/iv5521-2001-166-0001.djvu

			&..
 

1:: SLĄSKA 


Dzieci wracające z wakacji we Włoszech przeżyły wczoraj horror pod Łaziskami. 
Ich autokar wpadł do rowu i przewrócił się na dach. Cudem nikt nie zginął 


Krok do domu, 
krok od śmierci 


I
==:


 
w Szpitalu Miejskim nr 1 przy ul. 
Okrzel w Mikolowre (tel. 226-59-74) 
prze!:7ywa 120s6b, Wtymj)IęĆWClęZ- 
klm stanie. Jedenasc e osób przewie- 
zionO do szpitala woJewódzIuego przy 
ul. Edukacji w Tychach (tej 325-43- 
97). Pacjenci mają w w ęksLoscI nie- 
groineobrazema.stlur.zenlaI oI:an::la. 
W Górnośląs!slrn Centrum Zdrowia 
DZiecka i Matki w Katowicach-tJgocie 
(tei. 207-18-00) hospitalizowanych 
Jest pięcIoro pasazerów autobusu. 
Dziesięć osób odwieziono do szpitala 
w Żorach. Po opatrzenlO wszy.;cy zo- 
stali zwolnieru do domów. - Wzaclnym 
z przypadkĆNł nie mazagrorerua l:ft:18 
-zape'flI\i1
O\'ajwiecroremlbrrlasz 
BaJor. Mumy Centrum Zarządzama 
Kryzysa.yego wojeo.wdy śląskiego. Pod 
numerem telefonu 255 21-95 mozna 
uzyskać bllzsze Informaqe na temat 

b ran
h wwypadku .IC 


""'.... 


"'!:: 
;
 '.. 


l 
\ 

 

.. 
, 
 


-
... 


" 


.... 
" 
'.'- 


'", . .- 


\ ł1" 


_ To był straszny widok - wspominaj,! iwladkowle wczorajszelo wypadku w Łaziskach. - Dzieci zostaly uwięzione w 
przewróconym autok	
			

/iv5521-2001-166-0002.djvu

			strona 


2 


18 lipca 2001 
dziś 


(() 


: :e
k:ng:m
:r d


 I 
twardo nie ustępuje ze stano. 
WISka. Choc uwazam, że spra 
wowame władzy przez AWS I 
przyniosła Polsce więcej stra1 
niż korzyści, premiera do tej po- 
ry powazałem. Teraz zaczynal 
tracie cierpliwość, 
Marian Wleczko z Rybnika 


'Ir W pomedziałek wieczorem 
szalała burza., ale MJWldocznlej 
nie zauważali tego niektórzy 
kierowcy. Mimo fatalnych wa. 
runków na drodze, kilka samo. 
chodów starało Się chyba pobić 

 prędkości. CZyCI klerow. 
ej naprawdę mają tak malo Wj. 
obraźm? Jesli me myślą o so. 
bie, mech pomyślą o innych, 
któ
h mogą zabić swoJą bra- 
wurą? 


Justyna Mielcarek 
z Radlina 


'lrOotej pory dostawałam ra- 
chunj(j teIefmczne zv.ykle oko- 
ło 25 danego miesiąca. Teraz 
do 4 lipca miałam zapłaclc ra- 
chunek za czerwiec, a dzisiaj 
dostałam rachunek za hplec, 
z pła\nośclą do 27 lipca. W po- 
dobnej sytuaql są moi sąsiedzi. 
Nie rozumiem, dlaczego Teleko- 
munikacja Polska wprowadziła 
takle zmiany. Przecl8Z tOJakieś 
nieporozumienie. 
Anna Jakubowska 
z Katowic 


'Ir MOim zdaniem powiat ty- 
wleckl zamiast wydawac pie- 
niądze na foidery reklamujące 
walory turystyczne regionu po- 
WInien przygotowac tablice z In. 
formaCJami, w któ
h miejsca 
grozI nlebezpL(!czeństwo przy. 
Jeżdżającym nad jeZIOro Ży. 
wleckle turystom. 
Janusz loń z .tywca 


OPRAC. WAG, MIKS, PS, te 


I Glosy zamieszcune w tej ru- 
bryce są Indywidualnymi opl- 
nlamlCzytelnlków. 


Na Wasze 
nia czekamy od 
p.')ruedzialku doSOboł-yod
. 
11do 13, 
Bielsko-Biała 812-55.53 
Częstochowa 324.79-54 
KatooNice 253-89-27 
Rybnik422-21-76 
SosnowIec 266.80.80 


Pogoda na środę, 18 lipca 
r=: Opole Częstochowa 
r20e 21e 
Katowice 
22 e 


41 22 j 
Kielce I 
4'->, 
\\ ł\1t, 
. Krakow 
. 22 j 
Bielsko-lII
a e l>.t
 
 
24 
akopane" , 
_____''It J 


CiŚNIENIE 
ATMOSFERYCZNE 
I 
1: 0 : [ 
,.. 
I:l,n 
 979 
on 
'" 
.. 
.. 
... 
_I
"N Jutro 


BIOM ET 
 


SytuacJlbiomeleorologlczna 
zmlennattendencją 
do poprawy. 
SprawnosćpsychDfizytznll 
u
ludzi 
powr6ci'0---ł 
"'""""'!J'. 


Cany zakwita w środku lata 


POGODA l 
NA JUTRO 
ł ..... ""...,,. 
...a:; ;
j
:[IIJ" 


. I 

 I 


..;::; I 
5.." 
, I 


I 


Bielski przebój kwiatowy 


Dwa lata temu z Austrii do 
Bielska sprowadzono malą 
partię eany - pięknych du
ch 
kwiatOw. Dziś królują luf: na 
bielskich kwietnikach, 8 z In- 
nych miast płyną do Bielska 
pytania. gdzie cany zdobyć 
I Jak plelęenowec. 
- Trafihsmy z eany w dZie- 
siątkę. To ciekawy kwial, 
idealny na miejskie kwielni- 
kl. Dziś mamy ich na klom- 
bachjui.2100sztuk ato 
dzięlr.i lemu, że r07.- 
mnażaffiy je 
sami - mo- 
wj I. du- 
m. 
Wie- -,  


Nowy 
kJomb 
na trawnI. 
ku przy ut Pls- 
9tewsklej w Bielsku. 
W środku cany, Jeszcze bez 
kwiatu, ktOI) wyrasta dopiero 
w .rodku lata. 


slaw Wajda :z WydzJaJu Gospo- 
darki MiejskJc:j I Ochrony Środo- 
wiska 
Cany, to okazala roshna. Od 
sumej ziemi rozchodzą się duże 
liscie, przy. 
ciągające 


..  
,. 


Twórcy "Kawalerii Powietrznej" 

 nakręcą serial o policjantkach 


Twórcy kontrowersyjnego doku- 
mentalnego serialu telewizyjne- 
go "Kawaleria Powietrzna" za- 
mlerzaJq nakręcle podobny cykl 
o policJantkach. Bohaterkami se- 
rialu pt. ..PolicJantki" będą stu- 
dentki pierwszego roku WybIel 
SzkeRy Policji w Szczytnie. W tej 
grupie mają szansę znaleźć się 
dziewczyny z na.zelo regionu, 
które dostal, się do szkaly 
w Szczytnie. 
- Będzie to 13-odclnkcMy serial do- 
kumentalnywre
liJacka BłaWo. 
taiWojciecha
c..zyIi 
autorow "Kav.aleni". Dla potrzeb fil. 
mu zostanie
rana gnJpa studen. 
tek, które 27 sierpnia rozpoczni! 
pierwszy rok studiów w Szczytnie - 
powiedziel producent Jacek GWlzda. 
la z łódzkiego studia filmowego, 
w ktĆfym realizowany będzie doku. 
mo"'- 
Kamera ma towarzyszyć przyszłym 
po1ICjantkom podczas zajęć teore. 
tycznych i w czasie praktyk w korni. 
sariatach i komendach POJiGjI na te- 
renie całego kł-ąJu, Według GwIzdały, 
realizaCja serialu potrwa co najmniej 
do końca czerwca przyszłego roku. 


Jak pornforlT1CMah t>NOrcy, zgodę na 
realizację
MinlStełSt\\QSpraw 
Wewnętrzf¥:h IAdm1n1Straq1 W poro- 
zumlenlu z Komendantem
 
PoIIq!. 
26.odcinkowy serial .Kawalena Po- 
wietrzna"oplCZęcla śledztwa. . PAP 


oczy kształtcm I mtcnsywną zic- dzielimy na .zimę, gdy są w sI'o- 
lcnią, a na wysokiej Iodydze poz. czynku, pOlcm dajemy do 
nym latem rozkwita pomaran. szklarni. by wyrosly, a larcm wy. 
cwwy Dna!. Kwllme aż dOjesIc. sadzamy je -Iłumaczy Wieslaw 
ni. Cany jest ros1iną bulwiastą Wajda - Kwiaty te są lak pięk- 
i dlatego miejskim specja1istom ne, że JUŻ z Katowic, Poznania 
od ZIelem udalo Się je roz. i Warszawy splynęły do nas py. 
mnożyc. - lania, gdZIe je kupić i jak utrzy- 
Bulwy mywac - dodaje. 
Bielsko tajemnic cany nie 
kIYJc,alcwszystJumzamlcrcso- 
wanym przypomina. że pielę- 
gnacja tego kwiatu wyma,ga du- 
żego zachodu. Co dwa tygodme 
trzeba nawozić ziemię i bar- 
dzo c
sto podlewać, 

s.. et

<ł:


 :

%
: 
Io.zono ok. 40 tys. kwia- 
'aw Nlektore me prze- 
trwały nawet nocy, bo z0- 
stały ukradZione. - Nie. 
stet); wiele kJombow jest 
niszczonych. kwiaty są 
kradzione, potem sprzedawa. 
ne. Ciąglc musimy dosadzac 
Nie poma,ga stały nadzor nad 
klombami, podlewanic, od- 
chwaszczanie i zblerame śmieci 
-mowIWajda. 
BARBARA SWAD:tSA 


':.-". .c 


li 
. 


.. 
...
.... 


I W, 


JlJIJIJIUUJlUU 
18 


lipca 
środa 


Imiemny 


Arnolda, Erwina, 
Kafoliny,.Szymol1a 


. 148 lat temu w Olbrachclcach 
(k. Cieszyna) urodził się Jan MI- 
chejda, ad't\Qkat pJSeł do Sejmu 

ąsklego. W 1901 r. założył cie. 
szynski oddziaJ Sokola Wtymsa. 
l'J¥Tl roku ctrzymałmandatdo Ra. 
dy Państwa w Wledmu. W 1922 r. 
został burmistrzem Cieszyna. 
Zmarł w 1927 r. 
. 78 lat temu v.ybuchły protesty 
robotmcze w Polsce, m.in. wy. 
buchł strajk w Częstochowie 
w przemyśie budowlanym i meta. 
'owym. 
. 71 lat temu w Częstochowie ok. 
3 tys. bezrobotnych zgromadziło 
sIęprzed ratuszem domagając się 
wzllOWlema robót pubIICZ
. Po- 
licja uSiłowała rozpędzie zebra- 
nych. Doszło do walk tłumu z p01l- 
CjCl..OPR..ł...N 


Odleciał z Pyrzowic, wylądował 
w gabinecie na Okęciu 
I 


I 


" 
'"'
 
\- 
. 


Eugeniusz Plechoczek ma 40 łat, Jest 
lonaty, ma 7-letnlą córkę, na stałe 
mIeszka w Jastrzębiu ZdroJu. 


lotnlcz)'m odczytywana jednoznaczme: 
Ok
cle potrzebuje gospodarza - menedze. 
Ta umiejącego znależc zloty srodek, fa- 
Lł10wca wo1nego od podcjrzen o 
nadama 
polltycznc" . EF 


------,-" _fl WydąwCII:G5moIiIęskieT
Prasao"ltSp.IO.o.40-098
,'" 
 1.oertn!III 1forrrIIcjB
1032J253-91.e3.2S3-92'32.pI'ez.: BąPlnsabul. ndllktornKZeln)":MaaeJSIerrOecIa 
n"\.*I..\
llt1 (ta 253-17.()31zatltpellndaktornaczekHl;lr. 

(Ifi.
 -82j,redlktor.,-4IIn&.:M: l&lUtB1ke(lfi. 253-79-77< Nkrltlm rldMejl:[f!1. 25J..9B.55.fa:t253-79.91 Dzlllly:g:>- ..... 
ŚL ' ĄSKA SD: IlC2y..ła253-77-96ereporterSkLtellfaks2'i3.7S-24i253-85-1SeL_:uytel/fak5253-75- .1f'Ifcm"ECcr1el.253-71.23;.
..fb:JNV"[f!1.253-S9-33.
zClj[flnjkarn.tel25J.89. 
II"" :

::ZV

::
=
:.O:
:=:' =IIIII.!!Lil"1 
l.łoez.ń: 40-098 
owte. .... M)nska t.leI. (032) 253-71.72, e-n8I: O&IC&leruaOtl)bJr&s06ka.IXm
, faks253-99-28.DzI8I m1lUti1Wlue1.(032) 253 73-91, 253-88-92, ICII	
			

/iv5521-2001-166-0003.djvu

			Dość gadania, do roboty 


Tymi słowami wiceminister Do hut rozesłano biznesplan nich nie ma f'f\O#j o kooku- 
gospodarki Edward No- mającego powstac (w razie rOWC'lnIU na rynkach śWlato- 
\Nak. zachęcał wczoraj niepowodzenia prywatyzacji) ")'Ch 'osiągnięcIU \\ySOk,ej, 
w Hucie Katowice do reall- koncernu PolskIe Huty Stali. ale - jak zapewnił Nowak - 
zac]' prolramu uzdrowle- J8dnoczesnle w Sejmie dZiś realnie zaplanowanej ren- 
nla polskiego h\ltn1c:twa. i jutro rozstrzYgną sI
 losy łownOŚCi branŻ)'. 
Najbliższe dni będą przeło. ustawy o restrukturyzacji Przypomnijmy, że uchwale- 
mowe dla zakladu z Dąbro- hutmctWa zakładającej obok nie ustawy restrukturyzaCYJ- 
wy GórniCUj I całej bran!y. konsolidacji i ptJWStania PHS nej, przed5taWieflie ofert 
Dziś upływa termin sklada- także emisJę Obligacji mają- pl)"łlatyzacyjnych i bizne- 
nia ofert Drywatyzacyjnych cych umozliwlc ocIdłuzeme splanu PHS to warunki po- 
dotyczących tlut Katowice, hut i... zaciągrlięcie no
h sta"'Vlone HucIe KatowIce 
SendzimlrC'i, Florian I Cedler. kredytów na Inwestycje. Bez przez konsorcjum banków. 


!" 


of" 


Ich medopelnleme do końca 
miesląC8 groZiłoby WYPOWie- 
dzeniem umO\'tY kredytov.tej, 


Nasz biznesplan Jest dobry - przekonywał minister Nowak 
\/1/ Huc1e Katowice (na l.djęckJ. w środku). 


a to spowodoWałODy upa- 
dłośc HK _ £F 
Do tematu wrócimy Jutro 


Re.ion 


Jeszcze miesiąc i będzie można przejechać Drogową Trasą Średnicową 
od Katowic aż do ronda w Rudzie Śląskiej 
; ; 
Gazu przez srodek Sląska 


.....,... 


dOO"""" 
- 


D LlewJ
CJok1lome1r<}- 
wy odcinek Drop 
wejTrlis)'srednlCG- . 
wej,szeroklejdrogl 
(po Irzy pasy w kaz- 
d	
			

/iv5521-2001-166-0004.djvu

			strona 


4 


18 lipca 2001 


wasze 5 rawy 


Zanim wybuchniesz - zadzwoń! 
Bielsko-Biała (033}812-55-53 
Częstochowa (034}324-79-54 
Katowice (032}253-89-27 
Rybnik (032}422-21-76 
Sosnowiec (032}266-80-80 


Kłopoty z bankomatem 


- Jesrem kJlentJlą Banku ŚI	
			

/iv5521-2001-166-0005.djvu

			Burze, które przeszły 
nad województwem śląskim w nocy 
z poniedziałku na wtorek, należały 
do najbardziej intensywnych 
w ciągu ostatnich lat. Prędkość 
wiatru przekraczała 130 km/godz, 
w niektórych miastach na metr 
kwadratoy,y ziemi spadło 
aż 60 litrów wOdy. 


KATOWICE: 


Miasto leczy rany 


strona 


Jedna osoba zabłta, zerwane 
dach)'w kilku budynkach, kil- 
kadziesiąt zniszczonych sa. 
mochodow I tysiąc polarna- 
nych drzew to niektóre z efek- 
tów burzy w stolicy Górnego 
Sląska. 
- W poniedziałek 
eczorem 39- 
letru mężczyzna w.;zedl do kalu- 
ży,wktórejleżałzerwanyprzez 
wiatr przewód elaktryczny pod 
napięciem. Porazony przecho- 
dZień zginął na miejscu - mów; 
Bogumił Sobula, naczelmk Cen- 
trumZarządzaniaK/)'zysowego 
Urzędu Miasta w Katowicach. 
W WYniku nawalmcy najbardziej 
ucierpieli mieszkańcy poludmo- 


y,.ych dZielnic KatOWIC, m. in. KG- 
stuchny I GISlOWCa. Z budynków 
przy ulicach Szarych Szeregów 
i Wandy, gdzie wiatr uszkodził da- 
chy, ewakuowano 50 osób. CZęść 
lnlchmleszkaterazwhoteluro- 
botniczym przy ul. Boya Zeleń- 
sklego. 
Po rlzleslęclu minutach ulewy, 
wośrodku pomocy prowadzonym 
przy ul. Granicznej przez jacka Pi- 
kufę było JUz prawie pół metra 
wody. 
 Na szczęście pomogli 
nam okoliczni mieszkańcy. Przy- 
sz1i zwiadrami I pracowalis
do 
pierwszej w nocy. DZięki temu 
udalo Się uratowae meble - pod- 
kreślaJ.Piku!a. 


Wrlramatycznejsytuacjlznalazl 
się także Dom Dziennego Pobytu 
dla Semorów .s)TT'leOOOWka
. - 
Z poy.udu braku prąc!u,rozmraża- 
Ją Się cale zapasy Ż}wnOŚCI, któ- 
re są tutaJ nawa.gęzlota -za- 
uwaza Lidia Moc. kierownik DOI? 
- Za wcześnie na szacowame 
strat. Prawdopodobnie będzie 
to kwota rzędu kilku milionów 
zlotych. W ciągu pierwszych go- 
dZin na usuwanie szkód spowo- 
dowanych przez burzęv,.ydali 
śmysto tysięcy zlotych. Na ra- 
zie me zamierzamy zwracac się 
o pomoc do rzędu. Miasto jest 
v,.ypłacalne-mówIPlo1rLJszok, 
prezydent Katowic. _ IC, AZG 


5 


18 lipca 2001 


Zmiana klimatu nam nie grozi 


temat dnia 


Wyspy ciepła 


Szkody ZWiązane z przejściem 
nad Katerwicami burzy można 

!::
:;n=
: i 
sklej (986) lub straży pozarnej 
=
;I
Z
=

:- _ 
będą pomagać róM1ież w usu- 
wauuSlkOOIav.ariloaterenle 
prywatn
h posesJI. Osoby po- 
szkodowane mogą r6wmez 11- 
(Zje na pomoc w placówkach 
MieJSkiego Ośrodka Poroocy 
Spo/ecznej,m.In. przyu1lcach 
Jagiellonsklej, Warszawskiej 
I Andrzeja w Katowicach. .IC 1:ołnlerze zaraz po ustaniu nawalnicy rozpoczęli usuwanie 
powalonych drzew tarasujących przejazd przez ulice Katowic. 


Polska leiy w strefie przeJ- 
ściowej między klimatem 
morskim a kontynentalnym. 
Zmienność pogody Jest jed- 
ną z cech charakterystycz- 
nych tego obszaru_lnlensyw 
nosć burzy zależy przede 
wszystkim od rózmcy tempera. 
tur zderzających się ze sohli 
mas powietrza W tym przy. 
padku. między zwrotmkow}'m 
powietrzem naplywającym 
znad Europy Wschodniej I po- 
larno-morsklm znad Atlantyku 
róznica ta wyniosła aż 20 stop- 
ni Celsjusza - tłumaczy profe- 
sor Tadeusz Nledzwledź z Ka- 
tedry KllmatologllWydZlalu 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Sląsklego. Na gwałtownosc bu- 
rzy wplynęlo również bardzo 
wolne przesuwame Sl
 na(l Pol- 
ską burzowego frontu. - Zwy- 
kle zajmuje to kilka godzin. 
w tym przypadku trwajui Crze- 
ci dZień - dodaje profesor 
Niedzwiedz. 
Wedlug Janusza Jawora 
z katowickiego oddzlaJu Insty. 
tutu Meteorologii I Gospodar- 
ki Wodnej. w okresie wiosen- 
no-letnim równie gwałtowne 
burze nie są w naszym kraju 
czymś nadzwyczajnym_ - Zwy- 
kle-przechodzily jednak bar. 


dziej na poludme. Tym razem 
mieliśmy mniej szcz
Scla - 
usmiechasięJ Jawor. 
Na intensvwne burze szcze- 
gólme naraż
ne są miasta, ob- 
Slłlry lesne ora1 okolice jezior. - 
To tzw. wyspy clepla. ktore przy- 
spieszają unoszenie Sl
 mas wIJ- 
gOlnego powietrza W miastach 
dodatkowym czynmkiem wply- 
wającym na charakter burzy 
Jest zawarty w spalinach samo- 
chodow dwutlenek węgla. Po- 
woduJe on zatrzymywame cle- 
pla, które normalnie powinno 
UJsc do atmosfery. Mozna po- 
wiedzieć, że czlowiek sWOImi 
dZlalamaml sam doprowadza 
do stopniowych zmian klimatu 
-podkreslaJ.Jawor. 
Katowice należę (lo miast. 
gdzie burze występUją naJcz
- 
sciej. - Srednio notujemy tu 27 
dm z burzl;! w Ciągu roku. Były 
lata, gdy burzowych dni bylo 
nawet 38. Jeszcze cz
scieJ bu- 
rze występują na (erenach gor- 
skich. najrzadzIej na wybrzeżu 
- wyjasnla prof Niedźwiedź - 
Wyslępowame burz Jest wiąza- 
ne z efektem cieplarnianym 
I możemy Się spodziewac, że 
w kolejnych latach b
dzie Ich 


Starcie mas 


Marek WIdomski ze Stacji 
Meteorologicznej w Bielsku- 
Bialej: - Spotkaly Się dwa 
ogromnie zróznlcowane pod 
wzgledem temperatury masy 
powietrza. 
Od wschodu szlo gorące 
zwrotniłoWełJ; 
Bie!sko-BiałaB13-63-44. 
OeszynB58-D3-30. 
Ży,.,iecB61-94-90 . WAlI 


WICHURA 


SZTORM 


pow.75km111 


pow. 117 krTll1i nawel do 400 kmlh 
130km/h 9 
C
) 


pow. 89 knvh 


pow. 103 knVh 


f 


UJKÓW NOWY: 
Dach spadł na pOdwórko 


,.
...(
 
--......... --......... 


W UJkowle Nowym, w powie- 
cie olkuskim, szalejący hura- 
gan zdmuchnął dach jednego 
domu. powybljal szyby w kilku 
Innych I wykarczował ścle1:kę 
przez las. Wszystkotrwalo za- 
ledwie kilka sekund. Wczoraj 
poszkodowani gospodarze na- 
prędce usuwali szkody w oba- 


na glowę - mowi Knysl.lofSku- 
bis. cudem ocalaly gospodarz, 
którego dom najbardziej ucier- 
piaJpodczasburzy. 
- Calą noc nikt juz oka nie 
zmruży!. Strach było wyjsć 
z domu. W blyskach plOrunow 
widzieliśmy tylko, jak cegly 
I blacba z naszego dachu latają 
po podworku. Zebralismy si
 
w przedpok.oju, bo z odkrytego 
poddasza woda lala się stru- 
mieniami do pokojow - opo- 
wiada ze Izaml w oczach żona 
gospodar1.a. 
Nad ranem. gdy wiatr 
ucichl, okazalo się, że na dachu 
me pozostala am Jedna drew- 
manabelka.Wsz}'stkiezosta'y 
polamane jak zapalkl. Hura- 
gan, który zniszczyl dom pan- 
stwa SkubJSow, kilkaset metrow 
dalej wyrąbal some szerokl&,na 

 I 
e
:
:w
a
:: s
c;

 
Ej rzeniaml I lamaly pod napo- 
W naprawia dachu państwu Skublsom pomagali sąsiedzi I rodzIna. rem Jego sJly. . PS 


wie przez zbliżającymi się ko- 
lejnymi nawalnicami. 
- Bylo około 21. Nagle zrobi- 
ło SI
 ciemno I us1yszałem potęż- 
ny buk - jakby bomba e1::splodo- 
wala. 8yllylko Jeden potęzn
. 
podmuch 110 on zwahl mi dach 
z domu. Gdybym zostaJ dlużej 
na podwórku. dach runąłby mi 


CZĘSTOCHOWA, KlOBUCK, MYSZKOW: 
Bez ofiar w ludziach 


powalrue straty, zerwane lime za- 
suały pojedyncze domoslvła. Jesz- 
cze dzis nasze el'ipy powinny 
uporać się z usuwaniem szkod - 
:zapewml nas Adam Witek z c
 
stochowskiego zakładu energe- 
tycznego.. MAX 


Kilka po.tarow zabudowan go- 
spodarczych, setki powalonych 
drzew. pozrywane linie energe- 
tyczne I telefoniczne, uszkodzo- 
ne stacje transformatorowchto 
bilans strat po burzy jaka prze- 
szła nad obszarami powJatow 
częstochowskiego. kłobucklego 
I myszkowsWego. Na 5lczęsc:1e 
obyło się bez ofiar w ludziach. 
Wczoraj o 2 w nQl,:y naskule" 
uc'Ierzenia pioruna w 51ęzanach 
w gmime Lelow zapalił się dach 
stodoły i budynku gospodarcze- 
go. Oglen strawI' częśc dachu 
I 19I"omad7.one na strychu siano. 
Straty oszacowano na 30 tySIęCY 


złotych Zidentyc111ych.przyczyny 
paldy się tez mlnlOnej nocystodo- 
Iy w Zawadach i Mstowie. 
Jeszcze W(:z0taj raoostrazacy 
usuwali z drag )XM'alone wIChurą 
drzew w okolicach B)'strzanowic, 
Olsztyna, MSlowa, Nakła, KOZIe- 
głow, Myszkowa. Przed polu- 
dmem przeszkody usumęto 
i wSl}'stkle drogi w regionie czę- 
stochowskim by1y przejezdne. 
Nieustannie pracowaly ek.ipy Za- 
kJadu Energetycznego. Na skutek 
wy1adowan atmosferycznych 
uszkodzonyLh zostalo - gIowme 
na terenachjuffiJskich - 46 staCJi 
transronnalo
h. - Nie są to 


SzkOOjrooznazglaSZaepoalarmo- 
WfITI numerem telefonu strazy po- 
żarnej 998 t\ądźwcentrachzarzq 
dzamakryzysowego: 
CZęsIocI1owa 324-7618 
KIobuck317-36-34 

k(M313-15.41 


. 


-..... 


.a. 
'.. 


WICHURY I POTOP - czytaj si.. 11
		

/iv5521-2001-166-0006.djvu

			.trona 


) 


;
 -;3 

 


lipca 2001 


puls regionów 


MSTÓW: 
Czysta Jura 


Jak plsallsmy wczoraj, czę- 
stochowski starosta wyzwal 
dziennikarzy na pojedynek 
w zbieraniu smlecl, a my pod- 
jęliśmy wyzwanie. Walkę ste- 
czono wczoraj w Mstewle. 
Rywalizacja zakończyla się 
remisem. 
Sprzątanie, zorganizowane w ra- 
mach akcJI Czysta Jura 2001, 
ro,ZJXX:zęło się fla terenie obozu 
han::erluego. Chodziło o to, aby 
w wyznaczonym czasie zabrać 
jak najwięcej śmieci. Kryterium 
byłichclęzar. 
Ze strony urzęanlków (10 walki 
stanęło 10 osób, ze starostą 
Wiesławem Bąkiem I sekreta- 
rzemZdzISławem Nowakiem na 
czele. Oprócz naszej redakcji rę- 
kaWiCę podjęły Gazeta Wybor. 
cza, DZiennik Zachodni I Radio 
Katowice. 
Niewieje brakowa/o, aby tuż po 
zakonczemu rywalizaCji doszło 
(10 zmiany wladz pOWiatU. Kiedy 
bowiem poszukIwacze smlecl 
wrócili do obozu, okazala się, że 
brakuje starosty. Nie pomogły 
krzyki I nawolywama. Starosta 
przepadł. Sekretau ZdzlSlaw 
Nowak zaczął jUZ n8'M!t rozwa- 
żaćrozpsanenowych
rów, 
Kwadrans poiniej starosta wro. 
cił z czterema kilogramami 
śmieCI. Był to jeden z naJlep- 
szychwymków. 
Odbyły Się trzy pOjedynki, z kto- 
rych dZIeMikarze jeden wygrali 
(Dorota Steinhagen z Gazety 
Wyborczej pokonała sekretarza 
Nowaka) I jeden przegrali (po- 
razkę ponlosł Tomasz Zaboro- 
wiczz DZlenmka Zachodmego) 

;
{
e

 :

 
remisem. Takim też wymklem 
zakończono całą rywalizację 
Starosta przyznał, ze spodzie 
wal Się ZV(YClęstwa dziennikarzy 
i dlatego przygotował nagrodę - 
beczułkę plwa 
w ekologicznym 
opakowaniu
, czyli w puszkaCh 
Urzędnicy I dZiennikarze podzie- 
IIII Się nagrodą. 
AGNIESZKA bBOAOWICZ 


,.J 


ł/ł 


. 


UrzędnłcY I dziennikarze 
zbierali wczoraj smlecl. 


CZĘSTOCHOWA: Paszportowy zator 
Stare niemal od ręki 


W częstochows(dm blbrze pasz- 
portowym wydIułają słę koleJki. 
Od polowy lIpca nie ma Jul 
szans na otrzymanie dokumen. 
tu według nowego wzoru w cią- 
gu 30 dnI. OtZCkUj:jC}'ffi oferuje 

ję wzamlan paszport)' starego ty. 
PU, drukowane na mIeJSCU, a me 
wystawiane w Warszawie, 
- Paszportyslarego I'ypu pro- 
ponuJem)' w sytuaCjach W)]ątko- 
wych. gdy do W)J8zdu zmuszają 
s}1uaCje losowe bądz termin}: kló- 


cz8stochowa.naszemla8to.pl 


Tych rue można przelozyc - inror. 
muje ZdZJSlaw Ludwm, kierownik 
wydziału spraw obywalelskJch 
w oddzldle zamie)srmo.ym Slijskie- 
go Urzędu WOJewodzkiego. - 
Wowczas dukument Jest wysta. 
wiany w ciągu 48 godzLfI od ZIOLe- 
mapodama. 

 OczYWlscie, ze wo1alabym 
już paszport nowego rodzaJu, ale 
jeslibi;:deoczclnwalazbytdlu,go, 
poprosze o "stary" W polowie 
sierpnia planuJę \\o1jazdlAgraru. 


cę I me zrezygnUję z mego z powo- 
du braku paszportu - mawlla 
nam wczoraj Joanna Marecka 
z Częstochowy, 
W częstochowskim biurze 
paszportowym wzmoiony ruch 
notuje sie od początku wakacji. 
DZlenme tralia tu 300-400 wnio- 
stow o wydanie paszportow. To 
dwukrotnie wIęcej mi bywało do 
tej pory. Dziewiętnastu pracowni. 
kom bIura, był rozładować kolejk
 
wstrz}'maoo urlopy, _MAX 


Częstochowa 


r 


.... 


'1  


By w Częstochowie zlo.tyć dokumenty o wydanie paszportu, 
trzeba odstac parQ godzIn. 


CZĘSTOCHOWA: Złodzieje przewodów elektrycznych 


Kradną nie liczni, 
płacą wszyscy 
l: 


Częstochowski Zaklad Ener- 
getyczny ufunduje nagrodę 
katdej osobłe, która przyczyni 
slQ do wykrycia I złapania 
sprawców kradzlety napo. 
wietrznych przewodów ener. 
getycznych. W ubiegły roku na 
terenie działania ZE Często. 
chowa z slupów zniknęło pra- 
wie 16 kilometrów przewodów 
Straty liczone są w setkach ty. 
slQcyzłotych. 
Niespełna mlesiijc iFmu Sąrl 
Rejonowy w Myszkowie skazal 
Jana H, 7 Cynkowa w gmime Ko- 
LicgJowy na połtom roku pozba. 
wiema wo1noscl. W ciągu tygo- 
rlnia trzykrotme OI:1cmal on ze 
słupow energet}unych przewo- 
rly, W sumie skradl 2 tys. 203 
metry IImi napowietrznej. Do. 
rlatkowij kurą Jesl koniecznosc 
zapJaty Zak1arlOWI Energ t}t.lne- 
go 3 tys. 672 LI. tytułem napra. 
wumia szkody. To jednostkowy 
przykblrl wykryciu i ukurania 
sprawca takiej kradziczy. Na ogaj 
złodzieje kabli pozostają me. 
uchwytni 
Złodzieje, ktorzy potem sprze- 
dają skrarlzlone kable na zlom, 
z rej!ul}' wybIerają przewody nil 
slccilU:h tzw. mskich napięc, bie. 
gnących gIownie na terenach nie 
zabudowanych. Takle IIme dopro- 
wadzllją en
l
 elektryczną rlo 
przysiolkow I pOjedynczych do- 
mostw. 
ooscmiejsl.., nocna 
pora I na ogai pozne wykrycie 
kradzieży
że9ZMISena 
z1apanie sprswców spadlljij nie. 
maj do zera. Sami p01icjanci nte 
ubywają, że proceder ułatwIają 


...... 


. 


Kradzione przewody elektryczne po przetopieniu trafiają 
do punktów skupu zlornu. 


wlaściciele punktów skupu meta- 
li, ktorzy na ogol me sprawdzają 
źrodelpo;.hodzenia..dostawyto- 
waru". Pooarlto z]odzieje, wie. 
dząc, ie W punktach skupu mo- 
gą hyc skontrolowdnI. na ogol nie 
dostarczają tam przewodow, tyl- 
ko wczesnieJ je pn.etapiają. 
D05C skutecznym sposobem 
zapobLegania kradziezom Jest 
wprowadzony pn.ez częstochow- 
ski ZaklBd Energetyczny kompu. 
terowy system monltonngu Ze 
wzgl
dow fimmsowych, system 
ten monitoruje jedyme mybar. 
dZIeJ newralgJczne z 16,5 IYSląca 


kllometrow linii elektroenerge- 
tycznych 
- W oslalmch latach ZJawISko 
kradzieży przewodow nasila się - 
mformuje Ireneusz Gębski, pre- 
zes Zakllldu Energetycznego 
Cz
stochowa SA. - Zamiast roz. 
buoowywac SieC, zmuszeniU je- 
stesm)' ją odbudowywać Odlwo- 
rzema IImi wymagają czaso- 
chłonnego angażowania brygad 
popowla en rgetycznego, które 
w tyfn e7.asie nie mogą wykony- 
wac pLImejszych prac Dosc po- 
widnee, że odburlowa jednego 
kilometra lillll msk1ego napLęCIa 


CZĘSTOCHOWA: Zwierzę w komputerze 


Jeszcze wtym m\e&lącu ankie- 
terzy Towarzystwa Przyjaclól 
Zwierząt zaczną docierac do 
wlaśclell psów, by poznac ich 
opinię o planowanej na jeslen 
akcjI znakowania czworono- 
gów_ 
WJadze O.ęslochowy od daw- 
na p!Mnuwaly kompJeksowe roz. 
wiązanie problemu bląkajljCych 
się po mieście eZ\\ 
rlaw1dSClCtell\.lwuronu,l!OW. 
Program znakowama ZWie. 
rząt cztery lataremu wprowadzo- 
no w Gdansku Spowodowal on 
m.m. zwt
kszeme liczby psów, 
ktoce zostały zaszczepione prze- 
CIW wściekhznie. UlalwIa też 
znaku::me zaginionych el'NOro- 
nogow. _ MAX 


... 


1 
...... 


, 
.l. 


Według v.yIiczeń ZE w Często- 
chowie, szacunkowa wartość 
skradzionych VI ubiegłym roku 
przewodów elektroenerge. 
t}clfl)d1 wyniosła ponad 280 
t)5lęcy złot)1:h, Komeczność 
odtworzenia sieci pochłonęła 
521,5 tys. złotych. W pierw. 
szym kwartale tego roku war. 
tość skradzionych Przey,OOów 
sięgnęła już 100 ty.;ięcy zło- 
t}ctI..MAX 


to koszl okolo 40 tys!ęcy:złOłych 
Dlatego postanowllismy nagra- 
rlzac osoby, ktore pomogą nam 
skutecznie wyłapywać sprawców 
kradziezy nuszego mienia - do- 
dąie prezes Gęh
b 
MAREK MAMON 


ZŁOTY POTOK: 


Filmowe 
lato 


... 


Jutro na błoniach przy hotelu 
"Kmicic" w Złotym Potoku 
rozpoczyna SIQ III Jurajskie 
Lato FIlmowe. W programie 
Imprezy, ktora skończy się 
w nocy z niedzieli na ponie- 
działek, głównymi atrakcjami 
są darmowe projekcje fllmo. 
we I spotkania z: aktorami. 
Jutro ba\lolC Się będzlc moż. 
najui od godz 14,jednak ofi- 
cjalną inaugurację Imprezy za- 
planowano na 20.30. W kat11ą 
z czterech kolejnych nocy pro- 
jekCJe filmow POlrwsją do bia- 
łego rana 
- Mamy już wlasny ekran, 
o wymiarach 12 na 6 metrów 
 
informuje Ireneusz l:Iartko- 
wlak. pelnomocnik ds. turysty- 
ki w UrzędZIe Gmmy Janow. 
Przed mm ustawimy lawki 
I krzeselka, ale wielu wldzaw 
zapewne przyjdzie,jak to w po. 
przerlnich latach b}'walo, z wla- 
snynu sledzLskami. 
Atrakcją dIs kmomanow, po- 
za możhwoselą bezpłalnego 
obejrzema filmow, hędą spOlka. 
ma z gWlazdumi kma I telewi- 
zJi Goscmi w Złotym Potoku 
byli w mimonych latach m in. 
::< Artur l:Iarcis I pllns(wo Żako. 
wie. Tym razem swoj przYjazd 
zapowlerlLie1i Marek Perepecz. 
ko, Andrzej Iwmski, Iga Cem- 
brzyńska i Miroslaw Baka z zo- 
nq Urszu)q - rowmcż aktorkij. 
- MmlO fatalnej pogody 
w ubleglym roku goscllism)' 10 
tysięcy uczestlllkow Jur8jskiego 
Lata F)]mawego - mewi Bartko- 
wiak - Wierzymy, li: kinomanów 
zjedzie rlo na5jeszcz.e wIęcej. 
TegofOLznemu latu Filmo. 
wemu towarzyszy Ogol no pol- 
ski Zlol Samochorlowy "Gar. 
busow", przelolY balonem 
I zabylkowymi pojszdllml, 
luermasze i calorlobowe 510. 
Iska kulinarne. Imprezie pa- 
tronuje marszalek sląskl Jan 
Olbrych(. _ MAX 


. 


CZĘSTOCHOWA: 
Radni przerywają wakacje 


Na wniosek prezydonta Częstochowy Wleslawa Marasa, na dzli 
zostało zwołane nadzwyczajne pusledzenle rady miasta. Zcwzącl 
chce, aby w pilny trybie radni przyc1ly11l1 Się do wmosku zarządu ka. 
towlcklej SpeCJalnej Strefy EkonOmlcme1 o poszerzeniU o 55 hekta. 
rÓN obszaru pod:strefy częstoctoNskIeI. 
W 1999 roku rada podjęła uchwałę o objęciu speCjalną strefą 30 
hel	
			

/iv5521-2001-166-0007.djvu

			WODZISŁAW ŚLĄSKI: Młodzi piekarze zdawali egzaminy 
Bulki na piątkę  
\ 
I 


snn. 


\.. 


7 
Pi 

 


I 
11::. 


30 adeptów sztuki piekarni- 
czeJ zdawalo wczoraj w siedzI- 
bie wodzisławskiego Cecł1u 
Rzemiosł Ró.tnych I Innych 
Przedolęblorstw egzaminy 
czeladnicze. Kandydaci na 
przyszłych piekarzy zaprezento- 
wali przygOlowane przez siebie 
wczesniej wypieki, wsroc'l któ- 
rych. oprócz tradycyjnych bulek 
i chleba, nie zabrakło też bar- 
dziej wyrafmowanego pieczywa: 
misternie plecionych chałek, ro- 


gahkow i ffialych kołaczy. Slo- 
wem wszystko, co maina zrobić 
z mąki, wody i drożdży. 
Mimo że ten egzamin dla 
uclniow szkol zawodowych był 
tym samym, czym matura dla 
licealislÓw, u przyszłych piekarzy 
me bylo wldac stresu. - Przez 
trzy lata człowiek uczy się zwUac 
kołaczyki i piec chleb, to można 
nabyc wprawy - m6wIli uc:;zmo- 
wie, w przeważającej większoscl 
chłopcy. 


Egzaminy cze1adnlcze dla 
uczniow szkól zawodowych 
o profilu piekarsko - ciastkar- 
skim odbywają się w Wodzisła. 
wiu Śląskim JUŻ po raz drugi. 
Do tej pory uczniowie z calego 
regIOnu ten egzamin musle1i 
zdawać w KatowICach. Praktycz- 
ny sprawdzian umlejęinosci dla I 
mlodych cuklermków z terenu 
pOWiatu wodzlslawsklego odbę- 
dZIe Się w wodzlslawskim Cechu 
jutro..MlkS 


" 


(;.p 


18 lipca 2001 
uls regionów 


Jacek Hrlnda I Jego wypieki. 


Górny Śląsk 


rybnlk.naszemlasto.pl 


JASTRZĘBIE ZDRÓJ: 
Egzaminacyjna gorączka 


TURZA ŚLĄSKA: Gmina chce odebrać pole 
Droga przez miedzę 


W ]astrzębskleJfllII Uniwersyte- 
tu Śląsk)ego zakOliczyły się eg- 
zaminy wstępne_ W tym roku 
kilkuset absolwentów szkól 
średnich stara się o przyjęcie 
na studia dz)enne. 
Podobme, jak w poprzednich 
latach największym zaintereso- 
waniem cieszy Się pedagogika 
O jedno mtejsce na tym kierun. 
ku wakzyły I;ztery osoby. Nlel;o 
mniejszą popularnosclą nIŻ do- 
rychl;zascleszyslęnatommstti- 
zyka z infonnatyką. Wyjątkowo 


chętnych jest tu Iylu, ile przygo- 
lO'Wano mtejsc.l!yc moze wymka 
to z faktu, że po raz pierwszy na 
kierunek lenwp
egza- 
min lestowy. Jeden kandydat na 
jedno miejsce przypada takie na 
ekonof1zykę. To llCII'łO otwarty kie- 
runek, ktory jeSl polączemem 
marketmgu orazekononul z pra- 
wamitizyki. 
Wl;ląz chętm do podjęcia na- 
uki w jastrzębskiej fI1ii Umwersy- 
tetu ŚląskIego mogą sklad&: do- 
kumemy na studiazaocme..KIW 


Dwustumetrowy odcinek po- 
lneJ droll stał się przyczyną 
sporu mieszkanki Turzy Ślą' 
sklej z wladzamllmlny I 50- 
lectwa. Wczesną wiosną Anna 
R. otrzymała z urzędu gminy 
w Gorzycach plamo, w ktorym 
Informowano Ją, fe decyzją 
wojewody śląskiego Imlna 
nabyła prawo wlasnoscl drogi, 
biegnącej przez pole orne 
mieszkanki Turzy ŚląskieJ. 
Wydający deCY1Ję Pelnomoc- 
mk Wojewody ds PrzekllZ)'Wania 
Mienia Skarbu Panstwa powoJaJ 
się na uchwal
 \\bjewodzkJeJ Ra- 

y Narodowej z 19117 roku,zgod- 
me z ktorą tereny zajęte przez sa- 
morz.!łd pod drogi I'Ubliczne od 
1 styczma 1999 roku stają się 
własnoscią Skarbu Panstwa lub 
samorządu za odszkodowaruem. 
Anna R. odwołala się od 
ecy
i 
wojewody do prezesa Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 
w Warszawie, a ten !;Ornąl za- 
skarz.oną decyzję z powrotem do 
pierwszej instancji. 
- Jakim prawem za naszymi 
plecami urzędnicy rozporządza- 
Ją naszą zIemią'? Przecież lam 
nie ma iadnej gminnej 
rogl 
tylko miedza, ktmą z uprzejmo- 
sci uŻ}'<:zylismy na dOjazd do po- 
bliskich domów. A lerazz gminy 
bez pytama chcł,! nam 10 zabrac 
- mówi Halma R.. matka Anny. 
Starsza kobieta nie pOlrali ukryć 
oburzem8 I podejrzewa. że 
w sprawę zamieszany jest sołtys 
Turzy, którego rodzma ma dom 
przy spornej 
rodze. Denerwuje 
ją też, że nie I;zekając na osla- 
teczną 
ecyz.łę w sprawie 
rogl, 
gmina poszerzyla ją I wysypała 
kamaemem 


- 


j,;: 


Problem Pniowca 


"

 

 


Nie ma pieniędzy 


DNapflanladoAdama Fudalego,p
R)tmlka 
I Wszyscy wledzą,.te na Pnlowcu, obowiązuję 
zakaz kąplali, a pomimo to, sporo osob sIę 
tam kąpie. CZy to oznacza,.te miasto przymy- 
kanateoczy? 
To prawda, re 
 stan PnlCMCa niejest za 
dowalający I beZPiecZny. Nie chowa
 jednak 
Pfwp.aseklzrruerza
dotego,
jXJłI5ta- 
łotamI<ąplel5koz
zdarzerna.0tec. 
nie teren Pniew«:a należy do E\ektn:7.tJnL R)tmlk.... 
.Jdora jednak c'hętnle odstąpi go miastu. 
Tol2bJwająSlęuoążl
t'eIt!rJÓ,v. 
ObaNlązek Ich utrzyrmmaspada 
Iej na samorządy, ktoreteznlemają 
na IDplenlędzy.Jeślldo:IzioPnKJMec,IDW}'2f1Śn"¥ zzalomn
:lI! nie maż- 
na tam robić t¥e czego, jaklE!jS taniej plUt'łIZOr'KI. Tam p:!tr2ebna jest pa- 
uądna Infrastruktura: sanitanały, bieząca
, kanalizacja. Trzeba upa- 
rządkoY.ać ooeg l zagsp:xjafCPNaĆ teren. Pr'ianlemv.ód 
nas nie ochrom, ale powinien być 
bardzo przydatny na wypadek m. 
CZ}'Wl5I.ej
-m'N.1ąurzędni- 
cywracłborskim maglStrare.ł-S 


W:-

:

t.") 
'
D' 


Czekamy na opinie Czytelników 


. w PlEKARACH!JL 

ozowln-b"""'
y 
....-.-. 
. w KOBIORZE 


mknąć dzikie kąpl
isko do cza- 
su kiedy powstame tu infra- 
struktUr	
			

/iv5521-2001-166-0008.djvu

			....... 


8 
c
 
. y2 

 


18 lipca 2001 
puls regionów 


PYSKOWICE: Metalowe na drewniane 
Bezpieczniejsze huśtawki 


Rozpoczęta się wymiana sta. 
rych urządzeń na miejskich 
placach zabaw. NIebezpIeczne 
metalowe huśtawki zastąpio- 
ne zostaną drewnianymi. 
Zmlmą tei inne wyeksploato- 
wane urządzenia z 15 plaoow za- 
baw w Pyskowicach. Na ten cel 
w budżecie zarezerwowano 32 
tys. zl - Rok temu zdarzyl się 
u nas nieszczęs1iwy v.ypadek. .lgJ- 
n
la dZIewczynka, klórll metalo- 
wa hustawka uderzyła w głowę. 


Pos!anowlhsmy zapobIec podo
 
nym wypadkom - podkreśla Jan 
Turtiewlcz. burmistrz Pyskowic. 
Z ogródka jordanowskiego 
przy ul. Strze1cow B}'tomsku::h 
znikną wszystkie urzl;ldzenia do 
zabawy. Zostanie tylko piaskow- 
nica, ale nie na długo. - Nieba- 
wem zainstalowane będą drew- 
mane slimakl. drabinki, domki 
zręcznosciowe - obiecuje Joan- 
na Bujakowska z Urzedu Mi. 
sla..u 


KATOWICE: Czy piwnicę zaleją ścieki? 


Gorny Śląsk 


Półtora metra 
wątpliwości 


/ 


; I 


- , 


"-- ,,- 


I 

 


Stefan WOlnlak uwala, te rura kanalizacyjna w budynku, w kłorym mieszka, Jest zainstalowana 
.zbyt wysoko, co Ifoz! zalewaniem piwnicy sclekaml. 


Czy Urząd Miasta wie, te to 
Jest sknocona robota?! - zde- 
nerwowany Stefan Woinlak. 
mieszkaniec budynku przy ul. 
Pawia Kołodzieja 40 pokazuje 
nam zamontowaną tam dwa 
lata temu Instalację kanaliza- 
cyJną. 
Nie podłączono do mej prze- 
wodow z kraikami spustowymi 
pod podłogą piwnicy, pozosta- 
Iych po starej Instalacji. Popro- 
wadzona z piwnicznego sufitu 
rura kanalizacyjna wychodzi na 
zewnąln: budynku w polowie 
wysokoscl sClany. Woiniak prze- 
konuje, że przez to w razie awa- 
rii instalaCji lub znajdującej su; 
w piwnicy wymienmkowm cie- 
pla, 1:&18 pIWnica zostanie zaIo- 
piona. Wte
y koszty naprawy 
bę
q musie1l pokrył lokatorzy, 
kLórzy wykupią swoJe mieszka- 
nia. Wielokrotnie interwemował 
w tej sprawie w a
minlstracji 
budynku. Odpowia
ano mu, ze 
wszysUm jest w porzl;I
ku. Do- 
I;'lefO po interwencji ..Trybuny 
S]ąskJe(, admmistracja obieca. 
la zamontowaC wwymienrukow- 
m pompę odwa
niDJącą. 
Piwnice bu
ynkow przy ul. 
Pawia Koło
zieja były regular- 
nieza1ewane pn.ez sClekl ze sta- 
rej, bardzo zniszczonej kanaliza- 
cji. - Działo się to przynajmniej 

wa razy w miesiącu. Ta kanali- 
zacJa bylll bardw pozapychana 
_ wspomina Bogdan GOJ, kie. 
rownlk 
s. technlczno-eksploata. 
£YJnych Spolkl Mieszkaniowej 


"Murcki", zarzl;ldz8,Jącej wmi 
budynkami. Stwarzala to zagro- 
żenie epldemi01ogiczne. Dlatego 

wa lata temu SM ..Murckl" 18. 
Lem z katowickim Urzędem 
Miasta postanowiły wybudować 
nowl;I kanalizację w tym mieJ. 
scu. Miasto mlaloslę zająć jej 
częscią zewnęlrzną, a spolka 
pOdlączeniem 
o niej budyn- 
.".. 
Stefan Wozmak pOIwIerdza, 
że pJWflIce były zalewane fekalia- 
mI. Nie podważa tei konieczno- 
sd budowy nowej kanalizacji.- 
Ale 
]ał;:zego nowa rura Jest pól- 
tora melra nad starą, przez co, 
żeby moina bylo podliaczyć do 
mej budynek, trzeba bylo z111,wj. 

ować kanalizację w piwnicy 
i WYPUŚł;:IC ją prosto z parteru'? 
Tak Jest I}']ko w naszym bu
yn. 
ku, który stoi troł;:hę miej mż 
pozostałe. hW[lie ktoś sknocił 
pomiary terenu - zastanawIa s
 
WOlnlak 
Tadeusz Szczurek, inspektor 
na
zoru w wydZlałe gospodarki 
komunalnej Urzę
u Miasta 
w Katowicach zamacza na wslę. 
ple rozmowy z 
TSI ", że rura 
odpmwadzaJljCa ścIekI z tego bu. 

ynku 
o kanalizaqi nie wycho- 

zi z parteru. tylko z piwnicy, 
okola półtora metra od pozIOmu 
pOdlogi.. NatomisstJako najważ- 
nieJszy argument za umieszcze- 
niem nowej kanalizacji na 
mniejszej głębokoścI fIIzznaj
o- 
wala Się stara, wskazuje głębo- 
kośc, na której bLegme obok po- 


bliskiego szpitaJa kolektor scieko-- 
wy. - To kanalizacja grawltaqrj- 
na i gdybysmy chcieli Ją głębiej 
wkopał;:, podłączenie Jej 
o ko- 
lektora byloby nlemoz1iwe - 
przekonuje T. Szczurek. Przyzna. 
je tez, ze w1aŚClwle nie wiado- 
mo, jak pOdlączona byla stara 
kanalizacja. - Nie ma żadnych 
]CJ planow. Byla budO'W'lll1a prze
 
wojną . ItO nie wIadomo klór, 
-
odaje. 
Uważa tei, że piwnic
 bu- 
dynku przy ul. Pawła Kołodzie- 
ja 40 bardzo latwo moma zabez- 
pieCZYĆ prze
 zalaniem, w razie 
awarii wymlennlkowm £Iepla. 
Wystarczy zamontowac W niej 
studZIenkę (uw. gulił) oraz nie- 
wielką pom
 zczuJnlkiem, klÓ- 
raautomatyczruew1ijCZ.8łabysję, 
gdyby na podlodze pojawLla się 
woda. Uspokaja rówmei, że In. 
stalacja sanitarna budynku U>- 
staja prawIdiowo podlączona do 
kanalizacji - Cz
sto robI się to 
właśnie w ten sposob. W Kato- 
wicach są bU
ynki, w których 
tak to zostala rozwiązane I nic 
si
 nie 
zieje. Dlatego obawy 
mieszkańców są nIeuzasadmo- 
ne. Zwlaszcza żejestto nowa m- 
stalacja z pCY, wykonana:zgod- 
nie z przepisami 
 mówi T. 
Szczurek. 
lGerowmk Bogdan Goj obie- 
cal nam, że w wymlenmkowni 
clepla zamontowane zostanie 
o
wodnienie, klore za1eca in- 
spektor Tadeusz Szczurek 
MaCIEJ MOOZ£I.EWIlu 


BIERUŃ: Od stycznia nowa nazwa powiatu 


Rozwód Z Tychami 
.. --
 


Dotychczasowy powiat ziem- 
ski tyski, z siedzibą starostwa 
w Blerunlu, zmieni nazwę na 
bleruiisko.łędzlnskl. - Oderwa- 
nie się od Tychow oznaczlI 
azanle rozwoju n88zeco regio- 
nu - twierdzą lekaleI samorzą- 
dowcy. 
Starania o zmianę nazwy po¥Iia. 
tu trwały 00 pona
 
wóch lat. 
W grudniu ub. r. ze stosownym 
wnioskiem zwróci/się do premie- 
ra zarząd powlalu tyskiego. 
W:zesnlej podobne życzenie Wf. 
razil)' wszy.;tkie gml", wchodzą. 
ce w skład powiatu: Bieruń. Imle- 
lin, Lędzlny. Bojszowy I Chełm 
Śląski. - Te gminy tworzą jedno- 
rodny obszar ze względu na 
układ admlnlstraCYjno.prze. 
strzenny oraz wiezl społeczne. 
kulturalne I gospodarcze - argu- 
mentowali wnloskooawcy. Choć 
Tychy figuruJCI w naZWIe po¥Ilatu. 
nie wchoozą w Jego skład. Są bo. 
wiem miastem na prawach po- 
wiatu. 
-.JakopowlatZWIązanyz
uząty. 
ską aglomeraCją niC nie skorzy. 
staliś
. Ościenne grT1lny zawsze 


::J1f 


II 


JIII 
\ - . 
 


-- , 


-- 


Budynek starostwa powiatu tyskiego mieści sle w Blerunlu 
I to Jeden z powodow zmiany nazwy powiatu. 


tJojly lraktowane z mniejszą uwa. 
gil. Tymczasem u nas jest silna 
tradycja samorządowa - podkre- 
śla Magdalena L,ysko. rzecznik 
prasowy starostwa. - Teraz bę. 
dzlelTtJ tworzyć wszy.;tkle lI15I:ytu. 
cJe powiatowe, m. In. sąd czy po- 
liCJę. Z jednej strony to dUŻY W:J. 


sllek I koszty, z 
rugiej szansa na 
rozwój naszych gmin. Wkrótce 
rozpoczniemy prace związane 
z uchwaleniem nowego herbu - 
podsumowuje M. L.,ysko. 
Nowa nazwa p:>Wlatu zacznie ofi. 
cjalnle ObowiązywaĆ od styczma 
2002 r. _ IC 


PRElY QENT KATOW IC 
Ogłasza lI;onlmrs na slanowisl\o: 
KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI MIENIEM W WYDZIALE GEODEZJI 
I GOSPODARKI MIENIEM URZĘDU MIASTA KATOWICE 


Kanrlyd.1Cl przystępUI
<-Y do konkursu puwlnnl !Opełm
t naslepuJolce warunki; 
1 wykul.1lcemp wyż"7e prefprowane wyższe geodezYlne, pr
mcze lub ekonomlcznt' 
.2 4-lelnl slaz prdl-¥ zdwodow"'J 
3 mile wl
zldne dOSWli.'l(!czen.e w adm.nl'iitraqi publicznej 
4. umlelęlno;f ohslugl komputera 
-. umlelęlnoSc zarzo1dzan,a I kierowania zespołem lu
zkim 
KandydaCi zobowlClzam 54 do doslan:zł"nia naSIf:puJilCYlh 
okumenlńw 
l.zgloszenie do konkursu wraz z molywaqillJhle
,]nl,] Sle o stanowisko Klerowmka R!:'ff'riltll 
Gospodarki Mieniem 
2.kwestlon.ilnusz osobowy 
1 OOplS dyplumu I .nnych dokumentów potwlerdzal"cych posl	
			

/iv5521-2001-166-0009.djvu

			CZECHOWICE-DZIEDZICE: Miesiąc przed terminem 
Rondo włączane do ruchu 


Jedno z dwoch budowanych 
w mIeście rond Jest Jut goto- 
wo. Pozostała Jeszcze do zro- 
bienia kosmetyka I zielen, ale 
samochody Jut Jełd1ą. Prace 
wyprzedziły oprawie miesiąc 
planowany termIn. 
Drugie rondu będzie goto- 
we pod koniec lata. KJerowcy 
I mieszkańcy przestaną się mę- 
czye, a miasto zyska wygodny 
układ komumkacyJny. 
Finał prac był chyba n8jbar. 


dZIeJ gorąq'ffi okresem na placu 
budowy ronda w reJome tzw. sta- 
reJ gmmy. Powód'} Upal i spię- 
trzeme prac. Żar lal się z meba. 
gdy drogowcy łączyli rondo z do- 
chmh-:ącyml duń ulICamI. Ro- 
botmcy ręcznie sterowali ru- 
chem samochodowo Kierowcy 
pSloczyh, pokonując uskoki na 
Jezdni. dZiury i kamIeme. Wła- 
dze miasta zaS nie chciały para- 
liżować komumkacJi i wykony- 
wae nowych objazdów. - To Iyl- 


lwodrobina prowiwrk.i. żeby nie 
zamykac na kilka godZin uL Ma- 
zancowlckiej - Uumaczy wice- 
bunmstrzStanislawCzyż - Ma- 
my miesiąc przyspIeszema, dZię- 
ki dobrej organizaCJi robót 
isprzyjaJącejporpc:lzie_ 
- Ale prace są tu niewdz](;c7- 
ne, bo infra!i,truktura podziem- 
na jest clęzka - podsumowuje 
majster Marek Kys z firmy 
PRJNŻ. która jest głównym wy- 
konawcą rond _ SAB 


Podbeskidzie 


!lif& 
.
 
. f 


L 


strona 


.", 


9 
(2 
-" / 


'i -' 


Ostatnie prace przy rondzie w rejonie tzw. starej gminy 
Po śwle.tym asfaicle przejechały Ju! plarwsze samochody. 


bielskobiala.naszemiasto.pl 


18 lipca 2001 
puls regionów 


BIELSKO-BIAŁA: Niepewna przyszłość "okrąglaka" 


Kupcy dostali 
cudzą własność? 


Ze zruJnowanej budowli przy ul. 
WarszawskieJ, zwanej "okrą- 
glaldem
 wyprowadziły się In- 
stytucJe mieJskie. Puste są 
dwie salki gImnastyczne. Z pla- 
cu wyprowadziła się giełda han- 
dlowa. Spa kobIercy właścicie- 
li, wywłaszczonych w latach 
70., upominają się o swoje. 
Miasto tymczasem postanowi- 
ło nler
 przekazać 
bielskim kupcom na polski hl- 
permarket. 
Wladze Bielska, pewne, że 
W}'grają sprawę ze spadkobierca. 
mi wlaśclCieli, postanowlly wy- 
dzierżawie nleruchomosc na 25 
lat bielskim kupcom, by mogli 
wybudować obiekt handlowy. - 
Kupcy dostaną 
okrlłilak" i te- 
ren w dzierżawę na preferencYJ- 
nych warunkach - mówi rzecz- 
nik UM Jacek Kachel. - Wybu- 
rzenie ..okrąglaka" raczej nie 
wchodzi w grę - dodaje. 
O dogodną dZiałkę bielscy 
kupcy zabiegali w ratuszu od 
dawna. Dzis pukają się w czoło. 
Obok "okrąglaka" roslJ.ą JUŻ su- 
permarkety sieci Ahold i Au- 
chan. - Jak Sl
 zderzyć z tak 
ogromnym kapitalem'.l - zasta- 
nawIa się Mana Kręcma, prezes 
Sieci Handlowej "Rabat"_ Jasz- 
cze bardziej sceptyczny jest 
Adam Wolak, przewodniczący 
Rady Nadzorczej Beskidzkiego 
Towarzystwa Kapllulowego, klÓ- 
re zrzesza kupcow, chcących bu. 
dować wlasny hlpermarket - 
BUdynku me chcemy, trzeba BO 
wyburzyC i po wyburzemu moż- 
na tu coś wybudowac - uwaŻa 
\\blak. Jego zdaniem. czas na re- 
alizację pomyslu polskiego hl- 
permarli:etu JUZ miną!. - MOle 
inaczej kupcy zagospodan!ią ten 


ŻYwiEC: 


Dzielnica wspomnien 


NajstarszeJ dzIelnicy 1:ywca - 
Rudzy - poświęcona Jest wy- 
stawa w Muzeum MleJskbn. 
Rudla obejmuje obszar od ko- 
sclola iw_ Krzył. do brzegów 
Jeziora 1:ywlecklego. Lharakte- 
rystyczna 
wiąlYnlajest budowlij 
1I01ycką. pochodzącą z XIV WIe- 
ku Na wystawie zgromadzono 
folografIe I obrazy przedstawiają- 
t.e Ru
 oraz sprz;ly z domów 
w tej dzlelmcy, g!ownłc z okresu 
mledlywąjennego. _ WAGI 


....  " 


' ,"
 .'A
"'-'" 
.. iiir -l- I 1." 

+
:'

1

 _ 
N. - L - c
 


.. 


" 
 


\4' 


-- 


. 


, , 
Opuszczony PRL.owskl ,,okrąglek" przy ul. Wal'!łZilW!lkhll mleste postanowho wydzlertawlc 
kupcom, tymczasem o nleruchomośc upominają się spadkobiercy dawnych wl8Śdd .. 


obiekt. by me konkurować z za- 
chodnimi hiperrnarketaml? - 
zastanawia się, ale konkretów 
nie chce zdradzać. Sceptyczny 
jesllci: co do intencji miasta. - 
Na razie mam tylko pIsma od 
prezydenta, ze trwa postępowa- 
nie administracYjne uslalające 
stan faktyczny i prawny nieru- 
chomosci. Wygląda to tak. jak 
powleszenię: pau przed nosem 
kiełbasy I to nie swojej lU! doda- 
tek Czekamy na konkret)' - mo- 
wlWolak. 
Kwestia wlasnosci okolo dwu- 
hektarowej dnalkJ I budynku jest 
doS!: zagmatwana. - Byli wlasc.. 
cie\e wnioskowali o zwrot całosci 
meruchomo
i CZyli gruntu 
i..okrąglaka",alemystwierdllli- 
sm)/; że nie ma podstaw do zwm- 


tu budynku Obecme trwa postę- 
powanie administraC}'Jne w Dnę- 
dzieMiejsbmwtejsprawie-tfu. 
maczy Benedykt Paluch, zastęp- 
ca naczelmka wydziału mienia 
gmmneSJ UM. 
W latach 70_ miasto wy- 
wlaszczylo włascicieli p81celi, 
ponieważ 1.8częlo budowac halę 
widowiskowo sportową Jesl ta- 
ki przepis, że jeśli wciągu 1 lat 
mwestor nie zrealizuje celu in- 
westycYJnego, to wlasclclel m
 
że starać gię o zwrot nleruch
 
mosci. - N.I5zym zdaniem. cel 
ten zostal zrealizowan}', bo hala 
, zostala wybudowana. Dyskusyj- 
nejest tYlko,jaka to hala - uwa- 
ża Paluch_ Innego zdania są 
spadkobl rcywlaśclcieliI fnelsq 
kupcy. - Ta hala miala być okrą- 


ŻYWIEC: 
Autobusy po nowemu 


Miejski lakind Komunikacji 
Iest w trakcie likwidacJI I prze- 

zł:łęC::
n; c=:=ł
 
maJ.ą obnUyć koszty funkcjo. 
nowanla firmy I poprawIe 
erektywnoiC Jej działania. 
Pas:lzero
 powmnj na 
przeksl.t.dlemdt.h lyskac Be- 
dnemy
autobusym. 
skrpodlogowe. musi wzrosnąc 
dyscyphna praC)\ chociaż i teraz 


na nią nie nanekam}: Po prostu 
musimy dbać o naszydJ klentów 
- mowi Leszek Kammska.c:Iyrek- 
lor MZK. W ZWiązkU Z prze- 
bzta1ceniem będą zwolmema, 
ale przede wszystkJm będn 111)' 
wysyIac ludn na ernel)1ury albo 
sWl3dc:zenla I za5llki przedeme- 
rytalne. Dopiero po tyCh rucham 
kadrowych zoooCZ}'m): r:zy Jesz- 
cze będziemy ,UlusIeli ograniCZ}'C 
7..lIrudmeme._wAO 


gla Jak spodek, a wybudowano 
tylko kawalek rogalika - uważa 
Adam Wolak 
Historii; najs1awnIeJs7.ej biel- 
skiej budowli PRl:i1 przypomina 
ÓOM:zesny członek wladz miejs1ud1 
iwo
,dzisprezesKlubu 
RekreacYJno-Sportowego TKKF 
"Blonia", Wladyslaw Gottlich. - 
Miała pawslac duża hala wi101'ri- 
skawo-sportowa. ale zrobiono ty]. 
ko zap1ecze z dwiema salkanu 
gimnastycznymi na skrzydlach 
budynku. W środku miała 
 ko- 
pula. a pod nią boISku. Byly już 
slupy, ale mwestyqę przerwano 
L.braku pieniędzy I zbrojCniazala- 
00 beloncm. NIc oSlągmęto WIęC 
celu inwestycyjnego - uważa 
Gottlich. 


BARBARASWADŻBA 


SIDZINA: 
Podpalone deski 


Blisłl.o 60 metrow sZ8Sclennych 
desek świerkowych ałotonych 
w startę spBIHo się w ponledzla- 
lek w mleJscDwoścl Sidzlna 
w powiecie wadowleklm. 
Nieznany spr!łwca zaproszy! 
ogień obok prynny z desk:iITlL fbzar 
zagroLJI kolejnym, zndjdującym się 
obok pryzmom oraz drewmanym 
zabudowamom gospodarczym_ Na 
S1.C2;SCII;slnu&omuda1osr;qJa.Jl()" 
wac ogJen Straty oszacowano wstęp- 
pIC na 24 tys. zł._wADo 


ZAWOJA: Złodziejskie występy 


Tylko pięć minut dzleltlo dwie sklepu Porzuclh karty I zaczę1i 
kradzlete, ktore miały m1ejsce uciekać samochodem w klerun- 
w placówkach handlowych ku SkaWICY. 
w Zawol. - Za drogach zorgamzowano 
Przed godzin,! Ul w jednym blokadę I posclg 1.8 z1odziejami, 
z zawoJansklCh sklepow pOjawiło których bylo czterech. Zatrzyma. 
5i
 dwoch mlodych mężczyzn. II Ich poliCjancI z Żywca. Okaza- 
Wykorzystując nieuwagę peno- lo się, że są to dwaj mieszkancy 
nelu,jeden z mch sli;gną1pod la- Sandomierza, 26- i 20-latek, oraz 
c:Ię i wyjąl500 zł. Obaj mężczyźm dwaj męzczyżm z Gorryc, 25- 
opusclh sklep. I{jlka minut póz. I 22-letni - pomformowala nas 
niej do innego sklepu weszla trojo wczoraj asp. Mal.gorzata Przery- 
ka mlodych mężczyzn. Zabrali wacz. rzeczmk Komendy Pawia- 
59 kart telefonicznych, ale zosta. (owej PoliCji w Suchej Beskldz. 
li zauwazem przez pracownika k J _ WAG 


PRUCHNA, GÓRKI WIELKIE: 
Nieostrożność na drogach 


Brak ostrofnoścl podczas pro. 
wadzenia poJazdów był wczo- 
raJ przyczyną dwoch wypad- 
ków na drogach powiatu ci&- 
szyńsklego. 
W PruchneJ kierowca fiata 
126 p na łuku drogi stracił pa- 
nowanie nad samochodem. zJe- 
chul z jezdm i uderzyl w skar- 


pę Dwie osoby z malucha zo- 
staly odwIezIone w stanie Cięż- 
kim do szpitala w JastrzębIU 
ZdroJu. 
Natomiast w Gorkach Wiel- 
kich 15-1atek kierujący motor
 
werem potrącil6l-letniego pie. 
szego. SkOl1czylO Się tylko na 
opatrzeniu ran _ WAG 


UVlIĘDZVBRODZIE ŻYwiECKIE: 
! -ozieci pływają bez kapoków 

 k Biegun, wędkarz z PIetrzykowie, uratował mę1:czyznę z Mysie- 

 nic, który tonął w jeziorze MI dzybrodzI*n. Kilka minut wr:zeSnleJ 

 uratowany sam rll&Zyl na pomoc dzieciom dryfuJącam na pontonie. 
D::Idrarnat}aneJ5)"IuacjiOOszlokllkadnitemu.Fbntonztrójkądziecibez 
ltapok.óI¥
sil
\l<r1 fala zaczę\a ICh ZrosIĆ w kleNnku l3pJry. 
TOłKIrzyszący Im 27 -letni męzczy.zna pr6tx:Mgł VtjJ!aw dogpnić dryfujątj' 
pontoo. 
-DzieciZ2QęłjkrZ'pBC,aJe
iśrr¥.żesię
piają-oj)JMadażo. 
naJacł.a Bieguna, wędkarza z Pietrzykowie. - Nagle zorrentcJNaliś
się, 
żelTlęŻCZyZril wv.Qdzie nie maSlllfalagoznOO. Mąż mdłSlę dojezJo- 
m. [)oplem, kiedy 
CMElłtegl męzczyznę bliski brzegu,J3klS chla- 
pak
dov.OOyip::mógl
gonabl2'eg-OjXJ'MadadaleJ 
żona Jacł.a Bieguna. 
J.ągn1ęłąP na bl2'egm
ńca M)$Ienlc po- 
fptoNie 00wi0zI0 do szpitala. W tym czasie płynące na pontonie dzied 
dohol!M0ł do br2egu rnłt::di czIcPNiek p!ywaJątj' w pobliżu na desce sur- 
firgAAEj. 
Pan Jacek nie nąII z nEm v.cmmJ rozmawiać, 00 okazało Się, że prze- 
ziębił się pOOczas rabJKclnia męZczyzl1f z MyśIenlc. O komentarz do o
- 
sallej S}"Iuaql polXD5
ISm;.Jeaego Ziomka, szefa Wodnego O::hcXnicze- 
goflogIDMa Ratun
 naci pobliskimJezlOrefT1 ŻYMeckim. 
- Taka IJazrTy3IrDŚĆ zdarza siębardroczęsłO - paME!dzjal funek, w:;p:;t- 
mnialolfV1ej,IĆ7MUe n.ebezplec2nejS}"luacJI. - Wmedzlelę!:¥CI p:tęzna 
fuIa,amlrrotonajezlOO)
lll.CZeStnicyotxJzUkajakarskleWJ.Za- 
den nie mai kapoka KajBkl, na któl)clt pI',1'\ęI
 są v.ęs!	
			

/iv5521-2001-166-0010.djvu

			strona 


o 
r

 m- 

0 


18 lipca 2001 
uls re lonów 


I. -A- ), 
 . , , " J 

-r g. 

 
,1 
-:l:J 

 
.- 


SŁAWKÓW: We wrześniu już nikt nie połamie nóg na zabytko"}'m Rynku 


Nowy chodnik, latarnie i drzewa 


Wczoraj na slawkowsklm Rynku 
rozpoczął się remont nawierzchni 
chodników. Prace kosztujące ponad 
60 tys. zI potrwają, z.godnle z pla- 
nem, do 15 wrzesnla. Stare polama- 
ne plyty poludnicweJ I zachodniej 
pierzei Rynku zastąpione zostanę 
koSlką brukowI!. 
- Najv.yzslyczas, bojuZ memozna qy- 
lo tędy chodzić. Sama kiedyś o malo 
nogi nie zwlchnę/am Najgorzej bylo 


w czasie deszczu - robią Slętu głęl:xJ- 
kie kałuże i nie można przejść - rT1ÓwI 
jednazmle5Zkanelt 
jak udalo Się nam dowiedzieć, rcIYtf1O- 
CleŚniezv.ymianąchooni1- 
snowca i MysłOWIc. Podobny ł:rjł 
tez sJXISÓb dZIalama zboczenca. 
Mimo to poliCJancI nie chcą na 
razie oflcJalme powiedzieć. te 
prawdqxxIoI:nle ma
 do czy- 
nienia zseryJnym gwałcIcielem. 
Póki co w KomendZie Miejskiej 
Pol iCjl prowadzone są dwa od- 
dZielne postępowania. - Nie wy. 
klucza
, że sprawcą obu prze- 
stępstw jest ta sama osoba, 
lbyt wcześnie jednak. by o tym 
przesądzać - dodają po1icjancl. 
Poniżej przedstawla
 portrety 
pamięcIowe sporządzone na 
podstawie zeznań pOszkodowa- 
nych dZle<;l. . Gl 
r
 - -' 
Wiek z wyglądu ok 20-25 lat. wzrost 180-185 cm. włosy długie, 
podczas d1Jgrego napadu spięte w koński ogon. Twarz trojkątna, 
oczy PIwne. bródka owalna 
ląC8, na twarzy mIodzienczy za- 
rrst. być może przykrywa bliZny po ospie lub trądzi1lu, czoIo szer0- 
kie, cera normalna. W srodę 11 lipca przestę
 mial na sobie nie- 
bieski dżinsy, j8sno-szarą koSZulkę na ramIączkach. 
Portret: męzczyzny zdlugimi vAosami - 
IS podany przez dZiew- 
czynkę lpalconą 13 czerwca 
Portret meżczyzny za spiętymi Masami bez oKularów - ry.;op.IS po- 
dany przez chłiPC8 matakowarłegp 111łpta. 
Wazystklch, ktorzy rozpoznają przedstawloneło na zdjęciu 
męłczyznł policja prosi o kontakt ped nr telefonu 292-18-81 
wew. 321, lub 997 . Gl
		

/iv5521-2001-166-0011.djvu

			Mimo wszystko dumni 


AWSP Jest dumna z osiągnięć III 
Rzeczpospolitej I osiągnięć ostatrie- 
go czterolecia - powiedział wczor,J 
szef komitetu wyborczego AWSP An- 
drzeJ WIszniewski. 
Na konferencji prasowej dziennika- 
rze pozna1i logo koaJicyJnego komitetu 
wyborczego AWSP - analogiczne do te- 
go, które towarzyszyło Akcji w wyborach 
w 1997 r. 1Ym razem pod czerwonym 
symbolem AWS dopisano słowo Prawi- 
cy. - AWSP chce podkreślic przez swoje 
logo, że jest dumna ze sWOIch osiągnięc. 
choc zdaje sobIe sprawę z szeregu popeł- 
nionych błędów - mówił Wlszmewski. 


Zastrzegljednak, że tylko ten nie popel- 
ma błędów, ktOl)' mc nie robi 
- My popelniJiśmy szereg błędÓW, ale 
zrobiliśmy znaczme więcej niż którykol- 
wiek mny rząd w Ciągu ostatmego lo-le- 
cia-podkreslil. 
Wi5zmewsk:a poinformowa1. ie komi- 
sja zaufania AWSP podjęła decyzję, iż 
pięCIU potencjalnych kandydatów do 
Sejmu nie będzIe umłeszczonydJ na li- 
stach wyborczych Wiszniewski me 
Chcla! podal l1azwlSk, powiedzia1 Jedy- 
nie, ze glownym powodem takiej decy- 
zji jest wchodzenie w loka1ne sojusze 
z SLD bez zgody AW" . PAP 


;." 
 'll
 <01-:" 

 . 

 
PRAWICY 


, 


Kr. 


Szef komitetu wyborczego Akcji Andrzej 
Wlsznlewskllz lewej) I Adam Bachleda Cu'ui. szef 
sztabu wyborczego AWSP. 


Kolejne komitety 
PKW przyjęła zawIadomlema 
la. .1iarze zgłoszenia w wyb0- 
rach kandydatów na poslów 
lsenatorów od kolejf¥:h komi- 
tetem y,y'oorczych. Wśród zare- 
jestrowa
h są I- rannych. Straż po- 
żama Interwenlowa1a ponad 
1500ral)/ 
\\tWlo,""O
a1arm 


Sytuacje Romów w Polsce Jest dra- dym Romom szans startu wdorosłe ży- 
matyczna, Jej przyczynili! Jest obok cicro.vnydJzpozogta)yrruobywatelami, 
lIbostwanlsklpoz1omwy1wtalcenla, me 
owuje 1d\ dowl1M\1 w"fjciu 
a często łI'IIIIfabetyzm Obecny sys- pańsIwa I społeczenstwa" - napisa1 
tern edukacji nie pozwala na erek- rzecznik do ministra w liście. Według 
tywne ksztalt:enle dzłec:1 romsklch - pro[ ZoIla, rus1a poziom y,ykształcerua 
uwaJ:a RPO. Z prołiem Iym Rz.eczruk Romow spowodo>.\7llny jest nie tylko 
Praw Obywate1sk.idl, pro[ Andrzej ZoI1 okresloną postawą i .stylem życia Ro- 
zwrocll sie do rruru5\I"8. edukacJI. "Obeo- mow; ak tez brakiem mK:J3IYWY w tym 
ny system edukacji nie zapewnia m10- ZBkresIC ze strony polskich wlad.z.. . IW' 


)XI'M)dziowy dla Tczewa, Grne- 
wa I Peiplma. Opady deszczu 
spowodowały podniesierue sic' 
wody w okdicznych rzekach, 
kana1achijeziorach,min.na 
Kanale MłyńsJum. Jedna oso- 
ba ranna, dwa 7I1iszczone sa- 
mochOdy oraz kilkadziesIąt po- 
lamanych drzew, to skutki 
bun., ktore we wtorek po połu- 
dniu przeszły nad Podkarpa- 
	
			

/iv5521-2001-166-0012.djvu

			strona 


12 


18 lipca Z001 


Concorde z u1epszonyml oponami oraz zmodernizowanymi 
zbiornikami paliwa wzbił się wczoraj w powIetrze. 


wydarzenia 


Czarna owca 
Watykanu 


Watykan dał wczoraj afrykańskiemu 
arcybiskupowi Emmanuelowi Milingo 
miesiąc na rozstanie z żoną i zerwanie 
z sektą MJona. 
W przeciwnym wypadku 
zagroził mu ekskomuniką. 


Q 


'. 


\  


J 


Czy I tym razem abp MIJlngo ukorzy ałę przed papldem? 


M Ilingo. ktory oienił się sob wyrażny i jednoznaczny. 
w se"Kcie Moona w mll- Emmanuel Mdingo, byty arcybJ. 
jU br., ma do 20 sierp- skup Lusakl w ZambLi I były de- 
ma czas na spelnłenie Irzech wa- le,gat Paples"Klej Komisji ds. Eml- 
runkJYN poot2lwmnych pt"l.er wa- grantuw, od dtul.srego czasu 
tykanską KongregacJe Doktryny wprawiał wJadze koscielne 'IN za- 
Wiary: odejscle od żony; przeci
 kłopolanle ni konwencjonałn}m 
cie wszystkich powiązan z sektą zachowamem. SwoJe konnlkty 
Mlona, og]oszeme publicznie z kodeksem kanomcznym przy- 
wierno!icl doktryme KosclOla pieczętował pod koniec maja za- 
i zasadzie cebbatu oraz maamfe- warciem małzenstwa z 43.letnią 
stowame posluszenstwa w spo- kDreańską lekarką. 


Slub zostal zawarty podczas 
zbIorowej ceremonii zorganizo- 
wanej w noWOjorskim hotelu 1111- 
lon przez guru koreans'kiej se"K1Y 
Sun Myun.g Mouna. gJoszącCj 
zjednotzenJe wszyslkich religii 
monoteistyCZnych. 
Kariera koscielna arcybisku- 
pa MIlingo. klary 13 czerwca 
skonezy! 73 lata, zapOWIadala SLę 
bardzo pomyslnie: papiez wy- 
nlOsl go do godności arc}"blSku- 
pa, gdy mial zaiedwle 39 lat 
W 198] r. zostal jednak we- 
zwany do Rzymu, aby odpowie- 
dZIeć na zarzuty w spraWLe upra- 
wiania cza[QW MitmgD stafllJw. 
c:zo zaprzeczyI oskarlemom, we 
Jan Pawelll uzna!. ze arcybiskup 
Lusaki powinien pozostać odtlld 
w Watykame i wyznaczy! mu sla- 
nllwisko w Papieskiej Rac1zie ds. 
Emigracji Emmllnuel Mllln.go 
sz:yb«o zdoby'l we Wloszech famę 
egzorcysty. a niezwylla, wywo- 
dząclI SIę Z afrykansklej tradycJi. 
forma wypędzania zlego ducha 
zpoffiOqtaócalsplewuzyskałB 
mu (Jopularnosc. Przed kIlkoma 
miesiącami arcylliskup Mediola. 
nu kardynał Carlo Maria Marli- 
m I kardynal Camllo Rumi, wi- 
kariusz Rzymu (ktorego b'lSku- 
pem jest papież) zabromli mu 
wykorzystywania kosclO1ów die- 
cezjalnych do tych praklYk, SClą' 
(l,ających corsz więk.sze Hum)' 
W odpowiedzI Mlhngo zacząl 
odpraw18c egzorcpJ11Y w saJach 
rZ}'msklchłlole1i. W 1.999 r.zo- 
staj odwolany z funkcji delegata 
PapieskIej Rady ds. Emlgranlow 
I odtąd datuje się jego zblizenie 
do seklY Moona. _ PAP 


Od stałego korespondenta 
w Niemczech 


Schr6derowie też liczą marki 


20 dm, z przerwą na S1a}1 w Ge- 
nui 8 gospodarczych potęg swia- 
" 


Kanclerz Gerhard Schroder ma 
urlop. W)JJoczywa we WIoszech 
razem ze SWOJą ma1zonką OorlS 
I córką Klarą. Jednak me odlecieli 
tym SBmym samo\otem. 
Ze wzgl
du na obowiązujące 
w Niemczech warunki hezpiea.en- 
siwa slefgabinetu me moi.e kDrzy- 
stac z tmdYl'}jnych pO!ijczen lotm. 
czych Musi podrozowBC speCJal- 
n}m challangerem lotnICtwa 
woJskowegu. Przejot tym samo\o- 
tern kosztowa1hy rodzinę ponad 4 
tysUjl.e marek NormalllY bilet 
cham
roW}' kosztuje o (Joklwę 
mmej Żona zcorką zaoszC7.ędzily 
w
c Irochęmarek 
RodzJnIl Sduooerow wypoczy- 
wa na (Jołnocy Italii. Towarzyszy 


im pL!tCil1 ekspertow słuzb bc:zp
 
czenslwa i osobisty rcl"erent kaoo- 
leru!. Gu':!o Schnutz. 
Urlop Schrodera trwać b
dne 


f" 


. 
. 


,--.: ! 
-- .. 
 
Kanclerz Schrtider przegląda wraz z wlosklm malarzem Bruno 
Brunim gazety w kawleml w miejscowości Fak:onar.a. 


Concorde znów na niebie 


Ponaddźwiękowy samolot 
pasaferskJ Concorde wystar. 
towal wczoraj po południu 
z londynsklego lotniska He- 
8ł:hrow w pierwszy próbny lot 
od kalastrofy pod Paryi:em, 
w ktfu'eJ prz.ed rokiem pon\Q- 
slo śmierć 113 osób, 
W lipcu 2UOO r. maszyna 
Concorde l1ależąca do fral1Cu- 
skich linii lotnICzych Air Fran- 
ce slanęła w ogniu I rozbJla Sl
 
wlc.mtce (JO starcłC Z paryskIego 
k>lnishRoissy: 
OodlOdzenie us(alilo, że 


Zagranica 


Krótko 


Czterech palestynczyków 
zginęło podczas ostrzału 
dv.óch dorrów w BeUejem (Za- 
d10dru Brze@Jprzezllfaelslue 
śmlgłaM:e - podały palestyń- 
skleshJ
rned}crne. 
Rząd Niemiec chce rozmów 
z Clechami o bezpieczenstwle 
elektrowni at()l'J'l(lYoeJ w Temell- 
nie. Ber1ln przekazał wczoraj 
stronie czeskie.! e6wrc.Oczenie, 
w ktOfym nawołuje do za- 
mkmęClCleleklrOM'lII proponu- 
Je strome czeskiej rozmowy. 
Dzieslęc francuskich miast, 
wsród nich Nicea na Lazuro- 
\ItYfI1
,\'	
			

/iv5521-2001-166-0013.djvu

			REKLAMA 


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 


50069486 


J 
Fi a( 
:
 _ 
.J
,," Summ er 
" I ( 
'",,=, -Jr--r--"/ 


J:łJ 


I 


I 


I 


.. 


. i 


" '" 
'" r 
"I 

 
-\ 

 
. 
. , 
, 
. 
. 

 
, 


KonI połqczenia: 
I jednostka taryfikacyjna " U. 
"Zl" 0801191919 www.flat.com.pl 


t  
.. 
, CI 

. . 
'. ... .. 
\ 


.. 


, 


" . 


. 


.. Ił 

 .' 


.1 

. 


"- 
.t 


'ł ł 


, ... 


.. 
.. 
,. ..
 


to. 
.. . 


'. 


- 


, 


. 


..' 


.. 


. 


... l' . 


, , 


I 


. 


. 


J 


-ł..... J 
- gdy złonlujcsz swój stary sanlochód 


; _ / 
J 
- rcszt
 dopłacisz dopicro w 2002 roku 
bcz odsetck 


J 


... 


r' .....,.,... 
...... 


-- 


o szczcg()ły pytaj \\' salonach dcalcr6\\' Fiata. 


. 


. 


... .. 
. 


.. .. 
. 
. 
\J 
. ł... 
.... .. 
.
		

/iv5521-2001-166-0014.djvu

			Dzisiaj 
zamieszczamy 
kolejne zdjęcia 
przysłane na 
konkurs przez nasze 
Czytelniczki. Są to na 
razie fotografie z ich 
prywatnych albumów. . 


14 2-01 


, 


Dziewczyna na okładkę 


\
 


.... . 


Fotomodelki, którym zdjęcie wykonał znany fotografik Norbert Niesiony.  
..F' 


... 

 


-- 


Z ainteresowame naszym J)omyslcm wy- 
lansowania ólJ.ewczyny oa o'dwkę 
(a mote i na "'Ybieg dla modelek?) jest 
ogromne. Otrzyma1ismy od naszych (2ytelni. 
czekJuz ponad 250zd
c. Za M2YstkJe dZJCklJ- 

 l=;I::
i
m';
e
:
r

i:;


:: 
wszystko, aby w seSJ8t:h zdjęcIOwych wZłelo 
udztaljak najwięcej dzJeWC%ąt 
Nie zamykamy WJęc naszego konkursu I Cle- 
kamy na kolejne fotografie. ks!i wiesz, u )esie! 
interesującą dziewczyną, przyslij swoje zdjęcie 
(rooze byc amatorskie, np. z Twojego rodzmne- 
go albumu). Na odwrocie umreść m{o(macje 
o sobie (imię, nazwisko, wlck, miejsce zamiesz. 
kania, dokJadny adres. numer telefonuj, abyśmy 
mO(lli się zTobą skontaktowac. Do koperty wlcż 
lam krotkie pisemne o
wlack:zenie opatnone 
TWOIm podpIsem, że wyrazasz 
 na publi- 
kację Twojego wizerunku w prasie. Poczekaj 
cierpliwie, B z pewnoSclą si
 z 1"ob4 skontaktu- 
Jemy. 
Raz w mlesiąLu, trzem wybranym dZlewczy. 
oom ZQrgamzu,jemy llrofe
- 'TlI!. -"}i.!ę zdjęcio- 
wą. otrzymają komplet zdjęc, ktore wykona 
znany fotografik Norbert Niesiony. autor 
zdjęć prezentowanych na naszej letniej stro- 
nie. Prua tego, pomolemy w zrobieniu kUriery 
np. modelki \1t)'sy1aJąc Wam: futografle do reno- 
mowanych pism. 
We wrzesmu. na okladce Das:zego magazy- 
nowego, pIątkowego WYdania znajdzie s
 zdj
- 
cie nD1.IeW\.lifny liila 100\" wybranej pn:
spe- 
CJalneJt _ 


--+-...... 


..... 


-' 


.... 


l 


\ 


Elwlra Kołodziejczyk z Zor 


I łłOlZRDIW5MOP NA 'J)2is.-1 
CtłOC:IAŻ NIE 
. 'l'O JEDNAK Ir
 ł'f: I. 
 
WSZYSTKO CALKIEH ,
R ':f 
9ÓJDZ:IZ ił - 
- 
--- ;< 
 NIESPODZI£WANJ:E 
pFA,CY '" (
g. 

 
NAJLEPIEJ I. WIĘ.L£ SPRAW 
lULKA 1IAŻNYCH ;r.r 
. NABIERZE 
sPOT1	
			

/iv5521-2001-166-0015.djvu

			Park pełen atrakcji 


ł 


Wyprobował pan 
osobiście ktor8Ś t. 
urządzeń na terenie 
Parku? 
Owszem, wszystbe.! Naj- 
wieksze wrażeme :zrobila na 
mnie karuzela ..Duże Samolo- 
ty". NigdzLe na swiccle nie ma 
takiej. Muszę przyznać. że ul74- 
dzema. klare są. lu zamontowa- 
ne, dają dużo zaba\\oy, ale nie są 
zbyt nowoczesne. Nie oznacza 
to jednak, że stanowili zagroże- 
me dla naszych goscl. MOIm 
zdaniem, nadszedl jednak ruy- 
\ryższy czas, by jeZJmeD1
, przy- 
slosować do mjędz.vnarodo- 
WYł;;h standardów. 


I 
i 


Co zmlenRo się w 
Wesołym MlasteczkLl w 
porownanlu z poprzednimi 
latami? 
P1z}
łltrakcjed.IB 
caleJ rodZiny. Nie tylko dla dZJe- 
ci, ale również dla osób star- 
. szych. Jednym z najlepszych 
rozwiązan na dzieli. dzisiejszy 
jest nasza wakacyjna promocja: 
karnet za 14 zlotych dla osoby 
datosiej I za 12 złotych dla osób 
 
pontiej dWunastu I.al. Uptawnia 
on do korzystania z 16 urzą- 
dzen meogramczoną ilość razy. 5 
Dzieci do stu centymctraw 
 
wzrostu wchodził gratis. Karu- 
 
zeLe objt;te karnetem przezna- 
czone są dla calej rodziny. 
Wprowadzilismy rowniez pro- 
mocyjną cc
 na przejazd kolej- 
ką linową. Kupując bilet na dwa 
odcinki. można jechać tfZY, czy- 
h caJąCrasę. 


Jesienią w Parku zacznłe 
się montat nowych 
urządzeń. Jakle atrak:cle 
C:::te\o.a}ą na klientów po 
otwarciu odmlodzonego 
Wesołego Miasteczka w 
kwietnie przyszłego roku? 
Będzie Ich bardzo wiele. 
Jedną z glównych będzie naj- 
większy w Polsce rolIercoaster. 


czyli kolejka górska. Na 
niektol}'ch odcinkach 
bedzie ona osiągac 
predh1se nawet 110 ki- 
lometrów na gOdzine 
Na trasie bedzie pel118 
pętla. Na rllZl.e me mo- 
ge jeszcze powiedziec. 
jak długa bl;dZle trasa 
kolejki, porueważ nie 


J 


- 


A 


bby zainstalować nowe 
urządzenia, trzeba 
zrezygnowaC z częScl 
dotychczas Istnlelących. 
Wiadomo 11,12:, które 
karuzele znikną l parłuJ? 
Niektóre karuzele nie Sił d0- 
statecznie nowoczesne I trzeba 
będzie je usunąć. W lej chwili 
nie jestemjeónak w stanie po- 
wiedziec, które urządzema po- 
zostaną w Parku. 


Park ma równie! 
oterować goScłom 
rotnorome Imprezy. 


'"
 


........ 
Rozmowa zRobem Doeven'e!", dyrektorem operacyjnym, 
marketingu i sprzedaiy Sląsklego Parku Atrakcji 
w Chorzowie 


zll8my Jeszcze jej ostatecznej 
lokalizacji. Park zostanie po- 
dzielony na Ul)' strefy. W jed- 
nej z nich powslanie Kraina 
Dinozaurow, przeznaczona 
glowl'lle dla dzieci. Z mysią 
o nIlsIOlatkach stworz)'m)' 
Park Przygody z bardzo szybki- 
mi urządzeniami oraz symula- 
lorem z ruchomymi siedzenia- 


GEBO 


FonetycznIe brzmi j8k G. 
OZnacza v.ymianę, dar I połączenie. 
Runa GEBO symbobZUjew1e\\.\oduszność, 'HIeIT'o05C. 
 
zjadnoczenle (skrzyżowane ręce), bezwarunkową hOJnosf, 
to\\r8rzyst¥o'U, a takle mapJczną wymianę i misty1<ę seksualną. 


Znaczenie runy GEBO 
.. w pozycji prostej GEBO 
m6wr. ze Jesteś śWiadomi swej 
niepowtarzelncści, że pragniesz zJednoczye Się z prZYJacIelem, 
ukochaną osobą iub grupą ludzI Ol(:esl \llYmienic z nimi 
i oraz 
doświadczenia. WiedZ że tal\że ktoś pragnie dać Ci siebie. przyjmIj to 
z radoscJą. Bo to co czujesz będąc poe 
rasolem
 GEBOjest magią 
v.ymla
. Runa ta symbOlIZuje potęgę I harmonię. szczególnie w 
slosunkach mtymrr,dl. Jest jednak pewien warunek: nie zatracaj swej 
mdywJOOaInOŚCIz.atbwno w 
\ąz\<.ach ffi\IOS"ft:h lak I kQnta1<;tad, 
slu
bowych. 
.. WIXI
ji ocIwrWlej GEEIO .radzr: zatrOSlCZSlę, by nlestrac:ićłefp, 
co posIadasz. Rozsądnie ,*,,8IWJ premądze, me Ilza1ezmaJ Się od 
rukogo. Przetrwai. bO sprawy mogą się pogorszyć mm nadejdzie 
polepszenie. Jeśli chodzI o 
Iązkl partnerskie, to GEBO w POZYCJI 
odwrotnej oznaczac może kłótme lub brak jednOŚCI w dążeniu do 
Y6pó1nego celu 


Przepowiednia 
Daj gOŚCiom schronienie, drzewom szum WIatru, ptakom v.()lność. 
kwiatom kropIęrosy.8IudZiootłD,
aldualnlep.:trzroJ-",.Jeślidajes.z 
cokol'Mek z miłością, to pOM'6a doCiebie zwielokItJtmone. _ OPRAC. EX 


ł 


mi, który przemesIe ich w sam 
srodek filmu akcji. Dla osób 
w rożnym wieku. rownież star- 
szych. zamlenamy stworzyć 
Park Rodzrnny. 
W Parku zainstalujemy mi- 
nimum 12 nowych urządzen. 
Być może nawet 16. ale to za- 
leŻ)' o
 tego, de miejsca uda 
się wygo
podarowac. 


Co czeka nas w 
naJbli!slym czasie? 
Naszych gosci zapraszamy 
do wztęCLa udziału w konkur- 
sie wakacyjnym. kto[)l potrwa 
do 2 wrzesnia Fundujemy na- 
grody tygodnia. miesiąca i se- 
zonu: bezpłatne bilety na ko- 
rzystanie z karuzel oraz alrak- 
cyjnewyciecz'Kl.  


W okresie Swiąt Bożego Na- 
rodzenia przygotujemy Wielki 
Kiermasz Świąteczny. Oprócz 
straganoWo nB naszych gości 
będzie czekac wiele świątecz- 
nych niespodzianek. W n0- 
wym sezome zamierzamy or- 
ganizować wiele imprez cy- 
klicznych o różnym 
charakterze, m. in. pokazy na 
je2.ione z udzialem narciarzy 
wOdnych. pokazy sztucznych 
. ogni W ramach przebudowy 
Parku planujemy wygospoda- 
rowac specjalne miejsca. gdzie 
będą się odbywać koncerty, 
dyskoteki oraz programy edu- 
koc)'jne dla dziecI. Jednym 
z naJważmejszych elementów 
parku rozrywki jest stworze- 
me przyjacielskiej al
 
mosre[)l I dlatego do- 
bieramy pracowni- 
ł:ów, . ł:'Ótzy będą 
traklować naszych 
goscl w WYJąlkowy 
'Sp
oo, pt\lc.
\Nt\i- 
ków gotowych do 
służenia pomocą 
i radą, lak. by każdy kto 
odwiedzi nasz Par..... mial 
ochotę do nas powrócić. 


W przyszłości kupiony 
przy welsclu bilet ma 
uprawniać do 
wielokrotnego korzystania 
te wszystkich urządzeń na 
terenie Parku. Wiadomo 
IU2:, Ile będzie kosztowae 
wejście do Parku? 
7 pewnosclą me mozemy 
zutosowat podobnyc.h stawek, 
Jak w Stanach Zjednoczonycb 
czy Europie Zachodniej. Reali- 
zuJemy również projekty w ba- 
jach aljal)'ckich. gdzie docho- 
dy są jeszcze niższe mz W Pol- 
sce. Nie wiemy jeszcze, jaka 
będZie oslateczna cena w Pol- 
sce, ale przypuszczamy, ie b
 
dzie 10 kwota pomJl;dzy 18 
a2Szlotych 
ROZMAW1Al1aOR t:;1E
LlCKI 


V 
I SfotografuJ 
lato 
I .Trybunę Śląską. 


Jak co roku ogl08111smy konkurs 
na naJepsze zdjęcie l wakacji. 
ZdjęcIo' JI>..... .......: Wa- 
dy są proste. Wystarczy IX'Z)'!>I c na 
nlłSladres(Katowx:e, ul Młyńska 
lJ zdjęcie, na ktol}'TTl majdzJe się 
lakże 
Trybuna Śląska w oraz opa- 
trzoną w1asooręcmym podptsem 
zgodę na jego publikaQę na la- 
mach naszej gazety. Zdjęcia ptiU- 
.kf1'N:ac będ1.1emy pnu ta\e wak
 
Cje:. Po wakaCJach. JUry z1ożone 
:t. dzieruukarly 
Trybuny ŚI
luef 
")'baerzcruyiepslf"7"tęcaespośród 
,.,zdjęćtygOdrua"' . 


,.'.....200, 15 
I 
 I 
I ',,- 


Do poczytania 
nale
aku 


Wyjście 
z cienia 


. 
 c.\
 
)'" 1- 

,,
 
;;::. 


A '11
.torany, pulwy. kap- 

 
T()
kcIta!em- 
r .ze dekoracje, ktore 
mają nam przysłonić wygląd 
pr
ów z Proxlmi Centau- 
ri-PraKÓW. 
Prz}'try1i na ZiemIę z odsieczą. 
aby uchronić ludzkość przed 
atakującymi nas EIgomaj8ml 
zProcyona. Przybyli i zostali, 
a wdzięczna Im ludzkość pod- 
porządkowała się Proxom bez 
reszty, dając Się bezlitOśnie 


ć. 
WtaklejrzectyWlStOSCl-80 
lat po "odsieczy" - COZJXJClYna 
się książka Janusza A. lajdla 

WyJSc\e z CIerna". Opowiada 
ośwjecje, wktórym
PfZY.iac1e- 
le. WCiąŻ są obok nas I stale 
nas mają na oku, ale mestety 
rnkllCh nigdy me widział, bo 
chronią Ich ()'M! dzi'M1e pojaz- 
dy I skafandry 
 pulwy I kapsy. 
KsiąŻka powstała 1978 r. Dziś 
czyta się ją bez alulJI potjtycz- 

h, alewted}',pod koniec lat 
70, nie można było me do- 
S\12ef,af: poOc/cłeT5'lW tlo na- 
szej wielkiej przyjazna do 
ZWiązku Radzieckiego I jego 
W}ToYOliclelskleJarmlł- 
Na SZczęście minęłojużtrochę 
czasu ł tamta 8\uZ:ja przest:lla 
straszyć. MImoto książka laj- 
dla nie straciła na atrakcyjno- 
ści. 
Nadal jest interesującą fabułą 
i grą, 
natemat 
ewenlualnego kontaktu z ob- 
cymi. Jakle będą między nami 
różmce? Jak nas potraktują? 
Jakiewtymukladzieznajdzie- 
my ITIleJsce dla siebie? Jak 
bardzo 
1imipoludzkuijal< 
trudno jeSt nam sobie Y¥)bra- 
zic inny śWiat. wldac W finale 
leJlXM'leści. 

Wyjścle z clema- jest drUgim 
tomem dz
 zeb!"arljCh Janu- 
sza Ą. lajdla, dZIŚ jUZ klasyka 
pOlskiej powieści fantastycz- 
no-naukowej. seflę v.ydaje 
Prószynskl I S-ka .MAN 


Dzlala n89Z stały, wakacyjny telefonl 


I 


We wszystkich sprawach, o ktorych piszemy na tej stronie, 
prosimy dzwonić pod numer: 


.... 


(32) 253 79 77 


Nasz specjalny wakacyjny telefon czynny Jest od ponledzlał
 
ku do piątku, w godz. od 12 do 14.
		

/iv5521-2001-166-0016.djvu

			_ Węt!rowny teatralny 
16 ogrodek 
1 stycznia 2000 roku ostatecznie \\ijkreślili nazwisko 
z nazwy ,;featr własny Stanisławiak" . Zgodnie bowiem 
z powszechną teorią dziejów, która mówi, że wszystkiemu 
winni są cykliści i dziennikarze, ci ostatni \\ijczerpali 
do cna cierpliwość i wielkoduszność Teatru, notorycznie 
przekręcając nazwisko. - Kiedy już ktoś napisał Teatr 
Stanisławskiego. dałem za \\ijgraną - mówi Grzegorz 
Stanisławiak. Od tej pory Teatr jest już tylko Własny. 


18 Upca 2001 


T en TealT nie prze- 
wKluje rozwiązy- 
wania melafizyc7- 
I1ych zagadek. Nie 
zastanawia Się 
w pamce co pubhcznosć chcia- 
łaby zobaczyc, czym też Ją tu 
zadowolic. P1ynie w popm:'K 
fali modnych ostatnio ..bTula- 
listów", grzebiących wsmle. 
ciach i degrengoladzIe. Nie ZB- 
ffilcrza nikogo ZffilcmBt: i po- 
uczac.Niezamierzatcżslużyć 
jako narzędzie terapii. Teatr 
Wlasny jest absolutnie po- 
wszechny, zrozumiały, me my- 
hc z .,popularny I chBlturzą- 
ey". Jak powiada Grzegorz 
Slamslawiak, reżyser i aktor 
czyli 50 proc. zespolu - Nie 
mażemy wywyższać się (!onad 
pHblicznośc i tworzyc szluki, 
klora będzie zrozumiala tylko 
dla kilkudziesięciu wtajemni- 
czonych. Postrzegamy życie 
lak jak inni ludzie i jeslI cos 
w nich nasza sztuka zmienia. 
lojakby mimochodem. NIc na 
siłę. To jednak. że nasze 
pn.edstawienia są ZIOlutntak. 
nie znaczy, ie nie stOją na wy- 
sokim poziomie artystycznym_ 
PrzecIwnie. Kiedyś, był laki 
czas w Polsce, że wszyscy dy- 
rektorzy teatrów zastanawiali 
się co by tu za.grac, żeby trafie 
w gusta publicznosci. Co dru- 
gi teatr wystawiał 
Okno na 
par1a:ment", w dodatku tei:yse- 
rował go meustannie ten sam 
człowiek. Tez daLem Się wpu- 
scic w tę pułapkę I tak samo 
zachodzilem w głowę co b)' 
tu... W korlcu dalem spokoj. 
Pomyslalem, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie przed- 
stawiac rzeczy. które ja uwa- 
zam za dobre, które mnie in. 
teresują I jcsh potrafię to tak 
ZroblC, by zamteresowac in- 
nych. to znaczy, ze pomysljest 
dobry. Sądze. że udało tm Się 


laki celosiągnąc, i po proStLJ 
trzymam się zB\ady własnego 
doboru. 
Takjakos się rzeczywiście 
ularto ostatmmi czasy, że Im 
cos bardziej skompłikowane 
tym sztuka ..wyv.za", tymcza- 
sem nic bardziej głupiego I my\' 
£lego. Teatr Wlasny jest tego 
najlepszym dowodem, znam 
nawiasem mówiąc kiLka innych 
prywatnych teatrów, ktore nie 
uprs.wli!jąc broń bOle komercji 
i przedstawień pod publiczke, 
choc serwują przedstawienia ze 
wszech miar "normalne" cie- 
szą Sle wzieclem tak ze strony 
pubbcznosci, jak i krytyki. Co 
najwyzej me dostąpią zaSĘZY- 
tu nazywania ich u!tematywny' 
ml,dlQc tal naprawdę alterna- 
tywne są - dła scen narodo- 
wych I tzw. awangardy. 
Drugie 50 proc reatru 10 
lJdia Majerczak-Stanls1awiak, 
prywatnie zona Grzepza, za- 
wodowo - aktorka, scenograf 
I kostiumolog ZałoŻyli wraz 
z Grzegorzem Stamsławiakiem 
w Chorz.ow\e Teatr WIaUlY 
w 1993 roku. czy raczej naleia' 
łoby powiedziec - "zarejescro- 
wali działalność gospodarczą". 
On wowczas jeszcze reżysero- 
wał przedstawienia w rożnych 
nie swoich teatrach, jezdni pO 
calej Polsce, w :zasadzie WięC 
wędrowame miał JUŻ we krwl_ 
Ona - byla aktm\ą TeRtru Roi:' 
rywkL - AJe tak naprawde to 
nie h)'ljeszcze początek nasz
 
go teatru - mówi Grzegorz - 
Stalismy w takim rozkroku. 


A że mejest lO pozycp wygod- 
na na dluższą-metę i trudno by- 
lo POgodZlC pracę na zlecenia 
I etatowlł z tym co w duszy gra, 
czyli z wlasnym przedslęwzie- 
ciem, po pięciu latach ostatecz- 
me poslaWJlismy na nasz Teatr 
WlB5T1)'. Uważam, że o S 1at za 
dlugo zastanawialismy sle. 
Chyba zabraklo odwagi. 
Dm Grzegorz Stamslawlak 
powlarza, że zamlemli tysiąc 
starych problemow na tysiąc 
nowych, ale za to własnych! - 
Jakosci zupełme nie da Sle po- 
fÓwnac:-dodajezaraz 
Od pm:zą1ku. I tak Jest do 
dns. są teatrem wędrownym 
(bardzo me lubią określenia: 
objazdowy) mowląc inaczej nie 
mają stałej sceny. Są tealrem 
plenerowym czy ogrodkowych 
(nie przepadają za okreslemem. 
uliczny, bo im Sle zIe kOjarzy) 
Na poclijtku poruszali sie roz. 
klekotanym trabantem po po\- 
skich Ci nie tylko!) drogach. 
Dzisiaj Jeżdżą fordem escor- 
tem. s!lmochodem też w nie 
najlepszym stanie technicz- 
nym, ale za 10 większym. Spek- 
tukle przygotowqją w domu 
koncepcYjnie, polem czasem 
CWICzą w magazyme w Chorzo- 
wie Batorym. magazynie, gdzie 
przechowują rekwizyty, sprzęt 
itp, W momencie kiedy Irzeba 
pneprowadzlc ostateczne pro- 
by w wV;kszej przcSlrzem po- 
mocą slo.zy Młodzieżowy Dom 
Kultury w nr 2 w Bytomiu 
- NIc rozwlekamy mgdy 
w czasie produkcji spektaklu, 


przygotowujemy go w cztery ty- 
godnie - IWlerdzl Grzegorz, 
Na sponsorów i jakies osza- 
lamiające dotaCje Teatr me ma 
raClejcohczyc.
stemat)'CZl1ie 
jednak wspiera Ich Urząd Mia- 
sta Chorzowa, mewielkie lO su. 
my co pl"aW\1a, ak. DWSze COŚ. 
Co roku zdobywają granty przy. 
tnawane przel Urząd Mar5za.1- 
Imwskl w tzW. konkursie ofert 
Najbardziej bawi ICh fakl,ieco 
roku, niezależnie od innaCjI 
Jest to ta sama suma. W każ- 
dym razie kiedy Grzegorl (bo 
trzeba wIedzlec, ze choc art y- 
su. lO opanowa1 doglębme ta,j- 
mk! finansowych rozliczen) 
zrobił zestawienie za 1999 rok, 
okazało SIę, że wszystkie dota- 
Cje w obrotach reatru stanowi- 
Iy kdwie 8 proc. W tym wygra- 
ne w przeroznych konkursach. 
A mają tych wygranych na kon- 
cie sporo, podobnie jak udzialu 
w przcrom}'\:h re
tiwa\ach, lal 
w kraju,jak i za gramq. c.o do 
nagrod, dość powIedzlec, że 
w VIII edycji Konkurs\! Te- 
atrew OgrÓdkowych w Warsza- 
wie zdobyli pierwsze miejsce 
tzw. ,)\'Ielką Teatralną Ogródko- 
wą" za przedstawienie ,)\'YCI- 
nanka dla dwojga" 
Jesienią, a do'dadniej we 
wrzesniu w rl:lmach tradycYJ- 
nych Spotkań leatrałnych GA- 
MA, b
zie można zobaczyc 
trzY speklBklc Teatru Własnego, 
wspoml1laną ,)\'yclIJankę dla 
dwojga", ..Rzecz piękną" oraz 
premlere 
Ogrodu mdo5cl
. 
MARIOLA WOSZJI.OWSIll 


t 


, 


. 


84,{/ć/fe ala,{a'łfe 
z/LLE/CgE#1 


RozpoczynamY konkurs literacki, który po- 
trwa aż do koiica wakacji. Chcesz sprav«lzIC 
Cl:j znasz dobrze klasykę
? Crj 
pamiętasz tekst, postacI, zdarzema? Nic 
prostszegoi W kazdy poniedziałek, srodę 
I piąteR mozesz lo SprawdZIĆ. Wt){:h dniach 
będZiemy pod stałą WllJJetą drukcMaC kolej- 
ne odcinki konkursu. 


Dziś pierwsze zadanie. przeczytaj uważnie 
pomższy tekst i odpowiedz: 
. Z laldejlWittkl poc1todzl ten IraglTUlnt? 
. W tym tek!il:le Je,t Jeden błąd. Jaki? 


.- PUSZCZaj, chamie! - krzy/mąl wreszcie 
przyduszonym glosem. MIlczeme. 
- Puszczaj, chamie' Daruję Cię zdrowiem! 
Żadnej odpowiedzi. 
Pan Kordoba nu jeszcze uderzył piętamI 
w boki konia, ale znowu beZ skutku. Za- 
tkmęte bydlę rozkraczyło się [y/ko szerzej 
islalo w m,ąscu- 


Odpowiedzi prOSlmi przysyłać na kartach 

do2511
(deq(lujedalastem- 
p\a
I. na adres redakcji; 4O-Q98 
Katow]ce. ul. Młyńska 1, Trybuna Śląska, 


z dopiskiem ..Błękitne wakacje z KLEKSEM 
nr 1- (koniecznie prOSImY podaC numer kon- 
ku
p,talJla, txIw1emdokońcawaka- 
qi czeka nas ro najmniej 20 ed}cJil. Spo6lÓd 

1cł1t}d1.którzyudlleląprawldł
h 
odpowiedzi
j
Z"N){:ięzcę,naktóre- 
go OCZ)WIŚcle czeka nagn:xia k.sIązIuJNa. Na. 
zwS\D1aureetatp.Jtli\\1J)emj211.p:::aaw.w 


I
:::::I:

:::I
:S 
i pmazJalnych do (ęzyka polskiego 
z'erIJ..BłękltnaSzkoł8': 


" 


it
 


l. 


,. 
i' 


p 
') 
\.  ""ł 
\ 


,.. 


ł\. 


Miłość niejedno ma imię 


Po raz czwarty Ogolnopolskl nu adres II Prywatrfe LiI.:cum 
KI
 Literacki Młodych Twór- Ogólnokształcące 40-749 Kato- 
cow dzIałający w II Prywatnym WICe, ul Kolodzieja 44 z dopl- 
Liceum ogolnoksztalcqcym sklem na kopercie ..Konkur5 li. 
wKatow1cac:hogłaazakonkul'l kerac'ltl". Og10s:zerJle wyni1IDw 
literacki pn. "Mlłosc niejedno nastąpi 14 lutego 2002 r. Na lau- 
ma Imlę
 Konkurs obejmuje reatow czekaJ1j nagrody w posta. 
ut\\o\Jl}' poet}'ckie (odJCdnego do CI opubhkowania ich utworów 
trzech w!er'>Z:Y), list miłosny (stro- w oddzlelnvm wydawmctwie, 
nica maszynopLsu) oraz 7W1
ą a lakże w p;a
 .. MAW 
form
 prozatorską (stronica ma- 
SzynopISU) np. opowiadanie, 00 
weJe. monodram, wspommeme. 
Impresja miłosna itp. 
Każdy z uczesll1lkow może 
przeslac utwory z trzech fonn li- 
terackich. me publikowdnych do- 
tąd. 
atr1.l}(\ych godłem. w od- 
dziełnej kopercie należy podać 
doklal:!ne dane: imię nazwi
ko, 
prywatny adres, numer telefonu, 
nazw
 Instytucji pracy lub na- 
uki Wuystbe leksty na konkun 
należy przcsJac do 31 grudma br
		

/iv5521-2001-166-0017.djvu

			L cszna Garna. Senna WICŚ 
przecięta drogą pełną dZIur 
prowadzącą do przcJscia 
graruczne,go.GraniLa Szkło,czer- 
wona, klinkierCM'a cegla. Zgrabne 
budkJ dla pogramcl.mkow i celni. 
kow. Dzis odprawil\JOW1edzi. po 
wodkę' 
Kierownik zmiany ce1nej nie 


Od północy kończy się Polska, a od południa zaczynają się 
Czechy. Za kilka lat przejścia graniczne znikną, bo tu będzie 
zjednoczona Europa. Mieszkający po obu stronach granicy 
mają już swoją Europę... 


"J 
12:/1 


3WJ£J 
10vJ p;J)JJ 

)'DWKt 


fJ, 


moze 
nadziwiCslę,coclFblacy 
widzą w tej wodzie z Czech. 
PrzeCież. to wszystko na "roy. 
alu 
 - tłumac7.): Podrohkl i ty- 
le! NarodowI me wytluffia- 
czysz, ludzi me przekonasz. 
Swoje widz4 I dla nich po1ov.'a 
lamej, to p010wa taniej. Celnik 
przyznaje, że "mrowki" nie 
chodzij przez Leszną By!yby 
szybciutko v.yłapane. Ludzie ku- 
pUJą na w1asny użytek, czasem 
mruejszy: czasem Większy. 
Sprzedawca walut patrzy na 
spraw
 z ekonomicznego punktu 
wldzema. Ruch w II1leresie meco 
mniejszy. Zloty stracil, zyskala ko- 
rona,więclpoczesbejstJUl]eso- 
rza1a nieco zdrożala. Dla pana 
z kantoru tam alkoool po drugiej 
stronie oznacza jedno: Polacy z0- 
stawiaJą Vi Czechach walutę. Im- 
port v.yższy od eksportu Bo ow- 
szem, OeSI tei do nas jeżdżą, a1e 
pieniędZ}' v.ydają mmej od na- 
",ch. 
Generalnie więcej importu od 
eksportu Przy graruc
 po polskiej 
stronie grosze zarabia Się na Slrze- 
żonym parkll1Su i w barze 
"U Ani". I zjednesa I dru8lCSO ko- 
rzystąią zasadniczo Polacy. Czesi 
tylko tankuJII saz do samochodow, 
bo Jest dla mch tak tani, Jak dla 
naszych czysta czlerdzleslopro- 
centowa 


Dopiero po drugiej 
stronIe granicy blznel 
ma 51'1 dobrze 
Drewniane, calk.iem JUSlowne, 
pawllomki. Sledemnascie punk- 
tow, w klor)'ch Fblacy mogą zosta- 
WIĆ korony a!boz1otowh Zsadnie 
zprawem w pasie przygramcznym 
mozna płacic dwoma wa1utami. 
W przeciwiensIWJe do Polaków 
Czesi zawsze przYJm, od klienta 
zlotowki . 
Na - I W - budkach napiS}' 
dwu)ęzycznezprzewasąpołsklch 
Sklepik ..Besku1r:k" prowadzi od 


. Granica 
w butelce 


dwoch lat Mateusz Ra. 
czynski. Żaden tam 
Polak z Clech' Polak 
z Polski. Wstrze1il Się 
w biznes. Podumaj 
Stwierdlil, że skoro 
CzesI zarabIają na na- 
7.ych, to czemu I on 
memozecosuszczknąc'! 
Załatw!1 tymczasowy pobyt 
w Republice. na rok. PodatkJ p1aci 
w urzędzie w Le
nej i sobie nie 
krzywduJe. W swoim sklepIku ma 
Iroch
 slod)'czy. tez tanszych od 
tych w Fblsce... Jakies przyprawy- 
lez lansze, orzeszki I mnespozyw- 
cze dupere1e. A poza tym alkohol: 
do koloru do y,yboru, od podlog:J 
po sufit Dwa met[)l od dolu do 
sory. Trzy metry z okładem od le- 
weJ do prawej... 
Teraz najbardziej poszu!r.iwa- 
n}'m towarem Jest gorzala ..Bols". 
Żadna tam czeska, lecz polska. 
LegaJrue zalmportowana. Zero Sie- 
dem za 250 korunek Tyle samo 
"Bia1ej Damy" - tez import z kra- 
JU-o czterdZlescl kaczek taniej. 
Jest jeszcze "Luksusowa" (htrza 
315koron)lżylm..lzk!osem-trzy 
czwarte za 225 koron, ktora lez 
ma swoich zagorzalydl amato- 

. 
Do sklepiku wchodzi mlode 
malżenstwo. On kupuJe slynną 
kar1sbadzką "Beherovk

 z żoJtą 
etykietą Mniej wonieje zie1skiem 
od lej z mebleską nalepką. N:> 
I Jesl tansza. LItr za 280 koron. 
W Polsce musia!byzaplacx: prawie 
70 złotych. Ona proSI o butel
 - 
zero siedem - czerwonego "Jaśka 
Wędrowniczka", w Polsce za po- 
nad stówkę, tu za 418 koronek. 
WięceJ nie biorą. . 
RaczynsklWYjasma,ze tacy 
klienci to rzadkość. Po pIerwsze. 
kupują alkohol z wysokich p01ek. 
Po drugie' widac, że poważają 
przepIsy ce1ne A te jasno stano- 
wią: bez da można wwieżć do 
Polski litr alkoholu wysokopro- 
centowego (me w01no przywozic 
SpI[)Itusu), dwa litry wma oraz 
plęC piwa Więcej tylko po oplace- 
mu da. To moze jednak uczymc 
- z ev.identną stratą - tylko oby- 
watel dysponujący koncesją na 
handel alkoh01em. 18.k więc zwy- 
kly śmlertelmk moze tylko byc 
w 19odzie z przepisami lub Je la. 
mać Jeso wybór. 


, 


U nas również tyle mógłby kosztować alkohol 
--
I 
,I. f¥P j'I!
 
 

 fI 

.I 


eJohnny Walker Red (1 I) - 535 koron, 
eJohnny Walker Blaek (0,71) - 830, 
eJohnny Walker Gold (0,71) - 1595, 
e Ballantine's Gold (0,7 I) - 850, 
e Ballantine's (20-letnl, 071) - 2100, 
_ Passport (0,71) - 278, 
-Absolut Citron (11) -415, 
_Campan (1 I) -440, 
_Martini (1 1)-199, 
"brandy (0.71) -130-2
0. 
_ koniaki markowe (0,7 I) - od 600, 
_ piwo lekkie (101) - od 3,5 do 12, 
_piwo pełne (121) -od 5,5 do 18,9... 


., 
i 


., 


.;1." 
e, ;;1 


. 
'" .;-: .'
 . 


. 


.' (" 
. I. "1"U!;
! 
f 
 :1' . . . :-':
. . 
" . 


'.'. 


- I 


;. ,.", 

 . <. 


, .,. 
i:\,'; '- :.i 


...-' 
..- 
II 
r ' 


_ '-......i" 
-..,. ł)".. 
I 


I".
 
,.. . .... 
ł-l- 


.
- 
.- 


strona 


17 


18 lipca 2001 


sytuacje 


Ą: "ł
  


:n 


1 


.-..J 
____J! 


Ten mę.t:czyzna kupuje .,Beherovkę': Litr za 280 koron. - Tacy klienci to rzadkosc - mówią 
w sklepie. - WiększoŚĆ zadowala się najtańszą wódką. 


Wlasclclel "BesblkJ
 dzieli SJC: 
spostrzeżeruami. Nawet, Sdyby nie 
byl PoJal1em, 10 dostrzeglb): ze na- 
ród w Fblsce b. dnieje. Tojuz nie 
ten handel, co przed dwoma laty.. 
AaszkoWI turyści biorą 
przede wszystkim alkohol ta. 
nil mocny 
Sthmlzi czysta o procentażu 
od czterd1:esturlo p
u 
I w ceme za litrowij butle: me prze- 
kraczająceJ 150 koron Takich SO- 
ści jak 10 malżenstwo na dZień 
nie-
ekendowy bywa kilku. 
"U Jaremki i Jędrusm" (we- 
wnątrz, przy toa1ecie duży napis: 

U rulsalkohol nie szkodz1") pro- 
warlzą v.yszynk (pięcdziesiątka 
..Finlal1dii" - 30kł) I daJą Jesc. 
Godnego wieku kuracjusz, co 
przyjechal na WYCieczkę z USlro- 
ma, płacI Za obiad z plw);.iem Do 
wyboru: albo 82 korony, a1bo 10 
zlotych 70 groszy. 
Pani Bosusla prz)'Jecballl 
z Rybmka i JUz z.gJodmała Za- 
mówila kotlet z kurczaka (125 
sram za 45 kaczek). PrZ)'jezdŻ8 
lU, wraz z męzem, raz w miesiij- 
Cli Nie tylko po markowy we- 
rmut, ale takze z sentymentu - 
jej clziadek byl Czechem A na- 
wet, Sdyby me mlala takich ko- 
neksJirodz1l111ych,lotezbYJątu 
snalo. I tak będzie depokI, dopa- 
ty będzie musi ala przeplaca( 
w baJu za ..Gn Zano
! 
KuraCjusze siedzą sobie przed 
barem przy stolach. Sączą piwo. 
SpJU\\lOkowani dodyskusji oceno- 
wycb dysproporCJach puenlująją 
pytamem: to dlaczego u nas nie 


OOl1lżą cen a!kooolu? Byłby tanszy: 
lo eze" by do nas po mego jeżdzt. 
li! 
Stanislaw Swt rczeIi: (Zaolziak, 
obywateJ Republik.i) Wątpi, byalko- 
hol w Polsce stania! w dającej się 
przewidziecprzyszkJsci.Cozassl
 
tyczy polityki, to ma żal do po\- 
skich sluzb. Kiedy panowala SO- 
rączka RSE I pryszczycy; to w Pol. 
!lCeogioszono,żema1eprzejsClaq 
zamkmę1e. Turystow wymiotło, 
chot przejście. . bylo czynne. Za- 
mkme:te byty, owszem przejscla, 
ale lakle przy sórsklCh schroni- 
skach.ChwliadezlflforrnacJiistra- 
Iywymieme... 
Świerczek handluje tU od 
dwoch lal Ma pawllomk jak 111- 
m - ladny i mwoczcsny Pi
 lal 
lemu burmistrz Trzynca pOWIe- 
dZla! kupcom: zmknij obrzydliwe 
budy, pobudujecie nowoczesnie, 
lo będzIecie handlowali Na han- 
de1 nie narzeka Klientów dZieli 
na dwie STUpy: z przygranicza 
I głębi Polski. G ostatm zjezdZ.aJII 
na wakaCJe. 18.cy kupują a1kohole 
markowe, CZ
SIO pyląJą o czeskie 
specJalnoSCI. B)'waJą I kupujący 
bardzo markowe kontaki nie kry- 
Jąc, że nie dla siebie t}'lko... dla 
kogos, na tzw. rlowod wdzlęc1.l'lO- 
JCI. Dobrze sprzedaje SI
 mlod 
(0.9 I Zll ok 90 koron), a gdy 
w Polsce mozna kU(lic ty1ko Im- 
portowane nowalijki, to mleres 
dopiero ma Się dobrze. W tym 
czasie w Czechach mozna Je ku- 
pIC o polow; tamej' 
Vlasllmil Phhoda ma rlwa 
sklepy ogó1nospożywcze Jeden 
przy gramcy, drugi par
 kllome- 


Irówod mej. Mewi, ze mleSI
czme 
ma te poltora miliona koron obro- 
tu. DZięki komu? Dzięki Fblakom, 
ktorzystanowiqdzlewlęcdzieslijt 
procentjegokbente1i. I dlategom. 
kogo nie powinno dziwIĆ, że Jak 
trzeba, to dowozi ich do sweso 
sklepu we wsi za darmo. PatrZ)' 
spokojnie na przyszlośc, bo nawet 
,)8k Republika I Polska znajdą się 
w Um, to hande1 przygraniczny 
me padnie 


Zawsze COl tu będzie 
tańsze. 8 tam dro1sze 
Ow\zem, cen}' po obu stro- 
nach sramcy zrowna1y s
... luz 
me oplaca s
JezdZlc do Polski po 
benz)n
 Plęcdziesiąl koron 
oSLCze:dnosci na baku, 10 me blz- 
nes. Odkąd zachodme koncerny 
pobudowały w Republice różne hl- 
permaJ\.ety, skonczyly SI
 eskapa- 
dy po taniutkłł chemię sospodar- 
czą Odzież też kO!lztuje Iyleco 
w Fblsce, a u czeskiego Wletnam- 
czykajeslznacznie tansza f'ladal 
tanszc: w Polsce Sił meble, saz do 
samochodow i wszystbe matena!}" 
budowlane.. 
Phhoda coś o tym wie. Za- 
mlaslplaclcrlziewi
ckoronzace. 

 !WPIIJą w Polsce za CZIeI}' Dzi- 
WI!lęWJęC, że f'oIacy me poStaWią 
przy granicy paru hurtowni 
- Ja na owocach I warzywach 
ma 2D-procentoWij młlrz
 Na .111- 
koholu zarabiam dZiesięĆ procent. 
I mi SI
 to oplaca W)\ PoIBC)\ Jak 
na czyms me molecie zrobie pi
c- 
dziesięciu proceni to s
 me bIt- 
neclezamteres' 


ANDRZEJ BĘBEN
		

/iv5521-2001-166-0018.djvu

			strona 


18 


18 lipca 2001 


go.po 


a 


Zmiany op/at 
w Telekomunikacji Polskiej 
spowodowały, że coraz więcej 
osób decyduje się na ..komórki". 
Przenośne telefony są coraz 
tańsze i oferują coraz więcej 
usług, również takich, których 
nie ma w telefonie przewodowym. 
Dzwonić InaczeJ 


Nie tylko telefon 
Za 2-3 lata telefony komorkowe przest& 
ną być teIefooam - twierdzą specjaliści 
[)otychczasslużyłyprzedev.$Zj'3tkimjako 
instrument do przesyłania głosu na odle- 
głość. Coraz częściej jednak ich zaletą 
stają Się usługi dodatkowe" sef'NlS}' mfor- 
macyjne w formie krotklch wIadomoscI 
tekstCMyCh, WAP - czyli internet przez k0- 
mórkę, a nav.el. transmisje video w opar 
CIU o technologię paklettMoego przesyłania 
danych. PrredstawKJele operatorow ko. 
mór
htwlerclzą, że nleba'M:!m za P>- 
mocą komórki będzie mozna skutecznie 
I bezpiecznie prowadzić nawet transakcje 
finansowe . PARA 


Komórkowa 
alternatywa 


DzlałanlaTPSAcoraz mniej po- 
dobaJą się abonentom. Mle. 
slQczne opiaty są wysokie, 
8 rozmowy drogie. Z badań 
przeprowadzonych przez Urząd 
Regulacji Telekomunikacji wy- 
nika, .te niemal co drugi abo. 
nent zad klarował odejście od 
telefonłl stacjonarnego I za. 
kup komórki. 
Nie jestesmy jednak 
tolłll. 
nymi komorkowcaml". Rap- 
tem co piąty z nas używa tele- 
fonu przenosnego. W krajach, 
gdzie komórki są na rynku dlu- 
żeJ niż w Polsce, to okolo 65-70 
proc. ludzi. U nas wciązJest za 
drogo, 
-Nie mogę się z tym zgodZ1ć 
- mowi Wojclcth Plaski, Lzłonek 
zarządu Po
kie.J Te
fonii Cyfro- 
wej. - Sam Lelefon można kupić 
podczas promoc,!i już za złotow- 
kę. Wszyscy operalorzy wprowa- 
(lzllirównieżsyslem taryf (lo- 
stepny niemal 
Ia kazdego. 
System taryflo nie wszysIka. 
Przeclęt[1Y ahonent jalqejkol. 
wiek sieci komork:oweJ nie ChLC, 
żeby jego rozmowy były "rela. 
I)'wnie tańszc"', ale po prostu 
lansze, Tu z pomocą przycho- 
dzą zestawy "prepaldowe", 
w ktorych żeby rozmawiac Irze- 
ba najpierw wykupIc odpowIed- 
nią kartę (Tak Tak, POP lub 
Sim-Pius w rnLeżnoScI od ope- 
ratora). 


ren typ uslugl Jest coraz 
populllrniejszy, nic tylko u nas, 
ale i u pozostałych operalorów - 
mowi Daniel Laske, (lyre1l:l0rre- 
gionalny Polkomtela w Katowi- 
cach - Zresztą prepaid o(lnoSI 
również sukcesy na calym swie- 
cie. We Włoszech używa 80 80 
proc. abonenlów. 
W Polsce na telefon z kartą 
decyduje si
 na razie Iylko oko- 
lo 30 proc. abonentow: Są wśród 
nich przede wszystkim starsi ro- 
dZIce, ktorzy komerkl wraz z ku- 
ponami otrzymują od swoich 
(lZleci, by zawsze byli uchwytni 
oraz ludzie bardzo m10dzi, chcą- 
cy utrzymyWdC ..kontakt ze swia. 
tern", przy joonoczesnej kontro- 
li wydal.kow na Lelefon. 
I Laske, i PIoskI zgadzają SIę, 
ze na razie na klient.ow może 
dzialać jeszcze pSyd1Ologlczn& 
bariera ceny. - Kie(ly patrZ)' Sl
 
na zestaw prepaldowy Jako na 
pro(lukl na polce, lo rzeczywi- 
ŚCie jest on CZ
SIO 10 razy droż- 
Sl)' niż telefon w promocji - m6- 
wiuske. 
- W każdym segmencie ryn. 
ku wldac recesję. Lu(lzle chcą 
miec wydatki pod kontrolą i de- 
cyduJą Się na używame lelefo- 
nów z systemem prepaidowym 
- tWierdzI PIoskI Nawet be(ly 
wykorzystają calą kwotę na roz. 
mowy, w (lalszym ciągu ..są pod 
komórkl(. _ PARA 


, 


\ 


"Kornorkowce" to nie tylko konkurencja wobec telefonii 
stacjonarnej. ale calklem nowy rynek usług. 


Giełda, wal
 
Na zamkmeau ¥ItOrIIDweJ SESJI WIG 20 '-r- 
spadł o 2.92 proc i\'<)'l1iÓ5ł1192,97 
pkt. w notoweniachciągtych na rynku I I 
Clkdid)rotyzJMięiszytysJęwporOwra. 
nluzponledzia/kowąsesjąo 16.1 proc., I I 
do 184.2mlnzł NajwiększeóDrotyod' .4m 1 
ootowanonaiilkcjachTPSk37m1nlł "'" I 
iPekaoSk32,9m1nz1Wl"I(W;owanJacIl 
jednolit)Ulwzr6sł kUlSiilkcji 24spólek, 
23spOO!. t8mezlT'leniłsię,iiliilkcjami j 
27spjlekniehandlOMlI'"(I,Wtymsyste- 
 
mienolOWilfiobrotyv.yn
471tyS.zI 
ibylyo74Apooc:.nilszeni.żnapop'Zed- 
n!ejsesji. .. ... ,.. ... 

IG"'1.63 - ." 79 .... 29- 11 
13.4 51,47 A kcje: 
\lotowanla ciągle .u _ ..
 
- '-" :I.
 . 
--' n u - 
4l..c),ł , :ao.oQ.II 
11.0-:1,1 , '4,7-1.[ " 
SI.'-2.0 , a'.1 , - 

 
.0,11.0. 
- -
 . U" 
- _M' _M 
".'0.& 
u 1,0. 
 fU" - _ u 
1,81.1 , ,,
 - 
.. 1.11-5,4 , M . 
- - n . 
- .. 
 , " . 
<1.3.(1;1 - U U
 
.
 .... '" . 
n. u 
 .. " u. 
- u .u J.C W 

 f!o.O '!,.3 
7 = M 

 . u " 
- .3ł.nDO _. M 
&'.0 lU " n - 
U n ,.. 
 '.710 

 " 
".. '5.0 10 
'4;1-12 'M M 
Q,' B,f 
.- ".' :u .. .. 
- 
, - 'M Q.II .. - 
,,"' 

 '1.4 a.o u= 
.',.Q.II " M 
'!U 
1 - =" 
4,' U =M 

 .. " 
- 1..1 U . .. '" 
" m 22-" 
J 
O.. ].. 21" 1.' 
- 
U M - " ,. 
u.. 
- ., u 
........ - "' 
" '.' 
..
 - 2.' 2.- 
'" 
 u u 
,- 1...._] 


F= -:====J 
Kom-;ntarz ::::::::::::I 
Marc..Brendota, 
DMBarV;. 
lo robione przed kilkunastoma latami lub. 
gdy pierwszy dOliument budzI podejrzenia 
(jest Zniszczony. ma sIady przerobek). Po- 
zwaia to na w.;ebmlnowanle nłeuczcl"'YCh 
klientów, którzy posługują się skradzionymI 
dokumentami dia wy!udzanl8 telefQn6w, 
sprzętu RTVN:.Ditp..O' 


KURSY 
WALUT 


KANTORY -
M

 
,

 D
u-: 
p

 ?1u
 
p
l 


'" 


\110 1.18 11.11111,90 
1.ł11.84 11.11 1I.8! 
I 
\80 1,1'711.11 11.00 

 
U2 U!I 11.111 1.I!j 
4.27 U!I U!I 11.11 11.111 
I 
uo \8'711.13 I.I! 
1.ł1 \8'7 a.n 11.011 
RUeRYKĘ OPRACOWAŁ EF 


4.O14.3!1 


. '!a 


1 17.o7l1111 r. 


w......... ... 4;14
		

/iv5521-2001-166-0019.djvu

			Dyzuryaptek  


ANDRYCHÓW: ul. LCłlunOwt- 
I:lJI 40; BĘDZIN: ul Knlewskiego 
(pawilon 61. BIELSKO-BIAŁA: ul. 
Prusa 59: BRZESZCZE: ul Slo- 
wadu go 2; BYTOM: dYZU[)l staje: 
ul. Strze]cow Bytomskich 96, ut. 
Chrzanowskiego 5 Itel. 281-47- 
76), uL Dworcowa 24 (leI. 281..()l- 
65), CHORZÓW: ut. Kazimierza 
lO, ul. Dlu
a 24; CIESZYN: ul. 
Menmcza 20: CZECHOWICE- 
DZIEDZICE: ul JlIglellonskłl B; 
CZElADŻ: o}'żur stały. ul. Będzin- 
ska 80 !Centrum MI, tel 763-91- 
II), CZĘSTOCHOWA: 1.11. Dąbrow- 
a sklcgo9, ul JagJellonska J. uJ. We- 
sterpla1te 21 III. Pułaskiego 
59/65; DĄBROWA GÓRNICZA: 
ul SoblCskiego J. d¥7Ury stale u) 
Korczaka I.], GLIWICE: dyżury 
staje. ul Zygmun\il Starego 16, ul 
Gornvch Walow 2611el. ]]1-42- 
66}: JASTRZĘBIE: uL Harcerska; 
JAWORZNO: ul. Mickicwlcza 19 
(tej. 616-32-42), p1. (,ornikuw 

a (tel. 616-61-361" KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA: ul. J Maja; 
KATOWICE: dyżury slale' ul. \\b. 
J..-wódzka 7 (reI. 251-77-621, ul J 
lvIaja33Uel 253-89-07), ul War- 
szawska 6 (lei 259-83-84), ul 1).'- 
skaJłOchojec).ul1Ysląclecla41 
(te1 254-05-21), KĘTY: os. 700-1e- 
cIa 13 KŁOBUCK: ul IIl.Jsropa- 
da ]1), KNURÓW: ul. ks. KOZ.lelka 
8: LUBLINlEC: ul MlckJewit.za 3, 
MIKOŁÓW: ul. kard WyszyńskIe- 
go I; MYSŁOWICE: d)'zl.!r stały 
ul. lbwarowa I (DT Centrum 4. 
tel. 222-36-29): MYSZKOW: ul 
Pilsuds'" ',.OLESNO:ul Pic- 
klka 15: OSWIĘCIM: ul. Czecha 2; 
PAJĘCZNO: ul KnSCluszki 29a; 
PIEKARY ŚLĄSKIE: dyżur staly 
ul. Wyszyriskaego 17. PSZCZVNA: 
ul. Kosciuszkll8; PVSKOWICE: 
ul WOjska Polskiego 2j. RACI- 
BÓRZ: ld ks Lomlzjna 36 RUDA 
ŚLĄSKA: Orzegów ul Zlehnskie- 
gu. RYBNIK: dyzursta]y.ul. RacI- 
borskJ l (tel 422-35-J7J. RYDUl- 
TOWY: lIS. Or1OWICC 20a. SIEMIA- 


pogotowie 
ratunkowe 999 
str82: po2:arna 998 
policja 991 
stra2: miejska 986 
pogotowie gazowe 992 
całodobowa pomoc 
drogowa 954 
Informacje: 
egolna 911 
o numerach 
miejscowych 913 
o numerach 
zamiejscowych 912 


Pomaranczow8 Unia 
0800 11-07-57 
(dla rodzlcow p'
cych 
nastolatków, 
w godz, 7,00-15.00, 
połączenie bezpłatne) 


Niebieska Unia 
0800 12-00-02 Idla ofiar 
przemocy w rollzlnle, 
w godz. 10.00-22.00, 
pOlączenle bezpłatne) 


NOWICE ŚLĄSKIE: ul. l MUJa 5, 
SKOCZOW: ul. Slalmacha 2; SO- 
SNOWIEC: dyżury sta1e: ul Czar- 
na3 (te] 266-65-83.pogotowlc), 
ul KoscIelna 40 CIel 26649-69); 
SUCHA BESKIDZKA: Rynek 15, 
SZCZYRK: Buczkowicc;. ŚWIĘTO- 
CHŁOWICE: PI8Śmki ul. Talrzan- 
ska 4, TARNOWSKIE GÓRY: dyżur 
staly: Rynek
. TYCHY: ul Uudow- 
lanych 49; USTROŃ: ut Skoczow- 
ska III. WADOWICE: pl. Janu 
PawIa II 12: WISŁA: ul Willowa 
6a_ WODZISŁAW ŚLĄSKI: dyżur 
stały: ul. 26 Marca 18 ZABRZE: 
ul. v.blności 248, dogodz 2:! \ii- 
ku1czyce pl N Kroczka. ZAWIER. 
ClE: ul Pllsudsklego 16' tORY: 
os. Pawlikowskiego; bwIEC: ul. 
Dworcowa 11; 


Dyiury szpitali 


!) 


BĘDZIN: \1leJskl tel. 267-30- 
II. Dllc"l
t} tel. 267-32-81; 
BIELSKO-BIAŁA: Ogolne: 
teI.815-70-11,teI812-2045;Pe- 
diatryczny 811-50-04; Onkolo- 
giczny 816-44-85; Stalowmk 
81440-11: 
BLACHOWNIA: Miejski teJ. 
327..(16-51. 
BYTOM:Specjahstycz.ny nr I, 
tel 281-02-31, SpeCja1istycmy nr 
2, tel. 281.00.21. Specjalistycmy 
nr 4. tel. 28)-(J2-71; Obserwacyj- 
no-Zakazny, tel. 281-9241; 
CHORZÓW: 
. interna, chirurgia: im. A. 
Mle1ęcklego,tc1.241-3041: 
CIESlYN: Sląski te]. 852-tJ5- 
11 S/pital nr2_tel.852-o5-11; 
CZĘSTOCHOWA: Im. WI_ 
Hlegansklego, tel. 324-5044. im 
[Chalublllskiego, td 324-13- 
07,im L Rydygeru,tel 324-19- 
53, SpeCJalistyczny, tel. 367-30- 
00. Ze
polony, tel. 325-26-22; 
GLIWICE: Miejski nr 2, tel. 
248-20-11, Zaklad Lecznictwa 
umkniętego nr l , tel. 231-49- 
25, Miejski nr 3. te1 238-20-37; 
JASTRZĘBIE: Im. J. Korcza- 
ka, leJ. 478-42-00; Specjalistycz- 
ny nr 2, tel 478-42-00; RehaMi- 
tacr.jnydlaDlcci,teI.476-14-51: 
JAWORZNO: MieJski, (eJ. 
DI6-44-
1. 
KATOWICE: 
. chirurgia urawwa - Specja- 
Ilstycmy Sosnowiec tel. 291-82- 
19: 
.chirurgJ8 ogolna - CSK tel. 
78
-40-00: 
. mterna - Im. Leszczynskle- 
so(ul Jozefowslr.a 1191 tel. 258- 
24-51; 
. lOrololla - GeM le1 252- 
60-92; 
. neurochirurgia - SpeCjaJi- 
styczny Sosnowiec leI. 291-82-19. 
. okuhstyka - Khnika By- 
tor teJ. 28H!6-41: 
. laryngologIa dziecI - Dzie- 
Cięcy OlOrzow teJ. 241-32-51. 
. laryngologra dorosłych - 
GCM teJ. 25Ui0-92; 
. chirurgia szczc;kowa - Spe- 
cjalistyczny Sosnowiec tel 291- 
82-19; 
. chirurgia nauyniowa 
.tM lei. 252-60-92: 
. chor;Ey z ostrym zawałem 
serca tel lS2-tJ(ł-92: dyłury 
endokrynologiczne, dIabeto1o- 
liczne - te1 201-16-9'i. pedle- 
tryczne -lei. 207-19-50, chirur- 
gia dziecięca -leJ. 207-18-15_ 
Intensywna terapia dziecięca 
lei 207 17-<)(J. tomogrnfia 
komuterowa - tel. 201-19-20, 
ambulatorium chirurgiczne, 


I " 


pomoc doraźna - tel. 257-63- 
13; 
KŁOBUCK: Rejonowy, teJ. 
317-23-IE, 
KNURÓW: Miejski, tel. 235- 
24-31 
KONIECPOL: Oddzial Pomo- 
cy [)uralneJ. teL 355-14-14. 
KRZEPICE: Rejonowy, tel. 
317-5()..19. 
LUBlINlEC: Zakład Opieki 
Zdrowotnej, tel. 356-24-13, 356- 
3246, 356-3246; Neuropsy- 
chiatryc -,y, 356-14-51; 
MAKOW PODHALAŃSKI: 
im. (lar1oryskiego 877-10-34, 
MIKOtÓW: Miejski, tel. 
22t.-24-U'i 
MYSŁOWICE: MlejskJ nr l, 
tel. 222-2O-YS, Miejski nr 2, tel. 
222-50-76; 
MYSZKÓW: POwIatowy, te1 
3IHX-80. 
OŚWIĘCIM: Miejski, tel 
842-20-1J: Chorob Wewnętrz- 
nych,teJ. 842-38-21; 
PIEKARY ŚLĄSKIE: Miej- 
ski, tel. 287-20-60; ChirurgIi 
UrazoweJ,teI.287-20-15; 
PSZCZYNA: Miejski_ lei 
210-30-21. 
RACIBÓRZ: MieJski, [el 
4Ij-21-51 
RUDA ŚLĄSKA: MiejskI nr 
2 tel. 248-20-11. Miejski nr I 
tel. 242-00 II, Slpilalle1, 242- 
09-8R. Miejski le1. 248-23-14, 
RYBNIK: Szpital nr 1 tel 
422-10-26, SzpItal nr I tel. 422- 
72-21; SpeCJalistyczny nr 3 tel. 
429-J()..()0; 
RYDUŁTOWY: Miejski tel. 
457-80-41. 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
Miejski nr 1 lei 228-21-27, 
Miejski nr 2 tel. 228-30-30, 
Centrum Leczenia Oparzen 
tel. 22R-S147, 229-02-03; 
SOSNOWIEC: SlpiM nr 1 
tel.lbb-04-21; Slpual nr 2 tel. 
266-20-71; Slpita] nr 3 tel 263- 
45-10, KoleJowy tel. 29447-17. 
Centrum Pedlami le1 263-86- 
29; 
SUCHA BESKIDZKA: Rejo- 
no....}, tel. 874-3tJ-55 
ŚWIĘTOCHŁOWICE: Miej- 
ski nr I teJ. 245-40-51. Miejski 
nr 2 tel. 245-5041, Miejski nr 
3 tel 245-40-91, 
TARNOWSKIE GÓRY: Po- 
wiatowy nr I tel. 285-42-13; 
Miejski nr 2 tel. 285-34-35. 
WlelospeCjalislyczny tel. 285- 
42-73: Gomosląskle Centrum 
Rehabilitacji tel. 285-30-71 w. 
303; 
TYCHY: Miejski (eJ. 327-51- 
06; 
USTROŃ: Reumatdogiczny 
tel. łlj4-2fH.O: 
WADOWICE: Rejonowy tel. 
82J-111-21 
WILKOWICE: Kolejowy tel. 
RI7-14-':'i2.811-20-28; 
WODZISŁAW: Miejski tel 
455-10-96, Miejski nr I leL 
456-fID.31; 
ZABRZE: 
. ustry dyzur zawalowy: Cen- 
trum (.horob Serca, ul. Szpita]- 
na2: 
. Internistyczny: MiejskI nr 
1,Iel. 271-84-11; 
. chirurgiuno-urazowy. 
MleJsklnrl,teJ.27J-84-II. 
ZAWIERCIE: Rejonowy tel. 
672-I-ł-II,672-24-57; 
2:0RY; Miejski nr I tel. 434- 
54-31, Miejski nr 2 tel. 434-12- 
24- 
'bWIEC: Rejonowy tel. 
86140-31. 
. Punkt Informacyjny SIą- 
skieJ Kasy Chol)'ch - tel. 735- 
15-20 (pon.-p} 8.30-16); 


. W ka.My wtorek w Po- 
radniku adresy I telefony 
szpitali, poradni I przychodni 
lekarskich_ 


o_pl 


Walne telefony 


-
 


. ANDRYCHOW: policja - 
875-]3-71, strat polarna - 875- 
28-88, stral miejska - 875-27- 
39, pOgul{)WIJ gazowe - 992, 
energetyczne - 875-29-26, 
wodno-kanaUzacyjne - 875-23- 
08 (od 6 00 do 15.00). 875-25- 
35 (od 15.00 do 6_00), Informa- 
cja PKS - 875-22-20; 
. BĘDZIN: pogotowIu: gazo- 
we 267-73-64: energetyczne 
267-66-29; wodno-kanaliza- 
cyJne - 261-60-06, policja - 
267-40-51: stra! polarna - 267- 
50-31, 
. BIELSKO-BIAŁA: policja 
8124041, policyjnytek!fon za- 
ufanie - 814-25-15: strat polar- 
na - 822-84-13, 812-2lI-64, stral 
miejska 822-81-14, pogotowia: 
gazowe 812-3045. wodociągo- 
wo 994, kanalizacyjne 815-72- 
41. energetyczne 991. pogoto- 
wie ratunkowe - 812-37-86,111- 
formacJe: PKS - 812-28-25. 
PKP-9436; 
. BlACHOWNIA: pogotowie 
elektryczne - 327-02-64, Infor- 
macJa PKP - 327-04-60. stral 
polarna-327-o2-35.327-o4-92, 
policja - 327-0245 (ul I Maja 
45), 
. BYTOM: pogotowiu gazo- 
we - 281-28-73; energetyczne 
- 2814340: wodno-kanallaa- 
cyjne-994,31J6-71-74,396-71- 
U5: policja - 281-43-70: strat 
po2:arna - 281-20-47; strat 
mlejsk8 - 281-18-14: Informa- 
cja PKP - 281-46-66; 
.CHORZÓW: pogotowia: Ca- 
zowe - 145-2()..S5: energetycz- 
ne dla Chorzowa, Swlętochlo- 
wic I Slemlenowlc ŚI. 241- JI)- 
25, wodno-kanalizacyjne 
241-32-77. policja - 246-41-11, 
strat polarna - 241-10-08; 
strat miejska - 241-6145: 
. CHRZANOW: pogotowia: 
gazowe - 62346-18; energe- 
tyczne 623-ID-Y5; wodno-ka- 
nallzacyjne - 623-25-55; cie- 
płownicze - 623-34-73; pOlicja 
- 623-42-15; stra! po2:arna - 
623-30-81: strat miejska - 623- 
28-9J; 
.CIESZYN: policja - 852-41- 
09. strat po2:arna - 852-11-06, 
strat mlejsk8 - 852-06-03. po- 
gl1ll1wlU: gazowe 851-85-60, 
energetyczne - 852-05-07, 
wodno-kanalizacyjne - 852-07- 
15, InformacJe: PKS - 852-02- 
79. PKP - 8;
..(II-OI!: 
. CZECHOWICE-DZIEDZI- 
CE: policje - 215-54-92, str82: 
po2:arna - 215-20-68, strat 
miejska 215-54-92, pogoto- 
wiegazowe -215-B-7b, 
. CZĘSTOCHOWA: pogoto- 
WIB: wodno-kanalizacyjne - 
324-70-21, dźwigowe - 361-57- 
57, informaCJe: PKS - 324-66- 
16. policja - 369-1
-oO (L-entra- 
la),3b8-o4-52IulicerdY7urnv); 
. DĄBROWA GÓRNICZA: 
pogotowia: gazowe lł1R-9U. 
30, 268-84-74. energetyczne - 
26249-93; wodno-kanallzacYJ- 
ne- 262-22-19, 2ł12-47-74, poli- 
cja - 262-20-01: str82: polarna 
- 262-32-62, strat miejska - 
262-69-26: 
. GLIWICE: pogotowia: ga- 
zowe - 231-34-33: energetycz- 
ne 231-56-D3, wodno-kanali- 
zacYJne - 2Jl49-łQ. policja - 
231-211-01: stra!polarna - 231- 
18-85; str82: miejska - 2J1-69- 
55; 


. JAWORZNO: pogotowia: 
gazowe - 617-73-97; energe- 
tyczne - 616-35-05, wodno-ka- 
nalizacyjne - 616-4145; policja 
- 616-30-61. stra! polarna 
616-20-96; 
. KALWARIA ZEBRZYDOW- 
SKA: policja - 87b-66-07, stral 
po2:arna - 876-65-16, pogulO- 
WIU. gazowe - 992, energe- 
tyczne - 876-64-33. wodno-ka- 
nalizacyJne - 823-56-26; 
. KATOWICE: pogotowia: 
gazowe - 251-54-11; energe- 
tyczne - 258-46-53. wodno ka- 
nalizacyjne - 256-48-09. policja 
- 251-15-71; str82: po2:arna- 
251-32-31: strat miejska - 253- 
82-75; mformaCje: PKP-9436; 
 . 
PKS - 258-94-65; KZK GOP - 
251-78-62, 080 16-30-311 'bcz- 
_"Ina ;n'ol;n;.I, komunlk'cJ. W I 
tramwajowa - 257-96-33, ' 
. KĘTY: policja - 845-33-22; 
strat miejska - 845-2047; po- :;
er::

k:: _ :: naszemiaSIO.pl 
l'; ' _ '
 
. KŁOBUCK: pogmowia 
elektryczne - 991 strat mleJ- 
J1i
'LJ
 
ska 317-27-]7. informacje: 
PKP - 317-26-96, PKS - 317-22- 
45, pOlicja - 317-24-71.317-24- 
72- 
'. KONIE	
			

/iv5521-2001-166-0020.djvu

			strona 


20 ipca 2001 


co, gdzie, kiedy 


. TRZEBINIA: pogolowia. 
gazowe - 623-46-111; energe.- 
tyczne - 612-12-22; ciepłowni- 
cze - 623-34-73; policja - bl2- 
B-M; strat po.f:arna 612-13- 
72: strat miejska - b12-17-06: 
. TYCHY: pogotowia: gazo- 
wo - 227-31-24, energetyczne 
- 227-35-06; wodno-kanaliza- 
cyJne -117-40-]1. cleplownl- 
cze - 227-20.-81, policJa - 227- 
30-11: strat po1a'na - 227-20- 
11: strat miejska 986, 
227-11-11: 
.USTROŃ: policJa - 854-24- 
13, strat polarna - 854-33-60, 
1154-14-08854-]5.40854-22-60 
(polana). 
tra.f: mle.łska - 1154- 
34-83, POł;otOWI,1 gazowe - 
992. wodociągowe - 854-34- 
05, energetyczne - 1154-24-06, 
854-36-24_ 
.WADOWICE: policja -1173- 
10-08. stra2: po2:arna - 873-17- 
15. strat miejska - 1123-31-73. 
pogotuwid gazowe 991 
energetyczne - 991. wodno- 
kanalizacyjne - 823-56-26, in- 
formacje: PKS - 1123-33-64, PKP 
-1I;

1

8 - 1155-24- 
n, stra.f:polarna -1155.31-08. 
strat młejska -855.25.21, pogo. 
towm: gazowe - 992, wodoelą- 
eowe -115,.')-35-99. energetycz- 
ne - 1155.27-06 (od 6.00 do 
14.00),852-05-08 lub 991 (całą 
. dobę), mformocje. PKS - 855. 
27-15,PKP 855-2]-24, 
. WODZISŁAW ŚLĄSKI: po. 
IleJa-456-20-0I,456-16-DI(ul. 
Kokoszycka 180). stra.f: po2:arna 
- 456-10-08, 456-13-11, strat 
miejska - 455.)3-45 (ul. Boł,':u- 
mińsko 4u); pogotowie ratun- 
kowe - 455-40-77 (ul. Mendego 
3),455-13-85 (ul. Hogunuńska 
5); InformacJa PKP - 455.30- 
14; pogotowia: gazowe - 992. 
455-24-02. wodno-kanalizacyJ- 
ne - 455.18-40. energetyczne 
991.455.15.55; 
.ZABRZE: pogotowIa: gazo- 
wo - 271-71-44: energetyczne 
- 271-50-16; wodno-kanallza- 
cyJna-171-31-15. policja - 271- 
20-83; stra2: po1a'na - 171-10- 
29; strat miejska - 271-80-52: 
Informacja PKP - 94-]6; 
. ZAWIERCIE: pogotowia: 
gazowe - 612-12-13; energe- 
tyczne - 671-J4-86: wodno- 
kanalizacyjne - 612-211-21. po- 
licja - 672-20-52; strat po1a'- 
na - 672-16-16: m!iJrmaqe: 
PKP - 672-16-88. PKS - 672-13- 
76. 
'.!ARKI: policja - 314-8()"()1 
(ul M}'szkow
ka 56). strat po- 
!Brna - 314-87-78, wodoelągl- 
314-81-61; 
. tORY: policJa: 435.19-25, 
435.13-56. &tra2: po.2arna: 4]4- 
54-38, 4]4-54-17: pogotowie 
ratpnkowe: 4H-15-51!. 434-11- 
40; Informacja PKP: 434-25-18. 
991. pogotowie: gazowe - 434- 
31-18. wodno kanalizacyjne - 
434-46-31,434-19-15, energe. 
tyczne - 434-28.35 (pon -pl. 
w godz. 100-15.001; 


.bwIEC: policja - 861-03- 
Ul. strat po!arna - 861-14-13, 
stra.f: mlejsk8 - 8613919. pogo- 
lowl.a: gazowe 992. energe- 
tyczne - 116)-2J-2I, wodno-ka- 
nalJzacyJne - 861-]]-60. mfor- 
macje. PKS - 861-18-43, PKP- 
9436; 


Kina 


,,0 · 
""lJL- 


BĘDZIN: 
.Nowosc (tel. 267-35-52) 
Pokemon 2 (b.o. liSA 160UI 
Pearl Harbor (15 USA 18.00); 
BIELSKO-BIAŁA: 
.Apollo (ul. 1 Maja S, tel. 033 
812-47-46) - I'eMI Harbor 
fl5 USA 13.1
 163010.001; 
.Rialto (ul. 1 Maja 7, tol. 812- 
53-44) - Shrek (b.o. USA 
11.30 15_00 IR.OO) GosCle, SO- 
scie 3 (11 fr. 1630) 15 minut 
fiS USA 19.3021.301: 
.Studlo (ul. Cieszyńska 24, 
tel. 033 812-50-50) - Tra[fic 
(l5I1SI\ 20(11) 
.Złote Łany (ul.1:ywleeka 95, 
tel. 033 814-46-73) O czym 
marzą faceci (15 USA 16.15 
10.00) p)'tanle do Boga (15 
USA 111.00 2] 45); 
BYTOM: 
.Glorla (ul. Szymanowskiego 
2, tel. 281-48-89) Pear1 
Hdrbor(J5 USA 14301145 
11.00); 
.Kawlarnla Studio 2 (ul. Szy- 
manowskiego 2, tel. 281-32- 
31) - MIsiery Train (J5 USA 
2000); 
.Klnoteatr Baltyk (ul. Kato- 
wicka 4, tel. 281-39-96) - 
Shrek (b.o. USA 14.00 18.00) 
DZiennik 8ndget Jones (15 
ans 16.00 22_00) 15 minut 
OS USA 19 45); 
CHORZÓW: 
.Panorama (ul. Wolneicl19, 
tel. 241.19-68, kino dwusalo- 
we) - Pear! H..ubar (15 USA 
15.00 10.15) Shrek (b.a. USA 
13 00 J5.15 19.00) p)'tanle do 
Boga (J5 USA 13 15 111_15) 
O czym mar7.4 faceCi (15 USA 
17.1520.45); 
CIESZYN: 
.Plast (Ratuszowa, tel. 033 
852-()4.26) - Rocky i Los Su- 
perkloś (b.o. USA 14.00) Peur! 
Harbor(l51'SA 16.00 19.15); 
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 
.Swlt (ul. Nlepodlegloiel 42, 
tel. 215-32-85) Shrek (b.o. 
liSA 10 00 16.45) O czym 
marzą faceCI (15 USA 18.30 
20.15); 
CZĘSTDCHOWA: 
.Wolnosć (sala Filharmonii ul. 
Wlłsona 16) - Rocky i los Su- 
perktos (b.o, USA 11.45) l'ear! 
Harbor (15 USA 13.30 16.30 
19.451; 
.OKF (al. NMP 64, tol. 324- 
60-58) - mecl.ynne, 
.DKF RumcaJs (al. Armii Kra- 
JoweJ 23) - meCl}nne: 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
.Ars (ul. Kościuszki 18, tel. 
262-39-68) - W rytmie hlp- 
l"Iopu (b.o. USA 16.15) 15 mi- 
nut (15 USA 18.151030); 
GLIWICE: 
.Amok (ul. Konstytucji S, tol. 
231-56-99) meL/\nne 
.BaJka (ul. Dolnych Wałow 3, 
tol. 231-38.55) l'eur! Hur- 
hur 115 USA 13.45 17.00 
20 I
). 
.Klnoteatr X (ul. Strzody 10, 
tel. 238-22-29) - Sl"Ird.. (b.o. 


Informator www.naszemla.to.pl 


USA 14.00 16.00 18.00) 
DZiennik BrKlget Jones (15 
ang. 10.00); 
JASTRZĘBIE lDROJ: 
.Centrum (al. Piłsudskiego 
27, tel. 471-79-24) Sluar1 
Malutki (b.o. USA 15 001 Na- 
stępny piątek (15 USA 18.00) 
Przyczajony l)'IIr)"s, ukryly 
smok (15 Chiny 10.00); 
.Panorama (ul. 11 Listopada 
2, tol. 476-10-21) - l'ear! Har- 
bor 115 liSA 1600 1915): 
JAWORZNO: 
.Sasanka (ul. Pocztowa 13, 
tol. 616-32-52) - Dollennik 
Hndgel Jones (15 ang. 16.15 
18.152(15); 
.Dezerter (ul. Gwarków 2, tel. 
752-53-91) - Czterej pancerm 
I pies l.Z II (11 pol. 10.00) Pol 
serio(15pol 1930>: 
KATOWICE: 
.Kosmos (ul. Sokolska, tel. 
258-42-41) - Shrek (b.o. liSA 
10 00 1200 14.00 160[1 
18.00) 15 minut (15 USA 
19.45) Goscie w Ameryce (15 
fr. 21.501; 
.Rlalto (ul. iw. Jana 24, tet 
251-04-31) -1'e.!r1 łlarbor(15 
LISA 13.4517.002U.15): 
.Śwlatowld (pl. 3 Maja 7, tel. 
258-74-32) p)'tunie do 80- 
ga (15 USA 14.3020.15) Sa- 
motm (15 Czechy 16 30) Sexy 
Beast(l5:mg.11I30t 
.Zorza (ul. Matejki 3, tel. 
206-82
3 w. 325) - O CZ)1Tl 
marlą focecl(15 lISA 15.15 
17.00 III 4510.30), 
KNURÓW: 
.Casino (ul. Nlepedległo!Ścl 
26, tol. 235-14-08, 236-25- 
99) - Konsplracja.com (15 
USA 19 15) Mumia powraca 
(15 liSA 1100 2115); 
LĘDZINY 
.Plast (ul. LOdzlńska 55, tol 
216-65-t1) - nieczynne do 31 
hPl.!. 
MIKOŁÓW: 
.Adrla (ul. Miarki S, tel. 226- 
20-46) - Pearl Harbor (15 
lIS.\ 1915); 
MLÓWKA 
.Tęeza (ul. J. Kazimierza 126, 
tel. 033 863-16-48, 863-12- 
87) - nIeLZ}'nne do 21 lipca; 
MYSŁOWICE: 
.Kosmos 2 (ul. Dzler.f:onla 28, 
tel. 317.60-15) - Dziennik 
Hm.1
Lt Jones (15 ang. 18.001, 
OŚWIĘCIM: 
.Luna (tel. 842-31-03) - Pear1 
Il,ubol (15 LISA 17.1510.30); 
PIEKARY ŚLĄSKIE: 
.Zaclsze (ul, 8ytomska 171, 
tel. 288.68.88) - nieczynne 
do 19Itr
,I. 
RACIBóRz: 
.Bałtyk (ul. Londzlna 13. tol. 
415-20-33) - Pearl Harbor 
(I':; liSA 111520.30); 
RUDA SLĄSKA: 
.Patrla (ul. Chorzowska 3, tel. 
248-75-84) - Pokemon 1 (b.o. 
li
A 16301 Mumia powraca 
(15 liSA 18.1520_30); 
RYBNIK 
.Apollo lul. Pocztowa 1, tol. 
422-28-39) Kosmiczny 
mlL/Ib.o. liSA 1100): 
eZeflr (pl. POkoju 1, tel. 739- 
21-86) - k1lOd (15 Dania 
!IWO) 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
. Tocza (uj. Śwlerczewsklelo 
22, tel. 229.00.75) - nie. 
C1\'nnc 
SKOCZOW: 
. Podhale (Rynek. tel. 033 
853-32-31) - meczynne do 20 
hr
.' 
SOSNOWIEC: 
.Muza (ul. Warszawska 2, tol. 
266-24-30) Pearl Hurbor 
II" (ISA 1311(1 161519.45); 
TARNOWSKIE GóRy: 
.Europa (pl. 1:wlrkl I Wllury 1, 
tet285.43-34) - PfZ)ll.ljOny 


'1 


, ..-;.. 


.. 


l. 


.... 


15 minut - film akcji z elementami komediowymi. W roli g10wnej Robert De Niro 


tygrys, ukryty smok (15 Chiny 
16.00 10 OO)The Mexican (15 
USA 18.00); 
TYCHY: 
.Andromeda (pl. Baczyńskie- 
go 2, tel. 227-32-46) Pear! 
Ildrbor f15 LISA 13 45 17.00 
20J(1). 
USTROŃ: 
.ZdróJ (ul. Sanatoryjna 7, 033 
854-16.40) - Dinozaur (b.a. 
USA 11UOI Doktor T. I kobIety 
(15USA 18.45) Drakula 2000 
fI'i ('SA 10 451 
WODZISŁAW ŚLĄSKI: 
.Czar (ul. Targowa S, tel. 455. 
20-03) - MISS Agent (15 USA 
III UOI Bracie, gdzie Jesteś? 
f 15 USA 20.001: 
.MDK Centrum (ul. Kubeza 17, 
tel. 455-48-55) - nieczynne 
uo 20 lipca; 
ZABRZE. 
.Mułtlklno (pl, Gdańska 18, 
tel. 373-59.99) Dla dzieci: 
KsiązC; Egiptu (b.a. USA 
17.00) Dr Dolinie (b.o. USA 
19.15) Mulan (b.o. USA 
10.00) Tarzan (b o USA 
11.HI Rudolf, czerwononosy 
renifer (b.o. USA 14.45) Pre- 
miery: 15 minul (15 USA 
13.15 15.30 17.45 20.45 
13.00) Goscie w Ameryce (12 
fr. 13.40 15.40 11.40 20.30 
12.45) O czym marzą facecie 
(15 USA 14 JO 16.35 18.40 
21.00) Pytanie do Boga (15 
USA 11.55 1415 16.45 19.00 
11.10) Shrek (b.a. USA 10.15 
12.35 15_05 17.20 19.35 
22.15) Pozostały repertuar: 
Czego pragną kobiety (15 USA 
18.5521 301 Dziennik Bndget 
Jones (15 USA 11.15 13.30 
15.45 18.0020.152235) GIa- 
diator(15 USA 1755) Krolew- 
na Śnieżka I sIedmIU krasno- 
ludkow(b.o. USA 11.4513.50) 
The Mexican CI5 USA 16.15) 
MIss Agent (15 USA 15.25 
11.05, Mumia powraca (15 
USA JO.30 13 W 15.55 18.35 
11351 Nowe szal). kroJa (b.o. 
USA 11.20) l'ear! Horbor (15 
USA 10.45 12.00 14.30 16.00 
18.1510.0011.55) Pokemon 
1 (b.o. USA 1140)Trartic (15 
USA 11.30 1500 18.1021.45) 
W pustYni i w puszczy (12 pol 
11.00): 
.Marzenle (pl. Wolno!lcl 6, 
tel. 271-51-24) - l'eorl Ilar- 
hor 115 USA 17.00 20.15). 
tORY, 
.Vega (ul. Kosclu5Zkl 3, tol. 
434-21-27) - Pokemon 1 (b.o. 
U
 \ 11001 Brocle. gdzie je- 
stes? CIS USA 20.001; 


Repertuar opracowany na 
podstawie m8lenalow dostar- 
c1Cln).lh przez dystrybutorow 
Iwlaslicle1ikin. 


Zapraszamy 


Dzisiaj 
. Miejski Osrodek Kullury 
w Jasmębiu Zdroju jest or1!ani- 
zatorem cyklu koncertow pl. Mu- 
zyczne srody: l)'m razem o sadz. 
19 W}'St\lPI zespoi InsIue. 


Czwartek 


. Miejski Dom Kultury Pra- 
zakowka w Ustroniu (ul. Da- 
szyn!'kiego 28)zapraslil na kolej- 
ne spotkanie z cyklu Wakaqe 
z PraŻllkówką O sadz. 10 roz. 
pOCWIe Się wyprawa pod ha- 
slem 
Z piosenką w plecaku", 
Uje] uczestmC)' wyruszą na Ma- 
lą i Wielką Czantone. W pIątek 
o tej samej porze w sah wmwl- 
skowej MDK odbędzie Sle mlm- 
lista przebojów dla dzieci. _ WAG 


. 
Arcydzleła muzyki forte. 
pianowej" lo tytuł koncertu 
w ramach Muzycznego lota 
z 
Sdes
". litwory L. van 
8eethO\lena i E Liszta zaprezen. 
tuje Zblgruew Raubo. Koncert 
rozpoczme się o godz. 111 w Mu- 
zeum Archtł1iecezjalnym w Ka- 
towicach (ul Wlla SlwosliI 16). 


. Muzeum Miejskie w Swic;- 
tochlowicach zaprasza na olwar- 
cle wystawy malarstwa 801!usla- 
wy Porc;bskiej. Wernisaż zapla. 
nowano na sadz. 18 w siedzibie 
muzeum przy ul. Dworcowej 14. 


. II Mredzynarodowy Ozie. 
Clęt:}' Fesllwal Folklorystyczny 

Darujmy SWlatu pokój" odbywa 
się w Oswięcimiu do 20 lipca 
DZleLrece zespoI}' z za,granlcy 
prezentują się w sali widowisko- 
wej Oswleclmskrego Centrum 
Kultury oraz w plenerze - na es- 
(radzie obok DCK, w Polance 
Wielkiej i Kętach O godz W- 
spotk8nle programowo-arty- 
styczne w ramach Forum Dzie- 
cięcych Imcjot}'W Pokojowych 
(Oświęcim), godz 15.30 - mi- 
tyns "Dorujmy sWlatu pokój" 
(OswlI;:clml. godz. 18 - koncert 
finalowy (O
więlim). . MONA 


WPKiW 


Planetarium (tel. 141-32-96) - 
S. 17 - l\iebo w roznych kra- 
jach; 
Przejazdy bryczka - l6-0sobo- 
wy zaprzęs konny kursuje na 
trasie: brama Slij
kiego Parku 
AtrakCji przy promenadzie. 
g1ówna brama ZOQ Hala Wy- 
stdW ..Kapelusz". RestauraCJa 
Prlyslun Cena przejdldu 3 z1. 


Rosarium - kolekcja 260 od- 
mian roż, otwarte od pono do 
medz. w godz. 8-11; 
Osrodek Sportów Wodnych 
..Przystań" - zaprasza od pono 
do pl. w godz. 11-19. w sob., 
nIedz. i swięta w godz 10-19; 
Kąpielisko "Fala" - czynne co- 
d7ienme w godz. 9 - 19: 
Skate Park - WSlęp wolny; 
Śląski Park Atrakcji CSląskie 
Wes01e Miasteczko) - :zaprasza 
od pan. do pt. w godz 10-19. 
w sob. medz. i swięto w godz. 
10-20; 
Indoor k8rtlng w Hall Wysław 
,,KapeUsz"-tor
cz;yn- 
n) codZJenruewgodz. 11-1: 
Śląski Ogród Zoologiczny Ciel 
141.30-81) - zwiedzac możno 
we wszystkie dm tygodnia 
w godz. 10 - 19 (kasy czynne 
dogodz ]8); 
Osrodek Jeździecki Tria! - ;;0.8. 
mawianie jazd pod nr. tel. 141- 
31-91: 
Tenisowy Klub Sportowy Bu- 
dowlani - CZYnny od godz. 6 
do Zllllerzchu; 
Kolejka linowa ,,Elka" - czynna 
od pon.dopt wgodz. W-19, 
sob., niedz. i swięta W - 20; 
Sankodrom - caloroczny tor sa- 
neczkowy. Czynny od pono do 
pt w sadz. 10-2J, !lob., nIedz., 
świc;tawgodz.10-22; 
Koncerty promenadowe 
w kazd/;! pogodllli me<.1ZJelę do 
konca wrzesma na dużym krę- 
gu tanecznym, w sadz. 11.30- 
I2 30 WSIeJ! bezplatny, kawa 
gratis. W razie niepogody zapra- 
Sl.'lmy do restauraCji Przysluń; 
Górnosląskl Park Etnogrnnez- 
ny - Skansen (ul P-.u\owa I. 
leI. 24I-01-lłI)-czynnywl.-pt. 
10-17 (kasa do 16). sob. 
niedz.lSw.12-19 (kasa do 181, 
meczynnyw pono i dni poswi\j- 
teczne. wstc;p bezplatny w sr., 
wejscle 0<.1 ul. Parkowej. Wy- 
stawy stale wo wnętrzach: (; 
Garbarnia Gornosl'łskl Park 
Elnograficzny, hlsloril:t i dzia. 
łalnosc. . Spichlerz l PSLOwa: 
NaczYnia 7.Bsobowe na SI4Sku, 
.Splchlerz ze ŚmJlowlc: Trady- 
C)'Jne rzemioslo ludowe. ginq- 
ce zawody, . Spichlerz z Simo- 
radza: Tradycyjne narzędzia 
rolmcze do uprawy roJi na Gm- 
nym Śląsku w połowic XIX 
i na początku XX wieku, .Spi. 
t:hlerz z Warszawie: Wystawa 
pokonkursowa ..Moj.! przygoda 
w muzeum" (do 29 czerwcal, . 
SpIchlerz z WOjkowll: Z malo- 
"anCj skrzyni (do 31 sierpma), 
. Pola uprawne: Wystawa po- 
konkursuwa - NajstraszmeJs1} 
slralh polny (do 15 slerpnw) 
Msze sw. w )(osliele pw. sw. Jo- 
zefa Robotnika (niedliele 
ogod1_151.
		

/iv5521-2001-166-0021.djvu

			Jedynka 
godz. 20.10 
Mr Jones 


RTL 7 
godz. 20.00 
Bożyszcze tłumów  


- 
; lot- 

- 
.;=. 


. J 


Robotnik Jones trafia do szpitala 
psycł1latrycznego.Jegoprzypadek 
intryguje dr Elilabeth Bowen, która 
pozostaje pOO urokiem atrakcyjne- 
gopacjenta.Wkrótcelchpr:ZYjsir'i 
przeradza Się w gJębsze uczucie. 
Zostają kochankamI. Dręczooa wy- 
rzutamisumieoiaElizabethzwierza 
slękOledrezeszprtala.Joneszosta 
je paemes\o
 do innego zakladu. 


.. 


Histona Z'NląZKu trÓjklludZł rozgrywająca Się na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat. Jest rok 1956. 
Futbolista roku, Gavin -Gr€)', poślubia najpiękniej- 
szą dZiewczynę lUIzJany. Początkowo doskonałe 
małżeństwo popada z biegiem lat w coraz głęb- 
SZjkryzys. 


Film obyczajowy prod. amerykań 
sklej. 
Reiyserla Taylor Hackford. 
Występują: Jesslca Lange, Den- 
nls Quald. 


FIlm obyczajowy prod. amery- 
kańskieJ. 
Rełyserla Mlke F1ggls. 
Występują: Richard Gere (na 
zdJęciu), Lena Olln, Anne 
Bancroft, Tom 'rwln. 


Jedynka 


Dwójka 


TVN 


TVP Katowice 


Polsat 


7.00 Plebama (3D) - serial TVP 7.20 Studlourocly 7.ooZuziaIJejprzyjaci
e-ser. 6.00 Plosenkana
enle 6_00 KamIla (88/90) - telenowela, 
7.25 Muppetyspewajilital'iczą 7.30 ZłotopolSC)'(208)-telemr 7.30 GenialneZ'l'lierzaki-tllmanlm 1.00 Po.....erRangefS(6}-serial Meksyk 
1.55 Ela-erq1dopedialatadla wela TVP 8.00 Pryzmat-rn	
			

/iv5521-2001-166-0022.djvu

			22 18 lipca 2001 


NAUKA 


KURSY/SZKOLENIA 


BHP szkolenia, postępowanie powy- 
padkowe, obsługa, 
9.-.ęE

:2
?:
2?!
.
!.

!?.
!......... ...... 
CENTRUM Edukacji Kadr 
jednoroczne Studium Policealne: 
Prawo i Administracja; Psychologia 
i Socjologia; Turystyka; Reklama 
i Marketing Asystencko- Sekretarski: 
Finanse i Rachunkowość. Katowice, 
Powstancow 19. 032/757-26-35, 
757 -26-36. Niskie czesne 115 PLN 
+ wzorawa jakość kształcenia. 
!

!.


!........................................ 
CENTRUM EdukaCJi Kadr zaprasza 
do 1-rocznego Studium Policealnego: 
Informatyka- systemy operacyjne, 
programowanie i bazy danych, 
multimedia i grafika komputerowa. 
Katowice, ul. Powstańców 19. 
032/757-26-35,757-26-36. 
Niskie czesne 115 PLN + wzorowa 
j.
.


.ł
:..!
.
!.
?
?!!.......... 
CENTRUM Kształcenia Kursowego 
.ROMA" ogłasza nabór na wrzesień 
2001 do LO, w 14 miesięcy (system 
kursowy). Filie na całym Sląsku. 
032/243-23-80, 032/243-13-93, 
9

.
-.

.:?

:.

.
???
!.,............. 
DWULETNIE Liceum dla dorosłych, 
9.
.?!.
2
n:.

:.(?
.

.'!?
!!.............. 
DZIENNIKARSKIE Studium, Sokolska 
23,2596-665,0604-680-621. 
(51121906) 
...................................................... 


KURS rrodelek, 032/205-22-37, 
.
 
:
!?::..

:!?!?:.
!?
.
?!................. 


5OOIIg()VBI1/m 


WYŻszA SZKotA 
ZARZĄDZANIA 
MARKETINGOWEGO 
I JĘZYKÓW OBCYCH 
w Katowicach 
oglasza nabór na I rok studiów 
MAGISTERSKICH 
I LlCENCJACKICH 
na kierunkach: 
ZA DZANIE I MARKETIN 
dL/ellne / zaocLnt» 
. STUDIA MAGISTERSKIE (9 aemestrow) 
. STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE 
(dLlt:lnne 3 eemeełry. aoczne 4 sem88łry) 
. STUDIA UCENCJACKIE (6 semestrOw) 
Spocjalności: 
. MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE FIRMĄ 
- RACHUNKOWOŚĆ I INFORMATYKA 
- REKLAMA 
- FINANSE 
- TURYSTYKA KRAJOWA 
I MIĘDZYNARODOWA 
- EUROPEISTYKA 
FILOLOGIA 
(dzIenne i WIeczorowe) 
. STUDIA LICENCJACKlE 
Spec.alnoscl: 
. JE;ZYK ANGIELSKI W BIZNESIE 
- NAUCZYCIEL JfiZYKAANGIELSKIEGO 
- Uczelnia lesl największą mepańslwOwIj Sll(O'lI 
wytszą w PoISC. po/IJdnlOWel 
- Je.' Centrum EgzaminacYJnym: Internationa' 
Cerfllic81e Confelence w zakrBsle ,ęzyków 
obcych: angielskIego. memiecklego or8Z Eu
 
pean Compułef Dr/vfng Llcence w zakresie m. 
lorm8tY/(I 
Dyplomy mag,slersloe uczelnI są ekwiwalentne 
l cJ)ipIomBrrn ukończenIa studiów w RFN 
. ZosIala uznana przez /	
			

/iv5521-2001-166-0023.djvu

			TARTAK OLCZVK 
OlerullI 
.WI,m,oda.:h:lwellllgmro..el\ 
'S!BmpJebLJtloN1e 
.d8skli.!alunktIWI 
....- 
'impregnBcjęZDJrmnl:lWila
 
.IU5mllIBcbwna 
'pa1ełyjBdnoruowei!p. 
'sl\vilBlelonlClOB 
eo.,..,.....llIIfIon 
TeI.Jlax041J39-17-186 
090.33-52.20,090.33-52-87 


KĄTOWNik 45, 50. 0503.014.171 
sr--!f8&OJ 


KLU8 noc
 300 m' 230 ()()() li 

.:
?
"?9
.u

1

1 .. ... .... 
tOh'5KA sprzedajemy kupujenTj. 
dostarcza
.032J271.2752 


SZAMI!A ninowane,dowóz. 

.o
..?
:
-O
;.
!
1

.
L... 
:tIJJI 
SKUPsrebra,z!CJta,platyr'1)',palladU 
0-34J32-32-086,0602-631-362. 

1I16030J 


_I 
1.1;,t 
PRZYJMĘ reklamę, Fiat Marea 
032j291.93.50po20oo 
I!!OO1
J 
SZYCIE Irnn.las!ondlarestauracj
 
hotelr.meszka1.par5jOr'ćltÓN 
9
.?1!.
1
:

. 
1.
.'2J 
U5tUG,,,ompJterowe 

 
.01..4
6-4

 rS

3:! 
WINDYKACJA I .ełl'!DŚci. 
032)209-08-75.0603-564-964 
!S_!
.
!.
!............ ..... .... 
_ 1
4:1::I._
IJ;j
 h.- 
BnlJM Vrtczaka'lokalgastrono- 
micz
napub,fastfood.odstąpM:/ 
inneJRPOZ)'Ce,0601-411-1B1 
1
112
1
3J 
kASY frskalne. kornput 

3.?1
80:9?


 
kASYf
kalnerąllner 
-12/20621-94,0601-410-917 
CSI 15) 


1
=::'I
:r:
:

:
mp


I
d
r
 ., 
bez dokumentów IInilnlowych 
CspKlallucle:epri!lwrłiudne). 
058/301-41-13. 
0-600-578.142IS1
2541) 
LEASINGopel'aC'iJ11)' ...,.ot
. 
ProcedurnuprOSlClona.sprzel 
medyczl'Iy,pojazdyIPF.5lumm. 
Partnec.5lmensFinanse" 
0503-136-6B1. 0503-136-662 
tel/fak5(094)3411B-25. 
'
"'2896) 


PRCFESJONALNE rzekszlBłcenia 
spó!eI<. cywIlnych najllwne. l 0.0. 
oferuJeKancelariaPOOlltkCH1D- 
PrawM.0602.235.871. . 

5.1?1:
1
:3!

- 
e6J. 
SPRZEDAM spólke handlowo- 
us!ugową, 0503.579.463. 
C511311.
) 


, . 


Lj lt......'J.II.,.I_'lr
:j:H1 
I'I.LTI E 15.Cmiot ucfafO¥o)'. 
Y
.' :'Y.'.
_
.?/3
..
5.
.CSI Q) 
KUPIĘsllniktrl)'!¥ind
Perkins. 
Ostroweksprzedam 

:_
.?I

:.5.
:

:.
 
!.

!..._ 
HĄ,fTAŃ5ZEbetonlar1<1 
UprOOUoCeflta loryu1.QslńskaBSa. 


.?' 1.5ł:.

:?1
2
_... 
PRZEKAŻNIMt....mOW}'. 
!lf",)623100.

?
!._.. 
SPRĘ!ARKI WD53 WE53- 
sprzedam 032j26B-5O-87 
11:r.
n
. 


SPRZEDAM spawańlę WlmłkDwą 
0502-455.263 po 17.00 


''''''''M
!.. 


STHIL. 
r1d.ly. 
b
, 
elektr}Q'ne Sosnowiec291-0920 
Będzin267-19-81. 
BJ.I?
.

_:
:7 2.ł 13:>, 

1:
""łYIł_ 
PRZ'fJII1ĘllecanianatolulJ1<.e 
TL ')() (4OOx700), 0604 329-329. 
UDJII 2) 
I!W. REKLAMIX Sosnowiec GIttjera 
30z:apraszadowspólprncyfir
, 
osobyprywalnez:aln -esowane 
umleszczeniamreklaf1l'nabudyn 
kach,dzlalkachlsamod1odach. 

3.?1


.?
Q (!XI

7-461 


!!'
 
032j261-11-66"redyty 

 , 


.,ARTUR Szybklekred
 
gotowkowe,rówmetwdomukllenla. 
Współpraca.032/2T1-95-62, 


g1.:?
!-

.
: Gj 
ATRAKCYJNE kredyly gatówkałłe 
z nIskIm, dochoooml. :!?:!ę;.ł21 
KREOYT-48godzin. 

3?!
?
n 
.?9 .
S
.1
!

:.J .. 
KREDYT JlBwlal'łfz ubezpiecze. 
lJiemnazyclekredylDblorcy. 


??:


..!
!

?1!.. _ 
KREDYT wdomu klienta, 
032}7S5-51-250502-308-472 
f8001Dł313) 
kREDYTY. 032/243.70-10. 
!
!_....._...._..._...._..._.......... 
KREOYTY.032/241..()4..£3. 
1ł800:v!51 


KREDYTY. 032/389-64-52 


kREDm."502-231-571. 


kREOYTYeKspresoYoe. 
q32/250:!
1; 
1.12J?

! 
KREDYTY goI6wkowe 20 000 z! 
bezporec.z')\:leh..SOOOkredyly 
matłenskle.3000bezzgodyw.;p6I. 
małżonka Sz}'bkiczasrealiz.acJI 
Dojazd do klienta Pośrednictwo 
Finasowe KREOYT SCAN, ŁaZISka 
Średnie. Powstańców SI. 9. CZ)'Ilne 
9.00. 111.00. 032}738-94-88 
1?69.2!?tll??!.OJ
!.... 
kREDYTY od 1000- 50000 gotówko- 
wedlasamotnychbezporec.z')\:leh, 
takżehlpoleCZr1e,budowlane 
samochodowe pod zaSIaw. dojazd 
do klienta. 032j24-32-329, 
0501-360-094. Wspolpraca. 
o 
, 
UTWO dostępne kredyly 
fPI.
samochodowe, 
hlpoteczne,032j238.16.63. 
1511 ol>! 


POtyCZki. 12j258.69.11. 
-fj082,64b'- . 
l! ,,...,  


CZTERCKOtOWIEC Suzuki 50 cm' 
C!.6f!" ?'

.Q!?
.) 
MEI!LEt rowe sprze!Jam. 
32_,_-02-95-43.151,,,.191 
TANIOsprzedam;pre\)'ZlJrOjenlowe. 
ieliwne kaloryferyornz piec c.o. 
():"I.') _46-4


ł
""
 
WINDSURFINGI 288 350 cm. 
C!.3?-::?

?:
_
: 51130118) 
_'(IJ(lj..;I.YfJ'._ 
II}...
I)-(Il', j:;S.tj;J '
.:jll 1.',_ 
85IJ, Skoda 1055. 1984, 
po rerncroe 032/229 08 51 
.. . 

m. 
9800-, PolonezAtu, 91, 
9.3?


:.
3.:
_
.;.

... 
10500z! Fiatce, 1997r
 
C!32/23
. 93. 1
; I
 
111500., Ford Orion. 1400,91: 
71oo0km.szal}'metallk.
r- 
dach,cenlralnyzamek.radiomBgne- 
toIon,wełur,lwlasccl
ążka 
serwisowa.o32j23O.52-Q4. 
I
 "E
) 
14200-, Ford Fiest.a.95; bogate 
VI os. !!f1ie.0602-74.35-41. 
!!.._. 
14800-, do uzgod, Volkswagen 
o 
kombi 93; bloka!Ja skrzynI bIegów, 
au'lolllarmdodatl\cN,(l4kola 
l opooamlllmowyn1l 

.
.?I2
!.ii.
:1
 ........n1"'1J 
15500., Nissan Pimera, 2000. O. 
1992 z!otymelallk.bogate 
w.ypJSaŻef1te.cenado
 
C!-
.?1!
3#.-"
...ł!!"'
' ... 
AUDI 63, 19B8r nl)N8 Ins aqa 
pzewa, ekonomIczny, 101/100km. 

2Qf\.603''''''''''' 
CC, 900. 98; czerwony. 
032 10.24-550602-5524-59. 


FIAT 126p, 1990r autoalarm. 
C!. '!2 ':3.?7.?(1IX._.
!. 
FIAT L 
 1000 fajer, 1998, 
3
.. m.cze
. 
032142.30.056 3.drzwicJ',r,y, pilnie am. P........
ll 


OG&OIZINIA - w internecie wwwgr.... pl 


HYUNDAI Pony, 1988. bordo, 
CzeslawaOtYczarek. 
DąbrĆJwklul. 3q9,Rybnik 

.
.
:

I
. 

 
MERCEDES 3000, 124 88; szal}' 
metallk.stanbdb.kup\onywsalonie. 
032j212-34-35 0605-917-748. 


MERCEOES4()1 blaszak,Slan 
b.aobf)',032j295.16.90po11oo 
,
, 


RENAULT Clio, 1996/91. 
poę- "ldrzwiey,y 032j236-43.5O 


SKODA Octavia. 98; 
0.
2J:4
 1
:

?;. 


!::4?

 .. 
1I0LkSWAGEN-
o. 11OOb. 1989 r.. 
110000 km. Slan bdb.. 
dużo dodatków. 032,1289-BB-1B. 
(
!!I'?!.
......_... 
_1
.
I)_I'l :J::m :
'JJ I
 


11111111111 
Auta kuplę wszystkie 
powypadkowe, 
dobrze płatne. 
032/43-19-737. 
0603-21-33-98. 


II!!I!!! l!! 
Auta kupię wszystkie 
powypadkowe, 
dobrze płatne, 
032/43-19-737, 
0603-21-33-98. 


II!!!! 1111 
Auta kuplę wszystkie 
powypadkowe. 
dobrze płatne. Gotówka. 
032/291-91-27. 


ji,o;'o "0:0, 0:0:'0.'0:-0:'0,'0:'0:-" 
O. 032j22'13-213. 0604-413.837. 
Aulapow'J'Pild
kuplę,gotówka. 
Place n: . 111 67!.. ... 


I. I, I. 032/250-76-70, 
0606--854-452 
Absolutnie autoskup 
samochodów 
powypadkowych 
uszkodzonych. 
pełnosprawnych. 
Osobowe I dostawcze. 
Szybka realizacja ofert. 
płatność gotówką, 
najkorzystnle)sze ceny 
161016333) 


0-3ii384.23-i6:autOOkup- 

zr;t

e.. Jl.91 
0601-64-16-20.Clnquecen\O, 

lCen!.o.. 
1


! .. ... 
126skorodowane,pełn06p18wne, 

-
?:


:.!
!Q 
AUTOSkUPClnquecentO,Se,cenID, 
Uno, inne 032j67-42.540; 
1?'?9.
..
4 
6:
 


1Q!._.. 


KUPUJĘ 
samochody cale. rozbite. 
Gotówka. Chorzów 
032/249-52-10. 


111111'1110) 


MoCNO'
zOnY:pii
;e. 

 
3
14.
!1:1
.!

! .. 
m-....I:{.
 j:5-4J;,..:j.n .1 
6500., Multlkarv.ywro\:. sllnik 
Mercedesa.034J3.595-240. 

.n
., 
I\fEC0351Q,1994r.. 
)605 61 -959, osre 663 C6Q. 
l!?' m 
!. . 
UAZ MTS wywrctka. B6; kola 
belaętkowaSlanłx!b. 
032/212 34-350605-917-148. 

.:"'!.Tr...... 


I. :i {fi 
AMORTYZATORY. zegub'j, 
I mocji] 
-w25.:1.99.59. 
!
.' 


.-. ,..- 
I t 
 1.1: 1 


ALARM )lokady.rnagnetyzery.ra- 
Qoodt1<.arzaczeRQS-270. 
!?32J.3
4-ąo:!
:.t
!._.. 


AUTO-najtaniejzabezpieczef1ie, 
10321::114'00-15.(6110£>\11) 
AUTOSZYS'f lan. Spzedaz montaż. 
naprawa.prz)'Qef7l'lllnieKatowice, 
202-68.82; Katowice-Bogucice 
203.01-93;Blelsko.SlaIa 
B12-22-53;CleszynB52-05-39. 
Częstochowa 363-56.59 
Giiwlce- Chaynskowce 238-70-65' 
Pawłowice 472-26 75; 
Tyc:
.2

.
.
:.
7..
5
... 

!_... 
HAki. Promocja. 032/238.66-01. 
,. 
WYNAJMI;; aulo na gaz. Żory_ 
"
 


.!?
? r.

!?


.5J..._ 
ZNAkOWANIE poJazt»N, sprzedaż 
licencjrdladealerów 
!!J
.21.
1
-!
..

.

s.!!1.... . .... 
_1.11 
MOTOcn.L ""750, 1956 r
 
0605 662
 -sprzedam 
IBOO1QCjt 


PRZYCZEPA 

mpln.gowa 


.


C.
:


!?!!"=?

!!!8J 
lł1,
1..i:1].ł_ 
1,5 I lub 7 m' 0501-426.991. 
03
!
!J3
1.!
1!27
2J.. . 
.1.1;,,);J::t...'J;,,);,.....I:{liI_. 
., .. '
f1fJ"J ''''''=lli 
0321225-38.66 VideofilmJYlanie ratkamJ 
1
IERIIU" HArII ouonulo" 


Ogłoszenia 
 
drobne 	
			

/iv5521-2001-166-0024.djvu

			24 ,.lIpc.200, 


JAROSŁAWlEC nad rrorzem- pokoje 
z 1BzeD1 
WISŁA to. LAka. Pensjonat. 
PokojestudiozlBDer1:!:
4.:1.

.
!.!

.. ....... 
,I 
...!..AT... Jl
sprzedam 
il6!1 5 ..? --- 
_"l"1.1'ł''''''HI
 
r' .. . .Ulllj',n.i..ł.-1:tł:tl 
()3.
2Sł1-61-68.,
.1
 

.SC!.I:

:D

 
!
1
... . 
0501-101-34łIPrZyjadę 


0501-943.299 
1
. ......... 

:5
2.
:5
3 
 
.1
 

.5
.
:


-
.2.,....
 

.:5ł:1.4.1I
:!
,
 

!. 
050
.9!.1-
6
: 113227
 
0608-118.1144 '


?)... 
0601-726150 z
L..._. 

.
.
:II
!.-
.!.
. 
t
.
 


0603-816.997 


0608,598,508 


(&113''''7) .6.
.1::
5
-

 '
!
.
.!
.. 

.6.
.
:


.:!
.
. 
?!
J.. 
0-608-811-278 1:!JOO71 
0609 
.
 (


3

L ... 


2411..(196.(5113170151 


HAOES,superalrakqe 
1!32.(25-4.
.

:.
SI.!
2:!'!!
.. ..._..... 
KARINA 0-504.910.481 . _
5I!
ęoo-6?.
 _.

!


!:aL 


PIOTR. 0609-530-182 


::.'I
)................. 
VIKTORIA.0609-63-63.19. 
E¥,O
.ł
?!2

J .._.... ..._... 
(OJ21241-81-65
'Y.
.:.!

?!.. 


_ ".-ł.
 .[I]:If'

I=- 
1-!lW""'I," 
ł),!'U,j. 
"AMANDA- matryrronlalno- 
partnerskie 033/845 03-70. 
1
14QI 
FOTOKATALOGI. solldr.e 
adresy-.Dyskrecja', 

.
.
r'i: 
-507
są. 

.!

.
 


-(fiIJ:' 
ZGŁASZAM zaginlęc.e legitymaCji 
SZkolnej na nazw)sko 
Grregorzew3kilukasznr 179100j01 
......1
J 


-{I

:I 


o O Amerykański hit. 
najtaniej. 
0604-301,506. 


0501-341-911 Praparatdle Pan6w. 


AMERYKANSKI Hit. 
najtanlej. 
0601,146,078. 


. .. _. _.... m m m.. 
DŁUGI pomoc prawno-deteklywl' 
SI)W1B)Nag;;J'032/223-07-12 
!
1130'
!... 
RADIA. CD- samoch
. 
te!: O?.q
.77
.

.
.


1_
II...... 


WIECZORKI 
panieńskie, atrakcje. 
0-608-774-236 


WYPOtvczAi"iiA 
_.:;

'." -. 
Rydultooo)'u1IVzyżkoww:ka41. 
!


I_.. 


Ukwldotorzy ..Wolcal'" S.A. w lilliwtdacjl. z sIedzibą 
w 43-225 Wola ul. Pazczyńaka.2 
InłormuJII. że w dniu 30 czerwca 
1 roku 


Walne Zgrom dl rIID Akcpnanuszy pDaJęro uchwałę nr 14 
O rozwi'lZaniu Spółki na podstawIe art. 459 pk! 2 
Ustawy z dnia tS wrześma.2000 r Kodeks Spółek Handlowych 
(Dz U z 2C:Xb r nr 94. poz 1037). 


Likwidatorzy wzywają WSzystkich WI8I'Z)'CIEIII 
Wolcar" Spółka 
Akcy)na w Woli do zgłoszema sWOICh wierzytelności w temume 
sześcIu miesięcy od ukazania SIę nFiiejszego ogłos:zenla 


Naczelnik Urzędu Skarboweg o w lywcu 
zawiadamia, że w dniu 24_01.2001 r_ 
o godz. 10.00 odbędzie się 
sprzedaż licytacyjna: 
1) przyczepy samochodowej SPI nr re). BOZ 
0490 rok prod. 1999, cena $Zac. 4.270,00 zł 
w tym 22"10 VAT 
Cena wywoławcza wynosić będzie 3/4 ceny 
szac. Licytacja odbędzie się w lokalu Urzędu 
Skarbowego ul. Krasińskiego 11 pok. nr 10. Wa- 
dium w wysokości 10'% ceny szac należy wpła- 
cić u poborcy skarbowego - U S pokój nr 10 do 
godz. 9.00. 
W wypadku niedojścia licytacji do skutku drugq 
licytację wyznacza się na dzień 3.07.2001 r. 
w tych samych godzinach. 
Zastrzega się prawo do' unieważnienia licytacji 
bez podania przyczyny
		

/iv5521-2001-166-0025.djvu

			MS W pływaniu: Popow w szpitalu 
w JapońsldeJ Fukuoce rozpoczęły &tę 
pływackie mistrzostwa świata. Na po- 
czątek odbyły &tę kod- 
dobnej absencji na MŚ s!ynnego rosyi- 
skJegIpIywa\la. Aleł6ardra fqxMa, któ- 
ryz powodupoł.'8ŻnejInfekcjrgardłałra- 
fil ostatnio do szpitala w Moskwie. 
Popow ma na S'M)lm korcie m. In. dwa 
1!r:ternedale
W19:}2ro\lU 
w Barcełonle v.ygral v.y3cig na 50 me- 
łru,... stylem dCMOlrrYffi. a cztery lata póź- 
nieJ w Atlancie tnumfowa+ na dwa razy 
d/UŻSlym d)mansie. Rok temu w Sydney 
na 100 m byldrugi, a na 50 m -szosty. 
Nap:Jp'ZlXlnll:ł1 MSwausln31i.5kjmPerth 
Popowz
zIotymedalna 100msfy- 
lemdcMol
.MAZI.PAP 


Srebro bytomskich waterpolistów 


--- 


alerpo\iścl MOSM Bytom ztloby\i srebrny mem1 w rmstrzostveeh 
Polski JUnlorow w Orznkowle. W finale MaSM przegrał z MKP Go- 
rzĆf.N 4:7. W półfinałowym play aff bytomianie rozegrali trzy mecze 
z KSZO Ostrowiec. W pierwszym spotkamu podopieczni Jacka Li- 
niewleckiego zwyciężyli 6:3. następnie przegrali 6:7 i w decydują- 
cej potyczce wYgrali 4:2. Trzecie miejsce wturnieju zdobyli waterpo- 
liścI ŁSTW Lódz. 
MQSM: Adam Brudek - Grzegorz Holewa 1. Daniel Ciszewski, Grze- 
gorz Lotockl 2, MarcIn Bura 4, Maciej Ulfi
, Grzegorz Zawojek 5, Ja- 
cek Miodek 2, RadosławStanlszews'lw. m
1i 
wa wywalczyli awans do klasy dzy - mówi Grzegorz Magaczewskl. w tym roku szczeg6łne powody do 
okręgowej. Radość była tym więk- Nowymi Iwarzami w zespole by- radosci W referendum zadecydowa- 
Iza, łe mlejscowy MKS obchodz\ł li. Jatek Wltczore\:. -wczesmej CKS I.i o Zffi1ame pnynale:mosc1 :swego 
wtedy 15-lecle Istnienia. Przed za- Czeladź, KS MyszkDw; Adam Fornal mias1a z woj ma]opolslraego do sJą- 
d · konczonym w czerwcu br sezonem - CKS, Przemsza Slewierz, Piotr sklego. Ptlkane w jubileusz 8O-lecla 
nikt głosno nie móWił o zdobyciu IV Tomsia - Sarmacja. MKS v.ywaJczyli łłwans Obecny na 
ligowych szlifow Klub co prawda ob- - Zawodnicy ci sWOIm dmwiad- uroczystosclad1 Antoni Ptechmczel: 
chodzlljubileusz80-Jecia,aledziała- czemem pomogli nam w dużym zartowal,zezaoł..ISlalkhJbbędzJe 
ru zy n y cze w SlawkOWle są przesądni. s10pnlu y,ywalcZ}'C awans - dodaje ocierał Się o ekstrakIlIsę. Na razie 
- Po CIchu kazdy o tym marzyl, Gnegorz Magaczewski. Jednak nikt tak daleko nie wybiega 
ale rue chcieliśmy zapeszac - mOwl Teraz przed dzJalaczaml ze Sław- w przyszlosc.. PRASS 
wiceprezes MKS, Grzegorz Maga- kowa stoi kolejne wyzwame - walka 
czeww. - W naslej grupLe występo- o IV-ligowe punkty. Już w tej chwili, 
waly przecież Sarmacja Będzin na miarę możliwosci finansowycb, 
I Górnik 09 MysiowIce - kJuby, któ- rozpoczęly Się poszukJwaruaewen1u- 
re uchodzIły za faworylów rozgry- aJnych wzmocruen. W nowym sezo- 
wek. me w barwach MKS wystlJPL MichaJ 
Juz po rundZie jesiennej stało się Aksamit, który swoją karierę plikar- 
Jasne, że walka o weJscle do wyższej ską rozpoczynał w Gwarku Zabrze. 
klas)' rozgrywkowej rozegra się po- - Jest jeszcze kilka nazwisk, ale 
między tymi trzema zespołami. Na na rlł1.Je nie chclalbym ich wymle- 
polmelku pIłkarze ze Slawkowa, Sar- niac - dodaje M8gaczewski. - Spo- 
macja I GórnIk zgromadZ1ły laką sa- rym naszym problemem jest budy- 
mą t!oSc punktów. Wiosrla najeżala Dek klubo\\»', klory oddalony od bo- 
JUŻ zdecydowame do MKS, ktory na Iska JUz w okręgowce budzI! spore 
dwie kolejki przed końcem rozgry- wątpliwości. Nie ma co ukrywał, że 
wek zapewnił sobLe awans. musimy myślec o jego przebudo- 
- Nie robilismY wJelkich WZJDOC- wje. 


drzeJ Kuczynski. - Pu.;:tJar 
Śląska trafiltym razem do 
Gliwic, bo Jest tam bardzo 
duze zainteresowanie k0- 
szykówką, prosily nas o to 
wladze miasta, a na doda- 
tek drużyna Carbo Gliwice 
zdobyla mistrzosiwo Polski 
juniorów I chcielibysmy ja- 
koś ten sukces uhm1Oro- 
w", 
Być może w czasie Pu- 
charu Ślijska dOjdzie do 
meczu junior6w Carbo 
z rowiesnikami z zespołu 
Baskei 2000 Byłoby to pre- 
sllżowe spotkanie o prymat 
w regiome, gdyż oba zespo- 
ły nie zagrały ze sobą w cza- 
sie mistrzostw kraju_ Wła- 
dze koszykarskie na Śląsk 
mają jeszcze klika mnych 
pomyslow związanych z im- 
dycyjnym turniejem. Spc- 
,:jalnie z okazji Pucharu 
Sląska ukarzą się 3 - 4 bez- 
płatne numery gazety, które 
dla kibiców rozprowadzane 
będą w GliwIcach_ 
GRZEGORZ MIKUŁA 


mą SIarogard Gdanski 
i mlodzieżową repreLenta- 
cją Polski o lat 20. Spotka- 
nia flnalowe odbędą się 
w hali Osrodka Sportu Poli- 
techniki Gliwickiej. Repre- 
zentacja mlodzlezowa - 
prowadzona przez Dariusza 
Szczubiala - miała szansę 
w Pucharze Ślijska zagrac 
jako finalista mislrzostw 
Europ)'. Niestely w oslal- 
nim meczu eJiminacyjnego 
turniejU Polacy przegrali 
z Wiochami 72:18. To zade- 
cydowalo, że awans wywal- 
czyly zesp01 z Ualii oraz go- 
spodarze ellmma.;:ji. Ukra- 
ińc)'. 
- Młodzieżowa repre- 
zentacja Polski, w ktorej nie 
brakuje graczy wywodzą- 
cych Się ze Słąska oraz ma. 
jąca ambicje Sięgające eks. 
traklasy drużyna Polphar. 
my gwarantują, że nasze 
7.espoły będą mialy cieka- 
wych przeclwmkow, a po- 
ziom rywalizaLji będzie wy- 
soki - zapewnia prezes An- 


Jednym J. tradycyjnych 
turnleJow poprzedzają- 
cych koszykarski sezon 
Jest Puchar Śląska_ 
W tym roku szósta jego 
edycja rozegrana zosta- 
nie w Gliwicach (30 sierp- 
nia - 2 wrz8snla). Zagrają 
pierw
zoligowe druzyny Al- 
by Alstom Chorzuw, Zaglę- 
bia SosnoWiec, MickiewIcza 
Katowice, Polpharmy Sta- 
rogard Gdanskl, drugo1igo- 
wy zespól Spetechu Bielsko- 
Riala oraz mlodzieżowa re- 
prezentacja Polski (lo lal 
20. Wsrod startujących za- 
brakme teoretyczme najlep- 
szej. bo grająccJ w ekslra- 
klasie pogom Ruda Śląska 
oraz drużyny MOSiR Bobry 
Zabrze. Tym razem - me- 
stet)' - turnicJ nie wyloni 
więc nieoficjalnego mistrza 
Śląska. 
- Pogoń przysłała do nas 
fal:;s z infurmac.ią, że rezy- 
gnuJe ze starlu Nie czeka- 
my na zmianę Icj dccyzjl, 
bo ustalilismy juź termi- 
narz lurmeju. MOSIR Bo- 
bry Zabrze formalnie nie 
istmeje. bo WCiąż Lzeka na 
zatwierdzenie fuzJI przez 
PZKosz I nie mógl Się zglo- 
sie do rywalizacji. W S(Kii- 
wic fuzji łlobrow z MOSiR 
rozmawiaiem z prze(]SIa"WI- 
cielanu Wydziały Gier 
i Dyscyplin)' oraz prezesem 
PZKosz. Markiem Palusem 
i nikt nic widzi przeszkod, 
aby do niej dosrlo. OIiCjal- 
neJ decyzji jednak jcszcze 
nie ma - wyjasma prezes 
Sląsklego Związku Koszy- 
kówki, Andrzcj Kuczyn- 
ski. 
W tegorocznym Pucha- 
rze Śląska rywalizacja 10- 
czyc będt.ie się w dwoch 
elapach. W pierwszym za- 
graJą druzyny z naszego re- 
gionu: A'ba - zespół bro- 
mący trofeum sprzed roku, 
Mickiewi.;:z, Spclcch I Za- 
glębie. Drużyny walczyc bę. 
dij kazda z każdą 30 i 31 
sierpnia w gliwickim zespo- 
le szkol nr 4_ Dwic naJlep- 
SzC awansują do drugiego 
etapu (l i 2 wrzesnial, 
gdZie spo1'kĄ)ą się z PoJp'har. 


Oni wywalczyli 
awans 


Bramkarze: Grzegorz Dudek, 
Grzegorz Kibica. Obroncy: Robert 
Mrkulskl, Robert Probierz, Bernard 
Ramz. Rafał Szlęza'K. Rafał Ziętek. 
Pomocnicy I napastnicy: Artur 
Sm>tak, Tomasz Nalepa, Grzegorz 
latos, Jacek Wieczorek, P8Yłeł Ra- 
dowIecki, Marcin Robak, Piotr 
Tomsla, Łukasz Moty!ewicz. Adam 
Fornal, Jacek L$:h. _ 


Urania Kochlowice 


Pozostał niesmak 


ska" - ,Wirek" Wprawdzlt na etaty 
dla za'o1lOdrukow n1e ma JUŻ co liczyć, 
ale I tak czlortlcowsk.te skladkl gaml- 
kDw I .,przychylne oko" dyrekcji kopal- 
ni (dyrektorzy Józef Skrzypczak i Ja- 
nma Pozimek są wiceprez.esanu klu- 
bu) są gkJwnym uódlem wp1y\lów do 
budżetu Uranii. _ MUl 


!ltaWllismy sobie jasny cd - awans do 
IV 11.&1. W ten spos6b chcleWmy 
usw}etnr;: obcOOdy B().!ecla kJubu 
Po zakończeruu rozgrywek z dru- 
żyną rozstaj się trener Zbigmew K0- 
m.. Nowym szkaleniov.cem został An- 
drzeJ KobIałka, prowadzący ostatrua 
drużynę Zanletu Strzybaica 
Trzeba bytoodswiezyc atmJSf"er<: 
w uspole - tłumaczy Mitas. - Po- 
przedm trener me miaJ naJlepszyt;;h 
ukJadów z zawodnikami, nalezaJo 
rowPJeZ popraww;: dysC)'Ifu1ę w druży- 
me. Trener KoZlkjcst czIowlebem od 
lat ZWIązanym z Uramą I zdecydowlr 
łiśmy się na zaangażowanie trenera 
z zewnątrz. Oprocz tego chcemy 
\rn1locruc kadrę] - 4 nowymi plIka- 
namI. Nie uUywam, ze: baniro za1e- 
żynamnaJXI
ufl8SŁeg:)byłe@p 
za'MJdmka Manusza Szynuk.a t Roz- 
woju Katowice i w lej sprawie jeste- 
smy juz po pierwszych rozmowach. 
Urania sWil egzystencję opiera 
MIłZ gkMrue o porme kopalni "Pol- 


Dopiero po dwóch trgodnlach od 
zakoI'iczerUsezonu SI. ZPN oficJal- 
nie przyznał prawo awansu do IV lI- 
gi dndynleUranll. Wcz9Śnlejzezdo- 
bycia m\strzostw8 IV grupy okrę- 
gówki cieszyli sIę jut piłkarze 
5osnk:yGIIwIce. 
- Praz caly saon prowadziliśmy 
w tabeIJ I dopiero porazki w samej kan- 
cówce rolgl)'Wek z Gwarkiem Omon- 
t\lWa i Taroowskimi Garami zdetro- 
mzowaly nas z pozy<:ji lidera - mIM'! 
prezes Urami, Stamslsw MI1as. - Na- 
su: potkmęcie .....ykorzystała Sosnica 
irostala lilerem. Okaz.akJslęJednak, 
u w drujynie zTamowsk.ich Gor gra- 
li przeciwko nam zawodmcy. ktorzy 
nie mieli uregulowanych spraw z żól. 
tymi kartkami I ŚL ZPN ostateczme 
przyznał VlI!.1
( na naszą kOrL;Yśc 
Wiadomo, ze: po ca1ym tym zarmesza- 
mu pozostał leraz niesmak, gdyż sły. 
szymy zarzuty, ze awans v.ywaJczyll- 
smyprzy"zielonymslOliku",aletali 
jtS1 regulamin. Jut przed sezonem po- 

\SiOIWI 
.."'
 1 
- 


o 


Oni wywalczyli 
awans 


',,-\..
 
, 
a- 


Bramkarz: MareK Schanlel. 
Obrońcy: Adam laogosz, Alek- 
sander Kawalcze, Mariusz Zielm- 
Ski, Sebastian Roszak, Tomasz 
Baron. Pomocnicy I napastnIcy: 
Albert Bujny, Tomasz Adamski. Se- 
bastian Hendei, Micha! PoI1I, Da- 
riUSZ Chrząszcz, Marclo Rudyk, 
Adrłao Nawrot. Krz}"3Ztof Sobolew- 
ski, Jarosław Sta'MJWY. _ 


, 


). 


.' 


CKS Czeladź warunkowo  


Iy me 
dzie dopuszczony do roz. 
grywek. 
Z nieoficjalnych zrodel dowle- 
dzielismy się, że klub czym starania 
o pozyczkę z miasta. WICebur- 
mistrz Janusz Gądkiewicz Jest Jed- 
nak na urlopie i rue moma potwier- 
d1.k t(,J infurmac.Ji _ L JAt, 


rę nalozoną za trzy walkowery 
w wysokoscl 12 lySJCIcy złotych - 
wypsnie. wiceprezes Sląskiego 
ZWiązku Piłki Nożnej w łUtowi- 
cach Grzegorz lerminski - Zesp01 
został zg1oozony warunJc.ooM:i do roz. 
grywek A klasy podokręgu Sosno- 
wiec. Jednak je
\i nie uiscl tt.J kwo- 


Nadal n1e wiadomo czy pUkarze 
CKS Czeladi wystąpią w rozgryw- 
kach A klasy. W ubiegłym selO- 
nie drutyna nie przystąpiła do 
wiosennej rundy IV ligii w mysi 
regulaminu zostala relegowana 
o dwłe klasy nItej. 
- Klub musl,eooak zaplaC1c ka- 


- 
Poprzedni koszyk.skl turnłeJ o Puchar Śląska JOZegrMY 
został w Blalsku-Blalej I zakonczyl sIę sukcesem Alby 
Chorzow. Na zdjęciu tr8&men\ meczu Spetechu z Bobram1.
		

/iv5521-2001-166-0026.djvu

			strona 


26 


18 lipca 2001 


sport 


Calklem mOlllwe, le zespól 
MOSIR-u, który powstał po po. 
łączeniu sekcji piłki r(tUnel za- 
brzańskich klubów Pogoni 
I Sparty, zagra Jednak w bara. 
tach. o ekstraklasę. Do tej pary 
bowIem występująca w niej Spój- 
ma Gdansk nie wpłaciła 1000 7ł 
\\IPtSOWl:gO do rozgrywek O tym 
czy do mch przyStąpL klub z Wy- 
brzeza zadecyduje 25 bm., na 


4- 


Pyrek trzecia w Sztokholmie 


Elita lekkoatletek Słkl. 
MlejsceMur1lowicz.TOCHA,PAP 


Nadszedł czas na Polskę 


Medaliści 2. Światowych Igrzysk lotniczych 
w Hiszpanii otrzymali wczoraj dyplomy I na. 
grody finansowe Urzędu Kultury Az)'cznel 
I Sportu za "wybitne osiągnięcia sportowe': 
W urocZYStOSCI Wl.I
h udział szellJKFi!ol Mle- 
czyslaw Nowicki i przewodniczący Polskiego 
Komiletu OlimpIjskiego Stanisła.... Stefan Pasz- 
czyk. 
- 
i8l0we Igrzyska lotnICze lo olimpiada 
pLlotow. Odbywają się co cztery lala i Sij najważ. 
rIIejszą ImpreZlj VI sportach łotmczych. Wy udo- 
wodmliścle w Hiszpanii, ze jeslescle ..mIStna- 
mi nad mistrze" i sądzę, u nadszedl czas, by 
kolejne Igrzyska 7-Orgamzowac w Polsce. Slac 
nas orgamzaqę lak duzej imprezy. Mamy 
w kraju OO!IC lotnisk I dosWJadczon)dJ Drga. 
nlzatorów - pOWIedZlal przewodniczący PKOl 
W 1. ŚWiatowych Igr7yskach Lotmczych re- 
prezenlanci Pojski zdob).h 12 mec'lałi - czte!}' 
z]OIe,!ze9CsreblTl)'CłJl(lwabr
 .MUI,PAP 


Liczą na medale 


WczumJ wICczor pr7.)'byla do Grosseto we Wło- 
szech 4
-osobowa reprezent.ac)3. Polv,i 121 :zawod- 
niczek 114 zawudmlww), klora weznue udzial 
w m7poczynając)'
;h Się w czwartek 16.lekkuallc- 
tycznych mlStrLUs1waLh Furopy jumorow. Wedłu,g 
ł oceny Irenero....' PZLA pobkl zespul powlruen 
zdobyc me mniej medllli aniżeli (Iwa lata temu 
w popnednich mlStrzastwadl, w Rydze. Tam 47- 
__ osobowa kadra wywalCZ)1a 10 krązkow: (Iwa zio- 
le. p
esrcbrn)'dtj,lrlybr
_ .w.n,
		

/iv5521-2001-166-0027.djvu

			Tour de France: Takjak przed rokiem 


mu lArZyrNłs.ęRoĄł 
przedmeląnaczołogruPlIXŚCIpo.ejwy- 
szedł pasywme wczesnleJ Jadący km- 
strorgrarzucającostretem/XIi przewaga 
fb.JJrazaczęlakprue5.Nafi
pod- 
jeżdzie Amerykanin dogonił. a 
ie 
prześc@1ąlprw.edzącE@Frarcuza 
Tomasz Brozyna zajął 36. miejsce ze 
stratą 1152 szaś PiotrWadecki p
e- 
chał do Alpe d'Huez 114. ze stratą 
40.20 s. . MAZI, PAP 


strncił
ooArmstrongaJXJnad10 
minut Na drugie miejsce av.ansował Ka- 
zach Ar1driej KiwiIIE!W(CoIDs
 
Pierwszy Z g5rsklCh etapa.... Wielkiej Pętji 
rozpocząłsięooataku
grup- 
k
która
ko
kalaznacznąprzewa- 
gę.
iwnlejFral'nlZlaurentRoux(De1a- 
tour) I dwaj Hiszpanie - EladlO JIn,enez 
(Banesto)orazAntonio Tauler(f(elme). Fa- 
WOryci, czekąJąc na decyduJące, trudne 
pxljazd)', nie kwapili Się z p:s::lgiem i cz0- 
łówka ooJechala na kilkanaście minut 
Zl£iekająceJtrojklnąjdłużejna
 


Na mecie wczorajszego 10. etapu Tour 
de Franl:e, z Alx-les- 8alns de Alpe 
d'Hu8Z (209 km), koI$JOSC czołowej 
czwórki była dokładnie taka sama, Jak 
w koncowej klasyfikacji ubiegłorocznej 
edycji wyscl1u. Z'o'.YC1ężył Amel)'1	
			

/iv5521-2001-166-0028.djvu

			strona 


28 


18 '1lpca 2001 


s ort 


Copa America: Kostaryka w ćwierćfinale 


Piłkarzom Kostaryki jeszcze 
nigdy nie udało się stanąć na 
podium turnieju Copa Amerl- 
ca. W tegorocznej edycji Im- 
prezy znależn się Jul w gronie 
ośmiu najlepszych, ale pewnie 
aspiracje mają jeszcze wy!- 
8ze, W drugim meczu elimma- 
cyjnym w grupie C zremisowali 
w Medellm z Urugwajem 1.1 
(] :01 ReprezentaCJa Kostaryki 


w pierwszej połowie posiac:lala 
imcjatywę, lecz w drugiej Ją od- 
dała I w konsekwencji straciła 
gola. W koncowych fra.gmenlach 
oble drużyny pilnowaly remis
 
wego rezultatu. 
W drugim spotkaniu Hondu- 
ras wygrai z Bo]iwią 2:0 CO.O) 
i nadal ma nadZieję na gr
 
w cwierclinale. Obie bramki dla 
zv.yt;ięlCOw stne1i1 w podOOnym 


sty1u kapitan drużyny Amado 
Guevara. Najpierw w 54 mm po- 
siał silne uderzenie z 20 metrow 
i pokonał bramkarz Carlos Aria- 
sa. Kwadrans pożniej radował 
się z dru.giej bramki. 
Kostaryka - Urugwaj 1:1 
(lO). Wanchope (18) - Mora1es 
(5]). 
Honduras - Boliwia 1:0 
(0:0). Guevara 1 (54. 69) Czer- 


Odra Wodzisław mie w czwórkę" 


Adrenalina rośnie 


Wodzisławska Odra Je8t Ju! 
gotowa do Inauguracyjnego 
meczu z GKS Katowice. Dla 
nlekt6rych pHkarzy oraz trene- 
ra Ryszarda Wleczorka będzie 
to wyjątkowa InauguracJa. Da- 
riusz Dudek I Ariel Jakubowski 
Jeszcze nie tak dawno byli pił- 
karzami klubu z Bukowej. 
- W GKS czułem SM; dobrze, 
ale moj czas w tym klubIe już Sle 
slwnczy1 Teraz I!\ram w Odrze 
I będę się staral robic to Jak na} 
lepiej - stwierdZIł Jakubowskl.- 
Dla każdego gra przeciwko swo- 
im byłym kalegomJesl pewnym 
wyzwamem - dodał po chwili. 
W roli debiutania wystąpi 
rowniez trener Wieczorek. ktO[)' 
po raz pierwszy samodzIelnie 
poprowadzi zespoł w ekslrakla- 
51e. 
- Muszę przyznac, u aClre- 
nalina powoli rosnie - powie- 
dZIał szkoleniowiec Odry. - To 
coś mnego kiedy debiutowałem 
na boisku. Wledy pu W)'JSCIU na 
murawę o wszystkim zapomnia- 
lem. Teraz będę przeżywał emo- 
cje stOjąc przy lim bocznej. 
Nacorocmejkonferenqipra- 
sowej poprzedzającej początek 
ligowych zmqan prezes irene- 
usz Serwotka nakres"ł cele jakle 
postawiono przed drużyną, a na- 
stępnie przedstawII nowych pII- 
brzy. Z ,.,nowych twarzy" zabra- 


Klan Rockich się 
powiększa 


Trzy lata temu Piotr Rocki 00- 
czekał Się potomka. Dla Deni- 
sa najlepszą zabawką jest 
oczywiście piłka. Moze w jego 
ślacty pó:idzie kolejny syn piłka- 
rza Odry, który przyszedł na 
świat wczoraj o godzlme 4 ra- 
no. 
- Na razie niewiemjak będzie 
mial na Imię, może Kevin - 
przyzna! mez..-.ykle uradCM13ny 
tata Rbckl._LJAŻ. 


Problemy z Ukrainą? 


Jeszcze me opadla eufona po przy- 
znaniu StadionowI Sląsklemu me. 
czu w el. MŚ z NorwegII!. a znowu 
nachorzo....'Sklmoblekclemozna wy- 
czuC atmusferę rłerwowt&J. Jej p
 
wodemjest rmżhwy kryzys finanso- 
wywmwestYCJi lkzłdMBI'!IWkow- 
sklpOlnforInlJl'lllłlxJw1em-naralJe 
nieoficjalnie - u z zap1anowanych 
wcześniej srodkow, ze względu na 
mnłejS1.e nlŻS7.aoowanOWP1yw)l me 
uda SM; prt.eklit.ac calej kwot): 
- Biorąc pod uwagę fili, u spo- 
ro środkow przeznaczono na realiza- 


Idojedyme Marka Saganowskle- 
go. a powodem absencji byty 
sprawy osobiste. Nie zabrakło 
natomiast kapitana druzyny, 
Młlrcma Malmowskiego. 
- Zmieniiem Pawła Adam- 
czyka, ale to zabIeg kasmetyCzn}; 
bo powstał on w Radzie Druzy- 
ny - wyjaśma popularny ..Mali- 
na"_ - Muszę jednak przyznać. 
ze to dla mme duze wyroznie. 
nie. 
Cel Jaki poslawil Zarząd 
prze(l pllkarzaml to Zajecie co 
najmniej czwartego miejsca, 
o 
pozwoli im awansować do "gro- 
pymistrzowsklej'. 
- Jesteśmy już zmeczeni grą 
o utrzymame - wyjasml stermk 
Odry. - Dlatego też pod tym ką- 
tem ustali1iśmy zasady premIO- 
wania Nie będą one 7.a1eża!y od 
wygrama czy zremlsowama ja. 
klegos meczu, ale uzaleznione 
są od zajętego miejsca. JesII uda 
nam Się l1!Jąc czolow" lokatę to 
w rundzie wiosenl1eJ le zasady 
!iJęzdJienią. 
Serwotka uJawml rówmez, u 
budżet klubu me zmleml sie 
w porownaniu z ubaeglyp1 ro- 
kiem i wynosi około 7,5 miliona 
złotych. 
- 10 na nasze warunki p
 
winno W}'starczyc - dodal pre- 
"". 
Byc moze w Odrze za(leblu- 
tujepllkarzrodemz8razylii 19- 
letni Marco Da Silva czul SJe 
nieco nieSWOJO, chcc przebywa- 
Jąc w Po]sce od pól roku coraz 
lepIej rozumie nasz język. Wystę- 
pując w Huraganie PobledLiska 
w rundzie wIosennej stneIillO 
bramek 
- Ekstrak]asa to zupelnle cos 
innego - wyjasf1la trener Wle- 
cwrek - Marco musI Sl
jeszcze 
duzo uczyć 8 ma od k
. 
Przyslowie móWI, u nlJ!dy 
nie wchodzi Się dwa razy do tej 
samej nekl Innego zdama Jest 
Łukasz Sosm, który po raz (Im- 
ga ubraI koszulkę Odry. 
- Trzon tego zespołu, w któ- 
rym gralem poprzedmo, został 


Cję harmonogramu pJ8C przed me- 
czem z Norwegią. co b}łu warun. 
kiem otrzymama tego meczu, może 
poI'o'Slaćpro'blem Nakiy

podzx- 
wac, ze plłkarsloe wladze JX1
"tawi, 
Śląskiemu kolejne wymagam&, bez 
spełnienia ktorych pll2d.nemakowy 
mecz z Ukrainą może odbyc Się 
gdZie indZiej. Jeżeli rzecZYWIScle 
UfZlld MarxnłJkowskl,Jak WU)'stko 
na to wskazuje, "obetrue funluSle
, 
lo prace z pewnoscią potoczą SM; 
wo1niej - powledzJ81 nam jeden 
z pracowmkow stadIOnu _ R. MUl. 


(!) 


.' .- 
',8_ 't 
. 


..' 
, 


I[' 


.------ 
Ireneusz Serwatka (stoi) wląze Z nowym sezonem 
du.te nadzieje. 


.... 


" l 


.. 


Arlal Jakubowski (z lewej) I Łukasz Sosln wzmocnili latem 
wodzisławską Odrę. 


zachowany WJC:C me powinno hyc 
probłemow z szyhk.un zlapamem 
wspólnego .J<:zyka - stwi.erdzt.l by- 
ły pIłkan krakowskiej WISły. 
Jako pierwszy nowe koszulk.l 
firmy Tioo, w których w tym se- 
zonie W}'s1ępowac będą pl1łarze 
Odr}l przymierzył Vlbjclech Gor- 
,lu. 
- Wiem jak gral Jacek Be. 
renszlajn i na co mme stae - 
stwierdzI! Gors!.:.l. - Presja jest 
duza, ale mam nadzieję, że jej 
podołam. 
NietracI optyrmzmu rowniez 
Anur Rozmus. który zamlerz.a 
pÓJść ślłldl:lmi swojego kolega 
z Ceramedu Bielsko Tomasza 


Na Wyspach 


... 


. Królowa Elzbleta II odznaczyła 
bjtego kapitana reprerentaql An- 
glII, Alana Shearera presł.IŻOWjTT1 
Orderem Brytyjskiego Imperium: 


Moskaly i 
zalstmeć" W ekstra. 
klasie. 
- Wiem.:te nie b
dZle latwo, 
ale podjąlem wyzwame i będę 
przekonywac trenera do swojej 
osoby - powIedzIal piłkarzjesz- 
cze nIC lak dawno grający w III 
lidze. 
Wczoraj pilkarze Odry sp
 
tkalisleJeszczeze
imiklbi- 
cami. pózniej tradycY.ime wzj
li 
udział w mszy sWlęlej, ktorą od- 
prawIł klubowy kapelan w k
 
sClcle w MarkJowlCllch. Od dn- 
Sl8J wszystko JUż podpol"Z.ądk
 
wane jest meczowI z GKS 
Kat{1Wice, 


lEszEK JAŻwIECKI 


wone kartki: Sandy, Coimbra 
(obaj Boliwia). 
1) Kostaryka 2 4 2-1 
2) Urugwaj 2 4 2-1 
3) Honduras 2 3 2-1 
4) Boliwia 2 O 0-3 
W ostatnich meczach Kosta:J)'- 
ka spotka się z Bohwlą, zas mecz 
Hondurasu z Urugwajem zadecy- 
duje, która z tych druzyn awansu- 
je do ćwierćfmału. _ sow, PAP 


Prostowanie 
krętej drogi 


Wyjątkowo Intensywnie praco- 
wał wczoraj prezes GKS KatowI- 
ce, PIotr Dzlurowlcz. Sternik klu- 
bu sporo czasu poswłęcH na ne- 
gocJacje z zawodnikami. Jego 
argumentem była m.ln.gwaran- 
cja wk:eprezesa PZPN, Eugeniu- 
sza Kolatora, który potwierdził 
pHkarzom,:te to oni będł! mieli 
pierwszeństwo przed wierzycie- 
lami, gdy przełane zostaną środ- 
klz Canal+. 
- Zostaję w GKS. OSlągnęli- 
smy porozumienie dotyczące rat, 
w jalIch otrzymam zalegle pieru:t- 
dze - oświadczył po VO]!i':IU z raz- 
mow kapitan GKS, Marek SwieT- 
czewski. Byl on jednym z l}dJ za- 
wodmkaw, ktorych "')'mieniano 
w plerv..szej ko]ejnoscl do opu
z- 
czeruaBu
j. 
- Wygląda na 10, że będ7jemy 
SleJuz moglil1!Jmowac tylko 
plll- 
wamI sportowym
 (lo sewnu p
 
zos1aje przeuezcorazmmej czasu 
z ulgąstwierdzJltrener Janu5z 
Białek Nie wsz,yscy jednłlk opusz- 
czali ga1:xnet prezesI! w pchli zado-  


" 


GKS Katowice 


\\deni. - Jeszcze będziemy musIe- 
li SM; spotkać - powledZIal bram- 
kan PIotr Lech. - Chciałbym lO- 
stacw GKS,ak mus:zęlolka spraw 
wyja.mic luregulowac, 
Piotr Oziurowicz OŚWiadCzy! 
jednak.. u do jutra wszysibe kwe- 
stIe zostaną rozwIązane. 
WCIąż me wiadomo, czy zosta- 
ną w KatowIcach Jacek WysockJ, 
KrzysztofSadzawick.iiArkadiusz 
Żarczynski Na GKS ciłZY bo- 
WIem zakaz transfefÓw. 
- Sprawa powInna hyc już me- 
alrtualna albo W tym tygodniu. al- 
bow pnysz!ym - uwaza Białek - 
Sadzawlcki sam podkresla, że 
chcla1by zostac na Bukowej, jed- 
nakJest on ciągle piłkarzem SIł" 
ska i finalizaCja kontraktu v.yma- 
ga sporych starań. Jesteśmy jed- 
nakoptymłslarm. 
- W.'izy
tko zalezy do dwoch 
klubow, wobec ktorych zalegamy 
z p1atnoscIBmi Ale sądz
, ze 
znacznie wi
cej będzie wiadomo 
już dnś po poludniu - dodal pre- 
zesOZluruwia _R.MJS. 


Polska - Norwegia: 17.45. 


PZPN zadecydował, u meClwe1i- 
;"; mmacjach mistrzostw !iWlala Pol- 

 ska-Nor'olqlal.OStanierozegrdfly 
na StadlOillC S]ąskun w ChofZOllo'1e 
1 wrzesnia o godz. 1145 
Zależało nam, zeby spotka. 
nie odb}ło się okolo godZInY 18_ 


Skonto rywalem Wisły? 


Dzięki temu zdązymy po meczu 
wruci do Wamav.yw IUl.S4dn}Lh 
god.zmach. żeby od ruedzlelj rozpo- 
CląC spokojme przygotowama do 
WY.Jazdowej batalii w Mińsku - 
przyznal (lyrektor reprezentacji, 
lOmasz Koter. _ R. MUS. 


Dzisiaj zostaną rozegrane re- (Luksemburg) przegrala ze 
wantowe mecze pierwszej SkootoRyga 1:6(1:]). W;zyslko 
rundy kwalifikacyjnej piłkar- wskłlllije na lo, ze dZIsieJszy re- 
sklej ugl Mistrzów. N..Ljlepsza wanż w stoliC)' lolwy będzie Iy!- 
druzyna polskiej ligi ubieglego Iw formalnoscią Pierwsze sp
 
sezonu - Wisla Krakaw, roz- tkame z udzialem polskiej (lru. 
poczme udZJ::d w rozgrywkach zyny odbę(lzle się 25 lipca na 
od następnej. drugiej rundy. wyjeździe, a rewanz I sierpnia 
Na razie w kwalifikaCJach ry- w Kmkowle. 
walizuje 20 krajowych mlstrzaw Do rozgrywek grupowych 
Przed tygodmem. w pierwszym LM awansUją dopiero ZWYCIęz- 
meczu potencjalnych ljIWBb WI- cv spotkan w III rundzie wstep- 
sly, drużyna F91 Oudelanse ' r . _ MAZI, PAP 


T, k toczy się piłka 


czuswej(lrużyny,
IPalace. 
na skutek brutalnego faulu Paula 
Retda z Huddersfield. 


. 
elskl ZWIązek Piłki Nożnej 
. BrytYjski Komitet OhmpIjski 
OgłOSIly. ze są gotowe omawiać 
tematzgłoszenlawspólnCj repre- 
zentacji olimp
sklej Wielkiej Bry- 
tanII 00 turmeJu piłkarskIego 

2004 roku 


L. 


. 
ełskl piłkarz Oanen Pitcher 
przewal proces sąOONf o CJdszk). 
(lowame, którego domagał Się za 
Clęlką, kończąca Jego kal"lerę, 
kontuZJe. Pltcher doznał urazu 
w 1996 r 
11
me- 


Patenela w Espanyolu 
Juan Fral ISCO PalenCla, pl/karz 
reprezentacji Meksyku i Ouz Alul, 
został v.ypcIZ)'CZOI1'{ do Espaf¥>lu 
Barcelona. 28-letnl Palencl8 byt 
czolcJ¥;j'm zawodnikiem (lrużyny, 
którajakoperw.>zawhlStOmlTleil.- 
sykansklego futł:Joju zakwalifik0- 
wala Się do finału prestlŻ0'NyCh 
rnzgJ)Voek Capa Libertadores. 


Z Widzewa do Płocka 
. Sławomir Gula będzie przez 
najbliŻSZY rok wysI:ęjXMa/ w dru- 
gol.gowym Orleme Plock. 29-let- 
memu pomocnikowI w czerwcu 
skonczył Się kontrakt z Widze- 
 

mL6dź. - 


Rozwiązał kontrakt 
-_ 
Tomasz Wieszczyckl nIe będzie 
 
w sezonie 2001/2002 piłkarzem 
 
POonll Warszawa.la....oomk rnz- -== 
WJąZałkontraktzkJubemzaporo- ........ 
zuml8rllemstron..MIZI,NP