/iv5521-2000-24-0001.djvu

			ROOAMo\ 


DZID' 


AUl1:ł'
lIr 


E. 


........ 


-- 


. .. 


Wykorzystaj podwójną siłę ra!en . ... 
on promocja oeranlczona 
Szcz.,óIy Ib. 11 


29 - 30. 01. 2000 


dziś bezpłatny dodatek KIBIC 


Nr 24 (18330) 


1l'\1JU1l!
 
" 


WYDANIE K 


INDEKS 350516 


na Górnym Sląsku 


Na 25 i 15 lat pozbawienia wolności skazał wczoraj Sąd Okręgowy 
w Katowicach dwóch nieletnich zabójców nastolatka z Raciborza 


REKLAMODAWCO! 
Nie zwlekaj 
PODWÓJNE UDERZENIE 
RA JE? ZE 
j 
,1 
.. { 


Zbrodnia ukarana 


. . 


.. ... 


Artur Greber został skazany na 15 lat pozbawienia 
wolności. 


S ąd prlychylił się do 
żądania prokuratora 
i wydał najsurowsze 
wyroki, jakie groliły oskar- 
żonym. Pr/emyslaw Wiatro- 
wy i Artur Greber zostali 
oskarżeni o popełnienie 
morderstwa ze szczególnym 
okrucienstwem i ze szczegól- 
nie niskich pobudek. Obron- 
ca Grebera do konca wałczył 
o to, by wobec chłopaka, 
który w chwili popełniania 
zbrodni miał 16 lat, zastoso- 
wać nadzwyc/.djne llagodle- 
nie kary. 
Sąd odrlucil jednak tę 
moiliwosc. - Nowe przepisy 
pOlwalają sądzić jak doro- 
slych tych nieletnich, któiz} 
popelnili najstraszniejs7e 
l prlestępstw ze slCZegołnym 


okrucieństwem. Jeśli nie 
w tym przypadku, to kiedy 
ndleży zastosować ten prze- 
pis? O ile w prz}padku Wia- 
trowego istniał chocby cien 
motywu, to młodszy oskarżo- 
ny nie miał najmniejszego po- 
wodu do zabicia Krzysztofa - 
uLasadniał wyrok sędzia Ju- 
liusz Kleberg. Greber został 
skazany na 15 lat więzienia. 
O rok starszy Przemysław 
Wiatrowy otrzymał wyrok 25 
lat pozbawienia wolności. 
W ostatnim słowie obaj oskar- 
żeni przeprosili za to, co zro- 
bili, rodziców zamordowane- 
go Krzysia. 
Genowefa Kantorek ze Sto- 
wdrtySlenia Przeciw Zbrodni 
im. Jolanty Br70zowskiej, 
prledstawicicl społeczny 


.., 


...., 
"" 


( 


Rodzice zamordowanego Krzysztofa, państwo Tar- 
nowscy uważają, że: - Sprawcy takiej zbrodni, takie- 
go bestialstwa i cierpienia powinni do końca życia 
oglądać świat zza krat. _ 


w procesie przyznaJa, że zabój- 
cy dostali to, na co zasłużyli. 
S"d przyznał, że w tej sprawie 
orLCczenie o winie było łatwiej- 
sze niż wymierlenie odpo- 
wiedniej kary. Obydwaj oskar- 
żenijuż na pierws7.ej rozprawie 
prtyznali się, :ie 31 marca 
1999 roku zamordowali 17-let- 


niego Krzys7tofa Tarnowskie- 
go. lmasakrowanego, choć 
wciąż :iywego chłopca wrzucili 
do Odry. Jego ciało po ośmiu 
dniach poszukiwań odnalezJi 
nurkowie. Chłopiec miał mię- 
dzy innymi rany kłute klatki 
piersiowej, poderżnięte gardlo 
i zmiażdżoną od uderzen 


. 


. 


Przemysław Wiatrowy 
dostał 25 lat. 


młotkiem głowę. AJicja Jawor- 
ska, matka chlopca, przyrów- 
nala cierpienia syna do drogi 
krzyżowej. - Krzysio nosil apa- 
rat słuchowy. Wypadł po pierw- 
szych ciosach napastnikow. 
Wtedy nasz synek znaJazl się 
calkowicie na łasce bestial- 
skich oprawców. Dlaczego za- 
bijani są zawsze dobrzy ludLie? 
- plakała podczas dramatycz- 
nego wystąpienia matka. Wy- 
rok na zabójców chłopca nie 
jest prawomocny. Obroi1cy nie 
zdecydowali jeszcze 
 będą 
się od niego odwoływać. Sąd 
7e7Wolil na upowszechnienie 
I1alWisk i wizerunkow oskarżo- 
nych motywując to społeczną 
wagą popełnionego przez nich 
czynu. 


MIROSŁAWA KsIĄżEK 


Związkowcy chcą, aby komendant glówny policji podal się do dymisji 


# 


,.. 
:=;.. 
-.o 
='" 
;""";0 
-", 
-
 


Jan Michna uważany 
jest za "człowieka Toma- 
szew.;kiego", a I pJOie\<.ąd 
Jerzego Widzyka. szefa 
Kancelarii Premiera. Nie 
miał też v.ysokich noto- 
wań wsród ZWlązjtaly zaak- 
ceptowane przez parlamentarzystow or dl 


komisje. AJe to nie komend.mt ustaJa bu- 
dżet i stalo się tak, jak się stało - wyjasnia 
p. Biedziak. 
O odejsciu Jana Michny ze stanowi- 
ska mówi się co najmniej od kilku mie- 
sięcy. Nie trzeba być jasnowid/em, aby 
przewidzieć bieg wypadków, kiedy po 
ostatnich wyborach w związku jego sze- 
fem zostal Antoni Duda, policyjny dna- 
łacz 7Wią7kowy z Katowic. 
Coraz głośniej mówi się o ewentual- 
nym na
tcpcy 1. Michny. Wysokie notowa- 
nia ma jego obecny zastępca - Ireneusz 
Wachowski. - Michna nie jest typem lide- 
ra i nie potrafił sobie poradzić ze struktu- 
rami komendy glownej, obrosłej we wza- 
jemne powiązania towarzyskie, biznesowe 
i rodzinne - stwierdza naSl rolffiówca 
TOMASZ SzvM80RSKI 
Brakuje silnej ręki str. 2 


D 


TEMAT DNIA 
Fałszywe umowy 


'-  

 

 

 


Akwizytorzy z PTE Norwich Union, zapisali 
do funduszu emerytalnego kilka tysięcy nie 
istniejących osób. Nie jest to pierwsza 
sprawa nadużyć dokorrywan>eh przez akwi- 
zytorĆJ.N funduszy emerytaln>eh. Już wcze- 
śniej kilkanaście razy zdarzały się przypad- 
ki wyłudzeń prowizji od OFE. ale to jedyna 
afera na taką skalę. 


cena 70 gr 


s: 


Czy system naliczania opłat za 
ciepło jest sprawiedliwy 
i zgodny z prawem? 
Wszystko o ogrzewaniu 
naszych mieszkań 


.. 
t: 
.. 
ł 
A 


w poniedziałek 


4 


PULS REGIONÓW 
Bronią swych zarobków 


Przedstawiciele Związku Miast Polskich skrytykowali 
wczoraj w Katowicach ustawę, której celem jest 
zmniejszenie zarobków w samorządzie oraz spółkach 
Skarbu Państwa. W zeszłym tygodniu przegłosował ją, 
prawie jednogłośnie, Sejm. 


D 


KRAJ 
Buzek nadal premierem 


i W czwartek ZChN ogłosił, że rząd Jerzego Buzka wy- 
=> czerpał swoje możliwości i liderzy partii zażądali je- 

 go dymisji. Wczoraj podczas prezydium AWS - jak 

 przewidywano - miały ważyć się jego losy. Tymcza- 

 sem nie rozmawiano o zmianie premiera. O zmia- 

 nach w rządzie !:ryła dyskusja, ale najważniejszym te- 
i:! matem spotkania !:rył program działań na najbliższe 
trzy miesiące. 


la 


ZAGRANICA 
Narty, pieniądze I polityka 


Zdaniem polityków i działaczy gospodarczych, 
uczestniczących w obradach Forum Gospodarczego 
w szwajcarskim kurorcie Davos, w ostatnim roku do- 
szło do widocznej poprawy sytuacji gospodarczej 
świata. Wsród uczestników Forum brak jednak zgo- 
dy w kwestii, kto skorzystał z gospodarczego boomu, 
a kto padł jego ofiarą.  


-'-'- 
u3JO!V!I{m 
!J!JGARBUS!J!J '\ 
ZA CA
USA 
 


I
 
ooo 
"', . , --- 
.... 

q; 
r-!) 
. 
  szczegóły wewn
trz numeru 
':::::> 1I
 
, 
FL

 DZIE
		

/iv5521-2000-24-0002.djvu

			Sobota - Niedziela 
DZIEN 29-30 stycznia 2000 


fakty, opinie 


Śląska, DZIEŃ dobry! 


I Przeraza mnie, że śląscy policjanci 
pieniądze podatników przeznaczają 
na walkę z kobietami usuwającymi 
wbrew obecnemu prawu ciążę. W do- 
datku robią z tego pokazową niemal 
akcję ('hwaląc się, że nakryli lekarza 
podczas »-ykonywania zabiegu. To od 
rażające. Może jeszcze obserwowali za- 
bieg przez ukrytą kamerę? 
Stały Czytelnik 


I Dlaczego wicepremier L. Balcerowicz 
nic nie mówi o konieczności walory- 
zacji rent i emerytur za 1999 rok do po- 
ziomuji1ktycznej iriflacji, czyli 9,8 proc.? 
Ryszard W. z Katowic 
I Przeczvtalem w TS DZIEŃ. że pań 
stwo prawdopodobnie wyplaci od 
szkodowania prezesom spólek, których 
place są Iryższe niż przewiduje to usta 
wa uchwalona przez Sejm. Przecież 
ktoś im pozwolił tyle zarabiać. Spólki 
węglowe istnieją od 1993 roku. Przez 

vle więc lat place prezesów tych spólek 
nie miały uzasadnienia. Kto teraz po 
niesie za to odpowiedzialność? 
Emeryt z Tychów 


I Renata C z Dąbrolry Górniczej jest 
oburzona, że placi za parking, a nikt 
go nie odśnieża. Jestem parkingowym 
i dostaję 1.50 za godzinę. Ciekawe, C-D' 
pani Renata za takie pieniądze odśnie 
żałaby parking. Przecież samochód mo 
że tr-D'mać pod błokiem. 
Parkingowy 


I W grudniu Polska Telewizja Kablo.wa 
rozwiesila w blokach na os. Adam/ec- 
kiego w Dąbrowie Gorniczej informację 
o promocyjnym zakładaniu kablówki. 
W styczniu zadzwonilem do PTK i do- 
wiedzialem się, że jak znajdę chętnych 
z połowy bloku, to założą kablówkę. 
Dziwny sposób promocji. 
Klubowicz TŚ DZIEŃ z Dąbrowy Górn. 


I S
vszałam, że pierwszy kongres SLD 
zostal zarejestrowany na kasetach wi- 
deo, którp można nabyć i obejrzeć. Gra 
tuluję partii pomyslowości i z niecierpłi 
waścią czekam na wersję kinowq. 
Krystyna z Jastrzębia Zdroju 


I Nie jestem już w stanie złiczyć, ile 
w ciągu dwóch ostatnich lat było prz
 
łomów i kryzysów w AWS. Głosowanie 
nad odwolaniem Emila Wqsacza defi 
ni
vwnie pokazało, że rząd nie jest już 
zdolny do rzqdzenia. 
Stały Czytelnik z Raciborza 


Czekamy na kolejne sygnały I opi- 
nie Czytelników. Nasze telefony: 
w Bielsku-BiałeJ B12-55-53, w Czę- 
stochowie 324-79-54, w Rybnłku 
422-21-76, w Katowicach 253-89- 
27 (czynny od poniedziałku do piąt- 
ku od godz. 9 do 14, w soboty od 10 
do 14), - OPRAC, SAM 


2°C 
1000 hPa 


opady deszczu ze śniegiem 


Opole 
1 . 


\,' 

..'" Częstochowa 
2 . 
Katowice 
2 . 


. Kraków 


. 
Kielce 


Zachmurzenie 
całkowite, 
przewidywane 
opady deszczu ze 
śniegiem. Wiatr 
południowo- 
zachodni. 


H' 
\
\ " 


" 
t..... 
Zakopane 


ZK 


3°C 
998 hPa 


pochmurno 


Opole 
2 . 


,,' 
't.' Częstochowa 
3 . 
Katowice 
3 . 


. 
Kielce 


ot 
..:,," 


Zachmurzenie 
dute, przelotne 
opady deszczu. 


h' 

 O 
Bielsko-Bit. 


Pogoda na dziś 


. 
.. 
. 


. Kraków 


trzaskania z bata rozpocznie 
się o godz. 9 na rynku w Mi- 
lówce. a o godz. 11 korowód 
zespołów ludowych wyruszy 
stąd do Nieledwi. Od godz. 
12 kolędnicy będą odwie- 
dzać zagrody tutejszych 
gospodarzy i składać życze- 
nia noworoczne. Turystów 
ostrzegamy, że to górale 
z fantazją i niejedną pannę 
mogą zaczepić po drodze. 
O godz. 16 w Starej Chału- 
pie w Miłówce można bę- 
dzie podglądać góralki przy 
skubaniu pierza, a od godz. 
19 poszaleć na "Potańcówce 
dziadowskiej" w Domu Stra- 
żaka. połączonej z degusta- 


Bielsko- I
a. O .:
", 
, , ..tZ akopane 


Pogoda na jutro 


Milówką i Nieledwią zawładną dziś przebierańcy i kolędnicy 


. 
Trwają "Zywieckie Gody" 


Przeciw przemytowi 


Zbigniew Bujak. 
prezes Głównego 
Urzędu Ceł 


............ 


,1.1' 
, 
I 


,..". 


'- 


, 


'ł 


cją potraw regionalnych. 
W niedzielę w Milowce row- 
nie bogaty program: kulig 


z pochodniami do Prusowa 
z ogniskiem, wigilia góral- 
ska i koncert kolęd. _ SAB 


DZIElI Kto powłnłen zostać szefem 
pOlskiej policji? 
O personaliach pózniej. Nowego ko- 
mendanta głównego będzie I.msował 
szef MSWiA. Zwracamy się do niego, 
aby jasno i publicznie sprecyzował kry- 
teria. jakimi będzie się kierował przy 
wyborze następcy Jana Michn}: Kryte- 
ria winny być czytelne dla policji, dła 
społeczenstwa i w koncu dla premiera. 
Wątpię, teby komendant główny 
podał się do dymisji na 
wezwanie związków 
zawodowych. Nłe ma takiego 
zwyczaju... 
Kiedy komendant główny odejdzie. 
to zostanie zaburzony pewien układ 
personałny w policji. Bardzo dałeko 


DZIEŃ Z przewodnikiem: 


str. 3 - 6 
str. 7 
str. 8 
str. 9 
str. 10 
str. 11 
str. 12 - 13 
str. 14 - 15 
str. 19 - 20 


. Wiadomosci z regionu 
. Wiadomości z kraju 
. Wiadomości z zagranicy 
. Sytuacje 
. ?ima 
. Kultura 
. Informator 
. Telewizja 
. Sport 


I 

 

 


Rozwiązanie konkursu 
turystycznego 
w numerze TŚ DZłEŃ z 30 grudnia 
ubiegłego roku zaproponowaliśmy 
Czytelnikom zimowy konkurs tury- 
styczny. Zadalismyw nim 10 pytań, 
a oto prawidłowe odpowiedzi: 1) - 
a; 2) - b; 3) - c; 4) - a; 5) - c; 6) - 
c; 7) - b; 8) - c; 9) - a; 10 - b. 
Wśród osób, które prawidłowo odpo- 
wiedziały na pytania wylosowaliśmy 
trzech lWyCięzriJw, którzy otrzymają 
od nas w prezencie torby z niespo- 
dziankami. Są to: Tomasz Budniok 
z Bielska-Białej, Bożena Brachaczek 
z Rudy Sląskiej oraz Jan Pisarzowski 
z Tychow. Nagrody są do odebrania 
w redakcji TŚ DZIEŃ w Katowicach. 
ul. Młynska 1, pokój nr 310.. 


Dziś najatrakcyjniejszy, bo 
plenerowy, dzień "Żywieckich 
Godów" - XXXI Przeglądu 
Zespolow Kolędniczych i Ob- 
rzędowych. To nie jest "na- 
ciągany" folklor, ale prezenta- 
cja wciąż żywych w tradycji 
Żywiecczyzny zwyczajów 
i obrzędów zimowych związa- 
nych z okresem świąt. Zacho- 
wały się tu stare 7WYczaje, jak 
np. trzaskanie z bata, kolędo- 
wanie po zagrodach, fanta- 
7yjne przebrania "dziadów", 
czy skubanie pierza. Wszyst- 
ko to można będzie dzisiaj 
zobaczyć w le74cej niedalcko 
Żywca Milówce oraz pobli- 
skiej wsi Nieledwia. Konkurs 


I Brakuje silnej ręki 
Rozmowa z Jackiem SOlejdowiczem, 
przewodniczącym Zarządu WOjewódzkiego NSZZ 
Policjantów województwa śląskiego 


Zamierzamy walczyć z drobnym 
przemytem, czyli działałnością tzw. 
"mrowek". Chcę przekonać 
decydentów, a glownie Ministerstwo 
Finansów do pomysłu 
wprowadzenia opIaty w wysokości 10 
zł przy każdorazowym przekraczaniu 
granic}: Odrębne rozwiązania będą 
zastosowane w przypadku przemytu 
alkoholu. Tutaj chcę wprowad7ić tzw. 
modeł szwedzki. Celnićy pobieraliby 
oplatę za każdą dodatkową butelkę 
wódki, wwiezioną do kraju poza 
ustalonym łimitem. Pozwoliłoby to 
uszczelnić granice i chronić krajowy 
rynek spirytusowy. Teraz osoba, która 
przekraczając granicę ma za dużo 
ałkoholu jest z niej zawracana. 
Celnicy nie mają bowiem 
techniclnych możliwości 
magazynowania skonfiskowanego 
alkoholu. _ NOT. GOI 
Nominacje w Katowłcach str. 4 


Drożej na poczcie 


Od 1 łutego tego roku poczta podno- 
si ceny usług - poinformował rzecz- 
nik Poczty Polskiej Krzysztof Bączyk. 
Podwyika za usługi o charakterze po- 
wszechnym w obrocie krajowym wy- 
niesie ok. 8 proc.. a w obrocie zagra- 
nicznym - ok. 7,2 proc. _ PAP 


poszło upolitycznienie policji i to na 
różnych szczeblach. I za to odpowiada 
m.in. Michna. 
Czy ewentualna dymisja 
komendanta głównego 
nie zaowocuje "efektem 
domina"? Czy nie pociągnie 
to za sobą zmian na 
stanowiskach komendantów 
wojewódzkich? 
Gdyby tak było, to mogłoby to byc 
połączone z oceną pracy komendan- 

 tów wojewódzkich policji. 
I A propos oceny: jak ZW NSZZ 
;ł Policjantów ocenia szefa 

 śląskiej policji? 
Komendant Mieczyslaw Kłuk jest, 
a jakoby go nie było. Nie zauważamy 
silnej ręki kierownictwa sląskiej ko- 
mendy wojewod7kiej. Tutaj każdy ko- 
mendant '11iejski czy powiatowy ,jest 
sobie pan". 
Po "grupie blełskle)'; która 
przyszła do komendy 
wojewódzkiej w Katowicach 
wraz z Janem Mlchną, była 
"grupa częstochowska
 Jetell 
dojdzie do dymIsji szefa 
komendy głównej I zmian, to 
jaka będzie następna? 
Jeżeli będą ja
ne kryteria wyboru, 
dobry kandydat. to miejsce pochodze- 
nia komendanta jest wszystkim obojęt- 
ne. Nie jesteśmy ksenofobami. 
ROZMAWIAŁ TOMASZ SZYMBORSKI 


Oświęcim zapłaci 


Samorząd Oświęcimia wypłaci w naj- 
bliższym czasie ok. 500 tys. zł. odszko- 
dowania spółce Maja SA z Oświęcimia, 
która budowała kompleks sklepów nie- 
opodal byłego KL Auschwitz. W ł996 r. 
naka7ano wstrzymanie tej inwestycji. 
Prezydent miasta Józef Krawczyk 
powiedział, że obecnie musi uzyskać je- 
dynie opinię komisji budżetowej Rady 
Miasta, aby uruchomic pieniądze z re- 
zerwy celowej. 
Katarzyna Kwiecień, rzeczniczka 
prezydenta Oswięcimia. poinformowała 
wczoraj, że trudno dokładnie podać, kie- 
dy pieniądze zostaną wypłacone. Spo- 
dziewa się j
dnak. że może się to stać 
w ciągu dwóch tygodni. 
Prezydent Krawczyk zastrzegł, że sa- 
morząd zamierza dochod7ić sądownie, 
by Skarb PaństwJ zrekompensował mia- 
stu kwotę odszkodowania. _ PAP 


-- 


AU/l33t8318 


Zestaw 
Tak Tak 
lIu.l\'mują: 


.. 


* 


" 


Artur Kurza 
z Sosnowca 
i Halina Marta Szymik 

nkoWic 

., 1'ł-
 ,. 
FL


 DZIEM 


'lh.JJUltl 
 
DZIEM 


Wydawca: Górnośląskie Towarz)StwO Prasowe, Sp. z 0.0. 40-098 Katowice, ul. Młynska 1. Centrala (InformaCJa): (032) 253-97-63 253-92.3
 Redaktor naczelny: Tadeusz Bledzkl (teł. 253 77.03) 
Zastępca redaktora naczelne&o: Tadeusz Gańcza/czyk (tel. 253.83 82) Redaktor wydania: Elzbleta KazIbut (tel. 253-78-22) Sekretarze redakcJI: tel. 253-98-55 Działy: zespoł redagujący 
teł/faks 253-79-97, gospodarczy. teł. 253-79-77. reporterski: teł./faks 253-89-01. zagranlC7ny. teł. 253 92-85:. LAury. teł.,lfaks 253-7
:. informator: teł. 253.71-2 ,. sportowy. teł. 253-89-33 
. łącznosc z Czytelnikami: teł. 253.89-27. fotoreporterski: teł. 253-97.63 w. 445 . TyDZIEN: teł. 253.75-14. E.mail:tslOtlybuna-slaska.com.pI: TŚ DZIEŃ w Internecie: www.tlybuna-slaska.com.pI 
Oddziały Blelsko-Biala. Częstochowa. Gliwice, Opole. Rybnik. SosnOWIec. Warszav. . Projekt graficzny StudIO 
. Druk: KIa
 Drukarma Prasowa DRUKPRESS, 31-580 Klakow. ul. Nowohucka 50. 
. Dział reklamy I o&loszeń 4Q-098Katowice, ul. Młyńska 1, teł. (032) 253-78-74, 253-82 BO. faks 253 99 28. Dział m8/ketJ."u teł. (032) 253.73 91, 25388.92, faks 253-97-71 


" 
..
 
__I'.... 
IIItU IOIlUlGlIIT 
--łU ! cmrrwPl' I 
Pl ISSN 0867 -4507
		

/iv5521-2000-24-0003.djvu

			Odpowiedzialne zawsze 
towarzystwo 
Powszechne towarzystwa emery- 
talne w naszym kraju funkcjonują 
na podstawie przepisów ustawy 
z 1997 r. Kontrolę nad ich działalno- 
ścią sprawuje Urząd Nadzoru nad Fun- 
duszami Emerytalnymi. UNFE stwier- 
dził szereg nieprawidł()IM)ŚCi w działal- 
ności poszczególnych towarzystw. Przy 
zawarciu skutecznej prawnie umoy,y 
y,ymagana jest jej forma pisemna, ale 
pomija się poświadczenie własnoręcz- 
ności podpisu, co bardzo ułatwia fał- 
szowanie umów. 
OdpowiedzialnoŚĆ za szkody y,yrzą- 
dzone przez nieuczciy,ych akwizytorów 
ponosi towarzyst'M:J, ponieważ akwizy- 
torzy funduszu działają w jego imieniu. 
Dlatego też kary UNFE nakładane są 
nie na akwizytorów, a na towarzystwa. 
Policja i prokuratura powinny jednak 
ścigać wszystkich tych. którzy fałszo- 
wali dokumenty. 
Po y,ykryciu umoy,y z fałszywym pod- 
pisem, fundusz powinien usunąc da- 
ne .fikcyjnego" klienta z rejestru, zli- 
kwidować jego rachunek i zawiadomić 
ZUS o zaistniałym fakcie. Ta procedu- 
ra nie powinna w żadnym przypadku 
obciążac osoby, której dane y,ykorzy- 
stano baz jej zgody do sporządzenia 
fałszywej umoy,y. _ 


.. 

 


Zygmunt 
Kostkiewicz, 
prezes PfE 
Commercial 
Union 


Nie prł.ekaLujemy między 
towarzystwami emerytałnymi danych 
nieuczciwych akwizytorów, ponieważ 
jest to nielgodne z punktu widzenia 
prawa. Jeżeli jednak roz..,tajemy się 
z akwil}'torem z powodów etycznych, 
informujemy o takiej sprawie UNFE. 
Od urzędu zależy, czy taki akwjzytor 
trafi do innego funduszu 
emerytalnego. Akwizytorzy otrzymują 
bowiem od UNFE zezwolenia na 
prowadzenie działalności na rzecz 
korkretnego funduslu. Obawiam się 
jednak, że przy rzeszy 420 tys. 
akwizytorów Urząd może wydać 
zezwolenie osobie wyrzuconej 
wcześniej za oszustwo. _ NOT. PARA 


Martwe dusze 
mają krótkie nogi 


To nie ZUS, a same fundusze powinny 
zajmować się weryfikacją umów 
z akwizytorami. Fałszywe umowy mo- 
gą stanowić nawet 20 proc. wszyst- 
kich zawartych przez fundusze eme- 
rytalne. 
Dokumenty przekazane Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych przez fundu- 
S7e emerytałne muszą zostać zidentyfi- 
kowane, ieby można było przesyłać pie- 
niądze. - JeLeli umowa zostala Zdwarta 
z t7w. "martwą duszą", to nasz system 
nie zidentyfikuje jej jako osoby ubezpie- 
czonej - wytłumaczono nam w biurze 
prasowym ZUS. 
Eksperci mają jednak wątpłiwosci, 
czy ZUS ldoła to sprawdzic przy obec- 
nym bdłaganie w swym systemie !wrn- 
puterowym i właściwie braku bazy da- 
nych o osobach ubezpieczonych. Zda- 
niem pracowników ZUS za sytuację. 
w której do Zakładu trafia kilkaset tysię- 
cy "umów wielokrotnych". czyli takich, 
gdzie ubelpieczony przystąpił wczesniej 
przynajmniej do jednego innego fundu- 
szu emerytałnego, odpowiadają same 
Otwarte Fundusze Emerytałne. Fundu- 
sze "poslly w ilość", prawdopodobnie 
traktując liczbę przyjętych członków ja- 
ko wyznaclnik swojej pozycji na rynku. 
Brakowało im sprawnej kontroli. - Gdy- 
by umowy były weryfikowane przed 
przesłaniem ich do ZUS, wszyscy unik- 
ncliby dodatkowej pracy - twierdZ4 
w biurze prasowym w ZUS. . PARA 


. 


in'..r....)_ -- 


\NFOR
)\
Jr f 
\
\t
t

\',. 


. 
.. - 


!  


.4. 


- " 


Do 24 stycznia 
do ZUS trafiło: 


.160 tys. umów z błędami formalnymi; 
.723 tys. umów "wielokrotnych" - jeden 
ubezpieczony podpisał umoy,y z kilkoma 
funduszami; 
.11 mln 194 tys. umów poprawnych for- 
malnie. 
Wśród umów poprawnych formalnie m0- 
że znajdować się jeszcze wiele umów 
"wielokrotnych". 
Szacowano, że do funduszy emerytalnych 
może przystąpić jedynie 6-8 mln upraw- 
nionych, a tymczasem liczba ta - po we- 
ryfikacji poprawności wszystkich umów- 
grubo przekroczy 10 mln. _ PARA 


.. . 


Akwizytorzy z PTE Norwich Union zapisali do funduszu 
emerytalnego kilka tysięcy nie istniejących osób 


Akwizytorzy-fałszerze zostali zatrzymani 
w czwartek w wyniku kilkumiesięcznego 
śledztwa prowadzonego przez wydział ds. 
zwalczania przestępczości gospodarczej 
Śląskiej Komendy W>jewódzkiej Policji. 
Jest to największa afera ze sfałszowany- 
mi umowami od początku istnienia to- 
warzystw emerytalnych. Za pomocą le- 
wych umów oszuści wyłudzili od PTE 
NU kilkaset tys. zł. 
Na oszustwach akwizytorów tracą 
przede wszystkim towarzystwa emery- 
talne, które muszą wypłacić prowizję za 
każdego zwerbowanego członka. Wyso- 
koŚĆ takiej prowizji to 100-150 zł. Do te- 
go dochodzą jeszcze nagrody dła szcze- 
golnie aktywnych. 
Aby ustrzec się przed nieuczciwością 


i wyłudzeniami, już na początku funk- 
cjonowania PTE wprowadziły kontrolę. 
której poddawały spływające do nich 
umowy. - Uruchomiliśmy specjalny wy- 
dział kontroli wewnętrznej - mówi 
Agnieszka Jaworska, rzecznik prasowy 
PTE BIG Banku Gdańskiego, zarządza- 
jącego OFE [ego}. 
Mimo to nie udało się uniknąć oszu- 
stów. Za ich działanie PTF RIG BG mu- 
siało zapłacić 40 tys. zł kary. Również 
w innych towarzystwach emerytalnych 
pojawiali się nieuczciwi akwizytorzy. - 
Mielismy kilka takich przypadków - mó- 
wi Barbara Skrobecka, rzecznik praso- 
wy PTE Pioneer. Kontrołę wewnętrzną 
wprowadziło również PTE Nationale Ne- 
derlanden. - Wprowadziliśmy kontrolę 


Po n itce do kłębka 


Mimo, te sześcioro akwizytorów PTE 
Norwich Unlon SA sfałszowało ołbrzy- 
mią ilość umów o przystąpieniu do 
funduszu emerytalnego, zastosowano 
wobec nłch jedynie dozór policyjny 
I kaucję. - Świadczy to o tym, że opla- 
ca się 7robić duży "przekręt", bo sankcje 
są niewspółmierne do korzyści - uważa 
funkcjonariusz z wydzialu do zwalcza- 
nia przestępczości gospodarczej Śląskiej 
Komendy Wojewódlkiej Policji. 
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
policjantom w wykryciu tej największej 
do tej pory afery, związanej z fundusza- 
mi emerytalnymi. pomogła dociekli- 
woŚĆ jednego z funkcjonariuszy. - Zain- 
teresował się sposobem lawierania 
umów przez akwjzytorów. Zaskoczył go 
bowiem list z Norwich Union, w którym 
gratulowano mu decyzji przystąpienia 
do OFE. Dochodziły nas też informacje 
operacyjne o dosyć wystawnym trybie 
życia tych 5 kobiet i jednego mężczyzny 
z ekspozytury NU w K.ttowicach. I tak 
po nitce do kłębka - dodał nasz infor- 
mator. 
Jednak to, co okazało się po tym, gdy 
funkcjonariusze PG zdecydowali się na 


sfinałizowanie sprawy, zaskoczyło 
wszystkich. Ogromna liczba kwestiona- 
riuszy ubezpieczeniowych ze sfałszowa- 
nymi danymi będzie drobiazgowo 
sprawdzana. Akwizytorom firmy naj- 
prawdopodobniej zostanie postawiony 
zarzut fałszowania dokumentów, a nie 
zaboru mienia dużej wartości. 
Oszustwo i zawieranie fikcyjnych 
umów było możliwe dzięki temu, że 
ZUS, dokąd w końcu trafiały umowy, 
nie dysponuje systemem komputero- 
wym, który jest w stanie zweryfikować 
prawdziwość numeru PESEL i nazwiska 
ubezpieczonego. - PESEL oprócz tego 
że zawiera zapis daty urodzenia, ma 
również tzw. sumę kontrolną. Jej kompu- 
terowa analiza wystarczy, żeby stwier- 
dzić czy PESEL jest autentyczny - do- 
wiadujemy siC w wydziale informatyki 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Taki 
jednak program jest łatwo ściągnąć z In- 
ternetu. 
Akwizytorzy-oszuści połasiłi się na 
prowizję. jaką OFF wypłacają za każde- 
go "złapanego" klienta. Norwich Union 
SA wypłacił swoim pracowni !wrn kilka- 
set tysięcy złotych prowizji. Nie jest to 


umow we wrześniu ubiegłego roku - 
mówi Beata Wójcik, rzecznik prasowy 
PTE NN. - We wrześniu stwierdziliśmy
 
że 7 proc. umów zawiera nieprawidłowo- 
ści. W następnym miesiącu odsetek 
spadł do 2 proc., a w listopadzie nie 
przekraczał nawet tej łiczby. 
Wszyscy przedstawiciele towarzystw 
emerytalnych uważają, że oszustwa 
i tworzenie "martwych dusz" byłoby nie- 
możliwe, gdyby ZUS sprawnie wprowa- 
dzał i weryfikował dane. Tymczasem 
wielu członków OfE, którzy swoje umo- 
wy podpisali kilka miesięcy temu, nie 
otrzymało jeszcze pieniędzy na swoje 
konta. Oznacza to, że ZUS do tej pory 
nie przetworzył ich danych. 
RYSZARD PARKA 


\. 


<' - 


Sobota - Niedziela 
DZJfM 29-30 stycznia 2000 


temat dnia 


Piotr Fłllpek, dyrektor ds. 
korporacyjnych PfE Norwich 
Union: 


Już od pewnego czasu współpracuje- 

 z policją przy sprawie akwizytorów- 
oszustów. Poinformowaliśmy Urząd 
Nadzoru nad Funduszami Emerytal- 
nymi, kiedy policja przedstawiła po- 
dejrzanym zarzuty. Teraz czeka
 na 
rozwój wydarzeń. 
Ważne jest to. że w wyniku oszustw 
nie ucierpiał otwarty fundusz emery- 
talny, który nie jest w żaden sposób 
powiązany finansami z towarzy- 
stwem emerytalnym. Nie ucierpiał 
więc żaden klient funduszu. Myślę, 
że dałoby się uniknąć tej i podob- 
nych sytuacji, gdyby na początku re- 
formy zagwarantowano towarzy- 
stwom emerytalnym większe możli- 
wości kontroli umowo _ NOT. PARA  
... 


Zabezpieczone przez policję pudła z fałszywą dokumentacją. 


il 
" 


pierwsza sprawa nadużyć dokonywa- 
nych przez akwizytorów funduszy eme- 
rytalnych. Już wcześniej kilkanaście ra- 
zy zdarzały się przypadki wyłudzeń pro- 
wizji od OFE, ale to jedyna afera na 
taką skalę. - To poważny sygnał, że ta- 
ki proceder może istnieć. Jest to "zasłu- 
ga" prostego systemu prowizji "od gło- 
wy" ube7pieC7onego, sytemu który, jak 
widać, okazał się kryminogenny - za- 
uważył nadkom. Paweł Biedziak, rzecz- 


Zapisana wbrew woli 


nik prasowy komendanta głównego po- 
licji. 
Teraz śledztwo w tej sprawie prowa- 
dzi Prokuratura Okręgowa w Katowi- 
cach. Najprawdopodobniej przed prowa- 
dzącym sprawę prokuratorem bardzo 
dużo pracy. Będzie musiał m.in. LWery- 
fikować wszystkie podpisane umowy 
z OFE Norwich Union przez klientow 
katowickiej filii. 


TOMASZ SZYMBORSKI 


Skutki działalności nieuczciwego 
akwjzytora PTE Allianz SA odczułam 
na własnej skorze. Moje imię, 
nazwisko i adres oszust wykorzystał 
fabrykując "moją" falszywą umowę 
z tym funduszem. Interweniowałam 
w tej sprawie kilka tygodni temu. 
Fundusz milczy do dziś. 
Pod koniec listopada otrzymałam 
pismo, l.3wiadamia]ące mnie, iż 
w zw4zku z podpisaniem przeze mnie 
umowy z PTE Allianz zostało dła 
mnie założone konto, na ktore będą 
przekazywane z ZUS-u moje składki 
emerytalne. Byłam zdumiona, bo 
z żadnym akwjzy(orem l'Tf Allianz 
umowy nie podpisywałam. Po 
interwencjach telefonicznych, które nie 


przyniosły rezultatu, wysłałam do 
PTE Alłianz oświadczenie, że nie 
mam nic wspolnego z tym 
funduszem. 
Kilka dni późmej, ku mojemu 
zaskoczeniu. odwiedził mnie w domu 
mężczyzna, który wylegitymował się 
dowodem osobistym, powiedział, że 
jest akwizytorem PTE Allianz, po 
czym w obecności mojej rodziny... 
przyznał się, że sfałsLowal umowę, 
posługując się moimi danymi. 
Opowiedzial ze szczegółami, jak do 
tego doszło, od kogo dostal moje imię, 
nazwisko i adres. Błagał, abym nie 
kierowdła sprawy do prokuratury. 
Prosił, żebym napisała oświadczenie, 
że zaszło nieporozumienie i że nie 


roszczę wobec niego. ani wobec 
funduszu Allianz żadnych pretensji. 
Oświadczenia nie napisałam. 
Kiłka dni później z biura obsługi 
kłientów PTE Allianz dostalam piSmo 
(datowane na 23 listopada 1999 r.), że 
moja interwencja jest badana, ale 
opinię na jej temat kierownictwo 
funduszu może sobie wyrobić dopiero 
po wysłuchaniu wyjaśnień akwizytora. 
Do pisma dołączono kserokopię 
umowy, na której figurowało moje 
imię. nazwisko i adres. Umowa z całą 
pewnością była sfałszowana Podpis 
nie był mój. a z figurujących na niej 
danych nie moje było drugie imię, 
data urodzenia i PESEL. Pod umową 
był podpis akwjzytora - tego samego 


pana, który mnie odwiedził i przyznał 
się do fałszerstwa. 
Pismo kończyło się zapewnieniem, że 
o wynikach kontroli będę "na bieżąco" 
informowana. Od 23 listopada, choć 
wysłałam do funduszu Allianz 
kserokopię dowodu osobistego. z której 
jasno wynikało, że na umowie są 
fałszywe dane, fundusz więcej się do 
mnie nie odezwał. Nie wiem, czy 
ukarano nieuczciwego akwizytora, czy 
pociągnięto go do odpowiedzialności 
karnej. Nie wiem nawet, czy 
przypadkiem ZUS nie przesyła już 
moich składek emerytalnych na 
"moje" konto w funduszu. do którego 
się nie zapisywałam. 
AuCJA JAWORSKA
		

/iv5521-2000-24-0004.djvu

			Sobota - Niedziela 
DZIEŃ 29-30 stycznia 2000 


Przedstawiciele Związku Miast 
Polskich skrytykowali wczoraj 
w Katowicach ustawę, której celem 
jest zmniejszenie zarobków 
w samorządzie oraz spółkach 
Skarbu Państwa. W zeszłym tygodniu 
! przegłosował ją, prawie jednogłośnie, 

 S . 
Dyrektor Janusz Starski ł jego zastępcy podczas wczorajszej uroczystoścI. eJ m . 


! 


:s. 


t 


., 


\  


.J.J 


.. 


. 


I t 


I I 


p 


puls regionów 


-.f1; ";.-111..  . ..1£1 . .... 


.. ir II 


Dyrektor Urzędu Celnego w Katowicach zapowiada 
ochronę praw własności intelektualnej. Oznacza to 
walkę z piractwem i fałszowaniem znaków towaro'łijch 


Prezes GłÓwnego Urzędu Ceł Zbigniew 
Bujak wręczył wczoraj Januszowi Star- 
skiemu nominację na stanowisko dyrek- 
tora Urzędu Celnego w Katowicach. Je- 
go zastępcami zostali: Dariusz letkie- 
wicz, Karoł Piech, Krzysztof Targoński 
i Włodzimierz Wołczew. Wszyscy już 
wcześniej pełnili swoje funkcje. a nomi- 
nacje na tzw. wyższe stanowiska kierow- 
nicze związane były z wymogami nowej 
ustawy o służbie celnej, która weszła 
w życie we wrześniu ubiegłego roku. 
Urząd Celny w Katowicach jest jed- 
nym z naj młodszych w Polsce. Powstał 
w styczniu 1991 roku. Posiada siedem 
oddziałów i 11 posterunków celnych. 
W zeszlym roku odprowadził do budże- 


Napad na stację 


tu panstwa ponad 219 mln złotych z ty- 
tułu ceł i 2 mld 184 mln złotych z tytu- 
łu podatków celnych. Dyrektor Starski 
podkreślił, że kierowany przez niego 
Urząd Celny jest w zupełnie innej sytu- 
acji niż podobne, przygraniczne pl a- 
cowki. - Nie mamy problemów związa- 
nych z turystami. Zajmujemy się obsłu- 
gą celną podmiotów gospodarczych, 
kontrolujemy przepływ towarów, tran- 
zyt, prawidłowość wypełnienia doku- 
mentów, legalność obrotów - dodał dy- 
rektor Starski. . 
Prezes Bujak stwierdził. że bardzo 
wysoko ocenia pracę katowickiego Urzę- 
du Celnego. - Wiem, że bardzo dobrze 
układa się współpraca z policją, proku- 


Krówki wytropione 


W cwraj tuż przed godziną 17 dwóch mężczyzn do- 
konało napadu rabunkowego na jedną ze stacji 
benzynowych w centrum Katowic. Jak wynika z re- 
lacji pracownika stacji; jeden z mężczyzn zagroził 
mu przedmiotem przypominającym pistolet i zażą- 
dał pieniędzy. Przestraszony mężczyzna wyjął z ka- 
sy ok. 2,5 tysiąca zł i przekazał bandycie. 
- Obaj błyskawiC7nie zniknęłi. Zarządziliśmy 
blokadę dróg, ale akcja jest utrudniona. ponieważ 
świadkowie pamiętają bardzo mało szc7egółów zda- 
rzenia - mówi Jacek Pyteł z zespołu prasowego 
KWP w Katowicach. 
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, bandyci 
wsiedli do zielonego poloneza i ruszyli w kierunku 
WarszaW)( W Sosnowcu udało im się ominąć poli- 
cyjną blokadę. Dalsle próby zatrzymania samocho- 
du nie przyniosły rezultatu. 
- Sterroryzowany pracownik stacji nie jest pe- 
wien, czy bandyta miał w ręku broń. Trwają prze- 
słuchania wszystkich świadków tego zdarzenia - 
dodaje Jacek Pytel. 
laden z dwóch mężczyzn biorących udział 
w napadÓe nie był zamaskowany. Policja będzie 
więc dysponowac portretdmi pamięciowymi obu 
bandytów. _ GOI 


Bielska policja ujęła oszu- 
stów gospodarczych, którzy 
wyłudziłl od producenta po- 
nad czterdzieści ton popular- 
nych krówek. (o..rówki odnala- 
zły się na katowickiej giełd7je. 
Do wyłudzenia krówek od 
bielskiego producenta tych cu- 
kierków doszlo dwa tygodnie 
temu. W zakładzie pojawiło 
się wówczas kilka osób propo- 
nujących kupno 42 ton cukier- 
ków. za które miały zapłacić 
przelewem. Ellsl}'Wi handlow- 
cy poslużyli się przy tym sfał- 
szowanymi dokumentami. 
Kilka dni później policja 
ustaliła, że trzech mieszkań- 
ców wojewodztwa śłąskiego 
dokonuje oszustw. Przeprowa- 
d7ono w mieszkaniu podej- 
rzanych rewizję. Sprawców za- 
trzymano i jak po nitce do 
kłębka trafiono na katowicką 
giełdę. _ ORKA 


Sześcioletni chłopczyk wypadł z okna czwartego 
piętra w jednym z bloków na osiedlu Gwarków 
w Żorach. Jest w stanie ciężkim, walczy o życie 


Do tragicznego wypadku doszło 
w czwartek o godzinie 23. W mies7ka- 
niu na cLWartym piętrze bez opieki ro- 
dziców pozostało dwoje d7ieci - s7eścio- 
łetni Michał i jego czteroletni brat. Star- 
szy z chłopców w pewnym momencie 
wspiął się na okienny parapet i skoczył. 
ldarzenie zauważyli sąsiedzi i przeraie- 
ni tym. co się stało, natychmiast weLWa- 
łi policję i pogotowie ratunkowe. Kilkd 
_ osób starało się pomoc leżącemu na zie- 
mi chłopcLYkowi. 
- Chłopiec spadł nd trawę, co zamor- 
tyzowało upadek. widok był straszny 
i słychać było taki suchy trzask. Własci- 
wie byłam przekonana. że dziecko nie 
żyje - relacjonuje starsza mieszkanka 
osiedła "Gwarków". Chłopiec został na- 
tychmidst przewieziony do slpitała 
w RYbniku. Jego stan jest bardzo ciężki. 


Ma liczne złamania i obrażenia we- 
wnętrme. 
Wiesław Przytuła z żorskiej komendy 
policji tłumaczy, że policjanci mieli trud- 
ności z wejscicm do mieszkania, w kto- 
rym znajdowało Się młodsze dliecko. 
- Byliśmy zmuszeni wyważyć drzwi. 
W domu nie było rodzicow- tłumaczy 
rzecznik prasowy. 
Po kilku minutach od wypadku Mi- 
chała do domu wrócił, kompłetnie pija- 
ny, ojciec dlieci. Został przewieziony do 
aresztu w Jastrzębiu Zdroju. Jeszcze 
o trzecicj w nocy policjanci nie mogli go 
przesłuchać, gdyż miał we krwi 1,8 pro- 
mila ałkoholu. 
Policjanci ustalili. że matka dzieci 
przebywa obecnie w okolicach pozna- 
ma. 


JACEK BOMBOR, KAW 


raturą i Strażą Graniczną. To bardzo 
ważny element, pozwalający odnosić 
sukcesy - dodał Z. Bujak. 
Dyrektor Starski zapowiedział, że 
w tym roku katowicki Urząd Celny sku- 
pi się na ochronie praw własności inte- 
lektualnej. Oznacza to walkę z wszełlie- 
go rodzaju piractwem i podrabianiem 
znakow towarowych. - Skala tego zjawi- 
ska jest coraz większa - przyznał Star- 
ski. 
Prezes Bujak obiecal, że w przyszłym 
roku katowicki Urząd Celny wprowadzi 
się do nowej siedziby, która zostanie wy- 
budowana na specjalnie do tego celu ku- 
pionej działce. 


TOMASZ GŁOGOWSKI 


., 

 J 


KZ 


Finansowanie samorządów ważniejsze niż pensje 


Bronią swych zarobków 


Zdaniem uczestników konferencjł 
w Katowicach ustawa zmnłejszająca 
zarobki w samorządzłe być mote zli- 
kwiduje "komlny
 ale w rezułtacie 
mote okazać się, te zarobki w samo- 
rządzie wzrosną. Określono bowiem 
gorną granicę diet i nie wykluczone. że 
w wielu gminach ambicją radnych sta- 
nie się otrzymanie najwyższych sum. 
Samorządowcy uważają, że błędem 
ustawodawcy było wrzucenie do jedne- 
go worka samorządowców oraz szefów 
firm z udziałem Skarbu Panstwa. Poza 
tym zapisy ustawy są niezgodne z Euro- 
pejską Kartą Praw Samorządowca, a na- 
wet. jak twierdzą niektórzy eksperci, 
również z Konstytucją. - Obliczylismy, 
że utrzymanie samorządu wojewodzkie- 
go w skdli kraju kosztuje ok. 0,5 mln zł0- 
tych, a więc tyle, ile kosztuje wystawie- 
nie polowy przedstawienia w kiepskim 


Witamina dla ciężarnych 


Wczoraj w województwie sląskim 
ruszył program, którego celem jest 
rozpowszechnlenłe wśród Polek 
kwasu foliowego. Powinny go spoży- 
wać wSZ)stkie kobiety, które mogą zajść 
w ciążę. 
Podobne kampanie profilaktyczne 
przetoczyły się już przez Stany Zjedno- 
czone oraz Europę Zachodnią. We 
Francji kobiety w ciąży podczas wil)'ty 
u ginekologa dostawały do "obejrze- 
nia" zdjęcia noworodków z wrodzony- 
mi wadami ro7wojowymi: wodoglo- 
wiem. rozszczepem kręgosłupa, bez- 
mózgowiem. 
- Po tej wstrząsającej "lekcji" łeka- 
rze przedstawiali pacjentkom zalety 
zażywania kwasu foliowego, który za- 
pobiega powstawaniu wad wrodzo- 
nych układu nerwowego - mowi pro( 
Kazimierz Kaminski. szef Kliniki Pa- 


Dzieci znalazły 
dynamit 


Wczoraj policjanci z Jaworzna zosta- 
li poinformowani o niecodziennym 
odkryciu. Grupa dzieci bawiących się 
w tamtejszym lesie znalazła poroz- 
rzucane na zlemł laski dynamitu. Po- 
łicjanci. którzy przyjechał i na miejsce, 
wezwali pirotechnikow, którzy zabez- 
pieczyłi wszystkie mateńały wybucho- 
we. 
- Wszystkie laski dynamitu były 
uSlkodzone. Dopiero laboratoryjne 
ekspertyzy pozwolą ustalic, w jakim 
stopniu dynamit był niebezpieczny 
dla otoczenia - poinformowano nas 
w zespołe prasowym KWP w Katowi- 
cach. 
Prowadzący śledztwo mają nad£ie- 
ję. iż fakt. że dynamit był uS7kodzony, 
pomoże im w ustaleniu zródła jego 
pochodzenia. Policjanci podkreśłaj4 
równiez właściwe zacho\\anie się dzie- 
ci, ktore nie próbowały bawic się ?na- 
lezionymi materiałami wybuchowy- 
mi._Gol 


tołogii Ciąży Śłąskiej Akademii Me- 
dycznej. 
Program dotyczący upowszechnie- 
nia kWdsu foliowego jest częścią Naro- 
dowego Programu Zdrowia na łata 


teatrze - stwierdził marszałek małopoł- 
ski Marek Nawara. -1Ymczasem ja sam 
poprzez przekształcenie kilku firm z mo- 
jego województwa uzyskałem dla Skar- 
bu Państwa ok. 7 mln zlotych. 
- Ważniejsza od tej ustawy jest dla 
nas kwestia finansowania samorządu 
w 200 l roku - powiedział Piotr Uszok, 
prezydent Katowic i przewodniczący 
Związku Miast Polskich. - Dotychczaso- 
wa ustawa obowiązuje tylko do 2000 ro- 
ku. Już trzeba przystąpić do prac nad ta- 
kimi uregulowaniami, które rozwiążą tę 
zasadniczą dla samorządowców kwestię. 
Należy jak najszybciej sporządzić li- 
stę kompetencji powiatów i województw. 
Pilnego uchwalenia wymaga też ustawa 
o polityce regionalnej. Zdaniem Związ- 
ku Miast Polskich zasadniczym sposo- 
bem zasilania finansowego gmin winny 
być podatki i opłaty łokalne _ AGA 


1996-2005. Ministerstwo Zdrowia 
i Opieki Społecznej zaleca. aby wszyst- 
kie kobiety w Polsce, które mogą zajść 
w ciążę, zażywały 0,4 mg kwasu folio- 
wego dziennie. _ AGA 


Kobiety, które uprzednio urodziły dzieci do- 
tknięte wadą cewy nerwowej są obciążone 
zwiększonym ryzykiem urodzenia kolejnego 
dziecka z taką wadą. 


w tych przypadkach, przed kolejną ciążą, 
powinny miec zapewnioną poradę gene- 
tyczną oraz stosować kwas foliowy w wyż- 
szych dawkach. Codzienna dieta, nawet bo- 
gata w produkty zawierające kwas foliowy 
takie jak: sałata, szpinak, kapusta, brokuły, 
pomidory czy groch nie zapewni odpowied- 
niej dawki tej witaminy. _ 


prof. Kazłmierz 
Kamiński 


Bielsko 
Robotnik pod zwałami gliny 


Podczas prac ziemnych w Bielsku-Białej 
jeden z pracownikow został przysypany 
ziemią. W stanie cię7kim przebywa 
w s7pitalu. Na miejscu policja nie zasta- 
ła nikogo z nadzoru robót. 
lwaly gliny obsunęły się na dno glę- 
bokiego na pięć metrów wykopu. gdy 
pracownik chciał z niego wyjść. Razem 
z gliną męklyzna stocLYł się na dno wy- 
kopu, dodatkowo przygnieciony LOstał 
betonowym kręgiem. Z pierwszych usta- 
leń wynika, że najszybciej pomocy 
udzielili mu jego koledzy, którzy też za- 
wiadomili pogotowie rdtunkowe. 3b-let- 
ni mężczyzna, miesLkaniec Biełska-Bia- 
łej. z ciężkimi obrażeniami ciała prze- 
wieziony 'został do slpitdla. gd7ie 
przeszedł operację. 
Zdarzenie miało miejsce wczoraj 
około god7jny 13. Dos710 do niego na te- 
renie budowy jednego z salonów samo- 
chodowych. Godzinę po wypddku. gdy 


dojechdlismy na miejsce. okazało się, że 
oprocz policji nikogo tam nie ma. 
- [o dliwna sprawa - mowił asp. 
sztb. Jan Lewandowski z biebkiej policji. 
- Nie ma żadnego z pracowników tego 
odcinka, nikt nic nie widział, nie wiado- 
mo też, gdlie jest jakis majster czy szef 
tych ludzi. NdS o wypadku powiadomi- 
ło pogotowie ratunkowe. Ale gdzie są ci 
wszyscy lud7ie? 
W chwilę pózniej przyjechał proku- 
rator, który też nikogo nie znalazł. Z po- 
dobnym problemem spotkali się inspek- 
torzy Pań
twowej Inspekcji Pracy. 
Wprawdzie na miejsce dotarł społeczny 
inspektor pracy, ałe okazalo się, że i tak 
nie może pomoc, bo wł,lsnie przebywa 
na urlopie. Wieczorem policja informo- 
wała z kolei. że sprawa będlie wyjaśnia- 
na dzisiaj, gdy wreszcie Inajd7ic się ja- 
kas osobd odpowied7ialna 7a nadzór 
n"d pracą w feralnym v,)kopie. _ ORKA
		

/iv5521-2000-24-0005.djvu

			K 


Seminarium ,Jurystyka rowerowa" 
odbyło się wczoraj w Katowicach. 
Jego organizatorzy marzą o tym, 
by po Śląsku jeździło więcej rowerów. 
Taki pojazd jest tani, sprawny 
i ekologiczny. Szkoda tylko, 
że jest tak mało tras i ścieżek 
rowerovvych . 


-, '""1' 


Traktowani 
jak intruzi 


Niewiele śląskich miast może pochwa- 
lić się trasami rowerowymi z prawdzi- 
wego zdarzenia - podkreślali z żalem 


\- 


Ferdynand Morski 
ze Śląskiego 
Związku Gmin 
i Powiatów  
" 


Wojewódltwo sląskie ma wybitne 
predyspozycje do rozwijania 
turystyki rowerowej. Nie ma tu 
wysokich gor, ale krajobraz nie jest 
nudny, są atrakcyjne wzniesienia. 
Poza tym istnieje tu tradycja 
jeżdienia na rowerze. Choć daleko 
nam jeszcze do tego. by sprzedawać 
turystykę rowerową jako produkt 
markowy. _ 


uczestnicy seminarium. Najlepsze tra- 
sy są w Gliwicach, Tychach, kilku 
mniejszych gminach. 
- Miasta się szarpią z wydatkami na 
szkoły i szpitale. Chciałyby budować 
ścieżki rowerowe, ale nie mają za co - 
mówil jeden z przysłuchujących się dys- 
kusji. 
Gminy nie kwapią się nawet do wy- 
tyczenia na poboczach dróg pasów dla 
rowerzystów. Dłatego ci przez kierowców 
traktowani są na drodze jak intruzi. 
Śląskiemu rowerzyście trudno poru- 
szać się także rowerem w mieście. Pod 
szkolami, ur7ędami. supermarketami 
nie ma nawet stojaków na rowery. Tym- 
czasem rower jest najszybszym środ- 
kiem komunikacji w mieście na dy- 
stansie do 5 km. 
- Rower nie szkodzi środowisku. 
Szwajcarzy zainwestowali ogromne pie- 
niądze w budowę dlugich tras rowero. 
wych. nakłady zwróciły się już po roku - 
daje przykład Ferdynand Morski ze Śłą- 
skiego Związku Gmin i Powiatów. - Tu- 


r 
'JI 
, 
I 
- 

 
... 
I 
 

 
'11 


ł".
tr'II( 


i. ........ 


Rowerzystom trudno poruszać się po śląskich drogach. 


rystykę rowerową można łączyć z różny- 
mi atrakcjami. Rowerzysta rezerwuje 
noclegi w hotelach i na kempingach, ku- 
puje usługi. w tym rozrywkę. ponosi 
koszty transportu, gdy dojeżdża pocią- 
gami, korzysta z jadłodajni. W Austrii 
rowerzyści rano idą do kafejek. Turysty- 
ka rowerowa może być atrakcyjna nie 
tylko dla województwa, gminy i powia- 
tu, ale także dla podmiotów gospodar- 
czych. 
Na seminańum dyskutowano o pro- 
jekcie "Rowerem po Sląsku". W przy- 
szlosci ma powstać śląska sieć tras ro- 
werowych. Pomysłodawcy tłumaczą, że 
w połączeniu z innymi środkami trans- 
portu będzie możliwe, zwiedzenie 
wszystkich najważniejszych zabytków 
regionu (zamek w Pszczynie, śląskie 


Oświęcim Policyjna akcja "Zimowisko" 


Oświęcimscy policjctnci od wczoraj pro- 
wadlcl akcję prewencyjno-kontrolną "Li- 
mowisko". Każdy, kto będzie mial wąt- 
pliwości co do trzeźwosci kierowcy łub 
stanu technicznego autobusu odwożące- 
go dlieci na zimowiska. może zadzwonić 
po patrol policji. 
- Wystarczy wykręcić numer 991 - 
mowi a
p. JO/ef Depta z Wyd7iału Ru- 
chu Drogowego KPP Oswięcim. - Bel- 
pieczny dojazd na zimowiska to dła nas 
priorytet. Funkcjonariusle zbadają 
trzeiwość kieruj.lcego. Jeżeli pojazd bę- 
dzie budził jakiekolwiek wątpliwosci. to 
- pomimo ważnego badania technicz- 


nego - sprawdzimy go w jednej z trzech 
stacji diagnostyclllych, z którymi współ- 
pracuje naSla komenda. 
- Analizując efekty poprzednich ta- 
kich działań możemy stwierdzic, że 
w tym czasie liclba wypadkow jest zni- 
koma - przekonuje asp. Depta. 
Oprócz kontroli pojdldow, funkcjo- 
nariusze zwrócą s7czególną uwagę na 
place labaw i 7biorniki wodne. Akcja 
zaczęła się wczoraj. Potrwa do 13 lute- 
go. 
Kierowcy ze Śląsk" muszą ?Wrócić 
uwagę na to, że kiedy w wojewodztwie 
ślą'ikim już się skończą, w Małopolsce 


Proces o kłusownictwo rozpoczął się 
wczoraj w katowickim Sądzie Rejonowym 


Swładek Janusz w., który zawiadomił 
połlcję o przestępstwie, przyszedł do 
sądu w dutych ciemnych okułarach 
I głęboko nasadzonej na oczy czapce. 
Boł się odwetu. - Na korytarzu usłysza- 
łem od oskarżonego pogróżki - mówił 
wystrJS70ny świadek. - Mieszkamy 
w jednej dliclnicy, tutaj jest cała szajka 
kłusowników. 
W m"rcu zes7łego roku Janusz W je- 
chał rowerem pr lez lasy w Panewni- 
kach. Na polanie zobaczył mężczyznę 
a obok niego klatki na ptaki i,jak potem 
ze7nał w śledztwie "sidla. podobne do 
rybackiej sieci". 
l.awiadomil policję, ktora prz}jecha- 
ła na miejsce. Męiczyzn było już trzech, 
ale dwóch z nich nie miało dowodów 
osobistych. Wylegitymowano więc tylko 
Boguslawa II. W torbie, która stała 


obok, Lnaleumo dowod kłusownictwa - 
ptaki złapane w sidła. 
Oskarżony Bogusław II. twierdzi, że 
torba nie była jego własnoscią. - Zresz- 
tą nie było w niej sideł, ale kłatki do 
pf7.enoslenia ptaków - tłumaczył prLCd 
sądem. 
Po wyjściu z 'iali II. powiedzial 
d7iennikarzom że "sam nie lapie. ale 
zna ludzi, którzy łapią ptaki. głownie 
SZCLYg!y" . 
- Takiego s7c/yg!a jak się sparzy I ka- 
narkiem to wychodzi "ba
ztard". Mam 
w domu jednego "basztarda", ale syn 
ma na niego uC7ulenie, więc go chcia- " 
łem oddać znajomym. No i wtedy przy- 
jechała policja - opowiadał mężczyzna. 
Kolejna rozprawa za miesiąc. Policja 
musi dostarIZ}'Ć dO'MX!y rlCCZJ:Nr'C kłusow- 
nictwa, czyli sidla, klatki i lornetkę. _ U 


(do której nałeży Oświęcim). potrwają 
jeszcze przez tydzien. _ JAR 


Stacje diagnostyczne współ- 
pracujące z Komendą Powia- 
tową Policji w Oświęcimiu: 
. Okręgowa Stacja kontroli Po- 
jazdów w Brzeszczach. 
. Firma Transportowo-Usługo- 
wa "Transchemia" w Oświęci- 
miu. 
. Przedsiębiorstwo Komunika- 
cji Samochodowej i Spedycji 
w Oświęcimiu. _ 


drewniane kościółki. park krajobrazowy 
w Rudach Raciborskich). Środki pocho- 
dziłyby m.in. z budżetów gmin, rÓŻnych 
fundusLy, Śląskiego Związku Gmin i Po- 
wiatów, administracji państwowej i od 
sponsorów. 
Tymczasem na wiosnę tego roku 
ma zostać otworzona pierwsza trasa ro- 
werowa powstająca w ramach Eurove- 
lo - Europejskiej Sieci Tras Rowero- 
wych. W sumie będzie ich 12. a w Poł- 
sce będą prowadzić dwie: od granicy 
państwa pr7ez Rudyszwałd do granic 
województwa w kierunku Oświęcimia 
oraz od Sławkowa w kierunku Złotego 
Potoku i Częstochowy. 
W Polsce sprzedaje się dzisiaj wię- 
cej rowerów niż samochodów. 
MONIKA KRĘŻEL 


Europejskie warsztaty 


Pierwsze warsztaty w ramach progra- 
mu "Przygotowanie do opracowania 
strategii rozwoju gminy w obliczu inte- 
gracji europejskiej" odbyły się wczoraj 
w Centrum Kultury "Karołinka" w Ra- 
dzionkowie. Radzionków zdobyl pienią- 
dze z Funduslu Phare na zorganizowa- 
nie takich warsztatów. Biorą w nich 
udział urzędnicy. radni, samorządow- 
cy. Tematem jest strategia zar lądzania 
gminą, ochrona środowiska, wielolet- 
nie plany inwestycyjne, organizacje 
partnerskie w Unii Europejskiej. Gmi- 
na chce wytłumaczyć mieszkańcom. 
jakie korzyści wynikają z integracji eu- 
ropejskiej. _ MOKR 


Cyfrowa centrala telefoniczna oddana została 
wczoraj do użytku w Komendzie Miejskiej 
Policji w Gliwicach 


Do tej pory jednostka posiadała pocho- 
dzącą z lat 6D-tych centralę analogową, 
która ciągle się psuła. - Nowa centrala 
ułatwi mieslkancom kontakt z policją. 
Pozyskaliśmy sto nowych numerów. ła- 
twicj l3ędl1e się dodzwonić pod numer 
997. Nie powinno juz dochodzic do sy- 
tuacji, kiedy numer jest zajęty lub nikt 
nie odbiera telefonu - wyjasnia komi- 
sar7 Magdalena lielińska, oficer pra- 
sowy KMP w Gliwicach. Wszystkie 
rolmowy telefoniczne będą nagrywane. 
Latem 1999 r. taka sama centrała 
została zamontowana w KM!' w Kato- 
wicach. Oprocz rejestrowania rolmów 
przychodzących do komendy, nagrywa- 
ne są również rozmowy wychodzące na 
zewnątrz. Taki system obliguje policjan-  


--=- 

 - 


Telefon to niezbędne narzędzie 
pracy policjanta. 


tów do sLYbkiej, miłej i rzeczowej obsłu- 
gi petentów. Po zapełnieniu dysku 
wszystko jest przegrywane na Cl).romy 
i archiwizowane. Kontrołi podłegają tak- 
że rozmowy odbywane po linii policyj- 
nej oraz przez krótkof"lówki. _ PIET 


Oddział w Katowicach 
40-098 Katowice, ul. Młyńska 1, 
tel. 253-74-97 faks 253-89-01 


Sobota - Niedziela 
DZIEŃ 29-30 stycznia 20nn 


wokół nas 
_ Bytom _ Chorzów _ 
_ Gliwice _ Katowice _ 
_ Lubliniec _ Mikołów _ 
_ Mysłowice _ 

 _ Oświęcim _ Piekary Śl. _ 
i _ Pszczyna _ Ruda SI. . 
I _ Siemianowice ŚI. _ 
e 
_ Świętochłowice _ 
_ Tarnowskie Góry _ 
_ Tychy _ Zabrze _ 
Jeśli coś ważnego, 
niezvvykłego, irytującego, 
a może zabawnego 
wydarzyło się koło Ciebie, 
daJ znać. Zadzwoń lub 
napisz. Głos mają nasi czy- 
telnicy - co DZIEŃ! 
Dziś 
I Regionalne Centrum Krwio- 
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach organiz
je spotka- 
nie krwiodawców ze Sląska, Za- 
głębia i. Podbeskidzia. Będą oni 
rozmawiali o potrzebie i sposo- 
bach zwiększenia liczby osób, 
chętnych do ofiarowania swego 
szpiku kostnego osobom chorym 
na białaczkę. Jednym z gości 
krwiodawców będzie prof. Jerzy 
Holowiecki. kierownik katowickicj 
Kliniki Hematologii. Swój przyjazd 
zapowiedział też wiceprezes Cze- 
skiego Czerwonego Krzyża. 
I W auli tyskiego Zespolu Szkół 
Muzycznych przy al. Niepodle- 
głości zorganizowane zostaną 
I Sląskie Spotkania Szantymenów 
Tychy 2000 "Piesni po pracy". Bi- 
let na imprezę kosztuje 15 zło- 
tych. w przedsprzedaży 9.90. 
Udział w imprezie zapowiedzieli 
m.in. 4 Refy, Marek Siurawski 
i Mechanicy Szanty. 
I W KatowIcach dziś i jutro moż- 
na jeszcze oglądać jednoślady 
i akcesoria dla cyklistów, zgroma- 
dzone na Międzynarodov.ych Tar- 
gach Rowerov.ych, zorganizowa- 
nych na terenie Międzynarodo- 
"'i v.ych Targów Katowickich przy ul. 
Bytkowskiej. _ RSK, ID 
.................................................................... 


REJUA>M 


TRI200B971b  


Okna PC V 


DorallztWo. pomIar I monlaz. transport I serwIs 


Bramy garażowe 
materiały montażowe, parapety 
TełJfax 231-57-22 w. 21 
Gliwice, ul. Lotników 54
		

/iv5521-2000-24-0006.djvu

			Jt 
Autobusem do starostwa 
. 
 
W pszczyńskim muzeum l- -
 
. ---- 

 . 
udostępniono do zwiedzania 
 e 
"" 
zrekonstruowane pokoje cesarza . 
'.. 
Wilhelma I. l' - 
,.:1 , 
Teraz wyglądają one dokładnie tak, 
 
Sobota - Niedziela tt 
DZIEN 29-30 stycznia 2000 jak na zachowanych fotografiach 
z 1914 roku. Zwiedzający mogą -. -
 - 
zobaczyć cesarską sypialnię, (lliru 
garderobę, a także łazienkę. 
1- 
 
wokół nas L I .1 
. L Iti :.-1111 . 111 I . 
I -- \. 
'1--;' 


Tu sypiał cesarz 


, 
.. - 
,..... ..... 0l1li.,,'" Ił. .v . 
.- -- 
4 
., 
l. 
!'
 
I t 
.. f 
'f 
I ) 
- "tO 
 


- 


Sypłalnla Wilhelma I. 


M uzeum Zamkowe w Pszczy- 
nie kocha prawdę historycz- 
ną - przekonuje dyrektor Ja- 
nusz Ziembiński. - Czasami słychać 
głosy, dlaczego w zamku rekonstruowa- 
ne są akurat apartamenty cesarza nie- 
mieckiego. Ale nas to nie interesuje. 
My po prostu chcemy pokazać prawdę. 
Do pierwotnego powróciła cesarska 
sypialnia. garderoba i łazienka. Przed- 
tem pomieszczenia te kryły w sobie 
tzw. sypialnię i pokój renesansowy, ła- 
zienka zaś w ogóle nie była udostępnia- 
na zwiedzającym. 
Sypialnia i garderoba zostały poma- 
lowano na.kremowo. Na podstawie za- 
chowanych fotografii odtworzono także 
boazerię w tych pomieszczeniach. Do 
cesarskich apartamentów wróciły tei 
przedmioty codziennego użytku. W sy- 
pialni stanęło autentyczne łoże cesar- 


skie z bałdachimem, fotełe, krzesła, 
ekran kominkowy a także wiele innych 
przedmiotów. Na swoje miejsce wróci- 
ła rownież lampka nocna. Dotychczas 
stała ona w gabinecie dyrektora mu- 
zeum. 
Te ełementy wyposażenia wnętrz, 
które nie zachowały się do dzisiejszych 
czasow, wiernie odtworzono. Dzięki te- 
mu można zobaczyć, jak wyglądały sta- 
re kable. gniazdka szklane czy też wie- 
szak na ręczniki. W garderobie posta- 
wiono na nowo piec z zielonych kafli 
przechowywanych do tej pory w maga- 
zynie. 
Rekonstrukcja apartamentu cesar- 
skiego jest kontynuacją tlWającego od 
lat programu przywracania zamkowi 
w Pszczynie wyglądu z początku wie- 
ku. - Możliwość rekonstrukcji wnętrz 
jest po prostu niezwykła - mówi dy- 


Pałac wraca do gminy 


W Bojszowach podpisano akt notarial- 
ny, na mocy którego gmina przejmuje 
z powrotem zabytkowy pałac w Je(InIe. 
Pięć lat temu władze Bojszów za 
symboliczną złotówkę przekazały paJac 
krakowskiej bizneswomdn. W umowie 
nowa właścicielka zobowiązała się do 
wykonania remontu dachu, fasady i za- 
montowania nowej stolarki okiennej. 
Przez 5 łat w palacu nie wykonano jed- 
nak żadnego remontu. - Teraz. niestety, 
przejmujemy pałac z powrotem - mówi 
sekretarz gminy Bojszowy Longina Gic- 
dwillo. - Właściciel nie wywiązał sic 
z ani jednego punktu umowy. W efekcie 
pałac popadł w całkowitą ruinę. 
Miasto przejęło zabytkową budow- 
lę w zamian za długi podatkowe, sięga- 
jące kilku tysięcy złotych. 


Prawdopodbnie pałac jest już w tak 
złym stanie. że nie uda się go wyre- 
montować. - Wystosujemy pismo do 
konserwatora zabytków z prośbą o zgo- 
dę na jego rozebranie. Być może 
obiekt zostanie odbudowany w tym sa- 
mym kształcie - przekonuje pani se- 
kretarz. 
Chyba, że znajdlie się ktoś chętny 
do jego kupna. Tym bardziej. że pałac 
le7y w atrakcyjnym miejscu. TUl obok, 
według planów zagospodarowania 
przestrzennego, ma stanąć kiedyś eł& 
gancki zakład leczniczy. Planuje się tak- 
że budowę hotelu. - fa inwestycja nie 
będzie jednak prowad70na przez gmi- 
nę - wyjasnia sekretarz. - Na fazie sta- 
ramy się o środki pomocowe z Unii 
Europejskiej. _ ID 


Apartamenty cesarskie pojawiły się 
w pszczyńsk,m zamku w 1876 ro- 
ku. Pokoje dla cesarza Wilhelma 
I umieszczono na parterze. Władca 
miał tu sv.Qją sypialnię, garderobę. 
salon, gabinet i łazienkę. Cesarzo- 
wa miała zaś do SYo()jej dyspozycji 
sypialnię i łazienkę. W sierpniu 
1914 roku do pałacu wprowadził 
się wnuk Wilhelma l, cesarz Wil- 
helm II wraz za małzonką. _ ID 


rektor. - Prawdę mowiącjeszcze 15 łat 
temu nie wierzyłem, że będzie to moż- 
liwe. Srodki na rekonstrukcję pocho- 
dzą z dochodów własnych. Każdy widz 
kupujący biłet do zamku jest więc 
sponsorem następnych prac muzeal- 
nych. 
Przed końcem tego roku można bę- 
dzie oglądac resztę cesarskiego aparta- 
mentu. Na razie w gabinecie, salonie 
i sypiałni cesarzowej miesci się zbro- 
jownia. _ ID 


Trwają rozmowy na temat przedłu- 
tenla linii autobusowej nr 931 Ka- 
towice - Bleruń Stary do pętli 
w Błerunlu Nowym. 
Dzięki temu mieszkańcy Chełma Ślą- 
skiego i Lędzin moglił1j bez przesia- 
dek dostać się do starostwa powiato- 
wego, które znajduje się właśnie 
w Bieruniu Nowym. 
Wydlużenie linii nie będzie tanie. 
Koszt kursowania autobusów na do- 
dat
h 12 kilometrach oszacowa- 
no na 191 tysięcy złotych rocznie. 
Pięć gmin y«;hodzą
h w skład powia- 
tu tyskiego boryka się z kłopotami k0- 
munikacyjnymi od początku wejścia 
w życie refo
 samorządowej. W naj- 
gorszej sytuacji są mieszkańcy lędzin 
i Chełma Śląskiego. Chcąc dostać się 


Folder o Bieruniu 


W Bieruniu ukazał się nowy folder 
o gminie, trzeci od czasu odzyskania 
przez nią samodzielnosci w 1991 roku. 
Są w nim informacje o położeniu miej- 
scowości, kulturze. historii i za byt- 
iS kach, walorach przyrodniczych, możli- 
I!i wościach inwestycyjnych. Jest też wy- 

 kaz najważniejszych telefonów. Folder 
! jest trójęzyczny. O zaletach gminy moż- 

 na przeczytać w języku polskim, an- 
12 gielskim i niemieckim. _ ID 


do Bieruma Nowego, gdzie mieści się 
większość powi
h instytucji, mu- 
szą przynajmniej raz przesiadać się 
z autobusu do autobusu. - Od począt- 
ku funkcjonowania powiatu staramy 
się uruchomić bezpośrednią linię au- 
tobusową do Bierunia Nowego - mówi 
Jacek 
aternus, inspektor wydziału 
transportu w urzędzie gminy lędziny. - 
Była nawet propozycja uruchomienia 
Jakiegoś wahadłowego autobusu, ale 
na razie po
 upadł. Ciągle czekamy 
a mieszkańcy się niecierpliwią. 
Starostwo powiatowe przygotowuje 
projekt alternatywnej komunikacji au- 
tobusowej. Jednym z pomysłów jest 
stworzenie nowej linii autobusowej, 
która obsługiwałaby wszystkie pięć 
gmin powiatu. _ ID 


Lubliniec 
Akademia karate 


Do końca ferii Kłub Karate w Lublińcu 
będzie prowadził akcję dla dzieci i mlo- 
dzieży pod n87Wą "Zimowa Akademia 
Karate". Organizatouy przewidzieli de- 
monstracje, pokazy i cwiczenia technik 
karate, naukę podstawowych elementów 
samoobrony oraz gry i zabawy ruchowe. 
Zajęcia odbywać się będą w sali gimna- 
stycznej Szkoły Podstawowej m 6. _ DAJ( 


Dmuchnij w psa 


Tyska Strat Miejska Jako jedyna 
w aglomeracjI śląskIej kupiła spe- 
cJalną dmuchawkę do unieszkodli- 
wiania groźnych zwierząt. 
Dmuchawka wyposażona jest 
w strzykawkę, wypełnioną płynem do 
usypiania agresywnych zwierząt. Nal& 
ry ją przyłożyć do ust. wycelować i... 
dmuchnąć. 
- DoŚĆ długo posmkiwali<;my un.ą- 
dzenia do skutecznego usypiania, J.łe 
nie zabijania zwief7.ąt - opowiada Ry- 
szard Polcyn, komendant Straży Miej- 
skiej w Tychach. - S7ukałem broni 
pneumatycznej. ałe okazało się, że do 
jej używ"nia potn.ebne jest zezwołenie 
komendanta policji. Jeden z oferentow 
pokaJ.ał mi ofertę sprzedaży dmuchaw- 


ki. I w ten sposób staliśmy się jej wła- 
ścicielami. 
D7iałanie dmuchdwki zaleiyod za- 
stosowanej dawki środka usypiającego. 
SrodeJ( najpierw obezwładnia zwierzę, 
a potem je usypia. Można go używać 
do usypiania psów, kotów czy też dli- 
kich lwierląt. - Jes/cze nie używali- 
śmy tej dmuchawki. Na razie nie ma- 
my jeszcze środka usypiającego i nic 
zndmy jego proporcji. Ale ro/mawia- 
my z chorzowskim zoo. Oni wied7ą 
jak go urywać - wyjaśnia komendant. 
Dmuchawka ma 1,5 metra dlugości 
i 12 miłimetrów średnicy. Kosztowała 
około tysiąca 7łotych. Jej /.asiCg wynosi 
20 metrowo Stralnicy na ra7ie ćwiczą 
używanie nietypowego przyuądu. _ ID 


W tym roku ma się rozpocząć remont zabytkowej 
wieży ciśnień w Lublińcu 


Prace remontowe będą polegały na odno- 
wieniu ełewacji budowli. uzupełnieniu 
brakujących tynkaw oraz nap
 dachu. 
Zmienne warunki atmosferyczne 
spowodowały korozję betonu i odpada- 
nie tynku. Spadające kilku kilogramowe 
płaty tynku i fragmenty cegieł stanowi- 
ły poważne zagrożenie, szczcgolnie dla 
pracowników wodociągow. Charaktery- 
styczna dla miasta wieża została wybu- 
dowana w łatach trzydziestych, przed 
wybuchem drugiej wojny światowej. 
Usytuowanie obiektu nie było przypad- 
kowe W tym miejscu znajduje się je- 
den z najwy1szych punktów miasta, się- 
gający 273 metrów nad poziom morza. 
Wysokość wieży wynosi około 35 me- 


trów. Konstrukcja z betonu i cegły opar- 
tajest na potęinym fundamencie sięga- 
jącym kilkunastu metrow w głąb ziemi. 
Dobrze wykondny fundament zapew- 
nia stabilność budowli ułokowanej na 
podłożu z iłow i gliny. Obiekt nadal 
spełnia swoją pierwotną funkcję. W gór- 
nej części wieży znajduje się zbiornik 
przeznaczony do magazynowania wo- 
dy. W nocy pompuje się do niego około 
450 metrów sześciennych z pobliskiego, 
głębinowego ujęcia wody. D7ięki temu 
w godzinach SlCzytU nie ma większych 
kłopotów z zaopatrzeniem w wodę 
mieszkańców miasta oraz zakładów 
przemysłowych. 


JERZY ORSZULAK 


.. .  
\
'I: ' 
- " 
\ .J- 
-'\', 
ł 
 
. 
,
 I 


t 
'j 


',)'T 

 
. 


" 


i 
i 
12 


Zabytkowa wleta ciśnień.
		

/iv5521-2000-24-0007.djvu

			Poprawianie prawa 


Resort sprawłedliwoścł propo- 
nuje zmiany w kodeksach kar- 
nych przyspieszające procedu- 
rę IlIkwłdujące błędy wykryte 
w ciągu roku obowiązywania 
nowego prawa karnego - poin- 
formowała minister sprawiedli- 
wości Hanna Suchocka. 
Zakończyła prace komisja powo- 
łana przy ministrze sprawiedliwo- 
ści pod przewodnictwem prof. 
Andrzeja Zoila, która przygotowa- 
ła projekt zmian ponad 50 arty- 
kułów kodeksu karnego i ponad 
100 przepisów procedury karnej. 
Według tego projektu, który jest 
jeszcze przed fazą uzgodnień 


I 


.  


Profesor Andrzej Zoli ł minister 
Hanna Suchocka podczas 
konferencji prasowej. 


Obronili honor 
Nowej Rudy 


Wrocławska spółka zajmująca się 
ochroną osob I mienia, przelała na 
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 150 tys. zł, stając się właścl- 
cłelem zlicytowanego MiG-a 21 - po- 
informował wczoraj Jurek Owsiak. Sa- 
mołot trafi do Nowej Rudy. Dzień wcze- 
śniej z kupna samolotu zrezygnował 
Krzysztof J. z tego miasta, który wyli- 
cytowal cenę samolotu 9 stycznia. 
- Kupiliśmy MiG-a, aby ratować 
honor naszego regionu. Decyzja o kup- 
nie samolotu zapadła wczoraj. Przeka- 
żemy go jednak mieszkańcom Nowej 
Rudy i niech oni zdecydują, co z nim 
dalej zrobić - powiedział Waldemar 
Siemiński, prezes fumy ochroniarskiej 
Asco. 
- O tym. że pan Krzysztof J. nie za- 
płacił za samołot dowiedziałem się ra- 
no. Laraz też zwołałem zarząd i wspól- 
nie zdecydowaliśmy, że go kupujemy - 
opowiadał Siemiński. Dodał, że zarząd 
postanowił kupić go za sumę wyłicyto- 
waną przez Krzysztofa 1. Zdaniem Sie- 
mińskiego "ceł jest szclytny, a postępo- 
wanie Krzysztofa 1. dziwne". _ PAP 


międzyresortowych, zmieniony 
będzie przepis o obowiązkowo 
dziś stosowanym nadzwyczaj- 
nym złagodzeniu kary dla skru- 
szonych przestępców. Mają się 
też zmienić przepisy dotyczące 
obrony koniecznej. 
Postępowanie przed sądem mo- 
że zostać przyspieszone dzięki 
proponowanemu przez komisję 
odejściu od protokołowania 
wszystkich czynności - przesłu- 
chań świadków, biegłych, oskar- 
żonych, itd. Ma to zastąpić zapis 
magnetyczny. 
Komisja proponuje też rezygna- 
cję z przepisu o wypowiadaniu 
przez oskarżonego obrony 
z urzędu, który dziś jest przyczy- 
ną odraczania wielu procesów 
z powodu stosowanej przez 
oskarżonych gry na zwłokę - 
dzieje się tak np. na procesie mi- 
licjantów oskarżonych o pacyfi- 
kację kopalni "Wujek". Zmianie 
i mają ulec także przepisy dotyczą- 
\? ce karalności za gwałty i porno- 
grafię. Suchocka chce, aby pro- 
pozycje zostały uchwalone przez 
parlament do wakacji. _ PAP 


Prokurator 
w sprawie banku 


Poznański UOP i Zarząd Komisaryczny 
Banku Staropołskiego złożyły doniesie- 
nie do prokuratury w sprawie działania 
na szkodę Banku Staropol
kiego. 
- Prokuratura bada zasadność obu 
doniesień. Na tym etapie śledztwa nie 
można udzielać żadnych informacji na 
temat konkretnych zarzutów i dowodów 
- powiedział wczoraj Mirosław Adamski 
z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. 
Bank Staropolski S. A. został zawie- 
szony na wniosek Komisji Nadzoru 
Bankowego 13 stycznia. Sprawa upadło- 
ściowa banku została wyznaczona na 11 
lutego. 
Bank Staropolski miał, według stanu 
na 30 listopada ubiegłego roku. lukę 
w bilansie w wysokości 466,6 mln zł. 
Komisja Nadzoru Bankowego uznała, 
że BS naruszył prawo bankowe. 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny po- 
dał. że jest prawie pewne, iż wszyscy 
z 250 tys. klientów banku, który groma- 
dził niewielkie depozyty, w całości otrzy- 
mają ich zwrot w ciągu mniej więcej 
dwóch miesięcy po ogłoszeniu upadło- 
ści. _ PAP 


... 


. 


I 


Uder AWS Marian Krzaklewski I rzecznik Piotr Żak. 


Sobota - Niedziela 
DZIEN 29-30 stycznia 2000 


.. ... .......... 1111.. . ł l 


krą; 


Buzek nadal premierem 


W czwartek LChN ogłosił, że rnjd Jerze. 
go Buzka wyczerpał swoje możliwości i li- 
derzy partii zażądali jego dymisji. Wczcr 
raj podczas prezydium AWS - jak przewi- 
dywano - miały ważyć się jego losy. 
Tymczasem było zupełnie inaczej. - Nie 
rozmawialiśmy o zmianie premiera. 
O zmianach w rządzie była dyskusja, ale 
najważniejszym tematem spotkania byl 
program działań na najbliższe trzy miesią- 
ce - tak Piotr :1.ak. rzecmik prasowy AWS 
streścił dziennikarzom piątkowe rozmmry. 
Pierwsi o potrzebie zmiany szefa rządu 
zaczęli mówić liderzy SKL, którzy propo- 
nowali na to stanowisko marszałka Sejmu 
Macieja Plażyńskiego. Wycofali się jednak 
z publicmej debaty na ten temat, również 
dlatego, że sam Plażyński powiedział. że 
posada premiera go nie interesuje. Kilka 
dni temu do sprawy wrócił ZChN, który 
chciał wymienić Jerzego Bulka na Maria- 
na Knaklewskiego. - Do tej pory Kna- 
klewski nie reagował na propozycje zmia- 
ny rządu. I wciąż trwa w swoim postano- 
wieniu, że Buzek zostaje na stanowisku - 
powiedział nam anonimowo polityk Aws. 
Oficjalnie jednak, uczestnicy prezy- 
dium Akcji mówią, że o odejściu Buzka 
w ogóle nie rozmawiano. - Nie widac po- 
wodu, dla którego teraz pod wpływem 
emocji i jednego wniosku miałyby nastę- 
pować tak gwałtowne ruchy - powiedział 
dziennikarzom Piotr Żak. Olodzi o to, że 
przy obecnych zawirowaniach z większo- 
ścią parlamentarną koalicja mogłaby mieć 
problemy z wyłonieniem nowego rządu, 
a to oznacza rozwiązanie parlamentu 


i przyspieszone wyboI)i które zapewne wy- 
grałby SLD. 
- Projekt odwołania premiera zgłosił 
Marian Piłka, ale na dzisiejszym spotka- 
niu tej sprawy w ogóle nie podjęto. Ja nie 
cl1cę wypowiadać się na ten temat. a co 
zrobi teraz ZOlN - nie wiem - uciął roz- 
mowę Stefan Niesiołowski z ZChN. 
O czym rozmawiali liderzy Akcji, skcr 
ro nie zajęli się postulatem Zjednoczenia? 
Powstał harmonogram działań: w lutym 
AWS będzie się zajmowac reformą klubu, 
w marcu - funkcjooo.wniem rządu i usta- 
łaniem programu, a w kwietniu zostanie 
wybrany wspólny kandydat na prezyden- I 


Czesław 
Soblerajskł 
poseł AWS 
w woj. śląskim 


Receptą na odzyskanie przez AWS 
zaufania społecznego jest 
jednomyślność. Na zewnątrz powinny 
przedostawać się tylko uzgodnione 
stanowiska. Tu przykladem do 
naśladowania może być śląska AWS. 
Na zebraniach siedzimy tak długo 
dopóki nie podejmiemy wspólnej 
decyzji. Ganię posłów ZChN za 
upublicznianie tej dyskusji. Moja 
partia PChD też przyjęła stanowisko 


Jeżeli Ministerstwu Finansów uda się wprowadzić swój plan w życie i obłoży książki 
oraz prasę podatkiem VAT, to będziemy czytać jeszcze mniej niż do tej pory. 
W zeszłym roku ponad połowa Polaków nie przeczytała ani jednej książki - alarmują wydawcy 


W projektach Ministerstwa fi- 
nansow pojawiła się zapo- 
wiedź wprowadzenia 3 proc. 
stawki VAT od 2001 r. i 7 procent od 
2002 r. - Podniesienie stawki podatku 
VAT na książki i prasę doprowadzi do 
katastrofy kulturalnej i zapaści cywili- 
zacyjnej kraju. Zagrożone zostaną przy 
tym miejsca pracy w przemysIe wydaw- 
niczym i poligraficznym. Droższy bę- 
dzie dostęp do informacji, edukacji 


i kultury - alarmuje Polska Izba Książ- 
ki wraz z Izbą Wydawców Prasy. Zero- 
wą stawkę podatku VAT na ksiąiki 
i wydawnictwa wprowadzono w 1996 
roku. Kiedy coraz głośniej zaczęło być 
o zaku
ach Ministerstwa Finansów, 
batalię o zachowanie status quo wspar- 
li swym autorytetem połscy pisarze-no- 
bliści. Czesław Miłosz oraz Wisława 
Szymborska apelował i w 1999 roku: 
"Państwo, w ktorym ponad połowa 


Co O projekcie MF sądzą księgarze I wydawcy? 


Zbigniew Czerwiński, dyrektor 
ds. wydawniczych Domu 
Wydawniczego Bellona 


Moje stal1C1Nisk> jest 
 I<.or1trtJł.ersne. 
Jestem 00Mem za wprov.adzeniem r0zwią- 
zania, które ograniczy ..szarą strefę. sprze- 
daży książek - czyli tych sprzedawanych 
w szkołach, sklepach, poza księgamiami. 
Podatek VAT mógł
 ten proceder ograni- 
rzjC, 00 poja.viłyt1,t się faktury Jednoc2eŚnie 
jednak każdy podatek aNOCuje ogranicze- 
niem dostępu do kslązki. Mam zatem dy1e- 
mat, 00 Jako wyc\a'M:a jestem przecIW po. 
clatJ'NO- 
dUJe upadek przede wszystkim małych 
wydawnictw, dzięki którym ukazuje się li- 
teratura ambitna. _ NOT. TOSZ 


obywateli nie przeczytała w ub.r. żad- 
nej książki. nie powinno czerpać korzy- 
ści z opodatkowania słowa drukowane- 
go". Z osobnymi oświadczeniami do- 
łączyli Lech Wałęsa i Jerzy Giedrojć. 
Podatek VATwplynie nekorzystnie na 
sprzedaż prasy i książek. Szacuje się, że 
może ona spaść nawet o około 20 procent. 
Wprowadzenie innej niż zerowa stawki 
VAT jest dodatkowym obciążeniem po- 
datkowym wydawnictw prasowych, 
z uwagi na istniejące już obłożenie 22 
proc. podatkiem VAT reklamy. Reklamy 
są przecież jednym - jeśli nie jedynym - 
źródłem finansowania prasowej działal- 
ności wydawniczej - ostrzega Izba Wy- 
dawców Prasy. Ministerstwo Finansów 
tłumaczy, że wprowadzenie podatku VAT 
ma również usunąć "szarą strefę" w han- 
dlu książkami. Strefę tę tworzą kolporte- 
rzy książek, dla których jedynym doku- 
mentem zakupu książki jest paragon. Oni 
nie wypełniają faktur ani nie są płatnika- 
mi VAT. Z wydawnictwa czy hurtowni do- 
stają do 20 procent rabatu na książki. 
Jesli za kilkanaście miesięcy podatek 
obejmie jednak "słowo drukowane". to 
wyższe ceny książek i gazet będą barierą 
nie do pokonania dla s7kól i bibliotek. Bi- 
blioteki naukowe i publiczne znie mogą 
ubiegać się o zwrot podatku VAT, co bę- 


dzie jednoznacme z ograniczeniami za- 
kupów. Z rynku zapewne znikną firmy, 
które zajmują się importem i eksportem 
książek oraz prasy naukowej. Na ich miej- 
sce wejdą zagraniczne firm}: Podwyższo- 
na stawka VAT może doprowadzic do 
"wypchnięcia" z rynku mniejszych wy- 
dawców i księgarzy. Zagrożone upadkiem 
będą księgarnie specjaJistycme (technicz- 
ne, medyczne, naukowe). Specjaliści 
twierdzą, że państwu polskiemu nie opła- 
ca się odzwyczajanie ludzi od czytania 
książek. W Wielkiej Brytanii przeprowa- 
dzono badania wśród kadry kierowniczej 
dużych firm. I okazało się. że roczne stra- 
ty finansowe brytyjskiego przemysłu wy- 
nikające z niedouczenia pracowników wy- 
noszą 10 mld funtów. To wielokrotnie wię- 
cej, niż wpływy z podatku VAT. 
TOMASZ SlYMBORSKJ 


Od połowy lat 80. czterokrotnie spa- 
dła liczba osób czytaJclcych .,nałogo- 
wo': Polacy nie czytają również prasy. 
W ubiegłym roku jed)"nie około 40 pro- 
cent dorosłych Polaków sięgało c0- 
dziennie po gazetę. Dla porównania: 
w Niemczech, SN.€cji, Wiełkiej Brytanii, 
Finlandii czy Norwegii ten 
czynnik 
wynosi poy.yżej 75 procent _ 


ta. Skąd taka kolejność? - Doszliśmy do 
wniosku, że najpierw trzeba porozmawiac 
o tym, co cl1cemy robić, jakie cełe realizo. 
wać i jak odzyskać zaufanie społecme, 
a dopiero potem wybierac ludzi - wyjaśnił 
rzecmik. 
Wychodząc ze spotkania Marian Krza- 
klewski unikał dziennikarzy. Zdążył tylko 
powiedzieć, że większość władz AWS jest 
przeciwko zmianie rządu. Wczorajsze pre- 
zydium Akcji było przyspieszoną reakcją 
na żądanie ZChN, następne - według pla- 
nu - odbędzie się w łutym w Mierkach 
pod Warszawą. Wtedy dopiero mamy po- 
mać konkrety uzdrowienia sytuacji. _ AMK 


. . kó 


bardlo ostre, ale ani słowo z tego 
dokumentu nie przedostało się na 
zewnątrz. Na razie zna je tylko Marian 
Knaklewski. Uważam, że dziś każdy 
wariant jest możliwy. Również ten, 
który uwzględnia zmianę premiera. 
Wszystko można zrobić, ale decyzja 
musi być wynikiem politycznej zgody 
wszystkich ugrupowań wchodzących w 
sklad AWS. Rząd płaci w notowaniach 
za trudne reformy. SLD w czasie swych 
rządów zmieniła trzech premierów. 
Nie chodzi o to, aby icl1 naśladować, 
ale przecież na początku można było 
przewidzieć, że zmęczona reformami 
opinia publiczna nie będzie przychyłna 
rządowi. Potrzebna jest ostra dyskusja, 
ale w ramach klubu i rekonstrukcja 
gabinetu. _ NOT. AGA 


Porzuciła syna 


Dolnośląska policja ustalHa ju! to:łsa- 
mość matki, która porzucHa 3-letnle- 
go Damiana. 26-letnia Marzena S. zo- 
stawiła śpiącego syna w pociągu Wro- 
cław-Kluczbork. Chłopca na zdjęciu 
rozpoznał ojciec, który nie widział syna 
od roku. On też zabierze dziecko do do- 
mu - w Miliczu. 
Policji nie udało się jeszcze ustalić 
miejsca pobytu matki. Za tego typu 
czyn grozi - według policji - kara pozba- 
wienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
- To nie pierwszy taki przypadek. Ta 
pani już trzy razy porzucała chłopca. 
Dlatego też, gdy poinformowaliśmy oj- 
ca o zajściu, ten wcałe nie był zaskoczo- 
ny całą sytuacją - powiedzial posterun- 
kowy Jerzy Warzyński z policji w Mili- 
czu. Na podstawie danych podanych 
przez 3-latka, tamtejsza policja odszuka- 
ła ojca. 
Śpiącego chłopca odnaleźli pracow. 
nicy kolei w Oleśnic}\ zaś matka porzu- 
ciła go naj prawdopodobniej 20 km 
wcześniej - we Wrocławiu-Nadodrze. 
Pracownicy Służby Ochrony Kolei prze- 
kazali dziecko policjantom z Oleśnicy, 
którzy zajęli się Damianem. - Chłopiec 
nie tylko nie był przerażony, ale jeszcze 
pomógł nam ustalic tożsamość ojca - 
powiedział komisarz Aleksander Jakób- 
czak. Rezolutny 3-latek znał swoje na- 
zwisko, a tym samym nazwisko ojca. 
Damian wiedział też jak ma na imię 
mama. _ PAP
		

/iv5521-2000-24-0008.djvu

			Sobota - Niedziela 
DZIEH 29-30 stycznia 2000 


8 


zagranica 


Czeczeńskie groźby 


Rosyjskie slutby bezpieczeństwa pil- 
nie podejmą kroki, aby - po groźbach 
jednego z czeczeńskich przywódców 
- zapobiec ewentualnym aktom ter- 
rorystycznym bojowników czeczeń- 
skich w rosyjskłch miastach. Jeden 
z głównych dowódcow wałczących z ro- 
syjskimi wojskami federalnymi w Cze- 
czenii ał-Chattab powiedział Reuterso- 
wi, że jego oddziały S4 gotowe do ude- 
rzenia na cele w Rosji. 
Rzecznik Federalnej Służby Bezpie- 
czeństwa Aleksander Zdanowicz powie- 
dział, że Moskwa poważnie przejęła się 
jego groźbą. Zdanowicz nie sprecyzował 
jednak, jakie krcld podejmą służby bez- 
pieczeństwa. W obawie przed atakami 
terrorystycznymi, rosyjskie władze po- 
stanowiły wzmocnić środki bezpieczeń- 
stwa w lotnictwie cywilnym - poinfor- 
mował natomiast zastępca dyrektora fe- 
deralnej Służby Lotnictwa Rosji Walerij 
Sałejew. Wcześniej p. o. rosyjski prezy- 
dent Władimir Putin powied7iał, że 
"terroryści", którym rosyjskie siły w Cze- 
czenii "dają w mordę", mogą znowu za- 
stosować terroryzm jako sposób walki. 
Jesienią ubiegłego roku, w zama- 
chach bombowych na budynki miesz- 
kalne w trzech rosyjskich miastach, zgi- 
nęło ponad 300 osób. _ PAP 


ł 

 


- 


-- 


.Gwałtowne burze śnieżne, niespoty- 
kane w Izraelu od ośmiu lat, nawie- 
dziły Jerozolimę (na zdjęciu). 


Po raz trzydziesty do 
słynnego szwajcarskiego 
kurortu zjeżdżają politycy, 
finansiści, intelektualiści 
i artyści. Przez kilka dni 
Davos gromadzi śmietankę 
towarzyską świata. W tym 
roku, po raz pierwszy w 
trzydziestoletniej historii 
Światowego Forum 
Gospodarczego, do Davos 
przylatuje urzędujący 
prezydent Stanów 
Zjednoczonych. 


Pil I- 


· LO 
C f N. tC 
U 


c 


..' LD 


. 


" U 


.. 


1 


.  
C 


LO 


. 


Klaus Schwab - podczas ceremonII otwarcia forum. 


zydenta Rosji Władimir Putin. Wysłał 
do Davos pierwszego wicepremiera, 
a faktycznie szefa gabinetu Michaiła 
Kasjanowa. To on prowadził pertrakta- 
cje z zagranicznymi wierzycielami 
w sprawie spłaty rosyjskich długów. Pu- 
tin miał powiedzieć, iż do Szwajcarii 
nie pojedzie, gdyż nie chce, aby później 
mówiono, że w Davos "zaklepano" je- 
go kandydaturę na gospodarza Krem- 
la. Takie bowiem pogłoski krążyły 
przed reełekcją Jelcyna. 
Kasjanowowi, który prawdopodob- 
nie spotka się z Billem Clintonem, 
trudno będzie uchylić się przed niewy- 
godnymi pytaniami. Prokuratura ge- 
newska wydała własnie międzynarodo- 


I Z biegiem lat doroczne konferencje 
organizowane przez niemieckiego 
ekonomistę Klausa Schwaba (obec- 
nie naturalizowanego Szwajcara) 
w Davos zdobyły sobie reputację naj- 
bardziej elitarJ¥:h zgromadzeń ludzi 
błznesu i połityki, stwarzaj(j(¥:h moż- 
nym tego świata dogodną okazję do 
soobodnej y,yrTIIal1y' pog\ąOON na naj- 
ważniejsze sprav.y międzynarodowe. 


r .' - n. lu. ie · ierws ch stron - azet - l 

 
.... 
". 
. 
"1 
. ... 
J
 . 

 


, 
. 
 

-- 

...-
 


t- 
s. . 
r- . 
. .. 
t 


Narty, pieniądze i polityka 


"Salon świata" - jak mówi się o Davos 
- jest wyjątkowo pilnie strzeżony. Orga- 
nizatorzy zawsze dbałi o to, aby sza- 
cownym gościom stworzyć jak najlep- 
sze warunki nie tylko do spokojnej wy- 
miany pogłądów. ale i relaksu 
w pięknym alpejskim otoczeniu. 
W tym roku do kwestii bezpieczeństwa 
przywiązuje się szczególną wagę mając 
w pamięci przebieg ostatniego szczytu 
Światowej Organizacji Handlu warne- 
rykańskim Seattle. łmpreza ta prak- 
tycznie została zerwana wskutek nie- 
zwykle burzłiwych demonstracji prze- 
ciwników globałizacji procesów 
ekonomicznych. 
Teraz w Davos też mówi się o reper- 
skusjach społecznych wywołanych po- 
nadnarodowym zasięgiem przemian go- 
spodarczych. Motto spotkania brzmi: 
"Nowe początki: czas na zmianę". Ob- 
serwatorzy są przekonani, iż hasło po- 
mieści to wszystko, co świat najbardziej 
interesuje, a nawet niepokoI. 
Bezpośrednie spotkania wpływo- 
wych osobistości wykorzystane zosta- 
ną dła lepszego wzajemnego zrozumie- 
nia i wniesienia ewentualnych korekt 
w polityce. D7iwne więc. że z okazji tej 
nie skorzystał pełniący obowiązki pre- 


t 


. 


. . 
);'  
ł 

 
Białym puchem okryła się także pu- 
stynia Negew, gdzie śnieg nie padał 
od 50 lat. _ 


Wsparcie dla Gore1a i Hillary 


Od stałego korespondenta 
w Stanach Zjednoczonych 


Między konwentyklami w lowa I pra- 
wyborami w New Hampshlre prezy- 
dent Bili Clinton wygłosił orędzie 
o stanie państwa. 
Prl}'pomniał o niezwyklym dobroby- 
cie oraz bijącym rekordy trwania gospo- 
darczym wzroście. Zapowiedział - przy- 
gotowywane kosztem setek miliardów 
dolarów - programy społeczne, w tym 
projekt ube7pieczeń zdrowotnych. ba- 
dań medycznych, inicjatyw edukacyj- 
nych oraz obcięcia podatków ubogim. 
OrędL.ie było najdłuższym z osmiu, ja- 


kie Clinton wygłosił do tej pory; trwało 
półtorej godziny. Prezydent stwierdził, że 
bezrobocie jest najnii.sze od trzyd7jestu 
łat i po raz pierwszy od 42 lat osiągnię- 
to nadwyżkę budż.etową. 
W ostatnim roku kadencji Clinton 
usiłował teł. zwięksl}'ć szanse wiceprezy- 
denta Gore'a na fotel w Białym Domu, 
co pOLwoliłoby na kontynuowanie jego 
własnego dziedzictwa i nie zapomniał 
o swej ubiegającej się o stanowisko sena- 
tora żonie. Wspominając o jej aspira- 
cjach Clinton oswiadczył, że ich spełnie- 
nie "byłoby dobre i dla Nowego Jorku. 
i dla całego kraju
 


JAN UTUS 


wy nakaz aresztowania podejrzanego 
o korupcję na wielką skalę Pawła Boro- 
dina - do niedawna odpowiedziałnego 
za majątek i finanse urzędu prezyden- 
ta Rosji, a obecnie sekretarza wyko- 
nawczego ZBiR. W ramach forum ma 
odbyć się zresztą debata poświęcona 
korupcji w Rosji. Uczestniczyć w niej 
będzie Carła de! Ponte, była prokurator 
generał na Szwajcarii, która prowadziła 
dochodzenie w sprawie restaurującego 
Kreml "Mebatexu" i jeden z czoło- 
wych rosyjskich "oligarchów" Władi- 
mir Gusinski, występujący przeciwko 
"kremlowskiej rodzinie". Gościom Da- 
vos nuda więc zapewne nie grozi. 
WALDEMAR WASILEWSKI 


Uczestnicy 321 różnych spotkań 
wpisanych do programu obecnej 
konferencji będą omawiać między 
innymi sprawy tak różne jak przy- 
szłość kina światowego i "poezja 
astrofłZ}'ki", ale najważniejsze dysku- 
sje mają być poświęcone następ- 
stwom rewolucji technicznej, zwłasz- 
cza w informatyce (Internet) i bio- 
technologii. _ PAP 


Grecja i Wiochy zablokowały handel Unii 
Europejskiej z Południową Afryką 
Wojna o ouzo i grappę 


Układ o wolnym handlu między Unią 
Europejską I RPA, który miał wejść 
w życie 1 stycznia, jest nadał bloko- 
wany przez Grecję i Włochy, gdy t nie 
zgadzają się one na Import do Europy 
afrykańskich trunków OUlO I grappy. 
Nieoficjalnie wiadomo, że Grecja i Wło- 
chy odrzuciły propozycję Południowej 
Afryki. by zaznaczać na etykietach afry- 
kańskie pochodzenie tych alkoholi. Oby- 
dwa kraje argumentują, że eksport do 
Europy ałkoholi o tej nazwie podważył- 
by zaufanie konsumentów do "prawdzi- 
wego" greckiego ouzo i "prawdziwej" 
włoskiej grappy. 
Już wcześniej producenci z Południo- 
wej Afryki musieli - w związku z presją 
Hiszpanii i Portugalii - zrezygnować 
z nazw dwóch win produkowanych na 
czarnym kontynencie: sherry i porto. 


Ani "tak", ani "nie" 


Jesll chodzi o filmy, wszystkie rzeczy 
są motliwe - powiedział w piątek 
w Chicago Jerzy Kawałerowicz, zapyta- 
ny o ewentuałny udział Andrzeja Goło- 
ty w filmie "Quo Vadis", który ma reży' 
serować. - To nie był mój pomysł (Goło- 
ta w rcli Ursusa). Był to pomysł jednego 
l moich przyjaciol. Z Gołotą na ten te- 
mat jeszcze nie rozmawiałem. Nie po- 
wiedziałem nie, ale nie powiedziałem 
tak - oznajmił reżyser na konferencji. 
Gołota pOjawił się na cocktailu po 
konferencji prasowej, ale nie odpowia- 
dał na pytania. _ PAP 


19odnie z zawartą wówczas umow4, Po- 
łudniowa Afryka zobowiązała się zaprze- 
stać - w ciągu pięciu lat - używania 
nazw tych win. W eksporcie do krajów 
sąsiadujących okres ten wydłużono do 
10 lat. Strony obiecały sobie ponadto. że 
w ciągu 12 lat rozwiążą problem nazew- 
nictwa tych dwóch win na rynku we- 
wnętrznym Południowej Afryki. 
Obecnie brak porozumienia w spra- 
wie ouzo i grappy stawia pod makiem 
zapytania cały układ o "handlu, rozwo- 
ju i współpracy" międlY UE i Południo- 
wą Afryką. który miał doprowadzic 
w ciągu 12 lat do zniesienia 90 proc. cel 
w wymianie handlowej między nimi. Jej 
wartosć jest oceniana na 20 mld doła- 
rów rocznie. Układ podpisano w ubie- 
głym roku, po czterech latach żmud- 
nych negocjacji. _ PAP 


W skrócie 


I Rozmowy na temat sposobu roz- 
dzielenia środków z funduszu od- 
szkodowań wartości 10 miliardów 
marek za pracę przymusową i niewol- 
niczą w Niemczech hitlerowskich 
utknęły w impasie. Jak informują pol- 
SCi negocjatorzy przebywający w USA 
na kolejnej rundzie rozmow, wciąż nie 
ma odpowiedzi na stanowisko w tej 
sprawie czterech krajów Europy Środ- 
kowo-Wschodniej, w tym Polski, 
przedstawione niedawno rządowi nie- 
mieckiemu. 


::. 
;;- 

 


I Przyjęciem deklaracji, podkreślają- 
cej koniecznoŚĆ zachowania pa- 
mięci o zagładzie Żydów w czasie II 
wojny światowej, zakończyła się trzy- 
dniowa konferencja na temat holo- 
kaustu w Sztokholmie. Liderzy 47 
państw, uczestniczący konferencji, 
uważają, że niezbędna jest praca 
edukacyjna i informacyjna, by zbadać 
mechanizmy tej tragedii, i przekazać 
wiedzę o tym młodemu pokoleniu. 


Śnieg w Jerozolimie 

 
'\o , ł: 
1 , 
to 
\. 
jł i t I . l 
, , 
l 
 . ( 
, ł. 


I Jan XXIII, nazywany "dobrym paple- 
żem", zostanie beatyfikowany. Wa- 
tykan uznał cud, dokonany z jego 
wstawiennictwem Był to ostatni nie- 
zbędny warunek wyniesienia Jana 
XXIII na ołtarze. Janowi XXIII przypiSU- 
je się uzdrowienie (w 1966 roku) nie- 
uleczalnie chorej mniszki, siostry Ca- 
teriny Capitani. 


I Premier Belgii Guy Verhofstadt za- 
żądał zv.o/ania nadwyczajnej sesji 
Rady Unii Europejskiej w sprawie 
ewentualnego udziału nacjonalisty JO- 
rga Haidera w rządzie Austrii. 


I Magda Vasaryova zostanie praw- 
dopodobnie ambasadorem Słowa- 
cji w Warszawie. Była aktorka w 1999 
r.. ubiegała się o stanowisko prezyden- 
ta kraju w pierwszych bezpośrednich 
wyborach prezydenckich na Słowacji. 
Zajęła trzecie miejsce. 


I Rumunia wzmocni kontrolę swoich 
granic z krajami byłego Związku 
Radzieckiego, co jest warunkiem roz- 
poczęcia negocjacji w sprawie przy- 
stąpienia do Unii Europejskiej. 


I Zatłoczone, zasnute spalinam Ate- 
ny doczekały się metra. Wczoraj 
otwarto 13-kilornetrowy odcinek, za- 
początkowujący sieć kolei podziem- 
nej, która powstanie przed Igrzyskami 
Olimpijskimi 2004 r. 


.. 


'. -. ł 


. 
, . 


., 


... 


" 


, 
"\ ..I  
1 
_. fi; 
I Dwie bomby wybuchły wczoraj 
w największym mieście Pakistanu - 
Karaczi, raniąc 30 osób. w wlększosci 
wierJ¥:h w meczecie. Gubernator pro- 
wincji Sindh obarczył odpowiedzialno- 
ścią za podłożenie bomby Indie. 


I Trzęsienie ziemi o sile dochodzącej 
do 7,3 stopnia w otwartej skali 
Richtera nawiedziło wczoraj rejOJl ja- 
pońskiej WfSfJI Hokkaldo. _ 


Coraz większe tajne zasoby CDU 


Od stałego korespondenta 
w Niemczech 


Tylko do połowy sum, które przekazano 
na "czarne konta" CDU w Szwajcarii 
przyznał się owczesny minister spraw 
wewnętrznych. chadecki polityk Man- 
fred Kanther. Obecny premier i lider 
CDU w Hesji Roland Koch musiał przy- 
znać, że była to znacznie większa suma. 
W 1983 roku z konta partii w MetalI- 
banku odebrano 19,2 miliona marek. 
1,5 miliona odnotowano później na kon- 
cie krajowej organizacji chadeckiej, 


a 17,7 przekazano na "czarne konta" 
w Szwajcarii. Heska prokuratura doko- 
nała rewizji w biurze frankfurckiej orga- 
nizacji CD{ J. 7.abezpieczono część doku- 
mentów. 
Nie wiadomo nadal, czy miłionowe 

umy pochodzą z afery korupcyjnej kon- 
cernu Ricka, który w 80. latach docierał 
do kas rządl4cych. Wiceprzewodniczą- 
ca parlamentu, pclityk Zielonych Ant je 
Vollmer zażądała dpowtorzenia ubiegło- 
rocznych wyborów w Hesji. Za miejsco- 
wym sukcesem CDU kryją się nielegal- 
ne dotacje JERZY TEPU
		

/iv5521-2000-24-0009.djvu

			Pod patronatem TŚ DZI EŃ 


Dojechał 
nad Bajkał 


Janusz Bochenek dojechał jut do Irkucka. 
W ubiegłą sobotę globtroter z KatCM/ic rozpo- 
czął ekspedycję "Bajkał Solo 2000". Chce sa- 
motnie, po lodzie, obejŚĆ całe jezioro. 
Z Katowic, polskim ekspresem przez prawie 
dobę jechał do Moskwy. W stolicy Rosji cze- 
kało go 10 godzin postoju. Wieczorem miał 
następny pociąg. Z Moskwy wyjeżdżał o godz. 
21.25 w niedzielę. W Irkucku był w czwartek 
o 5 rano czasu moskiewskiego, a o 1 O czasu 
miejscowego. 
Ola obcokrajowca podróżującego KOleją 
Transsyberyjską ustalenie czasu stanowi pro- 
blem. Na wszystkich stacjach zegary pokazu- 
ją czas moskiewski. Taki sam czas obowiązu- 
je przy wypisywaniu rozkładów jazdy. Strefy 
czasowe powodują jednak, że między Mo- 
skwą i 
kiemjest osiem godzin róż- 
nicy. Czas na dworcu jest więc inny niż czas 
W mieście, w którym stoi dworzec. 
Dzięki Kolei Transsyberyjskiej można, bez 
przesiadek, odbyć najdłuższą w świecie po- 
dróż pociągiem. Tory między Moskwą a Wła- 
dywostokiem mają 9.440 km długości. Po- 
dróż zajmuje siedem dni i osiem nocy. Otwar- 
cie linij nastąpiło po 25 latach budowy, 
W 1916 r. 
Teraz Janusza Bochenka czeka właściwa 
część wyprawy: pieszy marsz wokół Bajka- 
łu. _ JAR 


...,....- 


Obserwacje 


Oświęcim, nie Auschwitz 


Pierwszy raz od wielu łat informując o 
obchodach rocznicy wyzwolenia KL 
Auschwitz, w mediach mówiono też o 
wyzwoleniu miasta Oświęcim. 
Mogą więc czuć satysfakcję samorządowcy z 
Oświęcimia, którzy od lat domagali się, aby 
pamiętać, że w mieście obok byłego obozu zyje 
50 tys. ludzi. Ten fakt w podkreślił też 
prezydent Aleksander Kwaśniewski. 
- Pierwszy raz od 55 lat do Oświęcimia 
przyjechała głowa państwa - powiedział na 
pożegnanie August Kowalczyk, były więzień 
KL Auschwitz nr 6804 i jeden z organizatorów 
uroczystości. 
Statystycznie co miesiąc były obóz zwiedza 
głowa jakiegoś państwa. Nigdy jednak żadna 
delegacja nie zatrLYmała się w mieście. 
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod "Pomnik- 
Hospicjum - miastu Oswięcim" to kołejny 
krok do zmiany wizerunku miasta. Od czasu 
do czasu środowiska międzynarodowe 
przekonują. że do zbrodni w Auschwitz- 
Birkenau doszło przy milczącej zgodzie 
Polaków. Co więcej, wybór największego w 
historii świata miejsca kaźni miał nie być 
prlypadkowy. 
- Z 14 tys. mieszkańców miasta wysiedlono 8 
tys. Żydów. W kolejnych transportach 
deportowano 2 tys. mieszkańców. Przy 
budowie obozów zniszczone zostały okołiczne 
miejscowości. Hitlerowcy zniszczyli synagogi, 
planowali rozbiórkę kościoła parafiałnego Ale 
to mieszkańcy pomagali więźniom, chociaż za 
pomoc Zydom groziła kara śmierci. Dła tego, 
ktory pomagał i całej jego rodziny - wyjaśniał 
Józef Kr"wczyk. prezydent Oświęcimia. 
Teraz jako wyraz wdzięczności powstaje 
hospicjum, z którego korzystac będą mogłi 
mieszkańcy tej ziemi. _ JAROSŁAW RYBAK  


. Tadeusz Szczotok, burmistrz 
numer 1 - pełnił funkcję od 
wyborów w 1995 do czerwca 
1997 roku. 


W 1995 roku pszowianie zdecydowali 
w referendum, że chcą odłączyć się 
od Wodzisławia ŚI. i rządzić się 
samodzielnie. Od tego czasu miasto ma 
już czwartego burmistrza. Lada dzień 
do Wojewódzkiego Komisarza 
Wyborczego ma wpłynąć wniosek 
o przeprowadzenie referendum 
w sprawie odwołania rady miejskiej. 


. Stanisław Lorek, burmistrz 
numer 2 - został wybrany w lipcu 
1997 roku i wytrwał do końca 
kadencji w listopadzie 1998 roku. 


. Ryszard Zapał, burmistrz 
numer 3 - rządził miastem od 
listopada 1998 do pierwszych 
dni stycznia 2000 roku. 


. Bogusław Szymczyk, bur- 
mistrz numer 4 - został wybrany 
na stanowisko 15 stycznia 2000 
roku. _ 


t'] :-.... \ II .. :.-' , . II' i . ..."j 


Sobota - Niedziela 
DZIBi 29-30 styczma 2000 


sytuacje 


W Pszowie jak na karuzeli 


Ludzie są zdeterminowani. - 
Tak dłużej nie może być. c0- 
famy się w rozwoju - mówi 
Daria Jaworska. którą spoty- 
kamy w centrum miasta. 
I zmęczeni - Pani, czy 
u nas choć przez parę lat nie 
może być spokojnie? Kopal- 
nię zamkną, pracy nie bę- 
dzie, a oni o stołki się kłócą - 
narzeka starsza pszowianka. 
Lokalni politycy mówią 
jednym głosem o potrzebie 
spokojnej pracy na rzecz roz- 
woju miasta. Jednocześnie 
oskarżają się nawzajem o roz- 
grywanie własnych interesów. 
- Tu emocje za bardzo go- 
rują nad zdrowym rozsąd- 
kiem. Nikt na tym dobrze 
nie wyjdzie - prorokuje Bo- 
gusław Szymczyk, pszowski 
burmistrz numer cztery. 


Szopka pięcioletnia 
Piętnastotysięczny Pszów 
obchodzi w tym roku mały 
jubileusz - pięć łat na swoim. 
Mieszkańcy twierdzą, że od- 
kąd miasto zyskało samo- 
dzielność, dużo się tu zmieni- 
ło. 
- Staliśmy się pełnowy- 
miarową gminą. Wraz z tym 
pojawiły się pełnowymiarowe 
kłopoty - mówi Andrzej Ma- 
lec, miejscowy biznesmen. 
Po latach funkcjonowania 
jako dzielnica Wodzisławia 
Śl. Pszów odziedziczył zdewa- 
stowane drogi i chodniki, wy- 
magające modernizacji ka- 
mienice i obiekty UŻyteczno- 
ści publicznej. Pszowianie 
wiele sobie jednak obiecywa- 
łi po wywalczonej po dwóch 
łatach starań samorządności. 
- Nasze dzisiejsze kłopoty 
wzięły się chyba stąd. że po- 
za rozpierającą nas dumą nie 
było żadnych konkretnych 
pomysłów, jak zachować się 
w nowej rzecLywistości - za- 
stanawia się Mariusz, dzien- 
nikarz lokalnej gazety. 
Pszów słynie z jednego 
z naj piękniejszych sanktu- 
ariów maryjnych na Śląsku, 
płanowanej łikwidacji kopal- 
ni węgla "Anna" i zamknię- 
tej na początku roku dyskote- 
ki "Mega Astra". Rozgłos, od 
czasu do czasu, przynoszą 
mu także wybryki pseudoki- 
biców miejscowej drużyny 
piłkarskiej. Typowe, śląskie 
miastecLko. 
Ludzie niezbyt chętnie 
mówią o przyczynach tak 
częstych w Pszowie zmian na 
szczeblach władZ}: 
- Mnie już to śmiertelnie 
nudzi. Ta szopka trwa od pię- 
ciu lat i nic nie wskazuje na 


- 


--- 


: I 


- 


- 


--4 


Pszów to typowe śląskie młasteczko. 


to, żeby w najbliższym czasie 
coś się zmieniło - denerwuje 
się pani Eryka, sprzedawczy- 
ni hot-dogów. 
Samorządowcy przyznają. 
że nie wiedzą, czym tłuma- 
czyć taką sytuację. Kiedy gło- 
sowano nad odwołaniem Ry- 
szarda Zapała, burmistrza 
numer trzy, radni byli jedno- 
myślni co do jego winy. 
- Chciał wprowadzić nie- 
zależne kierownictwo, a cze- 
goś takiego nie mogliśmy to- 
lerować. Zarząd jest od wyko- 
nywania decyzji rady. Nie 
odwrotnie - mówi Bogusław 
Szymczyk, burmistrz czwar- 
ty. 
W wystąpieniu po wybra- 
niu go na przewodniczącego 
zarządu Szymczyk zapewnił, 
że wszelkie decyzje będzie 
podejmował za wiedzą i zgo- 
dą radnych. 
- Będę mądry mądrością 
rady - powiedział. Zdanie 
przyjęto oklaskami. 


Kto sieje ferment? 
Odwołany na początku 
stycznia burmistrz Zapał peł- 
nił swoją funkcję zaledwie 
czternaście miesięcy. W tym 
czasie najważniejszym, choć 
nie zrealizowanym projek- 
tem była budowa ronda, któ- 
re miało upłynnić ruch sa- 
mochodowy w centrum mia- 
sta. Sprawa tej inwestycji 
podzieliła mieszkańców. 


Część ludzi widziała w pomy- 
śle burmistrza rozwiązanie 
kłopotów komunikacyjnych 
Pszowa. Inni, wśród nich 
spora część radnych. odrzuci- 
li projekt jako zagrożenie dła 
środowiska naturalnego i sta- 
rych budynków stojących 
zbyt błisko drogi. Burmistrz 
ponoć niezbyt wziął sobie do 
serca krytykę i dałej forsował 
swoje plany. 
- To był kolejny, choć nie 
najważniejszy argument, że 
trzeba zmienić zarząd. Zapał 
dokonał rzeczy trudnej. 
W ciągu roku rządzenia zra- 
ził do siebie radę i połowę 
mieszkanców miasta, mimo 
że zaraz po wyborach był 
w sytuacji, jak jeszcze żaden 
nasz burmistrz przed nim: ja- 
ko były dyrektor szkoły nie 
był "umaczany" w politykę, 
miał wielu zwołenników 
i żadnych wrogów - mówi 
Mariusz. 
Przeciwnicy Ryszarda Za- 
pała zarzucają mu spowodo- 
wanie zastoju w rozwoju 
. miasta. 
- O lodowisku się mówi- 
ło, o kanałizacji się mówiło, 
w ogole mówiło się dużo, ale 
za słowami nie szły czyny - 
twierdzi jeden z radnych. 
- Jeśli odwołuje się bur- 
mistrza po roku urzędowa- 
nia nie można wymagać. aby 
miasto rozkwitało - ripostu- 
je Jerzy Talaga, radny pierw- 


:J 


] 


----  


\ 


-, 


szej kadencji, obecnie dyrek- 
tor pszowskiego gimnazjum. 
Talaga jest czlonkiem gru- 
py inicjatywnej, która od 
dwóch tygodni, czyli momen- 
tu wyboru nowego burmi- 
strza. zbiera podpisy pod 
wnioskiem o przeprowadze- 
nie referendum w sprawie 
odwołania całej rady miej- 
skiej. Wydawane przez Talagę 
,Wiadomości Pszowskie" 
i skupionych wokół pisma kil- 
ku byłych radnych obecna ra- 
da oskarża o wprowadzanie 
zamieszania w mieście, pró- 
bę wygrywania w zaistniałej 
sytuacji własnych interesów 
i manipulowanie opinią pu- 
bliczną. 
- To są bzdury wyssane 
z palca - odpowiada TalagB - 
Zawsze, jak w Pszowie źle się 
dzieje, pojawiają się historyj- 
ki o załatwianiu przez kogoś 
własnych interesów. 
Ryszard Zapał, odwołany 
burmistrz numer trzy, odcina 
się od wszelkich komentarzy 
na temat tego, co dzieje się 
w mieście. 
- Jestem teraz emerytem 
- mówi spokojnie. 


Krecia robota 
- KJopoty miasta w dużej 
mierze biorą się stąd. że sta- 
ry zarząd zamiast zajmować 
się rozwiązywaniem bieżą- 
cych probłemów. skupiał się 
na krytykowaniu polityki po- 


lti
ti 


- 


JI 


I 
I 

 


przedniej rady - twierdzi rad- 
ny Stanisław Lorek, pszowski 
burmistrz numer dwa, jedy- 
ny, który dotrwał do końca 
kadencji. 
Uczucie towarzyszące 
opuszczaniu urzędu Lorek 
przeżył jednak kilka łat wcze- 
śniej. W czerwcu 1997 roku 
rada miejska, po aferze 
z przyznawanymi sobie na- 
grodami. odwołała pierwsze- 
go burmistrza Pszowa Tade- 
usza Szczotoka, a wraz z nim 
cały zarząd. Działał w nim 
też Stanisław Lorek. 
- W ciągu kilku ostatnich 
lat to miasto przeżyło więcej, 
niż inne miejscowości w ca- 
łej swojej historii. Uważam, 
że nietaktem jest dawać teraz 
ludziom kartki do głosowa- 
nia. Nie będę rzucał nazwi- 
skami, ale nie ułega wątpli- 
wości, że ktoś odwala tu kre- 
cią robotę. Pszów może na 
tym tyłko stracić - mówi Lo- 
rek. 
- Nie będzie tak, jak 
w ubiegłym roku w Rydułto- 
wach, gdzie mimo wcześniej- 
szych zapowiedzi nie doszło 
do złożenia wniosku o refe- 
rendum. U nas głosowanie 
się odbędzie. To jedyny spo- 
sób, by stwierdzić, czy obecni 
radni mają jeszcze prawo nas 
reprezentować - przekonuje 
Andrzej Malec, pszowski biz- 
nesmen. 
MIROSŁAWA KSIĄtEK
		

/iv5521-2000-24-0010.djvu

			I 
.- 


"Wielu właścicieli wyciągów 
skutecznie kasuje narciarzy za wyjazdy, 
a reszta to dla nich zło konieczne. 
Lepiej jest w dużych ośrodkach, gdzie 
olbrzymia frekwencja wymusza na 
; gestorach troskę o bezpieczeństwo i 
I organizację ruchu narciarskiego". 
&? 


Sobota - Niedziela I 
r 
DztEŃ 29-30 stycznia 2000 ł -=-ł
- 
""- 
l , . 
ł \. l \ 
. ! 


zima 2000 


Warunki wszędzie dobre 


W Beskidach bajeczna zima 


Mamy półmetek ferii i nie ma co liczyć na luźne stoki i ma- 
łe kolejki do wyciągów. ale i tak warto wybrać się na narty 
w Beskidy, gdyż warunki narciarskie są wymarzone. Może 
tylko należy głębiej zastanowić się gdzie jechać: czy do oblę- 
żonego Szczyrku, czy może do spokojniejszej Istebnej, rozle- 
głego Zwardonia, czy nawet odległej, ale urokliwej Zawoi? 
Drogi sąjuż w miarę przejezdne, tylko rankiem moźna spo- 
dziewać się obłodzeń nawierzchni. 
Aura w Beskidach jest na razie dość pochmurna. Wczo- 
raj zachmurzenie było całkowite, wysoko w górach, powyżej 
1000 m npm., 7ałegały mgły i wiał tam dość siłny wiatr. 
W piątek musiano z tego powodu zamknąć górny odcinek 
wyciągu krzesełkowego na Skrzyczne w Szczyrku oraz dwa 
najwyższe wyciągi orczykowe na szczyt Piłska i Kopca 
w Korbiełowie. Co będzie dziś i jutro, trudno przewidzieć. 
Na pewno nie będzie silnego mrozu. Wczoraj temperatury 
oscylowały wokół zera w dołinach, do minus 7 sL C. w wyż- 
szych partiach gór. 
Jak zapewniają ratownicy GOPR warunki narciarskie są 
wszędzie dobre i bardzo dobre. a gruba warstwa ubitego 
śniegu utrzymuje się na trasach. Leży tam od 60 do 140 cm 
białego podkładu. Przestał prószyć śnieg, toteż powierzch- 
nia tras jest twarda, a śnieg zmrożony. Nie ma jeszcze mo- 


wy o przetarciach na wąskich ściankach. Pokrywa jest gru- 
ba, a reszta spoczywa w rękach gestorów. Jeśłi dobrze przy- 
gotują trasy ratrakami lub ubiją płozami skuterów śnież- 
nych. to stoki będą bez muld i oblodzeń. 
Jeśli ktoś chce uniknąć dziennego tłoku, może wybrać 
się na narty także wiecLOrem. Kiłkanaście ośrodków majuż 
oświetlone trasy 7jazdowe, najwięcej w Szczyrku. Tutaj wie- 
czorem można poszusować na Białym Krzyżu (Przełęcz Sal- 
mopol), na Kaimówce (Skrzyczne, obok dolnej stacji kolej- 
ki krzesełkowej), na Beskidzie (Szczyrk Biła) oraz na trasie 
nr 7 w Sol isku (Ośrodek Narciarski "Czyrna-Sołisko" 
w Szczyrku). 
Wśród wislańskich wyciągów, oświetlony jest wyciąg Si- 
glany z łatwą, szeroką trasą zjazdową, naj niższa polana 
w Ośrodku Narciarskim- "Stożek" w Wiśle Labajowie oraz 
trasa na wyciągu Zielenska Połana w Malince. Oświetlony 
jest też podżywiecki stok "Grojec" oraz trasa przy ośrodku 
"Andałuzja" w Międzybrodziu. Warto przed wyjazdem do 
wybranego ośrodka zapytać, czy ma oświetlony stok. 
W ciemno zaś możemy łiczyć na to, że w pobliżu każdego 
wyciągu trafimy na małą gastronomię, wypożyczałnię sprzę- 
tu, serwis narciarski oraz instruktora narciarskiego do wy- 
najęcia. _ SAB 


Trwa nasz konkurs: Zrób fotkę! ....... 


...... 


ł.. , , J 
.. 

 '- 4 
.. 
.. - "$ l- 
ł 
, 

 . t. 
 
., 
.. ....,
 


Zdjęcie z ośrodka Clvetta, w Dolomitach nadesłała Barbara Stefańska z Katowic. Najciekawsze zdjęcIa 
publikuJemy. Nasz adres: TŚ Dzień, 43-300 Błelsko-Blała, ul. Młcklewlcza 19. z dopiskiem ,,Zł ma 2000': _ 


REKLAMA 


KR/I33311/a 
 pclfE!rriE!c; 


POLSKA 1EGLUGA BAŁTYCKA SA 
MORSKIE BIURO PODR01v 
KARNAWAŁ 2000! 
DANIA - KOPENHAGA 
*.WAL£NTYNK'. - 13-15.02.00 
*BAL KARNAWAŁOWY - 27-29.02.00 
*OSTATKI 
D%)-5-7.03.00 
*DZJEN KOBIET - 7-9.03.00 
PIĘKNY PROM .POMERANIA., 
kabiny 2-os. z łcwenkq, 2 super 
zabawy z wodzIretem w każdym 
,ejsie. wytm..nlte wytywIenIe, 
zwIedzan" K
nhagl, 
ubezpieczenie. 
CENA' J.łO zł los. 
MonIwo&ć zam6.....1ia InnegO *"*'" 
Katowice, ul. Stanisława 8 
tel./łax 032/ 253-85-13, 
253-03-97. 


Kajaki zjadą z Szyn dzielni 


II Bieg Beskldka odbędzie się w nie- 
dzielę na Szyndzlelnł. Będą też zaba- 
wy i goralskie atrakcje. W oryginalny 
sposób promować się będzie podczas 
biegu zaprzyjamiona z Bielskiem-Bia- 


łą Ustka. Znad morza przyjadą zawod- 
nicy z kajakami morskimi i dadzą po- 
kaz zjazdów nimi na stoku Szyndzieł- 
ni. To będzie dobry przykład sportu 
ekstremalnego. Warto popatrzeć. _ SAB 


Puchar Cieszyna, zawody księży i rodzin 


W niedzielę w Ośrodku Narciarskim 
"Stozek" w Wiśłe Labajowie odbędą 
się amatorskie zawody narciarskie 
o Puchar Cieszyna. Są otwarte, nie bę- 
dzie grup wiekowych, toteż nie poleca- 
my ich osobom początkującym. Pu- 
char połączony jest z MemoriaJem Je- 
rzego Łączyńskiego, niegdyś wielkiego 
przyjaciela Stożka. Zgłaszać można się 
dzis, osobiście lub telefonicznie- (033) 
8553204 albo w niedzielę do godz. 10. 
Start o godz. 11. 


W poniedziałek na Stożku odbędą 
się III Mistrzostwa Polski Księży i Kle- 
ryków. Do zawodow zgłosiła się nawet 
jedna zakonnica. Wlrto przyjŚĆ pokibi- 
cowac. Start o godz. 12. Zjazdom księ- 
ży towarzyszyć będą zawody dla rodzin 
chrześcijanskich. Suma czasow prze- 
jazdu dwoch członkow rodziny zadecy- 
duje o zwycięstwie. Zgłoszenia do 
godz. 10 w poniedziałek. Start ok. 
godz. 13. Po zawodach zabawa na sto- 
ku kapelą z Jabłonko\\oa. _ &A8 


Należ 


y. .'. 


Narciarz ma też 


. 
swoJe prawa 


Rozmowa z Marianem T. Bieleckim, biegłym sądowym 
w zakresie bezpieczeństwa w górach i wypadków, 
honorowym członkiem GOPR 


DZIEN Czy narcłarz powlnłen się 
specjalnie ubezpłeczyć? 
Narciarz jeidzi przeważnie 
w dniach wolnych od pracy, a więc 
ubezpieczenie zdrowotne w zakładzie 
pracy daje mu tylko podstawy: pierw- 
szą pomoc, transport i łeczenie, nie 
gwarantuje odszkodowania. Musi do- 
browolnie ubezpieczyć się w odpowied- 
niej instytucji w zakresie uprawiania 
sportu. U nas jest to na razie bardzo 
drogie. Na Zachodzie takie ubezpiecze- 
nia są już normą, ale w Polsce brakuje 
ofert dogodnych form ubezpieczenia 
dla amatorów sportów. 
Załó!my. te narciarz nie ma 
ubezpłeczenla, a coś mu się 
stanIe na wyciągu lub trasie. 
Jakle ma prawa do upomInania 
się o odszkodowanIe? 
Na zorganilowanych terenach nar- 
ciarskich za wszystko co się dzieje 
w obrębie wyciągu i tras lub na terenie 
całego ośrodka odpowiada jego właści- 
ciel. Narciarz powinien stosować się do 
regulaminu i zasad, jakie określa wła- 
scicieł. Już kupując bilet C7'j kartę ma- 
gnetyczną na wyjazd wyciągiem, nar- 
ciarz zawiera umowę z gospodarzem 
o wygodny i bezpieczny transport. Je- 
śli narciarz zlekceważy zasady, własci- 
ciel może mu odebrać kartę magne- 
tyczną. 
A jeśli własclcleł źle przygotuje 
wjazd I ktoś wypadnIe z orczyka 
dotkllwłe się raniąc, łamiąc 
drogIe narty lub drąc 
kombinezon? 
To musi natychmiast interwenio- 
wać u gestora obiektu. Powinien mieć 
świadków i natychmiast spisać proto- 
kół. Właściciel musi uW7głędnić rosz- 
czenia narciarza. Można też dążyć do 
ugody. 
KIedy motemy jeszcze skartyć 
właścIcIela, jeśli coś złego sta- 
nIe nam się na stoku? 
Właściciel odpowiada za urządze- 
nia wyciągowe i tereny narciarskie, za 
ich oznakowanie. wyrównanie i zazna- 
czenie granic. Musi stworzyć warunki 
do udzielenia narciarzom pomocy, po- 
winien patrołować trasy przed rozpo- 
częciem ruchu narciarskiego i po jego 
zakońc7eniu. Natomiast pół godziny 
po zamknięciu wyciągów, narciarz od- 
powiada jur sam za siebie. 
Jeśli zahaczymy nartą 
o wystający spod śniegu kołek. 
to te! za wypadek odpowIada 
gestor trasy? 
Tak, ponieważ przed rozpoczęciem 
sezonu trasy powinny być sprawdzone 
pod względem bezpieczeństwa. 
A jesll złamiemy nogę, bo stok 
był zbyt oblodzony?  


. 


I 
I 
&? 


To też obciąża właścicieła. Ale w ta- 
kim przypadku może lajść przypadek 
współwiny, gdyż równie dobrze nar- 
ciarz mógł mieć źle wyostrzone krawę- 
dzie nart. czyli sam nie zadbał o swoje 
bC7pieczeństwo. Właściciele wyciągów 
mają wiele obowiązków, ale narciarze 
także. Powinni stosować L.asady zacho- 
wania zawarte w kodeksie narciarza, 
ktory w Polsce obowiązuje prawnie już 
od dwóch lat i przestrzegać regulami- 
nu ośrodka. 
Nie widać takich regulamłnów 
przy ka!dym wycIągu. 
Na pewno mają je większe ośrodki, 
ałe, rzeczywiscie, polskim właścicielom 
daleko jeszcze do poziomu troski o bez- 
pieczeństwo turystów, jaki jest normą 
np. w Alpach. W Tyrolu spotkałem się 
z czymś w rodzaju certyfikatu jakosci 
ośrodka narciarskiego. W Polsce chyba 
nikt dziś nie spełniłby takich wymagań. 
Jeśli nłe dojdzie do ugody 
z właścIcIelem obIektu, to co 
pozostaje poszkodowanemu 
narciarzowI? 
Może zgłosic sprawę połicji. proku- 
raturze i dochodzić swego w drodze po- 
stępowania cywilnego w sąd7ie. 
Potem wzywają pana? 
Owszem. Ostatnio mam coraz wię- 
cej wezwań. Biegłym może też być in- 
struktor GOPR czy Polskiego Związku 
Narciarskiego. 
Czy w Polsce wzrasta 
śwIadomość narciarzy, te mają 
prawo wymagać wIęcej od 
gestorów wyciągów? 
Jest cora7 więcej roszczeń. Dowie- 
dliałem się ostatnio, że w kancelariach 
adwokackich w Krakowie jest około 300 
spraw narciarskich na tapecie. Ale więk- 
szosć narciarzy nie zna swoich praw 
i maJo się u nas o tym mowi w mediach. 
Jak pan ocenia bezpleczenstwo 
polskłch wyciągów I tras? 
Wielu właścicieli skutecznie kasuje 
za wyjazdy, a reszta to dla nich zło ko- 
nieczne. Lepiej jest w dużych osrod- 
kach, gdzie olbrzymia frekwencja wy- 
musza na gestorach troskę o bezpie- 
czeństwo i organizację. 
ROZMAWIAŁA BARBARA SWADŹBA
		

/iv5521-2000-24-0011.djvu

			;;.;:;,:;.:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''................................................................................ ,;; ...................................................................................j(Rii32642ii 


; . 
PODWOJNA SIŁA RAZENIA! 


RAZ JESZCZE! 


,,- 

 

 
Zamawiając reklamę w naszej gazecie - w Radiu "Flash" do tajesz ją za darmo. 
Zamawiając w radiu - masz ją za darmo w ga cie. 
_ 
Jeżeli spełniasz poniższe kryteria: -:-:: . 
· w roku 1999 nie reklamowałeś się jeszcze u nas anł W Radiu "Flash" 
lub reklamowałeś się poprzez udział w poprzedniej edycji Podwójnego Uderzenia 
· zamówisz reklamę za 5000 zł, zyskujesz da ową kampanię reklamową w jednym z naszych medlow 


... 


Nie zwlekaj. Zgłoś się do nas lub Radia "Flash" 


OZI , . ow - . uL Młyńska 1, Dział RekIlImy pok. 305, tel./faka 03.2/2539 928 


Radio FI_h, Katowice, uL Zbotowa 42 b, Dział' amy,' 


,,,'':' .26732 


.1 


.. . 
. .1 ; 1111 


Grafika mistrzów 


"Grafika polska z przełomu XIX i XX 
wieku" ze zbiorów Muzeum Mazo- 
wieckiego w Płocku - to tytuł wy- 
stawy, którą oglądać można w Mu- 
zeum HistorII Katowic. We wnętrzach 
niewielkiej salki rozmieszczono trzy- 
dzieści dwie grafiki, piętnastu autorów, 
najwybitniejszych artystów swego cza- 
su. Dziś, gdy znów znajdujemy się na 
przełomie wieków z ciekawością może- 
my zobaczyć, jak to było sto lat temu. 
Ze ścian spoglądają na nas portrety 
mężczyzn. doskonale uchwycone 
miękką kreską, bardziej rysunkowe, 
s7kicowe, zachwycają 
trafnoscią linii" 
i charakterystyką psychologiczną. Wy- 
czółkowski narysowal Kossaka i Mal- 
czewskiego, Malczewski - Feliksa Ja- 
sieńskiego. Mehoffer - Stanisławskie- 
go. 
Drugą pokaźną grupę tematycwą 
tworzą pejlaże, piękne krajobrazy, a tak- 
że weduty, czyli widoki miejskie. Zielo- 
ne lato i biała zima, wschód i zachód 
słońca. W\zystkie łączy nieuchwytna au- 
ra oraz pragnienie przedstawienia nie 
przedmiotu jako takiego. ale wrażenia 
jakie wywarł on na artyście. Oglądamy 
7.amglony nKościół św. Marka w Wene- 
cji" 1. Stanisławskiego, najwybitniejsze- 
go przedstawiciela polskiej szkoły pejza- 
żowej i alejkę "Pod kościołem sw. Krzy- 
ża w Warszawie" E Siedleckiego. 
Wystawa daje nam również próbkę jed- 
nej z ciekawsl}'ch obsesji Młodej Polski 
- chłopomanii. Oto m.in. przepiękne, 
barwne litografie Władysława Jarockie- 
go przedstawiające folkłor Huculow, ale 
także portrety zakopianskich górali 
i wspanialy, pełen rubaszności i życia 


Dwa pokoje w teatralnej kamienicy 
lich mleszkancy.  


. . 


... 
,.. 


+ 


. 


r,._
' 

 . 
10- 
-.. 


....- j 

 ", . 
,/

 
.. 


. 


Wystawione prace przywołują wspomnienie Młodej PolskI. 


portret s7Jachcica z Ukrainy. Nie można 
opneć się nostalgicznej urodzie młodej 
góralki, patrzącej spod wpólprzymknię- 
tych powiek. Czas zatrzymal jej urok. 
Zachwyca .,Kobieta z wazonem" T. 
Axentowicza, zaklęta w pełnej gracji po- 
zie. Tuż obok - kompolycje symbolicz- 
ne, religijne i historyczne: "le ms ta" 1. 
Mehoffera i "Hejnał" K. Sichułskiego. 
U Wyczółkowskiego, pod krucy- 
fiksem Wita Stwosza, klęczą polscy 
królowie i święci. I tylko wyobraźnia 


podpowiada nam mary z przeszło- 
ści. Czas dawno miniony, sprzed stu 
łat, wraca - pełen ruchu, uchwycony 
wprawną ręką artystow, ktorych daw- 
no już nie ma. Wystawa złożona 
z prac. wybranych z ponad 500 eks- 
ponatów kolekcji grafiki Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku wprowadza 
w problematykę jednego z naj ciekaw- 
szych i najlepszych rozdziałów pol- 
skiej kultury i sztuki - w okres Mlo- 
dej Polski. _ EP 


W hołdzie (nie) istnieniu 


Wylaniające się z totalnej ciemności, 
zarysowane jedynie małym snopem 
światła, obrazy, to specjalność katowic. 
kiego Tcatru Cogitatur. laskakuj'l wi- 
dza gwałtownym pojawieniem się tui: 
przed jego twarzą, bądź oczarowują 
malowniczym ujęciem kolejnych scen. 
Toteż ich spektakle można zawsze od- 
bierać w dwóch płaszcl}'znach. Pierw- 
sza, to właśnie owo subiektywne rozko- 
szowanie się obrazami, które wyrasta- 
Ją przed nam z czerni i chaosu. Druga, 
to samo przesłanie oryginalnych. au- 
torskich przedstawień. 
Tak też jest w spektakłu.W hołdzie 
fkspresjonistom", którego autorem 
scenariusza i reżyserem jest Witold Iz- 
debski. Jego bohaterowie to "artystycz- 
ne dusze" zamknięte w jednej kamie- 
nicy. Czerpią z życia pełnymi garścia- 
mi, ale zgodnie ze swymi 
przekonaniami, dochodząc do pewnej 
i granicy, za którą czai się już tylko pust- 
to! ka, kończą to życie bez żalu. Negują 
ł w ten sposób sens istnienia. Tworzą 
i 
/tukę, zrywającą z dotychczasowymi 
IS kanonami. zmagając się u początków 
XX-wieku z całym bagażem wieku po- 
przedniego. 


W Teatrze Cogitatur wchodzimy 
niemal do wnętrza przeżyć bohaterów 
sztuki, a to za sprawą ciekawych roz- 
wiązań w inscenizacji. Obserwujemy 
cztery pokoje, potłuczonych przez życie 
mieszkańców i ich podróie. Zaczyna- 
my rozumieć ich decyzje i problemy, 
pokazane w przejmujący sposób. 
Niestety, przedstawienie nastraja 
pesymistycznie do życia, lecz nie jest 
to w żadnym stopniu winą aktorow. 
Występują: Katarzyna Mrozińska-Iz- 
debska, Katarzyna Pryc, Maciej 
Dziaczko, Marek Radwan i Piotr Wę- 
grzyński i są na prawdę ciekawi. Gra- 
ją z jakąś niezwykłą wewnętrzną siłą, 
ktora w szczegolności emanuje z Kata- 
rzyny Mrozińskiej-Izebskiej. Atmosfe- 
rę "W hołdzie Ekspresjonistom" pod- 
grzewa jeszcze mUl}'ka Tomasza Kał- 
waka. 
Publiczność cała zamiera, gdy bo- 
haterowie kończą swoje życie, niemo 
:zapatrzona, zszokowana i zafascynowa- 
na ową dekadencją do braw zbiera się 
wołno, dopiero, gdy otrząśnie się z za- 
myśłenia. rozlega się burza oklasków. 
bo przedstawienie jest znakomite. 
REGINA GOWARZEWSKA-GRIESSGRABER 


Wspomnienia 


Sobota - Niedziela 
DZIEN 29-30 stycznia 2000 


kultura 


Nowa płyta zespołu "Universe" 


Złote ballady 


Siedemnaście lat temu na festiwału 
w Opolu po raz pierwszy pojawił się 
dwuosobowy zespół "Universe:', w skła- 
dzie Mirosław Breguła i Henryk Czichy. 
Zdobyli wówczas drugie miejsce 
w "Promocjach" za piosenkę ..Mr. Len- 
non". 
Kolejne ich piosenki okazały się 
przebojami, a ,Wołanie przez ciszę". 
stało się niemalże hymnem nieszczę- 
śliwie zakochanych. Piosenka ta po- 
jawiła się również na niedawno wy- 
danej nowej płycie, zatytułowanej 
nZłote ballady". To szesnaście na- 
strojowych piosenek, starych i pre- 
mierowych. Płytę otwiera ,;ryle chcia- 
łem Ci dać", zaśpiewane wspólnie 
z Beatą Kozidrak, która jest też 
współautorką tekstu. W piosence 
"Ballada o dwóch przyjacielach" (t y-  


" 
'------ 
I.. .... 


",o> ,{, 


J' 


, 
Chłopcy z grupy Unlverse. 


tuł oryginalny) pojawia się. również 
gościnnie. Janusz Hryniewicz. 
Utwory, spokojne. ciepłe, optymi- 
styczne i pełne zadumy, opowiadają 
o uczuciach, a autorami prawie 
wszystkich tekstów i muzyki jest 
spółka Hreguła - Czich. Jedynie 
w "Dokąd uciec chces7?" sięgnęli po 
tekst ks. Jerzego Szymika. Płytę za- 
myka "Bajecznie zimowa piosenka", 
przypominająca nastrój Świąt Boże- 
go Narodzenia i zachwycającej, śnież- 
nej zimy. 
Po ten krążek z radością sięgną fa- 
ni "Universu", a tych nie jest wcale 
mało. po to, aby powspominać i dowie- 
dzieć się co nowego słychać u ich ulu- 
bieńców. Zespołu, który nie ulega mo- 
dom, a od tylu lat potrafi zaciekawić 
słuchaczy. _ REG 


l'i. 
 


'\ 


-' 

 


,
. 
'
. 


'. 


\ 


t 


.1 
iii 

 


Scenariusze nagrodzone 


Pierws/-ą nagrodę połskiej edycji Mię- 
dlynarodowego Konkursu Scenariu- 
szowego o nagrodę Hartely-Merrił zdo- 
była w tym roku Agnieszka Krako- 
wiak, za scenariusz "Cyganka". 
Otrzyma 5000 USD. 
Konkurs ten organizowany jest 
w Polsce od 1992 roku, a w Stanach 
Zjednoczonych ogólnoswiatowa edycja 
została powołana do życia w 1989 ro- 
ku. Każdego roku najlepsze scenariu- 
sze krajowe tłumaczone są na język an- 
gielski i kierowane do finału. Polskie 
scenariusze odnoszą w tym konkursie 
znaczne sukcesy. W poprzednich ła- 
tach wygrywał "Bandyta n Cezarego 
Harasimowicza i "Stacja" Piotra Were- 
śniaka. 
W tegorocznej polskiej edycji kon- 
kursu scenariusze oceniali: Robert 
Gliński (scenarzysta i reżyser), Jacek 
Kondraclu (dyrektor Instytucji Filmo- 


wej Agencji Scenariuszowej), Juliusz 
Machułski (reżyser i producent), Piotr 
Wereśniak (scenarzysta i reżyser) oraz 
Dorota Rakowska-Kośmicka (kierow- 
nik polskiej produkcji filmowej i tele- 
wizyjnej HBO). 
Zdobywczyni pierwszej nagrody, 
Agnieszka Krakowiak, jest absoł- 
wentką politołogii o specjalizacji 
dziennikarskiej Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego oraz Wyższego Zawodowe- 
go Studium Scenariuszowego Szkoły 
Fiłmowej w lodzi, Jest autorką mię- 
dzy innymi scenariusza serialu "Tak- 
sówka Jedynki". Drugą nagrodę 
przyznano Grzegorzowi Lewandow- 
skiemu za "Desperatów". a trzecią 
Grażynie Treli za "Włoszkę". Jury ho- 
norowo wyróżniło jeszcze dwa scena- 
riusze: ..Przepad Story" Przemysława 
Angermana i "Zakładników" Mariu- 
sza Sykuta. _ REG
		

/iv5521-2000-24-0012.djvu

			Krzyżówka na co DZIEŃ 


BCRRZ 


ZNISZ- 
 RYBA 
 MIASTO r---r UUPSZYl ....-- .....- NACZVNIE .....- STOUCA KANADY ....-- BRAK r---r _PlDEMIA -- 
CZONA IwEDROWN NAD SILNIK SZlAGIER KRWlO. ZNAK PYCHY 
ZAGAOKA WISŁĄ PRZEBÓJ NOSNE WYKRYWA lECĄCE ZODIAKU BELKA W 
TKANINA 1 RYSl... OWA 071,1AMA PAROWY SAMOLOTY RUCZAJ 'OOLOOlE 
TRZECH 

 
 
 MUlYKÓW 
 IMIĘ "" "" 
S 
 OSTATNIE 
 
SLOWO RAKSY. 
4 15 AKTORKI 7 
WIELKA USTWA .... 
WNOST \ 
 CIESU TREFNIS 
 
MOCY CnERY w KARTAf . 
SIOLEK 14 KW. rAlY 2 

 MIESIĄC .... UBI
R 
U 


Ł- 
 RZYM- 
 
SKIEGO 
3 MAN()w 8 SENAIORA 13 
KOUJKA DAlSZY MATKA 
PLAN W WYNIK 
Wlf2A PAlE 
 ABLA OllEUNIA 
OBRONNA STRl£NI 12 I KAINA 10 5 9 

 PODGATUNEK . UPOM- . 
KULClYKA NIENIE 
11 6 


DZIEŃ imienin: 
sobota: Franciszka, Gildy, Hanny, Zdzisława. 
niedziela: Gerarda, Hiacynty, Martyny. 


Sobota - Niedziela 
DZIEN 29-30 stycznia 2000 


1 


informator 


Litery w polach od 1 do 15 utworzą 
rozwiązanie: przysłowie koreańskie. 


II . 


KATOWICE: 
.KoslTlOll (tel. 584-241) - Praw 
oJca (15 pol., sobota: 10.30 
14.00, niedziela: 10.30 14.00 
19.50) Zakochani (15 pol. 12.10 
18.00 21.30) Moja Angelika (15 
pol. 16.30) Pociąg życia (15 
bełg.-franc.-hoł., sobota: 20.(0); 
eRlalto (tel. 251.{)4.31) - T<1,' 
Story 2 (bo. USA 10.30 15.00 
16.45) Zagubione serca (15 USA 
12.30 20.45) Szósty ZIl\'SI (15 
USA 18.30); 
. Światowid (teL 587-432) - 

 historia (15 USA-franc. 
14.1520.15) PurpuIUNeskIzyp- 
ce(15 kan.-\\1(5. 18.(0)Sitcan 
(15franc. 16.15); 
.Klno ..Miś-Światowid II" (Ugo- 
ta, ul. Studencka 20, tel. 252- 
50-81 wew. 242) - WOj8Clek 
(15 pol. 18.15)Cube(15 kanad. 
20.(0); 
.Małe Kino Zorza (tel. 206-82- 
13 w. 325) - Austin Puwers 2: 
Szpieg. ktory nie umiera nigły 
(15 USA 16.00 20.45) Tarzan 
(bo.USA 11.(0) Pan Tadeusz (12 
pol. 13.00 18.(0); 
. Klaps (256-40-97 wew. 54-29) 
- Zakocha
 Szekspir (15 USA. 
sobota: 21.00, niedziela: 
19.30) Uciekająca panna młoda 
(15 USA. niedziela: 17.(0); 
BĘDZIN: 
. Nowośc (tel. 267-35-52) -In- 
spektor GadZe! (bo. USA 16.30) 
Szósty zr1¥i/ (15 USA 18.00 
20.(0); 
BIELSKO-BIAŁA: 
. Złote Łany (tel. 814-46-73) 
Tarzan (bo. USA 14.30)AustJn 
Puwers 2: Szpieg, ktory nie umie- 
ra nigły (15 USA 16.30) Zako- 
chali (15 pol. 18.30 20.30); 
. Apollo (tel. 812-47-46) - T<1,' 
Story 2 (bo. USA. sobota: 14.30 
16.15, niedziela: 10.30 14.30 
16.15) Sz05ty ZIl\'SI(15 USA 
18.00 20.(0); 
. Studio (tel. 812-50-50) - Trzy. 
nasty WOJOWIllk (15 USA 17.00 
20.(0) Rlmy anirYlCM8ne dla 
dZieci (niedziela: 11.(0); 
BRZESZCZE: 
. Wisła (tel. 211-14-90 wew. 
20) - AtorroNy arrent (15 USA 
18.(0) Cube (15 kanad. 20.(0); 
BYTOM: 
. Gloria (teL 281-48.89) - Szosty 

(15USA 18.oo2O.(0)T<1,' 
Story 2 (bo. USA 11.00 12.45 
14.30 16.15); 
.lQ1oteatr Bałtyk (teL 281-39- 
96) - Astenx i Obełix kontra Ce- 
zar (bo. franc. 13.30) Austln Po- 
wers 2: Szpieg, który nie umiera 
nigły(15 USA 16:15) Zakochani 
(15 pol. 18.0020.15); 
CHORZÓW: 
. Panorama (tel. 241-19-68, kI- 
no dwusalowe) - T<1,' Story 2 
(bo. USA 9.15 10.1513.00 
16.45) ZagubKJne serca (15 USA 
12.00 20.15) Zakochani (15 pol. 
11.00 14.45 16.30 18.30) Szó- 
5tyZll\'Sl(15USA 14.3020.30) 
Austin Puwers 2: Szpieg ktory 
nie umiera nigdy (15 USA 
18.45); 
CHRZANOW: 
. Sztuka (teL 623.30-86) - Tar- 
zan (bo. USA 15.45) Tf¥ICIS!Y 
wojownik (15 USA 17.15); 
CIESZYN: 
. Piast (tel. 852-04-26) - T<1,' 
Story 2 (bo. USA 11 00 14.30 
16.15) Asteł-lx I Obełix kontra Ce- 
zar (bo. franc. 12.45) Szósty 
ZJ'1¥iI (15 USA 18.00 22.(0) 


Diamentowa afera (15 USA 
20.(0); 
CZECHOWICE-DZIEDZICE: 
.Śwlt (teL 215-32-85) - Zako- 
chani (15 pol. 16.00 20.00 
22.(0) Austin Puwers 2: Szpieg, 
który nie umiera nigły (15 USA 
18.(0); 
CZĘSTOCHOWA: 
.Wolność (tel. 324-13-21) - Du- 
ła sala: T <1,' Story 2 (bo. USA 
9.30 15.00 16.45) Swiat to za 
mało (12 USA 11.(0) Zakochani 
(15 pol. 13.1520.30) Szósty 
zrrrysl (15 USA 18.30); Mała sa- 
la: Austin Pt7.Yers 2: Szpieg, który 
nie umiera nigły(15 USA 1230) 
Pan Tadeusz (12 pol. 14.15)Za- 
kochani (15 pol. 17.00) Praw 
ojca (15 pol. 19.(0) Szósty zmysł 
(15 USA 20.45); 
. Relax (tel. 323-24-51) - Świat 
to za mało (12 USA 16.(0) Pan 
Tadeusz (12 pol. 18.30); 
.OKF (teL 324-00-58) - Fuks 
(pol. 17.15) O dwoch takich, co 
nic nie ukradli (15 pol. 19.30); 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
.Ars (tel. 262-39-68) - Superta- 
ta(15 USA 17.15) Carrie 2: Furia 
(15USA 19.00); 
GUWICE: 
. BaJka (tel. 231-38-55) - T<1,' 
Story 2 (bo. USA 9.30 15.00 
16.45) Zakochani 15 pol. 11.15 
13.00 18.30) ZagLł>ione serca 
(15 USA 20.30); 
. Kinoteatr X (teL 238-22-29) - 
Swiat to za mało (12 USA 14.00) 
Sm;ty ZIl\'SI (15 USA 16.30 
2O.15)Mifune-
3(15 
duń.-szw. 18.30); 
. Amok (tel. 231-58-99) - Austin 
Puwers 2: Szpieg ktory nie umie- 
ra nigdy (15 USA 16.00 18.00) 
Praw ojca (15 pol. 20.15); 
JASTRZĘBIE ZDROJ: 
. Centrum (tel. 471-99-46)- 
AsterlX i Obełix kontra Cezar (bo. 
franc. 15.(0) Szósty zmysł (15 
USA 17.00 19.0021.(0); 
KNURÓW: 
.Caslno (tel. 235-14-{)8, 236- 
25-99) - Dawno temu w trawie 
(bo. USA 10.00 12.00 14.00) 
SzóstyZll\'Sl (15 USA 16.00 
18.00 20.(0); 
KRZEPICE: 
. Warta - Świat to za rrelo (15 
USA. niedziela: 19.00); 
LĘDZINY: 
. Piast - Sm;ty ZIl\'SI (15 USA 
20.00 22(0); 
MIKOŁÓW: 
. Adria (tel. 226-20-46) - Świat 
to za mało (15 USA 15.30)Szó. 
5tyZll\'Sl(15 USA 17.4519.45) 
T <1,' Story 2 (bo. USA. niedziela: 
14.(0); 
MYSŁOWICE: 
.Kos1TlOll2 (teL 222-34-41) 
Tarzan (bo. USA 16.30) 0Iamen- 
towaafera(15USA 18.00 
19.40); \ 
. Oscar (tel. 222
-70) - Wielka 
heca Bowtingera (15 USA 17.(0) 
Cube(15 kanad. 19.(0) Sajki 
dla dZieci (sobota: 11.(0); 
.Znlcz (tel. 222-24-33) -UCie- 
kająca panna młoda (15 USA 
17.00 19.(0); 
OŚWIĘCIM: 
. Luna (teL 842-3H)3) - T<1,' I 
Story 2 (bo. USA 15.00 16.45) 
ŚWIat to za mato (15 USA 18.30 
20.45): 
PAJĘCZNO: 
.Swłtez - Świat to za mato (15 
!.SA, sobota: 19.30) Prawoojca 
(15 pol. niedziela: 16.15); 


PIEKARY ŚLĄSKIE: 
.Zaclsze (tel. 288-68-88) 
Asterix i Obelix kontra Cezar (bo 
franc. 16.(0) AustJn Puwers 2: 
Szpieg który nie umiera nigdy 
(15 USA 18.00 20.(0); 
PRASZKA: 
. Polonez - Prawo ojca (15 pol., 
sobota: 16.15); 
PSZClYNA: 
. Wenus (teL 210-35-09) . 
Gwiezdne v.q
 (1): Mroczne 
widmo (12 USA 15.(0) Cała ona 
(12 USA 17.15) I stanie się ko- 
niec(15 USA 19.(0) Kundun. 
życie dalajlamy (15 
-USA 
21.15; 
RACIBORZ: 
. Bałtyk - T <1,' Story 2 (bo. USA 
15.00 16.45) Praw ojca (15 
pol. 18.3020.15); 
. Przemko (teL 415-25-40) - 
Ten pter\\Sly raz (15 USA . 
17.(0) Oczy szeroko zamknięte 
(18 USA 19.(0); 
RUDA SLĄSKA: 
. Patrla (tel. 248- 7S-84) - Wielki 
Joe (bo. USA 16.(0) Pan Tade- 
usz (12 pol. 18.(0) Cała ona (15 
USA 20.30); 
RYBNIK: 
eApollo (teL 422-28-39) - Tar- 
zan (bo. USA 15.(0) Sz05ty 
ZIl\'SI (15 USA 16.30 18.30 
20.30); 
SIEMIANOWICE SLĄSKIE: 
. Tęcza (teL 229-00-75) - Pan 
Tadeusz'12 pol. 16.30 19.20); 
SOSNOWIEC: 
. Muza (tel. 266-24-30) - Prawo 
ojca (15 pol. 18.302O.15)T<1,' 
Story 2 (bo. USA 11.30 13.15 
16.45) Austin Puwers 2: Szpieg, 
który nie urnera r1gdy (15 USA 
15.(0); 
TARNOWSKIE GORY: 
.Europa (teL 285-43-34) 
5wIat to za mało(12 USA 16.00 
20.(0) Ł.oY.cy war1l)lr6w (15 
USA 14.00 18 (0); 
TYCHY: 
.Andromeda (tel. 227-32-46)- 
T <1,' Story 2 (bo. USA. sobota: 
14.30 16.00, niedziela: 11.00 
16.00) Świat to za mato (15 I 
USA 17.4520.(0) Sm;ty 
 
(15 USA 22.15); 
USTROŃ 
.ZdroJ (854-16-40) - Tarzan 
(bo. USA 16.(0) Pan Tadeusz 
(12 pol. 17.30) Oczy szeroko za. 
mknięte (18 USA 20.(0); 
WISŁA: 
. Marzenie (tel. 855-25-46) - 
Tarzan (bo. USA 15.(0) Trzyna- 
sty wjownlk (15 USA 17.(0) 
ŚWIat to za mato (15 USA 
19.(0) Pleklełna g!ębla (15 USA 
21.(0); 
ZABRZE: 
. Marzenie (tel. 271-51-24)- 
T <1,' Story 2 (bo. USA 10.30 
14.30 16.15) Zakochani (15 
pol. 12.30 20.(0) Prawo Ojca 
(15 pol. 18.(0); 
. Roma (tel. 271-24-22) Nera 
Thomasa Clowna (15 USA 
17.1519.30); . 
ZAWIERClE: 
. MOK Centrum (tel. 672.28- 
82) - Supertata (15 USA 17 (0) 
Notting Hill (15 USA 19.00
 
ŻORY: 
. Vega (tel. 434-21-27) - In- 
spektor Gadzet (12. USA 18.(0) 
Porachunki (15 USA 20(0): 
:h'wIEC: 
. Janosik (teL 861-
3) - Tar. 
zan (bo. USA 16.15) Sm;ty 

(15USA 18.0020.(0). 


1 2 3 4 5 


6 7 8 9 10 


11 12 13 14 15 


Teatry 


KATOWICE: 
. Teatr Sląskllm. Stanisława Wyspiańskie- 
go (Ryrek 2, teł. 588-967) - g. 18.00 - May. 
day; 
. Śląski Teatr lalki I Aktł- "Ateneum" (ul. 
ŚW. Jana 10, tel. 253-79-26) - sobota, g. 
11.30 - O rnakoNej v.qne. wilku i kozIętach. 
niedziela, g. 11.30 - Jak Bulandra Rokrtkę 
oszukał; 
. Teatr Korez (GomośIąskie Centrum Kult
 
ry, pl. Sejrru Sląskie@J2. teł. 255-38-00, 255- 
43-69 ¥If!oN. 44) - sobota, g. 19.00 - Emi- 
p1CI. niedziela, g. 19.00 - Kwartet da 1 ak- 
tora (Teatr NSAX 
BĘDZIN: 
. Teatr Dzieci Zagłębia Im. J. Dormana (ul. 
Teatralna 4, tel. 267-73-12) - sobota. g. 
16.00 - KróI€'M1a śnieżka: 
BIELSKO-BIAŁA: 
. Teatr Polski (ul. 1 Maja 1, teł. 812-36-32) 
- sobota, g. 18.00 - Blue Room. g. 19.00- 
Proszę, zrób mi dziecko, niedziela, g. 18.00 
- Blue Room, g. 19.00 - Czekając na Godo- 
ta; 
. "Teatr Banialuka" Ośrodek Teatralny (ul. 
Mickiewicza 20, teł. 812-33-94) - niedziela. 
g. 11.00 - Kowal (spektakl dla dZieci), 18.00 
- Pokusice (Teatr Silnia. spektakl dla doro- 
Sł)d1); 
BYTOM: 
.ŚląskITeatrTańca(uI.
27, teł. 


... 


, 


, 


. . 


I 

 

 


- I · 
 


Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza w niedzielę na spektakl ..Tartuffe': Dla . 
Czytelników mamy dwa podwójne bezpłatne zaproszenia. Otrzymają je 
pierwsze dwie osoby, które z tym egzempłarzem TS DZIEŃ, zgłoszą się 
w kasie teatru. 


281-82.53) - sobota: g. 19.00 - Niewime 
rrarzerlla u scl¥ku; 
CHORZÓW: 
. Teatr Rozrywki (ul. Konoj:flickieJ 1, teł. 241- 
32-35) - g. 1900 - The Rocky I-k>rror Show; 
CZĘSTOCHOWA: 
. Teatr Im. A. Mickiewicza lut. Kilińsklego 
15. tel. 324-84-14) - sobota. g. 17.00 
i 20.00 - Harry I ja (K. Janda, J. Ga
 M. Bar 
basIewIc.z). niedziela, g. 20.00 - Proszę. zroo 
mi dziecko. 


GlIWICE: 
. Teatr Muzyczny (ul. Nał.ySwiat 55/57, tel 
232-13-39) - sobota. g. 18.30 i niedziela, g. 
17.30 - ZortJa; 
SOSNOWIEC: 
. Teatr Zagłębia (ul. Teatralna 4, teł. 266-Q4- 
94) - g. 18.00 - Iwona, księżniczka Burgun- 
da; 
ZABRZE: 
. Teatr Nowy (pl. TeatJaI
 1, teł. 271-54-93) 
- niedziela, g. 18.00 - Tartuffe. 


WPKiW Krak, 


P/aneł-kIn - g. 11.00 - NIebo nad SIąskJem, g. 1400 - Do 
krcraJ,o; Wszechs¥,1ata, g. 17.00 - W 
 k1ę8J Jjane- 
ta!ilJT1; 
Hala "Kapelusz" - Tor ka
 CłjMf allXY1ledziałku do 
piątku 13.00 - 1.00, SOOooll niedziela 11.00 - 1.00, 
lodowisko .1r1t1' - czyme axJzienrue w 9Jdz. 9.00 - 17.30 
(kaSydo 17 00); naterene lOOoNIska C¥Y13jIŚ 
nia 

 lUi- 
razów, Mała Scena: g. 19.30-1.Jsty 
miłosne; 
Teatr Im. J. Słowackiego (pl. św. 
Ducha 1, tel. [012] 423-17 -00) - 
Duża Scena: niedziela, g. 19.00 - 
Cyganeria (Scena Operowa, premie- 
raj, Scena Miniatura: sobota. g. 
19.00 - Ksiązę niezłomny; 
Teatr Ludowy (a;. Teatralne 34, teł. 
(0121644-2766) - Duza Scena: 
sobota, g. 18.00 - Wesołe kumasz- 
klz Windsoru, Scena Pod Ratuszem 
sobota. g. 19.30 - Sex. prochy 
i rock&roll; 
Teatr Bagatela (ut. KarmełlCka 6, 
tel. [012] 422.26.44 w. 12) - g. 
19.15 - MIeSiąC na wsi; 


Krakowski Teatr Scena STU (al. 
Krasińskiego, rezerwacja biletow 
te1./faks (0.12) 422.27.44,422- 
22-6) - sobota. g. 19.00 - Prezy- 
dentki: 
Scena OF Groteska (ul. Skarbowa 
2, teł. (0.12) 633.37-62) - sobota. 
g. 19.00 - Kabaret Mumio: 
KONCERTY: 
Alharmonla (ut. Zwierzyruecka 1) - 
niedziela, g. 19.30 - Koncerty mi- 
strzow: Elżbieta Penderecka zapra. 
sza: Janusz OIejruczak i Tno Andrze. 
ja Jagodzinsklego, w programie 
utwory F. OąJIna; 
BIII8I Club Klinika 35 (ul. Sw. To- 
masza 35) - sobota. g. 21.00 - 
Koncert w v.yk. Ciemna Strona; 
Harr. Plano Jazz Bar (Rynek Głow- . 

 28) - sobota. g. 21.00 - Koncert 
w v.yk. Custon Tno; 


Słuchamy radia 
boiskach, 21.15 Slowa pisane, słowa mowione aud.literacka Ma- 
Cieja Szczawińsklego, 23.05 Z kompaktowego Parnasu, aud. Ada. 
ma Roz'acha. 010. Muzyczna noc z Radiem Katowice. 
Polskie Radio zastrzega sobie prawo zmiany w programie. 


KATOWICE. PR 1- 95.90 M-iz:. PR II - 91.50; 97,90 MHz;. PR III - 
99,70; 100.80 
 . RadiO Kat!1NlCe - 102.20 
 . RMF - 93,00 

.Zet - 102,80 MHz". Aash - 106.40 MHz;. TOP - 94.50 MHz: . 
Puls - 89,
; 96,10 MHz:. Karolina - 91,20 MHz;. Mega - 92,30 MHz; 
. BaRyS - 93.60 MHz;. TOK FM - 97,40 M-iz:. Rezonans - 99,10 
 
.ROOIo - 95.10 MHz;.Vanessa -100,3MHz:.Maryja - 91.80; 103.30; 
104.60 MHz;.Ma - 107,60 MHz; 
n................................................................................................... 
BIELSKO.BIAŁA. Radto Kat!1NlCe - 103,00 MHz;. PR I - 95.90 MHz: 
. PR 11- 89,40; 89,60: 91.50; 97,90 M-iz:. PR 111- 99,70; 100.80 
 
. RMF - 89,20 M-Iz:. Mega - 92.30 MHz: . Zet - 95,70 MHz;. Delta 
87,90 MHz;.Ma'};a- 88.40 M-Iz:. FIash - 100,50 MHz;. Plus - 96,10 
M-Iz:. TOK FM - 97,40 MHz; 
...... ....... ..............................................................................----.. 
CZĘSTOCHOWA. RadIO Katov.ice - 98.40 M-Iz:. RMF - 92.40 M-Iz:. 
Fon - 102,60 MHz" . Radio C - 96,60 M-iz: . RadIO Fiat - 94,70 M-Iz: . 
RadiO Jasna Gaa - 100.60 M-iz:. MaryJa 103,30 M-iz: 
....................................................................................--.............. 
RYBNIK. PRI- lJKF:95,90 MHz:.PRII-91.5O;97,90MHz:.PR 111- 
99,70; 100.80 Mil.. RadIO KatowIce - 97.00 MHz;. RadIO 90 FM 
90.00 M-iz: . Fan - 88. 10 
. RadIO Mar)1a - 94,30; 102,50 MHz: . 
TOK FM - 97,40 Mil
		

/iv5521-2000-24-0013.djvu

			Jłowice 919 lub 59-66-59; 
. OLKUSZ: lXJgotowie: gazowe - 643-16-73; ener- 
getyczne - 643-13-19; wodno-kanalizacyjne - 
643-00-03: policja - 643-01-40: straż pożarna - 
643-00-08; taxi - 643-11-12: 
. OŚWIĘCIM: pogotowie: wodno-kanalizacyjne - 
43-28-14; energetyczne - 842-42-35; policja- 
842-40-32; straż pożarna - 843-08-59; straż 
miejska - 842-49-49: informacje: PKP - 843-22- 
11; PKS - 843-49-02; 
. PIEKARY ŚLĄSKIE: pogotowie: gpzowe - 282- 
79-13: energetyczne - 285-30-32: wodno-kanali- 
zacyjne - 287-13-08; policja 287-22-30: straż po- 
zarna - 287-21-24; straż miejska - 287-20-41: 
. PSZCZVNA: pogotowie: gazowe - 210-33-14; 
energetyczne - 210-30-11: wodno-kanalizacyjne 
210-45-20: poliCja - 210--40-91; straż pożarna 
- 210-20-81: straż miejska: 210-43-73: 
. RUDA ŚL: pogotowie: gazowe - 248-60-86; 
energetyczne - 248-68-63: cieplownicze - 248- 
27-51: policja - 248-60-61; straż pozama - 242- 
00-61: straż miejska - 248-67 -02; Taxi - 96-22, 
248-79-40; 
. SIEMIANOWICE: pogotowie: gazowe - 228-22- 
13; energ. - 241-39-25: wod.-kan.- 228-22-07; 
policja - 228-23-36; straż pozama - 228-23.64; 
straż miejska - 228-47-00: Radio- TAXI Siemiano- 
wice 919 lub 59-66-59, 
. SOSNOWIEC: pogotOWIe: gazowe - 266-33-56; 
energetyczne - 292-16-97; wod.-kan. - 292-51- 
98: aepł. - 266-31-48: policja - 266-15-05; straż 
poż. - 266-04-01; straż miejska - 266-37-83. 
. ŚWIĘTOCHŁOWICE: pogotowie: gazowe - 245- 
20-50: energetyczne - 245-43-87; wodno-kana- 
lizacyjne - 245-27-03; policja - 245-32-31; straż 
pożarna - 241-10-08; straż miejska - 245-30- 
31: 
. TARNOWSKIE GÓRY: pogotowie: gazowe - 
285-32-17; energet}W1e - 285-30-32; wodno- 
kanalizacyjne - 285-20-46; policja - 285-50-75; 
straż pożarna - 285-42-21; straż miejska - 285- 
34-51; 
. TRZEBINIA: pogotowie: gazowe - 623-46-18; 
energet - 612-12-22; ciepl. - 623-34-73: policja 
- 612-13-84: straż pożarna - 612-13-72; 
 
miejska - 612.17.00: taxI- 612-12.88. 
. TYCHY: pogotowie: gazowe - 227-31-24; ener- 
get)	
			

/iv5521-2000-24-0014.djvu

			Sobota - Niedziela 
DZIEN 29-30 stycznia 2000 


Sobota 


Taka była Oklahoma 


,  


- 


l.  


Dwójka 
godz. 21.40 


Nastolatek zabija swoją sympatię. 
Stacy i Bob zostali parą kilka miesię- 
cy temu. W pierwszych dniach wszy- 
&:y zazdrościli Stacy tak wspaniałego 
chłopaka. Ale początkowa opiekuń- 
czość Boba szybko przeradza się 
w despotyzm. Coraz częściej siłą na- 
rzuca jej swoją wolę, a zahukana 
dziewczyna nie umie sobie z tym po- 
radzić. 
Film prod. amerykańskiej z 1973 r. 
Retyseria Stanłey Cramer. Wystę- 
pują: George C. Scott, Faye Duna- 
way (na zdJęciu), John MlIIs, 


Niedziela 


Bez złych intencji 


-, 


- 
-  : 


Polsat 
godz. 21.00 


Megan, reporterka poczytnego dzien- 
nika w Miami, oskarża w swym arty- 
kule człowieka nazwiskiem Gallahger. 
Czyni go odpowiedzialnym za zaginię- 
cie hdera związkowców. Swe do
ły 
dZiennikarka oparła jedYnie na Infor- 
macji, że jest on synem bossa WielkIej 
mafijnej rodziny. Wkrotce okazuje Się, 
ze prawda wygląda zupełnie inaczej. 


Dramat sensacyjny prod. USA, 
Retyseria Sydney PolIack. 
Występują: Paul Newman (na zdję- 
ciu), Sally Fłeld. Bob Baraban. 


Jedynka 
niedziela godz. 9.20 
Alamo 


Film ukazuje krwawy epizod z hi- 
storii Stanów Zjednoczonych. Jest 
rok 1836. FortAlamo, Teksas. Za- 
łoga placówki toczy beznadziejną 
walkę z przeważającymi liczebnie 
oddziałami armii meksykańskiej. 
Wśród obrońców są bohaterowie 
Dzikiego Zachodu: Jem Sowie i Da- 
bid Crockett.  


RTL7 i Nasza TV 
niedziela, godz. 20.00 
Red Rock West 


Wayne wynajmuje płatnego morder- 
cę, któremu zleca zabicie swojej nie- 
wiernej żony Suzanne. Przez pomył- 
kę przekazuje pieniądze Michaelo- 
wi, którego bierze za wynajętego 
zabójcę. Michael nie zastanawia się -( 
długo - zabiera pieniądze i ucieka. 
Oszustwo wychodzi szybko na jaw 
i sytuacja Michaela staje się coraz 
gorsza, tym bardziej że pojawia się właściwy morderca. 
Film sensacyjny prod. amerykańskiej z 1992 roku. 
Reżyseria John Dahl. 
Występują: NIcolas Cage (na zdJęciu). Cralg Reay, Dennls Hopper, 
Lara Fłynn Boyle. 


'\ 
-- 


i 
. 
 


Western prod. USA. 
Refyseria John Wayne, Występują: 
John Wayne (na zdjęciu), Richard 
WIdmark, Laurence Harvey. 


:- " I 


t 


6.30 Wszystko o działce i ogrodzie 
6.55 Agrolinia 
7.40 Współcześni wojownicy 
8.00 Karlsson z dachu (4-ost.): Karlsson płata figle - ser. szwedz. 
8.30 Wiadomości 
8.42 Pogoda 
8.45 Ziarno: Spotkanie z Arllą Noego -program redakcji katolickiej 
dla dzieci i rodziców 
9.10 5-10-15 -program dla dzieci i młodzieży 
9.30 Walt Disney przedstawia: 101 Dalmatynczy1(ów [z teletek- 
stem] 
9.55 Walt Disney przedstawia: Zorro [z teletekstem] 
10.50 Podróżnicy i turyści -magazyn 
11.15 Zabawy językiem polskim -teletumiej językowy 
11.35 O tych co widzą Boga w ludziach: AtJj byli syci 
12.00 WiadomoścI 
12.10 NATO bez ograniczeń 
12.35 Gospodraka 
13.00 Miliard w rozumie - teleturniej 
13.30 Studio sport: Tenis AustralIan Open - kobiety [skrot] 
14.00 Studio sport: Mecz gwiazd I Ligi Koszykowki Mężczyzn. Lech 
Basket Liga 
14.30 To jest telewizja. w przeIWIe meczu koszykówki 
15.40 . Szalony wiek - teleturniej 
16.05 Kronika Filmowa 
16.25 Spotkanie z Muppetami: Dennis Quaid -film anim. prod. USA 
17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? -quiz muzyczny 
17.50 Moda na sukces (1048) -serial prod. USA 
18.15 MdM 
18.50 Dziennik telewizyjny -program Jacka FedorOWlcza 
19.00 Wieczorynka: Mapeciątka 
19.30 Wiaclomosci 
19.51 Sport 
19.56 Prognoza pogody 
20.05 . Wichry namiętności - rllm rab. prod. USA 
22.25 Kryszak show 
23.10 Taksowka Jedynki: Prawdziwy męzczyzna 
23.25 Sportowa sobota 
23.40 Honor zabójcy - film fab. prod. USA 
1.20 Klan (298) - telenowela TVP, reż. Paweł Karpinski (powt) 
1.45 Klan (299) - telenowela TVP, rez. Paweł Karpinski (powt) 
2.10 Klan (300) - telenowela TVP (powt.) 
2.35 Wiatr nąQ Everglades -dramat prod. USA 


i  


. ; I . 


7.00 Echa tygodnia [dla niesfyszących] 
7.30 Tacysami 
8.00 Pogoda dla narciarzy (z KatOWIC) 
8.05 Sylwester bez granic (z KatOWIC) 
8.30 Sacrum profanum (z Katowic) 
8.50 TV Katowice proponuje 
9.00 Wydarzenie tygodnia 
9.30 Auto 
9.50 Podróze kulinarne Roberta MakłowIcza 
10.15 Jazda kulturalna 
11.05 Nasz Charly: Charly w Afryce - ser. prod. niem. 
12.00 Kino bez rodzicow: FlinstonOWle. PIes Huckelber- 
ry 
12.30 Kino bez rodziców; Cudowne lata (111): Poker- 
senal prod. USA 
13.00 NIewiarygodna podróz w głąb ludzkiego ciała - 
od narodzin do smlerCI (7): U schyłku życia - serial 
dok. ang. 
14.00 Arka Noego 
14.30 Familiada -teleturniej 
15.00 Złotopolscy (199): Zebrak - telenowela TVP 
15.30 Violetta - łaka jestem: koncert Violetty Villas (II) 
16.30 Providence (12) - serial prod. USA 
17.15 Dozwolone od lat 40 
18.00 Aktualności (z KatOWIC) 
18.15 Wiadomości sportowe Tv Katowice 
18.30 Panorama 
18.55 Duety do mety - teleturniej 
19.20 Dwojkomania 
19.30 Magazyn piłkarski .Goł. 
20.00 . To Juf 5 lat: Jubileuszowy koncert Szansy na 
sukces (1) 
20.50 Słowo na niedzlełę 
21.00 Panorama 
21.21 Prognoza pogody 
21.25 Sport -telegram 
21.30 Dwojkomama 
21.40 . Taka była Oklahoma - film rab. proc!. USA 
23.35 Dzieci Hollywoodu (2): Małe gwiazdy - senal dok. 
0.25 Kataryniarze 99: Czarno na białym - kabaretowe 
rewelacje roku 
1.10 . Zmowa milczenia - film fab. prod. USA, ret. 
Noel Nouec:k, wyk. Candance Cameron, Frecl Savage 
2.35 Zakonczenie programu 


Mały Berlin e TV Katowice, godz. 9.00 


6.30 Wstań prawą nogą 
7.00 Proszę o odpowiedź 
7.20 Studio sport: Finał turnieju tenisowego, Australian Open - 
mężczyzni 
9.20 . W Starym Kinie: Alamo - western proc!. amery- 
kańskiej, retyseria John Wayne, wystepują: John Wayne, Richard 
WIdmark. Laurence Harvey 
12.00 Aniol Pański - transmisja z Watykanu 
12.15 Czasy 
12.25 Salomon -teleturniej wiedzy religijnej 
12.45 Tance polskie: Tance śląskie - Pszczyna 
12.55 Dzień Transplantacji na antenie Jedynki 
13.00 Wiadomosci 
13.10 Tydzień 
13.45 Telewizja pragnień: Ziemia obiecana (4 ost.) - senal prod. 
polskiej 
14.35 Dzien TransplantaCJi na antenie Jedynki 
14.40 Od przedszkola do Opola, Zespoi .2+ 1. 
15.15 Zwierzęta sWlata: Zatopiona kraina Scllly - film dok. prod. 
angielskiej 
15.40 DZlen Transplantacji na antenie Jedynki 
15.50 A to Polska właśnie 
16.45 Anegdoty prezydenckie Longina Pastusiaka 
16.50 Dzien Transplantacji na antenie Jedynki 
17.00 Teleexpress 
17.15 DZień Transplantacji na antenie Jedynki 
17.20 Randka w ciemno - quiz 
18.00 BohaterOWie i mkczemnlCY (2) - film fabularny prod. angtel- 
skiej 
18.40 śmiechu warte 
19.00 Wieczorynka: I pies i wydra 
19.30 Wiadomości 
19.51 Sport 
19.56 Prognoza pogody 
20.05 Hrabia Monte Christo (4) - serial przygodowo-kostlumowy 
prod. francuskiej, re
na Josee Dayan, v.y5tępują. Gerard 
Depardieu, Ornella Mutl, Jean Rochefort 
21.05 Pierwszy krzyk (20/24) - senal dokumentalny WOjCiecha 
Szumowskiego 
21.35 Zwyczajni-niezwyczaJnI 
22.15 Audiotele - rozwiązanie konkursu 
22.20 Sportowa niedziela 
22.50 . tycie Ca"lta - rllm fabularny proc!. amerykanlkle J, rezyser\a 
Brlan de Palma, wyk.: Al PacIno, Sean Penn, Penelope AM Miner 
1.10 Gwiazdy SWlecą nocą 
1.35 NIeujawnIane dOkumenty (I) - film dokumentalny 
2.10 Zakonczenie programu 


6.55 Hrabia Monte ChrISto (4) -senal prod. franc. [dla 
nleslyszących] 
7.55 Słowo na niedzielę [dla niesłyszących] 
8.00 Pogoda dla narciarzy (z KatOWIC) 
8.05 Telenowyny - program pubłlcystyczny (z KatOWIC) 
8.30 Koncert zyczen (z Katowic) 
9.00 MAS.H. (158) - senal prod. USA 
9.30 Podhale - źródła i fascynaCJe (1:) Karol Szyma- 
nowski-Harnasie 
10.00 UlICa Sezamkowa -program dla dZieci 
10.30 Krecio/a 
10.50 Proton: Sztuczne organy - magazyn sensacji na- 
UkO....ych 
11.15 Festiwal - Krakow 2000 
11.35 Wyprawa z NatJonal Geographic: Jezioro bobrow 
w Garach Skalistych - film dok. prod. USA 
12.05 . Ła
 - film fab. proc!. USA, ret. Charles VI- 
dor, wyk. Grace Kełly, AIec Gulnnea. louis Jourdan 
13.55 30 ton! -lista, lista -lista przebojow 
14.30 Faffilllada -teleturniej 
15.00 Złotopolscy(200j: Emil- tełenowela TVP 
15.30 Szybciej, wyżej, smieszniej, czyli Zimowe harce 
16.35 Na dobre i na złe (11): Zmowa milczenia - senal 
TVP 
17.30 7 dm śwaat 
18.00 AktualnośCI (z KatOWIC) 
18.15 Wiadomosci sportowe TV KatOWIce 
18.30 Panorama 
18.55 ŚWięta wojna (2): Śląski rap 
19.20 Dwojkomania 
19.30 Magazyn piłkarski .GoI. 
20.00 To Juz 5 lat Jublleuszo....y koncert Szansy na suk- 
ces (2) 
21.00 Panorama 
21.21 Prognoza pogody 
21.25 Sport-tefegram 
21.30 [)wojkomama 
21.40 Nowojorscy gJiniarze (113) - seraal prod. 
amerykansklej 
22.30 Chopin jakiego nie znamy: Pamiątki 
23.00 . Rewelacja miesiąc.. WIelka cala z okazji po. 
nowneco otwarcia Royal Opera HoUl8. Co\'ent Gar- 
den, wyk. Chat I Orkiestra Royal Opera HOU$e pod 
dyrekcją B.Haltlnka, PIacIdo Domingo. Deborah Pola- 
ski. Syl'łle GuJllem, Vlvlana Durante, Irek Mukhame- 
do\'. Angel Corella 
1.20 Zakonczenle programu 


f 
. 


g 
fł 


ł . 


. . 


.,- 


7.00 Bajkowe trojaczki - ser. animowany 
7.30 Merlin z kryształowej groty - serial fab. prod. an- 
gielskiej 
8.00 Pogoda dla narciarzy 
8.05 Sylwester bez granic 
8.30 Sacrum profanum 
8.50 TVP Katowice proponuje 
9.00 Taxi - duński ser. otJjcz. 
9.40 Ogrody bez granic - ser. dok. 
10.10 Tango z kaszlem - dramat otryczajowy 
11.00 Wiek XX - stulecie odkryc - ser. dok. USA 
11.30 Niezwykłe wyścigi - serial dokumentalny 
12.00 Sekrety kobiet - magazyn 
12.30 Szafa gra - prod. rruz. 
13.00 . Noworoczny Koncert NOSPR 
13.20 Kim jestem? - zabawa literacka 
13.30 Teleliga 2000 - teleturniej piłkarski 
14.00 Kapliczki i figury przydrożne pod Babią Gorą 
14.15 Usmiechnij się - program rozrywko....y 
14.30 Sport na luzie - magazyn rekreaCYjno-sporto....y 
14.45 Zaproszenie 
15.05 Sanktuaria przyrody - ser. przyr. prod. franc. 
15.35 Tajemnicze archiwum SheltJj Woo - ser. fab. 
16.00 Reportaz z koncertu 
16.30 Budujemy mosty 
17.00 Co dZień - od ŚWięta 
17;30 I co dalej? - teleturniej 
18.00 Aktualnoscl - program informaCYjny 
18.15 Wladomosci sportowe 
18.20 Kim jestem? - zabawa literacka 
18.30 Sląska laba - program rozrywko....y 
19.00 Magazyn sportu niepełnosprawnych - podium 
19.30 Plano express - program rozrywkowy 
20.00 Taxi - senal prod. dunskiej 
20.30 . Rytmy buszu - ser. dokumentalno-przyrocl- 
n!ezny 
21.00 Persona: Dorota Simonldes 
21.30 Aktualności 
21.40 Wiadomości sportowe 
22.00 Plan B - film fabularny USA 
23.40 POWIedZ to głosno - talk show 
0.20 Manon Lescaut (2/2) - opera 
1.45 Zakończenie programu 


7.00 KsląZę I Żebrak - serial kostiumowy prod. angiel- 
skiej 
7.35 Złote rączki - irlandzki serial poradnikowy 
8.00 W cztery swiata strony - magazyn turystyczny 
8.15 Pryzmat - magazyn dla niepełnosprawnych 
8.30 Koszałek Opałek - program dla najmłodszych 
widzow 
9.00 . Mały Berlin - film proc!. węgierskiej 
9.35 Alfabet rzek polskich 
9.55 Chochlikowe psoty, czyli zmagania z ortografią - 
program dla dzieci pomagający zrozumieć reguły 
ortografii 
10.10 Od Platona do Newtona - program edukaCYjny 
10.35 Sensacje XX wiekU - program edukacyjny 
Bogusława Woloszanskiego 
11.00 Spotkania z literaturą 
11.30 Magazyn tul)5tyCZny 
12.30 Sport 
13.30 Sacrum profanum 
13.50 Klub Globtrotera - magazyn tul)5tyCZny 
14.30 NarodZiny Europy - senal dokumentalny prod. 
angielSkiej 
Podroze I handel stały się źródłem bogactwa wiełu narodow. 
Lecz bogactwo prowokuje do WOJny. ta zas staje Się 
przyczyną upadku. 
15.30 HobtJj - magazyn z pasją 
16.00 Kabaret 
16.40 Teleturniej - Wie
 
17.05 Trzy. dwa, jeden, start! - program rozrywko....y 
18.00 Aktualności 
18.15 Wiadomości sportowe 
18.30 Sport 
20.00 Sport 
21.00 Klub doroslych sympatykow rocka 
21.30 Aktualności 
21.40 Sport 
22.00 Boza podszewka - film prod. polskiej 
23.55 . Wolna hlszjl8..ko-amerykanlka -film 
dokumentalny 
Film opowiadający o konflikcie hiszpanSko-arnerykansklm 
na Kuble w roku 1898 Kubanczycy buntują Się przeciwko 
dominacji HlSlpanow, rozpoczynają SIę walki partyzanckie 
W $pOr zaczynają Ingerowac Stany Zjednoczone. 
0.50 Zakonczeme programu
		

/iv5521-2000-24-0015.djvu

			TVN 
sobota godz. 20.25 
Mucha 


Seth pracuje nad urządzeniem do 
teleportacji. Dokonuje 
eksperymentu na samym sobie. 
Próba kOńczy się powodzeniem. 
lecz wkrótce Seth zaczyna 
przeobrażać się w monstrum. 


," . .: 


.
. 

: 


,- 
I. 
.) 


\ 


, , 
Horror prod. amerykańskiej z -::. ....: 
1986 roku. 
Refyseria David Cronenberg. 
Występują: Jeff Goldblum (na zdjęciu), Geena Davis, John Getz. 


.. -r.1 


6.00 DIsco Relax 
7.00 Piramida - gra zabawa 
7.30 W drodze - magazyn redakcji pro- 
gramów religijnych 
8.00 Sok zzuka (2) -serial animowany 
8.30 Kalambury - program dla dzieci 
9.00 Power Rangers (151 ) - senal dla 
młodziezy 
9.30 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny 
10.00 Strażnik Teksasu (142) - ser. sens. 
11.00 Troje na drodze - komedia USA. 
wyk.. Charlie Sheen. Kerri Green 
12.40 . Moja gwiazdeczka - musical USA, 
ret. David Butler, wyk. Shlrley Tempie 
14.10 Reportaz 
14.30 Gospodarz: gra - zabawa 
15.00 Brygada Acapulco (2) - senal sens. 
16.00 Informacje 
16.10 Prognoza pogody 
16.20 Macie co chcecie (29) - pr. rozrywko 
16.50 Miłość od pierv.szego wejrzenia - 
program rozrywkowy 
17.20 Jezioro marzen (33) - serial USA (Se- 
rial niedostępny dro
 satelitarną) 
18.10 Baza Pensacola (42) - serial. USA 
19.05 Idź na całośc - show z nagrodami 
20.00 Świat według Kiepskich (24) - polski 
serial komediowy 
20.30 Miodowe lata (20 - pol. senal kom. 
20.50 Losowanie LOTTO i Szczęsliwego Nu- 
merka 
21.05 Niewiarygodne. ale prawdziwe (10)- 
ser. dok. USA 
21.35 Kurier Sensacji 
22.05 . Niemy krzyk -thriller prod. 
Nlemcy/USA/Wlelka Brytania/Rosja 
(Alm niedostępny drogą satelitarną) 
23.50 Ogłoszenie wynikow LOTTO 
23.55 Opowiesci z krypty (33) - ser. USA 
0.25 Playboy 
1.25 Podsłuchana rozmowa -film prod. 
USA 
3.00 Muzyka na BIS 
5.00 Pożegnanie 


ł L 


7.00 Telesklep 
8.00 Myszorki na prerii (23) - serial ani- 
mowany dla dzieci 
8.30 Mama, tata i ja - teleturniej dla dzie- 
ci i rodziców 
9.00 Twoj problem nasza głowa - pro- 
gram na rywo dla dzieci 
10.00 Pepsi chart - program muzyczny 
10.30 Pod koszem (16) - serial dla mło. 
dzieży, USA 
11.00 Szalony świat (31) - serial dla mło- 
dzieży, USA 
11.30 USA High (15) - serial dla młodzieży, 
USA 
12 00 . Duma I namiętność - film przygo- 
dowy, USA, ret. Stanley Kramer, wyk. Ca- 
ry Grant, Frank Slnatra, Sophla Loren, 
Theodore Bikel, John Wengraf 
14.20 Katie Joplin (2) - sitcom, USA 
14.50 Siłacze - Międzynarodowe Zawody 
Strong Man 
15.25 Przystań Hubbardów (19) - senal 
obyczajowy. Kanada 
16.20 Modelki (12) - serial obyczajowy, 
USA . 
17.15 Gorączka złota - program rozrywkO- 
wy 
18.30 Maraton usmiechu -liga dowcipów 
19.00 1VN Fakty 
19.20 Sport 
19.25 Pogoda 
19.30 Milionerzy - teleturniej 
20.25 . Mucha - horror prod. 
amerykańskieJ. re
serla David Cronen- 
berg, występują: Jeff Goldblum, Geena 
Davis, John Getz 
22.15 Podwójny Agent - film sensacyjny, 
Wielka Brytania 
0.15 Eureka - film sensacyjny prod. 
GB/USA, reż. Nicolas Roeg. wyk. Gene 
Hackman. Theresa Russell, Rutger 
Hauer, Jane Lapotaire, Mickey Rourke 
2.30 Granie na zawołame - program roz- 
rywkowy 


rCM 
sobota godz. 22.00 


Shaft 


g 

 


Prywatny detektyw John Shaft 
zostaje zatrudniony w calu 
odnalezienia porwanej córki 
gangstera z Harlemu. Shaft 
zmuszony jest do 
pokonywania wielu trudności 
związanych z uprzedzeniami 
rasowymi. Tytułowa piosenka 
filmu zdobyła Oscara. 


L . 


6.00 Muzyczna poczta - pr. muzyczny 
7.00 Telesklep 
8.00 Kobra - serial sensacyjny. USA 
9.00 Przygody Rin Tin Tina (13) - serial 
przygodowy. USA 
9.30 Przygody Rin Tin Tina (14) - serial 
przygodowy, USA 
10.05 Zbrodnie w obiektywie (4) - ser. USA 
11.00 Opowiesci z klonowego miasteczka 
(45)- serial animowany 
11.30 Magiczny Kapelusz (45) - serial ani- 
mowany. Francja 
12.00 60 minut 
13.00 . Glllette Sport - magazyn sportowy 
13.30 TeclY10 party - program muzyczny 
14.00 Przygody Rin Tin Tina (13) - serial 
przygodowy, USA 
14.30 Przygody Rin Tin Tina (14) - serial 
przygodowy, USA 
14.58 77 sekund 
15.00 Opowieści z klonowego miasteczka 
(45) - serial animowany dla dzieci 
15.30 Magiczny Kapelusz (45) - serial ani- 
mowany, Francja 
15.58 77 sekund 
16.00 Kobra - senal sensacyjny. USA 
16.58 77 sekund 
17.00 Idziemy na ryby - mag. wędkarski 
17.30 Telejazda - program muzyczny 
17.58 77 sekund 
18.00 Zbrodnie w obiektywie (4) - ser. USA 
18.58 77 sekund 
19.00 Extra Zoom - magazyn sensaCJi 
19.30 Akwanauci - dok.-przygodowy, USA 
20.00 Tagget - film sensacyjny, USA 
21.40 Dziennik 
21.55 ViP - wydarzenia i plotki 
22.05 Ludzie Tajfuna - serial 
22.55 Nieznajomi. Kamienne serce (10) - 
serial obyczajowy. USA 
23.25 . Mamuśka - thriller, USA 
1.05 Dziennik 
1.20 ViP - wydarzenia i plotki 
1.30 Zakonczeme programu 


Automaniak e TVN, godz. 12.30 


i 


. 


Thriller prod. amerykańskiej z 
1971 r. Refyseria Gordon Parks. 
Występują: Richard Roundtree, 
Moses Gunn, Charles Cloffi, 
Drew Bundłnl Brown. 


:ł 


6.20 Katalina i Sebastian - telenowela 
7.00 Teleshopping 
8.00 Medicopter 117 - serial sensacyjny 
8.50 . Odjazdowe kreskowki: SOS Croco, 
Kangoo, Dr Slump 
10.20 Zagubiony w czasie - serial sf. prod. 
amerkańskiej 
11.10 Chłopak zwany nienawiść - film 
sensacyjny 
12.50 Ukryta kamera 
13.15 Trzecia planeta od słonca - serial 
13.40 Tata major - serial komediowy prod. 
amerykańskiej 
14.05 Autostrada do Nieba - serial familij- 
ny 
15.00 Alfred Hitchock przedstawia - senal 
sensacyjny 
15.25 Zagubiony w czasie - serial prod. 
amerykańskiej 
16.15 Sliders - senal sf. prod. 
amerykańskiej 
17.05 Nieśmierteina - serial prod. 
amerykansko-francuskiej 
18.00 Czynnik PSI - senal sf. prod. 
kanadyjskiej 
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pro- 
gram informacyjny 
19.00 Extra Zoom - magazyn sensacji 
19.30 Akwanauci - serial przygodowo-do- 
kumentalny 
20.00 Tagget - film sensacyjny 
21.40 Klaun - senal sensacyjny prod. 
niemieckiej 
22.30 . Niebezpieczna miłość - mełodra- 
mat 
0.10 Oblicza Nowego Yorku - serial krym 
0.55 McCall - serial sensacyjny 
1.40 Alfred Hitchock przedstaWia - serial 
2.05 Nieśmierteina - serial sf. prod. 
amrerykańsko-francuskiej 
2.50 Czynnik PSI III - senal sf. piod. 
kanadyjskiej 
3.35 Niebezpieczna miłość - melodramat 


6.00 Disco Polo LJve 
7.00 Twój lekarz - magazyn medyczny 
7.15 Wystarczy chcieć 
7.30 Jesteśmy - magazyn redakcji progra- 
mów religijnych 
8.00 Sok z żuka (3) - senal animowany 
8.30 Talent za talent 
9.00 Power Rangers (152) - serial dla 
młodziezy 
9.30 Benny Hill (19) - senal komediOWY 
10.00 Disco Relax 
11.00 Pomoc domowa (145) - amerykań- 
ski serial komediowy (Serial niedostępny 
drogą satelitarną) 
11.30 Sabnna. nastoletnia czarownica (71) 
- amerykański serial komediowy 
12.00 Dharma I Greg(44) - amerykański 
senal komediowy 
12.30 . Oboz pośrodku nlczego- film 
prod. USA, ret. Jonathan Prince, wyk. 
Jonathan Jackson, Andrew Keegan (Ałm 
nledostępny drogą satelitarną) 
14.15 Disco Polo LJve 
15.30 Dyżurny Satyryk Kraju - program Ta- 
deusza Drozdy 
16.00 Informaqe 
16.10 Prognoza pogody 
16.20 Rodzina zastępcza (22) - polski se- 
nal komediowo-obyczajOWY 
16.50 Sekrety rodzinne (29) - pr. rozryw. 
17.20 Rycerznocy(12)-serialakcji USA 
18.10 Siedmiu w.;panialych (21) - ser. USA 
19.05 Idź na całość - show z nagrodami 
20.00 Straznik Teksasu (143) - amerykań- 
ski senal sensacyjny 
20.50 Losowame LOTTO 
21 00 . Bez złych IntencJI - dramat sens. 
USA, ret. Sydney Poliock. wyk.: Paul 
Newman, Sally FIeld, Mellndll OlIlon (Alm 
nledostępny drogI! Ntelltarną) 
22.50 Ogłoszeme wyników LOTTO 
22.55 Na kazdy temat 
24.00 FIFA Tv (program medostępny dr
 
satelitarną) 
0.30 Magazyn sportowy 
1.45 Muzyka na BIS 
5.00 Pozegnanie 


6.50 Telesklep 
7.50 Patrol Jin Jin (5) - senal animowany 
dla dzieci 
8. 15 Hutch Miodowe Serce (33) - senal 
animowany dla dzieci 
8.40 Tęczowa Kraina (7) - senal animo- 
wany dla dzieci 
9.00 Twój problem nasza głowa - pro- 
gram na rywo dla dzieci 
10.00 Star Trek III - W poszukiwarnuSpo- 
cka - film science fiction. USA, reż. Le- 
onard Nimoy, wyk. William Shatner, De- 
Forest Kelley, James Ooohan, Walter Ka- 
emg. Leonard Nimoy 
12.00 Multikino - magazyn filmowy 
12.30 . Automan'ak - magazyn motoryza- 
cyJny 
13.00 Start w 1VN meta na scenie - pro- 
gram rozr'f'l/r'.Owy 
13.30 Z archiwum Nie do Wiary - opowieści 
mesamowIte 
14.00 GotuJ z Kuromem - magazyn kulinar- 
ny 
14.30 . Człowiek, który chciał być królem 
- film przygodowy, USA, ret. John Hu- 
ston, wyk. Sean Connery, Michael Calne, 
Christopher Plummer. Saeed Jaffrey, 
Jack May, Shaklra Całne 
16.55 Ale plama - program roz
owy 
17.15 Mini Playback Show - program roz- 

owy 
18.30 Zwariowana forsa - program rozryw- 
kowy 
19.00 TVN Fakty 
19.20 Sport 
19.25 Pogoda 
19.30 Milionerzy - teleturniej 
20.20 To było grane - program roz
owy 
21.35 Pod napięciem - talk show 
22.05 Wizjer 1VN - mag. sensacji I roZryM\1 
22.35 Wprost TV - magazyn 
23.05 Ale plama - program rozrywkowy 
23.20 . Sobowtor - film obyczajowy, ja- 
ponia, ret. Aklra Kuroaawa 
2.10 Cela nr - reportaz 
2.40 Granie na zawołame - program roz- 

owy 


6.00 Muzyczna poczta - program muzycz- 
ny 
7.00 Telesklep 
8.00 Kobra - serial sensacyjny prod. 
amerykańskiej 
9.00 Przygody Rin Tin Tina (15) - senal 
przygodowy, USA 
9.30 Przygody Rin Tln Tina (16) - senal 
przygodowy, USA 
10.05 Gorący temat (4) - senal prod. 
amerykańskiej 
11.00 Opowieści z klonowego miasteczka 
(46)- serial animowany 
11.30 MagJCzny Kapelusz (46) - senal ani- 
mowany. Francja 
12.00 . Muzyczny regał - program 
muzyczny 
12.30 VIP - wydarzema i plotki 
13.00 60 minut 
14.00 Przygody Rin Tln Tina (15) - senal 
przygodowy, USA 
14.30 Przygody Rin TIn Tina (16) - senal 
przygodowy, USA 
15.00 Opowiesci z klonowego miasteczka 
(46) - serial animowany dla dzieci 
15.25 Magiczny Kapelusz (46) - senal ani- 
mowany prod. francuskiej 
15.50 Kobra - serial sensaCY.Iny prod. 
amerykańskiej. występują: Michael 
Dudikoff, Allison Hossack, James 
Tolkan 
16.45 Witaj słoniu - komedia prod. 
włoskiej 
18.20 Gorącytemat(4) - senal prod. 
amerykanskiej 
19.10 Szczury nabrzeza - serial policyjny 
prod. australijskiej 
20.00 . Red Rock West - film sensacyjn), 
USA 
21.50 Kameleon II - serial sensacyjny 
prod. amerykańskiej 
22.40 Super ViP - wydarzenia i plotki 
23.10 Za drzWIami - horror prod. 
włoskiej 
0.40 Super ViP - wydarzenia i plotki 
1.10 Zakonczenie programu 


6.20 Autostrada do Nieba - senal familij- 
ny 
7.10 Teleshopping 
8.10 Sliders - serial fantastyczno-naukO- 
wy 
9.00 Odjazdowe kreskówki: SOS Croco, 
Kangoo, Dr Slump 
10.20 Zagubiony w czasie - senal fanta- 
styeznonaukowy 
11.10 . Tagget - film sensacyjny prod. 
amerykańskiej 
12.40 Ukryta kamera - program rozrywkO- 
wy 
13.25 Legenda Wilhelma Tella - senal 
przygodowy 
14.20 Autostrada do Nieba - serial familij- 
ny 
15.15 Alfred Hltchock przedstaWIa - senal 
sensacyjny 
15.40 Siodme niebo - serial familijny prod. 
amerykańskiej 
17.15 Apetyt na życie - czarna komedia. 
USA 
18.50 7 minut - wydarzenia dnia - pro- 
gram informaCYjny oraz prognoza 
pogody 
19.00 To i Owo - magazyn kulturalny 
19.10 Szczury nabrzeża - serial sensacyjny 
prod. australijskiej 
20.00 . Red Rock West - 'IIm MnsacyJny, 
USA 
21.50 Kameleon - serial science fiction 
prod. amerykańskiej 
22.40 Wewnętrzny niepokoj - thnller prod. 
amerykanskiej 
0.15 McCall - serial sensacyjny prod. 
amerykanskiej 
1.00 Alfred Hltchock przedstawia - senal 
sensacyjny 
1.25 Red Rock West - film sensacyjny, 
prod. amerykańskiej 
3.00 Kameleon - serial SCIence fiction 
prod. amerykańskiej 
3.45 Wewnętrzny niepokój - thriller prod. 
amerykanskIej 


-..  

 


Sobota - Niedziela 
DZIEN 29-30 stycznia 2000 


c 

 


Wizja TV 


Wizja 1 
11.00 Żywiol - pr. rozrywkowy. 11.30 Słoń- 
ce Miami - telenowela USA. 15.00 Kiedy 
zakwitają majowe łąki - ser. kom., 16.00 
Trudne powroty - ser. obycz. Australia, 
17.00 Reporterzy mody. 17.30 The Monke- 
es - ser. kom., 18.00 Szolbiz info. 19.00 
Fabryka - ser. kom.. 19.30 Aby do jutra - 
ser. kom. W. Bryt., 20.00 McCallum - ser. 
krym.. 21.00 Niebezpieczne siły - ser. 
obycz. Australia, 22.00 lIIuminata - dramat 
USA, 24.00 Bez przedawnienia - ser., Ka- 
nada. 1.00 Bez przedawnienia - ser. 2.00 
Podwojna odsłona - ser. krym., Wlk. Bryt.. 
3.00 Ambasador - ser. sens.. Wlk. Bryt. 
Wizja Sport 
12.00 Świat sportu: Kręgle. 13.00 Świat 
sportu: Piłkarska Wizja. 14.00 ŚWiat spor- 
tu: MotoWizja, 15.00 ŚWiat sportu: Pod ko- 
szem, 15.30 ŚWiat sportu: NBA Action, 
16.00 Świat sportu: Puchar Mosconi, 
17.00 Rajd z HoIkiem, 18.00 Magazyn: 
Futbol Mundial, 18.30 Sobotni mecz: ME 
w piłce ręcznej, 20.00 Sobotni mecz: ME 
w piłce ręcznej, 21.30 Złote rękawice. Wle- 
czór z boksem, 22.30 Wieczór z boksem. 


TCM 
20.00 OperaCJa Kusza - film sens. Wło- 
chy/Wlk. Brytania. 22.00 Shaft - thriller, 
USA. 23.50 To się wydarzyło na najwięk- 
szej wystawie świata - film obycz., USA. 
Cartoon Network 
12.00 Odlotowe wyścigi. 12.30 Jetsonowie, 
13.00 RintstonoWle, 14.00 Dwa głupie 
psy. 14.30 Zwariowana szkola latającego 
nosorożca, 15.00 Rodzina AddarT15Ów, 
15.30 Beetlejuice, 16.00 Maska, 16.30 
Animaniacy, 17.00 Johnny Bravo, 17.30 
Laboratorium Dextera, 18.00 Krowa i kur- 
czak. 18.30 Tom i Jerry, 19.00 Flintstono- 
wie, 19.30 Scooby 000. 


Niedziela 


Wizja 1 
13.30 Czułość i kłamstwa - tel en owe la. 
15.00 Oprah Winfrey przedstawia. 16.00 
Madison - serial dla młodzieży, 16.30 The 
Monkees - serial, 17.00 Star Trek - serial 
science fiction, 18.00 Star Trek - serial 
science fiction, 19.00 Nie do wiary. 20.00 
Sportowa arena, 21.00 Policyjne taśmy WI- 
deo, 22.00 Co lubią tygrysy - komedia 
prod. polskiej, 24.00 Na boisku - serial 
obyczajowy. 1.00 Nieciekawa historia- 
film obyczajowy prod. polskiej. 2.45 Po 
upadku - dramat prod. polskiej. 


Wizja Sport 
12.00 Mecz tygodnia: Powtórka meczu t0- 
warzyskiego piłki nożnej Hiszpania - Pol- 
ska, 14.00 NBA Jam: Magazyn ligi koszy- 
karskiej NBA. 14.30 Pod koszem - maga. 
zyn dla miłośników koszykowki, relacje 
z ostatnich spotkań. komentarze, 15.00 
Transwold Sport. 16.00 Krążek w grze. 
18.30 Wielki mecz: Finał Mistrzostw Euro- 
py w piłce ręcznej, 21.00 Mecz NBA - 
transmisja meczu koszykówki: Houston 
Rockets - Los Angełes, 23.30 Futbol Mun- 
dial. 


TCM 
20.00 Gigi - musical prod. amerykańskiej, 
22.00 Wielki sen - film kryminalny prod. 
amerykańskiej. 24.00 Siedem wcielen 
doktora Lao - horror prod. amerykańskiej. 


Cartoon Network 
12.00 Odlotowe wyścigi, 13.00 Rintstono- 
wie, 14.00 Dwa głupie psy. 14.30 Zwario- 
wana szkola latającego nosorożca. 15.00 
Rodzina Addamsow. 15.30 Beetlejuice, 
16.00Maska,16.30Animaniacy, 17.00 
Johnny BravO. 17.30 Laboratorium Dexte- 
ra,18.00 Krowa i kurczak. 18.30 Tom 
1.Jeny, 19.00 Flintstonowie, 19.30 Scooby 
000.
		

/iv5521-2000-24-0016.djvu

			Natychmiastowa pomoc 
w zamieszczeniu reklamy 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
42-200 Częstochowa 
Al. NMP51 
tel. (0-34) 324-79-54 
faks 324-63-79 
e-malt czestochowa«Ptrybuna-slaska.com.pI 


Sobota - Niedziela 
DZIEŃ 29-30 stycznia 2000 


I 


reklanza 


AUTO GIEŁDA 


I ! I I ! I ! I II Auta kuplę 
wszystkie powypadkowe, 
dobrze płatne - Katowice. 
(032)291-91-27. 
(1597941 


I III (032)263-44-09 Powypadkowe 
kuplę. (160018) 


II 0604-228-21 Auta 
powypadkowe, kuplę (gotówka). 
(160022) 


I II AAuto5Zyby, tel. 598-382, 201-07-54 
Katowice, Ściegiennego 7. (1587471 


L
L
LL 
Absolutnle- auta kupię, 
wszystkie powypadkowe, 
rozbite, natychmiast, gotówka, 
dobrze płatne. 032-4319737, 
0-603-21-33-98. 


(202013) 

L
I 
Absolutnie - auta kupię, wszystkie 
powypadkowe, rozbite, natychmiast, 
gotówka, dobrze płatne. 
032/4319737,0-603-21-33-98. 
(202019) 


I I Autoszyby JAAN. Sprzeda!, 
profesJonalny monta!, naprawa. 
Katowice, Pułaskiego 22. tel. 256.37- 
41, Blelsko-Biala, Katowicka 43, tel. 
812-22-53. (1595991 


(032)266-97-64 Auta powypadkowe kupię. 
(160017) 
.................................................._............0.0 


0601-617-279 Kupię samochody 
?':':7.:!.

.

!................................. 
I AMOR'TYZATORY. (032)253-99-59. 
(1598181 


AUTO- Skup. Cinquecento. Uno. Seicento. 
Punto, inne. gotowka od ręki. 0-601-54-18- 
.?9:.!


!.:

:.
.
..!
.
?!!
!....................... 
I AUTOSKUP, gotówka, (032)67-42-234. 
(159830) 


AUTOSKUP roczniki 1990/99 płatne gCJtCJl'łk hLr z 8 j tOM'Q, 111(,,,fa IIU"Mal( z 
Raltiro., tlfQ/"/ófa tIIoj'drlA z 7pJiIll, Uo.l(lira !tQllr,iiJ>1A z 8 j toM'Q, !tol(/"al ąaN/{Jf" 
z .fiuriQl(oN/,D. 


Twoja reklama w tym miejscu - sukces DZIEN w DZIEN 


.............................................................................................................................................. 
AU/133251/a 


Przeglqd Przetargów tego tygoclnla 


Poniedziałek 24 stycznia 
I Komornik Sqdowy przy SqdZle Rejonowym w Ołeśnie ul Sądowa 3 tel 034/359-73-18 ogło- 
siła. te odbędzie się pierwsza licytacje nieruchOmoki naletqcej do StanIStawa I Merli Kcczo- 
rów stanowiącej 
I) grunt rolny o pow. 1.4200 hO połotony 46-32S RudnIki Faustlonko. księga WlElCzvsta nr t(W 
22814 
2) grunt rolny o pow. 4.0650 ha polotony 46-32S RudnikI odcInek k!IęOa wieczysta nr t(W 
22742 
3) gospodarsIwo rolne o pow 10.6400 ha wraz z zabudowaniami polotonego 46-32S Rudn
 
kI. Kutnlca 12. księgo wleczy1;ta nr t(W 17311 
II Zarzqd Miasta SIemianowice ŚląskIe oglOSiI I ustny przetag n\eogranlczony na sprzedct 
nieruchomości zabudowanej w Siemianowicach przy ul. Sw. Bcrbcry 22 
Nieruchomość sldada się Z działki guntu 2523/203. o pow. 390 m'. na której znajduJe SIę bu- 
dynek czterokondygnacyjny nie zamieszka. wymagający remontu kapitalnego. wyposato- 
ny w Instalację kanalIzacYJną. wodociągową oraz elektryczną- Powierzchnia utytkowa bu- 
dynku 235 m . NieruchomOŚĆ znajduje się w strene _B- - pośredniej. ochrony konserwatorskJej 
I wszelkie zamIerzenia inwestycyjne wymagają uzgadnleń z WoJewódzkim Konserwatorem 
Zabytków 
Informacje: Wydział Gospodarki Gruntemi ul Mlcha'kowlcka 105 pok. 43 
b tel 2281-631 
wew. 235 
Wlorek 25 stycznia 
I Telekomunikacja Polska S.A. DyrekcjO Okręgu w KatOWIcach ul. Francuska 101. 40-506 Ka- 
towice ogtoslła przetagl n1eogranłczone na wykonanie robót budowlano-montatowych 
sieci telekorrunlkacyjneJ: 
l) na terenie: ZT Rybnik-Rybnik: wykonanie robót budowlano-montctowych II etepu sieci te- 
lekomunikacyjnych dla zadania Inwestycyjnego _Rozbudowa CentrCl S SESS w OT Rybnik. 
Rybnik- . 
2) na terenie: ZT Rybnik - RT Racibórz: wykonanie robót budowIano-mOntatowych II etapu 
sieci telekomunikacyjnych dła zadania inwestycyjnego .Rozbudowa centrCl S SESS w OT 
Rybnik-Racibórz. 
Informacje Zakłod Tei8l-35 _ 332 232. 
$roda 26 stycznia 
t Katowickie Biuro Geodezji I Terenów Rolnych w KatOWIcach ul. Grebowa 14 podato do pu- 
blicznej wiadomoścI. te ogtoslło przetag ofert pisemnych na sprzedct nieruchomości rołnej 
pototonej w miejscowości Rogotnik gm. BobrOwnlkl oznaczona dzlatkQ rv 1174112 km 6 
o pow. 40361 hO. sktCdaJąca się Z gruntów ornych kI. IVa. 
Informacje tel 580-787. 
II Zaklady Gumowe Gómlclwa SA w Bytomiu 41-909 ul. Szyby Rycerskie ogłOSiły pisemny 
przetag nieograniczony na zbycie obtektu mcgczynowego zlokalizowanego pod w/w od- 
resem. 
Obiekt o pow. zabudowy 774.8 mkw i pow. utytkowej 713.0 mlew palotony na działce rv 
1222/21 o pow. 2.620 mkw. wyposctony Jest w c.o. I InstalaCJę elektryczną. wodną. kcroall- 
zacyjną I odgromową. 
Czwartek 27 stycznia 
I Zarząd Mlosta Siemianowice Śląskie ogłosił przetag w formie IlcytccJ za opłatą czynszu 
wolnego na lokal mieszkalny przeznaczony do remontu we własnym zakresie I na własny 
koszt. Adres lokalu ul. Smilowsklego 1/3 metrat 8S lS mkw 
Informacje: Wydzlal Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta przy u. MlchctlcOWlcldeJ 105 
tel. 2281-631 wew 243.245. 
II Zcrząd Gminy PawłOWlCe ul. Zjednoczenoc tIJ. 43-250 Pawtowice tel (032) 47-21-701 ogło- 
sil przelerg nieogranIczony na opracowanie dOkumentacJI. doslcwę I montet dtwlgu 
osobowego w części dydaktycznej Szkoty Podstawowej rv l w PawłowIccch 
III KatowickIe Biuro GeodeZjt I terenów rolnych w Katowicach ogłOSIto przetag ustny nie- 
ogrcnlczony na sprzeclat nieruchomości rolnej. połotoneJ w miejSCowości Rogotnik. gm Bo- 
brownlkl oznaczonej dziatkami 2321110. 2321111. 2321/12. 2321/13 km 10 o pow. ogólnej 
309703 ha. W skłod nieruchOmości wchodzą: rola ki IVa - 73921 ha. rola ki rv b - 163332 
he. rola kl. V - 3.1737 ha. pastwisko kl. V.- 0.8202 ha. tereny zakrzaczone 0.0141 hO. nIeuty1- 
kl3 2370 ha. 


NAUKA 


AGENT Celny. Najskuteczniejszy Kurs! 
-Licencja państwowa. Praca. 'Advlset" 
(022)629-37-83. (022)628 70-56. laPISY: 
Katowice, Jagiellońska 18 .SZkoła. czwartki. 
piątki. Promocja! 11600931 
....-............................................................. 
AGENT ochrony .konwoJent. Kursy! KatOWIce. 
Gliwice, Rybnik, Częstochowa. Po kursie 
licencja, zezwolenie na bron. Praca! 0603-21- 
!.
.-.!??:.

.
.-.
?-.?
:
.!.:.I
.

.

!................... 
I DZIENNIKARSKIE Studium, Sokolika 23, 
596-665, 0604-680 621. 
(1105S61 


EFEKT -speCJalista d/s kadr I płac. tel. 222- 
56.29.11605281 


INTERDONT 'Doradca podatkowy/ usługowe 
prowadzeme ksiąg rachunkowych". 
Kurs przygotowujący do egzal1llnów 
panstwowych. Tel. 587.332. 
11594731 
.................................................................. 


INTERDONT kurs 'SpeCjalista djs kadr I plac'. 
Tel. 587.332.(159474) 
................................................................... 
STUDIUM Farmaceutyczne ogłasza nabor 
na I rok- luty 2000r. Medyczne Studium 
lawodowe. KatOWice. ul. Gliwicka 276. 
Tel. 254-67.25. (160768) 
.................................................................. 


I KURS na opeJatora ma9zyn 
budowlanych I dregowych: koparki, 
ladowarki, spycharki, koparko- 
ładowarki, koparko- spycharki, walca 
drogowelo Itp. OSDlDZ Jastnęble ZdroJ 
ArmII KrajoweJ 1. Tel. 47-613-63. 
'1103261 


BIZNES 


DŁUGI- odzysk. 0604-343.165. 
(202126) 


I KREDYT gotowkowyl ul. Stawowa 3, 
Katowice. Tel. 253-61-74. 
(1102181 


KREDm bez poręcz
iell, 0-604-54-2050. 
(159893) 


KREDm bez zgody wsp6/małżonka I 
poręczyclełl do 3000 zł tel. 032/419.12.45. 
(202166) 
.................................................................. 


KREDm g
owkowe. SosnowIec, ul. 
Modrzejewska 20 (oocyna prawa lip.) 294 98- 
43. 11606061 
......------.. ................................................... 


MULTlLOTEK System 
ane co tydzień G.M 

.

..
.
.
:..
:.
.
!.:.(.

!.
!......... 
POPROWADZ przedstaWICIełstwo. 0604-319- 

:.!!.........................................._.... 


DZIEN ogłoszenia drobne DZIE" ogłoszenia drobne DZIEN 


PROFESJONALNA windykaCJa. obsługa 
prawna, negocjacje. 0603-625-391. 
(160242) 
.................................................................. 


SYSTEMY multilotka. 0604-319-354. 
(159!!04) 


SZYBKIE odzyskiwanie długów, tel. 0.606- 
.

.
:.???!
.

!...._................................... 
WINDYKACJE, należności. 0-603-97-68-72. 
11598481 
.................................................................. 


KUPIĘ 


I IIII ! I II ! Auta kuplę 
wszystkie powypadkowe, 
dobrze płatne - Katowice. 
(032)291-91-27. 
(159795) 


SPRZEDAM 


ANTENY, montaż, sprzedaż, 
255-85-11. 


'1597181 


FEROMONY (034)327.57 -72, (0603)820- 
035. 11606861 
.................................................................. 


I GAJtUE, okazja (3 x 5) dwustronne 
ocynkowane-tylko 880,-transport 
I monta! gratis, (018)332-10-52, 
(012)655-17-29, (018)332.12-45, 
(012)451-72-58, 090-38-98-58. 
(1577051 


HURTOWNIA płytek ceramicznych .Opoczno. 
Kominki I kafle. Żory. Folwarecka 458. Tel. 


.?!.:.


.


!............................... 
KURTYNY z folii przezroczystej piaskowej PCV 
dla hal i warsztatow. (032)274.15-93, 0501- 
270-335. (1607061 
.................................................................. 
MAGNETOWID THOMSON, stereo. 2427 -844. 
11606341 
.................................................................. 


PILNIE sprzedam zaklad fryzjersko- 
kosmetyczny + solarium z wyposażeniem. 
0501-370-468. (160826) 
.................................................................. 
RADIOODTWARZACZE samochodowe. 
głosniki. Tel. 0602.774-989. 
!


.
!....................................................... 
SISUP srebra, platyny (034)323-20-86. 
!


.
.-.
?..!.1.

!.............................. 
SPRZEDAM pilnie szlifierkę do wa'kow 
z otworówką. 033/823.38-77. 
(12377) 


SPRZEDAM suknię ślubną- tanio. Tel. 
(034)35-51-186.11607071 
.................................................................. 
SPRZEDAM szafę chłodniczą, tel. 202 00-89. 
,1542(9) 
.................................................................. 


SPRZEDAM walce młyńskie kompletne. cena 
do uzgodnienia. Tel. (034)35-51-186. 
(160709) 
.................................................................. 


TANIO sprzedam spawarkę spalinową 300 A, 
zgrzewarkę prze
'ową ZPF 40. Zwijarkę 
czterowalcową L -1 m do blach grul:1ych. 
032/419-12.45 (8.00. -20.00.). 
!

.!

!..u................................................... 


USŁUGI 


A.DRZWI antyv.łamaniowe, okna PCV, 'Gerda" 
Katowice, Magazynowa 21 tel. (032)256-55- 
52, Częstochowa. Krakowska 45, teL 
(034)368-00-72; 0-602-433-663. 
11596231 


ALARMY, ChorzCNI 249.52.10. 
(159642) 
.................................................................. 


ANTENO INSTALACJA, Piloty, RTV naprawa 
266-57 -49. (160198) 
.............................................h................... 


ANTENY, montat, sprzedaż, 
255-85-11. 


'159717) 


BETON z transportem. Firma "Guzik' 
Sosnowiec 263-12-77, 090-322-119. 
GoczaIkowice 210.36-55. 
(160185) 
................................n................................ 


CYKUNOWANIE parkietów, malowanie, 
tapetowanie. 256-77.63. 0-605-414-659. 
( 160423) 
.................................................................. 


ClYSTOSCIOWE usługi- żaluzje, d)wany. 
252-11-15,0-601-456.150. 
11e06181 


HURTOWNIA płytek ceramicznych -Opoczno. 
Kominki i kafle. Żory, FoIwarecka 458. Tel. 


y.:.


.
!
..m........................... 
KAFELKOWANIE, hydraulika, elektryka 785- 
14.39.(160451) 
.n.............................................................. 


KAFELKOWANIE 0601509053. 
( 160036) 


I KAFELKOWANIE fachowe, solidne, tanie. 
Łazienki, tarasy, schody, wylewki, 
Rlglps, 20-letnla praktyka w Niemczech 
- niemiecka technologia, 6 lat 
gwarancJI. Atrakcyjne cenyl 033/866- 
10-60. (123731 


KOSZTORYSOWANlf '.>601532107. 
(202129) 


I KTO pierze pierze? Zakład Czyszczenia 
Pierza, szycie kołder, wymiana wlypow. 
Wodzisław. RadlilIIkle Chałupki 36. 
Swlerklany, Połomika 24, tel. 032- 
4304360. (202147) 


MALOWANIE, tapetowanie, gładź, kasetony. 
Tanio, fachowo 205-12.30. (1606641 
.................................................................. 


neJ..rolog 


Z glc;boklm i.dlem Le
nalllY Zn1drłego w dnIU 25 ol.:moo r. 
mgr. ini.. Jerzego KNAPIKA 


h. PreLesa 7.olr7oJdu. I)yn:klora Generalnego HUI) im. T. Send/imird. b. l'/Ionka 
Rddy do Sprdw Ro...woju GO_J'l><.I.lfC/ego pr7Y Pre7ydencie R/-cc/YJ'l"polilej Pol. 
,kiej. wybilł1cgo -(>Ccjdli_lC; i ccnionego w krdju i /.1 grdniq n1dndgcr,1 gO-J'l>ddr- 
cLego. oddanego he... rc,"'y _prawom (!lII_kiego hulmclwd 7c1dza. 
('7lonkd Pnl_kiej Akddcmii Ini)nier_kicJ i Pol_kiego Forum Akddemickn-Go_po- 
darczego. od...n.ł.:/onego Srehrnym i 7'olym Kr/yicm 7.olslugi. OrM MeddlclII 
Honomwym Wyd/idlu MCldlurgic/negu AGI!. dla klórcgo m/woju n'lIIkowcgo 
I d)d.1kl\cLncgo wni.,_, niepr/cmijdjące w.u1o...:i. 


Rodzinie 7marłc
o 
_kl.tddmy "yrd/Y glC;hokicgo w_pole/uci,l. 
DLickdn i prdcowniC) W)dzidłu 
Melalurgii i Ini:ynicrn Mdlcridlowej AGH 
Um{
.n"'sci ptlllr;:
bow
 m:l'0c:nq SIr Ił' mbnlr M' dniu 29.m. br. o II,Hi
. Il./KJ 
w Ao-,,'i
/ł! sw. łranł-is::)", I H""It,,,i,.
 W,,.lki,.) ul. 0Jco",L, I po, :\1/1/1"""11/1 
,xlp",,,'ad: IIi,. :J'UJr/
Ro 'UJ , mmlar: N" Pa",.",i!u
		

/iv5521-2000-24-0017.djvu

			AU/I329941a 


Jak zostać członkiem Klubu Czytelnika i otrzymać kartę? Jak przedłużyć ważność karty Klubu Czytelnika? 
Wystarczy zaprenumerować" Trybunę Sląską DZIEŃ. lub zebrać 20 kuponów konkur- Wystarczy zaprenumerować" Trybunę Sląską DZIEŃ" lub zebrać 20 kuponów kon- 
sowych drukowanych na tamach gazety. wypełnić niżej zamieszczony tormularz i przestać kursoWYCh drukowanych na tamach gazety. wypełnić niżej zamieszczony formularz 
albo dostarczyć osobiście do redakcji lub Oddziału. a w zamian otrzymacie Państwo kar- I przestać albo dostarczyć osobiście do redakcji lub Oddziału, a w zamian otrzymacie 
tę Klubu Czytelnika. która upowaznia do znizkowych zakupów w hurtowniach .Ruchu" i in- Państwo znaczek-hologram, który należy nakleić na odwrocie karty Klubu Czytelnika 
nych placówkach handlowo-ustugowych, zamieszczania ogłoszeń drobnych w .Trybunie na dacie ważności. 
Sląskiej DZIEN" z 30-procentowym upustem, otrzymywania bezpłatnych zaproszeń na 
liczne Imprezy odbywaJące Się w naszym regionie oraz wzięcia udziału w losowaniu upo. [
] 
mlnków miesiąca. NUMER KARTY [illII[ll] 
IMIĘ 2000 
NAZWISKO I I 
IMIĘ 
ADRES kod
 ......., NAZWISKO I I 
ul.. runer domu'rIIeszbn la - 
DA T A URODZENIA 
WYKSZTAŁCENIE KUPON KONKURSOWY 
29 - 30 STYCZNIA 2000 


Twoja reklama w tym miejscu - nieograniczona perspektywa powodzenia 


Reklama bez tajemnic 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
40-098 Katowice 
ul. Młyńska 1 
III piętro 
pokoje: 303-305, 
Tel. 2538-280, 2537-874, 
faks 2539-928 
<1yr. Maciej Kański 


Sobota - Niedziela 
DZIEŃ 29-30 stycznia 2000 


reklama 

..
.
:.??
.?:!.!.
:.


).............. 


TRI2OO929/a 


PRZEPROWADZKI 
(032)252-97-74. 
(159490) 


1 PRZEPROWADZKI, (032)252-63-79. 
(1894911 
................................................................. 
REMONTY mieszkań 206-84-77, 0606-682- 

.?:.!

.

!........................m....m..m........ 
.
.
.
.

.


!r..
.
.
.-.
:?
:.(.

?
!!........ 
TRANSPORT, przeprowadzkl- kompłeksowo 
0601-54-47 -94,032-42-17 -303. (2019951 
.................................................................. 
TRANSPORT 1,5 tony, przeprowadzki- tanio. 

9.?

.:
:.(.


.

!............................... 
USŁUGI stolarskie 4212173. (202131) 
.................................................................. 
WIDEO FILMOWANIE. 202-10-69, 0501-583- 

9:..:P.!.


!...................... 
WYKONUJEMY remonty ogólnobudcr.vlane 
0601509053. (160035) 
.................................................................. 
WYKONCZENIA wnętrz. kafelkowanie- 0601- 
50-90-53. (202021) 
.................................................................. 
ZESPÓŁ- wesela, l/1'4>ł'ezy, 032;202-65-11. 
!

?
!....................................................... 

.

.


.?
?:

:..(.

!...................... 


MIESZKANIA 


1 BIELSKO, Osiedle Komorowice, 58 mkw. 
komfortowe z telefonem, motliwość rat. 
Tel. 033/810-31-36. Sprzedam. (12376) 


DO wynajęcia Katowice- Brynow dwupokojowe 
44 mkw. 890 zł, 0501-950-647. (160472) 
.................................................................. 
POSZUKUJĘ do wynajęcia kawalerIIi na 
terenie Siemianowic (bez posredników), 
0601-67-07.12. (1608061 
................................................................. 


LOKALE"NIERUCHOMOSCI 


KUPIĘ dom 00 remontu, Rybnik. Wodzisław, 
okolice. Tel.0602-802-295. (202120) 
.................................................................. 
KUPIĘ serwis, II1Y.Inrę lub działkę, teł. 0602- 


:.
..!!.
?
!........................................ 
ODSTĄPIĘ sklep spotywczy w centrum- .
.

?'Y.:.!!:!:.
9.?:?

:!..

;.


?
.
). 
PILNIE sprzedam garaz Sosnowiec- 
Khmontow, tel. 762-62-12. (1608181 
.................................................................. 
SPRZEDAM dom w Żywcu. Tel. 090306646. 
!!.

!....................................................... 
SPRZEDAM dom z dZiałką 45 ar, z twardej 
cegły, podpiwniczony. laWlszyce 132 przy ).
!.


.

?9.
.

:..!

!........... 
SPRZEDAM lub wydzierżawię atrakcyjny lokal 
handlowy 300 mkw. parter. centrum Tychów. 
!

...

:.


?:

:.


!...... 
WYDZIERŻAWIĘ kiosk wolno stojący w 
centrum KatOWIC, teł. 202-47-59 po 19.00. 
!
.
?
?
!................................ ..................' 


ZDROWIE 
II! l! liliii'! (032)2428-724, ginekolog- 
P.!


!
.
:.


.
?
!....................................... 


IIIIII (0-32)248-66-85 
ginekolog tanio. 
(107711 


II (032)2408-606, ginekolog - 
prófnlowo. 
(1897801 


I (032)240-66-35 Ginekolog. 
Najnlfsze ceny! 
(11196361 


!:ł..I.


:.9..


:
.
.

..
:.!

!. 


KRl133331!« 


Samodzielny Publiczny 
Centralny Szpital Kliniczny 
Śląskiej Akademii Medycznej 
40-752 Katowice ul. Medyków 14 
unieważnia przetarg nieograniczony na wynajem lokali: 


- Apteki 
- Kiosku 
- Baru-Kawiarni 


oraz ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 


na: wynajem nw. lokali Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpita- 
la Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej 
- kiosku, 
- baru - kawiarni 
i prowadzenie w tych lokalach działalności gospodarczej zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz wymaganiami wynajmującego. 
W przetargu nieograniczonym mogą brać udział oferenci spełniający 
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu 
Nieograniczonego (SIWPN). 
Specyfikację istotnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SIWPN) 
można odebrać w siedzibie Wynajmującego, pokój nr 20 (Biuro Za- 
mówień Publicznych) w godz. 8.30-13.30 w każdy dzień tygodnia oprócz 
sobót i niedziel. 
Termin skladania ofert upływa dnia 9.02. 2000 r. o godz. 11.00. 
Otwarcie ofert - dnia 10.02. 2000 r. 
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni 'pisemnie. 


I 0-501-43-18-80 Ginekolog. 
Najnifsze ceny! 
(1596351 


(032)256.33-35, O 602-19-44-33, O 602- 
215-494. "Alkamed'- esperal oryginalny, 
odtruwame poalkoholowe przez lekarzy, 


:.!!.
!.
!................................... 
ALKOHOLIZM. odtruwanie, esperal, 
psychoterapia 032;290-68-68, 423-04-00. 
(2020901 


BEZOPERACYJNE leczenie kamicy żółciowej, 
nerkowej, prostaty, hemorOIdów, łysienia. 
laPISY- (032)206-23-61, 0-601-21-43-88. 
!!

!....................................................... 
BIOENERGOTERAPEUTA uzdrawia Z chorób 
nieuleczalnych. Uzdrowienie gwarantowane! 
0602-819.995. (160491) 
.................................................................. 
ESPERAL oryginalny. (032)256-33-35. 
!
.
?
!....................................................... 
ŁUSZCZYCA, b,ełactwo-Ieczenie, 0-601-21- 

:
:.!!

!...............m.......................... 
NAPRAWA protez zębowych, Kochanowskiego 
4.0501.485-092,2526-062. (160673) 
.................................................................. 
NZOZ Cardlo-Dent, ul. PszczyńSka 25, 
Miko/ow, tel. 226.08-46, bezpłatne leczeme I 


i
.
.

:.:.!!
.
?:!!........ 
ODCHUDZANIE. szybko, skutecznie. 0501- :
.
?:.!!.!........................................ 
PHEROMONE 10X for meno 0-601-544-443. 
!!!....................................................... 
PHEROMONE 10X for meno 0-602-683-988. 
(1801501 
.................................................................. 


PRODUKT ZloICJH'j dla palaczy 032;209-93- 
87,0601-617.233. (1605861 
.................................................................. 


VIGOR USA, 0602-878-544. 
(159936) 


1 VIGOR USA, Feromony, 0-603.221-532. 
(1IlOO751 


TURYSTYKA 


KROŚCIENKO. tania kwatera z uzywalnOSClą 
kuchni, wolne miejsca od 22 styczma. Tel. 
!2.

J


:.
?
:.!!.

!............................. 


ATRAKCYJNA promOCJa oferty letniej: 
Hiszpania, Włochy, Chorwacja. Grecja. Zniżki 
00 20%. laprasza AGENCJAPTTK, Katowice, 
Staromiejska 13,25-38-700, 25-39-550. 
!!
!...m................................................. 
BESKIDY, osobodzień 46 zł, emeryci, renciści 
35 zł, własciciele samochodow Daewoo 20% 


.i

i:.!
I:.


!.
!.9.:
:
:..
!.............. 
FERIE -wczasy -gory -narty. Ośrodek wczasowy 
- "CzercI" Piwniczna kolo Krymcy Górskiej. Tel. 
9.

!.
.
:.

.?:.!
.!

!............................. 
FERIE zimowe w Beskidzie Żywieckim, wysoki 
standard 50 zł osobodzień 033/866-10-60 
!
.

!....mm............................................... .
.

.
.
!:.!2
J

.
.-.?
:.!.I.
!.
!........ 
SZCZAWNICA- Pensjonat 'Lala'- centrum 
uzdrowiska, wolne miejsca od 22 stycznia, 

!

!:.C?:
y.!.!

.!2.

J


:.??-.

..!.I.!..... 
1 ZAKOPANE - 7 dni 340 zł /01820/122- 
38, 0603-268-922. (123321 


ZAKOPANE pensjonat 'Berni" tel. 
9.

!.;................................. 


ZWIERZĘTA 

.
L.
!'!'.
.

.
!:.

?.!.
.
.
.

:

:.). 
SPRZEDAM szczeniaki Rottweilery, tel. 0501- 

!9:
..!!!
?E!?
!........................................ 


MATRYMONIALNE 


FOTOKATALOGI matrymomalne. 900 fotoofert 
kobiet, 1250 męzczyzn. Solidne 
charakterystyki, adresy, telefony. Całość 30 
złotych. Doradztwo- 'DYSKRECJA', zadzwon: 
0604-507 -058. (159404) 
.................................................................. 
SZWAJCARZY wydają w Polsce bal dla Pan, 
ktore pragną poznać. Zadzwoń po bezpłatne 


.

...9.???
.
.
.
:!.1.
?
!.............. 


TOWARZYSKIE 


!.
:.?9.
:.
.

?:.

.
!


}..!

.
!........... 
1 (032)241-87-65 .Styks". (1897961 :
.
.
.

!.
:


.
:!.!............... 
PROFESJONALISTKA O 603-297-065. 
!!

!....................................................... 


Rada Nadzorcza 
Kopalni Węgla Kamiennego "Żory- S.A. w likwidacji 
w Żorach 
Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie 
sprawozdania finansowego zakończenia likwidacji 
Spółki KWK ..Żory"' S.A. w likwidacji na dzień 31.03.2000 r. 


Oferta oowinna zawierać' 
- informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozda- 
nia finansowego z podaniem numeru ewidencyjnego 
- przewidywany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego oraz ce- 
nę usługi. 
Pisemne oferty należy składać w terminie 15 dni od daty ukazania się ogłoszenia 
pod adresem: 
Kopalnia Węgla Kamiennego ..lory" S_A. w likwidacji 
ul. Gwarków 1 
44-240 lORY 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie swobodę wyboru oferty, jak również jej odrzucenie bez 
podania przyczyny. 


KR/1333011/a 


KONKURS OFERT 


no ubezpłeczenłe dróg powiatowych Powiatu Pszczyna 


Powiatowy Zarzad DróC.;J w Pszczvnle ul Zdrolowa nr 2 
ogłasza konkurs ofert na wybór zakładu ubezpieczeń w zakresie: 
- odpowiedzialności cywilnej Powiatowego 
arzqdu Dróg - 
Materiały ofertowe można odebrać w siedzibie Powiatowego Zarzą- 
du Dróg w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 w dniach od 1 do 7 lutego 
w godz. 8.00 - 14.00. Materiały będą wydawane osobom posiadają- 
cym stosowne umocowania ze strony reprezentowanych zakładów 
ubezpieczeń. 
Oferty w 1 egz. nale1.y zło1.yć w terminie do 24 lutego 2000 roku. godz. 
10 00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie ul. Zdrojowa 
nr 2. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynle zastrzega sobie prawo swobod- 
nego wyboru ofert i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 


0-603-277-514, zgrabna. 
(180329) 


0-604-32-44-53. (160560) 
................ .................................................. 

:
.
.
.:
:

:
!:.!!
:!!.

!.............. .
:.


.


!.


.:

:
.ę:.?
!...... .
:.
:


..


!............................... .
:.


:
.

:.


?
!............................... 

.
.
.

..
!
.

...!
.

!.................... 


.
:.

!.:

:.


.

!...m.....m................. 


:.

!.

.
.


:..!
?
!...............m.. :.
:


:.

!........mm...........m... .
.

.

:

:.
I............................... 

:.

.
.:


:.(.

.
!...............m.............m... 

!.
:.
.
:

..!.


?
?!.................................... 
12999-188. (1899191 


ALDONKA Exmoclelka, (032)289-13-31. 
!
.!...........................m......................... 

.
.:.

.
:!9.
:.

..!!.


!.............. 

.
.
.!..??
-!!.J.:
:.(.!
!.... 

.
..

.
:.

!:.??
:.!

.

.
!................. 
DYSKRETNIE 0-606-123-883, 
-156- 
986. (160729) 
...........--..................................................... 
.
.!.
..1.2.?9.
.


:
.
?:.(.!
.
!......... 
EXTRA 0603-541-761. (1605211 
.................................................................. 

.
..


!.
.!t.
.
.-
?:
?:.(.


!..... 
!
.
.
9.
:

:
!.:

;.

 
! ........mm......... 

!
..
!.

:.

!............... 

IN.

.Q
:
:.
9.
:.!


!.................. 


LUCASS- całodobowo. (077)465-26-52. 
!!

!.............................................m....... 

.:.
:
:

:.
!................ 
1 MAGDA, 0603-816-997. (1608171 .
.

.
:

.:
:.!

!.!..... 


.


!
.

?
.
:.?
.
.-.

..!!.
.1.9!.... 

.
.
.
9.

.


:.!........................ 
.
.

.


:
!.
:
:.!

.

!...................... 


.
..I.
.
:.9.:?9.
:


:
9:.!

!.
L...... 
SPONSOROWANIE 0501-81-32-20. 
(160570) 


SZUKASZ sponsora, sponsorki, 0602-21-59- 
84. (160641) 
.................................................................. 


ZATRUDNłMY atrakcyjne dZiewczyny 
9
Y.

?:

:
.?:.!

!............................. 


RO NE 


OGŁASZAM zgubę leg. studenckiej na 
nazwISko Slpa Przemysław wydanej przez 
Politechnikę Częstochowską wydz. metalurgii. 
(160816) 
.................................................................. 


RESTAURACJA 'Califorma' organrzuJe 
przyjęcia weselne od 90 zł/osoba, pieczone 
prosiaki, dwie sale bankietowe (00 220 osób) 
!9

J


.?
:.

..!!.

!............................. 
"UZDRAWIANIE potęgą pozytywnych mysli' 
książka ta przedstawia powiązania pomiędzy 
ciałem, duszą i siłą Ducha w nas. 'Życie 
Umwersalne', KatOWIce, ul. Pocztowa 9, Skr.p. 
.
.
..!

!......._.................................... 

!

.
.'!.1

t.
!
.-?
.:

:!.I.

!........ 
ZESPÓŁ muzyczny. 0501-756-758, 0605- 

.
.-p.
.?:.!!.


!........................................ 


DZIEN ogłoszenia drobne DZIEN ogłoszenia drobne DZłEN ugłoszenia drobne DZIEN o/doszenia drobne DZlEN ogłoszenia drobne DZIEN ogłoszenia drobne DZłEN
		

/iv5521-2000-24-0018.djvu

			Masz wątpliwości - zadzwoń. 
Pytaj - wygraj dzięki reklamie 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
41-200 Sosnowiec ul. Sadowa 10 
Tel. 266-86-86, 
faks 266-91-37 
dyr. oddziału: Małgorzata Majewska 


Sobota - Niedziela 
DZI&. 29- 30 stycznia 200U 


, 


reklama 


GIELDA PRACY 


AGENCJA Towal'Z}Ska "Anakonda. zatrudni 
pame Tychy, ul. Rydla 23.0604-920-973, 
!
3E


:.
:!
.

!.
!............................. 
I AGENCJA zatrudni panIe, bardzo dldy 
ruch. Tele'on 0602-173 e55 po 17.00, 
(1G97S&) 


AGENT Celny. Najskuteczniejszy Kurs! 
licencja panstwowa. Praca. 'Advlser" 
(022)629-37 -83, (022)628-70.56. Zapisy: 
KatOWice, Jagiellońska 18 -Szkoła, czwartki, 
P'!


i:.

!!,?:!

.(.


!.............................. 
AGENT ochrony - konwojent. Kursy! Katowice, 
Gliwice, Rybnik. Częstochowa. Po kursie 
licencja, zezwolenie na broń. Praca! 0603-21- 
?
:
.
:.2
.
:.
.
.:?C!.:!!.:.1
?!?!
!................... 
AGENT Ochrony _ kurs (raty- praca). Katowice, 
tel. 0.603.934-642. 090 68-97 -38. 
.!

.!
.
!...................................................... 
AKTUALNIE 
kujemy osób do 
wykanczania wyrobi:tN skóropodobnych, 
artystycznych. Umowa, 1960 zł. Koperta 
zwrotna. 'Praca" Firma Marketingowa, skrytka 
3?:.

:
..

.

.
:.(.


!.................... 
APTEKA- Gliwice zatrudni mgr. farmaCji- 206- 
3
:.
'.!
!!?
!.
!............................................ 
I ATRAKCYJNA praca w zawodach 
górniczych I budowlanych za granicą 
0-604-325-886. (180348) 
u............................................................... 
ATRAKCYJNE chałupnictwo 0-602-687-788. 
!

!....................................................... 
ATRAKCYJNE chałupnictwo. 0602687788. 
!
.

!....................................................... 
ATRAKCYJNEJ dam pracę. 0603-837 -845. 
!


!....................................................... 
CHCESZ pracować za granicą-zadzwoń! Biuro 
posrednictwa pracy dla osob posiadających 
obywatelstwo krajów EWG. Praca w różnych 
dziedzinach. Teł. 0748514727, faks 
9?
.
.
?.?.?.:!.1.
!................................. 
DOŚWIADCZONYCH przedstawicieli do 
kontaktow handlOYł1Ch. (032)781-00-10, 

:.
.

?
.:.(.

!

............................... 
EKSPEDIENTKI. 0606-39-35-66. 
!

??!....................................................... 
EKSPEDIENTKI. 0606-39-35-66. 
!

!....................................................... 


!.

!:
.
2:
:.!!
.

.
!...................... 
FIRMA budowlana zatrudni murarza, 
tynkarza, cieślę, zbrojarza, pomocników 
budowlanych. Wymagany paszport niemiecki. 


.':!
.!2

3:?
:..!

.


!................ 
FRANCUSKA firma poszukuje przedstawicieli 
handlowych. Mile wldnane panie. Rybruk tel. 

3
.
.
.
.
.
9:22:£
!.

.
!!......................... 
KIEROWCA- samochód dostawczy - przyjmie 
dodatkową pracę po godz. 17.00 tel. 738.33- 
39. (lti0161) 
....u............................................................. 
MASAŻYSTKI. tancerki zatrudnię. (032)253. 
82-20.11516941 
................................................................... 


NIEMCY- tynkarze gipsowi, fachowcy. 
Paszport niemiecki. 032/228-46-59. 
!

.

!....................................................... 
OPERATYWNYCH i samodzielnych, minimum 
!
:.
9

2:.

:.!


.
!........................ 
POSZUKUJĘ ładnej Pani, bez dZIeci do 
prowadzenia domu w wieku 20- 35 lat. 
Możllwosć zarobienia większych pieniędzy. 
Możliwosć zamążpójścia. FWJoferty: 
Rainer Ardelean, Dr. Franz Schmnz str. 23, 
9?JJ77 Bad Abbach, Niemcy. 
!
.
!?'!!....................................................... 
PRACA w domu. Zboft zagwarantowany. 
Zarobek 2.100 li. Urządzenia SpłacISZ 
pracą. Informacje bezpłatne: Teresa Gaw1yta 
ul. Brodecka 12.44-245 Żory ROJ. 
Kopena zwrotna. 
11ti(110) 
.................................................................. 


DZIEN giełda pracy DZIEN 


AUl131519/8 AU/I21121511 


Całodobowe 
telefoniczne 
przyjmowanie 
ogłoszeń 
drobnych: 
IfJ81/ 

'3 
12 ')1'
; 
lub przez 
internet: 
''!N
VW .
itJ0.pJ 


PRACA w Holandii dla posiadających 
paszport niemiecki w budownictwie, 
rozbiórki, porcie. 00-31/515-63-700-717. 
!
!!?'!
!....................................................... 
PRACA w Niemczech, paszport niemiecki 


!.!!.
:?
.
.
.9...!

.!!.
!...................... 
PRACA w systemie 4-godzinnym. Rejon: 
Tarnov.skie Góry, Gliwice, Zrxy. Tel. (032)43 
14-122 (po 20.(0); 0.603-984-940 (po 15- 

.
!!:.(.


!!................................................. 
PRZYCHODNIA Lekarska w Dębicy zatrudni 
lekarza medycyny pracy, internistę z 
kwalifikacjami od obsługi USG, okulistę, 
możliwość mieszkania, atrakcyjne 
wynagrodzenie, tel. (014)670-40-20, 
0603-799-191 po 20.00. 
(160639) 
..........................................a............aa..a.a...a 


STAŁYCH Chalupnlkow poszukuję tel. 

33
:.!
?!!.
!....................................... 
SYSTEM Multilotka, 1000 zł rrueslęcznle, 

:.
.
:
??:.(.

!............................... 
ZATRUDNIMY panie. (077)465.26-52. 
1160456) 
.............................a.................................... 


CHAŁUPNICTWO: (012)643-63-84, 
648-45-82. 
!
.
?
!.
!....................................................... 


DZIEN giełda pracy DZIEN 


AU/128887C1S 


CENY OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH 
W 
1h
llitll""J .' 
D'IEŃ 


JEDNO . 
W WYDANIU 
CODZIENNYM 


. 


. 


. 


+ VAT 
JEDNO SŁOWO 
W WYDANIU 
MAGAZYNOWYM 
2 zł 
+ VAT 


... 


gQt
fQie;łQ 
!pJ
Ql(topJQI(Q 


'111

 , 
· I N 


OZ/At REKLAMY 
/ OGtOSZEŃ 


Miejsce 
na 
T oją 
reklamę! 


KATOWICE 
ul. Młyńska 1, III piętro p. 303, 
tel 2537-874,2538-280 
fax 2539-928 
przyjmuje reklamy i ooloszenia od pomedzialku do Di tku 8 - 18, w soboty 8 - 12 


Bliżej Ciebie niż kiedykolwiek 


8EZPłATNE PRZYJAfOWANlf 
VGtoSZEN! 
(022) 629-95-70 


Codzienme od 8.00 - 20.00 
NadtAj oljłoszenie - podlJletuj 
treść, a otrzlJmasz numer 
slerlJtlei Ijłosowej do naljrania 
dodatleowlJch informacji, oraz 
ttAjnlJ leod do odsłuchiwania 
nadanlJch do Ciebie wiadomości. 


TAK ODPOWIEDZIEĆ NA OGtoSZENIE? 
0- 00-88-11-34 


CZlJnne przez całq dobę! 
Zadzwoń i podtAj numer slerlJtlei Ijłosowe; interesujqceljo Cię oljłoszenia. Komputer odtworzlJ żqdane na- 
Ijranie. NaljrtAj wiadomość. Oljłoszeniodawca nawiqże z tobq leontalet. 


(/j.22 zI/mmz VAT) 


'ANI I'OZNA 'ANA 
. Sympatyczna, nlezalezna wdowa przed 50. 
pozna wysokiego, k
lturalnego Pana w celu 
spotkan towarzyskich. Województwo sląskle. 
Skrytka głosowa:7529 
. Młoda, v.eoła wdówka lat 25, nlelależna fi- 
nansowo, z dwiema małymi córeczkami pozna 
Pana bez nalogow, w stosownym wieku WOJe- 
wództwo opolskie i ościenne 
Skrytka głosowa:7578 
. Poznam uaciwego, szczerego, kulturalnego, 

. v.d1ego Pana bez zoboY,;ązań, w We- 
ku 33-43 lat, z woj. s1qskiego. ZnaJOmoŚĆ na 
stale. Skrytka głosowa:7603 
. 29-1etnia, atrakcyjna panna pragnie poznać 
kogoś stalego w uczUCIaCh, zainteresowanego 
poważnym związkiem, chętnie Niemca lub Pola- 
ka zamieszkalego w Niemczech. 
Skrytka głosowa:7633 
. Panna, 291166, szczupla, Ciemna blondynka, 
katoliczka, lubiąca sport pozna odpowiedzialne- 
go męzczyznę do 35 lat o sportowej syłwetce, 
bez nałogów i zobowiązań. Zabrze I okolICe 
Skrytka głosowa: 7460 
. 6ardzo ładna panna z ldasą, po studiach 
pozna inteligentnego kawalera do lat 37, wy- 
ksztakonego z klasą. Ceł matrymonialny nie- 
wykluczony. WoJE'WÓdztwo sląskie 
Skrytka głosowa:7492 
. t 8-latka z Givo1c poszukuje chlopaka w WIeku 
20-30 lat w cełach towarzyskich 
Skrytka glosowa:7461 
. Uczę na kontakt z IOJ
 ełegancklm 
Panem, któremu lak jak mnie brakuje kogoś mi- 
lego do 
anla wolnego czasu. Mam 60 lat, 
żadnych kłopotów i Zi1NSle dobry humor. Polska 
po'udnlOl'la Skrytka głosowa: 7520 
. Sympat';aa 4O-Iatka o mrte, apal)(Jl, bez zo- 
bowIązan, 
ałceOle yedme, pozna milego 
Pana w odpowiednim wieku. W
ztNo 
sląskJe Skrytka głosowa:7521 
. RozoMedziona, po 30., wykształcenie wy- 
ższe, poszukuje Pana z okolIC KatOWIC, ewen 
tualnle Krakowa, cełem nawIązarna przyjaZni 
lub trwalf90 ZW1ązku. Skrytka głosowa:7348 
. Strzelec po 40., pozna Pana w wieku 37-45 
łat, powyżej 180 cm wzrostu, z WOJ. śIąskJego 
Ceł towarzysko-matrymonlalny. 
Skrytka głosowa:7314 
. Samotna,lat 51, uczawa, zaradna, spokojna 
pozna Pana w stosownym WIeku, bezzotJat"ą- 
zań, na resztę żyaa (z w"azdem za granICę). 
Skrytka glosowa:7337 
. Wysoka, interesująca po 30., jedno dziecko. 
pozna sympal}	
			

/iv5521-2000-24-0019.djvu

			ze słuchawek, kołysząc się w jej 
takt. Tyson powiedział, re czuje się 
dobrze i spodziewa się spotkać 
z Brytyjczykami na przyjęciu, po 10- 
rundowej walce. Znalazł nawet czas 
na pochwałę Manchesteru United, 
na
ając go wielkim, piłkarskim 
zespołem. 
Julius Francis, któremu przypadł 
wątpliwy zaszczyt uczestniczenia 
w rehabilitacyjnej walce z "żela- 
znym Mike'em", nie uważa się za 
ofiarnego kozła. - Zamierzam wy- 
grać - powiedział krótko, traktując 
jednak z należnym szacunkiem Ty- 
sona. _ MIK, PAP 


Tyson walczy dziś z Franclsem 


Na konferencji prasowej przed dzi- 
siejszą walką z Juliusem Francisem, 
Mike Tyson (na zdjęciu po prawej) 
oznajmił, że w ringu jest "zwie- 
rzem", a jego pojedynek z mistrzem 
Wielkiej Brytanii będzie "wojną", - 
Jestem bezlitosnym wojownikiem. 
Nie mogę się zmienić i nigdy nie 
mam wątpliwośći, kim jestem - po- 
wiedział były mistrz świata boksu 
zawodowego w Manchesterze. 
Tyson uprzejmie i chętnie odpowia- 
dał na pytania, podczas gdy jego ry- 
wal, Julius Francis, słuchał muzyki  

<.. 


Sobota - Niedziela 
DZIEN 29-30 stycznia 2000  


. 


sport 


- Sanok 2:4 


Co się dzieje zEnpolem? 


Brakuje kijów i pieniędzy 


Niespodziewane porażki 


Czwartkowa kolejka w koszykarskiej 
ekstraklasie nie była udana dła na- 
szych zespołów. Z niżej notowanymi ry- 
wałami przegrały Bobry i Enpol Po- 
goń. Bytomianom nie pomógł debiut 
w składzie Erica Wiłsona, który zdobył 
załedwie 4 punkty. Rudzianie przegra- 
łi, choć wreszcie skutecznie zagrał Mi- 
rosław Frankowski. Podstawowi gracze 
nie mieli jednak wsparcia z ławki rezer- 
wowych. Dla zespołu Dariusza Szczu- 
biała była to czwarta porażka w ostat- 
nich pięciu meczach łicząc występy 
w lidze i Pucharze Koraca. 
Zastal Zielona Góra - Bobry By- 
tom 73:64 (42:40). Punkty dla Bo- 
brów: Helmanis 17, Golański 14, Ve- 
cvagars 11, Valeiko 11. Wierzgacz 1, 
Wilson 4. 
PKK Szczecin - Enpol Pogoń Ru- 
da ŚI.86:79 (37:30). Punkty dla Pogo- 
ni: Pluta 20, Frankowski 17, Joubert 
16, Popovic 12, Morris 8, Trifunovic 4, 
Kobieła 2. '" 
W pozostałych meczach: HOOP 
PEKAES Pruszków - Zepter Sląsk 
Wrocław 67:77 (31:36). Komfort Forbo 
Stargard - BROK Czarni Słupsk 49:51 
(27:26), WTKAnwil Włocławek - Polo- 


nia Przemyśl 77:63 (42:33), AZS Toruń 
- Trefl Prokom Sopot 73:80 (65:65, 
35:35), Wega Stal Ostrów Wlkp. - AZS 
Lublin 99:92 (59:43) Cersanit Nomi 
Kielce - Azoty Unia Tarnów 81:66 
(34:31). 


W KKH 100% Hortex Kato- 
wice brakuje nawet hokejo- 
wych kijów, atmosfera 
w drużynie nie jest najlep- 
sza i nie krył tego po poraż- 
ce z SKH Sanok 2:4 (0:1, 
1:2, 1:1) trener katowiczan, 
Jan Novotny. 
- O czym tu mówić jak 
zawodnicy nie mają czym 
grać - mówił. - Jak mam ich 
motywować. Ty jedziesz na 
mecz i zjesz obiad. kolację 
a my co mamy jeść - mówią 
zawodnikom w domach żony 
I mają rację. Oni potem nie 
mają głowy do grania. 
Już po meczu z Podhalem 
Nowy Targ zrobiło się głośno 
o tym, że katowiczanom za- 
brakło kijów. 
- W czwartek część za- 
wodnikÓw dostała pieniądze 
na ich zakup - informuje me- 
nażer KKH. Dariusz Czer- 
kawski. - W sobotę lub 
w niedzielę kołejnych 30 
sztuk ma dowieść menażer 
Jana Fura. 
Początek spotkania nałe- 
żal do gospodarzy. Strzały lu- 
dwika Czapki, Roberta Gro- 
barczyka czy Tomasza Jóźwi- 
ka mijały jednak bramkę 
gości. Potem wystarczyła 
chwila nieuwagi by to goście 
objęłi prowadzenie. W mo- 
mencie kiedy KKH grało 
w przewadze, Marek Szy- 
mański w dziecinny sposób 
stracił krążek, który przejął 
Michaił Biełobragin zagrał 
do Tomasza Rysza. a ten nie 
dał Jackowi Zającowi naj- 


Grobarczyk - Bułka, Mare- 
czek.Czapka. Trybuś. Furo 
- Piecuch, Savko, Raszczyń- 
ski, Słodczyk, Orzeł - Soba- 
ła. 


GKS Tychy - Cracovia 
Kraków 12:1 (4:0, 3:1, 5:0). 
Tkacz 3 (5, 9, 23), Kotoński 
2 (9, 30), Szindiapin 2 (32, 
48), Zdunek 2 (44, 45), Capi- 
ja 2 (49, 56), P. Szindiapin 
(10) - Urban (36). 
1) Dwory UnIa 38 68 178-56 
2) GKS Tychy 39 50 151-99 
al Jmł 1\."),' 39 49 '111-92 
4) Podhale 38 47 145-110 
5) SKH Sanok 39 40 122-122 
6) KKH Katowice 39 28 114-127 
7) StocznłowIec 39 27 109-162 
8) Cracovia 39 9 76-278 


mniejszych szans. Chwilę 
później bramkarz KKH mu- 
siał opuścić taflę. 
- W Tychach w niedzielę 
został trafiony krążkiem 
w głowę. we wtorek w No- 
wym Targu też i jeszcze te- 
raz - tłumaczył Czerkawski. 
- Kask ma już cały pogięty, 
poskłejany. W normalnym 
klubie powinien mieć już 
nowy... 
Na początku drugiej tercji 
błąd Czesława Niedźwiedzia 
wykorzystał Michał Mravec. 
W 32 min przy biernej posta- 
wie obrońców KKH, Andriej 
Dołgow trafił w słupek. ałe 
dobitka Biełobragina była już 
celna. 
- Pierwsza piątka straciła 
trzy bramki - mówił Novot- 
ny. - Ani jeden z tych strza- 
łów nie powinien wpaść do 
siatki. 
W 39 min miejscowi 
przeżyli chwiłę radości. Bar- 
tosz Orzeł pokonał Wawrzkie- 
wicza. Gdy Trybuś zmniej- 
szył rozmiary porażki na 2:3, 
nadzieje kibiców odżyły. Jed- 
nak Mravec szybko je ostu- 
dził. 
KKH 100% Hortex Kato- 
wice - SKH Sanok 2:4 (0:1, 
1:2, 1:1). Orzeł (39). Trybuś 
(41) - Mravec 2 (21, 48). 
Rysz (14). Biełobragin (32). 
Sędziował: Tadeusz Drze- 
wiecki (Gdańsk). Widzów 
300. Kary: 4 - 4. 
KKH: Zając (17' Rym- 
ski) - Szamański, Niedź- 
wiedź, Jóźwik, KoszQwski, 


1)Z8pter 21 
2) Anwll 21 
8) HOOP PEKAES 20 
4) Wega Stal 21 
6) Cenanlt Nom! 19 
6} Treli Prokorn 21 
7) KDmfort Forbo 21 
8) Enpol Pagon 21 
91 BROK Czarni 20 
10) Bobry 21 
f1} AZS lublin 21 
12) Azoty Unia 21 
13) PolonIa 21 
14) PKK 21 
'I5} AZS Torun 21 
18) z.taI 21 


40 1673-1301 
36 1635-1529 
35 1543-1371 
34 1815-1524 
33 1427-1294 
33 1494-1438 
33 1396-1335 
33 1611-1544 
32 1408-1371 
31 14S2-1489 
30 1563-1604 
28 1497-1532 
26 1393-1533 
25 1388-1746 
25 1397-1540 
24 1357-1598 


PAWEŁ RASSEK 


Pozostałe wyniki 
Podhale Tymbark Nowy 
Targ - KTH Krynica 4:1 (2:0, 
10, 11). Uszakow (19). Gił 
(20), Witer (31), Zaręba (54) 
- Piekarski (45). 
Stoczniowiec Gdańsk - 
Dwory Unia Oświęcim 3:8 
(11,2:4,0:3). Cychowski (8), 
Bieltiukov (22), Potocny (29) 
- Puzio 3 (38, 59, 60), Wie- 
loch (7), Przyszek (31), Kli- 
siak (34), Garbocz (35), Hor- 
ny (54). 


I liga 
. Zagłębie Sosnowiec - 
SMS I Opole 5:1 (3:1, 0:0, 
2:0). Molenda 2 (6, 18), Hu- 
sek (5), Sadłocha (42), Ku- 
rowski (51) - Bagiński (13). 


W tabeli nie uwzględniono wyniku 
meczu BROK Czarni Słupsk - eersanit 
Nomi Kielce. Komisja odwoławcza 
PZKosz anułowała walkower dla Bro- 
ku i sprawę przekazała do ponownego 
rozpatrzenia przez Polską Ligę Koszy- 
kówki. _ MIK 


.
l 


I 


rio  


. 
ł 


Pora na półfinały 


Juniorzy w Spale 


Szwecja - Hiszpania i Francja - Rosja, 
to pary półfinałowe rozgrywanych 
w Chorwacji mistrzostw Europy w pił- 
ce ręcznej mężczyzn. Finałistów po- 
znamy dzisiaj. 
Wyniki ostatnich spotkań w gru- 
pach eliminacyjnych: grupa A - Nor- 
wegia - Ukraina 19:16 (12:7), Francja 
- Chorwacja 26:26 (12:11), Hiszpania 
- Niemcy 27:25 (12:9); grupa B: Słowe- 
nia - Islandia 27:26 (17: 12), Szwecja - 
Rosja 28:25 (14:15), Portugalia - Da- 
nia 26:28 (12:13). _ M, PAP 


Wczoraj wiecwrem w Spale rozpoczęły 
się hałowe mistrzostwa Polski juniorów 
i juniorów młodszych w łekkiej atletyce. 
W pierwszym dniu zawodów najlepsze 
wyniki uzyskali juniorzy: Łukasz Chyła 
(SKLA Sopot) w biegu na 60 m - 6,68 
sek. oraz Tomasz Smiałek (Warszawian- 
ka TOP-20GO) w skoku wzwyż - 2,15 m. 
. Artur Partyka wynikiem 2,32 m za- 
jął drugie miejsce w halo"')'ffi konkursie 
skoku wzwyż w Arnstadł. Zwyciężył 
mistrz świata Wiaczesław Woronin - 
2,34 m. _ PAF! M 


.... 


\.  


.. 


"- 
I 


I 


.. 


'III 


:? 


..... 


Kłopoty organizacyjne KKH widać takte na lodzie. 


iiiiiiNM.....................................................................
............................ ...........................................................................................................................................................................................................................................Auii33OOsii3i;;,. 


Zapraszamy do zabawy z nagrodami. 
Kup kartkę na poczcie. Jedną połowę kartki wyślij do bliskiej osoby, a drugą połowę uzupełnij o 
odpowiedź na proste pytanie, wpisz swoje dane osobowe i wyślij do Radia Flash. 
W dniu św. Walentego, 14 lutego 2000 okaże się, kto odjedzie samochodem Volkswagen NEW BEETLE. 
Samochody takie jak nagroda główna możecie już teraz oglądać w supermarkietach "Real" w Rybniku 
i Dąbrowie Górniczej. 


0\ 


, 


A jeśli pójdzie nie tak - jest jeszcze zestaw Tak Tak. 
Już od 17 stycznia 2000 r. spośród nadsyłanych kartek, codziennie (z wyjątkiem niedziel) na antenie 
Radia Flash wybieramy te, których nadawcy otrzymają dwa zestawy telefonów komórkowych Tak Tak 
w sieci ERA GSM - jeden dla Niej i drugi dla Niego. O tym, kto został właścicielem zestawów Tak Tak 
dowiecie się czytając "Trybunę Śląską Dzień". (Wybrane kartki biorą udział w rozstrzygnięciu finałowym 
14 lutego 2000 r.) 
Czytaj Trybunę Śląską Dzień i słuchaj Radia Flash 


(; --& q, 


'-  


I 


I 


-:;;:.=-
 


1ht,um
 
D"IEŃ 


@ GID 

 Au4ł 
Bieńkowski 
Autotyaowoeny c..1., Volk8W...... Audi 


t K tak 

  '. 

 


, 


RADIO 
FLASH
		

/iv5521-2000-24-0020.djvu

			.. }.) t 


). \
 
" 
, 


Wbrew nadziejom organizatorów 
na mistrzostwach nie pojawili się 
zawodnicy ze ścisłej czołówki Pucharu 
Świata. Zadecydowały o tym oczywiście 
kwestie fi nansowe. 


Sobota - Niedziela 
DZIEŃ 29-30 stycznia 200n 


'\ -  


Jewglenij Kaflelnlkow ma szansę obronie tytuł sprzed roku. 


Medale blathlonlstów w ME 


sport 


Australian Open 


Z dedykacją dla trenera 


Bój się "Kałasznikowa" 


Korespondencja TŚ DZIEŃ 
Z Zakopanego 


Rywalem Andre Agassiego w finale 
otwartych mistrzostw Australii bę- 
dzie obrońca trofeum, Rosjanin Jew- 
gienij Kafielnikow, który wczoraj 
w półfinale pokonał Magnusa Nor- 
mana 6:1, 6:2, 6:4. forma jaką zapre- 
zentował Kafiełnikow na korcie Melbo- 
urne Park w spotkaniu z Normanem 
została przez obsef\\atorów oceniona 
jednoznacznie - było to poważne 
ostrzeżenie wysłane dła Agassiego. 
Przydomek rosyjskiego tenisisty, "Ka- 
ł"swikow" był odmieniany we wszyst- 
kich przypadkach. 
- Magnus Norman został rozstrze- 
łany przez Kafielnikowa - to zdanie 
pojawiło się w doniesieniach wiełu 
swiatowych agencjr. W półfinałe przez 
dwa pierwsze sety Norman nie istniał 
na korcie. Na początku trzeciego Szwe- 
dowi udało się przełamać serwis rywa- 
ła. Kafiełnikow szybko opanował jed- 
nak sytuację na korcie i wygrał set" 
6:4. 
- Faworytem 
potkania finałowego 
będ/ie Ag"ssi - prorokowal Norman. - 
Jeżeli jednak Kafielnikow 7agra tak jak 
w spotkaniu ze mną. to ma duże szan- 
se na sukces. . 
- Nie mi"łem wielu oka/ji. ieby za- 
grac w finałach turniejow wiełkoszłe- 
mowych, do meczu z Agassim będę 
dobrze przygotowany - powiedliał Ka- 


fielnikow, który z d7iewięciu spotkan 
z Agassim wygrał cltery. 
W finale pań faworytką jest Marti- 
na lIingis. ałe jak wskazują statystyki 
Slwajcarce ciężko się gra z niżej noto- 
waną Lindsay Davenport. Do tej pory 
obie tenisistki stoczyły szesnaście po- 
jedynków. z których ai dziewięć wygra- 
ła Davenport. 
Wyniki. I'ółfinał mężczyzn: Jewgienij 
Kafielnikow (Rosja, 2) - Magnus Nor- 
man (Szwecja, 12) 6: l. 6:2, 6:4. Finał 
gry pody,ojnej kobiet: Lisa Raymond 
(USA, II, Rennae Stubbs (Australia) - 
Martina Hingis (Szwajcaria. 3). Mary 
Pierce (francja) 6:4,5:7. 6:4. Połfinał gry 
mieszanej: Jared Palmer (USA. 3), Ren- 
nae Stubbs (Australia) - Jon as Bjoerk- 
man (Szwecja, l), Anna Kurnikowa 
(Rosja) 7:5, 3:6, 6:3. _ MIK, PAP 


wadzić zespół na drugie miejsce. - De- 
dykuję to trenerowi Wierietielnemu, 
który po igrzyskach w Lillehammer 
wyrzucił mnie z kadry. Dopiero dwa ła- 
ta temu Andrzej Ruchała ponownie 
mnie do niej powołał - stwierdził To- 
por. 
Bardzo szclęśliwy był też Wiesław 
Liemianin. 
- Mieszkam niedaleko Kościeliska 
i nie ukrywam. że w clasie mistrzostw 
chodzę do domu "na dok"rmianie". - 
przyznał zawodnik - Może dzięki te- 
mu miałem tyle energii - żartował. 
Główną postacią wśród juniorek 
była natomiast 18-letnia Bernadeta 
Bednarz. 
- Trenuję 3 lata i to mój największ} 
sukces. Sama się go chyba nie spod7ie- 
wałam. Jeszcze nigdy tak dobrze nie 
strzełałam - oceniła swój występ. 
Wbrew nadziejom organizatorow 
na mistrzostwa...h nie pojawili się za- 


wOdnicy ze ścisłej czołowki Pucharu 
Świata. Zadecydowały o tym oczywi- 
ście kwestie finansowe. 
- Gratuluję Polakom organizacji 
tej impreZ): federacja nie dokłada do 
niej pieniędzy, tymczasem udało się 
wam przyciągnąć dObrych zawodnikow 
i załatwić finansowe nagrody dla me- 
dalistów. Taki wysiłek trzeba docenić - 
powiedział sekretarz generałny ł Bl' 
Peter Bayer. 
Zmartwieniem org"nizatorów jest 
niska frekwencja kibiców. choć wstęp 
na obiekt w Kirach jest bezpłatny. 
WięksZ} m zainteresowaniem niż same 
zawody cieszą się wieczorne ceremonie 
wręczania medali na Krupówkach. 
- Liczę że dziś i jutro ulegnie to 
zmianie - mówi burmistrz Adam Ba- 
chleda-Curuś ktory wręcza trofea 
wsparty na kulach. co jest podobno 
wynikiem gry w piłkę halową. 
RAFAŁ MUSIOŁ 


Drugi dzień mistr70stw Furopy w bia- 
thlonie przyniósł w końcu biało-czer- 
wonym sukcesy. Sztafeta męska 4x7,5 
km zdobyła srebro, a juniorki w biegu 
rozstawnym stanęły na najniższym 
stopniu podium Bohaterem ekipy zo- 
stal Krzysztof Topór. ktory w rywali7a- 
cji indywidualnej wypadł fatalnie. ale 
w s7tafecie zatarł z nawiązką złe wra- 
renie.' 
- Wiedziałem o co walczę. Trudno 
utr7ymać rodzinę za 600 zł stypen- 
dium - mówil 28-letni zawodnik. któ- 
ry dzięki "srebru" wywalczył stypen- 
dium olimpijskie w wysokości 2 tys. zł. 
W ostatniej chwili trenerzy wpadli na 
pomysł. by Topor otwierał sztafetę. ale 
sędziowie nie zgodzili się na zmianę. 
Pobiegł więc trzeci. Mógł naprawic sła- 
be stuelanie Tomasza Sikory iwypro- 


Czy wiecie, że... 
. Po raz pierwszy turniej został roze- 
grany w 1905 roku. 
. Roy Emerson (1963-1967) i Marga- 
ret Court (1960-1966) to rekordzisci 
w ilosci wygranych w Australian Open. 
. 2600 osob liczy obsługa turnieJu. 
Grupę tą tworzą sędziowie, kortowi. 
dzieci podające pi/ki, kierowcy oraz 
operatorzy tablic z wynikami. _ 


Sztafeta 4x7,5 km męiczyzn: 1) 
Niemcy 1:19.55,5 (O rund karnych), 
2) Polska (Wiesław Ziemianin, Tomasz 
Sikora, Krzysztof Topor, Wojciech Ko- 
zub) 48.0 (1), 3) Rosja 1.38,9 (1). 
Sztafeta 4x7,5 km kobłet: 1) Słowa- 
cja 1 :34.05,4, 2) Czechy 44,9 sek. 
straty (1 runda karna), 3) Niemcy 
1.00,3 (1 )... 6) Poiska (Iwona Grzywa, 
Magdalena Gwizdoń, Aldona Sobczyk. 
Magdalena Grzywa) 3.41.8 (1). 
Sztafeta 3x7,5 km Juniorek: 1) Ro- 
sJa 1: 15.19,4 (2)... 3) Polska (Katarzy- 
na Ponikwia, Bernardetta Bednarz, 
Beata Kieltyka) 53.4 (O). 
Sztafeta 4x7,5 km Juniorow: 1) Ro- 
sja 1:25.51,3 (O rund karnych)... 4) 
Polska 4.51.1 (3). _ 


13 


.11 1 


-.. 


1 Prezes Dziurowicz: niczego 
i nie podpisywałem 
I Zamierzamy domagać się od P tPN 
ł odszkodowania z powodu przeniesie- 

. nia Polsk" - Anglia z Chorzowa do 
Warszawy - stwierdził były prezes 
PZPN, Marian D7iurowicz. - W mar- 
cu 1999 roku t arząd przyznal organi- 
7ację tego meczu O/PN w Katowicach 
i Stadionowi Sląskiemu. W sierpniu 
Prezydium zadecydowało. iż spotkanie 
to rozegrane zostanie w Wdrszawie. Po- 
nieślismy z tego tytułu straty - 400 tys. 
złotych. Poza tym decyzji Zarządu nie 
może zmieniac Prezydium. 
Odniósł się rownież do oskarżeń 
prezesa Odry Opole, Ryszarda RaCl- 
kowskiego, ktore dotYClyly spf7eniewic- 
rzenia 3.5 mln dolarow. 
- Podpisałem prawnikom pełno- 
mocnictwo. aby skierowali do sądu 
sprawę o znie
lawienie. ....ontrakt. 
oprócl mnie. parafoy,,,ł Michał Listkie- 
wicz. a podane w nim konto, na które 
n"sz kontrahent przelał pieniądle. na- 
leżało do PLPN - wyjaśniał Dliuro- 
wicz. 
Były preles P LPN oswiadczył, iż 
ataki na jego osobę inicjoy,ane są przCL 


--- 
",. 


'" 


- 


1 


--- 


... 


nowe kierownictwo związku, które 
chce odwrocić uwagę od własnych po- 
tknięć. 
- Pojawiły się jakieś olbrzymie kwo- 
ty. od których jakoby PLPN nie zapła- 
cił podatków - powied7ial. - W ciągu 
ostatnich 10 lat. jako wiceprezes i pre- 
zes PZPN, uClestnic/yłem w kilku po- 
siedleniach z ministrami finansow 
i raden z nich nie stworzył przepisow 
wykonawczych dotyczących placenia 
podatku VAT przez zwiąlki sportowe. 
D7iurowicz był bardzo zdziwiony, iż 
nowe władle zwiąlku zgłosiły, że 
PIPN będzie płatnikiem VAT, skoro te- 
go podatku nie płaci żaden inny zwią- 
zek czy klub sportowy. Ta decyzja dała 
kontrolerom Ur7ędu Kontroli Skarbo- 
wej podstawę do n"liczenia podatku za 
poprzednie I"ta. 
- Wszystkie dokumenty finansowe 
podpisywane b}ły wyłącznie przez ów- 
czesnego sekretarza generalnego. Mi- 
chała Listkiewicza.jego za
tępcę Zdli- 
sława Kręcinę oraL dyrektora biura Fd- 
munda 7ientarę zakończył 
Dliurowicz. _ PRASS 


Wojciech Kozub na strzelnicy podczas sztafety 4x7,5 km. 


Tak toczy się piłka 


W skrócie 


Inter te! w półfinale 
Inter Mediolan lostal ostatnim pol- 
finalistą Pucharu WJoch.ladecydowal 
o tym remis w rewaniowym meczu 
1/4 finału. Pierwsze spotkanie Inter 
wygrał 3:2. Inter - Milan 1:1 (1:1). 
B.lggio (37) - S7ewczenko (35). Pary 
pollinałowe: Lalio - "Vena7ia. łnter - 
Cagliari. 


Paweł Kruczek, Tomisław Taj ner, 
Grzegou Sliwka i Marcin Bachleda za- 
jęli 7 miejsce w drużynowym konkur- 
sie skoków narciarskich mistrzostw 
swiata juniorów. Zloty medał wywal- 
clyła Austria. 


Atlanta 4: l, N"shville - LA Kings 2:6. 
Chicago - Colorado 6:4. Boston - 
Montreal - przełożony 


Reprezentacja Polskł kobIet w hoke- 
ju na trawie odniosła w- Lievin we 
Francji dwa 7Wycięsty,a w pierwszym 
dniu halowych mistrzostw Europy 2. 
ligi europejskiej. Polki pokonały Danię 
6:4 oraz rozgromiły Grecję 20:0. 


Koszykarkł USA, mistrlynie świata 
i olimpiady, które niedawno grały z pol- 
ską reprezentacj4 wygrały kolejne dwa 
mecze. Podopiecwe Nell Fortner poko- 
nały reprezentacjt; Słowacji 63:60 oraL 
najleps7ą klubową drużynę ubiegłego 
roku. SCP RUlomberok 75:67. 


Hoddle znalazł pracę 
Były selekcjoner reprezentacji An- 
glii, Głenn Hoddle, został trenerem ze- 
społu Southampton. Szkoleniowiec 
podpisał w wczoraj l2-miesięczny 
kontrakt. Zastąpi Davida Jonesa, któ- 
rego w listopadzie czeka proces pod za- 
rzutem pedofilii. Southampton zajmu- 
je ł 7. miejsce w 20. zespołowej Premier 
League. 


Amerykanin Pet e Sampras zapo- 
wiedział wczoraj, że nie zagra w me- 
C7U Pucharu Davisa USA-/imba- 
bwe, z powodu kontuzji biodra. któ- 
rej doznał podc7as półfin"łowego 
spotkania Au
tralian Open z Andre 
Agassim. 


NBA. Czwartek: Charlone Hornets - 
Detroit Pi"tons 117: 102, Cleveland Ca- 
valiers - Orlando Magic 102:9U. D"ł- 
las Mavericks - LA (,)ippers 99:90. 110- 
uston Rockets - Golden State Warriors 
11(1:115, San Antonio Spurs - Minne- 
..ota Timberwolves 92:80. Purtland Tr,,- 
il Blayers - Utah Jazz 85:75, Vanco- 
uver Grillies - New Jersey Nets 
108: 106. 
NHL. ()wartek: C"rulina - Phoenix 
2:4, NY Rangers - lÓronto 3:4. Phila- 
delphia - Florida 4:2. Pittsburgh -  
- 

 


/ MULTI ! 
L . TEK' 
. . 


Sylke Otto (Niemcy) I Armin loegge- 
ler (Włochy) W}grali na sztucznie lo- 
dLOnym torze w Igls koło łnnsbrucka. 
saneczkowe zawody - Challenge-Cups. 
Była to ostatnia proba sv.iatowej czo- 
Iowki saneczkarek i saneclkarzy prled 
mistrzostwami świata. ktore w dniach 
4-6 lutego odbędą się w S1. \1oritz 
w Slwajcarii. _ M, PAP 


Puchar Narodow Afryki 
W kołejnych mecZdch Pucharu Na- 
rodow Afryki. Grupa A: Ghana - logo 
2:0 (2:0). Grupa B: RPA - Republika 
Demokr"tyczna Kongo 1:0 (1:0). 
Grupa C: Egipt - Senegal 1:0 (1:01. 
Grupa D: Nigeria - Kongo 0:0. 
_ MIK, PAP 


. Piątek, 28 stycznia br.: 
71,59,21.68.62,10,73,3,55.26, 
57,39,22.4,16,75.45,48,69.60 


= 
= 


. Czwartek. 27 stycznia br.: 
46,42.21,77,56.13,66,64,55,8,48,15,63,36,71,14,7. 16,70,67