/iv5521-2001-91-0001.djvu

			.;I..U........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


( II 
I I 
II 
II 
I 


Wr)KO(Z a 
 
 

 
vvvvvv. naszem iasto. pl 


Juz iesleimy. I 
.sosnowlec.naszemlasto.pl 


, 


Środa, 18 kwl a 2001 r. 


Nr 91 ; 700) 


To zemsta za skuteczne zwalczanie przestępczości 
metody śledztwa policjanci zjeleśni 


. 


Czterech chłopców zjeleśni 
twierdzi, fe tamtejsi policjanci 
znęcali się nad nimi I bill Ich pod- 
czas przesłuchano Policjanci za- 
przeczają. 
- Prawie cztery godziny 
wisiałem w korytarzu ko- 
mendy prrykuty kaj- 
dankami do drabinki 
wiodącej na dach. 
Policjanci podcho- 
d/iii i który chcial, 
 
to mnie bil - mówi 
Krzysztof C. 7 Jeleśni. 
- Chcieli, żebym sił. pr7Y- 
Lnał do krawjeży radia. 
Brat Krzysztola, Mariusz, 
opowiada, il:: obito mu głowę pla- 
stykową butelką napelnioną wod". 
Też był pr/.csluchiwany w tej spra- 
wie. Koląjny miody mieslkaniec Je- 
lesni, Ibmas/ II. mowi, jak w lutym 
policjanci wyci,lglll,:li go hoso 7 do- 
mu i po śniegu wlekli do radiowo- 
7U. - Trzaskali mnie otwarl" dloni" 
po twarty i calej ginwie mowi. 
Jan K., l1<\imlodsry / chłopcÓw 
ma 11 la!. I)rtedstawia n,lipowai- 
nich/c o\k.lrlenia: Najpierw do- 
stalem w bfluch / kol,m.1 - mowi. 
- Pó/niej ka/.ali mi \ił. poloiyć na 
podlod/e i deptali mi po palc.u:h. 
Nic mowił. jui o 7wyklym biciu. liI 
normalka... Bij" mnie /.a ka/dym 
ra/em, jak pr /ychod/I; na policjI;. 
[rtech sposrod c/terech na- 
s/ych ro/11I0WCOW ma na koncie po 
kilka wlam.m do domkow letnisko. 


Indeks 350516 


(j
 
iD 
0+ 
I 


I WASZE STRONY I 


, 


Cena 110 zł (w tym VAT) 


bronią się przed zarzutami o niedozwolone 


. 


I 


. 


. 


.. 


I 


ją brutalność, zaprzecza, aby takje 
wydarzenia mialy miejsce. - Oni 
od początku odgrażali się, że da- 
dzą nam popalić - mówi. - Powie- 
d7ieli, że się zemszczą. Nigdy niko- 
go nie biłem, a tym bardziej ich, 
w dodatku na komisariacie. Chlop- 
cy opowiadają bajki, bo mnie nie 
lubią i mszczą się za to, że prryczy- 
nilem się do wykry- 
cia grupy okrada- 
jącej domki let- 
niskowe, do 
której oni 
właśnie nale- 
leli. 
Jego 
pr7eloiony, 
7astępca 
komendan- 
ta policji 
w Jelesni, 
Krzysztof 
Balasek mÓwi o nim: To facet 
o mił.kkim sercu, za mił.kkim jdk 
nd policjanta. Nic wierzę, leby 
mogl komus prtyłolYć, w dodatku 
na komisariacie. Ci chlopcy usiłu- 
j,1 się tera/ bronić, bo wied7
1, że 
mocno nahroili. 
Krtysick ijego kolcd/y ost\"7ega- 
li poliąiantow, że poskarią sił. nd ich 
metody. - Smiali się tylko jOlowiii, 
i.c nikt nam nic uwierty, bo nie ma- 
my dowodÓw - mÓwi cała c7worka. 
Chłopcy twienlr.\. że inni policjanci 
l Jcleśni wid/ieli, co sil; d1.ieje. 
KRZYSZTOF OREMUS 


" 


) 


wych na terenie ŻywiecczY7Jly. 
O brutalności niektórych policjan- 
tów z Jeleśni opowiadąją jednak 
również inni młodzi ludzie. Ci nie 


cydenty / domniema- 
nym biciem, wskazu- 
jąc na daty zdarzen. 
Podają też ndzwisko 
policjanta, który bil naj- 
częściej. Innego agre- 
sywnego funkcjonariu- 
Sl.a dokladnie opisują. 
Policjant, któremu 
młodzi ludzie zarzuca- 


'\ 


\ 
\,,-- 


\ 


są 
/.	
			

/iv5521-2001-91-0002.djvu

			strona 


kwletn a 2001 


dziś 


'II' Jestem wierzącym i prak- 
tykującym katolikiem i dlate 
go chciałem zaprotestować 
przecIw WYPowiedziom oraz 
działamom, stosowanym 
przez ks. prałata Jankow- 
skiego. To, co on wyprawia, 
kompromituje społecznośc 
chrześcijańską. Zresztą Jego 
zachowanie jest równiez 
sprzeczne z ideałami, głoszo- 
nymi przez Ojca Świętego. 
Czesław Keros 
z Mysłowic 


'II' Emerytury powinny byc 
waloryzowane jednakowo. 
Przecież kiedyś me każdy 
mógł mieć wysokie zarobki. 
Nie każdy mógł pracować 
w niedziele, żeby sobie wy- 
pracować taką emeryturę. 
Stanisław Józek z Gliwic 


'II' Ucieszyłam się, kiedy wy- 
czytałam w waszej gazecie, I 
ze elewacja teatru będzie za- ; 
bezpieczona przed grafficia- i 
rzami. Moim zdaniem, mia- 
 
sto powmno znaleźć środki 
na zabezpieczenie w podob- 
ny sposob wszystkich budyn- 
ków w Częstochowie 
Grafyna N. z Częstochowy 


'II' Zgadzam się z zamiesz- 
czonym w .;Trybunie Śląskiej" 
głosem, że film "Święta wOJ- 
na" osmiesza Ślązaków. Sa- 
ma pochodzę z Ostrołęki, ale 
mam męza Slązaka i na Slą- 
sku mieszkam od 37 lat. 
Wstydzę się, kiedy jadę do 
rodziny, a tam smieją Się 
z nas, jak z ostatmch przy- 
głupow. A przeciez my nie je- 
stesmy tacy jak Bercikl My- 
się, ze emisja kolejnych od 
clnkow tego filmu powinna 
zostac przerwana. 
Alfreda Ch'apek 
z Wodzlsławla Śląskiego 


OPRAC. MOD, MIlIlIS, UB, 001 


Głosy zamieszczane w tej 
rubryce są Indywidualnym' 
opiniami Czytelników. 


Na Wasl£ p;lal1ła ClekalT¥ od 
JX)rl1edziałku do sd::dy od g:xiz. 
11 do 13. 
Bielsko Biała 812-55-53 
Czę.,tochowa 324-79-54 
KatOWice 253-89-27 
Rybnik 422-21-76 
Sosnowiec 266-80-80 


ślĄSKA 


Pol 


BIOM ET 


il 


Sytuacja biometeorologiczna 
niekorzystna. U meteopatów 
utrzyma się zmniejszona 
sprawnosć psychofizyczna. 


Planujemy wielką majówkę 


. 


k potrafi 
wy- 


Pogoda na środę 18 kwietnia 2001 CiŚNIENIE 
Opole Częstochowa .9 ATMOSFERYCZNE 
8 9. Kielce -1 
Katowice 1040 
\

\ 1030 
10 \

\\ 1020 1013 1017 
Kraków 1010 
1010 
9 1000 
Bielsko-B}ała 1

 990 
Zakopane \ \ 980 
970 
, 960 
wczorl) dZI' Jutro 


I 


, 
czywac 


Jeszcze dobrze nie zaaklimatyzo- 
waliśmy się w pracy po świątecz- 
nej przerwie, a juf planujemy 
kolejnych kilka dni odpoczyn- 
ku. Wkrótce "wielka ma- 
jowka". Dla ohrotnych 
i przewidujljcych m07.e 
to być nawet d/iewil;ć 
dni leniuchowania. 
Najbardziej zado- 
wo'onc - poza oczywi- 
scie samymi wypoczy- 
wającymi - są z tego 
powodu biura podróży. 
W wielu z nich już 
dawno nic ma wolnych 
miejsc na "wielką ma- 
jowkł.". W tej chwili 
nie mamy jU7 7.adnych 
ofert na długi mdjowy 
weekend mÓwi Tere- 
sa Stec, pracownica ka- 
towickiego biura po- 
dró7y. Klienci rezer- 


a. _ 
VŁię 
d/i
iaj, o god/. ) I w budyn- 
ku /wi4/ków /awodowych 
pr7Y ul. Dąhrow!>kicgo 23 
w Katowicach. Ndtomiast 
po południu, na god/. 
ł5.30 /aplanowano spotka- 
nie JcTlego S/majd/ińskie- 
go z mics/kańcami Sosnow- 
ca. Odhł.d7ie sił. ono w Klu- 
bic Kicpury, d jego tcmatcm 
bl;d/ie ,,)I'dń!>lwo pr lyjalne 
dla ohywatcl.I". _ EM 
Zarząd Związku Gorno- 
81ąsklego na UroC7YSto
ć 
wrl;c/cnid Nagrody imienia 
Wojciechd KorlJntego. l Jro- 
ctystO!IC odhł.d/ie sił. 19 hm. 
w pr/.C(ld/ień urod/in 
hj- 
ciechll Korfantego o god/. 
I 7.3() w Sali AudytoryjncJ Bi- 
blioteki Sl4
kiei w Katowi- 


wowali u nas wycieclki jui w styczniu i lu- 
tym. Zwłas/cza, 7e w tych miesi4cach mieli- 
smy promocję i moina bylo skoT7ystac z na- 
prawdł. dUlej /niiki. 7 tego, co lauwalyliśmy, 
w tym se70nie dość dU7.e lainteresowanie to- 
warzysry wyjazdom na Majorkę i Kretę. 
Pracownicy biur podró7Y zauwa7yli rów- 
niel inną ciekdwą prawidłowość. - Nie ma- 
my iadnych relerwacji na wyciec7ki krajo- 
we - mówi Barbara IIrydliuk, pracownica 
inncgo katowickiego biura. - Klienci wybie- 
rają najclł.ściej Kretę, Turcję i Maroko. 
Wił.kszość turystów rezerwowała wYJa7dy 
jui. w styc7niu i lutym. 
Wygląda więc nd to, że święta nic nad- 
slarpnł.ły 7byt naszych portfeli. Być m07e za- 
cryna u nas obowiąrywać 7drowy obyclaj, na- 
kalUjący wyddwać wił.cej na podró:7e niż na 
jed7enie? _ ASZ 


LICZBA DNIA 


9 tyle dni wolnego będą mogli mieć d, 
którzy zaplanowali sobie urlop na 
pierwszy tydzień maja. Co najcie- 
kawsze - będą mogli odpoczywać tak długo 
biorąc jedynie trzy dni urlopu. Pierwszy i trze- 
d maja są dniami ustawaY.u wolnymi od pra- 
cy, wystarczy więc wziąć wolne na poniedzia- 
łek, środę i piątek. Dawno już majowe swię- 
ta nie ulażyły się tak korzystnie. _ ASZ 


Kucharze czekają 
na Klaudiusza 


cach. Pod 7dpros7cniem 
podpisali się: profesor Jan 
Malicki, pT7ewodnic/.ący Ko. 
misji Nagrody oral mgr Je- 
rzy Smiałek, prezes lwią/ku 
GÓrnosląskiego. _ MU 
Polskie Lobby Przemy- 
słowe Im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego na Ogol- 
nopolsk ie Foru m "Sposoby 
ratowania polskiego hutnic- 
twa", które odbł.d/ie sił. 
w c7wartek, II) kwietnia, 
w duh Wyd/iału laT/ąd/a- 
nia )lolilechniki C/ł.!>to- 
chowskiej. Wstł.pem do dys- 
kusji, na ktorą /dproswno 
pr /edstawicieli ws/ystkich 
/wi'l/kow mwodowych d7ia- 
łających w bnmiy hutnic7ej 
IIIdją hyc wysl.\picnld eks- 
pertow, ktoTlY m.in. oceni" 
T14dowy program p T1e- 
ks/tałceń pr7cmysłu hutni- 
c/ego. _ MAX 


Klaudius/,jeden / miesl.kHńców do- 
mu ,Wielkiego Brata" rodowity SI,,- 
7ak, ma swoich wiernych fanow 
w
Tł)d... kucharry 7 Ilotelu Wars/.awa 
w Kdtowicach. Wlaśnic im /adedy. 
kował swą pilił.. ktor4 puyrząd7ił 
wra/ / innym "dobrowolnym wię/- 
niem" Janu!>l.cm. 
- Na ekrdnie Klaudius/ jest t.lki 
Sdm jak w i.yciu - mily i bardl.O ko- 
'clenski. )10/.11 tym, wesoły i dowcip- 
ny opowidda jego kolega Michal 
Keil, leż /.awodowy kuch ar l/ IIote- 
lu War
/.awa. - KldudiuS7 I.anim wy- 
jechał do Niemiec odbywal u nas 
praktykł., a polem pr/.c7 dwa 'ata pra- 
cował. 
Do lej pory /fes/t" ile ra7Y jest 
w )lobce odwiedm kuchnil;, w ktÓrej 
nauctył sil; swojego 1:lchu, WYSyld im 
brtki / wak,.cji ora/ / ok.17ji 
wi'll. 
Jak twierd/
I jcgo koletl/y, był wyjąt- 
kowo u/.dolniony kulin.lfnic, taś ho- 


tclowa kuchnia jak iadna inna ddła 
moiliwość sk.!lr7ystania z najlep!>lych 
produktow i eglOtyclllych pTlypraw. 
Ciągnł.lo go jednak do kuchni ory- 
gil1dlnych: najpierw włoskiej, a po- 
tem jdpońskiej wspomina Keil, 
ktory od C7.aSU do c/asu podgląda 
Klaudius/a na srchrnym ekranie. 
Jcgo /daniem to widśnie cieka- 
wosć swiata i iyci,l, a nic pieniąd/.c 
i chęc /rohlcnia kariery, spowodowa- 
ły, ie Klaudius/ wy!>!<,pil w pmgra- 
mie. - A'e oClywiście chcemy, icby 
lo on wygral i 19drnął całą pulł. dla 
siebie. 
Kuch.lr7e l' hotelu /.amier7ają 
specjalnie pT7ywitac swojego koległ. 
po fachu, ale jes/.c/.c nic wiedl<', ja- 
ką mu pTlyrz.ld/.ą potrawł.. t7Y /fe- 
waniują ,ił. mutci piWI'! Rac/ej bł.- 
d/ic to danic h.ml/iej wymyslne np. 
stck Big Brothcr, ..Ibo /UP,I Wielkie- 
go Brata. _ AGA 


POGODA 
NA JUTRO 


( ZaChmurzenie 

 owite 
< 
- ł 
moiliwe opady 
ł"i 
ł  I 
K 4 mi_ 
..... 

-- 


temp. 

 


JlJlJlUU
UIIU\l 
18 


kwietnia 
2001 


Imieniny: 
Alicji, Apoloniusza. 
Bogusławy 


. 152 lata temu w Nieboczo- 
wach koło Raciborza urodził się 
Józef Wajda, proboszcz w Wodzi- 
sławiu i pobliskiej Kielczy, przed 
I wojną światową zakładał polskie 
biblioteki, bronił polskich intere- 
sów jako poseł w niemieckim 
parlamencie. 


. 135 lat temu w Dąbrowie Gór- 
niczej urodził się profesor Karol 
Adamiecki, w latach 1919-1933 
wykładowca na Politechnice War- 
szawskiej, inżynier technolog, ini- 
cjator nauki o organizacji pracy 
i kierownictwie, patron Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. 


. 56 lat temu Śląsk Opolski został 
oficjalnie włączony do Macierzy. 


Kadry 


Krzysztof Janik, /.Ostał s/cłcm 
kampanii wyborc/.cj Sojus/u Le- 
wicy DemokratYClnej oral Unii 
Pracy. Były wykladowcd na Wy- . 
d/iale Nauk )lolityclllych Uni- 
wersytctu Śląskiego od lat /naj- 
duje się w cwlÓwce najhdrd/iej 
prominentnych politykÓw S, D. 
Zlosliwi mówią, i.e tym Ta/cm 
cIeka go l.adanie hard/o łatwe, 
gdyi sondai:e od dawn.. wska/u- 
j" na /decydowane lwycięstwo 
łewicy. Janik 7.apowied/iał je d- 
n,lk, ie nic 7
1mierld z /.alożony- 
mi rł.kami c/ekac i pat Tleć jak 
bł.d/ie to poparcie rnslo. 
W skldd/ie s7tabu wyborC7e- 
go /nalatł sił. tei posel/ okrł.gu 
gliwickiego, chot: na co d/ien 
/wi'l/any 7C stolicą, Waclaw 
M.lTtyniuk, uchodllwo Pm
, Sp. z 0.0. 40 -098 Ka towi ce, ul. M łynskii1, ce ntrala (InformacJd): (032) ;b3 97 63,25J-92-J2, redaktor naczelny: MICICJ Slcrnhl"I,) (lei. 253-77 03) 
zastępca redaktora nacmlneco: Marek Nycz (tl.1. 253-83-82). redaktor wydania: MII
łdW Łukaszuk (tel. 253-79-97).lekretarze redakcJI: tel. 253-98-55, faks 253-79-97. Działy: gospodarczy. tel. 
 
253-77 9fi. rl'portf'rskl: tel-lfdks 253-78 24 I 2...3 8')-16 . kUltury: tel-lfaks 253-75 64; . InfolTT1dtor. lei. 253-71-23;. !>pOrtowy: tel. 253-89-33. /ąCZI1OSCIZ Czytelnikami: tel. 253-89-27 . fotorepor 

n.. 
ler<;kl. tl'I. 25.3-97 -63 w_ 445. MAGAZYN TŚI.: 11'1. 2b3 75-14 E mmł-tsICtrybuna-sl;1ska.com.pl: DODATKI: lei. 253 82-71. 253 88 89, E-mml:dodalkl@trybuna slaska.com.pl; TŚI. w InterneCie: vlWo/I.lry lIIłllIllIIOID
!1I 
bund IOwa DRUKPRESS, 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 50. Dzla' reklamy loCloszen: II> vII'""lIIJmmwPWI 
4O--CY.J8 KatOWice, ul. MłynsM 1. tli. (032) 253-78 74, e-m.J11: ogloslCnla@trybuna SI,lSkiI.com.pl, faks 253-99-2
. Dział marketingu: leI. (032) 253-73-91, 253-88-92, faks 253-97 -71. PlI'>5N 01\07 4
1
		

/iv5521-2001-91-0003.djvu

			W rocznicę powstania w Getcie Warszawskim 


... "", .. ,I ;-.f

1 
, ' ,. 
'.. y 
. f
 
'
I , ,,
 
, ł 
· J .1 l . 
\ \ strona 
, 
". 


Pamięci bohaterów 


z obecności przedstawiciela rządu RP. 
Podkreślał to kilkakrotnie, Zauważył tak- 
że, że większość nieporozumień między 
Polakami i Żydami bierze się z braku peł- 
nej informacji o blislkiej okupacji grozila kara śmierci 
za pomoc Zydom. Połowa medali "Spra- 
wiedliwy w.>rod narodrm świata" dostali 
Polacy - mówił F. Upman. _ JAR 


W całej Polsce na cmentarzach żydow- 
skich I W miejscach pamięci ludzie stara- 
ją się uczcić pamięć bohaterrm powsta- 
nia w Getcie Warszawskim. Nie możel1)' 
im dać nic procz pamięci, ale pamięć je- 
steśl1)' im winni zawsze - mówił Feliks 
Upman, przewodniczący Gminy Wyzna- 
niowej Żydow.;kiej w Katowicach. 
Wczoraj w samo południe, na cmentarzu 
żydow.;kim przy ul. Kozielskiej w KatrmI- 
cach oraz w centrum miasta, pod pomni- 


kiem stojącym na miejscu synagogi 
zniszczonej przez hitlerowców, złożom 
wiązanki kwiatów i odmówiom hebraj- 
skie modlitwy za zmarłych. 
Kwiaty złożył Wilibald Winkler, wojewoda 
śląski. Podkreśla/, ze jest pod ogromnym 
wrazemem bohaterstwa Żydrm, którzy 
nie mając szans na zwycięstwo wzniecili 
powstanie. Tylko po to, at}y umrzeć z god- 
n
ią. 
Przewodniczący Upman t}ył zadowolony 


r 


".11. 


""..s! 
"'10
 

. 
',"1,# :- 
1:. 
 .",. :JL.' 
\" 
 


r., '" 


'.. 


,
"t"J
 < , '}Io,",,, ... 


W Katowicach uczczono pamięć żydowskich bojownlkow. 


1ltkwietnla 2001 


Region 


darzenia 


Saperzy na estakadzie dworca 
w Katowicach 


Wiejska kłótnia skutecznie opóźnia budowę drogi wpisanej 
do europejskiego korytarza komunikacyjnego 


Bomba, czyli 
prześcieradło 


, 
I 


, 
I 


Sp 


r O 15 I metr 


z jednej strony. Na zdjęciu nic 
bylo widać elementów charakte- 
rystycznych dla bomb. Wykona- 
li więc drugie zdjł.cie, z innej 
strony. Efekt był taki sam. 
Wreszcie zdecydowali się roze- 
rwac papier, którym owinięty był 
tajemniczy przedmiot. Posłuży- 
ły do tego linki z kotwiczkami. 
Pakunek poruszy I się gwaltow- 
nie. Nic się jednak nie stało. 
Znajdujący się w holu głownym 
ludzie, przyglądali się akcji. Gdy 
jeden z saperów podszedl do 
paczki, wszyscy na chwilę za- 
marli. Policjant rozerwał papier. 
Okazało się, że w środku jest... 
prześcieradło. Po chwili życie na 
estakadzie powróci lo do normy. 
Policja nie podejrzewa, że 
podr7ucenie paczki było glupim 
dowcipem. - Prawdopodobnie 
ktoś wyrzucił rzecz, która nic by- 
ła mu potrzebna. A że akurat by- 
ło to tuż po opróżnieniu koszy, 
patrol dostrzegł pac7kę - stwier- 
dził podinspektor Ka7imierz 
Bednik, komendant V, komisa- 
riatu policji w Katowicach. '/a- 
pewnił też, że ka7dy podejwmy 
pakunek, bł.dlie uruchamial te- 
go typu akcję. - Najwa7nieisze 
jest be/picczeństwo ludzi - do- 
dał Bcdnik. 
MACIEJ MODZELEWSKI 


Alarm wszczęli policjanci pa- 
trolujący estakadę przed dwor- 
cem w Katowicach. W jednym 
z koszy na śmieci znaleźli dziw- 
nie wyglądającą paczkę. Ich 
czujność wzmogła tragedia, do 
której doszło dwa dni wcześniej 
w Marzęcicach w woj. warmin- 
sko-ma7Urskim. Wybuch bomby 
w koszu na śmieci urwal dłoń 
i mocno poranił tam U-letniego 
chlopca. 
Policjanci znaleźli paczkę tuż 
przed godz. 10. Natychmiast es- 
takadę zamknięto. Sprawdzono 
inne kosze na smieci. Ten z "wy- 
buchowym wkładem" zostal 
ogrodzony. Do dworca można 
się bylo dos tac jedynie wejścia- 
mi bocmymi lub dolnym, pod 
estakadą, przechodząc pr lez ru- 
chłiwą ulicę. Dopiero po kilku- 
nastu minutach pojawili sił. tam 
policjanci, kjcrujący ruchem. Do 
tcgo czasu przechodzący tamtę- 
dy lud7ie, tylko dlięki refleksowi 
kierowców nie kończyli życia 
pod kołami aut. 
Po godLinie podejrzam, pacz- 
ką lajł.li się policyjni saper7Y. 
Najpierw za pomocą linek z ko- 
twiczkami przewrócili kosz. 
W ten sam sposÓb wyci,umęli 
na 7ewn,ltr7 pac/kę. Aparatem 
rentgenowskim przeswietlili j,1 


Minister transportu osoblscie 
namawiał wczoraj wójtów Łody- 
gowlc I Buczkowlc do zakończe- 
nia dwuletniej kłótni o to, gdzie 
przebiegać ma 150 m międzyna- 
rodowej drogi ekspresowej. - 
Skońclyl się CI.aS na dyskusje. Te- 
ra/tT7eha podj"ć ostateczne decy- 
/je - mówił wczoraj Jerzy Wid/yk, 
minister transportu. 
Wid/.yk przyjechal na T07mowy 
ze skłoconymi wójtami do Łody- 
gowic. Namdwiał oba samoT/.ądy 
do 7awarcia ugody i podjęcia 
wspÓlnej decY7ji, co do przebiegu 
ekspresówki przel Łodygowice 
i Buc7kowice. ROlmowy toczono 
la 7amkniętymi dr7wiami, la kto- 
rym i czekali dliennikarze. Na kon- 
ferencjł. prasow4 minister wyszedł 
jednak sam. 
- Wci'li nie m,llgody - olnaj- 
mił Wid/yk. - Ale ond musi być. 
, to nąidalej /a kilka tygodni. Ta 
droga jest nam przecici ws7ystkim 
nie/wykle potT/ebna. Są na ni" 
pieni:ldze z europejskich fumlusly, 
alc nic dostaniemy ich, jeśli nie bę- 
d/iemy /nali pT/ehicgu calej. pla- 
nowanej trasy. 
Na ratie nic wiadomo, jak dro- 
ga zostanie poprowad/ona, bo 
gdyhy prlyjąć warianty, za k!orymi 


obstają skłocone gminy, to ekspre- 
sówka ro/minł.łaby się sama ze so- 
hą własnie na gr,lI1icy Łodygowic 
i Buczkowic. A tak być nie może. 
Wiem o tym, ale to nie nasza 
wina. My mamy dobrą wolę. To 
Huczkowice powinny teraz też ją 
wykalac - twierd7i Tadeusz Ban- 
dcrek, wĆ1it Łodygowic. 
- Dobrej woli u nas nie braku- 
je - przekonuje tymczasem wojt 
Buc7kowic Zbigniew Majcherclyk. 
- To Łodygowice muszą pójśc na 
kompromis. 
Generalna Dyrekcja Dróg Pu- 
blicmych opracowała c7tery wa- 
rianty prlehiegu trasy prlez spor- 
ne tereny. Ani jedcn nie pT7ypadł 
do gustu wspólnie obu wójtom. 
Ka7dy ma swoje racje - likwidacja 
pT/edsił.hiorstw przecinanych dro- 
g", wywłaslClenia gospodarstw, 
itd. 
Wójtowie skloconych ekspre- 
sówką gmin udliclali odpowied7i 
d7iennikaT/om stoj,lc po kilkana- 
ście mctniw jeden od drugiego. Na 
wspólne wystąpienie nie dali się 
namówić. Za to /.godnie jednym 
glosem stwierdlili, że "dogadać sił. 
tr7eha". Jak. tego wc/oraj nikt nic 
wied/ial, nawet minister osobiscie 
KRZYSZTOF OREMUS 

 
'OWIAT 
l
 


r 


Mllćwkił 


Zwardon 


2005 roku wybudowany ma t}yć je- 
den pas drogi z Bielska do Zwardo- 
nia, a do 2007 roku dodatkowy pas 
z Bielska do Żywca. Pierwszy raz 
W powojennej histoni Polski, przy 
okazji ekspresowki, budowane ma- 
ją być tunele - jeden wLalikach, 
o długości 860 m i dwa, mniejsze, 
między Mllówką a Żywcem. _ ORKA 


Droga ekspresowa S-94 prowa- 
dzić ma z Bielska-Białej do granicy 
państwa ze Słowacją w Zwardoniu 
fv¥;ie. Budowę 47,5 km ekspresów- 
ki podzielono na 11 odcinkrm. G0- 
towy jest już jeden, w Lalikach, któ- 
rego realizacja wzbudziła wielkie 
emocje okolicznych mieszkanców 
(pisaliśmy o tym wielokrotnre). Do  


Pacjent zmarł, 
choć badało go trzech lekarzy 


W kopalni 
gdzieś się pali 


Nie ma wątpliwości, że na jednym 
z pokładów w kopalni "Knurów" 
jest pozar. Wska/ujc nd to mił.dty 
innymi wykryte na dole w kopalni 
wysokic 
II;/.cnic tlcnku wl;gla. Jcd- 
nak do chwili, kicdy llllnykalismy 
numcr g:II.\..1y,jcdnoslkom ralowni- 
ctym nic udało sil; dotr/.cć do micj- 
sca poiaru. Nic wiadomo wil;C, ja- 
kie Sil jcgo ro/miary. 
O /llgroieniu poillTcm kicrow- 
niclwo kopalni mstalo powimlomio. 
ne w 
rodku nocy / ponied/iałku 
na wlorck. 1\1 chwili ws/yscy jui hy- 
li na micjscu. ll
talono, i.c !Mh 
il; 
prawdopodobnic IId po/iomic 6'iO 
w re.ionie nieClYl1l1ego od pewncgo 
C/11
U pol..ładu. W c/oraj w tym rei(}- 
nic kopalni d/ialaly 
pcąialne jcd- 
no
lki fatownic/.c, ktore starały sil; 
TU/poll1ać prryc/} nI; i ro/miary p(}- 
jaru. Nic udalo 
il; jedl1.\k dotr/cc 
do ogn i
ka pOlllrowcgo. 
Jak powicd/i,.1 n,lm Fdward 
Ru
inow
ki. 7ash;pca dyrcktora ko. 
palni "I\nurow" poj,lr w kopalni 
nic stwaT/a /.agroicnia dla lud/i. 
gdyi na poklad/je, nd ktoryl11 praw- 
dopmlohnic sil; pali. węgicljui nic 
jcst wydohywany. _ IZIS 


Ul 


minut po god/. 20 górnik 
/marł- 
- Nic pomogła natychmia- 
stowa reanimacja. Dopiero 
sekcja 7wlok wykatała, le Ta- 
deUSI T. mial wc krwi 5,5 pro- 
mila alkoholu, w mocZlI wy- 
kryto ai 6.1 promila - konty- 
nuuje prokurator Les/.ek 
Goławski. 
Boldania toksykologic7ne 
wyka/ały, ie bClposrcdni'l 
pT/YClyną /gonu bylo L.ltrucie 
alkoholcm etylowym. ChoT/ow- 
ska prokuratura lllnała, ie 
ws/yscy tTlcj Ickarze nic 
dopclniłi naleiycie swoich obo- 
wi",ków. Mogli chocial11ecic 
hadanic po/iomu alkoholu wc 
krwi, C7Y pr7eprowad/cnic 
FKG, lo mogłohy 7apobicc IgO- 
nowi lllasadniają prokurato- 
r7V. Ws/yscy tr7ej Ickarle 
odpowiedl<1 /a nieumyślnc 
spowodow.lI1ie śmierci, /a co 
gro/i do 5 lat po/bawicnia wol- 
ności. 


Trzech chorzowskich lekarzy 
odpowie przed Sądem Rejo- 
nowym za nie umyślne spo- 
wodowanie śmierci pacjen- 
ta. Chor/owska prokuratura 
pTlcsłala w tcj sprawic akt 
oskari.cnia - poinformował 
wC70raj "frybunł. ShISk'l" Le- 
stek (ioławski, f/cc7l1ik praso- 
wy Prokuratury Okrl;gowej 
w Katowicach. 
Spr.lwa dotyc/.y wydaT/cn, 
jakie TO/cgrały sił. w ("hoT/o- 
wic 14 C/Cfwca ubicgłcgo roku. 
Okolo god/iny 17 patrol cho- 
T/ow\kiej policji /auwaiylleią- 
cego na chodniku w centrum 
miasta ml,:ic/y/nl;. ('/uc było 
od nicgo wOJl ,liko holu. Ml;l- 
c/y/ny nic ud,IIo sil; ocucić. 
Choc oddychał, puls b}1 prawic 
niewyc/uwalny. Policjanci ma- 
Ic/li pTlY nim dokumcnty. 
Oka/alo sil;, ie spity do nie- 
IH/ytomności c/lowick to [a- 
deus/. 1'., gornik pracuj'lcy 
w kop,IIni "Polska-Wirek" 
w Rud/ic Sl:lskicj. 


- D/ialajilc 7godnie 7 pTlC- 
pisami, funkcjonariusle poli- 
cji 7awiadomili oficera dyiur- 
nego, a ten l kolei welwał ka- 
rctkl; pogotowia, która 
pojawiła sil; na micjscu /ddrlc- 
nia w ciilgu paru minut - do- 
daje prokurator Golawski. 
, cl	
			

/iv5521-2001-91-0004.djvu

			strona 


kwi 01 


wasze sprawy 


Zanim wybuchniesz - zadzwoń! 
Częstochowa (034)324-79-54 
Katowice (032)253-89-27 
Rybnik (032)422-21-76 
Bielsko-Biała (033)812-55-53 
Sosnowiec (032)266-80-80 


Kredyt 


W kWietniu zeszłego roku zaciągnąłem kredyt 
na bardzo korzystnych, jak mi Się wtedy wy 
dawało, warunkach. Osoba, z ktorą spisywa- 
łem umowę powiedziała mi, że pieniądze do- 
stanę po 6 - 7 tygodniach. Dopiero poźniej 
dowiedziałem Się, że kredyt przyznaje się na 
zasadzie losowania. Od roku spłacam więc ra- 
ty, a pozyczkl na oczy nie widziałem. Uważam, 
ze zostałem oszukany i przestrzegam Innych 
przed takimi "okazjami" - alarmuje FrancI- 
szek Kuzmiński, Czytelnik z Żor. 


F rancis7ek KU/min
ki potuebował pienied/Y 
nd budoWI; domu. Nie chciał jcdndk hllllu- 
lać 
il; na dUle sumy, od ktorych mu
iałby 
płdcic ogromne od
etki. W Rybniku tr.lIil na firmę, 
ktora proponowala krcdyt jak 7 maT/cn: l ]] tysię- 
cy lłotych, jdkie chciał P07YClYC l'ranci
/ek Kui- 
miński, musi alby mplacić tylko 6 ty
ił.cy tlotych od- 
\ctek. Cdłą kwote mogł ro/lo7Yć na 110 rat. 
- Pomy
lałem, ze to 1.11 piękne, icby było praw- 
dliwe. Ale mily P,1I1 wytłumacl}'ł mi, 7e firmd chce 
pomagac lud/iom, ktorry potr7ebują pienił.dlY na 
dom albo aulO. Nie intcrcsowało ich to czy pracujł., 
czy mdm stdły dochod. O tym, że aby otuymać pie- 
niądlc, mU
/.c byc wylo
owany, nic wiedlidlcm - ll\- 
klina 
Ię ro7j.alony iommin. 
/araz po spi
aniu umowy Francis/ek Kuzmiń- 
ski ll\c/.ął wpłdcac raty. - Na powltku co miesiąc 
płacilcm ]90 Ilutych, poźniej 240, bo firma "wyslla 
klientom napT/.eciw". W sumie, na konto prryslłej 
pO/ycl.ki i.or/..anm wpłacil jui ponad trty tysiące zlo- 
tych. 
- Ołowiekjest naiwny, cały WIS mi.lłem nad7ie- 
jł., ;;e w koncu mnie wylosują. W styc/niu i lutym 
byłem na lo
owaniu. To Jest obłł.d, jakie tam sił. dra- 
maty rozgrywają - wspomina pan Francivek. 
Ludzie, którlY - podobnie jak ndSI Crytelnik - 


. 


- 


Na kłopoty - ŚLĄSKA  
Z marzen 


- 


...-1 

 
:i 
. 
 
Ił 


--- 


.....- - 


Zakup w formie grup samofinansujących, na- 
zywany systemem argentyńskim, polega 
w uproszczeniu na zawarciu umowy na zakup 
domu lub auta na raty. W tym drugim przy- 
padku przedmiotem umowy może też być ja- 
kiś inny towar. Z osób, które podpisują umo- 
wę, tworzone są kilkusetosobowe grupy. Każ- 
dy czlonek co miesiąc wpłaca ratę, z czego 
powstaje fundusz grupy. Raz w miesiącu lo- 
sowana jest asygnata towarowa. Na wyloso- 
wanie mazna czekać do 2,5 roku. _ 


I 


'" 


j. . 


Nasi reporterzy 
codziennie 
w godzinach 
od11do13 
czekają na sygnały 
od Państwa 
w sprawach, ktore Was 
drażnią, bulwersują 
czy po prostu interesują. 
Wysłuchamy, sprawdzimy, 
jeśli będzie można - 
pomożemy. 


Franciszek Kuźmlńskl z Żor cały czas 
wczytuje się w umowę I wciąż nłe mofe jej 
zrozumieć - miał być normalny kredyt, a jest 
losowanie. 


dali się namowic na "mkup w ((Irmie grup samofi- 
nansuj"cych" pT/yjelui.ają na losowanic l nad/.ieją, 
a odjC/di.ają l placzem i grozhami. - Ja sam w do- 
mu PUCI to wszystko mam chonl atmosfcre. Cały 
cms klocimy się Z hm.l, c/yja to wina. Nic d/iwię 
się innym, ie wpadają w TO/pacz - mówi KUlmiń- 
ski. 
Owa miesiące temu przestał splacac raty. - Na- 
pisałcm do firmy, le więcej płacił nie będł.. I że md- 
ją mi oddać tamte pieni"dze. Odpisali, le suma 
wpłdconych prlC/e mnic rat jest nii.\I.a od kos/tÓw 


admini
tracyjnych, jakie poniesli. Cały C73S WC7Y- 
tujl; się w umowę i wciąl nic mogł. jej lro/umicc. 
l;lm s"jakieś paradoksy. Jedno wicm na pewno: ła- 
twicj w totka wygrac milion, nii dostać taki kredyt 
- kiwa głow., 71JT7.anin. _ MIKS 


\ 


- 


- 


, 


Okazje się nie zdarzają 


Rozmowa z Kazlmłerą Lallk, powiatowym 
rzecznikiem praw konsumenta w Rybniku, 
Żorach, jastrzębiu Zdroju i Wodzisławlu Śląskim: 


Czytelnik skarfy się, fe co Innego mówił mu 
przedstawiciel firmy, a co Innego było 
w umowie, którą podpisał. 
Według prawa, nie liczą się ustne ustalenia, ale 
podpisana umowa. Zanim więc podpiszemy, war- 
to poświęciĆ trochę czasu i dokładnie ją przeczy- 
tac. Szczegolnie, jeśli jest obszerna i napisana 
drobnym drukiem. Wiadomo, że sprzedawca bę- 
dzie jak najlepiej oferował swoj towar. Będzie mo- 
wił polprawdy, a klient, zaaferowany trafiającą się 
"okazją", nie wypyta o szczegóły. To błąd. W Pol- 
sce ..okazje", te pozytywne, Się nie zdarzają. 


Czy rzecznik praw konsumenta mofe pomoc 
w takiej sytuacji, jak ta opisana? 
My mamy uprawnienia do ingerowania w sytu- 
acjach, gdy towar, do ktorego klient ma zastrze- 
żenia, został już kupiony. Tutaj zaś mamy do czy- 
nienia z umową o wstąpieniu do towarzystwa. To 
ono ustala warunki kredytu I zakupu danego to- 
waru. Płaci się raty i czeka na wylosowanie. To tak 
zwany system argentyński w zmodyfikowanej for- 
mie. 


Wpływa do pani dużo skarg tego typu? 
Ludzie mi dośc często przynoszą i pokazują te 
umowy. Nie ma tu jednego dobrego WYJścia. Naj- 
ważniejsza jest ostrożnosć i rozwaga. Jesli zamie- 
rzamy na tyle lat wiązać się z jakąś firmą (raty są 
często rozłożone na ponad 100 miesięcy), dobrze 
jest jak najwięcej się o niej dowiedzieć. Na na- 
szym rynku działa ich kilka. Ale z pewnoscią żad- 
na nie będzie oferować usług, na ktorych nie za- 
robi. 


ROZMAWIAŁA 
MIROSŁAWA KsIĄtEK 


Odliczenia pod s c ególnym nadzorem 


Czekam już osiem tygodni na 
zwrot nadpłaconego podatku, 
I nic. W dodatku, gdy poskar- 
fylem się w urzędzie skarbo- 
wym, to postraszyli mnie, fe 
nie dostanę pieniędzy, dopóki 
mnie szczegołowo nie spraw- 
dzą - poskarfył się nam Czy- 
telnik z Katowic. 
lo normalna proccdurd - 
twierd!<, w I/hie Sk.trhowej 
w K.ltowicach. W tym roku 
w
/ystkie IC/ndllld, w ktorych 
wykMano nadplatl; pT/ckrac/a- 
j.IC'1 1.000 II, IO\t.\Il;1 
/c/cgoło- 
wo 
kontrolowanc. 
A w
/y
tko pllc/licllle O
/U- 
stwa, ktÓrych w 7esllym roku 
micli 
il; dopu\cic nicktOl/Y po- 
datnicy. I'l/cpi\ nd O\lustwo jcM 
pro\tY. W kilku UT/I;ddch \kar- 
bowych tTleba Iloiyc PI l-y roi- 
nl	
			

/iv5521-2001-91-0005.djvu

			Dzieci uwielbiają pokemony. 


. 


I 


Pokemon to skrót od angiel- 
skich słów "pocket monster'; 
czyli właśnie kieszonkowe po- 
twory. Opanowały one naj- 
pierw Japonię, potem Stany 
Zjednoczone, a teraz zalały 
Polskę. Kieszonkowe potwory 
skutecznie oprófnlają kiesze- 
nie rodziców, doprowadzając 
do nerwowych reakcji zarówno 
doroslych, jak I dzieci. 
W bytomskim przedszkolu nr 
23 rodzice zostali poinformowa- 
ni, że dzieciom nie wolno przy- 
nosić labawek z pokemonami, 
a zwlaszcza plastykowych krąż- 
ków z wizerunkami tych postaci. 
Dzieci przynosiły krążki, którymi 
się wymieniały, albo sobic poży- 
claly, a potem próbowały je odzy- 
skać, kiedy to się nie udawalo, 
płakaly i wpadaly w histerię. 
Wychowawclynie musiały po- 
dejmować decYlje, któremu 
z dzieci oddać krążek w sytuacji, 
kiedy sześcioro dzieci płacze mó- 
wiąc, że krą7ek nale;;y właśnie do 
niego. 
- Nic wierzę w to, że zahawa 
pokemonami może doprowadllć 
do lmian w psychice d/iecka - 
mowi jedna z nauclycielek ze 
S/koły Podstawowej nr 10 w Ka- 
towicach. - Alc z doświadclenia 
wiem, 7C pr7ynoslcnie tych knll- 
kÓw C7Y nalepek do sl.koly LUpcl- 
nie dzieci ro/praS/
I. Nie potrafi" 
sil; na Ickcjach skupic, bo pod 
ławkami ciągle ząimują sił. wy- 
mian'l i ogl'ldaniem pokemonow. 
Tyd/icń temu wydaliśmy laka7 
pTlynos/enia tych labawck do 
s/koły. Ostr7eglismy d/ieci i ro- 


., 
ii 


Sylwia Starzewska 
z Sosnowca 


W nas7cj klasic wS/Yscy hawi'l 

il; pokelllona,ni. Pani tylko 
raI sił. Idcncrwowała, kicdy 
kolega powicd/iał jcj n,1 lekcji, 
ic jak bl;d/ic miala jakies 
pokcmony, to moie mu d.lc, bo 
on je Ihier.1. Ja 
ama n1.lm jui 
.W pokcmonow, głownic tych 
Ichranydl I h/..lkow. Ale wicm, 
ic moina je lI1alcic rownici w 
innych słodyclach. _ GOI 


Zarówno w miastach Górnego Śląska, 
jak i w Arabii Saudyjskiej obowiązują te same zakazy. 
Czego one dotyczą? Otóż w Arabii Saudyjskiej 
władze państwowe wydały zakaz sprzedaży gier i kart 

 z pokemonami, bo "opętują umysły saudyjskich dzieci". 
i Natomiast nauczyciele oraz wychowawcy niektórych 
J śląskich szkół i przedszkoli zabraniają dzieciom 

 
przynosić te zabawki. 


\ 


Pokemony bohaterami dziecięcych zabaw 


I 


dziców, ze będziemy te zabawki 
labierać i wyrzucać, albo zatrzy- 
mamy i oddamy dopiero przed 
wakacjami. Niestety, d7ieci nie 
stosują się do tych zarządzeń. 
Zdczł.lo się to od gry wymy- 
ślonej pr7ez Satoshi Tdjiri, japoń- 
skiego programistę z koncernu 
Nintendo. Ta prosta gra, w której 
bohater ma za zadanie 19roma- 
dzic jak najwięcej malych stwor- 
ków i wyszkolić je, by toczyć wal- 
ki z innymi, stała się niebywalym 
sukcesem komercyjnym. Przez 
wprowad7enie tej gry konsola 
Game Boy została uratowana 
przed wycofaniem z produkcji, 
a koncern Nintendo wyszedł 
z poważnych tarapatów finanso- 
wych. Okalało się, że gra ta za- 
wiera w sobie żyłę złota. Otóż 


podstawow,1 ideą tej gry jest zgro- 
madzenie jak największej liczby 
pokemonów, których jest 150 ro- 
dząjów. 
Uruchomiono więc produkcję 
telewIzyjnego serialu animowa- 
nego o pokemonach, w którym 
wykorzystano bogatą kolorystykę 
i często migające barwy, a te, we- 
dług opinii psychologów, posia- 
dają właściwości uzależniające 
dzieci. Następnie serial adapto- 
wano na rynek amerykański, po- 
zbawiając sekwencje walk dra- 
styczności oraz nadając posta- 
ciom angielskie imiona. 
I w takiej postaci serial trafił na 
polski rynek. Za serialem 
ruszyła sprzedaż tego 
wSlystkiego, co mo- 
glo mu towa- 


KaMy większy sklep ma własne stoisko z pokemonaml. 


. 


rzyszyć, a więc kart do gry, nale- 
pek, krą7ków z wizerunkami 
stworków, płyt i kaset z filmowy- 
mi piosenkami, maskotek z po- 
kemonami, książek, komiksów 
bł.dących streszczeniem serialu. 
Wyprodukowano także film fabu- 
larny, który właśnie gości na 
ekranach naszych kin. 
Pokemony można znależć 
wszędzie: w. gazetach, w pacz- 
kach chipsów, na naklejkach, 
w gumach do żucia, na lizakach, 
na jogurtach, na breloczkach do 
kluczy i na setkach stron interne- 
towych. Sprzcdawane są także 
małe kulki płastykowe, w których 
zatopiono tigurki pokemo- 
nów. Wiele dzieci próbuje 
rozciąć owe kulki i wydo- 
być figurki, często się ka- 
lecząc, co spotykało 
się z protesta- 


Cz nosisz pokemony do szkoły? 
r -  


Marek Molenda 
z KatOWIC 


/bicram pokcmony. 1>0 
s/koly tci. jc nosIł.. 
NauClycicłe labraniai'l nam 
sił. nimi hawić, ale i tak jc 
no
imv. Gramy i 
wymieniamy sił.. Nd IckcJach 
tci sil; ldaTla. Jak IUluclycicł 
lahicr le komus pokcmony, to 
alho je wYTluca do kosIa, 
albo oddajc rod licom na 
zebraniu. . MOD 


- 


! 


Michał Marynowski 
z Częstochowy 


Własciwic to nikt nam nie 
1
lbrani.lllI"/ynoslcnia do 
s/koły pokemonow, ale nic 
moicmy sił. nimi wymicniac 
na lekcji. Jak pani lauwaiy to 
labicra i dopiero po łckcjach 
oddajc. lak Sdmo robi l 
naklejkami I :W pustyni i w 
pUSI.C/Y" i pokemonami l 
rogalików, ktorc kupujemy w 
s7kolnym \klcpiku.. MP   


Mateusz Stempka 
z Rybnika 


W swoje.j kolekcji mam 74 
pokcmony, alc najlepslY jest mili 
kolega Bogus, który ma 
wS/ystkie - ISO. /hi
ramy 
glow\1lc naklejki. Swojc kolck
ie 
wyci,Ig.lmy nd przerwach, 
wymieniamy sił. mił.dty 
obą. 
NauLt.ycic1c nic maj,1 nic 
przcciwko tcmu i nic labraniaj'l 
n,lIll prrynos/cnia 11okcmonów 
do s/koły. _ IZIS 


. 


mi organizacji konsumenckich. 
Bo przecież podstawowe haslo 
reklamowe pokemonów brzmi: 
"Musisz złapać je wszystkie". 
I dzieci chcą je zlapać. 
Od czasu, kiedy wytwórnia 
Lucasa podpisala pierwszy kon- 
trakt na sprzedaż wizerunków 
bohaterów trylogii "Gwiezdne 
wojny", wiadomo bylo, że można 
na tym zarobić znacznie więcej, 
niż na samym filmie. Ale nigdy 
do tej pory nie było to zjawisko 
zaprojektowane po to, aby sprze- 
dać jak najwięcej gadżetów. 
W przypadku poke- 
monów mamy 
do czynie- 
nia z ta- 
kim 


. . 


.. 


.';J 


Irenka Rak 
z Bielska-Białej 


Mnic się te pokemony nie 
podobaj'l, ale wS/Yscy moi 
koled/Y je zbierają. 
C/ascm ndwet tylko 
dla nich kupują rolne rlecly. 
W nas/cj SI kole nikt 
nie labranial jeszcze 
pr Iyno
ić pokemonów do 
!Ilkoły, ale pani powiedliala, 
żc jak ktos bl;d/ie hawił sil; na 
lek
ii, to 7
lhicrze. _ LC 


strona 


18 kwietnia 2001 


temat dnia 


. 


. 
I 


własnie działaniem, gdyż hasło 
"Musisz 7łapać je wszystkie" wła- 
ściwie oznacza "Musisz kupić to 
wszystko". Na dodatek fenomen 
ten obywa się prawie bez właści- 
wej reklamy, gdyż towar sprzeda- 
je się i promuje sam, przez ową 
wszechobecność. 
Tełewizyjny serial to nie- 
ustanny pokaz walki i możliwo- 
ści pokemonow. Co dziwne, po- 
kemony nie krwawią i nie giną. 
Są wieczne i niezniszczalne. 
Umiejętnie szkolone pokemony 
zmieniają się w swoje dojrzalsze 
wersje, które posiadają znacznie 
większe możliwości wałki niż 
ich poprzednicy. Każde z dzieci 
chce więc mieć swoje własne po- 
kemony i szkolić je do walki, by 
zostać mistrzem. Łatwiej UClą 
się ich skompłikowanych nazw, 
niż czytania i pisania znacznie 
prostszych słów. 


ANDRZEJ TUZlAM 


Pokemon 
W przedszkol U 


Rozmowa z szescioletnim 
Dawidem, przedszkolakiem  
:'\ 


Gdzie pierwszy raz 
zobaczyłeś pokemony? 
W telewizji. 
Co to są pokemony? 
Takie stw)rki, które walczą re s0- 
bą. 
Dlaczego walczą? 
Żet1y trener mógł zdot1yl::: odzna- 
kę, którą dostaje jak wyfJa trzy 
pojedynki. 
Czy pokemony giną 
w walce? 
Pokemony nigdy nie umierają. 
Zmieniają Się jak stoczą bardzo 
dużo walk. 
I co się z nimi dzieje, 
jak się zmienią? 
Mają większą moc. 
Które pokemony lubisz 
najbardziej? 
Bulbazara, 00 wypuszcza dzikie 
pnącze. Pikachu może porazic 
prądem, a Charmander zionie 
ogniem. 
Rozmawiacie 
w przedszkolu 
o pokemonach? 
Tak. Bawimy się pokemonami, 
wymieniamy się krążkami i na- 
kleJkami z pokemonami. 
A co panie w przedszkolu 
o tym mówią? 
Nie pozwalają ich przynosić, ale 
my i tak przynosimy, tylko je kry- 
jemy przed panią. 
A dlaczego tak lubisz 
pokemony? 
Bo to są fajne stw)rki. _ AT
		

/iv5521-2001-91-0006.djvu

			'd 1 1 
!! 
I"
 

 
kwle 8 01 
wasze strony 


I 


I 


. 


Na dwadzlescla tysięcy miesz- 
kańców 1300 osob jest bez pra- 
cy I ma nader ograniczone mof- 
Ilwoscl jej pozyskania. Oto głów- 
ny problem Pyskowlc. W równej 
mierze władz miasteczka, jak 
I jego mieszkańców. 
- Mamy be7rohocie strukturJI- 
nc. Co tTl..eci pracownik Zakladow 
Mechaniclnych "Bumdr" w Łabę- 
dach był luh jest pyskowic/.ani- 
nem. Skoro jeS7.C7.e pT7..ed kilku 1.1- 
ty produccnt clolgow 7atrudniał 
siedem tysięcy lud7i, a d/is tylko 
dwa, to problem widac jak na dło- 
ni. Dodajmy do tego kry/Ys w ko- 
lei i górnictwie.. informuje Kry- 
stian Pluta, wiceburmi
tT7 Py
ko- 
wic. 
Tak wysokie be/rohocie - tylko 
w kilku miastach wojewÓd/twa 
jest podohne - rod/j skutki nic tyl- 
ko ekonomicmc, ale i społcclnc. 
- Jesli c/.łowiek pr7.c7 osiem lat 
s/uka pracy i nic moic jcj lI1ale/ć, 
to może C/UC sił. nicpotT7.cbny i za- 
lamdny. Musimy starac się, by ta- 
kich lud7j nduc7Yć l.a\ad pOruS/.a- 
nia sił. po d/j
icjvym rynku pracy 
- dopowiada Wicslaw S/ustakow- 
ski 7.11widdujący py
kowickim In- 
kuhatorem I'rzclł\il;hiorCIO\ci. 
W mieście widIą v.ansę na 
ogranic/.cnic hczrobocia, aCI l.da- 
ją sobic 
prawę 7 tego, i.e by 
ił. ona 
7i
ciła, nałciy w ni" /.ainwcstowdĆ 
i cIekać efcktow. 
- Nav.c moiJiwo
ci są ograni- 
Clone. Jako burmi
tTl mogł. 
Imnicjsryc be7Tohocic Iwil;kv.ij,lc 
I'Itrudnienie w UrtJ,:d/ic Miej
kim 
pÓl iartcm, pÓł 
erio mÓwi Jan 
lurkiewicI. 
Nie
tcty, nawct, gdyhy hur- 
mi
trl chcial w powyivy \po
ob 
ohni/yć stopę be/rohol..ia, nicł.ltwo 
hyłohy to uC/ynic. A to I pro
tcj 
pr Iyc/yny. 1'0I1Jd HO proccnt py- 
skowicklch bC/rohotnych, to lud/je 
I co ndjWY7.ej I..!
adnic/ym, I.aWO- 
dowym wyb/tałccniem. BClrohot- 
nych 7 dyplomcm wy i
/.cj uC/.clni 
jest ledwie g.mtkd. 
Dlatcgo w micścic s/ansł. na 
poprawę 
ytuacji wIdI" w le- 
wnl;tr/nych inwc
t()fach. liII my 
\Ią o nich w gminic pl7ygotowuje 

ił. tereny inwestycyjne. JUI tcral 
Jc
tlch ponad 30 hcktarow, H do 
kOllca roku hl;d/.lc prawIc \to. 
I)y\kowice IciAI na do
kon:ł- 
Iym vlaku komunikacyjnym. 


Pyskowice były sypialnią dla huty, 
walcowni i fabryki czołgów. Większość 
pyskowiczan pracowała w Gliwicach Łabędach. 
Załamania koniunktury w przemyśle 
zbrojeniowym i hutniczym doświadczyli więc 
na własnej skórze... 


I 


Pyskowice 


. 


. 


1" 
.. 
r. ,I 
I .... s I -, 
, 
ij . ! 
... ,.r 
l, I 
, I 
.. " 
. , 
t 
.. --- 
---- 
::: 


Kryzys na kolei takfe 
przyczynił się do wzrostu 
bezrobocia w Pyskowicach. 


W prlys/losci obok mia
ta będlie 
pTl.chicgała auto
trada. I)rowad/i- 
my TO/mowy z potcncjalnymi in- 
wc
torami. Nic chcł. l.IIpCS/llC, ale 
mogą sił. oka7.11c owocne - Pf7l::wi- 
duje wicehurmistr7 Pluta. 
Na rwie 7 Icwnł.trll1ych inwe- 

toTOW do I'y
kowic Illwitalo 
dwÓch, d tr/eci 
ił. s/ykuje. Jest fir- 
ma Air Pack produkująca opak()- 
wania Idhe/piccuj,lce pTl.c
ylki 
pTlcd mis/c/.cniem. Jcst his/pań- 
ski Ihwdrex I'ol\kd, jeden I więk- 
s/ych pTlcwo/nikow towarowych 
w Furopic. Fil my te osiddły w Py- 

kowicach wrall£ 
woimi pracow- 
nik,tlni. 
(idyhy gm 111 a Inala/la inwL'" 
storow chc"cych d/ialać na owych 
stu hcktarach, to jak sil; ohlic/.a 
l1Ioglohy prtyhyc nawct i pÓł t y- 

i"ca nuehc pracy. Mart.cnie'! Byc 
moi.c, alc wcalc nic I haiki w/il;te. 
Ale jak na ra/ic r t:ec/ywistosCjcst 
mniej hajkowa. I TlCV hC/Tohot- 
nych t}lko pOlJ.ld 
tu ma prdWO do 
l.IIsilku. Ci mU
/11 jC/d/ic do ur7.9" 
du pracy w (iliwicach. I'o/llstali 
oh
luglwani Sil - na mocy poro/u- 
micnia I powidłcm w I'y\kowi. 
cach. I )/.il;kl tcmu w mic\ric prry- 
hyły dwa micjsca pr.lcy (do ohsłu- 
gi t ychi.c hC/rohot nych J, 
d "slruklUr,llni" nic muv.1 wydd- 
WdC plcnił.d7Y na doi.lldy do (ili- 
wic. _ Br 


-. 


, 
\ 
\ 


Wiesław Szustakowski, 
pracownik Inkubatora 
Przedslęblorczosci: 


I nkuhator d,ijc 
I	
			

/iv5521-2001-91-0007.djvu

			KŁOBUCK: Pielęgniarki nie zrezygnowały z domagania się obiecanych V\iYpłat 


Strajk wisi na włosku 


Pielęgniarki kłobuckiego ZOZ- 
u domagają się wypłaty obie- 
canych przez rząd podwyżek. 
Jeśli nie dostaną po 203 zł, 
wzorem pielęgniarek z Czę- 
stochowy I Bytomia, odejdą od 
łóżek pacjentów. 
Pr7ed świl;tami Wielkiej No- 
cy clłonkinic Zwi'l/ku lawodo- 
we
o I'iclł.gniarck i Poloinych 
skicrowaly na rl;ce dyrcktora 
S/pitala Rcjonowego w K'obuc- 
ku notę protcstacyjml. Domaga- 


www.naszemiasto.pl 
I) 
naszemiastO.pl 


nasz nowy serwis 
regionalny: 
dyżury aptek, programy kin 


CZĘSTOCHOWA: 
Matu ra 
z VI P-a mi 


Rektorzy szkół wyższych, po- 
litycy I samorządowcy zasią- 
dą 23 kwietnia w szkolnych 
ławach, by przetestować na 
własnej skórze zasady nowej 
matury 2002 roku. Minister- 
stwo Edukacji Narodowej 
chce w ten sposób oswoić 
społeczeństwo z regułami no- 
wego egzaminu dojrzałości. 
Pomysł zdawania matury 
przez VIP-ów zrodził się przed 
rokiem w Ministerstwie Edu- 
kacji Narodowej. Egzamin cie- 
szył się sporym zainteresowa- 
niem, więc postanowiono po- 
wtórzyć matury w całym kraju. 
Kuratorzy oświaty w całej Pol- 
sce otrzymali już pisma z po- 
leceniem organizacji egzami- 
nu dojrzałosci dla znanych po- 
staci z regionu. 
Z terenu byłego województwa 
częstochowskiego do udziału 
w maturze zaproszony zQstał 
m.in. prezydent Częstocho\ły 
Wiesław Maras, burmistrz Kło- 
bucka Kazimierz Golba, staro- 
stowie: Marek Sztolcman (po- 
wiat kłobucki) i Wojciech Gra- 
ca (powiat lubliniecki), senator 
Tomasz Michałowski, poseł 
Edward Maniura, a także rek- 
torzy wyzszych uczelni: Ry- 
szard Szwed (WSP), Janusz 
Szopa (Politechnika Często- 
chowska) i Zygmunt Mielcza- 
rek (Wyższa Szkoła lingwi- 
styczna). 
18 kwietnia przedstawiciele 
Okręgowych Komisji Egzaml 
nacyjnych i kuratoriów mają 
pojawic się w MEN-ie. Przywio- 
zą stflmtc}d testy na VIP- 
owskie matury. Podobnie jak 
w przypadku zdajCJcej młodzie- 
ży ich treśc będzie tdJemnicą. 
Koperty otwarte zostaną do- 
piero 23 kwietnia o godz. 11, 
kiedy w całej Polsce wybije go- 
d/Ind rozpoczęCid nictypowych 
matur. Na rozwiązanie zddan 
uczestnicy będą mieli 45 mi- 
nut. 
Na razie nie wiadomo jeszcze, 
jak liczne będzie w Częstocho- 
wie grono zdających. Nie wszy- 
scy ludzil' "ze swiecznika" ma 
Ją bowiem odw.lgc: zmierzyc 
się jeszcze raz z egzaminem 
dojrzałosci. _ MP 


ją 
ił. w niej wypłaty uchwalonej 
. podwyiki, najdalcj w ci,lgu 
dwoch tygodni, ora7 wyrówna- 
nia laległości platnic/ych, po- 
C/'lwszy od l styc/nia. Chc'l 
rÓwnież, by lapis o podwyższo- 
nych swiadcleniach Inala/l się 
w nowo podpisanych umowach 
n pracę. 
- W środł. laTl	
			

/iv5521-2001-91-0008.djvu

			strona 


Elr 

 I I 
'-II 
_
 (fJ"': '

J 
. 
II ł I.....
 'le. 

 .... ĄSKA ....... H"" f."'.",ł I 
r-- oi)I.. .1II,.,.....III.....
:i 


Hrt_
(.... """" .
.ml..ł..pl 


Nasze Miasto - Rybnik w Internecie 


'i\ ... lrOi 
--.. ...........""- 


.' .II 
.. 


.
 
. '."-4<1 
.. "WtW'W 


....' /)ł-_
 
.n....I'.... I :.:i...:J
 


Uważacie, fe jedna kolum- 
na Informacji z Waszego 
miasta w "Trybunie Ślą- 
skieJ': to niewiele? Chcieli- 
byście jeszcze więcej In- 
formacji? Proszę bardzo. 
Wystarczy odwiedzić Wa- 
sze strony w naszym mie- 
ście! 
Jak na nie trafić? Wpisujemy 
adres (www.rybnik.naszemia- 
sto.pl), łączymy się z Interne- 
tem i po chwili jesteśmy ! r:-w .1 
1 


w skarbnicy wiedzy. I co w niej 
znajdziemy? Nie tylko Infor- 
macje o tym, cóż to ważnego 
wydarzyło się w życiu Rybnic- 
kiego Okręgu Węglowego i je- 
go najbliższej okolicy. 
Wasza strona - www.ryb- 
nik.naszemiasto.pl - to peł- 
na informacja o tym co, 
gdzie i kiedy. 
Nie wiesz co grają w Twoim 
kinie? Wejdź na swą stronę 
i sprawdz! 


Nie wiesz, ktore z aptek dy- 
żurują dzisiejszej nocy? Nie 
przejmuj się, te informacje 
znajdziesz na swojej stro- 
nie. 
Wiedza czeka. musisz tylko 
po nią sięgnąc. A przy okazji 
po rozliczne niespodzianki, 
którymi przetkana jest Twoja 
strona. 
Przekonaj się o tym, jak naj- 
szybciej! _ BE 


o 
_.2 

BNI
 I 
.IE o-.1AtA  
nllzemllllO.pl 


Rybnik 


Wlu_.kl 
.... 1""'.. g.,.....,. 1II:I."')'IIUn..r...wlQel 
Wo..I.
IiII....III.1I""'ł-lc""I.__"II'łf)"A".a"D
I,"IIr:."I"",........,t. 
Anl;1II_...-'r. I 010........ łły.I...... ,........
 I 


.............1'1M 


._
 

- 
r 
 


Cl1'll.:.I 


I
 


"'"U1" 


.......... 


WlJIiI&)(Jot,IoAi.l 


ł' IIl.A...... 


I r-n
:::...
 
;4:ft..- 
::.,
I
=ł' \11 Ł 
=':..n.t..., II' ........ 
,[ 
..... 


R
....a.,..łO' 
.WIII>. ... 
....I'_ł.....
. . 
fiIIIo_11 
_.
- . 
=:::r" 
::;-:: ..:;;:'*' 
P"__..._ 


&:
'Ya..dII 
ł- t..............I'.. 
........bfl_.....' 
... ,.........0.._ 
'- ' 


....... 


.r. 
I M- 'Iw.J .l+J 


kwietnia 2001 


Górny Śląsk 


puls regionów 


r bnlk.naszemlasto.pl 


www.naszemiasto.pl 


ŻORY, RYBNIK: Minibusy będą wciąż kursować 


JASTRZĘBIE ZDRÓJ: SpraV\iY "Domusa" cd. 


Sklep zamknięty 
do odwołania 


W I jna miast 


I 
naszemlasto.pl 


nasz nowy serwis 
regionalny: 
dyżury aptek, programy kin 


Po kilku dniach dzlałalnoscl 
wczoraj został zamknięty 
sklep w dobudowanej części 
Domu Handlowego "Domus" 
w Jastrzębiu Zdroju. Infi)rma- 
cję o tym jastTlł.hianic mogli 
d/iś pTlec/ytać nd kartce wy- 
wies/onej na dT/wiach sklepu. 
Nic wi.ldomo jednak, C/Y pn- 
wodcm tamknił.cl,1 jest hrak 
leIwolenia na uiytkowanie 
placowki ze strony Ur7ł.du 
Miasta i kiedy sklcp zostanie 
otwarty. 
O 
prawie pisaliśmy w so- 
botł.. Mimo hrdku odpowied- 
niej dccYlji sklep 70stal otwar- 
ty dla klientów kilka dni prled 
świętami. W tym c7asie pT/e- 
winęlo się pr7el niego co naj- 
mniej kilkuset mieslkańców 
Jastrlł.bia i okoliClnych micj- 
scowosci. 
7daniem JadwIgi Polvc7ek, 


powidtowego inspektora nad/.o- 
ru budowIdnego w JastT/ł.biu 
/'droju udostł.pnicnie obiektu, 
na terenie którego wci1'/ trwaj" 
prace budowlane, było niedo- 
pus/c/alne. Sprawa tralila do ko- 
legium, na wlaścicicli 10 stał na- 
łoiony mandat karny. Wniosck 
o PTlcstl;pstwie trafił równiei do 
prokuratury. 
Nic wiadomo dlaclego wla- 
ściciele ohiektu 7decydowali sił. 
na otwarcie 
klepu bel wymaga- 
nej ur7ędowej 7gody. WCloraj, 
podobnie jak przed świętdmi nie 
było nikogo, kto odpowied/iałby 
nam na to pytanic. 
/'daniem Joanny Jaśkiewicz- 
Ilerman z jastr7ębskiego magi- 
stratu, jesli d/iś, whrew pr7epi- 
som, sklep hl;d/ie C7ynny, mia- 
sto na pewno nic wyda 
pozwołenia na jego ulytkowa- 
nie. _ MIKS 


, .. I f\" tl ' - 
, t I 
" .
 ' '" 
j>..- 


-.;:;  ł\ 


...... 
.;, 
1\ -
 
«>- 
 t 
1 ... 
I SI '. 
, , 
 
 r' I 


BEŁSZNICA: 
Niefortunny 
kieliszek 
:.\1 
" 
\ 


" 


" 


r 


Tragicznie zakończył święta 
wielkanocne 63-letnl mieszka- 
niec Bełsznlcy w gminie Go- 
rzyce. Jeden kieliszek wódki 
przyczynił się do jego śmierci. 
W wielkanocny lany ponie- 
d/ialek, okolo godliny ł3 męl- 
ClY/na pos7edl w odwicdliny 
do swoich znajomych. Tam, za 
dyngusowe "polanic" LO
tał tra- 
dycyjnie pOC7ł.stowany kic1isz- 
kicm wódki. Jednak niefortun- 
nie 7akrltu\il się alkoholem 
i pTlcwrocił, uderlając głową 
o 
chody. Mę7c7yzna zmarl na 
miej
cu. _ IZIS 


r-I.I! 


1 


( 


.  , - 


... 


-- -.--..... 


". 


'!:ti 
, \ 


, 


KBE 025 


/ 


I 

 


.ł 


Z minibusów najbardziej zadowoleni są pasaferowie. 
. 
Z orskie minibusy, najpopular- 
niejs7Y śro
ek komunikacji 
pomięd7Y lorami d Ryhni- 
kiem, nddal hł.d,1 się zatrzymywać 
na pr7}'stankach w centrum Rybni- 
ka_ Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w Katowicdch wy- 
dał dCCYljl; naka/uj,lcą gminic Ryb- 
nik 7lmiechanie praktyk monopoli- 
stYC7nych, polegaj'lcych na odmawid- 
niu pr l.cwolllikom I. i.or korrystania 
I pTlystankow, nalci.ących do rybnic- 
kich słulh transportu. Zdaniem 
(Jr7ędu, takie d/iałanid utrudniaj'l 
ro/Wlij konkurenąji. 
Prawda wychodli na wiertch - 
komentuj,1 krótko kierowcy 70Tskich 
busÓw, 7T1es/eni w Stowar7ys/eniu 
Prywatnych Prtewo/lllków"Dewax" 
w iorach. Wił.cej mówić nic chc11, 
ho, jak twierdli slef stowarrys7Cnia 
Kr iyvtof S/potowic/, "wc/esnicjsl.e 
wypowicd/i nie wychod7iły im na 
dohre" . 
/' dccY7ji Urzędu Ochrony Kon- 
kurencji i Konsumentow najhard7iej 
cies/Yc mog,\ się pasaicmwic, kOT/Y- 
staj'ley I iorskich minibusów. Póki 
co, nie gm/i im cIekanie na pniino 
na pTly
tanku. 
('os słys/ałam o konflikcie mll;- 
dlY minihus..mi I Im ,I ryhnickimi 
autohu
a mi. ('0 mogl; powied/ieć'! 
IJe by 
il; stało, gdyby busy pr le
t,l- 
ły jeid/ić. Alho IlltTlymywaly sil; na 
pTlystankach dalcko od centrum 
mÓwi mloda rybnic/
mkd, M,lrt.1 Ilr 
mik. 
I Spor pomil;d/Y ior
kimi PTlC- 
" wo/nikami a wlad/.ami Rybnika TO/- 

 gOTla\ rok tcmu. Ryhnircy Sdm()("/ól- 
.. dowcy l.aTlucaj;1 kicrowcom bu
Ów, 
7e podjeldiają na pTlystanck pięć 
minut )1T1ed odja/dem .1II1ob1lSU 


RYBNIK: Listonosz, który otwierał cudze listy 


PKS, l.ahieraj,lc w ten sposób klien- 
tów. Oskar7llją też prywatnych prle- 
w07l1ikow. że ci nic pTl.cstTlegaj" wy- 
znac70nych tras i pTlystanków, na 
których powinni się 7dtr7ymywac 
zgodnie 7 podpisaną prlez obydwa 
mia
la umow'l. 
Jednym 7e spornych miejsc jest · 
prlystanek obok rybnickiej ba/yliki. 
Mimo i.c 7.orscy pr7ewolllicy nic mo- 
gą I nicgo kor7ystac, pod bal.}'I ikę re- 
gularnie podjcidhlj,\ minibusy. Pasa- 
7erowie nie narlekaj., 
- 'IIikt się nic będ7ie skar7ył, Le 
musi krócej cIekać na autohus. Kai- 
dy chcc pTlcciei jak najs/ybciej do- 
tr7eć do pracy lub domu. To do pa- 
sai.cra powinna n.lleieć decY7ja, do 
jakicgo autohusu wsi'ld7ic - argu- 
mentuje Marek Nowac/.ck spotkany 
nd pTlystanku Ryhnik B.17ylika_ 
MIROSŁAWA KSIĄ1:EK 


Akcja zezwolenie 


Ciekawski 
doręczyciel złapany 


Wyniki prowadzonej 
przez rybmcką pOlicję 
akcji pod kryptonimem 
"Zezwolenie", w czasie 
której skontrolowano 96 
minibusów i autobu50w: 
. 83 wykroczenia - 
działanie niezgodnie 
z zezwoleniem, zbacza- 
nie z ujętej w zezwoleniu 
trasy 
.45 mandatów 
.4 wnioski do kolegium 
. 9 przypadków zatrzy- 
mania dowodów reje- 
stracyjnych 
. 1 zatrzymame prawa 
jazdy, które utraciło waż- 
noŚĆ _ OPRAC. IZIS ylki 24-letni listonosllahicrał do 
domu. 
- Były to glownie przesyłki 
7W}'kle, ktorych nic rejcstruje się 
na pocIcie, dlatego trudno bylo 
udowodnić, że Tlcc/ywiscic nic 
docierają one do .Id resatd - do- 
daje dyrektor Imorek. - Porno- 
gly sygnały od mies/kancow, 
ktoTlY mieli potwicrdlcnie od 
rodlin glÓwnie w Niemc7ech, i.e 
li
ty IOstaly wysiane, a mimo to 
nic nadchod/ily. 
I'mlcjTlany li\tonosl praco- 
wał w rybnickim {/Tll;d/ic I'OC/- 


towym od 5 Id\. Pod koniec lute- 
go /Ostał lłapany na gOT<,cym 
uczynku i natychmiasllwolnio- 
ny dy
cyplin.lrnjc. lic osÓb OS/U- 
kał'! Na ra/ie nic wiadomo. 
1'01 icjanci proS/ą więc o kon- 
takt wS7ystkie osoby zWiclopola, 
ktore pr/YPus/,C/.3jó', 7e w okresie 
od pa/d/iernika 1999 roku do 
mdTca 2()()1 nic OtTlYl1ld\Y listu. 
Osoby \ c mog'll.glas/ac sił. tele- 
limicmie pod numerem 42-2)().. 
91 wcw. 269 lub osobiście w Ko- 
mcnd/ie Miejskiąj I'olicji w Ryb- 
niku w pokoju 211 _IZIS 


Pracownicy rybnickiego Rejo- 
nowego Urzędu Pocztowego 
mają uzasadnione podejrze- 
nia, fe młody listonosz, obsłu- 
gujący dzielnicę Wlelopole, 
otwierał cudze listy. Intereso- 
wały go głównie przesyłki za- 
graniczne, w ktorych prawdo- 
podobnie szukał pieniędzy. 
Dochodzenie w tej sprawie 
prowadzi rybnicka policja. 
I'icrws/e 
ygnuły o narus7d- 
niu tajemnicy korespondencji 
7acll;ły naplywac do rybnickie- 
go UTlł.du na poclątku tego ro- 
ku. I rcklamacjumi d/wonili 
mics/kańcy rybnickicj d/iclnicy, 
mic;d/Y innymi ci, ktoTlY na 
proino cIekali na 
podlicwane 
Ii
ty I lagranicy. 
- Podjl;li\my dyskretn" ob- 
serwacjI;, d/ll;ki której udalo 
nam MI; 11.lpać podcjTl,lIlego Ii- 
Stl)JlO\ld nicmJI nd gOTl\cym 
uC/ynku - powicdli,11 nam Ja- 
cek Imorek, dyrektor Rejonowe- 
go IJT/ędu Poc/towego w Rybni- 
ku. - Sl.c/egolow nic chcialhym 
ujawnidć, gdYI mcchanllm tcn 
lamieTlamy sto\owac na wypa- 
dck innych, podohnych pod ej- 
rlen. 
I infhrmacji prdcowlllkow 
pOC7ty wynikd, le niektorc pITC- 


Muszą nas słuchać! 


Przedstawiciele Rybnika nie zgadzają słę z oplnłą wydaną 
przez Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów. Dlatego 
odwołali się od tej decyzji w jednostce nadrzędnej - w SCjdzie 
Antymonopolowym Sądu Okn;gowego w Warszawie. 
Absolutnie nie zakazujemy działania minibusom! - tWierdzi 
Romuald Niewelt, wiceprezydent Rybnika. - Jednak nie mozemy 
pozwolic na to, zeby zorscy przewoznicy łamali przepisy ruchu 
drogowego albo nie stosowali się do wyznaczonej trasy. 
Zdaniem przedstawicieli Rybnika, zorscy przewoźmcy zatrzymu- 
ją się na przystankach, ktorych, zatwierdzona w ubiegłym roku 
trasa nie obejmuje. Dotyczy to m.in przystanku przy bazylice sw. 
Antoniego oraz przy dworcu PKP. 
- Zddrzalo się, ze przewoznicy blokowali ruch w centrum mia- 
sta, jadąc z prędkosclą 20 km/h, kiedy lOstawał im czas do 
przyjazdu. Często czekają na przystdnku na pdsnierow stwarza- 
jąc niebezpleczenstwo dla Innych pojazdow - mówi wiceprezy- 
dent Niewelt. _ IZIS 


\ -' 
«I =1 
.--, J 
V 1# _I , 
-, 
I 
II 
- 
- 
---..;; 
';;.. -- 
- 
;h;";; " "j;;;" .." 
I 
J 
.,ł" ,,,.. 
,,, 


,
 


II 


j 


...... 


Rybnłccy listonosze są zbulwersowani postępowaniem swego 
nieuczciwego kolegi.
		

/iv5521-2001-91-0009.djvu

			CHORZÓW: Tragedia podczas pożaru w kamienicy 


Czad znów zabił 


Prawdopodobnie niedopałek 
papierosa był przyczyną po- 
żaru, w ktorym zginął wczo- 
raj 72-letnl chorzowianin. 
Męfczyzna uległ zaczadze- 
niu. Gryzący dym otruł row- 
nlef jego psa. 
POlar wybuch około godz. 
14.30 w niewielkim mies7ka- 
niu na pierwszym pił.trz.c jed- 
nej l kamienic przy ul. Rac/a- 
wickiej w Chorzowie. Spalila 
się wersalka i C7ł.ŚC wyposale- 


www.naszemiasto.pl 
) 


naszemiasto.PI 


nasz nowy serwis 
regionalny: 
dyżury aptek, programy kin 


TARNOWSKIE GÓRY: 
To nie była 
obrona konieczna? 


Zarzut zabójstwa zamiast 
obrony koniecznej. Tak w spra- 
wie 68-letnlego Romualda B. 
zdecydował prokurator w Tar- 
nowskich Górach. Mało kto 
spodziewał się podobnego fi- 
nału wydarzenia, do jakiego 
doszło 17 marca. 
wtedy Romuald B., jeden Z ma- 
Jętniejszych obywateli Tarnow- 
skich Gór postrzelił napastnika, 
który \'&.edł na teren jego pose- 
sji. Po kilkunastu dniach pa5trze- 
101)' zmarł. Prokuratura i pJlicja, 
opierając się na zeznaniach B., 
wstępnie przyjęła, że strzał był 
efektem obrony koniecznej. - 
Przełomowe tJjły zeznania star- 
szej kobiety, która obserwowała 
zajscie. Z jej zeznań wyłania się 
zupełnie inl)' obraz zdarzenia - 
powiedział nam wczoraj kom. 
Krzysztof Majchrzak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach. 
Tamtejsza Prokuratura RejoOOłl8 
przedstawiła więc RomualdoM B. 
zarzut zabójstwa z użyciem nie- 
bezpiecznego narzędzia. 
Przypomnijmy. W niedzielę, 17 
marca, o godz. 20.30 B. z legal- 
nie posiadanego pistoletu po- 
strzelił nietrzezwego mężczyznę. 
Do zdarzenia doszło w centrum 
miasta. Dom jest ogrodzol)' i wy- 
posazony w domofon. Budynek 
znajduje się ok. 5-8 m od ogro- 
dzenia. StrzelająCY zeznał, IŻ na- 
pastnik W3Zedł na jego posesję, 
zaczął Się dobijac do drzwi, krzy- 
czał. Wlasciciel domu otworzył. 
Pijal)' męzczyzna, uzbrojony 
w betonowy słupek dlugości ok. 
50 cm, chciał wejsć do srodka. 
Doszło do szamotaniny. Intruz 
uderzył słupkiem wlasclciela do- 
mu. Broń wypaliła i napostnik zo- 
sIał ranny w hrluch. B. udzielił 
pomocy 
trleloncmu i welWdł 
pogotOłłle. Tymczasem z zeznan 
kohiety wynika, ŻE męlCZYZni sto- 
jąCY pł7cd Pj< 
i  
"
 
KATOWICE SOlINOWIEC 
) 

 
BIELSKO-BIAŁA 


I 
1 '.i 


katowlce.naszemiasto.pl 


,. 


sza. - W tym miejscu jest tcra7 
takie "udawane rondko". Auta 
jadące od Katowic i Zawiści 
muszą c7ekać na wjazd i wtedy 
wszystko się zatyka. 
Burmistrz Jurzyca wygłąda 
na takiego, który wie, co mówi. 
Podkreśla, że wyszedł z górnic- 
twa, a tam jak się już coś zde- 
cydowało, to tak musiało być. 
Ludzie z kopalń myślą prosty- 
mi kategoriami. Bel połityko- 
wania. 
Budowa ronda, które w czę- 
ści rozwiąże problemy komuni- 
kacyjne Orzesza, ma koszto- 
wać około 800 tysięcy złotych. 
Na tyłe szacuje inwestycję 
Urząd Miejski. Pięćdziesiąt 
procent tej sumy jest już odło- 
żone w budżecie gminy. Resztę 
ma sfinansować Śląski Urząd 
Marszalkowski. To tam ma po- 
wstać projekt przebudowy, cala 
dokumentacja, a potem musi 
być zorganizowany przetarg na 
wykonawstwo. 
W tym roku rozpocmie się 
też budowa chodnika na ulicy 
św. Wawrzyńca, która hęd7ie łą- 
czyć się z przys71ym rondem. 
To też jeden z postulatów 
mies/kańców. Tędy chod7ą oni 
do kosciołu i na cment.ltz. 
" Burmistr7 Jur7yca podkre- 
śla, le le strony miasta nie bę- 

 d7ie iadnych kłopotów. Tereny, 
na których ma byc budowane 
rondo, naleŻ'! w calości do gmi- 
ny. _ AS 


-. '-: 


18 kwietnia 2001 


puls regionów 


SOŚNICOWICE: 
"Złota Sosna" 
dla wybitnych 


Burmistrz Joachim Skorupa nie 
ma szans na otrzymanie ,,Złotej 
Sosny'; ustanowionej przez radę 
miejską nagrody, która przyzna- 
wana będzie m.In. za wybitną 
działalność, rozstawiającą gmi- 
nę. Nagrody nie będ'l mogli dostać 
również czlonkowie Zarządu Mia- 
sta oraz radni. Te osoby pracuj.1 
prlecież na rzecz gminy w ramach 
swoich obowiązków służhowych - 
tłumaczy burmistrz Skompa. 
Wszystkjch innych kandydatów 
do nagrody "Złotej Sosny" zgla- 
szać mogą organizacje, związki 
oraz zrzeszenia działające w Sośni- 
cowicach, radni, a także grupy 
mieszkańców. Kandydatem maże 
być osoba lub instytucja, która wy- 
bitną działałnością rozsławiła gmi- 
nę, albo przycZYllia się do podnie- 
sienia poziomu życia mieszkańców 
w różnych dziedzinach. 
W tym roku zgloszenia kandy- 
datów będą przyjmowane do 30 
kwietnia. _ MOD 


Zaprosili nas 
Na III OgolnopoJską Konferencję 
Bibliotek Wyfszych Szkół Nle- 
państwowych pod hasłem "BI- 
blioteka multimedialna': Organ i- 
wje j,1 Gornośląska Wyższa Szko- 
la Handlowa wspólnie 7 Biblioteką 
Śłąską, 11) i 20 kwietnia. 
W konferencji będą uClestni- 
czyć naukowcy i pracownicy biblio- 
tek z ponad 30 uC/elni z całej Pol- 
ski. Ma ona na celu m.in. porow- 
nanie sposobów pracy i funkcjo- 
nowania rólnych bibliotek. Pozwo- 
li pOlnać nowości techniczne i naj- 
nowsze publikacje ksiąjkowe z te- 
go mkresu. _ AlG 


I 


t 


.t  


1 

 

 


Zdaniem zabrzańskich kupców, w miejscu, 
gdzie planowana jest budowa Geanta, powinna 
powstać fabryka, a nie obiekt handlowy. 


tektury. - ONszem, teren jest eko- 
systemem, ale w połowie. Swiad- 
czy o tym symbol "UZ" co ozna- 
cza "zurbanizowany". Tu można 
budowac. 
Teren pod hipermarket ma z ko- 
lei w planie symbol A 14GU (prze- 
mysł, budownictwo, transport). 


Zdaniem kupców, zamiast Gean- 
ta powinna stanąć tu fabryka. 
- Symbol "A" ma całe srodmie- 
ście, a pół miasta ma "E", choć 
jest to teren zabudowany. Symbo- 
le nie przesądzają w stu procen- 
tach o tym, co się buduje - doda- 
je naczelnik. _ IJ
		

/iv5521-2001-91-0010.djvu

			strona 


o 
r:J 

::ICE I l __.C 
IIIEL KO-aiAŁA 


kwietnia 2001 


puls regionów 


asze iasło.pl 


I 
, n8szemlasto.pl 


nasz nowy serwis 
regionalny: 
dyzury aptek, programy kin 


h'wIEC: 
Sąd za skok 


Gotowy jest akt oskarżenia 
przeciwko sprawcom napadu 
na kasjerkę firmy wodocłągo- 
wej w Żywcu, podczas które- 
go padły strzały, a bandyci 
skradli plenłądze przeznaczo- 
ne na wypłatę. 
Dzialo się to 10 maja ub.r. Oko- 
lo godz. 9 rano pod siedzibę f,r 
my wodociągowej, położonej 
przy cichej i spokojnej uhcy. pod 
jechał firmowy polonez. Wiózł 
ochroniarza i kasjerkę. Ta ostat- 
nia przewoziła pobrane z banku 
blisko 100 tys. zł. PIeniądze mia- 
ły I¥ wypłacone praoo.vnikom. 
Gdy kobieta wyszla z samocho- 
du, przt.;koczyl do nl€J zamasko- 
warry męzczyzna I ogł
 ją ao- 
sem pięści w twarz. Wyrwał jej 
z ręki pieniądze. 
Gdy napastnicy uciekali w stro- 
nę samochodu, ochroniarz strze- 
hł w Ich kierunku. Zdołał złapać 
jednego z nich. Drugi uciek'. 
Akt oskarzema. sporządzony 
przez Z>Wlecką prokuraturę, do- 
tJ{:ZY pięciu młodych męzczyzn: 
Piotra S., Szyrnona f, Piotra M., 
Zbigniewa P. I Piotra Sz. _ ORKA 


BIELSKO-BIAŁA: Sąsiadów denerwują opony i beczki 


Bałagan na poligonie 


Mleszkanców ul. Argentyny, 
sąsiadującej z poligonem 
wojskowym na Błoniach 
w Bielsku, Irytuje smletnlk, 
znajdujący się obok drogi, na 
terenie wojskowym. Sterty 
opon, bec/ek i innych odpad- 
kÓw ogląd4j;1 oni 7 okicn swoich 
wilII. Wojsko 7IIreagowało na 

kargł.. Natychmia
t po nas/cj 
interwencji lac/ł.ło wielkie 
SpTt:ltanie. 
- Od poligonu d/icli na
 ma- 


la ulic/kd, 1,lc/nik / ul. Wiłłową 
i tam w'a
nie Ichl 
terty śmie- 
ci, opony, beC7ki i j.lkieś plyty 
betonowe - poskar7yl sil; ..Try- 
hunie Slą
kiej" pan Antoni, 
mieslkdniec dOl1lku PTlY ul. 
Argentyny. Jak jakis prlecho- 
d/icn wid7i taki haj/cl, to pew- 
nie dortuca swojc worki. Smicć 
ci,jgnic do śmiecia - 
twierdla 
Clytc1nik. 
W biclskiejjednostce wojsko- 
wej lareagowano nd krytykę na- 


tychmias!. Usłysleliśmy wpraw- 
d/ic, ie nie hel winy są mies/- 
kańcy tej okolicy, ale wojsko nic 
wypieralo sił., ie bałdgan to pro- 
hlem poligonu. - Lehl tu w nie- 
ladlie opony i bec7kl, alc losta- 
ną pouklad,lJlc, gdyi potrlchu- 
jemy ich do ćwiczeń. Plyty 
betonowe lnikną, smieci tel - 
lapcwniono ndS w dowód/twie 
jedno
tki. WC70raj 10 io'nier7Y 
rozpoc/cło por "Id kowa n ie tere- 
nu. _ SAB 


Podbeskidzie 


I 


I 


- 


JI acz lwa 


skicgo oddliału ,Wspólnoty Pol- 
skiej" . 
Najwięcej sprll;tu dla iyda- 
czuwa pllc7naclyl bielski Slpital 
Onkologiczny. Tutaj zlikwidowa- 
no odd7iał po'oiniclo-ginckolo- 
gic:my i noworodkÓw, toteż zo- 
stało sporo spr7ętu w dobrym 


- 


. 


W Szpitalu Onkologicznym czeka juf na transport ten Inkubator oraz Inny sprzęt, przeznaczony 
dla szpitala w 1:ydaczowle. 


- W środku umieszczone są JUż 
wiatrownice. Mam nadzieję, ze 
do maja zmontowany zostanie 
cały instrument i rozpocznie się 
jego strojenie - mówi Włady- 
sław Szczotka, dyrektor Biel- 
skiego Centrum Kultury. - Stro- 
jenie potrwac musi kilka mie- 
Sięcy, żeby organy brzmiały 


odpowiednio. Ale może już 
w pazdzierniku lub listopadzie 
instrument będ7le gotowy, cho- 
ciaz zakonczpnie prac plano- 
wallsmy pózniej - dodaje. 
Nowe organy w BCK zastąpią 
stare, które były słabo słyszal 
ne w sali. Montowany instru- 
ment ma byc dwukrotnie g'o- 
snlejszy, elektroniczny, z 38 
głosami, ze speCJalnymi prze- 
grodami imitującymi kościelny 
pogłos. Najwazniejszy element 
Instrumentu - stoł gry - spro- 
wadzono z najlepszej w Europie 
niemieckiej firmy organomi- 
strzowsklej. 
Sam Instrument montują spe- 
Cjallscl od organow z polskiej 
firmy, ktora wygrała przetarg 
na Ich budowę. Wlększosc ele- 
mentow jest nowa, ale Uddło 
się np. odzyskać metale kolo- 
rowe z poprzednich organow, 
z ktorych tercJ7 odlano pISZ- 
" czałki. 
Dyrektor Szczotka twierdzi, ze 


blelskoblala.naszemlasto.pl 


.. 


W 
1 
(, 
't 

 


Tak przed świętami wyglą-dał śmietnik na terenie poligonu na 
Błoniach. Ale zniknie - zapewniono nas w dowództwie jednostki. 


BIELSKO-BIAŁA: Sprzęt z bielskich szpitali trafi na Ukrainę 
. 


. 


I 


IC 


I BIELSKO-BIAŁA: Montaż nowych organów w Domu Muzyki 


Publlcznosć Bielskiego Cen- 
trum Kultury mofe podczas 
koncertow przyglądać się po- 
Itępom w budowle organów, 
powstaJących w sali Domu Mu- 
zyki. Zbudowano ju
 szafę, czy- 
Ii drewnianą konstrukcję frontu 
Instrumentu, widać tef pierw- 
sze zamontowane piszczałki. 


- 
------- 
- 


Dufo sprzętu medycznego - 
urywanego, ale w dobrym sta- 
nie - trafi wkrotce z bielskich 
szpitali do 1:ydaczowa na 
Ukrainie. Lekarze z tego ukra- 
Ińskiego miasta będą mogli 
dzięki pomocy bielszczan le- 
piej urządzić oddział nowo rod- 


k6w, a jeszcze coś Im zosta- 
nie dla specjalistycznych gabi- 
netów. 
- lam jest taka bieda i glod, 
7e pomagamy im od lat, na 
ró7ne sposoby i w kaidej d7ie- 
d/inie - lapewnia radny Woj- 
ciech Dcmbow
ki, prezes biel- 


... 


. 


. ....... 

 
/' 

 
/' 


0./ 


..,. 


. 


. 


Trwa montaf nowych organow w Domu Muzyki. 


jest całkiem prawdopodobne, 
iż nowe organy staną się naj- 
lepszym instrumentem w mie- 
ście, przewyższającym jakoscią 
dzwięku nawet organy w biel- 
skich kosciołach, w których do 
tej pory odbywały Się koncerty 
festiwalu Organy Bielska-Białej 
- a teraz Festiwalu Bachow- 
skiego. 
Kiedy instrument w BCK będzie 
gotowy, Festiwal Bachowski bę- 
d7ie JUż zaWS7e inaugurowany 
w sali Domu MuzykI. 
Budowa organów finansowana 
jest głównie z pieniędzy spon- 
sorow. FundaCJa Polsko-Nie- 
miecka, patronująca bielskie- 
mu FestiwalowI Bachow- 
sklemu, przeznaczyła na instru- 
ment 350 tys. zł; 200 tys. zł 
przeka/ały firmy: UNION VIS 
i Fiat Auto Poland, 300 tys. - 
Ur7ąd Mif'jSkl w Bielsku-Białej, 
CI 50 tys. pochodll z funduszy 
wyprdCowanych przpz BCK. 
AOATA WOLNA 


stanic. - Prleznaczyli
my dla 
7ydac70wa inkubatory dla d7ie- 
ci, /oleczka dla niemowlaków, 
ssaki dla noworodkow udra7nia- 
jące drogi oddechowe, kardio- 
metry dla d/ieci i inną aparatu- 
rę mcdyczną - wymienia Rafał 
Muchacki, dyrektor Szpitala On- 
kologic/nego. - SprLęt jest uży- 
wany, ale w dobrym stanie, my- 
ślę, lC prlY tej ich biedl.ie wSlYSt- 
ko sił. pTlyd,1. Spr7ęt jUI czeka 
na wysłanie - dodaje. 
S7pitalPediatryczny w Biel- 
sku-Bialej przcznaczył dla i:yda- 
czowa m.in. łÓżeczka dla nie- 
mowlakow, wagi i stoliki. Ohy- 
dwoma szpitalami lartądza 
powiat hielski liemski. 
Odpowied/iclismy po pro- 
stu na apcł ,Wspólnoty Polskiej". 
Jej działac7e mają kontakty 
z l Jkrainą i wiedlą. co gd7ie jest 
potTlehne. /robiłem ro/p07lla- 
nie w s/pitalach, poprosi/cm dy- 
rektorów, by znaleiii rzeC7Y 
7będne, ale sprawne, ieby PTlY- 
padkiem jakiegos zlomu nic wy- 
syłać na IIkrainł. - mowi Marek 
Starościak l lamidu powiatu. 
Lydac7Ów to małe mia- 
steczko, 7 którym ndwill/.alismy 
kontdkty na poc7ątku lat 90. 
" Prohos7c7em był tam wówclas 
ks. Krlyiak spod Żywca. On 
nam opowied/iał, jaka tam jest 


bieda. PÓ7niej wlilczyla się "So- 
lidarność" i tak się 7ac7ęło - 
wspomina radny Dcmbow,>ki. - 
7 ac/ęlismy wysylać 7ywność, 
sprowad7llć d7ieci z Lydaczowa 
i okolicy na kolonie do Hiclska 
i S/c/yrku, ale oni maj" wciąi 
wielkie potr7eby. Tam jest bieda 
niesamowita, jak w prawie calcj 
IIkrdinie. 80 km od lytomieTl..a 
jest miasteclko D/ierżynsko. 
lilm IMnuje totalny głod. I ud/ie 
nic maj,1 pracy, picnicdl.Y na le- 
karstwa, to jak im nie pomagac? 
Ostatnio wysłaliśmy do i:yda- 
CLOwa tramport matcriałow bu- 
dowlanych do odbudowy kościo- 
low, teral wspomolemy ich 
spTlł.tcm s7pitalnym - opowia- 
da Wojciech Oembowski. 
Przedstawiciele lydac/owa 
przyjadą osobiscie do Bielska, by 
ohejT7eć sprzct i wybrdć to, co bę- 
d7ie im prrydatne w miejscowym 
szpitalu, d moie i innych ośrod- 
kach. - Na pewno pomożcmy im 
pTlewiezc te Tleczy, bo sami S,I 
na to la hiedni. Wysyłamy tam 
pomoc TIR-a mi, wil;C ten sprzęt 
też się w nich 7mieści - obiccujc 
radny Demhowski. - 4 maja je- 
d/iemy tam na zaproszenie, 
7 oka/ji 700-lecia parafii w Żyda- 
clOwie, to dogadamy wS7ystko 
dokladnic - lapowiada. 
BARBARA SWADŹBA 


JORDANÓW: Skok z pociągu 


Do tragicznego wypadku do- 
szło wczoraj na stacji PKP 
w Jordanowie w powiecie su- 
sklm. Pa,>a;;er, ktÓry wy
koc7yl 
I poci'lgu, udeTlył w slup se- 
maliIra. Nicprtytomncgo ml;l- 
c/Y/nł. 7IIbralo pogotowie. 
Wypadck wydaTlyl sił. ok. 
god/. 7.3\1. / poci,"
U relacji 
PO/nan lakopane wyskoc/yl 
p.lsaier. Policja podejTlcwa, ii 


męic7yma 7agapil sił., pTle- 
spal stacjI; w Jonl,lnowie i prÓ- 
bował w ostatnicj chwili wy- 
skoClYc na peron. Niestety, po- 
ciqg rus/ył szybko, a skok byl 
pcchowy. 22-lctni mies/kaniec 
Suchej Beskid7kiei trafi I 
wprost na słup semalimł. Ide- 
Tlenic hylo silnc. Mł.ic/Y/na 
w stanic cil;ikim tr.11i! do su- 
skiego s/pitala. _ SAD 


HAŻLACH: Farby w rowie 


Clęfarówka wioząca farby wy- 
wróciła się wczoraj w południe 
do rowu w Hażlachu. Częśc po- 
jemnlkow pękła lok. 500 Iltrow 
farby wylało się do rowu. 
Kicrowca stara st,.lcil pano- 
wnnie n.ld kicrowniCo!, Ijech.l/ 
I dro!!i i cil;larowka wywrocila 
sil;. / pr7YC/Cpy wyleci.lly pojcm- 
niki I farh.lmi. /adlarmowani 
\tr.liacy od nllll pTly
t"pili do 
.Ikcji. Sdmochod wio/ł fillhv 
w pojcl1lnik,lch 20-litrowych 
i bcc/k.lCh 21111-1 it rowych. Pękld 
C/I;
C malych pojemnikow i ok. 


SilU kg 1
lThy wylało sił. do rowu. 
[Tlebd hyło 
/ybko usuwac la- 
grolcnic - poinlilrmował wczoraj 
dYlllrny operacyjny Komcndy 
Powiatowej PSI' w C 'ics/ynic. 
Stra/acy s/ybko postawili spe- 
cjalne tamy. ktore unicmolliwia- 
Iy wsi4kanie 1:lrbv do gruntu. 
MiesIlIIi lei falhł. 7 trocinami 
OTaI sorhentem i s/yhko wyci,,- 
gali I rowu do 
pccjalnych po- 
lel1lllikow. /chrali ok. 2 tys. li- 
trow takici mics7anki iwywicIIi 
do utyli/.lcii w spccjalnych po- 
jcmnik"rh. _ SAB
		

/iv5521-2001-91-0011.djvu

			LlBIĄŻ: System monitoringu na włamywaczy 


Kamera na wieżowcu 


W tym tygodniu Straż Miejska 
w Ubląfu wskafe firmom ochrony 
mienia miejsce zamontowania 
kolejnej kamery wchodzącej 
w skład systemu monitoringu 
miasta. Bl;d/ic to ndipewnieijedcn 
I trzech wiciowcÓw n,1 osiedlu Fla- 
gowka. ldalnie sterowana nowo- 
c/csna kamcra ohrotowa wyposaio. 
na lostanie tak7e w 70om, d7ił.ki 
ktoremu ohsluga bł.d/le mogla 
idcntyfikowac osoby naruslaj,jCe 
prawo. 


www.naszemiasto.pl 


naszemiasto.pl 


nasz nowy serwis 
regionalny: 
dy!ury aptek, programy kin 


DĄBROWA GÓRNICZA: 
Szkoła 
muzyczna czeka 


Państwowa Szkoła Muzyczna 
w Dąbrowie Górniczej rozpoczę- 
ła już zapisy na nowy rok szkol- 
ny 200V2002. Wszyscy chł.tni 
mogą zgłas/.ać sił. w sekretariacie 
s7koly, pr7Y ul. Wojska Polskiego 
52. I'rrygotowdno okolo IjO micjsc, 
ale dyrekcja licry, że kandydatów 
bł.d7ie dużo więcej. W połowie 
mdja lorgani70wane zostaną 
wst.;pne przesłuchania, a do slko- 
ły dostaną się tylko najlepsi. Każ- 
dy z nowo przyj.;tych będ7ie mógl 
UC7YĆ sił. m. in. gry na skrzypcach, 
wioloncIeli, fortepianie i perkusji. 
- Co roku zglasza sil; około 120 
uczniów, dlatego musimy spraw- 
d/ić jak sobic rad7':'1 - dodajc Ze- 
non Dąbek, dyrektor szkoły. _ GOI 


Zaprosili nas 
Na otwarcie dziewiątego w Pol- 
sce obiektu Castoramy. Sklep 
bran7Y budowlanej, ogrodniclej 
i wyposa/.enia wnętr7 majduje sił. 
w Sosnowcu pr7Y ul. I )lugos/':'l 82 
w pobli7u hali Makro. Otwarty bę- 
d/ie od dl.iś cod/icnnie w god/i- 
nach od 7 do 21, w soboty od 8 do 
20, a w nicd/icle od 10 do 18. _ PS 


- Fldgówka to osiedle, w ktorym 
notujcmy pr7ypadki włdn1an do 
obicktów i krad/ieiy, p(
idwia sił. tak- 
7£ prohlcm lokalnych narkomanów. 
S'I to n.ljC7.;scicj bardlo młode oso. 
hy, ktÓre w,jchaj,j klej - mowi lil- 
masl Mcndyk, komendant Straiy 
MI
iskiej w Lihi,liu, gdlie znajduje 
sil; stanowiskl' ohscrwacyjne moni- 
toringu. 
WC7eśniej kamery stacjonarne 
ustawiono PT7Y placu PKM przy ul. 
I Mąja oral prlY sied/ihie hanku 


1'1\() prry ul. I 1 Listopada. Na efek- 
ty nie tr7eba bylo długo czekać - już 
w pierwstych dniach funkcjonowa- 
nia monitoringu 7arejestrowano 
włamywacry. 
Ofertę podl,jczenia si.; do dodat- 
kowego radiowo-telefonicmego sys- 
tcmu alarmowania otrzymali ostat- 
nio wS/Yscy prledsił.hiorcy. Koslt 
,".montowania odpowiednich uml- 
d/cn wynosi ok. 4 tys. zł. Jak sił. do- 
wied/iclismy, oferta spotkała sił. 
l dużym 7ainteresowaniem. _ ps 


Zagłębie 


.... 


Wkrótce do stanowiska monitorowania alarmów podpięte 
będą kolejne firmy. 


SOSNOWIEC: Szalone tempo, zgodne z harmonogramem 


.  


'sną 


\ 


i 


I 


iętr 


. 


J \ 


, - 


.- 


.... 


SI 
I 


t , · 
'. 11 


Z poziomu podziemnego pasatu konstrukcja nowego budynku przy ul. Warszawskiej wygląda Imponująco. 


Niemal z dnła na dzień zmienia 
się wygląd przebudowywanego 
centrum Sosnowca. Jeszcze przed 
miesiącem robotnicy ustawiali 
pierwsze ru
7towania przy budowie 
budynku prlY ul. Warslawskiej, 
a już dziś konstrukcja sięgnęla pi,j- 
tego pił.tra. Szyhkie tempo rolxit 
I.dumiewa przechodniów. 
- Jestem bardzo ldliwiony 
tym slalonym tempem. Pytalem 
nawet robotnikow, cry aby nic ma- 
j'l jakiegoś opóinicnia, a teraz wy- 
korzystują ladną pogodł., żeby je 
nadrobić. I'owied/ieli mi, że 
wS/ystko rohią w termInie - mÓwi 
And Tlej GÓra, ktory cod/iennie 
przechod/i obok placu budowy. 
lapewnienid robotnikow po- 


DĄBROWA GÓRNICZA: 
Absolwenci 
absolwentom 


Byli studenci Wyfszej 
Szkoły Biznesu od kilku 
dni mogą się zrzeszać 
w Stowarzyszeniu Absol- 
wentów. Org,milacj.1 
ku- 
pi,.c hl;d/ie wS/y
tkic o
o. 
hy, ktore ukonc/yly tę 
uC/clnil; i la m iCTl.lj" 
w dab/ym ci,lgu utT7ymv- 
wać I ni., kontakt. 
- Nic chod/i nam tyl- 
ko o rcgularne spotkania 
i wspominanic lal sp
d/o- 
nych w nlUrach uC/clni. 
N;1
/ym glownym celem 
je\t pomoc ahsolwcntom 
w posl.ukiwaniu pracy. 
l)icrw
/e cli:\.. t Y jui "I wi- 
docme. StwoTlona m.in. 
pTlel n,IS lista 211 nailcp- 
s/ych studenllJw wysłand 


lostala do najlcp
/ych pra- 
codawcÓw w krąiu. D/il;ki 
temu wS/Yscy jui po mie- 
si,ICU dostali angaic - mo- 
wi Wojcicch Slufirski, pre- 
I.es stowar tysl.enia. 
Kolejnym pomysłem 
stowaTlys/cnia jcst po- 
moc w powstaniu klubu 
uC/elnianego, ktory 
prawdopodohnic otwo- 
Tlony 70
tanie w p.ll- 
d/ierniku w podlie- 
miach WSH. Aktualnic 
końcI<, sil; prace pTlygo- 
towuj,lce pomies/C/enia 
do tcj nowej funkcji. 
Byc moie uda sił. te7 
w tym roku lorgani/o- 
wać picrws/y hal absol- 
wentow. _ ps 


twierd7.a takil:: Jolanta Bulska, kie- 
rownik 7espolu ds. Przebudowy 
Centrum Miasta. Mowi, że ladna 
pogoda sprzyja pracom budowła- 
nym, ale ich tempo dostosowane 
jest do z góry przyjętego harmono- 
gramu. 
- Na Zachod7ie wicie presti70- 
wych obiektów powstaje dosłow- 
nie z zegarkiem w ręku. Stosując 
nOWOC7£sne metody i technologie 
nie ma sensu pr7yspies7llć pew- 
nych prac. My tel trlymamy się 
ścisłych terminów. Postęp budowy 
widac tak bdrd/o dlatego, że naj- 
l..rócąj trwaj" robuty konstrukcyj- 
ne. Potrwąj" one do czerwca. Pói- 
niej pr7yjd/ie c/as imudnych 
i czasochłonnych prac wykońc/.e- 


niowych - mówi kierownik Bul- 
Skd. 
Prace nad przebudową calego 
centrum, a więc także pod:zjemne- 
go pasalU handlowego od dworca 
PKP do ul. Warszawskiej oraz bu- 
dynku zamykającego perspcktywł. 
ul. Modrzcjowskiej są bardzo za- 
awansowane. W zwi!}7ku z tym 
prawdopodohnie jes7cze w tym 
półrocIu zorganizowane zostaml 
pT7etargi na wynajem lokali han- 
dlowych i uslugowych pasa7u. 
Znajd7ie tam miejsce co naj- 
mniej kilkanaście punktów han- 
dłowych i gastronomiclJlych, gdYl 
"1C7na powier7chnia prze7l1aczo- 
na do wynajł.cid wynosi 1800 
m kwadratowych. _ PS 


BĘDZIN: 
Pomoc dla rodzin 
policyjnych 


Policjanci z Będzlna zebrali po- 
nad 2 tysiące złotych dla dzłecl 
I wdów po funkcjonariuszach, 
którzy pracowali w tutejszej ko- 
mendzie. ł'ieni'ldl.e podc7as 
skromnej uroc/ystosci, pTleka/llł 
rod/inom sl.ef mi
iscowego poste- 
runku Micc/yslaw Skowroll. 
Jui wCl.csni
j dowicd/iclismy 
sil;, 7C nicktorym rodlinom nic 
wied/ie sil; m\ilcl)icj. Policjanci sa- 
mi wpadli na ten pomysł lnowi 
Tlecmik prasowy bl;d/ir1skicj ko. 
mendy Monika I'rancikowska. 
la picni"d/c 1£ IhiÓrki d/icci 
otTlymaj" pomocc s/kolne. Res7- 
tę. rodliny 7
\lnicr7ai'l wydac na 
hici"ce potTlchy. 
- Byla lo picrws/a Ihi{llka, ale 
niewyklucl.Unc, i.e tego tvpu akcie 
hl;d/icmy organi/owac C/l;scicj 
lapowiada Monika Franclkow- 
\ka. _ GOI 


sosnowlec.naszemlasto.pl 


strona 


11 


i 


18 kw.et 2001 


puls regionów 


CZELADŹ: Kto przerwie tragikomedię? 


Czas na wojewodę 


. 


zwyczajna ma odbyć się pod k0- 
niec tego tygodnia. Niewykluczo- 
ne, że jej scenariusz hędzie taki 
sam jak dotychclas. 
Sprawa ma podtekst politycz- 
n}! Gdyhy doszło do wygaśnięcia 
mandatu nie;iyjącego radnego, 
czeladzka opozycja wzmocniłaby 
się o jeden glos. Inny pogl,jd ma 
burmistr7 Oeladzi Ka7imierz Ja- 
kóbczyk. - Dla mnie problcmu 
nie ma żadnego. Jest ordynacja 
wyhorcza, która jasno stwierdza, 
że w takiej sytuacji glosowanie 
nad wnioskiem o wygaśnił.ciu 
mandatu radnego powinno odbyc 
się najpóźniej w ciągu trzech mie- 
Sił.cy. Ten termin nie został prze- 
cież przekroczony. _ GOI 


Chwila zadumy 


W czeladzkiej Radzie Miasta 
V>lCiąż zasiada nieboszczyk. liJ. 
stanawiam się, jakim ilorazem 
inteligencji trzeba się legitymo- 
wać, aby do politycznych gier 
używać kolegi. który ręki do glo- 
sowania już podnieść nie może. 
O przyzwoitości w tej sytuacji, 
nie warto nawet wspominać. 
Ciekawe co czuje rodzina zmar- 
łego, kiedy widzi, że ojciec czy 
syn, a v.iaściWle głos, który mial 
prawo oddać, jest przedmiotem 
przePf{:hanek pomiędzy miejską 
lewicą i prawicą. Warto, by cze- 
ladzcy rajcowie poświęcili chwi- 
lę, pomiędzy skrupulatnym prze- 
liczaniem par rąk zdolnych do 
głosowania za lub przeciw, na 
zadumę nad tym faktem. 
MACIEJ KOŁODZIEJCZYK 


fł I 
.1 , 


Wydział Nadzoru Prawnego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kato- 
wicach prawdopodobnie uchyli 
kompromitującą uchwałę cze- 
ladzkich radnych, w której opo- 
wiedzieli się oni przeciwko wy- 
gaśnięcłu mandatu nieiyjącego 
od ponad trzech tygodni radne- 
go. Może to jednak nastąpić do- 
piero w polowie maja, ponieważ 
gmina 111.1 miesiąc na dosłanie 
wszystkich niezbędnych doku- 
mentów. 
Przypomnijmy, że gdy dwa ty- 
godnie temu złożono wniosek 
o wyga
nięcie mandatu radnego 
Mariana Olszewskiego, sprzeciwi- 
li się mąi,lcy większość w RM rad- 
ni SLD. Pospiech, jaki wykazali 
w całej Sl)rawie opozycyjni rajco- 
. wie byl ich zdaniem nietaktowny. 
Nieżyjqcy radny do dnia dzisiej- 
slego jest więc członkiem Rady 
Miasta. - W tej chwiłi nie mamy 
podstaw prawnych do uchylenia 
tej uchwaly. Dopóki nie dostanie- 
my kompletu dokumentów nie 
mOlemy stwierdzić, czy prawo 
rzeczywiście zostało złamane - 
mówi Renata Kostiw z Centrum 
Inlilrmacji Wojewody Śląskiego. - 
W tej chwili, wiedzę o całej spra- 
wic czerpiemy jedynie z publika- 
cji prasowych. 
Do tej pory, w czelad7kim ma- 
gistracie odbyło się jed no głosowa- 
nie w tej sprawie. II radnych opo- 
wiedzialo sił. 7a wygaśnił.ciem 
mandatu, ł6 bylo prleciw. Potem 
jes7cze opozycja dwukrotnie zwo- 
Iywała sesję nadlwyclajną, .Ile za 
kaidym ra/em, r7ądzący w Czela- 
d7i radni SLD nie pojawiali się na 
sali obrad. Następna sesja nad- 


SOSNOWIEC: Tablica w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia 


. 
.. POIIMWIDI M NAaYM" 
S1If»4IM1t1W1W
 
PRYMAS POLSIO -
 -.... 
. . 
w __-.. 
w .. 
III 
. A IMJ,I 
......01 
. PIIIIIIU!. 
PAaAffA1I1 


E Dłł
 


ldIIL\. 


. 


--- 


.,... 


Pamiątkowa tablica poswięcona Pry- 
masowi Tysiąclecia, kardynałowi Ste- 
fanowi Wyszyńskiemu, umieszczona 
zostala na murze bazyliki katedralnej 
w Sosnowcu. 
Rok 2001 jest Rokiem Prymasa Ty- 
siąclecia - powiedział .Jrybunie Ślą- 
skiej" ksiądz Waclaw Wiciński, pro- 
boszcz sosnowieckiej katedry. - Tabli- 
ca przypomni młodym parafianom tę 
wybitną postac oraz wydarzeniach, ja- 
kie rozegrały się w Sosnowcu przed 
laty. 
Podczas uroczystości milenijnych w ro- 
ku 1966 prymas i owczesny metropo- 
lita krakowski Karol WOjtyła nie zosta- 
li wpuszczeni do srodka katedry. Drzwi 
były skute łańcuchami i uroczystosci 
w Sosnowcu nie doszły do skutku. 
Wydarzenia zostały odnotowane do- 
piero po latach. Tablica, ktorej funda- 
torem są wierni oraz księża zamoco- 
wana i poświęcona zostala w setną 
rocznicę urodzin Prymasa. _ AJK 


'II 
'JGlro MO'Y 
tAN PAWił II 
w 
-- 

 - 
1'1111. 
u: 11111 


. 


, 
VJ 

 
8 


;)j 
:1 


Pamiątkowa tablica wzbudza uwagę wiernych. 


, 
[(
		

/iv5521-2001-91-0012.djvu

			strona 


18 kwietnia 2001 


wydarzenia 


SLD-UP: Sztab do wyborów 


Krzysztof Janik jest szefem sztabu 
rczego koalicji 
SLD-Up, a Michał Tober - rzecznikiem kampanII. 
W pierwszej jej części będą przedstawiane cele prtJWa- 
m::Me, a w drugiej kandydaci będą prze/<.on'ywac v.ytJor- 
riJN do oddania na nich głosu. v.tzoraj liderzy SoJuszu 
i Unii Pracy zaprezenta.vali skład sztabu 
rczego. 
Zastę
 szefa sztabu jest Tomasz Nałęcz (lP). Wsklad 
sztabu weszli rcmnież m. in. Aleksandra JakulxJv..ska, 
ktora będzie odpowiaddła za marketing; Lech Nikolski 
- za prtJWam; Wacław Martyruuk - za 
l1Ianie kan- 
dydatem i pracę Z 111m!; Witold Rrak - za częf£ organi- 
zacyJną; Edward Kuczera - za finanse 
Szef SlD Leszek Miller podkreślił, ze zadal1lem sztabu 


będzie opraca.vanie kalendarza kampanii 
rczej, 
dokończenie pra'c prtJWa
h i przedstawienie pro- 
gramu wyborczego 
room. - Olcleli

, aby by- 
ła to kampania zwycięska - podkreslił Janik. Janik 
oznajmił, że oprocz przygJta.vanla wspólnego progra- 
mu wyborczego, odbędzie się dziewięć konferencji 
programov.ych. Cztery z nich będą poświęcone oce- 
nie czterech podstawowych reform zrealizowanych 
przez rząd AWS, UW oraz ludzi Platfor
 Obywatel- 
skiej. Według Janika, 28 kWIetnia odbędzie się kon- 
ferenCja na temat bezrobocia. Zdaniem szefa szta- 
bu, do 30 czerwca ma się zakończyc proces budo- 
wania list 
rczych. _ PAP 


"  I 

 


J. 


, 

 


l  


' I .,! 
" 


. \ 


:2 


Liderzy koalicji SLD-UP Leszek Miller I Marek Pol oraz szef sztabu 
wyborczego Krzysztof Janik (w środku) w czasie prezentacji 
w Sejmie. 


Kraj 


. 


I 


w samolot wiclozadaniowy. - Od 
siedmiu lat trwa festiwal obietnic 
be7 pokrycia i najmllicjstych S7.ans 
na realizacjł.. Po ra7 pierwszy w- 
stała określona ście7.ka finansowa- 
nid - cieslyl sił. Komorowski. 
Komorowski podkreślii, że 
pierwsle decy- 
Ije prowa- 
dzące do 
wyboru sa- 
molotu 
moi na 
podjąć za- 
nim 


, 


" 


Trzęsienie ziemi 
w Bełchatowie 


Na terenie Kopalni Węgla Brunat- 
nego "Bełchatów" SA w Rogowcu 
(Łódzkie) wystąpiły wczoraj dwa 
wstrząsy sejsmiczne o sile 3,74 
12,47 w skali Rlchtera. Nie spowo- 
dowały one szkód w kopalni. 
Były to piąte pod W7g1t;:dem si- 
ły wstr7.ąsy spośrbd 1234 zanotowa- 
nych w rejonie kopalni od ł 979 r., 
czyli od czasu, gdy nasza sieć sej- 
smologic/.na je rejestruje - poinfiJr- 
mował dyrektor kopalni ds. gorni- 
czych, KrryszlCJfWiadcmy. Najwick- 
S7Y ze wstrZ	
			

/iv5521-2001-91-0013.djvu

			brona Juszczenki 


Klika tysięcy ludzi z rÓfnych regionów 
Ukrainy przybyło wczoraj przed parlament 
w Kijowie, aby poprzeć premiera Wiktora 
Juszczenkę, składającego sprawozdanie 
z pracy rządu. 
Przed wystąpieniem do sali posiedzeń wnie- 
siono kartony z 3,6 mln podpisow poparcia 
dla gabinetu Juszczenki. 
W 40-minutov.ym wystąpieniu premier skon- 
centrował się na osiągnięciach rządu. Przy- 
pomniał, że w zeszłym roku po raz pierwszy 
od czasu odrodzenia się państwa ukraińskie- 
go produkt krajov.y brutto wzrósl o 6 proc., 
produkcja przemysłowa o 16 proc., eksport 
o 24 proc., produkcja rolna o blisko 10 proc., 
a płace realne o 6.1 proc. - Ukraińcy znow 
zaczynają wierzyć w swoje państwo I swoją 
przyszlość w nim - powiedział Juszczenko. 
Przedstawiciele tzw. klubów oligarchicznych, 


.. - - .... 
"'" 


REKlAMA 


. 
..............nn..n.................nu.......nn.............................................................................................................................................................................................. 


600ti3775/1 


które dążą do obalenia rządu Juszczenki, 
twierdzili, że liczby mówiące o wzroście go- 
spodarczym są sfałszowane, a poziom życia 
na Ukrainie nadal spada. 
- Od takich jak v.y, Juszczenkę broni baryka- 
da z pudeł przed mównicą - replikowali de- 
putowani z klubów centrowych i prawicowych. 
Głosowanie w sprawie wotum zaufania wo 
bec gabinetu Juszczenki zaplanowano na 
czwartek. 
Zdaniem zachodnich obserwatorów oligar- 
chowie (potentaci finansowi o dużych wpły- 
wach politycznych) chcą dymisji prozachod- 
niego Juszczenki z wielu względów, chodzi m. 
in. o zwiększenie dochodów z szarej strefy ra- 
dykalnie uszczuplonych w v.yniku dzialań 
obecnego rządu. Komuniści z kolei dążą 
przede wszystkim do ukarania rządu za jego 
prozachodnią i prorynkową politykę. _ PAP 


J 


. 


.-- 


.. 


Wiktor Juszczenko otoczony 
pudełkami zawierającymi 3,6 mln · 
podpisów popierających jego rząd. 


asI. 


m 


SOS N OWI ec 
. 
JIAZ OTWAR.T6 


Z nami możesz wybudować i urządzić dom od A do Z. 
Przyjdź i zobacz! Nasz - dziewiąty w Polsce - obiekt handlowy, należy do największych 
i najnowocześniejszych w kraju. 


Oferujemy: . materiały budowlane. elementy dekoracji i wykończenia wnętrz 
. artykuły ogrodnicze. narzędzia dla majsterkowiczÓw 
Bezpłatnie służymy radą i pomocą. 
Serdecznie zapraszamy! 


, 
ZRO.B TO 
Z- NAMI 


I 


1111'111111111111 1 11 li 


-, 


,. ra 


a  


. 


l 


i 
, 
I 
· 04 oJ Wiec. · osza : 2 
- 
Katowice ul. Ro' · zieńskie. O- g 
Tanio budujesz remontujesz urządzasz 


Sąd za ludobójstwo 


W Brukseli rozpoczął się bez- 
precedensov.y proces czworga 
Ruandyjczyków, w tym dwóch 
sióstr zakonnych, podejrzanych 
o udział w ludobójstwie w Ru- 
andzie w 1994 r., kiedyv.ymor- 
dowano tam co najmniej pół 
miliona osób. Siostry są podej- 
rzane o odmowę udzielenia po- 
mocy i schronienia uciekinie- 
rom z plemienia Tutsi, następ- 
nie ich denuncjację i wreszcie 
o uczestnictwo w masakrze, do- 
konanej w Sovu przez bOjowni- 
ków z plemienia Hutu. _ PAP 


Zagranica 


strona 


18 kwietnia 2001 


wydarzenia 


Pulitzer za Eliana 


"- 
l 
.. 
 .. 
, . 
-'I 
. 


Zdjęcie wykonane przez fotore- 
portera agencji AP Alana Dlaza 
przedstawiające przerafonego 
małego Kubańczyka Ellana 
Gonzaleza i mier/.ącego w niego 
z karabinu jednego z agentów. 
Wykonano je w czasie porwania 


Krótko 


Po sobotnim zatonięcIu 
gruzińskiego tankowca u v.y- 
brzeży Zjednoczonych Emi- 
ratów Arabskich na wodach 
Zatoki Perskiej rozciąga się 
plama ropy o dlugości 48 ki- 
lometrów. 
Wyborcy w amerykańskim 
stanie Missisipi głosowali 
wczoraj, czy utrzymać sporną 
flagę stanu, na której umiesz- 
czony jest pochodzący z cza- 
sów wojny secesyjnej symbol 
Konfederacji. 
Rodziny niemieckich ofiar 
katastrofy samolotu Concorde 
pod Paryżem w lipcu 2000 r. 
mają otrzymać od francuskich 


Odwiedzi 
grób ojca 


Kanclerz Gerhard 
Schriider w najhlii.szym 
wolnym c/asie odwied7i 
groh ojca. Niespod7iewa- 
na wiadomosc jaką 
otr7ymala jego siostm 
Gunhiłda z herlińskiej 
slużhy poslukiwań żol- 
nierry poległych w cz.lsie 
drugiej wojny światowej 
pO/wolila ustalić miej- 
sce pochowania Frit7a 
Schrodera. 7ginął mąiąc 
32 ł.lta. Gerh.ud mial 
WOWC7as trlY tygodnie. 
Mogi la 7Jlajdujc si
 
w Rumunii, w niewiel- 
kiej wiosce Ceanu Mare 
w Karpatach kolo Klui. 
/wloki ojca kdnclerl.a 
bl;d'l prlewie7ione do 
Niemiec. 


JERZY TEPU 


[' 


" 


. I \1 
II \ .  


'1 


II 
. 


,. ;::... 


chlopca z domu jego wuja w M ia- 
mi przez agentów Urzędu Imigra- 
cyjnego USA. Za to zdjęcie Oiaz 
otrzymal Nagrodę Pulitzera 
w najbard7iej prestiżowej katego- 
rii - reporterki "z ostatniej chwi- 
li" (break ing news). _ PAP 


linii lotniczych Air France od- 
szkodowanie w łącznej v.yso- 
kości 300 mln marek (136,5 
mln euro). 
Do Pekinu przybyła wczoraj 
delegacja USA, mająca dziś 
prowadzić rozmowy z Chinami 
w sprawie zwrotu amerykań- 
skiego samolotu szpiegow- 
skiego EP-3. od 1 kwietnia 
stojącego na lotnisku na chiń- 
skiej wyspie Hainan. 
Nłezalefny dziennik ,,5legod- 
nla" nie ukazal się wczoraj 
w rosyjskich kioskach, po tym 
jak dzien wcześniej wydająca 
gazetę spółka "Siem dniej" 
zdecydowała o natychmiasto- j 
v.ym zaprzestaniu finansowa- 
nia tytułu. _ OPRAC. JAN 


Castro trwa... 
( 


---
 


<
 
'
 
j 


"t 


4 


.. 


Kubański Prezydent Fidel Castro z ra- 
dZieckim karabmem automatycznym 
w ręku uczestniczył w obchodach 40. 
rocznicy socjalistycznej rewolucji w Ha- 
wanie w poniedziałek, 16 bm._
		

/iv5521-2001-91-0014.djvu

			strona 


8 kwietn a 2001 


s uacje 


. 


Sledztwo przeciwko gangowł Ryszar- 
da Niemczyka trwało nIecałe dwa la- 
ta. Prowadzili je najlepsi specjaliści 
z wydziału przestępczoscl zorganizo- 
wanej Prokuratury Okręgowej w Ka- 
towłcach I Bielsku-Białej. Mdtcriał do. 
wodowy, ktory lndjd/ie sił. w akcie oskar- 
lenid, oparto na wynikach 
Icd/tw doty- 
CI
lcych pTlestl;p
tw, ktorych gang dopu- 
scil \ię w 1999 roku. 
- Gang hył do
kondle lOrganilOwany, 
7grany, to tylko utrudniało dochodl.cnie. 
lIdało się je lakońclYc w glownej mier le 
d/ięki jednemu z "iolmerzy" Rze/nika, 
ktory brdł ud/ial w kilku pTl.c
tępstwdch. 
Został na
/ym świadkiem koronnym. To 
glownie dził.ki jego zemaniom udalo się 
rolpracować gang - mowi jeden l proku- 
ratorow. od poc/.ątku prowadl:jcy sprawł.. 


Specjalizacja: porwania 
Z tr7ynastu osob, którc l.asiąd" na ła- 
wie oskari.onych, wił.b70ŚĆ brala clynny 
ud7iał w napadach i porwaniach. Kilka 
z nich, w tym ares/towana kohieta, 70na 
jednego l gangsterow, zajmowało się 
sprawami mniejslej wagi. Kobieta prle- 
Chowywdła w swoim mies7kdniu broń 
i materiały wybuchowe, a kilku mł.ż- 
C1yzn Lacieralo ślady d/iałalności, m.in. 
niszczylo dokumenty. 
Gdng, ktorym kierował Rys7ard 
Niemczyk, specjalilował się w po rwa- 
llIach dla okupu, a także porwdnidch 
"nmachunkowych" (,hod/i o takie sy- 
tUdcje, w ktorych grupa starała sil; od/Y- 
skać długi wobec innych lud/i l pÓłswiat- 
ka - wyjaśnia prokurator Les7ek Goław- 
ski I PO w Katowicach. - Ich wilYtowką 
były spalone samochody, podpalali je nic- 
maI za ka7dym ra/em, gdy popełniali 
pTlest
pstwo. I>/ialali 7llecydowanie, 
brutalnie i ze s/wwy podczas popełniania kolejnych przc!-.tGPStw zmieniał Sl
, ale od 
początku wszystkie pomysły rodllły Się w płowle !>lefa - Ryszarda Niemczyka, 
czyli RIP/nlka (pseudonim otrzymał nie ze względu na brutalny sposob dlldła- 
nla, ,lic dldtf'gO, lf' Jrgo oJrlec z zawodu był masarlem). 
AkCja wyłdpywanld poszclegolnych członkow gdngu rozpoczGła Się od latrzy 
mama Niemczyka w lutym 2000 roku. W POlnlPJszym terminie zatrzymdno ca- 
łą trzynastoosobową grupę. 9 osob aresztowano. 4 osoby odpowiadac bGdą 
z wolnej stopy. Slef gangu, JCSIPn1ą 2000 roku uCiekł z wadowllkicgo Wlęlle 
ma. Ohemle Jest Jednym z ndJhardlll'J posluklwdnych przestępcow w Polsce. . 


. 


. 
I 


dnidch. - Jeśli nic npłacisl 200 tysił.CY 
dolarow, 19miesl - Tlucili na odchod- 
nym porywdcle. Wy
tTasmny rajdowicc 
, wolal nic ry/ykować. lapłacil im ROO t y- 
sił.cy lłotych w dwÓch ratdch. Pieni"dze 
podr7ucil w okolicach auto
trady A-4. 
. 


Napad na Prosper Bank 
N,ljpowalniejs/a akcja hielskich kry- 
mindli
tow miald miejsce w listopadlic 
]999 roku i dotyc/Y ndpadu nd konw()- 
jentÓw bielskicgo Prospcr B,mku. 
- l Prosper Bankiem pos/ło gangowi 
jdk 7 płatka. gdyi udało im sił. "dogadac" 
l jednym z ochroniaTlY banku, Dariu- 
szcm E (Illajduje stę wśród oskarionych 
przyp. aul.). Za 10 tysił.cy dolarow spTle- 
dał im s/.ctegołowe inlilrmacje o 7.abe7- 
piec/cniach w banku, o trasach przejdz- 
du samochodÓw konwojujących pienią- 
d/e. D/ieki niemu pr7estł.pcy wied7ieli, 
ilu jest strainikow, jak są u/hrojeni, a na- 
wct, kto gdlie sicdli w samochodlie kon- 
wojującym. 
Przygotowania do napadu były imud.. 
ne i czasochłonne. Rys/.ard Niemczyk ku- 
pił od swojego zndjomego w Krakowie 
krad7ione audi. WSlYSCY handyci mieli 
szare kombinel.ony i kominiarki, hy wt(j- 
pić sił. w 110 starej kdmienicy, gdlie swo- 
ją sied/ibł. ma Pros per B,mk. Kaldy 
midł hroń palm,. 
Krytycmego dnia bdndyci wyjechali 
le swojej bielskiej kryjówki dwoma sa- 
mochodami. W mercedesie jechal R/el.- 
nik. To on, pTlel telelim komórkowy, ko- 
ordynowal wykonanie 7.ddania. Od po- 
C/ątku ohserwowal białego opla astrl;, 
ktorym konwojenci banku pTlew07ili 
pieniądle. 


Schowali się w śmietniku 
TymC7asem trIech pOlOstałyt'h gang.. 
stcrow ukryło sił. w pobliiu Illplec/.a Pn)- 
sper Bdnku. Dwoch schowa lo sił. w kon- 
tenerach na śmieci, tr7.cci c/.ckal w audi 
na tclefllJ1 Slcf,l, ktory mial dokładnie po- 
dać god/inl; prryja/.du konw(
iu. Po kiłku 
minutach konwojcnci podjechali pod l.a- 
piecIe hanku. Nim I.d"iyli mrugnąc, au- 
di I piskicm opon 7IIhlokowalo Opld, 
a I drugicj \trony dwÓch l.amaskowilnych 
mł.i.cty/n prlyklad,llo im hron do skroni 
Nic 'mieli S7
II1S. 
- Napastnicy wyhili \I.yhl; spccjalnym 
młotkiem taterniClym. Wyci'lgnl;li 
I ohc/władnili konwojcntow, pTlykłada- 
jąc im pi
tolet do glowy. / 
amochodowe 
go sejfu wyciągnl;li worki, w
iedłi do \.1- 
mochodow i odjech.lli ('dla akcja nic 
trw..la dłuiej nii IIllllutł. wyiasnia Lc- 
s/.ck (joławski. 
Bandyci wyjechali n.1 tra
ł. do 
S/c/yrku, hy w jcdnym I dOJl1oW WC/,I- 
\owych pTlcClck.IC policyim, obł.IWI;. Po 
dwd/c W
/Y
CY pTlc\icdli \il; do mcrce- 
dc\a Niemc/yk.l, natomid
t dudi - 
Igodnic I.e Iwyc/.ljcm 
I),\hli w Ic
ie. 
W hotelu podliclili sil; łupem. fl/cch 
do\tdlo po 75 tysil;CY lłotych, natornia\t 
R/.e/nik dostalI tej puli niccalc 400 t y- 
SIł.CY lłotych 


JACEK BOMBOR 


Strach we wsi 


'. 


t 


ł-.. 
, . 1: , 
,-I 

 


j 

 


" 


Trzynastu gangsterów z grupy przestępczej 
Ryszarda Niemczyka, znanego pod 
pseudonimem Rzeźnik, odpowie przed sądem. 
Katowicka prokuratura zakończyła przeciwko nim 
śledztwo. Porwania dla okupu, brutalne 
porachunki z dłużnikami, napad na bielski 
Pros per Bank - to tylko niektóre z metod działania 
przestępczej grupy. 


Kobiety z sąsiedztwa boją się najbardziej Bronek Pycllk I jego matka, Anna. 


K ilkunastu lud/j I RychwakJu, 
gmina Gilowice, powiat 
iywiccki, tr/.ęsie portkami,jak 
mówią, pr7.cd jedną sąsiadką. 
Sprawa jest delikatna, bo 
kobicta, ktora w7hud/.a wc wsi strach, ma - 
jak mowią w opiece społecmej - prohlemy 
z nerwamI. 
Co ona tu panie, wyprawia, to niech dia- 
beł we7mie! - denerWuje sił. Adam Mydlarz, 
sąsiad. Raz SI.cdłem do sklepu, to podes/Ja 
do mnie i trach! Do rowu mnie wepchnl;la. 
Mydlar7 wygrzehał sił. z tego rowu cal- 
kiem upackany, o własnych siłach, jak opo- 
wiada Zdjął pasek od spodni i... 
Chciałcm ją postraszyc, a ond rozłoży- 
ła sił. jak do stosunkowania i gada: hij! No 
bij! Glupia baba. Ale ryc nic daje. 
MydlaTl cl.erwienieje z emocji, gdy to 
opowiada. Przernera 7 nogi na nogę i I:1C7D- 
suje włosy. Kiedyś hył łi
tonoSlem. Kai.dy 
k"t ma w okolicy. LlJ(.!tj tCl. Ale takjej kobi- 
ty, jak twierd7i, w ryciu nic wid7.ial. 
- Ja to I domu nic wychod/
 mowi An- 
na Pyclik, kobieta mocno jU7 wiekowa, po S'l- 
sied/.ku 7 "tcrrory
tką" micszkąi4ca. Boję 

ił., Le mnie /lIhije. A bo to raz r7Ucała wc 
mnie kdmienidmi? A tenlI, o! Styhę nam 
w domu trzeci rat jui wyhiła. I siły na ni" 
niema 

'yn Pyclikowcj, Bronck, tci miał do cry- 
nienia 7 krcwk" s,
\iadk,,: W sklcpic jak by.. 
łem, to hahd m.lTchewkami TIucała po lu- 
d/.idch, d i buraki fruwaly w powil.'\r/u mo- 
wi I przejęciem Bronck l>ydik(JWej. Strach 
było t.lm stac. Nic! li1jc
t str.I
/ne. Na sdK)- 
dach sc wlasnych posied/icc spokojnie nic 
moge, ho w łeh moin,. ohCrwdc od nicj. - 
A sal1lochOlI s"siada to fekaliami, Clyli po 
ml
/cmu gl',wnami po pwstu, ohlala./ wia- 
dra! - dod.gc Mydlarl.. RO/urnicsl p,m'!! 
(iownami! IiI je
t nOllll.llne'! 
ludlic napis,lli na kohicll; sk.lrgl; do 
(jminncgo Osrodkd Pomoq Społccmci 
w (jilowicdch. "Nicpokojącym jcst 1:lkt, 
l.c... UiYW,ljiJC niche/picClnych ndr/l;d/i j,lk 
kije, kamienic, C IY tci kosa 
tW.Ir/,1 powa/- 
ne ugroicnie dld Idrowid, d ndwct iycia 
mics/k.lIlcow nll\lcj w
i. ł t.l\" d/iękujcmy 
Bogu, l.c jcs/.C1.c nic dO\llo do iakicj
 pl)- 
w,linąltl.l
cdii. Mic
/k,lI1cy c/uj'l 
il; pl)- 
walnie ugroicni i hC/silni, ho W\lYscy 
Id,li'l \ohie \pr,lwł., IC... jest I)owainie dll)- 
m" ndpi
,lIlo m.in. w liscic. Ona nld 
TI.cc/ywiscic plOhlemy I nerwami prty- 


Inaje Klllimiera S7wed. pracownica 
GOPS, prowadząca sprawę kobiety z Ry- 
chwaldu. - Ale pr7YIl	
			

/iv5521-2001-91-0015.djvu

			Ostro i dosadnie? 


Rozmowa z Romanem Kotlińskim, byłym księdzem, 
wydawcą antyklerykalnego tygodnika "Fakty i mity" 


i 

 


Klm pan chce być: polskim 
Marcinem Lutrem czy 
biznesmenem? 
Jesli miałbym wyhierać pomię- 
dzy tymi dwoma powołaniami czy 
zajęciami, to wybrałbym to pierw- 
SiC. Nie spod!jewałem sił., że 
gazeta, ktorą llllai.yłem, oka- 
że się lak absorb
iącym bil- 
nesem... Na szcięscie, 
mam od tego współpra- 
.. cowników. 
To znaczy nie jest pan 
Lutrem, lecz 
biznesmenem? 
Nic, nic! Jestem po 
troS/.ł. i tym, i tym. Prry- 


FlFKlAMA 


WIELKA... WIELKA... WIELKAN 


znam jednak, że z zamiłowania 
jednak wolałbym być Lutrem. 
Zastanawia mnie jedno... 
Dlaczego przez tyle lat trwał 
pan w seminarium 
I w kapłaństwie? Tak długo 
trwało dochodzenie do 
pańskiej prawdy? 
Prawdy nie odkryłem mając 
dziewił.tna
cie lat. To, że widziałem 
minusy, to nie maczy, że idea była 
zatracona. Mialem wybór: ałbo 
odejŚĆ, albo sprohować coś zmienić 
na plus. 7awsze uważalem,jeszcze 
po święceniach, że mogl; ddwać 
świadectwo hędąc dobrym kapła- 
nem. Ta nad/icja szla la mn'l, 


50064037 


NA PROMOCJA FIAT 


.... 


,
  
" 


... 


t 


--.. 
Zadhałj O C

'stą l)rZ
's
łość. 
Ze
łomu.i swój stal")' samochód pr
cd 23 It.wictnia. 

lo.lcSZ z
'slt.ać nawct 5000 7łot)'ch prz
' zalml)ic nowc
o ł'iata. 


\\ I ro:-occ o II.I:-O/e 
I odo\\ blw Fi.1I pT/
 
ot,)\\.11 \\ yj:,t lu 1\\ :1 oleilI; dla 
11.lldl.'
o. I,to odda :0.\\'0.1 slarv samoehod lIa 1111111. Bior;JC IId7ial \\ Icj 
alIcji, hl;d/il.':-Ol 11101.:1 l\IIpic no\\'c
o Selcento IlIh Punto 
o 4000 zl t.miej, a .Il'sli wyhicT/I.'Sl 
1I0\VC
0 Pallo Weekend. Slen. IlIh 
Brav., 1.lplads/lI.I\\CI 5000 zl III II icj' 
TCI,II m,l:-ol 1I.ljh:p:-O/'1 ol,a/jl;, hy pr/c- . 
:-oi.lse :-oi,. do hC/piec/llc
o. 1I0\\'1.'
0 Fiata I 
\\)Imrr,'shl.i .o! 
.\h'j.1 11\\;1 do 2.' 1\\\ 1\: t 111,1 211111 I 
() :-O/cl\.'
oł
 pyla.i \V s.llollach hal:1 


- 


IN.OLlNI., ao l l. 1. 1. 
CIlbolrIooll......"..IOIł..""""IIfyI-ąłn. ilU 


_.flat.collt.pl 


. . 


... 


PUI::Z całe seminarium i przez krót- 
ki okres kapłaństwa. 
W swojej biografii pisze pan, 
fe nie mogł zmienić świata 
zostając w kapłaństwie, 
bowiem musiał wykonywać 
posłusznie wytyczne z góry... 
To nie było tak, że nie chciałem 
czegoś zmienić. To była niemoc! 
Kościoł wewnątrz swoich struktur 
jest nierelormowalny i dowodow 
na to są setki, slczególnie, Le wszel- 
kje ruchy proreformatOTskje za na- 
szego papieża są skutecmie w za- 
rodku niszczone, na prrykład: pró- 
by demokratY7acji wyboru 
biskupÓw w Austrii i Niemc7ech. 
Tak wił.C trzeba było wyjść, by pró- 
bowac coś zmienić w Kosciele. 
Pan się ma za katolika? 
Nie. absolutnie. Jestem człowie- 
kiem wierlącym bezwyznanio- 
wym. 
Co dla pana jest w Kościele 
zasadniczo złego? 
Lasadniczo zły jest system, je- 
go archaiclność przejawiaj'lca się, 
miedzy innymi, w celibacie, nie 
uregulowanych sprawach finanso- 
wych i odr7Uceniu demokmcji. I to 
staramy się na naszych łamach 
piętnować. 
I co z tego wam wychodzi? 
Demaskujemy teorił. i prakty- 
kę. W odról.nieniu od pisma JeT7.e- 
go Urbana my nic ślizgamy sił. po 
temacie. Pokawjemy nagą praw- 
dę... Oprocz opisywania skutków, 
sił.gamy też do przyczyn zła w Ko- 
sciele. 
Duto jest sloganow 
w pańskim tygodniku. Mam 
wrafenle, fe kafdą 
rzeczywistość odnoszącą się 
pośrednio lub nawet 
bezpośrednio do Kościoła 
rzymskokatolickiego, 
chcecie nagiąć do swoich 
potrzeb. 
AJe my się ostro nie wyraża- 
my... 
Tak pan uważa? A zwroty 
"uw-alony denat'; 
"wypacykowany gagatek'; 
,,8Wuesowskle truchło'; to 
jest język łagodny? 
To jest jętyk obiegowy. Ul ki m ję- 
rykjcm posługują się ludzie i takim 
pislemy. Chcialbym LWrocić uwa- 
gę, że w słowie "antyklerykalizm" 
nie ma nic negatywnego. Uważam, 
że picrws7ym antyklerykałem po- 
winien być sam papici, bo przecież 
klerykalizm omacIa dominację 
Kościoła. 
Pana zdaniem Polska, to 
kraj wyznaniowy? 
W dużej mierze, twierd74;\ że 
tak. Nic sądzł. jednak, hy dos7ło do 
tego, byśmy w prryszlosci żyli 
w panstwie w pełni wy7ndniowym. 
A jak SLD doszłoby do 
władzy, to nie boi się pan, fe 
ubędzie wam czytelników? 


KOMENTARZ 


Skoro Polska ma byc panstwem 
demokratycznym, to cenzura ja- 
kiejkolwiek wypowiedzi nie słuzy 
idei demokracji. Głoszenie poglą- 
dów, choćby i takich, z którymi nie 
zgadza się W1ększc6ć, musi I:¥S 10- 
lera.vane. tv10że i powinno I:¥S jed- 
nak komenta.vane. Tygodnik, któ- 
rego naczelnym i wydawcą - tak 
przynajmniej wynika z redakcyjnej 
"stopki" - jest mój rozmówca, 
v.cale nie jest antyklerykalny, lecz 
antykoscielny. Nie moze I:¥S ina- 
czej, skoro atakuje 11M'ł10 probosz- 
cza, biskupa, papieża, dogmaty 
katolicyzmu, a na'Net i 
h, ktorzy 
nie podzielają poglądow Kotlin- 


strona 


18 kWietnia 2001 


wywiad 


Nie sądzę, by SLD poza liberar- 
lizacją ustawy antyaborcyjnej mógl 
coś jeszcze wcielić w 7ycie z tego, 
c7ego my się domdgamy. Religia 
nie wyjdzie ze szkół, a konkordatu 
jui sił. nie cofnie. 
Poza tym, fe w Kościele 
dostrzega pan zło, to widzi 
w nim pan tef coś dObrego? 
Oczywiście. ł\oscioł angażuje 
się w działalnosć charytatywną, 
choć jest to kropla w morzu jego 
możliwości, co widać po jego ma- 
jątku. Twierdzę, że Kosciół spełnia 
p07ytywm, rolę wobec tych jego 
członków, którlY 
ą zagorlałymi, 
praktykującymi 7 przekonania, ka- 
tolikami. Im Koscioł pomaga. Spo- 
wiedz dla tych ludzi jest jak terapia 
psychologiczna. 
Zadebiutowaliście 
w atmosferze skandalu. 
Promował was Grzegorz 
Piotrowski, zabójca ks. 
Jerzego Popiełuszki. Klm dla 
pana jest Piotrowski? 
Jest moim majomym... 
Jako człowieka, to jak go 
pan ocenia? 
Nie mam go na tyle dobrze i na 
tyle długo, bym mógł go oceniać... 
MarchwIckiego ludzie też 
nie znali, a większość go 
oceniała. 
Myślę, że Piotrowskj to C7lowiek 
spokojny, zrównoważony, bardzo ro- 
dzinny, slowem: będący zaprzec
.e- 
niem 7llhójcy. 
Jak pan ocenia ostatnie 
badania, z których wynika, 
fe religijność polskiego 
społeczeństwa jest 
powierzchowna... 
Do tego doprowad7ił katoli- 
cyzm, bo w dU7ej mierze jest on 
religią werbalną. W Piśmie Swię- 
tym Pan Bóg przykazał, je nic 
wolno czcić go tylko slowami, ale 
tueba wierzyc sercem. W katolicy- 
lmie jest dU70 spektakularnych 
działan, gdlie liczy się efekt i st,ld 
też dui.y procent katolikow nit' 
praktykuje. 
Pewnie uważa pan, fe Im 
większa ta 
powierzchowność wiary, tym 
więcej będzie miał pan 
czytelników? 
Tak, jedno nd drugie 
ił. prze- 
klada. 


ROZMAWIAŁ ANDRZEJ BĘBEN 


skiego. W swej krucjacie eks- 
ksiądz (w ooJskowej terminologii: 
dezerter) ima się tanich chwytów. 
Kpiarstv.u formuła.vane językiem 
pogardy - od czasu do czasu - 
okraszone faktami i naginaniem 
rzeczywistości do sooich potrzeb 
jest dominujące w jego gazecie, 
Na szczęscie, w przeciwieństwie 
do roż
h "sturmerÓN" i jego sta 
linowskich odpowiednikow nie 
nawołuje do fizycznej likwidacji 
przedmiotu swojej krytyki. I tylko 
ten niuans rożni "Fakty I mity" od 
starych, wypróbowanych w prak- 
tyce Wlorr:xm. 


ANDRZEJ BĘBEN
		

/iv5521-2001-91-0016.djvu

			strona 


kwietnia 2001 


kultura 


Baśń 
o chłopcu 


W Śląskim Teatrze Lalk!I Akto- 
ra ,,Ateneum" w Katowicach bę- 
dzie mofna od 22 kwietnia br. 
oglądac spektakl pt. "Piotruś 
Pan': Basn o chłopcu, ktory nie 
chciał dorosnąć lTeali70wdł i wy- 
reiyserował l.d/islaw Rej. Mutykę 
napisdl Bogdan SIczepanski. War- 
to Iwrócić szc7ególną uwagę nd 
scenogrdfię. Jest to bowiem dehiut 
lJ1akomitcgo gr dlika i malarza Ro- 
mand KaldrU\a. Po premierze, 
w teatrze otwarta zostanie wysta- 
wa projektow jego autorstwa. 
AUtoT7Y kdtowickicj ddaptacji 
wykorzystali kilka najbard7iej 
IJ1dnych 7 powieści wątków. Nie 
moglo więc 7.abraknąc np. spotka- 
nid l Wandą (ksiąi..kow<} Wendy), 
cry pojedynku l Kapitanem Ha- 
kiem. W widowisku występuje 11- 
osobowy zc
pó/ aktorski. Glowną 
rolę - Piotrusia Pana - gra Miro- 
sław Kotowic7. _ EK 


Hermenegilda Kociubińska, czyli... 


Powrót 


Zielonej Gęsi 


Był rok 1946. Konstanty Ildefons Gał- 
czyński w lutym wracał do kraju po 
kilkuletnim pobycie w obozie jeniec- 
kim. W Krakowie czekała na niego fo- 
na Natalia, córka Klra I... Marian Elle, 
twórca "Przekroju': Od poc/ątku posta- 
nowil OtOC7YĆ poetę s/c/.egol ną opieką. 
Tak ndprawdę to Filc wymy
liLZiclon4 
Gęs - Najmniej
/y [eatr7yk Swiata. I)re- 
miera tego jedynego w 
woim rod/dju 
kaharetu lilerackiego odhyła się w 1946 
roku. Pisano potem: o produkcie pTlej- 
Tlałej ary
tokratYClnej kultury, o he/ko- 
cie pisdnych dla pienił.d/Y 7iclonych Gę- 
si. ('o tyd1ien odhywała sil; premiera Zie- 
lonej Gęsi, nie\tety po kilku 
pTledstawieniach TeatTlyk pddl. Nato- 
midst w "PTlek roju ", jego wersja druko- 
wand przetrwała do 1950 roku. Co praw- 
da Marian file otTlymywal stosy listów 
od ohuT1lmych ctytelników - "Uo waria- 
tow I tdkim pisaniem! Jak moi.ecie! 
W
tydu nic macie!"- pisano. Abmrdal- 
ny surrealistyc7llY humor lielonej Gęsi 
najwyra7niej wypr7ed/ił epokę, a jui na 
pewno hył solą w oku ówc7esnych decy- 
dentow. Ohna7dl hel litosci nonsensy 
i nadrealilm Polski konca lat 40. Filc 
mlłeiał jednak do tego gatunku ndc7el- 
nych, ktoTlY nie pytali czytelników co 
chcą przeczytać w ga7ecie, łecz sam de- 
cydował o tym co czytać powinni 
Gwia/dą 7ielonej Gęsi była be7 wąt- 
pienid Irena Kwaatkowskd, ktOTa stwo- 
rzyła słynną I-1ermenegildę Kociubińską. 
Miala ogromny wpływ na Galczyńskie- 
go, na jej prośbę kreślił, zmienial teksty, 


W gliwickiej galerii ESTA 


tak długo, a7 uktorka nie \ 
laakceptowald w pełni pro- 
ponowanej piosenki czy mo- 
nologu. 
I oto po 50 IdtdCh, Zielona 
Gęś wróciła nd .IIisI. W maju 
minionego roku odhyła się 
w wdr
zawskim TeatTle Pohkim 
premiera. Spektakl 70stal PTlY- 
gotowany specj.llnie z okdlji 85- 
lecia Ireny Kwiatkowskiej. 
22 kwietnia (o godl. 19) 
w lcatTle MU7yc/nym w Głiwi- 
cach, a 24 kwietnia (o godz. 
19) i 25 kwietnia (o god/.. 17 
i 20) w chorzowskim Teatr7e 
ROlTywki 0llbęd4 sił. tTlY spek- 
tdkle, w ktorych POd/iwidĆ hę- 
d/iemy mogli kunsll"llamy pol- 
skiej sceny. Na przedstawienie 
składaj'l sił. kolejne odslony Te- 
atrlyku Zielona Gł.Ś, fragmen- 
ty "Listow z fiołków", wier- 
S7e "Zaczarowana dorożka", 
"StrasIna baba". Oprdwę mu- 
zyczną spektaklu pr7ygotował 
GTlegorl Turnau. 
W pTl.edstawicniu wyrclyse- 
rowanym przez Jaroslawa Kilia- 
na (wedlug jego scenarius/a 
i w jego oprawie scenogrdfic7llej) 
oprócz Ireny Kwiatkowskiej 
(głównej bohdterki spektaklu), 
wystąpi.} mił.dlY innymi: Ewa 
Gołł.biowska, Agnies/ka Sztuk, 
Jacek Kawalec i Krzysltof Kol- 
basjuk. _ MAW 


Grafiki i rysunki 
Jacka Gaja 


. 


I" 
_....' I "  
, ''''ł''' 


\ 


Jacek Gaj, rysunek piórem I pędzlem, tusz, 
: ekollna. Z katalogu galerII ESTA. 
I 


, W gliwIckiej galerII ESTA mama oglądac retrospek- 
I tywną wystawę Jacka Gaja. Zgromadzono na niej 
I ponad 80 grafik I rysunkow stanowiących przekrój 
I całej twórczoscl artysty od 1962 do 2000 roku. To 
I bodaj pierwsza tak ogromna prezentacja dorobku 
artysty. Prace pochodzą ze zblorow artysty oraz Mu- 
zeum Sztuki w Łodzi, a przygotowało ją Muzeum Na- 
I rodowe w Krakowie. 
Wystawa profesora Jacka Gajd w nasIej Galerii 
l ma róWnl!'ż drugi wymiar, poza artystycmym. Jest 
podllękowanIem dla artysty, ktoremu zawdzlę 
czam powstanie Galem ESTA. To on wspleral mnie 
I rad8ml, projektował logo galem I katalog. doradlał 
w doborlC artystów I przede wszy,>tklm zaWSle był, 
I gdy go potrzebowałem. Mam wielką nadzlcję, ze 

 będzie nam pomagał dalej - mowl Tadeusz Stapo- 
WICZ, slpf galem. 
I Wyst;Jwle oprocl clldraktery.,"tyr.lr1('go dla ESTY kata- 


logu, towarzyszy album prezentujący w pełni twor- 
czośc artysty. 
- Jacek Gaj stał się "eksportową gwiazdą polskiej 
grafikI", dZięki seni kilkudziesięciu grafik I rysunków, 
które powstały w połowie lat 60. - pisze we wstępie 
do katalogu Tadeusz Nyczek. Mowa zwłaszcza 
o miedziorytach, bo na tej technice Gaj skupil się nie- 
mal wyłącznie. W latach szesćdzlesiątych i siedem- 
dziesiątych rowną sławą cieszyła Się tylko polska 
szkola plakatu. Jacek Gaj jest laureatem wielu pre- 
stlzo\\oYch nagrod I konkursów, jednym z filarow tak 
zwanej szkoły grafiki krakowskiej, ktora stała Się zna- 
kiem polskiej grafiki wspolczesnej w ogole. 
Na gliwickiej wystawie zobaczymy naturalnie owe 
słynne miedzioryty, ale takle grafiki \\oYkonane inną 
techniką oraz rysunki. Nlezaleznie jednak od tworzy 
wa cały czas jest to ten sam artysta i ta sama opo- 
wieśc. Pomimo wielkiej metafizyki, tajemnicy, bo nic 
u Jacka Gaja nie jest wprost, to glęboko lud/ka opo- 
WIe5C O osaczeniu, wytrwdłym biegu ku samozagla- 
dZle, nieuchronnoścI konca, o czlowieczej naturze, 
ktora jakle często dominuje nad racjonalizmem. 
Oliwni, zdguhlenl, a najczf,.'5clej po prostu bPzradnl - 
tacy Jestcsmy na rysunkach I grc1fikach Jacka Gajd. 
Bezradni i brutalni, budujemy z uporem godnym lep- 
szej spra\\oY tę swoją cjWlhlaCJę, a w gruncie rleczy 
hczą Się najhardziej elementarne ludzkie Instynkty. 
Postaci na obrazach G	
			

/iv5521-2001-91-0017.djvu

			Giełda, waluty 


Na zamknIęCIu v.torl\owej sesji WIG 20 spadł o 3 
proc. do 1.407,67 pkt. MIDWIG po zniżce o 0,7 
proc. y,yniosl971,75 pkt. T echWIG spadł o 4.7 
proc. i y,yniosl915,20 pkt. W notowaniach Cią- 
głych na rynku akCJi obroty zmniejSZy1y Się w po- 
rownanlu z czwartkową sesją o 19,9 proc. do 
195.4 mln zł. NajWiększe obroty odnotowano na 
akcjach Elektnmu SA: 48.7 mln zł i TP SA: 41,5 
mln zł. W notowaniach jednolitych wzrosl kurs 
akcji 37 spółek, 39 spadł, 24 nie zmienił Się, 
a akcjami 23 spoIek nie handlowano. W!ym sys- 
temte notowan obroty y,yniosly 2,6 mln zł i były 
o 60.7 proc. niższe niż na poprzedniej sesji. 


16136 


16232 


1
72B' 
I 


I 
I 

 


15224 


14720 


14216 


13712 


404 604 904 1004 11 04 


WIG 1,8 


14.905,93 


Akcje: .& 13 ... 64:c 12 


Notowania ciągłe STAlPROQUKT 135 3.8 P LU8ĄWA 1.8 0.0 R 
STALPROFIL 11.0 0.0 w LOASA 2.0 0.0 R 
-i ST[RPRQIEKT 153 .1.9 P ŁUKBUT 1.9 0.0 R 
N.zw. K.r. Zmł.n. Ryn." 
AGORA 5W.4 4.0 " STGROUP 112 .J.T fi MANOME1I!V 11,4 -0.4 R 
"GROS 375 1.1 P STOMIL 23.3 0.4 P MASTEI!S 2.0 4.2 R 
AMICA 23.4 -0.8 P SlEPTEL 31,5 0.9 R MILMET 4Q 14.4 R 
AMS 65.6 -4.9 P TALEX 26.1 1.6 R ło1II'D 11.4 
A .P 
APEXIM 21.0 0.0 R 11M 1.3 0.7 R MORliNY 7.0 7.7 p 
ATLANTIS 2.7 .1.1 P TPSA 20,9 4.1 P MO& TAlPlOCI< 10.2 2.5 P 
BHANOlOWY 53.0 0.0 P WARTA 120.0 -0.8 p MDSTALSIED 72 0.0 p 
IJIG8G '8 2.4 P ""'K 28.2 2.8 P MURAWSKI 1.811.6 W 
IłORYSZEW '.8 0,0 P WllBO 2.3 13 P MUZA 175 0.0 R 
BPIł :120.0 0.9 P YAWAL 11.0 00 R NAFT06UOOWA 3.1 -8.7 R 
BRL 11R,U 0.0 P ZPUi 18.. -0.3. VI NOM. 5.5 -8,3 P 
CSK 263.0 02 P lYWlR 193.0 1.6 P NOVITA 1B,M .0.5 P 
eUDIMEX 19.7 0.5 P - - -- ODLEWNII:. 1.1 0.9 W 
CERSANIT 2B.0 '.1 p Notowania ednollte ORFE lU -2.1! P 
CHEMISKÓR 2.1 .5.7 R PAGEO 3.1 1.9 P 
COMARCH 49.9 3.7 P 7BUllS 30.0 0.0 R PAZUR 1.5 2.0 R 
COMPLANO 8'.2 .2 2 P AMERBANK 255 6,2 P PlKAD[X 5.9 2.5 W 
css 2/.5 -0.7 R AMPLI l.' 5,5 W PEKPOL 20.0 0.5 P 
OĘDlCA 29.8 20 P ANIMEX 2.8 7,6 P PEMl!G 6.6 0.0 R 
ECHO 111.5 1.1 P APATOR 125 2.0 R PEPEES 17.3 1.2 P 
[H 166.0 0.0 P BAKO'" 30.0 13.2 W PERMEOlA 11.0 0.0 w 
ElBUOOWA 21.1 l.' P BANKCZ 9.3 0.0 R PlAPlASECKI 7.5 2.8 R 
ElFKTRIM 318 -6.5 P BAUMA 15.5 0.0 R POLIGRAFIA 17.2 1.8 R 
ELKOP 15.9 -3.9 W lII!EI'SIoIo 1';0 :o ł POlNA IM' 01)" fi 
El1AB 8,7 0.0 P BEST 6.2 .1.8 P POlNQRD 16.3 1.5 R 
EN[RGOMONPt.D 311.1 0.8 P BE.TONSTAl 1.0 25.0 R PONAR 169 0.0 R 
EXBUO 23.9 5.2 P 8ĘOZIN 9.9 0.0 W POZMEAT 18.5 0.0 R 
FARMACOL 16.2 -0.6 P BIELBAW 9.5 .5.9 R PPW1< 16.0 1.8 R 
FE.RRUM 5.6 0.0 P BKOMUNAlNV ".9 0.0 P PROCHEM '.1 1.3 P 
l'IINfl'I!CIW)t 1 
U p BOŚ 72.5 0.0 P PROJPRlEM 5.' 0.0 R 
LRAJEWO 55.5 0.9 P BUOOPOl 1.5 0.0 w PROTEKTOR 5.0 '.2 W 
IłOW'ElL 19.8 1.5 P BWR 1.5 3.8 P PRÓCHNIK 1.3 3.8 P 
IGROUP 3.3 .5.7 R RYTOM 7.3 7.' P RElPOl 10.9 2.8 P 
IMPEXM[1Al 22.0 .2 2 P tJOSl'OI. UJ 0.0 W - tD P 
CENTROSTAL 1.' 2.1 R 
INTERIA.pt 13.2 -7.7 W ROPClYCE 10.2 0.0 P 
CENTROZAP 5.9 0,9 P 
IRENA 15.9 0.6 P SANOK 27,4 2.1 P 
CUF 32.1 2.7 W 
JLlFA 37.3 1.8 P 15.0 '.2 P SANlNll 2.2 0.0 R 
JUTRZENKA '.A 2.9 P COMPENSA 
SKOTAN 5.3 
.. W 
KABlfBFK '2 5.5 P DELIA 12 0.0 W 
STOMILBEL ".3 0.0 P 
l	
			

/iv5521-2001-91-0018.djvu

			strona 


kw tnl I 2001 


Dyiury aptek 


L 


ANDRYCHÓW: ul. Kmkow- 

ka 120; BĘDZIN: ul. Stalickiego 
2; BIELSKO-BIAŁA: ul. Harlic- 
kiego 2; BRZESZCZE: ul. Po- 
wstańców Warszawy 5; BYTOM: 
dyiury stałe: ul. Str7elcow Hy- 
tom
kich 96, ul. ChT/anowskie- 
go 5 (tel. 281-47-76), ul. Dwor- 
cowa 24 (tel. 28ł-01-65); CHO- 
RZÓW: ul. Pow\tańców 39, ul. 
Pawłd 4.1; CIESZYN: ul. Kamien- 
nd 3; CZECHOWICE-DZIEDZI- 
CE: ul. Kolejowa 9; CZELADŹ: 
dyiur stały: ul. H
d/irlska HO 
(Ccntrum M I, tel. 763-9 I-II); 
CZĘSTOCHOWA: al. NMP 60, 
ul. Hardowskiego 34, ul. Iwas/- 
kiewic/.a II. ul. Ruckemand 24; 
DĄBROWA GORNICZA: ul. Ka- 
spT/aka 36, dY7Ury stałe: ul. 
KorCl.aka ł-3; GLIWICE: dY7Ury 
stałe: ul. 7ygmuntd Starego 16, 
ul. Gornych WałÓw 26 (tel. 331- 
42-66); JASTRZĘBIE: ul. Harcer- 
ska; JAWORZNO: ul. Mickiewi- 
cIa 19 (tel. 616-32-42), pl. Gór- 
ników 5a (tel. 616-61-36); 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: 
al. Jand Pawł,1 Ił 7; KATOWICE: 
dY7ury stale: ul. WOjcwód/ka 7 
(tel. 251-77-62), ul. 3 Maja 33 
(tel. 253-89-07), ul. Wars7.dwska 
6 (tel. 598-384), ul. Tyska 3 
(Ochojec), ul. Tysi4c1ecia 41 (tel. 
254-05-21); KĘTY: Rynek 27; 


pogotowie 
ratunkowe 999 
&traf po!arna 998 
policja 997 
strat miejska 986 
pogotowie gazowe 992 
całodobowa pomoc 
drogowa 954 
Informacje: 
ogólna 911 


o numerach 
miejscowych 913 
o numerach 
zamiejscowych 912 


Pomaranczowa Linia 
0800 11-07-57 
(dla rodzlcow pijących 
nastolatkow, 
w godz. 7.00-15.00, 
połączenie bezpłatne) 


Niebieska Linia 
080012-00-02 (dla ofiar 
przemocy w rodzinie, 
w godz. 10.00-22.00, 
połączenie bezpłatne) 


KŁOBUCK: ul. I I Li
topada 8; 
KNURÓW: ul. ks. KOlielka 8; 
LUBlINlEC: ul. K. Miarki (Ccn- 
trum Bis 8b): MIKOŁÓW: ul. 
kard. Wys7yńskiego ł; MYSŁO- 
WICE: dY/ur staly: ul. Towarowa 
I (1)1' Ccntrum 4, tcl. 222-36- 
29); MYSZKÓW: ul. KościusIki 
121; OLESNO: ul. Pieloka 3; 
OSWIĘCIM: ul. Wroblew
kiego 
26; PAJĘCZNO: ul. Wieluń
kd 
120; PIEKARY SLĄSKIE: dyiur 
stały: ul. Wys/yńskiego 17; PSZ- 
CZYNA: ul. Bogedaina 41; PY- 
SKOWICE: ul. A KTiljowej 28; 
RACIBÓRZ: ul. W Pobkiego 15; 
RUDA ŚLĄSKA: BiclslOwicc ul. 
ks. Nied/icli 4; RYBNIK: dyiur 
staly: ul. Racihorsk.1 3 (tel. 422- 
35-37); RYDUŁTOWY: PS/OW ul. 
Skwdry 44; SIEMIANOWICE 
ŚLĄSKIE: ul. Korf:mtcgo 5; 
SKOCZÓW: Rynek II; SOSNO- 
WIEC: dyiury 
talc: ul. C?'llma 3 
(tel. 266-65-83, pogotowie), ul. 
Kosciclna 40 (tel. 266-49-(9); 
SUCHA BESKIDZKA: ul. Mic- 
kiewic/a 56; SWIĘTOCHŁOWI- 
CE: I ipiny ul. (,hor/owska 81; 
TARNOWSKIE GÓRY: dyiur 
td- 
Iy: Rynek 5: TYCHY: ul. Nałkow- 
skicj 27; USTROŃ: o
. Manha- 
tan; WADOWICE: ul. Karmelic- 
ka 10; WISŁA: ul. Willowa 6a; 
WODZISŁAW ŚLĄSKI: dYlur 

tały: ul. 26 Marca ł H; ZABRZE: 
ul. 3 Maja II, do god7. 22: Ro. 
kitnica ul. Waj/era 47; ZAWIER- 
ClE: ul. Sikor
kicgo 6: tORY: os. 
PowstańC/iecięcy, ('I10IU()W ul. 
!'ruch.llla 7 (241-32-51), 
. 1,lryngologia doro
lych - 
(jornosluhliClny Ldkład 
Opieki Ldrowotnej SOSNO- 
WIFC, ul. Odrodlenia 9 (tel. 
29447-17) -Internd (lcl. 294- 
47-12): chirurgia ogÓlna 
(c/wdrtek). /.amiejscowy Od- 
d/iał Geriatryc/no-Rchabilita- 
cyjny D11browa (jornic/a-7'1b- 
kowice, ul. Dworcowa 
17a (264-H2-o I wew. 3(1); 
. stale dy iu ry pediatryc/nc: 
chirurgia d/ieci
ca, poradnia 
chirurgic/l1a dla d/ieci, amhu- 
latorium ura/owo-ortopedyc/- 
ne pTlY i/hie przyj
ć, odd/iał 
niemowl
cy, pediatryc/ny, psy- 
chiatryczny, reumatologic/ny - 
Centrum Pediatrii SOS NO- 
WIFC: Klimontow ul. Gahrie- 
li I apolskiej 3 (263-86-29, 263- 
00-5H); 
SUCHA BESKIDZKA: Slpi- 
tal Rejonowy, tel. 874-36-55; 
ŚWIĘTOCHŁOWICE: S/pi- 
tal Miejski nr I, ul. S/pitalna 
2. tel. 245-40-51 do 3, S/pital 
Miejski nr 2, ul. Chor70wska 
36, tel. 245-50-41 do 3 - od- 
dział internistyc/ny, S/pital 
Miejski nr 3, ul. Slkolna 24, 
tel. 245-40-91 do 3 - odd/ial 
pediatryczny, S/pital Miejski 
nr 2, ul. Chor7owska 36, tel. 
245-50-41 do 3 - odd/ialy: chi- 
rurgii ogÓlnej, neurologiczny, 
psych iat ryczny; 
TARNOWSKIE GORY: S/pi- 
tal Powiatowy nr I, ul. Opol- 
ska 21. tel. 285-42-13; Szpital 
Miejski nr 2, ul. Bytomska 22, 
tel. 285-34-35; Wic1ospecjali- 
styc/ny S/pital Rejonowy im. 
dr. R. lIagera, ul. Pyskowicka 
47-51, tel. 285-42-73; "Repty" 
Górnośląskie Centrum Reha- 
hilitacji im. 1. Li
tka, ul. Śnia- 
deckiego l. tel. 2115-30-7ł w. 
303; 
TYCHY: S7pital Micjski, ul. 
Cicha 27, tel. 327-51-06; 
USTROŃ: ŚI:J
ki S/pital 
Reumal. 1154-26-40; 
WADOWICE: S/pital Rcjo- 
nowy 823-30-21; 
WILKOWICE: SI pita I Kole- 
jowy, ul. Żywieckd 19, tel. 8ł7- 
14-52,812-20-28; 
WODZISŁAW: S/pit,1I Miej- 
ski, ul. Wałowa tel. 455-10..%, 
S/pital Micjski nr l, ul. 26 
M.lTca tel. 456-00-) I; 
ZABRZE: 
. ostry dyiul lawalowy: SI,I- 
skie Centrum ChoTlih Serca, ul. 
S/pitalna 2; 
. intcrni
tyc/ny: S/pital 
Mici
ki nr I, ul. Wyci
ka I, tel. 
271-H4..1 I; 
. chirurgic/no-uralOwy: 
S/pital Miehki nr I, ul. Wyciska 
I, tcl. 271..114-1 I; 
ZAWIERCIE: S/pital Rcjo- 
nowy, ul. Miodowa 14, tel. 672- 
14-1 I. b72-24-57; 
tORY: S/Jlital Miciski nr I. 
ul. MęClennikllw Oswil;Cilll- 
skich 46, tel. 434-54-3 I; S/pit.11 
Miei
ki nr 2, o
. ks. Wladysla- 
wa, tel. 434-12-24; 


:h'wIEC: S/pital Rcjonowy 
H61-40-31 do 39, pogotowie ra- 
tunkowe H60-22-55: 
. Punkt infimnacyjny Śhl- 
skicj Regionalnej Kasy Cho- 
rych - 735-15-20, 735-ł5-50 do 
51 (pon. -pl. w god/. 11.30- 
I (dIO); 
. BIELSKO-BIAŁA: 815-01- 
93, H 15-75-80 do 83 (ul. Widok 
5); 
. CZĘSTOCHOWA: 324-24- 
H5, 36H-04-35, 3b8-32-26 do 27 
(ul. Jasnogor
ka 15a): 
. DĄBROWA GÓRNICZA: 
261-70-15,261-71)..51 (ul. Sien- 
kiewicIa 6a); 
. GLIWICE: 231-40-50, 331- 
35-44 (ul. Gornych Walow 9); 
. KATOWICE: 252-84-13, 
252-H2-4H, 735-15-00 (ul. gen. 
Jankego 15a); 
. RYBNIK: 423-96-21, 423- 
94-03 (ul. 3 Maja 31); 
. tvWIEC: 86ł-35-86, 861- 
3 1"()2 (ul. lIandlowa 5); 
. Inlilrmacji o d7ialalności 
/.espolu Wojewodlkich PT/Y- 
chodni Specjalistyc7nych ud/ic- 
la sekretariat, tel. 255-22-26 
w god/inach od 8.00 do ł4.45. 


Walne telefony 


- t.:.."\ 


. ANDRYCHÓW: policja - 
875-33-71, straf pofarna - 875- 
28-88. straf miejska - 875-27- 
39, pogotowia: gazowe - 992, 
energetyczne - 875-29-26, 
wodno-kanalizacyjne - 875-23- 
08 (od 6.00 do 15.00), 875-25- 
35 (od 15.00 do 6.00), Informa- 
cja PKS 875-22-20; 
. BĘDZIN: pogotowia: gazo- 
we - 267-73-64; energetyczne 
- 267-66-29; wodno-kanaliza- 
cyjne 267-60-06; policja - 
267-40-51; straf pofarna - 267- 
50-31; taxl- 267-58-85; 
. BIELSKO-BIAŁA: policja 
812-40-41, policyjny telefon za- 
ufania 814-25-25; policyjna 
Izba dziecka - 812-40-41 wew. 
752, strat pofarna - 1122-84-13, 
812-20-£14, straf miejska H22- 
81-14, pogotowia: gazowe 812- 
30-45, wodociągowe 994, ka- 
nalizacyjne 8 I 5-72-41, energe- 
tyczne 991, pogotowie 
ratunkowe 812-37-86, kato- 
licki telefon zaufania - 8 I 2-26- 
67; podbeskidzki ośrodek In- 
terwencji kryzysowej - H 14-62- 
21; komunalny zakład usług 
pogrzebowych 822-24-23; to. 
warzystwo opieki nad zwierzę- 
tami H I 2-63-16; biuro Infor. 
macjl gospodarczej 94-71, 
II 16-43-51, infilrmacjc: PKS 
812-211-25. PKP 9436: 
. BLACHOWNIA: pogotowie 
elektryczne 327"(12-M, lecz- 
nica weterynaryjna 327-02- 
75, Informacja PKP 327-04- 
6(1, straf pofarna 327-02-35, 
327-04-92, policja 327-02-45 
(ul. I M,lj,145); 
. BYTOM: pogoto\\-i,l: gazo- 
we 211 1-28-73; energetyczne 
- 2H 1-43-40; wodno-kanaliza- 
cyjne .. 994, 281-RO-79; policja 
- 2H 1-43-70; straf pofarna 
281-2(
7; straf miejska 2H 1- 
IH-24; Informacja PKP 2111- 
46-66; 
.CHORZOW: pogotclwia: ga- 
lowe 245-20-55; energetycz. 
ne dla Chorzowa, Świętochło- 
wic I Slemlanowłc SI. 241-39- 
25, wodno-kanalizacyjne
		

/iv5521-2001-91-0019.djvu

			24ł-32-77; policja 246-41-11; 
straf pofarna - 241-10-08; 
straf miejska - 241-61-45; 
TRIO-TAXI - 241-32-13 (Cho- 
r70W, Siemianowice Sląskie, 
Swil;tochłowice); TELE-RADIO- 
TAXI - 246-31-ł l, 246-32-53; 
Ośrodek Pomocy Osobom 
Uzalefnlonym od Alkoholu - 
241-IQ-73; 


. CHRZANÓW: pogotowia: 
gazowe - 623-46-18; energe- 
tyczne 623-30-95; wodno-ka- 
nalizacyjne - 623-25-55; cie- 
płownicze - 623-34-73; policja 
- 623-42-15; straf pofarna - 
623-30-8 I; strat młejska 623- 
28-91; taxi 623-35-70; 
.CIESZVN: policja 852-4ł- 
09, straf pofarna - 852-11-06, 
straf miejska 852-06-03, po- 
gotowia: gazowe - 85 ł-85-60, 
energetyczne - 852-05-07, 
wodno-kanalizacyjne - 852-07- 
15, centrum pomocy rodzinie 
(ul. ks. Janusza 3, w godl. 18.00 
- 8.00>, telefon zaufania 85 ł- 
29-29, w godz. 22.00-8.00 noc- 
legownid dla ofiar przemocy 
w rod7inie, informacje: PKS - 
852-02-79, PKP - 852-01-08; 
. CZECHOWICE-DZIEDZI- 
CE: policja - 215..54-92, straf 
pofarna - 215-20-68, straf 
miejska - 215-54-92, pogoto- 
wie gazowe - 215-33-76; 
. CZĘSTOCHOWA: pogoto- 
wia: wodno-kanalizacyjne - 
324-70-2ł, dźwigowe - 361-57- 
57, inłormacje: PKS - 324-66-16, 
lotnicza - 952 i 324-34-29, 324- 
37-49 (faks), o międzynarodo- 
wych liniach autokarowYCh - 
365-11-17, paszportowa - 324- 
94-87, turystyczna - 324-34-12, 
teL/faks. 324-13-60; przewozy 
osób niepełnosprawnych - 
363-82-26 (w g. 6-22); biuro In- 
formacji gospodarczej - 94-34, 
361-14-44 (w g. 8-20); telefon 
ekologiczny Polskiej PartII 
Zielonych - 327-21-77; kłub fe- 
deracji konsumentów - 324- 
98-75 (ul. Nowowiejskiego 3, co- 
d7iennie g. HI - 18; bel płatne 
porady prawne we wtorki 
i c/wartki, g. 13-16), policja - 
369- I 9-00 (centrala), 368..04-52 
(oficer dyiurny). komisariaty - 
368-18-09 (komisariat I, ul. ks. 
1. Popicłusl.ki 5), 363-19-12 (ko- 
misari,lt II, ul. Bor ł4), 372-15- 
86 (kOlllisari,ltIlI, ul. KiedTlyn- 
Skd 98), 368-18-08 (komisariat 
IV. ul. Straidckd 26), policyjne 
telefony zaufania 365-44-00; 
antynarkotykowy 3b6-42-43 , 
antykradzlefowy 364-89-09, 
Państwowa Inspekcja Pracy 
361-20-50 (porady pr dwnc 
- pon., wl., sr. i C7W., g. 10 15), 
7aklad Pnergetycll1Y C/.ęstocho- 
wa SA: biuro promocji energII 
- 364-S3-90; schronisko dla 
zwierząt 361-65-66; towarzy- 
stwo opieki nad zwierzętami 
324-24-68 (pon., sr. II - 13, pl. 
13 - 15); telefony zaufania: 
324-75-75 (od g. 1<1 do 6), Mo- 
nar - 365-48-99, 324-32-'\6 lod 
pono do pl. g. 9 - 18), młodzle- 
fowy 363-20-50 1 pono pl. g. 
15 ł9),adopcyjny 324-30-51 
hr. g. 12 14, pl. g. 14 18), 
polskiej ligi trzezwoścl (0..22) 
635-86-20, jasnogorskl telefon 
zaufania 365-22-55 (codl. w g. 
20 - 24), stowarzyszenie na 
rzecz walki z raklem piersi 
"Marla" (al. Armij Kralowcl(6), 


teł/faks. 325-55-22, pono - pl., g. 
8 13; 
. DĄBROWA GÓRNICZA: 
pogotowia: gazowe 268-90- 
30, 268-84-74: energetyczne - 
262-49-93; wodno-kanallzacyj- 
ne- 262-22-19, 262-47-74; poli- 
cja - 262-20-0 I; straż pofarna 
262-32-62; straf miejska - 
262-69-26; inf(lrmacje: ośrodek 
dyspozycyjny UM 262-44-10; 
Radio-taxi - 262-00-99, postój 
- 262-35-13; 
. GLIWICE: pogotowia: ga- 
zowe - 231-34-33; energetycz- 
ne - 23ł-56-03; wodno-kanali- 
zacyjne - 23ł-49-82; policja - 
231-20-0 I; straf pofarna - 23 ł- 
ł8-85; straf miejska 23ł-69- 
55; informdcje: PKP - 94-36; 
Taxi - 231-9 ł-92, 232-96-23; 
. JAWORZNO: pogotowia: 
gazowe - 617-73-97; energe- 
tyczne - 616-35-05; wodno-ka- 
nalizacyjne - 616-4ł-45; policja 
- 6 ł 6-30-6 I; straf pofarna - 
616-20-96; taxl- 6ł7-74-20; 
. KALWARIA ZEBRZYDOW- 
SKA: policja - 876-b6-07, straf 
pofarna 876-65-16, pogoto- 
wia: gazowe - 992, energe- 
tyczne - 876-64-33, wodno-ka- 
nalizacyjne - 823-56-26; 
. KATOWICE: pogotowia: 
gazowe - 251-54-lł; energe- 
tyczne - 258-46-53; wodno-ka- 
nalizacyjne - 256-48-09; policja 
- 25ł-15-77; straf pofarna - 
251-32-31; straf miejska - 253- 
82-75; ekologiczne 257-93- 
90. 259-70-36; pomoc drogowa 
(całodobowa) - 258-09-15: taxi 
- 257-95-55, 203-77-77, 205-26- 
26; Radio-TAXI Katowice 259- 
66-59; informacje: PKP - 9436; 
PKS - 258-94-65; KZK GOP - 
251-78-62,080 16-30-30 (bez- 
płatna inli.llinia), komunikacja 
tramwajowa - 257-96-33; LOT 
- 206-24-59, 206-24-60; Urzędu 
Miejskiego 253-73-95, 253- 
80.. ł ł; punkt Informacyjny Ślą- 
skiej Regionalnej Kasy Cho- 
rych 735-15-51 (od pono do 
piąl. w godz. 8.30 - 16.00); te- 
lefoniczna Informacja medycz- 
na - tel. 25ł-43-17 (calodoho- 
waj; telefony zaufania 258- 
65-55 (14.00 do 6.00), 
435-70-7U, błękitny telefon - 
281-ł6-o0, Młodzlefowy Tele- 
fon Zaufania - 281-16-00. 
Chrześcijański Telefon Zaufa- 
nia - 254-97-37, telefon AA - 
28ł-50-72, Katolicki Telefon 
Zaufania 253-05-50, Policyjny 
Telefon Zaufania 249-40-18, 
672-20-54; Wojewódzki Ośro- 
dek Zapobiegania I Leczenia 
Uzalefnleń - 205-11-81 (ul. Po- 
wstańcć)w 3 ł, pono i środa 8.00 
- 18.0U, wl. - pl. S.OO 16.(0); 
Niebieska linia (lclclim dla ofiar 
pTlemocy w rod/inte) 0800 
20U-0l (g. 10.00 do 22.00, polq- 
czenie he7płatnc); Towarzystwo 
Zapobiegania NarkomanII 
(Mariackd 6/ Ił 8, wtorki 
i c/wartki w god/. 17.00 19.00) 
206-82-ł 7; PIH - 255-50-17; Za- 
rząd Wojewódzki PCK - 251- 
20-12; pogotowie weterynaryj- 
ne 251-43-ł7; dyfur nocny 
lecznicy dla zwierząt - 251-75- 
30,205-14-67; całodobowe po- 
gotowie pogrzebowe - 255-15- 
5 ł, 255-21-32; 
. KĘTY: policja - 845-33-22; 
straf miejska 845-20-47; po- 
gotowie ratunkowe - 845-20.. 
99; Informacja PKS 845-29- 
18; 
. KŁOBUCK: pogotowia: 
elektryczne 991, weteryna- 
ryjne 3 17-22-87, straf miejska 
317-27-37, inłimllacje: PKP 
317-26-96, PKS 317-22-45, po- 
licja 317-24-7 1,317-24-72 (ul. 
Boh Bitwy pod Mokr" I); 
. KONIECPOL: pogotowia: 
ratunkowe - 355-13..09, 355-14- 


Informator www.naszemiasto.pl 


14, dla gmin Dąbrowa Zielona, 
Przyrów, Kłomnice. Janów oraz 
zgłoszenia połofnicze z Ko- 
nlecpola - 355-50-61, elek- 
tryczne - 355-13-00, wodno-ka- 
nalizacyjne 355-14-UO, wete- 
rynaryjne 355-12-46; lecznica 
dla zwierząt 355-ł5-55, poli- 
cja 355-13-88,355-12-27 (ul. 
Dliałkowa 2); 
. KOZIEGŁOWY: straf po- 
żarna - 314-15-62, 314-12-67, 
ośrodek zdrowia - 314-22-00, 
policja 314-12-07 (ul. Zamko- 
wa ł4); 
. KRZEPICE: straf pofarna 
- 317-59-98; posterunek ener- 
getyki - 317-50-36; 
. LUBLINlEC: pogotowia: ga- 
zowe - 356-34-ł8; energetycz- 
ne - 356-34-18; policja 356- 
32-37; policyjny telefon zaufa- 
nia - 356-24-2ł (calą dobę); 
straf miejska - 353-11-35; in- 
formacje: kolejowa - 356-24- 
76; PKS - 356-29-46; turystycz- 
na 324-77-57; taxi - 313-29- 
99; 
. MAKÓW PODHALAŃSKI: 
policja - 877-12-07, straf pofar- 
na - 877-12-98, pogotowia: ga- 
zowe - 992, wodno-kanaliza- 
cyjne - 877-ł6-28, energetycz- 
ne - 874-21-08; 
. MIKOŁÓW: pogotowia: ga- 
zowe - 226-27-42; energetycz- 
ne 226-2ł-31; wodno-kanali- 
zacyjne - 226-21-05; policja - 
226-21-43; straf pofarna 226- 
02-60; straf miejska 226-02- 
91; 
. MYSŁOWICE: pogotowia: 
gazowe 222-54-62; energe- 
tyczne 222-28-55; wodno-ka- 
nalizacyjne - 222-36-24; policja 
- 222-23-ł5; straf pofarna - 
222-2 ]-86; straf miejska - 222- 
21-64: Taxl- 222-21-33; RadIo- 
TAXI Mysłowice 9ł9, 59-66-59; 
. MYSZKÓW: pogotowia: ra- 
tunkowe - 313-ł8-44, elek- 
tryczne - 313-20-60, wodno-ka- 
nalizacyjne - 313-20-Ił, straż 
miejska - 3 ł 3-26-82, pomoc 
drogowa - 313-10-44, policja 
3l3-22-54, 313-23-96 (ul. Ko- 
ściuslki 105), inlormacje: PKP 
- 3l3-11-3]; PKS 3l3-l3-75; 
. OLKUSZ: pogotowia: gazo- 
we - 643-16-73; energetyczne 
- 643-13-19; wodno-kanaliza- 
cyjne - 643-00-03; policja - 
643-01-40: straf pofarna 643- 
00-08; taxi - 643-11-12; 
. OŚWIĘCIM: pogotowia: 
wodno-kanalizacyjne - 843-28- 
14; energetyczne 842-42-35; 
policja - 842-40-32; straf pofar- 
na 843-08-59; strat miejska 
842-49-49; Informacje: PKP - 
843-22-11: PKS 843-49-02; 
. PIEKARY SLĄSKIE: pogo- 
towia: gazowe - 282-79-13; 
energetyczne 285-30-32; 
wodno-kanalizacyjne - 287-13- 
08; policja 287-22-30; straf 
pofarna - 287-21-24; straf 
miejska - 287-20-41; 


'" 


- 


. PSZCZYNA: pogotowia: 
gazowe 210-33-14: energe- 
tyczne - 210- 30-ł I; wodno-ka- 
nalizacyjne - 2ł 1
5-20; policja 
- 210-40-9 I; straf pofarna - 
210-211-81; straf miejska - 210- 
43-73; 
. RUDA ŚLĄSKA: pogotowid: 
gazowe 248-60-86; energe- 
tyczne - 248-68-63; ciepłowni- 
cze - 248-27-51: policja 244- 
38-71; stra
 pofarna - 342-10- 


80; straf miejska 248-67-02; 
taxl-Q6-22,248-79-40; 
. RYBNIK: pogotowia: ratun- 
kowe - 422-36-66 (ul. 3 Maja 
18).422-26-38 (ul. Parkowa 4a), 
energetyczne - 991,422-10-71, 
wodno-kanalizacyjne - 424-92- 
30, 424-96-24. gazowe - 992, 
422-34-19, dźwigowe - 422-40- 
85, ciepłownicze - 422-49-56, 
422-46-45; policja - 422-10-94, 
422-10-91 (pl. Armii Krajowej 
5),739-22-62, 42ł-56-26 (os. Po- 
łudnie 37a), 422-12-97, 422-85- 
70 (ul. Zebrzydowicka 32); straż 
pożarna - 422-22-77 (ul. św. Jó- 
zefa4). 422-03-łł (Boguszowice, 
ul. Strażacka 62), 424-64-78 
(Golejów, ul. Gliwicka 257), 422- 
06-70 (Gotartowice, ul. Gotarto- 
wicka 2Ic), 43 ł-] 6-86 (Kamień, 
ul. Szewczyka 28), 422-02-99 
(Klokocin, ul. Wlościańska 70), 
425-08-57 (Popielów, ul. Zapol- 
skiej J), 424-64-04 (Wielopole, 
ul. Podleśna 7), straf miejska - 
422-72-54 (ul. Hallera ł2b); In- 
formacje: PKP - 423-08-42, PKS 
- 422-22-42; telefon zaufania - 
422-68-76; 


REKLAMA 


51 1R0472lmp 


www.naszemiasto.pl  


naszemiasto.pl 


Adres, d żu a. tek 


. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
pogotowia: gazowe - 228-22- 
13; energetyczne - 241-39-25; 
wodno-kanallzacyjne- 228-22- 
07; policja - 228-23-36; straf 
pofarna - 228-23-64; straf 
miejska - 228-47-00; Radio-TA- 
XI Siemianowice - 9 I 9 łub 259- 
66-59; 
. SKOCZÓW: policja 853- 
32-13, straf pofarna 853-32- 
30, straf miejska - 853-32-36, 
pogotowi,ł: gazowe- 853-19- 
92, energetyczne 853-35-16; 
. SOSNOWIEC: pogotowia: 
gazowe - 266-33-56; energe- 
tyczne - 292-16-97; wodno-ka- 
nalizacyjne - 292-51-98; cie- 
płownicze - 266-31-48; pOlicja 
- 266-15-05; straf pożarna - 
266-04-0ł; straf miejska - 266- 
37-83; 
. SUCHA BESKIDZKA: poli- 
cja - 874-26-31, straf pofarna 
- 874-16-04, 874-27-58, straf 
miejska - 874-31-73, pogoto- 
wia: gazowe - 992, energe- 
tyczne - 874-21-08, wodno-ka- 
nalizacyjne - 994, Informacja 
PKS - 874-22-57; 
. ŚWIĘTOCHŁOWICE: pogo- 
towia: gazowe - 245-20-50; 
energetyczne - 245-43-87; 
wodno-kanalizacyjne - 245-27- 
03; policja 245-01-00; straf 
pofarna 241-10-08 (Chor7ów 
ul. Racjonalillltorów 10), 245- 
41-39 (ul. Harcerska ł6); straf 
miejska - 245-30-31; 
. TARNOWSKIE GORY: po- 
gotowia: gazowe 285-32-17; 
energetyczne 285-30-32; 
wodno-kanalizacyjne - 285-20- 
46; policja 285-50-75; straf 
pofarna - 285-42-21: straf 
miejska 285-34-51; 
. TRZEBINIA: pogotowia: 
gazowe - 623-4/1-18; energe- 
tyczne - 612-ł2-22; ciepłowni- 
cze 623-34-73; policja b 12- 
13-84; straf pofarna 612-13- 
72; strat miejska - 612-17-06; 
taxł - fi I 2- I 2-88; 
. TYCHY: pogotowid: gazo- 
we - 227-31-24; energetyczne 


- 227-35-06; wodno-kanaliza- 
cyjne - 227-40-31: ciepłowni- 
cze - 227-20-81; policja - 227- 
30-11; strat pofarna 227-20- 
11; straf miejska - 986, 
227-11-12; 
. USTROŃ: policja 854-24- 
l3, straf pofarna 854-33-60. 
854-24-08,854-35-40, 854-22-60 
(Polana), straf miejska - 854- 
34-83, pogotowia: gazowe - 
992, wodociągowe - 854-34- 
05, energetyczne - 854-24-06, 
854-36-24; 
. WADOWICE: policja - 873- 
10-08, straf pofarna - 873-17- 
ł5, straf miejska - 823-31-73, 
pogotowia: gazowe - 992, 
energetyczne - 99 ł, wodno- 
kanalizacyjne - 823-56-26, in- 
formacje: PKS - 823-33-64, PKP 
- 823-39-15 w. 339; 
. WISŁA: policja - 855-24- 
l3, straf pofarna - 855-37-08, 
855-34-05,855-36-33,855-25-05, 
straf miejska -855-25-21, pogo. 
towia: gazowe 992, wodocią- 
gowe - 855-35-99, energetycz- 
ne - 855-27-06 (od 6.00 do 
ł4.00), 852-05-08 lub 991 (całą 
dobę), informacje: PKS - 855- 
27-15. PKP - 855-23-24; 
. ZABRZE: pogotowia: gazo- 
we - 271-72-44; energetyczne 
- 271-50-ł6; wodno-kanaliza- 
cyjna- 271-3ł-15: policja - 271- 
20-83; straf pofarna - 271-20- 
29; straf miejska 27ł-80-52: 
Informacja PKP - 94-36; Taxi 
- 96-22, 271-68-68; 
. ZAWIERCIE: pogotowia: 
gazowe - 672-12-73; energe- 
tyczne - 672-14-86; wodno- 
kanalizacyjne - 672-28-22; po- 
licja - 672-20-52, 672-20-54 
(bezpieclne miasto); straf po- 
farna 672-ł6-ł6; informacje: 
PKP - 672-26-88: PKS - 672-23- 
76' 
'. ŻARKI: policja - 314-80-07 
(ul. Myszkowska 56), straf po- 
farna - 3ł4-87-78, wodociągi- 
314-8 ł -61, lecznica dla zwie- 
rząt - 314-80-26; 
. :hwIEC: policja - 861-03- 
Oł, straf pofarna - 861-24-l3, 
straf miejska - 8613929, pogo- 
towia: gazowe 992, energe- 
tyczne - 861-2]-2ł, wodno-ka- 
nalizacyjne 861-33-60, infor- 
macje: PKS - 861-28-43, PKP 
9436. 


Kina  t
 


BĘDZIN: 
.Nowość (tel. 267-35-52) - Po- 
kemon (ho. USA 15.(0) W pu- 
styni i w puszczy (b.o. pol. 
ł6.45) Clcgo pragną kobicty 
(15 USA IQ.OO); 
BIELSKO-BIAŁA: 
.Apollo (tel. 033 812-47-46) 
Prledwiośnie (15 pol. l3.(0) 
Nowc slllty krola (b.o. USA 
15.30 l7.(0) Stary, gdzie moj.ł 
bryka'! (15 lISA 18.30) Szuka- 
j,lc siehic (15 USA 20.(0); 
.Rlalto (tel. 812-53-44) Podaj 
d,lIej ( 15 l JSA 111.00 18.0(\ 20.15); 
.Studio (tel. 033 812-50-50) 
Miłosć w Nowym Jorku (15 
USA ł 7.00 20.(0): 
.Złote Łany (tel. 033 814-46- 
73) - W pustyni i w puszczy 
(h.o. pol. I b_OO 18.15) Doktor 
T i kohiety (15 USA 20.3D); 
.Fenlks (tel. 033 812-21-70) 
Granice wytrl.ymałosci (15 
liSA !7.00 19.30); 


strona 


18 kwietma 2001 


co, gdzie, kiedy 


BRZESZCZE: 
.Wlsła (tel. 211-16-28) - Czego 
pragną kobiety (15 USA 18.00) 
Blair Witch 2 (15 USA 20.00); 
BYTOM: 
.Glorla (tel. 281-48-89) - No- 
we szaty króla (b.o. USA ł4.15 
15.45 17.15) Stary, gd7ie moja 
bryka? (15 USA ł8.45 20.30); 
.Klnoteatr Bałtyk (tel. 281-39- 
96) - W pustyni i w puszczy 
(b.o. pol. 13.45 16.00 18.15) 
Szukając siebie (15 USA 
20.30); 
CHORZÓW: 
.Panorama (tel. 241-19-68, ki- 
no dwusalowe) - Nowe szaty 
króla (b.o. USA 11.00 13.00 
ł5.00 17.00) W pustyni 
i w puszczy (b.o. pol. 10.45 
14.45 18.15) Stary, gdzie moja 
bryka? (15 USA 16.3020.30) 
Podaj dalej (15 USA 20.30) 
U progu sławy (15 USA 12.45 
20.15); 
CHRZANÓW: 
.Sztuka (tel. 623-30-86) - Mi- 
łosć w Nowym Jorku (15 USA 
17.00); 
CIESZYN: 
.Plast (tel. 033 852-04-26) - 
Słoneczny zegar (15 pol. 
18.00>; 
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 
.Śwlt (tel. 215-32-85) - W pu- 
styni i w PUSZClY (b.o. pol. 
15.30 18.0020.15); 
CZĘSTOCHOWA: 
.Wolność (tel. 324-13-21) - Du- 
fa sala: W pustyni i w PUS7CZY 
(b.o. pol. 10-00 12.00 14.00 
16.15 ł 8.15) Cast Away (15 
USA 20.20), Mała sala: Nowe 
slaty króla (b.o. USA 13.00 
14.45 16.30) Przedwiosnie (15 
pol. HUO 18.00) Stary, gdlie 
moja bryka (15 USA 20.30); 
.OKF (tel. 324-60-58) Kalifor- 
nia (15 USA 17.ł5) American 
Reauty (/5 USA 19.30); 
.DKF Rumcajs (ul. ArmII Kra- 
jowej 23) nieczynne do 23 
kwietnia; 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
.Ars (tel. 262-39-68) - Miłośc 
w Nowym Jorku (15 USA 
19.30) Nowe szaty króla (b.o. 
USA 18.00); 
. Pałac Kultury Zagłębia (pl. 
Wolności 1, tel. 262-20-01) 
W pustyni i w PUSlCZY (b.o. 
pol. 15.15 18.00); 
GLIWICE: 
.Amok (tel. 231-56-99) - Cu- 
downi chlopcy (15 USA ł6.00 
20.1)0) Billy Flliot 05 ang. 
18.(0); 
.Bajka (tel. 231-38-55) - No- 
we s/aty krola (b.o. USA 13.00 
16.30) W pustyni i w puszcry 
(h.o. pol. 10.30 ł4.30 18.00) 
Stary, gd/ie moja hryka? (15 
USA 20.15); 
.Klnoteatr X (teł. 238-22-29) 
- Oego pragną kobiety (15 
USA 15.30 20.(0) POddj dalej 
(15 USA 17.30); 
JASTRZĘBIE ZDRÓJ: 
.Centrum (tel. 471-79-24) Po- 
dejrlany (15 USA 16.30 18.30 
20.30);
		

/iv5521-2001-91-0020.djvu

			strona 


kwietnia 2001 


co, gdzie, kiedy 


.Panorama (tel. 476-10-21) 
Kowhoj / S/anghdju (15 USA 
ULOO) St racone dus/e (15 
lISA 2(1.00); 
JAWORZNO: 
.Sasanka (tel. 616-32-52) 
W pustyni i w pUS/C/Y (h.o. 
pol. 16.00 ł8.(0) Cast Away 
115 USA 2(1.()0); 
KATOWICE: 
.Kosmos (tel. 258-42-41) - 
W pll\tyni i w pU
/C/Y (h.o. 
pol. 9.40 11.45 13.50 16.(0) 
(iladiator (15 USA 18.()0) Po- 
daj dalej (15 USA 20.40); 
.Rlalto (tel. 251-04-31) Nowe 
slaty krola (b.a. USA 13.00 
]6.30) W pustyni i w PUSlClY 
(h.o. pol 10.30 ł 8.15) Stdry, 
gdzie moja bryka? (15 pol. 
14.45 20.30); 
.Mlś (LIgota, tel. 204-58-58 
wew. 242) Życie jako smier- 
teina choroba pr7enOSlOna 
drogą pIciową (15 pol. ]8.00) 
Weiser (15 pol. 20.15); 
.Śwlatowld (tel. 258-74-32) 
Bracie, gdzie jesteś? (15 lISA 
10.00 14.1520.15) Spragnieni 
miłości (15 Kongkong ] 2.15 
18.30) Himalaya (15 fr. 
16.30); 
.Zorza (tel. 206-82-13 w. 325) 
- 102 dalmatync/yki (b.o. 
USA 15.30) Prledwiośnie (15 
pol. ł 7.30) Podejrlany (15 
USA 20.001; 
KNURÓW: 
.Caslno (tel. 235-14-08. 236- 
25-99) Obserwator ( 15 I JSA 
16.0020.15) Dowod lycia (15 
USA 17.45 22.00); 
LĘDZINY 
.Plast (tel. 216-65-11) PTled- 
wiośnic (ł,) pol. 17.00 19.30); 
LUBLINlEC 
.Karollnka (tel. 356-28-24) - 
niec/ynne do 20 kwietnia; 
MIKOtÓW: 
.Adrla (tel. 226-20-46) - 
W pU'ityni i w pUS/C/Y (12 pol. 
15.00) Wampirck (b.o. USA 
17.(0) Świ.;:ty dym (15 liSA 
19.(0); 
MYSŁOWICE: 
.Kosmos 2 (tel. 222-34-41) 
nicc/ynnc; 
.Znlcz (tel. 222-24-33) nic- 
C1ynne do 20 kwietnia; 
MYSZKÓW: 
.Jublleuszowe (tel. 034 314- 
18-34) I)rledwiosnie 115 pol. 
I !(OO); 
OLKUSZ: 
.Zbyszek (MOK, tel. 643-11 
20) nieClynnc do 20 kWlct- 
nia' 
OŚWIĘCIM: 
.Luna (tel. 842-31-03) W PU- 

tyni I w pU'i/C/Y (b.o. pol. 
16.00 UU 5) Gladiator (15 
USA 20.15); 
PIEKARY SLĄSKIE: 
.Zaclsze (tel. 288-68-88) 
nicc/ynnc do 19 kwietllla; 
PSZCZYNA: 
.Wenus (tel. 210-35-09) 
(kickaJ:lce kurc/akl (h.o. I JSA 
16.00) Frin BlOckoVlch (15 
USA 17.45) Gf,uh,ltor (I ') USA 
20 tNI); 


RACIBORZ: 
.Bałtyk W pu
tyni i w pU
/- 
C/Y (b.o. pol. 16.00 ] 8.(0) Po- 
dejTlany (15 lISA 20.1 5); 
RUDA ŚLĄSKA: 
.Patrla (tel. 248-75-84) Cle- 
go pragn'l kohiety (15 USA 
I H.OO 20.00); 
RYBNIK: 
.Apollo (tel. 422-28-39) - 
W pustyni i w PUSIC/Y (h.o. 
pol. 17.00) Drakuld 20011 (15 
USA 19.15); 
.Premlerowe (tel. 422-21-32) 
- Pokemon (b.o. lISA 16.00) 
W pustyni i w PUS/C7Y (h.o. 
pol. UWO) Cudowni chłopcy 
( I 5 USA 20.30); 
.Zeflr (tel. 739-21-86) Ilappy, 
lcxas (] 5 liSA ł 7.(0) Kochan- 
kowie I Kręgu Poldrnego (15 
fr. ł9.(0); 
.Chwałowlczanka (tel. 739- 
32-68) - niec7ynne do 22 
kwietnia; 
RYDUŁTOWY: 
.Wawel (tel. 457-85-91) - Do- 
wód 7ycid (15 USA 17.30 
20.00 ); 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
. Tęcza (tel. 229-00-75) - nie- 
c/ynne do 19 kwietnid; 
SKOCZÓW: 
. Podhale (tel. 033 853-32-31) 
- nieclynne do 20 kwietnia; 
SOSNOWIEC: 
.Muza (tel. 266-24-30) - 
W pustyni i w PUS/ClY (h.o. 
pol. ł 1.30 13.45 16.00 UWO) 
Dowod lycia (15 USA 20.(0); 
SZCZYRK: 
.Beskld (tel. 033 817-85-99) 
Pokemon (b.a. USA ł5.30) 
Czego pragną kohiety (15 USA 
ł7.15) Podejr7llny (15 USA 
ł 9.30) C/ego pragną kobiety 
(15 USA 21.30); 
TARNOWSKIE GÓRY: 
.Europa (tel. 285-43-34) - Tyl- 
ko w duecie (15 USA 10.00 
ł6.00) Zakręcony (15 USA 
12.00 18.(0) Bldir Witch 2 (15 
USA 14.0020.00); 
TYCHY: 
.Andromeda (tel. 227-32-46) 
Nowe s/aty króla (b.o. USA 
14.30 Ib.OO) W pmtyni 
i w pUS/C/Y (h.o. pol. 17.30) 
(Lego pragn'ł kobiety (ł 5 lISA 
ł9.30) Swił.ty dym (15 USA 
22.00); 
USTRON: 
.Zdrój (033 854-16-40) - 
W pustyni i w PUS/C/Y (12 pol. 
17.00 ] 9.00) Reich (15 pol. 
21.00); 
WISŁA: 
.Marzenle (tel. 033 855-25- 
46) W pustyni i w PUS/C/Y 
(] 2 pol 15.00 17.00) 'dtrute 
pioro (15 USA ł9.(0); 
WODZISŁAW ŚLĄSKI: 
.Czar (tel. 455-20-03) I'Tled- 
wio\nie (15 pol. 17.30); 
.MOK Centrum (tel. 455-48- 
55) nicc/ynnc do 20 kwict- 
nia; 
ZABRZE: 
.Multlklno (tel. 373-59-99) 
Pokaz przedpremierowy: 
[Tlynd
cie dni (15 LISA 20.10) 
Premiery: Nowe S/dty kroi!! 
(h.o. USA 9.15 11.15 18.(5) 
U progu 
łdWY (15 USA 10.45 
17.3520.25) Pozostały reper- 
tuar: 102 dalmatync/ykl (h.o. 
LISA 10.30) Bracie, gd/ic je- 
!>tes'! (15 LISA I tU 5 I X.20 
21.1 O) ('.ISt Away - pOla 
wid- 
tern (15 USA 17.0020.55) C/C- 
go pragml kohicty (15 (JSA 
1H.25 21.(5) Drakuld 2000 (15 
liSA 17.40 22.20) I>1icwc/yny 
i chłopaki (ł5 USA 20.(0) (ild- 
di.llor (15 LISA 17.25 20.35) 
G rll nice wy t TlY n1.llo
ci (15 
USA 21.20) Ohserwator (15 
liSA ilU O 20.')0) Pod.li d,llcj 
(I '\ USA 17.20) POlleJTI
\IlY (15 
USA ł9.55 22.201 I)Tlcdwio- 
\nle (1'\ pol. cHO 17.55) Prty- 


Informator www.naszemlasto_pl 


\ 


" 


.. 


ł 


, 


.- 


't 


.. 


\. 


." 


Koncert Golec uOrkiestry 
Na wielkanocny koncert Golec uOrkiestry zapraszamy dzisiaj o godz. 19.00 do Hali lodowej w Oświęcimiu. 
Bilety kosztują 30 i 25 zł. Są do nabycia w Oświęcimskim Centrum Kultury, Salonie Muzycznym Odyseja 2001, 
kasach pływalni i lodowiska, Całe Accent w Trzebini. Salonie Muzycznym Liberty GSM w Kętach oraz Księgarni Muzycznej 
w Bielsku-Białej. . WAG 


czajony tygrys, ukryty smok 
(15 USA 9.45 17.5020.40) Sta- 
ry, gd7ie moja bryka (15 lISA 
10.00 18.35 21.25) W pustyni 
i w puszczy (b.a. pol. 9.00 17.05 
19.35 22.(5) Wampirek (h.o. 
USA 11.(0); 
.Marzenle (tel. 271-51-24) - 
Nowe s7aty króla (b.a. USA 
15.00 16.30) W pustyni 
i w pUS/C/Y (b.o. pol. 13.00 
18.00) PodejTlany (15 LISA 
20.15); 
:!ORY: 
.Vega (tel. 434-21-27) - Dra- 
kula 2000 (15 liSA IX.OO) Mi- 
łość w Nowym Jorku (15 liSA 
20.00); 
:h'WIEC: 
.Janosik (tel. 033 861-20-03) 
- W pustyni i w pUS/C/Y (h.o. 
pol 16.00 18.15) I>owod iycia 
115 USA 20.15): 
Rcpertuar opracowany na pod- 
stdwic materialów dostarcIo- 
nych prze7 dystryhulorow i wla- 
scicieli kin. 


Teatry 


.... 


BIELSKO-BIAŁA 
. Teatr Lalek Banialuka (ul. 
Mickiewicza 20, tel. 812-33- 
94) !!. 9.30 MI. Scroogc; 
. Teatr Polski (ul. 1 Maja 1, tel. 
812-36-32) I >LIla Sccn.1: g. 
IIU)O Alchemik; 
CHORZOW 
. Teatr Rozrywki (ul. Konopnic- 
kiej 1, tel. 241-32-35) g. 17.00 
20.00 Opowiadanid Ichrunc 
(
oscinnic KrY'ityna JdJ1(łd 
i Mana Seweryn); 
CZĘSTOCHOWA 
. Teatr Im. A. Mickiewicza (ul. 
Kllińsklego 15, tel. 324-84.:'14) 
()U/,I Sccn,l: g. 10 00 Kot 
w hutach; 


GLIWICE 
. Teatr Muzyczny (ul. Nowy 
Świat 55/57, tel. 232-13-39) 
g. 11.00 My Fair Lidy; 
KATOWICE 
. Teatr Śląski Im. Stanisława 
Wyspiańskiego (Rynek 2, tel. 
258-89-67) DUZd Scena: g. 
!lLOO - Requiem dla gospody- 
ni (spektakl promocyjny); 
SOSNOWIEC 
. Teatr Zagłębia (ul. Teatralna 
4, tel. 266-04-94) g. ł 0.\)0 - 
SIewcy; 
ZABRZE 
. Teatr NowY (pl. Teatralny 1, 
tel. 271-54-93) g. IIWO - Kró- 
lowa Sniegu; 


Zapraszamy 


Spotkanie ze Sławklem 
DY'iku
yiny Kluh Agora pr7Y 
M iejskicj Bibliotece Publiclllej 
w /ahTlu Illpras/a na spotk.mie 
I pro!: dr. hab. T,uleus/.em Slaw- 
kiem - rektorem IIniwer
ytetu 
SI'lskiego w Katowicach. Spotka- 
nie roIpocInie si
 o god/. 17.30 
W MUleulIJ Gornictwa Wl;glowc- 
go w /abTlu (ul. 3 Maja 19). 


Opowiadahla zebrane 


I hstoria rolgrywa sil( w la- 
tach 1)0. w Grecnwich Village 
w Nowym Jorku. Opowiada 
o s/,\Ilowancj pi
alce, Ruth Stc- 
iner mentorce mlodej dutorki, 
lisy Mon ison. Rulh lapTlyja/- 
niaj'lc sil; I Li
ą, odkrywa pTlcd 
ni,1 !>ckrcty rlcmio!>łd or.ll in- 
tymnc s/c/egoly 
wej holcsncj 
pTlcs/lości. ('o wyniknie I tej 
pTlyja/ni'! S/tuka miala swiato- 
wij l1Temierł. w IM/d/ierniku 
JI)I)(, roku na sccnie South ('o.. 
.I\t Rcpcrtory w ('os ta Mc
a 
w Kalilillnii. W kwietniu 1997 r. 
mi.lł" prcmicrl; wersjd nowojor- 

k.1 w M.mh,lllan I hc.ltrc ('Iuh, 
las prcmicra 101J(IYli
k.1 oclhyla 
'iiI; w listol)ad/ic ł(9 1 ) r. w Roy- 
alllayn1drkct ł-hc.ltrc. I'rzcd!\t,l- 
wicnic wyrc/Y'icrowala Kryslyna 


Janda, która odtwar711 również 
rol
 Ruth. Jako Lisa wystąpi 
Maria Seweryn. Na spektakł za- 
praszamy dlisiąj o godz. 17.00 
i 20.00 do chorzowskiego Teatru 
R07rywki. Bilety kosztują 50, 40 
i 35 zł. 


Zaprasza ,,silesia" 


"MistTlowskie interpretacje" 
to tytuł koncertu, który odbę- 
d/ie sił. o godz. I X.OO wSIkole 
MUlycznej w Rudlic Sh,!>kiej- 
Nowym Bytomiu (ul. Niedurne- 
go 36). WY'itąpi,j: Kaja Da n- 
c/owskd (skrlypce) I Sławomir 
Cicrpik (!ilrtcpian). W progra- 
mie m. in.: L. van Hcethoven i r 
Kreisler. O god/. IR.OO ro/pocZ- 
nic sil; koncelt pl. ,Wirluo/i git.\- 
ry" Utwory Bacha, Rodriga, 
Ponca i Brouwera lagra Marcin 
Oylla. Konccrt odh
d/lc się 
w Liceum Oglilnoks7talc,lcym 
im. A. MickiewicIII w Katowi- 
cach. Organi/atorem d/isiej- 
s7ych 1I11preZ jestlPillM "Sile- 
sia". 


Nowa wystawa 


Instytutl'amił.ci Narodowej, 
Komisja Scigani'l/hrodni pr7e- 
ciwko N.lTodowi Polskicmu 7a- 
pruw.a 11.1 otwarcic ckSI)()/ycji pl. 
"Grud/icn 11)70 Udansk-Gdy- 
nid ", sklad.lj"cej sił. Ili,togr,,'ii, 
dokumcntow oral komcnlarlY. 
Wcrnisai roIpocInie sil; d/isiaj 
o god/. 17.00 w galerii (,()K 
(;OIJ10s!;lskiego Ccntrum Kultu- 
ry w Katowicach (pl. Scimu SI'I- 
skicgo 2) Werni'ial. popr/cd/i 
wykład doc. dr. h.lh. Jer/cgo 
hslera, .Iutura ksi"ikl ,,(iru- 
d/icń 11)71)" (godl. ItdO, 
ala 
211). 


Zagra Frldegg 


k.oncerty Ib.1 Fortepi,lI1owe- 
go FI idegg I Frc i hlJl ga w Nicm- 
c/cch odhl;d" si
 d/isiaj o god/. 
I x.JO w duli im. Ił. S/ahclskic!!o 
Akademii MU/YCIllCj w Kalowi- 
cach (ul. Wojcwod/k'l .H) oral 


jutro o godz. ł8.00 w Muzeum 
Archidiece7jalnym w Katowi- 
cach (wejście od ul. Wita Stwo- 
Sla 16). Zespól jest laureatem 
I nagrody Konkursu im. L. van 
Beethovena w lIradec nad Mo. 
ravicą (Republika Czeska). Trio 
twor7ą: Silvia Nitschke (forte- 
pian), Ilannah Wcirich (skrzyp- 
ce), Annd Weirich (wiolonczela). 
W progrdmie utwory Beethove- 
na, Martinu, Schuberta. 


Wystąpi Soyka 


Jutro w Domu Zdrojowym 
w Jastr/.ł.hlu Zdroju odhł.d/ie sił. 
koncert Stanislawa Soyk.i I le- 
społem. Pocl	
			

/iv5521-2001-91-0021.djvu

			ogłoszenia w inłernecie www gratka pl 


De4SV71. 


TELEFONICZNE BIURO 
, 
OCŁOSZEN DROBNYCH 


ienn k 
. 
; 
 I 


I 


ślĄSKA 


WARTO WYKRĘCIĆ TEN NUMER: 


297 97 9 


skorzystaj z największego zasięgu 
w naszym regionie 
zapiać za ogloszenie drobne tylko w jednym 
z dzienników, a zamieścimy je w dwóch 
gazetach 
gratis powtórzymy Twój anons na stronach 
Internetowych w najpopularniejszym serwisie 
ogłoszeniowym: www.gratka.pl. 
"(dotyczy ogłoszeń z rUbryk: motoryZacja, turyStyka, praca, 
nieruchomo
ci) 


(0-32) 


SPECJALNA 
PROMOCJA 
) 


teraz dużo taniej 


) 


) 


poniedziałek - piątek 
od 8 00 aż do 20 00 
sobota 


ZAPRASZAMY 


9 00 - 14 00 


50 51 6/. 


PRACA 


SUPER OFERTA 
96-24 lub 96-26 
BIELSKO-BIAŁA 
(033) 81-88-888 


, 
\ 


at.. 


TAXI 
osObowo-bagażowe 


"No I i tonl " e . i " ZNltKA PRZY OKAZANIU KARTY 

 
 RABATOWE.J lub ZAMOWIENIU 
NA PODBESK'DZ'V TAKSOWKI TELEFONICZNIE 
Skorzystaj a się przekonasz! 


Zarząd Gminy 
Mszana 


zaprasza 
do negocjacji 
w sprawie 
współpracy z Gminą 
w przedmiocie 
zagospodarowania 
terenów przeznaczonych 
na działalność gospodarczą" 


Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 
63263 m' stanowi własnosć Gminy. 
Współpraca z gminą odbywałaby się na zasa- 
dach okreslonych przepisami Ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 
9, poz. 43 z 1997 r. z późno zm.). 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzę- 
dzie Gminy Mszana. 
Adres: Urząd Gminy 44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81, 
teL/fax (032) 4720071, 4720029, 4720041, 
4720040. 
Termin składania ofert upływa z dniem 10 maja 
2001 r. 


DAM PRACĘ 
032/225-14-50. Dochodowa, Mysło- 
wice. (510224631 
...................................................... 


032/255-25-95 Biznes w domu! 
.
i.
.


!

j
!.

.
?
.
!.
!.................. 
032/255-25-95 Nauczycielom- do- 
datkowa! (510488741 


"i/'If'If\.4r.Af)/f 


032/256-56-38, 0-603-208-9
4- 
dobrze płatna, Katowice, Tychy. Zory, 
Bielskol Umysłowa- nie biurowa!!! 
!
..

!... ............ ......................... 
032/278-44-40 biznes prowadzą- 


.

.I
!


?

.(

.

).... ............ 
032/278-44-40 umysłowa małzeń- 
stwom. (51Q.C97781 
...................................................... 


1 10.000 zł zarobiszIII Wysyłam 
matematyczne, rewelacyjne sys. 
temy. MultIlotek. 
Gwarancja trafienia 8 liczb. 
Duły Lotek. Odkrycie rewelacYł- 
nego prawa Gaussa. Napisz: 
mgr Ireneusz Kroi, skr. poczt. 
88, Jagiellońska 6, 85-950 
Bydgoszcz 1. Tel. 0609-534- 
914. Dołącz kopertę zwrotną. 
Wstępne Informacje bezplat- 
nielII OkazjaIII (51051398) 


ABSOLUTNIE dla kazdegol Praca 
w domu informaCJe listowne 
lub telefomczne, Warynskiego 8/11. 
00-631 Warszawa, (022) 825-69-57, 
0601-359-617. 0601-359-618. 
(5103R366) 
...................................................... 


ADRESOWANIE- dochodowe 
1000- 2000 netto/m-c. 
032/268-41-32 (9.00-15.00) 
(51030530) 
...................................................... 


AGENCJA reklamowa zleci pracę 
w domu. 0-60-440 67 -85. 
!


!......n.........n..m.........hm 
AGENT Celny. Kurs. licenCJa. Praca. 
.ADVISER" 022/629-37 83. 
022/628-70-56. Zapisy: czwartek, 
26.04 Katowice, Jagiellonska 18; 
Promocja- 790,-1 www.advlser.waw.pl 
!
.


?

!........................................ 
BIURO Pracy .Axldus": atrakcyjna 
prac,] w Holandii, min. 2 miesiące. 
Belpłatny przewol do Holandii. Prace 
budowlane, produkCYjne oraz spawa- 
nie. Niemiecki paszport. MOWlmy 
po polsku. InformaCJe: 

9
. 
:.?

.?
:

:.
.
:. .!
..

!...... 


BIZNES niezadowolonym. Dąbrowa 
Gornicza, Katowice, Łaziska, 
0608-116-953 19.00- 22.00. 
(510417931 


CHAŁUPNICTWO, (012)640-19-90, 
640-19-91. (510277081 
......n.............................................. 


CHAŁUPNICTWO. 032/456-12-95. 
(38000595) 
.....................................................- 


CHAŁUPNICTWO. 0503-544-829. 
(51044298) 
...................................................... 


CHAŁUPNICTWO biurowp Chorzow. 


.
!.


:X.
.:?
:.(

!!;;.?::

!............. 
CHAŁUPNICTWO- długopIsy. 
!


E
X.:

:

:.

?

.

.
!............. 
CIEKAWA praca w domu. dostawy- 
zbyt gwarantujemy. 032/286-34-91. 
!


?!.
?!........................................ 
DOCHODOWA, interesująca. 
032/263-33-049.00- 14.00 
(510474241 
...................................................... 


I ELEKTRYKÓW, pomocników, 
paszport niemiecki, 
0-606-181-184. (33001682) 


FACHOWCY do prac budowlanych 
w Niemczech z numerem PO poszuki- 
wani tel. 032/42-13-287, 
00492378890288, 
00491735275978. (35011785) 
...................................................... 


FIAT Dealer, Czeladź, 
ul. Szpitalna 7, 
tel. 763-81-08 
zatrudni kierownika 
blacharni, lakierni 
I serwisu 
z doświadczeniem 


(51049182) 


I FIRMA DERKSEN poszukuje 
pracowników z niemieckim 
paszportem do prac 
w przemyśle. Zatrudnienia mln. 
6 miesięcy 2200 do 2600 DEM 
netto. Zapewniamy przej8zd, 
ubezpieczenie, kontrakt 
I zakwaterowanie. 
Tel. 0031-651753080 
lub 0031-623511896. (510439421 


HOLANDlA- praca 
na dobrych warunkach 
dla osób z paszportem 
niemieckim, w różnych 
dziedzinach. 
Pilnie poszukujemy 
spawaczy! 
Tel. 058/550-43-98. 
0605-293-428. 


(51042048) 


I KLUB nocny zatrudni tancerki 
(zakwaterowanie). 
032/781-16-00.0-608-238. 
972. t510&OO20) 


MODELKI- nabór dla Mediolanu. 
Niedziela godz. 12.00. Katowice, 
Kosciuszki 11. Salon .Kanclerz". 
(510514121 
...................................................... 


ODZYSKUJEMY cały podatek 
od wynagrodzenia za pracę 
w Niemczech 1999; 2000, 
!

3J.3.
 
.?
?
: .


.


?:'!. ............. 
OGRODNICTWO. 0503-99-20-49. 
1509973(1) 


PANIĄ do pracy w biurze 
w Katowicach przyjmę. 


y.!.

:.?
.:

.:.'
?
!............. 
POSZUKUJEMY operatorow w6zkow 
widłowych z badaniami sanepid 
do pracy sezonowej z KatowIc 
I Bielska-Białej. TEMP SERVICE, : .2
.
t.


.:

:!.
:.!
.?

.


!........ 
PRACA dla płytkarza z obywatel 
stwem . Tel. (075)75-344-98, 
w godz. 10.00- 15.00, pon.- pt. 
(51047523) 
...................................................... 


1 PRACOWAŁES legalnie w Niem- 
czech, HolandII, AustrII, 99/00 
odbierz niemiecki podatek. 
(032)2S1-79-97. (510471187) 


PRZEDSTAWICIELI hdndlowych. 
032/274-81-16,277-07-68 
wieczorem. (ROoo07001 
....................................................., 


RESTAURACJA w Castoramie, 
Sosnowiec, ul. Długosza 82- zatrudni 
pomoce kuchenne (młode osoby) 
i absolwentki szkoły handlowej. 


.?!.


:
.?-.?
:.(

!.
.1).............. 
RYBNtK nowy oddział 9.00.- 11.00. 
tel. 0607-324-627. (350119111 
...................................................... 
SKŁADANIE długoplsow. 
060447-78-94. (51043195) 
...................................................... 


STAŁA, dodatkowa, 032/2-480-389 
(800018651 
...................................................... 


STAŁA lub dodatkowa Rybmk 
9.00.- 11.00. tel. 0603-075-115. 
(350119101 


SZUKASZ nowej pracy, ewentualnie 
dodatkowej. Sprawdz czy spełniasz 
nasze oczekiwania. Zadzwon! 


.?!.

.
 :.
.ą-:ę
 .


.?
?
?
!.... .......... 
TANCERKI zatrudnię, 
0606-507-220. (51041652) 
...................................................... 
UMYSŁOWA dla przedsiębiorczych, 
poniedziałek -piątek, 9.00 12.00, 


.?!.


:.
.
.:ę
.
.
!.............. 
UMYSŁOWA (dom, teren). dobre 
wynagrodzenie. Informacja od pono 
do cZW.: 10.00- 12.00, 
0601-62-42-87. (800018171 
...................................................... 
ZATRUDNIĘ panie. 0-607 -627 -609. 

.-.
.2
:


:


.!.

.
?L............. 
ZATRUDNIMY młode panie, wysokie 
zarobki, zakwaterowanie. 
tel. 0608-138-582. (509822111 
........... ........................................... 
ZLECIMY składame długopisów- 
dostawa, odbior. 060-236-15-43. 
!
.
?L..............................___..... 


NAUKA 


KURSY/SZKOLENIA 
(032)476-13-63 
OSDlDZ Jastrzębie, 
(032)242-51-20 
OSDiDZ Ruda ŚI. 
Kursy na operatora 
koparki, ładowarki, 
spycharki, 
koparko- ładowarki Itp. 
t51034891) 


(032)476-13-63 
OSDlDZ Jastrzębie, 
(032)242-51-20 
OSDiDZ Ruda ŚI. 
Kursy dla kierowców 
przewofących materiały 
niebezpieczne. 
(51034902) 


(032)476-13-63 
OSDlDZ Jastrzębie. 
Kursy na operatora 
furawl. 
t510349171 


....................................................... 
DZIENNIKARSKIE Studium. Sokolska 
23.2596-665.0604-680-621. 
(510420891 
...................................................... 


"EKSTERN'; Liceum Ogolnokształcą- 
ce w trybie eksternistycznym + matu- 
ra. nauka tylko w soboty; Bielsko-Bia- 
ła, Cieszyn. Ustroń, Kęty, Wadowice, 
Żywiec. 0604-493-153, 0604-273- 
920,033/814-54-44. Początek 
..
!
.
.

:

;

9.
:..!
?
!.
!.... 


'("jf)fW04f1,1t"r 


WYŻszA SZKOtA 
ZARZĄDZANIA 
MARKET1NGOWEGO 
I JĘZYKÓW OBCYCH 
w KIItowicach 
ogłasza nabór na I rok sludlów 
MAGISTERSKICH 
I LICENCJACKICH 
na klcl/Jnkach: 
ZAR DZANIE I MARKETING 
llLlel"'t:: I LaUGLtJeJ 
. STUDIA MAGISTERSKIE (I) semeB1rOW) 
. STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSIpc'J,&I..osci: 
. JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE 
- NAUCZYCIEL J{ZYKA ANGIELSKIEGO 
UczelnllJ les' nDJw/oksz, nlepańs'wow4 szko'4 

ą w PoIsc8 po/tJdrHowej 
-/e.r C.nr,um Egz.m'nacYJnym: 'nr.mllr,onll' 
Cert,tlcer. Conlelence w zakresie lązylI:ów 
obcych' 8nglelsJdego, nlemlec'dego or8Z 
Eu_" Computfłl DrMng UcOIlCfł w zak,.... 
In/OOfJlJtykl 
- Dyplomy maglSferll(/e ucze/m 54 el(wlwa1entne 
'c1n>/Ofnam/ ukOl!cnnla lIIudoów w RFN 
Zaslala uznana przez Kapitulo OgólnopolsJusgo 
Ranł..,ngu 
.tszych Uczelni 2001 r. za naJlepszę 
szkolę"
 w Kolowicach. 
OIrzymaIoZJo(y _ m. J. KRlt\sIUego. 
 
odznaczenie nadane przez lwt,zel( Rzem/os 
PoIeItJ-po na wnlolJe" Izby RzemleślnlcZlI on 
A4 :Jr cI 
Informacji udziela Dziekanat, 
Katowice, ul. Gallusa 12, 
Centrala: 20.78-200 do 210 
Nabór: 20.78-211 do 214 
www.wumQo.edu.pl 


wi.tnla 200 l 2 l 


POSIADAMy 
rERTYFIKAT 
ISO 9001 


ZAKŁAD 
DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 
W Katowicach 


KVRSV: 


. przewoźnik zarobkowy 
przewóz osób . pracownik 
ochrony osób i mienia - kurs na 
licencję państwową 1111 stopnia 
. kasjer walutowo - złotowy . 
rozpoznawanie znaków 
plemężnych . obsługa kas 
fiskalnych . minimum 
sanitarne . nowoczesne 
techniki sprzedazy . kierowca 
wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym . komputerowa 
obsługa magazynu i hurtowni. 
spawanie (wszystkie rodzaje) - 
wg norm europejskich . 
agroturystyka . kursy 
kwalifikacyjne na mistrza i 
robotnika wykwalifikowanego w 
różnych zawodach . 
kosmetyczka. manicure 
pedicure . pedagogiczne . 
sekretarka . księgowość . 
INFORMACJE I ZAPISY: 
Katowice, 
ul. Krasińskiego 2. tel, 256-12-62 
ul. Boleslawa KrZ)Woustego 11, 
tel. 250.10-86 
Sosnowiec, 
ul. Sienkiewicza 25. tel. 266-61-66 
B,dzin, 
ul. Krasickiego 17. tel. 267.31.35 
Dąbrowa Górnicza, 
ul. Królowej Jadwigi 12, tel. 262.39-76 
Mysłowice, 
ul. Mikolowska 44. tel. 222.97-82 
Jaworzno, 
ul. Gliniana 12. tel. 616-36-60 
Ma/81 śr8dnle finny msJą możllwośt 
refundacji elfści koszl6w 
poniesionych z tytułu mol8ń 
poplZ8Z IIlet ośrodk6w 
Krajowego Syst8mu U&lug. 


BIZNES 


PRODUKCJA/HURT 


REGAŁY magazynowe, kątowniki 
perforowane. Produkcja- sprzedaż. 
032/233-98-12, 0600-139-458. 
!
.


!........................................ 
TKANINY, firany-hurt, detal, usługi, 
ceny producenta. Katowice 
ul. Roździeńskiego 188 b. 
!
.I:.

Y.!.

:
9.-.ę
...(

?:


I........ 


SPRZEDAM 


GARAŻE, ocynkowane na)taniej 
w Polsce sezonowa obniżka. 
(018)332-00-18, (018)334-05-10, 
(018)332-12-45, (014)611-76-93. 
!;;.
.

!. ......... ............................. 
ŁO:h'SKA- sprzedajemy, kupujemy, 
dostarczamy (032)271-27 -52. 
!


!........................................ 
ODCZYNNIKI do cynkowama. 
!
!:.
:

!.

:.
 .
.:
?
:.


!!

?!
!... ... 


50wJ59MR 


TARTAK OLC%YK 
 

 
CI 
.. 
... 
.. 
.!!' 
'Cj) 
.. 
" 

 

 


Oferuje 
. WlęZby dachowe wIg zamówień 
. stemple budowlaoe 
. deski szalunkowe 
. podprzybitki 
. ImpregnaCję zanurzeniową i clśoienlową 
. suszenie drewna 
. palety Jednorazowe Itp. 
. slupy telefoniczne 
Oostawe na lelelon 


.. 
" 
... 
CI: 
o 
... 
'" 
:r: 

 
l!: 


Tel.{lox 041{39-17-186 
090-33-52-20, 090-33-52-87 


KUPIĘ 


INWESTOR strategiczny kupi, 
przejmie lub dofinansuje podmioty 
gospodarcze o charakterze prawnym 
(Sp z 0.0. lub SA) mogą byc zadłużo- 
ne. Szczegołowa informacja pod 
numerem telefonu (0/32)231 10-74 
lub 0601-99-09-77. 
!!... ...................... ....... ........ 
PALm kupię. 0501-36-10-43. 
!
.

!........................................ 
SKUP srebra, złota, platyny, palladu. 
(034)32-32-086,0602631-362. 
!
.
.

!. ........... ........... .................
		

/iv5521-2001-91-0022.djvu

			22 18 kwietnia 200 l 


POLSKI Inwestor budowlany pll me 
kupI lub wynajmie na tereme wOJ. 
sląsklego: grunty, dZiałki budowlane, 
meruchomoscl wolno stojące, 
biura, hale magazynowe, budynki 
mieszkalne, inne obiekty budowlane 
o kazdym charakterze gospodarczym 
(mogą hyć do remontu lub adaptaCJI). 
Szczegołowa informaCJa pod nume 
rem telefonu (0/32)231 1074 
lub 0601-99-09-77. (51050320) 
...................................................... 


USŁUGI 


. 8IURO Rachunkowe. 785-11-44. 
1100589031 


ODSZKODOWANIA- pomoc prawna. 
032/2505603; 0501-520-918. 
(IOO
8319) 


PRAWNY Odlysk długow. 
032/250-5603; 0501-520 918. 
(10058318) 


WINDYKACJA natychmiast. 
0-501-278-210 (51049643) 
...................................................... 


BIZNES.OFERTY 


AKCJE Banku Zachodmego S.A. 


p.1.
.9.:

.9
.!


.

.
?)...... 
KASY flskdlne, komputery, 
9
3!.

9..
X.-.

.(.
?9.1.
.
?
!.............. 


ASZYNY/URZĄDZENIA 
AUTOMAT- lody włoskle- kUPię, 
0-602-558 980. J30011>0II1 
...................................................... 
CYRKULARKĘ do granitu sllmk g10w 
ny 20 KW, sredmca plly do 1200 mm 

p.
.


:
!
.-.f???.ko- zarobki menadzera 
+ZUS, 0602-493-271 (80001433) 
...................................................... 


PO CZKI/KREDYTY 

.
-y

.
:.?
.


.


.

y:.!

?

.?!.
!.. 
1.000- 5.000 bez poręczycieli, for- 
malnoścI u klienta. 032;261-50 63; 
0502-52-37-79.113OO1!84O) 
...................................................... 
ATRAKCYJNE, tame-kredyty. 
9
.?!

:.
.
:!.?:.(?

............. 
GABI superkredyty. Olkusz. 
Nullo 20/1. tel. 032;643-26-23 
Wf!N. 42 (80000502) 
...................................................... 
KREDYTY bez poręczen, 4.000 oso- 
ba samotna, wspołpraca. 
370-16-28. (25024182) . 
.............. ........................................ 
KREDYTY bez poręczycieli. 
332-46-98. (25024852) 
..n.................................................. 
KREDYTY dla kazdego. 
Tel./fax 032/76-43612, 
0501-208247. (51050590) 


I KREDYTYIII Dla posiadających 
kredyty w Innych bankach. 
Bez poręczycieli. dojazd 
do klienta, 032/282-00-81 
od 17.00- 21.00, 605-596-679 
(200191831 


KREDYTYIII Dla posiadających 
kredyty w Innych bankach. 
I3f'z poręczycieli, dOjazd do klienta, 
9
.?!.

:_
.?-.??: .'2?9!... .......... 
KREDYTY do 30.000 zł, dogodne wa 
runki, dOJazd do khentow. 
Katowlce- Załęze, Pukowca 15, 
tel. 032/250-55 93, 250 66-00 
'!!.f!'!!:.
.ę.
'.

?
2

:
!
:.!
!.


) 
KREDYTY !'ksprpslJW!', 
0-501 165 060. 1510
 1'>81 
...................................................... 
KREDYTY od 1000 50000 gotowko- 
we dla samotnych bel poreczyclell, 
lakle hlpulel.zne, budowlane, 
samochodowe pod IoI...taw, 032/24 

3:3.?9.,. .0
2
. :

9.

.
:.!
 


.

.? .I!.. 
PIENIĄDZE dla twoJl'j firmy Kredyt, 
LI ISlng. Lomharet S/ybklf' dofman- 
o:;owaOlP kiJleJP] dZIi!łalnosC'l gospo 
darcze]. SI! IProłowa Informdl.ja pod 
nume/PIO tf'lelonu (0/32)231 10 /4 
lub 01)01 9'1 09 77. In' Jn11 
....... ........................ .. n.u...... 


OKAZJA 
KUPI",.PRZEDAM 


OKULARY przeciwsłonecz- 
ne. Własna kolekcja 
w dObrej cenie. Matrlx, 
Carlo Santl, Level One, Eu- 
ro. F.H. Topgan, Tychy, 
ul. Zawllcow 38, 
tel./fax 227-43-67; 
Gliwice, ul. Fredry 4, 
tel. 05017372201, 
wwwtopgan.com.pl 
(110"4231) 


DLA DOMU 


USŁUGI 


BUDOWY, ocieplenia, tynki, 
tel. 289-20-17. 15104l	
			

/iv5521-2001-91-0023.djvu

			, '0015(1, 


INTER-TAXI 96-24- 
T_.et'onrez.3-623-823 


- 
INJ[A TAXI 


OFERUJE: ol Uruchamianie samochodów 
w okresie zimowym 
ol Przewóz osób ol Odprowadzanie samochodów 
ol Uslugi kurierskie pod wskazany adres 
ol Zakupy na telefon ol Przyjmowanie zleceń z wyprzedzemem 
ol Odwóz dZiecI do szkoty ol Rachunki zbiorcze dla firm 
Rachun ki ze zn l:ł:k ą 
Dojazd do klienta w pierwsze) strefie GRATIS 
hU ://ro ,ubliko. ,Innlort.xl 
ZAWSZE NA.JTAŃSI 
Zapra.zamy do .korzy.tanla z na.zych u.ług 


GRECJA Riviera OlimpIJska, hotele, 
autokar luksusowy: maJ- czerwiec 
11 dni, cena 499 zł. TRAMP-TRA VEL 
033/82819-80,033/828-19-90. 
151050575) 
...................................................... 


HISZPANIA, Blanes, mobil- homes, 
autokar/ własny, 12 dni!7 dni. 
Przy wpłacie 30% ceny imprezy 
do dnia 30.04.01 rabat w wysokości 
10%. Cena od 1000 PLN. 
In Tour .Beskidy', Bielsko-Biała. 
ul. Warszawska 1, 033/81258.44, 
033/8123-567, Filia: Bielsko-Biała. 
ul. Barlickiego 23; (033)812-47-24. 
1
1050561) 
...................................................... 


HONGONG+ Bali (bardzo modny 
kierunek). Termin wyjazdu: 08.06- 
22.06.01, 3 dm w Hongkongu (hotel 
Regal Riverslde, hotel 3-gwlazdkowy), 
9 dm na Bal (hotel Vllla Blntang hotel 
3-gwlazdkowy). 5 wycieczek za 105 
DM, samolot. opieka rezydenta, cena 
Imprezy od 1799 DM. "Afnca Tours". 
Katowice, Mariacka 22, 032/253- 

! :.
?: .
:
9 
:

:.
.-.
!..


.
??::

... 
JASTRZĘBIA Gora. Lato. Dom 
Wczarowy. Super promocja 599 zł- 
7 dni- pokoje z łazienkami, pełne 
wyzywienie. Centrum Usług 
Turystycznych .Famlly Tour", KatOWI- 
ce. Mariacka 25. 032/253-75-16. 
Skoczow, Mickiewicza 16, 
033/85307-33.853-10-14. 
Zabrze 032/273-61-55. Chorzow 
032/247-66-68; www.cut.pl 
!?
?!! ...... ............. ........ .... ......... 
KENIA+ Rejs po Wyspach Oceanu 
Indyjsklego- Mombasa, hotel Shanzu 
Beach (+ statek MS Royal Star"). 
4 gwiazdki, samolot. 30.06- 
08.07.01, rejs statkiem (Mombasa, 
Zanzibar, Komory, Madagaskar) 
dodac pobyt w Mombasie do 15.07, 
4 posiłki dZlenme. Pilot polski. 
Cena 3410 DM. partner.w podroży 
tylko 50%- 1750 DM. .Afnca Tours", 
Katowice. Mariacka 22, 032/253- 

!:.
?:.
:
9
:

:.
.ą_:
.!..(.
 
.

?... 
KENIA+ Tanzama (Wyspa Zanzibar). 
Mombasa, hotel Corall Palm Beach. 
3 gwiazdki. samolot, 15.07 
29.07.01, 3-dnlowy rejs statkiem 
na Zanzibar. 4 posiłki dziennie. 
Cena od 2278 DM, dZieci 2- 6 lat: 
899 DM, dziecI 7- 15 lat: 999 DM. 
.Africa Tours" . Katowice, Manacka 
22, 032/253-87 -57. 

:!?g. 
.:

:
9:
!.!
 
?
!.......... .... 
KENIA+ Zanzlbar- Mombasa, hotel 
Shanzu/Paradlse Beach (+ statek 
"MS Royal Star"), 4 gWiazdki. samo- 
lot, 09.07- 23.07.01. 4-dniowy rejs 
na Zanzlbar+ 2-dnlowe safan- Rezer- 
wat KimanI!! u stop Klllmandzaro, 
4 posiłki dZiennie. Cena od 2635 
DM, dZiecI do lat 15- 30% zniżki. 
.Afnca Tours., Katowice. 
Manacka 22, 032/253-87 -57, 

:!?ą_
. :

:

.
!.!
 
?
!

??!.............. 
KENIA- Mombasa, hotel Shansu/ 
Paradl!>e Beach, 4 gWiazdki, samolot, 
30.06. 15.07.01,4 posiłki dZlenme 
poltoradnlowe safan do Rezerwatu 
Kimana u stop Kilimandzaro. 
Pilot z "Afnca Tours", dziecI do 14 lat 
30% zmzkl. cena od 1797 DM. 
"Afnca Tours" , Katowice. 
Manackd 22, 032/253-87 57, 

:!?g.
. .

:

:
!. !?
?


.1.
!.... .......... 
KENIA- Mombasa, holel Shansu/ 
Paradlse Bedel), 4 gwlaldkl. samolot, 
30.06- 15.07.01,4 posiłki dZiennie 
4- dniowe safan w Tsavo Ost+ 2 dni 
w Rplerwacle Kimana u stóp 
Klllmandzaro. Pilot z "Afnca Tours.. 
dlleCI do 14 lat 30% zmzkl. Cena od 
2317 DM. "Afnca Tours", KiJtOWlcP, 
Manacka 22. 032/253-87 -57, 

..
g.
.:

:

.
!.!?
?!.............. 
KENIA- Mombd!>d, hotel Flamingo 
Bpach, 5 gwldzdek, sdmolot, 30.06- 
15.07.01, 4 posiłki dllenl1le, 7. dnio- 
we !>afdri "Puzl'gnaOle z Afryką.. 
Pilot z .Africa Tours", d/lecl do 14 lat 
30% znlzkl. Cf>na od 29% DM. 
"Afnca Tours". KatOWICP, 
MiJnacka 22, 032/253 87 -57, 

.
.
..

:

:
!.!:.


!.............. 


KOLONIE na sportowo. 
032/206-58-52 
(111049192) 


KOŁOBRZEG. taOlo! wczasy, zielone 
szkoły, obozy sportowe, wycieczki. 

!:!!.!.

.


(

:

:


:.

.1.?
?
?
!.. 
ŁEBA apartament rodzinny, 
komfortowe domki letOlskowe. 
!


)
!?!?
.?

:.(.
 


.). ...... ...... '" 
ŁEBA. Nowęcln- tani wypoczynek- 
wynajem dokow letniskowych, wc, 
ciepła woda, kuchenka, plac zabaw, 
morze, jezioro, stadnina konI. 
Tel. 059/862-85-78, 
0603-209-893. (51045822) 
...................................................... 
MALEZJA. Termin wyjazdu: 08.06- 
22.06.01. 2 dni w Kuala Lumpur 
(hotelimpiana Kuala Lumpur. hotel 
3-gwlazdkowy). 10 dOi na wyspie 
Langkaw (hotel Aseania Resort 
Langkawi, hotel 3-gwlazdkowy), 
samolot, opieka rezydenta, cena 
imprezy od: 1802 DM. .Afnca Tours", 
Katowice. Manacka 22, 
032/253-87-57. 0-601-48-50-27 
!? 
?
!........ ............ ............. ....... 
MIELNO- pensjonat .U Jacka" week. 
end maJowy I wczasy latem. Pokoje 
2 , 3 . 4-os. z TV 20 metrow od plaży. 
Cena od 20 zł do 50 zł osobodoba. 
RezerwaCJa 094/318-92-96. 
(51050007) 
...................................................... 
MRZEDNO, morze, wczasy, 
091/386-61-27, 091/386-32-39. 
(51037068) 
...................................................... 


NIECH ORZE, 15 m od morza, 
!

.
).

.?-.

:!.
: .


.

... ......... 
NIECHORZE, 15m od morza, 


y


:.
.
:.?
.. ..(?


!!?

!............. 
PIENINY -noclegi. 018/26-29-967 
(80001674) 
...................................................... 


POBIEROWO, morze, domki campin- 
gowe, łazienki. (091)43-27-101. 
(51038528) 
...................................................... 


POGORZELICA, morze. domki cam- 
P.


?:-::
:.!

.
 ).

!?
.
:.
.
: .

.
) 
POKOJE. morze- Grzybowo 
k. Kolobrzegu, tel. 094/358-15-23. 

!?g.
:.
.

:


:. 

.
?

.

.
!..... .......... 
REWAL, morze, domki, 
!

.
).
.
.ę-: ??:

:.


.
.........m 
REWAL, morze, domki. 


.
!.


: 
!?-.
 
:.!?


!!?

I....... ....... 
SKĘPE- zapraszamy nad Jeziora 
POjezierza Dobrzynsklego. Zakwate- 
rowanie w domkach 2-, 3- i 4-osobo- 
wyCh z wydzielonymi pomieszczeOla- 
mi kuchennymi. Koszt pobytu: lipiec, 
sierpień: 21,50 zł osobodoba; 
czerwiec, wrzesien- 15 zł osobodoba. 
Raj dla wędkarzy i grzybiarzy. 
Szczegolowe informaCJe w Firmie 
"Mur- Bet" Bystra ŚI. 
ul. Szczyrkowska 72, tel. 033/817 
15-43 lub 0-603-855-368 
!?
?
?


!. .... ............... .................... 
SŁOWACJA. Komfortowy ośrodek 
wodoleczniczy (w pobllzu termalnych 
zrodeł) z pełną kuracją. własnym 
basenem pełnym WYZYWleOlem tylko 
649 zł. Centrum Usług Turystycznych 
"Family Tour". Katowice. Manacka 
25. 032/253-75-16, Skoczów, 
Mickiewicza 16.033/853-07-33, 
853-10.14 Zabrze 032/273-61 55. 

:


:p.!.

.
?
?
?
!....................... 
SŁOWACJA- n1dJowka. Termalne 
zrod/a (o włil!>clwosclach zdrowot- 
nych) blisko węgierskiej graOlcy. 
LOkalizaCJa (na nizinie węgierskiej) 
gwarantuje dobrą pogodę. DOjdld 
własny. 3 dni (03.05- 06.05) 299 zł. 
7 dOi (28.04 05.05) 474 zł, 5 dOi 
(28.04- 03.05) 399 zł. Dojazd auto- 
karowy 5 dOi (28.04- 03.05)- 439 zl. 
Centrum Usług Turystycznych :.Famlly 
Tour", Katowice. ManiJcka 25. 
tel./fax 032/253-75-16, Skoczow. 
MIckiewicza 16,033/853-07-32, 
853-10-14. Zabrze 032/273-61-55. 
Chorzów 032/2476668 www.cut.pl 
!?
?!.... ..... ............. .............. .... 
SŁOWACJA na lato. Baseny termalne 
to zdrowie I wypoczynek dla całej 
rodZiny. Siedem dOi z wyzywieOlpm. 
Velkl Medpr od 335 zł/os. Podhalska 
od 499 zł/os. Dunajska Streda 
od 525 zł/os. Sklene Tepllce 
od 529 zł/os. (Obiekty z mlOlmum 
5 haspnaml tf>rmalnyml). Centrum 
Usług Turystycmych "Fdmlly Tour" 
Kctlowlce, MilrldCka 25, 
tel/fdx 032/253-75-16, Skoczow. 
Mickiewicza 16.033/8530732, 
853-10-14 lub 0502-5f!3 592. 
1,104<),,,,!1 
...................................................... 


ogłoszenia w internecie www.gratka.pl 


SŁOWACJA sanatorium z pięcioma 
termalnymi basenami... Oferujemy 
pobyty wypoczynkowo- zdrowotne, 
ponad 60 procedur leczOlczych. 
7 dOi za 474 zł. (do 15.05.) w ceOle: 
WYZYWleOle, połgodzinna kąpiel 
termalna dziennie, 4 dOi wOlnego 
wstępu na odkryty basen termalny. 
Ubezpieczenie, VAT. Centrum Usług 
Turystycznych "Family Tour", 
Katowice. Mariacka 25, 
tel/fax 032/253-75-16, Skoczów. 
Mickiewicza 16,033/853-07-32, 
853-10-14. Zabrze 032/273-61-55. 
Chorzow 032/2476668 www.cut.pl 
!?
?


?
!........ .............. ...... .... ........ 
TUNEZJA- majowka ostatnie miejsca. 
7 dnif329 USD, hotel Amiicar, bezpo- 
średOlo przy plazy, wzywienie 
2 x dziennie- bufet. Wylot 26 kwiet- 
Ola do 3 maja. BP Tunezja Tours. 
Katowice. MlkoIowska 26 (w Pałacu 
Młodzieży), tel. 2511-881, 
2512-771. (51041484) 
...................................................... 
TUNEZJA- super promoCJa letnia. 
Hotele od 3 gwiazdek do 5 gwiazdek. 
Gwarancja pogody i najnizszych cen. 
BP Tunezja Tours. Katowice. 
Mikolowska 26 (w Pałacu Młodzieży). 
tel. 2511-881, 2512-771. (51041484) 
...................................................... 
TURAWA- turnusy 14 dniowe od 730 
zł za domek. Weekend majowy: 
od 29.04.01- 06.05.01 od 370 zł 
za domek. Osrodek "Syrenka" 
077/42-12-395. 0608-377-772. 
!?!?
.1.
??!........................................ 
TURCJA w maju 1 tydzien 1090 PLN. 
Hotel 3-gwiazdkowy w Alanyi, wyży- 
wienie 2x dZiennie. opłata lotnisko- 
wa, ubezpieczenie. Hotel 4-gwiazdko- 
wy Alllnclusive 1130 PLN. BP Tune- 
zja Tours. Katowice. MIkolowska 26 
(w Pałacu Młodzieży), tel. 2511-881, 
3
.
.
:.!.!.
. :.(

.
.).......... ...... ....... 
USTKA M-1. (059)8146-888. 
!?
?


?
!....... ...... ...... ..................... 
USTKA- .Skarbek" zaprasza na 
wypoczynek indywidualny I zbiorowy 
(kolonie, zielone szkoły. wycieczki, 
turnusy rehabilitacYjne, konferencje) 
w hotelach, pensjonatach, willach, 
domkach campingowych. 
!
I:.


!.


:
:.
.
:.!?!?

!.

!........ 
USTROŃ- Centrum, Dąbrowskiego 14. 
Pokoje Goscinne 1-, 2-, 3- ,4-osobowe 
z TV. dostęp do kuchni. obiady 
domowe. Zapraszamy na wypoczynek 
majowy oraz przez cały rok. 
Tel. 033/854-10-25. 
www.yooz.com.pl/ustron/wllla. 
(33001518) 
...................................................... 


USTROŃ- Jaszowlec, .Zagłęble". 
dOjazd własny. Terminy dowolne 
(pobyty indYWidualne, zorganizowa- 
ne), fene, WYCieczki, pobyty weeken- 
dowe. Organizujemy imprezy jubile- 
uszowe, wesela, pieczenie prosiaków, 
kuligi. Cena 50 zł/dobę. 
033/822-09-04. 033/854-23-86. 
!?
?
?


!.... ...... .............. .... ...... ...... 
USTRON Polana pod CZantorią - 
pokoje goscinne z łazienkami. 
Niedaleko wyciągi narciarskie. Jazda 
konna, kuligi. ogOlska. Plac zabaw, 
parking. Osobo/dzlen 25 zł. Tel. 
033/854-55-30, 0-606-859-841. 


!


:.
.

j
.!.!:.!

?
.
!.?!.....m.... 
WCZASY nad morzem w Jastrzębiej 
Gorll!. Tel. (058) 774-44-40. 
!?
r;>::?
?!!........................................ 


WCZASY, weekendy, 
zielone szkoły 
nad morzem. 
Floryn- Mielno. 
Tel. (094)31-66-195. 
(509736321 
WĘGiERSi	
			

/iv5521-2001-91-0024.djvu

			Program telewizyjny 
w Internecie pod 
adresem: 
www.telemagazyn.pl 


strona 


8 kwietnia 2001 


telewizja 


Polskie drogi 


I 


TVP Katowice, 
godz. 19.00 
Wiosna 1941 r. Władek 
wraca z Krakowa do War- 
szawy. W tym samym cza- 
sie Johann Heimann, 
przebrany za inkasenta 
z elektrowni, zaczyna pe- 
netrować środowisko pol- 
skich komunistów. 
Serial obyczaJowy prod. 
polskieJ. 
Reżyseria J. Morganstern. 
Występują: Karol Stras- 
burgar, Kazimierz Ka- 
czor, Zdzisław Makla- 
kiewicz I innI. 


REKWN. 


SOO62390113/a 


I radi(

TOWICE 


""""",,_r..dlo.k... loe. 


1 , 8,15 Każdemu demy redę. Piotr Kardesz 
13.05 Fksprss - msgazyn reporterów 
18.15 Dtw"k Dobry 
111.05 l mIkrofonem po bOlskdCh 


KATOWICE iDU MHz 
BIELSKO-BIAŁA 103,0 MHz 
C
TOCHOWA 11,4 MHz 


. 


I 


. 


Radio PLUS 
Gliwice 96,1 FM 
rok założenia 
12.04.1993 


JJm

hJ(.1 I
fqln(o) 
\J
 
radio 
 
99rFi 1 < , 
1 0 co CHCIAŁBYŚ 
USŁYSZECI 


, SS9 
9111

 


Jedynka 
godz. 20.10 
Diabeł adwokata 


Znany koszykarz. Joe Campbell, zo- 
staje oskarzony o brutalny gwałt. 
Jego obrony podejmuje się Jeden 
z najlepszych adwokatów, Rindel. 
Gdy dochodzi do procesu. Joe zo- 
staje oczyszcwrry z zarzutów. Ale 
prawnik me jest pewien mewinno- 
sci swego klienta. Powoli odkrywa 
mroczną przesz/ość koszykarza. 
Gdy oskarża go o zamordowanie 
kobiety, Joe poprzysięga zemstę. 


, 


" 
 . 
... 


Dramat prod. amerykańskiej. 
Refyseria Je" Bleckner. 
Występują: Ken Olln, Mariska 
Hargltay, Glna Philips łlnnl. 


Dwójka 
godz. 21.50 
Bezbronna 


Młoda i ambitna prawniczka J.T. Katwuller odnosi 
spore sukcesy na polu zawodowym. w życiu prywat- 
nym nie ma jednak szczęścia. Teraz wszystko zapo- 
wiada zmianę. Własnie prowadzi sprawę wpływo- 
wego biznesmena, podejrzewanego o powiązania 
z producentami filmów pornograficznych z udzia- 
łem nieletnich. Steven odpiera kolejne zarzuty, 
a prawniczka jest przekonana o niewinności swego 
klienta. Przystojny i szarmancki biznesmen zdoby- 
wa jej serce. 


i 


i 

 


Thriller prod. amerykansklej. 
Refyseria Martin Campbell. 
Występują: Barbara Hershey, 
Sam Shepard, Mary Beth Hurt 
I Inni. 


Jedynka Dwójka TVP Katowice Polsat TVN 
6.30 Kawa cry herbata, w tym 7.30 DZlenmk krajowy 7.00 QuasImodo - senal animo- 6.00 Piosenka na ryczeme 5.45 Kropka nad I 
Wiadomości: 6.35, 7.00. 7.25 7.50 Studio urody wany 7.00 Casper (17) - serial ani mo- 6.00 Kamila (23/90) - telenowela, 
6.55 Glelda 8.00 Program lOkalny 7.35 Kłopoty z ZOSią - senal ani- wany dla dZieci Meksyk 
7.30 Telezakupy 8.30 Złotopolscy (313): Duchy - mowany 7.25 POlityczne graffiti 6.45 Telesklep 
7.45 Kawa czy herbata telenowela TVP (powt.) 8.00 OTV - magaryn 7.40 Xena. wojowmcza księzmcz- 7.00 Przeklęta miłosć (64/90) - 
8.15 Krakowskie Przedmieście 27 9.00 Morten Korch: Nad Spokojną 8.35 . Kroiowa serc - lerlal oby- ka (103) - amerykański serial telenowela. Meksyk 
8.30 WliJdomoscl Wodą (17): DZiedzictwo i dług- czaJowy prrygodowy 7.50 Trry małe duszki (3/50) - se- 
8.45 MOJe miasteczko (27) - senal senal prod. duńskiej 9.25 Książki z górnej poIk'- ma- 8.35 Straznik Teksasu (62) - ame- rial ammowany dla dZieci 
9.10 Jedyneczka - PT. dla dZieCI 9.25 Morten Korch: Nad Spokojną garyn wydawmcry rykanskl senal sensacyjny 8.15 0IiverTwlst(11) - senal ani- 
9.40 Bajeczki Jedyneczkl Wodą (18): Przeznaczeme - senal 9.30 Bliżej prawa - magaryn 9.30 Zbuntowany Anioł (246) - se- mowany dla dzieci 
10.00 . Barnaby JonIII (12) - serial prod. dunsklej 9.45 To jesttemat nal Argentyna 8.40 Księżniczka Sissl (49/52) - 
10.55 ZUS radzi 9.55 Cena ryzyka (4): Zatopiony 10.00 W labiryncie - senal prod. 10.20 Fiorella (177) - senal oby- senal animowany dla dZieci 
11.05 DZlen jak co dZień: Dyskoteka w klika chwil - serial dok. prod. polskiej czajowy 9.05 W 80 dm dookoła śWiata 
11.15 Po prostu paragraf USA 11.15 Słodka trucizna (72) - serial (7/26) - serial ammowany 
11.35 DrogoVv'SkaZ 10.20 . Kapelusz pana Anatola - 10.30 OTV - magazyn obyczajowy 9.30 Telesklep 
10.45 Telekuner 
12.00 WliJdomosci komedia prod. polskleł, ret. Jan 11.15 Viper - serial sensacyjny 12.05 Przyjaciele (112) - senal ko 10.30 Big Brother 
12.10 Agrobiznes Rybkowlkl, wyk. Tadeusz FlJew- mediowy 11.15 Rozmowy w toku - talk show 
12.20 Kontrasty Ikl. Helena Makowska, Wleńczy- prod. amerykanskiej 12.35 Adam I Ewa (86) - polski se- (powtorkl) 
12.25 Chcemy pomóc sław Gliński 12.00 Telenowyny - magazyn nal obyczajowy 12.00 . Maraton usmlechu (wyda- 
12.45 Klan (460) - telenow. (powt.) 11.50 Familiada - teleturniej IWY- 12.15 Kabaret Przechowaima - pro- 13.05 . Zerwane więzI nIe specjalne) 
13.10 Z plecakiem i walizką danie specjalne/ (powt.) gram rozrywkowy 14.00 Zyclowa szansa 12.30 Trzy male duszki (3) - serial 
13.30 Bocznymi drogami 12.20 Tata Show - rodzinne wido- 13.00 Podroze kolejami Europy - film 15.00 Pokemon (95) - serial ani- animowany dla dziecI 
13.50 O czym szumią drzewa wlsko rozrywkowe (powt.) dokumentalny mowany dla dZieci 13.00 Oliver Twist (11) - senal ani- 
14.20 The lost secret - j. angielski 13.20 Ich pięcioro (8/43) - serial 13.30 Kowalski i Szmidt 15.30 Informacje' mowany dla dZieci 
14.35 Czas na komputer prod. USA 14.00 Kalejdoskop regionalny 15.55 Słoneczny patrol (144)- 13.25 KsięzniCZka Sissi (49152) - 
15.00 Wiadomości 14.05 Zwierzakom na ratunek 14.10 Projektantkl- serial fabular- amerykański serial przygodowy senal animowany dla dzieci 
15.10 Bezpieczna Jedynka (7/26): Ostrożnie-puma - senal ny 16.45 Strażnik Teksasu (63) - ame- 13.50 W 80 dni dookoła sWlata 
15.30 Gospodraka prod. USA 14.35 Klan - ser. prod. polskiej rykanski serial sensacyjny (7/26) - serial animowany 
16.00 Rower Błażeja 14.25 Ale heca 15.00 Reportaż z koncertu 17.45 Florella (178) - serial oby- 14.15 Trafiony, zatopiony (powtórki) 
16.30 Modanasukces(1354)-ser. 14.50 Ojczyzna-polszczyzna 15.30 OTV - magazyn czajowy - program rozrywkowy 
17.00 Teleexpress 15.10 Miami Sands (49/110) - ser. 16.30 Wsrod przyjacioł 18.40 InformaCJe + Kuner TV 15.15 Milionerzy (142)(powtorka) - 
17 .20 Gość Jedynki 16.00 Panorama 16.50 Cyrkowcy - senal dla mlo- 19.10 Zbuntowany Anioł (245) - se- teleturniej 
17.35 Klan (461) - telenowela TVP 16.10 Sukces - senalTVP dziezy rial Argentyna 16.00 TVN Fakty, pogoda 
18.00 Jaka to melodia? 17.10 MOJe studia w Duesseldorfie 17.15 mv - magazyn 20.00 Dwa światy 16.20 W niewoli uczuć (86) - tele- 
18.30 Marzenia do spełniema - ser. 17.30 Program lOkalny 19.00 . Kino wieczorne: Polskie 20.40 Mecz LIgi Mistrzow - cwierćfi- nowela. Meksyk 
19.00 Wieczorynka: Ropuszy zwiad 18.22 Pogoda drogl- ler. obycz. prod. polskiej nał (Tylko z nadajnikow naziem- 17.15 Big Brother - w cztery oczy 
- senal anim. prod. ang. 18.30 Panorama 20.35 Telekurier nych lub dekoderów Polsatu) 17.45 Telegra-psychozabawa 
19.30 WiadomoscI 18.50 Dwojkomania 21.00 Dorosłe sprawy - serial ko- 21.30 Losowanie LOTIO (w prze. 18.15 Rozmowy w toku - talk show 
20.10 . Okruchy tycia: Diabeł ad- 
wokata - dramat prod. USA 19.00 Jeden z dziesięciu - teleturniej mediowy rwie meczu) 19.00 TVN Fakty 
19.30 Parafia w Kleszczowie 21.30 OTV 22.35 . Nagi patrol (13) - serial ko- 19.25 Kropka nad I 
21.40 Oblicza mediow 20.00 Magazyn Ekspresu Reporterow madlowy USA (Za zgodą rodzlcow) 19.45 Sport, pogoda 
22.05 Kronika kryminalna 22.00 To jest temat 
22.25 Monitor Wiadomości 20.55 Owojkomania 22.15 Rozmowa dnia 23.00 Informacje i biznes informa- 20.00 . Big Brother 
22.50 Sportowy flesz 21.00 Panorama 22.35 Blizej prawa. - magazyn cje' 20.45 ŚCigany (7/22) - serial sens. 
23.00 Zrozumieć pamięć - reportaz 21.20 Sport-telegram 22.45 Telenowyny 23.10 Prognoza pogody 21.45 . Beverly Hilla 90210 (64) - 
23.30 . Gorąco polecam: Baga! ty- 21.35 Polska w XXI wieku pr.publ. 23.00 Country nocą - koncert 23.15 POlityczne graffiti serial obyczaJowy, USA 
cia - film fab. prod. amerykań- 21.50 . Bezbronna - thriller prod. 23.35 . Wielkie nadzieje - film 23.25 Telewizyjne Biuro Śledcze 22.45 TVN Fakty 
sko-beIiIJsko-holenderskleJ USA obyczajowy prod. anglBlskleJ (Tylko dla dorosłych) 22.55 Nocne rozmowy w toku 
23.40 Auto 23.55 Skrot Ligi Mistrzow - cwierc- 23.40 Big Brother - Extra 
1.15 Czas na kornputer (powt.) 0.05 Wojownicy Hitlera: Canans- Młode małzenstwo musi zadecydować finał (Tylko z nadajmkow nazlem- 0.25 Detektyw - serial fabularno- 
1.35 Czas na antyki (powt.) spiskowiec - film dok. czy chcą miec dzieci. Kobieta bardzo nych lub dekoderow Polsatu) dokumentalny 
1.55 Kompozytorzy (powt.) 0.50 Jesteś cudowna (7 -ost.) - ser. tego pragnie. męzczyzna zaś uwaza, ze 1.00 . Grona gniewu - dramat 0.55 ŚCigany (7/22) - senal sens. 
2.05 Sztuka choralnego śpiewu (3) 1.40 Europejski przegląd piłkarski dziecko jest ograniczeniem wolności. społeczny USA 1.45 NIc straconego - powtorkl 
2.25 OcZYWiste nieocZ)'WIste (powt ) 3.30 Muzyka na BIS programow 
TV4 RTL7 Polonia Canal+ Wizja TV 


t 


. 


6.00 Muryczny VIP 
7.00 KINOmamak 
7.30 Muzyczne listy 
8.30 Super Mano Brothers - SE'rial 
9.00 Saher Rlder - ser. anlm. 
9.30 Był sobie złodziej - senal 
sensacYjny 
10.20 R070we lata 70. - serial ko- 
I'Y1f'dlOwy 
10.45 ŚwiiJt według Kiepskich - se- 
nal 
11.15 OwiJ sWlaty 
11.30 Przygody rodzinY Add,uY1S0W 
12.00 JiJk dWie krople czekolady 
12.30 Dlagno/a: Morderstwo - fum 
s('nsacy,ny 
13.25 . KINOmanlak 
13.55 Muzyczny VIP 
14.45 Muzyc7nfl listy 
15.45 Gdrfleld - senal 
16.15 Spidf'rm;m - 51'rli'll animowa 
ny 
16.45 Jdk dWie krople clekolddy 

pnal 
17.16 Dwaswlaty 
17.45 DZiennik 
18.00 Ja się za:,tr lelę - senal ko- 
mpdlowy 
18.30 Paclflc Slul' - seni11 sensacyjny 
19.30 Jdk pan mote, piJnie dokto 
r/e - komt'lh,1 pro<1 USA 
20.00 . Z archiwum X - ler. prod. 
amerykansklej 
21.00 Ten drugi - senal 
22.00 ŚWletl według KIC
kldl - ser. 
22.30 Dllenrllk 
22.45 lyn.. jak Sf'n sl'r. komNJlowy 
23.15 Owa l;Wletty 
24.00 . Termlnllłor 2: Dzlen rozra. 
chunku - film sr. prod. USA 
2.40 Spotkdjmy 
I
 
3.10 MU7yC7ne li ty 
4.10 Strefa P 


. 


6.00 Teledyski 
7.00 Odja7dowe kreskowki: blok 
kreskowek, a w nim m.In. Dragon 
Bali 
9.30 . Śmiej się razem z nami - 
program rozrywkowy 
10.00 Izabella - telenoweld 
10.50 Perła - telenowela 
11.40 W akcJI - magaryn sensacji 
12.25 Teleshopping 
13.25 Medlcopter 11711 senal 
sensacYjny 
14.20 11aOOlla - telenoweld 
15.10 Odja7dowe kreskowki: blok 
kreskowek, a w mm m.in. Dragon 
Bali 
17.35 Medlcopter 117 II 'nal 
sensacyjny 
18.30 W akCJi - mfJf:'.iI1Yn sensaCji 
19.00 Wl'fWam dr Brucknera - se- 
niJl rncdyczny 
20.00 . Lodowe piekło - film kata- 
Itroflczny, USA, ret. Jean De Se- 
gonzac. wyk. Eva La Rue, Audle 
England, Michael Rldley, Udo Kler 
21.50 "52 minuty: Kohlety w ndtdr 
rlU" - reportal 
22.50 Śmlertt'lny pocałunek - dri1 
miJt, USA, reż. Chuck BowmfJn. 
wyk. Charles Shaughnessy, Dedpo 
Pfclffer, ChiJrlo!tI' Ross. Nopllp 
Parker, Kerrle Kbll1IJ 
0.30 W7'{WiJm dr Brucknem - SP 
netl ml'! II w lJenll ŚWlc.
ej (2): 
Ziemia p()(MQ]nle oblooma (powt ) 
14.35 Tajemmce armil 
15.00 Wldr1om()!,cl 
15.10 Ewa BtJrn koncert (1 )(powt ) 
16.00 Rdj mdti..Jlyn kdtollckl 
16.30 No<1r1y (6/39): Wrozka - ser. 
17 .00 Teleexpress 
17.20 Go
r JI'zkd (13) - senal .mlm. 
19.30 Wldr1omO!:>CI 
20.00 . Polonica: Ucieczka z Soblbo. 
ru (11- dramat wojenny prod. USA 
21.15 lWd Ocm kum'prt(2) 
22.10 rorum Polonijni' 
22.30 Panor,ulliJ 
22.50 Sport t!'lf'gmm- 
23.00 Okna: Nas71 sek."udlnosć 
23.45 KtokulwIek wldzl,lł, ktukol 
włok WIO 


7.05 Diabelski Młyn - filmyanim. (*) 
7.50 MInisport + (*) 
7.55 Łapu Capu - chochliki telewl- 
1Yjne (*) 
8.00 Ostatni re7erwat - serial anim. 
8.25 Rozkodowany Bugs Bunny - 
fllmyanimowiJne 
9.20 . Chlnatown - film sensacyj. 
ny, USA, ret. Roman Polanski, 
wyk. Jack NIcholaon, Fayne Dun- 
way, John Huston, John Hlllerman 
11.25 Deser: Viola - film krotkome 
tralowy 
11.40 Dom bel okien - film psycho- 
l(lglr7ny, Polska 
13.15 list w butelce - melodramat. 
USA. re7. luls Mandokl 
15.25 Morder
two w mlastec/ku- 
film kryrmnalny, USA 
17.00 Sezon terroru thnllf'r. USA 
18.35 Ostrltni rezerwat - sen;]1 iJnln1. 
19.00 Dldbelskl Młyn - filmydmm.(*) 
19.20 Nie Pr7eg.ł ( k) 
19.25 DI;]hclskl Młyn - filmy iJnnTI. (A) 
19.50 Mlm
port + (*) 
19.55 Łapu Capu (*) 
20.00 . Wspolnyml siłami - film 
sensacyJny, Australia 
21.30 Soulh P	
			

/iv5521-2001-91-0025.djvu

			ME w zapasach: Bez pięknej i bestii 


Od dzisiaj do niedzieli w Budapeszcie 
rozgrywane będą mistrzostwa Europy 
kobiet I męfczyzn w zapasach w stylu 
wolnym. Pierwotnie Impreza miała od- 
byc się w Warszawie, ale Polski Związek 
Zapaśniczy zrezygnował w styczniu z or- 
ganłzacjl mistrzostw. 
- O imprezę starał się poprzedni zarząd, ale 
nie był w stanie załatwić wielu spraw, które 
v.ymagały międzynarodowe władze - nie 
zarezerwował hali w Warszawie, nie zapew- 
nił transmisji telewiZYjnej. ZrezygnowaliŚf1)' 


z mistrzostw, bo nie chcieliśmy do nich do- 
płacać - v.yjaśnla obecny prezes PZl, Sta- 
nislaw Szponar. 
W kadrze na mistrzostwa zabrakło Marka 
Garmulewicza (Piast Wola), złotego medali. 
sty sprzed roku w kategorii 130 kg. dla któ- 
rego najważniejszą imprezą są w tym sezo- 
nie mistrzostwa świata oraz Elżbiety Stry- 
czek (Slavia Ruda SI.) v.ybranej przed 
rokiem - także w Budapeszcie - miss mi- 
strzostw, która w kategorii 56 kgjest rezer- 
wową. W tej sytuaCji jedynymi przedstawi- 


cielem naszego regionu jest debiutujący 
w reprezentacji, 21-letni Michał Małkiewicz 
z Piasta Wola. 
- To bardzo pracowity zawodnik. Trenuje 
u nas od 11 lat. Już pięć lat temu był mi- 
strzem Polski seniorow w kategorii 48 kg - 
mówi Witold Ciemierz, sędzia oraz działacz 
klubu z Woli. - Jezeli losowanie będzie 
sprzyjało Michałowi może zajŚĆ on wysoko. 
Skład reprezentacji. Kobiety. Katarzyna ZB- 
lewska (Wissa Szczyczyn, 46 kg), Marta 
Wojtanowska (Bizon Milicz, 51), Małgorzata 


KocIach (Szczyt Boguszow, 56), Małgorza- 
ta Bassa (Gwardia Warszawa, 62), Monika 
Kowalska (Budowlani Łódź, 68), Edyta Wit- 
kowska (platan Borkowice, 75). Mężczyzni: 
Sylwester Wojtak (Wlodawlanka, waga 54 
kg), Michał Małkiewicz (Piast Wola, 58), 
Krzysztof Grzywniak (Włokniarz Łódź, 63), 
Mariusz Dąbrowski (ZKS Koszalin, 69 kg), 
Radosław Horblk (Śląsk Milicz, 76), Marcin 
Jurecki (AKS Białogard, 85 kg), Maksymi- 
lian Witek (Stal Kraśnik, 97), Radosław Jan- 
kowski (Ceramik Krotoszyn, 130). _ MIK 


Dziś: Pogoń - Zepter 


Teraz albo nigdy 


Koszykarze Pogoni Ruda Sląska 
dzisiaj o godz. 18 rozegrają trze- 
cie ćwierćfinałowe spotkanie 
z Zepterem Śląskiem. Wc Wro- 
clawiu druryna W
ciecha Kraicw- 
skicgo dwukrotnic bliska hy/a spra- 
wienia nicspodlianki (prowad/iła 
w picrws7ym meclll po trzech 
kwartach i remisowała w drugim), 
ale ostatecmie przegrała 56:70 
i 73:84. W serii do trlcch IWY- 
cił.stw Zepter prowad7i 2-0. Jeicli 
d/isiąi Pogoń me pokona mistrzÓw 
Polski starci Slanse na dwans do 
pollinalu i hł.d/ie walc/Yc o miej- 
sca5-8. 
- Mam nad/icię. ie terdZ ścia- 
ny bl;dą nam pomagac mówi 
trener Pogoni, W(
iciech Krajewski. 


" 


\'-./ 


-  


- Trenowaliśmy już w drugi dlień 
świqt, wszyscy S
I zdrowi i gotowi 
do walki. Wc Wroclawiu cala dru- 
łyna laskoc/yla mnic na plus. Mo- 
że 7abrakło trochę punktów la- 
wodników re7erwowych. Tcnv gra- 
my u siebic i bl;dl; ich daTlył 
wił.ks/ym zaufaniem. 
Mistr70wie Polski, którlY 
w tym sezonie jeSl.cze nic pTl.cgra- 
li wygrywając w Iid/.c 30 kolejnych 
spotkan, chcą zwycięryć jUl d/isiaj 
i nic tracić sil pTl.cd rywali/.acjq 
w pÓllinalc. 
Sytuacja w pozostałych parach: 
11001' Prus/kow - Stal Ostrów l-l. 
Brok Słupsk - Anwil Włocławck 
ł -I, SpÓjnia Stargard S/czeciński 
- Prokom rreO Sopot 0-2. _ MIK 


'" 


.... 


,"  
1\ 


---. 


:b 


..3  


- 


Czy Ivano 
evblll (z lewej) powstrzyma Harolda JamIsona? 


Blamaf Andersena 
Drugiej, wysokiej porażki doznał 
w tegorocznych ligov.ych rozrYYW- 
kach zespoł Radsonfl Malma 
Włokniarz Częstochowa. Trener 
Czesław Czermcki za wystGP w To- 
rumu miał sporo pretensji do Bria- 
na Andersena. Dunczyk w trzech 
wyscigach 7dobył zaledwie 1 
punkt. 
Jego start v.ymusila konIecz- 
noŚ\' - przyznał trener. Ryan SulIi. 
van startowi'1I w lidze angielskiej, 
laS MdtCjcl FCrjand zatrzymały mi 
strzostwa Slowenli. 
Wystc;p w następnych meczach 
Dunczyka stal pod duzym znakiem 
zapytania. 
WC10raj 7cbrał się 7arząd kluby,l:1y 


ocenic sytuację. Nie rod7ierano 
jednak szat. 
W ubiegłym sezonie początek 
w naszym v.ykonaniu też nie był 
ndjlepszy - przyznał dyrektor klu- 
bu, Lech Malagowski. - Faktów 
nie da się ukryć: jezdzirny słabo. 
Nawet 9 punktow w 6 startach 
Grzesia Walaska nie jest zadnym 
dokonaniem. Meczem prdwdy bę- 
dzie spotkanie z Polmosem Zielo- 
na Gora. Po tym meczu powinni- 
śmy wledziec czy rywale z Torunia 
I Wrocławia byli tak silni czy my tak 
słabi. 
Pod dwoch porazkach powrocila 
sprawa Marka Lorama. Często- 
chowIanie nie przedłuzyli umov.y 
z AnglikIem. 


Na I arkletach NBA 


strona 


1łJ k1.Ji . la 20C1 


sport 


Wieszak Z ubraniami 


, 


W zeszłym tygodniu Rada Gu- 
bernatorów NBA wprowadziła 
rewolucyjne zmiany przepisów 
gry zbliżające koszykówkę za- 
wodową do akademickiej oraz 
tej spod znaku FI BA. Chod/i 
o to, aby lwil;kslYć atrakcyjność 
spotkań orallwiękslYć ilość zdo- 
bywanych punktoWo Ldaniem 
wielu skutek będzie jednak od- 
wrotny. Nowe przcpi
y mają być 
sprdwdzonc w praktyce podclas 
Ictnich meczów kontrolnych 
pr7ed oficjałnym wejsciem w ży- 
cie w se/onic 2001/2002. Najhar- 
dziej kontrowersyjna zc zmian, to 
le7wolenie na stosowanie obrony 
strefowcj. NBA argumentuje, że 
pTlcpis ten lmusi drużyny do gry 
bard/iej zespołowej. Do historii 
maj'l prlejśc ohra7ki, gdy pilka 
trafiała do jedncgo zawodnikd, 
a reslta drulyny obserwuwała czy 
uda mu sil; czy też nie zdobyć 
punkty. Poza władzami NBA nic 
wielu jest jednak lachwyconych 
lmianami. Kibice chcą obserwo- 
wać popisy takich gwiazd jak Ko- 
be Bryant, Vince Carter, czy tel 
Allan Iverson. Teral takich popi- 
sow bł.dzicm mniej, bo najlepsi 
zawodnicy bl;dą trafiać wsidla 
dwóch-trlech rywali. Prawdopo- 
dohnie do historii pr7ejdą więc 
mecze, w ktorych Ohd lespoły 
ldohywało ponad łOO punktów. 
S/częśliwi są tylko trenerry prele- 
rujący defensywny styl gry swoich 
drużyn i nic mający w składzic 
wic1kich indywidualnosci. 
- Strcfa niwell!ie umiejł.tności 
indywidualne 7awodnikow 
twierd/i trencr lIouston Rockcts, 
Rudy li>mjanovich. 
- leru tacy 7awodnicy jak 
Shaljuille O'Neał hl;dą ohwieslc- 
ni ohroncami, jak wics7ak ubra- 
niami - dodaic Jason Kidd I Pho- 
enix Suns. 
POlostałe trzy Imiany nie 
w/bud/aj,1 jui tdkich gonlcych 


... 


... ! 

I
 
J: 


dyskusji i kontrowersji: w defen- 
sywie lawodnik nie bl;dlie mógl 
pr7ebywac w "strefie niczyjej" 
pod kos7em, a więc nie broni
lc 
żadnego z rywali, dłulej niż trlY 
sekundy; druiyna bl,:dzie musia- 
ła wyprowadlic piłkę z wlasnej 
połowy w przeciągu 8 a nie jak 
dotychczas 10 sckund; dozwołony 
będlie chwilowy kontaktlawod- 
nika broniącego z maj,lcym piłkę 
jeżeli nie spowoduje to prlerwa- 
nia akcji. 


Ostatnie 
niewiadome 
W tym tygodniu zakonc7Y się 
se70n zasadniczy. Znane S	
			

/iv5521-2001-91-0026.djvu

			strona 


kwietnia 2001 


sport 


Energetyk walczy przy stoliku 


Sporo zamieszania wywołują ostat- 
nio działacze drufynowych mistrzów 
Polskie w boksie, Energetyka Ja- 
worzno. Ich pisma systematycznie 
wpływają do Polskiego Związku Bok. 
sersklego, choć bywają sprawy jed- 
noznaczne. 


Energetyk domaga Się walkoweru za 
przegrane spotkanie z Walką Makoszo- 
wy - mowi szef Wydziału Sportowego 
PZB, Wojciech Nagórny. - Właśnie od- 
pisuję w imieniu Związku, bo nie ma 
w tej kwestii żadnych wątpliwości. Bog- 
dan Jendrysik, o którego występ jaworz- 
nianie mieli pretensje, ma zgodę na 
przedłużenie kariery do 31 maja 2001 


- Dostaliśmy list z Jaworzna, w którym 


Polska - Węgry 3:0 


Lider zes I 


Polscy hokeiści odnieśli drugie 
zwycięstwo w hokejowych mi- 
strzostwach świata pierwszej 
dywizji, które odbywają się 
w Grenoble. Tym razem pod- 
opieczni Wiktora Pysza poko- 
nali Węgrów 3:0 (10, 2:0, 0:0). 
Polscy hramkar7e, w ponic- 
d/iałck brcmił TomasI Jaworski, 
jcs/c/c wc Francji nie skapitulo- 
wali. Marius7 Kieca, ktory sta- 
n'lł międty slupkami w potyc/ce 
l' Wl;grami ohronił 19 str7.aIÓw. 
Pr7ewaga na
/ego lcspołu hyla 
widoClna już od pocnltku spo- 
tk.mia,jednak prowad/cnie uzy- 
skdlismy dopiero pod koniec 
pierw
zcj odslony. Po 
trzale Jal.... 


ki 


i · I 


.Iu 


roku i nie istnieją podstawy do weryfi- 
kacji wyniku meczu. 


gają się tymczasem walkoweru. 


Druga sprawa związaną z Energetykiem 
dotyczy spotkania z Gwardią Warszawa, 
ktore miało się odbyc w pierwszej kolej- 
ce rozgrywek. Goscie przysłali wówczas 
pismo z informacją o epidemii grypy 
w drużynie, a mistrzowie Polski doma- 


- Czasami najłatwiej zdobywa się punk- 
ty przy zielonym stoliku - twierdzi Nagor- 
ny. - RObię wszystko, by mecz jednak 
się odbył w innym terminie, ale przyzna- 
ję, ze szala przechyla się jednak na stro- 
nę walkoweru. Ostateczna decyzja za- 
padnie w przyszłym tygodniu. _ R. MUS. 


· fi ar 


IrlohyWa hramek - stwierd/ił po 
mec/u S/uhcrl. - Grąiqc ł I Ta/Y 
W przewad7e, Idohylismy w tych 
mistr70stwach dopicro jedną 
hrdmkł.. Mam nad/icjl;, ie pr7e- 
łamaliśmy się w koncu iteral 
pójd/ie jui łatwiej. 
Oprócl bramki zdohytej w 33 
min Szubcrt wypracowal gola, 
którego na koncie Illpisał Tkacz. 
- Nic jestem liderem tej dru- 
7yny - mowil 7awodnik. - Nie 
chcl; tci być kOllem ofiarnym po 
mistrzostwach. Po prostu gra mi 
się dohr7e i to wstyst ko. 
Wiktor PysI' miał po mec/u 
sporo krytyc/nych uwag pod ad- 
resem swoich podopiecmych. ,,_.;.i-
- . 
S....:'
o.. .. .. 
,""oł .. I ! 
. 
," ... 
. . 
.
 \ , 
" - 
... 
,\; , 
, 
w.- 
. ... 
-. I 
" T 


ka /amojskicgo 7 niehicskiej, 
krąick odhił sił. od parkanÓw 
Gergcly'a Hernei i trafił do Patry- 
ka PysIa. Napa
tnik Eissport 
Bremcrhaven s7yhko odegra I do 
Les/ka Las/kicwic/.a, który ude- 
Tlenicm po lod/ie Idohył prowa- 
dlenie. W drugicj odsłonie 
bramkarl gości dwukrotnie mu- 

iał skapitułować. Najpierw, po 
7.agraniu Jacka Płachty, str7elal 
AndTlcj SIU bert, a Wojciech 
[kacz popisal się skuteclllą do- 
bitką. Kiłkd minut pÓinicj Pola- 
cy wykorlystali okres gl) w pr7e- 
wad/e - na ławkę kar odcsłany . 
lostal Marton Vas. 
Jak się nic stTlela, to 
ię nie 


Wojciech Tkacz (z prawej) zdobył w mistrzostwach już dwie bramki. 


Korfanty 
czeka 


Juf po raz dziewiąty odbędzie 
się w niedzielę tradycyjny Bieg 
Uliczny Im. Wojciecha Kortan 
tego - z Katowic do Siemiano- 
wic. Start 1.lplanowdno 
pod 110- 
ml1lkd Korlantego o god/. I I. 
W
/Y
cy clWtlll, ktol/Y ukonay- 
li 16 1.lt i po
iadai" 1..I
wiadc/e- 
nic IckaT\kic 
twierd/Aj.,ce Idol- 
no
c do hicganl.l, mog'l 
il; IUI 
Igld\tac w slcd/ihlc MOSiR KiI- 
towice CAL Korlantcgo J5, tel. 
253-R7- B). /glovcnia Pl/yjll1o- 
wane hl;d" t.lk/c w nicd/iclę 
w godllnach IUO 10.30 w Biu- 
r", Bic
u PTlY C IOfl1o\I'ISkilll 
C'Ultmm Kultury w Katowicach. 
1'1. SClmu SI.,
klcgo 2. _ TOCHA 


Na taflach NHL 


. 


- Pod konicc d rugiej tercji wi- 
dać hyło, 7C 7IIwodnicy s:1 jui. 
pewni wygrancj i trochł. Ilckce- 
waiyli rywala - mówil. - lilkic 
chwilc dekoncentracji nic mog'l 
nam się prlytrafiać w spotka- 
niach l takimi rywalami jak Da- 
nid czy Francja. 
S/koleniowiec jak na ra/ie ko- 
rzysta I usług wSlystkich zawod- 
nikÓw. 
- Staram sił. ekonomicmie 
s/.afowac siłami lespolu - tłuma- 
C/Y. - To jest turniąj, a nąjcil;i.s7e 
me Cle dopiero prl.ed nami. 
D7iś d/ien pr7erwy. Jutro Po- 
lacy 7mief/ą się z Dani". 
Polska - Węgry 3:0 (1:0, 2:0, 
0:0). Laszkiewicz(16), Tkacz (24), 
Szubert (33). 
Polska: Kieca - Szubert, Smie- 
łowski, Płachta. Tkacz, Demkowicz 
- Piątek, ZamoJski, Laszkiewicz, 
Garbacz, Pysz - Mieszkowski, Go- 
nera, Klisiak, Pa rzyszek, Kwiat- 
kowski - Różański, tabuz, Justka, 
Słaboń, Slusarczyk. 
PAWEŁ RASSEK 


Pozostałe wyniki 
Poniedziałek. WWy - Dania 3:5 
(2:3, 1: 1, O: 1); wtorek: Dania - Li- 
twa 8: 1 (2:0, 2: 1. 4:0). 
1) Dania 2 4 13-4 
2) Polska 2 4 7-0 
3) Francja 1 2 7-1 
4) Węgry 2 O 3-8 
5) Holandia 1 O 0-4 
6) Litwa 2 O 2-15 
. DywIzja 1. grupa B (Lublana): 
I KCJzachstan - Estonia 8:3 (1:0, 

 2:1,5:2), Wielka Brytania - Chor- 
,; wacja 10:1 (3:0,4:1,3:0), Słowe- 
nia - Chiny 7:1 (1:0,4:0,2:1)._ 


Klonowe Liście lubią dogrywki 


Rekordowa liczba widzów - 
19.404 oglądała w Toronto 
trzeci mecz Klonowych Llscl 
z Senatorami z Ottawy. Po do- 
grywce wygrali 
o
podaTle 
i w scrii ł)e
t of 
cven prowad"l 
iui lO. Było to ich 7. I m,:du IWY- 
cll;
two odnie\ionc w dogrywcc. 
W mnym mcc/u konlercncji 
w
chodnicj I'in
winy I I'ill\hur 
gha pokon.lly u \ichlc J.n Cdpi- 
ta" i oh;l;ly pmwdd/enic w rywa- 
li/ac;. 2: l. Bdrd/o dohTle 
w bramcc l/.o
podaTlY \pl\ywał 
się Jol1.ln Ilcdhcrg, ktory ohromł 
34 
tTlaly I hył to Jcgo picrw
7Y 
wy
tl;P w NIIł hCI utraty gola. 


W konfcrcncji lachodnicj ho- 
kciści \{mcouvcr ('anuck
 ulcgli 
u 
ichie po dogrywcc Colorado 
Avalanche 3:4. Decyduj;lc,1 
hramka padł.1 w 63 min, .1 Jej au- 
torcm h} ł I'eter hn sherg. Joc Sa- 
kic 
tTlclil tTlccicgo gol,1 w play 
olT, a autorami pOlOst.lłych 
tTlcch bramck dla Avalanche hy- 
li: ('hri
 I)rury i Ad.IIH hHJlc. 
Bramki dla pokonanych 
tTlcłili: 
1\1,'11, Danicł Scdin I lodd Bcr- 
liiI/i. 
Najwll;ccj hr.ll1Ick w ponic- 
d/l,lłck ogl"dah kihicc w San Jo- 
se. Niestcty ich pupile, Rekiny, 
pTlegrali I SI. Loui\ łłlue
 3:6 


tracqc pil;C hJalllek w piclws/
1 
i drugicj telcji. I'il;ć traficn ob- 
Ci4/., konto Jcwgieniia Nahoko- 
wa, ktorcgo na pocn,tkul r/cciej 
o(błony 1.l\t,IPil Mikka Kipru- 
suIt 


Konferencja wschodnia: Pltt!-.- 
hurgh Pengull1s - Washington Ca- 
pltdl
 3:0 (play off 2: 1), Buffalo 
Sabres Philadelphia rryers 2:3 
(2:1), Toronto MapIe Lf'afs - Otta- 
wa Scnators 3:2 (3:0). Konferen- 
cja zachodnia: San Jose Sharks 
SI. LoUIs Blues 3:6 (1 :2), Vnnco. 
uver Cnnucks Colorado AvalCJn- 
che 3:4 (0:3). _ PRASS, PAP 


Najstarszy maraton 


Bostoński sukces 
Sobańskiej 


Duży sukces odniosła polska 
biegaczka Małgorzata Soban- 
ska, która zajęła drugie miej- 
sce w najstarszym maratonie 
na świecie, który od 105 lat or- 
ganizowany jest w Bostonie. 
Startowało prawic 16 tys. osob 
l' 53 krajów. Triumfowala, t,lk jak 
rok temu, 2R-Ictnia Kenijka Ca- 
therine Ndereba, uzyskujqc drugi 
w tym roku C7as na świecie - 
2:23.53. 
32-letnia 7awodniclka po- 
7I1ańskiej Olimpii wynikiem 
2:26.42 o 48 sek poprawiła re- 
kord iyciowy l' 1999 roku. Re7ul- 
tat ten jest tf/ecim w historii pol- 
skiego maratonu. Leps7e czasy 
u/yskaly tylko: Wanda Panfil 
(2:24.18 w 199 I roku gdy jako je- 
dyna Polka wygrywa la w Bosto- 
nie) i Renata Kokowska (2:26.20 
w ł993 roku w Berlinie). 
Najwił.ksL<\ niespodliankI; 

prawiła Sohańska w 1995 roku, 
wygrywaj'lc maraton londyński. 
W ub. roku nie lakwalifikowała 
się jedn,lk na igTlyska olimpij- 
skie. Wypadla 7e slkolenia cen- 
tralnego i strdciła stypendium 
lJKfiS-u. Wy
tł.pem w Bostonie 
7.apewnila jU7 sobic start n,1 mi- 
stTlostwach świata, które w sierp- 
niu odbł.d'l 
ił. w kanadyjskim 
I'dmonton. 
- Nic wiem jednak, jakie ma 
plany i C/Y bł.d/ic chciala w nich 
wy
hlPic - mowi s/ef slkolenia 
I'olskiego Iwi'l/ku Lekkicj Atlety- 
ki, JcTlY Skucha. - Będl; jednak 
chciał sil; 7 ni" skonlaktować 
i u7godnic plan startow. 
W
n')d męic/YIl1 dos/lo w Bo- 
stonie do nie
pod/ianki. Iwycil;- 
iył wiccmistTl olimpi.i
ki I Atlan- 
ty Lec Bong-Ju 2:nl).43. Rcprc- 
Icntant Korci Poludniowej 
pI/dama' hcgcmonil; kenijskich 
hiegaclY, któTlY wygrywali nic- 
pTlerwanic od 11)1) I roku. _ roCHA 


.U 


F9 


Osiągnięcia 
Małgorzaty SObańsklej 
w maratonie 
19.11.2000 Tokio 
4. miejsce 2:27.52 
1.10.2000 Kolonła 
1. miejsce 2:28.41 
12.12.1999 Cancun 1. 
miejsce 2:43.42 
26.09.1999 Berlin 
4. miejsce 2:27.28 
18.04.1999 Nagano 3. 
miejsce 2:31.02 
11.10.1998 Kolonia 1. 
miejsce 2:29.40 
26.04.1998 Londyn 9. 
miejsce 2:32.02 
17.11.1996 Tokio 
6. mlcjsce. 2:34.36 
28.07.1996 Atlanta 11. 
miejsce 2:31.52 
21.04.1996 Londyn 3. 
IIlIĘ'jsce 2:30.17 
19.11.1995 Tokio 
6. mic1sce 2:30.16 
2.04.1995 Londyn 
1. miejsce 2:27.43  

 
Iii 


Puchar bez oczekiwań 


Piłka! ki rl;cll1c chor!Ow\kic
o Ru- 
chu ro/cgraj.1 d/isiaj 
potkanie 
o awans do ćwicrcli nalu Pucharu 
Polski I Jaro
lavi4 Jaro"I.lw Cpo- 
l:/4tck w h.iłi MORiS o god/. 
IDO). W \polk,lI1iu nic wysl'IPi 
	
			

/iv5521-2001-91-0027.djvu

			I 


ŚLĄSCY LIGOWCY WIOSNĄ 


kolejka- 16 


GKS 3 11 l 3 I I 
Katowice :ł-' POQolt Odra Polonia Storn Amie. I 11 
'1 2:0 4:1 
Górnik V 3 O 3 O 3 I .' 
Zabrze SI..k Ruch Ch. Orlen Wista Lagi. 
2'0 2:3 1. , 0:3 10 
Odra 11 l O .:J I I I I I I I I I 8 
Wodzi sla w I - . GKS SI sk I Ruch Ch 
0:3 I 
Ruch 
\ O l II 
Chorzów Widzew G6rn Pogoń Odr -. .n 
0:1 3: 3:0 2:1 
Ruch 
 O Leg/
 I O O $l 
Radzionk6w Wisła Arolea Grocllr 
0:2 0:3 0:3 0:3 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


Ruch Radzionków prawie na dnie 


Do dymisji 
podał się... prezes 


I 


Trzy punkty zdobyte w spotkaniu 
z Zagłębiem Lubin - to cały do- 
robek piłkarzy Ruchu Radzlon- 
ków w rundzie wiosennej. Nic 
dziwnego, fe Cldry znalazły się 
prawie na samym dnie ekstra- 
klasy I tracą dystans do pozo- 
stałych drufyn walczących 
o utrzymanie. Czy zespół Jana 
:turka zdoła jeszcze się otrzą- 
snąć I nadrobić stracony dy- 
stans? 
Poram z Wisłą, ery Legią moż- 
na było wkalkulować niejako 7 gó- 
ry. Jeżeli marzy się jednak o 7.acho- 
waniu ligowego slatusu nie mOlna 
pr7egrywać zGrocłinem 0:3 i lo 
w tak kiepskim stylu. Choć prezes 
Paweł Romba twierd7i, że piłkarle 
mieli l.apewnione maksymałne 
warunki przygotowań do rundy re- 
wani.owej (byli nd obo/.ach w Wi- 
śle i Chorwacji), d kddra sił. wyrów- 
nala na boisku tego nie widać. 
PilkdTze gd/ieś 7lltracili swoje ma- 
ne walory, a "nowi" nic okalali sit,: 


męi.ami opatrznosciowyrni. Sloper 
Marcin Klac7ka popełnia kardy- 
nalne blędy, Dariusz Koseld nie 
otwiefuio poniiej I!c/eki- 
wall 
pi
lIj'l sił. pił karle, ktorlY nieraI demonstr,lcyjnie 
poka/uj" n.1 hoisku. ie 7byt mdło I	
			

/iv5521-2001-91-0028.djvu

			strona 


kwietnia 2001 


sport 


Anglia 
Everton - Liverpool 2:3. (1:1). Ferguson 
(42), Unsworth (83, karny) - Haskey (5), 
Babbel (57), Mc Allister (90). 
Coventry City - Sunderland 1:0 (1:0). 
Hartson (21). 
Derby County - Lelcester City 2:0 (1:0). 
Boertien (24), Eranio (90). 
Mlddlesbrough - Ipswlch Town 1:2 (1:0). 
Windass (39) - Armstrong 2 (46, 50). 
Newcastle Unlted - West Ham Unlted 
2:1 (1:0). Cort (32), Sola no (56, karny) - 
Lampard (80, karny). 
Prowadzi Manchester United 76 przed Ar- 
senalem 60 I Ipswich Town 59. 


Tak toc 


się piłka 


Przestroga dla Innych 
2.7 -letni niemiecki piłkarz. Lutz Pfannenstlel 
został wydalony z Smgapuru za sprzedawa- 
nie meczów ligowych w tym kraju. Niemiec 
został oskarżony o przyjęcie łapówki w wy- 
sokości prawie 10 tys. dolarów. 
6 stycznia br. Pfannenstiel, bramkarz dru- 
tyny Geyland United, został osadzony w wię- 
zieniu singapurskim po tym, jak oskarżono 
go o przyjęcie pieniędzy za sprzedaż trzech 
spotkań. Został skazany na pięć miesięcy 
pozbawienia wolności. Po ponad trzech 
miesiącach pobytu w więzieniu Niemiec zo- 
stał przekazany urzędowi imigracyjnemu 
Singapuru. 


Monachijskie problemy 
Na stadionie olimpijskim w Monachium 
prawdopodobnie nie będą rozgrywane me- 
cze finaław piłkarskich mistrzostw świata 
w 2006 roku. których organizatorem będą 
Niemcy. Nie rozwiązana została bowiem 
kwestia modernizacji tego obiektu. 
- Niemożliwe jest, aby w wyznaczonym ter- 
minie powstał stadion, gotowy przyjąć re- 
prezentacje - stwierdza Karl Hell1z Wildmo- 
ser, prezydent klubu TSV 1860 Monachium, 
ktary dZieli stadion z Bayernem Mona- 
chium. 
W ub. roku nieoczekiwanie wycofany został 
projekt jego przebudowy i do tej pory me po- 


Szkoci bez żywności 


I r 


sczy 


7ahraknąc pojemnikow le spe- 
cj,tlnym płynem do myci.1 nik. 
Wyslali\my jui do 
/.kockiej fede- 
racji pismo I upTled/.cniem o 
ta- 
nowc/ym 1
lkaJie wwoi.cnia pr/.c7 
ich ekip<; jakiejkolwiek żywnosci. 
GłÓwny wcterynarl wojcw6d/- 
twa pomorsk(}.kuja....
kieg() wystą- 
pil l' wmo
kiem o pr7esunil;cie 
terminu 
potkanid, .Ile było to pi- 

mo typowo formdlne. 
- Data nie moie byc pTlesu- 
nił.ta, ohie 
trony mają swoje pia- 
ny, a mecl jest wainym elemcn- 
tern pr7ygotowan do kolejnych 
spotkań elimmacyjnych mi- 

trw
tw 
WlUta - stanowcl.O mó- 
wi sternik polskiej piłki, który po- 
dohno fO/waiał jednak je sIcIe 
przed kilkoma dniami 7mianę lo- 
kalilacji spotkania. 


ilka k I ntr 


.. 


- 


- 


Wił.ks/ym problemem, ale jui 
me dla I' /PN, moi.c hyć skrupu- 
latna dC7ynfekcja kibicÓw. 
- /apowied/idno pTlyja/d 
I.XOO l
mÓw, ktor/Y są chyba naj- 
lepvymi i najholrwniejs7ymi kihi- 
cami w Pumpie, ktorty 14 swoim 
lespołem jeidi!! dosłownie WWf;- 
d7ie - mówi ListkiewicI. 
S/koccy kibice docierać będ'l 
jednak do Polski roinymi droga- 
mi. ('lł.SC wyląduje w Uydgos/.cty, 
C/ęsć w POll1aniu, a jes/.ct.c inni 
wyhrali drogI; lądowo-morsk'l. 
- W
zystkich będą ich ohowią- 
7ywały takie same za.
ady, jak m- 
nych turystów l' 7achodu. Ale na 
pewno będą w BydgoS7.czy mile 
widliani - 7apewnia pre/es 
P7PN. 


RAFAŁ MUSIOŁ 


Kadra Szkocji na mecz z Polską 
Bramkarze: Robert Doug1as (Celtic Glasgow), Neil Sullivan (Tottenham 
Hotspur). Obrońcy: Tom Bayd (Celtic), Christian Dailly (West Ham Uni- 
ted), Callum Davidson (Lelcester City), Jackle McNamara (Celtic), Ste- 
ven Pressley (Hearts), David Weir (Everton). Pomocnicy: Cohn Came- 
ron (Hearts), Barry Ferguson (Glasgow Rangers), Seat GemmiII (Ever- 
ton), Paul Lambert (CeltIC), Charlie Miller (Dundee UnIted), John O'Neil 
(Hibemian), Gavln Rae (Dundee). Napastnicy: Scott Booth (Twente En- 
schede), Paul Dlckov (Manchester City), Billy Dodds (Glasgow Rangers), 
Don Hutchlson (Sunderland), Allan Johnstan (Glasgow Rangers). . 


t 


" 
... 
... 


Dona Hutchlsona (w ciemnej koszulce), występującego na co dzlen w Sunderlandzle, zobaczymy 
na 6tadlonle w Bydgoszczy. 


I':J 1':' 2 - I 
ł-) v j 


jawił się nowy. Prezydent Bayernu Mona- 
chium I Jednoczesnie przedstawiciel komi- 
tetu organizacyjnego MS Franz Beckenbau- 
er uważa, że sprawa nie jest jeszcze prze- 
sądzona. a jeśli stadion ten nie będzIe 
gotowy na czas fInaław wowczas jego funk- 
cję podczas turnieju przejmie obiekt olim- 
pijski w Berlinie. 


Nerwy Jeremlesa 
Piłkarz Bayernu Monachium, Jens Jeremies 
będzie musiał zapłacić dziesięc tysięcy marek 
kary za żołtą kartkę otrzymaną w meczu ligo- 
wym z Schalke. Sędzia ukarał go żołtą kartką 
za niesportowe zachowanie. . PRASS, PAP 


Liga Mistrzów 


Pierwsi półfinaliści 


@ 


.. . 
JUZ znani 


Znani są ju
 pierwsi półfinaliści 
Ugl Mistrzów. Leeds I Valencla 
spotkają się w pierwszym me- 
czu 112 finału jut 2 maja. Dziś ro- 
zegrane zostaną dwa kolejne 
ćwierćfinały. Bayern zagra z Ma- 
nU (pierwszy mecz tO), a Real 
Madryt z Galatasaray (2:3). 
Wprawdlie trener Arsenalu Ar- 
sene Wenger prled wyja7dem na 
rewanż do Valencii zapowiedliał, 
że jego pi/karze strzelą jednego go- 
la awansują do półfinałÓw, to jed- 
nak malo kto wierzył w l.apowiedzi 
francuskiego szkoleniowca. Zespół 
angielski konsekwentnie realilo- 
wał swqe zamierzenia, choć Valen- 
cia przez pierwsze 30 minut posia- 
dala zdecydowaną przewagę. Wy- 
dawało się, że Arsenal zrealizuje 
swoj cel bowiem coraz śmielej za- 
czął atakować. Thierry Henry dwa 
razy znalazl się w bliskim sąsiedz- 
twie bramki Santiago Canil.aresa 
lecz pilka po jego strzałach mijała 
cel. Zespół z umdynu stracił gola 
w 75 min. Po dośrodkowaniu 
z prawej strony w polu karnym naj- 
wyżej wyskoczył Carew i Seaman 
musiał wyjmować piłkę z siatki. 
W drugim ćwierćfinale chcący 
szybko odrobić straty piłkarze De- 
portivo od pierwszych minut ruszy- 
li do zdecydowanego ataku. Pierw- 
szy krok zrobiony został już w 11 
min. Po rzucie karnym Djalminha 
gospodarze objęli prowadzenie. Po 
przerwie gospodarze nic zwalnidli 
tempa, ale bramka Diego Tristana 


Engel później 


Jut kilkakrotnie przekładano wi- 
zytę selekcjonera pHkarsklej re- 
prezentacji Polski Jerzego Enge- 
la na Stadionie Sląsklm. Slkol()o 
niowiec midł prtygl"dn,lc się 
ohiektowi pr led podjł.ciem osta- 
tecll1ci decY/ji olokali/,lcji mec/u 
climin.lcji mi
trlO
lw świata 
I Norwegi'l. 
Sclekqoner dopiero wC/lITaj 
wrocil do kr.liu, wil;c na Shlsku po- 
jawi 
iC 1
lpewne dopicro po mec/u 
le S/kocj,1 - mowi pre/es I' /I'N, 
Michał lisIkiewicI. . R. M. 


Liczba dnia 


1 


i 


tyle hramek 
w cztcrpch WIO- 
!:>Cn,¥h meczach 
stm'Iił Adam Wurzel, piłkarz gra 
jąccgo w V-lidze Gomlka W;sota. 
SWlrtna skut£'czność młoc1£'go 
napastnika losti1ła zaUWOlona 
pr lPZ trf'r'k'ra Jana Zurka r 2O-let 
ni zdwlnrk od poMd dVv{)('h ty 
godni trenuJP jUlllf><,fX)ł('m Ru 
chu R.lulIOnkow. . MAZI 


. 


W ostatnich dniach pojawiły się 
Informacje o rzekomych proble- 
mach związanych z organizacją 
planowanego 25 bm. w Byd- 
goszczy meczu piłkarskich re- 
prezentacji Polski I SzkocjI. 
Le wlgll;du na fakt, Le S/ko- 
Cjd jest jednym l' pań
tw najhar- 
d/iej lagroionych pryS/C7YCą jej 
kibice hl;dą niemile wid/i.mi na 
ohiekcie w Hydgos/czy, a piłkd- 
mIm tel utrudni się iycie twier- 
d71ł na\! infiJrmatof. 
Choc sprawa nic wygl"da ai 
tak powa7nie, to d/i.lłacle r7.cczy- 
wi
cie poswił.cają jej sporo uwa. 
gi. 
- Problem taki rzeC7ywiście 
7.ai
tnial. Kontdktowałem się jU7 
l' glÓwnym weterynarzem kraju, 
by wyjaśnić wstyslkie wątpliwosci 
i mogł. powiedlieć, 7£ na pewno 

potkdnie nie odbęd/ie się w in- 
nym mieście - stwierd/ił pre/.es 
Polskiego Związku Piłki Noinej, 
Michdł Listkiewic7. - 1'0 prostu 
podj<;te 7AJstdły okreśłone decY7je. 
Na lotnisku w Hydgoslcly, gd/ie 
wylądują nd
i rywale, muszą 7
 
stać lainstalowane tdkie same 
Uf/"d/enia, jak na Okęciu. 
Przede wS7ystkim roIlolone 7
 
stan4 slerokie maty 7£ srodklem 
detynfekującym, ale nic moi.c tel 


tylko trochę osłodziła miejscowym 
fanom gorycz rozc;tania z Ligą Mi- 
strzow. 
0:3 Deportlvo La Coruna - LE- 
EDS UNITED 2:0 (1:0). Djalminha 
(11, karny), Tristan (73). 
Deportlvo: Molina - Pablo, Dona- 
to, Naybet, Romero - Victor (62' 
Tristan), Silva, Fran, Djalminha 
(68' Valeron) - Pandani (79' Turu 
Flores), Makaay. 
Leeds: Martyn - Mills. Ferdinand, 
Matteo, Harte - Bowyer, Dacourt,  
()Nr.1t r 
'" '=I{ 


UEFA 
CHAMPIONS 
LEAGUE 


Batty, Kewell (77' Bakke) - Vidu- 
ka, Smith. 
1:2 VALENCIA CF - Arsenal Lon- 
dyn 1:0 (0:0). Carew (75). 
Valencla: Canizares - Angloma, 
Ayala (49' Djukić), Pellegrino, Car- 
boni -Mendieta, Baraja, Vlncente, 
Angulo (65' Aimar) - Carew, San- 
chez (73' Zahović). 
Arsenal: Seaman - Dixon, Keown, 
Adams, Cole - Lauren, Vieira, Par- 
laur (46' Ljungberg), Pires (77' Ka- 
nu) - Henry, Wiltord. . PRASS, SOW 


c. 


Ol ('amca... 
.. 


\ 


, 


t;  
ił 


Olivier Dacourt (Z lewej) z Leeds I Marlo Silva. 


W skrócie 


Bjarte Engen Vlk, jeden z najlep- 
szych w histoni specjallstow w kom- 
binacji norweskiej, postanowił za- 
konczyć karierę sportową. 3D-letni 
Norweg zamierza więcej czasu po 
sWlęcic rodzinie. 
Reprezentacja Polski kadetek po 
konała Rosjf,) 3:0 (17. 25, 24) w mi- 
strzostwach EuroJ7j siatkarpk, ktore 
odbywają się w Libercu. Drużyna 
kadetow wygrała z Cz£'chaml 3:1 
(-21,21. 18,22). 
Rosjanin Marat Sa'ln, rolstawlony 
z nr 1., odpadł jUZ w pierwszej run- 
dlie turnieju tenislstaw w Monte 
Carlo (pula ndgrod 2,95 mln dola 
row), przegrywając z Fr ctnCUlf'ln Ar- 
nauc1em Dl Pasquale 3:6, 1 :6. 
Rulon Gardner, złoty m£'dallsta 
igrzysk w Sydney w zapasach w sty- 


lu klasycznym w wadze do 130 kg. 
został wybrany najlepszym SportON- 
cem amatorem w USA. Gardner 
w finale igrzysk pokonał Rosjanina 
Aleksandra Karelina. 
Włoch Francesco Casagrande 
nadal prowaULI w rankingu MiędZY- 
naroc1owBj Unii Kolarskiej (UCI). 
Piotr Woc1ecki (Damo) plasuje SIę na 
35. miejscu, a Zbigniew Spruch 
(Lampre) na 87. 
Polska reprezentacja junlorow 
w rugby wygrała z Ukrainą 35:5 
w meczu o piąte miejsce w grupie 
B podczas mistrzostw swiata w Chi- 
le. Pierwszej lokatę w grupie zajęli 
ru
iści Grulji. 
Francuz Laurent Brochard z gru- 
py Jean DplC!tour Wygrał wyścig ko 
larski Paryż - Camembert . PAli PR 


rMUJ:T'Il. Wtorek, 17 kWietnia br.: 
I L TEK j 8,11,12,20,22,28,30,37,42,44, 
45,48,54,56,57,62,66,71,76,77 
. Poniedziałek, 16 kwietnia br.: 
20,27,37,9,2,78.49,60,13,21,29.34,7,6,31,33,75. 18,24, 73 


- 


- 

 
- 
=