/iv5521-1999-263-0001.djvu

			REKlAM'.  
Oferuje usługi 
poligraficzne: 
SKŁAD GAZET 
CZASOPISM 
KSIĄŻEK 
FOLDEROW 
-SKANOWANIE 
-ŁAMANIE 
-NAŚWIETLANIE 
-DRUK 
40-098 KATOWICE 
UL MŁYŃSKA 1 
TEL: 2538 274, 0601519635 


10 - 11. 11. 1999 


AU/129214/m 


1£ ; ' 
 \ iJ , ! JUJltt " 
 .., '.' f(
 
,". .." . 
f ' 


Nr 263 (18263) 


WYDANIE K  


INDEKS 350516 


na Górnym Sląsku 


Górnicy z "Sierszy" uczestniczyli wczoraj w referendum zorganizowanym przez Społeczny 
Komitet Ratowania Kopalni, równocześnie przeglądając nowe oferty pracy 


m FINANSE 
RewolucJa kontrolowana 


Stratą dwóch dni nazwał szef sejmowej 
Komisji Finansów Henryk Goryszewski 
(ZChN-AWS) przełożenie na piątek rano 
glosowania w Sejmie nad wnioskiem SLD 
o odrzucenie projektów nowelizacji ustaw 
podatkowych. - To jest igranie z ogniem, 
albo będziemy robić budżet po łebkach, 
albo będziemy w niedoczasie - powie- 
dział, kiedy okazało się, że na sali jest za 
mało posłów, 
 głosować nad wnioskiem 
SLD. Podkreślił, że "spóźnienie się z bu- 
dżetem grozi rozwiązaniem Sejmu.. 
Pytany, czy istnieje szansa, 
 nowelizacje 
ustaw podatkowych weszły w życie w kon- 
stytucyjnych terminach stwierdził: - Nie 
wiem. W Polsce dzieją się różne cuda. 


cena 70 gr 


Dziś wewnątrz numeru 


Referendum po wyroku D 


...... 


Kopalnia "slersza" 
będzie likwidowana - 
zadecydował minister 
gospoda
i Janusz Ste- 
inhoff po rozmowach 
w nocy z poniedziałku 
na wtorek w Warszawie 
z przedstawicielami 
Społecznego Komitetu 
Ratowania Kopalni. .Je- 
go zdaniem Komitet nie 
Przedstawił konkret- 
nych propozycji, które 
mog/y
 zagwaranto- 
wać rent
 kopal- 
ni. Członkowie SKRK, 
którzy uczestniczyli 
w rozmowach twierdzą, 
m minister nie przyjmo- 
wał żadr¥iJ z przedsta- 
wianych mu argumen- 
tów. _ STEI.M 


.... 


.. 


f 


" 


.... 


-- 


- 


-  
ł 


Reporter TŚ DZIEŃ podpatrywał gloso- 
wanie górników, którzy przyszli do pra- 
cy na drugą zmianę: 


" 


Chcę, żeby kopalnia była spółką i wydo- 

ała nadal węgiel. 
Górnik III: - Głosowałem, ale nie po- 
wiem jak. Dostałem propozycję pracy 
w kopalni "Piast., Przenoszę się tam, 
bo mam już dosyć tego, co się tutaj 
dzieje. _ 


Górnik I: - Jestem przeciw powołaniu 
spółki. To nie ma sensu. 
Górnik II: - Zakreśliłem trzy razy tak. 


z przedstawicielami mini- 
stra finansów i ministra go- 
spodarki". Górnicy mieli się 
także opowiedzieć czy są za 
"utrzymaniem akcji strajko- 
wej do strajku generalnego 
włącznie". 
Przed otwartymi drzwia- 
mi jednego z pokoi w budyn- 
ku cechowni gromadzili się 
górnicy. W środku werbow- 
nicy z kopalń Nadwiślań- 
skiej Spółki Węglowej ("Jani- 
na", "Ziemowit", "Brzesz- 
cze") przedstawiali propo- 
zycje pracy. Zainteresowanie 
było duże. 
- Jestem ślusarzem. 
Mam uprawnienia spawa- 
cza. Jest dla mnie coś? - py- 


tał jeden z pracowników 
"Sierszy". Werbownik z ko- 
palni "Brzeszcze" spojrzał 
na listę i odpowiedział: - 
Potrzebujemy 10 ślusarzy. 
W cechowni górnicy roz- 
mawiali w grupach. Nie 
dyskutowali o referendum, 
lecz o ofertach pracy. Zasta- 
nawiali się, jaką kopalnię 
wybrać, jak będzie z dojaz- 
dem do Bierunia, Brzeszcz. 
Zdecydowani na zmianę ko- 
palni przekonywali kolegów, 
że trzeba się spieszyć z wy- 
borem oferty pracy, bo póź- 
niej mogą być mniej atrak- 
cyjne. 
- Po rozmowach w War- 
szawie nie wiem czy warto 


było robić to referendum - 
komentował rzecznik praso- 
wy SKRK Andrzej Ka- 
sprzyk. - Ale zobaczymy ja- 
ki będzie wynik i jeszcze raz 
spróbujemy podejść do spra- 
wy. Nasze szanse na urato- 
wanie kopalni, przy tak 
okrutnej postawie NS\v, są 
bardzo małe. 
Wczoraj rano 16 związ- 
kowców z "Sierszy" wznowi- 
ło akcję protestacyjną. Po- 
nownie zamurowali się 
w dawnym budynku dyrek- 
cji kopalni. 
RYSZARD STELMASZClYK 


Praca dla górników 
str. 3 


30 metrów od dystrybutorów stacji paliw w Śmiłowicach odnaleziono wczoraj 
29 pocisków moździerzowych i głowic przeciwpancernych z okresu" wojny światowej 


" -3 
='" 
;;0 
;;0 

'" 

 
="- 
=.., 
=co 

o 
=,... 
=,... 
-'00 


"" 


, 


R eferendum rozpo- 
częło się wczoraj 
wcześnie rano przed 
zjazdem pod ziemię pierw- 
szej zmiany. Ostatni głoso- 
wali o północy górnicy 
z czwartej zmiany. Społecz- 
ny Komitet Ratowania Ko- 
palni zapowiedział, że dzi- 
siaj rano oglosi wyniki refe- 
rendum. 
Głosowanie odbywało 
się w cechowni. Pracownicy 
"Sierszy" w referendum 
mieli się wypowiedzieć czy 
zgadzają się na przekształce- 
nie kopalni w akcyjną spół- 
kępracown

czyupoważ- 
niają SKRK do "reprezento- 
wania załogi w rozmowach 


Podczas prac prowadzonych przez pracowników Te- 
lekomunikacji Polskiej w pobliżu stacji benzynowej 
Petrochemii Płock w Mikołowie wykryto cały arse- 
nał niewypałów. Stacja znajduje się przy trasie z Mi- 
kołowa do Gliwic, w miejscowości Smiłowice. Poli- 
cjanci natychmiast ograniczyli ruch samochodowy 
w tamtym miejscu i zorganizowali objazdy. Mimo 
iż sprawnie kierowali ruchem, w ciągu kilkunastu 
minut stworzył się ponad 20-kilometrowy korek. 

 Kierowcy, którzy chcieli dojechać do Gliwic lub Mi- 
3' kolowa korzystali z objazdów prowadzących przez 

 Orzesze lub Zabrze. Byli i tacy, którzy nie zważając 
. na ustawione znaki próbowali dostać się w pobliże 


stacji benzynowej, gdzie wydobywano pociski. Na- 
tychmiast wezwano saperów zjednostki wojskowej 
w Gliwicach. Ci wydobyli z wykopu siedem poci- 
sków moździerzowych, a po chwili kolejnych osiem. 
W ciągu następnych godzin zabezpieczono jeszcze 
14 pocisków i glowic przeciwpancernych. Wszyst- 
kie były mocno skorodowane, leżały w ziemi na 
głębokości kilkudziesięciu centymetrow. Sila 
rażenia takich pocisków wynosi kilkaset metrów. 
- Stacja została zamknięta zaraz po tym jak po- 
jawili się połicjanci - mówi Jedna z jej pracownic. 
- Straciliśmy całodzienny utarg. 
Ruch przywrócono przed godziną 18. _ MIK$, GOI 


....  


TEMAT DNIA 
Na dywaniku u premiera 


Jerzy Buzek, prezes Rady Ministrów przeprowadził 
w poniedziałek rozmowę z wojewodą śląskim Mar- 
kiem Kempskim i jego zastępcą Andrzejem Gałażew- 
skim. Wicewojewoda został zganiony za błędy decy- 
zyjne popełnione w czasie blokad torów przez górni- 
czą .Solidarność". Marek Kempski. i Andrzej 
Gałażewski muszą również ograniczyć swe zagra- 
niczne wyjazdy. 


n PULS REGIONÓW 
I.... "WuJek" polityczny 
i3 Proces funkcjonariuszy plutonu specjalnego MO, 

 którzy w grudniu 1981 roku brali udział w pacyfiko- 
.
 waniu kopalń .Wujek" i "Manifest Lipcowy" ma cha- 

 rakter polityczny. Tak twierdzą dwaj dowódcy oskar- 

 żonych milicjantów, którzy podczas wczorajszej roz- 

. prawy w Sądzie Okręgowym w Katowicach odmówili 

 składania wyjaśnień. 


O KRAJ 
Kolej na podwylk1 


Od niedziełi PKP podnosi ceny za bilety, średnio o 20 
proc. - Ale wprowadzamy także upusty - szybko do- 
daje szefostwo PKP. Nieznaczne: z taboru liczącego 
blisko 5 tys. pociągów kursujących na dobę, upusty 
będą obowiązywać tylko w 26. 


81. rocznica odzyskania niepodległości 

;
 N.' ;--.;..-;
- -.!: 
 
-
" i 

",... "..
 - ..{iI 
-,p )..""'.- 
. . ..... "'.? -- 
-
 -- .. - ... ; .... 
--'.. ;.' 

. - I 


(. 
.. ... 
.: '" 
W Krzywopłotach pod Olkuszem legioniści z I Bry- 
gady dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego zwy- 
cięsko starli się z jednostkami rosyjskimi. Cztery 
lata później przyszła niepodległoŚĆ. Tr"udno sobie 
wyobrazić odrodzenie Rzeczpospolitej bez karty 
zapisanej czynem zbrojnym legionistów. 
Na zdjęciu: przyjazd marszałka Piłsudskiego do 
Warszawy 12 grudnia 1916 roku. 
Po drodze do wolności str. 1 


REKlAM'. 


T&l1:U3ll11 


@ WYŻSZASZKOUBIZNESU 
. .. W OIJbrOWIB GornlczBJ 
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
leI. 262-03-07, 262-28-05 


zaprasza na 
STUllIAPODYPLOMOWE 
ZARZĄDZANIE 
PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI 


Zapisy w dziekanacie WSB 
do dnia 20 listopada 1999 r. 
www.wsb.edu.pl
		

/iv5521-1999-263-0002.djvu

			Środa - Czwartek 
DZIEli /O-JJ listopada 1999 


2 


fakty, opinie 


Śląska, DZIEŃ dobry! 


I Codziennie jeżdżę do pracy przez 
Maczki, dzielnicę Sosnowca. Jeszcze 
nigdzie na drodze nie widziałem takich 
dziur jak tam, zaś most na Przemszy re- 
montowany jest w sposób karygodny. Nic 
nie dały moje interwencje w Urzędzie 
Miejskim. Nikogo nie interesuje, że to 
bardzo niebezpieczna droga. 
Czytelnik ze Szczakowej 


I Syn został zwolniony z prywatnej fir- 
my. a najego miejsce przyjęto górnika 
na emeryturze. Uważam, że do pracy per 
winni być przyjmowani emeryci z głoder 
łrymi uposażeniami, a nie tacy krezusi. 
Czytelnik z Katowic 


I Zastanawiam się ile Telekomunikacja 
Polska potrzeb!4ie czasu, aby w obrębie 
wQjewództwa śląskiego można było się 
dodzwonić bez opłacania rozmów tak 
. jak za międzymiastową dzwoniąc np. 
z Oeszyna do Katowic. Czy jeszcze trzeba 
czekać dwadzieścia lat? 
Jan Heczko z Cieszyna 


I Od 30 marca czekam na rozstrzygnię- 
cie w sądzie pewnej sprawy i jak się 
ostatnio dowiadywałem nikt się jeszcze 
nią nie zqjqł. 1j;mczasem w 1j;chach na- 
tychmiast zadecydowano o rozebraniu 
muru w Nadwiślańskiej Spółce 
glowej. 
Jasne, że były naciski polityczne. 
M. Z. z Zabrza 


I Jestem mieszkankq Giszowca i korzy- 
stam z komunikacji autobusowej. Ker 
nia z rzędem temu, komu uda się przejść 
przez drogę na przystanek usytuowany 
na drodze z Murcek. Aż prosi się tam 
o założenie sygnalizacji świetlnej. 
Stefania W. z Glszowca 


Czekamy na kolejne sygnały I opinie 
Czytelników. Nasze telefony: w Biel- 
sku Białej 812-55-53, w Częstocho- 
wie 324-79-54, w Rybniku 423-81-00, 
w Katowicach 253-89-27 (czynny od 
poniedziałku' do piątku od godz. 9 do 
14, w soboty od 10 do 14). _ OPRAc. AGA 


REKlAM'. 


KZ 


+9°C 
1014 hPa 


+8°C 
1010 hPa 


pochmurno 


deszczowo  ,/ 
 
Opole t
 
 Częstochowa .. 

6. 9 . 
 Klelce 
I Katowice 
 \ ;f 

 \ 
 \
 
- - 7 . ( . Kraków 
.. ' 7 
Bi
lsko-Biała . cł:l\ 
Zakopane \ \ 
 \ \ 


Tylko miejscami 
przejaśnienia, 
możliwe opady 
deszczu, w górach 
śnieg. Wiatr słaby 
i umiarkowany, 
z kierunków 
wschodnich. 


fi pole 1:
, r.zę
howa .. 
7. (a . 
 Klelce 
I Katowice 
\... 
 / 

 8 . 
 "\
,
 
. KrakOw 
Bielsko-Biała., 6 Q 
Zakopane \ 
 \ \ 


Pogoda na dziś 


Pogoda na jutro 


" 
Z emigracji na Sląsk 


Ostatni prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczo- 
rowski przyjechał wczoraj 
do Katowic. Uczestniczyl 
w sympozjum ,Walka z hitle- 
rowskim i stalinowskim oku- 
pantem o niepodległość Pol- 
ski". 
W poniedziałek prezydent 
Kaczorowski odebrał od wi- 
ceministra spraw wewnętrz- 
nych Bogdana Borusewicza 
kopie akt NKWD związa- 
nych z jego aresztowaniem. 
W 1940 r. 21-letniego Ryszar- 
da Kaczorowskiego zaaresz- 
towało w Białymstoku 
NKWD. Skazano go na karę 
śmierci, którą zamieniono na 
10 lat pobytu w łagrach. Pre- 
zydent odbierając akta powie- 
dział, że dowie się, kto przy- 
czynił się do jego aresztowa- 
nia. 
- Akta są napisane po ro- 
syjsku. Ja przez 50 lat nie 


Zapłaci sprawca 


spotykałem się z tym języ- 
kiem, więc znam go słabo- 
mówił wczoraj prezydent. - 
Ale żadnych rewelacji tam 
nie znalazłem. Osoba, która 
w tych aktach widnieje jako 
informator NKWD, nie po- 
chodziła z naszego środowi- 
ska. Ten człowiek pochodził 
z Pułtuska i towarzyszył Le- 
chosławowi Domańskiemu, 
jednemu z bohaterów książki 
"Kamienie na szaniec". Prze- 
chodził z nim granicę, ale zo- 
stał zatrzymany. Potem 
w śledztwie ujawnił rzeczy, 
których nie powinien mówić 
- opowiadał prezydent. 
Wczoraj rano prezydent 
złoŻył kwiaty pod pomni- 
kiem Marszałka Piłsudskie- 
go, pod Wieżą Spadochrono- 
wą, pod obeliskiem przy 
kopalni $ujek" i pod po- 
mnilciem Wojciecha Końan- 
tego. _ MOKR 


Koszty leczenia pobitego w Słupcy 
(Wielkopolskie) człowieka poniesie 
sprawca pobicia - orzekł w poniedzia- 
łek Sąd Rejonowy w tym mieście. 
Z powództwem wystąpiła Wielkopol- 
ska Regionalna Kasa Chorych. 
Sprawa, określana jako precedenso- 
wa, rozpoczęła się w kwietniu; w wyni- 
ku pobicia trafIł do szpitala na kilkana- 
ście dni mieszkaniec tego miasta. Kosz- 
ty leczenia pokryła Kasa Chorych, która 
później - występując z powództwa cywil- 
nego - skierowała sprawę do sądu. 
W poniedziałek sąd wydał wyrok na- 
kazujący sprawcy pobicia zaplacenie Ka- 
sie Chorych poniesionych przez nią kosz- 
tów leczenia. _ PAP 


AU/I323181a 


Niemiecka Republika Demokratyczna 
była przesiąknięta szpiclami. Bezpieka 
zatrudniala 91 tys. Niemców, a w ca- 
łym kraju mieszkało 18 mln ludzi. 
Dla porównaniu dla PRbowskiej Sluż- 
by Bezpieczeństwa pracowało 24 tys. 
ludzi, a w Polsce mieszka 39 mln lu- 
dzi - mówiła dr Hanna Labrenz-We- 
iss, która wczoraj na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Sląskiego 
w Katowicach spotkala się ze studen- 
tami. Porównywała wykorzystanie te- 
czek slużb bezpieczeństwa w Niem- 
czech i Polsce. 
W archiwach niemieckich znajdu- 
je się 180 kilometrów akt bezpieki. - 
W piwnicach Stasi znależliśmy sto 
niszczarek do dokumentów. Były tak 
bardzo eksploatowane, że się prze- 
grzały. Znaleźliśmy też 17 tys. worków 
ze zniszczonymi dokumentami. 6 tys. 
z nich można zrekonstruować - mó- 
wila dr. Labrenz-Weiss. Rekonstruk- 
cjajednego z nich zajmuje cztery mie- 
siące. 
Od czasu zjednoczenia, w Niem- 
czech została zlustrowana cała służba 
państwowa. - Od sprzątaczki do dyrek- 
tora - twierdziła Hanna Labrenz-We- 
iss, która odpowiadała za lustrację 780 
profesorow Uniwersytetu Humboldta 
w Berlinie. - Ze Stasi współpracowało 
Wydawca: G6rnosląskie Towarzy.;two Prasowe, Sp. z 0.0. 40-098 Katowice, ul. Młynska 1, Centrala (informacja): (032) 253-97-63 253-92-32 Re daktor nac zelny: Tadeusz Biedzkl (tel. 253-77-03) 
Zastępca redaktora naczelnego: Tadeusz Gańczarczyk (tel 253-83-82) Redaktor wydania: Andrzej Krzyształowski (teł. 253-78-22) Sekretarze redakcJI: tel. 253-98-55 Dzlaly: zespół redagujący 
teł/faks 253-79-97. gospodarczy: teł. 253-79-77 _ reporterski: teł/faks 253-89-01 _ zagraniczny. teł. 253-92-85: _ kultury. teł/faks 253-75-64: _ informator. teł. 253-71-23; _ sportO't\y. teł. 253-89-33 
_ łączność z Czytelnikami: tel. 253-89.27 _ fotoreporterski: tel. 253-97-63 w. 445 _ TyDZIEŃ: tel. 253-75-14. E-mall:tsIOtrybuna-slaska.com.pl:TśDZIEŃwlnternecie:WWN.trybuna-slaska.com.pl 
Oddzlaly BlełskO-Biała, Częstochowa, Gliwice, Opole, Rybmk, SosnowIec, Warszawa _ Projekt graficzny Studio Q_ Druk: Krakowska Drukamia Prasowa DRUKPRESS, 31-580 Krakow, ul. Nowohucka 50. 
Marketing I reklama 40-098 KatOWice, ul. Młyńska 1, tel. (0-32) 253-73-91, 253-88-92, faks 253-97-71 


Ośrodek Szkoleniowy PAKT 
pod honorowym patronatem 
Minister Zdrowia i Opieki Spotecznej Franciszki Cegielsl.iej 
zaprasza Ila.- 
I SPOTKANIE KOBIET KREATYWNYCH 
..Zdrowie
 Uroda
 Wdzięk
 Szyk

 
20 listopada godz. 9.30 - 17.30 hotel "Klimczok" w Szczyrku 
Zgłoszenia I Informacje: 
PAKT tel.lfax (0-32) 2512264 
tel. kom. O 601 423 243 


patronat medialny: 
'D)6aeilU, 
DZIEN 


RM,J-M. 


sponsor: 


STUDIO TYPOGRAfII P'OFESJONAI Nil 


''\.. 


'- 1'r.... 


1l)
1Ultl 
dL.t 
DZIEŃ 


--r   .--- 


-  


-- 
-- r 
- 
-- 


... 


. ",... 


A 


-
 


(' 


1\ 
\ 


Ryszard Kaczorowskl składa kwiaty pod pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego. 


Opozycja antykomunistyczna W NRD świadomie 
zezwoliła na niszczenie akt służby bezpieczeństwa. 
Tym różniła się od polskiej opozycji 


Lustracja po niemiecku 


200 z nich. Absolutna większość robi- 
ła to dla kariery. Tylko trzech ze wzglę- 
dów finansowych - mówiła dr La- 
brenz-Weiss. Dzisiaj pracuje tylko 18 
zlustrowanych naukowców. 
Najciekawsze jest to, że opozycja 
działąjąca w NRD świadomie pozwoli- 
ła na niszczenie akt. - Byla słaba i nie- 
liczna. Nie chciała zjednoczenia Nie- 
miec, a tylko naprawy systemu komu- 
nistycznego - przekonywała H. 
Labrenz-Weiss. Doszło do tego, że ak- 
ta enerdowskiego wywiadu zagranicz- 
nego zostały kompletnie zniszcwne. - 
Wcześniej je skopiowano i sprzedano 
KGH i CIA. Amerykanie zapłacili mi- 
liony dolarów za kompletne kartoteki 
agentów z RFN. Do dzisiaj wladze nie- 
mieckie mogły zobaczyć tylko część 
materiałów przechowywanych w USA. 
Wrócą do nas kartoteki, ale tylko agen- 
tów niemieckich - opowiadała H. La- 
brenz-Weiss. _ JAR 


Dr Hanna Labrenz-Welss, urodzo- 
na w Grudziądzu, absolwentka m. 
in. Uniwersytetu Warszaw.;kiego, od 
1991 r. jest pracownikiem Biura 
Pełnomocnika Rządu Federalnego 
ds. Służby Bezpieczeństwa b. NRD 
w Berlinie (tzw. Instytutu Gaucka). _ 


Pochmurno z 
rozpogodzeniami, 
miejscami opady 
deszczu. 


DZIEŃ z przewodnikiem: 


. Wiadomości z regionu 
. Wiadomości z kraju 
. Wiadomości z zagranicy 
. Gospodarka 
. Fmanse 
. Sytuacje 
. POD DACHEM 
. Informator 
. Telewi
a 
. Sport 


str.3-6 
str. 7 
str.8-9 
str. 10 
str. 11 
str. 12 
str. I - IV 
str. 14 - 15 
str. 20 - 21 
str. 22 - 23 


Racja po stronie 
TŚ DZIEŃ 


... 


Wczoraj Sąd Apelacyjny w Katowi- 
cach uchylil wyrok katowickiego Są- 
du Wojewódzkiego z czerwca 1998 r., 
który nakazywał naszej gazecie prze- 
proszenie spółki "Maja" oraz wpłatę 
10 tys. zł na konto PCK, 
... 
 W maju 1996 r. Janusz Marsza- 
; łek, szef spółki "Maja", skierowal po- 
3: zew do sądu. Poczuł się bowiem do- 

 tknięty treścią i tytułami artykułów 

 "Supermarket Auschwitz" oraz "La- 

 gergeszeft". Dziennikarz TŚ DZIEŃ 
napisał w nich o zamiarze wybudo- 
. wania supermarketu w bezpośred- 
nim sąsiedztwie byłego obozu kon- 
centracyjnego oraz reakcjach spo- 
łecznych na ten fakt. - Janusz 
Marszałek zarzucil dziennikarzowi 
naruszenie uczciwości i rzetelności 
dziennikarskiej. Twierdził, że te pu- 
blikacje były utrzymane w tonie nie- 
przychylnym inwestorom, a przede 
wszystkim oświęcimskiej spółce ak- 
cyjnej ZPUH "Maja". Były to zarzu- 
ty oczywiście niesluszne - mówi 
mec. Roman Mirek, pełnomocnik 
TŚ DZIEŃ, 
W wypowiedzi dla PAP Janusz 
Marszałek powiedział, że jest obu- 
rzony wyrokiem i na pewno odwoła 
się do Sądu Najwyższego. _ JAR, PAP 


omentar 


Wyrok Sądu Apelacyjnego z Katowic 
ma znaczenie nie tylko dla naszej 
gazety i spółki "Maja". Jego 
wydźwięk jest dużo większy. Tak 
naprawdę w tej sprawie chodziło 
bowiem o to czy prasa ma być wolna 
czy zakneblowana. KlIka ostatnich 
wyroków sądowych z rÓŻnych miast 
Polski mogło, niestety, budzić 
wątpliwości. Katowicki sąd 
wypowiedział się jasno: w 
demokratycznym państwie prasa 
musi być wolna a sędziowie nie 
mogą stać się cenzorami. Ten sygnal 
z Katowic powinien dotrzeć 
wszędzie tam, gdzie deklaracjom o 
potrzebie wolnej prasy towarzyszą 
przeciwne wręcz czyn}: A takich 
miejsc jest, niestety, w Polsce wciąż 
wiele. 


TADEUSZ BIEDZKI 


..
 

_IIIIII'" 
IIIUlIOITIOLOlm 
lIL\lEK lOORIlJ IIYSTRYBIl'.lIU\Y 
PL ISSN 0867-4507
		

/iv5521-1999-263-0003.djvu

			Kalendarium wydarzeń 


21 października - górnicy z "So- 
lidarności" zaczynają blokadę to- 
rów w Łazach i Tarnowskich Gó- 
rach. Wojewoda Marek Kempski 
przebywa służbowo w USA, zaś 
wicewojewoda Andrzej Gałażew- 
ski jest w Warszawie na szkole- 
niu. Do Katowic wraca wieczo- 
rem. 


22 października - w wyniku ne- 
gocjacji górnicy schodzą z torów. 
Policja nie interweniuje, gdyż nie 
podjęto decyzji o rozgromieniu 
blokad. 


29 października - wojewoda 
Kempski wrócił z USA i natych- 
miast podjął decyzję o zdymisjo- 
nowaniu wicewojewody. Jego zda- 
niem przyzwolił on na łamanie 
prawa. Oficjalne pismo w sprawie 
dymisji trafiło na biurko premiera 
Jerzego Buzka. Unia Wolności, 
z której szeregów wywodzi się Ga- 
łażewski, grozi zerwaniem koalicji. 


8 listopada - wojewoda Kempski 
pod naciskiem premiera Buzka 
wycofuje wniosek o odwołanie wi- 
cewojewody. _ AGA 


Wniosek o odwołanie Gałażewskiego wycofany 


- 


Na dywaniku 
. 
u premiera 


"Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów 
przeprowadził w poniedziałek rozmowę 
z wojewodą sląskim Markiem Kemp- 
sklm I jego zastępcą Andrzejem Gała- 
tewsklm. Chcial wyjaśnić sytuację, która 
nastąpi la w wyniku akcji górników 
w dniach 21-21 października" - głosi ko- 
munikat Centrum Informacyjnego Rzą- 
du. Kempski złożyl wniosek o zdymisjono- 
wanie swego pierwszego zastępcy, gdyż je- 
go zdaniem postawi I on protestujących 
górników ponad prawem. Według wojewo- 
dy A. Gałażewski zbyt późno zdecydował 
się na interwencję w sprawie blokady to- 
rów Nie było go na miejscu zdarzeń. Tym- 
czasem zarówno CW (z której wywodzi się 
wicewojewoda), jak i AWS stanęły murem 
za Galażewskim. \\bjewoda został sam na 
placu boju, zdany jedynie na decyzję pre- 
miera. 
Jak się dowiadujemy, Buzek, Kempski 
i Gałażewski przeprowadzili męską roz- 
mowę. Wszyscy trzej pochodzą z Gliwic 
i znają się bardzo dobrze. Premier i wice- 
wojewoda z działalności podziemnej, zaś 
Buzek i Kempski - z Larządu Regionu 
Sląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". W cza- 
sie spotkania premier podkreślił koniecz- 
ność ograniczenia wyjazdów zagranicz- 
nych wojewodów. Zwlaszcza w okresie, gdy 
na Śląsku w wyniku restrukturyzacji prze- 
myslu gomiczego, dochodzi do napięć spo- 


lecznych. Szef rządu domagal się też na- 
tychmiastowego powrotu wojewodów do 
Katowic w sytuacjach nagłych, a taka wła- 
śnie miała micjsce podczas blokady torów 
Jerzy Buzek zwrócił uwagę wicewoje- 
wodzie na błędy popełnione "w trakcie 
rozwiązywania sprawy i nakazal w podob- 
nych sytuacjach niezwłoczne podejmowa- 
nia przez niego wszelkich możliwych dzia- 
łań na rzecz prlestrzegania prawa i przy- 
wrócenia bezpiecznego funkcjonowania 

łu7b publil.:znych". 
Wojewoda śląski Marek Kempski 
w wyniku perswazji premiera wycofał 
wniosek o odwołanie wicewojewody Gala- 
żewskiego. Wczoraj wojewoda Kempski 
był nieuchwytny dla dziennikarzy. - Nie 
będzie f:adnego komentarza do opinii pre- 
miera, która jest dla wojewody najbardziej 
wiążąca - powiedzial Paweł Wieczorek, 
rzecznik prasowy wojewody. 
Wszyscy zastanawiają się jak ułoży się 
współpraca obu panów. Wojewoda z wice- 
wojewodą od 29 października nie rozma- 
wiali ze sobą i nie podawali sobie dłoni na 
powitanie. Do czasu wybuchu sporu ich 
stosunki były jednak oceniane jako WID- 
rowe. Z ostatnich publicznych wypowiedzi 
wojewody wynika. że wszystkie scenariu- 
sze bierze pod uwagę. Włącznie ze swoją 
dymisją. 


AGATA PuSTUŁKA 


Rozmowa z Andrzejem Gałażewskim, wicewojewodą śląskim 


DZIEN Jak długo trwała rozmowa 
z premierem? W jakiej 
przebiegała atmosferze? 
Rozmowa trwała okolo 20 minut. By- 
ła to powalna rozmowa przeł070nego 
z podwładnymi. 
Czy po decyzji premiera Jerzego 
Buzka pOdaliście sobie panowie 
z wojewodą rękę na zgodę? Czy 
rozmawiacie już ze sobą? 
W koalicji zdarzają się kryzysy. Po ich 
ro7Wiązaniu życie toczy się dalej. 
Co powiedział panu premier? Czy 
miał Jakieś zarzuty dotyczące 
pańskich decyzji w sprawie 
rozwiązania konfliktu na torach? 
Przekazałem premierowi pełną infor- 
mację o moim postępowaniu podczas 
blokady torów. Premier zainteresował się 
szczegół nie pierwszymi godzinami blo- 
kady. Wyjaśniłem, że w tym czasie w za- 
stępstwie wojewody Kempskiego uczest- 
niczyłem w szkoleniu Akademii Obrony 
Narodowej w Rembertowie i tam dowie- 
działem się o proteście. Natychmiast 
podjąłem działania mające na celu od- 
blokowanie torów. 
Jak wyobraża pan sobie dalszą 
współpracę z wojewodą 
Kempskim? 
Na sWnowisko pierwszcgo wicewoje- 
wody zostałem powołany przez premie- 
ra i wypełniam swoją służbę najlepiej jak 
potrafię. Mlode województwo śląskie 
w pierwszych latach swego istnienia wy- 
maga wspólpracy z wieloma osobami 


i instytucjami, w celu jego rozwoju i in- 
tegracji. Jestem zwolennikiem wspólne- 
go działania dla osiągnięcia takich ce- 
lów. 
Konflikt w Urzędzie Wojewódzkim 
bardzo zaszkodził stosunkom 
w koalicji. Co według pana 
najbardziej szwankuje we 
współpracy pomiędzy 
ugrupowaniami? 
Konflikt ten wykaz.ał kryzys zaufania 
pomiędzy AWS i UW Okazało się, że 
w stosunku do koalicjanta można za- 
grać nie fair. Zamiast dialogu istnieje 
polityka "faktów dokonanych". To nie 

łuży interesom naszego regionu. Mar- 
twi mnie, że przez takie połityczne po- 
tyczki interes Ślllska gdzieś ginie. 
ROZMAWIAŁA: AGATA Pusrut.xA 


- 


Specjalnie dla TŚ DZIEŃ  


Aleksander 
Kwaśniewski, 
prezydent RP 


DZIEN W Polsce rośnie fala 
eurosceptycyzmu. Jak Pan 
wytłul)1aczyłby polskiemu 
górnikowi. że warto wchodzić do 
Unii Europejskiej? 
Wejście do Unii gwarantuje rozwój 
państwa i gospodarki, ale nie samego 
górmctwa. Tu trzeba powiedzieć prawdę 
- wobec alternatywnych zródeł energii 
górnictwo nie jest w dotychclasowej ska- 


li do uratowania. Polska w strukturach 
europejskich oznacza jednak gwarancję 
dlugotrwałego rozwoju naszego kraju, 
a rozwój tworzy miejsca pracy, które 
z kolei stwarzają szansę górnikom zaję- 
cia się czymś innym. I to w niektorych 
częściach dużego województwa śląskie- 
go spmwdza się. Wasze województwo nie 
ma prlecież najwyższego poziomu bez- 
robocia. Dlaczego? Bo są tam nowe in- 
westycje: Opeł, Isuzu i inne firmy, które 
dajll zatrudnienie wielu tysiącom osób. 
Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że nie 
każdy może się przekwalifikować do pra- 
cy w nowoczesnym przemyśle, ale wte- 
dy sam musi liczyć na pomoc socjalną, 
a ta pomoc jest skuteczna tylko jeżeli 
państwo rozwija się. _ NOTOWAŁ DZ 


Środa - Czwartek 
DZlEN 10 II listopada 1999 


Praca dla :. órnl : 


temat dnia 


Kilofy na palki 


Zgodnie z dekłaracją i pomysłem Slą- 
skiego Komendanta Policji, generała 
Mieczysława Kluka, wczoraj do 15 wy- 
znaczonych komend miejskich i powia- 
towych zgłosiło się 342 górników, z któ- 
rych ponad stu chciało rozpocząć sta- 
rania o podjęcie pracy w policji. 
W śląskim garnizonie jest ponad 300 
wakatów, zaś z danych Górniczej Agen- 
cji Pracy wynika, że zainteresowanych 
pracą w policji jest ok. pół tysiąca osob. 
Komendant Kluk obiecuje, że będzie 
negocjował z komendantami sąsied- 
nich województw, by przyjęli do siebie 


Wczoraj Zespół Prasowy Sląsklej 
Komendy Wojewódzkiej Policji "na 
gorąco" zebrał dane dotyczące prze- 
biegu akcji rekrutacji górników do pra- 
cy w policji. Okazało się, że zgłosiło 
się mniej osób, niż się tego spodzie- 
wano. Wielu górników od razu rezy- 
gnowało z powodu niskich zarobkow, 
inni chcieli uzupełnić wykształcenie, 
niektórzy dostrzegli brak predyspozy- 
cji. Wielu chciało się jeszcze zastano- 
wić. Przeważali górnicy z wykształce- 
niem zawodowym. _ NOT. AGA 


tych górników, którym nie uda się zdo- 
być połicyjnego etatu w województwie 
sląskim, a spełnią wszelkie wymaga- 
nia. - Górnicy muszą przejŚĆ te same te- 
sty i badania, które przechodzą wszyscy 
kandydaci do pracy w policji. Nie ma 
zmiłuj się - zastrzega podinsp. AJicja 
I1ytrek, rzecznik prasowy Śłąskiego Ko- 
mendanta Wojewódzkiego Policji. 
Aby gornik zamienił kiłof na pałkę, 
musi spełnić kiłka warunków. Przede 
wszystkim musi mieć czystą kartotekę, 
a więc nie może być karany. Ponadto wy- 
magane jest także przynajmniej średnie 
wykształcenie. - AJe dajemy szansę rów- 
nież osobom z wykształceniem zawodo- 
wym. Jeśłi wyróżnią się cechami przy- 
datnymi w policji np. umiejętnością wal- 
ki judo, zdołnościami pirotechnicznymi, 
co nie jest rzadkością w górnictwie, mo- 
gą zasilić oddziały prewencji - mówi 
podinsp. I1ytrek. 
Wczoraj w komendach górnicy odby- 
wali wstępne rozmowy kwalifikacyjne. 
W spotkaniach uczestniczyli komendan- 
ci oraz pracownicy kadr. W Sosnowcu 
zaczęło się bardzo wesoło. - Gdy powie- 
działam panom, ile mogą zarabiac, to 
wybuchnęli śmiechem - mówi kadrowa 


z Komendy Miejskiej w Sosnowcu. - Wi- 
docznie na dole zarabiali więcej. Tu na 
początek dostaną niewiele ponad 600 
złotych. Mimo to z 32 górników, któflY 
przyszli wczoraj do sosnowieckiej ko- 
mendy. 19 zdecydowało się na udział 
w testach sprawnościowych. W ich skład 
wchodzą m.in. rzut piłką łekarską, biegi, 
przewroty. - Następny jest test psycholo- 
giczny. Później każdego czeka komisja le- 
karska - mówi podinspektor Hytrek. 
Jeśli górnil.."}' zakwałifikują się do pra- 
cy w połicji, będą mogłi wybrać miasto, 
w którym będą pracować. Jest to niezwy- 
kłe udogodnienie. - Pozwoli to górni- 
kom-policjantom na podjęcie bezstreso- 
wej pracy, łepszą aklimatyzację. Zdajemy 
sobie sprawę, że niektórzy z nich nie bę- 
dą chciełi pracować w miejscu swego za- 
mieszkania - tłl!lmaczy podinsp. A Hy- 
trek. - W połowie listopada wyznaczyli- 
smy termin testów sprawnościowych. 
Większość górników, którzy zgłosiłi się 
wczoraj do komendy to mężczyźni 
w wieku ok. 30 łat, przede wszystkim 
z KWK Knurów - wyjaśnia komisarz 
Magdałena Zielińska z Komendy Policji 
w Gliwicach. 


AGATA PUSTUŁKA 


Wczoraj Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA drastycznie ograniczył 
dostawy prądu do dwóch zakładów górniczych, które powstały na bazie kopalń 
"Rozbark" i "Bobrek Miechowice': Była to reakcja na niepłacenie rachunków za 
dostawę energii. Górnicy musieli przerwać pracę i VvYjechać na powierzchnię 


To pierwsze tak drastyczne 
posunięcie GZE SA w sto- 
sunku do kopalń węgla ka- 
miennego. Do tej pory za- 
kład ograniczał się jedynie do 
odcięcia jednej z dwóch linii 
zasilających kopałnie. Wczomj 
dostawy energii pozwalały je- 
dynie na pracę pomp odwad- 
niających i wentyłatorów. Nie 
Ol było mowy o żadnym wydoby- 

 ciu. GLA SA odmówił jakich- 
i kolwiek komentarzy na temat 
! tej sytuacji. 

 Nieoficjałnie mówi się jed- 

 nak, że restrykcje w postaci 
.ograniczenia dostaw prądu 
mogą dosięgnąć kolejnych 


dłulników - głównie dużych 
zakładów pracy. Jeszcze do 
niedawna kopalnia "Bobrek 
Miechowice" i powstały najej 
bazie Zakład Górniczy nr 3 
korzystały z dwóch źródeł za- 
silania. Po odłączeniu od 
Ełektrowni Miechowice kopal- 
ni pozostała tyłko jedna łinia. 
transformatorowa. Od wczo- 
raj płyną tamtędy śladowe iło- 
ści prądu. Wcześniej GZF SA 
poinformował o planowanym 
odcięciu dostaw i poprosił 
o wstrzymanie produkcji, 
niekierowanie ludzie do pracy 
i zabezpieczenie obiektów. - 
Załoga musiała przerwać wy- 


dobycie. W tej sytuacji nie by- 
ło innej możłiwości - mówi 
główny inżynier energome- 
chaniczny Lakładu Górnicze- 
go nr 3 Zygmunt Potenta. Po- 
dobnie było w Zakładzie Gór- 
niczym nr 2 powstałym na 
bazie kopałni "Rozbar!c". Za- 
kład do dnia dzisiejszego nie 
podpisał umowy z GZE SA, 
bo nie chce przejąć dawnych 
zobowiązań finansowych ko- 
pałni. Wczoraj pracę musiało 
przerwać 800 górników z po- 
rannej i 400 z popołudniowej 
zmiany. - Musielibyśmy za- 
płacić 3,4 młn złotych. Nie 
stać nas na to w momencie, 


gdy dopiero odzyskujemy ren- 
towność - mówi prezes ZG nr 
2 Stanisław Strojek. 
Załoga obu kopalń wykony- 
wała wcwrąi jedynie te prace, 
które nie wymagały zużycia 
energii elektrycznej. Konserwo- 
wano maszyny, sprlątano, za- 
bezpieczano pokłady węgla. 
Dzisiaj o godz. 11 zarząd 
Bytomskiej Spółki Węgłowej 
zamierza spotkać się z przed- 
stawicielami GZE SA, by wy- 
negocjować dostawy energii 
umożliwiające wznowienie 
wydobycia. 
TOMASZ GŁOGOWSKI, 
MATEUSZ CIEŚlAK 


300 milionów pożyczki 
z Banku Światowego 
Przedstawiciele BŚ oraz rządu polskiego 
podpisali wczoraj umowę o Pożyczkę Do- 
stawczą Sektora Węgla Kamiennego w wy- 
sokości 300 mln dolarów. Pożyczka będzie 
wspomagać rządowy program restrukturyza- 
cji sektora węgla kamiennego oraz proces 
transformacji w głównej mierze państwowe- 
go przemysłu w konkurencyjny i dochodowy 
sektor. N/z Basi! G. Kavalsky, dyrektor krajo- 
wy dla Polski i Krajów Bałtyckich oraz Krzysz- 
tof Nersa, wiceminister finansów. _ 


- 


... 


i 

 

 
i 
_H
		

/iv5521-1999-263-0004.djvu

			Środa - Czwartek 
DZIEŃ /0- /l listopada 1999  


Pod koniec tygodnia przypadają 
trzy dni wolne od pracy. Rozdziela je 
jednak roboczy piątek, 12 listopada. 
W większości katowickich i nstytucj i 
będzie to zwykły dzień roboczy. 
Może się jednak zdarzyć, że planując 
w tym czasie załatwienie jakiejś 
sprawy, napotkamy zamknięte drzwi. 


puls regionów 


· 'I w'l'e I' Ira 


Weekend 
nie wszędzie długi 


Interesanci przyjmowani będą m.in. 
w katowickim magistracie. - W naj- 
bliższy piątek urząd pracuje, jak 
w każdy dzień roboczy - mówi Walde- 
mar Bojarun, rzecznik prasowy Urzę- 
du Miasta w Katowicach. Nie powin- 
no być 12 listopada problemów z zała- 
twieniem spraw w bankach. - 
Będziemy pracować normalnie. My 
nigdy nie odrabiamy takich dni w in- 
nym terminie - wyjaśnia Joanna Ko- 
walczyk z katowickiego oddziału ban- 
ku PKO SA. Otwarte będą również 
oddziały PKO Bp, NBP czy Banku 
Handlowego. 
W piątek czynne będą inspektora- 
ty Zakładu Ubezpieczen Społecznych. 
Nie powinno być problemów ze zro- 
bieniem zakupów. W Katowicach 
czynne będą w piątek m. in. domy to- 
warowe "Skarbek" i "Zenit". 
Przedłużony weekend zaplanowa- 
no natomiast w urzędach skarbo- 
wych. Dwunasty listopada zostanie 
odpracowany w sobotę, 20 listopada - 
usłyszeliśmy w chorzowskim Urzędzie 
Skarbowym. Podobnie sytuacja wyglą- 
da w Katowicach. 
W Rybniku otwarte będą sklepy. 
Czynna też będzie większQsĆ magi- 
stratów i urzędów gmin. - Uznaliśm}; 
że odrabianie piątku w sobotę nie jest 
dobrym rozwiązanicm. W sobotę i tak 
mało kto przyjdzie do urzędu. Nato- 
miastjesli któryś z pracowników urzę- 
du będzie chciał wykorzystać urlop 
w piątek, nie będzie z tym problemu 
- wyjasnia Tomasz Górecki, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta w Żorach. 
W piątek do pracy nie pójdą nato- 


miast nauczyciele. B(,:dzie to też dzien 
wolny dla uczniów. Szkoły odrabiał} 
12 listopada w poprzednim tygodniu. _ 
W 7 aglębiu w piątek, 12 listopada, 
wszystkie urzędy, banki oraz zdecydo- 
wana większość sklepów będzie praco- 
wała, jak w każdy zwykly dzień tygo- 
dnia. Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej w Sosnowcu informuje, że 
wszystkie autobusy kursować będą, 
jak w dni normalne. Także sosnowiec- 
kie oddziały banków PKO BP i BPH 
S.A. nie przewidują żadnych przerw 
ani skrócenia czasu pracy. Poszczegól- 
ne magistraty przez cały dzień dostęp- 
ne będą dla klientów. Skrócenia cza- 
su pracy nie przewidują również hiper- 
markety. 
Większość firm obawia się jednaK, 
że "ruch w interesie" będzie w piątek 
zdecydowanie mniejszy, gdyż wiele 
osób, korzystając z wolnego dnia wy- 
jedzie poza miasto. 
L kolei interesanci wybierający się 
w najbliższy piątek do Urzędu Miasta 


12 listopada wydłuża weekend 
raz na klika lat. Częściej zdarza 
się to w wypadku 2 maja, prze- 
dzielającego dwa święta pań- 
stwowe (1 i 3 maja). W większo- 
ści firm 12 listopada będzie nor- 
malnym dniem roboczym. 
Pracodawca może jednak usta- 
lić, że 12 listopada będzie dniem 
wolnym, który trzeba będzie od- 
pracować w innym terminie. Za- 
leży to od jego dobrej woli, 


W Beskidach pusto 


Podbeskidzkie hotele I do- 
my wczasowe nie proponu- 
ją nadzwyczajnych ofert 
dla turystów na najbliższy, 
czterodniowy weekend. 
Nie planują też obniLki cen. 
Mają za to wolne micjsca, bo 
pogoda się popsuła i spÓŹnie- 
ni wczasowicze pouciekali 
z górskich kurortów. 
Najtańszy nocleg - na 
prywatnych kwaterach - 
można teraz, poza seLenem, 
znaleźć jU? za 10 - 15 zło- 
tych. C7asem gospodarze 
zgadzają się jeszcze spuścić 
z cen}; jeśli zostaje się dłużej 
niż na jedną noc, albo wyku- 
puje całodlicnne wyżywie- 
nie. W domach wczasowych 
jest już znacznie droLej, bo 
trudno dostać nocleg (bel 
wyżywienia) poniLej 30 zło- 
tych. . 
Jeśli ktoś chce wybrać się 


, JUlii 


. 


t8lnJlll 


w Częstochowie, zastaną zamknięte 
drzwi. Prezydent Częstochowy Ewa Ja- 
nik zarządziła, że 12 listopada jest 
dniem wolnym od pracy. Identyczną 
decyzję wydał częstochowski starosta 
powiatu ziemskiego. Nieczynne będą 
także urzędy pracy, sąd}; prokuratury 
i urzędy skarbowe. 
Częstochowski Odział Urzędu Cel- 
nego w piątek będzie funkcjonował 
w ograniczonym zakresie. Prócz służb 
dokonujących odpraw celnych dla 
firm, pozostali pracownicy Urzędu 
Celnego będą cieszyć się z przedłużo- 
nego weekendu. 
12 listopada będą natomiast pra- 
cować w Częstochowie, jak w każdy 
dzień roboczy, urzędy pocztowe, 
wszystkie agendy Zakładu Ubezpie- 
czeń Społecznych oraz banki. W pią- 
tek po Swięcie Niepodległości, stawią 
się do pracy także urzędnicy starostw 
powiatowych w Myszkowie i Kłobuc- 
ku a także Urzędu Miasta w Myszko- 
wie. _ IC, AWI, MIKS, AJK, MAX 


W urzędach państwowych 
zgodnie z rozporządzeniem Ra- 
dy Ministrów z 12 lutego 1997 
r. w sprawie zasad ustalania 
rozkładu i wymiaru czasu pracy 
pracowników urzędów pań- 
stwowych (Dz. U. z 1997 r. nr 
14 poz 74 ze zm.), 12 listopada 
1999 r, jest dniem wolnym od 
pracy za ekwiwalentnym odpra- 
cowaniem w sobotę 20 listopa- 
da.. MAZ 


Ceny noclegu w podbeskIdzkich hotelach są czasami dwukrotnie wIększe 
niż na kwaterach prywatnych. 


.... 


" 


na najbli?£ry weekend do gór- 
skiej miejscowości, zwłaszcza 
do malego pensjonatu lub na 
prywatną kwaterę, powinien 


wl"ZCsniej upewnić się, cr:y po- 
mimo słabego obłożenia jest 
ciepla woda i czy dziala 
ogrzewanie. Zdarza się bo- 


wiem, że bojler uruchamiany 
jest dopiero wted}; gdy zbie- 
. rze się odpowiednia liczba 
gości. _ FE 


l 
r 


" 
. 


.. . 


:;! 


r.  


.. ł  
;! 
:!t 
!;j 

 

 


. 


- 


W tym liceum już się nie pali legalnie paplerosow. 


fi' 


Finał eksperymentu w "Traugucie" 


Palarnia zamknięta 


Decyzją władz oświatowych, pierw- 
sza w Polsce legalna palarnia dla 
uczniów, urządzona przed kilkoma 
dniami w LO im. Romualda Traugut- 
ta w Częstochowie, została za- 
mknięta. Przeciwników tej liberal- 
nej nowinki było, jak się okazało 
więcej niż jej zwolenników. 
.Urządzenie w piwnicy "Traugutta" 
palarni dla uczniów czwartych klas 
odbiło się w calej Polsce s7erokim 
echem. Dyrektor placówki, Janusz Ko- 
lodziejski, twierdził, że stworzenie pa- 
larni jest jedynie zalegalizowaniem ist- 
niejącej sytuacji. Uczniowie palą tytoń 
na terenie sikoły, o czym wszyscy do- 
skonale wiedzą. Jeśli nie można im te- 
go wyperswadować, prezentując szko- 
dliwość nałogu, niech palą legalnie 
w specjalnym pomieszczeniu, a nie 
ukrywają się w toalecie. Dotyczyło to 
uczniów doroslych, którzy ukończyli 


już 18 lat i mogą samodzielnie podej- 
mować decyzje. 
Z argumcntacją dyrekcji szkoly nic 
zgodziły się jednak władze oświatowe 
w Częstochowie, które nakazaly dyrek- 
cli liceum zamknąć palarnię. - Arty- 
kuł czwarty Ustawy o systemie oświa- 
ty mówi wyraźnie, że nauczyciele 
w swych dzialaniach dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych mają 
kierować się dobrem uczniów. Zezwa- 
lanie na palenie tytoniu, który szkodli _ 
zdrowiu młodzieży, jest sprzeczne 
z tym artykułem. Stwarzanie warun- 
ków do palenia powoduje, że ucznio- 
wie nie walczą z nalogiem, a bez żad- 
nych barier sięgają po papierosa. Na- 
sza decyzja była więc podyktowana 
wylącznie troską o młodzież - 
powiedział wiceprezydent Częstocho- 
wy Slawomir Gliński. 
MAŁGORZATA SZCZODROWSKA 


Wujek polityczny 


Proces funkcjonariuszy plutonu spe- 
cjalnego MO, którzy w grudniu 1981 
roku brali udział w pacyfikowaniu 
kopalń "Wujek" I ..Manifest lipco- 
wy" ma charakter polityczny. Tak 
twierdzą dwaj dowódcy oskarżonych 
milicjantów, którzy podczas wczoraj- 
szej rozprawy w S.ldzie Okręgowym 
w Katowicach odmowili składania wy- 
jaśnień. 
Zarówno Romuald C. (wówczas do- 
wódca plutonu specjalnego), jak i Ma- 
rian o. (w 1981 roku zastępca komen- 
-danta wojewódzkiego MO dvwodzący 
pacyfikacją kopalń) twicrdzili, że są nie- 
winni, a prokuratura, formulując akt 
oskarżenia wobec byłych milicjantów, 
dzialala na 71ecenie polityków. 
Romuald C. wyglosil oświadczenie, 
w którym oskarżył pewnego wysokiego 
oficera wojskowych slużb specjalnych 
o złożenie falszywych zcznań, obciążają- 
cych milicjantów. - Podkreslam, że do- 
puszczono się uchybicń, czynności pro- 
wadzono fragmentarycznie - mowił Ro- 


muald C. - Świadkowie, którzy chcieli 
zmienić swoje poprlednie zeznania by- 
li straszeni przez prokuratora. 
Prowadzącym śledztwo za rzuci I 
m.in., że nie przesluchano osób "spoza 
Polski", które uczeslniczyly w akcjach, 
nie przebadano lusck, nie odnaleziono 
pocisków wydobytych z cial zabitych 
gornikow. Przyjęto te? tezę, że jedynym 
pododdzialem u7brojonym wtedy 
w broń ostrą byl pluton specjalny. - To 
bylo oczywistą nieprawdą - twierdził 
Romuald C. 
Mówił, że polityc}; którzy naciskają 
na prowad7enie tego procesu 7wiązani 
są z wojskowymi uczestniczącymi 
w dzialaniach na kopalni ,Wujek". Ja- 
ko przykład wymienił generala Jarosła- 
wa Bieleckiego, maj.}cego być bratem 
Czesława Bieleckiego, lidera Ruchu Stu. 
- Nie jestem krewnym ani tego polity- 
ka, ani byłego premiera - dementuje 
gen. Bielecki, obecnie w dyspozycji 
MON. Podkreśla, że nie uczestniczyl 
w pacyfikowaniu kopalni, _ MAC 


Napadli, by odwrócić uwagę 


Wszystko wskazuje na to, że napastniC}; 
którzy w poniedzialek wieczorcm napa- 
dli na jeden z kantorów w Bytomiu zro- 
bili to po to, by odciągnąc uwagę poli- 
cji od drugiego napadu, który mial 
miejsce chwilę pó"niej w Micchowicach 
- powiedliał wczoraj prokurator rejono- 
wy w Bytomiu Wladyslaw Czekaj. 
Przypomnij m}; w poniedziałek do 
o kantoru przy ulicy Gombrowicza w By- 
I tomiu wpadlo dwóch zamaskowanych 

 męiczyzn. Zażądali pieniędzy, a gdy 

 właściciel kantoru odmowil rozlegly się 
- 
 strzaly. Mężczyzna zostal ranny w nogę 
i klatkę piersiową, a napastnicy uciekli 
tabierając ze sobą zaledwie 250 marck. 
Parę minut później, do oddziału ban- 
ku PKO oddalonego zaledwie o kilka- 
set metrÓw od kantoru wdarło się 
trzech zamaskowanych mężczyzn. Bro- 
nią sterroryzowali kasjerkę i labrdh kil- 


kaset złotych. - Napadu dokonali praw- 
dopodobnie ci sami mężczyźni. Wska- 
zują na to podobne metody dliałania 
- mowi prokurator Czekaj. 
Prokuratura podejrzewa równie?, 
że napad na kantor mial jedynie uła- 
twić zrabowanic pieniędzy l PKO. Plan 
częściowo zawiódl, ponieważ męLczy- 
zna zdecydowanie odmówil oddania 
pieniędzy i krzyknąl, by zamaskowani 
osobnicy wyniesli się z jego kantoru.- 
To byl przemysIany sposob działania 
Gdy większość policyjnych radiowozów 
pojawiła się pod kantorem, dokonano 
drugiego rabunku. Dla dobra slcdztwa 
nie mogę ldradzić sumy, którą ukra- 
dziono z oddzialu PI\.() - powiedzial 
Wladyslaw Czekaj. Komendant bytom- 
skiej policji powołal specjalny zespól, 
który zajmuje się śledztwem w sprawie 
strzelaniny i rabunku. _ GOI
		

/iv5521-1999-263-0005.djvu

			K 


Aby było bezpieczniej 
W Bytomiu spotkały się wczoraj 0so- 
by, które chcą utworzyć Stowarzysze- 
nie "Bezpieczne Miasto". Spotkanie 
zorganizowano w Urzędzie Miejskim. 
Przyszli policjanci, strażacy, przedsta- 
wiciele spółdzielni mieszkaniowych, 
stowarzyszeń i działacze sportowi. 
W Bytomiu obserwuje się wzrost zja- 
wisk patologicznych. - Mogą się one 
nasilać w związku z restrukturyzacją 
górnictwa i ubożeniem społeczeństwa 
- uważają zainteresowani. 
- Mam nadzieję, że dzięki stowarzy- 
szeniu będzie wzrastało poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców - mó- 
wi Andrzej Szastok, sekretarz miasta. 
Celem stowarzyszenia będzie m, in. 
ograniczanie zjawisk patologicznych, 
prowadzenie poradnictwa, techniczne 
zabezpieczanie obiektów przed wla- 
maniem, pożarem, zalaniem. Człon- 
kowie "Bezpiecznego Miasta" będą 
wskazywać policji lub straży miejskiej 
mie
ca wymagające interwencji oraz 
propagować wiedzę o ruchu drogo- 
wym. Wspólnie z sąsiednimi miasta- 
mi chcą budować programy zwiększa- 
nia bezpieczeństwa. - POlicja zwalcza 
skutki przestępstw, ściga przestęp- 
ców. Żeby było bezpieczniej, potrleb- 
ne są działania systemowe, pomoc 
mieszkańców - mówi mł. insp. Wa- 
cław Chajda, zastępca komendanta 
miejskiego policji w Bytomiu. 
Wczoraj powołano komitet założyciel- 
ski stowarzyszenia i uchwalono sta- 
tut. _ MOKR 


Seminarium o pomocy 


"Lokalna polityka społeczna - integra- 
cja działań w nowych warunkach pmw- 
nych" to temat seminarium, zorganizer 
wanego wcwraj w Promnicach. Wzięli 
w nim udzial pmcownicy tyskich insty- 
tucji pomocowych, radni i władze mia- 
sta. - Sytuacja prawna związana z poli- 
tyką społeczną uległa zmianie. Domy 
dziecka przeszły w kompetencje powia- 
tu. Ośrodki pomocy przejęły część za- 
dań PFRON - mówi Oaria Szczepań- 
ska, naczelnik wydziału spolecznego 
UM Tych}: - Musimy nauczyć się współ- 
pracować. _ ID 


W tym roku 
obchodzimy 
BO-lecie Polskiego 
Czerwonego 
Krzyża. Wczoraj 
w Gliwicach 
odbyła się 
uzroczystość z tej 
okazj i. 


li '1 :- H..-ł' 


. .. 


Znak 
krzyża 


Na wcwrajszej akademii, zorganizowa- 
nej w Centrum Mechanizacji Górnic- 
twa, szczególnie zasłużeni działacze 
gliwickiego oddziału PCK odebrali her 
norowe odznaki przyznane przez Za- 
rząd Glówny PCK. 
Gliwicki oddział uznawany jest 
w "centrali" za jeden z najlepiej prer 
wadzonych i wzorowo działających. 
Nic dziwnego, że jego kierowniczka 
Alina Paluch zostala wyróżniona her 
norową odznaką II stopnia PCK. Mi- 
mo trudności, z jakimi boryka się 
ostatnio PCK, atmosfera na wczoraj- 
szej uroczystości była bardzo ciepła. 
Wielu wyróżnionych miało łzy 
w oczach. 
Działacze PCK nie ukIywają, że kil- 
ka lat temu na rynku usług pielęgna- 
cyjnych i opiekuńczych pojawila się 
konkurencja. Zaczęły powstawać pry- 
watne firmy, świadczące takie same 
usługi jak Polski Czerwony Krzyż. Jed- 
nocześnie firmy te częściej wygrywały 


Słodki śledź, trudne kino 


Rozmowa z Marią Danielską, prezesem oddziału 
katowickiego Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego, 
organizatorem Dni Szwedzkich w Katowicach 


DZlEN Wczoraj w ramach Dni 
Szwedzkich mogliśmy 
skosztować śledzia na słodko 
I zobaczyć film szwedzkiego 
retysera "Oratorium na Boże 
Narodzenie': Czy Szwecję 
najlepiej promować poprzez 
kuchnię I kino? 
Być może w związku ze zmianą sa- 
li kinowej, a może dlatego, że kino 
szwedzkie jest mało popularne i trud- 
ne, na filmy szwedzkie nie przychodzi 
tak dużo osob, jak się spodziewaliśm}: 
Mało znana kuchnia szwedzka też jest 
kontrowersyjna. Widać w niej jednak 
pochwałę prostego i nieskomplikowa- 
nego życia, jakiemu hołdują Szwedzi. 
Dlaczego Dni Szwedzkie 
odbywają się właśnie 
w Katowicach? 
A dlaczego nie? W końcu trzeba 
zmienić utartą tradycję, w myśl której, 
Dni powinny się odbywać tylko nad 
morzem, w Warszawie lub Krakowie. 
Od 10 lat istnieje w Katowicach od- 
dział Towarzystwa, powstaje coraz wię- 
cej spółek polskCHIzwedzkich. Chcieli- 
śmy przekonać do Katowic także Am- 
basadę Królestwa Szwecji. Udalo się. 
Dni Szwedzkie to w całości nasza ini- 
cjatywa. 
Bardzo dużo w programie Dni 
Szwedzkich jest Imprez dla 
dzieci I młodziety... 
Tak, staramy się dotrzeć do najmłod- 
szych Polaków, bo my, sympatycy Szwe- 


fi 


f  


,*' 


" 


. --
 
. 


. 


.... 


\ 


... 


.. 


l 


Propagowanie honorowego krwiodawstwa to jedno z zadań PCK. 


przetargi, gdyż ich usługi okazywały się 
tańsze. 
- Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie 
znam struktury działania takich firm - 
mówi Alina Paluch. - Wiem jedno: pra- 
cownicy PCK są objęci wszelkimi świad- 
czeniami socjalnymi, otrzymują trzy- 
nastki, oplaca się im ZUS. Dlatego są 
bardziej spmwni i oddani swojej praC}: 
Najlepszym czasem dła PCK był 
początek lat 90. Wtedy organizacja by- 
ła dotowana przez Ministerstwo Zdrer 
wia. Teraz pieniądze się skończyły. 
- Uważam, że taka sytuacja wyni- 
ka z ustawy o zamówieniach publicz- 
nych, która jest zupełnie nie do przyję- 
cia. Doszło przecież do tego, że chory, 
pótrzebujący człowiek stał się przed- 
miotem przetargu. To niczego dobrego 
nie wr
 - mówi Alina Paluch. 
PCK w jubileuszowym roku radzi 
sobie więc jak może. Organizuje bale 
charytatywne, kwesty uliczne, pozysku- 
je sponsorów. - Póki mamy przyjaciół, 


nie zginiemy - uśmiecha się pani Ali- 
na. 
Polski Czerwony Krzyż to organiza- 
cja powołana w 1919 jako narodowe 
stowarzyszenie Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża. Do 
1927 nosiło nazwę Polskie Towarzy- 
stwo Czerwonego Krzyża. Początkowo 
zajmowało się niesieniem pomocy ofia- 
rom I wojny światowej oraz epidemii. 
Do jego zadań należało szkolenie w za- 
kresie ratownictwa sanitarnego. 
W okresie okupacji hitlerowskiej 
PCK ząjmował się pomocą jeńcom wer 
jennym, więźniom obozów koncentra- 
cyjnych, przesiedleńcom. 
Do zadań PCK należy obecnie: prer 
wadzenie działalności szkoleniowej, 
opieka nad samotnymi chorymi, prer 
pagowanie honorowego krwiodawstwa 
oraz udział w akcjach na rzecz ofiar 
klęsk żywiołowych i wojen. Wydaje pe- 
ńodyki "Jestem" i "Zdrowie". 
AGNIESZKA SZPIlA, RSK 


Społeczny Komitet Obrony Tyskich Trolejbusów 
poinformował wczoraj, że rezygnuje z referendum 
w sprawie utrzymania w Tychach komunikacji 
trolejbusowej 


Władze miasta podjęły działania, które 
wybily nam atuty z ręki - mówi Janusz 
Sonik, pełnomocnik SKOTf. - Referen- 
dum stało się nieaktualne. Nie chcem)\ 
aby podejrzewano nas o brak dobrej woli, 
28pwWńemua
kamdauchwWila, 
że przeznaczy 792 
. złotych na budowę 
trakcji trolejbusowej na ul Towarowej. Ta- 
ka decma oznaczała, że władze nie mają 
zamiaru likwidować trolejbusów, a nawet 
będą w nie inwestować. SKUIT uznał, że 
przeprowadzenie w takiej sytuaqi referen- 
dum naraziłoby budżet miasta na niepo- 
trzebne koszt}: - Wzięliśmy pod uwagę, że 
referendum kosztowałoby 140 tys. złotych. 
- wyjaśnia Sonilc 
SKaIT był dobrze przygotowany do 
referendum. Zebral13 tys. 237 głosów po- 


I 
I 

 Miasta o sporcie 
qi w Katowicach, powoli się wykrusza- 
my. Niezwykle udana była impreza 
YI naszym BuJlerbyn" z konkursem ze 
szwedzkiej litemtul)' dziecięcej, połącZ(}- 
na z malowaniem kubeczków i konkurs 
wiedzy o Szweqi, w którym udział wzię- 
lo ponad 100 młodych osób. 
Dlaczego obok poezji I fotografii 
szwedzkiej pojawHy się 
w ramach Dni Szwedzkich 
grafiki ł	
			

/iv5521-1999-263-0006.djvu

			K \ 


Nabożeństwa w intencji 
Ojczyzny, uroczyste 
składanie kwiatów 
i wieńców w miejscach 
pamięci narodowej, 
okol icznościowe 
wieczornice i k<;mcerty 

 składają się na jutrzejsze 

 obchody 81. rocznicy 
; odzyskania przez Polskę 
; niepodległości. 

 


Już czwarty raz w Gliwicach odbywa się 
turniej siatkarski o puchar prezydenta 
miasta. Startuje w nim dziesięć drużyn. 
A w każdej same VI P-y: prezesi 
przedsiębiorstw, dyrektorzy 
i naczelnicy. 


Środa - Czwartek 
DZIEŃ LO-lllistopada 1999 


- 


,. 


" 


ft) 


6 


. 


-I 


wokół nas 


Święto Niepodległości 


, 
:{. :  ; IJ . 


Profesorski meczbol Obchody 
 r

onie 
Katowice Piekary Sląskle 
Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30 Uroczystości rozpoczną się o 14.30 od zło- 
mszą św. w intencji Ojczyzny w Archikate- żenia kwiatów pod pomnikiem Hatki, Ha- 
drze, celebrowaną przez metropolitę kato- dasia i Tomy w dzielnicy Brzozowice-Ka- 
wiekiego, arcybiskupa Damiana Zimonia. Po mień. Pół godziny później w Bazylice NMP 
nabożeństwie korowód uczestników przej- zostanie odprawiona msza w intencji Oj- 
dzie pod pomnik Marszałka Piłsudskiego. czyzny. O 16 nastąpi przemarsz pod Ko- 
Tutaj o 12.30 przy dźwiękach "Roty. i hym- piec Wyzwolenia, gdzie zostaną złożone 
nu państ'MJwego odbędzie się uroczysta od- wiązanki kwiatów. Na 17 zaplanowano po- 
prawa wart i złożone zostaną kwiaty. Na czątek wieczornicy z udziałem kwintetu 
godz 13.15 zaplanowano paradę kompanii smyczkowego Filharmonii Śląskiej. W trak- 
honorowej wojska, policji, straży pożarnej, cie wieczornicy - prelekcja dr. Zygmunta 
Związku Harcerstwa Polskiego oraz pocztów Woźniczki. . MAC 
sztandarowych organizacji kombatanckich, 
młodzieżowych i szkolnych. O godz. 17 w Fil- 
harmonII Śląskiej odbędzie się koncert Ra- 
i diowej Orkiestry Symfonicznej z Krakowa 
i i v.ystęp artystów Sceny Narodowej. . IJ 
2 
Bieruń 
Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza na kon- 
cert W programie utwory Fryderyka Chopi- 
na połączone z recytacją poezji Karola Woj- 
tyły. Ilności przy ul. Piłsudskiego. Uroc$QŚci 
zakończy o godz. 17 lu>ncert gaiCMy Zespołu 
Pieśni i Tańca .Śląsk" w Operze Śląskiej. 


Dh,Jgonogie na casting 


Katowice "Nowy dzwon 


Świętochłowice 
O godz. 9.30 w kościele św. Piotra i Pawia 
rozpocznie się msza święta, zamówiona 
przez władze miejskie. Następnie zostaną 
złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową 
przy ul. Katowickiej, pod Pomnikiem Po- 
wstańca Śląskiego w Lipinach oraz przy 
obelisku na Placu Zawadzkiego w Chropa- 
czowie. . MAWA 


W niedzielę do Katowic przyjedzie wła- 
ściciel mediolańskiej agencji modelek 
,Want". W Salonie Mody Ilony Kanc1erz 
przy ul. Kościuszki 11 od 15 do 17 od- 
będzie się casting. Dziewczyny, które ma- 
rzą o karierze modelki, muszą spełniać 
dwa podstawowe warunki: wzrost mini- 
mum 173 cm i wiek od 15do 23 lat. 
Łowcy twarzy z Mediolanu wybiorą 
nie tylko modelki do pokazów, a1e.tak- 
że dziewczyny z oryginalną urodą do 
reklamy i filmu. Agencja ,Want" szuka 
pięknych dziewcząt do agencji w Me- 
diolanie, Paryżu i Londynie. 
Tego samego dnia agencja "Rogers 
Models" z Krakowa, która organizuje 
casting, przeprowadzi kwalifikacje do 
konkursu Supermodelka Polski Połu- 
dniowej. Za sprawą krakowskiej agen- 
cji w tym roku dwóm dziewczynom ze 
Śląska udało się wyjechać do Mediola- 
nU..1J 


Chorzów 
O godz. 9 odbędzie się msza św. w kQŚciele 
pw. św. Barbary. Po mszy złożone zostaną 
kwiaty pod pomnikiem Powstańca Sląskie- 
go. . MOKR 


1200-kilogramowy dzwon zawisł w ko- 
ściele pw. Opatrzno"ŚCi Bożej w Katowi- 
cach Zawodziu. - Operacja była skom- 
plikowana - mówi ksiądz proboszcz 
Eugeniusz Breitkopf. - Wieża jest już 
trochę wiekowa. 
Dzwon został ufundowany przez 
pracowników przedsiębiorstw wodocią- 
gowych z całego krąiu. - Jesteśmy ko- 
ściołem patronalnym. Pod naszą opie- 
ką są pracownicy wodociągów, przed- 
siębiorstw komunalnych, ochrony 
środowiska - zdradza ksiądz. 
Dzwon został poświęcony na Jasnej 
Górze w czasie pielgrzymki wodocią- 
gowców. Nazywa się Dzwon Opatrzno- 
ści Bożej, Powstał w ludwisarni Zbi- 
gniewa Felczyńskiego w Taciszowie. - 
Pamiętam ten dzwon - śmieje się Fel- 
czyń ski. - Jest jednym z ponad stu od- 
lanych już u nas w tym roku. Robimy 


1 


J 


\ 
 Gliwice 
i Od mszy w Katedrze św. Piotra i Pawła za- 
115 czną się o godz. 11 obchody Święta Nie- 

 podległości. Biskup diecezji gliwickiej Jan 
i Wieczorek poświęci sztandary. Po nabożeń- 

 stwie nastąpi przemarsz na plac Piłsudskie- 
go. Przy pomniku Piłsudskiego odbędzie się 
patriotyczna manifestacja: wystąpienia 
przedstawicieli władz, apel poległych, żoł- 
nierska salwa honorowa, składanie kwia- 
tów. Wieńce i kwiaty zostaną złożone na 
Cmentarzu Centralnym oraz cmentarzu żoł- 
nierzy francuskich przy ul.l(fIoc - 86 RAT BEZ l-sze.j WPŁATY 
4JC'OOO PIli 
 ,,'" 'O-e.fI\,) - BEZ PORĘClYCIEll 
GIlArlS d O 1. "'''
 '" 'i! l o1.':zy.". IIoll.tło.,. lIIfDI.o.oi.n;. - ,rot;.' 
· 
 ',)\e.(fI1 7 d . lfC/OC/NW - ,rotl.- 
(t!\(fI n I o"on, Z;IIIO.,. - ,rotl.' 
V . Bzeze. c w ..Ionle 
B,dzln ul. Czeladzka 87; tel. 287 30 18, 26740 28 
( droga A1 do Warozawy za Ca.lrum Handlowym M1 ) 
SosnowIec ul. Piłsudskiego 38; tel. 2903831 


Zabrze 
I	
			

/iv5521-1999-263-0007.djvu

			We wtorek przedstawiciele polskie- 
go rządu i stowarzyszenia Polsko- 
Niemieckie Pojednanie rozmawiali 
z Jamesem Bindenagelem z Depar- 
tamentu Stanu USA, bliskim współ- 
pracownikiem Stuarta Eizenstata, 
negocjatora ze strony amerykań- 
skiej w sprawie odszkodowań dla 
byłych robotników zmuszanych do 
pracy na rzecz III Rzeszy. Ameryka- 
nie są mocno zaangażowani w sprawę, 
bo zależy im na jej zakończeniu rów- 
nież dlatego, że problem dOtyczy o
- 
wateli amerykańskich. 
Polacy zaprosili Bindenagela do War: 
szawy, 
 porozmawiać o negocjacjach 
prowadzonych z Niemcami. Nasz rząd 


Chodzi o pieniądze 
nie zgadza się z ostatnią propozycją 
strony niemieckiej. która uważa, że pie- 
niądze powinny przysługiwać tylko więź- 
niom obozów koncentracyjnych. - Nie 
zgadzamy się. a
 pominięto więźniów 
obozów pracy i obozów przejściowych, 
a także ludzi zmuszanych do pracy na 
roli czy w instytucjach publicznych. To 
połowa wszystkich Polaków, którym na- 
leżą się odszkodowania - Jerzy Widzyk, 
szef Kancelarii Premiera wyjaśniał na 
wczorajszej konferencji prasowej. 
Niemcy nie chcą też uznać licz
 osób, 
którym należy się wypłata - z wszyst- 
kich żyjących na świecie byłych pra- 
cowników przymuszanych do pracy 
(2.4 mln) akceptują tylko 715 tys. - 


Od niedzieli drożeją bilety 


Kolej na podwyżki 


"iii 


II l li 


I 


I 


I 


Od niedzieli PKP podnosi ceny za bi- 
lety, średnio o 20 proc. Teraz za po- 
dró
 z Katowic do Warszawy trzeba 
zapłacić ok. 51 zł, po podwyżce su- 
ma sięgnie ok. 62 zł. - Ale wprowa- 
dzamy talde upusty - szybko doda- 
je szefostwo PKP. NIeznaczne: z ta- 
boru liczącego blisko 5 tys. 
pociągów kursujących na dobę, upu- 
sty będą obowiązywać tylko w 26. 
Na trasie Katowice-Warszawa za- 
oszczędzimy 6 zł. 
- Nie mamy konkurenta w postaci 
linii kolejowych, ale musimy liczyć się 
z innymi środkami lokomocji. Wolny 
rynek wymusza na nas elastyczność 
cen. Dlatego od 14 listopada niektóre 
ceny podnosim}\ a inne obniżamy - 
tak mówił na wczorajs
ej konferencji 
prasowej Krzysztof Celiński, szef PKP. 
I tę konkurencyjność na rynku po- 
parł przykładem. - Jeśli podróżny ja- 
dąc z Krakowa do Warszawy wybierze 
autobus, będzie jechal blisko 6 godzin 
i zapłaci 33 zł,jeśli zdecyduje się na sa- 
molot, jego podroż potrwa 50 minut, 


Ceny biletów na pociągi osobo- 
we wzrosną o 14,5 proc., na po- 
spieszne - o 13,5 proc., na eks- 
presowe - o 29,7 proc. Na trasie 
Katowice-Warszawa nie ma oso- 
bowych, ale za pospieszny zapła- 
cimy o ponad 3 zł więcej (zamiast 
ok. 30 będzie tosuma 33 zł), bilet 
na ekspresowy będzie kosztował 
ok. 50 zl, zamiast 46. 
Od niedzieli będziemy też płacIć 
więcej za przesyłki konduktorskie: 
zamiast 18 - 25 zł, a od 1 grud- 
nia wzrosną ceny biletów mie- 
sięcznych, średnio o ok. 16 proc. 
Niższe ceny mają obowiązywać 
w 26 pociągach, w tych pięciu ja- 
dących na Śląsk: "Morcinek" 
(Ekspress na trasie Warszawa-Ka- 
towice), "Chemik" (InterCity na 
trasie Warszawa-Gliwice), "Che- 
mik" (InterCity na trasie Gliwice- 
Warszawa), "Korfanty" (InterCity 
na trasie Warszawa-Katowice), 
"Praha" (InterCity na trasie Ze- 
brzydowice-Warszawa). . 


" 


.. 


,.'" , 


I 


ale będzie musiał za nią zapłacić 513 
zł, Najbardziej opłaci mu się pociąg - 
2,5 godziny będzie go kosztować ok. 67 
zł - prezes byl bardzo obrazoW)( 
Z tej wyliczanki miało wynikać, że 
nawet po podwyżce (to ostatnia w tym 
roku i pierwszej połowie 2000 r.) ma się 
nam opłacać jeździć pociągami. A tam, 
gdzie rentowność jest zbyt niska, kolej 
nas zachęci upustami. - Mamy bardzo 
deficytowe przewozy: i z powodu zbyt 
wysokich cen, i z powodu niskiej fre- 
kwencji. Są nawet pociągi, które jeżdżą 
wypełnione pasażerami tylko w 15 proc. 
Aby to zmienić wprowadzimy obniżki - 
zapowiedziała wczoraj Magdalena Ci- 
szewska, naczelny dyrektor przewozów 
pa.
ażerskich PKP. 
Obniżka cen dotyczy pociągów eks- 
presowych, EuroCity i InterCit}\ ale tyl- 
ko tych kursujących w mniej dogod- 
nych dla podróżnych godzinach (ran- 
nych lub nocnych). Tańsze bilety mają 
ich zachęcić do tego, by zamienili po- 
ciągi bardzo obciążone na te puste, ale 
tańsze. - Zmniejszy to naszą lukę po- 
między zarobkiem a deficytem - uza- 
sadnia Ciszewska. 
Dlaczego kolej wprowadza te zmia- 
ny? Jak tłumaczą jej szefowie, dlatego, 
że 1arobki z przewozów towarowych nie 
pokrywają już strat, jakie przynoszą 
przewozy pasażerskie. Nie bel znaczenia 
były też podwyżki cen pali\\\ a PKP rocz- 
nie wydaje na olej napędowy 260 mln 
zł. Choć dzięki wyższym cenom biletów 
kolej zyska 17,5 mln zł do końca roku, to 
i tak niezbyt pomoże jej w splacie zadlu- 
żenia, które sięga 1,5 mld zł. 
Być może zmieni się coś w 2001 r., 
ponieważ projekt ustawy o restruktury- 
zacji, prywatyzacji i komercalizacji 
PKP (obecnie pracuje nad nim spe- 
cjalna sejmowa podkomisja) przewidu- 
je, że organizowanie i finansowanie 
przewozów pasażerskich mają przejąć 
wojewodowie, którzy będą dostawać 
dotację z budżetu państwa. Teraz PKP 
nie otrzymuje dotacji do przewozow 
pasażerskich, a wyrównywane są mu 
jedynie wpływy utracone z tytulu usta- 
wowych ulg przejazdowych. - Zbliży 
nas to do Europy - wyrokuje Krzysztof 
Celiński. . AMK 


Polskie stanowisko jest niezmienne: 
ok, 77 tys. osób wykonujących pracę 
niewolniczą i 400 tys. pracowników 
przymusowych. 
Uzgodnienia z Bindenagelem zostaną 
przedstawione na kolejnej turze roz- 
mów z Niemcami, 16 listopada 
w Bonn. - Oczekujemy, że strona nie- 
miecka zaproponuje ofertę dotyczącą 
podwyższenia kwoty na odszkodowa- 
nia - dodał Jacek Turczyński, szef 
Fundacji Polsko-Niemieckie Pojedna- 
nie. Podczas ostatnich negocjacji 
rząd niemiecki zaproponował kwotę 6 
mld marek, które byłyby przyznane 
więźniom obozów koncentracyjnych. 
Odrzuciliśmy te warunki. . AMK 


Kontrola nieprawidłowa 


Jerzy Widzyk, szef Kancelarii Premiera 
stwierdził, że kontrola jednostek specjal- 
nych GROM, którą zarządził minister Ja- 
nusz Pałubicki i która pociągnęła za sobą 
dymisję generała Sławomira Petelickiego, 

/a nieprawid/owa. - Informacje nie były 
zweryfikowane, kontrolerzy nie zwrócili się 
do oskarżonych o wyjaśnienie - uzasad- 
niał minister. Ocena to wynik kontroli ja- 
ką przeprowadził jeden z departamentów 
Kancelarii Premiera, kolejną weryfikacją 
zajmie się Ministerstwo Obrony. - Wtedy 
dowiemy się czy dymisja gen. Petelickiego 

/a uzasadniona. I czy ktoś odpowie za 
to zamieszanie. Mam nadzieję, że wtedy 
skończy się nienormalna sytuacja, że jed- 
nostki specjalne są na pierwszych stro- 
nach gazet - mówił Widzyk. . AMK 


Środa - Czwartek 
DZIEN 10-11 listopada 1999 


REKlAM'< 


-. ł.lI; 


kraj 


1	
			

/iv5521-1999-263-0008.djvu

			Środa - Czwartek 
DZIEN /O-lJ listopada 1999 


8 


zagranica 


Uroczyste 
posiedzeniem 
Bundestagu i wielkie 
spotkanie ludności 
przed Bramą 
Brandenburską były 
wczoraj centralnymi 
punktami obchodów 
10 rocznicy upadku 
muru berlińskiego. 


r 


.. 


Bronisław Geremek (od lewej), Krzysztof Skubiszewski, Hans Dietrich 
Genscher I Joshka Rsher pozują do zdjęć podczas ceremonII wręczenia 
"Nagrody Polsko-NiemieckieJ" w Berlinie. 


. '. t...., lo: . ; ';:'i .11. .... .. 


:. h. : 


Zwyciężyło pragnienie wolności 


Od stałego korespondenta 
w Niemczech 


W Reichstagu przemawiali architek- 
ci niemieckiej jedności, byli przy- 
wódcy supermocarstw, George Bush 
i Michaił Gorbaczow, a także ówcze- 


sny kanclerz Helmut Kohl oraz 
przedstawiciel ruchu na rzecz praw 
obywatelskich w bylej NRD, dziś 
przewodniczący Bundestagu, Wol- 
fgang Thierse. 
Wszyscy mówcy przyznali, że upa- 
dek muru zdecydował o przemia-  
 1
 l 
. t 

l ,. 


I 


I
 
...., 


(' 


;f  


'"- 


. 


. 


, 
'" 


- 


III 
Jeden z mieszkańców Berlina Relnhard Schamuhn (z prawej) ustawO w 
pobliżu Bramy Brandenburskiej stolik udekrowany flagami Niemiec, RosJI 
I USA, I częstował przechodniów szampanem. 


Katol icyzm a prawosławie 


Trudny dialog 


Patriarcha rosyjskiego Kościoła pra- 
wosławnego Aleksij II po raz kolejny 
odrzucił możliwość spotkania się 
z papieżem. Wiadomość taką podała 
wczoraj agencja "Interfax': 
- Między nami istnieją problemy, 
których jeszcze nie rozwiązaliśmy, a któ- 
re powinniśmy rozwiązać - uzasadniał 
Aleksij II. Patriarcha wypowiadał się na 
ten temat po spotkaniu z rodzinami 
funkcjonariuszy rosyjskiego MS\v, któ- 
rzy zginęli w wojnie na Kaukazie. 
Patriarcha wyjaśnil, że główną prze- 
szkodę stanowią spory międzykościelne 
na zachodniej Ukrainie. Jego zdaniem, 


w wyniku odrodzenia się Kościoła grec- 
kokatolickiego na Ukrainie zniszczono 
strukturę biskupstw prawosławnych we 
Lwowie, Tarnopolu i Iwanofrankowsku. 
Tymczasem Jan Paweł II zakończył 
wczoraj wizytę w prawosławnej Gruzji. 
Dziesięć tysięcy wiernych wzięło udział 
we mszy świętej, cełebrowanej wczoraj 
w Tbilisi przez papieża. We mszy nie 
uczestniczyli jednak duchowni prawo- 
sławni. 
Przyjazne gesty Jana Pawła II wobec 
Kościoła prawosławnego spotkały się 
w Gruzji z chłodnym przyjęciem - piszą 
agencje. . PAP 


Kominiarze wszystkich krajów, łączcie się! 


Od stałego korespondenta 
w Austrii 


W niedzielę siódmego listopada, o go- 
dzinie siódmej siedem, rozpoczął się 
w Austrii karnawał jesienny, tak zwany 
"fasching". Ta doroczna impreza, znana 
także w wielu rejonach Niemiec, naj- 
huczniej jest obchodzona w Wiedniu. 
WłaśnIe o 7.07 obudził się w stolicy 
Austrii król karnawału, który spał od ze- 
s7łego roku, po wypiciu beczki wina na 
Grinzingu, dziełnicy słynnej z "heurige- 
ra", czyli wina z ostatnich zbiorów. 
Hasło tegorocznego karnawału 
brzmi "kominiarze wszystkich krajów 
łączcie się...!" Kominiarze są w tym ro- 
ku najważniejszymi postaciami wiedeń- 


skiego karnawalu. Kominiarz w Austrii 
to "panisko". Jest to tutaj bardzo szczel- 
na, nawet elitarna grupa zawodowa. Za- 
rabiają świetnie, o licencję kominiarza 
znacznie w Aust
ii trudniej niż na przy- 
kład o prawo jazdy, a nauka zawodu (ter- 
minowanie u mistrza) trwa dłużej niż 
studia inżynierskie. Co ciekawe, tutejsi 
kominiarze chodzą do pracy nie w czar- 
nych cylindrach, jak u nas. ałe w białych 
furażerkach. 
Kulminacja karnawału nastąpi 
11.11 o godzinie 11.11, kiedy na starym 
mieście w Wiedniu do tanca ruszy 
11.111 par, a tańczyć się będzie oczywi- 
ście walca "Nad pięknym modrym Du- 
najem" 


TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 


nach trudnych wówczas do wyobra- 
żenia, 
- Było to wydarzenie o ogrom- 
nym znaczeniu dła ludzkości, które 
stało się drogowskazem ku przyszło- 
ści. Był to triumf woli ludzkiej woł- 
ności - powiedział kancłerz Gerhard 
Schroder, chwałąc cywilną odwagę 
mieszkańców wschodnich Niemiec, 
która mogła zwyciężyć jarzmo dykta- 
tury. - Dzień ten należy do naj szczę- 
śliwszych momentów w historii Nie- 
miec, bowiem zakończył podział na- 
szego globu na dwa światy - mówił 
kanclerz. 
W "czerwonym ratuszu", siedzi- 
bie władz miasta, odbyło się spotka- 
nie dzieci, które urodziły się w dniu 
upadku muru berłińskiego, Wręczo- 
na została też niemiecko-połska na- 
groda uczestnikom spełniania nie- 
mieckiej jedności, byłym szefom dy- 
plomacji: Połski - Krzysztofowi 
Skubiszewskiemu i Niemiec - Han- 
sowi-Dietrichowi Genscherowi. 
W Polsce bowiem rozpoczął się "so- 
lidarnościowy ruch" na rzecz wolno- 
ści i demokracji. Mówiono o tym 
w czasie rocznicowego zgromadzenia 
w Bundestagu. 
Na wieczornych, centralnych uro- 
czystościach przy Bramie Branden- 


burskiej, gdzie przybyło ponad 100 
tysięcy osób, wystąpił światowej sla- 
wy dyrygent Mstisław Rostropowicz 
z 160 wiolonczełistami. Przypomnial 
swój pierwszy koncert w dniu upad- 
ku muru berlińskiego. Obok Sołżeni- 
cyna byl on pierwszym wygnańcem, 
któremu Gorbaczow przywrócił ro- 
syjskie obywatelstwo. 
Na odcinku od Bramy do Płacu 
Poczdamskiego, na linii którą prze- 
biegał ówczesny muru, zapłonęły 
światła i wystąpiło ponad 20 
zespołów artystycznych z calego 
świata. 
George Bush i Michaił Gorba- 
czow wzięli udzial w berłińskiej gmi- 
nie żydowskiej w uroczystościach, 
przypadającej również wczoraj 61. 
rocznicy "nocy kryształowej". Stała 
się ona początkiem realizacji nazi- 
stowskiego programu zagłady Żydów 
w Niemczech i w Europie. Członek 
Centralnej Rady Żydów - M. Fried- 
mann zaapelowal, by nawet w tak hi- 
storycznej chwili jaką jest 10 roczni- 
ca upadku muru berlińskiego nie za- 
pominać o okrucieństwach, które 
zgotowali ludziom narodowo- 
socjalistyczni barbarzyńcy w Niem- 
czech. 


JERZY TEPLI 


Pinochet stanie przed sądem w Chile? 


Sędzia Juan Guzman Tapla, prowa- 
dzący w Chile sprawę gen. Augu- 
sto Pinocheta, przeciwko któremu 
złożono ok. 50 skarg, zamierza 
wystąpić o uchylenie Immunitetu 
byłego dyktatora - napisał wtorko- 
wy hiszpański dziennik "La Vangu- 
ardia". Immunitet daje Pi noc het owi 


ROOAM\ 


w Chile status dożywotniego senato- 
ra. Gdyby immunitet ten został 
uchylony, sędzia mógłby oskarżyć by- 
łego dyktatora i domagać się od 
władz brytyjskich jego ekstradycji do 
Chile - dodaje dziennik, powołując 
się na źródła zbliżone do sędziego 
Guzmana. _ PAP 


Dzień polski w NATO 


Od pokazu musztry paradnej roz- 
poczęły się wczoraj w Głównym 
Dowództwie NATO na Europę 
w Mons obchody dnia polskiego. 
To pierwszy polski akcent w Soju- 
szu od chwili wciągnięcia na 
maszt NATO biało-czerwonej flagi 
12 marca. 
- To święto obchodzimy po raz 
pierwszy i traktujemy je jako oka- 
zję do zaprezentowania się na- 
szym sojusznikom - powiedział 

 otwierając uroczystości przedsta- 
II wiciel Polski w dowództwie gen. 

. Andrzej Tyszkiewicz. 
Dzień polski w NATO nawiązuje do 
święta niepodległości 11 listopa- 
da. Zorganizowana przez Minister- 
stwo Obrony Narodowej wystawa 
"Drogi Polski do niepodległości" 
ukazuje historię kraju od 1918 do 
1999, kiedy Polska uzyskała 
członkostwo Sojuszu. 
Otwarcie wystawy poprzedził popis 
muzyczny orkiestry reprezentacyj- 
nej Marynarki Wojel1T'lej. 
Od chwili przyjęcia Polski do Soju- 
szu wielu polskich oficerów objęło 
kierownicze stanowiska w struktu- 
rach wojskowych Organizacji. Jest 
wśród nich czterech polskich gene- 
rałów. Gen. Mieczy.:;ław Bieniek ob- 
jął kierownictwo szkolenia i ćwi- 
czeń w głównym dowództwie na 
Europę w Mons, Witold Cieślewski 
dowodzi pionem łączności i infor- 
matyki w dowództwie na Europę 
północną w Brunssum, Andrzej 
Ekert jest szefem pionu operacyj- 
nego w dowództwie regionalnym 
w Heidelbergu, a Roman Iwaszkie- 
wiczjestzastępcą dyrektora pionu 
logistyki w międzynarodowym szta- 
bie wojskowym w Brukseli. . PAP 


Nie podglądaj! 


Dyrektor więzienia w meksykań- 
skim stanie Chlapas zabił się pod- 
glądając w sekcji koedukacyjnej 
pary uprawiające seks, poinformo- 
wały władze meksykańskie. 
Raul.Zarate spadł z wysokości 
około siedmiu metrów, gdyobserwo- 
wał z górnego tarasu jednego z więź- 
niów i jego żonę. Jak twierdzi straż- 
nik, który zabrał ciało dyrektora, Za- 
rate wychyłił się przy tym tak 
nieszczęśliwie. że runął na łÓ7ko 
obok zaskoczonej pary. 
Przerażeni małżonkowie szybko 
zawiadomili o wszystkim innych 
więźniów, którzy zaczęłi protestować 
przeciwko ingerowaniu w ich życie 
prywatne. 
Przy zwłokach dyrektora więzienia 
znaleziono pismo pornograficzne 
i łornetkę. Swiadkowie zdarzenia opo- 
wiadali, że podgłądanie więźniów na- 
leżało do jego zwyczaju. _ PAP 


KRlI32164/1/b 


KOMPUTER NIE TYLKO DO BIURA 


o 
łr) 


Optimus 
Bestseller New 


z procesorem Intel@ 
Celeron ™ 400 MHz 


". 
" ...... 
="' 
"'. 


i programem Microsoft Word 


. .. ) 


cena: 
netto 


2169 
zł 


BeZPŁATNA 


INFOllNIA 


9 


.......... . 
. 


..... 


, 


....... 


o 


800 


130 


066
		

/iv5521-1999-263-0009.djvu

			\. 


\, 


t 


Zła pogoda zatrzymała 
wczoraj trwającą od 
sześciu tygodni 
ofensywę sił rosyjskich 
w Czeczenii - podały 
źródła wojskowe Rosji. 
Moskwa zamknęła dla 
obcokrajowców granicę 
z republikami kaukaskimi. 


A'. I 


.. 
.1  . 


Generał Mróz zmienił front 


W rejonie walk w Czeczenii spadł gęsty śnieg i po- 
jawiła się mgła, w związku z czym Rosjanie 
wstrzymali natarcie. Mimo złej pogody działało 
rosyjskie lotnictwo. Bombowce zniszczyły w no- 
cy z poniedziałku na wtorek dziesięć pojazdów 
oraz trzy obozy bojowników czeczeńskich. 
Rakiety spadły też na północne przedmieścia 
Groznego, na Pierwomajskoje i Gudermes. 
Źródła rosyjskie twierdzą, że w wyniku nalo- 
tów zginęło ośmiu bojowników czeczeńskich. 
Strona czeczeńska podała zaś, że w wyniku ataku 
na Grozny zginęło co najmniej dziewięciu cywi- 
lów, a ok. 50 zostało rannych. 
Żadne z tych danych nie zostały potwierdzo- 
ne przez źródła niezależne. 
W związku z wojną w Czeczenii rząd rosyjski 
postanowił zamknąć południową granicę kraju 
z Gruzją i Azerbejdżanem dla wszystkich obco- 
krajowców z wyjątkiem obywateli 12 byłych repu- 
blik radzieckich, wchodzących obecnie w skład 


REJ:ę (mam nadLieję) rozpoczętymi studiami doktoranc- 
kimi, a swoją pracę pral!nę poswięcic baddniom uWa- 
runkowan ekonomicznych rozwoju bazy turystycznej 
w Beskidach. tnnyml słowy, Chcldłbym LbdddC, czy ist- 
niejojca baza turystyczna ma 
zansę el:zystencji w dzi- 
siejszej rzeczywistosci, za lat kilka i kilkandScie, a je- 
ż..1i tak, to jakie musi spełnić kryteria. 
No wlasnie. ('L.!' ,,'obec z.IL'hodL'I".H'h zmiIIn Izw 
ustaw&! o turyst.."C(A """fIS; ("os nowego, ('Z,}. porządkuje 
Ir sferr? 
S:ystani(' bazy ooclegowej 
w Beskidach przez indywidualnego klienta o 30% 
w okresie sezonu Iclniego i zimowego i około 75% 
w pozostałym okresie. Obserwuje się natomiast w>:rost 
o około 35% wykorzystania bazy noclegowej przez 
grupy zor
anizowane, głownie konferencje, szkolenia, 
I:iełdy, prL'.fentdcje produktow i usług. wesel, studmo- 
wck, itp. 
Cz.}' prLe.dn" Ił"nie sir na klientn zbillrolł'egf' jest 
o."ili'l"(" j jlJkif' rodzi "',}""..JgalJ;n? 
Z uWdgi na fakt, że za pobyt grupy najczęsciej płdci 
delel:ujący zakład czy zdpraszaj:kolemp kddry zarLądLającej. 
tnną formą pomocy jL'St eksploatdcjd wspólnd obiek- 
tow, zarLądzanie menedżerskie, a w sporadycznych 
przypadkach także proponujemy gestorom bdZY dzier- 
żawę obiektu czy nawcl jego zakup_ 
Naturalnie my tdk.le się ustawicznie szkolimy pod- 
I:lądając dobre W7orce. 
Z n.,szej rozmow.,. ",J'nikn. że tllrJ'stykn to branźcJ 
rozlł'ojo",n. 'nlrto "' nią ;'nł.I.....'oKnc. a znrzlldzanie 
ptmierz.u' dohrym firmom zarz'ldzajll(:lm lub w,t'k...a- 
lifiko,,"nej kndrze znajllcej pm" idl.. ekonom;,'zne 
TI<"lku. 
Dziękuję 7a rozmowę. 


Środa - Czwartek 
DZIEN 10- J11istopada 1999 


zagranica 


Krótko 


Serbskiej opozycji udało się wczoraj 
przeforsować w parlamencie wniosek 
o debatę nad ewentualnym rozpisa- 
niem wolnych wyborów. 


Nowy prezydent Indonezji Abdurrah- 
man Wahid powiedział, że popiera ideę 
referendum niepodleglościowego w pro- 
wincji Aceh i jest gotów zaakceptować 
każdy ewentualny wynik głosowania. 


Francuski dziennik "La Crolx" napi- 
sał wczorąi, że dyrektor generalny Mię- 
dzynarodowego Funduszu Walutowego 
(MFW) Michel Camdessus miał zglo- 
sić w Waszyngtonie swoją dymisję 

z przyczyn osobistych
.. PAP 


.;. - 


-\. 
': 


'\" . 


"" 
U. 

ł 


'
 
..... 


er 
(2p- 
\0. 
\
  
'i 
.. 

 
Alisa Slclc, 20-letnla Miss Bo- 
śnił I Hercegowiny (na zdjęciu) 
została wczoraj pozbawiona koro- 
ny za to, że jej obnażone zdjęcia 
zostały opublikowane w ubiegłym 
tygodniu w sarajewskiej gazecie 
codziennej, Koronę piękności 
otrzyma dotychczasowa wicemiss 
Samara ęegović, która będzie re- 
prezentowała swój kraj podczas 
wyborów Miss World. _ 


Założył się z kolegami L. 
zamordował nauczycielkę 


Zdarzyło się to w gimna7jum saksoń- 
skiego miasta Meił3en, słynącego z pięk- 
nej porcelany. W chwilę po rozpoczęciu 
lekcji do gmachu szkoły wkroczył chło- 
pak, z twarzą zamaskowaną czarną poń- 
czochą. Przeszedł szybko korytarzem 
i wszedł do jednej z klas. Zadał kilka cio- 
sów nożem zaskoczonej nauczycielce. 
Wszystko działo się na oClach osłupia- 
łych ze zgrozy uczniów. 
Sprawca uciekł, a nauczycielka padła 
w kałuży krwi. Natychmiastowa pomoc 
nie dała żadnych rezultatów. 44-letnia 
kobieta zmarła na miejscu. 
Uczniowie rozpoznali w mordercy 

lkolnego kolegę. 7aczęła się policyjna 
obława. Już po południu loslał areszto- 
wany w pobliżu domu swych rodziców. 
Przesłuchiwani koledzy ujawnili 
szczegóły zbrodni. Poszło o zakład mię- 
dzy uczniami. Morderca za zabicie na- 
uczycielki miał otrzymać pieniądze 7e- 
brane wśród uczestników zakładu. _ lT
		

/iv5521-1999-263-0010.djvu

			Środa - Czwartek 
DZIEli /O JJ listopada /999 . 


10 


gospodarka 


Zarząd BIG-BG SA będzie 
rekomendować akcjonariuswm 
wypłatę 8 groszy dywidendy na 
akcję za rok obrotowy zakończony 
30 września. W zeszlym roku RlG 
wyplacił akcjonariuszom także 
osiem groszy dywidendy na jedną 
akcję. 


Złagodzenie sporów wokół ustawy 
podatkowej oraz nadzieje na 
zwiększenie podaży dewiz 
w związku ze sprzedażą PZU 
gwałtownie zachybotały rynkiem 
walutowym - ocenił Andrzej Kalicki, 
analityk Warszawskiej Giełdy 
Towarowej. 


Polnord SA rozpoczął budowę 
apatramentowca Królewski Trakt. 
Jest to pierwsza inwestycja firmy 
na warszawskim rynku 
mieszkaniowym - poinformował 
Andrzej Ubertowski, prezes firmy 
Polnord SA. 


Rolimpex zamierza wycofać się 
z branży młynarskiej i częściowo 
cukrowniczej, a skupić się 
głównie na przemyśle 
paszowym - poinformowal 
Andrzej Budzyński, wiceprezes 
Rolimpex SA. 


Zakończyła się oferta publiczna 
dotycząca 1,4 mln akcji serii 
D Lubelskiego Towarzystwa 
Leasingowego SA (LTL). 
Zarząd spółki dokonał 
w poniedzialek przydziału 
201.183 akcji tej serii - 
poinformowała spółka. Akcje serii 
D oferowano w ramach publicznej 
subskIypcji na zasadach "kto 
pierwszy, ten lepszy". 
Rrma Drogbud z tor wyraziła 
w poniedziałek zainteresowanie 
zakupem części majątku upadłego 
Przedsiębiorstwa Doświadczalno- 
Produkcyjnego Szybownictwa PZL 
Bielsko - powiedział Andrzej Sikora, 
syndyk masy upadłościowej._ 


Blisko 1,2 mln przedsiębiorców w 
Polsce - to kobiety. Zakładają własne 
firmy, prowadzą gospodarstwa 
rolne, dają tysiącom ludzi pracę. 
W ciągu ostatnich kilku lat, udział 
Polek-pracodawczyń w kraju wzrósł 
z 4,5 do ponad 10 proc. 


Polki robią interesy 


Przedsiębiorcza 
słaba płeć 


Ekonomiści twierdzą, że motywacje 
do prowadzenia własnej działałności 
przez nasze kobiety są generowane 
skutkami przemian na rynku pracy, 
negatywnymi właśnie dla nich. 
Przejście od gospodarki "sterowa- 
nej" do wolnorynkowej przyczyniło się 
do likwidacji wielu zakładów pań- 
stwowych, a w tym i stanowisk pracy. 
Dotknęło to przede wszystkim słabą 
pleć. Bezrobotne Polki wciąż mają 
przewagę łiczebną nad bezrobotnymi 
Połakami, a te, które pracują zarabia- 
ją mniej od nich. 
Statystycznie, przeciętne płace ko- 
biet są o ponad 30 proc niższe od 
przeciętnych zarobków mężczyzn. Za- 
trudnionym paniom jest także trud- 


Bitwa 
o Będzin 


Cztery firmy: Sydkraft AR, Meag Poi- 
ska, Steag Aktiengesellschaft i Beton 
Stal SA zostały dopuszczone do roko- 
wań w sprawie zakupu od 10 do 52 
proc.akcji Elektrocieplowni Będzin. 
Od 12 do 30 listopada tego roku fir- 
my te przeprowadzą badanie elektro- 
ciepłowni. 
Przyszły inwestor w EC Będzin 
ma m.in. podwyższyć kapitał spółki 
i podnieść nakłady związane 
z ochroną środowiska. 
Po trzech kwartałach 1999, przy- 
chody ze sprzedaży EC Będzin spa- 
dły do 56,7 mln zł z 57,4 mln zl po 
trzech kwartalach 1998, a zysk netto 
spadł odpowiednio do 0,89 mln zł 
z 1,04 mln zł. _ PAP 


Skup interwencyjny 


Zakończył się interwencyjny skup 
zboża prowadzony przez katowicki 
oddzial Agencji Rynku Rolnego na 
terenie województw: śląskiego, opol- 
skiego i małopolskiego. W tym ro- 
ku. Agencja zastosowała zupełnie 
inną metodę skupu niż w latach 
minionych Dopłaty, w ciągu 30 dni 
otrzymywali bezpośrednio produ- 
cenci, a nie firmy zajmujące się 
skupem. Dzięki zmienionym zasa- 
dom, do końca października br., 
udalo się zgromadzić o blisko sto 
procent zboża więcej niż w roku 
ubiegłym. Do magazynów trafiło 
260 tysięcy ton pszenicy i 15 tysię- 
cy ton żyta, 
- Wakacji wzięło udział 57 
firm, które otrzymały od Agencji 
Rynku Rolnego preferencyjne kre- 
dyty na skup zboża, który rozpoczął 


się 20 sierpnia. Wtedy to ustabili- 
zowała się cena zbożna na rynku 
krajowym, dzięki m. in. uszczelnie- 
niu granic - mówi dyrektor kato- 
wickiego oddziału ARR Janusz No- 
wacki. 
Na terenie województwa śląskie- 
go skupiono około 30 tysięcy ton 
zboża, przy limicie opiewającym na 
33 tysiące ton. W Małopolsce do 
magazynów trafiło 19 tysięcy ton, 
zaś na terenie województwa opoł- 
skiego 220 tys ton. 
- Zwykle na tym terenie skupo- 
waliśmy 130, 150 tysięcy ton. Róż- 
nica jest więc znaczna - dodaje dy- 
rektor Nowacki, 
Producenci otrzymywali zapłatę 
za dostarczone zboże w ciągu 14 
dni od zawarcia transakcji. Firmy 
płaciły 450 Llotych za tonę. _ GOI 


niej uzyskać awans lub kierownicze 
stanowisko (np. najlepiej płatne stano- 
wiska menedżerskie zajmuje tylko 2 
proc. naszych kobiet), prowadzenie za- 
tem własnej działalności, zatrudnia- 
nie pracowników i podejmowanie de- 
cyzj i jest swoistą "rekompensatą". 
Klasyczny model Polki, zakładają- 
cej własną firmę przedstawia się na- 
stępująco: wiek ok. 45 lat, wykształce- 
nie średnie zawodowe lub wyższe, 
wieloletnie doświadczenie zawodowe, 
zamężna, mająca przeważnie jedno 
lub dwoje (odchowanych) dzieci. Od- 
setek takich przedsiębiorczyń wynosi 
ponad 40 proc. Właścicielkami firm 
są również osoby młodsze, które ma- 
ją od 30 do 35 lat i są w stanie wol- 


.. 


. 
,. 


nym (przeważnie panny lub rozwód- 
ki, a znacznie rzadziej wdowy). 
Firmy, prowadzone przez kobiety 
zajmują się w większości działalnością 
produkcyjną (np. szyciem odzieży 
i butów dla dorosłych i Mieci, produk- 
cją artykułów spożywczych, kosmety- 
ków lub perfum). Świadczą także 
uslugi materialne (prowadzą sklepy 
łub restauracje, naprawiają maszyny 
i urządzenia, a nawet wiercą studnie 
glębinowe). Spory odsetek przedsię- 
biorczyń zajmuje się doradztwem 
i konsultingiem, szkoleniami, tłuma- 
czeniami, organizowaniem imprez 
charytatywnych, projektowaniem 
(wnętrz lub ogrodów)_ Polskie przed- 
siębiorczynie różnie motywują chęć 


"\ 


" 
, . 


... . I 


-  

 


I 


. 
.. ... 


- 


założenia własnego "interesu". Nie- 
ktore dążą do samodzielności, inne - 
decydują się na to z powodów mate- 
riałnych lub pragną wykorzystać do- 
świadczenie, zdobyte w poprzedniej 
pracy Specjaliści socjologowie twier- 
dzą, że przedsiębiorcze kobiety, dzięki 
typowo kobiecym cechom charakteru, 
uporowi i myśleniu analitycznemu, 
częściej niż mężczyźni osiągają suk- 
ces. 
Kobiety "interesu" w naszym kraju 
są zadowolone z prowadzonej działal- 
ności. Ponad 50 proc, uważa, że ma 
wpływ na rozwój firmy, dobrze sobie 
radzi z codziennymi problemami i ra- 
czej nie ma problcmów finansowych. 
TATIANA SERWETNIK .._....._.._.....u.........n............................u......................-................................................................................................................i- 
tentala na rynku lunduszy emerytalnych Com- 
merzbanku_ Nie bez znaczenia są kłopoty li- 
nansowe ZUS-u, które dotykaJą wszySl1uch 
PTE, w tym lakle Skarbiec - Emerytura SA. 
Niedawno akcjonariusze PTE Skarbiec - 
Emerytura podnieśli kapitały własne do 
192,25 mln zł. Jakle to ma znaczenie dla 
klientów Waszego Funduszu? 
Od początku dZlałalnośa lunduszy emery- 
talnych w Polsce mielismy jeden z najwyż- 
szych kapttałów zaIożycielski I nadaJ lak pozo- 
sianie. To śwIadczy, że akCjonariusze bardzo 
poważnie potraktowali przedsięwnęcie. Trze- 
ba pamięlać, że z kapitałów własnych linanso- 
wana Jest działalność lowarzystwa oraz ewen- 
tualny niedobór środków w lunduszu. 
W pierwszym okresie dzl8laJl1OŚCI każde towa- 
rzystwo ponoSI znaczne koszty i te koszty są 
llnansowane z pienoędzy założycieli, a nie - co 
warto podkreślić - składek kloent6w_ To ważne 
zabezpIeCZenie interesu kllenlów_ 
Czym bfdzle się charalcteryzowK potlty- 
ka In_stycyJna Funduszu Skarbiec - E..... 
rytura? 
Zamierzamy prowadzić bezpteczną, ale 
Jednocześnie aktywną połitykę Inwestycyjną. 
która pozwolI na systematyczny i dIugotrwaly 
wzrost kapitałów członków naszego Fundu- 
szu. Naszą stralegoę będzie wyróznlać sto- 
sowna ostrożność przy podejmowaniu decyzJi 
inwestycyinych, wnikliwy dobór tychże inwe- 


stycji oraz ciągłe obserwowanie I analizowanie 
ich etektów. 
Wiele osób zadaje sobie pytanie - laka 
cz,ść mojego wynagrodzenia tralia do fun- 
duszu? 
Podpisując umowę z funduszem decyduje- 
my jednocześnie o przekazywaniu 1/5 skiadIu 
ZUS-owskiej na konlo zalożone w funduszu. 
Ta 1/5 składki stanowi 9 proc. naszego wyna- 
grodzenia przed ubrunowleniem. ZUS przesy- 
la skladkę do wybranego przez nas funduszu 
emerytalnego. W zamian za lo fundusz zobo- 
wiązuje się - w przeciwieństwie do ZUS-u, 
w klorym pieniądze służą bieżącym wypłatom 
rent i emerytur - do inwestowania pieniędzy 
w sposób naJbardziej korzysIny dla klienta lun- 
duszu. 
Czy w każdej chwili mommy a. dowie- 
dzieć, jaki j..t stan naszego konta w fundu- 
szu? 
Tak. Fundusz jest zobowiązany do udzl9le- 
nia lakiej intormacji na każde pisemne żąda- 
nie członka. Tak stanowi bowiem art. 192 
uslawy o organizacji i lunkCJonowaniu lundu- 
szy emerytalnych. Nalomiast zgodme z art. 
191 lej uslawy lundusz musi nie rzadziej niż 
co 12 miesięcy przekazać każdemu członkowi 
pisemną Inlormację o stanie konta, dokona- 
nych w danym okresie wpłalach skladek, ter- 
minach wpłat skladek i wypłatach Iranslero- 
wych, a także o wymkach dzialalności IokaCYi- 
nej lunduszu_ 
Czy w nowym systemie emerytalnym 
opłaca a. zaniżanie wynagrodzeń lub Ich 
ukrywanie? 
Nie jest lo proceder opłacalny. Pamlęlajmy, 
że im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa 
skladka na ubezpieczenie społeczne. Im z ko- 
let wyższa składka, tym wym.y kapitał końco- 
wy, stanowIący podslawę wylICZenia naszej 
emerytury. 
Osoby O wysokich zarObkach nie P!IICII 
J9dnak akładek po przekroczeniu pewnego 
pulapu dochodów? 
Jeśli w danym roku zarobki pracownika 
przekroczą kwotę odpowIadającą 3O-krolności 
średniego miesięcznego wynagrOdzenia, 
oznacza to przekroczenie rocznej podstawy 


::- 


- 
.,.... 


..... 
- 

 


wymiaru składki na ubezpieczenie emerylalne 
i rentowe. Co za tym Idzie - od dochodów po- 
wyżej tego pulapu skladka nie jest odprowa- 
dzana 
010 numer bezpłatnej infolinii O 800 503 
503 a lakże wykaz Biur Regionalnych PTE 
Skarbiec - Emerytura SA oraz oddziałów I filiI 
BRE Banku SA, oraz Heslii, gdzie można uzy- 
skać wszelkie niezbędne inlormacje na temal 
Funduszu, wskazać czas i miejsce spolkania 
z akwizytorem oraz podpisać umowę: 


Biuro PTE SkarbIec - Emerytura SA 
40-586 Katowice 
ul. $rodkowa 5 
lei. (032) 251-86-15 
ODDZIAŁ Y BRE Banku SA 
1. 43-300 Bielsko-Biala 
pl. WolnoŚCI 7 
leI. (033) 813-93-00 
2.40-092 Katowice 
ul. Mickiewicza 15 
leI. (032) 253-80-81 
FILIE BRE Banku SA 
1. 41-300 Dąbrowa GórnIcza 
ul. Pilsudskiego 10 
lei. (032) 264-41-22 
2.44-100 Gliwice 
ul. Mikolowska 7 
lei. (032) 230-79-08 
3. 44-200 Rybnik 
ul. Rudzka 3 
tel. (032) 423-00-26 
.HESTlA INSURANCE SA 
40-951 KatowIce 
ul. Wita Stwosza 2 
tel. (032) 251-66-Q4 
(032) 251-63-59 
44-100 GliwIce 
ul. Chorzowska 44 B 
tel. (032) 270-45-10 do 14
		

/iv5521-1999-263-0011.djvu

			WIG 9.11 


15150 .. 


14980 


T l -- 


14.457,7 


I 
+ 
i 
i 


14810 


14640' 


i 
14470, 


14300- 


3.11 4.11 5.11 


-
 

 
! 
4...£._.' ...... J 
8.11 8.11 


Na pJdstawie kilku a;tatnich sesji widać, że na warszaw.;kim parkiecie 
panuje huśtawka nastrqów. Silne poniedziałkT 


4.26 2.24 2,26 6,78 


6,90 


4,20 4,29 2,23 2,29 6,71 6,94 


4,05 4.30 2,20 2,27 


ZGOIIZEU:C 4,22 
----! 
 1T _ 
w


. 4,22 


4,26 2,24 


2,27 


6.95 


6,86 


= 


4,28 2,23 


6,90 


2,27 


6,83
		

/iv5521-1999-263-0012.djvu

			Środa - Czwartek 
DZIEŃ IO-IJ listopada 1999 


1 


sytuacje 


, 


;.. 


Józef Piłsudski - twórca 
legionów, później pierwszy 
naczelnik państwa. 


Legiony Polskie 


Formacja zbrojna utworzona przy ar- 
mii austro-węgierskiej w okresie 
I wojny światowej. W legionach obo- 
wiązywała komenda polska, polskie 
było także umundurowanie. Dowód- 
cy niższych szczebli, do dowódcy 
kompanii włącznie, byli obieralni. 
Nie istniały stopnie oficerskie, tylko 
funkcje dowódcze: komendanta 
kompanii, batalionu itp. 
Z Legionów Polskich wyodrębniono 
dwie Brygady, z których każda skła- 
dała się z 2-3 pulków. Komendan- 
tem I Brygady został J. Piłsudski, 
a od października 1916 r. pułkow- 
nik J. Żegota-Januszajtis. Dowódz- 
two II Brygady objął austriacki puł- 
kownik H. Kettner. ale stopniowo wy- 
bijał się pułkownik J. Haller, który 
w lipcu 1916 r. został jej komendan- 
tem, Wiosną 1915 r. utworzono 
jeszcze III Brygadę pod dowódz- 
twem pułkownika W. Grzesiekiego, 
potem kolejno pułkownika S. Szep- 
tyckiego, pułkownika Z. Zielińskie- 
go, pułkownika B, Roi. 
W toku dwuletniej kampanii wojen- 
nej Lęgiony uczestniczyły w walkach 
z armią rosyjską, m. in. 21-26 
X 1914 pod Laskami koło Dęblina 
(I Brygada), w październiku 1914 na 
Rusi Zakarpackiej, m, in. 29 X 1914 
pod Mołotkowem (II Brygada), na- 
stępnie 22-25 XII 1914 pod low- 
czówkiem koło Tarnowa (I Brygada), 
16-25 V 1915 pod Konarami (I Bry- 
gada), 13 VI 1915 pod Rokitną 
(szarża ułanowI, czerwiec-wrzesień 
1915 pod Rarańczą (II Brygada), 
wrzesień-listopad 1915 nad Sty- 
rem, 4-7 VII 1916 pod wsią Ko- 
stiuchnówką (I, II, III Brygada), 16 
VII-3 VIII nad rzeką Stochod (II Bry- 
gada). Straty Legionów Polskich 
w tym okresie oblicza się na o
. 15 
tys. rannych i zabitych. 
W lipcu 1917 r. większość żołnierzy 
i oficerów I i III Brygady odmówila 
złożenia przysięgi wierności Niem- 
com, za co została internowana. 
Po odzyskaniu niepodległosci, 
a szczególnie po przejęciu władzy 
przez Piłsudskiego w 1926 r. lego- 
niści stanowili elitę polityczną II 
Rzeczpospolitej. _ 


W Krzywopłotach pod Olkuszem legioniści 
z I Brygady dowodzonej przez Józefa 
Piłsudskiego zwycięsko starli się 
z jednostkami rosyjskimi. 
Był rok 1914, a wol na Polska była snem. 
Kiedy 11 listopada 1918 roku Polska 
odzyskiwała niepodległość, legiony już nie 
istniały. Trudno sobie jednak wyobrazić 
niepodległość Rzeczpospolitej bez karty 
zapisanej czynem zbrojnym legionistów. 


. t1- .1 


- 


.\ . r ł 
"1 .t, 

, " i .. 
I 
""'- \ 
... ( . 
'\ 
, 

 
')- .. 


. ....:. ..1; .1 - . . .1 ;...
 . :.,.. 


. 


Po drodze 
do wolności 


wili w sąsiednim Bydlinie. Tu glówna 
droga ma za patrona ppor. Paderew- 
skiego. kuzyna slynnego pianisty i pre- 
miera. Prl)' niej to mieszka Franciszek 
Grzanka. Do niedawna. przez osiem- 
nascie lat z kawalkicm, sołtys. Histo- 
ryk....dmator ze specjalizacją: szlak bojo- 
wy Legionów Polskich ze szczególnym 
uwzględnieniem ich krzywopłockiego 
etapu. 
- Mój wujek, Eugeniusz Małkiewicz 
- byl osobą ksztalconą. felczerem we 
wsi - osobiścit>prowadził Piłsudskiego 
na Górę Zamkową. Nie ma tam ruin 
zamkowych, ale klasztorne, to tak na 
marginesie. No więc o tym spotkaniu 
Piłsudski pisal, tyle, że nie podawał na- 
zwiska wujka. we wspomnieniach 
"Mojc pierwsze boje". Nawet się go 
Dziadek spytał, dlaczego. jak taki mio- 
dy, nie wstąpil do Legionów'
 A wtedy 
w jego brygadzie z zaboru byli żołnie- 
rze co najwyżej z Dąbrowy Górniczej. 
Nawet w połowie lat 50. takiego spotka- 
łem. Był czapnikiem i miał zakład przy 
Królowej Jadwigi, niedaleko Pałacu 
Kultury - mówi Franciszek Grzanka. 
Sołtys długo móglby mówić on tam- 
tych czasach. W końcu dzięki nim wieś 
byla widoczna na przedwojennej ma- 
pie, bo znaczyły ją dwie skrzyżowane 
szable. Za władzy ludowej nie było po- 
trzeby, by chwalić się takimi tradycja- 
mi, ale dlaczego teraz. na dzisiejszych 
mapach nie ma przy Krzywopłotach 
szabelek? Tego sołtys Grlanka nie mo- 
że zro7Umieć. 
- Nie powiem, by SB przeszkadzało 
nam w świętowaniu 11 listopada 
i rocwicy bitwy. Może, gdyby stoczono 
ją pod Olkuszem, byłoby inaczej. Ale 
tu. u nas. w lesie, za opłotkami? Chy- 
ba im to nie przeszkadzało. a i ich to- 
warzysze nie mogli przeszkadzać nam, 
bo w całej wsi raptem mielismy z dzie-  


, .....  


Pomnik. wybudowany w 1916 roku, 

trzelisty w krzyżu i twardy w ciosa- 
nym kamieniu przypomina. że kiedyś 
polala się tu krew. Legionisci leż,) na 
cmentarzu w Załężu. A za nim, na pół- 
noc, rozciąga się pole bitewne... Dla- 
czego w Załężu? Bo tak po prawd7ie 
nie bylo nigdy bitwy pod Krzywoplota- 
mi. Owszem, w tej wsi stało dowódz- 
two ) Brygady, by) komendant Józef Pił- 
sudski. ale krew lała się na polach d7i- 
siejszego Załęża i Hydlina. W historii 
zwyklo nazywać się jednak pierwszą 
zwycięską potyczkę legionistów bitwą 
pod Krzywopłotami. 


i 

 


Mówią cmentarne tablice 
Krzywoploty to nie Verdun. L woj- 
skowego punktu widzenia byla to 
utarczka, jakich wiele odnotowano 
w owym czasie. 
Na próżno szukać w podręcznikach 
do historii dla szkół podstawowych czy 
średnich szerszej wzmianki o niej. 
Dlaczego nie podaje się, że Polacy po- 
konali Rosjan pod Krzywopłotami 18 
listopada 1914 roku? M07e to spuści- 
ma nie tak odleglych czasów, gdy nie 
wskazane było pOlytywnie W6pominać 
dokonań marszalka Piłsudskiego? 
A może twórcy podręcznikow uznali to 
wydarzenie za maleńki epizod w dąże- 
niu do Polski wolnej'! 
W każdym razie więcej moina do- 
wiedzieć się z leżącej pod cmentarnym 
murem tablicy niż ze szkolnych pod- 
ręczników. A napisano na niej: " Pozy- 
cje 5 baterii legionowej Legionów Pol- 
skich rozlokowane były od wzgórza 
zamkowego Św. Krzyża do lasku Za- 
wadka. Przed oddziałami legionowymi 
znajduje się wieś Załęże z pozycjami 
wojsk rosyjskich. W kierunku tych po- 
zycji 11 listopada 1914 roku VI baon 
podejmuje nocny wypad. Następnego 
dnia powtarza natarcie okupione stra- 
tami prawie połowy stanu bojowego. 
Lginęło 54 legionistów, a 130 zostalo 
rannych... " 
Piętnaście metrów dalej stoi - od 
1916 roku - kilkumetrowy krzyż-po- 
mnik, a w cieniu jego ramion kryją się 
cztery, prostokątne zbiorowe mogiły po- 
ległych w tej bitwie. Na pomnikowym 
cokole - dwie tablice. Na tej z lewej 
przechodzien przeczyta: "Stanislawowi 
Paderewskiemu, porucznikowi Legio- 
nów Polskich, cichemu bojownikowi 
o wolnośc Ojczyzny EugeniusLOwi Pie- 
czyńskiemu, podporucznikowi Legio- 
nów Polskich, 44 żołnierzom Legionów 
P()lskich
' 
Na drugiej: okolicznościowy wiersz: 
o Bogu, Ojczyźnie i poświęceniu. 


Mój wujek prowadził 
Piłsudskiego 
W Krzywopłotach nie ma ulicy le- 
gionistów, bo wczesniej taką sobie spra- 


t 


1'
. - 


.
 


J, 


. 


Paweł Cyrwllk, 100-latek widział 
przemarsz legionistów. 


. 


, .\ 

. i 


.  
Pomnik poległych w bitwie pod KrzywopłotamI. 


sięciu partyjnych. na pol tysi
lca miesz- 
kańców! - wspomina sołtys Grzanka. 
Oficjalne obchody Swięta Niepodle- 
głości i bitwy pod Krlywoplotami za- 
częto urządzać w 1980 roku. Miejsco- 
wa "Solidarność" (Bogdan Cupiał i Ka- 
zimierz Grzanka) do spółki 
z proboszczem l Hydlina, Romanem 
Woj tanem, postanowiła dzień histo- 
ryczny święcić. 
- A ilu tu 7a Jaru7elskiego do nas 
przyjÓd7alo! Onyszkiewicl by!. Chel- 
kowski, Jankowski - szef Regionu Ma- 
ZOWSli:... Wielu bylo ich. I nie powiem, 
czy to wC7eśniej, czy wtedy, Cly teraz 
w Krzywopłotach zaWSle pamiętalo się 
o legionistach. Zawsle trójka harcerzy 
pełnila honorow4 wartę. 7a III Rzeczy- 
pospolitej tylko raz - dwa lata temu - 
kompania reprelentacyjna nie strlela- 
la salwami! - podkreśla Franciszek 
Grzanka. 


Pamiętam, jak grzmiały armaty 
Cmentarz leży u podnó7a Góry 
Zamkowej. Na niej jeszc7e widać reszt- 
ki po okopach. Na cmentarzu nie ma 
oznak lapomnienia. Groby czyste. Pa- 
lą się swieczki, chociaż od Wszystkich 
Swiętych ładnych parę dni już minęło. 
- Niech pan jedzie do 7alęża, tam 
żyje dziadek, który tych legionistów 
znosił do grobu - radli starsza kobieta 
porządkująca s,lsiadującą. z legionow4, 
mogilę. - To na polu mojego teścia ta 
bitwa byla - pokazuje ręką pr7ed sie- 
bie. - Teść mi mówił. że Ruscy pól wsi 
wtedy spalili, by mieć pole do bitwy. 
/.resztą. dziadek. to panu opowie... 
Znalazłem tego, który mial układać 
poległych na wieczny spoclynek. Paweł 
Cyrwlik - we wsi mówią na niego: 
Czerwik - 26 lipca 2000 roku będzie 
mial rowne sto lat. Ciężko mu już cho- 
dzić. niedosłyszy, ale pamięć ma dobrą. 


i' 


- Jak była ta bitwa, to mnie tu nie 
było. Wtedy mieslkałem w Zasępcu, 
kawalek stąd - pod Wolbromiem... Ale 
legionistów widzialem, jak jechali na 
Krzywopłoty, w takich mosiężnych hel- 
mach! 
O bitwie nic nie powie jej bierny 
świadek, tyle tylko. że w Zasępcu sly- 
szal, jak grzmialy od Załęża armaty. 
Jakby dla usprawiedliwienia dopowia- 
da, że choć z Ruskimi nie bił się 
w czternastym roku, to swoje odrobi l 
w wojnie polsko-bolszewickiej. ) na do- 
datek jeszcze w trzydziestym dliewią- 
tym. 
- 17 września mnie wzięli do nie- 
woli bolszewickiej. Bylem w obozie 
pod Katyniem. Znalazlem się w stala- 
gu, bo mieszkałem po niemieckiej 
stronie. l chyba dlatego przeżyłem,.. 


Dwie wojny 
Poza pomnikiem-mogiłą wspo- 
mnieniem po tamtej bitwie jest jesz- 
cze szkola podstawowa. Podobno grosz 
na nią dał sam Piłsudski (notabene 
marszałek odwiedzi l grób legionistów 
z końcem lat 20.). Otwarto ją w trzy la- 
ta po śmierci Komendanta. Przez rok 
nosila jego imię. 
W 1990 roku ponownie .wrocono 
do korzeni. Niedawno dobudowano 
nowoczesne. ale nawiązuj
)ce w for- 
mie do przedwojennego gmachu, 
skrzydlo. A poza tym? Poza tym, to 
czternasty rok jest historią dla więk- 
szości bardzo odleglą. Przygniatają ją 
dzieje II wojny światowej. Bardziej 
wryte w pamięć ogółu są wydarzel)ia 
z Września niż Listopada. Chociaż 
obie te wojny mają coś w sobie wspól- 
nego. W tej pierwszej politycy dali Pol- 
sce niepodległość, a w drugiej - jej po- 
zbawili. 


ANDRZEJ BĘBEN 


I 
I 
i'! 

 


Franciszek Grzanka, były sołtys Krzywopłotow, pasjonuje się historią 
sprzed 85 lat.
		

/iv5521-1999-263-0013.djvu

			AU/I29215/3 AU/131!t19/a 126161a 


-'Ih4Jurer
 , 
lEN 
Miejsce 
na Twoją 
reklamę! 


DZIAł REKLAMY 
I OGłOSZEŃ 


NAUKA 


AGENT celny- kurs, licencja państwowa, praca. 
Uniwersyteckie Centrum Szkoleniowe, Katowice, 

!?!!.

!

?3!.!

3!


9!.
."!!:.


:.!

.

.
!. 
. AGENT Celny. Kurs. Licencja państwowa. 
Praca. "Adylser" (022)629-37-83, 
(022)628-70-56. Zapisy: Katowice, 
Jagiellońska 18, czwartki, piątki. 
....?


.I..(.

.


!....ń............................ 
INTERDONT- Agent Celny Kurs przygotowujący 
do egzaminu kwalifikacyjnego. Teł. 587 -332. 
!
.
?


!..............................................-......... 
KONSTRUKCJA odzieży, stopniowanie 
komputerowe- kursy. Krajowa Izba Mody, 

??
:.!
1:.!
3


:?
.-.

:.!
.

!............... 
KURS- Agent Ochrony, Konwojent do licencji I 
III stopnia (praca, raty) Katowice, tel. 0-603- 
. 

.-
.
.
:.!
.!........................................ . 

.'!.

y..!r.

.
!::.


:

:
9:.!
!.. 


KURSY operatorów maszyn 
budowlanych I drogowych: 
koparki, ładowarki, spycharki, 
koparko- ładowarki, koparko- 
spycharki, walce drogowe Itp. 
OSDiDZ Jastrzębie Zdrój, ArmII 
Krajowej 1, tel. 47-613-63. 
(167093) 


KURSY operatorów maszyn 
budowlanych i drogowych, 
koparki, ładowarki, spycharki, 
koparko- ładowarki, koparko- 
spycharki, walca drogowego Itp. 
OSDiDZ Jastrzębie Zdrój, ArmII 
Krajowej 1, tel. 47-613-63. 
11579S6) 


KURS "Zarządca nieruchomości, Katowice. 
Zgłoszenia: 757-25-37 (10.00- 13,(0) 

!?
.
.I.i
!!?P.';'.

;.\

?
?,)............................... 
MATEMATYKA 0602-73-51-78, Katowice, 

!!?
!
:.\


,

?!...................................... 
. "OŚWIATA"- Kursy: pedagogiczne, 
wychowawcow kolonII, klerownlkow 
wycieczek szkolnych. Katowice, ul. 
Mickiewicza 11, tel. 59-68-15. (157848) 


GO/I32293/a 


WY"t.SZA SZKOŁA 
ZARZĄDZANIA 
MARKETINGOWEGO 
I JĘZYKOW OBCYCH 
w Katowicach 
ogłasza nabór na 
I rok studiów zaocznych 
(Bludla rozpoczynaiII sit w lutym 2000) 
na kierunku: 
Zarządzanie i marketing 
- studia magisterskie Jednolite (9 semestrów) 
- Bludla uzupełniajlIce magisterskie SUM 
(4 semestry) 
- studia Ilcenclackle (6 semestrów) 
Specjalności: 
,. marketingowe zarządzame finną 
2. rachunkowość, informatyka 
3. reklama 
4. fmanse 
5. turystyka krajowa i międzynarodowa 
Absolwenci mogą również otrzymać: 
- certyfikat Uniwersytetu w Oxfordzie 
w zakresie egzaminu Ox'ord Intemational 
Business English (OIBEC) 
- certyflkatlntemational Certi'icate Con- 
'erence w zakresie egzaminu Deutsh ais 
Fremdsprache (DaF) 
Informacji udziela Dziekanat, Katowice 
ul. Gallusa 12, tele'ony: 
Centrala: 2079-200 do 210 
Nabór: 2079-211 do 214 


Całodobowe 
telefoniczne 
przyjmowanie 
ogłoszeń 
drobnych: 
'fJ.'32jd03 
{ł (f)71@
 
lub przez 
internet: 
W
lIW .1
,o,.}?J
 


R EIBACH 
STUDIO 


ul.Komińcldogo 19 
43-300 Bloloko-Bioło 
'ol. (033) 813032e 
Fox (033) 8130301 


Masz wątpliwości - zadzwoń. 
Pytaj - wygraj dzięki reklamie 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
41-200 Sosnowiec ul. Sadowa 10 
Tel. 266-86-86, 
faks 266-91-37 
dyr. oddziału: Małgorzata Majewska 


.\ 


.' 


"- 


9tudio REISACH poleca ewoje uelugi w zekresie produkcji 
multimedialnych. postprodukcji oraz reklam radiowych. Oferujemy w pełni 
cyfrowIj jekość dźwięku, oraz bogetlj bibliotekę efektów dźwiękowych 
(ok. 10000). Dotljd zrealizoweliśmy dźwięk do wszystkich produkcji 
znenej Firmy TopWere. 9zczeg6łowe Informecje pod numerem telefonu 
(033) 8130328. 


Środa - Czwartek 
DZIEŃ /0-1/ listopada J 999 


Zapraszarny do współpracy. 


liTU 


10 
-- 


- 


J
IQ(J_ 


13 


Bliżej Ciebie niż kiedykolwiek 


. "OSWtATA"- Języki obce: angielski, 
niemiecki, włoski, hlszpańskl- kursy w 
zakładach pracy, przygotowujące do 
egzaminów. Katowice, Mickiewicza 11, 
tel. 58-95-61, 59-68-15, tel./faks 58- 
71-72. (157850) 


. "OSWIATA". Kształcenie zawodowe: 
spawanie elektryczne, gazowe, 
kierowca wózków Jezdniowych, obsługa 
suwnic, obsługa- konserwacja dźwigów 
towarowych. Uprawnienia 5EP, B.H.P. 
Katowice, ul. Mickiewicza 28/7, tel. 58- 
95-61,58-71-72. (1578491 


. "OŚWIATA"- Śląskie Centrum Edukacji, 
Al. Korfantego 141- kształcenie 
kursowe, tel. 201-01-99. Policealne 
Studium Zawodowe- Studium 
Ekonomlczno- Komputerowe, tel. 204. 
1473, Śląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, tel. 201-02-19. (151851) 


. "OŚWłATA"- tel. 201-01-99. Kursy 
zawodowe: kosmetyka, masaż, odnowa 
biologiczna, obsługa komputerów, 
księgowość komputerowa, LO 
eksternistyczne. B.P.H. Licencja 
Pracownika Ochrony 1111 st. Manicure 
pedicure, opiekunka do dziecka, 
przygotowujący do prowadzenie 
działalności gospodarczej. (157SS2) 


'SOFTCOMPUTER" Windows, Word, Excel, 

i.

?

:.i.
.

.
!:..

:.!

?
.
!..... 
STUDIA językowe w Australii, (095)76-85- 
!
.
:.!

?
!............................................... 
SYLWESTER 2000. "Plus", (032)249-36-90. 
!
.
?
!....................................................... 
TRENINGI szybkiego czytania (licencja), kursy 
księgowości komputerowej (032)203-58-02. 
!
.!....................................................... 
TRENING pamięci, koncentraCJi, uwagi- dzieci, 

!?

!!J


ł
?
:
.
9:.\

?J.................. 


BIZNES 


0604-54-20-50, kredyt bez żyrantów i 
p'

!
!!;.\


.I.1........................................... 
6000 bez zyranta. 2900 bez współmałżonka. 
Dąbrowa, Kościuszki 17/25,262-20-31; 
Sosnowjec, Teatralna 9/307, 293-35-92; 
Chorzów, Dąbrowskiego 46, 249-15.56. 
!
.
?
.
!....................................:.................. 
7000, bez żyrantów. Kredyty w domu u 
.

:.!y.
IJ.:.?
!?!

:.
:

:!9:.
,
:.!
.
?

9) 
AlG. II filar, AMPLICO LIFE-III filar. 601-86- 
.

:
.
:.!

3)3

:.
.
.-.
2:.p.?3
:
;.!!
??
L. 
. ATRAKCYJNA lokalizacJa, cena. 
kawiarnię w centrum Blełska odstąpię 
0604-985-244 1122691 


BETON z transportem. NajtanleJ. 
Firma "Guzik': Sosnowiec-Pekin, 
Katowice, 263-12-77, 
0903-22-119. Zapraszamy. 
(161080) 


COMMERCIAL Union, II filar, 242-85-19, 
0-602-87-97-61.1151406) 
.................................................................. !.(


ł
?:
3
:.


.??:?}........... 
KOTŁY c.o., palniki olejowe, serwiS, sprzedaż. 
Teljfaks (032)252-37 -56, 0-601-52-59-07. 
!
.

!....................................................... 

.


!!:'!'!.

!
I
...??9}X.-.
X:.!

?

. 

.
.

:.

:....\

) 
. ODZIU uŻ)'wana z Niemiec, bezpośredni 
Importer. 0601-434-830. (157977) 


PPUH K-ce, ul. Górniczego Stanu 105 
zatrudni od zaraz transport samowyładowczy i 
skrzyniowy o ladowooSci 16 ton i powyżej, tel. 
707 -56-74, 707-58-50, 0-603-776-128. 
(158049) 
.........-........................................................ 


SPRZEDAM Spółkę z 0.0. 0602-73-51-78. 
!
.


.
!....................................................... 


ISTIVVA... ;:J JAD AR (
\) 
\.
.
 
c.J 
ZAKŁADV PRODUKCV
NE DE.A.LEFł.ZV 


kraw"żnlkl 


obrzeża 


-a. 
..: 
... 
... 
.!!Io 


BYTOM ul. O.t_tnl_ 
GRÓJEC ul.Spóld&I.Ic::..2 
SKARVSZEVV k/R.c1olnl. 
Ł-Oc2:: ul. J.Andrz_J___kl_J 7 
PRUSZKOVV ul.Parznl___k. e 


SYSTEMY MultIlotka, 
0604-319-354. 


(157S27) 


WINDYKACJE należności. Tel. 0603-976- 

.?.?:.!
.

.

.
!............................................... 


KUPIĘ 


I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Auta powypadkowe kupię, 
0602-189-334. (156151) 
.................................................................. 


! ! ! ! ! I ! ! ! ! Auta kuplę 
wszystkie powypadkowe, 
dobrze płatne- Katowice. 
(032)291-91-27. 
(15eI41) 
.!
ł.-.

p.
:!

ł?

.
:!
.
J 
ANTYKI- kupno, sprzedaż. Piekary Śląskie, 
!-!
:.
!

ry.
:.!
:.9.-,


:?

:!.!
:.\
?????)...... 
ARTYKUŁY elektrotechniczne (upłynnienia 
magazynowe) kupię: styczniki, wyłączniki, 
przerywniki, przekaźniki, inne, 
!9
3)3
.
.
.:

:!


?!............................. 
EUROPALm u
ne 13 zł. (041) 366-42- 

.?!.

.
:
.
.
.-.


.:!
.
?
?
!......................... 
KOMPUTERY PC części, notebooki, konsołe 
kupię- sprzedam. 266-09-38. 0501-728- 
848. (156255) 
..........n...................................................... 


PALETY- skup europalet 
uiywanych cena 12 zł, 
tel. (032)785-57-54, 0603-874-380. 
11579211 


SKUP złota, srebra, platyny (034)32-32-086, 
!
9.
)
.
:.
.
.
..!
.!.............................. 


SPRZEDAM 
A.DRZWI antywłamaniowe "GERDA", "TARAN" 
1300 zł, drewniane 510 zł! Ceny z montażeml 
Promocja jesienna!!! Drzwi antywyważeniowe z 
dwoma zamkami 1100 zł. "AJAKS" Katowice, 
ul. A. Krajowej 41, (032)202-80-81 wew. 
467. Zamowienia- całodobowo. 0602-558- 

,
9:.
.

).2
!:?
:.
::.


.??

)..... 
. AKRYLTYNK 2,50 złl kg. Klej do 
styropianu 21 złl 25 kg. Raty. 
(032)267-65-22, (032)267-19-69. t157517) 


AMORTYZATORY. 
(032)253-99-59. 
(167956) 


. BLACHODACHÓWKA pollestrowana 25 
złl mkw. (032)267-19-69. Raty. (157515) 


CIĄGNIK roI. M1Z -82, 1983r. -9500 zł tel. 
076-81-87-400 lub 0602-30-50-52. (201725) 
.................................................................. 
ELECTRONIC KEYBOARDYAMAHAPSR 28 


.


:93

.P.!?
.
:
.(
?
?

!...... 
HOLENDERSKIE meble ze skóry, materiału, 
nowe i używane. Tel. 764-20-70, 262-31-94. 
!
.
??

!....................................................... 


KR/132t911. 


CC»LC»R.EX 
LAKIERNIE PROSZKOWE 
 
DUtA GABARYTOWOŚĆ 
t- 
B, 7n. x 2, .,,.. x 7,4n. ...
 c...fĄo 
TEL: (01Z) 635-10-80 
 "'
 


DZIEN ogłoszenia drobne DZłEŃ ogłoszenia drobne DZłEN ogłoszenia drobne DZIEN 


reklama 


palisady 


.... c/ 131385/2/r 
dakorac na 


fasady 


_ elementy 


o. rodowe 


ł 


032/2..0384 
o... , ..... 32 2. 
o ..... I..'" o 32 52 
0....2/......8.,.... "13 
o 22 I 7S8 83 31ł 


1,,"'-=-11,,1_ 


o aDo...... 


KR/1323061a 


Zarząd Miasta Siemianowic $Iąskich 
ogłasza 
przetarg nieograniczony 
na wykonanie drogowego 
projektu technicznego skrzyżowania 
ulic Wróblewskiego - Jagiełły. 
Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospo- 
darki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Slą- 
skich. ul. Michałkowicka 105. pok. nr 8 i 9. tel. 228-61-19 wew. 
213.214 gdzie można nabyć specyfikację istotnych warun- 
ków zamówienia po wcześniejszym wpłaceniu 5.00 zł w ka- 
sie Urzędu Miejskiego. ul. Hibnera 10. na podstawie której na
 
leży przygotować ofertę. 
Ofertę w zaklejonej kopercie należy składać w pak. nr 9 
Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Sląskich. ul. Michałko- 
wicka 105 w terminie do 19.11. 1999 r. do godz. 8.30. 
Wadium w wysokości 1.000.00 zł należy wpłacić w kasie 
Urzędu Miejskiego. ul. Hibnera 10 do dnia 18.11. 1999 r. do 
godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11. 1999 r. o godz. 9.00 
w pok. nr 4 Urzędu Miejskiego Siemianowice Sląskie. ul. Mi- 
chałkowicka 105. 


KR/132307/a 


Zarząd Miasta Siemianowic Śląskich 
ogłasza 
przetargi nieograniczone na bieżące utrzymanie dróg i ulic w roku 
2000 w zakresie: 


1. jezdni 
2. chodników 
3. oznakowania poziomego ulic 
4. oznakowania pionowego ulic 
5. utrzymania wiat autobusowych 
6. utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych 
Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Ko- 
munalnej Urzędu Miejskiego w Siemianowicach $Iąskich, ul. Michalko- 
wicka 105, pok. nr 8 i 9, tel. 228-61-19 wew. 213, 214 gdzie można na- 
być specyfikację istotnych warunków zamówienia po wcześniejszym 
wpłaceniu 5.00 zł w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Hibnera 10, na podsta- 
wie której należy przygotować ofertę lub oferty. 
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w pok. nr 18 Urzędu 
Miejskiego w Siemianowicach $Iąskich, ul. Hibnera 10 w terminie do 
8.12. 1999 r. do godz. 8.30. 
Wadium w wysokości; 
1. 25.000,00 zl na bieące utrzymanie jezdni 
2. 5.000,00 zł na bieżące utrzymanie chodników 
3.5.000,00 zł na oznakowanie poziome 
4. 4.000,00 zł na oznakowanie pionowe 
5. 1.000,00 zl na utrzymanie wiat autobusowych 
6. 2.300,00 zł na utrzymanie sygnalizacji świetlnych 
należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Hibnera 10 do dnia 7.12. 
1999 r. do godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.12. 1999 r. 
- o godz. 9.00 na bieące utrzymanie jezdni 
- o godz. 9.30 na bieżące utrzymanie chodników 
- o godz. 10.00 na oznakowanie poziome 
- o godz. 10.30 na oznakowanie pionowe 
- o godz. 11.00 na utrzymanie wiat autobusowych 
- o godz. 11 .30 na utrzymanie sygnalizacji świetlnych 
w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego Siemianowice $Iąskie ul Michałkowic- 
ka 105.
		

/iv5521-1999-263-0014.djvu

			Krzyżówka na co DZIEŃ 


BCMZ 


ROOZAJ WALOR - SILA I"Y OCENA - _TORBA- ...-- POKOJ - ....- WĄSKA. SlY8KA SZUi. -- RYBKA 
LOWMO- l'IWOTNA TRENIN- lAS DZIAlO MNICHA UKOCHANA lÓDŻ WlOSlOWA PAWKA A'lWA. 
KRYTE NATlOK GOWA PRZECIW- ClASO. IJYZMY CZARNY 
TYW'I PRZEJŚCIE l; POETA ZAJĘĆ BOKSERA 4 LOTNICZE MIERZ 2.1 KUCHENNY TOPOREK PTAK RIOWA 
,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. 

 PODPORA 
7 l 20 19 FASDU " 24 2 16 
GATUNEK PlYWAŁ 
 ... ŚWIETlNY 
KRDKO- NA DPTY" 
DYLA RYCERZ lUB PRZE. 
WYRABIA 8 15 Z K'.TYUI 9 STĘPNY 
GOUDĘ 
 
DSMIESZA Z

. 

:= . 
WADY 70 
lUDZKIE 3 17 18 14 22 
. NAUKA IMIĘ DDf'lYW 
O MORAl. 
 
RODKOW" 
NOŚCI SARI WARTY 
12 5 
DAWNY 

K . SPlOT OKLASKI 
TRAW . 
STUDENT 21 Z ZIEMIĄ 13 ZA PIENIĄDZE 


DZIEŃ imienin: 
sroda: Andrzeja, Leny, Leona, Ludomira 
czwartek: Bartłomieja, Felicjana, Jonasza, 
Marcina, Macieja, Prota, Teodora 


Środa - Czwartek 
DZIEli 10-11 listopada 1999 


1 


informator. 


Litery w polach od 1 do 24 utworzą 
rozwiązanie: myśl Liwiusza Tytusa. 


I . 


KATOWICE: 
. Kosmos (teL 584-241) - Piwl Ta- 
deusz(12pt8.3:> 113> 143> 
173>203»; 
. Rlalto (teł. 251-04-31) - Piwl Ta- 
deusz (12j:XJ1., środa: 8.15 11.00, 
czwartek: 11.00) Nawiedzor¥ 
Niektae
 rooząsię 2Ie(15 
L5A 14.oo)l.tieka
lB1n!Hlio- 
da(15L5A 16.15
 
. ŚWIItowId (teł. 587-432) - Pan 
Tadeusz (12j:XJ1., środa: 8.15 
11.1514.1517.oo20.oo,czwar- 
tek: 11.1514.1517.0020.00, 
wdni poł.szednie o g. 8.15 11.15 
-seanse
re
 
. KIno "M1ś-SwIatowId II" (Ugota, 
... Studencka 20, bIL 252-50-81 
_.242) - Dommiolć1.v, drugie 
lcto(szw.18.00)MiłooćpJzmieIz- 
chu (15 L5A 20.00). czwartek: 
nieczynne; 
. Małe KIno Zorza (teł. 206-82-13 
w.325) - GMezdnev.oj
cz.I- 
Moczne\WJrro(12L5A 15.00 
173» Dct)1< mikś:i (15 L5A 
20.00); 
. Dysku&yJny KUJ RIIIIowy GuGIł- 
lander (... JagIelońska 178, bIL 
2513-252) - Trainsporting(arg, 
1fC?d8: 18.(0); 
SĘDZIN: 
. Nowość (teł. 267-35-52) - Pan 
Tadeusz (12j:XJ1., środa: 73> 
103> 17.00 20.00, czwartek: 
14.00 17 .00 2O.oo
 
BlELSKCHIIAtA: 
. Złote Ł..1y (teł. 81446-73) - Piwl 
Tadeusz(12j:XJ1. 143> 17.30 
203>
 
.Apola (teł. 812-47-46) - Afera 
TtarasaOuM1a(15L5A 153» 
NawIedza1y(15L5A 17.4520.00) 
W;zy.;tkoo 
 rrace(15 h5zp.- 
frarc. 22.15
 
Bn'OM: 
. Gloria (teł. 281-48-69) - GWIe2d- 
nev.oj
cz.I- Moczne\WJrro(12 
L5A 14.00 163» Piwl Tadeusz 
(12j:XJ1.19.oot, 
. KInoteatr Bałtyk (teł. 281-39-96) 
- PiwlTadeusz(12j:XJ1. 11.30 
143) 173>203»; 
CHORZÓW: 
. Panorama (teł. 241-19-68) - Piwl 
Tadeusz (12j:XJ1. sala A: irodIl 
8.3:>113>143>,173>203>, 
c:zwartek:8.3:> 113> 143>, 
173>, sala B: 93) 12.3:> 163> 
193»Q.iJe (kaIlad., c:zwartek: 
20.3:»; 
CIESZYN: 
. PIast (teł. 852-04-261- Pan Ta- 
deusz(12j:XJ1. 16.00 19.(0); 
CZECHOWICE-DZIEDZJCE: 
. ŚWit (te!. 215-32-85) - Pan Tade- 
usz(12j:XJ1173>203>
 
CZĘSTOCHOWA: 
. Wolność (teł. 324-13-21) - Piwl 
Tadeusz (12 pd.8.3:> 11.3:> 
143> 17 3>203>
Małasala- 
GMezdnev.q
cz.I- Moczne 
\WJrro (12 L5A 15.3:» l.aJtrec (15 
fran.-ł1is2p. 18.00) DMJr2ec nadziei 
(15 braz. -frarc. -hlS2p. -jap. 20.15
 
. ReIax (teł. 323-24-51) - Matrb< 
(15 L5A 17.00 193»; 
.OKF (te!. 324-60-58) - Niedziełre 
agaszki(pol.17.15)cro.v.ek 
zmamuu(15j:XJ1.18.3:>
czwar- 
tek: nieczynne; 
DĄBROWA GóRNICZA: 
. AlI (te!. 262-39-68) - DcMoote- 
mu wuaw.e (In L5A 15.00) De- 
presja
(15L5A 16.45) 
Nawiedza1y(15 L5A 18.3» MIrix 
(15 L5A 20,30); 
. Dąbrowski Palac KuItwy (p. Voti- 
rm 1, tel. 262-20-61 do3) - Piwl 
Tadeusz (12 pol., środa: 9.00 


12.00 15.00 17.45203>,czwar- 
tek: 15.00 17.45203>
 
GlIWICE: 
. Bajka (teł. 231-38-55) - Piwl Ta- 
deusz (12j:XJ1., środa: 8.00 11.00 
14.00 17.00 20.00, czwartek: 
11.00 14.00 17.00 20.00); 
. KInoteatr X (teł. 238-22-29) - 
Nawiedza1y(15 L5A 13.00 153> 
18.0020.15); 
. Amok (teł. 231-56-99) - O lMóch 
takid\ 00 nic nie ukradi (15j:XJ1., 
środa: 17.00, czwartek: 17.00 
18.3:» TDIrNIisI«J (j:XJI., środa: 
18.3:».Jak rar1dyk (pol., środa. 
20.00) Córyszczęśda (j:XJI., czwar- 
tek: 2O.oo
 
JASTRZĘBIE ZDRóJ: 
. Centrum (teł. 471-99-46) -lfI- 
st}11kt(15 L5A 17.00 193>
 
. Panorama (teł. 476-1021) - Piwl 
Tadeusz(12j:XJ1. 16.00 19.00); 
JAWORZNO: 
.Sasanka (te!. 616-32-52) - Piwl 
Tadeusz(12j:XJ1.9.oo 12.00 
15.00 18.oo21.oo
 
KNURów: 
. CasIno (teł. 235-14-08, 238-25- 
99)-
0
rratre(15 
hlS2p. -frarc. 17 .oo)SIr.Ma hono- 
ru(15lSĄ,środa: 19.0021.00) 
MIrix(15lSĄ, czwartek: 143> 
18.4521.15); 
LĘDZINY: 
. PIast - GWle2dne v.q
 cz.1- 
Moczne \WJrro(12lSĄ, czwar- 
tek. 18.00) 13v.ojownik(15lSĄ, 
czwartek: 203>
 
MYSŁOWICE: 
. Kosmos 2 (teł. 222-34-41) - 
GWle2dre v.oj
cz.I- Moczne 
WKJrro(12 L5A 17.00 19.15). śro- 
dII: nieczynne; 
. Oscar (teł. 222-66-70) - SIr.Ma 
tonoru (15 L5A 17.00) GWle2dne 
v.oj
 cz.1- Moczne \WJrro(12 
L5A 19.oo
 środa: nieczynne; 
OŚWIĘCIM: 
. Luna (teł. 842-31.()3) - Piwl Tade- 
usz (12j:XJ1., środa: 8.00 11.00 
17.0020.00, czwartek. 11.00 
14.00 17.00 20.00; 
PIEKARY ŚlĄSKIE: 
. Zacisze (teł. 288-68-88) -I>ś£nx 
i Ch!łx kontra Ceza- (In fraoc. 
16.00) Afera Th:masa 0uM1a (15 
L5A 18.00) Dej:resja
 
(15 L5A20.oo
 
PSZCZ\'NA: 
. W8IIUI (teł. 21G-35-09) - Natirg 
Hill (15arg,środa: 18.00,czwar- 
tek: 21.15) T)dzJeń z
 mężczy- 

(15j:XJ1,środa: 203>,czwar- 
tek: 17.00) MIrix(15 lSĄ, czwar- 
tek: 19.oo
 
RACIBÓRZ: 
. Bałtyk - PiwlTadeusz(12j:XJ1., 
środa. 8.00 11.00 17.0020.00, 
czwartek: 11.00 14.00 17.00 
20.00); 
. Przemko (teł. 415-25-40) - De- 
presja 
(15lSĄ, środa. 
17.00) Nawiedza1y(15lSĄ, iIo- 


dII: 19.00, czwartek: 17.oo)\\)'- 
śnKJrle Ż}\::iemioOv(15 frarx:., 
czwartek: 19.oo
 
RUDA ŚlĄSKA: 
.Patrla (teł. 248-75-84) - Matrb< 
(15L5A 18.00)F\J\s(15j:XJ1. 
20.15
 
RYBNIK: 
.Apola (teł. 422-28-39) - Piwl Ta- 
deusz (12j:XJ1. 16.00 19.oo
 
. PremIerowe (teł. 422-21-32)- 
Pan Tadeusz(12j:XJ1., środa: 9.00, 
czwartek: 15.00); 
SIEMIANOWICE SlĄSKIE: 
. Tęcza (teL 229-00-75) - Asteńx 
i Ch!Iix kontra Ceza- (In frarc. 
15.00) Gvnezme v.oj
cz.I- 
Moczne \WJrro (12 L5A 17.00 
19.20
 
SKOCZóW: 
. Podhale (teł. 853-32-311- Asteńx 
i Ch!Iix kontra Ceza- (In frarc. 
czwartek: 15.00) Dej:resja 
 
stera (15 L5A czwartek: 17.00) 
Afera TtarasaOt1Mil (15 L5A 
czwartek: 20.3)
 
SOSNOWIEC: 
. Muza (te!. 266-24-30) - Piwl Ta- 
deusz(12j:XJ1.113>14.30173> 
203>
 
SZCZVRK: 
.1IeIIdd - Asteńx i Ch!Iix kontra Ce- 
za (In frarc. 1&00) Natirg Hill 
(15L5A203»; 
TARNOWSKIE GóRY: 
. Europa (teł. 285-43-34) - Taxi 
(15lSĄ,iroda: 10.00 12.00 
14.00 16.00, czwartek: 14.00 
16.oo)II1Sl)tI1kt(15L5A 18.00 
20.(0); 
TYCHY: 
. Andromeda (te!. 227-32-46) - 
PiwlTadeusz(12j:XJ1. 143> 173> 
203»; 
USTROŃ 
. Zdrój (854-16-40) - GWle2dne 
v.oj
 cz.1- Moczne WKJrro (12 
lSĄ, środa: 18.45, czwartek: 
15.15) Dziev,cz}re da  
- Straszny !Mor (Opera Śląska Z E¥O- 
mia); 
ZABRZE: 
. Teatr Nowy (pl. Teatral
 1, teł. 
271.54-93) - środa, g. 10.oo-!	
			

/iv5521-1999-263-0015.djvu

			KZ 


Pod patronatem TŚ DZIEŃ 


Najpiękniejsza, bo polska 


Dziś, 10 bm, o godz. 18 w sosno- 
wieckim Klubie im. Jana Kiepury 
odbędzie się koncert "Leci liście 
z drzewa", zorganizowany przez In- 
stytucję Promocji i Upowszechnia- 
nia Muzyki "Si lesia" w ramach Ro- 
ku Chopinowskiego. Jegowykonaw- 
cami będą śpiewacy Magdalena 
Rzęsikowska - sopran i Jarosław 
Bręk - baryton, oraz pianistka Be- 
ata Bilińska. 


Ta sama Instytucja zaprasza jutro 
11 bm. na dwa koncerty "Najpięk- 


niejsza, bo polska", przygotowane 
dla uczczenia Święta Niepodległo- 
ści. O godz. 16 w Pałacu Ślubów 
w Chrzanowie wystąpią: Joanna Ru- 
szała - sopran, Zbigniew Grygielski 
- bas - baryton, Anna Pozdiejewa 
- skrzypce, Ewa Jeruzal- akompa- 
niarnent i Krzysztof Misiurkiewicz- 
recytacja. Natomiast o godz. 18 
w MDK "Ligota" w Katowicach usły- 
szymy Marię Zientek - sopran, Ro- 
mana Widaszka - klamet, Agniesz- 
kę Świtałę - fortepian i Bernarda 
Krawczyka - recytacja. . MB 


Dyżury 


. DYŻuRY SZPITAU: 
KATOWICE: 
. środa: chirurgia urazowa, neurologia, 
okulistyka - WojeY.OOzki Szpital 
Specjalistyczl\' nr 5 im fNI. Barbary 
SOSNOMEC pł. MectyilÓłI(291-82-19, 291- 
82-57); chirurgia ogólna,lnterna, 
laryngologia dorosłych - GómosIąskie 
Centrum Med>pne OCHOJEC. ZiOONa 45/47 
(252-60-92); neurochirurgia - Klinika BYTOM, 
al. L.egionow 10(281-02-71); chirurgia 
dziecięca, laryngologia dzieci - Szpital 
Dziecięeya-tORZON, Truchana 7 (241-32-51); 
chirurgia szczękowa - PSK nr 1 ZABRZE, 3 
Maja 13/13 (271-43-&4); chirurgia naczyń - 
Klinika ZABRZE, SkloclcJoM;kiej 10 (271 
-35); 
. czwartek: chirurgia urazowa, neurologia, 
neurochirurgia, laryngologia dorosłych, 
chirurgia szczękowa, chirurgia naczyń - 

 Szpital Specjalist}arrj nr 5 im. 'fYłI. 
Barbary SffiIIOMEC p. MectyiIzyńskiegp 1 (tel. 226-08-34); 
MYSŁOWICE: Real (tel. 76-44-227), dytur 
stały: ul. Towarowa 1 (OT Centrum 4, tel. 
222-36-29); PIEKARY ŚLĄSKIE: środa: ul. 
Roweckiegp 2 (tel. 287-13-(3), czwartek: os. 
Andaluzja 13 (tel. 287 -98-00); RUDA 
ŚLĄSKA: ul. Goduli 25 (tel. 248-13-07 
Godula); SIEMIANOWICE ŚL: ul. Pow.;tańców 
19; SOSNOWIEC: ul. Kiepury 2 (tel. 299-73- 
36), ul. Wojska Polskiego 10 (tel. 299-31-23), 
ul. Dworska 15a (tel. 263-39-30, Zagórze), ul. 
Czarna 3 (tel. 266-65-83 Pogotowie); 
ŚWIĘTOCHŁOWICE: środa: ul. Bytomska 
6a (tel. 245-02-93), czwartek: ul. 
Chorzowska 81 (tel. 245-24-58 Lipiny); 
T1łZEBINIA: ul. Kopalniana 4 (tel. 612-20-09 
w. 5196
 TYCHY: ul. Annii Krajowej 105 (tel. 
218-61-32); ZABRZE: środa: ul. K. Miar1<.i 7 
(tel. 271-04-34), czwartek ul. 3 Maja 47 (tel. 
271-62-45). 


AU/131989J3Jb 


Prezydent Miasta Ruda $Iqska 
zaprasza na 
"RudzklJjesień KulturalnlJ '99" 


11.11.1999 r. - "Cztery Pory Roku" KWARTET PRIMA VISTA 
godz. 18.00 MOK ul. Niedurnego 69. Ruda Slqska 
11.11.1999 r. - Recital Roberta Kasprzycklego 
godz. 19.00 MOK ul. Niedurnego 69, Ruda Si. 
12.11.1999 r. - Koncert zespołu "CZTERY REFY" 
godz. 18.00 Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Blelszowlcach 
14.1 L 1999 r. - "Szelmostwa Skapena" Teatr Montownia z Warszawy 
godz. 18.00 MOK ul. NIedurnego 69. Ruda Slqska Spon 


STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW 
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE 
SAMOCHODÓW 
WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 t. 
MOTOCYKLI I MOTOROWERÓW 
Szcz,eny . Zjawiony 
Dllbrowa Górnicza ul. Reymonta 29 
tel. 268-25-77 


Koncert w GCK 


Górnośląskie Centrum Kultury (pl. Sejmu Ślą- 
skiego 2) zaprasza dziś o godz. 18.00 na kon- 
cert muzyki polskiej w wykonaniu Tria Forte- 
pianowego im. W. Lutoslawskiego w skladzie: 
Anna Rechlewicz (skrzypce), Mirosław Makow- 
ski (wiołonczela), Katarzyna Makov.ska (forte- 
pian). W programie utwory Fryderyka O1oplna 
i Q-zegorza Fitelberga. WStęp bezpłatny. 


cją książki .Jak hanys z gorolem". Krzysztof 
Karwat jest poetą i krytykiem teatralnym, pu- 
bliC)tna.. 
Mi8JSC9: KatowICe, GomoŚląskl9 Centrum Kultury, PI. Sejmu ŚląSkoego 2 
Godz: 17.00 


.. Koncert zespołu KURY oraz OJ SclssorklCks 
Miejsce: Cieszyn, Klub ,Pod Zietoną 
TróJką. , ul. Srebrna 3. Godz.: 19.00 


II 


a .. Recolal Kazimierza Dawodka na obój oraz 
orkiestrę wirtualnlj 
".\ Miejsce; KatowICe, Akademia Muzyczna 
. im. K Szymanowskiego. ul. ZacIsze 3. Godz.: 
, 18.30 


. .... 


18 listopada 99 (czwartek) 


.. Koncert Młodych Muzyków i Kompo2ylorow. 
Miejsce; Katowice, Państwowa Szkoła Muzyczna im. M. KartowICZa. ul. 
Teatra'na 16. Godz.: 17.00 


.. Wyslawa współczesn8j grafiki brytyjsku!1 "OUT OF PRINT 1946-1976" 
Miejsce: Bytom, Muzeum GórnoŚłljskle, PI. Jana III SobIeskiego 2. 
Godz.' 17.30 


.. Spektakl pl 'Dzieła Wszysll"e SzekspIra. w wykonaniu aktorów T ealTu 
Rozrywki 
Miejsce: Chorzow. Teatr ROZrywki, ul. M. Konopnickiej 1. Godz.: 19.00 


19 listopada 99 (piątek) 


.. Koncert Jazzowy z udziałem: 
-Courtney P",e OUlntel 
'Kapela Yaniny Iwansklego 
Miejsce: Zabrze, Tealr Nowy , PI. Teatralny l. Godz.: 19.00 
.. .Sonety WII,ama Szekspira. recytuje Jerzy Radziwllowicz z 
towarzyszeniem ,Re,ner Trio" 
Miejsce: Chorzów. Teatr RozryM	
			

/iv5521-1999-263-0016.djvu

			Natychmiastowa pomoc 
w zamieszczeniu reklamy 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
.42-200 Częstochowa 
Al. NMP 51 
tel. (0-34) 324-79-54 
faks 324-63-79 
e-mali: czestochowa@trybuna-slaska.com.pl 
dyr. oddziału: Bogusława Knoplk 


Środa - Czwartek 
DZIEŃ 10 11 listopada 1999 


16 


reklama 


AUl1301171f 


\..'\.'\
"'I 
I\!.'
'u

 
,,1\\1.\) \ 
G JJ'"'7t. 
 
. 
, 
-( . 


0865%'69 

 


-,x- 


Czekamy 
na Ciebie 


Zapraszamy do skorzystania z naszej 
oferty i wstąpienia do Klubu 
Czytelnika. Karta Klubu Czytelnika, 
którą Państwo otrzymacie lub 
przedłużycie jej ważność, umożliwia zniżkowe zakupy w hurtowniach 
"Ruchu", zamieszczanie ogłoszeń drobnych w ,Jrybunie Śląskiej DZIEŃ" 
z 30-procentowym upustem, otrzymywanie bezpłatnych wejściówek na 
liczne imprezy odbywające się w naszym regionie oraz wzięcie udziału 
w losowaniu upominków miesiąca. Ponadto gwarantujemy wiele innych 
atrakcji, o których będziemy informowali na bieżąco na łamach "Trybuny 
Śląskiej DZIEŃ". 


KH
/ta furilj
(J. 


N

.ir IH.I4.J' 
 l"fH 
 UcJwim., lt/,." 
ł;I 
,

: {)O/"Iacz 8(JckłrJ'liz Ck&riĄ I1I(rJ,.ztj ą,.a.fZ
 z Ro.rltira, 
{)al(<<.(a ,tllirla z T,eMf4/, EfżJIt-(a ,t"ozlira z laJna, 11,.
rltacz ,t,.ótiof4/J'lt' 
z laJna, ;etO/"Clir ;etack,l(il z L«.J!1;;ca, ,t"F
l(a Paf4/Iof4/4'
 z ,tlacZj', 
ZaztlJ(l(a .foJafa z R«.
 .11., 80/"to..rz W'tlj.
.-.?:.(.J...... 
I HURT-detal. Blacha: dachówka, 
trapezowa. Rynny z PVC. Marley. Płyta 
falista Ondullna. Raty bez !yrantów. 
Ferryt, Częstochowa, ul. RędzlńBka 42, 
tel. (034)362-11-25. Filia tędowlce, ul. 
Opolska 28, tel. (077)463-48-53. (157589) 


KOMINKI. wkłady żeliwne, wkłady elektryczne, 
materiały na kominki. Niskie ceny. 
!.
!
.!.
:.!2
!


:
:
:.!

.
.
!.. 


KOMPUTERYI (032)205-22-24. 
(154946) .


!!.I:


!.!9.

!?
?:


:.
!
.???
J........... 
KOMPUTERY RAM, ws
tkie konfiguracje. 
Najniższe ceny! 251-91-53, 251-50-53. 
!
.
?

!....................................................... 
KRlI32009/b 


FAJERWERKI 
"JORGE" 
IMPORTER 
ZIELONA GÓRA. UL CHEMICZNA 3 
TEL (0-68) 325 65 98, 324 50 OS 


KOPARKA gąsienicowa 'Nobas' 632, 1987r. . 
24000 zł tel. 076-81-87-400 lub 0602-30- 
50-52. (201715) 
.................................................................. 


KOPARKA kołowa 'Atlas' 1602, 1982r. . 
36000 zł tel. 076-81-87-400 lub 0602-30- 
50-52. (201712) 
.................................................................. 
KOPARKA kołowa "Atlas" 1302, 1984r.- 
36000 zł tel. 076-81-87-400 lub 0602-30- 


:.??:.!?2
,?!.
!.........................,............ ...... 
KOPARKA kołowa "Hanomag", 1980r. -28000 
zł tel. 076-81-87 -400 lub 0602-30-50-52. 
!?2
.?
.
!. .................................,.................... 
ŁADOWARKA czołowa 'Fnsz" łyżka 3 metry 
szescienne -46000 zl tel. 076-81-87 -400 lub 
0602-30-50-52. (201724) 
............................-.................................... 
ŁADOWARKA czołowa 'IHe', -27000 zł tel. . 
076-81-87 -400 lub 0602.30-50-52. (201722) 
............60.................................................... 
ŁADOWARKA czołowa 'Kramer" SL 312, 
1993r. -48.000 zł tel. 076.81-87-400 lub 

.?-.
:
:?
:_

.!?

L..........................,. 
ŁADOWARKO -koparka "Schaeff', 8 ton, 
1986r. -49000 zł 076-81-87 -400 lub 0602- 

:.
.:??.!?2
?.

!...............:....................... 
MASZYNY skarpetkowe z wyposażeniem- 

.!

.J
3
:.

.:?ę-:!

??!!?!....... 
I OKNA plastikowe tanio. Raty. (032)267. 
19-79, (032)267-65-22, (032)267-76- 
96. (157518) 


PIANINA stylowe, wspołczesne sprzedam, 
!

3
!.3.?!B.'!:.!
.
?
!............................... 
PIEKARNIE- cuklemie. Wysyłam ręczne 
drewniano- metalowe dzielarki do ciasta 
(pączki, bułki). 350 zł przy odbiorze, (061)8- 
.

.-.?9.?:.!
.
:.
!........................................ 
PODGRZEWACZE wody, gaz- USA 6 lat 
gwarancJI, nowy od 1395 brutto (zapraszamy 
!

!
!.!

.
.
3!.


:
.1??:.!
.
?!?
!.... 


PODNOSNIK widłowy "Heden' 2,51. widły 
hydrauliczne, 1990r. -22000 zł tel. 076-81- 

!.
.9.!!-!
.2
9
:
:2S>.-.?.?:.!?2
.?
?!..........., 
RÓWNIARKA "Baukema' -4, 1984r. -47000 
zł tel. 076-81-87-400 lub 0602-30-50-52. 
(201726) 
.............. .................................................. 


SAMOCHOD ciężarowy "Tatra' -T 815, 

otka, 1992r. -88000 zł teł. 076-81-87- 
400 lub 0602-30-50-52. (201730) 
.................................................................. 


SPRZEDAM bardzo tanio 
wyposa!enle sklepu, 
lady I regały 0501173199. 
(1581SSI 


SPRZEDAM kiosk płastikowy typu Shanta, 
.

.!

!!
.
£
i!.

!:.

?::¥.!

:.
!!... 
SPRZEDAM maszynę do popcornu. 2442- 
.


:,!

.!
.
!........................._..................,.. 
STIHl- piły, kosy, przecinarki i akcesoria. 
'Mac-Mol' Sosnowiec, 291-09-20, 291-83- 

!.:.!

.
.
!.............m................................. 
STYREM -Hurtownia Styropianu oferuje 
kompleksowe zaopatrzenie w materiały do 
ocieplania budynkow, okna z 'Kobióra". 
Atra
ne CMf. Tral1SlXńga!is. f¥Jr1lk-
 
.
!:.


.
.?
:.!.
!:.9
Y.?
:.(
!


)... 
WALEC ciągany, wibracyjny, 8 ton, 1988r. - 
19000 zł tel. 076-81-87-400 lub 0602-30- 
50-52. (201729) 
.................................................................. 
WALEC wibracyjny, 8 ton, 1984. -26000 zł 
teł. 076-81-87-400 lub 0602-D-50-52. (201728) 
.................................................................. 
WÓZEK widłowy elektryczny, typ Bułgar 1.2 t 


.


J

3)3
.?-.
-.
:!.

!............. 
ZMYWARKĘ naczyń fabrycznie nową na 
gwarancji za 80% ceny skJepowej- pilnie 

p...3
.
:??J?:'!

?

!:.
!

.'

)... 


USŁUGI 


A. A. Atrakcyjne ceny! Instalacje centralnego 
ogrzewania (grzejnikowe, podłogowe) i wodno- 
kanalizacyjne, kafelkowanie, 
ogólnobudowlane. Raty! 'Instalbud', 219-56- 


:.

:.??-.
:9.?:.(.!
?
?L..................... 
A.DRZWI ant)włamaniowe, okna PCV, 'Gerda' 
Katowice, Roźdzleńskiego 214 teł. (032)586- 
217; Magazynowa 21 tel. (032)256-55-52, 
Częstochowa, Krakowska 45, tel. (034)368- 

:X.?:.
:
g.?-.


:


:.


.

?)m................ 
A.DRZWI anłyv,iamaniowe 'GERDA', "TARAN' 
1300 zł, drewniane 510 zł! Ceny z montażem! 
Promocja jesienna!!! Drzwi antywyważeniowe z 
dwoma zamkami 1100 zł. 'AJAW5' Katowice, 
ul. A. Krajowej 41, (032)202-80-81 WfNł. 
467. Zamowienia- całodobowo. 0602-558- 
310. Nowość! Okna PCV 'GERDA'. (157920) 
.................................................................. 
A.DRZWI ant)włamanlowe 'Gerda', 
antywyważenlowe 1.100,-, stalowe 800,-, 
drewniane 510", zabezpieczenia. 'Graż-Bud" 
tel.jfaks 032/202-62-74, 0-501.771-581. 
(158024) 
.................................................................. 


I ABY wymienić drzwi lub zaIo!yć dodatkowe 
-zadzwoń: (032)256-34-11. (158244) 
................................................................. 

.

.
.
!.


..3

:.??:
.
:.(!.
?

!........ 
ANTENOINSTALACJA 2665749. (158012) 
.................................................................. 


ANTENY satelitarne, telewizYJne. 
Dojazd gratis, 255-85-11. 
(157785) 


AUTOGAZ. montaz. Wszystkie typy- bez 
kolejek. Raty! Chorzów, Parkowa, tel. (032)24- 
.

.?
?!.3
.
.?

:g.

.:
!.:
:.
!

.

) 
I BIURO Rachunkowe LicencJonowane- 
pełny zakres usług finansowo- 
księgowych, ZUS. Tel. 252-70-12, 0601- 
46-59-79. (1581341 !
!-:!.
.I.
.


:
:
.

:.(
.
?
 
ELEKTRONIKA serwis. programowanie OSN, 
ISO 900 1 Audity BAD. nieniszczące, 
!
!.D

.
:
,?-,
.
..
:.?
.2:.(.!.............. 


CYKLINOWANIE, układanie parkietu, paneli. 
3
.
:.??-.
:
.

.
!.:
:

;,
!
?!
:)............ 

!.
.


.
:.

!.
.
.?
?!?-!?:?
:.!!;>!!
.
) 
CZYSZCZENIE, pranie- dywanów, tapicerki, 

.I.
!)!:.
.
!

.i.
:.
??:!!.:
3:.!!
.

!......... 

.


!..:


;.
!
).......................... !..2

!
.?
.??
..

?

!....... 
GERDA, okna, drzwi 'antywłamaniowe 


.?!.

:.\
!

.............,................. 
HURTOWNIA -płytek ceramicznych -Opoczno. 
Kominki i Isafle. Zory, Fołwarecka 45B tel. 


.?!.

:.!


?
!.............................,. 
KAFELKOWANIE, natychmiastowo, 254-23- 

:.!
:?
.
!.....................................n.......... 

!
.
!
!
.
!.,.!ł_
.

i!.3


,-.??..!
.
!
1 
KOSZTORY50WANIE0601-53-21-D7. (201701) 
.................................................................. 
MALOWANIE, tapetowaPlie, giadi. 
kafelkowanie, panele. Tel/faks 256-15-45. 
! 
.
 ??:.?! ......................... ............ .................. 
MALOWANIE, tapetowanie, kasetony, drobne 
!!:


:.
I!:.

.?:.
.?-.
:!
.
?
?
!......n.. 
MALOWANIE, tapetowanie, gładź, 
.
!


!.


,
;.!.
:.

:

:.!!;>!!.!!
!. 
MONT
 anten TV, SAT, FM,0-601-473-106. 
!
.
!?
!...............................................,....... 
MONT
 paneli ściennych i podłogowych. Tel. 
3

.-.?Ct.?
:.(

:.
!...........,......................... 
NAPRAWA RTV, Katowice, ul. Ugonia 6. Tel. 
2512-775. (157402) 
.................................................................. 
OCIEPLENIA. Raty! Murarskie, gładź, suche 
tynki, glazura. 262-00-31, 0-604-08-11-03. 
(158184) 
.................................................................. 


ODNAWIANIE mebli, renowacja antyków. 
(032)42-41-605 (do 15-tej); 45-51-870 (po 
.

:!
!!.

?
.-.??:
:

:..
?).............. 


ODNAWIANIE zniszczonych 
wanien. 245-62-03. 
(157S58) 


OKNA. montaż, gwarancja 5 lat, 262-00-31, 


.:9.
:
.
:2
:.
!

.
)............................. 
OKNA PCV sprzedaż, montaż, 0-602-297- 

:.!

?

.!!..................................._........... 
PRANIE dywanow, czyszczenie tapicerki. 
(032)42-41-605 (do 15.00); 45-51-870 (po 
.
.?:
t!

.

?:
:

:.
!
.1.?
'.............. 
PROSESJONALNE kafelkowanie, 0606-304- 
131. (158225) 
................................................................... 
REMONTY silników: Polonez 1100, zachodnie. 
japońskie- tanio. Raty! O1orzów, Parkowa, tel. 
!

3)3
:.
g.-.?

:.?
:.
?:
9:.(.


.
?)........... 
TRi20071B1b 


._ 
.... 
-- 
;L 


SCHODY 


PRZEPROWADZKI 
(032)252-97-74. 
(157400) 


PRZEPROWADZKI, 
(032)252-63-79. 
(1573SS) .
.

.

!

.!

:
..!
.
?
.
) 
STYREM -Hurtownia Styropianu oferuje 
kompleksowe zaopatrzenie w materiały do 
ocieplania budynkow, okna z 'Kobłóra'. 
Atrakcyjne ceny. Transport gratis. Rybnik - 
Zamysłów ul. Witosa 12e. Tel. 032/4249455. 
(201651) 
.................................................................. 


SZAMBA zwykłe samospalające także na 


!:
y.

!
..!

..


.

!.:.!?2.!
!.. 
T ANIO- montaż paneli podłogowych, itp. oraz 
malowanie ścian, tel. 032/4551401 !.0.!
.?

!....n................................ 
TŁUMACZENIA handlowe techniczne dla firm 
/faktury VaV. Tel.jfax 033/814-48-64, tel. 

P.?:'!.?
:
.?
:.!.1.


.
)................................ 
!
!:.
.

!!!.
!?2:.???
:

:.(.!

.
)..., 
TRANSPORT 1.5 tony, przeprowadzki- tanio. 
0602-661-968. (158034) 
.................................................................. 
TYNKOWANIE gipsem. 033/875-27 -13, 

P3:
:
:,!.
)................................ 

!
.
.
.!
!.3

:

.-.
.'?.!
.
!?.!!..... 

!.
.
.!
!.!2

!

:
3
:.!!:.????! 

!
.
.
!.
p
:.

.?:.?
.
.,!
.

) 
WIDEOFILMOWANIE. 202-10-69, 0501-583- :.

.


P.?
p.!.!!
)....................... 
I WKŁADY kominowe, 254-75-08. (156423) 


WYNAJMUJEMY zagęszczarki, spręzarkl, 


:.:
.
:.
::.
!.:.


:!!
) 
ZABUDOWA kuchni, s:zafy przesuwalne, 


!?
,
.i:,
!
!:.

:
:
:.
!
?:.
.
) 
blUlJE, 2462-963. (157344) 
.................................................................. 

.

.

:.
.


:.

?:.

:

:.!!:??!
!....... 
bLUlJE, rolety, największy wybór 761-62- 

:.!!:?
!.....,.....................m................... 
blUlJE pionowe, rolety zewnętrzne, 
materiałowe, dOJazd, montaż gratis!!! 
Czy.;zczenie żaluZji, 2516-984; 0-501-714- 

3:.!!
.!
.!!............................................... 
bLUZJE równie! drewniane 
Rolety raty BegbI262-51-49. 
(1573661 


MOTORYZACJA 


I ! ! ! ! ! ! liii! ! ! Auta powypadkowe kupię, 

P.?-.
.

:
:.(.!
?
!...........,................... 


II ! I I 111111111 Auta 
powypadkowe zdecydowanie 
kuplę. 090-654-788. 
(15722SI 


1111111111 Auta kuplę 
wszystkie powypadkowe, 
dobrze platne- Katowice. 
(032)291-91-27. 
(15813S) 


I 1I11II11111111 Absolutnie -auta 
kuplę, wszystkie powypadkowe, rozbite, 
natychmiast, gotówka, dobrze płatne. 
032/4319737, 0-603.21 -33-98. (201690) 


l iliilit ABsolutnie wszystkie 
powypadkowe, zu!yte kuplę. 0604-228- 
214. (1572291 


I ! ! ! ! I ! Zdecydowanie powypadkowe, 
!.r:.i

.?
!:.

P.!
:.

.
:

:!
:.!!:?

!... 


DZIEN ogłoszenia drobne DZIEN ogłoszenia drobne DZIEN ogłoszenia drobne DZIEN ogłoszenia drobne DZIEN ogłoszenia drobne DlIEN ogłoszenia drobne Dl)EN 


· kręte i zabiegowe 
· balustrady 
· projektowanie 
· produkcja 
· montaż 


I Zt.cllcllbr8111 
l.. 2I1e',. ) 


..- 


,.  ,f u ,- 


44-268 Jastrz,ble Zdról 
ul. Węglowa 4 (przy KWK Bory"I.) 
tel.lfax: (D-32) 4730-018 
tel. (D-32) 4714-667 
tel. kom. O 602 47-53-39
		

/iv5521-1999-263-0017.djvu

			AUl13011111411' 


ł1I ISłUCI
8Z0
E - wycieczlci kraiowe 1 J Jak zostać członkiem Klubu Czytelnika i otrzymać kartę? 
u - dowóz dzieci do szlcół 
 ł Wystarczy zaprenumerować _Trybunę Sląską. - DZIEŃ lub zebrać 20 kupo- 
j
 - obsługo imprez oIcolicznościowych i
 .J. nów konkursowych drukowanych na łamach gazety, wypełniĆ nitej zamieszczony 
..2 . - ..... t;; - ' przewozy pracowników Ił t formularz I przesłać albo doslarczyć osobiścIe do redakcji lub Oddziału, a w za- 
I mian otrzymacIe Państwo kartę Klubu Czytelnika. która upowatnia do znitkowych 
r/) . . 15 Ok znlikl _......pnet-" ł J zakupów w hurtowniach .Ruchu' i innych placówkach handlowo-usługowych, za- 
>- 	
			

/iv5521-1999-263-0018.djvu

			Reklama bez tajemnic 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
42-200 Rybnik 
ul. Rynek 7 
Tel. 42-221-76, 
faks 42-220-37 
e-mali: rybnik@trybuna-slaska.com.pl 
dyr. oddziału: Jędrzej Lipski 


Środa - Czwartek 
DZIEli 10- JJ listopada /999 


KRJ129271/e 


REGIONALNY TYGODNIK REKLAMOWY 
MARK Ł
y! 
TySią
C
fert 


NIERUCHOMOŚCI 
MOTORYlACJA 
BUDOWNICTWO 
U5ł.UGI... 


18 


Co czwartek 
w kioskach 


OGŁOSZENIA MODUŁOWE - ATRAKCYJNE CENY I RABATY oraz BEZPŁATNE OGŁOSZENIA TELEFONICZNE: 
Ił' KATOWICE - (032) 253-91-88/biuro ogłoszeń! lub 253-Q6-54/cOlodobowa automat. sekretarka/ 
Ił' BIELSKO - (033) 812-30-93/całodobowo - po 16.00 automat. sekretarka/ 
Ił' CZĘSTOCHOWA (034) 324-79-54 /9.00-15.00/ 


Nakład 
40 tys. egz. 


MO!ESZ PRZESŁAĆ SWOJĄ OFERn; RóWNIE! NA KUPONIE, DRUKOWANYM W KAlDYM WYDANIU "JARMARKU" 


...30 działów 
tematycznych 


reklama Twoje pieniądze - Twoje miejsce - Twój sukces 


KA/132327/b KA/I32326/b 


PREZYDENT KATOWIC 


Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 
gruntu położonego w Katowicach przy ul. Niskiej - Działowej, oznaczonego na 
mapie 113, obręb Ligota obejmującego działki budowlane przeznaczone pod 
zabudowę: 
Mieszkaniową wolno stojącą 
Nr dziatki Powierzchnia w m' Cena wywoławcza 
87/11 545 43.200,00 zł 
87/18 603 47.800,00 zł 
87/19 999 79.200,00 zł 
87/20 879 69.700,00 zł 
87/21 840 66.600,00 zł 
87/22 872 70.000,00 zł 
o łącznej powierzchni 4738 m 2 zapisanego w KW 15140 stanowiące własność 
Miasta Katowice. 
Mieszkaniową bliźniaczą 
86/3 435 34.500,00 zł 
86/4 496 39.300,00 zł 
86/5 i 86/7 620 49.200,00 zł 
86/8 859 68.100,00 zł 
87/23 808 64.000,00 zł 
87/24 647 51.300,00 zł 
o łącznej powierzchni 3865 m 2 , zapisanego w KW 23295,43328 oraz 15140 stano- 
wiące własność Miasta Katowice. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymienione 
działki leżą na lerenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wie- 
lorodzinne. 
Symbol planu 49 MM, jedno slrukt. "K". 
Oferenci, którzy wygrają przelarg zobowiązani będą zabudować każdą działkę do- 
mem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej lub wolno Slojącej. 
Wysokość wadium wynosi 4.000,00 zl dla każdej działki. 
Wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zl dla każdej działki. 
W przelargu mogą braĆ udział osoby prawne i osoby fizyczne, które spełnią naslę- 
pujące warunki: 
- wpłacą wadium 
- oświadczą, że zapoznały się z warunkami przelargu i przyjmują je bez zaslrzeżeń 
- posiadają zdolność do czynności prawnych 
oraz w dniach: 
25.11. 1999 r. w godz. 8.00-15.00 
26.11.1999 r. w godz. 8.00-15.00 
wpiszą się na listę w Urzędzie Miasta Katowice, Wydzial Geodezji i Gospodarki 
Mieniem, ul. Młyńska 4, pokój 608, przedłożą do wglądu dowód osobisty, dowód 
wpłaty wadium oraz osoby prawne aktualny odpis z rejestru handlowego i otrzyma- 
ją jeden numer licytacyjny (niezależnie od ilości wpłaconych wadiów). 
Przelarg odbędzie się wdniu 01.12. 199r. o godz. g.OO, w sali 20gw siedzibie Urzę- 
du Miasla Katowice, ul. Młyńska 4. 
Wygrywający przelarg zobowiązany będzie do uiszczania opłal z tytulu oddania 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości, określonych w warunkach przelargowych. 
Wadium w golówce należy wplacać do dnia 26.11. gg r. na konlo Urzędu Miasta Ka- 
towice Wydzial Księgowo-Rachunkowy w Banku Śląskim Spółka Akcyjna w Kalowi- 
cach Oddział w Kalowicach, ul. Mickiewicza 3, Nr 10501214-700005481 lub w ka- 
sie lut Urzędu, Katowice ul. Św. Jana 5. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Katowice w razie uchylenia się uczest- 
nika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej o oddaniu w użytkowa- 
nie wieczyste gruntu w lerminie ustalonym przez Zarząd Miasla. 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 pokój 611, 
telefon 2538-101. 
Warunki przetargu można olrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasla 
Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4. 


LOKALE.NIERUCHOMOSCI 
BIAŁOGóRA k. Dębek nad pełnym morzem, 
działki budowlane 60 11/ mkw. i letniskowe 35 
zł/ mkw. Piękna okolica, tel. 0604-367-937. 
!

!............................,.......................,.. 
I BIURA do wynajęcia, tel. 205-81-03. 
(111016) 
................................................................. 
bRZOZÓWI willa, garaż na działce 10 ar, 
działka budowlana uzbrojona 13 ar przy ul. 
Pańki, działki budowlane 42 ar, 24 ar przy ul. 
9.:


.!?!
:.J
.:.
.?
?:.(.

?

!... 
DOMKI drewniane letniskowe, tel. (013)43- :.
:.!
.
!.
?
!.......................................... 
DZIAŁKĘ budowlaną 13,5 ara w centrum 
Strumienia sprzedam. Tel. 033/8524-371 po 

??
:.
?:'!...................................... 


DO wynajęcia pomieszczenia po przychodni 
lekarskiej i biurowo- handlowe o powierzchni 
96 mkw. i 14111'"1	
			

/iv5521-1999-263-0019.djvu

			...........................................................................................................................,......................................................................................................................................................Auii28873C 


11,
ul1a
 
" . II' 
D lEN 


s 


E 


. - OBNYCH 


CZCIONKĄ CZCIONKĄ CZCIONKĄ KOLOROWĄ 
ZWYKŁĄ WYTŁUSZCZONĄ- LUB OSIOWE 
JEDNO SŁOWO 0,60 zł 1 zł 1 ,50 zł 
W WYDANIU 
CODZIENNYM +VAT +VAT +VAT 
JEDNO SŁOWO 2 zł 3 zł 4,50 zł 
W WYDANIU 
MAGAZYNOWYM +VAT +VAT +VAT 


CO DRUGIE OGŁOSZENI - 


-ROB 


Nowy DZIEŃ nowe możliwości 


- 
- 


ZPŁATNE 


Odkryjemy tajemnice naszego 
widzenia reklamy 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
45-072 Opole 
ul. Reymonta 30 II p. pokój nr 15 
Tel. (0-77) 454-66-73, 
faks 454-38-19 
e-mail: opole@trybuna-slaska.com.pl 
dyr. oddziału: Jan Płaskoń 


Środa - Czwartek 
DZIEN /0-1/ listopada 1999 


I 


reklama 


KRl132309/a 


TEGO JESZCZE NIE BYŁO!!! 


Tylko teraz nowy samochód za 6 zł dziennie 


WszystkICh kllcntów 7allltereso- te nic będą musialy pr7cdstawiać 
wanych 7akupem nowego wy- 7"dnvch nświadC7:eń o dnchO , SIaYoowoj, OH 
',IeI. 253014.5, 
CorTeIcur. AJ. RoździeiuIuogo200.III. 0501 470286,0604618673. 
I!)obnik, hala Makra Cosh and Corry, lei. 4235029 


.. 
@ 
-- 
.DIII!WOO 


10-602-106-231. (157945) 


0-602-874-428 Sebastian. (158234) 
..u.............................................................. 


0-602-879-809. 
(157905) :
.
.
:

:
:

:.!

?
?
l............................ 
0-603-607-299. (1581111 
........................._......................................On 


10-604-086-927. (158177) :.
.
.
.:


:


:.\

.?
!!....................,......... .
.:
.

:


:.
),


:.\!
.?

?l................. 


.
.-.


:
.

:.\!

!!............................... 
- 0603-78-94-37 Paulina. 
(1 K8080) 
.
.
.:
?:
:.
).

:!
.
........... 


0604-063-707. 
(157797) 


0604-456-852. (151453) 
.................................................................. 


0604:585-555. 
(157799) 


.
.
.?

.:.!


!...................... 
24-20.628. (151919) 
....................n............................................ 

.?.?:.

:

:.(.!
?.?!..................................... 

.
.:

:
:.(.!
?
!..............,...................... 
282-95-82. (158212) 
.................................................................. 
286-33-71. (156322) 
.................................................................. 


2999-188. 
(158075) 


.

.?:.

:

:.(.!!..................................... 
!.
:

:

:.!

................... 


AISZA, 0501-976-946. 
(157826) .
.I.
!.


.:
?
:!.
?:.\

?


..................... 
.
.

!
!!!.?


!.:.

:.!

!.............. 


I ATRAKCYJNA. 0601-82-10-95. (158133) 
................................................................. 
DUh' biust. 0501-852-377. (151896) 
.................................................................o 
DWUDZIESTOLATKA. 0602-787 -826. 
(1518981 
.................................................................. 


I EKSKLUZYWNY Klub zatrudni Panie - 
wysokie zarobki. 0602-882-552, 
033/811-23-16, Bielsko-Biała. (12281) 
................................................................. 
HAREM Tychy. 227-10-21 w. 161,0-602- 
399-481. (156981) 
.................................................................. 


'.
g.
.
?
!.:?
:.(.

?
!....................... 
KATOWICE 0601554789. (201138) 


MAGDA,0603-816-997. 
(158125) 

!#.'.g.
g.
.-.?
?
??:.\!
.
?!,............... 
PAN 0501-854-701. (158199) 
-................................................................. 
PANOWIE dla pań, panów, (0-32)291-05-00. 
!
.
?

.?!....................................................... 
I PERŁY, 0501-48-47-93, Zabrze. (158157) ..


:.
9
:?
:

.-
.?..!
.
.

!..... 

.
.
,!Q
.
.:

:?
?:.\!

.

).. 
PRYWATNIE 0-601-51-61-58. (155969) 
.................................................................. 

.
.
.

!
..
g.
:.
?
:!.

:,(.!
?
L........... 
!:ł.
.
.


!.

:.!

?
?
...............m...... 
SEXDYSKRECJA. 0501-830-681. (151341) 
.................................................................. 


SPONSOR KI, kochanki 
- 203-37-41. 


(158159) 


SPONSORZY, sponsorki. 0501-98-11-37. 
!
.
.

?!....................................................... 
SZUKASZ sponsora, sponsorki. 245-52-48. 
!!,
.!
!....................................................... 
VIKI 0-603-624-465. (1580661 
.................................................................. 


RO HE 


KRAJARKI krawieckie. Tel. 602-774-989. 
!!.
?
?
!....................................................... 
KREDYTY bez poręczycieli 5 tys. -60 tys. 
0604537116112212) 
.................................................................. 


DZłEŃ ogłoszenia drobne DZlEM ogl{J
::ellia droblIc DZIEŃ 


I KREDYTY bez zabezpieczeń. 0501-419- 
630. (158110) 


MIKOŁAJ dla sarrotnych, (032)2493690. 
!
.
.


!....................................................... 
SALON wrożb na żywo! 0-700-77 -068 
Inte- Nerkom. MJsisz mieć 18 lat. 
4.22 PLNjmin z Vat. 
.!

.
!...................................................... 
TARGI Erotyczne (Ostrawa), (032)2493690. 
!
.
.

!....................................................... 
TS/1323231b 


POŻYCZKI 
GOTÓWKOWE 
10,8% - o poocentowo nie efektywne 
48 gacIz. - czao reolizacii krec/yIu 
KREDYT - również bez pa....zyciela 
FORMAlNOkl W PUNKTACH FIRMY 
A - B CAPlTAl 
TYCHY. UL. BUDOWLANYCH 35 "p. {ho'elowlec} 
reI. 2/9-3B-40 lub 327-67-42 
KATOWICE. UL. MICKIEWICZA /B/B" p. 
rei. 599-559 
KATOWICE UL. JAG/ruONSKA 3B 
rei. 256-44-69 
SOSNOWIEC UL. 3 MAJA D.H. .5EZAM" " P 
rei. 266-00-77 w. 44 lub 266-oo-7B w. 44 
BfDZ/N UL. MAtACHOWSKIEGO 64 
rei. 762-2/-36 
CHORZÓW UL. KRZYŻOWA 2 Tel. 241-54-70 
mW/fCIM RYNEK GtOWNY B 
rei. 033/ B4-32-907 
BIELSKO.BIAtA UL. MICKIEWICZA B 
rei. 033/ B/.222-5B w. 4/ 
033/ B/-269-36 w. 41 


ZAPllA5ZAMY/II 


DZIEŃ ogłoszenia drobne DZIEŃ 


GIEŁDA PRACY 


1 0-501-703-848 NIGHT CLUB zatrudni 
atrakcyjne panie. (188231) 


0-603-812-928 
encja towarzyska zatrudni 


j.
y.

.


.
?:.??.!

:!
.


!......... 


.
!:.
9

.
:
,
.
:!
.
?
!... 
150 zł dziennie - chałupnictwo. Cały kraj. 
Informacje bezpłatne, "fele- Top' 99-300 
Kutno, Mickiewicza 3, (024)355-16-51. 
!
.
!....................................................... 
3000 zł,- sam sobie szefem. Ambitnym! 
!


E9
:.?
.-.

.'.!
.-..

):.!

?

.
!................. 
ABSOLUTNIE dla każdego! Praca w domu- 
informacje listowne lub telefoniczne, 
warynskiego 8/11. 00-631 warszawa, 
(022)825-69-57, 0601-359-617, 0601-359- 

.

:.!

?
!............................................... 
AGENCJA reklamowa 'Imperium' poszukuje 
chętnych osób do umieszczenia rekla
 na 
swoich samochodach. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Oferty kierować: A.R. 
"Irrperiu
90-959 Łódź 2 skr. poczt. 2021. 
!

.

.-
?
:!.?:.ą-:?9.

:
9:.!

?
) 
AGENCJA Towarzyska 'Alibi'. Bytom, 
Wozniaka 32 zatrudni dziewczyny. 387 -82. 
.

:.


.1??
..!
.!......................... 
AGENCJA Towarzyska zatrudni Panie 286-33- 
Z.
:..!.!!............_................................... 


AGENCJA Towarzyska zatrudni 
panie, 0501-41-19-41 -Bytom. 
(157987) 


AGENCJA Towarzyska zatrudni panie. 

!


.
:.
?9.
:

g:.
:

.!............. 
AGENCJA Vegas zatrudni panie. Tychy, 0-501- 
797-524,0-501-273-460.(158094) 
...............................-.................................. 
AGENCJA zapłaci za reklamę na samochodzie 
max 2000. 0602-395-001. (151913) 
.................................................................. 
CHAŁUPNICTWO wysokodochodowe, 
adresowanie kopert, zgłoszenia listowne, 
koperta zwrotna. 43-100 Tychy. Honoraty 

!?!.

,
..
!
p.
.
:.\


)........,................., 


AGENCJA zatrudni Panie. 
Bardzo duży ruch. Telefon: 
0602-173-655 po 17.00. 
(151430) 


,.;
!.


;.
;:

.:I..
.:.
:


:..... 
I AGENT Celny. Kurs. Licencja państwowa. 
Praca. "Adviser" (022)629-37-83, 
(022)628-70-56. Zapisy: Katowice, 
Jagiellońska 18, czwartki, piątki. 
Promocja' (151613) 


AKTUALNE dla osób z nadwagą. Wspołpraca z 
międzynarodową firmą. 0604 895-995. 
!
.

.
!......................................................... 
ANKIETEROM. Badania rynku. 261-53-00 
wieczorem. (158155) 


ATRAKCYJNA dla każdego okolice ROW. pn. - 

:. 
!.:9.9:.:?
:9.9...
?
.ę-?

..!
.!
.
 ?!....... ..... 
ATRAKCYJNA praca! Poszukuję menagera. 
Tel. 032/4250045 w godz. 9.00. -11.00. od 
11.00. tel. 0606314998 pono -pt. (201699) 
................................................................ .1'. 


I ATRAKCYJNA praca za granicą w 
zawodach górniczych i budowlanych. 
Wysokie zarobkI! 0-604-325886; 0-604- 
280816. (151181) ..

..	
			

/iv5521-1999-263-0020.djvu

			Środa - Czwartek 
DZIEN /O-II listopada 1999 


o 


Środa 


Zmierzch tytanów 


\ I 


TCM godz. 20.00 


Opowieść oparta na micie greckim. 
Perseusz, syn Zeusa, musi spełnić kil- 
ka warunków, aby zabezpieczyć swo- 
ją przyszłość. Podczas gdy inni bogo- 
wie bawią się ludzkim przeznacze- 
niem, Perseusz walczy z Meduzą, 
ujarzmia Pegaza i ryzykuje życie dla 
Andromedy. 


Film fantastyczny prod. Wielka Bry- 
tania z 1981 roku. 
Retyseria Desmond Davis. 
Występują: Laurence Olivier, Harry 
Hamlln, Judl Bowker, Maggle Smith 
I Inni. 


Czwartek 


Rejs 


-ł-- 


\ 


Dwójka godz. 16.15 


Na pokład wycieczkowego statku pły- 
wającego po Wiśle dostaje się pasa- 
zer na gapę. Kapitan bierze go za no- 
wego instruktora kulturalno-oświato- 
wego, a pasażer na gapę z ochotą 
wciela się w tę rolę. Organizuje spo- 
tkanie zapoznawcze, podczas którego 
rodzą się inicjatywy wielu imprez i za- 
baw. Ich uczestnicy prezentują żenu- 
jący poziom, a "kaowiec. coraz bar- 
dZiej upaja się swoją rolą. 


Komedia prod. polskiej. Rei.: Ma- 
rek Plwowskl. Wyk.: Stanisław 
Tym, Zdzisław Maklakiewicz, Jan 
Hlmllsbach, Wanda StanIsławska- 
Lothe, Jerzy Karaszklewlcz, Ry- 
szard PIetruski I Inni 


Dwójka 
godz. 21.40 


Gra o życie 


Bob dowiaduje się, że ma raka i pewnie 
nie doczeka narodzin swego dziecka. 
Chce nagrać na wideo swoistą spowiedź 
życia, by mogło ono poznać go w jakiś 
sposób. To go zmusza do odwiedzenia 
dawno nie widzianych rodziców i uładze- 
nia innych spraw. 


Jedynka 
godz. 24.00 


Jak daleko stąd, 
jak blisko  


- 


i 


li 


, 
Bohaterem opowieści 
 
utrzymanej w konwencji snu jest 40-letni Andrzej. Odbywa 
on symboliczną podróż w przeszłość, by zrozumieć przyczy- 
ny samobójczej śmierci swojego przyjaciela. 


--=  


Dramat prod. amerykańskiej z 1993 
roku. 
Retyseria Bruce Joel Rubin. 
Występują: NIcole Kidman, Bradley 
Whltford. 


Film obyczajowy prod. polskieJ. Re
serla Tadeusz Kon- 
wicki. Występują: Andrzej Łapicki, Gustaw Holoubek, 
Alicja Jachiewicz. 


. . 
 I 


6.00 Kawa cry herbata, w tym Wiadol11OOCi o 6.05, 6.30, 7.00, 7.30 
7.45 Pan Złota Rączka (127) - serial prod. USA 
8.05 Gielda 
8.15 Krakowskie Przedmieście 27 
8.30 Wiadomości 
8.45 Pampalini, łowca zwierząt - serial animowany dla dzieci 
9.10 Mama i ja - program dla mamy i trzylatka 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Milagros - serial proc!. wł.-argent. 
10.55 Kochać dziecko 
11.15 Opowieści siostry Wendy O malarstwie (9/1 O): Nowe spojrzenie 
11.45 . U siebie: Pomost na trzecie tysiąclecie 
12.10 Agrobiznes - rolniczy program informacyjny 
12.20 Kontrasty - świat. ludzie, pieniądze 
12.25 Samożycie 
12.45 Klan (265) - telenowela TVP (powt.) 
13.10 Romantyczne podróże do Polski (9): Moje miejsce na ziemi 
13.30 Literatura według Długosza: Franciszek Karpiński 
13.55 Długi marsz dżinsów - film dok. Urszuli Dubowskiej 
14.15 Saga Rodu Ganzegal (31): Inkwizytor pierwszego kontaktu 
14.35 Cyberjazda - teleturniej komputerowy 
15.00 Wiadomości 
15.10 Rzeczpospolita Samorządowa 
15.30 Euroexpress 
15.40 Nasze radio - serial prod. angielskiej 
16.10 Rower Błażeja 
16.15 Teleexpress Junior 
16.20 Rower Błażeja 
17.00 Teleexpress 
17.25 Klan (267) - telenowela TVP (z teletekstem) 
17.50 Gość Jedynki 
18.00 Moda na sukces (985) - serial prod. USA 
18.30 Palce lizać (2): Wielkie pieniądze - serial TVP 
18.50 Mój ślad 
19.00 Wieczorynka: Bolek i Lolek 
19.30 Wiadomości 
20.10 Okruchy życia: Na przekór całemu światu - film fab. USA 
21.55 Premierzy 
22.30 Kronika kryminalna 
22.45 Monrtor Wiadomości 
23.20 Rozmowy na koniec wieku z bp. B, DemłxMskim 
24.00 . Jak daleko stąd, Jak blisko - film fab. proc!. polskiej 
1.30 41 Międzynarodov.y Festiwal Muzyki Jazzowej 


. ; f . 


7.30 Dziennik krajowy 
7.50 Studio urody 
8.00 Program na bis (z Katowic) 
8.30 Projektantki (22) - serial prod. USA 
9.05 Doktor z alpejskiej wioski (49) - senal proc!. nie- 
miecko-austriacko-wIoskiej 
9.55 Świat kobiet 
10.25 Złote marzenia (81)- serial prod. brazylijskiej 
11.15 Złote marzenia (82) - serial proc!. brazylijskiej 
12.10 . Z Dwójką dookoła Świata - Malezja Perła 
Orientu - reportai Magdaleny Róiyckle J 
12.30 Zagadkowe historie XX stulecia. Teraz można już 
o tym mówić: Mata Hari - serial dok. proc!. ang. 
12.55 Dziennik krajowy (powt.) 
13.15 III Biesiada Weselna. Węgrow (2) 
14.00 Przygody Skippiego w Buszowisku (18): Podwoc!- 
ny skarb - serial animowany proc!. australijskiej 
14.30 Truskawkowestudio 
15.00 W labiryncie (20): Pocałunek na powitanie - tele- 
nowela TVP 
15.30 Krzyżówka szczęścia 
16.00 Panorama 
16.10 Ich pięcioro (29) - serial prod. USA 
17.00 Polaków portret własny: Małżeństwo przed roz- 
wodem 
17.30 Magazyn beskidzki - magazyn redakcji bielskiej 
17.50 Portrety miast i firm (z KatOWIC) 
18.00 Aktualności (z Katowic) 
18.15 Wiadomości sportowe 1V Katowice 
18.20 W sieci 
18.31 Panorama 
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19.20 Dwójkomania 
19.30 Muzyczny Festiwal w Łańcucie 
20.00 Ekspres reporterów - magazyn 
21.00 Panorama 
21.21 Prognoza pogody 
21.25 Sport-telegram 
21.30 Dwójkomania 
21.40 . Gra o iycle - nim fab. prod. USA. re
. Bruce Jo- 
el Rubin, wyk. Michael Keaton, Nlcole Kldman 
23.35 Świadkałlie XX wieku. I cicho CIało spocznie w grobie 
0.50 Wesołe przyjęcie - film fab. proc!. USA 
2.15 Światowa piłka 


ł . 


... 


...- 


7.00 Czas czy nie czas? - serial fab. prod. kanad. 
7.30 Był sobie kosmos - serial anim. prod. franc.-ka 
nad.-niem.-belgijskiej 
8.00 Program na bis 
8.30 Bywaj zdrów 
8.45 To jesttemat 
9.00 Seniora - serial meksykański 
10,00 Bałtyk 
10.10 . Telezakupy 
10.30 Odkryj nowy świat 
11.00 Magazyn kulturalny - opinie 
11.30 Sensacje XX wieku 
11.55 Innaszkola 
12.20 Jak znaleźć dobrą pracę 
12.30 Zaczarowany świat 
13.00 Spotkania z taaaką rybą 
13.15 Superbike 
13.30 Telezakupy 
14.00 Hobby - magazyn z pasją 
14.30 Krople miłości - serial meksykański 
15.00 Klub Filipa 
15.30 Zgadula - program dla dzieci 
16.00 Aja rosnę 
16.15 Zbliżenia 
16.30 Flesz-Aktualności 
16.35 Hasło: Przygoda - kanadyjski serial dla mł. 
17.00 Dzień jak co dzień: Restrukturyzacja 
17.30 Magazyn beskidzki 
17.50 Portrety miast i firm 
18.00 Aktualności 
18.15 Wiadomości sportowe 
18.20 Telemikser 
19.00 . Echa regionów 
19.30 Bajki pana Bałagana - serial animowany pol. 
20.00 Seniora - serial meksykański 
21.00 To jest temat - reportaż 
21.15 Bywaj zdrów - magazyn 
21.30 Aktualności - program informacyjny 
21.40 Wiadomości sportowe 
21.45 Tematdnia 
22.00 Krople miłości - serial obyczajowy 
22.30 Rodzina Addamsów - serial komediowy 
23.00 Sport 
23.40 Fantazje chirurgii plastycznej - serial dok. 


Układanka e TVP Katowice, godz. 15.30 


i 
E 


6.55 Klan (266) - telenowela TVP 
7.20 Andy (2/3) - film dokumentalny prod. angielsko- 
amerykańskiej 
8.15 Pan Kleks w kosmosie (odc. I) - film fabularny prod. polskiej, 
reżyseria Krzysztof Gradowski, występują: Piotr Fronczewski 
9.35 Uwolnić Zlotą Kaczkę - teleturniej historyczny 
10.00 O, mowo polska 
10.10 . Afrykańska królowa - film fabularny proc!. amerykańskieJ, 
refyserIa John Huston; występuJą: Katharlne Hepburn, Humprey 
Bogart 
Adaptacja wydanej w 1938 roku książlli Cecila Scotta Forestera, 
angielskiego powieściopisarza uroc!zonego w Egipcie. Jest to pełna 
wybornego humoru historia dwojga niemłoclych już ludzi, których los 
styka w Afryce podczas I wojny światowej 
11.55 Naroc!owe Święto Niepodległości - transmisja głównych uro- 
czystości 
13.15 Wiadomości 
13.25 . Credo: Gombrowicz kontra Piłsudski - wydanie specjalne 
13.45 Tańce polskie: Siadami Oskara Kolberga - Pałuki Dożynki 
14.10 Goście, goście - kom. franc., reż. Jean Marie Poi re: wyk. Jean 
Reno 
15.55 O mowo polska 
16.00 A to Polska właśnie: Kielce 
16.50 O, mowo polska 
17.00 Teleexpress 
17.20 Areszt domowy - film fab. USA; ret. Harry Winer, wyk. Jamie 
Lee CUrtlS 
19.15 Wieczorynka. Tajemnice wiklinowej zatoki 
19.30 Wiadomości 
19.51 Sport 
19.56 Prognoza pogody 
20.05 Wrota Europy - film fabularny prod. polskiej, rezysena Jerzy 
Wójcik, występują: Alicja Curuś-Bachleda 
21.20 O, mowo polska 
21.30 Przeżyj to sam 
22.25 . Elita zabójców - film sensacyjny prod. amerykańskieJ, 
refyseria Sam Peklnpah, w roll głównej Jame Caan 
0.30 Podróż do śmierci - film sensacyjny prod. poIsko-niemiec- 
kiej, rezyseria Wolfgang Pancer, występuJą: Marek Kondrat, Rado- 
sław Pazura, Peter Sodann, Bernd-Michael L.ade 
2.00 Chłopiec do bicia - film fabularny proc!. amerykańskiej, 
reżyseria Steven Shainberg. występują: Philip Baker Hall. Ellas 
Koteas 
4.10 Zakończenie programu 


7.30 Pieśni Patriotyczne 
8.00 Przeboje Mistrzów - Spotkanie z Narodową Or- 
kiestrą Polskiego Radia w Katowicach 
9.00 Powitanie 
9.05 Kawalerzysci naszych czasow 
9.25 XI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folk- 
lorystycznych 
10.15 W tak pięknych okolicznościach przyrody, czyli hi- 
stona REJSU (1) 
10.30 Droga do.... - film dok. o Zdzisławie Stahlu, pośle 
na Sejm II Rzeczypospolitej 
11.20 Wojciecha Ziembińskiego droga do niepodległo- 
ści 
11.45 . Pan Tadeusz w Wilnie 
12.05 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz - komedia prod. 
połskiej, reż. Stanisław Bareja. wyk. K
of Kowa- 
Iew.;ki, Ewa Wiśniewska, Bronisław Pawlik 
13.50 W tak pięknych okolicznościach przyrody, czyli hi- 
stona REJSU (2) 
14.00 Czesława Miłosza historia literatury polskiej XX 
wieku 
15.10 Spotkanie z balladą. Warszawa da się lubić - 
Pipszol (1) 
16.15 . Rejs - film proc!. polskiej 
17.20 W tak pięknych okolicznościach przyrody, czyli hi- 
storia Rejsu (3) 
17.25 Pasjanse pana Marszałka - Rzecz o Jozefie Pił- 
sudskim 
18.00 Aktualności (z Katowic) 
18.20 Wsieci 
18.31 Panorama 
18.55 Pytania są tendencyjne - 30 zagadek na 3O-1e- 
cie .Rejsu. 
19.25 Młodym być i więcej nic: Wojciech Dzieduszycki 
20.00 Spotkanie z balladą. Warszawa da się lubić - 
A my na luzie (2) 
21.00 Panorama 
21.21 Prognoza pogody 
21.25 Sport-telegram 
21.30 Dwójkomanła 
21.40 A to historia - Wielka Gala Polskiej Estrady i Ka- 
baretu 
23.25 . Dzieje grzechu - film 'ab. prod. polskieJ, re
. 
Walerian Borowczyk, wyk. Gratyna Długołęcka, Jerzy 
Zelnlk, Olgierd lukaszewlcz, Roman WIlheimi, Zdd 
sław Mro
ewskl, Karolina lubleńska 
1.30 Koncert Terna Jonesa 


7.00 EkoIudki i śmiecioroby - serial anim. proc!. fran- 
cusko-kanadyjskiej 
7.30 Szaleństwa Alvina Wiewiórki - serial animowany 
dla dzieci 
8.00 Przeboje mistrzów - spotkanie z Naroc!ową Or- 
kiestrą Polskiego Radia w Katowicach 
9.00 Seniora - serial meksykański 
9.55 Europejskie ogrody zoologiczne 
10.10 Telezakupy 
10.30 Ostatnie takie trio - film obyczajowy prod. pol- 
skiej 
11.15 Powrót orłosępa - franc. film dok. 
11.40 Szkoły za Oceanem 
12.00 Spotkania z Unią EuropejSką 
12.20 Portrety miast 
12.45 Michal Bajor - recital 
13.30 Telezakupy 
14.25 Bałtyk 
14.40 Krople miłości - serial prod. meksykańskiej 
15.05 Podróże Obieżystopki 
15.30 . Ukladanka - serial kukiełkowy prod. 
amerykańskiej 
16.00 Leci liście z drzewa - muzyka Fryderyka Chopina 
w Sali Lustrzanej pszczyńskiego pałacu 
16.30 Haslo: Przygoda - kanadyjski serial dla młodzie- 
ży 
17.00 Le Grand Michel - koncert Michela Legranda 
17.45 Szopienickie gniazdo 
18.00 Aktualnosci - program informacyjny 
111.20 Moja piosnka - program poetycki 
19.00 Krajobrazy 
19.30 Mordziaki - serial animowany proc!. polskiej 
20.00 Seniora - serial meksykański 
21.00 Tojest temat 
21.15 Ten sam świat 
21.30 Aktualności - regionalny program informa- 
CYJny 
21.45 Tematdnia 
22.00 Krople miłości - serial obyczajowy 
22.30 Reportaż okolicznoścIowy 
23.00 Kryptonim. Tu
i' - serial sensacyjny proc!. 
polskiej 
23.55 Sto niermeckich iat 
0.30 Zakończenie programu
		

/iv5521-1999-263-0021.djvu

			Jedynka 
godz. 22.25 
Elita zabójców 


, Mike Locken i George Hansen są partnera- 
mi, pracują dla prywatnej firmy ComTeg 
z San Francisco, przyjmującej tajne zlecenia, 
których z różnych powodów unika CIA. Wła- 
śnie mają za zadanie chronić koronnego 
świadka Vorodnego. Hansen okazuje się jed- 
nak zdrajcą. Przekupiony przez przeciwników 
zabija "podopiecznego., a następnie rani 
partnera strzałami w łokieć i kolano. Okale- 
czony Locken trafia do szpitala na oddział in- 
tensywnej terapii. Werdykt lekarzy jest okrut- 
ny, nigdy już nie odzyska pełnej sprawności 
fizycznej, 


. . 


6.00 Piosenka na życzenie 
7.00 Świat według Bundych (53) - amery- 
kański serial komediowy (Serial niedo- 
stępny drogą satelitarną) 
7.30 Polityczne graffiti 
7.35 Batman (108)- animowany serial 
8.00 Czarodziejka z Księżyca (131) - se- 
rial animowany 
8.30 Tarzan (49) - amerykański serial 
przygodowy 
9.00 Jak dwie krople czekolady (30) - ser. 
9.30 Paloma (43) - telenowela 
10.30 Renegat (66) - serial sensacyjny 
11.30 . Legendy Kung-Fu (62) - amery- 
kański serial sensacyjny 
12.25 Disco Relax 
13.25 Miodowe lata (36) - polski ser. kom. 
14.00 Link Journal - magazyn mody 
14.30 MotowiadorT1OŚci 
15.00 Godzilla (32) - serial animowany 
15.30 Informacje 
15.50 Po prostu miłość (117) - serial 
16.50 Powrót Supermana (38) - serial 
17.40 Mortal Kombat (21 ) - serial USA 
18.30 Super Express 1V 
18.45 Informacje 
18.50 Prognoza pogody 
18.55 Paloma (44) - telenowela 
19.45 Prognoza Pogody 
19.50 . Real Tv 
20.00 Rodzina zastępcza (11 )- polski se- 
rial komediowo-obyczajowy 
20.30 Gołfiarze 2 - film USA 
20.50 Losowanie LOTTO i Szczęśliwego Nu- 
merka 
22.20 Przyjaciele (53) - serial komediowy 
22.50 Wyniki losowania LOTTP 
22.55 Informacje i biznes informacje 
23.10 Prognoza pogody 
23.15 Polityczne graffiti 
23.30 Świat według Kiepskich (13) - serial 
0.05 Super Express 1V 
0.20 przylądek strachu - film USA 
2. 10 Muzyka na BIS 


6.00 Piosenka na zyczenie 
7.00 Świat według Bundych (54) - amery- 
kański serial komediowy (Serial niedo- 
stępny drogą satelitarną) 
7.30 polityczne graffiti 
7.35 Godzilla (32) - serial dla dzieci 
8.00 Czarodziejka z Księżyca (132) - se- 
rial animowany dla dzieci 
8,30 Tarzan (50) - serial przygodowy 
9.00 Maggie Winters (3) - serial USA 
9.30 Paloma (44) - telenowela 
10.20 . Powrót Bardów czyli Kaczmarski, 
Gltrowskll Łaplńskl - relacja z koncertu 
11.20 Gamoń - komedia Francja, reż. Ge- 
rard Oury 
13.15 Mistrzostwa świata juniorów w piłce 
nożnej: Polska - Urugwaj 
15.00 Batman (109 )- animowany serial 
15.30 Inforł-A8cje 
15.45 Niewiarygodne, ale prawdziwe - se- 
rial dok. USA 
16.45 Koncert jakiego nie było - rejestra- 
cja koncertu Budki Suflera w reżyserii 
Macieja Dejczera, który odbył się w Kato- 
wicach 24 września 99 r. 
18.30 Super Express 1V 
18.45 Informacje 
18.50 prognoza pogody 
18.55 Paloma (45) - telenowela 
19.45 Prognoza Pogody 
19,50 Real Tv 
20.00 V.I.P. (5) - serial USA 
20.50 Losowanie LOTTO i Szczęśliwego Nu- 
merka 
21.00 Policjanci (5) - serIal 
22.00 Ostry dyżur (88) - serial obyczajowy 
22.55 Wyniki losowania LOTTO 
23.00 Informacje i biznes informacje 
23.15 Prognoza pogody 
23.20 Polityczne graffiti 
23.35 13 posterunek (32) - serial kom. 
0.05 Super Express 1V 
0.20 . Gorzka sprawiedliwość - dramat 
sądowy USA, rei. Rod Holcomb, wyk. 
Tom Atklns, Daniel Davis, Lisa Elchhom, 
MIm! Kuzyk, Tlm Matheson 
2.00 Muzyka na BIS 


I f. 


'1'  


, 


. 


Film sensacyjny prod. amery- 
kańskiej z 1975. Refyseria: Sam 
Pecklnpah. Występują: James 
Caan, Robert Duvall, Arthur Hill, 
Gig Young. 


TVN 


6.45 Kropka nad i - program publicystycz- 
ny 
7.15 Księżniczka Sissi (25) - serial ani- 
mowany dla dzieci 
7.45 Świat Bobby'ego (53) - serial animo- 
wany dla dZieci 
8.10 Walter Melon (8) - serial animowany 
dla dzieci 
8.35 Space Strikers (9) - serial animowa- 
ny dla dzieci 
9.00 Rosalinda (69) - serial obyczajowy 
9.50 Maria de Nadie (146) - telenowela 
10.40 Dziedziczka (75) - serial obyczajowy 
11.30 Telesklep 
12.00 Cristina (96) - serial obyczajowy 
12.55 Komandosi - magazyn wojskowy 
13,25 Automaniak - mag. motoryzacyjny 
13.55 Księżniczka Sissi (25) - serial anim. 
14.20 Świat Bobby'ego (53) - serial anim. 
14.45 Walter Melon (8) - serial animowany 
dla dzieci 
15.15 Szkoła złamanych serc (231) - serial 
dla młodzieży, Australia 
15.45 W naszym kręgu (121) - serial dla 
młodzieży, Australia 
16.15 Pełna chata (51) - serial kom. USA 
16.45 Kręć z nami - program rozrywkowy 
17.15 1VN Fakty Regionalne 
17.35 WiZjer 1VN 
18.05 Rosalinda (70) - serial obyczajowy 
19.00 1VN Fakty 
19.25 Sport 
19.30 Pogoda 
19.35 Cristina (97) - serial obyczajowy 
20.30 . Beverly HIIIs 90210 (71) - serial 
21.30 Melrose Place (130) - serialobycz. 
22.30 Nie do wiary - opowieści niesamowite 
23.00 1VN Fakty 
23.05 Kropka nad i - program publ. 
23.27 Pogoda 
23,30 Spotkania z Panią Domu (powt.) 
24.00 Wizjer 1VN 
0.30 Drew Carey Show (22) - serial 
1.00 Granie na zawołanie  


TVN 
godz.12.50 
Poszukiwacze  
1: 


Wstrząsająca opowieść o nienawiści 
i zemście. Poszukując porwanej przez 
Komanczów bratanicy, Ethan Edwards, 
były żołnierz Konfederacji bez litości 
zabija napotkanych Indian. Co więcej, 
jego towarzysz obawia się, że ogarnię- 
ty manią prześladowczą Edwards mo- 
że ujrzeć w odnalezionej dziewczynie 
symbol pohańbienia rodziny, który ze- 
chce zniszczyć. 


Ił 


6.50 Szczęśliwa ósemka - program mu- 
zyczny 
7.20 Hardcastle i McCormick (52) - serial 
kryminalny, USA 
8.15 Kapitan Jastrząb (53) - serial animo- 
wany 
8.45 Voltron - obrońca v.szechświata - 
serial animowany 
9.10 Kalambury - program rozrywkowy 
9.40 Edera (2) - serial 
10.35 Zakazana miłość (52) - serial, Ar- 
gentyna, reż. Rudolfo Hoppe, wyk. Veroni- 
ca Castro, Jean Carlo Simancas 
11.05 Manuela (13) - serial Włochy, reż. 
Rodolfo Hoppe. Carlos Escalade, wyk. 
Grecia Colmenares. Jorge Martinez, Va- 
nessa Gravina 
12.00 . Telezakupy 
12.30 Antonella (53) - serial w roli głównej 
Andrea Dei Bocca 
13.20 Kalambury - program rozrywkowy 
13.50 Telejazda - program muzyczny 
14.20 Telezakupy 
14.50 Kapitan Jastrząb (53) - serial animo- 
wany 
15.20 Voltron - obrońca v.szechświata - 
serial animowany 
15.45 Manuela (14) - serial Włochy, reż. 
Rodolfo Hoppe, Carlos Escalade 
16.40 Edera (3) - serial 
17.35 Zakazana miłość (53) - serial, Ar- 
gentyna, reż. Rudolfo Hoppe, wyk. Veroni- 
ca Castro, Jean Carlo Simancas 
18.05 Hardcastle i McCormlck (53) - serial 
19.00 Zoom - magazyn sensacji 
19.30 Trzy razy Zofia - serial obyczaJowy 
20.00 Chłopaki - tragikomedia, USA. reż. 
Glenn Jordan 
21.45 Wzywam dr Brucknera - serial me- 
dyczny, Niemcy 
22.50 Goal (3/4) - serial 
23.40 . Biologiczny zegar (11-ost.) - pro- 
gram dokumentalny, Włochy 
0.10 Wytrych damski 


Gorzka sprawiedliwość _ Polsat, godz. 0.20 


6.45 Kropka nad i - program publicystycz- 
ny 
7.15 Kslęzniczka Sissl - serial animowany 
dla dzieci 
7.45 Świat Bobby'ego (54) - serial animo- 
wany dla dzieci 
8.10 Walter Melon (9) - serial animowany 
dla dzieci 
8.35 Space Stnkers (10) - serial animo- 
wany dla dzieci . 
9.00 Człowiek z M-3 - komedia obyczajo- 
wa, Polska, reż. Leon Jeannot, wyk Bogu- 
mił Kobiela, 19a Mayr, Barbara Modelska, 
Ewa Szykuiska, Maja Wodecka, Alicja Wy- 
szynska 
10.40 Dziedziczka (76) - serial obyczajowy, 
Meksyk 
11.30 Nie do wiary - opowieści niespmowi- 
te 
12.00 Cristina (97) - serial obyczajowy, 
Meksyk 
12.50 . Poszukiwacze - western, USA, rei. 
John Ford, wyk. John Wayne, Jeffrey Hun- 
ter, Natalie Wood, Vera MIles, Ward 
Bond, John Qualen, Henry Brandon 
15.15 Księżniczka Sissi - ser. 
15.40 Szkoła złamanych serc - serial 
16.15 Pełna chata (52) - ser. 
16.45 Maraton uśmiechu - liga dowcipow 
17.15 1VN Fakty Regionalne 
17.35 Wlzjer1VN 
18.05 Rosalinda (71}- serial obyczajowy 
19.00 1VN Fakty 
19.25 Sport 
19.30 Pogoda 
19.35 Cristina (98) - serial obyczajowy 
20.30 Stalowe Magnolie - film obyczajowy, 
USA, reż. Herbert Ross, wyk Sally Field, 
Dolly Parton, Shirley MacLaine, Darył 
Hannah, Julia Roberts, Olympia Dukakis 
22.45 Ibisekcja - talk show 
23.45 Multikino - magazyn filmowy 
0.15 Wizjer 1VN 
0.45 Mayday w Stratosferze - film sensa- 
cyjny, USA, reż. Robert Butler, wyk. David 
Janssen, Don Meredith, Christopher Ge0- 
rge, Ray Milland, Broderick Crawford 


6.50 TeleJazda - program muzyczny 
7.20 Hardcastle i McCormick (53) - serial 
kryminalny, USA 
8.15 Kapitan Jastrząb (54) - serial animo- 
wany 
8.45 Voltron - obrońca v.szechświata - 
serial animowany 
9.10 . Kalambury - program rozrywkowy 
9.40 Edera (3) - serial 
10.35 Zakazana miłość (53) - serial, Ar- 
gentyna, reż. Rudolfo Hoppe, wyk. Veroni- 
ca Castro, Jean Carlo Slmancas 
11.05 Manuela (14) - serial Włochy, reż. 
Rodolfo Hoppe, Carlos Escalade, wyk 
Greaa Colmenares. Jorge Martinez, Va- 
nessa Gravina 
12.00 Telezakupy 
12.30 Antonella (54) - serial w roli głównej 
Andrea Dei Bocca 
13.20 Kalambury - program rozrywkowy 
13.50 Melanżeria - program muzyczny 
14.20 Telezakupy 
14.50 Kapitan Jastrząb (54) - serial animo- 
wany 
15.20 Voltron - obrońca v.szechświata - 
serial animowany 
15.45 Manuela (15) - serial Włochy, reż. 
Rodolfo Hoppe, Carlos Escalade, wyk. 
Grecia Colmenares. Jorge Martinez, Va- 
nessa Gravina 
16.40 . Edera (4) - serial 
17.35 Zakazana miłość (54) - serial, Ar- 
gentyna, reż. Rudolfo Hoppe 
18.05 Hardcastle i McCormick (54) - serial 
kryminalny, USA 
19.00 Zoom - magazyn sensacji 
19.30 Trzy razy Zofia - serial obyczajowy 
20.00 Smok - historia Bruce'a Lee - film 
biograficzny, USA, reż. Rob Cohen, wyk. 
Jason Scott Lee, Lauren HoIly 
22.10 Raj dla głupców - komedia sensacyj- 
na. USA 
23.50 Idziemy na ryby 
0.20 Cudowny świat magii i czarow(13)- 
serial dokumentalny, USA 
0.50 Techno party - program muzyczny 
1.20 Bylem świadkiem - serial 


- 
-- 


--  

 


Western prod. amerykańskiej 
z 1956. Retyseria John Ford. Wy- 
stępują: John Wayne, Jeffrey Hun- 
ter, Natalie Wood, Vera Miles, 
Ward Bond, John Qualen, Henry 
Brandon (185 min) 


. 
 


6.00 Teledyski 
6.10 Perła - telenowela 
6.55 Sunset Beach - ser. USA 
7.40 Katalina i Sebastian - telenowela 
8.30 Odjazdowe kreskówki: Woody Wood- 
pecker 
9.00 Zagubiony w czasie - ser_ fantastycz- 
nonaukowy 
9.50 Seaquest - ser. fantastycznonau- 
kowy 
10.40 . Piękny I bestia - talk show 
11.30 Sunset Beach - ser. USA 
12.15 Teleshopping 
12.50 Trzy razy Zofia - telenowela 
13.15 Perła - telenowela 
14.00 Katalina i Sebastian - telenowela 
14.50 Odjazdowe kreskówki: Woody Wood- 
pecker, Rycerze Zodiaku, Dragon Bali 
16.15 Zagubiony w czasie - ser. fantastycz- 
nonaukowy 
17.10 Seaquest - ser. fantastycznonau- 
kowy 
18.00 Sunset Beach - ser. USA 
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pro- 
gram informacyjny oraz prognoza pogody 
19.00 Zoom - magazyn sensacji 
19.30 Trzy razy Zofia - telenowela 
20.00 Chłopaki - tragikomedia, USA 
21.45 Wzywam dr Brucknera - ser. me- 
dyczny 
22.50 7 minut - wydarzenia dma - pro- 
gram informacyjny oraz prognoza pogody 
23.05 . SexplozJa - magazyn tylko dla do- 
roslych 
23.20 Prawo i bezprawie - serial kryminal- 
ny 
0.10 Swięty - ser. sensacyjny 
0.10 Chłopaki - tragikomedia, USA 
2.35 Zoom - magazyn sensacji 
3.00 Sexplozja - magazyn tylko dla doro- 
słych 
3.15 POŚCig - film kryminalny prod. 
amerykańskiej 
4.45 Teledyski 


6.00 Perła - telenowela . 
6.45 Sunset Beach - serial prod. 
amerykańskiej, występują: Lesley-Ann 
Down, Sem Behrens, Susan Ward i inni 
7.30 Zagubiony w czasie - serial fanta- 
stycznonaukowy prod. amerykańskiej, 
występują: Scott Bakula, Dean Stockwell, 
Jenmfer Runyon 
8.20 Seaquest - ser. fantastycznonau- 
kowy 
9.10 Wzywam dr Brucknera - ser. me- 
dyczny 
10.00 Mała panna Marker - komedia mu- 
zyczna, USA 
11.25 Na Zachodzie bez zmian - film w0- 
jenny, USA 
13.35 Cross Creek - film obyczajowy prod. 
amserykańskiej, reży.;eria Martin RItt. 
Występują: Mary Steenburgen, Reter 
Coyote 
15.40 Najlepszy przyjaciel psa - film fami- 
lijny, USA 
17.15 Awantura o spadek - komedia, Wiel- 
ka Brytania/USA 
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pro- 
gram informacyjny oraz prognoza pogody 
19.00 . Zoom - magazyn rozrywki I sensa. 
cjl 
19.30 Trzy razy Zofia - telenowela 
20.00 Smok - historia Bruce'a Lee - film 
biograficzny prod. amerykańskiej 
22.10 Poscig - film kryminalny prod. 
amerykańskiej 
23.50 . LeJeczka Chucky 2 - horror prod. 
amerykańskiej, reiyserla John Lafla, 
występują: Casay Slemaszko, Ben 
Johnson, Gerry Bamman 
1,20 Na granicy śmierci - film sensacyj- 
ny, USA 
2.50 Smok - histona Bruce'a Lee - film 
biograficzny prod. amerykańskiej 
4.45 Laleczka CłlJcky 2 - horror proc!. 
amerykańskiej 
6.10 Teledyski 


Środa - Czwartek 
DZIEŃ 10-11 listopada 1999 


1 


Wizja TV 


Wizja 1 
14.00 Inny świat - serial obyczajowy, 
USA, 15.00 Nowożeńcy - serial, 15.30 
Sąsiedzi 
 telenowela, Australia, 16.00 St 
Tropez - serial, 17.00 W naszym kręgu, 
17.30 W naszej rodzinie - ser., 18.00 
Czułość i kłamstwa, 18.30 Mieszkanie dla 
dwojga - serial, 19.00 Słońce Miami - te- 
lenowela, 20.00 Taxi - ser., 20.30 Taxi - 
serial, 21.00 Policyjne taśmy wideo, 
22.00 Niebezpieczne sily - serial, 23.00 
Potyczki Jerry'ego Springera - talk show, 
23.55 Biurowiec - serial, 24.00 Glam - 
film, 1.40 Nocny rycerz - serial sf., 2.40 
Kavanagh - serial sens. Wlk. Brytania. 
Hallmark 
13.10 Orzeł czy reszka - serial obyczajowy, 
14.05 Orzeł czy reszka - serial obyczajowy, 
15.00 Przybłęda - serial obyczajowy, Au- 
stralia/Nowa Zelandia, 16.40 Rodzinne 
pieniądze - serial obyczajowy, 17.35 Ro- 
dzinne pieniądze - serial obyczajowy, 
18..30 Chłopak od muzyki - komedia USA. 
20.00 Zakazane terytorium - film biograf., 
21.30 Rodzina Flory - serial obyczajowy, 
23.00 Wracając do korzeni - dramat, 0.50 
Wirtualna obsesja - thriller USA. 3.00 Zło 
w miasteczku Oear River - dramat, USA, 
3.35 W poszukiwaniu ojca - obycz. USA. 


TCM 
20.00 Zmierzch tytanów - film fantasy, 
21.55 Piękny Brummell- film hist., 
23.45 Mistrz - film obyczajowy. 
Romantica 
6.00 10,00 14.00 18.00 22.00 T
koty- 
telenowela, 7.00 11.00 15.00 19.00 
23.00 Siła przebaczenia - telenowela, 8.00 
12.00 16.00 20.00 24.00 SarM1tha - 
telenowela, 9.00 13.00 17.00 21.00 1.00 
Grzechy miłości - telenowela. 


Czwartek 


Wizja 1 
14.00 Inny świat - serialobycz., 15.00 
Nowożeńcy - serial komediowy, 15.30 
Sąsiedzi - telenowela, 16.00 St Trapez - 
senal dla młodzieży, 17.00 W naszym krę- 
gu - serialobycz. Australia, 17.30 W na- 
szej rodzinie - serial, 18.00 Reporterzy 
mody, 18.30 Mieszkanie dla dwojga - se- 
rial komediowy, 19.00 Słońce Miami - te- 
lenowela, USA. 20.00 Cosby - serial k0- 
mediowy, 20.30 Cosby - serial komedio- 
wy, 21.00 Zagłada przyjdzie o świcie, 
23.00 Potyczki Jerry'ego Springera - talk 
show, 23.55 Biurowiec - serial anim., 
24.00 ŚWiadek koronny - thriller USA. 
1.35 Nocny rycerz - serial sensacyjny, 
2.35 Kavanagh - serial sensacyjny, Wlk. 
Brytania. 
Hallmark 
13.25 Orzeł czy reszka - serial obyczaJo- 
wy, 14.20 Merlin - film familijny, 15.50 
Merlin - film familijny. 17.20 Niepokój 
serca - serial obyczajowy, 18,25 Amery- 
kańskie żniwa - dramat, USA, 20.00 Po- 
wódź: Szaleństwo rzeki - dramat, 21.30 
Rodzina Flory - serialobycz., 23.00 Skryty 
w milczeniu - dramat, USA, 0.35 Ucieczka 
z Edenu - dramat, USA, 2.10 Obcy w mie- 
ście - thriller, USA, 3.45 Śmiertelna cisza 
- dramat, 5.20 Palmer - dramat, USA. 


TCM 
20.00 MGM: Gdy lew zaryczy, 20.50 Że- 
bro Adama - komedia, 22.30 Coma - 
thriller, USA. 
Cartoon Network 
13.00 Maska, 13.30 Maska 14.00 Ani- 
maniacy, 14.30 Animaniacy, 15.00 Ato- 
rri>YA<.i, 15.30 Atomówki, 16.00 Ed, Edd + 
Eddy, 16.30 Ed, Edd + Eddy, 17.00 labo- 
ratorium Dextera, 17.30 Laboratorium 
Dextera, 18.00 Krowa i kurczak. 18.30 
Krowa i kurczak. 19.00 Johnny Bravo, 
19.30 Johnny Bravo.
		

/iv5521-1999-263-0022.djvu

			NBA 


...... 


Pozostało Portland 


\1 
4.- 


I 


Koszykarze Milwaukee Bucks I Se- 
attle Supersonlcs przegrali swoje 
spotkania I Jedynym zespołem bez 
porażki (4-0) jest Portland Trail 
Blazers. 
Milwaukee z trzema wygranymi zawi- 
tali do Madison Square Garden, Dłu- 
go wydawało się, że i finaliści po- 
przednich rozgrywek - New York 
Knicks - padną łupem .Kozłów", któ- 
rych w tym sezonie odmienił Sam Ca- 
sell (mistrz NBA z Houston z 1994 
i 1995 roku) oraz trener George Karl 
(doprowadził Seattle do finału 
w 1996 roku). Ostatnie słowo należa- 
ło jednak nie po raz pierwszy do La- 
trella Sprewella i Marcusa Camby'ego. 
Dwójka ta uratowała już w zeszłym 
sezonie posadę dla trenera nowojor- 
czyków Jeffa Van Gundy'ego oraz do- 
prowadziła Knicks do finału. Tym ra- 
zem zniwelowała w czwartej kwarcie 
dziesięciopunktową stratę gospoda- 
rzy oraz przesądziła o losach dogryw- 
ki. Sprewell zdobył ostatnie pięć 
punktów mec
u i to w przeciągu 55 


sekund. Dał także prowadzenie 
Knicks na początku dogrywki. Camby 
nie tylko trafiał (23 pkt), ale także 
zdominował grę w obronie i pod tabli- 
cami (13 zb.). Triumf nad Milwaukee 
był także cichym sukcesem byłego ge- 
neralnego menażera klubu, Ernie 
Grunfelda, który obu zawodników 
sprowadził do Nowego Jorku. W ze- 
szłym sezonie został zwolniony po 18 
latach pracy... . 
. Sam Casell został wybrany graczem 
pierwszego tygodnia rozgrywek. 
W trzech pierwszych meczach (śred- 
nia 29 pkt, 9 asyst) poprowadził Mil- 
waukee do wygranych nad Houston, 
Atlantą i Detroit. 
Wyniki poniedziałkowych spotkań: 
Philadelphia - Seattle 117:98 (37 pkt 
dla gospodarzy Allana Iversona), New 
York - Milwaukee 111:101 (po dogr.), 
Houston - Orlando 97:102 (Houston 
jeszcze nie wygrało w sezonie - czte- 
ry porażki to najgorszy start od 1982 
roku), Denver - Atlanta 115:100, LA 
Clippers - Utah 79:94. . MIK 


.;;; 1 , 
l' "' 

 I 'f" 
4- .. "\ 
. Ł? 
I jl 
.y..Ą 
I { ( 
I I l 
I 
 
No trener siatJtar' 


Środa - Czwartek 
DZIEN 10-11 listopada 1999 


.. 
I 


... 

 


rl I 
,  
Ił 
__12 


sport 


Otwańe drzwi 


Rozmowa z Zbigniewem Krzyżanowskim, nowym trenerem reprezentacji siatkarek 


Od dwóch dni polska reprezentacja 
siatkarek ma nowego trenera, Został 
nim Zbigniew Krzyżanowski, szkole- 
niowiec Nike BOŚ Węgró
 a także tre- 
ner reprezentacyjnych kadetek, które 
w kwietniu wywalczyły mistrzostwo 
Europy, a później zajęły czwarte miej- 
sce w mistrzostwach świata. 
DZIEŃ Był pan głównym kandydatem 
na stanowisko trenera 
reprezentacji I chyba pańska 
nominacja nie była 
zaskoczeniem. 
To prawda. Wcześniej odbyłem wie- 
le rozmów, przedstawiłem swoją kon- 
cepcję prowadzenia reprezentacji Wy- 
działowi Szkolenia. Nie ukrywam, że 
mam satysfakcję po otrzymaniu nomi- 
nacji. 
Atmosfera po mistrzostwach 
Europy w ieńsklej siatkówce 
mocno się popsuła. 
Występ na parkietach we Wloszech 
okazał się niewypałem i stą też kadra 
została rozwiązana. Teraz moim celem 


jest odbudowanie zaufania i zdobycie 
miejsca w czołówce europejskiej. O at- 
mosferze decyują wszystkim sukcesy. 
Czy zanosi się na duie zmiany 
personalne? 
W tej chwili trudno jeszcze powit7 
dzieć. Zmiany są konieczne, ale drzwi 
do reprezentacji są otwarte dla wszyst- 
kich zawodniczek. Będę rozmawiał 
z wieloma siatkarkami, ale szczególne 
względy będzie miała młodzież, z któ- 
rą miałem okazję pracować. 
Jak pan zamierza 
współpracować z trenerami 
klubowymi? 
Bardzo liczę na dobrą wspólpracę. 
Staję teraz po przeciwnej stronie bary- 
kady, ale nie mam wrogów Liczę rów- 
nież na wyrozumiałość, zresztą inaczej 
nie wyobrażam sobie pracy na stano- 
wisku trenera reprezentacji. 
Jakle cele postawI pan przed 
nową reprezentacją. 
Jeszcze jej nie ma, ale będziemy 
chcieli wygrać to co się da. Nie zamie- 


rzamy od razu zdobyć mistrzostwa 
świata czy Europy, będziemy chcieli po- 
kazać dobrą, rzetelną siatkówkę. Poza 
tym nasza praca musi mieć sens i przy- 
nosić efekty. 
Na czym opierała się pańska 
koncepcja prowadzenia 
reprezentacji przedstawiona 
Wydziałowi Szkolenia? 
Naszym celem są mistrzostwa Eu- 
ropy w Bułgarii w 2001 oku oraz 
igrzyska olimpijskie w Atenach 
w 2004 roku. Przygotowania będą 
prowadzone pod kątem tych dwóch 
turniejów 
Na Jak długo ma pan podpisany 
kontrakt? 
Nie podpisałem jeszcze kontraktu, 
ale mam nadzieję, że będę mógł praco- 
wać do roku 2004. Nie zastanawiałem 
się jeszcze nad grupą współpracowni- 
ków Stosowne decyyzje zostaną podję- 
te jeszcze przed rozmowami zawod- 
niczkami. 
ROZMAWIAŁ LESZEK JAŻwIECKI 


Sm uda robi numery 


Rafał Jarosz (Ruch Radzionków), Piotr 
Gierczak (G.órnik Zabrze), Przemysław 
Pluta (Odra Wodzisław) i Sławomir Pa- 
luch (Odra \\bdzisław) znalezli się 
w składzie reprezentacji Polski do lat 23, 
która w poniedziałek odleciała do Argen- 
tyny na dwa towarzyskie mecze ze swo- 
imi rówieśnikami, 
Jak już informowaliśmy, na zbiórkę 
kadry nie stawili się dwaj piłkarze Legii 
Warszawa, Bartosz Karwan i Marcin 
Mięcie!. Obaj zawodnicy wstał i natych- 
miast zawieszeni przez PZPN, a ich spra- 
wa ma trafić na najbliższe posiedzenie 
\\ydziału Dyscypliny. 
- To nie samowola piłkarzy. Zwolnie- 
nie z wyjazdu było ustałone ze Zbignit7 
wem Bońk.iem i Henrykiem Apostelem - 
tłumaczy prezes Legii, Marek Pietruszka. 


Trenerem Legii jest od niedawna 
Franz Smuda. Przypomnijmy, iż jako 
szkoleniowiec Widzewa Łódź i Wisły 
Krakow robil trudności trenerom kadry, 
odpowiednio Antoniemu Piechniczko- 
wi i Januszowi Wójcikowi. To właśnie 
Smuda zabraniał swoim piłkarzom sta- 
wiania się na niektóre zgrupowania 
i mecze reprezentacji. W pewnym mo- 
mencie doszlo nawet do otwartego kon- 
fliktu pomiędzy Smudą i selekcjonera- 
mi. 
Smuda więc nadal robi swoje, bo to 
z pewnością on stoi za "bumelką" piłka- 
rzy Legii. Smuda, obok Jerzego Engela 
i Edwarda Lorensa, jest wymieniany jako 
główny kandydat do posady nowego se- 
lekcjonera reprezentacji. CZy teraz sam 
się skreślił? . R lAw., PAP 


Koreanki atrakcją 


Koniec korowodów 


Pod siatką 


ski polecą do Norwegii, gdzie pod koniec 
miesiąca rozpoczynają się mistrzostwa 
świata, 
Mecze odbywać się będą w hali cho- 
rzowskiego MORiS-u, tylko jedno spotka- 
nie zostanie rozegrane w Gliwicach. Or- 
ganizatorzy przygotowali dla kibiców spo- 
ro niespodzianek. W ub. roku Puchar 
Sląska wygrała Polska. . ME 


Dzisiaj siatkarki serii A rozegrają 5. ko- 
lejkę spotkań: Pałac Centrostal Byd- 
goszcz - BKS Stał Bielsko, Me!nox Stał 
Mielec - Gedania, Wisła Kraków - 01- 
lisia, Nike Węgrów - Nafta Piła. Awan- 
sem odbędzie się również - w Kępnie - 
mecz GalaJcia Jurajska AZS Bank Czę- 
stochowa z Górnikiem Radlin. . L JAŹ. 


Bardzo mocną obsadę będzie miał tego- 
roczny Puchar Śląska piłkarek ręcznycl1, 
który zostanie rozegrany w dniach 18-20 
listopada. Obok Polek wezmą w nim 
udział reprezentacje Korei Południowej, 
Chorwacji i Litwy. Zwraca uwagę obec- 
ność Koreanek, jednej z najlepszych dru- 
żyn świata. Stawią się one w Polsce w naj- 
silniejszym składzie, bowiem prosto z Pol- 


Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestro- 
wał we wtorek Piłkarską Autonomiczną 
Ligę Polską. Dzięki temu zakończyły się 
wielomiesięczne korowody o uzyskanie 
osobowości prawnej przez organizację 
klubów pierwszej i drugiej ligi. 
- Przede wszystkim odczuwam ulgę, 
że wreszcie do tego doszło. Żadne wy- 


mogi proceduralne nie stanęły tym ra- 
zem nam na przeszkodzie - powiedział 
prezes Tymczasowego Zarządu PALp, . 
Ryszard Dolata. 
W przyszłym tygodniu działacze 
PALP spotlmją się w Warszawie na 
krajowej konferencji prezesów ligo- 
wych. . R. MUS, PAP 


Pogoń i Magic 


Gala w Gliwicach 


Koszykarze Pogoni Ruda Śląska w Pu- 
charze Koraća zmierzą się dziś o 18 ze 
szwedzkim zespołem Magic 7 Boras 
85:86 (39:39). Zwycięstwo awansuje ze- 
spół z Rudy Śląskiej do następnej rundy. 
Bobry grają na Białorusi z miejsco- 
wym zespołem Grodno '93. . s 


zem Didierem Dorkeldem), Andrzej 
Butowicz (z Wągrem Gezą Kovarim). 
- Jeszcze nigdy nie miałam tylu 
wiadomosci na temat swojej rywałki, 
co teraz - przyznała Guwwska. - Cyn- 
thia ma 34 lata, stoczyła siedem walk, 
z których cztery wygrała. Dysponuje 
bardzo niebezpiecznym podwójnym 
długim lewym prostym i prawym za- 
machowym, na to trzeba będzie uwa- 
żać. . R. MUS. 


20 listpada w Gliwicach odbędzie się 
kolejna gala bokserska organizowana 
przez grupę Polish Boxing Promotion. 
Głównym punktem programu będzie 
wałka Iwony Guzowskiej w obronie mi- 
strzostwa świata WlBO. Polka zmierzy 
się z Amerykanką Cynthią Prouder. Po- 
za tym organizatorzy przewidują szeŚĆ 
pojedynkó
 w których wystąpią m. in. 
Albert Sosnowski (z Kameruńczykiem 
Henry Njume), Jacek Bielski (z Francu- 


Grecja . 
Paniliakos Pyrgos - Panthinaikos 0:1, 
OIympiakos Pireus - PAOK Saloniki 4: 1, Tri- 
kala - Aris Saloniki O: 1. 
Prowadzi Panathinaikos 19, przed Olym- 
piakosem 18, Arisem 17 i Heraklionem 
16. 


łrM'ej dwudziestce -IFFHS trzyma wtajem- 
nicy - ogłosi ją na początku 2000 r.. 
Tomaszewski otrzymał 29 punktów i dzieli 
35. pozycję z Brazylijczykiem Emersonem 
Leao. Za polskim bramkarzem w rankingu 
znaleźli się m. in.: Holender Hans van Breu- 
keten (37 miejsce, 27 pkt), Niemiec Andre- 
as Koepke i Szwed Ronnie Hellstroem 
(obaj 44 miejsce I po 17 pkt). Na 21 miej- 
scu sklasyfikowany został Vladimir Beara 
(Jugosławia, 59 pkt), na 22 Michel 
Preud'homme (Betgia, 57), a na 23 Harald 
Schumacher (Niemcy, 51 ).. 


Gra IV liga 


Wzmocnienia AnglII, osłabienia 
Szkocji 
Wracający do zdrowia gwiazdor Realu Ma- 
dryt, Steve McManaman wzmacnia na- 
dzieje Anglii na sukces w barażowym me- 
czu Euro' 2000 ze Szkocją. podczas gdy ry- 
wale rriają spore kłopoty. Stracili już 
doświadczonego piłkarza Celtiku, Paula 
Lamberta, który doznał wstrząsu mózgu 
i stracił kilka zębów w twardych, niedziel- 
nych derbach z Rangersami. Nie wiadomo, 
czy będą w pełni sił, weteran obrony Colin 
Hendry, pomocnik Barry Ferguson i na- 
pastnik Gary McSwegan. 


Piłkarze obu grup czwartej ligi rozegrąją 
w czwartek kolejną serię spotkań. Oto pro- 
gram: 
Grupa I: Victoria - Garbarz (11.00), 
Szczakowianka - Ceramed, Beskid Sko- 
czów - MKS Lędzin); Wa1cownia - Pasjo- 
nat, Fablok Chrzanów - Odra II \\bdzi- 
slaw, Górnik Siersza - AKS Niwka, Ry- 
mer - Góral Żywiec, BKS Stal - 
Krzanowice, Janina Libiąż - Unia Bieruń 
(wszystkie 13.30). 
Grupa II: Małapanew - Górnik Czer- 
wionka (11.00), \v.!wel Wirek - Sparta Z3:- 
brze (13.00), Carbo Gliwice - Szombierki, 
Ruch II Radzionków - Raków II Często- 
chowa, Lotnik Kościelec - GKS II Kato- 
wice, Willich Fortuna - Górnik Brzesz- 
cze, Walka - Concordia, Skalnik - Olim- 
pia, Śląsk - Górnik II (wszystkie 13.30). 
Dzisiaj o godz. 14 piłkarze Zagłębia S0- 
snowiec awansem rozegrają spotkanie z li- 
gnomatem Jaokow}! . L JAZ. 


Kusznierewicz roku 


: 
 . .. o 


Nowym trenerem kadry judoków ma być Marek 
Rzepkiewicz. 
Puchar Saporty: Sląsk Wrocław - Fenerbahce 
Stambuł 84:76 (47:33). 
Seria A siatkarek kobiet: Wisła Kraków - Calisia 
Kalisz 3:1 (25:17. 22:25, 25:19, 25:22). 
Liga hokejowa: PZU SA KTH Krynica - Podhale Nowy Targ 
5:4 (po dogr}WCe)(2:1, 2:2. 0:1. 1:0). 


Mateusz Kusznierewicz, ja- 
ko pierwszy Polak, uhonoro- 
wany został podczas dorocz- 
nej gali ISAF w hotelu "Hil- 
ton" w Sydney najwyższym 
światowym żeglarskim wy- 
różnieniem - tytułem Żt7 
glarz Roku 1999.. 


Wyrok "za tandarma" 
Na kary od 3,5 roku do 10 lat więzienia 
skazał sąd w Essen czterech niemieckich 
kibiców, którzy podczas zeszłorocznych pił- 
karskich mistrzostw świata ciężko pobili 
francuskiego żandarma Daniela Nivela. 
Proces przeciwko czterem Niemcom, któ- 
rzy dotkliwie pobili Daniela Nivela, toczyl 
się od 30 kwietnia. Oskarżonymi byli 28- 
letni Andre Zawacki, 31-letni Frank Renger, 
24-letni Tobias Amo Reisfschlaeger i 23- 
letni O1ristopher Rauch. Prokuratura zarzu- 
cała im próbę morderstwa, poważne 
uszkodzenia ciała i wspóludzial w pobiciu 
Nivela w czerM:U 1998 roku podczas fina- 
łów MŚ. po meczu Niemcy - Jugosławia 
w Lens. . R. M, PAP 


MULTI 
IDTEK 


Tomaszewskl- 35. 
Jan Tomaszewski został sklasyfikowany na 
35. miejscu w rankingu bramkarzy sporzą- 
dzonym przez Międzynarodową Federację 
Statystykow i Historyków Futbolu (IFFHS). 
Celem rankingu jest wytypowanie najlep- 
szego futbolowego bramkarza w obecnym 
stuleciu. Informację, kto znalazł się w czo- 


. Wtorek 9 listopada br.: 
61,74,16,36,22,13,67,33,44,8, 
80,63,35,73,25,17,58,65,26,9 


. Poniedzialek, 8 listopada br.: 

 16, 18,74,60,41,46,25,23,4,13,7,51,65,19,5,59,33,20,36
		

/iv5521-1999-263-0023.djvu

			ZK 


\ 


... 


... 


... 


, '" 


I 
I 
. I   
'- 


Trener Michał 
Globisz (na zdjęciu 
z prawej) marzy 
przeae wszystkim 
o tym, aby jego 
podopieczni 
awansowali do 
drugiej rundy 
mistrzostw świata. 


\ 


:i 


I Mistrzostwa 

 nastolatków 


W edycji 1994/95 GKS Katowice dotarł do 
trzeciej rundy Pucharu UEFA. Od tej pory 
żadnemu polskiemu zespołowi nie udało się 
choćby powtórzyć tego wyczynu. 


Po wyeliminowaniu w rundzie wstępnej 
Interu CardifT, a potem Arisu Saloniki, 
GKS tram na Girondins Bordeaux. 19 
października 1994 r. katowiczanie wy- 
grali u siebie 1:0 po golu Zdzisława 
Strojka. Dwa tygodnie później padł rt>- 
mis 1:1, a strzelcem bramki dla katowi- 
czan był Krzysztof Walczak z rzutu kar- 
nego. W zespole "żyrondystów" grali 
przyszli mistrzowie świata: Zinedine Zi- 
dane, Christophe Dugarry i Bixente Li- 
zarazu. W 1/8 finału Bayer Leverkusen 
okazał się już zbyt trudną przeszkodą 
(1:4 i 0:4), grali w nim tak znani piłka- 
rze, jak Ulf Kirsten, Paulo Sergio, Bernd 
Schuster, Christian W6rns, Andreas 
Thom i Ioan Lupescu. 
ÓWczesny trener GKS, Płotr PIekar- 
czyk, pracuje obecnie w Ruchu Ra- 
dzionków. A co porabiają dziś piłkarze, 
którzy przed 5 laty okazali się lepsi od 
Bordeaux? 
Janusz Jojko. Blisko 40-letni bram- 


ROO»M 


karz gra w II-ligowym KSZO Ostrowiec. 
Kazimierz Węgrzyn. Po austriackim 
epizodzie (Ried) od blisko 2 lat w Wiśle 
Kraków. Marek Świerczewski. Od 
września znowu w Katowicach, wczt>- 
śniej Austria Wiedeń. Adam Ledwoń. 
II-ligowa Fortuna Koeln. Dariusz Wol- 
ny. Z powodu choroby zakończył karit>- 
rę i zostal kierownikiem drużyny GKS. 
Zdzisław Strojek. Menażer Hutnika 
Kraków, Andrzej Nikodem. I1-łigowy 
Włókniarz Kietrz. Mirosław WIduch 
(na zdjęciu z prawej). Wciąż w GKS 
Katowice. Andrzej Sermak. Grający 
trener IV-ligowej Szczakowianki. Grze- 
gorz Borawskl. IV-ligowy Beskid Sko- 
czów. Krzysztof Walczak. Trener lidera 
klasy okręgowej, Bobrka Bytom. 
Krzysztof Maciejewski. Gra w Bobrku 
i jest tam trenerem rezerw, Arkadiusz 
Szczygieł. III-ligowy Rozwój Katowice. 
Adam Kucz. Odra Wodzisław. Marian 
Janoszka. Ruch Radzionków. . R lAW. 


Dziś w Nowej ZelandII rozpoczy- 
nają się - z udziałem polskiej re- 
prezentacji - piłkarskie mistrzo- 
stwa świata Juniorów do lat 17. 
Prawo gry w Nowej Zelandii nasza 
młodzież zapewniła sobie dzięki 
srebrnemu medalowi podczas wio- 
sennych mistrzostw Europy do lat 
16 w Czechach, W ekipie, która wy- 
jechała na MŚ, nie znalazl się jed- 
nak ani jeden reprezentant śląskie- 
go klubu. Trenerem zespołu jest 
Michał Globisz. Polska znalazła się 
w grupie A i zagra z Urugwajem (lI 
bm.), USA (13 bm.) i N. Zelandią 
(16 bm,). Pozostałe grupy: B - Gha- 
na, Hiszpania, Meksyk, Tajlandia; 
C - Brazylia, Australia, Mali, 
Niemcy; D - Jamajka, Burkina Fa- 
so, Paragwaj, Katar. Finał - 27 bm. 
wAlbany. 
MŚ w tej kategorii wiekowej po 


Dotychczasowe finały 
1991 Ghana - Hiszpania 1:0 
1993 Nigeria - Ghana 2: 1 
1995 Ghana - Brazylia 3:2 
1997 Brazylia - Ghana 2:1 


raz pierwszy odbyły się w 1991 r. we 
Włoszech. Przetestowano wtedy po- 
wszechny dziś przepis o zakazie 
chwytania piłki przez bramkarza po 
umyślnym wycofaniu jej przez part- 
nera z drużyny. 
Polacy do tej pory wystąpili w fi- 
nałach MŚ raz. W 1993 r., jako mi- 
strzowie Europy 16-latków, zajęli 
pierwsze miejsce w grupie elimina- 
cyjnej po meczach z Tunezją 3:1, 
Chinami 2:0 i Chile 3:3, W ćwierć- 
finale podopieczni trenera Andrze- 
ja Zamilskiego wygrali z USA 3:0, 
a w półfinale ulegli 1:2 późniejsze- 
mu triumfatorowi Nigerii. W me- 
czu o trzecie miejsce Polska po re- 
misie 1:1 przegrała karnymi 2:4 
z Chile. W naszej drużynie wystę- 
powali m. in. Andrzej Bledzewski, 
Maciej Terlecki, Mariusz Kukiełka 
i Artur Wichniarek. 
W przypadku wyjścia z grupy 
naszych reprezentantów czeka bar- 
dzo trudne zadanie - najprawdopo- 
dobniej trafią na faworytów - Hisz- 
panię lub Ghanę, choć z drugiej 
strony opiekunowie Nowej Zelandii 
widzą na mistrzowskim tronie 
Amerykanów..... ZAW 


Sroda - Czwartek 
DlIEN 10-11 lIStopada 1999 


!Ii 
i 
12 


3 


sport 


Szampan na zgodę? 


Wczoraj doszło do spotkania prE:
;sa 
Górnika Zabrze Stanisława !Płosi :mia 
z Janem Żurkiem. W ostatnich dnia-;h 
obaj panowie wypowiedzieli pod :;wo- 
im adresem sporo cierpkich słów i gło- 
śno mówi się o zmianie trene!a w tym 
klubie. 
- Na dziś Jan Żurek zosta);, co. bę- 
dzie jutro trudno przewidzieć -- mówi 
Płoskoń. - Życie krótko mówiąc toczy 
się do przodka, jak to w gómictwie. 
Wczoraj wypiliśmy w zgodzie 
utelkę 
włoskiego szampana i... na t]ill s_ę 
skończyło. . PRASS 


REKlAM< 


AU/129223/1'n 


scbot, 


L,- L L 


Pełny informator 
o imprezach sportowych! 
W kaid y ponle dzialek 
Cr · 
* Relacje * Opinie 
* Wyniki i tabele 
* Komentarze 
czyli naj aktualniejszy 
serwis sportowy I 
TYLKO U 


KR/131409/1/b 


-' 
 


.....
- 


\ -1 


'''' 


.. 


.. 


Mamy wszystko 
dla Ciebie 
I Twojej rodziny. 
U nas kupisz 
duio, tanio, 
na' raty 
i przez 7 dni 
w tygodniu.  


. . . ... 


.. . 


DQbrowa 
Górnicza od 10 XI 


zabrze od 24 XI 


Ala 


hi perm ark e ty 


Uwaga! Konkurs "Rodzinne zdjęcie". 
Niech wygra wlaśnie Twoja rodzina! 
Przyjdź do nowego hipermarketu Real ze zdjęciem swoich najbliższych". 
Znajdziesz tam kupon. Przyklej go na odwrocie zdjęcia i wrzuć do urny 
· Zdjęda konkursowe nie będą zwracane. 


Konkurs trwa od 10.11. do 30.11.99. Szczegółowy regulamin znajdziesz w nowych hipermarketach Real. 
Dąbrowa Górnicza - ul. KatowIcka; Zabrze - ul. Piłsudskiego 4 


a 


cudowne zakupy
		

/iv5521-1999-263-0024.djvu

			5521 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


RfIUAM\ 


1<1\1132171/8 


. 


EURd' 


OGOLNOPOLSKA Sllt SPEUAUSTYCZNYCH SKLEPOW ZE SPU
nM AUDIO.VIDEO. 
G
 ",. 
.:1-390;
  
4OJ
 


 


-=t.456; 


,,
 .. 
rJtł; L 
62
g?" . 

 


... . 


LODÓWKO-ZAMRAŻARKA 
WHIRLPOOL ART 818 
.w,../5%....IGł.: 11Cb55x60 'Pol. 300 I (204 1./96 I.) 
-AuIornaIJane odaranlanle chłochlarłcJ -ZcIoIncM 
utrzymania temperatury prą bt-aku zasilania 14 h 
. Prawo. lub l-łronny montai drzwi 


PRALKA 
INDESIT WG 625 P 
'650 olJ,./mln. .Wys.Ih..../GI.: 85/60/51 
'Poj. S log prania .funkcła 1n aałodunku 
.11 program6w prania m.ln,: 
......M._. dellIcaIne, 
. 
-ł--niane. pranie ze :t:I'CIUOI'IIer 


KUCHNIA Z TERMOOBIEGIEM 
I GRILEM ELEKTRYCZNYM 
INDESIT KG 6409WMS 
. Gazawo alektl)anG -Sur. 60 an 
- Automalyane zapalanie paInIWw 
.PWramIIo: eIeIdryczny włelafur*cr1n7 
.Programator -iogawr 


KUCHNIA GAZOWA 
ZANUSSI ZC 500 GW 
.Sz.r. 50 an 
.....karnlk gazowy z zabezpiecz_lem 
przedwwy pl\.,.6,.,m gazu 
.SzkIane drzwi .......... 
. 'I'ennorellulator 


w 


E U R O 


J E S T 


TANIOł 


w 


E U R O 


J E S T 


WYBÓRI  


KATOWICE 


= 
- 
- 
- 
- 


Al. Roidzleńsklego 191 (TTW Dom i Ogrod) 
Al. Roidzleńsklego 200 ( Centrum Handlowe DĄBRÓWKA ) 


pon.-sob_ 9-21 
pon.-50b_ 9-21 


niedziela 10-18 
niedziela 10-19 


11 listopada 
11 listopada 


nieczynne 
9-19 


- 
-