/iv5521-2001-50-0001.djvu

			'8 


. 


I 


. 


. 


I 


. 


W hestwinskiej podstawowce d/ieci stosowały prze- 
moc wobec dlieci - "krecik", "cyklop", \\ykręcanie 
j"der, to praktyki okreśłane dlisiaj przel dyrekcj
, jako 
d/iednna labawa. Dla jednego z ucmiÓw lJkonc/yla się 
ona pękni
ciem odhytu, dla drugiego, uSlkodleniem krę- 
gosłupa. 
- Co ja mam 'rohic'! Jak teral postąpić, w sytuacji, gdy 
slkoła usiłuje bagateli/owac cahl sprawę, ol mój syn nie 
chce ehod/ić na lekcje, bo jest po prostu w panicmym 
strachu - mówi matka jednego l pos/kodowanych chlop- 
ców, Kryst}nJ G. - Nikogo to nie ohchodzi, a mój syn hyl 
molestowany 
eksuałnie puez silniejs/ych kołegow. 
Syn pani Krystyn}\ uCleń elwJrtej klasy podstawowki 
w Bestwinie, wylądował w slpitalu, bo pękł mu odbyt. 
Dwa sIwy mu zalolyli - mowi matka. Powód tak nieco- 
d/iennego ok"leclenia wysledl na jaw, gdy chłopiec od- 
blokowal 
i
 emocjondlnie. Pr1Ylnał si
 mJmie, że jego 
kl,lsowi koled1Y lrohili mu "krecika". 
- Jeden lapal mnie la głow
, a inny składał r
ce (jak 
do modlitwy prlYp. red.) i z całej sily whijał mi w pu- 
p
... - wymaje w obecnosci matki, przerywaj"c co chwi- 
ł
, clwartoklasista. - Rohiłi tei "cyklopa". Brali 1.3 uhra- 
nie i podnosili, a pÓiniej opierałi o ścian
 i hili po twar lY. 
Skandal wybuchł w szkołe jUl wcześniej, pod koniec listo- 
pada uh. roku, gdy inny z elwartoklasistów LOst,lł dotkli- 
wie pohity, w okolicach s/koly, po lekcjach. lIsIkodliii 
mu wtedy kn;gosłup s/yjny - mowi ojciec dziecka. 
Chłopak lostał pohity, ho odwalył si
 opowiedlieć do- 
ro
lym, własnie oSIkolnym "kreci ku" i "cyklopie". Pohi- 
dol dokonał gimna/jalista, na Ilecenie chłopcow l Clwar- 
tej klasy, kll)!"]Y "umilali" "krecikiem" iycie swoim kole- 
gom. Dopiero wOWC/.3S o praktykach ucmiow dowiedliała 


, 


, 


, ' 


Cen. 10 zł (w tym VAT) 


się dyrektorka szkoły. - WC/eśniej nie miałam o tym 
poj
da - mówi I lali na Grygierclyk, dyrektorka. - Te- 
raz wiem, że "krccik" hył w slkole jui od września. 
Po tym incydencie dyrekcja szkoły pT/eprowadli- 
ła rolmowy l męską częścią clwartokłasi
tow. - 
Obiecali mi, ie "krecik" zniknie mówi II. Gry- 
gierczyk. 
Byl grudzien. W polowie stycmia doszło zaś 
do opisanego na poc/ątku wypadku. Jednocze- 

nie sprawa pobicia trafiła jUl na wokandę są- 
dową, a rod lice dlieci, na ktorych 
tosowano 
"krecika" lłoiyli skargi w Kuratorium Oswia- 
ty i w starostwie bic1skim. 
Wczoraj nadeszła odpowiedź / Kurato- 
rium - według niej, dyrektorka umiejętnie 
lnała/Ia się w sytuacji. 
dług las rodli- 
ców poslkodowanych d/ieci. skandalem 
. 
jest to, że ucmiowie, ktorry robili innym " 
 ,
 
"kreta", nadal chod/.ą do tej samej s/ko- f,/ I \ł' 
ły, a chłopak, który pohił c7wartoklasr-- (! 

 I 
..- ,;f! 
stę, ma wzorową ocenę z zachowania. I:: 'JJ
 
- To wSlystko jest jakieś d7iwne, pohi- 
cia, molcstowanic, pr7emoc, nasze d/icd, 
ktore boją się chod7ić do slkoł}\ a zd,miem 
dyrektorki, "krecik" hył tylko niewinną 7.3- 
baw4 - mowi matka pobitego chlopca. - fu 
nie moie być mowy o mołestowaniu sek- 
suałnym. To są takie głupie zabawy d/ie- 
ciakow. D/ieci nie ldawały sohie sprawy 
I tcgo, co rohi" - uwala dyrektorka s/koly. 
KRZYSZTOF OREMUS 
Szczegóły str. 14 


AntyterroryścI z Katowic I Strat 
Graniczna weszli wczoraj do pry- 
watnej posesji na terenie Sko- 
czowa. Akcja ro/poc/
la si
 
o gml/. 6. W kilk,1 sekund. poli- 
cjanci ohc/wladnili m,ljduj.lC}'ch 

iC; w hudynku dwoch mc;ic/ym, 
podejrl.lIlych o kiernv.anic lorg,l- 
ni/Owaną gruP4 puc
t
PCl\/" ( 
ł,'
 "I 
l

J;. :; , 
..' 
 ,. ...... ........ .,,
 
,I,.!.--ł'.
 


'" '
"\ 


I
I J\
 \)

 
 
'1}J,r l 
: 
fl

 ! 
./
'. 
 


II 


I 
! 
 , \ 
----
......
 
/ \N v 
J S


rI
:
 
- -- ...-.........- 
'Wf!!I- .... ,"', 


..., 


j 
, 
'J 
\ 


\I 


:::.' 
't 
J 


... ".....-- 


, 


/ 


-
 " 


I 
\ 
# \ 
/" I 
 


 -. 
--- 
 
 =- 
,,
  


Takich spraw nie wolno zatajać 


W:zoraj w starostwie bielskim, które sugerovvało gminie 8estwlna,1Jy do cza- 
su wyjasnienia sprawy zawiesić w czynnościach dyrektorkę, postanowiono, ze 
w najbliższych dniach odbędzie Się konferenCJa dyrektorów szkol. Poruszona 
będzie sprawa przemocy w szkołe. - Chcemy' uswiadomić dyrektorom, że nie po- 
winni zatajac takich przypadków, jak w 8estwinie, że są to sprawy zlJyt poważ- 
ne,lJy probo.vać je rozwiązywać samemu - wyjaśnia pracownik wydziału eduka- 
cji starostwa. . ORKA 


Aresztowano szef ów międzynarodowej grupy przestępczej 
I I Rozbrojeni 


I 

 


- 


IJI  


-" 
'" 
_" 
_r_"') 
-", 
-.t' 


_I..... 


'" 
:=M 
-o 
..... 
=r-_ 


o. Jeden z aresztowanych podczas dkcjl policji 
I słutb granicznych, oczekuje w celi Straty 
Gr.mlcznej na przesłuchanie. 


I'Tlestc;pcy d/ialali glownie nJ 
tercnach nadgr,micmych. w takich 
micjscowosciach, jak SkoelOw, Cie- 
s7yn. Jastrz
hic 1 droj. Slild Iiliutc- 
re
owanie sprawą sluih operacyj- 
nych Stmiy Granicll1ej. I'r/vwml- 
ClI gangu. latr/vmiluvm wC/or,li, 
jest ohywJtcl furcji. C7AI
O\\O pue- 
bywaj.,c}' legiIlnic n,1 terenie 1)01- 
ski. 
- iii dowod na to, le nicklor/} 
cud/o/iemcy, nawct govcl<'CY 
u n.l
 Icgalnic, hionl si
 la pr/e- 

tt;pC/V proccder. Mamy nil to co. 
rM wit;ccj pr/vkl,ldow - w\ja
nia 
lahorski. Drugi I /,111 l} manvch 
tCI mil powi	
			

/iv5521-2001-50-0002.djvu

			strona 


B lut 


2001 


dziś 


v Przeczytałem w "Trybunie 
ŚląskieJ" artykuł pt. "Złe sklon- 
ności". Jestem pedagogiem 
l wieloletnim stazem I przed- 
stawione W tekscie zachowa- 
nia księży i katechetow ogrom- 
nie mnie zbulwersowały. Jak 
mogą bezkarnie deprawowac 
dZiecI. 
Stały Czytelnik z Zabrza 
(nazwisko do wiadomości 
redakcJI) 


v Jestem emerytem. Przeczy- 
tałem w "Trybunie Śląskiej", że 
wszystkie ugrupowanie renci- 
stow i emerytow mają zrzeszyc 
Się tworząc jedno silne ugru- 
powanie. Bardzo to nas, eme- 
rytow, cieszy. Będziemy z uwa- 
gą obserwowac, co będzie da- 
lej. Skoro w Polsce jest ponad 
11 mln emerytow, to z takim 
zapleczem nowa partia poWin- 
na mleć CO najmniej 20 proc. 
poparcia. 


Jan Szulc z Gliwic 


1r Jestem przerazony liczbą 
bezrobot.r
h w kraju. Przecież 
w tej sytuacji potrzebne są na- 
tychmiastowe decyzje' Tym- 
czasem rząd proponuje nam 
ciągle jakieś tematy zastępcze. 
Witold Małeckl 
z Siemianowic Sląsklch 


v Uwazam, ze w procesie 
"NiWki" oskarlono nie te oso- 
1Jy. Wina sztygara jest tu naj 
mniejsza, on przeclez był na 
dole. A za całą akCJę I jej skut- 
ki poWinni odpowlddac zarzą 
dlający kopalnią. 
Czytelnik z Mysłowic (nazwi- 
sko do wladomoscl redakcji) 


1r Przy skręcie z ulicy JagIel- 
lonsklej w al. WOjska Polskie- 
go jest taki sygnall1f'ltor SWIf'tI- 
ny, na ktorym palą Się jedno- 
czesnle dWie strzałki do skrętu 
w prawo: czerwona I zielona. 
Cry nie mozna u!.tawlc !.wlale/ 
tak, lJy nie dezoncntowac kle- 
roweóN? 
Andrzej F. z Myszkowa 


OPRAC. WAG, JAC, AJK, AIZ, MP 
Na wasze pytania czekamy od 
poniedziałku do soboty od 
f',Odz 11 do 13. 
Bielsko-Biała 812-55-53 
Częstochowa 324-79-54 
K,łtOWICf' 253-89-27 
Ryblllk422-21-76 
SosnowlCf 266-80-80 


śtĄSKA 


Pogoda na środa 28 lutego 2001 


r 
Opole 
-1 . 


Bielsko-BIała . 
2 


\ - 


. Kraków 
-2 


Zakopane 
't 

 -2 


. -1 
Kielce 


Jazda jak marzenie 


Tomasz Jano - zastępca 
naczelnika Grupy Beskidzkiej 
GOPR w Szczyrku. 


- W Beskidach jest cudowna 
zima, wprost bajeczna. Świeci 
słońce, temperatury są ujem- 
ne. na trasach leży gruba po- 
krywa sniegowa, wszystkie wy- 
ciągi są czynne I wszędzie pa- 
nują dobre warunki zjazdowe, 
a my czuwamy nad bezpieczeń- 
stwem narciarry. 
Śniegu jest WCiąŻ pod dostat- 


kiem. Na trasach lezy mini- 
mum 40 cm ubitego sniegu, 
a w wielu miejscach pokrywa 
przekracza metr. Jeździ się po 
niej dobrze. W wielu ośrodkach 
pracują armatki I produkują 
śnieg na zapas. Natomiast na 
szlakach turystycznych są pół- 
torametrowe zaspy I nie radzę 
tam wybierac się na wycieczki 
piesze. Mroz na razie nie ustę- 
pUje. Rankiem notujemy ok. 
minus 12 s1. C, w dzień, gdy 
prrygrzeje słońce, jest minus 2- 


" 


I 
! 


Częstochowa 
-1. 
Katowice 
-1 { 


:ł 
3 st. C. Nie ma tlumow na sto- 
kach, tylko w Szcryrku pojawiło 
się więcej ludzi pragnących 
obejrzec skoki Adama Małysza. 
ale zawiedli się, bo Malysz nie 
skakał: _ NOT. SAB 


Czy podejmujemy postne postanowienia? 


Czterdzieści dni bez 
papierosa i czekolady 


Od d/i\ po
t. Dla więks70ści najc7ęściej Olll,lC/a 
to, ie prlel c7tcrd/icsci dni nic b
d/ie się orga- 
ni/owdć hucmych l,lhaw Jni w nich uC/estni- 
czyć. Są jcdnak tJcy, ktorym nic wy
tarc/Y re/y- 
gnJcja z ud/iJlu w imprclie. Na C/a\ postu stJ- 
wiJj.1 pr/cd sohą 7adania, 
których nic podjęlihy się 
kiedy indziej. Niekto- 
. r7Y postanawiają nJ 
prlykład prlez 40 
dni nie jeśc elekolady 
luh cOll/iennie ćwi- 
cryc. 


. 

 


Postanowi lam 
nie 7apalić 
,111 i jed- 
nego pa- 
piero- 


I 
Marian Makula z kabaretu "Raki z nowej paki" 
nie zamierza na czas postu zawiesić swojej 
działalności rozrywkowej. - Chcąc zrealizować 
jakieś powatne postanowienia, nie motna 
ograniczac się jedynie do 40 dni postu, to jak 
poJscle na łatwiznę - twierdzi. 


Firma roku 


sa - 7apowiada MJgdalcna /iclinska, Tlcc/nik 
pra
owy Komend} Micj
kiej Policji w (iliwic'!ch. 
- Wprawd/ie będ/ic to pewna kontynuJcja tego, 
co jui od jakiegos c/a
u mi się ud JWJlo. Mnicj 
więccj od wr7cśnia uhicgłego roku staralam się 
ogrJnic/Yc palenic i udało mi się zcjść 7 jednej 
pac/ki d7iennic do jedncgo papicrosa na tyd/icń. 
Jesli pr/etrwam bel papierosa c/tcrd/iesci dni 
postu. to jui chyha nigdy nie h
d7ie mnie do te- 
go ci'lgn
ło. 
Powainc posIanowicnic powlii!I równic;' pre- 
7ydcnt Katowic Piotr lIs70k - Okres karnawalu 
to prlede wSlystkim c/as ,ahaw i uClcstnictwa 
w rolnych impre7ach. CI asem wpływa to dc- 
strukcyjnie na pracę - przYll1al prezydent. - Dla- 
tego postJnowilcm w okresie postu nadrohic po- 
wstale w c7a
ie karnawału /aleglosci w pracy za- 
wodowej. MysIę. le okres postu jest nJm 
wSlystkim hard70 potrlebny, lehy wycis7Yć si
 
i odetchn"ć po wC7esniejslych s/alenstwach. 
Na pytanie C7Y planuje od
tawienia słodyclY 
Piotr IIvok odpowied/ial: li> hard/o dohry po- 
mysł. chyha wdroi
 go w lycie. Jak tak c/ascm 
spoghldam w lustro, to myślę, ie pr/ydalohy 
ię 
alUcić parę kilogramów. 
Senator AdJm Grac/yński nie lamier7a wpro- 
wJd/ac w iycie jJkich
 drastyclI1ych po
tano- 
-wicń. BJrdlO duio pracuję, co 
prawia, że i tak 
muslę zno
ic wiele wYTlcc/cń - mowi. - Ograni- 
clam tluste i ci
ikic potr,lwy na rleCI war/Yw, 
owoców i nahialu. Myślę, ic podc/a
 po
tu będą 
nd to sIcIegolnie 7wrJcal uwagę. Co jes/c/c? Tc- 
lewi/ji i tak nie oglądam, ho nic mam nJ to c/a- 

u, więc i to nic hęd7ie dlJ mnic iadne wYTlec/e- 
nie. 
M,lrian Makula, Inany 
hl
ki \Jtyryk I kaha- 
rctu "Raki I nowcj paki", nie ItJC'jalnych pudf'łkach. Na 
dWd dm pr ZI"'<.1 śrexJ.J popl!'lcową po 
p,ół pr ze<"pWd ",I;) pr lez '>ltO, l('by 
miał odpoWledmq !ltruklurę NltJ!l1c 
ty, ten popio! brudzI tak mo. Jak 
zwykły. "'0'. ASZ 


Kad 


Rozmowa ze Stanisławem Kochlem, dyrektorem 
ds. technicznych firmy UNION-VIS w Bielsku-Białej 
Jaka Jest recepta 
na sukces? 
PI aca i je\lC/C rai pmca. 
Prlcdc w
/y\tklm tr/.cb'! i
c 
I duchcm c/.a
lI. umiec do\h.. 
SOWdC \11; do ImJCniJi4C}'l..h 
ic; 
wJrunkow tJklch, jak n,IMa- 
nie go\pcKlJrkl rynkowej. 
Czy rok 2000 był tak 
&zczegolny dla UNION 
VIS-u, te nagrodzono 
was tytułem FłRMA 
ROKU? 
NiI
t'II}lII"IJ/w()J 111011l0\CI 


Hutn/czy chłod 
ROl11uJld 1,11,lrek, IO\t,11 nowym pre- 
/c
cm IllTZ<\dlllllltniClcj I/hy Prlcmyslo- 
wc..1 "ll1lllow
J v. K,ltowicach. WClOrajv.c 
walnc Ił!.JOnJ,ld/.cnic c/lonkow 1111'-11 wy- 
hr,llo tr I}'o
ohowy 1,lrllld, Rad.,: I/by oral 
n,lkrcslilo plan d/ial,mia hlllnic/.cgo su- 
JIlor/'ldu na hic/llCY rok. 
lalarck, ,wi.I/Jny / hutnictwcJIllld 
ponad 211 lat, jc
t doktorcm n,mk tcch- 
nicmvch (dllktllr,lt l met,llurJ:ii w kute- 
dr/c mel.llomaw
twa na t Jniwer
ytccic 
Shl\kim w KatowIcachi. 
('hclillhym. iehy
my 1,lchowali to, 
co dohrc w d/iałalno
ci I/hy powie- 
d/ia' pll WyhOl/C nllwy prc/.cs. - M}sl.,: 
II /,Ijmowaniu chlodncj!.lI, wyw,lionej!.o 
i ohicktywncj!.o \tanowiska w 
prawach 
iSlotnych dl,1 scklllra. Nowy prC/e\ jcst 
Chor/llwlaninclII i j,lk PII}/lI.11 IC.. 


produkcyjnych w j!.ranicach 
ok. HII proccnt, d/ięki hlldc.. 
wic nowcj linii produkcyjncj. 
1.1 lini.1 po/walJ n,1I1I ro/wi- 
j,IC \ię pr/el na\t
pnych kilka 
lat. 
Statuetkę Kobuza - 
nagrodę w konkursie 
FIRMA ROKU 2000 
przekate pan prezeso- 
wi Bolesławowi Gajowi, 
ktory dwa łata temu 
tet odebrał podobną 
nagrodę za rok 1998, 


czy postawi pan 
u siebie w gabinecie? 
Oddam pl'CIe
owi (idjl.. 
wio Nicch 11,Ir,1 Moi raicm. 
Tam Jut stoi 
sporo nagrod. 
li) prJwd,l. O
t,ltnill mle- 
lismy nominację do I idcrJ 
Bimc
u. W miniony pi4tck 
IIdchrJli\my w I\rakowie 
Srchrny (jro
/, In.dCllbmy 

i
 w lIi.,:ln,l
tcc n.ljlcps/ych 
lirl1l I calcj!.o kraju 
ROZMAWIAŁA: AGATA WOLNA 


UNION VIS ldotJy/ tytuł rJRM/\ HOKU 2000 w Bielsku Białej Eksportowy polski hit - str. 17 


JJJlUUUIIUllłlU 


28 


lutego 
2001 


Popielec 
Imieniny: 
ludomira, Makarego, Romana 
- 


273 lata temu w Bierach k. Sko- 
czowa urodził się Józef Bożek - 
zwarrj polskim Stephensonem, wy- 
nalazca, mechanik, zegarmistrz; 
w 1815 r. skonstruowal pojazd pa- 
rowy, a w 1817 r. łódź z napędem 
parowym. 


178 lat temu w Prądach koło Ko- 
szęcina urodził się Juliusz ligoń - 
kowal, poeta, działacz narodowy. 


91 lat temu w Krakowie urodził się 
Jozef ligęza - etnograf, działacz 
społecZrrj i kulturalrrj. Od 1960 r. 
aż do śmierci w 1972 r. dyrektor 
Muzeum Gornosląskiego w Byto- 
miu. 


73 lata temu Sejm Sląski upoważ- 
nił Śląską Radę Wojewódzką do 
zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej 
do wysokosci 100 mln złotych. za- 
ciągnięto ją w bankach amerykań- 
skich na sumę 11,2 mln dolarow. 


60 lat temu biskup katowicki Sta- 
nisław Adamski został wywieziony 
przez hltlerowcow do Krakowa. 


31 lat temu w londynie zmarł 
ksiądz Jan Brandys. Urodzony 
w Pawłowicach, uczestnik powstan 
sląskich - kapelan I Pułku Strzel 
cow Bytomskich. w 1939 roku we 
Francji w randze ministra lJył człon- 
kiem Rady Narodowej, w 1947 ro- 
ku awansowany do stopnia gene- 
rała. _ 


n,lt}'m I s/clęsliwym ojccm dwoch co- 
rck. _ EF 


"Czarny kon" kampanii 
Piotr I cwalllłowski. sckrct,1r/ Rad} 
RCj!.ionalncj lInii \\-hlnllsci i d}lcktor scj- 
mik II wojcwlld/twa 
1'I
kicgo 70
t,d 
le- 
!Cm kampanII wvhllrc/cj tcj purtii w na- 

/YIII rej!.llInie. t Ini,1 
/ybkll hicri'.c 
ię do 
rohoty. hll wedlug o
t,ltnich h,ldJn opi- 
nii puhlicmej, n1,j 9/ h.1. .l:>,j y; .:12, redaktor naczelny: M.JI.II, Slemhll.
ld (tel. 2' 377 031, 
z_tępea redaktora naczetneeo: Morl.-k Nyu (tP!. 253 83 821. redaktor wydania: Ellbteta Kalll!\ll (tel. 2
3 79 ni, sekretarze redakcJI: II'I 2!'3 <)H 55, Idks 2')3-7997 Działy: 
l;pod"rczy. lei. 2
3- .... 
77 !)f,. 'pur1e"5kl. leł}t )1, ł 78 24 I 2 385 16 . ku..ury tel./laks 253-7564 . ,nlOCfl1dlor. teł 2
.J 71; . ,>portov.y. II'I b l tI'J 3'. ł.IC'.lf1\N:ll Czytełnlkaml: 11'1. LJ3 H9 27. fotorPIX)"erskr 

 ..... 
te! 2 7 &3 w 44'). MAGAZYN TSI' \(" J '> 7') 14 E ma".tslOtrybuM ',sk., r.Ofl1.pł: DODATKI tl'l.2 3 R2 71, 2 3 R8 A'J, E rn.
Ii.d()(ldtklł\ltrybUfld sldSkarom pł; TŚL W Inl(,"'I.
.1 . wwwlrylJund 1ll1II1I1II1U111t 
lI8ska rom. . Oddziały ./J 131.ł.1. ClI.. Itx-howa. Opułe, Rybruk, Sosoow1 . Druk. Kr dl<.ov6k8 Urukdmlil Pr d!>UWiI DRUKPRf< , 31 580 Krakow, ul. NcMohucka 5 '. Dział r.klamy I oe/GIlen: 40 :aIi IIIIIIJ _ ..." 
09R KdIUWJCP ul. Młyn..ka 1. lei. (032) ') 37874. I' I II' oglOSll.llla@lr
burkl sI
kd wrn pI,taks 

 i 99 '} . Dział marketlneu: 11'1. (QJ2) 2.,37] <)1. 2...3 HR 	
			

/iv5521-2001-50-0003.djvu

			Trzech do chrzanu, reszta to miód 


Wczoraj po raz kolejny roz- 
dano przyznawane przez 
dziennikarzy "Dziennika Za- 
chodniego" chrzany I miody, 
symbole dobre) I słabej 
współpracy z prasą. 
Koledzy z "Dziennika Zachod- 
niego" postanowili w tym roku 
uhonorować dr Jana Kruczka, 
kuratora zbrojowni muzeum 
zamkowego w Pszczynie, sze- 
fową tyskiej podstrefy SS E, 
Ewę Stachurę-Pordzik, Magda- 


lenę Zielińską, oficera praso- 
wego KMP w Gliwicach, Jacka 
Mroza, rzecznika UM w Często- 
chowie, Adama Wilka, szefa 
jednostki ratownictwa straży 
pożarnej w Bytomiu, Leszka 
Ośródka z katowickiego IMGW, 
marszałka województwa ślą- 
skiego Jana Olbrychta, Leszka 
Goławskiego. rzecznika Proku- 
ratury Okręgowej w Katowi- 
cach, posła Jana Rzymełkę, 
szefa katowickiej delegatury 


NIK Mieczysława KosmaIskie- 
go, prof. Jacka Wodza - socjo- 
loga, i Adama Zawiszowskiego, 
rzecznika ŚI. Wojewódzkiej In- 
spekcji Handlowej. 
Po swoje chrzany zgłosili się 
oficerowie prasowi komend po- 
licji w Mysłowicach - asp. Ja- 
nusz Kołodziej i w Raciborzu - 
nadkom. Jerzy Stawarz. Nato- 
miast swojego chrzanu nie 
odebrał Marian Turek, szef 
PARG. _ PARA 


Region 


-; 


.- 


"  
:i 
!5 

 
li! 
Red. Stanisław Bubln wręcza wyrólnlenle Magdalenie Zlellnskiej. 


Akcja Marka Kotańskiego 
Na szlaku 
z przes kodami 


Kilkuset uczniów gimnazjów 
i szkół średnich utworzyło 
wczoraj gigantyczne koło na 
katowickim Rynku. Młodzie! 
chwyciła się za ręce w prote- 
ście przeciwko narkotykom. 
Akcję pod nazwą Gwiaździsty 
Szlak Czystych Serc w całym 
kraju zorganizował szef Mona- 
ru, Marek Kotanski. 
Punktualnie o godl. 12 
uCll1iowic micli chwycić się la 
ręce. Inicjator/Y prledsięw/ic;cia 
nie pl"lewid/ieli jcdnak jednego 
- ruchu tramwajowcgo. Dlatego 
mimo usilnych proh nie udawa- 
lo si.; StWorlYĆ koła. Mlod/iei ral 
po ral hyla pflcganiana 7 toro- 
wiska prlez dlwoni"ce tramwa- 
je. Dopiero po okolo 20 min. za- 
miesIania ruch na katowickim 
Rynku lostal wstrlymany PI"ICl 
policję. 
l'lęstochowianie dcmonstro- 
wali pr/cciwko JJarkomanii na 
podiasnogorskieh hloniach, gd7ie 
tl"lymajilc sie; la re;cc utwor Iyli 
symholiclllc 
crcc. 
- Mam hrata. ktory wpadl 
w to hagno narkomanii i nie mo. 
ic sohic I 111m ponul/il - mowi 
l7-lctni Michali tcchnikum. - 
Dlatcgo j,1 powicd/ialcm sohic. 
ie nigdy nic dam sie; s
usic 11.Ir- 
kolykom. choclai moi rowicśni- 
cy pr/ekonuj,1 mnic, lC to wielka 
frajda. Pr IY
/edlclII tu po to, hy 
pok,l/ac. ic jestcm po stronie 
t}ch. ktorlY nic hior'l. 
N,I dohrych chl,:ciach 
kOll- 
Cl'ylo 
ie; IWIJr/enie lancJJcha cry- 


- 
- 


1-........ 


J 


."......... ;;;;;;'''!
V' 
:...=:;;--  Karm- 
\ 


"  


1.- 


--- 


Młodzi protestowali na podjasnogórskich błoniach... 


stych serc w Ryhniku. Najhar- 
d/iej ro/goryc7eni byli uCll1iowie 
III O im. Powstancl!w Sh,skich. 
ktorlY do akcji na Rynku miasla 
prlygotowywali 
ię od kilku dni, 
alc nic poin'imnowali o nicj d
- 
rckcji s/koły. 
- WS/Yscy my
lc1i, ie jeśli ty- 
Ic sie; o tym mowiło w radio i te- 
Icwi/ii. to 
prawa jcst oC/ywista. 
Pr/Y/najcmy, ic moglismy WC/C- 
snicj powi,ldomic d} rektora. alc 
nic spod/icwalismy siC;, ie 7ahm. 
ni nam ud/ialu w ,Ikcji - lilowi 
uC/cnnica III klasy w I l o. 
Jak lapcwnił nas lildcusl 
Chros/c/, dvrcktor 110 w Ryh- 
niku, nikt nic lahraniałllllod/ie- 
iy poparcia ,Ikcji k.ot,lI1skicgo. 
- Ja sam popieram tc d/iala- 


_III! 


....... 


"," 


.... 


.. 
4.. 


HYCl( .9 E 
 
..I CI W/£ll 


N RRKorrKI 
rod. kaid" ,IO,t Q 
TO 
TUQ)lf L j 


nia. duch akcji jest mi bardlO 
bliski. Nikt jednak nie m07e wy- 
magac od (i}rekIOra s7koly, lehy . 
Iwolnil uC/niÓw z laje;c, jeśli mó- 
wi'lmu o tym 15 minut WCle- 
snicj. Choćhy w n,lis/c/ytniej- 
S/YIII celu. Jestcm odpowiedlial- 
ny la powier/on,1 mi pr7el 
rod/icow mlOlI/iÓ i naprawdę 
uholcwam, ic nie loslalo to ro7- , 
wiil/ane inac/cj - mowi bdeusl t! 
Ch roSI Cl. 
Jcdyny sosnowiccki lancuch . ... I katowickim Rynku. 
clystych scrc powstal w /cspolc 
S/kol (iastronomicmych. W 
miescic poJicjanci roldawali hro- 
slllry. (I\otka jcst praktycIIHl, 
ho oproCl slow prlestrogi i lele- 
lonow alarmowych na policjI,:. 111- 
wicra ramkC; na plan Ickcji - mi}.. 


wi 
t. siel"lov.iedlieliśmy 
się, że na ra/ie nie ma mowy o ich 
7wolnieniu czy zawieslaniu 
w crynnościach sluibowwh.' We- 
wnętrme sledltwo prowad70ne 
pr I.el komend
 wojewódzk'l oczy- 
sciło ich II.ar/utow. fo dla nas wi'l- 
l
lce. M,lmy do mls/yeh policjan- 
tow pelne laufanic - powicd/iala 
wczoraj ,Jryhunie Sh,skief Alek- 
sandra Now,lI"il. rzec/nik pra
owr 
KMI' w Rybniku. 


JACEK BoMBOR 


"Krakowiak" u psychiatry 


Janusz T. ps. ..Krakowiak'; domniema- 
ny szef jednego z najgroznlejszych pol- 
skich gangow przeszedł wczoraj bada- 
nie psychiatryczne w szpitalu w Rybni- 
ku. 
- /godl11C l postanowienicm sildu Ja- 
nu SI r. lostał z ilrcs/lu w k.,ltowicach 
pr/.ewie/iony na jednodniowe hadanie. 
Biegli psychialrl} do d/iesie;ciu dni po- 
winni sPorlild/ić opinię o o
k.ui()n
111 - 
poinliml1owala nas wCIoraj Icrcsa Tru- 
chlillska-Biansik. r/ecll1ik prasowy S:ldu 
Okręgowego w Katowic,lch. 
W c/,lsie dwoch roi praw poc/"t
ujil- 
", cych proccs "Krakowiak" lachowywał się 
jdk chory psychic/nic. Or/cc/cnic hie- 
głych l Rrhnika nic hC;d/ie miało v.pły- 
wu na wYTOk. / opinii psychiatrrclllej 
wynika bowiem. ic w chwili popclniania 
larlucanych mu prlcslępstw Janus/ r. 
h\"1 w pclni pOClytalny. _ JAR 


. 


II 


Kandydaci na studia mają okazję porozmawlac ze studiującymi jul 
kolegami. 


, 

= ł 
- 


,
		

/iv5521-2001-50-0004.djvu

			strona 


B lute o 20 1 


wasze sprawy 


Skarżą się na ZUS 


Tadeusz Pieczarka 
z Mllowkl; 
ZUS ząda masę drukow I to cią 
gle od nowa, z czego wnioskuję, 
ze ma duzy bala
an U sIebie. 
Moim zdaniem bezprawnie żą 
dają wIelu zaświadczen. W mo- 
im przypadku wszystko rozbija 
SIę o wypłatę zasilku chorobo- 
wego. Prowadzę dzialalnosć 
gospodarczą. Na prze/omIe 
1998 i 1999 r. bylem na lWol 
nieniu /ekarsklm. ZUS odmowi! 
m, wypłaty zasIłku i żądal wciąż 
nm 
fJrawę do 
Sądu Pracy w B,elsku i sąd wy 
ddl korzystny dla mnie wer 
dykt. ZUS odwo/ał SIę od tego 
i jrJ WCląl clek<.łm co tJędzle. 
Jak tu 
ię nie denerwować, 
skoro wszystko robfą. by czło 
wlI'kowi dOfJ/ec. GeJlI!' Ja mam 
SIę odwOlywdĆ? . NOT. lU 


Zanim wybuchniesz - zadzwoń! 
Częstochowa (034)324-79-54 
Katowice (032)253-89-27 
Rybnik (032)422-21-76 
Bielsko-Biała (033)8'12-55-53 
Sosnowiec (032)266-80-80 


Za pOśrednictwem .Trybuny 
Sląskiej" chciałbym zadać py- 
tanie slużbom odpowiedzial- 
nym za kontrolę poprawności 
ruchu drogowego. Dlaczego 
są tak bezradne wobec kie- 
rowców łamiących przepisy? 
- napisal do nas Andrzej P. 
z Byto111la. 


Na kłopoty - ŚLĄSKA 


\. 


,-J 
I. 


- 


\, 


Nasi reporterzy 
codziennie 
w godzinach 
od11do13 
czekają na sygnały 
od Panstwa 
w sprawach, kto re Was 
drażnią, bulwersują 
czy po prostu interesują. 
Wysłuchamy, sprawdzimy, 
jeśli będzie można - 
pomożemy. 


, 


Czy I olicja i straż 
są bezradne? 


Coraz częściej czytając prasę można 
natknąć się na artykuły o bezczelności 
kierowców parkujących swoje pojazdy 
na torach tramwajowych i w innych 
niedozwolonych miejscach. 


/ g";hokllll ...JlJutklcJIJ /Cgll,IIUY 

... JANA MAJrrYNI
 


Ituniętam takie 
wydallia ..7r}bu 
f!)I Slq.lk,ej" (z dnia 12 i 13 
.
tyczllia hr.), w ktÓryd, dzień 
po dmu dtl/lo.\ili.\cie o bez- 
m
'.\lności kil rowcÓw. Pamię 
tam też zdjęcie samochodll 
parkujqceKo na chodniku 
(brak zachowanej .Izeroko.\ci 
1,50 m dla pil'SZ)V:h) pomimo 
oddzielmia I{O barierkami od 
;ndni. fakie zachowalIiI' kIl' 
rowców mnil' nil' dziwi, po 
nieważ pozwala im na to bez 
radno,i;{: pracownikÓw IMllii 
i Straży Ml('jskil
;. /'owinni 
oni wl'zwal pu;azd pumu(y 
technicznej, a zanim taki po 
Jazd do;edzie można wYPt'łnic 
dv.lpozyc;ę pnenlle
zal'ma 
luh uf/mięcia po;a:dll. 
Pomoc {('(:Imiczna pnvjrż 
dża, ptJdplslł;e KOlowq ;uż dy.l' 
pozycję, .mmochud na 1101 
i fil( h odblokowanJ!. Calo£
' 


... 


'ł 
'"\ 


zdanenIlI od momentu we- 
zwania pt!jazdu pomoc"j! lech 
nicz/lC:J do ;l'l{o odholowania 
/la pewno nil' hędzie trwała 
I{udzinę. I nikt mnie nie pne 
kOlia, że dąJazd du miejsca 
hołowa/lia hvł niemożliwy 
z powoda zablokowania ulic. 
Na włqczonvch żÓłtjich \ wia 
tlach pul.
ujq(ych po;azdl'm 
lllkim można poru Izm: .fię po 
ulicoe h ohię
vch zakazem ru 
chu, czy naH et pr=y wsptil 
udziałe policji jl'chać "pod 
prqd" ulicq jednoku'runko 
wq. SprawIlle pnt'prowadzo 
na akc.ia usuwania pą;azdu 
wvnlUKa koordvnac;i słllżh, 
a potem pl wnu H:VPC Iniallia 
papie rkuH: A teKo lIąj\\:yraź 
nie; i poliC}a, i Slraż Mil'j
ka 
nil' potrali i me chce. I A'fl/l'j 
udać, że pod(dmlł;C I';ę int( r 
w('ncit;. 
Andrzej P. z Bytomia - 


Takle wielkie auto potrafi zając cały chodnik. 


..-.. 


- 


-;.. ...........  


"'t'  


Michał Gałęziowski, komendant Straży Miejskiej 
w Katowicach: 


Podinspektor Paweł Bacia, naczelnik 
wydziału ruchu drogowego KMP w Katowicach: 


Te sprawy teoretyczne reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z 14 stycznia 2000 roku w sprawie usuwania pojdzdow I hlokowanla ich koł. Natomiast 
w praktyce wygląda to tak. Straz Miejska dZiała w porozumieniu z wydziale m ruchu 
drogowego KMP. D'f.>pozycjc dotyczące odholowanie POjdldow wydajc poliCJant. Później to 
tylko kwestia dojdLdu pomocy drogowej. Mamy podpisane umowy z kilkoma holownikami. 
Jedndk nie zaWS7e są oni blisko mlcjsca zdar /pnla. Często zdar la Się tak, Le pomoc drogow-d 
jcst w drodze, kiedy nagi!' zndJduje Się klerO'M:a nIeprawIdłowo ldparkOW'dnego samochodu 
I moma ją odwolac. jesli r lecZ dZlcJe się w god71nach szczytu. to dOjazd pomocy drogowej 
moze być utrudniony. Nie jcst prawdą stwlerdlpnic, ze jest to pojazd uprZYWllpj()W(Jny, bo 
takie wysyłaj4 kro/kic nlehlCSklc sygnały SWICtlnc, a pomoc drogowa - pomdranclowe. Tak 
samo jdk Innc ptJ)dldy musi zatr l'ymac Sit: nd czcrwonym SWICtlC I nic moze wjcldmc w ulicę 
jcdnoklcrunkowtj. _ ASZ 


Policjant, który z,]Uwaza nil'pmwidłowo zaparkowany czy blokujący np. to- 
rowisko tramwajowe pojazd, powiadamia oficera dyzurnego. Dyzurny dys- 
ponuje listą przcdsiębiorstw, ktorc wygrały przctarg na wykonywanic usług 
w zakresie holowania pojazdowo To on decyduje, ktory z nich ma przy je- 
cł1 
go wybiera tego przedsicbiorcę, ktory jcst naJblizCJ. 
POjazdy pomocy drogowcj na pewno nie mozna nazwać pojazdami uprzywi. 
lejowanymi, tak samo jak nie są nimi smieciarkl czy piaskarki. To. ze mogą 
laparkowaG tam, geJ/iI' innym nie wolno, trudno nazwac upr zywilcjowanlem. 
To jest konieczne dld wykonywania prlYPlsanych im laddri. Kierujący nimi 
powinni być nawet bardziej uwazni, gdyz prowadzą pojdzdy o dużym obcią 
żmiu. . ASZ 


wleloletlliego d/I.llac/a Ic/lolI"a l 1111 i I'ral'Y 


no B/I"'''; I NA.JHLI/,S/\ I\J 

k ladamy 
wYlałY g"..ho"lcgo w
pok/llcia. 


"'nicianki i Koled/y 
/ lJllij I'r.lcy wo.jewOII/twa "I"...kic 'o 


Czad w mieszkaniu, a ekspertyza krąży 


Przerafona Czytelniczka po- 
skarfyła się nam na admini- 
stracJę kolejowych budy n- 
kow mieszkalnych, ktora nie 
spieszy się z naprawą prze- 
wodu kominowego I prawi. 
dłowym podłączeniem pieca 
co, ktory stoi w przedpokoju 
jej mieszkania na poddaszu. 
(idy w IIi m w/paI.1n1, to 
na II1lc
/kallic hlll'h'li4 H;hy 
dymu i c/adll. Po W/IMlcniu 
picc 
ie; dU\I i daje malo ciepla, 


a gdy ,i..; dolo/y w..;gl,l. to /111)- 
wu dymi. Pr7ccici jc
li stanie 
,ie; to w nocy, to r,IIIO moie po 
lias pr/
jc/d/,Ic karctka ml',- 
wi /dcllerwowalJJ Fwa Woil,lI- 
kowska. 
W nlllliony c/w,lrtck w jcj 
mie
/kalll1l I\ojawili siC; kOll1i 
ni,lr/c. Stwicrd/ili. /c pIec ie
t 
/Ic pmil 4 clllny, ,I w pr /ewodach 
konIInowych jc
t gnll po rc 
mOllcic kom i 1I0W. II/eha wie;c 
odgrulOwac I)r/cwmly komino- 


wc i ponowIlic pud14C/YC piec, 
/gmlnic / ich nll,xeniami. 
(hll'owicd/iaIIlY /a to jcst 
nn/41!l:a hudYllku - powic 
d/i,1! n,lIl1 Kly
ti""l {'wicnk, 
kicrownik lakl,Hlu Komini.H- 
skicgo 26 (jliwicc. 
W Sckcji I Jtr/ymani,1 i Ad 
IIl1l1i,tracji BudynkÓw Mic
/- 
k.IIIlYl'h, ktora /..../4dla Iym 
ImdYllkicll1, dowicd/iclismy 

ie;, ic lIikl 
i..; jc
/c/c til 'IH,\ 
Wij lIie IoIj"ł, pOllicw,1l {'k 
pcr- 


ty/a //.Ikladu kominiarskicgo 
tr.ll1la do sckreta. i,ltll 1,lkladu 
(iospodarki Mic,/kaniowci. 
l(iM, ktorclllu pm.Jlcga Sck 
cj,l, micsci 
i
 w hlldynkll 
w innej c/e;
ci (iliwil'. 
(idy tylko t,1 ckspcrLy/a 
dotl/c do n,I
, to pojcd/icmy 
do tego. mics/\..alli,l. /oIMl'/y- 
my co tr/cha /lohlC i lO
t.lllic 
to WVkOIl.IIIC ohiccal,1 lIam 
Alicja Smvc/ek, adminbtwtol 
w Sekcji. _ MOD
		

/iv5521-2001-50-0005.djvu

			Jacek Jaworski twierdzi, 
że jako kapitan milicji 
obywatelskiej, 
współpracował 
z podziemną 
,,solidarnością': Mówi, 
że wie, kto strzelał 
do górników na kopalni 
"Wujek", ale dopiero teraz 
zdecydował się to 
ujawnić. Opowieść jest 
nieprawdopodobna, 
ale zgodził się wysłuchać 
jej sąd. 


. 
I 


\ 


y 


m, 


1st 


. 


n 


. 


" 


Przed Sądem Okręgowym w Katowicach stawił 
się wczoraj Jacek Jaworski, taternik I judoka 
szkolący milicjantow z plutonu specjalnego MO, 
ktorzy uczestniczyli w pacyfikowaniu kopal n 
"Wujek" I "Manifest Lipcowy" podczas stanu 
wojennego. lwierdli on, le milicjanci opowiada- 
li mu. jak strlelali do górnikow i co wtcdy c/uli. 
- To bylo takie fajnc, jak stncłanie do lud/ikow 
na str/c1nicy. lik - i ludzik lI1ikal- Jawor
ki v.SpIJ- 
mina slowa swoich dawnych kolegow. 


Odłożone zeznania 


'. 


WC70raj Jaworski mial 

klilllać ICIl1Jnia. Nic lcma- 
wal. gdyi ro/prawę trlC- 
ha hylo pr/erwac. 
ImJrl howicm ohronl:J 
o
k,lrionego Mariana o. 
Do czasu. gdy o
karlony 
nie majd/ic nowcgo ohrońcy, 
proces nic moi e hyc WiliO- 
wiony. lami,lst skl.łdać le- 
/nanid, Jaworski pojechal 
wic;c nJ kopalnię .Wujek", 
gd/ic oddal hołd lastTlclo- 
nym gomikom. 
- S/koliicm wSlyslkie 
odd/ialy spel:j,lIne w Pol- 

cc na prlclomlc 1,11 10. 
i 80. mowi Jacek Jawor- 

ki, ktory ma stopicn kapi- 
tana MI) l JC/ylem wspi- 
nacI ki. 
Opowi.łdd, le lud/ie 
I plutonu 
pccjalnego hy- 
li jcgo dohrymi Inajo- 
mymi. Iv.icnl/i, ic I nic- 
kll)rymi runkdonariu- 

/ami się pr/yj",nil. 
(illy jed n,lk uslyslal 
o wydar IcniJch na 
,Wujku", postanowi I 
Irohie wS/ystko. hy 
Ihrodni nic moina hvło 
w prly"losci /.ltuS/O- 
wac. Po\t,lwil na 
/ali 

woje pr/yja/nic. Jui 
wC/cśniei hvl d/i,lla- 
ciem ..Solidarnosci" 
laproponow,11 opO/Y- 
cjonistom. ic wvdohę- 
d/ic 
/l'Ie!:ol}. 
- O mojcj IlIISII 
powinni wicd/iec 
Ihi!:nicw Bujak. Ja- 
nU
1 OnY
/klcwiCl 


Krzy t z pomnika 
poległych gornlkow. 


. 


u" 


u 


i Ihignicw Romaslewski. Ten ostatni polityk lnał 
raport, który sPori.'ld/ilcm. Bujak i Onyslkiewicz 
powinni znać kryptonimy. jdkimi się poslugiwa- 
łem - zapewnia Jaworski. 
W kontaktach z podliemną opozycją poslugl- 
wał się tTlema kryptonimami: ..Ja", "2842" oraz 
,,2180". Jego prawd7iwą toi.samośc znalo niewiele 
osób. W 1993 roku Jaworski miał 
kontaktować się 
z Jerzym Milewskim, ówczesnym szefem Biura 
Be7pieczeństwa Narodowego i opowiedzieć 
o wS/ystkim. 
W 1999 roku Jacek Jaworski postanowił ujaw- 
nic 
woją wiedlI; na temat wydarzeń na ,Wujku". 
Spor 1..ld/il raport, ktorego kopiI; pOlOstawił u no- 
tarius/.a. 
- I iC/ylcm siC; l tym, le mogę hyc d/icsiilt'l 
oliani .Wujka" - tlum,lczy. 


Porwać samolot 
do Afryki 


W swoim raporcic Jawor!>ki podal I) n",wisk. 
lo 
4 ci, ktoTlY micJi strzcJać do ludli, a nie 
gd7ies w powietr/e. liltcrnik-instruktor twierd/i, 
ie otworlyli o!!icn na ro/ka7 swojego he/pośred- 
nicgo dowÓdcy. On s,lm tei: mial str/cłac tak, 
hy 1,lhi
. 
- lo h}'ljedcn / najlepSlych odd/ialow spe- 
cjalnych w Polsce. Ci lUlIlic hyli s/koleni do la- 
hijania - twienl/i llworski. - fo wielka strata 
dl,1 kr,lju, le t,ICY 
pecialiści nic mog'l być wy- 
kOl"lvstywani. Niestety. oni splamili 
ohie rc;ce 
krwi". 
Jego /dJniem, milicjanci z plutoml specj,ll- 
nego ,mienili 
it; po akcji na kopalni .Wujck n. 
1,ll:howywali siC; lupcJnie inac/cj nii pr/edtem. 
Byli himl/iej cynic/ni. Byli tci bard/o podcner- 
wowani. B.lli 
iC; konsckwcncji prawnych 
- Byl jcs/c/e 
tan wojcnny. Luty, mM/CC 
11)82. M()wili, ie clcpia siC; ich prokUlatura. Pl a- 
now,lli porw,lI1ic 
amolotu i uciec/kc; do ISRR. 
!'olelll dosIIi do wniosku. lC w najlcps/vlll ra- 
/ie lesl" ich tam do gulagu. M}slcli więc o lo- 
cie do Alr}ki - opowi,HIJ Jdcck J,lworski. 
On sam s/kolil odd/i,llv specjalne do 19!!2 
roku. Potem mial \\ypadck. lv.ierd/i, ic w s/pi- 
lalu s}'llIulow.11 amnc/ję w
tec/llil. W II)!!J ro- 
ku od
/cdl 7 milidi. lanllc
/kal w fatrach, 
w domu wyhudov.Jn} m la pieniild/c pr Icka/,l- 
ne pml/iemnci "Solid,lI"IlIJ\ci'" pr/c/ ł-..ongres 
liSA (to taklc wcrsja 1. J,lworskicgo). 
- Iii lIIial hyć oSllldck wYPoc/ynkowy dla 
C/lolJkl)w pod/icmia. 10
t.tI prIcle Illnie spla- 
rony - lapewnia hyly taternik. 


MATEUSZ 
CIESLAK 


. 


I 


. 


Wersję Jaworskiego potwierdza 
himalaista mieszkający w Kanadzie 


Do Sądu Okręgowego w Ka- 
towicach trafiło wczoraj 
oświadczenie Ryszarda Sza- 
flrsklego z Kanady. 
Napisany w osobistym tonie, po- 
twierdzony notarialnie, doku- 
ment 
asnia min. ooliczrosci, 
w Jakich zągJnęły rap1rty opraoo- 
wane przez J. JCI'M)rskiego w cza- 
sie stanu v.qennego dla solldar- 
ności
 pcx:Iziemia. 
Ryszard Szafirski przez trzy 
miesiące 1982 roku szkolił od- 
dzialy specjalne w Tatrach. 
"Kiedy Jacek Jaworski zapro- 
ponował mi udział w akcji ma- 
jącej wyjasnic - okreslic perso- 
nalnie - kto strzelał i zabijał 
górników w kopalni ..Wujek., 
nie wahałem się ani sekundy" 
- pisze do sędziów R. Szafirski. 
Metody stosowane przez alpi- 
nistow, to zakrapiane suto al- 
koholem wieczory i stworzenie 
ekstremalrrych warunkow pod 
czas wspinaczki, które skłania- 
ją do szczerości i zwierzeń. 


Kłopotliwy 
świadek 


Od szesclu lat sędziowie pro- 
buJą wyjaśnić okollcznoscl 
smlercl dziewięciu gornlkow 
kopalni ..Wujek': Na razie 
pewne jest tylko jedno - ci 
ludzie zginęli od kul. 
Nic wiadomo, kto ich zastrzelił. 
Prokuratura sadzając na ławie 
oskarzonych 22 miliCjantow, 
wsrod ktorych wlększosć stano- 
Wią byli funkCjonariusle pluto- 
nu speqalnpgo MO, nic zarzu- 
ciłCJ Im morderstwa. Ludzie CI 
sqdlCnI są... la udział w bojce. 
Juz m7 (po procesie trwającym 


Szafirski pisze, ze Jacek Jawor- 
ski przygOtował trzy raporty dla 
podziemnej .Solidarności". Je- 
den był przeznaczony dla Zbi- 
gniewa Bujaka, szafa Tymcza- 
sowej Komisji Krajowej. drugi 
dla Bogdana Zalegi, pseudonim 
"Bobas". Trzeci raport miał 
przechować ojciec Hugon 
z klasztoru cystersow w Mogile 
pod Krakowem. Duchowny, któ- 
ry nie był w::ześnieJ uprzedzony 
o depozy1::ie, uznał go za proY.O- 
kację i spalil. 
Ryszard Szafirski w czerwcu 
1982 roku wyjechał do Amery- 
ki Północnej i pozostał w Kana- 
dZie. Przez kilkanascle lat nie 
interesowal się Polską. .Dopie- 
ro powrot Jacka Jaworskiego 
do kraju i jego bunt wobec wer- 
dyktu sądu unlewmniającego 
zabojców górnikow w kopalni 
"Wujek", uprzytomnil mi, ze 
trzeba działac I pomoc w ud0- 
wodnieniu zbrodni" - oświad- 
cza Ryszard SzafirskI. _ MAC 


4,5 roku) sąd wydał w tej spra- 
wie werdykt. 11 oskarżonych 
uniewinniono, wobec pozosta- 
Iych 11 umorzono postępowa- 
nie. Jednak wyrok ten został 
uniewazniony z przyczyn pro- 
ceduralnych. Jednym z powo- 
dów były zmiany wskladzie 
orzekającym podczas trwania 
procesu. Proces trzeba było 
powtórzyc. 
Jak dotąd wszystko jednak 
zmierzało do Identycznego za- 
konczenia, co wczesniej. Czyli - 
uniewinnienie lub umorzenie. 
Czy pojawienie się nowego 
sWIi1dkil - potmłiącego wska 
zac twar/c tych mlliCjantow, 
którzy strzeliIIi do ludzi - cokol- 
wiek moze zmienic? Raczej jest 


strona 


28 lutego 2001 


temat dnia 


Zeznania 
wielkiej 
wagi 


Mówi Stanisław Płatek, 
przewodniczący komitetu 
strajkowego na kopalni 
"Wujek" w stanie wojennym 
i obecny przewodniczący 
zakładowej komisji NSZZ 
"Solidarność": 


. . 
..  


ż 
c 

 


Gdyby to ode mnic lależalo, 
dałbym Jackowi Jaworskiemu 
kredyt zaufania Na ile to 
wszystko, co on mówi jest 
wiarygodne. nie wiem. 
Wcześniej go nie znalem. Ale 
srodowisko krakowskiej 
..Solidarnosci
 ma do niego 
zaufanie. Z moich informacji 
wynika, że on istotnie ł1yl 
funkcjonarius7em MO, będ'IC 
lara/cm cllonkiem lwiązku. 
Przeclytalcm opracowdny 
przez niego rJport i byl on dld 
mnic 
/okiem. 7wl,lszc7a to, 
ie Jaworski wspolpracowal 
7 Rcgionem ,.Malopolska
 
NSII "Solidarnośc" M}sl
, 
ie mOle on hyc swiadkiem 
o ogromnym maczeniu dla 
oskarienia. 7wlaslcla, że to 
nie pierws/a osoha le strony 
miJicji, ktora le/najc, le 
Romuald C 
tr7c1al. 
Niedawno na rolprawie 
odczytano 7eznani,. 
nic7yj,lcego jui 
funkcjonarius/.a MO. który to 
właśnie oświadczal. _ NOT. MAC 


to wątpliwe. Aby stwierdzić wi- 
nę, nie wystarczy tylko slyszec 
kogos przechw(jlającego się 
strzelaniem do człowieka. Trze- 
ba znac konkrety. Jeśli strzelal 
- to do kogo. I czy ten strzał był 
smiertelny. czy nie. 
Konieczna byłaby też zmiana 
kwalifikaCJi czynu. o ktory zosta- 
li oskarżeni milicjanci. Bowiem 
bojka nie polega na strzelaniu 
na rozkaz. Zapewne będzie też 
konieczne przesłuchanie dru- 
giego śWiadka, potwierdzające- 
go słowa Jacka Jaworskiego 
AdwokacI mogą zaządac we- 
zwanlil go z Kanady do Polski 
lub sfll1anSowcJnla Ich podrozy 
do Ameryki. Same kłopoty. 
MATEUSZ CIESLAK
		

/iv5521-2001-50-0006.djvu

			strona 


CZĘSTOCHOWA 


( 
KATOWICE 


? 
T 
BIELSKO-BIAŁA 


8 lut. dO 2(\01 


puls regionów 


...- - 


www.naszemiasto.pl 

) 


naszemlasto.pl 


nasz nowy serwIs 
regionalny: 
dyżury aptek, programy kin 


CZĘSTOCHOWA: 
Złoty inżynier 
"I 


'\ 


"11or 
.
 


, . 


Janusz Zaton, prezes I głow- 
ny udziałowiec Odlewni Żeli 
. wa Wulkan w Częstochowie 
odebrał tytuł Złotego Inżynie- 
ra 2000, prestizową nagrodę 
przyznawaną przez redakcję 
"Przeglądu Technicznego': 
Janusz Zatonjest absolwentem 
Wydziału Budowy Maszyn Poli- 
techniki Częstochowskiej. W la- 
tach 1975-1980 był starszym 
asystentem w Instytucie Pod- 
staw Konstrukcji Maszyn Poli- 
techniki CzęstochowSkiej. Po- 
tem pracował na stanowisku 
projektanta w Biurze Projektów 
ZREMB Warszawa, Oddział 
w Częstochowie. Wygrywając 
w 1991 r. konkurs na stanowI 
sko dyrektora ncłczelnego, wow- 
czas panstwowej, Odlewni Zeli- 
wa Metalpldst Wulkan w CZę 
stochowie przeprowallllł udcmą 
prywatyzaCJę. 
Oprocz czysto II1zymcrsklch 
051ągmęc - JI'!>t konstruktorem 
linII odlewniczych, mrtorem wy- 
n,lldlków I projC'ktow raCJom li 
18torskich sprawdził Się jako 
mpnedler. Z l<1griJlelj(j( emu 
otoc IPrllU truclrleld, dZIęki po 
7yskanlu srollkow od rządu 
dunsklPgo I 7alnstcilowamu no 
worzc&nyrh urląd/en weo flr 
rnd zyskdla wrtyflkat jakoSCI 
7arl(jd/elma środowiskiem. 
D/lęki pO/y&k,IrJIU llągnell jelko,>!.. 
produkcji popartą certyflkltem 
ISO Q002, W utJle
łYIII roku 
Wulkan zyskał Sielską Nagrodę 
jclko::.C1. Janus7 / ItOI1 był nornl 
nowany do tegoro! 111(-gO Lauru 
Urnlf'lc;tno'J<. I Kornpet..nCJI 
ord7 nelRrody BCL Lldclrl Pol 
',kIC-go Bllm .u.. MAX 


CZĘSTOCHOWA: Bandyci w pończochach zrabowali około 10 tys. zł 


Napad na hurtownię wędlin 


NIeznani sprawcy napadli 
wczoraj rano na hurtownię 
wędlin przy ul. Bor w Często- 
chowie. Na szczęscle nikt 
z pracownikow nie ucierpiał. 
/uchwaly napad ro/cgrJI 

ię tui po god/. 10. Bylo ich 
dwoch i micli ponc/ochy na 
twarlach - opowi,ldali pracow- 
nicy w chwil
 po IdarLcniu. - 
Picrws/Y tr/ymal w rękach 
dwa pistolcty, drugi jcden. 1\..11- 
7ali nam si
 połoiyc na liemi, 


> tochoWa.naSlemiasto.pl 


po c/ym jcdcn I nich pohicgł 
prosto do hiura. My
lelismy 
nawct prlCI chwilę, lchy się n,1 
nich rlucić, ,de halismy si
 
Nic wi,ldoll1o C/Y ta hrol1 hyla 
galOwa, c/y O
tl J. 
W hi Ul/C lan1.lskowany 
handyta stcrrorYlOwal kasjer- 
kę, a następnic Irahowall ka- 
sy ok. 10 tys. II. Chwilę pÓi- 
nicj ohaj m
iclY/ni wyhicgli 
hlyskawiclllic I hurtowni i od- 
jechali c/crwonym polonc/cm, 


w ktorym c/dal tr/cci 7e 
spr,lwcow. 
[i) hyli ł:lchowcy podsu- 
mowali pracownicy. I ro/pra- 
cowali nas wC/esniej. ho do- 
kladnic wicd/icli, gd/ic jcst ka- 
sa. A cala akcja Irwala 
,aledwic kilka minut. 
Natychmiast po IgloS/clllU 
nJpadu, policj,l/arl4d/ila bloka- 
de drogo 1I/Yto takic psa tropi'l- 
ccgo. Nicstety, mimo to handy- 
tom udało się Ihiec. . MP 


Częstochowa 


.... 


I


' 
: 

$


 


4""

= 
,


ł4 
. f"
'"
 


" 
i" 
jj 


J#, .
 


Pracowl)lcy hurtowni są przekonani, że padli ofiarą 
zawodowców. 


I 


. 


I 
II 


I 


i 


t 


CZĘSTOCHOWA: Śnieg jest, brakuje bezpiecznych miejsc do zjeżdżania na sankach i nartach 


. 


.. 


\. 


W całej Częstochowie jest tyl- 
ko klika sztucznie usypanych 
pagórków, z których dzieci mo- 
gą bezpiecznie zjetdtac na 
sankach. Niestety, w dzielni- 
cach pozbawionych tego luksu- 
su, młodziet szusuje wszędzie, 
gdzie tylko można, nie bacząc 
zupełnie na przejeżdżające 
obok samochody. 
Najlcp
/.c warunki do saneCl- 
kowania panuj'l w ohu pod jasno- 
górskich parkach. lcrcn jest ogro- 
dlOny i nic ma mowy o tym, by 
mogło t,lIn dojsć do koli/ji 7 pile- 
jeidi.IJ'lcym samochodcm. Jedy- 
nc niehe/picClcn
two, to moi Ii- 
wo
c ldcrl.cnia 
it,; I innym uiyt- 
kownikiem stoku. alc to - jesli 
nikomu nie d/lc,ic si
 krlywda 
ull1awanc jC\t nawet prl£1 dÓcci 
III atrakcję. 
I )ohre wJrunki do ja/dy maj:1 
niwnici d/icciaki mie
/kajilce na 
BJe
/.I1ic. Od kilku lat i\tnicjc lam 

ltucmic u
yp,my stok, ktory b'Wa- 
rantujc uiytkownikom he/piec/.en- 
stwo. /robilismy go od poo.ątku 
do k0l1ca I myślą o nas/ych d7ie- 
ciach pr Ickonujil w Spold/iclni 
Mics/kaniowcj /lutnik Po za- 
kOllc/cniu inwcstycji w tym r
jo- 
nic micli\my \poro licOli, ktorą 
tricha hylo gd/ic\ WYWlC/C. Alc IlI- 
l11i,I
1 płdcić IlItO, po
tJllowilismy 
usypać I nicj prymIe I po
tawic 
nic/hędne haricrki. D/isi,y panuj" 
tam dohrc warunki do 
ancc/k()- 


, 


. 


. 


. 


u 


" 


.. 


...... 


, - 


t 


...  
\Ij 
I 


W wielu dzielnicach brakuje bezpiecznych miejsc do zjeżdżania. 


BardlO nicodpowicd/ialnie Ill- 
ehowqi'l się jcdnak nic tylko d/ie- 
ci, "le tJ
/.e ich rod/ice.l.darza 
ię 
howicm, ie ahy dogod/ić 
wojm 
pocicchom popclniaj,1 oni kary- 
godnc wręcl wvkroc/eni,1 drogo. 
wc. Nicktor/y pr/ywI4/ui:, np. san- 


CZĘSTOCHOWA: Nagrody dla wybitnych 


Mateusz Denys, 15 If'tni uczen 
gimnazjum, dostt
:lII!'. Wygrywał jllZ 


I 


wania i d/icci nie mus/ll s7Ukać 
innych !!I)rek. 
Plldohna idca pr/yświccalatak- 
ic admini
tra
ii I lutnika w d/id- 
nicy Rakow-/achod. 1;1111 wpraw- 
d/ic s/tucmy stok nic jcst jC
lC/.c 
w calo
ci gotowy, ale d/ieci nic 
IWnlC,I.lą na to spccjalnic uwagi 
i korlystajil chętnie I moiliwości 
Ija/DU. 
Swojc pagórki do s/usowaniJ 
nMjil rownici maluchy I d/iclnicy 
I'ołnoc. Dla nich us}pano \tok i 
ohok SI koly Pod \tawowcj nr SO 
prly ul. Starlyńskie
o. Nudltochowsklch ucznlow. 


ki do samochodów i lir Iilnc wn o 
hcc d/icci. ktorc ljeidi.ajil w nic- 
he/picc/l1ych micjsc,lch. Nic ma 
howicm prlepisow. ktore hy im te- 
go ,ahranialy. Mog,1 natomiJst, 


i rohi4 to, apelowac do rodlicow 
o rOlwag
. A jcsli ktoś chcc ,rohir 
d/icciom naprawdę dui" frajdę. 
pov.inicn IlIhrac jc do pohliskicgo 
(1Is/tvna. 1:1111 moina wysIlIlec ;it; 
do woli i ni
on1U nic 
i
 nic sl,mie. 
MARIUSZ PIETRZYK 


MYSZKÓW: Rada Powiatu w komplecie 


Miejsca Zygmunta Ratmana 
I Włodzimierza Hrapkowlcza, 
ktorzy złożyli mandaty w Radzie 
Powiatu w Myszkowie, zajęli 
Grzegorz Sikorski I Zbigniew 
Bernackl. 
(,r/cgorl Sikorski ma 2X 1,11 
i jc
t 
tllllcnlem V ro
lI Wyl\lc.l 
S/kol} l\:clagoglclllcj w C/.ę\tochn o 
wic. SllIdilljl' poradnil'lwO/llwodn o 
wc i porad n ict wo pwcy, pracllJ'lc 
Illr.llem w KaloWIC,lch j,lko dOI ,Id- 
ca w ,,"olcjowc, Agcncjl Aktv\', ilił- 


J 


cji hlwodow
i. Mic
/ka v. Mys/kn. 
wic. Ii'alil do rady I listy SI I l, jcst 
sk,lrhniklcm \\hjewod/kiego Sto. 
w,lI/}venia Mlodcj lewicy Dcmo- 
kratYLInej. /higniew Bcrnacki m,1 
SS lat, ie
t weteryn.lr/.cm. prowad/i 
pryw,llIl.Ilccll1icę wcterynaryjn:1 
w ,,"o/icglo\\.lch. 1)0 rady trafił 11i- 

tv Pl"lymier/.1 Spolcclllcgo. 
Nowi r,ldni lapllvsięieni 10- 
\tall 11.1 \c;ji Rady Powiatu. kto- 
ra Ohl,ulow,II,1 w miniony ponie- 
d/iałl'k. . BOK 


PORAJ: Odjechali rowerem 


Policjanci z My!>zkowa poszu- 
kują czterech mę!czyzn. ktorzy 
napadli na parę młodych ludzi 
siedzących w samochodzlc na 
poboczu drogi. 
Incydent mi.lłmiejscc w po- 
nied/i,llek w nocv. Do I,'parkowa 
nego w [1ol1liill/alewu w PCllajll 
\aI1lOl.hOllu mai ki rovcr podjc 
ch,,1 naglc poloncI, I ktol ego wy- iadlo c/tercch lam,l
kowan\'Ch 
ha III h tow. Wyci.lglI
1i \il" III,ljdu- 
j'lccgo 
i
 w aucic 2J-letnic!!o kie- 
rnwc
 orM towar IY
/"C:I 11111 
d/lcwl'/}n
. /,lhl,11I im 
oS/toW' 
nosci. k.lrt} h,mkowc i dokumcn- 
tv. ,I nast
pnic od,crh,lli \krad/in. 
nym 
a mochOlIcm. S,lIl1ochod 
In.llc/iono w Ro\ochaCIII k. Kn- 
lieglll\\. . MP
		

/iv5521-2001-50-0007.djvu

			RYBNIK: Włamanie do gimnazjum 


Balanga w sali gimnastycznej 


Zniszczone drzwi. dwa skradzio- 
ne radiomagnetofony i ogromny 
bałagan to efekt nocnej wizyty 
włamywaczy w Gimnazjum nr 1 
w Rybniku. 
Skutki włamania OlIkryl 
wCIoraj rano wOIllY. /lod/ieje, 
ktÓrych do tej pory nic udalo siC; 
ustalic ani latrlymać, wcs/li do 
budynku prlel okno. /dewasto- 
wali drlwi, ukradli szkolnc ma- 
gnetofc1IIY i markowe huty hC;d4- 
ce wlasności/I nauc/ycicli wy- 


chowania Ii/YCll1cgo, a w sali 
gimnastyci'llej url:jd/ili sohie 
halangę. 
- Na podlod/.c wal,"y się ka- 
wałki jakiejs hułki. hyla tei ro7la- 
na cola. Ogol nie duio hrudu 
i Inis/clenia - dowied/il;lismy 
się w slkolc. 
Wlamywacl.Om nie udalo si
 
natomia
t dos tac do iadncj 
l pracowni komputerowych Jni 
do pokoju nauc/ycielskicgo, kto. 
rcgo dr/wi otwieraj,1 się dopicro 


po wprowad/eniu odpowiednie- 
go kodu. - W sumic, ze wstc;p- 
nych ustalcn wynika, le s/kola 
poniosla straty w wysokości po- 
nad 1700 zlotych. S/acowanie 
s/kod wci,li jcstjednak w toku - 
mowi podkomisarz Krzysztof 
Kazck l rybnickiej komendy po- 
licji. 
Wczoraj pr7el caly ranek 
trwalo sprlątanic zdemolowa- 
nych prze7 wlamywaczy slkol- 
nych pomieslclcn. _ MIIIS 


Górny Śląsk 


l 


] 


. 


Włamywaczom nie udało się dostać do pokoJu 
nauczycielskiego. Przeszkodziło Im solidne zabezpieczenie. 


MSZANA: Brzydki zapach straszy mieszkańców i inwestorów 


Nie szk Idzi 


tylk 


Czy osady z oczyszczalni mogą posłużyc do 
wyrównywania albo nawofenia terenu nie- 
mal w środku wsi? Czy nie są siedliskiem 
bakterii i chorób? Takie pytania w ostatnim 
czasie zadawali sobie mieszkańcy ulicy Wo- 
dzisławskiej z Mszany. 
Kilkanascie ciC;larowck osadow z OC7YSl- 
clalni sciekow w l
'Wcu po
luiylo howlem do 
wyrownywania terenu III 'i1Yhu kopalni "M,lr- 
cel" Ruch" I M,ya" w MS/
mie.Porusleni pr/Y- 
krym zapachem mics/kancy natychmiast za- 
protestowali. Jak wiatr lawial od poludnia, 10 
nie moin,1 hylo tutaj wytr/ymać - mowi jeden 
I mie
lkimcÓw ulicy Wod/isl,lwskicj. 
- Dysponujcmy hadaniami stwierd/ajilcy- 
mi, le ten rodl.aj osadow nic tylko nicjes\ s/ko. 
dliwy. a n,lwet nadiYc siC; jako nawol do produk- 
cji rolnicl.
j - mowi Janusz Pawelciyk, preles 
spólki "Splot" ktom I.ajmowala 
iC; wyrownywa- 
niem terenu si'ybu w MS/
lI1ie. Osad ten nie 
stanowi i.adncgo lagro.i.cnia. nie l.awiera salmo. 
nelli cr.y innych baktcrii - l.apcv.nia. 
Alc mics/kańc}\ ktÓrLY micli pretensje, le 
pod ich oknami rolri'uca się 
mierd"lcc odp,l- 
dy. nie S" tego tacy pcwnl. 1'0 Ich stronie stamll 
Jcrzy (irzegosi'c/yk, w(!it gminy MS/.lna, który 
Idecydowanie przeciwstawi I si
 kolc.inym trans- 
portom osadów l iyv.ieckicj oC/
/.w"ni. 
- I>/i,llo sił,: to hel nds/ej Igody. Nic micli- 

J1lY na to i.adnego wplywu - 
twienl/il w ro/- 
mowic I nami wojt Grzegoslcryk. Osady hyc 
moic i n,ldajll siC do nJwoicni,l, alc c/Y ko. 
niccmic w centrum wsi'! POw1ltpicwa W(
jt. 
l dalllem prClesa Pawełclyka. o wiclc nie- 
hc/picc/llici
/.c od osadow l oC/ys/.cl.alni hyly 
innc odpady I tcrcnu si'yhu, m.in. plylkl eter- 
nitowc I III proc. lawartościil a/hcstu. Osady 
I oC/yvcmlni nic nalci
1 do niche/picclllych 
prlekonujc IUC/CS Pawclc/vk. - Wvkorlystuje 


" 4 li ',r 
'I 
j ł V\,\/ 
f I
 ł 
f !..{ 
I \' \ 
Ił, '\.1 
; 
\ \ \1\ 


 "'\\'
' 
1";- . 


 \\\
 


I 


, . 
sm I 


. 


, 
rdzi 
 \' ,I I 
\
I '

;: 
 ' 
· 
 "'
 I " 

x 
\\\h\ " " 
'ł 
 ttl 1 
I ,
. .' J 
" ., I 
f .łł l , 
1.£ łJ 


ł t t 
\
\\ 
Ilti 
'
i\ , 
}\

f' 
 


Teren cuchnących szybow nalety wcląt do Rybnickiej Spółki Węglowej. 


Protest pr/.cciwkolikwldacji SI' 
lU 23 pr/chic
a najostr/ei 
le wvy
tkich. jakie w ost,lInim 
clasic mialy mici
ce w Rvhniku. 
/danicm wlmll miasl,' nic ma 
moiliwosci, hy w hudynku SI' 23 
w dals/ym ciilgu funkcjonowala 
podstawowka i gimna/ium. 
Jcdnak wC/Olaj wiccplc/ydent 
R\ hnik,1 Jeri'Y Frclich poinlilrmo. 
wal na'i, i.c w "kole. oproCI 
im- 
na/llllll, pO/ostan;( tl/Y n,'imlod- 
\I.C kl"w podstawov.ki. 1>1,1 po' 
IOstalvdl d/icci uruchomimy 
p;imhusy mowi Plwydent Fre- 
lich. _ MIKS 


siC jc nawet do nawo/.cnia parkow michkich. Na 
wniosck wqita transport odpadów zastal jednak 
pr/erwany i nie przywie/icmy tutaj ,mi grama 
wic;eej - I.'pcwnia. 
/ inll)rmacji u/yskanych w spółcc "Splot" 
wynika też, le osady l oClys7.c7.lIni stanowily 
minimain" C/ęŚĆ matcri,llów uiytyeh do wy- 
równywania tcrcnu s/yhu. W wiCks/Ości po. 
sluiyla do tego liemia, ktorcj C/ł,:SC musiclismy 
kupić - wyjasnia preles. 
Wlrstwa licmi i spory mrol w ci1lgu ostat- 
nich dni nicmai calkowicie wycliminowaly 
prnkry lapach osad(',w. Jcdn,lk pr/.cdstawicicle 
gminy post"wili warunck, ie poc/ck,U,1 do wio. 


sny, ai 7iemia ro/lllic;knie i wowe7.a
 okale si
, 
jak osady rcaguj,1 w wYl..
/ych tempcraturach. 
Bel w:jtpienia jest atrakcyjnie poloione 
miejsce, który gmina chc;tnie wid/iałahy 
w swoich granicach. rcrcn ten gmina mialahv 
pTlej,lc od Ryhnickiej Spolki WC;glowcj jako 
C/-9SC splaty długow. Nicpr/yjcmny I,apach osa- 
lIow Idecydowanie ostud/ił I.amysly mS/all- 
skich sal11orLldowcow /Wiijlanc z bylym S/Y- 
hem. 
- I powodu tych osadow 7
ITI	
			

/iv5521-2001-50-0008.djvu

			strona OWA 
,,) 
SOSNOWIEC 


8 lutego 2001 


puls re: ionów 


www.naszemiasto.pl 
\
 
naszemlasto.pl 


nasz nowy serwIs 
regionalny: 
dyzury aptek, programy kin 


Milioner 
z Mi kołowa 


Rozmowa z Henrykiem Trelą. 
ktory wczoraj odebrał 
w katowickiej centrali 
.;Totalizatora Sportowego" 
nagrodę w wysokości 1 
miliona 112 tysięcy złotych 
Jak się czuje śwleto 
upieczony milioner? 
ZnakomiCie. Nie jestem lek- 
kOOuchem i nie skaczę z radości. 
jak nIektorzy NlyCIęzr;Y. Mialem 
duze szczęscie. Jestem rozważ- 
I'¥TI czla.vlekiem. Wx:ia sodowa 
nie 
a mi do f!)cmy... 
Na co wyda pan 
pieniądze? 
Najpierw muszę uiscic dzie- 
slęcioprocentowy podatek od 
wygranej. więc zostanie dokład- 
nie milion zlotych. Calkiem 
okrągla sumka. Mieszkam w 
bloku l zoną I dwojką nastolet 
nich dzieci w bloku. Więc ffilSlę, 
ze pieniądze przeznaczc na wy- 
budowanie ladnego domku. 
Resztę trzeba będzie zaInwe- 
stowac w przyszlosc dzieci. czy- 
I! opłaclc Im dobre studia.. 
Ale chyba cos zostanie... 
No nie wlcm. dobra uczel- 
nia kosztuje dZI
laj fortunę... 
A gdzie w tym roku 
spędzi pan wakacje? 
Żadne tam KarallJy czy Ha 
waje. POjedziemy cAlą rodziną 
tam gdzlc zawsze, czyli na po 
ludllle Europy. Będzie to zaten l 
wypoczynek wc Wloszcch lub 
słonecznej HI<;zpanii. 
ROZMAWIAl JACEK BOM BOR 
(Imię I ndlwl!>ku rmhOllf'fd 1051<1/0 
zmlemone) 


KATOWICE: Niepełnosprawni rugbyści na TOP 2001 


Będą walczyć o każdą piłkę 


Zawodnicy rugby, zrzeszeni 
w Sląsklm Stowarzyszeniu 
Sportowców NIepełnospraw- 
nych, jutro rozpoczną walkę 
o puchar Polski na Turnieju TOP 
2001, 
(hmiu IlIwodnikoml (iliwic, 
Rudy Sl4skicj, Iychow, Katowic, 
Mysiowic i Wod/islJwiJ Sl4
kicgo 
hc;d/ie tow3r1ys/yla dwuosohowa 
"ekipa tcchnicll1a" oraz sc;dlla, 
ktory dOlychc/.as wspomagał ich 
na trcningach. 


lilrniej odhC;d/ic siC; w WarsIlI- 
wic od l do 3 nlJrca. Organi/Ujc 
go Fundacja Aktywnej Rehahilit.l- 
cji. Najlcps/ll pols
a druiyna nie- 
pclnosprawnych rughystÓw pojc- 
d7ic w maju walczyc o puchar Fu- 
ropy w rughy. 
Ostatnic trcningi po
wic;cali- 
smy przcde wvystkim n,1 popra- 
wicnie tcchniki gry i okre
lenie 
strJtcgii walki. f ka/d,1 dru/yn4 
bc;dliemy walc1yć inJc/ej, m.łmy 
opracowanc roinc t'lktyki gry - 


kdtowit. ....naSl miasto. pl 


mowi SIJwck Sc;kowski, kapil,1I1 
druiyny "Sitting Bulls". Ohecnie 
shlSl")' rugbysci są najlcp
/.ą drulY- 
m, w Polsce. 
- Najpierw staniemy do walki 
7 lawodnikami 7 POll1ania, lecI 
najhard/icj ohawiamy się druiyny 
I \¥.lrs/lIwy, Jlc je
tcsmy 11Jpraw- 
dc; bard/o dohuc pr7ygotowani. 
Jak zdohc;d/iemy puchar'! B
d/ie- 
my walc1yć o kai.d11 pilkC;. Nic mo- 
lcmy Ickcewaiyć slahs/ego pr/c- 
ciwnika - ohiccujc Sc;kowski. _ u 


Górny Śląsk 


PIEKARY ŚL.: Ludzie chcą lekarza, lekarz woli szpital 


ł. 


" 
. \ ..t · 
- _. 


........ 
.... 
,..  


, 


I 
. 1 

 - 


- 
- 


'9 


i 


l" 
1..;. " 
1- 
"Siedzące Byki" na jednym z ostatnich treningów. 


.,kt,rM.re 
dla piętn · stu 


Od szóstej rano codziennie 
przed Przychodnią nr 7 w Dą- 
browce Wielkiej kłębi się tłum 
ludzi. Większość chce się do. 
stac do doktora Marka Szew- 


czyka. Na recepcji wywieszono 
nawet kartkę, te ten lekarz 
przyjmuje tylko 15 pacjentów 
przez dwie godziny dziennie. 
Pr/ys/lJm tutaj o 6.15 i dla- 


JNI ORMI\C JA 


1).. I {. :t ....., 


-.  

 
Ił 
Codziennie od świtu pacjenci z Dąbrowki Wielkiej ustawiają się 
w kolejce, licząc na przyjęcie przez swego ulubionego lekarza. 


RUDA ŚLĄSKA: 
Wszystko O satanizmie 


Jak wygląda satanizm we 
Włoszech, na Blalorusl, 
w Niemczech, a jak 
w Polsce? Jak mchc/- 
piccmy jC\t 
,II.lI1i"n 
w grach kOl1lplltcrowych'! 
Na te i innc pytallla hc;d" 
prohowali odpowledllcc 
\pcCjah\ci I calej Fllrolly, 
1.iljl1lllJ4C} \IC; t" tCI1l,IIY
'I. 
W \ohotc;, w Mlel\klln 
(hrodku !\ultury w No. 
WYI1l BytollllU odhc;d/ie 

Ię \y11l110/Jum .Salam/m 
w Pohcc I I uroJlic - ,tan 
ohccny i pTOlil.1ktyk.ł" Or- 


tego mam s/.ansc; dostJ
 siC; do Ie- 
karlll - opowiada starsIlI kohicta. 
- Gdy wC/oraj pojawi lam się 
o 7.30 pr7ed rcjcstracj'l, to lud/ie 
mnie wysOliali. 
Ja chcC; tylko skierowanic do 
kardiologa dlJ mojej mamy. Spe- 
cjalnic musialam Iwolnić się 
7 pracy, iehy ją larejestrować. 
A po poludniu mus/ę pr7yjść 
jes/c/e rai, bo doktor S7ewclyk 
pTlyjmujc od s/e
nastej - m<'lwi 
kohicta. - Tcleronicmie to chyha 
jes/c7.e nikomu nie udalo si
 do 
niego IlIrejestrować. 
O tym, ie prled pr/ychodni4 
od 
witu kOClują pacjcnci, ahy tyl- 
ko dostac siC; do doktora S/CWClY- 
ka, wie cala d/ielnica. Reje
tracja 
jcst clYnna od 7.30, ol o 7.45 pic;tna- 
ście kart do tcgo Ickar 1.iJ. ulolonych 
jest jui w \to
ik. Picrw
/enstwo 
Pl7Y rej!:stracji maJ'1 CI, ktorry oso. 
hiscic pr ,yjd4 do pf/ychodni. Jcsli 
ktos chcc l.ilrejestrować \ił,; telcfh. 
nicmic, I"Iildko mu siC; to udaje. 
(7l1
ami d/icj'l siC; tutaj dan- 
tcj\kie sceny. lud/ie p
ioClą na 
na
, ,I to pr7ccici nic n,I
/,1 wina 
- OPO\\ iada Roia Nojak. rcjc
tra- 
torkol. Nickicdy to ai nam 
iC; 
pl,lkac chcc, iak l1Jcjcnci kr IYC/I 
prled rejestracjil. W ponicd/ialck 
nic we
/la hy pam do o
r()(lka. ta- 
ki byltlum. 
Doktor Marck S/cwc/yk pra- 
cuje w pri'ychOllni tylko na cwicrc 
etatu. W S/pltalu Miejskim 
w Pickarach SI4Skich lI1a 1.iIS ca- 
Iyetat W uhieglym roku dyrcktor 
f( )f-u laproponowall1lu wi
ks/Y 


WYl1li,lr C/llSU pracy w prlychod- 
ni, ale lekarl nic 7god7il siC;. Woli 
pracę w slpitalu. W rcjestracji 
wywicSlo Ick,lr7l1 M. S/ewczy- 
ka prlyjmuje się tylko 15 pacjcn- 
tów (2 godliny). O kolejności 
prlyjęc decyduje rejcstratorka". 
- W uhieglym roku posIla na- 
wet plotka, le doktora S/ewc7yka 
w ogole ma u nas nie byc. Pisali- 
smy wic;c petycję, leby wstal - 
mówi jedcn 7 mieslkańców DiI- 
browki Wielkiej, cleka.jilcy pr/.cd 
rejestracj". 
Doktor Marck Szcwc/yk nie 
chcc komcntowac calej tcj sprawy. 
Potwicrd/.il tylko, le nie zrc7ygnu- 
je 7 pracy w s7pitalu. 
- Wiadomo, ie ludlic maj'l 
prawo do wyboru lekar7a, ale 
prl.cciel skierowanic C/Y recept
 
moglhy wypisac inny Ickar/. Nikt 
nic chcc jednak slys/Cć o takiej 
moiliwo\Ci mowiil pracownicy 
prlvchodni. Mic\lkaj:ltu glow- 
nie star
i ludlic, jcsli pr/y/wyc/ll- 
iIi 
iC; do jcdncgo Ickaua, to jui 
nic UShIPi'l. fymc/ascl1l jakis le- 
k.łri' w pr Iychodm jc
t law
/e do. 

tęlmy. Nie moina powicdlicć, że 
nic mol opieki, i.c nikt nic c/uwa 
nad pacjent cm. 
W ciilgu dwoch godlln d/icn- 
nic doktor Slcwc/yk nic jc
t w sta- 
nie prlyiilc wic;cej nii 15 pat1cn- 
tow. A pr/Y okicnku cieka IWY- 
kic okolo .10 osoh. I pretcnsje S,I do 
nas, ic odsylamy pacjenhIw 
I kwitkicm mowi,] pr,lcownicy 
pr/ychodni. MONIKA KRĘ.tEl 


SIEMIANOWICE ŚL.: Radni podwyższyli sobie diety 


ganilllj4 ie w/;lCl/e l1Iia
td 
oral redakCJa kwartalnik,1 
"Sekty i hlkty". 
W spotkaniu We/l1llC 
ud/i.11 m.in. pro' ('eeili,1 
(i,llIo Iroccllll WIoch. au- 
torka wichl Jluhlik,lcji na 
tenJ.lt \at,IIJlIIIIlI wc Wlo- 
\/.ech, Ingolf ('hn\tian\cn 
I (iclyngi. ek\pert d\ \ckt 
w Niemelech. autor bi.,/- 
ki o \JtJnilluie C/Y Slcr
cl 
JU
lewiCl, ek\pert d
. \ckt 
IM Blaloru
l. oral rcd,tklor 
katolicklc
o pi\l1Ia .1>1,1- 
log" _U 


Samorląnowcy Z SI£'mlanOWlc Ślą 
sklch zdccyr10wall. ze mlc
l<;czna 
dieta radncgo wzrOŚnie z 750 li do 
1000 zl. Oburzylo to mlcslkancow 
miasta. PrzecIwni pod wyz kom byli 
llIektor7Y raunl z AWS. SIcmiano 
wice są biednym miastem Nie 
dosć, tc mają więcej prezydentow 
nil potrlcha. to jf'S7rle WlcłU/£' wy 
dcłją publlrme plf'nl,jd/e w sp
b 
CO najnJlllej kontrowersYjny Pod- 
WYlslono nic tylko nidy radnych, 
Ale nawf't c710nkow komiSJI Rady 
nic będ.jcych r,ufnyml z 550 II na 
75011. Toobur/cłJ'IGC I 
łI,:boko nie 


sprawlf'dllwe - mowl Krystyna Ci- 
cha. mlcs/kanka SiemianowIc. 
Pouwyzkl obJl;ly tak7f' prlewor1111 
c/ąccgo mdy I jcgo za!-.tęfX'ow. S/ef 
Rady Mlf'jsklej ma otrzyrnywac 
1800 II. Dotychc7ilS dOStClwdl 
1500 zl. OmaJrnllf'm radnym. zc 
nic będG bnl ponad 1500 zl. Tyle 
dostawcłlf'm od POCI'ltku sprawo- 
wdlll,rtunkCjII wl<;rt'J IUC chcę - de 
klaruje Aloj/}' Supcrnok. pr I('wodnl 
C7ijCY RM. Byly ncłwet glosy (tdkl 
wniosek Ilo/}'ld koml<;ja dZldl.llllo- 
ŚCI I
ospoddrc/l>]). ,Iby pr /I 'wodni 
czący dost,lwal mi 'SII;C7l1Ie 2,5 tys. 


zl. Ale wytlumac1Ylf'rn radnym. le 
nawet ustdwa na to nic zC7wdld - 
p;>dkresla Supcrnok, ktory l-   


r ) 


. Q, 
_....I ..1. 
Sesja Rady MlcJsklej 
Siemianowic Sląsklch. 


e 
! 


t..
		

/iv5521-2001-50-0009.djvu

			GLIWICE: Kolejne mieszkania TBS-u 


Jak grzyby po deszczu 


46 rodzin odebrało wczoraj klu- 
cze do nowych mieszkań. Dwa 
czteropiętrowe bloki wybudowa- 
ne zostały przy ul. Witkiewicza 
w centrum Gliwic przez Towarzy- 
stwo Budownictwa Społeczne- 
go. Budowa trv.ala sicdem miesi",... 
ey.l>wa kolcjne hudynki (46 mies/- 
k,II1), rownicoi pr/Y WitkicwicIa, 
oddane h
d'l w c/erv.cu. Calosć 
kos/tować ma II mln !I. 
Kuidy z pri'Y
i'lych nJjemców 
musi wplacić kaucj
 w wysokosci 


10 proc. wurto
ci mie
7kuni,1. Nie- 
którlY partycypowali rownici 
w kos/tach hudow}. Zaintcrc
o- 
wanic lIliesIkaniami TBS jest 
ogromnc. Iloiono iui 700 wnio. 
skow mowi RysIAmi Tri'ehuni,lk. 
wiceprc/}'llcnt ( itiwic. 
Pierv.
i'e TBS-{)wskie bloki od- 
dano w Gliwicach prl} ul. la- 
hlskiej i I>as/ynskiego w polowie 
grudnia uhiegłcgo roku. le na 
Wilkiewic7.a są jesLe/e ladniejslc. 
Po picrv.s7e - doskonaly hyl pro- 


jekt. po drugie - laslosowuno lU 
kilka kupitalnych, funkcjonalnych 
ro/wiij/ań, np. I partel u moinu od 
ra/u wvj
c do ogrÓdka, lIIie
lka- 
nia majil póloknlgle halkon}' 
chwali pre/ydcnt Tr/.ehuniak. 
Nowoc/.csne hloki doskonale Sil 
wkomponowanc w ,ahytkow,1 ar- 
chitekturc; środmiescia. Mies/ka- 
niJ podl	
			

/iv5521-2001-50-0010.djvu

			strona 


o
 
/ 
-;; 
(:
E r { ao
NO¥nEC 
8IELllko-
 


28 lut O 2001 


puls regionów 


www.naslemiasto.pl 
J) 
naszemlasto.pl 


nasz nowy serwis 
regionalny: 
dyżury aptek, programy km 


Zaprosili nas 


Hotcl "Giela" w Istehnej nJ pro- 
mocję ksiąi.ki )\1Jj
kowa 1'(Jrma- 
cja Spccjalna (iROM 199U- 
20110". W 
potkaniu WC7mą 
ud/iał oficcrowic CiROM-u - ho- 
hatcrowie ksi,liki. W
tęp wyglosi 
dr Kr/ys/tof lalwinski, dyrektor 
Centrum Studyjnego NAIO 
w War
7.<1wie. SpotkJnie roipOCZ- 
nie się w nJjl1lii
/y piątek o god7. 
19. Hotel "Giela" pololOny je
t 
pr/ed centrum htehnej, 7.<1 
tJcją 
hen/y nową, nJpr Icciw 
7koly 
pod
tawowe.i: _ JAR 


. . 
... 


J.- 


, 
;, 
'I .  \..\ 


It  , , 


,... I I[ń
 \ 
.. ". ,
... .,1 

, ". (/Ił' J 
., li' . 


.... 


Przez Bielsko-Białą przeszli wczoraj ostatkowI przeblerancy.  


ob,ala.nu..;;zeml.Jsto.pl 


BIELSKO-BIAŁA: Atak na klatce schodowej 


Nożyczki 
cięły niczym skalpel 


21-letnl mętczyzna zaatakował 
w klatce schodowej mieszkań- 
ca bloku. Zadał mu klIkanascle 
ciosów notyczkami. Zareago- 
wali jednak mieszkańcy bloku, 
sChwytali napastnIka I wezwali 
pOlicję. Bandyta siedzi jut za 
kratkami, 
Ndpad mial miej
ce wicc70- 
rem na klatce schodowej hloku 
prl y ul. Grota-Roweckiego. 
Mics/kajilcy tu 41-letni lok,ltor 
/O
tal niespod/iewanie /.aatako- 
wany puel u/hrojonego w no- 
iyC/ki mlodego męi:cLYll1ę. len 
na o
lep ranił go nOlyc7kami, 
whijajilc je gd/ie pop,ldlo: w gil)' 
wę, kark, plecy i rc;ce. - SIlImota- 
nin,. i wua
ki laJIJrmowały 10- 
koltorów hloku. Wyskoc/vli 
l mies/kJń i pomogli sąsiadowi. 


X BESKIDZKA 
ENERGETYKA 


Odcirgl" I'lł'ktryczn,,: c,,'odohowd I zl/kWh 0.1859 
 
dZlC'nnd I z'/kWh 0,Z
99 
nocnd I zl/kWh 0,0695 
{>pl"td pr lesy/ow" Zmlł'nnd zl/kWh 0.1 Z40 O, l 067 
 
Opl"t" "hon"m(>ntow" II/mlł'
I'I( Z.60 Z.60 
OplaM pr/!'\yłowa 
\rll" licznik I. 'alawy zl/mll'sl66, 
103l) l I 5'J6 
 l * Kety, Al WOl
krl Pol\kwf.Jo I
, tf'l 845170 I * Osw1eclm, 
ul I.Ihor
k,1 I I. tl'I 84147 I') * Wadowice, ul WOJ\krl Pol
kll'qo 7d. 
tl'l B7.BfBł *Zywlec,ul W('\ol.169 tf'l 861J4A1 


BIELSKO-BIAŁA: Karnawał jak w Rio de Janeiro 


Przebierańcy przeszli przez miasto 


.' 


Na koniec karnawału Miejski 
Dom Kultury w Bielsku-Białej 
zorganizował "Bielskie Ostat- 
kI': Po południu na placu 
Chrobrego zebrał się spory 
tłum przeblerancow I zespo- 
łów folklorystycznych, który 
w barwnym korowodzie z mu- 

 zyką, tancamll spiewaml prze- 
szedł przez miasto. 
S Mimo liml,.1 i sniegu mło- 
:. dym ,lrtystllJn i lic7nic groma- 
dl!lCCJ się na trasie korowodu 


Pod beskidzie 


puhlicll1o.
ci humory dopisywa- 
Iy. le
poły 7amiast tradycyjnych 
hcskid/kich 
troiow pr/ywd/ialy 
cieplcjs/c uhrania: "BicIsko" wy- 
stąpilo w strojach s/lacheckich. 
,I "Bcskid" w nowosildcckich, 
r/es/owskich 'i krakowskich- 
mie
/c/.anskich. 
1:lkie mali prlchierancy I le- 
spo'u teatralnego .,Bajk,t" pod 
Iwicwnymi siatkami do pr/cd- 
stawicn "Baha i D/iad" C7Y "Pa- 
weł i Gaweł" mieli solidne 


BIELSKO-BIAŁA: Reklama na reklamie podnic i kunki. Na s/c/c;scie, 
na placu RatuslOwy.m, gd/ie ha- 
wiono się do wieclora c/ckaly 
na wS/ystkich grochowka, póICi'- 
ki oral kwasnica. 
.,(jrojcowianic" pr/ywie/li tak- 
ie tradycyjnych kolc;dnikow iy- 
wicckich, ktorlY ligiami i wyst<;- 
pami uharwili Bielskic O
tatki. - 
Dlac/cgo tylko Rio m	
			

/iv5521-2001-50-0011.djvu

			JAWORZNO: Dzieciństwo bez przemocy 


, " 
II 

 '\ 
.'10' :l'" 
, . 
. '. . 
.. 
- 
- 
.. 
.,.. I- 
" .
 

' 

 , 
. 
. I 
-- 


Głośno o prawach dziecka 


Wczoraj w Jaworznie zainicjo- 
wana została ogolnopolska ak- 
cja "Dzieciństwo bez przemo- 
cy': W spotkaniu uClestniclyli 
prledstawlcicle wars/.awskiej Pali- 
stwowej Agencji ROlwi,llywania 
ProhlemÓw Alkoholowych oral 
samorliJdu micjskiego i wojc- 
wÓd/kiego. 
Dopiero od niedawna glo- 
śno moina mÓwić o prawach 
dLiecka - mówi Anna Cirelowska, 
pclnomocnik larządu Miasta 


li! 
W Jaworznie przedstawiono wyniki ankiety na temat przemocy 
domowej. 


www.naszemiasto.pl 
) 


naszemlasto.pl 


nasz nowy serwis 
regionalny: 
dyżury aptek, programy kin 


Notatnik reportera 


Śmierć pod kołami 


47-letni Andr/.ąj S. poniósł smierć 
na miejscu próhl
iąc prLebiec tra- 
sę slybkiego ruchu DKl w Dą- 
browie Gorniclej. 
- M
lc/Ylna LOstai potnlCO- 
ny prlez !jata 126p - infi)rmujc 
nadkomisJrz Mariu
z Ilu ras, 
rlecl.nik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w i>,lbrowie 
Górnic7ej. - 
ila uderlenie byla 
tak dUla, le męic7y/na wypad I 
na prLeciwny pas drogi, prosto 
pod kola samochodu ci
:iarowe- 
go. _ AJK 


Za .: ł : bie 


SZCZEKOCINY: Po kontroli w powiecie 


Sołtysi muszą 
oddać nagrody 


Raz na cztery lata Regionalna 
Izba Obrachunkowa przeprowa- 
dza kontrole w wybranych jed- 
nostkach samorządowych. Tym 
razem w powiecie zawierclań- 
sklm los padł na urząd gminy 
w Szczekocinach. W raporcie 
pokontrolnym wska71mo na kilka- 
dliesiąt powainiejslych i drob- 
niejs7ych uchybień. Jedną z cie- 
kaws/ych sprJW jest zakwestiono- 
wanie wypłaty roc/nych nagrÓd 
soltysom z 17 sołectw w Szcleko- 
dnach. Teraz wSlystkie ulVsk,me 
picniąd7e b
dil musieli lwrocic. 
- To fatalna wiadomosć - nie 
kryje niezadowolenia lastępca 
burmistrlo3 S7czekocin Krzysztof 
Dobrlyniewicz. - Chcielismy w ja- 
kis sposob lrewanlowac się za ich 
niewdlięcll1'l pracę. Sołtysi są 
prlcdłuieniem władlY g.minnej, 
choć fi)rmalnie nie S,I etatowymi 
pracownikami urlędu. Na nagro- 
dy Lgod/ili si
 radni. 


Ląclnie I kasy miejskiej 
w ten sposoh wyplynęlo 2 tys. 
11. Argumentacja kontrolerów 
RIO jest prosta - nie ma pod- 
stawy prawnej wyplaty nagro- 
dy osobom nic b
dącym pra- 
cownikami gminnymi. 
- Nasza praca polega na egze- 
kwowaniu podatków lokalnych, 
organizowJniu akcji społecznych. 
Robimy to wS/ystko społecznie- 
nie dostajemy ani groS/.a, a duzo 
Clasu trzeba nad tym spędlić - 
mówi JÓlcf Gomulka, sołtys Ro- 
kit na. 
P%stałe sprawy kwcstiono- 
wane prle7 RIO dotYCllj m.in. nie 
pobierania składek na uhe/piecze- 
nie społecllle z tytulu wypłacenia 
wynagrodleli pracownikom urzę- 
du eglekwującym opłatę targową 
ora7 nie odprowadlenie podatku 
od wypłat dla clłonków gminnej 
komi
ji do spraw ro/wią/ywilnia 
prohlemow alkoholowych. . PS 


SOSNOWIEC: Psikusy historii według Rakowskiego 


Porażka wkalkulowana 


Przedostatni premier PRL 
I ostatni I sekretarz KC PZPR 
goscił w poniedziałek w sosno- 
wieckim Klubie Im. J. Klepury. 
Mieczysław F. Rakowski po- 
dzielił się z licznie zgromadzo- 
ną publlcznoscią swoją oceną 
ostatnich 11 lat historII Polski. 
- Nic tak wyohraialem sohie 
ro/woi ''nIski po 19l)IJ roku. S'ł- 
d/ilem, ic nic powst,lI1ie laka 
prLepasc mi
d/y hogatymi, 
a bicdnymi mowil Rakowski. 
- NIc /a/dros/c/C; Icwicy mo- 
mentu, w ktorym ohejmie ona 
wlad/
. 
Były prcmicr 
twieHl/il. ic nie 
/askoClyła go "glupota prawicy". 
Martwi go jcdn,lk, ii t,1 S}
tcnM- 
tycInie rC/ygnuje 7 posi.ld,lIIia 
dohrych stosunkow /e W
cho- 
dcm. głownie / Ro
j'l. 
- Ro
ja huduje SWOlmtało si.,: tei nicco Icwicy. 
ktorej nicktorych prled,tawicicli 
hy'y prcl1lier wid/i w towar/y- 

twie plawlcy uwai
lj;lcei. IC {Inia 
l'uropcjsk.1 wyci"gme PolskC; na 
najwyi_
/Y pOliom HI/WojU. 
- Jestem /wolcllllikiem illle- 
!(r.lcji Polski /IIF, chol" mc wiem 
C/Y dOJd/ie do tcgo w 21111'; roku. 
Pr/yn,llellJosr Polski do I lnu, to 
konicc liiIIlOIii "iako
 tli h.,:d/ie". 


\\ 


... 
. 
I 
. 


Podczas spotkania Rakowski przyznał, te realny socjalizm 
musiał upasc. 


Bc;dllcmy mu\ieli I}oddac siC; su- 
TOWym prawIIm ekonomii mo. 
wił 
R.lkowski pr/Y/llal. IC rcalny 
sllq,llillll hyl ,kalany na poral- 
kC;. I Iw,.i.. jednak. ie sllcjali/m, 
1,lko Idca jest hanl/iej sprawicdli- 


wy nii kapitaliIIII "cokolwick by 
on /nac/yl". 
Na kllnicc dod,ljmy. ie ro/wa- 
i.an h. prcmier,1 slucłl.lli nic tylko 
/wykli ohywatele. W 
plltkilniu 
uc/estnil"lyly pr,lwie w komplecic 
wl,ld/e Sosnowca. _ BE 


w Jawor/nie do spraw Rozwi,llY- 
wania Problemow Alkoholowych. 
W Jawounie pr7edst,lwiono 
wyniki ankiety. któr;1 prleprowa- 
di'Ono w mieście. Na pytania an- 
kieterów odpowiadali nauczycie- 
le, lekarze. policj,mei. radni. księ- 
ia oral przedstawiciele s/kolnych 
rad pedagogicmych. Wynika 
z nich, le 55 proc. badanych uwa- 
ża. le w polskich rodlinach sto- 
sowanajcst pr/emoc lil.yczna. Je- 
dynie co czwarty Jnkietowany 


jest odmiennego zdania. Pod- 
czas wczordjszego spotkania za- 
prelentowano także premierowy 
pokal IiImu ,,[)ziecinstwo bez 
prlemocy". Ogolnopolska akcja 
niebawem widoclna hęd7ie na 
ulicach. Pojawią się hillhoardy, 
uruchomiona zostanie takle 
ogolnopolska linia telefoniclna. 
Finalowa debata na temat 
prlcmocy w rod/inie 'przeprowa- 
dlona zostanie na plenarnym po- 
siedzeniu Sejmu. _ AJK 


sosnowiec.naszemiasto.pl 


strona 


11 
r:: 
KATOWICE SOSNOWIEC 


28 lute 'JO 2001 


puls regionów 


SOSNOWIEC: Kary dla bezdusznych właścicieli zwierząt 


Pieski 


obowiązek 


Sosnowiecki oddział 
Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami ledwo 
nadąża za zgłoszeniami 
od mieszkańców o be- 
stialskim traktowaniu 
psów przez właścicieli. 
W tym roku mieli- 
śmy już 106 zgloszeń 
o złym traktowaniu 
zwierl,lt na terenie So- 
snowca - twierdzi Danu- 
ta Krupa, wiceprezes so- 
snowieckiego odd/iału 
TOnZ. 
Najh,lrdliej drastycz- 
ny przypadek złego trak- 
towania psa 7darlył się 
PI7Y ul. Ct.cład/.k.ięj. Pies, 
ktory pr7el swego pana 
od kilku lat tr/ymany 
byl na d/ialce bel choć- 
hy prowilOrycmego lego- 
wiska. pogry/I jednego 
z d/ialkowic/ow. Pies m. 

tal odebrany wlaścicie- 
lov.i. Okalało si
, ie na 
skutek skandalic/nych 
w,lrunków, w jakich 
hył tuymany, osiepi, 
ol w schronisku podj.,:to 


decyzję o uspieniu zwie- 
rzęcia ze względu na wy- 
soki pOliom agresji. 
Przed kolegium sta- 
nie już niedlugo jedna 
z mieslkJnek ulicy Ja- 
giellońskitW au- 
tohu
ow. ktor/Y o ws/ystkich pT/ypadkaeh lamania 
prawa moglihy hanllO s/}'hko inlilrmowac odpo- 
wicdnie slulhy. 
Wi.,:kslOśc propo/ycii nic lIJala/la iednak popar- 
cia wiC;kslOsci Rad} Miejskiej. _ PS 


., 


..... 


Sosnowiec jest patrolowany przez 40 
stra!nlkow. 


i
		

/iv5521-2001-50-0012.djvu

			strona 


8 lutego 2001 


wydarzenia 


Ż y cie" 
" 


ma przeprosić 


Redaktor naczelny ,,:tycia" 
Tomasz Wołek. 


Sąd Apelacyjny utrzymał zasadni- 
czą częsc wyroku w cywilnej spra- 
wie Aleksandra Kwasnlewsklego 
przeciwko dziennikowi ,,:tycie': Ke- 
ddkcja ma go pr/epro
ić za drlykul 
,Wakacje 7 agcntem", nie mu
i pf7e- 
praszać za zdj
cie i podpis. 
S4d Apel,lcyjny u7l1ał we wto- 
rek, j.e d/iennikarle ..iyciJ". redak- 
tor nJc7cłny i wydawca mU
/ą pr/c- 
pro
ic Aleksandra KWJsniew
kiego 
7a "nieprawd7iwe tre/is po. 
nownie odbęd/ic si
 ro/praWJ prlcd amerykań- 
skim sądem. Jeicli Kram odrzuci P07WY, 
w marcu ro/poclllie si
 wypł..ta 7llliclek dla po- 

/kodowanych urodlOnych prled 31 
tyclnia 
1921 r. _PAP 


1 )()lut O \\ (II , \ 
\ '\ 
""I \1)" 
,IPll ł ( I
I 
l'lt/l,n'" 


Po klika złotych na niemiecki przemysł. 


Krakow,ka polirja IlikwidowJla niclcgalny pllllkl sprledaiy 
alkoholu prowddlOny w ,Ik.ldemiku pr/cl 22-lctnicgo 
tuden- 
ta miejscowej politechniki podal podkomisarl Rohcrt S7Y- 
dlo, r/.cclllik komendy micj
kiej policji. 
W pokoju l.ajmowanym pr7CI 
tudeI1la trzeciego loku 1\1- 
litcchniki Krakow.kicj policjanci Inalcili !OH butcIek w(Jdki, 
245 pU
lek piwa, 65 nowych kart tclclimiclllych, 1.1 ty
. II 
OIal notes I upisanymi Ir,lIIsakqami. 
- btnicic podcjrzenic, i.c h,lIIdcrolc akcy/y na hutclk,lch 
mugly IAI\tJC sf"I
/owane powicd/i," Sl}dln. _ PAP 


, 


Krótko 


Premier Jerzy Buzek spotkał 
Się z bYlym wicepremierem Ja- 
nuszem Tomaszewskim. Toma- 
szewski został w srodę uwolnio- 
ny od zarzutu "klamstwa lustra- 
cyjnego". 
Panstwowa Komisja Wybor- 
cza zwroci się do Komitetu Wy- 
borczego Mariana Krzaklew- 
skiego o wyjasnienie wątpliwo- 
SCI związanych z wpłatami od 
osob prywatnych na rzecz tego 
Komitetu - poinformował sekre- 
tarz PKW Kazimierz Czaplicki. 
6 marca ma zapaśc wyrok 
w procesie lustracyjnym posła 
SLD I byłego ministra sprawie- 
dliwosci Jerzego Jasklerni, któ- 
rego rzecznik interesu publicz- 
nego podejrzewa o ..kłamstwo 
lustracyjne". 
Naczelny Komitet Wykonaw- 
czy PSL wzywa Radę Polityki 
Pienięznej do radykalnego ob- 
niżenia stop procentowych - 
glosi przyjęte we wtorek stano- 
wisko ludcwców. 
Unia Pracy przygotowała pro- 
jekt ustawy, przewidujący "lu- 
strację majątkową" politykow 
pełniących najwyzsze funkcje 
I w panstwlel. 
Po plęclogodzlnneJ akcji nur- 
kcwie Marynarki Wojennej wy- 

 dobyli wczoraj jedną z dwoch 

 torped leżących w morzu w po- 
i bliżu Skweru I<.osciuszki w Gdy- 

 ni. _ OPRAC. JAN 


Wyzwany na pojedynek 


'.0(".0,",1/111 J 


Pojedynek bokserski zaproponował prezyden- 
towi Koszalina Henrykowi Sobolewsklemu (SW) 
radny AWS. Stefan Romeckl. Datę pojedynku 
Romeckl wyznaczył na 3 marca o godz. 13. 
Panowie mielihy stan;lc naprlcciw sichic na 
placu prlcd ratus/.cm. Ibwodcm wY/wania pre- 
lydcnt,1 n.1 pI,jcdynek je
t 
por obu parll)W doty- 
CIiICY nl/d/i,llu picnic;d/Y w rall1arh micjskiej 
Komisji ROIwi.l/ywamJ Prohlemów Alkoholcl- 
wych. _ PAP 


Otwarte przestworza dla Amerykanów 


Amcrykan\ki 
.1II10101 Oh\CrwdcYjny wykona 
nad Pol
k;, cwiClehny lot ob\crwacyjny w ra- 
mach lraktatu o Otwartych I'r/c
twor/ach. 
WClClraj w WJ..../dWIC wyl.,dowal/ewol In
pck- 
l.vJny IC St.1II0W IjednoclOnych. 
Bc;d/ie to mi
ja cWIClchna, me lJlamy 1..1 


l,ul,lI1ic 
li)togrJfhwania jJkich
 konkrclnych 
obiektow powied/i,l' 
/ef ,lInerykdn
kiegl) 7e- 

pohl Bob I'homp\on. 
Igodme I tr,lktatclll, lot mO/c 
iC; odhy- 
W,IC nad rillym tcrytorium klaJu, I wvl;lc/e- 
niem \trcl/
lka/
lIIych wyja
l1il \lCr J1ol
kicgo 


.. 


. 


. 


. 

 
ł 


Amerykanskl..amolot obSerWa(;yJny OC-135B, czyli spe(;jalna wer5ja 80eln
a 707. 


lc
polu towar V\ląccgo. pplk Marck IY/llo\\- 
..ki. 
Polski ll.
pol hcd/ie na 1,lsad/ie w/ajemno. 
sci wykOl lMalloty oh\crwacyinc IMd I rSA. ktll- 
re uiyc -4 I'ol\cc s,lIIlOlotu. I'opr/cdnic lolv 
Amcryk.lnow nall Polskil i 1'01.lkow IM Stana- 
mi Ijednollonymi odhyly \IC w 1')<)7 roku. 
Ira
a lotu 
alIlololu OC-1351ł. 
pcc.i,IJnei 
wcr
jl Boeinga 701, mHI 1'01
k;1 wYllie
ic ok. 
1400 km. /.lkOIll"/Cllie lII
pekcji i \p0r/;Id/e- 
nie r,'porlll n..
I.!PI 2 marc... Jeden kOlIIpiet 
Idjc;c "lhiclI" Amcryk.lllie, drugi pOlOstaIlic 
w Polscc. 
lrakt.11 o Otw.utych I'rlestWtlll,Kh (Open 
Skle
). IImoiliwl.II'J!"Y W/,I.lelllll" kolltlOh; pll- 
tCIIl"jdlu ohrollllcgo i d/ial.Jlllo\ci woj\kowej 
10\t..1 p(J\lpi
,ln} w ł 1)1)2 r. pl1el 2 'i p,lII
tw 
" w Ild\ink.tch. loty ohscrwal"yjnc odbvwaj" 
il," 
.. 1
"l(od.IIJ.lII
IWa oh-erwowallcj(o 11M la
ad/lc 
W/.ljCIIIIIOSCI. _ PAP 


PLEBISCYT PAC.JENTÓW NA 
LEKARZA I PIELĘGNIARKĘ ROKU 
- AL TER EGO '2000 


Z.lpr......I'.lmy Piłr
slwrl do Ud71f1lu w Plnłm.cynn Paqpntow na lukcULrl 
I PlolQ'lnlarkQ Roku ?OOO .AL TEF! CGO ;>(100" Pro",my noo.lwać 
BwoJO 	
			

/iv5521-2001-50-0013.djvu

			_I' 
,f 


C:
\ 

 


, 


Siły Unii nie osłabią NATO 


Amerykanski sekretarz stanu Colln Po- 
well uznał wczoraj, te plany powolania sil 
szybkiego reagowania przez Unię Euro- 
pejską nie powinny osłabić skuteczności 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Powell przytfjł do Brukseli na sesję ministrów 
spraw zagranicznych NATO. Po południu spo- 
tkał się także w Komisji Europejskiej z jej prze- 
oocIniczącym Romano Prodim i komisarzem 
UE ds. stcsunkÓN zewnętfZf¥:h Chrisem Pat- 
tenem. Do 2003 roku Unia zamierza p0'M)/ać 
siły szybkiego reago.vania w liczbie 60 tys. żoł- 
nierzy. Plan UE spotkał się początkONO z nie- 


-
\ 
,- 


J \ 
Sekretarz generalny NATO George Robertson (z prawej) słucha wystąpienia 
Collna Powella. 


ufnością nowej administracji USA, lecz nie- 
dawna wizyta brytyjskiego premiera Tony'ego 
Blaira w Waszyngtonie zdolala uspokoić do 
pewnego stopnia Amerykanow. 
Komisarz Patten powiedział, że Unia "ocze- 
kuje bardzo dobrych, otwartych i konstruk- 
tywnych stosunków" z prezydentem Geor- 
ge'em W. Bushem i nową administracją. 
Stany Zjednoczone nie wycofają jednostron- 
nie swoich wojsk z regionu Bałkanów i będą 
uczestniczyć w misjach w Bośni i w Kosowie 
dopóki będą w nich brać udział ich NATO 
VISCj sojusznicy - zadeklarował Powell. . PAP 


strona 


28 lutego 2001 


Zagranica 


Trzeci Tr ; jkąt 


,l 


.' 


- 


.
 . 


Jacques Chlrac, Gerhard Schroder I Aleksander Kwaśniewski w Neustadt. 


Od stałego korespondenta 
w Niemczech 


Prled 170 laty nieopodal 
Neustadt w Nadrenii-Palaty- 
nacie, u stóp ruin 7amku 
w Ilambach spotkali siC; pa- 
trioci Niemiec, Francji i Pol- 
ski, by manilestowac demo- 
kratYClne hasla, a wśrod 
nich wol
 pr/cbudowy Furo- 
py, utworlenia Polski, WC;- 
gier i WIoch, a takle Ijedno- 
c/enid Niemiec. WCIoraj 
w tym samym micjscu prc- 
Iydenci Aleksander Kwa- 
sniewski, Jacqlles Chirac ra- 
lem I kanclerlem Gerhar- 
dem Schriidcrem omawiali 
per
pektywy integracji curo- 
pejskiej, ktora jest kontynu- 
acją owc/esnych (hlien de- 


mokratow i pJtriotów tych 
tr7ech krajów. 
Bylo to trlecie spotka- 
nie na szczycie "Trojkąta 
Weimarskiego". Powołany 
prled d7iesięcioma laty do 
iycia, l począ t kowo o
obi- 
stych i nielormalnych spo- 
tkan s/efow dyplom,lcji, 
stal siC; platli)rmą diJlogu 
polityc/nego. Di'is towarzy- 
SIlska. 
Na stoisku Peugeota główne miejsca zaj- 
mują dwa modele: 307 i 206 cc. Pierwszy 
jest samochodem zdeeydowanie niszowym, 
przeznaclonym dla malej grupy nabywców. 
Drugi ma szanse zyskać popularnosć nie 
mniejs/.lj nii.jego mniejszy brat - 20b. Jego 
sylwetka i wn
trlc są polącleniem zgrabno- 
ści 206 i komll>rtu. Żeby nie powiedzieć do- 
stojenstwa 607. Na premierę tego samocho- 
du tT7ebajednak poczekac do targów samo- 
chodowych w Pomaniu. 
Skoda pok3lala kolejną wersję !;Ibii - se- 
dana. Dosltukowanie wi
ks7ego bagJinikd 
temu modelowi, który ro/POCZ	
			

/iv5521-2001-50-0014.djvu

			, 
 . 

 1'1 
! ' 


) Od ponad miesiąca dwóch uczniów klasy 4a w Bestwinie nie chodzi do szkoły 
J Obaj boją się szkoły i zemsty tych .od kretów.. 
. jy- Pr emoc W szk I le 


I 
\,1 


, . 


strona 


W tI 


sy 4d s/koly pod
tJwowej w Bc- 

twinie, wnos/ę skargę na d/iJ- 
lalnosć tcj/c sl.koly or", gimna- 
Ijum i proS/
 o wyciągnięcie 
konsekwcncji wobec winnych 
i powiadomienie mnie o tym na 
piśmie. W dniu 28 listopada 
2000 r. wobec mojego syna mia- 
Iy miejsce c/yny o cha- 
rakter/e Ihoc/eń sek- 
su,lInych polcgają- 
cych nd rohieniu 
..krecika" (wkl,l- 
danie nik do od- 
hyt u) oral "krę- 
ccnie wora" 
(genitJliow). 
Sprawcą byl 
ue/eń klasy 
4a (...). Kiedy 
syn posk.uiył 
'ii
 swojej wy- 
chowawcl.yni, 
w odwecie 70stal 
pobity pr7Cl 
uCll1ia klasy 
I gimnJ/jum, 
X. Syn d07l1dl 

kręccnia 
kręgoslupa 
s/yjnego (...) 
W rozmowic 
I panią (...) (cho- 
dli{) wychowaw- 
c7yni
 w klasie 
4a pr/Yp. red.) 
X. pr/Y/nal 
ię 
do pobicia ..na 
Ilecenie" pr/ez 
y. W trakcie in- 
cydentu X. od- 
graiał się syno- 
wi, mowiąc. ie 
"hęd/iesl wą- 
chal kwidtki od 
spodu, twoja 
matka jest popierd..., ol tWOj 
dom to pieklo". Następnego 
dnid incydent 70stal 7glos/ony 
dyrektorce 
/koly ora7 dyrektor- 
ce gimnd/ium.'dJniem dyrek- 
cji, nic takiego się nie stalo, by- 
ły to t}lko l.dhawy uC/niow. (...) 
Do kolejnego incydcntu dos/lo 
w dniu 4 
t}'c/niJ 2()() l. Wtedy 
to uC/cn klasy I gimnd/jum Z. 
odgraial się synowi. m("wi4C: 
.,s/kodJ, le X. nic dokonClył tcj 
\pr,lwy, ie ci kdrku nie 
kr
cił. 
jol to 7rohi
, urwę ci Ich. twojJ 
J11Jtka Je
t poplcrd..., J11}'
lisl 
sL. 
ynu, ic d(Jstanie
1 ods/ko- 
dowonie od X'''! Następncgo 
dnia o tych f:lktach powi,ldo- 
miona IOSt,ll,ł dyrckcja 
/k(Jly. 
'danicm dVlcktorki nic 1,Ikicgo 
\ię nie 
t,llo, były to tylko 7.dha- 
wy. 1...) DOII.ltkowo inlilrmuję. 
ic elcktcm t,lkicj nicwmnej la- 
hawy je\t lilkt, ie jcden 
I uC/niow 1...1 ma ro/d.utą 
odhytnicę, nie mogl 
icd/icc, 
pr/el mic
i4c nic cwic/yl nJ w- 
f. obecnic je
t lecmny w s/pitd- 
lu.. 
Icj trc
CI 
k,lI"l(
 mdlkJ pohi- 
Icgo chlol>en wy\I,lld do SI4\kic- 
go I<.. u r,lIori II m (hwi,ltv. 


Rodzina G. mieszka na uboczu 
Bestwlny, wsi połolonej koło 
Czechowie-Dziedzic. W domu 

ię nie pr/elewa. ler Jl oproCl 
prohlemow finansowych. G. ma- 
ją znac/nie powJinieis/Y dyle- 
mat - t;yna, ktorego p
ychika 
lO
tałJ llJmJnd. Syn Krystyny 
G. tr,llil do s/pilala. ho padł 
ofidrą pr,lk tyk stosowanych 
pr/el kilku jcgo kolegÓw I kla
y. 
Chlopcy od wr/esni,1 uhiegłego 
rok u "urollTIaicdli sohie" s/kol- 
ne iycic rohiąc slabs/ym ..krcci- 
k,I". Skladalj dlonie nic/ym do 
modlitwy i whij.lli w odbyt ofia- 


ry. W tym pr/ypadku powie dl C- 
nic, ie d/iecięcd wyohrJiniJ nic 
Ina granic jcst Ihyt ł,lgodne. Tu 
moina jui. mowić o p,ltologii. 
"Krccik" llIkonc/yl 
ię dla syna 
pani Krystyny tragiclnic - pękł 
mu odhyt. SII>ital, dwa SI.WY, 

trJch. Tcra7 chlopak 7.a iadne 
skarhy nie chce poj
c do s7koły. 


(::1 

 
, 1 


\ 


., 


28 lutego 2001 


... 


zdarzenia  


Twój dom to piekło 
Boję się i nic »ojd
 tam ni- 
gdy mowi d/iccko. 
- ł co ja moim /robic? - pyta 
jcgo m,ltkJ. 
"J,lko matka (...) ucmia kla- 


\ 


Praktyki przemocy polegające na robif'mu "krecika" 
sprawdza miejscowa pohcja. Zdaniem władz gminy Bestwi 
na, ktora nadzoruje szkolę, dyrektorce me mozna nic za- 
rzuclc. Innego zdania są rodzice skrzywdzonych dZieci. . 


-- 


I 


>ł 
" 


\ 
/JJ.J. rólKA (/(iAJ 
I 
MASZYN, l 

'I 


Halina Gryglerczyk, 
dyrektorka szkoły w Bestwinie: . 
J"... .... ..... 

 \
. .
 C)
?I (\ roi
t'1f\aTO 

 't-(J-łr:P ' 't'a'r<
 
nt'a'o 
 c.f... 
,\" 't'a
 .-'. 
\

'a '\I:\
' 'ńPÓ
t\a 
\
t3r
 .t... 

t 'Y- 
'. 't
 

 
\)t\'a. r/Jo
a 
\
t Ć1.'It\'a'. r <) 'Ot 1, '" """- 

 P. t 0.0. 
ięd'i 
.
9' <,\>.1.
Włf / 
.
...; 9-
to \ , 
.
 
 
.. 
' 


Pod loża seksualnego tu nie ma. Wyobraznia 
dZiecięca !Ile zna granic. a co do tego odbytu. 
to sprawdzałam w szpitalu telefonicznie i powie- 
dziano mi, ze owszem, ten uczen lęży tam, ale 
na jakieś odwodnienie. Mysię, że za dużo szu- 
mu zrobiło Się, a naprawdę, to nie jest tego war- 
te. Zrobiłam tez wszystko. co mogla m w tej sy- 
tuaCJI, nawet zorganizowałam spotkania rodzi- 
cow z psychologiem. Na wszystko są notatki 
służbowe i można to sprawdzić. . 


:J:1 


J) TRANsPollr. IJ 


#. 
'" c 
ł. 
'!'c:t 
1;' 
'
"6 
ł 
. 


'. 


(1 


I 
a
/. Sp. lo.o . 
, dycJa I trans . fiędlYnar, 
ansporf Fil-Trak. O k pOrt p 3t odo wa 
OW' '110 a. ' OW
 Ja. 
. a, pIasek ' 'VI
a 3 1\ A -OJ O. c- 
o. Jf'l
 'o Sc .....-- 
,JO GrnbH S na, r.li :>n/OWa 988 1,../. - - - '- 
Plas' p. lo o OUr. Sp l 'UJ; 
e
no, Mor 0'4' . 
IJrskl Tra n Si ....łIo WII'\S 
I . sPOrt a9\
n . 
 1\ 
rnochOdern ciężar r 1" J osport dęta 
. ,(JOWo, Rahwa l \tub 11< 
)/e Are lc 
. Transp - tfa"sporto 
:lzynarodowa US\U9
s,o. Us'u9' 

 194 &.S,,-, 
JWka Stanis" I\( /. Usługi 
IOrłowe . "', . 
T. owe 
'omasz. Tr ..o 
 ." 
lO 


. 


..,. 

 


zwykle sIarpanie mi
d/Y 
uClniJmi". 
-lak mowiO\tilllir. CI! rohlc 
I n,I
/vml d/il'cllli. ,chy n,ldal 
mo!'I\ \ię lu uC/Vc' IWI,I OJ- 
ciec pohllc"o chloll,lk.1. 
KRZYSZTOF ORŁMUS 


,ort' , 


CHCESZ DZIAŁAĆ 
NA WIELKĄ SKALĘ? 
Mo:!esz to załatwić od ręki. 
Wystarczy, :!e zareklamujesz się 
w Polskich Ksią:!kach Telefonicznych. 


Polskie 
Ksi,żki 
Telet niczne  


Ju:! dziś umieść swoją reklamę. 
Zadzwoń do naszego biura: 
(0-32) 203 51 21 


To tylko zabawa? 
I>}'rekhllka \/koly, IIJlmJ 
(jrygicrc/yk, IgJd/,1 
ię na roi- 
1l10WC I n,lIlli pod W,lrImklcll1. 
le napi
/cmv to, co »oy,ic. 1,1- 
nim jedn.lk 1,lc/yn,1 mowic, po- 
kMllje n,lIl1 stertę not,ltck 
lu/- 
howYl'h. 
Wvv\tkic nJ okolic/no
c 
lell'"lej ,llen lilOWI dyreklol- 
k,1. . 
() POblCIlI UC/lII,1 1"1CI gilll- 
n.llI,III\II' na IleceilIc d\ Icktol 
k,1 lilowi, IC "lIIo!,lo lo h}l tylko 


www.pkt.pl 


Rozwiązania 
od ręki 


(
		

/iv5521-2001-50-0015.djvu

			, 
l) 
.. ,.. o£, 
1'''t -'
 . . 
.. l I 
I I . 
II " 

 I - -, 
nit", r 
n. t n 
-,.,... 
.. .. - -, 
- - 
tł =- 
. 


Tuf przy bramie wjazdowej była agencja PKO BP. Nie ma ekspozytury I pieniędzy, które formalnie 
przyjęła. 


W Chrzanowskich Zakładach Materiałów 
Ogniotrwałych SA są przekonani, że 
kasjerka przywłaszczyła sobie 138 tysięcy 
złotych. Kobieta zaprzecza i twierdzi, że 
wprawdzie pobrała gotówkę, ale zgubiła ją 
w autobusie. Prawda winna być 
kazana 
w sądzie. 
Sęk w tym, że od dwóch lat proces 
nie może się rozpocząć. 


Pusta ława oskarżonych 


Sprawiedliwość na L- 


D orota C. byla sumienną pra- 
eownicą. W Chrl.anowskich 
lakladdch Materiałow OgniotrwJ- 
Iych SA prJcoYrdl,1 od marca 1972 
do ostatniego wfle
nia 1997 roku. 
PTl.e7 o
tatnie 
iedemnJŚcie lat na 
\tanowi
ku k.l\jerki. 
30 wrLC
nia byl ostatnim dniem 
pracy pani C. Odchodlila na emery- 
turę. 
- WOV.C/.a5. tUL przy bramie 
mieliśmy ajem:ję P,,"o BP Kasjerka 
tam v.placała pieniądze. Wtedy 
miJiJ wplJcić 138 t
ięcy zlotych... 
- przypominJ 1.d7i
ław Brandys. 
dyrektor I..aklado
 
Z tej sumy sto t}sięcy mialo 
wpłynąc na konto Zdkladow 
w Bdnku ł)rlemy
łowo-ł łandlo. 
wym w ChrLUnowie. a res/ta - na 
lakładowc konto w PKO BP też 
w C'hrzanowie. Jednak nie wpł}nę- 
lo. 7 końcem p:v.d/jcrnikJ ok3/.alo 
się, że gotówki nJ wymienionych 
kontoIch nic mol. 
Spmwą 7.lj41 się prokuroltor. TTlc- 
ha podkrcslic, że v}bko i sprJwnie. 
Akt oskarienia Prokuratura Rcjoner 
wa w Chwmowic skierowała - do 
owcze\nego Sądu \\-bjewod/kiego 
w KatowiCdch - 29 mdja 1998 roku. 
- Spraw1\ od I)OC/"!tkuje
t ja
na, 
choc głowna osk,lriona. n;1
1.a hyła 
kdsjcrkJ, nie prl}'lnajc 
i
 do win}. 
To /l1aClV nic prl} lJ1Jje się do tegn, 


Relacje z pim
'S::f'RO dnia ro;;prawy 
KIÓllnel w 
pra....ie przec/llko Janu 
JZ(JIU I i Im'ym oJkar:om'm 
o ud;;ial w zwiq;;ku pr::rstfpcz.,.m 
o chara/..terze zhro;IIym. bvlv tak 
hulwemł;qL'e, Zl' fXA\tClI/o....ilc.nr .wJ/Jic 
oKląlb'qć, l\' ;akiC#, wart/n/..aclr tCl 
m;;pnmYl \if odh.,....Yl. 
Mu.\/lJll'In 
/f podporządkOll'tlc 
;;arzqel;;l'Iuu. że I','I'j\C ic' IIa .\all,' m;: 
pm.... ndhnm .\i" ...ylqc;;nie na fXld 
\tc,....ic pr:c'pu.\t/..i lI')'dtllIY/m'; przez 
prr ;:c.\a Sąelu O/""I,'KIJWtKO. MI/\/IJ 
Im' IIap;.\ac fXldame, a z ohcmiq:ku 
::lo:l'I,ia ::1(;1,'1 ia.!o(()Kmjit Zllt'1-:0 zo 
\ta'elll ::...nl/llOl,v, bo KCJ mI "lIalelll 
i obiewielII. ze ;:cm.\7e u/..cl;;
...al hl,' 
dr pr:ąJ//.\tkf 'qc;:l/i,' z lt'f.ltH1111Qq 
fXJ.\cMq. ho ta "Ill ::el",cie. 
SWI/m /rod IIIC!l ::o.\(al :atr:) lila 
III /..i/
a\c.t IIII'mJII pr:c'd h/l(/I'1' 
kil m, II' kto,,'m mll
1 .\/f Jala ru 
praw. Illlm'kll'm 1I11/('} ulicy. Pr.I' 
pu\tka \fX''''YII/o...Ylła. ze po:v.
J!Of/O 
IIIi /L'( hac az plld hmm" ;;all//..II/ftc' 
go ten 1/1/. gll:1e I/ali /liCI hvll km::a 
n :I",d... 1....anJ.. 11:/ JU/I/mt/..I lł'I/.\/.." 
"'Y l. a tc m:: UIII/I'S ,.Of/e \q Odd.m 
II Prr'll( IIC" ItJ!Il" .... Aawu II Il h. 
Il/faJl'III/..1 ,,,,I/IW\ t antIlamn III 
do/..lad/llc ohqu'lI pr c'll/I.\(k(. a 1/(1 
\t,pfllC J{'{ll'I' . mI h popro...ach' 
I/lI1il 1\ li) "III /II laklc'III okolu 
'(}IJ mc troll du hllZClvć. Dorota 
R. trw ol przy. tdliej linii obrony: pie- 


niądzc wzięla - owszem. Lecz nie 
dla siebie, ale po to. by je zawielć do 
bankoWo 7gubilaje. Jak to 19ubiła? 
Ano normalnie - zgubiła w autobu- 
sie jadąc do c..11Tzanowa, do bankow. 
Dlaclego ka
jerka "przerobiła" ra- 
port kasowy? Tego jul prokuralOrer 
wi nie chciała wyjasnić. 
*** 
- Sprawa jest oczywista. Kilka 
rozpraw i sąd wydaje wyrok. Sęk 
w tym. le gbwna oskJriDnajest per- 
mdnentnie chora - ironizuje radca 
prJ\\ny Zakładów 
I czyni 10 z pelną świadomością. 
- ROlpisvwane rolprawy nic do- 
chodlą do skutku. Przcd kJldą 
gkJwna oskarżona dorccza zaswiad- 
czcnie łekarskie o niemolnosci 
uczestniczenia w rolprawie 7 uwagi 
nJ stan /.dn)Wia. A tymCZiL'>em Polni 
C. prowadLi noTl11J.!ny tryb życia, wi- 
duje się ją w urzędach, na spotka- 
niach towaTZ}skich. na zakupoIch.. 
Nd ławie oskarżonych zasiąść nie 
może. bo jest chora. To. że od 1997 
roku Dorota C skuteC"mie umka 0d- 
powiedzialności karnej bulwer
uje 
nie tyłko kierownictwo Zakłddow, 
ale i calą zalogę. 
*** 
W lakładach wiedl,,!, że pienię- 
d/e od Dorotv C. będ/ic rdClej trud- 
no odl}'skac. B}ła ka
jerka nie trąci 
gro
em Gdybv 
d orl.ckl o jej wi- 


Kodeksem w głowę 


.4 


nie, to przez ile lat i w jakich ratach 
moźe zwracac te dziesiąt tysi
L1' lJer 
tych, skoro ma nieco ponad pięćset 
zlotych emerytJ.Jfy? 
- W}Tok,jaki by nie b}l, rozwią- 
zuje problem. Molemy bowiem \\<)'- 
tOCl}'ć proccs z powód7twa L)'Wilne- 
go Bankowi PKO w Chmmowie. 10 
w koncu jego ajentka wydała dowo- 
dy wpłaty pieniędzy. Z formalnego 
punktu wiJ.zenia sprawa jest jasna 
Bank pTi'}jął pieniądze. On jednak 
broni się: jest głćMl1a oskarWna, ber 
ra pTZ}'Znała się, że miala zawieżc 
pieniądze do banku Dopoki nie ma 
wyroku, nie możemy skariyc Banku 
- v.)jaśnia GrzegOTl Palka 
*** 
Już czterokrotnie odwolywano 
rozpraW}. O
tdlnia miala się odbyc 
2 i 3 n1Jrca 1999 roku. Glówna 
oskarżona nie była dysponowana, 
co potwierd/jła leka
kimi za.swiad- 
czeniami... Kierownictwo ChrZJ- 
now
kich Zakladow uważa - m,1 
w końeu do tego prdWO - le dwa la- 
ta prlel'W}: 10 Slmat ClJJ>U. A WSi'} st- 
ko trwa w punkcie W\jscia 
Skontaktowałem si
 / Dorotą (' 
Orzeczenie v.ydali biegli sądo- 
wi ze Slą
kiej .\kddcmii Mcdycmcj. 
Czy tak.ą opinię można kwe\tiono- 
wac? - P} ta oskarionJ. 
. Kied} będzie mogla pani 
ta- 
nąc prled sądem? 


strona 


28 lutego 2001 


sytuacje 


Ucieczka 
chorobę 


l 


Co mogą powiedzieć w Sądzie 
Okręgowym w Katowicach? - 
Takie przypadki nie są wcale 
rzadkie. Jeśli biegli orzekli. ze 
stan zdrowia oskarżonego nie 
pozwala mu na uczestniczenie 
w procesie, to sędzia jest bez- 
radny - stwierdza Teresa Tru- 
chlińska-Binasik. rzecznik 
prasowy Sądu Okręgowego. - 
Gdy swiadek jest chory, można 
go przesłuchać w domu. Nie 
można jednak przesłuchiwać 
chorego oskarzonego. 
Sędzia Truchlir1ska-Binasik nie 
zamierza podważać orzeczeń 
biegłych. Oni stwierdzają. że 
l medycznego punktu widze- 
nia dana osoba jest na tyle 
chora, że nie może uczestni- 
c
 w procesie bez szkody na 
zdrowiu. Wystarczy więc, że 
obywatel X jest zawałowcem, 
ŁYy dla Temidy był nieuchv.ytny. 
Przypadek Doroty B. potwier- 
dza tezę. iż sprawiedliwość by- 
wa nie tylko siepa... 
ANDRZEJ BĘBEN 


L 


Prrynajmniej do C7.erwca me 
będzie LO mol1iwe. Dliękuję pJnu, 
alc nic więcej nie mam jw do po- 
v.iedzenia 
ANDRZEJ BĘBEN 
Personalia oskafŻor¥:h zostały lme- 
nlOOe. 


"Krakowiak" wystraszył sąd 


" 


A h.
/o ich lllro....ie. Nil /..tor::v z bro- 
niq dlugą. Gdr ....n.\zcie u
;adlcm 
.....
ród znam'ch lIIi d::ie""i/..ar:>.; fXJ 
za /"tÓrymi nic' h
'lo innel..puh/icna 
.\y'j': pr:>.lX)f1/1/ialeIllJoble. ze ....
::v
t 
/..0 ,JCJt lIIonitom"'YIIII'.. a lI'ifcje 
\tel1l a/..torr'l1I Kd::ic'
 nllja....nie 
...
Jbec 1111lic' /../'ęcc)/Jt'1-:0 fi/mu. J('.\telll 
oh.
'tJl, ale IIII/S::f ,\il,' pr::v;:l/ac; że ta 
prncedl/rr1 Illnie .V)(,
Zł.la. 
W
zcdlem na 
a/f ... tra/..cic 
\pra...y/;;ania ohec1/(A
ci, CIJ przl'lWJd 
niezqeel \kladu \qd;;qCt?(o .tJ./f,1o 40 
minut. /ohaczJllcm ....\.Ht/..n ({J 
o CZHn pi mil' w tfm dnill Kazet). 
A ....il,'c ctcrc:! mkar:c'ni 2 przl't....,er 
d"OI'l'mi do pa.m ,.,,/..ami. Od 
Qlne 
KO ... 
/ądll tego plL\a mIl/lo mi .\1,. 
nicdohr-e. . Am/..l1l1iak .. \/..utl' "ad 
to na nogac h AI)f/....ojc.nll na pole 
celi/I przc 'lOc/n/('-ql c' ...nlł.' q 1:/J 
l .....,II().\Zą z mit I 111'1 
ą z palą/..a 
mi. podobno do lallCllcha, /../"rt'RIJ 
11/1' ...ic[;;,alc'''1. \['
d' IllIlIJmi 
mAaÓJllnh \pal't'rUjl pll"i, IIa 
 . 
",c IIIl Inw.! Pr- pan emq - 
bl ohmII!) .,...y),ml klientami mct 
gq \/f p0/1I.Ulmel\{l1 1"_ _ t,/,'(,m. 
/'rzl....Y,dmcqt'll II I'tafll/a. na prta 
11/(' tc rfl/('gI./. o/",m, , n. «' tak,e pił 


rr1ZlImll'llY/l/ie Jif moze mic'C' (}('Z),'II'I 
ście mie;R'e I\I/..o .... c::asle pr:e/'llY 
w m:pra....ie. J.i czasie przerwy 
o.\/..afŻCHlJl i obrońca II/CJgq te:: ubie- 
KIlI 
/f o zezllyJ!mie IIa ...arrlll/..o....e 
....id::l'I'ie. (
rOlIl1Ill .mla (JIIldobno 
400 met/,JW /.....'(/dmrawychj.irst pll 
stall'a, hi
ajq po nie; reportem. 
U :yriu nie II/(balnn. ahl' im tvle 
b
w wvlno co tutqj. 
Opi.\IY" f	
			

/iv5521-2001-50-0016.djvu

			-
 
I 
nl.Z8mlaSIO.pl 


7___-..... _...-_ """!. 


E:3::= .:J 


strona w 


fi Ir '\ BIlliki fil ł .... 
KA ,=-'=':; 
.-!-ł." =--:- - .=:.=...- =
::... -=.. - 


r 


ŚlĄSKĄ I
 


-,- 

l 


f1t 


-.---,------ 

 ':: =
_""C--=::::. -::.
. 
::=-=: ------ 


-.- ---- 
&...:"'..... U'i.. 

 

-=-.. 
-1:.... ............. =-
...-._ ------..-- 
=--.._ ł__ __,...-.L__.. 
...;:..------- 

---- 


02 1 


Nasze Miasto - kulturalny Internet 


Nie ma już problemu z odszukaniem bieżącego repertu- 
aru teatralnego, czy sprawdzeniem, co w sąsiedniej miej- 
SCO'M)SCI mozna robaczyc w klnie. Nasz rowy serwis in- 
temetov.y zna odpaNledzi na Wasze potrzel:1{ kulturalne. 
Pod adresem W'NW.naszemlasto.pl uruchomills
 stały 
sel'WlS o blezą
h wydarzeniach w naszym regionie, wtym 
I kultural
h. Wystarczy wybrać miasto najbliższe miejscu 
zamieszkania na marx;e i kliknąc. UruchomilIsmy sel'Wl5y 
regooalne dla 
t()MC, Sosnov.I::a. CzęstochoY.y I Blełska- 
Białej, co oznacza, ze dostarcza
 Wam infonnaCje z te- 
renu całego naszego v.()jeY.OOztwa. 
W serwisie znajdziecie nie tylko wladorro5Cl o bieżą
h 
v.ydarzeniach kulturalnych, ale tez WladOmoscl z kraju 


i swlata, l dziedziny polityki, gospodarki i sportu. Ma
 też 
atrakcje dliJ młod
h Czytelnikow - codziennie nov.y odci- 
nek przygod Tytusa, Romka i A'tomka. Dla 
h, którzy chcą 
wyrazic \\4asny pogląd na biezące wydarzenia, ma
 miej- 
sce na przedstaMani€ opinii, a dla chcą
h podyskutcmać 
z inrrymi intemautaml - stronę Hyde Park, słuzącą nawią- 
zywaniu znajorro5Cl i sieciov.ym pogaduszkom. Poza tym 
selWlS dysponuje duzą I stale poszerzaną bazą danych 
o adresach (i tełefonach) klubO'w, galerii, kin i teatro.v, mu- 
ZOON, afetez urzędóN, restauracji czypl
 nau
h. 
Ma
 też dla Was przygotowany serwIS q(łoszeniov.y. 
Czeka
 na Wasze opinie i zaprasza
 na W'NW.nasze- 
miasto.pI. JERZY W. BEBAK, Jbebak@gtp.com.pl 


kultura 


-- 


. 


.. 


" 


Glen Gould 


Gould przekomarzał się z Rubinsteinem I szy- 
dził z Horowltza. bluznlł na temat Mozarta 
(ktory "umarł za pozno") I spierał się 
z Beethovenem. Nawet geniuszom patrzył WCląZ 
na ręce, wychv.ytując kazdy moment zasłabmę- 
cia tworczej wolt Żył w nocy a spał w dzien, słu- 
chał dwoch telewIzji I radia czytając gazetę, kon- 
wersUjąc I studiując Schoenberga jednoczesnie, 
prawie Się nie odZYWlał, marzył o zalozeniu przy- 
tułku dla zwierząt na Dalekiej POłnocy, płoszył 
wędkarzom ryl:1{, faszerował Się lekami, bał się fi- 
zycznego kontaktu, samolotu i mlkrobow. niena- 
widził jarzyn, wielbił kulturę japonską, Manna 
I Dostojewskiego, kochał Się w trzech ŚpiewacZ- 
kach: Petuh Clark, Barbarze Strf:.sand I Ehsabeth 
Schwarzkopf. Był dZiwakiem i pustelnikiem, czy. 
tającym znajo
m ksiązkl przez telefon lub sple 
wającym Im opery. Był cięzklm neurotykiem, lecz 
wspaniałym, wr-oIym kompanem - taktownym, 
pr1YJaz
m I slalo
m Był szalencem zdrows/ym 
od wlększOSCI ludzI. 


Po I remierze W Teatrze Śląskim 


W czwartym wymiarze 


G lenn (jould tWlcnl/ll, le prawd/iwa 
/tuka 
polcga na 
od/eniu prleciwicn
tw - POW,I- 
gi I humorcm, dyscypliny i nirwany, intc- 
Icktu i ek\ta/y. Był genialnym k,mJdyjskim piimi- 

tą. Jego ,Wari,lcje Goldber
ow
kie" R,lcha stały 

ię mU/yc/nym bestsellerem. Nikt tak dni WCle- 

nicj, ani pOIniej nic gral B,lcha, j,lk on. DJvid 
\bung, jcgo rodak, uC/ynił po
tac (joulda bohate- 
rem swojcj s/tuki latytulowanej po prostu - 
"Glenn". Skonstruowal ją tak, jak Bach swoj utwór: 
aria wstępna. arid koncowa, w srodku 30 wariacji. 
W teatrle mowimy - scenek. Post ac Gould,1 rol- 
pi\al n,1 c/terech aktorów, d/iC;ki temu pow
talo 
prled
tawienic Jb
olutnic nielwykle - oto I jednej 
\trony udalo si
 ukd7..tc wiclor dkosc natury artystv. 
7 drugiej - stwOrl}'c n1epowtJrLllny kw.utel. 
Tadeu
1 Bradecki - re- 
iy\cr prled
tawienia. po- 
prowadIii ów kwartet ni- 
czym dyrygent. Jest td- 
kd wspaniala scen d, gdy 
aktor lY stOją na w cztc- 
rech rogach sceny, a ich 
dialogi krlYlują si
, 
kaid y rolmawia , .. 
I kaidym. wcho- , 
d7ąc plynnie po- 
prlednikowi 
w slowo, 
,mienia się 
czas, sy- 
tu,lcja. 
5O-lct- 
ni 


., 


. 


Purytanin (jould (Wojcicch Gomiak) rolmawia 
I (Jouldem Młodym Genius/cm (Marcin S/af(lr/), 
nim prlchrlmi'l 
Iowa tcgo ost,ltniego whlC/.a si
 
Gould Wirtuol (AndrIej Dopierala), odpowiada 
mu Gould Perfekcjonista (Jer/Y Glyhin), prlerlu- 
cają \ię tak myślami. wspomnieniami al do fina- 
lu. ai do kolejncj wariacji. 
Niesamowicie trudnc 1.ldanie stoi prled aktora- 
mi. kaidy uka/uje inn4 tWdrl (Jlena Goulda, w in- 
nym momencie jego 7ycia. (ienius7 - to POC7olud l1Iowej. W bO
Jtych 
w kolory i h/t,lłty wnętr7,lch 
i plenerach Ne,lpolll pojawiaj" si
 

u
e\tywne portrcty tylko nieco 
rlllehrJnvrh plc;knosci. Pr/cwrot- 
no\c tych Idjc;ć polc
a na tym, ie 
kohictom In,ljduj4cym 
iC n,1 
pieTW\lym plallle Idic;e towauy- 
\/4 je\/C1c inne po
tJci, ktore 
Idai:1 
iC; Illpclnlc nie IIItcre
o- 
war nickomplctnic Ilhranymi. 
hard/ll atrakC\jnYIl1I erotVClnic 
lIIodclk,lI111 


AGATA WOLNA
		

/iv5521-2001-50-0017.djvu

			Giełda, waluty 


W notowaniach ciągłych na rynku akCji obroty 
zwiększyły Się w porownanlu z pOniedziałkową se- 
sją o 32.4 proc., do 255,1 mln zł. Największe ob- 
roty odnotowano na akCJach TP SA: 92,1 mln zł, 
Elektnmu: 22,2 mln zł, oraz Optimusa SA: 18,3 
mln zł. Na rynku obligaCJI wzrost kurs 14 pozyczek, 
5 spadł, 7 nie zmienił Się, a 22 nie handlowano. 
Obroty na tym rynku zmniejszyły Się w porownanlu 
z poniedziałkową sesją o 7,2 proc. I WYniosły 12.6 
mln zł. Kurs akcji 45 spo!ek wzrost, 31 spadł,28 
nie zmienił Się, a akCJami 19 spo/ek nie handlo- 
wano. W tym systemie notowan obroty WYniosły 
3.6 mln zł I były o 22 proc. niższe nlZ na poprzed 
niej sesji. 
I 


IB246 


11744 


1724V 


IB736 
I 
18232  


15726 


1522' 


2VV2 21 V2 23V2 26V2 27V2 


WIG 2,44 


Akcje: A 62 .... 17 = 10 


15.522,31 


- STALPROOl!KT 11.11V 2.41 p LTL 1.lV 2.5 w 
Notowania ciągłe STALPAOfIL II.IIV V5 W LUBAWA, 2.00 v.o R 
_ -ł--- STERPROJEt(T 18.10 4.1 P lDASA 2.15 15 A 
_ 2 """ 3 Zmii.. 4 Rynek STGIIOl." 4100 5.2 A LUKBl/T 3.19 -0.- R 
l 2 I . STOML 25 o -0.8 P MANOMETII'f 10..&5 O.V A 
lWfI ",ulW Zmllan. 
 lZEJ'Tn. 31.40 1.2 R MAST£AS 2.12 05 A 
62.10 6.4 P fALO. 23.10 0.0 A MILMET 3.91 0.8 R 
ROS 36.60 0.3 P TłM 209 2.0 A Mm 13.20 15 P 
MICA 23.11V 1.1 P TI'5A 23.20 '.1 p MORllNY 6.9V '5 P 
41..,0 26 P WARTA 120.00 P UClSTAll'I.OCK 11.80 au p 
P[)(IM 17.00 u.3 R WSK 2150 04 P MOSTAlSIED 6.00 0.0 P 
JLANTlS 3." .20 P WILBO 2.36 0.6 P MURAWSKI 1.35 3.B W 
HANVLOWY 1K),10 'J8 P YAWAl 1020 -8.8 R MUZA 13.20 12 R 
GBG '.65 
O p ZI'UE 14.95 1.6 W NA,FTOBUDOWA 5.10 0.9 R 
IIYSZIW ',6
 2 P l'IW'EC '65.00 16 P NOM' 6.10 O.V P 
2'0.00 2.3 " - - !'IDYlTA 19.30 I.V P 
L 126.00 1.6 p Notowania jednolite ODLEWNIE 121 V.O W 
K 228.00 3.4 P ORF[ 12.95 2.4 P 
UDIMEX 19.10 0.8 P - --- -.. IW.rD 3,26 '.9 P 
fRSANIT 21,50 4" P 1I.MJUb ....::10 tJ.:! R PAZUR 1.91 ilU R 
IILMISKOR 4.82 1.4 R ĄMERBANK J \.40 0,0 P PFKAGEX 5.95 V.O W 
OMARCH 46.00 6,' p AMPLI 1.31 V.l W P£KPOl 11.00 2.0 P 
OMPlANV 116.50 2.41 p ANIMEX 2.20 2.3 p P[MUG 7.40 0.0 R 
21.00 0.4 R APATOR 12.40 0.0 R PHUS 19.9V 5.3 P 
81CA 2750 2.8 P BAKOMA 22.20 0.0 w PERMEOlA 11.50 1'.7 W 
,OUO 2.0 .,. lIANKCl 1350 v.o R PlAPtASECH.1 8.11V 0.0 R 
FL '46.00 V.U p BA""" 16.40 v n A POLlGRAAA 18.60 0.0 R 
LBUOOWA '840 0.5 P 8EEFSAN 108 29 W I'OLNA 10.20 1 3 R 
lEKTRIM 35.00 1.2 p BEc;y 8.10 0.0 P POL NORO 16.60 0.0 R 
UAB "9V l P 8fToN8TAi. 2.00 ... R PONAA 13.90 .0.7 R 
NERGOMONPt.C 26.40 V.4 P B
OZI" 11.110 u.o w POlM£AT 18.20 0.0 R 
XBUD 2450 V8 p 8'EUlAW 14.75 V.o A PPWK 16.00 0.0 R 
ARMACOL 17.60 V,V p 8KOMJNA1.NY 15.10 V.o p PROCHEM ..45 11 P 
[RRUM e.1IV 
.L P BO$ 1100 211 P PROJPRZEM 550 3.6 A 
RAN"'CHACH '5.80 ..o 4 P BUOOPOI. 13!1 W PROTEKTOR 530 O.V W 
E'M) 44.00 '.1 P 8WR 1.70 o P PROCHNIK 1.00 O.V P 
lL 2700 0.0 R BYTOM 6.20 3.9 p R£lPOl 30.00 1.8 p 
GROUP 3.89 5.9 R CASI'OL 189 0.6 w REMAK 2.110 2.1 P 
MPEXMETAi. 22.50 2.1 P CfNTROSTAl 1
1 
O R ROI'ClYCE 11.30 1.1 P 
RENA 19.50 os P CENTRC1.AP 801!IO 0.0 P IIAHOII _.(I.! P 
ELFA 40.20 
 l p CU.. 33.00 0.0 W SANWIL 1.99 0.0 R 
UlRZENKA 13,65 l P COMP£NSA 15.00 O.V P SI JTAN 6.35 , D W 
DLEBłK 3.40 ..7 p DELIA 1,10 VO w STOMILB£l 1
.30 11 P 
00.40 1.0 p DROSEO 31.60 0.0 p STRZELEC 2.00 11.1 R 
CHM 23.00 1.1 P [f(t(T 1960 1.0 R SUWARY 8.B5 19 W 
lXIENfIłAI:JA $1.10 0,0 P EKOOROB 1.55 V.o R SWARZĘDZ 3.66 l.' P 
PBI'BICI\ 5.10 -0.9 P ELEK1AOĘX 1.84 2.2 p TON6IL 099 1.0 p 
REVYT8 15.55 '.3 P ELMONTWAR 1.76 3.6 p TRANSUI' u.47 21 W 
ENTEJ< 19.60 3.2 P ENERGOAP 5.60 0.9 R RI(UFłOPA 6.95 0.0 W 
CRQSOfT 21.60 6.1 p ENERGOIo!ONPN 18085 .e.4 p """. '8.90 ..41 R 
CI 9.05 06 W ENERGOI'OL B.20 V.O R VISCOPl.AST 23,9V \.1 R 
22. ) p ESP£8EP£ 9.110 V.u p VISTULA 6.95 22 P 
E ł\jtłCA WAFAPOMP 6.20 .f l R 
IESZKO 8.35 0.1 A EUR08UO 0.52 0.0 W 
FAMOT 3.50 V.o w WANDALEX 1.69 5.6 W 
OSTAL£XP 495 U p WAWEL 1125 1.4 P 
OSTAI GO 260 
8 p FASING 2.7V 0.0 W 
FORTE 3 15 , p WFM 3.se l.. P 
Ai._ 9.30 I.t P WlST1l 21.10 l.3 A 
OSTAUAB B.40 12 p FORJlS 3000 '.4 P """M 5'.10 2.1 A 
Pff 30 3.' p GANT 3.10 V.o W WOlCZANKA 10.70 3.9 P 
EllA 49.00 1.0 P GARI!A
NIA 8.00 17.41 R ZEG 7.76 0,0 W 
EAN 131 42 P OPAO 6.20 0,11 P llW 22.10 0.5 P 
KOtIM '1.60 1.5 P t.ROCllN l5,OO 2.0 R lREW 2,2.60 V.9 R 
WA 9,90 46 p HUTMEN IV20 14 P : 
PlIMUS !IQ.3O 12.3 P H\'OROBGV 24.90 1.6 P - - 
619 2.1V 0.4 P H'fOR09UI) 19.75 53 R Akcje NA 
K 103.00 lO p HYOROTOR ..30 2.4 R 

.IIO 2.2 p IIIS S.9V 00 R Nazw. Ku.. lmł-nI!II 
F 30.20 l.4 P INDYKI'OL J9V o p O1Nn 2.89 33 
N 1160 3.0 p INSTALKRAK 9.00 O.V R 02NFI 221 -04 
R 12.30 0.0 P INSTALL 1.13 0.0 A 03JU"'TER 4.35 2,1 
I f KUTNO 56.0;0 0.0 P lZDlACIA 2111.S0 1..9 P 04PAOGRES9 37V V.8 
. 
lIfARBCW 4.90 1.41 p KABLE 19.50 2.6 p QSVICTORIA 1.99 4,3 
LLENA 9.20 3.2 R KOMPAl' 6.80 8.7 R V6MAG.... 211 3.6 
KOM l 5.00 5.3 P KOPEX 10 ° A 01K.. WI£lł(J 239 
. 
R 1310 1.11 P KRAKBROKIAS 5.10 0.0 W OIOCIAl/A 7 
A"u 90 o p KRAKO...... 3,10 0.0 A 09KWIA1'KOWSłU 473 -0.6 
JMP!X 3.33 ... P KROSNO 38.00 .2.6 P " KSAl 3.62 19 
IMPlE 5.110 -ti, W KRUSlWICA 
.70 .. P 12PlAST 113 -0.6 
n8ANK 49.00 43 p KZWM 2.11 2 W 13FORTUNA 245 3.9 
KOlOW 1.110 22 p LilA . V.57 3.4 W 14lACHOONI 4.V3 -O 
1AlfXPOAT 10.20 73 P LGP£TRO !\J.n -3. to 1 r HEiM4N 3.47 0.3 


No 
AGORA 
oc 
A 
AMS 
A 
A 
B 
.. 
BO 
- 
BA 
"" 
A 
C 
{ 
{ 
C 
<.SS 
DE; 
II:HO 
E 
E 
E 
E 
l 
E 
F 
F 
F 
GIW 
HOM 
I 
I 
I 
J 
J 
KA 
KĘ1Y 
K 
K 
K 
K 
L 
MA 
M 
M 
M 
M 
M 
loQt 
M 
M 
N 
oc 
o 
OlA 
o 
OR 
P6 
PIIWI 
PG 
PK 
POlA 
1'0 
1'0 
1'0 
PRO 
PROSI'[ 
RAf 
ROI. 

 
SD 
50 
S 


l 


dekoniunkturJ na rynku akcji 
powoduje, że /lIwicramc podolm}'ch 
umow nic wyd,lje 
iC; byc scnsowne, wic;c 
takic domysły przYClyniąj'l si
 do dUlcj 
ncrwowosci n,1 parkiccie. 1 drugicj 
strony t,lkic 
ytuacie stwarl.ilj'l oka/jł,: do 
spekulaqjncj gry. 
tild nic powinny 
d/iwić duie WJh,lIliJ ccn na 
w
pomnianych walor,lch. Niemihl 
nie
pod/i,lIIkc; nu wC/.orajs/cj se
ji 
sprawi'I1.I11I FI ancc fcleeom, ktory 
pud,II, i.e na nl/ie od'oiyl tcgoroci'llc 
plan}' /wi
kslcnia ud/ialow w tej firmie 
do 511 proccnt. l
lk,1 intcrprctaeja 

prowJd/ila wcmrajs/y kurs IPS \ do 
22i'1. . 


Komentarz 


Wojciech Wasnlowskl, Biuro Analiz 
i Informacji DM POLONIA NET: 


Na poCf,;\lku notow,m \\ l(i211 Wlros' o 
10 pkt. 111.1 dohrylIl otwJrciu praktycmie 

i
 skonCi'ylo. Pu/.niej jui bylu wraz 
gor/cj. Nypicrw pogorslenic na
tn
ow 
bylo d/.iclem Optimu\a i l'Iektrimu. Dła 
ohu tych spolek wain4 dalą jest 2S lUly. 
Na ten d/ien /IIslaly WY/.llaClOnc 
tcrminy linalilOw,mia wainych umow: 
BrU, /111 hprzcdai Optimusa) onI/ 
l'Iektnmu / Dcut'iChc IclckolIl (
pr7.cd,1i 
li 
polek tclekomunikacyjn}chl. Ohecna 


KURSY 
WALUT 


- - GBP 
KANTORY USD USD DEM DEM GBP 
SKUP SPIIl SKUP !>PlIl. SKUP SPHZ 
ClDZYN 4.06 4.12 1,89 1,93 6,86 6.98 
uJOwlcr 4.06 4,11 1.90 1.92 5,86 5,94 
p 
...auow 4,06 4,11 \89 1.92 5,85 6,96 
w " 
lftol 4,06 4,14 1.90 1.94 6,86 6,03 
ul'" 
POlNAM 4,07 4,U 1,91 1.93 5,83 6,01 
.WltCKO 4.01 4.12 1.91 1.95 
_nw: 4.06 4.15 1,88 1,94 6.88 6.04 
"... 
WAlIlIlAwa 4.08 4.12 1,91 1,94 6.87 6,95 
t.M"""łY\ ,., 
RUBRYKĘ OPRACOWAl: GOI 


'!t. 
 J 
, 


21.02.2001 r. 


d 


Rybnik do prywatyzacji 


Prawdopodobnie w połowie marca br., 
Ministerstwo Skarbu Państwa podpisze 
z konsorcjum Electrlclte de France (EDF) 
I niemieckim EnBW umowę sprzeda!)' 35 
proc. akcji Elektrowni Rybnik. W miniony 
I czwartek MSP uzgodniło z konsorcjum 
szczegóły umowy. Wczesniej podpisany zo- 
stał z załogą pakiet socjalny. 
I Do ministerstwa wpłynęły trzy oferty od in- 
westorów zainteresowanych kupnem akCJi 
rybnickiej elektrowni. Znaleźli się wśród 
nich belgijski Tractebel, Electricite de Fran- 
ce razem z ni emieckim EnBW oraz amery- 


kansko-japońskie konsorcjum NRG i Maru- 
beni. Początkowo ministerstwo negocjowa- 
ło z tym ostatnim konsorCJum, ale do pod- 
pisania umowy nie doszło. 
Inwestor wyłoniony w drugiej turze negocja- 
cji, ma pomóc rybmckiej elektrowni w eks- 
pansji na rynku krajowym, gdzie naj poważ- 
niejszym konkurentem spółki pozostaje 
Południowy Koncern Energetyczny. Elek- 
trownia Rybnik, która jest jedną z najnowo- 
cześniejszych w kraju zatrudnia 1,5 tys. 
osob i rocznie produkuje 8,3 mln megawa- 
togodzin energii. _ GOI 


strona 


28 lutego 2001 


Union - Vis znów najlepszy 


gospodarka 


Eksportowy polski 
hit 


P raz piąty 
O prezydent 
Bielska-Bia- 
łcj pr7yzn,,1 swoją nagro- 
dc; w I\onkursie Firma 
Roku. Statuctkę Kobuza 
- ptdka drapieżnego - 
i miano najlepszej firmy 
w roku 2000 w Bielsku- 
Bi,Jlej odehrał Union-Vis, 
producent materiałow 
ściernych. Firmę nagro- 
dlono la bardzo dohre 
wyniki e"onomiczne, wy- 
soką pozycję wsrod pol- 
skich prlcdsiębiorstw, co Kierunki eksportu bielskiej firmy Unlon-Vls. 
potwierd/ają liczne wy- 
róinienia oraz za d/ialalnośc sponsorin- 
gową w kulturze, edukacji, spOrcIe i po- 
lityce spoleclnej. 
Union-Vis z pewnoscią zaslulyl na 
tytul Firmy Roku 2000, jednJk ponie- 
wai tę samą nagrodc; producent mate- 
rialow ściernych zdohyJ /.a rok 1998, po- 
jawily się glosy, że krytcria k
mkursu pre- 
miują tylko duże firmy, więc wciąż te 


Dostali Kobuza 


bok nagrodzonego tytułem Firma 
r Roku 2000 Umon-Visu kapituła na- 
grody Prezydenta Bielska-Białej wy- 
różniła jeszcze: Spółkę Akcyjną 
fJQJA, firmę HAWKER FA, Fabrykę Pił 
i Narzędzi Wapienica SA, Zakład Ka- 
mieniarski "Matlak" oraz Przedsię- 
biorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczy- 
mi CENTROSTAL We wczesniejszych 
edycjach konkursu, Kobuza dosty/y 
firmy: Befado, Apena, Union-Vls oraz 
Marbet. . WAG 


...,.,- 


V" 


- 


USA 
20,0 
'-- 


C 
WNP 
.
 13,9 
CEIJ.A 
13,9
 
Afryka 
Blbkll/i.chod 
5,2 


. 

.. 
!!,
 


UE 
32,8 


" 


Ameryka Pd 
5,2 


,  /ł 


I 

 
I 


same bielskie przedsiębiorstwa b
dą do- 
stawac Kobula. a małe i srednie - mi- 
mo sukcesów - nie mogą siC; prlebic. 
- Po roku przerwy Union-Vis znów 
jest lwycięzcą. poniewal byl najlepslY 
prawic we wszystkich katcgoriach takich, 
jak: wartość lysku w stosunku do sprle- 
daly. eksport, średnid praca w przedsic;- 
biorstwie. dliałalnośc sponsoringowa czy 
na rzecz promocji miasta - wyjaśnia An- 
drzej Chrapek. naczelnik Wydzialu Pro- 
mocji Miasta Ur7ędu Miejskiego w Biel- 
sku-Hialej, który jest organi/.atorem kon- 
kursu. - Kapitula zaczęła 7astanawiać 
si
 nad modyłikacją regulaminu kon- 
kursu, jednak nie można 7mieniać reguł 
w trakcie zawodowo Czlonkowie kapituły 
postanowili spotkać się przed Wielkano- 
cą i zastanowic nad zmianami. hy małe 
i srednie puedsiębiorstwa mialy wi
ks7e 
Sł.anse w tym konkursie. Pragnę jednak 
7Wnicic uwagę, że wśród wyrÓlnionych 
jest malutka firma - 7
lklad l\amicniJr- 
ski "Mat lak" - majilca bard70 dobre wy- 
niki ekonomicme - dodaje. 
Wlad/e Biclska-Bial
j podkresl'U<1 tak- 


le. il werdykty kapituly Konkursu Firma 
Roku zyskują potwierdzenie takle w in- 
nych konkursach. Na prLyklad ubieglo- 
roczny 7dobywca KOHl 1'1 A 1999 - przed- 
sił,:biorstwo "Marbet" oraz dwie inne wy- 
TOinione w tym konkursie biel
kie firmy 
- Biclskie Przcdsiębiorstwo Budownictwa 
Pr/emysłowego i SfARPFCK - otrzyma- 
Iy niedawno Zlote Laury Umiejc;tności 
i Kompetencji przyznane przez samorzą- 
dy gospodarcze wojewodztwa sląskiego. 
- Przedsiębiorczośc miasta stJwia 
BicJsko-Białą na wysokich pOlycjdch 
w rankingach ogolnopolskich. I tak Biel- 
sko-Biala małazło się jako jedyne mia- 
sto z wojewodztwa sląskiegD w pierwszej 
klasie pod względem potencjalu rozwo- 
ju gospodarc7ego. Opracowanie na ten 
temat przygotowalo Centrum Badan Re- 
gionalnych. Natomiast Instytut Badań 
nad GospodJrką Rvnkową umieści I 
Bielsko-Bialą wraz z Sopotem i Les7l1em 
w pierwszej trojce najatrakcyjniejszych 
do inwestowania powidtów grodzkich - 
inłilrmuje Andrzej Chrapek. . 
AGATA WOLNA 


Nie chcą sporu 


Związek Pracodawców 
Gornlctwa Węgla Kamien- 
nego nie chce anga!ować 
się w spor zbiorowy ze 
Związkiem Zawodowym 
Górników w Polsce. Id d- 
niem pracodawcow t,lkic po- 
sunic;cie wlą/aloby się jedy- 
nie l ws/c/ynaniem nie po- 
kojow 
polcc/nych. 
Prl}'pomnijmy, ic Rada 
Krajowa 11(1 v. I' doma- 
ga się wycofania "niepraw- 
nie zgI0
70nego" wypowie- 
d/cnia Ponad/,lkl,ldowego 
(I kladu Ihiowwcgo Pracy 
w gOI nictwie. - Nic spod/ic- 
walismy się, je pracod,lwcy 
nic prly
",pią do w/mów - 
pr/HI1dje W,lcI,IW C/erkaw- 

ki / ll(i\\ l! Pismo. ktorc 
otrlyn1.l1i
mY wlasciwie 
upowainia nas do rll/poc/
- 
ci" akcji protcstacyjnej. 


Pod patronatem "Trybuny Śląskiej" 


Na 7 marca IwołJno po- 
sied/enic Rady I\rajowej 
II( iwP oral S/tahu Prote- 
stacyjnego. Prawdopodohn ie 
na spotk,miu/apadnie dccy- 
/ja o dwugodlinnym strajku 
ostuegawc/ym w gornic- 
twie. 
Pr/ypomnijmy, le 17Gv.I
 
a w 
Iad /lI nim 5 innych cen- 
tral 7wiil/kowych, 7wrocilo 

ię do S4du o wyjJ
nienie. 
ClV PlI/P LO
tal wypowie- 
d/iany 19odnic z prdwem. 
Iwią/kowcy powi,lllomili 
rowJllei prokurature, a t,lkie 
/wTOcili się o v.
jasllienic do 
minister
tv.a pr,lcy i polit} ki 
społeClncj. Ich Id,miem 

pr /cc/nc / pr Jwcm W} powie- 
d/cnie /agraia interesom 
pracownil"lym, II takie pra- 
wom i wolnosriom /wiil/h)- 
W} m.. EF, GOI 


Nowe technologie dla Śląska 


Polskie Towarzystwo Wspierania Przedslęblorczosci Sp. z O. 
o., wydawca Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł" 
organizuje 2 marca br. konferencję "Nowe Technologie dla 
Śląska". Celem projektu jest promoCJa inwestycji technolo- 
gicznych w naszym reglome. Patronat Honorowy nad Konfe- 
renCją objął Jan OIbrycht, Marszałek Województwa Sląskiego. 
Na konferenCJi wystąpi m. In. Piotr WOjaczek, prezes zarządu 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, który wygłosI 
wykład o osrodkach wysokiej technologii i misji KSSE. Bole- 
sław Pochopien, rektor Politechniki Sląskiej, prof. Remigiusz 
Sosnowski, prorektor ds. nauki Politechmkl i dr Jerzy Barglik, 
pelnomocnik rektora ds. Transferu Technologii, przedstawią 
ofertę Politechniki w zakresie nowoczesnych technologII. 
Konferencja odbędzie się w Urzędzie WOjewodzkim w Katowi- 
cach, Sala Marmurowa (wejście od Placu Sejmu Śląskiego). 
Organizatorzy proszą o potwierdzenie swojego uczestnictwa 
w konferencji do 1 marca br. pod numerami tel. (0-32) 757 
27 20-22 lub e-mallem:promocja@Wnp.pl. 
Patronat prasowy nad KonferenCją sprawuje "Trybuna 
Sląska". _ MU
		

/iv5521-2001-50-0018.djvu

			strona 


8 lut o 2001 


Dy:i:ury aptek 


ANDRYCHOW: ul Lenarto- 
wic/a 40; BĘDZIN: ul. Modue- 
jowskJ 48; BIELSKO-BIAŁA: ul. 
JutrLenki 24; BRZESZCZE: ul. 
ShJwJckiego 2; BYTOM: dyiury 
stale: ul. Stuelców Bytomskich 
96, ul. Chrlanowskiego 5 (tel. 
281-47-76), ul. Dworcowa 24 
(tel. 28 J.{H-(5); CHORZÓW: ul. 
Wolnosci 19, ul. C/cmpield 8; 
CIESZYN: ul Mennic/ol 20; 
CZECHOWICE-DZIEDZICE: ul. 
Traugutta l Ha; CZELADZ: ul. 
35-lccid, dy iur stały: ul. ll
d/ill- 
ska HO (Centrum M l, tel. 763- 
91-11); CZĘSTOCHOWA: al. 
NMP 50, ul. Bardow
kiego 34, 
ul. A Krajowej 46, ul Rocha 7; 
DĄBROWA GORNICZA: ul. 3 
Maja 3, dYlury stolle: ul. Korcza- 
ka 1-3; GLIWICE: dyżury stale: 
ul. 7ygmunta Starego 16, ul. 
(jornych Walów 26 (tel. 33142- 
66); JASTRZĘBIE: ul Harcer- 
ska; JAWORZNO: ul. Mickicwi- 
cza 19 Hel. 616-3242), pl. (jor- 
nikow 5a (tel. 616-61-36); 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: 
ul. 3 Maja; KATOWICE: dYlury 
stolle: ul. WOjewod/ka 7 (tel. 251- 
77-62), ul. 3 Maja 33 (tel. 253- 
89-07), ul. Wars7awska 6 (tel. 
'i98-384), ul. fy
ka 3 (Ochojec), 
ul. lysiąclecia 41 (tel. 254-05- 
2 I); KĘTY: os. 700-lccia 13; 
KŁOBUCK: ul. 11 LI
toJlada 8; 
KNUROW: ul. ks. Ko/iclka 8; 
LUBLINlEC: ul. Miarki (Cen- 
trum bis Hh); MAKOW PODHA. 
LANSKI: ul. 3 Mdia 16; MIKO- 
ŁOW: ul. kJrd. Wys/ynskicgo l; 
MYSŁOWICE: dyiur stały: ul. 
-Iowarowa I (I) I Centrum 4, tel. 
22.2-36-29); MYSZKOW: ul. Pil. 
sud\klcgo 66: OLESNO: ul. Pic'" 
łoka l 'i; OŚWIĘCIM: ul. (jJrb.lr- 
\ka l, PAJĘCZNO: ul. Ko
ciu,,- 
ki 71, PIEKARY SLĄSKIE: d}'/ur 
M,lły: ul. Wy"yn\klcgo 17; PSZ- 
CZYNA: R}nck 17; PYSKOWI. 
CE: ul. W. Pobklego 2'j; RAC I 
BORZ: ul. k\. I IlIId/ina 36; RU 


pogotowie 
ratunkowe 999 
strat potarna 998 
policja 997 
strat mIejska 986 
pogotowie gazowe 992 
całodobowa pomoc 
drogowa 954 
Informacje: 
ogolna 911 
o numerach 
miejscowych 913 
o numerach 
zamlej..cowych 912 


DA SLĄSKA: ł{uda l ul. Wolno- 

ci 2; RYBNIK: dYlur st,lly: ul. 
Raciborska 3 (tel. 422-35-37): 
RYDUŁTOWY: Rad!in ul. Kor- 
l-.łntego; SIEMIANOWICE SLĄ- 
SKIE: ul. l M,lja 5: SKOCZOW: 
ul. Stal macha 2; SOSNOWIEC: 
dyiury stalc: ul. C/Mna 3 (tel. 
266-65-H3, pogotowie), III. Ko- 
sciclna 40 (tel. 266-41J-61J); 
SZCZYRK: Buc/kowice; ŚWIĘ- 
TOCHŁOWICE: ul Bytomska 
(Id; TARNOWSKIE GÓRY: dyiur 
\t,lly: Rynek 5; TYCHY: ul. Bu- 
dowlanych 4; USTROŃ: os. Man- 
hat.lI1; WADOWICE: ul. Lwow- 
ska 24; WISŁA: pl. lIoml 10; 
WODZISŁAW ŚLĄSKI: ul. 26 
Marca IH; ZABRZE: ul. Jagicl- 
lonska 36. do godl. 22: Rokitm- 
ca ul. Waj/cra 47; ZAWIERCIE: 
ul. l)ibUlbkiego 16; tORY: ul. 
Dolne Puedmiescic; tYWIEC: 
ul. Dworcowa 23; 


Dyżury szpitali 


'{ 


BĘDZIN: Odd/iały: chirurgii 
ogolnej. wewnętrlny, ginckolo- 
gic/no-poloinielY - ul. Mala- 
chowskiego 12, tcl. 267-58-10, 
centrala tel. 267-30-11, I
obrow- 
niki: odd/ial niemowlc;cy i d/ieci 
stars/ych - S/pital Olicci
cy, ul. 
Sienkiewic/a 17, tcl. 267-32-81; 
BIELSKO-BIAŁA: S7pital 
Ogolny (pr7Y ul. Wyspianskicgo 
812-20-45; S/pital Ogólny (PrLY 
ul. Fmilii Platcr) 815-70-11 do 
16; S/pital Pediatrycmy 8l2-50- 
04; S/pital Onkologicmy 816- 
44-K5, H 16-44 H6; Onkologiczny 
IClcli)J1 1,lUlilllia 8W-OI-1O (g. 
I H.OO - 211.(0); S7pital Woje- 
wod/ki (St,llownik) 814-40-11; 
. dytury stałe pełnIą: S/pi- 
tal Ogolny, ul. Wyspiamkiego 21 
(812-20-45) i ul. F. I)łater 17 
(8 I 5-70- I l); S/pital Onkologie/- 
ny, ul. Wy/woleni,1 IH (H I 6-40. 
6 I); S/pital Pcdiatrycmy, ul. So- 
bieskiego 83 (HI2-5()..04); 
. Pobicranie krwi od dawcow 
po poludniu (wtorki i c/wartki) 
do god7. 1!!.I}II) Punkt Krwio- 
daw
twa w Bicbku, Listopado- 
wa l I; 
BLACHOWNIA: S/pital im. 
R. Weigla, ul. Sosnowa 16, tel. 
327'{)6-5l; chinugia o
lna, chi- 
rurgia lUMowa; 
BYTOM: Katedra i odd/ial 
klinlclllY choTOb wewl1l,:tunych 
i medycyny li/ykalnej, polomic- 
twa i ginckologii, pcdiatni - 
S/PII,11 SpcCJalistycmv nr 2, ul. 
Slclilna B,ltOlcgo 15, tcl. 2H l-Otl- 
21, Woiewód/ki S/pll.ll Spccjali- 
\tYClny m 4, al. Legionow 10, 
tel. 2Hl-02-71; S/pit,11 Spccjali- 
\tyclllY m l, ul. lemm\kiego 7, 
tcl. 2H 1-112-31; S/pital ()h\crwa- 
C}jno-I.lk,lmy, ,II. I egulIJllw 49. 
tcl.28l-1J2-41; 
CHORZOW: 
. interna, chiJllrgla: S/pit.11 
im. dr. A. Micl
cklcl!.o, ul. Slr/eI- 
cow Byto/ll,klch I I, td 241-10- 
41 do 8; 
. ()(hllloll ortopcdycmo-ura- 
IOWY S/pitala im. dr. A. Mielc;c- 
kicgo (ul. Slr/clcow nytom
kieh 
I I, tcl. 241111-41 do H) w"y\t- 
kic poniedllalki i ,rody rai" do. 
h
 Oli H.OO rano do H.OO dnia 
na\lc;pncv,o, wtorki, c/w,lrtkl 
I plo\tkl od H.IIO do 21110. \\-Illc- 
wod/ki S/pilal Chirurr.il (lrMII- 
wej w Plck,lr.lch ŚI",kiej - 
w"y\tklc wtorki i c/wJrtkl całą 


Informator 


dobc; od 8.00 rano do 8.00 dnia 
nJslC;pncgo; 
CIESZYN: S/pital ShlSki, ul. 
lłiełsk,1 4. tel. H52-o5-ll, 852-'j6- 
32, S/pital nr 2. ul. Katowick,1 
13, teł. 852-05-11. 852-46-64; 
CZĘSTOCHOWA: S/pital im. 
WI. Bieganskicgo, ul. Mickiewi- 
c/a 12, tcl. 324-50-44. chinlIgia 
ogoh1J, chirurgia ura/owa, we- 
wnc;trmy. poloinic/y, ncurologia; 
S/pital im. Tytma Chaluhińskic- 
go, ul. J<..rÓlowej Bony 1/3, tel. 
324-13.{)7, wcwnc;tuny, dliecic;cy, 
lahoratorium analitycme; S/pital 
im. L. Rydygiera. ul. Mirowska 
2'j, tcl. 324-19-53, chirurgia ogol- 
na i ura/owa, urologia, laryngo- 
logia; Wojcwód/ki S/pilal Spccja- 
listycl.l1y. ul. ni.llska 104/ II H. tel. 
367-30'{)0, okulistyka, ncurolo- 
gia, chirurgia d7iccic;ca, chirurgia 
ndc/yń, ośrodek diali/: Wojc- 
wod/ki S/pital I espolony, ul. 
PCK I, tel. 325-26-22, chirurgia 
ogolna. chirurgia lUa/owa, uroilI- 
gia, okulistyka, ncurologia, laryn- 
gologia, wcwn
trllJy, ncuTOlogic/- 
ny, osrodek diali/. 
JASTRZĘBIE: S/pital im. J. 
Korc/.Jka, ul. I. Krasickiego 21, 
tel. 478-42-00, 473-40-71 do 75; 
\\-Iljewod/ki S/pit,11 SpccjalistyCl- 
ny nr 2, Alcja Jana Pawia II 7, tcl. 
478-42-011; Wojewód/ki S/pital 
Rehabilitacyjny dla Dleci, ul. 
Kościu
/ki 14, tel. 476-14-51; 
JAWORZNO: S/pital Miejski, 
ul. Chelmońskiego 28, tel. 61(1- 
44-H2; 
KATOWICE: 
. chirurgia ura70wa - S/pi- 
tal, KAIOWI('F - MIJRCKI ul. 
Sokołowskicgo 2 (255-61-30); 
. chirurgia ogl'llna - S/pital, 
KAlOWICE - MIIR(,KI ul. So- 
kolowsklego 2 (255-61-301: 
. interna - S/pital im. Les/- 
c/yńskiego, KATOWICF ul. Ra- 
ciborska 26 (251-52-31); 
. neurologia - CSK, KA10- 
WICE - U(j(HA ul. Medyków 
14 1189-40-00); 
. neurochirurgia - CSK, KA- 
TOWICF L/(jOTA ul. Medy- 
ków 14 <789-40-001; 
. okuli
tykd - Wojewod/ki 
S/pital Specjalistyclny nr l, IłY- 
10M al. Legionov. 10 (281-66- 
84); 
. laryngologia dlleci - S/pi- 
tal J>/iecięcy, ('1I0IUOW ul. 
I"ruchana 7 (241-32-51); 
. laryngologia doroslych 
(jorno\hISkic Ccntrum Medyc/- 
ne, KAIOWICF - 0('11011'(' 
ul. liolowa 45/47 (252-60-92); 
. chirurgia 
/c/
kowa PSI<.., 
KAIOWI('I' ul. Francuska 20 
1255-32-57); 
. chirurgia n,lc/yniowa - 
(jornllS);l
kic Ccntrum McdyCl- 
ne, K A row leJ - 0("1 IW I (' 
ul. liolowa 45/47 (252-60-92); 
. c.lłodohowe dyiury dla 
chorych / o'trym "Iwalcm 
Crcd 
(jorno
);I
ki (hrodck K,lrdio- 
logii w (iorno,l"skim Ccntrum 
Medyclllym, I<.. A I /JW I( 'I' ul. 
liolowa 45/47; 
talc dy/ury pc- 
diatrYClnc: (jornośl"skie ('en- 
trum Idrowi.1 J>/iecka i M,llki. 
KAIOWIC'I ul Medykow 16 - 
pcdj,ltri,1 1207-11)-'iO. 207-19- 
00), chirurgi,1 dllecic;ca (207-lH- 
I 'i), inten\ywna tcrapia d/iccię- 
l':1 (207-l7- I JI); S/pit.11 im. Sm.l- 
dceklcgo, KA IOWIC'F ul. 
S/opicuida 1/1 (2'j5-70-l7); 
KŁOBUCK: S/pital Rejonowy, 
ul. J<..Mdyn,II,1 WY
/yn
kicgo, tcl. 
317-23-H2, 3l7-2H-6 I (centr,lla), 
odd/ialy wcwnc;trlllY d/ieci
cy 
puvjmuj;1 cod/icnnie. 
KNURÓW: S/pit,11 Mici
ki, ul 
Nicp"dlcghl\ci H, tcl. 23'j-24-31 
KONIECPOL: Odd/iał l)o!TIo- 
cy I>lIr,l/nci. ul. 1.lInkllwa 3, tel. 
3'j'j-14-l4. 
KRZEPICE: S/pitał RCjono- 
wy, ul. S/koln,1 21, tel. J 17-'iO- 


19, odd/ial wcwnc;trłny, intcn- 
sywn,1 opieka kanliologic/na; 
LUBLINlEC: /aklad Opieki 
Idrowotnej - odd/ial /aka/ny 
i plucny, ul. Grunwald/kol 64, 
tcl. 3'i6-24-13, odd/ial chirur- 
gic/ny, ul. (jrunwald/ka 9, tel. 
ccntrali 356-32-46, odd/iał wc- 
wn
trlny i d/iecic;cy, ul. Iwirki 
i Wigury 3, tel. centrali 356-32- 
46; Wojewod/ki S/pital NCUTOp- 
sychi,lIrycmy, ul. (jrunwJld/ka 
48, tel. 356-24-51; 
MAKOW PODHALAŃSKI: 
S/pital im. C/drtory
kiego H77- 
10-34,877-111-45; 
MIKOŁOW: S/pital Micjski, 
ul. Warynskicgo, tel. 226-24-05; 
MYSŁOWICE: Odd/iał we- 
wnc;tuny - S/pital Micjski nr l, 
ul. M ikolowskd 1, tel. 222-211-95, 
odd/ial chirurgii ogolnej i ura/()- 
wej - S/pit.ll Micjski m 2, ul. 
Bytomska 3 1 ), tel. 222-50-76, od- 
d/ial ginckologic/no-poloinic/y 
S/pit,1I Mit 1-4(1-11 do 39, pogotowie ra- m'lw, Sicmianowicc Sl;lskie. 
tunkowe 8(,(1-22-55; Swic;tochlowlce): TELE-RADIO- 
. Punkt inliH m,lcyjny Śl,,- TAXI - 246-.H-1 I, 246-n-53; 
\kiej Rcgionalnej Ka
} Chorych . CHRZANOW: pogotowia: 
- 73'j-l'i-20, 73'j-15-50 do 'il gazowe - 623-46-IH; energe- 
Ipon. -pl. w god/. !!..\O-16.(0); tyczne 623-30-95; wodno-ka- 
.BIELSKO-BIAŁA:815'{1l-'J3, nallzacyjne - 623-25-55; cle- 
8 I 'i-7'i-HO do H.\ (ul Widok 5); plownlcze 623-34-73; policja 
. CZĘSTOCHOWA: 324-24- - C.23-42-1,; strat potarna - 
H5,\('H-tl4-35, 36H-32-26 do 27 623-30-M I, strat micjska c.71- 
(ul. J.1
nogo"ka l 'ja): 2H-1) I; taxi 6n-3S-7o; 
. DĄBROWA GORNICZA: . CIESZYN: policja - 852- 
261-70-l'j, 26l-70-'i I (ul. Sien- 41-1IIJ, straż pożarna - H52-ll- 
kIcwiCIa 6a): 06. strat mIejska H'i2'{)6-03, 
. GLIWICE: 231-40 'iO, HI- pogotowia: gazowe 8'jI-H'i- 
35-44 (ul. (jornyd} Walow 9); (,(1, energetyczne H'i2-0'i-II7, 
. KATOWICE: 252-!!4-13, wodno-kanalizacyjne 852-117- 
2'i2-H2-4H, 735-1'1-00 (III. gcn. 15, centrum pomocy rodzinie 
Jankcgo I Sa); 1 ul ks. Jal1ll\hI ], w 
IJ(II IH.OO 
. RYBNIl<" 423-1)6-2 I, 421- - H.OO), telefon zaufania - 
94-1U (ul. .\ M,lj,1 31 l: 1I'j 1-29-29, w 
IIII/. 22.l)O 8.0l) 


Walne telefony 


- 


1.:-'
		

/iv5521-2001-50-0019.djvu

			noclegownia dla ofiar pr7emocy 
w rod/inic. infill"lllacje: PKS 
852-02-7'J, PKP - 852-111-08; 
. CZECHOWICE-DZIEDZI- 
CE: policja - 215-54-92, strat 
potarna - 215-20-6!!, strat 
miejska - 215-54-92, pogoto- 
wie gazowe - 215-33-76; 
. CZĘSTOCHOWA: pogoto- 
wid: wodno-kanalizacyjne 
324-71
2l. dz
igowe - 361-57- 
57, in!ilrmacje; PKS - 324-66-16, 
lotnicza - 952 i 324-34-29, 324- 
37-49 (faks), o międzynarodo- 
wych liniach autokarowych - 
365-11-17. paszportowa 324- 
94-87, turystyczna - 324-34-12, 
teL/faks. 324-13-611; przewozy 
osób nłepełnosprawnych - 363- 
82-26 (w g. 6-22); biuro Informa- 
cJI gospodarczej 94-34,361- 
14-44 (w g. !!-20); telefon ekolo- 
giczny Polskiej Partii Zielonych 
- 327-21-77; klub federacji kon- 
sumentów 324-98-75 (ul. No.. 
wowicjskicgo 3, cod/icnnic g. 10 
- 18; he/platne porady prawne 
wc wtorki i c/wartki, g. 13-16), 
policja - 369-19-110 (ccntrala). 
368-04-52 (olicer uyi:urny), ko- 
misariaty - 361HS.09 (komisa- 
riat I, ul. ks. 1. I'opiclus/ki 5), 
363-19-12 Ikomisariat II. ul. Bor 
14), 372-15-!!6 (komisariat [II, 
ul. Kicduyńska 910, 368-18-{)8 
Ikomi
ariat IV, ul. Strażacka 26), 
policyjne telefony zaufania - 
36'i-44-00; antynarkotykowy - 
366-42-43. antykradzletowy - 
364-1\9.{)9, Państwowa Inspek- 
cJa Pracy - 361-20-50 (porady 
prawne - pon., wl., 
r. i czw., g. 
10.. 15), Idklad Fncrgetyc7l1Y 
Clęstochowa S.A.: biuro promo- 
cJI energii - 364-83-911; schroni- 
sko dla zwierząt - 3tJ 1-65-66; 
towarzystwo opieki nad zwIe- 
rzętami 324-24-{1!! (pon.. sr. II 
- 13, pt. 13 - 15); telefony za- 
ufania: 324-75-75 (od g. 16 do b), 
Monar 365-48-99, 324-32-56 
(od pono do pl. g. 9 - 18), mło- 
dzietowy - 363-20-50 (pon. - pl. 
g. 15 19). adopcyjny 324-30- 
51 (śr. g. 12 14. pl. g. 14 - 18). 
polskiej ligi trzezwoścl - (t
22) 
635-86-20. jasnogórski telefon 
zaufania 365-22-55 (COdl. wg. 
20 - 24). stowarzyszenie na 
rzecz walki z rakiem pIersi 
..Maria" (al Armii Krajowej 66), 
tcl/fak
. 325-55-22, pono pl., g. 
8 13; 


\ 


. DĄBROWA GORNICZA: 
pogotowi,l: gazowe 2(1!!-90- 
.m, 26!!-!!4-74; energetyczne - 
262-49-93; wodno-kanalizacyJ 
ne 262-22-19.26247-74; poli- 
cja 262-20-11 I; strat potarna 
- 262-32-62; strat miejska - 
262-69-26; infimJlacjc: osrodek 
dyspozycyjny UM 26244-10; 
Radio-taxi 262-011..91). postój 
- 262-3!i-D; 
. GLIWICE: pogorowla: ga- 
zowe - 231-34-33; energetycz- 
ne 231- 5(1-()J; wodno-kanali- 
zacyjne - 231-4')-82; policja - 
23l-2()..0I;stratpo!arna 231- 
18-!!5: strat miejska 231-6')- 
55; inform.lcje. PKP ')4-36; 
Taxi - 23l-'}\-92, 232-96-23; 
. JAWORZNO: pogotowia: 
gazowe 617-73-97; energe- 
tyczne /J16-35-1I'i; wodno-ka- 
nalizacyjne 616-41-45: policja 
616-311-/JI; strat potarna 
616 211..%; taxi /J17-74-20; 
. KALWARIA ZEBRZYDOW- 
SKA: policja !!7/J 66417, strat 


potarna - 876-65-16. pogoto- 
wia: gazowe 992. energe- 
tyczne 876-64-33, wodno-ka- 
nalizacyjne - 823-56-26; 
. KATOWICE: pogotowia: 
gazowe 251-54-11; energe- 
tyczne 258-46-53; wodno-ka- 
nalizacyjne 256-48.09; policja 
- 251-15-77; strat potarna - 
251-32-31; straż miejska 253- 
82-75; ekologiczne - 257-93- 
90, 259
70-36; pomoc drogowa 
(całodobowa) 258
19-l5. taxi 
- 257-95-55. 2113-77-71, 205-26- 
26; Radio-TAXI Katowice 259- 
66-59; inlormacje: PKP - 9436; 
PKS - 258-94-65; KZK GOP - 
251-78-62,080 16-30-30 (hc/- 
phllna inli)linia), komunIkacja 
tramwajowa - 257-96-33; LOT 
206-24-59, 206-24-6U; Urzędu 
Miejskiego 253-73-95, 253- 
81
 II, punkt Informacyjny Ślą- 
skiej Regionalnej Kasy Cho- 
rych - 735-15-51 (od pono do 
pi'll. w god/. 8..30 16.1I()): te- 
lefoniczna Informacja medycz- 
na - tel. 251-43-17 (calodobo- 
wa); telefony zaufania - 258- 
65-55 (14.00 do 6.00), 
435-70-70, błękitny telefon - 
281-16-00. Młodzletowy Tele- 
fon Zaufania - 281-16-00, 
Chrzescljanski Telefon Zaufa- 
nia 254-97-37, telefon AA - 
281-50-72, Katolicki Telefon 
Zaufania - 253-05-50, Policyjny 
Telefon Zaufania 249-4(
18, 
672-20-54; WojewódzkI Ośro- 
dek Zapobiegania [ Leczenia 
Uzaletnien - 205-11-81 (ul. Po- 
wstańców 31. pono i środa 8.00 
- 18.011, wt. pl. 8.00 - 16.00); 
Niebieska linia (telefon dla ofiar 
przcmocy w rodlinie) - 0800 
200-02 (g. 10.00 do 22.011. polą- 
czenie he/platne); Towarzystwo 
Zapobiegania Narkomanii 
(Mariacka 6/118, wtorki 
i C7wartki w godl. 1100 - 19.00) 
206-IU-17; PIH 255-511-17; Za- 
rząd Wojewodzkl PCK - 251- 
2(H2; pogotowie weterynaryj- 
ne - 251-43-17; dyżur nocny 
lecznicy dla zwierząt - 251-75- 
30,205-14-67; całodobowe po- 
gotowie pogrzebowe 255-15- 
51.255-21-32: 
. KĘTY: policja 845-33-22; 
strat miejska !!45-20-47; po- 
gotowie ratunkowe - 845-20- 
99; informacja PKS .. 845-29-18; 
. KŁOBUCK: pogotowia: 
elektryczne - 9') I. weteryna- 
ryJne 317-22-87, strat miejska 
- 317-27-31, in!ilrmacjc: PKP - 
317-26-%, PKS 317-2245, po- 
licja 317-24-71. 3l7-24-72-(ul. 
Boh. Bitwy pod Mokrą l); 
. KONIECPOL: pogotowia: 
ratunkowe 355-13-09.355-14- 
14, dla gmin Dąbrowa Ziełona, 
Przyrow, Kłomnice, Janoworaz 
zgłoszenia połotnlcze z Ko- 
nlecpola - 355-511-61. elek- 
tryczne - 355-13
11I. wodno-ka- 
nalizacyjne - 355-14
11I, wete- 
rynaryjne 355-1246; lecznica 
dla zwierząt - 355-15-55, poli- 
cja 355-13-8!!. 355-12-27 (ul. 
I>/ialkowa 2); 
. KOZIEGŁOWY: strat po- 
tarna 314-15-62, 314-12-67, 
osrodek zdrowia 314-22-00, 
policja 314-12-07 (ul. lamko- 
wa 14); 
. KRZEPICE: strat potarna 
- 317-51)-1)!!; posterunek ener- 
getyki 3l7-51
36. 
. LUBUNIEC: pogotowia: ga- 
zowe 3 'i6- 34-18: energetycz- 
ne - 3'i6-34-18; policja 356- 
32-37' policyjny telefon zaufa- 
nia 356-24-21 (c,11:1 dohę); 
strat miejska 353-1 ł-3'i; in- 
form,lcje: kolejowa - 356-24- 
76; PKS 356-29-46; turystycz- 
na 324-17-57. taxi 313-21}- 
1)'1 
. MAKOW PODHALANSKI: 
pOlicja 877-1 Wl, strat polar- 


Informator 


na - 871-12-9!!, pogotowia: ga- 
zowe 992, wodno-kanaliza- 
cyjne - 877-l6-28,energetycz- 
ne - 874-21-118; 
. MIKOŁÓW: pogotowia: ga- 
zowe - 226-27-42; energetycz- 
ne - 226-21-31; wodno-kanali- 
zacyJne - 226-21-05: policja - 
226-21-43; strat polarna 226- 
02-(\11: strat miejska 226.{)2- 
91; 
. MYSŁOWICE: pogotowia: 
gazowe 222-54-62; energe- 
tyczne 222-28-55; wodno-ka- 
nalizacyjne - 222-36-24; pOlicja 
- 222-23-15; strat potarna - 
222-21-86; strat miejska 222- 
21-64; Taxi 222-21-33; Radio- 
TAXI Mysłowice 919,59-66-59; 
. MYSZKÓW: pogotowia: ra- 
tunkowe - 313-18-44, elek- 
tryczne - 3l3-2D-60, wodno-ka- 
nalizacyjne - 313-20-11, straż 
miejska - 313-26-82, pomoc 
drogowa - 313-10-44, policja 
313-22-54, 313-23-96 (ul. Ko- 
ścius/ki 105), inlimnacje: PKP 
- 313-11-31; PKS 313-13-75; 
. OLKUSZ: pogotowia: gazo- 
we - 643-16-73; energetyczne 
- 643-13-19: wodno-kanaliza- 
cyjne - 643-110-03; policja - 
643
1l-40: strat potarna - 643- 
00-08; taxl- 643-11-12; 
. OŚWIĘCIM: pogotowia: 
wodno-kanalizacyjne - 843-28- 


li 060473/mp 


www.naszemiasto.pl  
I 
naszemiaSIO.pl 


.1 


. . re. . 'I u pte 


14; energetyczne - R4242-35
 
policja - 842-41
32; straż po- 
żarna - 843-08-59: strat miej- 
ska 842-4949; Informacje: 
PKP - 843-22-11: PKS R4349- 
02; 
. PIEKARY ŚLĄSKIE: pogo- 
towia: gazowe - 282-79-13; 
energetyczne - 285-30-32: 
wodno-kanalizacyjne 287-13- 
08: policja 287-22-30; strat 
potarna - 287-21-24; straż 
miejska 2R7-20-4l; 
. PSZCZYNA: po
otOWla: 
gazowe 210-33-14; energe- 
tyczne 21O-3(
11; wodno-ka- 
nalizacyjne - 21O-45.2(); policja 
- 21O-4(
9l; strat potarna - 
210-20-81; strat mIejska 21 O- 
43-73; 
. RUDA ŚLĄSKA: pogotowia: 
gazowe 24R-tJlI-86; energe- 
tyczne 24!!-(IR-63; ciepłowni- 
cze - 248-27-51: policja 244- 
38-71; strat pożarna 342-10- 
811; strat miejska 248-67-02; 
taxi 96-22. 24!!-7')411; 
. RYBNIK: pogotowia: ratun- 
kowe - 422-36-(.6 (ul. 3 Maja 
18),422-26-38 (ul. Parkowa 4a), 
energetyczne - 'N l, 422- ]()-71. 
wodno-kanalizacyjne - 424-92- 
30, 424-'16-24, gazowe - 992, 
422-34-11), dzwigowe.. 422-40- 
85, ciepłownicze - 422-49-56, 
422-46-45; policja - 422-1O-'J4. 
422-10-91 (pl. !\rOlii Kraiowej 
5),739-22-62,421-56-26 (os. Po- 
łudnic 37a), 422:12-97. 422-85- 
70 (ul. IchrLydowicka 32); str...i 
pOLlrna - 422-22-77 (ul. 
w. Jó- 
IcI:1 4). 422
I3-ll (\ło
us/()wice, 
ul. Slraiack,1 (2). 424-64-7R 
((Jolcjow. ul. (jliwickd 257), 422- 
116-70 «jotJrtowice, ul. (;ot,lrto- 
wicka 2Ic), 431-16-R6 (I\amien, 
ul. S/ewc/yka 28). 422-02-1)') 
(1\Iokocin, ul. WIO,cj,lIi,k,1 70), 
425-08-57 (I'opich , \\, ul. I apol- 


skiej l), 424-64-U4 (Wielopolc, 
ul. Podleśna 7). strat miejska - 
422-72-54 (ul. lIallera 12h); In- 
formacje: PKp.. 423-08-42. PKS 
- 422-2242; telefon zaufania - 
422-68-76; 


'""'\ 


- 


. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
pogotowia:.gazowe - 228-22-13; 
energetyczne - 241-39-25; wod- 
no-kanallzacYJne- 228-22'{)7: 
policja - 228-23-36; strat polar- 
na - 228-23-64; straż miejska 
22847-00; RadIo-TAXI Siemia- 
nowice - 1}191ub 259-(16-59; 
. SKOCZÓW: policja 853- 
32-13, strat potarna - 853-32- 
30, strat mIejska 853-32-36, 
pogotowia: gazowe- R53-l9- 
92, energetyczne R53-35-16; 
. SOSNOWIEC: pogotowia: 
gazowe - 266-33-56: energe- 
tyczne - 292-16-97: wodno-ka- 
nalizacyjne 292-51-98; cie- 
płownicze - 266-3148; policja 
- 266-15'{)5; straż potarna - 
266.{)4-01; straż miejska - 266- 
37-83; 
. SUCHA BESKIDZKA: poli- 
cja - 874-26-31. strat pożarna 
874-16.{)4, 874-27-58, strat 
mIejska - 874-31-13, pogoto- 
wia: gazowe - 992. energe- 
tyczne - 874-2l'{)8, wodno-ka- 
nalizacyjne - 994. Informacja 
PKS - 874-22-57; 
.5WIĘTOCHŁOWICE: pogo- 
towia: gazowe - 245-20-50; 
energetyczne - 245-43-87; 
wodno-kanalizacyjne - 245-27- 
u3: policja - 245-32-31; strat 
potarna - 241-10-118; strat 
miejska 245-30-31; 
. TARNOWSKIE GÓRY: po- 
gotowia: gazowe - 285-32-17; 
energetyczne - 285-311-32; 
wodno-kanalizacyjne - 285-20- 
46; policja - 285-50-75; strat 
potarna - 285-42-21; strat 
miejska - 285-34-51; 
. TRZEBINIA: pogotowia: 
gazowe - 623-46-18; energe. 
tyczne - 612-12-22; ciepłowni 
cze - 623-34-13; policja - 612- 
13-84: strat potarna 612- 13- 
72: strat miejska 612-17-06: 
taxi 61 2-1 2-R8; 
. TYCHY: pogotowia: gazo- 
we - 227-31-24; energetyczne 
- 227-35-06; wodno-kanaliza- 
cyjne .. 227-40-31: ciepłowni- 
cze - 227-20-81; policja 227- 
30-11; strat pożarna 227-20- 
II; strat miejSka - 98(1, 
227-11-12; 
.USTRON: policja 8'i4-24- 
13, straż potarna 854-33-60, 
854-24-118. 854-35-40, !!54-22-60 
(Polana). strat miejska 854- 
34-83, pogotowi,l: gazowo - 
91J2, wodociągowe - !!54-34- 
liS, energetyczne 854-24-06. 
R54-36-24; 
. WADOWICE: policja 873- 
10..(\8, strat potarna - R73-I1- 
15, strat miejska 823-31-73, 
pogotowia: gazowe ')92, 
energetyczne 991, wodno- 
kanalizacyjne - 823-56-26. in- 
tilrmacjc: PKS 823-33-M, PKP 
- 823-39-15 w. ]3'): 
. WISŁA: policja .. 855-24- 
13, straż potarna R55-31'{)8. 
855-34.HS. R55-36..33, R55-25.05, 
strat miejska -85'i-25-21, pogo- 
tov.ia: gazowe 992. wodocią- 
gowe 855-35-')9, energetycz. 
ne - !!55-27-06 (od 60U do 
14.11111, 852-115-08 luh !)9l (c...łą 
doh
), informacje: PKS - 855- 
27-15. PKP - 855-23-24; 


. ZABRZE: pogotowia: gazo- 
we - 271-7244, energetyczne 
- 271-50-16; wodno-kanaliza- 
cyjna- 271-31-15; policja 271- 
211-S3; strat potarna - 271-211- 
29: strat mieJska 271-811-52; 
Informacja PKP - 94-36; Taxi 
- 96-22, 271-68-68; 
. ZAWIERCIE: pogotowia: 
gazowe - 672-12-73; energe- 
tyclne - 672-14-86; wodno- 
kanalizacyjne - 672-28-22; po- 
licja - 672-20-52, 672-20-54 
(belpieczne miasto); strat po- 
tarna 672-16-16; informdcje: 
PKP - 672-26-88; PKS - 672-23- 
76; 
. ŻARKI: policja - 3l4-80.{)7 
(ul. Myszkowska 56), strat po- 
larna - 314-87-78, wodociągi 
314-81-61. lecznica dla zwie- 
rząt - 314-80-26; 
. :h'wIEC: policja - 861-03- 
Ol, strat potarna - 861-24-13, 
strat miejska - 8613'129, pogo- 
towia: gazowe 992, energe- 
tyczne - 861-21-21, wodno-ka- 
nalizacyjne - 861-33-61\. inlor- 
macje: PKS - 861-28-43, PKP 
9436. 


Kina 


cf& 


BĘDZIN: 
.Nowość (tel. 267-35-52) - 
Niezniszczalny (15 USA 17.30 
19.30) : 
BIELSKO-BIAŁA: 
.Apollo (tel. 812-47-46) - 102 
dalmatyńczyki (b.o. USA 
16.00) Pieniądle to nic wS/yst- 
ko ( 15 pol. IKOO) Nieznisz- 
c7alny (15 liSA 20.1\(1); 
.Rlalto (tel. 812-24-49) Re- 
ich (15 pol. 16.15) Ca
t Away 
(15 lISA 20.45) Gladiator OS 
liSA 18.001; 
.Studio (tel. 812-50-50) - 
Gdlie serce twoje 115 liS"' 
17.00 20.00); 
.Złote Łany (tel. 814-46-73) - 
Czego pragną kohiety (15 USA 
16.00 18.15 20.3(1); 
.Fenlks (tel. 812-21-70) lIcie- 
kające kurclaki (b.o. liSA 
l7.(0) Gniew ocednu (\ 5 1ISA 
19.00 21.001; 
BRZESZCZE: 
.Wlsła (tel. 211-16-28) - Selon 
na leslwl I 15 pol. IR.OO 2IWO); 
BYTOM: 
.Glorla (tel. 281-48-89) - Stra- 
cone dus/e (15 lISA 15.00 
18.45) Niclnis/C7.alny (15l1S.\ 
16.45 20.3(1); 
.Klnoteatr Bałtyk (tel. 281-39- 
96) Kruk 3 (15 USA 14.14 
18..HI) C/ego pragml kohiety 
( 15 liSA 16.15 20.3(1); 
CHORZÓW: 
.Panorama (tel. 241-19-68, ki- 
no dwusalowe) - I'okemon 
(b.o. USA 14.3() 16.15) Nie- 
lni
/czalny (15 liSA 10.00 
18.]0) Clego pragm\ kobiety 
(\ 5 liSA 18.00 20.15) 6 dni 
Strmia (15 pol. 16.3020.30); 
CHRZANÓW: 
.Sztuka (tel. 623-30-86) nie- 
C7}nne do 2 mdrca; 
CIESZYN: 
.Plast (tel. 852-04-26) - Se- 
lOn na les7cla (15 pol. 16.001 
C/ego praglHl kohicty (I S 
USA 18.00 I Reich (i 5 pol. 
20.15); 
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 
.Swit (tel. 215-32-85) - I )roga 
do Hdor,ldo (ho. USA 16.(0) 
Simtra Bell}" (\5 liSA lR.IIII) 
l'r1ckręt 115 ang. 211.(0); 


strona 


28 lutego 2001 


co, gdzie, kiedy 


CZĘSTOCHOWA: 
.Wolność (tel. 324-13-21) Du- 
ta sala: Pokemon (h.o. łJSA 
9.45 13.00 15.45) W2 Dalma- 
tynczyki (ho. 1ISA 11.20) Cle- 
go pragną kohiety (15 USA 
16.30 20.30) \{eich (1)- pol. 
18.45), Mała sala: SY7yfowe 
prace (12 pol. 10.00) 102 Dal- 
matyńczyki (b.o. liSA 13.50) 
Czcgo pragną kohiety (15 liSA 
11.40) 6 dni Strusia (15 pol. 
15.30 19.00) Reich (15 pol. 
17.15) Niezniwczalny (15 lISA 
20.45); 
.OKF (tel. 324-60-58) lycie 
jolko smiertelna choroba przeno- 
szona drogą pIciową (15 pol. 
17.001 Tdncząc w ciemnościach 
(15 Dania 19.00); 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
.Ars (tel. 262-39-68) - Nie- 
lniszczalny (15 USA 16.30 
20.00) Blair Wit ch 2 (15 lISt\ 
18.30); 
GLIWICE: 
.Amok (tel. 231-56-99) T}lko 
razem (15 liSA 16.00 18.00) 
Dogma (15 liSA 20.0111: 
.Bajka (tel. 231-38-55) 1112 
dalmatynczyki (h.o. liSA 10.00 
16.15) Nicznislczalny (15 liSA 
14.15 18.00) Czego pragną ko- 
hiety (15 lISA 12.00211.(0); 
.Kinoteatr X (tel. 238-22-29) - 
I'okcmon (ho. łJSA 15.00 
!6.45) Pomaj mojcgo tatę (15 
USA I!UO 20.15); 
JASTRZĘBIE ZDRÓJ: 
.Centum (tel. 471-79-24) Sc- 
zon na leszcm (I 'i pol. 16.30 
20.15) lakręcony (15 USA 
18.30); 
.Panorama (teL 476-1021) - nie- 
czynne do 2 marca; 
JAWORZNO: 
.Sasanka (tel. 616-32-52) - 
102 dalnldtynczyki (ho. USA 
16.15) Sewn na IC'ilC/.a (15 pol. 
18.00) Granice wytrlymalości 
(!5 USA 20.(0); 
KATOWICE: 
.Kosmos (tel. 258-42-41) 1'0- 
kemon (b.o. 1ISA 10.30 14.05) 
Cudowni chłopcy (15 1ISA 
12.05 18.201 GIJdiator (15 
USA 15.45) Hlair Witch 2 (15 
liSA 20.20 22.(0); 
.Rlalto (tel. 251-04-31) - 102 
dalmatynczyki Ih.o. lISA IO.JII 
12.30) Czego pr Jgml kohiety ( 15 
1ISA 14.30 19.1521.30) Wam- 
pirek (b.o. liSA 17.30) - )loka7 
przedprcmierowy; 
.M[s (Ligota. tel. 204-58-58 
wew. 242) Ksiądz (18 ang 
l8.1:'i) Dogma (l811S/\ 211.15); 
.Śwlatowld (tel. 258-74-32) 
SWlęt} dym (] 5 liSA 10.00 
14.00 20.45) Billy Flliot (\ 5 
ang. 12.00 16.0(1) Gladiator 
(15 USA IlUlI)); 
.Zorza (tel. 206-82-13 w. 325) 
- Reich (15 pol. 16.30 18.15) 
Niemis7c7alny (15 USA 20.(0): 
.DKF Gugalander (tel. 251-32- 
52) Aż na koniec świJta ( l S 
nicm. 18.(0); 
KŁOBUCK: 
.MOK (tel. 317-29-91) - nic- 
CHnne do 2 marca;
		

/iv5521-2001-50-0020.djvu

			strona 


8 lute. 2001 


co, gdzie, kiedy 


KNUROW: 
.Casino (tel. 235-14-08, 236- 
25-99) 6-ty d/ien (15 liSA 
16.4'1 19.(K)) MordercLC lato OS 
liSA 21.1 S); 
LĘDZINY 
.PlaM (tel. 216-65-11) I>i 110- 
1.llIr (h.o. USA IIU)II); 
LUBLINlEC 
.Karollnka (tel. 356-28-24) - 
niec/ynne; 
MIKOŁÓW: 
.Adrla (tel. 226-20-46) 102 
ddlmalync/yki (h.o. liSA 
16.JO) I{cich (15 pol. ilU S) 
Granice wytuymalości (l S 
l JSA 20.00); 
MILOWKA 
. Tęcza - nicc/ynne do 3 marca; 
MYSŁOWICE: 
.Kosmos 2 (tel. 222-34-41) 
nieczynne; 
MYSZKÓW: 
.Jublleuszowe (tel. 314-18-34) 
- niec/ynne do 2 marca: 
OLKUSZ: 
.Zbyszek (MOK, tel. 643-11- 
20) nicc/ynne do 2 marca, 
OSWIĘCIM: 
.Luna (tel. 842-31-03) - 1112 
dalmatyńc/yki (b.o. liSA 
16.(0) Granice wytrzymdłości 
O S liSA l 745) C7ego pragną 
kohiety ( l S USA 20.00); 
PIEKARY ŚLĄSKIE: 
.Zaclsze (tel. 288-68-88) - 
Reich (1 S pol. 18.(10) Straconc 
dus/e OS liSA 20.0(1); 
PRASZKA 
.Polonez - nicc/ynne do 2 
marca; 
PSZClYNA: 
.Wenus (tel. 210-35-09) My 
d7icń (l S liSA 17.11(1) Gd71c 

erce twoje (15 liSA 18.30) 
Siostrd Betty OS USA 203(1); 
RACIBORZ: 
.Bałtyk (inll1icc wytrlvmalo- 

ci (15 liSA UdO) C/cgo prJ- 
gną kobiety 05 liSA lH.4'i)Se- 
lon na Ies/c7a ( 15 pol 21.11(1): 
.Przemko (tel. 415-25-40) 
Pl1ekręt (l 'i ang. 17.(10) U-S71 
(I 'i liSA 19(10); 
RUDA SLĄSKA: 
.Patrla (tel. 248-75-84) Jam 
gd/ic ty (I S I JSA l X.IIO) Grani- 
ce wytuymalmci (JS liSA 
2(11111); 
RYBNIK: 
.Apollo (tel. 422-28-39) 102 
d,aIm..ltyńClyki (h.o. liSA 
16.15) Str,lconc dU\lc (15 liSA 
l X.IIOI Amcric,1II P\ycho (I H 
I JSA 21111111: 
.Premlerowe (tel. 422-21-32) 
('/c
o pl.l
łI.1 kohicly (i 5 
I JSA l IU)O) Nic/niv.c/.llny (15 
liSA 211.1 'i); 
.Zefir (tel. 739-21-86) Slo 
nCCIIM alei.' ( l 'i nicm. I X.OII), 
.Chwałowlczanka mcc/ynnc 
do 4 mMCd, 
RYDUŁ TOWY: 
.Wawel (tel. 457-85-91) mc 
uynne 110 2 marc..' 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
. Tęcza (tel. 229-00-75) Ui- 
nOlilUI (bo. liSA l4.'i1l ItI 20) 
Pokelllon (h.o. I J
A 11 'i II ) la- 
\,lIly walki (l 'i liSA 19..\0); 


SKOCZÓW: 
. Podhale (tel. 853-32-31) - 
Rcich (15 pol. I X.IIII) C/ego 
pmgną kohicty (l S liSA 211.1 S); 
SOSNOWIEC: 
.Muza (tel. 266-24-30) - Po- 
kemon (11.0 liSA 10.110 12.00 
14.11(1) Nic/nis/c/alny (l 'i 
liSA I !!.I5) ("/cgo pragn., ko- 
biety (J S liSA 16.011 20.15); 
SZCZYRK: 
.Beskid - Pokemon (h.o. liSA 
15.11(1) Nie/nis/c/alny (I S 
liSA 1111(1) lakrccuny (15 
liSA 1').11111 Stracone dus/e 
(15 liSA 20.45); 
TARNOWSKIE GORY: 
.Europa (tel. 285-43-34) - 
Kowboj I S/.an
ll.IIU (15 l 'SA 
1(1.(111 14.(0) AlI1crican Psycho 
(I X liSA 12.00 16.(10) Nic- 
1I11s/c/alny (l S liSA l X.IIII) 
('a\t Away (l S liSA 211.(0); 
TYCHY: 
.Andromeda (tel. 227-32-46) 
- Pokemon (h.o. liSA 16.15) 
("dst Away (15 liSA l X.OII) 
Blair Witch 2 (15 I JSA 20.30 
22.1 S); 
USTRON: 
.Zdroj (854-16-40) Shaf) (15 
liSA lH.45) la\ady walki (15 
I 'SA 20.30); 
WISŁA: 
.Marzenle (tel. 855-25-46) - 
I>TOga do Fldorado (h.o. liSA 
15.0(1) Se/()J1 na Ics/C/a (1 S 
pol. 17.001 (jra o milosć 05 
liSA 19.(0); 
WODZISŁAW SLĄSKI: 
.Czar (tel. 455-20-03) (jra- 
nice wytuymalości (l S liSA 
18.(10); 
.MOK Centrum (tel. 455-48- 
55) - niec/ynne do 2 m,lrca: 
ZABRZE: 
.Multlklno (tel. 373-59-05) 
Premiery: Blair Witch 2 (l S 
liSA 12.1111 14.40 1120) Cu- 
downi chłopcy OS liSA 12.55 
15.30) l'rzedwio
nie (12 pol. 
16.30 16.40 16.5(1) - sl"ska 
prcmiera Pozostały repertu- 
ar: 102 dalmatynC/yki (b.o. 
USA 11.20 13.55 16.30) Cast 
AWJY - pOla 
wiatem (l S USA 
11.1 O) (',ego pragną kohicty 
(I S USA IJ.4S 12.35) I>inolaur 
(11.0. liSA 10.55) (jladiator (I S 
lJSA 11.45 l S.3S)(iranice wy- 
tuymalo
ci (l 'i liSA 12.25 
15.45) Nielni
/c7alny (15 
lJSA 12.1 S 14.55 114(1) Picnią- 
d/c to nie wS/ystko ( l S pol. 
14.110 1100) l'okcmon (b.o. 
IJSA'W.1I1I12.10 145(11115) 
Rcich (15 pol. 13.45 16.45) Se- 
11m na Ics/c/a OS pol. 10.45 
l J.40) Straconc dU
/c (I S 
liSA 16.15) Stuart Malutki 
(h.o. lJSA 11.311) (hc (jrinch 
(h.o. lJSA 111.30) Iygry\ i puy- 
jaciclc (h.o. I JSA 9.JO) I 'cicka- 
,"CC kurc/aki (h.o. I JSA HI.! S); 
.Marzenle (tel. 271-51-24) 6 
dni Strusia (15 IJSA 16.30 
l H.JII 2O.JO); 
.Roma (tel. 271-24-22) C7cr- 
wona planctJ O 5 liSA 17.11111 
1>1\ I Film pokd/owy (i 9.(10); 
ZAWIERCIE: 
.MOK Centrum (tel. 672-13- 
39) (.ranicc wytrlym,.lo
ci 
( l 'i I JSA 110(1) SClOn na bI- 
cIa 115 pol. 19.15); 
;tORY: 
.Ve
a (tel. 343-21-27) - 102 
dalmatync/yki (h.o. I JSA 
16.(10) CI-ty dllcn (15 liSA 
211.11(1) l'o/ll,lj mojcgo tat
 (I S 
lISA IX.OII); 
tYWIEC: 
.Janoslk (tel. 861-20-03) - 
III} d,dmatynClyki (h.o. liSA 
I fi .15) j{ c ich (i 'i pol. l X l 'i ) 
Nic/l1i
/c/,dny ( l'i I JSA 
20.011' 
Repcr!u.1 r opr acow,IJIY lIa pod- 

Iawl\' mai CI i,dow dmt,lIc/o- 
nvch pl ICI dy
lrybutolOw I wła- 
\uricli "m. 


Informator 


Teatry 


'"-- 


... 


-- 


BĘDZIN 
. Teatr Dzieci Zagłębia Im. J. 
Dormana (ul. Teatralna 4, tel. 
267-73-12) g. 111.1111 PięknJ 
i hestia; 
BIELSKO-BIAŁA 
. Teatr Lalek Banialuka (ul. 
Mickiewicza 20, tel. 812-33- 
94) g. 9.011 Mr. Scroogc; 
. Teatr Polski (ul. 1 Maja 1, tel. 
812-36-32) I >uia Sccn,l: g. 
10.00 l KOli - Alchemik; 
BYTOM 
. Opera Sląska (ul. Moniuszki, 
tel. 281-84-39) g. Il.OO - 
D/iadck do orlechow: 
CZĘSTOCHOWA 
. Teatr Im. A. Mickiewicza (uł. 
Kllińsklego 15, tel. 324-84-14) 
Duia Scena: g. I(J.()O Ania 
I I icloncgo W 19ori'a; 
DĄBROWA GÓRNICZA 
. Pałac Kultury Zagłębia (pl. 
Wolności 1, tel. 262-20-01) g. 
9.00, (l.OO Pchła S/achraj- 
ka; 
KATOWICE 
. Sląski Teatr Lalki I Aktora 
"Ateneum" (Scena Ateneum 
ul. sw. Jana 10, tel. 253-79- 
26, Scena Capltol ul. gen. 
Hallera) Scena Atcneum: g. 
9..10 11.30 Pinokio; 
. Teatr Śląski Im. Stanisława 
Wyspiańskiego (Rynek 2, tel. 
258-89-67) Sccna Kamcralna 
g. IIUII Królowa pi
knosci 
i' Leenane, Duia Scena g. 
1l.00 Romeo i Julia; 
OLKUSZ 
. MOK (ul. F. Nullo 29, tel. 643- 
11-20) g. 8.30 10.00 l UO 
Impre/.J (spcktakl dla mlod/ie- 
ży w wyk. Teatru Profilaktycz- 
nego I Krakowa); 
SOSNOWIEC 
. Teatr Zagłębia (ul. Teatralna 
4, tel. 266-04-94) g. 111.1)0 
Prlygody Jj,mka Sawyera; 
ZABRZE 
. Teatr Nowy (pl. Teatralny 1, 
tel. 271-54-93) . l (1.00- l >/ia- 
dy Cl. II; 


Zapraszamy 


Konkurs na najpiękniejsze 
kroszonkl 
I kl/ial w konkursie mog:1 hral' 
micvkanl.")' wojcw("d/twa sl'lskic- 
go. Na konkurs nalciy do
tarClYc 
pięć Idohionych w dowolncj tcch 
nicc krov.onck. Pracc moin,1 
"Ia- 
d,lć w dniach 12 22 marca 
w I >lialc Hnogralii MUlcum 
w (iliwic,lch, Will,1 Cno (ul. Dol- 
nych W.klW Xd) KrovlInkloccnia- 
nc będil wClllllg tcchnik ich wyko- 
nania: rvtownici'.a (drapane), hati 
kowa (pisanc woskicm) Iuh inne, 
np. okle
Ulc. (ikJWnymi krytcn,lIni 
occny plac hł;d/ic l.ach(JWanic tra- 
dycyjnych technik I WIOlIIW mM 
walIny arlystvcme i cstclycllle./a 
1I.lilepsll: pracc plty/mUle l.o\tan'l 
naj!.rody pieni
/ne w wysoko\ci: 
2 'i0 II OIl,Ij!.mda). }(lO 11 (lInagro 
da), l 'i0 11 (III naj!.nKI,I). Jury m(.- 
IC dokollac inne1!'o pod/itlulI,w.rod 
I.alclllic od lic/hy i pO/ioll1u art y- 
stYl.IIIC
O pr,lc. Na!tn)(I/lJne pracc 
pflcchod/.<1 n,1 WI,ISIIO'>C org,lIIil \ '\''' 

 
 
I fI 
\'{
J , i 
It. III " Ut . 'fil JU,n l :,> 


Tam gdzie ty 
To romantyczna i komediowa opowiesć o Alu i Imogen, młodej parze, 
ktorej gorący romans przeradza się w pierwszą miłosć. Ich historia, rozgrywająca się 
na tle chaotycznego i przezabawnego życia nowojorskiego college'u. porusza problem 
odwiecznego konfliktu pomiędzy prawdziwą miłoscią i pokusą uniknięcia 
Pf'łnego zaangażow(lnia. _ MONA 


Czwartek 
. Katedra Chóralistyki Aka- 
demii MUlycmej w Katowicach 
i'apraS/.il na Wiec7ór mU/yki wo- 
k,llncj i gitaTOwej. Wyst'lpią stu- 
denci I kla\ cmisji glos u i gitary. 
Koncert T07pOcll1ie si
 o godl. 
l7.00 w sali 25 AM (ul. Woje- 
wod/k,1 33). 


. MU/yka /lamenco hęd/ie 
prledmiotcm wykla(k)w i warsi'- 
talllw gitarowych, na ktore lapra- 
S/.a Katcdra Akordeonu i Gitary 
Akadcmii MU/ycll1ej w Katowi- 
cach. lajęcia popTOwad/i Jakub 
Niedohorek l InMytutu MU/yki 
IIniwcrsytetu im. M. Sklodow- 
skiej-Curie w Luhlinic. W c/war- 
tek o god/. 12.00 TO/pOC/n" 
iC 
warsItaty gitarowc "Forma i cha- 
rakter /lamenco. Techniki /la- 
mcnco". O god7. l H.OO koncert 
7espołu I os Flamcncos w skla- 
d/ic: Jakub Nicdoborck, Andriej 
Lewocki (gitara), Anna Redlin 
i Alicja K'ld/iolka (t,lJIiec), Ja- 
kuh Polanow
ki (spicw). W piil- 
tek o god/. 111.30 war
/taty gita- 
rowe "MllIyk,1 flamenco w liII.,'" 
ratuue gitarowej". Na god/. 
16.00 I.aplanowano wyklad i PI.- 
kal filmu vidco. WS/y
tkic im- 
prc/Y odhywaj,1 si
 w AM puy 
ul. Wojcwod/kici 33. 


. Na spolk,lI1ic IC Ibi/!.nicwcm 
Swięchcm. alllorcm ksi:l/ki ,,( ja- 
kram Wlwclski najwięl<.s/,1 t.lll'm- 
nica w/
omt". "lplaS"1 K\i4/11icu 
Beskid/l,1 w Bicłsku (ul. Slowackio- 
!to l7a). Promocja roIpocInic się 
o !tod,. l4.tM'. WC"/c\nicj autor I}ł,: 
d/je podpis\ w,11 ksi",.k
 w hięl+lr- 
ni ("wiata. _ WAG 


. MUlcum Micjskic w SWlę- 
tochlowicach (ul. ()wOlcowa 14) 
1,lpra
/a na nlwarcic wystawy 
pl. ,.I'I,I
ie wędrowki" le Ibiol"OW 
MU/CIIIIJ (iornoshl
kicgo w By- 
tOllliu. WClni
al ro/poCZlllC się 
o j(0I1/. U.OO. H\po/ycj
 h
- 
dlle mOllla ,wicd/ac pl/CI dwa 
mic
iilcC. 


Piątek 


. le\1101 21 M 2,3 wy\tilPI 
o !!od/. I'U'O w ('cni rum I\ullu- 
ry w Sicmi,lI\owiGlch SI,I\"ich. 
(11"\11),1 le
t n,lJw.llnicjvvm 
pr/ed\t,lwiciclcm pol
klej 
cCIlY 
nnllyki chrlcsnj,lI\
kicj. Il/on 
grupy \tanowiil tr1el, hanl/o 


waini dla polskiej mUlyki rocko- 
wej, mU/Ycy: lomek Bud/yński 
("Armia"), Darek M,tlejonek 
("lIouk", ,.Arka Noego") i Ro- 
hert "Lica" I'riedrich ("Arka No- 
ego", "Acid Drinkers"). IcspÓI 
debiutowal w 19 1 >7 r. alhumem 
"I'rlyjdl". Płyta w7budlila kon- 
trowersje pohlc/eniem mU/yki 
mctalowcj i hard-core l tekstami 
lac/crpniętymi I Bihlii. Mimo 
pocliltkowcj nicchęci płyta od- 
niosla sukces a 7espol s/ybko 
Idohy' grono lagorlalych tiUlowo 
Swoj,1 klasę i p07YCję grupy po- 
twierd/ilil drug1\ plyt.1 ,,2 rM 
2,3". Ohecl1lc jest w spuedai} 
tuecia płyta "Pascha 2000" 
uwai.ana za najlcpsU) w ich do- 
robku. Bilcty kosItują I S II. są 
do nahycia w CentrUIII I\ultury 
(Nicpodleglosci 45) 


. Częstochowska galcria Art- 
Foto Rcgionalncgo Ośrodka 
Kultury 7apr,IS/a na otwarcie 
popleneTOwcj wy
tawy mal,lrskl'- 
f(,tografic/nej "Solina 2000". 
Wcrnisai ro/pocll1ie si
 o god/. 
l H.OO. (j,tlcria mieści si
 puy 
ul. Oginskicgo 1301. 


. Na wicwir poe/ii h. Falin- 
skiego lapraS/a Mieisko-(jmin- 
ny Os rod ck Kultury w J(,s/ku 
(ul. lam kowa 10). Spotkanie 
roIpocInie się o god/. 19.00 
w c/ytclni. 


. JVars/awa walclilea 193 1 ). 
194'i" to tytuł nowlj chpo/ycji 


f()tografic/nej w galerii Rotunda 
MBP w l3ytomiu. Wernisal rol- 
pocInie się o god/. lX.OO, galc- 
ria mieści się prlY pl. Jand III 
Sohicskiego 3. _ MONA 


WPKiW 


Planetarium (tel. 241-32-%) - 
Wy
py WS/cchswiata; 
Hala "Kapelusz" - lhr kartingo- 
wy c/ynny od ponied/ialku do 
pi,ltku w gOlI,. U.OO - l.OO. 
w 
ohntę i nied7icl
 w godz. 
I l.! 10 - 1.00; 
Śląski Ogród Zoologiczny Itcl. 
241-30-81) - lwied/ać moina 
w god7. ((J.()II 16.00 (kasy 
clynnc do god/. 15.(0). cena bi- 
letu 3 II (d/iccil, S II (dorośli). 
Górnośląski Park' Etnograficz- 
ny - Skansen - (ul. Parkowa l. 
tel. 24 1-H7-IR) wystawy stalc we 
wnętrlach: . (jarhall1ia: "GÓr- 
nośl.jski Park Ftnogralicllly, hi- 
stori.l i d/ialalnosc". .Spichlerl 
I PSIowa: "Naci'ynia I.ilsohowc 
na SliISku".. Spichlcl7 le Smi- 
'(lwic: ,,1i',l(lycyjne r/cmioslo lu- 
dowe, gin,lce lawody", . Spi- 
ch1cri' I SimoradIa: "Iradyqjnc 
nauęd/ia rolnic/c do uprawy 
roli n,1 (jornym SI;ISku w polo- 
wic }"IX i na P0C/.;Itku XX wic- 
ku" - c/ynny 011 ponicd/ialku 
do pi,ltku wg. 9.00 14.00 ("a- 
sa do I J.OO) wcjscie od III. Par- 
kowcj; mcc/}' n ny w \ohol y, nie... 
dlicle i 
więta; ccn11 hilctu J II, 
7org:mi70wanic ogniska 211/1;_ 


Słuchamy radia 
. Katowice. PR I 225 kHI (Idll' d/u
Jc), UKF' 97.90 MH/:. PR II 89,4; 90.6; 
91,50;9
,.!IOMH/..PRIII go. 30; 91.70; 'ł'J.40: 9<).70: 100.ROMHz.R;ull1) 
K.łtOWI(.e 10'>,lOMH/;.RMI "1,1XJMlłI:.7pt 102,80MH/..FI&h 106.40 
MII/;.rOp ,)4.50MH/,.Plu
Gllwlce 96,10Młl/:.Plu
KdtIJWlce 107.60 
MH/;.K.Jrohnd 91,20MH/,.Mpl'.<' 92,30MHI..I3.,RyS- rn,60MIif;.IOK 
rM 97,40 MH/;. Rp/CInans '11),10 MilI;. Holi/o 95,10 MH/;. V,Ir1I'"'od 
.1.
)(
}.
!
ł.
:
.
,ł.ryJd..._\
1,
9; l
rU

:.
.9.
}!I.
!I!.:. . n.............................. 
. RybnIk .1 R I 22!:> kHl (f"h' lIłu
ll'!. UKF: %,!)O MilI;. PR II 91,!)O: 9'.90 
MH/;.I R III 99.70; 100,HO MHI;. R,uho K.tloWI(;(' 
j''<1O MHI:. Rddln 'lO 
rM 90.0(J MHI,. r,tn !:IH,10 MHI;. R.tdlo M,uyJ8 94.10; 102.50 MHI; 
..T9.
t
. ')!:
9.

1' .P'!
..,g!


rI .
!f'I)g.
!.

;. 'Ia.r:.ł."ó.'X' ..
Q9. 3.
!
!.;. 
. Częstochowa. n,uM KiJtUWI(. 98.40 MH/;. RMr 1 O!.. ')0 MH/: .lpt 
103.40 MH/.. PR I 271) kHl/f,llt' długlf'I, UKf: 97.90 MHl:. FOIl 102,60 
MHl;.Rd/hoC 96.fjOMHz;.N,łdlnł 1,lt 94,70 MHI . Ul., 198 kHI(f,llcllłu 
glt'l, UKf' 90.60 MH/;. FI,I' 103.40; 1I1f3,3 . Rddlo Jo1sna Gora - IOO.f){) 
.

!!.:.. 

:!!}'J..J.10 no .
tl/; . .. .. ......... n ..n.................. 
.BIf\I
ko.H,uhnK,Jt(lwlr.. 10.I,CXJ MI.II .I'R I ')!,kll/(trlll'lllu/'It'). UK'!)',5JO 
MH/;.I'H II 
11,!IO MH/; .1'11111 100.HO MI t/.. HMf fI,),)O MilI;. MI'!!.I 
	
			

/iv5521-2001-50-0021.djvu

			NAUKA 


KURSY/SZKOLENIA 
(032)476-13-63 
OSDlDZ Jastrzębie. 
Kursy dla kierowców 
przewo:l:ących materiały 
niebezpieczne ADR. 
(S09770S3) 


(032)476-13-63 
OSDlDZ Jastrzębie, 
(032)242-51-20 
OSDiDZ Ruda Śl. 
Kursy na operatora 
koparki, ładowarki, 
spycharki, koparko- 
ładowarkiitp. (S0978012) 


tNTERDONT- kurs: Doradca 
Podatkowy, uslugowe prowadzenie 
kSiąg rachunkowych. 


.?!.

 .
3:. 
.?ę-..!
?
?
!.

!.... ........... 0004 '" 
ZAKŁAD 
DOSKONALENIA 
 ZAWODOWEGO 
ISO 9001 W Katowicach 


1{VRSY: 


. przewo1nlk - zarobkowy 
przewóz osób . pracownik 
ochrony osób I mienia - kurs na 
licenCję państwową 1111 stopnia. 
kasjer walutowo - złotowy . 
rozpoznawanie znaków 
plenlęznych . obsługa kas 
fiskalnych . minimum sanitarne 
. nowoczesne techniki sprzetlazy 
. kierowca wózków Jezdniowych z 
napędem silnikowym . 
komputerowa obsługa magazynu 
I hurtowni. spawanie (wszystkie 
rodzaje) - wg norm europejskich 
. agroturystyka . kursy 
kwalifikacyjne na mistrza I 
robotmka wykwalifikowanego w 
róznych zawodach . 
kosmetyczka, manicure 
pedicure . pedagogiczne . 
sekretarka . księgowość . 
INFORMACJE I ZAPISY: 
Cz,atochowI, 
ul, Jagjellońska 88, tel. 365-88-53 
KOIIiICpol, 
ul, Chrząstowska 6A, teL 355-18-81 w, 122 
P
fCZno, 
ul, Majorat 14, tel, 311.29-92 
LublInlec, 
ul. Częstochowska 19, tel. 35648-37 
Oliano, 
ul, Wielkie Przedmieście 51, tel, 359-74-75 
MJlZk6w, 
ul, Kościuszki 97 , tel. 313-1640 
Żllkl, 
ul. Sosnowa 2, tel. 314-80-56 
Malel średnie finny mają możliwość 
refundacji części koszt6w 
poniesionych z tytułu szkoleń 
poprzez lIeć ośrodków 
Krajowego Systemu Usług. 


WYtszASZKOtA 
lJSf1J{JlJJłA 
lWI	
			

/iv5521-2001-50-0022.djvu

			22 28 lutego 2001 


NAUKA 


JĘZYKI OBCE 
AKADEMIA JQzykow ObcYCh "Perfekt' 
l..Jprasla na kursy angielskiego 
I memlecklego. Najmzsze ceny! 
Bytom, pl. KoscIuszki 10 
(rog Dworcowej), tel. 032/282-96-47. 
Chorzów ul. Wolności 41 
(032/249-20-18) 0501-97 66-50 
(8.0020.00) (20017579) 
...-......................... ........................ 
ANGIELSKI, memleckl. 


3!.
3:3.
:.
?..1.


.
?.

.'.............. 
NIEMIECKI, rosyjski, 0602-865 R95. 
(5O"
o;93
' 
.......................................... ....... o.. 


KOREPETYCJE 
MATEMATYKA, 241-6767. 
1510041
1) 
...................................................... 


MATEMATYKA. 281-91-57. 
!!
'..

I 


PRACA 


DAM PRACĘ 


032/225-14-50. Dochodowa- 

¥!

:.! 
032/256-56-38,0603-208-934, 
dobrze platna umysłowa- K..Jtowlce, 
Bielsko, ZYWlec, Tychy, Zory!!! 
I
'" 


032/389-09-65 umysłowa 
1[(018080) 
200 zł w weekend. Rozmowy kwall 
flkacYJne O 1.03 od 13.00- 15.00 
Siemianowice ŚI.. Świerczewskiego 7. 
!
.'()(V17"'" ................................. 
ABSOLUTNIE dla kazdegol Praca 
w domu- informaCJe listowne 
lub telefomczne, Warynsklego 8/11, 
00-631 Warszawa, (022)825-69-57, 
0601-359-617, 0601-359 618. 
I 211 
o.' .. .............................. 


A. Chałupmctwo OOlaraz. 

.?
!.


..!
:.
?..{
.

.
::'.............. 
AGENT Celny. Kurs. licenCJa. 
Pra<.a. "ADVISER" 022/629-37 -83. 
022/628-70-56. Zapisy: Katowice, 
Jagiellonska 18- Szkoła; wtorki, 
:.
?
.?9.
:..??
...

1 
AGENT 
Iny. Kurs. Praca. Bielsko 
033/81238-24.13(012290) 
...................................................... 
ANDRYCHÓW, Bielsko, ZYWlec 
dobrze płatna. 032/214-32-59 do 


L

:9
:..

.
....................... 
ATRAKCYJNA umysłowa- natych 
miast 275 65 82. (28506"2G, 
....a................................................. 
BIELSKO, Tychy, KatoWlce-ulJ'¥Slowa, 
210-62-60.150984871) 
.................. .................................. 
CHAŁUPNICTWO. 0-503-514004 
1
1()()1347) 
...................................................... 


CHAŁUpNICTWO- długopIsy. 
(034)317 93 11. (51"1515<91 
............. .... ................................ 
CHAŁUPNICTWO, (012)640-19-90. 
6401991. (18021 
................................................ 
DOBRE dochody dla przedslęblOr 
czych, średme, wytsze. 
032/331-39 89 'II' 145J) 
............................ ......... 
DOCHODOWE adresowame kopert 
1500/m-c.032/268-41-32 
(9.00 15.00). ,
()Q77618) 
...................... ................... 
DOCHODy międzynarodowe, srednre, 
wyzsze. ukonczona trzydziestka. 
032/278-44 40; 032/370-15-74. 
(509"647 1 1 
................. 


DZIENNIKARSKIE Studium. 
Praca po przeszkolemu. 
0604-680-621. 509n3722) 
................................................... 


I ELEKTRYKoW- paszport 
nlemleckl,0-606-181-184. 
0049/173-32-59-531. 
(3300120&) 
...................................................... 


FIRMA malarska w Niemczech 
zatrudni pracownrkow pochodzenia 
memlecklego. Mozhwy roczny 
kontrdkt do uzgodniema. Mieszkanie 
lapewmone. 0049/173-920 41-31. 
(180299) 
...................................................... 


HOLANDIA- stała praca 
w zakladach 
przemysiowych dla osób 
z paszportem niemieckim 
(Państw Unii Europej- 
skieJ). Tel. 058/550-43- 
98, 0605-293-428, 
0601-651-494. 


(&09504621 
K"AfDEGO.d
.la..150.-Żi.Pó;;
.
o........ 
byc wystarCZdjącym powodem, aby 
do nas zadzwomćl Thermax USA. 
Wymagany tylko samochod. 


3B
!:
.
}?:.

....

.............. 
MARKETING siecIowy poszukujemy 
wspołprdCOWnlkow, (061) 85781 
73. ,n9-1409) 
...................................................... 


MIĘDZYNARODOWA wspołpraca. 


3!.


:.???.
.
..

:

:.!
1 
I NIRMCY, Holandla- paszport 
nlemleckl,0-606-181-184, 
0049/173-32-59-531. (330012031 
.................................................--... 
ODZYSKUJEMY cały poddtek 
za pracę w Niemczech 
za 1999/2000 Lohnsteuerhllfe 
Polonia 032/210-72-55.1
1J9HlHIM) 
...................................................... 
OGRODNICTWO. 050399-20 49. 
I 09973011 
................................................ 


OSOBY z dZldłdlnosclą przYjmę. 
Rozmowy kwalifikacYjne 28.02 
od 11.00- 13.00 Siemianowice ŚI., 


I.


f

.

 .!:. !
.
?
?
?! !..... ..... 
PLATFORMY. dmowka 410 DM. 
0604850636. (510011571 
..................................................... 
POTRZEBNE cztery osoby 
tel. 032/43-13 654 pon.- pt. 9.00.- 
.
.
:

:.
.

.

. 


'..!
:2


.

!....... ... 
PRACA dodatkowa od 30- 45 lat. 
Pn.- pt. 10.00- 13.00032/331-02- 
01,0605-204-034. (250234121 
.................................................... 
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, 
HolandII, Austrii 99/00 odbierz 

!.

3!.

.
:!
:
?:.(
1. 
RÓ:tNE stanowiska w Rybmku 
I Łaziskach Gornych pn.- pt w godz. 
9.00- 11.00, tel. 032/42-42-078. 
(3
010549) 
...................................................... 


SPAWACZY Mig. Mag. Tlg 
z memlecklm paszportem poszukuje 
firma Dprksen (od 2500 DM). Stała 
praca, kontrakt. płatny urlop, prze- 
jazd Izakwaterowame. 
Tel. 0031-651753080. ("19 09331 
...................................................... 
SYSTEMY Multilotka. 2.500 ZYSkU. 
O 503-836-584. (50975165) 
...................................................... 
WYDAWNICTWO Reklamowe 
zatrudm prled!>tawlclell (rowmez 
renclstow, emerytów) z KatOWIC, 
Bytomia, Ryhmka.032/231-12-91 
10.00 14.00,233-8424 
wieczorem. (2507"13471 
........................u.........uuu.. 


kondolencje 


I':mll .J()J:EFO\VII J(;OC.I\IEI\IU 
i jtO
O mdJ'init, l'J(IcC/nc wYla/y w
pok/ucliI 
/ powodu "lIIicrl'i 


I\IATI\.I kl.((I.lj;1 


KIl'IIIWlllctwo 
Ola/ kokianki i kolcd/y 
I Rq.!IOIJ.llrll'j I/hy Ohlal'llllllkowcj 
w k.alowicach 


ogłoszenia w inłernecie www gratka pl 


W uczciwej I wyplacalneJ 
flrmle- szeroki wybór prac 
dla pracowników 
niewykwalifikowanych, 
Wymagany paszport 
niemiecki, 077/40-60-190, 
Kędzierzyn, 
Grunwaldzka 10. 
(&09583471 


.................................... 
IATR.uDNIĘ kierownika apteki. 
Rybnlk,0601-47-56-52, 
032/42-22-606. (350101197) 
...................................................... 
ZATRUDNIMY młode panie, wysokie 
zarobki, zakwaterowame, 


! :.
?

:.
 
:.
.
?...(

.

!. ......... 
ZLECIMY składame długoplsow 
dostawa, odbiór. 060-236-15-43. 
(509119711 ) 
...................................................... 


SZUKAM PRACY 
KSIĘGOWA. 032/203 47 30 
(5119'111631 
...................................................... 


KSIĘGOWA 032/254-09-49. 
(50956"75) 
...................................................... 


KSIĘGOWY. 032/266-40 37. 
!
.'!?
f.
:.?!.......................... ...... ... 


BIZNES 


PRODUKCJA/HURT 
GUMA, pr lYjmuJemy produkcję 

:p

?:!
1:

.?-...(
.

.
!.. 
PRODUKCJA I sprzedaż dOniczek 
produkCYjnych. (034)328-55-76. 
(510038551 
...... ............................................. 
REGAŁY magazynowe, kątowmkl 
perforowane. ProdukCja- sprzedaz 
032/233-98-12, 0600-139-458. 
(250229351 
...................................................... 


SPRZEDAM 


AUTOMATY zręcznościowe, darty, 
pIłkarzyki, bilardy, szafy grające- 
najtamej. 0601-22-72-22. 
(18\ll I 
...................................................... 
GARA:tE, ocynkowane, najtaniej 
w Polsce; poselonowa obmZka ceny, 
018/332-00-18,018/334-05-11, 
018/332-12-45,014/611-7693. 
(5MI!07861 
........................u........................... 
GARA:tE, okazja (3x 5) tylko 750, 
montaz grdtlS (018)332-00-23, 
(018)33405-10, (018)332-10-52, 
(012)655-17-29. 
{509809331 
...................................................... 
KONTENERY blurowo- sOCJalne. 


3!.


:
.
..
?'.
.


?................ 
Ł01:YSKA. sprzedcljemy, kupujemy, 
dostarczamy. 032/271-27 -52. 
(285058/j3) 
...................................................... 


PAWtLON murow. 30m', Bytom 8. 
0603-544-281. (5"99340'" 
...................................................... 
PAWILONY obornickle, 
0602-366-763. (50997710) 
...................................................... 
RĘKAWY foliowe. (042)681-76-20. 
11789031 
.............................................u....... 


I TARTAK- :tywiec, tarcica, 
wlęzby, łaty, podbitka, palet y- 
Itolarnla. Duty wybor, niskie 
ceny, 033/861-17-01, 
q601.512-412.1&0963& 19 1 
.............................................. 


KUPIĘ 
PALm kupię. 0501 36-10 43. 
(285116908) 
.........................u........................... 


SKUP srebra, złota, platyny. pallddu. 
(034)32-32086,0602-631-362. 
(511'1'121110;) 
................................. ................... 


ZŁOM sł..J1I chromoniklowe), wszys- 
kich metoIII kolorowyCh. Płdtnosć 
gotowką! 0600 103-716 do 18.00 
!.I.!.

!!.., 


USLUGI 


AUTO- wypolycJ..Jlmd WOdZl6łdW 
trI. 0605 375 9ą8, 
.
:.I!
 :

!
J..
 .
:.
!


 !
':., I,. !!.. 
GARA:tE ()(;ynkoW1';13 57 49 
( 100
4()HII 
. ...... .... .................................... 
BRUKOWANIE 0502-1338-37. 
(2H'(I('o84) 
...................................................... 


CYKLINOWANIA. 032/2428 ')19, 
OWf, , 
":I ) H'j, (lÓO') 072010 
1111 


.. 
" 
... 
Q: 
o 
CI. 
(J) 

 
"" 

 


DRZWI przesuwne, zabudowa wnęk. 
032/2597 -143,0608-472-506. 
(50962881 ) 
......u.............................................. 
FIRMA remontowa "Rom- Bud" 
wykonUje uSługi: montaz płyt gip- 
sowych, sufity podwieszane, gładzie 
gap50we, malowame, kafelkowame, 
panele, docleplanre domow, 
poddaszy. 216-12-76, 
0-501-613-894 (50985!>ł!4) 
...................................................... 
HYDRAULIKA, kdfelkowame. 
0502-960-535. (48001639) 
...................................................... 
KAFELKOWANIE, 254-23-84. Glcldz, 
panele, elektryka, natychmiastowo. 
(50995797) 
...................................................... 


KAFELKOWANIE, hydraulika, 
kompleksowe remonty. VAt 
25-25-528. 15100(135) 
...................................................... 
KAFELKOWANIE, kompleksowe 
wykondme łazienek, remonty domow, 
mleszkan, posadzki, schody, gładzie 
gipsowe, sufity podwieszane. 
Doswladczeme, referenCJe. 
032/752-36-'2, 032/264-09-65, 
0602-53-33-70. (50999067) 
....................................................... 


KOMINKI grzewcze, hudowa, -
:.

.


:.
.
!......_........ 
KOMPLEKSoWE prace 
wykonczemowe. 032/297-93-10; 
0501-428-745 (1()(\"'S8I'q) 
............... .................................... 
MALOWANIE, remonty. 
032/246-67 -42. 15(977063) 
..................................................--.. 


MALOWANIE, remonty. 


.?!.


:

:.ę.?. .!
?
?
?
?!.......... '" 
MALOWANIE tapetowame 
natryskowe. 0-601-47 -74-91. 
(509925811 
h .__...__........................................... 
MONTA:t boazeni, szafy przesuwne, 
kuchnie na wymiar, podłogi, 
032/286-94-83 (20018422) 
...................................................... 
ODNAWIANIE wamen, 
(032)384-91-98, 0501-525-805. 
(50993223) 
...................................................... 


ODNAWIANIE wanien, 
(032)230-77-17. 
1509946S3) 


ODNAWIANIE wanien, 
032/256-55-92, 
(&1001476) 


....................................................... 
PA NELE, podłoga, szafy przesuwne. 


3!.


:
.
:.?
...(.
!.............. 
PRZEPROWADZKI. 0603-709-190. 
(13OO7 Q 28) 
..... ........................................ 
SOLIDNE remont y- malowame, 
tapetowanre, gładzie, kasetony. 
032/205-12-30 (51001677) 
...................................................... 
TANIO murowanre, tynkowa me, 
oCleplame teJ. 032/42 21-821. 
(35010981) 
...................................................... 


TYNKOWANIE gipsem. 
033/870-54-00,0604461-867. 
(13102) 
...................................................... 


ZDUŃSKIE matenały, uSługi. 
032/204 88-90, 032/204-87 -79. 
(509'15997) 
...................................................... 


ZDUNSTWO.032/297 18-78. 
(10055054) 
..................................................... 


:tALUZJE, 032/2462-963, 
0605-124-156 (50969134) 
...................................................... 
:tALUZJE. naprawa. 
032/24S-16-65. (509114129) 
...................................................... 
:tALUZJE, rolety, montal gratis!!! 
032/20541-46,0501-714002 
!
.(!???!............. 
:tALUZJE. Rolety. Raty. "Beglal" 


.?!. 


:.
. 
:.
.?(
??
.
?.?
I... ............ 
ZABEZPIECZENIA 


I ALARMY dJ..J blurd, sklepu, domu. 
032/2/314-28.llf<,()fiI61) 
...................................................... 
ANTYWŁAMANtOWE dr LWI "GEROA" 
Stalowe oclł'pl..Jnp, drewmane, 
nklPlnowP. "GRAZ-DUO" 
tel./fa)( 032/202 62 74, 
0502-051-147. f o'IHn 9) 
...................................................... 


DRZWI clnływldm.JnIOWt'. dodcltkowe, 
6t6 55-52, O 602 433-H.
s.
:
.
:
!:.


!!
.I.


!?!.... 


AUTOSKUP 
bezwypadkowych, 
1994- 2000, przyjeżdżamy, 
0601-81-89-22. 


1180506) 


" I, I, I, I, I, I, " I, I, 
Kupię rozbite, 
263-44-09. 


(&0994626) 


032/285-14-07. Autoskup. 
(
1I'I75752) 
...................................................... 


032/473-76-61. 
Powypadkowe kuplę. 
(&09946231 


ASTRĘ, Cor6ę, Vectrę kupię. 
0601-43-07-81. (''1qn''>41 
...................................................... 
A5TRĘ kUPIf;, (032)27Q Rą 26. 
(5114	
			

/iv5521-2001-50-0023.djvu

			KUPUJĘ samochody cale, 
rozbite. Gotówka. 
Chorzów 032/249-52-10. 
1509758721 


1 0000000000 
ABA Autoskup powypadkowych. 
Gotowka. 032/785-43-24, 
Katowice. (10055545) 


CZĘSCI 


I AMORTYZATORY, promocja, 
032/253-99-59 (50977137) 
.................................-.................... 
SPRĘtYNY sportowe. 


.?!.


.-.ę.ę.

ę:.I.............. 


USŁUGI 


1 AUTOSZYBY 032/2415-429 
Chorzow, Katowicka 184a. 
(180473) 


REFLEKTORY- regeneracja. 
032/282-40-04.0604-44-20-43. 
(200 17951) 
...................................................... 


SZYBY samochodowe 
PILKINGTON. Regionalny 
magazyn- Katowice, ul. 
Ściegiennego 7. 032/201- 
07-54,032/259-83-82. 
(50962364) 


1 TŁUMIKI. 032/2415-429 
Chorzow, Katowicka 184a 
(180476) 


TRANSPORT 


I MIKROBUSY, 032/289-64-57. 
(200181401 


PRZEPROWADZA, 032/781-50- 76 
!:.?
?!...................... ............ ...... 


IMPREZY/PRZYJĘCIA 
RESTAURACJE 


RESTAURACJA "CALlFORNIA"- 
przyjęcia weselne- 85 Zł/ osotJa. 
Dwie sale tJankletowe klimaty- 
zowane. z komilJklem. 
Pieczone prosiaki. jagnięta. 

.
.?B

:.?
.


:.(.
???............. 


ZOPOL y MUZYCZNE 


PREZENTER- wodZIrej. 


.?B

:
.
-.ęę:.I.
?018458) 


ZDROWIE 
USŁUGI 
o, o. O. O. O. O. O 032/2428-724. 
9.1.


?I.?!U?
!....................... 
O, O, O. O. O. O. O. 032/243-41-36. 
9.1.


?1

: ..

!


?
?
!......... ............. 
O, O. O. O. O 032/2408 606. 

I.


?I.?
:.

!.!....................... 
032/243-47-73 Odchudzam .


.
!
. 1. 

.
 !.
!.... ........... ........ 
(032)256-33-35, O 602-19-44-33, 
0-602-215494. "Alkamed" esperal 
orygmalny. odtruwame poalkoholowe 
p. .!

.

.
Y: .

!.


?
?:..(.

.
?
.1!.. 
032/250.80-80. "VIMED". 
WIzyty domowe Ipkarzy speqallstow. 
1
9R6ł!44) 


ALKOHOLIZM odtruwa me. Esperal. 
p!>yrholprdpia. (032)423.04 00, 
290 68 68. 1',0949471J) 


ALKOHOLOWE odtruwame. Esperdl. 
0604-458-894. 11005 C 380) 
...................................................... 
BADANIE włosow. 0601 21 4388. 


(IOfIlÓ H (2) 
......... ........................................... 


BEZOPERACYJNE leczeme kamiCY 
zolclowej. nprkowcj. prostaty. 
hellluroldow. łV!>lema. 
lcny ternldlne...Super 
wdrunkl i ceny. Grupy tdruej 
(mrn. 30 oso!JJ. Centrum Usług 
Turystycznych "Family Tour". 
Kdtuwlce, ul. Marldcka 25, 
tel./fax 032/253-75.16. Skoczow 
ul. MicklPWlfza 16. tf'1. 033/85307 
32.853 10 14. Zabrze. 
!
!: 


{.???.

:

.
..
!!........, 
OŚRODEK WCZdSOWY "Słoneczko" 
w Dzwlr 'yrue k. Kołobr zcgu zapr dsza 
na WCld!>Y ud maja rio Wf zesnii!, 200 
m do morZi!. pokOJE' z Ii!Zlenkalnl. 
maj. czerWlrc, wrleslen- 30' tamPI. 
M/ faks (094 )35-85.567. 
( 11'1, ,OQ8) 


PRAGA. Wlctlcn, Budi!pc!>zt wyciecz- 
ki dla grup zurgdnlzowanych 
mrn. 30 o!>otJ dowolne terminy. 
ProwIzje dla orgi!nlziltoruw grupy. 
Cpntrul1l U!>ług Tury<-,tycznych T i1I1lIIy 
TOllr", K.-Itowlce. ul. M,macka 25. 
trl./ldx 032/25375-16. SkoL/oW 
ul Mirklewlcza 16, 
tel. 033/853-0732.85310 14. 
Dyrpkqi! 0-502 5H3 ,92. 
l"O
119 lI) 
...................................................... 


28 lutego 200 I 


23 


ogłoszenia w inłernecie www.gratka.pl 


ROWY- morze. plaza, lato. pokoje. 
(059)842-83-07. 
(51002927) 
...................................................... 


SŁOWACJA. PromoCja!!! Sanatorium 
wypoczynk(MIo- uzdrowiskowe 
z basenami termalnymI. 
Okazja. 474 zł za 7 noclegow, wyzy- 
WIenle, 0.5 godz. kąpiel dziennie 
w termach oraz 4 dni wolnego 
wstępu nd termalny odkryty basen.. 
(lstmeje mozliwosc dokupienia 
na miejscu kuraCJi leczniczej). 
Centrum Usług Turystycznych 
"Family Tour" Katowice, Mariacka 25. 
032/253-75-16, Skoczow. 
Mickiewicza 16,033/853-07-33. 
853-10-14. ZatJrze 032/273-61-55. 

:
'!.':?!.!
?
?


!....................... 
USTROŃ Polana pod Czantorlą 
pokoje gosclnne z łazienkami. 
Niedaleko wycIagi narciarskie. Jazda 
konna. kuligi. ogniska. Plac zabaw, 
parking. OsotJo/doba 25 zł. 
Tel. 033/854-55.30. 
0606 859-841. Ustron, 3 Maja 77. 
(33001176) 


BIURA TURYSTYCZNE 
CHATA gory. ''PIus''. (032)2412-005. 
(51000235) 
....................... - ------ --..-.'--- 


ZWIERZĘTA 
SPRZEDAM 
BULDOtKI Francuskie, sllczne. 
pocieszne. niedrogo. 


.?t.

:.

:.?

:.(
!
?

............. 
BULTERRIERY rodowodowe 
po championie 0-77/411-40-72 
(50992662) 
...................................................... 


DOBERMANy rodowodowe 


3t.

.

.?
.
:.!!.'!??

!................... 
DOBERMANY rodowodowe 


3!.

.

?

:..!
?
9.
!!.......... 
KOCIĘTA Perskie, Balljskle. 
Norweskie Lesne. SYjamskie, 
pozarodowodowe. 032/24.10-734. 
(51002762) 
...................................................... 


TOWARZYSKIE 
OFERTY TOWARZYSKIE 


10601-726-750, Katowice. 
(180693) 


(032)241-87 -65 
"STYKS': 
(180597) 


0502-874-191. (18077
) 
...................................................... 
0604-093-924. Czuła. (180395) 
.........-............................................ 
0608-737-414 (1BO
31) 
.............-........................................ !


.-.
.!. :

: .


?!!?
?
!.. ........... 
0501-160-965. (509"<)203) 
.............................................. .. 


1 0501-254-031. (100553911 


0501-48-47-93 Zi!hrze. (21<
U6447) 
...................................................... 
0501-814-597. '';1004150) 

.
 :.
!.
:


..!
.:?

.?

!............... .
:.


:


:.!
.
!............... 

.
.
.
:.

:

:
.
:.!
 


9

?!. ............. 
0503-773-628. '51004967 


0601.S1-61-58. ,51lX 5) 
...... .............................................. 


10603-816-997. (51004806) 


0-604-301.974 ';10025011 


0604-859-010. _ ,1(01323) 
...................................................... 


0605-059-553. (tJ0964t!4t!l 


0605.523-098. Ol l'Ij\ 


0606-165-285. ''''J41561 
...................................................... 


0607-49-24-17 Katowice 15 100_i
" 
................... ................................. 


0607-557-955. .100\.113. 
.............................................. 


0607.704-946. ,10048221 


0-608-187 -803. 


(&10041291 


0608-220-454. .10 


0608-850-470,51004211" 


BYTOM 0503 909 G63. 


II. 113 I 


JULIA 0606 558-641. ,10\1\1. ) 
..................................................... 


SŁAWEK, O 607 494 027. I II"'
 
................ ............................. 
SPONSORKI 0607-121470. 
liRO J41 


ZABRZE, 0503-833 359. 


('}I()II.1IJI4) 


50061326/0 


Syndyk masy upadłości 
Przedsiębiorstwa Robot Gorniczych "ROW" S.A. w likwidacji w Jastrzębiu Zdroju 
ogłasza 


. 
I Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w całości: 
1. Prawa wieczystego użytkowania działek nr 3410/6, 3410/1 oraz 1391 o łącznej po- 
wierzchni 3687 m 2 , ujętych w KW nr 21643, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszy- 
nie. Działka jest zabudowana budynkiC'm wczasowym "UROCZA I", stanowiącym odrębną 
od gruntu nieruchomość. Nieruchomosć położona jest w Wisie i jest obciążona hipoteką 
ustawową w wysokości 382.505.00 zł. Wartość nieruchomości wynosi 512.000,00 zł- plus 
wyposażenie. 
2. Prawa wieczystego użytkowania działek nr 3446/14,3446/15,1519 oraz 1520 o łącznej 
powierzchni 931 m', ujętych w KW nr 7399, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszy- 
nie. Działka jest zabudowana budynkiem wczasowym "UROCZA II", stanowiącym odrębną 
od gruntu nieruchomość. Nieruchomośc położona jest w Wiśle i jest obciążona hipoteką 
ustawową w wysokości 547.768,00 zł, w tym ujęta jest kwota hipoteki z pierwszego budyn- 
ku w wysokości 382.505,00 zł. 
Wartość nieruchomości wynosi 258.000,00 zł - plus wyposażenie. 
Obie w/wymienione nieruchomosci w Wiśle położone są obok siebie. Sprzedaż może obej- 
mowac obie nieruchomosci łącznie. 
ip oteki w w y.sokości 382.505,QOA jest bJp.Q1e- 
ką łączną, obejmującą oba bUdynki. 
II Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż w całości 
lub w częściach ułamkowych: 
1. Prawa wieczystego użytkowania działki nr 729/39 o powierzchni 14.614 m L . Działka za- 
budowana jest budynkami i budowlami niżej wymienionymi, stanowiącymi odrębną od 
gruntu nieruchomosć. Nieruchomosć położona jest w Jastrzębiu Zdroju i jest zabudowana: 
- Budynek administracyjny - nr 140-18 615.624,73 zł 
- Budynek stołówki - nr 124-22 191.523,69 zł 
- Budynek warsztatu - nr 100-21 291.866,39 zł 
- Budynek garażu autobusów - nr 115-23 19.772,69 zł 
- Wiata na maszyny - nr 139-26 4.504,52 zł 
- Wiata magazynu - nr 139-31 26.341,25 zł 
- Budynek gazów technicznych - nr 205-22 5.460,18 zł 
- Budynek adm. -socjalny - nr 140-32 28.203,30 zł 
- Budynek adm. magazynowy - nr 149-35 19.355,46 zł 
- Budynek szatnia - nr 185-25 8.740,64 zł 
- Budynek portierni magaz. - nr 195-36 3.359,12 zł 
- Budynek ciesielski - nr 205-9 20.012,00 zł 
- Budynek garaży - nr 115-19 109.040,49 zł 
- Budynek garażu autobusow II - nr brak 21.302,72 zł 
- Wiata z prefabrykatów - nr brak 5.599,20 zł 
- Drogi, place, suwnica 5 t. - nr 243-21 86.052,96 zł 
- Pozostałe drogi i place, rurociąg sprężonego powietrza, zbiornik ppoż., sieć wodociągo- 
wa, siec kanalizacyjna, ogrodzenie terenu oraz zieleń - ujęte są w cenie poszczegolnych 
obiektów jako prawo korzystania ze wspólnych urządzeń 
Uwaga: do poszczególnych obiektów przypisana jest minimalna powierzchnia gruntowa. 
Oferent może zlażyc ofertę na zakup większej powierzchni niż przypisana do danego 
obiektu. 


Wartość gruntu -16,50 zł/1 m 2 . 
Dokładniejsze dane znajdują się w operacie szacunkowym. Koszty pOdziału geodezyjnego 
oraz innych kosztow związanych ze sprzedażą. ponosi kupujący. 
Wartość łączna w/w nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju wynosi 1.530.100,00 zł. 
Pisemne oferty przetargowe zawierające nazwę oferenta, oferowaną cenę zakupu, sposób 
zapłaty zabezpieczonej gwarancją finansową lub w inny sposób, należy złożyc w terminie 
14 dni od daty ogłoszenia prasowego. pod adresem syndyka: 32-065 Krzeszowice, skrytka 
pocztowa 47, z dopiskiem: 
- .przetarg nieograniczony - Wisła. lub 
- .przetarg nieograniczony - Jastrzębie Zdrór. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty do skrytki pocztowej syndyka naJ- 
pożnie] 14 dnia od daty niniejszego ogłoszenia tylko w drodze przesyłki pocztowej na wska- 
zany wyżej adres (nie liczy się data stempla pocztowego przy wysyłce) oraz wpłacenie wa- 
dium w wysokości: 
w przypadku Wisły - 30.000,00 zł dla każdej nieruchomości lub 60.000,00 zł przy ofercie 
łącznej . 
w przypadku Jastrzębia Zdroju - 160.000,00 zł dla całej nieruchomości lub 10% dla po- 
szczegolnych Jej częsci. 
Wpłatę wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Gorni- 
czych "ROW" S.A. w likwidacji w Jastrzębiu Zdroju. założony w PKO BP SA w Chrzanowie. 
nr konta 10202384-240187-270-1, z dopiskiem, jakiej oferty dotyczy, natomiast kserokopię 
dowodu wpłaty należy dołączyc do oferty. 
Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, ktorego oferta zostanie 
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium nabywcy nieruchomości zostali zaliczone 
na poczet ceny, pozostafym - zostanie zwrócone. 
Otwarcie kopert dla wszystkich ofert nastąpi w biurze syndyka masy upadłości, w Jastrzę- 
biu Zdroju. przy ul. Kasztanowej 2, pokój nr 62, dnia 22 marca 2001 roku, o godz. 11.00. 
Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca (nabywcy). 
Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty lub do unie- 
ważnienia przetargu bez pOdania przyczyn. 
Nieruchomości można oglądac w godz. od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku włącz- 
nie. Regulamin przetargowy znajduje się w biurze syndyka w Krzeszowicach, przy ul. Kra- 
kowskiej 212 oraz w siedzibie Upadłego w Jastrzębiu ZdroJu, przy ul. Kasztanowej 2. 
InformacjI;) o nieruchomości można otrzymac w biurze syndyka lub telefonicznie u syndyka: 
012/282-10-69 lub 0-602/59-10-04. 


MATRYMONIALNE 
BIURA MATRYMONIALNE 


FOTO KATALOGI matrymonialne 
Solidne adresy. tplelunv panien. 
wdowo rolwledllonych. 
Charakterystyki męzczyzn. Calosc 
40 złotych. Doradztwo- "DyskreCJa". 
Zaufal zarJzwon: 0604 507 058. 
!
(11'1 
()b
!:.
r,
  .;;

;
;
..


:.


.
.- 
AMERYKANSKI hIt- tamo. 

.
.
..:
.
!...
fr..:.::'.
?: 
AMERYKANSKI hit tanio. 


.?'.
!.
.


:.' 

!.............. 
DŁUGt. pomoc wodzy5kanlu 
060 1.


.


:.
................ 
RADIA, CD samochodowe. 
tel. 0602-77 4-9R9. 
!?

?? ............. ................... on...... 


SZANSA dla samotnych. 032/299. 
Z!:.
.
'. .


.

?

:. '
'.................. 
UKRAINKI, Rosjanki. Ormli!nkl po!>lu 
blą Polakuw. 47-220 Kędzierzyn. 
p.:?
 !:........... !!.... ............. 
"AMANDA': mi!trymomalno-partner 


I.
:.

Ną

. 

:.?
'.. !
9!:?

..! ...... 


RO NE 


O O Amerykanskl hit. najtamej. 


.
.
..

.:

:.!

?
!.
...'!...............
		

/iv5521-2001-50-0024.djvu

			Program telewizyjny 
w Internecie pod 
adresem: 
www.telemagazyn.pl 


strona 


8 lute o 2001 


telewizja 


Moje drugie serce 


r 


I 


,. 


RTL 7, godz. 22.45 


Sarah moze uratować od 
śmiercI tylko przeszczep 
serca. Wreszcie dochodzi 
do udanej operacji 
i dzjewczyna rozpoczyna 
zycje z sercem Innej dwu- 
dziestolatki, Aljce. Rodzi- 
ce zmArłej nawiązują kon- 
takt z Sarah, która po 
pewnym czasie zaczyna 
mieć wrażenie, że dawczy- 
ni jej serca powoli przej- 
muje nad nią kontrolę. 
Wreszcie dziewczyna od- 
krywa prawdę o Alice... 
Dramat prod. niemiec- 
kiej. 
Re
yseria Domlnlque E. 
Othenln-Glrard. 
Występują: Bojana Gole- 
nac, Gottfrled John. 


Wezwanie 


, 


Polonia 
godz. 20.00 


Rok 19H3. FunkCjondriu 
SIP mIliCJi, nocą wyciągnęli 
lek.-Irk<: W(1rs/dw
ki('I
O po 
gotowli'J l domu I o
)(jlill 
w arcs[('((' 
Icdczym. Po- 

taW1ono JCJ Idrlut okra 
dll'nld I pohlCid Pd('Jentd. 
Wszystko 
kr11'fW' 110 rm 
to, ze dowody sprep(]roWC!- 
no, lecI kohj('\d unjcwln- 
nlond pr IP
If'(jllałi'J 
w aft S7CI£.. ponad rok. 
Dramat prod. polskiej. 
Występuje Jadwi
a Jan 
kowska-Cleslak (na 
zdic:clu). 


Polsat 
godz. 20.30 
Nic ich nie łączy 


David pracuje w agencji re 
klamowej. Jego zycie to p.t- 
smo sukcesów, rozrywclo. 
i krotkotrwa/ych romar sowo 
Z rodzicami utrzymuje j 
dy- 
nie kontakt telefoniczr ,y. Zy- 
cie Davida zmienia się, gdy 
jego matka odchodzi od ojca, 
starego i schorowanego czlo- 
wieka. David musi dokonać 
wyboru. 


Jedynka 


6.00 Kdwa cry heroota. w tym Wla 
domosc,: 6.05. 6.30, 7.00.7.25 
6.55 Giełda 
7.30 Telezakupy 
7.45 Kawa czy herbata 
8.15 Krakowskie Pr ledmieście 27 
8.30 WIadomoscI 
8.41 Pogoda 
8.45 . Mo Je miasteczko - serial 
9.10 Jedyneczka 
9.45 I3ajeczk, Jedyneczkl 
10.00 lincoln (3) - senal prod. USA 
10.55 ZUS radzI 
11.05 Dom pełen zWler ląt: Chornlk 
11.20 Ekran z kWiatkiem (1) 
11.25 . ABC reformy edukacji 
11.35 fajemnlce armii 
12.00 WIddomoścI 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Kontrasty 
12.25 Samo rycie 
12.45 Klan (438) telenow. (powt.) 
13.05 Do celu 
13.15 Wielka historia małych miast 
13.40 Do celu 
13.50 Katalog zabytkow (POwt.) 
14.00 Do celu 
14.20 The 1051 secret - lekcja 7 
14.35 Czas na komputer 
15.00 WIadomoscI 
15.10 Bezpieczna Jedynka 
15.30 . Szerokie tory 
16.00 Kwadrat 
16.30 Moda na sukces (1321) - ser. 
16.50 The Race 
17.00 Teleexpress 
17.20 Gosc Jedynki 
17.35 Klan (439) - telenowela TVP 
18.00 Pś w skokach narciarskich 
18.55 Wieczorynka 
19.10 Pś w skokach narciarskich 
20.05 WIddomoscI 
20.40 . Okruchy tycia: Ostatni ta- 
niec - film obycz. prod. USA 
22.15 Kromka kryminalna 
22.43 MoMor W,adom05cl 
23.1 O SportO-ł.y flesz 
23.20 MOJe rycie psa fdm fab. 
1.20 Rozmowy na no-ł.y wiek 
1.50 Bhzna po matce - reportaż 


TV4 


6.00 Muzyczny VIP 
7.00 KINOmaniaK 
7.30 Muryczne hsty 
8.30 Super Mano Brothers se- 
ndl animowany 
9.00 PIM serial dmmowany 
9.30 Był sohle złodlleJ - senal 
-,('n
dcYjny prod. kand£lyj
klf'J 
10.30 Allo. allo - senal komcdlo-ł.y 
prod. brytYJskiej 
11.00 Simon <;f'rlal komedlo-ł.y 
prod. dmerykan-,klel 
11.30 R%wc lat.J 70. senal ko 
mt'dlowy prod. amNyk,m<;kII'J 
12.00 s'mdokdn ,>,'ndl 
12.30 . Hawaje - lerlal kryminal- 
ny prod. amerykansklej 
13.25 KINOrndmdK 
13.55 MUiycmyVIP moll!,. mu 
iY( zny 
14.46 MU/yLln!'II.,ly m,1 Izyn 
rnul}'('tny 
16.45 G.Jrflf'ld ser. 
16.16 I'IM '>er. dld nHJmłodszyrh 
16.40 S,lIuJok,m ...pn.J1 
17.10 . Allo, allo - lerlal komedio 
wy prod. brytyjskiej 
17.45 D/lł'nmk 
18.00 Oh,l301hy ,,'nal kOIl1I'fllowy 
18.30 Pary/II" Dlue Sf'rlal 
19.30 ZwanowiJny!owlat Mll( olma 
!'/%II kornf'f!'owy prnr1 Inu'rykan 
.,kIP! 
20.00 l iJH"hlwum X 
20.50 D/lI'nluk I Inf. "lxlnOW(' 
20.06 . Świat według KloplIkich - 
lerlal komodlowy 
21.40 POjł'dym.k po 1"ldl II we.,\I'/II 
23.30 Młodu .,tUf Ihy WI,.,ll'fn 
1.30 
polkdjmy 
Ię 
2.00 MUI}'Ltnf' 1I-,ly 
3.00 Stn'f,1 P 


-
 


Komediodramat prod. USA. 
Retyseria Garry Marschall. 
Występują: Tom Hanks (na 
zdjęciu), Jackle Gleason. 


Dwójka 


7.30 DZIt'nnik krajowy serwis 
Informacyjny 
7.50 Studio urody - program 
rekreacYJno-sportO-ł.y 
8.00 Program lokalny 
8.30 Złotopolscy (299): Śmlerc Kę- 
sika telenowela TVP (powt.) 
9.00 Transmisja obrad S!'jmu 
14.55 . Ojczyzna-polszczyzna: 
Rozpodobnienia - upodobnienia 
15.10 Miaml Sdnds (24) - senal 
16.00 Panorama 
16.10 M jak mlłosc (8) - ser. (powt.) 
17.00 Polaków portret własny 
17.30 Program lokalny 
18.22 Pogoda 
18.30 Panoram.. 
18.50 Dwojkomanla 
18.55 Jeden z dZiesięcIu 
19.25 . Sto lat FilharmonII - ma- 
gazyn 
19.50 Studio sport, Mecz towarzyski 
w piłkę nozną. Poiska - Szwajcana 
20.50 Studio sport, Mecz towarzyski 
w piłkę nozną. Angha - H,szpama 
/w przerwie Panorama/ 
22.50 Sport-telegram (w przerwie 
23.00 Panorama 
23.16 Pogoda 
23.25 Auto 
23.40 . Magla prosto z serca - 
film łabo prod. francusko-angiel- 
skieJ. ret. Clare Peploe, wyk. 
Brldget Fonda, Russell Crowe 
LBta 50. Myra jest asystentką iluzjoni- 
sty zaręczoną z milionerem Wyatem. 
ktory startuje w wyborach prezydenc- 
kich. Aby pozegnac Się z publicznością. 
Myra daje ostatni występ przed slu- 
bem. Nie przypuszcza, ze tego WiecZOru 
dOjdzie do tragedii. Jej narzeczony przy 
padklem oddaje smiertelny slrzał do 
magika. Jego asystentka utrwala zaj- 
ście na khszy fotograficznej. Myra wyru- 
sza do Meksyku. gdzie ma nadLleję od- 
nalezc sławną szamankę. 
1.20 Jankesi I KonfederacI (051.)- 
senal prod. USA 
2.15 Europejski przegląd pI/karski 
2.40 Zakonczeme programu 


RTL7 


6.00 Teledyski 
6.05 Mana Emiha - telenoweld 
6.50 Odjazdowe kre
kowki: Ca 
'iper. Dragon Bali GT 
7.55 Cry bOIsz Się Clemno
l? - 
scndl dld m/odllezy 
8.20 . Izabella - telenowela 
9.10 Grd w przehojr - teleturmej 
9.40 Śmiej Się ralem l nami 
10.05 Crynnlk PSI II - senal fdnla 
btYI'znondUko-ł.y 
10.50 Zmk.Jj'łL"y ('7łowll'k - !dldl 
krymindlny 
11.45 . Wzywam dr. Brucknera - 
serial 
12.35 Trleshopplng 
13.40 IZdhPlla telenoweld prod 
[1Pruwldn'ikleJ 
14.25 M.lm EmilId tl'll'nowl'la 
15.15 Oc1Jdldowc krl...,kowkl: Ci! 
"ppr, Drdl
on 11111 GT 
16.20 CI}' tXJI
1 ."p, I;ll'mno
l? - 
'>(.nal dla młoo/lt'iy 
16.45 lmkdJl, co J"
l? 
22 45 . Mo je druglo lorce - dra- 
mAt p.ychologlczny 
0.26 W dkql m,ll' Il}'n 'n.,.I!"JI 
0.50 s'J
hlll !tllll('r P'>ycholq:WI 
ny 


Jedynka 
godz. 20.40 
Ostatni taniec 


Denise jest nauczycielką, jej mąi: Todd pracuje w szpi- 
talu jako pielęgniarz. Pochłonięci zarabianiem pienię- 
dzy coraz mniej czasu poświęcają sobie i dzieciom. 
Sytuacja zmienia się, gdy Todd spotyka w szpitalu 
swoją dawną nauczycielkę, Helen. Otacza opieką cho- 
rą na serce, samotną kobietę. Z czasem Jego rodzina 
rówmez się z mą zaprzyjaźnia. DZięki Helen Denise 
i Todd uswiddamiają sobie, że najważnif'jszymi spra- 
wami w ŻYCIU są rodzina i miłość. 


TVP Katowice 


7.00 Quasimodo - ser.amm. 
7.35 K/opoty z ZOSią - senal anlm. 
8.00 ŚILjskl Pegaz (powt.) 
8.25 Prognoza pogody 
8.35 Kroiowa serc - senal obycz. 
9.25 KSICjlkl z górnej połki 
9.30 Skal historu magazyn 
9.45 To jesttemat 
10.00 W labiryncie - ser. prod. pol. 
10.30 Aja rosnę 
10.45 Telekuner 
11.15 JAG. - WOjskowe Biuro Śled 
cze - Sf'r. prod. USA 
12.00 OdkI)') nowy sWlat - reportdz 
12.15 Usmlechnij Się Kabaret 
Przechowalnia 
13.00 Podroże koll'Jami Europy 
13.30 TelewIzYjny Mag. Przyrodniczy 
14.00 AktualnoścI 
14.10 . Projektantkl- ser. fab. 
14.35 Klan - ser. prod. polskiej 
15.00 Eneduerabe 
15.05 Wsrod prryJaclo! 
15.30 Koszałek Opałek 
16.00 Sport 
16.30 Cyrkowcy - senal 
17.00 Skala historii 
17.15 Aja rosnę (powt.) 
17.30 Magaryn beskidzki 
17.50 W,zytowkl- Program Biura 
reklamy 
18.00 Aktualnosci 
18.15 WIadomosci sportowe 
18.20 MiJgazyn telewlZ}'Jna 1 
19.00 . Kino wieczorne: Z czego 
smleJą się kobiety - film fab. 
20.35 Telekuner 
21.05 Mi/osc I namlętnoSĆ - senal 
fabularny prod. meksykanskieJ 
21.30 Aktualnosci 
21.40 WIadomosci sportowe 
21.45 Dzien jak co dzien 
22.00 Tojesttemat 
22.15 Polacy XX wieku - reportaż 
22.30 Wielki mały biznes 
23.00 . Jak oni to zbudowall- ser. 
dok. prod. angielskie j 
23.30 Kino mocne:Dr Popaul - film 
fabularny 
1.00 Zakonczeme programu 


Polonia 


6.00 - 8.15 K<1wa czy herbCndl anlm 
17.00 TI'I/ll'xprp<;s 
17.20 Go.,( jl'dynkl 
17.35 Ald I No: ROIOWf' okul.Jry 
17.50 S.Jlon Lwow<>kl reporldl 
18.05 Mim wyk/,II/y o mdXI 
pr.. 
wdch (pOWI) 
18.20 TI'I('/.JkuJlY 
18.36 Klan (4?H) (powt.) 
19.00 [)/I/,nnlk tf'lf'wllyJny 
19.15 Dohr.m(x'kd 
19.30 W,.nlonIlN I 
20 00 . Znmlnst dokumentu: We. 
zwanie - dramat prod. polskie) 
21.10 Pr zyrhod/llny odrł1!x/zllny 
22.10 Forum Polnmll1/' 
22.25 MIIM 
23.00 I'dnonmd 
23.15 
I)ort lell'l:rdlll 
23.20 Pilot (,ny!. re'llOrl.1I 
0.15 Okr1ol: W IKI.../uklw,lmll !-rll'hlll 
0.55 Monitor WI,nJomo'>ł-1 
1.26 6.00I'owlor/f'm,1 


Polsat 


6.00 Piosenka na ryC7eme 
7.00 ŚWiat według Bundych (75) - 
senal komedio-ł.y (Tylko z nadajni 
kow naziemnych lub dckoderow 
Polsatu) 
7.25 Casper (3) - serial amm. 
7.50 POlityczne graffiti 
8.00 Sekrety rodzinne 
8.30 Herkules (108) - serial przy- 
godo-ł.y 
9.30 Zbuntowany Amo! (202) - te- 
lenowela prod. Argentyna 
10.20 Florella (143) - senal obycz. 
11.15 Pogromcy złiJ (40) - senal 
12.05 Świat według Bundych (74) 
ser. kom. (Tylko z nadaJmkow na- 
zif'mnych lub dekoderow Polsatu) 
12.30 Życiowa szansa 
13.304 x4 
14.00 Dyżurny satyryk kraju 
14.30 Rodzina zastępcza (63) - pol- 
ski senal komediowy 
15.00 Pokemon (75) - ser. anim. 
15.30 InformaCJe 
15.55 Słodka trucizna (46) - serial 
16.45 Strażmk Teksasu (32) - ame- 
rykanski senal sensacyjny 
17.45 Florella (144) - ser.obycz. 
18.40 InformaCJe + Kuner TV 
19.05 Zbuntowany Anio! (203) se- 
rial prod. Argentyna 
20.00 Adam I Ewa (61) - ser. obycz. 
20.30 . Nic Ich nie łączy - 
komediodramat prod. USA (Za 
zgodą rodzicow) (Tylko z nadajnl- 
kow naziemnych lub dekoderow 
Polsatu) 
21.30 Losowdme LOTTO I SlClęśh 
wego Numerka 
22.45 Telewlryjne Biuro Sledcze 
(Tylko dla dorosłych) 
23.15 InformaCJe I blznf's informa 
Cje 
23.30 Prognoza pogody 
23.40 Polityczne graffiti 
23.55 Gr..Jcrykowle (50) - ser. kom. 
0.25 . Wibracje - film fab. USA 
(Tylko z nadajnlkow naziemnych) 
2.15 Muzyka na BIS 
5.00 Pozegname 


Canal+ 


7.00 DliJbelskl M/yn - filmy ani mo- 
Wdne (*) 
7.40 MInIsport +(odk.) 
7.45 Łapu Cdpu - chochliki telpwl 
ryJne (A) 
7.50 Aktualnosci hlmowe - (*) 
8.00 Rodzina plratow senal am 
mowany 
8.25 SIeroki Horyzont - rf'partal 
9.20 Długo I sZClę<;hwle - brlsn fil 
mOWd prIX!. USA 
11.20 Skrad/lona kolf'kCja kome 
d',1 
12.45 . List w butelce - melodra. 
mat 
14.55 Kr(lloWle 
zmalu drdmat 
o,ensaCYJny prod. USA 
16.35 (J(
pr. Powtork.l film krot 
kornpl r, '1O-ł.y 
16.45 . Idealna para - komedia 
romantyczna 
18.35 l.ll,mukl SI'nal 
19.00 O"dJPI!okl Młyn (A) 
19.20 NI/.prII'PIP(A) 
19.25 Dldbcl
kl Młyn (A) 
19.40 llllU G,pu (A) 
19.45 Minl.,port + nf'
y !oparto 
W(,(*) 
19.50 AkhJ.lllloś( I Fllmowl'(A) 
20.00 SWf'('lw,IIN 1('I'pnd.1 W(XJd 

11K'k 111m ohyczlJowy 
21.35 Monlprry Pop dokwnt'nt 
22.66 SOIlIlII',uk IV '>(%,1 ..111 
mowdny 
23.20 SUIK'nl('ser: f'olwll'k 
23.55 . Ukochany niewierny - me- 
lodramnt prod. USA 
1.55 SllIrdl,1 k/,Ullo;tW.1 dr.lln..t 
OhY"I,IJOWY 
3.46 l iJrclllwum X Umili r Prlxl. 
dll1f'ryk,mskl/'l 
6.45 lll
ułJIolJ(' IWlund dwrn.1I 


. 


. 


. 


. 


,I 
, 


. 


ił 


.  
" 


Film obyczajowy prod. USA. 
Retyseria Kevin DowIIng. 
Występują: Maureen O'Hara, 
Erlc Stoltz. 


TVN 


6.00 W niewoli uczuc - telenowe- 
liJ (50/100). Meksyk 
6.45 Telesklep 
7.00 Zakazane uczucia teleno- 
wela (49). Meksyk 
7.45 Super swinka (5/51) - serial 
animowany dla dZiecI 
8.10 . HE-MAN lwIadcy wszech- 
swlata (1/26) - lerlal animowa- 
ny dla dzieci 
8.35 Księ7niczka Slssi (1/52) 
serial animowany dla dziecI 
9.00 Telesklep 
10.00 Rozmo-ł.y w toku (powtorki) - 
talk show 
10.45 Milionerry (123) (powtorka) - 
teleturniej 
11.30 Mini Playback Show (powtor- 
ki) - program rozrywkO-ł.y 
12.35 lowcy skarbow (12/22) - 
Sf'nal przygodo-ł.y. USA 
13.35 . Na ratunek - serial fabu- 
larno-dokumentalny 
14.05 Super sWlnka (5/51) - serial 
14.35 HE MAN i władcy wszech- 
swiata (1/26) - serial anim. 
15.00 Księżniczka Slssi (1/52)- 
serial ammowany dla dzieci 
15.25 Zostan Gwiazdą (powtorki) 
16.30 TVN Fakty. pogoda 
16.50 Przeklęta miłosc telenow. 
17.45 WIzjer tvn - magazyn sensa- 
Cji i rozrywki (za zgpdą rodzicowI 
18.15 Rozmowy w toku - talk show 
19.00 TVN Fakty, sport, pogoda 
19.35 W mewoli uczuć - telenow. 
20.30 . Milionerzy - teleturniej 
21.20 Beverly Hills 90210 (58)- 
serial obyczajo-ł.y 
22.20 Nocne rozmowy w toku 
23.00 TVN Fakty 
23.10 Kropka nad i 
23.30 . Melrose Place (16) - ser. 
0.30 WIzjer tvn - magaryn sensa- 
cji i rozrywki (za 19odą rodzicowI 
1.00 Urzekła mnie TwoJa historia - 
1.30 Superwlzler mag. sensacji 
I rozrywki (za zgodą rodzlcow) 
1.55 Granlf' na zawołame pro- 
gram rozrywko-ł.y do r dna 


Wizja TV 


WIzja 1 
13.30 Jerry Spnng!'r. 14.00 lycle 
Slpltala, 14.45 Oprah Wlnfrcy 
przedst.:Jwla, 15.30 Inny SWI.:JI, 
16.15 Zycie zacryna Się po trrydzltJ- 
'ilce. 17.00 NIl' umiem. me hędę 
gotować. 17.30 Bt'verly Hllls 
90210,18.15 WOjny robotów. 
19.00 SIar Trek ser., 19.45 Kslę. 
ga Rekordow GUinnessa. 20.35 
Blokersl, 21.00 Mi/osc. rycie I takle 
tam, 22.00 frzf'cla pl,lnt'ta od Słon- 
CH. 22.30 Pdrd mI' do pary, 23.00 
Sekrf'ty kma. 23.30 Jt'rry Spnn
N 
bel cenzury, 0.151J10ker
1 .0.40 
lIf'avls I EJUltht'cld. 1.15 1.1Pd
y na 
smll'rć I zycie, 1.30 KSIIIP,a Rl'kor 
dow GUlnnffl.<;iI. 2.15 Z Id/d - ser. 
WIzja Sport 
14.00 [lIropPJ
klf' golf', 15.00 
Me('/1 hgl anpll'lsklf'j, 17.00 Kosz 
Zd kosi. 17.30 Mp('z SlwdJrana - 
I'ol
ka (na zywo), 20.00 MpC1111'.1 
N[JA, 22.00 lUllowt' WilkdqC. 
22.30 Plłk" ręclnll EJufldf'
hg.,. 
rCM 
20.00 Tr/el mus/klPll'rowlf' - film 
prl}'l USA 22.10 51.ll']a iJrktyc7na 
lf'hr.:J fdm 
ell". USA. 0.30 C/.Jrny 
d/ll'n w DI,l!"k R(K'k drdmdt USA. 
Natlonal OeoCraphlc 
14.00 l"by r.ltownlC/e, 15.00 ldgU 
łllllne, zndlplIont'. 16.00 Spr.lwa 
/}'Cla I śmll'rcl. 17.00 W smpgllllo 
dlll' 18.00 Dllwd o Midway. 19.00 
Sprytm' rru/py. 20.00 Słollt;c. 
21.00 N,IIWI/)k
/I' z n,llwlck
ch. 
Mo<,ly. 22.00 Szok kulturowy: Pll' 
mi/) IdIXllllfll,lIlf' pricl Ci,I", 23.00 
P(xJwodny df'lf'ktyw. Wrdkl Mor/d 
Snlfl/ll'mnl'/ o. 24.00 A'll.Jlor.,kl/J 
rdkll'ty. 1.00 S/onr I'.
		

/iv5521-2001-50-0025.djvu

			Najpierw z Grecją 


Pol,kJ repre/cntacj,1 w tenisie sto- 
łoW\m d/is w BrLegu Dolnym TO' 
legra 
WI
 pierwsi'}' mecz o miejsca 
10-12 w Superlid/c. Ich rywalami 
hC;d" Grecy. Stawk,1 t
j rywali/m.:ii. 
w ktorcj bierLc ud/ial rowniei dru- 
h nJ Rosji jc
t 10. miej
e gwaran- 
h.l.l'lce ud/i,II w mistrlOstwach Fu- 
ropy 2002 roku w /aglLCbiu 
w pierws/.cj k,ltcgorii. Przed miesią- 
ccm GrccjJ pokon,IIJ Ros]\: 3:U. 
Trener repre/.cntacji Pt)lski, Ste- 
fan Dryszel, powol,11 na to spotk,l- 
nie Lucjana BlasLc/yka (1'1(' 


Grcn/
IU), lilmJS/.a Kr/.cs/.cwskic- 
go (lTG lIoengen). Bartosza Su- 
chJ (Odra Roeben (jlo
ka Ksi
gio- 
nice) i M,lrcina Kusin
kicgo 
(Olimpia Unia Grud/ii!dL), ale 71.: 
wzglt;du na chorohę tego ostatnie- 
go awaryjnie .,sci4gt141" Wt
ciccha 
Kolod/.iejcl}'ka. kolcg
 kluhowego 
SuchJ 
() sile r}wali del-yduje przede 
wsl}'stkim dyspolycja KoIlinikosa 
Kreangi oral NtanielJ T
ioko
a. 
Obaj urodzili 
iC; w Rumunii, repre- 
l.cntowJli barwy tcgo kraju pod nit- 


MKS Czechowice-Dziedzice 


zwiskarni Cllin Kre,mga i D,miel 
Ookas, alc kilka lat tcmu prlenie- 
śli siC; do Grc
ji. 
Na
tc;pne meae w Superlidze 
naS/
1 kadra rolcgra w drugi
j po- 
lowie 200 l roku. / Rosj'l spotkamy 

ię II wrzesnia w Polsce i 20 grud- 
nia na wyjezdlie, d l Grckami re- 
wanllaplal1()wJny jest nJ 4 grud- 
nia. 
1'0 meczu reprelentanci prze- 
niosą się do Sopotu, gdLie od 
czwartku roLpoc",nąją si
 mistrza. 

tWd 1\)lski. _ L JAZ. 


Przebijanie głową 
sufitu 


Okazało się, te ubiegłoroczne 
sukcesy 20-letniej Barbary Bu- 
kowsklej - brązowy medal mi- 
strzostw Polski, tytuł wicemi- 
strzyni Europy juniorek oraz finał 
turnieju w Rzymie - nie były 
przypadkowe. frzy tygodnie tcmu 
pOdC7.a
 jedncgo z najhardl.iej pre- 
stiżowych turniejliw międL}'naro. 
dowych, w ParYlu, I",wodniczka 
MKS uechowice-D/icdlice z,1.i
ła 
v.ysokie. 7. miejsce. Na dodatek po- 
konalJ jcdną I n.ljleps/ych judo- 
czek na swiecic v. k,lt. 52 kg, bylą 
mistrlynię glohu. Francu/.kę Ma- 
rie.Gairc Rcstoux. 
- JUL w pierwsIej minucie wal- 
ki lJstosowalam moj4 uluhioną 
technikę, ouchi-gari podclc;cie 
nogi od wcwmltrL - i r}'WJlkd upa- 
dla na plecy - opowidda Bukow- 
ska. 
- Mial"il post
pu,jaki poc
'ni- 
la BJ,ia. jest fakt. le z tą 
,Imą La- 
wodnic/ką pr/egrał,1 rok temu na 
podohnym turni
ju w W.lTS/.awie 
mowi trcner kadry juniorek Ry- 
sl.ard R
idych. li) 7. micjsce z 1'01- 
ryi.ljcst na mi,lJ
 tego, na co ohec- 
nic ją stać. 
Dla Bukowskiej ten rok jest 
pr/.clomowy. 1\) pierw
/c - ,ak0l1- 
c/yla jUI karier
 w junior olch. po 


drugie - zmienila kJtegorię wago- 
wą L 48 na 52 kg. Jcj rywalizacja 
z Barbal"il Krzywd,11 Kielc. Jolan- 
tą Wt)jnarowicz l 01'0101 i Moniką 
Cahaj 7 Biclska-Bialej może wkrot- 
ce zaowocuje dl,1 Pol
ki medalem 
olimpijskim'! 
- Basia rolWija się prawidiowo. 
Jej atutem jest poprawność tech- 
niclIIJ. Podczas walki potrafi za- 

tosować rolne elemcnty kunsltu, 
pO/.a tym mysli podwIs walki, po- 
trafi wyciągać wnioski - chwali 
Rejdych. 
Bukowska jest tera7 gwia/d,1 
w malym c/.cchowickim MiędL}'S/- 
kolnym Kluhie Sportowym. Od 
swojego powstania, w 1993 roku. 
mOlc si
 on jednak pochwalic 36 
medalami indywiduJlnych mi- 
strzostw Polski. począwszy od mlo- 
dlików. ol skonclyws7V na senio- 
rach. 
- Wlasdwie nic posiadamy so- 
niorow. Basi,1 wyskocl}'la pierws7.a, 
to liderka. ktora pr/ecicra s/l,lki - 
mowi trener Boguslaw Tyl. 
Iyfto byly judoka GWJrdii Biel- 

k(t-Biała. Po I..konc/eniu k,lricry 
wyjcchal do Wioch. Gd} wrocil 
osicm lat temu otworL}'1 w Decho- 
v.icach fili
 hiehkiej (iwardii. 1'0. 
wItki bvly budowJniem I nic7.cgo. 


.. 


ł.... 


- Nie mielismy nawet swojej 
maty, trenowalismy na korytarlu, 
PW:l ktory co chwilC; przechodLiIi 
pilkarze, a ktoś wysoki musial się 
schylac, l.cby nie zrohic głową dLiu- 
ry w suficie - opowiada Iyl. 
Od 1997 roku sytudcja zaczę- 
ła się Lmieniac. Klubem laintere- 

owaly się wladLe miasta, co za- 
owocowa lo jego usamodlielnie- 
niem. Od roku nie ma już 
klopotów z salą. WladLe wyre- 
montowaly i adaptowaly dla po- 
tueh judoków bud}nck po orkie- 
str/c gorniaej. 
- WspólpracJ l mia
tcm ukła- 
da się pomyśl me. Jesteśmy mdłym 
kluhem: żyjemy z miejskich dota- 
cji oral ze skladek c/lonkowskich 
w W)sokosd 20 li miesięcznie. To 
nam wystarcza, nie mamy dlugów 
tv. ierd7i Tyl. 
Teraz l)U adeptów judo trenuje 
pięć a nawet s/esć ralY w t\go- 
dniu. W (Jechov.ic.leh nie hrJku- 
je utalcntowJnej mlOll/iery. 
- facy Lav.udnin jak Katal7)'- 
na Pilocik, Jakub Bulka, czy Ma- 
rck I()hola hyc moic jui v.krotee 
pÓjd" w ślady Barhar} Bukowskiej 
końcL}' z nad/icją trener Bogu- 
sław I
I. 


TOMASZ MUCHA 


W skrócie 


Wychowanka klubu z Czechowlc, Barbara Bukowska (na gorze), czyni stałe postępy. 


Policy florecllcl zaJęh czwarte mlt'Jsce 
w turniejU druzynoy,ym Pucharu ŚWiata 
w Seulu. Tnumfow,lh WłOSI. 
Zespoł Polpharmy VOW CUma Gdynia 
rozgromił W plCrwszym spotkamu 1/8 fi 
ndłu Eurohgl koszykarek grecki Sporting 
FI.l
h Ateny 146'39 (36'11, 29:12. 
'78:7.43:9). Rew,mz Jutro W Atend('h. 
Wyniki NBA: Bo!-.ton- Spali le 85:82. 
Chrłrlollt' IndlOm.1 82:72, Ptllldc1f'nllliJ 
Mllw,1I1kt'ł.Q 1 :fJH, Chl('"II
() GS Wn 
nurs 78:84. Hou5!on Portl,lI1d R9:95, 
Denvpr Orlnndo H6:93. Utah AII.m 
tn <)fJ:H2. . TOCHA, PAP 


Mają o co grać 


Dzisiaj o godz. 1 B w Pieka- 
rach Sląskich odbędzie się 
awansem mecz serii A pił 
karzy ręcznych. Miejscowa 
Olimpia podejmuje Sląsk 
Wrocław. 


Tym spotkaniem pod- 
opieczni Mariusza Gracki 
zakończą drugą rundę roz- 
grywek. Co prawda po so- 


botmej porażce w Kwidzy- 
nie stracili oni szansę na 
wejście do pierwszej 
..szóstki" I w następnej ta- 
zie będą walczyć o miejsca 
7 - 12, ale liczą się w niej 
wszystkie dotychczas zdo- 
byte punkty. Jest więc o co 
grać, bo w walce o utrzy- 
manie każdy punkt będzie 
cenny. _ rOCHA 


Gliwicka czwórka w kadrze 


strona 


28 lutqo 2001 


sport 


łł- 
Anna Swiszcz 


czeka na debiut 


W uhicglym tygodniu trener ko- 
biecej reprelentacji Polski w piIce 
ręcznej MJrek Karpinski ogłosił 
sklad kadry nd trwający od 13 do 
17 marca międ7ynarodowy tur- 
niej w Chebie r/ekonac, le decyzja 
o powołaniu gliwicLdnek byla 
strl411cm w d/iesiątkę. C11a czwor- 
k,1 w pclni potwierdLila reprezen- 
tacyjne ,Ispiracje prowJdLąc swoj 
zespoi do efektownego lwycięstwa 
(31):19). 
Na sLCLcgolną pochwalę 7.asłu- 
żyla SWiS7SL, dla ktorej turniej 
w Chehie będzie Sl.ansą na dehiut 
w ..dorosłej" repreLentacji. Jak do- 
tąd 24-letnia wychowanka Sosnicy 
ma na swym koncie wyst
p}. tylko 
w juniorskiej kadr/.c. 
Powolanie do repre/entacji 
hyło dla mnie sporym r'askoczo- 
nicm - mowi wychowanka Sosni- 
cy. - Na rozegraniu jcst w kadrze 
dui.a konkurencja i nic spodliewa- 
lam się. i.e szkoleniowiec LWroci na 
mnie UWJgę. 
Il..lglc;hicm gliwicZdnki l..agra- 
ły koncertov.o. W blc;d/ie b}li jcd- 
nak ci. ktorL}' sądliIi, l.c na dohrą 
dyspolvcj
 mi
jscowych wpl}'W 
lIla ohecnośc sAolcniowca reprc- 
l.cntacji. 
- Dopiero teral dowied/iałam 
się. ie trcncr Karpinski h}'1 na try- 
hunach mowiła po spotkaniu za- 
skoc70na 
'wivCl - Moi.e i dobrLc, 
że tak się stało. Gdyh}1l1 wiedliala 
wC/c
lIiei, pewnie hylah} m mocno 

 lestrc
OW,II1J i kto wie jak l.agrała- 
b}'m w dlisicjsrym meczu. 
W Sclekcjoncrb}1 pod wrai.cniem 
gry gliwiCl.anek. I" 
potkaniu pr/.c- 
r. kornie stwicrd/ił jednak, ie mCCl 
1. nieco go ro/C/.aH>w,II. 
Spodliewalem siC; wiC;kslVch 


. 


\  


. 


.  
! 

 


. 


Udane występy w lidze zaowocowały powołaniem Anny 
Świszcz do reprezentacji. 


emocji mowil selekcjoner. - Gr 01- 
ty pr/.ccic7 druga itrlecia druiynJ 
w naszej lidze. Przev.aga So
niC} 
byla tymclllsem mialdhlca. 

\visLCI potwierdLiła. l.c jest jedn4 
L najlepsl}'ch zawodnic/.ck prowa- 
d/
lcych grę w na.
1Ym kr,yu. W re- 
pre/cntacj i na tej pO/yci i bc;d/ie 
miala Jednak bardw dohre rywal- 
ki: Wiolettc; I uhereck4 i Aleksan- 
dl C; P	
			

/iv5521-2001-50-0026.djvu

			strona 


8 lute o 2001 


Slort 


\ 


Podobny poziom 


Ryszard Komornicki, były piłkarz Gornlka 
Zabrze, przez klika sezonow piłkarz Aarau. 
obecnie trener IV-ligowego Klckers Lucer- 
na. 
Szwajcarka pilka ma podobne problemy co 
polska i prezentuje podobny poZIOm. Ciągle 
słychac narzekania na brak pieniędzy. bo fut- 
boi w hierarchii sportowej jest niżej usytuowa 
rry niz - dla przykładu - narciarstwo czy golf. 
Dwa czy trzy kluby l-ligowe. a reszta walczy 
oprzezycle. 
Gra druzyny narodowej opiera Się na trzech 
doswiadczorrych pilkarzach: Ciriaco Sforzy, 


Stephane ChapUlsat i Kubilay Turkyllmazle. 
Ten pierwszy jest kontuzjowany I może nawet 
dobrze. że trener Enzo Trossero nie bedzie 
mogl z niego skorzystac. Zawodnik Bayernu 
nalezy do ludzI bardzo konflikto'ł<)'Ch I ciągle 
ma pretensje o w.;zystko i do w.;zystklch. 
Szwajcarzy lubią i potrafią grac z kontry - to na 
pewno Ich największy atut. Nie radzą sobie 
z atakiem poZYCYjnym. ale są zdyscyplinowani 
taktycznie. Mają dobrze opal1w, c7yli finalÓw MS. 
Sclekcjoncr ma uk
/taltowaną ka- 
drę i falC; cbpcrymentow jui daw- 
no l.ilkOllC/YI. Jcdnak SClOn dla re- 
pre/.cntacji nie ro/pOCl}'nJ siC; 7byt 
udanie. Najpierw kontu/ji dOlllal 
li>lna
1 \\'.lldoch. kapitan repre- 
lentacji i pod
tawowy obrOllca 
w jcdenJstce I" ngelJ. W sohotę 
urJ/U nahJwil siC; Andrlcj Ju
ko' 
wiak. Występ tl.,'I:\0 pierwvego prle- 
civ.ko Norwegii ,toi pod 1II,lkiem 
lap}tania. a ten drugi pov.lnlen 
hyc w pclni f(>rmy. Inny kandydat 
do gry w le
pole, Jacek Ił.lk. row- 
niei je
t kont u/jowany i hęd/ie się 
leClyl ai do c/.crwca. 
PO/ycja Jerlcgo Dudka 
w hramce je
t nicpodwaialna. 
I\.-wne miejscc w ohronic. pod niC- 
ohccnosc \\-hldoch,l, ma Jacek lic- 
liń
ki. Otwicra 
ię rov.niei 
/.m
J 
prlcd IOlllav.cm Ilajt'l. ktory nie- 
Ile lue/clJluje 
ię w meClach 
Sch,llke, iI.le,icni,1 pelnil rolę re/cr- 
wowego. Najwiękstc prohlemy Fn- 
gcl hęd/ie mi.lll/C
I.lwienicl1I li- 
nii pomocy, ho jedynym pewnla- 
kicm je
t Piotr Swierc/cwski. 
Ru\\nici nic wiadomo kto hc;d/je 
p,lrtncrcm 1 mmanucla (Ihsadche 
w Jt.lku. 
Oto wyhrancy J:ngclJ: hram- 
k.II"/C Jcr/Y Dudck i Adam Ma- 
tv,ck' ohroncy - lilm,lsl Klo,. 
10111,1" II,ljto, Mich,11 icwl,lkow, 
Marek KO/l11l1l\ki. Jacek lici in- 

ki, MJrck 1,lj"c, M,lriu
1 Ku- 
; kiclka: ro/gryw,lj"cy i nap,l
tnicy 
SI - PIOtr Swierc/cw
ki, 10111,1\1 
Idchel, J.lcek J\r/Yl1liwck, B,lr- 


S
lerczewskl w Ccltlcu? 
S/kockl klub plłkar
kl Ccltlc Glas- 
p,ow 7a1ntt:r
wallY jest pol}'ska 
nlf'm Piotra ŚwlerClewskle
o, gra- 
j-lcl'go olll'rnu' WP fr,JIlcII,>kil'j [3,1 
Stli. C!'ltlr lei Polaka gotowy jest 
1.lpl<.l(,I(: 2 miliony dol,Jrów. 


Działacze wodds'awsklej Odry porozumlo. 
II sIę z przedstawIcielami japońskiego dru. 
gollgowca Kioto Purple Sanga w 6prawle 
tran
łeru pllk.ula Piotra Sowll>za. Wv,lan- 
nil v I J.!!>onil pr/vleclldli do Ihl,ki w ,ohoII; 
Ilwodnik prlYf!otowujc si.. jlll do ,emilU, kt() 
ry rO/poclIlie ,iC; III III.IH:a Kwoty tran,ICIII 
I1IC uj.twlJlono 21J-lctni SOWI" podpJ\.111 1,1- 
I)oll\klm klubcm rocmy kontl.!kt _ TOCHA 


/'ilk.tr/c (iKS K,ltowilC, pr/chywaj;llY IJ.l/grupow,lIIiu n.1 
Węgr/cch, pr/.cgr,11i I lI-hgoW} III miCJ
cowYI1l Fe M,lrccli 
II: l (11:0). Mikulell.l' traiii w 
Iupck, a /'1 l:łulll.l Yahayi 
w polu brnvm 
dllol powinien podyktować l'Iul k.lmy i 
pok,I/.lc wł,:l!,icr,klenlll ohroncy C/crwon;, kallkl; lIlowi Iw.. 
nCI BOl!,u,I,IW K.tlll1l,lrcl-.. W ,potk.nllullle 1
11!,1.lh M.trllI
1 
MU"
lhk I Mm>,I,lw S/Il,IIICnCI, ktol/Y wyjcrh,lli na tl'I u- 
powanic k,ldry olil1lpil,kicl Jutro kalowlc/.lnie wrac,II'1 do 
krajII. . PRAlI 


Odrzucony protest 
1 uropej,>ka Unia Plłkeu
k,1 odr/u 


" 


.... 
. 


i 


Trener Jerzy Engel udziela na Cyprze ostatnich wskazowek. 


tO
1 KarwJn, linnasI Kielhn- 
WiCI, Pawcl Kry
l,llowicl. M,lr- 
ci n Icwlakow. I"mmanuel Oli
a- 
dchc. 
W kadr/e trencra Fn/O lfo
sc- 
ro 111 Ijduje ,iC; 211 pilkarl}( Najst,lr- 
S/YI1l i najskutecll1icjs/YIII rcpre- 
lentantCI1l ie
t .14-lctni J\uhil.IY 
liJrkyill1lM. ktnry Idohyl dotych- 
c/.I
.12 hr,lIlIki. Nalllllli.lst Steph.l- 
ne ('hapuis.lt I (iras
hoppcr
 lu- 
rych ma n,li"ił,:k
/e do
v.iadctenic 
w narodnwych harwach, howiem 
dntychc/.1\ rO/egral XII mcc/Ow, 

tr lcl.llilC w IIIch I II hr,lIuek. W kJ- 
dr/c nd mccl I 1\II,k,1 jc
t dwnch 
dcbiut,mtow. i'> rM picrwvy naro. 
dnwe slrojc hC;(!;1 micli ob/jł,: ,alu. 
'YC Oum,lr J\ol1llc I SC Freihul'l!, 
01.1/ ( iiOl gio ("onI inl I n' St (;,11- 
Icn. 


Tak toczy się pilka 


nla protpst AS Romy. ktom dom_l- 
1',.11.1 SIC: powtorlenla reWdnzowc 
go nJf'ClU 1/8 fInalu Pucharu 
UEfA l Llverpoolf'rn. Wf'olllg wło 

klCh d7i.lI.II'l}'. podcl"
 11'1'0 spo- 
tkdllla 5(,:d/l.l pope/ntl bł,ld tech- 
niczny. 


Aresztowany prezes 
rrellltl
k Chv<.llovsky. pr'l 'S Cze- 


Wynik le S/wajcaJ i,l. w kontek- 
ścic na
tępnych meC/OW, wydaie 
sił,: 
praw" drugol"l1;dn.l, ale dohrlc 
byloby W} grac. _ SOW 


Towarzysko 
Algieria SłowaCjd 1: 1 (1 :0). 
FranCJi'! Niemcy 1:0 (1:0). ZI 
d.-lIle (27). 
Dziś graJą: elllnllldCje MŚ 
2002: Portugalia Andora (gru- 
pa 2). Belgl	
			

/iv5521-2001-50-0027.djvu

			ł 1 


.. 


/U9 
.
łil 


aFI 
., '"- 
1
 1! 
- -
 


OH 
V P .,-... NER 


Polonia - KTH Krynica 3:1 


) 


.-- 


...a..J ,j. {A_ 
t Jt 
) 


1629 


5OO609f!CYr 


S 
PARTNEREM POLSKIEGO HOKEJA  


Na lodowiskach NHL 


Amatorzy jak Wygrana Bluesmenów, 
prawdziwi zawodowcy! pech Prongera 


Pi,lly mecz ladel"Vdowal o aWJn
ie 
Polonii do pollinJlu mi
trLOstw 
Pol
ki. Taki sccnJrius7 wypadków 
wielu przewidliało już na dlugo 
prled konfrontacją bytomian 
I '" n I KrynicJ. 
- Ryły to najbard/i
i wyrownJ- 
ne zcspoły w tej liI/ie rozgrywek - 
stwicrdlil skrl}'dlowy KTII, Artur 
Slusarczyk. - Nie chcialbym aby to 
nc ,.ahmuiah d!e prz.cgraliśmy 1.... 
amJtorami. I'rlecici większość za- 
wodnikow I Bytomia pracuje za- 
wodowo, a trenuje tylko wiecwra- 
mi. My żyjemy z hokeja i taki wy- 
nik to dla na
 wstyd! 
O porażce kryniczan 1:3 (O:u, 
0:3, 1:0) zadecydov.ala druga ter- 
cja. W 29 min po stTZJle Janusza 
SVpOSl.a l()maSl Jaworski odbil 
krąlek tUl przed siebie, a nadjci- 
di.ajill)' Jaroslav I lub nie lmaffio- 
wal tcj okalji. 
- li) hyl dCl)'duJze mecze już w piątek. 
gra się do trzech zwycięstw. _ 


Zmarł Andrzej Kapołka 
w poniedziałek w WIekU 65 lat zmarł Ardrzej Kapotka. Były międzyna- 
rodov.y sędzia hokej0'ł-Y. kwalifikator, wieloletni działacz PZHL Przez 
wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Gier I Dyscypliny. 
Dla polskiego hokeja jest to olbrzymia, niepowetowana strata _ 


. 
, l .. 

 
ł1 
l
 p "'-- 
- 
\ .- 
- 
\ .. 
-- - 
---- 
, 
. 


Radośc bytomian. "mutek Tomasza Jaworskiego (pierwszy z lewej) I jego kolegow. 


... . 


o 


. " 
. "''-''1 
..I:"
 
...':'" 
. 
illi
t 'ł · 
'I' ..... 
II · 


..,
 
. 4 
h.
 \.-

 


.
 n 

y, .t 


.' 


II 
 

 


f 


. 
..} 


- 


Nashvllle 26 28 8 2 62150-161 
Chicago 26 29 5 3 60173-184 
Columbus 19 31 7 6 51141-185 
Northwest Dlvlslon 
Colorado 40 12 9 2 91211-146 
Vancouver 32 21 5 5 74 196-184 
Edmonton 29 24 9 2 69 175-173 
Calgary 22 2511 4 59154-178 
Mlnnesota22 29 8 3 55133-154 


Paclf/c Divłslon 
San Jose 341810 078170-137 
Dallas 35 21 5 2 77174-151 
Phoenlx 29 1912 2 72163-150 
Los Angeles2726 8 1 63199-188 
Anahelm 18 33 8 5 49149-195 
Kolejno: zwycięstwa. porażki, re- 
misy, porażki po dogrywce. punkty, 
bramki. 


50060959/. 


- 


hsiai 


j 
CD 
. S .. . SI t .- 
I 
 I I I 
. .... 
j 


Udana Interwencja bramkarza Panter Roberto Luongo. 


Drużyna Sl Louis Blues pokona- 
ła San Jose Sharks 7:2, ale oku- 
piła to stratą swojego najlepsze- 
go zawodnika Chrisa Prongera. 
który już w pierwszej tercji zła- 
mał iewe przedramię I nie wystą- 
pi do konca regularnego sezonu, 
Ilokeista mOle mówić o spo- 
rym pechu, bowiem lalcdwie kil- 
ka dni wClesnicj wrocil do zespo- 
lu po kontulji kolana. 
Do 39. Iwycicstwa w ro/.gryw- 
kach ckipę zSl. Louis popro\\adzil 
Marty Reasoner, ktory swoje 24. 
urodliny uClcil dwomJ bramka- 
mi. T..lk7e dwoi raI}' na listc; strL.el- 
cow wpisal się Jochen licchI. 
Na hrak emocji nie mogli nJ- 
rlekJc kibice Diablow. lIokcisci 
z New Jersey do 52 mil1Utv prle- 
grywali jes/c7e z Panterami 2:3, 
ale w koncowce l.dol.lli 
tr/.cllc trI}' 
gole i pewnie lainkJ
owali kolcjne 
punkty. 
DramatyclI1Y l1r1chicg miala 
potYC/k,1 ('ill
ary Hall1es 7 Dallas 
Stars. 1>0 46 minuty gosl}odarle. 
po hrJmkach Walerie
o Burc'a, Ja- 
rome Iginla i Ron,llda l'ctrovickie- 
go prowadiiii 3:0. Wtedv jednak 
Brendan MOIT<)W zdobyl gola. a 11.1 
dwie minuty i d/iewictnJscie se- 
kund prled koncowil syren	
			

/iv5521-2001-50-0028.djvu

			strona 


lu o 2001 


sport 


Wyniki 


Konkurs Indywidualny 
na średniej skoczni 
1) lukasl Kruczek (Khm- 
czok Bystra) - 245,5 pkt 
(88,5 I 90,5 m) 
2) WOJciech Skuplen (WKS 
Zakopane) - 233,5 (83,5 
188) 
3) Tomlsław Tajner (KS WI- 
sla) - 227,5 (84,5 I 85) 
4) Robert Mateja (Wisła Za 
kopane) - 225,0 (82 186,5) 
5) Krystian D/ugopolskl (Wi- 
sła Zakopane) 222,5 
(85,5 I 82) 
6) Jan Mazoch (Frenstat) - 
220,0 (82,5 I 83,5) 
7) Tomasz Pochwała (Wista 
Zakopane) 218,5 (79,5 
185,5) 
8) Pavel Fizek (Frenstat) 
217,5 (80,5 i 84,5) 
9) Daniel Bachleda (WKS 
Zakopane) - 231,0 (84,5 
i 77,5) 
10) Grzegorz Sobczyk (WKS 
Zakopane) - 210,5 (80,5 
183,5) 


Konkurs 
drulynowy 
1) Wisła Zakopane (Tomasz 
Pochwała, Robert Mateja, 
Krystian Olugopolski) - 695 
pkt. 
2) TJ Frenstat (David Kry- 
ske, Pavel Flzek, jan Ma 
zoch) - 644 
3) WKS Zakopane (Grzegorz 
Sobczyk, Daniel Bachleda, 
Wojciech SkupIen) - 636,5 
4) WKS Zakopane II - 612 
5) KS Wisła - 611 
6) KLS Klimczak Bystra 
603,5. . 


[  


Nie dostanę powołania - za rok nie skaczę 


\ 


Oczywiscie, choc nie myślałem o jakims 
konkret",m kolorze. Udało się wywalczyć 
złoto, co cieszy mnie tym bardziej, ze jest 
to mOj pierwszy tytuł w karierze. Srebro 
i brąz JUZ mam. 
Czy dzisiejszymi skokami chclal pan 
udowodnie, te nale!)' się panu 
powrót do kadry? 
Niczego nie chciałem udowadniac, starto- 
wałem dla siebie. Zcmsze staram się ska- 
kac jak najlepiej i tylko dla siebie. ChciałlJjm 
l1jc w kadrze, ale to chyba nie calkiem od
 


mnie zalezy. Nie jestem do końca przekona- 
ny, czy to mistrzostwo będzie przepustką do 
reprezentacji. Sezon trwa, wielu zawtXJnikow 
chce IJjc w kadrze, ale nie jest ona dla każ- 
dego. 
Ale mote jeszcze pan w tym sezonie 
wystartuje w Pucharze świata? 
Nie wiem. ŻYJę z dnia na dzien. Dostoso- 
WUję się do tego, co przynosi los. jeżeli jed 
nak powołania nie otrzymam, to dokonczę 
tylko ten sezon I nie będę Się JUZ przygoto- 
wywal do kolejnego. . 


Rozmowa z mistrzem Polski, 
Łukaszem Kruczkiem 


Czy wladomosć o nieobecności 
Adama Malysza bardziej pana 
ucieszyla, czy zmartwiła? 
Raczej zmartwiła. GdylJj lJjł Adam rywaliza- 
Cja IJjIaIJj clekaw3za. W ten sposob mistrzo- 
stwa IJjIy trochę niepełne. Wiem, ze ludzie 
przyszli, żelJj zobaczyć Adama Małysza. 
Ale IIczyl pan na medal? 


Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym 


Malysz został przed progiem 


NictcJrtunnic ro/poc"ll 
ię dla 
Adama MałY
la, mi
tr7.a i wicem 1- 

t r/a światJ w 
kokach narci,lr- 
skich, krotki pohyt w rod/inncj 
Wi
le. Po huclllym powitaniu ho. 
hJtera I I ahti, który wyl"dow.l1 
sm igłowcem nJ stadionie Startu, 
kolcjnym punktem programu mial 
hyćjego 
tart w mi\tr/.o
tw,lch krJ- 
ju na 
I edniej 
kocll1i, jakic WC/o- 
raj odhvly siC; na Skalite w S/c/yr- 
ku. 
Choc \pod/iewanych tlumow 
nic bylo, to ch
ć mhacLCniJ nJ wla- 

nc oC/Y wy
tc;pu lidera Pucharu 
SwI,lta pr/.ejawilo trI}' tysiące fal1(lw. 
Tymc7J
em MałY
l do S/c/yrku 
nie dojcchal. Mimo woli rol
 jego 
r/.ecll1ikJ pra
owcgo musial pue- 
jąc selckcjoner Apoloniusl Tajncr. 
Ad,lm lad/wonil do mnie 
d/is rano i powied/iJI. l.e nie jest 
w slanic w
tae I lóika i pucjsc 
pr/e7 próg. Musialhym go chyha 
puywie/( tu na nosiach - tluma- 
c/yl Slkoleniowiec. Puypl:ltal mu 

i
 Jakiś 
tan I.apalny, we/walismy 
lekamI, ktÓry 1.a,lplikoWJI mu anty- 
biotyki. Mamy nad/iej
, ic boi mi- 
nie, ale nie jestc
my w stanie ohie- 
cac, 
 WYS!ilPi w środ
 nJ Malin- 
cc. 
O wiclc powalniejsrym prohle- 
mem nii re/ygnacia l£ 
tJrtu 
w Slcl}'rku moic być wyj,1J.d nJ ko. 
Icjnc /.awlJlly I)ucharu 
'wiata, jakie 
w sohotę odh
d 
i tJk wspaniale, ic do tego momen- 
tu obyło 
ię ba klopotÓw - pr/y- 
lIlal po chwili namy
'u. 
C/lonkowie repre7entacji nic 
mai4 wijtpliwosci co do pri'YClyn 
choroby. 
-lii 
iC; 
talo w nied/id; po kon- 
ku
ie dru7ynowym. l)o
/li
my nJ 
dekor,ICJC;, ktora miała trwać kilka- 
na
cie minut. d organil..ltor/v po- 
tr1Ymali na
 na mro/ie godzin
 - 
opowiada 1,ljner. - IiI by' jedyny 
momcnt, gdy l.awodnicy byli 
Iaho 
uhr,lI1i, he7 ocieplaClY na nogach. 
O ahscncji mislr/.I poinf(lrmo- 
WilllO dopiero po lakonC/eniu 
picrw
/ei punktowancj serii, a jako 
powód podano niewicJkic prohlcmy 
le 11lrowicm. Irudno si
 wic;c hyło 
d/iwie reakcji kihicI'Iw. ktorzy 
'Wjl- 
darni i niewyhrcdnymi okr/ykami 
dosadnie wyra/iIi 
woje roicIaro. 
w,lI1ie. W tłumie nie ,.ahr,lkło osóh, 
ktore podejr/cwJły Malyva ° cel
 
W4 l.mian
 planÓw i nicch
ć do wy- 
st
pu w m,llo dochodowych I.aW()- 
dJch. OvukiwJnie wld/Ow pr7el 
organi/.atoniw pr/ynioslo wic;c 
IIlJclllie wi
ccj ",kody nil pory t- 
ku. Spora gruP,1 widl1lw po pro
tu 
pr l£holalJ S /Iotych wydanych na 
hilet i opuscila 
koc/J1iC; prLCd dru- 
g<ł scną. 


., 


, 


. 


. 


.. 


. 


I 
1;- 


. 


...... 


,. 


. 


t 


, 


Zawody w Szczyrku obserwowalo okolo trzech tysięcy widzów. 


Pod IlIcohccnosć M,llyv.a łilwo- 
rytami l.awodl'lW hyli jego repre/£n- 
1,lcyjni kolcd/y, ale s7yki /
Imier/.al 
pokr/yillWJć im lukasI Kruc/£k. 
MI
trl Uniwersjady nic jest hrany 
pod uwagc; Pr/Y powolywaniu ka- 
dr}\ wi
c motywacjc; mi.ll hard/o 
dui
l. Jui picrws/.a scria w pełni po- 
twierd/iłJ informacje o wy
okicj 
formie Kruczka. Wynik 88,5 m po- 

tJwil go w komf(lrtowej \ytuacji. 
Daleko 1.11 jego plccami lJ1,11c11i się 
n,ljgroinicj
i konkurcnci. 
lui 1.11 miejscem medalowym 
wylądowal w picrw
/£j scrii linni- 
ilaw f:ljner. Syn 
c1ekcjonera, ktory 
w najhlii_vy weckend ,.adehiutuic 
w PucharLC Swiata, a niedawno r/.l- 


Bogactwo ty I ko pozorne 


Drutynowy konkurs w Szczyrku 
mial przynlesc sukces eklplc 
z Wi!.ly, dla ktorej rywalizacja 
z Zakopanem Jest przeclet spra- 
wą wyjątkowo prestUową. 
I ii:/ymy na Iloto, hc/ dwoch 
IAlan dekl,lI"owal pre/.c
 Amlr/q 
\v.1\OWIl'/, klory do o\I.ltnlcl chwi- 
li oc/cklwal Pll} hrdllllc na puy- 
1<1111 hurmi\tr/.I WI\Iy. 
(i'ownym mlllałowcem tcgo 
Inumfu mi,11 hYI Jednak Adam 
M,Ilyv (idy mtonn,Icj.1 o .)(o'go 1lI
 
ohecllll\cl 10\tal.1 potwlcrdl1lnJ 
go\pod,lrlOm miny Ir/.cdly. 
lerM to h<;dlle 
1I;lko o Jaki 


kolwick mcdal, lilWOrylCIll wydaje 
siC; Wi
la, .llc /,Ikopanc - gOr/ko 
Illrtowal trcner Jan S/turc. 
BI,lk M.lly
/a wyralIlie lilie- 
chęcilicI klhlCow Po .ł..lkon
/cniu 
tUllllcJullldywidll.llne
f) rywali/.l- 
ClC; 1.c
poIOWil \Icd/ilo lui niewIcIe 
osoh. Nalwytlw,II\1 oU1ynJ.lli icd- 
nJk solili n,1 pOI"l je; \kokow. ('hoc 
w ml
lrlO\twal'h ł\ll,kl wv\I,lrto- 
w,Ilo O\lem kluhow, to w IInaj!,a- 
mach wllc;lo Udll,11 l H Ir Ivo\oho. 
wy
h Cklll Nlcktore kluby wy,t,lwi- 
Iv howiclII po kil k,I/.c,polow. 
lo dld n,l
 po pnl\!u ok""d, 
hy chlolKY 
ohle po..k,lk,lh Pr/Y- 


MUL Tl j _ Wtorek, 27 lutego br.: 
L TEK 1,5,11,14,15,20,23,40,43,47, 
52,58,60,61.62,66,69,75,76,77 
_ PoniedzIAłek, 26 lutego br.: 
80,32,66,39,67,22,58, 16,28,2,7,56,71, 15,6,27,62,79,14.46 


1II.lwali s/kolcniowcy. Alc ten 
thllll lo lrodlę t,lkie hogatc POlO' 
ry, ho dohrych skokow hC;d/ic jcd- 
nak niewicIe. 


Ihl
kim /awodnikom wy
oko 
popr lecI kC; lawlcsih gosl'le 
/ (/cch. Hipa I'rcnslalu /1lobyla 
o
tatcc/nic \rchrny mcd,d. f)lIi.a 


'9 


- ,\ 
," 4 
 .. J 
,
 
'
 It \
 , . 
Alt. 
H 
 , 10' 
I 
, t I. 
. '. 
 
. , 
II \ i
 . 
ł 
" 
I O , 
e 
SZCZYRK 3 
Podium konkursu drutynowego. 
n 
o. 1'0. 


d/ill d/iclil pOdClllS ()golnopolskici 
Olimpiady Mlod/ieiy, w drugiei 
prohic osi'lgmll 85 metrow i wsko- 
c/yl na podium. Najdluis/Y wynik 
scrij lmlW o
i;lgn'll Kruc/ek. 
- Nic chcę o t
i sprawie jui roz- 
mawiac. ł uk,l
1 miJI 
woiil Si'.IIIS
. 
W kraju 
kac/e lIlakomicic, ale 1.11 
graniCtelICl. Czy kto., musI byc 
m JtrZI m, albo trI' 'hd pr ICf'r;jc 
l<1kli!d, IPIJj c/lowlCk Się Of!o 
hl nil .0 poirytowany ocJpo 
WICd/kl1 na pyldnIe> eJ1I1 nnlkd 
rl'J. 
Al,' ,/!"rokl u,)f11II'Ch 1110wII ('u,> 
IIm'''''I.... 


- 


- 
- 
- 
- 


- 
-  
- 


=