/iv5521-1945-168-0001_0001.djvu

			. 
Dzisiejszy II1IIIIef zawIen , stNII-' \ e.a J zlote 
". 
) t , t -i 
, 
. . ... 


Mr. 168 (175) 


Rokm 


lamwlce-Wroclaw, ntedzJela, IInla 12-go sler,ola 1945 r. 


Po kapitulac;i Japonii 


i 


. 


KapUu1acja JaponU - ostatniego 
partnera tr6jk<1ta Tokio - Berlin - 
Rzym oznaeza, ze po wielu latacb 
wojny na Dalekim Wscbodrle 1 w 
Europle nareszcie nastilpt okres dlu- 
gotrwalego pokolu. Ostatnle oqnl- 
&ko faszystowsklej agresj! zostalo 
rozgromlone I zmuszonp do PI'ZY'" 
mania swej kI
skt wobee ealego 
twiata. 
Japonscy imperialisci, nazwanl 
przez kogos "prusakami wsehodu", 
kierowani SWil szalenczq dqznosci
 
do panov,rania nad Azj. 
Aby swiat m6g1 zatywal: pokoju, 
must faszyzm byl: zmtedony Z obll- 
aa zieml we wszvstktch jego for- 
mach t przejawach. 
Walka przedwko resztkom faszy- 
zmu, to walka 0 to, aby nie bylo 
na 
wlede nowycb woten. 
Walka 0 demokracjt: t sprawie- 
inlwoSl: spolecznit. to walke 0 po. 
atep I szcz
scie dla ludzkosd. 
W walce z faszyzmem I reakcjil 
trzeba byl: konsekwentnym do kon- 
ca. Nie mozna walczyl: przeciwko 
faszyzmowl. poplerajilc drugl fa- 
szyzm. Wojna przedwko faszyzmo- 


. - 


. 


'P 


TELEGRAMY 
Smier6 Stefana daracza 


War 8 Z a W 8, 11. 8. Zn8Jl7 aktor 
polski Stefan Jaracz, po dlugotrwa- 
leJ ehorobie zmarl wezoraJ w noey. 
Pogrzeb wielkiego artysty odbtdzie 
8i
 ns koszt panstwa. 


wi zostala wygrana dzi
 jednoSci Zwiqzek Radzi
ki zajmuje wsz
- czonycb, na wspalprBcy ini
yna- 
wszystkich milujClcych wolnosl: na- dzie ezolowe stanowisko, jest naj- rodowej wszystkich milujilCYcn . Posiedzenle 
rod6w 
wiata. W czasie tej wojny konsekwentniejszym bojownikiem wolnoSc narod6w. 
jak przez pryzmat bylo widocznym, przedwko faszyzmowi i reakeji i Odrodzony nar6d polski, kt6ry Sojuszniczej Ratty Kontroll 
jakie warstwy spoleczne s
 patrio- broni wsz
dzie wolnosd i niepodle- poni6s! tak ci
zkie straty w ci<\9U Moskwa, n. 8. (TASS). 10 slerpnia 
tyczne j post
powe, a jakie 5'1 nie- glosci wszystkich narod6w. krwawej wojny I okupacji, ktary br. odbylo 
 w Ber1inie Mugie po.- 
patriotyczne i wsteczne. Decyduj,c
 W toku wojny zaszly gl
bokle buduje swoje demokratyczne pan- siedzenie Sojuszniolej Hady Kontroll 
rol
 w tet wojnie odegrala klasa ro- przeobrazenia wewn
trzne i u in- stwo, stoi zdecydowan!e po strouie Z powodu nieol>ecnotcl gee. Eisenho- 
botnicza - awangarda demokracji nych narod6w. Zwd
stwo Partll post
pu t demokracji. Nasze vera prrewodniczyl marszalek Zukow. 
i post
pu z klassia- 
da
 bedzie w Japonii wyzsz
 wladze 
od cesarza. 


A fera waiuto V J3 ofir.erow Andrll't3 


Londyo. (Poipress) Wladze wojskowe cji frarlkl wysylano w poc.zcie dyplo- 
angielskie wszcz
1y dochodzenle prze- matycznej bylego ambasadora. W re- 
c1wko. grupie polskich of1cer6w eml- zultacie dochodzen zawiesz.ono w W. 
graCYJnycb pod zarzutem handlu wa- B r I f . 6 .. 
I t . 1 1 . . i d An - yt.anl szereg 0 lcer w, w tej liczble 
u II, me ega me przewtez onll 0 - . 
glii, z wykorzystaniem w tyro celu I kwatermlstrza m'3.jora Knyphauzena I 
oficjalnych kont bankowych wojsk pol- porucznika PuZyckie
. We i'rancji za- 
skich w Wielkiej Brytanli. Dochodze- w:ieszono p
ownika SzymaD.skiego 1 
nla wykazcWy, Ze skupywane we Fran- platnika porucznika Koso
a. 


. 


.
		

/iv5521-1945-168-0002_0001.djvu

			't"nl'! 2 


TRYEUNA ROBOTNTCZK 


. 


Nr. 168 (175) : 
..,,.: 


I' 


. 


.' , 


. 
"t 
.. 


.. 


:'i I 


.r. 


, 


1 sierpnia br. min
lo 31 lat od 
chwili, kiedy przez wypowiedzenie 
wojny panstwom Ententy Niemcy 
rozpoC"z
ly pierwszq wojn
 swiato' 
Wq. Z doswiadczenia pierwszej 
wojny, imperialistycznej rzezi, kt6- 
ra kosztowala ludzkosc miliony 0- 
fiar, nie umialy w swej wi
kszosci 
ludy Emopy wyciqgnqc wlasciwych 
wniosk6w. Nadziej(i) na to, ze nigdy 
wiE
cei wojna nie powt6rzy si
, oka- 
zaly si
 plonne. Lata powojenne, za- 
miast wprowad7ic narody swiata w 
euok
 rozkwitu i tw6rczej, pokojo- 
wei praC"y - okazaly si
 tylko 0- 
krE'sem kr6tkiej przerwy, w czasie 
kt6rej glOwne mocarstwa przygoto- 
wywaly si
 gorqczkowo do nowei 
rozqrywki 
Druga wojna swiatowa okaza
a 
si
 strasztJiE'jsz<,! w swych skutkach 
od piNwszej Ogromem oHar ludz- 
k;ch i 9trat materia]nych, qrozbi! 
zniszC"zE'nia kultury i cywiJizacji, 
straszliwym 'rozp
taniem najniz- 
szych instynkt6w i zniszczeniem 
WSZE'lkkh haml'lc6w moralnvch se- 
tek tysierv i milion6
 ludzi - co z 
kolE'i dop
owadzilo do nieslvcha- 
nych. potwornych w swej masowo- 
sci zbrodni przescign
l
 ona 
wszv"tko to, co znane bylo dotqd W 
histnrii. 
To tpz teraz. w rocznic
 wybu- 
chu piprw"zPj woinv swiatowej. wy- 
pada z"ls.ar)....wit !';ie nad tym, w jaki 
spos6b i r!]arzeqo po doswiadcze- 
niach wojny 1914 - 1918 roku stal 
sj
 mo';Jiwv \\mhuch drurTi'pi woiny 
swiatowej i jakie trzeba stw.orzyc 
warunk( by unicestwit w zarodku 
wszelkie mozJiwosci wybuchu no- 
wei pozoqi wojennej w przyszlosci. 
Jakie byly cechy charakterysty- 
czne pierwszej wojny swiatowej? 
Byia to wajna par excellence impe- 
rialist' 'rzna niesprawiedl{wa. Cho- 
dzilo w niej obu stronom 0 podzial 
swiata. Chodzilo 0 rynki zbytu, 
zr6dla surowc6w sfery wywozu ka- 
pitalu Panstwa kolonialne chcialy 
utrzymaf sw6j stan posiadania, pan- 
stwa zas nieposiadajqce kolonii 
chcialv dokonac nowego podzialu 
podzielonf'go juz swiata i dqzyly do 
tego sUi! JE'st to jedna z gl6wnych 
przyczyn wybitnie agresywneJo, 
drapieznego charakteru imperializ- 
mu niemieckiego. 
W pierwszej wojnie swiatoweJ 
zwyci
zyla w rezultacie ta strona, 
kt6ra potrafila nagromadzic wi
cej 
rezerw ludzkich i materialnych, 
przemysIowych, ekonomicznych i 
politycznych. 
Przed ludami Europy stanE:!lo od- 
razu za!;radnienie: co zrobic by unie- 
mozliwic w przyszlosci wojn
? 
Jasnq i niedwuznacznq odpo- 
wiedz dal na nie jedynie nar6d ro- 
syjski kt6ry wyrwal z korzenlaml 
imperializm z gleby ojczystej. W 
wyniku Rewolucji Pa:!.dziernikowej, 
ktora zwyci
zyla pod haslami: "Zie- 
mi, chleha. pokoju'" wladza w Ro- 
sji przeszla w TE
ce robotnik6w J 
chlopow i na jednej sz6stej cz
scl 
kuli ziemsk;ej powstalo 'panstwo no- 
wego typu, socjalistyczne panstwo 
radzieckie, ktorego istniE'nie i roz- 
w6i odegraly olbrzymi q rol
 w 'Sto- 
sunkach i sytuacji powojennej. 
W innycb krajach nie dosc jasno 
zdawano sobie sprawe z tego, jak 
grozne jest d]a pokoju zachowanie 
impE'riaJizmu, ustroju, w kt6rym pa- 
nuje kapital finansowy, monopole, 
trustv, koncerny Masy ludowe za- 
dowomv sj
 w wi<;kszosci wypad- 
kow politvczni) demokracJiI, w de- 
niu kt6rej ukrvwali si
 chwilowo 
'kr610wie staB i monopoliSci pieniil- 
dza, ohc;zarniC"v i przyw6dcy kama- 
ryli woiskowych. 
Powstaly w wyniku pierwszej 
w0inv swiatowpi traktat wersalski, 
.. -- -- -- - - - - - - - - I 
Konfo"'onria UNFUU W I "'"""flip. 
LondYl1, 11. 8_ (BBC). Na konferencji 
UNRRA w Londynie przemawia! dzi- 
siai dE'1egat Australii Brus, kt6ry naz- 
wal system pracy UNRRA nie demokr. 
Deleg-at Australii zaz,!dal. aby do ra- 
dy UNRRA weszli delegaci r.6wniez in- 
nych panst.w oproC'z 3 wielkich mo- 
carstw domagaj,!c si
 udzia!u Francji, 
Kanady oraz trzeeh innych panstw w 
tej liczbip A.ustralii. 
"'in. ,,'
rl,rvchpwski 
o "
t"7
h

11 P"'!ski 
Londyn, 11. 8. (BBC). Na kolejnym 
posiedzeniu UNNRA zostala poruszona 
sprawa aprowizacji w Polsce. Min. 
dr J
drychriwski jako przedstawiciel 
rzqdu polsk'ego zapoznal zebranych z 
sytuacjC) w Polsce i podkreslil. it z 
powodu wl'
lkiegf) 7niszczenia, jakle 
wywola!a I)kupa,-ia oraz dzialania wo- 
jenne na tereme Polski. Polska be- 
d:tie musia!a korzystac ie!-zeze w ci q - 
gu 3 lat z pomocy UNRRA. 


.,;. 


.: 


kt6ry, choc w istocie swej niespra- 
wiedliwy, dawal jednak pewne mo- 
zliwosci utrzymania w ryzach przy- 
szlych agresor6w, zostal w gruncie 
rzeczy zlamany przez te same czyn- 
niki. Przedstawicielom kapitalu Ii- 
nansowego, kt6rzy z czasem zagar- 
n
li calq wladz
 politycznq w kra- 
jach Emopy, nie- zalezalo bowiem 
na utrzymaniu pokoju, na zagwa. 
rantowaniu bezpieczenstwa Mieli 
oni zawsze tylko na oku koniunktu- 
rainy inte.res swych wielkokapitali- 
stycznych mocodawc6w. I to wla-. 
snie kazalo im isc na drog
 wza jem- 


. 


..f
 


0:, 
11 


nych szantazy, ust
pstw wobec 
Niemc6w, wzajemnego wewnE;trzne- 
go oslabienia, caIej skompJikowaneJ 
gry machinacyj w kolo:piach, ,wza- 
jemnego kopania dolk6w itd. Sprze- 
cznosci interes6w, jakie zarysowaly 
si
 mi
dzy bylymi sojusznikami, od- 
razu podwazyly podstawy traktatu 
wersalskiego, wymagajqcego jasnej 
polityki wszystkich aliant6w w sto- 
sunku do Niemiec. 
Sytuacj
 skomplikowalo ieszcze 
nastawierlie reakcji swiatowej na 
walk
 z ruchem robotniczyrn i ze 
Zwiqzkiern Radzieckim. NienawiSc 


, 
11 . 
 -:. r .-1 ,';-" !"N 
.'.
" '.';: .< 1 ...,.... 

..') "'»:, (':fr'. . .
f4\.. 
. . "P"'" 
,J
, 
 . 
i
 . . , 
 . ):
}8 ,: ;.<: ',
 
.'
:;::: ." :-t W"" ::
- 


'>0]" I*'

...J' 
__


 ., . ' __ n ." _ ' . ... . . . ,. . . . ::: , :.. .
.i?:
:: __-__
_ _ __,_

i. ., '
_ :. . _ . . . . " 
.I .
 
--
. -'v>..:._' ."---. ---
 --'-

.':'
..-.-.:.;-..
:.-<-J' "_:'
-::
'

;:;
";
':';-;:)';

?<=:"::::.
;:.+..M'=t;t:
 
Niemieckie szt.andary wojskowe w rt;'kach zwycil)skich zolnierzy 
radzieckiclI 
 


re!>y imperiali
tyczne ich . wla- 
snych kraj6w. Jednakze ten fakt, ze 
po Jednej stronie g16wnil sil q byl 
fas:zyzm niemiecki, po drugiej stro- 
nie zas SocjaJic;tvC'zne - Panstwo Ra- 
dzieckie, musial odrazu nadae woj- 
nie tej specyfinny charakter Tak 
si
 tez stalo. Druga wojna swiato- 
wa stala siE:! wojnil rniedzynarodo- 
wei demokracji i socjalizmu z "na- 
mi faszvzmu i wiplkiE'qo kcnitalu 


6tOwna KOmiSIO badaO lbrOdni nl81meCkiCh 
w Polsce 


Warszawa. Przy Ministerstwie I wo przebywali na ziemiach pol- ria16w, dotycz
cych najnowszycb 
Sprawiedliwosci powolana zostala skicb. dzie:iow Polski. 
Gl6wna Komis:ia Badania Zbrodni Glowna Komis:ia jest organiza- Ponadto zadaniem Gl6wne:i Ko- 
Xiemieckich w Polsce. cj
 Radrz()dn& wobec wszelkich lst- misji jest rozpowszechnianie wYlli- 
Celem tej Komisji jest zbieranie niej
cych juz obecnie terenowych k6w swych badan tak w kra:iu jak i 
materialu i prze11rowu/1.'''nie badan instytucyj i zrzeszen 0 pooobnych za
ranic
 oraz wspolpraca z insty- 
dotycz&cycb zbrooniczej rlzialalno- celach. Z tego tytulu Komisja G16- tucjami zagranic7.llymi powolauymi 
sci niemieckich wladz panstwowycb, wna kieru:ie pracami tych zrzeszen do spelniania podo.bnych celow. 
wI adz partyjnycb N. S. D. A. P., a i instytucyj, wykorzy,,1:uje wyniki Ze wzgl
du na wa
() poruszonych 
takze wszelkicb instytucyj niemiec- icb badan i prze:imu:ie nadz6r nad snraw Komisji Gl6wne:i, niezb
d- 
kich w latach od 1939 - 45 r., zar6- icb zbiorami. Glowna Komis:ia nym jest, aby wszelkie istniej
ce 
wno w stosunku do obywateli pol- wsp61pracuje z instytucjami central :iuz 'organizac:ie w terenie 0 podob- 
skich, zamieszkalych w kraju i za- nymi 0 charakterze pokrewnym, a w nym charakterze nawi&zaly z t& ko- 

ranic
; :iak w stosunku do obywa- szczeg61nosci z Instytutem Pami()ci misj
 l3,czno
e, podporzadkowaly si
 
teli wsze]kich' innych panstw, kto- N'arodowej, jako spetJjalnie powola- ' I jej i uz
adnialy z ni
 sw
 dzialal- 
rzy w tym okresi
 stale luh czaso- nym do zbierania wszelkich mate- nose. (Polpress) 


Produkcja czechosfOwackiej 
fabryki samolotow 
Praga, 12. 8. (PolpreSs). Czechoslo- 
wacka fabryka .,Aero", kt6ra poczqt- 
kowo remontowala samoloty dla Ar- 
mil Czerwonej, obecnie produkujq 90 
aparatOw miesi()cznie. Sil to 1O-oso- 
bowe maszyny pasazerskie do ce16w 
podr6zniczych z 3 osobami zalogi. - 
Szybkosc ich wynosi 350 km na go- 
dzin
, maksymalna wysokosc lotu - 
4500 mtr. 


Spodziewane 7mi=my w lotnic- 
twie 'W zwi
zku z wYl1alazkiem 
f1cmhv atomowej 


Londyn, (Polpress), 12. 8. Omawiajqc 
zmiany, jakie muszq zajsc w lotnict.wie 
bojowym wskutek wynalezienia bomby 
atomowej, sprawozdawca lotniczy 
dziennika Times uWa.Za, ze olbr'lymie 
bombowce, kt6re Sq wytworem obecnej 
wojny ustmokracja!" zostal zaatakowany przez 
policje. Zanotowano wielk q nosc ran- 
nych sposr6d ludnosci cywilnej. 
Wa.szyngkln (Polpress) Agencia Asso- 
ciated Press donosi z Buenos Aires. ze 
po U1iesleniu stanu obl
eD1a pi
oty- 


Z f:o'eeo sfl)ia
o 
I 


si
czny Uum, skJadajqcy si
 ze stron- 
nikaw partii demokratycznej, demon- 
strowal przed palacem rzqdowym. Po- 
licja rozp
zBa demonst.rant6w przez 
rzucenie bomb tzawiqcych. 


Ostateczne wvniki wyborow 
w' IInglii 
Londyn, (PoJpr
ss), 12. 8. Angielskie 
Ministerstwo Infonnacji oglosBo osta- 
teczne wyniki wybor6w do parlamentu 
w Anglii: Partia Pracy - 393, libera- 
lowie 12, niezalezni - 3, kornunisci - 2. 
Z partyj opozycyjnych konserwatysc\ 
otrzymaJi 169, nacionaIisci - 2, narod3- 
wi-liberalowie - 13, Irlandzka Partia 


I Zjednoczenia - 9 mandat6w. 
Nadto wybrano 14 kandydat6w nieza- 
leznycb. 


Dzwony, zraoo1wane przez 
niemCDW, odnalezione 
Paryz, 12. 8. (Polpress). Prasa fran- 
cuska donosi, ze w pobJizu Hannowe- 
ru odnaleziono 325 dz'Won6w kosciel- 
. nych z Alzacji. 


Podpisanie wfosko-szwa icar- 
skie
o traltt:;tt" handlowego 
Rzym, 12. 8. (Polpress). W Rzymie 
11 bm. zostal .podpisa.ny tra.ktat han- 
dlowy mi
dzy Wlochami a Szwajcari q 


. 


. 


. , . 


. 


,,<1 i 
.:
"-J
I
: 


if, 


dla kt6rego faszyzm sianowil gloW'" 
nq op
 politycznq_ Front nie prze- 
biegal w tej wojnie zasadniczo 
wzdIuz granic panstwowych. Po tej 
samej stronie barykady, co faszysc1 
l1iemieccy, staly w tej wojnie wszy- 
i!ki8 elementy antydemokratyczne I 
,ntysowieckie Anglii i Amerykl, 
monachijczycy" z grupq lady Astor 
i "izolacjol'Hsci", popierajqcy pras
 
Hearsta i Mac Cormicka, QuislingJ, 
Petainy i Degrelle, Sosnkowscy i 
MichaJlowi.cze. Po stronie obozu 
demokracji zas, poza Zwia,zkiem Ra- 
dZieckim, Ang1i q i AmerykJ sprawie 
opraeowania mi
dzynarodmvego sta. 
tutu 7" i q zk6w zawodowycb. przewo- 
dniczqcy radzieckiego zwittzku zawo- 


dowego przemyslu i.elaznego i stalo- 
wego" Jewstratow. wyg-losi! przem6- 
wienie, w kt6rym o
wiadq':YI m. in.: 
"Jestem przekonany, ze swiatowy kon- 
gres zwi q zk6w zawodowych. kt6ry rna 
sie zehrac'! w Paryzu we wrzesniu rb., 
utworzy skutecznq organizade zwiqz- 
k6w zawodowych"_ 
LincoJn Eyans. przewodniczqcy dele- 


£'ac.ii b;.ytyj
kie.i. wyrazi! SIt. wiel- 
kim uzna'1iern 0 s
'st€mip UO!'.':;jpczPf:1 
spo!ecznych robotniktiw w MI1..e:nito- 
gorsku. WyrilzH on j)nza tym nacizie.i
, 
ze po tei wizycie czlonkow brytyj- 
skich ZWi"7k6w zaw/1dowych w Zwiqz- 
ku RadziPckim stosunki rniedz:v Wielk q 
Brytania i ZSRR 7
cipsnia sie jl'szcze 
b::r
-""-:(>i. 


Sytuacja 


1iV 


Gre:'cji 


Moskwa (Pol press) 'Agencja Tass do" l. warni nie bed
". Premier 
wezwal 
nosi z Ateo, ze delegad! komitetu cen. ,wego adiutanta i kazat wyprowadzit': 
tralnego EAM (grecka organizacja 0- "dr l',ac.ie, oswiadC'zajqc, ze "audiencja" 
poru) zwr6cili sie do premiera Wul. "s1 skoncznna. 
garisa z prosb q 0 zezwolenie odbyci	
			

/iv5521-1945-168-0003_0001.djvu

			- 


!Ir. 1118 am 
. 


TRY
UN}; ROBOTNtCZ
 


8trona 3 


tt. p' W walce .0 niepodlegtosc Polski 
.
 ,Me od dzi
 ruch rob.otniczo-ch1oP- 
liki stoi na czele bojown1k6w 0 wol- 

 1 niepodlegloM: Polski: Juz przed 

eSnlem 1939 roku, kfedy polityk& 
WSp6!pracy z Niemcami bitlerowskimi 
I. menaWiScl& -do Zwiqzku nadzieokie- 
go _ sanacja pT'owadzila kraj do u- 
padku 1 kleski, radykalne skrzydlo 
obozu demokratycznego w Polsce 
wska,.zywalo na zgubnosc polityki rzq- 
dzqcej partLl. Juz wtedy skrajna lewi- 
ca demokratyczna wykazywala -naj- 
wieksz& dalekowzrocznosc 1 najgleb- 
szy p'atriotyzm, wskazujqc na zgubne 
konsekwencje, Jakie przyniesc musi 
:flirt rz nlemcami 1 na koniecz,nosc 
wsp6l;praoy z ZSRR. . 
Bezpd'5rednio po opanowanlu PolskI 
bitlerowcy rozpoczeli straszhwy ter- 
ror, by nie qopuscie do jakiejkolwiek 
.walki narodu z okupc:cj& i z,niszczye 
fizycznie znaczn& czesc PolakoVl. Mi- 
mo terroru jednak walka z okupan- 
tem rozpccz
la si
 odrazu. Rozpoczely 
jli oddzialki wojskowe, ktore nie pod- 
daly sie we 'wTZesniu 1939 roku i kon- 
tynuowaly walke partyzanck q w g6- 
racil Swi
tolcrzyskich d na Lubel- 
szczyznie. Jednoczesnie rozpoczela sie 
akcja sabotazu w fabrykach, uprawia- 
na przez robotnik6w. Wszystko to by- 
b' jewlak akcje zywiolowe. Nie bylo 
w6wczas jesz.cze takiej sily, kt6raby 
potrafila zorganizowae i zespolie wszy 
Btkie wysilki i nadac wa1ce okreslo- \ 
ny charakt.er. 
Walke z najetdz
q' podzielic IDOima 
na dwa okresy: pierwszy - od wrzes- 


.. 'j 1- ,.....,..... 


.' . ,......... .'. I-'.J. '-'t-t.. . 


", 
"'
' 
;.1, 


. 


. 


. 


W dniu wczorajszym odbyla sle w 
Katowicach konferencja prasowa z u- 
dzialem przedstawicieli oGnosnych dzia- 
16w Centra in ego Zarz1jcu Przemyslu 
Weglowego oraz Centraii Aprowizacji 
1 Transportu, na ktorej cmawiano za- 
gadnienia dotyczqce aprowizacji w g6r-. 
nictwie. 
Spraw!j aprowlzacjI pracownik6w 
,przemysru wE;gll)'\\.ego oraz .zaopatrywa- 


I przez Gwardie' LudoW1l, (lgamla caly 
kraj i Polska Partla Robo1;njcza jest 
odtqd gl6wnym motorem tej wslki.- 
Procz walki zbrojnej 1 dywersyjno - 
sabotazowej, klasa robotnicza prowa- 
dzl tel walke za pomOt:
 ;r6Znych 
fonn ukrytego sabotazu. 
iValka PPR z okupantem wywola- 
la wsciddosc Banacji 1 jej -agent6w. 
Krzyzowala ocr1a jej koncepcje polity- 
czne, obliczone !!'Ia to, by - przez P'!'- 
raZke SowietOW' przy jednoczesnym 
oslabieniu 1 wy'krwawieniu Niemiec- 
zn6w uchwyclc. wI adze w Polsce. PPR 
wyramie wskazywala, te stawia ona 
na zWYci
two Zwiqzku Radzieckiego 
i !!'Ia wywalczenie w sojuszu z nlm, 
wysUkiem zbrojlIlym narodu, wol!!'lej, 
demokratycznej Polski. Kiedy nie po- 
moglo przedstawi8!!1.ie walki zbrojnej 
jako Toboty "bolszewlckiej agen1nlry" 
ZWZ stars Bit:, wykorzystujqC 
Arodki ma terialne, zjednoczyc w swo- 
im reku wszystkie zbrojme organiz
.. 
cje w kraju i haslem ..crzekac z bro- 
ndq u nogi" spara-lizowac lob walk
. 
Jednakze po klE;sce niemc6w pod Sta- 
lingradem, kiedy szala zwyci
stwa 
przecbyla si
 na strO!l1t: pafurbw anty- 
faszystowskich, bojowe nastroje rosull 
1 walka Gwa.rdii Ludow
 staje me 
coraz ba'rdziej maSOWB. Reakcja siega 
do nowycb srodkOW'. Wykorzystujq'C 
g16wnie oddzialy NSZ, przyw6dcy A:r- 
mil Krajowe', kt6rzy nle chcieU pro- 
wadzic walki z nlemcaml, posylajq 
bandy faszystowskicb mOTderc6w dla 
walki i rzniszcze:nia oddzialow Gwar- 
wi Ludowej. W dqzeniu do oslqgnie- 
cia swych egoistycznycb celow me 
wahaj!j sie bankrucl sanacyjni przed 
kalnowq zbrodni!j. Jakkolwiek ban- 
dyci NSZ-owscy wymordowali wielu 
na'lepszych syn6w narodu - PPR. 1 
Gwardia Ludowa [lie daly sie spro- 
nia ich w ubranla 1 obuwie zajmuje st
 I kopalfl w maju, czerwcu 1 lipcu br. wokO'Wa
, nie p?szly na droge wojny 
powolany do zycia przy CZPW Dzial Zar6wno ze sprawozdanla p. dyr. Na- domoweJ. "Bron swq nadal tylko 
AprowizaCYJny, ktory, 'rozbudowuj&c wrota, jak i wyjasnien ze strony kle- przeciw. niemcom .kierowac be
iemy" 
sie stopniowo, w pierwszej polowie lip-' rownikow poszczeg61nych wydzia16w - glOSI rozkaz zalobny Dowodztwa 
ca zostal P rzeksztalcon y w samodziel- Gl6wneg G d . L d Zbr dnl 
na ktore -" z uwagi na roznorodn
 I 0 war iJ u owej. 0- 
nie pracuj&c& Centrale Aprowizacji 1 i rozrzucone 1:r6dla nab y cia wchodz"- cza akcja bratob6jcza NSZ 1 AK 010- 
Transportu. ... 
Dyrektor Dzialu Aprowizacjl przy cych w rachu
 artykul6w - podzie- czyla tylko glori q chwaly 1 meczen- 
CZPW, p. Nawrot zreferowalobszl'rnle lona zostala Centrala Aprowizacji, wy- I stwa b
joWJI
kow Armili Ludow
 i 
dane odnoszqce sie do aprowizowanl!\, nika, ie przydzialy ZyWDosc!owe dla powi
kszyla jej popularnosc. 
g6mik6w, Ja:k i spos6b doprowadz
n
a Masowosc walk zorganlzowanycb 
leh do konsume!'ta, ulegly osta.mo przez PPR przeciw Niem
om swiad- 
znaczneJ. poprawle w stosunl
u rIo a- ,. . 
prowizadi w miesi
neh poprzE'dnich. czy 0 tyro,. jak b.ISkl by} 1 jest ma- 
Jezeli goIT'icy nie otrzymuj& jeszcz.e som pracu]&cym ideal Polski Ludo- 
pelneg;o. przydzieloneg;o im przez min;- wcj. 
sterstwo kontyngentu, to dzieje si
 to Dzi
 "Polska Partia IWbotnJ::cza" rz 
nietyle na skutek niedomagan aparatu peln q dumq podkresla sw6j' wklad w 
doprowadzaj1jcego, czy rozdzielczego, a wyzwolencz& walke narodu polskiego 
rac
ej trudnej sytuacji . przednowko- z niemcami. Wklad ten wysun q l jq 
we], kt?ra - w. pol&czemu ze. zrozu- w okresie okupacji na czolo walczq": 
mlalyml brakaml oktresu powo]ennego , 

ka7Uje nas niemal wyl&cznie na nie- ce
o naro?:u. Wklad t
n, jak tet hart, 
reg;ularne na razie dostawy z zag;ranicy, sWla.d

sc i d
scyphna, wykuwane 
a przede wszystkim dosta
 UNRRA. w cleZklm okresle okupacji, spowodo- 
Obszerniejszy artykul omawiajqcy waly, ze dzisiaj PPR przoduje swojq 
[.owYZszq sprawl: w swi
t1e sprawozdan aktywnosci q przy realizacjl zadan t,ry- 
dzialu aprowizacji -. CZPW, zamiescimy tknietycb przez front demokratyczny 
w najbliZszym numerze pisma. w Polsce" (Gomolka Wieslaw). 


nia 1939 roku do napadu nlemc6w 
na Zwi&zek Radziecki i drugl - od 
czerw'ca 1941 roku do cal'kowitego 
wyzwolenia Polski. W pierwszym 0- 
!cresie walka byla malo skutecma, 81- 
bowiem nie bylo czynnika, nie bylo 
partH, kt6raby j& zorganizowala 1 na- 
dala kierunek, a poza tym triumfy 
armii n1emieckiej nle sprzyjaly pod- 
niesieniu nastroju do walk I z oku- 
pantem. W drugim okresie walka na- 
brala rozmachu, poteZniala coraz bar- 
dzlej, az wreszcie przybrala rozmisry 
wieliklego czynu zbrojnego, ktOrym 
Armia Polska wraz z Czerwonq AT-- 
mi q o&obodzUy kraj. 
Po klesce wrzesniowej, sanacja lIlie 
zrezygnowala z wplywu na wypaclki 
w kraju. Od samego poczqtku stwo- 
rzyla ona organizacje typu wojskowe- 
go ,.Zwiqzek Walki Zbrojnej", p6z- 
niejszy "Polski Zwiqzek Powstanczy", 
kt6ry w 1941 roku przemianowal sie 
na Annie Krajowq. "Zwi&zek WaJ.ki 
Zbrojnej", zaopatrzony w 
rodki ma- 
terialne, szermuj&c haslem powstania 
zbrojlIlego, potrafil skupic pod swymi 
sztanda-rami dose powamq czese bo- 
jowej i patriotycznie nastrojo1rej mlo- 
dziezy. Opr6cz ZWZ, powstaly z bo- 
jowek faszystowslcich organizacje ty- 
pu jawnie. faszystowskiego, Jcl6re u- 
tworzyly ,.Narodowe Sily ZbrojlIle" 
(NSZ). W 1944 roku nast.qpilo pol!jcze- 
rue Armii Krajowej I Narodowych Sil 
Zbrojnych. 
Sytuacja zmienBa si
 z chwllij na- 


'. . 


Koleje polskie 


prowizaci 9 · rnikow 
Z kOllferencji ,ras owe] w cZPW. 
I 
I 


Polskie Kolele Panstwowe obsluguj
 I Stojq, przed odrodzonym kolejnietwem 
w tej chwili bUsko 24 tys. km: linli ko- polskim. 
lejowych, niem:';.l 0 6 tys. km. wi
cej, Ofiamle pracujl\ nasi kolejarze. W 
nIZ przed 19Z9 'r. Wzrost dlugosc1 U- 1 lnvietnlu br. naprawiono 240 parowo- 
nil pochodzi st
d, ze zamiast woje- l-0w, 54 wagonow osobowyeh i 773 - 
wodztw wschodnich, zacofanych, 0 sla- towarowycb. \V ezerwcu 2!!U napra- 
bo rozbudowanej siE'ei IWlTiunlkacyj- wiono - 350 parowoz6w, 110 - wago. 
nej, przej
lismy ziemie zachodnie, wy- now osobowych i 2.100 - towarowych. 
sok
 rozwinil;te, 0 znakomitej komuni- Z miesi
ca na miesif!:e rosnie liezba 
k& p cj1 !ski ' K I . . t parowozow pasazerskieh I towaro- 
o e 0 eJe Pans wowe zatru- . 
...__. . 215 t Ik - 35 ty wych. \V mareu br. przewle2!!lono 4.6 
u,a...&JIt ys. pracown ow. 0 s.. .. j . I 
. . _.;:. d . P . d . 4 mil. pasazerow, w czerwcu uz oko 0 
mDle,}, u.u; Pl'ze wo.Jnq,. os!a a:
 7. . . 
tys. pa.row!lzow (1.200 mniej, niz przed .7 mIl. Rozml&IJ., prz
wozow towaro- 
wojDa,). 3,5 tys. wagon6w osobowyeh wyeh wzrosly z 
.7 md. net
 - tono- 
(8,5 tys. mnieJ, niz przed wojn
), .100 km., w roarcu hr. do 961 md. netto - 

 wagonow towarowych (65 tys. tonno - km. w czerwcu br. 
mniej, nii przed wojn!l). Te liezby _ I Od sprawnoscl transportu zaleiy 
w zestawieniu z powl
kszonl\ dlugos- funkcjonowanie calego gospodarstwa 
cl1} sieel da.i;Zczv 
na kafdego. '\\"
cieklv ptak ! 
Gawlena blvskawicznie opr6:i:nil ku!el 
oiwa i ciagnal dalei: 
- Wtedv wvmvslilem Inna sztuczk!': 
.Jak tylko sasiadka poka1.ala 
e na Dod- 
worzu. szybko otwieralem okno I papu- 
!;(a krzvczala: ..Tv fladro! Tv di
bHC'o!" 
I c6z powiecie na to'? StartL"Zka za- 

miaJa sie I kr?vc7'\' do mnie: ..Ale lad- 
11" macie l1aml
e. n::!nle G::!wlenA!'" A 
I'i!'ch fa rli"bli v'!'7ma te 
'truc:yke! 
Dwa h-eoonie 1a n::!mflwl'Jtl"m. 7anlm 
Dodala mnie dl) sadu 
wi::!rl1{n",11' - z 
Dokonczen1e na str. 4-ej
		

/iv5521-1945-168-0004_0001.djvu

			Btrmul 1 


. 


DYEUWX R.OB
"!I"
Z
 


problem ZagOSDOdaro aoia ziem zachodoich 


. 


,.- D\\"a \vielkie wydarzenia histo- 
ryezne ostatnich dni, konfereneja 
poezdamska 1 kapitulaeja Japonii, 
staly si
 punktamj zwrotnymi w 
problematyce naszych ziem zacho- 
dnich. Uchwaly konferencji poez- 
daIIlskiej przyniosly nam zalegali- 
zowanie w. skali miE:dzynarodowej 
faktyeznf'go ol;Jjf;cia terenow po 
Odrf; .j Nisf; Euzyck q , az do granicy 
ezeskiej, wywakzonych przez Armi
 
Czerwonq i Wojsko Polskie, a 0- 
twartyeh nastf;pnie dla naszego osa- 
dnictwa dzif;ki przewidujqeej poli- 
tyee naszego Rzqdu, opartej 0 scislkutek tego wojskowe wladze 
radzieekie ze wzglf;dow polityki 
mi
dzynarodowej nie mogly nam 0- 
ficjalnie oddac administracji ty,eh 
terenow, tolerujqe tylko faktyczne 
ich zaludnienie przez naszyeh osa- 
dniko," i organizowal1i'? polskiej 
administracji, 0 tyle z ehwil q uzna- 
nia przez Anglif; i Stany Zjednoezo- 
ne wspolnego postulatu Polski i 
Zwiqzku Radzieckiego, ze ziemie te 
muszq bye polskie, wyroslo przed 
nami wielkie zadanie ealkowitego 
objE:cia wladzy i zorganizowania ty- 
cia politycznego i gospodarczego 
nowych ziem. Obok dotychezasowe- 
go problemu repatriaeji i osadnic- 
twa pojawilo siE: zatem nowe za- 
gadni
nie zagospodatowania tere- 
now zachodnicb. 
Repatriaeja i osadnictwo nasu- 
waly i w dalszym ciqgu nasuwajq 
wiele trudnosci. Jezeli .jednak w tej 
akcji chodzHo glownie 0 pospiech i 
wszystkie jej niedociqgniE:cia' orga- 
nizaeyjne. spowodowane' warunka- 
mi powojenn1'mi, mozna bylo tole- 
rowae jako zlo kOT1ieczne leez prze- 
mijajqce, to polozenie podwalin pod 
przyszle zycie tych najmIodszych 
eZf;sci Polski, jako akcja stanowi q - 
ca ° przvszlym ich rozwoju w
'ma- 
ga planowosci, opartej 0 znajome8c 
caloksztaltu warunkow geograficz- 
nych, ekonomicznych i spolecznych 
tyeh terenow. \Vymogiem politycz- 
nym jest, bysroy egzamin ten zdali 
jak najlepiej i tym samym dowiedli 
wszys!kim niech
tnym, ze cpcemy I 
potrafImy ziemie te zagospodaro- 
wac, wbrew protestom naszych 
"londtnezykow". Planowanie wy- 
maga z natury rzeezy czasu. Czas, 
stojqcy nam do dyspozyeji dla prze- 
prowadzenia tej akcji, jest jednak 
w pewnej mierze oqraniczony. Umie 
jE:tno.sc wladania nowymi ziemiami 
musimy ",-ykazae do czasu konfe- 
rencii po
ojowej, ktora ostatef'znie 
zadecyduJe 0 naszye1:1 granicach za- 
chodnich. Kapitulacja Japonii nie- 
wqtpliwie przyspieszy termin kon- 
fer
n
ji pokojowej i tym samym 
skroC! .okres naszeCTo egzaminu doj- 
rzalosCl na zachndzie. Mamy wi
c 
przed sob q zaa,anie wykonania trud- 
nej pracy - szybko i dobrze. 
Wyrnaga to zdwojenia dotych- 
CZl'lSOWvr11 wvsilk6w, a przede- 


wszystkim IIkoordynowania leh, 
skupienia wszystkich poezynan w 
jednej centralnej instaneji, regulu- 
jqeej wsze1kie problemy nowych 
I ziem z punktu widzenia icb eelowo- 
sci w skali panstwowej. Problem 
ziem zachodnich, to. bowiem nie tyl- 
ko problem Slqska .Opolskiego If 
Dolnego, to takze problem Pomorza 
zachodnieJJo, Pru! Wsehodnicb i in- 
nych ziem przylqczonycb. Na ostat- 
nim posiedzeniu Krajowej Rady Na- 
rodowej wplynql wniosek poslow 
naszego wojewodztwa 0 utworzenie 
odrE:bnego ministerstwa dla spraw 
ziem zaehodnieh. Wniosek ten zo- 
stal odeslany do komisji i niewqt" 
pliwie wyplynie ponownie na naj- 


blizszym posiedzeniu KRN. Mozna si
 
spcdziewac, ie postulat stworzenia 
eentralnej wladzy dla organizacji 
ziem zaehodnich w takiej czy innej 
formie zostanie zrealizowany. Ko- 
nieeznosc jej jest bowiem zupe1nie 
oezywista dla kazdego, kto si
 z 
problemami nowych ziem w prakty- 
ee styka. 
Niezaleinie od centralnej wladzy 
konieezne jest rowniez seentralizo- 
wanie wysHkow spoleczenstwa w 
tym kierunku. 
Ogrom, roinorodnosc f specyfl- 
cznose nasuwajqeych siE: zagadnien 
nie moze bye bowiem rozwiqzana 
I przez najlepszy nawet urzqd. Jest 
to prohlem na roiarE: wysHk6w ca- 


I lego narodu. Wymaga on wsp61pra- 
ey uezonyeh, ludzi doswiadczonych 
w zyciu gospodarezym, spolecznym 
i pdIitycznym, wymaga on pionie- 
row, smialyeh i energicznych oraz 
ludzi mrowezej pracy, wymaga slo- 
wem, wspolpracy najbardziej war- 
tosciowych elementow naszego spo- 
leczenstwa
 DLis, kiedy. juz odpadla 
hamujqea wielu ludzi niepewnosc co 
do przyszlych losow ziem zachod- 
nich. nie bE:dzie juz' ehyba nikogo, 
kto by z obawy przed chwilowym) 
trudnosciami, tracil z oezu zarowno 
wielki eel panstwowy jak i wl.asne 
duze mozliwosci, otwierajqce siE: dla 
wszystkich ludzi pracy na naszyeh 
ziemiach zachodnich. (k) 


.Jakie liarg i jakie flrZeSf-:flSfwii 
darowu;e deleret 0 omnestii 


Wrota wyzszych uczelni 
ofwlerajct slQ dla mf'odziezy robotniczej 
Wa!'szawa. W sa.li Roma odbyl sie I klasowe, czy narodowo!iciowe. NastE:p- 
wiec mlodzie:iy pod haslem: "Otworzy- nle delegat Ministerstwa O
wiaty zo- 
iy sie wrota wyzszyeb uczelni dla mlo- brazowal stan sieei szk61 i wyzszych 
dziezy klas pracuj/lcycb". Na wlecu ze- ucze1n.i w Polsce 1 przedstawil prace 
brali sie licznie czlonkowie wszystldcb Min. Oswiaty w kierunku upowszecb- 
organizacyj mlodziezowych. nUodziez nienia i rozwoju szkolnictwa. .(Polpress) 
szkolna, oraz dzialacze rnchu akademic- 
kiego. przedstawiciele organizacjl mlo- 
dziewwych potepili w swych przem6-. 
wieniach polityke rz/ldow sanacyjnych, 
uniemozliwiaj/lcq og610wi mlodziety ro- 
botniczej I cblopsklej doshtl) do naukl 
1 kultury, rownoczeAnie podkr
laj/lC 
doniosle zmiany, jule zas
tatnio 
w tej dziedzinle. 
DziS.na un1wersytet 
pu'e syn ro- 
botnika t cblopa, wnosZlic ze sob{\ du- 
cha demokracjl, sol1darnoocl 1 jedno
c.i 
kolezensldej, bez wzgledu na roh1ice 


W wvkonaniu uchwaly powziE:tej na I 
ostatniej sesji KRN, c_elem uczczenla 
rocrnicy powstanta Polski ego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego, oraz faktu u- 
twoTzenia Rzadu Jednolici Narodowej - 
Rada Ministr6w uchwalHa dekret 0 am- 
nestii. 


Amnestia nosi charakter powszechny. 
to znaczy obejmuie przestE;'pstwa poli- 
tvczne, wojskowe i pospolite. Dotvczy 
ona przestepstw popelnionych p-rzed 
22 lipea 1945 r. 
W odniesieniu do przestepstw poll- 
tycznych amnestie oDarto na nastepu- 


Kurs ideowo=wychowawczy 
dla nauczycte1stwa 


Warszawa. W dniu 17 sierpnia r. 
b. rozpoeznie sie w Lodzi trzytygod- 
niowy kurs idenwo - wychowawezy 
dla nauczyeielswa, zorganizowany 
przez :Mini'Merstwo Oswiaty W'sp61- 
nie ze Zwi&zkiem Nauezycielstwa 
Polski ego. W kursie wezma udzial 
nauczyeiele wszystkicb nkr
gow 
szkolnyeh po 6 osob z kazdeglJ 


Z iycia parti; 
Przed otwarciem 3-go kursu 
wojew. szkoly partyjnej 
. . 
W'kr6tce po raz trzecl od czasu wy- 
zwolenia ziemi naszego wojew6dztwa 
zjad/l sie do Katowic robotnicy z ko- 
raIn i hut zaglebia w
glOWe,go, z fa- 
Lryk Sl/lska Opolskiego, rolnicy z po- 
wiatu pszczynskiego, rybnickiego i ra- 
dborskiego, aby w Szkole Partyjnej 
nabyc wiedze, niezbedh/l dla aktywi- 

t6w rprzodujqcej partil polskiej klasy 
robotniczej. . 
przed naszq partlq stoi olbrzynl.1e zs- 
Q'3nie zdobycia calego narodu dla no- 
wej, odrodzonej, demokratycznej Pol- 
ski. Od spelnienia tego zadania zalety 


ca1ego domu. No teraz, to juz sad na- 
pewno zajmie ste UI rnrawa! - -, Ga- 
wlE!na z zadowoleniem. zacieral rece. _ 
- No, nie bede Gawlena. iesli m! nle 
..wlepi q " za "obrazE: osobist q ". Ja 1m 
tegO nie przepuszcze. tvm Danom z mi- 
nisterstwa. 
IX! samei rozprawv Gawle11a bez 
przerwy pH i denerwowaJ sie. W sadzie 
zachowywal sie z wvslJkim poczuoiem 
godno
ci wJasnei: wygtosil sam prze- 
clwko sobie mowe oskarzvcielska. po_ 
"'-'oluiac sie n'3. zeznania liwiadk6w. 
"'-'szystkich mieszkaiic6w domu, 
e 0- 
braza bvla swiadnma i Dubliczna I za-. 
dal surO.WE'; karv. Sedzia. dobrodusznv, 
starv radca Drawny. zagrvz! was a 
I OgJosH. ze on sam Zyczy sobie wvslu- 
chae paDuge i z te
o DOwodu odracza 
sprawE:: oskarzonemu T'nleea sie na na- 
steone Dosi-ed7enie sadn dostarczve wv- 
mienione£!o ptaka. ial;;o ..comus delicti" 
a bye moze jako swiadka. 
Na nastepnnvm Dosiedzeniu Gawlena 
ziawU sie z D3PUe:a w klatce. ptak wy- 
trzeszczvJ slf'pia na wvf.traszona sekre- 
tarke i wrzasnal ne caJa sale: ..Ty fla- 
dro! Tv djahlico!" 
- Wvstarczv - m6w! 8E:dzia. - Z 
zeman papu
i Lorrl wvnil{a. ze lei wy- 
no"t\rierlzenia nie lI,"lv beznolirednlo f 
wvlaczniE' skierowane do oskartv- 
c!elki... 
· Pap11£!a zaT'''rzvla sle I mow wrza- 
FrIela tvm r::!zem na s-odziee:o: ..Tv fla- 
dro! Tv diablico!" 
- ...jasne wiec - c!aj;(I1al sedzia- 
f:e eDitetv te papue:a stosuie do w8zvst- 
kieb z otoczpnia. bez rOznicv pic!. Tak 
wiee. Danie Gawlena. nie zachodzl tu 
pr2"\'"n"n
k n1->r"l7V nsnoi!;:tei. 
GawlE'na 7erwaf sie lak oparzonv. 
- Panie sedzro -:. zaprotest.owal go- 
raco - zlosllwosc mo,ee:o POst.ep. ze umozliwia 
o
a spokoiny powr6t do domu, ",-zgled- 
me dalsze pelnienie s}uzby. tvm zobie- 
nom Armii Polskiej, kt6m w nie- 
zmiernie cidkich wanmkach dlugo- 
trwalej wojny. zboczyli z drogi i obo- 
wiazk6w sh
bowych. Dlatego to amne- 
stia obetmuje wszvstkie przestE:pst.Vja 
przewidziane w Kodeksie KarnvPn Woj- 
ska Pol8kiego z wyjatkiern nakiE:z- 
szych, do ktorvch zaliczO'!1o szpiego- 
stwo, dzialanie na korzYsc nieprzy]acie- 
la. zamach na przedstawicieli panstwa 
Dolskiego oraz na je£!o byt i calosc. .po- 
chwallLT1ie faszyzmu. znecanie siE: nad 
lud..110scia i iencami, powarnie;sze de- 
fraudacje mienia wojskowego. 
PrzestEWstwa pospolite potraktowano 
w ten spos6b. ze darowuje sie kary 
Dozbawienia wolnosci do la1;-2: karv od 
2 do 5 lat pozbawienia wolnosci iago- 
dzi sie do DoloW}', a kary Dow.vzei 5 lat 
wiezienia. lajZodzi sie 0 iednGl trzecia 
wyznaczonej kary. Amnestia nie obej 
muie przestepstw. kt6re w 
becny1n 
okresie szerza sie nae:mirmie i stab 'sie 
przez to szczeJ::olnie niebezpieczne;, am- 
nestla zalicza do nich wszelkie spraw:v 
Japownictwa i szabrownict.wa oraz kra- 
dzieZy majatku panstwowee:o i spo- 
Ie<:znego. Z. St. 


.- 


Nr. 168 (175) 


Amneslia 


Ucbwalony przez Rad
 Ministrow. 
na podstawie wezwania Krajowej 
Rady N arodowej. dekret 0 amnestii 
ku uczczeniu pierwszej rocznicy 0- 
gloszenia MaJ}ifestu Lipcowego, jest 
j('!'Jzc.ze jednym, widomym dowodem 
pot
gi i sHy 'odl'odzonej Polski. 
Krotki okres dzieli nas od chwlli 
wyzwolimia kraju. 
nody a cz
sto 
niedoswiadczony jest jeszcze nasz 
aparat pan6twOwy. Pokntu:il\ jeszc
 
wsrOd wniej uswiadomionych smnt.. 
ne pozostalosci pohitlerowskie. Nie 
odzyskalo jeszcze swej ceny tycie 
.Iudzkie. Nie wrociiy do normy. za- 
cbwiane w czasie wojny zasady mo- 
-ralne. r w tym okresie reprezenta. 
cja Nal'odu Polskiego oglasza akf 
wybaczenia, dla tych, ktorzy rzeczy. 
wiscie pobll\dzili. 
Z perspektywy nbieglycb mlesl
 
«:y stwierdzic mozna jedno: oboz de- 
mokracji polskiej nie omylil sl
 0- 
bieraja,c t
 a nie inn
 Iinl
 poIitycz- 
1J.
' Nie omylil si
 i konsekwentnle 
t
 Uni
 realizowat Nie omylil siet 
przeprowadza;i3.c wbrew wszystkimi 
zaknsom reakcji. wbrew oporowi ob- 
szarniczych pacholkow rdorm
 rol. 
n
, stwarzaja.c podstaw
 dia dobro- 
bytn krajn, ntrwaIaja.c jednoczesnie 
zdobycze .demokracii. Nie omylil si
 
oddajl\c w zarzfl,d Panstwa klnczowe 
pozycje przemysln. Nie omylil si
 
domagaj
c si
 przyznania ziem za- 
cbodnich i kiernja,c na te ztemie 01. 
brzymi
 fale osadnik6w. Rz&d. lft6- 
ry dokonal tak donioslych reform 
spolecznych, rz
d, ktory w najcid- 
szycb warnnkacb nmial konse- 
kwentnie realizowac SWI\ linie poli- 
fycznfl,. ktory umial uwienczyc swe 
dzielo. tak wielkimi sukcesami, ten 
rZl\d ma prawo, ma wszeikte podsta- 
wy, by byc pewnym swej mocy. 
Dekret 0 amnestii.. to wyraz nle 
tylko mocy rza.dn, _mocy obozu de- 
mokracji polskiej, to jednoczesnie 
objaw gI
bokiej m8,drosci - tej ma.- 
d'rosci. ktora wyraza si
 w zdolimsci 
przebaezenia. Kraj potrzebnje dziii 
Indzt, cenna jest kazda para rak do 
pracy. Trzeba zast
pic tych. kt.orzy 
nie pl'zeZyIi zawierncby wojennej. 
tl'zeba nowych Iudzi na nowe, na od- 
zyskane placowki pracy. I dlatego 
Rza,d przebacza tym.. ktOrzy zrozu- 
mieli swB, win
 przebacza tym, ktt').. 
rzy zglaszaj8, sie do twor<,zej pracy. 
a ktorzy daja r
kojmi
 ze bed
 10- 
jalnie swa, pra
 wykonywac. 
Dla pewnycb biko kategoryj 
przestepoow nie ma miejsca w szere- 
gach budowniczych kraju. Nie ma 
mie;isca dia bch ludd. ktorzy z cal
 
swiadomoscia., na zimno kierowali 
wrog
 akcja, jut w wolnej Polsce. nie 
ma miejsca dla krwawycb bl'atoboj
 
cow. · 
Nasza partia. cboc poniosla boo 
lesne i ciezkie straty, nie blko z r
k 
oprawcow hitlerowskich, ale i z ra,k 
czlonkow band faszystowskicb. z u- 
znaniem wita dekret 0 amnestii. do- 
cenia;ia,c jelm donioslosc dla pan- 
stwa. Ale jednoczesnie Polska Par- 
tia Rnbotnicza powtarza slowa na- 
szego tow. Zambrowskiego. czlonka 
prezydinm Krajowej Fady Narodo- 
wej. ktory referowal na sesji KRN 
wniosek 0 ocbwalenie dekretn: 
"...nieulec aln
'm awantnrnikom sa- 
nacyjnym mozemy jedTI1J powiedziec 
jesli chea. ocenie amnestie jako sla- 
lJOse d2mokracji poJskiej, to znow 
doznaja, gorzkiego zawodu. tak. jak 
juz nieraz przedtem:' 


. 


Po odbi6r polski.ch statkow 


cycb armatorow, przYTI05Za komAcl 
gospodarcze innym panstwom. 
R6wnoc.ze
nie przy roz;poczynaj/lcym 
sie ruchu portOwYD1 w Gdymi 1 Gdan- 
sku, pomiedzy statkami r6:i:nych nacH, 
iakie zawiiaja do portow polskich. nie 
t){'Iwinnno zabraknae 8tatkow pod ,,'la- 
snij bandera. 
Znajdujaca siE: za grIL1'1ica polska ma- 
rynarka handlowa sklada sie obecnie 
z 40 statk6w dla zeglugi dalekomor- 
skiej 0 lacznym tonaZu ok. 140.000 ton. 
W por6wnaniu z rokiem 1939 tonaz 
Dolskiej rnarynarki banoJowe; n'3.wet 
niece siE: zwi
kszYl. a to dlatego, ze . 
stos.ov....nie do waI1.L'lk6w umowy, za 
kazdv utraconv polski statek t){'Idczas 
woiny w sluzbie an£!ielskiei przvdzie- 
lano nam innv 0 tyro samym tonazu 


Z'kra;n 


. 


Sprawa powrotu polskid marynarki 
handlowej w ostatnich czasacn wzbu- 
dza wielkie zainteresowanie w
r6d spo- 
leczenstwa polskiego I nabyla ona wa- 
e:i i aktuall)o
cI szcze
6LT1ie po otwar: 
ciu dla zeglue:i portow polskich 1 roz- 
poczecia normalne; wYIDianv towaro- 
wei z zaRranica. . 
Obecnie mozemy podzielie sie -z czy- 
telnikaml wiadomoscia. ze pomimo 
"bruzdzenia" ze stronv b. rzadu ion- 
dynskiego, sprawa powrot.u. polskich 
statk6w do wlasnvch portow stoi ne 
dobrej drodze. Do Vmdynu zO:i.tali 
wezwan! przed.stawiciele naszego Mi- 
nistershya Zeglugi i HanoJu Zagranicz- 
nego dla przE'Prowadzenia konkret- 
nych rozm6w 1 om6wienia warunk6w 
DOwrOtU p6lskich statk6w do kraju. W 
sklad delegacH wchodzi miedzv innymi 
dvrekt.or departamentu morskie
o. 
Chodzl tu gl6wnie 0 wvja
nienie 
sprawv, zwiazanej z dzierzawa 
lsklE"- 
go tonazu h1mdlowe
0 Drzez Anglie. LUBI.IN 
Jak wiadomo. polska m'3.rynarka han- W LubliI1ie st.anie rnonumentalny 
dlnwa podczas woiny byla wydzjorza- pomnik zwyciE:stwa l"ad niemcp.rni. Wy- 
I wiona an
ielskiemu rzadowi 'znaido- konania pomnika podjE:la sie armia ra- 
wala sie w roznorzadzeniu' admiralici1. 
Dzierzawa mlala obowiazywae az do dziecka. Calo
c skladaf sie 
dzie z 
ukonczenia wolnv z Japoniq. trzecb cZE:
cl - 12 metr6w wysok
cl. 
PrzY wznawianiu nasze
o handlu za- I Statua zolnierza radzieckiego umiesi- 
e:raniczne
o. udzial wlasnvch statk6w czona zostanie na B-mio metrowej ko- 
w transporeie morskim staie sie if'dna lumnte. W piedestale wmurowane bedq 
z wamieiszvch konieczno
ci panstwo- pJaskorzezby z b1qzu przedstawiajace 
wvch. Jestesmv kraiem tak ba1'dzo wy- wkroczel"te wojsk scm
eckicb t polskfch 
niszczonvrn Drzez woine I t.ak bardzo do Lublina. . 
zbi
dnialvm. te nie :noz
 fJozwolic MODLIN 
soble na wvrzucame mlhon6w ne l . 
fracbty morskle obCYm . . po
czas gdy W Szkole. OficerskieJ Broni .Pancer- 
nasze wlasne stetki przewOZq towary nej w Modlin1e, 7Jotylo ostatnio przy- 
dla innych, pracuj.a ow dyspozycH ob- si

 BOO podchorqf;ych. . 


" 


,
		

/iv5521-1945-168-0005_0001.djvu

			Nr. lf18 ft7SJ 


TRYBUN
 ROBOTNrCZ
 


BfzoDa . 


Po wi at rybnicki najwiqcej zniszczony 
prltez dz;alania wo;enne 


trudniona I nalezy podkreSlic wysHki I s
ecj
listow, dentyst6w. fe'1o;er6w l sa- 
poszczeg6lnycb ludzi, kt6rzy podj
11 sie mtanuszy. 
tycb obowiqzkow i doprowadzili do po- Duze mozliwoSci w powiecie rybnic- 
zytywnych rezultatow. Azeby jeszcze kim, oraz w miescie Rybniku istniejq 
. .. d . . . dla kupcow wszelkich branz, jak r6w- 
leplej usprawmc aparat a mmlstracYJ- .. dl . ' I . k ' 
.' mez a rzemu
s nl ow. 
ny wSZYStklch urz
dow samorzqdowych M . t R bm ' k ac ' zk I . k . 
.. ., . las .0 y , 0 wle znlszczo- 
w pOWleCle rybmcklm, potrzebny Jest ne cz
sciowo przez dzialania wojenne. 
naplyw kwalifikow?nych samorzqdow- jest solidnie oczyszczone, uporzqdkowa- 
cow na stanowiska sekretarzy w po- ne i przedstawia dls oka czarujqCY wi- 
szczeg61nych gminach i referentow w dok, jak ogr6d lub park. Ze wszystkich 
I starostwie i magistratach miast shlSkich, Rybnik zasluguje naj- 
Brak jest w powiecie lekarzy, lekarzy I bardziej na nazw
 miasta-ogrodu. (Zj) 


PowIat rybn1cki, kt6ry by! 1Ierenem Urzqd Starostwa Powiatowego oli 
dz!a1an wojennych przez blisko trzy czasu oswobodzen\.a prowadzil zycie ko- 
mi€Siqce, ucierpial znacznie v.iecej niz czownicze. mial swojq siedzib
 najpierw 
inne powiaty, zaj
te "W szybkim po- w Czerwionce, pozniej urz
dowal w 
cbodzie zwyciCiskiej Armii Czerwonej. Knurowie, az nareszcie w lipcu prze- 
Oswobodzenie powiatu rybnickiego niosl si
 z trudem do Rybnika i zain- 
odbywalo sie w trzec? etapach i defi- I stalowal si
 wspolnie z zarzqdem mia- 
nitywnie zostalo ukonczone z chwil q sta w budynku magistratu; dopiero od 
ukonczenia wojny, to jest z poczqtkiem dnia 4 sierpnia br. zacz
to urz
dowac 
miesiqca maja. W pierwszym etapie zo- we wlasciwym gmachu starostwa, kto- 
stalo.oswobodzonych 12 gmin. Z pozo- ry jeszcze cz
sciowo jest w remnncie. 
staly
h 102 gmin, 12 z pasa frontowe- Praca nad usprawnieniem arlministra- 
go, zostaly ewakuowane ns teren juz cji w "tych warunkach byla bardzo u- 
oswobod7AJny- Skutkiem tego na tere- 
me osw.obodzonym znajdowala si
 w I 
czasie dzialan wojennych podw6jna I 
iloSc ludzi i ludnose miejscowa, oprocz 
innycb swiadczen, miala obowiqzek wy- 
Zywienia ewakuowanej ludnosci. 
Zrozumiale, z€ w tych warunkach na- 
stqpBo ogromne wyniszczenie calego 
powiatu. Ruiny zniszczonych domow 
'widllc wsz
dzie, i jak wynika ze spra- 
wozdan, 6490 domow jest calkowicie 
zniszczonych, co stanowi 30"/0 .zabudo- 
wan. Niekt6re wsie i miasteczka catko- 
wicie spalone i zburzone. Cofajqce sie 
oddozialy niemcow rabowaty i niszczy- 
Iy cO tylko si
 dalo. Zniszczone drogi, 
mos1;y t koleje uniemozliwialy dow6z 
zywnosci, tak ,d1a wojska, jak i dla 
ludnosci cywilnej. 
W tych warunkach zorganizowanie 
administracji na terenie powiatu napo- 
tykalo na nieprzezwycip,zone przeszke..: 
dy. Dzis jeszcze poczta nie dociera do 
poszczegolnych urzp,dow pocztowych i 
rozsylanie okolnikow do naczelnik6w I 
gmin 'odbywa si
 najcz
sciej przez Pie- \ 
szycb poslancow. Podczas, gdy w in- 
nych miastach i powiatach naszego wo- 
jew6dztwa widzimy ZnaC7J1Y juz ruch 
samochod6w osobowych, ci
zarowych i \ 
motocyJdi, to w powiecie rybnickim 
prawie ze nie spotyka sip, aut, jedynie 
wojskowe, lub przyjezd7ajqce z innych 
terenow. Ani starostwo, ani tez magi- 
strat Rybnika nie posiadajq zadnego 

dka komtinikacji, chociaz w powie- 
c1e znajilu.i
 si
 210 tys. ludnosci, roz- 
tnieszczonej na 820 km'. Nic dziwnego. 
Ze w tych warunkach opozniona jest 
akcja zniwna, a nawet zebranie spra- i 
wozdan. z poszczegolnych gmin wyma- i 
sa duzo czasu. I 
W powieci€ rybnickim majduje' sip, j ' 
4@ ma.i;:tt,k6w ziemskich, w- ktorych 
obecnie dokonuje si
 parcelacji. Zie- ' I 
m4e' zostala rozparcelowana pomi
dzy 
mfejscowych rolnikow i w krotkim cza- ! 
me nast&pi wrfi!Czenie im urzp,dowych 
Bkt6w nadania wlasnosci. Na mniej- 
szych gospodarkach poniemieckich osa- 
Mono 150 repatriant6w ze wschodu. 
Najwi
Ksz
 klesk q powiatu Sq obsza- 
I'Y zaminowane. Miny znajdujq sie w 
lasach, na polach wsrod zboz, na 1q- 
kach, jak rowniez we wsiach i mia- 
stach. Wypadki z wybuchajqcych min 
zdarzajq sie cz
sto. Nad usunip,ciem 
mill pracujq minerzy Wojska Polskiego, 
jak rowniez miejscowi ochotnicy, kto- 
rzy zostali przeszkoleni przez minerow 
Armii Czerwonej. 


Deiegaci UNRRA zwiedzaj
 zaktady pracy 
woiewodz
wa Slq5ko-dqbrowskiego 
Delegaci UNRRA w 
ru
im dniu ! nowea, gdzie zwiedzila sklady I zalogi robotnicze, dowiadywali si
 0 
swego pobytu zapoznah Sl£: bezpo- UNRRA drug a gorupa zwiedzila ko- potrzeby pracuj&cycb. Podkresli- 
sr

ni.o z P!
ble;nami gOf'?,odal'cz y - \ palni£: "Myslowi
e" 
ra
 Hl
tP, Ban- Ii OJii wieJk . ie wrazenie. jakie na 
ml 1 ludnosellJ, SllJ,ska. Cz£:sc delega- kowlJ, w DlJ,browle GormrzeJ. nich wywarl zapal i wytrwalosc g-or- 
cji udala, si£: do Chorzowa i do Sos- Delega('i powitani serdecmie rn'ze:A nikow i hutnik6w, stawiajficycb na 
-- pierwszym miejscu postulaty udzie- 
lenia pomocy zaktadom pracy, przed 
zaspokojeniem potrzeb wlasnych 
oraz i('h rodzin. Z potrzeh rohotni- 
k6w na pierwszy plan wysun£:ly si
: 
zwip,kszpnie przydzial6w podstawo- 
wych srodk6w zywnosri, lekarstw, 
odziczy dla doroslych i mleka dla 
dzieci. Delega tom szezeg61 rlie pvdo- 
balo si£: zupelnie swohodne zaeho- 
wanie si£: robotnik6w i pelen zaufa' 
nia. ii'll stosunek do wladz. Zwif'dze- 
nie zaklad6w pozwolilo delegatom 
zoripntowac si
 w potrzeha<,b zakla- 
dow pracy. w pierwszym rz
dzie 
przekonac Flil) 0 koniecznosci dostar- 
czenia CZ

f'i wymiennyr''h_ ma.t.erill- 
low i nowyeb maszyn. Delegaci za- 
znaczyli, ze UNRRA skieruje swe 
dosta wy rlo dYSP07:ydi Rz
du, kt6ry 
za tlosrpdnictwem wladz mi'ejsco-. 
wy
b z:o,jmie si£: rozdzialem towa- 
row. 
Po powrocie do Katowic delegaci 
norlPjmowani byli przez K:'\towif'kip 
I Z:ipnll(>f'I'.PT1ie Przpmy.slu Weglowe- 
I,!'o. P. WilFlon pon7.;
kowal za umo- 
7,1i.wieYiip rlelegadi nawia,zania hez- 
POSTf'fh1ip(!:n k0nhddl1 7. rohotuikami 
i Z3pPWlliJ. ze tT}TRRA uczyni 
wf'zysfko. co lezy w jej moey, hy po- 
moe dIn Polski byla jak najwydat.- 
niejsza. 
Po polmlniu dplegaci zwiedziJi o'h6z 
I w OswiQeimiu, wyrazaj&c swe ohu- 
rzenie i poga
'{le dla pOlwluiorlYf'n 
I tam zhrodni. Wi<>.r'zorem orlhvfa Flip, 
konfpl'f'ncja. delegatow UNRRA z 
przprlFltawi('iclami wladz wojew6dz- 
kich i zjerlnl)('zen przemyslowYf'b. 
Delegaci wYUytYW3 Ii si
 SZf'zp'
ofo- 
wo <> Flyh13pj
 aprowizacyjna, tr'1n 
,,',ortnwfJ, i przemYFllowl\ woje.worlz- 
tl'.'3. 
Na 7,;'lluJiirzenie delegatow podej- 
Innwa!n ..Spolpni". Przy nn7.f'''''''''liu 
wzilJ,l nrhiaf wojewoda goen. Za- 
wadzki. 


ProduMCIa hUi SI8SluCh. w IIDeu 


Prz . emysl butn . iezy wykonal prze- I 
widziany na miesilJ,e lipiec plan 
pl'ndukC'ji Z powazllymi nadwyzkami 
we wszystkicb dzialaeh za wyjlJ,t- 
kiem p1'odukcji surowki, w ktorej 
osilJ,gnat 94 proe. ustalonych na ten 
miesi'1c norm. W stali surowej plan 
zostal wykonany w 100 proc., w wy- 
robaeh waleowanyeb 109 proc. W 
produkcji koksu osil1gni£:to 134 proc. 
planu. Nast
pnja,ee huty wykonaly 
lipeowy . plan we wszystkich dzia. 
lach pi9dukeji w wysokoscl po'nad 


100 proe.: ..Kosciuszko". "Florian", 
..Bailoon" i "Cz£:stochowa.". Prze.iE;:- 
ta niedawno przez wladze polskie 
huta "Julia" pod Bytomiem dala 
po raz pierwsi;y powaznlJ, produkcj£: 
w koksie powyzej 10 tysi
cy ton, co 
stano wi 25 proe, ogOlnej produkeji 
polskieb koksowni hutniezyeb. Ta 
sarna huta uruchomila.ostatnio swo- 
ja, stalowni
. W na:jblizszycb dniacb 
odbp,dlJ, siE;: w niej pierwsze spusty 

tali. (Pol press). 


, 


Dom Wypoczynkowy 
dla repatrtiantow w Pszczynie 


Pi
kn
 bTWZOWq alej/l, przetykanq 
tu i 6wdzie ciemnq rieleni q kasztana 
lub koralowq czerwieni q jar z e bill1 Y, 
dode'ramy do Psz,ozyll1y, gdzie w re- 
nesansowym paJ;acu b. k.si
cia pszczyn- 
skiego ..,miesci si
 dZJisiaj dDID WYpo- 
czynkorWY dla. repatriantow, za1.oiony 
w porozumieniu z PUR'em przez 'Wo- 
jewodzki Komitet Osa.dniczy. "Carl- 
tas" i Czerwel1..f 
rzyz odsylajq tu 
chorych, starcow i r;lzieci, pomaga- 
jqC pierwszym do odzyskania 'zdro- 
wia, opie'kujqc 
i
 drugimi do .czasu, 
aZ ich naturalni opiekunowie (dzieci 
czy rodzice) roajd q odpowiedni teren 
pracy. -W domu wypoczynikowym w 
pszc.zynie jest obeonie zaledwie 30 
osub, a wielki ten paiae mQg
by po- 
miesC1c 500. Brak tylko lozek i koi- 
der. Owszem, w maga!Z.ynach UNRRA 
w Sosnowou od 30. maja lezy caly 
transport kolder. Korzystajq z nich 
na razie: tylko... mole. W innych 'ma- 
gazynach jest 900 lowk. Mimo usil- 
nych starail, kierownidJWo Woj. Kom.. 
Osadn. nie uzyskalo jeszcze zwo111'ie. 


Pomo[ dla repatriantow 


Paiistwowy Urzqd Repatriacyjny 
(PUR) osiedla setki tysi
cy repa- 
triant6w na nowoodzyskanych zie- 
miach zachodnich. Polacy zza Bugu 
i z' wojew6dztw centralnych obej. 
muji:} w posiadanie gospodarstwa 
lOlne, hut y, kopalnie i fabryki, bu- 
dujqc od podstaw nowe zyci
 poli- 
tyC"zne, spoleczne, gosfjodarcze i 
kulturalne. Pozoga wojenna pozo- 
stawHa na zachodzie swe niszczy' 
cielskie Siady. Tereny Sq wyJudnio- 
ne lub zamieszkale przez niemc6w, 
ktorzv nr
dzej czy p6Zniej opuszczCj 
granice Polski. TTzeba wi
c wszyst- 
ko zaczynac od pOC"7. q tku i to w wa- 
runkach niekiedy bardzo ci
zkich. 
Akcja odbudowy i zagospodarowa 
nia terenow zachodnich wvmaga da. 
Ieko idqcej pomocy zhiorowej i in
 
dywiduaJnej calego spoleczenstwa. 
W tym stanie rzeczy zostal powola- 
nv przez wojew. gen Za'wadzkiego,. 
,\Voje'.vnc1zRi Komitet OSC1dniczy . z 
siedziba w Katowicach. Ma on za 
zadanie koordynacj
 wszystkich u- 
rz
dow i instytucji. opiekujqcych 
si
 repatrianoomi, usprawnienie dzia 
lalnnsd w Zctkresie przE'z,\\rycirzi'1ni "! 
przf><;zl<:6rl, zw i '!7.an,..cl-; Z C'hsarlza- 
niem terenow zaC'hncnich. pomoc 
orqapi'l.acyjna, rzec7:owC! i fl1'!anso- 
wa Itla n T 7.esiedle:6cow oraz urncho- 
D'l'il?nie <:7k61 zawoc'lowvch i osrod- 
k6w oswiatowo - k1JIturalnvrh. Ko- 
mttetowi Wnipw607;ki p mu undlega- 
jil knmitf'tv nnwiatrwrp 
Wojewodzki Komitet Osadniczy 
wylonil 5 komisyj. rnaiqcych za za- 
danie szczegolowe opra("nwy
anje 
powienonych im dzialow pracy, a 
mianowicie: komisj
 prawno-statu' 
tOWq, fiaansowq, administracyjno- 


I osadnicz,!, oswiatowo-kulturaln
 
I komisj
 opieki. 
Komitet wysyla w tf;!ren swoich 
I delegat6w, zapoznaje si
 z sytuacjq 
'osadnik6w, starcrjqc si
 usunqc tra- 
: piqce ich bolqczki i zapewnic jak- 
I najdaJej idqcq pomoc. Na podsta- 
wie zdobytego doswiadczenia wy- 
suni
ty zostal projekt obsadzenia 
stanowisk w6jt6w i sotlys6w przez 
repatriant6w. 
Do 10 lipca br. osiedlono w mia- 
stach woj. sl q sko - dqbrowskiego 
7.757 rodzin, to znaczy 25.469 os6b. 
Na roli osadzono okolo 280 tys. 
chlop6w. Za podstaw
 osiedJenia 
I sluzy orzeC"zenie PUR-u, zawierajqce 
rn. in. opis majqtku pozostawionego 
na dotychczasowym terenie zamie- 
szkania. Dziko osiadlych na gospo- 
c'lar!"twach rolnvch jest 139 tysi
cy 
os6b. 
W trasce 0 Ios repatriant6w, Wo- 
jew6dzki Komitet Osadniczy inter- 
weniowal w Tymczasowym Zarzq- 
nzie Panstwowvm Mienia Opuszczo. 
neqo, aby az do czasu odnosneqo 
roznnrzi'1r1zenia Krajowei Radv Na- 
rodnwej (anuJowal czvnszp dla re- 
PRtriantnv{. StwiP.Tdziwszy, ZP na 
stanowiskach 'naczelnikow groin iest 
ieszrzp dnzQ 'niemcow Jub osob w 
i1'lkikolwiek spos6h zwiqzanych z 
nipmcami, Komitpt O
adniczy prosil 
\Voiew6dzki WVrhia
 Samorzqdowv 
o perlustracje narzp!nikolAT gmin w 
rahrm woiew6rlztwie. 
Mimo licznych przeszkod i trud- 
nosci, Woiew6dzki Ko1'11itet Osadni- 
I czy dokladiJ wszelldch €taran, a.by 
Domor repatriantom w jak najszyb- 
szym . zorganizowaniu tch nowpgo 
*Yete. H. B. 


'- 


nia powyzszych nierL
dnych dla roz- 
szerzenia dzialalnosci domu wypo- 
czynikowego _ przedmiotow. Ozyzby 
odpo,wiednie czynniki zapomnialy 0 
tym, ze kazda rzecz ma wartose 0 tyle 
tylko, 0 ile sluzy. z gory okreslonemu 
cclowL 'pokoje Sq uineblowane bardzo 
skqpo. I znawu - dlaczego? Tymcza- 
sowy Zarzqd Panstwowy mienia opu- 
szozonego i ponuconego' dy: "onuje 
przeciez zap
ami mebli poniemiec- 
kich. Z zapa.sow tych korzystajq na 
raz.ie urz
dnicy tej instytucji, posiada- 
jqcy nierzadko po trzy garnitury meblL 
Jest pora obiadowa. - Przy dlugich 
stolach zasiadajq mieszkancy domu 
wypoczynkowego. Star!l.Y i mlodzi, 
przewazajq kotiety i dzieci. Skarz1j 
siG,' ze wyzyw:ienie jest. niedostai\:ecz- 
ne, choc kleirOwmctwo Wojew. Kom. 
Osadn. staira si
 na wlasnq r
k
 do.- 
zywiac pensjonariuiiZY, dla kt6rych 
Ministerstwo Aprowizacji przewiduje 
III kat. wyzywieniowq. 
- Jestem z Wolynia, mow] starszy, 
siwy pan. Obiecali mi, Ze tutaj otrzy- 
mam domek, w zamian za pozostawio- 
ny na Wolyniu. Wyszukalem sobie do- 
mek 
 ogir6dkiem w Bytomiu, przy- 
znano mi go, a po dwoch dniach po- 
wiedz.iano w urzp,dzie, ze - omylka, 
ze juz ktos inny go dosta!. Moze omyl- 
ka, a moze naduzycie 1 co dalej 
robic? 
Szesnastoletni Zdzisio powrocil z r0- 
bot ro.h1ych w Niemczech. Jest sie:ro- 
t q . - Mam teraz isc do pracy, ale ja 
bym Ghcia1 do szkoly zawodowej, pr o - 
S!Z.
 pani. - Obok niego siedzi chlo- 
piec z Rawy Ruskiej. Pracowal W 
Niemczech, a teraz po po-wrecie nie 
pus:wzajq go dD domu. A tam Sq prze- 
ciez jego rodzice' - Jak my si
 teraz 
odnajdziemy? 
Jest starsza pani, planistka. ma.t:ka 
ZJoanej spiewaczki. Byla w OSwi
C'i- 
miu, bili jq. Stracila sluch. 
Kierownictwo domu wypoczynkowe- 
go ma zamiar zalozyc swietlice, radio, 
hih'iotek n . Tak, jest to niezb
dne. Ale 
jest jeszcze cos bardziej waznego 
'fa garstka ludzi tu przybylych, czu- 
je sie niepotrzebna, wyrzucona poza 
nawias toczqcego si
 obok wartko zy- 
cia. Otoz trzeba stwo.rzye wip,z mip,dzy 
nimi a spoleczenstwem. trzeba tym lu- 
dziom dae jakqs lekk q prac
, IlJp. ro- 
boty rp,ozne, szycie, zatruc1nienie w 
ogrodzie, aby wszczepic w ni('h prze- 
I swiadczenie, ze sq pO'trzebni i pozy
 
teczni, a stanq sie nimi wtedy na- 
pra.wd
. Specjalny opiekun winien 
czuwac nad przebywajqcymi tu row- 
niez dziecrni - sierotami. Uczye, ra- 
dz.ie, pomagac, a - po okresie wypo- 
czynlw -- kierow:lc do od'Powiednich 
z
kladow naukowych. 
S
dl,G. ze dam wypoczynkowy w 
pszczynie moze odegrae duzq role spo- 
lecznq, albowiem ci ludzie zmp,m:eni 
i strapieni, stojqcy dzis na ro.zdroZu, 
te dzieci uratowane ale samotne, bez 
opieki rodzicow, Sq bez wqt'lJienia ma- 
teria1em pozyteoznym. dla panstwa. - 
Trzeba tylko ten material posegrego- 
wac i umiej
tnie wykel'Zystae. Kie- 
rownictwo Wojew. Kom. Osadn., kt6- 
re tak wiele trudu wlozylo w uyucho- 
mienie d{)mu wypoczynkowego w 
Pszczynie, roz'YAq:i:e zapewne t ten 

oN
 B.& 


Z pC$ie

enia Okr. 
Kom. ZW. Zawodowydl 


ll-g() sierpnia br. pod przewodni
 
twem tow. Pieehy odbylo sie 'plooar- 
ne posipdzenie katowickiej Okr
go- 
wej KomisH Zwiazkow Zawodowych. 
Sekretarz Komisji, tow. DroZdz. zlo- 
zyl obszerne sprawozdanie z prac 
prezydium zarz&du Komisji. Ze 
sprawozdania. tego wynika, ze robot- 
niey wszysf.ki<,h powazniejszych ga- 
l
zi przemyslu na. terenie Sll\ska i 
Zaglebia Dabrowskiego posiadai& 
swoje orgoanizade zawodowe. Ostat- 
nio zorganizowani zostali robotnicy 
rolni, lesni i drzewni. W ostatniej 
fazie orgoanizacji znajduj& sie 
zwil\zki pra
ownikow bankowych. 
instytueyj ub'ezpieczeniowych. pra- 
cownikow widowiskowych oraz do- 
zor<,ow onmf)wYf'h. Dzialaj&c przy 
Okrp'2'owpj KomiFlji Zwil\zk6w Za- 
wodowyeh spole
zne hiur() posred- 
nidwa praey zaposreaniczylo wiele 
osob tak do pracy w rrrzemysle, jak 
i adr.ninistracji paustwowej i samo- 
rza,rlowej. . 
W zwi
zku z wybraniem tow. 
Drozdza na urzad prpzesa 
l6wnego 
Zwia,zku Zawodowegoo Pracownikow 
Chemicznycb, zaszla. konieeznosc do- 
konania wynoru l1owego sekretarza 
OKZZ KaJowice i dokonania w 
zwi&zkn z tyro pewnych przesuni
c 
w lonio prezydium zarzl'!du OKZZ. 
Po ookommv('b zmian'1f'b w sklad 
prezydium Okregowej Komisji Zw. 
ZliwOf]owy('b w K'ltowicacb wcbodzf\ 
tow. tow. Pipeba Alfred (prezes). 
Ryska J ozef (I zastep('a). Cz
cb Ma- 
rian (II zast
pca). Kupczyuski Bra- 
nisfaw (sekretarz). Dobrflwolski Ta- 
deusz (
\3steDC'a). Knl"R Stefan (skar- 
hnik) i }IilewiC'z Erlwflrd (edonek 
prezyrliTIm).. 
Na tymze 7,ebraniu omOWlOno 
szczegolowo sprawy zwil'lzane z wy- 
horami ezlonko-.v do 1'vTlw?:asowych 
Rad Ubeznipf'zalni Spotecznyeb, 
rlzialajltcycb Da terenie wojewodz-' 
twa slIJ,Flko-d&brnwf'kiego. Wire 


z 


lea'ru 


..J AS U RAnJ BRAM':' 
Przyj
a entuz,jastycznif' przez staile 
zapemi
jqc1j sal
 teatru publicrnose 
doskon8la komed;g muzyczna "Jas u 
raju bram", M_ Hemara, muz. A. 
Klucznioka, uk8ze 
i
 w trzecim ty- 
gOd-'1iu pE'mPl:',Q powodzE'nia. przez 
wszystkie dl,j tvgodnia oprocz t1onie- 
dzialku, pil\.tku i niedzieJi 0 godzinie 
18.30 w obsad>:ie "oj giownych: Gloria 
. Mill- J. .'''.hh'nowska, Basia Fli'llt - 
- -Z. Wi
c'awc""'a
 Jas - R. Zaiwistow- 
I ski zarazem reZyser sztukl. Tomek 
Pstryk. - Tade'lsz KO'1drat. Szampi- 
\ ter adwokat - M. Jastrzc:bski, Sed;zia 
- J. Obidowicz. 
, ' .' I ... 


SPROSTOW ANIE 
W zwiqzku z naszq notatk q z 
dnia 6 sierpnia komunikujemy: 
Od Zarzqdu Gminnego w Czecho- 
wicach . Dzipdzicach otrzyrnalisrny 
pismo z dnia 6. 8. 45 r. 0 tym, ze 
nie prawd q jest. jakoby ob. Janusz 
Rudolf, burmistrz gminy w Dziedzi- 
each, byl aresztowan y, ze nato- 
I miast ob. Rudolf w dalszym ciqgu 
urz
d\lje. 
Redakcja. 


SPORT 


Kto dzis wygra? 


Dz'is w medziel
, 12 sierpnia b. r. 
godz. 16 odb
ie si
 21-sza kolejka 
I meczow pHki neznej z cyklu rozgry- 
I WE'k eliminacyjnych SI. OZPN_ 
Grupa chorzowska. 
Chorzow - 
tadion. 7. Amatorski 
KS. Chorzow - 5. Slqsk Swietocblo- 
wice. s
dzia Kosek, poprzedini wynik 
0:1. Chorzow - Awty. 8. RKS Cho- 
r:zow - 1. Pogen N By tom, s
dzia 
Stawewy. ppprzedn: wynik 1:1. Nowa 
I Wies - 6. Wawel 1'1. Wies '- 4. RKS. 
Lag-iewn.iki. sp,dzia Raske, poprzedni 
wynik 0:3. Biels'7..owice. 11. RKS. Zgo- 
da Bielszowice -' 2. Naprz6d Lipiny, 
s
dzia Hanik. poprzedni wynik 1:7. 
Orzegiiw. 12. KS. 27 Orzeg6w _ 10. 
Kresy Chotzow, sp,dzia Morcine'k po- 
przedn: wynik 1 :9. 
Grupa katowicka. 
Katowiee. 9 Plomien - Katowice 
- 5. Pogon Katowice, s
zia Duda, 
poprzedni wynik 1:5. Mikolt'iw. 8. A. 
K. S. Mikol6w - 10. pocztowy KS. 
Katowice, sedzia Guzy, poprzedini wy- 
nik 0:2. 
Grupa myslowicka. 
JanOw. 1. RKS. Naprz6d Janow 
5. TS. Murcki, s
dzia Zi
tek, poprze- 
dill wynik 6:5. Szopienice. 9. ZTS. 
Szopienice - S. Baildon, s
is Mi. 
chaUa, poprzedni wyniik 0:2. (zm). 


Telefonv nieft1i
lne tygodnika 
.
SPORT" 
30971 i 30972 


I TABELA SL. OZPN. (po 20-tu koleJ.). 
. Grupa I chorzow. Gier Pkt. Dr. 
1. Pogen N. By tom 20 27:13 79:32 
2. NaprzGd Lipiny 20 2'1:13 52:33 
3. Ruch . W.Hajduk' 18 - 26:1C 51'19 
4. RKS. LagieW!liki 18 24:12 55:19 
.5. Slq,sk Swietochl 20 23:17 38:27 
6. Wawel N. Wies 19 22:16 41:27 
7. AKS. Chorz6w 17 20:14 58:31 
8. RKS. Chor
6w 20 15:25 '14:53 
9. SfilP Goduls 18 14:22 39:66 
10. Kresy Chorzow 19 14:24 52:66 
11. RKS. Zgoda 18 10:26 29:72 
12. KS. 27 Orzegow 19 2:36 13:113 
GruJla katowicka. 
1. Kostuchna 18 32:4 
2. ZZK. Katowice 18 30:6 
3. Ligocianka 18 ':!0:16 
4. Slavia Ruda 18 19:17 
5. Pogoi> Katowice 16 18:14 
6. RKS K1E'ofas 18 18:18 
7. RKS Orzel 17 15:19 
8. AKS Mikol6w 16 7:2!i 
9. Plomien KatowiCE' 17 7:27 
10. Pocztowy KS. 15 6:24 
Grupa myslowicka. 
1. RKS. Na'Przod 15 24:6 55:28 
2. WMKS. Katowice IS 22:4 51:'1 
3. Baildon 16 22:10 59:24 
4. SiemianoWicza!l1.ka 16 21:11 44:19 
5. TS. Murcki 16 20:12 62:33 
6. DK. Myslowice 16 16:16 42:63 
7. RKS. 20 Bogucice 15 11:19 29:53 
R RKS SHa 16 10:22 26:54 
9. ZTS. Szopienice 16 7:25 30:58 
10. Pogon lmielin 17 3:31 16:73 
(jmn.> 


75:13 
114:18 
37:29 
34:28 
40:37 
48:54 
35:58 
21:67 
32:90 
21 :.57
		

/iv5521-1945-168-0006_0001.djvu

			Strona 6 
u . 


Sprow, 
gospodarcze 
Wymiana handtnwa z ISRR. 
1ak wiadomo. nmowa handlowa 

sko-radziecka przewiduje import 
ao Polski RZereg11 Rtlrowoow. po- 
trzebnycb dla pr7pmysln <,bpmiczn& 
go. Polski przemysl cbemiczny sta- 
rs sie wyrownac hilans handlowy 
przez uru<,bomienie eksportu do Z. 
B. R. R tycb produ How. kt6rych 
posiadamy nadmiar. 
W zwi&zku z tym. w dniu 8. bm. 
w lokaln ambasadv ZSRR odbylo 
. podpisanie pierWszej umowy eks 
portowej z Polski do Rosji dotycz&- 
eej produkt6w ehemicznych. a mia- 
nowicie 25.000 ton sody kalcynowa. 
nej. 
W najhliZszych dniach podpis8.' 
De zostana rIalsze szcze
610we nmo- 
wy. dotyczace importn z ZSRR k8.u- 
czuku. aparatow (do produkcji na- 
wozow fosforowycb.) zlota i siatek 
p1atynowych. rud cbromoWY"cb i 
ID6n
anowvcb i in. {Pol press) 
IBODKI ZYWNOSCIOWE ZA WF;GIEL 
I KOKS. 
Pned kilku dniamI bawYa w Polsce 

a delegacja bandloWB W zwiijZku 


& majdujliCll ... . 
UIII afIna]1zo- 
wanla umOW1l 0 dostaWfJ m.acznej no- 
Ad wegla I koks\t polskiego . zamlan 
za duilskie przetwoI';1 
e I mleczar- 
sIde, preparaty odiywcze, tluszcz I mo- 
de cblewnli. Z wyrob6w przemyslowycb 
zaA - maszyny roln1cze, maszyny do 
wyrobu cementu t maszyny do prze- 
twarzanla produkt6w tywnoAciowych 
Poza tym Danis proponuje odsUipien1e 
Polsce zespot6w flotylll rybacktej. 01"82 
korzystanle z moZliwoAci DanU w dzie- 
dzinie budownictwa portowego. 
BYDGOSZCZ - OSRODKIEM PRZE- 
MYSl..U SKORZANEGO. 
Z watniejszycb przeds1eblorstw pra- 
cuje pemq P8-nI l-sza Pailstwowa Fa- 
bryka Sk6r w Bydgoszczy. dawniejsza 
garbarnia Buchholza. W Upcu wykona- 
la ona 0 1000/1 ponad plan I oddala do 
utytku paDstwa m. In. 42 tony sk6ry 
twardej. Garbarn1a ta jest obecnle naj- 
widtSZrj fabrykq sk6r w Polsce. Zapo- 
trzebowanle na sk6n: jest olbrzymie, 
odczuwa s1
 jednak w garbarn1acb brak 
ekstrakt6w I cbermkalli. Ostatnlo uda- 
ta sl
 specjaIna delegacja do Moskwy, 
0I'8Z prowadzone SIt pertraktacje ze 
Szwecjll, azeby brakowi temu zaradzi
. 
Jlebryki obuwla Leo, Minerwa. Juno 


OGLOSZENIIE 


SJ\D GRODZKI W ZA WIERCIlJ l1a zasadzie art. 13 ustawy z g'er !\oIiroslaw Z-. U!'. 1929. gr. m, zam. Zawterc:te. Pad Mc_A1.. 16. 
do R 102 1 45 
.. FiJin
u Leokadla, 1D'. HM, gr m. Mm. Zawterde. Pad
 16. 
do R 103145 
IS. Sohob T('r
. ur. 11174. gr. m. zam. Zawiercie. Porebska St. do It. tM/45 . 
lit Blaier .Jan, ur. 1!m1. gr. IV. zam. Zawiercie. Zaolzianska 19. do R. 10'7/t5 
ft. Blajrr 701la. ur. 1906. gr. III, zam Zawiercie. Zao1zia68ka 19. do R. 108145 
.. BI
fer Gabryela 1\larl8, tD'. 1930, gr. IV. zam. Zawiercie. ZaolzfaDska 19. 
do R. l(09l45 
.. Ma""'cz
'k Adam EManl8law. 01'. 11176. gr. tv. zam. Zawiercle. Pomorska 75. 
do R. 1]0'45 . 
10. Maszt'zyk ra.un... ur. t875, gr. III, zam. Zawiercie, Pomorska ?S, do R. 111145 
M. Komn'nd",r HemyU, ur. 1921, Jr. IV. zam. Zawiercie. PaderewskleJ!6 78. 
do R. 11!/45 
.. Kubik Ida Amalia. ur. 1889. gr. m. zam. l.azy. Ko
luszkf 34. do R, 113/45 
IS Karbownil< 1\!arla. ur. 1888. gr. III. zam. l.az:y. do R. 114/45 
II. Czaja AntonI. fir. 1885. gr. IV. zam. Kromol6w. do R. 115145 
III. C7aja IDadyslawa, ur. ]894, gr. IV, zam. KromoMw. do R. 116/45 
III. ("hml,rska. Wanda. ur. 1921, gr. IV, zam. Kromo}nw. do R. 117/45 
1'1. Munch Maria, ur. 1891. gr. II. zam. Brzezno k'Sieradza. do R. 118/. 
18. Re;m'!.:!1 Eugenia, ur. 1926. gr. III, zam. Kromol6w. do R. 119/45 
.. Rdman'Maria, ur. 1929, gr. lIt, zam. Kromo}6w. do R. 120:45 
.. 1IoL

eW6kl Waetaw. ur. 1904. gr. III, zam. Zawiercie, Kopalnlana 18. 
do It. 121/4S 
II. Jlolaczewska Marla, ur. 190'7, gr. IV. zam. Za
ercle. Kooalntana 18. do R. 122145 
a. 
cislowskl .Jan, ur. 1868. gr. IV. zam. Zawiercie. Piaskowa 23. do R. 123/45 
.. Sclslow!"ka 1\!art.. ur. 1866, gr. III. zam. Zawiercie. Plaskowa 23. do R. 124145 
14. WOIDY Jnzer. ur. 1898, gr. IV. zam. Katowice. R",vmonta 20. do R. "]25/45 
CI5. WOlD a Maria, ur_ 1899. gr. IV. zam. Katowice. Revrnonta 20. do R. 126/45 
t6. Wolna NataIta. ur. 1906. 
. III. zam. Zawiercie. Mylna 29. do R. 127145 
6V. Lat1
.. HILllna, ur. 1925, gr. IV, zam. Zawiercie. Szko1na 4. do R. 128/45 
e. SztoB Witold, ur. 1919. gr. III. zam_ Zawiercie. Llmanowsklel!o '37. do R. 131145 
t9. Sztos Lf>ta:o. ur. 1918. gr. III. zam. Bytom. Pulaskle!1:o 23. do R. 132/45 
110. Pandel Wiktor, ur. 1896, gr. IV, zam. Zawiercie. Senatorska. do R. HI3(45. 
R. Weootmau Eugentnn. Rr. 1887. cr. IlL zam. Zawiercie. Zaolzianska 15 
do R. 13714:1 
. WocJ:tman H.... Marla, 111'. 18M. 
. m. zam. Zawiercle, Za01zlanska ]5 
do 'R. 138/45 
Wzywa !lie wszystkle oeob,., kt6re wtedzlt 0 szkodllweJ dzlatalnoAci W'Z£!le- 
dem Narodu Polski ego wyfej wymlenionycb os6b. abv 0 tym w ctalfU dnl 30 od 
&ty nlnlejszego ogloszenia donlosly Slidowf Grodzkiemu W Zawierclu. poda1ac 
I6wnOM;e
nie oznaczeme akt sprawy. 
7awiercie. dni.. 10 sierpnlll IIM5 .. 
8elrretan 
du: 
) K. Cicho6 Klerowntk s.cta: (-, M. DzladofJ 


GAZOWNIE GDRNOSL4SKIE S. A. 


przvpomlnaJII !!IWym Konll1UDentom, Ie pn:y zmlanach mleszka6 
we"- nl('7;wl_le zawtadftml
 wla1c!fwy odc1zlal nuseJ 
Gazownl eelem oc!ezytanla pzomlera" 


- 


..h .... 
Swt4,toehlowiee 
81emfanowlee 
Nowa Wid 


tel. '"" 
ttl15-18-17 
I3UJ 
11185 


w
pne prft
 terenoW'e, ee\em zbo.- 
dania przydatnoMi poszczeg61nycb 
obiektow Da plae6wki tJomadczal- 
ne. 
Przewidziane jest zorjranizflw"nie 
18 nowycb zakladow doswisQczal- 
nych jut na jesieni r. b. (polpT'£'!'1s). 


Hutniczy Instytut Badawczy 
im. Staszica 
Na podstawie postanowienia Ra- 
dy Ministr6w zostal ntworzony w 
Gliwicacb Hntniczy Institut Bo.- 
dawczy im. StRnislawa Staszica. Za- 
daliia Instvtutu sa bardzo roz1e
le, 


I'RYBUKA ROBOTKICZ
 


t He1108 W Bydgoszczy pracujlj gl6wnle 
dla urzed6w zaopatrzeniowycb Wojska 
Po!skiego i Radzieckiego. Mmisterstwa 
Komunikacjl 1 Ministerstwa Las6w. 


DOSWIADCZALNICTWO 
ROLNICZE 
Warszawa. Na obszarzp Rzpczy- 
pospolitej. bez terenow nowopTzyl
- 
czonych. znajduje si... obecnie 17 za- 
klad6w doswiadczRlnych. 
Zaklady do
wiadczalne. poniosly 
na skutek wojny powazne szkody, 
zar6wno w inwentaTZtI zywym jak j 
martwym. aparaturze laboratoryj- 
nej oraz w budynkach. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rpfnrm 
Rolnycb prH'c:tRpifo ohecnie do 
przywr6ceni8 nlaC'owek doswiad- 
czalnych do ."", nLozliwiaja,cego 
prac
. zar6wno gospodarczfl" jak i 
doswiadczaln&. oraz opra('r""
fo pro- 
jekt rozszerzpnia 
;"'ci Zaklad0'J' 
Doswiadczalnycb. 
Plan ten przewiduje zorganizowa- 
nie na teren;p 11'1-ciu wojewodztw 41 
nowycb zakladow i 12 w wojew6dz- 
twach nowoprzylaczonycb - nie li- 
CZfl,C zakladow spe('jRIT1wh. 
Po nzgodnieniu tego projektn z 
Izbami R-olniczymi. rozpoczn,\ si
 


Nr. 1&8 (175) 


wypelnia on powdn. luk
, jaka 
dotycbczas istniala w formach or- 
ganizacyjnycb i techniczno-jrospO 
darczycb naszego przemYRln hut\ii 
czejro. Jednym z jego naczplnyrt. 
zadan, jest nieopracowana dotycb 
czas odpowiednio sprawa wykorzy 
stania surowrow krajowycb prze1 
przemysl hutniczy. Poza tym nown 
utworzony Instytut Hutniczy ma 
przeprowadzac badania nad- techno. 
logi& produkdi surowki stali, pro 
duktow walC'owany('h, cynkn, koksu 
i materialow o
niotrwafycb. Oprocz 
te
o Instytut zajmnje sie inwe3ty- 
cjami, zwiazanymi z wzbojra('eniem 
rud, nalezytym wykorZYRtywaniem 
odpadk6w it-n . (Pol press). 


. 


, 


Ogloszenie 
Wydawnlctwo nasze poszukuje: 
oobrego stenografa redakcyjnego, 
akwizytoniw, 
szoferow. 
Zgfoszenia przyjmuje redakcja ,.Trybuny 
Katowice. ul. D
browskiego 22, pOkoj 39. ' 


Og'oszenie 
Na zasadzie art. 13 Ustawy z dnia 8 maja 1945 r. 0 w:ytaczeniu ze BPOIe- 
czenstwa polskiego wrogicb element6w (Dz. Ust. R. P. z dnia '1.V 1945 Nr. 1'1 
paz. 96) Srjd Grodzki oglasza. te wszczete zostalo postePOwanie rehabilitacy'ne 
W Iprawacb niZej wymienlonych: . 
1) Gerhard Krzoska, ur. 1905. zam. Sosnowiec, Bracka II, do R. .11tl 
2) Jozef Sorek. ur. 1898, zam. Szoplenice. Dworcowa 12. do R. 42/45 
. S) Hiidegarda Pawlik. ur. 1892, zam. Sosnowiee, Robotnicza 1. do R. t6/46 
4) Wiktoria Kwiatkowska-Kessler, ur.1908, zam. Katowice. Debowa 77. do R. 4'1/45 
5) Malgorzata Urbankowska. ur. 1901, zam. Sosnowiec, S-gO Maja 9. do R. 48/45 
6) Helena BarteimuSll. ur. 1913. zam. Sosnowiee, Pilsudskiego 30. do R. 49/45 
7) Franciszek Steinert, ur. 1875, zam. Sosnowiec. Pilsudskle20 30. do R. &6/45 
8) Emma Steinert. ur. 1877. zam. Sosnowiec. Pilsudskiego 30. do R. 51/46 
9) Regina I.ukasik. ur. 1885, zam. Sosnowiec, Legion6w 24. do R. 52/45 
10) Katarzyna SztBnge. ur. 1882. zam. Sosnowiec, Golebia 1/V. do R. M1a 
11) Otto Sztange. ur. 187'1. zam. Sosnowiec, GolE:bia I/V, do R. 55/45 
12) Ewa B
kowska. ur. 1877, zam. Sosnowiec. Go}ebia l1II. do R. 56/45 
]3) MaksyIQilian Czok. .ur. 1879, zam. Sosnowiec. Staropogonska 12. do R. 11'7145 
14) Stanisl
 Henryk Szmld'. ur. 1911, zam. Sosnowiec. Warszawska 10. do R. 58/45 
15) Maksymilianna Florian, ur. 1903. zam. Sosnowiec. 3-go Maia 7. do R. 59/45 
16) Aleksander Florian. ur. 1900, zam. Sosnowlec, 3-go Ma1a 7. do R. 60/45 
17) ElzB Krawczyk. ur. 1912, zam. Sosnowiec, Clep}a 9. do R. 61/45 , 
18) Emma Szulc, ur. 1874. zam. Sosnowiec. Clepla 9. do R. 62/45 
19) J6zet-Walerian Schieberl. ur. 1888. zam. Sosnowiee. LimanowskleJ!Q 14. 
do R. 63!45 
20) Barbara 8chlebet4. Rr. 192t, am. Sosnowlee, Zakr
t Nr. '7, do R. MI. 
21) Luisa Dawidson, ur. ]877, zam. Sosnowiec, 3-go Maia 46. do R. 65/45 
22) Franciszek Austen. ur. 1879. zam. Sosnowiec. Kumicka .qa. do R. 68/e 
23) Halina Austen. ur. 1922, zam. Sosnowiec, Kumicka la, do R, 67i45 
24r Bitner Feliks. ur. 1901, zam. Sosnowlec. S
siedzka '1. do R. 68/45 
25) Karol CichoD, ur. 1886, zam. So!'nowiec, Gotebia 1fII, do R. 69/45 
26) Dr. Artur St'hlelcher. ur. 1911, zam. Sosnowiec. Staropogonska 16b. do R. 'ro/45 
27) Marla Bardt. ur. ]897. zam. Sosnowiec. Narutowicza 35. do R. 71/45 
28) Halina Kandzia vel Kendler. ur. 1921. zam. Somowlec. ul. Dietlowskl 13. 
do R. 79/45 . 
29) Antonina Blelawa. ur. 188'1. ZBm. Sosnowlec, Ct
1a '. do R. 110l41li 
30) Waldemar HlrsE. ur. 1896, zam. Sosnowiec, Moniuszki 148. do R. I13fft 
31) Kamila Hirsz z d. Thiel. ur. 1900. zam. Sosnowlec. Monfuszki 14a. do R. 1M/45 
32) Hanna Eram. ur. 1924. zam. Sosnowiec. Zamkowa 7. do R. 85/45. 
Wzywa !Iff: wszystkle osoby. kt6re wledzll 0 l!ZkodItwej dz1alalnoAci wymle- 
nlonych wZglE;:dem Narodu Polskiego. aby w elQRU 30 dnl ad daty nmlclszego 
og}oszenla doniosly Slidowi Grodzkiemu w Sosnowcu z podaniem numeru akt 
sprawy. 
411'7 Klerownfk 8
11: f-\ Zenon KownaC'kl 


HUT A FER RUM "" 


"od Zarz
dem Panstwowym 
KATOWICE-BOGUCICE Telefony: 181-58-57-58-59 
wykonuje I dostarcza w kr6tklch terminach: 
Rury .pawane I?!J 800-3.300 mm, sblornlkl t!1a wneIklego 
. rodzaJu przemyslu. 
Odlewy stalowe w wadze od 1-10.001 k. C!la ImleJBlclwa. 
przemyslu g6rnlczeKo, hutniczego I chemfczneKo 
Sruby maszynowl'. wkrety I hakl do nyn. nity mOlltowe. 
kotlowe I blacharskll' 
Produkcja wrebowek dla g6rnlctwa. t6fi 
Warsztaty mecbanlcme wykonuia wszelkle 'tV zakres wcbodzace prace 
, . 


"SPOLEM" 
ALJ\SKI ODDZIAI. MLECZAR8KI 
Jednoczy 61 mleczBr6 Wo;ew6dztwa 
lalSkleco 
",XTRALA: WAR8ZAWA, HO:2:A NR.1l1 
SIEDZmA J}DDZ.: CHORZOW. BATORY. UL. 


PLORIANA NIL I 
teL t19861!!7.1'
 
81elsko NySll RaclMrz 
8ytom Katowice Sosnowlec 
Gliwice Opo1e Zabrze 
aopatru1e hurtowo I detaJiczn1e n/zl. Wydz. Aorowlzacjl 
0I'aZ w wolnym rynku w: 
MA8r.O 
SERY 
JAJA 
MLEKOSt.p. 
TI.USZCZE I KONSERWY ..UNRRA' 
po1e08 Vol <7(zE'I!Olno
cI' S E R Y GAT UN K 0 W E 


8klac!YI 


45
 


ZJEDNOCZENIE FABRYK MASZYN 
I SPRZIi:TU GORNICZEGO 


, i
;:"'f>(-ao.e ZakladJ Pnl'mYllto ''VI ,"'ool{'a"lIc, 
. 80llnoweu 
poszukuja od zaraz: 
8 UCHALTER A,- BI LAN SIST1' 
OTAlttvkll _ Dr7emv
le 0I'a2 .Bm ',HI..I
 
8L(lSARZA KOTr..OWEGO 


Poszukujemy od zaraz 


2 wykwalifikowanvcb 
murarzy piecowych 


poszuku1e at! zaraa 
dla Rvbnfckle1 Fabrykl Maszyt1! 


P' 
f"'" C' 


tf)k
"v. kowali 
innych fachowc6w metalowyc" 


'4
 


ZlZtn
enle nsoblste Dnv1m.,1F 
r, ''khl\n "hp""!('7ne 12 


rv
 


1rt6rzy pracowall Jui przy piecact> 
przemysJowycb 
Gazownle G6rnolUliskie 8. A
 8wi!: 
kocblowi('e 4.rmil CzprwonPj 66 4t!' 


"l '..mi".
lnlk"'w rachowc6w' . 
IIns..n". tok..ny. nan<:d:rlarz. ,re.,ero>\ 
m"rhanll,,\w. I'lplllrompchanik"w IInv 
oczon, ch rohotnikow I robo.nikow 
'r-zv1mie ot! l!iara:r 
.M 0.1. Y'Ihrvka M">7\'n Kalo....i...' Zalp'. 
'JI K> SIT7vl-r.=.... 
o 
!i' 


Wyzy-wlenfe wedlulZ L'jirm f)r8cownlk6w Drze 
.v!'tu welZlnwelZo .,IUF stol6wka. mleszkanlE' ra 
r9C2ne. 
ZlZlo!'zenl'l w Rvhnlckle' FabrvC'E' (I.1""7vn 
, Rvbnlku 462 


Robotniczej" , 


P. K. O. 
Poutowa Kasa Oszrzednoid 


Wznowila SW
 dzialalno
c 
W zakresie obrotu 
czekowego 
CZEKl KASOWE 
PRZEKAZY, PRZELEWY 
(bezp'atne) 
ODDZIAL: 
w Katowicach 01. Szopena 1. 
Biura czynne od gadz. 8 . 15 
. "'- Kasy 011 (Jodz. 8-13.30 w soboty do 12.30. .I 
1 ""lIrnmnnllllll!lllimllllllllllll!lIIlllII!IIlllIIlIIl!mnlllllllill!lIHlIIIIIIIIIIIII" 
Dyrekcja Hufy "Zgoda" 


371 


I 


Octasza 


KONKURS 


If 


_ epraeow8Dle ...uu fabrycznego Zaklad6w. 
Znak winJeD ..wiera
 Bkr6t nazwy finny I rodzaj 
orodukeji Yehodzllc.J . zakres naszeJ wytw6rczo
cL 
W IEomPOZ7cn -eJ mak ma b
 latwy do zaps- 
mletanla. Projekt winiea by
 zaOP!ltrzon,. w godlo 
wzgJ. PMUdonlm WYkonawcy. Jednoczemte w koper- 
cfe omaaoaeJ tym 
 godlem winno by
 lmie 
nazwtako wykonawcy oraz 1ego adrea. Projekt wraz 
nazwlsklem nalei,. (w drugiej) zalakowane1 koper- 
'Ie przeBla
 do Sekretarlatu Og6lnego Hub'. 
Tennm przesy}anlR prac uplywa dnla 30.VIII b. r. 
Po oznaczonym termlnle nast
pi pod przewodnte- 
wem Dyrel!:c)l Zaklad6w komisyjne otwarcle kopert 
rozstrzygnlecie konkursu. 
Za najlepiej wYkooane tlrojekty Dyrekcja tlrzy- 
-,,;.- nA!"tetlu1ace nagrody: 
I - z} 800.- 
n - zI 400.- 
m - zI 200.- 
Zarz
d Huty .Z/:,oda- 


11111111111111111111111111111111111111111111 1111111 111111111111111 1111 llill 1llIIIIIIIIlil!llmllll 


Filatel
sci! 


ltatalog znaczk6w ..PIONIER" 1944 
wDreszpanle I,WIIII_'.. 
.. papler kredowy ,... 
JpraWII 
enna .. . . . 
Kata1o
 poczty Woldenber. . ; . . . . 
Czasopismo Plonler FllatelJstyczny Nr. 1 
Czasoplsmo PioDler Filatellstyczny Nr. :2 
Dodatek do katslogu ..Plonler" 
Wysylka IIstem tloleconym DO Drzekazanfu nalez- 
no
cI przekazem. 4'10 
..P ION.1 E B- 
liP. Z 0.0 
Katowice, Pocztowa 5 


zJ 80.- 
zt 85.- 
zI 110.- 
zI 55.- 
zt 10.- 
zl 25.- 
zI 12.- 


tel.: 334-85 I 33n-81. 


Huta Kosciuszko 
. 
JO!'zuku1p do pracv rObDtnl,\flw kwallfikowanvch 

IDII.ny. kowall. maszynlst6w .karzy 
mon'er6w, palaczy kottowych. klerow- 
e6w I oalaezy narowotWw. eJekt.ro-mon- 
ter6w oral! nraeownlk/)w nlekwallftko. 
wanycb dft praC! pomocnlczych. 
7.s::1oszE'nla o!"oblste: BluTa meldunknw' 
"nn'ow , ul 
.f('lnh]!'2kt It baTAk 
...6' nvrflkf"ta Rnt'\- Kit 4"'IIc;.-,'1 


D_...I KOIDJtei Redak ft y ;n". Adres red.. Katowice. DljhroWBkif'(!r q<. 
I 14S6u-M. wey.. 1.. 16. 80 oraalO971-74.YewD. &. Admin.. Md_ 28. tel. aa6:iU. 
lWyd.: Konutei .Woj. prR. RRtowil'.e. DtXJ,.: 
 " " 


R. 4203