/iv5521-1998-74-0001.djvu

			I: , 
t 


. ..... 


Jan Guja, zastępca dyrektora 
Okręgu Telekomunikacji Pol- 
skiej S. A. w Katowicach - gość 
naszej piątkowej konsultacji - 
mówi o stanie telekomunikacji 
w regionie. 


- " 
--j.. f
 i 
-. 
..
 , 

_ O1:!1J! 
- .   


:::.:: 
CI) 

 
...... 
'CI) 
>- 

 
'O 
(.!) 


r  
bielskiego 
częstochowskiego , j 
; opolsk;ego 
 
una 


'1\ 


STR. 13 


"1 


Ukazuje się na terenie 
województw: 
katowickiego 


A  


28 - 29 marca 1998 SOBOTA-NIEDZIELA 
Wydanie internetowe' www.trybuna-sleska.com.pl 


Gdzie najtaniej? 
By pomoc konsumentom prezentuje- 
my tabelę, zawierającą ceny 16 pod- 
stawowych produktów spożywczych 
w wielkich placowkach handlowych. 
STR. 12 


Wyd. K 
Dziś "Kibic" 


1- 


Popularny dziennikarz i prezenter 
telewizyjny, Maciej Orloś zadebiuto- 
wał jako pisarz. Wydał właśnie k.siąż- 
kę .,Moje spotkania Oko w Oko". 


SZCZEGÓŁY W PONIEDZIAŁKOWYM 
WYDANIU  
a

 w 


i
ę
 I 
o godz. 2 w nocy 
przechodzimy 
na czas letni 


A 


A 


a 


o 


Wskazówki zegara przesuwamy 
o godzin do przodu 
'v.26J9B CI:> 199B KRTlBull- 


Cena 60 gr 
h
 
NAKŁAD KOOTRQOWN/Y 


Nr 74 (17.771) 
Nr indeksu 350516 
Pl ISSN 0867-4507 


- 


24 godzIny 


OBROTY handlu zagranicznego 
w 1997 roku zamknęły się ujem- 
nym saldem 16.556,2 miliona do- 
larów; w 1996 roku deficyt han- 
dlowy wyniósł 12.696,9 miliona 
dolarów - poinformował wczoraj 
Główny Urząd Statystyczny. 
W PORÓWNANIU z lutym, o 3 
proc. spadły w marcu notowania 
AWS i wynoszą 29 proc. Popar- 
cie dla SLD zadeklarowało 21 
proc. potencjalnych uczestni- 
ków wyborów, czyli 4 proc. 
mniej niż w poprzednim miesią- 
cu - wynika z sondażu CBOS.  


J 


f,; 


.. 


- -------' 


WCZORAJ w katowickim Spodku 
wystąpiła legendarna grupa. 
Yes. Na zdjęciu lider zespołu 
Jon Anderson. 


PREZYDENT ALEKSANDER 
KWAŚNIEWSKI zaapelował 
w piątek w Londynie, aby usta- 
lić termin zakończenia negocja- 
cji na temat przyjęcia nowych 
członków do Unii Europejskiej. 
PO BUNDESTAGU także nie- 
miecki Bundesrat (wyższa izba 
parlamentu) w piątek jednogło- 
śnie zatwierdził układ o przyję- 
ciu Polski, Czech i Węgier do 
NATO. 
Niemcy nas popierają str. 3 
JUTRO NA UKRAINIE odbędą się 
wybory parlamentarne. O 450 
mandatów ubiegają się kandy- 
daci 30 partii i bloków. Sondaże 
wskazują, iż fawoworytami są 
komuniści. 


Pogoda 


Uśmiechn . się 


- Gdzieś ty się nauczył tak drzewo 
rąbać? 
- Na Saharze... 
- Co ty mówisz! Przecież Sahara 
to jest pustynia. 
- No, teraz to jest pustynia! 


Relerendlll czas zacząć? 


I Zanosi się na ponadkoalicyjną koalicję. 
Okazją może stać się ponadpartyjne żądanie 
rozpisania referendum "administracyjnego". 


WARSZAWA. Wczoraj prezes PSL Jarosław Kalinowski 
wręczył marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskiemu wniosek 
o przeprowadzenie narodowego referendum w sprawie refor- 
my samorządowej. Dziennikarzom powiedział: 
- Proponujemy trzy warianty do wyboru: 49 dotychczaso- 
wych województw pluS miasta wydzielone; 12 województw; 17 
województw. 
Pod wnioskiem podpisało się 520 tys. obywateli. Wśród nich 
byli członkowie i sympatycy PSL, ale też 30 posłów A WS oraz 
przedstawiciele SLD, UP, PPS, "Naszej Ojczyzny", Ruchu 
Obrony Integralności Rzeczpospolitej. - Zwolenników referen- 
dum znaleźliśmy we wszystkich województwach, niezależnie 
od tego, jaki los zgotuje im reforma - mówił Kalinowski. 
Sygnatariusze wniosku o referendum uważają, że wbrew te- 
mu, co głoszą autorzy 
reformy, nie zyskała 
ona poparcia społecz- 
nego. Jej rządowy 
projekt pozostaje 
w sprzeczności z wy- 
borczymi programa- 
mi partii koalicyj- 
nych. (AMW) 


Prezydent A. Kwaśniewski scep- 
tycznie ocenił pomysł PSL, by 
w sprawie reformy samorządowej 
ogłosic ogólnonarodowe referen- 
dum. Dodał, że referenda nie przy' 
, nosiły na ogół oczekiwanych rezul- 
tatów Pomysł referendum skrytyko- 
wał też premier Jerzy Buzek. 


DZiŚ 


tygodnik 
dla sympatyków 
sportu 


..... 
\.-L 


WE WTOREK 


I'JO'JW-\ 

\ 
ZI 
Al 


... 


zupełnie nowy 
kolorowy dodatek  


w numerze m.in.: 


; . 

 


. 
J'. 


. Makijaż na lata 
. Szokująca 
Carre Otis 
. Poznański 
Tydzień Mody 


W ŚRODĘ 


kolorowy dodatek 
turystyczny 


GL .c BTRBTIR 
l kwIIInIIo'" Dodatek ..Trybuny SI,sklet" 


L 


, 


PARK 


.", 

 


I 


I Jeśli w WPKiW pojawią się wszystkie 
planowane atrakcje, będzie to jedno 
z naj ciekawszych miejsc w Polsce. 


CHORZÓW. 
Wojewódzki 
Park Kultury 
Wypoczynku 
w Chorzowie 
odwiedza rocz- 
nie 12 milionów 
osób. Jednak 
miejsce to nie 
jest już tak 
atrakcyjne jak 
przed laty. Bu- 
dynki, restaura- 
cje są zaniedba- 
ne, a pieniędzy 
na inwestycje 
wciąż brakuje.- 
Polacy teraz 
często wyjeż- 
dżają za granicę 
i dobrze wiedzą, 
że są takie parki 
jak Disneyland 
czy Pratter, . 
przy których 
nasz staje się 
dla nich tnalo 
ciekawy. Jed- 
nak po pewnych 
zabiegach ko- 
stnetycznych, 
które planuje- 
tny, także tny 
będzietny tnieli Kolejka z lup
m, czyli ogromną pę!'ą - coś takiego zobaczymy niebawem 
czytn się po- w wesofym mIasteczku w ChorzowIe. Rep'. Zygmunt Wieczorek 
chwalić - mówi Paweł Szafraniec, dyrektor no będzie się nazywało "Chorzów", a jego 
WPKiW w Chorzowie. budowa rozpocznie się jesienią tego roku. 
Już w maju w wesołym miasteczku staną Dyrektor Szafraniec liczy, że gdy powstanie 
trzy nowe urządzenia dla dzieci, w sumie za kino, liczba odwiedzających wesołe mia- 
milion dolarów. Inne atrakcje powinny pa- steczko wzrośnie dwukrotnie. Z pewnością 
jawić się w ciągu najbliższych pięciu lat. Do frekwencja poprawi się także z chwilą, gdy 
najkosztowniejszych będzie należało naj- pojawi się kolejka z lupem, czyli z ogromną 
większe w Polsce kino z dziesięcioma salami pętlą. Urządzenie kosztuje ok. miliona dola- 
projekcyjnymi. Jego koszt wyniesie 10 mi- rów i są szanse, że miłośnicy mocnych wra- 
lionów dolarów. Umiejscowione zostanie żeń będą z niego korzystać już w przyszłym 
przed lunaparkiem - będzie to pierwszy bu- roku. 
dynek w Chorzowie od strony Katowic. Ki- 


t 


.... . 


,i 


\ .. 
.. 
. 


\ 


KATAPUIJ  


tt 


. . 

 .... 


.'Ą
 
- ;. 


t 


- 


"'" 


- 


(CIĄG DALSZY NA STR. 3) 


Gołębnik camorry 


RZYM. O odkryciu gołębnika neapolitańskiej ca- 
morry poinformowała włoska prasa. Hodowane 
przez tę organizację przestępczą gołębie pocztowe 
używane były do przesyłania informacji oraz narko- 
tyków. 
Do wykrycia gołębnika mafii, w którym znajdo- 
wało się ok. 50 ptaków, doszło w czasie wielkiej ob- 
ławy policyjnej w dzielnicy Traiano w Neapolu, 
w której uczestniczyło ponad 400 policjantów. 
W czasie operacji policja znalazła także kilka 
psów rasy pitbull wykorzystywanych przez camorrę 
do nielegalnych walk psów. 
Czwartkowa prasa włoska ironizuje, iż już nie- 
długo policja odkryje "mafijne zoo". W ostatnich 
dniach bowiem, w czasi€ obław na członków mafii, 
policja znalazła m. in. lwa i geparda, które strzegły 
domów bossów mafijnych. (PAP) 


Baron w potrzasku 


I Wczoraj w nocy zatrzymano śląskiego "barona" narkotykowego. 
Zabezpieczono m. in. ponad 3 tys. działek amfetaminy. 
KATOWICE. 40-letni mieszkaniec katowickiej Zatrzymanie przebiegało jak w amerykańskich 
Ligoty, Jan B. już od dłuższego czasu był obiek- filmach. Jan B. wszedł do jednej z ligockich re- 
tem zainteresowania policjantów z wydziału ds. stauracji, gdzie starał się znależć klienta na nar- 
narkotyków Komendy Wojewódzkiej Policji. kotyki. Operacja była filmowana policyjną kame- 
Kilka miesięcy temu w wyniku wielkiej opera- rą. Dealera aresztowali ubrani po cywilnemu 
cji antynarkotykowej katowiccy policjanci za- funkcjonariusze. 
trzymali kilkunastu dealerów współpracujących - W chwili zatrzytnania Jan B. tnial przy sobie 
z Janem B. Od tego czasu katowiczanin był bacz- 100 porcji atnfetatniny oraz 25 fałszywych bankno- 
nie obserwowany. Aresztowano go wczoraj, kilka tów 100 złotowych - powiedziała nam nadkomisarz 
minut po północy. (CIĄG DALSZY NA STR. 2)
		

/iv5521-1998-74-0002.djvu

			KZ 


2 TRYBUNA 


KA, 28 - 29 MARCA 1998 


REGION-KRAd 


W skrócie . , 
DZISIAJ w Filharmonii Sląskiej
 
w Katowicach wręczone zosta- 
ną "Złote Serca", czyli nomina- 
cje i wyróżnienia dla osób po- 
magających Fundacji Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełno- 
sprawnej i. Św. Stanisława 
Kostki. Uroczystość rozpocznie 
się o godz. 11. (mokr) 
OK. 400 reprezentantów samo- 
rządów lokalnych wzięło udział 
w rozpoczętej wczoraj w po- 
 
znaniu XI Ogólnopolskiej Kon- 
ferencji Prezydentów, Burmi- 
strzów i Wójtów. Samorządow- 
cy rozważać będą sprawy re- 
formy administracyjnej pań- 
stwa. 
ZATRZYMANY w czwartek męż- 
czyzna, który usiłował podpalić 
kiosk w centrum Opola, działał I 
na zlecenie kioskarki, która 
w ten sposób chciała ukryć nie- 
dobór w kasie. 
ZChN złożyło w Sejmie projekt 
nowelizacji kodeksu pracy, któ- 
ry przewiduje wydłużenie z 16 
do 26 tygodni urlopu macie- 
rzyńskiego oraz urlopu do 39 
tygodni w przypadku urodzenia 
więcej niż jednego dziecka. 
KARY DOŻYWOTNIEGO więzie- 
nia domaga się prokurator dla 
domniemanego członka tzw. 
gangu pruszkowskiego, Woj- 
ciecha B., pseud. "Budzik", 
oskarżonego o zastrzelenie 
kompana. Obrona i sam "Bu- 
dzik
, który przyznaje się do wi- 
ny, wnoszą o łagodniejszą ka- 
rę. 
MINISTER Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnic- 
twa jest przeciwny reprywą.1y- 
zacji Lasów Państwowych 
w naturze. - Lasy powinny zo- 
stać w strukturach państwo- 
wych - stwierdził wczoraj min. 
Jan Szyszko. 
NIEZNANI SPRAWCY włamali 
się do Muzeum Historii Armii 
Krajowej w Krakowie, skąd 
z gabloty skradli 11 sztuk pisto- 
letów i rewolwerów z czasów" 
wojny światowej oraz 2 przed- 
wojenne, rozbrojone granaty 
obronne. 
ZWIĄZEK ZAWODOWY Rolnic- 
twa "Samoobrona" i Stowarzy- 
szenie "Jesteśmy w Europie" 
zapowiedzieli w piątek dalsze 
blokowanie budowy gazociągu 
Rosja-Europa Zachodnia, jeśli 
nie zostaną spełnione żądania 
polskich rolników dotyczące 
wyższych odszkodowań oraz 
nie zostanie renegocjowana 
umowa w sprawie realizacji te- 
go kontraktu stulecia. 
ZARZĄD ZWIĄZKU Gmin Wy- 
znaniowych Zydowskich uwa- 
ża, że godnym uwagi kompro- 
misem w sprawie oświęcim- 
skiego krzyża byłaby rezygna- 
cja z wszelkich symboli religij- 
nych w tym miejscu. 


- Przeczytałem artykuł o planach 
przebudmvy katawickiego Rynku. 
Uważam, że władze miasta powinny 
jak najszybciej przystąpić do działa- 
nia. To wstyd, że centralny pf4t; mia- 
sta przypomina dworzec tramwajowy. 
(Czytelnik z Katowic) 


- Jestem zbulwersowana wypo- 
wiedzią Czytelniczki z Chorzowa, 
zamieszczoną we wczorajszej "Ślą- 
skiej, słucham... ". Stara się ona 
usprawiedliwić chłopca, który kilka 
dni temu we Wrocławiu okaleczył 
trzy nauczycielki. Czy pani ta uwa- 
ża, że uczeń ma prawo rozwiązywać 
swoje problemy za pomocą noża 
i siekiery? 


(Wanda Kowalczyk 
z Chrzanowa) 


- Staram się zrozumieć przyczyny 
zachowania licealisty z Wrocławia, 
który poważnie okaleczył swoje na- 
uczycielki. Jeśli ten chłopiec nie po- 
trafił sobie poradzić ze szkolnymi 
problemami, dlaczego rodzice i na- 
uczyciele nie starali się mu pomóc? 
Może wtedy nie doszłoby do takiej 
tragedii. 
(Stała Czytelniczka z Będzina) 


KONTRAKT DO POPRAWKI 


I Umowa społeczna, podpisana trzy lata 
temu, utonęła w pustosłowiu. 
N adszedł czas, by wreszcie zaczęła 
przynosić efekty... 


KATOWICE. W niedzielę wojewoda 
katowicki Marek Kempski spotka się 
z premierem Jerzym Buzkiem, by po- 
rozmawiać z nim o dalszym losie 
"Kontraktu regionalnego". Dokument 
został podpisany trzy lata temu i nie 
spełnił pokładanych w nim oczekiwań. 
Obecnie strona rządowa nie wyłoniła 
nawet swej reprezentacji do rozmów 
z Radą Kontraktu na temat finanso- 
wania zawartych w nim zadań. 
- Nie interesują mnie już doroczne 
potyczki o budżet - stwierdził wojewo- 
da katowicki podczas wczorajszego se- 
minarium poświęconego przyszłości 
"Kontraktu" - Dopóki kraj będzie za- 
rządzany resortowo i branżowo "Kon- 
trakt" nie będzie przynosił efektów. 
Jako przykład scentralizowanych 
decyzji M. Kempski podał sposób po- 
woływania członków rad nadzorczych 
w spółkach z udziałem skarbu pań- 
stwa. Wojewoda chciał, by minister 
skarbu scedował na niego prawo ich 
powoływania. Nie uzyskał zgody i na- 


dal w radach nadzorczych katowickich 
firm więcej będzie warszawiaków. - Th 
boli - zwłaszcza, gdy odmawiają kole- 
dzy - wyznał publicznie wojewoda. 
Kempski zamierza również zaaran- 
żować miting z udziałem wicepremie- 
ra Leszka Balcerowicza i szefów pię- 
ciu resortów, by wspólnie przedysku- 
tować sposób restrukturyzacji górnic- 
twa. Reforma tego sektora nie może 
być jedynym elementem strategii roz- 
woju regionalnego. Zwłaszcza, gdy 
województwo katowickie powiększy 
się o ziemie województw opolskiego, 
bielskiego i częstochowskiego. 
- Obecnie w urzędzie pracuje powo- 
łany przeze mnie zespół, który określi 
najważniejsze cele województwa - po- 
wiedział wojewoda. Sam wymienił bu- 
dowę autostrad i rozbudowę Pyrzowic. 
Janusz Frąckowiak, przewodniczący 
Sejmiku Samorządowego, zapropono- 
wał stworzenie specjalnej strefy eko- 
nomicznej wzdłuż Odry. 
AGATA PUSTUŁKA 


KATOWICE. - Obiecuję, że 
żadna kropla tej krwi nie zostanie 
zmarnowana - powiedział wczo- 
raj w Wojewódzkiej Stacji 
Krwiodawstwa rektor Śląskiej 
Akademii Medycznej prof. Zbi- 
gnil!W Religa, 
Wczoraj do Wojewódzkiej Sta- 
cji Krwiodawstwa przyjechało 


miesięcznie - mówi dyrektor 
WSK Stanisław Dyląg. - Syste- 
matycznie organizujemy też akcje 
zbiórki krwi wśród pracowników 
kopalń. Zawsze mamy też żelazną 
rezerwę, której nigdy nie rusza- 
my. 
W Polsce na tysiąc osób 26 od- 
daje honorowo krew. Przykłado- 


Rektor wśród krwiodawców 


I Pacjenci nawet nie wiedzą, że w ich żyłach 
płynie krew... prof. Zbigniewa Religi. 


ponad stu żołnierzy i kolejarzy 
z Elbląga, Starogardu Gdańskie- 
go oraz Gdańska. Przez kilka go- 
dzin oddawali krew. W sumie po- 
nad 42 litry. - Oddajemy ją tu, 
gdzie jest najbardziej potrzebna - 
mówili. 
- Dziś o godz. 14 w zabrzań- 
skim Centrum Chorób Serca od- 
była się transplantacja serca. 
Dawcą jest mieszkaniec Warsza- 
wy, biorcą gdańszczanin. Podczas 
tych najtrudniejszych zabiegów 
potrzebujemy od kilkuset milili- 
trów do kilku litrów. Bywa, że 
wskutek braku krzepnięcia prze- 
taczamy pacjentowi 10-12 litrów 
- powiedział prof. Religa. 
- Rocznie stacja pobiera ok. 60 
tys. litrów krwi, czyli 5 tysięcy 


wo - w Szwajcarii aż 11 proc. 
społeczeństwa to krwiodawcy. 
Jest to też jedyny kraj w Europie, 
który sprzedaje krew. Polska nie 
handluje tym "towarem". Często 
natomiast musimy walczyć z bra- 
kami. Tak było po zakończeniu 
strajku anestezjologów. W ciągu 
kilku dni trzeba było nadrabiać 
w ekspresowym tempie odłożone 
wskutek protestu planowe zabie- 
gi i operacje. 
- Sam jestem właściwie krwio- 
dawcą - wyznał prof. Religa - Ja 
i moi lekarze, gdy w czasie opera- 
cji zabraknie krwi, sami oddaje- 
my ją natychmiast naszym pa- 
cjentom. Nie wiem, ile jej już od- 
dałem. 


AGATA PUSTUŁKA 


Baron w potrzasku 


(DOKONCZENIE 
ZE STR. 1) 
Alicja Hytrek, rzecznik 
prasowy KWP w Katowi- 
cach. - W czasie rewizji 
w jego domu dodatkawo 
zabezpieczyliśmy 3 tysią- 
ce działek amfetaminy. 45 
fałszywych stuzłotówek 
oraz jedną studolarówkę, 
jak również 4 telefony ko- 
mórkdwe, 2 kominiarki, 
kij bejsbolowy, lornetki, 
kajdanki, kaburę na pisto- 
let oraz gaz paraliżujący. 
Zatrzymanie Jana B. 
to największy w tym ro- 
ku sukces policjantów 
z wydziału ds. narkoty- 
ków. Wiadomo już, że 
znaleziona u niego amfe- 
tamina jest produktem 
polskim, i to bardzo do- 
brej jakości. Jej wartość 
rynkowa wynosi ok. 33 
tys. zł. - Przypuszczamy, Sprzęt "Barona". 
że pozostały sprzęt wy- 
korzystywany był do popełniania innych przestępstw. 
Za wcześnie jeszcze mówić, czy posłużył do tego np. 
znaleziony w mieszkaniu kij bejsbolowy. Musimy po- 
czekać na specjalistyczne ekspertyzy - mówi jeden 
z oficerów wydziału ds. narkotyków. 
Jan B. może zostać oskarżony o posiadanie i handel 
narkotykami oraz wprowadzanie do obiegu fałszywych 
banknotów. Niewykluczone, że dalsze śledztwo ujawni  


,. 
(!y, 


.-11 


, 


.. 


"I'" ..#( 


--t.. 


\ 


::
 
-,::... 
-
 
"il# 
..... 
I  


Fot. Leszek Zych 
także inne przejawy przestępczej działalności katowi- 
czanina. Oprócz tego policja od kilkunastu tygodni 
prowadzI dochodzenie w sprawie nielegalnego posia- 
dania przez Jana B. broni palnej. 
Zdaniem policji, sprawa ma charakter rozwojowy 
i wkrótce można liczyć na kolejne zatrzymania w krę- 
gu śląskich dealerów narkotyków. 
MARCIN PIETRASZEWSKI 


KATOWICE. Reportaż prasowy 
"Twierdza Malutkich" autorstwa 
Ewy Graczykowskiej z Gorzowa 
Wielkopolskiego zajął pierwsze 
miejsce w IX Ogólnopolskim Kon- 
kursie na Reportaż Prasowy i Ra- 
diowy pn. "Szukamy mistrza re- 


Mistrzowie reportażu 


portażu", rozstrzygniętym w pią- 
tek w katowickim Pałacu Młodzie- 
. ży. W konkursie wzięło udział bli- 
sko 90 młodych autorów z całego 
kraju. Jury, któremu przewodni- 
czył Tomasz Cichoń z dziennika 
"Życie", drugie miejsce przyznało 
Agacie Barzyckiej z Olkusza za 
pracę pt. "Sztaudynger odchamia", 
a trzecie - Katarzynie Fabisiak 
z Rudy Śląskiej za reportaż "Mam 
dwanaście lat, tak jak mój mąż". 
N agrodę specjalną otrzymała Mag- 
dalena Niemyska z Katowic za re- 
portaż pt. "Nadwrażliwa". Spo- 
śród 10 reportaży radiowych naj- 
lepszy okazał się "Plurimos An- 
nos" Romualda Stankiewicza 
z Krakowa, który zdobył drugie 
miejsce. Pierwszej nagrody nie 
przyznano. Trzecią pozycję zajął 
reportaż "Zagubiony talent", zre- 
alizowany przez Ognisko Pracy Po- 
zaszkolnej z Siewierza. Za dobrą 
kompozycję, ekspresję oraz podję- 
cie kontrowersyjnego zagadnienia 
brutalizacji języka wyróżniono re- 
portaż "Kariera" autorstwa Marci- 
na Rogóża z Katowic. (PAP) 


Śląska, 
słucham... 


- Mamy już kalendarzową wiosnę 
i najwyższy .czas, by służby miejskie 
zabrały się za porządkowanie skwe- 
rów i ulic w katowickich osiedlach. 
Na trawnikach nadal leżą warstwy 
gnijących liści, nie mówiąc już 
o śmieciach, których wszędzie peł- 
no. 


- Według mnie, pierwszy plan 
Balcerowicza zakładał zniszczenie 
gospodarki. Drugi polega chyba na 
wyniszczeniu ludzi. Lek na serce, 
który muszę stale zażywać, podrożał 
aż pięciokrotnie. Mam niewielką 
emeryturę i nie stać mnie na taki 
wydatek. 


(Czytelnik z Katowic) 


- Podobno teraz każdy ma mieć 
dostęp do swoich akt i będzie mógł 
poznać nazwiska donosicieli UB. 
Pytam się, po co? Ludzie chcą jak 
najszybciej zapomnieć o tym, co by- 
ło i nikt nie potrzebuje takiego ją- 
trzenia. Akta powinny zostać udo- 
stępnione jedynie historykom i ko- 
misjom, które sprawdzałyby, czy 
kandydat na wysokie stanowisko 
państwowe nie był ubekiem. Szarego 
Kowalskiego nie interesuje to, czy 
sąsiad donosił, że ten słuchał Wolnej 
Europy. 


(Czytelnik z Bytomia) 


- Środki masowego przekazu po- 
dają zbyt mało informacji na na te- 
mat konkordatu. Uważam, że władze 
państwa pawinny przysłać treść kon- 
kordatu do domu każdego obywatela, 
podobnie jak Konstytucję RP. 
(Anna Birel ze Świętochłowic) 


- W czwartek w telewizyjnej "Pa- 
noramie" usłyszałem informację, że 
ksiądz odmówił pochówku, ponie- 
waż zmarła osoba nie była praktyku- 
jącym katolikiem. Gdzie tu miłosier- 
dzie, którym pawinien kierować się 
Kościół katolicki? 
(Czytelnik z Bytomia) 


(Janusz z Żor) 


Czekamy na kolejne sygnały i opi- 
nie Czytelników. Nasz telefon 253- 
89-27 czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godz. od 9 do 14, w so- 
boty od 10 do 14. Oprac.: Oz) 


Śmierć w ogniu 


I Przyczyną tragicznego pożaru było 
prawdopodobnie nieumyślne zaprószenie ognia. 


WIŚNICZE. Dramat rozpętał 
się w środku nocy. - Około 
godziny 0.50 otrzymaliśmy 
wezwanie do pożaru przy ul. 
Wiejskiej - mówi dyżurny stano- 
wiska kierowania straży pożar- 
nej. 
Na miejscu okazało się, że pa- 
lą się pomieszczenia w tutejszym 
Domu Pomocy Społecznej dla 
Ludzi Starszych, prowadzonym 
przez Caritas diecezji gliwickiej. 
Pożar strawił część mieszkalną 
obiektu, m.in. pokój na pierw- 
szym piętrze zamieszkany przez 
50-letniego pensjonariusza 
ośrodka Mariusza P. Mężczyzna, 
upośledzony umysłowo, zginął. 
W czasie akcji został też poważ- 
nie poszkodowany jeden z pra- 
cowników ośrodka, którego 


z objawami zaczadzenia prze- 
wieziono do szpitala. 
W wyniku pożaru spłonęło wy- 
posażenie ośrodka o wartości ok. 
30 tys. zł. Akcja ratunkowa, pro- 
wadzona przez 4 sekcje straży 
pożarnej, trwała do godz. 5 rano. 
*** 


Straż pożarna woj. katowic- 
kiego musiała wczoraj interwe- 
niować aż 250 razy. Głównymi 
powodami wezwań - w ponad 
200 wypadkach - były pożary 
traw, powodowane celowymi 
podpaleniami. W okolicach 
Chrzanowa, w największym tego 
typu pożarze, spaliło się łącznie 
ok. 45 hektarów traw oraz część 
młodego lasu. Straty w tym jed- 
nym wypadku oszacowano na 
ok. 39 tys. zł. (jb)
		

/iv5521-1998-74-0003.djvu

			T 


REGION-KRAd 


3 


: 


ił ,'.l:1l> 


._ 4 : 


"".:;';;" ...,..,:
 


)'
-:;"; :::' :;ę;:;;.
. 


Aukcja na rzecz Teatru Śląskiego 


BIELSKO-BIAŁA. Ważąca bli- 
sko 3 kilogramy brązowa statuetka, 
przypominająca zwierciadełko 
w kształcie teatralnej maski - au- 
torstwa bielskiego rzeżbiarza Bro- 
nisława Krzysztofa - ciążyła trochę 
nagrodzonym, ale podkreślali, że 
bardzo cenią sobie tę nagrodę.- 
Ciężar... szlachetny kruszec - po- 


Nie wszyscy nagrodzeni Złotymi 
Maskami mogli przybyć na wczo- 
rajszą uroczystość i tak np. za An- 
drzeja Iwińskiego z Częstochowy 
nagrodę odbierał syn Rafał- - Oj- 
ciec dał mi tu taką karteczkę - po- 
wiedział, przeszukując nerwowo 
kieszenie marynarki. - "Rafałku, 
nie zanudzaj publiczności, tylko po- 


Sztuka pod młotek 


- --
 
.,. --
:
.: t!! 


Maski 
jak lusterka 


'. ';iiłi"\ .

" 


,:,1 


il,. 


>t",_. 


'\- ..' , ". 
-
:"'
 


Krystyna Bochenek i Tomasz Jura w studio Radia Katowice. Fot. Wladyslaw Morawski 
KATOWICE. Artyści już nie raz udowodnili, że nowym. właścicielem sympatycznej kukiełki. Jak 
chętnie dzielą się swoją twórczością, ofiarowując ją na powiedział Bogdan Tosza, dyrektor Teatru Śląskiego za 
różne cele. Tym razem, w Międzynarodowym Dniu tę kwotę można kupić np. dwa wzmacniacze, albo 
Teatru śląscy plastycy oraz koledzy ze Śląskiego Teatru reflektor, albo 3 - 4 fotele teatralne.' 
Lalki i Aktora "Ateneum" zasilili kasę Teatru Sląskiego. Gościem Radia Katowice był wczoraj także Tomasz 
Do południa w Radio Katowice Krystyna Bochenek Jura, znany katowicki plastyk. Tuż przed południem 
licytowała podarowaną przez "Ateneum" lalkę Pinokia. rozpoczęła się licytacja podarowanej przez niego na 
Cena wyjściowa - 50 złotych została wielokrotnie aukcję pracy pt: "Pokaz mody". Dokończono ją 
przebita podczas dwugodzinnej licytacji. Najwięcej dał wieczorem w dużym studio Tele 3, w którym odbyła się 
pan Andrzej z Katowic -5.600 zł tym samym stając się transmitowana na żywo aukcja 41 obrazów. (maw) 


Nowy podział Śląska 


CIESZYN. Przeciwko "rozbioro- 
wi" woj. bielskiego i przyłączeniu 
części jego obszaru do Małopolski 
protestuje coraz więcej środowisk. 
Na ręce przewodniczących Sejmi- 
ków Samorządowych woj. bielskie- 
go i katowickiego, a także obu wo- 
jewodów i rządu niemal codziennie 
wpływają kolejne apele o przyłą- 
czenie w całości woj. bielskiego do 
przyszłego woj. śląskiego. 
Polskie Towarzystwo Ewangelic- 
kie oraz Towarzystwo Ewangelic- 
kie w Cieszynie podkreśla w swym 
oświadczeniu, że włączenie powia- 
tów żywieckiego, bielskiego, 
oświęcimskiego, jak również rejo- 
nu Czechowi c-Dziedzic do woj. 
małopolskiego stanowiłoby po- 
gwałcenie podstawowych zasad re- 
formy - czyli deklarowanego przez 
jej twórców respektowania inte- 
gralności terytorialnej i kulturowej 
historycznych ziem polskich. 
Autorzy dokumentu przypomi- 
nają, że powiat bielski nigdy nie 
należał do Małopolski, natomiast 
tworzył część Śląska Cieszyńskiego 
i wraz z nim stanowił południową 
część historycznego Górnego Ślą- 
ska. "Dokonany ongiś międzypań- 
stwowy podział tej ziemi na Olzie 


powtórzony zostanie przez przepo- 
łowienie polskiej części Śląska Cie- 
szyńskiego" - czytamy m. in. 
w oświadczeniu. 
Są także inne argumenty: Z Biel- 
ska do Krakowa prowadzi XIX- 
wieczna kręta linia kolejowa i szo- 
sa z końca XVIII wieku, podczas 
gdy z Katowicami funkcjonują do- 
godne i szybkie połączenia. Czas 
przejazdu jest trzykrotnie krótszy. 
Wielu mieszkańców Bielska-Bia- 
łej obawia się degradacji do roli 
peryferyjnego miasta małopolskie- 
go, będącego w tej ziemi obcym 
ciałem wypranym z historycznej 
tradycji i kulturowych więzów. 
Niefortunny rządowy projekt od- 
czytywany jest jako próba osłabia- 
nia miejscowej tożsamości regio- 
nalnej, a także wyłączenia ze Slą- 
ska terenów gospodarczo wysoko 
rozwiniętych (np. czechowickiej 
rafinerii, czy bielskiego przemy- 
słu). 
Środowiska ewangelickie Ślą- 
ska Cieszyńskiego postulują więc 
włączenie do woj. śląskiego co 
najmniej rejonu Bielska, Cieszy- 
na, tereny Czechowi c-Dziedzic 
i zaplecza turystycznego Żywiec- 
czyzny. (MFK) 


Park radości 


WARSZAWA. Aleksander 
Kwaśniewski nie ma szans na zbli- 
żenie się do wzoru przezydenta 
wszystkich Polaków - uważa jego b. 
rzecznik Antoni Styrczula. W wy- 
wiadzie dla kwietniowego numeru 


(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 
- Chorzów leży blisko trzech 
miast, chętnie odwiedzanych przez 
turystów z całego kraju. Dlatego 
postanowiliśmy stworzyć w parku 
coś takiego, co skłoniłoby ich także 
do przyjazdu tutaj - opowiada P. 
Szafraniec. W parku, niedaleko sta- 
dionu wybudowana zostanie ..Pol- 
ska w Miniaturze"; staną tam 
wszystkie naj popularniejsze pol- 
skie zabytki w skali 1:25. Jedna 
makieta będzie kosztować od 40 do 
80 tys. zł - z pewnością Malbork 
będzie droższy od Pałacu Kultury, 


a wszystkie zabytki "przebije" Wa- 
wel. 
Bardzo prawdopodobne jest rów- 
nież, że w WPKiW pojawią się hotele. 
Już teraz prowadzone są poważne roz- 
mowy z międzynarodowymi sieciami 
hoteli. Zainteresowanie wyraziły m. in. 
"Holliday Inn" oraz "DeI Sol". 
Być może też w parkowym roza- 
rium, gdzie hoduje się 500 gatunków 
rÓŻ, pojawi się pomnik zakochanych. 
Tam nowo poślubieni małżonkowie 
będą mogli zasadzić swoją rÓŻę - 
znak miłości. 
DOBROSLAWA LUDWICZEK 


Gentleman 
Styrczula 


miesięcznika "Gentleman" najbliż- 
sze otoczenie prezydenta określa ja- 
ko "dwór". Według Styrczuli prezy- 
dent w polityce wewnętrznej pozo- 
staje "zakładnikiem" SdRP. 
Styrczula wśród najbliższych lu- 
dzi prezydenta wymienia szefa jego 
gabinetu, (Marek Ungier), kierują- 
cą Kancelarią Prezydenta (Danuta 
Huebner) i szefa Biura Bezpieczeń- 
stwa Narodowego (Marek Siwiec). 
- Te osoby podzieliły się władzą 
i strefami wpływów. Przypomina to 
dwór - komentuje b. rzecznik. 
Z prezydenteIP Styrczula zawarł 
gentelmeńską umowę, polegającą na 
rozwiązaniu umowy o pracę za po- 
rozumieniem stron. Tytuł wywiadu: 
"Policzek od prezydenta"... (PAP) 


-_:i.:t___ 


; na 


.. 


-; 
-
 


..- 


Szusy i leżaki 


SZCZYRK, KORBIELÓW, WI- 
SŁA. Poprzedni weekend był w gó- 
rach mrożny i śnieżny, obecny jest 
ciągle zimowy, ale już z wieloma 
akcentami wiosennymi. Na nartach 
można nadal jeżdzić w całych Be- 
skidach, ale należy uwzględnić, że 
ocieplenie spowodowało lekkie 
podtopienie pokrywy śniegowej 
w nasłonecznionych dolinach z na- 
turalnym śniegiem oraz na wąskich 
ściankach. Wszędzie w dzień po- 
krywa trochę rozmiękcza się i trze- 
ba uważać, by nie zakopać się 
w muldach lub grząskim śniegu. 
Najpewniejsze będą stoki sztucznie 
dośnieżane, wyżej położone i wy- 
równane ratrakami. Tu pokrywa 
jest jeszcze gruba i zmrożona. 
- W ruch idą leżaki i trwa wielkie 
opalanie przed schroniskiem PTTK 
na Hali Miziowej - donoszą z Pil- 
ska. 
Pojeżdzić tu można bardzo do- 
brze, a dyrekcja ON "Pilsko" przy- 
gotowała niespodziankę na week- 
end. Wjazd wyciągiem z Hali Mi- 
ziowej na Kopiec jest darmowy. 
Temperatura nocą była na tyle 
niska, że mogły pracować armatki. 
W GON w Górnym Szczyrku do- 
śnieżono i tak dobre trasy w Soli- 
sku i Salmopolu (na Pośrednim 
w Salmopolu trwają zawody snow- 
boardowe, można pokibicować). 


Dzień jest coraz dłuższy i można 
zjeżdżać do ok. 18. Druga zmiana 
jeździ przy świetle reflektorów tam 
gdzie trasy są oświetlone (np. 
Szczyrk-Solisko w GON, "Ka- 
imówka" na Skrzycznem, na Groj- 
cu pod Żywcem, w Ustroniu, Mię- 
dzybrodziu). 
- To ostatnia szansa, by doskona- 
le u nas pojeżdzić - zadzwoniono do 
nas z Zawoi. 
Kursują prawie wszystkie wycią- 
gi i kolejki krzesełkowe na Czanto- 
rii i Skrzycznem (dobrze przygoto- 
wana trasa Fis na Skrzycznem) 
oraz kolej gondolowa na Szyndziel- 
nię umożliwiające dotarcie na 
Klimczok (w niedzielę po raz ostat- 
ni przed wiosennym przeglądem). 
Dziś i jutro kolejek do wyciągów 
można spodziewać się wszędzie po- 
za odległymi ośrodkami np. w Ko- 
niakowie lub Zwardoniu lub wy- 
ciągami, do których trzeba podejść 
pieszo, np. na halach Lipowskiej 
i Rysiance. (sab) 


; 


;  


" 


Dzieci-chwasty 


Trójka maturzystów na ławie oskarżonych - ładne, 
wydawałoby się myślące twarze, odświętne garnitury, 
pewnie kupione przez rodziców na egzamin dojrzało- 
ści. Do którego nie doszło, bo byli już wtedy zaareszto- 
wani. Westchnienie ulgi zapłakanej siostry ofiary - Jo- 
lanty Brzozowskiej w chwilę po ogłoszeniu wyroku: 
trzy razy dożywocie. Sprawiedliwa kara za bestialskie, 
z premedytacją zamordowanie dziewczyny tylko dlate- 
go, żeby zdobyć pieniądze na studniówkę. I słowa sę- 
dziego o skazanych: "Popełnili zabójstwo na samych 
sobie, jednym uderzeniem kija baseballowego zabili 
swoją terażniejszość, zabili przyszłość". 
W dwa dni póżniej kolejny proces, w którym narzę- 
dziem zbrodni tak jak w przypadku Brzozowskiej, by- 
ły kije. Tym razem na ławę oskarżonych doprowadzo- 
no 17 sprawców - najmłodszy ma 18 lat, najstarszy 23. 
Żeby rozerwać się, wieczorem okrążyli grupkę rówie- 
śników spacerujących między blokami. Jeden z zaata- 
kowanych Tomek Ostrowski zmarł na skutek licznych 
obrażeń i pęknięcia śledziony. 
Przed rokiem, gdy wieści o tych zbrodniach i aresz- 
towaniu złoczyńców były bardzo świeże, ulicami War- 


szawy ciągnęły milczące pochody wstrząśniętej mło-' 
dzieży. Na transparentach powtarzały się hasła: Po- 
zwólcie nam żyć. 
Potem emocje opadły zarówno w Warszawie jak 
i w innych miejscowościach. Policja odnotowała kolej- 
ne przypadki bestialstwa młodych ludzi. 
A gdy w tym tygodniu zaczęły się w Warszawie pro- 
cesy głośnych zabójców, na sali sądowej pojawiła bar- 
dzo młoda publiczność, w przeważającej swej mierze 
nastawiona do zbrodniarzy nader towarzysko. Machali 
przyjażnie do oskarżonych, głośno ich pozdrawiali. 
Dziewczyny zabójców przesyłały sWY"UI- chłopakom 
w powietrzu całusy... 
Jeszcze trwało odczytywanie aktu oskarżenia, gdy 
radio podało, że 18-letni uczeń liceum we Wrocławiu 
zaatakował nożem i siekierą trzy nauczycielki. Policji 
powiedział, że chciał je tylko przestraszyć, żeby go do- 
brze zapamiętały. 
Dzieci ma ławach oskarżonych, tak grożne, że trzeba 
je zakuć w kajdanki są z normalnych rodzin. Urodziwe 
jak kwiaty. A jednak to chwasty, które trzeba wyry- 
wać. (KOW) 


Informacja o warunkach 
narciarskich: 
. Górniczy Ośrodek Narciarski 
w Szczyrku - tel. (033) 1'18926 
_ Ośrodek Narciarski "Pilsko" 
w Korbielowie - tel. (033) 634068 
_ GOPR - tel; (033) 178
;ł6
		

/iv5521-1998-74-0004.djvu

			4 TRYBUNA 


, 28 - 29 MA. A 1998 


ZAGRANICA 


NIEMCY NAS POPIERAJ 


Od stałego korespondenta w Niemczech 
l Obie izby parlamentu RFN opowiedziały się za przyjęciem 
do NATO nowych członków - Polski, Czech i Węgier. 


BONN. Niemiecki Bundesrat 
(wyższa izba parlamentu) w piątek 
jednogłośnie zatwierdził układ 
o przyjęciu Polski, Czech i Węgier 
do NATO, w dzień po ratyfikowa- 
niu protokołów akcesyjnych przez 
Bundestag (niższą izbę). Tym sa- 
mym RFN dołączyła do Kanady, 
Danii i Norwegii, które już ratyfi- 
kowały ten układ. W opinii Bunde-. 
sratu, sytuacja polityczna i gospo- 
darcza Polski, Węgier i Czech 
umocni się dzięki przynależności 
tych państw do Sojuszu Atlantyc- 
kiego. 
Poprzednio przytłaczająca więk- 
szość deputowanych Bundestagu 
(555 na ogólną liczbę 662) wyraziła 
swe poparcie dla wniosku o posze- 
rzenie NATO o trzy państwa Euro- 
py Środkowej. Za przyjęciem "trój- 
ki "głosowali deputowani partii 
rządzących i opozycji. Tylko 37 
sprzeciwiło ratyfikacji, a 30 


Agencje dQ 


. .. 
. 


PRZEWODNICZĄCY OBWE Bro- 
nisław Geremek, który przebywa 
w Jugosławii w związku z kryzy- 
sem w Kosowie, spotkał się 
w piątek w Belgradzie z szefem 
jugosłowiańskiej dyplomacji Żi- 
vadinem Jovanoviciem. 
OBA PAŃSTWA KOREAŃSKIE 
doszły w piątek w Pekinie do po- 
rozumienia w sprawie pomocy 
żywnościowej Południa dla gło- 
dujących mieszkańców Północy 
pod egidą Czerwonego Krzyża. 
AMERYKAŃSKI WYSŁANNIK na 
Bliski Wschód Dennis Ross 
przeprowadził w piątek z premie- 
rem Izraela Benjaminem Netan- 
jahu rozmowy, które zdaniem 
komentatorów są oznaką, iż Sta- 
ny Zjednoczone zwiększyły naci- 
ski na państwo żydowskie. 
PRZEBYWAJĄCA w Iraku specjal- 
na ekipa międzynarodowych in- 
spektorów i dyplomatów konty- 
nuowała w piątek kontynuować 
kontrolę irackich tzw. obiektów 
prezydenckich, gdzie według da- I 
nych zachodnich wywiadów mo- 
gą znajdować się magazyny 
bądź miejsca produkcji broni bio- 
logicznej i chemicznej. I 
KILKANAŚCIE OSÓB odniosło 
poważne obrażenia w czasie 
starć demonstrujących chłopów 
z policją w Chinach centralnych - 
poinformowa1y w piątek opozy- 
cyjne źródła w Pekinie. 
BANK SWIATOWY zaaprobował 
kredyt dla Korei Południowej 
w wysokości 2 mld dolarów. Pie- 
niądze te mają m.in służyć 
umocnieniu sektora bankowego 
w tym kraju. 
STANY ZJEDNOCZONE oświad- 
czyly, że są pewne, iż embargo I 
na dostawy broni do Jugosławii 
zostanie zaaprobowane przez I 
ONZ do ustalonego terminu 31 
marca i powstrzyma to ewentual- 
ną sprzedaż rosyjskiej broni Bel- I 
gradowi. I 
CZTEREJ PILOCI amerykańskie- 
go samolotu wojskowego, który I 
na początku lutegow spowodo- 
wał katastrofę kolejki linowej I 
w Cavalese we włoskich Dolo- 
mitach, zostali oskarżeni o nie- 
umyślne spowodowanie śmierci I 
20 osób, w tym dwojga Pola- 
ków. 
PREZYDENT BIAŁORUSI Alek- 
sandr Łukaszenka na mocy de- 
kretu ogłoszonego w piątek zre- 
dukował liczbę świąt oficjalnie 
obchodzonych w tym kraju. Mo- 
tywem tej decyzji była duża licz- 
ba takich świąt - bez mała sześć- 
dziesiąt. 


wstrzymało się od głosu. Rekruto- 
wali się oni głównie z szeregów zie- 
lonych i lewicowej PDS. 
Ratyfikacja stanowi potwierdze- 
nie konsekwentnej polityk:i zagra- 
nicznej Niemiec wobec wschodnich 
sąsiadów i Europy. Przyśpieszenie 
tej debaty i jej wyniki należy trak- 
tować jako niemiecką reakcją na 
opieszałość amerykańskiego Senatu 
w podjęciu podobnej decyzji. 
W deklaracji rządowej złożonej 
z okazji ratyfikacji wicekanclerz 
i szef bońskiej dyplomacji Klaus 
Kinkel powiedział, że "tym samym 
postępuje przebudowa europejskie- 
go domu". W najbliższy poniedzia- 
łek w Brukseli zapadnie decyzja 
o starcie do rozszerzania Unii Euro- 
pejskiej. Dzień póżniej rozpoczną 
się rokowania z "szóstką" kandyda- 
tów, w tym także z Polską. "Ponow- 
nie zrasta się z Europą, to co do niej 
należy" - powiedział Klaus Kinkel. 


,,* "  
f;: "\L, 
 

, , 
 
 


. 
 

l. 
fi 


';II k 
-¥ '* 
* 
. * 
* i 


.t> _ 


l: 


, . 


, . 


t"; 


".: 


:. 


li 


.. 
.. 


O"o¥:. ..'
.

; 
.. '1; 
..". 


Część deputowanych Soju- 
szu90/Zielonych wyłamała się z za- 
leceń partyjnych i głosowała także 
za ratyfikowaniem układu. Kilku- 
nastu wstrzymało się od głosu. Zie- 
loni uważają, że po zniknięciu "że- 
laznej kurtyny" podobnie jak 
Układ Warszawski, powinien być 
także rozwiązany Pakt Atlantycki, 
dlatego też są przeciwnikami jego 
rozszerzania. Sprzeciwiają się też 
udziałowi niemieckich żołnierzy 
w międzynarodowych misjach po- 
kojowych między innymi w Bośni. 
Klaus Kinkel uznał wstrzymanie 
się od głosu niektórych deputowa- 
nych "nie tylko za nonsens z punk- 
tu widzenia polityki bezpieczeń- 
stwa, ale po prostu za niewdzięcz- 
ność". Stanowisko to według szefa 
bońskiej dyplomacji "jest sprzeczne 
z historią i jeśli się tak chce, to tak- 
że niemoralne". 


JERZY TEPLI 


)1IIIl11II'II!J F_'
 ; 


,ł . 
ł ¥ 

}(.. 

 ¥ 
j }(.. 


MOSKWA. Borys Jelcyn wystą- 
pił w piątek z orędziem do narodu, 
w którym poinformował, że zwró- 
cił się do Dumy o zatwierdzenie 
Siergieja Kirijenki na premiera. 
Jednocześnie prezydent podzięko- 
wał Wiktorowi Czernomyrdinowi 
za ponadpięcioletnią pracę na sta- 


czasu na wzięcie rozbiegu. - Pro- 
blemy socjalne wymagają natych- 
miastowych działań, ten rok musi 
przynieść wzrost gospodarczy - 
powiedział Jelcyn, deklarując po- 
parcie dla nowego gabinetu. 
Przedstawiciel rosyjskich komu- 
nistów, którzy dominują w niższej 


Kirijenko albo mandaty 


I Prezydent Borys Jelcyn zagroził deputowanym, 
że jeśli nie zaakaceptują jego kandydata 
na premiera, to rozwiąże Dumę. 


nowisku szefa rządu. Jelcyn 
stwierdził, że nigdy nie wątpił 
w uczciwość i lojalność ustępują- 
cego premiera. Zdaniem prezyden- 
ta, Czernomyrdin "jeszcze wiele 
zrobi dla Rosji". 
Przedstawiając 35-letniego Kiri- 
jenkę, Jelcyn podkreślił jego profe- 
sjonalizm i apolityczność. Prezy- 
dent powiedział, że kategorycznie 
nie zgadza się, iż młody wiek 
i brak doświadczenia dyskwalifi- 
kują Kirijenkę jako kandydata na 
szefa rządu. Jelcyn przypomniał, 
że sam w wieku 28 lat został sze- 
fem dużego kombinatu w Swier- 
dłowsku. 
Prezydent stwierdził, iż ostrzegł 
Kirijenkę, że nowy rząd nie ma 


..
 

 


f 
¥- 
ł¥- 
. .' 
.. 


Na Czarnym Lądzie 
- --;( -  


./ ;'
 


 


"I' 

 


) ,',' ." 


, j .:
o ii! 


 
;, 
 
-- "'3 


..: 
4t', 
,
.: .

.. 
,,"y. 
. »....
 


.. , 


. . 
 


:J'I: 
.' 


\ 
" . . 


..- . 
". 
. 
>t';.). . 


t. 
'Vl 


.;": 


:...	
			

/iv5521-1998-74-0005.djvu

			BYTOM. CHORZÓW · CZECHOWICE-DZIEDZlCE · GLIWICE · KA TOWICE 
 MIKOtÓW. MYSŁOWICE · PIEKARY Ś 'SKIE. PSZCZYNA 


. 


£
 
, 


Krótko 


W OŚRODKU JeźDZIECKIM I 
w Zbrosławicach odbędą się I 
dzisiaj i jutro okręgowe zawody 
konne w skokach. Do udziału j 
w nich zgłoszono około 120 ko- I 
ni i 70 zawodników z 25 klubów 
z południa Polski. Dziś zawody I I 
trwać będą od godz. 11 do 21, 
jutro od godz. 8 do 18. (mokr) 
SPRAWY ZWIĄZANE ZE I 
SPRZEDAŻĄ mieszkań komu- 
nalnych oraz działalnością za- I 
chodnich i krajowych inwesto- I 
rów w specjalnej strefie ekono- I 
micznej na terenie Gliwic będą I 
omawiane na poniedziałkowej 
konferencji prasowej w Gliwi- I 
cach. Weźmie w niej udział pre- I 
zydent miasta Zygmunt Fran- 
kiewicz. (mokr) 


STOWARZYSZENIE TŁUMA- 
CZY POLSKICH 30 marca br. I 
o godz. 17.00 organizuje 
w Auli Politechniki Sląskiej 
w Katowicach przy ul. Krasiń- 
skiego 8 II Specjalistyczne Se- 
minarium dla Tłumaczy. Oma- 
wiane na nim będą m.in. pro- 
blemy dotyczące zasad efek- 
tywnego porozumiewania się 
oraz specyfiki terminologij par- 
lamentarnej. (api a) 
101 LAT KOŃCZY w ponie- 
działek pani Katarzyna Piotrow- 
ska, mieszkanka Katowic. Uro- 
czystość odbędzie się dzień 
później w domu jubilatki, na 
którą przybędzie delegacja 
Urzędu Miasta na czele z pre- 
zydentem Katowic. (IJ) 
OGÓLNOPOLSKIE TARGI 
MINI-PRZEDSIĘBIORSTW od- 
będą się dzisiaj w Hali Targo- 
wej w Tarnowskich Górach. Mi- : 
ni-przedsiębiorstwa są efektem I 
działalności specjalnIe powoła- 
nej w tym celu fundacji, a ich 
celem jest edukacja ekono- , 
miczna młodzieźy oraz pobu- 
dzanie twórczych inicjatyw 
w zakresie gospodarki rynko- 
wej. (mir) I 


............., 


,
 


40-098 Katowice 
ul. Młyńska 1 (IV piętro) 
telefony 253-74-97, 253-77-96, 
faks 253-89-01 
Dział Reklamy i Ogłoszeń 
tel. 253-78-74, 253-82-80, 
faks 253-99-28 


Jeżeli coś ważnego "Ydatzy/o się obok Was, za- 
dzwońcie do nas. Dyżurny reporter czeka na Wa- 
sze sygnaly od poniedzialku do piątku w godzi- 
nach od 9.00 do 18.00 pod numerem 253-75-14. 


WYSTRZYŻONA PAJĘCZYNA 


I Podczas tegorocznego Konkursu Uczniów Fryzjerstwa swe umiejętności 
zaprezentowało kilkadziesiąt osób. Przyszli mistrzowie grzebienia dwoili się i troili, 
aby zaskoczyć publiczność i jury. 


KATOWICE. - Mężczyzna powi- 
nien być tak uczesany, że gdy poło- 
ży mu się na głowie kartkę papieru, 
ta nie ma prawa spadać. Włosy na 
karku mogą być trochę dłuższe. Fry- 
zura damska powinna być nieduża, 
bez nadmiaru tapiru. W tym sezonie 
dominujące kolory to złocienie i brą- 
zy - mówi jeden z jurorów Woje- 
wódzkiego Konkursu Uczniów Fry- 
zjerstwa, Krystyna Fołte. 
W konkursie brało udział 35 osób 
czeszących panie i 12 osób specjali- 
zujących się we fryzjerstwie mę- 
skim. Z 28 cechów zaproszonych 
przez Komisję Branżową Fryzjerów 
na konkurs przybyli tylko reprezen- 
tanci 13 cechów. Każdy z uczestni- 
ków miał do dyspozycji dwóch mo- 
deli - to na ich głowach powstawały 
małe arcydzieła. Wszystko jednak 
musiało przebiegać zgodnie z regu- 
laminem konkursu. Młodzi adepci 
damskiego fryzjerstwa czesali więc 
w takich konkurencjach jak np. wy- 
ciskanie fal na mokro czy czesanie 
fryzury wieczorowej i dziennej. 
Wszystkie fryzury damskie musiały 
być praktyczne i wyrażać modną li- 
nię '98. 
- Do konkursu przygotowywałam 
się ponad miesiąc. Codziennie zosta- 
wałam po pracy i ćwiczyłam te same 
fryzury. Niebieskie pióra dopasowa- 
łam do rudawego koloru włosów mo- 
jej modelki, a także do jej sukienki. 
Bo jednym z najważniejszych kryte- 
riów oceny jest to, aby fryzura wyra- 
żała osobowość i temperament czesa- 
nego - powiedziała nam jedna 
z uczestniczek konkursu, Anna Zim- 
niak. 
Panowie strzyżeni byli klasycz- 
nie z przedziałkiem i bez, a także - 
co wzbudziło wśród oglądających 
największe emocje, konkursanci 


- 
 


,. 


'" 


A. 


Fryzura miała być praktyczna i wyrażać modną linię '98. 


wykonać musieli fryzury awangar- 
dowe. 
W ruch poszły wszelkiego rodza- 
ju kolorowe spreje i farby, którymi 
przyszli kreatorzy fryzjerstwa do- 
malowywali baczki, pieprzyki 
i gwiazdki. Misternie wystrzyżono 
pajęczynę, a także upleciono war- 
kocz, wysoko w górze, który do złu- 
dzenia przypominał grożnego skor- 
piona. Modele też" wczuli się" w sy- 


tuację: swoje kreacje dopasowali do 
fryzur. 
Konkurs Uczniów Fryzjerstwa or- 
ganizowany jest od kilkunastu lat 
przez Komisję Branżową Fryzjerów 
przy Izbie Rzemieślniczej. Jego celem 
jest wyłonienie 6 najlepszych mło- 
dych mistrzów grzebienia, którzy bę- 
dą reprezentować nasz region w ma- 
ju, na Ogólnopolskim Konkursie 
Uczniów Fryzjerstwa we Wrocławiu. 


" 


" ' 


.
 


":
 


Fot. Władysław MorawskI 
Laureaci otrzymali od organiza- 
torów i sponsorów nożyczki, suszar- 
ki, golarki, no i oczywiście puchary. 
Urszula Wolanin, Dorota Stolecka, 
Magdalena DopieraIska, Magdalena 
Malava, Piotr Dudek i Grzegorz Du- 
ży już postanowili zacząć przygoto- 
wywać się do konkursu ogólnopol- 
skiego. Jeśli tam im się powiedzie, 
zostaną zaproszeni na międzynaro- 
dowy etap konkursu, do Seulu. (SP) 


Otwarte dni uczelni 


I W Tychach skorzystano z popularnej formuły 
zaprezentowania uczelni, jaką są "dni otwarte". 
Jest to łatwy i niedrogi sposób pokazania 
szkoły młodzieży. 


TYCHY. W Wyższej Szkole Zarzą- 
dzania i Nauk Społecznych odbyły 
się "dni otwarte". Inicjatywa zorga- 
nizowanie takiej imprezy wyszła od 
władz szkoły i od samorządu uczelni. 
- Chcieliśmy pokazać młodzieży, że 
nie chodzimy do szkoły widmo - za- 
uważył Zygmunt Puk, przewodniczą- 
cy samorządu. - 
Dni otwarte poprzedzono akcją re- 
klamową: rozwieszaniem plakatów 
informacyjnych i rozdawaniem ulo- 
tek. - Udało nam się przeprowadzić 
prelekcje we wszystkich czwartych 
klasach szkół średńich w mieście. 
Były one formą zaproszenia do od- 
wiedzenia szkoły. Wiele z tych osób 
pojawiło się. Dni otwarte to sposób 
dotarcia do młodzieży. Liczba osób, 
ktora przyszła trochę nas zaskoczyła. 
Obawialiśmy się, że licealiści nie zo- 
staną zwolnieni z zajęć - mówi Alek- 
sandra Maciejewska, jedna ze stu- 
dentek. 
Na imprezie pojawili się zaprosze- 
ni goscie, m. in. prezydent miasta 


Aleksander Gądek z wiceprezyden- 
tem Anną Kolny oraz włodarze oko- 
licznych gmin. - Mam nadzieję, że po 
reformie samorządowej pojawią się 
możliwości finansowego wsparcia 
uczelni przez inne gminy - zauważy- 
ła Anna Kolny. Wykład o roli nauki 
wygłosił prof. Marek SzczepaIiski 
z Uniwersytetu Śląskiego. 
Po części oficjalnej odbyło się spo- 
tkanie z samorządem uczelni. Stu- 
denci zaprezentowali kierunki 
kształcenia uczelni, warunki nauki, 
a także wysokość czesnego. Zapowie- 
dziano również uruchomienie pierw- 
szego w mieście klubu studenckiego. 
Znajdować się on będzie w schronach 
pod byłym liceum medycznym przy 
placu Św. Anny. - Nie mamy jeszcze 
kosztorysu, ale jeśli wszystko potoczy 
się dobrze, to prawdopodobnie zosta- 
nie on otwarty od pażdziernika. 
Chcemy, aby było to miejsce spotkari 
studentów ze wszystkich uczelni - 
dodaje Puk. 


MARIUSZ BUCZEK 


Cypr 
w nagrodę 


KATOWICE. W po- 
 
niedziaft!k o godz. 18 - 
w restaura
ji ",?en- 
 ,. I 
, 
trum u Mlchahka" d 
spotkają się sympa- 
. ; 
 
tycy Klubu Globtro- 
łl 
 
tera TV Katowice 
O
. 
i "Trybuny Śląskiej". W programie im- 
prezy prowadzonej przez przedstawi- 
cieli obu redakcji przewidziano m. in. 
prezentację letniej oferty turystycznej 
Polskiego Biura Podróży ORBIS. 
Wśród globtroterów wylosowana zo- 
stanie nagroda - wycieczka dla dwóch 
osób na Cypr, a podczas spotkania ak- 
torzy Teatru Sląskiego im. S. Wyspiań- 
skiego przeprowadzą kwestę na rzecz 
remontu teatru. (sibigI 


Policja CZU\Na 


ZABRZE. W mieście uaktywnili się młodzi przestępcy. We wtorek o godz. 
20, na ul. Wolności dwóch 19-1etnich bliżniaków pobiło siedem lat starsze- 
go mężczyznę. Sprawcy zajścia zostali zatrzymani przez policję. 
O 1.25, w nocy z wtorku na środę, dwa radiowozy ścigały małego fiata, 
który skradziony został wcześniej na ul. Wolności. Policja zatrzymała 
dwóch złodziei; okazało się że byli to uciekinierzy z zabrzańskiego Ośrod- 
ka Opiekuńczego: 17 -letni bytomianin i rok młodszy mieszkaniec Gliwic. 
Noc wcześniej, na ul. Damrota - również w bezpośrednim pościgu - po- 
licjanci złapali dwóch osiemnastolatków; chłopcy poruszali się skradzio- 
nym małym fiatem. (Jar) 


Napisali 


"Szczenięta rodowodowe z bardzo 
dobrego skojarzenia, ojciec Cezar 
Majdalenka Zw. Klubu 1997. Matka 
Atanka z Radockiej Góry do odbio- 
ru w II połowie kwietnia 1998 roku" 
- oferuje jeden z hodowców na Pod- 
beskidziu. Takie urocze ogłoszenie 
znależliśmy na tablicy ogłoszeń, nie- 
daleko dworca PKP w Czechowi- 
cach-Dziedzicach. (Jar) 


Porozumienie 
budowlanych 
GLIWICE. W siedzibie Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gli- 
wicach odbyło się spotkanie przedsta- 
wicieli Związku Zawodowego "Bu- 
dowlam", Sekretariatu Budownictwa 
i Przemysłu Drzewnego Komisji Krajo- 
wej NZSS "Solidarność" oraz Federa- 
cji Pracodawców i Przedsiębiorców 
Przemysłu Budowlanego RP. Zebrani 
podpisali wspólny dokument dotyczący 
rozwoju budownictwa do 2010 roku, 
który w najbliższym czasie przesłany 
zostanie premierowi. Podkreślono, że 
jest to pierwsze w kraju porozumienie 
dotyczące branży budowlanej, pod któ- 
rym podpisali się zarówno pracodawcy, 


jak i pracobiorcy. Zdaniem związkow- 
ców i przedstawicieli Federacji, polskie 
budownictwo jest nie doceniane. a jego 
rola jest przez kolejne ekipy rządzące 
umniejszana. Poprzez list, który trafi do 
premiera, uczestnicy spotkania chcą 
zwrócić uwagę na system kształcenia 
i doskonalenia zawodowego, ochronę 
i rozwój polskiego rynku budowlanego 
z zachowaniem uczciwej konkurencji 
oraz sprawę zabezpieczenia odpowied- 
nich warunków płacy i pracy. 
Przedstawiciele branży budowla- 
nej zaproponowali również powoła- 
nie w ramach Komisji Trójstronnej 
odrębnej podkomisji do spraw bu- 
downictwa oraz utworzenie wspól- 
nych trójstronnych zespołów robo- 
czych, które zajmą się poszczególny- 
mi problemami związanymi z branżą 
budowlaną. (goi)
		

/iv5521-1998-74-0006.djvu

			6
 


. 
 ..- 


.. .. : 


REPORTAŻ 


- 
- 


L 


. 


F 


I Licealiście grozi dożywocie, od środy siedzi w areszcie, a w szkole specjaliści od agresji 
leczą psychikę świadków tragedii. 


Zarzut trzykrotnego usiłowania 
zabójstwa postawiła w środę pro- 
kuratura uczniowi trzeciej klasy IX 
Liceum Ogólnokształcącego we 
Wrocławiu, który podczas lekcji za- 
atakował nożem i siekierą trzy na- 
uczcielki. Został tymczasowo aresz- 
towany. Nadal są wyjaśniane po- 
wody jego agresji. W szkole panuje 
spokój, mimo że emocjami żyją 
świadkowie zdarzenia i nauczycie- 
le, którzy identyfikują się z ofiara- 
mi napaści. Ci, którzy znają rodzi- 
nę 19-1atka nie mogą uwierzyć 
w dramat. - To tacy uczciwi i bar- 
dzo religijni ludzie - mówią. 
Tragedia rozegrała się we wtor- 
kowe południe. Pierwszą z nauczy- 
cielek Piotr zaatakował siekierą. 
Bez słowa zadał jej kilka ciosów 
w ramię i tułów. Kobieta krzyczała, 
lała się krew, przerażeni uczniowie 
nie reagowali. Gdy narzędzie za- 
plątało się w odzieży ofiary i wypa- 
dło mu z ręki, wyciągnął nóż. Wy- 
szedł z klasy i chwilę póżniej w ga- 
binecie kilkakrotnie dżgnął nożem 
następną nauczycielkę. Potem jesz- 
cze jedną. Co rusz rozlegał się 
krzyk spanikowanych uczennic. Je- 
den z nastolatków ruszył w obronie 
ostatniej, rannej nauczycielki. Piotr 
spokojnie zaczekał na policjantów i 
dał się zakuć w kajdanki. 
Uczniowie, którzy byli świadka- 
mi ataku na nauczycielki, od wczo- 
raj biorą udział w zajęciach, doty- 
czących agresji, prowadzonych 
przez psychologów specjalizują- 
cych się w trudnych sytuacjach 
grupowych. Na spotkanie przyszli 
ci, którzy potrzebowali rady i roz- 
mowy na temat przemocy. Cykl te- 
rapeutyczny potrwa tak długo, jak 
młodzi ludzie będą tego potrzebo- 
wać. Mimo ogromnych emocji chęt- 
nie rozmawiają o zaistniałym pro- 
blemie. 
Szkolnego psychologa wspomaga 
12 specjalistów z Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii oraz z Wy- 
działu Zdrowia Urzędu Miejskiego. 
Świadkowie zdarzeń ciągle 
nie mogą wyjść z szoku 
jaki wywołał widok kolegi zada- 
jącego ciosy siekierą. 
W środę rano zebrała się rada pe- 
dagogiczna, aby skoordynować 
plan lekcji. Dotychczas planem zaj- 
mowała się wicedyrektorka, ale 
właśnie ona jest ofiarą ataku i prze- 
bywa w szpitalu. Dyrektor Izabela 
Koziej nie znajduje żadnych racjo- 
nalnych przyczyn, które tłumaczy- 
łyby zachowanie 19-1etniego Piotra. 
Zaprzecza też informacjom, że na- 
uczycielki geografii, matematyki 
i fizyki postawiły mu oceny niedo- 
stateczne na semestr. 
Chłopak był przeciętnym 
uczniem. Powtarzał trzecią klasę. 
Na koncie miał trochę sukcesów, 
trochę porażek - charakteryzuJe go 
dyr. Koziej. Pytana o przyczyny, 
dlaczego świadkowie ataku nie sta- 
nęli w obronie nauczycielek, tłuma- 
czyła to szybkim tempem zdarzeń 
i szokiem młodych ludzi. 
Po korytarzach spokojnie space- 
rowali uczniowie. Odbywały się 
normalne lekcje. - Nie wydaje mi 
się, żeby dzisiejszy dzień różnił się 
od innych - mówiła Helena z IId, 
dodając: - Nie czuję potrzeby 
uczestniczenia w zajęciach o prze- 
mocy. 
- To był incydent. Kara, jaką ko- 
leś wymierzył nauczycielkom, jest 


jednak zbyt drastyczna - podsumo- 
wała Magda ze starszej klasy. Sie- 
dzący na ławkach uczniowie czyta- 
li dolnośląskie dzienniki. - Więcej 
dowiem się z gazety niż z własnego 
podwórka - stwierdziła Aneta. 
W sprawie pojawił się 
jeszcze jeden wątek 
Od absolwentki, która siedem lat 
temu kończyła "dziewiątkę" uzy- 
skaliśmy informację, że 
łaśnie 
wtedy uczniowie klasy II g zorgani- 
zowali strajk przeciwko nauczy- 
cielce matematyki, będącej ofiarą 
agresji. Kobieta zaczęła uczyć ich 
od trzeciej klasy i od razu pojawiły 
się problemy. Absolwentka relacjo- 
nowała, że jej rówieśnicy czuli się 
dyskryminowani i nękani przez 
matematyczkę. Czternaście na 
osiemnaście osób w grupie dostało 
oceny niedostateczne na semestr, 
mimo że większość z nich nie miała 
wcześniej problemów z przedmio- 
tem. Interweniowali rodzice. 
O konflikcie wiedziała ówczesna 
dyrekcja i starała się rozwiązać 
problem. Zdesperowana młodzież 
zdecydowała się na strajk, po któ- 
rym zmieniono nauczycielkę mate- 
matyki. Dziś dyrektor Koziej - 
wówczas wicedyrektorka nie 
przypomina sobie tego faktu. Tłu- 
maczy, że przecież 


zdarzają się konflikty 
między uczniami a pedagogami. 
- Zaplanował to wcześniej. Wie- 
dział, kiedy te trzy nauczycielki bę- 
dą razem te szkole. Tego dnia rano 
tylko pokazał się kolegom i gdzieś 
się "urwał" - mówił jeden z poli- 
cjantów. Wstępnie ustalono, że 
chłopak nie chciał ich zabić, a jedy- 
nie przestraszyć tak, aby zapamię- 
tały go sobie do końca życia. Miała 
to być odpłata za to, że - w jego 
ocenie - był deprecjonowany i dys- 
kryminowany w szkole właśnie 
przez te nauczycielki. 
- Nie wiadomo, czy należał do sa- 
tanistów, lecz znaleziono u niego 
akcesoria wskazujące na to, że 
przynajmniej z nimi sympatyzował 
- stwierdził policjant. Ustalono, że 
nastolatek przynosił do szkoły ka- 
stety, żeby się nimi pochwalić, gdyż 
podobno sam je robił. Przynosił też 
noże. Uważany był jednak za prze- 
ciętnego. 
Ale czy mogło to kogoś niepoko- 
ić? - Od dawna wiadomo - twierdzi 
zgodnie wielu staromiejskich poli- 
cjantów - że szkoła jest siedliskiem 
narkomanów i handlujących narko- 
tykami, że nagminnnie zdarzają się 
w niej wymuszenia. Nie możemy 
zmierzyć się z tymi problemami, 
gdyż akurat jej kierownictwo nie 
jest zainteresowane współpracą 
z nami. Nasze oferty były odrzuco- 
ne. Dyrekcja bowiem 
przesadnie dba o wizerunek 
szkoły 
a nie o dobro swoich uczniów. 
Policjantów zaskoczyła też reakcja 
rodziców Piotra. - Bardziej mar- 
twią się tym, co ludzie o nich po- 
wiedzą nż stanem zdrowia ofiar sy- 
na - stwierdził jeden z nich. 
Oboje są tzw. normalną i po- 
rządną rodziną. Ci, którzy ich zna- 
ją, są zszokowani. Nie mogą uwie- 
rzyć, że chłopak wychowany w tak 
dobrej, katolickiej rodzinie był 
zdolny do popełnienia takiego czy- 
nu. Matka jest urzędniczką, ojciec 
też wykształcony i pobożny. 


". 


1 
... .t 


/I' 


....".., 


-/ 


I 
r 


1" 


.,. 


.- 


j  


\  


.{.I 
4'4

 
A 
 ,. 
.J"!. . 
;.;:: -.;.. 
1',0< A"<-_ 
".. . 
, . 


.- 
Jedna z trzech poszkodowanych nauczycielek podczas transportu do szpitala. 


- Rano ojca Piotrka widziałam 
w kościele. Nic nie można było po 
nim poznać. Pomyślałam, że to 
chyba jakaś straszna pomyłka - 
stwierdziła pewna starsza pani. - 
Nie rozumiem, co chłopakowi 
strzeliło do głowy. Bardzo im 
współczuję. 
- Nawet do głowy by mi nie 
przyszło, że mógł dopuścić się ta- 
kiego czynu. Zresztą, ktokolwiek 
by to nie był, branie siekiery do rę- 
ki i atakowanie nią nie jest sposo- 
bem na rozwiązywanie problemów 
- powiedział jeden z sąsiadów, 
przyznając, że dość dobrze zna tę 
rodzinę, ale nigdy nie słyszał o ja- 
kichś problemach. Nie wie, aby 
chłopak sympatyzował z satani- 
stami i w ogóle nie zetknął się 
z takim problemem. Współczuję 
rodzicom. 


- Ale uważam, że temu młodemu 
człowiekowi należy wymierzyć karę 
bez taryf ulgowych, 
Otoczenie rodziny, podobnie jak 
inne środowiska, nie znajduje ra- 
cjonalnych powodów agresji Piotra. 
- Dużą winę ponoszą za to media, 
zwłaszcza telewizja, która ciągle 
pokazuje zło, ale bez odpowiedzial- 
ności i kary za nie - dodał sąsiad. - 
Mając w świadomości taki obraz 
niektórzy biorą sprawiedliwość 
w swoje ręce. Jak też dalej będzie, to 
tragicznie widzę 
naszą przyszłość. 
Życiu poranionych nauczycielek 
nie zagraża niebezpieczeństwo - 
powiedzieli lekarze. Najciężej po- 
szkodowana była poddana operacji 
w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy 
i Chorób Płuc przy uL Grabiszyń- 


Fot. PAP/CAF 


skiej. W środę wykonano jej bada- 
nie rezonansem magnetycznym, 
które ma wyjaśnić wątpliwości 
związane z uszkodzeniem okolic 
splotu barkowego i kręgosłupa 
szyjnego pacjentki. Dopiero wtedy 
spodziewano się decyzji konsylium 
lekarskiego, czy kobieta będzie 
musiała przejść jeszcze jedną ope- 
rację. W czwartek jej stan gwał- 
townie się pogorszył. 
Pozostałe dwie nauczycielki 
przebywają w szpitalu przy pL l 
Maja, jedna na oddziale chirurgii, 
druga ortopedii. Obie powoli odzy- 
skują siły, lecz nadal pozostają 
w szoku i ciągle próbują odpowie- 
dzieć sobie na pytanie dlaczego 
uczeń to zrobił? 
ELŻBIETA TRENKLER, 
ALICJA HAMKAŁO, 
(RAN)
		

/iv5521-1998-74-0007.djvu

			. 


OGŁOSZENIA-TEL. (0-32) 253-78-74 


TRYBUNA 


, SKA. 28 - 29 MARCA 1998 


7 


."!"'->:...-. :.. 


'llr!] 
 
 o[i!iJ@'fłI31]J!jj 
 

1J!]i]1J ., @JfKB 
 AK ODPOWIEDZIE 
NA OGŁOSZENIE? 
O 


. 
?)
f)fJ
..
 


CZYNNE PRZEZ 24 GODZINY! 
Zadzwoń. (4.22 zl/min) Podaj numer skrytki głosowej (ogło- 
szenia) interesującego Cię anonsu. Komputer odtworzy żądane 
nagranie. 
Nagraj wiadomoŚĆ. ogłoszeniodawca nawiąże z Tobą kontakt. 


Pani pozna Pana 


. Z&!IbIiI IlIIJIb, wolna, zaradna, z poczuciem humoru, pozna przy- 
stojnego Pana, w wieku od 30 do 40 lat. Skrytka głosowa:ZI1Z 
. Mlodzlullcl, bardzo reprezentacyjna, szuka sponsora ze Szczecina. 
Skrytka głosowa:6533 
. AlnkCJla, interesująca, twórcza, wrażliwa, kochająca piękno i do- 
bry gust panna lat 30, niezależna finansowo, własna firma, pozna 
ciepłego Pana na zimę, w wieku 27-35 lat. Skrytka głosowa:6188 
. Wysab, zgrabna 20-1atka, o mi!ym usposobieniu i dużym tempe- 
ramencie poszukuje sponsora. Skrytka g/osowa:l061 
. 22
etail, dyskretna, atrakcyjna brunetka, o długich włosach i ko- 
biecych kształtach, pozna niezależnego finansowo Pana, w wieku od 
30 do 50 lat. Skrytka g/osowa:13Z0 
. IntIAsul
CI 31
lIkl, z Warszawy, z poczuciem humoru, niezależna 
finansowo, pozna Pana do 45 lat, z Warszawy lub okolic. 
Skrytka g/osowa:8190 
. AtrlkCJjnl bruA8Ib III 40, 165 cm, pozna inteligentnego, wysokie- 
go, dobrze zbudowanego mężczyznę, stan cywilny obojętny, gotowe- 
go na niezobowiązujące spotkania Woj. katowickie. 
Skrytka g/osowa:6513 
. SI"rmakCJju, o kobiecych kształtach modelka, 22 lata, szuka 
sponsora Skrytka g/osowa:8518 
. 31H1lkl, wolna, wysoka, ze szczecińskiego, pozna Pana bez zobo- 
wiązań. Cel do ustalenia. Skrytka g/osowa:8583 
. łZ I., bezpruderyjna szatynka, z bardzo dużą fantazją i nieokiełzna- 
nym temperamentem, nienaganną figurą pozna Pana do lat 40, w ce- 
lu wzbogacenia doświadczeri eroty!2nych. Skrytka g/osowa:6831 
. 8ardzI 111M.. atrakcyjna brunetka ze Szczecina c
tnie pozna Pa- 
na, który za chwile radości wesprze finansowo. 
Skrytka g/osowa:9019 
. 1'11138 III, zadbana, pozna dyskretnego, kulturalnego Pana do 45 
lat, w celu towarzyskim z Sosnowca lub okolic. 
Skrytka g/osowa:ZZ09 
. WilII, 55/168, średniej, budowy, zadbana, pogodna, oczekuje to- 
warzystwa uczciwego, zrównoważonego, opiekuriczego Pana w wie- 
ku 55-60 lat, z woj. katowickiego lub Pomorza. 
Skrytka g/osowa:t99Z 
. ZZ-I8IIIil, spokojna, romantyczka, puszysta, z zawodu pielęgniar. 
ka, poszukuje partnera, wysokiego. do lat 28, bez nałogów z poczu- 
ciem humoru, z woj. 
atowickiego. Skrytka g/osowa:t996 


BEZPUTNE 

PfłZy JMOWANIE OGŁOSZEŃ! 

'0
!J@ 


CODZIENNIE OD 8 00 DO 21 00 
Nadaj ogłoszenie - podyktui treść, a otrzymasz numer 
skrytki głosowej do nagrania dodatkowych informacji, oraz 
tajny kod do odsłuchiwania nadanych do Ciebie wiadomości. 
AmIe!' PoIsI	
			

/iv5521-1998-74-0008.djvu

			8 TRYBUNA 


, SKA, 28 - 29 MARCA 1998 


. 


MUZYKA 


Cp,słychać? 


CHROMAKEY, nowy zespół eks- 
muzyka Dream Theater - Kevina 
Moore'a nagrał nową pły1ę. Krą- 
żek "Dead Air For Radios" ukaże 
się w czerwcu. W zespole gra 
jeszcze dwóch muzyków Fates 
Warning - perkusista Marek 
Zondor i basista Joey Vera. Na 
płycie znajdą się takie utwory 
jak: "Colorblind", "Even The Wa- 
ves", "Undertown", ,,America The 
Video", "S. O. S. ", "Camera 4", 
"On The page", "Mouse" i "Heli 
Mary". Na płycie po raz pierwszy I 
nie tylko w roli muzyka grające- 
go na instrumentach klawiszo- 
wych, ale także śpiewającego 
wystąpił Kevin Moore. 
MUZYCY KISS pracują obecnie 
nad nową pły1ą "Psycho Circus". 
Zespół przygotował obecnie już 
około 40 - 50 utworów, z czego 
jak na razie zarejestrowanych I 
zostało 15. 
WBREW PLOTKOM nie rozpadła 
się grupa Rush. Perkusista Neil : 
Peart szuka obecnie domu 
w Anglii, a reszta zespołu pracu- 
je w McClear Studios w Toronto 
nad miksem albumu koncerto- 
wego. 


ANDRZEJ MODRZYK 


Koncert Tori Amos 


Zanim Tori Amos przyjedzie na 
koncert do Polski warto zobaczyć 
występ tej piosenkarki w telewizji. 
Prawie godzinny koncert zareje- 
strowany 21 stycznia ub. r. w no- 
wojorskiej Madison Square Garden 
to zestaw piosenek w ramach pro- 
mocji organizacji Rainn, zajmującej 
się wspomaganiem ofiar przemocy 
seksualnej. 
Tori Amos wydała do tej pory 
trzy albumy (wszystkie osiągnęły 
poziom platynowych płyt), szcze- 
gólnie ostatni krążek z 1996 roku 
pt. "Boys for Pale" przysporzył wo- 
kalistce wiernych fanów. Podczas 
-retransmisji nowojorskiego koncer- 
tu usłyszymy jej niebanalne ballady 
zawieszone pomiędzy mocnym, ryt- 
micznym, prawie jazzowym gra- 
niem, z dynamicznym akompania- 
mentem fortepianu i gitary, a licz- 
nymi, pełnymi ciepła, subtelnymi 
szeptankami a capella. Amos za- 
śpiewa m.in. "Winter" , "Me and the 
Gun", ,.Marianne", "Muhammad 
My Friend". 
Emisja 28 marca o godz. 22.10 
w Canal Plus. (AMK) 


ZMIENIAMY SI POWOLI 


- Zawsze byliście kojarzeni z under- 
groundem. Jak wobec tego czujecie się 
w komercyjnym koncernie muzycznym 
Warner Bros. Czy macie tam pełną 
swobodę artystyczną? 
- Wydaje nam się, że potrafimy do- 
brze wykorzystać ten fakt. Niewielu 
zespołom to się udało. Podłączyliśmy 
się pod dużą dystrybucję nie zmienia- 
jąc charakteru naszej działalności. 
Trafiliśmy tam na świetnych ludzi, 
z którymi naprawdę dobrze się pracu- 
je. Nie czujemy żadnej formy nacisku. 
- Z twojej wypowiedzi wynika, że 
nie zgadzasz się z opinią Martyny Ja- 
kubowicz, ze w Warnerze interesują 
się tylko artystami, któny są w stanie 
spnedać 30 tysięcy fonogramów? 
- To jest normalne, że koncerny chcą 
zarabiać. W naszym przypadku wiado- 
mo, że jesteśmy w stanie sprzedać kil- 
ka tysięcy egezemplarzy naszego krąż- 
ka i może dlatego Warner wydał nasz 
album. 
- Co sądzicie o cenach płyt i kaset 
w Polsce? 
- Są tragiczne. Ale płaci się za poli- 
grafię oraz bardzo duża jest marża 
sklepowa. To ona zabija fonografię. 
- Jak powstawał materiał na wasz 
nowy album "Ziemia jest płaska". Kie- 
dy i gdzie go nagraliście? 
- Płyta powstawała inaczej niż po- 
przednie, bo najpierw nie było miejsca 
na próby, potem udało się je robić 
w małym studio, gdzie mogliśmy być 
sami. Był więc czas na improwizacje 
i tam powstało kilka utworów, co nie 
zdarzało się nam wcześniej. Zawsze 
Robert przynosił gotowe kawałki. Są 
na tym krążku same nowe utwory, 
z przeszłością bowiem już się uporali- 
śmynagrywając "Deutera" itp. rzeczy. 
- Wasze teksty są mało pozytywne. 
Czyżby odzwierciedlały wasze spojrze- 
nie na rzeczywistość? 
- Mamy nadzieję, że nasz słuchacz 
wyciągnie z nich pozytywne wnioski 
i że pomogą mu w pokonywaniu puła- 
pek życia. 
- Nigdy nie byliście zwolennikami 
rozdawania autografów. Swego czasu 
nawet pnybijaliście pieczątki "P... au- 
tografy" . 
- Walka z autografami trwa prawie 
od początku istnienia Dezertera. Cza- 
sami komuś rozdamy, ale generalnie 
nie jesteśmy entuzjastami "kultu jed- 
nostek". 


Wywiad z KRZYSZTOFEM GRABOWSKIM z kapeli Dezerter 


- Jaka jest wasza reakcja na opinie, 
że gracie wciąż to samo, nie rozwijacie 
się? 
- Jedni twierdzą tak, drudzy zaś, że 
gramy co innego i jesteśmy komercyj- 
ni. Na oponentów nie ma rady. Ktoś 
kto pilnie śledzi naszą karierę zauwa- 
ży naszą ewolucję. Nie ma zaś sensu 
rozmawiać z kimś twierdzącym, że 
wszystko co głośne jest takie samo. 


mentalność redaktorów muzycznych 
w rozgłośniach jest taka, że powiedzą: 
"fajny, fajny", ale nie puszczą tego ze 
strachu przed krytyką. 
- Jakie są wasze inspiracje muzycz- 
ne, czego obecnie słuchacie? 
- Każdy z nas słucha czego innego. 
Ja ostatnio słucham amerykańskiego 
Ska oraz kapeli Kres, która jeszcze nie 
zaistniała w mediach. 


.. 
. .€\
 

 ' 
.'. ;i ' (..

 . 
.,,
; 
 
,O?
.: '. _ 
'.
ó
."., 

., ., 
.'. <':.: 


/ f" '. 

." :,,-: 
J
' \. , 
<;:' ,;
, '"" 
-' "" "- 
&Q'/ .; ..' 

l'5i;:.. ...:...-..... 
 


;,/ł. . " 
. \i....... . 
", ___"...... ,Y"., 
Zespól Dezerter. 
- Macie swoich zapiekłych fanów. 
Jak byś ich określił? 
- Z jednej strony widzimy, że 
ludzie się wymieniają i to zawsze nas 
smuciło. Pozytywny jest napływ mło- 
dzieży na nasze koncerty, na których 
muza ta robi wrażenie. 
- Utwór ,,Jezus" z waszego krążka 
jest, według mnie, najbardziej przebo- 
jowym numerem. Dlaczego jest on tylko 
na stronie B singla "Ukryta kamera"? 
- Po pierwsze nie jest on reprezenta- 
tywny dla całej grupy, a po drugie 


Romantyczne powroty 


Lata 80. to czas takich zespołów jak Ultravox, 
Classix Nouveaux, Spandau BalIet, Culture Club, 
Talk Talk czy Duran Duran. Większość z nich już nie istnieje, 
ale przeboje przez nich wylansowane wciąż żyją 
swoim własnym życiem. 


'.' 


1..' 


:I' 


t 


.
:. 


.<", 


-,"," j. 


, .'
,,' ,"11(\1- 
'" 
Ck ., \ ":b.\\
.
,,'j,. 
tI\','(\P "'\}
..
, 
t\J<'i>'b\1- 
 
ł.'\,....(\...., . 

\'\,'f<<;j 'ł\vł.Gt 


NEW RÓMittrI
 
I I 


szych piosenek tego 
okresu. 
Nie sądzę, żeby po 
ten album sięgnęli 
" technomaniacy" 
i wielbiciele "meta- 
lu" , no chyba tylko po 
to, żpby wyśmiać 
przeboje "nie z tej 
bajki", ale każdy, ko- 
go wspomnienia wią- 
żą z przebojami tam- 
tych 1at powinien go 
mieć. 


Styl "New Roman- 
tic" , który reprezen- 
towały te grupy pew- 
nie nigdy już nie do- 
stanie się na antenę 
komercyjnych rozgło- 
śni radiowych (chyba 
że w kąciku wspo- 
mnień) i nie przebije 
popularnością obec- 
nego - techno. Ale 
każdy kto w latach 
1980 - 1984 bawił się 
przy takich hitach jak 
choćby "Gold" Span- 
dau Ballet, "It's My 
Life" Talk Talk lub 
"The Look Of Love" 
ABC z pewnością 
z sentymentem wróci 
do romantycznego 
stylu wykonawców 
tamtych lat. Świetną 
okazją może być pły- 
ta "To jest New Ro- 
lI!antic", która zawie- 
ra 18 najpopularniej- 


(AMK) 


"To jest New Ro- 
mantic". Pomaton 
EMI. Warszawa 1998. 
Piervvszy czytelnik, 
który zadzwoni do 
nas pod katowicki 
numer 253-75-64 
otrzyma od nas 
w prezencie tę płytę. 
Czekamy w ponie- 
działek o godz. 13.00. 


....
 
,., 
': . - 
} »
\. ,,:'" '.;i
 ,. .' . 
'\* 
 ' '., ').1t 
x;" <. . ;;<>, 
 '\.. ....

.. 

-, 

 .:. .
 :.:"
t\..,' :
 .
 

;
:' '::..y ", .
: . 
 ::f 
,,"-:r 
 :

.

 
, A)' ,- .
, 
.... 
'"" 
" 1 
ł" '. . #,,1
 J
 
':'.. 'A,.a. 
, . ,.
 
- ..;' 


-:
 


. 


" 
, . 


..  . 
'\' 
.
 


;1>" 


'l . 
.J'!"" 


j 
ł 


"
. :ił  


..;.... . 


 


.-..;'" 
 


A 


__...__m_.___ 
- ---- 


----
---
 
(j; 

.n __ 

 

 
:.> 
'\) -- 


,£ 
... .,::' 


'\j: 
CI:) :::-- 

 
 

 ==== -- 

 

 


...;: 


. 'f _ . 
! 
 

,.: --. <, 
s......
 

 < 
-* 
.;.. 
"'<>" "i ,
.: . >
;;; 

 

;a.. ' -_e ..,,
 
i ., 
.,.,' . ił-. 
 ' {; 
.1 t 'iI.!. :, 
. i." 'Ii 
'," 
l J tt "" 
-4, '.
 

. 
-
 '

'.l
. 

:;'Ał'

 ..
 
..re"

:;..:
... ". > 
'.LC;'"1;"-..... 


J:; 


,. 


-l
' " 


\ 
 


.... " 


;,- ..;'"". 

',,". ,
,;'

":": ':
 


- Jaki jest wasz stosunek do wszech- 
ogarniającego techno? 
- Każdy z nas ma inny stosunek 
do tego. Pogardzamy tradycyjną 
"rąbanką" z Niemiec, zaś podoba 
nam się awangarda w tym 
gatunku. Nie odwracamy się więc 
plecami do tego "muzycznego" po- 
wiewu. 
- Odbędzie się znów Jarocin, czy za- 
gracie na nim? 
- N a 100 procent, jeśli sponsorem fe- 
stiwalu będzie jakiś browar lub kon- 


cem tytoniowy, to nie pokażemy się 
tam. 
- W opinii wielu Kazik w ,,12 gro- 
szy" najechał na was za pokazanie się 
w "Muzycznej jedynce". Jak układają 
się wasze stosunki z Kazelotem? 
- W pierwszym momencie też to tak 
odebraliśmy. Stąd przy pierwszej oka- 
zji zapytałem Kazika o co mu chodzi. 
Wyjaśnił, że nie chodziło o nas tylko " 


"C. 


.., . -'...._, '
....ł. 'z. 


i T"
 :
' 
 
''"'\ 


O( 


.' 


q.' 
'. ./ 
..Ej/' 


,
.... '- 
. f, 
... 
- -<-- 


...1 '. 


tN" 
" 96SL
,
£ ':, . 
o;' qł\ -.. 


Fot. Archiwum Warnera. 
o Maćka Chmiela, który kiedyś był 
pierwszym załogantem komunistycz- 
nej Polski, a teraz bawi się w takie, ko- 
mercyjne bzdury. A co do samej listy 
i naszego udziału w niej to chcieliśmy 
wyjaśnić, że nie wiedzieliśmy nic 
o fakcie zaprezentowania nas tam. Za- 
raz więc po odebraniu tego sygnału za- 
żądaliśmy kategorycznie usunięcia nas 
z tego cyklu co też miało póżniej miej- 
sce. 


Rozmawiał: 
JACEK OSADNIK 


radi
TOWICE 


Lista przebojpw 


'1l1,tbt1lli1.w 


Trudno uwierzyć, że to już za trzy tygodnie 
stuknie Liście 250-tka. Jak łatwo policzyć, jesteśmy 
z Wami już ponad pięć lat, co sobotę przynosząc 
kolejne notowania Waszych Ulubionych przebojów. 
Jednak na świętowanie będzie jeszcze czas. Na razie 
sprobuję podsumować ostatnie notowanie - 247. 
Jednym słowem - stagnacja. Aż siedem utworów 
utrzymało pozycję sprzed tygodnia, w tym pierwsza 
trójka. Jak się okazało, a zdarza się to bardzo 
rzadko, piosenki Celine Dion, Madonny i Sixteen 
otrzymały taką samą liczbę Waszych głosów jak 
przed tygodniem. 
Najwyżej w górę, spośród sześciu 
awansujących utworów, wyskoczył zespół 
Backstreet Boys i nagranie "Al! I Have To 
Give" - o sześć pozycji, z 17. na 11. Z kolei 
najbardziej znaczący awans, bo o trzy 1. 
miejsca w pierwszej dziesiątce, z 8 na 5. 
zanotował "weteran" Eric CIapton i jego 2. 
doskonaly utwór "My Father's Eyes". 3. 
Smutni są zapewne fani Joe Cockera, bo 4, 
ich idol podczas ostatniego notowania 5. 
został lekko poturbowany. Jpgo piosenka 6. 
"Tonight" spadła, i to aż o pięć pozycji, z 7. 
7. na 11. Dzielnie za to trzyma się Chris 8. 
Rea i "The Blue Cafe" oraz Bryan Adams 9. 
z piosenką "Back to You", która podobnie 10. 
jak "Niepokonani" Perfectu, jest na liście 11. 
już od 14 tygodni!!!! 12. 
Jeszcze słów kilka o nowościach. 13. 
Pozostający wciąż na wysokiej fali 14. 
Krzysztof Cugowski i tym razem został 15. 
zaprzęgnięty w powóz z napisem 16. 
"Przemysł filmowy". Jak się okazało z 17. 
niezlym skutkiem, bo jego "Demony 18. 
wojny" zadebiutowaly najwyżej 19. 
wyprzedzając inne demony z De Mono. 20. 


l na koniec dla wszystkich przygotowaliśmy 
"ListoLotka", czyli zabywę w typowanie pierwszej 
trojki dzisiejszego notowania, a także piosenki, 
która zajmie zaszczytne 13 miejsce. 
Wśród tych, którzy trafnie wytypują i zadzwonią 
pod numer 515-221 wew. 554, dziś między godziną 
12.00 a 13.00, rozlosujemy nagrody płytowe. 
Nazwiska zwycięzców poznamy po godz. 14.000, w 
248 notowaniu Listy Przebojów Radia Katowice, na 
które serdecznie zapraszam. 
MARIUSZ MASlAREK 


Lista przebojów Radia Katowice 


Notowanie 247 (21.03.98 r.) 


(1) 
(2) 
(3) 
(5) 
(8) 
(6) 
(4) 
(9) 
(13) 
. (10) 
(17) 
(7) 
(14) 
(12) 
(15) 
(11) 
N 
N 
(19) 
(16) 


8 
4 
6 
5 
2 
3 
10 
6 
3 
4 
1 
11 
14 
3 
6 
11 


Celine Dion "My Heart Win Go On' 
Madonna ,Frozen" 
Sixteen "Obudź we mnie Wenus' 
Natalia Kukuiska "Czy ona Jest" 
Eric CIapton ,My Father's Eyes" 
LO 27 "Twoje marzenia" 
Bell Book & Camdle ,Rescume Me' 
Chris Rea "The Blue Cafe" 
Piasek .Jeszcze bliżej' 
Varius Manx "Pilnujcie marzeń' 
Backstreet Boys ,Al!I Have To Give' 
Joe Cocker "Tonight" 
Bryan Adams "Back to You" 
Kukiz i Piersi "Całuj mnie" 
Formacja Nieżywych Schabuff "Da Da Da" 
Spice Girls "Too Much" 
Krzysztof Cugowski _Demony wojny' 
De Mono "Może to o nas" 
Perfect "Niepokonani" 
Donna Lewis & Richard Marx .At The Begening" 


14 
7
		

/iv5521-1998-74-0009.djvu

			MUZYKA 


TRYBUNA L' SKA, 28 - 29 MARCA 1998 9 


- Dlaczego "Obłęd"? Po prostu zawsze mieliśmy kłopo- 
ty z wokalistkami i często z tego powodu na próbach, czy 
przed koncertami panował prawdziwy obłęd - mówi Ar- 
kadiusz Lenc, perkusista i menedżer rydułtowskiej grupy. 
Oprócz niego, w zespole grają jeszcze Tomasz Mandrysz 
i Grzegorz Dubiel na gitarach oraz Sylwester Krawczyk 
na basie. Wokalistką jest od niedawna tajemnicza Klau- 
dyna. Średnia wieku muzyków wynosi 21 lat, wszystko co 
najlepsze grupa ma więc jeszcze przed sobą. Muzycy z Ry- 
dułtów zagrali dotychczas kilkanaście koncertów, wielo- 
krotnie też występowali w lokalnych klubach muzycz- 
nych. 


Rock bez skrajności 


I Uekroć "Obłęd" miał wchodzić do studia 
nagrań, z grupy odchodziła wokalistka. 


- Skład grupy jest w zasadzie solidny i kilka razy pod- 
chodziliśmy do nagrania kasety demo, lecz kiedy mieliśmy 
już wchodzić do studia, zawsze odchodziła wokalistka - 
mówi Arek. Kaseta miała być nagrywana w jednym z gli- 
wickich studiów lub u przyjaciela grupy, który jest szczę- 
śliwym posiadaczem niewielkiego studia nagrań. - Być 
może nasza kariera potoczyłaby się inaczej, gdybyśmy mie- 
li już nagrany materiał, z którym można pójść do wydaw- 
cy? - zastanawia się Arkadiusz Lenc. - Gramy już przecież 
tak długo, że powinniśmy wypłynąć z klubów na szersze 
wody. 
Trzeba przyznać, że muzyka wykonywana przez ryduł- 
towską grupę ma szansę zaistnieć na listach przebojów. 
Kompozytorem wszystkich utworów jest Grzegorz Dubiel, 
a teksty pisze wokalistka. Arek, zapytany o to, jaki gatu- 
nek muzyczny uprawia grupa, odpowiada: - Trudno to, co 
robimy włożyć do jakiejś szuflady z napisem rock czy pop 
rock. Jest to pewna odmiana rocka, powiedzmy, przyjem- 
na dla ucha - zastanawia się perkusista. Muzyczne inspi- 
racje świadczą o kierunku, w którym podąża zespół. - Słu- 
chamy muzyki środka od Kasi Kowalskiej i Nosowskiej do 
Metalliki i nie lubimy skrajności - wymienia Arek. - 
Wszelkie techno czy ciężki metal odpadają. 
Twierdzi, że publiczność bardzo dobrze przyjmuje 
Obłęd na koncertach. - Choć są oczywiście różne występy 
i czasami zdarza się, że trudno ludzi rozruszać - mówi. 
Jaka będzie przyszłość rydułtowskiego zespołu? - Sądzę, 
że podstawa to nagrać kasetę i rozprowadzić ją wśród fa- 
nów - zastanawia się Arkadiusz Lenc. - Chcemy też grać - 
jak najwięcej koncertów, by mieć absolutną pewność, że 
nasza twórczość znajdzie odbiorców. Jeśli tak będzie, to 
może wyjdzie jakaś płyta...? 


MACrnJKOLODZrnJCZYK 


Debiutanci 
, 
ROISPIEWANE TAXI 


"- 


,," 


, 


-'"  


t 


--- 


-- 
- 


. 


- 


Fot. Sondy Musie Poland 
Pierwszy sukces odnieśli na festiwalu "Muzycz- 
na Jazda Młodych" w grudniu 1996 roku. Nagrodą 
była możliwość nagrania płyty. Po kilku miesiącach 
przygotowań pod nadzorem producenta muzyczne- 
go płyty Marka "Bruna" Chrzanowskiego (basista 
Wlików, Hopsy, Alberta Resenfielda, Kolaboran- 
tów), również producenta zespołu Atmosphere, na- 
grali materiał pt. ,,3.50". Premiera debiutanckiego 
albumu TAXI odbędzie się 20 kwietnia. 
My dla naszych czytelników już teraz mamy 
singiel CD "Ten zwykły dzień", który promuje 
album grupy. Jedna osoba, która zdzwoni wpo- 
niedziałek do naszej redakcji, od godz. 12 do 13, 
pod katowicki numer 253-75-64 otrzyma go od 
nas i od Sony Music w prezencie. (AMK) 


I , 


, 


- 


Szerokie ulice miasta nocą. Jedziesz sobie spo- 
kojnie. To dobry moment, żeby przeanalizować 
parę spraw. Nie ma zgiełku i pośpiechu. Energia 
w melancholii, przestrzeń w mieście - taką muzy- 
kę słyszymy na płycie ,,3.50". Zbliża się czwarta 
nad ranem... 
Okazuje się, że w Nowym Sączu też są szero- 
kie ulice, taksówki i noc. A już na pewno od 
1992 roku, kiedy z inicjatywy Rafała Potońca 
(perkusja) powstał zespół TAXI. Dopiero 
dwa lata póżniej uformował się cały skład. 
Obok Potońca pojawili się Rafał Kosobudzki 
(śpiew), Robert Wabik (gitara), Tadeusz Koso- 
budzki (instrumenty klawiszowe) i Paweł Stec 
(bas). 


Śpiewają o piwie... bezalkoholowym 
Caly ten blues 


Rozmowa z MARKIEM MODRZEJEWSKIM i SŁAWKIEM MAŁECKIM z grupy Zdrowa Woda 
- Mówi się o was, że jesteście bardzo 
fajnymi, spokojnymi panami, którzy 
nie wywołują żadnych skandali... 
Sławek Małecki: - Bez komentarza. 
Marek Modrzejewski: - Różnie się 
o nas mówi. Zależy od miejscowości, 
w której się mówi. 
- W ubiegłym roku byliście nomino- 
wani do nagrody Fryderyka w katego- 
rii "muzyka żródeł i tradycji" za płytę 
"Zdrowa woda". Statuetki nie dostali- 
ście. Za to graliście dużo koncertów. 
S. M.: - Zgadza się. Lubimy to zaję- 
cie, to jest granie dla publiczności. 
- Podobno fanki zdzierają części 
garderoby i w ogóle dzieją się niesamo- 
wite rzeczy? 
S. M.: - Na nasze koncerty fanki 
przychodzą już bez garderoby. 
M. M.: - Myślę, że ku wzajemnemu za- 
dowoleniu, bo wtedy nie ma monotonii. 
- Niedawno ukazała się wasza kolej- 
na płyta pod chrześcijańskim tytułem 
,,Nie bój się miłości". 
M. M.: - Tytuł poprzedniej płyty też 
był bardzo chrześcijański - "Zdrowa 
woda". 
S. M.: - Potem ta woda została za- 
mieniona w wino, tak więc wszystko 
obraca się wokół Kany Galilejskiej. 
- Gracie bluesa, ale "Nie bój się mi- 
łości" można chyba nazwać płytą roc- 
kowo - bluesową? 
S. M.: - Zdecydowanie tak. Jest moc- 
niejsza poprzez wprowadzenie jeszcze 
jednej gitary, na której już od niemal 
roku gra "Partyzant". Skomasowanie 
dwóch "Gibsonów" i "Fendera" stano- 
wi już jakąś siłę, a poza tym i sam ma- 
teriał w warstwie muzycznej jest moc- 
niejszy. Choć, jak wspomniałeś, zaraz 
po rocku jest blues. Tak pozostanie. 
Blues zawsze będzie z nami, ponieważ 
jest to muzyka, którą kochamy. 
- To znaczy, nie będzie takiej 
ewolucji, że trzecią płytę nagracie 


. . 


.. 


.
 


. ' 


. 


. 
( 


I r l 

. 
---- 


!' 


już zupełnie w rockowych klima- 
tach? 
M. M.: - Nie. Nie chcemy odkrywać 
nowych lądów, bo to już zrobił Ko- 
lumb, nie chcemy podbijać kosmosu, 
bo tam już są Amerykanie i Rosjanie. 
Nadal zamierzamy grać i bawić się tak, 
jak do tej pory. 
- Do nagrania swojej płyty zaprosi- 
liście znaczące postacie polskiej sceny 
bluesowej. 


M. M.: - Paweł Berger z Dżemu, Sła- 
wek Wierzcholski z Nocnej Zmiany 
Bluesa, Tomek Kamiński, który wcze- 
śniej grał w Nocnej Zmianie Bluesa, 
a obecnie założył grupę Bractwo. Ci go- 
ście, oraz inne zaproszone do nagrania 
osoby, przyczynili się do wzbogacenia 
brzmienia i do tego, że nasze kompozy- 
cje nabrały zupełnie innego wymiaru. 
S. M.: - Dołożyłbym do tego jeszcze 
dwa nazwiska: Władek Kowalczyk - 


:J- 


..  


, 


t 
\ 


Fot. PAP/CAF 


realizator płyty i wspaniały człowiek 
oraz Winicjusz Chróst, w którego stu- 
diu nagrywaliśmy. To osoby, które po- 
wodowały, że płyta powstawała we 
wspaniałej atmosferze. 
- Z poprzedniej płyty publiczności 
podobała się piosenka" Piwo". Na no- 
wej płycie ponownie złożyliście hołd 
temu napojowi piosenką "Bractwo". 
To już się staje znaczącym motywem 
waszej twórczości. 


Co słychać? 


DZIESIĄTY ROK IS-rNIENIA Big Cyca 
będzie obfitował w premiery fono- 
graficzne z udziałem członków ka- 
peli. W marcu Skiba kończy nagry- 
wanie swej solowej płyty "Menele", 
której premiera planowana jest na 
maj. Tymczasem reszta grupy ra- 
zem z Jarkiem Janiszewskim z Bie- 
lizny założyła projekt big-beatowy 
pod nazwą "Czarno-czamr. Ich al- 
bum powinien ujrzeć światło dzien- 
ne około wakacji, zaś pod koniec ro- 
ku cały Big Cyc nagra swój kolejny 
krążek. 
T. LOVE, który ostatnio otrzymał czte- 
ry nominacje do Fryderyków wybrał 
kolejnego singla do promocji swej 
ostatniej Guż złotej) płyty "Chłopaki 
nie płaczą". Jak poinformował me- 
nadżer grupy Bogusław Celiński bę- 
dzie to "Stokrotka" i niebawem ka- 
pela nakręci do tego numeru tele- 
dysk. 
KASIA KOWALSKA nagrywa nowy 
album. Producentem jest Ryszard 
Sygitowicz. Wydanie krążka plano- 
wane jest na koniec maja. 
NAJNOWSZV MATERIAŁ Formacji 
Nieżywych Schabuff "Foto" ukaże 
się 31 marca. Na płycie będzie 
osiem premierowych utworow oraz 
dwa rovery m.in. "Da da da" grupy 
Trio. 
W OSTATNI PONIEDZIAŁEK ukazał 
się szokujący album warszawskiej 
formacji hiphopowej Molesta "Skan- 
dal". Członkowie kapeli pochodzą 
z warszawskiej dzielriicy Ursynów 
i śpiewają głównie o swoim otocze- 
niu. 
MAANAM INTENSYWNIE PRACUJE 
nad swoją najnowszą płytą studyj- 
ną. Kompozytorem muzyki jest 
oczywiście Marek Jackowski, 
a większość tekstów napisała Kora. 
Materiał na album ma roboczy tytuł 
"Mambo", zaś będzie nagrywana 
w warszawskim studiu 5-4 od 14 lu- 
tego do polowy maja Premiera ply- 
ty przewidziana jest na 21 września. 
Oprac. JACEK OSADNIK 


M. M.: - Nawet lansujemy takie ha- 
sło: "Producenci piwa wszystkich kra- 
jów łączcie się! ". Do niektórych rozgło- 
śni radiowych dzwonili radiosłuchacze, 
że nasza piosenka jest reklamą piwa, co 
koliduje z ustawą o wychowaniu i tak 
dalej. My śpiewamy o piwie, ale o piwie 
bezalkoholowym, co wyrażnie słychać. 
Poza tym myślę, że piwo to jest bardzo 
dobry trunek, ale nikogo nie namawia- 
my do picia. Zresztą do naszych piose- 
nek należy podchodzić z wyobrażnią 
i poczuciem humoru. Jeżeli ktoś chce 
robić inaczej, to po prostu nie nadaje się 
do słuchania tej muzyki. 
- Określenie" kultowy" przestało co- 
kolwiek znaczyć. Ale w wypadku utwo- 
ru Tadeusza Nalepy i Bogdana Loebla.. 
Kiedy byłem małym chłopcem" słowo 
to jest jak najbardziej na miejscu. 
M. M.: - Wychowaliśmy się na mu- 
zyce Tadeusza Nalepy. 
S. M.: - Po drugie, Tadeusz Nalepa 
zna naszą wersję tego utworu i swego 
czasu wyraził zgodę byśmy go grali. 
- Wasza piosenka "Nie bój się miło- 
ści" zdobyła pierwsze miejsce w plebi- 
scycie telewidzów "Twojej Listy Prze- 
bojów". Najprawdopodobniej da to 
wam prawo do występu na tegorocz- 
nym festiwalu w Opolu... 
M. M.: - To nie będzie nasz debiut 
w Opolu. W 1989 roku znależliśmy się 
w "Złotej dziesiątce" opolskiego festi- 
walu. Było fajnie. Przede wszystkim ze 
względów towarzyskich. 
S. M.: - Z chęcią pojedziemy po raz 
kolejny i zobaczymy, co się tam zmie- 
niło. 
- Pewnie zmieniło się sporo, szcze- 
gólnie po ubiegłorocznej powodzi. 
M. M.: - Graliśmy niedawno w Kę- 
dzierzynie Kożlu. Myśleliśmy, że na- 
stroje po tym kataklizmie nie będą 
zbyt dobre, a okazało się, że ludzie 
znakomicie się bawili. 
S. M.: - Nawet nas dowcipnie zapo- 
wiedziano: "Po wielkiej wodzie, czas 
na Zdrową Wodę". (pAI) 
Rozmawiał: PIOTR PIOTROWSKI 


Pierwsza osoba, która zadzwoni 
do naszej redakcji w poniedziałek 
na katowicki numer 235-75-64, 
w godzinach od 12.00 do 13.00, 
otrzyma kasetę Zdrowej Wody pt. 
"Nie bój się miłości".
		

/iv5521-1998-74-0010.djvu

			10 


TRYBUNA 


. SKA, 28 - 29 MARCA 1998 


MAGAZYNEK 


Horoskop na kwiecień 1998 
, . 
LENISTWO W tOZKU 
 
I Po mieszkaniu chodzi boso i niekompletnie ubrany. Ulubionym miejscem 
jest łóżko, ukochanym towarzyszem - radio. Taki jest Tomasz Ossoliński, I ¥ I 
dwudziestokilkuletni utalentowany projektant mody z Katowic. 
kompletnie ubrany. Więc pewnie wszy- 
scy z ulicy naprzeciwko mają niezły 
ubaw, jak mnie obseJWują. Ale moje 
mieszkanie jest moim azylem, moją pry- [] 
watnością, którą sobie bardzo cenię, je- 
dynym miejscem, gdzie tak naprawdę 
mogę być sobą. 
O lenistwie: Najlepiej wypoczywam 
w .mo;.; ..,wJ"'- Jok .re prnruję, lubi, ( 
cały dzień spędzić w łóżku - upajam się 
błogim nieróbstwem i leżę sobie w towa- 
rzystwie... książek i gazet. I choć mam 
dwa telewizory, żadnego nie oglądam. 
Gdy pracuję nad nową kolekcją, ota- 
czam się mnóstwem przedmiotów: 
ubrań, materiałów, wycinków praso- 
wych, magazynów mody. To wszystko 
mnie inspiruje i wprowadza w odpo- 
wiedni twórczy nastrój. A że jestem po- 
twornym bałaganiarzem, to przestrzeń 
wokół mnie jest najczęściej zagracona. 
Gdy zbliża się termin pokazu, wtedy 
mieszkanie traktuję jak hotel - bywam 
tam tylko po to, żeby się przebrać i wra- 
cam do pracy. 
O technice: Jestem antytalentem jeśli 
chodzi o prace mechaniczne. Kiedyś 
chciałem powiesić sobie lustro w łazien- 
ce, ale najechałem wiertarką akurat na 
przewody elektryczne. W efekcie świa- 
tło zgasło, a gdy chciałem wyciągnąć ze 
ściany wiertło, po drugiej stronie ściany 
- w pokoju - odleciał spory kawałek 
tynku. Skończyło się na tym, że lustro 
musiałem powiesić w zupelnie innym 
miejscu, niż sobie zaplanowałem, żeby 
zakryć tę dziurę. 
O domownikach: Nie lubię wracać do 
pustego mieszkania, dlatego cały czas 
gra u mnie radio, nawet wtedy, gdy wy- 
jeżdżam na kilka dni. Czasem uświada- 
miam sobie, że muzyka gra za głośno, 
zwłaszcza wtedy, gdy idę wyrzucić 
śmieci i słyszę na parterze jak u mnie na 
czwartym piętrze radio "daje czadu". 
Ale poza tym to jestem spokojnym są- 
siadem, nie urządzam imprez i nie scho- 
dzi się do mnie podejrzane towarzy- 
stwo. Nie mam kota, bo zwariowałby ze 
mną, a kwiatki podlewam raz na mie- 
siąc, w związku z tym raz stoją, a raz le- 
żą. Ale wiem o tym tylko ja, ponieważ 
nikogo do domu nie zapraszam, z przy- 
jaciółmi wolę spotykać się na mieście. 
Wysłuchała: (AMK) 


W kapciach 


Tomasz Ossoliński 
Najpierw się ociągał, bo nie lubi 
zwierzać się ze swojej prywatności, ale 
potem przełamał się. I opowiadał: 
O mieszkaniu: Mieszkam w dwupo- 
kojowym mieszkaniu z kuchnią, na 
poddaszu, w starym budownictwie. Ko- 
cham to mieszkanko, bo ma taki pary- 
ski klimat. Z jednej strony widzę kopu- 
łę katedry, a z drugiej (z okien sypialni) 
- panoramę tej bardziej nowoczesnej 
części Katowic. Mieszkam tu już kilka 
lat, a wciąż to moje małe, kochane 
mieszkanko jest nie wyremontowane.  


""" 


fi 


" 


............... 
Fot. Wojciech Sopniewski 
Np. w przedpokoju mam "gołą cegłę", 
bo odrąbałem pół tynku ze ściany. Oka- 
zało się, że cegła jest brzydka, wmowi- 
łem sobie jednak, że to ma swój urok i... 
tak zostanie. . 
Lubię duże przestrzenie, a rrtOJe 
mieszkanie ma tylko 40 mkw, więc wy- 
burzyłem kilka ścian, aby uzyskać takie 
wrażenie. Urządzanie jest jednak nie 
dokończone, jestem osobą bardzo za- 
pracowaną i nie mam na to czasu. 
O nagości: Po mieszkaniu nie chodzę 
w kapciach, a boso i krzątam się... nie- 


Kącik literacki 
Telegram 


- Od kogo? 
- Agnieszki Szczęch 
- Skąd? 
- ID rok studiów, Wydział Pedagogi- 
ki i Psychologii na UŚl. 
- Co przekazać? 
- Wiersze piszę od dawna. Są o cza- 
sie i przestrzeni, której jestem częścią, 
o akceptacji i wartościach, którym 
świadomie ulegam, o tęsknocie i miło- 
ści, która we mnie rozkwitła. W wier- 
szach ujmuję stany chwili, które uło- 
żone chronologicznie tworzą pamięt- 
nik. Skojarzenia dwóch słów rozwijam 
./r= 
 
( 'ŚM/ERC/OKĄ T 
W zagłębieniu tyżki od kawy 
czeka wysuszona rozpacz 
I kładzie rękę na gardle 
1 powstrzymując skurcze bólu 
bezpłodne 


tańczą w żałobnym popiele 
niedopałki papierosów 
wytrychem beznadziejności 
zamykają wyrzuty słowa 
bezładne 


zgarbione wrony płaczki 
czyszcząc stare garsonki 
nieostrożnie rozsypują 
czarne ziama słonecznika 
bezpłatne 


Agnieszka Szczęch 
na kartce papieru, umieszczam 
w "puszce skondensowanego mleka", 
by dotykać istoty problemów. Dużo ła- 
twiejsze jest dzielenie się z innymi ra- 
dością aniżeli bólem, cierpieniem czy 
tęsknotą za spełnieniem. Dlatego wier- 
sze przepełnione są pesymizmem, uła- 
twiają wyrzucić negację w słowach na 
papier. Celowo omijam znaki inter- 
punkcyjne, aby WIersz był przedmio- 
tem odbioru indywidualnego i inter- 
pretacji osobliwej. Dlatego godzę się, 
by przyjaciele śpiewali moje kolejne 
próby poetyckich przedsięwzięć. Każ- 
dy dżwięk bluesowo - jazzowo - roc- 
kowy nadaje im oryginalne brzmienie, 
melodie. 


r 


lo 


Fot. Archiwum 


- COŚ dodać? 
- Udzielam się w Świetlicy Socjote- 
rapeutycznej w Zabrzu - Mikulczycach, 
prowadzę terapie grupowe i indywidu- 
alne. W ubiegłym roku otrzymałam Or- 
der Kropli Tęczy nadawany przez 
MOPS, w tym roku zasiadałam w kapi- 
tule przyznającej to odznaczenie. Poza 
tym lubię czytać. Wrażeń nadal dostar- 
czają... 
- Krótko i konkretnie! 
"Pasja" i "Gra" Jerzego Kosińskiego, 
"Kobieta bez winy i wstydu" Wojciecha 
Eichelbergera 
- Komu przesłać? 
- Czytelnikom "Trybuny Śląskiej" 
EWA WASIELEWSKA 


Ą\ . 
 
,... ....... 
r "' 


 


9  
m 


.. 
I 
.
 
-m,-  
U 
D 


r. 


Baran 21.03. -19.04 


Po niezbyt udanym miesiącu marzeń czeka Was doŚĆ dobry 
okres astrologiczny. Po 5 kwietnia należy skupić się na pracy, 
wykorzystać każdą okazję gdyż otwie
ają się przed Wami nowe 
możliwości zawodowe. Macie szansę spotkać ciekawą osobę, a co 
z tego wyniknie czas pokaże. Wszystko w Waszych rękach. 


Byk 20.04. - 20.05 
Kwiecień dla Byków, to czas stagnacji. Należy się wyciszyć 
i odpoczywać. nie podejmować żadnych ważnych decyzji aż do 
21 kwietnia. W konfliktowych sytuacjach należy pamiętać, że 
najlepszym rozwiązaniem jest kompromis. Gwiazdy szykują 
Wam milą niespodziankę, serca Wasze będą otwarte na wiosen- 
ną miłość. 


Bliźnięta 21.05. - 21.05. 
Dla Bliżniąt nadchodzi dobry okres na samorealizację, na 
znalezienie własnego "Ja". Musicie skupić się na własnych od- 
czuciach, dopiero po 21 kwietnia możecie podjąć się realizacji 
nowych planów zawodowych. Konsekwentne trzymanie się 
wcześniej nakreślonego planu na pewno przyniesie sukces. Nie 
należy igrać z uczuciami. 


Rak 22.06. - 22.07 


Trudny miesiąc dla zodiakalnych Raków. Nie ominie Was 
wiosenne przemęczenie. Uważajcie na zdrowie bardziej niż zwy- 
kle. Nie należy w kwietniu dokonywać żadnych szokujących 
zmian w pracy i życiu osobistym. Do 14 kwietnia dobry okres 
w pracy a póżniej musicie liczyć na pomoc bliskich Wam osób. 


Lew 23.07. - 22.08. 


Lwy w tym miesiącu mogą osiągnąc duże sukcesy, ale będzie 
to wymagać dużego zaangażowania z Waszej strony. Szczególnie 
w pierwszym tygodniu należy życzliwością otoczyć bliskie Wam 
osoby. Po 8 kwietnia należy bardziej niż zwykle uważać na dro- 
dze. Dobry czas na szukanie nowego zajęcia - sukces murowany. 


Panna 23.08. - 22.09. 


Wszystkie Panny wraz z nadejściem wiosny ożyją. Przed Wa- 
mi dobry okres astrologiczny. Po 4 kwietnia wspaniały okres na 
podejmowanie ważnych decyzji dotyczących małżeństwa i part- 
nerstwa, jednak z decyzjami ostatecznymi dotyczącymi pracy 
i życia osóbistego zaczekajcie do 22 kwietnia. Zanim zakwitną 
bzy będziecie zakochani i to z powodzeniem. 


Waga 23.09. - 22.10 
Wagi w kwietniu będą dążyć do gruntownych zmian w życiu 
crobistym i zawodowym. Do 7 kwietnia uważajcie na pieniądze 
a po 7 należy myśleć tylko o pracy, gdyż będzie dużo nowych 
możliwości, szkoda tracić dobre okazje. Począwszy od 14 kwiet- 
nia zostawiajcie samochód jak najczęściej w domu, uważajcie 
na drodze. 


Skorpion 23.10. - 21.11. 
W kwietniu Skorpiony znajdą się pod przemożnym wpływem 
uczuć za sprawą Wenus w znaku Ryb. Będziecie narażeni na huś- 
tawkę uczuciową. Dobre poczucie humoru nieraz będzie Was ra- 
tować z opresji. W tym szalonym okresie nie zapominajcie o pra- 
cy i o zaczętych projektach zawodowych. Uwaga na finanse. 


Strzelec 22.11 - 21.12 


Strzelce doczekały się wspaniałego okresu astrologicznego. 
Czas na realizację wszystkich Waszych pomysłów, nawet tych 
najbardziej szalonych, szansa realizacji zamierzeń przed Wami. 
Po 14 kwietnia musicie twardo stąpać po ziemi i bardziej niż 
zwykle pilnować spraw związanych z pracą i karierą zawodo- 
wą. 


Koziorożec 22.12. -19.01. 


Miesiąc ten rozpoczniecie od chandry i złego humoru, ale już 
druga połowa miesiąca niesie radykalne zmiany. To co wam wy- 
daje się teraz niemożliwe nagle będzie w zasięgu ręki. Z wszyst- 
kimi ważnymi decyzjami musicie się jednak wstrzymać do 23 
kwietnia, po tym terminie czas na rewolucyjne zmiany. 


Wodnik 20.01. -18.02 
Aura gwiezdna sprzyja Wam aż do 15 kwietnia. Ten okres wy- 
korzystajcie na przeprowadzkę, na zmiany pracy, na zawarcie 
nowej ciekawej znajomości. W sferze uczuc barometr wskazuje 
ładną pogodę. Po 20. kwietnia całą uwagę swą poświęcicie inte- 
resom i pracy, będzie to owocować przez cały rok. 


Ryby 19.02. - 20.03. 
Rog obfitości, pełen szczęścta i pomyślności już w tym miesią- 
cu przeznaczony dla wszystkich Ryb. Możecie wszystkich zasko- 
czyć swoją pomysłowością. Rozkochacie w sobie wszystkich, je- 
steście zdolni do realizacji wszystkich celów, które sobie wyty- 
czycie. Taki miesiąc zdarza siętylko raz w roku. Powodzenia 
Rybki. 


Horoskop sporządził: 


P01Nrót Flipa 


. 
I 


Flapa 


Flip i Flap, sławni amerykańscy ko- 
micy epoki kina niemego, powrócą na 
ekrany kin w końcu tego roku lub 
w 1999 r. Nowy film o ich przygodach 
nakręca w RPA Larry Hannon. Jak po- 
wiedział, spełnia w ten sposób obietni- 
cę, daną swemu przyjacielowi Stanley- 
owi Laurelowi, kiedy współpracował 
z nim w latach 60.. 
Akcja tej komedii filmowej, zatytuło- 
wanej "For Love Or Mummy", toczy się 
współcześnie, ale stylem stara się na- 
śladować specyficzny humor ze złotej 
epoki kina niemego lat 20.. W postać 
chudzielca Stanleya Laurela (który 


zmarł w 1965 r.), wcielił się Bronson 
Pinchot, znany m. in. z serialu TV "Per- 
fect Strangers". Grubasa Olivera Hardy 
(zmarł w 1957 r.) gra Gailard Sartain, 
który występował m. in. w filmach 
"Mississippi Burning" i "The Grifters". 
Larry Hannon nabył prawa autor- 
skie do filmowania przygód Flipa i Fla- 
pa, gdyż, jak powiedział, Stanley Lau- 
reI bardzo pragnął, aby te postaci zo- 
stały kiedyś wznowione na ekranie. 
Spodziewa się, że jego film, pełen ga- 
gów typowych dla Flipa i Flapa, także 
będzie widzów rozśmieszać do łez. 
(PAP) 


-4
		

/iv5521-1998-74-0011.djvu

			KOMPUTERY-INTERNET 


TRYBUNA 


. SKA, 28 - 29 MARCA 1998 


11 


SIECIOWY SAVOIR-VIVRE 


I Dla nowicjusza nauka właściwego zachowania w Sieci może być czasem bolesna. 
Starzy bywalcy Internetu nie lubią bowiem "żółtodziobów", 
którzy nie mają pojęcia o obowiązujących manierach. 


Z popularności Internetu w Pol- 
sce jedni się cieszą, a drudzy - nie. 
Ogólnodostępny numer telefonu, 
dzięki któremu możemy połączyć 
się z Cybersferą dla niektórych stał 
się sposobem na rozładowanie fru- 
stracji. Polscy operatorzy IRC, czyli 
rozmówek w czasie rzeczywistym 
w Internecie, przez kilkanaście mie- 
sięcy byli zmuszeni zablokować do- 
stęp do usługi IRC abonentom 
TPSA. 
Przeglądając listy dyskusyjne, 
czyli tzw. Usenet, można napotkać 
wiele przypadków łamania niefor- 
malnych zasad etykiety sieciowej, 
czyli "netykiety" . Większość z nas 
zasady dobrego wychowania wyno- 
si, po prostu, z domu. Inaczej jest 
w Internecie, gdzie od razu jesteśmy 
rzucani na głęboką wodę, i nawet 
osoby dobrze wychowane mogą za- 
kłócić sieciowy ład i porządek. Naj- 


Firmy samochodowe 
w Sieci 


Na czarnym tle zbudowane są 
strony www.pontiac.com. po- 
twierdzając firmowy kolor legen- 
darnych wozów sportowych serii 
firebird. Nie ma tu wielkich 
udziwnieIi, a raczej spokój i sy- 
metria. N a stronie WWW sześć 
zdjęć samochodów z aktualnej 
oferty koncernu. 
Na stronach amerykaIiskiej fir- 
my samochodowej Pontiac można 
podziwiać sportowe wozy i luksu- 
sowe limuzyny. 
Pod linkiem "Nowości" znaj- 
dujemy informacje o nowym mo- 
delu sunfire, który można sobie 
samemu zbudować, określić ko- 
lor nadwozia, wyposażenie itp. - 
słowem zabawa dla interna u- 
tów-modelarzy. Stąd można tak- 
że dotrzeć do akcji promocyj- 
nych i śmiesznych gier z Pontia- 
kiem. 


popularniejszą usługą Internetu jest 
poczta elektroniczna. Aby być 
w zgodzie z netykietą można przy- 
jąć, że list elektroniczny podlega ta- 
kim samym prawom, jak zwykły. 
Oznacza to, że należy pisać staran- 
nie, za zachowaniem zasad inter- 
punkcji i ortografii. Jednak równie 
żle widziane jest wytykanie komuś 
jego błędów ortograficznych (szcze- 
gólnie w Usenecie). Stanowczo tę- 
pione jest, i traktowane jako ciężki 
grzech, pisanie wielkimi literami. 
Dobrym zwyczajem, nie tylko 
podczas pisania listów jest używa- 
nie tzw. uśmieszków. Są to kombi- 
nacje znaków, które wyrażają emo- 
cje: śmiech : -) lub żal : - ( czy zdu- 
mienie 8-0. 
Każda wiadomość powinna mieć 
temat (subject), który mówi o tre- 
ści listu. Nie każdy program pocz- 
towy pozwala na używanie pol- 


skich znaków diakrytycznych, na- 
leży więc mieć to na uwadze. 
Ostatnio bardzo modne stało się 
wysyłanie listów pisanych 
w HTML, co pozwala na dołącza- 
nie obrazków, głosu i innych ele- 
mentów. Nie każdy jednak pro- 
gram pocztowy umożliwia po- 
prawne dekodowanie i odczytanie 
takiej przesyłki. Raczej zatem na- 
leży unikać tego sposobu pisania. 
Swoimi prawami rządzi się pro- 
cedura odpisywania na listy. Na- 
czelną zasadą jest, że treść listu, 
do której się nie odnosimy, wyci- 
namy, a fakt ten zaznaczamy 
wstawiając w to miejsce [...]. 
Każdy list powinien być podpisa- 
ny. Sygnaturka, dołączana do każ- 
dego listu powinna zawierać nazwi- 
sko, imię, adres e-mail, adres strony 
WWW i ewentualnie telefon kon- 
taktowy oraz adres pocztowy. Na- 


czelną zasadą jest, aby podpis nie 
przekraczał trzech wierszy. Można 
sobie darować, tak chętnie dołącza- 
ne stwierdzenia w stylu, że: "Należy 
świat zaalarmować o swym nieist- 
nieniu" .u 
W Usenecie należy unikać wypo- 
wiadania nie na temat, wysyłania 
tych samych listów na wiele grup 
(tzw. crossposting lub spam, tępiony 
przez Internautów). Kiedy włącza- 
my się do dyskusji, najlepiej zapo- 
znać się z całym jej wątkiem. 
Długie artykuły powinny zawie- 
rać w temacie ostrzeżenie: "Uwaga, 
długie!". Do sieciowego slangu nale- 
żą też pewne skróty, pochodzenia 
angielskiego, np. ROTF!:- "tarzając 
się po podłodze ze śmiechu", BTW- 
"a propos", RTFM - "przeczytaj tę 
pieprzoną instrukcję". 
TOMASZ SZYMBORSKI 
tsz;ymborski@trybuna-slaska.com.pl 


Moc na czarnym tle 


Dla sympatyków wyścigów 
polecam link "motorsports" , 
a tam wszystko o zespołach, sa- 
mochodach i cyklach zawodów 
a nawet sklepik z klubowymi ga- 
dżetami i odzieżą. Można rów- 
nież zamówić CD z pełną ofertą 
Pontiaka. 
No i w koIicu auta. Klikając na 
sylwetki pojazdów umieszczo- 
nych na stronie domowej dowie- 
my się wszystkiego o Pontiacach: 
bonneville, grand am, grand fire, 
montana, firebird i sunfire. 
Ładne duże zdjęcia, pełne opi- 
sy techniczne, wszystko o wypo- 
sażeniu aut, eksploatacji, bezpie- 
czeIistwie, cenach i sieci handlo- 
wo-serwisowej. 
Do ciekawostek tej strony na- 
leży też możliwość "wsłuchania 
się" w ryk silnika sunfire. Ale po 
co? (tg) 


" FU. Edł "1Ow 
 " 


_ Nełsca.pe POl"ltlac łiaY)e?aga 


Dł 12:5
, :J7 2 w-----rf 
.
 08 
= 
I 


. 
 
 
 
 
 
 
 
 
..... r....w..05 R...... Homt SNn:h Du* ...... F'I'Y>ł e.--fly sł-p 

 Mm_ ...ł l bttp I/.......p>ntiao.- łł.......,... t.ł.... 


, 
PONTIAC 
0RIVJNCa IjXCfTEMIiNT 


...... ' 


y- -. 


IIHIY!!II 


,,---.. 
fJ.. cq- -;, 

 "'1 AJ"  J
 ..-POiII 


PQiIIrf""W:: 
'ołc'rołnU  


,-
 
""---- 


;ił 


Kolorowy raj 


Lexmark 5700 Color Jetprinter to 
nowa atramentowa drukarka, za- 
projektowaną z myślą o najbardziej 
wymagających użytkownikach. 
Przy rozdzielczości 1200 na 1200 
dpi (punktów na cal) oferuje naj- 
wyższą rozdzielczość drukowania 
w tej klasie, połączoną z wysoką ja- 
kością drukowania tekstu. Wydaj- 
ność drukowania wynosi do 8 stron 
tekstu czarnego na minutę, co po- 


oraz innych materiałów. Drukarka 
5700 Color Jetprinter oferuje roz- 
dzielczość o 38 procent wyższą niż 
inne drukarki tej klasy na rynku. 
Jest drukarką, która może pokryć 
każdy cal kwadratowy wydruku 
1,44 milionem punktów, a dzięki 
bardzo precyzyjnemu laserowemu 
kształtowaniu dyszy uzyskano nie- 
spotykaną jakość obrazów i tek- 
stów. Nowy standard jakości dru- 


Dmk arka 5700 
Color Jetprinter 
oferu je rozdzielczość 
o 38 p rocent wyższą 
niż in ne drukarki tej 
klasy na rynku. - 
. . 
Jest dr ukarką, która - 
moze pokryć każdy 
cal kw adratowy 
wydm ku 1,44 
milio nem punktów. 


zwala jej rywalizować z biurowymi 
drukarkaTIll laserowymi, a dodat- 
kową zaletą jest możliwość dołą- 
czenia intensywnych kolorowych 
obrazów przy wydaJnoscI do 4 stron 
na minutę. Konstrukcja zespołu po- 
dawama papieru pozwala na wy- 
godne układanie papieru i druko- 
wanie na szerokiej gamie papierów 


$- 


kowania mógł być uzyskany dzięki 
zaawansowanej technologii pro- 
dukcji głowic umieszczonych w po- 
jemnikach z tuszem. Głowice posia- 
daJą 400 perfekCY.Jme ukształtowa- 
nych dyszy drukujących umożli- 
wiających drukowanie ultra-do- 
kładnych detali. Połączenie tego 
systemu z wysokiej klasy oprogra- 


mowaniem sterującym wydrukiem 
"ColorFine", a także z atramentem 
kolorowym Lexmark, zapewnia 
naj szerszą na rynku możliwość 
uzyskiwania wysokiej jakości kolo- 
rowych wydruków. Aby zapewnić 
możliwość drukowania fotografii 
kolorowych o bardzo wysokiej roz- 
dzielczości oraz głębszym wydoby- 
ciu barwy światłocieni i łagodniej- 
szym przechodzerriern nliędzy bar- 
wami, drukarka Lexmark 
5700 pozwala na użycie spe- 
cjalnie dla tego celu opraco- 
wanego 6-kolorowego pojem- 
nika z atramentem Lexmark 
High Resolution Photo. Pod- 
czas projektowania tej dru- 
karki konstruktorzy zwracali 
szczególną uwagę na wygodę 
użytkowania. W tym celu ste- 
rownik drukarki wyposażono 
w możliwość pokazywania na 
ekranie statusu drukowania, 
a także bezproblemową in- 
stalację w technologii pod- 
łącz i użytkuj ("Plug and 
Play"). Drukarka posiada no- 
woczesny system pobierania 
papieru wymagający od użyt- 
kownika jedynie wrzucenia papieru 
na tacę podawania przed rozpoczę- 
ciem drukowania. 
Nowa drukarka może wykony- 
wac wydruki z programow dZIała- 
jących pod kontrolą systemów: 
Windows 3.1x, Windows 95, Win- 
dows NT 4.0, jak również z progra- 
mów pracujących pod DOS. (tosz) 


,. '- 


. t.'\ A' 


- " 


-
"- - "?=  


Płyta zbudowana w oparciu o naj- 
nowszy chipset SiS 5591 odznacza się 
doskonałymi parametrami użytko- 
wymi i szerokimi możliwościami 
konfiguracji. Zastosowane rozwiąza- 
nia umożliwiają pracę z kartami 
AGP, zasilanie procesora napięciem 
od 2 do 3,5 V oraz wybór mnożnika 
częstotliwości CPU od 1,5 do 4,5. 
Umożliwia to współpracę zarówno 
z procesorami rodziny Pentium, Pen- 
tium MMX, AMD K51K6, Cyrix 
6x86/6x86MX, jak i przyszłymi ukła- 
dami standardu Socket-7, np. AMD 
K63D. 


Nowy Asus 
Obecne na płycie trzy gniazda 
DIMM umożliwiają instalację do 384 
MB pamięcim RAM, zaś pojemność 
pamięci podręcznej drugiego pozio- 
mu wynosi 512 KB (opcjonalnie 1 
MB). 
Dla kart rozszerzenia przygoto- 
wano oprócz gniazda AGP trzy złą- 
cza PCI i trzy ISA. Złącza dwóch 
interfejsów szeregowych, równole- 
głego, dwóch kanałów USB, myszy 
i klawiatury PS/2 umieszczono 
zgodnie ze standardem ATX, obok 
nich znajdują się trzy gniazda au- 
dio i port joysticka obsługiwane 
przez zgodny z SB Pro układ Cirrus 
Logic CRYSTAL 3D. Zastosowany 
chipset zawiera dwukanałowy ste- 
rownik dyskowy EIDE UltraDMA- 
33. 
Płyta jest zgodna z PnP, PC97, AC- 
PI, DM!, wyposażona jest również 
w mechanizmy monitorowania sprzę- 
tu (pomiar napięć zasilania, tempera- 
tury podzespołów, kontrola pracy 
wentylatorów). (tosz) 


Boca W Polsce 


Boca Research Inc. jest liderem na 
amerykaliskim rynku produktów 
"high tech". Za pośrednictwem finny 
Kanna (polska) International Group, 
Boca Research zamierza zaoferować 
swoje nowe produkty, np. wewnętrz- 
ne i zewnętrzne modemy multime- 
dialne 56K oraz najnowszy zestaw 
wideokonferencyjny. 
Finna zamierza w 1998 r. zdobyć 
w Polsce 20 procent rynku i osiągnąć 
sprzedaż rzędu miliona dolarów. - 
Takie technologie jak Internet, w któ- 
rych stosuje się modemy przeżywają 
ostatnio bardzo ekspansywny rozwój. 
Dlatego też wejście na ten rynek sta- 
je się koniecznością - powiedział Ma- 
ciej Wódz, prezes £inny Kanna (Pol- 
ska) International Group. (tosz) 


Technologia dysków 


Przedstawicielem serii DDRS należącej do rodziny IBM Ultrastar jest mo- 
del DDRS-34560 o pojemności 4,5 GB. Wyposażony W trzy talerze i pięć gło- 
wic MRX 3,5-calowy napęd zamknięty jest w obudowie o wysokości 25,4 mm. 
Zastosowanie głowic nowego typu oraz technologii No-ID i PRML pozwoliło 
osiągnąć dużą gęstość upakowania danych (1,56 Gb na cal kwadratowy), co 
w połączeniu z wysoką prędkością obrotową (7200 obr./min.) umożliwiło osią- 
gnięcie szybkości wewnętrznej transmisji danych 171,1 Mb/s i średniego cza- 
su dostępu równego zaledwie 7,5 ms 
Dysk wyposażony jest w interfejs Ultra Wide SCSI-3. Zgodność ze specyfi- 
kacją SCAM-2 (SCSI Configured AutoMatically) upraszcza instalację i elimi- 
nuje możliwość pomyłek przy ustawianiu parametrów pracy. Wewnętrzny bu- 
for danych ma pojemność 512 KB, a pobór energii w stanie gotowości wynosi 
zaledwie 5,3 W. (tosz) 


Napisz 
list 


East-West Enterprise Exchange 
Program, sponsorowany przez rząd 
kanadyjski, działający od 10 lat przy 
Uniwersytecie York w Kanadzie, na- 
grodzony w 1996 roku przez Bank 
Swiatowy za wybitne osiągnięcia 
w rozwijaniu międzynarodowej 
współpracy gospodarczo-handlowej 
i kształcenia kadry menedżerskiej zo- 
stał unowocześniony oraz dostosowa- 
ny do zmian zachodzących w sferze 
zarządzania i biznesu. W tym roku 
odbędą się trzy oddzielne, dwutygo- 
dniowe programy: w kwietniu (18 
kwiecieli - 2 maj), czerwcu (20 czer- 


Wlec - 4 lipiec) l wrzeSlllu (26 wrze- 
sieli - 10 pażdziernik). 
Każdy z programów, pod nową na- 
zwą Schuliich Executive Enterprise 
Exchanage, jest przewidziany dla 24 


uczestników. Koszt uczestnictwa 
w programie wynosi 6000 dolarów, 
w co wliczane są kursy uniwersytec- 
kie wraz z materiałami, konsultacje 
z wybitnymi specjalistami ds. bizne- 
su, spotkania z finnami kanadyjski- 
mi, hotel w Downtown Toronto (po- 
koje jednoosobowe), ubezpieczenie 
oraz lunche. Jest możliwość otrzyma- 
nia dofinansowania z funduszu rządu 
kanadyjskiego. 
Program składa się z dwóch części: 
szkoleIi oraz spotkali biznesowych. 
Tematyką szkoleIi będą między inny- 
mi: nowoczesne, strategiczne zarzą- 
dzanie, rynek kanadyjski i jego moż- 
liwości, marketing, strategiczne pla- 
nowanie, human resources, sztuka ne- 
gocjacji i finansowanie przedsię- 
biorstw. 
Wszystkim uczestnikom programu 
organIzatorzy zapewniają nawiązanie 
kontaktów biznesowych. Wszelkie 
dodatkowe infonnacje można uzy- 
skać, pisząc pod adres e-mail: bba- 
ston@bus.yorku.ca. Oprac. (tosz)
		

/iv5521-1998-74-0012.djvu

			12 


TRYBUNA L ' SKA, 28 - 29 MARCA 1998 


'1 


PORADY 


Na zakupach 


GDZIE NAJTANIEJ? 


Wśród konsumentów wciąż 
największą grupę stanowią ci, 
którzy poszukują placówek han- 
dlowych oferujących towar po 
najbardziej okazyjnych cenach. 
Poszukiwania te nie są łatwe, bo 
dany asortyment towarów 
w określonym sklepie może być 
stosunkowo drogi, a inny - 


ARTYKUŁ 


ct!
b 

 
8 


masło 
extra 
200 g 


margaryna 
PALMA 
250 g 


olej 
uniwerslany 
11 r twarogowy 

 1kg 


N 

 
L] 
f
 
ł 


ser żółty 
Gouda 
1 kg 


cukier 
1 kg 


mąka 
pszenna 


,",,' 
,....... 
..... 


chleb 
zwykły 


6 herbata 
Lipton 
. expo 25 tor. 


kawa 
Tchibo 
250 g  


jaja 
10 szt. 


znacznie tańszy niż u konkuren- 
cji. 
Poniżej prezentujemy tabelę, 
zawierającą aktualne ceny 
16 podstawowych produktów 
spożywczych w sześciu wiel- 
kich placówkach handlo- 
wych naszego regionu. Oso- 
by, które udzielały nam informa- 


cji, ostrzegały, że przed święta- 
mi wielkanocnymi ceny te mo- 
gą ulec zmianie. Niektóre skle- 
py chcą - na przykład - zaofe- 
rować szynkę po promocyj- 
nych cenach. W żadnej jednak 
placówce nie uzyskaliśmy kon- 
kretnych deklaracji w tej spra- 
wie. (jz, TomZ) 


SPOŁEM 
ZENIT 


HIPO 
U BELGA MARKET ALLKAUF KLlMCZOK CZĘSTOCHOWA 
KATOWICE KATOWICE TYCHY BIELSKO SEZAM 


2,15 1,99 1,83 1,85 1,90 


1,21 1,10 1,12 1,08 1,08 


4,30 4,29 4,06 4,68 3,89 


6,69 9,40 6,40 6,68 


7,00 


12,00 11,99 11,19 11,65 10,84 


1,89 1,79 1,62 1,69 1,79 


1,30 1,49 1,20 1,48 1,29 


1,45 1 ,89 1,15 1,38 1,56 


4,17 3,99 4,14 3,98 4,21 


6,10 5,99 6,67 8,98 6,38 


3,30 3,00 2,90 2,88 3,30 


kurczak 
1 kg 5,60 5,90 5,82 4,88 5,60 
[? schab 12,32 14,30 12,54 12
35 11,90 
1kg 
- - 
( 
----.. wołowina 
extra 11,76 13,80 9,27 12,75 14,10 
1kg 
szynka 
gotowana 16,62 19,90 14,81 16,35 18,60 
1 kg 
BJ baleron 15,69 17,20 14,42 13,95 16,40 
1 kg 


1,95 


1,05 


4,45 


7,15 


11,25 


1,65 


0,99 


0,99 


4,15 


5,99 


2,80 


" 


Pies, który jest nieumiejętnie szkolony, może poczuć się przywódcą domo- 
wego stada. Fot.: Wladyslaw Morawski 


Myśleć jak... pies 


- Kupienie psa dla kaprysu, w prezen- 
cie dla dziecka, kupienie go bez żadnej 
znajo77Wści cech rasy i jej wymagali pie- 
lęgnacyjnych - to zrobienie krzywdy 
i psu i sobie - przestrzega Henryka Kor- 
kus, właScicielka zakładu szkolenia psów 
w Katowicach i hodowli rottweilerów. 
Psów rasy bardzo ostatnio popularnej. - 
Ze zdecydowaną zresztą dla rasy szkodą. 
Wlaściciele psów zupelnie najczęściej nie 
zwracają uwagi na psychikę psa, bez- 
myślnie nasilają w nim agresję. Th duży 
i silny pies, odpowiednio przeszkolony 
jest wspanialym lagodnym zwierzęciem, 
które nigdy nie atakuje bez wyraźnej po- 
trzeby - mówi pani Henryka. Takie szko- 
lenie koniecznie należy rozpocząć już 
w 8-9 miesiącu psiego życia - dotyczy to 
właściwie wszystkich ras. 
Znawcy twierdzą, że aby dobrze wy- 
szkolic psa, trzeba go najpierw zrozu- 
mieć. Wziąć pod uwagę fakt, że - czy pe- 
kińczyk czy mastif - wszystkie psy po- 
chodzą od dzikiego zwierzęcia, zapewne 
wilka, i ów wilczy instynkt wciąż w nich 
jest. "Tylko wtedy, gdy zrozumiemy, 
w jaki sposób pies się uczy, będziemy 
w stanie nauczyć go prawidlowego re- 
agowania na nasze komendy, co zdecy- 
dowanie różni się od wpajania mu nasze- 
go systemu wartości. Aby postępować 
właściwie, musimy spojrzeć na życie psa 
w ludzkim stadzie z jego punktu widze- 
nia. Innymi słowy musimy zacząć myśleć 
jak pies" - pisze znakomity znawca pSIej 
psychiki, John Fisher w książce pl. 
"Okiem psa". 
Kupno psa to poważna decyzja. Musi- 
my pamiętać, że będzie on z nami przez 
kilkanaście lat, przez cały ten czas wy- 
magając starannej opieki. Pies to nie 
rzecz! - to zapisane jest w polskim pra- 
wie. - Decydując się na przyjęcie psa pod 
swój dach, musimy po pierwsze dobrze 


znać swoją własną psychiką. Jeśli jeste- 
śmy malo konsekwentni, lubimy zwierzę- 
ta rozpieszczać - nie decydujmy się na te- 
riera, bo on wymaga kookretnego wlaSci- 
ciela - radzi Henryka Korkus. Wybiera- 
jąc sznaucera musimy pamiętać, że trze- 
ba go co jakiś czas zaprowadzić do 
fryzjera, że trzeba go czesać, myć mu po 
jedzeniu brodę itd. 
Żmudnej . pielęgnacji wymagają 
wszystkie psy z długim i gęstym włosem. 
Nawet tak z pozoru niekłopotliwe w za- 
biegach higienicznych psy jak bokser czy 
dalmatyńczyk też zrzucają sierść - do 
obecności psich włosów na meblach 
i ubraniach należy przywyknąć... Rasy 
myśliwskie lubią ruch, mają silny in- 
stynkt łowiecki - to też trzeba wiedzieć. 
Każdy pies - i duży, i mały - musi się co- 
dziennie wybiegać czy nam się chce wy- 
chodzić z domu, czy nie. I wymaga sta- 
rannego wychowania: jeśli domem na- 
szym zawładnie jamnik, to jeszcze moż- 
na to wytrzymać. Jeśli jednak niepo- 
dzielnie panować zapragnie bullterier, to 
gorzej. Pies, jeśli mu na to pozwolimy, 
instynktownie przejmuje przywództwo 
"stada" i wykonuje to, co przywódca ro- 
bić powinien. Jeśli jeszcze do tego rozbu- 
dzimy w nim bezmyślnie agresję - skutki 
mogą być fatalne. Radżmy się fachow- 
ców! 
I jeszcze jedno: niekoniecznie trzeba 
mieć w domu psa rasowego, za którego 
zapłacimy kilkaset czy nawet kilka tysię- 
cy złotych. Wszystkie schroniska pełne 
są psich nieszczęść - możemy w nich 
ulżyć, biorąc do domu bezdomnego psia- 
ka. Także wtedy jednak zapytajmy spe- 
cjalistę od psów, jakich sposobów użyć, 
by wspólne życie domowego stada ułoży- 
ło się dobrze. Reszta to już sama przy- 
jemność! 


JOANNA GAWRYCH 


Nie płaćmy podwójnie! 


Ze sprzedażą i kupnem używanego samochodu związane są pewne formalności, tak- 
że dotyczące spraw ubezpieczeniowych. Jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC), to nabywca auta powinien opłacić składkę za 
pozostające do końca roku miesiące, jednocześnie można żądać zwrotu składki za nie- 
wykorzystane ubezpieczenie pojazdu sprzedanego. 
Jednak okazuje się, że w PZU nie uzyskuje się pełnej kwoty, która wydaje się należ- 
na. Dzieje się tak ze względu na istnienie tzw. trzydziestodniowego okresu ochronne- 
go, podczas którego nabywca musi zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczenio- 
wym. PZU ciągłość ochrony samochodu zabezpiecza w ten sposób, że zwraca osobie 
sprzedającej auto zapłacone składki dopiero po upływie miesiąca od dnia transakcji. 
Czyli - przykładowo - jeżeli sprzedamy samochód 15 marca, to jego ubezpieczenie je- 
steśmy zmuszeni opłacić aż do 30 kwietnia (bowiem dla PZU liczą się tylko pełne mie- 
siące). 
Przy tym wszystkim należy pamiętać, że kupujący, gdy w okresie owych trzydziestu 
dni zawrze umowę z ubezpieczycielem, to składkę płaci od dnia zakupu, czyli przez 
okres co najmniej miesiąca jest ona opłacana podwójnie. Jak się dowiedzieliśmy w ka- 
towickim oddziale PZU, istnieje pewien sposób na zapobieżenie temu niepożądanemu 
skutkowi. Ale wymaga to całkiem sporego wysiłku. Otóż jeżeli przedstawimy kseroko- 
pię umowy ubezpieczenia zawartej przez nowego właściciela, to zwrot składki otrzy- 
mamy od tego momentu (a dokładnie od początku kolejnego miesiąca). (Wit)
		

/iv5521-1998-74-0013.djvu

			't 


PORADY 


TRYBUNA 


-SKA,,28-29 MARO- ..1998 13 


Kursy, akc.- 


- -- 
KURSY 
WALUT 


KA_tt!
RY V
'i! !p
t 
::u
 fp

_ '


-
p
f 
BIAŁYSTOK 
_ _.'1.i::..
1!! _-= 3,40._ 
:45 _1,8 6", _1,9
 5.6
 5.70 
BI
LSK;
.____ 3.43 n
!

,88 1.90 ..?,65 

.7!.. 
------- ---- 
UI. 
i= 3 3.40 3,45 1.86 1,89 5.66 5.75 
- ----------- 
-------.----- - -- - --- -- ------ --.....-..--- 
SWIECKO 
PZMoT 


i 
t 
.
"ł 
.;:"
 
 -:...- 
J 
 
';.-
 


3.38 3.51 1,86 1.91 


------.... ----- - -... -- -- 
-------- 


TERESPOL 3.30 3.481.81 1.91 
=:..:.

a'1'
a

 =--
 :...::::.. .__-' -==-::= 

...: . 
::..::.-:: ...:......-= 
 
_UI.


'-.:77 ... 3.433.46 1.88 1,,915.705,80 


27.03.98 r. 


Nazwa kurs (w zl) zmiana Nazwa kurs Iw zl) zmiana 
spółki bieżący I poprzed. Iw proc.) spółki bieżący I poprzed. (w proc.) 
RYNEK PODSTAWOWY 
AGROS 86,00 88.00 .2.3 SOKOŁOW 4.55 4,65 -2,2 
AMERBANK 22.00 21,50 2,3 ST ALEXPORT 28,50 30,70 -7,2 
AMICA 64,50 65,50 .1,5 STALPRODUKT 24,80 25.20 -1,6 
ANIMEX 7,80 7,95 -1.9 STOMIL 27,20 27,00 0,7 
ATLANTIS 5,35 5,55 .3,6 SWARZĘDZ 5,45 5,55 -1,8 
BIGBG 5,05 5,10 -1,0 TONSIL 11,00 11,00 0.0 
BKOMUNALNY 11,90 12,40 -4,0 UNIBUD 25.90 26,20 -1,1 
80RYSZEW 13.60 14,00 -2,9 UNIVERSAL 6.20 6,40 -3,1 
BOS 52,50 53,50 -1,9 VISTULA 9.50 9,50 0,0 
BPH 280,00 280,00 0,0 WARTA 56,00 56,00 0,0 
BRE 103,00 108,00 -4,6 WAWEL 42,80 43.20 .0,9 
BSK 249.00 275,00 -9,5 WBK 26,10 27,00 .3,3 
BUDIMEX 15,30 16,00 -4,4 WEDEL 153,00 155,00 .1,3 
BWR 2,85 2,95 -3,4 WILBO 6,15 6,40 .3,9 
BYTOM 14,30 14,40 -0,7 WOLCZANKA 14,20 14,20 0,0 
CELULOZA 23,10 23,50 -1,7 ZASADA 6,15 6,15 0,0 
COMPLANO 63,00 69.00 -8.7 ZEW 46,50 45,00 3,3 
DĘBICA 92,00 94.00 -2.1 LYWIEC. 340,00 345,00 -1,4 
DROSED 44,50 45,00 .1,1 AKCJE NFI 
ELBUDOWA 47,20 48,00 -1,7 01NFI 6,65 6,80 .2,2 
':LEKTRIM 43,00 44.00 .2,3 02NFI 10,10 10,10 0,0 
ELEKTROEX 5,05 5,15 -1.9 03NFI 9,00 9,05 .0,6 
ELMONT 5,50 5.25 4.8 04PROGRESS 9,80 10,00 -2,0 
ENERGOM.PŁD 81.00 82,50 -1,8 05VICTORIA 5,85 6,00 .2.5 
ESPEBEPE 3,30 3,20 3,1 06MAGNA 6,50 6,65 -2,3 
EXBUD 40,50 42,00 -3,6 07K. WIELKI 6,80 6,95 -2,2 
FARMFOOD 32,50 34,20 .5,0 080CTAVA 6,90 7,00 -1,4 
FERRUM 7,35 7,50 -2,0 09KWIATK. 9.10 9,25 .1,6 
FORTE 10,60 10,70 .0,9 10FOKSAL 7,35 7,50 -2,0 
GORAZDZE 96,00 97,00 -1,0 11NFł 9,65 9,85 -2,0 
GPRD 9,30 9,80 -5,1 12PIAST 8,70 8,90 -2,2 
GRAJ EWO 155,00 166,50 .6,9 13FORTUNA 8,55 8,65 .1,2 - 
HANDLOWY 56,00 56,50 -0.9 14ZACHODNI 9,00 9,20 .2,2 
HUTMEN 32.80 33,50 -2,1 15HETMAN 8,80 8,90 -1,1 
IMPEXMETAL 33,80 34,40 -1.7 RYNEK ROWNOLEGŁ Y 
INDYKPOL 22,00 21,50 2,3 APATOR 27,00 28,50 .5,3 
IRENA 11.50 12,00 -4,2 ARIEL 5,50 5,60 -1,8 
IZOLACJA 250,00 250,50 -0,2 BAUMA 16,00 15,50 3,2 
JELF A 98,00 98,00 0,0 BEST 19,40 20,40 -4,9 
JUTRZENKA 65,00 65,00 0,0 BETON STAL 67,00 69,50 .3,6 
KABLEBFK 31,50 32,30 -2,5 BIELBAW 20,60 20,70 -0,5 
KAtjLE 38,00 38,50 -1,3 BIUROSYSTEM 17,00 17,80 -4,5 
KĘIY 65,50 65,00 0,8 BUDIMPOZ 8,55 8,80 -2,8 
KGHM 12,60 12,90 -2,3 CENTROSTAL 6,80 6,70 1,5 
ZMKutO 21,30 22,00 -3,2 CHEMISKOR 6,30 6,10 3,3 
KPBP.BICK 22,20 22,50 -1,3 DOMPLAST 26,50 26,50 0,0 
KREDYT B 13,10 13,50 -3,0 ECHO 92,50 93,00 -0,5 
t' 
.' 


Czas zaliczania opła- 
ty rozpoczyna się w jed- 
ną sekundę po podnie- 
sieniu słuchawki przez 
rozmówcę. 
Nie są pobierane 
opłaty za połączenia 
z pogotowiem ratunko- 
wym (999), strażą po- 
żarną (998) i policją 
(997). Bezpłatna jest 
także INFOLINIA, czyli 
numery zaczynające się 
cyframi 0-800. . 
Gdy w słuchawce 
usłyszymy komunikat 
I "abonent czasowo nie- 
dostępny", "nie ma ta- 
kiego numeru", "połą- 
czenie nie może być zre- 
alizowane" lub wszelkie 
. . . 1 informacje o zmianach 
numerów, to takie połą- 
czenie też jest bezpłat- 
ne. 
Fot. Leszek Zych Zabawny telefon 
choć życie niesie różne 
problemy - odebraliśmy od Czytelnika zaniepokojo- 
nego zapowiedzią wprowadzenia bardziej szczegóło- 
wych rachunków telefonicznych. Rozmówcę niepoko- 
iło, że żona odkryje jego telefoniczny romans z kobie- 
tą poznaną podczas pobytu w sanatorium. 
Nowe rachunki pojawią się prawdopodobnie od 
sierpnia i nie trzeba się ich obawiać. Będą one infor- 
mować tylko o ilości przeprowadzonych połączeń 
z uwzględnieniem: połączeń miejscowych i strefo- 
wych, międzymiastowych, międzynarodowych, połą- 
czeń z numerami 0-700..., do sieci komórkowych czy 
sieci teleinformatycznych. Przy każdej z wyżej wy- 
mienionych pozycji wykazu znajdzie się liczba "wy- 
dzwonionych" jednostek taryfikacyjnych. 
Na nowych rachunkach nie będą wyszczególniane 
numery telefonów, pod które dzwoniono. Taki wykaz 
oczywiście również można otrzymać (jest to tzw. bil- 
ling), ale tylko po podpisaniu przez posiadacza telefo- 
nu stosownej umowy z TP S. A. Opłata netto za tzw. 
wydruk billingowy wynosi: do 3 stron - 3,00 zł, za 
każdą następną stronę wydruku - 50 groszy. 
Przy okazji dyrektor Guja zachęcał rozmówcę do 
kupowania kart magnetycznych i korzystania z budek 
telefonicznych, jednak propozycja romansowania 
w mniej komfortowych niż domowe warunkach była 
dla rozmówcy przykra. 
Zapewne jeszcze nie raz poprosimy przedstawiciela 
Telekomunikacji, by odpowiadał na pytania naszych 
Czytelników. Na bieżąco jednak wszelkich informacji 
dotyczących opłat i zakresu usług telekomunikacyj- 
nych udzielają biura obsługi klienta TP S. A. (wj) 


.

 


Kłopoty Z żołądkiem 


nego zalewamy szklanką wody 
i gotujemy 2-3 minuty. Następnie 
pozostawiamy pod przykryciem 
około 10 minut. Pijemy po pół 
szklanki co dwie godziny przez 
dwa dni. 
Zagotowane siemię będzie dość 
gęste, dlatego należy je rozcieńczyć 
przegotowaną wodą. Dla przyjem- 
nego smaku można dodać kilka 
kropli cytryny. Uwaga! Przed goto- 
waniem nasion dobrze je przepłu- 
kać pod bieżącą wodą. 
Rdest ptasi 
Rdest ptasi jest bogaty w witami- 
ny A i C, ponadto zawiera wiele 
cennych związków: żywicowych, 


śluzowych, tłuszczowych oraz kwa- 
sy, przede wszystkim jednak krze- 
mionkę. Ziele to skuteczne jest przy 
usuwaniu i łagodzeniu wielu dole- 
gliwości, między innymi długo- 
trwałych biegunek i cukrzycy; jest 
także cennym środkiem pomocni- 
czym przy leczeniu gTUŻlicy. Her- 
bata z rdestu pomaga przy uporczy- 
wych krwawieniach z nosa, zapale- 
niach oskrzeli, nieżytach pęcherza, 
kolkach nerkowych. 
Łyżkę stołową ziół zalać szklan- 
ką wody wrzącej i gotować przez 5 
minut. Odcedzić i pić dwa razy 
dziennie po pół szklanki przed po- 
siłkiem. 
CZESLAW RADOS-SIEMIŃSKI 


Ziółka na noc 
Moja recepta na przeczyszczenie 
ma to do siebie, że działa jednocze- 
śnie wzmacniająco i oczyszcza 
krew. Bierzemy dwie łyżki stołowe 
mielonego włoskiego kopru, dwie 
łyżki stołowe rozgniecionego jałow- 
ca, jedną łyżkę stołową aloesu i jed- 
ną łyżkę stołową.kozieradko. 
Wszystko to należy dobrze roz- 
mieszać i przechowywać w torebce 
w suchym miejscu. W razie potrze- 
by bierzemy jedną łyżeczkę mie- 
szanki do herbaty, gotując ją przez 
10 minut w ćwierć litra wody. Na- 
stępnie odcedzamy przez sitko i cie- 
płe ziółka pijemy przed udaniem się 
na nocny spoczynek. Działanie - po 
10-25 godzinach. 
Czyści nerki 
Bardzo dobrym środkiem na 
oczyszczenie nerek jest siemię lnia- 
ne. Jedną łyżeczkę siemienia lnia- 


Autor mieni się przyjacielem lu
zi, głównie chorych 
i niepełnosprawnych. Zbiera zioła. Swe spostrzeże- 
nia na temat ich działania zebrał w książce ..Dary nie- 
ba i wody".
		

/iv5521-1998-74-0014.djvu

			-..+ 


14 


TRYBUNA ŚL . SKA ;... 29 MARCA 998 


OGŁOSZENIAeTEL. (0-32) 253-78-74 


AUTU) rnO[E{lWu 


e(032)263-44-09 skup samocho- 
dów powypadkowych, zniszczo- 
nych. (132921) 
e(032)66-97-64 kupię auta powy- 
padkowe, zniszczone. (132922) 
eooo Absolutnie wszystkie powy- 
padkowe kupię. 090-354-003. 
( 132905) 
eooo Absolutnie wszystkie powy- 
padkowe kUpię. 090-354-003. 
(132924) 
eOOOAuta powypadkowe, znisz- 
czone kupię. (032)66-97-64. 
(132902) 
eOooAuta powypadkowe, znisz- 
czone kupię. (032)66-97-64. 
(132923) 
eooo Auta rozbite, do remontu ku- 
pię. Katowice (032)263-44-09. 
(132903) 
eooo Auta rozbite, skorodowane 
kupię. Będzin 090-615-163. 
(132907) 
eooo Każde powypadkowe kupię. 
0601-61-72-79. (132908) 
eooo Powypadkowe zużyte kupię 
(gotówka). Sosnowiec 090-26-72- 
38. (132906) 
eoo Zdecydowanie powypadkowe, 
zniszczone kupię. 0601-64-62-74. 
(132909) 
e1111111 aktualnie 126p. również 
remont kupię, tel. 24-40-659. 
(133135) 
e126P, 1994 r., 60.000 km, stan b. 
dobry, (0-32)216-22-50 (17.00 - 
20.00). (133034) 


eA. Autoszyby, sprzedaż, montaż. 
Katowice ul. Sciegiennego 7 tel. 
598-382. (132252) 
eA.AUTOSZYBY, sprzedaż - mon- 
taż. Katowice, ul. $ciegiennego 7, 
tel. 598-382. (131618) 
eAUTOSZYBY - naprawa. Tel. 
263-69-13,264-43-98. (130231) 
eAUTOSZYBY .Jaan. Sprze- 
dai, montai. Katowice 25-55. 
244 Pułaskiego 22, Bielsko. 
Biała 12.22.53; 12.22-65 Kato. 
wicka 43. ł131996} 
eCINQUCENTO 900, 1994 r. za- 
mienię na 700 (biala) lub sprze- 
dam. (032)252-78-67 - wieczorem. 
(133096) 
eCINQUECENTO 704, 1996 r., 
granatowy tel. 036/4517124. 
(133012) 
eDAIHATSU Charade 1.0 benzy- 
nowy, 1992 r., idealny - sprzedam, 
tel. (0-32)299-33-14. (132886) 
eFELlCJA, 1996, 16000 km, tel. 
036/4760548. (132893) 
eHAKI holownicze, eurohaki, do 
wszystkich samochodów, najtaniej, 
Zabrze, Sienkiewicza 14, tel. 
(032)275-30-84. (132074) 
eHONDA Civic 1500, 1991, pierw- 
szy właściciel, polski dealer - ideal- 
na. (032)20-28-143 (133030) 
eKREDYTY samochodowe bez za- 
świadczeń o dochodach i bez porę- 
czycieli. Tel. 0602-137411, 0602- 
174156. Centrala firmy - Gliwice. 
Tel. (032)270-35-57-9 wew. 207. 
(132957) 


eNISSAN Vanełta. 1993 r. 8 osób. 
stan idealny, diesel, tel. 
(036)4762794. (133019) 

PL YMOUTH, Grand, Voyager, 
3,0, 1996 r. automaI uniwersalny, 
77.000 zł tel. (032)222-35-70. 
(132970) 
epOLONEZ Caro 1.5, 1991 r., (0- 
35)62-335-43. (133021) 
eRENAULT 19 poj. 190Od, 1993 r., 
od dealera, 75 tys. tel. 
036/4302433. (132983) 
eSKODA Liaz, przyczepa 20 t po 
remoncie 12.000. Przyczepa 
11,5 t 9.600 pilnie tel. (041 )378- 
80-58. (133086) 
es PROWADZAMY na zamówienie 
ospojlerowanie tylne z wbudowa- 
nym światłem stop, lamp i haloge- 
nów firmy HELLA do wszystkich 
marek pojazdów oraz części za- 
miennych firmy BOSCH 
036/4563234. (132633) 
eSPRZEDAM: Volkswagen." Jełta 
1,8 I, 1986. Tel. 0602670442. 
(133040) 
eSPRZEDAM Alfa 146, 1.4, 90 
KM, 1997, szary metalik, przebieg 
11.500, cena 37.500. Tel. 
(032)205-31-71 (132838) 
es PRZE DAM Ford-Transit 
2,50 89/XI (032)287-17-30, po 
17.00. (133044) 
eSPRZEDAM Ford F;iesta Curier 
1,80, 1995 rok, tel. 036/4552078 
lub 4577210. (132866) 
eSPRZEDAM Golf II, rok grudzień 
91, pojemność 1,8 i, 5-drzwiowy, 


GIEŁD. j 


[P[]3DJ y 


eAGENT Celny. Promocyjny 
kurs według kodeksu celnego. 
Licencja państwowa. Praca! In- 
formacje: Adviser (022)629-37- 
83, (022)628-70-56. Zapisy: 
czwartki, piątki - Katowice, 
NOT - Podgórna 4, p. 44. 
(131686) 
eBIURO Kapitałowe CZet<:W s.c. 
System Sprzedaży Ratalnej po- 
szukuje do współpracy osoby na 
terenie Zawiercia. Kontakt: Gliwi- 
ce, tel. 230-89-55, 31-76-28. 
(133113) 


eDAM dobrą pracę tel. 
033/529656, 033/510746. 
(132595) 
eLAURENT - nowo otwie- 
rający się salon fryzjerski 
w Wadowicach. pierwszy 
na PocIbeskidziu. poszuku- 
je młodych utalentowa- 
nych fryzjer6w. Szkolenie 
u mistrza Laurenta w War- 
szawie. tel. 033/414222. 
(11024) 
eMŁODZIEŻ - sprzedaż kartek 


świątecznych, Telefon 
090316638, 223-47-16. 
(132092) 
eNOWO OTWARTY Night 
Club "Raj" Gniezno, zatrudni 
panie, tel. 0602-117253, 0602- 
288625. (132878) 
epODEJMĘ pracę kierowca 
kat. "B" tel. 764-21-81. 
(132622) 
epOZNAŃSKA Firma zatrudni 
sekretarkę do oddziałów w Bia- 
łymstoku, Rzeszowie, Katowi- 


:11]l[[Jf}J 
NIE I UCH(I)
(I)
 


eMIKOŁóW M-4 własnościo- 
we, 63 m 2 , lUp., cena 1.100 
zł/m 2 - sprzedam, tel. 226-02- 
11. (132990) 
epOSZUKUJĘ pokoju lub 
mieszkania, 256-65-80. 
(132771 ) 
eZAMIENIĘ, M-3, spółdziel- 
cze lokatorskie, 56,6 m 2 , na 
mniejsze Chorzów. 
(032)241-99-06 po 16.00. 
(133158) 
eZAMIENIĘ mieszkanie 38 
m 2 Bytków na większe, 253- 
74-26 (poniedziałek - piątek 
10.00 - 17.00). (133100) 
eCENTRUM Handlowe 
"MISZTELA" Rybnik, Os. No- 
winy, Kardynała Kominka 


15E pow. 3.700 m 2 , parking- 
110 miejsc posiada jeszcze 
do wynajęcia 800 m 2 pow. 
handlowej. Preferowana: 
odzież męska, damska, jeans, 
komputery, apteka itp. 
032/217-07-88. (133061) 
e
o wynajęcia pawilon, po- 
wierzchnia 130 m 2 , w Mysło- 
wicach, ul. Gen. Ziętka przy 
Banku Śląskim, tel. 22-22-081 
wewn. 429 (133084) 
eDO wynajęcia powierzchnia 
handlowa, tel. 0602137851, 
po 18.00 317818. (132987) 
eDZIAŁKI budowlane. re- 
kreacyjne nad morzem. 
(058)305-32-12. 0601- 
642-762. (132951) 


eFIRMA wynajmie lokal na 
biuro, z telefonem, (061 )85- 
35-173. (132786) 
eKUPIĘ warsztat lub działkę 
pod warsztat o pow. 1500 m 2 
(Katowice, okolice). 204-75- 
90, 7.00 - 18.00, po 18.00 
204-18-46. (133111) 
eMIESZKANIA na raty bez 
żyrantów i zaświadczeń o do- 
chodach. Tel. 0602-137411, 
0602-174156, (032)270-35- 
57-9 wew. 207. (132961) 
eNOWY dom c.o., CW, sila, 
zabud. gosp. działka do 5 ha 
Kocina k. Wiślicy Kieleckie 1- 
022/8312867. (132756) 
eSPRZEDAM dom do wykoń- 
czenia z działką 840 m, blisko 


Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Węglowego S.A. 
Gliwice ul. Zyg. Starego 13 
tel. 31-54-08 
sprzeda 
- maszyny stolarskie 
i ślusarskie 
- samochody "FSO 1500" 
rok prod. 1988 
- samochód "Polonez" 
rok prod. 1989 
- samochód "Nysa" 
- spychacz OT 
Ww. środki trwałe posiadają 
wycenę rzeczoznawcy. Zain- 
teresowanych kupnem prosi- 
my o kontakt z Panem Stani- 
sławem Knurowskim nr tel. 
37-05-13 lub 0602240917. 


bogate wyposażenie, cena 21000 zł 
do uzgodnienia. Tel. 036-4557872. 
(132862) 
eSPRZEDAM Malucha, 1997 rok, 
tel. 036-4710963. (132847) 
eSPRZEDAM Peugeot 106, poj. 
1,1, pażdziernik 95 r., dodatki, tel. 
036/4552078,4577210. (132867) 
eSPRZEDAM Peugeot 309, 1,6 
GR, XI 1991 r. szary metalik, I wła- 
ściciel, stan bardzo dobry, garażo- 
wany, Tel. 20-29-184. (133063) 
eSPRZEDAM Renault Clio, 1,2, 
1995 r. granat, 28.000 km auto- 
alarm, I właściciel, Tel. (032)299- 
40-39. (132969) 
eSPRZEDAM VW Jełta 1,6d, 1998, 
03614300533 w godz. 16.00 - 
20.00. (133098) 
eTAWRIA, 1992 r., stan bardzo do- 
bry, 6.000 zł, tel. 033n51222. 
(11025) 
eWOZEK widłowy GPW 21, Rak 1,2 t, 
po remoncie tel. 03212105148. 
(11028) 


...... 


cach, Warszawie, Gdańsku. (0- 
61)85-35-173. (132787) 
ePRACA w Niemczech dla 
mężczyzn do 35 lat. Rzeźnicy 
mile widziani. Wymagany nie- 
miecki paszport tel. 0049/8093- 
906929. (132536) 
ePRZY JMĘ chałupnictwo, 
chętnie szycie, overlok. Tel. 
(036)42-37-336. (132897) 
eSUPER agencja, super zarob- 
ki, 0-601-280315. (133060) 
eWYSOKODOCHODOWE 
chalupnictwa biurowe. Różno- 
rodne oferty - umowy, zbyt. In- 
formacje bezpłatne. ROMOS 
BOX 49 38-402 Krosno 5. 
(132851) 
eZATRUDNIĘ panią do agen- 
cji, 0601426259. (132775) 


...... 


lasu k. Wąbrzeżna, woj. toruń- 
skie, tel. (056)6881371. 
(133141) 
eSPRZEDAM dom jednoro- 
dzinny Rudy Raciborskie cena 
50.000 DEM tel. 036- 
4103184. (132723) 
eSPRZEDAM dom w stanie 
surowym zamknię1ym 200 m 2 
w Mikołowie, (0-32)2-527-557 
po 16.00. (132882) 
eSPRZEDAM pole z placem 
pod budowę 1 ha 40 arów 
w miejscowości Strawczynek, 
20 km od Kielc, drugą działkę 
w Miedzianej Górze 8 km od 
Kielc, 56 arów, (041 )344-13- 
63. (133037) 
eWYNAJMĘ lokale 40, 20, 11 
m 2 centrum Sosnowca. 0602- 
265-463. (133080) 
eZAMIENIĘ, M-3, spóldziel- 
cze lokatorskie, 56,6 m 2 na 
mniejsze Chorzów. 
(032)241-99-06 po 16.00. 
(133159) 


NAUKA 


f 
a 
o 


.ANGIELSKI dla dzieci, 271-06- 
64. (133093) 
eKURS operatorów ciężkich ma- 
szyn budowlanych i drogowych lj. 
koparki, ładowarki, spycharki, ko- 
parko-spycharki, koparko-ładowar- 
ki, walca drogowego, itp. Informa- 
cja: Ośrodek Szkolenia, Dokształ- 
cania i Doskonalenia Zawodowe- 
go, Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Kra- 
jowej 1, teLl fax (036)47-613-63. 
(130709) 
eKURSY przygotowawcze do eg- 
zaminów wstępnych na Uniwersy- 
tet Śląski. Informacje i zapisy: Fun- 
dacja na Rzecz U.Ś. Tel. 582-441 
wew. 1777, 1792. (132972) 
eOŚRODEK Szkolenia, Doksztal- 
cania i Doskonalenia Zawodowego 
w Jastrzębiu Zdroju, ul. Armii Kra- 
jowej 1 organizuje kursy podstawo- 
we i specjalistyczne (okresowe) dla 
kierowców i konwojentów przewo- 
żących materiały niebezpieczne 
(ADR). Szczegółowe informacje 
tel.lfax (036)47-613-63. (131936) 
eSOFTCOMPUTER Kursy kompu- 
terowe 285-30-54, 285-27-50, 285- 
94-15, 255-10-17. (129792) 


BIZNES 


e5.000 dolarów w pięć dni. Termin 
spłaty - 5 lat. Tel. 0602-137411, 


0602-174156, (032)270-35-57-9 
wew. 207. (132960) 
eHANDLARZE, przemytnicy. Wy- 
przedzam 1000 lat cywilizację 
w transporcie - wynalazca. Polak 
Stanisław, 43-215 'Jankowice. 
(133076) 
elNTERHOLOING - kredyty gotów- 
kowe, mieszkaniowe i samochodo- 
we bez poręczycieli i zaświadczeń 
o dochodach. Tel. 0602-137411, 
0602-174156. Centrala firmy - Gli- 
wice. Tel. (032)270-35-57-9 wew. 
207. (132955) 
eKREDYTY Samochodowe bez za- 
świadczeń o dochodach i bez porę- 
czycieli. Tel. 0602-137411, 0602- 
174156. Centrala firmy - Gliwice 
Tel. (032)270-35-57-9 wew. 207. 
(132958) 
eMIESZKANIA na raty bez żyran- 
tów i zaświadczeń o dochodach. 
Tel. 0602-137411, 0602-174156, 
(032)270-35-57-9 wew. 207. 
(132963) 
eNAGROBKI terminowo, solidnie, 
w dogodnych ratach, Katowice-Za- 
łęże, Gliwicka 114 (w placu). 
(132772) 
eODSTĄPIĘ auto-komis Bytom 
Strzelcow Bytomskich tel. 2866198, 
0602-382536. (132926) 
eWYCENA nieruchomości 0-90- 
684300. (132581) 


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 10 
tel.lfax 218-27 do 9 lub 210-84 do 6 


oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie 


PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY ULICY 
SIOSTRY MAŁGORZATY SZEWCZYK 
W" BIELSKU-BIAŁEJ 


1.. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8. 
Cena formularza specyfikacji wynosi 10,- zł + podatek 
VAT. Kasa czynna od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 
czwartków w godzinach od 7.30 do 11.00 oraz od 13.00 
do 14.30. 
2. Oczekiwany termin wykonania zamówienia 15.05.1998 r. 
3. Oferty należy składać do dnia 01.04.1998 r. do godz. 9.00 
w sekretariacie M.Z.D. 
4. Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr inż. Henry- 
ka Kusarek-Mitka. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w po- 
koju nr 1 w dniu 01.04.1998 r. od godz. 9.00. 
6. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni 
na podstawie art. 19, spełniający warunki zawarte wart. 
22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz speł- 
niający wymogi określone w specyfikacji istotnych warun- 
ków zamówienia. 
7. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem pre- 
ferencji krajowych. 
8. Postępowanie nie zostało poprzedzone ws1ępną kwalifi- 
kacją. 11254/O/r 


Zarząd Miasta Oświęcimia 
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim 
tel. (033)42-27-66. fax (033)42-33-12 


ogłasza przetarg nieograniczony 
wg procedury uproszczonej na: 


modernizacię ul. Monte Cassino 
w Oświęcimiu 


Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można odebrać w siedzibie Zamawiającego. 
w pok. 32. Cena specyfikacji 5 zł. Uprawnionym 
do kontaktów Z Oferentami jest: mgr inż. Krzysz- 
tof Szostak. tel. (033)42-47-98. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiające- 
go. pok. 20 do dnia 23.04.1998 r. do godz. 
15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.98 r. 
o godz. 9.00. w pok. 51. 


Nr przetargu 32/98 


11243/01b
		

/iv5521-1998-74-0015.djvu

			OGŁOSZENIA-TEL. (0-32) 253-78-74 


KUPIĘ 


TRYBUNA 


.- 
 , '.c' ..: 15 


.SOLARIA i lampy Ergoline, 
(061 )8204-980. (132111) 


.(032)263-44-09 skup samocho- .SOLARIA Miami Sun, Poznań, 
dów powypadkowych, zniszczo- (061) 833-06-82. (132213) 
nych. (132910) 
.(032)66-97-64 kupię auta powy- 
padkowe, zniszczone. (132911) 
.000 Absolutnie wszystkie powy- 
padkowe kUpię. 090-354-003. 
(132916) 


eooo Auta powypadkowe, znisz- 
czone kUpię. (032)66-97-64. 
(132914) 


.SPROWADZAMY na zamówienie 
ospojlerowanie tylne z wbudowa- 
nym światłem stop, lamp i haloge- 
nów firmy HELLA do wszystkich 
marek pojazdów oraz części za- 
miennych firmy BOSCH 
036/4563234. (132634) 
.SPRZEDAM 1/2 bliźniaka Kietrz, 
wykończony 90% cena do uzgod- 
nienia. Tel. 036/4154541 od 18.00- 
20.00. (133041) 


.000 Auta rozbite, do remontu ku- 
pię. Katowice (032)263-44-09. .SPRZEDAM kiosk na targowisku 
(132915) Bytom-Stroszek tel. 286-61-98. 
(132925) 


.000 Auta rozbite, skorodowane 
kupię. Będzin 090-615-163. 
(132918) 


.000 Każde powypadkowe kupię. 
0601-61-72-79. (132919) 
.000 Powypadkowe zużyte kupię 
(gotówka). Sosnowiec 090-26-72- 
38. (132917) 
.00 Zdecydowanie powypadkowe, 
zniszczone kupię. 0601-64-62-74. 
(132920) 


SPRZEDAM 


.AUTOMATY skarpetkowe, 0-601- 
478-063. (132874) 
.BOMIS - sprzeda: ładowarkę 
L.6, 1.2 m 3 , czynny warsztat 
samochodowy, konstrukcje 
hal, tel. 090366041, 
03212105387. (110301 
.CINQUECENTO 704, 1996 r., 
granatowy tel. 036/4517124. 
(133013) 
.FELlCJA, 1996, 16000 km, tel. 
036/4760548. (132892) 
.GARAŻE 1150 zł, wiaty, inne 
uslugi ślusarskie, najtaniej w Polsce 
- bezpłatny transport - zimowe ra- 
baty, (018)332-10-52, (012)655-17- 
29,090-38-98-58. (131989) 
.HAKI holownicze, eurohaki, do 
wszystkich samochodów, najtaniej, 
Zabrze, Sienkiewicza 14, tel. 
(032)275-30-84. (132085) 
.HORTENSJE doniczkowe sprze- 
dam. Tel. (034)576-181. (133065) 
.NOWOCZESNE garaże ocynko- 
wane, bramy, hale, raty, tel. 
(036)4315294,4317867. (132046) 
.NOWOFUNLANDY 0601-755- 
995 (132824) 
.PŁ YTKI ceramiczne oferuje hur- 
townia Żory, Folwarecka 45b, 
(036)435-02-66. (132156) 
.PROMOCJA, taniej niż myślisz 
garaże, kioski, wiaty, faktury VAT. 
Transport, montaż gratis, tel. 
012/4126465,090314885. (10968) 
.RENAULT 19 poj. 1900d, 1993 r., 
od dealera, 75 tys. tel. 
036/4302433. (132984) 
.SAUNY fińskie tanio. (012)27-47- 
730. (132120) 
.SIA TKĘ ogrodzeniową, ocynko- 
waną i powlekaną, twardą mrozo- 
odporną. Oferuje tanio - zakład 
Czechowice-Dziedzice, tel. 
032/2152897. (11 016) 


.SPRZEDAM komplet skórzany 3- 
2-1 w dębie, tel. 0601455246. 
(132817) 
.SPRZEDAM odkurzacz "Rain- 
bow" tel. 036/4241538. (133000) 
.SPRZEDAM Peugeot 309, 1,6 
GR, XI.1991 r. szary metalik, I wła- 
ściciel, stan bardzo dobry, garażo- 
wany, Tel. 20-29-184. (133064) 
.SPRZEDAM tanio flipery, gry TV 
(034)23-66-74, (0-602)112-762. 
(133120) 
.SPRZEDAŻ betonu wraz z trans- 
portem 265-78-21. (131874) 
.SZALUNKI budowlane PERl 
i HUNNEBECA, stemple ocyn. 
kowane i lakierowane, dźwi- 
gary drewniane, rusztowania 
wiszące, sklejka budowlana 
tanio sprzedam. Możliwość za. 
kupu w leasingu. (0221652.17. 
47 w. 109, kom. 090327600. 
(1323341 
.ŚWIERK srebrny, duże drzewka 
poleca producent. Tel. (061) 442- 
39-64. (132667) 
.TANIO sprzedam komplet wypo- 
czynkowy, pralkę automatyczną. 
(032)25-48-101 (133138) 


USŁUGI 


.A. Drzwi antywłamaniowe "G ER- 
DA", "DelIa" Katowice, ul. Magazy- 
nowa 21, tel. (0-32)256-55-52, Czę- 
stochowa ul. Krakowska 45, tel. (0- 
34)24-26-31 wew. 405. (132367) 
.ANTENY 205-32-24. (133077) 
.ANTYWŁAMANIOWE drzwi "Ger- 
da", zamki, raty, tel. (036)4315294, 
4317867. (132043) 
.AUTOMATY skarpetkowe, 0-601- 
478-063. (132873) 
.CZYSZCZENIE dywanów. wykła- 
dzin, tapicerki, żaluzji. 255-47-62. 
(132993) 
.CZYSZCZENIE żaluzji, dywanow, 
206-53-50,250-33-80. (132879) 
.DEKORACJE balonowe sal we- 
selnych, nadruki, inne. Tel. 
(077)834-876. (132528) 
.DRZWI - różne rodzaje montaż, 
gwarancja, ceny konkurencyjne. 
0602-669-526. (133081) 
.INSTALACJE wod.-kan., CO, 
gaz, drenaż, tel. 033/108631. 
(11017) 
.KAFELKOWANIE, 0-602-671- 
810. (132559) 


KONDOLENCJE 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Kolegi 
mgr. inż. ADAMA WZIĄ TKA 
Honorowegu Członka SITG, 
długoletniego Sekretarza Generalnego 
naszego Stowarzyszenia. 
Rodzinie Zmarłego serdeczne 
wyrazy współczucia 


sklada 
Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa 


.MASZYNY szwalnicze, komis, 
wypożyczalnia, serwis, Ruda Ślą- 
ska 0-601-478-063. (132871) 
.NAGROBKI terminowo, solidnie, 
w dogodnych ratach, Katowice-Za- 
łęże, Gliwicka 114 (w placu). 
(132773) 
.OCIEPLANIE domów. Kielce 
(041)3117-171. (132881) 
.PŁ YTKI ceramiczne oferuje hur- 
townia Żory, Folwarecka 45b, 
(036)435-02-66. (132157) 
.PRZEWOZY EUROBUS (033)74- 
10-32. (129958) 
.RATY! montaż boazerii, zabudo- 
wy, podłogi, VAT, 286-94-83. 
(132767) 
.RENOWACJA wanien (034)25- 
69-24. (132994) 
.TRANSPORT, Star, 216-61-67. 
(130949) 
.ŻALUZJE, rolety - producent K- 
ce te!.lfax 588209, 585130, 
2103903, B-B teL/fax 150023, Wo- 
dzisław teL/fax 4556739. (10914) 
.ŻALUZJE. Rolety. Raty! "Begżal" 
262-51-49. (132316) 
.ŻALUZJE pionowe (montaż, 
czyszczenie), rolety materiałowe. 
0-602-352-226, 516-984. (132208) 


ZDROWIE 


.(03212420.314 ginekolog - 
zabiegi. (1325231 
.(03212428-724, 0.601.428. 
158 ginekologia. (1306981 
.(032)256-33-35, 0-602-19-44-33, 
0-602-215-494, 0-602-30-70-25, 
"Alkamed" - esperal, odtruwanie 
poalkoholowe przez lekarzy, cało- 
dobowo. (132174) 
.AAAAALKOHOLlZM, odtruwanie, 
esperal, psychoterapia. (032)66- 
28-61 w. 146. (132114) 
.BADANIE włosów 0-601-21-43- 
88. (131748) 
.BEZOPERACY JNE leczenie ka- 
micy żółciowej, nerkowej, prostaty, 
hemoroidów, łysienia. Zapisy: 
(032)206-23-61. (131747) 
.ESPERAL. (032)256-33-35, 0- 
602-215-494, 0-602-30-70-25. 
(132175) 
.ESPERAL wszywa chirurg, 264- 
30-17. (132345) 
.GINEKOLOG 0-601-45-31-23. 
(132979) 
.GINEKOLOG 090.367.503. 
(1325241 
.IRYDOLOG - diagnoza z tęczów- 
ki oka. Katowice, ul. Stawowa 7, 
(032)586-289. (132025) 
.ŁUSZCZYCA, bielactwo 
(032)206-23-61. (131749) 
.USG Katowice, Teatralna 10, 59- 
88-25,206-84-48. (132639) 


TURYSTYKA 


.ALPY - Kitzsteinhorn - okazja. 
Narty, snowboard z instruktorami. 
25.04- 1.05.98 Szkoła Zdrowia. 
2547-239 wieczorem. (132976) 
.DOMKI, wczasy (071)22-63-61, 
0602-37-99-58. (132670) 
.DOMKI letniskowe drewniane od 
10.000 zł (D-13) 43-632-52. (0-13) 
43-648-00. (132104) 
.KOLONIE, obozy - krajowe i za- 
graniczne. Biuro ,AS" Pyskowice 
233-22-46. (132681) 
.LAST Minute Hiszpania 30.03. - 
09.04. hotel" HB, autokar 580 zł. 
Tel. (0-32)236-11-11. (132860) 
.LATO 98 - bogata oferta zagra- 
niczna. Biuro "AS" Pyskowice 233- 
22-46. (132680) 
.ŁEBA wczasy nad morzem, kwa- 
tery, campingi, standard, luksus, 
(059)661-698. (132366) 
.MRZEŻYNO - pokoje całorocz- 
ne. (093)166166. (132669) 


.OBÓZ wakacyjny dla dzieci 
i młodzieży w wieku 10 - 18 
lat w Rimini, 12 dni, wszelkie 
świadczenia, pełne wyżywie- 
nie, opieka pedagogiczna i pi. 
lota, cena 1.039 zł. B.P. "Ty 
i Ja", Katowice, Sokolska 10, 
tel. 517.846, 254.53.57. 
(1327801 
.OŚRODEK Wczasowy "Sło- 
neczko" w Dźwirzynie zaprasza 
na wczasy: 200 metrów od morza, 
pokoje z łazienkami, czerwiec 
30% taniej, organizujemy zielone 
szkoły. Tel. (094)35-85-567. 
(133057) 
.OW Augustyna w Jastarni i OW 
Żeglarz w Jastrzębiej Górze za- 
praszają, leI. (058)621-99-92. 
(132748) 
.WŁADYSŁAWOWO noclegi, 
wyżywienie. (058)674-11-88. 
(132777) 
.WYPOCZYNKOWO.objazdo. 
wa do Hiszpanii, 14 dni, 2 
noclegi we Francji, zwiedza. 
nie Wiednia, Liechtensteinu, 
Lucerny, Genewy, Avignionu, 
Barcelony, Andory, Monaco, 
Wenecji, lub jaskini Postoj. 
na. B.P. "Ty i Ja", Katowice, 
Sokolska 10, tel. 517.846, 
254.53.57. (1327831 


ZWIERZĘTA 


.DOBERMANY rodowodowe tel. 
036/4318235. (132947) 


.SZNAUCERY olbrzymy rodowo- 
dowe z Fryszlaka (017)2763-300 
wew. 19. (132992) 


MA TRYMONIALNE 


.DOBRZE sytuowany Niemiec 
szuka panią wiek 25 do 40 lat. 
Prosimy o poważne potraktowanie 
anonsu, zdjęcie mile widziane. 
Możliwość ślubu. Adres: Peter 
Voss Postfach 701621, 22016 
Hamburg, Niemcy fax 0049- 
40667398. (132861) 
.POSZUKUJĘ pani do towarzy- 
stwa 0601493402. (132774) 
.PRZYSTOJNY, wykształcony, 
niepalący, kawaler 27/182 pozna 
ładną pannę bez nałogów w celu 
matrymonialnym. "TŚI." Katowice 
Młyńska 1, skr. 18. (133047) 


TOWARZYSKIE 


.(032)278-61-28. (132708) 
.0-602605627 "VASSA" (132843) 
.,,0601451284"(132986) 
."0602236596". (133014) 
.CLAUDIA 0601-451005. 
(132894) 
.PRYWATNIE, dyskretnie, 
0601493401 (132769) 
.PRZY JADĘ 0602-686-091. 
(133033) 


RÓŻNE 


.DEKORACJE balonowe sal we- 
selnych, nadruki, inne. Tel. 
(077)834-876. (132545) 
.KOLONIE, obozy - krajowe i za- 
graniczne. Biuro ,AS" Pyskowice 
233-22-46. (132715) 
.LATO 98 - bogata oferta zagra- 
niczna. Biuro ,AS" Pyskowice 233- 
22-46. (132713) 
.MASZYNY szwalnicze, komis, 
wypożyczalnia, serwis, Ruda Ślą- 
ska 0-601-478-063. (132872) 
.SPRZEDAM odkurzacz "Rain- 
bow" tel. 036/4241538. (133001) 
.SPRZEDAM tanio: wilk do mięsa 
130, maszynę do wyrobu wałli ka- 
nadyjskich, maszynę do tradycyj- 
nego wyrobu lodów. Zatrudnię cu- 
kiernika, piekarza, zapewnię kawa- 
lerkę. Tel. (077)310-365. (133062) 
.ZAPRASZAM do odwiedzenia 
oazy zieleni Szkółki Drzew w Żyt- 
nej Rybnicka 45 t. 4300652. 
4221345. (132755) 
.ZWIĄZEK Bezrobotnych w orga- 
nizacji mający na celu zorganizo- 
wanie politycznej i gospodarczej 
siły bezrobotnych dla obrony ich in- 
teresow, zaprasza wszystkich za- 
interesowanych do zgłoszenia 
członkostwa - Jerzy Kowalczyk, 
Cyrhla 32B, 34-504 Zakopane 
teL/fax (018)20-610-77. (132696) 


Przegląd Przetargów T
go Tygodnia 
Poniedziałek 23 marca 
I. Zarząd Gminy w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38 ogłosił przetarg pisemny nieograniczony 
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Góra, gmina Sieraków, woj. 
poznańskie. 
II. "Instal" Kraków Spółka z 0.0. ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków oferuje do sprze- 
daży nieruchomość zlokalizowaną w Olkuszu przy ul. Kluczewskiej 8. Informacje: tel. 
(012)653-20-11 wew. 440, 438. 
III. B.P. Poland Spółka z 0.0.,31-108 Kraków, ul. Retoryka 1 zaprosiła do składania ofert na 
wykonanie prac przy realizacji dużego obiektu związanego z gazem propan-butan zloka- 
lizowanego na terenie województwa katowickiego. 
Wtorek 24 marca 
I. Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysiu Drzewnego S.A., 40-954 Katowice ul. Ugonia 22 
tel. 510-001 do 3 wew. 47 ogłosiło nieograniczony przetarg pisemny - ofertowy na dzier- 
żawę Zakładu Przemysłu Drzewnego w Kłomnicach ul. Kolejowa 2 woj. częstochowskie. 
II. Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A., 40-954 Katowice, ul. Ligonia 
. 22 tel. 510-001 do 3 wew. 47 ogłosiło nieograniczony przetarg pisemny - ofertowy na 
dzierżawę Zakładu Przemysiu Drzewnego w Juliance gm. Przyrów woj. częstochowskie. 
III. FASING-GONAR Sp. z 0.0. w Katowicach ul. Obroki 109 tel. 2540-051 w. 182 lub 175 
fax 254-02-47 ogłosiło przetarg nieograniczony na remont pieca wgłębnego firmy LO. 
IV. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Przemysłu Węglowego 41-404 Mysłowice, ul. 
Fabryczna 15, tel. 222-22-81 ogłosiło przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż ma- 
szyn budowlanych i środków transportowych. 
Środa 25 marca 
I. Rudzka Spółka Węglowa S.A. KWK "Pokój", 41-710 Ruda Śląska ul. Niedurnego 13 
ogłosiła przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nie zabudowanej nieru- 
chomości gruntowej położonej w Rudzie ŚI. 10 w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte, 
obejmującej: działkę nr 1867/157 o pow. 1853 m' oraz działkę nr 1865/157 o pow. 202 
m'. 


II. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu informuje, że zo- 
stał ogłoszony przetarg pisemny ofert na dzierżawę Gospodarstwa Rolno-Łowieckiego 
w Poniszowicach gm. Rudziniec, woj. katowickie. Informacja: Oddział Terenowy Agencji 
ul. 1 Maja 6 tel. (077)539-806 lub Gospodarstwo Rolno-Łowieckie Skarbu Państwa w Po- 
niszowicach ul. Parkowa 16, tel. (032)230-31-27. 
III. Zarząd Miasta Czeladź ogłosił pisemny przetarg nieograniczony 1. na sprzedaż nie za- 
budowanej działki gruntu nr 71/4 k.m. 42 o pow. 3018 m 2 , położonej w Czeladzi przy ul. 
Saturnowskiej, zapisanej w KW 6631-B, 2. na sprzedaż działki nr 71/3 k.m. 42 o pow. 
1,0562 ha, położonej w Czeladzi przy ul. Saturnowskiej, zapisanej w KW 6631-B zabu- 
dowanej parterowym barakiem drewnianym. 
IV. Zarząd Miasta Siemianowice ŚI. egłosił przetarg nieograniczony na wykonanie projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Siemianowice ŚI. Informacje oraz specy- 
fikację warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siemia- 
nowicach ŚI. przy ul. Michałkowickiej 105, tel. 22-86-119 wew. 216. 
Czwartek 26 marca 
I. Zarząd Miasta Chorzowa ogłosił sprzedaż wolnych lokali mieszkaniowych i użytkowych 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu położonych 
w Chorzowie. Informacje: Wydział Geodezji tel. 2411-261 wew. 387. 
II. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8 tel. 2546-505 
wew. 143, 144, 145 ogłosiła przetarg ofert na mieszkania, garaże i lokale użytkowe wy- 
budowane w 1997 r. w dzielnicy Katowice-Kostuchna przy zbiegu ulic Szarych Szeregów 
i Armii Krajowej. 
III. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 
(032)215-50-88, tel.lfax 215-44-08 ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na wykona- 
nie remontu w budynku Ośrodka Pomocy Spolecznej w Czechowicach-Dziedzicach ul. 
Kolejowa 37. Telefoniczne informacje pod nr (032)215-50-98,215-44-09. 
IV. Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej 44-100 Gli- 
wice, ul. Zwycięstwa 13 tel. (032) 31-10-03, 31-47-27 zaprosił do składania ofert na za- 
kup terenów położonych w miejscowościach: 1. Ogrodzieniec k. Zawiercia ul. Kościuszki 
2. Miedary k. Tarnowskich Gór ul. Dworcowa 3. Będzin-Łagisza. 


AUl1222041p
		

/iv5521-1998-74-0016.djvu

			16
 


S080 A WTV 
1 TVP 


7.00 MTR - Magazyn Techniki Rol- 
niczej 
7.15 Z Polski 
7.30 Agrolinia 
8.00 Wszystko o działce i ogrodzie 
8.30 Wiadomości 
8.40 Prognoza pogody 
8.45 Dzieło arcydzieło - prog. dla 
dzieci 
8.55 Ziarno: ldż i nie grzesz więcej 
9.25 5-10-15 - prog. dla dzieci i mło- 
dzieży 
10.20 Z żołnierskiego plecaka 
10.40 Z kamerą wśród zwierząt: 
Akwarium, moje hobby 
11.05 "Cudowna planeta" (5/9): 
"Wzbić się w niebo" - serial 


2 


TVP 


7.00 
7.05 
7.30 
8.00 


Sport telegram 
Folkowe nuty: Kapela Romani 
Tacy sami 
Wspólnota w kulturze:. Iwona 
Buczkowska - czwarty wymiar 
Reportaże redakcji terenowych TV 
Katowice 
Nad Olzą - magazyn (z Katowic) 
Rozmowy z ks. prof. Józefem Ti- 
schnerem (z Katowic) 
Powitanie 
Niezatarte znamię - program red. 
katolickiej 
Pogotowie ekologiczne 2 
Ojczyzna-polszczyzna: O firankach 
i wysokim stylu 
Kino bez rodziców - filmy anim. 
dla dzieci 


8.30 


8.45 
9.10 


9.30 
9.35 


10.00 
10.15 


10.30 


... 


3 TV KATOWICE 


7.00 Hipopowo - serial dla młodych wi- 
dzów 
7.15 Namiętność - telenowela prod we- 
nezuelskiej (powtórzenie trzech 
ostatnich odcinków) 
8.30 DziS w Teletrójce - reportaż 
8.50 Nad Olzą 
9.10 Rozmowy z ks. prof. Józefem Tisch- 
nerem 
9.30 Sobota z Telewizją Katowice - ma- 
gazyn dla kobiet 
10.30 Osobliwości 
11.00 Najpiękniejsze miejsca na Ziemi - 
serial przyrodniczy 
11.30 W cztery świata strony - magazyn 
turystyczny 
12.00 Kamu1, czyli kamera uliczna 
12.05 Muzyczna Trójka 


POLSAT 


6.00 Dance Jump 
6.30 Disco Relax 
7..30 W drodze - magazyn redakcji pro- 
gramów religijnych 
8.00 Smakosze i rozkosze 
8.15 Lista przebojów - prog. muzyczny 
8.30 Wszystko na opak - program dla 
dzieci 
8.55 Twinkle, przybysz z Krainy Ma- 
rzen - serial animowany dla dzieci 
9.20 Power Rangers - serial komiksowy 
9.45 Strażnik Teksasu - amerykanski 
serial sensacyjny 


TVN 


7.15 Telesklep 
8.15 Dinusie (12) - serial 
8.45 De De Reporter - prog. dla dzieci 
9.00 Dinky DI's (4) - serial 
9.30 Dinusie (13) - serial 
10.00 Beverly Hills 90210 (118) - serial 
obyczajowy 
11.00 Mission Impossible (33) - serial 
sensacyjny 
12.00 Gil
ette - program sportowy 


NASZA TV 


8.00 Nasza dzieciom: Baśnie braci 
Grimm (28); Degrassi (50) - seriale 
9.00 Unnel (11) - serial; Tomek Sawyer 
(23) - serial 
9.45 Uśmiech proszę - filmy z Charlie 
Chaplinem 
10.00 Rytmy (11) - serial 
10.50 Lekarz domowy (50) - serial 
11.55 Nasze wiadomości 
12.00 W samo południe - StudIO AGNES 
na żywo 


. j ¥iii' 


41 . : 


dok. prod. francusko-japoń- 
skiej 
12.00 Wiadomości 
12.10 Walt Disney przedstawia: 
"Szmergiel" . "Tucker, Becca 
i inni" (z teletekstem) 
13.30 Od rozbioru do wolności - tele- 
turniej 
14.00 Studio sport: Puchar Polski 
w siatkówce mężczyzn 
15.00 Twarzą w twarz z Europą: Ra- 
port dla Europy 
15.40 TLP - Twoja Lista Przebojów 
(070055671-691) 
16.25 "Pan Złota Rączka" (4/50) - se- 
rial prod. USA 
17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia?"- quiz 
17.50 To jest Telewizja 
18.10 "Słoneczny patrol" - serial 
USA 


11.30 Apetyt na zdrowie 
12.00 Bogusław Kaczyilski zaprasza - 
muzyczne spotkania ze znakiem 
zapytania 
12.50 Losowanie nagród audiotele 
13.00 Małe Ojczyzny: Bielice jesienią i zi- 
mą 
13.30 "Przystanek Alaska" (30) - serial 
l?rod. USA 
14.30 Zycie obok nas: "Narodziny w mo- 
rzu" (4): "Wale szare" - film dok. 
prod. USA 
15.00 Familiada - teleturniej 
15.30 Wydarzenie tygodnia 
16.00 Wielka gra 
16.50 Bogusław Kaczyński zaprasza: 
Muzyczne spotkania ze znakiem 
zapytania - rozwiązanie zagadek 
17.05 "Janosik" (11): "Trudna miłość" - 
serial TVP 
18.00 Panorama 
18.10 Aktualności (z Katowic) 


12.30 Dance Club 
13.30 Gol- magazyn piłkarski 
13.45 Bliżej Trójki 
14.00 Kino familijne: Delfiny - serial 
przyrodniczy 
14.30 Artur i mamuśka - serial komediowy 
14.50 Program dnia 
15.05 Kamu1, czyli kamera uliczna 
15.10 PodrÓŻe z małą gwiazdką - kanadyj- 
ski serial kukiełkowy 
15.35 Czarodziejski ołówek - serial ani- 
mowany 
15.45 Srebrny kon - serial anim. prod. au- 
stralijskiej 
16.10 Ja i moje zwierzęta - program dla 
młodych widzów 
16.30 Kamu1, czyli kamera uliczna 
16.35 Djerba, Thaiti Morza Śródziemnego 
- reportaż 
17.00 Program dnia 
16.05 Sobota w Bytkowie - śląskie wido- 
wisko 


10.40 Kotka na gorącym blaszanym da- 
chu - film prod. USA 1958 r., 104 
min); reż. Richard Brooks 
12.40 Ostatni. który przeżył - film prod. 
USA (1993 r., 100 min); reż. Harry 
Hook 
14.30 Oskar - magazyn filmowy 
15.00 Fundacja Polsat 
15.30 Piramida: gra-zabawa 
16.00 Infonnacje 
16.15 Dziewięciu wspaniałych: gra-zaba- 
wa 
16.45 Rekiny kart 
17.15 Rykowisko - program rozrywkowy 
17.45 Słoneczny patrol - serial 
18.40 Alf - serial komediowy 


12.30 NBA w TVN - skrót meczu koszy- 
kówki Houston Rockets - Orlando 
Magic 
13.30 Gillette Cup - eliminacje do Mi- 
strzostw ŚWiata w Piłce Nożnej 
14.00 TVN Fakty - infonnacje 
14.05 TVN - między nami mówiąc 
14.15 Ludzie w drodze - program repor- 
terów TVN 
14.45 Babilon V (26) - serial 
15.45 MTV: LL Cool J - koncert 
16.15 Poirot (11) - serial 
17.15 TVN Fakty Regionalne - infor 


12.20 Nasz sklep - zakupy w TV 
12.50 Co się stało - serial dokumentalny 
13.40 Stworzeni dla siebie - film obycza- 
jowy, USA 
15.20 Szczęśliwa Ósemka - propozycje 
do listy przebojów 
16.00 Radio amatorów (Raw FM) (4) - se- 
rial 
16.55 Ręce do góry - talk show 
17.30 Nasze wiadomości 
17.35 Zwariowana rodzinka (11) - serial 
18.00 Sto plus jeden - teleturniej 
18.25 Wojna i pamięć (11) - serial 
19.25 Stylomania 


19.00 Wieczorynka: "Wesoły świat 
Richarda Scary'ego" 
19.30 Wiadomości 
19.46 Sport 
19.48 Prognoza pogody 
20.00 "Skazani na Shawshank" - 
film fab. prod. USA (1994); reż. 
Frank Darabout 
22.25 Spotkania kabaretowe: Z me- 
dycyną na ty 
23.10 Sportowa sobota 
23.50 "Martwa strefa" - film fab. 
prod. USA (1983); reż. David 
Cronenberg 
1.40 "Klan" - telenowela (3 odcinki, 
69 min) 
2.50 (3.50 czasu letniego) "Nasz czło- 
wiek" (1/3): "Niewidomy 
oskarżyciel" - film fab. prod. 
niemieckiej (1995) 
4.30 (5.30 czasu letniego) Zakończe- 
nie programu 


18.20 Aktualności kulturalne (z Katowic) 
18.35 Magia liter - teleturniej 
19.05 "Złotopolscy" - serial TVP 
19.30 Studio sport: Europejski Przegląd 
Piłkarski 
19.55 Studio sport: I Liga piłki nożnej: 
Legia Warszawa - Raków Często- 
chowa 
20.50 Magazyn piłkarski "Nike Gol" (au- 
diotele: 070035281-2) 
21.25 Baw się razem z nami: Dziś zabawa 
w Kopydłowie - piosenki ze spo- 
tkań z balladą 
21.50 Słowo na niedzielę 
22.00 Panorama 
22.40 "Czarna żmija" (20/24) - serial 
23.10 Okna: Rozwód 
23.50 Magazyn Sztuk Pięknych 
0.20 Sport telegram 
0.25 Lalamido nocą: Rewolucja femini- 
styczna 
1.10 Zakonczenie programu 


17.35 Kamul 
17.40 Program rozrywkowy 
18.00 Panorama 
18.10 Aktualności (wyd. główne) 
18.20 Aktualności kulturalne 
18.30 Co ludzie powiedzą - angielski se- 
rial komediowy 
19.15 Teatromania 
19.30 Indianie północnoamerykailscy - 
serial dokumentalny prod. USA 
20.00 Zaginiony skarb - kanadyjski film 
sensacyjny 
21.50 Program na niedzielę 
22.00 Aktualności (3) 
22.10 Sport: GKS Katowice - Ruch Cho- 
rzów 
23.15 Sobota w Batkowie - telenowela 
23.45 Jan Serce - serial prod. polskiej 
0.45 Śmiercionośna lalka - francuski 
dramat obyczajowy 
2.30 TV Polonia - retransmisja progra- 
mu satelitarnego 


19.05 Disco Polo Live 
20.05 Idź na całość - show z nagrodami 
20.50 Losowanie LOTrO 
21.00 Legendy kung-fu - serial prod. 
USA 
21.55 Lunatycy - film prod. USA (1993 
r., 85 min); reż. Mick Garris 
22.55 Ogłoszenie wyników LOTrO 
23.35 Życie jak sen - serial prod. USA 
0.10 Playboy 
2.10 Porachunki w Bucktown - film 
prod. USA (1975 r., 94 min); reż. 
Arthur Marks 
3.50 Dżana Music 
4.20 Dżana Top 
4.50 Pożegnanie 


17.30 Melrose Place (25) - serial 
18.30 Wszystko albo nic - teleturniej ro- 
dzinny 
19.30 TVN Fakty - infonnacje 
20.00 Sport 
20.05 Zemsta frajerów III - następne po- 
kolenie - komedia, USA 
22.00 Organizacja Śmierci - Milenium 
(19) - serial 
23.00 W mrocznym kręgu - reportaż 
23.15 Małpia intryga - horror, USA 
1.10 Nic straconego: Organizacja 
Śmierci - Milenium (19) - 
erial 


19.55 Nasz horoskop 
20.05 Filmowe powitanie wiosny: Szczę- 
ki - thriller. USA 
22.15 Nasze wiadomości 
22.25 Kon polski prezentuje 
22.45 Złote lata (4) - serial 
23.40 Era wodnika - magazyn wiedzy 
ezoterycznej 
24.00 Starsky and Hutch (10) - serial 
sensacyjny, USA 
0.55 City - powtórzenie odcinków z ca- 
łego tygodnia 
2.50 Zakonczenie programu 


POLSAT 2 
___-:---o---
..__-__-.. 


7.00 Dżana top - program muzyczny 
7.30 Halogramy - program muzyczny 
8.00 TV Shop 
8.30 Przygody T-Rexa - serial animo- 
wany dla dzieci 
9.00 Super Mario Bros - serial animo- 
wany dla dzieci 
9.30 Superboy - serial przygodowy 
10.00 Dirty Dancing - serial przygodo- 
wy 
10.30 McGyver - amerykanski serial 
sensacyjno-przygodowy 
n.30 Prawo do miłości - brazylijska te- 
lenowela 
12.00 Prawo do miłości - brazylijska te- 
lenowela 
12.30 Tajemnicza dama - telenowela 
13.30 TV Shop 
14.00 Link New Look - magazyn mody 
14.30 Cosmix - program muzyczny 
15.00 Soundtrack - program o muzyce 
w filmie 
15.30 Na topie - magazyn muzyczny 
16.00 Droga do Avonlea - serial 
16.55 Przygody T-Rexa - serial animo- 
wany dla dzieci 
17.25 Super Mario Bros - serial animo- 
wany dla dzieci 
17.50 Infonnacje 
18.00 McGyver - amerykanski serial 
sensacyjno-przygodowy 
19.00 Prawo do miłości - brazylijska te- 
lenowela 
19.25 Prawo do miłości - brazylijska te- 
lenowela 
19.50 Gramy News 
20.00 Idź na całość - telezabawa 
21.00 Złodziej serc - film fab. prod. 
USA 
22.40 Przytu1 mnie - nocny program 
muzyczny 
23.40 Techno life - program muzyczny 
0.10 Cosmix - program muzyczny 
0.40 Mute - program muzyczny 
1.1 O Pożegnanie 


_ -!V KRAKQ.
 
 


8.00 Bajkowe Trojaczki - serial animo- 
wany dla dzieci 
8.25 Koncert, którego nie było 
9.20 Historia miłości - brazylijski serial 
fabu1arny (powt.) 
10.15 Góra Czarnego Pioruna - amery- 
kanski film przygodowy 
11.45 Rodzinna karuzela - amerykański 
serial komediowy 
12.15 Tajemnice nauki - amerykanski se- 
rial popularno-naukowy 
12.35 Wokół Europy - niemiecki maga- 
zyn kulturalno-społeczny 
13.05 Duszek z antypodów - brytyjsko- 
australijski serial fabu1arny dla 
młodzieźy 
13.30 Zielono mi - angielski serial fabu- 
larny dla młodzieży 
14.30 Szkoła rodzenia 
14.45 Z planu filmowego 
14.55 Kino Telewizji Kraków 
15.10 Podróże z małą gwiazdką - kana-_ 
dyjski serial kukiełkowy dla dzieci 
15.35 Czarodziejski ołówek - serial dla 
dzieci, poświęcony nauce rysowa- 
nia 
15.40 Srebrny koń - australijski serial 
animowany dl>! dzieci 
16.05 Ja i moje zwierzęta 
16.35 Magazyn Zakopane - program pu- 
blicystyczny 
16.55 Światłocien - program publicy- 
styczny 
17.15 Kinomania - teleturniej filmowy 
17.40 Kreacja - krakowski magazyn mo- 
dy 
18.10 Kronika 
18.30 Co ludzie powiedzą - angielski se- 
rial komediowy 
19.15 Gość TV Kraków 
19.30 Indianie północnoamerykańscy - 
amerykailski serial dokumentalny 
20.00 Zaginiony skarb Ala Capone - ka- 
nadyjski film sensacyjny 
21.45 Kronika 
22.00 Wiadomości sportowe 
22.10 Reminiscencje teatralne 
22.20 Co jest grane? - program rozrywko- 
wy, cz. VI 
23.30 Zdemaskowanie - amerykanski 
horror 
1.05 Zakonczenie programu 


'RTL 7 


7.00 Klan McGregorów - serial obycza- 
jowy 
7.50 Siódemka dzieciakom: Król Lew, 
Arnerykanska opowieść - seriale 
animowane 
8.40 Piękna i Bestia - serial przygodowy 
9.30 Z ust do ust - serial dla młodzieży 
9.55 Sunset Beach - serial 
10.40 Święty - serial sensacyjny 
n.35 Airwolf - serial sensacyjny 
12.25 Bolek i Lolek zapraszają - seriale 
animowane . 
13.50 Poza prawem - western, USA 
15.25 Sliders - serial SF 


TELEWIZdA 


16.15 Wyprawy z National Geographic - 
serial popu1arnonaukowy 
17.15 Steven Spielberg przedstawia: 
Niesamowite historie - serial SF 
18.05 Ziemia: ostatnie starcie - serial SF 
18.50 7 mmut - magazyn To i owo - pro- 
gram infonnacyjny 
19.05 Beach Patrol - serial 
19.50 Prognoza pogody 
19.55 Za horyzontem - film przygodowy, 
USA 
22.20 7 minut - wydarzenia dnia - pro- 
gram infonnacyjny 
22.30 Kameleon 2 - serial sensacyjny 
23.20 Czarna magia - horror, USA 
1.00 Alfred Hitchcock przedstawia - se- 
rial kryminalny 
1.25 Beach Patrol - serial 
2.10 Wyprawy z National Geographic - 
serial popu1arnonaukowy 


CANAL+ 


7.00 Lapu-capu 
7.15 Diabelski Młyn - filmy animowane 
8.00 Fistaszki - amerykański serial ani- 
mowany (odc. 12) 
8.30 Z życia przyrody - film dokumen- 
talny 
9.00 Smarku1a - komedia polska 
10.45 Lisbon Story - film obyczajowy, 
Niemcy 
12.30 Rozkodowany Bugs Bunny - filmy 
animowane (*) 
13.30 Strefa mroku - amerykanski serial 
SF (odc. 13) (*) 
14.00 24 GODZINY - reportaż pt. Miasto 
pod kontrolą (*) 
15.00 13 posterunek - polski serial ko- 
mediowy (odc. 8) 
15.25 Mecz tygodnia ligi niemieckiej 
17 .20 Mecz tygodnia ligi polskiej 
19.30 Aktualności Filmowe (*) 
20.00 Druga miłość - amerykański film 
obyczajowy 
21.55 Deser - film krótkometraźowy 
22.10 Koncert Tori Arnos 
23.10 Pod presją - amerykailski film sen- 
sacyjny 
1.05 Kobieta w bieli - thriller amery- 
kański 
3.00 Dracu1a - wampiry bez zębów 
komedia amerykanska 
4.30 Półtora gliniarza - amerykański 
film sensacyjny 
(*) program nie kodowany 


HBO 


8.30 Akademia policyjna 4 - Patrol 
obywatelski - komedia, USA 
9.55 Wieloryby - Pacyficzni wędrowcy 
- przyrodniczy, USA 
10.50 Wiejskie wakacje w krzywym 
zwierciadle - komedia, USA 
12.25 Głupi i głupszy - komedia. USA 
14.10 Wyrok - dramat. USA 
15.40 Western, USA 
18.15 Sprawa honoru - dramat, USA 
20.00 Gdyby ściany mogły mówić - dra- 
mat, USA 
21.35 Wichry namiętności - dramat, 
USA 
23.45 Krytyczna decyzja - sensacyjny. 
USA 
1.55 Wyznania w taksówce II - doku- 
mentalny, USA 
3.00 Walka o mistrzostwo świata WBC 
- Lennox Lewis vs Shannon Briggs 
- boks, 180 min. 


TV CZESKA  


9.05 Pomagajmy sobie - pr. dla dzieci, 
9.40 Labirynt, 10.05 Rekordy i ciekawost- 
ki, 10.15 Meduza pr. dla młodzieży. 10.45 
Animals, n.oo Z wizytą w ZOO, 11.10 
Wizytówka z Londynu - dok., 12.05 Pro- 
gram rozrywkowy , 12.55 O zdrowiu - 
mag., 13.10 Poradnik obywatelski. 13.30 
Magazyn rolniczy, 13.50 Następnym ra- 
zem u Was.... 14.30 Studio reporterów, 
14.50 Oddech nieba - serial. 15.40 Filmo- 
we powroty - Kapitan, 17.25 Piramida - 
teleturniej. 18.00 Wiadomości, 18.05 Baj- 
ka, 18.50 Śpiewnik domowy, 19.00 Wie- 
czorynka. 19.15 Wydarzenia, sport, 19.45 
Bramki, punkty, sekundy. 20.00 Wręcze- 
nie nagród THALIA' 98. 21.45 Wiecznie 
młody - film USA, 23.35 Rewolwerowcy - 
film USA, 1.10 Film fabu1arny, 2.45 Star 
Trek: nowa generacja - serial, 3.40 Star 
Trek: nowa generacja - serial 


NOVA 
7.30 Scooby Doo - serial, 7.55 Batman 
- serial, 8.25 Power Play. 9.15 Twierdza 
Boyard - teleturniej, 10.25 Strażnik mo- 
rza - serial. n.l0 Słoneczny patrol - se- 
rial. 12.00 Dzwoncie do dyrektora. 12.30 
Susan - film. 13.00 Gilotyna. 13.30 Made 
in Arnerica - film USA, 15.30 Jump Stre- 
et - serial, 16.20 Fresh Prince - serial, 
16.45 Piorun w raju - serial. 16.35 Rene- 
gat - serial, 18.35 Randka, 19.30 Dzien- 
nik, 20.00 Bez córki nie wrócę - film USA, 
22.00 Właśnie dziś. 22.05 Ciało jako do- 
wód - thriller USA, 1.20 Gillette World 
Sport Special
		

/iv5521-1998-74-0017.djvu

			TELEWIZJA 


TRYBUNA 


. SKA, 28 - 29 MARCA 1998 1 7 


NIEDZIELA W TV 


1 


TVP 


7.00 Rolnictwo na świecie: Chorwacja 
7.15 Notowania 
7.50 Poranek filmowy 
8.15 Teleranek 
8.40 "Christy" (13/21) - seńal 
9.35 Domosfera 
9.45 Kwitnące okienko: Starzec Cyne- 
rańa 
10.00 W Starym Kinie: "Krzysztof Ko- 
lumb" - film biograficzny prod. 
angielskiej (1949); reż. David 
MacDonald, wyk.: Fredric 
March, Florence Eldridge, Fran- 
cis L. Sullivan 
11.35 Sa1omon - teleturniej wiedzy re- 
ligijnej 
12.00 Anioł Pański - modlitwa Ojca 
świętego 


12.15 Tydzień 
12.55 Zaproszenie do Teatru Telewizji: 
"Pani Bovary 
13.00 Wiadomości 
13.10 Zwierzęta świata: "Czepiaki z la- 
sów Amazonii" (2) - film dok. 
prod. angielskiej 
13.40 Dania do podania 
13.55 Stop klatka - magazyn filmowy 
14.20 Nigel Kennedy gra Bacha 
14.40 Koncert Indywidualności '97 (2) 
15.20 Seńale wszech czasów: Noce 
i dnie - seńa1 TVP (z teletekstem) 
16.25 Miliard w rozumie - teleturniej 
17 .00 Teleexpress 
17.25 Śmiechu warte 
17 .50 Dziennik telewizyjny - program 
satyryczny Jacka Fedorowicza 
18.05 "Doktor Quinn" (10/22) - seńal 
prod. USA (z teletekstem) 
19.00 Wieczorynka: "Nowe Przygody 
Kubusia Puchatka" 


19.30 Wiadomości 
19.46 Sport 
19.48 Prognoza pogody 
20.00 "Miłość i zdrada. Histońa życia 
Mii Farrow" (4) - seńa1 prod. 
USA 
20.45 Losowanie audiotele - gra o sa- 
mochód 
20.50 Decyzja należy do ciebie: Syno- 
wa 
21.30 Program rozrywkowy 
22.00 Sportowa niedziela 
22.40 Opinie 
23.10 Swobodny jeżdziec - film fab. 
USA (1969); reż. Dennis Hopper, 
wyk.: Peter Fonda, Jack Nichol- 
son 
0.45 Sztuka tworzona w mrokach: 
Grota Lascaux (3/4) - film dok. 
prod. francuskiej 
1.35 Korzenie: Bośniacy 
1.55 Zakmi.czenie programu 


2 


TVP 


7.00 
7.05 
7.35 


Sport telegram 
Echa tygodnia (dla niesłyszących) 
Film dla niesłyszących: "Miłość 
i zdrada. Histońa życia Mii Far- 
row" (4) - seńal prod. USA 
Słowo na niedzielę (dla niesłyszą- 
cych) 
Nad Wisłą, Sołą i Skawą - maga- 
zyn redakcji bielskiej 
Koncert życzeń (z Katowic) 
Powitanie 
"Cudowne lata" (21): "Square 
Dance" - seńal prod. USA 
Podróże w czasie i przestrzeni: 
.Poszukiwacze przygód" (3/5): 
"Thor Heyerdahl" - film dok. prod. 
USA 


8.25 


8.30 


9.00 
9.30 
9.35 


10.00 


11.05 Kręciola 
11.30 "Lowcy skarbów": "Szmaragdowy 
król znad Rio Minero" - film dok. 
prod. USA 
12.00 Perły z lamusa, koniec wieku: "Sis- 
si, losy cesarzowej" - film fab. 
prod. niemieckiej (1957); reż. Erost 
Marischka, wyk: Romy Schneider, 
Karlheinz Bohm, Magda Schneider 
13.55 "Listy" - film dok. Grażyny Kę- 
dzielawskiej o rodzinie Anny i Sta- 
nisława Durków 
14.30 30 ton! lista, lista -lista przebojów 
15.05 Familiada - teleturniej 
15.35 Ulica Sezamkowa - program dla 
dzieci 
16.05 Dozwolone od lat 40 (070075801- 
809) 
17.00 "Gdzie diabeł mówi dobranoc" (38) 
- serial prod. USA 
17.45 Beata w Danii 


18.00 Panorama 
18.10 Aktualności (z Katowic) 
18.35 Magia liter - teleturniej 
19.05 7 dni - świat 
19.30 "Cosby" (23): "Kolacja z Matuzela- 
chem" - serial prod. USA 
20.00 Baw się razem z nami: Benefis Zbi- 
gniewa Raja w Teatrze Stu w Kra- 
kowie 
21.00 "Nowojorscy gliniarze" (29) - se- 
rial prod. USA 
21.45 Halo 2 
22.00 Panorama 
22.40 "Manon ze żródeł" - film prod. 
francuskiej (1987 r.); reż. Claude 
Berri, wyk.: Yves Montand, Daniel 
Auteuil, Emmanuelle Beart 
0.30 Benefis Zbigniewa Raja w Teatrze 
Stu w Krakowie (2) 
1.10 Sport telegram 
1.15 Zakończenie programu 


3 TV KATOWICE 


7.00 Mokradełka kanadyjski serial 
kukiełkowy 
7.30 Prawdziwe przygody profesora 
Thompsona - animowany serial dla 
dzieci 
8.00 Hrabia Kaczu1a - angielski serial 
animowany 
8.30 Obrońcy kamienia - angielski film 
animowany 
9.00 Sacrum profanum - magazyn 
chrześcijaJiski 
9.30 Tajemnice nauki - serial dokumen- 
talny 
10.00 Klub Globtrotera 
10.40 Koszałek Opałek - program dla 
dzieci 
11.05 Rezonans con tutti 
11.35 Dziecięcy Magic Show 


12.05 Sport 
12.35 Moto Sport Tele 3 
13.00 Kilno familijne: Wielkie przygody 
XX wieku - serial popularnonau- 
kowy 
13.30 Ale kino - mag. filmowy 
14.00 Telefoniada - teleturniej z udzia- 
łem widzów 
14.55 Program dnia 
15.00 Kto pyta nie błądzi - pytania na 
które szukamy odpowiedzi 
15.10 Ivanhoe - francusko-kanadyjski 
-serial dokumentalny 
15.35 Drużyna marzeń - serial dla mło- 
dzieży 
16.00 Cudowny świat zwierząt Australii 
- serial prod. angielskiej 
16.35 Co nieco o tańcu 
17.00 Program dnia 
17.10 GoŚĆ Teletrójki 
n.20 Studio gol- magazyn piłkarski 
18.00 Panorama 


18.10 Aktualności (wyd. główne) 
18.30 Nowe przygody Charliego Chana - 
angielski serial kryminalny 
19.15 El TV Muzyk - program rozrywko- 
'?'Y 
19.30 Swiat ogrodów - angielski serial 
dokumentalny 
20.00 Błękitne hełmy - kanadyjski dra- 
mat obyczajowy 
21.50 Program na poniedziałek 
22.00 Aktualności - program informacyj- 
ny 
22.10 Sport 
23.00 Rodzinne strony - film przygodo- 
wo-sensacyjny prod. USA 
0.30 Grobowiec z popiołu - film dok. 
prod. USA 
1.20 Muzyczne promocje 
1.30 Świat ogrodów - angielski serial 
dokumentalny 
2.00 TV Polonja - retransmisja progra- 
mu satelitarnego 


POLSAT 


6.00 Program muzyczny 
6.30 Disco Polo Live 
7.30 Jesteśmy - magazyn redakcji pro- 
gramów religijnych 
8.00 Na topie - program muzyczny 
8.30 Klip Klaps - naj młodsza lista prze- 
bojów 
9.00 Rekiny wielkiego miasta - amery- 
kański serial animowany 
9.30 Power Rangers - serial komediowy 
10.00 Disco Relax 
11.00 Ja się zastrzelę! - serial prod. USA 
11.30 Szogun - serial prod. USA 


12.30 Plymouth - film prod. USA (1991 
r., 91 min); reż. David Lee Zlotoff, 
wyk.: Cindy Pickett, Dale Midkiff, 
Richard Hamilton (niedostępny 
drogą satelitarną) 
1ł.15 FUndacja Polsat - losowanie głów- 
nej nagrody 
14.30 Dziewięciu wspaniałych: gra-zaba- 
wa 
15.00 Dyżurny satyryk kraju - program 
Tadeusza Drozdy 
15.30 Piramida: gra-zabawa 
16.00 lnformacje 
16.15 Miłość od pierwszego wejrzenia - 
program rozrywkowy 
16.45 Słoneczny patrol - serial 


17.45 Zabójcze gry - serial prod. USA 
18.40 Alf - amerykański serial komedio- 
wy 
19.05 Idź na całość - show z nagrodami 
20.05 Gorączka \V mieście - seńal prod. 
USA 
20.50 Losowanie LOTrO 
21.00 Doskonały świat - film prod. USA 
(1993 r., 138 min); reż. Clint 
Eastwood 
22.50 Wyniki losowania LOTrO 
23.40 Na każdy temat - talk show 
0.40 Magazyn sportowy 
2.10 Przytul mnie 
3.10 Wygra.my 
4.10 Pożegnanie 


TVN 


6.30 Telesklep 
7.30 Poirot (11) - serial 
8.30 Mała Rosey (13) - serial dla dzieci 
9.00 Conan i młodzi wojownicy (13) - 
seńal animowany dla dzieci 
9.30 100% ryzyka - sporty ekstremalne 
10.00 Rzut za 3 - następcy Jordana 
10.30 Magazyn NBA 
11.00 Mission Impossible (34) - serial 
sensacyjny 


12.00 Kino Familijne: Conan (5) - seńal 
przygodowy 
13.00 Dance Time - magazyn muzyczny 
13.30 Krok w krok z Brianem Scottem 
14.00 TVN Fakty - informacje 
14.05 Gotuj z Kuroniem 
14.30 Film na deser: Pełnia życia panny 
Brodie - film obyczajowy, W. 
Bryt. 
16.30 Księga dżungli - film dok. 
17.00 Pogodnie z TVN 
17.15 TVN Fakty Regionalne - informa- 
cje 


17.30 Teleplotki - kulisy wielkiego świa- 
ta 
18.00 Kino Familijne: Rodziców nie ma 
w domu (26) - serial, Polska 
18.15 Zostań gwiazdą - program rozryw- 
kowy 
19.30 TVN Fakty - informacje 
20.00 Sport 
20.05 Barwy zmierzchu. - film obyczajo- 
wy,USA 
22.00 NBA w TVN - transmisja koszy- 
kówki Houston Rockets - Miami 
Heat 


NASZA TV 


8.00 Rytmy (11) - serial dla młodzieży, 
USA 
8.55 Radio amatorow (Raw FM) (4) - 
seńa1 obyczajowy, USA 
9.50 Nasz horoskop 
10.00 Szczęki - thriller, USA 
12.05 Zwariowana rodzinka (11) - se- 
ńal, USA 
12.30 Arsene Lupin (21, 22) - serial 
animowany 


13.20 Nasze auto - mag. motoryzacyjny 
13.40 Gotowanie z dziadkiem 
13.50 Pies, który ocalił Hollywood - 
film obyczajowy, USA 
15.30 Korsarze (8) - serial dokumental- 
ny 
16.00 Studio AGNES 
16.35 Latający lekarze (11) - seńal 
obyczajowy, Australia 
17 .30 Nasze wiadomości 
17 .35 Rozmowy o życiu - talk show 
18.00 Detektyw (5) - seńal kryminal- 
ny, W. Bryt., 


18.55 O pogodzie 
19.00 Melanżeria - program muzyczny 
20.05 Filmowe powitanie wiosny: Czu- 
łe słówka - dramat obyczajowy, 
USA 
22.45 Dobrzy i żli (12) - serial krymi- 
nalny, Australia 
23.30 Nasze wiadomości - minął ty- 
dzień 
23.50 Klasyka telewizji: Niewidzialny 
człowiek (10) - seńa1, USA 
0.20 Gry nocne 
0.50 Zakończenie programu 


7.30 Różowa pantera, 7.55 Superman - 
serial, 8.15 Smurfy - serial, 8.45 Przygody 
czarnego księcia - serial, 9.15 Arka Noego - 
serial, 10.05 As -lista przebojów, 11.05 Ra- 
townicy - serial, 12.00 Stefania III - serial, 
Piękna i Bestia - serial przygodowy 13.00 7 czyli siedem dni, 14.00 Klub Filmo- 
Bolek i Lolek zapraszają - seriale wy - Strach nad 
astem, 16.10 Na planie 
animowane . filmowym, 16.40 Zmija II - serial, 17.35 
Ukryta kamera - program rozryw- Melrose Place IV - serial, 18.35 Beverly 
kowy Hills 90210 - serial, 19.30 Dziennik, 20.00 
Za horyzontem - film przygodowy, Program rozrywkowy, 20.50 Przedsiębior- 
USA cza dziewczyna - film USA, 22.50 Właśnie 
Lassie - serial dla młodzieży dziś, 23.10 Dwie z Niagara Falls - serial, 
Sliders - serial SF 0.05 Scanners II - film kanad. 


POLSAT 2 


7.00 Soundtrack - program o muzyce 
w filmie 
7.30 Na topie - program muzyczny 
8.00 TV Shop 
8.30 Przygody T-Rexa - serial animowa- 
ny dla dzieci 
9.00 Super Mario Bros - serial animowa- 
ny dla dzieci 
9.30 Droga do Avonlea - serial 
10.30 McGyver - amerykaJiski serial sen- 
sacyjno-przygodowy 
11.30 Prawo do miłości - brazylijska tele- 
nowela 
12.00 Prawo do miłości - brazylijska tele- 
nowela 
12.30 Miasteczko Twin Peaks II - serial 
13.30 TV Shop 
14.00 Dżana Music - program muzyczny 
14.30 Wygramy - telezabawa 
15.30 Magazyn motoryzacyjny młodych 
16.00 Droga do Avonlea - serial przygodo- 
wy 
17.00 Przygody T-Rexa - serial animowa- 
ny dla dzieci 
17.25 Super Mario Bros - serial animowa- 
ny dla dzieci 
17.50 Informacje 
18.00 McGyver - amerykaJiski serial sen- 
sacyjno-przygodowy 
19.00 Prawo do miłości - brazylijska tele- 
nowela 
19.30 Prawo do miłości - brazylijska tele- 
nowela 
19.50 Gramy News 
20.00 Miasteczko Twin Peaks II - serial 
amerykański 
21.00 Dynastia - amerykański serial oby- 
czajowy 
22.00 Od świtu do zmierzchu - serial do- 
kumentalny 
23.00 Aiicionado - program muzyczny 
23.30 DJ Club 
24.00 Dżana Music - program muzyczny 
0.30 Wygramy - telezabawa 
1.30 Pożegnanie 


KRAK. W 


8.00 


Tom Grom i nadzwyczajni rycerze - 
francuski serial arumowany dla 
dzieci 
Zwyczaje i obrzędy: "Comber bab- 
ski" i "Swiecoki wMarzyszu" - ob- 
rzędy zapustne i Wielkiego Tygo- 
dnia we wsiach brzeskich i lo.elec- 
kIch. 
Kolejowe przygody wzdłuż Europy- 
angielski serial krajoznawczy 
Pan Trąba - polska bajka animowa- 
na 
Zaginiony skarb Ala Capone - ka- 
nadyjski film sensacyjny. (powt.) 
Co jest grane? - program rozrywko- 
wy, cz. VI (powt.) 
N a peryferiach życia - angielski se- 
rial dokumentalny: "Okiem obieży- 
świata" 
Skarby archeologii - włoski serial 
dokumentalny 
Przechył 23 - amerykański program 
rozrywkowy 
Wideo wizyty - kanadyjski cykl pro- 
gramów krajoznawczych 
Przeboje TV Kraków 
Kufer Babci Aliny - krakowski ma- 
gazyn domowy 
J\'anhoe - francusko-kanadyjski se- 
rial dokumentalny 
Drużyna marzeń - angielski serial 
fabularny 
Cudowny świat zwierząt Australii - 
angielski serial dokumentalny 
Magazyn teatralny 
Najpiękniejsze miejsca - amerykaJi- 
ski senal przyrodniczy przedstawia- 
jący 24 naj piękniejsze krajobrazy 
świata 
Rozmowy kresowe - program publi- 
cystyczny 
Kocie klipy - program muzyczny 
Kronika 
Nowe przygody Charliego Chana - 
amerykański serial kryminalny 
GoŚĆ TV Kraków 
Świat ogrodów - angielski serial po- 
radnikowy 
Błękitne helmy - kanadyjski dramat 
obyczajowy 
Kronika 
Nasza Antena 
Sprawozdawczy magazyn sportowy 
Reminiscencje teatralne 
Sto lat jazzu - program muzyczny, 
odc.3 
Gdy nadchodzi czas - amerykański 
dramat obyczajowy 


8.25 


9.30 


9.50 


10.05 


11.40 


12.20 


12.40 


13.10 


13.35 


14.10 
14.45 


15.10 


15.30 


16.00 


16.30 
17.05 


17.35 


17.55 
18.10 
18.30 


19.15 
19.30 


20.00 


21.45 
22.00 
22.05 
22.30 
22.45 


23.30 


RTL 7 


7.00 
7.50 


8.55 


9.20 


11.40 
12.10 


12.50 Steven Spielberg przedstawia: Nie- 
samowite historie - serial SF 
13.45 Fanfaron - film kostIumowy, Fran- 
cja 
15.30 Autostrada do Nieba - serial familij- 
ny 
16.25 Siódme niebo - serial familijny 
17.15 Ukryta kamera 
17.35 Kameleon 2 - serial sensacyjny 
18.25 Alfred Hitchcock przedstawia - se- 
rial kryminalny 
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pro- 
gram informacyjny 
19.05 Strażnik czasu - serial SF 
19.50 Prognoza pogody 
19.55 Baseballista - komedia, USA 
21.50 Wieczór z wampirem - talk-show 
prowadzony przez Wojciecha JagieI- 
skiego 
22.40 Oblicza Nowego Jorku - serial sen- 
sacyjny 
23.25 Prawo i bezprawie - serial krymi- 
nalny 
0.15 Strażnik czasu - serial SF 
1.00 Oblicza Nowego Jorku - serial sen- 
sacyjny 


CANAL+ 


7.00 Rozkodowany Bugs Bunny - filmy 
animowane (0) 
8.00 Fistaszki - amerykański serial ani- 
mowany (ode. 13) 
8.39 Porwany za młodu II - amerykański 
film puygodowy 
10.00 Czekając na miłość - amerykański 
film obyczajowy 
12.00 Ósme Niebo - program Tomasza 
Raczka (0) 
13.00 Star Trek. Voyager III - amerykań- 
ski serial SF (odc. 9) (0) 
14.00 Koncert Romanca - Andrea Bocelli 
15.00 Deser - film krótkometrażowy 
15.10 Bye, Bye Love - komedia amerykaJi- 
ska 
16.55 Żyrafa - film dokumentalny 
17 .50 Formuła 1 - Grand Prix Brazylii 
20.00 13 posterunek - polski serial kome- 
diowy (odc. 9) 
20.25 Mecz tygodnia ligi włoskiej (Juven- 
tus - Milan) 
22.15 Sport+ 
23.00 Zwierzenia - szwedzki dramat oby- 
czajowy 
1.10 Nawiedzony - thriller amerykaJisk 
2.55 Pani Doubtfire - komedia amery- 
kańska 
5.00 Serce i dusze - komedia amerykaJi- 
ska 
6.40 Deser - film krótkometrażowy 
(0) program nie kodowany 


HBO 


8.30 
9.30 
11.15 


Gepardy i ich małe w świecie lwów 
Młode strzelby 2 - western, USA 
Polowanie na Dianę - dokumental- 
ny, W. Brytania 
Corrina, Corrina - dramat, USA 
One Night Only - Koncert The Bee 
Gees - koncert, 1997 
Złoto dla zuchwałych - wojenny, 
USA 
Walka o mistrzostwo świata WBC - 
Lennox Lewis vs Shannon Briggs - 
boks, 180 min. . 
Cena nadziei - dramat, USA 
Francuski pocałunek - komedia ro- 
mantyczna, USA 
Cień zabójcy - thriller, USA 
Młode strzelby 2 - western, USA 


12.05 
14.00 


15.30 


18.00 


20.00 
21.45 


23.35 
1.15 


TV CZESKA 


7.45 Teleranek z Juhele, 10.05 Obiektyw, 
10.35 Grzeszni ludzie z miasta Pragi - film 
czeski 11.25 Kalendarium 11.35 Norweskie 
ballady, 11.45 Czechoslowacki Tygodnik 
Filmowy, 12.00 Debata, 13.00 Wszystko 
o działce i ogrodzie, 13.35 Bajka, 14.35 Ma- 
gazyn chrześcijański, 15.00 W Starym Ki- 
nie: Trzy życzenia, 16.50 Czeska kronika, 
17.10 Antena, 17.30 Poszukiwanie stracone- 
go czasu, 17.50 Słowo na niedzielę, 18.05 
Zdrówko, panie doktorze - serial, 18.15 Hu- 
mor w czeskim filmie, 19.00 Wieczorynka, 
19.15 Wydarzenia, sport, 20.00 Walizka- te- 
leturniej, 20.45 Wydarzyło się..., 21.00 Wia- 
domości z Nowego Jorku - serial USA, 21.45 
Jak się żyje w "poprwczaku" - dok. 22.15 
Sportowa niedziela, 23.20 Pani z Monsoreau 
- serial, 0.20 Trochę szafranu z archiwum 
telewizyjnego, 1.35 Pieniądze innych - film, 
3.20 Złoci chłopcy - film 
NOVA
		

/iv5521-1998-74-0018.djvu

			18 TRYBUNA L' SKA, 28 - 29 MARCA 1998 


INFORMATOR 


SOBOTA 


28 


Wschód słońca: 5.21 
Zachód słońca: 18.03 
1928 - Urodził się Zbigniew Brzeziński, polityk 
amerykański polskiego pochodzenia 
1868 - Urodził się Maksym Gorki, rosyjski pisarz, 
dramaturg i publicysta (zm. 1936 r.) 
1993 - Zmarł Jerzy Budny, dziennikarz 


marca 


Aleksandra, Anieli, Joanny, Krzesisfawa 


NIEDZIELA 


Wschód słońca: 6.18 
Zachód słońca: 19.04 
1863 - Zmarł Józef Lompa, nauczyciel, działacz spo- 
łeczny i narodowy na Śląsku, autor podręczników 
szkolnych, współredaktor "Dziennika Górnośląskiego" 
1883 - Urodził się Julian Tokarski, mineralog, glebo- 
znawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego., 
(zm. 1961 r.). . 
Bertolda, Eustachego, Wiktora 


29 


marca 


-- --- 


Teatry 


KATOWICE: Teatr Śląski, Scena Kameral- 
na - sobota: g. 18.30 - Królowa piękno- 
sci z Leenane; Śląski Teatr Lalki i Akto- 
ra Ateneum, Scena Ateneum - sobota: g. 
11.30 - Królowa Śniegu, g. 16.00 - Dziel- 
ny Szewczyk, niedziela: g. 11.30 - Śpią- 
ca Królewna, g. 16.00 - Nieustraszeni 
Bracia; Teatr GuGalander - sobota: g. 
19.00 - Mechaniczna pomaraJicza; Teatr 
Korez - g. 19.00 - Konopielka; 
BĘDZIN: Teatr Dzieci Zagłębia - sobota: g. 
16.00 - Koncert z okazji Międzynarodo- 
wego Dnia Teatru; 
BYTOM: Opera Śląska - sobota: g. 18.00- 
Koncert Romualda Tesarowicza, nie- 
dziela: g. 18.00 - Gioconda; 
CHORZOW: Teatr Rozrywki - g. 19.00 - 
Człowiek z La Manchy; 
GUWlCE: Teatr Muzyczny - IV Dziecięce 
Spotkania Teatralne - sobota: g. 16.00- 
Wyspa piratów (Teatr "Groteska" 
z Krakowa), niedziela: g. 16.00 - Kowal 
(Teatr "Banialuka" z Bielska-Białej); 


Kina 


KATOWICE: Kosmos - Spona (b. o. pol. 
n.OO) Demony wojny wg Goi (15 pol. 
12.50 14.40 16.30 18.00 20.00) Adwokat 
diabła (15 USA 21.40); Rialto - Titanic (15 
USA 10.00 14.00 17.30) Lepiej byc nie 
może (15 USA 21.00); Światowid -187 (15 
USA 10.00 20.00) Tamta strona ciszy (15 
niem. 12.00 18.00) Kiler (15 pol. 14.00) 
Studnia (15 austral 16.00) Iw soboty 
i niedziele seanse od godz. 14.00] Kino- 
kawiarnia (Ligota, ul Studencka 20) - 
Wiosenne Konfrontacje Filmowe: Hamlet 
(15 USA sobota: 16.00 20.15) Kanapa 
w Nowym Jorku (15 fran. -belg. niedzie- 
la: 18.0020.15); Zorza - Goło i wesoło (15 
ang. -USA 19.00 21.00) F1ubber (b. o. 
USA 17.00); Klaps (Giszowiec) - Gniew 
(15 pol. 17.30) Bokser (15 irland. 19.30); 
BĘDZIN: Nowość - Spona (12 pol. 16.00) G0- 
ło i wesoło (15 ang. -USA 17.45) Titanic 
(15 USA 19.30); 
BRZESZCZE: WISła - Spice world (12 ang. 
18.00) Kolekcjoner (18 USA 20.00); 
BYTOM: Gloria - Demony wojny wg Goi (15 
pol. 13.30 15.15 17.00 18.45) Titanic (15 
USA 20.30); 
CHORZOW: Panorama - Titanic (15 USA, 
sobota: sala A: 10.00 13.30 18.30, sala B: 
20.30; niedziela: sala A: 10.00 13.30 17.00, 
sala B: 21.00) Demony wojny wg Goi (15 
pol. sobota: sala B: 11.30 13.15 15.00 
18.30, sala A: 16.45 22.00, niedziela: sala 
B: n.30 13.15 15.00 16.45, sala A: 20.30) 
Lepiej byc nie mOże (15 USA niedziela: 
sala B: 18.30); 
CHRZANOW: Sztuka - Titanic (15 USA 
15.30 19.00); 
CZECHOWICE-DZIEDZlCE: Świt - Titanic 
(15 USA 10.00 13.15 16.30 20.00); 
DĄBROWA GORNICZA: Ars - Titanic (15 
USA 10.00 13.30 17.0020.30); 
GLIWICE: Bajka - Titanic (15 USA 9.30 
13.00 21.00) Demony wojny wg Goi (15 
pol. 16.30 18.30); Kino-Teatr X - Chinese 
box (15 USA sobota: 18.00 22.15, niedzie- 
la: 18.00) 187 (15 USA 13.00 20.00) Kiler 
(15 pol. 16.00); Amok - Przegląd filmów 
nominowanych do Oscara i Maliny - s0- 
bota: Anastazja (b. o. USA 16.00) Ana- 
konda (15 USA 18.00) Titanic (15 USA 
19.30), niedziela: Herkules (b. o. USA 
16.00) Speed II: WyScig z czasem (15 USA 
18.00) Bez twarzy (15 USA 20.15); 
KNURÓW: Casino - Pukając do nieba bram 
(15 niem. 10.00 14.15 19.30) Bokser (15 Ir- 
land. 12.00 17.00 21.15); 
lĘDZlNY: Piast - Contact (15 USA 17.00 
19.30); 
UBJĄ!: Ale! Kino - Koszmar minionego la- 
ta (15 USA 19.00) Spona (12 pol. 16.(0); 
MYSŁOWICE: Kosmos 2 - Koszmar minio- 
nego lata (15 USA 13.50 19.40) Adwokat 
diabła (15 USA 17.10) Spona (12 pol. 
15.30); Oscar - F1ubber (b. o. USA. 17.00) 
Twin Town (15 ang. 19.00); Znicz (Brze- 
zinka) - Spice world (12 ang. 17.00 19.00); 


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: Centrum Kul- 
tury - sobota: g. 18.00 - Raj Eskimosów, 
czyli audiencja III (Teatr FR. Agment); 
SOSNOWIEC: Teatr Zagłębia - g. 17.00 - 
JaS i Małgosia; 
TYCHY: Teatr Mały - niedziela: g. 18.00 - 
Biedermann i podpalacze (Teatr im. Sło- 
wackiego z Krakowa); 
ZABRZE: Teatr Nowy - sobota: g. n.30 
18.00 - Tygrys Pietrek (Divadlo Loutek 
z Ostrawy), niedziela: g. 18.00 - Ballady 
i romanse (Teatr im. Wyspiańskiego 
z Katowic); 
BIELSKO-BIAŁA: Teatr Polski - Duża Sce- 
na: sobota: g. 18.00 - Słupnik, niedziela: 
g. 17.00 - Piwnica pod Baranami; Teatr 
Lalek Banialuka - sobota: g. 17.00 - Wy- 
cinanka dla dwojga, g. 19.15 Pokusice; 
KRAKOW: Stary Teatr, Duża Scena - so- 
bota: g. 17.00 - Operetka, Mała Scena- 
g. 19.30 - A jak królem, a jak katem bę- 
dziesz [rezerwacja biletów (0-12) 422- 
40-40]. 


Dyżury szpitali 


r. 
., - 


KATOWICE: . sobota: chirurgia ogólna, 
interna, laryngologia dorosłych - 
Szpital nr 4 JANÓW, Szopienicka 10 
(255-70-17); chirurgia urazowa - 
Szpital nr 8 WEŁNOWIEC, Józefow- 
ska 119 (58-24-57); chirurgia dziecię- 
ca - Szpit31 nr l SOSNOWIEC, Zega- 
dłowicza 3 (66-04-21); laryngologia 
dzieci - Klinika CHORZÓW, Trocha- 
na 7 (241-32-51); chirurgia szczękowa 
- PSK KATOWICE, Francuska 20 
(255-32-57); okulistyka - Szpital Gór- 
niczy BYTOM, al. Legionów 10 (81- 
02-71); chirorgia naczyniowa - Gór- 
nosląskie Centrum Medyczne OCHO- 
JEC, Ziołowa 45/47 (252-60-92); neu- 
rologia - Klinika Neurologii LIGOTA, 
Medyków 14 (252-71-11): 
. niedziela: chirorgia ogólna, laryngolo- 
gia dorosłych - Szpital nr 4 JANÓW, 
Szopienicka 10 (255-70-17); chirurgia 
urazowa, interna - Szpital nr 8 WEŁ- 
NOWIEC, Józefows
a 119 (58-24-57); 
chirurgia dziecięca - Szpital nr l SO- 
SNOWIEC, Zegadłowicza 3 (66-04- 
21); la
"Dgologia dzieci - Klinika 
CHORZÓW, Truchana 7 (241-32-51); 
chirurgia szczękowa - Klinika ZA- 
BRZE, Buchenwaldczyków 19 (271- 
39-28); okulistyka - Szpital Górniczy 
BYTOM, 31. Legionów 10 (81-02-71); 
chirurgia naczyniowa - Górnośląskie 
Centrum Medyczne OCHOJEC, Zioło- 
wa 45/47 (252-60-92); neurologia - 
Klinika Neurologii LIGOTA, Medy- 
ków 14 (252-71-11); . dyżury pedia- 
tryczne - Szpital nr 4 JA."IIÓW, Szo- 
pienicka 10 (255-70-17); Pogotowie 
okulistyczne (całodobowe) - Szpital 
Kliniczny nr 5, ul. Ceglana (51-84-37); 


Informacji o działalnosci Zespołu Wo- 
jewódzkich Przychodni Specjalistycz- 
nych udziela sekretariat, teL 255-22- 
26 w godzinach od 8.00 do 14.45. 
BIELSKO-BIALA:. dyżury stałe pełnią: 
Szpital nr l, uL Wyspiańskiego 21 
(12-20-45); Szpital nr 2, uL Wyzwole- 
nia 18 (16-40-61); Szpital nr 3, ul. So- 
bieskiego 83 (12-50-04); Szpit31 nr 4, 
ul. E. Plater 17 (15-70-11); . informa- 
cje o działalności Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego udziela sekreta- 
riat, tel.: 15-16-37; 
CZJ;:STOCHOWA: . sobota: chirurgia 
ogólna, chirurgia urazowa, urologia, 
laryngologia, okulistyka, neurologia - 
Wojewódzki Szpital Zespolony, PCK 
1; ośrodek dializ - Wojewódzki Szpi- 
t31 Specjalistyczny, uJ. Bialska 104- 
118; . 
. niedziela: chirurgia ogólna, chirurgia 
urazowa, urologia, laryngologia - 
Szpital im. L. Rydygiera, Mirowska 
15; neurologia - Szpital im. W. Bie- 
gańskiego, uJ. Mickiewicza 12; okuli- 
styka, ośrodek dializ - Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny, uJ_ Bi31ska 
104-118; . Oddział zakaźny WSzZ 
pełni dyżury codziennie dla całego 
województwa z wyj. ZOZ Lubliniec 
i ZOZ Olesno. oddziały ginekologicz- 
no-położniczy, dziecięcy i we\\nętrz- 
ny przyjmują codziennie każdy dla 
swojego rejonu, oddział chirurgii 
dziecięcej Szpitala im. L. Rydygiera 
pełni całodobowe dyżury dla dzieci do 
12 lat z terenu województwa, oddział 
chirurgii naczyD Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego pełni dy- 
żury codziennie. 


PIEKARY ŚLĄSKIE: Zacisze - Titanic (15 
USA 15.00 18.30); 
PSZCZVNA: Wenus - F1ubber (b. o. USA 
16.00) Gniew (15 pol. 18.00) Doberman 
(18 franc. sobota: 20.15 22.15, niedziela: 
20.1
 
RACIBÓRZ: Przemko - .Titanic (15 USA 
16.00 19.30); 
RUDA ŚLĄSKA: Patria - Titanic (15 USA 
18.30, sobota: 17.00); 
RYBNIK: Apollo - Kamasutra (15 ind. -ang. 
17.15 19.30); Premierowe - Lepiej być nie 
może (15 USA sobota: 16.00, niedziela: 
12.30) Titanic (15 USA sobota: 20.45, nie- 
dziela: 20.30) Kolekcjoner (18 USA sobo- 
ta: 18.30); 
SIEMIANOWICE: Tęcza - F1ubber (b. o. USA 
14.20 16.00) Kiler (15 pol. 17.30 19.30); 
SOSNOWIEC: Muza - Spona (b. o. pol. 
12.00) Demony wojny wg Goi (15 pol. 
18.3020.15) Titanic (15 USA 15.15); 
TARNOWSKIE GORY: Europa - Demony 
wojny wg Goi (15 pol. 14.00 18.00) Lepiej 
byc nie może (15 USA 20.00) Spona (12 
pol. 16.00); 
TYCHY: Andromeda - Polowanie na mysz 
(bo. USA sobota: 15.00, niedziela: 11.00 
15.00) Demony wojny wg Goi (15 pol. 
16.3020.3022.15) Lepiej być nie może (15 
USA sobota: 10.30 18.00, niedziela: 18.(0); 
ZABRZE: Marzenie - Titanic (15 USA 9.30 
17.00) Demony wojny wg Goi (15 poL 
13.00 15.00 20.30); 
ZAWIERClE: MOK "Centrum" - Pukając do 
nieba bram (15 niem. 17.00) Adwokat dia- 
bła (15 USA 19.00); 
BIELSKO-BIAŁA: Apollo - Titanic (15 USA 
12.00 15.45 19.30); Rialto - 187 (15 USA 
15.00 17.00 19.45); Złote Lany - F1ubber 
(b. o. USA 14.45 oraz niedziela: poranek 
11.00) Demony wojny wg Goi (15 poL 
16.30 18.30 20.30 22.15, niedziela: 16.30 
18.30 20.30); 
CIESZVN: Piast - Demony wojny wg Goi (t5 
pol. 16.00) Titanic (15 USA 18.00 21.30) 
Robinson Crusoe (b. o. USA 14.00); 
OŚWIĘCIM: Luna - Demony wojny wg Gol 
(15 pol. 16.30 18.45) Lepiej byc nie może 
(15 USA 20.00); 
USTROŃ: Zdrój - Anastazja (b. o. USA 
16.00) Twin Town (15 ang. 18.45) Kolek- 
cjoner (18 USA 20.30); 
WISŁA: Marzenie 
 Elfy z ogrodu czarów (b. 
o. USA 15.00) Młode wilki 1/2 (15 poL 
17.0019.00); 
CZĘSTOCHOWA: Wolność - Spona (b. o. 
pol. 9.45) Titanic (15 USA sobota: n.30 
15.0022.15, niedziela: 11.30 15.00) Demo- 
ny wojny wg Goi (15 poL 18.3020.15); Re- 
lax - Titanic (15 USA 18.00); OKF - Ta- 
jemnice Los Angeles (15 USA 17.15) Ka- 
masutra (15 ind. -ang. 19.30); 
KŁOBUCK: MOKSiR - Titanic (15 USA nie- 
dziela: 20.00); 
KOSZĘCIN: Panorama - Titanic (15 USA 
sobota: 20.00). . 


Nocne dyżury aptek 


KATOWICE: uJ. Ziołowa 22, uJ. Miko- 
łowska 37, uJ. 3 Maja 33, uJ. Woje- 
wódzka 7, uJ. Warszawska 6; BJ;:- 
DZIN: uJ. Piłsudskiego 83; BYTOM: 
dyżury stale: uJ. Chrzanowskiego 5, 
uJ. Dworcowa 24; CHORZÓW: sobota: 
uJ. ks. Wł. Opolskiego 9, uJ. Grun- 
waldzka l, niedziela: uJ. Katowicka 
73, uJ. Gwarecka 17; CHRZANÓW: uJ. 
Szpitalna 53; CZELADŹ: uJ. Dehne- 
lów 2; DĄBROWA GÓRNICZA: uJ. 
Warszawska 81 (Strzemieszyce), uJ. 
Reymonta 5; GLIWICE: uJ. Górnych 
Wałów 22, uJ. Hoblera 20; JASTRZJ;:- 
BIE ZDRÓJ: uJ. Katowicka; JA- 
WORZNO: uJ. Brodziilskiego 27; MI- 
KOLÓW: uJ. Żwirki i Wigury 37; MY- 
SLOWICE: uJ. Spacerowa 2; RUDA 
ŚLĄSKA: uJ. Dąbrowskiego 23 (Wi- 
rek); SIEMIANOWICE ŚL.: uJ. Kor- 
fantego 5; SOSNOWIEC: uJ. 3 Maja 
22, uJ. Jagiellońska tc, uJ. Grottgera 
27 (ŚroduJa), dyżur stały: uJ. Czarna 3 
(Pogotowie); ŚWI.J::TOCHŁOWlCE: 
sobota: uJ. Tatrzańska 4 (Piasniki), 


niedziela: uJ. Wojska Polskiego 67 
(Zgoda); TYCHY: uJ. Arkadowa 8; ZA- 
BRZE: sobota: uJ. de Gaulle'a 130, 
niedziela: uJ. 3 Maja 47; ŻORY: sobo- 
ta: uJ. Fabryczna, niedziela: Dolne 
Przedm.; 
BIELSKO-BIAł..A: uL Wiśniowa 10, uL 
Stojałowskiego 44; ANDRYCHÓW: 
uJ. Krakowska 91; CIESZYN: uJ. 
Londzina l; KALWARIA ZEBRZY- 
DOWSKA: uJ. 3 Maja 7; KJ;:TY: Ry- 
nek 27; OŚWlJ;:ClM: ul. Jagiełły 6; 
SKOCZÓW: uL Objazdowa 18a; su- 
CHA BESKIDZKA: ul. Szpitalna 22; 
USTROŃ: ul. Sanatoryjna 7; WADO- 
WICE: uJ. Karmelicka 10; W1Sł..A: 
ul. Willowa 6a; ŻYWIEC: ul. ks. 
Słonki 2; 
CZJ;:STOCHOWA: ul. Warszawska 2/14 
uJ_ Krakowska 44, uJ. Rocha 7, uJ. Ki- 
sielewskiego 8/16: KLOBUCK: uJ. 11 
Listopada 8; LUBLlNIEC: Lompy 8; 
MYSZKÓW: pl. Dworcowy 15; OLE- 
SNO: uJ. Piel oka 3; PAJĘCZNO: uJ. 
KoSciuszki 41. 


radl
TOWICE 


w paśmie: 
Katowice: 68,33 MHz i 102,2 MHz. 
Częstochowa: 68,96 MHz, 
Racibórz: 97,00 MHz, 
Bielsko-Biała: 103,00 MHz 
Wybrane audycje 
Sobota 
4.30 Wcześniak - program dla 
naj wcześniej wstających, 6.00 Slą- 
ska Fa]a, w tym: 6.00 Wiadomości, 
sport, Auto Radio, 6.30 Skrót wia- 
domości, - prognoza pogody, 6.40 
U progu dnia, 6.45 Gość programu, 
7.00 Kurier poranny, sport, Auto 
Radio, 7.23 Małolat na Fali, 7.30 
Skrót wiadomości, informacje kul- 
tura]ne, 8.05 Auto Radio, 9.]0 Tro- 
chę Radia przed południem, w tym: 
11.15 Kwadrans po nieparzystej - 
Brudne wojny cz. I (powt.), aud. Ja- 
rosława Juszkiewieza, 12.00 Kurier 
południowy, sport, 12.20 Podróże 
i zdziwienia - eseje Wł. Pażniew- 
ski ego (ode. 6/12), 12.45 Muzyka, 
13.05 Ekspres, ]4.05 Lista Przebo- 
jów, 16.00 Kurier popołudniowy, 
sport, Auto-Radio, ]6.10 Radio i Ty, 
w tym: Konkurs sportowy, Z mikro- 
fonem po boiskach, Gwiezdna pogo- 
dynka Jana Desselbergera, Lista 
Przebojów Filmowych, Play-Lista 
Radia Katowice, 21.40 Radiowy Te- 
atr Sensacji "Ostrzeżenie", 22.05 
Konwicki w Lublinie, aud. Mari 
Brzezińskiej (PR Lublin), 23.05 
Z jazzowego Parnasu, aud SI. Wie- 
ry, 0.10 Muzyczna noc z Radiem Ka- 
towice, w tym: 5.05 American Coun- 
try (II). 
Niedziela 
6.05 Trzeszczydło - z muzycznego 
archiwum Radia Katowice, 7.15 


Głos Życia program luterańskiej re- 
dakcji religijnej, 7.30 Gwiezdna 
pogodynka, 7.45 U progu dnia, 8.05 
Auto Radio, 8.30 Radioranek Mało- 
lata, w tym: Lista Przebojów Mało- 
lata, Bajkowa cukierenkka radiowa, 
Konkurs dla naj młodszych, 9.05 
Radio Katowice na drugie śniada- 
nie, w tym: 9.05 Informacje kultu- 
ralne, 9.10 Tydzień na radiowej an- 
tenie, 9.30 Rozważania na oklepany 
temat, 9.45 Brudne wojny cz. II 
(powt.) aud. Jarosława Juszkiewi- 
eza, 10.03 Notowani z giełdy samo- 
chodowej - ciekawostki z kraju i ze 
świata, Playlista Radia Katowice, 
konkurs z telefonicznym udziałem 
Słuchaczy, 12.00 Przegląd Wyda- 
rzeń Tygodnia, 12.45 Przegląd 
Tygodników w opr. Feliksa Netza, 
13.10 Konkurs z telef. udziałem 
Słuchaczy c. d., 14.03 Wiadomości 
sportowe, 14.05 Muzyka grzechu 
warta, aud. Bogumiła Starzyńskie- 
go, 15.15 Rozmowy o kinie, aud. Be- 
aty Kasztelaniec, 15.45 Tydzień 
na radiowej antenie (powt.), 16.00 
Auto-Radio, wiadomości sportowe, 
16.15 Tygodnik Satyryczny KIWI 
(ode. 58/169), 17.05 Koncert Życzeń, 
18.00 Auto Radio, 18.30 Z mikrofo- 
nem po boiskach, 20.00 Gwiezdna 
pogodynka Jana Desselbergera, 
20.05 Skrót Listy Przebojów 
Radia Katowice, 21.05 Kurier spor- 
towy, 21.15 Co słychać? rep. 
Macieja Szczawińskiego, 23.05 
Z kompaktowego Parnasu, aud. 
Adama Rozlacha, 24.00 Program 
nocny Radia Katowice wopr. M. 
Kempińskiej. 
Polskie Radio zastrzega sobie 
prawo zmiany w programie. 


Ważniejsze 
telefony 


ALARMOWE 


Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Po- 
żarna - 998, Policja - 997, Pogotowie 
gazowe - 992, Straż miejska - 986, 
Pomoc drogowa - 954; GOPR 
(Szczyrk): 31armowy - 985; 
TAXI 
KATOWICE: Ufo-Taxi - 204-21-21, Ra- 
dio-Taxi - 919 lub 596-659, Tele-Ta- 
xi - 96-22, 257-95-55, Hallo-Taxi - 
203-77-77, Taxi Rondo - 96-26, 205- 
26-26; CHORZOW: Tele Radio Taxi - 
246-31-11 i 246-32-53, 11io-Taxi - 
241-32-13, Express-Taxi - 241-14- 
11, Retro-Taxi - 241-55-15, postoje - 
246-59-47, 241-37-85; CZECHOWI- 
CE-DZIEDZICE: 215-29-19; CZE- 
LADŻ: 265-10-74; DĄBROWA GÓR- 
NICZA: Radio-Taxi - 262-00-99, po- 
stój - 262-35-13, 264-04-21; GLIWI- 
CE: Radio-Taxi - 96-22, 96-23, 231- 
91-92, 132-96-23; ŁAZISKA 
GÓRNE: 224-18-07; MIKOŁÓW: 
226-22-17; MYSŁOWICE: - 222-21- 
33. Radio-Taxi - 919 lub 596-659: 
PSZCZYNA: 210-45-19; RACIBÓRZ: 
Radio-Taxi - 96-22, 415-34-4,1, po- 
stój - ł15-43-43; RUDA ŚLĄSKA: 
Radio-Taxi -- 96-22, 2-18-79-40; RYB- 
NIK: 422-36-60: RYDUŁTOWY: 57- 
73-50; SIEMIANOWICE ŚL.: 11io- 
Taxi - 41-32-13, Radio-Taxi 919 
lub 596-659, postoje - 228-62-84. 
228-09-93; ŚWI:ł:;TOCHŁOWICE: 
Trio-Taxi - 241-32-13, postój - 245- 
37-77; TYCHY: Auto-Taxi - 96-22, 
227-60-60; WODZISŁAW ŚL.: 455- 
18-50;.ZABRZE: Radio-Taxi - 96-22, 
271-68-68; BIELSKO-BIAŁA: Lux 
Taxi - 96-20, 12-50-29; H310 Taxi - 
96-26; Beskid Taxi - 96-22; Euro Ta- 
xi - 96-2-1; Radio Taxi - 919; 
RÓŻNE 


KATOWICE: informacje: telefoniczna - 
913, ogóIna - 911. o AIDS - 958, PKP 
- 933,253-73-13,253-73-36,253-73- 
60, PKS - 58-94-65, LOT - 206-24- 
59, 206-24-60; o komunikacji KZK 
GOP - 257-95-79, kom. tramwajowa 
- 257-96-33, Urzędu Miejskiego - 
253-73-95,253-80-11, o stanie dróg- 
202-94-19, lotnicza - 206-24-59, 206- 
24-60, celna - 59-42-22; Osrodek 
Dyspozycyjny Straży Miejskiej (Ka- 
towice) - 986, 253-82-75, Komunalny 
Zakład Usług Pogrzebowych: 255- 
21-32 (całą dobę), Telefon zaufania- 
58-65-55; Niebieska linia (telefon dla 
ofiar przemocy w rodzinie) - 0-800- 
200-02 (g. 10.00 do 22.00, połączenie 
bezpłatne); Katolicki Telefon 
Zaufania - 253-05-00 (czynny całą 
dobę); Osrodek Higieny Psychicznej 
dla Ludzi Zdrowych - 256-61-54; 
Dyżur nocny lecznicy dla zwierząt - 
51-75-30,205-14-67; 
BIELSKO-BIALA: GOPR (Szczyrk): 
alarmowy - 985, 178-986, infonna- 
cyjny - 178-536; Informacje: PKS - 
228-25: PKP - 933; MPK - 224-04: 
turystyczna - 22-1-06; Katolicki Tele- 
fon Zaufania - 12-26-67; Onkolo- 
giczny Telefon Zaufania - 10-01-10 
(g. 18.00 - 20.00); Podbeskidzki Osro- 
dek Interwencji Kryzysowej - 14-62- 
21; Komunalny Zakład Usług Po- 
grzebowych - 224-23; 
CZĘSTOCHOWA: inl. lotnicza - Al. 
NMP 64 (przy Cepelii) - 952, 24-3-1- 
29, Osrodek Informacji NaczeInej 
Organizacji Technicznej, Kopernika 
16: 24-34-20, paszportowa - 24-96- 
59, PKP, Piłsudskiego: 24-13-37, 
PKS - al. Wolnosci: 24-66-16, tury- 
styczna PTTK - Al. NMP 39/41: 24- 
6; -55. 


WPKiW 


Planetarium Śląskie - Niebo nad 
Sląskiem g. 11.00, Wyspy 
wszechświata g. 14.00, Do krań- 
ców wszechświata g. 17.00; 
Ha]a "Kapelusz" - Tor kartingo- 
wy czynny od poniedziałku do 
piątku 13.00 - 1.00, sobota i nie- 
dziela 11.00 - 1.00; 
Górnośląski Park Etnograficzny - 
czynny w dni powszednie 
(oprócz sobót), g. 9.00 - 14.00 
(wejście od ul. Parkowej, zwie- 
dzanie tylko z przewodnikiem); 
ZOO - zwiedzać można w g. 10.00 
- 17.00 (kasy czynne do 16.00) 
[od jutra zwiedzanie w godz. 
10.00-19.00, a kasy czynne do 
18.00].
		

/iv5521-1998-74-0019.djvu

			SPORT 


TRYBUNA L' SKA, 28 - 29 MARCA 1998 


19 


Pogoń - Bobry 76:107 


ROZGORYCZONY KONIECKI 


I Koszykarze Pogoni jeszcze nigdy podczas I-ligowych 
występów nie przegrali na własnym parkiecie 
różnicą ponad 30 punktów. 


Nadspodziewanie łatwo Pogoń 
Ruda Śląska poddała się sąsiadowi 
zza miedzy - Ericssonowi Bobrom 
Bytom. Goście bez większego kłopo- 
tu wygrali 107:76 (39:53) i ten wynik 
może wystarczyć za cały komentarz. 
Pogoń została zasilona byłym ko- 
szykarzem Śląska Wrocław, Marci- 


pę. W tych dwóch absencjach go- 
spodarze upatrywali swoją szansę. 
Niestety zagrali poniżej oczekiwań 
i tylko pierwsze 10 min było wy- 
równane. Potem dominowali goście, 
którzy z minuty na minutę powięk- 
szali przewagę. Koszykarze Pogoni 
jeszcze nigdy podczas l-ligowych 


....... 


-. 


ł R 
 
.. , 
RUDA SI 
-- - t. . \ 
'fł " 


')o 
Antoine Joubert mial się w Rudzie $/ąskiej z czego cieszyć. 


nem Kuzianem (204 cm), studiują- 
cym przez trzy lata w Pirates Arm- 
strong University w Savannah. Po 
zakończonym sezonie za namową 
trenera Arkadiusza Konieckiego 
postanowił on wspomóc zespół. 
Kuzian tego występu nie zaliczy do 
udanych, bowiem w jego poczyna- 
niach było dużo nerwowości. 
Koszykarze bytomscy wystąpili 
tym razem bez Jarvisa Matthewsa 
i Tomasza Jankowskiego. Amery- 
kanin przed kilkoma dniami miał 
wypadek samochodowy i musiał 
korzYstać z pomocy lekarzy. Nato- 
miast Jankowski jest chory na gry- 


występów nie przegrali na własnym 
parkiecie różnicą ponad 30 punk- 
tów. 
W Pogoni wszyscy zagrali poniżej 
przyzwoitego poziomu i aż dziw 
bierze, że zabrakło motywacji do 


żwawszego biegania po parkiecie. 
Wręcz odwrotnie zaprezentowali 
się bytomianie i już dawno nie wi- 
dzieliśmy tak agresywnie grającego 
Kordiana Korytka. 
Punkty dla Pogoni: Hines 32, 
Cooper 11, Żurawski 5, Kobiela 4, 
Frankowski 2 oraz Morawiec 9,  ;"" U 

- - . 


-Prze 


r 


-- 


, 
',,- 
, 


q\GO 


Fot. Karina Trojok 
Kruk 8, Kuzian 4, Broda 1, Wój- 
ciak O; dla Bobrów: Joubert 26, 
Korytek 21, Pluta 18, Bacik 15, To- 
maszewski 14 oraz Golański 8, 
Szcześniak 5, Ożóg O, Migała O, 
Wolnik O. (sow) 


Zespół Śląska Zepter Wrocław 
wystąpił w Sosnowcu bez czterech 
podstawowych zawodników. 
Skrzętnie wykorzystali to koszyka- 
rze Zagłębia Maczki Bór Sosnowiec 
wygrywając 91:70 (43:40). 
Początek spotkania był wyrów- 
nany i dopiero w 10 min goście, 
którzy w tym meczu grali bez Jose- 
pha McNaulla, Jacka Krzykały, 
Raimondasa Miglinieksa i Macieja 
Zielińskiego objęli prowadzenie 
23:14. Kilka minut później, za 
sprawą bardzo dobrze rzucających 
z dystansu Dariusza Szynkiela 
i Piotra Pawlaka, Zagłębie wyrów- 
nało i przed końcem pierwszej czę- 


Zagłębie - Śląsk 91 :70 


dział po meczu. - Trener Andriej 
Urlep, również myśli o play oft i od- 
poczywa... 


G. PINKOWSKI (Zagłębie): 
Bylibyśmy frajerami, gdybyśmy to 
spotkanie przegrali. Cieszy mnie 
to, że chłopcy wykazali w tym 
spotkaniu bardzo dobrą skutecz- 
ność. Nie kalkulowałem czy lepiej 
będzie grać z Komfortem, Nobile- 
sem czy Rudą. Gramy z 4. miej- 
sca i to nas najbardziej cieszy, bo 
przed sezonem nikt na nas nie 
stawiał. 


Potrójnie skoncentrowani 


I Koszykarze Zagłębia aż 17 razy trafiali 
do kosza rzutami zza linii 6,25 m. 


- 


ści meczu objęło prowadzenie. 
.W drugiej części spotkania zawod- 
nicy Sląska sprawiali wrażenie 
jakby nie mieli już chęci do gry 
i czekali tylko na końcowy gwiżdek 
sędziego. Podopieczni Grzegorza 
Pinkowskiego potrafili to wyko- 
rzystać skutecznie powiększając 
przewagę. . 
- Do tego spotkania przystąpili- 
śmy potrójnie skoncentrowani - po- 
wiedział po meczu, Piotr Pawlak. - 
Wiedzieliśmy, że musimy wygrać. 
Cieszy mnie, że moja forma strze- 
lecka wzrosła. Co do play oft nic 
nie kalkulowaliśmy. 
Kapitan Zagłębia, był jedynym 
zawodnikiem, którego nazwisko 
bez przerwy podczas meczu skan- 
dowali kibice. 
- Zawsze ich szanowałem bo po- 
trafią być szóstym zawodnikiem na 
parkiecie - skomentował Pawlak, 
który po każdym spotkaniu dzięku- 
je kibicom za doping. 
Zespół Śląska prowadził w tym 
spotkaniu drugi szkoleniowiec, Ja- 
cek Winnicki. 
- przygotowujemy się do play oft 
i dlatego daliśmy odpocząć czterem 
podstawowym graczom - powie- 


Zagłębie: Thompkins 23, Barks- 
dale 18, Pawlak 18, Rener 9, Karo- 
lak O oraz Szynkiel 15, Guzik 6, Pu- 
chaiski 2, Woldan O; najwięcej dla 
Śląska: Wójcik 22, Łopatka, 15, 
Binkowski 12. (prass) 
Pozostałe wyniki (o miejsca l - 
8): AZS Elana Toruń - Komfort- 
Forbo Stargard Szczeciński 78:82 
(44:39), Anwil-Nobiles - PEKAES 
Pruszków 92:80 (53:40); o miejsca 9: 
Trefl Sopot - Unia Tarnów 86:79 
(48:41), Płyty Grajewo - Warta 
Szczecin 60:86 (28:47), Noteć Ino- 
wrocław - Polonia-Parte Przemyśl 
99:93-(47:42,75:75,86:86). 
l) PEKAES 41 76 3842-3275 
2) Bobry 42 75 3648-3142 
3) Śląsk 41 67 3341-3108 
4) Zagłębie 42 66 3349-3338 
5) Komfort 42 65 3244-3298 
6) Pogoń 42 65 3563-3554 
7) Anwil 42 64 3261-3268 
!IŁ 
!:.!I!
 _ _ _ _4_2_ _ _5_6_ _ J?
! ::=!5_6J_ 
9) Polonia 40 61 3225-3289 
10) Warta 40 60 3314-3313 
11) Trefl 40 59 3009-3028 
12) Unia 40 57 3298-3196 
13) Płyty 40 52 3177-3346 
14) Noteć 40 52 3043-3371 
15) St. Wola 40 46 2999-3533 


ARKADIUSZ KONIECKI (Pogoń): - Dla nas to już koniec sezonu, 
a swoją szansę przegraliśmy w meczu z Komfortem. Do tej pory nie mogę 
zrozumieć, że koszykarzom zabrakło motywacji na finiszu rozgrywek. 
Oczywiście ze Śląskiem będziemy walczyć, ale rywale mają więcej atutów. 
JACEK ADAMCZAK (Bobry): - Moi koszykarze potwierdzili, że drze- 
mią w nich ogromne możliwości. Już na wiele dni przed meczem szep- 
tano, że oddamy punkty Pogoni, ale my gramy fair. 


Zabronione hamulce 


Komisja sędziowska zabroniła zespołom McLaren-Mercedes, Jordan 
i Williams, używania podczas treningu do Grand Prix Brazylii o mistrzo- 
stwo świata Formuły 1, nowego typu "inteligentnych" hamulców. Protest 
w tej sprawie złożyły ekipy Ferrari, Minardi, Saubera, Tyrrella i Arrowsa. 
W centrum uwagi znalazł się McLaren, gdyż jego hamulce są najlepsze 
- inauguracyjną GP Australii Fin Mika Hakkinen i Brytyjczyk David Co- 
ulthard zakończyli podwójnym zwycięstwem. Na razie sędziowie nie pod- 
jęli jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie spornego układu hamulcowego, 
jedynie zażyczyli sobie nie używania go podczas nieoficjalnego treningu. 
Nie wiadomo czy będzie je można zastosować w trakcie niedzielnego wy- 
ścigu. McLaren broni się, że delegat techniczny Międzynarodowej Federa- 
cji Samochodowej (FIA) Charlie Whiting zatwierdził nowe rozwiązania, 
tymczasem Ferrari i spółka twierdzą, że taka technologia jest sprzeczna 
z regulaminem mistrzostw. (PAP) 


W skrócie 


. ROSJANKA Anna Kurnikowa będzie rywalką Amerykanki Venus 
Williams w finale turnieju tenisowego w Key Biscayne (pula nagród 4,6 
mln dolarów). Kurnikowa w 1/2 finału wygrała z rozstawioną z nr 8 
Hiszpanką Arantxą Sanchez Vicario 3:6, 6:1, 6:3, a Williams pokonała 
grającą z nr 1. Szwajcarkę Martinę Hingis 6:2, 5:7, 6:2. 
. ALICJA Pęczak podczas Zimowych Mistrzostw Polski w pływaniu 
(basen 25 m) w Koszalinie na 200 m st. dowolnym wynikiem 1.59,98 
ustanowiła rekord Polski. Poprzedni najlepszy wynik na tym dystansie 
- 2.00,74 - należał od 1990 r. do Agrueszki Roli. Klubowy rekord kraju 
ustanowiła też kobieca sztafeta AZS AWF Gdańsk na 4x100 st. zmien- 
nym - 4.14,64 min. 
. W ŻEGLARSKICH regatach zaliczanych do punktacji Pucharu 
Świata - Roma Sail Week, które odbywały się na morzu Tyrreńskim, 
bardzo dobrze wypadli Polacy. W klasie Firm zwyciężył mistrz olimpij- 
ski Mateusz Kusznierewicz (YKP Warszawa), a w Mistralu wicemistrz 
Europy Mirosław Małek (Energetyk Rybnik). W tej samej klasie trzecie 
miejsce wśród kobiet zajęła Marzena Okońska (SKŻ Sopot). W klasie 
Europa trzecia była Weronika Glinkiewicz (Posnania). 
. JOANNA Dworakowska (ZPD Jasień) obroniła w Sopocie tytuł 
szachowej mistrzyni kraju. Dworakowska zgromadziła 10 pkt. i wy- 
przedziła o pół punktu Monikę Bobrowską-Mirosławską (MKS Rybnik) 
i Martę Zielińską (Hetman Wrocław). 
. HOKEJOWA reprezentacja Polski do lat 18 rozegrała dwa spotka- 
nia z akademicką reprezentacją Ukrainy. Pierwszy mecz wygrali Pola':' 
cy 3:2 (2:1, 1:1, 0:0), w rewanżu doznali porażki 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). 
. HOLENDER Michael Boogerd (Rabobank) wygrał kolarski Ty- 
dzień Kataloński, mimo iż przegrał nieznacznie ze Szwajcarem Alexem 
Zuelle 12-kilometrową czasówkę - drugą część piątego, ostatniego eta- 
pu wyścigu. W klasyfikacji generalnej Boogerd wyprzedził Francuza 
Laurenta Jalaberta i Zuelle. 
. AUSTRALIJKA Emma George ustanowiła kolejny (15. w swojej 
kanerze) rekord świata w skoku o tyczce, tym razem w hali. W Adelaj- 
dzie uzyskała 4,55. Poprzedni rekord - 4,48 - należał do Stacy Dragiii 
(USA) oraz Danieli Bartovej (Czechy). (PAP, tocha) 


11- 


Mateja mistrzem 


Robert Mateja z Wisły Zakopane zwy- 
ciężył w rozgrywanych na Średniej Kro- 
-kwi w Zakopanem mistrzostwach Polski 
w skokach narciarskich. Jeden z fawory- 
tów, Adam Małysz spisał się kiepsko 
i "wylądował" poza podium medalowym. 
Mateja za skoki na odległość 90 i 88,5 
m uzyskał 252 pkt. Srebrny medal zdobył 
Łukasz Kruczek (LKS Klimczok) - 228 
(86,0 i 82,5), a "brąz" przypadł Andrzejo- 
wi Młynarczykowi (SKS Start Zakopane) 
212,5 (83,0 i 79,5). Małysz (KS Wisła) był 
czwarty - 206 (82,0 i 77 ,O). 


Tytuły olimpijczyków 


Olimpijczycy z Nagano, Jagna Marczu- 
łajtis (Oxygenal Zakopane) i Łukasz Sta- 
rowicz (Burton Red Bielsko-Biała) wy- 
grali slalom gigant w rozpoczętych 
w Szczyrku snowboardowych mistrzo- 
stwach Polski. Oboje obronili tytuły zdo- 
byte przed rokiem. Niespodzianką było 2. 
miejsce 17-letniego Andrzeja Kaima 
(Rossignol Szczyrk), syna trenera snow- 
boardzistów, Tadeusza. Brązowy medal 
zdobył Grzegorz Pająk (Pająkburt Biel- 
sko-Biała). 
Medale w konkurencji kobiet przypa- 
dły także Annie Łuckoś (Oxygenal So- 
snowiec) - srebrny, oraz Małgorzacie Ro- 
siak (Nobile Bielsko-Biała) - brązowy. 
Dzisiaj rozegrany zostanie slalom równo- 
legły. (tocha, PAP) 


Czas na konkrety 


Rozgrywki Amatorskiej Ligi Biz- 
nesu w piłce nożnej wkroczyły w de- 
cydującą fazę. Dobiegła końca rywa- 
lizacja w grupach, teraz gra toczyć 
się już będzie o konkretne miejsca. 
W ostatniej 
@ kolejce drużyna 
.--; "Trybuny SIą- 
p skiej" przegrała 
wprawdzie 5:8 
z zespołem Ru- 
chu SA, ale nasz 
zawodnik, Bogusław Kwiecień zdo- 
był 4 bramki i był w tej rundzie naj- 
skuteczniejszy. Już we wtorek zagra- 
my w meczu o 13. miejsce ze Stale- 


xportem Serwis 
Centrum. 
Pozostałe wy- 
niki: Grupa A: 
Bank Śląski vn 
OlKatowice 
Centrozłom SA 
1:7'-BankŚL vn 
OIK-ce - Katowicki Hurt Towarowy 
2:4. Grupa B: Polskie Książki Telefo- 
niczne - Elstal Łabędy 3:0 (walko- 
wer). 
Po rundzie zasadniczej pierwsze 
miejsce w gr. A zajął Clearex z Cho- 
rzowa, a najlepszym zespołem gr. 
B został Fiat Rabbit. 


--. 


Teletrójka proponuje 


Programy sportowe TV Katowice 28.03. - 1.04. 
21.03. 13.30 Magazyn piłkarski "Gol", 22.10 mecz GKS Katowice - Ruch 
Chorzów. . 
29.03. 12.05 Mistrzostwa Polski w snowboardzie, I liga siatkówki kobiet: 
Dick Black La Festa Andrychów - Augusto Kalisz; 17.20 Studio Gol, 22.10 
Dick Black - Augusto. - 
30.03.17.10 Moto Sport Tele 3. 
1.04. 22.20 Mostostal - Azoty Kędzierzyn Koźle mistrzem Polski, 
eliminacje MP w cyklotrialu, Narciarski Rajd Chłopski.
		

/iv5521-1998-74-0020.djvu

			20 TRYBUNA L' SKA, 28 - 29 MARCA 1998 


SPORT 


PP siatkarzy 


Podczas ligowego spotkania Ra- 
ków Częstochowa - GKS Katowice 
doszło do awantur między kibica- 
mi. Wydział Dyscypliny Polskiego 
Związku Piłki Nożnej na ostatnim 
posiedzeniu zajął się m.in. także tą 
sprawą. 
- Nalożyliśmy na Raków karę 
w wysokości 3 tys. zl. - poinformo- 
wał przewodniczący WGiD, Euge- 
niusz Stanek, zaznaczając, że 
maksymalna finansowa grzywna 


.zastanawialiśmy się jeszcze, w jaki 
sposób spelnić warunek o uniemoż- 
liwieniu swobodnego poruszania się 
kibiców z sektora na sektor. Decy- 
zje podejmiemy za kilka dni, ale 
mamy jeszcze trochę czasu do ko- 
lejnego meczu (4 kwietnia z ŁKS 
Łódż - przyp. red). Z Urzędu Woje- 
wódzkiego rzeczywiście otrzymali- 
śmy wspomnianą decyzję i chyba 
trzeba będzie wysiać informacyjne 
faksy do naszych rywali... 


pmMUSOWi OBOWI41EK 


I Siatkarze AZS Yawal w finale Pucharu Polski występują już 
po raz piąty, ale jeszcze nigdy nie wywalczyli tego trofeum. 


Raków bez gości? 


W tegorocznym finale Pucharu Polski . 
w siatkówce mężczyzn, w którym wystę- 
pują Czarni Radom, Stilon Gorzów, Stal 
Nysa oraz gospodarz, AZS Yawal Czę- 
stochowa, zabrakło dwóch cwłowych 
drużyn ligowego sezonu: Mostostalu Kę- 
dzierzyn i Morza Szczecin, Nowo kre- 
owany mistrz Polski przegrał w elimina- 
cjach z Gwardią Wrocław, szczecinianie 
zaś ulegli w półfinale Stilonowi, który 
w tym roku broni pucharu. Choć dla 
akademików jest to już piąty finał to 
jeszcze nigdy nie zdołali oni wywalczyć 
tego trofeum. Najbliżej byli 4 lata temu, 


Później jednak na parkiecie dominowa- 
li już Czarni. Zespół z Nysy zadowolo- 
ny z brązowego medalu MP wyrażnie 
odpuścił i swój start w finale krajowe- 
go pucharu potraktował chyba jako 
przymusowy obowiązek. 
Znacznie więcej eIIKJĆji dostarczył 
drugi pojedynek pomiędzy gospodarza- 
mi, a Stilonem. Dla. obu drużyn Puchar 
Polski jest ostatnią szansą pozostania na 
europejskich parkietach. Pierwszego seta 
wygrali akademicy głównie dzięki dobrej 
zagrywce Marcina Nowaka W drugim 
triumfowali gorzowianie. Dwa wyrów- 


- Zastanów się co ty robisz - sforo- 
wał Rafała Dymowskiego trener Stali 
Andrzej Kaczmarczyk po zepsutej za- 
grywce. Szkoleniowiec zachęcał swój 
zespół do gry, ale ten występując bez 
kontuzjowanych Adama Kurka i Janu- 
sza Bułkowskiego niewiele sobie robił 
ze słów trenera. 
Wszyscy oczekiwali na mecz AZS 
Yawal z Czarnymi, który określano 
przedwczesnym finałem. Obie drużyny 
wygrały pierwsze spotkania i zwycię- 
stwo przybliżało jedną z nich do tro- 
feum. Pierwszy set zapowiadał łatwe 


I Awantury na ostatnim meczu w Częstochowie 
będą gospodarzy drogo kosztowały. 


to 75 tys. - Jednocześnie zwrócili- 
śmy tamtejszym dzialaczom uwagę 
na trzy elementy. Uważamy, że je- 
żeli nie są w stanie zapewnić bez- 
pieczeństwa 2,5' tys. widzów po- 
winni pomyśleć o limitowaniu 
sprzedaży biletów do takiej liczby, 
przy której są w stanie zapewnić 
spokój; należy uniemożliwić swo- 
bodne przemieszczanie się kibiców 
między sektorami, przed kolejnym 
meczem dokonamy kontroli, czy 
warunek ten zostal spelniony; 
Urząd Wojewódzki w Częstocho- 
wie nakazal wysianie faksów do 
wszystkich rywali Rakowa, którzy 
mają jeszcze wystąpić w tym mie- 
ście, że ich kibice nie zostaną 
wpuszczeni na stadion. 
Działacze Rakowa na posiedze- 
niu Wydziału przedstawili własną 
wersję wydarzeń, zgodnie z którą 
sporą część winy ponoszą kibice 
GKS. Nie miało to jednak wpływu 
na wysokość kary. 
- Nie zamierzamy odwolywać się 
od tej decyzji - powiedział kierow- 
nik sekcji, Zbigniew Pawlak. - Nie 


Po ostatniej kolejce ukarano tak- 
że Polonię Gdańsk (2 tys. zł), a roz- 
mowy ostrzegawcze przeprowadzo- 
no z Widzewem Łódż i KSZO 
Ostrowiec. 
Spore zainteresowanie wywołała 
także sprawa Piotra Orlińskiego ze 
Stomilu Olsztyn. Zawodnik ten 
w meczu z Polonią Warszawa 
otrzymał czerwoną kartkę - niejako 
przy okazji za jego rękę na polu 
karnym Henryk Pawiłowski podyk- 
tował rzut karny, dzięki któremu 
gospodarze zdobyli trzy punkty - 
ale wystąpił w 20. kolejce przeciw- 
ko Groclinowi Grodzisk. 
- Oglądaliśmy zapis tej sytuacji 
i nie mieliśmy pewności co do prze- 
winienia. Skorzystaliśmy więc 
z prawa odstąpienia od wymierza- 
nia kary i zawodnik może grać - 
stwierdził Stanek. - Chcialbym jed- 
nak zaznaczyć, że nie podważamy 
decyzji o podyktowaniu jedenastki, 
a tym samym nie kwestionujemy 
wyniku spotkania. Nie mamy zresz- 
tą do tego uprawnień. 
RAFAŁ MUSIOŁ 


,. 


/ 


C; 
- 
z"'--"'" 
tJ
\.Ą- 


... 


AJ 


. 


, 


, 
'I." .. 
...... 


( 
...-' 


Wszyscy sprawiedliwi 
I  ? 


Ogłoszona została oficjalna lista sędziów 
na piłkarskie mistrzostwa świata we Francji.  


Sędziowie główni 
AZJA: Abdul Rahman Al Zeid 
(Arabia Saudyjska), Ali Mohamed 
Bujsaim (Zjednoczone Emiraty Arab- 
skie), Masayoshi Okada (Japonia), Pi- 
rom Un-Prasert (Tajlandia). 
AFRYKA: Said Belqola (Maroko), 
Lucien Bouchardeau (Nigeria), Ga- 
mal Ghandour (Egipt), An-Yan Lim 
Kee Chong (Mauritius), Ian McLeod 
(RPA). 
AMERYKA PÓŁNOCNA I CEN- 
I'RALNA: Esfandiar Bahannast 
(USA), Arturo Brizio (Meksyk), Ra- 
mesh Ramdhan (Trinidadtrobago). 
AMERYKA POŁUDNIOWA: Ja- 
vier Castrilli (Argentyna), Epifanio 
Gonzalez (Paragwaj), Marcio Rezen- 
de de Freitas (Brazylia), Mario San- 


chez (Chile), Alberto Tejada (Para- 
gwaj), John Jairo Toro Rendon (Ko- 
lumbia) 
OCEANIA: Edward Lennie (Au- 
stralia) . 
EUROPA: Marc Batta (Francja), 
Gunter Benkoe (Austria), Pierluigi 
Collina (Włochy), Hugh Dallas (Szko- 
cja), Paul Durkin (Anglia), Anders. 
Frisk (Szwecja), Jose Manuel Garcia 
Aranda (Hiszpania), Bernd Heyne- 
mann (Niemcy), Nikołaj Lewnikow 
(Rosja), Urs Meier (Szwajcaria), Ma- 
nuel Melo Pereira (Portugalia), Kim 
Nielsen (Dania), Rune Pedersen (Nor- 
wegia), Laszlo Vagner (Węgry), Mario 
van der Ende (Holandia). 
Wśród 33 sędziów liniowych zna- 
lazł się Polak, Jacek Pocięgiel z Kra- 
kowa. (PAP) 


'-' 


Siatkarze z Częstochowy bliscy są zdobycia Pucharu Polski. 


Fot. Leszek Zych 
zwycięstwo akademików. Druga partia 
należała jednak do gości. Dramatyczny 
przebieg miał trzeci set, w którym rado- 
mianie prowadzili 11:4, a później 14:10. 
Wprowadzony za słabo spisującego się 
Dawida Murka Michał Jaszewski pode- 
rwał zespół gospodarzy, którzy obronili 
cztery setbole i wygrali seta. To zupeł- 
nie odebrało ochotę do gry Czarnym, 
którzy tylko na początku seta stawiali 
opór. Po 2 godzinach AZS wygrał 3:1 (5, 
-5, 14, 5). 


kiedy także byli gospodarzami finałowej 
batalii, ale nieoczekiwanie przegrali 
wówczas z Włókniarzem Bielsko. 
W pierwszym meczu zmierzyły się 
zespoły Czarnych i Stali, które dwa dni 
wcześniej stoczyły bój o trzecie miejsce 
w ligowych rozgrywkach. W Radomiu 
górą byli siatkarze z Nysy zdobywając 
brązowy medal MP. W CzęstOChowie 
radomianie wzięli udany rewanż wy- 
grywając 3:0 (11, 4, 9). Tylko na począt- 
ku zapowiadało się na powtórkę z Ra- 
domia, kiedy to Stal prowadziła 9:5. 


nane następne sety zakończyły się sukce- 
sem Yawalu, choć nie brakowało w nich 
dramaturgii. Akademicy prowadzili 
w czwartej partii już 13:7, ale Stilon do- 
prowadził do remisu 14:14 i dopiero 
w końcówce gospodarze przechylili szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść. 
Drugi dzień finałowej batalii rozpo- 
czął mecz Stilonu i Stali. Podobnie jak 
w pierwszym spotkaniu siatkarze z Ny- 
sy grali anemicznie, bez woli walki i za- 
angażowania przegrywając gładko 0:3 (- 
7, -7, -6) 


LESZEK JAŹwIECKI 


HOLANDIA 


Rekordowa oglądalność 
14,52 mln niemieckich telewi- 
dzów zgromadziła przed ekranami 
transmisja towarzyskiego meczu 
piłkarskiego Niemcy - Brazylia (1:2) 
w Stuttgarcie. W pierwszym pro- 
gramie telewizji publicznej zanoto- 
wano oglądalność 45,9 proc. co jest 
rekordem, jeśli idzie o imprezę 
sportową. 


Heerenveen - Utrecht 1:0. Prowa- 
dzi Ajax Amsterdam 68 pkt, przed 
PSV Eindhoven 59. 


Tak 
toczy się 
pilica 


Drugie zwycięstwo 


ME '2004 - "Igrzyska Dunaju" 
Austria i Węgry zaprezentowały 
swą ofertę wspólnej organizacji pił- 
karskich mistrzostw Europy w 2004 
r. - "Igrzyska bunaju". Turniej fina- 
łowy rozgrywany byłby - w Austrii 
na stadionach w Wiedniu, Innsbruc- 
ku, Salzburgu i ewentualnie w St. 
Poelten, a na Węgrzech - w Buda- 
peszcie, Gyoer, Debreczynie, Szekes- 
fehervar, Szombathely, Miskolcu 
i w Kaposvar. Termin składania kan- 
dydatur do organizacji ME' 2004 
upływa 30 kwietnia br. Ubiegają się 
także Hiszpania i Szwajcaria. 


Reprezentacja Polski do lat 18 pokonała rówieśników ze Szwajcarii 3:1 
(0:1) w towarzyskim meczu, rozegranym w Geltenkinden. Bramki dla Pol- 
ski zdobyli: Mariusz Lewandowski (51), Mateusz Bartczak (69) i Jarosław 
Mazurkiewicz (77). W pierwszym meczu, Polacy wygrali 1:0. 


Kanczelskis pO raz ostatni 
Rosyjski piłkarz, Andriej Kanczel- 
skis, ogłosił, że wygrany 1:0 przez Ro- 
sję mecz z Francją był jego ostatnim 
występem w reprezentacji kraju. 
- Po latach gry w drużynie narodo- 
wej jestem już zmęczony i nie czuję 
się na silach, aby dobrze przygotować 
się do eliminacji mistrzostw Europy. 
Teraz chcialbym poświęcić się swoje- 
mu klubowi, Fiorentinie - powiedział 
piłkarz. 


MULTI 

TEK 


Krótko 
. W towarzyskim meczu: Kolum- 
bia - Jugosławia 0:0. 
. Najlepszy strzelec bundesligi, 
32-letni Uli Kirsten, przedłużył do 
2001 roku kontrakt z Bayerem Lever- 
kusen. Obecna umowa miała wyga- 
snąć w przyszłym roku. 


. Piątek, 27 marca br.: 
75,78,32,23,52,22,62,18,60,28, 
1, 61, 30, 43, 25, 65, 2, 29, 31, 68 


. Czwartek, 26 marca br.: 
60,52,20,4
53,44,6,39,48, 79,41,16,14,58,67,15,74,23,50,70 


(PAP, tocha) 


? Redaktor naczelny - TADEUSZ BIEDZKI - tel. 253-77-03, faks 253-75-85; Zastępca MARKETING I REKLAMA: 40-098 Katowice, ul Młyilska l, 
I '1l,1{,umSfą& redaktora naczelnego - tel. 253-83-82 tel. (0-32) 253-73-91, 253-88-92, faks 253-97-71 
Sekretańat redakcji (Zespół redagujący) - tel. 253-78-22, faks 253-79-97, Sekretane OGLOSZENIA DROBNE: 40-098 Katowice, ul. Młyi1ska l, m p., pok. 303, 304; 
redakcji - tel. 253-98-55, Redaktor wydania - Tadeusz Gańczarczyk. tel. (0-32) 253-78-74, 253-82-80, faks 253-99-28 
DZIALY: ekonomiczno-społeczny: tel. 253-79-77, 253-78-24, faks 253-85-16; + repor- Bielsko-Biała. tel. (0-33) 12-55-41, faks 12-55-74; Częstochowa, tel. (0-34) 24-79-54, 
terski: tel. 253-74-97. 253-77-96,253-81-40,253-97-54, faks 253-89-01; + zagraniczny: faks 24-63-79; Opole, tel. (0-77) 53-90-25, faks 53-90-27; Rybnik, tel. (0-36) 422-21-76, 
tel. 253-75-14; + kultury i rozrywki: tel./faks 253-75-64; + sportowy: tel. 253-89-33, 253- faks 422-20-37; Sosnowiec, tel./faks (0-32) 66-91-37 
WYDAWCA: 89-13; . łączności z Czytelnikami ("Śląska, słucham"): tel. 253-89-27; + fotoreporterski: Ogłoszenia drobne w Internecie: www.trybuna-slaska.com.pl/oglosz.htm 
Górnośląskie Towarzystwo Prasowe, Sp. z 0.0. tel. 253-97-63 w. 445. Za !re!;c ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
ODDZIALY W KRAJU: 43-300 Bielsko-Biała, ul. A. Młckiewicza 19, tel. (0-33) ł2-55- Adres e-mail: tslC!ltrybuna-s1aska.com.pl 
ADRES REDAKCJI: 40-098 Katowice, 43, 12-55-53, faks 12-55-74; + 42-200 Częstochowa, Al. NMP 51. tel. (0-34) 24-79-54, faks Nie zam.ówionych materiałów redakcja nie zwraca. 
ul. Młyilska 1 (III i IV p.); 24-63-79; + 45-068 Opole, ul. 1 Maja 9, tel. (0-77) 53-90-25, faks 53-90-27; + 44-200 Ryb- "Trybuna Sląska" w Internecie: www.trybuna-slaska.com.pl 
centrala (informacja): (0-32) 253-97-63; nik, ul. Wysoka 15, tel. (0-36) 423-8ł-00, faks 422-20-37; + 41-200 Sosnowiec, ul Sadowa 
10 tel. 66-80-80, 66-86-86, faks 66-91-37 + 00-692 Warszawa, Aleje Jerowlimskie 42/106, DRUK: KRAKOWSKA DRUKARNIA PRASOWA "DRUKPRESS", 31-580 Kraków, 
253-92-32. tel. (0-22) 827-09-36, faks 629-43-84 ul. Nowohucka 50.