/iv5521-1999-269-0001.djvu

			Kto PUkarzem I Trenerem Roku? 


- 


t!t 


L+ 


I 
ł 


Plebiscyt TS DZIEŃ 
Szczegóły 
str. 24 


czwartek, 18. 11. 1999 


N, 269 (18269) 


Podatki w Sejmie 


Dziś Sejm najprawdopo- 
dobniej będzie głosował 
nad ustawami podatkowy- 
mi. Wczoraj spór o podatki 
przeniósl się do sejmowej 
komisji finansów publicz- 
nych. SLD i PSL zawiesiły 
w niej prace, protestując 
przeciwko - jak lewica napi- 
sała w specjalnym oświad- 
czeniu - "wykluczeniu moż- 
liwości dyskusji, uniemożli- 
wieniu prawa do zadawania 
pytań". _ 
Komisja jak maszynka str. 7 


Poskromienie 
kredytowych 
apetytów? 
Wczoraj Rada Polityki Ple- 
nlęinej podjęła decyzję 
o pOdwyiszeniu stóp pro- 
centowych. RPP podwyższy- 
ła stopę lombardową z 17 
proc. do 20,S proc., stopę re- 
dyskontową z lS,S proc., do 
19,0 proc., a stopę interwen- 
cyjną z co najmniej 14 proc., 
do co najmniej 16,S proc. De- 
cyzja członków RPP spowo- 
duje wzrost oprocentowania 
w bankach komercyjnych. 
Niektóre banki już wczo- 
raj zapowiedziały podwyżki. 
Wzrośnie oprocentowanie za- 
równo lokat. jak i kredytów. 
Tak drastyczne podwyższenie 
stóp procentowych ogranicl}' 
zapewne kredytowe apetyty 
konsumentow. Analitycy spo- 
dziewają się znacznego spad- 
ku liczby kredytobiorców. 
W nie łepszej sytuacji są ci, 
któl7y już wcześniej zdecydo- 
wali się na zadłużenie. Teraz 
przyjdzie im spłacać wyższe 
odsetki. PodWY7szenie stóp 
procentowych to wynik ro- 
snącej inflacji. _ GOI 
czytaj str. 3 


" 
.
 
!-.? 
ic 
ic 

'" 

 

 
'00 
:00 

c 
:..... 
:..... 
=o- 


Wyższy VAT, 
wyższe ceny 
Drozsze od nowego roku 
o co najmniej 7 proc. będą 
uslugi komunalne: dosta- 
wa wody. odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków 
O tyle samo podrożeje też 
komunikacja miejska, usłu- 
gi kominiarskie oraz pralni- 
cze i farbiarskie. Podrożeją 
również usługi związane 
z budową, utrzymaniem 
i remontami dróg. Dlacze- 
go? Takie będą zapewne 
skutki przyjęcia przez Sejm 
nowelizacji ustav.y o podat- 
ku od towarÓN i usług (VAT), 
która naklada nową 7- 
proc. stawkę na wszystkie 
\\y.Żej wymienione usługi. _ 
czytaj str. 13 


1i1mum
 


WYDANIE K  


INDEKS 350516 


na Górnym Sląsku 


Gdańska firma Elkor-Mining spółka z o. o. przedstawiła 
Nadwiślańskiej Spółce Węglowej propozycję przejęcia kopalni 
"Siersza'
 Oferta jest zaskakująca, gdyż, jak dowiedziała się TŚ DZIEŃ 
Elkor jest winien NSW ponad 1 mln złotych 


D 


TEMAT DNIA 
Wstęp do dyskusji 
Gotowe już są zalożenia "Strategii rozwo- 
ju województwa śląskiego". Dokument, 
który powstał w Urzędzie Marszałkow- 
skim, powinien być "biblią" dla gospoda- 
rzy tego regionu. Materiał z pewnością 
daje diagnozę sytuacji, ale jest też zbio- 
rem powtarzanych od lat pobożnych ty- 
czeń. 


Dziś wewnątrz numeru 
Wasze 
. , 


. 


" 


cena 70 gr 


Kil FAKTY, OPINIE 

 Głos świadków z "Wujka" 


Przed Sądem Okręgowym w Katowicach zeznawali 
wczoraj pierwsi świadkowie w procesie "Wujka": Sta- 
nisław Płatek i Adam Skwira. Legendami przywódcy 
górniczego strajku nie potrafią jednak wskazać, któ- 
rzy z oskarżonych zomowców utyli broni w czasie pa- 
Chcą kupić "Sierszę" ii
napa8nYś- 


. 


iiiiiiii. .' 


. 
-  


"'t 

\. ..
 
... 
'ł' 
\ 
- 
. 
.. 


.. 


FIrma zapowiedziala chęć przejęcia kopalni wraz z załogą. 


, 


W taksie przesłanym wczoraj do 
zarządu NS\V, podpisanym 
przez prezesa Janusza Czer- 
wińskiego, gdańska firma "wnosi o roz- 
ważenie. aby w ramach ewentualnej 
ugody pozasądowej dotyc7ącej zakoń- 
czenia postępowania w sprawie XłV 
GC 1014/99/14 moglo nast4pić przeję- 
cie na wynegocjowanych warunkach 
KWK "Siersza", wraz z całą załogą". 
Elkor zapewnia, że dysponuje "wstęp- 
nym programem pozwalającym na 
utrzymanie wydobycia i zatrudnienia". 
Dyrektor Biura InfiJrmacji i Promo- 
cji NSW Krzysztof Młodzik poinfor- 
mował TS DZIEN, że Elkor winien 
jest spółce ponad l mln 7ł za węgiel. - 
Aby odzyskać dług z!ożylismy pOlew 
do Sądu Gospodarczego w Gdańsku. 


Dopoki ta sprawa nie zostanie rozstrzy- 
gnięta, zarząd NSW nie będzie się wy- 
powiadał na temat oferty E1koru - za- 
znaczył Młodlik. 
Mimo usilnych starań nie udało 
nam się wczoraj skontaktowac z preze- 
sem Elkor-Mining. Jego pracownicy 
nie chcieli wypowiadać się w sprawie 
dlugu i przejęcia "Sierszy". 
Z szefem Elkoru nie udało się rów- 
nici: skontaktować związkowcom pod- 
ekscytowanym propozycją przejęcia ko- 
palni. - Mimo, że nie udało nam się 
rozmawiać z prezesem gdańskiej spół- 
ki, to we wSlystkich nas wstąpi la na- 
dlieja. PÓLniej zaczęliśmy się zastana- 
wiać, czy to nie jest blef. Mamy jednak 
nadlieję, że ktoś uwierzyl w to, iż "Sier- 
sza" może dalej wydobywać węgiel 


. 
.. 


-
 
...- 


.. 
-
. 


-...'ł--..... 


. 


" 
. 


Niemieckie przedsiębiorstwa postanowiły zwiększyć 
do 5 miliardów marek swój udział w funduszu od- 
szkodowań dla byłych robotników przymusowych III 
Rzeszy. DZięki temu kwota proponowanych odszko- 
dowań sięgnie łącznie 8 mld marek. Adwokaci ofiar 
nadal żądają kilkunastu miliardów marek. Czy 8 
grudnia w Waszyngtonie dojdzie do kompromisu? 


m SYTUACJE 
Detektyw w roli pisarza 


Krzysztof Rutkowski, jeden z najbardziej znanych 
polskich detektywów wkrótce wyda książkę. Ma 
ujawnić w niej sensacyjne szczegóły walki z mafią 
samochodową i przestępczością zorganizowaną. 


" 


Dziś dla czytelników j!:'
 
z gmin górniczych 1 _ 


... 


.  Ol:" 


...., 
11\" ,... 
........,. ... I;, 
łj ł ' 


"'.  
I Elkor-Mini
\\Chodzi wsklad Elkor 
Group. Firma powstała w 1984 r. 
Zajmuje się produkcją i sprzedażą 
central telefonicznych, w tym m.in. 
systemami łączności w kopalniach 
i systemami kontroli ruchu osol:JcJM7. 
go i bezpieczeństwa. Firma zatrudnia 
50 praroNl1ików. a jej obrót roczT¥to 
50 mln dol. Elkor Group współpracu- 
je z wieloma zakładami przemysłu 
wydołJjwczego, przetwórczego, ma- 
szyn<:M'egO. - 


i być rentowna - stwierdził wiceprze- 
wOdniczący Związku Zawodowego Pra- 
cowników Dolowych, Jan Pędziwilk. 
O swojej propozycji przejęcia "Sier- 
szy" E1kor poinformował Sejmową Ko- 
misję Finansów Publicznych oraz mi- 
nistrów finansów i skarbu. 
STELM, PATRYCJA STRĄK 
O ostatniej korekcie programu 
restrukturyzacji górnłctwa czytaj str. 4 


'" 


Domowa tragedia 


Wczoraj rano w mieszkaniu przy ulicy Paderew- 
skiego w Pyskowicach znaleziono zwłoki 52-let- 
niej kobiety i jej 1 O-letniej córki. 
Makabrycznego odkrycia dokonał dwunastola- 
tek, syn i brat ofiar, który spał w sąsiednim po- 
koju. Obudził go nad ranem ostry ból głowy i nud- 
ności. Chłopiec, który doznał szoku, jest pod 
opieką lekarzy, ale jego tyciu nie grozi niebezpie- 
czeństwo. 
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przyczy- 
ną smierci kobiety i dziewczynki mogło być zatru- 
cie tlenkiem węgla spowodowane wadliwie dzia- 
łającą instalacją gazową. 
Na temat przyczyn nie można jednak powiedzieć 
nic pewnego zanim nie będą znane wyniki sekcji 
zwłok i opinia ekspertów badających okoliczności 
zdarzenia. _ EF 


Wystraszyli się sędziego? 


W Bytomiu gang zło dzieł samocho- 
dów ukradł luksusowego mercedesa 
naleiącego do jednego z sędziów Są- 
du Okręgowego w Katowicach. Kiedy 
przestępcy zauwaiyli, kto padł Ich 
ofiarą, zadzwonili na pOlicję I zdekon- 
spirowali własną skrytkę. 

 Z naszych informacji wynika. że 
f bandyci nie mieli pojęcia, na kogo się 
ł zamierzają. Prawdopodobnie mieli za- 
mówienie na naj nowszy model merce- 
desa z odpowiednio bogatym wyposa- 
żeniem. 
- Pech chciał, że takim właśnie wo- 
zem porusza się jeden z sędziów kato- 
wickiego Sądu Okręgowego - mówi pra- 


.. 


Prezydent Rosji Borys Jelcyn przybył do 
Stambułu na rozpoczynający się dzisiaj szczyt 
Organłzacjl Bezpieczeństwa I Współpracy 
w Europie. Kwestia rosyjskiej Interwencji 
w CzeczenII zapewne zdominuje obrady 
OBWE. szczegoły str. 9 


gnący zachować anonimowość oficer 
Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach. 
Kradzież auta przebiegła według 
klasycznego schematu. Kiedy gang- 
sterzy namierzyli poszukiwanego 
przez siebie mercedesa, jeździli za 
nim. W końcu na jednym z bytom- 
skich skrzyżowań spowodowali 
stłuczkę. 
- Naj7W)'czajniej w świecie wła- 
snym samochodem najechali na tył 
mercedesa sędziego. Kiedy ten wy- 
szedł, żeby zobaczyć, co się stało, pod- 
szedł do niego młody i dobrze zbudo- 
wany mężczyzna, wyrwał mu z ręki 


kluczyki, wsiadł do mercedesa i odje- 
chal - wyjaśnia oficer policji. 
Jednak kilka godzin po napadzie 
gangsterzy zadzwonili na policję i sami 
w
ka7..ali miejsce, w którym przechowy- 
wany jest mercedes. Okazało się, że jest 
to jedna z wielu tzw dziupli, wykorzy- 
stywanych przez nich do przechowywa- 
nia skradzionych samochodów 
- Prawdopodobnie w schowku au- 
ta znaleźli dokumenty, z których wy- 
nikało, że okradli sędziego. Musieli się 
mocno wystraszyć, gdyż jeszcze nie 
słyszałem, żeby gangsterzy sami pali- 
li swoje skrytki - twierdzi oficer poli- 
cji. _ PIET
		

/iv5521-1999-269-0002.djvu

			+3°C 
991 hPa 


możliwe opady 


Z K 


+2°C 
988 hPa 


pochmurno z opadalni 


) 
 'Jl 
 J' "j r- 
. ,
 j . 
Czwartek r opolH\ 
 
 
zęstochowa Opole " Częstochowa 
Kielce Zimno I mokro. Kielce 
DZIEŃ IBlis/opada 1999 2. 2. 
 Polska znajduje się I 1 . 1 . Zachmurzenłe dute 
. ,o\,\ v 
\r! / 
t Katowice 
",,-'\ 

 chłodnej i wilgotnej Katowice z opadami śniegu 
. 
3 "
 masie powietrza, O . \ \ 
 \
 i marznącego 
· l . Kraków pod wpływem niżu. . Kraków deszczu. VVlatrsłaby, 
'" O \\
1 Ciśnienie spada. { zmien",. Chłodniej. 
\ \ -1 
BieISkÓ-Bi
a . Bielsko-Bi
ła . ,,' 

-," 
Zakopane't' Zakopane 


fakty, opjn je 


Ślqska, DZIEN dobry! 


I Jestem na indywidualnym rozlicze- 
niu z Zakładem Energetycznym. 
W związku z tym, co miesiąc jeżdżę 
z Siemianowic ŚI. do Chorzowa, żeby 
uregulować rachunek za prąd. Dzisiaj 
znowu pocałowałem klamkę w siedzi 
bie chorzowskiego zakładu. J.łśzystkie 
okienka kasowe były zamknięte, nikt 
nie chciał mi powiedzieć, skąd ten wol- 
ny dzień. 
Józef H. z Slemłanowlc ŚI. 


I Dwa lata temu założyłem telewizję 
kablową i teraz nagle przysylają mi 
rachunki w wysokości 73 złotych. Kiedy 
poszedłem do biura operatora w Gliwi- 
cach dowiedziałem się, że płacę za ja 
kiś pakiet programów. których w ogóle 
nie odbieram na swoim telewizorze, bo 
ja mam starego "Heliosa". To za co ja 
w końcu mam zapłacić? 
Franciszek N. z Gliwic 


I Dziwię się politykom z SLD. że tak 
usilnie torpedują zaproponowane 
przez koalicję zmiany w systemie podat- 
kowym. Po co im te nerwy i po co te 
koszty? Przecież SLD ciągle mówi, że 
za dwa lata wygra wybory. to sobie wte 
dy będzie robić z podatkami co zechce. 
Czytelnik z Katowłc 


I Nie mogę już patrzeć na sejmowe de- 
baty. Wciąż tylko kłótnie i spory. wza 
jemna nienawiść i obrzucanie się nie 
dwuznacznymi epitetami. Zastana 
wiam się, kiedy szanowni posłowie 
zrozumieją, że są przedstawicielami na 
rodu i powinni pracować dla jego do 
brał 
Stała Czytelniczka z :tor 


1 1Y1e dobrego pisze się w gazetach o fil- 
mowej wersji "Pana Tadeusza': aja 
zauważyłam oglądając to dzieło w kinie, 
że pojawiający się w filmie bocian ma 
nowoczesną obrączkę na nodze. To nie- 
uczciwe ze strony twórców tak nie dbać 
o szczegóły w historycznym filmie. Jak 
nasze dzieci mają z szacunkiem podchn- 
dżić do narodowej epopei? 
Nauczycielka z Bytomia 


I Drogi w Polsce znajdują się w fatal 
nym stanie. Nie ma chyba kilometra, 
na którym nie znalazłaby się jakaś dziu 
ra. Żadnego komfortu jazdy. zamiast te 
go coraz większe problemy z podwozia 
mi samochodów. A to wszyst/..o od cza- 
su, gdy powimy zajęły się drogami. l po 
co była ta cała reforma? 
Czytelnik z Jaśkowłc 


Czekamy na kolejne sygnały I opi- 
nie Czytelników. Nasze telefony: 
w Bielsku-Białej 812-55-53, w Czę- 
stochowie 324-79-54, w Rybniku 
423-81-00, w Katowicach 253-89- 
27 (czynny od poniedziałku do piąt- 
ku od godz. 9 do 14, w soboty od 10 
do 14). _ OPRAC. JOK 


Pogoda na dziś 


Pogoda na jutro 


Jubileuszowa podwyżka 


Od jutra droteją wszystkie rodzaje 
benzyny z Polskiego Koncernu Naf- 
towego I RafinerII Gdańskiej. Zapo- 
wiedziana podwytka cen hurtowych 
o 6 gr (benzyna) 110 gr (olej napędo- 
wy) będzie dwudzłestą w tym roku 
I trzecią w tym miesiącu. 
Większość dotychczasowych skoków 
cen paliw PKN uzasadniał rosnącą ce- 
ną ropy naftowcj na świecie lub (i) wzro- 
stem kursu dolara w Polsce. Jak poinfor- 
mowano w biurze prasowym płockiego 
koncernu, powodem podwy7ki jest fakt, 
że w poniedziałek cena ropy osiągnęła 
p07iom 26 USD za baryłkę, "skacząc" 
w tydzień o dolara. W ślad za tym wzro- 
sły ceny paliw gotowych na światowych 
giełdach. Przypomnijmy, że ostatnio pa- 
liwa PKN zdrożały 12 listopada. 
Efektem tej podwyżki - twierdzą 
w rafineriach - hędzie utrzymanie opła- 
calności importu, bez którego niemożli- 
we byłoby zbilansowanie popytu i poda- 
ży paliw na rynku krajowym. - Popyt 
jest stały. Bez uzupełnienia podały im- 
portem trzeba byłoby... wprowadzić kart- 
ki na benzynę - przekonywano wczoraj 
w siedzibie płockiego potentata paliwo- 
wego. - Musimy zadbać, żeby klientom 
kupującym od nas paliwo oplacało się 
uzupełniać swoje zasoby importem. 
Przedstawiciele Rafinerii Gdańskiej 
zaznaczyli, że decyzja o stopniu wzro- 
stu ccn detalicznych na stacjach paliw 
należy do ich właścicieli. _ EF 
Ropa jeszcze zdrotejel str. 8 


Narkotykowi kurierzy 


Dwaj mieszkańcy Podbeskidzia Adam 
W i Rafał M. zostali oskarżeni o prze- 
wożenie dużych ilości narkotyków z Tur- 
cji do Anglii. Staną przed Sądem Okrę- 
gowym w Bielsku-Hiałej. 11 września 
ubieglcgo roku celnicy Jej Królewskicj 
\1ości zataymali Adama W, któremu 
zarzucono wwiezienie do Anglii 17 kg 
898 g heroiny. Śled/lwo doprowadzi lo 
do Rafała M., którego zatrzymała biel- 
ska policja. W sprawę zamieszany jest 
również obywatel Turcji. _ PART 


Skradziony Kossak 


TI7y cenne obrazy, w tym jednego "Kos- 
saka", kilk.tdLiesiąt klaserów ze znaczka- 
mi. złotą i srebrną hiżuterię skradziono 
minionej nocy z mieszkania w jednej z ka- 
mienic przy ul. Towarzystwa Szkół ludo- 
wych w Bielsku-Bialej. Straty oszacowano 
na okolo 100 tys. zł. Złodziej (bądz 
złodzieje) wykorzystali nieobecność w do- 
mu właścicieli. Włamali się do mieszka- 
nia od strony zewnętrznej budynku. Po 
piorunochronie wspięli się na balkon, 
a następnie, wyważając drzwi balkonowe. 
weszłi do miesz.kanid. _ VOLT 


I Cena ropy wg OPEC za baryłkQ (159l1trówl ! 
25 USD ::=i
 Et 94 
[!J
 PKN 2,73z1 ....... 
24,5 Rafineria 
2,73 zl . 24,60 USD 
24 Gdańska 
Eu95 . . Super 98 
23,5 PKN 2,70 zl 
PKN 2,80 zł 
23 Rafineria 2,70 zl . 
. ańska Rafineria 2,79 zł 
22,5 Gdańska 
. . On (zimowy) 
22 -- 
21,38 USD . 
21.5 . . Rafineria fil 
Gdanska 
21 
1 2 3 4 5 8 9 11 12 15 99 r. 
XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI 


Szczegolny rok 


Tomasz Zakrzewski z biura prasowe- 
go Polskiego Koooemu Naftowego SA: 


Nie wiemy, ile jeszcze pod\\y.Żek bę- 
dzie w tym roku. Nikt nie jest w stanie 
przewidzieć, co czeka nas do końca 
roku, bo nie umiemy przewidzieć, co 
stanie się z ceną ropy i paliw na ryn- 
kach śWiatO'hYCh, od których jesteśmy 
uzależnieni. Nie ukrywam, że na tę 
podwyżkę miały wpływ także nasze 
wewnętrzne perturbacje z kursem 


złotówki względem dolara, który zo- 
stał wywindowany na niebotyczne pu- 
łapy. Można mieć jednak nadzieję, że 
przyszły rok będzie bardziej stabilny, 
jeśli chodzi o ceny ropy i paliw. 
W 1998 r. ceny światowe spadaly 
sześciokrotnie, co było w Polsce ni- 
welowane przez podwyżki akcyzy. 
Ta tendencja odwróciła się diame- 
tralnie w bieżącym roku, który wła- 
śnie dlatego i u nas był tak szcze- 
gólny. _ NOT. EF 


DZIEŃ Z przewodnikiem: 


. Wiadomości z regionu str. 3 - 6 
. Wiadomości z kraju str. 7 
. Wiadomości z zagranicy str. 8 - 9 
. Sytuacje str. 11 
. Gospodarka str. 12 
. Wasze Sprawy str. I - VI 
. Finanse str. 13 
. Informator str. 14 - 15 
. Telewizja str. 21 
. Sport str. 22 - 24 


Słodki szantażysta 


Wadowlckl sąd aresztował 24-letnle- 
go włocławlanlna, który grozU dwóm 
krajowym firmom cukierniczym zatru- 
ciem Ich słodyczy w sklepach. Za od- 
stąpienie od tego żądał SO tys. zł. Proku- 
ratur postawił szantażyście zarzut usilo- 
wania wymuszenia rozbójniczego, za co 
grozi od roku do lSlat więzienia, 
S listopada do "Skawy" SA w Wado- 
wicach dotarł anonim z grozbą zatrucia 
słodyczy tej firmy w rólnych sklepach 
i żądaniem wypłacenia pieniędzy za od- 
stąpienie od tego czynu. Podobne pismo 
wpłynęło do "Kaliszanki" w Kaliszu. 
Autor anonimu żądał. by pieniądze 
zostaly dostarczone w wyznaczone przez 
niego miejsce we Włocławku. Tam męż- 
czyzna wpadł w zastawioną przez poli- 
cjantow pulapkę. Podczas przesluchania 
szantażysta powiedział, że grożąc fir- 
mom cukierniczym chcial m.in. spraw- 
dzić reakcję policji. W jego mieszkaniu 
nie znaleziono substancji, które mogły- 
by służyć do zatrucia slodyczy. _ PAP 


Głos świadków z "Wujka" 


Przed Sądem Okręgowym w Katowł- 
cach zeznawali wczoraj pierwsi 
świadkowie w procesie "Wujka": 
Stanisław Płatek ł Adam Skwlra. Le- 
gendarni przywódcy górniczego 
strajku nie potrafią jednak wskazać, 
którzy z oskartonych zomowców 
utyli broni w czasie pacyfikacji ko- 
palni. 
Do sądu nie stawili się wczoraj czte- 
rej z 22 oskarżonych. 
ie wiadomo by- 
lo, co się z nimi dzieje. Jednak zgodnie 
z nowymi przepisami sędzia Aleksan- 
dra Rotkiel, przewodnicząca składu 
orzekającego, postanowiła prowadzić 
sprawę dalej. - Cała czwórka byla pra- 
widłowo powiadomiona o terminie roz- 
prawy - wy jaśniła_ 
Jako pierwszy zeznania złożył wczo- 
raj pokrzywdzony Stanisław Płatek. 
Spokojnie i bardzo rzeczowo opisał, co 
się działo na kopalni od chwili wpro- 
wadzenia stanu wojennego i zatrzyma- 
nia przez milicję Jana Ludwiczaka, sze- 
fa kopalnianej "Solidarności". 
- 14 grudnia 1981 r. w czasie ma- 
sówki załoga opowiedziała się za pOdję- 


ciem akcji strajkowej. Jednym z gJow- 
nych postulatów było uwolnienie Lu- 
dwiczaka - wyjaśniał S. Płatek, który 
przed laty razem z Adamem Skwirą 
i Jerzym Wartakiem stanął na czele 
górniczego protestu. 
Z jego zeznań wynika, że lS grud- 
nia górnicy z ,Wujka" wiedzieli jU7 
o spacyfikowaniu przez milicję kopaln 
w Jastrzębiu. - Słyszeliśmy, że byli tam 
ranni. Dlatego rozpoczęliśmy paygo- 
towania do odparcia podobnego ataku 
- mówił S. Płatek. 
Z jego zeznań wynikd, że górnicy 
byli uzbrojeni w kamienie, styliska od 
łopat, sruby i pręty. Zbudowano bary- 
kady. 16 grudnia, na kilkadziesiąt mi- 
nut przed pacyfikacją. zostali poinfor- 
mowani, że są jedynym zakładem 
strajkującym w Polsce. To było kłam- 
stwo. - Odpowiedzieliśmy, że jeżeli na 
teren kopalni wejdzie wojsko, nie bę- 
dzie żadnego oporu. Oni wpuścili na 
zakład oddzialy ZOMO oraz opance- 
rzone wozy bojowe - wyja
niał S. Pła- 
tek. 
Potwierdził. że widział walczących 


ze sobą wręcz górników i zomowców. 
Wszędzie padały pociski z gazem łza- 
wi4cym. 
- Kiedy wydawało się, że wszystko 
wraca do normy, zobaczyłem leżącego 
gornika. Pochyliłem się nad nim i wte- 
dy poczułem uderzenie w ramię. Z rę- 
kawa ciekla mi krew. To była rana po- 
strzałowa - wspominał świadek. Do- 
dal, że w punkcie medycznym widział 
próby reanimacji innych rannych gór- 
ników. Potem go aresztowano. Nie po- 
trafi jednak wskazać. który z oskarżo- 
nych zomowców strzelał. 
Podob'nie zeznawał Adam Skwira, 
który słyszał serie z broni maszynowej, 
a nawet wybuchy czołgowych pocisków. 
- U Płatka widzialem dziurkę w ręka- 
wie. Ale nie wiem, kto strzelał - stwier- 
dził. 
Do sądu nie przyszedł pokrZYWdzo- 
ny Stanisław Nadolny. Jak wcz.eśniej in- 
formowalismy, przysiał pismo. z które- 
go wynika, że jego noga w sądzie już 
nie postanie. Dzisiaj zeznawać będą 
kolejni swiadkowie. 
MARCIN PJETRASZEWSKI 


1huW1:l.
 
DZIEM 


Wydawca: Górnośląskie Towarzystwo Prasowe, Sp. z 0.0.40-098 KatOWIce. ul. M1ynska 1, Centrala (informaCja): (032) 253 97 63 253-92-32 ReO;kt or nacze lny: Tadeusz Bledzki (tel. 253-77-03) 
Zastępca redaktora naczelnego: Tadeusz Ganczarczyk (tel. 253-83-82) Redaktor wydania: Elżbieta KazIbut (tel. 253-78-22) Sekretarze redakcJI: tel. 253-98-55 Działy: zespoł redagujący 
tel./faks 253-79-97, gospodarczy. tel. 253-79-77. reporterski: teł./faks 253-89-01. zagranic""1y. teł. 253-92-85;. '	
			

/iv5521-1999-269-0003.djvu

			BCRKZ 


Dynamika zmian stóp procentowych NBP ' r T r- 
 topa 
 
'" 27 "" O'ro , Iomba,dowa 
25, _',()'I<, 
25" 'O'rol- 
201Io 
 


 "O% 
I 
.
 
stopa 20.0'11. 111"1. 
15" 'edyMonł OW
 ....., ; . i 182
.? 
' I I I 1 155 " 
Ipł<. >*\>..ń .... lIIIiOC 
 ..n" 
 5'\'ody 
OIIólem --lo dzIIIIIInoóć ,m'" no 1 
'..podor.... no -.UIica 
1000 l-łoI\cow IW ty.. złl 
AGLOMERACJA oORNOSLĄSKA 
Bytom 20&MO 13.4 0.&3 \123 
Chorz6w 1217011 13,11 0,97 1,512 
DIIbrow. 8ó	
			

/iv5521-1999-269-0004.djvu

			Czwartek 
DZIEN 115 listopada 1999 


pu ls regionów 


Mieszkaniec Blachowni 
honorowym obywatelem 
Gdańska 


Westerplatczyk 
spod Częstochowy 


Dziś mieszkańcowi Blachowni Alek- 
semu Kowalikowi zostanie nadane 
honorowe obywatelstwo Gdańska. 
Uroczystość odbędzie się o godzinie 
14 w sali Ur7ędu Stanu Cywilnego. 
Delegacja ubranych w uroc7ysle togi 
radnych Gdańska z wiceprzewodniczą- 
cym Rady Miasta Stefanem Grahskim 
na czele wręczy panu Aleksemu 
07dohny dyplom z lakową pieczęcią, 
zawierający takle list od przewodni- 
czącej Rady Elżbiety Grabarek-Barto- 
s7cwicz. Alcksy Kowalik jest jedynym 
zamieszkałym w województwie ślą- 
skim spośród żyjących do dziś 22 we- 
sterplatczykow. 
Gdanscy radm uchwałą z dnia 21 
maja ub. r. nadali honorowe obywatel- 
stwo swego grodu wszystkim żyjącym 
jeszcze uczestnikom obrony Wester- 
platte, a mieszkaniec podczęstochow- 
skiej Hlachowni jest jednym z dwóch 
zamieszkalych na terenie kraju, do 
którcgo delegacja gdańs7czan przy jeż- 
Ma osobiście - wczoraj podobna uro- 
czystość odbyla się w miejscowości 
Skarlysko Kościelna w woj. swięto- 
krzyskim. Osobistą wizytą delegacja 
radnych Gdańska zaszczyciła jeszcze 
tylko trzech westerplatczyków miesz- 
kających na terytorium Republiki Hia- 
łorusi, w miejscowościach Woronowo, 
Pokuti i Szczoki. W dniach 27-29 
sierpnia wicepr7ewodnic7.lcy Rady 
Maciej Lisiecki wręczył zamieszkalym 
tam weteranom dyplomy oraz zebrane 
w wyniku społccmej skladki gdan- 
skich rajców gratyfikacje pienięine po 
650 marck niemieckich, co na Hialo- 
rusi stanowi rownowartośc rocznej 
emerytury. Natomiast kombatant żyjlj- 
cy w Kalifornii otrzyma honorowe 
obywatelstwo Gdanska za pośrednic- 
twcm polskiego konsulatu w Los An- 
geles. _ MARP 


Przyspieszenie likwidacji kopalń, odejście 
z pracy większej liczby górników, odroczenie 
o 2 lata terminu spłaty długów, rentowność 
dopiero w 2002 r., zmniejszenie po 2000 r. 
liczby spółek węglowych - to główne 
założenia ostatniej wersji korekty 
programu reformy górnictwa, 
do której dotarła TŚ DZIEŃ. 


. :..,. I HU 


, 
. .... .. 


11' ... ił. 


Na zysk trzeba poczekać 


Program jest realizowany for- 
malnie od stycznia tego ro- 
ku. JUL po kilku miesiącach 
ok37.alo się, że trzeba w nim 
dokonac korekt, bo wyniki fi- 
nansowe gornictwa są znacz- 
nie gorszc niż prognowwano. 
Korekta miała być omawia- 
na przez Radę Ministrow na 
początku września. Ponieważ 
zmiany proponowane przez 
Ministerstwo Gospodarki 
nie zadowalały ministra fi- 
nansów, do tej pory nie trafił 
on na obrady rządu. Ohecna 
wersja (z datą 29 paźd/ierni- 
ka) jest opiniowana przez 
zwiljLki zawodowe. 
W dokumencie przewidu- 
je się, że strata netto górnic- 
twa w 1999 r. wyniesie aż 3,3 
mld zI, podczas gdy przed ko- 
rektą szacowano ją na 1,3 
mld zl. Dopiero w 2002 r. 
branża ma być rentowna - 
7)'sk nctto ma wynieść 502 


Wczoraj, punktualnie o 
godz. 9 otwarto nowe ka- 
towickie centrum handlo- 
we King Cross Trzy Stawy 
francuskiej firmy Caslno. 
Pierwszym klientem hiper- 
marketu 1¥ dyrektor gene- 
ralny Casino Polska, Jean- 
Phillipe Guinand. Kupił g\J- 
mę do żucia. 
Na otwarcie sklepu czeka- 
lo wczoraj tylko ok% 100 
osób. - Dziś Jest zimno, 
poza tym to środek tygo- 
dnia - mówiła Lidia Deja, 
PR menedżer Geant Poi- 
ska. - Ale naszą tradycją 
jest otwieranie nowych hi- 
permarketów w środy. 
Katowickie centrum han- 
dlowe to jedenasty obiekt 
Geanta w Polsce. _ PARA 


mln zł (przed korektą progno- 
zowano 831,4 mln zł). Popra- 
wa wyników finansowych gór- 
nictwa ma nast<\pić m.in. 
w wyniku obniLenia w latach 
1999-2002 jednostkowego 
kosztu sprzedanego węgla 
o 15.,5 proc. przy rownocze- 
snym wzroście cen o 5,4 
proc. co może oznaczać kolej- 
ne podwyżki cen ogrzewania 
i energii. Korekta zakłada 
przyspieszcnie o rok lub pół 
roku terminów zakończenia 
likwidacji kopalń. Przewiduje 
także dodatkowe zmniejsze- 
nie ich zdolności produkcyj- 
nych o 10 mln ton. W przy- 
padku ograniczenia eksportu 
węgla, w latach 2001-2003 
będzie koniec7na likwidacja 
kolejnych kopalń o łącznej 
zdolności produkcyjnej 10 
mln ton. Ponadto po 2005 r. 
mogą być podejmowane de- 
cyzje o likwidacji kopalń. któ- 


re nie będą spełniały wymo- 
gów ochrony środo.viska. 
Do konca 2002 r. zatrud- 
nicnie w górnictwie ma się 
zmniejszyć o ł 15 tys. osób. To 
o 10 tys. więcej niż zakladano 
wcześniej. Jednocześnie auto- 
rzy wrckty proponują zmiany 
w gorniczym pakiecie socjal- 
nym, które mają zmniejszyć 
wydatki państwa na ten cel. 
W Imienionym programie 
reformy górnictwa przewiduje 
się utworzenie spółki restruk- 
turyzacji kopalń. Zajmowała- 
by się ona likwidacją kopalń, 
w ktorych 7.akończono wydo- 
bycie węgla, zagospodarowa- 
niem majątku likwidowanych 
kopalń, tworzeniem na bazie 
tego majątku nowych miejsc 
pracy. Rozważa się też możli- 
wosć nnniejS'zenia liczby spól- 
ek węglowych z obecnych 
siedmiu do dwÓch 
RYSZARD STELMASZCZYK 


Sto osób na otwarciu 


- 


.. 


I 


", 
.... 
--- 
, .

,. 
11
..hł .Ii 
!. ,. . ł 


, 


Samobójstwo uciekiniera 


Z zakładu poprawczego 
w Pszczynle uciekło trzech 
nłeletnich. Z naszych infor- 
macji wynika, te jeden 
z chłopców powrócH do pla- 
cówkll popełnił tam samo- 
bójstwo. 
- Nie udzielamy żadnych 
informacji na ten tcmat. 
Sprawę wyja
nia prokuratura. 
Nadzór prowad/i Minister- 
stwo Sprawiedliwości - po- 
wied7iano nam wC70raj 
w pSLCzyńskim 'akladzie Po- 
prawczym i Schronisku dla 
Niclctnich. 
ldarzenie miało miejsce 
w sobotę, jednak nałoiono 
embargo na wszelkie informa- 
cje na ten tcmat Udało się 


nam jednak dowied7icć, że 
7 poprawczaka ucieklo tr/cch 
nastolatków. W;zyscy byli ka- 
rani za drobne przestępstwa. 
Nie wiadomo, kto był pomy- 
słodawcą ucieczki i dokąd 
uciekinicrzy planowali się 
udac, będąc na wolności. 
- Wiadomo jcdnak, że je- 
den z nich, 17-letni Andrzej, 
kiU..anaście minut po opusz- 
czeniu murów poprawC7aka, 
powrócił do placÓwki wycho- 
wawczej - twierd7i nasz ro7- 
mówca, pragnący zachować 
anonimowość. 
Chłopak zjadł obiad i po- 
szedł do własnego pokoju. 
Chwilę później jeden z wycho- 
wawców małazl go wiszącego 


w h17ience. Mimo natychmia- 
stowej akcji reanimacyjnej 
nie udało się go uratować. 
- Potwierdzamy, że takie 
1.darzenic mialo miejsce - po- 
wiedziano nam w pszczyń- 
skicj prokuraturze. Nie wia- 
domo jednak, dlaczego chło- 
pak targnąl się na własne 
7ycie. Ciljgle trwają poszuki- 
wania dwóch pozostających 
na wolności pensjonariuszy 
poprawc7.aka. 
- Może ich zeznania wyj.!- 
śnią, dlaczego Andrzej się po- 
wiesił. Nie wiadomo, co się 
wydarzyło, kiedy chłopJk po- 
wiedział im, że wraca do po- 
prawczaka - mowi nasz roz- 
mówca. _ PIET 


<łL...n1 


t 


-- 


.=.....:.... ,!--, 
.. II,,\, \1" 'II I ", ' , 
, .11\\ \ 1"'. 
'... .. "lIu..:
... 
\ 
"I' I " I.' 
 
\ 1III ii'

 '11'.. I'W",
ij i 
, \ 11 1 !I' n\n I.. ,. ił :[1; 
1 rl ..
.. .!." . 
_t I 


a. 


« 

 


n 


, """-::;';;j- 
, I 
\1 
.111" ..JI 

 
, 


i 


.' 
. 
,I 


Wspolną, krytyczną 
opłnlę na temat korekty 
programu reformy 
górnictwa 
sformułowało podczas 
spotkania kilka 
związków zawodowych 
(m.in. Związek Zawodowy 
Górników, PZl "Kadra", 
Związek 12.wodowy 
Ratowników Górniczych, 
Związek 12.wodowy 
Pracowników Dołowych, 
Zl .Przeróbka', 
,Solidarność BO"). Jutro 
ma być przesłana do 
Ministerstwa Gospodarki 
i Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. 
Dla związkowców 
wszystkie zapisy korekty 
programu reformy 
gornictwa są nie do 
przyjęcia. - Nie może
 
zgodzić się na 
przyspieszenie likwidacji 
kopalń, na większe 
ograniczenie mocy 
produkcyjnych gómictwa, 
na jeszcze większe 
ograniczenie zatrudnienia 
w górnictwie - podkreśla 
wiceprzewodniczący ZlG, 
Władysław Mucha. Jego 
zdaniem rząd powinien 
pracować nad 
preferencjami przy 
spalaniu ekologicznego 
węgla, a nie na 
ograniczaniu jego 
produkcji. 
Górnicza .Solidarność. 
nie sformułowała jeszcze 
opinii na temat korekty. 
Jak zapewnił jednak 
przewodniczący związku 
Henry!<. Nakonieczny, 
będzie gotowa pod koniec 
tego tygodnia. _ STELM 


- 


"... 


. 
.. 


, 


Na 25 lat więzienia 
skazał wczoraj 
Sąd Okręgowy 
w Częstochowie 
19-1etnich Adriana B. 
i Łukasza D. Kilka 
miesięcy temu z zimną 
krwią usiłowali 
zamordować taksówkarza. 


Wysokie wyroki 


Chcieli zdobyć 
pieniądze na wódkę 


I 
'I 
! 
!2 


Do napadu doszło w nocy z 3 na 4 mar- 
ca. Wcześniej obaj młodzieńcy spotka- 
li się w mieszkaniu ciotki jednego 
z nich. Tam wypili butelkę alkoholu. 
Być może pod wpływem oglądanej, 
w czasie raczenia się włśnłowym kok- 
taJlem, telewizyjnej kroniki kryminal- 
nej 997, doszłi do wniosku, że zabiją 
taksówkarza, bo zabrakło im pieniędzy 
na kolejną butelkę. 
Było już po północy, gdy obaj, z dwo- 
ma nożami, dotarli na plac Daszynskiego 
w centrum Częstocho
 Na postoju tak- 
sówek wsiedli do opla kadetta Krzysztofa 
M. i zamówili kurs do peryferyjnej dziel- 
nicy - Wyczerpy. Hyło około 1.30, gdy 
przy ul. Nusbauma kazali zatl7ymać tak- 
sówkę. Gdy polecenie zostało przez tak- 
sówkafZd wykonane, Adrian H. nożem 
podciął kierowcy gardło. Do przecięcia 
tętnicy zabraklo 2 centymetrow. Krzysz- 
tof M. rzucił się do uciec/ki. Wówczas 
Łukasz D wbił mu finkę w plecy. Mimo 
odniesionych ran, napadnięty uciekał 
w kierunku najbli7szych blokow mieszkal- 
nych. NJpastnicy usiłowali go gonić, ale 
po kilkunastu metrach zrezygnowali, za- 
dowalając się porzuconym oplem. Uru- 
chomili auto i pojechali wzdlu7 rzcki 
Warty, w kierunku trasy s7)'bkiego ruchu 
OC I. W tym cr.asie ranny taksówkarz do- 
tar! do jednego z miesIkań, którego wła- 
ściciel udzielii mu pomocy i wezwał poli- 
cję. W 50 minut po napad/ie, patrol poli- 
cji pochwycił obu mł;żczyzn w parku, 
kilka
et metrów od trasy szybkiego ru- 
chu. Jak sił; pozniej okazalo, opel utknął 
w nadwarcian
kim blocie. Porzuciwszy 
go, sprawcy napadu na piechotę kierowa- 
li się do centrum miasta. 
W koncowej mowie prokurator la 
usiłowanie 7abojstwa 7 prcmedydacją 
domagal się dla obu napdstników po 25 
lat więzienia i po 10 lat pozbawienia 
praw publicznych. WC70raj sąd przychy- 
lił się do tego żądania. - Trzeba dać od- 
por takim zachowaniom. Nie mOle być 
tak, aby Iwykli ludzic bJli sił; o 7ycie - 
uzasadniał nieprawomocny wyrok prze- 
wodniczący 
kladu orzekającego, sędzia 
Józef Juszczyk. _ MAX 


. 


.. 


.: 


Negocjator ze szpitala 


Trefne choinki 


Sroda, godzina 13. Centrum Siemia- 
nowic Sląskich. Na das7ku kamieni- 
cy stojącej przy ul. Parkowej na wy- 
sokości tr7.eciego piętra sicd/i 14-let- 
ni chłopak. Tuż ohok jest 
przedszkołe. Pod kamienicą zabiera 
się tłum łud1i - To samohójca - sły- 
chać komentarze. Chłopiec nic nie 
mówi, rozgląda sił; tylko dookoła. 
Tłum gęstnieje. - Uwa7.ajcie, żeby go 
nie spłoszyć - radlą ludzie. 
Po kilkunastu minutach na miej- 
sce przyjechała jednostka straLY po- 
żarnej, policja i pogotowie. - Wzięli- 
śmy 7e sobą skokochron, rodzaj 
poduszki powictrznej, która 1łagodzi- 
laby upadek z tcj wysokosci - tłuma- 
czy Karoł I<.wosek, r7ecmik prasowy 

iemianowickiej straży pOLarnej. - 
Ale nie zdecydowaliśmy się jej roLlo- 


żyć. To by tylko wystra
zylo chlopca. 
Nie chcieliśmy, aby poczuł sił; osa- 
cz	
			

/iv5521-1999-269-0005.djvu

			1\ 


Święta tuż, tuż? 


\ . 


.... 


f 
- " 
. ' . .
 
" *: 
I 
I 


II 


. 
t. 


..... 


., ,. 


.  


. ł t 

 
\ 


Władze Katowic postanowiły 
w połowie listopada zainstalować 
botonarodzenlowe dekoracje. Ko- 
lorowe lampki zawisły wczoraj na 
rynku I przy Alei Korfantego. 
- Dostosowujemy się do zwycza- 
jów panujących w całej Europie, 
tam kampania świąteczna rozpo- 
czyna się dużo wcześniej i nikogo 
to nie dziwi - tłumaczy Waldemar 
Bojarun, rzecznik prasowy UM. - 
Poza tym teraz szybko robi się 
ciemno, oświetlone centrum jest 
ładniejsze i bezpieczniejsze. 
Nie wszysr::y podzielają tę opinię. - 
To o wiele za wcześnie! - oburza 
się ks. Henryk Tomys, proboszcz 
parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. - W efekcie wydaje się, że 
to nie ma żadnego związku re świę- 
tami. Władze Katowic zapomnialy 
chyba o okresie adwentowym. 


ł-. 
.'1 


:I 
\\\ 
II 
, 


, 
I., " 
/ 1'1 J 


". 


.- 
- 


i 


s 
( 


Nielegalne turystki zarabiały 

 
na Sląsku prostytucją 


W ramach £Orgafilzowanej w ostatnich 
dniach obławy na nielegalnych imigran- 
tów, w okolicach Gliwic zatrzymano 6 cu- 
dzoziemek. Kobiety trudniły się prostytu- 
cją. Cztery Rumunki i dwie Bułgarki były 
tzw. tirówkami. Swoje usługi oferowały 
kierowcom. Dwie najmłodsze miały po 
19 lat, najstarsza 27. Wpadły w sieci zasta- 
wione wspólnie przez policjantów z Gli- 
wic, 7 Komendy Wojewodzkiej w Katowi- 
cach i funkcjonariuszy straty granicznej. 
Kobiety jako cel swojego pobytu w l\Jłsce 


1 S-letnia mieszkanka 
Zabrza ukradła 
rodzicom czeki, 
a potem upozorowała 
włamanie do domu 


o włamaniu powiadomil nas ojciec 
dziewczyny. Wracał rano z pracy w ko- 
palni. Kiedy podszedl do domu w Mi- 
kuIczycach, zauważył, że drzwi są 
uchylone - wyjaśnia podinspektor Ry- 
szard Wloka, /3stępca komendanta 
miejskiego policji w Zabrzu. 
Przerażony górnik przekonany, że 
w domu są włamywacze, obudził żonę 
i córkę. Kiedy te stwierd7iły, że wcze- 
śniej z całą pewnością zamknęły drzwi 
na wszystkie zamki. cała rodzina po- 
biegla do miejsca, w którym przecho- 
wywano domowe oszczędności. - Ze 
schowka zginęło pięć czeków. ,Włamy- 
wacz" nie zabrał jednak przechowywa- 
nego tam 7łota - mówi podinsp. R. 
Wloka. 
W czasie przesłuchania 15-letnia 
córka górnika przymała się, że to ona 
ukradła rodzicom czeki. Bojąc się kon- 
sekwencji, postanowiła upozorować 
wlamanie. Na razie nie wiadomo jed- 
nak, co dziewczyna zrobiła z "łupem". 
Policja sprawdza, czy ktoś jej nie zmu- 
sił do krad7iery _ PIET 


nie podały rzecz jasna zamiaru zarabia- 
nia pienięd..z;: tylko turystykę. Za zataje- 
nie prawdziwego zamiaru wizyty w na- 
szym kraju grozi wydalenie. Co więcej, 
u dwu z nich straż graniczna zauważyła 
w paszportach niewłaściwe pieczątki. 
Trwa wyjaśnianie, r:l}' nie zostały one sfał- 
szowane. Wczoraj wszystkie panie oczeki- 
wały w policyjnej izbie zatrzymań w Gli- 
wicach na decyzję wojewody o wydaleniu 
za granicę, bądź wypuszczeniu na wol- 
noŚĆ. _ MAC 


Chorzów jest pierwszym miastem 
w Polsce, w którym wszystkie 
przychodnie i poradnie miejskie 
będą sprywatyzowane. 
Wczoraj Zarząd Miasta zdecydował, 
jak rozdzielić ponad 600 tys. zł 
przeznaczone na ich remonty. 


: ,. - 


.1' .. ...1 .1 . . 


We wrześniu chorzowscy radni podję- 
li decyzję o likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opie- 
ki Zdrowotnej, w skład którego wcho- 
dziły miejskie poradnie i przychodnie. 
Zamiast nich l stycznia 2000 roku po- 
jawi się prawie 40 zakładów niepu- 
blicznych i gabinetów prywatnych. 
- O takim kroku zadecydowała 
ekonomia. Gospodarowanie na swoim 
jest zawsze dużo tańsze. Lekarze mają 
być prawdziwymi menedżerami, a pa- 
cjent w przychodni miłym gościem, 
nie intruzem - tłumaczy Joachim Ot- 
te, wiceprezydent Chorzowa. 
- Poza tym pojawi się prawdziwa 
konkurencja. Lekarze starają się, by 
jak największa grupa mieszkańców 
podpisała z nimi deklaracje, bo od te- 
go będzie zależała wysokość kontraktu 
zawartego z kasą chorych - dodaje. 
Publiczny ZOZ zatrudniał około 
700 pracowników. Wiadomo, że około 
250 osób (glównie administracja i per- 
sonel niższy) pozostanie bez pracy, 
chociaż część z nich może ją znaleźć 
przy tworzeniu niepublicznych zakła- 
dów. Wszyscy otrzymali odprawy, część 
osób odejdzie na emeryturę, niektórzy 
skorzystają z zasiłków przedemerytal- 
nych. 
Prywatne placówki będą dzierżawić 
od miasta pomieszczenia i sprzęt. 
Przez dwa lata miasto będzie pobierać 


Dzieci są szczęśl iwe, 
kiedy tworzą 


i l 
So>rtre
mżebe,

L! Pacjent, 
::7;
:=:

j czyli - m - Iły gos -ł- c -ł- 
czas. nie 
I
 tego 
młe
iać_ . 
Reszta ooJewództwa sląsklego nie 
wykazuje podobnego pośpiechu 
w kwestii świątecznych dekoracji, 
jak władze stolicy aglomeracji. 
W większości miast samorządy roz- 
poczęły dopiero przygotowania, 
spotkania z fachO'M:ami, rozważa- 
nie planów wystroju. - Jesteśmy 
zwolennikami świętowania wtedy, 
gdy są ku temu po'MXIy - twierdzi 
Jolanta NO'M:>k z wydziału usług ko- 
munalnych UM w Chorzowie. - 
UIl1O'ł.Y z y.ykona'M:ami są już pod- 
pisane, ale świąteczne elementy 
ozdobne pojawią się w mieście naj- 
\\{;ześniej 30 listopada. Choinki za- 
instalujemy dopiero na Mikołaja. 
AGNIESZKA SZPILA 


W Przedszkolu nr 10 w Siemianowi- 
cach Śląskich odbyły się wczoraj 
warsztaty dla nauczycieli przed- 
szkolnych. W familijnej atmosferze, 
prl}' herbacie i cieście, można było po- 
znać techniki nauczania Frcineta. 
Celestyn Freinet, wybitny pedagog 
francuski XX wieku, stworzył nowator- 
ską koncepcję pedagogiczną. Przeciw- 
stawi} się tradycyjnym metodom stoso- 
wanym w nauczaniu, a szczególnie 
przymusowi, rutynie nauczycielskiej, 
bierności dzieci i metodom werbal- 
nym. 
Jego zdaniem dziecko w poznawa- 
niu świata wypowiadać się powinno 
malarstwem, rzejbą, muzyką, poezją 
i majsterkowaniem, hodowlą czy 
wreszcie badaniem zjawisk, które je za- 
ciekawiły. Mctody Freincta, m.in. żywy 
teatr, gry dramatycme, gry dydaktycz- 
ne, pantomimiczne, twórczc wypowie- 
d7i, pozwalają łączyć zabawę z nauką 
i doskonale służą edukacji ekologicz- 
nej. PobudLają do kreatywności Larów- 
no dzieci, jak i nauczycieli. 


- Każde dziecko, gdy tworzy, jest 
szczęśliwe, radosnc i rozwija się we- 
dług własnych możliwości - wyjaśnia 
kierownik warsztatów dla nauczycieli 
przedszkolnych, Grażyna Salata, do- 
radca metodyczny wychowania przed- 
szkolnego. 
W Przedszkolu nr 10 już od czte- 
rech lat prowadzone są grupy ekolo- 
giczne. WS7Ystkie zajęcia odbywają się 
w duchu kontaktu z przyrodą. Przykła- 
dem mogą być zajęcia plastyczne, na 
których dzieci tworzą figurki z kaszta- 
nów i szyszek. Matematyki uczą się do- 
dając jabłuszka. 
Grażyna Salata pOdkreśła znacze- 
nie miłej, przyjaznej atmosfery, w jakiej 
odbywają się warsztaty. Jest to zgodne 
z zaleceniami Freineta. Umiejętności 
stworzenia odpowiedniego klimatu tcż 
trzeba się nauczyć. 
Inicjatywą zrodzoną w trakcie 
warsztatów jest budowa ekologicznych 
placów zabaw. Ten pomysł napotyka 
jednak na problemy natury finanso- 
wej. Zamiast tego organizowane są 


tylko złotówkę od metra kwadratowe- 
go. Chorzów wysłał pismo do Mini- 
sterstwa Zdrowia z prośbą o ponad 2- 
milionową dotację na inwestycje i re- 
monty przychodni. 
Ministerstwo nadesłało 600 tys. zł, 
miasto dołożyło 66 tys. zł i wczoraj za- 
rząd miasta zadecydował o rozdziale 
dotacji. Prace w przychodniach mają 
być zakończone do końca grudnia. 
Tymczasem mieszkańcy Chorzowa 
muszą ponownie zdecydować o wybo- 
rze swojego lekarza prowadzącego. Na 
składanie deklaracji mają czas do koń- 
ca lutego przyszłego roku. Istnienie 
prywatnych przychodni nie oznacza, 
że ubezpieczeni mieszkańcy będą mu- 
sieli płacić za usługi. Placówki zawie- 
rają bowiem kontrakty z kasą chorych. 
Chorzów zdecydował się na prywa- 
tyzowanie wszystkich placówek od ra- 
zu, gdyż chciał dać wszystkim jedna- 
kowe szanse. 
- Wsparliśmy też nowe zakłady 
w rozmowach ze Śląską Kasą Chorych 
przy ustalaniu kontraktów - opowia- 
da wiceprezydent Otte. - Chcemy, że- 
by było normalnie; ekonomicznie i ra- 
cjonalne. Lekarze będą się troszczyć, 
by w ich placówkach nie było kolejek. 
Pacjent będzie lepiej traktowany, 
a personeł będzie lepiej zarabiać - do- 
daje. 


MONIKA KRĘ:tEL 


.. 


\
 


ł 


. 


, 


c 


. 


I '.- 
-"j1 
.. 

 
Nauczyciele ćwiczą metody pracy 
z dziećmi. 


wyjazdy dzieci poza miasto. Ciekawym 
pomysłem są warsztaty ekologiczne 
dla dzieci, które odbędą się w Korbie- 
lowie. _ AHA 


Oddział w Katowicach 
40-098 Katowice, ul. Mlyńska 1, 
tel. 253-74-97 faks 253-89-01 


Czwartek 
DZIEN 18 listopada 1999 


wokół nas 


e Bytom e Chorzów e 
e Gliwice e Katowice e 


e Lubliniec e Mikołów e 


e Mysłowice e 
e Oświęcim e Piekary ŚI. e 
e Pszczyna e Ruda ŚI. e 


e Siemianowice SI. e 
e Świętochłowice e 
e Tarnowskie Gory e 
e Tychy e Zabrze e 


Jeśli coś ważnego, 
niezwykłego, irytującego. 
a może 'zabawnego wydarzyło 
się koło Ciebie, daj znać. 
Zadzwoń lub napisz. Głos maj 
nasi czytelnicy - co DZIEŃ! 


Dziś 


I Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chorzowie zaprasza o godz. 17 
na spotkanie autorskie z Bolesławem 
Paździorem, połączone z promocją je- . 
go książki "Radaś pochylono" zawie- 
rającej 130 opowiadań pisanych gwa- 
rą śląską. _ MOKR 
I W hali MOSiR w Chorzowie rozpo- 
czyna się XXIV Puchar w Piłce Ręcz- 
nej Kobiet Wystąpią zespoły z Litwy, 
Korei i Chorwacji. _ MOKR 
I Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe 
diecezji wrocławskiej to temat kon- 
ferencji, rozpoczynającej się o godz. 9 
w Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. _ u 


Jutro 


I 

 


I W siedzibie Duszpasterstwa Akade- 
mickiego w KatONicach odbędzie się 
spotkanie na temat ,Jak zostać świę- 
tym". . ID 
I W piwnicy Win Undurraga w KatONi 
cach o godz. 20 zaprezentowane zo- 
staną prace studentów Cieszyńskiej fi- 
lii Wydziału Artystycznego USI. _ ID 
I O godz. 13 w III LO w Zabrzu woje- 
woda Marek Kempski spotka się 
z młodzieżą. 
I O godz. 19 w Ośrodku Profilaktycz- 
no-Szkoleniowym im. ks. Blachnic- 
kiego w Katowicach rozpoczną się 
rekolekcje dla osób dotkniętych nało- 
gami lub cierpiących z powodu uzależ- 
nienia bliskich. _ ID 


REKlAMĄ 


rRl2OO765/b 


1 

 


Okna PC V 


Doradztwo. po,",a, i montaz, ',ansport i serwIS 


Bramy garażowe 
materiały montażowe, parapety 
TelJfax 231-57-22 w. 21 
Gliwice, ul. Lotników 54
		

/iv5521-1999-269-0006.djvu

			) 


Czwartek 
DZIEH IE? listopada 1999 


wokół nas 


Okazuje się, że Lenin jest wiecznie 
żywy. Niecodzienny leninowski 
happening zorganizowało 
w Bogucicach Sląskie Towarzystwo 
Filmowe. Miał on przypomnieć 
czasy "sprawied I i wośc i społecznej". 
Uczestni ków było 
nadspodziewanie wielu. 


lenin nów u nas 


... 


Ostatnia w tysiącleciu 
rocznica Rewolucji 


Harcerze wybrali 
władze hufca 


W Kokotku kolo Luhlinca odbył się VI 
7jazd Ilufca Ziemi Lublinieckiej lwi4Lku 
Ilarcerstwa Polskicgo. Wybrano nowe wla- 
dJe hufca na dwuletnią kadencję. Komen- 
danlcm zostal Krl)'sztof Zbąezyniak, za- 
stęPC4 ds. programowych - Kajetan 7hil- 
c1yniak, 7.aStępcą ds. organi7.acyjnych - 
Mariusz Maciów, ky"atermistrtem - Alek- 
sandra Mied7wied/ik, namiestnikicm ds. 
harcerskich - Gr/egofl Maciów, namiest- 
nikiem ds. zuchowych - Anna Kozok, na- 
miestnikiem s71aku ds. sprawnych inal.7.ej 
- Jolanta Famuła. Delegatem na 7ja/d 
Slilskiej Komendy Chorągwi 1.1I1) LoStal 
Marian Chojnacki. _ DAK 


Na początku imprelY goście mieli oka- 
zję obejrzenia filmu produkcji radziec- 
kiej pL ..Lenin w Polsce". Czarno-biały 
IiIm dokumentalny składał się z sielan- 
kowych obralków z życia Włodzimier7..3 
IIjicza: Lenin na spacerze w górach, Le- 
nin wsrod owieczek na hali. Lenin z te- 
ściową, Lenin i rolnicy- 
Na widowni zasiedli katowic73nie 
w strojach "z epoki". li pań przeważaly 
białe bluzki, czerwone berety i krawaty, 
u panow - waciaki, berety z antenką 
oraz gumowe but}". Spotkanie przycią- 
gnęło głownie ludLi w srednim i zaaw.m- 
sowanym wieku. -lIsl}s7alem. że będą 
wystawione zwloki Lenina, to przysze- 
dlem - tłumacnł z po\\agą starsz)' męż- 
czyzna. 
Tradyqjne prlemo\\ienie. obowiilz- 
kowo z kanki. wygłosił pre7es Sląskiego 
l(lwarzystwa Filmo\\ego w Katowicach 
Wojciech SarnowiCl. Oczy\\ iscie nie on 
był autorem odcZ) tywanych słow, a wy- 
żej wspomnianą kartkę miał w ręku po 
ral pierwslY- Mimo to, a może własnie 
dlatego, słuchacze nagrodzili przemó- 
wienic gromkimi brawJmi. 
- Jesteście panstwo doskonale wy- 
szkoleni. Bijecie brawo akurat y, tym 
miejscu, gdzie mam na kJrtce napisane 
"oklaski" - uciesl}ł się prezes Sarno- 
wicz. Z widowni co chwila rozlegało się 
tubalnc: ,.Towarzysze organizatof7Y! 
Niech lyją! Niech żyją! Niech lyją! " 
Spotkanie nie zoMało zorganizowane 


W Lublińcu, W Domu Pomocy Społecznej, 
od niedawna działa Uniwersytet Trzeciego Wieku 


Na ralie nas/a d/iałalność jest trochę 
nieformalna - tłumaclY Aniela Wi- 
śniewska, psycholog, jedna z inicjato- 
rek tej formy pracy intclektualnej 
z lud7mi w podes71ym wieku. - Ale 
staramy się, ,Ihy ktoras l uc/cłni ohję- 
ła nad nami patronat i pomogła nadac 
naSlemu uniwersytctowi charakter 
prawd7iwej instytucji. 
Na razie Uniwer!.ytet Trzeciego 
Wieku działa w Domu Pomocy Spo- 
ICClnej "Kombatant". Raz w mie
iącu 
organilowane są wyklady i dyskusje na 
tematy l Lakresu historii sztuki, medy- 
cyny i psychologii. 


Warsztaty dla niepełnosprawnych 


W powiecie tyskim pojawiła się 
szansa na utworzenie warsztatów 
terapii zajęciowej. W powiecie miesl- 
ka R50 osóh niepełnosprawnych. około 
3(1) z nich to d7ieci. Iylko nielic/ni 
mogą korzystać l lajęć rehabilitacyj- 
nych w osrodkach socjalnych w T} 
chach i Mysłowicach. 
Władze powiatu tyskiego /aC/ęły 
pO
lukiwac odpowiedniego hudynku 
na potrlcby warsztatów na początku 


tego roku. Jedną l propozycji lokaliza- 
cji nowej placówki była stolarnia w Lę- 
c1/inach prlY ul. lIo'dunowskiej W tej 
chwili trwa proccdura przejmowania 
budynku na wła
nosc powiatu. Rozpo- 
C7ęlO także starania o pOlyskanie pie- 
nięd7}' w SI,}skim lIf/ęd/ic Wojcwod/- 
kim. Istnieją takle dU7e s/anse na sfi- 
IlJnsowanie wars7tatow przez 
Panstwowy rundus7 Rehahilitacji 
Osób Nicpc'nospra
nych. _ ID 


Pierws7e lajęcia zgromadziły po- 
nad 40 osób. Słuchano wykładu na te- 
mat chorób przewodu pokarmowego. - 
Na wykłady przychod74 pensjonariu- 
SIC z naslego domu a także emeryci 
i renciści z Lublińca - W}jaśnia A. Wi- 
śniewska. - Nie ukrywamy, że takie 
spotkania mają chdrakter terapeutycl- 
ny. ponieważ pomagają ludziom star- 
szym odzyskac poclUcie godnosci, 
przydatności i 
pra\\ności umysłowej. 
Najhliższe spotkanie w ramach Uni- 
wersytetu Tr7eciego Wieku zapldnowa- 
no na grudzien. Jego tematem będą za- 
burlenia snu i chrapanie. _ 10 


Katowice 
Nagrodzeni archiwiści 


Archiwum P-anstwowe obchodziło w tym 
miesiącu 67. rocznicę pow
tania. Uhono- 
rowani zo
tali zasłużeni pracownicy: An- 
tonina Swszl..ow za 451Jt prac}: A
trid Ję- 
drzejak, HJnna Slowinska i Teresa Pa7- 
d/iorek za 40 lat pracy oraz Maria 
Czes7)k i Kazimierz M,mkaza 35 la! pra- 
cy. A\\Jns na kusto
/.a AP"- otfl}IDali Ire- 
na Wieclorek i Andrzej Kołodzicj. _ KON 


... 


Miło przytulić wodza do serca. 


przypadkowo, wstystko bylo doskonale 
umotywowane ord! podbudowane ide- 
ologicznie. To wł,.śnie Lenin powiedzial 
przecież. że "kino jcst najważniejsZą ze 
sztuk". - Gdyby były to słowa np. Robe- 
spicrre'a, zorganizowalibysmy spotkanie 
"Robcspierre w Hogucicach" w roczni- 
cę obalenia Bast}"lii - wyjaśnił W SJrno- 
wiCl. - Poza tym mijaji}cy rok to ostat- 
nia w tym tysiącleciu oka7ja do UCZCle- 
nia rocmicy Wiclkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Pażdziernikowej. 
Niewątpliwą atrakcją spotkania bvła 
W}stawd eksponatow kojarzących się 
nieodłącznie z minioną epoką. Na dlu- 
gim stole prelydialnym znalazly się 
pf"dwdziwe perełki: lista kolejności klien- 
hiw przy zakupie mięsa i wędliny (spo- 


Bezpłatne badania 


W Chorzowie przeprowadzane są bez- 
płatne badania mammograficzne. Oso- 
bami uprJwnionymi do hadan Sil kobiet} 
powyżej 40 lat 7.ameldoy,ane na terenic 
Chorzowa, posiadająl."e aktualne ube7pie- 
czeOle społec/J1e lub uprJwnienie do bel- 
płatnej pomocy Iccznic/ęj, zakwalifikowa- 
ne przez wyznaczonego Ickarza konsultu- 
jącego w placowkach wykonujących 
bJdania. Badania prz.eprowJdzają nastę- 
pujące poradnie: Poradnia ('I1omh Sutka 


R£
 


J( 


- 


........... 


. 


\ '\   
i 
g 
1 


r7.ąd70na w dniu 18 grudnia 1981 roku. 
waina na dzień 23 grudnia 1981 roku), 
lelwolenie na wyjazd obywatela z HieJ- 
ska do Slczyrku z powodu zawiezienia 
artykulów spożywaych wydane prZC7 
Wyd7iał Spraw Społeczno-Administra- 
cvjnych !IM w Bielsku-Białej, zawiado- 
mienie o ustaleniu \\ysokości obowiąz- 
kowych dostaw /bol i zicmniaków 7e 
zbiorow z 1952 roku. Oczywiscie byly 
też kartki na benlynę i żywność, bony 
tłuszczo\\e, karty zaopatrzeniowe i inne 
nielapomniane socj,tlistyczne gadżety. 
Spotkanie lakonczyło się biesiadą 
l szampanem i kawiorem. Zapewne po 
to, aby wszyscy uC7estnicy poczuli się 
jak elita socjalizmu. 


AGNIESZKA SZPILA 


prry S7pitalu nr 4 (ul. S/pitalna 24, rcjl,'- 
stracja: od ponied/jałku do piątku w gad/. 
od 8 do 15, tel. 2466-531), Poradnia Chi- 
rurgiczna przy Slpitalu nr 3 (ul. Strz.elców 
B}10m
kich 1 I. rejestracja: od poniedLial- 
ku do piątku W god7. od 7 do 17, tel. 2413- 
041), N707 "Ado-Med" (ul. Stefana Ba- 
torego 19. rejestracja: od ponied7jałku do 
piiltku w godL. ad 8 do 15, tel. 77-22.fJ63). 
Be7płatne profilaktyczne badania bę- 
dą wykonywane do 15 grudnia. _ MOKR 


KRiI31605Ia  
QSKOK 


Lokata . 
12 miesięcy 


. 


,.  
t " 


., -- , .\:
 n" 


,: . 
.. 
ć 
,.. 
.. 


Proletariat w pelnej krasie. 


- naJtansze pożyczki 
- karty SKOKCard i Visa Electron 
. - rachunki oszczednośćiowo 
rozliczeniowe (RDR) 


:J 


hr zek 
k 


SPÓŁDZiElCZA KASA 
OSIC Z ĘDNOŚC IOWO-KREDYTOWA 
IM FRANCISZKA STEfCZYKA 


00 


KATOWICE 
UL. DWORCOWA 2 
TEL. 257 69 38 


ZAWIERCIE 
UL. OKÓLNA 10 
TEL. 672 53 46
		

/iv5521-1999-269-0007.djvu

			BCRZK 


Obywatelska inicjatywa 


Lasy państwowe. zasoby wód, część 
polskiego akwenu Morza Bałtyckie- 
go, kopaliny I parki narodowe nie 
podlegałyby prywatyzacji I reprywa- 
tyzacji w naturze - głosI obywatelski 
projekt ustawy omawiany wczoraj 
w Sejmie. Pod projektem "o zachowa- 
niu narodowego charakteru strategicz- 
f¥:h zasobów naturalnych", podpisało 
się 129 tys. obywateli. Prawo zgłasza- 
nia własnych inicjatyw usta'MXlawczych 
dała im konstytucja. Przedstawiony 
przez pełnomocnika komitetu inicjaty- 
wy obywatelskiej, dyrektora pilskiej Re- 
gionalnej Dyrekcji Lasów Państ'MJwych 
Jana Podmaskiego projekt ustawy trafi 
teraz do sej
h komisji. _ PAP 


Plany filmowców 


Powstanie filmowa wersja 
"Przedwiośnia" 
Stefana Żeromskiego 


W lutym przyszłego roku rozpocznie słę 
ekranizacja powiesci Stefana Żerom- 
skiego "Przedwiosnie': Zdjęcia będą 
kręcone m.in. w Kielcach - zapowiedział 
scenarzysta i reżyser filmu Filip BaJon. 
W związku z pfZ)gotow.miami do tego 
prledsięwLięcia. Filip Bajan i \\spółprodu- 
ccnt "Prlcdwiosnia" Slawomir Rogowski 
(z pochodzenia kielc7anin), odwiedzą 
wkrótce Kielce i spotkają się z wojewodą 
swjętokrzyskim. Realizacja filmu ma po- 
trwać dwa miesiące; premierę zaplanowa- 
no na wrzesień 2000 r. Wcdlug nieoficjal- 
nych irodel, Cezarego Barykę - główną po- 
stać w "Przedwiosniu" - ma zagrać 
Michał Lebrowski 
Przed dwoma laty m.in. w Kiclcach 
po
tał niewyemitowany dotychczas 5-00- 
cinkowy serial telewizyjny według "Syzyfo- 
wych pmc" l.eromskiego. Reżyser Paweł 
Korrmowski powierzył w nim rolę Biruty 
Alicji Rachledzie-Curuś. 
Kinomani obein.ą ohie ekmnowe wer- 
sje utworow Żeromskicgo prawdopodob- 
nie w 7Wiązku z przypadającą za rok 75. 
rocznicą śmierci pisarza. _ PAP 


Dziś 
naj prawdopodobniej 
Sejm będzie 
głosował nad 
ustawami 
podatkowymi. 
Wczoraj spór 
o podatki przeniósł 
się do komisji 
finansów publicznych 


1 I -- 


-. 


.\ 

 
 


Czwartek 
DZIEH /8 listopada /999 


Przewodniczącego komisji finansów publicznych Henryka Goryszewskiego 
przytłoczył ogrom wniesionych przez opozycję poprawek. 


. .- 
. . 


1;,1. 


Komisja jak maszynka 


Komisja Finansów Publicznych głoso- 
wała wczoraj poprawki do projektu 
ustaw podatkowych w iście ekspreso- 
wym tempie. PrzewodnicząC}" Komisji 
Henryk Goryszewski rygorystycznie 
prlestrzegal tempa pracy ustalonego 
dzień wcześniej. Scisle regulował czas 
wystąpień. - Będę dlisiaj sledl jak lo- 
komotywa. Pan pyta o poprawki już 
przegłosowane - odpowiadal Gory- 
szewski Markowi Wagnerowi (SLD>, 
który pytał o skutki budżetowe przed- 
stawionych dotąd poprawek. 
- Ja wyścigu tu nie prowadlę - obu- 
rzał się na to Maciej Manicki (SLD). 
We wtorek wieczorem, komisja la- 
decydowała o trybie pracy nad projek- 
tami ustaw podatkowych. Poseł wnio- 
skujący o zmianę któregoś z przepisów 
ma na to 3 minut); po czym odbywa się 
głosowanie. W ważnych kwestiach prze- 
wodniczący dopuszczał tylko krótkie py- 
tania. 
Opozycja: SLD i PSL postanowiła w 
J'wiązku z tym zawiesić prace w komisji 
finansów publicznych. ..Przeglosowane 


Senator 
LD Jerzy Mokrzycki i mecenas Jacek 
Hofman byli agentami służb specjalnych PRL 
- orzekł wczoraj Sąd Lustracyjny. W obu wypadkach 
uzasadnienia orzeczenia zostały utajnione 


., \ ") 
"" 
ol 
" 
. 


... 
... 

 
... 
,
 -.. 


"'r 


I 
! 
i 

 
Sędzia Jan Krośnlckl poinformował, 
te Jacek Hofman był agentem. 


Jerzy Mokrzycki (puewodniczący sej- 
miku samorLądowego wojcwódltwa za- 
chodniopomorskicgo) to pierwszy poli- 
tyk, który został uznany przez sąd za 
..klamcę lustracyjnego". Senator Mo- 
krzycki uważa, le wyrok lapadl z pobu- 
dck polityc7nych i lllpowiada zlożcnie 
apelacji. Wcdlug niego nie byłoby ta- 
kicgo wyroku, gdyby nic był on przed- 
stawicielcm SLD. Powtorzył, że nigdy 


nie by I agentem. las łania ją c się taje m- 
nic11, nie chciał mowić o slclególach 
swojej sprawy. 
Jacck Hofman, ktory w środę nie 
pojawił się w sądlie, to znany warszaw- 
ski adwokat, były likwidator majątku 
I' LpR, cllonck zarządu spolki wydają- 
cej "Gazetę Polską" (zawieszony po 
WS1Clęciu procesu). Występowal m.in. 
jako pelnomocnik naclelnego "Gl''' 
Piotra Wierzbickicgo w jcgo procesach 
wytoczonych przez osoby z "listy Ma- 
cicrewicza". Wcześniej lIofman mówił, 
że na swoim oświadcleniu lustracyj- 
nym napisal, 7e ..byl i nie był" wspól- 
pracownikiem tajnych slulb. - Do pra- 
cy zostałcm zmuszony w wyniku Slan- 
talu (bał się odmowic), ale nie 
prl}'nioslo mi to kor7ysci materialnych 
- powiedzial. Przyznał jednak, lI; trzy- 
krotnie pohierał pieniądlc od spec- 
słuih PR L. 
Obroncy mec. Jacka 1I0fmana zapo- 
wiedzieli zlożenie w tcj sprawic apela- 
cji. Osoha prawomocnie umana prZCl 
sąd la klamcę nie będ7ie mogla przez 
10 lat pełnić niektórych funkcji publicl- 
nych, m.in. parlamentarl}'sty, adwoka- 
ta, prokuratora i sędziego. _ PAP 


Pracy coraz mniej - też na Śląsku 


W picrwslym półroczu tego roku w ra- 
mach zwolnień grupowych pracę straci- 
lo hlisko 77,5 tys. osób, tj. o ponad 33 
tys. więcej niż w tym samym czasie 
w uhiegłym roku - wynika z raportu 
Krajowego Urlędu Pracy. 
Do końca czerwca tego roku 1237 
zakładow pracy poinformowało, że 


lwolniły lub zamierzają zwolnić po 20 
i więcej pracowników. 
Największa liclba pracodawców, któ- 
rzy pl,mowah lub dokonali grupowych 
lwolnień, prowadzila 
woją dzialalność 
w woj. śląskim (157 zakładow pracy), 
w woj. mazowieckim, dolnośląskim 
i małopolskim. _ PAP łh ;- \ 


w komisji prlez koalicję AWS-UW: wy- 
kluclenie prawa do uzasadnienia swe- 
go sprzeciwu lub aprohaty, wykluczenic 
możliwosci dyskusji, uniemożliwienie 
prawa do zadawania pytań, spowodo- 
wały podjęcie takiej decYlji" - głosi 
oswiadczenie SLD, które odczytal Ma- 
rek Wagner. 


Poseł Manicki w ostatnich dniach 
wyrasta na najbarwniejszą postać 
sejmowej mównicy (choć, trawestując 
prledwojenne kabarety, bardziej 
z niego jest "poleżeć" niż ..postać"). 
Tcn czterdziestopięcioletni 7wawy 
mężczyzna zapowiedział" wysadzanie 
pociągów" I74du i koalicji. P.an poseł 
Manicki nie jest z Kielecczyzny, 
bogatej w partyzanckie tradycje, lecz ze 
Szczecina (co tłumacl)'łohy fatalne 
połączenia kolejowe tego miasta 
z resltą kraju) i nim zostal posłem, nie 
zajmował się tam niszczeniem, lecz 
zasadniczo naprawianiem (w stoczni 


Naprawić ZUS 


R7ąd zaakceptował główne kierunki 
naprawy ZUS przedstawione w doku- 
mcncie laprezentowanym przez preze- 
sa 7 akladu, Leslawa Gajka - poinfor- 
mował wczoraj wieczorem rzecznik 
rządu Krzysztof Luft. Główne kierun- 
ki to m.in. poprawa sciągalności skła- 
dek, powolanie zespolu nadlOrującego 
wprowadzenie systemu komputerowe- 
go w I.US, surowsze traktowanie dluż- 
ników zakładu, redukcja kosztow we- 
wnętrznych i lepsla obsluga klientów. 
W przyszlym tygodniu będą kontynu- 
owane prace nad finansowymi uwa- 
runkowaniami systemu naprawczego 
Il IS. _ PAP 


Sekretarz klubu AWS Kazimierz Ja- 
niak stwierdzi I jednak, że projekty 
ustaw i tak trafią dzisiaj do trzeciego 
czytania w Sejmie.W jego ocenie, za- 
chowanie poslów opozycji to wyraz 
nieodpowiedzialności. - Najpierw 
skladają poprawki polegające na 
utrudnieniu pracy. a w momencie, kie- 


Pociągi pod specjalnym nadzorem 


remontowej). Metafora 
z "wysadzaniem pociągu" jest moim 
zdaniem średniego sortu. Równie 
dohrle można było powiedzieć 
(i niewykluczone, że jeslcze to 
usłyszymy) np. "zgwalcimy wam 
matkę waszych wszystkich reform" lub 
"wytrujemy gazem wasze podatkowe 
pomysły". Jest to też stwierdzenie 
o tyle niebezpieczne, że np. w Polsce 
wielu ludzi bierze na serio to, co 
politycy mówią, i wśród fanów posła 
M. może wlfosnąć popyt na semtex 
i zapalniki czasowe. Podobnie, 
zauważmy, wielu Polakow, sądząc po  
i 
i 

 


kraj 


dy koalicja wykazala ogromną deter- 
minację przyjęcia tych ustaw. nast1lpi- 
lo wyjscie - dodał. 
Rzecznik SLD Andrzej Urbańczyk 
zapowiedlial. :le Sojusz weźmie udział 
w glosowaniu nad projektami ustaw 
podatkowych i będlie głosować za ich 
odrzuceniem. _ PAP 


efektach badań opinii, nadal uważa 
SLD za partię ludzi rozsądnych 
i chcących poprawić sytuację w kraju, 
choć po sześciu milionach poprawek 
do poprawek do projektu trudno uznać 
tę opinię za uzasadnioną. Tymczasem 
sugeruję, by chwilowo nie jeździć 
pociągami przez rejony zamieszkale 
w większosci przez zwolenników SLD 
(aktualną mapkę co jakiś czas 
pubłikuje CBOS i OBOP), a tym, 
któl7y muszą, proponuję ulgodnienie 
terminarza wyjazdu pod adresem 
poczty elektronicznej Maciej. 
Manicki@sejm. gov. pl. JERZY w. BEBAK 


.ł. 
Smiertelne windy 


Jedna osoba zginęła, a druga zostala 
ranna w wyniku wczorajszego upad- 
ku windy z 15. piętra budynku miesl- 
kaInego na warszawskim loliborzu. 
Ofiary wypadku to konserwatorzy 
diwigu. 
- Windę konserwowały trzy osoby. 
Mężczyzna, który lnajdował się na 
dźwigu, zginął, gdy winda runęła 
w dół. Drugi został uderzony przez 

padającą linę - powiedział DariusL Ja- 
nas. rlecwik stolecznej policji. Życiu 
rannego nie zagraża niebezpieczeń- 
stwo. 
Do wypadku dosllo ok. godz. 11 


w budynku przy ulicy Klaudyny. Poli- 
cja wyklucza udlial osób trzecich. 
Również wczoraj podczas zabawy 
windą zginął 19-1etni chłopak w Insty- 
tucie Fizyki Uniwersytctu Jagielloń- 
skiego w Krakowie. 
- Dwóch studentow bawilo się win- 
dą towarową. Jeźdlili w górę i w dół. 
Jeden z nich wSledl na dach. Drugi na- 
dal wciskał przyciski. 19-1atek" znajdują- 
cy 
ię u góry zostal zgnieciony - powie- 
dziala rzeczniclka krakowskiej policji 
Jolanta Macicjcwska. 
Okoliczności wypadku ustala na 
miejscu policja i prokuratura. _ PAP 


Polski robot antyterrorystyczny gotowy do akcji 


Robota antyterrorystyczne- 
go "Inspector" zaprezento- 
wał wczoraj Przemysłowy 
Instytut Automatyki I Po- 
miarów (PIAP). Robot umie 
poruszać się po schodach 
I nierównościach, otwlerac 
drzwi I szuflady, przenosić 
bomby I pchać samochody. 
- Nasz robot przeznaczony 
jest dla wszelkiego rodzaju 
sluzb interY.ency,j
h. Przyda 
się policji, straty pożarnej, 
wojsku, agencjom ochrony, 
pogotowiom chemicznym 
i gazowym - tłumaczy jeden 
z konstruktorów pierwszego 
polskiego robota tego typu 
Adam Andrzejuk z PIAP. 
Na żółtym podwoziu kon- 
struktorzy zarrontowali długi, 
zginany wysięgnik zakończo- 
ny szczypcami, kilka kamer. 


czujniki laserowe i halogeny. 
Całość jeźdzI na gąsienicach. 
Pojazd osiąga maksymalną 
prędkość nieco ponad półto- 
ra k
ometra na godzinę. 
Podczas wczorajszego poka- 
zu robot najpierw otworzył 
drzwi, potem szufladę usta- 
wionej za drzwiami szafki, wy- 
jął z niej Imitację bomby 
i przeniósł do pojemnika. Bez 
problemu pokonał lUM"Iież kil- 
ka schOOów i wybojÓN. 
- W zależności od wyposaże- 
nia, roOOt kosztuje od 100 łyS. 
do 200 tys. dolarow USA. To 
nieco taniej niż zachodnie 
urządzenia, a w dodatku IT¥ 
zapewnlalT¥ serwis technicz- 
ny na miejscu - podkreśla An- 
drzej MasłOYvSki z PIAP 
RotxJt sterowany jest przez ra- 
dio. Za pomocą specjalnej 
A 
., ..-." 


-.. 


-- 
I j 
- 
-. ł -
 


... 

. .--- 
...-
. ".. 
.. r;. - -..:;; - _- _ 


- -
-; 


. 


, 
,'i 
..-. 
. 


.. 


. 


:Ja- 


konsołi można - w zależności 
od ukształtowania terenu - 
prov,adzić robota z odległości 
nawet do kilometra. 
- S}gnał radioY.y v.y.>yłany do 
robota jest oczywiście zako- 
doNany - 
iaAndrzejuk. 
- Korzystali
 z najnow- 
szych technik wojskowych. 


Nie ma możłiwości, ałJy 0so- 
ba postronna przejęła nad 
urządze
iem kontrolę - za- 
pewnia. 
PlAP pracował nad robotem 
ponad 2 lata. Projekt koszto- 
wa! milion złotych. Część pra- 
cy sfinansował Komitet Ba- 
dań Nau
r _ PAP
		

/iv5521-1999-269-0008.djvu

			Czwartek 
DZIEN J8/istopada J!)!)9 


zagranica 


.. "\ 


,,, 


"!  


I ., .. 


, 
. 


Skorzystał reżim i opozycja 


W Hawanie 7akończył się S7Czyt ibero- 
amerykański, przebiegający pod zna- 
kiem krytyki represyjnego komunistYC7- 
nego systemu na Kubie, lecz także - 
obowiązujących od 37 lat amerykan- 
skich sankcji wobec tego kraju. 
Ważnym akcentem trwdjącego od 
poniedzialku S7CZytU państw Ameryki 
Łacińskiej, IIislpanii i Portugalii były 
również he7precedensowe spotkania za- 
granic7J1ych delegacji l kubanską opozy- 
cją. 
Rozmowy - w tym m.in. spotkania 
glownego kubańskiego dysydenta Flizar- 
do Sancheza z ministrami spraw lagra- 
nicznych Meksyku, Nikaragui i Kostary- 
ki - powszechnie uznano za najważniej- 
sze wydarzenic na Kubic od wizyty 


papieża w Hawanie w styczniu uhieglego 
roku. 
Z pierwszych ocen SZczylU, przedsta- 
wianych przez dnalityków wynika, iż 
spotkanie w Hawanie przyniosło wy- 
micrne korzyści uróy"no rei.imowi Fide- 
la Castro jak i kubańskiej opozycji. 
Agencja Associated Press zauważa 
m.in. le Castro po stronie swych akt y- 
wow może zapisać przede wszystkim 
wzrost prestilu Kuby jako gospodarza 
dużej międzynarodowej konferencji 
a także - jednoglosnc potępienic przez 
uczestnikow hawańskiego spotkania 
obowi
lzujących od 37 lat amerykań- 
skich sankcji wobec "'ub)
 
l drugiej jednak strony. Olstro mu- 
siał wysłuchać wielu gorzkich opinii na 


Z gruzów wydobyto żywą kobietę 


Tureccy ratownicy wydobyli wczoraj 
spod grUlÓW w rejonie piątkowego trzę- 
sienia ziemi żywą kobietę. 47-letnia 
uratowana Turczynka prlebywała pod 
gruzami domu przez 105 godzin. Infor- 


I 


. 


mację o ocaleniu ofiary trzęsienia, ja- 
kie nawiedziło turecką prowincję Bolu 
i spowodowało co najmniej 547 śmier- 
telnych ofiar, podały zródła medyczne 
w Ankarze. _ PAP 


temat stanu realizacji praw człO\\ickd na 
Kubie, . 
- Nie może b)ć suwerennego kraju 
bcz wolnych ludzi - powiedliał nd kon- 
ferencji w obecności Castro tradycyjnie 
najwięhzy sojusznik Kuby w Ameryce 
Łacinskiej prezydent Meksyku Ernesto 
'..edillo. W podobnym duchu wypowia- 
dał się również kroI Hislpanii Juan Car- 
los i premier Jose Maria Aznar a takle 
prezydent P-dnamy Mireya Moscoso. 
Bezprecedensowe spotkania przy by- 
Iych do Hawany polit) ków z miejscowy- 
mi dysydemami w praktyce oznaczają 
otwarte uznanie dld kubańskiej opozy- 
cji i nasilenie dzialań społec7J1osci mię- 
dzynarodowej na rzecz zwolnienia ku- 
bańskich więźniów sumienia. _ PAP 


Papież odwiedzi Ziemię Świętą w marcu 2000 roku 


r 


Watykan ogłosił wczoraj oficjalnie, że 
papież Jan Paweł II odwiedli Ziemię 
Świętą w marcu przyszłego roku. 
- Oczekuje się, że wizyta apostolska 
w Ziemi Swiętej odbędzie się wostat- 
nich dziesięciu dniach marca. Do- 
kładna data jeszcze nie została usta- 
lona - powiedział na konferencji pra- 
sowej arcybiskup Cresenzio Sepe, 
sekretarz Komitetu ds. obchodów 
Wielkiego Jubileuszu. 
Izraelski minister turystyki Mosze Ka- 
caw poinformował w marcu br., że pa- 
pież Jan Pawel II odwiedzi po raz 
pierwszy Ziemię Świętą 24 marca 
2000. 
Według telewizji izraelskiej, wizyta pa- 
pieża będzie trwała trzy dni, a dostoj- 
ny gosć zamieszka w hotelu "Notre- 
Darne" w Jerozolimie. Hotel usytuowa- 
ny jest naprzeciwko murów starego 
miasta, gdzie lnajduje się bazylika 
Grobu Swiętego, wzniesiona w miej- 
scu, w ktorym - według tradycji chrze- 
scijańskiej - został pochowany Jezus. 
Jan Paweł II ma się udać do Betlejem 
(położonego na obszarze Autonomij 
Palestyńskiej), gdzie według Ewange- 
lii Jezus Się narodził. Papież ma być 
tam przyjęty przez przywódcę pale- 
styńskiego Jasera Arafata. Według te- 
lewizji, trasa jego wizyty prowadzi tak- 
że do Nazaretu na północy Izraela. 
gdzie żyła rodzina Jezusa. 
Ostatnia wizyta głowy Kościoła rzym- 
skokatolickiego w Ziemi Świętej odby- 
ła się w 1964, kiedy Paweł VI odwie- 
dził Jerozolimę. 
Także wczoraj arcybiskup Crescenzio 
Sepe zapowiedział, że papież udzieli 
błogosławieństwa "urbi et orbi" (mia- 
stu i światu) 31 grudnia o północy 
z okna swej biblioteki, zwracając się 
do pielgrzymów na placu św. Piotra. 


Arcybiskup, który jest sekretarzem 
Komitetu do spraw obchodow Wiel- 
kiego Jubileuszu, poinformował, że 
Jan Paweł II w nocy 24 grudnia 0two- 
rzy w bazylice św. Piotra Święte Wrota, 
co jest znakiem rozpoczęcia Jubile- 
uszu roku 2000. 
Następnie papież otworzy też Świę- 
te Wrota trzech innych bazylik rzym- 
skich. Arcybiskup Sepe poinformo- 
wał, że wielka uroczystośc - "proś- 
by o przebaczenie" Kościoła 
katolickiego za wszystkie błędy 
przeszłości, jak przyczynienie się do 
rozprzestrzenienia antysemityzmu 
i niesprawiedliwości popełnione 
przez Inkwizycję, została przeniesio- 
na ze Środy Popielcowej (8 marca) 
na pierwszą niedzielę Wielkiego Po- 
stu (12 marca). _ PAP  


12 


Porywisty wiatr spłatał wczoraj 
fIgla Ojcu Świętemu zakrywając 
mu głowę pełeryną podczas 
cotygodniowej audiencji 
generalnej na placu św. Piotra 
w Watykanie. 


Niemcy proponują już 8 miliardów marek na odszkodowania dla przymusowych 
robotników, adwokaci ofiar żądają kilka miliardów więcej 


Trzy tygodnie na przemyślenie 


Od stałego korespondenta 
w Niemczech 


Bonskie rokowania na temat odszko- 
dowań dla przymusowych robotni- 
kow zdkończyły się be7 ostatecznego 
wyniku, ale też nie fiaskiem, bowiem 
obie negocjujące strony - przemy
ł 
i rząd Niemiec oraz adwokaci ofiar 
wyrazili gotowosc do kompromisu. 
Strona nicmiecka /aproponowała 8 
miliardów marek na odszkodowa- 
nia. Rzecwicy oIiar podtrzymują 
swoje lądania od 12 do 15 miliar- 
dow marek. Postanowiono kontynu- 
ować rokowania w Waszyngtonie 8 
grudnia. Najbliższe trzy tygodnie wy- 
korzystane będą na przygotowanie 
ostatecznych wnioskowo 
Pełnomocnik niemieckiego rządu 
Otto LambsdortT podał na konferencji 
prasowej, że proponowana suma skła- 
da się z rządowych wpłat w wysokości 


!2 
ł Z piskiem opon 
IZ 


Przez 8 miesięcy nie usiądzie za kierow- 
nicą Szwajcar, który brawurowo pokony- 
wał zakręty na szosie. Władze uznały, że 
jeśli opony piszczą na zakrętach, to zna- 
czy, iż prędkość pojazdu nie jest dosto- 
sowana do warunkow na drodze. _ PAP 


Burmistrz przegrał pieniądze nowojorczyków 


Od stałego korespondenta 
w Stanach Zjednoczonych 


Burmistrz Rudolph Giuliani wydal 
pflynajmniej 5 milionow publicznych 
picniędzy na spory sądowe z ludlmi, 
którzy sprzcciwili się jego dccyzjom i... 
wszystkie przcgrał - stwierd/il fi(JWojor- 
ski r7ecwik praw obywatelskich Mark 
Green W 
ygnowanym prLCl Greena Ii- 
scie z zarzutami stwierd7a się, le owe 


pięć milionów dolarów wydano na sfi- 
nansowanie obsługi prawnej 22 
pra\\ 
sądowych, które dotyczyly blokowanego 
przC7 ratusz prawa do 
wobodnej wypo- 
wicd7i nowojorczyków. Administrdcja 
Giulianiego przegrała wSl)'stkie z nich. 
Wsrod przegranych przez burmistrza 
potyc/ek prawnych Lnajduje się niedaw- 
na proha pOlbawicnia micjskich dotdcji 
Hrooklynskiego Muzcum Sztuki z powo- 
du otwarcia wystawy "Sensacja", a ro\\- 


nież zablokowanie funduszy federalnych 
dla grupy ł lousing Works ujmującej się 
wys/ukiwdniem mieslkań dla osob cicr- 
piących na Al DS. 
Mdrk Green sprdwuje pochodzący 
l wyborow urząd nowojorskiego rzec7J1i- 
ka praw ob)'\\atehkich. Po rdZ pierws7y 
został wybrany na tę funkcję w 1993 r0- 
ku, a jego druga, cltcroletnia kadencja 
zakońclY się w 2001 roku. 


JAN LATUS 


3 miliardów i 5 miliardow przemysłu, stal. - Dlatego te7 trzeba nadal prowa- 
któf) podwyższył swą ofertę o 1 mi- dzić rokowania. Nic możemy tracić 
liard marck. Poin'ormowal jednocle- czasu i jak najslyhciej przystąpić do 
śnie, że za tyd7ien jedzie do Waszyng- pierwszych wyplat - dodjl. PoroLUmic- 
tonu dld przygotowania uregulowań, nie z adwokatami zdaniem amcrykan- 
między innymi, prawnych slulących skiego przedstawiciela powinno ba/()- 
ochronie nicmicckich firm prled dal- wac na sumie od 8 do 10 miliardów 
slymi skargami przed amerykańskimi marck /aproponowanych pr7CZ Niem- 
sądami. cy w chwili ro7poczęcia rokowań od- 
Przedstawiciel amerykanskiego rzą- szkodowaniowych. 
du Stuart Elzenstat stwierdlił, że roko- - Przedstawiciel pflemysłu Manfred 
wania zmniejszyły prlepa
c, ktora jed- Grentz z koncernu Daimlera Henza 
nak nadal istnieje międ7Y obu pan- stanowczo podkresIił na konferencji, 

twami w sprawie odslkodowań_ ULOał że suma 5 miliardów jest ostateczną 
koniecwość objęcia linansowymi kwotą oferowaną przez niemiecki przc- 
świadczeniami także przymusowych mysł i nie będ7ie podwyżsLOna. la- 
robotników latrudnionych w komu- pewnił, że firmy 7gromadzą te picnią- 
nach i rolnictwie. Za te ods/kodowa- dze. Lwrocił tel UWdgę, że cala funda- 
nia, jego zdanicm, powinicn przyjąć na cja odszkodowaniowa jest wyłącznie 
sicbie odpowiedzialność niemiecki inicjdtywą niemieckiego przemysłu 
rząd. - WS7YSCY Polacy. Ukraińcy. Hia- i jest traktowana jako jego historyclna 
lorusini, czy Rosjanie muszą waleźć i moralna odpowiedzialnośc 
zadoscuczynienie - powied7iał Eizen- JERZY TEPU 


Ropa jeszcze zdrożeje! 


Od stałego korespondenta 
w AustrII 


W Wiedniu, w czasie minionego week- 
endu, obradowI i ministrowie ds. go- 
spodarki ropą naftową z krajow OPEC. 
W wyniku tej naf"ddy cena baryłki (158 
litrów), jcszcze w tym tygodniu może 
przekroclYć 25 dolarów. 
Nasza narada robocza wykazała, że 
przyjęta w połowie roku taktyka ogra- 
niclania wydobycia jest słus/na, orze- 
kli ministrowie nie hez satyslilkcji. Nie 
będziemy naddl zwięhzac wydobycia, 
a może nawet jeszcze je ograniclym); 
ho to dobrle wpływa na cenę, a id/ic 
ostrd zimd i ropy opałowej trlcba bę- 
dzie na połnocnej pólkuli cara7 więcej. 
PrzewodniC7ącemu Ol'rC, Algier- 
clykowi Jusufowi Jusufiemu, udało się 
przekonac przedstawicieli pozostałych 


państw aby dla utrzymania wysokiej 
ceny ropy jej wydobcie pozostało do 
wiosny na poziomie 23 milionów bary- 
łek d/iennie, a co dalej - to się zoba- 
czy... 
Ccna baryłki ropy zwiękslyła się 
w ciągu tygodnia o 1,7 dolara, i wyno- 
si obecnie 24 dolary i 6U centow, a eu- 
ropejscy importeflY liclą się z tym, le 
jui w tym tygodniu cena m07e pr7e- 
kroc7Yć 25 dolarow. 
Przypomnijmy. Przed rokiem o tej 
pOfle cena baryłki ropy wynosiła 9,5 
doldrd. 
W Wiedniu po raz kolejny pokalal 
3ię rosyjski minister ds. ropy, Viktor 
Kaljus7nyj, co ponownie wywołało spc- 
kulacje czy Ro
ja nic zamierza przystą- 
pic do kartelu cksportcrów tego surow- 
ca. 


TAOEUSZ WOJCIECHOWSKI
		

/iv5521-1999-269-0009.djvu

			Rosjanie wkroczyli do Bamutu 


- 
ł \' 


... 


... 


Czeczeński bojownik. 


Wojska rosyjskie opanowaly w śro- 
dę miasto Bamut. symbol oporu 
Czeczenów podczas piel'Vv$zej woj- 
ny z Rosją w latach 1994-96. 
POinformowała o tym agencja AFp, 
powołując się na rosyjskie źródła 
wojskowe. Bamut był od tygodnia 
intensywnie bombardowany przez 
sily federalne. 
Bojownicy czeczeńscy ukryli się na 
sąsiadujących z miastem wzgó- 
rzach, z których Rosjanie próbowa- 
li ich wyprzeć ostrzałem artyleryj- 
skim. Wojska rosyjskie przystąpiły 
do rozminowywania miasta i roz- 
miesciły w jego okolicach strzelcow 
wyborowych, by uniemożliwić prze- 
nikanie bojowników czeczeńskich. 
Podczas zdobywania Bamutu 
zginęło ok. 20 RosJan. . PAP 


Borys Jelcyn wybierał się do 
Stambułu jak na wojnę. W Moskwie 
mowiło siC, iż podcLas SLCZytU 
OBWE pre7ydcnt będzie musiał 
stoczyć zaciętą walką w ohronie 
rosyjskiej polit}ki wobec 
zbuntowanej republiki kaukaskiej. 
Jui nie tylko Bill Clinton, ale 
macznic bardLiej wyro/umiały dla 
Rosjan Jac4ucs Chirac 
zapowied7idl. il hęd7ie domaga' się 
od gospodarza Kremla 
"adekwatnych" działań w Czcczenii 
Oznacza to niezgodę na masowe 
bombardowania, których ofiarami 
nie są terroryści, lecz ludnosć 


fu 
'1 


Konfl i kt W Czeczen i i 
zapewne zdominuje 
dwudniowy szczyt 
Organizacji 
Bezpieczeństwa 
i Współpracy 
w Europie (OBWE), 
rozpoczynający się 
dziś w Stambule. 


.;? 


. 


" 


.ł.- 


" 


, 


-- 


, 


.... 


Środki bezpieczeństwa wprowadzone w 5tambule w związku ze szczytem 
OBWE, paraliżują życie w tym najruchliwszym mieście Turcji. Władze 
zmobilizowały 25 tys. policjantów. 


Czwartek 
DZIEN J 8 listopada J !)!)!) 


! 
i 
/? 


zagranica 


. : 


Czeczeński bagaż Jelcyna 


W sLclycie mają uC/estnicLYć przywod- 
cy 54 krajów - bez Jugosławii, która zo- 
stala zawieszona w prawach czlonkow- 
skich. Do Turcji prl}'jechali międ7y in- 
nymi prezydenci Rosji Borys Jelcyn 
i Stanów 7jednoczonych Bill Clinton. 
Polskę reprezentuj,\ prezydent Alcksan- 
der Kwaśniewski i minister spraw Lagra- 


Komentarz 


cywilna. Przed spotkaniem w 
Stambule Jelcyn wysłal kilka 
sygnalow swiadczących, iż nie 
zamierza ulegać presji lachodu. 
Najbardziej wymownym byla 
pochwala premiera Władimira 
Putina La to, co robi w Czeczcnii. 
Rownocześnie jednak w Moskwic 
pojawily się mamienne glosy 
nawolujące do wznowienia rokowań 
z prezydentem Czec7enii Aslancm 
Maschadowem. Potrzebę taką widLi 
nie tylko wypowiadający czcsto 
krytyczne opinie wohec rządzącej 
ekipy lider "Jabloka", Grigorij 
Jawliński, ale także Borys 


Samuraj w Moskwie 


- 


f I 
1 


....... 


. . - . . 
. . . . .
. 


RU.'
 


Były premier JaponII Ryutaro Hashlmoto walczy kijem bambusowym, 
symbolizującym mlecz podczas pokazu kendo w Moskwie. Hashimoto 
przybył do Rosji z prywatną wizytą. 


nicwych Bronis'aw Geremek. Prezy- 
dent Clinton i inni przywódcy zachodni 
hęd1\ krytykować Rosję za coraz liczniej- 
sze ofiary wśród ludności cywilnej, żą- 
dac wpuszczenia do Czeczenii między- 
narodowych ckip z pomocą dla uchodz- 
ców i wzywać do dialogu politycznego 
z przywódcami czeczeńskimi. Jelcyn już 


Bicrewwski. Tcn "oligarcha" - jak 
wiadomo - jest bardzo blisko 
"kremlowskiej rodziny". Ugodowy 
ton pojawił się także ostatnio w 
wypowiedziach szefa rosyjskiej 
dyplomacji Igora Iwanowa. 
Wszystko to dowodzi. iż Jelcyn 
pr7ekonując swoich zagranicznych 
partnerów o konieczności solidarnej 
walki z terroryzmem, którego 
jednym z rozsadnikow jest 
Czcczenia. nie będLie chcial 
Laogniać stosunków z Zachodem i 
wykona kilka gestów 
pojednawczych. 
WALDEMAR WASILEWSKI 


zapowiedLial, że będzie bronić rosyjskiej 
operacji w Czeczenii. 
Sprawa agresji w Czeczenii powró- 
ci również przy okdlji dyskusji nad 
znowelizowanym układem o kontroli 
zbrojeń, ktory ma być podpisany w pią- 
tek w Stambule. Nowa wersja układu 
o ograniczeniu sil konwencjonalnych 
w Furopie (('FE) pr7ewiduje obniżenie 
o ok. 10 proc. pułapów broni nie-jądro- 
wej. 
Niektóre kraje zastanawiają się, czy 
należy podpisywać układ, bowiem od 
momentu ro7poczęcia I pazdziernika 
ofensywy w Czeczenii. Rosja narusza 
ustalone pułapy. 
Szczyt w Stambule ma równicż 
uświccić sukces amcrykańskiego pro- 
jektu budowy rurociągu, którym będą 
transportowane ropa i gaz ze zlóż Mo- 
rza Ka
pijskiego do portu na śródziem- 
nomorskim wybfLclu Turcji, z ominię- 
ciem terenów Rosji i Iranu. Porozu- 
mienie w sprawie budowy ropociągu 
mają podpisać w Stambule Turcja, 
Gruzja i Azerbejdlan. 
Przywódcy zachodni mają też na- 
dzieję, że w Stambule zostanie osią- 


gnięty postęp nd drodze pr7ywrócenia 
pokoju między Azerbejdżanem a Ar- 
menią, skloconymi o Górny Kara- 
bach. _ PAP 


Obejmująca obecnłe 55 panstw 
Europy I Azji Organizacja Bez- 
pieczeństwa I Współpracy 
w Europie (OBWE) powstała 
w 1975 roku na szczycie przywód- 
Ców 35 państw w Helsinkach. 
Podpisali oni wówczas Akt Końco- 
wy Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (KBWE). 
Dokument ten deklarował zasady 
stosunków międzypaństwowych 
oraz budowy środków zaufania. 
Akt Końcowy przewidywał między 
in",mi powstrzymywanie się part- 
nerów od groźby lub użycia siły, 
poszanowanie integralności tery- 
torialnej oraz poszanowanie praw 
człowieka. Na spotkaniu w Buda- 
peszcie w grudniu 1994 roku 
KBWE przyjęła nową nazwę Orga- 
nizacji Bezpieczeństwa i Współ- 
pracy w Europie (OBWE). _ 


Czy pilot wyłączył silniki Boeinga? 


Syn drugiego pilota egipskiego samolotu, 
ktory ro7bil się w pazdzicrniku, zaprze- 
C7.a donicsieniom prasy, jakoby jego oj- 
ciec przed swym ostatnim startem prze- 
s'al rod/inie życiowe oSLcLędnosci i mial 
sklonności samobojcze. 
Po wystartowaniu z USA 31 paidzier- 
nika egipski Bocing 767 spadł do Atlan- 
tyku, powoduj1\c śmicrć 217 osobo 
Mohammed Batouty powied7iał 
egipskicmu d/icnnikowi "al-Ahram", że 
na 48 god/in pr7ed katastrofą rozma- 
wial przez telełon / pr7ebywającym wów- 


Ostry "tren ing" 


Być możc niedawna klęska 
I/raela w ważnym meczu pil- 
ki nożnej L Danią (0:5) była 
relultatem oryginalnego "tre- 
ningu kond}'cyjnego", jaki za- 
aplikowali sohie piłkarze. 
Sensacja wybuchła wCLoraj. 
D,icnnik "Maariw" poin- 
formował, że pr/Cl calą noc, 
popfLed/ającą sobotni mecz 
L Duńc7ykami i7fac1scy pił- 
karze Labawiali się w hotelu 
7 panienkami lekkich obycza- 
jow. D7iewc7yny posLly do 
domu o świcie. 
Następnie był bl.tmaż na 
boisku w Tel Awiwic, a zara7 
po mecLU lawodnicy posta- 

 nowili się pocieszyć, organi- 

 zując nastcpne party z dziew- 
/? clynami. W programach 
izraelskich rozgłośni radio- 
wych nie mowiono wczoraj 
o nicLym innym. _ PAP 


czas w USA ojcem i poprosi I go, aby 
prze7 kolegę przesldl mu 300 dolarów na 
oplacenie rachunku telefonicznego 
w Egipcie. 
- Ponaglalem ojca, aby przesial pie- 
niądLe jak najszybci
, żebym mógł opla- 
cić rachunek w terminie, czyli przed 31 
paid/iernika. I to wszystko - powied7id' 
Batouty. 
Mohammed zapl7eczyl w ten sposób 
donicsicniom ga7et, jakoby jego ojciec 
przesial rodzinie życiowe oszczędnosci, 
gdyż zamierzal popelnić samobójstwo. 


Malev rekordzista 


J 


I 
,I' 
 
.. 


l 


r 
L lJ 


Id 


I 


1'. 


, 


, 


I Na torze doświadczal- 
nym w Tsuru japoński 
pociąg Malev na poduszce 
powietrznej pobił ustano- 
wiony w grudniu ub,r. świa- 
towy rekord szybkości 


Do tej pory nie wiadomo, co było przy- 
czyną katastrofy. We wtorek stwicrdzono 
jednak, że nie był to defekt techniczny, 
ani warunki meteorologicLne. 
Taśma zarejestrowala m.in. wypowia- 
dane przez jednego z pilotów po amhsku 
słowa modlitwy, odmawiancj na chwilę 
pfled wyłącLenicm automatycLncgo pi- 
lota. Śledztwo prowadzi Amerykański 
7ar7ąd Bezpietzeństwa Transportu 
(NTSB), ale pojawiły się pogloski, że ma 
ono zostać prLcjęte prLeL FBI, co wywo- 
lalo zaniepokojcnie Kairu. _ PAP 


\ 
i 


I
 


-  
i 
/? 
kością 546 km na godz. 
a drugi - 457 km na godz. 
Szybkość względna jest 
sumą szybkości dwóch 
obiektów w czasie, gdy "wi- 
dzą się" podczas mijania._ 


względnej wynoszący 966 
km na godz. Podczas prób 
dwa pociągi Malev przeje- 
chały obok siebie z szybko- 
ścią względną 1003 km na 
godz Jeden jechał z szyb-
		

/iv5521-1999-269-0010.djvu

			Odkryjemy tajemnice naszego 
widzenia reklamy 
- Biuro Ogloszen i Reklamy 
43300 Bielsko-Biała 
ul. A. Mickiewicza 19 
tel. (0-33) 812-55-43, 812-55-53 
faks 812-55-74 
e-mail: bielsko@trybuna-slaska.com.pl 
dyr. oddziału: Stanisław Mol 


Czwartek 
DZIEN /8/istopada /999 


reki a ma 


'MWIIł
 
DZIEŃ 


AUlI288&4CI1 


Ogłoszenia i reklamy przyjmują także: 
 
O 
WSPóŁPRACUJĄCE AGENCJE: O
 
BYTOM .Evarex, ul. Dworcowa 19, pok_ 
 
102. tel nax 281-61-35, 281-80-26 /!J 
do 28 w_ 46 
GLIWICE -Orbis, ul. Zwycięstwa 65, 
leI. 2312-843 
TARNOWSKIE GORY -BiG, ul. Kaczy- 
niec 12, leI. 285-48-45,285-50-55 
wew. 24. -Domator, ul. Krakowska 16, 
tel. 285-27-27 
SOSNOWIEC .ALL, ul. ModrzeJowska 11, 
tel. 266-29-67 
TYCHY .Ajan. ul. Wejchertow 19, 
leLnax 219-23-53 
ŁAZY -PromoCJa, ul. Częstochowska 33, 
tel.nax 67-239-29 


DZIAŁ REKLAMY 
I OGŁOSZEŃ 
przyjmuje 
reklamy i ogłoszenia 
od poniedziałku 
do piątku 8-18, 
w soboty 8-12 
KATOWICE, ul. Młyńska 1 
III piętro p. 303, 305, 
tel. 2537-874, fax 2539-928 


naSZej 
..90
 

 

" 
(.\) 


ODDZIAI:. Y: 
. OPOLE, ul. Reymonta 30, 
tel. 454-66-73, fax 454-38-19 
. BIELSKO-BIAŁA, ul. Mickiewicza 
19/3. tel.nax 8125-574, 
leI. 8125-553, 8125543, DZlal 
Reklamy i Ogłoszen leI. 8125-541 
. CZĘSTOCHOWA, Aleja NMP 51, 
tel. 3247-954. fax 3246-379. 
324-45-24 
. RYBNIK, Rynek 7, teLnax 42-220- 
37.42-221-76 
. GLIWICE, ul. Zwycięstwa 36, tel. 
231-68-43, lax 331-37-27 
. SOSNOWIEC, ul. Sadowa 10, tel. 
266-80-80,266-86-86. lax 266-91-37 
. LUBlINlEC, ul. Plebiscytowa 9, 
tel.ltax 356-26-02 


NoVv)' DZIEŃ nowe możliwości 


KRlI32228Ib 


Q 


Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjno-Usługowe 


NOWE MIESZKANIA 
NAD MORZEM 
KOŁOBRZEG - PODCZELE 


· cena 1 m 7 od 1 800 zł, 
· ulga budowlana, 
· mieszkania od 33 m 2 , 
· podziemny garaż, 
· bardzo korzystne warunki 
zakupu - raty, kredyt. 


INFORMACJE: 
Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjno-Usługowe "AKWI" 
78-100 Kołobrzeg 
ul. Budowlana 20 
tel./fax 094 354 46 70, 
godz. 9-16. 


KRII32426/b 


A WRS P 


UWAGA! 


Las, woda, czyste powietrze, sqsiedztwo Parku 
MAGURSKIEGO 


Ta wszystko znajdziecie w Polanach gm. Krempna, powiat jasielski - 
woj. podkarpackie kupujQc nieruchomosć o powierzchni ogólnej 0,13 
ha, zabudowanQ drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytko- 
wej 220,20 m 2 . 


Okazja - 17400,00 zł! 


Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak kupić tę nieruchomość, dzwoń do 
Gospodarstwa Administracyjno-Handlowego w Krośnie, 
tel. 0-13 43 273 14. 


Przetarg ustny licytacja na sprzedaż odbędzie się w siedzibie 
Gospodarstwa Administracyjno-Handlawega ZWRSP w Krosnie 
w dniu 26.11.1999 r. o godz. 12.00. 


Pamiętaj! 
Przed przetargiem zapoznaj się z jego warunkami i pełnym 
ogłoszeniem o przetargu, ktory możemy przesłać faksem. 


SPRZEDAM grunt 1.56 ha w tym dwie 
dZiałki budowlane, jedna kompłetnie 
uzbrojona nad nowo budowaną 
zaporą w Swinnej na trasie 
Wadowice- Sucha Beskidzka lub 
zamienię na samochód ciężarOl'<)' względnie 
terenowy dobrej klasy. 0604-228-305. 
(1583391 
.................................................................. 


SPRZEDAM mieszkanie 65 mkw., 
Dąbrowa Górnicza- Łękmce. 264-48-16, 
601-461-561. (158299) 
.................................................................. 


I WISŁA- sprzedam, zamIenI, lub 
wydzlertawlę od 10.01.20oor_ 
obiekt restauracy Ino- hotelowy, 
pow. 1000 mkw, Tel. po godz. 18.00, 
(032)205-81-35. (158246) 


WYNAJMĘ l1ieszkanie 2. pok!Jl<)We, 33 mkw. 
z tełefonem w MlkołO\Me, teł. 202-r089 
po 21.00, kom. 0601.528 007. 
(154533) 
................................................................... 


ZAKŁAD Orgamzacji i Zarządzama PO PKS 
ma do 
najęcia w centrum l.!!.
!!................................ 
SPRZEDAM M -5 RydułtOl'<)' ul. Szpitalna 1 
0601503432. (201777) 
.................................................................. 


WYNAJMĘ mieszkanie 2- pokoJowe, 33 mkw. 
z tełefonem w Mikołowie, teł. 202.00-89 
po 21.00, kom. 0601-528-007. 
(1545331 
.................................................................. 


I BIURA do wynalęcla, tell takli 
(032)205-81-03. (158452) 


BRZOZOWI willa, garaż na dzialce 10 a. 
działka budowtana uzbrojona 13 a 
przy ul. Panki, dZiałki budowfane 42 a, 
24 a przy ul. Cegłowskiego :.

.
.?
.
:
.!.:9.
:.


.


!._...................... 
DOMKI drewniane letniskowe. tel. 
(013)43.539-94. (157397) 
.................................................................. 


DO 
najęcia 20 mkw., w centrum Sosnowca, 
tel (032)290-71.24 po 19.00, 

:
.

:.???:
?
:.(.

.
!.........................._m 
DZIAŁKĘ 600 mkw. uzbrojoną w Sędzinie. 
sprzedam, (032)262-60-78. 
(158391) 
.................................................................. 


FABRYKA Obuwia 'Butbędzin" sprzeda 
lokal 38,37 mkw. w Sędzinie ul. 
Piłsudskiego 85 032/2677072. 
(158406) 
.......................................................-.......... 


KUPIĘ działkę przemr.;łową na terenre 
osiedla Nowiny 15 arow.teł.0501244717. 
(201782) 
.................................................................. 


PAWILON handlov.y 40 mkw. sprzedam. 

.

:.


?
:.

.
!
!........................... 
SPRZEDAM dom w Żywcu. Teł. 090-306 646. 
(12262) 
.................................................................. 


KRlI32433/b 


ZARZĄD MIASTA 
Siemianowic Śląskich 


ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 
pod budownictwo mieszkaniowe przy ut. Okrzei 


Lp. Poloienle Nr dzlalki Powierzchnia 
nieruchomości księga w m' 
wieczysta 


Cena Wadium w zł 
wywoławcza 
wzt 


l. ul. Okrzel 1237/100 383 t 5_800,- 2.000,- 
kw 28042 
2 ul. Okrzel 1238/100 387 16.000,- 2.000,- 
kw 28042 


DZiatki stanowią wlasnosć GminY Miasta Siemianowice ŚI. i przeznaczone są 
zgodnie z planem zagospodarowania miasta pod budownictwo jednorodzinne. 
Działki położone są w terenie uzbrojonym z możliwoscią podłączenia do następu- 
jących urządzen komunalnych: woda, droga, energia elektryczna, kanalizacja, 
gaz. 
Przetarg na wlw nieruchomość odbędzie się w dniu 03.12.1999 r. w UrzędzIe 
Miejskim w Siemianowicach ŚI. ul. Michalkowicka 105, o godz. 10.00 w sali nr 
4. 
Wadium w podanej wysokości należy wplacać w kasie Urzędu Miejskiego w Sie- 
mianowicach ŚI. ul. Hibnera 10 I piętro najpóźniej w dniu 29.11.1999 r. do godz. 
13.00. 
Osoba, klara przegra przetarg otrzyma zwrot wadium w dniu przetargu w kasie 
Urzędu Miejskiego. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, ktory przetarg wygra zalicza się na poczet 
ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, ktory 
przetarg wygrat od zawarcia umowy notarialnej. 
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczególowych zasad 
i trybu przeprowadzama przetargów na zbycie nieruchomosci stanowiących 
wlasnosc Skarbu Państwa lub wlasność gminy. 
Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Miejski w Siemianowicach ŚI., Wy- 
dziat Gospodarki Gruntami ul. Mlchalkowicka 105 tel. t281-631 wew. 235 w godz. 
7.00 - 15.00 codziennie oprócz sobót. 


KRl132423/b 


Zarząd Miasta Siemianowic Śląskich 
ogłasza 
I - przetarg ustny meograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiąceJ 
wlasnośc Gminy Miasta Siemianowice Śląskie przy Jagiełły 
w skład nieruchomości wchodzą następujące dZiałki: 
Lp. Nr Księgi wieczysteJ Nr działki Rodzaj użytku Pow. w m(') 
Nr rejestru 
gruntowego 
l 29810 105/6 BiPS IV 238 
3686 5923 
2. 29810 10sn BiPSIV 1266 
3686 10845 
3 29810 26831309 RIVa 6458 
3686 Rlllb 9872 
BI 7889 
4. 15000 26811307 Bi 724 
3709 
łęczna powierzchnia 43215 
Plon zagospoaarowa"'" puastrzennego przeznacza -łJChomoła JIIko .QIOZar rroeszka
 onien. 
5ywn81 zabudowy Symbol 1JIa.... t.tJ r 
DZI.." be
ednoo noe pos08dllfą 1Jlbędz.. 01(1 w 	
			

/iv5521-1999-269-0011.djvu

			--- 


.. 


XVII-wieczną kaplicę w Koszęcinie, 
należącą niegdyś do rodu 
Hohenlohe, przebadano sprzętem, 
który służy do poszukiwania 
skarbów. Według niemieckich 
historyków właśnie w tej kaplicy 
Marysieńka Sobieska modliła się 
! po nocach za pomyślność 
: Odsieczy Wiedeńskiej. 


4 


j 


- 


. 


RUTKI 


, 


SKI 


Niebezpieczne wspomnienia 


Detektyw w roli 


. 


pisa rza 


Krzysztof Rutkowski, jeden z najbar- 
dziej znanych polskich detektywów 
wkrótce wyda książkę. Ma ujawnić 
w niej sensacyjne szczegóły walki 
z mafią samochodową i przestępczo- 
ścią zorganizowaną. 
- Opisuję fakty. Nie koncentrujt;: się 
na osobach, które mi w przeszłości 
szkod7iły, ale opisuję wiele sytuacji. 
Wnioski wyciągnie czytelnik - powie- 
dliał K. Rutkowski. Zapowiada, że w 
ksiąlce znajdlie się wiele informacji na 
temat kulis pracy prywatnego detekty- 
wa. Ksią7ka Rutkowskiego nie ma na 
razie tytułu, jednak wiadomo już, że 
na jej podstawie zostanie nakręcony 
trzyodcinkowy film telewizyjny. 
Autor pamiętników, które wyda 
Krajowa Agencja Promocyjna, nie 
ukrywa, 7e niektóre ich fragmenty mo- 
gą zasLOkować czytelnika realizmem 
i drastycznymi szczegółami. 
Przeciwnicy Rutkowskiego, których 
nie brakuje, zarzucają mu że posługu- 
je się w swej pracy mediami i często 
wykor7ystuje dziennikarzy. Nazwisko 
"Rutkowski" u wielu policjantów wy- 
woluje odruch niecht;:ci. - Jest nie lu- 
biany przcz wysokich oficerów policji, 
bo wiclc zasług przypisujc sobic. /wy- 
kli policjanci łubiąjednak z nim wspÓI- 
pnlcowac, bo jest dla nich wlorem 
"twardego gliny", no i ma sukcesy - 
mowi hyly współpracownik detektywa. 
7nawcy tematu jednak wątpią w to, 
by jego książka wywołała duże zamie- 
slanie. 
Jedną z niewielu książek, ktora 
w historii ł1I RP wywolała "trzęsienie 
ziemi" hyła książka Marzeny Domaros 
vel Anastazji Potockiej "Frotyczne im- 
munitcty". »omaros w 1992 roku 
akredytowała się w Sejmie jako Ana- 
sta7ja Potocka, korespondentka francu- 
skiego "Le Figaro". Poł roku poźniej 
w swojej książce z detałami opisywała 
seksualne tycie większości znaczących 
postaci polskiej polityki. M.in. oskar- 
żyla w niej jednego z polityków lChN 
o... gw.tlt. Charakterystyczna była po- 
stawa wielu z opisywanych w ksią7ce 
polityków. - Tylko winni się tłumaczą 
- twierdził Leszek Miller, chodząc 


uśmiechnięty po Sejmie. Z perspekty- 
wy kilku lat książkd Marzeny Doma- 
ros, i fakt jej wydania, nabiera trochę 
innego wymiaru. Jarosław Kaclyń..ki, 
były prezes PC w wywiadzie, w którym 
ujawniał sposób inwigilacji prawicy 
przez UOP. zasugerował wprost 7e Ma- 
rzena Domaros była agentką kontrwy- 
wiadu i przekazywała informacje na te- 
mat polityków prawicy i Icwicy. Świad- 
czą o tym informacje znale7ione 
w szafie pancernej płk Jana lo, byłego 
szefa Zespołu Inspekcyjno-Opcracyj- 
nego w gabinecie szefa UOp, którym 
był wówczas, w 1992 roku, Andrzej 
Milczanowski. 
Dużo zamieszania wywołał też wy- 
wiad-rzeka Edwarda Gierka "Przerwa- 
na dekada". Było to głównie zamic- 
szanie sądowe, bo były ł sekretarz KC 
PZPR zasugerował, :j:e pisar7 Wojciech 
Żukrowski pomagał generałowi Mie- 
czysławowi Moczarowi w pisaniu jego 
wspomnień "Barwy walki". Sprawa 
znalazła się w sądzie, gdyż Żukrowski 
poczuł się również dotknięty stwier- 
dzeniem Gierka, że w słynnym prze- 
mowieniu wygloszonym w telewi7ji 13 
grudnia 1981 roku wystąpił w roli 
"oskarżyciel.!, sędzicgo i kata". P07a 
E. Gicrkiem pozwany w tym procesie 
był m.in. autor ksiąLki Janusz Rolicki, 
który te wynurzenia spisa/. 
Były rzecznik PI.PN Tomasz Jago- 
dziński lbulwersował środowisko pił- 
karskie dziełem "Cwaniaczku, nie pod- 
skakuj". Nie przeszkodziło mu to kilka 
lat później zrobić kariery w PZPN. 
Jerzy Nasierowski, aktor, który w la- 
tach 60. został skazany na wieloletnie 
więzienie za udział z napad/ie rabun- 
kowym zasLOkował czytclników na po- 
c7.ątku lat 90. z kolei opiscm swych ho- 
moseksualnych praktyk w wię7ieniu. 
'lo pierwszy przypadck tak otwartego 
przymania się osoby z tzw. dobrego to- 
war7ystwa do swej homoseksualnej 
orientacji. Podjęcie takiej tematyki 
i wydanie książki było jednak m071iwe 
dopicro po zniesieniu cenzury. WCle- 
śniej temat homoseksuali7mu nie ist- 
niał w literaturze popularnej. 
TOMASZ SZYMBORSKI 


Przegląd prasy regionalnej 


Schowek 
O godlinie 6.15 policjanci 
otr7ymali informację o włamaniu 
do apteki "Bea-Vita" przy ulicy 
OkulickiegD w Koszalinie. 
Wyłamane /dmki w drzwiach 
świadclyły o nicpożądanej 
obccności. Wewnątrz też było widać 
..lady penetracji. 
Podczas sprawd/ania pomieszcleń 
apteki funkcjonariusze zwrócili 
uwagę na stojącą tam wersalkę. Nie 
była domknit;:ta, a z pojemnika na 
posciel wystawaly... nogi. 
Włamywacz, 32-letni mieszkaniec 


Koszalina, źle ocenił swoj wzrost.... 
"Głos Pomorza" 


Idą święta 
Trzech młodych mies7kaI1CÓw 
Hydgos7cly, zapewne myśląc jui o 
b07.onarodzeniowych świętach, 
włamało się do jednej z piwnic w 
domu prl}' ul. Kusocińskiego w 
Bydgos7.czy. Wynieśli stamtąd 
jedynie... wal14 200 zł plastikową 
choinkę. Nie będ7je ona jednak 
zdobić ich mieslkania - młod7jeńców 
ujął policyjny patrol. "Ilustrowany 
Kurier Polski". . PAl 


-1"-...1...: 
 .6 


Czwartek 
DZIEN J 8 li...topada J 999 


sytuacje 


Zajrzeć pod posadzkę 


- Pająki popracowaly
 - wy- 
krzyknął jeden 7 c710nków 
ekipy archeologicznej pa- 
trząc na monitor. Przcd 
oczami sześciu osób zebra- 
nych w kaplicy książęcego 
rodu Hohenlohe w Koszęci- 
nie roztoczył się unikatowy 
obraz. Mikrokamera 
umieszczona na końcu dwu- 
metrowego kija przekazywa- 
ła widok, którego nikt nie 
widzial przez ponad pięć- 
dziesiąt lat - wnętrze pokry- 
tej pajęczynami krypty gro- 
bowej księcia. 
Wcześniej, kiedy półme- 
trowe wiertło nie chciało się 
przebić przez 35-centymetro- 
wy strop, Jan Myrcik, znaw- 
ca historii Koszt;:cina, po- 
wiedział, że ksią7ę pan nie 
wpuści nas do swojego gro- 
bu. - Był adiutantem cesa- 
rza Fryderyka Wilhełma 
i bardzo surowym panem. 
Swoją żonę, księżną Annę 
traktował gorzej niż służącą 
- dodał. 


Kropidlak 
złocisty 
Okazało się jednak, że to 
nie ksiąlę despota bronił do- 
stępu do swojego grobowca, 
tylko metalowe 7.abezpiecze- 
nie stropu, które Hohenlohe 
zapobiegawczo kazali za- 
montować. W koncu jednak 
wiertarka przebiła się i ka- 
mera znalazła się wewnątrz 
krypty. 
- Uuu, woda! Będzie du- 
żo grzybów. lwioki są 
w strasznym stanie, ho me- 
talowa trumna pewnie sko- 
rodowała - martwi się dok- 
tor Dominik Abłamowicz, 
archeolog z Muzeum Slą- 
skiego w Katowicach. 
Rzeczywiście, gruntowe 
wody wdarły się do wszyst- 
kich krypt w kaplicy. Archc- 
olodzy są t.atroskani. - Jcśli 
w ogóle znajdą sit;: pieniądle 
na wykopaliska, a po to wy- 
konujemy dzisiaj badania, 
żeby się do nich przygoto- 
wać, tr lcba hęd7ic krypty 
porządnie przewietrzyć. Nie 
ma co ryzykować z kropidla- 
kiem złocistym - tłumaczy 
Abłamowicz. 
Rzeczywiście kropidlak 
jest zmorą archeologów. Do 
czasu sensacyjnych publika- 
cji Zbigniewa Swięcha, któ- 
ry powiW.ał go z tajemnic7}'- 
mi 7gonami ekipy, która 
otwierała kryptę Kazimierza 
Jagiellonczyka, wSl}'scy mo- 
wili o klątwach. Pierwsla by- 
ła oczywiście klątw.ł faraona 
futenchamona, ktora zdlie- 


siątkowała brytyjską ekipę 
na początku wieku. Teraz ar- 
cheolodzy nauczeni do- 
świadczeniem wspołpracują 
z mykologami. - Najlepszy 
jest pan Barabasz z Krako- 
wa - dodaje doktor Abłamo- 
wicz. 


Pusta trumna 
Tymczasem Wieslaw Na- 
wrocki z krakowskiej firmy 
o cudacznej nazwie: Zakład 
Badań Nieniszczących za- 
rządza kolejne odwierty 
w kryptach. W kaplicy Ho- 
henlohe jest ich przynaj- 
mniej pięć. W jednej są dwie 
trumny zachowane w dosko- 
nałym stanie i nienaruszone 
przez włamywac7y. Jedna 
jest całkowicie pusta, bo 
ostatni książę Hohenlohe 
opuścił majątek w obawie 
przed Armią Czerwoną. Spi- 
żowa tablica nagrobna księ- 
cia ma więc tylko jedną da- 
tę - datę urodzin. - Książę 
został pochowany pod miej- 
scowością Gratz - wyjasnia 
Jan Myrcik. 
Myrcik od kilkudziesię- 
ciu lat bada historit; Koszę- 
cina. - Wydałem kilkana- 
ście pubłikacji na temat za- 
bytków w tej okolicy. 
Nauczyłem się czytać pismo 
gotyckie, by poszperać w do- 
kumentacji - opowiada i po- 
kazuje teczkę z dokumenta- 
mi. Starannym pismem, na 
moje oko zupełnie nie do 
odczytania, pokryte są po- 
7ólkłe kartki. To plany kapli- 
cy z połowy XIX wieku i ca- 
ła lista pism sądowych, bo 
protestancki ród Hohenlohe 
latami procesował się o od- 
zyskanie kaplicy, którą wcze- 
śniejsi katoliccy właściciele 
przekazali tutejszemu pro- 
bostwu. 
- Hohenlohe byli hard70 
bogatymi ludimi. Kupili ko- 
szęcinski majątek w 1805 
roku, kiedy na Ślą...ku odkry- 
to węgiel. Tak, jak Donnen- 
smarckowie ze Swierklańca, 
byli właścicielami połowy 
Górnego Śląska. łnwestowa- 
li w lasy, których zgromadzi- 
li aż 100 tysięcy mórg - mó- 
wi Myrcik. Sam zresztą do- 
patrzył się korzeni swojego 
rodu aż w 1721 roku, kiedy 
to jego przodek, Franek 
Myrcik, osiadł na stałe 
w Koszęcinie. 


Poszukiwacze skarbów 
Ekipę Zakładu Badan 
Nienis7clących ściągnął do 
Koszęcina Dominik Ahła- 
mowicz. Dyrekcja Zespołu 


ł 


.,. 


Kamera wędruje do krypty. 


Pieśni i Tańca "Sląsk" (ze- 
spół pałacowy w Koszęcinie 
jest siedzibą "Sląska" od kil- 
kudziesięciu lat) chce odno- 
wić kaplicę i przystosować ją 
do swoich potrzeb. - Chce- 
my, żeby znowu pełnila 
funkcje sakralne i była jed- 
nocześnie małą salą widowi- 
skową, gdzie zespół będzie 
mógł dawać koncerty - tłu- 
maczy Jerzy Wójcik, wicedy- 
rektor "SIąska". 
- Ale najpierw trzeba się 
dowiedzieć, jakie tajemnice 
kaplica kryje, zaprosiłem 
więc pana Nawrockiego i je- 
go IJ.1dli, żeby przebadali ją 
z pomocą swojego sprzętu - 
uzupełnia doktor Abłamo- 
WICZ. 
Zakład Badań Nienisz- 
czących to w ogóle ciekawa 
firma. W Polsce istnieją ta- 
kie cztery. - Nikt nie ma ta- 
kiego sprlętujak my - smie- 
je się Wiesław Nawrocki. 
RLeczywiscie żolty radar jeź- 
dzi na kółkach po całej ka- 
plicy i za chwilę na wydruku 
widać, co też kryje podloga. 
- Ostatnio na Śląsku bada- 
liśmy kosciół w Lędzinach, 
mamy naprawdę dużo pracy  


) 
j 


,  


i 

 
j 
'5 

 


f 


- mówi Nawrocki, z wy- 
kształcenia geolog. 
- A szukacie czasami 
skarbów? - pytam. 
- Jasne! Mamy stałego 
klienta, który na poszuki- 
wanie skarbów wydał już 
cały swój majątek. Wspól- 
nie z innymi "wariatami" 
szuka w Sudetach ponie- 
mieckiej jaskini, w ktorej 
podobno złożono skradzio- 
ne z polskich 7iem dzieła 
sztuki. Zdarzyło mi się też 
"kopać" w domu w Krako- 
wie w poszukiwaniu sloika 
pełnego złotej biżuterii. 
Kłopot w tym, że właściciel 
był specjalistą od chowania 
i ukrył go tak, że żaden wy- 
krywacz metali by się nie 
przydał. Ale my mamy 
swoje sposoby... - opowia- 
da właściciellakładu Ba- 
dań Nieniszczących. 
Ekipa Nawrockiego pa- 
kuje sprzęt, a Jacek Koj, 
główny specjali
ta ds. arche- 
ologii z Częstochowy głośno 
zastanawia się, skąd wziąc 
pieniądze na dal
ze prace. 
Tak historia styka się ze 
współczesnoscią. 
JOANNA KARWETA
		

/iv5521-1999-269-0012.djvu

			Czwartek 
DZIEŃ /8 listopada / C) C) C) 


gospodarka 


W ciągu trzech lat TE> Internet, spółka 
utworzona niedawno przez 
Telekomunikację Polską SA 
zainwestuje w rozwój usług 
i nternetowych i gospoda rki 
elektronicznej w Polsce 
500 milionów złotych. 


- rnetowe za py 


Biznes na łączach 


Podczas pierws7ych kielec- 
kich targuw internetowych 
"Internet 99" preles n! In- 
ternet Slawomir Kulągowski 
pr7edstawil strategię dliala- 
nia spolki. Celem nowo po- 
wstałej firmy, w której sto 
procent ud7iałów ma Teleko- 
munikacja Polska SA będ7ic 
ro7WÓj uslug internetowych, 
gospodarki elektronicznej 
oraL upows7echnienie korzy- 
stania l Internetu. 19odnie 
z przewidywaniami prezesa 
KUlągowskicgo, \\ najbliż- 
slych tr7ech latach inwesty- 
cje w polskiej branLY interne- 
towej wyniosą ponad 1,5 mi- 
liarda zlotych. 
- Swoj'l przyslłosć wid/i- 
my w uslugach sieciowych, 
zakładaj'lc generalną zmianę 
sposobu kor lystanid z syste- 
mów IT, a w konsekwencji in- 
ną organilację pr ledsię- 
biorstw. W niedalekiej przy- 
s/łości, zadaniem firm 
telcinformatycmych będzie 
dostarczcnie systemów, ktore 
umożliwią przedsiębior- 
stwom korzystanie poprzez 


Wojna o wódkę 


Internet z róinorodnych 
usług np. linansowo-księgo- 
wych. ))lisiaj firmy korzyst.1- 
ją z sieci, by micć jedynie do- 
stęp do informacji i możli- 
wość przesyłania danych. Jui 
niedługo to się lmieni - 
twierd7i prczes Kulągowski. 
Spolka chce popularyzo- 
wać Internet jako ndrzędzie 
pracy i edukacji ora7 system 
ulatwiający życie codlicnne. 
DUŻ<.I rolę odegra tutaj handel 
elektroniclny. Wi7ję tę po- 
twierd/.	
			

/iv5521-1999-269-0013.djvu

			WIG 17.11 14.851,3 
5150 
4980 
4810 
 
4840 
4470 
4300 
1011 .211 1511 IBU 1711 
Powoli zaczyna się realizować scenariusz zakładający 
v.ystąplenie fali wzrostowej jeszcze w tym roku - powiedział 
Marek Pokrywka. makler DM BOS. 
Dodał, zew srodę WIG 20 osiągnął wartość 1.431,7 punktow 
dochodząc W ten sposob do znajdującej się na tym poziome 
linii oporu. Zdaniem maklera, przełamanie tej bariery powinno 
zaowocowac zwiększeniem indeksu do poziomu 1.520 pkt. 
gdzie można oczekiwac czasowego zatrzymania wzrostow. 
Akcje: .. 137 ... 42= 36 
RYNEK PODSTAWOWY WBK 2390 '.7 
WlLBO 2.'5 0.0 
l RIlWI spOIlu 2 ktn bIeŻ4CY (. II 3l1Ti1n1 wOlCl.WOłl6' 4.80 6.7 
PAGEO 357 
P8K 70..00 .o.1 WIS"'- ;12,70 1,8 
PEKAO 02.00 12 WI\SM 08.50 1.3 
PEKPOl 11.00 0.0 YAWAJ. 9.50 3.3 
PEPEES 3150 1.15 ZREW 25.00 .... 13 9Z 0.8 
PGF 3120 nll
7,11 2.0 
POlAR 23.10 .o.' RYNEK WOLNY 
POlFKUTNO 62.10 5.3 Ą-J 1.15 nil 94.12 
POllfAROC 5.85 0.9 '5 
POlISA 0..0 5.3 
 ".00 ...16.00 0.11 
PPASANK 35.90 2.6 BĘOlIN 20.50 naiOn '.0 
PROCHE" 6.15 5.1 BROK 16..00 nk 71 73 '.2 
PROKOM 86.10 .o. l 8U00P0t 215 nil 40,00 ... 
PROSPER 1000 20 CASPOl z02 nil 41 20 -6.11 
PliOCHNIK 2115 ....911,66 0.3 ClIF 11.85 .. 7949 9.7 
RAfAl<£) 5.06 0.0 OWA 3.70 0.0 
RElPOI. 301.30 3.6 EllI 1.l1li 1.2 
REMAK 2.56 9.9 FAMOT 5.80 1,8 
ROlIMPEX '.00 0.0 GAM 3.75 nk 91 20 '.2 
ROPCZYCE 595 .o.8 LETA "30 ....9890 0.0 
SANOK 25.50 0.8 UPS ..10 0.0 
saF1DAł.( 119.00 17 
RAWSIU 3,30 nil. IM.14 1.2 
SOI\OI.Ow 2.93 03 
E 3.00 na 50.72 17 
STAlE.xP 23..00 '9 D PEKAIIEX 6.80 l.' 
STAlPROD 6.20 0.0 PERMEOIA 5.50 
STOMIL 19.'5 1'3 
'''N 20.80 ....4 lO 
SWARZĘDZ 11 . SUWAR\' V 115 2.15 
SWI[UE 130 nk 64 31 47 TUElI'OPoI 15.80 
10000L <81 ....90.80 07 na 90.53 4,8 
'PSA 23.10 nil 157.09 " TUP 4'''ł3 ...7 3 
....18U0 'A.20 "' ., l.' ZEG 
.90 ..M 
VI5 JLA O " PRAWA POBORU 
WARTA 
WAWł"L PPAS PP 


Droższe od nowego roku o co najmniej 7 proc. usługi 
komunalne: dostawy wody, wywóz śmieci, 
komunikacja miejska, a także usługi pralnicze 
i farbiarskie, likwidacja tzw. rachunków 
uproszczonych VAT - takie mogą być skutki 
przyjęcia przez Sejm nowelizacji ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 


Czwartek 
DZIEN 18 listopada 1999 


VAT-owanie bud:!etu 


Wyższe podatki, wyższe ceny 


Nowdilując ustaw.,: o podatku od 
towarów i usług (VAT) i podatku 
akcY/owym, Sejm zdecydował 
o obłożeniu usług komunalnych od 
2000 roku 7-proc. stawk'l vł\T Do- 
tychclas usługi komunalne byly 
zwolnione z tego podatku. Wtorko- 
wa dccYlja Sejmu spowoduje, 7e od 
2000 roku 7-proc. stawką tego po- 
datku będą oblożone m. in. usługi 
w lakresie komunikacji miejskiej, 
uslugi kominiarskie ora7 dostawa 
wody, odprowadzanie i oczyszcza- 
nie ścieków. 
7-proc. stawka \AT będzie nało- 
żona również na usługi polegające 
na oczyszczaniu ułic i placów oraz 
uslugi pralnicle i farbiarskie. To sa- 
mo dotyczy usług lwiąlanych l bu- 
dową, utrzymaniem i remontami 
Ilutostrad, dróg, placów i mostów. 
Dlięki temu budżet państwa hę- 
d/ie mial większe przychody. Dla 
przeciętnego Kowalskiego obłoże- 
nie tego typu mlug VAT-cm ozna- 
cza, Le od nowego roku będziemy 
musicli płacic o co najmniej 7 proc. 
więcej za dostawy wody, WYW07 
śmieci i inne uslugi objęte nowym 
podatkiem. 
YAT-owanie" bud7etu oznacza 
rownież podwY7ki cen innych art y- 
kulów. Zgodnie z nowelizacją, 3- 
proc. stawką VAT mają być też ob- 
łożone niskoprzetworzone produk- 
ty rolne pochod7ące z importu. 
Pierwotny, rządowy projekt noweli- 
zacji nie przewidywał takiego roz- 
wiązania. Dotychczas importowane 
niskoprzetworzone produkty rolne 
były lwolnionc z podatku VAT Po- 
prawkę w tcj sprawie zgłosił w dru- 
gim czytaniu projektu Stanislaw 
Stec (SLD). Poprawkę tę pozytyw- 


. 


... 


""  


t 


... 


..... 


'- 


....-. 


; ..,"" 
 
" 


............ 


. C 


'" 


Więcej za wywóz śmieci I Inne usługi komunałne 
- to skutek nałoienia podatku od nowego roku. 


nie zaopiniowała Komisja Finan- 
sow Publicznych. 
Wicepremier Leszek Balcero- 
wicz powiedział po glosowaniu nad 
nowelizacją, że jest to rozwiązanie 
naruszające zobowiązania między- 
narodowe Polski. Może więc się 
okalać, że Senat zmicni decyzję 
Sejmu i w przypadku importowa- 
nych artykulów rolnych nowych ob- 
ciąLeń podatkowych nie będzie. 


Nowelizacja ustawy VAT- 
owskiej przewiduje także likwida- 
cję tzw. rachunków uproslczonych. 
Jedynym dokumentem, do które- 
go wydawania zobligowani będą 
płatnicy podatku od towarów 
i usług, będzie od stycznia 2000 
roku faktura VAT. 
Nowelizacja ustawy o VAT i ak- 
cyzie jest częścią rządowej reformy 
podatków. _ PAp, MU 


Nowy prezes Dromexu 


Prywatne lepsze 
niż państwowe 


Aż 45 proc. ankietowanych Po- 
lakow uważa, że firmy prywatne 
w wyżslym stopniu niż pań- 
stwowe przyczyniają się do roz- 
woju pol
kiej gospodarki - wy- 
nika z sonda7u przeprowadlo- 
nego przez Centrum Badania 
Opinii Spolecznej. Niemal co 
piąty respondcnt wyraża jednak 
prleciwną opinię w tej kwestii, 
a 22 proc. sąd li, że nie ma pod 
tym wlględcm różnicy między 
sektorami. 
Ponad 40 proc. ankietowa- 
nych je
t Idania, 7e pfledsię- 
hiorstwa panstwowe stwar7ają 
więccj problcmow polskiej go- 
spodarce niż prywatne. Prze- 
ciwne wnioski z obserwacji ryn- 
ku wyciąga 21 proc. badanych. 
podohnd lic7ha uYtaża, ŻC oha 
scktory są w równym stopniu 
lfodlem problemow. PO/ytywnc 
occny w lakresie umiejętnosci 


przystosowywania 
ię do rynku 
przyznaje przedsił;:biorstwom 
prywatnym 73 proc. responden- 
tów. Nieco mniej, 61 proc. uwa- 
ża, że sektor prywatny pr7ynosi 
większe zyski i jest bardliej wy- 
dajny 
Najlcpiej oceniana jest szyb- 
kość działania firm prywatnych, 
dohra praca osob w nich zatrud- 
nionych, asortyment towarów 
i usług, możliwość wyboru pro- 
duktu sposród podobnych art y- 
kułow () różnych cenach onu to, 
że w razie nicIadowolenia z któ-- 
rejs z firm istniejc możliwosć 
zmiany firmy. 
Natomiast, 7daniem więk- 
s70ści respondentow artykuły 
wyprodukowanc przez firmy 
państwowc mają "rozs'ldne ce- 
ny", a usługi i towary oferowa- 
nc pr/e7 te firmy, są warte 7l\da- 
nych picniędzy. _ PARA 


Rada Nadzorcza Dromexu SA powolała 
Dariusza Słotwińskiego na stanowisko 
prezesa zarządu - poinformowal rzecz- 
nik prasowy firmy Maciej Oksień. Da- 
riusz Słotwiński ma 55 lat, jest absolwen- 
tem Politechniki Warszawskiej. lwiąza- 
ny z Dromexem od 22 lat. Jest czwartym 
szefem w 28-łetniej historii firmy. Nowy 
prezes został powolany tydzień po pod- 
pisaniu wstępncj umowy sprzedaży akcji 
spólki. w wyniku której jej glównymi in- 
westorami zostaną Strabag Bau Holding 
International AG i Budimex SA. _ PAP 


KURSY 
WALUT 


KANTORY 


ClDZ\'H 
"'_, 


= 


1lA1OW1Cł 
PL .,..ft'on8m 
.RAKGW 
.de' 


....... 
-- ../ LOGI 
...- 
r .olIWI 
--- 

 JJ "'''''''''''''''''21 
&WIECKO 
.... F..... 
ł-zruc 
17.11.99 r. WAIł5ZAWA 


finanse 


FED podniosła stopę funduszy 
federalnych o 0,25 pkt proc., do 5,5 
proc. oral podniosla stop!,: 
dyskontową o 0,25 proc. do 5,0 proc. 


Około tygodnia potrwaj'l końcowe 
prace prlY układaniu podmorskiego 
kablo.l łąclącego systemy energctyclJ1e 
Polski i Szwecji. Po polskiej stronie 
roboty zostaly niemal lakonc70ne - 
p070staje uruchomienic 
komputerowego systemu sterującego. 


Za baryłkę ropy Brem z Morza 
Połnocnego (dostawa w grudniu) 
placono na Międlynarodowej 
Giełdzie Paliw w Londynie 24,85 
liSO. 


Do końca tego roku Nissan Poland 
chce sprzedać w Polsce ok. I) tys. 
samochodow. 


Komitet Regłonów UE - organ 
wladl lokalnych i regionalnych ,,15" 
- wystosowal apel do kandydatów do 
Unii, w którym zachęca samorządy 
tcrytorialne l Europy Srodkowej do 
powołania prledstawicielstw w 
Bruksełi. 


d 250 supermarketów Leadcr Price 
!f lamiefla du końca 2005 roku 
S otworzyć w Polsce francuski koncern 

 handlowy Casino - poinformował w 
Katowicach prezes Casino Polska 
Daniel Sicard. 


Komisja Europejska postanowiła 
rozpOCląC procedurę prawną wobec 
francji w związku z nieuchyleniem 
przez nią embarga na brytyjską 
wołowinę. 


Niemieccy eksperci gospodarczy 
przewidują na rok 2000 szybsI)' 
wzrost gospodarclY w Niemczech nil 
w roku bieżącym. Nie prlyniesie on 
Jednak widocmej poprawy na rynku 
pr dCY. 


Zdaniem polskich dyplomatow w 
Brukseli, rożnica ceł na import częsci 
samochodowych oraz na gotowe 
samochody nie będzic już tak 
drastyczna, jak obecnie. Polski rząd 
ma o tym poinformować KF w 
trakcie rolmów w Warslawie 


Kraje OPEC 7.ajmą się problemem 
cen ropy naftowej na światowych 
rynkach i ustaleniem wielkości 
produkcji tego surowca podczas 
S7CzytU w Caracas, w marcu 
przyszłego roku. 
USD-USD - GBP GBP 
DEM DEM 
SKUP SPRZ. SKUP SPRZ. SKUP SPRZ 
4.24 4.29 2.23 2,27 6,80 6,95 
4.22 4.27 2.23 2,25 6,80 6,87 
4.23 4,26 2,24 2,26 6,76 6,90 
= 
4,19 4,30 2,23 2.27 6,76 6,97 
4,22 4,26 2,24 2,26 6,80 6,95 
4,10 4,34 2,18 2.26 
4.23 4.27 2.24 2.26 6,85 6,92 
4,20 4,29 2.22 2.29 6,80 6,90
		

/iv5521-1999-269-0014.djvu

			Krzyżówka na co DZIEŃ 


BCRKZ 


BOHATERSTWO. -.". METRO -.". ....-- STĘPI\A ....-- MOCNE WSPÓŁTWÓRCA CZASO f--.,p STOLICA 
OZIH NOŚĆ RZYMSKA PIĘTNO. POLIA RZECZNY PŁOT N1EClYS ( PIWO .PANORAMY PISMO NAO 
DEMETER ST'lGMAT TURCJI SZLAM PRODUCENT SPRZĘTU Z GAIĘZI INTERES CZASZA RACLAWlCKIEJ- STOPlEN ATLAN 
WOLNOMULARZ FOTOGRAFICZNEGO 71 lEM pl A IV M 
arnr;r 
 """ ...... ..... ...... ...... MIĘKKI 
 .... ... 
 .... .... ...... 
A WIARĘ MINERA JABŁKO 
KĄPIE URAZ POD 
4 19 DRZEWEM 8 
II
KO - A 10 l 
I
 .... LAtoZENIE 
GRZEJNIK Wf MAGA 
W POKOJL JĄCE 
17 3 7 DOWODl 
KRAM 
 
INFOR 
 STRATA 
 
WYZto MACJE 
BIENIE 14 12 16 6 
I
 IMIĘ RElY- KDSMETYK PIÓRO 
-'RAFILM NAPO 
 PUSZ 
.PlRACI- 2 LICZKACH 18 13 
PODTRłY ROLA fiLM 
ŁOWCA- 
 

t:. 
 
IIAPACHÓ' MUJE BARBAR 
 
15 SPODNIE 9 BRYlSKlr , 5 SKIEGO 11 
Rozwiązaniem jest /' 21 3 1 4 1 5 1 161 7 8 I 9 1'0/"1'21 '3 1 '4 I 15 1 '6 1 1'71'8 ['9 
aforyzm Cycerona. 


DZIEŃ imienin: Agnieszki, Anieli, Filipiny, 
Klaudyny, Ottona, Romana 


Czwartek 
DZIEN 18 listopada 1999 


i1?formator 


Kina 


KATOWICE: 
. Kosmos (tel. 584-241) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 8.30 11.20 
14.10)Cube(15 kanad. 17.00 
18.40) Wielka heca Bowfingera 
(15 USA 20.20 22.(0); 
. Rialto (tel. 251-04-31) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 8.1511.(0) 
Uciekająca panna młoda (15 
USA 14.15 21.(0)T rzynasty w0- 
Jownik (15 USA 16.30 18.45); 
. Światowid (tel. 587-432) 
Pan T acleusz (12 pol. 8.15 
11.1514.1517.0020.00. 
w dm powszednie o g. 8.15 
11.15 - seanse zorganizowane); 
. Kino "Mlś-Swlatowld II" (Ligo. 
ta, ul. Studencka 20, tel. 252 
50-81 wew. 242) - Miłosc po 
zmierzchu (15 USA 18.(0) Zako-- 
chany Szekspir (15 USA 20.(0); 
. Małe Kino Zorza (tel. 206-82- 
13 w. 325)- Egzekutor (15 pol. 
13.30 18.(0) Nawiedzony. Nie- 
ktore domy rodzą się złe (15 
USA 15.4520.15); 
. Dyskusyjny Klub Almowy Gu- 
Galander (ul. Jagiellonska 17a, 
tel. 2513-252) - Przegląd fil- 
mów szek5płrO'Miklch: Romeo 
i Julia (15.00) Zakochany Szek- 
spir(17.3O) Hamlet (20.00);; 
BĘDZIN: 
. Nowość (tel. 267-35-52) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 7.30 10.30 
17.0020.(0); 
BIELSKO-BIAŁA, 
. Złote Łany (tel. 814-46-73) - 
Pan Tadeusz (12 pol. 14.30 
17.30 20.30); 
.Apollo (tel. 812-47-46) - Trzy- 
nasty wojownik (15 USA 16.00 
20.15) Nawiedzony (15 USA 
18.(0); 
. Rialto (tel. 812-24-49) - Not- 
tingHill (15 USA 16.00 18.(0) 
Egzekutor (15 pol. 20.(0); 
BYTOM: 
. Gloria (tel. 281-48-89) - T rzy- 
nasty wojowmk (15 USA 14.15 
18.30) Uciekająca panna młoda 
(15 USA 16.1520.30); 
. Kinoteatr Bałtyk (tel. 281-39. 
96) - Pan Tacleusz(12 pol. 
11.30 14.30 17 30 20.30); 
CHORZÓW: 
. Panorama (tel. 241-19-6$)- 
Pan Tadeusz (12 pol. saia A: 
14.30,17.30, saia B: 19.30) 
UCiekająca panna młoda (15 
USA sala A: 20.30, sala B: 
17.15); 
CIESlYN: 
. Piast (tel. 852-04-26) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 14.3O)Szprtal 
przemienienia (15 pol. 19.30) 
UcIekająca panna młoda (15 
USA21.15); 
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 
.Swlt(tel. 215-32-85) - Pan Ta- 
deusz (12 pol. 17.30 20 30); 
CZĘSTOCHOWA: 
.Wolnośc (tel. 324-13-21)- 
Pan T acleusz (12 pol. 8.30 
11.30 14.30 17.30 20.30); Ma- 
ła sala - Asterix i Obełix kontra 
Cezar (bo. franc 13.15) Taxi (15 
USA 15.30) Uciekająca panna 
młoda (15 USA 17.4520-(0); 
. Relax (tel. 323-24-51) - Aste- 
nx i Obelix kontra Cezar (bo. 
franc 17.(0) Dworzec nadziel 


(15 braz. -franc. -hiszp. -jap. 
19.15); 
.OKF (tel. 324-60-58) - Om (15 
USA 17.15) Kto zabił Clttkę Co-- 
okie?(15 USA 19.30); 
DĄBROWA GORNICZA: 
.Ars (tel. 262-39-68) - Wielka 
heca Bowfingera (15 USA 
18.(0) Nawiedzony (15 usA 
20.(0); 
. Dąbrowski Pałac Kultury (pl. 
Wolności 1, tel. 262-20-61 do 
3) - Pan Tacleusz(12 pol. 9.00 
12_00 15.00 17_4520.30); 
GLIWICE: 
. BaJka (tel. 231-38-55) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 8.00 11.00 
14.00 17.(0) Uciekająca panna 
młoda (15 USA 20.(0); 
. Kinoteatr X (tel. 238-22-29)- 
Wielka heca Bowfingera (15 
USA 13.30 16.0020.15) Na- 
wiedzony (15 USA 18.(0); 
.Amok (tel. 231-56-99) - Hisz- 
panska mucha (15 USA 16.00 
18.00) Pan Tadeusz (12 pol. 
20.(0); 
JASTRZĘBIE ZDROJ: 
.Centrum (tel. 471-99-46)- 
Wszystko o mojej matce (15 
hiszp.-franc. 17.00 19.(0); 
JAWORZNO: 
.Sasanka (tel. 616-32-52)- 
Pan Tadeusz (12 pol. 12.00 
15.00 18.00 21.(0); 
KNURÓW: 
. Caslno (tel. 235-14-08, 236- 
25-99) - Podroż przedslubna 
(15 USA 17.00 18.45) Orkiestra 
(15 USA 20.30) Matrix (15 USA 
22.15); 
UBIĄŻ: 
.Alel Kino (tel. 627-12-62)- 
WielkiJoe(12 USA 16.(0); 
MYSŁOWICE: 
. Kosmos 2 (tel. 222-34-41)- 
Asterix i Obełix kontra Cezar (bo. 
franc. 15.30 17 .20) Matnx (15 
USA 19.30); 
.Oscar (tel. 222-66-70) - Na 
koniec swiata (15 pol. 17 .(0) 
Kundun, życie dalajlamy (15 
USA 19.(0); 
OŚWIĘCIM: 
.Luna (tel. 842-31-03) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 8.00 11.00 
17.00 20.(0); 
PIEKARY SlĄSKIE: 
.zacisze (teł. 288-68-88) - 
AsterlX I Obeł,X kontra Cezar (bo. 
franc. 16.(0) Nawiedzony (15 
USA 18.0020.(0); 
PSZClYNA: 
.Wenus (tel. 210-35-09) - Ma- 
tnx (15 USA 18.(0) Depresja 
gangstera (15 USA 20.15): 


, 


-... 


: 


RACIBÓRZ: 
. Bałtyk - Pan T acleusz (12 pol. 
8.00 11.00 17.00 20.(0); 
. Przemko (tel. 415-25-40)- 
Gwlezdre wojny cz. I - Mroczne 
widmo (12 USA 16.30) DKF: 
Sztuka latama (15 USA 19.(0); 
RUDA ŚLĄSKA: 
.Patrla (tel. 248-75-84) - Not- 
ting Hill (15 USA 16.45) Pan Ta 
deusz (12 pol. 19.(0); 
RYBNIK: 
. Apollo (tel. 422-28-39) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 16.(0) DKF 
.Ekran. (19.00); 
. Premierowe (tel. 422-21-32) 
Pan Tadeusz (12 pol. 17.30 
20.30); 
SIEMIANOWICE SlĄSKIE: 
. Tęcza (tel. 229-00-75) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 16.30 19.20); 
SKOCZÓW: 
. Podhale (tel. 853-32-31) - Pan 
Tadeusz (12 pol. 16.30 19.30): 
SOSNOWIEC: 
. Muza (tel. 266-24-30) - Pan 
Tacleusz(12 pol. 11.30 14.30 
17.30 20.30); 
SZCZYRK: 
. Beskid - Instynkt (15 USA 
16.45 19.(0) Afera Thomasa 
Crowna (15 USA 21.15); 
TARNOWSKIE GORY: 
. Europa (tel. 285-43-34) - Afe- 
ra ThoITElSa Crowna (15 USA 
10.00 12_00 18.(0) Hiszpanska 
mucha (15 USA 14.00 16.(0) 
Matrix (12 USA 20.(0); 
TYCHY. 
.Andromeda (tel. 227-32-46)- 
Pan Tacleusz(12 pol. 14.30 
17.30 20.30); 
USTRON 
. Zdrój (854-16-40) - AsterlX 
I 0be11X kontra Cezar (bo. franc. 
17.(0) Kto zabtł cdkę Cookie? 
(15 USA 19.00) Instynkt (15 
USA 21_(0); 
WISŁA: 
. Marzenie (tel. 855-25--46) 
Depresja gangstera 17.(0) Na 
koniec swiata (15 pol. 19.(0); 
ZABRZE: 
. MarzenlB (tel. 271-51-24) 
Pan Tadeusz (12 pol. 8.00 
11.00 14.00 17 .(0) UciekająCa 
panna młoda (15 USA 20.(0): 
10RY: 
.Vega (tel. 343-21-21) - Notting 
Hill (15 USA 18.(0) MatrlX (15 
USA 20.(0); 
!\'wIEC: 
.Janoslk (tel. 861-20-03) - Pan 
TadeuSz (12 pol. 8.00 11.00 
17.00 20.(0).   


'4 


--. 


, 


.. 


"Pan Tadeusz" - narodowa epopeja na ekranie. 


Teatry 


KATOWICE: 
. Teatr Śląski Im, Stanisława 
Wysplarisklego (Rynek 2, tel. 
588-967) - Duza Scena: g. 
18.00 - Nowe cierpienia mło- 
dego W. (Theater carrousel 
z Berlina, W języku orygmal- 
nym), Scena Kameralna: g. 
18.30 - Dziewictwo. Na ku- 
chennych schodach; 
. Sląskl Teatr lalki I Aktora 
"Ateneum" (ul. św. Jana 10, 
tel. 253-79-26) - g. 10.00 
i 12.30 - Czarodziejski młyn 
(Scena Capitol. ul. Gen. Hallera 
71); 
BĘDZIN: 
Teatr Dzieci Zagłębia łm. J. 
Dormana (ul. Teatralna 4, tel. 
267-73-12) - g.10.00 - Szew- 
czyk Dratewka; 
BIELSKO-BIAŁA: 
. Teatr Polski (ul. 1 Maja 1, tel. 
812-36-32) - g. 9.00 - Kubuś 
Puchatek, g. 18.00 - Mayday; 
. "Teatr Banialuka" Osrodek 
Teatralny (ul. Mickiewicza 20, 
tel. 812-33-94) - g. 9_30 - K0- 
pyto i Kwak (Teatr Wltak); 
BYTOM: 
. Opera Śląska (ul. Moniuszki 
21/23, tel. 281-84-39) - g. 
9.00 i 12.00 - Zaczarowany 
bal; 
CHORZÓW: 
. Teatr Rozrywki (ul. Konop- 
nickiej 1, tel. 241-32-35) - g. 
20.00 - Dziela v.szystkie Szek- 
spira (w nieco skróconej for- 
mie) - premiera: 
CZĘSTOCHOWA: 
. Teatr Im. A. Mickiewicza (ul. 
Kilinskiego 15, tel. 324-84-14) 
- g. 10.00 - Wesele, g. 18.00 
- Proszę, zrób mi dziecko 
(spektakl zamknięty); 
. Teatr lalki I Aktora "Kleks" 
(ul. Wilsona 16, tel. 366-43- 
74) - g. 10.00 - O smoku wa- 
welskim; 
GLIWICE: 
. Teatr Muzyczny (ul. Nowy 
Swiat 55/57, tel. 232-13-39)- 
g. 18.30 - Orfeusz w piekle; 
SOSNOWIEC: 
. Teatr Zagłębia (ul. Teatralna 
4, tel. 266-04-94) - g. 10.00- 
Kordian. 


W Kr. kowie 


TEATRY: 
Stary Teatr (ul. JagieIlonska 5, rezerwacja blletow 
(0-12)422-4040)-g. 1930- Tomasz Mann (Ma- 
la Scena); 
Teatr Im. J. Słowackiego (pl. sw. Ducha 1, tel. 
[012] 423-17 .()() - g. 17.00 i 20.00 - Mąż i żona 
(Teatr Powszechny z Warszay,y) (Duza Scena), g. 
11.00 - KsIążę mezłomny (Scena Mimatura); 
Teatr Ludowy (ffi. Teatralne 34, tel. [012] 644-27- 
66). Duża Scena - g. 11.00 - Wesołe kumoszki 
z Windsoru, Scena Pod Ratuszem - g. 19 30 - le- 
karz mimo woli; - 
Teatr Bagateła (ul. Kannellcka 6, tel. [012] 422 
26-44 w. 12) - g. 16_00 i 19.15 - Ma
y; 
Krakowski Teatr Scena STU (al. Kr8Slnskiego, re- 
zerwacja blletcw; tel. /faks (0-12) 422-27 -44, 422- 
22-6) - g. 16.00 - Sluby panienskie; 
PWST (ul. StraszeY.5klego 22, tel. 430-15-92), Sce- 
na im. S. \'v)'3piansk.ego - g. 19.00 - Pan de Pour- 
ceaugnac; 
KONCERTY: 
Centrum Kultury Dworek Blałoprądnlckl(ul. Pa- 
pierrucza 2) - g. 18.00 - Muzyczne czwartki (kon- 
cen uczniow Podstawowej Szkoły Muzycznej im I. 
PadereY.5kiego); 
Klub Pod Jaszczurami (Rynek 
8) - g. 20.00 
- Koncert zespołu Hurt; 
Chimera 2 (ul. Gołębia 2) - g. 20 30 - Jau od 
czwartku do soboty. koncert zespolu Boba Jau 
Band; 
Klub 38 (ul. 8udryka 4) - Koncert.Jacka Kaczmar- 
skiego; 
SZTUKA: 
Centrum Sztuki I Techniki Japońskie) "Mang- 
gha" (tJ_ M Konopmckiej 26) - g. 18.00 - Wermsaz 
wysliWj wspolczesneJ fotografii japonskiej .Jutro 
jest dzis.; 
MUZEA: 
Muzeum Narodowe, Gmach Główny (al. 3 Maja 
1, tel. [012] 634-33-17, 634-35-26) - wystawy 
stałe: .Sztuka polska XX wieku., .Bron i barwa 
w Polsce., .Galeria rzemiosła a
nego., mu- 
zeum PrlYJm4e rezerwaqe grupowe, mozna zarro 
wić takle przewodnika tel. 0-12 632-05-19)- 
czynre v.ł., CZłI. -nledz. 10.00 - 15.
, 5/". 10.00- 
18.00; 


, 


11 

 
i 


W krakOWSkim Bunkrze Sztuki 
otwarto retrospektywną 
wystawę zmarłej W kwietniu 
MarII Plnińsklej-Bereś, na ktorą 
składają się jej prace rzeźbiarskie, 
Instalacje I dokumentacje 
performanceów z lat 1961-1998. 


Zamek Królewski na Wawelu (Wawel 5, Biuro re- 
zerwacji tel. [012] 422-16-97) - Skarbiec I Zbro- 
jownIa - czynne \'	
			

/iv5521-1999-269-0015.djvu

			IIZ 


Pod patronatem TŚ DZIEŃ 


Fantasmagoria w Batorym 


Widowisko muzyczne faSGynuJąco zaty- 
tułowane ..Fanatasmagorią JX)lską" od- 
będzie się dziś, o godz. 18 w DK ..Bat0- 
ry" w Chorzowie-Batorym. Autorką sce- 
nariusza, reżyserii i choreografii tej 
"dygresyjnej opery kameralnej", opar- 
tej na tekstach Juliana Tuwima jest Ja- 
dwiga Leśniak-Jankowska, muzyki- 
Ewa Komecka, rzeźb - Roman Kurzaw- 
ski i kostiumów - GraŻ'jna Rachwał- 
Żubrowska. Vvy.:;t.ępują: Anna Sokołow- 
ska (Fantasmagoria w błękicie), Jadwi- 
ga Lesmak- Jankowska (Fantasmagoria 
w purpurze), Danuta Jamrozy (Fanta- 


smagoria złocista) i Tadeusz Zięba (Ko- 
lekcjoner dźwięków). Akompaniuje Mał- 
gorzata Konarska. 
W tym sal1)lm czasie w Muzeum Archi- 
diecezjalnym w Katowicach odbędzie 
się koncert "Opowieść o Chopinie" - 
przypomnijl1)l, że 17 paździemika upły- 
nęła 150 rocznica śmierci tego kompo- 
Zytora. W koncercie wystąpią: Klara 
Langer-Danecka - fortepian, Michali- 
na Growiec - sopran i Bernard Kraw- 
czyk - recytacja. Obydwie imprezy zor- 
ganizowała Instytucja Promocji i Upo- 
wszechniania Muzyki "Silesia". . MB 


Reklama 


"FKlAIłA 


AU/132380/a 


WOJEWODA ŚLĄSKI 

 


MARSZAŁEK WOjEWODZTWA ŚLĄSKIEGO 


GJ 


'r


'-Io 
1 1 '-- 

- 
...,....L ---ł 


:11 


NIE MA 
GŁUPICH 


ZAPRASZAJĄ 


lllislop.łda 1911łq roku 
o Kodz. IK.OO 
do Tealru RULrywk. w Chorzowie na WIECZÓR KABARETOWY 


wy
to}pl"': 


Stanisław Tym 


Irt'nl'u" Kro'ny Teatr Epty-a, lIyli Mumio "'aL Ah,urdalny Kabaret 


... 
rO r()NSORZY l.IOWN' 


PATRONAT MfOllllNY 


II 


- 
RMF f M 


TYP: ... 
J(alo..i.r DZII:.P i;jOll'tPRZI:M\SL 


'\.f-.u.. 
...,........ ..r...." 


AU/132408/b ,do
.f. VI HAlOWE MISTRZOSTWA POlSKI 

 
 
 JUNIORÓW W SKOKACH 
i: 
 
II HAlOWE MISTRZOSTWA POlSKI 
"4\ C MŁODYCH JEŹDŹCÓW 
"OSt""'" W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
PROGRAM ZAWODOW: 
. 19.11.1999 r. - piQtek 
godz. 13.00 I Półfinał Halowych Mistrzostw Polski Juniorów 
godz. 13.00 I Pótfinał Mistrzostw Polski Mtodych Jed1:dżców 
. 20.11.1999 r. - sobota 
godz. 13.00 II Półfinał Halowych Mistrzostw Polski Juniorów 
godz. 16.00 II Półfinał Halowych Mistrzostw Polski Młodych Jeżdżców 
. 21.11.1999 r. - niedziela 
godz. 11.30 Uroczyste otwarcie zawodów 
Prezentacja ekip 
godz. 12.00 I nawrót finału Halowych Mistrzostw Juniorów 
II nawrót finału Halowych Mistrzostw Połski Juniorów 
godz. 14.00 I nawrót finału Halowych Mistrzostw Połskl Młodych Jeżdżców 
II nawrót finału Halowych Mistrzostw Połskl Młodych Jeżdżców 
miejsce zawodów: Klub JeżdzJeckl Zbrosławlce 
ul. WolnOŚC' 28. tel. 233-71-03 lub 233-70-00 


..,...,. , 
DZIE
 


AU/13234214/b  5 
meralis 
ilesiae. 
Supenorls 


VIII Górnoil..kl Fe.Uw.1 Sztuki K.mer.lneJ 


::::::: The ł I 
 
::::::: "rltlsh 
 
::::::; Council 
 . 


Patronat medialny: 


18 listopada 1999 r. (czwartek): 
. Koncert Mlodych Muzyków i Kompozytorów 
miejsce: KałowIce, Państwowa Szkoła Muzyczna 
im. M. Kartowicza, ul. Teałralna 16 
godz. 17.00. 
. Wystawa współczesnej grafiki brytyjskiej "OUT OF PRINT 1946-1976" 
miejsce: Bytom. Muzeum Górnosląskle. pl. Jana III Sobieskiego 2 
godz.. 17 30 
. Speklakl pl. "Dzieła wszyslkle SzeksplFa" w wykonaniu akłorów 
T eałru Rozrywki 
miejsce: Chorzow, Teałr Rozrywki, ul. M. Konopnickiej 1 
godz. 19.00 


DZIE';' 


Sponao'zy 


V Ńr.4. 
-- 


rJ 
Pf.UfiFOT 


Uf7T 


AU/132424/b 


l' 
 
DZIEŃ 
MOSKIEWSKA REWIA NA LODZIE 


AGENCJA /\..4@ MAGART 


wprosw no btLś"'ow
 widowisko dLz dz.i
ci 


pt. 
,.KROLOWA ŚNIEGU" 
"'l J. Ch. Aruknma 
Rnuii tou1arzyrzy m.in. pi(lmll muzykIl, popisy solist6w. wspanill/
 kostiumy. 
tkkorllcj, orllZ. prupi(lm, uirłllJy chor,ogrll.firzn,. 
.L.lprlUZllmy 13 i 14 X /I 1999 r. 
Klltow;c, "SPODFK" 
goJz. 8.15.10.15.12.15 
Zn",ow;
"," zb,orow, prosimy kinowllc poJ nr t,l. (042) 637-.19-61 
637-38-42 


Chłopak z Hollyłódź 
Taki tytuł nosi książka Jana Ma- 
chulskiego, świetnego aktora zna- 
nego z wielu ról filmowych i teatral- 
nych (na zdjęciu w roli króla Leara). 
W najbliższą sobotę, 20 bm. w by- 
tomskim kinie i kawiarni "Gloria" 
(ul. Szymanowskiego 2) odbędzie 
się spotkanie z aktorem i autorem, 
pOłączone z promocją książki. 
W programie m.in. prezentacja wy- 
branych filmów: "Rzeczpospolita 
babska", ..Sublokator", "Vabank". 
Kto pierwszy dodzwoni się do 
nas (tel. 253-71-23) otrzyma 
książkę "Chłopak z Holly'ódź" za 
darmo (do odebrania podczas 
spotkania z autorem). 


Dyżury 


SZPITALI: 
KATOWICE: 
chirurgia urazowa - Szpital Im. 
Leszczynsklego WEŁNOWlEC. Jozefowska 
119 (58-24-57); chirurgia ogólna, Interna 
- Szpital im. Śniadeckiego KATOWICE, 
Szopienicka 10 (255-70-17); neurologia, 
neurochirurgia CSK LIGOTA. Medyków 14 
(252-50-01); okulistyka - Klinika 
Okulistyczna BYTOM, Żeromskiego 7 (281- 
86-47); chirurgia dziecięca, laryngologia 
dzieci - Szpital SpeCJalistyczny nr 2 BYTOM, 
Balorego 15 (281-91-65); laryngologia 
doroslych - Szpital JANOW, Szoplemcka 10 
(255-70-17); chirurgia szczękowa - PSK 
KATOWICE, Francuska 20 (255-32-57); 
chirurgia naczyn - WOjewodzkl Szpital 
Specjalistyczny nr 5 im. ŚW. Barbary 
SOSNOWIEC pl. Medykow (291-82-19, 291- 
82-51'. . dyiury pediatryczne - Szpital Im. 
Śniadeckiego KATOWICE, Szopienlcka 10 
(255-70-17); 
SOSNOWIEC: 
. dyiury stale: Szpital nr 1 SOSNOWIEC. 
Zegad/owicza 3 1266-04-21 ); Szpital nr 2 
SOSNOWIEC. ul. 3 Maja 33 (266-20-71); 
Szpital nr 3 SOSNOWIEC. ul. Szpitalna 1 
(263-45-10); Centrum Pediatrii 
SOSNOWIEC; ul. Grota RO'NeCkiego 5 (291- 
65-88,291-65-89). KJimontów ul. Gabrieli 
Zapołskiej 3 (263-86-29, 263-00-58;, 
Szpital Kolejowy - Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej SOSNOWICE. ul. 
Odrodzenia 9 (294-47-17) -Interna (294- 
47-12); chirurgia ogólna (czwartek), 
Zamiejscowy Oddział Geriatryczno- 
Rehabilitacyjny DąbrO'Na Górnicza- 
Ząbkowice, ul. DNorcowa 17a (264-02-01 
wew. 391 ł: 
. Informacji o działalności Zespołu 
Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych udziela sekretariat. tel. 
255-22-26 w godzinach od 8.00 do 14.45. 


.... 


DYŻURY APTEK: 
KATOWICE: dyiury stałe: ul. Wojewodzka 7 
(teł. 251-77-62), ul. 3 Maja 33 (leI. 253-89- 
07), ul. Warszawska 6 tle!. 598-384), ul. 
T
ka 3 (Ochojec); BĘDZIN: ul. 
Modrzejowska 40 (tel. 267 -75-03); BYTOM: 
ul. Jozefczaka 1 (leI. 284-37 -47), dyiury 
stałe: ul. Strzelcow Bytomskich 96, ul. 
O1rzanowsklego 5 (teł. 281-47 -76), ul. 
DNorcowa 24 (tel. 281-01-65); CHORZOW: 
ul. Strzełcow Bytomskich 5 (tel. 241-30-41 

. 225), ul. Gaganna 35 (teł. 246-16-08); 
CHRZANOW: al. Henryka 35: CZELADŹ: ul. 
Będzinska 80 (Centrum M1, tel. 763-91 
11); DĄBROWA GÓRNICZA: ul. 3 Maja 3 
(Ieł. 262 -81-11), ul. Kozubka 1 (tel. 264-50- 
30 Strzemleszyce); GUWICE: ul. Piwna 8 
(tel. 239-81-07). ul. Gwarkow 22 (tel. 238- 
24-15); JAWORZNO: ul. Jagiellonska 40; 
MIKOŁÓW: os. XXX-lecia 8 (teI.226-09-27); 
MYSŁOWICE: ul. Bernarda Wały 2 (teł. 
0/602-106-85), dy!ur stały: ul. TO'NarO'Na 1 
(DT Centrum 4, teł. 222-36-29); PIEKARY 
SLĄSKIE: ul. Bytomska 113 (Ieł. 282-79- 
53); RUDA SLĄSKA: ul. Paderewskiego 5 
(Ieł. 244-02-90 Wirek); SłEMIANOWICE ŚL: 
al. Sportowcow 1a (tel. 228-64-30); 
SOSNOWIEC: ul. Targowa 9 (tel. 266-05- 
02), ul. Jod/O'Na 4 (tel. 253-46-27, 
Dandowka), ul. Spadochroniarzy 4 (teł. 294- 
77 -84, Porąbka-Juliusz), ul. Czarna 3 (tel. 
266-65-83 Pogotowie); ŚWIĘTOCHŁOWICE: 
ul. Garna 6 (tel. 245-52-11 O1ropaczow); 
TRZEBINIA: Myslachowice - OŚ. zdrowia; 
TYCHY: ul. Zaręł7y 25 (teł. 219-60-11); 
ZABRZE: ul. WoInoscl 248 (leI. 271-37-32)_ . 


-. 


Czwartek 
DZłEŃ J 8 li.\topada J 999 


Najważniejsze telefony informator 
pogotowie ratunkowe -999 pomoc drogowa 
straż pożarna -998 (całodobowa) -954 
policja -997 Informacje: 
straż miejska -986 telefoniczna -913 
pogotowie gazowe -992 ogólna -911 


JEŚLI nie masz wyjścia - zadzwoń 


. KATOWICE: pogotowie: gazowe - 251-54-11; 
energet}ane - 58-46-53; wodno-kanaliZ8CyJne - 
256-48-09; poliCja - 251-15-77; straz pozarna - 
251-32-31; straż miejska - 253-82-75; ekologicz- 
ne - 257-93-90. 597'{)36; pomoc drogowa (cało- 
dobowa) - 58-09-15; Taxi - 257-95-55. 203-77- 
77. 205-26-26; Radio- TAXI Katowice 59-66-59; in. 
formacje: PKP - 94-36; PKS - 58-94-65; 
o komunikacji KZK GOP - 251-78-62, 080-16-30- 
30 (bezpłatna infolinia), kom. tramwajowa - 257. 
96-33; lOT 206-24-59. 206-24-60; Urzędu 
Miejskiego - 253-73-95. 253-80-11; TelefonICZ- 
na Informacja Medyczna - tel. 251-43-17 (cał0do- 
bowa); Telefon Zaufania - 58-65-55 (14.00 do 
6.00); Niebieska linia (telefon dla ofiar przemocy 
w rodzine) - 0-800-200-02 (g. 10.00 do 22.00. 
polączeme bezpłatne); Punkt Konsultacyjny .Mo- 
nar" 205-20-'1; Towa
Zapobiegania Nar- 
komanii, Mariacka 6/118 (\\torki i czwartki w godz. 
17.00 - 19.(0) 206-82-17; PIH - 255-50-17; Za- 
lZiId Wojewodzki PCK - 251-20-12, PogotOWIe we- 
lerynaryjne - 251-43-17; I}jżurnocny lecznit)' dla 
Z\'.ierząt 251-75-30.205-14-67; Całodobowe 
Pogotowie Pogrzebowe - 255-15-51 lub 255-21. 
32; 
. BĘDZIN: pogotowie: 11iIZ0'M! - 267-73-64; ener- 
getyczne - 267-66-29: wodno-kanalizacYJne - 
267-60-06; policja - 267-40-51; straż pożarna- 
267-50-31; taxi - 267-58-85: 
. BYTOM: pogotowie: gazowe - 281-28-73; ener- 
getyczne - 281-43-40; wodnO-kanalizacYjne - 
282'{)8-36; poliCJa - 281-43-70; straż pożarna - 
281-20-47; straż miejSka - 281-18-24; Inłorma- 
cje: PKP - 281-46-66; 
. CHORZÓW: pogotowie: gazowe 245-20-55; 
energetyczne dla Chorzowa, Świętochłowic i Sie- 
mianowic ŚL - 241-39-25; wodno-kanaliZ8CyJne - 
241-32-77; policja - 246-41-11; straż pożarna - 
241-10-08; straż miejSka - 241-61-45; TRIO- TAXI 
241-32-13 (ChorzĆNł, SiemianowICe, Świętochło- 
wice): TELE.RADiO- TAXI - 246-31-11. 246-32-53; 
. CHRZANOW: pogotOWIe: gazowe - 623-46-18; 
energetyczne - 623-30-95; wodno-kanallzacyjne 
623-25-55; clepłowl1lcze 623-34-73; policja - 
623-42-15; straz pożarna - 623-30-81; straż 
miejska - 623-28-91; taxi - 623-35-70: 
. DĄBROWA GORNICZA: pogotowie: gazowe - 
268-90-30,268-84-74; energetyczne - 262-49- 
93; wodno-kanalizacy]ne- 262-22-19.262-47.74; 
policja - 262-20-01; straz pożarna - 262-32-62; 
straż miejska - 262-69-26; informaCJe: osrodek 
dy.5PO
Jny UM. 262-44.10; Radio-taxi - 262- 
00-99. postój - 262-35-13; 
. GUWICE: pogotowie: 11iIZ0'M! - 231-34-33; ener- 
getyczne - 231-56-03; wodno-kanalizacyjne - 
231-49-82; policja - 231-20-01; straż pozarna - 
231-18-85; straż miejska - 231-69-55; informa- 
Cje: PKP - 94-36; Taxi - 231-91-92. 232-96-23; 
. JAWORZNO: pogotowie: gazowe - 617-73-97; 
energetyczne - 616-35-05: wodno-kanalizacyjne 
616-41-45; policja - 616-30-61; straż pożarna- 
616-20-96; taxi - 617-74-20; 


R9	
			

/iv5521-1999-269-0016.djvu

			Natychmiastowa pomoc 
w zamieszczeniu reklamy 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
42-200 Częstochowa 
Al. NMP 51 
tel. (0-34) 324-79-54 
faks 324-63-79 
e-mail: czestochowa@trybuna-slaska.com.pl 
dyr oddzialu: Boguslawa Knopik 


Czwartek 
DZID! /8 listopada /9Q9 


I 


reklama 


NAUKA . 


I AGENT Celny. Kurs. Licencja 
państwowa. Praca. "Adviser" 
(022)629-37-83, (022)628-70-56. 
Zapisy: Katowice, Jagiellońska 18, 
czwartki, piątki. PromocJal 
11516151 


ANGIELSKI- Centrum Katowic. 2555-696. 
!
.

?9!....................................................... 
INTERDONT- Agent Celny Kurs przygotoWUjący 
do egzaminu kwalifikacyjnego. 


I:.

!.-.
.
.?-. !
.
?


!...._...... ............. .......... 
KREDYTY gotowkowe. Częstochowa 


f.


:
.
:0?:.!.
!............................. 
KURS- Agent Ochrony, KOnWOjent do 
licencji I i II stopnia (praca, raty) Katowice, 
!!:
:.

?

:

:
3:.!

.

!........................ 
KURSY matematyczne, 293-53-40. 
!
..
!..... .... ............ ........................ .......... 
KURSY ochrony do licencji I i II stopnia 
cena 1 OOOzł Katowice tel. 0321255-11-96 
!
.
?
?)....... ................................... ......... ...... 


I KURSY operatorów maszyn 
budowlanych i drogowych, 
koparki, ładowarki, spycharki, 
koparko- ładowarki, koparko- 
spycharki, walca drogowego itp. 
OSDiDZ Jastrzębie Zdrój, 
Armii Krajowej 1, 
tel. 47-613-63. 


(1519861 


"sonCOMPUTER" Windows, WOrd. Excef, 
księgowość, internet. 285-81-00. 
!

?

!....................................................... 
SYLWESTER 2000. "Plus", (032)249-36-90. 
!
.
?
!....................................................... 
TRENING pamięcI, koncentraCJi, uwagl- dZieci, 
doroSli. (032)269-56-10. 
(158061) 
.................................................................. 


BIZNES 


BETON z transportem. 
Najtaniej. Firma "Guzik': 
Sosnowiec- Pekin, Katowice, 
263-12-77,0903-22-119. 
Zapraszamy. 
(158050) 


..n.............................................................. 
COMMERCIAL Union, II filar, 242-85-19, 
0-602-87 -97-61. (158407) 
.................................................................. 
KOMPUTERY, (032)585-924. 
!!.
?
?
!............... ................. ....................... 
KREDYTY, Swiętochłowlce. 770-37-17. 
!
.
!.
?
!m.. .... ............. ......... ............. ........... 
KREDYTY bez prowizji, 0603-790-660. 
!
.


!....................................................... 
LOKAL dla agenCji towarzyskiej, casino 
y,ydzierżaw1ę, wspolpraca 0603504611, 
42-49-617. (201791) 
...........................................................u..... 


ALU130117h ",
"'. OS65%S9 
"\
b\.\U:l'S4
 
- . IW \ 1l\ \ J 4. \ \\1... l.. 6 
G
 ., TaiŁ 
('/1 0 r 


Nie przegap 
okazji! 
Zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty i wstąpienia do 
Klubu Czytelnika. Przypominamy, że do naszego klubu 
mogą należeć wszyscy stali czytelnicy "Trybuny Śląskiej 
DZIEN", również niepełnoletni. Jeżeli macie Państwo pytania 
lub wątpliwości dotyczące wstąpienia do Klubu Czytelnika, 
chętnie na nie odpowiemy. Czekamy na Państwa telefony 
pod numerem (032) 253-71-72. 


tt
l(lta furiljl(fJ. 
H
F;;"lkbur'/fIZI"f6I-
aJwiaŃt, ltJ,.ZJI-ł;i'
 
r«IuirJ': 
,("'j'!'lj-I(Q IłI(r/,..z
Ql z Ij'!'t-ł- ElM,etQ 8tel(d z tiztpUI'C, Rp/lrQI( 0rdÓ. 
z CzU	
			

/iv5521-1999-269-0017.djvu

			AU/13011IMWa 


Odkryjemy tajemnice naszego 
widzenia reklamy 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
45-072 Opole 
ul. Reymonta 30 II p. pokój nr 15 
Tel. (0-77) 454-66-73, 
faks 454-38-19 
e-mail: opole@trybuna-slaska.com.pl 
dyr. oddziału: Jan Płaskoń 


42-200 Częstochowa 
ul. Faradaya 31 
tel /Iax 034/361-66-55 
ul. Warszawska 5 
@
 tel 034/324-78-11 

 

 

t7 


, -.... 
OWO 


UlJ t .,(J! r. 


li 0% UPUSTU J na: 
MONTAŻ STOlARKI OKIENNEJ 


E MEBLE 
KO l"" 
MJ/I 


Dobrodzień, 
ul. Wojska Polskiego 60 b 
tel./lax: 034/357-51-43 


Jak zostać czlonkiem Klubu Czytelnika i otrzymać kartę? 
Wystarczy zaprenumerować .Trybunę Śląską OZIEN"' lub zebrać 2D kuponów 
konkursowych drukowanych na łamach gazety. wypelnlĆ mzeJ zamieszczony for- 
mularz I przesłać albo dostarczyć osobiście do redakCji lub Oddziału. a w zamian 
otrzymacie Państwo kartę Klubu Czytelnika, która upoważnia do zniżkowych za- 
kupów w hurtowniach ..Ruchu" I Innych placówkach handlowo-usługowych, za- 
mieszczania ogłoszeń drobnych w "Trybunie SląskleJ DZIEN"' z 3D-procentowym 
upustem, otrzymywania bezplalnych zaproszeń na liczne Imprezy odbywaJące Się 
w naszym regionie oraz wZięcia udzlalu w losowaniu upominków mieSiąca. 


MEBLE WłASNEJ PRODUKCJI: 
[ 5% -RABATU l 


- wypoczynkowe 
- łóźka 
(piętrowe, pojedyncze, małźeriskle) 


IMIĘ 
NAZWISKO 


Czwartek 
DZIEN 181islopada 19Q9 


P.
. 

"... S-Ued 
WSZYSTKO DO ŁfłZIENEK 


ADRES: kod pocztowy 


IT'IIUIO 


ula 


numer domu/mlEtllZkal1l8 


Częstochowo ul. SIkorskiego 4/6, telJfax 034/ 361-55-3.4 
. :dewozmywaki z nierdzewId 
- wanny i brodziki metalowe, 
emaliowone 
- ceramiko czeslco 


DATA URODZENIA 
WYKSZTAŁCENIE 


110% RA BAT
 I 


KUPON KONKURSOWY 
18 LISTOPADA '99 


reklama . 


Twoja reklama w tym miejscu - nieograniczona perspektywa powodzenia 


VIDEOFILMOWANIE, (032)585-924. 

!.
?
?
!... ......... .................. .............,.... ....... 
VIDEOREJESTRACJA 0602-102-514. 
( 1580921 
...............................................................on 


WIDEOFILMOWANIE. 202-10-69, 

.?g.
.-.

:

:.
.
!!!!:P.ł.!!.
!...... 
I WKŁADY kominowe, 254-75-08. 
(156423) 


ZABUDOWA kuchm, szafy przesuwne, montaż 


!:
!
'..
!
!:.?
:
:
:.!


........... 
ZESPÓl GAMA -wesela, 262-05-56. 
11583931 
..........................nn..........n........................ 


ŻALUZJE, 2462-963. 
{1573441 
.n.U............................................................ 


!ALUZJE, naprawa. 245-16-65. 
!!.
?D.?!....................................................... 
!ALUZJE pionowe, rolety zewnętrzne, 
materia/owe, dojazd, montaz gratIS!!! 
Czyszczenie zaluzjl, 2516-984; 
0-501-714002. (158181) 


I !ALUZJE równie! drewniane Rolety raty 
BegtaI262-51-49. (157366) 


MOTORYZACJA 


I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Auta powypadkowe kUpię, 
0602-189-334. (1567581 


! ! I ! I ! ! ! I ! Auta kupię 
wszystkie powypadkowe, 
dobrze płatne- Katowjce. 
(032)291-91-27. 
(158139) 


! I ! I ! ! ! ! ! ! I ! ! ! Absolutnie 
wszystkie powypadkowe, zu!yte 
kupię. 0604-228-214. 
(158443) 


I I1II111I111I11 Absolutnie -auta 
kuplę, wszystkie powypadkowe, rozbite, 
natychmiast, gotowka, dobrze płatne, 
032/4319737,0-603-21-33-98, 
(2016901 


I ! ! ! ! ! ! Auta powypadkowe, zniszczone 


p.

:.!

?!?
:


:.!!
!................... 
I ! ! ! ! ! ! Zdecydowame pov.ypadkowe, 
zniszczone kupię. 0601-64-62-74. 
(158442) 
................................................................... 


I II AAutoszyby, tel. 598-382,201-07-54 
Katowice, ul. Scleglennego 7. 
11S7688) 


I I Autoszyby Jaan. Sprzeda!, 
profesjonalny monta!, naprawa. 
Katowice, Pulasklego 22. tel. 
256-37-41; Bielsko Bla/a. 
Katowicka 43, tel. 812-22-53. 
(157772) 


I (032)233-72-22 Autoskup, 
pełnosprawne, uszkodzone, gotowka, 
przyjefdżamy. (1_') 


I AMORTYZATORY. (032)253-99-59. 
(157954) 


AUTO- Skup Cinquecento, Uno, Seicento, 
Inne. Gotowka 0601-54-18-20. 
!

?

.-
?:

..!.I.
!..........m....u...... 
AUTOSKUP- gotówka natychmiast 
Częstochowa, KatOWice, Rybmk 


3!.?
..

_g.?:.!

.
!............................. 
AUTOSKUP- gotow1	
			

/iv5521-1999-269-0018.djvu

			Masz wątpliwości - zadzwoń. 
Pytaj - wygraj dzięki reklamie 
- Biuro Ogłoszen i Reklamy 
42-200 Rybnik 
ul. Rynek 7 
Tel. 42-221-76, 
faks 42-220-37 
e-mali: rybnik@trybuna-slaska.com.pl 


Czwartek 
DZIEN Ił? listopada 1999 


rekla ma 


RH;JOI\ \L
Y r\'(;()J)NIh. REh.LAMO\\ \ 
MARK ŁąCZY! 
Tysiące ciek
fert 


Kił 


.. 


NIERUCHOMO$CI 
MOTORYZACJA 
BUDOWNICTWO 
USWGI... 
...30 działów 
tematycznych 


OGŁOSZENIA MODUŁOWE - ATRAKCYJNE CENY I RABATY oraz BEZPŁATNE OGŁOSZENIA TELEFONICZNE, 


Co czwartek 
w kioskach 


1/ KATOWICE - (032) 253-91-88 /biuro ogłoszeń! lub 253-06-54 /całodobowa automat. sekrełarka/ 
1/ BIELSKO - (033) 812-30-93 /całodobowo - po 16.00 automat. sekretarka/ 
1/ CZĘSTOCHOWA (034) 324-79-54 /9.00-15.00/ 


Nakład 
40 tys. egz. 


MOŻESZ PRZESŁA
 SWOJĄ OFERTĘ RQWNIEŻ NA KUPONIE. DRUKOWANYM W KAŻDYM WYDANIU _JARMARKU" 


Twoje pieniądze - Twoje miejsce - Twój sukces 


&W.l.;
Yd '}]
f'.Jt3 
}lił:l9.Mij!t
J... M!i2'i3..J
 .9J..!J23JJ 


iliJaiJufiJ 


JAK ODPOWIEDZIEĆ 
NA OGŁOSZENIE? 
y.;':Ji!J
?I] .J.:j@-:j 


CZYNNE PRZEZ 24 GODZINY! 
Zadzwoń (4.22 zl/min z VAT). Podaj nume' sk'Vlki 
glosowej (og/oszema) Interesującego Cię anonsu. 
Komputer odtworzy ządane nagrame. Nagraj wiado- 
mosc. Ogłoszemodawca nawiąże z Tobą kontakt 


Pani pozna Pana 


. 8runotll. 28/162, IntelIgentna. lubiąca dalekIe pod'O- 
ze, muzykę I tamec pozna przystojnego. wolnego i do- 
b,ze sVluowanego Pana, który sprawI. te zycoe sla- 
me się baJką Skry1ka głosowa 6382 
. SllIol.l. wysoka, szczupła 60-Iatka p,agme po- 
znać mężczyznę. z któ'ym mogłaby p'zywrtać rok 2000. 
Sk'Vlka głosowa 6384 
. Plni z TIC
. 43 lata. córka. 7 lat. zmotoryzowana po- 
zna mteligentnego, przyslOinego Pana w wie. 
ku 40-48 lat, dobrle sVluowanego aby spędzIć Z nim syl- 
west,a Województwo śląskie Sk'Vlka głosowa:8380 
. Atrllc"nl 30
IIII, wykszl.. wyzsze. rozwIedzIo- 
na, bez dzieci, kochająca kIno, ksiązkl. muzykę i zy. 
cie na WSI szuka kogoś podobnego do siebie w celu zało- 
żenia rodZIny Okolice Bielska. Skrytka głosowa:6413 
. 19-1II.illllllllllll. wysoka blondynka. z duzym poczu. 
ciem humoru I Jeszczo Większym apetytem na życIe po- 
zna przystojnego chłopaka od 19 do 25 lat z okolic Kato- 
wic. Skrytka głosowa 8421 
. AlralcyJ.. 3T-ł1l1., pozna inteligentnego, dobrze sVlu- 
owanego Pana. z kló'ym mozna m
o spędzIć czas Celto- 
wa'zyski KatoWice I okolice. SkrVlka głosowa.6451 
. 4mU, lekko puszysla. rozwIedZIona domatorka. oso- 
ba przeciętna. Z poczucIem humo,u. tlnansowo mezalez. 
na. l 18-1etmą corką, pozna samotnego, bezdzietnego Pa- 
na do 52 lat Sk'Vlka głosowa 8Z13 
. Sym,.tycm. m
a 54.letma, wdowa z temperamen- 
tem. na eme'Vlurze. wychowująca 2 dZIecI (17 I 18 lat). 
zmotoryzowana pozna Pana w wIeku 60-65 lal. kulłura
 
nego g,ubaska Kluczbork Sk'Vlka głosowa 6315 
. JutiII ....1. niezalezną, 41/165, wykształceOle wyz. 
sze. lubię góry, narty. Poznam Pana z okolic BIel. 
ska. Cel matrymonialny. Sk'y1ka głosowa:8334 
. Wol.l. 58/164 aktywna lawodowo. własne M, zmoto- 
ryzowana pozna odpOWledOlego Pana. 
Sk'Vlka głosowa.8350 
. Wal.., bardzo alrakcYlna, 36/168/65 cIemnooka sza- 
tynka pozna dob,ze sVluowanego. przystojnego Pana sta- 
nu wolnego w wIeku do 40 lat Województwo śląskie. 
Cellowarzysko-matrymomalny. Sk'Vlka głosowa.6188 
. At,"lc".I, nieprzeclęlna, 26-letnia blondynka wy. 
chowująca samotnie dziecko, potrzebuJąca milo- 
ŚCI i odrobiny luksusu pozna dob,ze sVluowanego Pa- 
na. WOjewództwo śląskIe. Sk'Vlka głosowa:60Z9 
. Alralc,I". samotna 52.latka z rrueszka. 
mem, 167/72 pozna wysokiego, szczerego I wrażliwe- 
O Pana bez nałogów. Sk'Vlka głosowa 8021 
. Miła. cz'
a I wraziiwa 40
all<.a pozna Pana bezzo- 
bowlązań do lat 50 o podobnych cechach charakte. 
'u Cel towarzyskI. Sk'Vlka gtosowa 8022 
. IIIdo_l. 44 lata. pOlna Pana w odpowiednim wie. 
ku I bez zobowIązań, z któ'ym mozna spędzić m
 
/0 czas. KatowICe i okolIce Sk'Vlka glosowa 6024 
. 11101.., lal 35. (4-1etm syn), 170 cm wzrostu po- 
zna Inteligentnego I romantycznego Pana. któ,y wn,e. 
sle w je, zycie coś WYJątkowego WOJ opolskie 
Sk'Vlka głosowa'6061 
. Nijall 45-11111. pelna wad. poslukuJe at'akcyjne 
go partne,a w celu ,ównowag'. Województwo ślą. 
skie i OŚCIenne. SkrVlka glosowa.6091 
. Plnn.. 28 /110, at,akcy,na, l dWÓjką dZIeCI (5 i 6 lat), 
finansowo mezalezna pozna Pana w odpoWledmm woe- 
ku. powazme myslącego o zYClu. kochającego dZIe- 
CI. Blelsko-Blala I okolice. SkrVlka głosowa.5990 
. 40.lltll, szclupła, wysoka, wolna pozna męŻClY' 
znę melaletnego, przy klórym będzIe spokojna i bez. 
pleczna. Woj. katowIckIe. SkrVlka głosowa:5186 
. Alr.lc,I", zadbana I uczuciowa wdowa pozna wo
 
nego Pana do lat 55. kulturalnego. opIekuńcze- 
go. Z któ,ym stworzyłaby tascynuJący ZWląlek WOJe- 
wództwo śląskIe SkrVlka głosowa 58tZ 
. 8I'
z, zgr.h. I 11....1. 29.Jalka z wykszt wyz 
szym, własnym lokum pozna kultu,alnego sponso- 
,a 30-40 lat z okolic KatowIc, BIelska lub Cieszy. 
na. z którym m
o spędzI czas. SkrVlka głosowa 5845 
. Nlo
rzydll I 1,1II,.tycznl. blondynka około 40 po- 
zna Pana z klasą. mezaleznego finansowo, bel nało- 
gów, z okolic Opola. KatowIc. SkrVlka głosowa:5811 


0
fNj @ 


BEZPŁATNE 
PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ! 
JfPfłfd} a
)e
19 


CODZIENNIE OD 8"" DO 21..(1 
NadaJ ogłoszeOle. podyktuJ t,eść, a otrzymasz nume, 
skrVlkl głosowej do nag,ama dOdatkowych InformaCJI, 
Oraz taJny kod do odsłuchiwaOla nadanych do Ciebie WIa- 
domoścI. ArrIeI" Potsl<ąlWPt 

 ' = ' ."' J i
. ł ;j. li ! 
 


. 40-111.1 Zl SzwlJmol pozna normalną dZlewczy. 
nę do lat 30, która ma do zaoferowania coś wleceJ mż ły\- 
ko urodę. SkrVlka głosowa.8388 
. K'_llar III 32, wykształcenie średnoe poszukuJe Pa- 
ni w wieku 28-30 lat z oko
c Rybnika lub KatowIc. 
. Skrytka głosowa 6390 
. pra_.II. 35 lal. kawaler. mezależny fInansowo po- 
zna szczupłą, at,akcYJną dZiewczynę w wIeku 
do 3D lal. BielskoBiala i okolice. SkrVlka głosowa 8401 
. MI!tz)znl, tli 3D, pozna kobietę zdecydowaną na nleZO- 
boWlązuJący zWiązek towarzyski Woj. zachodnIOpomor. 
skle. Sk'Vlka głosowa 8401 
. SIlIliiI PiniI Z5-35 lit. z własnym lokalem wspomo- 
gę duchowo I finansowo w zamIan za kIlka spo- 
tkań w rrwesiącu Dawne wOj. katowIckie 
Skrytka głosowa 8408 
. BIga". młody. przystOjny, biznesmen pozna szczu- 
płą, elegancką przyjaciółkę do 35 lat Zapewnię wys0- 
kI komfort tlnansowy Koszalin i okolice. 
SkrVlka głosowa 6412 
. 33-11111, wdowiec. dumny oJciec 3 synów. mlłośmk II
 
mu .Bezsenność w Seal11e. szuka matkI dla swych dzoe- 
ci II0warzyszkl życIa dla siebIe WOJ. śląskIe 
SkrVlka głosowa:6414 
. WlNII IllIrz statoczny. przystoJllY I malętny zapro- 
SI 110 FlorencjI młodą, atrakcYJną, szalenoe wyczulo- 
ną I ognostą dZiewczynę w celu adoracYlno-mat,ymonoaJ. 
nym cała Polska. Sk'Vlka głosowa.8m 
. Miły Z3-łltat, szatyn. 175 cm. student pozna at'akcyt 
ną I szczupłą Panią do 35 lal z zasobnym portfelem w ce- 
lu miłego spędzenoa wolnego czasu. Tychy I okohce 
SkrVlka głosowa 8434 
. 49-11111, 188 cm, wdoWiec. dwoje do'osłych dziecI. wy. 
kształceme wyzsze poszukule Pam z okolIc Kato- 
\\ .. do lal 40 SkrVlka głosowa 6445 
. PrzydajnI. kultu,alny. 3T-łatek zasponsoruJe atrakcy
 
ną, zmysłową koblelę z Krymcy Gó,skieJ lub Zakopanego 
Sk'Vlka głosowa 6455 
. Wili, 58-111.1. wykształceme średme, nielalezny finan- 
sowo pozna PanIą do 50 lat WOjewództwo śląskie 
Sk'Vlka głosowa 6419 
. 21-1111111"'111. pozna Inteligentną dzoewczynę o coeka- 
weJ OSObowoŚCI w Wieku 18-25 lat z wOJ. śląskiego 
Skrytka głosowa 6214 
. 44
ltat. kuttu,alny. wyzsze wykształceme. zondty szu- 
ka Pam, najchętnIel męzatkl w celu lowarzysklm WOle. 
\\ dztwo śląskIe I oścIenne. Sk'Vlka głosowa 8266 
. Wllny 35 lat. 173 cm wzrostu. poszukUJe partne,kl po- 
wyzeJ 20 roku zycla na stale Zagłębie I wOjewódz- 
two ŚląskIe Sk'Vlka głosowa 6303 
. 3HII.I. p,zystojny, dysk,etny. pozna Pamą, kló,a po. 
t,all odwdzIęczyć się za mile spędzone chwile WOjewódz. 
two śląskIe SkrVlka głosowa 8306 
. IllyukllZl!yl. lal 29, pozna Panią do lat 37. wyso- 
ką, brunetkę Celtowa,zyskl. Katowice 
SkrVlka głosowa 8310 
. rrzyllollY 18-1110" z poczucIem humo,u pozna m. 
tą i atrakcYJną dZiewczynę do lat 3D WOjewódz. 
two małopolskie I okolIce. Ceł towarzyski 
SkrVlka głosowa 6314 
. 0,,1...., 25-ł1t.k. przystOjny, imellgenrny pozna Pa- 
mą szukającą p,zygód. KatowIce I okolice 
Skrytka głosowa 8330 
. SzlIlO. 36 lal. pozna Pamą do 35 lal w celu lowarzy. 
sklm WOlewództwo śląskie. lublin I okohce 
Skrytka głosowa 6344 
. Orllrll.,. kultu'alny. czuły, po 40.. 184 cm, 
szczupły. noebrlydk" w dobreJ kondyCJI - do dyspozy 
CJI Pani, która okaże mI pomoc finansową WOjeWódz. 
two śląskie. Celtowarzyslu Sk,y1ka głosowa 8345 
. 38-111.1. tonaty. mezalezny fInansowo. dysk,et- 
ny. niezwykle sympatyczny pozna Pamą na stałe. ktO- 
ra by była p'ZYJaclOlką I kochanką 
SkrVlka głosowa 8351 
. Kalilir. 27 lat. noebrzydlu, ładnoe zbudowany po- 
zna w celu lowarzyskim sympatyczną koboetę w _ 
ku 20 - 40 lat z Warszawy lub wOJ mazOWIeckIego 
SkrVlka głosowa 8351 


KRł _
.. 
Bytomska Spółka Węglowa S.A. I 
w Bytomiu 
ogłasza 
przetarg ofertowy na wybór ubezpieczyciela 
mienia (środkow trwałych), następstw 
nieszczęśliwych wypadków pracowników 
dołowych oraz OC dozoru górniczego 
i kierownictwa na rok 2000 


Oferty mo:tna składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w 
terminie do dnia 1.12.1999 r. w pokoju nr 109 w Biurze Zarządu 
BSW S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207. 
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem Poczty decyduje 
data stempla pocztowego. 
Wymagania ofertowe wraz ze szczegołowymi informacjami 
dotyczącymi przedmiotu ubezpieczenia w cenie 2.500,00 PLN oraz 
Regulamin przeprowadzenia przetargu można nabyć pod w/w adresem, 
gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
przetargu. 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.1999 r. w siedzibie 
Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. w Bytomiu. 
Oferty nie spełniające wymogów określonych w .Wymaganiach 
ofertowych-, nie będą rozpatrywane. 
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert 
oraz prowadzenia dodatkowych rokowań z oferentem, unieważnienia 
przetargu bądż uznania, że nie dał on rezultatu - bez podania przyczyny. 


MOTORVZACJA 


I AUTO Szyby, Autover Polska- sprzedał. 
montał, naprawa. Katowlce- Szopienice 
ul. Roźdzleńska 41, tel. (032)2552-632, 
94-49. Autover Partner Blelsko-Bla/a. 
Komorowlcka 78, (033)819-31-99, 
0602-538-242, 090-689-725. 
(156293) 


AUTOSZYBY, naprawa, wymiana, 781-57-53. 
(1582501 


I AUTOSZYBY. naprawa- wymiana. Bytom, 
282-11-49. 11578801 


I BAG,uNIKI- na narty, (0-32)251-57-80. 
(1583991 


BEZPIECZNE auto. Profesjonalne 
zabezpieczanie samochodow przed 
kradzieżami. "Somełw Sląsk' Katowice, 1 
Maja 31, 256-31-30, 0-602-65-47-35. 
!
.
!.


!mmm.............................................. 
CINQUECENTO 700, rok 1996, cena 13.900, 
0601-880-269. (158288) 
.............................................................n... 
GAlł.UE, niskie ceny, naJwyzsza Jak05Ć, 
montaz gratIS! (012)655-80 42, 
090-343.975. (157949) 
.............................u................................... 
GARAŻE 1390 z/ (w tym tranport +montaz). 
Bramy garazowe uchylne- 150 z//mkw. 
Raty! Jaworzno "Prosper", (032)615.51-54. 
(158459) 
.................................................................. 


HAKI holownicze, eurohaki, do wszystkICh 
samochodów. Producent "romet' Zabrze, 
Sienkiewicza 14, (032)275.30-84. 
(1579071 
_no..o....hu ... -_.n..._n.................. n 


KATALIZATORY, tłumiki, 255-84 26. 
{1581371 
.......n..n..n................................................. 


KOPARKO- ładowarka "Ostrowek" KT0162, 
(1989),37.000 zł. (032)299 55-24. 
(158412) 


I	
			

/iv5521-1999-269-0019.djvu

			................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 


AUI129349 


'U
u... ,. BIURO OGŁOSZEŃ Punkty przyjmowania 
DZIEN I REKLAMY ogłoszeń do 
n. GO,nym Siąsku "Trybuny Śląskiej DZIEŃ": 
44.200 RYBNIK, RYNEK 7 \ . HT .,M.:dlUr", Wnd7islaw Slą- 
1IL. 42 221 76,42214 13, FAX 4222037 li ski. riaL .;w. Krzyża, lei 032,455-64- 
63. fa'(:-455-69-15: 
44.100 GUWJCE, uL.ZWVClĘS1WA 36 . H.T. ..Medlur". I{dcihnr/. ul. Sle- 
.. .. lan.1 Hatorego 7, leI. 032/415-55-35, 
TEL./FAX 231 68 43, 331 37 27 , fa'(: 415-55-2ó; 
. p i D Smicja, I{ddlin, ul. mjr. I{o- 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w . gOllna 96. leI. 1)32, 455-85-9(). lax: 
godzinach od 8.00 do 16.00 457-
7-93. 
. f\gcnqd OgloSl.cninwn - I{ckla- 
, mOWa nugu,law SWi'llkow,ki, Ja
lflę- 
· J DZlEN - TWOIM SUKCESEM h..
 Ldr., ul. Krasickiego 1 9 /6. leI. 


Nowy DZIEŃ nowe możliwości 


Reklama bez tajemnic 
- BIuro ogłoszeń i Reklamy 
41-200 Sosnowiec ul. Sadowa 10 
Tel. 266-86-86, 
fak5 266-91-37 
dyr. oddziału: Małgorzata Majewska 


Czwartek 
DZIEN JR listopada JQ99 


reklama 


SYLWESTER. Zimowiska. BIuro N3 Pyskowice 
!

?).?

:??:.
?!.1.
!.
?!............................. 
TRZYNIEC 31.12- 02.01.00, 340 Ił. 
!

}?
.
.?0?
:.!
.


!............................... 
WIEDEN 03 05.12.99 270 II. 
!

?}?
.
?:

:!
.
!............................. 


ZWIERZĘTA 
DOBERMANY szczenięta rodowodowe 


?!

:.

?}
:.!!............................ 
MIELONKA wołowa dla psow. 0-603-750- 
348. 11582951 


SZKOLENIE psów HARDY. indywidualnie, 
grupowo 032/266-71-16,050140162. 
(151944) 
............u.._........_........u...........................,.. 


MATRYMONIALNE 


FOTOKATALOGI, adresy- "Małżenstwo., 
ladzwon: 0604-507 -058. Zaufaj! 
156703) 
.................................................................. 


NIEMIEC 28 lat, 176, przystojny, dobrze 
usytuowany finansowo, szuka partnerki dla 
wspolnej drogi życiowej w Niemczech. 
Prosi o kontakt z aktualnym zdjęciem. 
Adres: Martin Wolf, Boser Berg 56, 69412 
Eberbach. (158358) 


SZANSA dla samotnych (032)299-77 -05 
wieczorem. (151205) 
.................................................................. 


TOWARZYSKIE 


10-501-184-692, namiętna! 
(151860) 
............................................................,..... 


110-601-726-750. (1579921 


I 0-603-880-460. (1581811 
.................................................................. 


I (032)241-87-65 
"Styks': 
(1579041 
.
.
).
.?
:

:

:.

...........m__............ 
0-501-160-965 Modliszka. (158275) 
.................................................................. 


0-501-812-277, 
Julia. 
(158444) :.
.
.
.:


:


.p.

?j
r:.

:.


).... 


I 0-602-879.809. 
(1579051 


0-603-607-299. (158436) 
.................................................................. 

:
.?
:


:


:.\?).............................. 


.
.-.
.

:


!.

ł.
!
:!
.
?!...........,.. 

.

.
.-.


:
.

:.
!
.
)............................... 

.

.
.-.

.:

.
:.

)............................... 
10602-106-231. (158240) 


:.

?:


:.


J.


.
?
..!
,
!....m.... 


I 0604-063-707. 


157797) 


I 0604-236-847. 
ł158320) 


0604-456-852 ,158390) 
.................................................................. 


I 0604-585-555. 


(1577991 


.
.
.?
.
.
.


:,!


!...---...-------...... 
0606-373-345. (1583601 
.................. .............................................. 
:.
.
.:


:.(.!
.
?
?!..................................... 

.??.-.

:

:.(.

.
)....,........................_.._..-. 


....................................................................................................................................-............................................................................................................................................................ 


.11ł.S ł l,1iN 
 
P1\O)IO(,
11\ 


KREDYT RATALNY 


281-40-04. 11584181 
.....................
............................................ 
282-95-82. (158212) 
................................................................... 

:.
.
-D.:.!
.
.
..m.mm.........m............ 


I 2999-188. 


(158075) 
.?:.
.2.-.

:.(.I.


?!.............m.........m......... :.
.
.:

:
.
!.
.I
.

:.!
.

!.................., 
AGENCJA vegas oferuje towarzystwo pan. 
Tychy, 0-501-797 -524,0-501-273-460. 
1158095) 


AISZA, 
0501-976-946. 
(158419) .
.


.'???
.:


:!.

:.)......m............. 
I ATRAKCYJNA. 0601-82-10-95. 
(1581331 

 .... ...... ... ..................................................... 
CZERWONY Kapturek. 274 01-05. 
!
.

!..........................m..............,.......... 
DAREK 0606375674 po 16.00. 
(201776) 
................................................................. .
.

.
!.
:.\

?!!
L................. 
DWUDZIESTOLATKA 0602-787 -826. 
(158276) 
................................................................. 

!

!.
:
3:.

:
.

:.(.!
?!.............. 


EWKA dyskretnie. 
0.603.277-514. 


(158267) .

.
I

.!.

:.\

!.

............... 
KINGA 0-604-364-101.11583131 
.................................................................. 


. 
I 


TOWARZYSTWO 
INWESTYCYJNE ART 
W Gdańsku 


KR/13222&b _. 
... . 


RATY 


T...rl"two I....lycrl.. ART 
10.435 GtI.".. uf. 11010. 
..I( OSI) 344 64 50, f.. 345 'I 50 


IIUIO UIlOlALIII WIATOWICACH . . . 1:- . 


agencje ratalne: 
IIIUIO llłU (033) 812 20 51 w.221 
CHOIZÓW (032) 24906 01 
GLIWICI (032) 231 21 06 
1_ILlII (032) 225 62 19 
. ... 
pszcnllA (032) 210 34 66 
RYlIIII (032) 422 42 81 w.459 
ŚWI,TOCHłOWlCE (032) 245 52 94 
.'SłOWlCE (032) 223 54 15 
CZ,STOCHOWA (034) 363 99 00 


. 


o 801 677 387 


AUl126687CIS 


{ 
CENY OGłoSlEN 
DROBNYCH 
W 
'111Wllit
 , 
D IEI\I 


ODZIEN YM 


. t 


. 


WSCHODNI BANK 
CUKROWNICTWA SA 
WIC S.A. Otltlllol w Kr.kowl. 
ul. GrI.górl.ck. '.1. (012) 421 51 03 


as 


ZAPRASZAMY 
DO WSPÓtPRACY 
SKLEPY I AGENCJE 
W ZAKRESIE OlnUGI SPRZEDAŻY RATALNEJ 


f 


. II ł II: . ł . 


, I 


I .. 


+ VAT 
JEDNO StOWO 
W WYDANIU 
MAGAZYNOWYM 
2 zł 
+ VAT 


OZIEN ug/os::enia dmhne OZIEN (Jgloszenia drobne OZIEN og/os::.enia drohne OZIEN oKloszellia drobne OZIEN oglos::.enia drobne OZIEN 


, I 


I MAGDA, 
0603-816-997. 


I KREDYTY bez zabezpieczen, 
0501-419-630. (158110) 


(158319) 


KURACJA odchudzająca tel. 090-306-646 
(122681 


.................................................................. 
.

!.

g.
:.?
:

:.(.!
.

!................ 

.
:.
?:
g.?:.


:!.1.
!.?!.m................... 
PANOWIE dla pań, panów, (0-32)291-05-00. 
(157917) 
.................................................................- 


M(KOŁAJ dla samotnych, (032)2493690. 
(158103) 


SALON wrózb na zywo! 0-7oo-77-()68 
Inte- Nerkom. Musisl miec 18 lat. 

:?
.


!.
!

y!!!:.
m...................... 
TARGI Erotyczne (Ostrawa), (032)2493690. 
(1581041 
................................................................. 


::
.!

'..

:?
.:
:.(.!

?)....m............. 


SPONSORKI, kOChankł, 
203-37-41, 


ZESPOŁ GAMA -wesela, 262-05-56. 
(1583921 


(158450) .R.O'

.

.I..?
??:

.
:.(.!

?
?L..... 
PROFESJONALNIE 0-501-830-935. (1584601 
.................................................................. 
PUSZYSTA, 0602-876-731. (157890) 
...................-.............................................. 


ZESPOŁ muzyczny. 0501-756-758. 
(158345) 
.................................................................. 


AUl1315191. 


SEXlIVE. 
0501-843.644. 


Całodobowe 
telefoniczne 
przyjmowanie 
ogłoszeń 
drobnych: 
D32/
J1 .d2 913; 
lub przez 
internet: 


(158326) 


SPONSORZY, sponsorki, kochanki. 
0501-98-11-37. (1583891 


SZUKASZ sponsora, sponsorki lub chcesz 

P.?

?

.:.
:
:.
.
.:???:!.I.

!......... 


VIKI O 603-624 465. (158373) 


RO NE 


KRAJARKI krawieckie. Tel. 602-774-989. 
(1579721 
.................................................................. 


I KREDYT gotowkowyI253-61-74. 
(158309) '/\NW J!ja.pJ
		

/iv5521-1999-269-0020.djvu

			Reklama bez tajemnic 
- Biuro Ogloszeń i Reklamy 
40-098 Katowice 
ul. Młyńska 1 
III piętro 
pokoje: 303-305, 
Tel. 2538-280, 2537-874, 
faks 2539-928 
dyr. Maciej Kański 


I D TI1 1EŃ 


w Zagłębiu 


Czwartek 
DZIEN IR listopada 19Q9  {5 
Otvlll8.?.... .lf 
$ '11 i;:f 

 

 
 
<;:;" 
'lł.SlIDSKIEGQ 


Jesteśmy bliżej niż myślisz! 


Biuro Ogłoszeń w Sosnowcu, ul. Sadowa 10 
tel.: 266 80 80,2668686, faks 266 91 37 
Dyrektor Oddziału Małgorzata Majewska 


reklarna 


Bliżej Ciebie niż kiedykolwiek 


AU/129305  


 
, 

 
o
 
 
'Y '1:'0 


.... 


TŚ DZIE
 


UL SADOWA 10 


KR/I324201b 


PPHU "POL/FARB" Spotka z 0.0. 
44-100 Gliwice, ul. Plebiscytowa l 
Poszukuje powierzchni sklepowej ca 50-100 m 2 wyposażonel 
w media. z dobrym dojazdem na terenie: Zabrza, Bytomia, Gliwic, Cho- 
rzowa, Pyskowic i Knurowa_ Olerty prosimy sktadac na adres n/Przedslę- 
biorstwa w terminie do 30. ". 1999 r. 
tel. kontaktowy: 032/231-53-13, fax: 032/231-77-04 


Zarząd Miejski w Strumieniu 


ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż 
niżej wymienionych nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strumień: 


I. Nieruchomośc oznaczona nr - pb 298 i pgr 1354 i 1355/1 o łącznej pow. 
3028 m' wraz z zabudowaniami położona przy ul. Ks. Londzina, zapisana 
w KW 42.562 Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych, 
przeznaczoną w planie przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy 
Strumien pod usługi rzemiosła, utrzymanie istniejącego zakładu usługo- 
wego z możliwością modernizacji mającej na celu zmniejszenie uciążliwo- 
ści na tereny sąsiednie. Rada Miejska w Strumieniu podjęła uchwałę 
o zmianie zapisu w planie przestrzennego zagospodarowania miasta 
i gminy Strumień z przeznaczeniem jej pod handel, rzemiosło, usługi nie- 
uciążliwe, gastronomię, budownictwo mieszkaniowe. 
Ustala się cenę wywoławczą tej nieruchomości wraz z zabudowaniami 
w wysokości 50.000,- zł + VAT. 
Ustala się minimalną wysokosć postąpienia w wysokości 500,- zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
5.000.- zł na konto Urzędu Miejskiego w Strumieniu Bank 
I. s.A. O/Cie- 
szyn Filia Chybie nr 10501083-100760321 na 7 dni przed wyznaczonym 
przetargiem tj. do dnia 01.12.1999 r. 
II. Nieruchomość oznaczoną nr pgr 68/8 o pow 843 m' wraz z zabudowa- 
niami przy ul. Harcerskiej, zapisanej w KW 50,951 Sądu Rejonowego 
w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych, przeznaczona W. 
 crze- 
strzennego ZQ9. ospodarow i!nii! mii!&	
			

/iv5521-1999-269-0021.djvu

			Jedynka 


godz. 23.55 
Dla tych, których 
kochałem 


.. 


, 


, 


Historia polskiego Żyda z War- J
 
szawy, Martina Graya, którego 
wyjątkl>wo boleśnie doświadczy/los. Bohatera poznajemy w chwili wy- 
buchu II wojny światowej. 16-letni chłopak trafia wraz z rodzicami 
i młodszym rodzeństwem do getta. 


Dramat prod, francusko-kanadyjskiej z 1983 roku. Rezyserla 
Robert Enrico. Występują: Michael York, Jacques Penot, Macha 
Merli, Brigitte Fossey. 


- I 
 I 


6.00 Kawa czy herbata, w tym Wiadomo- 
ści 06.05, 6.30, 7.00, 7.30 
7.45 Pan Złota Rączka (132) - serial USA 
8.05 Giełda 
8.15 Krakov.skie Przedmlescie 27 
8.30 Wladomosci 
8,42 Prognoza pogody 
8.45 Wesoły świat Richarda Scarry'ego 
9.10 Mama i ja - pr. dla mamy i trzylatka 
9.25 Domowe przedszkole (powt) 
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 Wszystko dla kariery - serial USA 
10.50 Gotowanie na ekranie 
11.10 Zwierzęta śWiata: Oman - klejnot 
Arabii - film dok. prod. angielskiej 
11.40 . Po prostu paragraf: Alimenty 
11.45 Patrz w serce: Z dala od zgiełku 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes - rolniczy pr. infor. 
12.25 Horyzonty 
12.45 Klan (269) - telenowe/a TVP (powt) 
13.20 Wojownicy - uzdrawiacze z Malabaru 
13.50 Wyprzedzić chorobę 
14.15 Saga Rodu Ganzegal: Syndrom dru- 
giej młodosci - nauka j. niemieckiego 
14.30 M
 skakanka - te/etur. dla dzieCI 
15.00 Wiadomości 
15.10 Rynek 
15.40 Niewidzialni (1/13) - serial prod. ang. 
16.05 Muzyczny Serwis Jedynki 
16.10 Rower Błażeja 
16.15 Teleexpress JUnior 
16.20 Rower Błażeja 
17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? - Quiz muzyczny 
17.50 Gość Jedynki 
18.00 Moda na sukces - serial prod. USA 
18.25 Credo - magazyn katolicki 
18.50 Moj siad 
19.00 WIecZorynka: Tajemnice wiklinowej 
zatoki 
19.15 Jutro weekend 
19.30 Wiadomosci 
19.56 Sport 
20.01 Prognoza pogody 
20.10 Viper (22-ost.) - senal prod. USA 
20.57 Flesz-WiadolT1OSCl 
21.05 Trudne pytania 
21.45 Pop Kanał 
21.55 Tygodnik polityczny Jedynki 
22.45 Monitor Wiadomości 
23.15 Sport 
23.20 Fronda - Koścloł w Panstwie Środka 
23.55 e Dla tych. których kochałem - film 
fab. prod. francuskiej. re!. Robert Enrico 
2.15 Podstay,y gry na perkusji (powt.) 
2.25 Moj siad (powt) 


, 


Dwójka 
godz. 0.50 
Allie i ja 


Pewnego dnia Michelle zastaje męża w łoż- 
ku ze swoją najlepszą przyjaciółką. Jej życie 
obraca się w gruzy. Wybiega z domu i nie 
wie, co począć dalej. Pod swój dach przygar- 
nia ją Allie, pracownica salonu piękności, 
gdzie Michelle jest stałą klientką. 


f.:i 
Komedia kryminalna prod. amery- 
kańskiej. 
Rezyseria Michael Rymer, Wystę- 
pują: Lyndle Benson. Joanne Baron, 
James Wilder i Inni. 


ł . 


.... 


7.30 Dziennik krajoy,y - serwis informa- 
cyjny 
7.50 Studio urody - program sportowo-re- 
kreacyjny 
8.00 Program lokalny 
8.30 Projektantki - serial prod. amerykań- 
skiej 
9.00 Transmisja obrad Sejmu 
15.00 W labiryncie (24/120): Pan mi się 
podoba - telenowe/a prod. polskiej 
(powt.) 
Renata odwiedza Ewę w szpitalu. Lekarz 
prowadzący przekazuje przez nią list do 
profesora Sucheckiego. Manola deklaruje, ze 
pomoże Durajowi w badaniach nad 
adoloranem. 
15.30 5 x 5 y,ygrajmy razem - teleturniej 
(aucJiotele: 0-7(035217) 
16,00 Panorama 
16.10 .Ich pięcioro (33) - lerial prod. 
amerykańskiej 
Sarah chce zemścic się na rodzicach, którzy 
zataili przed nią prawdę o adopcji. A'r1y Się na 
nich odegrać, wykorzystuje Baileya. Julia 
przeżywa rozterki, gdy jej ulubiony nauzcyciel 
zaczyna ją molestowac. 
17.00 Kosciół Połskokatollcki pod wezwa- 
niem świętego Piotra i Pawła w Szczeci- 
nie 
17.20 Pytania o reformę szkolnictwa 
17.30 Program lokalny 
18.20 Wsieci 
18.30 Panorama 
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19.20 Dwojkomania 
19.30 Magazyn Choplnov.ski 
20.00 Badziewlakowie: Trudne zadania - 
serial prod. polskiej (powt) 
20.25 Magazyn teatralny 
21,00 Panorama 
21.21 Prognoza pogody 
21.25 Sport-telegram 
21.30 Dwojkomania 
21.40 Z Archiwum X - serial prod. amery- 
kańskiej 
22.30 997 - magazyn kryminalny prowa- 
dzony przez Michała Fajbusiewicza 
23.05 Ekstradycja (4/6) - serial prod. TVP 
(powt.) 
24.00 Mieszane uczucia: Miłość przenosi 
gory 
0.50 . Allle I Ja - film fabularny prOd. 
amerykańskiej. reżyseria Michael Rymer, 
występują: Lyndle Benaon. Harry Hamlin, 
Lalne Kalan 
2.10 lakonczenie programu 


TVN 
6.40 Kropka nad i, 7.00 Telesklep, 7.20 Księżniczka Sis- 
si- ser., 7.45 Swiat Bobby'ego (59) - ser., 8.10 walter Me- 
lon (14) - ser., 8.35 Space Stnkers (15) - senal animowa- 
ny dla dzieci, 9.00 Rosalinda (75) - ser., 9.50 Maria de 
Nadie(151), 10.40 Dziedziczka (80)- ser., 11.30 Tele- 
sklep, 12,OOCnstlna(102) - ser., 12,55 Niedowiary- 
opowieści niesamowite, 13.56 Pepsi chart, 13.55 Księż- 
niczka Sissi (31) - ser., 14.20 Swiat Bobby'ego(59) - ser., 
14.45 Walter Melon (14) - ser., 15.15 Szkoła złamarl}Ul 
serc. 15.45 W naszym kręgu (124) - ser., 16.15 Pełna 
chata (57) - ser., 16.45 Maraton uSlnlechu, 17.15 TVN 
Fakty Regionalne, 17,35 WizjerTVN, 18.05 Rosalinda (76) 
- ser.. 19.00 TVN Fakty, 19.25 Sport, 19.30 Pogoda. 
19.35 Cristina, 20.30 Gdzie jest rT10j syn - film obycz., 
22.20 IblSekcja. 23.15 TVN Fakty, 23.20 Kropka nad i. 
23.42 Pogoda, 23.45 Multiklno, 0.15 Wizjer TVN, 0.45 
Drew Carey Show (23) - ser., 1.15 Granie na zawołanie 
POLSAT 2 
6.00 Przytul Mnie, 7.00 MakakofonIa, 7.30 Szok-blok, 
8,00 Tv Market, 8.30 Hallo Sandybell - serial dla dzieci, 
9.00 Znak lorro - ser., 9.30 Mlcae/a - wioska tełenowe- 
la, 10.30 Mlcaela, 11.30 
 oblicza mifosci - tełenowe- 
la, 12.30 PraYoQ do mitosci, 13.00 Tajemnice piaskow - 
brazytljska tełenoweła, 13.30 Soundtrack, 14.00 Dzana - 
program muzyczny, 14.30 Kuznia szczęsae, 15.00 Pio- 
senka na życzenie, 16.00 PraYoQ do mtfosci - te/enoweła, 
16.30 Tajemnice plaskow, 17.05Informaqe, 17.15 .Jez- 
dZlecsrebrnejszabll -ser., 17.40 Znaklorro, 18.05 Gar- 
fie/d, 18.30 Piłka wwze - ser., 19.00 Star Trel<.: Stacja 
Kosmiczna - ser., 19.50 Super Express Tv, 20.05 Przyby- 
sze - ser., 21.00 Komisarz Rex - ser. 22.00 Brama - film, 
23.35 Kurier sensacji, 0.05 RÓŻowa landrynka, 0.35 Przy- 
tul Mnie, 1.35 PIosenka na 
enle. 2.35 Pożegnanie 


<. . 


7.00 Ekoludkl i śmiecioroby - serial anim. 
prod. francusko-kanadyjskiej dla naj- 
młodszych 
7.25 Płatki - australijski serial animowa- 
ny 
7,30 Szaleństwa Alvina Wiewiorki - serial 
animowany 
8.00 Wieś'99 
8.30 Integracja 
8.45 To jest temat 
9.00 Seniora - serial prod. meksykańskiej 
10.00 Bałtyk - magazyn 
10.10 e Telezakupy 
10.30 Echa regionów 
11.00 Budujemymosty 
11.30 Szkoły za Oceanem 
11.50 Spotkania z Umą Europejską 
12.10 Tajniki matematyki 
12.30 Klub Filipa 
13.00 Portrety miast 
13.30 Telezakupy 
14.00 Krajobrazy 
14.30 Krople miłości - serial prod. meksy- 
kanskiej 
15.00 Podróże Obieży5topki 
15.30 Układanka - serial kukiełkoy,y prod. 
USA 
16.00 Klub kOlekCJonera . 
16.15 Zbliżenia 
16.30 Flesz-Aktualności 
16.35 Dwa światy - serial fabularny 
17.00 Djzień jak co dzień: Eskulap - maga- 
zyn medyczny 
17.30 Witaj Malezjo - teleturniej 
17.50 Portrety miast i firm 
18.00 Aktualności - program informaCYj- 
ny 
18.20 . Co słychac w muzyce 
18.45 W cztery oczy - program publicy- 
styczny 
19.00 Krajobrazy 
19.30 Mordziaki - serial animowany prod. 
polskiej 
19.55 Płatki - australijski serial animowa- 
ny 
20.00 Seniora - serial prod. mekSykań- 
skiej 
21.00 To jest temat 
21.15 Integracja 
21.30 Aktualności - regionalny program in- 
formacyjny 
21.45 WiadomoscI sportowe 
22.00 Krople miłości - serial obyczajoy,y 
22.30 Kryptonim turyści 
23.25 Obszary Niemiec 
23.55 lakończenie programu 


Inne oraz płatne telewizje 


Nasza Telewizja 
6.50 TeleJazda, 7.20 Hardcastle I McCormick (58) - 
ser., 8,15 Kapitan Jastrząb (59) - ser., 8,45 Voltron- 
obronca v.szechswiata - ser., 9.10 Kalambury, 9.40 
Edera (8) - ser.. 10.35 lakazana miłość (58), 11.05 
Manuela (19) - ser., 12.00 Telezakupy, 12.30 Antonella 
(59) - ser., 13.20 Kalambury, 13.50 Melanżeria, 14.20 
Telezakupy, 14.50 Kapitan Jastrząb (59) - ser., 15.20 
Voltron - obronca v.szechswiata - ser. ani m., 15.45 Ma- 
nuela (20) - ser., 16.40 Edera (9) - ser., 17.35 zakaza- 
na miłosc, 18.05 Hardcastle i McCormick (59) - ser., 
19.00 Zoom, 19,30 Trzy razy Zofia - ser., 20.00 Colum- 
bo - ser., 21.50 Cebra - oddział specjalny, 22.45 Idzie- 
my na ryby, 23.15 Cudowny świat magii i czarów (14) - 
ser. dok.. 23.45 Techno party, 0.15 Byłem swiadkiem - 
ser., 1.00 lakonczeme programu. 
RTL 7 
6.00 Teledyski, 6.15 Perła - telenowela, 7.00 SImset 
Beach - ser., 7.45 Kataima i Sebastian - telenowela. 
8.30 Odjazdowe kreskowki: Woody Woodpecker, 8.55 
lagubiony w czasie - ser., 9.45 Seaquest - ser., 10.35 
Wzywam dr Brucknera, 11.30 Sunset Beach - ser., 
12.15 Teleshopping, 12.50 Trzy razy Zofia - telenowela, 
13.15 Perła - telenowela, 14.00 Katalina I Sebastian- 
telenowela, 14.50 Odjazdowe kreskowki: Woody Wood- 
pecker, Rycerze Zodiaku, Dragon Bali, 16.15 lagubiony 
wczasie - ser., 17.10 Seaquest - ser., 18.00 Sunset 
Beach - ser.. 18.50 7 minut - wyd. dnia - pr. inf. oraz 
prognoza pogody, 19.00 Zoom, 19.30 Trzy razy Zofia, 
20.00 Columbo - ser.. 21.50 Cebra - oddział specjalny 
- ser., 22.50 7 minut - wyd. dnia - pr. inf. oraz progno- 
za pogody, 23.05 Sexplozja, 23.20 Morderstwo - film, 
1.00 Niew/asciy,y człowiek - kom., 2.45 Zoom, 3.10 Se- 
xplozja, 3.25 Columbo - ser., 5.00 TeledyskI. 


. . 
 .1 


6.00 Piosenka na życzenie 
7.00 SWlat według Bundych (59) - amery- 
kański serial komedioy,y (Serial niedo- 
stępny drogą satelitarną) 
7.30 Połityczne graffiti 
7.35 Godzilla (35) - animowany serial dla 
dzieci 
8.00 Czarodziejka z Księżyca (137) - se- 
rial animowany dla dzieci 
8.30 Tarzan (55) - amerykanski serial 
przygodoy,y 
9.00 Maggle Winters (5) - serial prod. 
USA 
9.30 Paloma (49) - meksykańska teleno- 
wela 
10.30 Powrót Supermana (41) - amerykań- 
ski serial przygodoy,y 
11.30 Herkules (71) - serial prod. USA 
12.30 Disco Polo Live 
13.30 Rodzina zastępcza (12) - polski se- 
rial komediowo-obyczajoy,y 14.00 Dyżur- 
ny Satyryk Kraju - program Tadeusza 
Drozdy 
14.30 Kalambury dla dzieci - program roz- 
rywkoy,y 
15.00 Batman (111) - animowany serial dla 
dzieci 
15.30 InformaCJe 
15.50 Po prostu miłość (122) - telenowela 
prod. Brazytia 
16.50 Renegat (68) - amerykański serial 
sensacyjny 
17.40 F IX (31) - amerykański serial sensa- 
cyjny 
18.30 Super Express TV 
18.45 Informacje 
18.50 Prognoza pogody 
18.55 Paloma (50) - meksykanska teleno- 
wela 
19.45 Prognoza Pogody 
19.50 RealTv . 
20.00 V.I.P. (.6) - serial prod. USA 
20.50 Losowanie LOTTO i Szczęśliwego Nu- 
merka 
21,00 Policjanci (6) - serial prod. polska, 
reż. Łukasz Wylęzałek, 
22.00 Ostry dyżur (89) - amerykanski serial 
obyczajoy,y 
22.55 Wyniki losowania LOTTO 
23.00 Informacje i biznes informacje 
23.15 Prognoza pogody 
23.20 Polityczne graffiti 
23.35 .13 posterunek (33) - ser. kom. 
0.05 Super Express TV 
0.20 Strach na wroble - film prod. USA, 
reż. Jerry Schatzberg 
2.15 Muzyka na BIS 


CANAL + 
7.00 Diabelski młyn - filmy animowane (*' 7.45 Aktual- 
nosci Filmowe (*), 7.50 Łapu capu (*),7.55 Swiat dzi- 
kich zwierząt - serial animowany (*), 8.00 Księżniczka 
Nilu - ser. anim., 8.25 Słaba piec - dramat USA, 9.50 
Deser: Willy Nilly - film krótkometrażoy,y, 10.05 Tekwar: 
Kolejne starcie - sf USA, 11.35 Lekcja przetrwania - 
thriller USA, 13.30 Sto lat klna:Wojna i pokoj - film do- 
kumentalny, 14.20 Deser: Delikatnośc uczuc - od kuch- 
ni - film krotkornetrażoy,y, 14.30 Bob Morane - serial 
animowany, 15.00 lav.sze kobieta - komedia USA, 
16.30 Kaskaderzy - ser. dok., 16.55 Demony wOjny wg 
Goi - film sens., 18.30 Księżniczka Nilu - ser. ani m., 
18.55 Swiat dzikich zwierząt - serial, 19.00 Diabelski 
młyn - fllmyanim. (*),19.20 Nie przegap (*), 19.25 Dia- 
belski młyn - filmy anim. ('), 19.50 Aktualności Filmowe 
(*),19.55 Łapu capu (*), 20.00 Made in Germany - film 
dokumentalny, 21.30 Kankan - komedia USA, 23.45 
Uniwersalny żołnierz II - film akcji USA, 1.15 Miasto pry- 
watne - sens., 2.30 Upadłe anioły - dramat, Hongkong, 
4.05 Generał - sens., 6.05 Walka o zycie - dokument 
(*) program nie kodowany 


HBO 
6.05 Na planie filmu "Kula" .6_55 Upał - komedia, Poł- 
ska ,8.20 Don King, kroi boksu - dramat biograf., 
USA,10.15 Szalone serce - komedia, 12.15 Aniołek- 
famIlijny, 13.50 Chłopcy panny Evers - dramat, 15.50 
Prosto z Hollywood - magazyn filmowy ,16.20 SQuanto, 
ostatni wielki wojownik - historyczny, USA, 18.00 Miej- 
ski obłęd - thriller, 20_00 Północ w ogrodzie dobra I zła 
- dramat kryminalny, 22_20 Rocketman - komedia, 
24_00 Uznany za niewinnego - dramat, 2.05 Popioły 
i prochy - thriller, Argentyna. 4.05 Chłopcy panny Evers 
- dramat, USA. 


t 
1f 


Czwartek 
DZIEN 18 listopada 1999 


Wizja 


Wizja 1 
14.00 Inny świat - serial obycz., 15.00 
Nowożeńcy - serial komedioy,y, 15.30 
Sąsiedzi - telenowela,16.00 St Tropez- 
serial dla młodziezy, 17.00 W naszym krę- 
gu - serialobycz. Australia, 17.30 W na- 
szej rodzinie - serial, 18.00 Reporterzy 
mody, 18.30 Mieszkanie dla dwojga - se- 
rial komediowy, 19.00 Słońce Miami - te- 
lenowela, USA, 20.00 Cosby - serial ko- 
medioy,y, 20.30 Cosby - serial komedio- 
y,y, 21.00 Gorączka delty, 23.00 Potyczki 
.Jerry'ego Springera - talk show, 23.55 
Biurowiec - serial anim., 24.00 Zimna 
stal- film sensacyjny, USA, 1.35 Nocny 
rycerz - serial sensacyjny, 2.35 Kavanagh 
- serial sensacyjny, Wlk. Brytania. 
Wizja Sport 
12.00 Na bis: Łyżwiarstwo figurowe, 
14.00 MotoWizja, 15.00 Sport o trzeciej, 
17.00 Magazyn: Piłkarska Wizja, 18.00 
Wydarzenie dnia: Łyżwiarstwo fiurowe, 
20.00 HOkej - NHL, 22.00 Magazyn: 
UEFA Champions, 23.00 Złote rękawice. 
Hallmark 
13.40 Taksówka do Kanady - komedia, 
USA, 15.10 Śmiertelna cisza - dramat, 
USA, 16.45 Chłopak od muzyki - kome- 
dia, USA, 18.15 Dzień świętego Mikolaja 
- film obyczajoy,y, USA, 20.00 Sens zycia 
- Histona JiIIlreland - film biograf., 21.35 
Psychologia stosowana - film obyczajoy,y, 
23.05 Aureola dla Athuana - kom. Au- 
stralia, 0.35 Powrót - dramat, 2.15 Kosz- 
mar nad Bitter Creeł<. - thriller, 3.50 Platy- 
nowa karta - komedia, Australia, 5.20 
Karygodne zaniedbanie - dramat. 
Romantica 
6.0010.0014.00 18.0022.00 Tylko ty 
- telenowe/a, 7.00 11.00 15.00 19.00 
23.00 Siła przebaczenia - telenowe/a, 
8.0012.0016.0020.0024.00 Saman- 
tha - telenowela, 9.00 13.00 17.00 
21.001.00 Grzechy miłosci - telenowela. 
Cartoon Network 
13.00 Flintstonowie, 14.00 Droopy, su- 
perdetektyw, 14.30 Zwanowana szkoła 
latającego nosorożca, 15.00 Głupi i głup- 
szy,15.30 Beetlejuice, 16.00 Maska, 
16.30 Animaniacy, 17.00 Ed, Edd + Eddy, 
17.30 Laboratorium Dextera, 18.00 Kro- 
wa i kurczak, 18.30 Tom i Jerry, 19.00 
Flintstonowie, 19.30 Scooby 000. 


TC1 
5.00 Sama w domu, 5.59 Dzień dobry z TC, 8.30 Czaro- 
dziejskie przedszkole, 9.15 Ten nasz czeski charakter, 
9.35 Animais, 9.55 W Starym Kinie: Ucho, 11.30 Bana- 
nowe rybki, 12.05 Sama w domu, 13.05 Czame owce - 
pUb_, 13.20 Forum, 14.15 Nie zastanawiaj się i kręci - 
ukryta kamera, 14.35 Alf - ser., 15.00 Chameleon - 
ser., 15.45 CZechosłowacki Tygodnik Filmowy, 16.05 
Klocki - pr. dla dzieci. 16.15Spiewnlkdomowy, 16.20 
Program dla dzieci. 16.45 Plecak, 17.00 Meduza - pr. 
dla młodzieży. 17.30 Al. - quiz, 18.00 WlCldomosci re- 
gionalne, 18.10 Słynne historie 20. stulecia, 18.35 Stuk- 
nięta dziewczyna - ser., 19.00 Wieczorynka, 19.15 Wia- 
domosci, 19.45 Bramki, punkty, sekundy, 20.00 la- 
chmurzenie umiarkowane - film czeski, 21.30 Gdzie 
byłeś w czasie grzmotu - dok., 22.00 Wydarzenia plus. 
22.15 Bramki, punkty, sekundy, 22.25 Na basenie z L 
Rużiczkową, 22.50 Jak się żyje..._. 23.05 Czas dla rodzi- 
ny, 23.30 Dzisięć lat po..., 24.00 Magazyn policyjny, 
1.00 County Express Praga - Nashvile, 1.40 Sama w do- 
mu_ 


NOVA 
6.00 Sniadanie z TV Nova, 9.00 Pod niebem Afryki - 
ser., 9.25 Publicystyka, 9.55 Katapulta - pr. rozr., 10.50 
Sądny dzień - film czeski, 12.15 Zdrowe mieszkanko - 
z wizytą wTV Nova,13.20 Knight Rider - ser., 14.10 Ka- 
pela marzen - ser., 14.40 Amerykańska szkoła średnia 
- ser., 15.05 Słoneczny patrol - ser., 16.00 "A" - talk 
show, 16.45 Karuze/a, 17.20 Dziki anioł - ser., 18.05 
Milady - ser., 19.00 Zaryzykuj! - teleturniej, 19.30 
Dziennik, sport, 20.00 Statek miłOści - ser., 20.50 K0- 
bra - ser., 21.45 Kocioł. 22.30 Właśnie dzis, 22.35 le-- 
msta Nindży - film USA. 0.16 Pogodynka, 0.20 Dr Katz- 
ser., 0.45 Słoneczny patrol- ser., 1,30 "A" - talk show.
		

/iv5521-1999-269-0022.djvu

			Czwartek 
DZIEN IR listopada 1999 


sport 


- 


- 


.. 
'-- 


Kolarskie pokolenia: Stanisław Gazda (z lewej) I Andrzej Sypytkowskl. 


.. . ł 


. - - ł ł . 


Grupa Sypytkowskiego 


MAT Ceresit CCC to druga w Polsce, po Mrozie, zawodowa grupa 
kolarska. Wczoraj w Warszawie odbyła się jej oficjalna prezentacja. 


Menaierem nowej grupy jest byly ko- 
lar/ Krupinskiego Suszec i Mro7il. 
Andr7ej Sypytkowski. OproCl niego 
L Borka Wielkopolskiego odes7ło 
dwóch kolar7Y: Marcin Gębka i Piotr 
Pr Lydlial. 
- Na falie mamy 10 zawodników - 
mówi Sypytkowski. - Są jeslcze Artur 
I\.rasinski, Radoslaw Romanik i Piotr 
laradny (ws/yscy Sprandi), Sławomir 
Chr/anowski (Servisco), Wlosi Luca 
Relluomini, Massimo Soli/e, ŁOtYS7 
Oainis O/ols i Kalach Dimitrij Sedun. 
Najprawdopodobniej do drużyny 
dojdlie jeslc7e dwóch kolarlY zagra- 
nicznych i dwóch Polaków. 
- Chcę się oprzec na krajowych ko- 
hlflach - mówi Sypytkowski. - Obco- 
krajowcy są drod7Y i traktuj,1 ściganie 
się w Polsce jako dodatek do emerytu- 
ry. 
Sponsorem strategicznym jest fir- 
ma MAT Ceresit CCe. 
- Nie ukrywam, że rolmawiam} 
z dwoma innymi firmami ze Szwąjca- 


24. Puchar Śląska 


rii i z WIoch - zdr,ld/a SyP} tkowski. - 
Od tych TO/mów 7aleiy, jakich jes/cle 
kolarzy zatrudnimy. Ryć może hęd/ie 
to Francuz P.dscal Rich,lrd. 
W planach startowych nowego te- 
amu majduj,1 się najważniejsze im- 
prezy w kraju: Wyścig Soliddrnosci, 
rour de Pologne i W}ścig Pokoju. Za 
granicą kolarze grupy Ceresit udlial 
welmą w Tour de Suisse i Tour de R.)- 
mandi. 
Niewykluczone, że założona w 1'01- 


sce grupd zmieni w przyslłym roku 
swoją halę. 
- Poważnie mysIę o Szwajcarii - 
zdradza menaler. - Sil tam ni7$le po- 
datki, co za tym idzie niższe koszty 
utrlymania grupy. 
NiewykluClone, że MĄT Ceresit 
CCC nie jest ostdtnią grupą 7awodową 
Zdlożoną w Pol
ce w tym roku. Do po- 
dobnego przedsięwzięcia prlymierzają 
się podohno d7iałacze Lukullusa. 
PAWEŁ RASSEK 


Będziemy przyjaciołmi 


Piotr Kosmala. menażer grupy Mróz: 
- Z Andrzejem Sypytkowskim byliśmy 
i nadal będziemy przyjaciółmi. To, że 
od nas odszedł zabierając dwóch ko- 
larzy nie ma na to wpływu. Musimy 
się przyzwyczaić do konkurencji. Pol- 
skie kolarstwo ma nam sporo do za- 
wdzięczenia. Jesteśmy przecież 


Gwiazda i faworyt 


pierwszą grupą za\'oOOową. W nowym 
sezonie w naszych barwach ścigać 
się będzie 10 kolarzy. Z nowych twa- 
rzy to Jewgien Wacker z Kirgistanu - 
11. w czasówce podczas MŚ, Seba- 
stian Wolski, Dariusz Skoczylas (obaj 
Lukullus) i Kazimierz Stafiej (PKS 
Weltour) _ PR. 


Korea 


Polskim piłkarkom ręcznym trudno będzie obronić trofeum. Faworytem 
są bowiem srebrne medalistki z Atlanty - zespół Korei Południowej. 


D7isiaj spotkaniami w Chorzowie 
i w (iliwicach rozpocznie się, już po 
raz 24., Puchar Shlska w piłce ręcznej 
kobiet. Impreza w tym roku ma siln4 
ohsadę. Oprocz nas7ej reprezentacji 
wyst'lpią tak.le 7espoly Litwy, Chorwa- 
cji i Korei Płd. 
(ilowną atrakcją i jednocześnie fa- 
worytem turnieju są Koreanki - wice- 
mistrlynie olimpijskie z Atlant) 
(19%). Na igflyskach w Seulu ()98R) 
i Barcelonie (1992) sięgnęły nawet po 
złoto. Podobnie jak dla Polek występ 
w puchar7e będ7ie dla A7jatek ostat- 
nim etapem przygotowań do mi- 
strzostw świdta, które w dniach 29 li- 
stopada - 12 grudnia odbędą 
ię 
w Norwegii. 
- Tanio z Koreankami skory nie 
spr/edamy - zapewnia trener Jer7Y 
Cieplinski. - My jestesmy bardLO bli- 


Program turnieju 
Czwartek: Polska - Litwa (godz. 17) 
i Chorwacja - Korea (20) 
Piątek: Korea - Litwa (16) i PoIska- 
Chorwacja (18) 
Sobota: Litwa - ChorwaCJa (16) i Poi- 
ska - Korea (18) 
Wszystkie mecze w hali MORiS 
w Chorzowie, poza meczem Chorwacji 
z litwą - hala Sośnlcy._ 


sko światowej c/olówki. O wyniku de- 
cydowac mog,1 róine rzeczy, C7ęSto 
dyspozycja dnia. Trudny będ/ie też 
mecz z bardzo dobrymi Chorwatka- 
mi. . 
Polki do MS pr7ygotowują się bar- 
d/o intensywnie. W sierpniu prleby- 
waly na rekonesansie w Sydney. a po- 
tem WYShlPiły w turnieju w I\.orei Pld, 
gd/ie m. in. przegraly / zespole m go- 
spodar/y 20:32. We wr7eśniu pod- 
opiec/ne Jerlego Cieplinskiego wygra- 
ły turniej w Amsterdamie, a tydlień 
temu wysl;jpiły na turnieju w Norwe- 
gii (pr/egraly trzy 7 clterech spotkan). 
Dopiero jed nak w chor LOwskich lawo- 
dach slkoleniowiec reprelentacji bę- 
dzie mial kadrę w komplecie. 7 powo- 
du nie wylecIOnej kontuzji wypadla 
z niej Fwa Jar7yna l chorLOwskiego 
Ruchu. 
- lu dla nas ostatni, generaIn} 
spr,lwd/i,m, ktorego celem jest m. in 
doskon"lenie taktyki. Grać będ'l 
wszystkie lawodnic7ki, dle rozsądnie, 
bo ndjwainiejslą imprel'l są dla n,IS 
mistrlostwd swiata. Nie będ/ie jed- 
nak taryfy ulgowej - mówi szkolenio- 
wiec repre7entacji. 
O]a n,ljleps7ych druLyn organila- 
torzy. jUl tradycyjnie, pflygotov.ali wę- 
glowe puchdry. Będ4 też nagrody in- 
dywidualne: dla najskuteczniejszej. 


oraz dla najlepszej zawodniczki 
i bramkarki. Także dla kibicow przy- 
gotowano atrakcje. Co dwudziesty 
z nich będzie mógł oglądac lav.ody za 
ddrmo. Bilety - na cal} dzien - kosz- 
tują 10 i 5 złotych. 
Nowością w tegorocznej imprezie 
będlie, rozegrany po raz pierwszy, 
równoclesnv Puchar Ślą
ka juniorek. 
OpróCl gospodarzy wezmą w nim 
udliał reprezentacje Niemiec, Rumu- 
mi i Ukrainy. WSly
tkie mecze odbę- 
dą się w gliwickiej hali Sośmcy. 
TOMASZ MUCHA 


Polska: Bramkarki - Magdalena 
Chemicz, Iwona Pabich (obie Montex 
Lublm), Krystyna Wasiuk (Ruch Cho- 
rzow). Iwona Łącz (Sośnica Gliwice). 
W polu: MOnika Marzec, Sabina Wło- 
dek, Izabella Czapko, Renata ŻukIel, 

łgorzata Mańkowska (wszystkie 
Montex), Agnieszka Golinska, Iwona 
Błaszkowska, Aleksandra Pawelska 
(wszystkie EB Start Elbląg), Justyna 
Sebrala (obie Ruch Chorzow), Joanna 
Jurkiewicz (Sosnica), Agnieszka Tru- 
szynska (AZS AWF Gdańsk), Anna 
Garwacka (JKS Jarosław), Agnieszka 
Matuszev6ka (Krim Lublana - Słowe- 
nia), Anna EJsmoht (Ferrobus Walen- 
Cja - Hiszpania). _ 


Bokserski wieczór w Gliwicach 


Guzowska broni tytułu 


W sobotę wieczorem w Gliwicach 
odbędzie się gala boksu zawodowe- 
go, organizowana przez Polish Bo- 
xing Promotion. 
- Chcemy w tym mieście przvpo- 
mniec o pięsciarstv.ie. A okazja jest 
znakomita, na ringu V.yst!lpi'l najlepsi 
polscy profesjonalisci - mowi jeden 
z organizatorÓw. Olgierd Ishrandt. 
Naj\\ażniejsz} m wvdar7eniem v.ie- 
CLOru będlie walka, w ktorej łwona 
GU70wska będ7ie bronila mistr70stwa 
swiata WIBO w wad/e piorkowej. Jej 
ryv.alk,1 będzie czarnoskóra Amery- 
kanka. Cynthia Prouder. 
- W.: wszystkich liwlcych się fede- 
racjach moja r} walka klasyfikowana 
jest w pierwszej dlie
iątce rankingÓw 
- tv.ierdzi Polkd. ktora jak lV.} kle pr7Y- 
gotow
 v.ała się do wyslf,:pu trenuj4c 
z mężcz}lnami, - Chcialam podliękl)- 
v.ac Romanowi Olch ,Iwie I SiergIejowi 
KUlminov.i, ktorlY le mną boksowali. 
W p070stalych walkach wyst'lphj: 
\Ibert Sosnov.ski (waga ciClka, II wy- 
Mępow. Illwycięstw, 6 ko, /mierl) się 
7 Kamerunclykiem lIenr
' Njume), 
Andrzej Butowicz (połsrednia, 3 walki. 
3 wygrane, 3 ko, l Węgrem Ciez'l Kova- 
ri)o Jacek Bielski (połsrednia, 3 walki, 
3 wygrane na punkty, l Francuzem Di- 
dierem Dorkeldem). Dariusz Snarski 
(lekka. 8 walk, 5 zwycięstw, I ko, 3 po- 


..... 


\\ 


, 


\ 


'" 


-. 


" 

- 


"-... 


- 


Iwona Guzowska (z lewej) 
Urodziła się 7 lutego 1974 roku 
w Gdańsku. Mierzy 164 cm, wazy 
57 kg. Trzykrotna mistrzyni świata 
i czterokrotna mistrzyni Europy 
w kick-boxingu. Stoczyła w nim 60 
walk, poniosąa 3 porażki. W bok- 
se za\'oOOowym debiutowała 13 lu- 
tego 1999 roku w Jastrzębiu. 


Skałka z Ruchem 


\\-czoraj w Swiętochłowicach rozegrano 
sparingov.e spotkanie pomiędzy wystę- 
puj4c4 w kla
ie okręgov.ej drużyn'l Skal- 
ki-SI	
			

/iv5521-1999-269-0023.djvu

			Czy to był przedsmak finału? Być może. Do 
v.łołw.Yegostarda Miami 
 przecieżjako 
najlepszy zespół Wschodu. a Portland - Zachodu. 
Jedni i drudzy mieli po sześć wygranych i jednej 
porażce. Obecnie remisu na kontach już nie ma. Trail 
Blazers pokonało Heat 101:96. 


Wściekły Alonzo 
zespołu, w którego szeregach jest Scottie Pippen. 
Portland zdobyło 12 punktÓN z rzędu w czym niemały 
udział miał właśnie ,,Pająk" trafiając dwukrotnie zza 
łuku. To także Pippen (20 pkt, 13 zb) przyczynił się do 
kolejnego zrywu @Ści w 
 meczu. Dzięki temu 
re stanu 87:86 dla Miami szybko zrobiło się 95:87 dla 
Portland, 


- Zobaczymy za dwa tygodnie - krzyczał po meczu 
opuszczając pal1\iet ŚlOOkcMy Miami, Alonzo Mouming 
(23 pkt). 


- Heat jest najlepszym zespołem z jakim graliśmy. 
Będą się liczyć nie tylko na Wschodzie, ale i w walce o 
mistrzostwo - 
omplementował pokonanych trener 
Portland, Mike Ounlm,y. 


Spokojnie Alonzo! Nie za dwa, ale trzy tygodnie. 7 
grudnia w Portland, 


- Qężko pogodzić się z porażką,jeżełi jest się lepszym, 
Mieliśmy ich na stJ)CZku, ale nie pociągnęl
 za linę 
- pieklił się Mouming. 


Wyniki: Toronto - Detroit 89:85, Washington - 
Philadelphia 73:95. Atlanta - O1ar1ctte 103:98. Miani 
- Portland 96:101, Milwaukee - LA Oippers 101:93, 
Dallas - Houston 114:95, San Antonio - Indiana 
90:87. Denver - NEM' York 95: 102, Golden State - 
Olicago 99:79, Sacramento - Vancouver 81:71. MIK 


Miani prowadziło 45:31 Czy to już stI)Qek? Nie dla 


Bobry - Siauliai 59:87 


Mołłow: 


To było ostatnie spotkanie Bobrów 
pod wodzą Teodora Mollowa oraz 
ostatnłe z udziałem Krzysztofa Sldo- 
ra. 
Gdy jeden zespół nie ma żadnej 
motywacji do walki, bo szanse na 
aw.ms przegrał już wcześniej, a na do- 
miar złego przeżywa kryzys finanso- 
wo-organizacyjny, natomiast drugi to 
lider grupy - trudno spodziewać się cu- 
du. St4d zaledwie garstka widzów na 
trybunach i porażka Bobrów w ostat- 
nim występie w Pucharze Koraca z li- 
tewskim Siauliai 59:87 (41:44). 
To nie był mecz, a raczej sparing. 
Z całą sympatią, ale Adam Rener, Mi- 
chał Kułyk, czy też Tomasl Mularski, 
to jeszcze nie gracze na europejskie 
parkiety. Bobry zagrały na tyle dobrze, 
na ile pozwalał im skład. lonatana 
Enosa robił co mógł, ale jeżeli w pierw- 
szych siedmiu minutach nikt poza 
nim nie potrafił zdobyć punktów dla 
gospodarzy, trudno d7iwić się, że litwi- 
ni prowadzili 16:7, 31:18, 68:51. Gdy 
jednak w wyjściov.ej piątce gospodarzy 
zabrakło Krzysztofa Sidora, a przez ca- 
ły mecz do gry nie wszedł także Ed- 
mundas Valeiko... 
- Usiadlem na ławce rezerwowych 
tylko dlatego, aby klub nie musiał pła- 
cić kary w FIBA - stwierdził Sidor. - 
Przed południem 710żyłem wymówie- 
nie kontraktu na ręce prezesa. Nie 
otrzymałem pensji od 2,5 miesiąca, co 
gorsla nie widzę perspektyw. Myślę 
o prlejściu do innego zespołu po za- 
konczeniu pierwszej rundy. Na razie ja- 
dę na zgrupowanie kadry. 


Kontuzja Jagra 


Pyrrusowe zwycięstwo nad Buffalo 
Sabres odnieśli hokeiści Płttsburgh 
Pengulns. "Płngwlny" po raz piąty 
w tym sezonie zgarnęły dwa punk- 
ty, ale straciły swego asa, Czecha 
Jaromira Jagra, który doznał urazu 
pachwiny. Jagr jest najskutecmiej- 
szym hokeistą NHL w obecnych roz- 
grywkach. W 16 meC7ach zdobył 14 
bramek i asystował przy 19. Kiedy 
znów będzie mógł grać - nie wiadomo. 
Czech doznał kontuzji w pierwszej 
tercji. 7.mim zost.tI zmuszony do re- 


flit 


.. . 


- 

 
---...J1 


Czwartek 
DZIEN II? listopada 1999 ł 


3 


.. 


f 

 


t 


sport 


u..
..n..........................................u.............u..n.........u..............................._h.......U
..h...U.........
nu..u
.....nn.....h...
.......h...h..._........_........
.u.. 
REKIAMo\ 1	
			

/iv5521-1999-269-0024.djvu

			Czwartek 
DZIEti 18 listopada 1999 


sport 


Wtorek był kolejnym, czarnym dniem 
polskiej piłki. Reprezentacja do lat 17 
przegrała z Nową Zelandią i zajęła 
ostatnie miejsce w grupie na 
mistrzostwach świata. "Orlęta" uległy 
Turcji, tracąc szansę na awans do 
igrzysk oHmpijskich i finałów ME. 


; ..-. 


. . . 


t1 . . 


Piłka w zaścianku 


Polska reprezentacja olimpijska nie 
zdołała pokonać w dwumeczu Turkow 
i stadiony w Sydney będzie oglądała 
w telewizji. 
- Porażka z Turcją oznacza koniec 
tej reprezentacji, nasza wspólna praca 
dobiegła końca - powied7iał po zakoń- 
czeniu meczu w Izmirze trener Paweł 
Janas. - Co prawda nie jest to klęska, 
honor zachowaliśmy, ale zadanie nie 
zostało zrealizowane, 
Selekcjoner nie osiągnął więc za- 
mierzonego celu, podobnie jak Janusz 
Wójcik z seniorami i Michał Globisz 
z juniorami do lat 17 podczas mi- 
strzostw świata w Nowej Zelandii. Kry- 
l}'S w polskiej piłce sięga już wszystkich 
kategorii wiekowych. 


- Nie robimy z tego tragedii, to tyl- 
ko sport - podsumował występy w No- 
wej Zelandii Globisz. 
- NiektórlY lawodnicy muszą zro- 
zumieć, że to już nie jest zabawa, a wy- 
konywany zawód. Niestety, nie wszyscy 
to zdążyli zauważyć - twierdzi z kolei 
Janas, który ndjprawdopodobniej tre- 
nerską pracę będzie kontynuował 
w warszawskiej Legii. 
Działacze PZPN mają swoje zdanie 
na temat występów młodszych roczni- 
ków. 
- Reprezentacja do lat 17 jechała 
do Nowej Zelandii po naukę i trudno 
mieć do piłkarzy wielkie pretensje, ale 
młodzieżówka miała konkretne zada- 
nie, którego nie zrealizowała. To dla 


Czas pożegnań 


Rozmowa 
z Andrzejem 
Bledzewsklm, 
kapitanem 
piłkarskiej 
reprezentacji 
młodzieżowej 


DlIEN Porażka z Turcją oznacza 
koniec reprezentacji 
młodzletowej. Jak pan 
podsumuje jej bilans? 
Na pewno było burlIiwie. Spadali- 
śmy na dno, jak po klęsce w wyjaldo- 


Grała młodzież 


W rewanżowych meczach 1/8 finału 
MME: Hiszpania - Norwegia 4:0 
(2:0). Pierwsl}' mecz wygrali Hiszpanie 
3:1. 
Grecja - Czechy 10 (10). Pierwszy 
mecz wygrali Czesi 3:0. 
Chorwacja - Portugalia 3:0 (2:0, 
2:0). Pierwszy mecz wygrała Portuga- 
lia 2:0. 
Słowacja - Rosja 3:1 (0:0). Pierw- 
szy mecz wygrali Słowacy 1:0.. 


Europa odpadła 


He7 ud7iału europejskich drulyn roz- 
grywane będą w Nowej Zelandii 
cwierćfinały piłkarskich mistrzostw 
świata dru.łyn do lat 17. Po piłkarzach 
Hiszpanii i Polski do drugiej rundy nie 
udało się 7akwalifikować Niemcom. 
Grupa C: Niemcy - Brazylia 0:0, 
Australia - Mali 1:0. Grupa D: Katar 
- Jamajka 4:0, Burkina !--'ki. 
Kołakowski potwierdził, iż jest trzech kan- 
dydatów: Franciszek Smuda, Jerzy Engel 
i Henryk Kasperczak. 


Jut po Toshacku 
Walijski trener piłkarzy Realu Madryt, 
John Toshack, został zdymisJonowany, je- 
go następcą został Vicente DeI Bosque. 
Powodem dymisji były słabe wyniki ze- 
społu i "niewyparzony" jęZYk Walijczyka. 
Dei Bosque jest byłym graczem Realu. 


L'
 

TT 


1 

$ 
. 


polskiej piłki prawdliwy powód do 
smutku - stwierdził prezes Michał 
Listkiewicz. 
Działacze i szkoleniowcy wspólnie 
zastanowią się nad przyczynami pora- 
żek, a kibiców - biorąc pod uwagę fakt, 
że również w europejskich pucharach 
nie mamy już przedstawicieli - czeka 
kolejna bezbarwna międzynarodowa 
piłkarska wiosna. - 
PZPN zanotował tymczasem 
oszczędności - premii za wynik nie bę- 
dzie, a w Wielkopolsce nie trzeba orga- 
nizować turnieju finałowego ME. Ka- 
sa, o którą "Orlęta" miały tyle preten- 
sji, zostanie na koncie dłużej, 
podobnie jak polska piłka w L.aŚcianku 
Starego Kontynentu... . R.MUS 


Nłe było szans, by na wyjeździe 
pokusić się o remis? 
Były, ale nie zawsze wszystko wy- 
chodzi. Graliśmy dobrze, ale błąd 
w obronie skonczył się tragicznie. Nie 
miałem przy tym strzale żadnych 
szans, nie mam do siebie pretensji. Po- 
za tym ich kibice stworzyli fantastycz- 
ną atmosferę, przez 90 minut było pie- 
kło. Nie przestraszyliśmy się. ale Tur- 
kom urosły skrzydła. Czulismy nawet 
7ał, że w Polsce nie gramy w takim 
"klimacie", ule tera7 już nie ma co roz- 
pamiętywać. Clek.! nas jeszcze tylko 
ostatnia odprawa i prawdopodobnie 
pożegnanie z trenerem Janasem. 
Rozmawiał RAFAŁ MUSIOl 


Toshack jest siódmym wyrzuconym trene- 
rem Realu od czasu gdy ster rządów ob- 
jął w klubie lorenzo Sanz - w listopadzie 
1995 roku. 


Krótko 
Polska zajmuje 32. miejsce w rankingu 
FIFA. Nasza reprezentacja spadła o dwie 
pozycje w porównaniu z paździemikowym 
notowaniem. W rankingu prowadzi Brazy- 
lia przed Francją i Czechami. 
Przedstawiciele dziewięciu klubów - za- 
łOŻ'jcieli Piłkarskiej Autonomicznej ligi 
Polskiej wybiorą 24 bm. w Warszawie 
tymczasowy, trzyosobowy zarząd PAL P. 
W towarzyskim meczu: Grecja - Bułgaria 
1:0 (0:0). Kyparissis (61' . PAli z 


. Sroda, 17 listopada br.: 


DUŻY LOTEK: 29,40,30,36,3,8 


Q,II:" 
VI Plebiscyt DZIE
 


Piłkarz Roku '99" 


Tradycyjnie, katdeJ Jesieni nasi 
Czytelnicy wybierają Piłkarza, 
Trenera I Odkrycie Roku nasze- 
go regionu. 
Katdy mote oddać swój głos za 
pośrednictwem naszej gazety, 
wycinając kupon I przesyłając 
go na adres redakcjł lub korzy- 
stając z internetu. 


Na kupony czekamy do 17 grud- 
nia br., a nazwiska laureatów 
poznamy na początku stycznia, 
podczas uroczystego balu, 


Na Czytelników biorących 
udział w plebiscycie czekają 
atrakcyjne nagrody_ 


Zapraszamy do wspolnej zabawy! 


55
1 


Piłkarze 
Marcin Baszczynski (Ruch Chorzów) 
Kl'2)Sltof Bizacki (Ruch Chorzów) 
Andrzej Bledzewski (Gomik zabrze) 
Grzegorz Bonk (Gornik zabrze) 
Michał Chałbinski (Włókniarz Kietrz) 
Tomasz Fomallk (Ruch Radzionkow) 
Bartłomiej Jamróz (RUCh Chorzów) 
Marian Janoszka (Ruch Radzlonkow) 
Rafał Jarosz (RUCh RadzionkOW) 
Piotr Jegor (Odra WodzISław) 
Adam Kompala (Górnik zabrze) 
Marek KubiSl (GKS Katowice) 
Maciej Mlzia (Ruch Chorzów) 
Wojciech Myszor (Ruch Radzionków) 
Piotr Włodarczyk (Ruch Chorzów) 
Michał Probierz (Górnik zabrze) 
Paweł Slbik (Odra WodzISław) 
Łukasz Surrna (Ruch Chorzów) 
Grzegorz Tornala (Odra WodzISław) 
Grzegorz Żmija (Połonia Bytom) 
Trenerzy 
Franciszek Krótki (Włókniarz Kietrz) 
Edward lorens (Ruch O1orzów) 
Piotr Piekarczyk (Ruch RadzlOnków) 
Krzysztof T ochel (zagłębie Sosnowiec) 
Jerzy Wyrobek (Odra WodZiSłaW) 
Jan Żurek (Gornik zabrze) 
Odkrycia 
Marcin BaszczynskJ (Ruch Chorzow) 
Adam Kompała (Górnik zabrze) 
Grzegorz Tornala (Odra Wodzisław) 


L 


\. 


Grzegorz Bonk. 


Mol faworyci 


Krystian Rogala - prezes Ruchu 
Chorzów 


Cieszę się, że na liscie preten- 
dentóvv znalazło się wielu piłka- 
rzy z naszego klubu. To jednak 
nic dziwnego, skoro zespół zdobył 
tytuł mistrza jesieni. Krzysztof Bi- 
zacki przez cały czas prezentował 
równą formę i na pewno zasłużył 
na tytuł Piłkarza Roku. Tuż za nim 
sklasyfikowałbym Marcina Basz- 


czyńskiego oraz współlidera listy 
najskuteczniejszych strzelców - 
Adama Kompałę. W kategorii Tre- 
ner Roku, moim zdaniem, zwy- 
cięzca może być tylko jeden - 
Edward lorens! Do Odkrycia Ro- 
ku pretenduje trzech zawodników 
i każdy z nich solidnie zapracował 
na to wyróżnienie. Z tej trójki sta- 
wiam na Baszczyńskiego, który 
jestem o tym przekonany, trafi do 
reprezentacji kraju. . 


Plebiscyt" Trybuny Śląskiej DZIEŃ" 
PltKARZ ROKU: 1. ___________________________________ 
2.___________________________________ 
3.___________________________________ 
TRENER ROKU; ________________n___________u_____u 
ODKRYCIE ROKU: uuu_u________________u___________ 


'nt/fI, nazwISko zglaszaw:sgo _ ___ _ _ _ - _ - - - - - - _ _ ___ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ 


Adf
 _________________________________________________ 


'D,-a.L , 
DZIE
 


.....c: 
=::
 
=lek 
KIfJOIIY prouny _ytIt na IuJrIIcach
. na _, TS DZ/EN 4(HJ98. KBIOIoIc8. ul M!yńska , 
Glosował maJna rowr1Ież w mlemecl9. 6oma,'. SPORTOrrybuna-slask.a com.pI 


Horror na Wembley 


Wczoraj rozegrano rewanżowe mecze 
barażowe o awans do przys7Jorocznych 
finalów piłkarskich mistrzostw Europy. 
. Ukraina - Słowenia 1:1 (0:0). Re- 
brow (69, karny) - Pavlin (79). Pierwszy 
mecz wygrali 2: l Słoweńcy i to oni 10- 
stali niespodziewanymi finalistami ME. 
. Turcja - Irlandia 0:0. Gospodarze 
awansowali, bowiem kilka dni wcześniej 
w Dublinie padł remis 1:1. 
. Dania - Izrael 3:0 (2:0). Sand (3), 
Nielsen (14), Tomasson (64). Gospoda- 
rze dopełnili formalności, a mogli Vł/Y- 
ciężyć jeszcze wyżej. W Tel Awiwie wy- 
grali 5:0. 
. Anglia - Szkocja O: 1 (O: 1. Ilutchi- 
son (39). Dzjelna postawa gości, ale awan- 
sowali Anglicy (2:0 w Glasgow). . PAlI z 


MULTI 
EK 


...""""" 


AUI129223/1n 


k idę sobot 


J 


Pełny informator 
o imprezach sportowych! 
W kalety ponie działek 

  ta' 
* Relacje * Opinie 
* Wyniki i tabele 
* Komentarze 
czyli naj aktualniejszy 
serwis sportowy! 
TYLKO U HA 


. Środa, 17 listopada br.: 
16,55,31,49,51,39,14,27,28,53, 
5,20,24,59,66,15,21,71,65,23 


- 
- 
- 
- 

 
- 


. Wtorek, 16 listopada br.: 
19,23,27,59,30,29,6,42,34,25,74,22,56,52,54,2,14, 40,48, 7 


- 
==- 


- 
-