/iv5521-1998-269-0001.djvu

			, . 
t' . ,., , 
A , , , 

, -.
 ... 
IT ł ...'# 
:1 .
 ,I 
..... ....--- 
'" ...., 


r- 


Śląski fajer 


Vr
-ystkie monologi konkurs.u o tytuł Ślą- 
Roku połączył - Jak na Sląsk przysta- 
temat rodziny i miłości. 


1  
CI) 

 
....... 
--CI) 
>- 
<: 
er: 

O 
CJ 


STR. 4 


-- 


Gwiazda z Chorzowa 


-. 

 


G(,rnośląskie korzenie Hanny Schygulli frapo- 
vabl Jana F. Lewandowskiego od momentu, gdy 
coraz liczniejszych z nią wywiadów wynikało, 
e urodziła się w Katowicach. Dzisiaj wiadomo, 
to nie prawda. 


Ukazuje się na terenie 
województw: .. 
katowickiego 2 
bielskiego \ '<1 
częstochowskiego 
i opolskiego  


./1 


I 


I
 


STR. 12  


A   


..... 

_li.
 
. NAKŁAD KONTROLOWANY 


17 listopada 1998 
Wydanie internetowe: www.trybuna-slaska.com.pl 


WTOREK 


Wyd. K Cena 60 gr 
Dziś "Mototrybuna" oraz "Biznes i Biuro" 


Nr 269 (17.964) 
Nr indeksu 350516 
PL ISSN 0867-4507 


,24 ,godziny 


........ 
 
; 


..... 
PREMIER BENJAMIN NET AN- 
JAHU oświadczył wczoraj, że 
Izrael wstrzymuje wycofywa- d 
nie wojsk z Zachodniego 
Brzegu, dopóki Jaser Arafat 
nie odwoła deklaracji o prokla- 
mowaniu niepodległej Pale- 
styny. 
Atak "jastrzębi" str. 3 
TRZECH ŻoŁNIERZY izrael- 
skich zginęło, a czterech zo- 
stało rannych w eksplozji ła- 
dunku wybuchowego w połu- 
dniowym Libanie - podał 
wczoraj wieczorem w Jerozo- 
limie izraelski rzecznik wojsko- 
wy. 
IRLANDIA wyraża stałe popar- 
cie dla członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej - powie- 
dział premier Jerzy Buzek po 
spotkaniu w Dublinie z szefem 
rządu Irlandii Bertie Ahernem. 
ROCZNA INFLACJA spadła na 
koniec pażdziemika do 9,9 
proc. z 10,6 proc. na koniec 
września poinformował 
Główny Urząd Statystyczny.- 
To historyczna chwila. Pierw- 
szy raz od 18 lat inflacja osią- 
gnęła jednacyfrowy poziom - 
powiedział członek Rady Poli- 
tyki Pieniężnej Grzegorz Wój- 
towicz. 
STAN PRZYGOTOWAŃ POL- 
SKI do członkostwa w NATO 
oraz strategiczne i polityczne 
cele naszego uczestnictwa 
w Sojuszu byty głównymi te- 
matami poniedziałkowych roz- 
mów senatorów USA z przed- 
stawicielami i ekspertami MSZ 
i MON w Warszawie. 
WSTĘPNE POROZUMIENIE 
między WSK PZL Mielec a mi- 
nisterstwem obrony w sprawie 
kontynuacji programu "Iryda" 
parafowano w poniedziałek. 
Umowa dotyczy badań, które 
mają wykazać, czy nowa wer- 
sja samolotu Iryda spełnia wy- 
mogi stawiane przez wojska 
lotnicze. 
AMBASADOR ROSJI w War- 
szawie Leonid Draczewski zo- 
stał mianowany wicemini- 
strem spraw zagranicznych 
Rosji. 


Pogoda 


Uśmiechnij się 


- Co u ciebie stary nowego? 
- Żona mnie zdradza. 
- Ale ja pytam, co nowego? 


KATOWICE. Podczas wczoraj- - Z zarządami, których biznesplany 
szej konferencji prasowej w Kato- nie uzyskają akceptacji, będziemy 
wicach minister Janusz Steinhoff musieli się pożegnać - zapowiedział 
stwierdził, że "stan górnictwa jest minister Steinhoff. - My niczego im 
bardzo zły". Straty branży prze- nie narzucamy. Górnictwo musi 
kraczają już 2 mld zł. Spowodowa- być jednak rentowne. W to zarządy 
ne są m.in. spadkielll sprzedaży wę- powinny się osobiście zaangażo- 
gla. W ciągu 9 miesięcy tego roku wać. 


U 7 do 10 proc. młodych Polaków konieczna jest 
operacja wad kręgosłupa. Wśród osób ze starszego 
pokolenia wady kręgosłupa są również częste 
bardzo bolesne. 


WIĘCEJ 
W JUTRZEJSZYM WYDANIU 


Atrakcyjność inwestycyjna miast wojewódzkich 
(

wg"tMab«v, i powiatów grodzkich 
mt1pa,. 
8mta11l 
z'*zDnyr:h iti 	
			

/iv5521-1998-269-0002.djvu

			ZK 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 


REGION-KRAJ 


2 


, W skrócie . 1 
! POLSKIE UCZELNIE przyjmą 
w przyszłym roku więcej stu- I 
dentów z Litwy, a litewskie 
z Polski, rozszerzy się też wy- : 
miana wykładowców i nauczy- I 
cieli. Ma to umożliwić program 
współpracy w dziedzinie oświa- : 
ty na lata 1998-2001, podpisa- 
ny przez litewskiego ministra 
oświaty i nauki Korneliusa Pla- t 
telisa oraz polskiego ministra 
edukacji narodowej Mirosława I 
Handkego. W programie zapi- l 
sano m. in., że 30 wykładow- 
ców każdej ze stron co roku bę- : 
dzie mogło przyjeżdżać na kil- 
kumiesięczne pobyty studyjne. I 
, PROF. MIKOŁAJ KOZAKIE- 
WICZ, prof. Janusz Tazbir, ks. I 
Roman Indrzejczyk, zespół re-: 
dakcji "Inforadio" oraz Jerzy 
Giedroyć i Tomasz Venclowa I 
wyróżnieni zostali medalami 
"Zasłużony dla tolerancji". Me- 
dale przyznała po raz pierwszy 
Fundacja Ekumeniczna "Tole- I I 
rancja". 
ŁÓDZCY TAKSÓWKARZE roz- ł 
I poczęli wczoraj zbieranie pod- I 
pisów pod petycją za przywró- 
I ceniem kary śmierci. Kierowcy: 
kilkunastu lokalnych firm radio- 
taxi zostali zaopatrzeni w druki. I 
będące deklaracją poparcia dla I 
zmiany w kodeksie kamym. I 
Taksówkarze będą zbierać I 
podpisy od klientów, a także 
I rozkładać formularze w róż- r 
nych punktach w mi
ście. I 
KONWOJ 18 CIĘZARÓWEK 
z darami dla mieszkańców 
Ukrainy, dotkniętych niedawną I 
powodzią, wyruszył w ponie- I 
działek z Przemyśla. Pomoc I 
zorganizowała Komenda GłÓW- I 
na Straży Granicznej, a dary 
przekazały poszczególne od- I 
działy SG. Jak poinformował 
rzecznik prasowy komendanta 
Bieszczadzkiego Oddziału SG I 
mjr Leszek Chudzik, wśród da- I 
rów są: odzież zimowa, pościel, 
koce i śpiwory, a także sprzęt 
gospodarstwa domowego, ge_ I 
neratory prądotwórcze itp. I 
Ogólna wartość pomocy wyno- I 
I si ok. 2 mln zł 
I PRZED WEJŚCIEM do jednego 
I z pubów w centrum Łodzi wy- 
I buchła bomba. Eksplozja na- I 
stąpiła kilkanaście minut po I 
północy. Nikt nie został ranny. I 
Wybuch zniszczył elewację bu- : 
dyn ku, dach nad tunelem przy I 
wejściu do pubu oraz reklamę 
świetlną. Wysokości strat jesz- , I 
cze nie oszacowano. Podczas 
eksplozji w lokalu nie było ani 
klientów, ani obslugi. Właściciel 
lokalu twierdzi, że nikt mu nie 
groził, ani nie żądał płacenia I 
haraczu. I 
I AKT OSKARŻENIA w sprawie 
sfałszowania ponad 93 tys. I 
. znaków akcyzy na alkohol skie- 
rowała do sądu przeciw dwóm I 
mieszkańcom Szczecina miej- I 
scowa prokuratura wojewodz- I 
ka. Remigiuszowi K., zarzuca 1 
się, że w 1994 r., m. in. w swym 
zakładzie poligraficznym, sfał- I 
szował akcyzy, zaś Mirosławo-I 
wi S. - że dał pieniądze na ich 
produkcję i zamierzał się zająć I Sądy są zatkane pozwami w sprawie 
późniejszą dystrybucja fałsz y - I I waloryzacji ubiegłorocznych emerytur. 
wych banderol. 
PRZED KRAKOWSKIM sądem Kto zarabia na emerytach? 
rozpoczął się proces 19-1etnie- : 
go Tomasza B., oskarżonego KATOWICE. Od kilku tygodni 
o zabicie nożem starszego bra-: emeryci zasypują sądy pracy po- 
ta podczas kłótni o film w tele- zwami wobec Zakładu Ubezpie- 
wizji. Do tragedii doszło w ma- I czeń Społecznych o waloryzację 
ju w jednym z nowohuckich I ubiegłorocznych emerytur. Skargi 
osiedli. Bracia pili razem alko- I są bezpodstawne, ale sądy muszą 
rozpatrzyć każdą sprawę w osob- 
hol, później doszło między nimi 
do sprzeczki. Rafał B., właści- nym postępowaniu. - Nie jest to 
I pierwszy taki przypadek - twier- 
ciel telewizora, nie zgadzał się, dzi Mariusz Żak, prezes Sądu 
by młodszy brat oglądał film. Apelacyjnego w Katowicach. _ Już 
Według relacji oskarżonego, to kiedyś zdarzyła się taka "akcja", 
właśnie starszy brat pierwszy 
uderzył go pięścią w twarz I również na gruncie prawa pracy 
i ubezpieczeń. 
i próbował go dusić. Podczas Prezes Żak uważa, że tak wielka 
I tej szarpaniny, broniąc się, To- I 
masz B. zadał bratu ciosy nO- I I liczba pozwów, pisanych według 
żem, w tym jeden w plecy. jednego wzoru może wynikać m. 
I 14 KOMPLETOW GRZEJNIKÓW I in. z faktu, iż wszczęcie postępo- 
I wyłudził od właściciela jednego wania przed sądem pracy jest bez- 
ze sklepów w Żyrardowie płatne. 
oszust podając się za chorąże- : Poprzednio podobna sytuacja 
go WP. Lipny "chorąży", w cy- miała miejsce w Rybniku, gdzie 
wilnym ubraniu, przedstawił pewien mężczyzna sprzedawał 
podrobione zamówienie na I w szpitalu wzory pozwów po 3 zł 
grzejniki dla "macierzystej jed- I za sztukę. Podobnie dzieje się te- 
nostki". Nie miał gotówki, ale I raz. Pozwy wypisywane są na jed
 
zapewniał, że należne 4,5 tys. I nym 
zor.ze fon:nularza:. Sa

 
zł uiści przelewem. Głównym emerycI."":'Ierdzą, ze.o mO
lwo
CI 
argumentem, który przeKonał s
ł
dama Ich 
 s
dzIe .dowIe,
lz1e- 
sklepikarza było to, że żołnie- I h SIę od. ,,
ogos ta]emmcz.ego . 
rze w jednostce marzną i insta- I " Ry.bmckI sąd J?racy, kt
ry prze- 
lacja grzejników musi nastąpić z.ył pIerwszą l.awmę pozw: ow , 
sta.- 
jak najszybciej. I nie chodziło hł zas
dę, ze ws
st.kie pIsma 
o dorównanie "natowskim" I 
ływa]ące po termI
e r:>rzysłu- 
standardom. Sklepikarz _ re- I gu]ącym na odw
ła
e,. me bę
ą 
zerwista wciąż pamiętał swoje rozpatryw
ne: Rownlez o
ecme 
zimy w jednostce... I sądy staraJą SIę wypracowac stan- 


Entuzjazm ministrów kontrastu- 
je, niestety, z wielkim niepokojem 
nauczycieli. 
Wczoraj odwiedziliśmy szósto- 
klasistów w Szkole Podstawowej nr 
10 w Katowicach, którzy - w myśl 
założeń reformy - w przyszłym roku 
uczyć się będą w gimnazjum. Dzieci 
na razie nie wiedzą, czy przecho- 
dząc do gimnazjum będą musiały 


Dzieci nie boją się nauki w nowej 
placówce, nie przerażają ich nowi 
nauczyciele. Marzą tylko o tym, że- 
by w nowym gimnazjum były kom- 
putery, jadalnia, basen i kółka zain- 
teresowań. 
Nauczyciele obawiają się jednak 
reform. - Nie wiadomo, na co poło- 
żyć nacisk, zwrócić uwagę. Czy mo- 
że np. na historię najnowszą? Czy na 


WARSZAWA, KATOWICE. Dzi- 
siaj na posiedzeniu Rady Ministrów 
będzie rozpatrywany projekt ustawy 
wprowadzającej nowy ustrój szkol- 
ny. Jeśli rząd przyjmie dokument, 
trafi on pod obrady Sejmu. W myśl 
projektu, reforma oświaty wejdzie 
w życie l września 1999 roku. Szko- 
ła podstawowa będzie sześcioklaso- 
wa, następnie uczniów czeka nauka 


I Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Federacja Związków 
Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej mają wspólny interes 
i ten sam problem: "Komu przeszkadzają kontrakty lekarskie?" 


Optymizm kontra niepokój 


zdrowotnych. Gdyby chciał ko- 
rzystać z wyposażenia ZOZ, 
musiałby podpisać umowę 
o pracę. 
- Zapisy te ograniczają leka- 
rzowi możliwość wykonywania 
wolnego zawodu, co było dąże- 
niem pracodawców - niepokoił 
się przewodniczący Federacji 
Pracodawców ZOZ Jacek Pro- 
faska. 
Zdaniem przedstawicieli 
pracodawców lekarze na ogół 
nie mogą sobie pozwolić na za- 
kup wyposażenia gabinetów. 
Jako przykład podali lekarzy 
rodzinnych, spośród których aż 
80 proc. świadczy usługi na ba- 
zie zakładów opieki zdrowot- 
nej. Proponowanym przez śro- 
dowisko wyjściem byłby okres 
przejściowy. Lekarz pracował- 


równo z kasą chorych, jak i sa- 
modzielnymi zakładami opieki 
zdrowotnej. 
Posłowie narazili się też le- 
karzom oraz ich pracodawcom 
tym, że wykreślili z ustawy 
o ZOZ-ach zapis o możliwości 
podpisywama umów na świad- 
czenia zdrowotne bezpośrednio 
przez kierownika ZOZ. Po tej 
poprawce o zatrudnieniu leka- 
rza będzie decydował tzw. or- 
gan założycielski: wojewoda, 
gmina lub inna jednostka sa- 
morządu lokalnego. 
- Od TllZU widać, że noweli- 
zacje ustaw zostały przyjęte 
bez zasięgnięcia opinii obu 
związków - taka była pointa 
wczorajszej konferencji praso- 
wej. (AMW) 


by wtedy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej i korzystałby 
ze sprzętu ZOZ. 
- Lekarz rodzinny nie może 
działać na podstawie umowy 
o pracę. Świadczy wtedy usługi 
jak urzędnik: od 8 do 15. Od 15 
do 20 trzeba zatrudnić innego 
lekarza; za obydwu zapłacić 
ZUS i podatek. Tak więc praca 
oparta o umowę cywilnopraw- 
ną (pracownik sam uiszcza sto- 
sowne opłaty) jest tansza . i wy- 
dajniejsza - uznali gospodarze 
wczorajszego spotkania. 
Obie organizacje proponują, 
żeby lekarze mogli jednakowo 
wykorzystywać swe umiejętno- 
ści i wiedzę, niezależnie od po- 
mieszczeń, w których pracują; 
mieli prawo podpisywania 
umów cywilnoprawnych za- 


WARSZAWA. - Znowelizo- 
wana z początkiem listopada 
ustawa o zawodzie lekarza 
zrujnuje instytucję lekarzy ro- 
dzinnych - twierdzi Andrzej 
Raczyński reprezentujący 
Związek Pracodawców ZOZ. 
A Krzysztof Bukiel, szef 
Związku Lekarzy dodaje: - 
Związek Lekarzy oraz Federa- 
cja Pracodawców ZOZ doma- 
gają się więc jednogłośnie 
zmiany zapisów ustawo zakła- 
dach opieki zdrowotnej i zawo- 
dzie lekarza. 
Jeśli Senat zaaprobuje listo- 
padową nowelizację wspo- 
mnianych ustaw, tylko lekarz 
z własnym (wyposażonym) ga- 
binetem będzie mógł podpisać 
z kasą chorych umowę cywil- 
noprawną na świadczenie usług 


I Urzędnicy MEN twierdzą, że jesteśmy do reformy przygotowani. 
Entuzjazm ministrów kontrastuje jednak 
z wielkim niepokojem nauczycieli. 
. 
w trzyletnim gimnazjum, a po jego zdawać egzamin, czy test z języka 
ukończeniu w liceum. polskiego i matematyki. Projekty 
Urzędnicy MEN twierdzą, że jeste- ministerialne mówią o losowaniu 
śmy do refonny przygotowani. Opra- szkół, w których będą obowiązywa- 
cowanojużpodstawyprogramowedla ły testy. Ale niezależnie od wyni- 
szkół podstawowych i gimnazjów. Na- ków, !reżde dziecko i tak zostanie 
uczyciele będą mogli układać własne przyjęte do gimnazjum. 
programy nauczania, pod warunkiem, Ani młodzież, ani nauczyciele nie 
że będą one zawierać podstawy pro- wiedzą też, gdzie będzie się mieścić 
gramowe. Opracowana zostanie także ich przyszłe gimnazjum. 
mirusterialna lista programów, na - O tym poinformowani zostanie- 
którą zda się prawdopodobnie więk- my dopiero na przełomie marca lub 
szość nauczycieli W oparciu o podsta- kwietnia przyszłego roku - mówi 
wy będą układane również podręczni- Jadwiga Norman, dyrektor placów- 
ki szkolne. ki. - Uważam, że to zbyt póżno. 


to, żeby dziecko stawało się świado- 
mym obywatelem, wiedziało co zała- 
twia się w urzędach. Na razie nie ma 
propozycji programĆYw ani podręcz- 
ników - mówi Magdalena Polaczek, 
nauczycielka historii w SP nr 10. 
- Mimo tych wszystkich obaw 
i wątpliwości zdajemy sobie sprawę, 
że reforma jest konieczna. Dzisiaj 
dzieci uczą się wielu niepotrzebnych 
rzeczy, nie rozumieją tekstu, szybko 
zapominają' I bezsprzecznie trzeba 
to zmienić - twierdzi dyrektor Nor- 
man. 


MONIKA KRJ::ŻEL 


- Plakaty podlegają ochronie 
prawnej, dlatego ich usuwaniem 
do trzydziestu dni po wyborach 
zajmowały się komitety wybor- 
cze. My możemy interweniować 
na wniosek właścicieli nieru- 
chomości, na których je naklejo- 
no. Obecnie nie ma takich zgło- 


KATOWICE. Zgodnie z ordy- 
nacją wyborczą, za usunięcie 
plakatów odpowiedzialni są 
pełnomocnicy komitetów wy- 
borczych oraz sami kandydaci. 
Niektóre sztaby wyborcze roz- 
poczęły akcję sprzątania po so- 
bie zaraz po wyborach. 


Mapa 
biznesu 


Posiedzę do środy... 


I Wieczorem, blisko 30 członków "Sierpnia 80" 
rozpoczęło okupację biura poselskiego. 


Afisze do zdarcia 


skiego. Do Rybnika przyjechało około 50 pracowni- 
ków kopalni "Szczygłowice" . 
- Przed wyborami Czesław Sobierajski mówił na 
"Szczygłowicach", z których się wywodzi, że będzie 
bronił miejsc pracy górników - wołał przywódca pi- 
kietujących, Przemysław Skupień, szef zespołu ds. 
górnictwa przy komisji krajowej związku. - Zapo- 
mniał o tym, co obiecywał. W czwartek ma być spra- 
wozdawcą rządowego projektu restrukturyzacji. 
W RPA, Australii, USA wydobycie rośnie. A my 
w Polsce je ograniczamy, bo niewolniczo realizujemy 
program Banku Światowego. 
Demonstrancja była głośna - górnicy nie tylko 
gromko skandowali, przywieżli też ręczną syrenę. 
Porządku pilnowało kilkoro strażników miejskich. 
Protestujących widziało niewiele osób, gdy
 rybnic- 
kie biuro posła mieści się w cichym zaułku. 
- Pikietujemy właśnie w tym miejscu, ponieważ 
Czesław Sobierajski jest sprawozdawcą rządowego 
programu restrukturyzacji górnictwa - wyjaśnia Bo- 
gusław Ziętek, sekretarz Komisji Krajowej "Sierp- 
nia 80". - Naszym zdaniem ten program jest zły 
i szkodliwy, ponieważ spowoduje likwidację całej 
branży. Program nie był konsultowany ze związka- 
mi zawodowymi. Nie mieliśmy innej możliwości, niż 
taki protest, by wyrazić swoje zastrzeżenia. Poseł 
Sobierajski, jak cały A WS, popiera ten program 
i szybkie wprowadzenie wynikających z niego 
ustaw. 
Poseł Sobierajski usiłował rozmawiać z protestu- 
jącymi. - To nie była rozmowa, tylko przekrzykiwa- 
nia i obelgi z ich strony. Związkowcy nie chcą słu- 
chać moich argumentów - powiedział. 
Niezadowoleni z przebiegu rozmów związkowcy 
postanowili pozostać w biurze posła co najmniej do 
środy, kiedy w Sejmie ma być omawiany projekt 
ustawy górniczej. 
Około godz. 21 do biura weszli policjanci i wyle- 
gitymowali okupujących. Część tych drugich opuści- 
ła pomieszczenie. TrzynaŚcie osób, które - jak twier- 
dzą - zostały zamknięte przez pracowników bIura, 
pozostało wewnątrz. Odcięto im dopływ prądu. 
KLAUDIA MICHALAK, PAP 


RYBNIK. "A WS zdrajcą jest" i "Sobierajski na zasiłek" - pod 
takimi hasłami wczoraj działacze związku "Sierpień 80" prze- 
prowadzili pikietę przed biurem posła A WS Czesława Sobieraj- 


I W rankingu miast polskich 
najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów, 
najwyżej od zeszłego roku 
awansowały Gliwice. 
WARSZAWA. Ścisłą czo- gantami". Wyprzedziła Kato- 
łówkę stanowią: Warszawa, wice, następne w kolejce. 
Poznań, Kraków i Wrocław - Wśród miast-powiatów 
ustalił Instytut Badań nad grodzkich naj atrakcyjniejsze 
Gospodarką Rynkową, który pod względem inwestycji oka- 
wczoraj zaprezentował wyni- zały się Gdynia, Częstochowa, 
ki swojego drugiego z kolei Bielsko-Biała i Gliwice (te 
rankingu atrakcyjności inwe- ostatnie w wyniku inwestycji 
stycyjnej miast polskich. Spo- General Motors dokonały naj- 
śród wskaźników, które decy- wyższego w Polsce skoku 
dowały o miejscu w tabeli (m. w górę tabeli). 
in. chłonność miejscowego Województwo katowickie 
rynku, jakość rynku pracy, badacze z IBnGR wyodrębnia- 
klimat społeczny, infrastruk- ją jako przypadek specjalny ze 
tura techniczna i biznesowa, względu na nierównomierność 
koszty działalności gospodar- procesów rozwojowych. Mia- 
czej). sta bardzo atrakcyjne, same 
Ogólna prawidłowość jest Katowice i Gliwice, częściowo 
taka, że im bliżej granicy za- Tychy i Sosnowiec, koncentru- 
chodniej - tym większe szanse ją większość "mocy rozwojo- 
na rozwój. Najbardziej po- wych". Ale niektóre miasta 
twierdza tę prawidłowość Zie- Śląska (np. Siemianowice czy 
lon a Góra, która przesunęła się Zabrze) znalazły się wśród 
na piąte miejsce w gronie no- najmniej atrakcyjnych w kra- 
wych województw, tuż za "gi- ju. (wołk) 


1 11 listopada upłynął termin usunięcia 
plakatów wyborczych. 
Prawie w każdym mieście są miejsca, 
gdzie takie afisze jeszcze wiszą. 


\  
). 


, 


'1" 
..... 


-j 


szeń. Po przeprowadzeniu lu- 
stracji stwierdziliśmy, że pro- 
blem nie jest duży. Naszym zda- 
niem nie ma potrzeby usuwania 
plakatów przez gminę - stwier- 
dza Bogumił Sobula, naczelnik 
katowickiej Straży Miejskiej. 
Zgodnie z ordynacją wybor- 
czą, po upływie wyznaczonego 
terminu, do zlikwidowania pla- 
katów zobowiązana jest gmina, 
przy czym koszty tej operacji 
pokrywają właściciele nieru- 
chomości, na których afisze po- 
wieszono. Z pewnością sytuacja 
taka będzie miała miejsce 
w Mysłowicach. 
- W Mysłowicach plakatów 
wyborczych pozostalo sporo. 
Nowa rada podejmie decyzję 
w tej sprawie na posiedzeniu 19 
listopada. Do konca grudnia 
plakaty powinny ostatecznie 
zniknąć - informuje Piotr Ku- 
rzac, pełniący obowiązki za- 
stępcy komendanta Straży 
Miejskiej. 
Najmniej zachodu po zakoń- 
czonej kampanii wyborczej mie- 
li ci kandydaci, którzy w ogóle 
plakatów nie rozwieszali. Na 
przykład Lech Wędrychowicz 
z Ruchu Patriotycznego "Ojczy- 
zna". (Rup) 


- Sztab wyborczy A WS w re- 
jonie Jastrzębia usunął już swo- 
je plakaty. Jeszcze przed wybo- 
rami zarezerwowaliśmy na ten 
cel pieniądze. Został powołany 
pełnomocnik, który nadzorował 
akcję - informuje Józef Chorą- 
żvczewski z A WS. 
. W Katowicach wyborcze pia- 
katy "ozdabiają" jeszcze m. in. 
budynek przy ul. 3 Maja. 
Przy ul. Warszawskiej wiszą 
plakaty z podobizną Urszuli 
Marii Imamury z Ruchu Patrio- 
tycznego "Ojczyzna", kandy- 
datki do Sejmiku Wojewódzkie- 
go. 
- Myślałam, że nie ma już mo- 
ich plakatĆYw, ponieważ byłam 
zalepiana przez konkurencję. 
Nie rozwieszałam ich osobiście; 
nikt mnie też nie poinformował, 
że muszę je usunąć. Nie wiem, 
kto to powinien zrobić - mówi 
U. Imamura. 
W biurze KPN, która wchodzi. 
w skład Ruchu Patriotycznego 
"Ojczyzna" , poinformowano 
nas, że każdy kandydat miał 
obowiązek posprzątania po so- 
bie. - Musiał sobie z tego zda- 
wać sprawę, ponieważ powinien 
znać ordynację wyborczą - usły- 
szeliśmy.  


# 


r . 


t 


" 


......... 
 


.. 


\ 


Blokada sądowa 


g 


Fot. Klaudia Michalak 


dardowe podejście do "powiela- 
nych" pozwów. Ich ogromna licz- 
ba powoduje, że praca przy innych 
sprawach jest znacznie opóźniona. 
Sądy pracy i ubezpieczeń rozpa- 
trują kolejne spr
 według kolej- 
ności ich napływania. Jeżeli po stu 
pozwach, które zostaną uznane za 
bezpodstawne, lub zostały złożone 
po terminie nadejdzie sto pierw- 
szy, dotyczący istotnej i aktualnej 
sprawy, zostanie rozpatrzony po 
nich. Sytuacja taka prowadzi do 
przeciągania się terminów zała- 
twiania poszczególnych spraw, 
a właśnie przewlekłość postępo- 
wania jest najczęstszym powodem 
skarg wnoszonych przez Polaków 
do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu. 
Polskie sądy pracy nie są w sta- 
nie poradzić sobie szybko z napły- 
wającymi do nich pozwami. - Nie 
mamy już gdzie kłaść akt - skarżą 
się pracownicy Sądu Wojewódz- 
kiego w Katowicach. W ciągu 
pierwszych 6 miesięcy br. do sądu 
pracy wpłynęło o połowę więcej 
pozwów niż w ubiegłym roku. 
A sędziowie obawiają się, że to 
jeszcze nie koniec. Oblężenie prze- 
żywa bowiem również ZUS, 
w którym emeryci masowo składa- 
ją odwołania. W ciągu 2 tygodni 
do wydziału ochrony prawnej cho- 
rzowskiego oddziału ZUS spłynęło 
ich około 3 tys. (para) 


RYBNIK. Właścicielka posesji 
w dzielnicy Ligota odkryła w pia- 
sku, przywiezionym do remontu 
drogi... pocisk lotniczy. 


Pokażcie 


. 
mi 


dowody 


Bomba w piasku 
Pracownicy Rybnickich Służb 
Komunalnych przywieźli piasek do 
Ligoty w piątkowe południe. Mate- 
riał budowlany pochodzący z żor- 
skiej piaskowni, wysypano niedale- 
ko posesji Urszuli Skroboł. Miał 
posłużyć do budowy drogi dojazdo- 
wej do posesji. Kilka godzin póżniej 
jeden z robotników przyszedł do 
właścicielki domu z wiadomością, 
że w piasku jest bomba. Przerażona 
kobieta zawiadomiła policję: - 
Przestraszyłam się nie na żarty. 
Przychodzi tutaj dużo ludzi, także 
rodzice z dziećmi. Bałam się, że coś 
się może stać. 
Przybyli na miejsce policjanci 
stwierdzili, że rzeczywiście metalo- 
wy przedmiot, wystający z piasku 
przypomina pocisk. O zdarzeniu 
zawiadomiono gliwickich saperów. 
Właściciele posesji w Ligocie cze- 
kali dwie doby na interwencję gru- 
py rozminowującej: - Dwóch męż- 
czyzn prowizorycznie zagrodziło 
dojście do pocisku. Przez całe dwa 
dni nie mogliśmy nic zrobić - na- 
rzeka Urszula Skroboł. 
Gliwiccy saperzy mają trzy doby 
na usunięcie pocisku. (AKS) 


- Jest mi naprawdę przykro za to 
co się stało, sytuacja mnie przerosła. 
Ta śmierć nie miała sensu i nie powin- 
na się zdarzyć - to Robert W., którego 
prokurator oskarżył o uprowadzenie 
i torturowanie Jaworskiego; zażądał 
dla niego 15 lat więzienia. Pozostali 
oskarżeni o udział w pobiciu bawią- 
cych się przy ognisku maturzystów 
prosili o uniewinnienie. Twierdzili, że 
nie było żadnych dowodów, iż zrobili 
to, co im się zarzuca. - Gdyby było tyl- 
ko możliwe cofnięcie się do tamtych 
dni, na peumo bym nie pozwolił na za- 
branie i pobicie Tomka - zarzekał się 
Maciej K Inny oskarżony spośród 
tych, którzy odpowiadali z wolnej 
stopy wypowiedział się zdecydowa- 
nie: - Jestem niewinny, proszę sąd 
o łagodny wyrok. 
Ojciec Tomka Jaworskiego: - To, co 
powiedziel
 może u 7UlS wywołać tyl- 
ko większy smutek. Gdyby ich skru- 
cha była prawdziwa, nie prosiliby o ła- 
godny wyrok czy uniewinnienie. Mat- 
ka: - Powinna ich spotkać taka kara, 
jaką oni zadali Tomkowi. (AMW) 


WARSZAWA. Wcwraj osmlOro 
oskarżonych o zamordowanie war- 
szawskiego maturzysty Tomka Ja- 
worskiego wygłosiło ostatnie słowo. 
- Nie wiem jak to się stało i tak na- 
prawdę, kto to zrobił. Na miejscu 
zbrodni policja nie zabezpieczyła żad- 
nych moich śladĆYw - główna oskarżo- 
na Monika Sz. twardo patrzyła 
w oczy sędzi Małgorzaty Mojkow- 
skiej, gdy twierdziła, że jedynym do- 
wodem, na którym oparto oskarżenie 
o zabójstwo Tomka, były zeznania in- 
nych oskarżonych. Główna oskarżona 
nie wyraziła skruchy. 
- Przepraszam rodzicĆYw Tomka, 
nie wiem czy wypada mi przeprosić 
swoich - wykrztusił Tomasz K, który 
przyznał się - jako jedyny - do zabój- 
stwa Jaworskiego, i poprosił o łagod- 
ną karę. Marek Sz., podobnie: naj- 
pierw prosił, by sąd skazał go tylko za 
uprowadzenie maturzysty i udowod- 
nione mu podrobienie prawa jazdy, 
a uniewinnił z zarzutu zabójstwa. Po- 
tem po chwili ciszy dodał: - Chcę wy- 
razić swój ból i żal. 


.. 


. 


"' 


.t" 
i' 


W czwartek sąd ma ogłosić wyrok w sprawie zabójstwa Tomka Ja- 
worskiego. Fot. PAP/Adam Urbanek 


SZCZ¥RK. Mamy już w Beski- 
dach przedsmak zimy. Choć w doli- 
nach pogoda jest kiepska i pada na 
przemian deszcz ze śniegiem, to na 
wyżej położonych stokach sniegu 
nie brakuje. Białe czapy mają już 
wszystkie szczyty położone powyżej 
1000 m npm, m. in. Babia Góra, Pil- 
sko, Klimczok i Skrzyczne. Według 
pomiarów ratowników GOPR l.eży 
Białe czapy 


Pokuta za grzechy 


I Ryszard D. poszedł z sześcioletnim synem do baru na wódkę. 
Potem porwał razem z nim samochód. Policja odnalazła ich 
w kościele, pogrążonych w głębokiej modlitwie. 
WRONIN, RUDNIK. 35-letni chód i wyskoczył na jezdnię. Wte- pitą butelkę wódki. - Mężczyzna 
Ryszard D. miał w niedzielny pora- dy za kierownicą audi usiadł trafił do policyjnego aresztu, 
nek olbrzymie pragnienie. Kilka krewki pasażer, odjeżdżając w si- a przerażone dziecko zostało od- 
minut przed godz. 10 pojawił się ną dal. wiezioni'! do domu, gdzie przeby- 
w barze piwnym w miejscowości Bernard M. wezwał policję. Na wali jego mama i brat - mówi nad- 
Wronin k. Raciborza. Towarzyszył skradziony samochód funkcjona- kom. A. Hytrek. 
mu jego sześcioletni syn, Damian. !iusze natknęli się w miejscowości Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
Mężczyzna zamówił dziecku napój Rudnik, przed kościołem. Ryszard że Ryszard D. był już wcześniej ka- 
orzeżwiający, sobie kupił pół litra D. modlił się z synem podczas mszy rany za znęcanie się nad członkami 
wódki. Kiedy wypił kilka kielisz- świętej. Znaleziono przy nim nad- rodziny. (Piet) 
ków, postanowił wrócić do domu. 
Butelkę z resztą alkoholu schował 
do kurtki i wyszedł z dzieckiem na 
zewnątrz. 
- Przed barem Ryszard D. za- 
trzymał Audi 80. Kierujący samo- 
chodem 43-letni Bernard M., wi- 
dząc mężczyznę z małym dziec- 
kiem, zgodził się ich podwieżć do 
miejscowości Modzurów - wyja- 
śnia nadkomisarz Alicja Hytrek, 
rzecznik prasowy Komendy W oje- 
wódzkiej Policji w Katowicach. 
W czasie podróży z nie wyja- 
śnionych jeszcze powodów Ry- 
szard D. wyciągnął półlitrówkę i... 
zaczął okładać nią kierowcę po 
głowie. Przerażone dziecko przy- 
glądało się wyczynom ojca. Potłu- 
czony Bernard M. zatrzymał samo- 


- Mieszkam w Gliwicach, w osiedlu blo- 
ków kolejowych przy ul. Strzelców Bytom- 
skich. Wiadomość o podwyższeniu czynszu 
za użytkowany lokal otrzymałem w czerw- 
cu. Wczoraj przysłano mi upomnienie, że 
nie uiściłem podwyżki za maj i kwiecien 
(podobno czynsz podniesiono właśnie 
w kwietniu). Dlaczego zawiadomienie ze 
spółdzielni dostałem dopiero w czerwcu, 
i czy muszę płacić za coś, o czym nie zosta- 
łem poinformowany na czas? 
(Jan Kurowski z Gliwic) 


- Nie rozumiem dlaczego liderzy A WS zabra- 
niają samodzielnego tworzenia lokalnych koali- 
cji samorządowych. Przecież sprawy lokalne są 
ważniejsze niż ta warszawska polityka. Spodo- 
bała mi się wypowiedż radiowa pewnego wójta, 
bodajże z Olesna, który powiedział, że jak 
z Warszawy przyjedzie jakiś polityk ustawiać 
mu koalicję w gminie, to on potraktuje go od- 
powiednio. 


ŚIl!lska, 
słucham... 


. - Mieszkam przy ul. Wawelskiej w Rudzie 
Sląskiej. Przy wjeżdzie w ulicę znajduje się 
postój taksówek. Już nie raz doszło tam do 
wypadku, ponieważ taksówki zasłaniają 
widok autom wyjeżdżającym. Mimo inter- 
wencji mieszkanców, nie udało się prze- 
nieść postoju w inne miejsce. 
(Mieszkaniec Rudy Ś1.) 


na nich od 10 do 30 cm świeżego 
białego puchu. Niżej stoki są przy- 
prószone. 
Tradycji stało się zadość i na tra- 
wiastej polance zjazdowej na Bia- 
łym Krzyżu (to przełęcz Salmopol 
między Szczyrkiem i Wisłą) już 
w niedzielę pojawili się pierwsi 
amatorzy nart i snowboardu. Naj- 
pierw pracowicie udeptywali leżący 
tu na trawiastym podłożu śnieg, 
a potem bawili się w ślizgi. Choć 
wyciągi jeszcze nie kursują, sezon 
zimowy został tu już praktycznie 
zainaugurowany. 
Do Grupy Beskidzkiej GOPR na- 
pływają już pierwsze zgłoszenia od 
gestorów wyciągów o sprawdzenie 
bezpieczeństwa na trasach narciar- 
skich. 
- Mamy już 10 takich wnioskĆYw, 
głĆYwnie ze Szczyrku i Wisły. Lawi- 
ny podan spodziewamy się w przy- 
szłym tygodniu - powiedział nam 
ratownik Józef Marek. Niedługo 
wyruszy na stoki i da (lub nie) atest 
każdej trasie zjazdowej. (sab) 


(Maria S. z Bielska-Białej) 


- W czasach PRL boleśnie odczuwaliśmy 
zwalczanie wszelkich regionalizmów, szcze- 
golnie gwary ś1.q.skiej. Dlatego bardzo ucieszy- 
ła nas obecność naszej kultury i gwary w środ- 
kach masowego przekazu. Niestety, w ostat- 
nim czasie nasza regionalna telewizja nadaje 
coraz mniej programów o Sląsku i po sląsku. 
(Henryk Burda z Chorzowa) 


- Już nieraz interweniowaliśmy na ła- 
mach prasy i w MZBM w Mysłowicach, że 
w dziesięciopiętrowym bloku przy ul. Jana 
Wysockiego 1 od dwóch miesięcy zapchany 
jest zsyp. W mieszkaniach pojawiły się 
muszki, po klatkach pełzają robaczki. Na 
co tu jeszcze czekać? 


- W Świętochłowicach trwają prace przy 
budowie trasy średnicowej. Nikt nie myśli 
jednak o ludziach mieszkających w pobliżu. 
Hałas, wykopane doły, że do własnej pose- 
sji nie można dojechać, brak chodników, 
błoto, glina i ciężarówki. Tu się nie da 
mieszkać! . 
(Stała czytelniczka ze Świętochłowic) 


SUPERKONKURS . OPEL ASTRA ZA DARMO!!! 


, PROSTOKĄT TEN NAKLEJ 
NA PLANSZĘ W ODPO- 
WIEDNIM MIEJSCU. PO 
OBKLEJENIU CAŁEJ PLAN- 
SZY POŁĄCZ WSZYSTKIE 
PUNKTY WG KOLEJNOŚCI 


- Dlaczego księża nie wystawiają pokwito- 
wania za opłaty, które przyjmują w zamian 
za śluby, pogrzeby i chrzciny? Przecież to 
zwyczajna darowizna, którą można sobie od- 
pisać. Biorą po kilkaset złotych, po których 
ślad ginie, a kwitować nie chcą. Czego się bo- 
ją? Przecież Kościół i tak nie płaci podatków. 
(Andrzej Mikuła z Jaworzna) 


(Mieszkanka bloku) 


-87 


71_ 


- Jestem zbulwersowany, że nikt z Mini- 
sterstwa Obrony Narodowej nie złożył kon- 
dolencji rodzinom tragicznie zmarłych pi- 
lotow, którzy zginęli 11 listopada. 
(Katowiczan, 
były żołnierz wojsk lotniczych) 


- Samobójstwo ochroniarza w tyskim ban- 
ku oraz okoliczności, jakie towarzyszyły tej 
tragedii, uświadamiają po raz kolejny, że pol- 
ski system przyznawania koncesji czy też li- 
cencji firmom ochroniarskim nie jest dobry. 
Ciągle mogą do tego zawodu wejść ludzie 
z niepewną przeszłością i niezrównoważeni. 
Tymczasem wszędzie tam, gdzie chodzi o bez- 
pieczeństwo, ochronę i posiadanie broni, lu- 
dzie powinni być kryształowi. 
(Zbigniew D. z Cieszyna) 


70_ 


_86 


L 


. PAMIĘTAJ TO JEST LEWY DOLNY RÓG TAK GO NAKLEJ 
NA PLANSZĘ 


- W pobliżu ul. Moniuszki w Tychach 
wszystkie alejki dla pieszych są zablokowane 
przez parkujące tam samochody. Zakaz par- 
kowanza nie jest w ogóle przestrzegany. 
(Stefan Malota z Tychów) 


Czekamy na kolejne opinie i sygnały 
Czytelników. Nasz telefon 253-89-27 czyn- 
ny jest od poniedziałku do piątku w godz. 
od 9 do 14, w soboty od 9 do 14. 
Oprac.: (SP) 


NA PLANSZY PROSZĘ TAKŻE WPISAĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI 
Z PIĄTKOWYCH KUPONÓW 


AU/1266651b 


. 


.   


lo  


...
		

/iv5521-1998-269-0003.djvu

			ZAGRANICA 


. TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998.3 


INSPEKTORZY WRACAJ 


I Saddam Husajn zgodził się na współpracę z członkami specjalnej komisji 
ONZ-owskiej, kontrolującej likwidację arsenałów broni masowego rażenia w Iraku. 


BAGDAD, NOWY JORK. 
Wczoraj do Bagdadu powróciły 
pierwsze ekipy ekspertów ONZ, 
ewakuowanych z Iraku w ubie- 
głym tygodniu w związku 
z grożbą amerykanskiego ataku 
lotniczego na strategiczne cele 
w Iraku. Jak się okazało, prezy- 
dent USA Bill Clinton odwołał 
nie jeden, a dwa ataki na Irak. 
Pierwszy atak został odwołany 
w sobotę około godz. 14. czasu 
polskiego; drugi - w niedzielę 
po godz. 9. czasu polskiego, kie- 
dy Rada Bezpieczeństwa ONZ 
otrzymała wyjasnienia dotyczą- 
ce wczesniejszego listu Iraku. 
Powrót inspektorów - a także 
odwołanie akcji militarnej 
przeciwko Irakowi - umożliwi- 
ło anulowanie przez Bagdad 
w sobotę decyzji o zerwaniu 
współpracy ze specjalną komi- 
sją ONZ ds. likwidacji irackich 
zapasów broni masowej zagłady 
(UNSCOM). 
Do Iraku powraca około 140 
pracowników ONZ-owskich 
agend pomocy, ewakuowanych 
do Jordanii. Także inspektorzy 
londyńskiej firmy ubezpiecze- 
niowej Lloyda ponownie zajmą 
swe stanowiska na granicach 
Iraku. Lloyd kontroluje iracki 


import i eksport, realizowany 
zgodnie z warunkami ONZ na 
zasadzie "żywność za ropę". 
Inspektorzy UNSCOM, bada- 
jący irackie ośrodki produkcji 
i składowania. broni masowego 
rażenia, obecnie przebyvvający 


z Irakiem członkowie Rady 
podkreślili, że ich zaufanie co 
do intencji Iraku musi być po- 
twierdzone przez bezwarunko- 
wą, stałą współpracę 
z UNSCOM i Międzynarodową 
Agencją Energii Atomowej we 


Ponad 50 amerykańskich samolotów wojskowych, w tym 12 
niewykrywalnych przez radar myśliwców typu F -117 A, które by- 
ły w drodze do Zatoki Perskiej z baz w USA, zatrzyma się w Eu- 
ropie, aż do odwołania. Niewielka liczba innych samolotów, któ- 
re w czasie weekendu przyleciały w rejon Zatoki Perskiej i Oce- 
anu Indyjskiego, nadal tam pozostanie. Ponad 3 tysiące żołnierzy, 
którzy mieli być skierowani do Zatoki Perskiej z baz w stanach 
Georgia i Teksas, pozostanie w kraju w stanie najwyższej goto- 
wości. (PAP) 


w Bahrajnie mają dzisiaj po- 
wrócić do Bagdadu. 
Przed wybuchem ostatniego 
kryzysu, na miejscu w Iraku 
UNSCOM utrzymywała ponad 
stu ekspertów. Przebywała tam 
również grupa kilkunastu in- 
spektorów Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej. 
Członkowie Rady Bezpie- 
czeństwa ONZ w nocy z nie- 
dzieli na poniedziałek czasu 
warszawskiego wezwali Irak do 
współpracy z inspektorami roz- 
brojeniowymi ONZ. Biorąc pod 
uwagę ostatnie doświadczenia 


JEROZOLIMA. Izraelski mi- 
nister spraw zagranicznych Ariel 
Szaron zaapelował do osadni- 
ków żydowskich na Zachodnim 
Brzegu Jordanu o jak najszybsze 
zajmowanie jak największych 
terenów i rozbudowę istnieją- 
cych osiedli. Wojownicze wystą- 
pienie Szarona zostało rozpo- 
wszechnione wczoraj - w pierw- 
szym dniu sesji izraelskiego par- 
lamentu, na której deputowani 
rozpatrzą porozumipnie, zawarte 
przez premiera Netanjahu i lide- 
ra palestyńskiego Jasera Arafata 
w Wye Plantation. 


wszystkich aspektach ich dzia- 
łalności. UNSCOM i MAEA 
mają mandat ONZ do inspekcji 
arsenałów broni masowego ra- 
żenia w Iraku. 
Członkowie Rady wyrazili 
pełne zainteresowanie skutecz- 
nym wznowieniem programu 
pomocy humanitarnej dla Iraku. 
Rada dokona "kompleksowego 
przeglądu" przestrzegania przez 
Irak rezolucji ONZ, kiedy sekre- 
tarz generalny Kofi Annan po- 
twierdził, że Irak powrócił do 
pełnej współpracy. Bagdad - pi- 
sze Reuters - nalega, by taki 


Izraelski minister wezwał 
osadników, by błyskawicznie 
zajmowali wzgórza i doliny na 
Zachodnim Brzegu, tak by zie- 
mie te nie wpadły w ręce Pale- 
styńczyków. Porozumienie. za- 
warte 23 pażdziernika w Wye 
Plantation zakłada przekaza- 
nie przez Izrael pod zarząd pa- 
lestyńskich władz autonomicz- 
nych dalszych 13,1 proc. ob- 
szaru Zachodniego Brzegu, 
z czego trzy procent stanowić 
będzie pustynny rezerwat 
przyrody. Wycofanie miało 
rozpocząć się jeszcze w ubie- 


przegląd rozpoczął się szybko, 
w nadziei, że doprowadzi on do 
złagodzenia bądz cofnięcia 
sankcji handlowych nałożonych 
na Irak przed ośmiu laty. 
Poniedziałkowa prasa iracka 
przedstawiła decyzję prezyden- 
ta USA Clintona o odwołaniu 
ataku na Irak jako "wielkie 
zwycięstwo" Bagdadu w kon- 
frontacji ze Stanami Zjedno- 
czonymi. Dwa główne dzienniki 
- "Al Thawra" i "Babel" - 
oskarżyły USA o sprowokowa- 
nie ostatniej konfrontacji. De- 
cyzja irackiego rządu o wzno- 
wieniu współpracy z UNSCOM 
"wyrwała dywan spod nóg 
Amerykanów, sprawiając, że 
Waszyngton stracił pretekst do 
dokonania kolejnej agresji na 
Irak" - pisze pierwsza z gazet. 
Irakijczycy ostro zareagowali 
także na fragment niedzielnej 
wypowiedzi prezydenta Clinto- 
na, dotyczący potrzeby zmiany 
irackiego rządu, tak by brał on 
pod uwagę potrzeby własnego 
narodu. Zdaniem dziennika 
"AI-Dżumhurija", wypowiedż 
ta jest "oznaką arogancji" rzą- 
du USA i stoi w sprzeczności 
z zasadami prawa międzynaro- 
dowego. (PAP) 


głym tygodniu. Zdaniem mia- 
rodajnych żródeł izraelskich, 
armia zacznie opuszczać wska- 
zane tereny w najbliższy 
czwartek. 
Tymczasem premier Benjamin 
Netanjahu oswiadczył w ponie- 
działek, ze Izrael wstrzymuje 
wycofywanie wojsk z Zachod- 
niego Brzegu, dopóki .Jaser Ara- 
fat nie odwoła deklaracji o pro- 
klamowaniu niepodległej Pale- 
styny. Przywódca palestyński 
w niedzielę zapowiedział ogło- 
szenie niepodległości w maju 
przyszłego roku. (PAP) 


ANKARA. Wszelkimi sposoba- 
mi rząd turecki usiłuje doprowa- 
dzić do wydania mu przez Włochy 
tureckiego "wroga publicznego nr 
1" - przywódcy partyzantów kur- 
dyjskich Abdullaha Ocalana. 
Aresztowano go w Rzymie przed 
kilkoma dniami. Równocześnie 
Partia Pracujących Kurdystanu 
(PKK) , której przewodzi Ocalan, 
stara się wywrzeć presję na wła- 


Walka o Ocalana 


dze włoskie, by doprowadzić do 
uwolnienia Ocalana. 
Turecki minister sprawiedliwo- 
ści Hasan Denizkurdu zapowie- 
dział w poniedziałek, że przygoto- 
wuje wniosek w sprawie zniesie- 
nia kary śmierci, która nie jest 
wykonywana w Turcji od 1984 r., 
choć ciągle przewiduje ją kodeks 
karny. Gdy tylko rząd zaakceptu- 
je ten wniosek, zostanie on prze- 
kazany do parlamentu, od którego 
zależy definitywna decyzja 
w sprawie zniesienia kary głów- 
nej. Pozbawiłoby to' argumentu 
przeciwników ekstradycji Ocala- 
na z Włoch do Turcji. Dyplomacja 
turecka rozpoczęła wielką ofensy- 
wę. starając się przekonać Włochy 
i całą Europę. że Ocalan jest ter- 
rorystą. Przedstawia go jako 
głównego winnego smierci 31 tys. 
osób w partyzanckiej wojnie pro- 
wadzonej przez PKK od 1984 r. 
przeciwko tureckiej władzy cen- 
tralnej. (PAP) 


. Prezydent ukarze 


DŻAKARTA. Prezydent Indo- 
nezji Bacharuddin Jusuf Habibie 
zapowiedział wczoraj szczegółowe 
śledztwo w sprawie krwawych 
starć między uzbrojonymi siłami 
bezpieczeństwa a studentami 
w Dżakarcie.. W oświadczeniu 
przekazanym wieczorem na cały 
kraj przez telewizję prezydent po- 
nownie oskarżył bliżej nieokresIo- 
ne "grupy" o zamiar obalenia jego 
i jego rządu. Habibie zapowie- 
dział ukaranie wszystkich, którzy 
ponoszą winę za tragiczne zajścia 
w Dżakarcie w końcu minionego 
tygodnia. Wymienił przy tym jed- 
noznacznie siły bezpieczeństwa. 
W miniony piątek podczas starć ze 
studentami w centrum stolicy by- 
ły przypadki rozmyslnego strzela- 
nia przez żołnierzy do demon- 
strantów, zamiast w powietrze. 
Podczas tych i innych starć ponio- 
sło śmierć, według miejscowej 
prasy, co najmniej 15 osób. (PAP) 


Premier w opalach 


. 


/, 


;;. 
,1if'. .'" 


 . ...,\; .q; ;... 

 'h:' ..
'.' .. 
. ';;11' 
, "" 


" 


" '" 
""...: 
..' 


...:," .'" :.. 


;.\,.: ,' 
 .r'. ..- 


:;f" 


.,;?-. 
" 


"'" 

t 


...... <. 
t" . ..""1- 

:.' 


00 'ooV 


'f.
 .:. 


-...... 


J Y .:. 


-! , 


,"t0'!fo, 


4':-: :,...,? '!' 


.. o
}Y 

::.;t: 


ot: 


: 
 o" 


<1/>.' 


.. 
 :.....".\. 


r 
.> ..
i" 


.' 


7. 


\. 


r H 


'\. 
" ".' 


'-4

. 
y,-, , 

,.-- 

 .-,,
 
Iii" 
VI 


/;.. 


'f' .
 ' 

. , 
, . 

 


':! 

- {i 


. " 


, Ą:- 
:T 


ł 


'o 
 . .....'f;:;7
 
 


H1 ' 


J.->' ł. 


.. 


.
¥. ; 


ł .... .< 
. o H' 
:... .: < 
 '/ io 
 !t 
J!!. 

 ,. ., ' ..-, .... 


-. ..... . 


{fJ' /"', '. " -'.. 
. ""'-_. ".' ...... Ii./ .... 
'\
 .,.l" '''11' ';,;. 


<: 


! 


. .f"'. 
.-
- 


, 
 


':, 


,.;..T:. _ 

:/" 


,
 


" 
 
" " ./,,: 
_, ,n. .,.._: 

r. 
._'. o - o

 ..o 


. .
;( 


,t 
'.,. ,;.Jj 


1 


., '. 
.\' 


.' 


" 


.,. 


>. .- 9' 
''' , . .."". .... 
, ".... 
... 


-\0"-.; y 


.. 
- , 


'; 
 


'.. 


o, 


.',\- 


,\' 


'\ 


Ochroniarze starają się zasłonić parasolami premiera Grecji Costasa Simitisa (w centrum), na którego spadają surowe jajka i jogurty. rzu- 
cane przez studentów i młodych lewicowców w Atenach. Premier skfadał wieniec przed ateńską politechniką z okazji 25 rocznicy buntu stu- 
denckiego w 1973 r. przeciwko rządzącej wówczas w Grecji juncie wojskowej. Fot. PAPIEPA 


JOHANNESBURG. Brak odpo- 
wiednich aktorów, którzy mogliby 
wystąpić w roli Nelsona Mandeli 
z czterech okresów jego życia, 
opóźnia rozpoczęcie realizacji fil- 
mu o tym liderze walk przecIw 
apartheidowi. obecnym prezyden- 


Kto zagra Mandelę? 


cie RPA. Zdjęcia do filmu, zatytu- 
łowanego "Long Walk To Fre- 
edom" ("Długa droga do wolno- 
ści") miały się rozpocząć w listo- 
padzie. Jednak producent Anant 
Singh poin"formował w poniedzia- 
łek, że dotychczas nie znalazł ak- 
torów, którym mógłby powierzyć 
role Mandeli w dzieciństwie, 
w młodosci. w wieku dojrzałym 
i w obecnym okresie starości. 
Budżet filmu, w którym ma wy- 
stąpić 160 aktorów, czyli o 70 wię- 
cej niż w "Titanicu", sięga 40 mi- 
lionów dolarów. Zdjęcia mają być 
kręcone m. in. w Johannesburgu, 
Pretorii, Kapsztadzie i w byłym 
więzieniu na wyspie Robben, te- 
raz przekształconym w muzeum. 
Mandela spędził tam większość 
z 27 lat swego uwięziema. Reżyser 
Shekhar Kapur przyznał, że reali- 
zacja filmu nastręcza więcej trud- 
ności, niż można było sobie wy- 
obrazić. Spodziewa się on jednak, 
że w każdej chwili znajdą się od- 
powiedni aktorzy i zaplanowane 
na 5 miesięcy zdjęcia będzie moż- 
na rozpocząć. (P AP) 


dna 


. 
. 


- 


Ił 


Odmienne spojrzenie 
Wizyta Gerharda Schrodera w Moskwie stanowi przygotowywanie 
niemieckiej dyplomacji do ery post jelcynowskiej. 


'" 


1 ) 


..... 
." 
,. 


, 
L'; 


,Ił 


MOSKWA. Pierwsza wizyta 
niemieckiego kanclerza Gerhar- 
da Schr6dera w Rosji rozpoczęła 
się w poniedziałek od rozmów 
z rosyjskim premierem Jewgeni- 
jem Primakowem. Pytany przez 
rosyjskich dziennikarzy. czy sto- 
sunki między Moskwą a Bonn 


Jewgenij Primakaw (z lewej) z Gerhardem Schroderem. 
Fot. PAP/EPA 
"zostaną takie, jakie były, albo 
rozpocznie się całkiem nowy 
etap" odpowiedział krótko: 
"I jedno, i drugie". 
Podejścia rosyjskiej i niemiec- 
kiej strony do wizyty nieco się 
różnią. Agencja Interfax cytuje 
anonimowego urzędnika rosyj- 


Dyskusje o celibacie 


1 70 proc. Hiszpanów opowiada się za przywróceniem 
w Kościele tradycji pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, kiedy to w wielu krajach 
kapłani katoliccy zakładali rodziny. o..
 


MADRYT. Kosciół hiszpański 
odczuwa w ostatnich latach 
trudnosci związane ze spadkiem 
liczby księży: co roku wyświęca 
się w Hiszpanii dwustu kapła- 
nów, ale ubyvva z powodu wieku 
i z innych przyczyn około czte- 
rystu. Jedną z przyczyn zmniej- 
szania się liczby księży jest - 
według danych publikowanych 
przez prasę hiszpańską - sprawa 
celibatu. W dwóch wielkich ka- 
tolickich krajach Europy, 
w Hiszpanii i we Włoszech, jest 
obecnie 20 000 żonatych księży, 
z których znaczna część została 
odsunięta od kapłaństwa. Dane 
te ogłosiły stowarzyszenia żona- 
tych księży działające w tych 
dwóch krajach. "Wielu księży 
się żeni, taka jest rzeczywistość 
i trzeba zastanowić się nad tym 
problemem" - oświadczył w tych 
dniach prezes Międzynarodowej 
Federacji Żonatych Księży Ka- 
tolickich. Julio Pinillos. 
Według sondaży, na które po- 
wołuje się niemiecka agencja 
DPA, 70 proc. Hiszpanów opo- 


! p:
::
::,,' ClloroO ! Atak " J - astrz ę bi" 
I ma zamiar odwiedzić w tym ty- 
godniu Japonię i Koreę Płd. _ I 
podał w poniedziałek Biaty 
Dom. Clinton zrezygnował 
w ostatniej chwili z przyjazdu I 
na rozpoczynający się właśnie I 
w stolicy Malezji Kuala Lumpur 
I szczyt 21 państw azjatyckich 
I skupionych .w APEC. I 
I PRZYSZŁOŚC Unii Zachodnio- I 
europejskiej (UZE), jedynej or- I 
ganizacji militarnej Unii Euro- 
pejskiej i prowadzona od 19971 
misja policyjna UZE w Albanii' 
- to główne tematy rozpoczę-I 
I tej w poniedziałek w Rzymie 
I sesji Rady Ministerialnej UZE. I 
ŁACIŃSKI patriarcha Jerozolimy I 
i Michel Sabbah przedstawił I 
w poniedziałek program ob- 
chodów roku 2000 w tym mie- 
ście, wyrazając jednak wątpli- 
wości co do bezpośredniego 
udziału papieża w uroczysto- 
I ściach. 
IZRAELSKIE samoloty dokonaty 
I w poniedziałek rano kolejnego 
I w ostatnich dniach nalotu na I t 
bazy terrorystycznej organiza- 
cji Hezbollah na południu Liba- 
nu. Izraelskie myśliwce dwu- 
krotnie ostrzelały rakietami do- 
mniemane pozycje hezbolla- ł 
hów w górach Sudżed. 
PREZYDENT Demokratycznej 
I Republiki Konga (dawnego 
Zairu) Laurent Desire Kabila I..'. 
ma coraz większe kłopoty -I 
musI bowiem walczyć nie tylko I 
z rebeliantami na wschodzie I 
kraju. W ubiegtym tygodniu za- 
częła się druga rebelia - 
w mieście Mbandaka, 400 km ;..". 
na północ od Kinszasy, prze- I 
ciwko Kabili zbuntowała się 
część żołnierzy z jego armii. 
ISLAMSCY terroryści uwolnili I 
I włoskiego misjonarza Luciano 
Benedettiego, porwanego na 
południu Filipin w pierwszych 
dniach września - poinformo- 
wał w poniedziałek prezydent 
tego państwa Joseph Estrada. 
OKOŁO 2 tys. Kurdów zebra- 
nych przed szpitalem wojsko- 
wym na wzgórzu Celius 
w Rzymie kontynuowało w po- 
niedziałek przed południem 
demonstrację na rzecz uwol- 
nienia lidera Partii Pracują- 
cych Kurdystanu, Abdullaha 
Ocalana. Zebrani przed szpi- 
talem Kurdowie prowadzą 
strajk głodowy. 
I CZECZEŃSKIE służby specjalne 
przeprowadzity w niedzielę 
operację mającą na celu 
aresztowanie skazanego za- I 
ocznie na cztery lata więzienia 
wpływowego dowódcy polo- 
wego Sałmana Radujewa. 
W ostatniej chwili Radujew 
zbiegł. 
ONZ-OWSKI trybunał ds. zbrod- 
I ni wojennych na obszarze 
l dawnej JUrlosławii skazał 
w poniedziałek po raz pierw- I 
szy dwóch bośniackich Muzuł- I 
manow. Wraz z współoskarżo- 
nym Chorwatem otrzymali za 1 
zbrodnie popełnione w 1992\ 
roku wobec Serbów w Bośni 
I kary od siedmiu do 20 lat wię- I 
! zienia. I 
i NA PIĘĆ LAT więzienia została I ' 
I w poniedziałek skazana we 
I Frankfurcie nad Menem daw- 
I I na terrorystka niemiecka Mo- I 
nika Haas, która w latach 70. 
I dostarczyła broń porywaczom 
palestyńskim. 
W AUSTRII złożono wniosek' 
I o ukaranie byłego dyktatora 
Chile gen. Augusto Pinocheta. 
I Emigrantka z Chile, obecnie 
I obywatelka Austrii Monica 
i Medina-Bravo, a także miesz- I 
I kający w Austrii Chilijczyk I 
[ ' Erick Zott, domagają się uka- I 
rania Pinocheta za stosowa- I 
nie tortur. 
11 osO B zamarzło na śmierć 
I w Moskwie w miniony week- 
. end. Do szpitali z objawami I 
wychłodzenia trafiło ponad I 
200 osób. 266 osób doznało 
urazów kończyn z powodu go: I 
łoledzi na stoł,::zn ych ulicach J 


MIŃSK. Bank Narodowy Białoru- 

i zezwolił na swobodne ustalanie 
kursu dolara USA i innych walut 
w komercyjnych punktach wymiany. 
Liberalizacja handlu walutami wy- 


Zawrotny kurs 


mienialnymi jest od dłuższego czasu 
jednym z postulatów międzynarodo- 
wych instytucji finansowych, które 
uzależniają od tego udzielarue dal- 
szych kredytów Białorusi Posunięcie 
Banku Centralnego jest "próbą oży- 
wienia legalnego rynku walutowe- 
go". Dotychczas kantory na Białoru- 
si sprzedawały i kupowały dewizy po 
kursach niewiele wyższych od zani- 
1. ' źonego i ustalanego przez Bank Na- 
rodowy. Klientom zatem, wobec 2-3- 
krotrue wyższych kursów czarnoryn- 
kowych, nie opłacało się korzystać 
z ich usług. Jeszcze w piątek kantory 
skupowały dolary po 80 tys. rubli, 
w poniedziałek za dolara płacono 
w mch 100 tys. W najbliższym czasie 
oczekuje się jednak odczuwalnego 
wzrostu cen walut wymienialnych 
w kantorach. (PAP)  


ku 


Od stałego korespondenta w Skandynawii 
Eksperci uważają, że mimo upływu czterech lat od katastrofy "Estonii", 
ciała utopionych mogą być nadal zidentyfikowane. 


SZTOKHOLM. Ciała pasaże- 
rów i członków załogi promu 
"Estonia", który przed ponad 4 
laty zatonął w połowie drogi 
z Tallina do Sztokholmu, będą 
wydob}-te z wraku spoczywają- 
cego na głębokości 80 metrów 
na dnie Bałtyku. Taką reko- 
mendację przedstawiła rządowi 
specjalna grupa analityczna, 
w skład której wchodziło szereg 
wybitnych autorytetów moral- 
nych Szwecji. Oficjalna decyzja 
nie została jeszcze podjęta, jed- 
nak nikt nie wątpi, że władze 
podporządkują się tej ocenie. 
Mimo upływu czasu ta wielka 
tragedia na morzu, w której 
straciły życie 832 osoby, w tym 
501 obywateli szwedzkich, nie 
została zapomniana. Większość 
rodzin ofiar nie mogła się pogo- 
dzić z faktem, że mimo pierw- 
szych obietnic zrezygnow.ano 
z zamiaru podniesienia wraku 
lub przynajmniej wyciągnięcia 
z jego czeluści ciał. Rząd 


szwedzki, który podjął w tej 
sprawie w roku 1994 "nieodwo- 
łalną decyzję", jak wówczas 
stwierdzano, obawiał się, że 
makabryczny proces wydoby- 
wania i identyfikacji ofiar jesz- 
cze bardzie pogłębi narodową 
traumę. 
Upór rodzin i opinia społecz- 
na przesądziły jednak, że wła- 
dze myślą obecnie inaczej. 
Zmiana decyzji nie będzie jed- 
nak łatwa, bowiem są i tacy, 
którzy uważają, że podmorski 
cmentarz, za jaki ogłoszono 
wrak promu, jest godnym miej- 
scem pochówku. Wydobycie 
zwłok spotka się też z krytyką 
chociaż przeciwnikom tego kro- 
ku łatwiej będzie, jak twierdzą 
psycholodzy, się z tym pogo- 
dzić. 
We wraku promu znajduje się 
naj prawdopodobniej 400-500 
ciał; dokładnie nie można tego 
ustalić, bowiem podczas tonię- 
cia "Estonii" ruchy wody mogły 


przeniesć częsć ofiar w inne 
miejsce. Nurkowie, którzy ba- 
dali przyczyny katastrofy, pe- 
netrujący wnętrze statku tuż po 
jego znalezieniu na dnie, na- 
tknęli się na co najmniej 126 
ciał, większość na pokładzie ka- 
binowym Ciała te są zlokalizo- 
wane i nie będzie problemu 
z ich wydobyciem. Nurkowie 
będą mieli dość niebezpieczne 
zadanie z odszukaniem pozo- 
stałych zwłok. Obawa, że "Es- 
tonia" może spowodowac nowe 
ofiary w ludziach była też jedną 
z przyczyn początkowej rezy- 
gnacji z poszukiwania ciał. 
Eksperci uważają, że mimo 
upływu lat ciała utopionych mo- 
gą być nadal zidentyfikowane. 
W archiwum narodowym zgro- 
madzono' zresztą wielką kartote- 
kę danych osobowych, która 
ułatwi identyfikację, nawet jesli 
ciała będą zmasakrowane prze- 
suwającymi się w trakcie tonię- 
cia przedmiotami. 


Pomocą będą nowoczesne 
metody z analizą kodu gene- 
tycznego DNA włącznie. Jeśli 
identyfikacja będzie mimo 
wszystko niemożliwa, nieznane 
szczątki powinny być pochowa- 
ne na wspólnym cmentarzu, za- 
proponowała komisja. Uważa 
ona ponadto, że powinno się 
ogłosić dzień narodowej pamię- 
ci ofiar zatonięcia "Estonii". 
Prasa szwedzka publikuje już 
wiele szczegółów technicznych 
przyszłej operacji wynoszenia 
ciał z wraku przez nurków; ma- 
ją być one transportowane na 
powierzchnię' w specjalnych 
workach próżniowych hamują- 
cych rozkład tkanek. Szacuje 
się, że koszty operacji przekro- 
czą, w przeliczeniu 100 mln zło- 
tych; gdyby chciano podnosić 
wrak (komisja nie zarekomen- 
dowała jednak tego kroku) 
kosztowałoby to dziesięciokrot- 
nie więcej. 


TOMASZ WALAT 


wiada się za przYWFóceniem 
w Kosciele tradycji pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, kiedy 
to w wielu krajach kapłani kato- 
liccy zakładali rodziny. Celibat 
stał się w Kościele obowiązkowy 
w XII wieku. Kościół kierował 
się troską o to, aby księża nie 
mieli potomstwa, któremu prze- 
kazywaliby w spadku majątek. 
Obroncy cplibatu w Kosciele 
stoją na stanowisku, że obo- 
wiązki rodzinne księży prowa- 
dziłyby do zaniedbyvvania wier- 
nych powierzonych ich opiece 
duszpasterskiej. To zas nie przy- 
czyniłoby się do rozwiązania 
problemów. przed jakimi stoi 
współczesny Kościół i do zapeł- 
nienia pustych świątyń w wielu 
krajach Zachodniej Europy. 
"Protestanccy księża zakładają 
rodziny, a mimo to w takich kra- 
jach jak Wielka Brytania czy 
Niemcy występuje ten sam pro- 
blem co w Kościele katolickim: 
brakuje duchownych" - argu- 
mentują przedstawiciele hisz- 
pańskiego Episkopatu. (PAP) 


,,1 


skiego MSZ, który tv..ierdzi. że 
rosyjska strona będzie patrzeć 
na stosunki z Niemcami "przez 
pryzmat obecnej finansowo-go- 
spodarczej sytuacji" w pań- 
stwie. "Finansowo-gospodar- 
czy" charakter rosyjskiego po- 
dejścia do rozmów potwierdza 
wybór rozmówców za strony ro- 
syjskiej - z niemiecką delegacją 
podjęli rozmowy pierwszy wice- 
premier Wadim Gustow (odpo- 
wiada m. in. za inwestycje), szef 
Centralnego Banku Rosji Wiktor 
Gieraszczenko oraz minister 
energetyki Siergiej Gienierałow. 
Cytowany przez "Interfax" 
urzędnik MSZ twierdzi też, że 
rosyjska strona może się zwró- 
cić do Schr6dera z prosbą, by 
Bonn wykorzystało swoje wpły- 
wy w MFW i Banku Swiatowym 
i sprawiło, by organizacje te 
"podjęły decyzje skierowane na 
gospodarczą współpracę z Ro- 
sją". Tymczasem cytowane 
przez londyński dziennik "Fi- 
nancial Times" niemieckie żró- 
dła dyplomatyczne zapowiada- 
ją koniec ..bania-dyplomacji", 
którą prowadzili mocno za- 
przyjaźnieni ze sobą były kanc- 
lerz Helmut Kohl i powoli wy- 
cofujący się z aktywnej polityki 
prezydent Borys Jelcyn. Wszyst- 
ko na to wskazuje, że wizyta 
Schr6dera stanowi przygotowy- 
wanie niemieckiej dyplomacji 
do ery post jelcynowskiej i fak- 
tycznie ma na celu rozszerzenie 
kontaktów niemieckiego rządu 
z całym spektrum rosyjskich po- 
lityków. (PAP) 


PEKIN. Gazeta "China Da- 
ily" poinformowała w ponie- 
działek, że w grudniu Chiny 
wystrzelą dwa kolejne satelity 
międzynarodowej sieci teleko- 
munikacji komórkowej Iri- 


Chińska 
konkurencja 


dium. Według tego' samego 
żródła kompania China Great 
Wall Industry ma już zamó- 
wienia amerykańskiej firmy 
Hughes Space and Communi- 
cations International na wy- 
słanie w kosmos 15 satelitów 
do roku 2006. Inna firma 
z USA, Loral Space Systems, 
zleciła Chinom umieszczenie 
na orbicie w tym samym czasie 
5 satelitów. 
Chińskie rakiety kosmiczne 
stały się ważnym konkurentem 
dla amerykańskich rakiet 
Atlas i europejskich Ariane. 
"China Daily" informuje, że 
dotychczas za pomocą chiń- 
skich rakiet umieszczono 
w kosmosie 274 satelitów, 
w tym 11 telekomunikacyjnych 
i 21 komercyjnych. Jednak 
w ostatnich latach nastąpiły 
katastrofy 5 chińskich rakiet 
kosmicznych, co podważyło 
wiarygodność tego sprzętu. 
(PAP) 


Farmom grozi plajta 


I 230 tysięcy brytyjskich farmerów 
oczekuje pomocy państwa. 
LONDYN. Rząd brytyjski chodzącej zimy. Kryzys po gar- 
w najbliższym czasie przyjdzie sza także i to, że dotyczy rów- 
z jednorazową pomocą produ- nocześnie hodowli i uprawy zie- 
centom wołowiny, baraniny mi. Zrzeszająca farmerów' orga- 
'i drobiu z powodu złej sytuacji nizacja National Farmers 
w rolnictwie brytyjskim. Nieofi- Union - NFU pod hasłem "Ke- 
cjalnie mówi się o tym, że 230 ep Britain Farming" prowadzi- 
tysięcy brytyjskich farmerów ła lobbing w celu wsparcia far- 
otrzymałoby łącznie pakiet po- merów. 
mocy o wartości 50-100 mln NFG obawia się, że pomoc 
funtów, z czego połowa pocho- może nadejść ,zbyt póżno, a jej 
dziłaby z Brukseli, z funduszy wysokość może okazać się nit;- 
UE, które rekompensują farme- wystarczająca. Anglicy mają na- 
rom wahania kursów walut. dzieję, że Bruksela jeszcze 
Największa pomoc zostanie w tym miesiącu zniesie embargo 
skierowana do najbardziej do- na eksport brytyjskiej wołowiny 
tkniętych rejonów. do Unii Europejskiej. Embargo 
Sytuacja farmerów z powodu zostało wprowadzone w związ- 
wysokiego kursu funta, embar- ku z obawami, że brytyjskie kro- 
ga na eksport brytyjskiej woło- wy przenoszą chorobę BSE 
winy do Unii Europejskiej, ta- (zwaną też chorobą "wsciekłych 
niego importu i załamania się krów". Do 2001 roku na usuwa- 
rynku zboża i wełny w Azji nie skutków BSE rząd brytyjski 
i Rosji uważana jest za najgor- wyda ogółem 4 mld funtów. 
szą od czasów wielkiej depresji W ubiegłą srodę delegację far- 
z lat 30. Zachodzą obawy, że merów przyjął premier Tony 
wiele farm nie przetrwa nad- Blair. (PAP) 


Nie matura, 
lecz ch,ć szczera. 


. . 


Od stałego korespondenta w Austrii 
Sekretarka wieczorowej szkoły 
handlowała świadectwami dojrzałości. 
wnmEŃ. Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera, lub inży- 
niera. Prawdziwość tego powiedzenia potwierdziła się w Austrii. W Wied- 
niu, rozpoczął się proces byłej sekretarki wieczorowej szkoły maturalnej 
("Nawarski - Maturaschule"). która od lat sprzedawała świadectwa doj- 
rzałości. Sędziwa pani Charlotta ma obecme 76 lat. Od jak dawna handlo- 
wała maturami? Sama już me pamięta, ale jak przyznała na rozprav.ie. mu- 
siało się to zacząć dobre 20 lat temu, skoro wielu jej maturzystów zdążyło 
pokończyć studia i zająć wysokie stanowiska. 
Mając wspólmczki w kilku wiedeńskich liceach, dopisywała fikcyjne na- 
zwiska do listy maturzystów, a blankiety świadectw zdobywała od innych 
koleżanek w kuratorium. W zależności od rangi gimnazjum matura kosz- 
towała, w przeliczeniu, od 3 do 5 tysięcy złotych. ChOCIaż byli i biedni abi- 
turienci, którym fundowała maturę wspaniałomyślnie za bombonierkę cze- 
koladek. 
"Dojrzałosć człowieka jest pojęciem względnym", zauważyła paru Charlot- 
ta filozoficzrue przed sądem. I podała, że zna wielu ćwierć czy półinteligen- 
tów z oficjalnymi maturami, podczas gdy wielu jej "maturzystów" jest inży- 
merami. kilku uzyskało doktoraty, a jeden został nawet docentem (T. W.)
		

/iv5521-1998-269-0004.djvu

			4 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 


SYTUACJE 


ł 


ł 


I 


I Wszystkie monolo
i konkursu o tytuł Ślązaka Roku, którego organizatorem było Radio Katowice, 
połączył - jak na Sląsk przystało - temat rodziny i miłości. 


W rywalizacji o tytuł Slązaka Ro- 
ku Slązak z Przyszowic Krzysztof 
Zaręba, pokonał Małgorzatę Kiereś, 
śląską góralkę z Wisły i Lucynę 
Szłapkę, "rechtórkę" i szkolną ani- 
matorkę śląskiego folkloru z Rybni- 
ka. WIZja cennych nagród nie ze- 
psuła atmosfery. - Godamy, rządzy- 
my, sprawIomy. Gwara to nie relikt 
ani skansen. To żywy język - prze- 
konywała witana oklaskami Maria 
Pańczyk, jedna z organizatorek 
konkursu "Po naszymu, cz}li po ślą- 
sku'.. Formuła konkursu gwary 
wzbogaconego o "egzamin" z oby- 
czajów i kultury śląskiej, choć już 
dobrze znana, wciąż spraWla wraże- 


Pawlićka się wydała" różniła się 
melodią języka i bliską czeszczyźnie 
wymową od dwóch następnych pre- 
zentacji, choć jak się wydaje zabra- 
kło w niej walorów literackich kom- 
pozycji. Wcześniej apelował o nie 
prof. Miodek. żeby w beczce... miod- 
ku nie zabrakło tego wieczoru kro- 
pli dziegciu. - W czasie eliminacji 
słyszeliśmy dużo opowiesci, które 
mogly ciągnąć się i ciągnąć... Profe- 
sor przyznał jednak z dziecięcym 
zachwjtem badacza, że jeszcze pod- 
czas żadnych eliminacji do "Slązaka 
Roku" nie zapisał tylu równie pięk- 
nych form językowych. 
Lucyna Szłapka ("z takim nazwi- 
skiem moga go- 
dać tylko o regio- 
nalizmie") dała 
z siebie wszystko, 
tworząc dzięki 
umiejętnościom 
aktorskim mały 
rodzinny spek- 
takl. Występ na- 
uczycielki miał 
być monodramem 
na temat wy- 
kształcenia, tra- 
dycji, rodziny 
i dziedzictwa. 
W epilogu zmienił 
. się w skecz 
z udziałem wywo- 
łanego do tablicy 
z pierwszego rzę- 
du męża pani Lu- 
cyny. 
Nie wiedzia- 
lem, o czym żona 
będzie mówić. Ale 
byłem mile zasko- 
czony - ocenił po- 
tem w kuluarach 
pan Andrzej. 
DziękI niemu pa- 
ni Lucyna koń- 
czyła szkoły, a jej 
zawodowo-na- 
ukowe pasje nie 
zaważyły na 
szczęściu rodziny. 
Mąż Szłapki. gór- 
nik, Slązak z Wo- 
dzisławia, zebrał 
od połowicy kom- 
plementy, za któ- 
re, jak żartował 
jeden z jurorów, 
należało by go 
wynieść na ołta- 
rze. - Jo jest 
$Iązacy z Teksasu powiewali amerykańską chorągiewką. szczynśliwo, że ta 
Zdjęcia: Wladyslaw Morawski winda kożdy dziń 


nie S'.\ieżej. Sympatycy popularnego 
konkursu to grono coraz lepszych 
znajomych. 
- Jesli fakt, że bez tego nie można 
żyć, nazwiemy rutyną, to rzeczywi- 
scie jestem rutyniarzem - mówił 
o swoim już wieloletnim związku 
z konkursem na Slązaka Roku prze- 
wodniczący jury, profesor, tarnogó- 
rzanin Jan Miodek. 


Szumne kobity 
Małgorzata Kiereś z Istebnej, 
mieszkanka Wisły, zachęcała salę do 
poświęcenia uwagi nadchodzącym 
świętom. Jej rodzinna opowieść 
o tym. jako to "w Wiliją Hanka za 


.- 
# ..- 


, 'EXAS 


. . 


go na wyrch wynosi - odparowała 
ze swadą pani Lucyna. 
Szłapka na wojewodę! 
Kazimierz Kutz. który w jury ob- 
sadził się w roli dyżurnego prze- 
śmiewcy, zadeklarował poparcie 
Szłapki w ewentualnych bezpośred- 
nich wyborach na stanowisko woje- 
wody. - A jak panią znam, to by pa- 
ni nie odmiJwila. Potem Szłapka 
musiała zaimprowizować program 
wyborczy dla Sląska, dedykowany 


-.;  


, 
<. 


\. 


Roku musiał się bronic. Stanęło na 
tym, że teściowa by się nie obraziła. 
- A dobra jest? - podpytywała ju- 
rorka 
- Godajo - nie chwal teściowej, 
ale jo musza - przyznał Zaręba. 
I szybko dodał. - Bo to rychtyk do- 
bra kobita. 


Miodek w sercu 
Oklaski towarzyszące monolo- 
gowi Zaręby musiały zaciążyć na 
werdykcie, co przyznał przewod-  


.. 
\ 


" 
,.. 
 

I 
'+l 
\ ' 


Bawili i wzruszali także auten- ! 
tyczni Slązacy z Teksasu, którzy l ' . ' , . . . 
"godają dzięki pradziadom". Usiedli 
w piętnastym rzędzie, skąd przy 
oklaskach po swojemu powiewali 
amerykaJiską chorągiewką. W dele- 
gacji zza Oceanu wyróżniał się po- 
sturą Johna Wayne'a i eleganckim 
jasnym stetsonem śląski duszpasterz 
Franciszek Kurzaj, wykrzykujący 
przy każdej okazji gromko. że jest ze 
Sławięcic w Opolskiem Teksańska 
Slązaczka Roku Sally Shaeffer owi- 


\  


.......ł," .ł#> 
.. 


ł
"I";łrł.
'J .
 
.' . .. . .. 'tł;', I 
J. . ...
... 
 


. . 
. . 
... , 


I 
f 
-- -'" t 
,.." l łi 
. 


.  


Rozmowa z KRZYSZTOFEM ZARĘBĄ z Przyszowic 
- "Ślązakiem Roku 1998" 


- Pięć minut temu został pan Ślązakiem Roku. Pierwsza reakcja? 
Nie wIerzyłech. Byłech bardzo zaskoczony już, jak jury powiedzia- 
ło, że żech jest w trojce i moga zostać... A jeszcze bardziej. jak zostałech 
Slązakiem Roku. 
- I co teraz? 
- Jestem okropnie rad. 
- Tak po prostu. A co z duudziestoma pięcioma t
'siącami złot
ch na- 
grody? 
- Tak? Jeszcze nie zaglądałech do koperty... Podatek trzeba byńdzie 
z tego zapłacić. Potem żonie jaki geszynk. Na domek nas nie stać. Ale 
jak doszporujemy, to może jako ajncla za to kupimy. 
- Jak z tym monologil'm. Improwizacja? A może pan trenO\\al? 
- Ni. Osimdziesiąt procynt to prowda. I drobne rzeczy. kiere sie do- 
łożyło. 
- A kiedy żona pierwszy raz usł
 
zała. że będzie pan - młod
. mąż - 
godał o noc} poślubnej... 
- To było przed samymi eliminacjami. Spytołech sie. czy to moga go- 
dać. No... tak nie do konca, ale było widać, że sie zgodza, i że sie cieszy. 
Zawsze odkąd się znamy, od drugigo konkursu, to jest najlypszy mój ki- 
bic. Weżnie sie urlop i jest ze mną. 
- To pański czwarty konkurs. Pamięta pan, skąd pomysł, żeby ze swo- 
im godaniem wyjść na estradę? 
- Cztery lota temu, kiedy byłech w miara młody. usłyszołech, że zna- 
joma bierze udzioł. Opowiedziała i... Teraz już mom tyla znajomych, że 
grzych byłoby nie jechać. Pani Organiściok, pani Dworakowsko, Pani 
Langier. Wszyscy się znomy. 
- Zdarza się, że za godanie, za bycie Ślązakiem spotyka pana przy- 
kro .. ') 
sc. 
- Mnie tam nie mo gań ba, żech jest Slązokiem. 
- Ale inn}'ID nil' zawsze się to podobało... 
- Wczoraj w eliminacjach jeden pan z Gostyni opowiadoł. jak zawiózł 
swojigo bajtla do szkoły muzycznej, a tam mu koleżanko powiedzioła, 
że jak nie bydzie godoł po śląsku, to mu do czipsa. Ja mom to szczyń- 
ście, że robia w takij firmie, gdzie jest kupa Slązoków. Ale to prowda - 
niektórzy wyśmiewaj om nasza gwara, drwiom - nawet odrynarnie. 
- I jak pan reaguje? 
- A jak? Po prostu - jak warto z kim porozmawiać. to z nim godom, 
jak ni warto, to ni... A staram się godać nawet. jak się jeżdzi po różnych 
firmach. Godom wszyńdzie. I staram sie tyż tak ludzi trocha zarażać tą 
gwarą. 


Notował: (EF) 


Przegrał, a potem zabił 


Chełmska policja zatrzymała 
w weekend sprawców kradziezy 11 
pIStoletów typu starter, czterech 
atrap pistoletowych i kilkunastu 
sztuk amunicji gazowej z miejsco- 
wego sklepu myśliwskiego. 


Prokuratura Rejonowa w Żaga- 
niu (Zielonogorslae) prowadzi po- 
stępowanie w sprawie zabójstwa 
55-letniego właściciela baru oraz 
zramenia jego 40-letniej żony. 
Sprawca chciał odzyskać pienią- 
dze z automatów do gry. Został 
aresztowany. 
Do zabójstwa doszło w sobotę 
w nocy w żaganskim barze .,Anto- 
nio
. Jego własciciel, usłyszawszy 
dobiegający z lokalu hałas, wszedł 
tam i został zaatakowany nożem 
przez mężczyznę. Ciosy, m. in. 
w brzuch. klatkę piersiową i szyję, 
okazały się smiertelne. 
Napastnik kilkakrotnie ugodził 
nożem również żonę właściciela, 
która przybiegła mężowi na po- 
moc. Uciekającą i zakrwawioną 
kobietę spostrzegł potem na ulicy 
taksówkarz, a jeden z pasażerów 
pov.iadomił policję. Ranna rozpo- 
znała zabójcę i podała jego perso- 


nalia - poinformowała komisarz 
Barbara Zarzycka, rzeczniczka 
zielonogórskiej policji. 
Mordercą okazał się 35-letni 
bywalec "Antonia". Grając 
w ostatnim czasie na znajdują- 
cych się w barze automatach, 
stracił ok. 1500 zł i chciał tę kwo- 
tę odzyskać. W tym celu włamał 
się do lokalu i zaczął niszczyć au- 
tomatv. dobywając z nich pienią- 
dze. Wtl'dy właśnie zaskoczył go 
właściciel. 
W chwili zatrzymania zabójca 
miał przy sobie blisko 4 tys. zł. 
Ujęto go w jego mieszkaniu 
w chwili, gdy zmywał z siebIe 
krew swoich ofiar. Został areszto- 
wany. Stanisław Łyszczyk, proku- 
rator rejonowy w Zaganiu powie- 
dział. że morderca jest byłym żoł- 
nierzem zawodowym. Wskutek 
ran odniesionych w wypadku dro- 
gowym, przeszedł na rentę. (PAP) 


Młodociani złodzieje 


Okazali się nimi młodoCiani 
mieszkańcy Chehna. którzy w prze- 
SzłOŚCI już niejednokrotnie wchodzi- 
li w konflikt z prawem - 12-letni 
Tomasz B. i o cztery lata starszy Ra- 
dosław P. Amatorów pistoletów za- 
trzymano w pogotowiu opiekuń- 
czym. O ich losie zdecyduje sąd r0- 
dzinny. 
Pistolety zostały skradzione ty- 
dzień temu ze sklepu myśliwskiego 
w Chehnie. Filigranowy dwunasto- 
latek wślizgnął się do sklepu, po wy- 
biciu szyby przez niewielkie oczko 
kraty zabezpieczającej okno. Starte- 
ry podawał stojącemu przed oknem 
wspólnikowi. Część skradzionych 
pistoletów policja odzyskała. Trwa- 
ją poszukiwania pozostałych. (PAP) 


: J.< . 
?I\
 
 
.... ..... ;"'. 0" . #"]ł-/ !ł;
'
; 
'
'''h ł.{ 
 ' ;'łIo, .... 
..
 · 1 


'4 . 
· \.J 
 .. . , · .. , 
 
 . 


,I 


.. 


.. 


.. 


.. 


w jury konkursu zasiedli (od lewej): prof. Jan Miodek, prof. Dorota Simonides, senator Kazimierz Kutz 
oraz Boleslaw Lubosz. 
półżartem nieobecnemu wojewo- 
dzie. Było o ochronie środowiska, 
edukacji i... 
- Ślązak ni może być bez roboty 
- głosiła Szłapka przy poparciu sa- 
li. - Znam takiego, co na pensy ją 
poszedł i wrzodów dostoł. I choćby 
nasze chłopy po te czterysta milio- 
nów dostali, to oni w domu i my 
sam z nimi nie wydzierżymy. Au- 
torka monologu wzruszała publikę 
L. samą siebie. Kiedy na koniec 
wspomniała starzyka, który p.rosił 
ją, żeby godała, bo jak zamilknie, 
to już tylko psy po śląsku będą 
szczekały, senator Dorota Simoni- 
des protestowała: - Chyba nie jest 
tak żle. 
Jeszcze raz pani profesor obru- 
szyła się przeciwko nazwaniu świe- 
kry szwigiem1Uter. Przyszły Slązak 


niczący Miodek. Głosniej i na sto- 
jąco oklaskiwano tylko starszego 
skromnego pana, który tego wie- 
czora nie występował, ale nie- 
gdyś... - Mówiłem tu już o panu- 
wspominał Miodek fetując Hono- 
rowego Slązaka Roku. Gerarda 
Cieślika - I wtedy udawalem, że 
jestem przeziębiony. A 1.Ccale nie 
byłem. 
Piłkarz legenda również nie kry- 
jąc emocji przyznał, że czuje się jak- 
by znowu strzelił dwa gole Jaszyno- 
wio Po gawędzie z Miodkiem. wier- 
nym kibicem Ruchu, nie zapomniał 
jednak zaapelować o przyszłość 
Stadionu Śląskiego. - Gdybyśmy my 
Slązacy pozwolili, żeby stał się tym, 
czym Stadion lO-lecia, to general 
Ziętek chyba przewróciłby się 
w grobie. 


Mniejszość niemiecka 


Po wyborach 
I Mniejszość niemiecka w Katowickiem 
wyjątkowo słabo wypadła 
w wyborach samorządowych. 
Triumfowała za to na Opolszczyźnie. 


Do Rady Miejskiej w Piekarach 
Sląskich nie dostał się żaden 
przedstawiciel mniejszosci nie- 
mieckiej. Mandaty w Bytomiu' 
uzyskało jedynie dwóch (z pięciu 
wystawionych do wyborów) 
przedstawicieli mniejszości nie- 
mieckięj kandydujących z listy 
Wspólnego Bytomia. Diethmar 
Brehmer, szef Niemieckiej Wspól- 
noty Roboczej "Pojednanie i Przy- 
szłość", startował bez powodzenia 


ZBIGNIEW ŚWIĘCH 
Klątwy, mikroby i uczeni 
Ostrożnie z tymi grobami I 


(39) 


Drugim wnioskiem, jaki wynika z doko- 
nanej w roku 1963 ekspertyzy, jest to, że 
biskup Stanisław padł ofiarą napadu od 
tyłu: napastnik zadał mu cios w potylicę, 
obalając go tym sposobem ku przodowi. 
a następnie wymierzył leżącemu (sam lub 
z innymi) jeszcze kilka ciosów w okolice 
ciemienia i czoła od strony prawej. Zda- 
niem Mariana Plezi, który tu wychodzi po- 
za opinię biegłych. wskazuje to na atak do- 
konany w afekcie, w napadzie gniewu, 
a nie na celowe działanie zabójcy (na przy- 
kład kata) na zmmo uśmiercającego swoją 
ofiarę. Za tym samym przemawiałaby oko- 
liczność, że cios w potyhcę zadano narzę- 
dziem tępokrawędzistym. a więc nie mie- 
czem am toporem - tak jakby napastnik 
uderzał tym. co miał pod ręką. 
Profesor Plezia dziwi się, dlaczego bada- 
nia z roku 1963 nie wzbudziły żadnych na- 
ukowych dysput. Jak również wola o cał- 
kowite antropologiczne przebadanie 
wszystkich innych szczątków sw. Stanisła- 
wa, zarowno znajdujących się w katedrze, 
jak i rozproszonych, ale w miejscach zna- 
nych i dostępnych. Dopiero wtedy przybę- 
dzie wiele nowych argumentów dla prac 
historycznych, tak jak to było choćby 
w przypadku włoskich dominikanów, kto- 
rzy doczekali się kompletnej monografii 
sw. Dominika. Wszak oprócz czaszki za- 
chowała się nie badana ręka świętego. 
Badama relikWl patrona Polski są wiel- 
kim, symbolicznym kluczem, wiodącym do 
odkryć, otwierania innych grobow, nie tyl- 
ko monarszych, do ich przenosin w obrębie 
katedry i rzadziej - powtórnych uroczy- 
stych pogrzebów. Ale wieki upłynąć miały, 
zanim to mogło nastąpić. 


Odważyłeś się pan, panie Czacki... ale 
ostrożnie z tym, ostrożnie... 
Dużo takich głosów padało, gdy Tadeusz 
Czacki w roku 1791 dla celów badawczych, 
a i ze zV\-ykłej ciekawości, która jest prze- 
cież siłą motoryczną wszelkiego poznawa- 
nia, po raz pierwszy otworzył groby kró- 
lów. Nie licząc aktów jawnego barbarzyń- 
stwa najeżdźców, jak na przykład w cza- 
sach szwedzkiego potopu, kiedy czynIOno 
to, by dokonać rabunku, nikt wcześniej - 
od czasów gdy z pełnym pietyzmem zaglą- 
dano do szczątków biskupa Stanisława, 
nikt nigdy dla celów naukowych - a tylko 
takie nas w tej opowieści interesują - do 
trumien monarszych nie zaglądał. 
Badaczm.\i dziejów w sukurs przyszły je- 
go czasy. Zbiegły się co najmniej dwa po- 
wody nadrzędne, ktore pozwoliły mu po- 
ważyć się na ten czyn: oto pod ciosami za- 
borcow padała rozszarpywana na sztuki 
Rzeczpospolita, więc ukazanie majestatu 
przeszłości było jakby w porę dla pokrze- 
pienia ducha narodu, po drugie zaś wszyst- 
ko odbywało się w atmosferze racjonali- 
zmu polskiego oświecenia. Racjonaliści lu- 
bią sprawdzac i dotykać. Na przeszkodzie 
- jak zawsze, aż do dziś -stał i stoi argu- 
ment piet)'Z!11u dla przeszłości i ciszy dla 
grobów. Zeby zrozumieć, czym był wow- 
czas ów pietyzm, spotęgowany dramaty- 
zmem wypadków politycznych. wystarczy 
przytoczyć fragment artykułu o grobow- 
cach królewskich pióra sławnego księdza 
Franciszka Salezego-Jezierskiego, wyjęty 
z dzieła pt. "Niektóre wyrazy porządkiem 
abecadła zebrane" z roku 1792, a więc naj- 


zupełniej współczesnego działaniom Tade- 
usza Czackiego. 
Ksiądz Jezierski pisze: "Groby są miej- 
sca pokładu ciał umarłych. Po świętości 
kościołów w przeszłych wiekach u daw- 
nych narodów nie było widoku bardziej 
wyciągającego uszanowanie, jak groby 
osób wielkich z swoich przymiotów albo 
dostojeństw. Przypatrywać się miejscom 
pogrzebionych zwłoków jest to mocą pa- 
mięci dźwigać ich z łona wieczności, do 
swego przystawując obcowania i przesta- 
wać z nimi za pośrednictwem wdzięczno- 
ści, a nawet jak u nas i za pośrednictwem 
świętej religii. Historia, ten skład dzieł 
ludzkich, wystawia mi wyobrażenia rząd- 
ców, wodzów i królów mojego narodu, ich 
powodzenia szczęsliwe, pełne pracy, stara- 
nia, kłopotu i cnoty, utrzymały bytność na 
swiecie i jestestwa narodu polskiego, że je- 
stem Polakiem, że mówię językiem pol- 
skim, że jestem prawowiernym Chrześcija- 
ninem, że żyję pod tymi, a nie innymi usta- 
wami prawa, wszystkiego tego nauczają 
opisy historii. Wszedłszy zaś na zamek kra- 
kowski, do stolicy królów umarłych, ściany 
kościoła wyrazami zimnych i twardych 
marmurów mają jakąś przemoc nad moją 
żyjącą naturą, że nie tylko pamięć, ale po- 
ruszają i serce za pośrednictwem zmysłów. 
Jaki to tkliwy sposób wzbudzenia pamięci, 
widzieć reszty wielkich mężów, które czas 
i stan natury poprzerabiał w proch, a miej- 
sce ich złożenia oznacza wyrobiony posąg 
z kamienia, tak równie nieczuły i martwy 
w swojej postaci, jak i te prochy, które 
przykrywa." :I 


NASTĘPNY ODCINEK JUTRO NA STR. 4 


do Sejmiku Województwa Slą- 
skiego z listy SLD. 
Od kilku lat słabnie w Katowic- 
kiem poparcie dla politycznej re- 
prezentacji mniejszości niemiec- 
kiej. Politolodzy mówią o dwoch 
przyczynach tej sytuacji: rozpro- 
szenie mniejszości oraz bardzo 
małe poparcie młodych osób. Do- 
prowadza to do tego, że mniejszość 
niemiecka nie będzie w naszym re- 
gionie kreować polityki w skali 
gmin, po.wiatów i województwa. - 
Dzisiaj coraz trudniej jest wygrać 
wybory, gdy kandydat i sztab nie 
są aktywni. Programy są podobne, 
różniq się kolejnością problemów 
na ulotkach - mówi dr Danuta 
Berlińska z Instytutu 'Śląskiego 
w Opolu. 
Bardzo dobre wyniki odnoto- 
wali natomiast politycy mniejszo- 
ści niemieckiej na Opolszczyżnie, 
gdzie, jak się szacuje, do niemiec- 
kiego pochodzenia przyznaje się 
aż jedna trzecia mieszkańcow. 
W trzech powiatach (opolskim, 
strzeleckim i krapkowickim) 
mniejszość wygrała wybory i mo- 
że rządzić sama. w czterech kolej- 
nych - by uzyskać większość, mu- 
si wejść w koalicję z innymi ugru- 
powaniami 
Co więcej, w Sejmiku Samorzą- 
dowym Wojewodztwa Opolskiego 
mniejszość niemiecka utworzyła 
koalicję z AWS i Unią Wolności. 
Mniejszość zdobyła aż 13 manda- 
tów, SLD -14, AWS -11, UW - 4, 
a Przymierze Społeczne - 3. Ko- 
alicję uznano za egzotyczną - 
mniejszość niemiecka dogadała 
się z A WS, gdzie silnym skrzy- 
dłem są ugrupowania nacjonali- 
styczne. 
- W gminach koalicje utrzyma- 
ją się. Takie zadania jak budowa 
wodociągów, oczyszczalni mają 
niewiele wspólnego z barwami 
partyjnymi. W powiatach rządzą- 
cych połączą wspólne kłopoty, 
brak pieniędzy - uważa prof. Ger- 
hard Bartodziej, przewodniczący 
Związku Niemieckich Stowarzy- 
szeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce. Na szczeblu wojewódz- 
kim, zdaniem prof. Bartodzieja, 
więcej będzie kłopotów personal- 
nych niż programowych. To zaś 
nie wróży dobrze utrzymaniu ko- 
alicji. 
Mniejszość niemiecka mechęt- 
nie wchodzi w koalicje z SLD. Jej 
elektorat ma bowiem prawicowe, 
konserwatywne przekonania. 
Tymczasem w regionach zróżnico- 
wanych narodowościowo koniecz- 
ny jest kompromis, porozumiewa- 
nie się wszystkich sił, które zwy- 
ciężyły w wyborach. 
MONIKA KRĘŻEL 


nięta w chustę w gWIazdy i paski 
snuła z estrady opowieść o' prasta- 
rzykach, którzy do Ameryki "przy- 
szli 150 roków nazad" oraz o tym, 
jak amerykańskich polonistów uczy- 
ła śląskiej mowy. Dla teksańczyków 
z Panny Marii gwara, zastygła 
w XIX-wiecznym stanie, była i jest 
kwintesencją polskości. - Od dziec- 
ka słyszałam - wspomil!ała Sally. - 
Sza:nuj to, bo to jest ze Sląska. 
Galowy wieczór wydłuża się co 
roku, ale organizatorzy bezradnie 
rozkładają ręce. Bisów, atrakcji, dy- 
gresji, dowcipnych słownych prze- 
pychanek nie da się ująć w karby 
programu. W t}'m roku zespół 
przedszkolaków "Kokociki" tańco- 
wał i śpiewał długo po "Dobranoc- 
ce". Z przytupem i po naszymu. 
)f ARIAN DYDAK 


Przygotowania do obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego 
, 
Swiadectwo O zasługach 


W całym kraju żyje jeszcze bli- 
sko 30 uczestników Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919. z cze- 
go większość w woj. poznańskim 
i bydgoskim. Najstarszym z żyją- 
cych jest 103-letni ppłk Kazimierz 
Pieniawski z Poznania. 
27 grudnia tego roku przypada 
80. rocznica wybuchu powstania, 
mającego decydujący wpływ na 
przyłączenie po I wojnie świato- 
wej do macierzy ziem stanowią- 
cych kolebkę państwowości pol- 
skiej. Honorowy patronat nad ob- 
chodami rocznicy powstania objął 
prezydent RP Aleksander Kwa- 
śniewski. Skierował on list do To- 
warzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu, któ- 
re jest organizatorem obchodów. 
"Pochylam z szacunkiem czoło 
przed Weteranami Powstania, dla 


- 
- 
- 
- 
la 
.... 
la 
III- 
1:1 
I - 
Ul 
.- 


N 
N 
. 
- 
- 


.. 
... 
U 
. 
CI 
li 
-= --ł: 


których obchody rocznicowe będą 
swiętem szczególnie wzruszają- 
cym i jednoczesnie swiadectwem 
całego społeczeństwa polskiego 
o ich zaslugach dla Ojczyzny" - 
napisał m. in. prezydent. Główne 
obchody rocznicowe odbędą się 27 
grudnia pod poznańskim pomni- 
kiem Powstańców Wielkopol- 
skich. 
Przed kilkoma tygodniami od- 
był się w Warszawie poprzedzają- 
cy obchody IV Ogólnopolski Zlot 
Szkół i Drużyn Harcerskich, no- 
szących imię bohaterów Powsta- 
nia Wielkopolskiego. Miano to no- 
si obecnie 65 szkoł oraz kilkana- 
ście harcerskich drużyn i hufców 
w całym kraju oraz Wielkopolska 
Chorągiew ZHP. Rocznicowe ob- 
chody trwać będą do maja przy- 
szłego roku. 


- Nasze Towarzystwo przejęło 
ideę krzewienia wśród społeczen- 
stwa, zwłaszcza młodzieży, trady- 
cji i wiedzy o powstaniu. Te działa- 
nia adresujemy glownie do młode- 
go pokolenia, gdyż grono wetera- 
nów, ze względu na podeszły wiek 
i stan zdrowia, nie może czynnie 
uczestniczyć w tych przedsięwzię- 
ciach - powiedział prezes ZG To- 
warzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu Ste- 
fan Barłóg. 
Niektórzy z weteranów, mimo 
sędziwego wieku. biorą osobiście 
udział w obchodach rocznicowych. 
Są wśród nich 97-letni por. Sylwe- 
ster Grochowina. por. Tadeusz We- 
sołowski (96 lat) i por. Andrzej Ma- 
7Urek (96 lat) z Poznania oraz 99- 
letni por. Stanisław Ni.egolewski 
z Pniew (woj. poznańskie). (PAP) 


FIlITliG 


II 


YNAROOOWE TARGI SPOŻYWCZE 
. . 
$ IIt1BZ' O G !'Jt
 


, 


j!

ł

J
! 
, US"-UG P 


SMACZNIE 
TANIO 
ESTETYCZNIE 


PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 

::.ł

:'

PIERNICZE 


..01(- 


=. 


godz. la aa · l""   


I I . I I OWE :i
 KROWlCIlESJ,zu, 

g$
JAfounCE.
.8YTKO
1b 
leI. (032) 204.24-62 WIW. 301, 302 
lu (032)%54 -02.27; 58.89-19- 
1IWW.InIII.kalllWlce.pl. e.ńllllI: łRło@lIIli.kalowłce.pł 


KRlt26-Wn -
		

/iv5521-1998-269-0005.djvu

			BYTOM · CHORZOW · CZECHOWICE-DZIEDZICE · GLIWICE · KA TO WICE · MIKOŁÓW · MYSŁOWICE · PIEKARY ŚL · PSZCZYNA 
· RUDA ŚL · SIEMIANOWICE SL. · ŚWIĘTOCHŁOWICE · TARNOWSKIE GÓRY · TYCHY · ZABRZE 

 
 
IZ: 


40-098 Katowice 
ul. Młyńska 1 (IV piętro) 
telefony 253-74-97,253-77-96, 
faks 253-89-01 
Dział Reklamy i Ogłoszeń 
tel. 253-78-74, 253-82-80, 
faks 253-99-28  


, 


I 


( 


, 


Jeżeli coś ważnego wydarzyfo się obok Was, 
zadzwońcie do nas. Dyżurny reporter czeka 
na Wasze sygnafy codziennie w godzinach 
od 9.00 do 18.00 pod numerem 253-74-97.  


17 listopada 1998 


Krótko I 
LICEUM Ogolnoksztalcące nr 3 
w Tychach otrzymało imię Sta- I 
nisława Wyspiańskiego. Głów- : 
I ne uroczystości odbyły się 
w Teatrze Myłym. (id) 
,. ł 
,W PANSTWOWEJ Szkole Mu- 
zycznej w Tychach organizo- ł 
wana jest konferencja nauko- I 
wa podsumowująca pilotażowy 
program profilaktyki w zwalcza- I 
niu chorób nowotworowych j 
piersi u kobiet. Konferencję or- 
ganizuje Biuro Promocji Zdro- I 
wia Miejskiego Zespołu Zakła- ; 
dów Opieki Zdrowotnej w Ty- 
chach i Stowarzyszenia Zdro- : 
wych Miast. (id) 
W SOŚNICY, dzielnicy GliWiC] 
rozegrano Międzynarodowy ł 
Turniej w Piłce Ręcznej Dziew- 
cząt. Imprezę zorganizowano 
dla uczczenia święta niepodle- 
głości. W zawodach wzięła 
udział m. in. reprezentacja li- 
twy. Triumfatorkami imprezy 
zostaty szczypiornistki z gliwic- 
kiej Szkoty Mistrzostwa Sporto- 
wego Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce. Najlepszą snajperką 
została Magdalena Młot z tej 
szkoty. (mokr) 


RiJ LiT 


Wszystko z8wdzi,cZllludziom 


Rozmowa z TERESĄ KORAB, wójtem Zbrosławic 


IE INN CH 


- Kiedy Rada Gminy wybie- 
rała wójta. poparło panią 17 
radnych. a na pani poprzedni- 
ka, Helmuta Musioła, oddano 7 
głosów. Spodziewała się pani 
takiego poparcia? 
- Byłam zaskoczona, liczyłam 
na 13-14 głosów. Ten wybór był 
bardzo stresujący dla mnie, dla 
pana Musioła, i dla pracowni- 
ków urzędu, którzy na pewno 
są pełni obaw. Dla mnie funk- 
cja wójta to nowa sytuacja, no- 
we zadania i bardzo wielka od- 
powiedzialność. 
- Ale nie jest pani debiutant- 
ką w samorządzie. Przez trzy 
kadencje była pani sołtysem 
ptakowic, przez cztery lata 
przewodniczącą Rady Gminy. 
- To prawda. Samorząd za- 
wsze mnie pociągał, kocham to, 
co robię, na swój kobiecy spo- 
sób. 
- Pochodzi pani z Tarnow- 
skich Gór. Proszę opowiedzieć 
o swoim "wrastaniu" w gminę 
Zbrosławice. 
- W 1978 roku kupiliśmy 
z mężem stary dom w Ptakowi- 
cach. Mieliśmy dwuletnią cór- 
kę, prowadziliśmy remont i roz- 
budowę domu. Od początku 
chciała
 poznać i zrozumieć 
życie mieszkanców. Zaczęłam 
chodzić na zebrania wiejskie, 
działać w radzie sołeckiej. Kie- 
dy córka poszła do szkoły 
w Zbrosławicach, a ja byłam 
w ciąży, zaangażowałam się 
w pracę Komitetu Rodziciel- 
skiego i zostałam jego przewod- 
niczącą. 
- A potem została pani wy- 
brana na sołtysa Ptakowic i za- 
częła chodzić na sesje Rady 
Gminy... 
- Obserwowałam sesje z bo- 
ku, i to mnie skłoniło, aby kan- 
dydować do Rady w 1994 roku. 
Zostałam radną, wygrałam wy- 
bory na przewodniczącego. Mój 
ówczesny kontrkandydat 
wkrótce stał się moim najlep- 
szym przyjacielem w Radzie. 
- Obserwatorzy z zewnątrz 
zauważyli. że kierowała pani tą 
Radą w bardzo kobiecy, ciepły 
sposób. 
- Te spostrzeżenia są dla 
mnie bardzo miłym zaskocze- 
niem, bo ostatnio dochodziły do 
mnie zarzuty, że wprowadziłam 
dyktatorski sposób kierowania 
Radą, że ubezwłasnowolniłam 
Zarząd Gminy. Różnie mnie na- 
zywano, czasami śmiesznie, ale 
nie chcę o tym mówić. 


I 


I Ich dziadkowie marzyli o powrocie do Polski, choć dobrze wiedzieli, 
że to nierealne. Wnuki chcą studiować na polskich uczelniach. 
Póki co, wracają do siebie, na Ukrainę. 


BYTOM. Około 40 polskich 
dzieci z Doliny i Kałusza 
(Ukraina), przedwojennego 
województwa stanisławow- 
skiego, przyjechało do Byto- 
mia na zaproszenie Towarzy- 
stwa Miłośników Lwowa. 
Zwiedziły też Kraków, Wro- 
cław i Częstochowę. - Chcia- 
łem, żeby zobaczyły Polskę 
naprawdę, a nie tylko czytały 
o niej w książkach - mówi ks. 
Krzysztof Panasowiec, który 
sześć lat temu pojechał na 
Ukrainę. W jego seminarium 
mówiło się wówczas o potrze- 
bie odnowienia na Wschodzie 
życia religijnego. Dzisiaj ks. 
Panasowiec czuje się już tam, 
jak u siebie. Ma pod opieką 
trzy ukraińskie miasta - Doli- 
nę, Kałusz i Bolechów. 
Dzieci mówią po ukraińsku, 
rosyjsku i polsku. - Pewnie, że 
dziadkowie żałują, że nie żyją 
w Polsce. Ale po wojnie nie 
każdy mógł wrócić. Moja bab- 
cia pochodzi z Sambora. Tam, 
tak jak we Lwowie wszyscy po 
polsku mówią. Cała strona 


mamy ma polskie korzenie, 
a rodzina dziadków mieszka 
we Wrocławiu. Tata jest Ukra- 
ińcem - opowiada Julianna 
Puticzna, 16-latka z Kałusza. 
Wie już, co chciałaby robić 
w przyszłości. - Studiować 
ekonomię w Polsce, na KUL- 
u. Rodzice też by chcieli. 
Julianna uczy się polskiego 
na dodatkowych zajęciach 
w swojej szkole. Jeszcze kilka 
lat temu o takich fakultetach 
nie mogło być mowy. Dzisiaj 
w BO-tysięcznym Kałuszu, po- 
łożonym 30 kilometrów od 
Stanisławowa, do polskiego 
pochodzenia przyznaje się kil- 
ka tysięcy osób. W szkołach 
dzieci traktuje .się normalnie, 
nie ma poważnych zatargów 
z Ukraińcami. - To prawda. 
Polaków już nie traktuje się 
źle. Ukraińcy mają swoje pań- 
stwo, a pięć procent Polaków 
mieszkających na tych tere- 
nach nie jest dla nich zagroże- 
niem - tłumaczy ks. Panaso- 
wiec. 


- Polskiego nauczyła mnie 
babcia - mówi 19-1etnia Nata- 
lia Hysiak, która do Polski 
przyjechała drugi raz. W Doli- 
nie skończyła średnią szkołę 
muzyczną, jej marzeniem jest 
studiowanie u nas psycholo- 
gii. Jej koleżanka wolałaby 
studiować anglistykę. - Na 
Ostrogskiej Akademii. Ostrog 
leży 40 kilometrów od Równe- 
go - wyjaśnia Helena Biela- 
ska. Angielskiego uczy się od 
11 lat. 
Polskie dzieci ze Wschodu 
naj chętniej zamieszkałyby 
kiedyś w Polsce ("Jeszcze jak 
bardzo "). Przyczyna jest pro- 
zaiczna - u nas lepiej się żyje. 
- Ukraina ma dopiero siedem 
lat, wszystko raczkuje - mó- 
wią ze znawstwem dzieci. - 
Na targowisku kuptsz wszyst- 
ko, ale to jest potwornie dro- 
gie. Mówi się, że to rzeczy za- 
chodnie, ale to głównie z Tur- 
cji pochodzi - opowiadają. - 
Te rodziny, u których są pen- 
sjonary jakoś się trzymają. Bo 
gdy babcia lub dziadek mają 


stałe renty, to zawsze pomaga- 
ją. Poza tym zakłady pacy za- 
legają z wypłatami, szczegól- 
nie na wsi. Tam gorzej się ży- 
je, ale mają za to gospodar- 
stwa. 
W Kałuszu jeszcze niedaw- 
no nie było polskiego kościoła. 
Przedwojenną polską świąty- 
nię władza radziecka przeka- 
zała pod hurtownię, potem 
halę sportową, aż wreszcie po- 
darowała prawosławnym. Te- 
raz kościół św. Walentego ma 
być zwrócony Polakom. - Zgo- 
dziła się na to rada miasta, 
dokumenty już są przygoto- 
wane, ale oficjalnego przeka- 
zania nie było - tłumaczy Ju- 
lianna Puticzna 
Dzieci w Polsce spędziły ty- 
dzień, w Bytomiu dwa dni. 
Organizatorzy urządzili im 
konkurs wiedzy o Polsce. Wy- 
padły słabiutko. - Słabo znają 
historię. Nic o Polsce nie wie- 
dzą - wzdychały starsze panie, 
lwowianki. 
MONIKA KRł;:ŹEL 
 


Z OKAZJI S-LECIA świetlicy te- 
rapeutycznej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tychach odbędzie się dzisiaj 
w Zameczku Myśliwskim I 
w Prom nicach seminarium. 
Zorganizowano je pod hasłem: 
"W stronę zintegrowanej PO" 
mocy rodzinie". (mokr) 
I JUTRO W BYTOMIU odbędzie 
I się druga sesja Rady Miejskiej. 
W jej programie przewidziano 
m. in. powołanie członków sta- 
tych komisji przy Radzie Miej- 
skiej oraz ustalenie wynagro- 
dzenia dla członków zarządu 
miasta. (mokr) 


I 
20 LISTOPADA o godz. 17 w Do- 
mu Kultury w dzielnicy Morgi 
w Mysłowicacr otwarta zostanie I 
wystawa pokonkursowa prac 
plastycznych "Moje miasto, mo- J 
ja dzielnica, mój dom". (id) 
W CZWARTEK o godz. 17 Bie- j 
ruński Ośrodek Kultury zapra- I 
sza na koncert "Popis arty- I 
styczny". Przed publicznością I 
wystąpią uczniowie ogniska 
muzycznego nr 1 , 2 i 3 z Bieru- 
nia. (id) 
W PRZEDSZKOLU "UŚMIECH" 
w Zabrzu przy ul. Wolności 
w środę 18 listopada odbę- 
dzie się zebranie założyciel- 
skie "Towarzystwa Opieki 
nad Dziećmi". Mogą w nim 
wziąć udział wszystkie osoby , 
zainteresowane wszechstron- 
nym wychowaniem najmłod- 
szych. (PS) 


Fot. Adam Nocoń 


Wizyta wojewody 


Pod patronatem 11 TŚI. " 


punkty. Te pierwsze trzeba wy- 
korzystać jak najlepiej, te dru- 
gie - eliminować. Trzeba sięgać 
do wszelkich funduszy pomoco- 
wych, wychodzić na zewnątrz. 
Na pewno będziemy chcieli do- 
kończyć rozpoczęte inwestycje. 
Ale największy nacisk społe- 
czeństwa We wszystkich sołec- 
twach jest na sprawy czystości 
i estetyki. 
- W czasie kampanii wybor- 
czej pojawił się pomysł, aby 
gmina stała się właścicielem lub 
współwłaścicielem ośrodka jeź- 
dzieckiego. Co pani na to? 
- Jeśli mogłoby to przynieść 
korzyści naszej gminie, to oby- 
dwiema rękami jestem za. 


- Będąc przewodniczącą uzu- 
pełniała pani swoje wykształce- 
nie. 
- Gdy mnie wybrano na tę 
funkcję, wszystko dla mnie by- 
ło nowe. Rok dojrzewałam do 
decyzji, aby uzupełnić swoją 
wiedzę. Rozpoczęłam licencjac- 
kie studia na Wvdziale Prawa 
i. Administracji - Uniwersytetu 
Sląskiego. Ukończyłam je 
w czerwcu tego roku. Miałam 
refundowane studia, toteż trak- 
tuję je jako dług, ktory staram 
się spłacać pracą w samorzą- 
dzie. 
- Co jest do zrobienia 
w Zbrosławicach przez najbliż- 
sze cztery lata? 
- Koniecznie trzeba opraco- 
wać strategię rozwoju gminy, 
jasno określić jej atuty i słabe 


MIKOŁÓW. Wojewoda kato- 
wicki Marek Kempski odwiedził 
Ośrodek dla Niepełnosprawnych 
Caritas Archidiecezji Katowic- 
kiej w Mikołowie - Borowej Wsi. 
Wojewoda zapoznał się z pracą 
charytatywną i socjalną prowa- 
dzoną w Ośrodku Miłosierdzie 
Boże w Borowej Wsi, gdzie mie- 
ści się Dom Pomocy Społecznej 
dla 140 dzieci i młodzieży nie- 
pełnosprawnej ruchowo. 
Ośrodek prowadzi także 
warsztat terapii zajęciowej dla 
50 osób i zakład pracy chronio- 
nej, gdzie zatrudnionych jest ok. 
80 osób. Ośrodek posiada swoje 
filie w Knurowie, Tychach i Ru- 
dzie Śląskiej. (mokr) 


Obrazy i hospicjum 


BYTOM. 27 listopada o godz. Wernisaż połączony będzie 
18.30 odbędzie się wernisaż z aukcją wybranych prac, 
wystawy "W drodze" połączo- z której dochód przeznaczony 
ny z aukcją. Impreza zorgani- zostanie na wsparcie działalno- 
zowana zostanie w Studiu Mo- ści bytomskiego hospicjum - 
dena przy ul. Nowocelnej 2. oddziału dla przewlekle cho- 
Na wystawie zaprezentowa- rych, powstałego w marcu 1998 
nych będzie 60 prac malarskich r.. przy Szpitalu Specjalistycz- 
nym nr l. Hospicjum powstało 
i graficznych artystów z Pomo- dzięki zaangażowaniu pracow- 
rza i Śląska - Jarosława Eysy- nik ów szpitala oraz dzięki dat- 
monta, Wojciecha Zielińskiego, kom pozyskanym od prywat- 
Przemysława Cerebieża-Tara- nych sponsorów. Założycielem 
bickiego, MacIeja Woltmana, i szefem hospicjum jest lek. 
Janusza Karbowniczka, Zeno- med. Andrzej Tomczyk, dyrek- 
na Windaka. tor naczelny i ordynator od- 


działu neurologicznego Szpita- 
la Specjalistycznego nr 1 w By- 
tomiu. 
Honorowy patronat nad au- 
kcją objęli żona premiera RP, 
Ludgarda Buzek oraz lekarz 
wojewódzki Andrzej Sośnierz. 
Inicjatorami imprezy są: grupa 
malarzy szczecińskich oraz fir- 
ma Studio Modena z Bytomia, 
która pełni rolę organizatora 
i kuratora wystawy. Opiekę 
merytoryczną nad aukcją objął 
Dom Aukcyjny w Warszawie 
Rempex sp. z o. o. 


Rozmawiała: 
ALICJA JAWORSKA 


(mokr) 


Kolejne nazwiska 


Podziel się! 


RADZIONKOW. Na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej wybrano 
wiceburmistrza Radzionkowa. 
Został nim Henryk Dolibog. 
Społecznymi członkami zarządu 
miasta zostali zaś Damian 
Tyczka oraz Józef Sosnowski. 
Nowe władze, wraz z burmi- 
strzem Gustawem Jochlikiem. 
reprezentują, rządzące w mie- 
ście, Radzionkowskie Towarzy- 
stwo Społeczno-Kulturalne. 
(mokr) 


I W czwartek i sobotę ulicami Katowic będą przejeżdżać 
oznakowane czerwonym krzyżem samochody PCK. 
To dni zbiórki używanej odzieży i przedmiotów. 


zane parami, a także zabawki. 
Wszyscy chętni, którzy chcą 
wziąć udział w akcji powinni to 
popakować w worki i wystawić 
przed blok. 
- Pozyskane przedmioty 
przeznaczymy na cele charyta- 
tywne. W katowickim zarządzie 
PCK jest punkt wydawania 
odzieży używa7/ej - część rzeczy 
właśnie tam się znajdzie. Resztę 
sprzedamy, a pieniądze przeka- 
żemy na dożywianze dzieci 
z najuboższych rodzin, dofinan- 
sowanie kolonii i udzielanie 
jednorazowych zapomóg dla 


potrzebujących - tłumaczy nam 
Gabriela Lipińska z PCK. 
Tego typu akcje przynoszą 
efekty - poprzednio udało się ze- 
brać wiele kilogramów odzieży, 
dlatego są one cyklicznie powta- 
rzane. Po czwartkowej i sobotniej 
zbiórce samochody z logo PCK 
odwiedzą kolejne dzielnice Kato- 
wic, a w noVl]'lTI roku przeniosą 
się do ościennych miast. 
Na wypadek problemów, 
w dniu zbiórek będzie można 
zadzwonić pod numer inter- 
wencyjny PCK: 0601-449-278. 
(AMK) 


KATOWICE. O zbiórce infor- 
mują ulotki, które pojawiły się 
kilka dni temu na pięciu osie- 
dlach: Witosa, Paderewskiego, 
Zawodzie (zbiórka w czwartek) 
i Odrodzenia, Józefowiec (w so- 
botę). Na każdej podana jest in- 
na godzina, kiedy po odbiór 
używanych przedmiotów przy- 
jadą samochody. Wspólne są 
tylko informacje na temat rze- 
czy, które Polski Czerwony 
Krzyż będzie zbierał: odzież zi- 
mową, bieliznę, swetry, ręczni- 
ki, obrusy, pościel, koce, koł- 
dry, pierzyny oraz buty powią- 


W imię zasług 


. . .\,

: 
"
 


KATOWICE. W Urzędzie Woje- 
wódzkim w Katowicach wręczono 
medale ,.Za zasługi dla obronno- 
ści kraju". Wyróżnienia te nadane 
zostały przez ministra obrony na- 
rodowej. Otrzymało je 26 pracow- 
ników gminnych i nuejskich In- 
spektoratów Obrony Cywilnej 
z naszego regionu. (Piet) 


-.' 


, 
" --  :::;ł::; 
.;__ -........ I 
"4, ...,-:..,...
 
.
, 


.. 


" ..., 


- .... 


kM 


,'" 


. i" 
.t 
. 
,,11 
J 


KATOWICE. Katolickie Centrum 
Edukacji Młodzieży "Kana" wkrót- 
ce organizować będzie bezpłatne za- 
jęcia w ramach "Szkoły dla rodzi- 
ców". Od 27 listopada do końca 
stycznia przyszłego roku co piątek 
odbywać się mają warsztaty dla 
osób mających trudności wycho- 


Pod patronatem , Trybuny Śląskiej" 
II Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej I Młodzieżowej 
Twórczości Literackiej "Lipa '98". 
Finał z Sojką 


...... 


." 


.. 


, 
, 


" 


p 


Fot. Wfadysfaw Morawski 


lizać 


Cewki 


palce 


Rodzice 
do szkoły! 


decydowali o tym jurorzv w osobach: 
poetki, redaktora wydawructwa Pró- 
szyIi.ski i s-ka, Anny Janko. poety 
i eseisty Tomasza Jastruna oraz re- 
9-aktora Jana Pichety z redakcji "T. 
S1.". Tym razem, ich zdaniem, .ilość 
nie przeszła w jakość. 
Program wielkiego finału "Lipy" 
rozpoczyna się od ogłoszenia wyni- 
ków, wręczania nagród i odczytywa- 
nia dedykacji dla każdego laureata. 
Warsztaty literackie poprowadzi 
prof. Joanna PapuziIi.ska z Uniwersy- 
tetu Warszawskiego (krytyk literacki, 
pisarka, redaktorka), a także wymie- 
nieni jurorzy. W przerwie warszta- 
tów koncertować będzie Stanisław 
Sojka (sab) 


BIELSKO-BIAŁA. W najbliższy Na drugą ogólnopolską edycję 
piątek, 20 bm., o godz. 11 w Spół- "Lipy" wpłynęła rekordowa ilosć 
dzielczym Centrum Kultury "Best" tekstów. 708 młodych literatów 
w BIelsku-Białej spotkają się naj lep- przysłało aż 3354 utwory. Większość 
si tegoroczni lipowicze. Do klubu to wiersze. ale są też opowiadania, 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote powieści i próby dramatyczne. Ze 
Łany" , od początku patronującej szkół podstawowych napisało na 
przeglądowi, zaproszono 75 laure- "Lipę" 568 dzieci (1805 utworów), 
atów II Ogólnopolskiego Przeglądu a ze szkół średnich 140 uczniów 
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczo- (1549 tekstów). Większosć napłynę- 
ści Literackiej "Lipa '98". Ich utwo- ła z południowej Polski (wojewódz- 
ry, jako najciekawsze, wydrukowane twa bielskie i katowickie), ale nie 
są w tegorocznym biuletynie "LIPY", brakowało także uczestników z od- 
ktory tworzy pokazny zbiór poezji ległych miejscowOSCl. 
i prozy. Książeczka, wręczana każ- Dlaczego nie ma w tym roku stu 
demu laureatowi, pozostaje cenną laureatów, jak każe 16-letnia trady- 
pamiątką na całe życie. młodych cja (14 "Lip" miało wcześniej edycje 
dzisiaj, amatorów pióra. tylko w województwie bielskim)? Za- 


I Przy myśliwskich melodiach Brahmsa i Mendelssohna można 
było zajadać się warchlakami dziczymi nadziewanymi kaszą. 
A to tylko część atrakcji "Dni kuchni myśliwskiej". 


wawcze z dziećmi i młodzieżą, 
a także chcących podnosić swe 
umiejętności pedagogiczne. Celem 
zajęć jest poprawienie umiejętności 
porozumiewania się z dzieckiem, ra- 
dzenia sobie z negatywnymi uczu- 
ciami i sytuacjami konfliktowymi. 
Cały program oparto na sprawdzo- 
nych metodach wychowawczych 
psychologów z Europy Zachodniej. 
Wśród innych ciekawych propo- 
zycji "Kany" znaJduJą SIę kursy au- 
toprezentacji przeznaczone dla mło- 
dych ludzi szukających pracy oraz 
kursy przygotowania do małżeń- 
stwa metodą dialogową. (PS) 


katowicki hotel "Silesia" , kie- 
rowany przez dyr. Halinę La- 
skę-Pawelską. W tym roku bę- 
dą trwały od 16 do 22 listopa- 
da. Smakosze mogą próbować 
specjałów polskiej, rosyjskiej 
i francuskiej kuchni myśliw- 


z Technikum Leśnego w Bryn- 
ku. Zagrali pełną gamę sygna- 
łów myśliwskich oraz myśliw- 
skie melodie skomponowane 
przez Brahmsa i Mendel- 
ssohna. 
Najatrakcyjniejszy konkurs 
to smakowanie potraw z dzi- 
czyzny. Zawodnicy musieli 
rozpoznać potrawy z dzika, ba- 
żanta, jelenia, zająca. 


Kiedy wnoszono warchlaki 
dzicze nadziewane kaszą, naj- 
większą atrakcję bankietu, sy- 
gnaliści grali melodię "dzik na 
rozkładzie". - To sygnał ozna- 
czający, że myśliwi ubili dzika 
- wyjaśnia Wojciech Łuczak, 


KATOWICE. Czym różnią się 
"biegi" od "skoków"? Te 
pierwsze to nogi dzika, a dru- 
gie - zająca. Natomiast "cew- 
ki" są odnóżami sarny, "staw- 
ki" - lisa, a "badyle" - jelenia. 
Taką wiedzą należało się wy- 
kazać w czasie konkursu dla 
gości bankietu otwierającego 
"Dni kuchni myśliwskiej". 
Wczorajszą imprezę w hotelu 
"Silesia" rozpoczęli sygnaliści 


kIerownIk gastronomii w hote- 
lu "Silesia" oraz myśliwy z 27- 
letnim stażem. 
"Dni kuchni myśliwskiej" 
już od siedmiu lat organizuje 


skiej. 
- Przygotowaliśmy kuchnię 
dostosowaną do kieszeni zwy- 
kłego człowieka - mówi Woj- 
ciech Łuczak. (Jar)
		

/iv5521-1998-269-0006.djvu

			6 


KZ 


INFORMATOR 


W. sł.: 7.00 


Z. sł.: 15.56 


WTOREK 


17 


listopada 


Elżbiety, 
Grzegorza, Salome; 
Międzynarodowy 
Dzień Studentów 
1708 - Zmarł Ludolf Bac- 
khuize, malarz holenderski. 


1913 - Urodził się Aleksan- 
der Bardini, aktor, reżyser, pe- .
 
dagog (zm. w 1 995 r.). 
 


Teatry 


BYTOM: 
Śląski Teatr Tańca - g. 19.00 - Wie- 
czór tańca współczesnego: Jonathan Bur- 
rows Group (Wielka Brytania); 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
Dąbrowski Pałac Kultul')' - g. 8.30 
10.30 - Adam Mickiewicz program po- 
święcony 200-leciu urodzin wieszcza; 
CHORZÓW 
Teatr Rozrywki - g. 11.00 - Karnawał 
zwierząt; 
KATOWICE: 
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiań- 
skiego - Scena Kameralna g. 18.30 - 
Krzesła (Festiwal Kameralistyki): Śląski 
Teatr Lalki i Aktora ,.Ateneum" - Scena 
Ateneum g. 9.30 - O makowej wojnie..., 
Scena Capitoł g. 13.00 - Czarodziejski 
młyn; 
ZABRZE: 
Teatr Nowy - g. 10.00 - 120 przygód 
Koziołka Matołka: 
KRAKÓW 
Stary Teatr - Duża Scena g. 19.15 - 
Miarkas za miarkę; Scena Kameralna - g. 
18.00 - Lunatycy: Mała Scena - g. 19.30- 
Wznowienie [rezerwacja biletów (0-12) 
422-40-40]; Scena STU - g. 11.00 - Trupa 
Tomasza Dropsa, g. 17.00 - Opis obycza- 
jów cz. I [rezerwacja biletów (0-12) 422- 
27-44. faks 422-22-63]. 


WPKiW 


Planetarium - g. 17.00 Sąsiedzi Ziemi; 
. Hala "Kapelusz" - Tor kartingowy 
czynny od poniedziałku do piątku 13.00 
- 1.00, sobota i niedziela 11.00 - 1.00; 
Górnośląski Park Etnograficzny - 
Skansen (wystawy: ..Tradycyjne rzemio- 
sło ludowe, ginące zawody" - w spichle- 
rzu ze Smiłowic, "Narzędzia do uprawy 
roli na Górnym Śląsku w XIX-XX w. " - 
w spichlerzu z Simoradza) - czynny od 
poniedzIałku do piątku g. 9.00 - 14.00 
(kasa w biurze GPE - wejście od ul. Par- 
kowej; zwiedzanie tylko z przewodni- 
kiem): Karczma "U Brożka" - nieczynna; 
Wesołe Miasteczko - nieczynne; Ko- 
lejka linowa "Elka" - nie kur;uje. . 
ZOO - zwiedzać można w g. 10.00 - 
16.00 (kasy czynne do 15.00). 


Współczesny islam 
KATO\\lCE. Studenckie Stowarzysze- 
nie Miłośników TrzecIego Świata oraz 
Związek Studentów Muzułmańskich 
w Polsce zapraszają na wykład dr Abu Al- 
Famka .,Współczesny islam - nadzieja czy 
zagrożenie? ". Spotkanie odbędzie się dr,ś 
o godz. 14.00 w starej auli Wydzi
u Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Sląskiego 
w Katowicach (ul Bankowa 11). 


Muzea, wys-tawy 
KATOWICE: Muzeum Ślą- 
skie (al. w. Korfantego 3): wy- 
stawa stała: "Galeria malar- 
stwa polskiego XIX-XX wie- 
ku", wystawy czasowe: "Ło- 
wiectwo", "Powroty", Teofil 
Ociepka - "Prawda i magia" - 
czynne od wtorku do piątku 
10.00 - 17.00, w soboty i nie- 
dziele 11.00 - 16.00 (w soboty 
wstęp wolny); Muzeum Historii 
Katowic (ul. Szafranka 9): wy- 
stawy stałe: "Dzieje Katowic 
1299 - 1990", "Katowickie 
wnętrza mieszczańskie 1865 - 
1939", .,Gabinet Ludomira Ró- 
życkiego"; wystawy czasowe: 
"Dworek Soplicowy" , "... I sta- 
ła się Niepodległa " - czynne 
wtorki i czwartki 10.00 - 15.00, 
środy i piątki 10.00 - 17.30, so- 
boty i niedziele 11.00 - 14.00 
(we wtorki wstęp wolny); Gale- 
ria Sztuki Współczesnej BW A 
(al. W. Korfantego 6) "Zygmunt. 
Brachmański - rzeż ba, meda- 
le"- czynna codziennie z wyjąt- 
kiem poniedziałków w godz. 
11.00 - 19.00 (we środy wstęp 
wolny dla młodzieży szkolnej 
i studentów); Górnośląskie 
Centrum Kultury (pl. Sejmu 
Śląskiego 2): Galeria ASP (par- 
ter) - Piotr Szymon "Kalwaryj- 
scy pielgrzymi", Galeria "Sek- 
tor I" - Andrzej S. Kowalski, 
Zenon Moskwa, Andrzej Szew- 
czyk: malarstwo i obiekty, Ga- 
leria "Piętro wyżej" (II piętro)- 
"Zabytki regionu w twoim 
obiektywie", Galeria "Pusta" - 
Basia Sokołowska: Fotografia 
90/98 - czynne codziennie z wy- 
jątkiem. poniedziałków w godz. 
12.00 - 17.00; Muzeum Archi- 
diecezjalne (ul. Wita Stwosza 
16): Wystawa stała: Gotycka 
sztuka sakralna Górnego Ślą- 
ska czynne we wtorki 
i czwartki w godz. 14.00-18.00, 
niedziele 14.00 17.00, dla grup 
zorganizowanych w każdym in- 
nym czasie po uprzednim zgło- 
szeniu; 
KRAKÓW: Muzeum Narodo- 
we, Gmach Główny (al. 3 Maja 
l); Zamek Królewski na Wawe- 
lu: "Sztuka cenniejsza niż złoto 
(wystawa najcenniejszych dzieł 
polskiej sztuki średniowiecznej 
i renesansowej ze zbiorów Mu- 
zeum Narodowego) (informacje 


KATOWICE: 
Kosmos - Mrowka Z (bo. USA 9.50 
13.00 16.30) U Pana Boga za piecem (15 pol 
11.20 18.00 21.40) Miasto aniołów (15 USA 
14.30 19.40); Rialto - Sposób na blondynkę 
(15 USA 11.00 15.30 18.00) Oczy węża (15 
USA 13.30 20.30) Światowid - Metroland 
(15 ang. 10.00 18.00) Ponette (15 franc. 
12.00 16.15) Biały labirynt (15 niem. -dun- 
sko-szwedzki 14.00 20.00); Kino-kawiarnia 
"Miś" (Ligota, ul. Studencka 20) - Zagu- 
biona autostrada (15 USA 19.00); Zorza - 
Zagubieni w kosmosie (bó USA 17.00 
19.30); 
BĘDZIN: 
Nowość - Maska ZOITO (15 USA 17.00) 
Zagubieni w kosmosie (bo. USA 19.30); 
BYTOM: 
Gloria - Oczy węża (15 USA 13.30 20.30) 
Sposób na blondynkę (15 USA 15.30 18.00); 
Kinoteatr Bałtyk - Zagubieni w kosmosie 


o godzinach otwarcia i biletach 
[0-12] 634-35-26, 634-33-77); 
Bł;:DZIN: Muzeum Zagłębia: 
Zamek wystawy: Broń 
i uzbrojenie w dawnych wie- 
kach · Zamki na Szlaku Orlich 
Gniazd · Historia zamku bę- 
dzińskiego . Będzin militarny - 
23. Pułk AJ:1;ylerii Lekkiej z Bę- 
dzina - czynny we wtorki, 
czwartki, piątki 9.00 - 15.00, 
środy 9.00 - 16.00, soboty 9.00 - 
14.00, niedziele 10.00 - 15.00; 
Pałac Gzichowski (Świerczew- 
skiego 15) - czynny we wtorki, 
czwartki, piątki 9.00 - 15.00, 
środy 10.00 - 17.00, soboty i nie- 
dziele 10.00 - 15.00; 
BYTOM: Muzeum Górnoślą- 
skie (pl. Jana Sobieskiego 2): 
ekspozycje stałe: "Z życia ludu 
śląskiego XIX-XX wieku", 
"Górny Śląsk w pradziejach" - 
czynne codziennie z wyjątkiem 
poniedziałków od 10.00 do 
15.00, środy od 10.00 do 18.00, 
soboty i niedziele od 11.00 do 
15.00; Oddział Muzeum Górno- 
śląskiego (ul. W. Korfantego 
34): wystawa czasowa: "Rodzi- 
na Śląska w dawnej fotografii" 
(wystawa pokonkursowa), 
"Dzieciństwa czar - gry, zaba- 
wy i zabawki od pradziejów do 
współczesności" - czynny co- 
dziennie z wyjątkiem ponie- 
działków od 10.00 do 15.00, 
w środy od 10.00 do 18.00 w so- 
boty i niedziele od 11.00 do 
15.00; 
CHORZÓW: Muzeum (Po- 
wstańców 25): - ekspozycja sta- 
ła: "Od denara do złotówki", 
wystawa czasowa: "Z dziejów 
Chorzowa" - czynne: wtorki, 
czwartki i piątki g. 9.00 - 15.00, 
środy g. 9.00 - 17.00, soboty g. 
9.00 - 14.00, niedziele g. 10.00 - 
14.00; Górnośląski Park Etno- 
graficzny (skansen) (ul. Parko- 
wa l) - czynny od poniedziałku 
do piątku g. 9.00 - 14.00 (kasa 
w biurze GPE - wejście od ul. 
Parkowej; zwiedzanie tylko 
z przewodnikiem); 
CHRZANÓW: Muzeum (ul. 
Mickiewicza 13) i Dom Urbań- 
czyka (al. Henryka 16) - czynne 
codziennie od 8.00 do 14.30, 
środy do 18.30, soboty i niedzie- 
le od 10.00 do 14.30; Nadwi- 
ślański Park Etnograficzny 
w Wygiełzowie 
 czynny od g. 


(bo. USA 18.15 20.30) Co z oczu to z serca 
(15 USA 13.45 16.00); 
CHORZÓW: 
Panorama - Sposób na blondynkę (15 
USA sala A: 13.30 16.00 20.30) Oczy węża 
(15 USA sala A: 18.30, sala B: 15.00 19.30) 
Miasto aniołów (15 USA sala B: 12.45 
17.00); 
CHRZANÓW: 
Sztuka - Truman Show (15 USA 17.00); 
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 
Świt -Maska ZOITO (15 USA 15.30) Oczy 
węza (15 USA 18.00 20.00); 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
Ars - Mafia (15 USA 17.15) Zaklinacz 
koni (15 USA 19.00); 
GLIWICE: 
Bajka - Sposób na blondynkę (15 USA 
10.0015.3018.00) Oczy węża (15 USA 12.30 
20.30); Kino-Teatr "X" - Mrówka Z (bo. 
USA 13.00 20.15) Co z oczu to z serca (15 
USA 15.45) Miasto aniołów (15 USA 18.00); 
Amok - U Pana Boga za piecem (15 pol. 
16.00 18.00 20.00); 


ybory'. : 


W kolejnych wydaniach "Trybuny Śląskiej" publikujemy 
oficjalne wyniki wyborów do Rad Miejskich i Gminnych 
na obszarze województwa śląskiego (w oparciu o obwieszczenie 
Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Katowicach). 


RUDNIK 


Do Rady Gminy zostali wybrani: 
Okręg Wyborczy nr 1 
Urszula Marcinek (Komitet Wybor- 
czy Wspólnota Wsi Rudnik) 
Stefan Absalon (DFK) 
Alfred Rosa (Komitet Wyborczy Al- 
freda) 
Okręg Wyborczy nr 2 
Mirosław Golijasz (Komitet Wybor- 
czy "Strzybnik") 
Okręg Wyborczy nr 3 
Antoni Strzeduła (Komitet Wyborczy 
Rada Sołecka Wsi Gamów) 
Alojzy Pieruszka (Komitet Wyborczy 
Rada Sołecka Wsi Gamow) 
Okręg Wyborczy nr 4 
Maria Skora (Komitet Wyborczy 
Klub Krystyna) 
Okręg Wyborczy nr 5 
Hubert Meyer (Komitet Wyborczy 
Samorząd Wsi Jastrzębie) 
Okręg Wyborczy nr 6 
Gerard Matusik (Komitet Wyborczy 
Wsi Szonowice) 
Okręg Wyborczy nr 7 
Werner Gilge (Komitet Wyborczy 
Sołectwo Ponięcice 2002) 
Okręg Wyborczy nr 8 
Henryk Lepszy (DFK) 
Hubert Skornia (Komitet Wyborczy 
Sportowcy Brzeżnicy) 
Okręg Wyborczy nr 9 
Józef Pater (DFK) 
Okręg Wyborczy nr 10 
Henryk Reichel (DFK) 
Maria Lerch (DFK 
Okręg Wyborczy nr 11 
Karol Jasny (DFK) 
Jan Zeremba (DFK) 
Okręg Wyborczy nr 12 
Helga Sekuła (DFK) 
RUDZINlEC 


Do Rady Gminy zostali wybrani: 
Okręg Wyborczy nr 1 
Gerard Rupprich (Komitet Wyborczy 
..Razem") 
Brygida Kokoszka (Komitet Wybor- 
czy ..Razem") 
Jezy Matyja (Komitet Wyborczy 
"Rzetelnosć") 
Okręg Wyborczy nr 2 
Marian Ulfig (Komitet Wyborczy 
"Przyjaciele") 
Ernest Twardoń (Komitet Wyborczy 
"Samorządni") 


.. 
Zet 65,50 

. 
 PRIII 


AM -.. 


Okręg Wyborczy nr 3 
Gerard Jeglorz (Komitet Wyborczy 
"Nasz Wieś") 
Okręg Wyborczy nr 4 
Artur Urbanek (Komitet Wyborczy 
"Razem Rudno") 
Andrzej Ruprich (Komitet Wyborczy 
"Młodość") 
Okręg Wyborczy nr 5 
Bernard Kukowka (Komitet Wybor- 
czy ..Dobre dziś, lepsze jutro") 
Okręg Wyborczy nr 6 
Grażyna Olbricht (Komitet Wybor- 
czy "Wspólnota") 
Maria Krzosa (Komitet Wyborczy 
"Krzosa ") 
Okręg Wyborczy nr 7 
Krystian Grobosz (Komitet Wybor- 
czy "Samodzielni") 
Werner Wieszok (Komitet Wyborczy 
"Samodzielni") 
Okręg Wyborczy nr 8 
Alina Błaszczyk (Komitet Wyborczy 
"Wiejski") 
Okręg Wyborczy nr 9 
Bernard Lisok (Komitet Wyborczy 
"Ratunek") 
Bernard Strzelczyk (Komitet Wybor- 
czy "Sukces") 
Okręg Wyborczy nr 10 
Hubert Kocur (Komitet Wyborczy 
Start") 
" Krzysztof Pordzik (Komitet Wybor- 
czy .,Przyszłość Poniszowice") 
Okręg Wyborczy nr 11 
Jerzy Kucza (Komitet Wyborczy 
"Zgoda") 
Okręg Wyborczy nr 12 
Jacek Konowoł (Komitet Wyborczy 
"Nadzieja") 
Okręg Wyborczy nr 13 
Brunon Kupka (Komitet Wyborczy 
"Przyszłość") 
Okręg Wyborczy nr 14 
Wiktor Klyszcz (Komitet Wyborczy 
"Sława") 
SIEWIERZ 
Do Rady Miejskiej zostali wybrani: 
Okręg Wyborczy nr 1 
Stanisław Korusiewicz (Społeczny 
Komitet Wyborczy .. Siewierz Razem) 
Okręg Wyborczy nr 2 
Maciej Blach (Komitet Wyborczy 
"Samorząd Lokalny 1998") 
Okręg Wyborczy nr 3 
Zbigniew Majcherczyk (Komitet 
Wyborczy "Strażak") 


65,99 


Okręg Wyborczy nr 4 
Jan Majewski (Komitet Wyborczy 
"Hetman") 
Okręg Wyborczy nr 5 
Henryk Mizerski (Komitet Wybor- 
czy "Nasza Szkoła"} 
Okręg Wyborczy nr 6 
Wiesław Pyrzyk (Komitet Wybor- 
czy Okręgu Nr 6 Osiedle Siewierz) 
Okręg Wyborczy nr 7 
Lidia Maltazar-Czerczak (Komi- 
tet Wyborczy "Samorząd Lokalny 
1998") 
Okręg Wyborczy nr 8 
Gabriel Lewandowski (Społeczny 
Komitet Wyborczy - Siewierz Ra- 
zem) 
Okręg Wyborczy nr 9 
Grzegorz Nowak (Komitet Wybor- 
czy "Samorząd Lokalny 1998") 
Okręg Wyborczy nr 10 
Włodzimierz Rodak (Społeczny 
Komitet Wyborczy - Siewierz Ra- 
zem) 
Okręg Wyborczy nr 11 
Tadeusz Czapla (lista SLD) 
Dariusz Michalczyk (Komitet Wy- 
borczy "Samorząd Lokalny 1998") 
Jolanta Wojdas (Komitet Wybor- 
czy "Nadzieja") 
Bożena Kańtoch (Komitet Wy- 
borczy Bożeny Kańtoch) 
Okręg Wyborczy nr 12 
Antoni Kocot (Komitet Wyborczy 
Głuchowice 98) 
Okręg Wyborczy nr 13 
Jarosław Karcz (Komitet Wybor- 
czy "Mieszkańcy Wsi Leśniaki") 
Okręg Wyborczy nr 14 
Teresa Waluszczyk (Komitet Wy- 
borczy "Samorząd Lokalny 1998") 
Okręg Wyborczy nr 15 
Andrzej Mruk (Komitet Wyborczy 
"Samorząd Lokalny 1998") 
Okręg Wyborczy nr 16 
Stanisław Dydak (Komitet Wy- 
borczy "Samorząd Lokalny 1998") 
Maria Sobczyk (Komitet Wybor- 
czy "Społeczności Wiejskiej") 
Okręg Wyborczy nr 17 
Bronisław Machura (Komitet Wy- 
borczy "Rolnicy") 
Ryszard Machura (Komitet Wy- 
borczy "Żelisławice I"). 


Flash 72,22 
..,,_.....,., . 
. 
. Puls 72,44 


iIIiIo.", ;..,>. 


,i 


-- 


,
.< . 
. .. 


.
 


t 


.., 
-:-3. {-I"- 


.. 


'.h
 j
 .'. "'"./łt--:
 


Fragment ekspozycji archeologicznej w Zamku w Babicach. 


JAWORZNO: 
Sasanka - Zagubieni w kosmosie (bo. 
USA 16.00 20.15) Truman Show (15 USA 
18.15); 
MYSŁOWICE: 
Kosmos 2 - Magiczny miecz (bo. USA 
16.00) Truman Show (15 USA 17.40 19.30), 
Oskar - Mała syrenka (bo. USA 17.00) Go- 
ło i wesoło (15 ang. -ameryk.. 19.00); 
PIEKARY ŚLĄSKIE: 
Zacisze - Nie wierzcie bliżniaczkom (12 
USA 17.00) Zaklinacz koni (15 USA 19.00); 
PSZCZVNA: 
Wenus - Morta! Kombat 2 (12. USA 
16.45) Mafia (15 USA 18.30) Lolita (18 fr. - 
USA 20.15); 
RUDA ŚLĄSKA: 
Patria - Mafia (15 USA 18.00 20.00); 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
Tęcza - Pożyczalscy (bo. USA 14.50 
16.20) Morta! Kombat 2 (12 USA 17.50) Co 
z oczu to z serca (15 USA 19.30); 
SOSNOWIEC; 
Muza - Sposób na blondynkę (15 USA 
10.0012.0014.0018.00) Oczy węża (15 USA 
16.00 20.15); 
TARNOWSKIE GÓRY: 
Europa - Truman Show (15 USA 14.00) 
Nie wierzcie bliżniaczkom (12 USA 10.00 
12.00 16.00) Zagubieni w kosmosie (bo. 
USA 18.00) Zaklinacz koni (15 USA 20.15); 
TYCHY: 
Andromeda - Mrówka Z (bo. USA 
14.15) Sposób na blondynkę (15 USA 15.45 
18.00 22.15) Miasto aniołów (15 USA 
20.00); 
ZABRZE: 
Marzenie - Sposób na blondynkę (15 
USA 10.00 15.30 17.45) Oczy węża (15 USA 
12.30 20.15): r 
ZAWIERCIE: WAŻNE TELEFONY 
MOK "Centnun" - Magiczny miecz (bo. 
USA 17.00) Maska ZOITO (15 USA 19.00). Pogotowje: ratunkowe _ 999; 
I I straży pożarnej - 998; policyjne - 
,1łI, 997; gazowe - 992; pomoc drogo- 
radl
TOWICE I wa (całodobowa) - 954, GOPR 
(Szczyrk): alannowy - 985; 
Wybrane audycje I Infonnacje: telefoniczna - 913; 
. ogólna - 911; paszportowa - 955; 
5.00 Sląska Fala, w tym: 6.00 Wiadomo- , 
ści, sport, Auto Radio, 6.30 Skrót wiadomo- KATOWICE: 
Ści, prognoza pogody, 6.40 U progu dnia, I pogotowie.: gazowe - 51-54- 
6.45 Gość programu, 7.00 Wiadomości, sport, 11 58 4 5 
Auto Radio, 7.30 Skrót wiadomości, infor- I. ; energetyczne - 6- 3; 
macje kulturalne, 8.05 Auto Radio, 9.05 _ wodno-kanalizacyjne - 256-48- 
Trochę radia przed południem, w tym: 11.15 09; policja - 51-15-77; straż po- 
Kwadransponieparzystej-Jakmatkazcór- żarna - 51-32-31; straż miejska- 
ką rep. Norberta Zięby, 12.00 Kurier polu- 986, 253-82-75; pogotowie eko- 
dniowy, sport, 13.05 Ekspres, 14.10 Magazyn ,logiczne - 257-93-90, 597-036; 
Medyczny Krystyny Bochenek - Przed 8wia- pomoc drogowa (całodobowa) _ 
towym Dniem Bez Papierosa prof. Andrzej 58-09-15; Taxi _ 257-95-55, 203- 
Więcek, 15.05 Auto Radio, 16.00 Kurier po- 77-77, 205-26-26; Radio-TAXI 
południowy, sport, 16.10 Zielony telefon, Katowice 919 lub 59-66-59; in- 
17.10 Dźwięk dobry - PopoI. Program Publi- 
cyst. -Infonnac., 19.05 WuZetka _ Wieczór' fonnacje: PKP - 253-73-13,253- 
z komputerem, 20.05 Droga - magazyn kato- ,73-36, 253-73-60; PKS - 58-94- 
licki, 21.05 Ogniem i mieczem - powieść 65; medyczna - 514-317; o ko- 
Henryka Sienkiewicza (ode. 2), 21.15 Fono- munikacji KZK GOP - 517-862; 
Studio - magazyn aktualności muzycznych, kom. tramwajowa 257 -96-33; 
23.05 Res Musica, aud. H. Cierpioła, 23.30 LOT _ 206-24-59, 206-24-60; 
Klub Folkowy, 0.10 Program nocny Radia Urzędu Miejskiego _ 253-73-95, 
KatOWIce wopr. M Mierzwiaka' 253-80-11; Telefon Zaufania _ 
58-65-55 (14.00 do 6.00); Niebie- 
ska linia (telefon dla ofiar prze- 
, mocy w rodzinie) - 0-800-200-02 
(g. 10.00 do 22.00, połączenie 
I bezpłatne); Punkt Konsultacyjny 
"Monar" - 205-20-11; Towarzy- 
stwo Zapobiegania Narkomanii, 
Mariacka 6/118 (wtorki 
i czwartki w godz. 17.00 - 19.00) 
206-82-17; infonnacje dotyczące 
: AIDS - 958 (całą dobę); Ośrodek 
Higieny Psychicznej dla Ludzi 
Zdrowych - 256-61-54; PIH - 
255-50-17; Zarząd Wojewódzki 
PCK - 51-20-12; Dyżur nocny 
lecznicy dla zwjerząt - 51-75-30, 


8.00 do 15.00; Zamek Lipowiec, 
Babice: czynny jak wyżej; 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
Muzeum Miejskie "Sztygarka" 
(ul. Legionów Polskich 69) - 
czynne od poniedziałku do piąt- 
ku 9.00 - 14.00; Miejska Galeria 
Sztuki (Dąbrowski Pałac Kul- 
tury): czynna codziennie oprócz 
sobót i niedziel 11.00 - 18.00; 
GLIWICE: Zamek Piastowski 
(ul. Pod Murami 2) - wystawa 
stała: "Z dziejów Gliwjc" , wy- 
stawa czasowa: "Z polskich tra- 
dycji niepodległościowych" - 
czynne we wtorki, środy, piątki 
10.00 - 14.00, czwartki 12.00 - 
18.00 (wstęp wolny), soboty, 
niedziele i święta 10.00 - 15.00; 
Oddział Odlewnictwa Arty- 
stycznego (ul. Robotnicza 2) - 
wystawa stała: Od Huty Gliwic- 
kiej do Gliwickich Zakładów 
Urządzeń Technicznych; Gale- 
ria w Ratusz.u (ul. Rynek) - 
"Magia roślin i kwiatów pol- 
skich" - Czynna od poniedziału 
do piątku w godz. 11.00 -17.00; 
LffiIĄŹ: Muzeum im. Olgi 
Cygankiewicz (ul. Głowackiego 
6) - czynne od poniedziałku do 
piątku, w godzinach potwier- 
dzonych wstępną rezerwacją 
w Libiąskim Centrum Kultury; 
MYSŁOWICE: Centralne Mu- 
zeum Pożarnictwa (ul. Stadio- 


.. 
 adlo 
 
iifFM 1< 


POZYCJE STALE: 
"Dzień się budzi" - poranny blok infor- 
macyjny (świat, region, pogoda, sport, in- 
formacje dotyczące funkcjonowania komu- 
nikacji publicznej, raport z dróg) - 6.30, 
6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10 . Serwisy świat 
i region - 8.30 co godzinę do 19.30 . Prze- 
gląd prasy - 8.10 . Serwisy drogowe - 
14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45 . Prognoza 
pogody - co godzinę od 8.34 do 19.34 . "Za- 
truta godzina" (blok informacyjny) - 9.00 
do 10.00 oraz 14.00 - 15.00, w tym: "Porady 
prawnika" - 9.00,17.00, "Rezonans dnia"- 
17.00 do 18.00. 


nowa) - czynne codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków od 
10.00 do 16.00; Galeria Sztuki 
"Na Pograniczu" (ul. Grun- 
waldzka 7) - czynna od ponie- 
działku do piątku g. 10.00 - 
17.00, sobota g. 13.00 - 17.00, 
w niedziele nieczynna; 
OLKUSZ: Muzeum Wikliny 
(Dworek Machnickich, ul. Szpi- 
talna 34) i Muzeum Afrykani- 
styczne (Szpitalna 32): czynne 
codziennie z wyjątkiem ponie- 
działków, g. 9.00 - 16.00; Basz- 
ta z kawiarnią i galerią (ul. 
Basztowa) czynna codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków, g. 
11.00'- 23_00; 
PSZCZYNA: Państwowe Mu- 
zeum Zamkowe - czynne we 
środy 9.00 - 16.00, czwartki 
i piątki 9.00 15.00, soboty 
10.00 - 15.00, niedziele 10.00 - 
16.00, poniedziałki i wtorki - 
nieczynne. Wejście ostatniej 
grupy zwiedzających na godzi- 
nę przed zamknięciem ekspozy- 
cji; 
RUDA ŚLĄSKA: Muzeum 
Miejskie (ul. Wolności 26, Ruda 
l) - ekspozycje stałe: "Z dziejów 
górnictwa w Rudzie Śląskiej", 
"Życie społeczne w Rudzie Ślą- 
skiej", "Wnętrze mieszkalne do- 
mu robotniczego na Górnym 
Śląsku - kuchnia i izba", "Ele- 


....' O'IJI 


-: 
. '" ;,'3' 
!I». . 
,. -'I!,,¥, 

: 


". 
. .. 
  


.- 


'. 


.

::r.. 


Fot. Leszek Zych 
menty kultury ludowej na Gór- 
nym Śląsku", "Ruda Śląska 
w twórczości plastycznej", "Po- 
wstania śląskie i plebiscyt". 
"Jan Stefan Dworak", "Kochło- 
wjckie grodzisko"; Kolekcje: 
sztandarów, medali, zegarów; 
wystawa czasowa: "Reproduk- 
cje archiwalnych fotografii do- 
kumentujących działalność 
przemysłową rodziny Von Bal- 
lestrem na Śląsku" - czynne co- 
dziennie z wyjątkiem ponie- 
działków g. 9.00 - 15.00, środy 
9.00 - 17.00, sobota i niedziela 
9.00 - 14.00 [w niedziele wstęp 
wolny]; 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
Muzeum Miejskie (ul. Chopina 
6) - czynne od wtorku do piątku 
godz. 9.00 - 17.00, soboty 11.00 
- .16.00, niedziele 12.00 - 16.00; 
SŁA WKÓW: Muzeum Regio- 
nalne (Rynek 9) - czynne we 
wtorki i czwartki od 10_00 do 
14.00, środy i piątki od 14.00 do 
18.00, ostatnia sobota i niedzie- 
la każdego miesiąca od 11.00 do 
16.00; 
SOSNOWIEC: Muzeum, Pa- 
łac Schoena (ul. Chemiczna 12) 
- wystawa stała: "Polskie szkło 
współczesne" - czynne codzien- 
nie z wyjątkiem poniedziałków 
od 10.00 do 15.00, w środy od 
10.00 do 17.00; Miejska Galeria 


Sztuki "Extravagance" (3 Maja 
39) Wystawa ikon Janiny Śwj- 
tały - czynna od poniedziałku 
do piątku od 14.00 do 21.00, 
w soboty i niedziele od 15.00 do 
21.00; 
ŚWIĘTOCHŁOWICE: Mu- 
zeum Miejskie (ul. Dworcowa 
14) - ekspozycja stała: "Od rol- 
nictwa do przemysłu", "Jak 
dawniej mieszkano", "Strój by- 
tomski", "Porcelana Huty Fran- 
ciszka", "Instrumenty muzycz- 
ne", wystawa czasowa: "Myśmy 
nadziei nigdy nie tracili" - 
czynne w poniedziałki, wtorki, 
środy, piątki w godz. 9.00 - 
15.00, czwartki 12.00 - 17.00, 
soboty 9.00 - 13.00; 
TARNOWSKIE GÓRY: Mu- 
zeum (Rynek l): wystawy stałe: 
. Sala renesansowa . Sobie- 
sciana ze zbiorów własnych . 
Z dziejów Tarnowskich Gór . 
Kultura ludowa ziemi gwarków 
- czynne we wtorki, piątki i nie- 
dziele w godz. 10.00 - 15.00, 
środy i czwartki 10.00 - 16.00, 
soboty 10.00 - 14.00 (w niedzie- 
le wstęp wolny); Kopalnia Za- 
bytkowa - czynna codziennie 
z wyjątkiem wtorków od 9.00 
do 14.00; Sztolnia Czarnego 
Pstrąga w Reptach, Park Repty, 
szyby "Ewa" i "Sylwester" - 
sztolnia czynna dla grup zorga- 
nizowanych od 8.00 do 18.00. 
Zgłoszenia wycieczek w SMZT 
w Tarnowskich Górach, ul. Gli- 
wicka 2 (tel. 85-49-96); 
ZABRZE: Muzeum Miejskie 
(pl. Krakowski 9) - wystawy: 
"U śląskich wód - z tradycji po- 
dróżowania do zdrojowisk ślą- 
ski ch", "Krystyna Piotrowska", 
"Śląska kuchnia", "Z myślą 
oNiepodległej" - czynne: wto- 
rek g. 10.00 - 17.00, środa, pią- 
tek g. 10.00 - 15.00, czwartek g. 
10.00 - 18.00, sobota i niedziela 
g. 10.00 - 14.00 [w niedziele 
wstęp bezpłatny]; Galeria pod 
Muzeum - "Grafiki Kazimierza 
Szołtysika" - czynna codziennie 
oprócz poniedziałków g. 17.00 - 
22.00; Muzeum Górnictwa Wę- 
glowego (3 Maja 19) - czynne we 
wtorki i czwartki od 10.00 do 
18.00, pozostałe dni (oprócz po- 
niedziałków) od 10.00 do 14.00; 
Skansen Górniczy "Królowa 
Luiza" (Wolności 402) - czynny 
od wtorku do piątku g. 9.00 - 
14.00. 


Anglicy w Bytomiu 


BYTOM. Jonathan Bur- 
rows Group jest wybitnym 
zespołem tańca współcze- 
snego, który tylko na dzi- 
siejszy wieczór przybył do 
Bytomia z Londynu. We- 
dług recenzenta "The Inde- 
pendent" "Ich taniec przy- 
pomina pierwotny język, fu- 
turystyczny, perfekcyjny". 
Jonathan Burrows Group 
vvspółpracuje z prezentera- 
mi sztuki w Wielkiej Bryta- 
nii i innych krajach. Lon- 
dyńczycy występowali mię- 
dzy innymi w Nowym Jor- 
ku, Antwerpii i Salzburgu. 
Patronat nad dziesiejszym 
koncertem w Śląskim Te- 
atrze Tańca w Bytomiu ob- 
jął British Council. Począ- 
tek spektaklu o godz. 19. 


Pięć pierwszych osób, 
które pojawią się przed 
spektaklem z dzisiejszym 
wydaniem "Trybuny Ślą- 
skiej" w kasie Śląskiego Te- 
atru Tańca otrzyma po- 
dwójne bezpłatne zaprosze- 
nia na występ Jonathan 
Burrows Group. (jok) 


-' 


'* 


1 


., 


. . 


. .:Y 


'\ 


SZPIT ALE 


KATOWICE: chirurgia ogól- 
na - Szpital im. Św. Elżbie- 
ty KATOWICE, Warszaw- 
ska 52 (59-69-43); chirurgia 
urazowa, interna - Szpital 
nr 8 WEŁNOWIEC, Józe- 
fowska 119 (58-24-57); la- 
ryngologia dorosłych 
PSK KATOWICE, Francu- 
ska 20 (255-32-57); okuli- 
styka - Szpital Wojewódzki 
TYCHY, Edukacji 102 
(227 -60-71); neurologia - 
Szpital Górniczy MURCK!, 
Szpitalna 2 (255-62-59); 
chirurgia szczękowa - PSK 
KATOWICE, Francuska 20 
(255-32-57); laryngologia 
dzieci - Szpital nr 3 KATO- 
WICE, Pośpiecha 14 (254- 
63-11); chirurgia dziecięca 
- Szpital nr l SOSNO- 
WIEC, Zegadłowicza 3 
(266-04-21); chirurgia na- 
czyniowa - Szpital Górni- 
czy SOSNOWIEC (291-82- 
19), (291-82-57, 291-82-76); 
· dyżury pediatryczne - 
Szpital nr 4 JANÓW, Szo- 
. pienicka 10 (255-70-17); · 
Pogotowie okulistyczne 
(całodobowe) - Szpital Kli- 
niczny nr 5, ul. Ceglana 
(51-84-37); 


SOSNOWIEC: ginekologia 
i położnictwo, chirurgia 
dziecięca - Szpital nr l SO- 
SNOWIEC, Zegadłowicza 3 
(266-04-21); interna, chi- 
rurgia ogólna - Szpital.nr 2 
SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 
33 (266-20-71); neurologia 
- Szpital nr 5 SOSNO- 
WIEC, ul. Szpitalna l (263- 
45-10); chirurgia szczęko- 
wa - PSK KATOWICE, 
Francuska 20 (255-32-57); 
okulistyka - Szpital Mysło- 
wice; . całodobowe dyżury 
pediatryczne pełnią Szpita- 
le Dziecięce nr 3 i nr 6 
w SOSNOWCU; . Infor- 
macji o działalności Zespo- 
łu Wojewódzkich Przy- 
chodni Specjalistycznych 
udziela sekretariat, tel. 
255-22-26 w godzinach od 
8.00 do 14.45; Pobieranie 
krwi od dawców w godzi- 
nach popołudniowych (do 
godz. 18.00) Punkt 
Krwiodawstwa w Gliwi- 
cach (przy Szpitalu Miej- 
skim nr l), ul. Kościuszki 
29, całodobowa informacja 
o możliwości oddania krwi 
- 51-64-61 lub 51-42-23; 


NOCNE DYŻURY APTEK 


KATOWICE: ul. Brynowska 
53, ul. Piastów 8, ul. War- 
szawska 6, ul. 3 Maja 33, 
ul. Wojewódzka 7; BĘ- 
DZIN: ul. Kołłątaja 22; 
BYTOM: dyżury stałe: ul. 
Chrzanowskiego 5, ul. 
Dworcowa 24; CHO- 
RZÓW: ul. Wolności 13, 
ul. Grunwaldzka l; 
CHRZANÓW: ul. Kra- 
kowska 5; CZELADŹ: ul. 
Rożka; DĄBROWA GÓR- 
NICZA: ul. Dojazdowa 18, 
ul. Wybickiego (pawilon); 
GLIWICE: ul. Zwycięstwa 
15, ul. Kopernika 16; JA- 
WORZNO: ul. Grunwaldz- 
ka 229; MIKOŁÓW: ul. B. 
Prusa 14; RUDA ŚLĄ- 
SKA: ul. Sienkiewicza 
(Wirek); SIEMIANOWICE 
ŚL.: ul. Hibnera; SOSNO- 
WIEC: ul. Mościckiego 20, 
ul. Kiepury 2, ul. Lenarto- 
wicza (Zagórze), ul. Czar- 
na 3 (Pogotowie); ŚWIĘ- 
TOCHŁOWICE: ul. Wierz- 
bowa 8a; TYCHY: ul. 
Żwakowska 15; ZABRZE: 
ul. de Gaulle'a 130. 


205-14-67; Komunalny Zakład żarna - 210-20-81; straż miejska 
Usług Pogrzebowych - 255-21- - 215-54-92 
32 (czynny całą dobę), DĄBROWA GÓRNICZA: 
BĘDZIN: pogotowie: gazowe - 264-12- 
pogotowje: gazowe - 267-73- 19; energetyczne - 262-49-93; 
64; energetyczne 267-66-29; wodno-kanalizacyjne - 262-22- 
wodno-kanalizacyjne 267-60- 19, 262-47-74; policja - 262-20- 
06; policja - 267-40-51: straż po- . 01; straż pożarna - 262-32-62. 
żarna - 267-50-31; taxi - 267-58- straż miejska.. 262-69-26; infor- 
85; macje: ośrodek dyspozycyjny 
BYTOM: UM 262-44-10; Radio-taxi - 
262-00-99, postój - 262-35-13; 
GLIWICE: 


- - ---. 
wodno-kanalizacyjne - 643-00- 

3; policja - 643-01-4
; straż po- J 
zarna - 643-00-08; taxl- 643-11- 
12; 
SIEMIANOWICE: 
pogotowie: gazowe - 228-22-' 
13; energetyczne - 228-20-59; 
wodno-kanalizacyjne - 228-22- 
07; policja - 228-23-36; straż po- 
żarna - 228-23-64; straż miejska 
- 228-47-00; Radio-TAXI Sie- 
mianowice 96-22 i 228-11-06; 
SOSNOWIEC: 
pogotowie: gazowe - 266-33- 1 
56; energetyczne - 292-16-97; 
wodno-kanalizacyjne - 292-51- 1 
98; ciepłownicze - 266-31-48; I 
policja - 266-15-05; straż pożar- 
na - 266-04-01; straż miejska 
... 
266-37-83. . 
TARNOWSKIE GÓRY: 
pogotowie: gazowe - 285-32- 
17; energetyczne - 285-30-32; 
wodno-kanalizacyjne - 285-20- 1 
46; policja - 285-50-75; straż po-, 
żarna - 285-42-21: straż miejska 
- 285-34-51; 
TYCHY: 
pogotowie: gazowe - 227-31- 
24; energetyczne - 227-35-06; 
wodno-kanalizacyjne - 227-40- 
31; ciepłownicze - 227-20-81; 
policja - 227-30-11; straż pożar- 
na - 227-20-11; straż miejska - 
986,227-11-12; 
ZABRZE: 
pogotowie: gazowe - 271-72- I 
44; energetyczne - 271-50-16; I 
wodno-kanalizacyjne - 271-31- 
15; policja - 271-20-83; straż po- 
żarna - 271-20-29; straż miejska 
- 271-80-52; infonnacje: PKP - 
271-23-40; Taxi - 96-22, 271-68- 
68. 


pogotowie: gazowe- 81-28-73; 
energetyczne - 81-43-40; wodno- 
kanalizacyjne - 282-08-36; poli- 
cja - 81-43-70; straż pożarna - 
81-20-47; straż miejska - 81-18- 
24; infonnacje: PKP - 81-46-66; 
CHORZÓW: 


pogotowie: gazowe - 245-20- 
55; energetyczne - 241-39-25; 
wodno-kanalizacyjne - 241-32- 
77; policja - 246-41-11; straż po- 
żarna - 241-10-08; straż miejska 
- 241-61-45; TRIO-TAXI - 241- 
32-13 (Chorzów, Siemianowjce, 
Świętochłowice); TELE-RA- 
DlO-TAXI - 246-31-11, 246-32- 
53; 
CHRZANÓW: 
pogotowie: gazowe - 623-46- 
18; energetyczne - 623-30-95; 
wodno-kanalizacyjne 623-25- 
55; ciepłownicze - 623-34-73; 
policja - 623-42-15; straż pożar- 
na - 623-30-81; straż miejska - 
623-28-91; taxi - 623-35-70: 
CZECHOWICE- 
-DZIEDZICE: 
pogotowie: gazowe - 215-33- 
76; energetyczne 215-52-39; 
wodno-kanalizacyjne - 215-37- 
17; policja - 215-32-35; straż po- 


pogotowje: gazowe - 231-34- 
33; energetyczne - 231-56-03; 
wodno-kanalizacyjne - 231-49- 
82; policja - 231-20-01; straż 
pożarna - 231-18-85; straż miej- 
ska 231-69-55; informacje: 
PKP 231-15-61; Taxi - 231- 
91-92, 232-96-23; Onkologiczny 
Telefon Zaufania 231-22-80 
(od poniedziałku do piątku 
9.00-13.00); 
JAWORZNO: 
pogotowie: gazowe - 617-73- 
97: energetyczne - 616-35-05; 
wodno-kanalizacyjne - 616-41- 
45; policja - 616-30-61; straż po- 
żarna - 616-20-96; straż miejska 
- 986; taxi - 617-74-20; 
MYSŁOWICE: 
pogotowje: gazowe - 222-54- 
62; energetyczne - 222-28-55; 
wodno-kanalizacyjne 
 222-36- 
24; policja - 222-23-15; straż po- 
żarna - 222-21-86; straż miejska 
- 222-21-64; Taxi - 222-21-33; 
Radio-TAXI Mysłowice 919 lub 
59-66-59; 
OLKUSZ: 
pogotowie: gazowe - 643-16- 
73; energetyczne - 643-13-19;  
:I: 
N 


PR I 
!!
?" --,


 

"

 R MFj
,g?.. L
.
 
!! ,
!
.::J


';
'9¥:6,?:

_

I.
:

:


'
; 'n
ns.


,,
.
 
 
Wif
"
:
'?;

'00/,.M 
 
i
}9
;?iłJ 'ri ash 106,40 
PR I 67,67 . PR I 70,31 I _ Puls 89,33 . Meoa 92,00 . TOP 94,50 _ Inforadio 97,40 I Vanessa 100,30. Zet 102,80 . Maryja 104,60 . Arka 107,60 
PR III 66,23 hK atow
ce 68,3
-- RMF 71,75 ; PR li .
!
. 

,,4:0 J li

,,
1!?
 Fi

.93z
9r 'F;R' II 95,90 '. PR19i:90 '" 'PR lii 1 00,80 K 
!C?
c e 1 03,30 
· St.cje radiowe na paśmie UKF w woj. katowickim. Program ł Polskiego Radia nadaje również na falach długich w paśmie 225 kHz
		

/iv5521-1998-269-0007.djvu

			OGŁOSZENIA-TEL. (0-32) 253-78-74 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 . 7 


Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych 
w Rybniku 
ul. Jankowicka 51 
44-201 Rybnik tel. 4225031 


ogłasza publiczny 
przetarg ustny na 
sprzedaż: 


,. Walec stalowy statyczny 
typ WDS 10 A 
nr inw. 1/5/5/582 
rok budowy 1980, 
stopień zużycia 70% 
cena wywoławcza 30.000 zł. 


Do ww. pozycji będzie doliczony 
podatek VAT w obowiązującej 
wysokości. Przetarg odbędzie się 
w RPRD Rybnik ul. Jankowicka 
nr 51 o godzinie 9.00 w 15 dniu 
po ukazaniu się ogłoszenia 
licząc dzien ogłoszenia jako 
pierwszy. Wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej należy 
wpłacić w kasie RPRD Rybnik na- 
jpóżniej w dniu przetargu do 
godz. 8.30. 
Drugi przetarg odbędzie się w 
tym samym dniu o godzinie 
10.00. 
Przetarg prowadzony będzie wg 
Rozp_ RM z 5.10.1993 r. (Dz. U. 
Nr 97 z 1993 r. poz. 443). 
RPRD zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. 
Ww. walec oglądać można w 
bazie RPRD Rybnik ul. Jankowic- 
ka 51. 


TR/126736/iR 


.!!!!! Absolutnie wszystkie powy. 
padkowe, zużyte kupię. 0604. 
228-214. (141901) 
.!!!!! Autoskup powypadkowe 0601 
631453. (142165) 
.!!!! Absolutnie wszystkie powypadko- 
we kupię. 090-354-003. (141889) 
.!!!! Auta powypadkowe, zniszczone 
kupię. (032) 66-97-64. (141891) 
.!!!! Auta rozbite, skorodowane kupię. 
Będzin 090-615-163. (141892) 
.!!!! Każde powypadkowe kupię. 0601- 
61-72-79. (141893) , 
.!I!! Powypadkowe zuiyte kupi. 
(gotówka). Sosnowiec 090.26-72. 
38. (141895) 
.m! Zdecydowanie powypadkowe, 
zniszczone kupię. 0601-64-62-74. (138 
474) 
.!!! Taksówkarze! - systemy antyna- 
padowe i przeciwuprowadzeniowe. 
256-31-30,0602-65-47-35. (142530) 
., Auta zniszczone do remontu kupię, 
090-666-317. (141186) 


SERWIS SPRZEDAŻ 
. konserwacje, blacharstwo 
,. zapraszamy od 6 30 do 2]30 
D S Y Będzin ul. Czeladzka 67 ffi 
" 
 l przy trasie Katowice - Warszawa) 
 
tel. 267-54-26, 267-30-18 
 


.(0-32) 263-44-09 skup samochodów 
powypadkowych, zniszczonych. (141 
897) 
.(0-32) 66-97-64 kupię auta powypad- 
kowe. Będzin. (141898) 
.01. Auta rozbite, zużyte kupię. (036) 
473-76-61. (141900) 
.20% taniej jeżdzisz. Magnetyzery pa- 
liwa. (032) 256-31-30. 0602-65-47-35. 
(142561) 
.405 Peugeot, 1,4, bez wypadku, 
1993 r. 5-biegowy, Francja, I właściciel, 
18.500 zł. Tel. (032) 254-73-08, (012) 
282-17-73 po 17.00. (142413) 
.ALARMY, blokady, haki holow- 
nicze. 267-40.26, 267-54.26. (142 
018) 
.ALARMY, immobilizery (również 24 
V). "DOG" - profesjonalna ochrona po- 
jazdu, kierowcy, towaru. (032) 256-31- 
30,0602-65-47-35. (142568) 
.ALARMY, tel. 249-52.10. (141 
924) 


NAPRAWY GŁÓWNE 
SILNIKÓW 


-TATRA 
- LIAZ - MAN 
- JELCZ 
-STAR-ŻUK 
-AUTOSAN 
Opolskie Zakłady Naprawy Samochodów 
Opole, ul. Obr. Stalingradu 66 
tel. (077) 453 89 86 


@ 


CENTRUM BUDOWNICTWA 


Gaja 


GRZEJNIK STALOWY 
DWUPLYTOWY Radik Klasik 


MYSŁOWICE 
ul. Katowicka 60 
tel. 22 25 251 do 4 
wew. 41 
wew. 77 


do 30.11.98 r. 


11910 


.AMORTYZATORY - promocja. 
(032) 253-99-59. (142023) 
.AUTA powypadkowe, rozbite 
kupię. 090.654.788. (141903) 
.AUTOSZYBY - naprawa, (0-32) 204- 
19-88. (142393) 
.AUTOSZYBY .JAAN. Sprzedaż, 
profesjonalny montaż
 naprawa. 
Katowice ul. Pułaskiego 22 
tel,Jfax 256-37-41; Bielsko-Biała 
ul. Katowicka 43 tel,Jfax 12.22- 
53. (140341) 
.AUTOTAK - 9 rat pilnie sprzedam 
033/172-834 od 7-14. (11483) 
.BAGAŻNIKI do wszystkich samocho- 
dów. Ruda ŚI.-Chebzie, ul. PawIa, 
(032) 248-20-74. (141854) 
.CIĄGNIK rOlmczy typ MTZ82, 1984, 
2 szt., cena 11500,- 076/ 8187400, 
0602305052.(142647) 
.CIĄGNIK "Zetor" typ 5211, 1987, 
1700 mth, z zadawaczem "TUR" stan 
tech. bdb, cena 21000,- 076-8187400, 
0602305052. (142645) 
.DNIA 9 XI br. skradziono Fiata 126 P. 
nr rej. KAW-294E, nr siln. 6951145, nr 
nadwozia 037218758. Wiadomość 
o skradzionym pojeżdzie kierować: E. 
Jach, Będzln, Reymonta 17. (142703) 
.G.Z.UT S.A. w Gliwicach przy ul. 
Robotniczej nr 2 sprzedadzą używany 
samochód ciężarowo-dostawczy marki 
FSO Polonez Pick-up (Truck) - Nr rej. 
KCG 1749, rok produkcji 1992. prze- 
bieg ogólny 198000 km. Informacje tel. 
231-90-71 wew. 500, 551. (142552) 
.GARAŻE, 1450 zł (transport, mon- 
taż). Bramy grażowe 135 zllm', Raty!!! 
(035) 615-51-54. (142117) 
.GARAŻE blaszane, (032) 757-25-78. 
(139479) 
.GARAŻE blaszane. (032) 254-15-18 
wew. 245. (142211) 
.GOLF, kontyngent 1996, - 29.800 zł 
sprzedam, tel. (032) 246-85-26. (142 
700) 
.HAKI, (0-32) 51.57-80. (141973) 
.HAKI holownicze, eurohaki do 
wszystkich samochodów najtaniej. 
"Tomet" Zabrze, Sienkiewicza 14 (032) 
275-30-84. (141853) 
.KOMPUTERY samochodowe (nawet 
do malucha). 0-602-654735. (142563) 
.KONSERWAC.JE - autoryzacja 
Fiat. Daewoo. 267-40-26, 267.54- 
26. (142019) 
.KOPARKA gąsienicowa "Liebherr" 
typ - R 911, 1981, Iyżka 0,8 m', stan 
techn. bdb, cena 45000,- waga 20 ton. 
076-8187400,0602305052. (142637) 
.KOPARKA gąsienicowa "Case-Po- 
clain" typ 125, t 986, Iyżka 1,2 m 43, 25 
ton monoblok, stan tech. bdb, cena 
80000,- 076-8187400, 0602305052. 
(142639) 
.KOPARKA kołowa "Atlas" typ 1302, 2 
szt, 1979, Iyżka 0,6 m', lemiesz, wyj- 
ście za chwytak, cena 28000,- tel. 076- 
8187400,0602305052. (142632) 
.KUPIĘ Caro, Cinquecento, inne kon- 
tyngentowe, 2455-803. (140947) 
.KUPU.J1Ii samochody całe, rozbi- 
te, Chorzów, tel. 249-52-10. (141 
922) 


..-- 


"  . . 


t." 
\ł:.
&..: 


MOD.ELSAMO.Cłl ODU 
ceno pojazdu netto: 
okres leasingu: 
opłato wstępno: 
miesięczno roto leasin90wa: 
(bez składki ubezpieczeniowej) 


VOLKSWAGEN LEASING POLSKA 
BezpoŚfe.d.nLw.konłaktach... 


\ 


'\.  


-, 


TRANSPOR11'r. 


JRAN.SEORIER 
58 945,70 PLN 
36 mies. 
11 789,14 PLN 
l 805,51 PLN 


-. łI
< 
"- . 


. .,. - 
; esmarex - Zobrte, VI Wolr )

,,41łef. (032) 276--13-91 
GOLF IV ocI48.DOO PlN. Q 
POLO ocI 34.000 PlN . 
POLO VARIANT w łeCKing
 od 3.3;000 PlN. __ 
PASSAT od 66.000 PlN . _",i(g ku 
PROMOCJA m 'DM l,O$pLN ' 
Przy wkupie VW Transportera T4 - komplet opon :dmqwych GRATIS 


, 


t1 


600x800 mm 


-- 


AU 


',." 

. 


I 
,
 / / 
-- 
8q.,! 90
 

)" --- 
...----- 


\\  I 


- 


-  


(]3 D [E{]JIDLA 


III1DI1 


Twoja szansa na zdobycie SEICENTO 


Jeśli posiadasz Malucha lub Cinquecento - 
nie starsze niż 5 lat - 
Nie czekaj! Przyjdź i zamień je na 
nowoczesne SEICENTor 


IT 


...... 


-..  ... 


(-. 
, , . 
." 
." , 
\ .. 
... 


" 

 
'" 
---- 


.. 


.,..,,,- 


--- 


Kupując w listopadzie MALUCHA lub SEICENTO masz do wyboru: 
- bezpłatną 3-letnią gwarancję TOP ASSISTANCE 
- pakiet ubezpieczeniowy NW, OC i Auto Casco - gratis 
- preferencyjny kredyt - już od 4,91% rocznie 
( oprocentowanie efektywne) 


,,-"- 


k\ ' 
-- fł.....I -i-=-- 


t.. 
.L 


* szczegóły u Dealerów Rat 
** dot. posiadaczy 126 oraz Cinquecento 


C'1o ÓW 
MOTO' JA 
III. 'ł 'Jsl(a Pol. jego"O 
tel. 2' 1-48-21 
DąbroY'a G; I'" a 
s ĘSf'Y. ZJ.\ · y 
Ul. P ynon a 29 
tel. 262-30-75 


.ŁADOWARKA czołowa "Frisz" 1980, 
Iyżka 3 m', waga 20 t, stan tech. bdb, 
cena 54000,- 076-8187400, 06023 
05052. (142649) 
.ŁADOWARKA czołowa "Zettelmayer" 
typ ZL300F, 1982, Iyżka 3,5 m', waga 
24 t, cena 66000,- 076/ 8187400, 
0602305052. (142652) 
.NACZEPA niskopodwoziowa: "Goldho- 
fer" 1985, trzyosiowa, dwie osie skręt- 
ne, poszerzana, dl. 14 m, waga 11 t, 
nośność 36 t, stan tech., bdb, cena 
46000,- 076/ 8187400, 0602305052. 
(142654) 
.PILNIE sprzedam Ładę 1300, 1983, 
stan dobry cena 2500.- (do uzgodnie- 
nia). PSZO\N os. Józefa Tytki 1A11 tel. 
036/ 4557646 od 17 .30 - 20.30. 
(142711 ) 
.POLONEZ Caro GL!, 1995, 33000 
km, toledo metalic, hak holowniczy, 
blokada. Tel. 0601-462-418. (142548) 
.POLONEZ Truck 1995 r. pięciooso- 
bowy. gaz 0601425979. (142623) 
.POLONEZ Truck 2-osobowy, 1993 r. 
8000 zł. tel. (032) 210-84-91. (142176) 
.POWYPADKOWE kupię. 0601- 
521302,4554604.(142173) 


S

f(( 
osobowe i dostlwcze 
-zr 230 80 95 
WIELKIE PROMOCJE !!! 
! AV liS 
O OO
L 
lA 31 fallie'm 
IKredyt LG-PETROBANK S.6: D D r Ol I 
L __ ____ _o dsetk: I_
oJ 
TRUCK 2.000 ZŁ 
faniej III 
oraz inne mod.le Daewoo 
szcze I Ó w Salonie 


I "TER-RflWID 
Gliwice ul. Jasna 25 


... 


- 


Psz.. yra 
'GAf' 1'( Ada. :'. , a 
Ul. Bel. a3 c 
te'. 21"_1 0.00 
Wod-.fc;'r: W ŚI,-Ko' ...
-yce 
"1'1' :' "'. 
Ut.r1l0dZI-', a 6 b 
tel. (0.36) 456-25-49 


Za', e 
TP' -., o 
ul. Orar Ka"'yr', 37 
e'.2 '>-<12-82 
Żory 
EUP'j 'T 
u'. 1''''''
'lcz'''i 79 
tel. 434-37-90 w. 109 


.ROZCIELACZ asfaltu "Wogele", gą- 
sienicowy, waga 20 ton, stan tech. bdb, 
cena 56000,- 076-8187400, 0602 
305052. (142641) 
.SILNIK do samochodu Audi lub VW, 
2000 cm', pełny wtrysk, uzbrojony, 
przebieg 30000 km, pełna dokumenta- 
cja, cena 4000,- 1el. 076/ 81-87-400, 
0602-30-50-52. (142659) 
.SKUP samochodów - płatne z góry 
gotówką, Siewierz, lei. 0-601-43-28-27, 
0-601-43-07-81. (141797) 
.SKUPU.J1i samochody całe oraz 
skorodowane, Chorzów, Zgrzeb- 
nloka, tel. 2413.857. (141493) 


.SPRZEDAM dwa Stary 28 ze zleco- 
ną pracą, (032) 202-47-59, 254-80-88 
po 19.00. (142593) 
.SPRZEDAM Mitsubishi Galant 1.8 
Diesel, rok prod 87, silnik po remoncie. 
Tel. 036/4551005. (142603) 
.SPRZEDAM Poloneza 1.6 Caro, 
1992, pierwsza rejestracja 1993, wi- 
śniowy, przebieg 70 tys. (032) 256-00- 
68 (142554) 
.SPRZEDAM VW Corrado, rocznik 
1991, poj. 1800, tel. 036-4557863 po 
20.00. (142483) 
.SPYCHACZ typ T100, lemiesz sko- 
sowany, hydrauliczny, stan tech. bdb, 
cena 15500,- 076-8187400, 06023 
05052. (142643) 


KLEJ DO PŁYTEK 


. 
1 
ł 
ł 
I
 ; 
t. 
ł 
i 
ł 
l
 

 


I . 
\ 


'.' 


- 


.!!!!AGENCJA TOWARZYSKA ZA- 
TRUDNI PANIE - możliwość zakwate- 
rowania gratis. Wysokie zarobki, do- 
wolne dni, godziny pracy. Mieścimy się' 
w całodobowej restauracji o dużym 
przepływie gości. przy ruchliwej trasie, 
parking TIR. 0-602-173-655. (142252) 
.1000 - 3000 PLN. Katowice, Gliwice. 
(032) 206-24-65 (8.00 - 16.00). (142 
574) 
.3000,- współpraca, 0-604-806-885 
(8.00 - 18.00). (142013) 
.ADRESOWANIE, składanie długopi- 
sów - zatrudnimy. Caly kraj. Informacje 
bezpłatne. Przedsiębiorstwo "Mena- 
ger" 99-300 Kutno, Grunwaldzka 1 
(141955) 
.ADRESOWANIE kopert - zatrudni- 
my. Płacimy do 5 zł sztuka. Caly kraj. 
Informacje gratis. "Euro- Invesf' 99-300 
Kutno, Mickiewicza 3. (142190) 
.AGENCJA Towarzyska, zatrudni pa- 
nie, 0-601-50-88-30. (142560) 
.AGENCJA Towarzyska zatrudni pa- 
nów, 18 - 30 lat. 0601-844-636. (142 
488) 
.AGENCJA Towarzyska zatrudni pa- 
nie, lei. 0-501-401-618. (1427101 
.AGENCJA zatrudni. 81-32-81. (142 
091) 
.AGENCJA Zatrudni panie, 286-33- 
71. (140263) 
.AGENCJA zatrudni panie do lat 30. 
81-09-15 po godz. 20.00. (141733) 
.AGENCJA zatrudni panie. 286-55- 
35. (142124) 
.AGENCJA zatrudni panie (032) 
2999-188. (142298) 
.AGENCJA zatrudni panie 0602 
518094. (142398) 
.AGENT CELNY. Kurs - Specjalna 
Edycja! Licencja państwowa. Praca. 
Uniwersalna, sprawdzona metoda na- 
uczania. Tygodniowa Promocja! Zapi- 
sy' czwartki, piątki, Katowice, Jagiel- 
lońska 18. "ADVISER" (0-22) 629-37- 
83, (0-22) 628-70-56. (142684) 
.AMBITNI i wytrwali! Wysokodocho- 
dowa praca w firmie zagranicznej. Tel. 
25-27-442 (8.00 - 12.00). (142747) 
.AMBITNYCH do współpracy, (032) 
203-51-34. (141556) 


.SZYBY samochodowe, sprzedaż, 
montaż, Sosnowiec, Dobrzańskiego 
32, (032) 263-40-62. (139766) 
.ŚLEDZENIE Satelitarne skradzi- 
onych samochodów, 0-602-654735. 
(142566) . 
.TANIO Zuk 1986, plandeka, kapitalny 
remont; gwinciarka; prasy TYP SAM 
i inne. 036/ 4249369, 036/ 4578705. 
(142708) 
.TIPO 1.4 SX, wyposaż. 1992/93 r., 
sprzedam, (0-32) 262-44-53. (141904) 
.TŁUMIKI, naprawa, montaż. 
(032) 255-84-26. (142111) 
.ZNAKOWANIE "Somerw". (032) 256- 
31-30. (142565) 


Komenda Woiewódzfca Po'i,;, w I(afowl,a,h u,. lompy 19 
oglasza przefarg n'eo,rall'uollY na niże; wymieniolI. PO;IIzdy. 


Cena wywol. 1\ 
3.200,- 
3.500,- 
3.500,- 
3.500,- 
4.000,- 
3.000,- 
3.000,- 
2.500,- 
2.500,- 
2.500,- 
2.500,- 
2.000,- 
2.000,- 
2.000,- 
2.000,- 
1.900,- 
2.500,- 
4.000,- 
4.500,- 
4.000,- 
3.000,- 
1.440,- 
2.310,- 
210.- 


Lp. Rodzaj i marka pojazdu rok prod. nr podwozia Cena wywm. I 
1 sam. osobo Polonez 1,5 1994 631113 3.200.- 
2 sam. osobo Polonez 1,5 1993 594731 6.190.- 
3 sam. osobo Polonez 1,5 1993 593315 4.660,- 
4 sam. osobo Polonez 1,5 t993 595951 4.150.- 
5 sam. osobo Polonez 1,9 1992 633725 6.500,- 
6 sam. osobo Polonez 1,5 1992 483527 5.400.- 
7 sam. osobo Polonez 1,5 1992 540020 4.070.- 
8 sam.osob. Polonez t,5 1991 451714 4.250.- 
9 sam. osobo Polonez 1,5 1991 433187 3.800.- 
10 sam.osob. Polonez 1,6 1991 461390 4.160,- 
11 sam. osobo Polonez 1,5 1990 397694 4.340,- 
12 sam. osobo Polonez 1,5 1990 435549 3.850,- 
13 sam.osob. Polonez 1,5 1990 437565 3.540.- 
14 sam. osobo Polonez 1,5 1990 424615 3.410.- 
15 sam. osobo Polonez t,5 1989 338085 3.080.- 
16 sam. osobo FSO 1500 A 1988 10486632 2.930,- 
17 sam. osobo Fiat 126 P 1991 19971341 3.680.- 
18 sam. osobo teren. UAZ 469B 1989 226810 7.770,- 
19 sam. "Tarpan 40-11 1990 012800783 8.520.- 
20 sam. osobo teren. luk A06 1991 . 5446t 7 6.370,- 
21 sam. "Nysa Towos 1991 385553 4.160,- 
22 sam. cięż. STAR A-29 DW 1984 82269 2.870.- 
23 ł6dż motor. Jesion IV 1983 0983 4.610.- 
24 motocykl MZTS 250 1980 3786178 420.- 
PlZetarg odbędzie się w dniu 03.12.1998 r. o godz. 9.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kalowicach ul. Lampy 19. 
Samochody nie splZedane w I plZetargu nieograniczonym po obniżeniu ceny zoslaną plZedslawione do II plZelargu nieograniczonego, ktÓI)' odbędzie się bezpośrednio po 
I.szym. PIZystępujący do plZelargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysolJ.:- 
o
)" 
--- 
...----- ..6. .... 


. 
. 
I 
1 
1 
Ił 

 


1TlAS 
\ 


ZJI
 
KI. 
- 
..n
. 
..... 


'UłJ- 

, 
-- 
.. ' 
... 


..JI O
{l[]Jm 
PillDJrnW 


.AMBITNYM 4.000 zł, 0-604-287761. 
(141771) 
.ANAKONDA - Agencja Towarzyska 
- Tychy (032) 218-44-36, 0602-804- 
867. Zatrudnimy panie. (142576) 
.CHAŁUPNICTWO; (012) 648-88-25. 
643-63-84. (141622) 
.cLUB Agencja zatrudni panie, 
0-501-41-63-30. (140856) 
.CO miesiąc dodatkowo 600 zł (036) 
4243771 po 20.00. (142338) 
.CZY chciałbyś za 3 godziny pracy 
dziennie osiągnąć dochód od 1.000 - 
2.000,-. Zadzwoń: 0604249970. 15.00 
-17.00. (141845) 


- 


ATlAS  


TYLKO PRZY PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ  
>: 
a: 
'" 


.NIEMIECKA firma zatrudni: plytkarzy, 
malarzy. Wymagane obywatelstwo lub 
paszport niemiecki. Wiek do 40 lat. In- 
formacje: tel. (075) 764-62-63, (075) 
764-68-11 od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 17.00. (142755) 
.NORWESKA Firma w branży elektra- 
narzędzia, narzędzia i systemy moco- 
wań, zatrudni kierownika salonu, 
sprzedawcę oraz przedstawicieli han- 
dlowych w Katowicach. Tel. 090-627- 
022, 090-392-415. (142794/1) 
.PRACA, Rybnik, 0601-544817, 16.00 
- 19.00. (141758) 
.PRACA stala lub dodatkowa 036/ 
4242153 po 20.00. (142679) 


.DOBRZE płatna - Bielsko, Katowice, .PRACĘ w domu zleci zdyscypłinowa- 
Zabrze, (0-32) 256-56-38; 0-603-208- nym wydawnictwo 8501 m. 090622187. 
934. (142722) (142508) 


.DODATKOWA, stata - dobre zarobki. 
(032) 202-70-18, 0501-924-912. 
(142419) 
.EKSKLUZYWNY Night Club zatrudni 
dziewczyny. Rewelacyjne warunki, 
możliwość zakwaterowania. 0601-290- 
194,0603-24-44-24. (142435) 
.EKSKLUZYWNY Club Laguna za- 
trudni dziewczyny - K-atowice, 202-48- 
65. Zapewniamy zakwaterowanie. (140 
803) 
.FIRMA Telecom CO zatrudni na 
atrakcyjnych warunkach pracy tereno- 
wych przedstawicieli handlowych sieci 
..Idea" Centertel. Tel. 0501-455-903, 
0501-455-908, (032) 2411-281 w. 160. 
(142600) 
.KAWIARNIA "Papuga" zatrudni kel- 
nerów tel. 033/15-03-41. (11492) 
.KSIĘGOWY - książki przychodów - 
przyjmie zlecenia. (032) 292-55-77. 
(142027) 


.PRZYJMIEMY do pracy biurowej 
W Siemianowicach ŚląskiCh Panią, mi- 
nimum średnie wykształcenie, grupa 
inwalidzka, wiek do 30 lat, tel. 032/ 
228-32-91. (11487) 
.REKLAMA na samochodzie "Lion" 
box 57, 80-528 Gdańsk 28. (142255) 
.SKŁADANIE dtugopisów. 06044 
06785. (142547) 
.SPRZEDAM dwa Stary 28 ze zleco- 
ną pracą, (032) 202-47-59, 254-80-88 
po 19.00. (142595) 
.SUPER Agencja. Super Zarobki, tel. 
0-601-280315. (142680) 
.WYDAWNICTWO z tradycjami za- 
trudni przedstawicieli regionalnych 
z terenów: Żor, Rybnika, WodzislawJa 
Śląskiego, Rudy Śląskiej i woj. bielskie- 
go. Mile widziani emeryci, renciści. 
Wskazany &amochód. Tel. (0-32) 231- 
12-91 do 15.00; (0-32) 233-84-24 po 
18.00. (141734) 


.MŁODZIEŻ - sprzedaż kartek, 222- .ZATRUDNIMY galwanizatora (niklo- 
18-64. (141502) wanie). (036) 4316502. (142537) 


INFORMACJA 


Przedsiębiorstwo Polskie Koleje 
Państwowe informuje, że rozpoczęto 
zawieranie umów na rok 1999 w spra- 
wie wykupienia przez instytucje i za- 
kfady pracy uprawnień do ulgowych 
przejazdów kolejami w ruchu krajo- 
wym. 
Informacji udziela Dziaf Sprzedaż.y 
Zakladu Aglomeracyjnych Przewo- 
zów Pasażerskich w Katowicach ul. 
Dworcowa 8, pokój 225, telefon: 257- 
69-08. 


(PKP) Polskie Koleje Państwowe 


JK/126796f1R 


D I . I I -4 


o DOSTAWA WYKONAWSTWO 


..r 


frr 
[JS II J 
. J\ f,i 


r 


Pozostawiając u nas w rozliczeniu 
Malucha lub Cinquecento 
otrzymasz w listopadzie 
2000 zł bonifikaty 
i preferencyjny kredyt 
w Fiat Bank Polska S. A. *, 
ewentualnie 3 lata gwarancji lub pakiet ubezpieczeniowy gratis * * 


'Kato ....e 
PHZ GLOB,4L Sp. z 0.0 
Ul. S op en" a 4 
tpl, 2 5.7'-?8 


POU OZ; TKA' E 
..&'. Roździe . sl	
			

/iv5521-1998-269-0008.djvu

			8 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 


OGŁOSZENIA.TEL. (0-32) 253-78-74 


NAUKA 


.AGENT CELNY. Kurs - Specjalna 
Edycja! Licencja państwowa. Pra- 
ca. Uniwersalna, sprawdzona meto- 
da nauczania. Tygodniowa Promo- 
cja! Zapisy: czwartki, piątki, Katowi- 
ce, Jagiellońska 18. "ADVISER" (0- 
22) 629-37-83, (0-22) 628-70-56. 
(142685) 
.CENTRUM Edukacyjne - pol- 
ski. 0601-416.493. (142485) 
.KURS kasjera walutowego - 
kwalifikacje bankowe - IN- 
TERDONT tel. 2412.128. (141 
581) 
.KURS operatorów koparek, łado- 
warek, spycharek, walców drogo- 
wych itp. OSDiDZ Jastrzębie Zdrój, 
Armii Krajowej 1 tel.! fax 47-613-63. 
(141085) 
."SOFTCOMPUTER" Kursy kom- 
puterowe wszystkie, 285-81-00; 
285-94-15. (135035) 


BIZNES 


.AUTOMA TY - gry zręcznościowe 
wydzierżawię, 0-602-313-879 po 
20.00. (142707) 
.BEZPOŚREDNI importer odzieży 
używanej sortowanej w Niemczech 
nawiąże kontakty handlowe, tel. 
00491712776011, 0602-785-2608. 
(142223) 
.BILARDY oferuje producent. 
(013) 43-656-08, 090-327-508. 
(140761) 
.DO wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 48 m 2 . Wodzisław tel. 036/ 
4551243. (142675) 
.KARP żywy - konkurencyjna 
cena hurtowa. Ciasna, Zjedno- 
czenia 76, tel. (034) 353-51-60, 
kom. 0602-57.66.87 (142466) 
.KREDYTY 2000 bez poręczycieli 
dla pracujących, rata 90 zł 20.000 
poręczyciele, (032) 81-80-26 wew. 
51 (142656) 
.LEASING minimum formalno- 
ści 0321 210-53.87, 0601-960- 
741. (11451) 
.OKNA plastikowe - Tanio na raty. 
Producent . Stolmett" (032) 267- 
46-43, (032) 267-19-79, (032) 761- 
70-90. (140629) 
.PLASTIKOWA wykładzina za- 
miast tynku - SIDING. Ciepło i ład- 
nie w Twoim domu-Stolmett (032) 
267-65-22, (032) 267-19-79- raty. 
(140627) 
.PODEST ruchomy (zwyżka) 
Q-220 kg, obrót 360 st., 220V. 
Producent (032) 2524.882, 
0602-26.55-51, 0602-22-48.51. 
(142420) 
.PRZEDSTAWICIELSTWO kredy- 
towe odstąpię, (032) 816-999. (142 
655) 
.REDUKCJE kosztow i zadłużeń, 
262-48-33. (141418) 
.SKLEP z wyposażeniem w Biel- 
sku-Białej odstąpię. 0601-513-727, 
0601-599-100. (142475) 
.SPRZEDAM sklep (32 mkw.) 
w ścisłym centrum Jastrzębia, Arki 
Bożka. 036/4196636 lub 4196620. 
(142608) 
.URZĄDZENIA techniczne, 
projektowanie, produkcja. 
(032) 25.24-882, 0602.26- 
5551. (142423) 


KUPIĘ 


.!!!!! Absolutnie wszystkie po- 
wypadkowe, zużyte kupię. 
0604.228.214. (141905) 
.!!!! Absolutnie wszystkie powy- 
padkowe kupię. 090-354-003. 
(141914) 
.!!!! Auta powypadkowe, zniszczo- 
ne kupię. (032) 66-97-64. (141915) 
.!!!! Auta rozbite. skorodowane ku- 
pię. Będzin 090-615-163. (141913) 
.!!!! Każde powypadkowe kUpię. 
0601-61-72-79. (141912) 
.!!!! Powypadkowe zużyte ku. 
pię (gotowka). Sosnowiec 090. 
26-72.38. (141911) 
.!!!! Zdecydowanie powypadkowe. 
zniszczone kUpię. 0601-64-62-74. 
(141910) 
.(0-32) 263-44-09 skup samocho- 
dów powypadkowych, zniszczo- 
nych. (141909) 
.(0-32) 66-97-64 kupię auta powy- 
padkowe. Będzin. (141908) 
.01. Auta rozbite, zużyte kupię. 
(036) 473-76-61. (141907) 
.AUTA powypadkowe, rozbite 
kupię. 090.654.788. (141906) 
.KUPIĘ części. zestawy PC, note- 
booki, konsole Sony, (032) 292-02- 
48. (141925) 
.KUPUJĘ samochody całe, 
rozbite, Chorzów, tel. 249-52. 
10. (141923) 
.PŁ YTY drogowe, (012) 644- 
62.97. (142233) 
.SKUP samochodów - płatne z gó- 
ry gotówką, Siewierz, tel. 0-601-43- 
28-27,0-601-43-07-81. (141827) 
.SKUPUJĘ samochody całe 
oraz skorodowane, Chorzów, 
Zgrzebnioka, tel. 2413-857. 
(141495) 


SPRZEDAM 


.(0-32) 2414-066, Wizja TV, piloty 
RTV, Chorzów, Wolności 77. (141 
844) 
.A.DRZWI antywłamaniowe, Okna 
"GERDA", Katowice, Magazynowa 
21, tel. (032) 256-55-52, Często- 
chowa, Krakowska 45, tel. (034) 
324-26-31 wewn. 405, tel. 0-602- 
433-663. (142287) 


.A.DRZWI drewniane z montażem 
za 460 zł! Antywlamaniowe "GER- 
DA" i inne. "Ajaks" Katowice, ul. A. 
Krajowej 41, (032) 202-80-81 wew. 
467. Zamówienia - całodobowo. 
0602-558-310. (142135) 
.AMORTYZATORY - promo- 
cja. (032) 253-99-59. (142024) 


Szynki "KRAKUS" 
1,2,3Ib 
do paczek dla 
Zakładów Pracy 


"AGROTEX" 
tel. 090-317762, 
(032) 293-73-63, fax 
(032) 293-83-79. 


GO/12 AA I)ClI.; 


.ANTYWŁAMANIOWE okna 
i drzwi 036-4315294. (141809) 
.BOLlX System - dla planują. 
cych ocieplanie domów wyko- 
nujemy audyty energetyczne, 
kosztorysy, projekty elewacji 
(dla kupujących materiały - 
bezpłatnie). Firma specjali- 
styczna" ADEX" Tychy, (032) 
216.86.10, 216-84-96. 1141 
460) 
.CIĄGNIK Kamaz z naczepą 
0321 210-53-87, 0601-960-741. 
(11486) 
.CIĄGNIK rolniczy typ MTZ82, 
1984, 2 szt., cena 11500,- 076/ 
8187400, 0602305052. (142648) 
.CIĄGNIK "Zetor" typ 5211, 1987, 
1700 mth, z zadawaczem "TUR" 
stan tech. bdb, cena 21000,- 076- 
8187400, 0602305052. (142646) 
.DARTY i akcesoria, tel. 033/ 15- 
03-41,0604279971. (11491) 
.DOGA szczeniaka z rodowodem 
sprzedam. Tel. 0-601-43-29-79. (14 
2522) 
.GARAŻE, bramy 036-4315294. 
(141811) 
.GARAŻE, wiaty. usługi ślusarskie 
najtaniej w Polsce. Promocja gara- 
ży ocynkowanych (3 x 5) 1.250,00 
(018) 332-10-52, (012) 655-17-29, 
090-38-98-58. (140415) 
.GARAŻE blaszane. (032) 254-15- 
18 wew. 245. (142213) 
.HURTOWNIA płytek ceramicz- 
nych - Opoczno. Kominki i kafle. 
Żory, Folwarecka 45B, tel. (036) 
435-02-66. (141536) 
.KASETONY sufitowe szeroki 
wybór Czeladż ul. Nowopogoń. 
ska 14 tel. 265-78.88. (142627) 
.KONTENERY, pakamery, 
(012) 644.62.97, 090-32-65-95. 
(142230) 
.KOPARKA gąsienicowa "Lie- 
bherr" typ - R 911, 1981. łyżka 0,8 
m', stan techn. bdb, cena 45000,-, 
waga 20 ton. 076-8187400, 
0602305052. (142638) 
.KOPARKA gąsienicowa "Case- 
Poclain" typ 125, 1986, łyżka 1,2 
m 43, 25 ton monoblok, stan tech. 
bdb, cena 80000,- 076-8187400, 
0602305052. (142640) 
.KOPARKA K.406 86 r. tanio, 
0321 210-53.87, 0601-960.741. 
(11485) 
.KOPARKA kołowa "Atlas" typ 
1302.2 szt., 1979, łyżka 0,6 m', le- 
miesz, wyjście za chwytak, cena 
28000,- tel. 076-8187400, 0602 
305052. (142635) 
.KRAJARKI krawieckie różne, 
gwarancja, serwis, części, tel. 0- 
602-774-989. (142102) 
.KROŚNIEŃSKIE działki budowla- 
ne blisko centrum Krosna 1 ,30 ha, 
tel. (013) 43-220-28 po 20.00, 
0604-224-240. (141679) 
.ŁADOWARKA czołowa "Frisz" 
1980, łyżka 3 m', waga 20 t, stan 
tech. bdb, cena 54000,- 076- 
8187400, 0602305052. (142650) 
.ŁADOWARKA czołowa "Zettel- 
mayer" łyp ZL300 F, 1982, łyżka 
3,5 m', waga 24 t, cena 66000,- 
076/ 8187400. 0602305052. (142 
653) 
.ŁADOWARKA "Kram mer 612" 
SLX, łyżka 1,5 m' + widły, 1994 r. 
cena 65.000 zł. Przyjmujemy zamó- 
wienia również na inne maszyny 
budowlane. 0601-740-345, 0601- 
856075. (142491) 
.ŁADOWARKA " Zettelmeyer 602" 
łyżka 1 m ' + widły, 1993 r. cena: 
50.000 zł. Przyjmujemy zamówienia 
rÓwnież na inne maszyny budowla- 
ne. 0601-740-345, 0601-856075. 
(142490) 
.NACZEPA niskopodwoziowa 
"Goldhofer" 1985, trzyosiowa, dwie 
osie skrętne, poszerzana, dł. 14m, 
waga 11 t, nośność 36 t, stan 
tech.bdb, cena 46000,-076/818 
7400,0602305052. (142658) 
.OKNA plastikowe - Tanio na raty. 
Producent "Stolmett" (032) 267- 
46-43, (032) 267-19-79, (032) 761- 
70-90. (140628) 
.PARKIET - sprzedaż, usługi (036) 
4247003,0601-488626. (142274) 
.PILNIE sprzedam Ładę 1300, 
1983, stan dobry cena 2500,- (do 
uzgodnienia). Pszów os. JÓzefa 
Tytki 1A11 tel. 036/ 4557646 od 
17.30 - 20.30. (142712) 
.PLASTIKOWA wykładzina za- 
miast tynku - SIDING. Ciepło i ład- 
nie w Twoim domu - Stolmett (032) 
267-65-22, (032) 267-19-79- raty. 
(140624) 
.PŁYTY drogowe, (012) 644. 
62-97. (142232) 
.PODEST ruchomy (zwyżka) 
Q.220 kg, obrót 360 st., 220 V. 
Producent (032) 2524.882, 
0602.26-55.51, 0602.22.48.51. 
(142422) 


.PRZYCZEPKĘ towarową "Niewia- 
dów" (plastik) oraz "śrutownik" 
034/3624-312 po 16.00. (142721) 
.PUST AKI MAX, Atest! Niskie ce- 
ny, (034) 363-41-02. (142555) 
.ROTTWEILERY szczeniaki, rodo- 
wodowe, wysokiej klasy. (012) 654- 
72-95. (142479) 
.ROZCIELACZ asfaltu "Wogele", 
gąsienicowy, waga 20 ton, stan 
tech. bdb, cena 56000,- 076- 
8187400,0602305052. (142642) 
.SILNIK do samochodu Audi lub 
VW, 2000 cm', pełny wtrysk, uzbro- 
jony, przebieg 30000 km, pełna do- 
kumentacja, cena 4000,- tel. 076/ 
81-87-400, 0602-30-50-52. (142 
660) 
.SPRZEDAM wyposażenie gabi- 
netu ginekologicznego tel. (032) 
2222-655, 15.00 - 18.00. (142 
786/1 ) 
.SPRZEDAM dużą ilość karasi 
ozdqbnych. Tel. 036/ 4727442. 
(142606) 
.SPRZEDAM elektryczny piec pie- 
karniczy "WINKLER" 6 m 5-półko- 
wy cena 29.000,- PLN tel. 0-601- 
417-294. (142698) 
.SPRZEDAM futro z łapek karaku- 
łowych, czame, nie używane, po 
atrakcyjnej cenie. (032) 252-59-46. 
(142553) 
.SPRZEDAM M-3, 56 m 2 , Radlin. 
036/4568770 (142677) PARKIET 
rok 2al 1970 Producent 
· d,b - Jui 011 35 zł/mI 
· Jeslln 
dl. 30 cm; 40 cm I 
siep. 6 cm; 7 cm 
 
gP. 22 mm 
Wodzislaw ŚI., tel. (036) 455-37-02, 
(090) 25-20-53 


.SPRZEDAM Mitsubishi Galant 
1,8 Diesel, rok prod. 87, silnik po re- 
moncie. Tel. 036/ 4551005. (142 
605) 
.SPRZEDAM pełny komplet ma- 
szyn do konfekcjonowania papieru 
toaletowego. (083) 354-33-32 (142 
591) 
.SPRZEDAM Poloneza 1.6 Caro, 
1992, pierwsza rejestracja 1993, wi- 
śniowy, przebieg 70 tys. (032) 256- 
00-68 (142556) 
.SPRZEDAM sklep (32 mkw.) 
w ścisłym centrum Jastrzębia, Arki 
Bożka. 036/ 4196636 lub 4196620. 
(142607) 
.SPRZEDAM sprzęt dyskotekowy, 
tel. 0-601-280315. (142681) 
.SPRZEDAM sypialnię sosnową, 
tel. 285-45-19. (142526) 
.SPRZEDAM wago-dzielarki do 
chleba cena 6.000,- PLN tel. 0-601- 
417-294. (142697) 
.SPRZEDAM zamrażarko-garow- 
nię "SZT AMMKAL TE" 2-komorową 
z możliwością wjazdu wózkami pie- 
karniczymi cena 47.000,- PLN tel. 
0-601-417-294 (142696) 
.SPYCHACZ typ T1 00, lemiesz 
skosowany, hydrauliczny, stan tech. 
bdb, cena 15500,- 076-8187400, 
0602305052. (142644) 
.STOMATOLOGICZNY gabinet 
(funkcjonujący) sprzedam w całości 
lub elementami. Tel. 036/ 4567530. 
(142494) 
.STYREM - Hurtownia Styropianu 
oferuje kompleksowe zaopatrzenie 
w materiaty do ocieplania budyn- 
kÓw. Atrakcyjne ceny. Transoport 
gratis. Rybnik-Zamysłów ul. Witosa 
12 e tel. 036/4249455. (141562) 
.T ANIO Żuk 1986, plandeka, kapi- 
talny remont; gwinciarka; prasy 
TYP SAM i inne 036/ 4249369, 
036/4578705. (142709) 
.TESTERY trzeźwości - unikniesz 
alkoholu w pracy, (042) 648-48-48. 
(141780) 
.TŁUMIKI, naprawa, montaż. 
(032) 255-84.26. (142113) 
.TOKARKI różne sprzedam 
lub zamienię na samochód 
034/ 313.12.65, 034/ 313-05- 
65. (142704) 
.WIELOPIŁA do drewna. (0-32)25- 
24-882, 0602-26--55-51. (142421) 
.WYPRZEDAŻ: gilotyna 13, prasy 
PMS 160, LEN 63, walcarka UPW 
63, tokarka Kuson 3 itp. Tel./fax (0- 
56) 675-26-97 i 0601-629-430. (142 
185) 
.WYPRZEDAŻ drewnianych balu- 
strad schodowych 033/ 14-98-95. 
(11411) 
.ZGRZEWARKĘ, przecinarkę, 
wiertarkę, spawarkę Bester, 
ostrzarkę. 0601-462-418. (142549) 


USŁUGI 


.ADAPTACJA poddaszy, suche 
tynki sufity podwieszane i termatex. 
Gwarancja, rachunki VAT tel. 090- 
685870. (142450) 
.ALARMY, tel. 249.52.10. (141 
926) 
.ANTENOINSTALACJE, videoser- 
wis, 0601-521076. (142066) 
.ANTENY - TVSAT 255-85.11. 
(141636) 
.ANTYWŁAMANIOWE drzwi. 250- 
49-47. (142523) 
.ANTYWŁAMANIOWE okna 
i drzwi 036-4315294. (141808) 
.ATRAKCYJNE ceny! Instalacje 
centralnego ogrzewania (grzejniko- 
we, podłogowe) i wodno-kanaliza- 
cyjne, kafelkowanie, ogólnobudow- 
lane. Raty! S.C. "Hydros" tel. 227- 
10-21 w. 156, 219-56-89, 217-66- 
34,0601-471-015. (141767) 
.AUTOSZYBY - naprawa, (0-32) 
204-19-88. (142394) 
.AUTOSZYBY - naprawa, wy- 
miana, Bytom, 282.11.49. (142 
482) 
.BEZPŁATNE badanie wody (033) 
298-27. (142162) 
.BOLlX System - dla planują- 
cych oCieplanie domów wyko- 
nujemy audyty energetyczne, 
kosztorysy, projekty elewacji 
(dla kupujących materiały - 
bezpłatnie). Firma specjali. 
styczna "ADEX" Tychy, (032) 
216-86.10, 216-84-96. (141 
459) 
.CYKLlNOWANIE - Kasperek. 
2456-833. (141080) 
.CYKLlNOWANIE - Szwedziński. 
582-315. (142687) 
.CZYSZCZENIE, pranie dywanów, 
tapicerki, żaluzji. 255-47-62. (142 
332) 
.DRUKARNIA - tanio (032) 266- 
29-67,0-501-438-309. (142029) 
.DRZWI; okna, zamki - montaż, 
uszczelnianie, przerabianie, 
wzmacnianie, tapicerka, (032) 581- 
207. (139392) 
.DRZWI antywłamaniowe tel. 032/ 
261-36-55. (142487) 
.FPHU "ELlUS" poleca: rolety ze- 
wnętrzne; rolowane bramy garażo- 
we; żaluzje pionowe; wyciszanie 
drzwi; czyszczenie żaluzji piono- 
wych. Tel. 036/ 4315522, 06014 
94471. (141919) 
.GARAŻE, 1450 zł (transport, 
montaż). Bramy garażowe 135 
zł/m 2 , Raty!!! (035) 615-51-54. 
(142116) 
.GARAŻE, bramy 036-4315294. 
(141810) 
.HAKI, (0.32) 51-57-80. (141 
975) 
.HURTOWNIA - materiaty docie- 
pleniowe BOLlX, Atlas, Austro- 
therm, panele podłogowe, płytki 
Opoczno, Jopek, usługi budowlane, 
tel. 256-40-97, wew. 5004. (141 
416) 
.HURTOWNIA płytek ceramicz- 
nych - Opoczno. Kominki i kafle. 
Żory, Folwarecka 45B, tel. (036) 
435-02-66. (141535) 
.INSTALACJE wod.-kan., c.o, gaz, 
ślusarstwo, konstrukcje tel. 0601- 
89-65-64. (11472) 
.KAFELKOWANIE, tynkowanie, ta- 
nio 036/ 4242721. (142699) 
.KAFELKOWANIE, panele, hy- 
draulika, inne. Ekspresowo! Tel. 0- 
501-175-643. (142495) 
.KOMINKI z marmuru, wapienia, 
piaskowca, tel. (034) 3533-397. 
(142701) 
.KOMPUTEROWE przepisywanie 
tekstów, (032) 266-29-67, 0-501- 
438-309. (142028) 
. KOSZTORYSOWANIE, 
0601532107. (141970) 
.LASEROTERAPIA, kręgarz. Tel. 
036/4726603. (142620)' 
.MALOWANIE, tapetowilnie, 
panele, gładż, sufity. (0.32) 
218.81-36. (141235) 
.MALOWANIE, tapetowanie, 
gładź, 0602-877-038. (142471) 
.MALOWANIE, układanie płytek, 
parkietów, paneli tel. 0604-26-22- 
41. (142469) 
.MONTAŻ paneli. (032) 267-69-47, 
0501-425-254. (142363) 
.MONTAŻ TV Wizja, raty, 81-30- 
22. (142306) 
.NAPRAWA pralek, 253-79-22, 
263-13-52. (142098) 
.ODNAWIANIE zniszczonych 
wanien. 245-62.03. (142327) 
.PARKIET - sprzedaż, usługi (036) 
4247003,0601-488626. (142275) 
.PODŁOGI panelowe gipsowanie 
291-68-35. (142669) 


.REMONTY mieszkań i łazienek 
209-79-74. (142144) 
.A.A. Atrakcyjne ceny!!! Instalacje .RENOWACJA wanien (034) 325- 
centralnego ogrzewania (grzejniko- 69-24. (142307) 
we, podłogowe) i wodno-kanaliza- 
cyjne, kafelkowanie. ogólnobudow- .STYREM - Hurtownia Styropianu 
lane. RATY!!! S.C. "HYDROS" tel. oferuje kompleksowe zaopatrzenie 
227-10-21 wew. 156, 219-56-89, w materiały do ocieplania budyn- 
247-66-34, 0-601-47-10-15. (142' ków. Atrakcyjne ceny. Transport 
518) gratis. Rybnik-Zamysłów ul. Witosa 
O 12 e tel. 036/4249455. (141561) 
.A. Drzwi antywłamaniowe, kna 
"GERDA", Katowice, Magazynowa .TYNKI gipsowe 033/ 75-27-13, 
21, tel. (032) 256-55-52, Często- 0602/880-848. (11457) 
chowa, Krakowska 45, tel. (034) .URZĄDZENIA techniczne, 
324-26-31 wew. 405, tel. 0-602- - kt . d k . 
433-663 (142286) prole owa nie, pro u cia. 
. (032) 25-24-882, 0602.26. 
.A. Drzwi drewniane z montażem 5551. (142424) 
za 460 zł! Antywłamaniowe "GER- .WYKONUJEMY rozbiórki budyn- 
DA" i inne. "Ajaks" Katowice, ul. A. kÓw, konstrukcji stalowych, również 
Krajowej 41, (032) 202-80-81 wew. podwykonawcy, (032) 202-47-59, 
467. Zamówienia - całodobowo. 0- (032) 254-80-88 po 19.00. (142596) 
602-558-310. (142136) 
.ŻALUZJE, rolety, 245-16-65. (140 
.ADAPTACJA poddaszy, suche 704) 
tynki sufity podwieszane i termatex. 
Gwarancja, rachunki VAT tel. 090- .ŻALUZJE, rolety, 510-852. (141 
685870. (142445) 678) 


.ŻALUZJE, rolety, raty. "Begżal" 
262-51-49. (141649) 
.ŻALUZJE. rolety. 516-215, 0601- 
43-18-16. (142179) 
.ŻALUZJE pionowe, rolety ze- 
wnętrzne, materiałowe, dojazd, 
montaż gratis!!! Czyszczenie żalu- 
zji, 516-984, 0-602-35-22-26. (142 
706) 


MIESZKANIA 


.DO wynajęcia 43 m 2 , Katowice- 
Wełnowiec, 700 zł miesięcznie, 
opłata za 3 pierwsze miesiące z gó- 
ry. 256-20-78. (142457) 
.SPRZEDAM M-2 własnościowe 
po remoncie, Sosnowiec-Zagórze. 
Tel. 263-94-74. (142724) 
.SPRZEDAM M-3, 56 m 2 , Radlin. 
036/4568770. (142676) 
.SPRZEDAM M-4 Wodzisław tel. 
036/4343026. (142341) 
.SPRZEDAM M4 Tarnowskie Gó- 
ry, Osiedle "Przyjażń". Tel. 285-45- 
19. (142527) 
.WYNAJMĘ pokój studentkom So- 
snowiec-Zagórze. Tel. 263-94-74. 
( 142725) 


LOKALE 
I NIERUCHOMOŚCI 


.DOMEK w okolicach Częstocho- 
wy, drewniano-murowany z zabu- 
dowaniami gospodarczymi na dział- 
ce 3,39 ha 034/ 314-26-04. (142 
163) 
.DO wynajęcia pomieszczenie na 
biuro 48 m 2 . Wodzisław tel. 036/ 
4551243. (142673) 
.DZIAŁKĘ budowlaną - Przegę- 
dza.. (032) 217-85-04, 0602-457- 
034. (142538) 
.KIOSK handlowy na targowisku 
w Sosnowcu tel. (032) 262-15-57. 
(142720) 
.KROŚNIEŃSKIE, działki budowla- 
ne blisko centrum Krosna 1,30 ha, 
tel. (013) 43-220-28 po 20.00, 
0604-224-240. (141677) 
.OKAZJA! Wisła Centrum - 
sprzedam duży dochodowy 
kompleks restauracyjno-hote- 
lowy. Tel. (0-32) 203-14.60. 
(142484) 
.SKLEP z wyposażeniem w Biel- 
sku-Białej odstąpię. 0601-513-727, 
0601-599-100. (142467) 
.SPRZEDAM dom w Tarnowskich 
Górach przy ulicy Grzybowej 170. 
Tel. 284-19-45. (142534) 
.SPRZEDAM działkę budowlaną 
nad morzem, (0-35) 7-119-434. 
(141241) 
.SPRZEDAM działkę rzemieśl- 
niczą - możliwość budowy do. 
mu - 10.500 m", częściowo 
ogrodzona z rozpoczętą budo. 
wą hali - 600 m", w Pile przy 
nowo budowanej obwodnicy 
na tasie Poznań - Bydgoszcz - 
Gorzów - Koszalin (067) 212. 
32.94 po 20.00. (142657) 
.SPRZEDAM nowo otwarty Drink 
Bar z pełnym wyposażeniem w Ka- 
towicach, 209-72-13; 0-601-419 
080. (142461) 
.SPRZEDAM ośrodek wypoczyn- 
kowy w Szczyrku-Biłej blisko wycią- 
gu, tel. 022/ 621-23-20. (11488) 
.SPRZEDAMY notarialnie 7 ha, 
w tym 3 budynki murowane przy tra- 
sie Bełchat6w-Wieluń, Wola Wiązo- 
wa 72 gm. Rusiec. (066) 338 wie- 
czorem. (142585) 
.USTROŃ - sprzedam działkę bu- 
dowlano-usługową o pow. 763 
mkw. tel. 033/54-36-29. (11479) 


ZDROWIE 


.!!!!! (032) 2420-314 ginekolog 
- zabiegi, najtaniej. (142224) 
.!!! 090.367-503. Ginekolog - 
zabiegi, najtaniej. (142225) 
.! (032) 2428-724, ginekolog, 
zabiegi tanio. (141960) 
.! 0.601.428-158 ginekolog - 
zabiegi tanio. (141959) 
.(0-32) 248-66-85 ginekolog 
tanio. (141152) 
.(032) 256-33-35, 0-602-19-44-33, 
0-602-215-494. "Alkamed" - espe- 
rai oryginalny, odtruwanie poalko- 
holowe przez lekarzy, całodobowo. 
(141930) 


Nie przegap okazji! 


Zapraszamy do skorzystania z naszej oterty"i ws, 
namy, że do naszego klubu mogą należeć wszyscy sta. 
I1leŻ niepełnoletni. Jeżeli macie Państwo pytania lub wątp, 
Klubu CzytelniKa, chętnie na nie odpowiemy. 
Czekamy na Państwa telefony pod numerem 253-71"72. 


u Cz 7 telnika. Przypomi- 
uny tlfłskiej row- 
ce nia 00 


,t"'/(Ita /rurilj/(t/. " 
OzH,
 1IHfIp-,ł l(fJIi UcJ,.i«e: ' 
ąntjon (]Zeł"itI,"i,riiz tó.tOitllC I LeO/ff1l<' f)eicz?i z RUI Józef h-eih,oefeł" z tó.tOitllC I /Io.gira 
;etoilf/' z (]h,onoitlo.. &a Pae?i z Reiar- 1( III//ta .felKe
z-r;..zee;z ;etFzioitlo.. !tO/fl"ad 
.filon z 8"eOIK''o.. III/r/,..z'tf .fiabd z .fo,rl/oitleo.. Ilol/a .ftneblir z 2o.bno.. 8f11	
			

/iv5521-1998-269-0009.djvu

			TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 


TURYSTYKA 


9 


Wkrótce po raz szósty w Krakowie odbędą się Targi Ofert Tury- 
stycznych ITEMAC. Zgodnie z tradycją impreza, prezentacja biur 
podróży i organizatorów turystyki, będzie połączona z "siostrzany- 
mi" targami HORECA, których przedmiotem jest wyposażenie ho- 
teli i gastronomii. Pomysł połączenia współzależnych branż ma 
w intencji organizatorów umożliwić podnoszenie standardu pol- 
skiej bazy turystycznej. Jak wiadomo hoteli, ośrodków wypoczyn- 
kowych i restauracji mamy w kraju sporo, ale większość nie speł- 
nia oczekiwań nawet przeciętnie wymagających turystów. Najlep- 


KR I WY I NAR C I AR E 


......... ,  -  
..-:. 


'
 'Ą
;'.
 
...ł. 
";," _- ;s '>" -::;. 'ł" 
"",. 4=' ....
 _ + > to 
.., ....ł-;. . . 
 
.... .ł.... ':' .» "1
 
 
¥ a-- .. .:W- . 
.
,
 :. 

"'łoiJI 
 ... . 
. "..... 
".... '",," . 
ł _-ł:....'-\- . 4" 

. ., 
. I 
'
'" ;.' 4. 'l 
'
.'.. l 
,
 ... Aiiio.....__ '" "'" 
.. 
..
.- 
'\... .. ¥. . '..-:¥'" -, 


Krakowskim targiem 


o Alpach wiemy przede wszystkim tyle, 
że to najwyższe góry Europy. Dodatkowe wiadomości 
pochodzą z reklam czekolady. Ale najwięcej alpejskich 
informacji mają zawsze narciarze. Chociaż Alpy, 
to nie tylko narty. 


, 1t;{ 


,ł.r. 
.
 


'
 
.". .ł. 
:.
 , \ 

 ... 


, \'a:',"" 
. ......-.. .,. 


sze produkty (sprzęt, technologia, urządzenie itp.) dla hotelarzy 
i restauratorów zostaną w tym roku w Krakowie nagrodzone spe- 
cjalnym medalem. - Setki powstających prywatyzowanych i moder- 
nizowanych obiektów turystycznych i gastronomicznych to rynek 
szczególnie chłonny i otwarty na nowości - zauważają organizato- 
rzy targów HORECA '9B. 
Krakowianie spodziewają się kilku tysięcy gości - profesjonali- 
stów, którzy będą mogli spotkać się z prawie 200 wystawcami. 
Oprócz firm krajowych przyjadą oferenci z Włoch, Niemiec, Fran- 
cji, Węgier i Słowacji. Dotychczas w czasie krakowskich targach 
najliczniej bywały reprezentowane regiony południowej Polski, cie- 
kawie wyglądały propozycje dla lubiących góry, a oferta letnia by- 
ła równie szeroka jak zimowa, w której bogato prezentowały się fir- 
my ze Słowacji. Gościem honorowym krakowskich targów będzie 
włoski nadadriatycki region Marchia, którego spotkają się z polski- 
mi touroperatorami. Imprezie towarzyszyć będą specjalistyczne se- 
minaria i pokazy promocyjne. Wśród ciekawostek towarzyszących 
podwójnym targom warto wymienić prezentację kuchni włoskiej 
połączoną ze szkoleniem szefów kuchni. 
Targi potrwają od 26 do 28 bm. Ostatni dzień imprezy - sobota - 
będzie dniem otwartym dla szerokiej publiczności. ITEMAC i HO- 
RECA przenoszą się w tym roku z niewygodnych obiektów sporto- 
wych "Wisły" do Hali Wojska Polskiego przy ul. Rakowickiej 26-29 
(krótki spacer od dworca PKP) lepiej przystosowanej do potrzeb 
targowych. (EF) 


J-' 


iJ 
, 'i' .
 . ...: 
,,," ..", 
.(J':"
 
'. ł 


". 


.... 


II 
'.: 


" . "1", 


t ." 
" . ., . '\
 


-
 


. ',' 


Austria, to głównie Alpy. 
Jednak Alpy to nie tylko Au- 
stria. Góry ciągną się przez pół 
Europy i w zależności od po- 
trzeb, zasobów finansowych, 
czasu czy wreszcie umiejętno- 
ści językowych możemy wybie- 
rać pomiędzy Alpami austriac- 
kimi, włoskimi, szwajcarskimi 
i francuskimi. Każda z opcji 
warta jest polecenia. Każda 
oferuje odmienne warunki nar- 
ciarskie. 


znajduje się wielokrotnie podkre- 
ślane słowo łańcuchy. I lepiej te- 
go nie lekceważyć. Są jeszcze 
oferty last minute, ale wymagają 
one podjęcia decyzji wyjazdu 
w dość krótkim czasie, co nie dla 
każdego jest możliwe. 
Drugi problem, to lokum na 
miejscu. Czteroosobowe studio 
(pokój z kuchnią) poza sezonem 
kosztuje około 1000 zł. W sezonie 
ceny mogą wzrosnąć nawet 0100 
proc. Jednak nawet takie oferty 
bywają rzadkością. Najlepiej pla- 
nować wyjazd z dużym przedsię- 
biorstwem turystycznym, które 
ma w którymkolwiek z kurortów 
własne hotele i schroniska. Najła- 
twiej, decydując się na Austrię, 
podać w biurze podróży kategorię 
obiektu w jakim chcemy nocować 
(a kategorii jest mnóstwo: od wie- 
logwiazdkowych hoteli po "ga- 
sthausy". w ekstremalnych przy- 
padkach trzeba mieć własną po- 
ściel), bez określania miejsca. 
Gdzie przyjdzie się ślizgać i jak 
tam dojechać, biura informują na 
tydzień przed wyjazdem. Ale taka 
operacja potania wyjazd o 10 - 20 
proc. 
Wskazując palcem na Alpy 
trzeba zdecydować się na kon- 
kretne miejsce. Tu już decyzja jest 
trudniejsza. Najbliżej nam do 
Austrii. Ten alpejski kierunek ma 
najwięcej uzasadnień. Austriacy 
zagospodarowali swoje góry naj- 
bardziej racjonalnie. Tam gdzie 
się dało i było warto, przygoto- 
wali miejsca dla narciarzy. Całą 
resztę obsiali winoroślą i chmie- 
lem. Powoduje to, że wypoczynek 
w austriackiej części gór jest 
atrakcyjny nie tylko dla zapalo- 
nych narciarzy, ale również dla 
tych, którzy ślizgać się po stokach 
tak krajowych, jak i zagranicz- 
nych nie mają w ogóle zamiaru. 
Austriackie Alpy to kilka kra- 
jów i liczne regiony narciarskie. 
W europejskich ofertach tury- 
stycznych reklamowane są jako 
najlepsze. Najwyższe notowania 
ma Tyrol - według Austriaków 
i sprzedawców turystyki serce 
Alp. Bo to i prawda. I góry wyso- 
kie i trasy zjazdowe ciągnące się 
przez ponad 3 kilometry i lodow- 


Próba dotarcia w sezonie do 
każdego z alpejskich kurortów 
może być marzeniem ściętej gło- 
wy. Co pra.wda biura podróży i li- 
nie lotnicze uruchamiają dodat- 
kowe połączenia w czasie sezonu 
narciarskiego, ale i tak są one ob- 
łożone na wiele dni naprzód. 
Można skorzystać z własnego 
środka transportu, ale wyprawy 
zimą w Alpy za kierownicą "ma- 
lucha" nie należy nikomu pole- 
cać: W większości informatorów 


£- 


1,. 
< . .":- 


. r_ 
" . .... I 
 ". ,... 
..... 
I -,. 


· t 


"
, 


ł 


'" . 
""< 
.....,. , 
"'. 
'.'\' 


'ł 
, 
1 
 


oj 
. I 


.,  


łt. 
,., 
. I ..  ;;. 


.
 . 


.... 


ł
.,. 
::-:
 
r./ 
I .... 
ł . ;1'-' 
\. .,.' 


-' 
, ,I 
-.' 


,:\.-. 
f. 


4 .... 


,'" 


, ,l 
, I . ł, 


.. 


. .'f 


. 
} 
... 


....-.. 


i 


, .. 
. .. 
 
. 11. 


"o&. . 


3 - t- 
, }t tik.. " " 
I
, 
", 
L.¥ ;;{ 


-. : . '


 . ' . "" 
 
.v 
 . ':i?'T" . 
C\.. ,nIP . . 'P 

. .l.:.


;J.


:t

;
 
{
 

« 


.tłIJf 


, , 


, . 
,.. 
t t il 4. 
By skorzystać z wyciągu trzeba zaopatrzyć się w "Skipass". 


"  .....M.. 


Zdjęcia: Rafał Klimkiewicz 


ce, które zapewniają dobre wa- 
runki narciarskie przez prawie 
cały rok. A w dolinach lekki mro- 
zik, żadne tam temperatury sybe- 
ryjskie i cała masa regionalnych 
"jadłodajni", w których poza bo- 
ską tyrolską szynką można zjeść 
mnóstwo innych miejscowych po- 
traw. Równie popularny jest re- 
gion Salzburga. Jego szczególną 
atrakcją jest możliwość zwiedze- 
nia wszystkich 24 okolicznych 
centrów narciarskich z jednym 
tylko skipassem, czyli karnetem 
narciarskim, zwanym tutaj ski- 
jocker. A jest to możliwość sko- 
rzystania z prawie 13 tys. km tras 
zjazdowych i ponad 2 tys. biego- 
wych. 
Nie mniej znanym austriackim 
regionem narciarskim jest Karyn- 
tia, określana jako najbardziej 
nasłoneczniona część gór. Tu jed- 
nym z najbardziej znanych ośrod- 
ków narciarskich są dwie wioski 
narciarsko-turystyczne: Oberkir- 
chletn i Unterkirchletn. Dla tych, 
którzy nawet w zimie w górach 
wolą wyższe temperatury, 10 km 
od obu wiosek znajduje się uzdro- 
wisko Bad Kleinkirchheim z go- 
rącymi żródłami. Jedną z naj- 
większych atrakcji tego regionu 
jest lodowiec Malital, wznoszący 
się na wysokość ponad 3 tys. me- 
trów. W jego wnętrzu wydrążono 
tunel dla tzw. ekspresu górskiego, 
najdłuższej i podobno najszybszej 


jest bowiem szkółek przeznaczo- 
nych specjalnie dla milusińskich. 
Trasy narciarskie położone są 
wśród przepięknych wapiennych 
wzgórz zwanych "Salzburskimi 
dolomitami". Wszyscy operatorzy 
turystyki twierdzą zgodnie, że 
Dachstein jest "przyjazny dla 
dzieci" Trochę gorzej jest z przy- 
jaznością dla kieszeni. Ale czasem 
warto zaszaleć. 
RYSZARD PARKA 


kolejki górskiej na świecie. W 8 
minut dowozi ona narciarzy na 
sam szczyt lodowca. 
Nie wolno zapomnieć o chętnie 
odwiedzanym przez Polaków re- 
gionie narciarskim Dachstein, 
znajdującym się w Styrii, na pół- 
nocny zachód od Grazu. Jest to 
region polecany szczególnie dla 
rodzin z dziećmi, które dopiero 
uczą się narciarstwa. W ośrod- 
kach wypoczynkowych mnóstwo 


Zwiedzać czy czytać? 


;'". 

:, .';': . 
 
, 
". .."-:,,:">,:r . 
 ,;rt. . 
:<; ',:,., -\.' '.' ,"., 
'-.
. ". 


.
 


I Podróżowanie bywa męczące. Niektórzy 
wolą więc usiąść w domu i spokojnie 
obejrzeć album ze zdjęciami. 


, 
,,' 
.; "; 


. '. 


"", " 


.. I 


....  


-. 


,:.'t." ,,. 
.
 


:
. 


leźć ciekawe albumy ze zdjęciami, 
które mogą przybliżyć charakter 
miasta i całego kraju. 
Najwięcej uwagi poświęca się 
zabytkom. Nie sposób pominąć 
przy tym historii. I tu na zaintere- 
sowanych czeka niespodzianka. 
Czasem wydarzenia opisywane są 
w sposób niecodzienny, albo do- 
starczają ciekawych informacji, 
których nie ma w podręcznikach 
do historii. Poza tym, podobnie 
jak to miało miejsce w przypadku 
Polski - powstaje szereg opraco- 
wań tematycznych, dotyczących 
nie tylko zabytków, ale też na 
przykład ogrodów, galerii malar- 
stwa i rzeźby. Najbardziej znane 
są chyba ogrody we Frap,cji i zbio- 
ry sztuki europejskich muzeów. 


"Literatura turystyczna" to 
także świetne przygotowanie 
przed wyjazdem. Jest z czego wy- 
bierać. Można spokojnie zaplano- 
wać trasę i wybrać miejsca, które 
chcemy odwiedzić. 


WARTO WIEDZIEĆ... 
Język: raczej niemiecki, chociaż bez trudu można posługiwać się 
angielskim; w dużych ośrodkach narciarskich można używać 
również innych języków europejskich, czasem chwytają; 
Pieniądze: rzecz niezbędna; jednak zawsze będzie ich za mało; 
podstawowa waluta to szyling austriacki (ATS), dzieli się na 
100... groszy - prawie jak u nas; 
Narty: przydadzą się; chyba, że w austriackie Alpy jedzie się dla 
kuchni regionalQej; 
Skipass: nazwa przyjęła się już u nas, ale Austriacy piszą ją z nie- 
miecka - "skipaf3"; ceny od 1 do 2 tys. ATS za 6 dni; najwięk- 
sze możliwości daje tzw. Skijocker - karta zbiorowa na kilkana- 
ście wyciągów; 
Noclegi: pełen przekrój możliwości; najtańsze są apartamenty 
(około 400-500 zł za 6 noclegów) ale o wyżywienie trzeba sta- 
rać się samemu; hotele to spora inwestycja (do 1,6 tys. za 6 
noclegów), ale w cenie są posiłki; rozwiązanie pośrednie to ga- 
sthausy i pensjonaty - średnio 800-1000 zł za 6 dni; 
Kuchnia: warta grzechu i każdych pieniędzy, zwłaszcza napoje 
wyskokowe, których można wypić więcej niż w Polsce - limit dla 
kierowcy to 0,8 promila; obowiązkowy punkt programu kulinar- 
nego to wędliny i sznycle - na dobrze przyrządzonych można 
podobno siadać, nikt jednak nie wie, czy bez szkody dla sznyc- 
la czy dla spodni. "" ". . 
....r 


'.,.,. 
....... 


.. 

< 'li! ....ł, 

".,. 
..
ł;;,; .. 


, 'J

. 


II> 


1"'-
 


.: . 


POLSKA 
Podobno najpierw należy po- 
znać własną ojczyznę. To, że o na- 
szym kraju mamy najwięcej do 
powiedzenia, objawia się na księ- 
garskich półkach. O najbardziej 
znanych miastach powstaje naj- 
więcej albumów i monografii. 
Największą popularnością cieszy 
się Kraków. Różne wydawnictwa 
prześcigają się w ciekawszym opi- 
sie dawnej stolicy. Kuszą przede 
wszystkim jakością zamieszcza- 
nych zdjęć. Ale swoje miejsce na 
półce znalazły też prace o Gdyni, 
Gdańsku, Warszawie i innych sły- 
nących miastach. 
Następną grupą tematyczną 
wykorzystywaną w krajowych pu- 
blikacjach są zamki i pałace. Naj- 
bardziej interesujący jest ich pier- 
wotny wygląd, znany jedynie z ry- 
cin i obrazów. Teraz z większości 
z nich pozostały tylko ruiny, ale 
nie przeszkadza to nikomu w or- 
ganizowaniu naprawdę atrakcyj- 
nych wycieczek. W zachowanych 
murach często zlokalizowane są 
muzea z eksponatami z minionych 
wieków. Niektóre z proponowa- 
nych prac przedstawiają, z odpo- 
wiednim komentarzem, również 
zgromadzone zbiory. Natomiast 
o bardziej znanych zabytkach po- 
wstały osobne albumy. Nie zapo- 
mina się też o odwiedzających nas 
obcokrajowcach, drukując książki 
z opisem w języku niemieckim, 
angielskim, francuskim a nawet 
rosyjskim. 


fJ 
 
.. 
 . 4
 ' 
", 
. 
't 
 ) ' 

." . 
ł :"7\:'1 . 
, .
. . 
. . ": ,
 \. 
l . iI \.. 
 . 
, ", '
" ,. ' . '" 
.t.....1 
--
- 


.r 


';,,; 


.. 
. 't: 


'.....: 


\: 
\' 


" 


.r 


oJ 


} 


. ..." 
., 


,. 


I 

 ł. 


t...."'. 
i 
tj' 
'" 


PRZYRODA 


",.
 


Swoje osobne miejsce w litera- 
turze znalazły opisy i przede 
wszystkim zdjęcia z Parków Na- 
rodowych albo największych i cie- 
kawych pod względem przyrodni- 
czym i krajobrazowym zbiorni- 
ków wodnych. W albumach za- 
mieszcza się tylko podstawowe in- 
formacje o lokalizacji i krótką 
charakterystykę. Taki zbiór warto 
kupić, ponieważ trudno planować 
obejrzenie wszystkich opisanych 
miejsc. Te prace obejmują najczę- 
ściej informacje z całego świata. 
Nie brakuje jednak zbiorów mo- 
nograficznych, poświęconych jed- 
nemu tylko wybranemu obszaro- 
wi, np. Wielkim Jeziorom Mazur- 
s
im czy polskim Tatrom. 
KSIĄŻKA 
Dla tych, którzy bliżej chcieliby 
zainteresować się obyczajami ja- 
kiegoś kraju, czy regionu na świe- 
de księgarze proponują jeszcze 
jedną formę - powieści fabularne 
i podróżnicze oraz reportaże 
książkowe. Wszyscy znają "Poże- 
gnanie z Afryką", "Leśnych lu- 
dzi", czy na przykład serię przy- 
gód Tomka Wilmowskiego, autor- 
stwa nieżyjącego już Alfreda 
Szklarskiego. Przy uważnej lektu- 
rze tych książek można się wiele 
dovnedzieć o kulturze i obycza- 
jach najbardziej egzotycznych za- 
kątków świata bez ruszania się 
z domu. Zwłaszcza książki 
Szklarskiego zaopatrzone są 
w rozbudowane, choć pogardzane 
przez wielu przypisy. Stanowią 
one swoistą "książkę w książce" 
i warte są szczególnej uwagi. 
ANNA ŚUSZKA 


Najlepsze warunki narciarskie są w wysOkich górach. 


Kilkadziesiąt gmin z woj. kra- 
kowskiego, nowosądeckiego 
i tarnowskiego zabiega o pomoc 
finansową na tworzenie obiek- 
tów turystyki wiejskiej z progra- 
mu pomocowego UE - Tourin 
III. 


Biala Oota 
W niebezpieczeństwie 


Wyjeżdżają 
bogaci 


Unia zapłaci 
za turystykę 


I w minionym sezonie mniej turystów 
skorzystało z oferty rejsów pasażerskich 
po wielkich jeziorach mazurskich. 


I Polacy lubią podróżować za granicę, bo ich na to stać. Polska 
jest również coraz chętniej odwiedzana przez obcokrajowców. 


Gminy złożyły 201 wniosków 
o dofinansowanie własnych pro- 
jektów - poinformował w piątek 
mieszczący się w Tarnowie se- 
kretariat programu. Na realiza- 
cję programu UE przeznaczyła 
12 mln 800 tys. zł (3,2 mln ecu). 
Poszczególne projekty otrzyma- 
ją od 80 tys. do 2 mln zł. Lista 
wniosków-projektów które 
otrzymają dotację zostanie ogło- 
szona przez komisję programu 
do końca listopada. Udział wła- 
sny gmin w inwestycjach wynie- 
sie od 10 do 20 proc. dotacji, za- 
leżnie od wielkości gmin. Z fun- 
duszy programu może być finan- 
sowana np. modernizacja gospo- 
darstw agroturystycznych, 
budowa przystani wodnych, 
szlaków, bazy gastronomicznej, 
noclegowej i informacyjnej. 
Dotychczas z unijnej pomocy 
skorzystały gminy nadmorskie, 
budujące na swoim terenie przy- 
stanie dla żeglarzy. (para, PAP) 


Żegluga Augustowska zanotowa- 
ła znaczny spadek liczby pasażerów 
a Żegluga Mazurska w Giżycku 
utrzymała wynik z ubiegłego roku - 
wynika z podsumowania przepro- 
wadzonego przez przedsiębiorstwa 
po zamknięciu sezonu turystyczne- 
go. Przed sezonem żeglugowym 
obie firmy zakładały wzrost liczby 
przewożonych turystów. Plany 
w obu przypadkach pokrzyżowała 
pogoda, zwłaszcza zimne miesiące 
wakacyjne. - Właściwie przez cały 
sezon pogoda nie była sprzyjająca - 
powiedział dyrektor ŻA Sławomir 
Aleksandrowicz. Z usług tej augu- 
stowskiej firmy skorzystało w sezo- 
nie ok. 42 tys. turystów, czyli o po- 
nad 10 tys. mniej niŻ przed rokiem 
- Nie spowodowało to strat, ale 
mniejsze zyski. Ciągle myślimy też 
o zmniejszeniu kosztów działalności 
- dodał Aleksandrowicz. 


Żegluga Augustowska od sierp- 
nia ubiegłego roku jest przedsię- 
biorstwem prywatnym, przejętym 
w leasing przez spółkę pracowni- 
czą. Ma dwa statki 200-osobowe 
i jeden 100-osobowy. Remontowa- 
na jest mała jednostka holownicza, 
która stanie się' ekskluzywnym 
statkiem na specjalne zamówienia, 
służyć też będzie do szkolenia ob- 
sługi statków. 
Dyrektor Żeglugi Mazurskiej 
Stanisław Matusiak przyznał, że 
w czerwcu i wrześniu firma nadra- 
biała straty z lipca i sierpnia. Gi- 
źyckie przedsiębiorstwo ma 7 stat- 
ków 140-osobowych oraz trzy 
mniejsze jednostki. W ubiegłym ro- 
ku z jej usług skorzystało prawie 
113 tys. pasażerów, w tym roku - 
tyle samo. Przed sezonem planowa- 
no wzrost liczby pasażerów do ok. 
130 tys. (para, PAP) 


Oferta turystyczna prezento- 
wana przez polskie i zagranicz- 
ne biura podróży jest skierowa- 
na do społeczeństwa' coraz bar- 
dziej zamożnego. Bo tylko coraz 
bardziej zamożne społeczeństwo 
może pozwalać sobie na wyjazdy 
zagraniczne, stwierdził prezes 
Urzędu Kultury Fizycznej i Tu- 
rystyki, Jacek Dębski. Szacuje 
się, że w minionym roku Polacy 
odbyli 48,6 mln podróży zagra- 
nicznych, z czego 9,5 mln to wy- 
jazdy turystyczne przynajmniej 
z jednym noclegiem. 
Najliczniej wyjeżdżamy do 
krajów sąsiednich - Niemiec, 
Czech, Słowacji, Rosji i Białoru- 
si, choć dużą popularnością cie- 
szy się także Austria, Francja, 
Włochy, Hiszpania oraz Tunezja 
i Baleary. Wśród polskich tury- 
stów od kilku lat podstawową 


motywacją wyjazdów są intere- Beneluksu (41 USD dziennie) 
sy (29 proc.) i wypoczynek (26 i Niemcy (39 USD dziennie). 
proc.). Najczęściej nasi rodacy Tylko 7 proc. cudzoziemców 
udają się za granicę samochoda- uczestniczy w Polsce w zorgani- 
mi (70 proc. w 1997 roku) i au- zowanych wycieczkach. Powo- 
tokarami (15 proc.), przy czym dem takiego stanu rzeczy jest 
aż 60 proc. podróżnych organi- słaba informacja turystyczna, 
zuje swój urlop za granicą indy- dotycząca Polski. Do niedawna 
widualnie. Polska staje się także w watykańskim biurze piel- 
coraz atrakcyjniejszym krajem grzymkowym brakowało np. in- 
turystycznym, do którego formacji o Częstochowie i in- 
w ubiegłym roku przyjechało nych sanktuariach polskich. 
z zagranicy blisko 88 mln osób, Najpopularniejszym celem za- 
w tym ok. 19,5 mln turystów. granicznych wycieczek zorgani- 
Polska zajmuje 7 miejsce wśród zowanych jest Kraków, Warsza- 
najczęściej odwiedzanych wa i Mazury, gdzie jeżdzą 
państw. Rosną też przychody przede wszystkim grupy nie- 
z turystyki, dające Polsce 14 mieckie. Jednak informacja 
miejsce w świecie; zagraniczni o tych miejscach przygotowy- 
przybysze pozostawili 1997 ro- wana jest przez organizujących 
ku ponad 9 mld USD. Najwięcej imprezy zagranicznych operat 0- 
wydają w Polsce Brytyjczycy rów, przede wszystkim z Nie- 
(46 USD dziennie), obywatele miec. (para, PAP) 


EUROPA 


Tu literatura turystyczna po- 
dobnie dzieli się na opisy miast, 
całych krajów, lub jest to wybór 
tematyczny, np. zbiory muzealne 
czy najsłynniejsze zamki. 
Dużo publikacji dotyczy Fran- 
cji, a szczególnie Paryża. Najważ- 
niejsze informacje trudno jednak 
zamknąć w jednym zbiorze. Stąd 
warto czasem przejrzeć kilka 
z nich, aby sprawdzić, czy kupuje- 
my to, co na prawdę nas interesu- 
je. Bardzo popularnymi i lubiany- 
mi przez wydawców miastami są 
Rzym no i Londyn. Większość pu- 
blikacji na ich temat to tradycyj- 
ne przewodniki, można też zna- 


Dziewiąty raz z rzędu British 
Midiand ogłoszone zostały najlep- 
szymi krajowymi liniami lotniczy- 
mi w Wielkiej Brytanii. Linie po- 
konały ubiegających się o tę na- 
grodę przewoźników spod znaku 
British Airways i KLM/UK. 


Śląskie " 


Pilot nie od zabytków 


Pod . atronatem " T 


bun 


A my pływamy "Tratwą" 


... 


I Pilot, czy przewodnik 
- wybór należy do... turysty. 


Nagroda dla 8M 


Szesnasty Przegląd Piosenki Że- znanych piosenek. Dla młodych 
glarskiej "Tratwa '98", który odby- wykonawców przegląd stał się 
wał się w niedzielę w katowickim szansą na sprawdzenie swych 
"Spodku" przeszedł już do historii. umiejętności przed szeroką pu- 
Dla ponad tysiąca żeglarzy i miło- blicznością, a dla uznanych gwiazd 
śników szant był on okazją do spo- - sposobem potwierdzenia swej 
tkania w gronie przyjaciół znanych formy i jedyną możliwością promo- 
z rejsów i wspólnego śpiewania cji kaset z własną muzyką. 


mi mają czas dojechać. A tu do Ka- 
towic jest blisko - zawsze zbiera się 
cała moja załoga z Mazur - mówi 
17-letnia Gośka z Gliwic. - Poza 
tym tutaj prawie wszyscy się zna- 
my. Jest jak w wielkiej rodzinie. 
Nie ma ludzi przypadkowych tak 
jak na innych przeglądach. Wszy- 
scy są tutaj tylko po to, aby się ba- 
wić przy szantach. Nikomu nie 
przyjdzie do glowy, żeby robić za- 
dymę. 
Najstarszym uczestnikiem "Tra- 
twy" był 70-letni założyciel Żeglar- 
skiego Klubu Morskiego Stanisław 
Kapuściński, który promował swą 
książkę. 
- Pływałem już do Kenii, Tanza- 
nii, Islandii i na Spitsbergen. Że- 
glarstwo dla ludzi Sląska jest ko- 
niecznością, aby oderwać się od za- 
grożeń życia i poczuć smak wolno- 
ści. Cieszy mnie, że na '" Tratwie" 
jest tyle młodzieży - mówił Stani- 
sław Kapuściński. 
Jak co roku organizatorzy z Że- 
\ glarskiego Klubu Morskiego stanę- 
li przed trudnym zadaniem wyboru 
sali koncertowej. W poprzednich 
latach uznania nie zdobyła ani sala 
Centrum Kultury, ani hala gimna- 
styczna. Tym razem traf padł na 
katowicki "Spodek", którego roz- 
miary, zdaniem wielu przytłoczyły 
całą imprezę. (PS) 


. Najlepiej bawiła się młodzież. 
Zywiołowo reagowała już na 
pierwsze dżwięki kolejnych utwo- 
rów chóralnym śpiewem i opętań- 
czym tańcem pod sceną. 
- Nigdzie nie ma takiej atmosfe- 
ry jak na "Tratwie". Na przeglądy 
do Krakowa nie wszyscy moi znajo- 


Wyróżnienie, uznawane za jedno 
z najważniejszych w lotniczym 
świecie przyznawane jest przez 
Travel Trade Gazette. Nagroda ta 
potwierdza pozycję linii lotniczych 
British Midland jako najchętniej 
wybieranych przez konsumentów 
na najbardziej popularnych trasach 
w Wielkiej Brytanii i Europie. 
W marcu 1998 roku BM przełama- 
ły monopol na europejskiej trasie 
lotniczej poprzez uruchomienie po- 
łączenia między londyńskim lotni- 
skiem Heathrow a Manchesterem. 
Przewożnik zaoferował na tej trasie 
niŻsze ceny biletów i wyższy stan- 
dard usług. 
- Bardzo się cieszymy, że czytel- 
nicy Travel Trade Gazette przyzna- 
li nam nagrodę dla najlepszej kra- 
jowej linii lotniczej w Wielkiej Bry- 
tanii - powiedział otrzymując na- 
grodę Alan Parkes dyrektor ds. 
sprzedaży. - Traktujemy to jako 
uznanie dla naszych starań, by 
utrzymać pozycję specjalisty na 
trasach o krótszym zasięgu. Napa- 
wa nas optymizmem fakt, że nasze 
zaangażowanie w ulepszanie pro- 
duktów i jakości usług zostało tak 
prestiżowo nagrodzone. 
Nagrodwny brytyjski przewoż- 
nik obchodzący w tym roku sześć- 
dziesięciolecie utrzymuje również 
połączenia z Polską. (para) 


czyć jej zakres, ze względu na 
zagrożenie interesu gospodarki 
narodowej, obronności lub bez- 
pieczeństwa państwa, a także 
zagrożenia bezpieczeństwa lub 
dóbr osobistych obywateli. 
Z tych powodów może też wy- 
dać koncesję na czas oznaczony. 
Wszystkie podmioty występu- 
jące ze stosownym wnioskiem 
muszą spełniać określone wa- 
runki. Między innymi konieczne 
jest zapewnienie pokrycia kosz- 
tów powrotu klienta do kraju, 
gdy organizator turystyki - 
wbrew ciąźącemu na nim obo- 
wiązku - nie zapewnia tego po- 
wrotu, a także gwarancja zwro- 
tu kosztów klientom, w razie 
niewykonania zobowiązań wy- 
nikających z umowy. 
Ustawa reguluje także kwe- 
stię działalności przewodników 
turystycznych i pilotów wycie- 
czek. Zgodnie z nią, przewodnik 
zobowiązany jest do oprowadza- 
nia wycieczek, fachowego udzie- 
lania ich uczestnikom informa- 
cji o kraju, odwiedzanych miej- 
scowościach, obszarach i obiek- 
tach oraz do sprawowania opie- 
ki nad grupą. Natomiast do 
zadań pilotów wycieczek należy 
sprawowanie opieki nad uczest- 


Usługi turystyczne są jednym 
z rodzajów działalności gospo- 
darczej, który ze szczególną sta- 
rannością musi uwzględniać 
problem szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa konsumenta. 
Nie jest przecież rzeczą obojętną 
kto i w jaki sposób świadczy te 
usługi. Wiele osób, korzystają- 
cych z usług biur podróży, miało 
okazję spotkać się z nieuczciwo- 
ścią, nierzetelnością i brakiem 
kompetencji osób organizują- 
cych wycieczki, przez które zo- 
stały one narażone na straty ma- 
terialne i moralne, a nawet na 
zagrożenie zdrowia i życia. 
Obowiązująca od lata br. 
ustawa turystyczna reguluje 
praktycznie wszystkie zasadni- 
cze kwestie z zakresu usług ho- 
telarskich, przewodnickich oraz 
wszystkich innych usług świad- 
czonych turystom. Wprowadzo- 
no również koncesje na organi- 
zację tzw. imprez turystycznych. 
Decyzje o udzieleniu koncesji 
lub odmowie jej przyznania leżą 
w gestii Urzędu Kultury Fizycz- 
nej i Turystyki. Niestety, kryte- 
ria tych decyzji są dosyć nie- 
ostre. Ustawa mówi o tym, że 
prezes UKFiT-u może odmówić 
udzielenia koncesji lub ograni- 


nikami imprezy turystycznej 
oraz czuwanie nad jakością 
i sposobem wykonywania 
świadczonych usług. Pilot wy- 
cieczki musi też biegle posługi- 
wać się językiem powszechnie 
znanym w kraju odwiedzanym, 
a także językiem, który umożli- 
wia mu swobodny kontakt z tu- 
rystami lub kontrahentem za- 
granicznym. Ponadto reprezen- 
tuje on organizatora turystyki 
wobec placówek świadczących 
usługi w trakcie trwania impre- 
zy. Nie musi natomiast, a nawet 
nie wolno mu oprowadzać grupy 
po odwiedzanych obiektach. Ta- 
kie usługi może wykonywać je- 
dynie licencjonowany przewod- 
nik. 
Szkoda tylko, że nie przewi- 
dziano możliwości cofnięcia 
przyznanych uprawnień, w sy- 
tuacji, gdy przewodnik stracił 
zdrowie w stopniu uniemożli- 
wiającym wykonywanie zadań, 
został skazany za przestępstwo 
związane z wykonywaniem za- 
dań przewodnika lub pilota. Je- 
dyną możliwością jaką posiada 
wojewoda jest zawieszenie ta- 
kiej osoby w wykonywanej 
funkcji, na okres nie przekra- 
czający 12 miesięcy. (tod) 


I '1


' 


.. 


"\ " -- . 


:> ,..
,l A 


'" 


ł. 
. 


." 


'	
			

/iv5521-1998-269-0010.djvu

			TELEWIZJA 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 


10 


tureckiej. Śledztwo prowadzą komandor I 
Hannon Rabb i Bud Roberts. Major Sarah 
MacKenzie jest odsunięta od sprawy i czuje 
się z tego powodu mocno urażona. Hann T . · ki a tor 
wtajemnicza jednak Sarah w pewne szczegó- a J e m n I ca sz u 
ły. Niebawem okazuje się, że zabójstwem in- 
teresuje się również wywiad wojskowy. 
21.05 W centrum uwagi 
21.25 Czas na dokument: Kiniarze z Kalkuty 
- film dok. Andrzeja Fidyka 
W Indiach produkuje się około tysiąca fil- 
mów fabularnych rocznie, co zapewnia tam- 
tejszej kinematografii pierwsze miejsce na 
swiecie. Hindusi uważają, że tylko sztuka po- 
kazuje prawdziwy świat. W kinach przesia- 
dują godzinami. Autor filmu opowiada o fe- 
nomenie tego zjawiska społecznego. Podró- 
żował po Indiach z kinem objazdowym, prze- 
żywając po drodze mnóstwo zaskakujących 
przygód. 
22.30 W interesie publicznym 
23.00 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie - 
suplement 
23.05 Wiadomości 
23.17 Sport 
23.20 Pr. publicystyczny I 
23.55 Tajemnica klasztoru Marii Magdaleny Jezus z Montrea u 
- film fab. prod. USA (1986); reż. Nor- 
man Jewison, wyk.: Jane Fonda, Anne 
Bancroft, Meg Tilly 
1.35 Bliżej Europy: Francja 
2.00 Za i przed klauzurą: Sny o raju 
2.30 Zakończenie programu 


15.00 Piosenka na życzenie 
16.00 Domek na prerii - ser. obycz. 
17.00 InfoITt1acje 
17.10 Sally czarownica - serial animo- 
wany dla dzieci 
17.35 Aniołki Charliego - serial krymi- 
nalny 
18.25 Allo, allo - francuski serial kome- 
diowy 
19.00 Micaela - włoska telenowela 
19.50 InfoITt1acje 
20.05 Dziwny traf - serial sensacyjny 
21.00 Wspaniała drużyna - film fab. 
prod. USA 
22.55 Oddział specjalny 2 - film fab. 
prod. USA 
0.30 Przytul mnie 
1.30 Piosenka na życzenie 
2.30 Pożegnanie 


12.20 Magazyn Notowań: Vademecum planta- 
tora śliw 
12.45 How are you? - zagadka 
12.50 Laboratorium: Daleko czy blisko 
13.10 Jak znaki na niebie: Nasz wszechświat 
Merkury 
13.30 Snowboard: Szkółka jazdy (2) 
13.35 Wszechświat według Stephena Hawkm- 
ga (8/12) - serial dok. prod. angielskiej 
14.00 Narodziny (5/24): Mącznik szklarnio- 
wiec - serial dok. prod. francuskiej 
14.10 Słowa, słówka i półsłówka 
14.35 Dziewczyna z oceanu - ser. prod. kanad. 
15.05 Magazyn parlamentarny 
15.30 Teleexpress Junior 
15.40 Raj 
16.05 Rower Błażeja 
16.30 Moda na sukces (727) - serial prod. USA 
17.00 Teleexpress 
17.25 Klan (142) - telenowela TVP 
17.50 Gość Jedynki 
18.00 Rynek - magazyn gospodarczy 
18.20 Flesz-Wiadomości 
18.25 360 stopni dookoła ciała 
18.50 Reporter 
19.00 Wieczorynka: Mały Miś 
19.30 Wiadomości 
19.56 Sport 
19.59 Prognoza pogody . 
20.10 JAG Wojskowe Biuro Sledcze (11/12) - 
serial prod. USA 
Oficer marynarki, Elizabeth Lane, zostaje 
oskarżona o zabójstwo pracownika ambasady 


PO[SAT-2 


1 


m
 


; 


6.00 Przytul mnie 
7.00 Dżana - program muzyczny 
7.30 Szok-blok - program muzyczny 
8.00 TV Shop 
8.30 Kapitan Jastrząb - serial animo- 
wany dla dzieci 
9.00 Allo, allo - serial komediowy 
9.30 Robocop - serial s-f 
10.30 Aniołki Charliego - ser. krym 
11.30 Żar młodosci - kanadyjski serial 
obyczajowy 
12.30 Tajemnicza dama - telenowela 
argentyńska 
13.30 Superstar - program rozrywkowy 
14.00 Szok-blok - program muzyczny 
14.30 Dżana - program muzyczny 


6.00 Kawa czy herbata [w tym: Wiadomości] 
8.00 Frasier (58) - serial prod. USA 
8.20 Giełda 
8.30 Wiadomości 
8.42 Prognoza pogody 
8.45 Przygody Skippy (6) - ser. prod. austral. 
9.10 Mama i ja - pr. dla mamy i trzylatka 
9.25 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.05 Czerwony orzeł (1/4) - serial sensacyjny 
prod. USA; reż. Jim Goddard, wyk.: Ti- 
mothy Dalton, Omar Sharif, Marg Hel- 
genberger, Nigel Havres 
Serial nakręcony według powieści Kena Folle- 
ta o zapierającej dech w piersiach akcji. Na 
początku lat 90. w Górnym Karabachu toczy 
się walka o niepodległość. Stany Zjednoczone 
zainteresowane są dostępem do ropy naftawej 
z rejonu Baku, Rosja natomiast chce utrzymać 
swoją dominację w Azerbejdżanie. 
10.55 Aukcja, czyli jak kupić Van Gogha 
11.15 Jak chronić prawa człowieka?: Organi- 
zacje pozarządowe i media 
11."0 Katalog zabytków: Biecz 
11.50 Anatomia sukcesu: Narodowe fundusze 
inwestycyjne 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes rolniczy program in- 
formacyjny 


Amerykański dramat 
z 1986 roku. Klasztorną ci- 
szę zakłóca nagle rozdziera- 
jący krzyk. Za murami za- 
konu o niezwykle surowej 
regule, w pokoju młodziut- 
kiej nowicjuszki przychodzi 
na świat niemowlę. Chwilę 
później zostaje uduszone. 
Agnes nie chce mówić, jak 
doszło do tragedii. Zresztą 
zaprzecza, że jest matką 
dziecka, nie przyznaje się 
też do popełnienia ohydne- 
go czynu. Ale dowody świadczą przeciwko niej i zostaje oskarżona 
o morderstwo. Reż. Norman Jewison, występują: Jane Fonda, Anne 
Bancroft, Meg Tilly 


:. ., 


"......0(  't  


.... 


TV KRAKÓW I 


14.30 Z plecakiem i walizką - program 
podróżników 
14.50 Podpowiedzi w plenerze - pro- 
gram krajoznawczy 
15.10 Dajcie to na pierwszą stronę - ka- 
nadyjski serial fabularny 
16.00 Program dnia 
16.05 Nasza antena 
16.10 Kronika 
16.15 Legendy krakowskIej piłki nożnej 
16.30 Gorzkie dziedzictwo - wenezuel- 
ski serial fab. 
17.30 Pejzaż regionalny - pr. pub!. 
18.00 Ludzie i wydarzenia 
18.10 Kronika 
18.30 Z cyklu Portrety - pr. pub!. 
19.00 Z kart krakowskiego archiwum - 
program publicystyczny 
19.15 Temat dnia - pr. publicystyczny 
19.30 Magazyn nie tylko sportowy - an- 
gielski mag. o tematyce sportowej 
20.00 Smithsoniański swiat - amery- 
kański serial popularno-naukowy 
21.00 Magazyn żużlowy - odc. 12 
21.30 Kronika 
21.45 Sport 
21.50 Nasza antena 
22.00 Desperacja - po!. dr. historyczny 
23.45 Prince street - ser. policyjny 
0.30 Zakończenie programu 


7.00 Mieszkańcy wesołego lasu - serial 
animowany 
7.25 Mis, Mieszko i przyjaciele - serijll 
animowany 
7.30 Podróże bez biletu - program po- 
l?ularno-naukowy dla młodzieży 
7.55 Swiat dzikich zwierząt - odc. 
79/87 - francuski serial dok.- 
przyrododniczy 
8.00 Kronika 
8.10 Słodki ciężar - magazyn rodzinny 
8.30 Indianie Pólnocno-amerykańscy - 
amerykański serial dok. 
9.05 Gorzkie dziedzictwo - wenezuel- 
ski serial fabularny 
9.50 Smithsoniański swiat - amery- 
kański serial popularno-naukowy 
10.50 Aktualnosci europejskie - nie- 
miecki magazyn publicysto 
11.20 Julien Green - Łagodny buntow- 
nik - francuski film dokumentalny 
12.20 Desperacja - pol. dramat histo- 
ryczny 
14.10 Tradycyjny sport japoński - cykl 
filmów dok. 
14.25 Świat dzikich zwierząt - serial 
dok.-przyrod. 


TVP-l, godz. 23.55 


Dramat produkcji kana- 
dyjsko-francuskiej z roku 
1989. Bohaterem filmu jest 
młody aktor i reżyser te- 
atralny Daniel Coulombe, 
który na zlecenie probosz- 
cza kaplicy św. Józefa po- 
dejmuje się unowocześnić 
tradycyjne, doroczne miste- 
rium pasyjne. Sam ma kre- 
ować w nim rolę Chrystusa. 
'. Daniel, nonkonformista 
w realizacji swego arty- 
stycznego posłannictwa, 
bierze się do pracy bardzo 
serio. Reż. Denys Arcand. Wyst. Lothaire Bluteau, Catherine Wil- 
kening, Johanne-Marie Tremblay. 


. 
 -, 

 t: 


21.00 Z Archiwum X - serial prod. USA 
W małej restauracyjce dochodzi do krwawej 
strzelaniny. Na miejsce zdarzenia przybywa we- 
zwany agent Mulder. Wśród ofiar brutalnego na- 
padu Fox rozpoznaje Donalda Gelmana, jedne- 
go z wynalazców Internetu. Udaje mu się zabez- 
pieczyć przenośny komputer Gelmana. Teraz 
wraz z przyjaciółmi agent próbuje rozwikłać za- 
gadkę tajemniczego programu komputerowego. 
21.50 Dwójkomania 
22.00 Panorama 
22.27 Prognoza pogody 
22.35 Sport-telegram 
22.40 Ekspres reporterów 
23.15 Kocham kino: Jezus z Montrealu - film 
fab. prod. kanad. (1990); reż. Denys Ar- 
cand, wyk.: Lothaire Bluteau, Catherine 
Wilkening 
1.20 Peter Gunn (30-31) - serial prod. 
amerykańskiej 
2.05 Zakończenie programu 


13.20 Dziennik krajowy (powt.) 
13.40 Molly (12/13) - serial prod. polsko-an- 
gielskiej 
14.15 Team i Tym: Baw się i Cieszyn 2) (powt.) 
15.10 Gdzie diabeł mówi dobranoc - serial 
prod. USA 
16.00 Panorama 
16.10 W okolice Stwórcy 
16.30 Świat wokół nas: Bliżej Europy 
17.00 Krzyżówka szczęścia - teleturniej 
17.30 Reportaż miesiąca (z Katowic) 
17.50 Portrety miast i firm 
18.00 Panorama 
18.10 Aktualności (z Katowic) 
18.25 Wiadomości sportowe (z Katowic) 
18.35 Va banque - teleturniej 
19.05 Wieczór Filmowy: Kocham kino 
19.35 Bądż mistrzem: Leszek Cichy 
20.05 Linia specjalna: Janusz Wojciechowski, 
prezes NIK (audiotele: 0-70015055 tak, 
0-70015022 nie) 


2 


TVP 
 


..:." 41:- 


7 .25 Sport-telegram (powt.) 
7 .30 Dziennik krajowy 
7 .50 Studio urody 
8.00 Sport opolski 
8.30 Złotopolscy (41) telenowela TVP 
(powt.) 
9.00 Swiat kobiet [audiotele 0-70035277] 
9.35 Krok za krokiem (59) - serial prod. USA 
10.00 Hollywoodzkie portrety (7): Harrison 
Ford - serial dok. prod. USA 
10.30 Duety do mety - teleturniej (powt.) 
11.00 Zapach perfum (8) - serialobycz. prod. 
francusko-włoskiej 
12.00 Koc - Komiczny Odcinek Cykliczny 
(powt.) 
12.30 Familiada - teleturniej (powt.) 
13.00 Panorama 


f  
j 


........ 


!"IIIc 


TVP-2, godz. 23.15 


Operacja 
Słoń 


, 


18.50 7 minut. wydarzenia dnia - pro- 
gram infoITt1acyjny oraz prognoza 
pogody 
19.00 Zoam - magazyn sensacji 
19.30 Podaj dalej - teleturniej 
20.00 - 22.35 Komediowy wtorek: 
20.00 Tata duch - komedia, USA 
21.30 Wieczór z wampirem - talk show 
22.35 7 minut, "'Ydarzenia dnia - pro- 
gram informacyjny oraz prognoza 
pogody 
Złota klasyka: 
22.50 Policjanci z Miami - ser. sens. 
23.40 Świat pana trenera - ser. kom. 
24.00 Kariera maklera - ser. obyczajowy 
0.45 Dziewczyna z komputera - serial 
komediowy 
1.10 Sliders - seril fantastyczno-nauko- 
wy 
1.50 Zoom - magazyn sensacji 
2.15 Podaj dalej - teleturniej 


RTL 7 


r 
ń,1 
.\ 


, 
i' .. 


6.25 Ukryta kamera - pr. rozrywkowy 
6.45 Na zawsze - serial obyczajowy 
7.30 Teleshopping 
8.05 Miłość i dyplomacja - ser. obycz. 
8.30 Sunset Beach - serial obyczajowy 
9.15 Odjazdowe kreskówki 
10.30 Poslubić modelkę - kom. USA 
12.10 Quincy - serial kryminalny 
13.05 Ukryta kamera 
13.30 Teleshopping 
14.15 Na zawsze - serial obyczajowy 
15.05 Miłosć i dyplomacja - ser. obycz. 
15.30 Odjazdowe kreskówki 
16.45 Dziewczyna z komputera - serial 
komediowy 
17.10 Sliders - serial fantastyczno-na- 
ukowy 
18.00 Sunset Beach - serIal USA 


Ę:omedia amerykańska, 
przedstawiająca niezvvykłą, 
acz podobno prawdziwą histo- 
... 
rię z czasów wojny w Wietna- f 
mie. Oddział pod dowódz- 
twem kapitana Sama Cahilla 
musi przetransportować do 
ukrytej w środku dżungli wio- 
ski, ogromny ładunek - praw- 
dziwego, żywego słonia. Po- 
wodem niecodziennej operacji jest nieszczęśliwy zbieg okoliczności, 
w którym zabity został słoń, uznawany przez mieszkańców wioski 
za świętego. 


¥ 


l 


I. 


- t 


18.10 Aktualności - program informacyjny 
18.25 Wiadomości sportowe 
18.30 Lala, czyli liga szkół średnich 
19.20 Studio regionalne 
19.30 Magazyn nie tylko sportowy - angielski 
program dokumentalny 
20.00 Smithsoniański świat - ser. popularno- 
naukowy 
21.00 Magazyn sportowy 
21.30 Aktualności - program informacyjny 
21.40 Wiadomości sportowe 
21.45 Temat dnia 
22.00 Desperacja - polski dramat historyczny; 
reż. Zbigniew Kużmiński, wyk.: Maria 
Mielnikow-Krawczyk, Krzysztof Ibisz, 
Janusz Zakrzeński 
23.50 Prince Street - amerykański serial poli- 
cyjny 
0.30 Zakończenie programu 


12.20 Desperacja - polski dramat historyczny; 
reż. Zbigniew Kużmiński, wyk.: Maria 
Mielnikow-Krawczyk, Krzysztof Ibisz, 
Janusz Zakrzeński, Leszek Zdybał, Pa- 
weł Zawadzki. Cezary Nowak 
14.10 Tradycyjny sport japoński - cykl filmów 
dokumentalnych 
14.30 Wita Studio Regionalne · Gość dnia 
14.40 Trzy po trzy - program dla dzieci 
15.15 A ja rosnę - poradnik dla rodziców 
15.35 Zbliżenia 
15.55 Co słychać w muzyce - magazyn aktual- 
ności kulturalnych 
16.15 Studio regionalne. Gość dnia 
16.25 Flesz-Aktualności 
16.30 Gorzkie dziedzictwo - ser. prod. wenez. 
17.30 Reportaż miesiąca 
17.50 Portrety miast i firm 
18.00 Panorama 


TVP KATOWICE 


.. .' 


..t....-:-;: :
.  


7.00 Mieszkańcy wesołego lasu - ser. anim. 
7.25 Miś, Mieszko i przyjaciele - ser. anim. 
7.30 Podróże bez biletu - program popular- 
nonaukowy dla młodzieży 
8.00 Sport opolski 
8.30 Indianie północnoamerykańscy - serial 
dok. prod. USA 
9.00 Gorzkie dziedzictwo - serial prod. we-- 
nezuelskiej 
9.50 Smithsoniański świat: Sztuka Nigerii - 
serial popularnonaukowy 
10.50 Aktualności europejskie - niemiecki 
magazyn publicystyczny 
11.20 Julien Green, łagodny buntownik 
francuski serial dokumentalny 


Polsat, godz. 21.00 


Zniknięcie 


Mroczny thriller psy- 
chologiczny, ktory wy- 
wołuje napięcie i budzi 
przerażenie na miarę 
,'C, "Milczenia owiec"! 
Chłopak i dziewczyna 
jadą na wakacje. Na 
stacji benzynowej w ja- 
kimś małym miastec'zku 
dziewczyna wchodzi do 
sklepiku, żeby kupić pi- 
wo i więcej nie wraca. 
Policja me jest w stanie 
Fot. TVNlAKPA ustalić, co się stało 
i w końcu umarza śledz- 
two. Jednak Jeff nie potrafi pogodzić się z utratą dziewczyny i po- 
tworną niewiadomą. Jeszcze po kilku latach dręczy go obsesja do- 
tarcia do prawdy, choćby miała okazać się najbardziej makabrycz- 
na... Reżyseria George Sluizer, wyk. Jeff Bridges, Kiefer Sutherland 
(na zdjęciu), Nancy Travis, Sandra Bullock. 


18.00 Nie przegap 
18.05 Diabelski młyn - filmy animowa- 
ne 
18.30 Spin City II - senal amerykański 
18.55 Nigdzie indziej 
19.30 Diabelski młyn - filmy animowa- 
ne 
19.55 Aktualnosci filmowe 
20.00 Pedał - komedia francuska 
21.40 Pałac doskonały - film dokumen
 
talny 
22.35 Matka noc - dramat amerykanski 
0.25 Relikt - horror amerykański 
2.15 Droga przez życie - komedia 
amerykańska 
3.50 Prawdziwa blondynka - komedia 
amerykańska 
5.35 Inna wyspa - dramat prod. pol- 
skiej 
6.45 Deser: Rodney i Juliet - film krót- 
kometrażowy 
(0) program nie kodowany 


CANAL+ 


.;:.-"
... 


7.00 Muzyczny budzik (0) 
7.30 Diabelski młyn - filmy animowa- 
ne (') 
7.50 Cyberia (0) 
8.00 Spin City II - ser. amerykanski (0) 
8.25 Łapu-capu (0) 
8.30 May i June - ang. film sensilcyjny 
10.10 Krytyczna terapia - thriller USA 
12.05 Kuchnia filmowa - mag. filmowy 
(o filmie "Krytyczna terapia") 
12.30 Reflektor 
13.30 Kryminalistki - kom. niemiecka 
15.15 Tajna broń - film sens. USA 
17.05 Kapitan Star - kanadyjski serial 
animowany (3) 
17.30 Stinky i Jake przedstawiają - an- 
gielski serial dla dzieci (10) 
17.55 - 20.00: Okno otwarte "Na gapę" (0) 
17.55 Cyberia 


te 


:",:
;
 


'!'. . .
....' 


,_ ł 


#i 


prowadzi do przesmiesznych perypetii. Ich żo- 
ny wprawdzie twardo stąpają po ziemi, ale nie 
są w stanze powstrzymać mężów przed kolejny- 
mi szaleiitwami. Błyskotliwe dialogi, niena- 
ganna konstrukcja dramaturgiczna i ogromna 
dawka wszelkiego rodzaju humoru. 
20.50 Losowanie LOTTO 
21.00 Film tygodnia: Operacja Słoń - film fab. 
prod. USA (1995 r., 103 min); reż. Simon 
Wincer, wyk.: D. Glover, R. Liotta, D. Le- 
ary (Film niedostępny drogą satelitarną) 
23.00 Wyniki losowania LOTTO 
23.05 fuformacje i biznes informacje 
23.20 Pogoda z Coldrexem 
23.25 Polityczne graffiti 
23.40 Życie jak poker - polska telenowela 
0.10 Motowiadomości 
0.40 Muzyka na bis 
2.30 Pożegnanie 


POLSAT 


15.25 Drzewko szczęścia: gra-zabawa 
15.50 Michael Logozzo gorąco poleca - maga- 
zyn kulinarny 
16.00 fuformacje 
16.15 Sto procent dla 100: gra-zabawa 
16.45 Nowe przygody Robin Hooda -. serial 
Wlk Brytania-Francja-USA 
17.40 Świat według Bundych - ser. kom. USA 
18.10 Pomoc domowa - serial kom. USA 
18.45 Informacje 
18.55 Prognoza pogody 
19.05 Powrót Supermana - serial sens. .uSA 
20.00 13 Posterunek - polski ser. komediowy 
20.30 Miodowe lata - polski serial komediowy 
Historia dwóch przyjużniących się ze sobą mał- 
żeii.stw, które szczerze wierzą, że wszystko co 
najlepsze mają przed sobą. Mimo kłopotów są 
nieuleczalnymi optymistami. Nie ustają w po- 
szukiwaniu sposobu na zrobienie fortuny, co 


tI. 


-' 


6.00 Piosenka na życzenie 
7.00 Kto się boi wstać? - program poranny 
7,45 Polityczne graffiti 
7.55 Poranne informacje 
8.00 Garfield - serial animowany dla dzieci 
8.30 Renegat - serial sensacyjny USA 
9.30 Żar młodości - kanad. ser. obyczajovlY 
10.30 Nowe przygody Robin Hooda - serial 
Wlk Brytania-Francja-USA 
11.30 Baza Pensacola - serial akcji USA 
12.30 Życie jak poker - polska telenowela 
13.00 Idź na całość - show z nagrodami 
14.00 Link Journal- magazyn mody 
14.30 Piramida: gra-zabawa 
15.00 Maska - serial animowany dla dzieci 


TVN, godz. 20.00 


Tata duch 


HBO 16.20 Autobus - obyczajowy. USA 
18.20 Trzech mężczyzn i dziecko - ko- 
8.25 Pierwszy rok jelenia - przyrodni- media, USA 
czy, W. Brytania 20.00 Duma kibica - komedia, USA 
9.20 Chłopiec okrętowy - komedia, 21.30 Ciało kobiety - komedia roman- 
USA tyczna, USA 
10.40 Zwycięski mecz - wojenny, USA 23.15 Operacja Delta Force - film akcji, 
12.35 Miłosć i inne nieszczęscia - kome- USA 
dia, USA 0.45 Krytyczna decyzja - sensacyjny, 
13.55 Ludzie z wysp - przyrodniczy, W. USA 
Brytania 2.55 Drużbowie - (dramat, USA 
14.45 Pan domu - komedia, USA 4.25 Cienie przeszłosci - dramat, USA 
TV CZESKA 16.15 Mimmi - film 
16.45 Podróż w nieznane - serial 
17.30 AZ - Quiz 
5.00 Studio reporterów 18.00 Wiadomosci regionalne 
5.25 Na zaproszenie Lidy Rakuszan 18.10 Simpsonowie - serial 
6.00 Dobre rano 18.35 Przyjaciele III - serial 
8.30 ,,21" 19.00 Wieczorynka 
9.00 Wiadomosci 19.15 Wydarzenia, sport 
9.05 Pisklęta - pr. dla dzieci 20.00 17 listopada - dok. 
9.55 Klocki - pr. dla dzieci 20.25 Na drzewie - kom. fr. 
10.05 Mgły na błotach - film czeski 21.55 Czarne owce - pub!. 
11.35 Romowie - magazyn 22.10 Co ty na to? - pubL 
12.05 CD Classic 22.15 Wydarzenia plus 
12.15 Eliksir życia 22.30 Bramki, punkty, sekundy 
12.40 Klub Seniora 22.35 Ten nasz czeski charakter 
13.10 Echa sportowe 22.55 Magazyn policyjny 
14.10 Studio Oaza 23.20 Zołnierze - serial dok 
15.00 Videofashion 0.25 Kolejne tajemnice swiata 
15.25 Do oporu - pub!. 1.05 Katolicy - film dok. 
16.00 WiadomoSci 3.15 Podróż w nieznane - film dok. 
16.05 Wiadomosci ze swiata 4.00 Auto-moto sport 
NOVA- 15.35 Słoneczny patrol - serial 
16.30 A - talk show 
17.15 Własnie teraz 
5.30 . InfoITt1acje dla konsumenta 17.20 Tropical Heat - serial 
6.00 Sniadanie z Novą 18.25 Zaryzykuj - teleturniej 
8.30 Karuzela - teleturniej 18.50 Karuzela - teleturniej 
8.55 Zaryzykuj - teleturniej 19.30 Dziennik 
9.30 Szpital Chicago Hope III - serial 20.00 Do RE Mi 
10.15 Klient - seria 20.55 Gliniarz i prokurator V - senal 
11.05 Szybkie pieniądze - pr. roz. 
11.55 Wiadomosci 21.50 Prosto w oczy - pub!. 
12.00 Obywatelskie judo 22.30 Własnie dzisiaj 
12.20 Łysy - serial 22.35 Millenium - serial 
13.4i1 Stefania I - serial 23.25 Świat Bundych - serial 
13.35 Tak płynie czas - serial 0.20 Z archiwum X - serial 
14.20 Bulwar Pacifik Drive - serial 1.40 A - talk show 
14.45 Szkoła złamanych serc - serial 1.20 Strefa cienia - serial 


"'
 I 
h .... ..1 1 
'\.c. - . 


Amerykańska komedia rodzinna 
z supergwiazdą komedii Billem 
Cosbym (na zdjęciu) w roli głów- 
nej. Przepracowany biznesmen 
i wdowiec ginie w wypadku samo- 
chodowym. Jego sprawy na Ziemi 
nie są jednak uporządkowane, 
dlatego otrzymuje specjalną dys- 
pensę - kilka dni wolnych, zanim 
wyruszy w zaświaty - aby zapew- 
nić przyszłość i bezpieczeństwo 
swoim dzieciom. Niestety, wciąż 
pozostaje duchem i nie wszyscy 
w niego wierzą. Reżyserował Si d- 
ney Poitier. 
Nasza TV i RTL-7, godz. 20.00 


.' 


t ' ,. . 
.;
,j:" 
, 


 
 


17.30 Nie do wiary - opowieści niesamowite 
18.00 Esmeralda (57) - ser. obycz. Meksyk 
18.55 Pogoda , 
19.00 TVN Fakty 
19.25 Sport 
19.30 Bezpieczna kasa Briana - teleturniej 
20.00 Zniknięcie - film sensacyjny, USA 
22.00 Dawid i Goliat (12) - film z serii Della- 
ventura, USA 
23.00 TVN Fakty 
23.05 Kropka nad i 
23.27 Pogoda 
23.30 Automaniak - magazyn motoryzacyjny 
24.00 Sprawiedliwi (12) - ser. sens. USA 
1.00 Supergliny - magazyn policyjny 
1.30 Granie na ekranie - program rozrywko- 
wy 


10.30 Manuela (127) - telenowela, Argentyna 
11.30 Jolanda (221) - telenowela, Argentyna 
12.00 Telesklep 
12.30 Czas to pieniądz - teleturniej 
13.00 Gotuj z Kuroniem - magazyn kulinarny 
13.30 Fakty, ludzie, pieniądze 
13.55 Inspektor Gadżet (25) - ser. anim. 
14.20 Nowe przygody Różowej Pantery (43) - 
serial animowany dla dzieci 
14.45 Miasto piesprawia (31) - ser. anim. 
15.15 Pod koszem (13) - ser. dla młodzieży, 
USA 
15.45 USA High (26) - serial dla młodzieży, 
16.15 Pacific Drive (177) - serialobycz. Au- 
stralia 
16.45 Co za dzień - program rozrywkowy 
17.15 TVN Fakty Regionalne 


TVN 


:- J6 


.,.. 


.
. 


" j 


" < --- 


6.15 Telesklep 
6.30 Dzień dobry w TVN 
6.35 Kropka nad i 
6.55 Dzień dobry w TVN 
7.00 Prawnicy z Miasta Aniołów (40) - serial 
obyczajowy, W. Bryt. 
7.45 Inspektor Gadżet (25) - ser. anim. 
8.10 Nowe przygody Różowej Pantery (43) - 
serial animowany dla dzieci 
8.30 Miasto piesprawia (31) - ser. anim. 
9.00 Gillette - program sportowy 
9.30 Esmeralda (56) - serial obyczajowy, 
Meksyk 


t"1 
 


l 


..1 


Fot. AKPA 


Wizja 


Polska Telewizja Kablowa proponuje swoim abonentom pakiet kanałów 
w polskiej wersji językowej. W programie m.in.: 


18.00 Życie morsów, 19.00 Ptaki i ludzie, 
19.30 Sierociniec dla zwierząt, 20.00 
Wieloryby i rybołowy, 21.00 Grożne ży- 
wioły, 22.00 Życie rekinów, 23.00 Nowo- 
jorscy shakersi, 24.00 Grożne żywioły. 


WIZJA 1 


TE EWIZJA 


16.50 Opowieści z klonowego miasta (21) - se- 
rial animowany dla dzieci 
17.20 Nie ma jak w domu (46) - serial obycza- 
jowy, Australia 
17.50 Nasze wiadomości 
18.00 Świat biznesu - magazyn gospodarczy 
18.10 Antonella (135) serial prod. 
argentyńskiej 
19.00 Zoom - magazyn sensacji 
19.30 Podaj dalej - teleturniej 
20.00 Tata duch - komedia, USA 
21.30 Wieczór z wampirem - talk show 
22.35 Nasze wiadomości 
22.55 Horoskop na jutro 
23.00 Ośmiornica (43) - serial kryminalny, 
Włochy 
0.40 Zakończenie programu 


11.50 Nasz sklep - zakupy w TV 
12.10 Antonella (134) - serial, Argentyna 
13.05 Nasz sklep - zakupy w TV 
13.30 City (219) - serial, USA 
13.55 Horoskop na dziś 
14.00 Tylko jedno życie (52) - serial, USA 
14.55 Szczęśliwa ósemka - propozycje do listy 
przebojów 
15.00 Wielcy kreatorzy mody (47) - serial do- 
kumentalny, Kanada 
15.30 Loving (92) - serial, USA 
15.55 Propozycje do listy przebojów podwór- 
kowych Bogdana Lazuki 
16.00 Warto wiedzieć - informacje, cieka- 
wostki, porady 
16.20 Niezłomny detektyw (5) - serial animo- 
wany dla dzieci, Francja 


14.00 St. Tropez - serial obyczajowy, 
15.00 Sposób Waldo - serial animowany, 
15.30 Hollyoaks - serial, 16.00 Holiday of 
Love - serial, 17.00 Trzecia planeta od 
Słońca - serial komediowy, 17.30 Dallas 
- telenowela, 18.30 Moda TV, 19.00 Ko- 
szykówka, 21.30 W ramionach dojrzałej 
kobiety - film fab.. 22.45 Sex and the Ci- 
ty - serial komediowy, 23.15 Lekkomyśl- 
ny - film fab., 1.00 Scorpion Spring 
thriller. 


7.45 Swiat biznesu - magazyn gospodarczy 
8.00 Opowieści z klonowego miasta (20) - se- 
rial animowany dla dzieci 
8.30 Niezłomny detektyw (4) - serial animo- 
wany dla dzieci, Francja 
9.00 Nie ma jak w domu (45) - serial obycza- 
jowy, Australia 
9.25 Nasz sklep 
9.40 Płonąca pochodnia (91, 92) - serial oby- 
czajowy, 
eksyk 
10.30 Cinema - magazyn nowości filmowych 
10.55 Ręce do góry - talk show 
11.25 City (218) - serial, USA 


HALLMARK 


13.55 Free of Eden - dramat, 15.40 
Kobieta niespełniona - dramat, 17.15 
Córka czarownicy - angielski film przy- 
godowy, 18.45 Nothing Sacred - kome- 
dia, 20.00 Kumple - czarna komedia, 
21.30 Z dala od Nairobi - dramat, 23.05 
Obsesyjna miłosć - thriller, 0.45 Odgłos 
burzy - film obyczajowy. 


TRAVEL 


15.00 Smaki Francji, 16.00 Transazja, 
17.00 Tu i tam: Sri Lanka, 18.00 Prze- 
wodnik po swiecie, 19.00 Rodowody 
z Burtem Wolfem, 20.00 Wielka wypra- 
wa, 21.00 Travel Live, 22.00 Transazja, 
23.00 W Portugalii. 


FOX KIDS 


6.00 i 18.00 Świat wg Ludwiczka, 7.00 
i 16.00 VR Troopers, 8.00 i 15.00 Eskadra 
orła, 9.00. 12.00 Hutch Miodowe Serce, 
10.00 i 13.00 Patrol Jin Jina, 11.00 i 14.00 
Pinokio, 17.00 Gęsia skórka, 19.00 Pel- 
zando. 


TCM 
20.00 i 23.50 Rycerze Okrągłego Stołu 
- amerykański film przygodowy, 21.50 
Małe kobietki - dramat. 


19.00 Tata, a Marcin powiedział: Dylemat 
zoologiczny 
19.10 Reporter 
19.20 Dobranocka: Fortele Jonatana Kota 
(9/13) - serial animowany dla dzieci . 
19.30 Wiadomości 
19.55 Prognoza pogody 
20.00 Sport 
20.05 Rodzina Połanieckich (7/7): Powrót - ser. 
prod. polskiej (1978); reż. J. Rybkowski, 
wyk.: A. Nehrebecka, A. May, A. Chrza- 
nowski 
21.30 Pętla czasu - De Mono 
22.00 Wieczór reporterski - Polacy z wyboru 
22.30 Panorama 
22.55 Prognoza pogody 
23.05 W centrum uwagi 
23.20 Miesiąc Krzysztofa Pendereckiego - II 
Koncert Skrzypcowy, solista Konstanty 
Andrzej Kulka 
24.00 Miesiąc Krzysztofa Pendereckiego - 
Krzysztof Penderecki "Sinfonietta per 
archi", wyk.: Orkiestra Sinfonia-Varsovia 
0.25 Magazyn parlamentarny 
0.45 - 7.00 Powtórzenia 


12.00 Wiadomości 
12.10 Tydzień Prezydenta (powt.) 
12.30 Klan (140) - ser. prod. pol. 
12.55 Auto-Moto-Klub - magazyn sportów 
motorowych (powt.) 
13.05 Krzyżówka szczęścia - teleturniej (powt.) 
13.30 Kowalski i Schmidt magazyn 
(powtórzenie) 
14.00 Polonica: "Maria Skłodowska-Curie" 
(1/5) - serial (powt.) 
14.50 Dziennik telewizyjny - pr. J. Fedorowicza 
15.01 Panorama 
15.20 Program dnia 
15.30 Oto Polska 
16.00 Klan (140) - serial prod. polskiej (powt.) 
16.25 Pierścień i róż<ł (2/5): Ja kocham Rózię- 
. ser. prod. polskiej; reż. J. Gruza, wyk.: K. 
Figura, S. Kazuro, Z. Zamachowski, 
17.00 Teleexpress 
17.15 Zaproszenie: "Przy - lądek zdrowia" - 
pr. krajoznawczy W. Nowakowskiego 
17.35 Tylko Muzyka - Skrót Ligi Przebojów 
18.00 Tylko Muzyka - Liga Przebojów (propo- 
zycje) 


.0 O 


CARTOON NETWORK 
14.00 Figle z Flintstonami, 14.30 Dink, 
mały dinozaur, 15.00 Mis Yogi, 15.30 Da- 
stardly and Muttiey, 16.00 Szczenięce la- 
ta Toma i Jerry'ego. 16.30 Laboratorium 
Dextera, 17.00 Johnny Bravo, 17.30 Kro- 
wa i kurczak, 18.00 Scooby Doo, gdzie je- 
stes?, 18.30 Flintstonowie, 19.00 Praw- 
dziwe przygody Johnny'ego Questa, 19.30 
Dwa głupie psy. 


ROMANTICA 


7.00 TV Poloma zaprasza . Program dnia 
7.05 Dziennik krajowy 
7.25 Sport-telegram 
7.30 Dziecko, troski i radości (12): Opieka 
nad dzieckiem - magazyn 
7.45 Domosfera (12) - program poradnikowy 
8.00 Południk 19.: Podróżniczy bzik - mag. 
geograficzno-podróżniczy dla dzieci 
8.20 Kolorowe nutki - pr. muz. dla dzieci 
8.25 Mała Księżniczka (l): Pensja pani Min- 
chin - ser. anim. prod. ang. (powt.) 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mowi się... - pr. poradnikowy prof. Je- 
rzego Bralczyka (powt.) 
9.30 Czarno-białe i w kolorze: Pan Anatol szu- 
ka miliona - kom. prod. polskiej (powt.) . 
10.40 Mała rzecz a cieszy - filmy animowane 
dla dorosłych (powt.) 
11.00 Co nam zostało z tych lat: Telewizyjny 
Leksykon Humoru: "Premiera w Qui 
Pro Quo - Humor z łezką" 


6.00 10.00 14.00 18.00 22.00 Ocalona - 
telenowela prod. argentyńskiej, 7.00 
11.00 15.00 19.00 23.00 Zemsta - teleno- 
wela, 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 Królo- 
wa dżungli - telenowela, 9.00 13.00 17.00 
21.00 1.00 Dla twojej miłosci - telenowe- 
la. 


* * * 8.30 Bobsleje: Pu<:har Świata w Calgary, Kanada, 10.00 
* * Wędkarstwo: Puchar Swiata Marlin '98, Mauritius, n.oo Euro- 
: .Je 6ł-011r gol - magazyn (PL), 13.30 Automobilizm: Rajd Maroka, 14.00 
* * * * * Jeżdziectwo: Turniej skoków w Monterrey, Meksyk, 15.00 Te- 
nis: Turniej WTA w Nowym Jorku - najważniejsze wydarzenia 
(PL), 17.00 Tenis: Turniej WTA w Nowym Jorku (na żywo) (PL), 18.30 Eurogol- ma- 
gazyn (PL), 20.00 Zawody siłaczy: Najsilniejsi mężczyżni swiata '95, 21.00 Boks: Za- 
wody międzynarodowe, Dania (na żywo) (PL), 23.30 Tenis: Turniej WTA w Nowym 
Jorku (na żywo) (PL), 1.00 Automobilizm: Rajd Maroka. 


QUESTV 
16.00 Z Pekinu do Paryża, 17.00 Zdo- 
bywcy nieznanych szlaków. 19.00 Sporty 
motorowe, 20.00 Motorsport Mundial, 
21.00 Gaz do dechy, 22.30 W swiecie 
techniki, 23.00 Wojny powietrzne. 


BET ON JAZZ 


20.00 i 2.00 Jazz CentraL 21.00 i 3.00 
The Nat King Cole Show. 22.00 i 4.00 Ca- 
ribbean Rhytms, 23.00 i 5.00 Impressions, 
24.00 Rap City. 


(2) 9.00 LaOla - przeglqd wydarzeń w swiatowych ligach piłkarskich, 
10.00 Piłka nożna: II liga niemiecka, 12.00 Złota szesćcziesiątka FoITt1u- 
ły l (6), 13.00 Planet Speed - magazyn, 13.30 Gillette World Sport Spe- 
b,u","; cial, 15.00 Piłka nożna: II liga niemiecka, 17.00 Telemost - opinie wi- 
lportF1>m....... dzów, 17.15 Z Schalke - magazyn, 18.00 W centrum wydarzeń - maga- 
zyn (na żywo), 19.00 W NBA - magazyn, 20.00 Piłka nożna: Mecz towa- 
rzyski drużyn młodzieżowych U-21 Niemcy - Holandia (na żywo), 22.15 Wiadomosci 
sportowe, 22.30 InTeam - magazyn, 24.00 Z Schalke - magazyn, 0.45 Wiadomosci 
sportowe. 


ATOMIC 
16.00 MC2, 17.00 Dzika szafa grająca, 
18.00 Atomizer, 20.00 10 klubowych, 
21.00 Rentgen Classic, 22.00 Reaktor, 
23.00 Gwiazda miesiąca: Republika, 
24.00 RadioActiv. 


NATIONAL GEOGRAPHIC 


14.00 Psy w ratownictwie, 14.30 Bada- 
nia Alfreda Russella, 15.00 Urotlzeni 
mordercy, 16.00 Desperately Seeking 
Sanctuary, 17.00 Wesele księżniczki,
		

/iv5521-1998-269-0011.djvu

			GOSPODARKA-SPOŁECZEŃSTWO 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 


11 


. A .... k ....:::.::,, "' .,,:... 
",' . .,. !J ";6, 
". ' v: V 
J;<>.,
;.iT", ;;.
.....:.. 


Nazwa kurs bieżący zmiana Nazwa kurs bieżący zmiana 
spólki (wzl) (w proc.) spółki (w zł) (w proc.) 
RYNEK PODSTAWOWY 
IĄ(;tjU
 14,bU b,b 
VVltvlt lU,UU rK b:J,ti
 
,
 
AMERBANK 34,20 nk 60,43 1,8 TONSIL 4,30 2,4 
AMICA 18,30 5,8 UNIBUD 12,00 nk 15,02 4,3 
ANIMEX 7,25 -2,0 UNIVERSAL 1,54 nk 25,50 2,7 
ATLANTIS 2,39 rk 53,91 9,6 VISTULA 7,60 7,8 
BEŁCHATOW 17,00 nk 24,22 2,4 WARTA 72,00 1,4 
BEST 7,80 8,3 WAWEL 16,00 -2,4 
BIG 4,05 nk 50,81 3,8 WBK 22,50 7,1 
BK 10,50 rk75,13 9,9 WILBO 2,90 ok 9,4 
BORYSZEW 8,40 5,0 WOLCZANKA 12,30 0,0 
BOS 62,00 0,0 ZASADA 3,00 0,0 
BPH 233,00 ns 50,37 8,9 ZfW 47,00 0,0 
BRE 90,00 7,1 ZYWIEC 455,00 nk 79,07 0,7 
BSK 203,00 5,7 AKCJE NFI 
BUDIMEX 18,50 6,3 01NFI 4,15 7,8 
BUDIMPOZ 6,55 4,0 02NFI 4,05 6,6 
BWR 1,85 0,0 03NFI 4,70 0,0 
BYTOM 4,15 nk 86,00 5,1 04PRO 5,60 6,7 
COMPENSA 25,50 1,6 05VICT 4,50 7,1 
COMPLAND 44,50 nk 88,67 5,2 06MAGNA 5,25 7,1 
DĘBICA 62,50 9,6 07NFI 4,00 6,7 
DROSED 24,00 0,4 080CTAVA 6,00 nk 94,90 3,4 
ECHO 40,60 9,7 09KWIAT 6,60 10,0 
ELBUDOWA 35,50 7,3 10FOKSAL 5,40 1,9 
ELEKTRIM 40,50 5,2 IINFI 4,70 8,0 
ELEKTROEX 2,95 -1,7 12PIAST 4,75 3,3 
ELMONTWAR 2,55 nk 77,69 6,3 13FORTUNA 6,50 9,2 
ELZAB 24,10 5,2 14ZACH 6,45 rk 32,58 9,3 
ENERGOPŁD 14,40 1,4 15HETMAN 3,95 1,3 
ENERGOPN 6,70 0,0 RYNEK ROWNOLEGŁY 
ESPEBEPE 3,00 rk 73,09 9,1 AMS 26,80 9,8 
EXBUD 32,40 6,2 APATOR 6,10 9,9 
FARMFOOD 13,00 nk61,82 7,4 APEXIM 22,40 9,3 
FERRUM 4,70 4,4 ARIEL 1,55 3,3 
FORTE SA 3,95 nk 97,56 -8,1 ASMOTORS 4,15 rk 78,98 9,2 
GORAlDZE 34,10 10,0 BAUMA 9,90 4,8 
GPRD 6,70 4,7 BCZ 13,70 9,6 
GRAJEWO 25,10 9,6 BETONSTAL 17,10 rk 27,70 9,6 
HANDLOWY 47,30 rk 62,04 10,0 BIELBAW 7,90 nk 48,59 1,9 
HUTMEN 9,80 -1,0 BIUROSYST 14,30 nk48,10 0,7 
IMPEXMET 12,80 nk 94,55 4,1 CENSTALGD 2,14 9,7 
INDYKPOL 25,20 0,8 CERSANIT 11,80 9,3 
IRENA 3,20 3,2 CHEMISKOR 1,72 7,5 
IZOLACJA 159,00 2,6 DOMPLAST 15,20 2,7 
JELFA 25,30 10,0 EFEKT 13,20 1,5 
JUTRZENKA 14,70 4,3 EKODROB 2,00 2,6 
KABELBFK 12,60 7,7 ELPO 2,20 10,0 
KABLE 13,10 3,1 ENAP 12,30 2,5 
KĘTY 29,80 10,0 ENERGOPOL 12,40 rs 60,88 -9,5 
KGHM 13,50 3,8 GARBARNIA 3,10 3,3 
KOŁO 8,30 3,8 HOWELL 7,00 ok 9,4 
KPBP-BICK 21,90 2,8 HYDROBUD 23,10 I 9,0 
KREDYT B 14,00 9,4 HYDROTOR 6,60 nk 26,99 2,3 
KROSNO 16,10 5,2 INST AL 3,65 2,8 
KRUSZWICA 9,10 0,0 KOMPAP 11,80 rk 73,89 9,3 
LENTEX 12,20 rk 49,88 9,9 KOPEX 67,50 ns 68,00 5,5 
LGPETRO 5,00 8,7 KRAKCHEM 4,80 9,1 
MEDICINES 30,00 6,8 LUBAWA 2,70 5,9 
MENNICA 12,50 nk 57,85 3,3 ŁDASA 4,95 rk 79,92 10,0 
MORLlNY 13,20 10,0 ŁUKBUT 4,00 1,3 
MOST ALEXP 3,20 nk 65,61 4,9 MANOMETRY 5,00 9,9 
MOSTALGD 13,80 2,2 MIESZKO 3,50 nk94,15 9,4 
MJST ALKRK 4,75 5,6 MILMET 7,20 nk 67,54 9,9 
MOSTALPŁC 16,10 1,9 MUZA 7,25 nk 73,48 .9,4 
MJST ALSDL 11,30 nk 72,18 0,0 PIASECKI 6,00 7,1 
MJSTALWAR 19,00 0,0 POLlFARBD 24,70 5,1 
MJSTALZAB 12,00 nk 78,89 -3,2 POLlGR 6,90 4,5 
NOMI 8,30 POLNA 30,50 1,7 
0,0 PONARFEH 7,20 5,9 
NOVITA 3,10 3,3 
OBORNIKI 4,85 1,0 POZMEAT 27,10 0,4 
PPWK 7,15 rk 80,00 10,0 
OCEAN 9,00 rk 79,86 9,8 SANWIL 3,60 2,9 
OKOCIM 22,80 9,6 STRZELEC 2,80 3,7 
OŁAWA 5,70 1,8 TIM 5,30 rk53,18 9,3 
OPTIMUS 35,20 ok 10,0 UNIMIL 11,10 0,0 
ORBIS 30,30 9,8 VISCO 12,10 8,0 
PAGED 2,85 5,6 WAFAPOMP 3,90 nk 41,78 1,3 
PBK 83,50 rk 13,50 9,9 WIST1L 15,90 9,7 
PEKAO 41,80 rk 12,88 10,0 WKSM 70,00 -4,1 
PEKPOL 6,25 7,8 YAWAL 9,25 6,9 
PEPEES 38,50 ns 46,00 4,1 ZREW 25,10 nk 73,23 3,7 
POLAR 12,70 5,8 RYNEK WOLNY 
POLFKUTNO 41,80 10,0 AMPLI 1,44 rk 27,98 9,9 
POLlFARBC 4.80 nk 77,82 9,1 BAKOMA 55,00 ns 36,09 0,0 
POLISA 4,10 0,0 BROK 12,50 nk 62,45 4,2 
PPABANK 16,50 6,5 BUDOPOL 3,00 .1,6 
PROCHEM 6.40 6,7 DELIA 1,72 7,5 
PROKOM 132,00 0,0 F.AMOT 4,45 ns 53,88 7,2 
PROCHNIK 9,20 -1,1 LlPS 1,84 5,7 
RAFAKO 7,85 nk 46,05 4,7 MURAWSKI 3,50 7,7 
RELPOL 17,80 4,7 ODLEWNIE 6,80 ns 51,85 2,3 
REMAK 2,70 8,0 PERMEDlA 7,50 7,1 
ROLlMPEX 4,30 4,9 SUWARY 12,00 1,7 
ROPCZYCE 7,00 ns 76,86 4,5 ZEG 5,60 0,9 
SANOK 26,30 1,2 PRAWA DO AKCJI 
SOFTBANK 83,00 -2,9 MITEX-PDA I 12,20 I 0,0 
SOKOŁOW 2,24 6,2 PRAWA POBORU 
ST ALEXP 20,90 rk 78,26 10,0 WKSM-PP I 0,00 nn I 0,0 
ST ALPROD 12.40 4,2 ŚWIADECTWA NFI 
STOMIL 18,30 6,4 pSu I 72,50 nk 33,42 I 5,8 
SWARZĘDZ 1,69 9,7 nk - nadwyżka kupna, ns - nadwyżka sprzedaży 


III> 


:: 


13200 pkt 
13050 
12900 
12750 
12600 
12450 
12300 
12150 
12000 
11850 
11700 
11550 
11400 
11250 
11100 
10950 
10800 
10650 
15.10..... 


WIG 


... I..... Lm 13.175,2 
 
= 
! 
I\.... .lA 
d 
.o 
"" 
"" 
Kursy -akcji ' 11 6.11 -- 


WdÓI I I . 
.' -'
KB 
""" l.wQ.ół"f 
 bez zmian 
'" IW I 


--....16.11 


Podczas poniedziałkowego fixingu rynek z dużym impetem wszedł w kolej- 
ny etap rozpoczętej w pażdzierniku fali wzrostowej. Powoli rośnie prawdopo- 
dobieństwo osiągnięcia przez WIG prognozowanego wcześniej zasięgu obecnej 
fali wzrostowej tzn. strefy 1
.OOO-15.000 pkt - powiedział Marek Pokrywka, 
makler DM Banku Ochrony Srodowiska. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę po- 
niedziałkową wartość WIG-u (13.175 pkt), wspomniane poziomy WIG prawdo- 
podobnie osiągnie już na najbliższych sesjach. Pomimo generalnie optymi- 
stycznego zakończenia poniedziałkowego fixingu paradoksalnie właśnie ten 
duźy optymizm może budzić niepokój - uważa makler. Według niego spory 
skok liczby zleceń na rynku podstawowym oraz silne wzrosty na całej szeroko- 
ści naszego parkietu mogą świadczyć o tym, że do gry wchodzi coraz więcej 
drobnych inwestorów. Do ostrożnego traktowania poniedziałkowych ruchów 
cen skłaniają równieź niewielkie obroty. Trudno ocenić jaki byłby przebieg no- 
towań gdyby popyt napotkał na bardziej zdecydowaną podaź. Obecne wzrosty 
stanowią ostatni lub przedostatni impuls wzrostowy, po zakończeniu którego 
rynek prawdopodobnie wykona zwrot w przeciwnym kierunku. 


.. ...... .......x...\; 


'" 


N 


ł 


JLE 


SI 


. 


RE 


. 


IE 


Dawno przed Hotelem Warszawa nie zaparkowało tyle eleganckich limuzyn. 
Zapach szlachetnych wód kolońskich wiódł wprost do sali bankietowej, gdzie redakcja 
"Trybuny Śląskiej" zaprosiła triumfatorów swego rankingu stu największych firm regionu. 


Minister gospodarki Janusz Ste- 
inhoff, który przyjechał z Warszawy 
specjalnie na naszą galę, nie ukry- 
wał, że impreza "Trybuny Śląskiej" 
to świetny pomysł. Pan minister, ja- 
ko szef polskiej gospodarki, był 
przez cały czas oblegany przez 
przedsiębiorców. Cóż, ma informa- 
cje z pierwszej ręki. 
Inni mili goście, którzy licznie 
odpowiedzieli na nasze zaproszenie, 
cieszyli się, że wreszcie mają okazję 
do porównania potencjału regional- 
nych firm. 
- Czy pierwsze miejsce Banku Ślą- 
skiego w rankingu potentatów na 
rynku usług spędzi panu sen z po- I : 
wiek? - zapytaliśmy prezesa GBG 
Tadeusza Wnuka. - No, my jesteśmy 
na zaszczytnym trzecim miejscu h 
w tym zestawieniu, choć potencjały f 
firm są trudne do porównania - od- 
powiadał dyplomatycznie prezes. - 
Moim zdaniem, przy tak dużej ofer- 
cie możemy konkurować tylko jako- 
ścią usług wobec klienta. To on bę- 
dzie wybierał. 
Wszyscy rozmówcy, którzy prze- 
cież nie od dziś funkcjonują na wy- 
magającym i nie zawsze stabilnym 
polskim rynku, podkreślali, że 
szczególnie ważne jest nakreślanie 
długofalowych planów rozwoju dla 
swych firm. - Ten postulat powinien 
w pierwszej kolejności wypełnić szef 
- podkreślali goście. 
Po oficjalnej części uroczystości 
przyszedł czas na toasty, poczęstu- 
nek i kuluarowe rozmowy. Przy oka- 
zji dowiedzieliśmy się, że przewod- 
niczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego poseł Ryszard Ostrowski 
oraz marszałek sejmiku Jan 01- 
brycht znają się z... harcerstwa. Obaj 
panowie stwierdzili ze zdumieniem, 


.
 


'" 


.' 1 ' · \1 
Ił ..J.1UHlt: ;)
}Yltl : ,;. 


t: f.,.- 

 :r' " 
.. ..
._..') i.. c 
...:.:;Vi
. '.' < 
, ,,

/:
 "
\

"f. :-.

 
'\ -!."i 


. ",:y
 


"'fi::"'"! 
.<
. 


\.::""". 
f 
, 
 
"
,\, 
 

.) 1,. 
J 


" 
.fi' 


'!.,  ''fi! 
 
F"- "' 
"., "'
 '\t. .. 
Y..
..:. ;

 
J 


= 
'
. 


:' 


I 
L ..
, 
1'1

 


:. :
 . 

. 


, . 
od . '. 
 :..,.;
;
{:. 
;;"
:
i,
... .' 
-.3"........ : ",".., 
;;t. 'f. 


:-; >(o . rf- 


"", ,..;:
 
/,,".,:, 
. 1<, 


.

. . 


V:
l 


., 
. . 


. 1\
:. .,::'
<'::,.:. .
3 
.. , 
 I....< h 
,!;'
>:;
. ,:'. 
" ":;;,.. .>:
 
':;!. 


1::,0:  '.....,.. 


'..
. . 


"S'!:o
>' 


"::'4.K ...
.. :.,<;;" ;',
,:' 


'-,:f?" 


Minister Janusz Steinhoff gratuluje wyróżnionym w rankingu największych firm regionu. Fot. Rafa! Klimkiewicz 


że 20 lat temu razem bawili się 
w podchody. - Dziś zdajemy egza- 
min na inną sprawnosć - powiedział 
Ostrowski, który ocenił, że tworze- 
nie rankingów, to szlachetne współ- 
zawodnictwo. - Najlepsi nie mogą 
się wstydzić tego, że są najlepsi. 
Wystąpienie marszałka Olbrychta, 
który budzi respekt także słusznym 
wzrostem, bardzo przypadło do gustu 
wszystkim obecnym. - To chodzący 
symbol integracji - żartował Jan Rzy- 
mełka, wicemarszałek sejmiku. - 
Urodzony w Rybniku, były burmistrz 
Cieszyna, a teraz śląski "premier".' 


cy zwykle dobrym jadłem, nie 
mógł spróbować wszystkiego, bo- 
wiem bardziej niż rozkosze stołu 
frapowały go dyskusje z dwoma 
prezydentami: Bytomia - Krzysz- 
tofem Wójcikiem i Sosnowca - Mi- 
chałem Czarskim. 
Dyrektor Fiata Massimo Gentili- 
ni, jako znawca, chwalił polską ka- 
wę i hotelowe ciasteczka. Znalazł 
czas na chwilę wytchnienia, choć 
oficjalne obowiązki nie pozwalały 
na poznanie wszystkich kulinar- 
nych smakołyków. 
My cieszymy się, że wszyscy go- 
ście byli zadowoleni ze spotkania 
i nie zapomną o nas - wszak 
w przyszłym roku kolejny ranking. 
Dziękujemy również sponsorom 
gali - firmom PLUS GSM i CARBO 
z Katowic, które przyczyniły się do 
stworzenia tak wspaniałej oprawy 

J dla spotkania liderów gospodar- 
czych z regionu i tylu znakomitych 
gości. (aga) 


Pan marszałek, którego już go- 
nią obowiązki, nie znalazł niestety 
czasu, by spróbować specjałów 
kuchni Hotelu Warszawa. A było 
w czym wybierać. Brokuły w bia- 
łym sosie, mięsiwo wprost z rusz- 
tu, w galarecie, z orzeszkami 
a oprócz tego pyszne sałatki - to 
tylko niektóre rarytasy, jakimi ra- 
czyli się goście. Podziw wzbudziły 
łabędzie szyje, specjalność szefa 
hotelowej kuchni, które pięknie 
prezentowały się na pokrytych 
białymi obrusami stołach. Poseł 
Andrzej Szara warski , nie gardzą- 


............. 


617 T =k.
7-:
 __--"'-'"'"""
:
- . '- 
..;..
'. 


;.-':b....... 


A' 
.<..:i';.;..>.'.\
 
v" .
1-
 <¥' 


'\W ., 


. , 
' '-.. 
",: 


1,fB' 


" 
,. 


::"
.
 


, 


.",  - 
"ł,;A" 


"'" 


«j. 
 


,
Ji ] 
.; . 
l
' 
f l 


f X 


'f'! 
> 
,. 


,.,.

.;.,: 


'\ 


". 

.; 


l : l.

'


. -', 


Massimo Gentilini, prezes 
Zarzqdu Fiat Auto Poland: 
- Jesteśmy zaszczyceni zwycię- 
stwem w rankingu największych £inn 
regionu. Przyznaję jednak, że w tym 
roku trudno będzie osiąguąć tak 
świetne wyniki finansowe jak w 1997 
r. Co prawda sprzedaż samochodów 
w Polsce stale rośnie - w ostatnich 2 
latach zwiększyła się dwukrotnie - 
ale jednocześnie coraz większa jest 
konkurencja. Polski rynek staje się 
zupełnie podobny do rozwiniętych 
rynków w krajach zachodnich. 


,
 
). m'i 


F 

.. 


,

.;
 
''''J 


(  


.. . 
't
:.: . 
. ..i-' .., 
..;<:y
 


"i-' 
!' 


.. m
t 


,. ... 
!>. " . 

./
i<
.,.,


": 
4 


:';' 


.' '
) . mi 


'"1 

" ,.<..... 


.
 :r* 'r 
, 


. "I" 


;"' 
 


ł,' 


.I 


.' 


ij 


7i 
 


..I 


':"  
. 


. I 
 
.. 


JANUSZ STEINHOFF, 
minister gospodarki: 


<. 


- Jak ułożyłby pan swój prywatny 
ranking stu najlepszych firm w re- 
gionie? 
Nigdy nie odważyłbym się na 
stworzenie prywatnej listy. Uwa- 
żam, że właśnie z takich rankingów 
. należy wyeliminować element uzna- 
niowości i subiektywizmu. Dobrze 
stało się, że mamy setkę wybraną na 
. podstawie obiektywnych wskażni- 
ków. To świetna promocja firm, któ- 
re dobrze sobie radzą w gospodarce. 
Ich sukces oznacza, mierzone cho- 
ciażby podatkami, korzyści dla bu- 
dżetu państwa. 
- Jak ocenia pan kondycję śląskiego rynku? 
- Najbardziej ucieszyło mnie wyznanie szefa Fiata, który stwierdził, że 
jego polscy współpracownicy to .profesjonaliści. Bardzo to cenne spostrze- 
żenie, zwłaszcza że to właśnie Fiat był pierwszym zagranicznym inwesto- 
rem w naszym regionie. Mam osobistą satysfakcję, że Polska stała się kra- 
jem, który błyskawicznie pozbywa się kompleksów wobec innych krajów. 
Śląski rynek charakteryzuje się dużą dynamiką. Choć statystycznie mamy 
niski poziom bezrobocia to jednak bez pracy pozostaje 100 tys. osób. Roz- 
wój małych i średnich przedsiębiorstw jest jednak imponujący. 
- Niebawem stanie pan na czele Komitetu ds. Rozwoju Polityki Regio- 
nalnej. Jaki scenariusz wydarzeń przewiduje pan dla naszego wojewódz- 
twa? 
- Ideałem byłoby powtórzenie tego, co stało się np. w Zagłębiu Ruhry. 
Musimy wykorzystać dobrodziejstwa, jakie dają specjalne strefy ekono- 
miczne. Ja wciąż' pamiętam skąd wyszedłem i po co. Pamiętam słowa kam- 
panii wyborczej i nie są to dla mnie obietnice bez pokrycia. Drużyna ślą- 
skich ministrów na czele z naszym szefem premierem Jerzym Buzkiem nie 
przynosi temu województwu ani wyborcom wstydu. (aga)  


'11 


Ą'
, 


',
. 1.. 


JAN OLBRYCHT, marszałek 
województwa śląskiego: 
- Podstawowe zadanie władz wo- 
jewództwa to stworzenie strategii 
rozwoju regionalnego, która będzie 
takim długofalowym planem dzia- 
łań. Nie można odgórnie zaprogra- 
mować zmian. Wiem jednak na 
pewno, że działaczom gospodar- 
czym, menedżerom trzeba dać nie- 
odzowną niezależność w podejmo- 
waniu działań i wyzwań. Dlatego 
tak ważne jest ułożenie wzajemnych 
relacji pomiędzy firmami, przedsię- 
biorcami, a lokalnymi władzami, 
które powinny ułatwiać i wspoma- 
gać rozwój przedsiębiorczości. (aga) 


.'
 


../ 


".
 


MAREK KEMPSKI, 
wojewoda katowicki: 
- Z zaciekawieniem przegląda 
pan nasz ranking? 
- Wygląda na to, że dziennikarze 
"Trybuny Śląskiej" są najlepiej po- 
informowanymi ludżmi w woje- 
wództwie. Cieszę się, że mamy się 
czym pochwalić i mam nadzieję, że 
ta klasyfikacja stanie się zachętą 
dla innych inwestorów, którzy zde- 
cydują się włożyć w województwo 
śląskie swoje pieniądze. Myślę, że 
ranking powinien się stać bodźcem 
do starań o lepsze efekty dla tych, 
którzy odstają od pierwszych 
miejsc. Powinni doceniać to rozpo- 
znanie rynku. (aga) 


-
 


".;, , , 


,. 


l'  
',,:[ii: 


II' 


. <'

":t. 


'"::: 


.' .",:"
 


.., ':, 
"",. 

- ., 


l 


',. 
..
.f( 


(ii' .'. ;', 't:;'\'fi
;;
.A
 :' 

, 
'cbL
 'B' :
.hd

J; 
.... 


\ 
" 


, .;.: . "". ,..
 

:

'
;:iłł.. ł !:
 .
..;
 
!p 1'<' .'.' . d,. <' . "

);;J 
> "1!/
 '."" -i:', ".,.;;
 '., ..:
:\i1;a., (l
" ", 
;:,1' 
. .
.
: . ..,. _' ... t_. . .. . .t . ;


 . ;
ł . '
 . '- . } : . ł . . .; . 
 . '. :. .. . = ; 
f . .!' . .. . 
 ; 
 . ' . :::, . ..... , . . .
 . .. 
: ' :;:..J: ..;; > 


 
: 

 7 
 
 , ....... 
......-" =, . ." -' - _,
 
Wszyscy z zainteresowaniem słuchali, kto zwycięży! w naszym rankingu. Fot. Rafa! Klimkiewicz 


.

 


) :.>  
"",.. 


".
  


............ 
J J"">' " 
:I . 
:;, ___ v.. 
. ' 


...;: 
 
f 


oszczędzanie 


..
:<.::::,::<-
:::"::,,;>. 


trzy sposoby na 


:;..:. 


Przedstawiamy Państwu laureatów naszego rankingu najwięk- 
szych firm z regionu. Kryterium wiodącym, według któregQ sklasyfi- 
kowaliśmy firmy była wartość przychodów netto ze sprzedaży za rok 
1997. Oto czołowe pozycje w rankingu ogólnym sporządzonym we- I 
dług tego kryterium: I 
L F1AT AUTO POLAND 
2..HUTA KATOWICE 
3. WĘGLOKOKS 
Według kryterium p
ćhodów stworzyliśmy też rankingi branżo- 
we. W dziedzinie handlu pierwsze miejsce za.jął WĘGLOKOKS; 
w dziedzinie usług - BANK SLĄSKI; 
 dziedzinie przemysł spożyw
 
czy - ZAKLADY PIWOWARSKIE w Zywcu; w branźy budowlanej - 
ELEKTROBUI)OWA. . I 
Pod wżględem osiągniętego zysku netto w 1997 r. pierwsze miejsce 
żajął w naszyń1 rankingu BANK SLĄSKI. 
W celu przybliżenia. osiągnięć finansowych firm wprowadziliśmy 
również dodatkowe wskażniki: 
1. Dynamika przychodów netto ze sprzedaży - tu pierwsze miejsce 
zajął BRH MIKROMED. 
2. Dynamika zysku netto - tu pierwsze miejsce zajęło BESKIDZ- 
KIE PRZEDSIĘ:BIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSBUD. 
3. Rentowność operacyjna- tu pierwszemiejsce zajął BANK CZĘ;. 
STOCHOWA, I 
4. RentoWllość netto - tu pierwsze miejsce zajęła spółka KOMOZJA 
SC. 
Efektywność działalności gospodarczej zaprezentowana zośtała 
wskaźnikiem wielkosci przychodów netto ze sprzedaży na zatrudnio- 
nego VI 1997 r. (tu najlepszy okazał się WĘGLOKOKS) oraz zyskow 
netto na ziltrudnionego (tu najlepsza była firma z Rybnika -RETTIG 
HEATING). 


1 


Korzystnie ubezpieczają Państwo swoje mieszkanie w Allianz. 
Już zaoszczędziliście ponieważ oferujemy jedno z najbardziej 
konkurencyjnych ubezpieczeń na rynku. 


2 


Jeśli dodatkowo wykupią Państwo ubezpieczenie autocasco 
w Allianz otrzymacie 10 procent zniżki. To druga korzyść 
dla Państwa. Czy to mało? 


3 


Ubezpieczając majątek swojego biznesu w ramach pakietu 
Allianz Trio otrzymają Państwo kolejne 15 proc. zniżki. * 
To trzy sposoby na naprawdę duże oszczędności! 


... ..... .... . 
...........:...<..:.,.. 


.
 
[l(;Q!J?' 


- 

 r 

 ZROBI 
-- -r 
- 
la 
-- ,. 
J_ WSiYSTKO - 
cisz. j 
.
 .
...... ..... ....................... ................... ...... ....... ......... 
ntertel.pl - 


ERICSSON 


I' 


"x:'" 


f: 


,t  'Tf,tA 


-- 


c e n t e r t e I 


Dużo mówisz. Mało pła 


Bezpłatna infolinia 0-800 123456, www.idea.ce 


. .,., ' :.J 


Sałony firmowe: 
Katowice ..@' 
ul. Graniczna 29 
tel. 090345678,2564018,2564034 
fax 256 15 49 


Ericsson PH 388. 
Od 26 października 
w rewelacyjnej cenie 
222 zł netto. 


..
 młJ$J 

" 49 el 
OtXi1:srtłei f O 
JEIi-nv al ;MMP .i!1 [O 


J31 
Z5 ;}2 ID 

6th4B 


'" 
M 
"" 
'" 
....:.::.:.. 
 


., 


" , : 
. ,
 . 
.., 
 


r 
,,' ... 
fp+. ..' 
Ó, 
,
 ..r- 
(f! .; "'. 
"'& . ' 
'''" " 


Aldywacja gratis 
przy wyborze 
pal< 


f;  
"'
 

ł 


t\ 


Sosnowiec 
ul. 3-90 Maja 30 
tel. 090 321 321 


"I I 


{(I
		

/iv5521-1998-269-0012.djvu

			12 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 


KULTURA 


W minioną ruedzielę w Lubli- 
nie rozpoczął się IX Ogólnopol- 
ski Studencki Festiwal Piosenki 
Religijnej - Żakeria'98. W pro- 
gramie pierwszego koncertu Ża- 
kerii, który odbył się w lubel- 
skiej archikatedrze, znalazło się 
mistrzowskie oratorium osiem- 
nastowieczne Georga Friedrićha 
Haendla "Mesjasz". Jego v.'Yko- 
nawcami byli Chór i Orkiestra 
..Capella Gedanensis" z Gdań- 
ska oraz śpiewacy-solisci z Pol- 
ski i Niemiec. Celem festiwalu, 
jak podkreślają organizatorzy, 
jest poszukiwanie w sztuce naj- 
wyższych wartości chrześcijań- 
skich, takich jak dobro, praw- 
dziwa miłość, ufność, wierność 
ideałom. 


Supraśl 
bl iżej Skoczowa 


Istniejące od 1991 roku Towarzystwo 
Wierszalin wystawiło dziewięć 
premier, za które zdążyło zebrać 
trzykrotnie chyba więcej nagród. 


Wierszalin jest m. in. trzykrot- 
nym laureatem prestiżowej na- 
grody Feinge First, prz}znawanej 
na festiwalu w Edynburgu, co się 
mało komu przytrafia. Po teatrze 
Cricot Tadeusza Kantora jest naj- 
bardziej znanym zespołem w Eu- 
ropie. 
Wierszalin jest profesjonalny 
ale nie na etapie państwowym. 
Dzięki temu nikt się do niego nie 
wtrąca ale przecież prywatność 
ma swoje niedogodności. Zespół 
stale krąży po Polsce dżwigając te 
swoje ciężkie pienki i lale, pode- 
sty i śv.iatła. grając na przypad- 
ko'\'\)'ch scenach i śpiąc w byleja- 
kich hotelach. Nie może sobie po- 
zwolic na przestoje. bo ....'tedy nie 
zarabia. 
Siemianowice, urządzając 
u siebie IV Siemianowickie Spo- 
tkania Teatralne w dniaćh od 10 
do 11 listopada br. wypełniły je 
wyłącznie Teatrem Wierszalin, 
który przedstawił swoje dwie 


f 


.. 


..... 1:. 1 . 


..tł":.':, 
;.
 
',0/" 
.
. 


"Prawiek i inne czasy". 
ostatnie sztuki oraz spotkał się 
z miejscową publicznością. Po- 
nieważ na gościnne v.'Ystępy nie 
przywozi się programów teatral- 
nych, tylko przez przypadek od- 
kryłam, że pierwsze przedstawie- 
nie pt. "Medyk" jest autorstwa 
Gustawa Morcinka. To jego baśń 
opracowana została dla sceny 
przez Piotra Tomaszuka. Pan 
Morcinek dziwnie się zapewne 
czuje, przerzucony na przeciwle- 
głe kresy polskie, ze Skoczowa do 
Supraśla, w krąg dziedzictwa 
polsko-białoruskiego pogranicza 
ale przecież nie jest to pierwsza 
podróż śląskiego pisarza w tamte 
strony. Lubił się on spotykać 
z cZ}'telnikami i odbył kieddyś 
długą podróż wschodnią, chwaląc 
serdeczność ludzi i zżymając się 
na prymitywizm cywilizacyjny, 


W ramach Katowickich Bie- 
siad z Książką, odbędzie się kilka 
ciekawych spotkań organizowa- 
nych przez katowickie Wydaw- 
nictwo "Książnica". 19 listopada 
o godzinie 13 w nowym gmachu 
Biblioteki Sląskiej w KatoWIcach 
uczniowie katowickich liceów bę- 
dą mogli porozmawiać z Jerzym 
Paszkiem, autorem książki .,Prze- 


Spotkania "Książnicy" 


czytacie Ferdydurke". Zaś o go- 
dzinie 14, również w Bibliotece 
Sląskiej, zaplanowano spotkanie 
z pracownikami Uniwersytetu 
Śląskiego - prof. Krystyną' He- 
ską-Kwaśniewicz i prof. Bogda- 
nem Zelerem -autorami opraco- 
wań szkolnych do serii lektur wy- 
dawanych przez "Książnicę. 
Natomiast 20 listopada o go- 
dzinie 16.3Q w sali kawiarnianej 
Biblioteki Sląskiej odbędz1e się 
spotkanie z szefem zespołu na- 
ukowego Wydziału Orientalistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. 
Przemysławem Piekarskim. Ze- 
społ tłumaczył i uzupełnIał pol- 
skie Vo'Ydanie "Słownika cywili- 
zacji indyjskiej" wydanego przez 
"Książnicę". S potkanie, które no- 
si nazwę "Cywilizacje i mitolo- 
gie". będzie okazją do zapoznania 
się z wydawnictwami encyklope- 
dycznymi tej oficyny. (n) 


który ileś temu lat wstecz musiał 
być dla Ślązaka nie do zniesienia. 
Opowieść o Medyku Feliksie, 
który v.'Ybrał się w świat na po- 
szukiwanie. rodzeństwa, osadził 
Tomaszuk wśrod swoich drew- 
nianych świątków, ciężkich anio- 
łów i dziwnej muzyki z kołatką, 
bębnem i innynJ..i przypadkowymi 
instrumentami. Przedstawienie 
jest pełne uroku i dowcipu 
i w biografii teatralnej Morcinka 
stahie się z pewnością pozycją 
znaczącą. Dobrze będzie więc, je- 
śli na teogorczną rocznicę 35-11'- 
cia śmierci Morcinka, Skoczow 
zaprosił Wierszalindo siebie. 
Następnego dnia pokazał 
Wierszalin adaptację powieści 
Olgi Tokarczuk pt. "Prawiek i in- 
ne czasy", opracowaną przez de- 
biutującego reżysera Sebastiana 
Majewskiego. Prowincjonalną 
wieś kielecką Majewski umieścił 
bliżej wschodniej granicy, wśrod 
jannarcznych oleodruków i jękli- 


..... 


Ą 
'" 


J 


" 
\ 


Fot. Wieslaw Przeczek 
wej muzyki, gdzie pierwotny in- 
stynkt i naturalizm nie przeszka- 
dzają ludziom w otwartosci na 
metafizykę i cuda. "Prawiek", 
choć przez nowego reżysera 
przygotowany, mieści się w do- 
tychczasowej konwencji sier- 
miężnej Wierszalina, którą zapo- 
czątkował niedościgły "Turlaj- 
groszek" i jak każde przedsta- 
wienie z Supraśla, jest pełen re- 
fleksji i naturalnej prostoty. 
Centrum Kultury w Siemianowi- 
cach jest pojęciem umownym, to 
bardzo skromny ośrodek, którego 
nawet kierowca przejeżdżającego 
tuż obok autobusu nr 50 nie po- 
trafił mi wskazać, ale takie spo- 
tkanie z Wierszalinem jest we- 
zwaniem i świadczy o ambicjach 
kierownictwa. 
IRENA T. SŁAWIŃSKA 


a 


. 


- 
I 


Górnośląskie korzenie Hanny Schygulli 


GWI 


ł 


I 


.ł 


CHIR 


I Górnośląskie korzenie Hanny Schygulli frapowały mnie od momentu, 
gdy z coraz liczniejszych z nią wywiadów wynikało, że urodziła się w Katowicach. 
Dzisiaj wiadomo, że to nieprawda. Wiem nawet, skąd wzięła się ta pomyłka. 


Jednak ciekawsze 
v.'Ydawało mi się jej 
1 swojsko brzmiące na- 
zwisko. Śledziłem jej 

owiedzi (bardzo la- 
koniczne) o spędzonym 
na Górnym Śląsku naj- 
wcześniejszym dzieciń- 
stwie i górnośląskich 
korzeniach rodzinnych. 
Niewiele dawało się 
wyłuskać z nich kon- 
kretów. Tylko zawsze 
pojawiały się Katowice. 
Wyjaśnienie tej pomył- 
ki udało mi się odnależć 
w niemieckiej książce 
albumowej pod tytułem 
"Hanny Schygulla" , 
'j, v.'Ydanej w Monachium 
w 1981 roku, gdzie zna- 
lazła się również jej 
. 
--": krótka biografia. 
Dzisieisza u,/ica ł<.a
p:owicza w C?hf?;zowie Starym. To tutaj Hanna Schygulla Otóż istotny frag- 
spędz/ta naJwczesmejsze tata dz/ecmstwa. Fot. Autor ment jej wyznania 
W rzeczywistości Hanna Schy- dę aktorską w Cannes. Po tym brzmi w tłumaczeniu na polski 
gulla, niewątpliwie naj sławniej- canneńskim sukcesie próbowała następująco: "Katowice są w 1'0- 
sza aktorka kina niemieckiego też zdobyć Amerykę, lecz to już ku 1943 znowu niemieckie, 
ostatnich dziesięcioleci, pochodzi za bardzo się nie powiodło. Z po- przedtem były polskie, a jeszcze 
z Chorzowa (gdzie urodziła się 25 wodzeniem zagrała natomiast wcześniej niemieckie i dzisiaj 
grudnia 1943 roku). Jakiś czas te- w głośnym serialu telewizyjnym znowu. są polskie. Fiihrer zagra- 
mu udało mi się nawet dotrzeć do o Piotrze J dla sieci NBC. Pozo- bił je powtórnie dla Rzeszy. Ka- 
jej domu rodzinnego. Ale po ko- stała gwiazdą europejską, jedną towice nazywają się w roku 1943 
lei... z największych. Konigshiltte. To miasto pełne ko- 
Prawdę mówiąc, Hanna Schy- 
gulla jako Górnoślązaczka zacie- 
kawiła mnie nawet bardziej niż 
jej liczne kreacje filmowe. Przed 
kilkunastu laty miała już za sobą 
v.'Ybitne role w filmach Rainera 
Wernera Fassbindera, by wspo- 
mnieć "Effi Briest" , "Małżeń- 
stwo Marii Braun" i "Lili Mar- 
len", a także w serialu "Berlin 
Alexanderplatz". Pokazała się 
w tych filmach jako gwiazda 
w dawnym, dobrym stylu, nawią- 
zująca do Marleny . Dietrich. 
W latach 80. grała w filmach Go- 
darda, Samy, również Andrzeja 
Wajdy ("Miłość w Niemczech"), 
a za włoską "Historię Piery" 
Marco Ferreriego zdobyła nagro- 


. < 


"', .4 


itt 'o;;' 
" 


4
 


< 
. 
1t: 
ł ot 
. a 


. .""',.':-. +1'_ 0-- 


.

'!!' 
.;;r,"

-. < 


',:.>
 .: 
", 


..,. 


-.
. 1łt
 


IYoi,.;' 


... 


Organizatorzy festiwalu AIs Cameralis, którzy zaprosili do nas 
Hannę Schygullę z jej piosenkarskim recitalem, okreslają tę impre- 
zę jako wielkie wydarzenie. Gwiazda v.)'stąpi na scenie chorzow- 
skiego Teatru Rozrywki 21 listopada o godzinie 19. 
Sama mówi o sobIe, że nie jest piosenkarką, ale aktorką, która 
śpiewa. Jednak jej recitale ściągają tłumy. Tak było w Berlinie, 
Barcelonie, Budapeszcie czy Awinionie. Śpiewa teksty Jeana 
Claude'a Carriere, Petera Handke, Pabla Nerudy, Rainera Marii 
Rielkego. Muzykę do nich skomponował Jean-Marie Senia, który 
podczas recitali akompaniuje aktorce. 
Natomiast w kinie Panorama w Chorzowie odbędzie się prze- 
gląd filmow z udziałem Hanny Schygulli. 19 listopada o godzinie 
17 wyświetlony zostanie film Rainera Fassbindera "LiIi Marlen", 
zaś o godzinie 19 "Miłość w Niemczech" l\ndrzeja Wajdy. Nato- 
miast 20 listopada o godzinie 17 prezentacja filmu Marco Ferre- 
riego "Historia Piery", a na seansie o godzinie 19, ..Małżeństwo 
Marii Braun" Rainera Fassbindera. (n) 


pam i hutniczych pieców, tuż 
u wrót Oświęcimia, gdzie ów le- 
karz dawał jeszcze mnóstwo za- 
strzyków". 
Wynika stąd, że aktorka była 
przekonana, pisząc te zdania, że 
Katowice nazywały się podczas 
wojny: Konigshiitte (Królewska 
Huta). Nie wiedziała wtedy, że to 
dwa osobne miasta. Urodziła się 
w Konigshiitte, a sądziła, iż tak 
nazywały się wtedy Katowice. 
Nie sprostowali tej pomyłki 1'1'- 


; ;
i"i . <... . '
.\
 
'__:'.' to. 
 ""'"'"   "ł-' 


::;.': 


1ł. 


tej spokojnej ulicy dziadek ak- 
torki, Stanisław Mzyk zbudował 
na początku naszego stulecia trzy 
sąsiadujące ze sobą kamienice. 
W jednej z nich Hanna Schygulla 
spędziła pierwsze lata swego ży- 
cia. Mieszkała z matką, aż do v.'Y- 
jazdu do Niemiec, co musiąło na- 
stąpić w 1945 albo w 1946 roku. 
W czasie wojny w tej kamienicy 
mieszkali jej rodzice, Josef Franz 
i Antonia Ursula Schygulla, z do- 
mu Mzyk.  ! 


, I 


, 
. . 


,. 


", 
 
 


/' 


.
. 


Piosenka religijna 
Program tygodniov.'Ych Żakerii 
obejmuje koncerty konkursowe 
studenckich zespołów i solistów 
oraz występy zaproszonych gości. 
Poza konkursem wystąpią m. in. 
Sława Przybylska, Ewa Demar- 
czyk, Joanna Szczepkowska, Bar- 
bara Horawianka, zespół Stare 
Dobre Małżeństwo. Festiwalowi 
towarzyszą spektakle teatralne, 
projekcje filmowe, wernisaże v.'Y- 
staw plastycznych i fotograficz- 
nych. Organizatorami IX Ogólno- . 
polskiego Studenckiego Festiwa- 
lu Piosenki Religijnej Żakeria'98, 
który potrwa do najbliższej nie- 
dzieli, są: Stowarzyszenie Kato- 
lickie Młodzieży Akademickiej 
.,Unia Młodych" i Duszpaster- 
stwo Akademickie UMCS. (PAP) 


""'IIiU' 


\ 


'1 tli 


.. :
:.r -; . 
:';"!'f ;.,. 


,1" 


Suplement w drugim pokoleniu 


.... 


'
i\ 'h 
, . ..; 


J 


. :'*'t 


Od czasu wydania I tomu "Encyklopedii muzycznej" PWM 
upłynęło 19 lat - ówczesne niemowlęta są już na pierwszym, 
lub drugim roku studiów.  


W takim przedziale czasowym 
musiało się, rzecz jasna, sporo 
v.'Ydarzyć. Zdążyli zaistnieć no- 
wi artyści, o których talencie 
wiedzieli wówczas jedynie ich 
rodzice i nauczyciele. Z kolei 
grupa starszych, nieubłaganą 
koleją losu się przerzedziła 
i trzeba do ich biogramów dodać 
daty śmierci. Paradoksalne, ale 
w przypadku niektórych przed- 
stawicieli dawnych epok, dopie- 
ro w ostatnich latach poznali- 
śmy ich daty urodzin - v.'Ydo- 
były je z mroków historii naj- 
nowsze badania muzykolo- 
giczne. 
Przypomnijmy - do dziś v.'Y- 
szło 5 tomów "Encyklopedii 
muzycznej", której redakto- 
rem naczelnym Jest Elżbieta 
Dziębowska. Tom piąty obej- 
mujący biogramy osób, zaczy- 
nających się od liter KLŁ uka- 
zał się przed rokiem. Jak 
wskazują doświadczenia do 
osiągnięcia litery Z prowadzi 
jeszcze bardzo długa droga. 
Aby nie czekać na tę upra- 
gnioną chwilę, której raczej 
nie wszyscy dożyjemy, Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne po- 
stanowiło uaktualnić I tom 
i wydało suplement, obejmujący 
uzupełnienia do haseł rozpoczy- 
nających się od liter AB. Ściślej 
suplement zawiera 484 pozycje, 
w tym 177 nov.'Ych haseł, a po- 
nadto hasła uzupełnione i korek- 
tury informacyjne. 
Z suplementu możemy na 
przykład dowiedzieć się w któ- 


". 


, . 
II_Ii 


Trzynastoletni w roku v.'Yda- 
nia I tomu Stanisław Bunin nie 
wygrał jeszcze Konkursu Chopi- 
nowskiego. Dopiero w suple- 
mencie pojawił się Emanuel Ax, 
Amerykanin rodem ze... Lwowa, 
który w 1974 roku v.'Ygrał Kon- 
kurs im. Artura Rubinsteina 
w Tel Awiwie. 
Niewiele też wiedzieliśmy 
wtedy o muzyce swych północ- 
no-wschodnich sąsiadów - Li- 
twinów. Tak więc dopiero 
obecnie litewscy kompozyto- 
rzy weszli szerzej na łamy en- 
cyklopedii: Osvaldas Balakau- 
skas, Feliksas Bajoras i Vytau- 
tas Bacevicius, syn Litwina 
i Polki, rodzony brat Grażyny 
Bacewiczówny - jak widać 
w rodzinie tej, podobnie jak 
i w innych naszych familiach 
kresowych poszczególni jej 
członkowie v.'Ybierali różne 
narodowści. I to w czasach, 
gdy obydwie strony walczyły 
przeciw sobie z bronią w ręce! 
W suplemencie znalazł się 
też, pominięty w I tomie, pol- 
ski kompozytor rodem z Zalo- 
zia, Roman Berger, syn pasto- 
ra ewangelickiego, v.'Ydalony 
w 1952 roku z Czeskiego Cie- 
szyna do Bratysłav.'Y, gdzie dzia- 
ła do dziś. 
Zwolenników muzyki lżejszej 
niewątpliwie ucieszy fakt, że su- 
plement nie zapomniał o Hannie 
Banaszak, Ewie Bem, a nawet 
o Basi (Barbarze Trzetrzelew- 
skiej). 


MAREK BRZEŹNIAK 


j. 


_...ł;:i" 
.' 


tt .
; 


...' ,..;'''' 


rym roku urodziła się odtwór- 
czyni roli Eurydyki w niedawnej 
gliwickiej premierze ,.Orfeusza 
w piekle", Grażyna Brodzińska - 
gdy wychodził I tom artystka ta 
właściwie dopiero debiutov.ała. 
Suplement nie pomija też faktu, 
że June Anderson, sopranistka 
śpiewająca w nowojorskiej Me- 
tropolitan, mediolal1skiej La 
Scali i londyńskiej Covent Gar- 
den przed czterema laty wystą- 


@  


>9


 
. , 
.h....... 
'V& . 

ł 


ENCYKLOPEDIA 
MUZYCZNA 
PWM 


ab 


cZĘśe BIOGRAFICZNA 


piła w Zabrzu w koncercie cha- 
rytatywnym "Serce za serce". 
Pozostając przy wokalistach, 
przed 19 laty dopiero rozpoczy- 
nały zdobywać swą wielką sławę 
Barbara Bonney, Kathleen Ba- 
aUe i Agnes Baltsa, oraz "starto- 
wali" Giacomo Aragall i Franci- 
sco Araiza. 


6'" 
O\N 


Do najtepszych kreacji należy rola tytulowa w "Malżeństwie Marii 
Braun" w reżyserii Rainera Wernera Fassbindera. 


daktorzy wspomnianej publika- 
cji, i tak już zostało. 
Powędrowałem póżniej po 
Chorzowie śladami Hanny Schy- 
gulli. Udało mi się dotno:eć do jej 
domu rodzinnego. Okazało się 
wtedy, że aktorka pochodzi z ro- 
dziny silnie zakorzenionej w Cho- 
rzowie Starym, gdzie mieszkali 
jej rodzice i dziadkowie. 
Tuż przy neogotyckim kościele 
świętej Marii Magdaleny biegnie 
ulica Jana Kasprowicza, dawniej 
Szkolna, a w czasie wojny - 
Schlageterstrasse. Właśnie przy 


Jonathan Burrows Group - 
czołowy brytyjski zespół tańca 
współczesnego - wystąpi dziś 
na deskach Śląskiego Teatru 
Tańca w Bytomiu ze spekta- 
klem "Things I Don't Know" do 
muzyki Kevina Volansa 


Dziś 
W Teatrze Tańca 


Tancerze 
z Brytanii 


Grupę założył 10 lat temu 
w Londynie angielski tancerz 
i choreograf Jonathan Burrows. 
Szybko zyskała sobie opinię 
jednego z najlepszych zespołów 
tańca współczesnego na świe- 
cie. Przedstawiła sześć premier. 
Londyńscy artyści współpracu- 
ją z twórcami innych dziedzin 
sztuki, aby znależć wspólny ję- 
zyk wyrazu artystycznego, ma- 
jący głównie na uwadze - jak 
mówią - godność i wolność tan- 
cerzy. 
Kierowany przez Jacka Łu- 
mińskiego Sląski Teatr Tańca 
w Bytomiu zaliczany jest do 
światowej czołówki tańca 
współczesnego. Uchodzi za naj- 
lepszy zespół tego typu w Euro- 
pie środkowej. Od połowy tego 
roku na bytomskiej scenie 
goszczą najlepsze zespoły ta- 
neczne.z całego świata. W paż- 
dzierniku w ŚTT wystąpiła 
amerykańska grupa Dayton 
Contemporary Dance Compa- 
ny. 
Na mocy umowy między te- 
atrem i amerykańską ambasadą 
w Warszawie, w najbliższych 
latach w Bytomiu wystąpi kil- 
ka słynnych amerykańskich 
grup tanecznych. (P AP) 


Przez rok Wojciech Kryński, warszawiak, przyjeżdżał do Krakowa i włóczył się pustymi ulicami w porze, 
o której birbanci wracają do domów. W swoim albumie przedstawił Kraków widziany z zaczarowanej dorożki. 


Było tuż przed świtem, kiedy 
Konstanty Ildefons z przyjaciół- 
mi, rozśpiewani i nieco chwieją- 
cy się na nogach, kończyli nocną 
eskapadę po krakowskich loka- 
lach. Dorożkarz nie dość, że po- 
jawił się nagle i niespodziewa- 
me, to do swojej dorożki zapro- 
sił ich wierszem, regularnym 
heksametrem ze stałą średniów- 
ką. Miał czarny melopik, muchę 
i ogólnie wyglądał jak z wode- 
wilu. A potem woził ich dorożką 
pustymi ulicami Krakowa, co ja- 
kiś czas odwracał się i gadał 
heksametrem. Przed Wawelem 
zatrzymali się. Wysiedli z doroż- 
ki, razem z dorożkarzem wzięli 
sil' za ramiona i kręcąc się 
w kółko rozmawiali wierszem. 


. 


antÓ\N 


Czarny koń tymczasem skubiąc fotograficzny "Kraków" bo- 
prz.vwawelską trawę zaciągnął wiem wydany przez Wydawnic- 
dorożkę na górkę, pod wawelską two "Buffi" z Bielska-Białej ma 
bramę i, jak wspominają przyja- bezpośredni związek z Konstan- 
ciele Konstantego ildefonsa, we tym Ildefonsem i jego niezwykłą 
mgle wyglądał jakby wraz z do- przejażdżką. Wojciech Kryński, 
rożką unosił się w powietrzu. - autor fotografii przedstawił 
Zaczarowana dorożka - szepnął Kraków widziany z zaczarowa- 
Konstanty. - Zaczarowany koń - nej dorożki. - Nie jest to, w żad- 
dodał ktoś. - I ja zaczarowany - nym razie, ilustracja wiersza 
powiedział dorożkarz. A potem Gałczyńskiego - mówi fotograf. 
pojechali na Skałkę obudzić - Chodziło o samo wrażenie, 
Wyspiańskiego... o jego atmosferę. 
Opowieść tę przytacza w swo- Przez rok Wojciech Kryński, 
ich wspomnieniach Kira Gał- warszawiak, przyjeżdżał do 
czyńska, córka Konstantego, Krakowa i włóczył się pustymi 
która była gościem specjalnym krakowskimi ulicami przed świ- 
wieczoru poświęconemu albu- tern i o świcie, w porze, o której 
mowi "Kraków" w krakowskiej birbanci wracają do domów. 
Piwnicy pod Baranami. Album . Nietrudno domyśleć się reakcji 


krakusów ma wieść, iż kolejny 
album o ich mieście przygoto- 
wuje warszawiak. - Niektórzy 
podchodzili, pytali co robię, po 
czym wzruszali ramionami mó- 
wiąc: "Hmm... No... powodze- 
nia" - śmieje się W. Kryński. 
Warto jednak przypomnieć, że 
Gałczyński również nie był Kra- 
kusem i w Krakowie spędził le- 
dwie parę lat. 
Album, jak wcześniejsze albu- 
my wydane przez oficynę Haliny 
i Marka Buffich, jest większy niż 
inne. Dzięki temu' fotografie są 
duże, piękne, wyrażnI'. Opraco- 
waniem graficznym zajął Wła- 
dysław Pluta stale współpracu- 
jący z Buffimi, którego kunszt 
w tej dziedzinie ceniony jest v.'Y- 


soko. Wstęp do albumu napi- 
sał... Grzegorz Turnau. 
- Pisaniem wstępów do albu- 
mów zajmuję się w niedziele - 
poinfonnował G. Turnau zebra- 
nych w Piwnicy pod Baranami. 
"Zazdroszczę wszystkim, któ- 
rzy otworzą sobie Kraków jak al- 
bum, pierwszy raz. Albo - za- 
zdroszczę wszystkim, którzy 
otworzą sobie ten album jak Kra- 
ków - pisze Turnau. - Oczywiście 
można wywoływać duchy... od 
Wyspiańskiego do Skrzyneckie- 
go, od Boya do Kantora. Ale war- 
to chyba zaryzykować przejażdż- 
kę Zaczarowaną Dorożką Niepa- 
mięci, żeby zobaczyć to niezwy- 
kłe miasto od nowa"... 
ARTUR PAł,YGA 


Dziadkowie przyszłej aktorki, 
Stanisław i Gertruda Mzykowie 
(to nazwisko często dzisiaj spo- 
tykane w Chorzowie Starym) 
mieli sporo dzieci. Rodzina była 
katolicka i zasiedziała w Cho- 
rzowie Starym. "Moi dziadko- 
wie ze strony ojca - powiedziała 
w jednym z wywiadów aktorka 
- byli proletariuszami, nato- 
miast ze strony matki należeli 
do warstv.'Y średniej burżuazji 
Ojciec matki, chłopski syn, za- 
miast wybrać karierę duchow- 
ną, został inspektorem finanso- 


.; fA. 


Fakty 


Dlaczego pies macha ogonem? 
Ponieważ w przeciwnym wypad- 
ku to ogon machałby psem. Takie, 
z pozoru bezsensowne motto, roz- 
poczynające film "Fakty i akty" 
Barry'ego Levinsona, ma jednak 
uzasadnienie w trakcie rozwoju 
akcji. Przekonujemy się bowiem, 
jak bardzo media potrafią 
wkraczać w nasze życie 
i mówiąc wprost - robić 
nam wodę z mózgu. 
Kiedy bowiem amery- 
kański prezydent zostaje 
oskarżony o romans z nie- 
letnią (zamiast stażystki, 
scenarzyści wprowadzili 
wątek... harcerki), jego 
najbliższe otoczenie robi 
wszystko, by przed zbli- 
żającymi się v.'Yborami 
zająć opinię publiczną 
czymś innym. Specjaliści 
od reklamy wymyślają 
nieistniejący w rzeczywi- 
stości konflikt z jakimś 
małym europejskim pań- 
stwem. 
VVybór pada na AJba- 
nię. A dlaczego akurat ten 
kraj? A dlaczego nie? - od- 
powiada jeden z bohate- 
rów. W świecie wielkiej 
władzy i oczywiście wiel- 
kich pieniędzy - wszystko 
jest możliwe. No, może 
prawie wszystko, ponie- 
waż istnieje jeszcze nieza- 
spokojona ambicja, która rozm 
bohaterów i powoduje tragiko- 
miczne zakończenie. 
Levinson nie pragnął, by 
w opowiedzianą historię wierzyć 
bez zastrzeżeń. Artyście chodziło 
o metaforę, mającą udowodnić, że 
to co prezentuje amerykańska te- 
lewizja, nie zawsze jest w stu pro- 
centach zgodnie z rzeczywisto- 
ścią. To tylko v.'Ycinek, każący 
żądnemu wiedzy widzowi poznać 
głębiej zjawisko sięgając do in- 
nych żrorleł. Ale ponieważ takich 
widzów jest jak na lekarstwo, 


IW 


ł 


wym. To podzieliło naszą rodzi- 
nę na dwa klany: tych, którzy 
mieli studia, i tych, którzy ich 
nie mieli. " 
Ojciec przyszłej gwiazdy 
w czasie wojny służył w Wehr- 
machcie, a po wojnie nie powro- 
cił już do Chorzowa. Na miejscu 
pozostała jego żona w maleńką 
córeczką, czyli właśnie Hanną. 
także babcia Hanny i dwie ciotki. 
Wkrótce też Antonia Schygulla 
z córeczką wyruszyła do Nie- 
miec. Nie udało mi się dowie- 
dzieć, czy wyjechały dobrowolnie 
czy też zostały v.'Ygedlone. 
W każdym razie nastąpiło to już 
po wojnie. 
Gdyby chciała, Hanna Schy- 
gulla mogłaby zaliczyć siebie do 
kategorii wypędzonych. Wtedy, 
zaraz po wojnie i jeszcze długo 
póżniej, władze polskie nie 
wgłębiały się w subtelności gór- 
nośląskiego pogranicza. wysie- 
dlano tak zdeklarowanych 
Niemców, jak i pogranicznych, 
dwujęzycznych Górnoślązaków. 
Na miejscu, w Chorzowie, po- 
została jednak część rodziny ak- 
torki. I do dzisiaj mIeszkają na 
Górnym Śląsku dalsi krewni 
Hanny Schygulli. 
Z tego powikłania ludzkich 
losów łatwo wywnioskować, że 
rodzina była typowo górnoślą- 
ska, pograniczna. "Moje pierw- 
sze słowa były niemieckie i pol- 
skie" - potwierdziła to po la- 
tach sama aktorka. Ta rodzina 
znalazła się w końcu niemal 
w całości w Niemczech, chociaż 
równie dobrze mogłaby pozo- 
stać na Górnym Śląsku, gdyby 
nie wypadki wojenne i powo- 
jenne. 
Tylko czy Górnoślązaczka 
Hanna Schygulla z Chorzowa 
Starego zostałaby wtedy gwiazdą 
filmową o międzynarodowej sła- 
wie? 
JAN. F. LEWANDOWSKI 


. 
I 


akty 


',""" 


sprawcy przedsięWZIęcia nie oba- 
wiają się konsekwencji. 
W "Faktach i aktach" ogląda- 
my najlepszą z możliwych obsa- 
dę. Przede wszystkim Dustina 
Hoffmana, ale także Roberta De 
Niro. Jest jeszcze znany z MTV 
Dennis Leary, wokalista country 


'\' 
ą" 


!T 


,o:. 


,,' 


.<.1:. 


; ,
 


. 


Willie Nelson i znakomity w roli 
żołnierza-psychopaty VVoody 
Harrelson. Całość okraszona mu- 
zyką a la Dire Strais według po- 
mysłu Marka Knopflera. Ogółem 
bardzo dobry film, adresowany 
do wąskiej grupy poszukiwaczy 
prawdy. 


JAKUB PORADA 


WAG THE DOG - komedio-dra- 
mat, od lat 15; USA 1998 r., 98 
min; reż. Barry Levison; wyst. Du- 
stin Hoffman, Robert De Niro, An- 
ne Heche. 


Błyskawiczny konkurs 
Pytanie: W jakim filmie Robert De Niw zagrał... diabła? Dla 
ułatwienia podajemy, że rola główna przypadła Mickeyowi Ro- 
urke. 
Odpowiedzi prosimy przesłać na kartkach pocztowych z do- 
piskiem "Twoja wideoteka", na adres "Trybuna Śląska" ul. 
Młyńska 1,40-098 Katowice, do 24 listopada br. Wśród czytel- 
ników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie zostaną roz- 
losowane dwie nagrody: kaseta filmowa oraz bon na 5 bezpłat- 
nych wypożyczeń w Beverly Hills Video S. A. 


Rozwiązanie konkursu z 3 listopada br. 
Odtwórczyni jednej z głównych ról Courtney Cox, zdobyła 
popularność w emitowanym także w Polsce serialu o perype- 
tiach grupy dobrych znajomych pt. .,Przyjaciele". Nagrodę 
w postaci kasety filmowej otrzymuje Józef Szewczyk z Czecho- 
wic Dziedzic, bon na 5 bezpłatnych wypożyczeń w Beverly Hills 
Video S. A. Jan Froch z Katowic. Nagrody prześle firma Bever- 
ly HiUs. 


. J 
'-f':.
 ,. 
,.. 


 ,,' 


,. 


ii1eo
 


w 


Beverly HiIIs Video S. A. 
ul. Braci Mieroszewskich 
120, 41-219 Sosnowiec, tel. 
Ifax 292-00-92. Zapraszamy 
także do Będzina Syberki, 
ul. Zwycięstwa 12.
		

/iv5521-1998-269-0013.djvu

			SPORT 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 -13 


Przed rokiem w Tajlandii pol- 
scy ciężarowcy wywalczyli czte- 
ry medale. To zapewne zwięk- 
szyło oczekiwania przed wystę- 
pem naszych reprezentantów 
w mistrzostwach świata w Lah- 
ti. Niestety, na kilka dni przed 
zawodami kontuzja kolana vry- 


Po MS ciężarowców 


Najdka (+105). Przed wyjazdem 
nikt nie oczekiwał od naszych 
reprezentantów medali, jednak 
pozostaje pewien niedosyt. 
- Przed rokiem w Tajlandii 
wszystko się nam udawało i by- 
ły medale - tłumaczy sekretarz 
generalny PZPC, Andrzej Matu- 


wszystkich kategoriach lub nie- 
które dublować - mówi zastępca 
szefa wyszkolenia PZPC, Jacek 
Chruściewicz. - Ważne jest, by 
wszyscy nasi zawodnicy znaleźli 
się w grupie "A" i wówczas ma- 
my szansę na pełną obsadę 
w igrzyskach. 


miejscu znalazła się niespodzie- 
wanie Finlandia z jednym, ale 
za to złotym medalem. Nasi re- 
prezentanci byli tylko tuż za po- 
dium. 
- Tadeusz Drzazga i Agata 
Wróbel mieli już w górze srebr- 
ne medale w dwuboju, Grze- 


Wszystko W porządku 


I Przed wyjazdem do Lahti nikt nie oczekiwał od naszych 
reprezentantów medali, jednak pozostaje pewien niedosyt. 


eliminowała ze startu Andrzeja 
Cofalika, złotego medalistę 
z Chiang Mai, jednego z głów- 
nych faworytów w kat. do 83 kg. 
Wcześniej kontuzja barku wy- 
kluczyła z udziału w zawodach 
Waldemara Kosińskiego, brązo-' 
wego medalista sprzed roku. Co 
ciekawe wyniki, które zawodni- 
kowi Światowita Myszków dały 
przed miesiącem tytuł mistrza 
Polski - 365 kg., przed kilkoma 
dniami przyniosły w stolicy Fin- 
landii złoty medal Bułgarowi 
Zlatanowi Wanewowi... 
Ostatecznie musimy więc za- 
dowolić się czterema czwartymi 
miejscami: Agaty Wróbel (+75 
kg.), Anety Szczepańskiej (69), 
Tadeusza Drzazgi (94) i Pawła 


Poziom ligi piłkarek ręcznych 
wprawdzie trochę się chyba obni- 
żył, ale AKS Chorzów na tym tle 
spisuje się i tak zupełnie dobrze. 
- Punktowa zdobycz to istotnie 
przyjemna niespodzianka, ale ma- 
my możliwości jeszcze lepszej gry. 
Kiedy do zespołu dojdą Jelena 
Sawczenkowa, Barbara Frączek 
i Joanna Kaczorowska powinno 
być jeszcze lepiej. Bo teraz to na- 
wet na treningu trudno przepro- 
wadzić szkolną grę - mówi trener 
AKS, Janusz Szymczyk. 
Przed sezonem AKS doznał 
prestiżowej porażki. Nici ",')'Szły 
z pozyskania dwóch zawodniczek 
Ruchu: Ewy Jarzyny i Krystyny 
Wasiuk. 
- One juź prawie były u nas. 
Przed finałem rozmów Ruch prze- 


siak. - Tym razem zabrakło tego 
" błysku". Nie ma medalu 
w dwuboju, trudno więc być za- 
dowolonym. Ale wielu świato- 
wych znawców ciężarów gratu- 
lowało nam świetnych drużyn 
kobiet oraz mężczyzn. Wszyscy 
zgodnie twierdzili, że mamy do- 
skonałych, perspektywicznych 
zawodników. 
W przyszłym roku MŚ odbędą 
się w Atenach. Zmagania w sto- 
licy Grecji, będą równocześnie 
kwalifikacjami olimpijskimi. 
Rywalizacja zapewne będzie 
jeszcze większa. 
- Prawdopodobnie drużyny, 
które zajmą miejsca 1 - 8 będą 
mogły do Sydney wysłać po 
ośmiu zawodników, a więc we 


... 


W Lahti medalowym łupem gorz Kleszcz, gdyby nie kontu- 
(w dwuboju), w rywalizacji zja kciuka prawej ręki, na pew- 
mężczyzn podzieliło się 10 no walczyłby o medal - mówi 
państw. Złote medale wywal- Andrzej Matusiak. - Nie szczę- 
czyli zawodnicy pięciu krajów: dzono pochwał pod adresem 
Grecja zdobyła trzy, Bułgaria młodego Szymona Kołeckiego, 
dwa, a po jednym złotym meda- którego talent porównywano 
lu zawieżli do domów zawodni- do słynnego Naima Suleymano- 
cy Rosji, Turcji i Ukrainy. glu. Taką samą miarą ocenia 
Wśród kobiet generalny triumf się talent o wiele mniej do- 
odniosły reprezentantki Chin, świadczonej Agaty Wróbel. Nie 
które wygrały punktację zespo- popadam w zachwyt, bowiem 
łową i klasyfikację medalową. nasz zespół musi jeszcze dużo 
Zawodniczki zza Wielkiego Mu- pracować. Byłbym jednak nie- 
ru w dwuboju wywalczyły sześć sprawiedliwy, gdybym oceniał 
medali: cztery złote i dwa srebr- go tylko przez pryzmat nie zdo- 
ne. Drugie miejsce w klasyfika- bytych medali. Jestem przeko- 
cji medalowej zajął Tajwan - . nany, że za rok będzie o wiele 
dwa złote, trzy srebrne i jeden lepiej... 
brązowy medal, a na trzecim (prass) 


AKS Chorzów 
Będzie lepiej 
10 lat temu piłkarki ręczne AKS Chorzów 
zdobyły mistrzostwo Polski i był to ostatni 
taki sukces kobiecej drużyny ze Śląska. 


bił nas jednak finansowo. To są 
wychowanki Ruchu, więc rozu- 
miem ich wybór - opowiada 
Szymczyk. - Szkoda tylko, źe zde- 
cydowały się tak późno, bo wtedy 
grałaby juź u nas pewnie bram- 
karka Łącznościowca Szczecin, 
Magdalena Mackiewicz, która tra- 
fiła ostatecznie do Jelfy Jelenia 
Góra.  j 
, , 
" 
r, 


. ł 


\ 


,-. 


;', 


Szymczyk i jego asystent, Da- 
riusz Olszewski, pracują w AKS 
trzeci sezon. Zaawansowany wie- 
kowo zespół jest stopniowo od- 
mładzany. 
- Starsze zawodniczki nadal 
spełniają swoją rolę, ale np. Tere- 
sa Rosochacka w bramce nie ma 
zmienniczki. W przyszłym sezonie 
w klubie muszą się znależć dwie 


- 


1"" t 


.... 


nowe bramkarki. 10 lat temu AKS 
Chorzów zdobył mistrzostwo Pol- 
ski i był to ostatni taki sukces ko- 
biecej drużyny ze Śląska. Jakie są 
aktualne możliwości AKS? 
- Satysfakcjonowałoby mnie 5. 
miejsce. Najwaźniejsze, źe u niektó- 
rych piłkarek widzę szansę na po- 
prawę gry - tłumaczy Szymczyk. - 
GdylYy wyszły transfery Jarzyny 
i Wasiuk, to walczylibyśmy o medal. 
Trener AKS żałuje przede 
wszystkim straconych punktów 
w meczach z Ruchem i Sośnicą. - 
Gliwiczanki powinny były dać na 
mszę, źe zdobyły na nas 3 punkty 
- żartuje. 
"Zielone koniczynki" mają przed 
sobą mecze z przedostatnim w ta- 
beli JKS Jarosław i do rozegrania 
zaległości z Piotrcovią. (megi) 


Podbili Vancouver 


Osiem medali, w tym dwa złote, 
zdobyli w kanadyjskim Vancouver 
reprezentanci Polski na mistrzo- 
stwach świata w samoobronie jiu- 
jutsu, będącej syntezą technik bok- 
su, zapasów, karate, judo i innych 
dalekowschodnich sztuk oraz spor- 
tów walki. Tytuły mistrzowskI zdo- 
byli Romana Kasperkiewicz wśród 
juniorek - dołożyła teź brąz w kate- 
gorii seniorek - oraz Maciej Mentel 
(oboje Jaworzno), srebro przypadło 
Barbarze Mastej z Głogowa, Łuka- 
szowi Proksie, Krzysztofowi Radzie- 
wiczowi (obaj Jaworzno) i Michało- 
wi Kaszubie (Chrzanów) oraz Ada- 
mowi Grajewskiemu (Łódź). (R. M.) 


Maraton co tydzień 

 


42-letnia Barbara Szlacheika 
z Jelcza przebiegła w okresie jednego 
I roku 52 maratony, co jest rekordem 
Guinessa. Poprzedni należał do 32- 
letniej Niemki, która w ciągu 12 mie- 
sięcy ukończyła 42 maratony. Szla- 
chetka zadebiutowała w niemieckim 
Bremervoerde 15 listopada ub. roku. 
52 maraton zaliczyła minionej nie- 
dzieli w Hamburgu. Startowała śred- 
W Tajlandii rozegrane zostafy doroczne rozgrywki w pilce nożnej w wydaniu sloni. Jak zawsze w takiej nio co tydzień. Jej najlepszy czas to 3 
sytuacji jest to wielka atrakcja turystyczna. Fot. PAPIEPA godz. i 39 min. (PAP) 


. 
Isowe 
, . 
SCI 


Ten 
. 
wie 


. Niemka Steffi Graf wygrała 
turniej tenisistek w Filadelfii, 
pokonując w finale rozstawioną 
z numerem 1 Amerykankę Lind- 
say Davenport 4:6, 6:3, 6:4. Po- 
wracająca do wielkiej formy 
Graf wygrała 106. turniej w ka- 
rierze. W nagrodę otrzymała 
czek na 79 tys. Dzięki temu zwy- 
cięstwu Niemka awansowała na 
dwunaste miejsce w rankingu 
tenisistek WTA. Nadal w tej kla- 
syfikacji prowadzi Davenport, 
przed Szwajcarką Martiną Hin- 
gis. 
. Hingis jest za to najlepiej 
zarabiającą tenisistką w turnie- 
jach WTA Grą na kortach 
w 1998 roku powiększyła swoje 
konto o ponad 2,6 miliona dola- 
rów. Grarucę dwóch milionów 
dolarów przekroczyła także Da- 
venport, a blisko niej znajduje 
się Czeszka Jana Novotna - 1,9 
mln dolarów na koncie. 
. Na liście zarobków wśród 
mężczyzn zdecydowanie prowa- 
dzi Chilijczyk Marcelo Rios, któ- 
ry odpadając z turnieju w San- 
tiago nie wykorzystał szansy ob- 
jęcia prowadzenia w rankingu 
ATP. Rios zarobił w tym roku na 
korcie ponad 3,2 miliona dola- 
rów i o cały milion wyprzedza 
Australijczyka Patricka Raf tera. 
Trzeci jest Amerykanin Pete 
Sampras (2 miliony dolarów na 
koncie), który mimo porażki 
w pierwszej rundzie turnieju 
w Sztokholmie, utrzymał pro- 
wadzenie w rankingu ATP. Dru- 
gi w rankingu jest Rios, a trzeci 
Raf ter. (PAP, tocha) 


CI) 
3: 
O 
(5 
..c: 
O 

 
ro 
N 
CI) 
.c 
O 
3: 
'c. 


. 
. 


-, 


!T1I 
 


Katowice 
AKS II Mikołów - Górnik We- 
soła 1:8, Słowian Katowice - 
Rozwój II Katowice 0:4, Urania 
II Ruda Śląska - Orzeł Mokre 1:4, 
Podlesianka - Wawel II Wirek 
3:0, Instal Katowice - Pogoń 
Imielin 1:3, Kolejarz Katowice - 
Naprzód Świętochłowice 0:2, 
Sparta Katowice - Górnik Sie- 
mianowice 3:2, Zgoda Bielszowi- 
ce - Skałka Świętochłowice 3:0. 
Prowadzi Wesoła 32, przed Sie- 
mianowicami 31. 


Bytom 
11.11. Orkan Dąbrówka Wiel- 
ka - Polonia Piekary ŚI. 2:2, Mia- 
steczko - Czarni Kozłowa Góra 
4:0, Czarni Bytom - Górnik Bo- 
browniki 1:2, Tarnowiczanka 
Stare Tarnowice - Silesia II Mie- 
chowice 5:1, Nitron Krupski 
Młyn - Chechło 1:1, Bobrek Karb 
II Bytom - Budowlani Bytom 4:2, 
Olimpia II Piekary Śl. - Miedary 
1:3, Rozbark II Bytom - Koty 5:2. 
15.11. Nitron - Miasteczko 2:1. 
Czarni Bytom - Kozłowa Góra 
2:1, Chechło Nowe - Budowlani 
3:2, Tarnowiczanka - Koty 4:1, 
Olimpia II - Bobrowniki 1:1, 
Rozbark II - Polonia 1:1, Orkan- 
Miedary 0:1, Bobrek II - Silesia 
II (mecz się nie odbył). Prowadzi 
Tarnowiczanka 35 przed Mia- 
steczkiem 33 i Nitronem 28. 


Zabrze 
11.11. Kleszczów - Concordia 
II Knurów 0:3, Rudziniec - P9goń 
Zabrze 0:3, Rudno - Kolejarz 
Gliwice 3:2, Wielowieś - Paczyna 
2:1, Przyszowice - Gazobudowa 
Zabrze 4:6, Społem Zabrze - Py- 
skowice 3:1, LTS Labędy - To- 
szek 6:2, Piast Gliwice - Bycina 
(mecz przełożony na 22.11). 


. ' 
\)

if' 
. '-.  

  


,-' 


.A 


15.11. Paczyna - Przyszowice 
2:1, Toszek - Wielowieś 0:2, Byci- 
na - Rudziniec 2:3, Concordia II- 
Piast Gliwice 1:2, Gazobudowa - 
Społem 3:0, Kolejarz - Łabędy 
1:1, Pyskowice - Kleszczów 2:3, 
Pogoń - Rudno 2:2. W meczu za- 
ległym: Bycina - Kolejarz 0:4. 
Prowadzi Piast 42 przed Gazo- 
budową 32 i Łabędarni 30. 
Racibórz 
11.11. Krzyżkowice - Grzego- 
rzowice 2:0, Samborowice - Ra- 
fako Racibórz 0:1, Zabełków - 
Kobyla 4:0, Kornowac - Pietro- 
wice Wielkie 2:0, Studzienna - 
Bemat Lyski 2:1, Włókniarz Nę- 
dza - Górki Śląskie 2:1, Dąb Ga- 
szowice - Rudy Wielkie 1:1, Ruda 
Kozielska - Zgoda Zawada Ksią- 
żęca 5:3. 
15.11. Rafako - Krzyżkowice 
2:0, Kobyla - Kornowac 0:1, Ru- 
dy Wielkie - Ruda Kozielska 2:3, 
Górki Śląskie - Gaszowice 1:1, 
Lyski - Nędza 2:3, Pietrowice 
Wielkie - Studzienna 0:6, Grze- 
gorzowice - Zabełków 0:2, Za- 
wada Książęca - Samborowice 
1:1. 


Rybnik 
11.11: Górnik Boguszowice - 
Gołkowice 5:0, Forteca Świer- 
klany - Bełk 2:4, Naprzód Zawa- 
da - Jedność Jejkowice 8:1, Ja- 
strzębie II - Płomień Połomia 1:0, 
Skrbeńsko - Polaris Żory 2:1, 
Iskra Rowień - Baranowice 1:1, 
MKS 32 Radziejów/Popielów - 
Polonia Łaziska Rybnickie 3:2, 
Gwiazda Skrzysz ów - Naprzód II 
Rydułtowy 2:3. 
15.11: Naprzód II - Jastrzębie 
II 0:0, Gołkowice - Rowień 1:1, 
 


Polaris - Boguszowice 1:0, Poło- 
mia - Skrbeńsko 3:0, Jejkowice - 
Skrzyszów 1:0, Bełk - Zawada 
1:0, Łaziska - Świerklany 0:5, 
Baranowice - Radziejów 4:0. 
Prowadzą Rydułtowy II 34 przed 
Zawadą 29 iJastrzębiem II 29. 


Tychy 
Kontakt Czechowice - Lędziny 
II 3:0, Nadwiślan Góra - Stal 
Chełm Śl. 3:0, Ląka - Goczałko- 
wice 4:1 Kaniów - Górnik II 
Brzeszcze 4:1, Cielmice - Be- 
stwinka 4:1, Kosztowy - Stu- 
dzionka 3:0, Wyry - Iskra Psz- 
czyna 3:0 (walkower). 
1) Lędziny II 13 23 
2) Kaniów 13 23 
3) Góra 13 23 
4) Chełm Śl. 13 22 
5) Goczałkowice 13 22 
6) Cielmice 13 21 
7) Kontakt 13 21 
8) Łąka 13 20 
9) Kosztowy 13 19 
10) Studzionka 13 16 
11) Bestwinka 13 15 
12) Wyry 13 1 
13) Brzeszcze II 13 14 
14) Iskra 13 3 


23-17 
29-16 
25-15 
22-18 
17-15 
29-12 
26-15 
34-31 
21-14 
26-29 
22-28 
55-22 
23-28 
6-58 


Oświęcim 
11.11. Pasjonat II Dankowice - 
Jawiszowice 6:0, Czaniec - Zator 
3:0, Hecznarowice - Kobiernice 
1:2, Lęki - Wilamowice 0:2, Kozy 
- Zaborze 1:0, Bulowice - Malec 
3:1, Nowa Wieś - Polanka (odbę- 
dzie się wiosną). 
15.11. Malec - Dankowice II 
0:0, Wilamowice - Czaniec 3:1, 
Polanka - Hecznarowice 2:1, Za- 
borze - Lęki 1:4, Jawiszowice - 
Kozy 3:0, Zator - Nowa Wieś 1:0, 
Kobiernice - Bulowice 2:1. 


Soccer pO amerykańsku 


OKRĄGŁE 
JEST PIĘKN 


. 


E 


Korespondencja własna ITŚ1." z Waszyngtonu 
I Szalikowiec W USA nie jest synonimem chuligana. Czarno-czerwone 
szaliki noszą uczniowie, urzędnicy i... emerytki. I nikogo to nie dziwi 


Waszyngton oszalał na punk- 
cie piłki nożnej. Większy ścisk 
w wagonach niebieskiej i poma- 
rańczowej linii metra, które 
mają przystanek kilkaset me- 
trów od Stadionu Roberta F. 
Kennedy'ego, widuje się tu naj- 
wyższy przed meczami futboli- 
stów Washington Red Skins. Bo 
z futbolem prawdziwie amery- 
kańskim nie jest tu w stanie 
konkurować żadna inna dyscy- 
plina sportu. 
W minioną sobotę bramy 
RFK Stadium przekroczyło 
26.216 płacących za bilety, 
kosztujące od 18 do 32 dolarów. 
.Takiej frekwencji nie widziano 
tu przez cały rok, choć D. C. 
United są najbardziej utytuło- 
wanym klubem piłkarskim 
w Stanach Zjednoczonych 
(mistrz '96 i '97, wicemistrz '98 
- przez trzy lata istnienia!). 
Ale okazja była tym razem 
nie byle jaka. Miejscowi zmie- 
rzyli się z Vasco da Gama Rio 
de Janeiro, mistrzem Brazylii 
'97 i zdobywcą Copa Libertado- 
res '98 (Puchar Ameryki Połu- 
dniowej). Pierwszy mecz roze- 
grano w Waszyngtonie, rewanż 
odbędzie się 5 grudnia w. Fort 
Lauderdale na Florydzie, zaś 
zwycięzca tej rywalizacji otrzy- 
ma InterAmerican Cup i tytuł 
najlepszej drużyny półkuli za- 
chodniej. 
RFK Stadium nie jest wła- 
snością D. C. United, choć, jak 
głosi tablica przed głównym 
wejściem, jest "domem" tej 
drużyny. W środku na trybu- 
nach i w pomieszczeniach ad- 
ministracyjnych - widać przede 
wszystkim pamiątki po najsłyn- 
niejszych graczach "footballu". 
Ślady po "soccerze" to jedynie 
plakaty informujące, że na tym 
stadionie odbywały się mecze 
turnieju finałowego mistrzostw 
świata (USA '94) oraz igrzysk 
olimpijskich (Atlanta '96). 
Kibice... Całkiem inni od 
tych, do których cały czas trud- 
no przyzwyczaić się nie tylko 
w Polsce. Tu szalikowiec nie 
jest synonimem chuligana. 


Czarno-czerwone szaliki noszą 
uczniowie, urzędnicy (w połą- 
czeniu z garniturem.- to cieka- 
wy widok) i emerytki. I nikogo 
to nie dziwi. Między nimi kręci- 
li się młodzieńcy w biało-czar- 
nych barwach Vasco da Gama 
lub żółtozielonych Brazylii, lecz 
nie wywoływali agresywnych 
reakcji. Najwyżej trochę za- 
zdrości już po meczu. 
Ale D. C. United ma swój 
klub kibica. "Krzyczące Orły", 
tak nazywa się grupa najwier- 
niejszych sympatyków drużyny, 
zawsze zajmują ten sam sektor 
- naprzeciwko trybuny głównej 
i wywieszają na płocie swoje 
flagi i transparenty. A dopingu- 
ją w rytm dobrze znany z pol- 
skich stadionów: Di-Sii Junaj- 
teed!!! 
Zdążyli też nauczyć się reak- 
cji na faul przeciwnika na gra- 
czu miejscowych albo na żółtą 
kartkę za faul gospodarzy na 
zawodniku gości. Gwiżdżą na tę 


ł 


samą nutę co na wszystkich sta- 
dionach Europy. To trochę 
dziwne, bo ci sami kibice znacz- 
nie rzadziej zachowują się tak 
na meczach futbolu, koszyków- 
ki, hokeja czy baseballa. 
O kibica dba się tu jak 
o klienta, bo piłka to przede 
wszystkim biznes, do którego 
nikt nie chce dokładać. Pamiąt- 
ki, bilety zamawiane przez tele- 
fon, numerowane miejsca - to 
wszystko ułatwia życie. Trudno 
tylko przyzwyczaić się do zapa- 
chu, a raczej smrodu frytek 
smażonych na starym oleju, 
unoszącego się między trybuna- 
mi a dachem. 
Nie zapomina się także o lu- 
dziach, którzy wiele zrobili dla 
klubu, a teraz - z różnych po- 
wodów - wybrali pracę gdzie 
indziej. Bruce Arena był trene- 
rem od pierwszego sezonu D. C. 
United w Major League Soccer. 
Niedawno został selekcjonerem 
reprezentacji. Opuszcza się Wa- 


Bruce Arena, nowy trener reprezentacji USA. 


Baildon pod młotek? 


Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jeden z wielce za- 
służonych śląskich klubów dziś zostanie rozwiązany. W Baiidonie 
wychowała się cała rzesza sportowców, reprezentantów kraju, 
olimpijczyków w kilku dyscyplinach sportowych. Niespełna 18 lat 
temu rozwiązano sekcję hokeja na lodzie, potem koszykówki, siat- 
kówki, szermierczą, a tenisiści stołowi mają określone kłopoty or- 
ganizacyjno-finansowe. Dziś o godz. 15.30 odbędzie się Walne 
Zgromadzenie klubu i działacze będą dyskutować nad rozwiąza- 
niem klubu. Zakład macierzysty, huta Baildon, nie jest zaintereso- 
wany sponsorowaniem klubu, bo sam nie jest w najlepszej kondy- 
cji finansowej. (sow) 


Sosnowiec 
Zagłębiak II - Wojkowice 4:1, 
Polonia Sosnowiec - Sarmacja II 
Będzin 2:2, Kazimierz - Kroczyce 
5:1, Rogożnik - Kromołów 5:3, 
Górnik Sosnowiec - MKS Dąbro- 
wa Górn. 2:1, Psary - Lazowianka 
Łazy 1:0, Strażak Mierzęcice - 
Warta II Zawiercie 2:1, Ogrodzie- 
niec - Strzemieszyce 2:4. 
1) Mierzęcice 15 35 
2) Górnik 15 33 
3) Strzemieszyce 15 32 
4) Rogoźnik 15 31 
5) Wojkowice 15 30 
6) Zagłębiak II 15 26 
7) MKS Dąbrowa 15 23 
8) Warta II 15 19 
9) Polonia 15 19 
10) Kromołów 15 18 
11) Kazimierz 15 17 
12) Sarmacja II 15 16 
13) Kroczyce 15 15 
14) Łazowianka 15 11 
15) Ogrodzieniec 15 10 
16) Psary 15 5 


29-16 
36-12 
27-19 
40-31 
53-20 
28-18 
27-22 
33-29 
34-33 
28-33 
31-38 
31-36 
26-41 
25-37 
20-46 
8-45 


Częstochowa 
11.11. Olimpia Huta Stara - 
Płomień Czarny Las 2:4, Grom 
Poczesna - Sokół/Schott Olsztyn 
0:1, Pogoń Kamyk - Polonia Po- 
raj 2:3, Skra Częstochowa - Rol- 
bud Dubidze 5:2, Warta Mysz- 
ków - Częstochówka 1:1, Jura 
Niegowa - Płomień Kużnica Ma- 
rianowa 2:0, VIS Gidle - Orzeł 
Kiedrzyn 1:4, Naprzód Ostrowy- 
Unia Rędziny 4:1, Stradom/Plon 
Częstochowa - Victoria Często- 
chowa 1:1. 
15.11. Czarny Las - Victoria 
1:6, Rędziny - StradomjPlon 1:4, 
Kiedrzyn - Ostrowy 4:1, Kuźnica 
Marianowa - GidIe 9:1, Często- 
chówka - Niegowa 1:0, Dubidze- 
Myszków 1:6, Poraj - Skra 5:2, 
Sokół/Schott - Kamyk 6:0, Huta 


Stara - Poczesna 0:4. Prowadzi 
Sokół 41 przed Victorią 39 i Kie- 
drzynem 37. 


Lubliniec 
Rusinowice - Promień Glinica 
3:1, Dobrodzień - Victoria Strze- 
biń 10:0, Huragan Jezioro - Orzeł 
Pawonków 4:0, Rozwój Olszyna - 
Wyzwolenie Gwoździany 3:1, 
Sieraków - Pokój Sadów 4:1, Ry- 
bak Ciasna - Śląsk Koszęcin 0:0, 
Liswarta Lisów - Błękitni Herby 
2:1, Orzeł Babienica - pauzował. 
Olesno 
1) Krzepice 11 28 45-15 
2) Kłobuck 11 26 43-15 
3) Wachowice 11 20 20-12 
4) Uszyce 11 20 22-18 
5) Rudniki 11 19 27-19 
6) Zdziechowice 11 18 30-22 
7) Dalachów 11 16 16-17 
8) Przedmość 11 14 23-26 
9) Makowiska 11 12 30-27 
10) Sokół 11 10 17-31 
11) Ikar 11 3 19:43 
12) Ligota 11 3 11-58 
Skoczów 
W meczach zaległych: Drogo- 
myśl - Zabłocie 1:1, Kończyce 
Wlk. - BKS Stal II Bielsko-Biała 
2:2. 
1) Kończyce M. 13 37 39-10 
2) Skoczów II 13 31 45-13 
3) Wisła 13 28 27-22 
4) Zebrzydowice 13 25 37-19 
5) Zabłocie 13 21 27-16 
6) Pogwizdów 13 21 25-22 
7) Drogomyśl 13 20 23-18 
8) Simoradz 13 18 20-26 
9) BKS Stal II 13 13 23-37 
10) Cieszyn II 13 12 20-26 
11) Kończyce Wlk 13 12 18-30 
12) Jasienica 13 11 15-25 
13) Wapienica 13 7 13-35 
14) Kisielów 13 5 12-45 


e 
 


a
nanea 


. 


Hokeiści mistrza Polski, Unii 
Dwory Oświęcim, zajęli trzecie 
miejsce w turnieju półfinało- 
wym rozgrywek o Puchar Kon- 
tynentalny w Szwajcarii i nie 
zakwalifikowali się do finału tej 


szyngton, ale nikt mu nie ma te- 
go za złe. Przeciwnie. W USA 
sukces sąsiada nie jest powo- 
dem do zazdrości, lecz motywa- 
cją do pracy i własnych osią- 
gnięć. N a pożegnanie Arena do- 
stał dożywotnie prawo wstępu 
na mecze United, a na dodatek 
bezpłatne bilety lotnicze, jeśli 
będzie chciał wpaść na RFK. 
- MLS jest wszędzie ignoro- 
wana, ale zwycięstwo nad Va- 
sco da Gama, klubem obchodzą- 
cym 100. rocznicę powstania, 
może zmienić podejście świata - 
żalił się komentator "The Wa- 
shington Post". Miejscowi pił- 
karze przegrali 0:1, co dla kibi- 
ców było na pewno przykre, 
lecz nie najważniejsze. 
- I love this game! - zwierza- 
ła się pewna pani w drodze po- 
wrotnej na stację Stadium-Ar- 
mory. I oto chodzi. Piłka okrą- 
gła spodobała się jej bardziej 
niż owalna. 
ARTUR ST. ROLAK 


'')! 


-$- 


Fot. PAP/EPA 


W drugim niedziel 
Olimpij a Lublana 
EHC Graz 5:2. ( 
* * * 
Dziś kolejne mec 
rozegrane w I-lidze 


nym meczu 
pokonała 
prass, PAP) 


ze zostaną 
hokejowej. 


Unia poza finałem 


imprezy. Awans zdobył zespół 
gospodarzy - Ambrii-Piotta, 
który w Koszycach (27 - 29 
grudnia), zmierzy się z drużyna- 
mi Awangard Omsk, Duessel- 
dorfer EG i obrońcą Pucharu, 
a zarazem gospodarzem tej im- 
prezy - miejscowym HC. 
W ostatnim meczu turnieju 
półfinałowego Unia przegrała 
z Ambri-Piotta 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), 
a jedyną bramkę dla mistrzów 
Polski zdobył Jarosław Kłys. 


O godz. 15.30 SMS II Sosnowiec 
spotka się z BTH Bydgoszcz, 
a o 19 Zagłębie zmierzy się 
z STS Sanok. O 18 KKH 100% 
Hortex Katowice podejmować 
będzie bytomską Polonię. W po- 
zostałych meczach: Podhale - 
TTS Tychy, KTH Krynica - Cra- 
covia, Stoczniowiec - TIH To- 
ruń. 
Mecz Unii Oświęcim z SMS 
I Warszawa zostanie rozegrany 
jutro 017. 


et> 
 (j(t{l7l4 
C gP
 cgefl 


Degustacjo polskich cen i francuskich win 
Zapraszamy od 14 do 221istopado 
no winną promocję. 


- 


" 
.." 


ł 


- 


- 


, 


..' 


Nowe i mlode wino, nowe i zworiowane ceny. 
Rabaty do 2000 zł Po prostu święto. 


CITROEN 

 lIAe;c;ir 
Katowice - ul. Mikolowsko 50. tel 32/51 
Trzebinio - ul Kościuszki 39. tel. 35/611 


l . t) 
.", ,. 

Ó
 
I . ')..\\s'tP 
\Ą-'1 _.\
' . 
.<1 


i
 
CITROEN 
JOWIIIUI!oUIM.IlMlIUI 


. 


5351 
0191 


KR/126604 


TG"-IIZ POLSKA 


KR/122889/B
		

/iv5521-1998-269-0014.djvu

			14 _TRYBUNA ŚLĄSKA, 17 LISTOPADA 1998 


Synowie prezesa 
Po meczu z Ruchem Chorzów 
za v.'Ychodzącym z szatni Górnika 
prezesem Stanisławem Płosko- 
niem szybko pobiegli Jacek Wi- 
śniewski i pauzujący z powodu 
kontuzji Dariusz Dźwigała. Do- 
rwali go w korytarzu. 


- Darek od dłuższego czasu na- 
rzekał na uraz kolana, ale zaci- 
skał zęby i wychodził na boisko - 
informuje trener Andrzej Płatek. 
- W czwartek przewidywana jest 
wizyta u lekarza i zapadnie decy- 
zja, czy będzie musiał się poddać 
operacji. Jestem pełen podziwu 


Drybling 


- Panie prezesie, coś na pielusz- 
ki dla dziecka by się przydnło - 
błagał z uśmiechem na ustach po- 
pularny "Wiśnia". 
- A ja mam dwójkę dzieciaków. 
To mi się należy więcej - przebijał 
stawkę Dźwigała. Prezes nie dał 
się długo prosić i, według nieofi- 
cjalnych informacji, zawartość je- 
go portfela wkrótce uszczupliła 
się o około 1000 złotych. 
- Prezes jest takim człowie- 
kiem, że traktuje każdego zawod- 
nika jak syna. Jeżeli ktoś z nas 
podejdzie do niego i powie, że- po- 
trzebuje pieniędzy to on zawsze 
da - opowiadał Wiśniewski. 
- Ja pochodzę ze Wschodu i je- 
stem człowiekiem dobrodusznym. 
Choć czasem żle o mnie mówią, to 
żyję z moimi piłkarzami jak dobry 
ojciec. A ojciec, jak trzeba to ka- 
rze, a jak się należy to nagradza - 
wyjaśniał Płoskoń. 
Oficjalnie piłkarze Górnika nie 
chcieli potwierdzić, że prezes za 
zdobycie 6 punktów w ostatnich 
dwóch meczach obiecał zespołowi 
dodatkową premię. 
- Wygramy jeszcze mecz z Po- 
gonią i będą dodatkowe pieniądze 
- przyznał jednak Andrzej Ble- 
dzewski. (tocha) 
Operacja Klytty? 
Piłkarze Ruchu Radzionków ze 
zwycięskiego meczu z Lechem 
Poznali. wracali w szampańskich 
nastrojach. Jedynie Dariusz Klyt- 
ta miał markotną minę, bowiem 
w 59 min ze względu na kontu:iję 
kolana musiał opuścić boisko. 


dla całego zespołu za mecz z 
- 
chem. 37-letni "Ecik" Janoszka 
tak zmęczył swojego opiekuna, 
25-letniego Adama Majewskiego, 
że ten musiał opuścić boisko. Za- 
kończyliśmy niezwykle udany se- 
zon. Teraz tylko możemy żałować, 
że mecz z Katowicami odbył się 
w regulaminowym terminie, bo- 
wiem zespół jest w wysokiej for- 
mie. W najbliższym czasie czeka 
nas kilka spotkań kontrolnych, 
w których będziemy testowali no- 
wych zawodników. Na razie za 
wcześnie mówić o nazwiskach. 
Wiosną mamy niezbyt sprzyjający 
układ gier, bowiem wyjeżdżamy 
do drużyn z czołówki tabeli. 
Dziś piłkarze Ruchu udali się 
na badania v.'Ydolnościowe. (sow) 
Odra oszczędza 
Zarząd Odry Wodzisław posta- 
nowił szukać oszczędności na 
wszystkich odcinkach. Niedawno 
działacze postanowili o zawiesze- 
niu v.'Ydawania klubowej gazety 
"Wodzisławskiego Kibica", który 
od zeszłego roku był bezpłatnie 
rozdawany widzom podczas ligo- 
wych meczów. 
Na pożegnanie gazety próbka 
humoru z jej łamów: 
Stoi policjant przy automacie 
z wodą sodową, wrzuca monetę, 
v.'Ypija szklankę wody, ponownie 
wrzuca, wypija i tak przez dłuż- 
szy czas. Zniecierpliwiony tłum 
krzyczy: 
- Pospiesz się pan. 
- Po co? Przecież cały czas wy- 
grywam. (z) 


- Długo czekałem na chwilę, by w tak ważnym meczu zdobyć go- 
la. Tej jesieni był to mój piąty występ i choć nie wyszedłem w pod- 
stawowej jedenastce, miałem wielką ochotę do gry. Już wcześniej 
mogłem uzyskać gola po zagraniu Mietka Agafona, ale strzeliłem 
tuż obok słupka. 


> 


Dziennik 
ligowca 


- Dwa lata temu do Górnika ściągnął mnie z Hetmana Zamość 
Piotr Kocąb, ale okres przygotowawczy przepracowałem już pod 
kierunkiem Henryka Apostela. W piłkę zacząłem grać w Polonezie 
Warszawa, potem przeszedłem do Markovii Marki, grałem w Polo- 
nii Warszawa oraz we wspomnianym Hetmanie. W barwach poloni- 
stow wystąpiłem 17 razy w lidze, a w Górniku 30 razy. Gol z Ru- 
chem może okazać się przełomowym momentem dla mnie. Dotych- 
czasowa sytuacja była dość stresująca, siedziałem na ławie bądz 
grałem w rezerwach. Rozmawialiśmy kilka razy z trenerem nad mo- 
im dalszym losem. I pewnie czeka mnie jeszcze jedno spotkanie. Ła- 
two się nie poddam i nadnl będę walczył o miejsce w podstawowej 
jedenastce, bo jest szansa zdobycia wysokiej lokaty w lidze. Przej- 
ście do drużyny na niższym szczeblu rozgrywek chyba nie ma sen- 
su, bo można popaść w przeciętność. 
- To był udany weekend. W sobotę uzyskałem gola w pierwszym 
zespole, zaś w niedzielę w rezerwach zdobyłem hat-trick w ciągu 
pięciu minut. Moja drużyna wygrała 8:0. Nie miałem czasu na świę- 
towanie dobrych występów, ale pewnie przyjdzie czas na spotkanie 
towarzyskie w gronie kolegów oraz trenerów. Wtedy dokonamy 
podsumowania i pewnie powiem sobie co dalej. 
- Ewa, moja żona, zawsze ogląda nasze mecze z trybun. Tym ra- 
zem jednak musiała opiekować się 3-miesięcznym synkiem Deni- 
sem. W sobotni wieczór usiedliśmy razem przed telewizorem i zoba- 
czyliśmy fragmenty meczu w Canal+. 


-$- 


PIOTR ROCKI, Zabrze 


- 
BANK INFORMACJI 


GÓRNIK ZABRZE (4) 
Bramki (19): 4 - Gierczak, 3 - Gacek, 2 - Kampka, Lekki, Pro- 
bierz, 1 - Agafon, Dźwigała, Kolasa, Kompała, Rocki, Sobczak. 
Kartki: żółte - 4 - Kompała, Wiśniewski, 3 - Brosz, Dźwigała, 
Kosowski, 2 - Gacek, Gierczak, Lekki, Probierz, l - Bledzewski, 
Kampka. Sobczak. 
Noty: piłkarzy - Bledzewski 49. Wiśniewski 48. Lekki 44; ze- 
społu - 448. 
Pauza: Wiśniewski (pauza żółte kartki), Dźwigała (kontuzja). 
RUCH RADZIONKÓW (5) 
Bramki (23): 7 - Janoszka, 4 - Żymańczyk, 3 - Bonk, Jarosz, 
Sierka, 2 - Fornalik, 1 - Cegiełka. 
Kartki: żółte - 3 - Myszor, Żymańczyk, 2 - Markusik, Szymiń- 
ski, 1 - Bonk. Janoszka, Sierka. Wróblewski, Wrześniewski. 
Noty: piłkarzy - Fornalik 54, Jarosz 51, Klytta, Janoszka po 50; 
zespołu - 518. 
Pauza: Klytta (kontuzja). 
RUCH CHORZÓW (9) 
Bramki (14): 7 - Śrutwa, 5 - Bizacki, 2 - Jamróz. 
Kartki: źółte - 4 - Bizacki, Szuflita, Śrutwa, 3 - Nawrocki 2 - 
Baszczvński, Jikia, Jamróz. Jaworski, Lech, Mizia, Wleciałowski, 
1 - Moiek, Surma, Żaba. 
Noty: piłkarzy - Bizacki, Mizia po 41, Śrutwa 40; zespołu - 435. 
Pauza: -. 


GKS KATOWICE (11) 
Bramki (14): 3 - Miąszkiewicz, 2 - Andruszczak, Kubisz, Flo- 
rek, 1 - Bała, Kucz, Muszalik. Oberaj. Szala. 
Kartki: żółte - 6 - Pęczak, 5 - Andruszczak, 4 - Widuch, 3 - 
Miąszkiewicz, Szala, 2 - Adamus, Jacyna, Muszalik, 1 - Bała 
Mandziejewicz, Oberaj, Olczak, Szymczyk. 
Noty: piłkarzy - Kubisz 46, Mandziejewicz 43, Widuch 42; ze- 
społu - 436. 
Pauza: Polarz, Pęczak, Adamus, Szymczyk (kontuzje). 


ODRA WODZISŁAW (16) 
Bramki (14): 5 - Nosal, 4 - R. Staniek. 2 - Policht, 1 - Jegor. 
Pluta. M. Staniek. 
Kartki: żółte - ł - Jegor, 3 - Sibik, M. Staniek, 2 - Policht, 
Smoliński, So
isz. 1 - Kołek, Kryger, Malinowski, Nosal, Nylec 
Paluch, Polak, Skorupa, Woś. 
Noty: piłkarzy - Woś 40, Nosal 35, Malinowski 34; zespołu - 
4:łO. 
Pauza: Bałuszyński, Krótki, M. Staniek, R. Staniek (kontuzje). 


Katowice już po sezonie 


, 
MUSIAłEM SI IM lENI C 


Rozmowa z trenerem GKS Katowice, MARKIEM KONIARKIEM 


. Zawsze chciał pan być tre- 
nerem? 
- Zawsze to ja chciałem grać 
w piłkę. W pewnym momencie 
dostałem papiery trenerskie 
i nagle, z dnia na dzień, zostałem 
szkoleniowcem w I lidze. 
. Czy dziś inaczej patrzy pan 
na zawód trenera? 
- Myślałe'rn, że to łatwiejszy 
chleb. Przygotowania do meczu, 
prowadzenie zespołu to 
wszystko duża odpowiedzial- 
ność. Wiedziałem, jaka jest sytu- 
acja w GKS i zdawałem sobie 
sprawę, że to dla mnie ryzyko. 
To była trudna decyzja. 
. Jeszcze pół roku temu był 
pan kolegą z drużyny, teraz jest 
pan trenerem. Jak ułoźyły się 
stosunki z piłkarzami? 
- Łatwiej być trenerem w ze- 
spole, z którym nie było się 
związanym jako zawodnik. Mu- 
siałem się zmienić. Kolegą być 
poza boiskiem, a w miejscu pra- 
cy zachować odpowiedni dy- 
stans. Z większością zawodni- 
ków nie było problemów. 
. A z kim były? 
- Nie można mówić o konflik- 
cie, ale najwięcej problemów by- 
ło z Adamem Kuczem. On nie 
umiał pogodzić się z tym, że mu- 
si walczyć o miejsce w składzie. 
Odsunąłem go od "szesnastki ", 
bo prezentował słabą formę i za- 
czął robić w drugą stronę. Nie 
pomagał. Miąszkiewicz został li- 
derem w pomocy, a dwóch ni- 


......,. 

 


-.
 


" 


J 
I 


GKS Katowice zakończył już jesienne rozgrywki. Do 11. 
grudnia piłkarze będą trenować na własnych obiektach. Jak 
się dowiedzieliśmy, klub chciałby w najbliższym czasie prze- 
testować m. in. Adama Bosowskiego (Rozwój Katowice), Kon- 
rada Horawę (Libiąż), Piotra Nikodema (MK Katowice) i Mariu- 
sza Masternaka (Czeladź). Czy zostaną oni piłkarzami GKS? 
To już zależy od wyników sprawdzianów, a przede wszystkim 
- od pieniędzy. 


skich piłkarzy w tej formacji nie 
może grac. 
. Próbował pan znaleźć Ku- 
czowi inne miejsce na boisku? 
- Oczywiście, ale to nic nie da- 
ło. Na bocznej pomocy trzeba 
dużo biegać, w ataku też się nie 
sprawdził. Może Adam w koń- 
cówce sezonu znalazłby się 
w składzie, ale on sam z tej szan- 
sy zrezygnował. 
. 16 zdobytych punktów to 
dużo czy mało? 
- Zabrakło 3 punktów, wtedy 
byłbym zadowolony. Ale i tak 
uważam, że 16 p1!.nktów to nie 
jest malo jak na ten zespół. Je- 
steśmy przed kilkoma drużyna- 
mi, które mają skład nie gorszy 
od naszego. 


Czarne w półfinale 


Piłkarki Czarnych Sosnowiec 
awansowały do półfinału rozgrywek 
o Puchar Polski pokonując w Dą- 
browie Górniczej miejscowe Zagłę- 
bie 4:3 (2:3). Bramki: Szondermajer 
(25), Cubała 2 (27 i 47), Karcz (85)- 
Wojnarowicz (15), Gospodarczyk 
(20), Stukiewicz (38). W pozostałych 
ćwierćfinałach: Cli.ecz Gdynia - Sti- 
lon Gorzów Wlkp. 0:2 (0:0), Podgó- 
rze Kraków - Medyk Konin 1:0 (0:0) 
AZS Wrocław - Savena Warszawa 
1:0 (0:0). (tocha) 


WŁOCHY 
Bari - AC Milan 0:0. 
Prowadzi Fiorentina 18 pkt., 
przed AS Romą 17 i Juventu- 
sem 17. 


FRANCJA 


Le Davre - Paris St Germain 
0:4 (0:3). Algerino (25), Simone 2 
(38. 70) Paisley (40). 
Strasbourg - Lorient 2:0 (2:0). 
Rouxel (20), Martins (45). 
Na czele Olympique Marsylia 
36, przed Bordeaux 32 i Rennes 
27. 


HISZPANIA 
Villarreal - Atletico Madryt 
2:1 (1:0). Craioveanu (19), Moises 
(62) - Juninho (52, karny). 
Prowadzi Celta Vigo 20, przed 
Barceloną 19 i Mallorcą 19. 


PORTUGALIA 


Academica - Boavista 2:3. 
Amadora - Guimaraes 1:1, Cam- 
pomaiorense - FC Porto 0:2, Be- 
ira Mar - Farense 0:1, Chaves - 
Leiria 1:2, Rio Ave - Maritimo 
2:1, Setubal - Salgueiros 3:0, 
Benfica Lizbona - Braga 4:1, 
Sporting Lizbona - Alverca 2:0. 
Na czele Boavista 27, przed 
Sportingiem 25 i Porto 23. 
BELGIA 


Saint Truiden - Racing Genk 
2:2, Westerlo - Beveren 0:0, 
Excelsior Mouscron - Eendracht 
Aalst 3:1, Lommel - AA Ghent 
0:1, Lokeren - Lierse 2:0, FC 
Brugge - Sporting Charleroi 3:2, 
Genninal Ekeren - KV Kortrijk 
2:1, Racing Harelbeke - AS 


. Najlepszy i naj gorszy mecz 
w jesiennej rundzie? 
- Najlepsźy był z Odrą Wodzi- 
sław, zawodnicy wypełnili tak- 
tyczne założenia. Niezłe były 
występy przeCiwko Legii i Wiśle. 
Zespół wprawdzie przegrywał, 
ale dostał brawa od kibiców. 
Najgorsze były mecze z Amicą, 
Koroną i Zagłębiem: W Lubinie 
brakowało Adamusa, Pęczaka 
i Szymczyka. Obrona została 
rozbita. Pod koniec sezonu ze- 
spół już zresztą siadł. 
. Czy zespół czegoś się na- 
uczył? 
- Chyba się przekonał, że jeśli 
walczy od 1 do 90 minuty - jakoś 
to wygląda. Jak brakowało am- 
bicji, było już gorzej. Brakuje 


... 


\  


I 


.'':;, 
, 


" 


Najwięcej problemów trener Katowic Marek Koniarek (u góry) mial 
z Adamem Kuczem (po prawej). Fot. Leszek Zych 
zawodników ogranych. Potrze- rów widziało w GKS kandydata 
bujemy libero, dwóch napastni- do spadku. Ja wtedy myślałem, 
ków, defensywnego pomocnika... że w trakcie sezonu zespół zosta- 
. Piłkarze GKS zdają sobie nie wzmocniony. Były przymiar- 
sprawę z własnych słabości? ki, ale doszedł tylko Miąszkie- 
- Trudno powiedzieć. Jak nie wicz. Jeśli się nie wzmocnimy, to 
idzie, to najłatwiej jest zrzucić będzie ciężko utrzymać się w li- 
winę na trenera albo pieniądze. dze. 
W zeszłym sezonie mieliśmy lep- . Jak pan widzi swoją przy- 
szy skład i cudem się utrzymali- szłość w Katowicach? 
śmy. Przez 1,5 roku do Katowic - Zostawiam ją prezesom. 
trafiło 14 nowych zawodników, Kiedy się spotkamy, przekażę im 
ale czy były to wzmocnienia? swoje uwagi na temat gry zespo- 
Kto robił te transfery?! Ja zała- łu, przedstawię propozycje na 
twiłem Miąszkiewicza i Man- nowy sezon. Oni podejmą decy- 
dziejewicza. Pierwszy się spraw- zje. Jeśli usłyszę, że nie będzie 
dził, Mandziejewicz ma 36 lat, zmian w składzie, to będę się 
powoli kończy karierę i nie wia- musiał mocno zastanowić. Bo ja 
domo, czy będzie jeszcze grał. bardzo bym nie chciał, żeby 
. Przed ligą twierdził pan, że GKS spadł z ligi. Kiedyś Kato- 
GKS nie jest kandydatem do wice grały 10 lat z rzędu weuro- 
spadku. Podtrzymuje pan tę opi- pejskich pucharach. To jednak 
nię? historia, teraz trzeba budować 
- W jednej z gazet przeprowa- nowy zespół niemal od podstaw. 
dzono latem ankietę i 13 trene- Rozmawiał: (P. Zaw) 


Tournee selekcjonera 


Janusz Wójcik dzisiaj udaje się na Maltę. Selek- 
cjoner piłkarskiej reprezentacji Polski na miejscu 
chce przekonać się jakie warunki będą mieli pił- 
karze podczas zgrupowania przed marcowymi 
spotkaniami o punkty w eliminacjach Euro'2000 
z Anglią i Szwecją. 
Zgrupowanie kadry zaplanowano na Malcie 1 - 
10 lutego przyszłego roku. Nasz zespół rozegra 
tam trzy spotkania - z reprezentacją gospodarzy, 
klubowym zespołem Hibernias Corrabino, a na 
zakończenie z Finlandią. Koszty obozu pokryje 


Tak 
toczy s ię 
piłka 


Ostenda 2:1, Anderlecht - Stan- 
dard Liege 0:1. Prowadzi FC 
Brugge 32, przed Genk 30 
i Standardem Liege 28. 


AUSTRIA 
LASK Linz - Sturm Graz 0:0, 
Rapid Wiedeń - Austria Wiedeń 
3:1, Graz AK - Ried 1:0, SV Sal- 
zburg - Lustenau l :2, Tirol Inns- 
bruck - Vorwaerts Steyr 3:2. 
Prowadzi Stunn 38, przed 
LASK Linz 36 i Rapidem 34. 


TURCJA 
Istanbulspor - Bursaspor 2:3, 
Adanaspor - Ankaragucu 1:0, 
Genclerbirligi - Antalyaspor 1:2, 
Samsunspor - Besiktas 0:3, Ga- 
latasaray - Trabzonspor 3:5, Ko- 
caelispor - Dardanelspor 2:0, 
Erzurumspor - Altay 2:1, Kara- 
bukspor - Sakaryaspor 1:2, Fe- 
nerbahce - Gaziantepspor 4:0. 
Na czele Besiktas 30, przed Ga- 
latasarayem 26 i Trabzonsporem 
24. 


Nie dla Fiorentiny 
Komisja Odwoławcza Euro- 
pejskiej Unii Piłkarskiej po- 
twierdziła v.'Ykluczenie włoskiej 
Fiorentiny do końca sezonu 
z rozgrywek Pucharu UEFA. 
Kara jest konsekwencją incy- 
dentu, ktory miał miejsce pod- 
czas rewanżowego spotkania 


firma UFA zajmująca się pośrednictwem w sprze- 
daży praw do transmisji telewizyjnych. 
Z Wyspy Wójcik bezpośrednio poleci do Londy- 
nu na towarzyski mecz Anglia - Czechy. Potem 
czeka go szereg wizyt w Zachodniej Europie, 
gdzie będzie rozmawiał z władzami klubów 
o zwolnieniach polskich piłkarzy na lutowy obóz. 
PZPN prowadzi też rozmov.'Y z federacją au- 
striacką, aby na początku marca w Polsce doszło 
do meczu reprezentacyjnych jedenastek obu kra- 
jów. (PAP, tocha) 


w Salerno między Fiorentiną, z Niemcami z powodu kontuzji. 
a Grasshoppersem Zurych. Cierpiącego na dolegliwości ple- 
Wówczas sędzia liniowy został ców i kostki Bergkampa zastąpi 
raniony petardą rzuconą z try- debiutujący w reprezentacji Ho- 
bun. Do wypadku doszło po za- landii Dries Boussatta. Zamiast 
kończeniu pierwszej połowy, Wintera zagra Jean-Paul van 
gdy sędziowie wraz z piłkarzami . Gastel, a w miejsce Davidsa tre- 
udawali się do szatni. Arbiter ner Frank Rijkaard powołał 
główny postanowił nie kończyć Giovanniego van Bronckhorsta. 
spotkania. Fiorentina, która wy- 
grała pierwszy mecz 2:0, prowa- 
dziła wówczas 2:1. 
Włoski klub w apelacji ubiegał 
się o powtórzenie meczu. Władze 
Fiorentiny uważały, iż skoro 
winnym incydentu był kibic Sa- 
lernitany to kara nie powinna 
ich dotyczyć. Odpowiedź UEFA 
jednoznacznie wskazuje, że or- 
ganizator ponosi wyłączną odpo- 
wiedzialność za bezpieczeństwo 
na stadionie i wokół niego. 


Bez pracy, ale bogatszy 
Były bramkarz drugoligowej 
Anninii Bielefeld Uli Stein oraz 
kierownictwo tego klubu zawar- 
li umowę w Sądzie Pracy 
w Hamm kończąc w ten sposób 
długotrwały spór. W wyniku po- 
rozumienia stron Uli Stein 
otrzymał 235 tysięcy marek re- 
kompensaty za wcześniejsze 
rozwiązanie przez klub umowy, 
co miało miejsce 30 września 
ubiegłego roku. Piłkarz powoły- 
wał się na umowę o pracę, która 
straciła moc prawną dopiero 30 
czerwca 1998 roku. 


Osłabieni Holendrzy... 
Holenderscy piłkarze Dennis 
Bergkamp, Aron Winter i Edgar 
Davids, nie wystąpią jutro w to- 
warzyskim meczu Holandii 


... i Anglicy 
Napastnik Emile Heskey i roz- 
grywający Paul Scholes nie wy- 
stąpią w towarzyskim meczu pił- 
karskim Anglia - Czechy, który 
odbędzie się jutro na stadionie 
Wembley w Londynie. Heskey 
(Leicester), który po raz pierw- 
szy został powołany do reprezen- 
tacji Anglii, nie wyleczył kontu- 
zji kostki, z kolei Scholes nadwe- 
rężył mięśnie łydki. W meczu nie 
zagra też kapitan drużyny naro- 
dowej Alan Shearer, który naba- 
wił się kontuzji więzadeł. 


Nie chcą grać w Stambule 
Juventus Turyn zamierza 
zwrócić się do UEFA z wnio- 
skiem o przeniesienie ze Stam- 
bułu meczu piłkarskiej Ligi Mi- 
strzów z Galatasaray (25 listopa- 
da) albo przynajmniej o wzmoc- 
nienie sił policyjnych podczas te- 
go spotkania. Turyńczycy 
obawiają się wystąpień antywło- 
skich. Poruszenie w Turcji wy- 
wołało aresztowanie w Rzymie 
wroga publicznego nr 1, przy- 
wódcy Kurdów Abdullaha Oca- 
lana. Władze tureckie oświad- 
czyły, że stosunki z Włochami 
mogą ulec ochłodzeniu, jeśli od- 
rzucona zostanie prośba o eks- 
tradycję Ocalana. (PAP, tocha) 


Bandyci triumfują. "Misiek" 
znalazł się na czołówkach nie- 
mal wszystkich gazet, a jego 
zdjęciem można straszyć niepo- 
słuszne dzieci. Rzut nożem 
w Dino Baggio sprawił, że Wisła 
Kraków znalazła się za burtą 
europejskich pucharów zanim 
do nich przystąpiła. Surowa ka- 
ra nałożona przez UEFA spra- 


Przypadek Wisły .n 


SPORT 


- PZPN też nam nie pomógł - 
dodają subtelnie, wskazując 
palcem na prezesa PZPN, Ma- 
riana Dziurowicza. 
Sekretarz PZPN, Michał List- 
kiewicz, tonuje nastroje. 
- Posądzenia, że w całą spra- 
wę są zamieszane osoby trzecie, 
są dla UEFA obrażliwe. Także 
zarzuty wobec PZPN są bezpod- 


I slrasmie, i śmiesmie 


I Wykluczenie Wisły Kraków 
Z europejskich rozgrywek sprawiło, 
że w środowisku zawrzało. Przy okazji 
zrobiło się i strasznie, i śmiesznie... 


wiła, że w środowisku zawrzało. 
Przy okazji zrobiło się i strasz- 
nie, i śmiesznie. 
- Będzie sponsor do wzięcia - 
zareagowała ponoć część mało- 
polskich działaczy mając na my- 
śli Tele-Fonikę. Sami właścicie- 
le myślenickiego potentata cze- 
kają z decyzją na wynik odwoła- 
nia, jaki klub złożył""" UEFA. 
- Zmniejszenie kary może 
sprawić, że nie wycofamy się 
z finansowania Wisły - twierdzi 
Zdzisław Rosiek, doradca 
prawny prezesa zarządu Tele- 
Foniki. 
- Liczymy, że ostatecznie 
otrzymamy karę zbliżoną do tej, 
jaką otrzymała za pierwsze 
przewinienia Fiorentina. To 
znaczy, że nałożona zostanie na 
nas kara finansowa i nakaz roze- 
grania kilku spotkań na stadio- 
nach odda'tonych o 300 km od 
Krakowa. Zakaz występów 
w pucharach jest po prostu nie- 
współmierny do przewinienia - 
mówi wiceprezes Wisły, Zbi- 
gniew Kożmiński. 
Działacze krakowskiej druży- 
ny w kryzysowej sytuacji straci- 
li chyba głowę. 
- W całej sprawie maczała rę- 
ce niemieckafirrna UFA, z którą 
spieramy się w kwestiach trans- 
misji telewizyjnych - mówi się 
scenicznym szeptem w koryta- 
rzach klubov.'Ych. 


stawne. Wystarczy spojrzeć 
choćby na Fiorentinę, która mia- 
ła wstawiennictwo potężnej 
włoskiej federacji, a i tak jej pro- 
test odrzucono - stwierdził List- 
kiewicz. 
Może być jeszcze śmieszniej, 
jeżeli Wisła zdobędzie mistrzo- 
stwo kraju, a w rezultacie nikt 
nie zastąpi jej w eliminacjach do 
Ligi Mistrzów. Czy wtedy kra- 
kowianom nie będzie się opłaca- 
ło oddać mistrzostwa w "dobre 
ręce", tak by polski futbol znów 
startował z przedsionka LM, 
a Wisła odbyła karencję tracąc 
występy w mniej prestiżowym 
Pucharze UEFA? 
Na pozytywne rozpatrzenie 
odwołania, biorąc pod uwagę 
przykład Fiorentiny, nie ma co 
raczej liczyć. 
- Sprawa powinna zostać roz- 
patrzona w grudniu, bo nie jest 
ona zbyt pilna, ze względu na 
fakt, że Wisła w pucharach już 
nie . gra. W przypadku nieko- 
rzystnego werdyktu, PZPN 
zwróci się do UEFA z prośbą 
o wykładnię tej decyzji - mówi 
Listkiewicz. - Na dziś, nieoficjal- 
nie, wszystko wskazuje na to, że 
Wisłę będzie mógł zastąpić wice- 
mistrz kraju_ W każdym razie 
szkoda, że do takiego incydentu 
doszło podczas tak prestiżowego 
meczu, na oczach całej Europy. 
RAFAŁ MUSIOL 


W niedzielę wieczorem, podczas programu TVN "Pod napię- 
ciem", kilku zamaskowanych szalikowców Wisły stwierdziło 
wprost, że im jest i tak wszystko jedno, czy Wisła gra w pucha- 
rach, w pierwszej albo w drugiej lidze. Dla nich najważniejsza 
jest zadyma i pokazanie, że oni - pseudokibice nikogo się nie 
boją i każdemu mogą wp... 
I - Wiemy, gdzie jest Misiek, ale to nasz kolega I nie mamy do 
niego żadnych pretensji o rzucenie noża. My przychodzimy na 
mecz tylko po to, żeby się bić - taki był sens innych wypowie- I 
dzi nastoletnich bandytów. Zgroza... (z) 


Kadra Kijewskiego 


Eugeniusz Kijewski, trener reprezentacji Polski koszykarzy, 
ustalił skład 13-osobowej kadry na eliminacyjne mecze ME '99 
z Węgrami, Macedonią i Rumunią. Zawodnicy zbiorą się wieczo- 
rem 19 listopada w Sosnowcu, gdzie następnego dnia przepro- 
wadzą dwa treningi. Na 21 i 22 listopada zaplanowano kontro- 
lne mecze w Opawie z drużyną Czech. 
W kadrze zabrakło Dominika Tomczyka (PEKAES), który 
przechodzi rehabilitację po kontuzji kolana. Walkę o punkty 
w ME '99 w rundzie rewanżowej Polacy rozpoczną 25 listopada 
od występu na Węgrzech w miejscowości Paks. Potem rozegrają 
dwa spotkania w kraju - 28 listopada w Pruszkowie z Macedo- 
nią i 2 grudnia w Tarnowie z Rumunią. Eliminacje zakończą się 
w lutym przyszłego roku. 
Skład kadry: Andrzej Pluta, Paweł Szcześniak, Mariusz Bacik 
(Ericsson Bobry Bytom), Krzysztof Sidor, Tomasz Suski, Piotr 
Szybilski, Krzysztof Dryja (PEKAES Pruszków), Ma
iej Zieliń- 
ski, Adam Wójcik, Krzysztof Wilangowski (Zepter Sląsk Wro- 
cław), Tomasz Jankowski (Nobiles Anwil Włocławek), Michał 
Hlebowicki (Trefl Puzzle Sopot), Paweł Wiekiera (Komfort For- 
bo Stargard). 


W skrócie 


. OD SEZONU 1999/2000 li- 
ga hokejowa ma ,",ostać podzie- 
lona na dwie grupy. Istnieją 
dwa warianty formuły rozgry- 
wek: grupa silniejsza złożona 
ma być z ośmiu lub z sześciu 
zespołów. Pozostałe drużyny 
grałyby w grupie słabszej. Pro- 
jekt zmian dotychczasowych 
zasad omawiali w Warszawie 
prezesi polskich klubów hoke- 
jowych. 
. PU:;TNAŚCIE medali (2 zło- 
te, 6 srebrnych i 7 brązov.'Ych) 
mistrzostw Europy kadetów 
i juniorów w karate tradycyj- 
nym ETKF zdobyła w Skopje re- 
prezentacja Polski. 
. W PIERWSZYM zaległym 
meczu Serii A piłkarek ręcznych 
Montex Lublin pokonał Sośnicę 
Gliwice 39:29 (23:16). Najwięcej 
bramek dla Sośnicy -'Jurkiewicz 
9, Paszek 5, Wawszczyk 4. 
. PUCHAR Polski siatkarzy: 
Skra Bełchatów - AZS Yawal 
Częstochowa 0:3 (9, 9, 11). 
. WYNIKI poniedziałkowych 
meczów zawodowej ligi hokeja 
NHL: Ottawa Senators - Chica- 
go Blackhawks 2:2, Colorado 


MULTI 

 EK 


(PAP, tocha) 


Avalanche - Vancouver Ca- 
nucks 2:1. 
. BELG Mario De Clercq, 
mistrz świata w kolarstwie prze- 
łajowym, wygrał w belgijskim 
Asper drugie w tym sezonie za- 
wody z cyklu Superprestige. De 
Clercq wyprzedził swego rodaka 
Svena Nijsa, który utrzymał 
prowadzenie w klasyfikacji ge- 
neralnej cyklu. (PAP, tocha) 


11 I 
,,:' 'L-fioo6Nii(ś"'MPAfY

 sP
V.:-or: 


1 


, 


.. 


..
 


-' 


-  


. 
, ffiNlK
 .:. J:ł ?:i.ł!J' titO} 
.__. <>iIItJ
Jłh 
W każdą sobotę 
z "Trybuną Śląską" 


. poniedziałek, 16 listopada br.: 
64,14,32,21,8,42,77,26,67,49, 
63,4,48,2,16,55,45,44,70,72 


. niedziela, 15 listopada br.: 
21,39,60,19,75,49,34,59,13,24,21,56,72, 78,52, 12,65,80,61,67 


Sekretariat redakcji (Zespół redagujący) - tel. 253-78-22, faks 253-79-97, Sekretarze redaltcji - tel. 253-98-55 i 253-75-14 MARKETING I REKLAMA 
7 ADRES REDAKCJI: DZIAŁY: ekonomiczno-społeczny: tel. 253-79-77, 253-78-24, faks 253-85-16; -Go reporterski: tel. 253-74-97, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1, 
I '1l1bUllit
 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1 (III i IV p.); 253-77-96,253-81-40,253-97-54, faks 253-89-01; -Go zagraniczny: tel. 253-75-14; -Go kultury i rozrywki: teL/faks 253-75-64; tel. (0-32) 253-73-91, 253-88-92, faks 253-97-71 
centrala (informacja): (0-32) 253-97-63 -Go sportowy: tel. 253-89-33, 253-89-13; <. łączności z Czytelnikami (..Śląska. słucham"): tel. 253-89-27; <. fotoreporterski: OGŁOSZENIA DROBNE 
253-92-32 tel. 253-97-63 w. 445. -Go "Magaz
'l1": tel. 253-75-14. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1, III p., pok. 303, 304 
ODDZIAŁY W KRAJU: 43-300 Bielsko-Biała. ul. A. Mickiewicza 19, tel. (0-33) 12-55-43, 12-55-53, faks 12-55-74; tel. (0-32) 253-78-74, 253-82-80, faks 253-99-28 
Redaktor naczelny - TADEUSZ BIEDZKI -:- 42-200 Częstochowa, Al. NMP 51, tel. (0-34) 324-79-54, faks 324-63-79; <. 45-072 Opole, ul. Reymonta 30, tel. (0-77) 454-66-73, Bielsko-Biała, tel. (0-33) 12-55-41, faks 12-55-74; Częstochowa, tel. (0-34) 324-79-54, 
Wydawca: tel. 253-77-03, faks 253-75-85 faks 454-38-19; -:- 44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15, tel. (0-36) 423-81-00, faks 422-20-37; -:- 41-200 Sosnowiec, ul. Sadowa 10 faks 324-63-79; Opole, tel. (0-77) 454-66-73, faks 454-38-19; Rybnik, tel. (0-36) 422-21-76, 
tel. 266-80-80, 266-86-86, faks 266-91-37 <. 00-692 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 42/106, tel. (0-22) 827-09-36, faks 629-43-84 faks 422-20-37; Sosnowiec, tel./faks (0-32) 266-91-37 
Górnośląskie Towarzystwo Prasowe, Zastępca redaktora naczelnego - tel. 253-83-82 KORESPONDENCI ZA GRANICĄ: Austria, Bułgaria, Niemcy, Szwecja. USA. Wielka Brytania. Włochy. Bezpłatna informacja dotycząca prenumeraty "Trybuny Śląskiej" w Ruchu SA 
Sp. z o. o., Adres e-mail: tsl@trybuna-slaska.com.pl tel. 0-800 630 23 
40-098 Katowice, ul. Młyńska 1, Redaktor wydania - Maria Zawała Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. "Trybuna Śląska" w Internecie: www.trybuna-slaska.com.pl Ogłoszenia drobne w Internecie: www.trybuna-slaska.com.pl/oglosz.htm 
faks 253-75-85. DRUK: KRAKOWSKA DRUKARNIA PRASOWA "DRUKPRESS", 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 50. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.