/iv5521-2001-226-0001.djvu

			Jutro w MAGAZYNIE 


Szukajcie pieniędzy! 
w katdy piątek wielki kon- 
kurs. Wystarczy znalezc tro- 
chę czasu na zabawę, a mot- 
na wygrac 300 złotych. Płatne 
od ręki. 


- A 
@Jf
EC 
_ _ 
 "} ELSK Q- 1IIAł.A 
''1 Czwartek, Xl wrzesnla 2001 r. 


Nie wejdziemy 
do bagna 
Do Sejmu nie Idę po to, by brac 
poselską pensję - przekonuje 
Andrzej Lepper w wywiadzie 
udzielonym specjalnie Trybunie 
Śląskiej. 


Do ołtarza długa droga 
Uwaga, zakochani! Od tego piątku 
przez wiele tygodni będziemy pisać 
o wszystkim, co wiąte się ze ślubem. 
A jesli zaprosicie nas na wesele, przy- 
jedziemy z prezentami, a czytelnicy 
zdecydują komu ufundujemy podrót 
poślubną! 


i 


Nr 226 


, 


Indeks 3505 


na 


z 


W największej w Polsce fabryce samochodów znowu szykuje się redukcja załogi 


. 
I 


. 


t 


Fiat Auto Poland chce zwolnić do końca roku 700 pra- 
cowników. Utrata pracy grozi tet 400 osobom, zatrud- 
nionym w firmach kooperujących z FAP. Wczoraj od- 
było się spotkanie związkowców z dyrekcją samocho- 
dowego potentata. 
Plotka, ktora od kilku dni krążyła po tyskim zakła- 
dzie Fiatd, stała się faktem wczoraj po południu, gdy 
w biehkiej dyrekcji FAP zakomunikowano przedstawicie- 
łom związków zawodowych o konieczności dalsLych zwol- 
nień grupowych 
- To dla ndS dramatycznd sytuacja - mówi Franciszek 
Gierot z tyskiej ..Solidarności 80". - Dopiero co Lakoń- 
czyły się jedne Lwolnienia. a teraz znowu chcą wyrzucać 
lud li. Tym ra/.em nie pojdzie im tdk łatwo. Nie wSZ)"itko 
moma LWalić na wyniki ekonomiczne. 
W piśmIe do lWiijlko....ców dyrekcja FIata stwierdza, 
Le ze względow ekonomicLnych trLeba dokonać zwolnie- 
nia 700 pracownikow. Pracę stracic mają i umysłowi, i ro- 
botnicy. 'wolmenid dokonane mdją być do końca grud- 
niJ.. 
Od POCL4tku roku Fiat Lwolnił już blisko 600 pra- 
cownikow z bielskiej i tyskiej fabryki. Powodem była 

ytuacja ekonomicma lakłddu - malejący popyt na 
nowe samochody. Dyrekcja i związkowcy dos/Ii wow- 
Clas do poroLumienia - pracownicy wywalczyli sobie 
god/iwe odprawy. Nikt jedndk nie sądzil. że minie pół 
roku i w LdkładLie Lnowu'Pojdwi 
ię wIdmo zwolnien. 
- Ludli nie StdC nd hile do km d, a mJ.ją myslec o no- 
wych samochodach? - mówi Lwiązkowiec z l}'chow. - Je- 
sli brakuje pieniędLy, to najpierw rezygnuje się z luk
u- 
sów. a t.lkim jest jesLcze w Polsce noW) samochod. Moż- 
na to lro/umiec. Ale czy takiego l.akładu jak Fiat, nie 

tdĆ na przec/.ekanie kry/ysu? Zehy zaraz zwalniać i tak 
okrojoną już /.ałogę?! 
O tym. jak jest Lle w dobrze prosperującym jeslcze 


I 


u 


. 


niedawno zakładzie, świadczyć może fakt, że od miesią- 
ca cały Lakład ma planowe przestoje. Firma nie pracuje 
przez pierwsze trzy dni każdego tygodnia. 
Jeśli zapowiedz kolejnych zwolnień dojdzie do skut- 
ku, to w całym Fiat Auto Poland pozostanie 2300 robot- 
nikow plus 800 pracownikow umysłowych i z tzw. dozo- 
ru. Dla takiej liczby pracowników wystarczy już praca na 
dwie zmiany. Nocna ulegnie likwidacji. 
- Nie wiem jesLcze, co zrobimy - przyznaje Gierot. - 
W piątek wszystkie związki będą radziły nad planem 
działania. We wtorek prlekażemy nasze stanowisko dy- 
rekcji. Nie mOle być jednak tak. żeby za wsrystko płaci- 
ła tylko załoga. 


lub zwykle, białe kdwałki plastiku. Wsrod po- 
szkodowanych S4 Jdpońctycy, I'Iaelcryq; Ame- 
rykame, Niemcy. Ograbieni orientowali się, że 
ktoś korrysta z ich pieniędzy. dopiero kiedy 
otrzymywali wyciągi l kont Co najciekawsl.e, 
ludzie ci nigdy nie hyłi w PoI
ce. 
Nie wiadomo. skąd fałsLeue mieli dane 
i numery kart pos/.kodowan}ch. Podejrzewd- 
my, ze ofiary mogły kiedys robić zakupy za po- 
srednictwem Internetu i tak Lłod/ieje weszli 
w po
iaddnie ich ddnych - mowi kom. Mdgda 
lielinska L Komendy 
iejskiej Policji w Gliwi- 
cJ.ch - Nicwykluc/one, że sLajka miałd wspól- 
ników w innych krajach. To oni mogli kopiować 
paski magnetyczne kart płatnic-tych. 
GlIwiccy policjanci z sekcji do walki z prre- 
stępczoscią gospodarc/ą pracują nad sprawą 
już od styc7l1ia Na 
Iad oszu
tów wpadli dlję- 
ki pracownikom jednego z bankoWo To ich za- 


. 


, 


;1' 
. 1 

 


- 


, 


Awnim: 
. wszystko 
o targowych 
prototypach 
. nowe polo 
. królewski 
ssangyong 
. rajdy 
i Wy'Ścigi 
. megane 
na giełdzie 


Macocha 
wojna 
Najmłodszymi jeń- 
cami w historII wo- 
jen byli tołnlerze po- 
wstania warszaw- 
skiego. 


.. 


/' ., 
- 


o' . 
.'. 
. 


.. ,.. 


mV 


WW'I uylJl lł-ka.com.pl 


I 


. 


. 


Dyrekcja FAP nie chciala nam wczoraj komentować 
Jiwojej decyzji. Obiecano komunikat w tej sprawie w dniu 
dzisiejszym. 


-. 


. 


Ip 


lr 
. - 
1 

 

 
Od kilku dni ludzie w zakładach Fiata rozmawiają tylko o zwolnłeniach. 


- - 


GLIWICE: Zgubiła ich chciwość 


Elektroniczni oszuści  
!2 


Gliwiccy pOlicjanclzllkwldowall20-osobowy 
gang fałszerzy kart kredytowych. Złodzieje 
zgarnęli ponad 300 tys. zł. W sprawę zamle- 

 szanl są m.In. restauratorzy I własciclele 
-
 sklepow. Sąd aresztował wCloraj pięciu po- 
_ I dejrzanych. 
= : F.JI\lywe karty pl.JtniLze pochodził} praw- 
- u()pudohnie z lJkrdiny GItJWnym (Xxlejrldn)m 
- '" jest pochodtĄl:y ą:dnego z krajeM 
 P 4(Het- 
== I 
- J ni mieszkaniec Jdworma To on przy....unł kar- 
_
 ty lZ.J wschodniej granicy. ITry pofT1OC) dwoch 
o- 
lXdnikow SLUka! spr/eddwC	
			

/iv5521-2001-226-0002.djvu

			strona 


wrz ia 2001 


dziś 


1t Wynik wyborów nie tyle 
mnie oburzył, co zaskoczył. To, 
że Samoobrona stanowi trze- 
cią siłę pOlityczną, nie wróż:y 
niczego dobrego. Szkoda tyl- 
ko, ze tak wielu ludzi dało się 
nabrać na puste frazesy, wy- 
powiadane przez Leppera i je- 
mu podobnych. No bo skąd 
w obliczu potężnej dZiury bu- 
dżetowej wziąć pieniądze na 
wypłaty dla wszystkich potrze- 
bujących "minimum socjalne- 
go", o którym wciąż trąbią 
działacze tego ugrupowania? 
Józef Kozieł z Raciborza 


1t Niepokoją mnie wypowiedzi 
niektórych polityków, że przy 
takim składzie Sejmu nie 
można sformować rządu i za 
trzy miesiące trzeba będzie 
powtórzyć wybory. Może poli- 
tycy wzięliby się do roboty 
i dogadali między sobą, za- 
miast urządzać kolejną kosz- 
towną kampanię. 
Janina Góral z Bielska 


1t Wybory mamy już za sobą, 
a plakaty wyborcze wciąż wi- 
szą na słupach. Kiedy ktoś to 
w koncu sprzątnie? Wieszać 
miał kto, ale posprzątać to już 
nie? 


Marian K. z Brynowa 


1t Qekawe, czy po zakończe- 
niu kampanii wyborczej 
wszystkie plakaty zostaną 
usunięte. W Dąbrowie Górni- 
czej spora część miasta przy- 
pomina krajobraz po bitwie. 
Przed 4 laty plakaty jednego 
z kandydatow do Sejmu wisia- 
ły w widocznych miejscach 
przez ponad rok po zakończe- 
niu wyborów. Mam nadzieję, 
że teraz miasto szybko wróci 
do porządku. 
Andrzej Kowalewski 
Dąbrowa Górnicza 


OPRAC. JAC, LU, II, MAX, AJK 


Glosy zamieszczane w tej ru- 
bryce są indywidualnymi opi- 
niami Czytelników. Na Wasze 
pytania czekamy od ponie- 
dZiałku do soboty od godz. 11 
do 13. 


Bielsko-Biała 812-55-53 
Częstochowa 324-79-54 
Katowice 253-89-27 
Rybnik 
22-21-76 
Sosnowiec 266-80-80 


ŚlĄSKA 


Cymbergaj z poduszką 


Grzebień i monety zastąpił elek- 
troniczny stół do gry w cymberga- 
ja - tak jest w Centrum Rozryw- 
ki, należącym do Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
- Panie, to jest gra! Tu trzeba 
mieć refleks. WiedLieć, kiedy ude- 
rzyć - zachwyca się Zbigniew Cła- 
jor, mieszkaniec Siemianowic Slą- 
skich. 
Czajor rozgrywa partię cymber- 
gaja L kolegą z osiedla, Andrzejem 
Mańczakiem. Obąj dwoją się i troją, 
żeby sprawnie uderzyć w coś na 
kształt małego spodka. Ten z kolei 
unosi się na poduszce powietrznej 
wytwarzanej przel sprężone powie- 
trze. Dzięki temu gra jest bardzo 
szybka. Nibyspodek musi zas WP,l
Ć 
do bramki prleci\\ nika. 
- Teraz decyduje refleks. Kie- 
dyś, gdy grało się w podworkowego 
cymbergaja, trzeba było zastoso- 
wać odpowiednią taktykę - tłuma- 
czy Czajor. Przyjemnośc kosztuje 3 
lł za dwie osoby. W społdzielni 
miesLkaniowej cieszą się, że za ich 
sprawą na Sląsk powróci tradycja 
gry w C} mbergaja. Kiedyś b} ła to 
gra masowa. Grał w nią każdy 
chłopak na pod worku - wspomina 
wiceprezes społdzielni. Zbigniew 
Lekston. MOle teraz znowu tak 
będzie? ORKA  


. ,. 
. 

 
. \
 \ 
- -C  


, 


I 


. 
. 
. 


\ , 
Stoi do cymbergaja jest oblegany. Katdy chce sprobować szczęścła. 


o 


, 
O różowych koniach i motoryzacji 


Mamy dobrą wiado- 
mość dla wszystkich 
grzybiarzy I smakoszy: 
w tym roku grzyby wy- 
jątkowo obrodzHy. Dla- 
tego radzimy wszyst- 
kim zainteresowanym 
- wybierzcłe się do łj)- 
su, na pewno traficie 
tam na wspaniałe oka- 
zy borowlkow, maśla- 
ków czy kozaków. 
W okolicach He\ki- 
du lywieckiego poleca- 
my takie miej
cov.osci 
jdk ł-..rzeslOw, Kocierz 
czy ł-..ame\lI1ica. Gr7Y- 
bów nie braknie row- 
niel nd Gornym 
Sł4Sku, w 1.lsach luhli- 
\ \ \ \ \ \ \ . nied-ich, żor
kich. 
Ie- W tym roku wyjątkowo obrodziły 
· '\ \, .. k . h b . kl 
\ \ : . \ \ \ 
 \ \ y.ler
 IC .. ASZ orowl . 
Wydawca: GómosIąsk te T OWiI
wo Prasowe Sp z 0.0. 4().()98 KatowIce. U MIynska 1, centra la InformaCjat. I 132) 253-97 -63. 253 92.32. prezes: 
n ŚC lbut redaktor naczelr1y. MacIej .....!I1"bIeda 
Ilel. 253-77 -03), zastępca redaktora naczelnego: Marek N'ycz (te! 253-83-82 redaktor wydania' Marek 
 (te! 253-79-77) sekretarze redakelt teł 253 98 55. fax 25J 7997. Działy: 
r 
 
czy.teI.253-77-96. elX)lterskl tej./faks253-7824,253-85-16 .kUtury.te! fa
253-7
'. "orm:Itocteł 253-71-2- .sportov.y.te!253-89-: .tącznoS(:lZCz)'te!nikam te!. :JJ'ł9-T. 
 'i "'" 
toreporterski: tel. 253-97 -63 w. 44 '"; . MAGAZYN TSI te! 253-75-14 E mal11slOtlytu1a-slaromp, DODATKI: te! 253-82.71, 253-88-89. E-maII.lIOClatJlIC!rybuna-slaskaromp;TS!.wlnternecle.lllli.iiii r

 
 III 
WłNI.tIybuna.slaska com.pI. Oddziały 8Iełsko-Biała, 
 
 f¥)'I,k, Sc:1snowIec. Druk: KIakov.ska Drukarnia Prasowa ORUKPRESS. 31-580 Krakow. U l'b.r.OOucka 5 . Dział reklamy I 
 - 
oglosz8n: 40-098 KatCNllCe. ul M!ynska 1. leI. (032) 253-71.72 e-mat! ogIoszentaOtrybu C1 	
			

/iv5521-2001-226-0003.djvu

			--ł- 


Logo banku 
I. 

 BANK PEKAO 


Hologram 


Imię i 
nazwisko 


, 
PL 


'. 


.... 


I I 


ł. 


\"- 
------.. ,) 
..,1'. 


I ,/1 'r;,_ 
. ,/ 'I
 
'.1 ;,,(:01/$_ 
\ I l' ,. ....

\\ ;' 


- .. 10 


Numer karty 


Logo systemu 
kart płatniczych 


'. 
We 


. 


I 


I K d PIN (Personal Identification 
O Number) jest przypisany przeL 
bank do każdej wydawanej przez 
I niego karty. Kod 
łu;y do potwierdlania transJ.kcji 
wykonywanych w bankomatach i niektorych punk- 
tdch handlowo-u
ługowych W) posdżonych w specjal- 
ne terminale POS. W miej
cach gdzie do dokonania 
tran
akcji kod I)IN nie jest wymagany, \posobem po- 
twierd/eniajest Lłojenie przez po
iadacza karty pod- 
pisu zgodnego l wzorem podpisu umieszclOnym na 
karcie. 
Sposób generowania kodu W\kluCLa jego pozna- 
nie prlel inn4 osobę. ndwet przez pracownika ban- 
ku. Kod 1'1 N generuje 
ię w sposób losowy i drukuje 

ię w specjalnej kopercie. ktora następnie dostarcza- 
naje
t do posiadacza karty. Nd podstawie sdmej kar- 
tv równie; nie można poznac kodu PIN. Pasek ma- 
gnct}CLny karty nie Lawiera tego kodu. nie jest on 
również w żaden 
posóh powi4Lany z numerem 
kdrty czy jej datą wainosci. Równiej w prl}pad- 

 
ku kart mikroprocesorowych nie jest technicznie 
możliwe pOll1anie czy od
L}frowanie kodu na pod- 
stawie an.lli,y 
dmej karty. 
Jeżeli mdmy jakiekolwiek prrypuszC7enia, 
że obca o
obd poznala naSL kod. trLeba go 
koniecll1ie zmienić na inny Ueżeli bank 
umojliwia tak" zmianę np. w h.mko- 
macIe /, bąd/ Lwrocić się do hanku 
o wygenerowanie nowego kodu. 
Wiele bankow (naj- 
CLęsciej tych. ktore WY- 
syłdją poCltą karty bez- 
posrednio do posiada- 
ClY) prled pierwszym 
użyciem karty (np. 
w punkcie handlo- 
wo-u
ługowym ) 
wymaga przepro- 
wad/elli.. t/w. 
aktywacji kar- 
ty. AktywdCja 
kJ.rty moje 
....} magac 
wykond- 
nia pierw- 

/ej tr dn
akcji 
w bankomacie 
L użyciem prawi- 
d łowego kod u 
PI
. 
Podanie 
nieprawidlowe- 
go kodu może 


skutkować ,ablokowaniem 
karty, jej latrzymaniem 
w bankomacie bądź 
przez obsługę punktu 
handlowo-usługowe- 
go. NajcLęściej 
bdnki ustalają, że 
mojesz podac 
błędny kod PIN 
kilka razy (np. 
trzy razy). 
Przekro- 


. 

 / I!ĄNi{ 
PEL
 . 
'Vi() 
<"' "" - - 
"» ., 


cLenie 


<:;- 
l, 
'1 
". 
" 
'1 
z 
":; 
{ 
I  .. 
')ł ... 
JL 
v".+, 


:... 


. . 
 
' ;1' 
" .. 
.. ...,
 


'< 

., 
49 


r 


...... BANK PEKAO S 
-ł--. 


- 
VISA 


q.  


°110 
tt.". 


'"'<..... 


tej liClby 
proh spowo- 
duje latrLymanie 
lub Lahłokowanie kar- 
ty. Kaida tra nsakcja wy- 
konJna / użyciem PI N musi 
byc autoryLowana ponieważ tyl- 
ko poprlCl wykonanie autoryzacji 
możliwe je
t stwierdzenie cry podan} 
kod jest prawidłowy. 
Banki zwykle jednoll1acll1ie 
okre
lają, iż za wSldkie transak- 
cje wykonane l użyciem kodu peł- 
ną odpowiedzialnośc ponosi po
ia- 
dacl karty - nawet jÓeli tran
dkcjd 
mlJ.łd miejsce po Lgło
/eniu za- 
strLeżenid karty. Od tej zasady prak- 
tyc/nie nie ma od
tęp
tw - ulnanie 
prLel bdnk n.ls/ej reklamacji dotYCZ4- 
cej tran
akcji L kodem PI N zdJ.rla się 
me/miernie rladko. . OPRAC.: PARA 


I 


8 W' 
dn/( 51"1/(1 


D1 


"'1.t4 
,,- 

" 


.MI 


. 
:::ZAĆMY 


Jak składać reklamacje 


Pasek magnetyczny 
I 


m E 
 
. I r 
. " 
, I 


.. 


. .  


lUn.I Jelll \lJ'banołc.'ł Banku 7.J1.dr-
I(ln. protrrilmy ;tW'J'Ó('lt pxł adrcKI 
Thu cud l' . pr
ny of. .a..nd II fnumd plelt5C return lO 
Hank ..ck..... 
A. C tIlrum Lan I Cn.ó 
III (.,.... d:.14. 02-J.6.a Wanzawa POl 


,- 


&t 1JID I 


C"r 


Informacje banku 
{zwykle w 2 językach 
. 
I 


. 


I 


. 


Jak zapisać kod PIN? 


Najlepiej oczywiście nauczyć się kodu PlN na pa- 
mięć, a kopertę z otrzymanym kodem PIN po 
prostu dokładnie zniszczyć, aby nie 
było możliwości odtworzenia z niej 
:, kodu PIN. Jezeli jednak nie ufasz 
l swojej pamięci i wolisz zapisać kod 
! PIN, pamiętaj o kilku zasadach, któ- 
re zwi.ększą Twoje bezpieczeństwo: 
. nie przechowuj orygInalnej koper- 
"'- <..... - ty z wydrukowanym kodem PIN, 
I . nigdy nie zapisuj kodu PIN na karcie 
- zapisz go w notesie  


., 


.......- 


Po CO komu nasz 
numer? 


Pierwsze karty bankowe pojawiły się 
w Polsce kilkanaście lat temu. Mimo to ich 
utywanie jest przez wiele osób traktowane 
jak niebezpieczna przygoda. Niebezpieczna, 
bo ocierająca się o ich prywatne finanse. 
Prosba o skserowanie karty przy zJ.warciu 
umowy ratalnej wywołała niepokój u Seby. Po- 
stanowi! spytac o zdanie kolegow z jednej z list 
dyskusyjnych. 
SFBA: Zamierzam kupić na raty komputer, 
formalnosci S11 finali/owane. Ostatnim życze- 
niem (nigdzie wcześniej nie wymienianym jako 
warunck) firmy ud/ielającej kredytu jest k
ero 
karty kredytowej (Vi
a Flectron). Do cLego mo- 
gą posłużyć im informacje Lawarte na tej kar- 
cie'! 
ROHFK: PrzYPuszcłam. że ehodLiło im 
o kdrtę VISA w wersji Cla
sic (Silver/Gold itd...' 
cLyli z wytłoczonymi numer.lmi (wydajesz wte- 
dy pieniądLe banku a roLliczenie następuje np. 
co miesi4c). Dane z karty mogą posłulYć do po- 
brania z niej kasy bez Twojej wiedzy ale jedynie 
jesli dO!:lcrysz do tych danych stosowną deklara- 
Cję. 
SPINFR: Nie jest konieczne kserowanie karty 
wy
tarcLY znajomo
ć samych danych. które są 
wytłoczone na karcie. Niektore sklepy jednak kse- 
rujq, bo tak jest im wygodniej. Nie dotyczy to kart 

pła
kich" czyli glownie Vi
a Flectron i Maestro. 
Sprzedawca nie może zredliLOwac żadnej transak- 
cji na te karty bel jej ficLYnej ohecności (kartd mu- 

i byc odc/ytana pr/ez terminali. . OPRAC. PARA 


ultradzWlękowa fakoemulsyfikacja 
zacmy . zabieg antulatoryjny 
(bez pobytu szpitalnegoj 
Cł--
 IlllUll!IIICA 
S1,1061Cn11M II. NIIz.... 21 
.11. (012) 41117" (012) 43117 82 
rtJt*lcjl : ........... ..... t' - tt' 


C,a- m moze zdarzyc SIł. tak. że ktoś zrobi duze za- 
kupy za pomocą naszej karty. Wtedy pozostaje udac 
Się do banku i przekonać urzędnika, ze to me my. 
Rek'')maqe transakCJI zawsze należy złozyć w ban- 
ku, kt'Jry v.ydał kartę i kt'1ry prowadzI TwóJ rachunek. 
ReklamaCJe należy złozyc dopiero wtedy, gdy trans 


akCja została rozliczona z Twojego rachunku i pojawi- 
la się na wyciągu z rachunku. Jezeli zatem dokonu- 
jesz wypłaty gotO'.'lł	
			

/iv5521-2001-226-0004.djvu

			www.naslemiasto.pl 


strona 


Xl wrzesnla 2001 


puls regionu 


16000

 
Wodzisławia Śląskiego lada 
dzień otrzyma pocztą spe- 
qalną ankietę, pzygotcmaną 
przez miejskich urzędnikÓN. 
liJ jej pośredni
m oodzi- 
stawianie 
edzą się na 
temat obecnej sytuacji i przy- 
szłości swego miasta. 
Wypełnione ankiety należy 
wrzucić do specjalnej urny, 
znajdującej się w budynku 
Urzędu Miasta przy ulicy 
Bogumińskiej 4, w terminie 
do 30 dni od jej otrzyma- 
nia _ JAC 


RUDNIKI: 
Zawody na niebie 


[ .

 I
l :< . 1 
 J 
. 


Niebo nad podczęstchowskimi Rudnikami zaroiło 
się wczoraj od samolotów - Wilg i Cessn. 38 pilo- 
tow wystartowało na lotnisku w Rudnikach do ry- 
walizacji o medale w 34. Mistrzostwach Polski se- 
niorów i 30 MP juniorów w Rajdach Nawigacyjnych. 
Faworytami zawodów są gospodarze, zawodnicy 
Aeroklubu Częstochowskiego z mistrzem świata Ja- 
nuszem Darochą na czele. Broni on też tytułu mi- 
strza kraju zdobytego przed rokiem. 
Najbardziej widowiskową dla publiczności konku- 
rencję na celność lądowania zaplanowano na so- 
botę. _ MAX  


-- 


v
,:1 
- 
'" , 


I 


i 
i 
t2  
., 
Jednym z faworytów zawodów jest mistrz świata Janusz Darocha. 


Aktualności 


SOSNOWIEC: 13 samochodów zderzyło się w karambolu na OK-86 
. 


. 
I . 
, 
... I "--ol 
.ł
 , ... 
""): \' 
. ... '. ,,'\1. j
- 

 !I 
" a.::.....- , j;- 

 , " 
"- 
. - . 
_. .4 ..;. 
.. .- 


I 


r 


. 


li 


DĄBROWA GÓRNICZA: Konta Huty Katowice SA 
znowu zablokowane 


Huta 


płacze i płaci 
I Wew'ie 


.. 


wykIuC"/.a 
ię bowIem. Le powsta- 
nie jaka s nOWd wiChlllSC sejmi- 
kowa. która i w tej in
tytucji bę- 
dLie dążyła do zmian. 
- JJ. robię to, co do tej pory, 
8 więc pracuję, Jdk umiem najle- 
piej - twierdli n1ars/J.łek sl4
ki 
Jdn OIbrycht, ktory Le spokojem 
czeka na roLWoj 
ytuacji. 
- NIe przewiduję rewolucji, 
choc kOdłicja SLD, lI\V, 1)I,ufor- 
mJ Ob}wJ.tchkJ. je
t w tym 
ej- 
mlku moLliwa ocenił jeden 
L radnych. 
Wtedy w tLW opotyCJi malej. 
IIby się dtjs rL4dL4CY radni \WS 
Ol J./ kłub PIS _ AGA 


ŚLĄSKA 
W tym tygodniu odwiedzi Ą()ł.. 
Panstwa nasz .... V 
przedstawiciel 40.. 
=CY)1
 
. 
.-,i-\; 


- 


związków zawodowych, by poin- 
formować Ich o trudnej sytuacji 
zakładu - To rleczywiscie nad- 
ZWYl.7.djna sytuacja i redlne Lagro- 
żenie. Stąd ws(Xllna troska związ- 
kaw zawodowych i LarLądu - 
stwierdził po spotkaniu Lech Maj- 
chrzak, wiccprzewodnicl.ący zakła- 
dowej "Solidarnosci". 
W ocenie Majchrzaka załoga 
hut}; nad któr<, zawisła grozba 
utraty pracy. jest "prlygnębiona 
i zanicpokojond". 
Ludzie w napieciu siedzą roL- 
woj 
ytuacji. Wiadomo. crym jest 
teraz praca w Polsce. Widdomo, 
czym byłby upadek huty dla r0- 
dzin pracownikow. dla miasla, dla 
Cdlt:go regionu - przypomniał Mdj- 
chrLak. 
Kon
orcjum slcściu banków, 
które pf7.ed trzemJ. laty udljeliły 
hucie 400 mln /1 kredytu, domdgd 
siC jcgo spłaty (p%stalo 290 mln 
n). Prl.ed tygodniem banki /.ablo- 
kO....J.ł} konta hut); a od ponied7jaI- 
ku przyst.jpiły do windykacji Lale- 
glosci. 
Hlokadd, jdk poinformo....Jly 
słuiby prdSOWC I Ił\., nie spowodo- 
wJ.la na raLie ldkłocen w procesie 
produkcyjnym. Jeśli jednak sytu- 
acja się nic Lmieni, to do picrw- 
słYch perlurbdcji moic doj
c 
w prLYsLlym tygodniu. 
- Kontd są l.ahłokowane, a ro
 
mowy trwJj4 - pointormowdl 
wCLOraj lIrn\ław I.w(lIinski z biura 
prdSowego liK. 
Chod/j o ro/mowy prLCd
tawi- 
cieli bankoWo resortu skarbu i go- 


H1J\LAM< 


społki. Takie SZdnse daje m.in. 
ustawd o restrukturyzacji branży 
stJ.lowej (uchwalona, ale jcslcze 
nie obowi4Lująca - wcjdLie w życie 
za 3 tygodnie). 
Ostdtnio rozwdi.ane scenariu- 
sze pr/.ewidują jednor dLO"'ą spłatę 
kredytu ze srodkow pochodLących 
z Agencji R07Woju Prlemysłu. 
ARP midłaby w tym celu wyemi- 
tOWdĆ obligacje. Jednak ich emisja 
moglaby nastąpic dopiero w przy- 
s/lym roku. Tymczasem banki, P()- 
dobno gotowe LaCzekac na emisję 
obligacji i W)kup dlugu, jUI tcral 
domagaj4 się konkretnych gwaran- 
cji i termindrLa po
unieć, umlcl- 
nia.i4c od tego odhłokowanie kont 
HK 
- W roLmowach o prLY
/ło
ci 
Huty nie pomdga ani lrudna sytu- 
JCjd miedLYnarodowa, ani krytys 
finansow państwa - ocenił Zwdiń- 
ski. OSKAR FIUPOWICZ 


Groźne blokady 
Poprzednio banki zablokowały 
konta Huty w czerwcu. Scią 
gnę/y wowczas z kont należno- 
sci za trzy zaległe raty kapita 
łewe kredytu Spowodowało to 
poważne komplikacje finanso- 
we dla Huty. Zdaniem Krystia- 
na Kozakowsklego. wicepreze- 
sa zarządu HK SA ds. fll1anso- 
wych, czerwcowa blokada 
zniweczyła efekty dZlałan na- 
prawczych podjętych przez za- 
rząd. _ EF 


!IOO7253711 


Pzl 


w,
oo"o
,

 

 p,t.a""
')." 
",..' 
,'
 
( 


\- 


. W PIEKARACH Śle 
Osiedle WJeczorka 


(portai Skorzystaj z dostawy gazety do domu 
BEZPłATNA INfOIlNIA O 880 18 30 lO
		

/iv5521-2001-226-0005.djvu

			- 


-ł- 


i 


BIELSKO-BIALA: Stypendia dla najlepszych uczniów 
2,2 tys. zł stypendium premiera RP otrzymało 99 najlepszych uczniów szkół średnich 
powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego. Przedstawiamy 
dwóch stypendystów. 


c 


Jan KręcIchwost 
Jego średnia ocen wyniosła 4,95, ale ma trochę do siebie 
pretensję, że gdyt1j Się przyłożył, moglat1j t1jć ona 
. 
Mieszka w Zwardol1lu i codziennie dojeżdża do maturalnej 
klasy w Zespole Szkól SamochodCu Od dzie- 
clnstwa interesował się motoryzacją, już w siódmej klasie 
podsta'NÓWki codziennie dojeżdżał do szkoły na motorze. 
Mial wtedy stary motocykl, ktory często się psuł, na jego cią- 
gM;h naprav.ach nauczył się fachll Liczy, że stypendium po- 
Z'M:JIi mu na kupno lJŻyM!nego motocykla dobrej marki. 


Estera Musiał 
W miniolły'm roku szkollły'm miała średnią ocen 5,0. Jej zda- 
niem w osiągnięciu dobl){:h ocen w szkole bardziej niż same 
zdolności liczy się samozaparcie i chęci. Dojeżdża codziennie 
do Zespołu Szkól Budowlano-D
h w Ż}'V>Cu, gdzie lXlY 
się w maturalnej klasie technikum odzieżOY.€gO. Lubi przed- 
mioty ścisłe, ale sv.ują przyszłaśćwiąże z projektoNaniem m0- 
dy. Na tym kierunku chce studiować w Katowicach lub Łodzi. 
Jako pracę dypI
 przygotowuje letnią kolekcję damską 
i na to zamierza przez
 stypendium. _ w 


Aktualności 


JASTRZĘBIE ZDRÓJ: Św. Jan Nepomucen został wybrany patronem miasta. Lewica, której bardziej 
odpowiada św. Barbara, zapowiada protest w Watykanie 


. 
oJe I yn 


. 


We wtorek zapadła decy- 
zJa, te św. Jan Nepomu- 
cen, czeski męczennik, 
będzie patronem górnicze- 
go Jastrzębia Zdroju. Stało 
się tak za sprawą radnych 
prawicy AWSP i "Rodziny': 
Pomysł nie przypadl jednak 
do gustu opozycjonistom 
. z SLD. 
- W mieście sześciu ko- 
paln. gdLie co druga ro- 
dzina utrzymuje się 
z pracy w kopalni. 
w głowie sil; nie mie- 
ści, by patronem był 
Czech, św. Jan Ne- 
pomucen. Sw. Bar- 
bara. albo kardynał 
Wys/ynski. To są 
kandydaci! - argu- 
mentuje lewica, za- 
powiddajqc wysyła- 
nie protestu do sto- 
licy apostolskiej. 


Niesmak 
i zwiędłe 
bukiety 


Jdn Nepomucen 
mogł LO
tac p,Itronem 
juz nd 
e
ji rady mid- 
sta w 
obotl;. lapro- 

lOno do urzędu m.in. 
k,i
dzd prałatd Ber- 
nardd Czar- 
neckiego 
i dlid..anow: 
Antol1lcgo Pu- 
dlika i WacId- 
wa H,lsiaka. 
JcdnJ.k ku roz- 


. 


-. - 


paczy prawicowych radnych 
, ilość głosow potrlebnych do 
przyjęcia uchwały byla niewy- 
starczająca w stosunku do ilo- 
ści radnych. bo SLD nie wzięło 
udzialu w głosowaniu. Zmdrno- 
wał się więc d/iękcLynny bukiet 
clerwonych róż - Lakupiony 
przez radnych - który miał byc 
wręczony po glosowaniu księ- 
żom. 
Prawica sprężyła się we 
wtorek, przegłosowując PJ.- 
tron a podczas drugiej czę- 
ści sesji. Dysku
ja w tej 
sprawie, jaka rozgrywała 
się w kuluarach pomię- 
dzy radnymi, zapowiada- 
la wojnę. Mało brakowa- 
ło, a doszłoby do rękoczy- 
nów. 


,- 


" 


Widziane 
z lewa 


JerLY Lis. sLefklubu SLD 
mówi, że jest wiele ważniej- 
szych problcmow od szukania 
patrona, a jak już. to powinien 
nim LO
tdC 
....ir:ty z Pol
ki. - 
Nie chcemy, J.h} upolityc/nieme 
i glUpotd do
il;gły ro....nież sfery 
na!>zego i} cia publicl.l1ego. S/u- 
kJ.nie patronJ. dla Jastrl
bia 
Idroju powinno b\'c pro....a- 
dLOnc wsrÓd wybitnych Pola- 
ku...., a je
t ich wielu. S..... Bar- 
bdra albo kardynał 
W} 
zynski - argu- 
mentuje Li, . 
Jeden z zarzu- 
tow po mysi nie 
b\'ł konsultowany 
z mic
zkańcdmi. 


Sw. Jan Nepomucen - kandydat prawicy. 
Urodzony w powiecie pilznienskim, kapłan, 
poniósł śmierć w obronie tajemnicy spowie- 
dzI. Jest patronem m.In. zakonu jezuitów, 
spowiedników. chroni od wszelkiej zarazy. 


Zaprosili nas 
KATOWICE: 
Sports-Tounst na otwarcIe kas 
lotniczych. ktore odbędzie Się 
dzisiaj o godz. 13 w bIUrze 
przy ul. MariackIej w Katowi- 
cach. 


KATOWICE: 
Na wystawę .Banknoty za- 
stępcze Sląska 1914 1924. 
autorstwa knurowianina Brom- 
sława Wątroby. EksPOZYCJa zo- 
stała zorganizowana w zakła- 
dowym domu kultury w Kato- 
wicach przy ul. Krzyzowej 1. 
Będzie mozna zobaczyc kolek- 
Cję liczącą ponad 200 bonow 
i banknotow z ok. 160 miast 
I gmin Sląska. Wystawę moz 
na obejrzec od wczoraj do 15 
październIka _ OPRAC. u 


świętych 


SLD już prz}gotowuje 
sil;: do wysłania protestow 
w tej sprawie do 
tohcy apo- 

tolskieJ. Co na to AWSP 
i Rod Lina"? 
- Niech się wstvdzą. 
Pr Lecież swięty to swię- 
ty... komentuje 
Sw. Barbara - kandYdatka lewicy. Roztacza jeden z radnych ja- 
opiekę nad górnikami. str/ęhsklej prawicy. 
JACEK BOMBOR 


. 


Lis przypomina od po- 
wiedL kancłerld Kurii Me- 
tropolitalnej w Katowicach 
w sprawie norm, wedlug 
ktorych należy czynić sta- 
rania o ustanowienie świę- 
tego patronem miasta. We- 
dług Kongregacji Kultu 
Bożego. wyboru patro- 
na dokonują księ7a 
i wierni. 
- Nie zaś wie- 
rzący radni mia- 
sta. Trzeba za- 
proponowac 
mieszkań- 
com innych 
kandydatow. 
niech sami 
wybiorą, ś.... 
Nepomucen 
n ie ma prze- 
cież nic wspol- 
nego z naszym 
miastem, 10 
CLe ch!!! - grzmi 
Lis. laznacLa. że 
sprawa była szeroko 
dy
kutowana na lC- 
braniach part}jnych 
SLD. a ndwct w trakcie 
otwart}ch spotkań 
z kandydatami na po- :i 
słów i senatoró..... 


\ 


Widziane 
z prawa 


T}mclasem radni 
prawIcy odrzucdją te 
Zdrzuty mowiąc, 
że od marca 
trwały prl\'goto- 
wdnia do nada- 


nia miastu patrona. Konsultowano de- 
cyzję z radami parafialnymi i księżmi. 
Twierdzą. że obierając patronem sw. 
Jana Nepomucena, chcieli na- 
wi4zac do dawnych dziejów ja- 
strzębskiej ziemi, gdzie przeni- 
kały się trzy kultury: cLeska. 
polska i niemiecka. - W mie- 
ście jest 200-1etnia figura Ja- 
na Nepomucena, umiesz- 
ClOna w Kościele NMP 
Matki Kościoła. Poza 
tym święty jest patro- 
nem koscioła dolnego 
- argumentuje nie- 
śmiało jeden z rad- 
nych. 
Alinie Chojeckiej 
z 
Rodziny" nie prze- 

zkadza. że święty jest 
Czechem. Twierdzi. że 
tyle się teraz mówi 
o wejściu Polski do 
Unii Europejskiej, 
więc integracja jest na 
czasie. - Nie liczy się 
narodowosć, .Ile do- 
konania - podkre- 
śla radna. 


1 
r 


Będzie 
protest 


ŁAZY: Tadeusz Czop obronił się przed sądem, ale przeprosin nie usłyszał 


Burmistrz: Nikogo nie pobiłem! 


.,. 
- li 


" 


---- 


WUSgE 


\t: 


/1 
I 


, 


. 
I 
I . 
Burmistrz Tadeusz Czop wygrał przed sądem. 
ale czuje się zawiedziony, bo do tej pory autor 
kontrowersyjnego tekstu go nie przeprosił. 


L"I, 
- - 


Rafał Porc, redaktor naczelny biuletynu 
informacyjnego ..Obserwator
 wyda- 
wanego przez SLD w wach ma prze- 
prosić burmistrza miasta Tadeusza 
Czopa za zamieszczenie nieprawdzi- 
wych wiadomości. Tak zdecydował Sąd 
Apelacyjny w Katowicach. 
Autor kontrowersyjnego artykułu pl. 
"Kogo jeszcze pohije burmistrz CZop" na- 
pisaI. że burmistrz dopuścił się napd
ci 
na jednego z mieszkancow, uderza.i4c go 
i okJ.leczaj4c w okolicach lewego oka. 
W wyniku tego zajsciJ. rzekomo ofiara 
trafiła do 
lpitala 
Tek
t mogl W},"ułdc sporo zamle
.a- 
nia, SLCLCgoInie dlatego. że został opublI- 
kowany tuż pu.ed W}borami parlamen- 
tarnymi. w których startował burmistrz 


Niczego takiego nie zrobilem. 
Wręcz przeciwnie. 10 ja zostałem zaata- 
kowany metalowym prętem. Takie oskar- 
lenia raczej nie wpł}nęły na mój W) nik 
wyborCZ\( ale poczułem się nimi dotknię- 
t} - twierdzi hurmistrz Tadeusz Czop, 
ktory w wyborach startowaI L listy Unii 
Wolności. 
O sprawie dowiedziała 
il; już PO\\ia- 
towa Rada SLD w Zawierciu. W Iiscie 
prLCsłdn} m na ręce burmistrza stanow- 
czo odcięła się od autora tekstu, ktory 
miał wprost stwierdzic, że dtak na Tade- 
u
za Qopa był elementem Jego walki 
przedW) borczej. 
BurmistrL przed sądem domagał się 
nie t\lko Lamieszczenia sprostowania 
i przeprosin. ale również W)1'Iacenia na- 


www.naszemiasto.pl 


strona 


27 w' "1. 2001 


puls regionu 


BIELSKO-BIAŁA: 


66 pIeszych przyła- 
pali policjanci 
z drogowki na 
łamaniu przepisów w czasie 
całodziennej akcji .Pieszy". Ce- 
lem akCJI było właśnie spraw- 
dzenie, jak przepisy ruchu dro- 
gowego traktują ci, których ży- 
cie najbardziej jest narażone 
na ulicy. Najczęściej przecho- 
dzono w miejscach niedozwo- 
lonych i niebezpiecznych, nie- 
rzadko na czerwonym śWietle. 
28 pieszym wlepiono manda- 
ty, dla reszty spotkanie z dro- 
gówką skończyło się na po- 
uczeniu. _ w 


to ciekawe... 
Makaron 
po włosku 


Język włoski jest wyWkowo 
podobny do polskiego. Tak 
przynajmniej można sądlic 
z napisów na makaronie typu 
Alfabeto. importowanym 
z Italii przez firmę z Gdańska 
a sprzedawanym 
w hipermarketach naszego 
regionu. 
Co to za wyrób informuje 
napis z tyłu torehki: "makaron 
maky ndJlcp
zrgo gatunku 
z twardej p
lenicy
 WięksLą 
zagadkę dla osob nieLnających 
jęZ}ka włoskIego musi stanowic 
inny napis: "Niech 
konsumowac lepiej w ciagu" 
Ale po widniejącej pod 'podem 
dacIe można się łatwo 
domy
lić, że po włosku ndpis 
oznacza datę prryddtnosci do 
spożycia. 
Ale tak przygotowany po 
wlo
ku mdkaron okal.ał się 
bardzo dobry. . ŁU 


wi	
			

/iv5521-2001-226-0006.djvu

			www.naszemiasto.pl 


strona 


Wi- li d 


puls regionu 


Z notesu reportera 
Wraz z nią w mieszkaniu przelJywał jej 28-letnl wnuk. 
Do drzwI tego mieszkania zapukali wieczorem rodzice mło- 
dego rT'i::zcrjlrry. Nikt im nie otworzył. Zaniepokojone mał- 
zeństvJo postanowiło poprosiC o pomoc policję. Kiedy drzwi 
zostały otwarte, okazało się, że starsza pani nie zyje, 
a w mieszkaniu przelJywa Ich syn. 
28-letnl mężczyzna, chory psychicznie, podejrzarry o doko- 
nanie zabójstwa, został zatrzymarry I umieszczorry w szpi- 
talu psychiatryczrrym. _ WAG 


SUCHA BESKIDZKA, LESNA: 


NIeznarry sprawca podpalił w nocy stos tarcicy znajdujący 
się w pobliżu nowo wybudowanego domu w Suchej Be- 
skidzkiej. Ogień przeniósł się z płonącego stosu na budy- 
nek. Spaliły Się drzwi wejściowe i drewniane elementy bu- 
dynku. Wczorajszej nocy zapalił się rownież drewniarry ba- 
rak w miejscowości Lesna, w powiecie żywieckim. Ogień 
zaprószył mieszkający w tym baraku niedolężrry starszy 
męzcrjlna. Wypaliło się całe wnętrze baraku. _ WAG 


BIELSKO
BIAŁA: 


BIELSKO-BIAŁA: 


zakładu rury, chciał pomoc przy ich rozładunku. Jedna 
z rur uderzyła kierowcę w głowę. Mimo podjętej akcji re- 
animacyjnej 47 -letni mieszkaniec DąbroWf Górniczej 
zmarł na miejscu wypadku. _ WAG 


LELÓW, HUTA STARA: 


Wczoraj rano na terenie gmirry Lelow, w rzece Białce zna- 
leziono zwłoki 48-letniego mieszkańca Katowic. 
Podobnego odkrycia dokonano w w Hucie Starej kolo 
Częstochowy. O 7.30, policjanCI z Komisariatu w Pocze- 
snej zostali powiadomieni o odnaleziemu w przydrożrrym 
rowie zwłok 44-letniego mieszkanca Huty Starej. Na 
wniosek prokuratura zarządzono sekcję, mającą Wf ja- 
snić przyczyny smierci mężcl}'lrry _ MAX 


Zwłoki 71-letniej kobiety znaleziono w jej mieszkaniu przy 
ul. Sixta w Bielsku-Białej. Starsza pani została uduszona. 


Do tragicznego Wfpadku doszło we wtorek w południe 
na terenie zakładu .Phllips Lighting" w Bielsku-Białej 
Kierowca samochodu ciężarowego. ktory przywiozł do 


Aktualności 


WODZISŁAW ŚLĄSKI, KATOWICE: Znany biznesmen z Katowic oskarżony 
o wielomilionowe wyłudzenia 


Węgi el na ładne oczy 
I '" . . · : 
 
 ] 
:t &\' r « ._ i
 t" 
-: ... 


Śledztwo w sprawie licznych 
oszustw, wyłudzeń i fałszerstw 
popełnianych przez Bronisława 
Z., prezesa katowickiej firmy 
"Transteh" - prowadzone przez 
wodzisławską prokuraturę - 
trwało dwa łata. Zakończyło sIę 
w poniedziałek. 
- Akt oskarlenia wysłalismy 
już do S1ldu. Biznesmenowi grozi 
do 10 lat więzienid. Ł	
			

/iv5521-2001-226-0007.djvu

			Przybyło 
KATOWICE: Kościół pełen ptakow 


4 


www.naszemlasto.pl 


i 
j 


marmurowy ołtarz z krzyzem po- 
krytym malowidłami Joanny 
i Romana Kalarusów. 
W posadzkę wmurowano ka- 
mienie z sanktuariów w Guada- 
lupe i Lourdes oraz góry św. Pa- 
tryka w Irlandii. Nowa świątynia, 
należąca do parafii św. Michała, 
odciąży mały drewniany kośció- 
łek w Parku Kościuszki. Jednak 
nadal będą się w nim odbywać 
śluby i msze święte. . SM 


katedry wawelskiej kamień 
węgielny w czasie pielgrzymki 
w 1979 r. poświęcił papież Jan 
Paweł II. 
Mieszkańcy "ptasiego osiedla" 
w Katowicach Brynowie łatwo 
mogą utożsamiać się ze swoim 
kościołem. W jego wnętrzu roz- 
mieszczono metalowe sylwetki 
ptakow symbolizujące wiernych. 
Z wysokości choru pelikan, ła- 
będź i inne ptaki podziwiają 


Nowa świątynia pod wezwa- 
niem Matki Kościoła Niepo- 
kalanej Jutrzenkł Wolności 
przy ul. Gawronów została po- 
święcona przez metropolitę 
górnośląskiego abp. Damiana 
Zlmonia. 
Kościół jest wyrazem wdzięcz- 
ności ruchu oazowego za wol- 
ność - tę odzyskaną po 1989 
r., ale i za wolnosć od alkoho- 
lizmu. Pochodzący z podziemi 


strona 


\\ 


II  

 .J 
< -- ---- 
'ił - 

 
 


27 wrze
nia 2001 


Aktualności 


puls regionu 


Brawo 


BIELSKO-BIAŁA: 


OŚWIĘCIM: Koniec międzynarodowego sporu 


Nartostrada wraca 


kw · rei 


sta ą 


Po kilkuletniej przerwie tej zimy znów będzie motna bez- 
piecznie zjetdtać nartostradą z Szyndzielni na Dębowlec. 
Mimo że w gory bielszczan dowozI kilka czerwonych autobu- 
sow, tak naprawdę niewiele mieszkańcy mają v. zimie z tego 
pożytku. Do ich dyspozycji pozostaje albo krÓCIutkI stok na Dę- 
bowcu służący przede wszystkim naj młodszym narciarzom ja- 
ko osia łączka, albO czeka ich wyprawa na Klimczok połączo- 
na z półgodzinną wspinaczką. A jeszcze kilka lat temu można 
było wjechac kolejką na Szyndzielnlę i zjechać czerwoną tra- 
są na DębOwiec. Plęciokllometrowa nartostrada została Jed- 
nak zamknięta, gdyż stała się niebezpieczna - zarosły pobO- 
cza i zakręty. - Byłem świadkiem, jak młody narciarz wypadł 
z trasy i uderzył w drzewo - mówi Henryk Juszczyk, przewod- 
niczący bielskiej Rady Miejskiej 
Dodaje on. że tej Zimy trasa ma być bezpieczna. bo leśnicy roz- 
poczęli jej poszerzanie. Na modernizaCję szlaku Lasy Panstvv'O- 
we wydadrcj 1,2 mln zł. _ tu 


ł 


. 


I 


mu eum 


Prawdopodobnie zakończył 
się jut spór dotyczący wyda- 
nia z muzeum w byłym KL Au- 
schwitz akwarel, których do- 
magała się ich autorka, była 
więźniarka, Dlna Gottliebova- 
Babbit. 
- Z prawnego punktu widze- 
nia racja zawsze była po stronie 
naszego muzeum. Obrazy odku- 
piliśmy w dobrej wierze i w zgo- 
dzie z prawem. Tylko dzięki 
staraniom konserwatorów z mu- 
zeum prace przetrwały w do- 
brym stanie. Kiedy w 1973 r. Di- 
na Gottliebova-Babbit odwiedzi- 
ła muzeum, stwierdziła, że 
w pelni akceptuje i cieszy się, iż 
obrazy są w Oświęcimiu. Potem 
przez wiele lat nie odpowiadała 
na naszą korespondencję. A od 
ir kilku lat domagała się zwrotu - 
opowiada Jarosław Mensfelt 
z muzeum w Oświęcimiu. 
Sprawa siedmiu akwarel 
przedstawiających portrety więź- 
niów Ki AuschwitL stała się glo- 
500
 snia, gdy 7.ądania Diny Gottlieb- 
Bahhit poparł Kongres Stanów 
Zjednoczonych. Amerykanie 
przekonywali, iż muzeum bez- 
prawnie prletrLymuje akwarele, 
T oraz że nie są one udostępnione 
publiczności. 
3 - Oba argumenty S4 bezpod- 
stawne. Akwarele ehponowali- 
śmy w czasie wystaw czasowych. 
A od sierpnia są stałym elemen- 

 tern wystawy poświęconej mar- 
tyrologii Romów. Została ona 
T Ik t ' poL,. otwarta w bloku nr 13 byłego 
y O teraz s ac ...,..ł KL Auschwitz. Każdy może je 
Cię na niską ratę! .i :

.aczyć - prLekonuje J. Mens- 
9 Dyrekcja muzeum nie do- 
150 tys. . 375 zł __.._.-.,. 
 pusLczala myśli o oddaniu obra- 
1100 ty S, . 750 zł __.._.-.. zów. Takie stanowisko podpiera- 
ła, m.in., opiniami stowarzyszen 
więźniarskich z kraju i zagrani- 
Możliwość uzyskania srodków finansowych . 
nawet do 250 tys. zł $ ZORY: Zawieszone kursy do Grzesza 
J 
T 


->
  


\ 


1\ 


1 
l 


W tym roku będzie można korzystać z nartostrady 
z Szyndzielni na Dębowlec na czerwonym szlaku.  

 

 
Stała ekspozycja obrazów Diny Gottliebovej-Babbit, otwarta w blokU nr 13 byłego Kl Auschwitz 
zawatyła na tym, te prace nie muszą zostac zwrócone autorce. 


REI	
			

/iv5521-2001-226-0008.djvu

			www.naszemiasto.pl 


strona 


7 wrze5nia 2001 


wasze strony 


Żeby "Dzwon" brzmiał jak dzwon 


W Orzeszu pilnie poszukiwani są chórzyści. W orzeskim chórze 
"Dzwon'; jednym z najstarszych na Śląsku, brakuje młodych gło- 
sów. 
"Dzwon" powstał w 1919 r. Najm/odszym chórzystą jest Benedykt Obe- 
rda, który ma 49 lat, a najstarszą chórzystką 83-letnia Gertruda Haśnik. 
Większość osób jest po 60. W "Dzwonie" śpiewają wpra'MIzie cztery gim- 
nazjalistki, próbują także swoich sił trzej studenci. Ale to za mało. 
- Szczególnie są nam potrzebne głosy chłopięce - mówi B. Oberda, wi- 
ceprezes Towarzystwa Śpiewaczego "Dzwon". - Wiszą ogłoszenia. ale 
niestety brakuje chętnych. 
Orzescy chórzyści, mimo podeszłego wieku, z entuzjazmem biorą udział 
w próbach i y,ystępach. ĆWiczą dwa razy w tygodniu po dWie godziny. 
W repertuarze mają kilkadziesiąt piesm religijnych, patrio

h i oko- 
licznościał.ych. . IZIS 


Orzeski chór liczy 45 śpie- 
waków. Ma na koncie setki 
występów. Do najważniej- 
szych zalicza występ na 
placu ŚW. Piotra w Rzymie, 
w austriackim Kahlenber- 
gu i na Ukraime. Wzrusza- 
jącym przeżyciem dla chó- 
rzystów był występ w nie- 
zwykłym, przypominającym 
kształtem dzwon, wnętrzu 
Pomnika Narodów w lip- 
sku..  


:?  -.. 
.... ..  


, . 


, 
C 


s  


fii 


Chór "Dzwon" czeka na młode głosy. 


Turniej siatkówki 


Wszyscy mieszkańcy Orzesza 
mogą wziąć udział w I Otwar- 
tym Turnieju Piłki Siatkowej 
o Puchar Burmistrza Miasta. 
Do rozpoclynaJących się w listo- 
padzie rozgrywek pOLostało 
wprawdzie sporo czasu, ale już 
mogą się zgłaszać chętni. Zapi- 
sy prowadzone są w pokoju nr 4 
w Urzędzie Miasta do 12 paz- 
dziernila. 
Turniejowe meCLe odbywac 
się będą wieczorami w sdlach 


gimnastycznych orzeskich szkol. 
Na zwycięzców czekają dyplomy, 
puchary i nagrody rzeczowe. 
Do tej pory orzeszanie chęt- 
nie brali udział w otwartych za- 
wodach ping ponga czy w raj- 
dach rowerowych. W tych ostat- 
nich ndjmłodszy uczestnik 
miał trzy lata, a naj starszy oko- 
ło pięćdziesięciu. Przy stole 
pingpongowym odważnie sta- 
nęła także 63-letnia mieszkan- 
ka Orzesza. _ IZIS 


Czysty komin 
-- . 
na SZczęscle 
Rozmowa z Wilhelmem Syrnickim, 
kominiarzem z Gardawic 


Od dawna Jest pan 
kominiarzem? 
Od 1953 roku. czyli 48 lat. Obec 
nie jestem mistrzem zawodu 
i zajmuję się okresowymi kontro- 
lami przewodów kominowych. 
Czy teraz jest łatwiej 
wykonywąć tę pracę? 
Teraz, co ciekawe, czyszczeme 
przewodów kominowych jest 
trudniejsze, gdyż odbyNa się rza- 
dziej niz kiedys. Poza tym przed 
czterdziestu laty paliło się w pi
- 
cach tylko drzewem i wę- 
g)em, a w tej chwili pali się 
niemal wszystkim, co naj- 
gorsze, także plasti- 
kiem. 
A jak się pracowało 
pół wieku temu? 
Kiedyś wychodziłem 
z domu w ponie- 
działek rano, 
a wracałem 
w sobotę po 
południu. 
Obsługiwa- 
łem dzie- 
SIęć wsi, 
od najbliżej 
lezącego 
Zgonia, do 
najdalej po- 
łożonego 
Podlesia 
w Katowicach 
i Starej Kuzni, 
obecnie HaIem- 
by. Po drodze spa- 
łem nawet między 
krowami I końmI. na 
siame czy na słomie, 


. 


u największych gospodarzy 
w wiosce. Nazywało się to komi- 
niarski kwater. Dostawaliś
 od 
gospodarzy kolację i śniadanie. 
Tak ciągnąłem przez pierwsze 
cztery lata pracy. Miałem wtedy 
15 - 19 lat Czy było mi ciężko? 
Byłem młody, szedłem przez wio- 
ski z usmiechem i nie miałem 
większych trosk. 
Od 48 lat na pana widok 
wszyscy łapią za guzikI? 
Szczęscie ma nie ten, co SIę ła- 
pie za guzik, ale ten, kto dba 
o kominy w domu i do- 
puszcza do nich komi- 
niarza. To zapobiega po- 
zarom. 
Niedawno wrócH pan 
z Rzymu... 
Pojechałem z grupą 
kominiarzy do 0j- 
ca Swiętego. By- 
ła to pierwsza 
Ogólnopolska 
Ple1irzymka 
Kominiarzy. 
Brało w mej 
udział 30 
osob, 
wtym 12 ze 
Śląska. Na 
pamiątko- 
wych zdję- 
ciach widac 
niezwykły ob- 
raz: kominiarze 
w czar
h strojach 
a w środku papież 
w białym. 
ROZMAWIAŁA 
lu SALAMON 


. 


. 


. 


Orzesze 


Całoroczny limit pieniędzy na paliwo do radiowozów właśnie się 
wyczerpał 


Policyjna mizeria 


Na wyposatenlu policji w 
Orzeszu jest 10 stalowych heł- 
mów z napisami "MO" I orzeł- 
kiem bez korony. Jeszcze 
niedawno były utywane w 
akcjach. A wszystko to przez 
mizerię finansową. Całoroczny 
limit pieniędzy na paliwo 
wyczerpał się jut we wrze- 
snlu... 
Milicyjne hełmy poukładane 
są rowniutko na szafie w policyj- 
nej dyżurce. Są szare, stalowe, 
białą farhą pociągnięto orzełki 
i litery ..MO". Mają około 25-30 
lat. Są lekko przykurzone, ale 
jeszcze niedawno zakładali je 
orzescy policjdnci. 
- Były uŻ)'W.1ne w akcjach ty- 
pu blokada dróg móy,i aspi- 
rant Zdzisław Wąso.... icz, ZdStęp- 
Cd komendanta komisariatu po- 
licji w Or/eszu. Policjanci 
musieli miec kamiLelki kulood- 
porne, długą broń i dla beLpie- 
czeństwa hełmy. Innych jednak 
nie mieliśmy i nadJI nie mam}. 
Policjanci z Orlesza clekdj4 
na nowe - W)konanc z materia- 
łu kuloodpornego - hełmy. Nie 
są teL dumni ze starego sprzętu. 
Gdy pierwszy raz przy
lJiśmy na 
komisariat w OrLeszu, hełmy 
'/ s/..af} "usmiechał} się" napisa- 
mi i orLe/karni rodem z epoki 
PRbu. D/ien pOlnej byly już 
ustawione tak, że napisów nikt 
nie zobaczył 
- One są tu tylko jako ozdo- 
ba. Jakis czas były w piwnicy, ale 
rdzewidly. A gdy jeździlismy na 
akcje, to wrLucalismy je do ra- 
diowolU - tłumaczą policjanci. 
- Gdybyśmy je '/ałolyli, wyglą- 
dalih}smy jak przebierancy. Na 
pewno nie był} uŻ)wane w t}m 
roku. Ale w latdch 90., O....sLem. 
W Orzeszu na policji jest 
hiednie, podobnie jak w innych 
komendach i kombariatach 
Choć obszar Of7eSl.d wynosi 


-.;;: - 


r'
 
"\r\- 


, .. 


P438 


11 


1111 1 
11,1 
I 
II 


.1 

 


I, I!II 
r f 


o<"" 
'J 


- 


--- 


.'. CJA  

 
I 

 


...., 
r .. , 
. '. 
4. 


..... 
. 
, " 
'. 


Jeden z trzech policyjnych radiowozów w Orzeszu stoi pod ścianą komisariatu, bo nie ma za co 
kupić do niego benzyny. 


około 100 kilometrow kwadrato- 
wych, komisariat ma tylko 
trlech dzielnicowych. 
Dzielnicowi? W ogóle ich 
nie widac. CLJ
.1mi w rynku stoi 
radiowol, tam prLY tym niebez- 
piecznym 
krz}zowaniu - mówi 
starszy mężczyzna z Zawady. - 
Gdy jest targ, to też się prlewi- 
jają policj.1nci Ale u nas w Za- 
wadzie ich nie spotkałem. 
W komisariacie policji w 
OrlesLU pracuje 26 policjantow. 
Mamy trz} radiow07y. Ale 
oprocz Orzesza podlegają nam 
też Ornontowice - tłumaczy 
podinspektor Piotr Gawliczek, 
komendant komlsJriatu policji 
y, OrzesLU. 
TymcZdsem we wrlesniu 
skończyły SIę policjdntom pie- 
ni4dle na paliwo. Z budLetu 


Co Z tym rondem!? 


I 

 


Półtorej godziny trwało wczo- 
raj spotkanie w Urzędzie Mia- 
sta w sprawie budowy ronda 
w centrum Orzesza. 
Prleciwko inwestycji pr
te- 
stuj4 włdsciciele kamienic lelą- 
cych prlY skrzyzowaniu, ktore 
ma byc przebudowane. Tluma- 
CZ4, '/e ich domy nie wvtrzyma- 
ją ciężaru przejeżdżających sa- 
mochodow, laC7l14 pękac. Wła- 
dze mia
ta uWdiaj4. Le rondo 
usprdwni ruch. 


To było dopiero piern
/e 

potkdnie. Włdsciclele domow 
poprosilI, by udostępnic im prl}- 
Jekt ronda, chcą zobaczyc, w jd- 
kiej odłeglości od ich domow 
znajdzie si,. iny,e
tycja - mowi 
Regina H.1jduk, burmIstrz - lA 
t}d/ien maj4 dac odpowiedl. 
Mdm nadzieję, Le będLie pozy- 
tywna. 
W 
potkaniu oproc/ władz 
miasta WZIąl t	
			

/iv5521-2001-226-0009.djvu

			Zanim wybuchniesz - zadzwoń! 
Bielsko-Biała (033)812-55-53 
Częstochowa (034 )324-79-54 
Katowice (032)253-89-27 
Rybnik (032)422-21-76 
Sosnowiec (032)266-80-80 


N"
Z PlłTIlOL 


kred 


Na kłopoty - ŚLĄSKA 


ł. 


- - 


- - 


... Kilkudziesięciu lokatorów bloku naletącego do Huty 
atowlce pOdPisał
 
pod prot estem przecłwko podwyżce opłat za centralne ogrzewanie. 
 


Grzanie na... 


Administracja zakładovvych budynków zasta- 
nawia się czy grzejniki mają być chłodniejsze, 
czy lokatorzy mają płacić więcej. 


K onczył 
ię lipiec, gdy 
w miesLkaniach bud} nku 
przy ulicy Krolowej Jadwi- 
gi 10 l.apanowała prawdziwie gorą- 
ca atmo
fera. I to wcale nie z powo- 
du letnich upalow. Ludzie denerwo- 
wali się, gdyz mieszkancy innych 
bloków otrzymywali własnie decy- 
zje o zwrocie nadpłaconej zaliczki 
La cieplo wykorzystane podczas mi- 
nionego sezonu grLCWCl.egO. Tym- 
czasem w tym bloku takiej decyzji 
nie otrzymał jeszcze nikt. - Za7wy- 
CLaj dostawdliśmy odpo\\iednie pi- 
sma w lipcu albo w sierpniu. 
asi 
sąsied/i otrlymali je właśnie pod 
koniec lipca, a o nas zapomniano - 
opowiadajednd L lokatorek. 
Jeden z mieszk.1ńców w imie- 
niu WSLystkich poLOstałych napls.ll 
pismo do dyrekcji społki admini- 
strującej budynkdmi Huty Katowi- 
ce. Ludzie pytdli w nim, dlaczego 
jesLCLC nie ma roLliczenia nadpłat. 
Niedawno otrzymali odpowiedz. 
Wtedy dowiedzieli się, że zużyli 
więcej ciepła niż opłacili. - Podob- 
no wnoszone przez nas kwoty były 
nilsLC nil kos/t centralnego ogrze- 
wania. Jak to mOlliwe, skoro płaci- 
Iismy tyle samo, co rok i dwa łata 
wClesniej. I l.aWSLC okazywało się, 
że mamy nddpłat} - zastanawia 
się mieszkaniec bloku 


Do administracji trafIlo pismo 
l protestem, podpisanym przez kil- 
kadziesiąt osób. - W innych blo- 
kach lokatorzy mogli potrącić sobie 
około 500 zł z opłaty czynszowej. 
To przecież znacząca suma - uwa- 
ża jeden z podpisanych pod prote- 
stem. 
Ludzie są zbulwersowani, gdyż 
miesLkają w bloku identycznym, 
Jak pozostale trzy przy ul. Królowej 
Jadwigi należące do Huty Katowi- 
ce. Budynki te tworzą niewielkie 
osiedle, więc jak u jednych dmu- 
chał mroźny wicher, to u innych 
też. 
Ukazuje się jednak, że nie 
wszy
tko jest uentyczne. Każdy bu- 
dynek ma osobny licznik, na każdy 
podpi
ano osobną umowę z Przed- 
siębiorstwem Energetyki Geplnej. 
- Teraz analizujemy tę sytuację. 
Może moc cieplna zamówiona dla 
tegojednego budynku jest za wyso- 
ka - zastanawia się Ewa Furman, 
kierownik zespołu rolliczeń czyn- 
sLOwych HK Zakładu Mieszkanio- 
wo-Remontowego Sp. z o. o., ktory 
w im'ieniu Huty Katowice admini- 
struje budynkami mieszkalnymi. 
Od 1998 roku lokatorzy 
wszystkich czterech budynków 
prLY ul. Kroiowej Jadwigi płacą III 
ciepło t} le samo. Podstawą oblicze- 


"Śląska" w kiosku 


Docierają do nas sygnały od na. 
szych Czytelnlkow, te macie Pan. 
Itwo problemy z kupieniem na- 
IzeJ gazety. Są dni II'eJOf¥ mIaSt, 
gdzie .Trybuny Śląskiej" nie ma 
w ka;kach juz v.czeSne raro. croe- 

, aby sytuacje, ze musicie Pan- 
stwo szukac swoJeJ gazety. bo me 
jeSt da;tępna w reJtjuszym po..nkCIe 
sprzedały, me zdarzaly SIę lJIate@ 
pra;I
 o konIakt z redalqą (teIef\>- 
n
 ILtJ I
) I JXX!an1eadt'esu 
oraz numeru kIosku. w ktOrym - 
Panstwa zdamem - .Trybuny Ślą 
sklej. jeSt za rreIo Ilt¥ szybItD..m- 

. z polek. 


Kazda Państwa uwaga w tej spra- 
WIe będzie dla nas bardzo cenna. 
Do Panstv.e 
I są nasze re- 
dakcyjne tełefony. Ich numery po- 
dajem; na stronie WASZE SPRAWY, 
pod WInietą .Zanim 
hmesz - 

....._.""'. 
LaUL""" . . 


...  


--. 


NlłfZIł rOND Ił 


\ 


\ \ \ \ \ 


I "..:..- ..-. 
'\:11
 
- ........ .: 


--- 
Lokatorzy boją się, te zbyt duto zapłacą za ogrzewanie. 


nia nalelności jest powierzchnia 
mieszkania. Od każdego metra 
kwadratowego - 2,55 zł. W tym 
czasie PFC wiele razy podnosił ce- 
nę usługi. - 
- Z IicLl1ika ciepła wynika, że 
jeden z budynków jest na minusie. 


Koszty dostarczenia ciepła nie z0- 
stały pokryte z opłat. Aby ta sytu- 
acja się nie powtórzyła, należałoby 
podnieść cenę - mówi Jolanta Ste- 
fańska, dyrektor ekonomiczny HK 
Zakładu Mieszkaniowo-Remonto- 
wego Sp. z 0.0. MATEUSZ CIESLAK 


Jedni za drugich nie płacą 
Ludzie z bloku, który zużył najwięcej ciepła, nie rozumieją tego 
w<' 
tkiego. Najbardziej zastanawiające dla nich jest to, jak można 
ło przez tyle lat żądać od nich takich samych opłat, mimo ze cen- 
tralne ogrzewanie drożało. A skoro już tak było, to czemu oni muszą 
dopłacić, a inni mają do zwrotu po kilkaset złotych. Myślą nad tym. 
czy aby w ich przypadku nie postanowiono, że ci, którzy regularnie 
płacą czynsz (a koszt ciepła jest Jednym z jego składników) zapłacą 
też za tych, którzy zalegają z opłatami. 
- Jedni za in
h nie płacą - zapewnia Ewa Furman. - Choć z przykro- 
ŚCią muszę powiedzieć. że na piśmie widnieją podpisy również i 
h 
osób, które nie płacą czynszu. Ale zwrotu nadpłaty Się domagają. _ MAC 
 , rLIIOEM NIł
I.,r" PURUllllrll 


Leszczyny 
z Czerwionką 


w sobotniej gazecIe (22 września 
br.) zamiesciliśmy plan okręgow 

rczych. Na mapie niechcący 
pominę/iśn¥ pierwszyczJon 
 


obwodu Czerwionka - Leszczyny 
w okręgu rybnickim. Zdajemy s0- 
bie sprawę z tego, że miasto od 10 
lat ma podwójną nazwę i przepra- 
szamy wszystkich jego mieszkań- 
ców, którzy poczuli się urażeni. 
/..1] 
Redakcja 


\ 


Nasi reporterzy 
codziennie 
w godzinach 
od11d013 
czekają na sygnały 
od Państwa 
w sprawach, które Was 
drażnią, bUlwersują 
czy po prostu interesują. 
Wysłuchamy, sprawdzimy, 
jeśli będzie można - 
pomożemy. 


..-'. 
./ 


, 


I rek Dudek, 
lekarze oraz 
dziennikarze 
śląscy 


www.naszemiasto.pl 


strona 


rI wrz nia 2001 


wasze sprawy  


rlł 


Szukamy naj liczniejszej 
rodzi ny! 


Z apytacie pewnie: po co? 
Irek Dudek organizuje 
od lat rodzinny festiwal 
Rawa Blues, nie zaprzeczycie, że 
na bluesa przychodzą dzieciaki 
z rodzicami, a sama widziałam 
osoby, które z powodzeniem mo- 
głyby być dziadkami. Górnoślą- 
skie Centrum Zdrowia Dziecka 
i Matki, jak sama nazwa wska- 
zuje, jest to szpital ze wszech 
miar rodzinny. Rodzinny festi- 
wal, rodzinny szpital, i tak po 
nitce do kłębka zrodził się po- 
mysł. Irek Dudek i GCZDiM 
postanowili znaleźć naj liczniej- 
szą rodzinę mieszkającą w woje- 
wództwie śląskim. A my śląscy 
dziennikarze postanowiliśmy 
im w tym pomoc. Uwaga! Irek 

 Dudek funduje całej takiej rodzi- 
nie bilety na Rawę Blues, a leka- 
i rze z Centrum otoczą opieką 

 dzieci z tej rodziny, aż do uzy- 

 skania przez nie pełnoletności. 

 Słowem, gra warta swieczki. 
12 Zasady są proste. Lekarze 
z Centrum czekają na Państwa 
zgłoszenia codziennie od 24 do 
28 września od 7.00 do 15.00 


pod nr tel: 207-15-00 lub pod nr 
faxu: 202-37-64. Liczy się liczba 
członkow rodziny i naturalnie 
udokumentowane pokrewień- 
stwo. 
Ta r
dzina, którą lekarze 
Centrum uznają za najliczniej- 
szą, zostanie powiadomiona 
o tym fakcie telefonicznie i La- 
proszona na uroczystość 1 pa?- 
dziernika. W tym dniu Irek Du- 
dek przekaże szpitalowi rÓżowe 
pianino dla przebywających tam 
dzieci. A rodzinie wręczy zapro- 
szenia na Rawę Blues, lekarze 
skrupulatnie zaś zanotują imio- 
na dzieci. Przychodząc, trzeba 
w jakikolwiek sposób udowodnić 
swoje powiązania rodzinne, mo- 
że to byc np. rozrysowane drze- 
wo genealogiczne, fotografia ro- 
dlinna itp. Byłoby fantastycznie, 
gdyby taką pracę plastycLl1ą wy- 
konały dzieci. Czekamy na Wa- 
sze zgloszenia. Dzwońcie, faksuj- 
cie. Sami jestesmy ciekawi ileż 
osób będzie liczyła ta nasza naj- 
większa rodzina. Chcielibysmy 
Laprezentowa
 ją we wszystkich 
sląskich mediach _ MAW 


Radiolodzy i chirurdzy 
czekają na pacjentów 


Na bezpłatne badania jamy brzusznej zaprasza wszyst- 
kich zarejestrowanych w Śląskiej Regionalnej Kasie 
Chorych NIepublIczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Tom 
Med" w Katowicach przy ul. Żelaznej 1. Oferta skierowa- 
na jest do WSzystkich, którzy cierpią na bóle brzucha i którzy 
nie mają żadnych dolegliwości, ale chcieliby coś wiedzieć 
o swojej wątrobie i pęcherzyku żółciowym. 
- Na pacjentów czekają specjaliści radiolodzy i chirurdzy - 
zachęca Tomasz Bula, dyrektor placówki. - Będą wykonywać 
USG jamy brzusznej i udzielać porad dotyczących leczenia 
kamicy pęcherza zółciowego. Przy okazji chcielibyśmy zba- 
dać. jaka jest skala tego problemu w naszym regionie. 
Placówka jako jedna z niewielu w naszym województwie do- 
konuje zabiegów leczenia kamicy żółciowej metodą laparo- 
skopową. Polega ona na usunięciu pęcherzyka żółciowego 
za pomocą kilku przekłuć. bez otwierania jamy brzusznej. 
DZięki niej pacjent nie traci wiele krwi, krótko leży w szpita- 
lu i nie potrzebuje tak wiele czasu na rehabilitację. 
Najbliższy weekend rozpocznie cały cykl białych sobót 
w NZOZ .Jom Med". W przyszłym tygodniu prowadzone bę- 
dą bezpłatne konsultacje na temat żylaków odbytu i ich le- 
czenia. 13 października ginekolodzy i urolodzy przyjmować 
będą pacjentki z problemem nietrzymania moczu. a 20 paź- 
dziernika odbędą się badania mammograficzne. 
Pracownicy przychodni proszą O wcześniejsze zarejestrowa- 
nie się. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem te- 
lefonu: (032) 201-62-08.. AlG
		

/iv5521-2001-226-0010.djvu

			www.naszemiasto.pl 


strona 


7 WI n .a 2001 


wybory 


Wczoraj rano, 
Państwowa Komisja 
Wyborcza podała 
oficjalnie, że mandaty 
poselskie otrzymają: 
SLD-Up, Platforma 
Obywatelska, 
Samoobrona, Prawo 
i Sprawiedliwość, PSL. 
Liga Polskich Rodzin, 
a także komitety 
VY)'borcze: Mniejszość 
Niemiecka i Mniejszość 
Niemiecka Górnego 
Śląska. 


Szukanie 


wię 


, . 
SZOSCI 


Rozmowa z Bohdanem Dzieciuchowiczem, 
specjalistą od kreowania wizerunku osób 
i i nsytucj i 


"  


Czy zaskoczył pana 
rezultat wyborów? 
Nic był dla mnie zaskocze- 
niem spadek notowań Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej. Prze- 
widziałem go kilka dni temu, 
gdy minister Marek Belka 
oglosił swoj plan ratowania fi- 
nansow puhlicmych. Paradok- 
sem jest fakt, że gwarantem re- 
form rynkowych w tym lewico- 
wym Sejmie będLie SLD 
/askoclył mnie natomia
t wy- 
nik Ligi Polskich Rodlin, 
a lmartwil reLUltat ..Samo- 
obrony". Pan Macierewicz 
i Lepper nie są moimi ideała- 
mi parlamentarLYstow. Braku 
poparcia dla AWS i UW nale- 
lało się spodliewac. 


Wynik Ligi Polskich 
Rodzin to pana zdaniem 
efekt skutecznego 
marketingu szefa Radia 
Maryja ojca Tadeusza 
Rydzyka? 
l:lk. pOZd tym wskaLuje na 
wielkie poparcie dla tej jes/cze 
kilka micsięcy temu mdrgindl- 
nej siły politycznej w małych 
miasteczkach. Widac po tym 
rCLultacie rosnącą frustrację 
polskiej prowincji. 


SLD walczy teraz 
o uzyskanie wlększoscl 
sejmowej. Czy wejdzIe 
z kimś w koalicję? 
Oc/vwi
cie LesLek \1 iller 
nigdy się do tego nie prtyzna, 
ale po ogłosLeniu personalnych 
wyni\..ow wyborow po
/ukiwa- 
nie większosci dla SLD w Sej- 
mie będzie polegało na wycią- 
ganiu nahłdb
Lych ogniw 
/ PSL i Platlilrmy Ohywatel- 


skiej, a zwłaszcza z ugrupowa- 
nia luska, Olechowskiego i Pła- 
żyn
kiego. PO oprócz osob zna- 
nych i kojarLonych takich ja\.. 
były wiceminister findnsów 
Rafał Zagórnv ma w swoich 
szeregach zupełnych debiut.lI1- 
tów, których nie zna nawet kie- 
rownictwo ugrupowdnia. My 
nic nie wiemy o ich moralno
ci 
politycLnej, o ich lojalnosci. 


Czy Sojusz popełnił 
szkolny błąd ogłaszając 
tuż przed wyborami plan 
Belki? 
TrLeba SLD pochwalic za 
uCLciwosć w postawieniu 
prd- 
wy, ale z drugiej strony Sojusz 
padł ofiarą swojej wiary w wy- 
niki badań sondażowych dają- 
cych tej partii ogromną prLewa- 
gę nad konkurentami. Gdyby 
swoje pomy
ły minister Belka 
ogłosił dwa tygodnie temu, był- 
by CLas na odrohienie strat. Te- 
go CLasu jednak zabrakło. 


To może nie nalety 
wierzyć sondatom? 
Ja tam hym wierLyl. Trleba 
jednak ciągle pamiętac o tym, 
że poka/ują one 
lan nastrojów 
polityc7l1ych w danym dniu. 


Piątkowa agitacja 
prezydenta 
Kwaśniewskiego 
nawołująca do 
głosowanła na SLD nie 
okazała się zbyt 
skuteczna, a prezydent 
zburzył swój wizerunek 
prezydenta wszystkich 
Polaków. Po co w ogole 
występował? 
To było 
płacenie długu 
L kampanii preLydenckiej. kie- 
dy to Aleksander KWdśniewski 
wygrał d/ięki ogromnej pracy 
struktur SLD. To było cos za 
cos. 


Jut pojaWiły się głosy, że 
Sejm w tym składzie nie 
przetrwa czterech lat. 
Kaldd opinia na ten temat 
jest wrożeniem L fusliw. To jest 
bardLO trudny polit}cLny 
układ, a poza tym skład Sejmu 
nie wrolY na ralie wysokicgo 
pOLlOmu prac legi\lacyjnych. 
WSLystko prLed nami. 
ROZMAWIAŁA 
AGATA PUSTUŁKA 


Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu  


Frekwencja 
wyniosła 
46,29% 


'" 41,04% 
'm 


11 l, ł 


- ----  
-... 


- - - 
r .....r-r -- 
'" .- ..... - 
. ..... 
,....;... ..- 
. .. 
- 
t; 

 
12,68%' ..
 t--Ą, 
 5,6% 3,1% 

 
10,2% ' . ....'"'- 0,42% 
9,5% 
8,98% ,....., 
53 44 ł
, 
42 7,87% '- 
38 ....;.. -- 
.. lJwty PIIIInI 'mil _ I'PIWI ,. .. .... McJIWJMzI l1li UIIPIIIYWI 
II 11r-' ..... 
 1 ItI'.nIwllĆ bł." lIintt 
 WiIIIcI lItU 
-iii Pt'Ky PIIRIIł I.ł-t PNwty lIIfIclIIY ! 

 
Ilość mandatów uzyskanych przez dane ugrupowanie i 

 


a gr . Icy Śląska i Maiopolski 


SLD-UP górą 


Częstochowa 


W graniczących ze Śląskiem powiatach Ma/opolski zdecydowanIe wy- 
gra/a koalicja SLD-UP. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska. 
na tneclej pozycji znalazły się Prawo I Sprawiedllwośc oraz liga 
Polskich Rodzin. 
W okręgu nr 12 wybIerano 7 posłowo ObejmO\\,ał on pOWidly: 
oswięcimski, chrzanowski susIo, w.1dowicki i m}slenicki. 
Tuy manddty zdohyli puedstawiliele SLD-UP Na Jdnusza u- 

aka g1o
owdlo 14.925 osobo Stanisła.... R}dLon otrzymdl 9.914 
głosow; a Halina Talaga - 7580. 
Z listy Platformy Ob}'Wdtebkiej do Sj:jmu dostał się Paweł 
GrdS (poparło go 8.118 O5obl. PSL reprezentowdł bę- 
dzie Leslek Ziclinski 0.811 gIo
ów); Prawo i Spra- 
wiedllwo
 - Adam Bielan (7.063 głosowi: a ugę 
l'uhkich RodLin Leszek Murzyn (pop..łfło go 
5.910 wyborców). 
Powiat olku
ki wchod/i/ w skład okręgu 
w Krakowie. 
Z listy SLD-llp w parlamencie zasiddac będą: "-a- 
nmierL Chrzanowski 08.802 głoso.... I; Broni- 
SldW CJe
ldk (24.252 g1osówl; Jer/}' lIausner 
(13.419 glosowi; Anna Fllek (7.601 gło,ow) 
orał Jan Orki
l (7.483 glOSOW) 
Pldtlilrmd OhYWdtelskd wprowad/iła: Jand Md- 
rię Rokitę (Lysk.11 poparcie 20.252 wyborcow); Bogdana 
"-Iichd (11.303 gło,owI ordł TomdS/.d Slctypin,kiego 
(9.63 I glo
ow). 
Prawo I Sprawiedliwosc repreLentują: lbi- 
gniew liobro (36.309 głosowI oraL Zhigniew 
WdSscrmann (9.578 gło
). . 
Marek Kotlioowskl (22,571 głosowi i StaniS/dW POd- 
piei (3.080 glosO\l-1 to pued,tawicielc LI'R: a popierdny 
puez 9.668 W)borcO'tl KdLimierz Wojcik repreLentuJe s.łmo- 
obronę. Bogddna Pęka z PSL poparto 8.113ludn. 
M,lłopolanie z okręgO'tl 12 i I3 
polrue wybierali tellzterech se- 
natorow. Jak się okdLujc, po\tdwiIi na listę nr I 
Bargieł J.1nu
l otr/}'mdł 167.280 głosow, BoguS/dW M
lor 149.146 glo- 
SOW, Pudgorskl Bogdan 142.513 gło
Ó\I" Ja
chke Andrlej - 140222. 
Uprdwnion}ch do "'}boru 
enatorow b}ło 1363.378 osobo Komi
je 
wyddly 677846 kdn do glo
owania natonua
t L um ") jęto 677.171 k.1rt 
- wvlicl.a Piotr Lcchow\\..i. pr/cwodnic/4'-1' koml\ji nr 13. . JAR 


ŚL4SKIE 


KATOWICE 


"'JW 


KRAKOW 


Bielsko-Biała  


..
		

/iv5521-2001-226-0011.djvu

			Po wyborach 


. 
SLD szuka poparcia 


Dzisiaj liderzy koalicji SLD-UP 
rozpoczynają konsultacje 
z ugrupowaniami parlamentar- 
nymi m. in. w sprawie wyłonie- 
nia rządu. Pierwszym partne- 
rem rozrnC:m ma Ojć PSL C6tat. 
nim - Platforma Oł1ywatelska. 
PoIit)<;y koalicji płal'1CNłali, że bę- 
dą rozmawiać z ugrupowaniami 
poczynając od największego, 
czyli od Platformy. Tymczasem 
dopiero w piątek rozpocznie się 
wewnętrzne spotkanie nowo 
wybraf¥:h paslÓN PlatfOf1l1J, na 
ktorym łn;taną .upełnorroo1ie- 
ni. jej przedstawiciele do roz- 
rnC:m z SlD-Up. 
Jak poinformował rzecznik SLD, 
Michał Tober, w czwartek 
o godz. 10 liderzy SlD-UP będą 
rozmawiać z PSL, o godz. 12 


z PiS, a o 14.30 z Samoobroną. 
W piątek o 10.15 planowane 
jest spotkanie z Ligą Polskich 
Rodzin, a w poniedziałek o 12 
z Platformą. 

istą jeśli chodzi o rezułtat 
rozmów jest Marek Borowski, 
który został lJjJONaZni
 do ich 
pro,vadzenia wraz Leszkiem Mil- 
lerem i Marl	
			

/iv5521-2001-226-0012.djvu

			www.naszemiasto.pl 


strona 


y,rzł" ...ia 2001 


wydarzenia 


Modlitwa za ofiary masakry Ormian 


Wczoraj paplet I katolikos Or- 
mian po raz drugi od przyjazdu 
Jana Pawia II do Erewanu mo- 
dlili się wspólnie - tym razem 
pod pomnikiem półtora miliona 
ofiar rzezi Ormian podczas 
I wojny światowej. 
Pow.:;taływ 1967 r. pomnik wCy- 
cernokaberdzie, Mu
um Ludo- 
bójstwa Narodu Ormianskiego 
,Jaskółcza Forteca", znajduje się 
w Erewanie na niewielkim wznie- 
sieniu. Złożono tu symbolicznie 
przywiezione z 29 prowincji pro- 


chy Ormian zabitych w ciągu 
trzech lat masakry rozpoczętej 
w 1915 r. Liczbę zabitych history- 
cyoceniają na 1,5 mln osób. 
Papież ofiarował muzeum po- 
wstałemu obok pomnika orygi- 
nalnytekst listu. w którym Bene- 
dykt YN zwraca się do sułtana tu- 
reckiego z prośbą o zaprzestanie 
przesiadowania Onnian. 
Chór po rnOOlitwle papieża spie- 
wał Ave Maryja, a solistą tJjl uko- 
chany przez Ormian - Charles 
Aznavour. _ PAP 


. 


Zagranica 


Ratują rozejm 


.. 
... .. - . .. 
...,.. . 
.. ,. '-. 
 .
 fi: · 
' 'rJ '' · ..... 
., ł ,,_\ . 
-- , 


Szimon Peres i Jaser Arafat na lotnisku w Rafah, przełamali 
Impas. 


Przywódca Palestyńczykow Jaser 
Arafat I szef Izraelskiej dyploma- 
cji Szlmon Peres uzgodnili poro- 
zumienie dotyczące trwałego ro- 
zejmu Izraelsko-palestyńskiego - 
poinformowano po ponad godzin- 
nej rozmowie obu połityków. 
PoroLUmienie rozslerLa warun- 
ki roLCjmu zaaprobowanego przez 
obie strony 18 wfleśnia pod naci- 


skiem ministra spraw zagranicz- 
nych Niemiec Joschki Fischera. 
Peres i Arafat zgodzili się też na 
wznowienie rolmow w kwestiach 
beLpiecLeństwa i zapowiedzieli, że 
spotkają się ponownie "w ciągu 
okolo tygodnia". 
Obaj politycy rozmawiali w sro- 
dę mno na lotnisku w Rafah pod 
Gazą. _ PAP 


"Niezbędne żniwa" zakończone 


I .  ' 
, 


I 
.' \ 


I
- 

 
"" r.- 
...

 
.
 
.. 


"',. . 

 

- - 
,  

- '-t 
 ......... "f 
I 


.I 


- 


i. 


, - '- 
.,
\
, 


'''1 


, 


...... -- 


'- 


I.  
ł 


..' 
Greccy lołnlerze sił NATO sprawdzają broń odebraną od 
albańskich rebellantow w bazie w młejscowoscl Krlvolak. 


Wczoraj, w ostatnim dniu 
operacji .Niezbędne żniwa". 
żołnierze NATO demontowali 
ostatnie sztuki broni oddane 
przez albańskich rebeliantów i 
szykowali się do opuszczenia 
Macedonii. 
Ostatnia partia z ponad 3.300 


sztuk broni przekazanej 
dobrowolnie przez albańskich 
rebeliantow zostanie wkrotce 
wysłana do sąsiedniej Grecji, 
gdzie zostanre przetopiona w 
walcowm stali. 
Oddziały NATO dzis rozpoczną 
wycofywanie z Macedonii _ PAP 


Krótko 


. 
.- 


Prezydent Ukrainy Leonid 
Kuczma z zado'łlOleniem przy- 
jął wyniki wyborow parlamen- 
tarnych w Polsce i zwycięstwo 
koalicji SLD-UP. - Nie mam 
wątpliwoSCl, że z nowym rzą- 
dem polskim będziemy współ- 
pracować jeszcze szerzej 
i owocniej - powiedział we 
wtorek Kuczma na konferenCJi 
prasowej w KiJowie. 
Unii Europejskiej starczy 
srodków na przyjęcie do 10 
nowych członków w 2004 ro- 
ku. w tym Polski. bez zmiany 
obecnych planów budzeto 
wych UE obowiązujących do 
końca 2006 roku - zapewniła 
komisarz UE ds. budżetu Mi- 
chaele Schreyer. 
Najwcześniej w niedzielę 30 
wrzesnia dojdzie do podniesie- 
nia wraku "Kurska" z dna Mo- 
rza Barensta - powiadomił 
w środę zastępca dowodcy ro- 
syjskiej marynarki wojennej, 
wiceadmirał Michaił Barskow. 
Rychle czlonkostwo Rosji 
w NATO jest prawdopodobne - 
uważa przewodniczący komisji 
spraw zagranicznych niemiec- 
kiego parlamentu Hans-Ulrich 
Klose z SPD. 
Jedenaścioro dzieci zginę/o, 
a siedmioro zostało poważnie 
rannych w środę wyniku zawa- 
lenia się szkoly w nigeryjskim 
miescie Kano - podała miej- 
scowa policja. 
Jedna osoba zgłnęła, a 16 zo- 
stało rannych w srodę w nad- 
morskim rosyjskim kurorcie 
Soczi w wyniku silnej trą
 
wodnej. która powstała na po.- 
wierzchm Morza Czarnego 
i spadła na miasto. _ OPR. JAN 


:f 


NATO czeka 
na dowody 


Stany Zjednoczone nie przed- 
stawiły wczoraj dowodów, te 
ataki 11 września były stero- 
wane z zagranicy ani nie po- 
prosiły sojuszników o odweto- 
wą akcję zbrojną pod flagą 
Sojuszu. Poinformował o tym 
dLiennikarzy minister obrony 
narodowej BronIsław Komorow- 
ski w przerwie niellJrmdlnej na- 
rddy ministrów obrony N'\TO 
.... Brukseli. Wczesniej oczeki- 
wano, że ministrowie wykorlY- 
stają okazję, żeby ogłosic, że so- 
jusznicy wyzbyli się wątpliwosci 
co do zewnętrznego autorstwa 
zamachow OznacLałob} to wej- 
scie w życie deqlji Rddy NATO 
z 12 wrLesnia, że - jesli lama- 
chy były sterowane z Lewnętrz - 
sojmznicy uznaj4 dtdki 'na USA 
za .Itaki nd nich wszystkich. 
ZdStęPUjący swojego s/efd 
Dondlda RumsłClda wicemini- 
ster obrony LISA Paul Wolfowitz 
potwierdLił, że sIady prowadzą 
do Osamy bin Lddena. ale - jak 
twierdzi jeden z NATO-wskich 
dyplomatow - Amerykanie naj- 
wyrawiej nie dysponująjesLCle 
Lelazn} mi dowodami, że bin 
Laden osobiście wydał rozkaz. 
Komoro....ski podkreslił, że 
Wolfowitz Ldpowiedział zwraca- 
nie się do sojusznikowo kon- 


. 


J 


, 


.....  


A 


ł 


, 


" 


Dowodca sił NATO w Europie gen. Joseph Rałston (z prawej) 
rozmawia z Paulem Wolfowitzem w Brukseli. 


kretną pomoc w operacji ant y- 
terrorystycLnej "w trybie indywi- 
dualnym". Oznacza to, że w tej 


ch....ili nie oClekują operacji So- 
juszu jako całości - ocenił Ko- 
morowski. _ PAP 


Walki w Afganistanie 


Wojska Talibanu, kontrolującego 80-90 pro- 
cent obszaru Afganistanu, walczą z silami 
zbrojnymi opozycji zarówno na pólnocy jak I na 
południowym zachodzie kraju - wynika z śro- 
dowych doniesień agencyjnych. 
Do naj poważniejszych starc dochodzi w pro- 
wincji Bdłch, gdzie talibowie atakowani są od kil- 
ku dni przez siły opozycyjnego dowódcy, z pocho- 
dLenia Uzbeka, gc.nerdłd Abdula RasLida Dostu- 
rna. Taliban walcLY tu o odzyskanie kontroli nad 

trategicznym okręgiem 7dri, położonym na lhie- 
gu glownych arterii komunikacyjnych regionu. 
Opdnowdnie Zari otwiera opo/ycji drogę do zdo- 
bycia głownego midsta połnocnego Afganistdnu - 
Mazar-i-SLanf Stdnowiło ono niegdys g10wną kwa- 
terę Dostumd, Lv.dnego w latach wojny afganskiej 
F mirem Połnocy. 
l}mczasem talibowie poinlormowdli, Le gen. 
\bdul R.1szid Dostum zo
tdł ranny, d dgencja RIA 
Nowosti. powołując się na 
Lfódła lblilone do lide- 
ra Partii Islamskiej r\fganistdnu Gulhuddina Bck- 


mat jara, podała, że gen. Dostum zginął w wal- 
kach w pobliżu miasta MaLar-i- Szarif 
Niezalelnie od walk na połnocy krdju, armia 
Talibanu prowadzi takle ofensywę przeciwko opo- 
l}'cyjnym 
iłom w rejonie grdnicy z Iranem, na po- 
łudniowym zachodzie kraju, głównie na terenie 
prowincji Badżis. _ PAP 


Tłuffiy' Afgańczyków. uczestniczących w stolicy Afga- 
nistanu Kabulu w antyamerykanskiej demonstracji. 
spaliły opuszczony budynek dawnej ambasady Sta- 
OON Zjednoczonych. Katarska telewizja podała, ze 
podpalenia dokonali demonstranci występujący 
w obronie Osaffiy' bin Ladena. Jak podała agencja 
France Presse. w kabulskim protescie przeciwko 
Stanom Zjednoczonym uczestniczyło wiele tysięcy 
ludzI. Tłum przemaszercmaI przez centrum miasta, 
wznosząc hasła, wymierzone zarowno przeciwko 
USA. jak i żyjącemu od 1973 r. na wygnaniu w Rzy- 
mie I¥emu królOM Afganistanu ZahircNJi Szah 
 
 
- . 
DrażnIące u_... . 
I/IIlnw
 swodt- "" 
WywOłujące 1'1ecmM. " 
 ' . - 71 
Pocherze 
;dbJ ..- 
'*Yt bly! 
AlB. ułfwJ 
Toksyny oddechowy 

 
_u
 
Działłłjące lIsitodł- płuc. 
 
na płuca probJemy . 
., lłr
 
Oriobjąao.. .- .... 
ł układ nerwowy Md/rJ$Q, ctpIw*J. 
' 
, -. LłIiIII\ oslMMe/WI 
 
I -.I/IIY F VX 
łlł......",. __. ł-ft..... 


Broń biologiczna 


et 


SI/IIertelne 

 
lItykJe ślmMe"'e 
O 

 


Skutki 
C'Jt. Us1trx1/e1lM 
'łig lewtlfłllne 
, WdWlljlllme. 9O'f'iil. 
dIłqa pI/JCIIII 
.1J!. Gor4uła. deAruI1. 

 ł-fłIIe11ll1l 
aall, drgawkJ 
O rJIoW. b/eguniI, 
'r(Ii/fI porIle,""'" 
0C1dec1lcM)dl 


Wilgłik 
Dflkfe,.. 


Ebola 
IWI/S 


Paleczka 
'adu kiełb. 
I la 


o :: 

a 

 ..1atiI 


'" 


sIlną wysypką I 
oką gOfąC7ką - może prze- 
radLIC się w swiatową epidemię, 
Po progrdmie m	
			

/iv5521-2001-226-0013.djvu

			7 


I 


11)(:1 \'1.,,111.1.1 
11 1111 ;c 
St n, " 
od dawna pro' . j' 


1 1 (1\. '1 If' 


: I' 


s s 


reengloW 


.. 


Nie tylko USA 


I 


Od początku zeszłego roku ba- 
dania nad antygrawitacją pro- 
wadzą uczeni i inzynierowle 
z wydzielonej grulJj brytyjskie- 
go konsorcjum BAe Systems. 
pracującej na potrzeby wojska. 
Projekt nazywa Się "Green- 
glow.. O jego wynikach nic 
konkretnego na razie nie wia- 
domo. 
Sensacją wydały się za to wy- 
niki eksperymentu przeprowa- 
dzonego w ostatnich dniach 
stycznia zeszłego roku w Uni- 
wersytecie Stanowym Maran- 
hao w Brazylii. Skonstruowane 
przez zespół Frana de Aquino 
urządzenie, nazwane .Sys- 
tem-G", zredukowało jakoby 
o 75 procent własny cięzar. Co 
ciekawe, doświadczenie prze- 
prowadzono w temperaturze 
pokojowej. Trzy dni po teście. 
De Aquino opublikował szcze- 
gołowe wyniki swych badań 
w artykule .GrawitaCja I elek- 
tromagnetyzm: korelacje 
i wielkie jednoczenie.. Według 
De Aquino .wzajemne relacje 
pomiędzy masą wytwarzaną 
przez przyciąganie ziemskie 
a masą tworzoną przez siłę 
bezwladnosci mogą przyczynić 
Się do kontrolowania grawita- 
cji i w efekcie konstrukcji no- 
wej generacji statków ko- 
smicznych i pojazdów latają- 
cych w atmosferze". 
Na stronie Internetowej ekspe- 
rymentu, pełnej skomplikowa- 
nych wzorów i szczegołowych 
opisów doświadczenia. można 
znaleźć także prOJekty antygra- 
witacyjnych statkow powietrz- 
nych wymyslonych przez De 
Aquino. _ AS 


I 
I 


Przezroczyste 
konfesjonały w Anglii 


, 


ci,le IllIil".j' 
ily;-I'IC,JII( 
,( '(III
 


l!f 


-"') 


"Latające talerze" 
zbudowano na Ziemi? 


Do tych sensacyjnych wnlo- 
skow Nick Cook, uznawany 
za jednego z najlepszych 
w USA dziennikarzy specjali- 
zujących się w tematyce 
związanej z obronnością - 
doszedł po dziesięciu latach 
badań hipotez I dowodów. 
Wszystkie swoje ustalenia za- 
warł w książce "The Bunt for 
Zero Point" (Polowanie na 
punkt zero), która właśnie uka- 
zała się drukiem w Ameryce. 
Cook wierzy, że badania nad 
antygrawitacją wojsko amery- 
kańskie rozpoczęło w latach 
50. starając się opracować 
technologię "eIektrograwita- 
cji", która pozwałałaby na 
wznoszenie i napędzanie stat- 
kow powietrznych bez skrzydeł, 
śmigieł czy odrzutu. 
Cook twierdzi, że choć nie 
zdobył na to pewnych dowo- 
dów, jakieś pojazdy tak napę- 
dzane istnieją, testowano je 
w powietr LU i gdlieś na pewno 
są przechowywane naukowe 
dane takich badań. Dodaje 
w rozmowie z agencją Reutera, 
że Amerykanie na pewno ni- 
gdy nie zwolnili w rozwijaniu 
tej częsci nauki. 
W ksią7ce dziennikarL pi- 
sze także o wcześniejs/ych ba- 
daniach ndd dntygr dwitacją 
prowadlOnych przeL uczonych 
Hitlera. Podaje prawdopodob- 
ne miejsca usytuowania labo- 
ratoriów niemieckich. Główne 
L1okalizo....ane było na obslarze 
d/i
iejslej Polski, na zachod- 
nich terenach naszego kraju. 
Cook ma dowody, że laborato- 
ria lużywały wtedy ogromne 
ilości energii elektrycLnej, kto- 
ra słulyłd do pueprowad/anid 
eksperymentów z elektrograwi- 


Kosciól katolicki w Anglii i Wa- 
hi postanowił wymienić 
w świątyniach tradYcyjne 
drewniane konfesjonały na no- 
woczesne, dźwiękoszczelne 
ale całkowicie przezroczYste 
budki ze szkła i plastiku. Ma to 
przeclwdziałac ewentualnemu 
molestowaniu seksualnemu 
młodzieży przez kslęzy. 
KontrowersYjna decyzja zapa- 
dła po serii skandali, w ktore 
zamieszani ttyli kapłani katolIC- 
cy. Al 21 z 5600 katolickich 
księży w Anglii i Walii było w la- 
tach 1995-1999 oskarzonych 
o molestowanie dzieci i mło- 
dziezy 
Edykt odnoszący się do szkla 
nych konfesjonałow ma zostac 
przede wszystkim zastosowa- 
ny w nowo budowanych ŚWią- 


tacją. Autor twierdzi, że wyniki 
tych testów i same urządzenia 
niemieckie zostały zajęte po 
wojnie przez alidntów i zostały 
naj prawdopodobniej w sekre- 
cie wywiezione do USA. Doda- 
je, że będąc szanowanym eks- 
pertem i konsultantem lotni- 
czym zdaje sobie sprawę, że 
publikując informacje, które 
do tej pory wiązane były raczej 
z UFO i science fiction - nara- 
ża na szwank swą reputację. 
Jeśli takie badania w Sta- 
nach Zjednoczonych są fak- 
tycznie prowadzone, musiałyby 
one być jednym z tzw. ..czar- 
nych projektów", na finansowa- 
nie których trafiają pieniądze 
poza publicznie ogłaszanymi 
programami. Trudno znalezć 
na to dowody, gdyż nawet pra- 
cownicy wykonujący części do 
tajnych urządzen nie mają po- 
jęcia nad czym pracują. 
Już w 1947 roku po kata- 
strofie w RosweIl, która zapo- 
czątkowała "ufomanię" na ca- 
łym świecie, siły powietrzne ra- 
portowały o możliwości 
budowy przez USA dyskpodob- 
nych obiektów, które mogą 
wznosić się na wielkie wysoko- 
ści bez napędu odrzutowego. 
W Jatach 50. o elektrogr dwita- 
cji pisała kilkakrotnie pra
a 
amerykanska. Autorami arty- 
kułów byli współpracownicy 
sektora obronnego USA. Cook 
podaje przykład informacji 
o pracach nad niewidzialnym 
bombowcem Stealth, które 
prleciekały do prasy w połowie 
lat 70. i były natychmiast nego- 
wane przez wojskowych. Do 
CLasu, gdy w pod koniec lat 80. 
samoloty Stedlth weszJy do 
słuiby operacyjnej. 


tyniach, ale jak twierdzi agen- 
Cja Reutera, powołując się na 
rzecznika angielskiego Kościo- 
ła Katolickiego - w starych ko- 
ściołach konfesjonały będą 
także sukcesywnie modyfiko- 
wane. 
Biskupi chcą także ZOboWlą- 
zac wszystkich, wierzących do 
otaczania opieką dziecI 
w sWlątyniach. Specjalni doro- 
śli koordynatorzy mają obo- 
wiązkowo brac udział we 
wszelkich obrzędach, lekcjach 
religii i zajęciach z ud
ałem 
dzieci. 
Ostateczny raport o przedsię- 
wzl
h środkach przeciwdzia 
łających grzesznym praktykom 
w kościołach ma byc dyskuto- 
wany przez biskupów na nara- 
dzie w listopadzie. . AS 


I 


Mniej tajemnicza jest Ame- 
rykańska Agencja Kosmiczna 
NASA, która już w zeszłym ro- 
ku przyznała, że finansuje pra- 
ce nad skonstruowaniem urzą- 
d7enia wytwarzającego tzw. 
..osłonę antygrawitacyjną". Mi- 
mo burzy, która wybuchła na 
temat sensowności wydawania 
pieniędzy na doświadclenia te- 
go typu, NASA nadal zapew- 
nia, że hęd7ie je kontynuować. 
Nawet małe, sztuczne zreduko- 
wanie siły ciążenia, na pr7Y- 
kład startującego promu ko- 
smicznego, może zaowocować 
olbrzymimi oSLczędnościami 
finansowymi. 


ADAM SYNOWIEC 


Wró!ka przewidziała 
wielką wygraną 
na loterii 


Pracownik jednej z fabryk 
w Sydney wygrał na loterii 9 
milionów dolarów. 25 lat temu 
wywróżono mu tę wygraną. 
49-letm szczęsliwiec twierdzi, 
że od dawna oczekiwał 
uśmiechu fortuny. Mężczyzna 
chcący pozostać anonimo- 
wym wierzył, że karciana prze- 
powiednia kiedyś musi się 
sprawdzić. 
Gazeta "The Australian" nie 
napisała jednak, czy urado- 
wanemu własciclelowi fortu- 
ny wywróżono także wczesniej 
sumę, jaką uda mu się wy- 
grac. _ AS 


- 


---... 


, 


www.naszemlasto.pl 


strona 


27 wrzpśnia 2001 


inny świat 


NASA i anty-G 


W sierpniu 1996 roku wyniki 
swego eksperymentu ogłosU 
w magazynie naukowym ..Phy- 
slca-D" rosyjski uczony dr Jew- 
głenlj Podkletnow. Od 1992 ro- 
ku pracował on wraz z fińskimi 
naukowcami nad zjawiskiem 
antygrawItacji na politechnice 
w Tampere. 
PodkletncM' oo.vieścił, że udało mu 
się zreduko.vać od 0,5-2 procent 
cięzar obiektów umieszczonych 
w jego urządzeniu antygrawitacyj- 
f¥Tl. W 1999 roku NASA przeka- 
zało 600 t)sięcy dolar(M' finnie Su- 
perconductive Col11JOnents Inc. 
z Columbus, w celu skonstrucma- 
nia działającej maszyny do wytwa- 
rzania .oołOl1f graWTtacfjnej". 
Grant z NASA pooIuży do sfinanso- 
wania drugiej już fazy doświadczeń 
nad antygrawitacją. Firma z Co- 
lurrtJus na stałe yą:ó!pracuje z dr. 
Podkletnowem, który uważa, że 
y,ydajność jego eksperymentalnej 
maszyny antygrawitacyjnej uda się 
w najbliższej przysz/OOd zwiększ>t 
co najmniej do 4 procent. _ AS 


Na stronie Internetowej eksperymentu 
Frana De Aqulno 
(http://jnaudln.free.frjsystemg), moma 
znaleźć projekty antygrawItacyjnych 
statków powietrznych, 


Komiksy pełne przepowiedni 
v
, " 


Wydany w zeszłym miesiącu. 
przez amerykańskie 
ic- 
tv.o Sj:arta. komiks ..ShadoN Re- 
avers" w obrazkach pokazuje 
atak na Manhattan. Podpis pod 
jedną ze stron głosi, że "Nowy 
Jork będzie pierwszym maastem, 
które upadnie". Na innej stronie 
zreprodukaNano listę zdjęć naj- 
bardziej poszukiwanych przez 
FBI osób. Jedna z fotografii 
przedstcrMa Osarnę btn Ladena. 
Szczeg)Iy tabuly 25-stronlCl:M€- 
gJ komiksu zadziwiająco dokład- 
nie pasują do v.wadkÓN w 01<.0- 
licach wrC. Tylko data się nie 
zgadza: 22 sierpnia 2004 roku. 
Komiks ukazał się w sprzedaży 
22 sierpl1la leg> roku. 
Inny z komiksó.vYwj{Janych przez 
Wizard Entertainment Group 
z Nowego Jorku pokazuje kulę 
ziemską odwróconą w stronę 
oglądającego tak. że na pierw- 
szym planie widać Afganistan 
I Pakistan. Tytuł obrazkowej hi- 
storii ł:nmiat "Koniec zaczął się 
tutaj". ZbieżJ'& do obecnej sy- 
tt.Jaqi I¥a tak zastal'1Cl'Maff:a. re 
o komiksie za;tało JX)tnfDrf1"Qł.& 
ne FBI. . 
Pat McCallum, autor fabuły tej 
opa,vieści obr'az\t.oł.€J, y,yraźllle 
odnoszącej się do nledawnego 

ataku, twierdzi, 
re napisał ją dY.e lata temu. Wy- 
l11f.>Iił hIstoryJkę w oparau o tak- 
t}crne zagrożenie terroryzmem. 
Brian Hillier, >Mascicieł innej ofl- 


\. 


\ 
i<
 


ł 
1t

 
"' ,\
  


ł, 
I 


DPi wydawniczej zajmującej się 
komiksami poMedział dziennilq). 
wi J<.nigtTt Ridder", że cykl "Przy- 
gOOy Supermana"lÓM1ie dobrze 
też może się odnosić do tragedii 
w NcMym Jorku. Su
rmal'1Ol;Cl 
seria" Cały świat Ggamięty y,uj- 
ną" (która zaczęła Ł¥ wydawa- 
na od lipca tego roku) opisuje 
mszczenie bliźniaczych budyn- 
kÓN "Lex Corp. "stOjącyd1 wfjk- 
t)]
 mieście .Metrqx)lis". Hil- 
lier ł11OłJi, że def
 histo- 
ne o terrorze i końcu świata nie 
są głównym nurtem współcze- 
snego komiksu. Ale oczywiście 
.Shadow Reavers" sam kupił. 
Tak )ak i setki innych osób. _ AS
		

/iv5521-2001-226-0014.djvu

			1 4 27 wn.jnla 2001  . 


r:I  


... 


Nasz konkurs "Dziewczyna na lato" dobiegł końca. Cieszył się wielkim 
zainteresowaniem. Dlatego zdecydowaliśmy się ogłosić nową edycję. 
Tym razem szukamy "Dziewczyny na jesień 2001". Zasady konkursu są 
takie same jak w lecie - prosimy wszystkie zainteresowane o przysyłanie 
swoich fotografii wraz z danymi osobo'łłYmi i zgodą na publikację 
zdjęć w prasie. 
Dzisiaj prezentujemy pierwszą grupę dziewcząt stających do rywalizacji 
o tytuł "Dziewczyna na okładkę" w jesiennej edycji naszego konkursu. 
Zdjęcia 'łłYkonał współpracujący z redakcją znany fotografik Norbert 
Niesiony. Za udostępnienie ogrodu, gdzie robiliśmy zdjęcia, dziękujemy 
katowickiej restauracji "Chopin". _ SM 


Zdjęcia finalistek konkursu Dziewczyna na lato mogą Państwo oglądać w Internecie 
. http:/katowlce.naszemlasto.pVdzlewczyna_na_okladke 
Głos mazna Jednak oddac wyłącznie drogą pocztową. 


I 
..,.nll.I''- 


---- 


..... 


I 


to 


"- 
Katarzyna Sobierajska z Knurowa 
Ma ogromne doświadczenie w rożnego rodzaju konkursach piękności i pokazach 
mody. W 1996 r. została Miss SIąska i była finalistką konkursu Miss Polski. Wspo- 
mina ostrą konkurencję i nie do końca czystą grę. Następnie zaproszono ją do kon 
kursu Miss Wakacji w Ustroniu, pracowała w agencjach modelek. Uważa. że był to 
czas pełen intrygujących doświadczeń. Ukochaną geografię ukończyła w Uniwersy- 
tecie S/ąskim, chce być naucZYCIelką. W wieku 10-11 lat należała do kółka tanecz- 
nego. Trenowała również karate. Teraz chętnie jeździ na rowerze, uwielbia psy. Ma- 
rzy o zagraniu w filmie. 


Marzena Pudlik 
z Piekar Śląskich 


Zdjęcie wysłane do naszej 
redakcji zostało wybrane 
z portfolio. Marzena chciała- 
by być fotomodelką, wiąże 
z tym swoją przyszłość. 
Obecnie uczy się w dwulet- 
nim studium kosmetycznym. 
Chętnie zajmuje się dziećmi, 
jako wychowawczyni jeździ 
na kolonie i zimowiska. Fa- 
scynuje ją kultura cygańska. 
Godzinami może tańczyć 
przy muzyce latynoamery- 
kanskiej. Marzena ma wiele 
przyjaciółek, a jedną z nich 
jest 18-letnia siostra, Domi- 
nika. Kocha zwierzęta; ma 
sucZkę wyżła niemieckiego, 
która wabi się Hera. Marze- 
na często projektuje i szyje 
ubrania i to nie tylko dla sa- 
mej siebie. _   


. 


.----.. 


T--Y- 


- 


--y- 


- 


, 


, 


, ") 
, 
" \. 
, 
, 

 ..... 
. 


\ 


I, 


, 
" 
, 
I , 
I I , 
I , I 
l _ 
I # , , 
' I I I 
, I 
J , I 
I I 


Agnieszka Adamczuk z Radlina 
Agnieszka studiuje finanse w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Językow 
Obcych w Katowicach. Na razie jest na studiach licencjackich. W przyszłości chcia- 
łaby pracować w renomowanej firmie. Pociąga ją również świat mody, ale nie wie 
dokładnie, jakie są wymagania proJektantow. Brała już udział w pokazie w bytom- 
skiej Plejadzie - tam zrobiono zdjęcie wysłane, za namową chłopaka, do "Trybuny 
Sląskiej". Agnieszka nie dostała się na germanistykę, ale niemiecki, obok teatru, 
Jest nadal jej głowną pasją. lubi czytać, ostatnio przeczytała "Sfinksa" Grahama 
Mastertona._ 


( , 
I 
, 


Agnieszka Chrząszcz z Bytomia 
Do vvysłania fotografii do redakcji sceptyczną Agnieszkę nakło- 
niła mama. Gdyby nie opinie innych osób nie uwierzyłaby w sie- 
bie. Zdjęcie wykonał profesjonalny fotografik. Dwa lata temu 
Agnieszka brała udział w pokazie mody towarzyszącym wysta- 
wie kwiatów. Prezentowała odzież sportową oraz kolekcję je- 
sień-zima. Uczy się w technikum meblarskim w Bytomiu. Kocha 
taniec i pływanie. Uprawia również... kulturystykę. Ogląda dużo 
filmów, najchętniej komedie i filmy akcji. Jednym z jej ulubio- 
nych aktorów jest czarnoskóry komik i raper Will Smith. _ 


..... 


Natalia Loch 
z Zabrza-Grzybowic 


. 
.. 
. .. 
. 


, 


Po raz pJerw.5Z)' bierze udział 
w sesji fotograficznej, choć 
lZJWSze bjło to jej marzeniem. 
Natalia jest bardzo samokry- 
tyczna, ale rady koleżanek 
zrobiły swoJe. Ukonczyła 
Technikum Przemysłu Spo- 
żywczego, teraz uczy się 
w dwuletnim studium kosme- 
tycznym. Jak sama mÓWI, 
wierzy w marzenia i dlatego 
chciałaby pracowac Jako cha- 
rakteryzatorka w teatrze lub 
filmie. Interesuje Się plastyką, 
a szczegolnie rysunkiem, kto- 
ry sama uprawia. Jej ulubio- 
ne techniki to ołówek I węgieł. 
W szkole srednlej uprawiała 
sport. W zawodach wOje- 
wodzkich w Bielsku-BiałeJ za- 
jęła drugIe mIejsce w bIegu 
na orientaCJę. _ 


, .-", 
, . 


. 
. . 
. .. 
. ...:. 
I '..... 
#.: . 


, 


. 

 


'" 


'- 
, 


" 


-.-  
-+ 


111 
.::Jt. 
ClI 
Qj 
E 
II) 


Justyna Sikora z Katowic 


... 
- 
c 
ii: 
;.:, 
- 
III 
.::Jt. 

 


Jej zywiołem jest taniec, szczególnie latynoamerykański. Kiedyś chodziła do szkoły tańca, dziś 
bawi się w domu przy ulubionej muzyce, a lubi 
tko, z wyjątkiem discopolo. Potrafi zatań- 
czyc nawet przy muzyce Red Hot Chili Peppers. Skończyła technikum odzieżowe i projektuje 
stroje dla samej siebIe, Przez trzy lata pracowała jako hostessa, do dZls wie wszystko o sprzę- 
cIe AGO. Teraz Sluka nowej pracy. Zdjęcie na konkurs vvysłała pierwszy raz, namawIał ją chło- 
pak i czteroletnia siostra. ChodZI na solarium i przez cały rok imponuje opalenizną. _ 


d. 


27 wn.inla 2001 1 5  


"'- 


Luiza Setta z Rybnika-Grabowni 


J 


Nie jest zadowolona ze zdjęcia, które trafiło do naszej redak- 
cji. Mama je wysłała, nic córce nie mówiąc, Teraz luiza nie 
żałuje; mówi, że i tak by się zgodziła. Pracowała w salonie Ci- 
troena, po szkole średniej chodziła do studium architektury. 
Teraz marzy o zawodzie dekoratorki wnętrz. Jej ulubione kie- 
runki w malarstwie to kubizm i abstrakcja. Nie ogranicza się 
do oglądania - sama też maluje. W wolnych chwilach śpiewa 
wraz z Lenny Kravitzem, słucha muzyki klasycznej. Jeździ na 
rowerze i biega. lubi się bawić, choć nie na dyskotece. Satys- 
fakcję sprawia jej zrobienie czegoś ładnego z niczego. _ 


Żaneta Manikowska z Bytomia 
Wakacje w Grecji, gdzie zrobiono zdjęcie wysłane potem do "Trybuny 
Śląskiej", wspomina bardzo dobrze, choć upał dawał się we znaki. Do 
spróbowania sił w konkursie nakłoniła ją koleżanka. Żaneta uczy się 
w zawodowym liceum odzieżowym. W przyszłości chciałaby pracować 
w sklepie z ubraniami, choć lubi i potrafi też projektować modę. Ze 
śmiechem opowiada, że w domu szyje to, czego nie wolno w szkole. 
Zna i ogląda telewizyjny program "Video Fashion". W szkole jest mo- 
delką i w czasie obrony prac dyplomowych prezentuje uszyte stroje. 
Przed nią nowa matura, której się trochę boi. _ 


Beata Wowra z Żor 
Uczy się w Górnośląskiej Wyższej 
Szkole Handlowej na kierunku 
turystyka. Z tym wiąże swoją 
przyszłość; zawsze lubiła zwie- 
dzać świat, poznawać nowe kra- 
je. W przyszłej pracy ma nadzie- 
ję spotykać ciekawych ludzi, od- 
krywać nowe miejsca. Obecnie 
pracuje w biurze w firmie budow- 
lanej. Pozowanie do zdjęć to d/a 
niej nic nowego. Była już na ca- 
stingach w Warszawie i Krako- 
wie. W konkursie na dZiewczynę 
Palmohve wygrała fiata bravo. 
Gdyby jeszcze miała okazję na 
udział w sesji fotograficznej, 
chętnie by się zgodziła. Do nas 
vvysłała przypadkowe zdjęcie zro- 
bione W ogródku. Najchętniej wy- 
poczywa przy muzyce. _ 


... 


. 


... 


H. 


..
		

/iv5521-2001-226-0015.djvu

			www.naszemlasto.pl 


strona 


21 wrz nla 2001 


muzyka 


W Opolu rozpoczyna się... 
Nowa era reggae 


W najblltszą niedzielę o godzinie 15 w amfiteatrze 
opolskim rozpocznie się koncert "Nowa Era 2001.: To 
będzie coś dla miłośników reggae - wystąpią bowiem 
najbardziej znane i lubiane zespoły polskie i kilka zagra- 
nicznych gwiazd. Będzie Dub Syndicate z ojczyzny reggae 
czyli Jamajki, Babilon Circus z Francji i Czeski Dub o Net. 
Publiczność rozbujają również m.in. Bakshish, Jafa Namu- 
el, Galago i Zgroza. 
Początek koncertu o godzinie 15. a bilety na tę niezwykłą, 
w dzisiejszych mutycznych czasach imprezę, kosztują tyl- 
ko 25 zł. . MAK 


Koncert charytatywny na Górze św. Anny 


Z Budką Suflera dla powodzian 


, 


! 
ł 
'" 
I 
t> 


Po zakończeniu koncertu doskonale 
bawiąca się publiczność nie chciała 
wypuścić muzyków ze sceny. 


, 


Około 50 tysięcy złotych ze- 
brano podczas Wielkiego Kon- 
certu Charytatywnego na 
Rzecz Powodzian, który 
\ w miniony piątek odbyl się 
w amfiteatrze na Górze 
św. Anny. Cały dochód 
z koncertu zostanie 
przeznaczort,' na sty- 
pendia dla studen- 
tów z rodzin, które 
wtym roku dotknęła 
pcMÓdŹ. Gwiazdą wie- 
czoru, ktorej dwie 10-płyto- 
we antologie wylicytowano 
'. łącznie za 900 zł
h, łJy- 
la Budka &Jf1era. Wamfi- 
teatrze słuchało i 
ąda- 
ło muzyków zespołu bli- 
sko 10 tysięcy osobo 
Partnerami medialnymi 
koncertu były ,Jrybuna 
Śląska" i "Gazeta Opol- 
ska". 
- To nie jest pełny do- 


chód, bowiem nie wszystkie dat- 
ki od sponsorów juz dotarły do 
nas - informuje Mirosław Pietru- 
cha, rzecznik prasov.y VtQje'MXty 
opolskiego, ktory był głównym 
pomysłodawcą i organizatorem 
koncertu. Wojewoda Adam Pę- 
zio! uważał, że koncert charyta- 
tywny, z którego dochod za;tanie 
przekazany na rzecz tegorocz- 
f¥:h powodzian, jest znakomitą 
formą odwdzięczenia się Opołan 
za pomoc, jaką otrzymali od ro- 
dakow z całego kraju po powodzi 
przed czterema laty. 
Muzycy Budki Suflera łJyli za. 
chwyceni miejscem, w którym 
przyszło im Wf.)tąpić. 
- Graliśmj w wielu amfiteatrach, 
ale w tak pięknym i fantastycz- 
nym miejscu jeszcze nigdy - mó- 
wił o amfiteatrze stojąt)1l1 u pod- 
noża pomnika na Górze fm. An- 
ny Krzysztof Cugiem. 
Na telefon} cIekamy od godLi- 
nyłl..MAK
		

/iv5521-2001-226-0016.djvu

			, 'll:Vbllllli 
SLĄSKA 


'""pamiętaj! 


Sprzedawca ma obowiązek 
dołączyć do produktu wszyst- 
kie informacje w języku pol- 
skim. 


Towar, ktory kupIlismy, powi- 
nien być odpowiednio zapa- 
kowany. Sm lało pytaj o pa- 
pierową torbę czy worek. 


Sprzedawca musi wydać kon- 
sumentowi dowód zakupu - 
paragon, rachunek, kWit ka- 
sowy. Bez paragonu możemy 
miec problemy z ewentualną 
reklamacją. 


Zanim kupisz ubranie 
sprawdź, czy na pewno pasuJe 
na ciebie. Sprzedawca nie 
musi prZYJąc z powrotem pro- 
duktu, ktory nie ma wad. Jeze- 
li kupujesz prezent, na przy- 
kład bluzkę, zapytaj sprzedaw- 
r:y, czy możesz ją ewentualnie 
wymienić na inną. 


Cena produktu nie moze ulec 
zmianie w drodze od półki 
sklepowej do kasy. 


Jeżeli sprzedawca lub usługo- 
dawca odmawia uznania re- 
klamacji, możemy zwrócić się 
o pomoc do Federacji Konsu- 
mentów. Jej przedstawiciel po- 
dejmie się mediacJI. Jezeli roz- 
mowy zawiodą, pomoże kon- 
sumentowi napisać pozew do 
sądu i tam będzie go repre- 
zentował. 


Zadatek I zaliczka 
Zaliczkę wręczoną przy liNiar- 
ciu umowy w przypadku wyko- 
nania usługi wlicza się w po- 
czet wynagrodzenia przysłu- 
gującego osobie wykonującej 
usługę. Jeżeli dochodzi do 
rozwiązania umowy (przede 
wszystkim z winy usługodaw- 
cy), konsument powinien 
otrzymać zwrot zaliczki. Zada- 
tek wręczony przy zawarciu 
umowy, jeżeli ta zostanie wy- 
konana, takze wlicza się 
w poczet wynagrodzenia. Je- 
zeli natomiast do wykonania 
urnowy nie dojdzie z przyczyn 
leżących po stronie konsu- 
menta, zadatek przepada na 
r
z rzemieslnika. Natomiast 
jezeli to wykonawca odstępu- 
je od wykonania umowy, ma 
obowiązek zwrócenia zadatku 
konsumentowi w podwojnej 
wysokości. Przy wręczaniu 
usługodawr:y pieniędzy upew- 
nijmy się, czy dostaniemy po- 
kwitowanie wpłaconego'za- 
datku, określmy, czy dokonu- 
Jemy wpłaty zaliczki czy 
zadatku, ustalmy wartość ca- 
łej transakcji, wyznaczmy ter- 
min wykonania umowy, 
określmy formę zwrotu uezeli 
dajemy usługodawcy zalicz- 
kę). _ OPRAC. BCZ 


Zabawa 
w hipermarkecie 
29 wrlesnia od 12.00 do 18.00 
w Pd
dŻU handlowym Tesco w Ty- 
chach trwac będą lab.1WY i kon- 
ku
y dla d/ieci. Imprezę pf7ygo- 
towano w lwiązku z promocj4 
ndjnOW\Lej k
i¥ki o prl}godach 
Iłarry'ego Pottera pl. ..I l.1rry Pot- 
ter i cura ognia
. _ BeZ 


ogłoszenia w internecie - www.gratka.pl 


ZAKUPY 


27 wrze ma 2001 


Ceny żywności w województwie 


Nazwa 
sklepu 


Produkty 


-.... 


Masło Ekstra 
200 g 
Margaryna 
zwykła 250 g 
Margaryna 
Rama 500 g 
Mleko 1L 
Łaciate 3,2% 
Smletana 
Szefa kuchni 
Ser biały 
półtłusty 
Ser żółty 
Gouda 1 kg 
Jajka 
10 IIztuk 
Herbata 
Brokebond  
@ 


.......  


BO torebek 


Cukier 
Mąka 
Poznańska 
:ł..... Kawa rozpusz. 

 200 g Nescafe 
_ Kawa parzona 
a. Jacobs 
Kronung 250g 
Cappucino 
Mocate 130g 
Czekolada 
Milka 


.: 


Chleb 
mieszany 
Kurczak 
świeży 1 kg 


- 


Pieczen 
wołowa zlk 1 kg 
Łopatka 
wieprzowa blk 
1 kg 
Szynka 
gotowana 
1 kg 
o. Parówki 
zwyczajne 1 kg 
- -- 
Piwo Tyskie 
Gronie 
butelkowe 


..... 
., 


Papierosy 
Sobieskie 


Olej 
- słonecznikowy 
- 
1 litr 
Ocet 
0,5 litra 


- 


!i Ił 
0__ 
i
 
fi1\; 
U:::": 
1,99 


0,72 


3,49 


2,06 


1,35 


8,65 


11,98 


2,99 


10,99 


2,10 
1,60 


15,90 
250 g 


8,49 


1,75 


2,29 


2,07 
600 g 


4,79 


13,99 


12,39 


15,95 


4,28 


3,79 


4,15 


0,89 


ca 
.... 
ca 
-- 
m 
. 
o 
.:.:: 
ca.!! 
=CD 
-- -- 
mm 
1,65 


0,89 


3,75 
550 g 


2,99 


1,35 


7,29 


14,59 


1,99 


10,99 


2,25 
1,35 


15,29 


7,59 


.2,19 


1,35 
650 g 


5,39 


12,40 


11,40 


16,99 


5,99 


1,99 


4,29 


3,99 


0,99 


CD 
U 
-- 
.... 
c o 
ca... 
CD ca 
c:J:':: 
1,49 


0,69 


3,69 
550 e: 


1,35 


6,95 


10,99 


2,49 


9,95 


2,09 
1,69 


15,29 


8,99 


2,19 


2,29 


1,59 
600 g 


5,19 


14,99 
b/k 


12,49 


21,49 


6,29 


1,95 


3,75 


3,45 


0,85 


ca 
> 
o 
c 
..>- 
CD.c 
CI. U 


 


1,77 


0,73 


3,75 


1,98 


1,33 


7,96 


12,99 


3,26 
30 sztuk 


10,25 


2,17 
1,35 


12,99 


7,99 


2,55 
150 " 


2,15 


1,57 
650 g 


5,99 


8,99 


13,29 


13,00 


5,99 


1,98 


4,05 


3,70 


1,05 


.:.:: 
-- 
-c 
ca.ca 
CD>- 
D: D: 
1,89 


0,65 


3,79 
550 e: . 


, 1,99 


1,35 


6,99 


11,90 


2,29 


9,99 


2,09 
1,11 


14,99 


7,99 


2,49 


1,99 


0,85 
60011: 


5,99 


7,95 


12,45 


17,90 


4,90 


1,95 


4,45 


3,89 


0,85 


Co» 
CD 
:a-i 
.c c 
Co» en 

c1 


1,59 


1,04 


3,78 


2,09 


1,35 


7,69 


9,99 


1,79 


9,99 


2,08 
0,94 


14,99 


7,38 


2,35 


1,88 


0,98 
600 g 


5,29 


12,99 


12,94 


17,99 


6,99 


1,94 


3,73 


2,58 


0,88 


o >t, 
u .c 
!
 


. 


1,24 


0,75 


3,79 
550 g 


2,00 


1,33 


6,89 


9,79 
Edamski 


4,99 
30 sztuk 


10,49 


2,09 
1,09 


12,99 


8,48 


2,39 


2,18 


0,99 
600 e: 


5,49 


10,99 


1l,99 


10,99 


5,99 


1,96 


4,29 


2,48 


0,89 


CI. 
CD 
:s2 
en 
i 
;; 
CD 
-Ci) 
O 


I:: 
-- 
N 

 
a:I 


2,60 


1,30 


4,40 


2,40 


2,90 


2,50 
2,00 


2,80 


2,40 


1,80 
600 g 


21,00 


6,80 


4,30 


5,00 


1,20
		

/iv5521-2001-226-0017.djvu

			strona 


27 wrzesnia 2001  

 

 


c{?
 


pogotowie 
ratunkowe 


st'a
 pożarna 


policja 


straż miejska 


986 


pogotowie gazowe 992- 


całodobowa pomoc 
drogowa 


954 


łnformacje: 
ogólna 


911 


o numerach 
miejscowych 


913 


o numerach 
zamiejscowych 


912 


Pomarańczowa Unia 
080011-07-57 
(dla rodziców pijących 
nastolatkow. 
w godz. 7.00-15.00. 
połączenie bezpłatne) 


Niebieska Linia 
080012-00-02 (dła ofiar 
przemocy w rodzinie, 
w godz. 10.00-22.00. 
połączenie bezpłatne) 


Centrum 4, tel. 222-36-29); 
MYSZKÓW: ul. Piłsudskiego 66; 
OLESNO: ul. Wolnosci 1; 
OŚWIĘCIM: Rynek Główny 11; 
PAJĘCZNO: ul. Kościuszki 71; 
PIEKARY SLĄSKIE: dyżur stały: 
ul. Wyszynskiego 17; PSZCZY- 
NA: ul. Bogedaina 41; PYSKO- 
WICE: ul. W Polskiego 25; RACI- 
BÓRZ: ul. Op.lwska 33: RUDA 
ŚLĄSKA: Godula ul. Joanny 20; 
RYBNIK: dyżur stały: ul. Raci- 
borska 3 (tel. 422-35-37); RY- 
DUŁTOWY: Pszów ul. Skwary 44; 
SIEMIANOWICE SLĄSKIE: ul. 
M. Dąbrowskiej 2; SKOCZÓW: 
ul. Stalmacha 2; SOSNOWIEC: 
dyżury stałe: ul. Clarna 3 (tel. 
266-65-83, pogotowie), ul. 1\.0- 
ścielna 40 (tel. 266-49-69); 
SWIĘTOCHŁOWICE: Piasniki ul. 
.ratrzanska 4; TARNOWSKIE GÓ- 
RY: dyżur stały: Rynek 5; TYCHY: 
ul Kościuszki 52; USTROŃ: os. 
Manhatan; WISŁA: pl. lIoffa 10; 
WODZISŁAW ŚLĄSKI: dyżur sta- 
Iy: ul. 26 Marca 18; ZABRZE: ul. 
Wallek Walewskiego 25, do godz. 
22: Rokitnica ul. Andersa 18; 
ZAWIERCłE: ul. Reymonta 2; 
tORY: ul. Dolne Przemieście; 
tYWIEC: ul. SienkiewicLa 35; ,  

R

 


 

 
<:) 
 


999 
998 


997 


Informator W'MV.naszemiasto.pl 


serca - Gornosląski Osrodek 
Kardiologii w GCM tel. 252-60- 
92; dytury endokrynologiczne, 
diabetologiczne - tel. 207-16- 
95, pediatryczne tel. 207-19- 
50, chirurgia dziecięca - tel. 
207-18-15, intensywna terapia 
dziecięca - tel. 207-17-90, to- 
mografia komuterowa - tel. 
207-19-20. ambulatorium chi- 
rurgiczne. pomoc doraźna 
tel. 257-63-73; 
KŁOBUCK: Rejonowy, tel. 
317-23-82; 
KNURÓW: Miejski. tel. 235- 
24-31; 
KONIECPOL: Oddział Pomo- 
cy Doraźnej. tel. 355-14-14. 
KRZEPICE: Rejonowy, tel. 
317-50-19; 
LUBLINlEC: Zakład Opieki 
Idrowotnej, tel. 356-24-13, 356- 
32-46, 356-32-46; Neuropsy- 
chidtryczny, 356-24-51; 
MIKOŁÓW: Miejski, tel. 
226-24-05; 
MYSŁOWICE: K-liejski nr l, 
tel. 222-20-95, Miejski nr 2, tel. 
222-50-76; 
MYSZKÓW: Po.... iatowy, tel. 
313-88-80; 
OŚWIĘCIM: Miejski, tel. 
842-20-11; Churób Wewnętrl- 
nych, tel. 842-38-21; 
PIEKARY ŚLĄSKIE: Miej- 
ski, tel. 287-20-60; Chirurgii 
UralOwej, tel. 39341-00,393- 
43-00; 
PSZCZYNA: Miejski, tel. 
210-30-21; 
RACIBÓRZ: Miejski, tel. 
415-21-51; 
RUDA SLĄSKA: Miejski nr 
2 tel. 248-20-1 I, Miejski nr l 
tel. 242-00 11, Szpital tel. 242- 
09-88, Miejski tel. 248-23-14: 
RYBNIK: Szpital nr l tel. 
422-70-26, SLpital nr 1 tel. 422- 
72-21; Specjalistyczny nr 3 tel. 
429-10-00; 
RYDUŁTOWY: Miejski leI. 
457-80-41; 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
Miejski nr 1 leI. 228-21-27, 
Miejski nr 2 tel. 228-30-30, 
Centrum LecLenia Oparzen 
tel. 228-5147, 229-02-03; 
SOSNOWIEC: Szpital nr 1 
tel. 266-04-21; S/pital nr 2 tel. 
266-34-85; Sl'pital nr 3 tel. 296- 
41-50; Kolejowy tel. 294-47-17, 
Centrum Pediatrii tel. 263-86- 
29; 
ŚWIĘTOCHŁOWICE: Miej- 
ski nr l tel. 24540-51, Miejski 
nr 2 tel. 245-50-41, Miehki nr 
3 tel. 24540-9 l; 
TARNOWSKIE GORY: Po- 
wiatowy nr 1 tel. 28542-13; 
Miejski nr 2 tel. 285-34-35; 
WielospecjalistycLl1Y tel. 285- 
42-73; Górnoslą
kie Centrum 
Rehabilitacji tel. 285-30-71 w. 
303; 
TYCHY: Miejski tel. 327-51- 
06; 
USTRON: ReumatolugicLnY 
tel. 854-26-40; 
WILKOWICE: Kolejowy tel. 
817-14-52,812-20-28; 
WODZISŁAW: Miejski tel. 
455-10-96, Miejski nr l lei 
456-00-31; 
ZABRZE: 
. ostry d}7ur ldw.Iłow\': Cen- 
trum Chorob Serca, ul. SLplt.Ilnd 
2; 
. internistycLny: Rejonuw}. 
tel. 271-32-51; 
. chirurgiczno-urd/owy: Re- 
jonowy, tel. 271-32-51; 
ZAWIERCIE: Rejonowy teł 
672-14-11. 672-24-57; 
ŻORY: Micj\ki nr l tel 434- 
54-31; Micjski nr 2 tel. 434-12- 

4: 
ŻYWIEC: Rejonowy tel. 
86140-31 ; 
. Punkt informacyjny Slą- 
skiej ł<..dSY Chof}ch - tel. 735- 
15-20 (pon.-pl. 8.30-161.  


 
{>
 

o/ 
;Y A\. 

 


e
 


BĘDZIN: ul. 5iemonska 11, 
dyżur stały: ul. I)iłsudskiego 
25a (tel. 267-30-80); BIELSKO- 
BIAŁA: pl. Wojska Polskiego 17; 
BRZESZCZE: ul. Lokietka 39; 
BYTOM: dyżury stale: ul. Strzel- 
cow Bytomskich 96, ul. Chrza- 
nowskiego 5 (tel. 28147-76), ul. 
Dworcowa 24 (tel. 281-01-65): 
CHORZÓW: uj. Powstańcow 39, 
ul. Pawła 4a; CIESZYN: ul. Hal- 
lera 45; CZECHOWICE-DZIEDZI- 
CE: ul. MakusLyń
kiego 6; CZE- 
LADŹ: ul. Zwycięstwa, dyżur sta- 
ły: ul. Będzińska 80 (Centrum 
MI, tel. 763-91-11); CZĘSTO- BĘDZIN: Miejski tel 267-30- 
CHOWA: ul. Dąbrowskiego 9, ul. 11, DLiecięcy tel. 267-32-81; 
Bardowskiego 34, ul. Inwalidow BIELSKO-BIAŁA: Ogolne: 
Wojennych 3, ul. Barbary 73; tel. 815-70-11, tel. 812-20-45; Pe- 
DĄBROWA GÓRNICZA: ul. 50- diatryczny tel. 812-50-04: Onko- 
bieskiego 23, dyżury stałe: ul. logiczny tel. 816-44-85; 
Korczaka 1-3; GLIWICE: dyżury BLACHOWNIA: Miejski tel. 
stałe: ul. Zygmunta Starego 16, 327-06-51; 
ul. Górnych Wałow 26 (tel. 331- BYTOM: Specjalistyczny nr l, 
42-66): JASTRZĘBIE: ul. Harcer- tel. 281-02-31; Specjalistyczny 
ska; JAWORZNO: ul. Mickiewi- nr 2, tel. 281-00-21; Specjali- 
cza 19 (tel. 616-32-42), pl. Gor- stYC7fiY nr 4, tel. 281-02-71; Ob- 
ników 5a (tel. 616-61-36); serwaqjno-ZakaLny, tel. 28]-92- 
KATOWICE: dyżury stale: ul. Wo- 41; 
jewódzka 7 (tel. 251-77-62), ul. 3 CHORZOW: 
Maja 33 (tel. 253-89-07), ul. War- . interna: im. A. Miclęckie- 
szawska 6 (tel. 259-83-84), ul. Ty- go, tel. 241-30-41: 
. ska 3 (Ochojec), ul. 1:vsiąclecia" . chirurgIa: im. J. Rostka, 
41 (tel. 254-05-21); KĘTY: os. tel. 241-32-67; 
700-lecia 13; KŁOBUCK: ul. CIESZYN: Sląski tel. 852-05- 
Szkolna 16: KNURÓW: ul. ks. 11. Szpital nr 2, tel. 852-05-11; 
Kozielka 8; LUBLINlEC: ul. CZĘSTOCHOWA: im. WI. 
Damrota l; MIKOŁÓW: ul. kard. Bieganskiego,-tel. 324-50-44, im. 
Wyszyńskiego 1: MYSŁOWICE: T. Chałuhinskiego, tel. 324-13- 
dyżur stały: ul. Towarowa l (DT 07, im. L. Rydygiera, tel. 324-19- 
53, Specjalistyczny, tel. 367-30- 
00, Zespolony, leI. 325-26-22: 
GLIWICE: Miejski nr 2, tel. 
248-20-11, Zakldd Lecznictwa 
Zamkniętego nr l , tel. 23149- 
25, Miejski nr 3, tel. 238-20-37; 
JASTRZĘBIE: im. J. KorCLa- 
ka. tel. 47842-00; SpecjalistycL- 
ny nr 2, tel. 478-42-00; Rehabili- 
tacyjny dla Dlieci, tel. 476-14- 
51: 
JAWORZNO: Miejski, tel. 
616-44-82; 
KATOWICE: 
. chirurgia urazowa - S/pital 
Murcki tel. 255-61-30; 
. chirurgia ogólna - SLpital 
Murcki tel. 255-61-30: 
. interna - im. LesLcLyń
kie- 
go (ul Raciborska 26) teL251-52- 
31: 
. neurologm - S/pitdl Murcki 
tel. 255-61-30; 
. neurochirurgia - Klinika 
B\10m tel. 281-02-7]; 
. okulistykd - Specjali\tYC/llV 
Bytom tel. 21! 1-66-84: 
. laryngologia dzieci - Spe- 
cjalistyczny B} !Om tel. 281-91-65; 
. laryngologia dorosłych - 
Specjalistycmy Somo
iec tel. 
291-H2-l9; 
. chirurgia sLcLękowa PSI\. 
7.ABRLE tel. 27143-64; 
. chirurgid nacz} niowd 
G( 
I tel. 252.{)(}.t}2; 
. całodobowe dylury dla 
chorych z ostrym zawalem 


. BĘDZIN: pogotowia: gazo- 
we - 267-73-64; energetyczne 
- 267-66-29; wodno-kanaliza- 
cyjne - 267-60-06; policja - 
267-40-51; strat potarna - 267- 
50-31; 
. BIELSKO-BIAŁA: policja 
81240-41. policyjny telefon za- 
ufania 814-25-25; straż potar- 
na - 822-84-13,812-20-64, strat 
miejska 822-81-14, pogotowia: 
gazowe 812-30-45. wodociągo- 
we 994. kanalizacyjne 815-72- 
41. energetyczne 99 I. pogoto- 
wie ratunkowe - 812-37-86, In- 
formacje: PKS - 812-28-25, 
PKP - 9436; 
. BLACHOWNIA: pogotowie 
elektryczne - 327-02-64, Infor- 
macja PKP - 327-04-60, straż 
pożarna 327-02-35, 327-04-92, 
policja 327-0245 (ul. 1 Maja 
45); 
. BYTOM: pogotowia: gazo- 
we - 281-28-73; energetyczne 
2814340; wodno-kanalizacyjne 
- 994, 396-71-74, 396-71-05: po- 
licja - 28143-70; strat pożarna 
- 281-20-47; strat miejska - 
281-18-24: Informacja PKP - 
. 28146-66; 
. CHORZÓW: pogotowia: ga- 
zowe - 245-20-55; energetyczne 
dla Chorzowa, Swlętochłowlc 
I Siemianowic SI. - 241-39-25, 
wodno-kanalizacyjne - 241-32- 
77: policja - 24945-40; strat po- 
żarna - 241-10-08; strat miejska 
- 241-6145: 
. CHRZANÓW: pogotowia: 
gazowe - 62346-18; energe- 
tyczne - 623-30-95; wodno-ka- 
nalizacyjne - 623-25-55: cie- 
płownicze - 623-34-73; pollcja- 
62342-15; strat pożarna - 623- 
30-81; straż miejska - 623-28- 
91; 
. CIESZYN: policja - 85241- 
09. strat potarna - 852-11-06, 
strat miejska - 852-O6-()3, pogo- 
towia: gazowe - 851-85-60, 
energetyczne - 852.{)5-O7, wod- 
no-kanalizacyJne - 852-07-15, 
Informacje: PKS - 852-02-79, 
PKP - 852-01-08; 
. CZECHOWICE-DZIEDZICE: 
policja - 215-54-92, strat pożar- 
na - 215-20-68, strat miejska 
215-54-92, pogotowie gazowe- 
215-33-76; 
. CZĘSTOCHOWA: pogoto- 
wia: wodno-kanałizacyjne - 324- 
7Q.21, dźwigowe - 361-57-5
 in- 
fOrmaCje: PKS 324-66-16: poli- 
cja - 369-19-00 (centrald), 
368-04-52 (oficer d}7Umy); 
. DĄBROWA GÓRNICZA: po- 
gotowia: gazowe 268-90-30, 
268-84-74: energetyczne 262- 
49-93; wodno-kanalizacYJne 
262-22-19,26247-74: policja 
262-20-01: strat pożarna 262- 
32-62; strat miejska 262-69-26: 
. GUWłCE: pogoto.... ia: gazo- 
we - 231-34-33; energetyczne- 
231-56.03; wodno-kanallzacyjne 
- 23149-82; policja - 231-2(){Jl; 
strat pożarna 231-18-85; strat 
miejska - 23 HtJ-55; 
. JAWORZNO: pogotowi.!: ga- 
zowe - 617-7M7: energetyczne 
- 616-35-4)5; wodno-kanalizacyj- 
ne - 616-414): policja - 6]6-3Q. 
6 ł; strat pożarna 6 ł 6-20-%: 
. KALWARIA ZEBRZYDOW- 
SKA: policja 876-66-07, straż 
pożarna - 876-65-16, pogotowia: 
gazowe - 992, energetyczne 
117tH*33, wodno-kanallzacyjne 
- 823-56-26, 
. KATOWICE: pogotowia: ga- 
zowe - 251-54-11; energetyczne 
- 25846-53, wodno-kanallzacyj- 
ne 256-48-09: policja - 251-15- 
77; straż pożarna 251-32-31; 
litraż miejska - 253-82-75; mfor- 


m.1cje: PKP - 9436; PKS - 258- 
t}4-65; KZK GOP - 25 ]-78-62,080 
16-30-30 (belpłatna infolinia). 
komunikacja tramwajowa - 
257-96-33; 
. KĘTY: policja - 845-33-22; 
strat miejska - 845-20-47: po- 
gotowie ratunkowe 845-20-99; 
Informacja PKS - 845-29-18; 
. KŁOBUCK: pogotowia: elek- 
tryczne - 991, strat miejska 
317-27-37, informacje: PKP - 317- 
26-96, PKS - 317-2245, policja - 
317-24-71,317-24-72; 
. KONIECPOL: pogotowi.1: ra- 
tunkowe - 355-13-09,355-14-14, 
elektryczne - 355-13-00, wodno- 
kanalizacyjne - 355-14-00, poli- 
cja 355-13-88, 355-12-27; 
. KOZIEGŁOWY: strat polar- 
na - 314-15-62, 314-12-67, policja 
- 314-12-07: 
. KRZEPICE: straż pożarna 
317-59-98; posterunek energe- 
tyki - 317-50-36; 
. LUBUNIEC: pogotowia: ga- 
zowe 356-34-1!!; energetyczne 
- 356-34-18; policja 356-32-37; 
straż miejska - 353-11-35; infor- 
macje: kolejowa - 356-24-76; 
PKS - 353-20-46; 
. MIKOŁÓW: pogotowia: ga- 
zowe - 226-2742; energetyczne 
- 226-21-31: wodno-kanalizaCYł- 
ne 226-21-05: policja - 226-21- 
43; strat potarna 226-02-60; 
strat miejska 226-02-91; 
. MYSŁOWICE: pogotowid: 
gazowe - 222-54-62; energe- 
tyczne - 222-28-55; wodno-ka- 
nalizacYJne - 222-36-24; policja 
- 222-23-15; strat pożarna - 222- 
21-86; straż miejska - 222-21-64; 
. MYSZKÓW: pogotowia: ra- 
tunkowe 313-18-44. elektrycz- 
ne - 313-20-60, wodno-kanallza- 
cyjne - 313-20-11. strat miejska 
313-26-82, policja 313-22-54, 
313-23-96 (ul. Kościuslki 105), 
informacje: PKP - 313-11-31; 
PKS - 313-13-75; 
. OLKUSZ. pogotowia: gazo- 
we - 643-16-73; energetyczne 
643-13-19; wodno-kanallzacyjne 
- 643-00-03; policja - 643-0140; 
strat pożarna - 643-00-08: 
. OSWIĘCIM: pogotowia: 
wodno-kanalizacyjne 843-28- 
14; energetyczne 84242-35; 
policja - 84240-32; straż polar- 
na R4J.{)8-59; strat miejska 
8424949; Informacje: PKP - 
843-22-11; PKS - 84349-02; 
. PłEKARY ŚLĄSKIE: pogoto- 
wIa: gazowe - 282-79-13; ener- 
getyczne - 285-30-32; wodno- 
kanalizaCYJne 287-13-08; poli- 
cJa - 287-22-30; strat potarna 
- 287-21-24: stral miejska - 
287-20-41 ; 
. PSZCZYNA: pogotowia: ga- 
zowe - 210-33-14: energetyczne 
- 210-30-11; wodno-kanałlzacył- 
ne - 21045-20; policja 2]()40- 
9 l; strat potarna 21 Q.20-81; 
strat miejska - 21043-73; 
. RUDA ŚLĄSKA: pogotowia: 
gazowe - 248-60-86; energe- 
tyczne - 248-68-63; ciepłowni- 
cze - 24R-27-5l; pOlicja 244- 
38-71; strat polarna - 342-10- 
80; strat miejska 248-67-02; 
. RYBNIK: pogotowia: ratun- 
kowe - 422-36-66 (ul. 3 M.1jd 18), 
422-26-38 (ul. Parkowa 4a), ener- 
getyczne - 991, 422-1Q.71, wod- 
no-kanalizacyjne 424-92-30, 
424-96-24. gazowe - 992, 422-34- 
19, dźwigowe - 42240-85, cie- 
płownicze - 42249-56, 42246- 
45; policja - 422-1Q.94, 422-1I
 
91; strat miejska-422-72-54 (ul. 
lIdIIera 12b); Informacje: PKP - 
423-0X-42, PKS - 422-2242; 
. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
pogoto....la: gazowe - 228-22-13; 
energetyczne 241-39-25; wod- 
no-kanalizacYJne 228-22-07; 
policja 228-23-36: strat pożar- 
na 228-23.{)4; straż miejska - 
228-47-00; 


. SKOCZÓW: policja 853- 
32-13, strat pożarna - 853-32- 
30, straż miejska - 853-32-36, 
pogotowia: gazowe- 853-19-92, 
energetyczne - 853-35-16; 
. SOSNOWIEC: pogotowia: 
gazowe - 266-33-56; energe- 
tyczne - 292-16-97; wodno-ka- 
nalizacyjne - 292-51-98; cie- 
płownicze - 266-3148; policja 
266-15-05; stra! polarna - 266- 
()4.{H: strat miejska - 266-37-83; 
. ŚWIĘTOCHŁOWICE: pogo- 
towia: gazowe - 245-20-50; 
energetyczne - 24543-87; wod- 
no-kanalizacyjne - 245-27-03; 
policja - 245-01-00; strat pożar- 
na - 241-1()"()8 (ChorLów ul. Ra- 
cjonalil.atorów 10),24541-39 (ul. 
Harcerska 16); strat miejska - 
245-30-31; 
. TARNOWSKIE GÓRY: po- 
gotowia: gazowe - 285-32-17; 
energetyczne - 285-30-32; 
wodno-kanałizacyjne - 285-20- 
46; policja 285-50-75; strat 
potarna - 285-42-2 ł; straż 
miejska - 285-34-51; 
. TYCHY: pogotowia: gazo- 
we - 227-31-24; energetyczne 
- 227-35-06; wodno-kanaliza- 
cyjne - 22740-31; ciepłowni- 
cze - 227-20-81; policja 227- 
30-11; strat potarna - 227-20- 
11; strat miejska 986, 
227-11-12: 
. USTROŃ: policja - 854-24- 
13, strat potarna - 854-33-60, 
854-24-08, 854-3540, 854-22.{)0 
(polana), strat miejska - 854- 
34-83, pogotowia: gazowe - 
992, wodociągowe - 854-34- 
05, energetyczne - 854-24-06, 
854-36-24; 
. WISŁA: policja - 855-24- 
13, strat potarna - 855-37-08, 
strat miejska -855-25-21, po- 
gotowia: gazowe - 992, wodo- 
ciągowe - 855-35-99, energe- 
tyczne. 855-27-06 (od 6.00 do 
14.00>,852-05-08 lub 991 (całą 
dobę), informacje: PKS - 855- 
27-15, PKP 855-23-24; 
. WODZISŁAW ŚLĄSKI: po- 
licja - 456-20-01, 456-16-01 (ul. 
Kokoszycka 180); straż potarna 
- 456-10-08, 456-13-21; strat 
miejska - 455-1345 (ul. Bogu- 
minska 4a); pogotowie ratun 
kowe - 45540-77 (ul. Mendego 
3),455-13-85 (ul. Bogumińska 
5); Informacja PKP - 455-30- 
14; pogotowia: gazowe - 992, 
455-24-02, wodno-kanalizacyj- 
ne - 455-18-40, energetyczne - 
991, 455-15-55; 
. ZABRZE: pogotowia: gazo- 
we - 271-7244; energetyczne 
- 271-50-16; wodno-kanallza- 
cyJna- 271-31-15: policja 271- 
20-83; strat potarna - 271-20- 
29; strat miejska - 271-Ro.52; 
Informacja PKP 94- 36; 
. ZAWIERCIE: pogotowia: 
gazowe - 672-12-73; energe- 
tyczne - 672-14-86; wodno-ka- 
nallzacyjne - 672-28-22: policja 
- 672-20-52; strat pożarna - 
672-16-16; informdcje: PKP - 
672-26-R!!; PKS 672-23-76; 
. :tARKI: policja 314-!!O-07 
luL MysLkowska 56), strat po- 
larna 314-87-78, wodociągi 
314-R 1-61: 
. ŻORY: policja: 435-19-25, 
435-23-56; strat potarna: 434- 
54-3R. 434-54-27; pogotowie 
ratunkowe: 434-15-58. 434-12- 
40; Informacja PKP: 434-25-28; 
992, pogotowia: gazowe 434- 
37-18, wodno-kanalizacyjne 
434-46-31, 434-19-ł5, energe- 
tyczne - 434-2R-35 (pon -pt 
w godło 1OI}'15.00); 
. ŻYwłEC: policja 861-03- 
111, strat potarna 861-24-13, 
strat miejska - 8613929, pogo' 
towia gazowe 992. energetycz- 
ne - 861-21-21, wodno-kanallza- 
cyjne - 86]-33'{)0. informacje: 
PKS - 861-2843, PKP - 9436.
		

/iv5521-2001-226-0018.djvu

			Informator W'MV.naszemlasto.pl 


'- 


. 
" \ , 
., 
 
.1 
') . to '--" 
, 
'.\ ... , 
1- 
 

. .) 
" .." 
t I i' "lt 
, . l 
I , 
J - . 
... .. 


"Zaczarowany bal" zobaczymy w Operze Śląskiej w Bytomiu  

  

 


BĘDZIN 
.Nowość (tel. 267-35-52) - 
Quo vadis 02 pol. 15.30 
18.45); 
BIELSKO-BIAŁA: 
.Apollo (ul. 1 Maja 5, tel. 033 
812-47-46) Quo vadis (12 
pol. 12.00 16.3020,(10); 
.Riałto (ul. 1 Maja 7, tel. 812- 
53-44) - Szybcy I ....sciekli (15 
USA 16.45 18.4520.45), 
.Studlo (ul. Cieszyńska 24. tel. 
033812-50-50) Braterstwo 
wilkow (15 fr. 17.3020.00); 
.Złote Łany (ul. Żywiecka 95, 
tel. 033 814-46-73) Rdtun- 
ku, jestem rybk4 (b.o. Oania 
14.001 Shrek (b.o. USA 15.30 
19.0UI Taxi 2 (15 fr. 17.15) Po- 
wied/ tak (15 US\ 20 45); 
BYTOM 
.Glorla (ul. Szymanowskiego 
2, tel. 281-48-89) - Taxi 2 (15 
fr. 15.30 17.15) S,ybcy i Wścic- 
kli 05 USA 19.00 2 1.00); 
.Klnoteatr Bałtyk (ul. Katowic- 
ka 4, tel. 281-39-96) - Quo va- 
di
 (12 pol. 14.30 17.3020.30); 
CHORZÓW 
.Panorama (ul. Wolnoscl19, 
tel. 241-19-68, kino dwusalo- 
we) Quo vadis (12 pol rzoo 
20.15) Shrek (b.o. lIS.\ 11.00 
15.15 l8.15)Taxi205fr. 12.45 
16.30) Szybcy i wściekli 05 
USA 14.3020.(0); 
CHRZANÓW 
.Sztuka (ul. Broniewskiego 4, 
tel. 623-30-86) - lJieczynne 
do 28 wrlemia; 
CIESZYN 
.Plast (ul. Ratuszowa, tel. 033 
852-04-26) Quo vadis 02 
pol. 15.30 22.30) RCkopi
 ma- 
le/iony w Sar agos
ie 05 pol. 
19.!101; 
CZECHOWICE-DZIEDZICE 
..Śwlt (ul. Niepodległości 42, 
tel. 215-32-85) - Quo vadis 
02 pol. 8.00 11.30 - seanse 
vkolne, 16.3020.00); 
CZĘSTOCHOWA 
.Wolnosć (sala Filharmonii ul. 
Wilsona 16, tel. 324-62-48) 
Quo vadis (12 pol. 12.00 16.00 
20.45); 
.OKF (al. NMP 64, tel. 324-60- 
58) - Marlcna05 niem. 17.15) 
D/icnnik Hridgel Jone
 05 
ang. 19.301; 
.DKF Rumcajs (al. ArmII Krajo- 
weJ 23) niec/ynne do 8 Pd7- 
d/iernikd; 
DĄBROWA GORNICZA 
.Ars (ul. Kościuszki 18, tel. 
262-39-68) - Jurdssic Park 3 
(l5lJSA l5.15l8.45)St}gmaty 
(15 USA 17.(0) Br.!tc
t....o ....il- 
kow (15 fr. 20.1 5 l; 


. Pałac Kultury Zagłębia (pl. 
Wolnoscl1, tel. 262-20-01) - 
Quo vadis (12 pol. 9.00 l2.UO 
16.4520.00); 
GLIWICE 
.Bajka (ul. Dolnych Wałów 3, 
tel. 231-38-55) - Quo vadi
 
(12 pol. 8.00 l Ll5 17.00 20.1 5); 
.Klnoteatr X (ul. Strzody 10, 
tel. 238-22-29) - SLybcy 
I w
ciekli 05 USA 16.00 18.00 
20.00); 
JASTRZĘBIE ZDRÓJ 
.Centrum (al. Piłsudskiego 27, 
tel. 471-79-24) Ratunku, je- 
stem rybką (ho. USA 16.15) Pora- 
nek kojota 05 pol. l8JIOI Doty\.. 
przeznaczenia (15 USA 20.00); 
.Panorama (ul. 11 Listopada 2, 
tel. 476-10-21) - Quo vadis 02 
pol. 8.00 12.00 - seanse szkol- 
ne, 20 30); 
JAWORZNO 
.Sasanka (ul. Pocztowa 13, tel. 
616-32-52) - Quo vadis 02 
pol. 11.30 16.45 20.00); 
KATOWICE 
.Kosmos (ul. Sokolska, tel. 
258-42-41) Shrek (b.o. USA 
10.00 11.3016.3018.201 Szyb- 
cy i wsciekli 05 USA 13.1 O 
19.5021.30) Jurassic Park 3 
02 USA 15.00); 
.Rialto (ul. św. Jana 24, tel. 
251-04-31) Quo vadis (12 
pol. 8.15 11.30 17.00 20.15); 
.Śwlatowld (ul. 3 Maja 7, tel. 
258-74-32) - Orobne cwa- 
nidc/ki 05 USA 10.00 14.15 
18.3020.30) Samotni (15 Cze- 
chy 12.00 16.30); 
.Zorza (ul. Matejki 3, tel. 206- 
82-13 w. 325) - R.1tunku, je- 

tem rybką (ho. USA 16.3() Ta- 
xi 2 (15 fr. 18.15 20.0IJ); 
KNURÓW 
.Caslno (ul. Nlepodiegłoscl 26, 
tel. 235-14-08, 236-25-99) - 
Ratunku, jestcm ryhką (b.o. 
USA 16.301 Braterstwo wilków 
( 15 fr. 18.00 20.45); 
lĘDZINY 
.Plast (ul. Lędzlńska 55, tel. 
216-65-11) nieczynne do 29 
wrLesnia; 
MIKOtÓW 
.Adrla (ul. Miarki 5, tel. 226- 
20-46) Quo vadis 02 pol. 
18.30); 
MYSŁOWICE 
.Kosmos 2 (ul. Dzierżonia 28, 
tel. 317-60-15) Jurassic I)ark 
3 (12 USA l7.l5 19.0n); 
.Znlcz (ul. Laryska 5, tel. 222- 
24-33) - nieczynne do 28 
....rześnia; 
OSWIĘCIM 
.Luna (tel. 842-31-03) Quo 
vadis (12 pol. 11.30 17.00 
20.151: 
PIEKARY ŚLĄSKIE 
.Zaclsze (ul. Bytomsl\a 171, tel. 
288-68-88) Quo vadis !l2 
pol. 18301; 


PSZCZYNA 
.Wenus (ul. Warowna 18, tel. 
210-35-09) - Dr Oolittle 2 
(b.o. USA 17.(0) Jurassic Park 
3 (12 USA 18.30) Oziennik 
Bridget Jones 05 ang. 20.15); 
RACIBÓRZ 
.Bałtyk (ul. Londzlna 13, tel. 
415-20-33) - Quo vadis (12 
pol. 11.30 17.0020.15); 
.Przemko (ul. Chopina 21, tel. 
415-2&5-40) - Wakacje: że- 
gnaj szkoło (b.o. USA 16.30) 
Clekolada (15 ang. 18.00) Bra- 
terstwo wilkow (15 fr. 20.UO); 
RUDA ŚLĄSKA 
.Patrla (ul. Chorzowska 3, tel. 
248-75-84) Dr DolittIe 2 
(b.o. USA 17.00) Poranek kojo- 
ta (15 pol. 18.30) Hannibal (15 
USA 20.15): 
RYBNIK 
.Apollo (ul. Pocztowa 1, tel. 
422-28-39) - Quo vadis 02 
pol. 8.15 11.30 17.0020.15); 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
. Tęcza (ul. Świerczewskiego 
22, tel. 229-00-75) - Dzien- 
nik Bridget Jones 05 ang. 
17.0019.00); 
SKOCZÓW 
. Podhale (Rynek, tel. 033 
853-32-31) nieczynne; 
SOSNOWIEC 
.Muza (ul. Warszawska 2, tel. 
266-24-30) - Quo vadis (12 
pol. 12.00 16.00 19.30); 
TARNOWSKIE GORY 
.Europa (pl. Żwirki I Wlgury 1, 
tel. 285-43-34) - Quo vadis 
(12 pol. 8.30 12.00 16.00 
20.(0); 
TYCHY 
.Andromeda (pl. Baczynskle- 
go 2, tel. 227-32-46) - Quo 
vadis (12 pol. 16.30 20.15); 
USTROŃ 
.Zdrój (ul. Sanatoryjna 7, 033 
854-16-40) - Josie i kociaki 
05 USA 17.00) Quo vadis (12 
pol. 19.0n) Poranck kojota (15 
pol. 22.(0); 
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
.Czar (ul. Targowa 5, tel. 455- 
20-03) Braterstwo wilkow 
(15 fr. 20.(0); 
.MOK Centrum (ul. Kubsza 17, 
tel. 455-48-55) nieczynne 
do 28 września; 
ZABRZE 
.Multikino (ul. Gdaoska 18, tel. 
373-59-99) Premiery: Bun- 
kier (15 USA 13.30 15.45 
19.3522.20) Szybcy i wściekli 
05 USA 10.50 13.20 15.50 
18.2020.50) Pozostały reper- 
tuar: Braterstwo wilkow (1 'i fr. 
13.4516.4519.451 Dotyk prze- 
zndczenia (15 USA 16.20) Dr 
Oolittle 2 (b.o. liSA 10.20 
12.35) D/iennik Bridget Jones 
(15 USA 12.20 17.20) Hanni- 
b.1l 05lJSA 14.3522.201 Ju- 
rd,
ic Pdrk 3 (12 USA 11.35 


13.5015.1517.301&.5020.15 
21.05) Królewna Śnielka 
i siedmiu krasnoludków (b.o. 
USA 9.45 11.45) Lara Croft: 
Tomb Raider (15 USA 12.15 
17.00 19.15) Pearlllarbor (15 
USA 16.35) Poranek kojota (15 
pol. 11.50 14.2020.2022.50) 
Quo vadis 02 pol. 8.309.30 
12.00 13.00 16.30 17.45 20.00 
21.15) Ratunku, jestem rybką 
(b.o. USA 9.00 11.00 13.15) 
Shrek (h.o. USA 10.05 12.05 
14.05 16.05 18.05 20.05 
22.05) Stygmaty (15 USA 
14.30 21.30) Taxi 2 (15 fr. 
14.50 16.50 19.2021.201 Wa- 
kacje: Żegnaj szkoło (b.o. USA 
9.15 11.30); 
.Marzenie (pl. Wolności 6, tel. 
- 271-51-24) - Quo vadis (12 
I ł pol. 16.4520.00); 

 ZAWIERCIE: 
lI: .MOK Centrum (ul. Piastow- 
ska 1, tel. 672-13-39) - Quo 
vadis (12 pol. 8.15 11.30 16.00 
19.00); 
ŻYwiEC 
.Janoslk (ul. Sobieskiego 1, 
tel. 033 861-20-03) - Quo va- 
dis (12 pol. 11.30 17.0020.15); 
Repertuar opracowany na 
podstawie materiałów dostarczo- 
nych przez dystrybutorow i wła- 
ścicieli kin.  

 

 


BIELSKO-BIAŁA 
. Teatr Lalek Banialuka (ul. 
Mickiewicza 20, tel. 812-33- 
94) g. 10.00 - Jabłoneczka; 
. Teatr Polski (ul. 1 Maja 1, tel. 
812-36-32) Duża Scena: g. 
10.00 - Smurfowisko; 
BYTOM 
. Opera Śląska (ul. Moniuszki, 
tel. 281-84-39) g. 11.00 - Za- 
cLarowany bal; 
CHORZÓW 
. Teatr Rozrywki (ul. Konopnic- 
kieJ 1, tel. 241-32-35) g. 19.00 
- Jesus Christ Superstar. 
CZĘSTOCHOWA 
. Teatr Im. A. Mickiewicza (ul. 
Kilińskiego 15, tel. 324-84-14) 
Duża Scena: g. 9.00 - Kot 
w butach; 
KATOWICE 
. Śląski Teatr Lalki I Aktora 
"Ateneum" (Scena Ateneum 
ul. św. Jana 10, tel. 253-79- 
26, Scena Capitol ul. gen. 
Hallera) Scena Capitol: g. 9.30 
- O Czerwonym Kapturku; 
SOSNOWIEC 
. Teatr Zagłębia (ul. Teatralna 
4, tel. 266-04-94) g. 10.00 - 
Prtygody Tomka Sawyera; 


W muzeach 
i galeriach 
Nowe wystawy 
. [J,isiaj w gdlerii Muzeum 
lIi
torii Katowic otwarta LOsta- 
nie wystawa "Katowice 2001 
w ry
unkach" autorstwa studen- 
tow Wydziału Architektury Poli- 
techniki Slą
kiej w Gliwicach. 
Werni
aż rolpoc7l1ie się o godz. 
17. Ekspozycję zwiedzać można 
do 4 listopada w Mu/eum przy 
ul. ks. J. Sl.afranka 9. 


. Galeria Gala chorlOwskie- 
go Domu Kultury ,Batory" za- 
prasza na otwarcie wystawy ślą- 
skich artystow nieprofesjonal- 
nych pl. ..Barwy SI4Ska". Pejl.ale 
prCLentowdne nd ehpo/ycji Std- 
nowią tylko CLęŚĆ dużej kolckcji 
prywatnej, gromadzonej od lat 
50. przez Gerardd Trefonia. Wer- 
nisal rolpoc7I1ie się d/isiaj 
o godz 18. 


Zapraszamy 


Paktofonika i Bezkres 
w Fantomie 
. Dzisiaj w bytomskim klubie 
Fantom gościć będzie polski hip- 
hop. Występ popularnej katowic- 
ko-mikołowskiej Paktofoniki po- 
przedzą debiutanci - grupa Bez- 
kres. Po koncercie hiphopowe 
party do białego rana. Początek 
imprezy o godz. 19. Bilety kosz- 
tują 15 zI, można je kupić w Fan- 
tomie i Bytomskim Centrum 
Kultury (ul. Żeromskiego 27). 


Jubileusz 
Jana Pierzchały 
. Górnośląskie Towarzystwo 
Literackie oraz redakcja mie- 
sięcznika "Śląsk" zapraszają na 
spotkanie jubileuszowe z Janem 
Pierzchałą z okazji jego 80. uro- 
dzin. Gospodarzem wieczoru 
będzie Tadeusz Kijonka, słowo 
o jubilacie wyglosi prof. Włodzi- 
mierz Wójcik. Spotkanie odbę- 
dzie się dziś o godz. 17 w Sali 
Portretowej Górnośląskiego To- 
warzystwa Literackiego w Kato- 
wicach (ul. Dworcowa 13). 


J 


Etnolodzy o mieście 
. Dziś w Muzeum Miejskim 
w Zabrru odbędzie się ogólnopol- 
ska konferencja "Tożsamośc kul- 
turowa mi1c.ta". W spotkaniu we- 
LIDą ud7jał naukowcy z uniwersy- 
teckich osrodków badawczych 
oraz etnolodq z Polskiej Akade- 
mii Nauk. Konferencja ma przy- 
bliżyć /.agadnienig związane z ży- 
ciem wspołczesnego miasta. Pro- 
gram konferencji obejmuje 
dziesięć tematów. wśród których 
znalazly się m. in. ,Współczesne 
kwe
lie etniczne w miastach Gór- 
nego Sląska" (wykład poprowad7j 
dr Marian Gerlich) i "Przestrzen 
Lnacząca a osobowość miesaań- 
cow miasta" (wykład poprowadzi 
prof. Anna Szyfer). 
Klub Dobrej Książki 
. Biblioteka Sląska zaprasza 
w dziś na spotkdnie inauguracyj- 
ne, działającego od 1999 roku 
Klubu Dobrej Książki. podczas 
którego ogłoszona zostanie trze- 
cia edycja nagrody BS "Sląski 
Wawrzyn Literacki". Gosciem 
pierwszego spotkania Klubu bę- 
dzie pro( Aleksander Fiut, kie- 
rownik Katedry Literatury Pol- 
skiej XX wieku w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, historyk literatury, 
krytyk literacki, eseista l.aintere- 
sowany pograniczem literatury 
i socjologii, antropologii. religio- 
mawstwa oraz psychologii. Autor 
ksiąlek: "Moment wieczny. Po- 
ezja Czesława Miłosza", "Pytanie 
o tożsamość". Gość spotkania 
prtedstawi ksiąikę Aleksandra 
Kaczorowskiego "Praski elemen- 
tarz" nominowaną do Sląskiego 
Wawrzynu Literackiego oraz swo- 
ją publikację "B}c (albo nie byc) 
Srodkowoeuropejczykiem" Im- 
preza rozpoc/nie się o godz. 17 
w sali Benedyktynka BS przy PIk 
cu R.ddy Europy L 
"Silesia" zaprasza 
. Koncert muzyki i poezji ży- 
dow
kiej odbędlie się o godz. 
19.15 w Domu Parafialnym Na- 
zaret w Katowicach-Piotrowi- 
cach (ul. Radockiego 251). Wy- 
stąpią: Henryka Januszewska 
(sopran I, franciszek Prus (akor- 
deon) oraz Bernard Krawczyk 
(recytacje). W
tęp wolny. 


Maraton w Patrii 
. Kino Pdtrid w Rudlic Slą- 
skiej organizuje jutro, w sobotę 
i niedJjeIę maraton fIlmowy Poże- 
gnanie Idtd. Każdego dnia zoba- 


strona 


27 wrz nia 2001 


lA 


60073811fm  . . . II .' .. 


_tnasze
 iasto.p\ 

 
I 
nalzemi8Sl0.pl 
1IIitłIII,__
...., 
.......... ,......, 
TJar,..... lIi'II,lIIIIIi, 11* 


czymy filmy: "Jurassic Park 3" 
(godz. 18), ,;raxi 2" (godz. 19.30) 
i "Przyczajony tygrys, ukryty 
smok" (godz. 211. Karnety na 
wsqslkie trzy filmy kosLtują 18 lł. 
Dla czytelników mamy karnety 
na imprezę. Konkurs jut jutro. 
Tilt w Gugalandrze 
. Katowicka Scena Gugalan- 
der gościć będLie jutro legendar- 
ną grupę Tilt. Założony w 1979 
roku w WarszawIe jest jednym 
z najważniejszych polskich LCSpo- 
łów punkowych. Obecnie wystę- 
puje w składlie: Tomek Lipinski 
(wokal, gitara), Franz Oreadhun- 
ter (bas), Piotr Lewicki (gitara), 
Tomek (LUlak (perkusja). Kon- 
cert rozpocznie się o godz. 20, 
liczba miejsc ograniczona. 


W kinie o północy 
. Miłośnicy Harry Pottera 
będą mogli kupić najnowszą 
książkę o jego pr qgodach "Har- 
ry Potter i Czara Ognia". Jutro o 
pól nocy książka będLie dostęp- 
na w tyskim kinie Andromeda 
(przez pół godziny) Dla wszyst- 
kich kupujących przygotowano 
niespodzianki. 


Promocja książki 
. Jutro o godz. 17 w sali Be- 
nedyktynka dr Anna Węgrzy- 
niak przedstawi najnowslą pu- 
blikację Biblioteki Śląskiej - to- 
mik poetycki Renaty Putllacher 
"Pomiędzy". Autorka ukończyła 
filologię polską na Uniwersyte- 
cie Jagiellońskim. Jest poetką, 
tłumaczką, publicystką oral kie- 
rownikiem literackim Sceny Pol- 
skiej teatru w Czeskim Cieszy- 
nie. Mieszka i tworzy w Brnie. 


Uczniowie w MOK 
. Koncert uczniow Szkoły 
MULycznej w ramach Oni Ro- 
dziny odbędzie się w salI teatral- 
nej Miejskiego Osrodka Kultury 
w Żorach (ul. Dolne Prledmie- 
scie l). Początek o godz. 17. 


Koncert inauguracyjny 
. Filharmonia SIą.
ka zaprasm 
w piątek o godL. 19 na koncert 
oratol)jno-symfonicmy inauguru- 
jący sezon artystyczny. Wystąpią: 
COOr i Orkiestra SymlOnicma fil- 
harmonii Sląskicj pod dyrekcją 
Miro
ława HldSlczyka oraz Lidia 
Gryl.:htołówna (fortepian) I Jdn 
Wojtacha (przygotowanie cOOru) 
W programie koncertu zndjdą się 
utwory LudwigJ. Vdn Beethovena, 
Aleksandra Lasonia i Igora Stra- 
winskiego. _ MONA
		

/iv5521-2001-226-0019.djvu

			Program telewizyjny 
w Internecie pod 
adresem: 
www.telemagazyn.pl 


strona 7 wrzesnia 2001 


telewizja 


CZęstotlIwoKI stacji radiowych 
Radio Karolina 91.2 MHz 
Radio 93,6 POP FM 93,6 MHz 
Radio 90 FM 90 MHz 
Radio Bielsko 106,7 MHz 
RadloOelta 97.9 MHz 
Radio Fen FM 88.1 MHz 
Radio F1ash 105. 105.5. 106.2. 106.4 
MHz 
Radio Katowice 102,2, 103.98.4,97 
MHz 
Radio Mego FM 92.3 MHz 
Radio Plus Katowice 107.6 MHz 
Radio Plus GliwIce 96.1 MHz 
RadIo Piekary 88.7 MHz 
Radio Rezonans 99,1 MHz 
Radio Rodło Bytom 95,1 MHz 
Radio RMF FM 89.2, 93. 105,9 MHz 
Radio Tok FM 97.4 MHz 
Radio Top 94.5 MHz 
Radio Vanessa 100.3 MHz 
Radio Zet Bielsko-Biała 95,7 MHz. 
Katowice 102.8 MHz, 103.4 MHz 
I PR UKF 97,9 MHz. 225 kHz 
Radio Bis UKF 98.3. 89.4. 96. 91.5. 
95,9 MHz. UKF 97.9 MHz 
II PR 89.4. 90,6, 95,9. 89.4. 91,5 MHz 
III PRUKF91,7. 99.7. 99.4. 100.8 MHz 


REX!AIM 


11.00 "LABA" - letm program 
Radia Katowice 
13.05 Ekspres - magazyn raporterOW 
14.15 Trzy kwadranse z reportażem - 
Anna Sekudewlcz 
18.05 MOle radio - P,OU Omowsk, 


. e e 
nalwlę
el 
O twoim 
. ,. . 
mlescle 
6.30 -11.30 
13.30-17.30 
serwisy lokalne 
w połowie gadziny 
96.1 
 

 rilłID 
g
 
radio Y') 
99ni 1< 
i o CO CHCIAŁBYŚ 
ust YSZEĆS 


Jedynka 
godz. 23.35 
Roswell 


Latem 1947 roku w Roswell, 
w Nowym Meksyku, zostaje zna- 
leziony wrak niezidentyfikowane- 
go obiektu latającego. Oficjalna 
notatka dementuje to wydarze- 
nie, stwierdzając, że był to jedynie 
balon meteoryczny. 30 lat później 
Mac Brazel znajduje w pobliżu 
swej posesji dziwnie wyglądający 
wrak samolotu... 


Jedynka 


6.15 Transmisja Mszy !;w. z Ere- 
wania 
9.00 Wladomoscl 
9.14 Pogoda 
9.20 . PIppi: PIppilata balonem - 
serial anlm. prod. szwedzko-ka- 
nady jskle j 
9.45 A Psik 
10.15 Okruchy życia: TrOjkąt Ber- 
mudzki - film fab. prod. USA 
(powt.) 
11.40 Telezakupy 
12.00 Wiadomoscl 
12.10 Agrobiznes 
12.25 Horyzonty 
12.45 Klan (497) - telenow. (POwt.) 
13.10 ZUS radzI 
13.25 Telezakupy 
13.40 Kobiety Bia/ego Domu: Eliza 
Johnson 
13.50 . Poszukiwacze zaginio- 
nych cywilizacJI (2): Grody I kręgI 
14.20 Ryzyk fizyk: Wielkie Chody 
14.40 Niepodobni 
15.00 Wladomosci 
15.10 Babiniec 
15.35 Raport z demokracji 
16.00 . Klasa na obcasach (12 - 
ost.) - serial TVP 
16.30 Modanasukces(1456)-'ser 
17.00 Teleexpress 
17.20 Gość Jedynki 
17.35 Plebania (84) - serial TVP 
18.05 Decyzja należy do ciebie 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
19.57 Sport 
20.02 pogoda 
20.10 . Ekstradycja 3 (3) - serial 
TVP 1 za zgodą rodzlcówl 
21.10 Sprawa dla reportera 
21.45 Tygodnik polityczny Jedynki 
22.35 Monitor Wladomosci 
23.00 Sport
 flesz 
23.05 Pegaz 
23.35 . Roswell - dramat 
sensacyjny prod. amerykarisklej 
Iza zgodą rodzicowi, reiyserla 
Jeremy Kagan, wyk. Kyle MacLa 
chlan, Martin Sheen 
1.00 zakończenie programu 


TV4 


6.35 Super VIP 
7.05 Muzyczne listy 
7.50 Kosmokoty - ser. anim. 
8.20 lochy I smoki - ser. anim. 
8.50 Program publi
tyczny 
9.20 Gladiatorzy 
10.20 Na południe - serial sensa- 
L)'jny prod. kanadyjskiej 
11.20 . Kojak (7) - serial krymlnal. 
ny prod. amerykansklej 
12.20 Star Trek: Voyager - serial sf 
prod. USA 
13.20 Supergol 
13.50 . Super VIP - magazyn plo- 
tek 
14.20 Strefa P 
14.55 Muzyczne listy 
15.45 Eek!stravaganza - senal am- 
mowany 
16.15 lochy I smoki - senal ammo- 
wany 
16.45 Gladiatorzy 
17.30 program publi
tyczny 
17.45 Dziennik 
18.00 Na gramL)' prawa - senal sen- 
sacyjny 
19.00 Gladiatorzy 
20.00 . Czerwona Sonia - film fan- 
tasy prod. amerykarisklej 
21.50 DZiennik 
22.05 Program publicystycZny 
22.15 Akcja nad Berlinem - serial 
sensacyjny prod. niemieckiej 
23.15 Gladiatorzy 
24.00 Rozowa landrynka 
0.30 . Smlertelny okup - film sen- 
sacyjny prod. amerykarisklej 
2.20 Muzyczne lISty 
2.50 Muzyczny VIP - magazyn 
muzyczny 
3.55 Zakonczenle programu 


.... 
" 
,
 łr ... 1 
t ł 
;f 

 


Dramat sensacyjny prod. 
amerykańskiej. 
Ret. Jeremy Pauł Kagan. 
Występują: Kyle Macla- 
chlan, Martin Sheen, 
Dwlght Yoakam, Klm 
Greist. 


Dwójka 


7.20 lopaka i Jego przyjaciel delfin 
(19: Wysoki przypływ - serial 
anim. prod. australijsko-niemlec- 
klej 
7.50 Studio urody 
8.00 Studio pod bukiem - pro- 
gram redakcji opolskiej (Z Kato- 
wic) 
8.10 Schleslsche Wochenschau 
(Z KatowIc) 
8.25 Prognoza pogody (Z Katowic) 
8.30 W labiryncie (2/120): Spo- 
tkanie po latach - telenowela TVP 
9.05 Doktor z alpejskiej Wioski 
118): Więzy krwl- senal 
9.55 . Szlacheckie gniazdo - film 
fab. prod. rosy jskle j 
11.45 Świat, ktory me moze zaginać: 
We władzy księżyca - film dok. 
12.05 Kabaret a sprawa polska (2) 
13.00 Panorama 
13.10 Ich pięciOro (79) - ser. USA 
13.55 Opowiesci według Emd BIy- 
ton: Przygoda w dolinie (2) - serial 
14.20 Ale para Felek i Klara 
14.45 Studio sport: Puchar UEFA: 
Wlsla Krakow - Hajduk Spht 
[w przerwie ok. 15.50 Panorama] 
17.00 . Jai Fasola: Dobranoc Pa- 
nie Fasola 
17.35 Studio sport: Puchar UEFA- 
mecz IF Elfsborg - legra W-wa 
[w przerwie ok. 18.30 Panorama) 
19.50 Czy musiało tak być? - publ. 
20.05 Studio sport: Puchar UEFA: 
Twante Enchede - Polonia War. 
szawa [w przerwie ok. 21.05 Pa. 
norama] 
22.10 Panorama 
22.25 Sport-telegram 
22.33 Pogoda 
22.40 . Wizyta Papleta Jana Paw- 
Ia II w Armenii - relacja 
22.55 997 - magazyn kryminalny 
[tylko dla dorosłych] 
23.35 . Z Archiwum X - serial 
prod. amerykanskle j [tylko dla 
doroslych) 
0.30 GWiazda Plo/un - film tab. 
prod polskiej 
2.05 Zakonczenle programu 


RTL7 


6.00 Teledyski 
7.15 Odjazdowe kreskowkl 
9.35 Teleshoppmg 
10.10 Trzy razy Zofia - telenowela 
11.00 Perła - telenoweła prod 
meksykansklej 
11.45 . Smlej się razem z nami - 
program rozrywkowy 
12.15 Teleshopplng 
13.15 Nie z tego swiata - serial ko- 
medl
 
13.45 Czy boisz się clemOO5CI? - 
serral dla młodZlezy 
14.15 . Gra w przebOje - teletur- 
niej muzyczny 
14.45 Trzy razy Zofia - telenoweta 
15.35 Od}i!Zdowe kresków\<.1 
18.00 Czy boisz Się CIe!T1005CI?- 
senal dla młodzieży proc!. kana- 
dyjSkieJ 
18.30 . br tropików - serial sen- 
sacyjny 
19.30 Nie z tego sWIBta - serral ko- 
medl
 
Do domu Eve przyjezdza z WIzytą bab- 
cia OzIeWCZ)'!18 I jej matka proszą Buz- 
za. by zgodził Się udawać gIov.ę rodzi- 
ny. 
20.00 . W slutble sprawiedliwo- 
lICI: Oblętenle Marlon - film sen- 
sacy jny prod. amerykanskle j 
Pewna amerykanska rodzina zyJe 
w pnekOl1anlu. ze Bog zlecił Im rnezy,y- 
kłą mISJę. Ich zachowanie doprowadza 
do konfrontacji z FBI. Podczas starCia 
glme głowa roctzlny. John 
21.45 Granice umysłU - thriller 
prod. kanadyjskiej 
23.25 zar troplkow - senal sensa 
CYlny 
0.25 W słuzble sprawtedllwoscl. 
Obłęzeme Manon - film sensacyj 
ny prod. amerykańskiej 


Polsat 
godz. 0.10 
Miłość w Niemczech 


Historia tragicznej miłości Niemki, Pauliny i Stanisława. 
polskiego Jeńca wojennego pracującego w jej gospodar- 
stwie. Pod koniec II wojny światowej oskarżono ich 
o zbrodnię skażenia rasy. 49-letni mężczyzna wraz z do- 
rastającym synem wraca do porzuconego przed laty ro- 
. dzinnego miasteczka. Dopiero teraz dojrzał. by stawić 
czoło prawdzie o namiętnym romansie swojej matki 
z zesłanym na roboty Polakiem. 


TVP Katowice 


7.00 Rycerze krolestwa owadow- 
film ammowany 
7.30 Maggle i przyjaciele 
8.00 Studio pod bukiem - pro- 
gram redakcji opolskiej 
8.10 SchlestsChe Wochenschau 
8.25 Prognoza pogody 
8.35 za w.>zelką cenę - telenowela 
9.30 Fraglesy 
10.00 Pokój 107 (13): cambndge- 
senal prod. polskiej 
10.30 . Bywaj zdrow 
10.45 Telekuner 
11.15 Kino w południe 
12.00 DZIeCI Europy - koncert 
12.30 Od pucybuta do.. 
12.55 . Zwierzęta z bliska 
13.35 FamIIIada 
14.00 Klan - serial prod. polskiej 
15.00 Pong 
15.25 Diagnoza - pr. medyczny 
15.40 Studio pod bukiem - pro- 
gram redakcji opolskiej (powt.) 
15.50 Schleslsche Wochenschau 
16.00 Klub Dorosłych Sympatykow 
Rocka 
16.30 . lassie (13)- serial przyg. 
17.00 Kocie przygody - film anim. 
17.15 Diagnoza 
17.39 Klub KolekCJonera 
17.50 Wizytowki - program Biura 
Reklamy 
18.00 Aktualności 
18.20 Żyjmy bezpieczniej - maga. 
zyn policyjny 
19.00 . Kino wieczorne: SInatra - 
111m fabularny 
19.50 Od pucybuta do... 
20.15 ZUS radzi 
20.35 Telekurrer 
21.05 . Parada humoru - '11m 'ab. 
Wlk. Brytania 
21.30 Ąktualooscl 
21.40 . Porozmawiajmy 
22.00 To jest temat 
22.15 Rozmowa dma 
22 30 Medahscl olImpaad: Włady- 
sław Komar - reportaż 
2245 . Torquemada - film fabu- 
larny 
0.15 Zakonczenle programu 


Polonia 


6.15 Transmsja Mszy Sw. z EreY.ema 
9.02 WiadomoSCl 
9.15 Złotopolscy (318) - telenow. 
9.40 . wIerszowanki 
9.45 OZIe/o-arcydzieło 
9.55 Noddy (27) - seraal (pov.1.) 
10.25 Polonica: Miłosne pas - film 
12.00 Wiadomoscl 
12.1 O 
 sztI.ic Ma/zenskJe JOzednl - kome- 
diodramat Polska 
14.30 Drugie morderstwo w mia- 
steczku - film kryminalny prod. 
amerykansklej 
16.05 Tomek I rys - film familijny, 
Finlandia 
17.45 . Carrle 2 - thriller prod. 
amerykansklej 
19.30 Kapitan Fracasse - anim 
19.55 Krolik milczek 
20.00 Diabelski Młyn (*) 
20.35 Nie Przegap (*) 
20.45 Łapu CaPU (.) - chochhkl te- 
lewizyjne 
20.50 MImsport + (*) 
21.00 Ed - senal 
21.45 PrZYjaciele VII - serial 
2210 . Marnie - thriller prod. 
amerykanskIeł 
0.20 8 1/2 kobiety - komediodra- 
mat. Nlemcy/Holandaa 
2.20 Krew w walentynki - horror 
3.50 Potów - film obyczajowy 
(.) programy nlekodowan.  


4 . 


I" 

 


if 
!? 
Dramat prod. nIemiecko- 
francuskiej. 
Reżyseria Andrzej Wajda. 
Występują: Hanna Schygul- 
la, Piotr Łysak, Daniel Ol- 
brychskI. 


TVN 


5.45 Kropka nad I 
6.00 Prawo do szczęscia (49/80) 
- telenowela, Meksyk 
6.45 Telesklep 
7.00 Potęga miłoścI (74/90) - te- 
lenowela, Meksyk 
7.50 Guziczek (23) - ser. anom. 
8.15 Myszorki na prerii (18/26)- 
serial ammowany dla dzieci 
8.40 Łebski Harry (12/86) - se- 
nal ammowany dla dzieci 
9.05 Nowe podroze Guliwera 
\7/26) - senal animowany 
9.30 Telesklep 
10.30 Big Brother 
11.15 Rozmowy w toku - talk show 
12.10 . Nie do wiary - opowieści 
niesamowite 
12.40 Guziczek (23) - ser. anim. 
13.05 Myszorki na prerii (18/26) - 
senal animowany dla dZieci 
13.30 Łebski Harry (12/86) - se- 
rial animowany dla dZieci 
13.55 Nowe podroże Guliwera 
(7/26) - senal animowany 
14.20 . Beverly HIIIs 90210 - se. 
rial obyczajowy. USA 
15.15 MIlionerzy 
16.00 TVN Fakty. pogoda 
16.20 Vlrglnoa (60/150) - teleno- 
wela, Meksyk 
17.15 Big Brother - w cztery oczy 
18.00 Rozmowy w toku - talk show 
19.00 TVN Fakty 
19.30 Kropka nad i 
19.45 Sport 
19.50 Pogoda 
20.00 Big Brother 
20.45 . Prawdziwe historie: Ro- 
dzinny dylemat - film obyczajo. 
wy,USA 
22.35 TVN Fakty 
22.45 Melrose Place (28) - serial 
obyczajowy, USA 
23.40 Urzekła mnie TwoJa histona - 
talk show 
0.10 Big Brother - Extra 
0.55 . Zniewoleni - film sensa. 
cyjny, Wielka Brytania 
2.45 Big Brother Nocą - program 
rozrywk
 do rana 


Wizja TV 


H_llmal1l. 
7.00 Monsignore Renard (3) - serial 
00yczzJ'PN'i prod. Wlk. Brytama. 9.00 
Legendy amerykanskiego Zachodu. 
11.00 Na liJWSle? - komedia prod. 
amerykanskle]. 13.00 Monsignore 
Renard (4j - serial 00yczzJy:N{y prod. 
Wlk. Brytanra, 15.00 Katts I pies - 
serial przygodowy, 15.30 Niebez- 
pIeCZna zatoka - senal przygodowy 
prod kanadyjskiej, 16.00 Legendy 
amerykanskiego Zachodu - film d0- 
kumentalny prod. ameryllanskiej, 
18.00 Ręka w rękę - komedia prod. 
amerykansklej. 20.00 Niebo nad lu. 
IZjaną - film obyczaJOWY prod amery- 
kansklej, 22.00 NaJm/odSZy OJCiec 
chrzestny (2) - dramat sensacyjny 
prod. amery!	
			

/iv5521-2001-226-0020.djvu

			NAUKA 


KURSY/SZKOLENIA 
032/476-13-63 
OSDiDZ Jastrzębie, 
032/242-51-20 
OSDiDZ Ruda Śl. Kursy na: 
operatora koparek, 
ładowarek, spycharek, 
żurawi, wózków 
widłowych, dźwigów 
towarowo osobowych, 
suwnic Itp. Kierowcę 
przewożącego materiały 
niebezpieczne ADR. 
Inspektora BHP 
oraz szkolenia BHP 
(podstawowe/okresowe). 
IS1163768) 


AGENTOM ochrony, licencja cały 
kraj. raty, praca. 034/351-10-70, 
9..?
?:?!.
:

:.!
.

!.

!....m....... 
ARCHITEKTURA- kurs przygotowaw. 


:.
??!..

.?:??:??:..?
!... . 
BUKIECIARSTWO. rozpoczęcie 
1 pazdzIerOlka. Dąbrowa Gormcza 
262-40-37. 262.42 03 
15118(370) 
...................................................... 


CENTRUM Edukacji Kadr jed- 
noroczne StudIum Policealne: Prawo 
I Administracja; Psychołogla i SOCjoło- 
gla; Turystyka; Reklama i Marketrng. 
Asystencko- Sekretarski; Finanse 
i Rachunkowośc. KatOWice, Powstano 
cow 19. 032/757-26-35. 757.26. 
36. www.cek.pł Niskie czesne 115 
PLN+ Wlorowa j8kosc kształcenia. 
!
!
.
!.


!.... ...n..n.. ..... .......n.. ...... m 
CENTRUM Edukacji Kadr zaprasza 
do 1-rocznego Studium Policealnego' 
Informatyka- systemy operacyjne, 
programowame i bazy danych. multi- 
media I grafika IIomputerowa. Kato- 
Wice. ul. Powstancow 19. 
032/757-26-35,757-26.36. 
www.cek.pl NIskie czesne 115 PLN + 
wzorowa Jakosć kształcerua. 
1
1177248) 
...................................................... 


EKOGLDB- kursy komputerowe. 
Dąbrowa Gormcza, 262 40.37. 
262 41.03 (511650531 
...................................................... 
.EKSTERN" liceum Ogolnokształcą 
ce W trybie ekstermstycznym. MozII- 
wosc wyboru: 1,5 roku lub 2 lata .,. 
matura /stary system!. Blelsko.Blala. 
CIeszyn, U5tron. Kęty. wadowIce, 
ŻYWIec. 0604.493.153, 
0604-273 920. 033/814.54 44. 
033/816.65-65. Super promocJa l 
Zadzwon!!l (B000917/ 


KURS: Doradca Podatkowy- uslugowe 
prowadzeme ksiąg rachunkowych 
(mozfiwosc doflnansowanra do 60%1. 
.lnterc!ont", 032/2412-128'- 
(48004819) 


I MATURA w 2 lata. Liceum dla 
Doroslych. 032/203-73-83. 
(51161997) 


MODELKI. kursy- praca- 
032/203.33-54. 
(51168489) 
...................................................... 


"OCHRONIARZ't Szkoła Pracowmkov. 
Ochrony- nabor, uprawmenla 
publiczne, Częstochowa 
NowowIeJskiego 18. 034/368 29 24, 
Rybnik KościuszkI 5. 
032/422-18.13. 
-,'170454) 
.................................................. 


PŁYWANIE. Szkoła płyNama; 
Centrum; zaprasza na naukę 
pływama dla osob dorosłyCh. zajęcIa 
odbywac się będą W godzmach 
Wieczornych. PłacIsz tylko za wstęp. 
Pływaima Centrum LędZlny 
tel. 032/326.71 02 w 38 
'ROOI81181 


POLICEALNE Studium Admlmstra 
CYjno- Prawne. 032/203 73.83 
-',11819941 


PSYCHOLOGICZNO- SOCJologiczne 
StudIum Policealne. PublIc RelatlOTls 
Proglam biznesowy. Zapt
 . Lompy 
11, 032/256-46.11, 0501.495 840 
10.00 13.00 


,11f:.?A1 


J
 OBCE 
AKADEMIA Językow Obcych 
.Perfekt. zaprasza dorosłych I dzieci 
na kursy angIelskiego I niemieckiego. 
Rowmez kursy Matura 2002 
Najnrzsze ceny. Bytom PI I 
plelęgrnarkę. Praca dodatkowa, 
rozmowy wtorek 2 X01. 1000. 
15.00. JastrzębIe, ul. CIeszynska 
116a (800182271 


ZATRUDNIĘ mgr-. farmaCJI 
0605.72 75-91 


W'l()nqg1' 


ZATRUDNIMY dZiewczyny tel. 
032/7294820, 0600570446. 


nt 


ZATRUDNIMY. murarzy, tynkarzy, 
Clesll I robotnlkow do prostych prac 
zlenY1ych. 032/205.36-84. 
205 33 47. 
(800178141 
................. 


SZUKAM PRACY 
MłSTRZ zdunskl. 0.606 670.222. 
12 ')22641 


BIZNES 


SPRZEDAM 
BRAMY uchylne. 032/43.44.343. 
(35014083) 
.......uu....................................-.. 
.. 


GARAŻE, bla5zakl- mskle ceny. 
032/232.40-85,012/421-47-93. 
018/33-20-551. 
!


!.......................... nm. ...... 
GRAŻE ocynkowane najtańsze w 
Polsce (018)332-00-18, (018)334- 
05-14. (014)611-17-31. 
(51161546) 
...................................................... 


TARTAK OLCZYK '" 
;:: 
Oferuje 
 
. wlęzby dachowe wIg zamówień 
 
. Slemple budowl
 :. 
, deski szalunkowe .c;; 
. podprzybltkJ 
 
, ,mplegnaCJę zanurzeniową i Clśmeniową 
 
, suszenie drewna :;; 
. pajety Jednorazowe 
. ::. 
. stupy telefomc.zne 
 
"- 
Dostawa na telefon 
 
Tel./łax 041/39-17-186 
 
090-33-52-20, 090.33-52-87 .... 


SPRZEDAM łódź motorową, pro. 
dukCjI USA, 8-osobową, silnik 150 
KM, podwozie nowe, tanio, 
9

!.

.

:.?ę-?:.(

.
?


............. 
URZĄDZENIE do naprawy karoseru. 
0605-558-472. 
!
!.

!.!..................n................nm 
ZAROBKOWE automaty barowe, 
0.601-22.72-22. 
(51161092) 
...................................................... 


KUPIĘ 


SKUP srebra, złota, platyny, palladu. 
034/32.32-086, 0602.631.362. 
(511615131 
.................... ...0.. .......................... 


USWGI 
COMMANDO od 1989 roku 
skuteczne negocjacje z dłużnikami. 
034/364-14-37. 
140014865 


CYKLINOWANIA bezpyłowe, 
układanre. 0601-47 -44.19. 
032/767 -99 63. 
(200225651 
......................n.................huu.._.... 


KOMPUTEROPISANIE. 217-55 44. 
1150197181 
...................................................... 


KOSZTORYSOWANIE. 0603-18-98- 
18. 1116136) 


WINDYKACJA. 032/227-20-41 wew. 
500. (15019134) 


BIZNES.OfERTY 


KASY flskalne,.komputery, 
032/280-9748 
(200223511 
....................................................... 


KATOWICE -sklep mięsny z 
wyposażeniem, 0602-199.395 
!
!


?!.........m........m................. 
NIGHT- Club odstąPIę. 
0607-196.453. (200225361 
......................................................... 
ODSTĄPIĘ okaZYJnie czynną. 
dochodową działalnosc. Pilne! 
0502.480.186 (800180631 
...................................................... 
PILNIE odstąpIę bufet zakladowy w 
Jaworznie Szczallowej 032/292 03- 
99.0602-891-971 
(80018222) 


PROFESJONALNE przeksztalcenia 
społek cywIlnych na jawne wyllonuje 
Siec kancelariI podatllowo, prawnych. 
0602.235871. 0501.314315. 
!
!.'.!..................... ....m.......... 


I RAMATIUS. skuteczna 
windykacja nale1nosc/, 
032/730-24-68, 0504-825.923. 
(SI165078) 


MASZYNY/URZĄDZENIA 
AUTOKLAW, sprzedam. 0605 558. 


?n!
!
.

........................ 


WSPOLPRACA 


SZYCIE, krojenIe. podejmę 
wspolpracę 032/753-90 93 
1800 179L'" 


PO CZKI/KREOYTY 
000000 5 000 dla zad/uzonych. 
bez poręcZYCIeli, formalnoscl u 
klienta. 032/261 50 63. 
. :..

.


!..n.... ..... .......... ............n... 
(O, O, O) 032/2594-229 Kredyty do 
10.000 bez poręczycieli. bez zgody 
wspołmalzonka, do 30.000 
z poręczycIelamI. hIpoteka, wspolpra 
ca. KatOWice. Plac Grunwaldzki 8. 
(5118114!' 
..................u,.....,...... ..................... 


I 032/764-00-47. Kredyty bez opłat 
wstępnych, Dąbrowa, 
Bandrowskiego 3a. 
!
.!.'.
!.
!.
!.._.............................mn... 
5000 bez poręczyciela. SosnoWiec 
032/785-11-85 
!
.!


!........................................ 
AMERICAN HoldIng Group- 
najkorzystmejsze kredyty pod zastaw 
hipoteczny (na dowolny cel). 
0604.812-968. 
fax 0-32/6236-710. 
!
.!!................. .... 
FIRMA "Aconto. kredyty 5000 zl 
jeden dochód. 032/298.46 04 
!
.

.


!.....................n....nmm..... 
"KREDYT
 032/297-06-27. 
!
.


.

!............n......mn.m........... 
I KREDYT dla posiadających 
kredyty, dojazd. 
0600-536-281. 
(10070443) 


KREDYTEXPRES. leasIng. 
032/250-78.51. 
!
.

.!.m.................................... 
I KREDYT gotówkowy, 
samochodowy. 
032/253-82-17 
(S11!98071 


.KREDYTSERWtS" 48 godZin. 
032/765-07-54. 
!
.


.

!...nm................................ 
.KREDYTSERWIS" non stop. 
032/262-11-23. 
!.

!....................m......n......... 
.KREDYTSERWIS" non stop. 
0604.662-412. 
(100695821 
........................................................... 


KREDYTY ekspresowe bez poręczy- 
cieli. 032/249-58-42, 
0607 -58.23-79. 
(480045461 


KREDYTY gotowkowe- hipoteczne, 
niskIe dochody. 0504 84-13-76. 
!
.'::'.!
!.......mn........................... 
I KREDYTY: gotówkowy, 
samochodowy. 327-66-49. 
(15019461) 


KREDYTY najtaniej, Chorzow. 
Jaglellonska 6; 0-501-007 -196 
(5 "I	
			

/iv5521-2001-226-0021.djvu

			22 27 września 2001 


DLA DOMU 
USWGI 
PRZEPROWADZA 032/202-23-85 


I.i:.(
 
.!?
?

). nn n'" ..... n..... n... 
PRZEPROWADZA profesjonalnie, 
032/202-48-41 tamo. 
,51180206) 
...................................................... 


PRZEPROWADZA tanio. 
032/2-44-88-57 


.! !.!..n ...... ,'n "'nn..n. ......... ..... 
PRZEPROWADZKI,032/266-81 67. 
!!.


?!.....................n..............n. 
PRZEPROWADZKI. 032/260.50-15; 
0603-709-190. 
!!'=!?!!'

!."h" 'hm" ................nm 
REMONTY-drzwI, tapicerka, zamki, 
zaluzje, elektryczne wod[)o- lIanalIza. 
cyjne, stolarskie. 032/2581-207, 
0602-746-1JO. 
(511630021 
...n.......n........................................ 


ROLETY antywlamamowe 169 zł/m'. 
bramy rolowane. 032/232.39-16. 
0604-700-744. (250294521 
...................................................... 


I ROLETY zewnętrzne, najtańszy 
monta!. (032)267-00-24, 
(033)812-5B-41. 
(S1178957) 


ROLETY zewnętrzne od 139zł, 
w ceme montaż, pomiar, transport. 
Ponadto bramy rolowane, zaluzje 
pionowe, poziome. Tei.032/767 25- 
62,228-07-53, teL/fax 767.26. 
70/1 kom.0605.74-13 99. Ko- 
rzystne raty! 
(511759581 
...................................................... 


ROLETY, żaluzje. 240.99-58. 
!?!!.

 .

!...... n....:... ..... ........... n. n... 
SZAFY przesuwne, zabudoVY)', pa- 
nele. Raty. 032/293-01-78. 
(10070091) 
...................................................... 


SZAMBA betonowe, plastikowe, 
montaż, produkCJa tel. 
032/4306744, 0605283503. 
(35015340) 
...................................................... 


TYNKI gipsowe. 0503.129-084. 
151114782) 
.....................................................- 


TYNKOWANIE gipsem. 033/870-54- 
00, 0604.461 861 
(13102) 
..................____ .._u...._.................... 


TYNKI gipsowe. Tynki tradycyjne, 
agregatami. 0609-487.930. 
(51176140) 
....................................................-. 


USŁUGI c.o., woda. gaz, hurtowa 
sprzedaż grzejnlkow. Katowice, 
Oswobodzenia 88. 032/255.86-38. 
0-609.187-916 
(51178668) 
...................................................... 


I ŻALUZJE pionowe. Zaslony, 
firany. (032)267-00-24, 
(033)812-58-41. 
1511789611 


ŻALUZJE, rolety. 032/245-16-65. 
(51163932) 


ZABEZPIECZENIA 
ALARMY, 032/2423-769. 
(51177977) 
...................................................... 


DRZWI antywłamaniowe Gerda. 
Juwent. DOnlmet, wzmOCnione, 
Capek, wewnętrzne, Frezamet, Porta, 
okna PCV, drewniane. Sprzedaż, 
montaż. Katowice. Ścigały 19. 
032/201-70.64/66, Sosnowiec 
Dębhnslla 15032/297-9594; 
calodobowo 0501-227.767. 
(511623191 


DRZWI antywlamanlowe, lJIoż., 
Gerda, Capek, Włoskle- sprzedaż. 
montaż. .Delta", Katowice. 
Magazynowa 21; tel./fax 256.55-36. 
256.55-52, Dąbrowa Gornlcza, 
leglonow 76; tel. 0-602-433.899. 
\51171456) 


MONTA! folii antywlamamoVY)'ch. 
032/217.21-18. 
!!.

?


!..... ...... ..... ........... ..... ........ 


MEBLE! ANTYKI 
0503-66.55-06; 785.02.89. AntykI- 
zdecydowanie kupię, gotowka. 
!!

!.........n............................ 


AGD/RTV.NAPRAWY 
254-72-86 Telewizorow 
(511026521 
....................................................... '.l.lj.:i;it
:k
 
ANTENAINSTALACJA. 266-57 49 
!!
!..............................m....m 


ANTENY: 
032/255-85-11, 
0501-849-112. 


'S11609871 


KOMORKI- skup, VY)'rruana, najtansze 
akcesoria. 032/203-71-35, 
0501-252.055. 
!:>.!!.
.1.
!....,................................... 


KOMPUTERY 


KOMPUTERY 
nowej ery. 
Gwarancja niskiej ceny. 
Moneli W. Pola 20. 
032/205-22-24. 


,S1174443) 


NIERUCHOMO ;

::/'].',
I 
BYTOM- Mlechowice, 2 pokoje, 56 
m', 032/283-12-05. 
0.601-089-145. 
!


!........................................ 
GOŁONOG, 53 rn', lip. 
032/298.19-93. 
!
,ądz organizacYJne dla proponowane- 
go proJektu. W przypadku wspólnego projektu podmlolu nIepublIcznego oraz JednostkI samorządu terytonalne- 
go, nalezy załączyć odpoWIedno kst intenCYJny. 
- ośwladczenoa IZ organizaCja noe wykorzystała dolacJi noezgodme z przeznaczenoem wykluCZil/ąceJ prawo do ubie- 
gania Się o przyznanie dOlacJI przez kolejne trzy lata zgodnie z art. 93, ust 4 ustawy z dnoa 26 listopada o finan- 
sach publicznych (Oz U. z 1998 r.. Nr 155, poz. 1014), 
oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) statutowo upowazmoną przez instytuCJ
 do składanoa OŚWIad- 
czen woli W JeJ Imlemu. ze skutkami o charakterze finansowym tych ośwIadczen. 
Problematyka proponowanego przedsIęwzięcia musI być zgodna ze statulem orgamzaCJI (cele i zadania), swoim 
zasięgiem obejmować wOJewództwo śląskie 
Zgodnoe z resortowym programem .BEZDOMNOSC", przyznane poszczególnym podmiotom dotacje wykorzysty- 
wane mogą być na 
- finansowanIe opłat stałych. związanych z bIeżącą dZiałalnością placówek. takich Jak opłacanoe należnoścI za 
czynsz, nośniki energII, dostawę wody. kanalizaCJę, opiaty telekomunokacJe, Itp, 
- zakup zywnoŚCI oraz urządzeń do JeJ gromadzenoa. przetwarza ma. transportu, przechowywama I wydawanoa, 
zakup drobnego sprzętu I wyposażema. odZlezy. środków czystoścI i higieny osobisteJ, 
- speclalIstyczne prace modernozacYJne I adaplacYJne. 
- płace dla personelu zabezpteczającego własclwe funkCJonowanoe płacówkl, 
- opłacanie śWladczenoa usług medycznych dla osob noe posiadaJących uprawmeń do Ich bezpłatnego śWladcze- 
noa, 
- zakup I montaz urządzen i narzędZI słuzących nabywaniu kwaliłlkaCJI zawodowych przez podopt9Cznych oraz f,- 
nansowame szkoleń zawodowych dla tych osób. 
- Inne niezbędne I uzasadnIOne opiaty słuzące realizaCJI zakładanych celów 
Ze względu na przedmIOt. cel I zakres programu .BEZDOMNOSC- noe przeWIduje się mozllwoścl przeznaczenoa 
pozostaJących w dySPOZYCJI srodkow na' 
InwestYCje I środki trwale lako przedSIęwzięcia zWiązane Jedynie z bteźącą dZiałalnoŚCIą statutową podmIOtu re- 
alizuJącego zadanoe publiczne, 
leczenie, rehabilitacJę osób oDjętych powszechnym ubezpIeczeniem zdrowOlnym oraz innymi zlnsty1uCjonali- 
zowanyrrn formami pomocy 
Druid wniosków są opubłlkowane w _. rozporządzeniu 0f1I2 można je 0Irzym8Ć w WydzIale Spraw SpoIecznycI'I 
I Zdrowia ŚląskIego Urztdu WOjeWÓdZkiego w Katowicach, ul. PowstańoOw 41a. pak. 208. 
Tennin IJkładanIa wTlIoekÓW upływa w dniu 17 p8Żdzlemlka 2001 roku o godz. 15.30 
(wolOski. klme wpłyną do tut Wydziału po terminie lak równlez noe spełniaJące wymogów fonnalnych 
nie będą brały udziału w konkurSie - decyduJe data wpływu). 
Komisja rozpatrzy wnIOski w terminie do dnia 26 pazdZlemlka 2001 r O WYnikach powladormmy drogą korespon- 
dencyJną PodmIOty kłorych oferty zoslaną zaakceptowane do realizacJI podpiszą umowę cywdno-prawną. 
W0J9woda $Iąsk. zastrzega sobie moźllWOŚĆ unoewazmema konkursu bez podania przyczyn
		

/iv5521-2001-226-0022.djvu

			DtT':;
.I:')'
 
;.i;r.:Htt':l 
KATOWICE- TysIącleCIa, odstąpię 
bar. 032/298.92.09. 
!

!..n.. ............................. 


, B.GOSPOD..WYNAJMĘ 
BAR odstąpię Piekary Śląskie 
032/287 -10 72 
1800171161 
....--................................................ 


OOSTĄPIĘ lokal gastronomiczny, 
130 m', Mysłowice. 0501.360.099 
, 11796491 


INNE 


MASZ zad/uzeme, y,yrok eksmIsyjny- 
dzwon. 032/220.50.50. 
1<;1145237' 


MIESZKANIA po eksmisJI. do 
zasIediema. 032/220.50.50 
<';11452361 


RZECZOZNAWCY y,ycemają budynki, 
mieszkama, grunty, maszyny. 
032/266.80-76; 090.336.758. 
, 100669991 


ZDROWIE 
UlWGI 
o, o, 032/2408-606. Gmekolog. 
!?
J.!


!.............nn n................ n 
0,032/2428.724 Ginekolog. 
1511705131 


o, 032/243-41-36. Ginekolog. naj- 
taniej. 
1511801811 
...................................................... 


o, O, Glnekołog 
taniol 
032/240-66-35. 
0-605-359-073. 


(51159937) 


"ALKAMED" Esperal orygmalny, 
odtruwame poalkohOlowe. lekarze. 
całodobowO. 0-602.19 44 33. 
0.602-21.54 94. 256 33.35 


!J.

!........................................ 
ALKOHOLIZM esperal. odtruwanie. 
032/290.68-68. 
.100691351 


ALKOHOLIZM, odtruwanie, Esperal. 
psychOteraPIa 032/4230400 
,35015<4" 


BADANIE włosowo 032/257.25.26. 


1511682""" 


BEZOPERACYJNE leczenie kamicy 
żołcloweJ, nerkowej, prostaty. 
hemoroldow, łySIema. ZapIsy: 
032/257 -25.26 
ISII6826 


BIELACTWO, 032/257.25.26. 
ISI1682621 


ESPERAL 0602-668 003. 


1.I00U934' 


ESPERAL. 264-30.17. 


1130113761 


ESPERAL oryginalny. 256 33.35 
!
.

.

?!.................... 
GINEKOLOG- leczenie. zabiegi, 
Łodz, 0602.335.083. 
151109652' 


ŁUSZCZYCA,032 257.25 26. 
_1168231 


MASAZ. 032/256 26.63 
',1179608) 
........n..n....................................... 
MASA;!:E relaksujące, rozluzniające 
antystresowe. dOjazd gratiS! 
0504 914-238. 


11\0010671 


LEKI/ APARATURA 
APARATY słuchowe. dobor, SerwiS. 
Sosnowiec, Sadowa 10.266.7921 
1100689681 
............................................ 


URODA 


032/225-14.50: Schudmesz zdrowo' 
.<; 11478691 
...................................................... 


032/255.25.95. Schudnij w 30 dm l 


1ł:..11

1 


HERBALlFE produkt y- 032/6156- 
214,0.601.156496 
IS116561(" 


TURYSTYKA 


PRZEWOZY 


I MIKROBUSY 8- 18, 
032/289-64-57. 
(20022677) 


WYPOCZVNEK 


BTI/PEGROTOUR- Sanatorium 
Truskawlec, y,ycleczkl na litwę. 
Ukrainę. BIałorus, bilety lotnrcze- 
Polska. sWlat. dowóz gratis. 
Tel. 032/206-85.42, 32/259-63.15. 
(511621471 


CZECHY.BESKIDY, .PenSjon Salaj. 
kaM, pokOje 2-, 4 osotJOwe, domki 
8 osobowe (3 pokoje), restauraCJa. 
kuchnia tradYcyjna, wyciąg narclar. 
ski. Zapraszamy na wczasy Sylwe. 
strowe I zlmowe.Jablunkov.Horm 
Lomna, tel/fax. 00420/659/366- 
053, www.salajka.repubhka.pl. pen. 
sjon.salajka.@.worldonllne.cz. 
(330031011 


I CZECHY! SYLWESTER 2002- 
rezerwacje do konca wrzesnia 
z rabatem! Proponujemy pObyty 
weekendowe, wczasy, szkole- 
nIa. Hotel ..VALCOVI'IY" w 
Ostravlcy (45km od Cieszyna). 
Pokoje z pełnym węzłem sanlt., 
tel., kolorowym TV, W hotelu 
baseny (kryty I zewn.), sauna, 
bilard. sale wykI., kawiarnia, 
winiarnia. Rownleż domki 6; 8- 
osobo 0602-191-351: tel./fax 
032/264-38-61; 
www.hotelvalcovny.pl 
(130117831 


DALEKIE Podroze- Australia, Nowa 
Zelandia. RPA, !182631 


DOGI. 0-32/256.08.66. 
,80017888) 
.......................................... 


OWCZARKI nremleckle 

.??.-.?.?.?.:

.
.!
: 
RETRIEVER gładkowłosy (Fiat) 
Coated szczemęta. 
Teł 0605-441.692. 
(38001267 


ROTTWEILERY, 032/23979.78 
!
.

.17!...................................... 
SZI'IAUCERKI bezrodowodowe, 
077/45.80.127. 
"174S5(,, 
...................................................... 


ODDAM 
I029"3 


MATRYMONIALNE  


032/263-22-24 .Telefomczna Swat- 
ka". Oferty (duży y,ybor). Fotokatalog 
Wieczorki' .DorJan", Sosnowlec- 
medziele l7.00. 
(100696201 
...................................................... 


,,AMAI'IDA matrymomalno-partner- 
skle. 033/845-03.70. 
(80010731 
nn.................................................. 


BIURO Matrymonialne .Śląsk" 
47-220 KędZierzyn, P-217. 
1511623..51 


FOTOKATALOGI. solidne adresy 
"Dyskrecja", zadzwon: 
0604-507 -058. 


1119852' 


OGŁOSZENIA. Skrytki. Chorzow 
032/2414568. 
"11"178 


.WENECJA': 032/777 40 21,0501- 
952.518. 
. 1943 


TOWARZYSKIE 
OFERTY TOWARZYSKIE .
.
!.

.
 '-.
.
.: 
2...


.
!......... .... 
0501-254-031. (10070140) 
...................................................... 


0-501-701-348 PrzYjadę. 
!
.

?

!.....................nn...n....n.n. 
0501-948-299 1181128) 


0501-966-940. (S1179490) 


0503-517-577. (S1177546) 
...................................................... .

.
.-.

!.:

!: I:.


?!............... 
0503-909-663. (S1179496) :.
.
.
:
!.
:


:.. !?

.
?


!n........" 
0600-138-950. (S11795011 
...................................................... 


0601-726-750 51180477) 
.-.........--......................................... 


0603-037-199. 151179493) 
...................................................... 


0-604-823-858. (S1178492, 
...................................................... 


0-605-059-553. (51160364) 
..................--.................................. 


0-606-165-285. (480047691 


0607-353-871. (SI1810701 


0608-192-720. (28510959) 
.....--....................................-......... 


0609.096.933. (511795001 


0609-319-059. (51177547) 
...................................................... 


0609-331-176.151179489/ 


0609-616.176. (250296101 
...................................................... 


GLIWICE 0603-459-209. 
!

?
!............... .....n.... .....nm.... 
HADES. superatrakcje. 
032/25-41-536 
(51171727) 


KAMIL. 0609-390.671. 
!
.

.


?!n. ....................... ..... ......... 
PIOTR. 0504.523-584 
(51181489) 
...................................................... 


SPOI'ISORKI 0607 -121-470. 


11804831 


IMPREZY/PRZYJĘCIA 
ORGANIZACJA PRZVJIiC 


ORGANIZUJEMY przyjęcia kawaler- 
skie, pamenskle. Zapewmamy atrakc 
Je tel. 032/7294820, 
032/4152583. 
1501535- 


ZESPOŁY MUZYCZNE 


0-503.893.126. 


120022343 


ZGUBY 


ZAGINĘŁA legitymacja szkolna Bajor 
Angellki, tel. 034/323.67.79. 
!
.!.1.
.: ..

..... ..... ..... .......... ................ 


RO NE 


O O Amerykański 
hit dla Panów, 
najtaniej. 
0604-301-506. 


(51161942) 


0501-341-917 
Preparat Panowie! 
Tanio. 
(51177419) 


.....nn.............................................. 
100% Systemy Multllotka. 
0504.699-613. 
(SI167918) 


AMERYKAŃSKI Hit, 
najtanie). 
0601-146-078. 


(51141061) 


MAGDA. 
0603-816-997. 


(51175981 ) 


MAsAk.22i:10::2'1..
...161.:........ 
(51157840) 
...................................................... 


MASAŻ relaksacyjny. 
0.501-792-429. (S1178S47) 
.......u............................................. 


WIECZORKI panieńskie- atrakCJe. 
0-609-594-599. 
51180912) 


WROŻKA- jasnowidz. t.
!.
:!.
:.

...(
?).............. 
WYPOh'CZALNIA sukien- 

.
3!.


:
.-.
:.(

.

.
).............. 


50073955iT' 


Z\\hV ek 
'\auc
cielsrna Polskiego 
Ol PiS \\ Opolu 


ogla \=a 


przetarg 
nieograniczony 


Przedmiotem prze\«rgu Jest. kuch. 
ma + Mołowka. "\wietllca ordZ k 
wiarnid. będ4ca wldsnoscią ZNP 
w Sezonowym Osrndku WYP'ł- 
czynkowym w TurdwIe. ul K, 
sciu"ki 5 Budynki połozone są na 
gruncie o wieczystym użytkowaniu. 
Cena "
,,ola"cla la cal..,,: 
36.000 II 
Warunkiem uczeltllHctwa w prze. 
targu Je,1 ",pld\« wadium 'IN wy"" 
ko,ei 10'," ceny wywoławczej 
w dniu przetargu Przeldrg odbę. 
dzie się dnia tJ. 10. 2001 r. 
o godz. 10.00 w O"odku ZI'

/iv5521-2001-226-0023.djvu

			www.naszemlasto.pl 


strona 


7 wrze nld 2001 


sport 


Piłka ręczna: Wygrana Olimpii 


Pilkarze ręczni Olimpii Piekary 
Sląskie pokonali pewnie, w me- 
czu W)'jazdoW)'m 4. kolejki spo- 
tkań ekstraklasy, MKS Konskie 
29:22 (16: 10). 
. MKS Końskie - Olimpia 
Piekary 22:29 (10:16). Najwięcej 
dla MKS: Przybylski 5, Karbow- 
nik 5; dla Olimpii: Wisinski 7, 
Balicki 6. Chojniak i Wach po 5. 
Pozostałe wyniki: Blachy 


Pruszyń
ki Łod7 - Orlen Plock 
23:22 (8:14), OSI Zagłębie lu- 
bin - w} brzeże Gdamk 29:25 
(15:14). Metalpiast Oborniki 
Wlkp. - Kolporter Lider M.lrket 
l\.ieIce 27:28 (14:16), M
nS 
Kwidlyn - SI,!sk \\rocław 29:30 
(14:15), Warszawianka TOP 
2000 Wars/.awa - Chrobry Gło- 
gów 31:21 (/4:8). 
1) Kolporter 4 8 114-103 


2) Zagłębie 4 7 121-95 
3) Orlen 4 6 97-64 
4) Warszawianka4 6 83-70 
5) Blachy 4 5 93-98 
6) Olimpia 4 4 109-100 
7) Sląsk 4 4 98-103 
8) Metalpiast 4 3 103-105 
9) Wybrzeże 4 2 97-97 
10) Kwidzyn 4 2 109-124 
11) Chrobry 4 1 91-117 
12) Końskie 4 O 85-124 


Sosenka coraz bliżej Polski 


K. 


. 
nlec 


zes 


. 
I 


. 


. 


.t 


I 


- 


Rozmowa z Ondrejem Sosenką, kolarzem grupy CCC MAT 


Złożył pan oficjalną 
rezygnację z występow 
w czeskiej reprezentacji 
kolarskiej. Co skłoniło pana 
do podjęcia takiej decyzji? 
Już od dawna g1ośno mowiłem 
o nie najlepszym funkcjonowaniu 
Czeskiej f-ederacji Kolarskiei. Puy- 
kładem tego może być chociażby 
powołanie na mistrzostwa świaL1, 
które odbędą się w pazdlicrniku 
w Portugalii, Jana Hrusoo. 7.awod- 
nik, który zajmuje 450. miejsce 
w klasyfikacji lJCl i nie ma lbyt 
wiciu Sl.ans w jelclzie indywidual- 
nej na czas ciągle. ale jest hrany 
pod uwagę przy startach w międL)'" 
narodoy,ych imprcLach. W jego 
cieniu są chociałby tacy kolarze jak 
Milan Kadlec Cl'j Tom,lw Konecz- 
ny. Tak było przed igr/)'skami olim- 
pijskimi w Sydnev i do tego cza
u 
nic się nie zmienilo. Ilru
zka ma 


. 

fF · 
'I r( 


. 
I 


, 
11 

 


układy w federacji i nie ukrywam, 
że jest to nieprzyjemna sprawa. Na 
znak protestu oficjalnie zrel)'gno- 
walem z powołania na mistrzostwa 
i podzic;:kowałem działaczom 
związku za dotychczasową wspoł- 
prdcę. Ten etdp jest już dla mnie za- 
mknięty. 
W tym roku ominą pana 
mistrzostwa świata. Co 
będzie w przyszłym sezonie? 
Do końca tego roku chcidłbym 
załatwić wszystkie spray,} związa- 
ne ze zmianą obywatebtwa. Nie 
jest wykluczone, że w przyszłorocz- 
nej imprezie W)startujc;: już w bar- 
wdch polskicj reprezentacji. Wiele 
będzie zależaIo od moj
j dyspozy- 
cji. ktÓra nie powinna b}'ć jednak 
gorsza niż w tym seLOnie. 
Czy ten sezon uwata pan za 
udany? 
7wycięsty,a w LIkich wyścigach 1 
I 
"" 
.. ' ""I I 
\.
.. 


) 


jak Solidarnosci, utcry Asy fiata, 
Bohemia Tour i Tour de Pologne 
muszą cieszyc. Szczególnie wygra- 
na w tej ostdtniej Imprezie dostar- 
cryła mi wielkiej satysfakcji, bo jest 
to największy kołar
ki W)ścig we 
Wschodniej Europie i ma olbrzy- 
mią renomę w kolarskim świecie. 
Triumf w Wyscłgu Dookoła 
Polski zapewnił pan sobie 
dopiero podczas ostatniego 
etapu - jazdy na czas. 
Jednak mógł pan to chyba 
uczynić już dzień wcześniej? 
Do konca chciałem pomoc 
Piotrkowi PrrydziaIowi, ktory jest li- 
derem naszej grup}. RaLcm z nim 
sZdrpalismy dość mocno, by naj- 
pierw Lgubic Raimondasa Rumsa- 
sa, a na
tępnie .lema \bigtd. M}sIę, 
że gdybym ciągle jechał sWOIm 
tempem i.... koncowce nie ci"gn4ł 
Piotrka wygralbym ten JTIOrderCZ}  

 

 


l" 


t\ 

...
 

I

 
" , 
, " . 


. 


.. 


\ 
OndreJ Sosenka najprawdopodobniej w przyszłym sezonie wzmocni polską reprezentację. 


Piłkarska Liga Amatorow 
20. kolcjk..: /RH Wicwióra 
Katowice H' Kachna Katowi- 
ce 0:4 10:2): KraClla 2. JarCL} k, 
KopClymkl; IK l)r/}j.J7n Dą- 
browa Gor. - Mdjn.udi K.1towi- 
ce 2:5 (0:2): Grtcl.lk 2 - Paslek, 
KOlub, Duda. LOlio, R/ychon: 
Oliwia Kdtowice - Lechia liG 
KWK Wujek 0.3 10:11: G. Ho- 
sow\ki 2, Je/; l\. \\ l\. Kleolas Ka- 
towice - I C Bar Karolinka Ru- 
da SI. 0:5 «U): Skoy,ron 2, Spo- 


Śląski brulion 


Ida. Mic:ron. Kłi
l: Pl\.M Rc;:d/in 
- Skorpion Katowice 0:2 (0:0): 
Gołda. Rigaj; "KM So
nowiec- 
KWK Ruda SI. 2:2 (1:()1: Ko/ieł, 
Ciesla - M.llik. liLak. 
CC1 18. 
kolejki Oli....ia - Skorpion (5:0) 
/wef} likowano na 0:3 za grę nie- 
uprawnionego 1a....odmkd. toch.1 
1) MaJnardl 20 49 58-17 
2) FC Kachna 20 49 60-18 
3) FC Bar 20 44 73-30 
4) Lechia 20 37 53-29 
5) Skorpion 20 37 42-41 


6) KWK Śłąsk 20 32 
7) PKM Sosnow.2027 
8) ZK PrzyJazn20 24 
9) Oliwia 20 16 
10) Kleofas 20 14 
11) Wlew lora 20 9 
12) PKM Bądzin20 3 


55-37 
34-36 
34-54 
41-40 
20-64 
21-57 
5-70 


Mistrzowie z Zabrza 
W teni
oW\ch mi
trzo\t"'ach 
regionu do lat 10, c7\Ii Krasna- 
li na kortach Mo
tostalu labrze 
triumfo....ali lawodmcy go\poda- 


. 


I 


etap. Stało się inaczej. \bigt okd1.ał 
SIę wted) lepszy. 
Mówiło się, że pana 
specjalnością jest jazda na 
czas. Tymczasem 
znakomicłe radzi pan sobie 
również w górach. 
Dużo dalo mi zgrupowanie 
y, Hiszpanii, ktore mielismy pf7ed 
selonem. Schudłem tm kilogram); 
dużo pracI.Malem nad ....}1rLYmaJo. 
scią i okazało się. że l powodLe- 
niem mogę f}'WalIzoy,ać rownież 
wgorach. 
Czy nagrody, które pan 
zdobył zostały rowno 
podzielone? 
l.godnie l/.d:.adą: ile prdCOWJ- 
łe
, t} le dostanie:'1. Podzid' nJgrod 
musi b}ć sprJwiedliy,} i biorą 
w nim udzidł mechaniLy.lekaue 
i mdSm 
CI. 
Czy nie przeszkadza panu. że 
lIderem grupy CCC MAT 
nadal będzie Piotr Przydział? 
\\\scigow je
t duzo i my'i!ę, że 
spokojnie 
ię dogJddmy \lie ma 
moW) o jakichkolwiek meporoLU- 
mlem.1ch. 
Jakle nadzieje wiąże pan ze 
startami w przyszłym 
sezonie? 
Chcialb} m dobf7e LtprCLc:nto- 
W.1C SIę.... \\)scigu Pokoju i powto- 
rz}c Iriumf w Tour de Pulogne 
MJ.ffi nadzieję. że nasza.grup.1 W\- 
startuje rownież w Tour de Sui\,e. 
Jednak na razie nie ma 
ię nad 
czym rozwodzie kSZLLC: w n.1jbliL- 

L4 sobotę I niedzielę czekaj" nas 
dwa wyscigi we Włoszech' GIro 
dell"Emilia i Milan - Vignola. Td./11 
trzeb.. będzie pokJZac swoje umie- 
jętnosci. a nie ukrywam, ze jestem 
juz trochę mużony stdl1ami w t} m 

 roku. Dopiero pozniej będę mogl 
ł odpoCZ4C ord! powd7nie m}\leć 

 i prl\'gOl<.M'}WaC się do n
tępncgo 
li? SClOnu 


ROZMAWIAL PAWEŁ RASSEK 


rzy \\ finale singid dLic:wcz4t 
Oliwia Pa....lak 6:3, 6: l pokonał.1 
\tonikę Ldskę ze Sld vii Ruda 
Slaska. Hr470we meddle pr7\pa- 
dł} Ałeksandrle Gorkl I Pauli 
Kani z chorzow
kich Azotow. 
W f}'Wdli/acji chłopcow Igor 
:-'owdk Iw}cięL\ł 6:2, 6:4 l Md- 
tcu
/em PiOlrow:.kim L Chrz.l- 
nowa. W połfinałach prlc:grJIi 
gliwiczanin K.1mll RJJtdr oraz 
b}lomianin Damian H.1rto- 
siak . R. M. 


Biegamy po zdrowie 
Bielski Ondraszek 
163 zawodników i zawodniczek WZięłO udział w zorganizowanym na.tJiel- 
sklch Błoniach ogólnopolskim biegu Ondraszka. Wsród kobiet zwycięŻj- 
ła Irena Czuta Pakosz (Technik Komorno), ktora wyprzedziła Zofię Les- 
kiewicz (Beskidek Bielsko) i Bogusławę Kupczak (Brzuśnik). W rywaliza- 
cji mężczyzn najszybszy okazał się Jerzy Zawierucha (KB Diament 
Jastrzębie). Kolejne miejsca na podium zajęli: Pawel Oboz (Plomień Mil- 
wice) i Jewglenij Wasillew (St. Petersburg). _ PRASS 
Rywalizacja w Chorzowie 
Po raz 13. w chorzowskim Parku Kultury i Wypoczynku zorganizowano 
imprezę Biegaj w Parku. Wsród pan ZW}'ClęŻjła Anna Jagodzinska przed 
Patrycją Brzęczek i Martą Jagodzińską. W rywalizacji panów najlepszym 
okazał się Krzysztof Jakublk, ktory wyprzedzi! Andrzeja Paruiskiego i Zbi- 
gniewa FiJałkowskiego. _ PRASS 


Udany sezon pięcioboistów 


Myślami 
już w Atenach 


Tuzin medali mistrzostw świata 
i Europy w różnych kategoriach 
wiekowych zdobyli reprezen- 
tanci Polski w pięcioboju no- 
woczesnym w 2001 roku. Do 
medalo....ych osiągnięć należy do- 
dać drugie miejsce P-aulin} Bo- 
enisz w finale Pucharu Swiata. 
Obecny sezon zakończ" mistrzo- 
stwa Polski, ktore odbędą się 
w Warszawie na poc14tku przy- 
sLłc:go mie
iąca. 
Jeszcze przed krajowymi mi- 
strzo
twJmi, I pald/iemika. roz- 
pocznie dzialalność Centrain) 
Ośrodek Szkolenia Polskiego 
ZwiąLku Pięcioboju Nowoczesne- 
go. Osrodek ma' zapełnić lukę 
sLkoleniową pomiędzy szkołą mi- 
strLOstwa sportowego, a studia- 
mi. W tym czasie bowiem wiciu 
utalentoy,anych nd
tolalkow, 
z dobrymi W) nikami w dwuboju, 
ClY trojboJu rel)'gnujc: z treningu. 
O stworzenie takiej pIJco....ki. 
ktora wykorzystywac będ/ic g1ow- 
nie obiekty stołecwej AWf i na 
Fort"ch Bemd, lJbieg.lł pw:de 
....sLy
tkim Stanisław I)ytel. Od 
slvcznia 2001 roku jest on glow- 
n} m trenerem reprelent.1cji, pel- 
ni4Qm w zwi4zkulunkcję d} rek- 
tor., sportoy,ego. 
Pytel. ktof} wCle
niej odnosił 

ukce
y m.in. jakli 
zkllleniowiec 
repre/entacji Włoch. uważa, że 


mijający rok b}ł dla pol
kich pię- 
ciohoistow zaskakująco uddny. 
Gdyhy mi ktoś przed mi- 
strzostwami świata oferowal je- 
den medal wziąłbym go natych- 
mia
t. t)mczasem z MillfieId 
wrocillsmy z trzema - mowił tre- 
ner kadry. 
Stanisłay, P} tcI pf7ej41 zespół 
w trud n} m dla polskicgo pięciobo. 
ju momencie, gdy kariery pokon- 
czyły trlY mi
trzynie świata: Iwo- 
na Kowalewska, Anna Sulima 
i Dorota Idzi (jej uroczyste poże- 
gnanie ma się odbyc w trakcie 
MPJ, a treningi przerwał najlepszy 
w ekipie seniorów Igor Warabida. 
Teraz md nową gwiazdę - 1 1 .1u- 
linę Boenisz, klorą wspiera obie- 
cująca młodzież. No....ą wiarę we 
własne siły tchn4ł w kilku star- 
szych zawodników, m.in. w Fdytę 
Małoszyc. która po kilku latach 
bez 
ukcesow Lnow przywoli me- 
dale. Nie jest wykluczone, że do 
kadry powroci W.1rabida. 
Obecnie zwi4Lek koncentru- 
je 
ię na prz}gotowaniach do 
olimpiddy 2004 w \tenach - po- 
wied/iał Pvtel. - POld tym skupi- 
my 
ię n.1 rozwoju pięcioboju nJ 
nil,zych 
zczebl.1ch, w nJjm'od- 
sZ\ch grupach ....iekowvch, w kto- 
f}ch dzicci rozpoclynają od tre- 
noy,ania dwuboju, czyli hiegu 
I ply....ani.1 _ PRASS, PAP 


Nasi na medal w 2001 roku 


MS seniorów (MIlIfIeld. W. Brytania): 2. rr ejsce indywldualme 
- Paulina Boenisz; 2. mit:Jsce druzynowo - Boenisz. Katarzyna 
Baran, Edyta Małoszyc; 3. miejsce sztafeta męzczyzn - Andrzej 
Stefanek, Marcin Horbacz. Maciej Boguckl. 
Finał Pucharu Sw lata (Moskwa): 2. m,,
jsce Indywldualme - 
Boenisz. 
Mistrzostwa Europy seniorów (Sofia): 3. miejsce sztafeta - 
Stefanek. Horbacz, Boguckl 
ME Junlorow (Ustl nad Łabą): 3. miejsce Indywidualnie - Filip 
lIeleniewskl; 2. miejsce sztafeta - Marlena Żołnowska. Katarzy- 
na WOJcik, Sylwia Czwojdzlńska. - 


Budowlani na czele 


Budowlani Opole prowadzą 
przed Mazovią Clechanow 
I WLKS Siedlce po trzeciej se- 
rII turniejów pierwszej ligi pod 
noszenia ciężarowo 
Druż\ na Budowlan}ch po 
roclnym pobycie.... drugiej li- 
dLe, ponownie 1mierza do od- 
z}skJl1Ia tytułu mi
tr/ow\kie- 
go. We w
Lystkich trlech 
dotychcZd
OWych rundach La- 
,",odniq Budowlanych UL}
ki- 
w.11i najwięcej punktow. lide- 
rem drugiej ligi pll/ostał Ił KS 
SlOpienice wyprzed1J.j4c Le- 
chIę SędzisLUw I LKS Dohry- 
\tyce \\ tr/ecicj IId/e prtoduje 


trzeci zespoł M.1zovii Ciechk 
now. 
Oruż} nowy mistrl Pulski 
oraz trIumfJtorLY drugiej i trze- 
ciej ligi W} łonieni zo
tdną po 
c1....artej rund/ic, zaplanowdncj 
na poclĄlek li
topJdd. 
I liga: 1) Budowidni Opole 
6378.5 pkt., 2) 
.I7<)Vid Ciecha- 
noy, - 6250.;;, 3) WLl\.S Siedlce 
- '974.4: II liga: l) łIKS S/opie- 
nice - 5508,7,2) lechia Sęd/i- 
SIOW )453,2 3) LKS Dobry
LY- 
ce - 5261,7' III liga: II M.I70\id 
III - )()41.9, 2) Elcom MOSiR 
Sanok - 4997,9, 3) Lechia II Sę- 
d/i'/lI\\ - 4729.1 _ PRASS
		

/iv5521-2001-226-0024.djvu

			-- 


Michael Jordan: Wracam, bo kocham tę grę 


Michael Jordan - najlepszy koszykarze 
w historii tej gry - oglosił oficjalnie, że wra- 
ca na parkiet I w najbliższym sezonie bę- 
dzie występować na parkietach NBA w bar- 
wach Washington Wizards. 38-letni Jordan 
podpisał z klubem, którego jest jednocześnie 
jednym z właścicieli i dyrektorem ds. sporto- 
wych, dwuletni k.ontrakt. Za pierwszy rok wy- 
stępów zarobi.jedynie milion dolarów. Po raz 
pierwszy po powrocie Jordan zagra 30 paz 
dziernika w meczu z New York Knicks. 
- Wracam nie dla pieniędzy, ale z miłości do 
tej gry. Mam nadzieję, że uda się w stolicy 
stworzyć drużynę, która awansuje do play ott. 
Chcę także młodym zawodnikom przekazać 


trochę wiedzy i pomóc im wznieść się na wyż- 
szy poziom - powiedział Jordan, który z Chi- 
cago Buli sześciokrotnie sięgał po mistrzo- 
stwo NBA. 
Szczęśliwy z powrotu Jordana do gry są nie tyl- 
ko miliony kibiców, ale także komisarz NBA, 
David Stern i przedstawiciele telewizji. 
- Z radością witam Jordana na parkiecie, ale 
- jako komisarz NBA - żałuję, że przestaje pra- 
rować jako działacz - stwierdził Stern. 
- To będzie wspaniałą rzeczą oglądać najlep- 
szego zav.OOnika w historii w meczach przeciw- 
ko młodym gwiazdom takim jak Kobe Bryant, 
Vince Carter, Tracy McGrady, Ray Allen czy AI- 
lan Iverson. At:1j wszyscy mogli to zobaczyć 


zmieniall"o/ rozkład zaplanowanych spotkań, by 
znalazły się w nim także mecze Washington WI- 
zards - powiedział Dick Eberson ze stacji NBA. 
Dla Jordana to już drugi powrót do NBA. Po raz 
pierwszy powiedział "odchodzę" 6 październi- 
ka 1993 roku. Stwierdził, że nie może wnieść 
więcej do gry. Poza koszykówką nie wytrzymał 
jednak długo. Wrócił 18 marca 1995 roku, t:1j 
znĆf.N znaleźć się na szczycie. Po szóstym mi- 
strzowskim tytule zdobytym z Chicago Bulls 
i odejściu trenera Phila Jacksona także posta- 
nowił zakończyć karierę - 13 stycznia 1999 
roku. Wtedy nikt nie przypuszczal, że jeszcze ,.. 
zobaczy Jordana w akcji. A jednak cuda się 
. 
zdarzają! . MIl< 
 I 
12 


Wielka koszykówka w Spodku?  


- -.... 
, 
A 
 


... 


I " 
I "t 
.../ '.IJ., 
,. 
I... 
a; 


. 


,. 


. I 


www.naszemiasto.pl 
, 


strona  


27 wrzesnla 2001 


sport 


ol ska 
; 
ni u Sląska! 


Mocarstwowym 
· laoom "nie" 


. 


. 
WC I 


li hasło znają wszyscy koszykarscy kibl- 
a ce. Nie odnosi się niestety do dokonań 
drulyn z naszego regionu, a do kolej- 
nych mistrzostw Polski zdobywanych przez za- 
wodnłków wrocławskłego Śląska. To można 
/mienić, ale potrzehJjednego, silnego zespolu, a nie 
kilku ośrodków. w ktorych kaidv myslijak przetrwac 
do kolejnej wiosny. TrLeba podjąc ryzyko budowania 
nowego, bo powolne obumieranie rÓ7ni 
ię od zawa- 
łu tylko czasem po jakim nastspuje ostatnie poże- 
gnanie. Aby kosLykowka mogła żyć pełnią lycia 
trLeba l tego co 7O
tało 1budować mocny zespoI. 
Jak wskaLuje prLykład znad Slęzy je
t to możliwe. 
We Wroclawiu nie ma jednak miejsca dla innych 
dru7yn. Wszystkie środki (finansowe) i 
iły (poli- 
tyc/nc) kierowane są by tworzyc potęgę Slą
ka - 
s/esna
tokrotnych mistrzów kraju. U nas pieniądze 
i mOlliwości rolmywają się pomiędzy słabą druży- 
ną w ekstraklasie, trlema prLeciętnymi w I lidze 
i kolejnymi dwoma jeszcLe 
zczebel niżcj. To nie ma 
sensu Dopóki naSl region ma miejsce w lidze za- 
wodowej trzeha na tej balie zbudować 11OW) 1.espol. 
Nic związany z iadnym l dotychcza
owych osrod- 
ków, lecz będący Lbiorem tego co te osrodki mają 
najlcp
/ego. Sponsorzy - mnichi lub więksi są 
w RudLic Slą
kiej. Katowicach, ZabrLu, Chorzowie, 
Sosnowcu i Bielsku-Białej. Gdy dadzą pieniądze do 
jednej kasy hędlie podstawd, ahy budować silną , 
druiynę. 7apewniam, że chętnie wrócą na SI4Sk 
MariusL Bacik, Kordian Korytek, Andrzej Pluta, 
Wojciech lurawski, Marcin Sroka, czy Krzy
ztof 
Morawiec, ktorLY wyemigrowali za chlebem. Na tre- 
ner
kiej ławce mógłby ZJ
i4ŚC Dariusz Szczubiał, 
którego na powrót do klubowej kO
7Ykowki 
ku
iły- 
by sportowe ambicje siCg.1jące medalu mistrlOstw 
Polski. Mecze mogłyby byc rozgrywane w katowic- 
kim Spodku,jedynym ohiekcie mogącym konkurq- 
wac z wroclawsk4 ł łdlą Ludow4, w ktorym kibice 
czują się wspdniale. W twor/eniu porolUmienia po- 
nad pOdli.lłami powinien pomóc - nikt nie mówi, 
Le oficjalnie - prezcs Pll\.ov Marek I'ałus. Zna slą- 
skie kostykarskie srodowisko jJk mało kto, wie kto- 
r /y d/idłacLe są w stanie sprostać zadaniu, a którzy 
powinni odejśl:, ma tdki.C powalne kontakty w świe- 
cie bimesu. Cdła Pohkd w cieniu Gornego, a nie 
Dolncgo SI
ka - to jest m07liwe. 
GRZEGORZ Mll nym poziomie, Albę Alstom Chor7.0w C1Y Mickie- 

 wicza AWF Katowice, grających w I lidze. KosLykar- 
Si ski Klub Sportowy SLĄZAK zostawmy w spokoju. 
WŁODZIMIERZ SOWIŃSIIT¥)ł odzyJe Teraz trzeba p.elęgno.vać to 
co jest I cłeszyc SIę Z tego co mamy. . 


Jedni za, drudzy przeciw 

 I 
I 


TadeuSl Sadowski, 
prezes 
Pogoni Ruda Sląska 
Nie V¥Jbrazarn sobie, by administracyjnie 
przenieść zespól 
i np. 00 KatoMce. Ki- 
bice na pewno tego t:1j nam nie wybaczyli. 

ie jestem nastaMOr¥ootąP pomf- 
słu, a ponadto kto poMedzJaI,lE tq(aty5p)lł- 
SOI' nie JX1Ninien 
 do Rudy SIąski
. Je- 
reb MICIreMcz ma sv.qeambiqe
to 
nic nie stoi na przesz\ 
szykowki na takim poziomie jak obecnie. 
At:1j pov.stał jeden klub pcXrzeba działania 
wielu ludzI. Nie wystarczy złozyć budżety 
wszystkich koszykarskich zespotĆf.N na Ślą- 
sku, bo może Się okazac, że to nie wystar- 
cza na silną druzynę. Gdy będą pieniądze 
problemem nie będzie hala am zav.udnlcy. 
Osobą, ktora mogłal:1; inspllUNaC wszystkie 
rnogłt:1j tt;ć prezes PZKosl Marek Palus. . 


Zbigniew Mardoń, 

 prezes 
AJt:1j Alstom Chorzów 
Swego czasu byłem iniCJatorem rozmów 
z MiCkiewiczem, Bobrami oraz Pogonią Ru- 
da Sląska o połączeniu sił I środków. Dzisiaj 
st
 na stał1CM'isku, że sport jest dziedziną, 
w której fUZJe nie zdają egzaminu. Przeko- 
nali mnie do tego klubowi działacze. Klub 
musi istnieć w 
m środowIsku i ukła- 
dzie. W ())orzOWle mall"o/ grupę sponsorów 
i działacze, którzy pracUją dla AIt:1j Alstom. 
Wierzę, re uda się w Chorzowie zbudować 
zespól. który kiedyś zdobędzie mistrzostv.<> 
PolskI albo Puchar Połskl. . NoT. MIK, SOW
		

/iv5521-2001-226-0025.djvu

			www.naszemiasto.pl 


strona 


wrz n 2l 1 


spoń 


Z optymizmem 


Z Argentyną, Brazylią I Portu- 
galią zagrają polscy siatkarze 
w Udze Światowej w 2002 ro- 
ku w eliminacyjnej grupie A - 
taką decyzję podjął na posie- 
dzeniu w Lozannie dyrektoriat 
tych rozgrywek. Rywalilacja 
w grupach ro/poc/nie 
ię 28 
Ci.erwca. Finałowy turniej ouhę- 
dLie 
ię w BrdLylii (12 - 18.08). 
Pol
ka w dwumeczach spo- 
tka się kolejno: z PortugalIą (wy- 
jOlzd), Argentyn4 (w). BraLylią 
(u siebie). Argentyną (dl. Hrazy- 
lią (w) i Portugalią (d). 
Do konca pa/dLiernika kal- 
dy L krajów uczestniCLących 
w rolgrywkach Ligi Swiatowej 
musi 19losić miasta, w których 
odbędą się meCle. 
Trener polskich siatkarzy, 
Waldemar Wspaniały jest opty- 
mistą i uważa, że nasz zespól 
ma duże s/anse na awans do 
rozgrywki finałowej. 
- Brazylia to z pewnoscią 
jedna z dwóch, obok Jugosławii, 
c70łowych drużyn swiata. Ar- 
gentyna i Portugalia są do ogra- 
nia - powiedLiał W
paniały. - 
WSL}'stkie te druzyny grają cie- 
kawie, żywiołowo i dohrze w 
obronie. _ PRASS, PAP 


LIga Światowa 2002 
Grupa A: Argentyna, Brazylia, 
Polska, Portugalia. 
Grupa B: Włochy, Hiszpania. 
Chiny, Wenezuela. 
Grupa C: Rosja, Kuba, Holan- 
dia, Niemcy. 
Grupa D: JugosławIa. FranCJa, 
Grecja, Japonia. 


Polonia 
warunkowo! 


Po wtorkowych ekscesach 
spowodowanych bójką miej- 
scowych kibicow z ochronia- 
rzami, podczas meczu hOkejo- 
wego Polonia - Zagłębie So- 
snowiec, dalsza przyszłosć 
bytomskiego klubu stanęła 
pod dulym znakiem zapytania. 
- Pre/ydent miasta ordZ 
prLedslawiciele policji byli bli
cy 
7amknięcia n.lSLego lodowi
ka 
- mówi wicepreLes Polonii, Sta- 
nisław Rąl:Ly. - W pr.1ktyce 
omac/ltlobv to likwidację klubu 
Ostatecznie udało mi 
ię ich 
prLekonać i hJla wstała dopus/- 
czona warunkowo do kolejnego 
meClU. Gdyhy jednak podohne 
cbce
y powlórzyły się WÓWC1.1
 
n3S1 ohiekllOstJnie lamknięty 
dełinitywme! 
D/ialacLe PoloniI nie u
tają 
w pO
lukiwaniu str.1tcgicmego 
\pon
oi-a. W najhliż
l} m cLa
ie 
m.1 zo
tac podpisana u mm., a 
/ jedną l !inn I tym sam} 111, jdk 
LapewniJ pre7es Rąc/}; ws/elkle 
kłopot} łinan
owe l'olonii lO,ta- 
ną ro/wi41'mc. . PRASS 


ME siatkarek: Półfinał coraz bliżej 


Grupa A: Rosja - Rumunia 3:0 (25:17. 
25:13, 25:10), Francja - Grecja 3:2 
(16:25, 25:23, 24:26, 25:20, 15: 11), 
Bułgaria - Czechy 3:0 (25:19, 25:21, 
25:23). 
Grupa B 
Holandia - Ukraina 3:2 (20:25, 25:20, 
31:29,22:25,16:14), Włochy - Niemcy 
3:0 (25:19, 25:19, 25:17), Poiska - 
ChorwaCja 3:0. 
1) Włochy 
2) Polska 
3) Ukraina 
4) Chorwacja 
5) Holandia 
6) Niemcy 


Połskie siatkarki pokonały w Sofii 
Chorwację (25:15, 30:28, 25:18) 
w meczu grupy B mistrzostw Europy 
i zachowały szanse na awans do półfi- 
nałów. 
- Po raz pierwszy w tych mistrzostwach 
dobrze funkcjonował blok, ktory do tej po- 
ry prawie nie istniał. Była agresywna za- 
grywka i skuteczny atak. W czwartek cze- 
ka nas ciężki mecz z Holandią, która 
w środę wygrała z Ukrainą. Holenderki 
grają coraz lepiej i z pewnością będą wy- 
magającym rywalem - powiedział po me- 


czu trener naszej reprezentacji, Zbigniew 
Krzyżanowski. 
Pierwsze punkty Polki zdobyły blokiem, 
w ktorym prym wiodły Katarzyna Mrocz- 
kowska I Sylwia Pycia. Szybko objęły pro- 
wadzenie 5:2. Zaskoczone blokiem Polek 
Chorwatki oddały bez większego oporu 
pierwszą partię. Druga odsłona była de- 
cydująca - szybkie prowadzenie Chorwa- 
cji 4:0 i wydawało się, że podopieczne 
Krzyzanowskiego straciły animusz. Jed- 
nak mocne ataki Aleksandry Przybysz 
oraz dobra gra Małgorzaty Glinki sprawi- 


ły, że Polska objęła prowadzenie 8:5. Przy 
stanie 21 :21 koncert WY rozpoczęła Glin- 
ka, która zdobyła decydujące punkty 
w tym i kolejnym secie. 
Wczoraj awans do półfinałów zapewniły 
sobie z grupy A siatkarki Rosji I Bułga- 
ni. _ PRASS, PAP 
Polska: Mroczkowska, Glinka, Gujska, 
Smereka (libero), Przybysz, Staniucha. Py- 
cia oraz Belcik. Rosner 
Chorwacja: Leto, Siskovich, Danicic (li- 
bero), Gligorovic, Cebukina, Rimac, Poliak 
oraz Jelic, Jerkov, MIjalic 


Mostostal - Galaxia 3:1 


Gwia
dy 


wn 


. 


I 


w 


. 


h .Ii  


"  


I 
 
'" . : ....... 
4. .... r \' 
 

ś 
'-i 
 . , 
J r 
I ..... t 
i 
., łł-- 
. . 
. ... T 
.... . , 
.., \ 


Siatkarze GalaxII przegrali wczoraj z Mostostalem. .,.!!l/Jf'A' 
,. 


O twarcie nowo wybudowa- 
nej hall sportowej w Bę- 
dzinie-Łagiszy wypadło 
bardzo okazale. Pokazowy mecz 
Galaxli A15 Banku Częstochowa 
z Mostostalem Kędzierzyn-Koź- 
le wzbudził ogromne zaintereso- 
wanie. DIJ młodych kihicow \iat- 
kowki spotkanie z gwiaLdJmi re- 
prezentacji Pniski, ktorych 
larowno w jednej jak i drugiej dru- 
l) nie nie brakuje, hyło niecodzicn- 
nvm wydar/enicm. Nic teL dliw- 
nego,le izolowdni od publicmo
ci 
na meClach k.1dry Marcin Pru
, 
Pay,el Papkc. l:L} Mdrcin N!mak 
niemal przcz pol godÓn} po 
po- 
tkaniu podpisywali autograf) i po- 
lOwali do Ldjęc. 
Pr/ygotowujące SIę do nowego 
M::/onu lespoły mistrLa i wicemi- 
strza Polski harwo prestilowo po- 
traktowal} mecz. z ktorego Cd\} do- 
cOOd przemacmno na pomoc po- 
wodzianom. N.1 parkiecie prdwie 
pr/ez całe 
p(}lkdnie prlev.M..d1 jed- 
nak Mo
tostal i podopicCLni \\:.tl- 
demara W
pani.1łego za
łllienie 


LW)ciężyli 3:1 (25:22,25:22,21:25, 
25:23). 
- Gr Jli
m\' pierw
zy raz y, ta- 
kim Lestawicniu tłumacZ]ł nie 
najlepsLą dyspoZ]l:.ię swego zespo- 
łu trener Galaxii. Ireneusl MJ./Ur. 
- Z podstaw!Mcj 
Iostki ubiegłego 
selonu nie został nam żaden za- . 
wodnik 
SpOf) m wzmocnieniem dla 
cLęstochowskiego ze
połu .... naj- 
hli7s1}m 
eLonie po....inien b
c 
Marcin Nowdk, który powroci} do 
Gdlaxii po przygodzie we y,ło
kiej 
fJdy, ie. 
- Jest to w tej ch.... jJi pierv. 
lo- 
planowd postac w n
zej drużynie 
- ocenił \1azur. - Wno\i do zespo- 
łu wiele wdlki i d\namiki. BardLo 
licZ) m} rGwnież na 
prowadzone- 
go L Bicł
k.1-Hi.1łej nowego rozgry- 
waj4cego. Gr/egorz.a \\agnera. 
W Le
poJe Gald.Xii, zaprelento- 
wali się takze Jugosłoy,ianin Sinisd 
Rcłjic ord7 reprezentJnt lotwy To- 
mass Kalnin\. Jak poinformoy,ał 
treł1Cr częstochowian obaj mdją juz 
L G.tl.lxią podpi
.1ne kontrakt}. 


W skrócie 


\\ IUpelnie innej s}1uacji jest 
trener \\
panidły- Mo
tostal nie 
przelyy,a kJdroy,ej rewolucji. 
WClOraj jak zW)kle pey,mmi 
punktami druŻ}n} b)li f.1weł f.l(>- 
kc i SebJstian S\.,ide
ki. Do zdro. 
wia po operacji stoP} powraca 
\I.1rcin Prus. 
- Zwycię
ty,o nie b\lo dla na
 
najy,dLI1iejsLe - stwierdlił po me- 
czu trener \hpdniał}: - W oMat- 
nim secie zmieniłem niem.1I cal} 
skł.1d. 
1amy no\\ego "W)\lawI.l- 
CZd 
 reprcLentJnta SłowaCJi 
I.lfka 
Kdrdo
. Wid.1c b\ ło je
Ll:Le mię- 
dZ\ nim a inn}mi u....odnikJmi 
sporo nieporoLUmien. In.1m jed- 
nak jego prdwdLiwe moiliwości. 
\10stost.1l: Lipioski. SLclerb.t- 
niuk, Swiderski, I'apkc. Januw.kit.."- 
WIL'Z, Soroka orał Demhonc/} k, 
I\.ardos. Kubicd, Musael.1k, Ser.1fin. 
Prus. 
Gdld.XiJ: p.Jn.I
. \\:tgner, DJce- 
....icz, 
o\\ak, SLcwiński, SZC1C- 
sniewskl or.1l I\..1lnins, OCLko, 
IgnJc/J.k. Rcljic, B4kiewicz. 
MAREk ZARzyCKI 


DamIan Jonak (Szombierki Bytom) awansował (]O poI- 
finału mistrzostw Euro
 juniorow w boksie, ktor
 od- 
bywają się w Sarajewie. W cwiercflnale Polak pokonał 
reprezentanta MoIdawii Dmtnja Celadnlca 21 :9. 
Karolina Wolnlewlcz zdobyła srebrny medal zeglar- 
skich mistrzostw Euro
 w klasie ZOOM 8. Na v.«Iach 
w okolicach duńskiej mlejSOOłłOSCl Lundeborg naJlep- 
szą okazała Się Estonka Merila Randmna 
Australijski ciężarowiec Sergo ChakhaJcIn, rekordzi- 
sta swiata w rwamu w kat. 85 kg (181.5 kg), został 


zdyskwalifikowany na dwa lata przez rodzimą federa. 
CJę, za stOSC1N8me medozwolonych srodkow dopingu 
jących. 
W meczu rozegranym awansem w ekstraklasie kO"- 
szykarzy Idea Sląsk Wrocław - Pagon Ruda Sląska 
89.74 (22 20,19:19,22:16,26:19). NajwIęCej dla 
Idei. HawkJns 17. FetlSOW 15,lIehnsl	
			

/iv5521-2001-226-0026.djvu

			Tak toczy się piłka 


Wygrana Tłoków 
W meczu zaległym w II lidze piłkarskiej: 
Tłoki Gorzyce - ŁKS Łódź 1:0 (1 :0). Pacu- 
ła(26). 


Jerzy Fiutowski praro.vał już w I lidze prOVY'a- 
dząc w sezonie 1994/95 Sokoła Pniewy. 


W ubiegłym sezonie Simone (Monaco) w- 
stał wybrany przez włoskich dziennikarzy 
najlepszym piłkarzem swojego kraju, spo- 
śród grających za granicą. 


ją też trzej inni piłkarze z Brazylii: Marcio 
Amoroso, Evanilson i Ewerthon. 


Fiutowskl za Chojnacklego 
Marek Chojnacki został zwolniony z funk- 
cji szkoleniowca Stomilu Olsztyn. Jego 
miejsce zajął Jerzy Fiutowski, a Chojnac- 
ki pełnić będzie rolę drugiego trenera. 
- Obaj panowie dobrze się znają, bo 
wcześniej pracowali razem w Jeleniej Gó- 
rze - mówi prezes Stomilu, Piotr Wieczo- 
rek. 


Slmeone w Milanie 
Marco Simone, były piłkarz reprezentacji 
Włoch, ponownie będzie grał w AC Milan. 
W środę 32-letni napastnik został wypo- 
tyczorry do końca tego sezonu z Monaco. 
Poprzednio Simone występował w AC Mi- 
lan przez osiem lat. od 1989 do 1997 ro. 
ku, kiedy to trafił do Paris Sto Germain. 
Z zespołem Milanu Simone wywalczył 
cztery tytuły mistrza kraju, a także dwu- 
krotnie triumfował w Pucharze Europy. 


Długa przygoda z Borussią 
23-letni Dede, były piłkarz reprezentacji 
Brazylii, przedłutył do końca lipca 2005 
roku kontrakt z Borusią Dortmund. 
Obronca ten, trafił do Dortmundu latem 
1998 roku z zespołu Atletico Mineiro. 
W Bundeslidze rozegrał do tej pory 90 
spotkań i strzelił cztery bramki. W druty- 
nie z Dortmundu, oprócz Dede, występu- 


Nr ,,10" dla Diego 
Bez koszulki z numerem 10 grać będzie 
piłkarska reprezentacja Argentyrry. Ma to 
być gestem uhonorowania Diego Marado- 
rry, który w drutynie narodowej 
ępował 
z takim właśnie numerem. Decyzję tę pod- 
jął prezes Argentyńskiej Federacji Piłkar- 
skiej, Julio Grondona, który zapowiedział, 
że koszulki z nr 10 nie będzie już podczas 
meczu z Urugwajem w eliminacjach mi- 
strzostw świata, 14 listopada. . PRASS, PAP 


Piotr Piekarczyk zamiast Grze: orza Kapicy w Myszkowie 


Puchar UEFA 


Trudne r I zst 


. 
I plwr l 


Grlcgorz Kapica i Mirosław 
Bąk nie s4już slkoleniowcami 
drużyny Myszkowa. W ostat- 
nich dniach na trenerskiej ław- 


ce zasiedli w ich miejsce Piotr 
Piekarczyk i Henryk Górnik. 
Nazwiska te nie są niespo- 
dzianką, bowiem od kilku t y-  


" 


I Piotr Płekarczyk - ur. 1.X.1958 r., piłkarską kanerę 
rozpoczynał w Gorniku Czerwlonka, skąd trafił do ROW 
Rybnik. Największe sukcesy święcił występując w bar- 
wach GKS Katowice. Po przygodzie na Bukowej konty- 
nuował karierę w zespole GAIS Goeteborg. Gdy wrócił do 
kraju grał jPSzcze w II-ligowym Naprzodzie Rydułtowy, by 
jesienią 1992 roku jOl jako grający asystent Adolfa Blut. 
scha znow zameldowac Się w katowickim GKS. Wiosną 
1993 roku zakonczył piłkarską karierę zdobyciem Pu- 
charu Polski, a następnie rozpoczął samodzielną pracę 
trenerską w GKS. Jednym z największych sukcesów 
w tym czasie był awans prowadzonej przez niego druty- 
ny do III rundy Pucharu UEFA, pokonując Inter Cardiff, 
Ans Saloniki I Glrondlns Bordeaux. Po rozstaniu z GKS 
znalazł przystan w Naprzodzie Rydułtowy, by JUZ w kwiet- 
niu 1996 roku znow trafić na Bukową. W następnym se- 
zonie wywalczył z druzyną 4. miejsce w lidze. Przez krot- 
ki okres pracował poŻnlej w Naprzodzle Rydułtowy, GKS 
Jastrzębie oraz w MyszkowIe. W sierpniu 1999 r. przyjął 
ofertę Ruchu Radzlonkow gdzIe trenował do pazdzier- 
nika 2000 r. Od tego czasu odpoczywał na "trenerskim 
bezrobociu". . 


'1 


godni wymieniane były w kon- 
tekście szkoleniowych roslad 
w Myszkowie. 
- Już przed meczem z Ra- 
dzionkowem trener Grzegorz 
Kapica oddał się do dyspozycji 
larządu - mówi prezes klubu, 
Jerzy Torbus. - Wyniki druży- 
ny były bardzo słabe i od razu 
rozpoczęliśmy rozmowy z róż- 
nymi kandydatami. Jednym 
z nich był wlaśnie Piotr Piekar- 
CLyk. Po zwycięstwie nad Ru- 
chem postanuwiliśmy jcdnak 
dać trenerowi Kapicy kolejną 
szansę i wciąż zwlekalismy 
z decYLją. Pewnie gdyby, 
w ostatnią sobotę piłkarze wy- 
grali z Polarem do zmiany by 
nie doszło. Nie mogliśmy jed- 
nak dłużej czekać. Pamiętamy 
dramatyczną końcówkę ubie- 
glego sezonu i nie chcemy do- 
puscic, by ta sytuacja znowu 
się powtórlyła. Jesteśmy 
wprawd/ie na przedostatnim 
miejscu w tabeli, ale strata 
punktowa do zespołów przed 
nami jest nd raLie minimalna. 
Po meczu z Ruchem Ra- 
dzionkow trener Kapica zapo- 
wiedział, iż o utrzymanie po- 
sady walczył będzie do konca 
i nikomu jej łatwo nie odda. 
Nic więc dLiwnego, że bardzo 
przeżył decyzję zarządu. 
- W
zystkie rolstania, za- 
I równo z kobietą jak i drużyną 
są tak samo trudne - stwier- 

 dl ił Grzegorz Kapica. - Nie 
i będę tego komentował. Chcial- 

 bym tylko podliękować kibi- 
ł com i zawodnikom, l którymi 
e wspołpracę będę wspaniale 
wspominał. 
Dla Piotra Piekarczyka po- 
sada w M}slkowie OLI1dCZa po- 
wrot do trener
kiego zajęcia po 
bardLO długiej prlerwie. 
Dokładnie po roku, kiedy 
to ro/.stalem się z Ruchem Ra- 
dzionków - wspomina Piekar- 
czyk. Od tamtego czasu ni- 
gdlie nie pracowałem. Nie 
uważ.am jednak, aby byl to dla 
mnie jJko trenera okre
 straco- 
ny. Cały czas 
taralcm się roz- 
wijać swój W.1r
ltat. Prlestu- 
diowalcm wiele ciekawych 
lachodnich materiałow i opra- 
COWJń. Przerwa dobrze robi 
można OdpOC14C nahrac świe- 
losci - pod warunkIem jed- 
nak. ie nie je\t Lbyt dług.!. Nie 
od razu zdecydowałem się na 
propozycje L My\/kowa. Sytu- 


.. 


www.naszemłasto.pl 


strona 


27 wrz nia 2001 


sport 


. 


. 
ni a 


Wisła i Legia 
w II rundzie? 


\ 
\ 


II 


Wisła Kraków i Legia Warsza- 
wa w Ił rundzie Pucharu 
UEFA, zaś z europejskimi pu- 
charami tegna się warszaw- 
ska Polonia - taka panuje po- 
wszechna opinia wśród kibł- 
ców w naszym kraju. Nie ma 
nic bardziej złudnego jak snu- 
cie papierowych kalkulacji. 
Wisła w pierwszym spotka- 
niu zremisowała z Hajdukiem 
Split 2:2 i dzisiaj pod Wawelem 
musi osiągnąć bezbramkowy 
remis. To niby łatwe zadanie, 
ale wszyscy pamiętamy jak cza- 
sami konczy się taka gra. Nie 
ma co kalkulować tyłko strzelić 
pierwszego gola i oczekiwać na 
rozwoj sytuacji. Chorwacki ze- 
spół wcale do łatwych rywali 
nie należy i piłkarze Hajduka 
na pewno będą walczyli do sa- 
mego końca. Wiślacy są w dość 
trudnej sytuacji kadrowej, bo- 
wiem trener Franz Smuda nie 
będzie mogł skorzystać z kilku 
czolowych zawodników. Ry- 
szard Czerwiec, Grzegorz Niciń- 
ski, Grzegorz Kaliciak leczą 
kontuzje, zaś Kamil Kosowski 
będzie pauzował za czerwoną 

 kartkę. 
Hajduk nie -ma nic do stra- 
cenia i stąd gra "Białej Gwiaz- 
dy" będzie zapewne ostrożna. 
Na pewno nie można sobie po- 
zwolić na stratę gola, bo będzie  
Pod wodzą Grzegorza Kapicy 
myszkowlanie zdobyłi w tym 
sezonie w 11 meczach 
zaledwie 10 punktów. 


acja w tym klubie jest barózo 
trudna i mialem wątpliwości. 
Zresztą już pod koniec ubiegłe- 
go sezonu działacze zapropo- 
nowali mi posadę. Teraz się 
ldecydowalem, bo lepsze ofer- 
ty nie nadchodziły, a ileż moż- 
na odpoaywać. 
Piotr Piekarczyk w swej tre- 
ncrskiej karierze pracowal już 
wcześniej w Myslkowie. 
- Był to tylko drobny epi- 
zod, bo prowadziłem drużynę 
chyba tylko w trzech mecLach, 
a potem dostałem propozycję 
z pierwszoligowegu Radzionko- 
wa - wspomina Piekarczyk. 
W ciężkiej sytuacji jakiej 
LI1alazl się ze
pół. dla wielu ki- 
biców zupełnie niezro/umiały 
mógł się wydawać niedawny 
tr .1nsfer Jacka Fojny do Gorni- 
ka Łęczna. POLbycie się jedne- 
go z najlepszych piłkarzy 
w drużynie, można by uznać 
za podcinanie własnej galęzi. 
- Jak jest w domu bieda, to 
się nawet meble 
przedaje - 
kwituje Jerzy Torbu",. - Nie 
ukrywam, że nasza sytuacja fi- 
nansowa jest bardzo trudna. 
Gdyby nie pieniądLe za Fojnę, 
me 
tac by nas było na wypła- 
cenie Lawudnikom wypłat 
i w tej sytudCJi musieliśmy wy: 
bierac 


ją trudno odrobić. Wiślacy 
w Splicie zaimponowali agre- 
sywnością oraz skutecznością 
i tego oczekujemy od nich 
w dniu dzisiejszym. 
Stoleczna Legia wybiera się 
do szwedzkiego Elfsborg Boras, 
ale ten mecz dla niej powinien 
być formalnością. Zwycięstwo 
4:1 na stadionie prLY ul. Łazien- 
kowskiej ma swoją wymowę 
i trudno przypuszczać, by ze- 
spól Dragomira Okuki zaprze- 
paścił szansę awansu. 
W najgorszej sytuacji znalez- 
li się piłkarLe Polonii Warszawa, 
którzy wyjechali na mecz do 
Twente Enschede Pierwsze spo- 
tkanie rozgrywano w Łodzi (sta- 
dion warszawski nie został do- 
puszczony do rozgrywek) i ho- 
lenderski zespól wygrał 2: L 
Trudno przypuszczać, by "Czar- 
ne Koszułe" odrobiły tę stratę. 
Na dodatek wokół wyjazdu po- 
lonistow powstało sporo zamie- 
szania, bowiem Nigeryjczykowi 
Emmanuelowi Ekwueme po- 
czątkowo odmówiono wizy ho- 
lender
kiej. SzcLęśliwie dla war- 
szawian, po interwencji PZPN, 
Ekwueme wizę otrzymał i bę- 
dzie mógł wystąpic w dLisiej- 
szym spotkaniu. Nie ulega jed- 
nak wątpliwości, że faworytem 
tej potyczki będą mimo wszyst- 
ko gospodarze. _ sow 


Norweski zaciąg 


John Carew I Tore Andre Flo 
znalezli się w składzie piłkar- 
skiej reprezentacji Norwegii, 
która będzie się przygotowy- 
wać do ostatniego meczu eli- 
minacji mistrzostw swiata 
z Armenią w Erewanie, który 
zostanie rozegrany 6 paź- 
dziernika. 
Obu napastnikow Labrakło 
w składzie Norwegii na spotka- 
nia eliminacyjne z Polską i Wa- 
lią, które odbyły się na pOCLąt- 
ku września. 
Flo nie znalazł uznania 
w oczach selekcjonera reprezen- 
tacji Nilsa .Iohana Semba, nato- 
miast oficjalnym powodem nie- 
obecnosci piłkarza hiszpdnskiej 
Valencii, Carewa, była choroba. 
Nieoficjalnie mó.... iło się jednak 
o kłótniach pomIędzy zawodni- 


kiem a norweskim selekcjone- 
rem. 
Bramkarze: Thoma
 Myhre 
(Everton), E
pen Baardsen 
(Watford); obrońcy: Erik J 10- 
ftun, Christer Basma (obaj Ro- 
senborg Trondheim), Ronny 
Johnsen (Manchester United), 
Henning Berg (B1ackburn), An- 
dre Bergdolmo (Ajax Amster- 
dam); pomocnicy: Frode John- 
sen, Roar Strand (obaj Rosen- 
borg Trondheim), Petter Rudi 
(Lokeren), Eirik Bakkc (Leeds), 
Pal Strand (LiIlestrom ), Joh n 
Arne Rjise (Liverpool); napast- 
nicy: Sigurd RushleIdt (Rosen- 
borg Trondheim), Jan Derek 
Sorensen (Borussia Dort- 
mund), John Carew (Valencia), 
Tore Andre Flo (Glasgow Ran- 
gers) _ PAp, PR. 


. 
Porażka w Zlinie 


w towarzyskim meczu pilkarskim reprezentacji do lat 20 Poiska 
przegrała z Żllinle ze Słowacją 13 (0:2). Bramkę dla podopiecz- 
nych Edwarda Klejndinsta zdobył.... 84 minucIe ŁukasL Mddej. 
Sło....acja - Polska 3:1 (2:0). Jeż 2 (45, 89). Kubesa (36) - Madej 
(84). . 


MAREK ZARZYCKI
		

/iv5521-2001-226-0027.djvu

			www.naszemiasto.pl 


strona 


21 Wf Z . a 2001 


sport 


Nie mam zdania 


- 


--- 


Waldemar FornalIk, 
trener Górnika Zabrze: 
Nie mam na ten temat zda- 
nia. W swojej karierze nie 
spotykałem się ze sporto- 
wymi psychologami. Cry te- 
raz zatrudniłbym pSYCholo- 
ga w Zabrzu? Są tacy, któ- 
rry się na tym lepiej znają. 


Rola trenera 


Marek Świerczewski, 
kapitan 
GKS Katowice: 
Rolę psychologa pełni na 
ogół trener. To on rozmawia 
z zawodnikami, próbuje po- 
móc, gdy zespół ma kłopo- 
ty. Zresztą szkoleniowcy 
kształceni są obecme tak- 
że w tym kierunku. Zga- 
dzam się jednak, że są ta- 
kie sytuacje, w których po- 
moc fachowca bardzo by 
się przydała. _ NOT. R. M. 


-  

 


,  


. 


LM: Schalke za burtą? 


t
} 


. 
UEFA 
CH
NS Piłkarze Schalke 
04 po trzeciej 
po ratce w grupie C Ligi Mi- 
strzów mają jul tylko iluzorycz- 
ne SZanse na awanS do kolejnej 
fazy rozgrywek. 
Grupa A 
Real Madryt - RSC Anderlecht 
4:1 (0:1). Raul2 (51, 68), Celades 
(49), Solari (79) - Dindane (33). 
AS Roma - LokomotIw Moskwa 
2:1 (0:0). Chugajnow (69, samob.), 
Totti (76) - Obradović (58). 
1} Real 3 9 10-2 
2) Roma 3 4 3-3 


. 


s 


, 


. 
I 


Podczas piłkarskiego sezonu co rusz po- 
jawiają się opinie o zespołach, które 
"wpadły w dołek
 W obecnym sezonie tak 
było bądź ciągle jest talde ze śląskim ter- 
cetem GKS Katowice. chorzowskim Ru- 
chem I Górnikiem Zabrze 
Niektórzy szkoleniowcy szukając wyjścia 
z impasu chętnie jednaJ... widzielihy w swoim 
klubie psychologa. 
- Ale pod pewnym warunkiem. Że b}la- 
by to osoba związana ze sportem. a nie tylko 
teoretyk. Wystarczy podac prz}klad: przez 
wiele lat pracowano z bramkau..ami, tak sa- 
mo jak z wszystkimi innymi lllwodnikami. 
A oni mają przecież swoją specyfIkę. Więc po 
prostu najlepiej pracują z nimi byli bmmka- 
rze - twierclli trener GKS Katowice, Janusl 
Białek. 
Zdaniem trenerow do preLesow prLYcho- 
dzą młod/j psychok)d/y po studiach, oferu- 
jąc swoje uslugi, ale szanse - chociażby ze 
względu na napięty budżet klubow - mają 
minimalne. 
- Zgadzam się z tym Ldaniem t}!ko w po- 
łowie. Bariera ekonomic/J1a rzeczywiscie ist- 
nieje, bo dla klubu zatrudnienie kolejnego 
pracownika bywa obciążeniem Ale problem 
tkwi w cz}mś innym. Po prostu brak nam 
cierpliwości - uwal
1 pre/.es Ruchu RawJon- 
kow, P-Jwel Bomba. 
Podobno \}'Iko Amica Wronk.i Lde\.ydo- 
wala się na Latrudnienie etdtowego psycho- 
loga. 
- Nie powiem, u:y to chodzi o Arnikę C"LV 
nie. Rozmawialcm jednak z jednym L piłka- 
rzy, ktorym psycholog 
ię Lajmowal. I zawod- 
nik ten wprost mi powiedljał, że lo nie ma 
sensu, bo nikt nie rowmie tego, co len facet 
mowi - zdradLd Białek. 
Ruch R.1dLionków y,\polpracował L P\y- 
chologiem w poprzednim sCLonie i prezes 
Bomha midł CZJ
 puyjrzec 
ię reakcjom pił- 
karLy. 
- [byt cZęsto nie SoJ ł 


. 


\. 
\ 


II. \ \ .. 


PHkarze Deportivo La Coruna, po pokonaniu Manchesteru 
Unlted 2:1 (grupa G LIgi Mistrzów), mieli powody do radości.  


o jeden etat za dużo 


I 


. 


I 


pracę z całym zespołem - moy,i sternik 
klubu. 
W sumie w klubd.ch, jest niemal jak w... 
reprezentacji Polski, bo jej "etatowym" 
psychologiem też jest trener, czyli selek- 
cjoner Jerzy EngcL 
Zgrupuwania są tak krótkie, że 
nie mieli
my potrzehy zatrudnienia ko- 
gos na stale. Trener Engel wie, jak d0- 
trzeć do piłkarzy, często rozmawia 
z nimi indywidualnie. Nie jest ta- 
jemnicą. że rlz.ien przed meczem 0d- 
wiedza każdego w pokoju. J chyba 
najlrudniejsze są rozmowy z rezer- 
wowymi, te po chwili normalne- 
go u zawodników żału, że nie 
wyjdą w podstawowej jedenastce. 
Musi sprawie, by chcieli wyjść na 
murawę i pomoc kolegom, by łak- 
nęli gry. I to mu się udaje - stwier- 
dni d}reklOr kddł-)( lOmasz KOleT. 
Każdy z reprczentantow ma in- 
ny chlirakter, a przebywanie w za- 
mkniętej grupie ludzi b}'Wd męct.ące. 
- To naturalna reakcja. Dlatego stJra- 
my się SZ) bko roz1ai1owywać napięcia i po- 
chwalę się, że przez cały okres pracy z tą gru- 
pą nie micliśmv kJopotów. Wazne jest np. kto 
z kim mieszka w pokoju. Obowiązek podzia- 
łu nalel}' do mnie, mlł!Zę "wyczuc" kto do 
kogo PdSUje. Np. Emmanuel Oli
debe naj- 
chętniej miesl.kd sam i wszyscy się do t
 
pr7}'ZwyczaJlismy - zdradza Koter. ktory nie 
W)kluCLa, że podcLaS długiego LgUpov.a- 
nia przed mistrzostwami sv.iata psycholog 
może się w osrodku pojJwic. 
Przed chorzowskim meczem z Nor- 
wegią pilkarze odbyli specjalny sedl1S 
lilmowy. 
- GmJlsmy l wrze
nia. Ozien 
wL'Zesniej og\ąddlism} zdjęda 
z 1939 roku. Mieli'imv nobil: 
WSL} stko, by w tym tragX:-L- 
nie kojarzącym się Polakom 
dniu dac im trochę radosci. 
To ndS nastaWIło bardzo b0- 
jowo ....spomina Micha! 
l cv. łakow. 


I 


.. 


..... 


..... 


- 


A 


1Pl 


" 


I 


- 


Czasem nawet 
najlepszy psycholog 
nIe poradziłby sobie 
z piłkarskimi emocjamI. 


. 
I 


... 


- 


.... 
, 


:9
 


" 


ł 
ł 

 


I Na t
mat. roli psycho!oga w sp
rcie najwięcej mowlono w czasie minionego sezonu 
narciarskiego W ekIpie mistrza swiata w skokach, Adama Malysza, znajdował Się Jan 
Blecharz, o którego metodach krążyły legendy. W prrypadku zawodmka z WIsły cry Rena- 
ty Mauer efekty Jego pracy były Imponujące, ale z innymi sportowcami, chociażby z Sa- 
biną WOjta/ą cudu nie udało się dokonac. _ 


Czy przed planowanym 
/" J EDNO PY7AIIJE... na 6 pazdz/ern/ka meczem 
I\" ' z Ukrainą na Stadionie 
k Sląsklm zostaną 
zamontowane dodatkowe 
krzesełka dla kibiców? 
Marek Potapowlcz, dyfektor StadIonU 
Liczba siedzIsk me ułegme Lrnlame, będlle taka Sdma Jak pod- 
Clas meCLU spotkania z J'IIorneglą. MogIism} Ldryzyk.oWdC rolbudo. 
wę, bazuJ4c na Lapewnieniach finansoW)'Ch, o jakIch moy, ił premier 
Jerry Buzek. 
ie miało lO ch} ba jednak 
n
u. bo LamtereSOWdnIC 
spotkaniem może byc meco mniejsze mż WOWLLdS, choc wierl.ę, że 
ohickl IOClW si
 lApełni. W I Imidn l.a lo pro"iI(]limy narmJ/nc prd- 
ee, m.m.odbędLic się telhOl\./lIY pr/egląd o\wletleOlJ. ktore podnh- 
no niero....nomlernie roillJd.1lo się na murJWIt _ NOT. R. M. 


Bilety na Stadionie 


\\>Ol)iR Chorzow infor- 
muje. le indywidu.dnd 
spr/eddl biletow na mecz 
Pol\ka l1kraIna roz- 
pOCll1le SIę w ka
Jch Sta- 
dIonu Sl4
kiego prz} brJ- 
mic nr 4 w piątek 29 
wrzesnia od godL. 9 do 
16. W sobotę I oiedLielę 
kdW aynne będ4 od 
10-1 b 
RedliLdcJd wClesniej- 


sLych zamOWlen odbywal 
się hęd7ie od dnid 2H == 
wrze
nia do 3 pd7d/ierni- ::: 
k.l w dLiale księgowości = 
WO
iR. pokuj nr 4 w ho- :::: 
tel u Slddionu SI,,:o.kie--- 
2°. 
 
l.1kupu blletow moi- == 
na dokonać indywidu.1l- 
nie dn 5 sltuk okd/uj"c 
dowod tlll
amo<;ci z nu- 
merem Pescl. _ R. M.