/iv5521-1998-60-0001.djvu

			( 


.. 


- 


Salon w kuchni 


t- 
ł.,' 


, . 


Piosenka we Wrocławiu 


Uroczystości rozdania tegorocznych statuetek 
"Misja Zdrowia" towarzyszyła wystawa fotogra- 
fii Janiny Nasierowskiej "Niedaleko jabłko od 
jabłoni". 


Zuzanna Lipiec z Teatru Polskiego w Warszawie wygra- 
ła tegoroczny konkurs aktorskiej interpretacji piosenki, 
który odbywał się w ramach trwającego we Wrocławiu 
XIX Przeglądu Piosenki Aktorskiej. 


f- 


-1  
CI) 

 
....... 
'CI) 
>- 
<: 
IX: 
'O 
C) 


STR. 4 


-. 
0_ 


- 


STR. 12 


.... 


-""'1 


Ukazuje się na terenie 
województw: 
katowickiego 
bielskiego 
częstochowskiego 
i opolskiego  


'. .    


I 


i
 


12 marca 1998 


Cena 60 gr 


Wydanie internetowe. www.trybuna-slaska.com.pl 


CZWARTEK 


Wyd.K 
Dziś "Trybuna Górnicza"   


..... 
..::!!..
 
NAKŁAD 
ON,ROLOWANY 


Nr 60 (17.757) 
Nr indeksu 350516 
PL ISSN 0867-4507 


24 godziny 


PREZYDENT Aleksander 
Kwaśniewski przyznał polskie 
obywatelstwo kilkunastu oso- 
bom, zmuszonym do emigracji 
po Marcu 1968 r. Osoby te same 
się o to do niego zwróciły. W ub. 
tygodniu prezydent zapowiedział 
uruchomienie uproszczonej 
i przyspieszonej procedury przy- 
wracania obywatelstwa emigran- 
tom z Marca. 
RAFINERIA GDM..ISKA SA 
obniża od dzis ceny benzyn i ole- 
ju napędowego o 35 złotych za 
tonę. Nowa cena hurtowa etyliny 
94 będzie wynosić 1750 zł za to- 
nę. benzyny bezołowiowej 1680 
zł, zaś oleju napędowego 1190 zł. 


... 


.. 


- 


"' 


... 


... .- 


22-LETNIA Aurore Drossard twier- 
dzi, że jest córką francuskiego 
piosenkarza i aktora Yves Mon- 
tanda. 11 marca ciało Montan- 
da zostanie poddane ekshuma- 
cji, a następnie trzech eksper- 
tów porówna próbki DNA z cia- 
ła piosenkarza z tymi dostarczo- 
nymi przez Aurore Drossard i jej 
matkę. W 1994 roku paryski sąd 
uznał, Aurorę za córkę Montan- 
da jednak od tego werdyktu od- 
wołanie złożyła pasierbica akto- 
ra i matka jego jedynego dziec- 
ka. Aurore żąda praw do 
majątku po Montandzie. 
JERZY BUlEK rozpoczął dwu- 
dniową wizytę w Wielkiej Bryta- 
nii. Jej głównym punktem będzie 
udział w dzisiejszej konferencji 
europejskiej 15 państw Unii Eu- 
ropejskiej i 10 państw Europy 
Środkowo-wschodniej, ubiega- 
jących się o członkostwo w UE. 
Mówić jednym głosem str. 3 
PRZYWÓDCA kosowskich Albań- 
czykow wyraził gotowość do 
nawiązania dialogu z Belgra- 
dem, ałe odrzucił inne rozwią- 
zania niż niepodległość Koso- 
wa. Władze serbskie oświad- 
cz:yły, że jest to dla nich nie do 
przyjęcia. Obradująca w Wied- 
niu Stała Rada OBWE wezwa- 
ła strony konfliktu do podjęcia 
dialogu bez warunków wstęp- 
nych. 


Nasz komentarz str 3 


Pogoda 


* 
 
Uśmiechnij się 


Kiedy odbyły się pierwsze de- 
mokratyczne wybory? 
- To było w1edy, gdy Pan Bóg 
przyprowadził Adamowi 
Ewę i powiedział: "Wybierz 
sobie żonę". ,
 DaEWOO 
SOSNOWIEC 
Najkorzystniejsze "arunki 
zakupu samochodów DAEWOO: 
TICO. NEXIA, POLONEZ PLUS, 
LANOS. NUBIRA, LEGANZA 
PROMOCJE I OBNiŻKI CEN 
DO 2500 PLN 
Formalności uf 10 minut! 
SOS....O\HEC ul. Piłsudskiego 36 
leI. 299-56-34 
SOSNOWIFC ul. Długosza 55 (MAKRO) 
KRl1217231p leI. 263-32-92 


Patrzcie na zegar! 


I Dalsza zwłoka w podziale kraju - ostrzega ministrów 
szef kancelarii premiera - jest na rękę naszym 
adwersarzom politycznym. 


WARSZAWA. Na ostatnim po- 
siedzeniu Rady Ministrów Wiesław 
Walendziak wręczył członkom rzą- 
du list wraz z projektem ustawy 
o "wprowadzeniu trójstopniowego 
podziału administracyjnego pań- 
stwa" Zwraca się w nim z prośbą 
o niezwłoczne zajęcie się sprawą 
podziału administracyjnego. List, 
choć tajny, wyciekł jednak z gma- 
chu rządowego w Alejach Ujaz- 
dowskich do prasy. 
Wiesław Walendziak wyraża 
w nim zaniepokojenie zbyt długim 
upływem czasu do urzeczywistnie- 
nia się refonny - miesiąc opóżnie- 
nia prac rządu oznacza kolejne dwa 
miesiące prac w parlamencie; 
a biorąc pod uwagę jeszcze senat, 
oraz czas zarezerwowany dla pre- 
zydenta, dopiero pod koniec czerw- 
ca można - w najlepszym razie - 
spodziewać się publikacji aktu 
w dzienniku ustaw. To w drama- 


tyczny sposób - twierdzi szef kan- - uniemożliwia przeprowadzenie 
celarii premiera - pogłębia krytycz- jakiejkolwiek kampanii infonna- 
ną ocenę pracy rządu zarówno cyjnej a równocześnie wikła lokal- 
w oczach opinii publicznej, jak ne środo\\iska AWS i UW w obro- 
i elit. Wiesław Walendziak zauwa- nę istniejących województw. - Je- 
ża, że przedstawiona na początku stem przekonany - twierdzi autor 
stycznia br. do powszechnej debaty listu - że nasi adwersarze politycz- 
propozycja utworzenia 12 woje- ni niebawem ogłoszą swój korum- 
wództw (bez opolskiego I często- rencyjny projekt podziału admini- 
chowskiego - przyp. aut.) narusza stracyjnego. Znajdziemy się po raz 
interesy wielu grup i środowisk za- kolejny w defensywie. Walendziak 
równo urzędniczych, jak i politycz- prosi. aby decyzja w sprawie pro- 
nych. Narasta więc kampania jektu podziału administracyjnego 
sprzeciwu, w której dezawuowany została podjęta zanim pro!. Michał 
jest projekt i rząd Ostatnie konsul- Kulesza przedłoży każdemu z mini- 
tacje wskazują, że projekt 12 woje- strów szczegołowy projekt z kon- 
wództw może liczyć na poparcie kretnymi mapami. 
zarówno A WS jak i UW. Brak de- Decyzję w tej sprawie rząd po- 
cyzji rządu - alannuje Walendziak dejmie w najbliższy piątek. (KOW) 
Narastanie animozji regionalnych i szowinizmów, zalew coraz dziwaczniej- 
szych pomysłów podziału, to na razie jedyny efekt oportunizmu polityków, nie 
mogących podjąć decyzji o reformie. 
UPIORY REFORMY - CmAJ W WYDANIU MAGAZYNOWYM 


Lek za lek 


GDAŃSK. Zdobywca obu biegu- 
nów Ziemi Marek Kamiński kwa- 
drans po godz. 12 czasu lokalnego 
zdobył 11 bm. wraz Leszkiem Ci- 
chym Górę Kościuszki (2234 m. n. 


Z rynku wycofywana jest seria dwóch 
lekarstw. Okazało się, że w opakowaniu 
przeciwzakrzepowego sintromu znalazł się 
przeciwreumatyczny voItaren. 
WARSZAWA. KATOWICE. 
Jeden z pracowników hurtowni 
farmaceutycznej w Olsztynie 
zauważył, że w opakowaniu 
sintromu, czyli leku przeciwza- 
krzepowego, znajduje się volta- 
ren, lek przeciwreumatyczny. 
Informację o tym przekazał fir- 
mie Novartis Poland sp. z o. o. 
z Warszawy, która zajmuje się 
dystrybUCją leków. - Zawiado- 
milismy natychmiast Krajowy 
Inspektorat Farmaceutyczny. 
On z kolei regionalnych inspek- 
torów. Okazało się, że w jednej 
z hurtowni w rejonie Lodzi 
też zdarzył się taki wypadek - 
mówi Jagoda Moe, rzecznik 
prasowy firmy Novartis Po- 
land. 
We wtorek wieczorem Krajo- 
wy Inspektorat Farmaceutyczny 
wydał komunikat o wstrzyma- 


Spacerkiem na gór, 


p. m.), naj\\'}ższy szczyt Australii. 
Trwającą 2 godziny z bazy 
w Thredbo wspinaczkę polarnik, 
w rozmowie telefonicznej, nazwał 
niu w obrocie serii nr 159800 ..porannym spacerem" _ poinfor- 
obu leków. mowała Alicja Unterschuetz z biu- 
Firma Novartis jest jedynym 
dystrybutorem leków, k.tóre ra prasowego wyprawy w Gdań- 
sprowadza ze Szwajcarii. - Zeby sku. 
obniżyć koszty, sprowadzamy je To już 3 z 7 szczytów tzw. Koro- 
w "listkach" i pakujemy u nas ny Ziemi, który KamiIiski zdobył 
do pudelek _ tłumaczy J. Moe. w tym roku. (PAP) 
Pakowaniem leków zajmuje się , "+
 
Zakład Produkcji Farmaceu- 'KOnSUltaCja ŚlijSklej" 
tycznej "Biolek" w Duchnicach. 

".."., rr 
Ale pudełka produkuje jeden R d d I b 
z warszawskich zakładów poli- a a a ez 
graficznych. - To tam nastąpiła 
pomyłka. Do wypadku doszło 
z powodu ludzkiej nieuwagi. Ale 
my odpowiadamy za tego typu 
pomyłkę - mówi Waldemar 
Krzewski, dyrektor "Bioleku". - 
Przeglądamy teraz wszystko, co 
ma w magazynach i Novartis, 
i my - dodaje. 
(CIĄG DALSZY NA STR. 2) 


Nie potrzebuję romansów 


Izabella Scorupco mówi, że sprzyja JeJ szczęscie 
Twierdzi, że urodziła się w czepku. 


WIĘCEJ W JUTRZEJSZYM WYDANIU 


C!.łometr "Śląskiej" 


Niedawno pojawiła się propozycja wprowadzenia 
podatku kościelnego, który byłby automatycznie 
ściągany z pensji wiernych. Przeciwko wprowadze- 
niu podatku - mającego zastąpić tradycyjne "dawa- 
nie na tacę" - zaprotestowali m. in. duchowni kato- 
liccy. 


Wczoraj zadaliśmy 
Państwu pytanie: 


Czy jesteś za 
wprowadzeniem 
podatku 
kościelnego? 


'" 
\ 
NIE. 55°4 TAK. 45% \ 


Dziękujemy za udzial w sondazu 


I 


I 


I Trudno powiedzieć, czy nowa ustawa przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa na imprezach masowych. Pewne jest, 
że za bilet wstępu na mecz czy koncert będziemy musieli więcej zapłacić. 


KATOWICE, CHORZÓW. 
Dzisiaj wchodzi w życie ustawa 
o bezpieczeństwie imprez maso- 
wych. Ma spowodować, że kibi- 
ce sportowi i miłośnicy muzyki 
nie będą się obawiać bójek na 


robotnego 


Jakie uprawnienia przysługują bezrobotnym? Kto i przez jak długi 
czas może pobierać zasiłek? Gdzie i jak szukać pracy? Co to są 
roboty publiczne i interwencyjne? Na te i inne pytania będą jutro 
odpowiadać przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 
Robert Marzec i Monika Błaszczyk. Nasi goście będą dyżurować 
przy redakcyjnym telefonie 


253-85-16 
w piątek w godzinach od 9 do 11. Relacja z konsultacji jak zwykle 
ukaże się w sobotnim wydaniu "TŚI. ". 


U rodaków w Ze lo wie 


, 
.J  


. 


\ . 


... 


.... 


t 


\. 


-- 


. 


-- 


- 


. 


Dagmar i Vaclav Havlovie śpiewają piosenkę" Ta nasa pisnicka" z dziecmi w parafialnym przedszkolu 
edukacyjnym.. Fot. PAP/CAF 
ZELÓW. Wczoraj przed południem prezydent obywatelskiego. - Wasza obecnaSć M tych ziemiach 
Czech Vaclav Havel wraz z małżonką przyjechał do jest swiadectwem tego, że możM na gruncie innej wia- 
Zelowa w woj. piotrkowskIm, aby spotkać się ze swym ry, w innym panstwie zachować własną tożsamosć, 
rodakami. W Zelowie mieszka naj liczniejsza w Polsce jednoczesnie współżyjąc i współdziałając z innymi - 
grupa osób pochodzenia czeskiego. powiedział Havel. Prezydent objął patronat nad orga- 
Na placu w centrum miasta prezydencką parę przy- nizowanym w kościele muzeum upamiętniającym 
witali przedstawiciele władz wojewódzkich i samorzą- osadnictwo czeskie na tych ziemiach. 
dowych. Ciepłe przyjęcie zgotowali prezydentowi Podczas 1,5- godzinnej wizyty w Zelowie prezydent 
tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Zelowa. Pod tablicą Czech wziął udział w uroczystości przy Kamieniu Ja- 
na rynku, upamiętniającą przybycie w 1802 r. osadni- na Husa, położonym przez miejscowych ewangelików 
ków czeskich do Zelowa, Havel złożył kwiaty i udał się w 1915 r. w 500 rocznicę spalenia Husa na stosie. 
na spotkanie do kościoła ewangelicko-refonnowane- Prezydent otrzymał od mieszkańców Zelowa 15-ki- 
go, gdzie w języku czeskim powitał go proboszcz miej- logramową, kryształową wazę, wykonaną przez miej- 
scowej parafii ks. Mirosław Jelinek. scową artystkę. 
Wzruszony prezydent pozdrowił w imieniu Republi- Po spotkaniu w domu zborowym prezydent i jego 
ki Czeskiej zgromadzonych w kościele i WJTaził po- małżonka odjechali do Lodzi, gdzie m.in. spacerowali 
dziw, że tak wspaniałe potrafili zachować język, wia-. ulicą Piotrkowską i odwiedzili Cmentarz Żydowski, 
rę, tradycję oraz zasady współżycia społeczeństwa największą nekropolię żydowską w Europie. (PAP) 


WARSZAWA. W-metrowy wy- 
kop osunął się wczoraj na budo- 
wie przy ul. Puławskiej. Ekipy 
straży pożarnej i policji ewaku- 
owały mieszkailców dwóch pobli- 
skich bloków. Teren jest zagrożo- 


Katastrofa pod "Moskwą" 


, 


ny osunięciem się trzech pozosta- 
wionych na budowie dżwigów. 
Wypadek spowodowały prace 
ziemne na budowie. W ich wyni- 
ku popękała ziemia i doszło do 
osunięcia skarpy przy wykopie. 
Ze skarpy spadło ok. 10 baraków 
pracowniczych. Na szczęście nikt 
w nich nie przebywał. Przybyłe 
na miejsce ekipy budowlane za- 
bezpieczyły wykop betonem. We- 
dług policji, gdy beton zaschnie 
mieszkańcy będą mogli v"Tócić do 
domów. Jeśli nadal będzie wystę- 
pować zagrożenie życia, zostaną 
umieszczeni w hotelach. 
Znajdujące się na terenie budo- 
wy 3 austriackie dźwigi mogą 
jednak runąć w każdej chwili. 
Uczestniczący w akcji strażacy 
nie potrafią zdemontować dźwi- 
gów. Powiadomiono przedstawi- 
cielI firmy, która montowała te 
urządzenia. Wykop znajduje się 
na terenie dawnego kina "Mo- 
skwa" . (PAP) 


Clinton zniknął z ekranu 
NOWY JORK. Według sieci tele- 
wizyjnej - WNBC, samolot prezy- 
dencki, którym Bill Clinton leciał 
we wtorek do stanu CQnnecticut 
na 24 sekundy zniknął z ekranu ra- 
daru, kiedy znajdował się w odle- 
głości kilkunastu kilometrów na 
południowy wschód od lotniska im. 
Kennedy'ego w Nowym Jorku. Jed- 
nakże wieża kontrolna nigdy nie 
straciła kontaktu ramowego z sa- 
molotem. 
Federalny Zarząd Lotnictwa 
USA usiłuje obecnie ustalić co było 
przyczyną awarii. (PAP) 


.../ 


--- 


widowni, wywoływanych przez 
chuliganów - udział w burdach 
będzie karany wpisem do poli- 
cyjnego rejestru, zakazem wstę- 
pu na imprezy i 5 tys. zł grzyw- 
ny. W praktyce, niestety, także 


"porządni" kibice dodatkowo 
zapłacą za swe bezpieczeństwo. 
- My zatrudniamy własnych 
porządkowych, ale dla innych 
organizatoróiv Będzie to poważ- 
ny wydatek, który wpiszą koszt 


Czarno-biała afera 


I Przez prawie dwa lata fikcyjna spółka 
komandytowa prowadziła działalność handlową, 
w wyniku której 22 przedsiębiorstwa poniosły 
straty przekraczające 7 mln zł. 
KATOWICE. Przed Sądem Handlowych". Ponieważ zadłu- 
Wojewodzkim odbędzie się dzi- żeni e fikcyjnej spółki opiewało 
siaj rozprawa wspólników fik- wobec niektórych przedsię- 
cyjnej spółki komandytowej biorstw na poważne kwoty, 
,.Zespół Firm Handlowych". wierzycielom skończyła się 
Spółka rozpoczęła działalność cierpliwość i w kwietniu 1995 
w maju 1993 1"., mimo że nigdy r. sprawa trafiła do prokura tu- 
nie została zareJestrowana. Jej ry. 
współudziałowcami było 8 le- Prokuratura ustaliła listę po- 
galnych podmiotow gospodar- szkodowanych; znalazły się na 
czych. niej 22 firmy, głównie z terenu 
"Zespół Firm Handlowych" Śląska. Straty, jakie poniosły te 
zajmował się głównie handlem przedsiębiorstwa przekraczają 
węglem, koksem, cementem: 7 mln zł. Zastanawiający jest 
mąką i cukrem. O zamówie- fakt, że na liście wierzycieli nie 
niach i sprzedaży towarów de- ma żadnej cukrowni, choć były 
cydował prezes Adam K. Pie- one częstymi kontrahentami 
niądze trafiały do wspólnej ka- fikcyjnej spółki. Wśród oszuka- 
sy. Często dochodziło do rozli- nych dominują natomiast ko- 
czeń kompensacyjnych, np. cu- palnie i spółki węglowe. 
krownia otrzymywała zapłatę O udział w aferze prokura tu- 
za towar w węglu. Jak wykaza- ra oskarża 10 osób. Oskarżeni 
ło śledztwo, zdarzało się, że nie przyznają się do winy, bądż 
spółka sprzedawała partie to- też przyznają się częściowo. 
waru po cenie niższej niż cena twierdząc że ich zamierzeniem 
kupna_ Póżniej dochodziło tak- nie było zagarnięcie pieniędzy, 
że do fikcyjnych sprzedaży po- a zadłużenie spowodowały kło- 
między podmiotami będącymi poty finansowe spółki. 
udziałowcami "Zespołu Firm JAROSŁAW MYŚLIWSKI 


... 
... 


-$- 


Fot. Leszek Zych 
ochrony w cenę biletów. Na 300 
widzów trzeba mieć 10 ochro- 
niarzy i dodatkowo po jednym 
na następnych 100 osobo Koszty 
imprezy zwiększy też obowiązek 
(CIĄG DALSZY NA STR. 2) 


WARSZAWA. Ewa Bem, Jacek 
Kaczmarski, Grzegorz Tumau, 
Edyta Górniak - to tylko kilka "ty- 
pów" do nagrody Fryderyka w jej 
IV edycji. Na opublikowanej wczo- 


Fryderyki czekają 


raj pełnej liscie nominacji figuruje 
kilkaset nazwisk w 24 kategoriach: 
od klasykI, poprzez jazz, muzykę 
rozrywkową, aż do teledysku roku. 
- O1cemy podnieSć prestiż tej M- 
grody, żelly jej laureaci czuli się M- 
prawdę wyróżnieni - powiedziała 
przedstawicielka organizatorów 
konkursu, Alina Dragan. Zdradziła, 
że marzy jej się, by w przyszłości Fry- 
deryk stał się polską Grammy. Póki 
co wiadomo tylko, że powstała nowa 
baza danych 640 osób wybranych do 
udziału w jury, 325 odpowiedziało na 
zaproszenie, a głosowanie będzie 
anonimowe. Wielka gala 18 kwietnia 
w Sali Kongresowej. (AMW) 


Mleko z gronkowcem 
WARSZAWA. Do kilkudziesię- 
ciu sklepów w województwach rze- 
szowskim, krośnieńskim, przemy- 
skim i tarnobrzeskim trafiło ponad 
5 ton mleka w proszku. zakażonego 
gronkowcem. Producentem jest 
Roztoczańska Społdzielnia lVDe- 
czarska w Laszcwwie w woj. za- 
mojskim. WojewodzJd inspektor sa- 
nitarny w Zamościu wstrzymał 
w niej produkcję. (PAP) 


Wandale na Skrzycznem 


I Złodzieje skradli kompresory z silnikami 
zamontowane w dwóch armatkach śniegowych. 


SZCZYRK. - Kupię im nowe 
kompresory, jesli ukradli je po to, 
lly mieć w swoich warsztatach, 
llyle oddali mi moje, z armatek, 
które dla nich będą nieprzydatne 
- mówi załamany Jerzy Kopeć, 
dyrektor Beskidzkiego Oddziału 
Centralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku. 
Zło	
			

/iv5521-1998-60-0002.djvu

			KZ 


2 . TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


REGION-KRAd 


. 1 L. Balcerowicz: prestiż policji to prestiż państwa 
PRi:WSKI::
b

 1 POTRZ E B NA PO M OC 
szczególnych powodów" zaskar- 
żał ustaw do Trybunału Konstytu- 
cyjnego. Zapewnił o tym wczoraj ł 
podczas corocznego zgromadze- 
nia ogólnego sędziów TK. Prezy- ł 
dent jest pewny, że tak jak dO- I I 
tychczas Trybunał będzie za- KATOWICE. Wczoraj 
wsze I w Komendzie Woj e- 
W ŚRODĘ PO POŁUDNIU kierow-. wódzkiej Policji w Kato- 
cy ciężarówek odblokowali do-: wicach odbyło się spo- 
jazd do polsko-białoruskiego tkanie wiceprem
era 
przejścia granicznego w Bobrow-' Lesz
a. Balcer0v.:Icza 
nikach (Białostockie), umożliwia-' z pohcYJną kadrą o
Icer- 
jąc wznowienie odpraw. Doma-I ską ':łaszego regIonu. 
gali się przede wszystkim przy-, O.maw
ano sprawy be
- 
spieszenia odpraw przez stronę pIeczenstwa. - Nalezy 
białoruską. Blokada trwała kilka-I ono d.o fun,damentalnyc.h 
naście godzin. I zadan panstwa. PanuJe 
KOŚCIÓŁ n' b ęd "n ł powszechne przekona- 
le zle I gerowa . b'" b . 
w reformę administracyjną pań- me . O t o mzemu P ez l Pze - 
. . . czens wa w osce. 
stwa, tak samo jak panstwo nie T b - b' . b 
ingerowało w podział administra- rz.e 
. cos zro z
, a y 
cji kościelnej - powiedział sekre- zmzemc to o
czu
ze 
po- 
tarz generalny Episkopatu Polski łeczn
 - stwIerdzIł WIce- 
bp Tadeusz Pieronek, przed ob- premIe
. . 
radami 293. Zebrania Plenarne- Zd
mem. 
.alceroWlc

 
go Konferencji Episkopatu POISkL ! pr
stIz 
OhCJI to pre
tI
 
Bp Pieronek poinformował, że hi- panstv.:a, trzeba. doł?zyc 
skupi wysłuchają informacji peł- wszel
lch. staran, . z

y 
nomocnika rządu ds. reformy ad-: 

kcJonanusze ?yli sc
- 
ministracji państwa Michala Kule- sl
J zWląza
 ze sro.d0v.:ł- 
szy i informacji ministra edukacji I sklem, w ktorym .
IałaJą. 
narodowej Mirosława Handkego Oprocz t
o polIcJa wy- 
o reformie szkolnictwa. I 
aga od.blUro
a
zowa- 
STOWARZYSZENIE WETERA- ma. - !'Ize, m?zna Jednak 
Ó . I zapomznac, ze za dobrą 

 .W WOJNY P?I
ko-
olszewlc- pracę należy się dobra za- 
klej 1920 
. zwro
lło Się .do mar-I płata _ dodał Balcero- 
szał
a . Sejmu o jak najszybsze , wicz. 
przYjęcie uchwały o przestęp- ł Większe fundusze na 
czyn:' charakterze systemu ko- I policję mogą pochodzić 
l1)unlstycznego . a
orstwa 
WS. tylko ze środków budże- 
,
ą
aJąc . potępienia k
mu
lzmu, towych, wicepremier nie 

I
 Jeste
my za odpowle
zlalno-I wyobraża sobie wspiera- 
SClą 
bloro

 wsz
stklch b. I nia jej przez firmy pry_ 
członkow pa
1I komunistycznych, watne. Nie chciał jednak 
lecz tych, ktorzy zbrodnie popeł- ... . 
. I . I b " . I ." . I pOWledzIec, od kIedy pol- 
nla I u je Inspirowa I - naplsa- f k . . 
I ". Wb . 1 scy un C]onanusze mogą 
no w Iscle. rew zapowie- 
dziom, AWS i UW nie podjęły do- 
tychczas próby opracowania Ruszy reforma 
wspólnego projektu uchwały Sej- : 
mu potępiającej system komuni- 
styczny. I 
LAUREATKA literackiej Nagrody 
Nobla Wisława Szymborska 
otrzymała podczas środowej uro- 
czystosci w krakowskim magi- 
stracie Honorowe Obywatelstwo 
Stołecznego Królewskiego Mia- 
sta Krakowa ,,za zasługi w rozwi- 
janiu piękna języka polskiego 
oraz rozsławienie kultury polskiej 
i miasta Krakowa". 
PREZYDIUM OPZZ rozważa możli- 
wość zorganizowania ogólnopol- I 
skiej manifestacji związku w War- 
szawie na początku kwietnia br. 
Związkowcy chcą w ten sposób 
zwrócić uwagę opinii publicznej 
na to, że istnieje partner społecz- 
ny, ktorego ignoruje obecny rząd. 
OPZZ zamierza także w ten spo- I 
sób wzmocnić i nagłośnić przy-: 
czyny wejścia w spór zbiorowy 
z rządem. I 
DWUGODZINNY STRAJK 
OSTRZEGAWCZY, podczas któ-: 
rego nie były wykonywane zabie- 
gi planowe, przeprowadzili w śro- I 
dę chirurdzy z Wojewódzkiego l 
Szpitala Zespolonego w Płocku. 
W ten sposób domagali się oni 
maksymalnych podwyżek płac 
i protestowali przeciw złym wa- 
runkom pracy. 
3 TYS. ZŁ GRZYWNY zapłaci wła- 
ściciel psa Piwnika, Czesław T., 
który w szczególnie okrutny spo- 
sób znęcał się nad swoim czwo- 
ronogiem. Sąd Rejonowy Wro- 
cław-Fabryczna zdecydował rów- 
nież, że pies nie wróci do swoje- 
go pana i pozostanie w schroni- 
sku dla zwierząt 
MŁODSZY INSPEKTOR JANUSZ 
OLSZEWSKI, pełniący obowiązki 
komendanta wojewódzkiego poli- I 
cji w Katowicach, zwrócił się 
wczoraj do komendanta główne- 
go o odwołanie mI. inspektora Ja- 
nusza Strzyczkowskiego ze sta- 
nowiska szefa Komendy Rejono- 
wej Policji w Bytomiu. Kilka tygo- 
dni temu przeciwko szefowi by- 
tomskiej komendy wszczęto 
postępowanie dyscyplinarne. Po- 
wodem miał być "brak nadzoru 
nad policjantami". Na razie KRP l 
W Bytomiu dowodzi podinspektor 
Wacław Hajdas. Komendant 
główny ma prawo do odwołania 
inspektora Strzyczkowskiego 
i przesunięcia go na równorzęd- 
ne stanowisko bez zmniejszania 
mu pensji. Nie oznacza to bynaj-! 
mniej kierowania nową komendą, 
tylko przesunięcie do tzw. grupy 
zachowawczej. (Piet) 


sk. . 


. 


WARSZAWA. W ciągu najbliż- 
szego miesiąca projekty ustaw 
o systemie ubezpieczeń społecz- 
nych oraz o rentach i emerytu- 
rach powinny trafić do Sejmu - 
zapowiedziała wczoraj na konfe- 
rencji prasowej Ewa Lewicka - 
pełnomocnik rządu ds. reformy 
systemu zabezpieczenia społecz- 
nego. PrzYJęcie tych dwóch ustaw 
przez parlament pozwoli na reali- 
zację reformy emerytalnej od 1 
styczma 1999 r. (PAP) 


Oczyścił się, 
gdy zabił 


Mieszkaniec Katowic 
udusił matkę 
i usiłował utopić 
żonę. Wcześniej 
czytał Biblię... . 


KATOWICE. Tragedia w jed- 
nym z domków jednorodzinnych 
przy ul Żarnowcowej w kato- 
wickiej dzielnicy Podlesie roze- 
grała się w poniedziałek. 54-let- 
ni Władysław L. udusił 87-letnią 
matkę. 
Rodzina już kilka dni wcze- 
śniej zauważyła, że Władysław 
L. dziwnie się zachowuje. - Miał 
urojenia na tle religijnym. Czy- 
tał Biblię, przestał jeść. Cały 
czas powtarzał, że musi się oczy- 
ścić - mówi nadkomisarz Fabian 
Góral, naczelnik wydziału do- 
chodzeniowo-śledczego KRP 
w Katowicach. 
Feralnego dnia około godz. 14 
Władysław zadzwonił do żony 
do pracy. Powiedział, jej, że już 
się oczyścił. Gdy około godz. 17 
Marta L. wróciła z pracy, zoba- 
czyła zwłoki teściowej. Pobiegła 
do sąsiadów zadzwonić po pogo- 
towie. Lekarz stwierdził zgon. 
Gdy żona Władysława L. czeka- 
ła w domu na przyjazd policjan- 
tów, mąż próbował ją utopić 
w wannie. 
- Sąsiedzi mają o rodzinie jak 
najlepsze zdanie - mówi nadko- 
misarz F. Góral. Władysław Ł. 
przebywa na obserwacji psy- 
chiatrycznej w Rybniku. Nigdy 
wcześniej nie leczył się u psy- 
chiatry. Jeśli zostanie uznany 
za osobę niepoczytalną, nie bę- 
dzie musiał stawać przed są- 
dem. (mokr) 


- Zdenerwowało mnie wystąpienie premiera 
Jerzego Buzka krytykujące rządy poprzedniej 
koalicji. Do tej pory ani premier, ani jego mi- 
nistrowie nie mogą wykazać się żadnymi osią- 
gnięciami. 


(Czytelnik z Katowic) 


- Obecni przywódcy SdRP uważają za swo- 
ją własność pieniądze po byłej PZPR, a prze- 
cież składki płaciło ponad 2,5 mln członków. 
Dlaczego nielicz7/0. grupa działaczy SdRP ro- 
ści sobie do nich prawo? Uważam, że majątek 
po PZPR powinien przejąć skarb państwa. 
(Wiesław Łuczak z Katowic) 


- Usłyszałam w telewizyjnych "Wiadomo- 
ściach", że od instruktorów prowadzących na- 
ukę jazdy będzie się wymagać średniego wy- 
kształcenia, a przecież tak niedawno mieliśmy 
prezydenta tylko po szkole zawodowej. 
(Emerytka z Tychów) 


- Uważam, że pomysł wprowadzenia podat- 
ku kościelnego od wiernych to skandal. Ko- 
ściół i tak wyciąga wiele pieniędzy - z tytułu 
chrztów, ślubów czy pogrzebów. 
(Czytelniczka z Dąbrowy Górniczej) 


- Wracając do domu od znajomych mieszka- 
jących w polskim Cieszynie, kilka kilometrów 
od granicy zostałem zatrzymany przez służbę 
cel1l4. Mimo moich tłumaczeń, że nie przekra- 
czałem granicy, celnicy przeszukali mój samo- 
chód. Czy mieli do tego prawo? 
(Janusz Kamiński z Sosnowca) 


- Od kilku dni nie odbieram części progra- 
mów telewizji kablowej "Ryntronik". Jakość 


słucham,.,... 


liczyć na poprawę wa- 
runków pracy. 
Pieniądze były także 
głównym tematem wcze- 
śniejszego spotkania L. 
Balcerowicza z Senatem 
Uniwersytetu Śląskiego, I 
a potem z Regionalną 
Konferencją Rektorów 
Uczelni Akademickich, 
którą tworzą rektorzy 
uczelni państwowych wo- 
jewództwa katowickiego, 
częstochowskiego i opol- 
skiego. Rozmawiano m. 
in. o problemach środo- 
wiska 
kademickiego. 
W przerwie L. Balce- 
rowicz spotkał się na 
krótko z dziennikarzami. 
Konferencję prasową, 
która odbywała się na 
uniwersytecie, zdomino- 
wała problematyka gór- 
nicza, co wszakże wice- 
premier uznał za rzecz 
normalną, bo przecież 
gospodarka z edukacją 
tworzą naczynia połą- 
czone i im szybciej zosta- 
nie przeprowadzona au- 
tentyczna restrukturyza- 
cja tej gałęzi przemysłu, 
tym lepiej dla oświaty. 
Na dziś L. Balcerowicz 
wyznaczył spotkanie 
z ministrem gospodarki 
Januszem Steinhoffem 
i ekspertami na temat 
przygotowywanego pro- 
gramu uzdrowienia gór- 
nictwa. (Piet. B. H.)  


.
. _i.,. 


, 


KATOWICE. Związek Praco- 
dawców Zaplecza Górniczego 
i Porozumienie Producentów Ma- 
szyn Górniczych wysłały listy do 
wicepremiera Leszka Balcerowi- 
cza i ministra gospodarki Janusza 
Steinhoffa. Piszą w nich, że dla 


11 , 
... 


-..: 


.
.. 


l 


f 


: 
 ., . 


." 


, 


ty po zakończonych przetargach. 
Uważają, że "w interesie narodo- 
wym i społecznym uzasadnione jest 
preferowanie polskiego przemysłu 
maszyn i urządzeń górniczych". 
Autorzy listu proszą ministrów 
Balcerowicza i Steinhoffa "o wni- 


Przegrywają z obcymi 


Polscy producenci maszyn i urządzeń górniczych 
są niezadowoleni z wyników przetargów, 
ogłaszanych przez kopalnie, w których 
przegrywają z konkurentami zagranicznymi. 
krajowych producentów "szcze- kliwą analizę przedłożonych infor- 
gólnie przykrym zjawiskiem jest macji oraz podjęcie stosownych 
przyjęcie oferty finn zagranicz- kroków umożliwiających zmianę 
nych lub ich filii w Polsce, gdy sytuacji panującej na polskim ryn- 
oferta rodzima pod względem ja- ku producentów maszyn górni- 
kości jest równorzędna, a cena czych". Podkreślają, że chodzi im 
niższa". Na dowód przedstawia się o "bezpieczeństwo socjalne 27 tys. 
przegrane przetargi z angielską pracowników" i ..zachowanie ko- 
finną Joy przez polskich produ- niecznego spokoju społecznego". 
centów przenośników zgrzebło- * * * 
wych: Glinik, Rybnik i Zemag. Paweł Musiał został ponownie 
Według autorów listu podobnych wybrany przewodniczącym Związ- 
przypadków jest więcej. Zdaniem ku Pracodawców Zaplecza Górni- 
ZPZG i PPMG zjawisko to "grozi czego. Podczas wczorajszego Ze- 
upadłością (polskich finn - dop. brania Ogólnego ZPZG podkreśla- 
red.) ze wszystkimi negatywnymi no, że nie ma żadnej ochrony dla 
skutkami dla pracowników, całej krajowych producentów maszyn 
gospodarki narodowej i budżetu i urządzeń górnitzych. Kiedy £inny 
państwa". Aby temu przeciwdzia- upadną, konkurujące z nimi za- 
łać. autorzy pisma proponują m. in., chodnie koncerny najprawdopo- 
aby dokonać analizy rozstrzygnięć dobniej znacznie podniosą ceny na 
przetargowych i odtajnić dokumen- swoje produkty. (stelm) 


:-,:<: 


""" ,,-, 


....< 


 


, 
-.f
f 


.._f'if!IIF 


... , 
. " 
-':. ;
 
t..:
 
 
, 


". 


Fot. Władysfaw Morawski 


WARSZAWA. W odpowiedzi 
na rządowy 40-stronicowy raport 
pt. "Bilans otwarcia. Stan pol- 
skiej gospodarki, społeczeństwa 
i państwa na przełomie 1997-98" 
liderzy SLD przedstawili na kon- 
ferencji prasowej jedną kartkę, 


Bój 


na 


sprokurowanego w rządowym 
centrum informacji. B. premier 
zauważył, iż oba opracowania 
różnią się nie tylko stylistyką, ale 
i faktami. 
Raport zaprezentowany 
przez rzecznika rządu jest doku- 


Dziennikarzy, tłumnie przy- 
byłych na konferencję intereso- 
wała jednak nie tyle reakcja 
SLD na "bilans otwarcia", co 7 
mln dolarów PZPR i dalsze 
enuncjacje zawarte w kolejnym 
numerze "Wprost". 


raporty 


mentem propagandowym - po- 
wiedział Cimoszewicz. - Doku- 
ment ten dla celów gry politycz- 
nej rysuje czarny wizerunek na- 
szego państwa i gospodarki, co 
może podważyć naszą wiarygod- 
ność. Tego nie wolno robić. 


Aparaty były sprawne 


notowaliśmy w rejonie Kłobuc- 
ka - powiedziała nam Ewa 
Dziuk, kierownik działu epide- 
miologii Wojewódzkiej Stacji 
Sa nit a rn 0- E pi d emi ologiczn ej 
w Częstochowie. - O tym, czy 
mamy do czynienia z epidemią, 
będzie można powiedzieć dopie- 
ro za parę tygodni. 
Znacznie spokojniejsza sytu- 
acja panuje w województwie 
katowickim i bielskim. W Woje- 
wódzkiej Stacji Sanepidu w Ka- 
towicach zauważono co prawda 
niewielki wzrost liczby przy- 
padków odry, jednak zdaniem 
Aliny Czopik - lekarza epide- 
miologa, w stosunku do liczby 
mieszkańców województwa nie 
są to liczby niepokojące. 
- W ciągu dwóch pierwszych 
miesięcy tego roku mieliśmy 
w Katowickiem 27 przypadków 
odry, na razie więc nie ma po- 


Przewodniczący oficjalnie po- 
twierdził, że badania aparatów tle- 
nowych i pochłaniaczy użytych 
podczas akcji nie potwierdziły hi- 
potezy o ich wadliwym działaniu. 
Dodał, że badania tego sprzętu zo- 
staną przeprowadzone jeszcze raz, 
w niezależnym laboratorium. 
Część członków komisji przy- 
. puszcza, że przyczyną śmierci gór- 
ników był najprawdopodobniej 
udar cieplny. W wyrobisku do któ- 
rego weszli panowała temp. 30 st. 
C przy 100 proc. wilgotności. Zgo- 
ny górników w wyniku udaru 
cieplnego zdarzały się już w pol- 
skich kopalniach. Szczególnie w la- 
tach 50., a także w kop. "Mysłowi- 
ce" w 1975 r., gdzie zginęło 5. gór- 
ników. Ofiary tamtych wypadków 
miały podobne obrażenia, jak ci, 
którzy zginęli w kop. "Niwka-Mo- 
drzejów". Eksperci twierdzą też. że 
podobne obrażenia stwierdzano 
u górników, którzy ginęli w kopal- 
niach w Afryce Południowej. Tam 
również panowała w wyrobiskach 
wysoka temperatura i wysoka wil- 
gotność. (PAP) 


Groźna odra? 


Cena porządku 


(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 
wykupienia polisy ubezpieczenio- 
wej - mówi Janusz Stachowski, 
dyrektor MORiS w Chorzowie, 
gdzie odbywają się ligowe zawody 
piłki ręcznej. 
Zdaniem ludzi "z branży" pod- 
wyżki cen biletów, choć znaczne, 
nie mogą się nawet równać 
z przyszłorocznymi. Organizato- 
rzy wkalkulują wtedy jeszcze ry- 
zyko odpowiedzialności za szko- 
dy, jakie mogą ponieść w czasie 
imprezy policja. straż pożarna 
oraz służba zdrowia. Karty wstę- 
pu na koncerty rockowe najwięk- 
szych gwiazd w katowickim 
Spodku już dzisiaj drożeją o poło- 
wę, czyli z 60 do prawie 90 zł. 
Ustawę oprotestowało 30 naj- 
większych polskich agencji kon- 
certowych - narzekają na brak 
dokładnych rozporządzeń do 
ustawy, niepotrzebną biurokrację 


odbioru pozostałych jest fatalna. Moje inter- 
wencje nie odnoszą żadnych skutków, a prze- 
cież płacę wysoki abo7/0.ment. 
(Henryk Sikora z Katowic) 


- Chodnik przed gmachem Sądu Wojewódz- 
kiego w Katowicach znajduje się w fatalnym 
stanie. W dodatku parkujące na nim mimo za- 
kazu samochody, utrudniają dojście do budyn- 
ku. 


(Stały Czytelnik) 


- Oglądałem 7/0. DSF mecz piłki nożnej ko- 
biet między Anglią a Niemcami. Chciałbym, 
żeby taką precyzją podań i taktyką mogła wy- 
kazać się nasza drużyna 7/O.rodowa. 
(Kibic z Tychów) 


- Słyszałem, że wiele osób nie płaci abona- 
mentu telewizyjnego. I słusznie, ponieważ w tv 
można oglądać przeważnie same reklamy i po- 
wtórki. Widzowie nie chcą płacić za dziado- 
stwo. 


(Czytelnik z Jaworzna) 


- 
 odpowiedzi na krytyczną notatkę 
w "Sląskiej, słucham" dotyczącą wycięcia 
drzew przy stawie kąpieliskowym Zakład Zie- 
leni Miejskiej w Katowicach informuje, że 
zgodnie z polskimi normami i prawem lotni- 
czym nastąpiło usunięcie przeszkód w ruchu 
lotniczym na podejściu do lądowania. Pas ten 


i obawiają się, że nie znajdą chęt- 
nych na droższe bilety. 
- Musimy przebrnąć przez pa- 
pierkowe zawiłości, bo przygoto- 
wujemy się do dwóch wielkich 
marcowych imprez - mówi Anna 
Kulicka z Metal Mind Produc- 
tions, katowickiej firmy organizu- 
jącej koncerty rockowe. - Do tej 
pory nie wiadomo na przykład, na 
czym ma polegać opinia terenowe- 
go inspektora sanitarnego. Gdy 
zgłosiliśmy się z prośbą o jej wy- 
danie, wszyscy się dziwili. Pytano 
nas, czy prowadzimy gw;trono- 
mię... 
Nowa ustawa uderzy po kiesze- 
ni widzów i przysporzy pracy or- 
ganizatorom. Muszą oni uzyskać 
zgodę urzędu gminy lub miasta na 
przeprowadzenie imprezy, a do 
stosownego podania dołączyć m. 
in. plik pozytywnych opinii poli- 
cyjnych, inspektora sanitarnego, 


tuż 7/O.d 7/O.szym terenem jest przedłużeniem 
betonowej drogi startowej. Redukcję pni i ko- 
narów przeprowadzono zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą. 
(Inż. Małgorzata Jannulska-Szenk, Zakład 
Zieleni Miejskiej w Katowicach) 


- Nie tak dawno przegląd samochodu, by 
przedłużyć jego rejestrację, kosztował 20 zł. 
Teraz kosztuje 70. Kto podjął decyzję o tak 
wysokiej podwyżce? Jestem emerytem i nie 
stać mnie na takie opłaty. 
(Roman Kowalski z Katowic) 


- Za śmierć górników z kopalni "Niwka- 
Modrzejów" powinien ktoś odpowiedzieć. 
Tymczasem pojawiają się jedynie kolejne eks- 
pertyzy i badania, które nic nie wyjw;niają. 
Przecież znajdujące się tam materiały, które 
spowodowały zgon górników, same tam nie 
przyszły. To, że chodnik nie był długo wenty- 
lowany, też nie jest żadnym usprawiedliwie- 
niem. 


(Czytelnik z Rybnika) 


- Rząd powinien w końcu coś zdecydować. 
Wszyscy zgadzają się, że musi nastąpić refor- 
ma administracyjna, ale jeżeli ma zniknąć np. 
województwo bielskie, to górale podnoszą 
krzyk. Przy takich operacjach zawsze ktoś 
musi być pokrzywdzony. 
(Marcin J. z Raciborza) 


Czekamy na kolejne sygnały i opinie Czytel- 
ników. Nasz telefon: 253-89-27 czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 
14. w soboty od 10 do 14. Oprac. (jz) 


zatytułowaną "rządy SLD-PSL". 
Ponadto b. premier Włodzimierz 
Cimoszewicz przytoczył obszerne 
fragmenty raportu częściowego 
Centrum Studiów Strategicznych 
zoo. lutego br. Raportu absolutnie 
różniącego się od dokumentu 


W Częstochowskiem niepokojąco wzrosła liczba chorych na odrę. 
Trudno jednak już mówić o epidemii. 


CZĘSTOCHOWA, KATOWI- 
CE, BIELSKO-BIAŁA. Od po- 
czątku roku w całym kraJu ob- 
serwuje się znaczny wzrost licz- 
by zachorowań na odrę. Od 
stycznia do końca lutego Woje- 
wódzka Stacja Sanepidu 
w Częstochowie przyjęła zgło- 
.szenia o 40 przypadkach odry. 
Jest to blisko trzy razy więcej 
niż w całym roku ubiegłym. Le- 
karze uspokajają, że nie można 
jeszcze mówić o epidemii. 
Na odrę obecnie chorują 
głównie nastolatki. Przeważają 
pacjenci w wieku 15-19 lat, 
a więc te osoby, które były 
szczepione przeciwko odrze je- 
dynie raz w życiu, gdy miały 
około roku, i jak wykazała 
obecna choroba, nie zdołały się 
na nią uodpornić. Od końca lat 
80. każde dziecko poddawane 
bywa dodatkowemu szczepie- 
niu, gdy ma 7 lat. Młodsze więc 
dzieci są, jak dotąd, znacznie 
mniej podatne na zachorowa- 
nie. 
, Do końca lutego najwięcej 
przypadków odry, bo aż 21 od- 


właściciela obiektu. Podanie musi 
zawierać dokładną datę zawodów 
sportowych lub koncertu, ale 
trudno ją określić bez podpisania 
kontraktu. Ryzyko wiąże się 
z tym, że wójt czy bunnistrz może 
nie wyrazić na imprezę zgody, 
a wtedy odszkodowanie za zerwa- 
nie kontraktu będzie musiał za- 
płacić organizator. 
Pierwszymi największymi wy- 
darzeniami, jakie odbędą się na 
Śląsku, po wejściu w życie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez maso- 
wych, będą dwa koncerty w kato- 
wickim Spodku. Supergrupa 
"Yes" wystąpi 27 marca, ale po- 
ważniejszym sprawdzianem bę- 
dzie z pewnością dzień póżniej fe- 
stiwal "Metalmania". Organizato- 
rzy koncertu spodziewają się 
przyjazdu 4 tys. wielbicieli muzy- 
ki metalowej. 
MARCIN TWARÓG 


Lek za lek 


(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 
Nie wiadomo, jaka partia fe- 
ralnych opakowań trafiła na ry- 
nek. - Chcemy wycofać wszystko 
danej serii, co znalazło się w ob- 
rocie - mówi rzecznik J. Moe. 
Leki odsyłane są z powrotem do 
"Bioleku", na jego koszt. .To 
pierwszy taki wypadek w na- 
szym zakładzie. Pracujemy teraz 
nad innym systemem znakowa- 
nia opakowań - mówi dyrektor 
KrzewskL Szczęsciem w nie- 
szczęściu jest... wygląd tabletek. 
Voltaren to białe, duże i podziel- 
ne tabletki. Sintrom jest mały 
i różowy. Pomyłkowe przyjęcie 
voltarenu nie stanowi zagroże- 
nia dla zdrowia pacjenta. 
W woj. katowickim jest około 
800 aptek. Wczoraj wiadomość 
o wstrzymaniu sprzedaży leków 
nie dotarła do wszystkich. - Nic 
nie wiemy o komunikacie - mó- 
wi Elżbieta KUlpas, farmaceut- 
ka z apteki św. Wojciecha w Mi- 
kołowie. - Nie mamy w ogóle 
sintromu. Ale żadna informacja 
do nas nie dotarła - mówi 
współwłaścicielka apteki Aloes 
w Tychach. 


MONIKA KRĘŻEL 
CZYJE LEPSZE? 
STR. 11 


KATOWICE. Komisja. badająca 
przyczyny wypadku w kopalni 
"Niwka-Modrzejów" ustaliła krąg 
osób, które mogły podjąć decyzję 
o wejściu górników do nieczynnego 
wyrobiska. Nikt jednak nie przy- 
znał się do wydania takiego polece- 
nia. Dotychczas Okręgowy Urząd 
Górniczy przesłuchał w tej sprawie 
50 osób - poinfonnował w środę 
przewodniczący komisji Roman 
Starosielec. 
24 lutego br. w wypadku tym 
zginęło 5 osób, a szósta ofiara 
zmarła w ub. tygodniu w szpitalu. 
Komisja specjalna Wyższego Urzę- 
du Górniczego ma ogłosić wyniki 
badań okoliczności i przyczyn wy- 
padku oraz śmierci górników do 15 
kwietnia br. 
Trwa eksperyment przywracania 
w feralnym wyrobisku atmosfery 
zbliżonej do tej jaka była w dniu 
wypadku. W}Tobisko jest ponow- 
nie zamknięte i nie wietrzone. Sta- 
rosielec. powiedział. że dotychcza- 
sowe badania nie stwierdziły obec- 
ności żadnych innych gazó
 poza 
gazami typowo górniczymi. 


wodu do niepokoju - uspokaja 
doktor Czopik. 
Do końca lutego w bielskim 
Sanepidzie zarejestrowano jedy- 
nie 2 wypadki zachorowania na 
odrę. 
- W roku ubiegłym od począt- 
ku stycznia do lutego było 3 pa- 
cjentów, u których wykryto odrę, 
nie możemy więc obecnie mówić 
o jakims niecodziennym wzro- 
ście liczby zachorowań - poin- 
formowała nas doktor Ewa Sien- 
kiewicz z bielskiego Sanepidu. 
Niezależnie od panującej 
w danym województwie sytuacji, 
sanepidy w regionie przypomi- 
nają o szczepięn.iacp.. Zdaniem 
większości pracowników sanepi- 
dów zaniedbuje je część rodzi- 
ców, a wielu lekarzy niepotrzeb- 
nie odwleka datę szczepień. 
IRENA 
BAZAN-ZABOROWICZ 


Odra to bardzo ostra choroba zakaźna, szerząca się 
drogą kropelkową; jej objawami są wysoka gorączka, 
kaszel, światłowstręt, później pojawia się wysypka. 


". . e\f46f
\{ 
 ]!; 
 
'Y{ 11."" :"-r -."i-- .,-- \

 
 
i' '" '., .${ łP; " ""'!::. :,t-
"'Mi 
. p. . .
 '
 . . .:.. . . 
 , . : .. . . . 
j . :.
 . .:. \"" . - . (, .... ";
 1 . . ' . . f ":'" "... . .."1. . :.'(Z 
:
j,,/,
 ,
;


:ł',7ł_< 
,:Ol f ,.' ,..

. 

 ,
q
.;;.. 
\ 


J
 


- .... 
, I ."'" 
? 1Ii.-' 
. i 

< 


'.":;'A 


>A- 


j) i'
d 
x ł__.t.:,: 
.-: ...
...:" 


.... .J , 
L ". ! 


. '-'-:;,i-

?:
 
....
i;::.. 
 
.....

g
' ".- .... 

:;

p
, .. . 


' f '
 
t 
. 


..- 1': 
--- .' 


/ 


Przewodniczący SdRP Leszek 
Miller zapowiedział podjęcie 
kroków prawnych przeciwko 
"Wprost" oraz zorganizowanie 
w ciągu kilku dni konferencji 
nt. sprawy pieniędzy b. PZPR. 
(rys.) 


KATOWICE. "Czuję się wypin- 
kowany ze stanowiska kuratora 
oświaty, zanim jeszcze zdążyłem 
to stanowisko objąć" - napisał 
Sergiusz Karpiński w proteście 
S. Karpiński 
protestuje 
przeciwko decyzji komisji kon- 
kursowej, wybierającej kuratora 
oświaty w Katowicach, która 
w miniony wtorek wykluczyła je- 
go kandydaturę ze względu na 
uchybienia proceduralne. (brak 
zaświadczenia lekskiego). 
S. Karpiński kandydował na to 
stanowisko nie po raz pierwszy, 
był popierany przez Związek Na- 
uczycielstwa Polskiego, którego 
przedstawiciele podczas posie- 
dzenia złożyli w tej sprawie vo- 
tum separatum. 
Zdaniem niedoszłego kandy- 
data na kuratora i związkow- 
cow z ZNP wymienione w ogło- 
szeniu o konkursie "zaświad- 
czenie lekarskie o braku prze- 
ciwwskazazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stano- 
wisku kierowniczym" nie może 
stanowić podstawy do wyłącze- 
nia z postępowania konkurso- 
wego kandydata, gdyż nie jest 
to zgodne z przepisami ustawy 
o systemie oświaty, gdzie mówi 
się tylko o wymaganych kwalt- 
fikacjach kandydata. 
- Dopuszczenie do drugiego 
etapu konkursu jedynie dówóch 
kandydatów o rodowodzie soli- 
darnosciowym stanowi kolejny 
przejaw zawłaszczania admini- 
starcji publicznej przez "swoich" 
- uważa S. Karpiński. (E. H.) 


Wazony z cmentarza 
RUDA ŚLĄSKA. Pracownicy 
Zakładu Zieleni Miejskiej zauwa- 
żyli we wtorek rano na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Hlonda 
w dzielnicy Orzegow kilkanaście 
zniszczonych grobów. Na 15 na- 
grobkach brakowało wazonów ka- 
miennych. Tego samego dnia poli- 
cjanci zatrzymali dwóch mężczyzn 
podejrzanych o zniszczenie na- 
grobków. 
- W mieszkaniu jednego z nich 
znaleziono wazony Ten 30-letnz 
mężczyzna był już wcześniej kara- 
ny - mówi podinspektor Szczepan 
Neniczka, zastępca komendanta 
KRP w Rudzie Śląskiej. 
Młodszy kompan zatrzymanego 
był pracownikiem jednego z zakła- 
dów kamieniarskich na terenie 
miasta. Obaj mieszkali w Rudzie 
Śląskiej. Mężczyżni byli już umó- 
wieni na dostarczenie wazonów do 
zakładu kamieniarskiego położone- 
go poza miastem. (mokr) 


" 


,o. :4- 
"""'f s  


fI' 


Fot. Wojciech Sopniewski 
Przed południem wzięli udział w lekcjach pokazo- 
wych w Szkole Podstawowej nr 34 w Dąbrowie Górni- 
czej, na których m. in. spełniali funkcje jury, oceniając 
rysunki uczniów obrazujące Kanadę oraz rozmawiali 
w języku angielskim o swoich fascynacjach. Następnie 
odwiedzili Radio Flash i katowicki Megastore. 
- Chłopakom podoba się w Polsce, chociaż na razie 
trochę są zmartwieni zgubieniem ich bagaży w czasie 
przelotu z Frankfurtu - powiedziała Kinga Siennicka 
opiekująca się zespołem z ramienia wytwórni Poma- 
ton/EMI. (Jack) 


Zadowoleni, choć bez bagaiu 


KATOWICE. Scott, Bob, Clint i Dave, członkowie 
nowego kanadyjskiego dziecięcego zespołu The Mof- 
fatts wczoraj zwiedzali nasz region. Byli w Katowi- 
cach, aby promować swój debiutancki album, który za- 
powiada singel "rH be there for you". Znajdą się na 
nim także przeróbki utworów The Beatles i Gartha 
Brooksa. 


;.. . 


z 


ił 


.", 


Można poszusować 


KORBIELOW, SZCZYRK, WI- 
SŁA. W Beskidach zapanowała 
prawdziwa zima. Śnieg pokrył sto- 
ki, a mrożne noce umożliwiają pra- 
cę armatek śniegowych. Urucho- 
miono stojące od dawna wyciągi 
i w niektórych ośrodkach można już 
dość dobrze pojeżdzić. Słoneczna 
pogoda sprzyja szusom. Ruch na 
stokach jest jednak niewielki, gdyż 
mało kto wierzy w powrót zimy, 
choć właśnie teraz można nadrobić 
kiepski sezon. 
Najlepiej wybrać się do Korbielo- 
wa na Pilsko lub do szczyrkowskie- 
go GON - na Solisko lub do Salmo- 
pola, na trasy sztucznie naśnieżane 
(nr 7 i Golgota oraz nr 10). Tu wa- 
runki są najlepsze. Można już także 
pozjeżdżać na Stożk,u i na Klimczo- 


ku oraz na trasie FIS na Skrzycz- 
nem (COS dośnieża ją non stop). Ca- 
ły czas gruba pokrywa śniegowa 
utrzymuje się także na halach Li- 
powskiej i Rysiance. 
Według GOPR, pokrywa śniego- 
wa wynosi średnio od 5 cm w be- 
skidzkich dolinach do 35 cm w naj- 
wyższych partiach gór. Warunki 
narciarskie są zróżnicowane. Niżej 
są bardzo trudne, bo pokrywa jest 
mizerna i śnieg nie jest związany 
z podłożem. Wyżej oraz na trasach 
sztucznie dosnieżanych jest już do- 


brze, ale tylko tam gdzie stoki zo- 
stały wyrównane przez ratraki. 
Ośrodek Narci;lI"Ski "Pilsko" 
w Korbielowie informuje o pokry- 
wie śniegowej od 20 cm w Kamien- 
nej i Solisku, po 40 cm na Hali Mi- 
ziowej i 60 cm na Kopcu i Pilsku. 
Czynne są tu wszystkie wyciągi 
i trasy. Od szczytów do Hali Szcza- 
winy jest bardzo dobrze, niżej trze- 
ba już uważać. GON w Szczyrku 
poleca głównie trasy "sztuczne", 
gdzie leży już 40 cm ubitego śnie- 
gu. (sab) 


Informacja o warunkach narciarskich: 
. Górniczy Ośrodek Narciarski w Szczyrku - tel. (033) 178 926 
. Ośrodek Narciarski "Pilsko" w Korbielowie - tel. (033) 634068 
_ GOPR. - tel. (033) 178 536
		

/iv5521-1998-60-0003.djvu

			ZAGRANICA 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


3 


, , 
MOWIC JEDNYM GłOSEM 


Korespondencja własna z Belgii 
I Najtrudniejsze W negocjacjach z Unią Europejską może się okazać 
uzgodnienie, jeszcze w kraju, wspólnej strategii polskiego rządu. 


BRUKSELA. 31 marca pod- 
czas międzyrządowej konferencji 
państw Unii Europejskiej i kra- 
jów aspirujących do tego grona 
oficjalnie rozpoczną się negocja- 
cje akcesyjne. Dziś bardzo trud- 
no powiedzieć jak długo będą 
trwały i kiedy ostatecznie przy- 
pieczętowane zostanie członko- 
stwo Polski w UE. 
- Istnieje realna szansa by Pol- 
ska przystąpiła do Unii 1 stycz- 
nia 2003 roku - mówi Jan Trusz- 
czyński, ambasador RP przy 
Unii Europejskiej w Brukseli. - 
W tym roku powinniśmy zakon- 
czyć tzw. screening, czyli porów- 
nanie polskiego prawa i naszych 
instytucji pod kątem ich zgodno- 
ści z dorobkiem unijnym oraz 
zdefiniować obszary do negocja- 
cji. Negocjacje właściwe zajmą 
około trzech lat. Rok musimy 
przeznaczyć na zamknięcie pro- 
cesu akcesyjnego. To oczywiście 
tylko jedna z możliwych, choć 
bardzo prawdopodobna, wersja 
wydarzeń. 
Dorobek legislacyjny UE (tzw. 
acquis communautaire) obejmu- 
je blisko 20 tys. aktów praw za- 
pisanych na 80 tys. stron. Każdy 
z tych dokumentów należy do- 
kładnie przeanalizować by móc 
określić, które akty i w jakim za- 
kresie można przyjąć od razu, 
a wobec których niezbędne będą 
okresy dostosowawcze. W zgod- 
nej ocenie polskich ekspertów, 


Nasz komentarz 
. . 


żadnych problemów w osiągnię- 
ciu porozumienia z Unią nie bę- 
dzie w zakresie statystyki czy 
wspólnej polityki zagranicznej. 
Prawdziwe "schody" dotyczyć 
będą najpoważniejszych pol- 
skich problemów - rolnictwa, 
górnictwa, hutnictwa, ochrony 
środowiska, spornych kwestii 
handlowych. Już dziś wiadomo, 
że unijnych dyrektyw dotyczą- 
cych jakości wody pitnej czy 
składowania odpadów komunal- 
nych, ze względu na koszty, nie 
będzie można wprowadzić 
w Polsce przez co najmniej 5 lat. 
- W najbliższym czasie czeka 
nas ogromny wysiłek - mówi 
ambasador Truszczyński. - Stałe 
przedstawicielstwo Polski przy 
Unii Europejskie liczy zaledwie 
14 pracowników merytorycz- 
nych. Jednak trzeba pamiętać, że 
my w Brukseli będziemy jedynie 
wypełniać dyrektywy Warszawy. 
To w Polsce wypracowana być 
musi strategia negocjacji. Mam 
świadomość, że dość trudne mo- 
że być uzgodnienie tego co nale- 
ży mówić w Brukseli. Ustalenie 
wspólnego zdania to około 90 
proc. wysiłku negocjacyjnego. 
Podstawowa zasada mówi, że 
im mniej dziedzin w których nie- 
zbędne są okresy dostosowaw- 
cze, tym lepiej dla państw kan- 
dydujących do UE. Niezbędne 
jest więc ograniczenie spornych 
płaszczyzn do minimum. To jed- 


nak jest niezwykle trudne zada- 
nie dla każdego rządu. Wiadomo 
bowiem, że dostosowanie się do 
wymagań lepiej rozwiniętego go- 
spodarczo partnera nie obędzie 
się bez bólu i wyrzeczeń. Euro- 
kraci, zgodnie jednak pocieszają, 
że bez względu na to czy będzie- 
my aspirować do Unii czy też 
nie, czeka nas nieuchronna re- 
forma przemysłu ciężkiego i rol- 
nictwa. 
Do tej pory w przygotowa- 
niach do negocjacji w Polsce za- 
angażowanych było około 800 
osób. Zarówno Komitet Integra- 
cji Europejskiej jak i Minister- 
stwo Spraw Zagranicznych ko- 
rzysta ją z pomocy ekspertów 
i ośrodków naukowych. Zda- 
niem polskich dyplomatów, do 
negocjacji jesteśmy przygotowa- 
ni stosunkowo dobrze. Z szóstki 
państw zaproszonych do rozmów 
(Cypr, Czechy, Estonia, Polska, 
Słowenia i Węgry) lepsi od nas są 
tylko Węgrzy. 
Po zakończeniu screeningu 
i właściwych negocjacji, które 
odbywać się będą niemal co ty- 
dzień, każde z państw członkow- 
skich Unii będzie musiało ratyfi- 
kować traktat akcesyjny. 
W praktyce oznacza to co naj- 
mniej kolejny rok. Tylko ratyfi- 
kacja przez Belgię tego doku- 
mentu oznacza przyjęcie go 
przez siedem ciał ustawodaw- 
czych. 


DELHI. Pierwsza, cztero- 
osobowa grupa rannych pol- 
skich turystów, ofiar ponie- 
działkowej katastrofy autoka- 
ru w stanie Radżastan, trafiła 
już do kliniki East West 
w Delhi. Placówka ta jest 
ośrodkiem medycznym wyspe- 
cjalizowanym w udzielaniu 
głównie cudzoziemcom pomo- 
cy po wypadkach. 
Pacjenci mają w tej klinice 
zapewnione najlepsze możliwe 
warunki. Sale są wyłącznie 1- 
2-osobowe, podczas gdy 
w państwowym szpitalu 
w Dżajpurze, w którym zna- 
leżli się polscy turyści bezpo- 
średnio po wypadku autokaro- 
wym, musieli leżeć w wielkiej 
sali 60-łóżkowej. Nie mieli 
tam zapewnionego spokoju, 
ponieważ praktycznie w sali 
stale przebywało ok. stu osób, 
łącznie z rodzinami odwiedza- 
jącymi miejscowych chorych. 
Lekarze w Delhi muszą te- 
raz dokładnie zbadać poszko- 
dowanych, aby ustalić, czy nie 
mają oni obrażeń wewnętrz- 
nych, na które nie zwrócono 
uwagi w Dżajpurze. Dlatego 
choć większość turystów chce 
jak najszybciej wracać do kra- 
ju, bardziej poszkodowani bę- 
dą musieli poleżeć w klinice 2- 


3 tygodnie. Ranni przyjęli 
z ulgą zmianę szpitala, ponie- 
waż w Dżajpurze - jak mówią 
- nie było nawet pielęgniarek. 
Ogólnie wszyscy są w dobrym 
stanie psychicznym, choć jed- 
na osoba nie wyszła dotąd 
z szoku. 
Gdy pierwsza grupa ran- 
nych znalazła się w klinice 
East West, samolot przewiózł 
z Radżastanu do stolicy drugą 
grupę również czterech osób, 
wymagających dalszej hospi-: 
talizacji. Ich przewóz nie obył 
się bez przygód, ponieważ 
w momencie ich przylotu do 
Delhi nad miastem rozpętała 
się burza z piorunami. 
Jak poinformowała ambasa- 
da RP w Delhi. z winy indyj- 
skiej agencji turystycznej 
Hansa Travel reszta uczestni- 
ków pechowej wycieczki nie 
zdążyła na pociąg do stolicy 
i musiała spędzić ostatnią noc 
w Dżajpurze. Hansa Travel 
jest partnerem polskiego biura 
Maraton, organizatora wy- 
cieczki do Indii. 
W najbliższych dniach do 
Polski przewiezione zostaną 
zwłoki kobiety, jedynej 
śmiertelnej ofiary katastrofy 
autokarowej. (PAP) 


Jacko nad Dunajem 


Od stałego korespondenta w Austrii 
Wielkie było zdziwienie przechodniów, 
kiedy na wiedeńskim deptaku ujrzeli 
spacerującego Michaela Jacksona. 
WIEDEŃ. Słynnemu gwiaz- spodni, czarną koszulę, a w bi- 
dorowi muzyki pop towarzyszy- stro wypił kawę. Też czarną. 
li na każdym kroku trzej gOlyle, Nie nosił maski! Nie wiadomo 
ale "Jacko", jak nazywa Micha- czy dlatego, że powietrze 
ela Jacksona tutejsza prasa, po- w Wiedniu jest dobre, czy może 
jawił się w stolicy Austrii inco- dla zachowania incognito. Jacko 
gnito, bez zapowiedzi. Pobył w masce jest łatwiej rozpozna- 
półtora dnia i odleciał. Po co walny, niż bez, więc może to by- 
przybył nad Dunaj? Dokąd odle- ła maskarada. Ale i tak został 
ciał? Nie wiadomo. Mówi się, że rozpoznany i odtąd już wlókł się 
pewnie coś tutaj nagrywał, albo za nim ogon gapiów. 
będzie nagrywał, bo był gościem Autografów Jacko nie rozda- 
jednej z tutejszych wytwórni wał, gdyż goryle odpędzali chęt- 
płytowych, ale tam też nabrali nych. Za to kilkoro dzieci pogła- 
wody w usta. Tajemnica! skał po główkach, przeważnie 
Więc wiadomo tylko tyle, ile chłopczyków, ale i tego zaprze- 
widzieli ludzie w mieście. Prze- stał, kiedy kolejka do głaskania 
szedł na piechotę całą Kartner- zrobiła się za długa. A potem go- 
straBe, od Katedry aż do Opery, ryle otoczyli go wiankiem (jak 
a to jest dobre 500 metrów! spod ziemi wyrosło dalszych kil- 
W pasażu, vis a vis gmachu Ope- ku), odprowadzili do czarnej li- 
ry, kupił parę drobiazów. Podob- muzyny z czarnymi szybami, 
no czarne buty, czarny pasek do i tyle go widziano... (T.W.) 


Chinom nie w smak 


o Kosowie mówiono wczoraj w Wiedniu, Lon- 
dynie, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Sytuacja 
w tej dzielnicy Serbii nie ulega bowiem zmianie na 
lepsze, chociaż prezydent Jugosławii Slobodan 
Miloszević przyjmując zagranicznych gości napo- 
myka coraz częściej o potrzebie dialogu z miejsco- 
wymi Albańczykami. "Slobo" stawia jednak wa- 
runki. Nadal jest hardy, bo - jak twierdzą obser- 
watorzy - nie traktuje poważnie grożby blokady 
ekonomicznej. W Belgradzie wiedzą dobrze, iż 
wszelkie zakazy zostaną zlekceważone przez Gre- 
cję i Rosję. Moskwa dała niedwuznacznie do zro- 
zumienia partnerom z tzw. grupy kontaktowej, iż 
nie posunie się zbyt daleko w karceniu swego pu- 
pila. 
W innej konstelacji - na forum Rady Bezpie- 
czeństwa ONZ - gorącego obrońcę mają Serbowie 
także w Chińczykach. Przedstawiciel Pekinu 
twierdzi nadal, iż pogromy dokonywane w Koso- 
wie są sprawą wewnętrzną Jugosławii. 


Stanowisko takie da szę łatwo wytłumaczyć 
tym, co dzieje się w samych Chinach. Właśnie 
wczoraj na konferencji prasowej w Pekinie 
oświadczono, iż rząd centralny ChRL będzie zde- 
cydowanie zwalaczać "seperatystyczne spiski" 
w Tybecie, gdzie toczą "walkę klasową" elementy 
związane z Dalajlamą. 
Duchowy przywódca Tybetańczyków oskarżył 
natomiast chi1iskie władze o prowadzenie roz- 
myślnej polityki "kulturowego ludobójstwa". 
Chinom nie w smak więc gdy mówi się o czyst- 
kach etnicznych i dyskryminacji mniejszości na- 
rodowych. Pekin bardzo chętnie zamknąłby usta 
wszystkim, którzy ten problem podnoszą jednym 
argumentem - prawem do suwerennego decydo- 
wania o wewnętrznych sprawach państwa. Argu- 
mentacja ta nie przemawia jednak do przekona- 
nia tych, którzy przeciwstawienie się gwałceniu 
praw człowieka uważają za obowiązek ogólno- 
ludzki. 


WALDEMAR WASILEWSKI 


Przy negocjacyjnym stole obo- 
wiązywać musi dobra wola obu 
stron. Termin przystąpienia Pol- 
ski do UE zależy więc nie tylko 
od nas, ale także od naszych 
unijnych partnerow. Zdaniem 
Madelaine Ho££, wiceprzewodni- 
czącej Parlamentu Europejskie- 
go zreformować muszą się nie 
tylko kandydaci, ale także sama 
Unia. Bez nowego sposobu fi- 
nansowania, dzielenia funduszy 
strukturalnych, czy bez wspólnej 
waluty nawet taki gigant jak UE 
nie poradzi sobie z nowymi 
członkami. W trakcie negocjacji 
to może być jeden z naszych 
ukrytych argumentów. Do Unii 
wraz z innymi państwami może- 
my wnieść powiew świeżości 
i wymusić na zmianę zastałych 
struktur. 
GRZEGORZ OLMA 
Korespondencja powstała dzię- 
ki pomocy programu PHARE 


KIJÓW. Rząd u.krainski zno- 
wu zagroził, że nie zamknie 
elektrowni jądrowej w Czarno- 
bylu w roku 2000, jeśli Europej- 
ski Bank Odbudowy i Rozwoju 
nie przekaże odpowiednich sum 
na budowę dwóch reaktorów 
nuklearnych w elektrowniach 
Rowieńskiej i Chmielnickiej 
Władze ukraińskie oceniają, że 


Atomowy 
straszak 


budowa tych reaktorów jest nie- 
zbędna do zrekompensowania 
strat energetycznych, które spo- 
woduje zamknięcie elektrowni 
w Czarnobylu. 
Ukraina i grupa G-7 podpisa- 
ły w 1995 roku memorandum, na 
mocy którego Kijów zobowiązał 
się do zamknięcia do roku 2000 
elektrowni w Czarnobylu. Reak- 
tor nr 4 tej elektrowni eksplodo- 
wał w kwietniu 1986 roku, po- 
wodując największą katastrofę 
ekologiczną. Równocześnie kra- 
je członkowskie G-7 ZObowIąza- 
ły się udzielić Ukrainie pomocy 
finansowej w wysokości 3,1 mi- 
liarda dolarów. 
Pięć elektrowni jądrowych 
w Czarnobylu, Równem, 
Chmielnickim, Piwdeno Ukrain- 
ska i Zaporożu daje blisko 50 
procent energii elektrycznej wy- 
twarzanej na Ukrainie. (PAP) 


I 


I 


I 


Nie było sprawy Pauli JODes? 


Od stałego korespondenta w USA 
Dziennikarz, który w 1993 roku "rozdmuchał" 
skandal "Troopergate", teraz przeprasza prezydenta 
Billa Clintona i ujawnia, na czyje zamówienie to uczynił. 


I I 
I I I I 

 I 
I 
I I 
I 


NOWY JORK. David Brock, 
dziennikarz, który Jako pierw- 
szy napisał o rzekomym złym 
prowadzeniu się ówczesnego 
gubernatora Arkansas, Billa 
Clintona, przeprosił obecnego 
prezydenta za podanie nie- 
sprawdzonych wiadomości. 
Artykuł Brocka ukazał się 
w 1993 roku. Oparty był na re- 
lacjach policjantów stano- 
wych, stąd skandal nim wywo- 
łany nazwano "Troopergate". 
Niedługo potem z pozwem 
o molestowanie seksualne wy- 
stąpiła przeciwko Clintonowi 
pracownica stanowa w Little 
Rock, Paula Jones. 
Brock przyznał teraz - w li- 
ście otwartym opublikowanym 
w piśmie "Esquire" - iż otrzy- 
mał pieniądze od skrajnie 
konserwatywnej, republikań- 
skiej organizacji GOPAC (za- 
łożonej przez przewodniczące- 


/- 


.. 
\
, ";fi;> 


/" 


"" 


go Izby Reprezentantów New- 
ta Gingricha). Ofiarodawca 
skontaktował reportera z Clif- 
fem Jacksonem. długoletnim 
krytykiem Clintona. Ten z ko- 
lei umówił go na spotkania 
z mającymi rzekomo wiele do 
opowiedzenia trooperami. 
Teraz Brock powiedział: - 
Nie wiem, co się naprawdę sta- 
ło pomiędzy panem (prezyden- 
tem) i Moniką Lewinsky ani 
trochę więcej, niż wiem o całej 
sprawie "Troopergate" i Pauli 
Jones" i dodał: "Jeśli polowa- 
nie na czarownice w związku 
Z2 skandalami seksualnymi jest 
sposobem na odnoszenie poli- 
tycznych sukcesow, możemy 
zniszczyć i zniszczymy - każdą 
osobę publiczną. 
Biały Dom przyjął oświad- 
czenie z zadowoleniem. 
Wcześniej pani prezydento- 
wa Hillary Rodham Clinton 


sugerowała, iż kłopoty jej mę- 
ża a także aktywność - badają- 
cego sprawę Moniki Lewinsk) 
niezależnego prokuratora 
Kennetha Starra, są rezulta- 
tem "zmowy prawicy". 
Tymczasem, trwają przesłu- 
chania przed specjalną ławą 
przysięgłych świadków w spra- 
wie Moniki Lewmsky. Szyko- 
wany jest natomiast proces in- 
nej, rzekomo pokrzywdzonej 
przez Clintona kobiety, Pauli 
Joens. 
Prowadząca tę sprawę sędzia 
Susa n Webber Wright podtrzy- 
mała stanowisko, aby rzeko- 
mego romansu Clinton-Lewin- 
sky nie włączać do sprawy Jo- 
nes-Clinton. Postanowiła tak- 
że, iż na proces nie będą 
wpuszczeni dziennikarze, gdyż 
uprzednio nie rzetelnie relacjo- 
nowali materiał z przesłuchań. 
JAN LATtJS 


I 
;p
e:
;: 

;
.; 
o l Powrót z przygodami 
dzie przekonywać sOjuszni- 1 
ków, aby zaprosili ją do swe- 
go grona na następnym I 
szczycie wiosną 1999 roku - 
oświadczył szef dyplomacji 
słoweńskiej Boris Frlec po 
I spotkaniu z Radą NATO 
w Brukseli. 
'OKOŁO 40 PALESTYŃCZY- 
KOW zostało rannych pod- 
czas rozruchów w Cisjordanii, 
które towarzyszyły pogrzebo- 
wi trzech robotników zabitych 
dzień wcześniej przez izrael. 
skich żołnierzy. W proteście 
przeciwko zabiciu trzech Pa- 
lestyńczyków i w atmosferze 
rozczarowania zastojem pro- 
cesu pokojowego w wielu I 
miastach wybuchły gwałtow- 
ne demonstracje, stłumione 
I przez izraelskie wojsko. I 
PREZYDENT Valdas Adamkus 
podpisał nominację Gedym
- 
nasa Vagnoriusa na stanowI- 
sko premiera. Poprzedniego 
dnia kandydaturę tą zatwier- 
dził Sejm. Adamkus zapropo- 
nował, aby zmniejszyć liczbę 
I ministerstw, a także ograni- 
czyć wydatki na administrację 
centralną. 
W STOLICY ANGOLI, Luan- 
dzie, ogłoszono formalną le- 
galizację dawnego opozycyj- 
nego ruchu zbrojnego UNITA 
jako głównej partii opozycyj- 
nej. Legalizacja UNITA, oce- 
niana jako decydujący krok I 
do pokojowej normalizacji 
w Angoli, była możliwa dzięki 
zapowiedzianej przez tę for- I 
mację ostatecznej demobili- I 
zacji jej zbrojnych oddziałów. I 
SĄD W OLDENBURGU (Dolna 
Saksonia) skazał szefa pol-I 
skiego gangu przemytników 
samochodów na siedem lat 
i sześć miesięcy więzienia. I 
34-letni mieszkaniec Gdańska 
zorganizował w okresie od 
1995 do 1997 roku kradzież 
i przemyt z Niemiec 29 aut 
wysokiej klasy. 
W CIĄGU KILKU GODZIN 
w Moskwie spadła miesięcz- 
na norma śniegu. Taką sytu- 
ację wywołał antycyklon, który 
I obejmuje prawie całą Europę. 
I STRAŻACY na dwóch głównych 
lotniskach Paryża kontynu- 
owali rozpoczęty we wtorek I 
I strajk, który spowodował od- 
wołanie lub opóżnienia setek 
rejsów na liniach krajowych 
i europejskich. Strażacy straj- 
kują z powodu płac i wprowa- 
dzenia nowych przepisów 
bezpieczeństwa na lotni- 
skach.  


. 
 


i>. 


- 


"._". 
-. 
......"'
 


'" .",",
 
6'
 


>' 

 


" 


Tradycyjne Lokaty Terminowe... 


...to wprawdzie obietnica atrakcyjnego oprocentowania, ale zarazem uwięzienie środków na koncie. 


Można tylko czekać, a gdy nagle potrzebujesz pieniędzy - tracisz. Czas, nerwy i odsetki. Terminowy Program 
Oszczędnościowy łączy zalety lokaty terminowej i rachunku osobistego. Oprocentowanie sięga 19,82%*, 
a pieniądze można podjąć w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Teraz, kiedy oszczędzasz, 
to oszczędzasz, a kiedy potrzebujesz pieniędzy, to je masz. Ponadto, wszystkich operacji wpłat, 
wypłat i przelewów możesz dokonywać bez wizyt w banku. Jak to możliwe? Bo to Bank Śląski. 
Bank, który rozumie potrzeby swoich Klientów. 


- ;:- 


.-"".,:17.:; .. 


-:\- 


:> 


"'......;.<- 


..ł. 


.... ,::' '" . 


Terminowy Program Oszczędnościowy 


*Efektywne oprocentowanie, 
uwzględniające dopisywanie 
odsetek co trzy miesiące 
(dla rocznego rachunku TPO) 


., 
Bank Sląski
		

/iv5521-1998-60-0004.djvu

			4 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


SYTUACJE 


YFR 


ł 


? 
. 


AER 


I Konkurencyjne stacje telewizyjne zamierzają uruchomić wkrótce w Polsce 
dwie telewizje cyfrowe. Będzie to ewenement na rynku mediów w skali światowej. 


Bomba wybuchła kilka mie- 
sięcy temu, gdy amerykańska 
firma @Entertainment ogłosiła, 
że w kwietniu rozpocznie nada- 
wanie należąca do niej Wizja 
TV - "pierwsza w Polsce telewi- 
zja cyfrowa --, jak ją nazywano. 
Wkrótce o podobnych planach 
poinformował francuski kodo- 
wany Canal+. Znawcy mediów 
oceniają, że oznacza to począ- 
tek cyfrowej ery w naszym kra- 
ju. 


nych opłat, dwukrotnie tańszy 
będzie dekoder. 


Wizja ma wizję 
Lekcję z klęski Kircha wzięła 
też @Entertainment. - DF1 wcho- 
dziła na zapchany rynek, gdzie 
był ogromny wybór programów 
niemieckojęzycznych, sama nie 
zaproponowała nic konkurencyj- 
nego. Nie ponosiła kosztów zaku- 
pu dekodera i suma tysiąca ma- 
rek odstraszała widzów. Nie 
współpracowała z żadnym opera- 
torem kablowym i nie zainwesto- 
wała w sieć sprzedaży detalicznej 
- wylicza nam błędy Niemca 
Ross Newens, dyrektor marke- 
tingu i sprzedaży @Entertain- 
ment. 
Skoro nie udało się Niemcom, 
dlaczego w Polsce ma być ina- 
czej? - Mamy lepszą strategię. 
Zaproponujemy pakiet 15 róż- 
nych programów, nie obciążymy 
odbiorców kosztami dekodera, 
ustalimy niski abonament. Poza 
tym mamy własną sieć dystrybu- 
cji - jesteśmy właścicielami Pol- 
skiej Telewizji Kablowej i dzięki 
temu na wejściu będziemy mieć 
ponad 700 tys. abonentów - do- 
daje Newens. 
Wizja TV ma stać się telewizją 
masową, dlatego planuje przede 
wszystkim dotrzeć do mieszka n- 
ców małych miast i wsi - chce 
zdobyć 500 tys. odbiorców indy- 
widualnych poprzez satelitę. 
Wejście w dużych miastach gwa- 
rantuje sieć PTK. W sumie dało- 
by to jej 1,2 mln. abonentów, czy- 
li 10 proc. polskiego rynku tele- 
wizyjnego. To ambitny plan, ale 
czy się powiedzie zależeć będzie 
również od konkurencji. 


Cyfrowa Europa 
Ogromne inwestycje w telewi- 
zję cyfrową w Polsce dziwią tro- 
chę fachowców, zwłaszcza dlate- 
go, że na razie żadna telewizja 
cyfrowa na świecie nie odniosła 
spektakularnych sukcesów. Ale 
za to poniosła spektakularną klę- 
skę - przykładem jest niemiecka 
telewizja DF1 Leo Kircha. Ba- 
warski potentat telewizyjny 
chciał zdobyć do końca 1996 ro- 
ku 250 tys. abonentów, ale zachę- 
cił zaledwie 20 tys. We wrześniu 
ubiegłego roku zrezygnował 
z nadawania cyfrowych 26 kana- 
łów tematycznych. 
Inaczej sprawy mają się we 
Francji. Pionierem telewizji cy- 
frowej jest tu Canal+, który zdo- 
był ponad 200 tys. abonentów. 
Również Anglicy przygotowują 
się do cyfrowej ekspansji. Wio- 
sną uruchomienie telewizji cy- 
frowej planuje firma BSkyB 
(British Sky Broadcasting Ru- 
perta Murdocha, światowego po- 
tentata na rynku prasowym i te- 
lewizyjnym), która chce dostar- 
czać 200 nowych kanałów. Już 
zamówiła milion dekoderów do 
odbioru stacji. Ponadto, po klę- 
sce Leo Kircha, w Niemczech do 
uruchomienia telewizji cyfrowej Poleje się krew 
przymierza się publiczna ARD. Uruchomienie we wrzesniu 
Za korzystanie ze swych progra- swojej telewizji cyfrowej planuje 
mów, inaczej niż w przypadku bowiem Canal +, który ma ofero- 
DFI, nie będzie pobierać żad- . wać 8-11 programów. Jeszcze pół 


Czy się spieszyć do małżeństwa? 


nie znający języków obcych, nie 
mogli w pełni korzystać z zagra- 
nicznych kanałów. 
Dodaje jednak, że nie dziwią 
go plany cyfrowych nadawców. 
To tendencja światowa i wkrótce 
cyfrowa telewizja będzie dostęp- 
na nie tylko drogą satelitarną, ale 
i naziemną. co uprości jej odbiór 
i obniży koszty. - Już za dwa la- 
ta ruszy naziemna telewizja cy- 


znacznie zamożniejszych ryn- 
kach: francuskim, hiszpańskim 
i włoskim. 


roku temu Lew Rywin, prezes 
stacji, uważał, że Wizja TV jest 
przedwczesnym i nierozsądnym 
posunięciem, które może się 
skończyć klęską. Tymczasem 
w lutym na specjalnie zwołanej 
konferencji opowiadał o cyfro- 
wych planach swojej stacji i po- 
kazał dekoder służący do odbio- 
ru jej programów. - Będzie tro- 
chę tańszy niż u konkurencji - 
zapowiedział, nie podał jednak 
jego ceny_ Dekodery Wizji TV 
mają kosztować 135 dolarów. 
Jeśli obie stacje będą konkuro- 
wać na naszym rynku, będzie to 
rzadka sytuacja w skali świato- 
wej. - Poleje się dużo krwi i pie- 
niędzy, bo w Polsce jest miejsce 
tylko dla jednego operator(l tele- 
wizji cyfrowej - ocenia Newens. 
Kto wygra? - Nie wiem. My się 
nie wycofamy. Mamy gotowe 
programy, sprzęt, wynajęte sate- 
lity i ustaloną datę startu - 18 
kwietnia_ Będziemy pierwsi i to 
nasza przewaga. 
Fachowcy uważają, że rynek 
może wymusić współpracę cyfro- 
wych rywali. Mówi się, że może 
to być fuzja kapitałowa, sprzedaż 
lub wchłoruęcie przez silniejsze- 
go. - Wszystko jest możliwe - 
mówił na konferencji prasowej 
Rywin. 
Czy Polak to kupi? 
Specjaliści nie wierzą, by pol- 
ski rynek był w stanie szybko 
wchłonąć 500 tys. zestawow do 
odbioru satelitarnego Wizji TV, 
nawet po cenie promocyjnej. 
Z kolei animatorzy stacji liczą na 
wyjątkowo duże, jak na Europę, 
zamiłowanie Polakow do siedze- 
nia przed telewizorem. Prezes 
Canal + zapowiedzi o zdobyciu 
tak wielu abonentów indywidu- 
alnych przez konkurenta uważa 
za nierealistyczne, zwłaszcza je- 
śli wezmie się pod uwagę cyfrowe 
doświadczenia jego stacji na 


W XXI wiek 
Dyrektor Departamentu Tech- 
niki Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji Romuald Kieniewicz: 
- Prywatnie mam duże wątpli- 
wości, co wyniknie z tych projek- 
tów. Nie wyobrażam sobie, jak 


ZALETY TELEWIZJI CYFROWEJ 


Technologia cyfrowa daje lepszą jakość obrazu i cafkowicie elimi- 
nuje zakłócenia w transmisji. Różnicę jakości obrazu cyfrowego 
I i tradycyjnego porównuje się do różnicy, jaka występuje między mu- 
I zyką odtwarzaną z płyty kompaktowej i winylowej. Ponadto sygnał 
I cyfrowy poddany odpowiedniej kompresji zajmuje nawet dziesięć 
I razy mniej przetrzeni w eterze (dotychczas jeden program wypeł- 
niał jeden kanaf). DZięki temu jeden satelita będzie mógf obsfugi- 
l wać więcej kanafów. Technologia cyfrowa pozwala na jednoczesne 
przesyfanie informacji z różnych źródeł, takich jak telefon, radio, gry 
wideo czy programy komputerowe: oglądając seriał będzie można 
I jednocześnie ściągnąć satelitarnym fączem dane z elektronicznych 
banków informacji czy oprogramowanie do domowego komputera. 


WADY TELEWIZJI CYFROWEJ 
Główną wadą jest dość duży koszt jej odbioru. Potrzebny jest bo- I 
wiem do tego specjalny dekoder (tzw. set-top box), gdyż większość 
telewizorów dostosowana jest do sygnału analogowego. Jego cena 
nie jest mała - abonent będzie musiaf wydać od kilkuset do tysią- 
ca dolarów. Poza tym jako nowum na rynku telewizji, wymaga 
znacznych nakładów inwestorów - tego typu przedsięwzięcia chfo- 
ną milardy dołarów rocznie, a koszty zwracają się co najmniej po 5 
latach. Istnieje więc obawa, że zanim widzowie zaakceptują telewi- 
zję cyfrową, stacja splajtuje. 
I 


można jeszcze więcej_ czasu spę- 
dzać przed telewizorem, by oglą- 
dać kolejne kanały. Poza tym, na 
zachodnich, znacznie bogatszych, 
rynkach telewizja cyfrowa nie 
zrobiła kariery. U nas wszystko 
jest możliwe, jesteśmy biednym 
narodem, ale kupujemy wciąż 
nowe samochody. Polaków mogą 
skusić niskie ceny, jakie propo- 
nują nadawcy i ciekawa oferta 
z programami tłumaczonymi na 
polski, bo do tej pory, jako naród 


Pożegnanie ze smyczą 


I Dwudziestopięcioletnia kobieta, która na Zachodzie uważa się za osobę, która ma jeszcze czas 
na założenie rodziny, u nas czuje się jak stara panna, której nikt nie chciał. 


Rodzina nieodmiennie stanowi dla 
nas najwyższą wartość - tak wynika 
z wszelkich badań opinii publicznej. 
Starsza pani, młoda kobieta, rozchwy- 
tywany biznesmen czy egzaltowany 
nastolatek - każdy marzy o szczęśli- 
wej rodzinie. Nawet zdeklarowani 
pracoholicy, którzy bez biura czy fa- 
bryki nie wyobrażają sobie dnia, doce- 
niają, choć na dalszym planie, rozko- 
sze domowego ogniska. W naszych 
pragnieniach spokojnego, dostatniego 
życia wśród bliskich, kochanych i ko- 
chających osób nie ma nic złego. Nie- 
stety, czasem pragniemy tego tak bar- 
dzo, że jesteśmy gotowi zapłacić nie- 
mal każdą cenę, by wreszcie założyć 
ślubną suknię czy poprowadzić uko- 
chaną do ołtarza. Powszechnym mode- 
lem jest przechodzenie prosto z ro- 
dzinnego gniazda do wspólnego życia 
z drugim człowiekiem. Dwudziesto- 
pięcioletnia kobieta, która na Zacho- 
dzie uważa się za osobę, która ma 
jeszcze czas na założenie rodziny, 
u nas czuje się jak stara panna, której 
nikt nie chciał. Im bardziej nieszczę- 
śliwa była rodzina, w której żyliśmy 
dotąd, tym szybciej chcemy z niej 
wyjśc i założyć własną, w której bę- 


dzie inaczej. Zapominamy, że po- 
śpiech jest wskazany, jak mówią, wy- 
łącznie przy łapaniu pcheł, a podejmo- 
wanie życiowych decyzji wymaga na- 
mysłu. 
Doskonałą okazją do takiego zasta- 
nowienia się nad sobą, zdecydowania, 
czego się naprawdę w życiu chce, jest 
samodzielne życie na własną rękę. 
Coś, co jest oczywiste na Zachodzie, 
u nas wciąż jest rzadko spotykane - 
młody człowiek wyprowadza się od 
rodziców i żyje na własny rachunek. 
Wtedy może spokojnie zastanowić się, 
kim tak naprawdę jest, co jest dla nie- 
go ważne, a co takim się tylko wyda- 
wało w rodzinnym domu. Jak. mówi 
znany psychoterapeuta, Wojciech 
Eichelberger, powinniśmy chociaż 
spróbować sami siebie zrozumieć. Do- 
strzec to, co jest dla nas istotne, zada- 
wać sobie pytania - czego chcę? do 
czego dążę? czego potrzebuję? dlacze- 
go żyję tak, jak żyję i czy ten sposób 
życia wyraża mnie, czy też jest kalką 
przekonań, wyniesionych z rodzinnego 
domu? Bardzo ważne jest spostrzeże- 
nie, że właściwie chciałoby się robić 
coś zupełnie innego niż się robi. Dla- 
czego nie spróbować? Gdy jest się sa- 


memu, łatwiej podejmować takie de- 
cyzje. Człowiek, który ma rodzinę, 
dzieci, pracę, nie może z dni;ł na dzień 
- jeśli jest odpowiedzialny - rzucić 
wszystkiego i pojechać do Meksyku 
czy w Bieszczady. Okres samodzielne- 
go życia daje szansę na zbliżenie się do 
nas samych. Możemy poświęcić sobie 
więcej czasu, zrozumieć, jacy jeste- 
śmy. Ta wiedza będzie procentować, 
gdy już zdecydujemy się na życie we 
dwoje. Będziemy bowiem wiedzieli nie 
tylko, jak nie powinien wyglądać nasz 
dom i czego w nim nie chcemy, ale i - 
jakie są nasze pragnienia, zwyczaje, 
z czego w imię wspólnego dobra może- 
my rezygnować, a z czego nie i za nic, 
bo będzie to rezygnacja z siebie. 
Rok czy nawet kilka lat, spędzonych 
bez rodziców i bez współmałżonka, 
jest też okazją do rozwijania i nawią- 
zywania przyjażni, przypatrywania się 
różnym ludziom i różnym rodzinom. 
U nas wciąż wyprowadzenie się doro- 
słej przecież osoby z domu wydaje się 
czymś dziwnym, jeśli nie wiąże się 
z założeniem rodziny. Tymczasem jest 
to zachowanie ze wszech miar pożąda- 
ne, choć niełatwo się na nie .zdobyć, 
również ze względów materialnych. 


Lis 


Magia, terapia, koszmar 
W związku z artykułem Tomasza Szymborskiego pt. "Magia, 
terapia, koszmar", który ukazał się w "Trybunie Śląskiej" 
w dniu 20 lutego br.. dotyczącym rozwoju i rozprzestrzeniania 
się sekt w Polsce, kierownictwo Krajowe Lectorium Rosicru- 
cianum wyjasnia: 
. Lectorium Rosicrucianum nie jest sektą i nie ma absolut- 
nie nic wspólnego z Kościołem Scjentologicznym; 
. zdanie z ww. artykułu: "Podobne do scjentologów metody 
działania ma rownież Zakon Różanego Krzyża - okultystyczna 
grupa założona przez Holendra Jana van Rijckenborga" (błęd- 
nie podane nazwisko założyciela) zupełnie nie odpowiada 
prawdzie; 
. Lectorium Rosicrucianum nie jest grupą okultystyczną; 
. zgodnie z zarejestrowanym Statutem, celem Lectorium Ro- 
sicrucianum jest urzeczywistnienie Chrześcijaństwa w życiu co- 
dziennym. Podstawą jest Biblia, a także inne pisma chrześci- 
jańskie i gnostyczne, obecne w historii świata i będące świadec- 
twem Nauki Powszechnej. Lectorium Rosicrucianum dąży do 
realizacji tego celu między innymi przez urzeczywistnianie i po- 
głębwnie chrześcijańskiej, ewangelicznej postawy życiowej. 
Szkoła oddziaływuje objaśniająco, zapobiegawczo i regenerują
 
co w odniesieniu do nadużywania alkoholu, nikotyny i narko- 
tykow i przez to sluży powszechnemu zdrowiu ciała i duszy; 
Z upoważnienia kierownictwa Krajowego 
Lectorium Rosicrucianum 
Zygmunt Kroker 
Śmiertelny cyjanowodór 


W związku z artykułe",: "Smiertelny cyjanowodór", który 
ukazał się w ,. Trybunie Sląskiej" nr 50 (17 747) z 28.02. 
1.03.1998 r. informuję, że nie jest prawdą, abym w dniu 
27.01.1998 r. udzielał wywiadu w sprawie przyczyn wypadku 
w KWK Niwka-Modrzejów, w którym straciło życie pięciu gór- 
nikow. Redaktor Renata Cius rozmawiała z lekarzem Oddzia- 
łu Intensywnej Terapii Toksykologicznej lek. med. Tomaszem 
Kłopotowskim, jednakże ani on, ani też żaden z innych lekarzy 
Kliniki Chorób Zawodowych nie wysunął koncepcji zatrucia 
cyjanowodorem. 
Możliwosć taką wykluczono na podstawie badań przeprowa- 
dzonych z krwi i moczu hospitalizowanych w Klinice górników 
już w pierwszej dobie po wypadku. 
Dr med Jan S. Kłopotowski 
kierownik Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Ordynator 
Oddziału Toksykologicznego Kliniki Chorób Zawodowych Insty- 
tutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. 


Salon 


frawa w Polsce - ma byc ok. 30 
kanalów - zapowiadają członko- 
wie Polskiej Platformy Cyfrowej 
DVB, którą w ub. r. podpisali 
najwięksi nadawcy i instytucje 
związane z mediami. - Cyfrowy 
przekaz to przyszłość telewizji. 
Dzięki niemu powstanie tzw. te- 
lewizja interaktywna i w XXI 
wieku będzie powszechnie obo- 
wiązującym standardem - proro- 
kują. 
AGNIESZKA KOWALSKA 


Świadomy wybór 
owinien decydo- 
wac o tym, co i kiedy robimy, a nie 
presja otoczenia. Są oczywiście pewne 
rytuały, tradycje, stereotypy działa- 
nia. Ale czy trzeba się ich trzymać? 
Ktoś powiedział, że najbardziej lubi- 
my, by nasze przekonania się potwier- 
dzały, Może zatem warto zacząć od 
zmiany przynajmniej niektórych prze- 
konań, takich, które utrudniają życie? 
Ot, choćby zrezygnować z wiary, że 
kobieta musi harować, że trzeba być 
koniecznie z kimś, by być coś wartą, 
że małżeństwo, nawet złe, należy 
utrzymać dla dobra dzieci, a wyjścia 
z kieratu: dom - praca - dom nie ma 
i być nie może. 
Młody człowiek spod kurateli rodzi- 
ców przechodzi niejako w ręce partne- 
ra. Hanna Bakuła nazwała to w jed- 
nym z felietonów "przekazywaniem 
smyczy". Może jednak nadszedł czas, 
by się ze smyczą pożegnać, posmako- 
wać samodzielności? Rodzicom trudno 
się pogodzić z takim wyborem. Uwa- 
żają, że lepsze, zwłaszcza dla dziew- 
. czyny, jest zamążpójście niż samotne 
(przez jakiś czas) poznawanie siebie. 
"Bo potem zostaniesz sama! " - potra- 
fią straszyć, by skłonić córkę do "roz- 
sądnego" zachowania. "Samotnie 
mieszkać? A co o mnie ludzie powie- 
dzą?!? " - to także częsty straszak, 
używany przez rodziców, którzy nie 
chcą wypuścić smyczy z ręki. A prze- 
cież warto posmakować wolności 
i swobody. Drugi człowiek jest zawsze 
jakims ograniczeniem. Rzecz w tym, 
by te ograniczenie przyjmować z rado- 
ścią, by było ono wynikiem naszych 
postanowień, a nie - rezultatem prze- 
kazania smyczy. (PAl) 
STELLA SA WAJNER 


Dzieci, które weszły w kon- 
flikt z prawem, dzieli się na te 
wykazujące przejawy tak zwa- 
nej czystej demoralizacji i te, 
które popełniają czyny karal- 
ne. Do pierwszej grupy należą 
dzieci, które wagarują, ucie- 
kają z domu, piją alkohol, za- 
żywają narkotyki, czy też 
uprawiają nierząd. Drugą gru- 
pę stanowią małolaty popeł- 
niające takie same czyny jak 
dorośli, tylko w ich przypadku 
nie mówi się o przestępstwie, 
lecz o czynie karalnym. Ich 
liczba od paru lat stale wzra- 
sta. Jeszcze w roku 1990 zano- 
towano ich 2967, w ubiegłym 
roku natomiast aż 5398. Staty- 
styki odnotowują również 


gicznych. Dopuszczają się ich 
także te z rodzin tak zwanych 
porządnych. Ich rodzice mają 
dużo pieniędzy, ale mało czasu 
dla swych pociech. Gdy dziec- 
ko przychodzi do nich z pro- 
blemem, wolą dać mu pienią- 
dze niż wysłuchać. - Wtedy 
dzieciak robi coś złego, a jego 
czyn jest wolaniem o pomoc, 
próbą zwrócenia na siebie 
uwagi. Jeżeli rodzice to zrozu- 
mieją, można je uratować. Je- 
żeli nie, to popełnia przestęp- 
stwo za przestępstwem - tłu- 
maczy Barbara Bocheńska. 
Kto winien? 
Według sędzi Bocheńskiej za 
wzrost przestępczości wśród 


z chwilą, gdy dziecko ma tra- 
fić do zakładu wychowawcze- 
go. Takich zakładów jest bo- 
wiem bardzo mało i wciąż bra- 
kuje miejsc. Na umieszczenie 
w nim czeka aktualnie 189 
dzieci, a w placówce opiekuń- 
czo-wychowawczej 36. Zanim 
znajdzie się miejsce, dzieciak 
przebywa w swoim środowi- 
sku, nierzadko patologicznym, 
co powoduje dalszą jego de- 
moralizację i szybko popełnia 
kolejne przestępstwo. 
Równie ważnym problemem 
jest niewystarczająca liczba 
rodzinnych ośrodków diagno- 
styczno-konsul tacyjnych, 
w których bada się zarówno 
dzieci, jak i ich rodziny, dzięki 


Młodzi, 
a już po przejściach 


Od kilku lat statystyki notują systematyczny i bardzo 
niepokojący wzrost przestępczości wśród nieletnich. 
wzrost liczby przestępstw gru- 
powych. a także tych dokony- 
wanych pod wpływem alkoho- 
lu. 
W ubiegłym roku najwięcej 
było przestępstw wymierzo- 
nych przeciwko mieniu, życiu 
i zdrowiu oraz bezpieczeństwu 
publicznemu. Młodzi ludzie 
dopuszczali się więc przeróż- 
nych kradzieży, rozbojów, 
wielu z nich bez żadnych 
uprawnień jeżdziło motocy- 
klami, czy samochodami. Bar- 
dzo dużo pojawiło się też 
drobnych kradzieży. - Fakt, że 
dziecko kradnie bułkę albo se- 
rek, świadczy o tym, że jest 
głodne. Wszczynamy wtedy 
sprawę opiekuńczą w stosun- 
ku do rodziców i sprawdzamy, 
czy prawidłowo wykonują oni 
swoje obowiązki w stosunku 
do dziecka. Jeżeli natomiast 
dziecko kradnie gumę do żu- 
cia, lub czekoladę, to jest to 
już zupełnie inna rzecz - mówi 
Barbara Bocheńska, wizytator 
Sądu Wojewódzkiego do 
spraw rodzinnych i nieletnich. 


Zabijają za lody 
Niestety liczby obserwuje 
się także wzrost najgrożniej- 
szych przestępstw popełnia- 
nych przez dzieci, czyli gwał- 
tów ze szczególnym okrucień- 
stwem i zabójstw. Jeszcze zu- 
pełnie niedawno w ciągu 
trzech lat odnotowywano jed- 
no zabójstwo, teraz w ciągu 
roku zdarza się ich kilka. 
Ofiarą często jest babcia, któ- 
ra na przykład nie chciała dać 
wnuczkowi i jego kolegom na 
lody. 
Przyczyn wzrostu przestęp- 
czości wśród dzieci jest wiele. 
Jednej z nich specjaliści upa- 
trują w tym, co pokazuje tele- 
wizja. Dziecko ogląda okrutne 
sceny, zabójstwa, ofiary woj- 
ny, dzieci umierające z głodu 
i w jego głowie rodzi się prze- 
konanie, że przemoc wobec 
drugiego człowieka wcale nie 
jest czymś szczególnym, uod- 
parnia się na nią. 
Satman przecież latał 
Jest też wielu małolatów, 
którzy wierzą w to, co im się 
pokazuje. Maluch, który wy- 
skoczył z wieżowca, myślał, że 
potrafi latać tak jak Batman. 
Inny, który jednym mocnym 
uderzeniem zabił babcię, pła- 
cze, że nie chciał tego zrobić, 
tylko myślał, że ona zaraz się 
podniesie, tak jak na filmie. 
W błędzie są ci, którzy myślą, 
że przestępstwa popełniają 
tylko dzieci z rodzin patolo- 


1l/lrP"'i;, 


nieletnich i za to, że dzieci po- 
pełniają czyny karalne po kil- 
ka razy, nie można winić wy- 
miaru sprawiedliwości. 
W tych sprawach orzeka się 
bowiem bardzo szybko, 
sprawnie, a kary są surowe. 
Małolat, który nie skończył 
jeszcze 13 lat, trafia - do za- 
kładu wychowawczego. Jego 
starszy kolega do domu po- 
prawczego, gdzie bez względu 
na to jakie przestępstwo po- 
pełnił, będzie musiał pozostać 
do ukończenia 21 roku życia. 
W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zachowuje się bardzo do- 
brze, może uzyskać warunko- 
we przedterminowe zwolnie- 
nie. - Zdarza się, że właśnie 
wtedy, lub przebywając na 
przepustce popełni on prze- 
stępstwo. Jeżeli w międzycza- 
sie skończył siedemnaście lat, 
zostaje skierowany do zakładu 
karnego. Mimo, że może odbyć 
karę w zakładzie poprawczym, 
woli pójść do kamego. To 
świadczy o tym, jak surową 
karą jest poprawczak. Oczy- 
wiście po odbyciu kary w za- 
kładzie kamym musi wrócić 
do poprawczego - tłumaczy 
Barbara Bocheńska. 


Czekają na karę 
Problem. z którym dzisiaj 
boryka się wymiar sprawiedli- 
wości, pojawia się jednak już 


\IV 


kuchni 


I Tegoroczne statuetki "Misja Zdrowia" rozdane. Już po raz drugi, za promowanie zdrowego trybu życia, 
nagrodzony został dziennikarz, polityk i naukowiec. 


- Nikt tak nie promuje zdrowia 
w mediach jak Kasia Dowbor 
mówił Krzysztof Ibisz, zeszło- 
roczny laureat, wręczając statu- 
etkę nagrodzonej dziennikarce. 
Nagrodzonym naukowcem jest 
pro£. dr Wiktor Szostak, pracow- 
nik Instytutu Żywności i ŻYWIe- 
nia, pomysłodawca akcji "Profi- 
laktyka cholesterolowa". Za po- 
lityka promującego zdrowe życie 
kapituła uznała wiceprezydenta 
Warszawy Leszka Mizielskiego, 
orędownika akcji .,Rzuć palenie 
razem z nami" oraz "Pięć razy 
dziennie warzywa i owoce". 
Firma Zepter, organizator gali 
"Misja Zdrowia", przekazała 
także komplet naczyń db zbioro- 
wego żywienia Fundacji Polsat, 
za której pośrednictwem trafi on 
do szpitala nr 1 w Kędzierzynie 
Kożlu. 
Uroczysty bankiet w stylu re- 
tro uświetniła wystawa fotografii 
Janiny Nasierowskiej "Niedaleko 
jabłko od jabłoni". Na stylizowa- 
nych zdjęciach w kolorze sepii 
można było zobaczyć znane oso- 
bistości polskiej kultury, polityki 
i biznesu w strojach i pozach z lat 
20. Panie wystąpiły z córkami, 
a panowie w towarzystwie sy- 
nów. 
- A czy nie mozna by na przy- 
kład z synową - zastanawiała się 
głośno Katarzyna Dowbor, którą 
los obdarzył synem. Za to Kry- 
stynę J andę można było zobaczyć 
w podwójnej roli - na jednym 
zdjęciu wystąpiła z córką, a na 


"- 


<
o. o 
o 
 
, 


'. 


.;"'\-:" 


.0- 
.- 
.. 


0-C 


Ił 


,o
oo 
. --= -
 


" 


,
-, 


l
. 


.
 


" 


.'. 


......, 
,. . 
;\. 


'0 , 


0/ 


, 


,. 


1::"  
\ 


t 


t' 


f' 


'4' 


.\ 


ł 


f 


< . 


'1 


.... 


Uroczysty bankiet odbyl się w stylu retro. 


; .ł 


.
 .'.-:">- 


?
.rv >!i.. : 
..... 
, 


0:
;2,./ 
/-.:.
 
,'o 


'\ 


-: .
: 
ł 


'f ;;;j;;;;i
c 


r-... 


.... 


'0;/'1.0 
, 
"-: 


..': > 
I l". ' 


Ił 
 


,. 


, f 


..,>


:.. 


: 

. 


"> 
*, 


f  


;# }
 
ł 

!j m :.1 '
 1 . /'
 
IJ J t '. Ił, 
.t . {
. 
\
 '
 ".", . 
- \ .'
 
. x' 
.' o ' o "'; I::" 
\;
.. 'v'"!) 
00 ',,
,' o 
 


'04 
 


'.....
 


oo..iI'!<° 


oo.
 


--/> 'f. 

\:.;. lit 
:,.; 'I 
ł 'oo 
'0"'",\ 


.. 


.. 


Fot. PAP/CAF 


r  


Rys. Henryk Sawka 


czemu sądy wiedzą jakie naj- 
lepiej zastosować środki 
w konkretnym przypadku. Ta- 
kie ośrodki powinny znajdo- 
wać się przy każdym sądzie 
rodzinnym, a tymczasem są- 
dów jest 25, a ośrodków jedy- 
nie 5. To sprawia, że na dia- 
gnozę czasem trzeba czekać 
nawet pół roku. Brakuje także 
kuratorskich ośrodków pracy 
z młodzieżą, w których 
umieszcza się nieletnich ocze- 
kujących na miejsce w zakła- 
dzie wychowawczym. Trzy, 
cztery lata temu było ich 40, 
teraz są zaledwie 22. 
Ślusarz kuratorem 
Mało kto wie, że kuratorami 
społecznymi często są emery- 
towani górnicy, czy ślusarze, 
którzy w ten sposób dorabiają 
sobie do emerytury. To także 
stanowi poważny problem, po- 
nieważ nie mają oni odpo- 
wiedniego przygotowania. - 
W całej Polsce przeprowadza- 
na jest reforma kurateli sądo- 
wej, która ma polegać na tym, 
że kuratorami będą osoby 
z przygotowaniem pedagogicz- 
nym, psychologicznym, tera- 
peutycznym. Ponieważ jeste- 
śmy największym okręgiem 
w kraju i ze względu na brak 
środków jesteśmy w tej refor- 
mie przewidziani na koniec. 
DOBROSŁAWA LUDWICZEK 


innym jako córka. Wszyscy go- 
ście wyglądali na zauroczonych 
fotografiami. Z wypiekami na 
twarzach szukali na zdjęciach 
siebie i swoich przyjaciół. 
- 0, popatrz ciocia Marysia - 
mówiła do córki Barbara Wiriiar- 
ska. 
- No, moja droga, tutaj dopiero 
widać, jakie jesteście podobne - 
usłyszała Ewa Wiśniewska 
o swym zdjęciu z córką Grażyną. 
Przy tej samej fotce przystanęły 
jakieś dziewczyny: - ° rany, a ja 
myślałam, że Ewa to córka. 
- To właśnie ja i mój syn - Mi- 
chał Ogórek nie ukrywał dumy. 
Danuta Godzisz, charaktery- 
zatorka, przyznała, że jeśli wy- 
stawa ma charakter dokumentu 
to raczej w odniesieniu do epoki 
lat 20. niż do uwiecznionych po- 
staci: - Wszyscy chętnie wracali 
do tamtych lat. Byli zaskoczeni, 
ale chętnie się przebierali. Widać 
było wielkie starania, zwłaszcza 
mam, o to by ich pociechy dobrze 
wypadły . 
Za to charakteryzatorka i au- 
torka zdjęć zadbały o bajkowy 
nastrój, w którym wszyscy wypa- 
dli świetnie. Kto nie wierzy, bę- 
:", dzie mógł sam sprawdzić. Janina 
Nasierowska zapowiedziała, że 
zdjęcia "Niedaleko jabłko od ja- 
błoni" będą niebawem wysta- 
wiane w Katowicach. Na razie 
można je oglądać w salonie firmy 
Zepter przy warszawskim No- 
wym Świecie. 
BARTŁOMIEJ FILIPEK 


:
 .T
		

/iv5521-1998-60-0005.djvu

			BYTO- CHD" ÓW - CZECHOWICE-DZIEDZICE - GLIWICĘ - KA TO WICE - MIKOŁÓW - MYSŁOWICE - PI EKARY ŚLĄSKIE - PSZCZYNA 
- RUDA:ŚLJłSKA - SIEIłliIANOWICE
 SWI . . HI:..OWICE. TARNOWSKIE GÓRY - TYCHY · ZABRZE . 
40-098 Katowice 
ul. Młyńska 1 (IV piętro) 
telefony 253-74-97, 253-77-96, 
faks 253-89-01 
Dział Reklamy i Ogłoszeń 
tel. 253-78-74, 253-82-80, 
faks 253-99-28 


Kr. 


o 


I JUBILEUSZOWY XX TURNIEJ 
Wiedzy Pożarniczej rozpoczy- 
na się dzisiaj w Szkole Pod. 
stawowej nr 40 w Katowicach. 
W kolejnych dniach eliminacje 
środowiskowe odbywać się 
będą w następnych placów- : 
kach. Uczestnicy odpowiedzą I 
na 10 pytań z zakresu ratow- 
nictwa i profilaktyki pożarni- I I 
czej. Najlepsi wystąpią w fina- 
le miejskim, który zaplanowa- 
no na 16 kwietnia. (PS) 
I I 
I "DNI MUZYKI POLSKIEJ" I 
w Bratysławie będą głównym 
tematem dzisiejszego posie- I 
dzenia podkomisji wsp
łpracy I 
z państwami Europy Srodko- I 
wo-Wschodniej Sejmiku Sa- I 
morządowego. Organizacja 
tej imprezy jest konsekwencją I 
wcześniejszej wizy1y 
elegacji 
słowackiej w Katowicach. I 
Ustalono wówczas koniecz- I 
ność uaktywnienia współpra- 
cy kulturalnej. (PS) I 
I J 
KOBIORSCY RADNI zastana- 
wiają się nad zmianą stawki l 
czynszu regulowanego w bu- I 
dynkach komunalnych. Ostat- . 
nie zmiany czynszów w Ko-j 
biórze przeprowadzono dwa I 
lata temu. Nowa stawka to I 
prawdopodobnie 2 zł za 
m kw.. Ostateczna decyzja I 
w tej sprawie zapadnie na 
kwietniowej sesji Rady Gmi- : 
ny. (Piet) I 
'WYŻSZA SZKOŁA ZA- 
RZĄDZANIA i Nauk Spo- I 
łecznych w Tychach rozpo- 
częła drugi seme
tr naucz
-I 
nia. Zimowa sesja egzami- 
nacyjna zakończyła się po- I 
myślnie dla wszystkich 
tyskich żaków i w komplecie 
przystąpili oni do dalszej na- 
uki. (Piet) 


12 marca 1998 


łl 


, 


, 


Jeżeli coś ważnego wydarzyło się obok 
Was, zadzwońcie do nas. Dyżurny reporter 
czeka na Wasze sygnały codziennie w 
godzinach od 9.00 do 18.00 pod numerem 
253-74-97. 


I 


1 se I TEMIDA 


Teraz ja 
Jesteśmy romanty 


elni 


1 - Iy.Iają gadane - orzekli przysłuchujący się konkursowi krasomówczemu na Wydziale Prawa 
USl. Nic dziwnego, w przyszłości jego uczestnicy będą prokuratorami i adwokatami. 


KATOWICE. Po raz drugi w historii Wydziału Prawa 
Umwersytetu Śląskiego odbył się Konkurs Krasomówczy 
dla studentów. W tym roku zgłosiło się 14 chętnych, głów- 
nie z IV roku. Z\\'Ycięzca weźmie udział w ogólnopolskim 
konkursie, który zaplanowano w kwietniu w Poznaniu. 


Sala wykładowa nie przypominała sali sądowej, 
ale mowy wygłaszane przez studentow - owszem. 
Przed młodzieżowym audytorium konkursanci pre- 
zentowali przemówienia końcowe stron poprzedza- 
jące wydanie wyroku. Podstawą ich opracowania 


.... 


, 


.... 


r" 


\ 


k 


' t ... 
- 
, 


. r 


f "...! 


,po. ,.. 


-4 


.

.; 


Trening przed wejściem do prawdziwej sali rozpraw. 


Pod patron8t
m .71 Trybu 


Ś/::;kieP" 


Odl( 


rywanie pi,kna gwary 


I DZIS poznamy laureatów VII Konkursu Recytacji w Gwarze 
Śl

kiej "Śląska Ojczyzna Polszczyzna", odbywającego się 
w IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. 


CHORZÓW. W miniony ponie- 
działek jury pod przewodnictwem 
prof. Heleny Synowiec z Uniwersy- 
tetu Śląski
go spośrod 44 młodych 
ludzi uczestniczących w ('limina- 
cjach konkursowych wybrało 10. 
Będą om rywalizować dziś o miej- 
sca w finale 
-Nie mieliśmy łatwego zada- 
nia, bo młodzież zaprezentowała 
dużo różnorodnych. interesują- 
cych tekstów, m. in. ze zbiorów 
Doroty Simonides i Alojzego Ly- 
ski, ale także własnych, pisa- 
nych przez samych uczestników, 
bądż nauczycieli. ktorzy przygo- 
towują ich do konkursu. Szcze- 
gólnie wyrażne w tych tekstach 
są dwa nurty. jeden związany ze 


śląskimi legendami i drugi doty- 
czący rozmaitych zwyczajow 
śląskich. Te teksty są więc no- 
śnikami tradycji i kultury ślą- 
skiej. Oczywiście przy ocenie li- 
czy się też to, czy młodzież za- 
chowuje właściwości wymowy 
gwarowej, intonację, dykcję. 
Dzięki tym konkursom odkrywa 
się się piękno gwary śląskiej', jej 
ekspresję i estetyczne wartości - 
powiedziała p
 eliminacjach 
pro£. Helena Synowiec. 
Do finału zakwalifikowali się: 
Róża Bałuch z LO w Pszczynie, 
Agnieszka Fol
arczny z Zespo- 
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Bytomiu, Małgorzata Goik 
z IV LO w Chorzowie. Sabina 


Kudyba z z Zespołu Szkół Eko- 
nomiczno-Usługowych w Rybni- 
ku, Karolina Lukoszek z II LO 
w Wodzisławiu, Zbigniew Mar- 
col z Zespołu Szkół Ekonomicz- 
no-Usługowych w Rybniku, Bo- 
gumiła Mika z LO w Gilowi- 
cach, Justyna Niedżwiedż z LO 
w Gilowicach, Paweł Tatarczyk 
z II LO w Wodzisławiu i Tomasz 
Wala z LO w Pszczynie. 
W finałowej rozgrywce każdy 
będzIe dziś recytował jeden tekst. 
Po ogłoszeniu werdyktu jury zo- 
staną rozdane nagrody. Główną 
nagrodę dla laureata I miejsca 
ufundowała "Trybuna Śląska". 
Uroczystość umili występami ka- 
baret "Rak". (B. H.) 


. 


... 


\, . <'.
...\ .r- 


'} ,
. 


11'-, 


. ł 
 


:
 i 


:; 


" 
.' 
",Jł 


Lo 
- 


-:, 


..... 
_1 
. \.. . 
 


'- 


r 


Fot. Wojciech Sopniewski 


Futryny się wyprostuje 


ZABRZE. Od trzech lat Ste- 
fan Hiszpański stara się bez- 
skutecznie o wyremontowanie 
stolarki okiennej i drzwi wej- 
ściowych do swego mieszka- 
nia przy ul. Dzierżona 33 
B w Zabrzu. Jego zdaniem, 
naprawę powinna wykonać 
spółka mieszkaniowa "Mak - 
Dom", która administruje 
blokiem. Złożył już nawet 
stosowny pozew sądowy, lecz 
dowiedział się. że w jego 
przypadku za remonty odpo- 
wiada bezpośrednio Gliwicka 
Spółka Węglowa. W dniu 3 
marca podał spółkę do sądu. 
- Okna już kilka razy były 
naprawiane, ale od ośmiu mie- 
sięcy się nie zamykają - mówi 
Stefan HIszpański. dzisiaj ren- 
cista III grupy inwalidzkiej. - 
Są krzywe, mają zepsute zam- 
ki. Na osiedlu były trzy napady. 
Boję się spać w nocy. Nie stać 
mnie na to, :żebym sam wszyst- 
ko naprawił. 


Pan Hiszpański razem z żo- 
ną - także inwalidką - co mie- 
siąc otrzymuje rentę w wyso- 
kości 853,75 zł. Po uiszczeniu 
wszystkich opłat na życie po- 
zostaje mu 315 zł. Tymczasem 
zakup i montaż nowych 
trzech okien oraz drzwi kosz- 
tuje około 5,5 tys. zł. 
Były trzy komisje i każda 
stwierdziła, że okna można 
wyprostować, a drzwi dopa- 
sować do futryn, Ciekawe tyl- 
ko jak? Gdyby to było takie 
proste, to już dawno bym to 
zrobił - mówi Stefan Hisz- 
pański. 
Pan Hiszpański jest rozża- 
lony. Twierdzi, że od trzech 
lat wszyscy go zwodzili, obie- 
cując załatwienie sprawy za 
trzy miesiące, miesiąc... Zo- 
stała mu odznaka zasłużonego 
dla Związku Zawodowego 
Górników kopalni "Makoszo- 
wy" i honorowy tytuł zasłużo- 
nego dla zdrowia narodu. (PS) 


Sp 


ecjalna nie znaczy gorsza 


I W szkole życia uczy się dzieci zapinania guzików i wiązania 
sznurowadeł. Komuś, kto nigdy nie miał z tym problemu, 
trudno zrozumieć, jak wiele to-może znaczyć. 


TYCHY. Szkoła na rogu ul. 
Edukacji i Filaretów w Tychach 
mewiele różni się od innych pla- 
cówek oświatowych. Tak samo 
jak one kształci, bawi i wycho- 
wuje. Jej specyfika polega tylko 
na tym. że nosi przydomek spe- 
cjalna, a w jej skład wchodzi 
szkoła podstawowa, zawodowa 
oraz szkoła życia. 
- Uczy się u nas 431 uczniów. 
Najmłodszy z nich ma 7 lat, naj- 
starszy 24 - wyjaśniła Julita 
Błońska-Charchut, wicedyrek- 
tor szkoły. - Mamy takie same 
problemy jak inne szkoły: bójki, 
wybite szyby. narkotyki. 
Ania chodzi do IV b. - Uczę się 
tutaj od pierwszej klasy. Bardzo 
mi się podoba, bo nawet jak cze- 
goś nie rozumiemy, to nikt po 
nas nie krzyczy - mówi. - Naj- 
bardziej lubię język polski. Moje 
koleżanki, które chodzą do in- 
nych szkół jednak za nim nie 
przepadają 
W tyskim ośrodku przygoto- 
wuje się także do normalnego 
życia osoby z upośledzeniami 
umiarkowanymi i znacznymi. - 
Uczymy ich wszystkiego. Tak 
jak rodzice - od zapznama guzz- 
ków, po jedzenie łyżką i podpi- 
sywanie się - wyjaśniła wicedy- 
rektor Charchut. Nikogo 
w szkole nie dziwi widok dzieci 


na wózkach. - To są nasi kole- 
dzy. Nikt im nie dokucza i nikt 
się z nich nie nasmiewa - mówi 
Marcin Saletnik. 
- Na początku uczniowie mó- 
wili nam, że ich koledzy nie za- 
wsze rozumieją, że chodzą do 
szkoły specjalnej. Jednak teraz 
dzieci z innych szkół coraz czę- 
ściej odwiedzają naszych 
uczniów - twierdzi Janina Ja- 
necka, przewodnicząca Rady 
Ośrodka. . 
Jednym z aspektów kształce- 
nia w ośrodku jest ciągły kon- 
takt uczniów szkoły podstawo- 
wej oraz zawodowej. Nie ma 
tam wydzielonych części. Malu- 
chy 
ają kontakt ze swoimi 
.starszymi kolegami, którzy 
kształcą się w zawodzie ślusa- 
rza, pracownika budowlanych 
robót wykonczeniowych, kraw- 
ca, kucharza i stolarza. W przy
 
szłości planuje się jeszcze wpro- 
wadzenie kierunku cukiernicze- 
go. . 
- Ja JUz prawie kończę 
i wkrótce zostanę kucharką. Za 
kilkanascie tygodni będziemy 
mieli egzaminy końcowe. Bę- 
dzzemy losowac Jakąs potrawę, 
którą będzie trzeba przygotować 
na ocenę. Nie będę chyba miała 
problemó!L', bo lubię gotowac - 
powiedziała nam Joasia Gad 


z III kI. ZSZ. Ubrana w fartuch 
wracała własnie ze szkolnej 
kuchni, gdzie miała zajęcia. 
Absolwenci specjalnej szko- 
ły zawodowej nie są skazani na 
bezrobocie. - Generalnie mają 
problemy ze znalezieniem pra- 
cy, jednak jeżeli chcą, nie stoją 
na straconej pozycji. Staramy 
się ich przystosować do walki 
na rynku pracy, jednak nie zo- 
stawiamy ich samych sobie - 
mówi Janusz Mędrak, wicedy- 
rektor odpowiedzialny za ZSZ. 
Tyska szkoła specjalna ma 
dobrą opinię w regionie. Uczą 
się w niej dzieci nie tylko z Ty- 
chów, ale również z okolicz- 
nych miast, z Katowicami r 
włącznie. I 
Nie wszystko jawi się jednak 
w różowych kolorach. - Z roku 
na rok jest coraz ciaśniej. Zaję- 
cia prowadzone są od godz. 
7.30 do 20. Co prawda trwa 
rozbudowa szkoły, jednak na- 
potyka na trudności - twierdzi 
wicedyrektor Charchut. 
Oprócz tego na początku tego 
roku szkolnego kuratorium ob- 
niżyło liczbę etatów. - Zamiast 


trzech logopedow l rehabllz- 
tantów mamy tylko po jednym 
takim specjaliście - wyjaśniła 
Janina Janecka. 
MARCIN PIETRASZEWSKI 


... 
"\ 
'\ .. 
":: 
. . 


. 
"' 

 - 
" . .} 
" 
, .. 
'ł 
,. 
<- . , -' 
-- , 
... . 
" 
"' 
Fot. Zygmunt Wieczorek 


- Kwiaty są piękne. Wreszcie ludzie zaczynają to dostrzegać. Jeszcze ja- 
kiś czas temu katowiczanie kupowali kwiaty tylko z racji świąt. Zbliżał 
się 8 Marca lub Dzień Matki, wiadomo bylo, że panowie ruszą do kwia- 
ciarni. 
Teraz to się zmieniło. Ludzie stali się bardziej romantyczni i kupują so- 
bie kwiaty bez okazji. Ot tak, żeby zrobić komus przyjemność. Nie tylko 
mężczyżni obdarowują swoje wybranki bukzetami, ale również kobiety 
kupują kwiaty swoim ukochanym. 
Przed laty popularny był gożdzik, jeszcze nie dawno sprzedawało się 
wiele tulipanów. Teraz króluje CZe1Wona róża. Sprzedaję najczęściej jed- 
ną bez przybrania, albo złożone z kilkunastu kwiatów bukiety. Zdarzyło 
się nawet, że pewien pan kupił całe naręcze róż i wręczył je stającej na 
Rynku kobiecie. 
Oprócz tego bardzo popularne są bukieciki z kolorowych polnych 
kwiatów. Jednak trzeba na nie jeszcze trochę poczekać. Generalnie ludzie 
chętniej kupują kwiaty, gdy jest ciepło. (Piet) 


"Meteor" 
w monopol 


I Przed pojawieniem się spółki "Meteor" tyszanie 
mogli podróżować tylko autobusami PKM. . 


TYCHY. Od pażdziemika ubie- 
głego roku linię El, Tychy - Kato- 
wice, obsługuje prywatna finna 
"Meteor". Nie działa "na dziko". 
Wykonuje usługę na zlecenie 
Miejskiego Zarządu Komunikacji. 
Przejazd do Katowic w autobusie 
..Meteoru" kosztuje 3 zł. 1,5 zł 
więcej niż w komunalnym PKM. 
Autobusy "Meteoru" kursują jako 
pośpieszne. Cena biletu powoduje, 
że podróżuje nimi niewiele osób, 
praktycznie zawsze można zna- 
leźć miejsce siedzące (tańsza o 1,5 
zł 1 i 400 są zwykle zatłoczone). 
"Meteor" jest na razie najwięk- 
szym prywatnym wykonawcą 
usług komunikacyjnych dla ty- 
skiego MZK. Finna wygrała rów- 
nież przetarg na obsługę linii 157 
Kobiór- Wyry - Mikołów. 
- Staramy się wprowadzać na 
rynek jak najwięcej prywatnych 
wykonawców. Konkurencja wy- 
musza podniesienie poziomu 
usług: punktualnosci, elegancji 
obsługi pasażera. PKM porównuje 
się do "Meteoru" i na odwrót. 
Z tego płynie tylko korzysć dla 
pasażera - mówi Jerzy Pisiewicz, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Ko- 
munikacji w Tychach. 
Optymistą w sprawie E l jest 
również współwłaściciel "Mete- 


.... 


oru" Jarosław Rechul. - Jest to 
bardzo atrakcyjna linia. MZK pła- 
ci nam za przejechany kilometr, 
więc możemy jeżdzić również 
z bardzo małą liczba pasażerów, co 
poprawia komfort podróży. Tylko 
w godzinach rannych mamy około 
50 pasażerów, ale nie ma tłoku. 
Natomiast linia 157 jest wręcz ob- 
legana. Chcemy, by pasażer był za- 
dowolony z naszej usługi dlatego 
bardzo starannie dobieramy kie- 
rowców. Nie możemy pozwolić so- 
bie na na potknięcia takie jak 
spóżnienia czy awarie autobusu. 
Oprócz kar przewidzianych 
w umowie grozi nam utrata zdoby- 
wanego dopiero zaufania. 
Umowa "Meteoru" z MZK 
skończy się pod koniec roku. Fir- 
ma zapowiada jednak, że będzie 
startować do przetargów na na- 
stępne linie. 
Pojawienie się "Meteoru" 
w Tychach naruszyło monopol 
PKM-u, ale go nie rozbiło. Dwie 
linie, w tym jedna "luksusowa", 
z której pasażerowie korzystają 
tylko w wyjątkowych sytu- 
acjach. to zbyt mało. Prawdziwą 
konkurencję PKM miałby, gdy- 
by prywatne firmy przejęły ob- 
legane przez pasażerów linie, 
np. 4, 75, 137, 686. (Mbb) 


RUDA ŚLĄSKA. Od tygo- 
dnia działa w mieście nocle- 
gownia dla bezdomnych. 
Znajdują się w niej miejsca 
dla dwudziestu osób, a jeżeli 
będzie taka potrzeba. wygo- 
spodaruje się jeszcze kilka. 
Na razie przebywa w niej 
dwóch bezdomnych. - Myślę, 
że ci bezdomni, którzy mają 
gdzieś swoje kąty po prostu 


Bezdom 
pomogę 


Dym 


jeszcze nie dowiedzieli się, że 
mogą przyjsć do nas - mówi 
Grzegorz Wojtaszek z rudz- 
kiej noclegowni. 
Noclegownia powstała przy 
izbie wytrzeżwień ale nie ma 
z nią nic wspólnego. Wyko- 
rzystano jedynie fakt, że 
w tym właśnie budynku było 
wolne miejsce. Planowany 
wcześniej remont izby połą- 
czono z pracami adaptacyjny- 
mi w noclegowni, żeby wyszło 
taniej. 
W noclegowni są trzy duże 
sale pobytowe, świetlica, 
kuchnia, łazienka z pryszni- 
cem, a także zaplecze sanitar- 
ne. Mogą z niej korzystać oso- 
by bezdomne, które kieruje 
tutaj Ośrodek Pomocy Spo- 
łecznej, służby. porządkowe, 
policja. lub straż miejska. 
Bezdomni mogą się też zgła- 
szać osobiście. 
Noclegownia w Rudzie Ślą- 
skiej mieści się przy ulicy Toł- 
stoja 4. tel. 248-77-73. (lud) 


Chcial przestrasz 


, 
yc 


KATOWICE, TARNOWSKIE 
GÓRY. Dzisiaj Sąd Wojewódzki 
ponownie rozpatrzy sprawę 
Emila. S. oskarżonego o podpa- 
lenie mieszkania i spowodowa- 
nie śmierci przebywającego 
w nim człowieka. 
Do tragedii doszło w nocy 8 
sierpnia 1995 r. w Tarnowskich 
Górach. Emil S. wynajmował 
wspólnie pokój z Andrzejem L. 
Po wspolnych hbac]ach często 
dochodziło do kłótni między 
sublokatorami. Tak też było 
tamtej nocy. Odgłosy kłótni 
i tłuczonego szkła obudziły Ana- 


tolija G., sąsiada zwaśnionych. 
Wyszedł on na korytarz i przez 
szparę w drzwiach zobaczył, jak 
Emil S. rzuca na podłogę zapa- 
lony papier i wychodzi. Po chwi- 
li z pokoju zaczęły wydobywać 
się kłęby dymu. Anatolij G. wy- 
biegł na podwórze, gdzie palił 
papierosa Emil S. i powiedział 
mu, co się dzieje. Obaj wzięli ga- 
 :d::;:

]
Ć j

s

ę

;::Ć 
pokoju. Póżniej razem wynieśli 
poparzonego Andrz'eja L., ktory 
został przewieziony do szpitala, 
gdzie po czterech dniach zmarł. 


Jak zeznał Emil S., jego sublo- 
kator podczas pijackich kłótni 
straszył, że pobiją go cyganie. 
Dlaczego Andrzej L. groził mu, 
dlaczego mieli go pobić i to aku- 
rat cyganie, Emil S. nie wie. Po- 
stanowił również przestraszyć 
swego kompana od wódki i dla- 
tego oblał meble olejem opało- 
wym i podpalił. 
Emil S. wyrokiem Sądu Woje- 
wodzklego został skazany na 5 
lat więzienia. Z wyrokiem nie 
zgodziła się jednak prokuratura, 
która wniosła odwołanie. Wyrok 
został uchylony. (mir)
		

/iv5521-1998-60-0006.djvu

			6 


KZ 


INFORMATOR 


Wschód słońca: 5.58 
CZWARTEK Zachód słońca: 17.35 
1 2 1938 - Wkroczenie wojsk niemieckich do 
Austrii: 13.03. Hitler proklamował wciele- 
nie terytorium Austrii do III Rzeszy. 
1963 - Urodził się Kazimierz Staszewski 
marca "Kazik", kompozytor, autor tekstów pio- 
senek, wokalista i lider zespołu "Kult". 
Bernarda, Grzegorza, Józefiny 


Kina 
KATOWICE: 


Kosmos - Spona (b.o. poL 10.00 
15.40) Gniew (15 poL 14.00 
19.50) Adwokat diabła (15 
USA 11.40 17.2021.30); Rialto 
- Titanic (15 USA 10.00 14.00 
17.30) Lepiej być nie może (15 
USA 21.00); Światowid - 
Współlokatorki (15 ang. 10.00 
16.00) Amistad (15 USA 11.30 
19.45) Księga wielkich życzeń 
(15 pol. 14.15 18.00); 
BĘDZIN: 
Nowość - Flubber (b.o. USA 
16.15) Kiler (15 pol. 18.00) 
Kolekcjoner (18 USA 20.15); 
BYTOM: 


Gloria - Titanic (15 USA 13.00 
16.30 20.00); 
CHORZÓW: 


Panorama - Titanic (15 USA, sa- 
la A: 9.30 13.00 17.00 20.30) 
Spona (b.o. poL, sala B: 9.00 
11.45 16.00) Lepiej być nie 
może (15 USA, sala B: 13.30 
17.45) Adwokat diabła (15 
USA, sala B: 20.15); 


CZECHOWICE- 
-DZIEDZICE: 
Świt - Anastazja (b.o. USA 
16.00) Adwokat diabła (15 
USA 18.00 20.30); 


D1\BROWA 
GORNICZA: 


Ars - Flubber (b.o. USA 16.00 
18.00) Goło i wesoło (15 ang.- 
USA 20.00); 
GLIWICE: 


Bajka - Titanic (15 USA 10.00 
14.00 20.00) Lepiej być nie 
może (15 USA 17.30); Kino- 
Teatr X - Adwokat diabła (.15 
USA 12.30 15.00 20.30) Ami- 
stad (15 USA 17.45); Amok - 
Pukając do nieba bram (15 
niem. 16.30 18.15) Klub Fil- 
mowy g. 20.00; 
JAWORZNO: 


Sasanka - Titanic (15 USA 16.30 
20.15); 
KNURÓW: 


Casino - Flubber (b.o. USA 
16.00 17.45) Koszmar minio- 
nego lata (15 USA 19_30 
21.30); 
MYSŁOWICE: 


Kosmos 2 - Anastazja (b.o. USA 
15.50) Kiler (15 poL 17.30 
19.30) Oskar - Gra (15 USA 
g.17.00) Teoria spisku (15 
USA 19.15); 
RACIBÓRZ: 


Przemko - Pukając do nieba 
bram (15 niem. 17.30 19.00); 
RUDA 
ŚLĄSKA: 
Patria - Flubber (b.o. USA 
18.00) Szakal (15 USA 20.00); 
RYBNIK: 


Apollo - Pukając do nieba bram 
(15 niem. 17.1519.15) Premie- 
rowe - Adwokat diabła (15 
USA 17.0019.45) 
SIEMIANOWICE: 


Tęcza - Cop Land (15 USA 16.00 
17.40) Kolekcjoner (18 USA 
19.30); 


SOSNOWIEC: 


Muza - Titanic (15 USA, 9.30 
16.30 20.00) Spiceworld (12 
ang. 12.45) Kolekcjoner (18 
USA 14.15); 


TARNOWSKIE 
GÓRY: 


Europa - Titanic (15 USA 
16.30); 


TYCHY: 


Andromeda - Spiceworld (12 
ang., 14.45) Pukając do nieba 
bram (15 niem. 17.15 22.15) 
Titanic (15 USA 19.00); 


ZABRZE: 


Marzenie - Titanic (15 USA 9.30 
13.30 17.00) Lepiej być nie 
może (USA 20.30) Roma - Ki- 
ler (15 poL 17.30) DKF g. 
20.00); 


TeatB{ 


KATOWICE: 


Teatr Śląski, Scena Kameralna- 
g. 11.00 18.30 - Antygona 
w Nowym Jorku; Śląski Teatr 
Lalki i Aktora Ateneum, Sce- 
na Ateneum - g. 10.00 13.00 - 
Królowa Śniegu; 


BĘDZIN: 


Teatr Dzieci Zagłębia - g. 9.00 - 
Królewna i Niedżwiedż; 


Renata Dancewicz, Olaf Luba- 
l szenko i Eugeniusz Priwieziencew 
będą gwiazdami II Dni Filmu Pol- 
skiego, ktore zaczynają się jutro 
w kinie "Wisła" w Brzeszczach. 
W ciągu trzech dni przygotowano 
dziewięć filmów, spotkania z akto- 
rami i wystawę fotografii praso- 
wej. 


Polskie kino 


W piątek o godz. 9 odbędzie się 
lekcja filmowa dla przedszkola- 
ków. Mieczysław Wożny z Wy- 
twórni Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej opowie, jak po- 
wstaje bajka. O 17 nastąpi otwar- 
cie wystawy fotografii prasowej 
Krzysztofa Wellmana. Autor jest 
jedynym polskim fotografikiem 
mającym zezwolenie na fotografo- 
wanie planów filmowych. Wysta- 
wa "Twarze aktorów i kulisy fil- 
mu" była w grudniu ubiegłego ro- 
ku prezentowana w Nowym Jorku. 
O 18 odbędzie się seans "Gniew" 
w reżyserii Macieja Ziębickiego. 
Pół godziny przed seansem widzo- 
wie mogą spotkać się z Renatą 
Dancewicz, odtwórczynią głównej 
roli. Ostatni piątkowy film będzie 
wyświetlony o 20. Będą to wyreży- 
serowane przez Jerzego Stuhra 
"Historie miłosne" . 
Sobotnie atrakcje rozpoczną się 
od 17 rozmową z Olafem Luba- 
szenko. Godzinę pÓŻIliej widzowie 
obejrzą wyreżyserowany przez nie- 
go film "Sztos" _ Chętni będą mogli 
porozmawiać z reżyserem Euge- 
niuszem Priwieziencewem. Spo- 
tkanie zaplanowano na 20. Po nim 
będzie można zobaczyć film "Pro- 
stytutki". Wśród właścicieli karne- 
tów, w sobotę organizatorzy rozlo- 
sują nagrody ufundowane przez 
sponsorów oraz upominki Ośrodka 
Kultury w Brzeszczach. 
Niedziela to dzień rodzinny. Ki- 
no " Wisła" zaprezentuje polskie 
bajki, znane z telewiz)1nego kon- 
kursu "Dobranocka wszech cza- 
sów". O 14 wyświetlona będzie 
"Wielka podróż Bolka i Lolka". 
O- 15.30 zostanie powtórzone spo- 
tkanie z Mieczysławem Wożnym. 
Pół godziny póżniej wielbiciele 
Bolka i Lolka mogą zobaczyć ich 
na Dzikim Zachodzie. "Reksio" 
będzie wyświetlany o 17.30. (Jar) 


Ostatnie przedstawienia -- 
-- t - 
- -- 

  ?- 
.':t..:- .' 


lP 


I 


-1- 


',.J' "" 
y .4...:=' 
:". <;- :<
:'

{ ; 


...... 
- '4'"
. "";" ." 
,.". 

 .:..

 


i _o 
o .... ,. 
- - 

 ( . 
.- 


,/1 ,';\ 
- 
..,!- 


.. /":>" 
  - 
 '\. 
... 

 
t... 


I 


" 


-:" 
;> . 
-, 

,. .. 
f
>:"- 


. 


. 


I ,. 
?
.. 1\ 

-.
 
J 


-, l--: 
-
' 
-, 


" 


J, 
'\ 


1iIit",'....-
  \ 


-.' 
.... 


., 


-., '-'" 
:....t:oot'o .."ot';. OLKUSZ: 104,60 MHz 
72.6 MHz' 92, MHz radl(MnIIlC! . 94.5 MHz :'; i.... 
 BIELSKO-BIAŁA: 72.77 MHz 
-- o 89,4 MHz , :leI. centr. 210- 55.00) (leI. 253-98-65) " ' f - / t (tel. biura 0-56/365.82. 

2 (w godzinach od 16.00 do 5.55) " 
. 'tG-,

""" lei. do sludia:(0-56) 381-82) 
POLSKIE RADIO 3 RADIO REZONANS RADIO RODŁO RADIO BIELSKO 
IQ Sosnowiec: 99,1 MHz <1 9s ,lFM r _ d I o 

 (lei. 291-83-30, Bytom: 95.1 MHz . . Bielsko-Biala: 69,77 MHz. 

3 UKF 65,99 MHz ezonans 191-83-38) BYTOM (tel 81-90-73) 106.7 MHz 
Radio "Rodło. Bytom BIELSKO (leI.12.49-65,15-84-76) 
lelJfn 81-90-71 


Francuz 
gotuje 


> 


.... 


r 


' f ,':i
 ..... f . - . 
. - r 


! 


ł.." 


; 

 
'. 


-,# 


.J< 
,: 


'" 


....., .7"-;. 


:-'/ 
'-ł. '':'A   ..
"
  . >
 


..

:
:y, 


li.. 'ł' 


>
i 


, 
. 


:... !OJ '"' 


. .. 
" """'.j;r 
.-01. "- 
C&


 
4 __ 


'* 


.: 


..
 


.::rL
 
r ,. ,. 
-. 


" 
.. 


c 


'" 


" 


.. 


"! 


.,. 


PROMNICE. Już od trzech lat w restauracji Hote- 
lu Noma Residence w Promnicach odbywają się im- 
prezy pod hasłem "Z kuchnią przez świat". Amatorzy 
dobrej kuchni mieli już okazję smakować tam potra- 
wy włoskie, meksykańskie i francuskie. Od 5 marca 
po raz drugi w Promnicach trwają Dni Kuchni Fran- 
cuskiej i gości raczy swoimi potrawami kucharz 
i konsultant w dziedzinie gastronomii Patrick Pages. 
Menu dobrał w taki sposób. aby polscy smakosze 
mogli się dowiedzieć, Jakie dania są popularne i lu-- 
biane w poszczególnych regionach Francji, ale 
uwzględnił również gusta polskie. W karcie można 


Fot. Rafał K/imkiewicz 
zatem znależć zarówno potrawy z żubra, jelenia, sar- 
ny, jak i lekkie, typowo francuskie dania z ryb i owo- 
ców morza. Wszystkie są bardzo wykwintne, a jedy- 
nym ich mankamentem dla przeciętnego zjadacza 
chleba jest równie wykwintna cena. 
Ci jednak, którzy mogą sobie pozwolić na obiad 
w Promnicach, nie będą żałowali wydanych pie- 
niędzy. - Posiłek dobrze przygotowany jest ucztą, 
ktorą zapamiętuje się na długo. Póżniej można so- 
bie przypominać ludzi, z którymi się jadło i będą to 
zawsze dobre wspomnienia - twierdzi Patrick Pa- 
ges. (lud) 


SZPITALE 


KATOWICE: 


J 


chirurgia urazowa, interna - 
Szpital nr 8 WEŁNO- 
WIEC, Józefowska 119 (58- 
24-57); chirurgia ogólna - 
Szpital im. Św. Elżbiety 
KATOWICE, Warszawska 
52 (59-69-43); chirurgia 
dziecięca, laryngologia 
dzieci - Klinika CHO- 
RZÓW, Truchana 7 (241- 
32-51); laryngologia doro- 
słych, chirurgia szczękowa 
- Szpital Górniczy SO- 
SNOWIEC (291-82-19); 
okulistyka - SzpItal Gór- 
niczy BYTOM, al. Legio- 
nów 10 (81-02-71); chirur- 
gia naczyniowa, neurolo- 
gia - Górnośląskie Cen- 
trum Medyczne OCHOJEC, 
Ziołowa 45/47 (252-60-92); 
- dyżury pediatryczne - 
Szpital nr 4 JANÓW, Szo- 
pienicka 10 (255-70-17); 


SOSNOWIEC: 


interna, chirurgia ogólna. 
ginekologia, położnictwo, 
neurologia - Szpital nr 5, 
SOSNOWIEC, ul. Szpital- 
na 1 (263-45-10); chirurgia 
dziecięca - Klinika CHO- 
RZÓW, Truchana 7 (241- 
32-51); chirurgia szczęko- 
wa - Szpital Górniczy sO- 
SNOWIEC (291-82-19); 
okulistyka - Klinika CHO- 
RZÓW, Truchana 7 (241- 
32-51); 
- całodobowe dyżury pedia- 
tryczne pełnią Szpitale 
Dziecięce nr 3 i nr 6 w SO- 
SNOWCU;- Pogotowie 
okulistyczne (całodobowe) 
- Szpital Kliniczny nr 5, 
ul. Ceglana (51-84-37); In- 
formacji o działalności Ze- 
społu Wojewódzkich Przy- 
chodni Specjalistycznych 
udziela sekret aria t, tel. 
255-22-26 w godzinach od 
8.00 do 14.45; Pobieranie 
krwi od dawców w godzi- 
nach popołudniowych (do 
godz. 18.00) Punkt 
Krwiodawstwa w Gliwi- 
cach (przy Szpitalu Miej- 
skim nr 1), ul. Kościuszki 
29, Rejonowa Stacja 
Krwiodawstwa w Racibo- 
rzu, ul. Sienkiewicza 3, Re- 
jonowa Stacja Krwiodaw- 
stwa w Rybniku, ul. Rudz- 
ka 15; całodobowa infor- 
macja o moźliwosci odda- 
nia krwi - 51-64-61 lub 
51-42-23; 
NOCNE DYŻURY 
APTEK 


KATOWICE: ul. PCK 1, ul. 
Witosa 7, uL 3 Maja 33, ul. 
Wojewódzka 7, uL War- 
szawska 6; 
BĘDZIN: ul. Kołłątaja 22; 
BYTOM: dyżury stałe: uL 
Chrzanowskiego 5, ul. 
Dworcowa 24; 
CHORZÓW: ul. Kazimierza 
10, ul. 3 Maja 1; 
CHRZANÓW: ul. Krakowska 
4; 
CZELADŹ: 21 Listopada 12; 
DĄBROWA GÓRNICZA: ul. 
Adamiecki"ego 13, Al. Zwy- 
cięstwa 8 (Ząbkowice); 
GLIWICE, uL Czwartaków 
18, ul. Okrzei 6, 
JASTRZĘBIE ZDRÓJ: ul. 
Mazowiecka; 
JAWORZNO: ul. Starowi ej- 
ska 17; 
MIKOŁÓW: uL B. Prusa 14; 
MYSŁOWICE: uL - Świerczy- 
ny 14; 
RUDA ŚLĄSKA: ul. Norwi- 
da 26 (Ruda 1); 
SIEMIANOWICE ŚL.: ul. 
Hibnera; 
SOSNOWIEC: ul. 3 Maja 7, 
ul. Gospodarcza 32, uL 
Długosza 17 (Zagórze), 
Chemiczna 12 (Środula), 
dyżur stały: uL Czarna 3 
(Pogotowie); 
ŚWIĘTOCHŁOWICE: ul. 
Chorzowska 81 (Lipiny) 
TYCHY: ul. Batorego 69; 
ZABRZE: uL Jagiellońska 
36; 
ŹORY: os. Korfantego. 


... 


Kolberg 
Bestwiny 


Dzisiaj o godz. 16 w Mu- 
zeum Regionalnym w Be- 
stwinie 78-letni Józef Wró- 
bel, naj starszy członek To- 
warzystwa Miłośników Zie- 
mi Bestwińskiej zostanie 
uhonorowany tytułem "Kol- 
berga Bestwiny". TMZB na- 
grodziło już w ten sposób 
około 20 ludzi trwale wpisa- 
nych w historię lokalnej 
społeczności. Wyróżniony 
przyczynił się do powstania 
miejscowej galerii. Uroczy- 
stość zostanie poprzedzona 
zebraniem sprawozdaw- 
czym Towarzystwa. (Jar) 


Piotrowice 
Śląskie 
Miejska Biblioteka Pu- 
bliczna w Katowicach za- 
prasza dziś na spotkanie 
z autorem książki "Piotro- 
wice Śląskie" dr. Stafanem 
Gierlotką. Początek spotka- 
nia o godz. 17.00 w klubie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Silesia" (ul. Żurawia 80).
		

/iv5521-1998-60-0007.djvu

			OGŁOSZENIAeTEL. (0-32) 253-78-74 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


7 


NAUKA 


ej. POLSKI, angielski, 255-26- 
84. (132393) 
eKURS agenta ochrony, prze- 
szkolenie z broni palnej, (0- 
32)253-99-48. (132091) 
eKURS operatorów ciężkich ma- 
szyn budowlanych i drogowych 
tj. koparki, ładowarki, spycharki, 
koparko-spycharki, koparko-ła- 
dowarki, walca drogowego, itp. 
Informacja: Ośrodek Szkolenia, 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego, Jastrzębie Zdrój, 
ul. Armii Krajowej 1, tel.lfax 
(036)47-613-63. (130709) 
eOŚRODEK Szkolenia, Do- 
kształcania i Doskonalenia Za- 
wodowego w Jastrzębiu Zdroju, 
ul. Armij Krajowej 1 organizuje 
kursy podstawowe i specjali- 
styczne (okresowe) dla kierow- 
ców i konwojentów przewożą- 
cych materiały niebezpieczne 
(ADR). Szczegółowe informacje 
tel./fax (036)47-613-63. (131936) 
eOŚRODEK szkolenia moto- 
rowego "Oświata", Katowi- 
ce, ul. Pawła 14a, tel. 597- 
380 zaprasza na kursy kie- 
rowców kat. "B". (132490) 
e"OŚWIATA" Kolonie i obo- 
zy w kraju i za granicą. Tel. 
58-95-61, fax 58-71-72. 
Wczasy krajowe i zagranicz- 
ne. Tel. 59-68-15, fax 58-71- 
72. (132049) 
.ÓSMOKLASIŚCI, maturzyści - 
matematyka, 241-67-67. (132381) 
.SOFTCOMPUTER Kursy kom- 
puterowe 285-30-54, 285-27-50, 
285-94-15,255-10-17. (129792) 


BIZNES 


.BRYTYJSKIE Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe poszukuje osób 
chętnych do współpracy, tel. 598- 
360. (132255) 
.F. H. "Princa" proponuje wyro- 
by Z. P. C. ,,Skawa" Wadowice 
w cenach fabrycznych tel. (012) 
649-91-79 po godz. 16.00. (132- 
338) 
.PODEJMĘ współpracę z osobą 
fizyczną lub firmą w zakresie ta- 
nich podzespołów i zestawów 
komputerowych. Tel.' 0601-372- 
777. (132539) 
.PROFESJONALNY handlo- 
wiec zwiększy obroty Twojej fir- 
my. Treningi obsługi klienta. 
Agencja Marketingowa BCMM 
sp. z 0.0. tel. (032) 515-300. (13- 
2433) 
.PROFESJONALNY sprzedaw- 
ca zwiększy obroty Twojego skle- 
pu. Warsztaty z psychologii 
sprzedaży. Agencja Marketingo- 
wa BCMM sp. z 0.0. tel. 513-986. 
(132434) 
.PRZEJMĘ zadłużoną Spółkę 
z o. o., tel. 0601-37-51-58. (132- 
466) 
.SKARPETY oferuje producent 
(0,95-1,20 z dostawą). (042)684- 
91-78. (132454) 
.TRANSPORT międzynarodo- 
wy, krajowy. Profesjonalnie, 
szybko. Dukato Maxi. Specjal- 
ność - Włochy. (0-32) 217-76-09. 
(132317) 


KUPIĘ 


.(032)263-44-09, absolutnie 
wszystkie powypadkowe, znisz- 
czone kupię. (132303) 
.(032) 66-97-64 Auta rozbite do 
remontu kupię. (132302) 
.000 Absolutnie każde powy- 
padkowe kupię, Katowice 0-601- 
61-72-79. (132300) 
.000 Auta powypadkowe, zuży- 
te, kupię, 0-90-26-72-38. (132- 
298) 
.000 Każdy powypadkowy do 
remontu kupię, Będzin 0-90-354- 
003. (132297) 
.000 Powypadkowe, skorodo- 
wane, zdecydowanie kupię, By- 
tom 0-90-615-163. (132299) 
.CZĘŚCI, zestawy PC, Amigę, 
292-02-48. (132162) 
.KUPIĘ procesory DX2-66/80; 
DX4-1Q0 i procesory Pentium 60, 
75, 90, 100, 120,133 lub zamie- 
nię na wyższe z dopłatą, tel. 
0601-236296. (132540) 
.KUPIMY płyty drogowe, tel./fax 
(036)4316503. (132465) 
.KUPU.JĘ samochody całe, 
rozbite, Chorzów, tel. 241- 
43-11, 0-601-480-570. (132- 
232) 
.PŁYTY drogowe (012) 644-62- 
97. (132030) 


.ODLEWNIA poszukuje dostaw- 
ców złomu żeliwnego i stalowego 
tel. (0602)603-814. (132423) 


SPRZEDAM 


.AAA Pilot Y RTV, Chorzów, Wol- 
ności 77,2-414-066. (131735) 
.ALARMY, blokady, szyberda- 
chy. Będzin 267-30-18, 267-54- 
26. (132118) 
.ALARMY elektroniczne. prze- 
nośne, bez montażu, do ochrony 
mieszkań, domów, sklepów, ba- 
rów itp. Tel. 0-602652883. Alar- 
my osobiste. (132593) 
.AUTENTYCZNIE najlepszy 
niesort, 033/561770, 561194. 
(10997) 
.BARLlNECKA deska podłogo- 
wa oraz nowoczesne drewniane 
podłogi lakierowane produkcji 
niemieckiej, fińskiej (Domestik, 
Lamella) parkiet, mozaika, stop- 
nie schodowe i inne wyroby 
drzewne, wysoka jakość. "Dre- 
xpoi" Dąbrowa Górnicza, Gra- 
niczna 10. Tel. (032)262-39-19, 
0-601-437-498, pon.-piątek 8.00 
- 16.00. (132106) 
.BAWEŁNIANE CZYSCIWO, 
0601512811. (132126) 
.CINQUECENTO 1993, powy- 
padkowy. Niedobczyce, Barbary 
17. (132566) 
.DOMKI letniskowe drewniane 
od 10.000 zł. (0-13) 43-632- 
52,(0-13) 43-648-00. (132108) 
.FOKSTERIERY szorstkowłose 
z rodowodem, (035)6 2-314-37. 
(132386) 
.GARAŻE 1150 zł, wiaty, inne 
usługi ślusarskie, najtaniej w Pol- 
sce - bezpłatny transport - zimo- 
we rabaty, (018) 332-10-52, 
(012)655-17-29, 090-38-98-58. 
(131989) 
.HAKI holownicze, eurohaki, do 
wszystkich samochodów, najta- 
niej, Zabrze, Sienkiewicza 14, tel. 
(032) 275-30-84. (132085) 
.HDS 1,6 tony sprzedam tel. 
036/4720294. (132399) 
.NOWOCZESNE garaże ocyn- 
kowane, bramy, hale, raty, tel. 
(036) 4315294, 4317867. (132- 
046) 
.PILNIE sprzedam bar "Krysty- 
na", przy nowo powstatym sza- 
berplacu, powierzchnia 120 m 2 , 
z pełnym wyposażeniem oraz 
dwa wózki obwożne, jeden typu 
Melex. Kontakt: Giełda Pucho- 
wiec, Bocheńskiego, Katowice. 
(132229) 
.PŁ YTKI ceramiczne oferuje 
hurtownia Żory, Folwarecka 45b, 
(036) 435-02-66. (132156) 
.PROMOCJA, taniej niż myślisz 
garaże, kioski, wiaty, faktury Vat. 
Transport, montaż. gratis, tel. 
012/4126465, 090314885. (10- 
968) 
.REGAŁY magazynowe, kątow- 
niki perforowane. Produkcja - 
sprzedaż 032/233-98-12, 0601- 
416-239. (130952) 
.ROŻNO, (0-32) 255-75-76. (13- 
2530) 
.SAUNY fińskie tanio. (012)27- 
47-730. (132120) 
.SIA TKA ogrodzeniowa, ocyn- 
kowana, powlekana, gwarancja: 
Drutex 033/146303. (10980) 
.SKARPETY oferuje producent 
(0,95-1,20 z dostawą). (042)684- 
91-78. (132446) 
.SOLARIA (074) 438-603, 438- 
591 w. 243 kom. 0601784836. 
(131825) 
.SOLARIA Miami Sun, Poznań, 
(061) 833-06-82. (132213) 
.SPROWADZAM sprzęt rol- 
niczy i budowlany z Czech. 
Tel. (036)4248163. (132321) 
.SPRZEDAM działkę budowla- 
ną 0,40a - Rybnik Golejów 44- 
207 ul. Za Wiaduktem, Nowak 
Stanisława. (132439) 
.SPRZEDAM grubościówkę fir- 
my "Jaroma", szer: wałka 60 cm, 
stan ogólny dobry, tel. (035) 627- 
22-78. (132561) 
.SPRZEDAM regaty sklepowe, 
tel. (032)285-94-50. (132496) 
.SPRZEDAM tanio suknię ślub- 
ną tel. 036-4213376. (132417) 
.SPRZEDAM Vectrę (nowy mo- 
del), 1996, bogate wyposażenie, 
40 tys. zł - do uzgodnienia tel. 
0602/281640. (132548) 
.SPRZEDAM Volkswagen Jetta 
1,8 I, 1986. Tel. 0602/670442. 
(132552) 
eSPRZEDAŻ betonu wraz z trans- 
portem 265-78-21. (131874) 


NEKROLOG 


W dniu 11.03.1998 r. zmarł nagle 
długoletni Dyrektor ZjednocLenia ,.Domgos", 
znany działacz społec,my 


GRZEGORZ KMITA 


Pogrzeb odbęd.tie się w dniu 13.03.1998 r. (piątek) 
o godz. 14.00 na CmentarlU Komunalnym 
prz) ul. Murckowskiej. 


Rodzina 
i Przyjaciele 


.SZALUNKI budowlane PE- 
Rl i HUNNEBECA, stemple 
ocynkowane i lakierowane, 
dźwigary drewniane, ftlszto- 
wania wiszące, sklejka bu- 
dowlana tanio sprzedam. 
Możliwość zakupu w leasin- 
gu. (022)652-17-47 w. 109, 
kom. 090327600. (132334) 
.TIPO 1,4ie, trzydrzwiowy, 
1994, ABS, servo, szyberdach, 
elektryczne szyby, 86.000 km, 
clony w całości, bezwypadkowy; 
2,5 roku w kraju. 18.800 zł. 
(036)4196747. (132558) 
.VW Golf TDI, 1995 rok, 110 
KM, 26000 km; Ford Fiesta 1,4i, 
1993 rok sprzedam, tel. (036) 
476-51-53. (132571) 
.ŻALUZJE, rolety, 516-215, 0- 
601-43-18-16. (132328) 
.ŻALUZJE, rolety. Montaż, 
czyszczenie. 510-852. (132055) 


USŁUGI 


.000 Auta powypadkowe do re- 
montu, Tychy 0-601-64-62-74. 
(132301 ) 
.A. A. Atrakcyjne ceny! Instala- 
cje centralnego ogrzewania (pod- 
łogowe) i wodno-kanalizacyjne, 
kafelkowanie, ogólnobudowlane. 
Raty! S.C. "Hydros" 227-10-21 w. 
156, 219-56-89, 217-66-34, 
0601-47-10-15. (132173) 
.A. Drzwi antywłamaniowe 
"GERDA", "Delta" Katowice, ul. 
Magazynowa 21, tel. (0-32)256- 
55-52, Częstochowa ul. Krakow- 
ska 45, tel. (0-34) 24-26.31 wew. 
405. (132367) 
.AAA Pilot Y RTV, Chorzów, Wol- 
ności 77,2-414-066. (131617) 
.ALARMY elektroniczne, prze- 
nośne, bez montażu, do ochrony 
mieszkań, domów, sklepów, ba- 
rów itp. Tel. 0-602652883. Alar- 
my osobiste. (132591) 
.ANTYWŁAMANIOWE drzwi 
"Gerda", zamki, raty, tel. (036) 
4315294, 4317867. (132043) 
.AUTO blacharstwo, lakiernic- 
two, tel. 241-54-29. (131391) 
.AUTO szyby, tel. 241-54-29, 
090-318-040. (131390) 
.AUTOSZYBY - naprawa, (0- 
32)204-19-88. (132406) 
.AUTO tłumiki, serwiS', tel. 241- 
54-29. (131392) 
.BARLlNECKA deska podłogo- 
wa oraz nowoczesne drewniane 
podłogi lakierowane produkcji 
niemieckiej, fińskiej (Domestik, 
Lamella) parkiet, mozaika, stop- 
nie schodowe i inne wyroby 
drzewne, wysoka jakość. "Dre- 
xpoi" Dąbrowa Górnicza, Gra- 
niczna 10. Tel. (032)262-39-19, 
0-601-437-498, pono - piątek 
8.00- 16.00. (132119) 
.BOAZERIE, podłogi panelowe, 
szafy przesuwane. (032)256-49- 
00. (131763) . 
.CYKLlNOWANIE - Kasperek, 
2456-833. (132294) 
.CYKLlNOWANIE - Szwedziń- 
ski, 582-315. (131855) 
.CZYSZCZENIE, pranie dywa- 
nów, wykładzin, tapicerki, żaluzji 
- rzetelnie, 255-47-62. (132254) 
.CZYSZCZENIE pierza, szy- 
cie kołder, wymiana wsy- 
pów. Świerklany, Połomska 
24 oraz Wodzisław, Radliń- 
skie Chalupki 36. (132155) 
.CZYSZCZENIE żaluzji, dywa- 
nów, 206-53-50, 250-33-80. (13- 
1854) 
.DEKORACJE balonowe sal 
weselnych, nadruki, inne. Tel. 
(077)834-876. (132528) 
.DRZWI antywłamaniowe LOB, 
GERDA, drzwi drewniane dodat- 
kowe, zabezpieczenia, zamki, ta- 
picerka, tel. 287-96-40, 0602-27- 
26-05. (132128) 
.DRZWI antywłamaniowe, role- 
ty. Raty! (0-32) 256-31-30, 0602- 
654-735. (132355) 
.ENERGOOSZCZĘDNE in
. 
lacje c.o. Tel. (032)216-95-30, 0- 
602-65-25-90. (131219) 
eFIRMA "Szymon" usługi remon- 
towo-budowlane, dekarstwo, bla- 
charstwo, murarstwo-tynkarstwo, 
instalacje wod.-kan. ślusarstwo, 
stolarstwo, kafelkowanie, malo- 
wanie. Rozbiórka budynków. Ku-. 
pon - 10% rabatu (usługa): Cho- 
rzów 3 Maja 42A. Tel. 255-22-49, 
090-319-979. (132509) 
.GABINET Medycyny Pracy wy- 
konuje obowiązkowe badania 
pracownicze wtorki, czwartki od 
15.30. Sosnowiec, Wojska Pol- 
skiego 100, tel. domowy 299-81- 
86. (132330) 
.KAFELKOWANIE, 0-602-671- 
810. (132559) 
.KAFELKOWANIE, wod-kan., 
gaz c.o., remonty. Tel. (0-32) 
2454-908. (132501) 
.KONSERWAC.JA - autory- 
zacja FIAT, DAEWOO-FSO, 
Będzin 267-30-18, 267-54- 
26. (132117) 
.MALOWANIE, tapetowanie, in- 
ne remonty. 596-999, 0601-49- 
29-17. (132597) 
.NAPRAWA pralek. 253-79-22; 
263-13-52. (132444) 
.NAPRAWA telewizorów, 
254-72-86. (132266) 
.PŁ YTKI ceramiczne oferuje 
hurtownia Żory, Folwarecka 45b, 
(036) 435-02-66. (132157) 


.OCIEPLANIE budynków - 
szybko i tanio. Freski we- 
wnątrz (pejzaże - akryl). Tel. 
289-45.49, 289-43-80 w godz. 
wieczornych. (132335) 
.OSUSZANIE budynków 
0602n01696. (131729) 
.PROJEKTOWANIE instalacji 
elektrycznych 036/4249534. (13- 
1724) 
.PRZY JMĘ ładunki powrotne na 
samochody 3, 5, 8 ton. Śląsk- 
Poznań. Tel. 0601-722-589. (13- 
2362) 
.RA TY, montaż boazerii, zabu- 
dowy, podłogi, VAT, 286-94-83. 
(132209) 
.RENOWACJA wanien, (034) 
25-69-24. (132378) 
.SUFITY podwieszane, tapeto- 
wanie, kafelkowanie, boazerie 
panelowe, (0-32) 20-265-75. (13- 
2347) 
.TRANSPORT, Star, 216-61-67. 
(130949) 
.TRANSPORT międzynarodo- 
wy, krajowy. Profesjonalnie, 
szybko. Dukato Maxi. Specjal- 
ność - Włochy.(0-32) 217-76-09. 
(132313) 
.WKŁADY kominowe kwa- 
soodporne. Produkcja, mon- 
taż,tel. (034) 22.17-80. (132- 
095) 
.ŻALUZJE, (0-32)202-11-36. 
(132395) 
.ŻALUZJE, 245-46-24. (132251) 
.ŻALUZ.JE, rolety, 516.215, 
0-601-43-18-16. (132314) 
.ŻALUZJE, rolety - producent 
K-ce tel./fax 588209, 585130, 
2103903, B-B tel./fax 150023, 
Wodzisław tel.lfax 4556739. (10- 
914) 
.ŻALUZJE, rolety. Montaż, 
czyszczenie. 510-852. (132053) 
.ŻALUZJE. Rolety. Raty! "Beg- 
żal" 262-51-49. (132316) 
.ŻALUZJE pionowe (montaż, 
czyszczenie), rolety materiałowe. 
0-602-352-226, 516-984. (13- 
2208) 


MOTORYZACdA 


.(032) 263-44-09, absolutnie 
wszystkie powypadkowe, znisz- 
czone kupię. {132288) 
.(032) 66-97-64 Auta rozbite do 
remontu kupię. (132287) 
.000 Absolutnie każde powy- 
padkowe kupię, Katowice 0-601- 
61-72-79. (132285) 
.000 Auta powypadkowe do re- 
montu, Tychy 0-601-64-62-74. 
(132286) 
.000 Auta powypadkowe, zużyte, 
kupię, 0-90-26-72-38. (132283) 
.000 Każdy powypadkowy do 
remontu kupię, Będzin 0-90-354- 
003. (132282) 
.000 Powypadkowe, skorodo- 
wane, zdecydowanie kupię, By- 
tom 0-90-615-163. (132284) 
.111111 Każdy powypadkowy, 
uszkodzony kupię, tel. 
090281492 Bytom. (132061) 
.111111 Pilnie kupię powypad- 
kowe, zniszczone, Katowice tel. 
090290720. (132060) 
.125P, 1990.r., 3.000 zł, tel. 
583-435. (132495) 
.A. Autoszyby, sprzedaż, mon- 
taż. Katowice ul. Ściegiennego 7 
tel. 598-382. (132252) 
.A.AUTOSZYBY, sprzedaż - 
montaż. Katowice, ul. Ściegien- 
nego 7, tel. 598-382. (131618) 
.ALARMY, blokady, Chorzów, 
tel. 241-43-11. (132234) 
.ALARMY, blokady, szyber. 
dachy. Będzin 267-30-18, 
267-54-26. (132099) 
.AUTO blacharstwo, lakier- 
nictwo, tel. 241-54-29. (131- 
346) 
.AUTOGAZ - montaż. Najtaniej! 
Raty! Chorzów, Parkowa, tel. 
241-07-32. (132562) 
eAUTO szyby, tel. 241-54- 
29,090-318-040. (131345) 
.AUTOSZYBY - naprawa, (0- 
32)204-19-88. (132397) 
.AUTOSZYBY - naprawa. Tel. 
263-69-13, 264-43-98. (130231) 
.AUTOSZYBY .Jaan. Sprze- 
daż, montaż. Katowice 22- 
25-244 Pułaskiego 22, Biel- 
sko-Biała 12-22-53; 12.22-65 
Katowicka 43. (131996) 
eAUTO tłumiki, serwis, tel. 
241-54-29. (131347) 
.CINQUECENTO 1993, powy- 
padkowy. Niedobczyce, Barbary 
17. (132565) 
.CITROEN ZX, 1.9D, 1995/6, 
zielony metalik, bogate wyposa- 
żenie, 30.000 zł, 0-601439933 
po 18.00. (132520) 
.DAIHATSU Charade 1.0 ben- 
zynowy, 1992 r., idealny, sprze- 
dam, tel. (0-32) 299-33-14. (132- 
584) 
.FIAT Uno diesel 17bO, 1997 r., 
cena 24.000 zł, tel. 254-10-63, 
250-12-12. (132489) 
.HAKI holownicze, eurohaki, do 
wszystkich samochodów, najta- 
niej, Zabrze, Sienkiewicza 14, tel. 
(032)275-30-84. (132074) 
.HDS 1,6 tony sprzedam tel. 
036/4720294. (132398) 


.KONSERWAC.JA - autory- 
zacja FIAT, DAEWOO-FSO, 
Będzin 267-30-18, 267-54- 
26. (132098) 
.KUPIĘ auto kupione w Polsce, 
2455-803. (130984) 
.KUPU.JĘ samochody cale, 
rozbite, Chorzów, tel. 241- 
43-11, 0-601-480-570. (132- 
231) 
.MAGNETYZERY - oszczędza- 
ją paliwo, czyszczą komory spa- 
lania, przedłużają żywotność ka- 
talizatorów, (0-32) 256-31-30, 
0602654735. (132354) 


. . 
Autoryzowany serwis 
Będzin, ul. Czeladzka 67 
od 6" - 20", tel. 267-30-18, 267-54-26 


.OPEL Kadett 1.4i, 1991 rok, 5- 
drzwiowy, alufelgi, hak holowni- 
czy, radiomagnetofon, cztery gło- 
śniki, tel. 033/114740. (10999) 
.RENAUL T 21, TD, 1990 r. bo- 
gato wyposażony, okazyjnie 
sprzedam, (032) 256-08-66. (13- 
2429) 
.RENAUL T Clio 1.2, 1995 
sprzedam. (032) 2521-916. (132- 
554) 
.SPRZEDAM Ford Mondeo 1.8, 
1993. (032)2465-824, 0602-39- 
71-58. (132447) 
.SPRZEDAM Ford Sierra 
23D 077/851802. (132508) 
.SPRZEDAM samochód Nissan 
Sunny 1.7 D, rok produkcji gru- 
dzień 1989, stan bardzo dobry, 
tel. 033/632-055 lub 632-077. 
(11006) 
.SPRZEDAM Seata Ibizę, die- 
sel, 1990 r., tel. (0-32) 299-36- 
44. (132544) 
.SPRZEDAM "Trak" do przecie- 
rania drzewa, kompletny z wóz- 
kami i silnikiem, 70 cm, cena 
11.500 zł, tel. 033n47123. (11- 
005) 
.SPRZEDAM Vectrę (nowy mo- 
del), 1996, bogate wyposażenie, 
40 tys. zł - do uzgodnienia tel. 
0602/281640. (132547) 
.SPRZEDAM Volkswagen Jetta 
1,8 I, 1986. Tel. 0602/670442. 
(132551 ) 
.SZKOLENIE - u producenta na 
montaż alarmów "Dog", (0-32) 
256-31-30 wew. 214, 0602-654- 
735. (132353) 
.TIPO 1,4ie, trzydrzwiowy, 
1994, ABS, servo, szyberdach, 
elektryczne szyby, 86.000 km, 
clony w całości, bezwypadkowy; 
2,5 roku w kraju. 18.800 zł. (036) 
4196747. (132557) 
.VW Golf TDI, 1995 rok, 110 
KM, 26000 km; Ford Fiesta 1,4i, 
1993 rok sprzedam, tel. (036) 
4765153. (132570) 
.WYNAJEM limuzyn amerykań- 
skich i Autosalon. Katowice, 
Damrota 25a, 256-23-52. (131- 
873) 
.ZNAKOWANIE - sprzedaż li- 
cencji "Somerw-Śląsk" Katowice, 
1 Maja 31, (0-32)256-31-30 wew. 
214,0602654735. (132352) 
.SPRZEDAM Uno 45S, 1993 r., 
tel. 2285-791 wew. 228 po 18.00. 
(132604/1 ) 


ZDROWIE 


.(0-32)263-20-89 ginekolo- 
gia. (131823) 
.(0-35)6424-515 ginekolo- 
gia. (132097) 
.(032)2420-314 ginekolog - 
zabiegi. (131238) 
.(032)2428-724, 0-601-428- 
158 ginekologia. (130698) 
.(032)256-33-35, 0602-215-494, 
0-602-30-70-25, 0601-44-26-99 
"Alkamed" - esperal, odtruwanie 
poalkoholowe przez lekarzy, ca- 
łodobowo. (132174) 
.A. Usługi medyczne dla Pań. 
Tel. (032) 267-74-49, 292-45-76. 
(132191 ) 
.AAAAALKOHOLlZM, odtruwa- 
nie, esperal, psychoterapia. 
(032)66-28-61 w. 146. (132114) 
.APARATY słuchowe: dobór, 
serwis, Katowice, Piaskowa 8, 
256-47-41, 0-90-266-074. (132- 
188) 
.BADANIE włosów 0-601-21-43- 
88. (131748) 
.BEZOPERACY JNE leczenie 
kamicy żółciowej, nerkowej, pro- 
staty, hemoroidów, tysienia. Za- 
pisy: (032)206-23-61. (131747) 
.ESPERAL. (032) 256-33-35, 0- 
602-215-494, 0-602-30-70-25. 
(132175) 
.ESPERAL wszywa chirurg, 
264-30-17. (132345) 
.GINEKOLOG 0601-45-31-23. 
(132430) 
.GINEKOLOG 090-367-503. 
(131239) 
.INFORMACJA "BIO-EKO". Tel. 
(032)518-630,519-664,519-667. 
(130533) . 
.IRYDOLOG - diagnoza z tę- 
czówki oka. Katowice, ul. Stawo- 
wa 7, (032)586-289. (132025) 
.ŁUSZCZYCA, bielactwo (032) 
206-23-61. (131749) 
.SILESIA-MED - stomatolo- 
gia, wszystkie usługi, prote- 
zy natychmiastowe, narko- 
zy, raty. Centrum Katowic, 
(032)253-01-09. (132062) 


iiiiiiD:t! 


Nie przegap okazji! 
Zapraszamy do skorzystama z naszej oferty i wstąpienia do Klubu 
Czytelnika. Przypominamy, że do naszego klubu mogą należf;ć V
LY- 
scy stali czytelnicy "Trybuny Śląskiej" również nie pełnoletnI. Jeżeli ma- 
cie Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące wstąpienia do Klubu 
Czytelnika, chętnie na nie odppwiemy. 
Czekamy na Państwa telefony pod numerem 253-71-72. 
dutro podamy wyniki losowania upominków 
miesiąca lutego' 
K,.,/(,"t, !,/Ir,"łi!/(, 
f)riJ,
IIHfIp?lfMiUtJ.Im.: EIM,eta e
zq.fZczz8?t(}/Klll. OQ/(ata 
Czet'"«I z ,t"/(tJ./'"(}«Ia, tttlll'ei O«l(}I'"czai z S,e,.a
«IIC, t!e/((}«Ie/a hczel'" z 8?t(}/K'll. 
LM/lira F'lit z ,t"/(tJ./'"(}«Ia, Józef hi,fz Soi/(IC(}«IIC, Rplll'I ,t"«IIó.t
«Iciiz Soó'/((}«!- 
ca, Józef LQJffjJia z fab(}«I'C, AIl
o. Pietl'"a.fZia z Ru.{,.1( Ja/( PtclII'ei z Ci r 
bIll. Ce/;ira Ptai z 8?t(}/Klll. OQ/(ata S,ó.lei z R
/(,4 Ulfalpfa«l cf
«II'"fJ/( 
z R?b/(Ita, Pa«lef cf/K(}fa z Ra{,.1( Jawi cfte/a';ciiz ttt F
«IIC, llallira cfzczW'"- 

«Icia z R(}dał- Róża cfzrc z PMICZ(}«ItC, Józef cfzallt z Jactl'"Zfblll. Józefa a- 
I'"aclir z !?ci,Ó«l, Jel'"z?Lo.blciiz 8r4z,ira. 


Jak zostać członkiem Klubu Czytelnika i otrzymać kartę? 


Wystarczy zaprenumerować "Trybunę Śląską" lub zebrać 20 kuponów konkursowych 
drukowanych na łamach gazety, wypełnić niżej zamieszczony formularz i przesłać albo 
dostarczyć osobiście do redakcji lub Oddziału, a w zamian otrzymacie Państwo kartę 
Klubu Czytelnika, która upoważnia do zniżkowych zakupów w hurtowniach "Ruchu" i in- 
nych placówkach handlowo-usługowych, zamieszczania ogłoszeń drobnych w "Trybunie 
Śląskiej" z 30-procentowym upustem, otrzymywania bezpłatnych zaproszeń na liczne 
imprezy odbywające się w naszym regionie oraz wzięcia udziału w losowaniu upomin- 
ków miesiąca. 


IMIĘ.m 
NAZWISKO 


ADRES: kod pocztowy 


ulica 


DATA URODZENIA 
WYKSZTAŁCENIE 


1nn1 'l
 ska 


" 


TURYSTYKA 


.AUTOKAROWE - BP. Anglia, 
Beneluks, Francja, Włochy, 
Niemcy - codziennie, najtaniej! 
Katowice, Dworcowa 11, 2539- 
885,2069-625. (132428) 
.BANK turystyki, przewozy 
(032) 2412-005 (132137) 
.BEZ pośredników wczasy, 
weekendy - Wisła (0-33)55-22- 
96; 55-10-33, Duszniki Zdrój - 
Zieleniec (0-74)669-574, Kar- 
pacz (0-75)7619-232. (132357) 
.HISZPANIA, Chorwacja, Gre- 
cja zadzwoń wyślemy bezpłatny 
katalog. MATUSZEK (032)236- 
11-11. (130643) 
.LATO - Chorwacja, Hiszpania, 
Włochy, apartamenty, hotele. Tu- 
nezja - Djerba, Egipt, Majorka, 
Grecja - Santorini, inne - duży 
wybór. Morze, jeziora, góry - do- 
my wczasowe, komfort, campin- 
gi. Wycieczki - Wiedeń, Rzym, 
Paryż, inne. BP Katowice, Dwor- 
cowa 11, 2539-885, 2069-625. 
Członek PIT. (131039) 
.ŁEBA wczasy nad morzem, 
kwatery, campingi, standard, luk- 
sus, (059)661-698. (132366) 
.NATURYSTYCZNE Centrum 
Sztuki Masażu - niezapomniane 
spotkania. Magiczny dom w gó- 
rach, solarium naturalne. Tel.(O- 
18)267-91-63. (132590) 
.OBÓZ dla młodzieży 10-18 lat 
w Tunezji 12 dni, samolot, posił- 
ki, ubezpieczenie, opiekun, 1735 
zł. BP "Ty i Ja" Katowice, Sokol- 
ska 10, tel. 517-846. (131990) 
.OFERTA czeska (032) 2412- 
005 (132139) 
.OŚRODEK Sanatoryjno.Wy- 
poczynkowy w Ciechocinku 
ul. Lorentowicza 8 zaprasza 
na tumus wielkanocny wokre- 
sie 10 -18.04. Koszt pobytu 45 
zł od osoby dziennie. Zgłosze- 
nia: tel. (054) 834304, (054) 
834261. (132440) 
."OŚWIATA" Kolonie i obozy 
w kraju i za granicą. Tel. 58- 
95-61, fax 58-71-72. Wczasy 
krajowe i zagraniczne. Tel. 59- 
68-15, fax 58-71-72. (132253) 
.REJSY morskie luksusowym 
jachtem - maj, czerwiec - wrze- 
sień, tel. (091) 487-88-61. (132410) 
.SKANDYNAWIA, hotelbus, 
(032)2412-005. (132533) 
.TUNEZJA bezkonkurencyjna 
(032)2412-005 (132140) 
.WCZASY nad morzem. Ostro- 
wo między Karwią a Jastrzębią 
Górą. Pokoje 2- i 3-osobowe z ła- 
zienką stołówka na miejscu. Tel. 
058/674-92-85. (132450) 
.WCZASY na Makarskiej Riwie- 
rze hotele, apartamenty, autokar 


miasto 


numer domu/mieszkania 


0865889 


. 


- 


JiL 


lub dojazd własny, BP "Ty i Ja" 
Katowice, Sokolska 10. tel. 517- 
846. (131988) 
.WILNO, (032) 2412-005. (132161) 
.WIOSNA-LATO. Noclegi: Arfa- 
mów, Duszniki, Szczytna, Wisła, 
Jarosławiec, Ustronie Morskie, 
Świnoujście. Domki, mieszkania. 
Całkowite lub częściowe wyży- 
wienie. Zdecydowanym 10% ra- 
batu do 15.03.1998. "Dyliżans", 
Katowice, tel. 584-556. (132006) 
.WŁOCHY emerytom, Szwajca- 
ria, Grecja, Barcelona, Balaton, 
Paryż długi pobyt (032) 2412- 
005. (132141) 
.ZAPRASZAMY w Beskidy, 
nocleg, wyżywienie 38 zł, pełny 
komfort, 033f751222. (10973) 


ZWIERZĘTA 


.ALASKAN Malamute szczenię- 
ta, (0-32) 289-97-51, 282-48-18 
po 17.00. (132090) 
.BARDZO wysoka nagroda za 
wskazanie miejsca pobytu zagi- 
nionego w lutym czarnego pudla. 
Dyskrecja zachowana. Tel. 582- 
974 Katowice. (132504) 
.DOBERMANY rodowodowe 
036/4318235. (132537) 
.FOKSTERIERY szorstkowłose 
z rodowodem, (035) 62-314-37. 
(132379) 
.OWCZARKI niemieckie, (036) 
4554342. (132066) 
.SPRZEDAM rottweilery tel. 
036-471M63. (132405) 
.YORKI miniaturki. Tel. (032) 
253-84-46. (132594) 


TOWARZYSKIE 


.0-602-286-878. (132534) 
.,,0602-23-50-32" (132579) 
.,,0602236596". (132546) 
.2420-628. (132363) 
ecALL Girls 0601454557 (132599) 
.GIRLSCHOOL 0602-733- 
264 (132322) 


KUPON KONKURSOWY 


.HAREM Tychy - najtaniej, 227- 
10-21 wew. 161. (132587) 
."PERŁA" 0-602-371-613. (132- 
532) 
."PIRANIA" 282-91-16. (132- 
375) 
.PRYWATNIE 090-352-002. 
(132589) 
.SABRINA 289-22-47. (132319) 
."VASSA" 0-602-605-627. (132- 
407) 


MATRYMONIALNE 


.BELGOWIE, Szwajcarzy poślu- 
bią Polki (077)837-537. (127375) 
.SZANSA dla samotnych. So- 
snowiec, (032) 299-77-05 wie- 
czorem (132153) 


RÓŻNE 


.AA Jeśli chcesz parkować 
o 30% taniej w centrum Katowic 
zadzwoń 0602-383-820. (132511) 
.ADRESOWANIE formularzy, 
wysokodochodowe chałupnictwo 
biurowe. Prawnie działająca fir- 
ma zapewnia materiaty informa- 
cyjne, koperta zwrotna. Dystry- 
butor Agencji "Reklamex" 40-321 
Katowice, ul. Gen. J. Hellera 
32a19 (132497) 
.DEKORACJE balonowe sal 
weselnych, nadruki, inne. Tel. 
(077) 834-876. (132545) 
.DŁUGI!!! Pomoc w odzysku 
i spłacie. Wywiadownia!! (kontra- 
henci, klienci, dłużnicy itp.). "We- 
ga" tel. 223-07-72. (132441) 
.PROJEKTOWANIE instalacji 
elektrycznych 036/4249534. (13- 
1725) 
.SUFITY podwieszane, tapetowa- 
nie, kafelkowanie, boazerie pane- 
lowe, (0-32) 20-265-75. (132350) 
eSZUKAMY poważnych do 
współpracy - okolice Ustronia. 
Duże dochody. Spotkanie infor' 
macyjne: Hotel "Daniel", 14.03.98 
godz. 9.50. (132583) 


WSP "BUDIMERT" W Koszalinie 


sprzeda Ośrodek Wypoczynkowy 
w miejscowości Spore k. Szczecinka. 


powierzchnia działki - 1,21 ha. Na terenie Ośrodka znajduje się: 
- 5 domków dwurodzinnych typu.. Wagus" - 40 osób; 
- obiekt stołówki z zapleczem o pow. 467 mkw.; 
- obiekt magazynowy; 
- pole namiotowe. 


Ośrodek położony jest nad Jeziorem i rzeką, otoczony lasami. In- 
formacja: 75-736 KOSZALIN, ul. Gnieźnieńska 39, tel. (0-94) 
424-006 do 08, fax (0-94) 422-356. 


KR/121868-'b
		

/iv5521-1998-60-0008.djvu

			8 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


OGŁOSZENIAeTEL. (0-32) 253-78-74 


Zarząd Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 
43-250 Pawłowice 
(036) 47-21-701 


Zamkniętą koperłę zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzę- 
dzie Gminy Pawłowice do dnia 09.04.98 r. do godziny 15.00 
pokój nr 15. 
Koperta musi być oznaczona "Oferła na wykonanie wymiany in- 
stalacji elekłrycznej budynku "A" Urzędu Gminy Pawłowice". 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jesł Pani 
Eugenia Wyleżuch, kierownik referatu służb technicznych. 
Otwarcie oferł nastąpi w dniu 10.04.98 r. w siedzibie Zama- 
wiaiącego o godzinie 10.15. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, kłórzy spełnią wa- 
runki zawarte w specyfikacii istołnych warunków zamówienia. 


Zarząd Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 
43-250 Pawłowice 
(036) 47-21-701 


ogłaua przetarg nieograniczony 
na 'WYkonanie i dostarczenie stolarki okiennej 
dla budynku "A" Urzędu Gminy w Pawłowicach, 
wg specyfikacji, którą moina nabyć w Urzędzie Gminy 
Pawłowice, pokój nr 20 w cenie 3 zł, bądi 
za zaliczeniem poczt0'WYm. 


Zamkniętą kopertę zawierającą oferłę, należy złożyć w Urzędzie 
Gminy PawIowice do dnia 02.04.98 r. do godziny 15.00 pokój 
nr 15. 
Koperta musi być oznaczona "Oferta na wykonanie i dosłarcze- 
nie stolarki okiennei dla budynku "A" Urzędu Gminy w Pawłowi- 
cach"_ 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferenłami jest Pani 
Eugenia Wyleżuch, kierownik referatu służb technicznych. 
Otwarcie oferł nastąpi w dniu 03.04.98 r. w siedzibie Zamawia- 
jącego o godzinie 10.45. 
W przełargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią wa- 
runki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 


TR/121883ib 


GO[[tOOill 
NIE I_UCOO([J[}YA]([JŚCI 


.00 wynajęcia M-3, 47 m" 
w Sosnowcu, 22-61-609. (132- 
522) 
.SOSNOWIEC M-3, telefon, 
36 m 2 , sprzedam (032)241-63- 
72. (132135) 
.ZACHĘCAJĄCA okazja!!! Od- 
stąpię M-3, 34 m", Sosnowiec- 
Pogoń, 0-602-270-855. (132- 
563) 
.CZĘSTOCHOWA centrum - 
budynek lp. - 200 m", plac 
ogrodzony 5000 m" - wydzier- 
żawię. (034)242922, 8.00- 
15.00. (132569) 
.00 wynajęcia magazyn 300 
m' (wysokie składowanie) na 
hurtownię, rampa, biuro, socja- 
le, telefon, stróżowane. Dosko- 
nałe położenie w bazie magazy- 
nowej Wodzisław ul. Łużycka 1. 
Informacje tel. 4227422 (132- 
029) 
.DZIAŁKA 667 mkw. dom 4 
pokoje, kuchnia, woda, światło, 
cena 98 tys. (034) 65-86-35 po 
14.00. Atrakcyjna dzielnica. 
(132166) 
.LATARNIA Stilo-Sasino 10 
km od Łeby. Najtańsze na wy- 


brzeżu działki letniskowe. Ceny 
od 5 zł/ mkw. (058) 676-32-06. 
(132056) 
.OBIEKT 1200 m 2 wszyst- 
kie media do wynajęcia. 
tel. (036) 42-22-396 do 
16.00,42-25-131. (132244} 
.PILNIE sprzedam bar "Krysty- 
na", przy nowo powstałym sza- 
berplacu, powierzchnia 120 m 2 , 
z pełnym wyposażeniem oraz 
dwa wózki obwoźne, Jeden ty- 
pu Melex. Kontakt: Giełda Pu- 
chowiec, Bocheńskiego, Kato- 
wice. (132214) 
.RZECZOZNAWCY wyceniają 
budynki, grunty, maszyny. Tel. 
66-80-76,66-58-61. (130048) 
.SPRZEDAM działkę budowla- 
ną OAOa - Rybnik Golejów 44- 
207 ul. Za Wiaduktem, Nowak 
Stanisława. (132438} 
.TARNOWSKIE Góry M-5, 71 
m 2 sprzedam. Tel. (032) 285- 
48-45 (BIG Nieruchomości). 
(132458) 
.WYNAJMĘ od zaraz lokal 
handlowy I piętro 137 m 2 Ryb- 
nik (Rynek) 036/4568497 po 
17.00. (132427) 


FIRMA ZAGRANICZNA 
ZAKUPI 
CZYNNE STACJE AUTOGAZU 
00-957 WARSZAWA 36 
SKR. POCZTOWA NR 42 


TR/1214941b 


. 
POZYCZKI 
DLA MAŁYCH FIRM 
na rozwój dzjałalności gospodarczej 
do 30.000 zł na cele obrotowe i inwestycyjne 
Nasz prag/aro pozyczkDWY powstal dzięki pomocy fZądu Stanów liednoczonydJ , OPPORTUNITY INTERNATIONAL 


INICJATYWA MIKRO 
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 
40-026 Katowice, u I. Wojewódzka 30/9, tel./fax (0-32) 253 90 23 
43-300 Bielsko-Biała, ul. ks. Stojałowskiego 46, tel. 
02 12 62 30 
telJfax (0-33) 1454 06 w. 13 (od 16.03.1998r.) 


'BEL Leasing Sp. z 0.0. 
Firma leasingowa BIG Banku GDAŃSKlEGOSA 


TR/1216621b ,
 rI'--_ 
. j'II'- 
.1. - C. 


- 
.I __=: O =  J-  
\ .';'"I
:I 
, -...
 
4t 7,
 , 


LEASING OPERACYJNY I FINANSOWANY 
Samochody osobowe, ciężarowe i inne środki 
transportu. maszyny i urządzenia produkcyjne, 
sieci komputerowe 


PRZEDSTAWICIELSTWO 
KATOWICE 
ul.fr.IJ1cuska70 
telJfax 757 47 56 do 59 


AGENCJA 
TYCHY 
N. NiepocIegłośd 2tO 
tel./bx 219 35 60 


Z BEL LEASING-OWAĆ WARTO! 


KR/121771 


Zarząd Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 
43-250 Pawłowice 
(036) 47-21-701 


ogłasza przetarg nieograniczony 
na dostawę i montaż okien z profili PCV 
dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Pawłowicach, 
wg specyfikacji, którą można nabyć w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, pokój nr 20 w cenie 3 zł, 
bądź za zaliczeniem pocztowym. 


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Pawłowice do dnia 02.04.98 r. do godziny 15.00 pokój nr 
15. 
Koperta musi być oznaczona "Oferta na dostawę i montaż okien 
z profili PCV dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Powłowicach". 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest inż. Jan 
Wiśniewski, kierownik referatu inwestycji. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.98 r. w siedzibie Zamawiaią- 
cego o godzinie 11.00. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią warun- 
ki zawarte w specyfikacii istotnych warunków zamówienia. 


TR/121661/b 


LATosA \

v...\ 


...CHCESZ ZAPŁACIĆ MNIEJ 
PODATKU - KUPUJ U NAS 
OKNA BRATKU!! .
 


POLECAMY l' II 
· OKNA PCV I . 
· DRZWI PCV ,II:I
 
· ROLETY PC V itfi'f 
· WITRYNY PCV 
· PARAPETY :;ÓWką -= 
domu 
.., 
PUNKTY HANDLOWE 
SKLEP FIRMOWY 
Rybnik 
ul. Wiejska 26 
tel.lfax 036/4225301 


"TYNK-MAL" 
Rybnik 
ul. Żorska 372 
leI. (0602) 711820 
czynne od 1.02.1998 
"WIMEX" 
Kędzierzyn-Koźle 
Dworzec PKS 


"STOLDREW" 
Racibórz 
ul Zródlana 1 
tel. 036/4155458 


"JPT" 
Gliwice 
ul. Wolności 1 


"WIMEX 
Gtubczyce 
Dom Rzemiosta 
tel. 077/856824 


Producent: Latosiński sp, z 0.0. ul. Poloczka 88 
44-207 Rybnik, tel. 036/4246355. 4246455 
fax 036/4246166 


TA/1217211b 


PRZERWA 
W DOSTAWIE PRĄDU 


Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama" S.A. 
w Rybniku, ul. Chrobrego 39 


w godz. od 8 do 14 dla od- 
biorców zamieszkałych 
w Katowicach przy niżej wy- 
mienionych ulicach: 
Dnia 17.03.98 ul. Szczeciń- 
ska (od nr 24 do Ściegien- 
nego -nr parzyste oraz ga- 
raże), Jabłoniowa, Gruszo- 
wa, Brzoskwiniowa, More- 
lowa, Ściegiennego (od 
Morelowej do nr 90). 
Dnia 19.03.98 ul. Ceglana 
(od Francuskiej do Mete- 
orologów - obie strony), 
Porfirowa, Bazaltowa, 
Krzemienna, Francuska 
(od Ceglanej do Lotnisko - 
nr nieparzyste oraz nr 80, 
plac budowy r. Górnoślą- 
skiej), Szybowcowa - baza 
KKIM 


oglasza nieograniczony przetarg na dzierżawę poniższych 
nieruchomości polożonych w Rybniku przy ul. Chrobrego 39: 


- budynek magazynu wysokiego składowania, o pow. magazynowej 1628 m 2 , kubatura 
24.870 m 3 . Obiekt posiada 3300 pól składowych po 1 t nośności każda, 5 szt. układarek, ram- 
pę kolejową, wodę, siłę; 
- halę warsztatu szkolnego o pow. użytkowej 1.085 m 2 , wym.: 72,35x15,00 m, wys. w środ- 
ku 8,15 m, obiekt posiada siłę, wodę, sprężone powietrze, suwnicę o udźwigu 3.000 kg, 
obiekt ogrzewany, 
- budynek wystawowy o pow. użytkowej 413.23 m 2 , kubatura 2.613,00 m 3 . Obiekt posiada si- 
łę, suwnicę o udźwigu 3.000 kg, sprężone powietrze. 
Pisemne oferty można składać w zamkniętej kopercie z napisem "Dzierżawa" w sekretaria- 
cie Zarządu RFM "Ryfama" S.A. w Rybniku, ul. Chrobrego 39 do dnia 25 marca 1998 roku 
z podaniem stawki dzierżawy za 1 m" (bez podatku V AT) miesięcznie. Wadium w wysokości 
1.000 zł należy wpłacić w kasie RFM "Ryfama" S.A. do dnia 30 marca 1998 r. godz. 9.00. 
Otwarcie komisyjne ofert nastąpi dnia 30 marca 1998 r. o godz. 10.00 w bud. administracyj- 
nym fabryki, I piętro, pok. 13. Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium 
wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, będzie zwrócone po przetar- 
gu. Wadium oferenta wygrywającego zostanie zwrócone po zawarciu umowy, która winna 
być spisana do dnia 10 kwietnia 1998 r., a w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia 
umowy wadium przepada na rzecz fabryki. 
Obiekty udostępnione są w dni robocze w godz. 8.00 do 13.00, a szczegółowych informacji 
udziela telefonicznie nr 422-42-61 wewn. 5500. 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 


TR/121B85ib 


Bliższych informacji udzie- 
la Rejon Energetyczny Ka- 
towice - GZE Sp. z 0.0. 
Katowice, ul. Widok 13, tel. 
589-001 do 3. 


GO/121641/b 


Zarząd Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 
43-250 Pawłowice 
(036) 47-21-701 


ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie oświetlenia deptaku na terenie 
osiedla w Pawłowicach wg specyfikacji, którą 
można nabyć w Urzędzie Gminy Pawłowice, 
pokój nr 20 w cenie 3 zł, bądź za zaliczeniem 
pocztowym. 


Zamkniętą kopertę zawierającą oferłę, należy złożyć w Urzę- 
dzie Gminy Pawłowice do dnia 09.04_98 r. do godziny 15.00 
pokój nr 15. 
Koperła musi być oznaczona "Oferła na wykonanie oświetlenia 
deptaku na terenie osiedla w Pawłowicach". 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jesł Pani 
Eugenia Wyleżuch, kierownik referatu służb łechnicznych. 
Otwarcie oferł nastąpi w dniu 10.04.98 r. w siedzibie Zama- 
wiaiącego o godzinie 10.00. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią wa- 
runki zawarłe w specyfikacii istotnych warunków zamówienia. 


TR/121660ib 


uwli 


'BANK WSPÓŁPRACY 
REGIONALNEJ SA 


prowadzenie rachunków 
osobistych (ROR) 


Minimum fonnalności zwi ązanych f 
Z otwarciem rachunku' 
_. ,. "'d . .. ,.... 
r= " ." -'-- '-- -'=- -'---. -- J . 
. BWR SA nie pobiera opłat 
m.in. za: . otwarcie i prowadzenie rachunku' przelewy 
Lwpłaty 
 wypł 

 gotówkow e - 
 danie k
 rty bankom atowej 


Oprocentowanie - 160/0 
kwartalna kapitalizacja odsetek DOL I 
- efektywne oprocentowa"" 1 6, 99
 


. wypłaty przy użyciu: czeku, karty bankomatowej, 
karty VISA Classic . limit kredytowy . stałe zlecenia 
. rachunki wspólne . rachunki dla małoletnich 
. automatyczne zakładanie lokat . preferencyjne 
I oprocentowanie kredytów na fin
nsowanie zaku- 
pów ratalnych . wiele innych udogodnień i korzyści 


Cennala BWR SA- Kraków, ul. Sarego 2 i 4, tel.: (12) 4230351 
Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42, tel.: (32) 2193440; Katowice, 
ul. Kościuszki 30, tel.: (32) 757 33 40; Zabrze, ul. Wolności 191, 
tel.: (32) 271 6009; Wola, ul. Pszczyńska 2, tel.: (32) 211 803] w.5342; 
Trzebinia. ul. Kościuszki 39. tel.: (35) 611 Ol 33; 
Slawków, ul. Łosińska 1, tel.: (32)2931817 


KR/121591/B 


Zarząd Miasta Chorzów 
INFORMUJE, 


że posiada na terenie miasta Chorzowa wolne grunty 
(luki budowlane) przeznaczone do oddania w użytkowanie 
wieczyste w drodze przetargu, na realizację budownictwa 
mieszkaniowego. 
Wykaz tych gruntów jak i szczegółowe informacje 
w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale 
Geodezji Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 
pokój nr 428, tel. 2411-261 wewn. 387. 


GO/121626 


KONKURS 
na wyrób i usługę Miasta Chorzowa 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cborzo\\ ie ogłasza 
II edycję "Konkurs na wyrób i usługę Miasta Cborzowa". 
Do konkursu może być zgłoszony wyrób konsumpcyjny, 
wyrób przemysło,-"y' i usługi wykonane przez rzemieślników, 
producentów i handlowców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Chorzów. 
Wyroby lub usługi nagrodzone w poprzedniej edycji mogą się 
ubiegać o ponowną nagrodę jedynie w razie wprowadzenia 
zmian konstrukcyjnych i technologicznych. 
Pisemne wnioski opatrzone znaczkiem skarbowym wartości 
1,50 zł winny zawierać" 
- imię i nazwisko lub nazwę fmny 
- datę sporządzenia wniosku 
- dokładny adres zamieszkania lub siedzibę finny 
- zwięzłą charakterystykę wyrobu lub usługi. 
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do konkursu jest załączenie 
do wniosku następujących dokumentów: 
- kopie: certyfikatów, atestów, świadectw. opinii, ,-,,)'ników 
badań i innych dokumentów specjalistycznych, które są 
niezbędne dla wprowadzenia wyrobu lub usługi na rynek, 
- zdjęcia wyrobu lub usługi, opinii użytkowników oraz innych 
ewentualnych materiałów podkreślających walory użytkowe 
i techniczne wyrobu lub usługi, 
- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 
na terenie Chorzowa, 
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
na wyrób i usługę Miasta Chorzowa 
- dowód uiszczenia opłaty zgłoszeniowej 
Wnioski winny być składane w pok. m 225 gmachu Urzędu 
Miasta w Wydziale Działalności Gospodarczej, tel. 2413-384, 
w zalakowanej kopercie z napisem 
"Konkurs na wyrób i usługę Miasta Chorzowa" 
w tenninie do dnia 30 września 1998 r. 


W konkursie mogą brać udział podmioty gospodarcze, które 
wpłaciły opłatę zgłoszeniową w wysokości 200,00 zł w kasie 
Urzędu Miasta Chorzowa, pokój 101, I piętro do dnia 
30 września 1998 r.do godz. 13.00 i spełniły \\)'żej określone 
warunki. 
Ocen} zgłoszonych wniosków dokonywać będzie powołana 
w tym celu Komisja Konkursowa, a ogłoszenie wyników 
jej prac nastąpi w grudniu 1998 r. 


GO/121627 


Tania i skulecma reklama 
w I- 
1!ybUllli; S1ą
j 


G I Jlwm [JlEmrnW 


eA. A. Agencja zatrudni górników- 
emerytów do prac montażowych, 
mile widziane prawo jazdy, tel. 
757-32-10. (132448) 
eADRESOWANIE formularzy, wy- 
sokodochodowe chałupnictwo biu- 
rowe. Prawnie działająca firma za- 
pewnia materiaty informacyjne, ko- 
perta zwrotna. Dystrybutor Agencji 
"Reklamex" 40-321 Katowice, ul. 
Gen. J. Hellera 32a/9 (132494) 
eADRESOWANIE kopert - zatrud- 
nimy. Płacimy do 4 złotych sztuka. 
Informacje bezpłatne - koperta 
zwrotna "Euro-Inwest" 99-300 Kut- 
no box 28. (131824) 
eAGENCJA Reklamowa poszuku- 
je kobiet, mężczyzn. dzieci w celu 
zatrudnienia w charakterze staty- 
stów, modeli. Fotoofertę kierować: 
00-968 Warszawa 45 skr. poczt. 
66. Info: (022) 834-65-40 (132121) 
eAGENT Celny. Promocyjny kurs 
według kodeksu celnego. Licencja 
państwowa. Praca! Informacje: Ad- 
viser (022)629-37-83, (022)628-70- 
56. Zapisy: czwartki, piątki - Kato- 
wice, NOT-Podgórna 4, p. 44. 
(131686) 
.ATRAKCYJNA praca chałupni- 
cza. Poszukujemy chętnych do wy- 
konywania prostych prac, zbyt 
gwarantowany umową. BIURPOL 
skr. poczt. 71 42-600 Tarnowskie 
Góry. (132414) 
eBRYTYJSKIE Towarzystwo Ubez- 
pieczeniowe poszukuje osób chęt- 
nych do współpracy, tel. 598-360. 
(132259) 
eCHAŁUPNICTWO. 070071738. 
(132469) 
eCHAŁUPNICTWO 0-700-71-195. 
(129805) 
eDOCHODOWA praca. 0-700-71- 
447. (132459) 
eDODA TKOWE zajęcie, gwaran- 
towane dochody ponad 1.000 zł 
miesięcznie, (0-32) 203-51-34 
(8.00- 16.00). (132578) 
eFIRMA handlowa proponuje pro- 
stą i atrakcyjną finansowo pracę 
w zakresie handlu. Spotkanie kwa- 
lifikacyjne odbędzie się 19 marca 
98 r. o godz. 16.00 w Naczelnej Or- 
ganizacji Technicznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 25. (132596) 
eFIRMA poszukuje współpracowni- 
ków. 036/4345014 do 14.00, 
036/4351689 po 14.00,036/4343209 
po 16.00, 036/4315240 od 16.00. 
(132516) 
eKIEROWNIKA Zakłady w Dą- 
browie - branża spożywcza - 
zatrudnię, tel. 262-61-86, 262- 
19-78.262-53-49. (132432) 


"Spółka Akcyjna branży odlewniczej z Zawiercia, wchodząca 
W skład programu NFI, poszukuje kandydatów na stanowisko: 


GŁÓWNEGO 
KSIĘGOWEGO 


DYREKTORA 
DS. MARKETINGU 


Praca: 
. koordynacja pracy i nadzór nad biurem księ- 
gowości finansowej i rachunkowości przemy- 
słowej, 
" współpraca z Dyrektorem ds. Finansowo- 
Ekonomicznych 
. atrakcyjne wynagrodzenie. 
Wymagania: 
. praktyka na samodzielnym stanowisku 
w pionie finansowo-ekonomicznym, 
. wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, 
. mile widziane uprawnienia biegłego księgo- 
wego. 


Praca: 
. rozwój sprzedaży w Polsce i za granicą - 
170% eksportu, 
. zarządzanie kilkudziesięcioosobowym ze- 
społem pracowników w tym Biurem Eksportu, 
. atrakcyjne wynagrodzenie. 
Wymagania: 
. kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie 
sprzedaży/marketingu, 
. dynamiczna osobowość, 
. wyższe wykształcenie z zakresu ekono- 
mii/zarządzania/handlu zagranicznego, 
. dobra znajomość języków obcych, 
. umiejętność prowadzenia negocjacji. 


OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 
1. List motywacyjny, 
2. Curriculum vitae, 
3. Odpis dokumentów potwierdzających kwa- 
lifikacje. 


KR/121907/r 


Oferty prosimy przesyłać w terminie 14 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: 
ODLEWNIA ŻELIWA SA 
42-400 Zawiercie 
ul. Leśna 10 


z dopiskiem OFERTA PRACY 


.FIRMA zatrudni osobę z ptynną 
znajomością języka włoskiego do 
siedziby w Warszawie. Kontakt te- 
lefoniczny 033/20484 w godzinach 
biurowych. (10978) 
eHURTOWNIA odzieży zatrudni 
zmotoryzowanych, 81-19-52. (132- 
531) 
.KAMAZ wywrotka 5511- przyjmę 
propozycje współpracy, (0-32)256- 
46-47. (132358) 
.MŁODZIEŻ - sprzedaż kartek 
świątecznych, Telefon 090316638, 
223-47-16. (132092) 


FPHU SOGUM - BIS I 
przedstawiciel 
 
Z.CH. Or.łanika MALBORK 
producenta pianek poliuretanowych 
(tapicerskich) oraz styropianu 
poszukuje handlowc6w 
z województw: 
. częstochowskiego' katowickiego 
. opolskiego 
Oter!y tylko pisemne z CV proszę przesyłać: 
FPHU SOGUM-BIS 
42-280 Częstochowa-Gnaszyn 
Szarleika Nowa 31 b lub fax 034/271-470 


ePRACA w domu. Pisz: JARA, 43- 
100 Tychy, Moniuszki 16/92. (132- 
168) 
.SAMODZIELNĄ księgową - peł- 
na księgowość, cały etat w firmie 
handlowo-usługowej. Tel. (0-32) 
2454-908. (132499) 
eSZUKAMY poważnych do współ- 
pracy - okolice Ustronia. Duże do- 
chody. Spotkanie informacyjne: 
Hotel "Daniel", 14.03.98 godz. 
9.50.032582) 
eWYDAWNICTWO "Wropress" 
poszukuje chętnych do pracy 
w Dziale Reklamowym. 0602-128- 
78. (132573) 
.ZATRUDNIĘ do sklepu motory- 
zacyjnego pracownika ze znajomo- 
scią branży telefon 66-65-87 w go- 
dzinach 14.00- 18.00. (132519) 
eZATRUDNIĘ instalatora wod.- 
kan. tel. 2-456-811 po 18.00. (132- 
576) 
.ZATRUDNIMY młode dziewczy- 
ny z zakwaterowaniem, (041)368- 
25-80. (132592) 


l) Specjalistę ds. marketingu - język angl61skl. 
prawo jazdy 
2) Pracownika z umiejętnosciami plastycznymI 
z 111 gr inwalidztwa 
aatrudnl: 
"ANRO" Firma Pohgraficzno-Handlowa 
42-431 Zawiercie-Kromo'6w 
ul. Modrzewskiego 27 
leI. (032) 67.242-48. 67-243.66 
OIer!y pisemne prosImy składac do dma 
16.03.1998r, KR/121640ib 


KHW SA KWK Murcki 
Katowice, ut. Boya-:l:eleńskiego 95 
poszukuje wykonawców usług 
krawieckich w zakresie szyci. 
mundurow gómiczych galowych 
I służbowych. 
Termin wykonania usług - 1998 r. 
W ofercie należy przedstawić: 
l. Cenmk za szycIe mundurów odrębnia dla ga- 
lowego oraz służbowego, z wyszczególnie- 
niem kosztów robocizny i materiałów użytych 
do uszycla_ 
2, Cenę odpowiadającą przeciętnemu wymiaro- 
wi klienta. 
Ofer1y należy składać w Kancelarii Gl6wneJ ko- 
palni do dnia 3UJ3.1998 r. w zamkmętych 
i opieczętowanych kopertach z napisem - 
.Konkurs ofer!- mundury górnicze". 
3. Termin obowaązywania cennika. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobod- 
nego wyboru ofer! jak też. że konkurs me dat 
rezuhatu Szczegółowych informaqi udziela 
Dział Umów tel. 2O.2().I()() wewn. 56-48. 
GO/121916ib 


ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej 
w budynku "A" Urzędu Gminy Pawłowice, wg 
specyfikacji, którą można nabyć w Urzędzie 
Gminy Pawłowice, pokój nr 20 w cenie 5 zł, 
bądź za zal;cen.... pacztowym.
		

/iv5521-1998-60-0009.djvu

			REKLAMA.TEL. (0-32) 253-73-91 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 . 9 


Informator 


Banku 


Gospodarstwa 


Krajowego 


Poręczenia spłaty kredytów ze środków Krajowego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych BGK 
(w tym dla firm dotkniętych powodzią) 


Poręczenia spłaty kredytów 
ze środków Krajowego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych, 
udzielane w trybie zwykłym lub 
uproszczonym. 
KLIENCI 


. o poręczenie spłaty kredytu mogą ubie- 
gać się krajowe podmioty gospodarcze takie 
jak: osoby fizyczne prowadzące działalność 
g.ospodarczą, rzemieślnicy, spółki prawa cy- 
wilnego i handlowego, spółdzielnie, przedsię- 
biorstwa państwowe oraz gminy. 


PRZEDMIOT PORECZENIA 


. Poręczeniem może być objęty kredyt inwe- 
stycyjny oraz kredyt przeznaczony na zakup 
materiałów lub surowców do produkcji, za- 
ciągnięty w banku krajowym lub zagranicz- 
nym w złotych lub walucie obcej. 
. Poręczeniem nie może być objęty kredyt u- 
dzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowe- 
go. 
WYSOKOŚĆ PORECZENIA 


a) w trybie zwykłym: 
. Wysokość udzielonego poręczenia nie 
może przekraczać 70% wykorzystanej kwoty 
przyznanego kredytu objętego poręczeniem 
bez odsetek. 
. Jest to maksymalna wielkość kredytu jaka 
może być objęta poręczeniem. Nie oznacza 
to jednak, że zawsze poręczenie w takiej wy- 
sokości będzie mogło być udzielone. Zależeć 
to będzie zarówno od wnioskodawcy, jak rów- 
nież od oceny ryzyka dokonywanej przez 
BGK przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
poręczenia. 
. Jednostkowe poręczenie nie może prze- 
kroczyć kwoty 1,5 mln ECU (ok. 6,0 mln zł) 
wyrażonej w złotych, po przeliczeniu według 
średniego kursu walut NBP z dnia udzielenia 
poręczenia tj, zawarcia umowy poręczenia. 
b) w trybie uproszczonym: 
. Kredytobiorca rozpoczynający lub prowa- 
dzący działalność krócej niż 2 lata, może sko- 
rzystać z procedury uproszczonej, jeżeli kwo- 
ta poręczania nie przekracza kwoty 50 tys. 
ECU (około 200,0 tys. zł) wyrażonej w złotych, 
po przeliczeniu wg średniego kursu walut 
NBP z dnia udzielenia poręczenia tj. zawarcia 
umowy poręczenia i obejmuje nie więcej niż 
50 % kwoty kredytu (bez odsetek). 
. Kredytobiorca prowadzący działalność 
dłużej niż 2 lata może uzyskać poręczenie 
w procedurze uproszczonej do równowartoś- 
ci kwoty 100 tys. ECU (około 400,0 tys. zł) wy- 
rażonej w złotych, po przeliczeniu według 
średniego kursu walut NBP z dnia udzielenia 
poręczenia tj. zawarcia umowy poręczenia. 
. Poręczenie spłaty kredytu udzielonego 
w walucie obcej ustalane jest w tej walucie, 
a realizacja zobowiązań z tytułu poręczenia 
następuje w równowartości w złotych pol- 
skich, przeliczonej wg średniego kursu walut 
NBP z dnia wykonania zobowiązania. 


OKRES PORECZENIA 


. Poręczenie może być udzielone na okres 
kredytowania powiększony o 1 miesiąc. 


CZAS OCZEKIWANIA NA PORECZEŃIE 


. Wnioski o poręczenie w trybie uproszczo- 
nym rozpatrywane są przez BGK w ciągu 3-4 
dni, a w trybie zwykłym - do 2 tygodni, pod 
warunkiem przedstawienia kompletu wyma- 
ganych dokumentów. 


KOSZTY PORECZENIA 


. Z tytułu udzielonego poręczenia BGK po- 
biera niewielką jednorazową opłatę prowizyj- 
ną uzależnioną od okresu obowiązywania po- 
ręczenia i naliczaną od kwoty objętej porę- 
czeniem w wysokości: 
O 1,0 % jeżeli poręczenie zostało udzielo- 
ne na okres do 1 roku, 
O 1,2 % jeżeli poręczenie zostało udzielo- 
ne na okres dłuższy niż 1 rok, lecz 
nie dłuższy niż 2 lata, 
O 1,4 % jeżeli poręczenie zostało udzielo- 
ne na okres dłuższy niż 2 lata, lecz 
nie dłuższy niż 3 lata, 
O 1,6 % jeżeli poręczenie zostało udzielo- 
ne na okres dłuższy niż 3 lata, lecz 
nie dłuższy niż 4 lata, 
O 1,8 % jeżeli poręczenie zostało udzielo- 
ne na okres dłuższy niż 4 lata, lecz 
nie dłuższy niż 5 lat, 
O 2,0 % jeżeli poręczenie zostało udzielo- 
ne na okres dłuższy niż 5 lat. 
. Opłata prowizyjna jest potrącana przez 
Bank Kredytujący z pierwszej transzy kredytu 
i przekazywana na rachunek BGK. Możliwe 
jest rqwnież dokonanie wpłaty prowizji bezpo- 
średnio do BGK (gotówką lub przelewem). 


WNIOSEK O UDZIELENIE PORECZENIA 


. Wniosek o udzielenie poręczenia, wg wzo- 
ru określonego przez BGK (różny dla trybu 
zwykłego i uproszczonego), kredytobiorca 
pobiera i składa w Banku Kredytującym wraz 
z wnioskiem o udzielenie kredytu, sporządzo- 
nym na typowym wniosku kredytowym, obo- 
wiązującym w danym banku. 
. Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu 
kredytodawca zawiera z kredytobiorcą wa- 
runkową umowę kredytową, w której uzależ- 
nia uruchomienie kredytu od uzyskania porę- 
czenia BGK. Następnie kredytodawca prze- 
kazuje do BGK wniosek o udzielenie poręcze- 
nia wraz z potwierdzonymi za zgodność z ory- 
ginałami kopiami: 
a) w trybie zwykłym: 
- wniosku o udzielenie kredytu (wraz z wy- 
maganymi załącznikami), 
- umowy kredytowej, warunkującej urucho- 
mienie kredytu od uzyskania poręczenia 
BGK, 
- analizy wniosku kredytowego sporządzo- 
nej przez kredytodawcę, 
- dokumentów, dotyczących prawnego za- 
bezpieczenia spłaty kredytu, oraz oświad- 
czenie Kredytobiorcy o poddaniu się egze- 
kucji, 
b) w trybie uproszczonym: 
- umowy kredytowej, warunkującej urucho- 
mienie kredytu od uzyskania poręczenia 
BGK, 
- dokumentów, dotyczących prawnego za- 
bezpieczenia spłaty kredytu, oraz oświad- 
czenie Kredytobiorcy o poddaniu się egze- 
kucji. 
. Rozpatrując wniosek o udzielenie poręcze- 
nia (w trybie zwykłym) BGK, podobnie jak 
kredytodawca, dokonuje analizy i ocenia 
zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu 
wraz z odsetkami. Ocena ta stanowi podsta- 
wę do podjęcia decyzji o udzieleniu poręcze- 
nia lub jego odmowie. 


. Wnioski o udzielenie poręczenia w trybie 
uproszczonym BGK analizuje tylko pod 
względem formalno-prawnym. 


ZAPEWNIENIE UDZIELENIA 
PORECZENIA 


. Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o kredyt 
w banku, który nie zawarł z BGK umowy 
o współpracy to powinien wystąpić samo- 
dzielnie do BGK o wydanie Zapewnienia 
udzielenia poręczenia czyli promesy. 
. Kredytobiorca może ubiegać się o wyda- 
nie zapewnienia udzielenia poręczenia, po 
złożeniu w Departamencie Poręczeń i Gwa- 
rancji BGK wniosku o wydanie zapewnienia 
udzielenia poręczenia (wg wzoru ustalonego 
przez BGK) wraz z załącznikami. Zapewnienie 
udzielenia poręczenia może być wydane po 
przeprowadzeniu pełnej analizy wniosku 
i stwierdzeniu zdolności kredytobiorcy do 
spłaty kredytu wraz z odsetkami. Zapewnie- 
nie jest przyrzeczeniem udzielenia poręczenia 
kredytu uzyskanego na warunkach propono- 
wanych we wniosku i określonych w zapew- 
nieniu. W razie zmiany warunków udzielenia 
kredytu (zwiększenie kwoty, wydłużenie okre- 
su kredytowania, itp.) zapewnienie traci waż- 
ność. 
. Z tytułu dokonania analizy formalno-pra- 
wnej i ekonomiczno-finansowej wniosku 
o wydanie zapewnienia udzielenia poręczenia 
BGK pobiera opłatę w wysokości 0,5% od 
przyrzeczonej kwoty poręczenia, jednak nie 
wyższą niż 5 tys. zł. Opłata z tytułu wydania 
zapewnienia udzielenia poręczenia zmniejsza 
wysokość opłaty prowizyjnej z tytułu udziele- 
nia poręczenia. Jeżeli nie dojdzie do udziele- 
nia poręczenia opłata ta nie jest zwracana. 


UMOWA O UDZIELENIE PORECZENIA 


. Po podjęciu pozytywnej decyzji o udziele- 
niu poręczenia BGK podpisuje z kredytobior- 
cą umowę o udzielenie poręczenia. 
Kredytobiorca może podpisać taką umowę 
u kredytodawcy, który prześle ją do BGK wraz 
z innymi dokumentami. 
. Umowa o udzielenie poręczenia zawiera 
postanowienie, że w wypadku realizacji porę- 
czenia kredytobiorca stanie się z tego tytułu 
dłużnikiem BGK i będzie zobowiązany do 
zwrotu zapłaconej za niego kwoty kredytu 
wraz z odsetkami i kosztami postępowania 
egzekucyjnego. 


ZABEZPIECZENIE PORECZENIA 


. BGK wymaga zabezpieczenia udzielonego 
poręczenia w formie weksla in blanco kredy- 
tobiorcy z klauzulą "bez protestu" (z potwier- 
dzeniem wniesienia opłaty skarbowej) wraz 
z deklaracją wekslową. 
. Jeżeli kredytobiorca prowadzi działal- 
ność gospodarczą krócej niż 1 rok albo je- 
żeli projekt będący przedmiotem kredyto- 
wania jest obarczony bardzo wysokim ryzy- 


kiem, uprawniony organ BGK może uzależ- 
nić decyzję o udzieleniu poręczenia od usta- 
nowienia dodatkowego zabezpieczenia w 
formach stosowanych powszechnie przez 
banki (nie dotyczy to trybu uproszczonego, 
w którym zabezpieczeniem poręczenia jest 
tylko weksel in blanco z deklaracją wekslo- 
wą). 
. Warunki dodatkowego zabezpieczenia po- 
ręczenia są określone w odrębnej umowie 
pomiędzy kredytobiorcą a BGK. 
. Ponieważ BGK poręcza tylko część kredy- 
tu, kredytobiorca zobowiązany jest do usta- 
nowienia zabezpieczenia na rzecz kredyto- 
dawcy pozostałej, nie poręczonej części kre- 
dytu, zgodnie z jego wymogami. 


UMOWA PORĘCZENIA 


. Po zawarciu umowy o udzielenie poręcze- 
nia oraz ustanowienia jego zabezpieczenia, 
BGK podpisuje umowę poręczenia z kredyto- 
dawcą. 
. Poręczenie obejmuje zobowiązania BGK 
w wysokości ustalonej w umowie poręczenia, 
w przypadku gdyby kredytobiorca nie wyko- 
nał zobowiązań z tytułu umowy kredytowej 
w oznaczonym terminie. 
. BGK pokrywa część kwoty kredytu nie 
spłaconej przez kredytobiorcę, proporcjonal- 
nie do podziału ryzyka określonego w umo- 
wie poręczenia w trybie i na zasadach okreś- 
lonych przez banki. 


Poręczenia spłaty kredytów dla 
firm dotkniętych powodzią 
w lipcu 1997r., 
udzielane w trybie zwykłym 
lub uproszczonym. 


KLIENCI 


. O poręczenie spłaty kredytu mogą ubie- 
gać się krajowe podmioty gospodarcze takie 
jak: osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, rzemieślnicy, spółki prawa cy- 
wilnego i handlowego, spółdzielnie, przedsię- 
biorstwa państwowe oraz gminy, dotknięte 
powodzią w lipcu 1997r. 


PRZEDMIOT PORECZENIA 


. Poręczeniem może być objęty kredyt prze- 
znaczony na finansowanie remontów oraz od- 
tworzenie zniszczonych obiektów i majątku 
produkcyjnego oraz zakup materiałów i su- 
rowców do produkcji, w związku z likwidacją 
skutków powodzi z lipca 1997r. 
. Poręczeniem nie może być objęty kredyt 
udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego. 


WYSOKOŚĆ PORECZENIA 


. Wysokość poręczenia udzielonego w try- 
bie zwykłym nie może przekraczać 80% wy- 
korzystanej kwoty przyznanego kredytu obję- 
tego poręczeniem oraz 80 % odsetek od tej 
kwoty. 
. Jednostkowe poręczenie nie może prze- 
kroczyć kwoty 1,5 mln ECU (około 6,0 mln zł) 
wyrażonej w złotych po przeliczeniu według 
średniego kursu walut NBP z dnia udzielenia 
poręczenia tj. zawarcia umowy poręczenia. 
. W trybie uproszczonym rozpatrywane są 
wnioski o udzielenie poręczenia jeżeli kwota 
poręczenia nie przekracza kwoty 50 tys. ECU 
(około 200,0 tys. zł) wyrażonej w złotych, po 
przeliczeniu według średniego kursu walut 
NBP z dnia udzielenia poręczenia tj. zawarcia 
umowy poręczenia i 80 % kwoty kredytu bez 
odsetek. 


OKRES PORECZENIA 


. Poręczenie może być udzielone na okres 
kredytowania powiększony o 1 miesiąc. 


CZAS OCZEKIWANIA NA PORECZENIE 


. Wnioski o poręczenie w trybie uproszczo- 
nym rozpatrywane są przez BGK w ciągu 3-4 
dni, a w trybie zwykłym - do 2 tygodni, pod 
warunkiem przedstawienia kompletu wyma- 
ganych dokumentów. 


KOSZTY PORĘCZENIA 


. Z tytułu udzielonego poręczenia BGK po- 
biera jednorazową opłatę prowizyjną uzależ- 
nioną od okresu obowiązywania poręczenia 
i naliczaną od kwoty objętej poręczeniem 
w wysokości: 
O 0,25 % jeżeli poręczenie zostało udzie- 
lone na okres do 1 roku, 
O 0,30 % jeżeli poręczenie zostało udzie- 
lone na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie 
dłuższy niż 2 lata, 
O 0,35 % jeżeli poręczenie zostało udzie- 
lone na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie 
dłuższy niż 3 lata, 


O 0,40 % jeżeli poręczenie zostało udzie- 
lone na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie 
dłuższy niż 4 lata, 
O 0,45 % jeżeli poręczenie zostało udzie- 
lone na okres dłuższy niż 4 lata, lecz nie 
dłuższy niż 5 lat, 
O 0,50 % jeżeli poręczenie zostało udzie- 
lone na okres dłuższy niż 5 lat. 
. Opłata prowizyjna jest potrącana przez 
Bank Kredytujący z pierwszej transzy kredy- 
tu i przekazywana na rachunek BGK. Możli- 
we jest również dokonanie w/wym. wpłaty 
bezpośrednio do BGK (gotówką lub przele- 
wem). 


. 


. . 


. . ;  .:. 


. Wniosek o udzielenie poręczenia; wg 
wzoru określonego przez BGK (inny dla trybu 
zwykłego oraz uproszczonego), kredytobior- 
ca pobiera i składa w Banku Kredytującym 
wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, spo- 
rządzonym na typowym wniosku kredyto- 
wym, obowiązującym w danym banku. 
. Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu 
kredytodawca zawiera z kredytobiorcą wa- 
runkową umowę kredytową, w której uzależ- 
nia uruchomienie kredytu od uzyskania porę- 
czenia BGK. Następnie kredytodawca prze- 
kazuje do BGK wniosek o udzielenie poręcze- 
nia wraz z potwierdzonymi za zgodność z ory- 
ginałami kopiami: 
a) w trybie zwykłym: 
- wniosku o udzielenie kredytu (wraz z wy- 
maganymi załącznikami), 
- umowy kredytowej, warunkującej urucho- 
mienie kredytu od uzyskania poręczenia 
BGK, 
- analizy wniosku kredytowego sporządzo- 
nej przez kredytodawcę, 
- dokumentów, dotyczącyCh prawnego za- 
bezpieczenia spłaty kredytu, 
oraz oświadczenie Kredytobiorcy o podda- 
niu się egzekucji, 
b) w trybie uproszczonym: 
- umowy kredytowej, warunkującej urucho- 
mienie kredytu od uzyskania poręczenia 
BGK, 
- dokumentów, dotyczących prawnego za- 
bezpieczenia spłaty kredytu, 
oraz oświadczenie Kredytobiorcy o podda- 
niu się egzekucji. 
Do wniosku O udzielenie poręczenia (w trybie 
zwykłym i uproszczonym) należy dołączyć 
dodatkowo zaświadczenie o doznaniu 
szkód majątkowych w wyniku powodzi, wy- 
stawione przez organ gminy. 
. Rozpatrując wniosek o udzielenie poręcze- 
nia (w trybie zwykłym) BGK, podobnie jak 
kredytodawca, dokonuje analizy i ocenia 
zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu 
wraz z odsetkami. Ocena ta stanowi podsta- 
wę do podjęcia decyzji o udzieleniu poręcze- 
nia lub jego odmowie. 
. Wnioski o udzielenie poręczenia w trybie 
uproszczonym BGK analizuje tylko pod 
względem formalno-prawnym. 
. Wnioski o udzielenie poręczeń spłaty 
kredytów, mogą być składane do 31 grud- 
nia 1998r. 


'M 
. 
 
, , 

 


UMOWA O UDZIELENIE PORECZENIA 


. Po podjęciu pozytywnej decyzji o udziele- 
niu poręczenia BGK podpisuje z kredytobior- 
cą umowę o udzielenie poręczenia. 
Kredytobiorca może podpisać tę umowę 
u kredytodawcy, który prześle ją do BGK wraz 
z innymi dokumentami. 
. Umowa o udzielenie poręczenia zawiera 
postanowienie, że w wypadku realizacji porę- 
czenia kredytobiorca stanie się z tego tytułu 
dłużnikiem BGK i będzie zobowiązany do 
zwrotu zapłaconej za niego kwoty kredytu 
wraz z odsetkami i kosztami postępowania 
egzekucyjnego. 


.:.: 


. . ; -  .:. 


. BGK wymaga zabezpieczenia udzielonego 
poręczenia w formie weksla in blanco kredy- 
tobiorcy z klauzulą "bez protestu" (z potwier- 
dzeniem wniesienia opłaty skarbowej) wraz 
z deklaracją wekslową. 
. Jeżeli kredytobiorca prowadzi działalność 
gospodarczą krócej niż 1 rok albo jeżeli pro- 
jekt będący przedmiotem kredytowania jest 
obarczony bardzo wysokim ryzykiem, upra- 
wniony organ BGK może uzależnić decyzję 
o udzielenie poręczenia od ustanowienia do- 
datkowego zabezpieczenia w formach stoso- 
wanych powszechnie przez banki (nie doty- 
czy to trybu uproszczonego, w którym zabez- 
pieczeniem poręczenia jest tylko weksel in 
blanco wraz z deklaracją wekslową). 


UM9WA PORECZENIA 


. Po zawarciu umowy o udzielenie poręcze- 
nia oraz ustanowienia jego zabezpieczenia, 
BGK podpisuje umowę poręczenia z kredyto- 
dawcą. 
. Poręczenie obejmuje zobowiązania BGK 
w wysokości ustalonej w umowie poręczenia, 
w przypadku gdyby kredytobiorca nie wyko- 
nał zobowiązań' z tytułu umowy kredytowej 
w oznaczonym terminie. 
. BGK pokrywa część kwoty kredytu nie 
spłaconej przez kredytobiorcę, proporcjonal- 
nie do podziału ryzyka określonego w umo- 
wie poręczenia w trybie i na zasadach okreś- 
lonych przez banki. 


INFORMACJE DODATKOWE 


. Wnioski o udzielenie poręczenia można 
otrzymać w wydziałach I	
			

/iv5521-1998-60-0010.djvu

			TELEWIZJA 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


10 


15.30 Halogramy - program muzyc7- 
ny 
16.00 Z ostatniej chwili - kanadyjski 
serial obyczajowy 
16.55 Czarodziejka z Księżyca - se- 
rial animowany dla dzieci 
17.25 Power Rangers - serial dla 
młodzieży 
17.50 Informacje 
18.00 McGyver - amerykał'1ski serial 
sensacyjno-przygodowy 
19.00 Żar młodości - kanadyjski se- 
rial obyczajowy 
20.00 Dwa oblicza miłości - argen- 
tyńska telenowela 
21.00 Program informacyjny CNN 
News 
21.15 Romans z nieznajomym - film 
fab. prod. angielskiej 
22.55 Przytul mnie - nocny program 
muzyczny 
23.55 Dance Jump - program mu- 
zyczny 
0.25 Mute - program muzyczny 
1.00 Pożegnanie 


19.56 Sport 
19.59 Prognoza pogody 
20.10 Miasto na luzie - ameryk. serial 
kryminalny 
21.00 W centrum uwagi 
21.20 "Bezpieka 1944/56" - film dok. Iwony 
Bartólewskiej 
22.05 W interesie publicznym 
22.30 Pegaz 
23.00 Wiadomości 
23.07 Sport 
23.10 "Polska śmierć" - film fab. prod. pol. 
(1994) reż. Waldemar Krzystek, wyst.: 
Agnieszka Pilaszewska, Cezary Pazu- 
ra, Ewa Szykulska 
W mieście grasuje wielokrotny morderca, 
zwany Ogrodnikiem. Na swoje ofiary wybiera 
wyłącznie ludzi niezadowolonych z życia i za- 
bija ich motyką. Tymczasem młody nauko- 
wiec Osso pisze doktorat o problematyce 
śmierci w kulturze polskiej. Pułkownik pro- 
wadzący śledztwo w sprawie Ogrodnika za- 
czyna interesować się Osso. Nic jednak na to 
nie wskazuje, by to on miał być zbrodniarzeT!!. 
0.35 Jazz Top 97 
1.25 W rajskim ogrodzie: Wazow 
1.40 Grajmy w szachy 
1.50 Zakończenie programu 


12.45 Ptakolub 
13.00 Kwadrans z medycyną Słyszę - ale jak? 
13.15 Zwierzęta świata:"Garamba i jej nie- 
zwykłe słonie" - film dok. prod. ang. 
13.45 W plener - Mirosława Wiśniewskiego 
świat daleki i bliski 
14.05 Piąta pora roku - Pod lodem 
14.30 Wiadomości 
14.40 Ciuchcia 
15.05 "Szczenięce lata Toma i Jerry'ego" - 
serial anim.prod.USA 
15.35 Teatr jak życie - Rzadkowo - program 
dla młodych widzów 
16.00 Sport i zabawa 
16.15 "Moda na sukces" (565) - serial 
prod.USA 
16.40 Diariusz rządowy 
17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? - quiz 
17.50 360 stopni dookoła ciała 
18.20 Bezpieczniej 
18.25 Credo - magazyn katolicki 
18.50 Flesz - Wiadomości 
18.52 prognoza pogody 
19.00 Wieczorynka: Zaczarowany ołówek 
19.20 Bezpieczniej 
19.30 Wiadomości 


Kontrowersyjna "Boia podszewka" 


POLSAT 2 


TVP 


1 


7 .00 Dżana Top - program muzycz- 
ny 
7.30 Halogramy - program muzycz- 
ny 
8.00 Tv Shop 
8.30 Czarodziejka z Księżyca - se- 
rial animowany dla dzieci 
9.00 Power Rangers - serial dla 
młodzieży 
9.30 Z ostatniej chwili - kanadyjski 
serial obyczajowy 
10.30 McGyver - amerykański serial 
sensacyjno-obyczajowy 
11.30 Żar młodości - kanadyjski se- 
rial obyczajowy 
12.30 Dwa oblicza miłości - argen- 
tyńska telenowela 
13.30 Tv Shop 
14.00 Na topie - program muzyczny 
14.30 Dance Jump - program mu- 
zyczny 
15.00 Gramy News 
15.05 Mute - program muzyczny 


6.00 Kawa czy herbata?: w tym 6.05, 6.30, 
7.00, 7.30 Wiadomości 
8.05 "Szalone dziewczyny" - serial prod. 
USA 
8.30 Wiadomości 
8.41 Prognoza pogody 
8.45 Mama i ja - program dla mamy i trzy- 
latka 
9.00 Słowa, słówka i półsłówka 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 "Cagney i Lacey" - serial prod. USA 
10.50 Tańce polskie - Śladami Oskara Kol- 
berga - Śląsk Czarny 
11.10 Gotowanie na ekranie 
11.20 Mamo, coś się stało! - Wysoka gorącz- 
ka 
11.30 "Dzień w któtym zatrzęsła się Ziemia" 
(2) - film dok. 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.20 Magazyn Notowań: Skąd się bierze 
mleko? Jak wybudowac oborę? 
Spotkania z przyrodą, geografią i medycyną 


powinna nadawać takiego se- 
rialu. 
Wśród zalet filmu widzowie 
najczęściej v,"ymieniali "ogólnie 
rozumianą wiarygodność" - 29 
proc. Na wiarygodność w kontek- 
ście scen historycznych, wyda- 
rzeń z czasów I lub II wojny świa- 
towej wskazało 8 proc. badanych. 
Na pytanie: czy ogólnie biorąc, 
serial prawdziwie czy niepraw- 
dziwie pokazał życie i obyczaje 
mieszkańców dawnych kresów, 
prawie dwie trzecie (65 proc.) re- 
spondentów odpowiedziało pozy- 
tywnie. Odmiennego zdania było 
17 proc. widzów. Przekonanie 
o prawdziwości obrazu wzrastało 
wraz z regularnością oglądania 
serialu. O wiarygodnoęci filmu 
rzadziej niż inni przekonani byli 
widzowie powyżej pięćdziesiąte- 
go roku życia. 
Ogółem, spośród widzów se- 
rialu, 28 proc. nie dostrzegło 
w nim żadnych wad, zaś 9 proc. 
- żadnych zalet. 
TVP S. A. zapytała też swoich 
widzów, czy słyszeli o prote- 
stach dotyczących serialu. 
O oburzeniu dawnych miesz- 
kańców ziem wschodnich sły- 
szała blisko jedna piąta (18 
proc.) badanych, do czterech 
piątych (80 proc.) sygnały takie 
nie dotarły. Pośród widzów, któ- 
rzy słyszeli o protestach, blisko 
połowa (48 proc.) uznała, że by- 
ły one słuszne, niesłuszne były 
w opinii 23 proc. widzów. 
Oprac. (bab) 


Przez 16 tygodni w niedzielne 
wieczory widzowie Telewizji 
Polskiej mogli oglądac polski se- 
rial pt. "Boża podszewka". 
Wzbudził on wiele emocji, stał 
się przyczyną kontrowersyjnych 
opinii prasowych. 
Na zlecenie Telewizji Polskiej 
S. A. Ośrodek Badania Opinii 
Publicznej przeprowadził spe- 
cjalny sondaż na temat odbioru 
serialu przez widzów. Badania 
odbyły się w dniach 7 - 10 lute- 
go 1998 roku na reprezentatyw- 
nej próbie 1092 osób. Okazało 
się, że "Bożą podszewkę" oglą- 
dała ponad połowa (52 proc.) 
badanych. Najwięcej odcinków 
(wszystkie lub prawie wszyst- 
kie) widziała ponad jedna piąta 
widzów (22 proc.), 18 proc. obej- 
rzało kilka odcinków serialu, 
natomiast 46 proc. responden- 
tów w ogóle nie oglądało "Bożej 
podszewki". 47 proc. widzów 
specjalnie pilnowało terminu 
emisji serialu. 
62 proc. odbiorców serialu 
wystawiło mu oceny pozytywne 
(29 proc. - bardzo dobre, 33 
proc. - dobre), jedna trzecia (34 
proc.) oglądających oceniła film 
negatywnie. 
42 proc. respondentów uzna- 
ło, że serial był emitowany 
o właściwej porze. Ponad jedna 
piąta badanych (22 pr.oc.) uwa- 
żała, że póżniejsza pora nada- 
wania byłaby bardziej stosow- 
na. 5 proc. osób uznało, że tele- 
wizja publiczna w ogóle nie 


TVKRAK6w 


16.00 Znak orla - polski serial fabu- 
larny 
16.30 Indaba - francuski serial fab. 
dla młodzieży 
16.55 Tak było. Jak jest? - magazyn 
filmów dok. 
17.30 U siebie - program mniejszo- 
ści narodowych i grup etnicz- 
nych 
18.00 Gość TV Kraków 
18.10 Kronika 
18.30 Historia miłości - brazylijski 
serial fabularny (powi.) 
19.30 Tassili - Tajemnica spękanych 
gór - francuski 'film dokumen- 
talny 
20.00 Wiedeński walc - austriacki 
dramat obyczajowy 
21.45 Kronika 
22.00 Nasza Antena 
22.05 Sport 
22.10 Temat dnia - pr. publicystyczny 
22.25 Autostrada - pr. motoryzacyjny 
22.45 Alternatywy 4 - polski serial 
komediowy 
23.45 Zakończenie programu 


7.45 Koncert na dzień dobry 
8.30 Kassai - afrykański bohater - 
fr. serial animowany dla dzie- 
ci. ode. 16/26 
8.55 Historia miłości - brazylijski 
serial fabularny (powi.) 
9.50 Misja ziemia - francuski serial 
dokumentalny 
10.20 Piloci z Big Sky - australijski 
serial przyg.-obyczajowy 
11.05 Męska sprawa - program po- 
radnikowy 
11.30 Świat w oczach Allegry - ame- 
rykański serial dok 
12.00 Retransmisja TV Polonia 
15.00 Kronika 
15.10 Człowiek z gór - amerykański 
serial anim.dla dzieci i mło- 
dzieży 
15.35 Były sobie Ameryki - animo- 
wany, francusko-kanad. serial 
edukacyjny dla młodzieży 


13.35 Życie na gorąco (6) Tupanaca - ser. TVP 
15.00 Akademia zdrowia Dwójki - program 
sportowo-rekreacyjny (powt.) 
15.10 Bądż mistrzem - Waldemar Baszanow- 
ski 
15.35 "Bodzio mały helikopter" (5) - serial 
anim. prod. angielskiej 
16.00 Panorama 
16.10 Pr. ekumeniczny 
16.30 5x5-wygrajmy razem - teleturniej 
17.00 Klub pana Rysia 
17.30 Kartka z podróży - reportaż (z Katowic) 
17.50 Portrety miast - program Agencji Re- 
klamy TV Katowice 
18.00 Panorama 
18.10 Aktualności (z Katowic) 
18.35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19.05 I Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reży- 
serskiej "Interpretacje" 
19.30 "Syn swojej mamusi" (10) - serial 
prod. angielskiej 
20.05 Sprawiedliwi - film dok. 
21.00 "Z archiwum X" - serial prod. USA 
W dzisiejszym odcinku: duchy zamordowa- 
nych w podobny sposób dziewcząt próbują 


się skontaktować, że światem żywych prze- 
kazując słowa "Ona jest ze mną". Wezwani 
do rozwiązania tej zagadki Mulder i Scully 
nie potrafią odnależć mordercy. Jednym z po- 
dejrzanych jest przebywający obecnie w szpi- 
talu psychiatrycznym pracownik kręgielni. 
Okazuje się, że w szpitalu opiekuje się nim 
siostra Innes, która znęca się nad nim psy- 
chicznie. 
21.50 Sport telegram 
22.00 Panorama 
22.40 "MASH" (86) - serial prod. USA 
23.05 Studio Teatralne Dwójki "Alek" reż. 
Paweł Woldan, wyst. Krzysztof Glo- 
bisz, Piotr Adamczyk, Leszek Piskora 
Kraków, koniec lat 70. Młody człowiek imie- 
niem Alek wpada w poważne kłopoty, gdy 
prowadząc po pijanemu samochód powoduje 
wypadek. Sprawę tuszuje jego teść - wysoko 
postawiony generał. Okazuje się jednak, że 
od tego czasu zaczyna się szantażowanie Al- 
ka przez SB. 
0.05 Yehudi Menuhin (2) Skrzypce stulecia 
1.05 Zakończenie 


2 


TVP 


7.00 Sport telegram 
7.05 Dziennik krajowy 
7.25 "Pielęgniarki" (35) - serial prod. USA 
7.50 Studio urody 
8.00 Reportaże redakcji terenowych TV Ka- 
towice 
8.30 "W labiryncie" (14) - serial TVP 
9.00 "Stawka większa niż życie" (12) - se- 
rial TVP 
10.05 Po prostu żyć - Chory w domu - opieka 
10.30 "Sprycjan i Fantazjo" (9) - serial anim. 
prod. francuskiej 
11.00 "Wuj Oskar" - film fab. prod. szwedz- 
kiej (1997) reż. Evald Otterstad, wyst.: 
.Andreas Gjermstad, Jorg Owre Romma 
12.00 "Złotopolscy" (22) - telenowela TVP 
12.25 Akademia zdrowia Dwójki 
12.35 Wielka Retrospektyv.r.a - Jerzy Nowo- 
sielski 
13.00 Panorama 
13.20 Dziennik krajowy (powt.) 


Na szklanym 
 


ranie 


Seks-skandal po amerykańsku 


15.50 Z ust do ust - serial dla mło- 
dzieży 
16.15 Święty - serial sensacyjny 
17.10 Airwolf - serial sensacyjny 
18.00 Sunset Beach - serial obycza- 
jowy 
18.50 7 minut - wydarzenia dnia 
19.00 Water Rats - serial kryminal- 
ny 
19.50 Prognoza pogody 
19.55 Seks-skandal po amerykańsku 
- komedia, USA 
21.35 7 minut - wydarzenia dnia 
21.45 W cudzej skórze - serial oby- 
czajowy 
22.35 Seks, cenzura i srebrny ekran 
- film dokumentalny 
23.25 7 minut - wydarzenia dnia 
23.35 Koszmarne polowanie - thril- 
ler, USA 
1.20 Airwolf - senal sensacYJny 
2.10 Seks, cenzura i srebrny ekran- 
film dokumentalny 


RTL 7 


.. .. , ..... 
I , 
"'
 -@ł 
$ 

 , j
-
', 
",.. ,,;; 

 - '"", 
\ 
" -,.J 
J of. .. 
., 
- '" 
.... " ło;"" 
ż , 
 
tli. 


'1,1 1 


7.uu Łobuzy RołJlna - serial sensa- 
cyjny 
7.45 Siódemka dzieciakom: Kac- 
per, Niebezpieczne dinozaury 
- seriale animowane 
8.30 Z ust do ust - serial dla mło- 
dzieży 
8.55 Sunset Beach - serial obycza- 
.jowy 
9.40 Water Rats - serial kryminal- 
ny 
10.30 Opiekunka melodramat, 
Niemcy/W. Brytania 
12.10 Uśmiech losu - serial obycza- 
jowy 
13.00 Teleshopping 
14.15 Łobuzy Robina - serial sensa- 
cyjny 
15.00 Siódemka dzieciakom: Kac- 
per, Niebezpieczne dinozaury 
- seriale animowane 


"" 


,p'-'
  . - . 

"':t._" > 
, .; ..... 
c> 


tiIi 

' 


.. 
;- 


", 


f-=-___- - 


Fot. AKPA 
Komedia produkcji USA z 1990 r., reżyser Michael Schultz. 
a wśród wykonawców: Madchen AmIck, Stephen Baldwin, Mark 
Blankfiels, Barbara Bosson. Grupa przypadkowych osób zostaje 
wybrana na ławników w banalnym procesie sądowym. Jednak zwy- 
kła z pozoru sprawa nabrała rozgłosu i urosła do rangI największp- 
go skandalu obyczajowego Ameryki... 


18.00 - 20.00 Okno otwarte "Na ga- 
pę" (*): 
18.00 Nie przegap 
18.05 Diabelski młyn - filmy animo- 
wane dla dzieci 
18.45 Kroniki Seinfelda - amerykań- 
ski serial komediowy (48) 
19.10 Cyberia 
19.15 Nie przegap 
19.20 Łapu-capu 
19.25 Z pierwszej piłki - magazyn 
sportowy na żywo 
19.50 Aktualności filmowe 
19.55 Łapu-capu 
20.00 By, By Love - komedia amery- 
kańska 
21.45 Klub Filmu Polskiego: Smar- 
kula - polska komedia oby- 
czajowa 
23.30 Niebiańskie Istoty - nowoze- 
landzki film sensacyjny 
1.10 Autor! Autor! - komedia ame- 
rykańska 
3.00 Edukacja Rity - angielska ko- 
media obyczajowa 
(*) program nie kodowany 


CANAL+ 


7.00 Aktualności filmowe (*) 
7.05 Cyberia (*) 
7.15 Diabelski młyn - filmy animo- 
wane (*) 
7.55 Łapu-capu (*) 
8.00 Kroniki Seinfelda - amerykań- 
ski serial komediowy (48) (*) 
8.25 Wszystko gra - australijska 
komedia obyczajowa 
10.00 GoldenEye amerykański 
film sensacyjny 
12.10 Osiem i pół - dramat włoski 
14.25 Nietykalni i Elliot Mysz - 
hiszpański serial animowany 
(11) 
14.55 Star Trek. Voyager III - ame- 
rykański serial s-f (6) 
15.45 Deser - film krótkometrażowy 
16.05 Odlotowcy - amerykanska ko- 
media przygodowa 
17 .35 I żyli długo i szczęśliwie II - 
amerykański serial animowa- 
ny (1) 


RTL 7. godz. 19.55 


Nick Nolte, Bette Midier, Richard 
Dreyfuss 
Nieprzyzwoicie bogata para przygarnia bez- 
domnego; ubierają go, otaczają luksusem wie- 
rząc, że on z kolei zmieni na lepsze ich dotych- 
czasowe życie, nada mu sens... Dużo zabaw- 
nych sytuacji, niespodziewane zwroty akcji. 
20.50 Losowanie LOTTO 
22.05 Kojak - amerykański serial sensacyj- 
ny 
22.55 Wyniki losowania LOTTO 
23.00 Informacje i biznes informacje 
23.20 Polityczne graffiti 
23.30 Telewizyjne biuro śledcze - magazyn 
kryminalny 
23.55 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny 
0.30 Przytul mnie 
1.30 Link New Look 
2.00 Cosmix 
2.30 Pożegnanie 


14.30 Drzewko szczęścia: gra-zabawa 
15.00 Gdzie się podziała Carmen Sandiego - 
serial animowany dla dzieci 
15.30 Wolnoć Tomku ... - magazyn o bu- 
downictwie 
16.00 Informacje 
16.15 Piraci show: gra-zabawa 
16.45 Nieustraszony - amerykański serial 
sensacyjny 
17.45 Świat według Bundych - amerykański 
serial komediowy 
18.15 Szaleję za tobą - amerykański serial 
komediowy 
18.45 Informacje 
19.00 Polityczne graffiti 
19.10 Żar tropików - amerykański serial 
sensacyjny 
20.05 Włóczęga z Beverly Hills - film prod. 
USA, 1986, reż. Paul Mazursky, wyk.: 


POLSAT 


Szkoła prywab1a 


....u.1; 


;.

 
to 


. " 
:.....
 
.. , .". 
_" r-?;; 
 
-
ó .t 


6.00 Poranek z Polsatem 
7.45 Polityczne graffiti 
7.55 Poranne informacje 
8.00 Batman - serial animowany dla dzieci 
8.30 Żar tropików - amerykański serial 
sensacyjny 
9.30 Żar młodości - kanadyjski serial oby- 
czajowy 
10.30 Drużyna A - amerykański serial sen- 
sacyjny 
11.30 Ostry dyżur - amerykański serial oby- 
czajowy 
12.30 Miłość od pierwszego wejrzenia - pro- 
gram rozrywkowy 
13.00 Idż na całość - show z nagrodami 
14.00 Link Journal - magazyn mody 


.. 
-...;> Amerykański film 
I obyczajowy z 1983 r. Re- 
żyserem filmu jest Noel 
Black, a wśród wyko- 
nawców zobaczymy: 
Phoebe Catesa, Betsy 
Russell, Mathew Modi- 
ne'a, Michaela Zoreka. 
Radosna początkowo ry- 
walizacja pomiędzy są- 
siadującymi szkołami dla 
chłopców i dziewcząt 
przekształca się w coraz 
dziksze ekscesy. co staje 
się powodem zmartwień 
rodziców. 
Fot. AKPA NASZA TV. godz. 21.15  


.,,
 


16.50 Skradzione serca - komedia, 
USA 
18.25 Tata i małolata komedia, 
USA 
20.00 Goofy na wakacjach - familij- 
ny, USA 
21.20 Nowa zasadzka komedia, 
USA 
23.10 Ace Ventura: Zew natuiy - ko- 
media, USA 
0.45 Dług wdzięczności - thriller, 
USA 


HBO 


9.00 Ace Ventura: Zew natury - ko- 
media, USA 
lU.35 Opowieść żołnierza - dramat, 
USA 
12.15 Między nami tucznikami - 
przyrodniczy, W. Brytania 
13.15 Głupi i głupszy - komedia, USA 
15.00 Francuski pocałunek - kome- 
dia romantyczna, USA 


19.00 Na wybiegu - moda 
19.30 TVN Fakty - informacje 
20.00 Sport 
20.05 Prawnicy z Miasta Aniołów (22) - se- 
rial obyczajowy, USA 
21.00 Drew Carey Show (23) - serial kome- 
diowy, USA 
21.30 Naga prawda (22) - serial komediowy, 
USA 
22.00 Multikino - filmy, gwiazdy, plotki 
22.30 TVN Fakty - informacje 
22.35 Kropka nad i - prowadzi Bogdan Ry- 
manowski 
23.00 TVN Fakty Regionalne - informacje 
23.15 Auto Auto - magazyn 
23.45 Nic straconego: Beverly Hills 90210 
(108) - serial obyczajowy, USA 


12.00 Telesklep 
12.30 Co za dzień - rozrywka, informacja 
13.00 Opowieści z Zielonego Lasu (20) - se- 
rial animowany dla dzieci 
13.30 Dance Time - magazyn muzyczny 
14.00 Twój problem, nasza głowa - program 
na żywo dla dzieci 
14.45 - 16.45 Niezły kanał: 
14.45 Radiowe życie (24) - serial komedio- 
wy, USA 
15.15 Szkoła złamanych serc (110) - serial 
dla młodzieży, Australia 
15.45 Star Trek (56) - serial SF, USA 
16.45 Omer (9) - serial animowany dla dzie- 
ci 
17.15 TVN Fakty Regionalne - informacje 
17.30 Co za dzień - rozrywka, informacja 
18.00 Beverly Hills 90210 (108) - serial oby- 
czajowy, USA 


TVN 


Beverly Hills 90210 
, 


6.00 Telesklep 
6.30 - 7.25 Ciężko ranne pantofle - maga- 
zyn poranny 
7.25 Przegląd prasy 
7.30 TVN Fakty - informacje 
7.35 Pacific Drive (110) - serial obyczajo- 
wy, Australia 
8.00 Opowieści z Zielonego Lasu (19) - se- 
rial animowany dla dzieci 
8.30 Przygody Bosco (13) - serial animowa- 
ny dla dzieci 
9.00 Zostań gwiazdą - program rozrywkowy 
10.00 Gotuj z Kuroniem 
10.30 Anna (110) - telenowela, Argentyna 
11.30 Jolanda (44) - telenowela, Argentyna 


.. 


.....:... 


'\  


16.40 Star Trek - serial 
17 .30 AZ - quiz 
18.00 Wiadomości regionalne 
18.15 Wieczorem na ekranie 
18.25 Auto - magazyn 
19.00 Wieczorynka 
19.15 Wydarzenia, sport . 
20.00 Marian - film TC 
21.50 Ten nasz czeski charakter 
22.20 Co ty NATO? 
22.20 Czeski salon 
23.35 Historyjki z zaświatów 
0.30 Byliśmy drudzy 
1.00 Auto-moto-rewia 
1.300 W ogniu - serial 
1.15 ,,60" 
3.25 Nie poddawaj się 
3.40 CD Classic 
4.00 Uniwersytet teleWIZyjny 


TV CZESKA 


fłItti.< 


ł0 


.6 


9.10 Europy i my 
9.25 Hip, hap, hop - teleturniej9.55 
Wiadomości z New Yorku - se- 
rial 
10.00 Wiadomości z Nowego Jorku- 
serial 
10.45 Nota bene - teleturniej 
11.25 Rodzina Sylwanów - serial 
12.05 Świat cudów 
12.25 Powiązania - pub!. 
13.00 Grają orkiestry dęte 
13.40 Grzeszni ludzie miasta pra- 
skiego - czeski film kryrn. 
14.40 Prawda i kłamstwo - bajka 
16.05 Program dla dzieci 
16.15 Mój przyjaciel delfin - serial 


.,. 
" 


l" 


18.00 Dziedziczna nienawiśc (39) - serial, 
Brazylia 
18.50 Studio AGNES 
19.20 Klub na plaży (14) - serial, Brazylia 
19.45 Ośmiornica (8) - serial sensacyjny, 
Włochy 
20.55 O pogodzie 
21.00 Nasze wiadomości 
21.15 Szkoła prywatna - film obyczajowy, 
USA 
22.45 Puls Biznesu 
22.55 Nasze auto - magazyn motoryzacyjny 
23.20 Digby i jego dom (8) - serial, USA 
23.45 Muzyczny sklep CD 
24.00 Nasz horoskop 
0.10 Gry nocne 
0.40 Zakończenie programu 


13.15 Gra w południe 
13.30 Klub na plaży (13) - serial, Brazylia 
14.00 Nasza dzieciom: Baśnie braci Grimm 
(17) - serial animowany; Degrassi (39) 
- serial dla młodzieży 
14.55 Nasz Sklep - zakupy w TV 
15.15 Zanim kupisz - poradnik dla kupują- 
cych 
15.30 Studio AGNES 
16.00 City (42) - serial, USA 
16.25 Lekarz domowy (39) - serial, Hiszpa- 
nia 
17.35 Zagraj z nami - Domino - teleturniej 
na żywo 
17.55 Szczęśliwa ósemka - propozycje do li- 
sty przebojów 


NASZA TELEWIZJA 


Kolejny odcinek amerykańskiego serialu obycżajowego. Wśród 
wykonawców Jennie Garth' (na zdjęciu). 


TVN, godz. 18.00 


8.00 Pogoda na dzisiaj 
8.05 Nasz sklep - zakupy w TV 
8.30 Nasza dzieciom: Baśnie braci Grimm 
(16) - serial animowany; Degrassi (38), 
serial dla młodzieży 
9.25 City (41) - serial, USA 
9.50 Lekarz domowy (38) - serial, Hiszpa- 
nia 
10.55 Aniołki Charliego (15) - serial krymi- 
nalny, USA 
11.50 Studio AGNES 
12.25 Dziedziczna nienawiść (38) - serial, 
Brazylia 


Z teczki Andrzeja M/eczki 


16.40 A - talk show 
17.22 Właśnie ternz 
17.30 Przygody Sindbada - senal 
18.25 Zaryzykuj - teleturniej 
18.55 Karuzela - teleturniej 
19.30 Dziennik 
20.00 JAG - serial 
20.50 Z archiwum X - serial 
21.40 Właśnie teraz 
21.45 Bóg stworzył kobietę - film 
USA 
23.35 Żonaty z zobowiązaniarru - 
serial 
23.50 A - talk show 
0.30 Kontratak - serial 


NOVA 


"3"\(CI
 Tf\\( 
t.
\O S'lP\l\C 7. N\Mf 

ł..\«> 
LI\ Sf\t'\

 t"
:Z.'('J
MNoSCI. 
S
t>'Z.
 ., 1,c TA\(\t'
'\ J)O
AT\(OW'l'!'1 
\A?,1\SI\\)N'ttJ\mł1 tĄO"tĄ!>1( 
H(, 
NAPR1.'{\(t.I\
 M\-\:;.oSc, 


6.00 Śniadanie z Novą 
8.30 Ucieczka z Zahrainu - film 
USA 
10.10 Do września - film USA 
11.45 Zaryzykuj! teleturniej 
12.10 Karuzela - teleturniej 
12.45 Dynastia - serial 
13.35 Tak płynie czas - serial 
14.20 Bulwar Pacyfic Drive - serial 
14.50 MacGyver - serial 
15.45 Melrose place - serial 


16.10 SpoJrzenia na Polskę - program pu- 
blicystyczny Jerzego Klechty 
16.30 Credo - magazyn katolicki 
17 .00 Teleexpress 
17.15"Plecak pełen przygód" - serial dla 
młodych widzów 
17.45 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 
18.15"Czarne chmury" - serial historyczno- 
przygodowy, prod. polskiej 
19.15 Dobranocka: Zwariowane przygody - 
film animowany dla dzieci 
19.30 Wiadomości 
19.55 Prognoza pogody 
20.00 Teatr wspomnień:"Henryk IV na ło- 
wach" 
21.15"Tadeusz Boy Żeleński" - reportaż To- 
masza Kamińskiego 
21.55 MdM - program rozrywkowy 
22.30 Panorama 
23.05 "Tabu" - film fab. prod. polskiej 
0.45-6.30 Powtórzenia 


10.00 Biografie:"Kornel Filipowicz" - film 
dok. Pawła Woldana (powt.) 
10.40"Wypalacze" - reportaż Józefa Kamila 
Brzostowskiego (powt.) 
11.00 Gościniec - magazyn kultury ludowej 
(powt.) 
11.30 30 Ton! - Lista, lista, lista. przebojów 
- program Waltera Chełstowskiego 
(powt.) 
12.00 Wiadomości 
12.10 Reżyser miesiąca:"Nieciekawa histo- 
ria" - film fab. prod. polskiej (powt.) 
13.55"Niedziela będzie dla Nas" (powt.) 
14.40 Auto-Moto-Klub - magazyn sportów 
motorowych (powt.) 
15.00 Panorama 
15.20 Omówienie programu dnia 
15.25 Uczmy się polskiego -"Szukam pra- 
cy" 
16.00 Teledyski na życzenie 


· . L- 


* * * 8.30 Narciarstwo alpejskie - Puchar Swiata mężczyzn, Crans 
* * Montana, Szwajcaria, 10.30 Biathlon: Puchar Świata, Hoch- 

* .
 filzen, Austria - bieg na 20 km mężczyzn, 12.00 Narciarstwo 
* * * alpejskie - Puchar Swiata, Crans Montana, Szwajcaria - su- 
per gigant kobiet, 13.30 Biathlon: Puchar Swiat, HochfiJzen 
Austria. 15.00 Tenis: turniej ATP -Super-g, Indian Wells, USA, 17.00 Narciarstwo 
alpejskie - Puchar Świata, Crans Montana, Szwajcaria: Powtórzenie, 18.00 Biath- 
lon: Puchar Świata, HochfiJzen, Austria: Powtórzenie, 19.00 Narciarstwo klasyczne 
- Puchar Świata w skokach, Falun, Szwecja, 20.00 Lekkoatletyka - halowe zawody 
w biegach, Paryż, 21.00 Tenis: Turniej ATP - Super-9, Indian Wells, USA, 0.30 Mo- 
tors: Międzynarodowy magazyn sportów mota. 


7.00 sport telegram 
7.05"szycie z resztek" - program rozryw- 
kowy (powt.) 
7.35"Marzec '68 - program z udziałem Ja- 
nusza Szpotańskiego i Tomasza Ja- 
struna (pawt.) . 
8.00 Kto jest kim w Polsce - Kayah (powt.) 
8.10 Alfabet polskich rzek:"P" jak Pasłęka 
(powt.) 
8.30 Wiadomości 
8.45 Teledyski na życzenie (powt.) 
8.55 Prognoza pogoda 
9.00 Szafiki - program dla dzieci (powt.) 
9.30 Gawędy historyczne:"Tajemnice ksią- 
żańskiego zamczyska" - (powt.) 


12.30 Hattrick! l Liga Niemiec, 13.30 Futbol Mundial - magazyn, 
14.00 Łyżwiarstwo szybkie - Puchar Świata, Inzell, 15.00 Golf, 16.45 
Hattrick Mecz towarzyski Niemcy - Holandia, 18.55 Hokej na lodzie 
- Liga Niemiec, 21.30 Offensiv! Wywiad, 22.15 Wiadomosci, 22.30 
Hattrick! Magazyn piłkarski, 23.30 Wrestling, 0.30 Wiadomości, 0.45 
Reklama, 1.15 Hokej na lodzie - Liga Niemiec. 


(2) 
 


,DeubChtM 
SnOrtFtrnsrhfn
		

/iv5521-1998-60-0011.djvu

			GOSPODARKA-SPOŁECZEŃSTWO 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


11 


Kurs l' skc. . 
- - - KANTORy -USD-USD DEM DEM-GBP-GBP 
SKUP SPAZ. SKUP SPRZ. SKUP SPRZ. 
BIAHSTOK = = - =j 

I lipowa!
 3,43 3,47 1,88 1,91 5,62 5,70 
KRAKOW =-= =-=- I 
ul 
,,!opole
 3,43 3,47 1,87 1,905,63 5,75 1 


iKURSY 
iWALUT 
j
 


CIESZYN 
_ _
1. G
ęboka 7 
BIELSKO-BIAŁA 
ul. Barll?1óego 
KAToWiCe 
 
!.O,d IV pe
_

,:

 


3,46 3,48 1,89 1,91 5,64 5,80 
I 
3,45 3,49 1,87 1,90 5,64 5,73 


....-...;. 


1-, - 
-
. 

j} 
,\, ' j 
11.03.98 r. 


3,45 3,48 1,88 1,90 5,60 


ŚWIECKO 
PZMoT 
TERESPOL 
ul. Warszawski Most 
ZGORZELEC 
ul. D 
zyńskiego 77 


3,40 3,52 1,89 1,94 


3,34 3,54 1,83 1,96 


3,45 3,50 1,88 1,92 5,70 


Nazwa kurs bieżący zmiana Nazwa kurs bieżący zmiana 
spółki (W zł) (w proc.) spółki (W zł) (w proc.) 
RYNEK PODSTAWOWY SANOK 51.00 +20 
AGROS 95.00 -5.9 SOKOŁOW 4.70 ns3 +2.2 
AMERBANK 20,20 0.0 ST ALEXP 28,60 +5.1 
AMICA 70.00 +9.4 ST ALPROO 25,00 .5.7 
ANIMEX 8,50 ns 75 +2.4 STOMIL 31.50 ns 82 +5,0 
ATLANTIS 4.75 ns 61 0.0 SWARZĘDZ 5.85 -1.7 
BIG 5.55 ns77 +6,7 TONSIL 11.80 +1.7 
BK 12.80 +1,6 UNIBUD 30.70 +5.9 
BORYSZEW 15,90 -1.9 UNIVERSAL 6.80 +5.4 
BOS 50.50 +5.2 VISTULA 950 +2.2 
BPH 298.00 +2,4 WARTA 48.00 +1,1 
BRE 108.00 +3_8 WAWEL 42.00 
BSK 300.00 +3.8 WBK 30.00 +7.1 
BUDIMEX 16.20 ns86 0.0 WEDEL 169.00 +4.6 
BWR 2,90 ns23 +1,8 WILBO 6_50 +3,2 
pVTOM 14.40 .0.7 WOLCZANKA 1420 +1.4 
CELULOZA 24.60 +2.5 ZASADA 6.30 ns 93 -1.6 
COMPLAND 71.00 ns21 +4.4 ZEW 53.00 +2:9 
DĘBICA 101.00 +1.0 ZVWIEC 372.00 +1.9 
DROSED 5100 +1.0 AKCJE NFI 
ELBUDOWA 48.10 +3.2 01NFI 7.00 ns53 0.0 
ELEKTRIM 45.50 ns26 +1.1 02NFI 9.25 +3.4 
ELEKTROEX 5.30 0.0 03NFI 8.50 nk42 +1.2 
ELMONTWAR 4.60 0.0 04PRO 10.00 +1.0 
ENERGOPW 80.50 +2,5 05VICT 6,00 ns 89 +3,4 
ESPEBEPE 3.40 nk56 +1,5 06MAGNA 6.70 +1.5 
EXBUD 49.00 +6,5 07NFI 6.90 0,0 
FARMFOOD 33.50 -1.5 080CTAVA 6.65 +1.5 
FERRUM 8.00 ns35 +6_0 09KWIAT 9,35 +0,5 
FORTE SA 11,40 ns38 +0_9 10FOKSAL 735 +0.7 
GORĄlDZE 118.00 ns 72 -1-,7 11NFI 10,30 .1.9 
GPRD 10.00 +1,0 12PIAST 9.50 +2.2 
GRAJEWO 176,00 +1.1 13FORTUNA 8.40 ns 55 +1,2 
HANDLOWY 57.50 +2,7 14ZACH 8.60 0,0 
HUTMEN 35.00 +2.9 15HETMAN 8.45 +0.6 
IMPEXMET 37,40 +1,1 RYNEK ROWNOLEGŁY 
INDYKPOL 23,50 +2.2 APATOR 30,50 +1,7 
IRENA 13,30 0,0 ARIEL 5.65 .4.2 
IZOLACJA 261.00 +2.4 BAUMA 17.90 ns43 +4.1 
JELFA 95,00 ns21 +2.2 BEST 19.00 ns21 +2.2 
JUTRZENKA 73.00 '2.7 BETONSTAL 72.00 ns94 +7.5 
KABELBFK 34.00 ns 24 -0.6 BIELBAW 21,80 -1,8 
KABLE 43.00 ns 36 +1.4 BIUROSYST 17.00 ns98 0.0 
KĘTY 65.50 +0.8 BUDIMPOZ 9.35 ns37 +2,7 
KGHM 14.50 +1.4 CENST ALGD 5,40 ns 34 +0.9 
KOŁO 22,00 +1.4 CHEMISKOR 6.50 0.0 
KPBP-BICK 23.50 +4.9 DOMPLAST 26,80 +1,1 
KREDYT B 14,00 +2.9 ECHO 86,50 ns34 +1.2 
KROSNO 25_10 +3.3 EFEKT 12.00 ns82 .0.8 
KRUSZWICA 18.30 +1,7 EKODROB 4.70 +2.2 
LENTEX 49.70 +9,2 ELPO 4.35 ns 76 +3,6 
LGPETRO 7.90 ns 5!T +3,3 HYDROBUD 32.90 0.0 
MOST ALEXP 10.20 +1,0 KOMPAP 28.50 +1,1 
MOSTALGD 21.10 +1.0 KRAKCHEM 16.60 +1.8 
MOSTALKRK 14.60 +4_3 LUBAWA 11.50 ns60 0,0 
MOSTALSDL 21,10 +2,4 WASA 18.60 +2.2 
MOSTALWAR 29.30 nk 95 0.0 ŁUKBUT 23,20 +1,3 
MOSTALZAB 22.00 -43 MEDICINES 42.90 +5.4 
NOVITA 9.30 .1,1 MIESZKO 13.80 +6,2 
OKOCIM 34.00 -2.9 OCEAN 11.70 +6.4 
OŁAWA 13.50 0.0 POLlFARBD 115.00 -1.7 
OPTIMUS 94,50 ns 55 .0.5 POLlGR 13.70 +0.7 
ORBIS 26.40 +1,5 PONARFEH 30.40 .6.5 
PAGED 6.20 0.0 POZMEAT 53.00 +1.9 
PBK 87,50 ns 69 +1.7 PPWK 19,40 ns80 +3,7 
PBR 17.70 ns87 +3.5 SANWIL 21.50 +1.4 
PEKPOL 14.50 ns95 0.0 STRZELEC 3.80 0.0 
PEPEES 49,50 nk68 .1.0 TIM 10.50 -1,9 
Pll 6.50 ns90 0.0 UNIMIL 42.00 -0.2 
POLAR 18,30 +1.7 VISCO 24,20 ns50 0.0 
POLFKUTNO 100,00 ns96 +2.0 WKSM 67.50 -fi.7 
POLIFARBC 17.50 +2_9 ZREW 47,00 ns86 +02 
POLISA 5.45 +1.9 RYNEK WOLNY 
PPABANK 14,50 -1,4 AMPU 6.40 +4.1 
PROCHEM 11.30 +0.9 BAKOMA 44.50 ns29 +2,3 
PROKOM 130,00 +6.1 BROK 29.60 +5.3 
PROCHNIK 14.40 ns58 +0.7 ENAP 20.00 +0.5 
RAFAKO 12,00 +2.6 PIASECKI 14.60 +2.8 
RELPOL 97,50 ns93 +3.2 PRAWA POBORU 
REMAK 6.10 -0,8 PPAB.PP 0.21 I +40.0 
ROLIMPEX 7.50 ns29 0.0 RYNEK NR 
ROPCZYCE 18,60 +3,3 pSu 124.00 I 0.0 


18700 
18600 
18500 
18400 
18300 
18200 
18100 
18000 
17900 
17800 
17700 
17600 
17500 
17400 
17300 
17200 
17100 
17000 
16900 
16800 
16700 
16600 
16500 
16400 
16300 
16200 
1102 o( 


... 
'" 
'" 
"' 
:! 
rł. 
.' :-:;--, 
-Kursy akcJI 1.03' 

:=- WdÓI-+- m 
wgór

 bez zmian 11.03 


Biblia ciułacza 


L 


. 


II 


I Polskie wytwórnie leków przegrywają bitwę o rynek z koncernami zachodnimi 
chociaż często oferują preparaty o tej samej jakości i znacznie tańsze. 
Od dłuższego czasu chorzy 
mają możliwość zamiany prze- 
pisanego przez lekarza zagra- 
nicznego leku na jego polski 
znacznie tańszy odpowiednik. 
Jednak w praktyce wielu farma- 
ceutów nie informuje klientów 
o takiej możliwości. Pracowni- 
kom aptek zależy na zarobku, 
gdyż im wyższa cena leku tym 
większą otrzymują marżę. 
- Chorzy rzadko decydują się 
na zamianę przepisanego lekar- 
stwa. Ufają lekarzowi i kupują 
widniejący na recepcie lek na- 
wet jeśli jest droższy od krojo- 
wego odpowiednika. Poza tym, 
gdy początkowo mówiliśmy lu- 


5,71 
'I 
I 
5,85 1 


dziom o takiej możliwości wielu 
twierdziło, że chcemy im we- 
pchnąć jakiś mało wartościowy 
towar - twierdzi kierowniczka 
jednej z bytomskich apteki 
Z danych statystycznych wy- 
nika, że polskie firmy farmaceu- 
tyczne pokrywają 60 proc. zapo- 
trzebowania rynku na leki. Na- 
tomiast pod względem wartości 
prym wiodą firmy zagraniczne, 
gdyż ich wyroby są znacznie 
droższe. 
W Niemczech obowiązuje pra- 
wo zabraniające rejestracji ob- 
cych leków, jeżeli na rynku są ro- 
dzime odpowiedniki. Tymczasem 
w Polsce nie istnieją w tym 


względzie żadne ograniczenia. 
Poza tym lekarze wolą niekiedy 
przepisywać specyfiki zagranicz- 
ne, ponieważ dostają za to rożne- 
go rodzaju gratyfikacje od ich 
wytwórców. Wystarczy przejść 
się po obwieszonych gadżetami 
zachDdnich firm farmaceutycz- 
nych gabinetach lekarskich 
Obecnie na polskim rynku 
obowiązują trzy kategorie cen: 
urzędowe, negocjowane i umow- 
ne. Cenami urzędowymi objęte 
są wszystkie leki produkowane 
w kraju znajdujące się na listach 
refundacyjnych. Ustala je Mini- 
sterstwo Finansów na podstawie 
kosztów produkcji i minimalne- 


go zysku firmy. Natomiast ceny 
leków zagranicznych podlegają 
negocjacji między zagranicznym 
importerem a Ministerstwami 
Zdrowia i Finansów. Podstawą 
obliczeń jest kurs waluty w kra- 
ju producenta. Natomiast ceny 
umowne posiadają leki, które 
nie są refundowane przez pań- 
stwo. 
Tymczasem dzięki stosowaniu 
polskich odpowiedników można 
by znacznie zmniejszyć koszty 
leczenia. Obecnie każdy szpital, 
który chce nabyć leki ogłasza 
przetarg. 
- Na rozie nie ma ustawy 
określającej z jakiego państwa 


W ubiegłym tygodniu J k t 
w Ustroniu-Jaszowcu Komisja 
Ochrony i Kształtowania Środo- a Z arczą 
wiska Sejmiku Samorządowego 
woj. katowickiego wspólnie 
z Fundacją Rozwoju Demokracji 
Lokalnej zorganizowały konfe- 


Środowisko 
unijne 


Polskie prawo musi ulec 
znacznym zmIanom 
zanim Polska stanie się 
równoprawnym 
partnerem 
zachodniej Europy. 


rencję poświęconą rewitalizacji 
i ochronie środowiska woj. kato- 
wickiego w procesie integracji 
z Unią Europejską. Problematy- 
ka przygotowań do negocjacji 
akcesyjnych wzbudziła spore 
zainteresowanie zwłaszcza. że 
całe polskie prawo musi ulec 
wielu kodyfikacjom zanim Pol- 
ska stanie się równoprawnym 
partnerem zachodniej Europy. 
Dyskutanci przeanalizowali 
też podstawowe dokumenty kla- 
syfikujące działania na rzecz 
środowiska oraz opisujące prio- 
rytety i instrumenty dla zrówno- 
ważonego rozwoju naszego re- 
gionu (są to: "Strategia rozwoju 
regionu" oraz "Wieloletni pro- 
gram ochrony i kształtowania 
środowiska w województwach 
do 2020 r. "). Sporo czasu po- 
święcono też trzem fundamen- 
talnym problemem: gospodarce 
wodno-ściekowej, co robić z od- 
padami, a także ograniczaniu 
niskiej emisji. (MFK) 


.
. Jv., 


.... 


j 


Nowy egzamin 


Wykładowcy i instruktorzy prawa jazdy mogą składać 
potwierdzające ich kwalifikacje egzaminy do końca 1999 r. - 
informuje minister transportu i gospodarki morskiej Eugeniusz 
Morawski w odpowiedzi na styczniowe pismo rzecznika praw 
obywatelskich. Dotychczasowe egzaminy dla instruktorów nauki 
jazdy nie były obiektywne, konieczna zatem była zmiana trybu 
egzaminowania - twierdzi minister. 
Nowe "Prawo o ruchu drogowym" nakazuje instruktorom złożenie 
egzaminu przed komisją powołaną przez wojewDdę, zamiast 
zdawania dotychczasowych egzaminów wewnętrznych przed komisją 
złożoną w większosci z wykładowców. Nowy egzamin muszą złożyć 
także dotychczasowi wykładowcy i instruktorzy. Zdaniem RPO oraz 
kierujących do niego skargi instruktorów, wieloletnie wykonywanie 
przez nich zawodu zapewniło im nabycie doświadczenia 
umożliwiającego prawidłowe prowadzenie szkolenia. Nie ma zatem 
podstaw, aby musieli oni składać dodatkowy egzamin. Min. 
Morawski nie ustosunkował się do dodatkowego zarzutu rzecznika - 
że w świetle nowego prawa część instruktorów może być pozbawiona 
prawa wykonywania zawodu, znowelizowana ustawa przewiduJe 
bowiem posiadanie przez nich średniego wykształcenia, co nie było 
poprzednio ustawowym wymogiem. (PAP) 


Dochodowe śrubki 


Zarząd Fabryki Śrub Śrubena SA 
z Żywca spodziewa się, że w br. 
spółka uzyska przychody w wysoko- 
ści "delikatnie ponad 100 mln zł". 
W ub.r. przychody wyniosły 75 mln 
106 tys. zł, jednak spółka przyniosła 
stratę netto rzędu 7 mln 245 tys. zł. 


Oszczędzaj systematycznie 


Bank Śląski, jako pierwszy w Polsce, uruchomił rachunki otwierane 
w ramach Terminowego Programu Oszczędnościowego (TPO). 
Rachunki otwierane w ramach maIna kwota wpłaty wynosi 250 zł, na rachunek osobisty po upływie 
Terminowego Programu Oszczędno- zaś w przypadku rachunku rocznego dwóch dni roboczych licwnych od 
ściowego (TPO) umożliwią zarówno wynosi 100 zł, a trzyletniego - 50 zł. dnia złożenia lub wpływu dyspozy- 
gromadzenie nadwyżek środków Minimalna kwota wpłat i wypłat cji przelewu. B
dą więc dostępne na 
z rachunku osobistego na rachunku w przypadku rachunku rocznego rachunku osobistym w trzecim dniu. 
rocznym lub trzyletnim, jak i stały wynosi 100 zł, a trzyletniego - 50 zł. Natomiast w przypadku rachunku 
dostęp do oszczędności bez utraty Wypłaty z rachunku trzyletniego rocznego klient płaci l proc. wypła- 
należnego oprocentowania. nie są obciążone żadnymi prowizja- canej kwoty jeśli wypłata następuje 
W ramach TPO BSK oferuje dwa mi, jednak środki zostaną przelane przed upływem rocznego terminu. 
rodzaje rachunków: roczny i trzylet- 
ni. Różnią się one między sobą okre- 
sem oszczędzania, wysokością mini- 
malnych wpłat i wypłat oraz wyso- 
kością oprocentowania. 
Oprocentowanie rachunku rocz- 
nego wynosi 18,50 proc., co przy 
uwzględnieniu kapitalizacji co 3 
miesiące daje oprocentowanie efek- 
tywne w wysokości 19,82 proc. 
W przypadku rachunku trzyletniego 
oprocento,wanie wynosi 17 proc., zaś 
efektywne oprocentowanie kształ- 
tuje się na poziomie 18,11 proc. Obie 
stopy procentowe są zmienne. 
Wpłaty i wypłaty dokonywane są 
w formie bezgotówkowej jako prze- 
lew z rachunku osobistego na wy- 
brany przez klienta rachunek 
oszczędnościowy i odwrotnie. Przy 
otwieraniu rachunku rocznego mini- 


Inwestycja tygodnia 


Od wczoraj możno kupowoć jednostki uczestnictwo 
nowych funduszy: akcji i zrownoważonego Toworzystwa 
Funduszy Powierniczych ING BSK. 
ING Fundusz Powierniczy Akcji został stworzony Z 
myślą o inwestorach akceptujących podwyższone ryzyko - 
środki lego funduszu inwestowone są w akcje głównie 
dużych i średnich społek notowanych no warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych_ Twórcy Funduszy ING 
przypominają, że ostatnio no warszowskiej giełdzie ceny 
akcji idą w górę Główny wskoznik giełdowej koniunktury 
- WIG zWiększył swą wartość od końca 1977 r. o prawie 
30 proc., co plosu je Polskę wśród najatrokcyjniejszych 
tzw_ rynków rozwijających się. 
Natomiast ING Zrównoważony Fundusz Powiermczy 
przeznoczony jest dla osób ni,,: akceptujących zbyt 
wysokiego ryzyko. Inwestuje on w akcje i polskie papiery 
. dłużne. Pierwsza minimalno wpłato w obu Funduszoch 
zostało ustalono no 200 zł, o każdo nostępna no nie mniej 


Prezes spółki Jacek Gromniak po- 
informował, że w ostatnim półroczu 
o 80 proc. wzrosła dzienna sprzedaż 
produktów fabryki. Srubena SA jest 
producentem śrub, nakrętek, nitów, 
gwoździ oraz wkrętów do drewna, 
metalu i nawierzchni kolejowych. . 
Uczestniczy w programie NFI. 44,4 
proc. akcji Śrubeny należy do VIII 
NFI Octava. (PAP) 


Na rachunkach odsetki są kapita- 
lizowane, co powoduje wzrost real- 
nego oprocentowania tych rachun- 
ków. 
Jak zapewnił Ludovicus Wijnga- 
ąrden, I wiceprezes Zarządu Banku 
Sląskiego, otwarcie rachunku TPO 
jest bardzo proste, zajmuje to jedy- 
nie 10 minut potrzebnych na wypeł- 
nienie formularza. Wystarczy wy- 
pełnić jednostronicowy wniosek 
i wskazać kwotę. która ma być prze- 
lana z rachunku osobistego na ra- 
chunek oszczędnościowy. Wypełnio- 
ny i podpisany wniosek moźe być 
wysłany pocztą lub złożony osobi- 
ście w oddziale prowadzącym ra- 
chunek osobisty. 
MARIUSZ URBANKE 


niż 50 zł. Jednostki uczestnictwo możno nabyć no razie 
tylko w punktach obsługi klienta Biuro Moklerskiego Banku 
Sląskiegą. Obecnie jest ich 28 .i znajdują się głównie no 
terenie Sląska araz w Warszowie. Poźniej Jednostki 
1owarzystwo będą też dostępne w plocówkoch Banku 
Sląskiego. 
Dlaczego warto zainteresowoć się nowymi funduszom i 
ING? Po pierwsze - ze względu no wspomnianą trwającą 
no giełdzie hossę. Fundusze ING startują w dobrym 
momencie i od rozu mogą przynieść inwestorom zysk. 
Po drugie - Grupa ING mo duże doświadczenie w 
inwestowoniu no rynku popierow wortościowych. ING BSK 
Asset Manogement, instytucjo założono przez Grupę ING 
włosnie w celu zarządzania aktyworni osiągnęło poważny 
sukces - plasuje się w pierwszej trójce w rankingu firm 
zorządzających aktywami w Polsce. W sumie inwestorzy 
prywatni i instytucjonalni powierzyli w zarząd ING BSK 
Asset Management ponod 60 milionów dolarów. 


-- 


-- 


: ,. 


J 
 


l 


-ł 


,bo 


, 


_i_ 


...".. 


R 


_.  


"'lIr 


sz 


mają pochodzić medykamenty. 
które stosujemy. Przeważnie ku- 
pujemy polskie wyroby, gdyż są 
tańsze i dobre - mówi Wojciech 
Wróbel, dyrektor ds. lecznictwa 
Górnośląskiego Centrum Me- 
dycznego. 
Aby przystąpić do przetargu 
wytworcy lub pośrednicy muszą 
wpłacić wielotysięczne wadium. 
Często więc dochodzi do para- 
doksu, gdyż zadłużony u danego 
wytwórcy szpital żąda od niego 
wpłacenia zabezpieczenia. po 
czym wybiera innego dostawcę, 
u którego nie ma jeszcze długu. 
ALEKSANDRA PIAŚCIK 
!\lARIUSZ BUCZEK 


.. 


,... 


Fot Władysław Morawski 


Ekspres 
gospodarczy 


- 


W HANDLU ze Wschodem 
I w ostatnich latach zwiększa I 
się znaczenie małych i śred- 1 
nich polskich przedsię- : 
biorstw, co świadczy o roz- 
woju naszej przedsiębiorczo- ł 
ści - powiedział w Mińsku I 
Jerzy Karaim z firmy "Pole- 
xpo-Exhibitions". Organizuje. 
ona za tydzień w stolicy Bia- I 
łorusi czwartą już wystawę 
z cyklu "Biznes-Polska", 
w której weżmie udział ok. 30 
małych i średnich polskich 
firm chemicznych, rolniczych · 
i spożywczych. Wystawa od- 
będzie się w Mińsku 
w dniach 17-20 marca pod 
patronatem polskiego Mini- I 
sterstwa Gospodarki i biało-: 
ruskiego Ministerstwa 
Współpracy Gospodarczej 
I z Zagranicą. ! 
W 1997 R. o 15.7 proc. w sto- 
I sunku do roku poprzedniego 
wzrosła liczba wydanych po-: 
zwolen na budowę. W bu- 
downictwie mieszkaniowym I 
obserwowano tendencję do 
odchodzenia od budowania 
wielkich bloków mieszkal- : 
nych na rzecz małych budyn- 
ków szeregowych i budyn- 
ków wolno stojących. j 
DAEWOO MOTOR POLSKA 
potwierdziło, że "odmłodze- 
nie" samochodów dostaw-! 
czych, które zostały zatrzy- 
mane w porcie gdyńskim zo- I 
! 
stało dokonane przez fabry-. 
kę. Ich wenezuelski odbiorca 
miał wyrazić na to zgodę- l 
"Uważamy. że nie zostały 
złamane przepisy eksporto- 
we" - głosi oświadczenie' 
przekazane PAP 10 bm.' 
przez Beatę Stopyrę z działu ! 
PR lubelskiej fabryki. Da- 
ewoo przyznaje. że "samo- I 
chody, które zostały prze-' 
znaczone na eksport do We- 
nezueli wyprodukowane były 
w roku 1997". I 
REALIZACJA rozpoczętego 
I w ub. r. w Polsce j8:P?ńSki
-: 
go programu zmniejszenia I 
energochłonności polskiego 
przemysłu może zapewnić 
do 2003 r. uzyskanie 30 
proc. oszczędności energii. I 
10 proc. tych oszczędności, I 
których równowartość szacu- 
je się na 700 mln zł w skali 
roku, można uzyskać bez in- ! 
westycji kapitałowych - po- 
wiedział przedstawiciel Ja-: 
pońskiej Agencji Współpracy l 
Międzynarodowej (JICA), 
Yozo Takemura. Na przepro-. 
wadzenie audytow energe- 
tycznych w polskich zakła- I 
dach rząd japonski przezna- j 
czyi 2 mln USD. 


. 
wzosna J 


. 
rusz z 


""'" 


eee 


\ ' 


...prosto do najbliższego dealera Fiata. 
Tylko teraz możesz tam kupić Cinquecento Y oung za prawdziwie 
wiosenną cenę, oszczędzając aż 1 .500 złotych. 
Szczegóły u dealerów. 


Promocyjna cena Cinquecento Young wynosi 18.700 zł. 
Czas promocji i liczba samochodów ograniczona 


INICJATYWA DEALERÓW FIATA 


BlIBIl 


KR/1218481k
		

/iv5521-1998-60-0012.djvu

			12 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


...
",

,.>.:.> 
',
,"";' 


; 
, 
 . . 
.
 .. 


.
y<'
:.
 uh, .., . . N" 


iJ
 . 


KULTURA 


I KrótkQ .. 1 Sixteen zaśpiewa w Birmingham 
: 1 MLN 630 TYS. polskich widzów Z e 
I obejrzało w niespełna 4 tygo-I 
dnie od premiery, nominowany 
I w 14 kategoriach do tegorocz-. 
nych Oscarów, film Jamesa Ca-I 
I merona "Titanic". W kinach całe- 
i go kraju bilety na "Titanica" na- I 
l , dal są nie do zdobycia tuż przed 
seansem. "Titanic" niebawem I 
, dogoni (i zapewne pobije na gło- : 
wę) dotychczasowego rekordzi- I 
stę polskich kin - .,Kilera" Juliu- 
sza Machuiskiego, którego oglą- I 
dalność po 4 miesiącach prze- 
f kroczyła 2 mln widzów. I 
I 23 OPOLSKIE KONFRONTACJE 
I TEATRALNE "Klasyka pol-, 
ska'98" potrwają od 31 marca 
do 5 kwietnia. W programie I 
Konfrontacji na plan pierwszy 
wysuwają się inscenizacje Mic- I 
kiewiczowskie. Gospodarze -: 
Teatr im. Jana Kochanowskiego 
- zaprezentują spektakl "Dziady 
albo młodzi czarodzieje" w reż y - , 
serii dyrektora opolskiej sceny 
Adama Sroki. Także Teatr Lu- 
buski z Zielonej Góry przedstawi 
I spektakl na podstawie "Dzia- I 
dów" w reż. Adama orzechowo ' 
Iskiego. 
IUI MIĘDZYNARODOWY KON- 
I KURS WOKALNY im. Stanisła- / 
wa Moniuszki odbędzie się 
I w dniach 1-11 października 
w Teatrze Narodowym w War- 
szawie. Przygotowania do kon-I 
kursu są jedną z największych 
akcji promowania muzyki pol- I 
skiej w świecie. Obok muzyki 
Moniuszki są to także utwory I 
Paderewskiego, Karłowicza, 
Szymanowskiego, Góreckiego, 
Lutosławskiego i Pendereckiego 
- powiedziała Maria Fołtyn, dy- : 
I rektor artystyczny konkursu, 
I śpiewaczka i reżyser. I 
HENRYK OPAŁKA został laure- 
atem I nagrody lutowej edycji 
konkursu "Grafika Warszaw- I 
ska", Wyróżniono go za litogra- I I 
fię "Dynamica". 
I BONN, rodzinne miasto Beethove- I 
na, od roku 1999 będzie organi- 
zować doroczne festiwale I 
beethovenowskie. Organizato- 
rzy chcą nadać festiwalowi, któ- I 
ry będzie się odbywać we wrze- I 
śniu, "charakter narodowy". 
Z myślą o festiwalu poświęco- 
nym geniuszowi z Bonn zosta- 
nie powołane specjalnie Towa- 
rzystwo Festiwali Beethovenow- 
skich. . 
NAJBARDZIEJ kasowy brytyjski I 
film wszech czasów "The Fuli 
Mont y" (znany w Polsce jako I 
"Goło i wesołd') otrzymał 11 n0- 
minacji do nagród Brytyjskiej 
Akademii Filmowej i T elewizyj- I 
nej (BAFTA). BAFTA przyznaje 
I nagrody od 50 lat, nie kryjąc, że 
lawo ryzuje rodzimą produkcję. I 
, OD 7 KWIETNIA szesnaście naJ- I 
bardziej znanych muzeów wło- 
skich, w tym największe, jak Ga- I 
leria Uffizi we Rorencji i Galeria , \ 
Borghese w Rzymie, będzie 
otwartych do godz. 22.00, za- I 
miast jak dotychczas, do 19.00. 
Zakomunikował o tym we wtorek I 
w Rzymie na specjalnej konie- I 
rencji prasowej premier Wioch, 
Romano Prodi i wicepremier. I 
Szesnaście muzeów narodo- 
wych będzie dostępnych dla I 
zwiedzających przez cały rok, 
od wtorku do niedzieli. 


. -,
, ,plł-trąrjąte1jł.r, 


Najwybitniejśzy kompozytor 
brazylijski Heitor Villa-Lobos 
był tak zafascynowany Bachem, 
że swoim dziewięciu suitom na 
różne zestawy instrumentów 
nadał nazwę "Bachianas Brasi- 
leilas". Najsławniejszą, być mo- 
że dzięki niezwykle nastrojowej 


spaceru 
festiwal Eurowizji! 


na 


W tegorocznym Konkursie Eurowizji w Birmingham 
w Wielkiej Brytanii Polskę reprezentować będzie zespół Sixteen, 
który pokonał ponad 30 kontrkandydatów! 


lilii 
. 


'
 


'
 


- (;". 


... 


,,' 
/., 


0;'_ 

:; 


,,
 '. 
a.
  


-- 
:

 


:>. 


"< + 
 


' 
 ' 


- 


J 
'tli' 


.y
" 


o"i.<; 


, ;.1.y' 


.'f  


:..1 


.l 


.;;.. ,<'" 

 ' , ' 
 
.. < 


-1 


v . 


". 
 
 s-<. 


t' : 
 ",." '. 


25-letnia wokalistka Renata Dąbkowska przekonafa do siebie tysią- 
ce fanow. Fot. PAl 
Jesienią ubiegłego roku na ba nie za bardzo się kleiła. Li- 
listach przebojów pojawiła się der i gitarzysta powstającej 
ich piosenka "Spadające my- grupy, Jarek Pruszkowski, 
śli" i natychmiast zaczęła wciąż nie był zadowolony 
szturmować czołowe miejsca z głosu jednego z muzyków. To 
w radiowych i telewizyjnych nie było to... Kiedy zjawiła się 
klasyfikacjach. Ponieważ ze- Renata, Jarek poprosił, by po- 
spół Sixteen wkroczył na ry- próbowała z nimi w roli woka- 
nek niemal bez żadnej promo- listki. I już po chwili okazało 
CjI i kampanii reklamowej, się, że zespół Sixteen jest 
wielu sądziło, że to jednorazo- w komplecie! 
wy sukces. Ale za "Spadający- . Oczywiście, to nie było tak, 
mi myślami" pojawiła się że umiejętności wokalne Rena- 
"Twoja lawa", a następnie" ty odkrył dopiero Jarek. Ona 
Obudż we mnie Wenus" - ko- sama już od lat podejmowała 
lejne piosenki, które zdobyły różne próby, a przede wszyst- 
szczyty list przebojów. Nie- kim cały czas śpiewała w... do- 
wątpliwie jest to zasługa 25- mu Kiedyś nawet założyła 
letniej wokalistki Renaty Dąb- z koleżanką zespół wokalny. 
kowskiej, która przekonała do Ale to był krótki i niezbyt uda- 
siebie tysiące fanów. nyeksperyment. 
Pewnego popołudnia Renata Renata, jak niemal wszyscy 
w
'szła na spacer z psem. Po pozostali członkowie zespołu 
drodze postanowiła odwiedzić Sixteen, zaczynała pracę na es- 
kolegów muzyków, którzy tradzie od koncertów z Natalią 
chcieli założyć własny zespół Kukulską. Poza tym ma ścisłe 
i właśnie odbywali próbę. Pró- powiązania rodzinne z branżą. 


Gershwina 
' w obydwu kompo- 
zycjach połączenie głosu żeń- 
skiego z ciepłą barwą wiolonczel 
daje znakomity efekt. 
Nieźle brzmi też ragtime J 0- 
plina, zapewne dlatego, że owe 
utwory fortepianowe były 
w swych dziejach wielokrotnie 


Na głos 
i osiem wiolonczel 


Ileż istnieje w literaturze muzycznej 
utworów napisanych na osiem wiolonczel? 
Chyba jedynie V Suita "Bachianas 
Brasileiras" Villi-Lobosa, w której 
do wiolonczel dochodzi jeszcze głos. 


partii wokalnej, jest właśnie 
wspomniana piąta. 
Skoro już powstał zespół 
ośmiu wiolonczel "Cantabile", 
złoźony z siedmiu panów i jed- 
nego... rodzynka płci żenskiej - 
Magdaleny Josz, siłą rzeczy mu- 
siał sięgnąć po ten utwór. Partię 
solową na koncercie, zorganizo- 
wanym przez Instytucję Promo- 
cji i Upowszechniania Muzyki 
"Silesia" w katowickim Teatrze 
Lalki i Aktora "Ateneum", pięk- 
nie zaśpiewała Beata Raszkie- 
wicz, utalentowana wychowan- 
ka Stanisławy Marciniak-Go- 
warzewskiej, która na Między- 
narodowym Konkursie im. 
Dworzaka w Czechach zdobyła 
nie tylko I nagrodę, ale również 
5 nagród specjalnych i jeszcze 
do tego tytuł "Absolutnego 
Zwycięzcy" . 
Ci sami wykonawcy przedsta- 
wili także urzekającą Wokalizę 
Rachmaninowa o równie melan- 
cholijnej atmosferze, co Suita 
Villi-Lobosa. Tym razem jednak 
słuchaliśmy nie oryginału, lecz 
transkrypcji, dokonanej przez 
Zdzisława Lapińskiego szefa 
"Cantabile" Zespół ten znajdu- 
je się poniekąd w podobnej sytu- 
acji, co grupyakordeonowe, czy 
harmonijek ustnych. By grać, 
musi sięgać po utwory przezna- 
czone na inne obsady. Pół biedy, 
jeśli będzie to Wokaliza Rach- 
maninowa, czy równie nastrojo- 
wa Kołysanka z "Porgy i Bess" 


.,przykrajane" do potrzeb naj- 
różniejszych grup instrumental- 
nych. 
. Mniej natomiast przekonały 
mnie transkrypcje Adagia Sa- 
muela Barbera, najbardziej zna- 
nego utworu amerykańskiego na 
orkiestrę smyczkową i "Orawy" 
Wojciecha Kilara, również na 
smyczki. Dla melomanów znają- 
cych te kompozycje w interpre- 
tacji pełnego zespołu smyczko- 
wego, brzmienie ośmiu wiolon- 
czel jest zubożone. Dokładnie 
tak, nie inne, jak w przypadku 
utworów Rachmaninowa. czy 
Gershwina. lecz zubożone. 
Całkowitym natomiast niepo- 
rozumieniem wydały mi się 
przerobki na osiem wiolonczel 
tańców ze suity Couperina, 
kompozytora dworu francuskie- 
go z przełomu XVII i XVIII wie- 
ku. Bez towarzyszącego muzy- 
kom klawesynu twórczość baro- 
ku brzmi po prostu nijako. 
Przy zapotrzebowaniu kon- 
trahentow znużonych wciąż ty- 
mi samymi propozycjami istnie- 
nie zespołu ośmiu wiolonczel 
jest niewątpliwie pożądane, co 
udowodniła pełna widownia ka- 
towickiego "Ateneum". Jak na 
razie Jednak "Cantabile" przeja- 
wia wyraźnie więcej cech dobrej 
sekcji orkiestralnej, niż precyzji 
wykonawczej charakterystycz- 
nej dla samodzielnych zespołów 
kameralnych. 
MAREK BRZEŹNIAK 


Jej mąż, Grzegorz Kloc, jest gi- 
tarzystą, który również kon- 
certował i nagrywał z Natalią 
Swoją estradową karierę 
Renata zaczęła dość nietypo- 
wo, bo... od wyjścia za mąż 
i urodzenia dziecka. Dziś jej 
córeczka Zuzia ma prawie trzy 
lata: Piosenkarka żartuje, że 
dzięki temu nie spowoduje już 
paniki w firmie fonograficz- 
nej, ogłaszając, iż udaje się na 
urlop macierzyński. Co 
prawda, chciałabym jeszcze 
urodz;ić Zuzi braciszka, ale 
myślę, że naj trudniejszy jest 
ten pierwszy raz - tłumaczy 
wokalistka. 
Wytypowanie zespołu na 
Festiwal Eurowizji było' dla 
Renaty i Sixteen całkowitym 
zaskoczeniem. Tym bardziej, 
że konkurowali z takimi zna- 
komitościami, jak Kasia Stan- 
kiewicz z grupy Varius Manx 
czy Mieczysław Szcześniak. 
W sumie pokonali ponad 30 
rywali! 
- Reprezentować polską pio- 
senkę to naprawdę wielka od- 
powiedzialność - uważa Rena- 
ta Dąbkowska. - Nie mam po- 
jęcia, dlaczego wybrano do te- 
go akurat nas... Być może dla- 
tego, że przez kilka minionych 
lat w Konkursie Eurowizji nie 
bardzo udawało się to polskzm 
solistkom? 
Rzeczywiście, ostatnio na- 
szym rodakom, a właściwie ro- 
daczkom kiepsko wiodło się 
w Eurowizji. Żadnych sukce- 
sów nie odniosły ani Kasia Ko- 
walska, ani Justyna Steczkow- 
ska, ani Maria Anna Jopek. 
Wcześniej (w 1994 roku) tylko 
Edycie Górniak udało się zająć 
drugą lokatę, którą wyśpiewa- 
ła piosenką "To nie ja". 
W koncernie PolyGram Pol- 
ska, który na co dzień opieku- 
je się zespołem Sixteen, trwają 
gorączkowe dyskusje na temat 
jego scenicznego wizerunku, 
jaki zaprezentują podczas Fe- 
stiwalu Eurowizji. N 


. .,
 


'(.. 


,ł 


:7 """" 


.i 


" 


,"" 


, ' 


, ł 


';.""'=-:"': 

. 


" :i.":. /.. ':
":
:'. 


Harrison Ford z Julią Ormond w filmie "Sabrina, . Sabrina". 
Od 24 lat, każdego roku przy- naj prawdziwsza rewia świato- 
znaje się w USA nagrody pu- wej mody, strojów damskich 
bliczności dla ludzi kultury. Wi- i męskich, fryzur i makijaży. To 
dzowie wybierają w głosowaniu barwne widowisko odbywało się 
swoich ulubieńców: aktorów, re- w błyskach fleszów setek fotore- 
żyserów, prezenterów TV, pio- porterów i kamer TV. 
senkarzy i showmanów. Cere- Wśród nagrodzonych znaleźli 
monia przyznawania nagród się między innymi: 
"Annual Peoples Choice HalTison Ford - wielki aktor 
Awards" odbyła się w bieżącym filmowy i znakomity amant, Wi- 
roku w Santa Monica - jednej dzieliśmy go ostatnio w filmie 
z dzielnic Los Angeles, "Air Force one", gdzie grał rolę 
w ogromnym hangarze na lotni- Jamesa Marshalla - najprzystoj- 
sku. Przybyła cała śmietanka to- niejszego prezydenta USA od 
warzyska Hollywood i Zachod- czasów F. J. Kennedy'ego. 
niego Wybrzeża. Po ceremonii Ukończył właśnie nowy film pt. 
odbył się w Beverly Hilton Hotel .,Zdrada". 
huczny bankiet dla wyróżnio- Julia Roberts grała główne ro- 
nych i ich najbliższych. Była to le w dziesiątkach filmów. Jej 


Zuzanna Lipiec pochodzi 
z Radomia, szkołę teatralną 
ukończyła w Krakowie, zaś 
mieszka i gra w Warszawie. Pod- 
czas konkursu wykonała przed 
licznie zgromadzoną publiczno- 
ścią dwa utwory: ..Wygnanie 
z raju" Jacka Kaczmarskiego 
oraz piosenkę "Duchy" z reper- 
tuaru Kabaretu Starszych Pa- 
nów. - Śpiewa się głównie z mi- 
łości i radości. Dlatego nie za- 
śpiewałabym piosenki, która nie 
zgadza się z moim charakterem. 
Jest wiele piosenek, ale wybiera 
się te teksty, które najbardziej 
człowiekowi odpowiadają, które 
są zgodne z tym co się myśli, czu- 
je -powiedziała Lipiec, która 
określa siebie jako charaktery- 
styczną amantkę, gdyż do tej po- 
ry otrzymywała jedynie takie ro- 
le do zagrania. Lipiec, choć nie 
ma prawa jazdy i jest zwolen- 
niczką czystego powietrza, bar- 
dzo ucieszyła nagroda w postaci 
fiata punto, gdyź przede wszyst- 
kim jest realistką, która zdaje 
sobie sprawę z wygody posiada- 
nia auta i ma zamiar z niego ko- 
rzystać. Mimo, że - jak powie- 
działa aktorka - wie jak są od- 
bierane kobiety za kierownicą, 
zwłaszcza blondynki, do których 
należy również aktorka. 


Piosenka we Wrocławiu 


II nagrodę w wysokości 10 tys. 
zł otrzymała Agnieszka Dygant. 
Edyta Lukaszewska z Wrocła- 
wia zajęła III miejsce i otrzyma- 
ła 5 tys. zł. Aktorka otrzymała 
również nagrodę 5 tys. zł ze Sto- 
warzyszenia Autorów ZAiKS za 
najlepsze wykonanie utworu 
"Pejzaż bez Ciebie". Natomiast 
za najlepszą piosenkę premiero- 
wą Hadrian Filip Tabęcki otrzy- 
mał 6 tys. zł, zaś Krzysztof Feu- 
sette 4 tys. zł. Ilona Ostrowska 
z Wrocławia otrzymała nagrodę 
im. Agnieszki Osieckiej dla stu- 
denta uczestniczącego w kon- 
kursie oraz 1.500 zł. 
Ponadto jury postanowiło za- 
prosić do udziału w Koncercie 
Laureatów, który odbędzie się 
ostatniego dnia festiwalu tj. 16 
bm.: Olgę Barbarę Długońską, 
Edytę Jungowską, Małgorzatę 
Lewińską, Andrzeja Nejmana. 
Swoje nagrody przyznali rów- 
nież dziennikarze, których zda- 
niem najlepsza była Ilona 
Ostrowska z Wrocławia. Pu- 
bliczność swo.je głosy oddała na 
Pawła Piotrowskiego-Aignera 
z Białegostoku. Natomiast Na- 
grodę przyjaciół Andrzeja Wali- 
górskiego otrzymała Olga Bar- 
bara Długońska z Gdynii. (PAP) 
(PAP) 


4 


',' 


. .
 '. 


,,/lIlIO . 


. 
:.;. .. 
; 


: 
 '\i 
.;.ł;: 


f 


;', 


Spektaklem poświęconym 
Agnieszce Osieckiej "Nie żałuję" 
rozpoczął się we wtorek we 
Wrocławiu XIX Przegląd Pio- 
senki Aktorskiej. W przeglądzie, 
który potrwa do 16 marca, weż- 
mie udział ok. 350 artystów pol- 
skich scen teatralnych z całego 
kraju. 
W spektaklu ..Nie żałuję", 
który wyreżyserował Jerzy Sa- 
tanowski, wystąpili artyści so- 
pockiego Teatru Atelier. Piosen- 
ki do tekstów zmarłej przed ro- 
kiem poetki śpiewali m. in. Ewa 
Błaszczyk. Justyna Szafran oraz 
Marek Richter. Godzinny spek- 
takl został przygotowany w kon- 
wencji akademii "ku czci". Ar- 
tyści, wychodząc pojedynczo na 
scenę, wykonywali jeden z po- 
nad 2 tysięcy napisanych przez 
poetkę tekstów. 
Natomiast wczoraj ogłoszono 
listę laureatów w konkursie ak- 
torskiej interpretacji piosenki. 
Tegoroczny konkurs wygrała 
Zuzanna Lipiec z Teatru Pol- 
skiego w Warszawie Jury pod 
przewodnictwem Zofii Kuców- 
ny nagrodziło 6 spośród 30 
młodych artystów. -Aktorzy 
prezentowali dość wysoki po- 
ziom- powiedziała Zofia Ku- 
cówna. 
"i:
 
" 


Fot. AKPA 
ostatnie filmy to: "Mój chłopąk 
się żeni" i "Pret - a Porter" 
Jane Seymour - oglądamy ją 
każdej niedzieli we wznowio- 
nym serialu pt. "Dr Quinn". 
Niedawno przebywała w Polsce 
z wizytą. Jej dziadek pochodził 
z Płocka. 
Jerry Seinfeld - aktor, twórca 
i producent popularnych prora- 
mów w TV. 
Melisa J oan Hart - aktorka 
z filmu "Sobrina". Gdy odbiera- 
ła nagrodę, ze wzruszenia się 
rozpłakała. 
Imprezę prowadziła, również 
nagrodzona, znana prezenterka 
TV Oprah Winfrey. (T. M.) 


Podstarzały już nieco amant 
numer 1 filmu francuskiego, 
Alain Delon, podjął się ambit- 
nego dzieła: zamierza w cyklu 
filmów dokumentalnych pro- 
pagować swój kraj, Francję. 
Będzie to wielki cykl składają- 


Delon 
reklamuje 


cy się z 25 filmów ukazujących 
uroki Francji, jej poszczegól- 
nych prowincji. dzieje pań- 
stwa, dorobek kulturalny, na- 
ukowy, gospodarczy i cywili- 
zacyjny. 
Seria opatrzona tytułem 
"Best of France" przeznaczona 
jest dla zagranicznych odbior- 
ców. Każda część trwająca po 
52 minuty (z myślą o telewizji) 
będzie poprzedzona wypowie- 
dzią Alaina Delona. który rów- 
nież poważnie zaangażował się 
w akcję pozyskania wsparcia 
finansowego dla tego przedsię- 
wzięcia. Seria Delona prezen- 
tując z jak najlepszej strony 
Francję, sięgać będzie do te- 
matyki zwykle w podobnych 
filmach traktowanych raczej 
marginesowo. Chodzi tu o mo- 
dę, kabaret, kobiety francu- 
skie, gastronomię, perfumy, 
szampan, sery... I chyba ma ra- 
cję! (MicroWay)
		

/iv5521-1998-60-0013.djvu

			TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 -13 


SPORY-OGŁOSZENIA 


Arnico Tychy 


Zygmunt Hanusik, znakomity 
kolarz przełomu lat 60. i 70. nie 
rezygnuje ze stworzenia silnej 
grupy kolarskiej w Tychach. 
Amico, które pojawiło się w pe- 
letonie kolarskim przed rokiem 
będzi
 scigało się także w nad- 
chodzącym sezonie, chociaż 
w trochę zmienionym składzie. 
Ze składu tyszan ubyli 
Krzysztof Mermer (do Weltouru 
Policyjny KS Katowice) oraz 
Marcin Gembicz. Zamiast nich 
w ekipie Hanusika znależli się 
Jarosław Michalec (w ubiegłym 
sezonie Weltour), który ma 
w dorobku między innymi brą- 
zowy medal MP i tytuł najlep- 
szego w kraju orlika, 21-letni 
Mariusz Siutka (poprzednio 
Chełmek) oraz Marek Stefanik 
(Sokół Kęty), także mający 21 
lat. Ten ostatni wspólnie ze Sła- 
womirem Kohutem. który re- 
prezentował barwy Arnico 
w ubiegłym sezonie otrzymał 
powołanie do kadry narodowej 
do lat 23. W tych dniach wyjeż- 
dżają na zgrupowanie do Włoch. 
- Mam czterech zawodników 
i to na razie wystarczy. Koszty 
utrzymania nawet tak małej 
grupy są olbrzymie. Stąd dużo 
czasu pochłania szukanie spon- 
sorów. Oprócz Amico, czyli sie- 
ci sklepów w Tychach, udało mi 
się pozyskać do współpracy pa- 
na Andrzeja Burakowskiego, 
głównie dzięki sentymentowi je- 
go ojca do kolarstwa, który kie- 
dyś, mi kibicował, a teraz zachę- 
cił syna, prowadzącego prze- 
twórstwo mięsa, do sponsoro- 
wania ulubionej dyscypliny. 
Magia nazwiska nie zawsze jed- 
nak już działa, młodzi biznes- 
meni nie kojarzą mnie za bar- 
dzo. Tym bardziej cenię sobie 
pomoc szefów takich firm jak 


Profity 
Haszka 


Derby: Bobry - Zagłębie 
PoTRlEBNE TRZY PiłKI 


Magia Hanusika 


Mistrz olimpijski z Nagano, 
Czech Dominik Haszek został 
uznany także najlepszym 
bramkarzem igrzysk. Sukcesy 
te zaczynają przynosić profi- 
ty hokeiscie z Buffalo Sabres. 
Własciciele klubu przygoto- 
wują dla Haszka nowy, wie- 
loletni kontrakt. Proponują 
mu wynagrodzenie w wyso- 
kosci 7-8 mln dolarów rocz- 
nie. 
Gdyby Haszek podpisał 
umowę, stałby się najlepiej 
opłacanym bramkarzem ho- 
kejowym na swiecie. Obecnie 
Haszek zarabia 4 mln dola- 
rów za sezon. (PAP) 


I Dwóch zawodników tyskiej grupy kolarskiej Amico 
jest w kadrze narodowej do lat 23. 


I Czasami sprawiamy wrażenie, że na boisku w jednym 
czasie potrzebujemy trzech piłek, pewnie wówczas 
nie byłoby problemu z odniesieniem zwycięstwa 
- mówi żartem szkoleniowiec Bobrów. 


Epotrans czy Team Bąk. Pewnie 
udałoby się ich znależć więcej, 
gdyby były wyniki - sądzi wie- 
lokrotny reprezentant Polski. 
. Dlatego ten sezon będzie dla 
grupy Hanusika bardzo ważny. 
- Na pewno nie zdołamy na- 
wiązać rywalizacji z Mrozem 
czy innymi silnymi grupami 
podczas dużych imprez ale 
w przypadku pojedynczych 
startów sądzę, że moi kolarze 
mają się szanse pokazać. Zależy 
nam, szczególnie na 4. Asach 
Fiata, który rozgrywany jest 
w naszym regionie. W poprzed- 
niej edycji tego wyścigu Kohut 
był najlepszym orlikiem i wy- 
grał jazdę na czas. Ubiegły se- 
zon był dla nas niezły, teraz jed- 
nak liczę na więcej. Testy wy- 
dolnościowe po przygotowa- 
niach zimowych są obiecujące - 
dodaje Zygmunt Hanusik, który 
w Amico pełni dosłownie 
wszystkie role, jest trenerem, 
menażerem, mechanikiem. 
Nie udało się utrzymać nato- 
miast w Tychach kolarstwa 
młodzieżowego pod patronatem 
MOSM. Może, gdy "chłopcy Ha- 
nusika" zaczną wygrywać at- 
mosfera w Tychach dla kolar- 
stwa będzie lepsza. 
BOGUSŁAW KWIECIEŃ 


, 
.\ 
.( 


9 


cięstwa - kończy żartem szko- 
leniowiec. 
Zagłębie w tym sezonie 
wzmocnione dwoma Ameryka- 
nami: Tyronem Barksda- 
le 'm i Ronaldem Thompkinsem 
oraz Piotrem Karolakiem bez 
problemu znalazło się w czoło- 
wej ósemce. 
Teraz szkole- 
niowcy pra- 
gną, by ich 
zespół starto- 
wał w play 
1 offie z jak 
'I najwyższej 
pozycji. 
Derby 
mają swoje 
prawa i lubię 
występować 
w takich me- 
czach - mówi 
czołowy ko- 
szykarz Za- 
głębia, Piotr 
.. Karolak. 
Sęk w tym, że 
po meczu 
z Komfortem 
mam kontu- 
zjowany bark 
i nie wiem, 
czy dzisiaj 
zagram. Cho- 
dzę na zabie- 
gi i konsulta- 
cja lekarska 
tuż przed me- 
czem zadecy- 
duje o tym 
czy będę grał. 
Rywale są sil- 
niejsi, Bobry 
mają kilku 
, wysokich 
\, J graczy. Gdy 
potrafimy 
zneutralizo- 
wać ich po- 
czynania pod 
koszami, 
wówczas mo- 
żemy pokusić 
się o zwycię- 
stwo. Obser- 
wowałem 
mecz Bobrów 
"":' .... ..1 J z Elaną, go- 
-ł spodarze za- 
D ., d k . d . . . b prezentowali 
ramatycznych SplęC po oszaml na pewno me zabrakme w z/slejszym del owym ł b sku- 
spotkaniu pomiędzy Bobrami i Zagłębiem. Fot. Leszek Zych : 
 c ą z n ość 
Dwukrotnie zwyciężały Bobry, występował, był zawsze lide- w rzutach z półdystansu i dy- 
raz we własnej hali zwyciężyło rem i teraz też nie chce rezy- stansu. Może zlekceważyli prze- 
po dogrywce Zagłębie. gnować z tej roli. Ośmiu za- ciwnikow, a może może mają 
Faworytem są Bobry. ale koń- wodników uważa. że powinno drobny kryzys formy. (sow) 
cowy wynik - wedle powszech- wychodzić w podstawowej 
nej opinii - jest niewiadomą. piątce. A tymczasem prezentują 
- Tabela me kłamie i wysoka różną formę i doskonale wiem, 
pozycja Zagłębia wynika z jego kto powinien wyjść na parkiet. 
równej formy - twierdzi trener Czasami sprawiamy wrażenie, 
Bobrów, Jacek Adamczak. - że na boisku w jednym czasie 
Rywale potrafili wygrac ostat- potrzebujemy trzech piłek, 
nio w Stargardzie Szczeciń- pewnie wówczas nie byłoby 
skim, gdzie zostawiały punkty problemu z odniesieniem zwy- 


zespoły znacznie wyżej notowa- 
ne. Na pewno derby będą zacię- 
te, choć teoretycznie posiada- 
my wzęcej atutów niż Zagłębie. 
Naszym podstawowym manka- 
mentem jest zbyt indywidualna 
gra, wciąż nie tworzymy zespo- 
łu. Antoine Joubert. tam gdzie 


Koszykarskie derby: Ericsson 
Bobry - Zagłębie Maczki Bór 
Sosnowiec od pierwszego spo- 
tkania w lidze mają swój kolo- 
ryt. Nie inaczej będzie dzisiaj 
o godz. 17 w hali Szombierek, 
gdzie obie drużyny spotkają się 
po raz czwarty w tym sezonie. 


"...-- 


/ 
, 


.'. 


.. 


Graf 
w półfinale 


'.. " 


..... ..-  


I 


"'" 


-:,. 


. .,1 
., "h ..'J'. 
,;..;a. . 
 
-
" 
« \ & "t:....;,.,'-" 
It...."... 
#1 . 


.. 


t 
y/ 
- 


W kalifornijskim Indian 
Wells rozgrywany jest presti- 
żowy turniej tenisistek i tenisi- 
stów. Jako pierwsza do półfi- 
nału awansowała Steffi Graf, 
która pokonała Białorusinkę 
Nataszę Zwieriewą 6:3, 6:0. 
Wsród panów prowadzący 
w rankingu ATP, Amerykanin 
Pete Sam pras, swój 100. ty- 
dzień panowania w tenisowym 
swiatku rozpoczął od wygranej 
w 2. rundzie ze swym roda- 
kiem Toddem Martinem 6:1, 
7:5'. Niespodzianką była poraż- 
ka rozstawionego z nr 4 Rosja- 
nina Jewgienija Kafielnikowa 
3:6; 3:6 z Czechem Bohdanem 
Ulihrachem. (PAP, z) 


"' 


../ 


'\.. 


; c-. -.... 
,......'
 
 
, - .t>-.- 


.. 


II' 
C'" "," 
:
 :\., 
........." 
. ....,..:' 


I 


.4 


..'
 


r 


. 


\., -,' 
'- 
 ,
- 
 
. '
." 


A "___, 

 


dIII 


. '  


...... -..:' < 


Fu 


Dawne kołarskie sławy: Zygmunt Hanusik (z łewej) i Stanisław Gazda 
Fot. Zygmunt Wieczorek 


... 


., 


""... 


\ 


Co to za impreza? 


liSki brulion 


/ 


!: 


Triumf Konopolu 


przypadło Michałowi Halem- 
bie i Przemysławowi Lesnia- 
kowi ze SP nr 19. a trzecie 
Dominikowi i Aleksandrowi 
Dyrszkom ze SP nr 5. 
. W trzeciej, ostatniej run- 
dzie Grand Prix Świętochło- 
wic w szachach zwyciężył Da- 
niel Szczyrba, który triumfo- 
wał również w klasyfikacji 
generalnej. Kolejne miejsca 
zajęli Adam Porwoł, Michał 
Kunicki i Józef Mucha (wszy- 
scy Świętochłowice). 
Przy szachownicy 
w rozegranym w Rybniku 
z okazji 780-lecia Niedobczyc 
turnieju w szachach szybkich 
P-30 w rywalizacji mężczyzn 
zwyciężył Bogdan Grabar- 
czyk (Rymer Niedobczyce) 
przed Olegiem Kalininem 
(Ukraina) i zawodnikiem 
GKS Pniówek, Jackiem Da- 
widowem. Wsród kobiet 
triumfowały zawodniczki Ry- 
mera Niedobczyce, Magdale- 
na Kludacz przed Hanną We- 
sołowską i Agnieszką Matras. 
Wsród juniorów zwyciężył 
Jarosław Motyka (UKS Ryb- 
nik), natomiast wsród junio- 
rek Marta Szydłowska (Ry- 
mer). 
W dwudniowych zmaga- 
niach wZIęło udział 100 za- 
wodników (16 z tytułami mi- 
strzowskimi), reprezentują- 
cych 24 kluby. 


Zmagania na Skałce 


l 

 
t,.. 


'\ 


.,u
 


. .,
 


I Dwie porażki i remis - taki 'bilans 
ligowych występów byłemu wicemistrzowi 
świata w boksie nie przynosi chluby. 


Drużyna Konopol Sosno- 
wiec zwyciężyła w IV turnieju 
o Puchar PB RPRB Sosno- 
wiec. W finale turnieju, który 
rozegrano w hali MOSiR 
w Sosnowcu-Zagórzu Kono- 
pol pokonał Coventry Sosno- 
wiec 3:0. Trzecie miejsce zaję- 
ła Bryka Chorzów a czwarte 
RPRB Sosnowiec. Najlepszym 
bramkarzem zawodów został 
wybrany Robert Borówka 
(Hansa Sosnowiec), a najsku- 
teczniejszym graczem Leszek 
Ziętara (Bryka) z dorobkiem 
15 goli. 
W turnieju wzięło udział 18 
amatorskich drużyn z Cho- 
rzowa, Tychów, Dąbrowy 
Górniczej i Sosnowca. 
Następcy 
Robin Hooda 
Ruszyła Szkolna Liga Robi 
Hooda - cykl zawodów w mi- 
ni łucznictwie dla uczniów 
szkół podstawowych, klas III 
- VIII dla UKS z Podbeski- 
dzia. 
Po dwóch rundach rywali- 
zacji zespołowej prowadzą 
łucznicy UKS Jasień z Suchej 
Beskidzkiej przed UKS ,,10" 
z Jaworza i UKS Orlik z Go- 
leszowa. 
Kolejna runda odbędzie się 
13 marca w hali KS Budowla- 
ni w Bielsku-Białej. (prass) 


. Zwycięzcą trzeciej rundy 
Grand Prix Świętochłowic 
w skata, która odbyła się na 
Skałce został Paweł Herman 
z Chorzowa przed Józefem 
Głowackim i Andrzejem 
Sprysiem. Kolejne miejsca za- 
jęli Bogdan Zarębski, Piotr 
Grzegorczyk, Józef Kużnik 
i Stanisław Hałas (wszyscy 
Świętochłowice). 
Następna runda Grand Prix 
rozegrana zostanie 7 kwietnia 
o godz. 16.30. 
. W zorganizowanym tur- 
nieju rzutów osobistych do 
kosza w kat. do lat 10 zwycię- 
żył Grzegorz Erbisz, w kat 11 
- 15 lat triumfował Łukasz 
Nowak natomiast wsród za- 
wodników powyżej 16 lat naj- 
lepszym okazał się Marek 
Waluga. 
. W drużynowych mistrzo- 
stwach Świętochłowic SP 
w szachach w rywalizacji 
dziewcząt triumfowały uczen- 
nice szkoły nr 5, Agnieszka 
Kucharczyk i Jadwiga Po- 
spiech. Na drugiej pozycji 
uplasowały się Dominika Wo- 
dawek i Barbara Burda ze SP 
nr 6 natomiast trzecie miejsce 
zajęły Ewa Cios i Iza Seifried 
z SP nr 4. W rywalizacji 
chłopców zwyciężyli repre- 
zentanci SP nr 1 Michał i Ma- 
ciej Kuniccy. Drugie miejsce 


. -\ " 
''''\ .,1- 
.:J: ,.... f": lO< .
 
, "''' ' 
"-: "\;1' · t . 
.' 
.,
, 
-
1 
.
 
 
'-łł..:/\'

, 
-'., \ 


'. . 


sędziów - oswiadczył reprezen- 
tant kraju. - Może z czasem od- 
zyskam atuty. 
Polak dopiero na turnieju 
w Turcji wywalczył dla biało- 
czerownych nominację na majo- 
we mistrzostwa Europy w Miń- 
sku. 
- I tak w tej wadze nie bokso- 
wał, ale swoje zrobiłem. A tak 
swoją drogą, był tam taki bała- 
gan, że nie zamierzam tam jesz- 
cze raz wyjeżdżać - mówi Bo- 
rowski. 
Swego czasu mówiło się, że 
pięsciarz może szukać swej 
szansy na zawodowych ringach. 
- To na razie nieaktualne, 
choć czekam, co wyniknie z pró- 
by Jerzego Kuleja, który zamie- 
rza stworzyć profesjonalną staj- 
nię - oswiadczył bokser. 
Najbliższym zagraniczym 
startem Borowskiego będą 
Igrzyksa Dobrej Woli w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie jako jedy- 
ny będzie reprezentował polski 
boks. 
- Wiem, że mają zapłacić czte- 
ry tysiące dolarów, ale co to jest 
za impreza? - usiłował sobie 
przypomnieć nazwę Borowski. - 
Możliwe, że to te igrzyska... 
RAFAŁ MUSIOŁ 


Były wicemistrz swiata z Ber- 
lina Tomasz Borowski w ubie- 
głym sezonie reprezentował 
Walkę Makoszowy. Tuż przed 
gongiem inaugurującym nowy 
sezon zmienił barwy klubowe 
i przeszedł do Polonii Świdnica. 
- Ja po prostu zmieniłem dres. 
Nic poza tym , bo nadal miesz- 
kam i trenuję w Warszawie. Kto 
wie. czy w następnym sezonie 
nie będę walczył w kolejnym 
klubie - stwierdził bokser. - 
A dlaczego odszedłem z Zabrza? 
Bo zalegali mi z pieniędzmi. 
Działacze Makoszów katego- 
rycznie dementują tę informację 
oswiadczają, że powodem nie 
przedłużenia umowy były zbyt 
wysokie żądania finansowe bok- 
sera, które nie przekładały się 
na wyniki sportowe. 
Z Walką Borowski wywalczył 
tytuł drużynowego mistrza kra- 
ju. Polonia ma podobne ambicje, 
ale zawodnik stracił większosć 
swych atutów. i w trzech ligo- 
wych meczach poniósł dwie po- 
rażki i raz - własnie w Zabrzu 
zremisował, choć werdykt kon- 
frontacji z Bogdanem Jakubczy- 
kiem był dyskusyjny. 
- Sam wiem dlaczego mam ta- 
ką formę i nie mam pretensji do 


9 


... . 


: . 


' - 


'" 


. ,_ 1"ł_ 
..ł. . 
. '{ 
.._) 
'. .
 


I 


. . 


, 
...'t- 


.. 


j 


II. 


" ',r 


.. 


. 


Bobry - Zagłębie 
· Ogółem meczów: 37 
· Bobry wygrały 17 razy, 
Zagłębie -20 
· U siebie: 12-6 dla Bobrów 
· Na wyjeździe: 5-14 


W związku z zamieszczonym w dniu 
9 marca br. ogłoszeniem o przetargu na 
sprzedaż środków transportowych, 


Outoslonia drobne 
publikowano clcionk, 
wytłUSlClOU, 


Obwieszczenie 
Zarządu lVliejskiego w Wadowicach 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 L o zagospodarowaniu przestr7ennym (Dz.U. 
Nr 89, poz. 415) podaje się do publicznej wiadomo- 
ści, że dnia 16 marca 1998 L o godz. 9.00 w sali Nr 
19 Urzędu Miejskiego w Wadowicach odbędzie się 
sesja Rady Miejskiej w Wadowicach, której przed- 
miotem będzie uchwalenie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wa- 
dowice w zakresie lokalizacji terenów pod działal- 
ność gospodarczą-produkcyjną w Wysokiej. 


REWELACY JIIE 
BO_IFIKA,.y '" 
DO 3.500 zl 
WI'iKSZOŚĆ MODELI OBJ'iTA 
3-LETNIĄ GWARANCJĄ 
o KREDYTY DlA KAŻDEGO E1! Profesjonalna konserwacia SALON w TYCHACH czynny 
(;1] Montaż dodatkowego wyposażenia 611 Pełn, serwis gwaranc,Jn, I pogwarancYln, r6wnież w niedziele od 10.00.14.00 


, 
.J 


----"" 


Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" 
Sp. z 0.0. w Bielsku-Białei, ul. Grażyńskiego 108, 
tel. (033) 12-20-21 do 23,215-16, 12-25-55 


.... 
. , 


1 słowo - 1 zł 


.. ......... 


w wydaniu powszednim 


zawiadamia 


1 słowo - 3 zł 
w wydaniu magazynowym 


GERPOL Sp. z 0.0. z siedzibą w Rybniku 


że ze względów organizacyjnych 
przesuwa termin przetargu z 22 
marca br. (niedziela) na 23 marca 
br. (poniedziałek). 


ZAPRASZAMY 
DO DZIAŁU REKLAMY 
TRYBUNY ŚLĄSKIEJ 


ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niżej wymienionych środków trwałych: 


11219/01b 


1'81121874/1<. 


Samochód marki Nr rejestracyjny Rok prod. Cena wywoławcza 
1. STAR 742 KBK 7564 1993 50.000,- 
2. STAR 742 KBK 0975 1993 45.000,- 
3. STAR 742 KBK 9561 1993 56.000,- 
4. STAR 742 KBK 0971 1993 45.000,- 
5. STAR 742 KBK 9557 1993 45.000,- 
6. Wózki gazowe Still szt. 2 1993 a 40.000,- zł szt. 


Sąd Rejonowy w Wadowicach 
Wydział I Cywilny 


Zarząd Miejski w Chrzanowie 


pod sygn. akt INs 68/98 prowadzi postępowanie 
z wniosku Jana Błachuta, Antoniego Błachuta, Danuty 
Pezda o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Bronisławy 
Błachut własności nieruchomości położonej w Brze- 
zince, składającej się z działki nr 3241/5 o pow. 0,0443 
ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki reje- 
strowej 18 obręb Brzezinka. 
Wszystkich ninteresowanych wzywa się o zgłoszenie 
swego udziału w sprawię w terminie 3 miesięcy od 
ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pomi- 
nięcia praw do przedmiotowej nieruchomości. 


informuje, że oglosil przetarg nieograniczony na wykonanie 


"Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Chrzanów". 


Warunki przetargu: 
Przetarg I i II odbędzie się w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. 
w dniu 1.03.1998 o godz. 10.00 w sali budynku w Rybniku przy ul. Sosnowej 7. 
- Ww. samochody i wózki można oglądać w Rybniku przy ul. Sosnowej 7 w dniach 
od 16 do 19.03.1998 L w godz. 8.00-10.00. 
- Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółki (Rybnik, ul. Zamkowa 3) najpóź- 
niej do godz. 9.00 w dniu przetargu. 
- Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczest- 
ników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną 
zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi, którego oferta wygrała, zostanie 
zarachowane na poczet ceny nabycia. 
- Nabywca, który w dniu przetargu nie uiści ceny nabycia, traci złożone wadium, 
a koszt zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.' 
- Za stan techniczny, ukryte wady oraz braki w pojazdach spółka nie ponosi odpo- 
wiedzialności. 
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu 
w całości lub części bez podania przyczyny. 


Pełna treść ogłoszenia o przetargu umieszczona jest na tablicy ogłoszeń wewnątrz I na 
zewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przy Alei Henryka 20. 


KR/121891/b 


Zarząd Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 
43.250 Pawłowice 
(036) 47-21-701 


11220IO/b 


ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC fi 160 do 50 domów mieszkalnych w solecłwle Pawłowl- 
ce wg specyfikacji, którą można nabyć w Urzędzie Gminy Pawłowice, pokój nr 20 w cenie 3 zł. bądź za zali- 
czeniem pocztowym. 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice do dnia 09.04.98 r. do godziny 
15.00 pokój nr 15. 
Koperta musi być oznaczona "Oferta na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC fi 160 do 50 domów 
mieszkalnych w sołectwie Pawłowice". 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest inż. Jan Wiśniewski, kierownik referatu inwestycji. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.98 r. w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10.30. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 


Obwieszczenie 
Zarządu Miejskiego w Wadowicach 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lip- 
ca 1994 L o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 89, poz. 415) podaje się do publicznej 
wiadomości, że dnia 16 marca 1998 r. o godz. 9.00 
w sali Nr 19 Urzędu Miejskiego w Wadowicach od- 
będzie się sesja Rady Miejskiej w Wadowicach, 
której przedmiotem będzie uchwalenie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 
nego gminy Wadowice w zakresie lokalizacji tere- 
nów pod działalność gospodarczą-produkcyjną 
w Stanisławiu Górnym. 


TR/12187BIb 


TRI1218B4/r 


DZIAł. REKLAMY I OGł.OSZEŃ-TEL. 253-78-74, 253-82-80, FAX: 253-99-28 


11221101b 


.".-.
		

/iv5521-1998-60-0014.djvu

			14 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 12 MARCA 1998 


SPORT 


Dick Black - SKS Stal 3:0 


ClE 


J 


NA FINAł 


I Po zwycięstwie nad BKS siatkarki Dick Black Andrychów 
zagrają w finale ligi. 


Mimo wczesniejszych zapew- 
nień, trener Waldemar Kuczew- 
ski zrezygnował z funkcji trene- 
ra siatkarek BKS Stal Bielsko 
i jego miejsce w meczu z Dick 
Blackiem La Festa Andrychów 
zajęła Elżbieta Ostojska. 
- Dowiedziałam się o godzi- 
nie 11, że będę musiała popro- 
wadzić zespół - powiedziała 
Ostojska - Nie jestem zwolen- 
niczką zmian trenerskich, ale ta 
nastąpiła chyba zbyt późno. Nie 
ma sensu próbować coś zmie- 
niać, tym bardziej źe nie wiem, 
jak wyglądało przygotowa- 
nie. Byłam ostatnio przecież 
tylko kierownikiem drużyny 
a tak muszę być "kołem ratun- 
kowym". 
Zmiana na stanowisku trene- 
-a niewiele pomogła. Dick 
Black La Festa nie miał proble- 
mów z pokonaniem grającego 
już "o pietruszkę" zespołu BKS 
3:0 (9, 12, 6), potrzebując na to 
65 minut. Tym samym andry- 
chowianki zapewniły sobie już 
awans do finału i co najmniej 
srebrny medal. 
- Nas to oczywiście nie zado- 
wala - stwierdził menażer Dick lo. 
Black, Zbigniew Lorek. - Gra- 
my do końca, nie chcemy po- 
pełnić błędu z poprzedniego se- 
zonu, kiedy to zadowoliliśmy 
się drugim miejscem. To wpły- 
nęło destrukcyjnie na zawod- 
niczki, nie było odpowiedniej 
koncentracji w meczach finało- 
wych. 
Mecz rozpoczął się od prowa- 
dzenie BKS 3:0 po kąsliwych 
zagrywkach Magdaleny Śliwy, 
ale póżniej nastąpił okres do- 
brej gry andrychowianek, które 
zdobyły kolejno 4 punkty. 
Bielszczanki jednak nie zamie- 
rzały oddać punktów bez wal- 
ki. Przy stanie 12:9 dla Dick 
Black, Śliwa próbowała mobi- 
lizować koleżanki, ale punkty 
zdobywały już tylko andrycho- 
wianki. 
Druga partia rozpoczęła się 
od nieudanej akcji Małgorzaty 
Glinki, ale po 12 minutach był 
remis 4:4. Dobra forma Joanny 
Podoby znalazła potwierdzenie 
w następnych akcjach, po któ- 


$- 


Nowy trener 


Nowym trenerem hokejowej 
drużyny New York lslanders, 
w której gra Mariusz Czerkaw- 
ski, został pełniący do tej pory 
funkcję generalnego menedżera 
nowojorczyków, Mike Milbury. 
Dotychczasowy trener, Rick 
Bowness został zwolniony z po- 
wodu niezadowalających wyni- 
ków Islanders. 
Milbury już raz prowadził ten 
zespoI. Rok temu został zastą- 
piony przez Bownessa. Na kil- 
kanascie spotkań przed końcem 
rundy zasadniczej hokeisci Is- 
landers zajmują 1 L miejsce 
w Konferencji Wschodniej. Do 
ósmej pozycji - da.ącej awans do 
play-off - mają siedem punktów 
straty. (PAP) 


. 


, 


. 
, 


\. 

 


"' 


, 


w1- 


r- 


\ 
, 
\ L. 
TLt 
! I 
...\ 1 


" 


,. 


'": 


, 


'1J' 
, . 
i. 


. 
/ l 
-'" 


ł 


.. 


II 
J 
.. 


\- 

 


, 


t\. 
t\ 
,'
} 


s. 


Siatkarki Dick Black potrzebowaly załedwie 65 min, by wygrać z BKS. 
rych Dick Black zdobył 4 punk- koniec trzeciego seta, kiedy 
ty. Przy stanie 10:6 dwukrotnie wiadomo było, że Dick Black 
błędy popełniła Renata Mrózek tego meczu nie może już prze- 
i nowa trenerka zmuszona była grać, kibice spiewali, że czeka- 
dokonać zmiany. Wybiło to nie- ją na finałowe spotkania z Au- 
co z rytmu andrychowianki. gus to. 
które grały nerwowo, chaotycz- - Mistrzem będzie Dick Black 
nie i rywalki zdołały zniwelo- i nie innego rozwiązania - 
wać przewagę (11:9). W koń- stwierdził jeden z "szalikow- 
cowce jednak dało o sobie znać ców". Zobaczymy... 
doswiadczenie Oleny Sokołow- DICK BLACK: Kosek, Soko- 
skiej i set ten zakończył się łowska, Podoba, Glinka, Strzą- 
sukcesem andrychowianek. Pod dała, Ziębacz. 


. GRECJA rozważa projekt 
wytyczenia trasy sztafety ognia 
olimpijskiego przez pięć konty- 
nentów przed igrzyskami 2004 
roku w Atenach. 
. BRYTYJCZYK Ben Aisle jest 
liderem odbywających się w Du- 
baju żeglarskich mistrwstw swia- 
ta w olimpijskiej klasie Laser. 
. OD SKANDALU rozpoczęła 
się rywalizacja w rundzie kwali- 
fikacyjnej play off w niemieckiej 
lidze hokejowej. W Schwennin- 
gen doszło do totalnej bijatyki 
zawodników, podczas meczu 
miejscowej drużyny Wild Wings 
z Nuernberg Ice Tigers (6:2). Sę- 
dzia nałożył na zawodników 
w sumie 336 minut kar. Po incy- 
dencie w 34 min spotkania, ho- 
keisci "zarobili"... 274 min kar. 
. BELGIJSKI kolarz Tom 
Steels z grupy Mapei wygrał 4. 


Zdobyć 
"Koronę Ziemi" 


Jeden z najbardziej znanych polskich alpinistów - Leszek Cichy 
z Warszawy (współautor, wraz z Krzysztofem Wielickim, pierwsze- 
go zimowego wejscia na najwyższy szczyt swiata Mount Everest 
w 1980 r.) jest coraz bliższy zdobycia "Korony Ziemi" - wejscia na 
najw)ższe szczyty górskie wszystkich kontynentów. Do pełnej "Ko- 
rony" brakuje mu już tylko wierzchołka Carstensz - najwyższego 
szczYtu Australii i Oceanii. 
P;zed kilkoma dniami Cichy - w towarzystwie słynnego polskie- 
go polarnika Marka Kamińskiego - wszedł na najwyższy wierzcho- 
łek "Czarnego Lądu" - Kilimandżaro (5895 m), a we wtorek obaj 
byli na najwyższym szczycie Australii - Mt. Kosciuszko (2234 m). 
Jeszcze przed wyjazdem na ostatnią wyprawę Cichy powiedział, 
że na najwyższą górę Australii wybrał się po to, aby zebrać to, co 
nazwał "małą Koroną Ziemi" (Mt. Kosciuszko zamiast Carstensza). 
Nie rezygnuje z wyprawy na Carstensz, co dałoby mu pełną "Koro- 
nę Ziemi". Jednak od kilku lat przedsięwzięcie takie nie jest moż- 
liwe z przyczyn administracyjnych - nie udziela się pozwoleń na 
wspinaczkę na Carstensz. Cichy sądzi, że jego ekspedycja na ten 
szczyt może dojsć do skutku w połowie tego roku. 
Nie wszystkie z górskich szczytów składających się na "Koronę 
Ziemi" są porównywalne pod względem wysokosd, trudnoSci tech- 
nicznych najłatwiejszej trasy, czy dostępnosci. Najtrudniej jest 
wspiąć się na Mount Everest i McKinley. 
Pierwszym alpinistą, który zdobył "Koronę Ziemi", był Kanadyj- 
czyk Pat Morrow w 1986 r. (PAP, z) 


Na "Koronę Ziemi" składają się: 
. Mount Everest (8848 m.) w Azji 
. Elbrus (5642 m.) w Europie (są tacy, ktorzy uważają iż jest 
to Mont Blanc 4810 m.) 
. Kilimandżaro (5895 m.) w Afryce 
. Aconcaqua (6959 m.) w Ameryce Południowej 
. McKinley (6194 m.) w Ameryce Północnej 
. Carstensz (4884 m.) w Oceanii i Australii (Nowa Gwinea) 
. Mt Vinson (4897 m.) na Antarktydzie 


W skrócie 


etap wyscigu Paryż - Nicea, 
długosci 194,5 km z Nevers do 
Vichy. Steels, który był naj- 
szybszy również na 3. etapie, 
wyprzedził występującego 
w barwach Belgii Andrieja 
Czmila i Australijczyka Stuarta 
O'Grady. Prowadzenie w klasy- 
fikacji generalnej utrzymał 
Belg Frank Vandenbroucke 
(Mapei). 
. PRZEBYWAJĄCA na Sycy- 
lii reprezentacja Polski w hoke- 
ju na trawie mężczyzn rozegrała 
drugi towarzyski mecz z druży- 
ną narodową Włoch, wygrywa- 
jąc 3:0 (1:0). 
. WŁOSKI kolarz Gabriele 
Balducci z grupy Scrigno wygrał 
po finiszu z grupy 1. etap wysci- 


Fot. Bogdan Ziarko 
BKS: Śliwa, K. Zubel, Mija- 
kowska, Pizele, Mrózek, Vlaso- 
va oraz I. Zubel, Kiezik. 
LESZEK JAŹWIECKI 
. W innym meczu: Centrostal 
Elana Bydgoszcz - Augusto Ka- 
lisz 3:2 (13, 9, -5, -9,16). Po tym 
meczu sprawa drugiego miejsca 
i prawa gry w finale ligi nie jest 
jeszcze przesądzona. Augusto 
czekają jeszcze mecze z Cetro- 
stalem i Dick Black. Centrostal 
gra jeszcze na wyjeżdzie z BKS. 


gu Tirreno-Adriatico, długosci 
133 km ze startem i metą w Sor- 
rento. Drugi był Duńczyk Lars 
Michaelsen, a trzeci Włoch Ro- 
berto Petito. Trzynaste miejsce 
zajął startujący w grupie Mapei 
Zbigniew Spruch. 
. REPREZENTANCI Francji 
Nicolas Conte i Karine Ruby 
triumfowali w klasyfikacji kon- 
cowej snowboardowego Pucharu 
Świata. Ostatnie pucharowe za- 
wody, slalom gigant w szwedz- 
kim Tandaadalen wygrali Ste- 
fan Kaltscheutz z Austrii i Lidia 
Trettel z Włoch. 
. FILIP Anioła (AZS Poznań) 
i Dorota Żaboklicka (Legia 
Warszawa) wywalczyli złote me- 
dale w singlu w zakończonych 
w Sierosławiu halowych mi- 
strzostwach Polski juniorów 
w tenisie. (PAP, z) 


W rewanżowym meczu o pił- 
karski Superpuchar Europy Bo- 
russia Dortmund zremisowała 
z FC Barcelona 1:1 (0:1). Bramki 
zdobyli: Giovanni (Barcelona) 
w 7 min i Joerg Heinrich (Borus- 
sia) w 65 min. W pierwszym me- 
czu na Camp Nou Hiszpanie 
zwyciężyli 2:0 i to oni sięgnęli po 
Superpuchar. 


Superpuchar 
dla Barcelony 


Mecz finałowy na Stadionie 
Westfalskim obserwowało 35 
tys. widzów. Nie byli oni swiad- 
karni interesującego spotkania. 
Goscie szybko objęli prowadze- 
nie i już wtedy przesądzili spra- 
wę swojego sukcesu. Natomiast 
Borussia bardziej chyba mysla- 
ła o czekającym ją w przyszłym 
tygodniu meczu z Bayernem 
w Lidze Mistrzów. Dopiero 
wtedy pokaże na co ją 
naprawdę stać. 
Superpuchar coraz bardziej 
traci swoją rangę:.. (PAP, z) 


Szkoda... 


KoszykarkI ŁKS Żywiec Łódż 
zremisowały z francuskim Aix- 
en-Provence 60:60 (24:25) w re- 
wanżowym meczu półfinału Pu- 
charu Ronchetti i odpadły z dal- 
szych rozgrywek. Pierwszy mecz 
wygrały Francuzki 52:47. (PAP) 


Pneumatyczne 
medale 


Znakomicie wystartowała re- 
prezentacja Polski w rozpoczę- 
tych w Tallinie (Estonia) strze- 
leckich ME w konkurencji strze- 
lania z broni pneumatycznej, 
zdobywając cztery medale, je- 
den złoty oraz trzy brązowe. 
Mirosława Sagun zdobyła ty- 
tuł mistrzyni Europy w strzela- 
niu z pistoletu pneumatycznego 
(40 strzałów). Zespół w którym 
obok Sagun wystąpiły Julita 
Macur oraz Katarzyna Klepacz 
zdobył brązowy medaL 
Pozostałe dwa medale - brą- 
zowe - w konkurencji juniorek 
były dziełem Anny Góry oraz ze- 
społu. (PAP) 


Nietypowe 
sztafety 


Reprezentantki Szwajcarii 
wygrały narciarski bieg sztafe- 
towy kobiet 6 x 1.6 km podczas 
zawodów zaliczanych do klasy- 
fikacji Pucharu Świata 
w szwedzkiej miejscowosci Fa- 
lun. Drugie miejsce zajęły Fran- 
cuzki, a trzecie pierwszy zespół 
Rosji. Bieg mężczyzn 12 x 1,6 km 
wygrała pierwsza ekipa gospo- 
darzy. Drugie miejsce zajęła 
Norwegia I, a trzecie - Finlan- 
dia. W każdej drużynie występo- 
wało po 2 zawodników. 
W Falun rozegrano również 
biegi indywidualne. Rosjanka 
Larissa Łazutina wygrała bieg 
na 5 km techniką dowolną. Dru- 
ga była Włoszka Stefania Bel- 
mondo, a trzecia Rosjanka Julia 
Czepałowa. Bieg na dystansie 10 
km techniką dowolną mężczyzn 
wygrał Norweg Thomas Alsga- 
ard przed Michaiłem Botwino- 
wem z Austrii i Perem Elofsso- 
nem ze Szwecji. (PAP) 


Ostatki biathlonistów 


W austrIackim Hochfilzen odbyła się uroczystoSć 
otwarcia ostatnich w tym sezonie zawodów biathl0- 
nowego Pucharu Świata oraz drużynowych mi- 
strZ