podania przyczyny 


@ 


Kopalnia Węgla KamIennego "BUDRYK" S.A. 
ul Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice 


OGŁASZA 
II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY NA: 
Realizację zadania inwestycyjnego 
pt. odpylanie przestrzenne w stacji przygotowania na ZPMW 
Oferenci WinnI udokumenlować doświadczenie I fachowość w wykonywaniu 
lego typu prac. 
Oferty należy składać do dnia 07.02.2001r w DZiale Umów Kopalni, II pIętro 
pok. 220, lei. (032) 239-54-30 z dopiskiem. "Przelarg - odpylanie przeslrzen- 
ne w slacjl ZPMW'. 
KomisYjne olwarcle ofert nasląpl 08.02 2001 r. w sah konferencYjnej w Dyrek- 
cji Kopalni, I plęlro, o godz 11.30. 
Warunkiem uczeslnlclwa w przelargu jesl wcześniejsze zapozname SIę z obo- 
wIązującym w KWK "Budryk" S.A. "Regulaminem poSlępowania przelargo- 
wego na doslawę wyposazenia mechamzacyjnego, wykonawsIwo robót IOwe- 
slyCYjnych I remonIowych, robót górniczych I likwidacyjnych oraz usług", przy- 
jęcie bez zaslrzeżeń szczegółowych warunków przelargu, wykup wymagań 
ofertowych w kwocIe 100,00 zł + VAT (slo złotych 00/100). wpłacenie wadium 
w wySOkoŚCI 25.000,00 zł (dwadzieŚCia pięĆ tysIęcy złolych 00/100) na konlo: 
Bank $ląSkl S.A II Oddział Rybnik 10501344-2218634737 w lermlme wyzna- 
czonym do skladania olert WadIum (polwierdzone w DZIale KSięgowoścI 
KWK "Budryk' SA., pok 412) może być Uiszczone w formie gotówki, weksla, 
czeku oraz blokady nalezności, klorą posIada oferenl w KWK ,Budryk' S A. 
Wykupu wymagań ofertowych dokonać można od poniedzIałku do pląlku 
w godzinach 730-9.30 I 1230-14.30. 
przelarg przeprowadza KomiSja Przelargowa Poslępowame przelargowe jeSI 
poufne 
Dodatkowe informaCJe w sprawie przelargu uzyskać mozna w DZiale T JZ, lei 
(032) 2395574. 
Orgamzalor przelargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oterty, jak 
rówmez uznania, ze przetarg nie dał rezultalu bez podania przyczyn 
Z tytułu odrzucema ofert, oferenlom me przysługuje zadne roszczenie przeciw- 
ko organizalorowl przelargu 


! 1 


-.:9 


Kopałnia Węgla Kamiennego .Bogdanka' S.A. w Bogdance, 2H>13 Puchaczów 
BRE BANK S.A. rok 11401094-00-513833 PLN CURR 01-44 olLubiln 


ogłasza przelargi: 
ograniczone, ofertowe, dla kr8Jowych podmiotów gospodarczych, na: 
1. Dostawę magnezytu w Ilości ok. 22 Mg :t 20% w terminie 04-12.2001 r. 
Wadium 3 500 zł Otwarcie ofert - 12022001 r. godz 10.00 Wymagania przetargowe 50 zl + VAT 
2. Dostawę belonu ogniotrwałego w Ilości ok. 170 Mg:t 20% wIerminie 04-12.2001 r. 
Wadium 3 500 zł Otwarcie ofert - 12.022001 r godz 1020. Wymagania przetargowe 50 zł + VAT 
3. Dostawę kapturów foliowych (do pakowania cegły) w Ilości ok. 22 000 szt. :t 20% wIerminie 04-12 2001 r. 
Wadium 15 000 zł OtwarcIe olert - 12.022001 r. godz 10.40. Wymagania przetargowe 100 zł + VAT. 
4. Dostawę lektury (do pakowania cegły) w ogólnej Ilości ok. 45 Mg :t 20"10 w lermlnie 04-122001 r. 
Wadium 6 000 zl OtwarcIe olert - 12.022001 r godz 11 00. Wymagania przetargowe 50 zl + VAT 
5. Dostawę paJet drewnianych w ilości 20 000 szt.:I: 20% w lerm."ie 04-12.2001 r. 
Wadium 6 000 zł Otwarcie ofert - 12.02 2001 r godz 11 20 Wymagania przetargowe 50 zl + VAT 
6. Dostawę podkładów torowych w ilości ok. 3 500 szt.:I: 20"10 w terminie 04-12.2001 r. 
Wadium 7 000 zł Otwarcie ofert - 12.022001 r. godz 11 40. Wymagania przetargowe 100 zl + VAT 
7. Dostawę kotwi stalowych, podkładek i jarzm do kolew w ilościach: kotwy ok 57 000 szt :t 20%, podkładki ok 40 000 szt. :t2O"Io, 
jarzma ok. 9 000 szt.:t 20% - caJość w Iermlnie 04-12.2001 r. 
Wadium 70 000 zł Otwarcie ołert - 13.022001 r godz. 9.00 Wymagania przetargowe 500 zł + VAT 
8. Dostawę no
 kombajnowych do kombajnów ścłanowych I chodnikowych w ogólnej ilości ok. 4 500 szt :t 20"10 wIerminie 04- 
122001 r. 
Wadium 20 000 zl Otwarcie ofert - 13022001 r godz 9.20 Wymagania przetargowe 200 zł + VAT. 
9. Dostawę kotwi drewnIanych w Ilości ok. 38 000 kpl.:t 20% w lermlnl8 04-12.2001 r. 
Wadium 40 000 zt Otwarae ofert - 12022001 r godz. 820. Wymagania przetargowe 250 zł + VAT 
10. Dostawę siatki okładzinowej zaczepowej do obudowy V32 i V36 w Ilości 11 O 000 szt :t 20"10 w terminie 04-09.2001 r. 
Wadium 55 000 zł Otwarcie ofert - 12022001 r. godz. 8.40 Wymagania przetargowe 500 zł + VAT 
11. Dostawę siatki okładzinowej łańcuchowej w Ilości 180 000 szt. :t 20% w lermlnte 03-09.2001 r.Wadlum 80 000 zł Otwarcie 
ofert - 12022001 r. godz 9.00. Wymaganta przetargowe 500 zl + VAT 


Olerty w 2abe2p,9Czonych kopertach 2 adnotaCją na2wy przetargu (od- 
d21elnle C2ęŚĆ teChnlC2na , ekonom.czna) należy sktadać w siedzibie 
Zarządu KWK Bogdanka. S A pok l najpóżnlej w dniu przetargu. Wa- 
runkiem uczestnictwa w przetargu lesl zabe2pl8C2en.e wadium nSJpóż- 
niej w dniu przetargu oraz wykupienie wymagań ofertowyCh. InformaCJe 
odnośrne wykupu wymagań ofertowych - p. Jolanta Bajda tel. (081) 
462-52 86. 
KWK Bogdanka" S A. 2astrzega sobie prawo do. odSląp.enla od przetar- 
gu be2 podania przyczyn. swObodnego wyboru oferty. dodatkowych na- 
gor. rll I uZQOrJrneń, zawarCia 
mowy w drodze nE oClaCjI 


Informacji merytorycznych udzielają: 
p SlarnSlaw Jaśk,ewlcz lei (OBI) 4625438 - poz l. 2, 3. 4. 5. 
In2 Albin Kołodziej tel (Oel) 4625264 - poz tO.11 
p. Władyslaw Taratyka tel (Oel) 4625262 - po2 7. e. 9. 
p Janusz Gacan tel (Oe l) 4625636 - poz 6. 


Przetargi zos\anli przeprowadzone w dwóch etapach: 
l. Otwarcl8 ofert nasląpl w drnu I O god21rne podanej w ogłoszernu 
2 NegoCjaCje cenowe z wybranymI filmami - o wyborze zoslaną powia- 
domIone p,semnle firmy zakwa"hkowane 


@ 


Kopalnia Węgla Kamiennego 
"BUDRYK" SA 
ul. Zamkowa 10 
43-178 Ornontowlce 


OGŁASZA 
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY NA: 
1. Sprzedaż złomu stalowego mieszanego. 
2. Sprzedaż złomu metali niezelaznych. 


Oferenc. Winni w dniu przetargu przedlozyć stosowne dokumenty uprawniające 
do prowadzenia dZlatalnoścl w zakresie, w którym prowadzony jest przelarg. 
Oferty nalezy składać do dnta 07.022001r w Dziale Umów Kopalni, II plęlro 
pok. 220, lei (032) 239-54-30 z dopiskiem: "Przetarg - sprzedaz ztomu" 
KomisYjne otwarCie ołert na
tąpl 12.02 2001r. w sali konlerenCYjn8J w DyrekCji 
Kopalnt, I piętro. o godz 1000 
Warunkiem uczeslntctwa w przetargu jest wcześniejsze zapoznanie Się z OboWią- 
zUJącym w KWK .Budryk S A .ReguJsm/1I6m posr,powanla przetargowego na 
sprzed8i rzeczy ruchomych I WSZ)'SII KSlęgowc
a KWK ..Budryk ..; A., pck. 412) mo- 
że być uiszczone w formie gotówkI, weksla, czeku oraz blokady naleznośa, którą 
poSiada oferent w KWK "Bud ryk. S A 
Wpłala wadium w gotowce może by_ dokonana w kc._ e kopalni najpózntej w aniu 
otwarcia przetargu do godz 9.30 
Przelarg przeprowadza Komisja przetargowa Postępowanie przetargowe odby- 
wa Się w formIe licytaCji 
Dodatkowe InformaCje w sprawie przelargu uzyskać mozna w SekCJI GospodarkI 
MalenatoweJ, lei (032) 2395640 
Organizator przelargu zaslrz a sobłe prawo swobodnego wyboru oferty. jak 
również uznania. że przelarg nie dał rezultału, bez podanta przyczyn 
Z tytułu odrzucenia ofert, olerentom nIe przysługuje zadne roszczenIe przecIwko 
organlzaloroWl pa .argu 


@ 


Kopalnia Węgla KamIennego "BUDRYK" S.A. 
ul Zamkowa 1 O. 43-178 Ornontowice 


OGŁASZA 
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY NA: 


t Remont kapitalny spągotadowa u NIWKA wraz z 
slugarr 88lW1sowyml oraz naprawą pogwarancy
1I 
. Remont zesta_ kOlowyc"1 do Iokomr'yw le-BM ILD31 na Ol' 900 mm 
1 Regeneraqa elementów iIS kolejek podw I KSP oraz prosto....ame szyn KSP 
4 Remont wetąIII'-ków WPH 5 
5 Remont zaworów re( Ml:y"yc 150 oraz sterownikow do _ zaworó.... produkCp SUPRA 
6 Rem kon ' fI,k ,.Jk. ... A II Od,-_ at A 
lf >01344 186347 w lerm W'i 
do W Noe 
ne w 02 Ile 
 K....K 8 ry
 > A 
pol 412 In< IZC2 new )lm..g w 
,w le
 ' '