/iv5521-2000-160-0001.djvu

			.................................................................... 
REKLAMA ĄU/1292'41m  
Oferuje uslugi 
poligraficzne: 
SKŁAD GAZET 
CZASOPISM 
KSIĄŻEK 
FOLDERÓW 
-SKANOWANIE 
-ŁAMANIE 
-NAŚWIETLANIE 
-DRUK 
40-098 KATOWICE 
UL. MŁYŃSKA 1 
TEL.: 2538 274. 0601519635 


wtorek, 11. 07. 2000 


dziś bezpłatny dodatek MOlO fi 


t, 
 'ł łJ ' UllW "
I 8łli 
 ! 
 . 
(.., 
, I . " , ' , 
, ! 


Nr 160 (18466)  


WYDANIE K 


INDEKS 350516 


na Górnym SI · sku 


It-'i 


-. 


Straty związane z obrotem drogimi lekami poza legalnym obiegiem są bgromne i sięgają 
rocznie w całej Polsce kilku milionów złotych 


KRAJ 
Cel: przyspieszyć Integrację 


.. 
,.. ł 41 
. 
t
.. 
Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz 
premier podpisali wczoraj porozumie- .ij 
nie, które ma służyć szybszemu do ....c. 
stosowywaniu polskiego prawa do o 
ustawodawstwa Unii Europejskiej. 


cena 1 zł 


EJ 


PULS REGIONÓW 
Policja (nie) autostradowa 


Pierwsza poiska policja autostradowa z praw- 
e k I k -- dziwego zdarzenia powstanie dopiero za kilka 
zarny ryne e ow lat, kiedy otwarty zostanie odcinek autostrady 
. 
:.:
'";p


;,
 =:z::.=: 
O . 
KRAJ 
Komisarz I wybory 


Sląska Kasa Chorych chce 
wspólnie ze Śląskil Woje- 
wódzką Komendą Policji 
szkolić funkcjonariuszy z ko- 
mend rejonowych, by mogli 
skutecznej wykrywać falsLO- 
wane recepty. 
- W województwie ślą- 
skim lekarze wystawili 
w ubiegłym roku 28 milio- 
nów recept. Wszystkie 
rze- 
ba było skontrolować - przy- 
pomina Grzegorz Zagórny, 
kierownik wydziału gospo- 
darki lekami w Śląskiej Re- 
gionalnej Kasie Chorych. 
Według fachowców z Ka- 
S}; zmiana druku recepty da 
niewiele. Pieniąd7e też stale 
zabezpiecza się przed fałsze- 
rzami, a nie daje to stupro- 
centowych wyników. 
M iesi
c7nie lekarze z wo- 
jewódltwa śląskiego wysta- 
wiają ok. 2 mln recept, któ- 
re trafiają do lORO aptek. - 
Ideałem jest skontrolowanie 
wsqstkich aptek w ciągu ro- 
ku - mówi G. Zagórny. - 
Kontrolerzy ze Śląskiej Kasy 
pracują cały czas. 
Najgłośniejszą sprawą 
zwią/aną z nielegalnym oh- 
rotem na rynku lekarstw by- 
ło wykrycie czarnorynkowej 
sprzedaży hormonu wzro- 
stu. SIilłs70wane recepty hy- 
Iy reali/owane na 7amówie- 
nie pseudokuIturystów. Stra- 
ty wyniosły kilkaset tysi
cy 
złotych. Nie odnotowano na- 


-- 


Ml. 


.. 


\ 
,. ..'-' o 


" - 

 
( d..r' _ 
. !1.::...'- 

 _-ł.- 
- -,:....- . 


.. 


.".fI"ł .. 


_"'" 


tomiast przestępstw zwi4za- 
nych z wyłudlaniem leków 
narkotycznych. 
Shlska Kasa od POCZ:ltku 
ściśle wspÓłpracuje 7e Śląsk'l 
Komendą W
iewódzk'l Poli- 
cji. Teral powstał plan, 7eby 
również funkcjonariusle 


z komend rejonowych byli 
szkoleni m.in. przez pracow- 
ników Kasy, by skuteczniej 
wykrywać fałszywe recepty. 
W kaidej komendzie takich 
spraw jest bard70 wiele i S4 
klasylikowane jako fałszowa- 
nic dokumentÓw. Ostatnio 


pojawiła się nowa grupa prze- 
stępców, tj. dilerzy leków, któ- 
rzy wchodzą w układy z hur- 
townikami i aptekar73mi. 
Oni właśnie WYPUS7Czają do 
obrotu nielegalnie recepty. 
Zwykle chod/i o drogie pre- 
paraty. R/adko jednak wino- 


wajcę chwyta się za rękę. Le- 
karzowi, któremu zostanie 
udowodnione tego rod7aju 
oszustwo, groli m.in. odebra- 
nie prawa wypisywania re- 
cept. 


Spóźniony system 


. 


I 


.1 


'1 
:i 
ł 

 
System kontroli dystrybucji leków nie 
będzIe doskonały, dopóki nie zostanie 
wprowadzony START - system kompute- 
rowej ewidencji pacjentów, który pozwoli na 
prześledzenie drogi recepty od lekarza, po- 
przez pacjenta realizującego ją w aptece, 
aż do samej hurtowni. Tymczasem Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych już 
dwukrotnie unieważni! przetarg na wdroże- 
nie systemu START w województwie ślą- 
skim. Wkrótce ogłoszony zostanie trzeci 
przetarg. Nawet jeśli zostanie uznany, pro- 
gram START może ruszyć nie wcześniej niż 
pod koniec bieżącego roku lub na począt- 
ku roku 2001.. 


- 
... 


, 
. . 


AGATA PUSTUŁKA 
Temat dnia str. 3 


Częstochowska prokuratura postawiła zarzuty sześciu osobom, które 
przemycały kokainę z Ameryki Południowej do Polski. Za przemyt około 
20 kilogramów kokainy grozi im do 15 lat więzienia 


" 
='" 


 
--o 
'" 

 


Kurierzy narkotykowi byli wynajmowani przez 
mafię pruszkowską, której emisariusze szukali 
chętnych w Częstochowie. Kurierzy za jeden 
kurs mieli otrzymać kilka tysięcy dolarów. Na lot- 
nisku na Ok
ciu odhierali bilet do Kolumbii, gdlie 
od miejscowych rezydentów kupowali Clystą koka- 
inę. TC ukrywano w skrytkach w hagaiu luh CĘ- 
ściach garderohy (np. w wydnl70nych podesIwach 
butów). Jednak najclcściej kurierlY połykali kilku- 
nastogramowe porcje kokainy opakowane w pre/.cr- 
watywy. Narkotyki w iohldku kuriera hyły praktyc7- 
nie nie do wykrycia. 
- ł)aed "I>ołykicm" paci'usi'ek koki kurier/Y 
ćwic1yli. l)olyk,lj'lc winogrona. (,hodl.iło o opano- 
wanie odruchu wymiotnego - wyjaśnia policjant 
('cn(ralnego Biura Slcdci'ego. l.llaj,lcy spraw
. To 
właśnic CBS i lIOI) le wl.g1'Vdu n" nli'luiar prlemy- 
tu i micd/ynarodowy charakter 
mljki, ląjmllją się 
1<1 spraW'I. - Wśrod osób, klore werbowaly kurie- 


) 


rÓw do prlcmytu, znajdowal się Palestyńczyk i Jor- 
dańczyk - poinl(>rmowal nas mjr Zbigniew Nowak, 
rlecmik delegatury lIUł) w Katowicach. 
Jak siC okalało Ci'cstochowsL1' kurierq do Ko- 
lumbii po kokainę latali od 1996 roku. Pierwszy 
wpadl w marcu 1997 roku August U. Miesiąc pój- 
niej na lotnisku w Madrycie zHtrlymano li1deusza 
W i Darius/a J. lIisi'pańscy celnicy /llaleili przy 
nich kilkanaście kilogramów kokainy. - W i J. to 
mies/kańcy C7ęstochoW}; wielokrotnie karani 7a 
włamania i krad/ieic - s/yslymy od oficera ('BŚ. 
Przel jakiś cl.as nie hyło powa:i;niejslej wsypy 
wsnid Ci'ęstochowskich przemytników. Nieolicjal- 
nie dowied/ieliśmy si
. Le gang był jcdnak inten- 
sywnie ro7pracowywany pr/C7 dwie nic/.alcinie od 
siehie dzialaj,lce grupy opcracy.ine: UOP i policji. 
Funkcjonariusi'e t JOl' w tym samym c7.8sie dopro- 
wadiiii do 7likwidowani.. inncj odnogi kan ,Iłu 
prlemytu kokainy z Kolumbii - grupy Marka H. 


z Istebnej. - li) jednak były dwie odrębne grupy, 
które w podobny sposóh przemycały narkotyki do 
Polski z Ameryki Poludniowej - wyjaśnia mjr Z. 
Nowak. 
UOP i policja mtrzymały również w Częstocho- 
wie 39-letniego Jamslawa M. z Częstochowy. Miał 
pecha, bo w marcu wrócił I Danii, gdi'ie był skaza- 
ny 7a przemyt amfetaminy. Ustalono, Le należał do 
tej samej grup}; co 7atr7ymani wcześniej trzej 
mies7kańcy Clcstochowy na lotnisku w Madrycie. 
lar7llt pri'emytu narkotykÓw pri'edstawiono także 
M..rkowi S. i Robcrtowi S. 
- S7eść osób, które pr7emycały kokainę z Ko- 
lumhii do Polski ma przedstawione 7ar7uty. Oce- 
niamy, ic pr/emyci/y do krąju około 20 kilogramów 
kokainy, któnl spr/edano w Polsce. Zysk l tego ty- 
tulu dla gangu wyniosł około 2,6 miliona "otych 
- dodał rl.cc/nik delcgatury UOP w Katowicach. 
TOMASZ SZYMBORSKI 


Trudno o bardziej kompetentną osobę - tak pre- 
mier przedstawi! wczoraj nowego komisarza 
warszawskiej Gminy Centrum, największej i naj- 
bogatszej w kraju. To wiceminister spraw we- 
wnętrznych i administracji Józef Płoskonka, od- 
powiedzialny za wdrożenie reformy admmistra- 
cyjnej. 


m 


ZAGRANICA 
Jeden dzień w Moskwie 


"' 


ł 
AC 

 


Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski prze- 
kazał wczoraj w Moskwie prezydentowi Rosji 
Władimirowi Putinowi zaproszenie do złożenia 
oficjalnej wizyty w Polsce. Wystąpił przed kilku- 
set biznesmenami polskimi i rosyjskimi, zgro- 
madzonymi na wspólnym forum gospodarczym. 
- Lody zostały przełamane - takiego określenia 
użył Aleksander Kwaśniewski opisując na kon- 
ferencji prasowej swą jednodniową wizytę 
w Moskwie. 


RE
WM.................................................n..........i'Si3000i3ia. 


P.W. UNlPQL Sp
z o.o.J	
			

/iv5521-2000-160-0002.djvu

			ZK 


+24°C 
1001 hPa 


+21°C 
992 hPa 


pochmurno 


będzie padać 


Wtorek 
DZIEŃ II lipca 2000 


PrzewatnIe 
pochmurno, 
przelotne opady 
deszczu. Wiatr 
umiarkowany 
południowy. 


ZachmurzenIe 
całkowite. 
Lokalnie opady 
deszczu. 


fakty, opinie 


Pogoda na dziś 


Pogoda na jutro 


Śląska, DZIEŃ dobry! 


DZIEŃ z przewodnikiem: 


Marek Nowicki - Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich w Kosowie 


I w Katowicach przy ul. Skluduwskiej 
i poprzecznych stawiane są parkoma- 
ty. W tej dzielnicy nie ma biur, urzędów, 
prawie nikt tu nie prowadzi żadnej dzia- 
łalności gospodarczej. Parkumetry bę- 
dą więc głównie dla mieszkańców tych 
ulic. Qy naprawdę musimy płacić za to, 
że postawimy samochód pod domem? 
Czytelnik z Katowic 


. 'lemat dnia str. 3 
. Wiadomuści z regionu str. 4 - 6 
. Kraj str. 7-8 
. Zagranica str. 9 - 10 
. Sytuacje str. 11 
. Finanse str. 12 
. Kultura str. 14 


\ 


Marek Antoni Nowicki, do nieddwna 
c7łonek Europejskiej Komisji Praw 
Człowieka w Strasburgu, został R7ecz- 
nikiem Praw Obywatelskich (Om bud- 
smanem) w Kosowie - poinformował 
rzecznik prasowy MSZ, Paweł Dobro- 
wolski. Zaakceptował go na to stanowi- 
sko szef ON Z-{}wskiej ddministracji cy- 
wilnej w Kosowie, Bernard Kouchner. 
- Prof. Nowicki będzie jednym 
z najWY7szych przedstawicieli społecz- 
ności międzynarodowej, 7ajmujących 
się stabili7acją sytuacji w Kosowie 
i najwyższą instytucją w dziedzinie 
praw czIowieka - clytamy w komuni- 
kacie MSZ. 
Nowicki ma 47 lat, jest prawni- 
kiem. W okresie stanu wojennego był 
współzałożycielem i aktywnie działał 
w Komitecie Helsińskim. W latach 


1990 - 93 był czlonkiem komitetu wy- 
konawczego Międzynarodowej Federa- 
cji Helsińskiej w Wiedniu. Do paż- 
dziernika zeszłego roku hył członkiem 
Europejskiej Komisji Praw Człowieka 
w Strasburgu. 
W 1994 roku był specjalnym spra- 
wozdawcą Zgromadzenia Parlamentar- 
nego Rady Europy w sprawach praw 
człowieka w Mołdawi, a 1997 roku - 
w Azerbejdżanie. W kwietniu tego ro- 
ku Nowicki, zgłoszony przcz Unię Wol- 
ności na polskiego RPO, wycofał swoją 
kandydaturę w obawie, że nie uzyska 
w Sejmie wystarczającego poparcia, 
lwłaszcza tych ugrupowań, z którymi 
- jak podkreślał - ezuje się związany. 
Już wtedy aktualna była propozycja 
objęcia przez Nowickiego funkcji 
Ombudsmana w Kosowie. Był to jeden 


"(.'1 


1 2 ltpca na ul. Pułaskiego w Bytomiu 
żuna putknęła się o wystającą płylę 
i dotkliwie palec u nogi. Karetka przy- 
była niebawem. Żonę zabrała do szpi- 
tala, ale beze mnie. Pielęgniarka puin- 
formowala mnie, że reforma służby 
zdrowia nie pozwala osobom lrzecim 
na towarzyszenie poszkodowanemu. 
Byłem zmuszony biec do szpila la, choć 
w karetce było wolne miejsce. Gratultlję 
nadgorliwości "refurmatorom służby 
zdrowia". 
Józef Taclkowskl z BytomIa 


. Infurmator 
i · Telewi7ja 
! . Sport 
I 

 


str. 15 - 16 
str. 17 - 18 
str. 23 - 24 


""'----  


l 


Szukamy skarbu 


Dzisiaj druga 
wskazówka 


z powodów, dla których wycofał się 
z ubiegania się o urząd RPO, nie chciał 
bowiem "poświęcać funkcji rzecznika 
w Kosowie dla dosyć niepewnej roz- 
grywki tutąi" . _ PAP 


Szczególy str. 15 


I Samurządowcy z Gliwic podnieśli 
czynsze za mieszkania komunalne 
o 40 proc. a cenę tych mieszkań sprze- 
dawanych lokatorom o 50 pruc. Wzro 
sły też o 200 proc. opłaty za garaże, któ 
re budowaliśmy sami i za własne pie- 
niądze. Wycofano 
ię natomiast 
z ubietnicy uwzględnienia w wycenie 
mieszkań wymieniunych na koszt luka 
torów drzwi i okien. W pogarszającej 
się sytuacji ekonomicznej miasta samo 
rząd po.5tanowił natomiast zrobić kosz 
towne ogrodzenie parku Chopina. Qyż 
by po to, aby wpruwadzić bilety wstępu? 
Czytelnik z Gliwic  . 
\<.:
 v....
.. 
 
(,.
 . \ )\ 

 " 
.1 
....
r;).
.
 ... 
:\"..,
,;: ".. ,. 


Socjaldemokraci razem 


Napięcia społeczne I strajki w opInii Polaków 


We wrześniu w Luhlinie odbędzie się 
wspólna konferencja niemieckich i pol- 
skich socjaldemokratów na temat 
miejsca Polski po wejściu do Unij Eu- 
ropejskiej. To główny efekt posiedzenia 
stałcj grupy roboczcj SLD-SPD obradu- 
jącej w Słubicach - poinformowano 
wczoraj. _ PAP 


Czy, naszym zdaniem, w obecnej sytuacji 
 
słuszne jest podejmowanie akcji strajkowych 1 
70 70 dane w procentach j 
,&2 64 
60 61 
60 j'o 

 
50 48 słuszne 50 
( 
40 40 

\ 33 "o 35 38 
30 31 
 
30 28 
25 niesłuszne 


. 
.'.::0,. 
t. 
. .,
I(
.:-- . . . 
....:- 
 


,EURC- AGO 


Amerykaniści w Warszawie 


1 Jestem zbulwersuwany wypowiedziq 
pana Walęsy w sobotniej TŚ ULI EŃ. 
Jak rozumieć słowa: "Nie mam nic do 
ehkumunislów. jeśli uczciwie praCl
;ą 
; dobrze wychowtlją swoje dzieci"? CO 
do polityki mają dzieci? Qy ważne jest 
kto je wychowywał? Naprawdę trudno 
zrozumieć wypowiedzi L. Wałęsy. 
Czytelnik z Zabrza 


"Przesłanie uniwersalne Ameryk na 
XXI wiek" - to hasło 50. Międzynaro- 
dowego Kongresu AmerykanIstów, 
który rozpoczął się wczoraj w War- 
szawie. 
W ci'lgu 5-dniowych obrad na Uni- 
wersytecie Warszawskim ponad 1800 
uClOnych z 60 krajów lajmowac siC be- 
d/ie prohlemami obydwu kontynentów 
amerykańskich. Jest to pierwszy kongres 


amerykanistyczny - w ich 125 letniej hi- 
storii - odbywający si
 w w Europie 
Srodkowej. - Warszawa stała się w 2000 
r. miejscem dialogu międzyregionalne- 
go ohu Ameryk i miastem odradlaj'lcej 
się Europy Srodkowo-Wschodniej - po- 
wied/iał pf/ewodnici'ący Komitetu Or- 
ganii'acyjnego Kongresu, dyrektor Cen- 
trum Studiów Ldtynoamerykańskich 
UW - prof. Andr7ej Demhicz. _ PAP 


20 


trudno powiedzieć 
8 7 9 8 


9 


9 


12 


8 


10 


5 


I Zmkoczony jestem wypowiedzią L 
Wałę.IY w r.<; ULIEN W 11)95 roku 
przegrał wybory zA. Kwa!miewskim. 
Z powodu swą;ego zachowani stracił 
wowczas wielu wyborcÓw. Obl'cnie za 
chowu)l' .5ię tak .\amo. Wie, komu wol 
no byłojechać na pielKrzym"ę do Wity 
kanu, a komu nie. 7ivierdzi, że nie ma 
nic do ehkumuni.\.tów. jdli uczciwit 
practljq i dohrze wychowtljq sWI!;e dzie 
ci. Lzy pan Wałr.m nie prze.wdz1l z tym 
wYl-howanit'm dzieci? 
Jan Słomlan z Sosnowca 


o 1'99 II 


----- 
. . I 
. I 
. 
. . I 
" . . I 
. . . 
I 
. 

 I 
I 
, 
 -J 
) i ' \ f
 / 
)1 ('- 
.. 
w. 


11(2) 


Trybuna Śląska DZIEŃ 
zaprasza: 
w każdą sobotę w Wesołym Miasteczku 
w Chorzowie mozna spotkać wielkiego Koguta, 
który ma cudowną moc zamieniania kuponów 
w darmowe karnety na karuzelę. Kupony drukowane 
są na łamach TS eZIEN od poniedziałku do piątku. 
Trzeba Je wyciąć, skompletować zestaw co najmniej 
czterech kuponów z Jednego tygodnia. Należy odnależć 
Koguta, a ten zamieni le na karnet upoważniający 
do przejazdu na 3 wyznaczonych karuzelach. 
Jedna osoba może wymienić Jeden komplet kuponów. 
W każdą sobotę Kogut uszczęŚliwi 10 dzieci. 
Opócz tego w soboty dla pierwszych pięciu osób 
(wraz z osobą towarzyszącą) z aktualnym wydaniem 
E wstęp M w lny. 
Slestle Wesole Miasteczko I loleJka linowa "EllA" 
upraszalI radziennie od 10 do 1. 


i 


uważa połowa respondentów. 
Przeciwko organizowaniu straj- 
kow opowiada się natomiast nie- 
mal dwie piąte - 38 proc. 


90 proc. ankietowanych przez 
OBOP twierdzi, te Polaków "nie 
cechuje ostatnio dobre samo- 
poczucie" - wynika z czerwco- 
wych badań "NapIęcIa społecz- 
ne I strajkI w opinII społeczeń- 
stwa': 


63 proc. badanych utrzymuje, że 
w obecnej sytuacji niezadowole- 
nie mektorych grup społecznych 
może przekształcić się w masowy 
ruch protestu. Z kolei 26 proc. an- 
kietowanych uważa, że "taki sce- 
nariusz rozwoju sytuacji nie powi- 
nien miec miejsca". Możliwośc 
poparcia takiego protestu zade- 
klarowało 46 proc. ankietowa- 
nych. Sprzeciw zgłosiło zaś 36 
proc. respondentów OBOP. _ PAP 


Według badan, 71 proc. ankieto- 
wanych uważiJ, ..że osoby kierują- 
ce naszym krajem nie orientują 
się w opiniach i nastrojach spo- 
łecznych". Przeciwnego zdania 
jest 21 proc. respondentów. 


Czekamy na kolejne sygnały I opI- 
nie CzytelnIków. Nasze telefony: 
w Blelsku-BłałeJ 812-55-53, w Czę- 
stochowIe 324-79-54, w Rybnłku 
422-21-76. w Katowicach 253-89- 
27 (czynny od ponIedziałku do piąt- 
ku od godz. 9 do 14. w soboty od 10 
do 14). _ O PRAC. SAM 
' n 
:-- Wydawca: G or,tOŚl ąSk,eTovmr zyst woPrasoW;::-S P.l 0.0.40-098 Ka towice, ul. Młyńska 1, Cen trala ( informacja): (032)-2 53-97 63 25 3-92-32 Redaktor naczelny: Ta,Jl'us z Birdlkl(tel. 253.77-03) 
1(,Ul1:1 Sl1łslt Zastępca redaktora naczelneeo: T ddeusl Ganczarczyk (tel. 253-83.82) Redaktor wydania: Andrzej Krzyształowski (tel. 253.78.22) Sekretarze redakcII: tel. 253.98-55 Działy: zespół rcd.JguJący tel/faks 
Dll EN ' 253-79-97, gospodarczy: tel. 253-79-77 · n'porterskl: tel/faks 253-89-01 · lolrJilniczny: tel. 253-92.85; . kultury: teł/faks 253-75-64; . Informator: tel. 253-71.23;. sportov.y: tel. 253.89.33. łączność 
z Czytelnikami: tel. 253-89.27 . fotoreporterski: tel. 253.97 63 W. 445. TyDZIEN: tel. 253-75-14. E-mdll.tsl@trybuna.slaska.com.pl; TŚ DZIEN wintemecle: WłIW.trybuna-slilskacom.pl Oddzlaly Bielsko. 
:.iiI Bid/a. Clę<;tochowa. Gliwice, Opole, Rybnik, Sosnowiec, War
zawa . Projekt graficzny Studio Q. Druk: Krakowska Drukamia Prasowa DRUKPRESS, 31-580 Krakow, ul. Nowohucka 50 . Dział reklamy 
log101zen 40.098 Katowice, ul. Młynska 1, tel. (032) 253-78-74, e.mail; ogloszenia@trybuna-slaska.com.pl, faks 253-99-28. Dział marketingu tel. (032) 253-73-91, 253.88-92, faks 253-97-71 


KUPON NR 2 


wtorek 
11.07.2000 r. 


Podejmowanie w obecnej sytuacji 
akcji strajkowych za zasadne 


,;" 
__'''lin.. 
milo łONTROlowm 
liI IĄlllKDI1JłllIDYSIRIBUtJIl'RASl 
PL ISSN OB67.4507
		

/iv5521-2000-160-0003.djvu

			Jedna apteka dla jednego 
farmaceuty - oto propozycja 
ministerstwa zdrowia, która 
podzieliła i skłóciła właścicieli aptek 
w Polsce. 


:1./ 
$:/ 
- T 
. 
" 
1,\ Wtorek 
" DZIEN J J lipca 2000 

 
, " 
" 
temat dnia 


Sp; r o łasność 


Tylko dla 
farmaceutów? 


30 wr7eśnia ma być zapięte na ostatni 
guzik i poddane pod obrady Sejmu no- 
we prawo farmaceutyczne. Zmiany 
w ustawie o środkach farmaceutycz- 
nych i ustawie izbach aptekarskich 
przygotowały wspólnie - ministerstwo 
zdrowia oraz Polskie Stowarzyszenie 
Farmaceutyczne. 
- Celem jest dostosowanie pol- 
skiego rynku aptekarskiego do uregu- 
lowań obowiązujących w Unii Euro- 
pejskiej - mówi Andrzej Troszyński 
z biura prasowego ministerstwa zdro- 
wia. 
Fundamentalną rÓ7nicą pomiędzy 
Polską a np. Francją i Niemcami jest 
fakt, że za Odrą właścicielem apteki 
może być tylko farmaceuta i może on 
posiadać zaledwie jedną apteke, zaś 


., 


" 

 
, 
!r 


Stanisław 
Piec hula, 
prezes Izby 
Gospodarczej 
Apteka Polska, 
właściciel 
jednej apteki: 


\ )hecnie w Pol
ce jest za dużo aptek. 
Z naszych danych wynika, 7£ około 
1400 d7iała w samym wojewódltwie 
śląskim, zaś 9 tysięcy w całym kraju. 
Np. tylko w Sosnowcu jest ich ok. 
100. Tymc/.asem. hy apteka hyla 
rentowna powinna 703oputrywać 
minimum 5 tysi
c/ną spolecll1ość, u 
nas 3 tys. o
Óh. \V;lrto dodać, 7e 
prawie polowa aptek jest 7.adluiona, 
L.a.
 C7
ŚĆ 7.akładana jest dlieki 
środkom z kredytÓw. 
Kondycja aptck w Małopolsce, na 
SI,ISku i Ma7ows7u jest /nac/nie 
leps7.a ni'; tych, którc powsulły na uw. 
Ścianie Wschodniej. W 
wojcwod7twach, które są lidemmi w 
tej statystyce spr1.edąjc siC wiecej 
Icków drogich, /.a.
 tam tylko 
najtańs7e specyliki.lIwa;i.am, i£ 
najwiekszym l.agroi.cniem dla 
polskiego aptekarstwa jest wcjście 
l.achodnich sieci oferuj,lcych leki po 
nii.
zych cenach. One własnie 
dOI1rowad7., do hankructwa 
konkurcncje, a potem podnios" ceny, 
ho hedą rynkowymi monopolistami. 
ł)acjenci zyskaj'l wiec tylko w 
pierwszym okresie. Myś1e.le obawy 
właścicieli aptek nie hed"cych 
lilrmaceutami s" pr/.csadmne. Nikt 
nie hed/ie odhierał aptck, ho prawo 
me d/iuła wstec/. Zaws7.c pr/.ccież 
hed" mogli pr/.ckwalilikować swc 
spólki / cywilnych na l 0.0. _ NOT. AGA 


w Polsce każd}; kto ma pieniądze mo- 
że rolkręcić aptekarski biznes. 
Polskie Towarzystwo Farmaceutycz- 
ne jest zdania, że nieskrępowane 
wkraczanie wolnego rynku do aptekar- 
stwa przynosi szkody dla samych ap- 
tek oraz ich' klientów. 
"Apteka, choć jest przedsiębior- 
stwem nie jest sklepem. Nie tyl
o za- 
opatruje ludność w środki lecznicze, 
ale stoi też na straży zdrowia, bez- 
piec711ego stosowania leków" - stwier- 
dził Michał Umbreit prezes zarlądu 
głównego PTF w liście do klubów par- 
lamentarnych. 
Zwolennicy zmian twierdzą, że po- 
hamowanie złotej wolności w aptekar- 
stwie nie jest tylko polskim kaprysem. 
W Wielkiej Brytanii wprowadzono 


'- 


Maria Gajecka 
Bożek, 
posłanka SLD, 
Sejmowa 
Komisja 
Zdrowia: 


Nowe prawo farmaceutyczne 
jeszc7e nie wes7ło liJrmalnie 
pod obrady Sejmu, a już budzi 
wiele emocji. To bardLO 
skomplikowana i pclna pułapck 
materiu. wymagaj'lca s7czegółowych 
anali/. 
Jedno jest pewne. 
W sposÓh lo3straszający w7rósł 
ud/ial pacjentÓw w kosztach 
ogólnych lec7cnia. Wynosi 
on 6(}.70 proc., a powinien 
ok. 50 proc. 
Trudno siC jednak spodliewać, 
żc hed7ie inac7ej, skoro 
stale jest uSiczuplana lista 
lekÓw t/.W. ryclałtowych, la które 
pacjcnt płaci tylko Cl
ŚĆ ceny. 
Z moich inlimnacji wynika, 
i.c tylko 7 proc. sprzedawanych 
lekow w Polsce to ryczałtowe. 
30 proc. specyfików kupujemy 
z 100procentow'l odpłatnością, 
l.aŚ 50 proc. sprlcdai.y ohejml
e 
leki, 703 ktore płacimy 20 proc. 
Ai 63 proc. Icków 
sprzedawanych w Polsce to leki 
pelnopłatnc. 
'liI nieprawdu, ie lekaf/e 
chetniej wypisuj"leki 
703granic711e i drogie. 
Po prostu hurd/O wiele 
specyfikow potf/ehnych 
pacjentom nie ma polskiegq 
odpowiednika. _ NOT. AGA 


ostatnio podobne ograniczenia, zaś 
w Australii rząd postanowił nawet wy- 
kupić część aptek, tylko po to, aby je 
zamknąć. Obecnie apteki w Polsce 
mnożą się w zastraszającym tempie. - 
Rysuje się perspektywa niepohamowa- 
nej konkurencji, bankructw, a właści- 
ciele, zwłaszcza nie farmaceuci, zagro- 
żeni bankructwem mogą być zdolni 
do czynów niegodnych - ostrzega dr 
Umbreit, który uważa. że przy obec- 
nym tcmpie zakładania aptek grozi 
Polsce powstanie aptekarstwa kramar- 
skiego, co ma miejsce w Grecji i Portu- 
galii. 
Kolejny spór dotyczy umożliwienia 
prowadzenia aptek cudzoziemcom. 
W krajach UE właścicielem aptek mo- 
że być tylko obywatel danego kraju. 


.... 


--ł 


Leszek Jargan, 
wiceprezes Izby 
Gospodarczej 
Apteka Polska, 
właściciel kilku 
aptek, nie 
będący 
farmaceutą:  

 


!r 


Sl8cuje się.. ale liczby te nic 
ą 
stuprocentowo pewne, 7£ ok. 10 proc. 
właścicieli aptek to osoby nie bedące 
farmaceutami. Nie możemy się 
zgod7ić z propozycjami nowcgo prawa 
Illrmaceutyc711ego. gdYl dyskrymimgq 
nas7., grupe. Apteka bez wlgI
du na 
to, kto jest jej wlaścicicIem przynosi tej 
osohie zysk, bo to te;i rod/.aj 
przedsi
hiorstwa. 
Uważam, lC kompromisowym 
wyjściem z sytuacji bylohy zawarcię w 
ustawie stosownego 7.<1pisu 
uzalciniąj"cego lic/bę aptek od ilosci 
mieszkanc!JW na danym obs703rze. Ten 
wymóg hyłhy automatycmie zaporą 
dla l.achodnich sicci, ktore po prostu 
nie moglyby wejŚĆ na rynek. W 
knyach Europy l.achodniej 
na I apte
 pr/ypada c7esto ai. 10 tys. 
mies7kancÓw. l\Jcl'ltkowo wydawało 
siC nam, 7£ bed/iemy mogli 
pr/£!iJrsować /.apis dotYClllCY 
d7ied7ic/£nia aptek przez nao;zych 
bliskich. Okalllło si
 to jednak 
niewykonalnc. Istnicje moiliwość 
pr7.ck.
/taJccnia spółek, ale nie wiem}; 
czy w pÓiniejs7ym c7.<1sie nic spotkaj,! 
nao; ze strony ustawodawcy nowe 
restrykcje. 'Iymczasem chcemy byc 
pewni prlys7łości. Liczym}; Le w toku 
dysk IIsj i uda si
 Illalezć 
kompromisowe wy.iście. Proszę mi 
wierlYć, apteki nic farmacelltow s" 
prowadl.One WIOrowO. _ NOT. AGA 


Farmaceuci dostrzegają też zagrożenie 
jakie niesie finalizująca się prywatyza- 
cja "Cefarmów". Obawiają się, że dziu- 
rawe prawo spowoduje, iż cefarmow- 
skie apteki staną się łupem przedsię- 
biorstw handlowych maj'lcych na 
uwadze wyłącznie zysk. Powstaną 
więc duże sieci sprzedaży detalicznej, 
które będą celowo obniżały ceny leków 
(np. poprzez rezygnację z jednej 
z marż hurtowej lub aptecznej). 
Właściciele aptek, którzy nie są far- 
maceutami czują się zagrożeni propo- 
zycjami ministerstwa. W 1990 roku 
już próbowano wprowadzić podobne 
regulacje, ale wtedy sprawa trafiła do 
Trybunału Konstytucyjnego i przyzna- 
no im rację. 


AGATA PUSTUŁKA  
I 
I 


Nowe prawo dla 
właściciel i aptek  


Zgodnie z projektem ustawy wła- 
ściciele aptek, którzy nie są far- 
maceutami będą mogli skorzy- 
stać z okresu dostosowawczego, 
by sprzedać apteką, bądź np. 
przekształcić ją ze spółki cywilnej 
w spółkę z 0.0. 


Dzisiejsze koncesje na prowadze- 
nie aptek zostałyby zastąpione li- 
cencjami, przyznawanymi bezter- 
minowo. 


Gdy umrze właściciel apteki, a nie 
zostawi potomka - farmaceuty to 
aptekę będzie mogła przez krótki 
czas prowadzić osoba nie posia- 
dająca kwalifikacji wynikających 
z ustawy. 


Potem trzeba będzie ją albo za- 
mknąć, albo sprzedać farmaceu- 
cie. _ AGA 


Marże w Trybunale 


;1 


.. 


N aczcłna Rada Aptekarska zaskar- 
żyła do Trybunału Konstytucyjne- 
go dwa rolporz'ldLCnia ministra finan- 
sów ohniżlljące marle na Icki. 
R07pomldlenia dotycząee marż 
obowiązują od 1 maja tego roku. Na 
ich mocy marle hurtowe na leki zosta- 
ły obniione z 14,3 do I I proc. POla 
lmianami w wysokości marż hurto- 
wych wprowadzono stal:, mari.ę deta- 
lic7ną na leki o wartości hurtowej po- 
wyiej lOO lł wynoSlącą 16 lł. 
I lechmann powiedział, ie Rada po- 
prosila TK o /hadanie konstytucyjno- 
ści wlaśnie tego ostatniego pr7episu. - 
Ilurtownicy mają mar;ie procentowe, 
al1tekaf/om ustalono stałą kwotow'l 
marie w wysokości 16 7ł na leki o war- 
tości powyżej 100 1.1. To nierówne trak- 
\(Jwanie podmiotÓw - powied/iał 
Ilechmann. Wedlug ,Iptekarly, jest to 
niezgodne 7 jednym l artykułów Kon- 
stytucji (art. 32).  


. 


ł 


1
 -----... 
&
t 

I
 


I 

 


I Na podstawie sprzedaży leków 
z różnych grup można wywnio- 
skować, że w Polsce struktura 
sprzedaży upodabnia się do tej, ja- 
kie funkcjonuje w krajach UE. 
Znacznie mniej niż kiedyś sprzeda- 
je się lekow na choroby zakaźne 
(wzrost higieny życia), powiększyła 
się sprzedaż hormonów, lekow na 
choroby układu mięśniowo-szkie- 
letowego oraz oddechowego. _ 


i 


Rada uważa także, że zmiany wpro- 
wad70no bez odpowiedniego okresu 
dostosowawczego, co nie pozwoliło ap- 
tekar70m na skorygowanie planów fi- 
nansowych. .W demokratycznym pań- 
stwie prawa stanowienie i stosowanie 
prawa nie moie być pułapką dla oby- 
watcli prowadlących d7iałalność go- 
spodarc7,. - napisała Rada we wnio- 
sku do Trybunału. 
Ministerstwo Finansow odmówiło 
w tej sprawic komentawl. _ PAP
		

/iv5521-2000-160-0004.djvu

			Pogoda pokrzy!owala plany 


Pierwsza polska policja 
autostradowa z prawdziwego 
zdarzenia powstanie dopiero 
za kilka lat, kiedy otwarty zostanie 
odcinek autostrady w stronę 
Wrocławia. Jak na razie płatny odcinek 
A-4 patrolują policjanci 
z poszczególnych komend miejskich. 


Wtorek 
DZIEN II lipca 2000 


.,...  
l 
i 


., 
, ' 


.. 


51,' 


'ł 
" 

 


Miały być beczki, korkociągi, 
ósemki I podniebne pętle, ale z po- 
wodu silnego wiatru skończyło sIę 
tylko na krótkich lotach treningo- 
wych. Brzydka pogoda pokrzyto- 
wała program Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w Akrobacji Szy- 
bowcowej, które wczoraj rozpo- 
częły się w Rybniku. 
- Najważniejsze w szybownictwie to 
dobra pogoda. Jak zaczyna padać 
deszcz albo jest zbyt wietrznie, nie 
można startować - tłumaczy Marek 
Szczelina, jeden z zawodników star- 
tujących w mistrzostwach. 
Poza nim do Rybnika przyjechali lot- 
nicy z Austrii, Czech, Irlandii, a nawet 
Stanów Zjednoczonych i RPA. 
- Są to drugie mistrzostwa szybowco- 
we organizowane w Rybniku, pierw- 
sze odbyły się w 1994 roku. Wielu 
z dzisiejszych zawodników startowało 
już wtedy, więc praktycznie wszyscy 
się znają - mówi Tadeusz Mężyk, or 
ganizator imprezy z ramienia Aeroklu- 
bu "Rybnik". 
Zawody polegają na v.ykonywaniu na 
szybowcach określonych akrobacji. 
Lotnicy startują w trzech konkuren- 
cjach: układach znanych, nieznanych 
i dowolnych. W trakcie popisów ma- 
szyny muszą się zmieścić w tak zwa- 
nym "sześcianie powietrznym" 1000 


na 3000 metrów. Jeśli przekroczą 
granicę, nalicza się im punkty karne. 
Na zakończenie zawodów zostanie 
wyłoniony mistrz klasyfikacji ogólnej 
oraz najlepsi w poszczególnych kon- 
kurencjach. Organizatorzy zapowiada- 
ją jednak, że jeśli nie uda się przepro- 
wadzić co najmniej trzech lotów, za- 
wody zostaną odwołane. - Mamy 
jednak nadzieję, że pogoda będzie 
dla nas bardziej łaskawa - mówią za- 
wodnicy. 
Mistrzostwa mają potrwać do soboty. 
MIROSŁAWA KslĄtEK 


pu ls regionów 


. I 


. rz. 


· · · ":0 


Policja (nie) autostradowa 


Zdanicm Andr7eja Lopus/anskiego, 
prezesa Stalcexport Transrout, lirmy ad- 
ministrującej autostradą A4, system 
be/pieczeństwa na drod/.e d7iała be7 za- 
fiUt. - Oparto go na jak najlepszym wy- 
korzystaniu sił i środków - podkreśla 
prezes Lopus/ański. 
Jeslc7e tr7Y lata temu na Sląsku 
d1idłała formacja zwana policją auto- 
stradową. Zatrudnienie tam policjanci 
ogranic7ali się wyłąClnie do patrolowa- 
nia A4 (która wtedy nie była jeszcle 
drogą płatną - przyp. red.). JeLełi dos71o 
do wypadku luh koli7ji, wrywali kolegów 
z najbli1s7ej komendy miejskiej lub po- 
wiatowej, aby ci zajęli się zdar/eniem. 
Policja czekała więc na policję. 
- W 1998 r. zreorganilOwano zasady 
patrolowania drogi A4. Sprawy bezpie- 
czeństwa ruchu drogowego spadły na 
funkcjonariuszy z wyd/iału ruchu dro- 
gowego poszczególnych komend miej- 
skich. Dzięki temu policjanci palrulujący 


A4 od ra7U mogli prowad/ić c/ynności 
procesowe nd miejscu IdarLCń - mówi 
podinspektor Alicja Ilytrek, l7eclllik 
prasowy Śhlskiej Komendy Wojewód/- 
kiej Policji w Katowicach. Po wprowa- 
dzeniu opłat system 7apewnienia bez- 
piec7.eństwa stał się jes1cze proStS7Y: od 
Katowic do bramki w Rl7ęczkowicach 
drogę patrolują policjanci z Katowic, po- 
tem już funkcjonariusze z Krakowa. 
Przez cały czas na autostrad7ie są 
dwa katowickie radiowozy z odpowied- 
nio mocnymi silnikami oraz przynaj- 
mniej jeden nieomakowany samochód 
z wideoradarem, ktory filmuje piratów 
drogowych. Podobno "ustrlelony" re- 
kord7ista miał 240 kilometrów na go- 
dzinę. 
- Do maja br. na patrolowanym 
przez nas odcinku drogi doszło tylko do 
dwóch koli/ji, w których nikt nie ucier- 
piał - podkreśla komisar7 Magdalena 
Szymańska-Mi1era, oficer prasowy 


KMP w Katowicach. Znacznie gorzej 
hylo na odcinku krakowskich, gdlic do- 
siło do 95 koli/ji i 12 wypadków. Ranne 
lostały 23 osob}\ a jedna 7.gin
ła. W jed- 
nej 7 kolil,ji uczestniczył stojący na po- 
boc7u radiowó1 z Krakowa. Zahaczyła 
go pfleje7diająca cię1arówka, a jej kie- 
rowca tego nie 7auwa1Yl. Zatrzymano 
go dopiero na rogatkach Katowic. 
Andrzcj Łopuszański podkreśla jed- 
nak, że pręd7ej, czy później pierwsza 
polska policja autostradowa z prawd1i- 
wego zdarzenia będzie musiała powstać. 
- Jednak nie wC/eśniej, jak za kilka lat, 
kiedy otwarty zostanie odcinek A4 
w stronę Wrocławia - mówi szef firmy. 
Jeszcze w tym roku w Ralicach ruszy bu- 
dowa posterunku dla autostradowych 
policjantów. W przyszłosci będą jeździli 
w specjalnie oznakowanych super szyb- 
kich samochodach i na motorach-ściga- 
czach. 


,... 


MARCIN PIETRASZEWSKI 


Tragedia w kiosku "Ruchu" 


Przeciąganie sporu 


Katowice Rozmowy o hucie 


Ledwo uszedł z życiem 
..........'ł 


o kolejny miesiąc przeciągnie się 
sprawa własności budynku, w którym 
dzisiaj mieści się Urząd Gminy Jawo- 
rze - o jego pl7ekazanie wystąpiła, jak 
już inl()rmowaliśmy, hicIska Gmina Ży- 
dowska Wyznaniowa. - Prledstawiciel 
wojewody śląskiego oświadczył, że 
ur/ąd nie zd,\żył jeszc1e zcbrać wszyst- 
kich potr/.chnych dokumentów - powie- 
d7idła nam Domta Wiewióra l Gminy 
Żydowskicj. Wczomj,jak siC spodliewa- 
no, pr7.cd warszawsk" Komisją Regula- 
cyjną ds. mąj'ltku 7ydowskiego, sprawa 
budynku w Jaworm miala ulec 7.akoń- 

 czeniu. Tymczasem odroczono ją na na- 
stępny miesiąc. Lyd7i lapewniają, że 
nie chcą wyr/ucać wlad/.c Jawor/.a 7 sie- 
dl.ihy gminy, lec7 tylko pobierać czynsz 
I d7ieri.awny. - ORKA 
1$ 


Zarząd Huty Katowice SA I przedsta- 
wiciele brytyjsko-holenderskiego 
koncernu stalowego Corus rozpo- 
częli wczoraj w Katowicach kolejną 
turę rozmów w sprawie utworzenia 
spółki. Z wczesniejszych ustaleń wyni- 
kało, 1e do końca czerwca miała być 
podpisana umowa wstcpna. 
Spółka, do którcj Huta Katowice 
SA ma wnieść czcść własnego mająt- 
ku, a ('orus kapitał, hęd7ie produkowa- 
ła wyrohy długie, m.in.: szyny, pręty, 
kształtowniki. 
- Podczas ohccnej tury ro7m6w, 
która ma siC zakońcLYć w czwartck 
omawiane hęd" warunki transakcji - 
poinł()fmował kierownik Biura Infor- 
macji liK, Jarosław Zwoliński. 


Powołanie wra7 z Corusem społki 
zajmującej się produkcją wyrohów dłu- 
gich, ma być pierwszym etapem prywa- 
tY/acji I luty Katowice SA. Kolejnym, 
jak przewiduje program mrz'ldll lIK, 
bcdzie utworlenic spółki lajmującej się 
produkcją hlach walcowanych na gorą- 
co. To wymaga jednak wyhudowania 
nowego wyd7iału - lintegrowanego od- 
lewania i walcowania blach. Na temat 
tej inwestycji, ktÓra ma kosztować oko- 
ło 500 mln liSO, trwąją rolmowy 7 kil- 
komd kontrahentami, m.in. włoskim 
konccrnem Danieli. 
Program prywatY7acji liK prl.ewi- 
duje również utwor7.cnie tr7.cciej spółki, 
która obj
łaby cz
ść surowcową, l.ąimu- 
jącą siC produkcją stali surowej. _ STElM 


. 
- 


'" 


-.11( 
..t..: 


I . 


-.. - 


.. 


lO 


,... 
J. 
., 
t 


.....  


"
ł. 


r
 
\'  


\. 


Polisa na worek ziemniaków 


Spalone wnętrze częstochowskIego kiosku. 


nim jcdnak prlyhyli na miejsce zdar1e- 
nia, płomienie zd'liyly jUl strawić wnę- 
trze kiosku, i co najgors/.c, mocno popa 
rl.Yć uwiC7ionego w środku m
ic/yznę. 
Niewiele hrakowało, a pechowy spr1C- 
dawca spłonąłhy w kiosku lywcem. 
- Kiedy wyciągniCto go n'd 7.cWl1iltrz 
by' nicpflytomny - mówi o poszkodowa- 
nym rłec/nik c/cstochowskiej policji 
nadkom. Fugeniusl Machura. - Miał 
ro71egłc popaflenia głOW}\ klatki piersi()- 
wej i kOllc1yn. WC/wane na miejsce P()- 
gotowie l.abralo go natychmiast na od- 
d/iał popau.eniowy !o"pilala w Siemiano- 
wicach. 
lekarie okresIiIi stan popal7!)llcgo 
jako ci
1ki. Policja nie wyklucla, Le 
w chwili poiaru spfledawca lostał pora- 
iony pnIdem z gr7ejnika. Prawdopodob- 
nie dlah..'go, kicdy ogicń 1aclynal Irawić 
kio!>k, nic wyhiegł I. niego na Icwmltfl. 
OSlateC1lld wersja tragicmych wydarieli 
7llana hęd7ic jednak dopiero po 7akoń 
CI.cniu dochod/cnid pr/cl spccjaln" ko- 
misjc, 


Na odd/iał poparłeniowy s/pitala 
w Siemianowicach Sląskich tra- 
m wC/onu SI-Ictni miesl.kaniec C:lęsh)- 
choW}; który omal nie spłon"ł w kiosku 
"Kuchu". Mci.c/Y/na ma ro11egłe popa- 
nenia i walclY o iycie. 
Tragedid rolegrała si
 o god/. 5.50 
prlY ul. Kiedrl.j'nskiej w C1.ęstochowie. 
SI-Ictni spr/.cdawca, l.enon W, sl.ykował 
..i
 właśnie do otwdrcia kiosku. Segrcgo- 
wał dostarc/..one ga/.ety i układal je na la- 
d/ie. W pewnym momencie pr1ypadko- 
wo wląc/ył ręką clcktrYCIl1Y gr/ejnik. 
Pech chciał, 7e leiała na nim pac/ka 
7 gazetami. Chwilc pÓi.niej od m7.gr7.ane- 
go do c7erwonosci gr/.cjnika laj"ł 'ii
 pa- 
pier, polem łatwupalnc płyny du mycia 
sryb. Ogień blyskawiclllie wypcłnił ma- 
leńki kiosk. Spr/.cdawca nic l.d.,iył uciec. 
Gcstc kichy dymu huchaj"ce 7 kiosku 
lauwalyli jako picrwsi ochroniarzc hali 
tafguwej na Promcnad/je. H1yskawicll1ic 
pflyhiegli na ratunek. Niestet}\ nic uda- 
ło im się otwur/Yc mocno jui fO/gr la- 
nych drłwi kio!oku. Lrohili to w 15 se- 
kund wezwani na pomoc slraiacy.la- 


Korporacja Ubezpieczeniowa Rlar, 
wykorzystując powszechną nieznajo- 
mość prawa, zachęca do zawierania 
takich umów ubezpieczenia miesz- 
kań, które podczas prawdziwej trage- 
dii nie na wiele się zdadzą. Wi
ks10Ść 
umow jest sł()rmułowana w len sposoh, 
7e kicdy na skutck pui.aru, kmd/ie1Y 
b4di kahl'itrofy hudowlanej c/łowiek 
straci dorohck iycia, ods/kodowanic hę- 
d/ic dllio ni1s/e nii straty. 
Filar specjali/uje sic w uhclpiec/.a- 
niu spÓld/ielni mieslkaniowych (pisali- 
śmy na ten temat wczorąj). Swoje olcrty 
rolsyla la pośrednictwem hiuletynow 
'ipółd1ielc1ych. lamieszc/anc s., w nich 
gotowe jui wnioski ,,0 kompleksowc 
uhe/picc/.cnic mies7kanid".1 wniosku 
wynika, ie Sl)ołd/iclca m01e wyhrac je- 
dcn I c/tereeh waridntów uhel.pieCl.c- 
nia, na sum
: 5, 10, 15 luh 20 tys. II. 
Skladka miesi
c1lla (płacond wral 
I c/yn!>/.cm) waha siC od 3,50 do 14 II. 
- Lud/ie ndjc/ęscicj wyhieraj'l Wa- 
riant z sumą ube 7 picczcnio1 wynoszącą 


10 tys. zł - twierdli' pracownicy katowic- 
kiej delegatury Filara. Ich zdaniem, taka 
inicjatywa jest dowodcm na to, 1e lowa- 
r/ystwo stdra się upfled/ać iyc/enia 
klientów, khir/Y np. chc.,/ahe1pieczyć 
si
 pflcd krad/icil) roweru I piwnic}\ sło- 
ikÓw 7 pflctworami alho worka liemnia- 
ków. 
Wnioski o uhe1piecl.cnie laintereso- 
wani wysyłaj., pOCIt" luh pr1cka/uj" ad- 
ministracji spold/ielni. Nie maJ'1 s/ansy 
dowied/ieć si
 więc, 7e jeśli np. wyhruli 
wari.mt ,,10 tys. Ił", to ods/kodowllnie 
nic pr1.ckroc1Y tej kwoty - nawet gdyby 
spaliło siC im całe mies1k,mie, a w nim 
nowe mehle, kosl.towne ohral.Y, drogi 
Sprłct audio-wideo, pralka, lodÓwka 
i worck picni
dl.}; a wszystko ra/em 
o wartości 200 tys. II. 
Dyrektor Kowllrski lapcwnia, 1e 
klicnci Filara mog" wyhrac dowolml su- 
m
 uhc/picCl.cnia. Jcicli ich mies7kanie 
Wfal I. wyposaieniem wartc jest 20(} 
tys., to !oumd uhe/piec/.cnia tci mn1.c ty- 
le wynosić. Ale uluili fOlSyłane do lullli 


sugcruj." że najWY1slą sumą ube/pie- 
czcnia jest 20 tys. Ił. 


MATEUSZ CIEŚLAK 


I W niekt6rych sp6łdzielniach miesz. 
kaniowych KU Filar cieszy się wyjąt- 
kowymi względami, o jakich nie tylko 
inne towarzystwa ubezpieczeniowe, 
ale i pozostałe firmy prywatne, mogą 
tylko zamarzyć. Składka ubezpiecze 
nia w KU Filar bywa doliczona do opła 
ty czynszu (tak samo, jak opłaty za an- 
tenę zbiorczą, czy kontrolę szczelności 
gazu). Takich przywilejow inne towarzy- 
stwa ubezpieczeniowe nie mają, nie 
mówiąc juz o tym, że spółdzielca mo- 
że być nieświadomy, iż część opłaty, 
jaką uiszcza idzie na konto prywatnej 
firmy. Henryk Kowarski, dyrektor kato- 
wickiej delpgatury KU Filar zdpewnia, 
że korporacja nic ma z tym nic wspol- 
ncgo. Mowi, że społdzielnia nie ma 
prawa podwyzszyc opłaty lokatorowi, 
ktary nie podpisał polisy Filara. _ MAC 


MARIUSZ PIETRZYK
		

/iv5521-2000-160-0005.djvu

			K 


Półkolonie pod znakiem 
"Zielonej Gąsienicy" 
Wczoraj w Brzeszczach ruszyły 
półkolonie pod nazwą "Kwitnące 
wakacje" zorganizowane przez 
miejscowy Ośrodek Kultury. 
Uczestniczą w nich dzieci i mło- 
dzież w wieku od 7 do 13 lat, któ- 
re tego lata nigdzie nie wyjeżdża- 
ją, a chciałyby "pohasać" po le- 
sie, ulepić zwierzątko z gliny lub 
namalować ciekawy rysunek. 


- Jesteśmy nastawieni na kon- 
takt z przyrodą, dlatego dla kolo- 
nistów przewidzieliśmy liczne za- 
jęcia w plenerze, w tym "eko - 
wycieczki", podchody oraz zaba- 
wy przy ognisku. Chcemy, żeby 
dzieci dowiedziały się jak najwię- 
cej na temat otaczającej nas 
przyrody, dlatego podczas wędró- 
wek, uczymy je jak poruszać się 
po lesie. Młodzież poznaje też ga- 
tunki liści i obserwuje pod lupą 
małe "żyjątka" - mówi Renata 
Wątor, jedna z organizatorek 
"Kwitnących wakacji". 


- Nasze kolonie mają też swojego 
patrona. Jest nim "Zielona Gąsie- 
nica" - dodaje Danuta Korczyń- 
ska, organizatorka kolonii - To 
szmaciany zwierzak. którego 
dziecI codziennie wypełniają liść- 
mi. Gąsienica zawsze gotowa jest 
pod koniec turnusu, wtedy też od- 
bywa się pożegnalny bal, na któ- 
ry dzieci same przygotowują so- 
bie stroje. 


Kolejny tygodniowy turnus rozpo- 
czyna się 17 lipca. Szczegółowe in- 
formacje o programie można uzy- 
skać w Ośrodku Kultury w Brzesz- 
czach, tel. 2111-490. _ MAG 


. ... 
\. . . 
, 
"' , . 
ł - \ 
'y 
.\\. 
, -
 (/ ! 
, 
" ' 
... '. 
\ .J! 

 r 
"\. 
-" ,- 
, 
-- " 
.... 
.- 
{ I I ;.- :t4 II; I ;'-1 '":'łI 
-...
 
I 
....., ...... 
.............. 

 


.. 


.1 


.. 


...
 


Szturmem na studia 


Wczoraj już od czwartej nad ranem kandydaci na studia zaoczne 
oblegali budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚI. przy ul. Bankowej 
w Katowicach. Chętnych było znacznie więcej niż miejsc. 


Chętni do studiowania administracji na 
zaocznych studiach uzupełniających ma- 
gisterskich zjawili się tłumnie wcześnie ra- 
no, żeby się "załapać" na listę przyjętych. 
Wprawdzie termin rekrutacji kończy się 
dopiero 25 lipca,jednak miejsc jest znacz- 
nie mniej niż kandydatów. Uczy się kolej- 
ność zgłosleń. Starający się o przyjęcie na 
studia utworzyli nawet "komitet kolejko- 
wy", mimo to nie udało się opanować za- 
mieszania. 
- To niemożliwe,jak można dopuścić 


do takiej sytuacji - krzyczeli coorem zebra- 
ni. - Podobno już w czwartek była gotowa 
lista - oburzali się niektórzy. Na liście"ko- 
mitetu kolejkowego" znalazło się ponad 
660 osóh Aneta Kowalclyk była na niej 
664, mimo to z n.1<:lLieją czekała na swoją 
kolej 
Zdesperowani młodzi ludzie starali się 
za wszelką cenę wejść do budynku zanim 
wyczerpie się limit miejsc. Niektórzy z nich 
podawali kolegom będącym w środku 
swoje teczki z dokumentami pf7.ez... okno. 


Na sesji Rady Miejskiej w Katowicach ponownie podjęto 
wczoraj sprawę czynszów. Jerzy Seifert, właściciel kilku kamienic 
dowodził, iż gmina ustaliła czynsz poniżej kosztów utrzymania 
budynków. Radni nie wzięli sobie jego wskazówek do serca 


Temat czynszów w mieszka- 
niach komunalnych prlewi- 
ja się na sesji w Katowicach, 
od początku tego roku. Czte- 
ry miesiące temu Naczelny 
Sąd Administracyjny unie- 
ważnił uchwałę katowickich 
radnych o podwyżce czyn- 
szu regulowanego. Uznał, że 


uchwała nie uwzględnia 
stref zamieszkania. 
Uchwałę zaskarżył do 
NSA Jerzy Seifert. właściciel 
kilku kamienic w centrum 
miasta. Zauważył, że nie ma 
w niej m.in. podziału na 
strefy. 
Pod koniec maja radni 


. f 
II 
- 
,- 
f"1.1 '! . 
'. ' 
j 'w 
"I, 


.... 

 
\. 


.
 
.., '" 
 
"
 ......J J "'o 1\ 
..J h 
, I 
.!] ] 


1 
I 
'1" I 

 I _' 


" 


... 
;= 


r
 .. 


.
. 


--- "" 


I 

 I .......... 
, l.. 


l' 


uchwalili więc nowe stawki. 
Podzielili miasto na dwie 
stref}; mieszkańcy centrum 
płacą d7isiaj nii:sze czynsze 
niż lokatorzy mieszkań poło- 
żonych na peryferiach miast. 
Przez dwa miesiące stawka 
wynosi 1,60 zł za metr kw., 
przez następne cztery - 1,80 
zł, a przez kolejne pół roku - 
2,10 zł. Po roku radni podej- 
mą kolejną uchwałę. 
Majowa uchwała radnych 
me spodobała siC Jerzemu 
Seifertowi. Stwierdził, że 
uchwala naruszajego interes 
prawny. Wczoraj po raz 
pierwszy radni dopuścili go 
na sesji do głosu. Miał lO 
minut na wypowiedź, ale 
zmieścił się w pięciu. 
- Trybunał Konstytucyj- 
ny or7ekł, że gmina ustala- 
j'lc czynsz poni7ej kosztów 
utrzymania łamie prawo - 
mówi! Jerzy Seilcrt. - Uwa- 
żam, że znowu lostalo ono 
złamane. 
Stawka czynszowa w Ka- 
towicach jest ro;ina w zalei:- 
ności od teb'O, ClY mieszkanie 
t.najduje się w budynku wol- 
no stojącym, C7Y posiada 
kuchni
, wspÓlny pł-ledpokl
, 
łal.ienkę, czy jest odpowied- 
nio nasłoneclnione, ClY znaj- 
d4ie siC na poddaszu, itd. 
- Przecież w ccntrum 
miasta mieszkania są naj- 
drois/e, to dlaczego ohowią- 
'e /.ują w nich nii.sze czynsle? 
- pytał J. Seilerl. - POla tym 
S nie wi,ldomo, jak tueha ob- 

 IiCi'	
			

/iv5521-2000-160-0006.djvu

			wtorek 
DZIEN J J lipca 2()()() 


wokół nas 


Będzie 
sala 
gimnastyczna 


Przy szkole w Boronowie, która 
jest najmniejszą gminą w powie- 
cie lubl/niecklm powstaje sala 
gimnastyczna. Prawdopodobnie 
ju! od nowego roku szkolnego bę- 
dą z niej korzystać ucznIowie. 
W sali prlewidliano trybuny dla 
wid7ów i gości. Oh ok niej będą po- 
mieszczenia socjalne dla małych 
sportowców oraz siłownia. 
Budowa sali stała siC konieczno- 
ścią. Dotychc7asowa niewielka salka 
gimnastyczna pękała w szwach 
a dzieci musiały z niej kor7ystać na 
dwie 7miany. Powodowało to spore 
uciąiliwości dla pedagogów oraz 
uczniów. Budowa obiektu jest finan- 
sowana ze środków własnych gminy, 
Ur7ędu Kultury Fizycznej i Turysty- 
ki oraz Śląskiego Kuratorium Oświa- 
ty. Wraz z salą powstają nowe pra- 
cownie, w których będą się uczyć 
gimna7jaliści. 
Jest to spore pr7edsicw7ięcie fi- 
nansowe bowiem całość inwestycji 
zamknie się niehagateiną kwotą oko- 
ło 3 milionów złotych. Dla Borono- 
wa i jego mieszkańców to spory wy- 
datek bior;jc pod uwagc, że tegorocz- 
ny budżet gminy wynosi nie 
wicie więcej niż 5 milionow zło- 
tych. . JO 


Kopalnia "Sośnica" 
chce przekazać 
zakładowy basen 
miastu, tak by służył 
wszystkim 
gliwiczanom. 
Projektowi 
sprzeciwił się 
jednak Śląski Urząd 
Wojewódzki. 


"'
 


-. 
- 


--.-.....- .  


...., 
-, 
.. r Y 
"'lIlA 


., 


" 


.... 


,,( 


W gliwIckIm basenie niestety, nie mo!na sIę teraz kąpać. 


uh. , . 


. e, 


. - 


. . : 


. 
, ;. 


Basen za długi 


Urząd WojewódzkI nie wydał zgody 
na przejęcie nieruchomości przez 
miasto. Decyzję w tej sprawie, prze- 
słaną do prezydenta GliwIc podpisał 
wicewojewoda Andrzej Gała!ewskl. 
- D7ieci k4Pi" siC na dlik.ich stawach, 
a w hasenie nie można pływać - komen- 
tuje z ohurzeniem Jan Wiśnicwski, rad- 
ny z Gliwic, który podj;jl walkę o to, by 
kąpielisko stało się własnością miasta. 
- Inne miasta walc7ą o budowę ką- 
pielisk, a my mamy je sprzedać!. Na 
basenie rozpoczęły się prace rcmonto- 
we, mamy sponsorow, a tu taka decy- 
zja - tłumaczy dalej. 
Za radnym Wiśniewskim poslli 
także inni. W obronie basenu dos7ło 
nawet do zawarcia porozumienia mię- 
dzy samorz"dowcami z AWS i SLD. 
Przedstawiciele tych ugrupowań zgod- 
nie wystąpili w obronie kąpieliska. 00- 


Za darmo do Kokotka 


Na zlecenie władz LublIńca PKS uru- 
chomił codzienne kursy do Kokotka, 
ulubionej miejscowości wYPoc7ynko- 
wej mieszkańców Luhlińca. Autobus 
odjeldża codliennie rano o godl. 9.30 
i po południu o god/. 15.30. Pr7eja7d 
autobusem jest be7platny, finansuje je 
lubliniecki samorz;jd. . ID 


Pałac służy chorym! 


Dom Pomocy Społecznej w Łublu 
w powiecie tarnogórskim mIeści 
się w zabytkowym pałacu z konca 
XVIII wieku. Był on własnosclą hra- 
biego Johna Begwelda Balldona. 
Po wojnie przejęty przez Skarb Pań- 
stwa ulegał powolnej dewastacji. 
W 1953 roku został przekształcony  


w dom pomocy społecznej dla chorych 
z zaburzeniami układu nerwowego. 
W latach go-tych budynek przeszedł 
generalny remont, który znacznie pod- 
niósł standard budynku. Obecnie jest 
w pełni wykorzystany i służy chorym. 
Mieszka tu 83 pacjentów z zabuzenia- 
mi psychicznymi. _ KD 


---- 


.Ii",,",i 
"\\\1" 
I
I I 
.,
 
, 


-- 


. 
..' l 
. 'I;
 
U 
',. , I' 
, 11 
... ił! r I 
,I' 
l ."., ... 
..' 
II' .: ,.
 
IRI J l:e: 
- I 
,... 
a .. . 
. 
... . , 
. 
 
Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łublu. 


magają się rzetelnej informacji o przy- 
szłosci obiektu. Chcą też, by wicewoje- 
woda wy jaśni I powody swej decyzji. 
- W całej sprawie jest 7a dUl.o emo- 
cji. Krąży Ibyt wiele plotek, a la mało 
faktów. My potuchujcmy r7etclnych in- 
formacji, żeby d7iałać z sensem - 
twierd/i radny Rys7ard BUc7ck.. 
W pierwszym dniu lipca basen 
miał być otwart}; lecz do dziś nie ma 
w nim wody. 
- Może jak naglośnimy sprawę to 
ktoś się tym lajmie - la
tallawia się 
radny Wiśniewski. - Nam chod/i tylko 
o to, aby dzieci mogły się bezpiecznie 
k;jpać w czasie wakacji. 
O podanie prłyezyn odmownej de- 
cY7ji zwróciliśmy siC do wicewojewody 
Andrzeja Gałażewskiego. Opracowanie 
oficjalnej odpowiedzi lajcło slu7bom 
wicewojewody ponad jeden dzień. 


W przesłanej faksem do redakcji in'or- 
macji czytamy: (pisownic podajemy za 
oryginałem): "Poprzedni właściciel Gli- 
wicka Spolka Węglowa przekałala 
Skarhowi Pał1stwa nieruchomosć za 
nieopłacony podatek VAT. Wojewoda 
wykonując swoje ustawowe ohowi,'7ki 
zohligowany jest do od7Yskania utraco- 
nych wpływów. Dlatego, z mocy prawa 
nie jest możliwe przekazanie nieod- 
płatne tego obiektu w ohecnej 'ilrmie, 
komukolwiek. Natomiast starosta groc- 
ki, którym w tym prlypadku jest pre- 
zydent Gliwic może kąpielisko użytko- 
wac do czasu ogłos7enia prletargu na 
jego sprzedaż. 
Zgodnie z prawem prletarg organi- 
zowany jest przez właściwego starostę, 
czyli w tym przypadku prezydenta Gli- 
wic". 


DOMINIK JADWISIEŃCZAK 


K 


PatronI naszych ulic 
Piotr NIedurny (1880 - 1920) 


Patronami wielu ulic są ludzie nie 
wszystkim znani. W cyklu, który 
dziś rozpoczynamy, postaramy się 
przedstawić sylwetki mało zna- 
nych osób, które zasłużyły na 
"własne" ulice.  

 
i 

 


Pierwszą ulicą, która wzbudziła 
nasze zainteresowanie jest ulica 
Niedurnego w Rudzie Śląskiej. 
Z pytaniem skierowaliśmy się do 
rudzkiego Urzędu Miasta. Kiero- 
wano nas do różnych osób, jed- 
nak nikt nie potrafił wyjaśnić kim 
był człowiek o nazwisku Niedurny. 


Piotr Niedurny urodził się w lutym 
1880 roku na Opolszczyźnie w ro- 
dzinie robotniczej. Pracował jako 
robotnik w hucie "Pokój" w no- 
wym Bytomiu. Oprócz tego działał 
razem z ks. Józefem Wajdą na 
rzecz szerzenia polskości. Zakła- 
dał wiele polskich towarzystw na 
Śląsku m.in. filię Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego w Nowym 
Bytomiu. W czasie wojny nawiązał 
współpracę z Polską Organizacją 
Wojskową. 


Po wojnie w 1919 roku wszedł 
w skład rady miejskiej Bytomia. 
Zorganizował manifestacje pierw- 
szego i trzeciego maja. W stycz- 
niu 1920 roku został aresztowa- 
ny przez Grenzschutz. Jego zwło- 
ki znaleziono w Szombierkach 30 
stycznia 1920 roku. Na pogrzeb 
przybyło kilkanaście tysięcy lu- 
dzi. . DJ 


Opracowano na podstawie "Ślą- 
skiego .słownika biograficznego" 
pod redakcją Jana Kantyki i Wła- 
dysława Zielińskiego. 


W Gelsenkirchen jak w Zabrzu 


Rozmowa z Elżbietą Adach, szefową Komitetu Obrony Mieszkańców z Zabrza 


DZIEli Z Jakimi wnioskamI wróciła 
pani z międzynarodowej 
konferencji organizacji 
pozarządowych "Cltles for Ali - 
Local heroes 21' ("Miasta dla 
wszystkich - lokalni 
bohaterowie 21' - przyp. aut.), 
która zakończyła się w piątek 
w Berlinie? 
Kicdy wyje7dialam mialam po- 
c/ucie wstydu, ie mój kraj nie mOle 
porad7ić sobie 7e Imianami ustrojo- 
wymi, ie w taki upokarzający sposóh 
traktuje swoich obywateli. W Berlinie 
okalało siC, 7e prohlcm nie dotyc7Y 
tylko Polski, alc c(llego glohu. Wnio- 
sek to smutn}; ale i pocies7	
			

/iv5521-2000-160-0007.djvu

			Czyste ręce Unii Wolności 


Rada Krajowa Unii Wolności po- 
wołała wewnętrzną komisję ety- 
ki, ktora zajmie się rozpatry- 
waniem zarzutów stawianych 
członkom Unii. - Nikt nie jest 
odJi1rny na pokusy - skonstato- 
wał szef UW Leszek Balcerowicz. 


Komisja, w skład kto rej weszli 
Józefa Hennelowa, Olga Krzyża- 
nowska, Wiktor Kulerski, Ceza- 
ry Nowakowski, będzie oceniać 
sporne postępowanie Unitów 
według uchwalonego kodeksu 
etycznego. - Chcemy mieć czy- 
ste ręce - wyjaśnił powody po- 
wołania komisji i opracowania 
kodeksu Wiktor Kulerski. W tym 
tygodniu UW złoży w Sejmie pro- 
jekty ustaw antykorupcyjnych. 
Dwa mają dotyczyć jawności in- 
formacji i przejrzystości działań 


" 


Leszek Balcerowłcz podczas 
konferencji prasowej. 


organów administracji publicz- 
nej. Trzecia inicjatywa to projekt 
zmian w Kodeksie postępowa- 
nia karnego, które zmierzają do 
uproszczenia postępowań przed 
sądem. _ AMK 


Ostrzejsze przepisy o warunkowym 
zwolnieniu są zgodne z konstytucją 


Stosowanie przez sądy ostrzejszych 
(z nowego kodeksu karnego) przepi- 
sów o warunkowym przedtermino- 
wym zwolnieniu z więzienia nIe naru- 
sza konstytucji - orzekł wczoraj Try- 
bunał Konstytucyjny. 
Trybunał rozpatrywdł dwie połączo- 
ne ze sobą skargi konstytucyjne. Ich au- 
torzy - osoby skazane już prawomocnie 
- przekonywały Trybunał, że podwyższe- 
nie w nowych kodyfikacjach karnych 
minimalnej kary, jaką trzeba odbyć, by 
ubiegać się o warunkowe przedtermino- 
we zwolnicnie, odebrało im tzw. prawa 
slusznie nabyte, a S!łdy penitencjarne za- 
stosowały w ich prlypadkach mniej ko- 
rzystne nowe przepisy. 
Osobiscie przed Trybunałem wystę- 
powdł tylko jeden z wnioskodawców, Ja- 
rosław P., skazany na 7 lat za oszustwo 
i włamanie. W tym roku z wyróżnie- 
niem zdał eglamin na prawo na Uni- 
wersytecie Jagiellońskim. Wczoraj wy- 
powiedział pełnomocnictwo swemu ad- 
wokatowi i sam przekonywał pięcioro 
sędliów do swych racji. 
Dawny kodeks kdrny mówił, że ska- 
zany recydywista (a taki jest przypadek 


Przed Konkursem 
Chopinowskim 


8 polskich pianistów, przygotowują- 
cych sIę do startu w XIV Międzynaro- 
dowym Konkursie PIanistycznym Im. 
F. Chopina, rozpoczęło wczoraj 
w Warszawie obóz przygotowawczy. 
Potrwa on do 23 lipca. 
Jego uczestnikami są: Michał Białk, 
Paweł Kubica, Joanna Marcinkowska, 
Karol Masternak, Małgor7ata Sajna, 
Radosław Sobczak, Daniel Wnukowski 
i Piotr lukowski. Pianisci b
d,\ szlifo- 
wać swojc interpretacje chopinowskie, 
a takżc dyskutować o wykonawstwie 
mu/yki - pod okiem profcsorow m.in. 
Reginy Smcnd/ianki, Haliny Clerny- 
-Stefańskicj, Tadcus7a Chmielewskiego, 
JÓ,lCfa Stompla i Piotra Palccznego. 
W gronie wykładowców, jak 7apowie- 
d/iał dyrcktor liJwarzystwa im. E Cho- 
pina Alhert Grud/iński, pojawi siC rów- 
nici prof. Andr/ej Jasinski - wyhilny pe- 
dagog z Katowic, wychowawca m.in. 
Krysliana limermana. 
- Nic h
d7icmy 7mieniać intcrpre- 
tacji Pf/ygotowancj pr/ei' uc/estnikÓw 
konkursu. lalciy nam m.in. na wyro- 
hicniu w mlodych pianistach umicjct- 
ności pf/cka/ywania emocji poprzcz 
gr
 orał odporności psychic/ncj - po- 
wicdl.ial na wCi'orajsi'ej konferencji 
pruł: [adcus/ Chmicłcwski. OhÓ/ od- 
będzie się w wars7	
			

/iv5521-2000-160-0008.djvu

			Wtorek 
DZIEN I J lipca 200n 


kraj 


Komis 


Trudno o bardziej kompetentną osobę - 
tak premier przedstawił wczoraj nowego 
komisarza warszawskiej Gminy 
Centrum, największej i najbogatszej 
w kraju. To wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji 
Józef Płoskonka (na zdjęciu), 
odpowiedzialny za wdrożenie 
reformy administracyjnej. 


mi a · -. i - . .ałać normai 


. 


r 


i wybory 


1 astrzei.eń co do jego osohy nie ma na- 
wet Unia Wi>lności, która m.in. z powo- 
du powołania popf7edniego komisarza 
wyszła z koalicji. - Nie jest przedstawi- 
cielem żadnej partii i to jest fakt znac".ą- 
cy - ocenił Les7ek Balcerowicz, lider 
UW Następca Andrzeja Hermana nie 
podejmuje pochopnych i kontrowersyj- 


I Jozef Płoskonka ma 54 lata. W la- 
tach 1990-1994 był wojewodą 
kieleckim. - Mówiąc politycznie: od 
wczesnego Mazowieckiego do wcze- 
snego Pawlaka - określi! ten czas 
Płoskonka. Później pracował w Ze- 
spole ds. Reformy Administracji Pu- 
blicznej w Instytucie Spraw Pubłicz- 
nych, którym kierował Jan Maria Ro- 
kita. Od maja 1998 wiceminister 


nych decyzji. Poprzednik Józefa Pło- 
skonki zabronił wladmm gminy wcho- 
dzić do urzędu, a pracownikom pozahie- 
rał piec7ątki. Tymczasem nowy komi- 
Saf7 przejmując władzę - po tym, jak 
w piątek Naczcłny Sąd Administracyjny 
orzekł, że od 18 maja Rada Gminy War- 
S7awa Centrum nie istnieje - zadeklaro:- 


MSWiA, jest sekretarzem Międzyre- 
sortowego Zespołu ds. Wdrożenia 
Reformy Administracji Publicznej. 
Wspołprzewodniczy Komisji Wspól- 
nej Samorządu i Rządu. Z wykształ- 
cenia jest doktorem fizyki, specjali- 
zował się w doświadczalnej fizyce ją- 
drowej niskich energii. Mieszka na 
stałe w Kielcach, ma żonę i troje 
dzieci. . PAP 


Policja zatrzymała producentów pirackich płyt 


Gdańska policja zlikwidowała wczo- 
raj wytwórnię, gdzie nIelegalnie ko- 
piowano programy komputerowe. 
Dwaj producenci pirackich płyt CD 
z Gdanska wysyłali do klientów katalo- 
gi 7 wyka7em proponowanych progra- 
mów komputerowych. Zdtrzymanym 
mę7c7Ylnom grozi do 5 lat więzienia. 
Wiceszef komisariatu policji 


Gdańsk-Zaspa Tadeusz Trybuś powie- 
d/iał, że w przeszukiwanych mies7ka- 
niach znale7iono ok. 3 tys. płyt. Zabez- 
pieczono też nagrywarki, komputery 
i twarde dyski. Przedsiębiorczy student 
Uniwersytetu Gdańskiego i jego be7ro- 
botny kolega promowali "swoje produk- 
ty" i zhierali na nie zamówienia wysyła- 
jąc do odbiorców katalogi. . PAP 


Przed warszawskim sądem rozpoczął się wczoraj 
proces Leszka Bubla, byłego kandydata na prezydenta, 
oskarżonego m.in. o zagarnięcie 25 kg złotej blachy 


Prokuralura Okręgowa w Wars/awie po- 
stawiła Bublowi trzy 7.arLUty, którc doty- 
C7.ą lat 1989 - 93. Według odClytanego 
wc;roraj aktu oskar ienia, jako pre7es 
dwóch spółck orał pre7ydent Polskiej 
Partii Pr7yjacióll)iwa priywłaslc7yl so- 
bie mienie (wyrohy ze srehra i /Iota, te- 
IcwilOry, odkuflac/.c, dwa sejfy oral 330 
c/.apek diokcjek) wartc 153 tys. /1 Cl,ap- 
ki zamowił podc7as kampanii wyhorClej 
do Scjmu w 1993 r. w spółd/ielni inwa- 
lidów. 
G łowny Jar/ut to /agarni
cic 
w kwietniu 1991 r. 25 kg /Iotej hl achy 
(o wartoścI 2M tys. "I) na sAmic; Mcn- 
nicy Panslwowej. Blacha miala lrafić do 
Włoch, skąd, po pf7.emhieniu na hi7ute- 
ri
, miała wracac do Polski (Ruhel, kto. 
ry jest /łotnikiem, pmwad/il wtedy lic/- 
ne sklcpy juhilerskie). Oskariono go tci 
o poświadc/.cnie nicprawdy - gdy uhie- 
gał si
 o kredyt hdnkow}; oświadClył, i.c 
kapitał jcgo "pólki podwyi.smno do mi- 
1i,lrdd starych /1, w istocie wynosil 50 
mln starych li. 
Oskarioncmu, ktory odpowiadd 
/ wolnej stoP}; gro/I do II lat w1ę"ienid. 


Sąd Okrc;gowy w Wars/awie odroc/ył 
proces do 21! wrleśnid. Buhc1 nie PflY- 
waje się do /arlulliw, które na/ywa 
kłamliwymi i os/c7erc/ymi. Prokuratu- 
r/e /ar7uca d/iałanie z 7emsty za swą 
krytyk
 wymiaru sprawiedliwości. Od- 
nosl	
			

/iv5521-2000-160-0009.djvu

			Wyłączyli trzeci blok 


i - 
( \1 
.., 

 
... \ 
, 
t , 
1. ...- \ 
"" \ 

 
.' A .

 


Elektrownia atomowa w Czarno- 
bylu na Ukrainie została za- 
mknięta wczoraj rano ze wzglę- 
dów bezpieczeństwa z powodu 
ulewnego deszczu. 
Wyłączono trzeci, ostatni działaJą- 
cy blok w rezultacie zalania przez 
deszczówkę pomieszczeń, w któ- 
rych znajdują się generatory syste- 
mow bezpieczeństwa bloku ener- 
getycznego, przede wszystkim sys- 
temów awaryjnego chłodzenia 
reaktora. 
Ponieważ zalanie spowodowało 
niemożność szybkiego automatycz- 
nego uruchomienia działających na 
olej napędowy generatorów w wy- 
padku wystąpienia sytuacji awaryj- 
nej, personel elektrowni zdecydo- 
wał się na wyłączenie bloku. 
Zalanie nie spowodowało żadnych 
zmian w poziomie radiacji w elek- 
trowni i wokół niej. 
Reaktor nr 3 jest jedynym działają- 
cym reaktorem czarnobylskiej elek- 
trowni atomowej, w której w kwiet- 
niu 1986 roku doszło do najwięk- 
szej katastrofy w dziejach energetyki 
jądrowej. _ PAP 


Debata bałkańska 


Szefowie dyplomacji Unii Europejskiej 
byli wczoraj zgodni, !e muszą pilnie 
nasilić pomoc z jednej strony I presję 
z drugIej, aby utrzymać delikatny po- 
kój w zachodniej części Bałkanów. 
W czasie publicznej debat}; która za- 
początkowała ich comiesięczną sesję 
w Brukseli, większość ministrów opowie-- 
działa się za ponownym rozważeniem 
sankcji przeciwko Jugosławii, tak aby 
uderzały wyłącznie w reżim Slobodana 
Milos7evicia i um071iwiały intensywniej- 
sze wsparcie demokratyc7nej opozycji, 
niezalÓnych mediów i organizacji spo- 
łecznych, a taki:e rządu w C7arnogórze. 
Wszyscy poparli francuską inicjaty- 
wę, aby zwołać na 24-25 listopada do 
Chorwacji SZC7yt UE i państw 7achOlI- 
niobalkarlskich (Alhanii, Bośni, Chorwa- 
cji i Macedonii, alc nie Jugosławii Milo- 
szevicia). PodkreslallO potrzebę 703ofero- 
wania tym państwom konkretów. Prócl 
programów pomocowych - tak7e konce- 
sji handlowych i ukladów o stabilności 
i stowarzys7eniu (pierws7Y ma być za- 
warty z Macedonią prled końcem tego 
roku). Zachodnie Bałkany jako temat de
 
baty publiczncj wybrala Francja, prze- 
wodnic7'lca od I lipca linii. Po 7akoń- 
c7eniu puhlicmej dehaty ministrowie 
wyprosili kamcrl.ystów telewi/yjnych 
i prlystilPili do dyskusji /03 zamkni
tymi 
drlwiami. OC7ekuje siC. że pf7edłu7ą 
o d/icwi
ć miesi
cy zawies7enie zaka7u 
lotów mi
d/y Uni'l a Jugoslawi". _ PAP 


Nie ma alternatywy 
DelegaCJa SLD najwyższego szczebla 
potwierdziła wczoraj w rozmowie 
z szefem Komisji Europejskiej, ze po- 
piera rząd w sprawach integracji 
z Unią Europejską i dążeniu do człon- 
kostwa w 2003 roku. - Potwierdziłem, 
że w sprawach integracji europejskiej 
w Polsce jest zgoda między głównymi 
silami politycznymi i punkt widzenia 
między rządem a opozycją jest tozsa- 
my - powiedział prasie przewodniczą- 
cy SLD Leszek Miller po rozmowie 
z przewodniczącym organu wykonaw- 
czego UE, Romano Prodim. - Dla Pol- 
ski nie ma alternatywy - podkreślił 
i dodał, ze ta zgodność dotyczy także 
docelowej daty przystąpienia do UE. - 
Rok 2003 to data optymalna - 
oświadczył Miller, ktoremu towarzys:zy 
li Tadeusz Iwinski i JÓlef Oleksy. . PAP 


Prezydent Aleksander 
Kwaśniewski przybył 
wczoraj z roboczą 
wizytą do Moskwy. 
Wystąpił przed kilkuset 
biznesmenami polskimi 
i rosyjskimi, 
zgromadzonymi na 
wspólnym forum 
gospodarczym. 


Aleksander Kwaśniewski wita się z Arkadljem Wolskim, 
przewodniczącym Związku Biznesmenów I Przemysłowców. 


. . b. . -ł. [: ł - . HII 
. -.,. . . ; 


Wtorek 
DZIEliI]] lipca 2000 


9 


. 
zagranica 


Jeden dzień w Moskwie 


W Instytucie Polskim na terenie Am- 
basady RP w Moskwie zebrało się po- 
nad 200 przedstawicieli bIznesu Ro- 
sjI I Polski. 
W niewielkiej salce nie dla wS7YSt- 
kich starczyło miejsc siedzących, cĘŚć 
biznesmenów musiała stać na schodach. 
- Gdyby na ambasadę spadła teraz 
bomba, w obu naszych krajach nastąpił- 
by krach finansowy - podsumował 
ogromne zainteresowanie forum jeden 
z polskich dyplomatów. 
Wraz z prezydentem Kwaśniewskim 
do Moskwy przyjechało 65 polskich biz- 
nesmenów, m.in. Aleksander Gudzowa- 
t}; Jan Kulczyk, Krzysztof Żmijewski. 
Stronę rosyjską reprezentowali szefo- 
wie rosyjskich koncernów i wpływowi 
politycy m.in. Aleksandr Liwszyc - 
przedstawiciel prezydenta Rosji ds. kon- 
taktów z międzynarodowymi organiza- 
cjami finansowymi. 
Prezydent namawiał ich do rozwija- 
nia współpracy. - Polska jest solidnym 
międzynarodowym kontrahentem - 
przekonywał zebranych i nazwał słucha- 
czy "znakomitą reprezentacją biznesu". 
- Rosjajest potrzebna Polsce i Euro- 
pie - powiedział Kwaśniewski. Prezy- 
dent wymienił kilka d7iedzin, w ktorych 


oba państwa powinny współpracować: 
rozszerzenie wspólpracy bankowej, 
wspólne inwestycje transportowe (auto- 
strada i linia kolejowa Berlin- Warszawa- 
Mińsk-Moskwa), "infrastruktura ubez- 
pieczeniowo-gwarancyjna". Podkreślił, 
że obecne ujemne polskie saldo w han- 
dlu z Rosją (ponad 2 mld dolarów rocz- 
nie) jest "nie do utrzymania dla obu 
stron". Zdaniem prezydenta, wymianie 
handlowej powinno sprzyjać uregulowa- 
nie spraw kontroli celnej na wspólnej 
granicy, połowów dalekomorskich, wza- 
jemnej atestacji towarów. 
Wbrew oczekiwaniom w forum nie 
wziął udliału żaden z rosyjskich wice- 
premierów odpowiedzialnych za gospo- 
darkę. W imieniu rosyjskich władz biz- 
nesmenów powitał minister spraw we- 
wnętrznych Władimir Ruszajło, co 
wywołało rozbawienie uczestników ob- 
rad. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
bowiem trzech znanych rosyjskich biz- 
nesmenów miało kłopoty z resortem Ru- 
szajły. 
Wcześnicj prezydent odzna"czył czte- 
rech milicjantów z wydziału do walki 
z przestępcLOścią wrganiwwaną rosyj- 
skiego MS\\; uczestniczących w akcji 
uwolnienia dwóch Polck uprowadzonych 


w Dagestanie. Krzyżem Komandorskim 
Orderu Zasługi RP od7naczony został 
generał Władimir Kozłow - pierwszy wi- 
ceminister spraw wewnętrznych i były 
szef głównego zarządu walki ze zorgani- 
zowaną przestępczością. Krzyż Oficer- 
ski Orderu Zasługi RP otrzymał puł- 
kownik milicji Michaił Suncow, a majo- 
rzy Kazimir Botaszew i Jurij Jemkużew 
odebrali Krzyże Kawalerskie Orderu Za- 
sługi RP. - Pragnę podziękować w imie- 
niu bliskich uwolnionych pań i narodu 


I Wicepremier, minister gospodar- 
ki Janusz Stelnhoff powiedział 
w Moskwie, 
e rząd polskI stara słę 
obecnie o zwiększenie państwo- 
wych gwarancji dla kredytów na 
eksport do RosjI. Z kolei strona ro- 
syjska obiecuje. że dojdzie w końcu 
do odkładanej od kilku lat ratyfikacji 
umowy o wzajemnej ochronie inwe- 
stycji. Zdaniem ministra, powinno to 
znacznie zwiększyć wzajemną wymia- 
nę handlową. Steinhoff podkreślił. że 
Polska chce rozwijać współpracę 
z Rosją, jednak "bez gwałcenia inte- 
resÓN naszych sąsiadów". 


Po pierwsze gospodarka 


\ 
II 
lIt 
.... .... 
.. ...... 
. 
=- 
'ł1. 
- 


Otwarciem nowych mo!lIwoscl we współpracy 
polsko-rosyjsklej nazwał prezydent Aleksander 
KwaśnIewski (na zdjęciu z lewej) swoje rozmowy 
z prezydentem Rosji Władimirem Putlnem. 
1)lanowane na godlint; spotkanie ohu prezyden- 
tów na Kremlu trwało ponad półtorej godziny. 
- Jestem prlekonany, że ta wi7ylil OlllaC703 otwar- 
cie nowych moiliwości współpracy polsko-f()syjskiej. 
Mówiliśmy o aktywnym dialogu !}olityclllym, kt6ry 
niejako rozpoczyna to nasze spotkanie, 8 który powi- 
nicn być kontynuowany na szc7ehlach r7.ądowych, 
ministerialnych i regionalnych - mówil po spotka- 
niu Kwaśnicwski. DU103 C/.I;ŚĆ ro7mowy obu prezy- 
dcntów była poświ
cona prohlematyce gospodarc/-l:i. 
Jak mowil Kwaśniewski. wspcilpraca taka wymaga 
dohrego klimatu pcllitYCIllC
O. Ten hęd7iemy siC sta- 
rali tworlYć - dodał. Jeden z doradc6w pre/ydenta 
powied/iał, ic wi/yta pr7ehiega pod h,lsłcm "Econo- 
my First" (po pierws7e gospodarka). Po kl)'7ysie 


polskiego. który zna przysłowie "Praw- 
dziwych przyjaciół poznaje się w bie- 
dzie" - zwrócił się do odznaczonych pre- 
zydent. 
Rosyjski minister spraw wewnętrz- 
nych Władimir Ruszajło powiedział, że 
odznaczenia traktuje jako uznanie nie 
tylko dla technicznej strony akcji, ale 
"wydarzenie polityczne". 
Żadna poniedziałkowa gazeta mo- 
skiewska nie podała informacji o wizy- 
cie polskiego prezydenta. _ PAP 


Obecnie Rosja wysuwa projekt budo- 
wy przez terytorium Polski kOlejnej nit- 
ki gazociągu - z Rosji na Słowację. 
Szef rosyjskiego monopolisty gazowe- 
go Gazprom Rem Wiachiriew nie ukry- 
wa, że gazociąg ma omijać terytorium 
Ukrainy i stać się rodzajem gospodar- 
czego nacisku na władze w Kijowie. 
Jednocześnie Polska popiera budowę 
naftociągu przez terytorium Ukrainy 
z Odessy do Brodow i dalej do Polski. 
Minister ud1ylił się jednak od odpowie- 
dzi na pytanie, czy Rosja wywiera na- 
cisk na Polskę. by ta zrezygnowała ze 
wspierania ukraińskiego projektu. _ PAP 


Wizycie Aleksandra Kwaśniewskiego w Moskwie 
towarzys7yła nadzieja na ocieplenie stosunkaw polsko- 
-rosyjskich, które zwlaszcza w tym roku uległy 
zdecydowanemu pogorszeniu. Zaciążyly na nich takie 
wydarzenia jak uznanie przez Warszawę dziewięciu 
rosyjskich dyplomatów za osoby, które nadulyly swego 
statusu. Jeszcze bardziej zmrolił w71ljemne kontakty 
incydent przcd konsulatem Rosyjskiej Federacji w 
Po/naniu. Oficjalna Moskwa zareagowała na ten wybryk 
dość powściągliwie. ale posłulył on za pretekst grupce 
slowinistów do wylania kubła pomyj na nasz kraj. Byla to 
swego rod/.aju czkawka po prqstąpieniu Polski do NATO, 
Kreml nadal UW37.a, iż akces do tego aliansu jcst 
historycznym bł
dem Polaków. Tę gorzką pigułkC jednak 
prlełknięto. widZ	
			

/iv5521-2000-160-0010.djvu

			Wtorek 
DZIEŃ li lipca 2000 


zagranica 


Krok do rewizji historii 


Iwiątck Wypęd7Unych (BdV) w Niem- 
czech pf/yjął z 7adowolcniem decY7ję 
prokuratury w Opolu o postawieniu 
w stan oskari.enia Czesława G. - hyłego 
komendanta obozu w Łambinowicdch. 
Przcwodnicl.ljca Związku Erika Stcin- 
bach na7Wała wc/.uraj inicjatyw
 polskie- 
go wymiaru sprawiedliwości" wlaściwym 
krokiem na drodzc do rewizji historii". Po 
dwuletnim śled7twie, wi'llowionym po 
umorzeniu post
powania w roku 1956, 
Prokuratura w Opolu oskarżyła Oesława 
G. o zahójstwo 48 osób osad/onych po 
wojnie w obolie w Łamhinowicach, gd7ic 
przetrzymywano Niemców i Sląlaków 
przed przymusowym przesiedlcniem ich 
do Niemiec. _ PAP 


Agca wypowiada wojnę 


Mehmet Ali Agca, ktory 13 maja 1981 
roku dokonał zamachu na tycie Jana 
Pawła II, nazwał Watykan wrogiem 
Boga I wezwał do światowej "wojny 
kulturalnej" przeciwko Stolicy Apo- 
stolskiej. Oskariył też Watykan o znie- 
kształcenie tajemnic fatimskich. Agca, 
zostal ulaskawiony 13 czerwca i 1wolnio- 
ny z włoskiego wię7ienia. - Watykan 
zmienił niektóre tajemnice fatimskie, 
poniewa1 ujawnia/}; że zamierza on iść 
drogą diahelską, odchodZljc od prawd7i- 
wej rcłigii, ahy stać się siłą polityczną 
i ekonomic711ą, oraz że kardynalowie 
podejmą wewnętr711ą walkę o wład/Q - 
oświadclył Agca w liście pr/ek8lanym 
prasie. Agca napisał, że pr /eszłość Wa- 
tykanu "pełna jest najcięższych gr7e- 
chów i /hrodni pr7eciwko Bogu i Lud/- 
kości" i 7
 to Stolica Apostolska stała /.d 
dgresją przcciwko papieżowi. 
- Drod7Y prlyjaciele katoliccy, dla- 
czego nie odwrócicie się od Watykanu, 
który 7OrganilOwał próbę 7amachu na 
własnego papiei.a? - pyta 1\gca. - Nikt 
nie powinien wierryć Wdtykanowi, temu 
domowi diabla - dodał. _ PAP 


Wczoraj rozpoczęła się 
trzydniowa wizyta w 
Niemczech prezydenta Iranu 
Mohammada Chatamiego. 
To pierwsza oficjalna podróż 
głowy irańskiego państwa do 
 
naszych zachodnich 
sąsiadów po pobycie szacha 
Iranu Mohammada Rezy 
Pahlawiego w 1967 roku. 
Chatami spotkał się 
z prezydentem Johannesem 
Rauem (z prawej). 


, ...... 


... . r. 111 . . . I . II 


- ... 


Pod specjalnym nadzorem 


Od stałego korespondenta 
w NIemczech 


Takich środkow be7piec7eństwa nie sto- 
sowano dotychc/.as prlY iadnej wirycie 
państwowej. Po raz pierwszy si
gnięto 
do specjalnych uprawnicń państw gru- 
py z Schcngen i na wszystkich granicach 
krajów c1łonkowskich wprowad/ona zo- 
stała he/w/ględ na kontrola wjeżd;iają- 
cych na ich tefCn osób. Do nied1ieli cof- 
nięto z granicy ponad 6 tysięcy I rańczy- 
ków. Jedną z przyczyn były sensacje 
ujawnione pr7ez niemiecki wywiad. 
OtÓŻ irańskie tajne służby mialy odde- 
legować do Berlina swoich specjalnych 
wysłanników, których zadaniem ma być 
wywoływanie protestów, awantur i roz- 
ruchów. Mają skompromitować głowę 
irańskiego państwa. Irańskie tajne słu;i- 
by Vevak są pod wpływem skrajnych is- 


Niemcy pragną "nowego początku" 
w stosunkach z Iranem - oświadczył 
kanclerz Gerhard Schrooer po spotka- 
niu z Mohammadem Chatamim. Do- 
dał, iż w rozmowie mówił o konieczno- 
ści połączenia zasad wiary z wymoga- 
mi nowoczesnej demokracji. 
Chatami podkreślił, że Iran jest kra 
jem ..stabilnym i zorientowanym na 
postęp": - Moja podróż do Niemiec 
jest sygnałem woli naszych narodów 
do kontynuowania współpracy. 
Szef rządu niemieckiego zapowiedział 
rozbudowę stosunków w dziedzinie 
kultury i gospodarki. Gwarancje rzą- 
dowe dla niemieckich firm, które pra- 
gną handlować z Iranem, będą zwięk- 
szone z 200 mln marek obecnie do 
miliarda marek. 
Oba kraje postanowiły też, że będą 
ściślej współpracować przy zwalcza- 
niu handlu narkotykami i międzynaro- 
dowego terroryzmu. _ PAP 


lamistów niech
tnych rcłormatorskie- 
mu Chatamiemu. W nocy 7 nied/ieli na 
ponied7iałek policja przeszukała miesz- 
kania cwłowych opozycjonistów irań- 
skich mies7kajljcych w Herlinie. Wiele 
osób arcsztowano. 
Niemcy i gość chcą poprawy stosun- 
ków międlY obu państwami. W Berlinie 
oC7ekuje si
 od prezydenta wiQkslego 
pos1.anowania praw c1jowieka i widzi się 
w nim rzeczywistego reformatora. 
W czasie rewolucji w Iranie w 1979 ro- 
ku był on szefem Centrum Informacyj- 
nego Teheranu w Hamhurgu. GoŚĆ na- 
tomiast chce pieniędlY i inwestycji. 
I'rłewidliane są niemieckie kredyty in- 
westycyjne w wysokości 1,1 miliarda 
marek dla ro7budowy rafinerii i 350 mi- 
lionÓw marck na budowę 7.akładów pro- 
dukująL)'ch etylen. 
Chatami spotkał się w poniedziałek 


, 
r \, I- 
I 
,j{,: , 
':1 \,1 
. 1 


" 


.. 


z prezydentem Johannesem Rauem, 
kanclerzem Gerhardem Schr6derrm 
i s1
fem dyplomacji Joschką Fischerem, 
We wtorek planowane są rolmowy 
l pf7
wodnic7ącą CDU Angc1ą Merkc1, 
ministrem gospodarki Wernerem Muel- 
lerem, pl7edstawicielami prlemyslu 
i handlu oraz szefową resortu rozwoju 
Ileidemarie Wieczorek-Lcul. 
W ostatnim dniu prezydent Iranu 
uda si
 do Weimaru, gdzie lłolY hołd 
przcd pomnikiem bohatera irańskiego 
Iłafisa. Miał on ogromny wpływ na 
twórczość Goethego. 
Nad bezpieczeństwem Chatamiego 
czuwa 3.500 policjantów, wi
cej nii. przy 
wizycie BiIla Clintona w Niemczech. 
GoŚĆ porusza się wyłącznie śmigłowcem 
speejalnych jednostek straży granicznej 
BGS. 


1', 
b 


\ 
Kh
ł=łmi 
SI eln Morder 
I " Oeu!Sdllali:1besOO1 ,I , , 
l" - . ,.......... 
I II ". III 


JERZY TEPU 


, -.,. r 
1 . l 
" 


. I 


} 


:\\', , ..j 
'I 


!nI, 


'
 ! \\\r'\" ' 
I::"II.!,'" :. 
.,' 
l' I' . 
;
* , 
L:" 
l " \ '" 
,I l , "UIIł 
li 
 \11 1 I 
,I' '," l' 
I { "} 1 II;:' 
II" 
,.' 
",1I',li 
" t. 1\\1\111111 ,tt 


W Berlinie około 5 tysięcy przeciwników Irańskiego prezydenta 
demonstrowało przeciwko przyjazdowI Chatamiego. Wlec zorganizowała 
Narodowa Rada Oporu, największa emigracyjna organizacja Irańska 
w Niemczech. Protestujący domagali się ustąpienia ChatamIego. 


Upal na Cyprze, na Balkanach ploną lasy 


, 


.. 


-
 
.( 
f 


4  


:t . 
Wielu mleszkancow greckiej wyspy Samos 
ucieka przed pofarem na osIołkach, 
z przytroczonymi pojemnikamI wody. 


ł'iila upalÓw w Furopie Południowej dotarła niw- 
nież do Cypru - wyspy na Mor/u Snid/iemnym. 
WClOraj wc/csnym rankiem termometr poka1ywał 
w cypryjskiej stoliL)', Niko/ji 38 stopni Celsjus1a. 
Wład/e Bułgarii ogłosiły wczoraj w południowo- 
wschodniej części kraju stan WY.Pltkowy /I)owodu po- 
i.arow, ktÓrc od kilku dni pustos/,[jten rcgion. W nie- 
d/ielc; w Bułgarii odnotowano 141 poi.arów, które 
/nis/c/yły 473 hektarów Idsow i 323 hektary pól 
uprawnych. W ciągu ostatnich kilku dni odnotowa- 
no tam rckordowo wysokic temperatury, prlckrac/.a- 
j'lcc 40 stolmi Cc1sjus/.a w cieniu. I\
awił si
 silny 
wiatr, który spr/yja ro1pl7.cstrzcnianiu ognia i utrud- 
nia gasl.enie poi.arÓw. W (irccji SUS7.a spowodowana 
upałami spr1j'ja s1
r/.cniu si
 poi.an)w Ia.
ów, /.arośli 
i pÓl uprawnych. W niedlicl
 /..arcjcstrowano w ca- 
łym kraju około 100 po;iarów. Ministerstwo spraw 
wcwnętrmych ogłosiło stan kl
skj i.ywiołowej. Do 
walki l o
nicm włąClono w(
isko. Nytrudniejs1'[1 sy- 
tuacja jest na greckicj wyspie Samos, gdzic linia 
, ognia rozciąga si
 na prl.cstrzeni ł 5 km. ł )otychc/lIs 

 śmierć poniosła jedna osoba, spłon
ło ponad 211(KI 

 ha Ia.
ow, sadow oliwnych, pÓl uprawnych onu 70 do- 
mÓw micslkalnych i kilka.
et s1klarni. 
Płoną lasy i pola w Chorwacji, Kosowie i wc 
Wło
lech_ _ PAP 


r: 	
			

/iv5521-2000-160-0011.djvu

			... ..  


- 


. .i
 

 l.. 


I t..",,: 


\ 


( 


\' 


. "" . 
Od lewej adwokaci ojca Joachima Badenlego, Krzysztof Góralczyk I Józef Forystek, po prawej Paweł Koehler, 
adwokat Skarbu Państwa w tym procesie. 


Kolejna odsłona procesu o browar 


Nadal tylko ojciec Joachim Badeni będzie domagał się wydania browaru w Żywcu. 
Tak zdecydował wczoraj Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 


Habsburgowie 
. 
chcą "Zywca" 


Po nieżyjącym już Karolu 01- 
brachcie Habsburgu, ostat- 
nim przedwojennym właś- 
cicielu browaru w Żywcu, 
dziedziczą - zgodnie z postę- 
powaniem spadkowym prze- 
prowadzonym w Sądzie Rejo- 
nowym w Żywcu - jego dzie- 
ci: Karol Stefan Habsburg, 
mieszkający w S7wecji, Ma- 
ria Krystyna Habsburg ze 
Szwajcarii, Renata Habsbur- 
go-Lorena de Zulueta z Hisz- 
panii oraz Kazimicrz Badcni, 
obecnie ojciec Joachim, 
domin\kanin, mieszkający 
w Krakowie. Właśnie ojciec 
Joachim Badeni złożył w Wy- 
dziale I Cywilnym Sądu 
Okręgowego w Bielsku-Białej 
wniosek o wydanie browaru 
w Żywcu. 
W jego imieniu mecenas 
Józef Forystek wystąpił 
"o ustalenie nieistnienia 
przejścia - z mocy samego 
prawa, na podstawie dekre- 
tu z 6 września 1944 r. 
o przeprowadzeniu rcf(Jrmy 
rolnej - na rzecz skarbu 
państwa własności przedsię- 
hiorstwa Arcyksiążęcy Bro- 
war w Żywcu", albo wcze- 
śniej o stwierdi'enie nicłegal- 
ności dekretu o rcformic 
rolnej Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego, 
bo wtedy badanie czy był on 
i'astosowany 7godnie l pra- 


wem w stosunku do browa- 
ru będzie bezcelowe. 
- Dekret o reformie rolnej 
zastosowano do wielkoprze- 
mysłowego przedsiębiorstwa, 
jakim był browar w Żywcu - 
motywował na wczorajszej 
rozprawie mec. Józef Fory- 
stek, wnosząc o wydanie po- 
stanowienia sądu w sprawie 
zabezpieczenia roszczeń po- 
woda procesu. 
Adwokat Wiesław Szcze- 
piński, reprezentujący Browa- 
ry .2;ywiec SA, poprosił sąd 
o odrzucenie wniosku 
w sprawie zahezpieczenia 
oraz wniósl o rozszerzenie 
składu powodów w tym pro- 
cesie o pozostałych spadko- 
bierców Karola Olbrachta 
Hahsburga. 
- Wskutek zaflądzenia 
tymc7asowego w sprawie za- 
bezpiec7enia roszczeń może 
zostać zakazane prowadzenie 
dalszej działalności de facto 
gospodarczej - stwierdził 
mec. W. S7czcpiński - Ojciec 
Badeni, korzystający z prawa 
ubogich (zwolnienie z opłat 
procesowych przyp. red) nic 
wyka7uje, że jest w stanie po- 
nieść odpowiedzialność za 
wstrzymanie działalności go- 
spodarczej, w pflypadku od- 
dalenia powództwa w tym 
procesie - dodał. 
Sąd odr7Ucił wniosek 


o rozszerzenie grona powo- 
dów, podobnie jak wniosek 
mecenasa Pawła Koehlera, 
reprezentującego skarb pań- 
stwa, który chciał połączenia 
tego procesu z procesem 
o ustalenie treści księgi wie- 
czystej nieruchomości obej- 
mujących browar w Żywcu.. 
Nie zajął si
 też sprawą zabez- 
pieczenia, odraczając rozpra- 
wę do 13 września br. 
- Złożyliśmy wniosek 
o zabezpieczenie roszczeń 
w trzech sposobach: wpis do 
księgi wieczystej o toczącym 
się procesie jako ostrzeżenie 
dla potencjalnych inwesto- 


rów, zakaz dobudowywania 
nowych obiektów oraz wybu- 
rzania już istniejących zabyt- 
kowych budynków, a także za- 
kaz obciążania hipoteki nie- 
ruchomości - wyjaśnił nam 
JÓ7ef Forystek, pełnomocnik 
Kazimierza Badeniego. - Ża- 
den z tych sposobów nie 
wpływa na działalność Bro- 
warów Żywiec SA. Konser- 
wują istniejący stan i dają in- 
formację potencjalnym inwe- 
storom o tym, że prawo 
własnosci Skarhu Państwa 
do tej nieruchomości jest 
kwestionowane. 
AGATA WOLNA 


W sprawie dawnego browaru Habsburgów w Żywcu - 
obecnie firmy Browary Żywiec SA - toczą się w Wy- 
dziale I Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej trzy pro- 
cesy: 


. Pierwszy w 1998 r. rozpoczął Kazimierz (ojciec Jo- 
achim) Badeni, domagając się wykreślenia z księgi 
wieczystej browaru - Skarbu Państwa i Browarów Ży- 
wiec SA i wpisanie w ich miejsce spadkobierców Ka- 
rola Olbrachta Habsburga. 


. Drugi proces toczy się od ubiegłego roku i dotyczy 
ochrony dóbr osobistych i w nim pozostała trójka ro- 
dzeństwa Habsburgów domaga się zakazania Browa- 
rom Żywiec nawiązywania do historii, tradycji i reno- 
my Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu. 


. W trzecim procesie ojciec Badeni wnioskuje o wyda- 
nie browaru. _ 


Prezydent kontra dzieci satyryka 


24 lipca zapadnie wyrok w procesie 
cywilnym wytoczonym AleksandrowI 
KwaśniewskIemu przez dzieci Jana 
Izydora Sztaudyngera za wykorzysta- 
nie bez Ich zgody fraszki tego poety 
I satyryka w kampanII prezydenckiej 
lidera SLD w 1995 r. 
PodC/as ówczesnej kampanii prezy- 
denckiej wyhuchł skandal na tle wy- 
kSi'tałcenia Kwaśniewskiego, który po- 
dał, i.e ma wY7_we. Sl.tah wyhorc/y ów- 
czesnego lidera SLD wydal wtedy 
ulotkę, t/w. plan lekcji ze zdj
ciem 
Kwaśniewskiego. jego podpisem, ha- 
o;lem )Vybicrzmy pr7ysl.łość" i I.da- 
niem: "Uwaga profesorl.Y! Geniusl.e 
C7
sto uczą si
 najgorzej. Jan S/tau- 
dynger". 
D/ieci Ci /aral.em spadkobiercy) 
marlego w 1970 r. poety, Anna SLtau-  


dynger-Kaliszewicl i Jan Jacek S7tau- 
dynger, pozwały /08 to do Sądu Okręgo- 
wego w Warszawie sztab WyhorC7Y 
Kwaśniewskiego oraz jego samego - za 
naruszenie praw autorskich i ich dóbr 
osohistych. W pozwie żądaj'l pr7cpro- 
sin /a opuhlikowanie fras7ki hez ich 
19ody (w dodatku le lnieks/tałcoml in- 
terpunkcją). Domagają się też 10 tys. 
/Iladośćuci'ynienia dla schroniska dla 
he7(lomnych im. Brata Alherta. Z po- 
wodu rozwi'lzania sztabu wyborczego, 
nie jest on już pozwanym w tej spra- 
wIe. 
W ponied7iałek pełnomocnicy stro- 
ny wyglosiIi pr7ed s'ldem mowy końco- 
we. 
W trwaj'lcym kilka lat procesic po- 
wodowie dowod7ili, 7e pogh,dy Si'tau- 
dyngera zasadniclo różniły siC od pogl4- 


dow pozwanego. Był piłsudcrykiem, do 
PRL miał zaWS7e krytyczny stosunek 
i z tego powodu sl.ykanowano go. Gdyhy 
iył, nigdy nie dałby zgody na posłuże- 
nie się jego utworem i nazwiskiem przez 
p07wanych - twierdzili. 
Na popr7edniej ro7prawie w czcrw- 
cu, pełnomocnik Kwaśniewskiego zło;iyl 
sądowi eg7emplarz gazety z lat 50. 
z wiers7em S7taudyngera napisanym po 
śmierci Stalina. Według adwokata. 
świadczyło to, że wcale nic był on takim 
prleciwnikiem komunilmu i PRL. Oj- 
ciec napisal ten wiersz w określonej sy- 
tuacji - replikowała jego córka. 
Swoje poniedi'iałkowe "uzupełniają- 
ce prlesłuchanie" powódka 708kończyła 
pnytac71yąc fras7kę ojca pt. "Dyskusja": 
"Nie dyskutuj 7 chamem / Przy nim 7a- 
wsze amen". _PAP 


"Myśleliśmyo otwarciu 
karczmy śląskiej. Jednak 
niemieckie przepisy 
sanitarne są niezwykle 
rygorystyczne. 
Przewiezienie przez 
granicę tak ogromnej ilości 
jedzenia, jaka byłaby 
potrzebna oraz 
przygotowywania posiłków 
na miejscu okazało się nie 
do wykonania."  . 


. . 


. . 


Wtorek 
DZIEN II lipca 2000 


- 
11 


sytuacje 


, 
Sląsk wypromują 
I udzie 


Rozmowa z Markiem Zielińskim, dyrektorem Ars 
Cameralis, głównym organizatorem artystycznej strony 
prezentacji województwa śląskiego na EXPO 2000 


DZIEN We wrześniu na EXPO 
rozpocznie się promocja 
województwa śląskiego. 
W niektórych środowiskach 
samorządowych, które 
współorganłzują wystawę, 
pojawiły się opinIe, fe nie ma 
sensu się tam pokazywać, bo 
się ośmłeszymy. 
Na EXPO swoje prezentacje będą 
miały wszystkie regiony naszego kraju, 
z wyjątkiem ziemi łódzkiej. Po prostu 
odrzucono zaproponowaną przez nich 
formę promocji. Mówienie, że Śląsk nie 
powinien się wystawiać na EXPO jest 
nieporozumieniem. M07na dyskutować 
nad formą prezentacji, czy też składem 
zaproszonych gości, ale poddawanie 
w wątpliwość chęci pokazania całemu 
światu tego, co ten region ma najlepsze, 
trąci głupotą. Na EXPO po prostu trze- 
ha być. Tym bardziej, że wystawa odhy- 
wa się w Niemczech, gdzie mieszkają 
dziesiątki tysięcy Ślązaków, którzy z róż- 
nych powodów wyjechali z Polski. Poka- 
zanie Śhjska choćby tylko tym lud7iom 
i ich dzieciom ma sens. W czerwcu br. 
jedna z niemieckich gazet zorganiLOwa- 
ła w miasteczku Hamm coś na kształt 
dnia polskiego. Z całych Niemiec zjecha- 
ło tam wtedy 30 tysięcy osób. 
W JakI sposób chcecie pokazać 
śwIatu województwo śląskie? 
Przede wszystkim trzeba powie- 
dzieć, że będziemy gośćmi pawilonu 
polskiego i musimy się dostosować do 
istniejącej tam już scenografii. Nie wol- 
no nam ingerować w jej pnestneń, za- 
słaniać istniejących już układów sceno- 
graficznych. Hcd7iemy więc musieli do- 
stosować się do tego, co jest na 
miejscu. Prezentacja, będąca artystycz- 
nym kolażem, sprowadzi się do dwóch 
głównych elementów. Po pierwsze wy- 
korlystania komputerów i materiałów 
informacyjnych, a po drugie przestrze- 
ni, jaka tam jest. Postawiliśmy na lu- 
dzi i chcemy, że Śląsk promowali lu- 
dzie i ich tWórczość. Oprócz walorów 
artystycznych Sląsk będzie prezentow.1ł 
si
 również turystycznie, politycmic 
i gospodarc70. Wiele miejsca poświcci- 
my najpi
kniejszym miejscom regionu, 
zorgani7Ujemy również spotkanie 
z najwi
ks7ymi inwestorami na Slą- 
sku. Program będ7ie w realizowany 
w półgodlinnych blokach. Będą to re- 
żyserowane scenki pokazujące naszą 
kulturę, tradycję i codzienność. 
Jak strona niemiecka odnosi słę 
do planów śląskiej prezentacji? 
Trzeba przyznać, 'i.e w ogromnym 
708interesowaniem. Udało si
 nam na- 
wet podpisać umowę z Westdeutsche 
AllgeIDeine Zeintung, największą nie- 


i 

 


 
Marek ZIelińskI, lat 39. Od "- 
kilku lat kieruje Górnośląskim 
Festiwalem Sztuk Kameral- 
nych Art Cameralis. Ma żonę 
oraz córkę. Jeździ polonezem. 
Wielki miłośnik dobrych ksią- 
żek i sztuki._ 


miecką gazetą regionalną. W czasie 
promocji Śląska każdego dnia będzie 
poświęcała temu wydarzeniu jedną ko- 
lumnę. 
W wielu rejonach dzisiejszego 
Śląska mieszkańcy nie mogą sIę 
pogodzić z tym, fe 
administracyjnIe zostaIl 
Ślązakami I w dalszym ciągu 
podkreślają swoją odrębność. 
Czy odczuł pan to w czasie 
przygotowanIa prezentacji? 
Nie mieliśmy z tym żadnych proble- 
mów. Program został zatwierdzono 
przez Sejmik Województwa Sląskiego, 
który reprezentuje interesy wszystkich 
miast. EXPO to wielka szansa pokaza- 
nia wszystkich zakątków województwa 
i ewentualny bojkot przez któryś z re- 
jonów świadczyłby o wielkiej krótko- 
wzroczności jego gospodarzy. Pod be- 
skidzie i Częstochowa będą pokazywa- 
ły swoje walory turystycme, 7agra 
Golcc Orchestra. KapcIa Żywiccka, ze- 
spół Kazimierza Urhasia. Z Częstocho- 
wy 7aprosiliśmy Antonicgo Gralaka 
i jego mu/yków, nie 7ahraknie równiel 
orkiestry gorniczej, Śląskiego Teatru 
Tańca, no i przede wszystkim zespołu 
pieśni i tańca Sląsk. 
Ile będzie kosztowała promocja 
województwa śląskiego? 
Mamy budlet w wysokości 450 tys. 
zł. I warto podkreślić, że większość wy- 
konawców nie weźmie gaży la swoje 
występy. Oplacamy im tyłka koszty 
pfleja/du i pobytu, które są hard70 wy- 
sokie. Jedną czwartą bud7etu 7ajmie 
utrzymanie zespołu Sląsk, ktory liczy 
11 I osób. 
ROZMAWIAŁ MARCIN PIETRASZEWSKI
		

/iv5521-2000-160-0012.djvu

			WIG 10.07 


19.610,1 


Wbrew konsumentowI 
I Od 1 lipca obowiązuje .prokonsumencka" no- 
welizacja kodeksu cywilnego. W nowym art. 
3533 k. c. zamieszczono listę postanowień 
umownych, które z mocy prawa uznaje się za nie- 
dopuszczalne. Ustawodawca wyjaśnił w uzasad- 
nieniu, że polskie sądy nie zadają sobie trudu in- 
terpretacji przepisów na korzyść konsumentów. 
I Wśród zakazanych postanowień umownych 
umieszczono wart. 3533 k. c. te, które wyłą- 
czają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność 
przedsiębiorcy względem konsumenta za niewy- 
konanie lub nienależyte wykonanie zobowiąza- 
nia. Wszelkie próby narzucania klientom posta- 
nowień wyłączających odpowiedzialnoŚĆ banku 
z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na ra- 
chunkach bankowych w razie wypłacenia tych 
środków osobom nieuprawnionym, uznane być 
muszą za niedozwolone i bezskuteczne. _ 


Banki nie lubią czeków. 
Ich użytkownikom każą zwykle 
za nie płacić. Czeków nie lubią 
też sklepy i inne instytucje. 
To dlatego, że czek jest łatwy 
do sfałszowania. 
Odpowiedzialność 
za finansowe skutki 
oszustwa nie rozkłada się 
, .. 
rownomlernle... 


:::1 1 1 II
 


19978 


I I 

 
111 


195441 
1911
 .. 
1868J 


Wtorek 
DZlEN J J lipca 2000 


408 508 8.08 707 10.07 
Przebieg poniedziałkowego fixingu stwarza szansę na to, że 
najbliższe sesje przyniosą poprawę koniunktury na warsz8W- 
skim parkiecie - uważa Marek Pokrywka, rrakler DM BOŚ. 
Wczoraj WIG zyskał 0,7 proc., WIG-20- 0,5 proc.. a WiG- info 
0,5 proc. - Natomiast MIDWIG zyskał 1,5 proc., co pokazuje, 
że uwaga inwestorow nie koncentruje się na spałkach o naj- 
większej kapitalizacji, a na spałkach o kapitalizacji średniej - 
powiedział Marek Pokrywka. 


1 


finanse 


Akcje: .& 1 09 
 66 = 48 


19 :- ł . :-..... _ . - . 
 . 


:. 


Kłopotliwy papier 


RYNEK PODSTAWOWY 
1 2 3 
WAWEL 17.00 -2.9 
WBK 24,80 0.8 
WllBO 2.55 2.0 
Vo\')lC2ANKA 15.20 0.7 
ZEW 36.50 4.0 
tvwIEC 327,00 nk 24,10 2.2 
AKCJE NFI 
O1NFI 3.20 l.b 
02NFI 2,35 1,7 
04PRO 3.50 2.9 
05VICT 2.55 2.0 
08MAGNA 4.78 3.2 
07NF' 2.17 2.4 
050CTAVA 7.10 0.0 
09KWIAT 5.00 nk 78.75 1.8 
10FOKSAl 2.44 1.7 
12PIAST 2.08 0.8 
13FORTUNA 2.86 3.2 
14ZACH 3.81 2.8 
15HETMAN 3.70 2.8 
G JUPITER 8.15 3.4 
RYNEK ROWNOLEGtY 


RYNEK PODSTAWOWY 


Krótko 


1 nllMa spOłkl :2 kur. bICl4CY (w II) 3lmla 
nłJ (w proc.) 
l 2 
AGORA 110.00 
AGROS 36.30 
AMERBANK 28.00 
AMICA 41.00 
AM5 63.00 
ANIMEx 4.35 
AtlANTIS 3.10 
8ElCHATOw 18.50 
8EST 12.70 
81G 8.30 
BK Id 14.!iD 
80RVSlEW 7.45 
G BOś zd 80.00 
8I'H 215.00 
6RE 138.50 
BSK zd 236,00 
8UOIMEX 27,80 
BWR 2.85 
8YTOM 8.00 
CENTROlAP 11.80 
CERSANIT 29.00 
COMARCH 192.00 
COMPENSA 20.20 
COMPLANO 115.00 
DĘBICA 39.90 
DROSED 48.00 
ECHO 118,00 
EFl 149.00 
ElBUOOWA 28.70 
ElEKTRIM 47.10 
ElEKTROEX 2,58 
ElMQNTWAR 2.58 
ELlAB 30.00 
l!! G ENERGOPlD 32. 10 

 ENERGOPN 24.00 
! ESPEBEPE 7.75 
EXBUD 36.00 
FARMACOl 19.80 
) FARMFOOD 18,80 
FERRUM 22,00 
FORTE SA 5,40 
GPRD 7.18 
GRAJEWO 47.90 
HANDLOWY 70.40 
HUTMEN 11.20 
HYDROGD 20.00 
IMP
XMET 29.00 
INDYKPOl 25.00 
IRENA 8.20 
IZOLACJA 387.00 
JElFA '1.00 
JUTRZENKA 21.90 
KABLE 24.80 
KA8LEHOLD 7.85 
KĘTY 85.00 
KGHM 31.70 
KOGENERA 53.00 
KPBP BICK 13.40 
KREDYT B 18.90 
KROSNO 34.20 
KRUSZWICA 8.70 
lENTEX 28.10 
lGPEIRO 14.20 
MENNICA 21.50 
MORllNY 13,80 
MOSTAlEXP Od 5.30 
MOSTAlGD 18.85 
MOSTAlKRK 10.70 
MOSTAlPlC 14.70 
MOSTAlSDl 13,80 
MOSTALWAR 15.00 
M05TAUAB 14.18 
MPECWRO 11.30 
NOMI 8.80 
NQ\lIIA 9. 10 
OBORNIKI 4.05 
OCEAN 15.10 
OKOCIM 2O.1Q 
OtAWA 14.20 
OPTIMUS 187.00 
OR81S 32.00 
ORFE 28.60 
PAOEO 8.40 
PUK rd g,,5O 
PEKAO 54.80 
PEKPOl 18.00 
PEPE!I 33.10 
PGf 37.00 
PKNOHlEN 20.80 
PDlAR 24.40 
PGlfKUTNO 70.00 
POlIFAROC 7 80 
PPAGANK 30.10 
PROCH
M 8.18 
PROKOM 'd 214.00 
PROSPlR 1
.4O 
PROcHNIK 2.70 
RAFAKO 5.70 
REI POL 44.90 
HEMAK 2.98 
ROllMPlX 5.20 
ROPClYCE bd 11.86 
SANOK 40.00 
60FTHANK rI1101.50 
SOKOlOw 2.88 
ITAlEXP 18.48 
ITAlPROO bd 13.10 
8T£RPRO 25.110 
G SroMII 34.00 
fiWAHiĘOZ 3.67 
ŚWllClr 23,80 
TONSIl 3.03 
JpqA,d 31.60 
VlSTULA 10.80 
WAlIlA 158,50 


3 
ni 36.28 1.8 
nk 24.19 0.8 
0.8 
3.3 
0.8 
.1.1 
3.3 
0.0 
-2.3 
'1.2 
1.0 
.4.8 
5.3 
1.4 
.1.4 
0.0 
0.7 
1.9 
0.8 
.4.1 
.1.0 
0.0 
-4.3 
0.9 
1,8 
0.0 
0.0 
1.4 
0.7 
1.1 
-1.1 
0.0 
1.7 
3.5 
2.1 
-1.3 
0.0 
-2.0 
1.8 
0.0 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 


Ministerstwo Skarbu Państwa 
planuje podpisać umowc 
o sprzedaży 35 proc. akcji 
Telekomunikacji Polskiej SA 
w ciągu dwóch tygodni - 
poinformował minister skarbu 
państwa Emil Wąsac7. 


, ........  


nk 85.73 


Nasi klienci nie potr7ehują cleków - twierdli Danu- 
ta Musiał z Banku Śląskiego. - Swoje interesy mogą 
7ałatwiać bezgotówkowo. 
BSK jest hankiem, ktory postanowił do mini- 
mum ograniczyć łiczhę papierów. Czeki są drogie, 
a posługiwanie się nimi nie zawsze wygodne. Inne 
hanki naszcgo regionu również nie są czekowymi 
asami. Hank C7ęstochowa wydaje co prawda swoim 
klientom czeki,jednak ich realizacja to koszmar. Nie 
są honorowane prawie w żadnej instytucji finanso- 
wej. 
Tymczasem w sądach Wlrasta z roku na rok licz- 
ba sprawo sfałs70wanie czeków. Sam proceder jest 
hanalnie prosty. Wystarc7Y mieć oryginalny blankiet, 
wypełnić go na sumę do 300 7ł i podpisać. 
Tak wypełniony czek realiLUje każde niemal 
okienko bankowe. Realizuje, ho... nie ma m071iwości 
sprawdzenia autentyczności podpisu i nie dysponu- 
je numerami skradzionych czeków, a suma do 300 zł 
jest wypłacana bez potwierdzeń i od ręki. 
- Banki w Polsce stosują nieprofesjonalne proce- 
dury realizacji czeków, nie spełniające nawet mini- 
malnych standardów bezpieczeństwa - twierdzi 
prawnik, Andrzej Janiak. - Wprowadziły one do 
praktyki hankowej nie znaną w prawie czekowym in- 
stytucjc tzw. lastcpczego honorowania czekowo Pole- 
ga ona na tym, że posiadacz czeku nie musi udawać 
się z nim do odd/iału banku prowadzącego rachu- 
nek wystawcy czeku, lecz może przedł07Yć c7ek do 
zapłaty w innej instytucji bankowej a nawet poczto- 
wej. 
Zdaniem Janiaka ochrona, jaką banki proponują 
użytkownikom cleków to pseudozabezpieczenia. 
"Natychmiastowe" zastrzeganie numerów czeków 
trwa dwa dni. PrlCZ ten czas moi.na wyclyścić cał- 
kiem poka7ne konto. Również ogranic7anie liclhy 
czeków powoduje jedynie ograniclenie strat. - Róż- 
nicujemy klientów pod względem ilości wydawanych 
czeków - mówi Grażyna Stańc7i\k l katowickiego 
PKO BP. - Niektórym w ogóle odmawiamy ich wy- 
dania, niektór/y otrzymują tylko 5 blankietów, inni 
wiccej, w laleiności od tego, jakie mają wpływy na 
konto. 
Okradziony klient nie m07e nawet szukać spra- 


... 


'- 


no 82.05 


Resort finansów podał, 
że na dodatkowym przctargu 
bonow dwutygodniowych 
sprzedał cała oferowaną pulę, 
czyli 1,5 mld lI. 


\ ) 


nk 43.38 
ni 14.64 


\ 


ni 88.82 


na 89.21 
ni( 88.89 


Austriacki koncern Va Tech 
Flin ERG, dotychczas 
potencjalny inwestor strategiczny 
katowickiej Fnergoaparatury SA 
nie zwiCkszy pakietu posiadanych 
akcji spółki. 


APATOR g.BO 
APEXIM 28.90 
ARIEL 8.20 
ASMOTORS 35.90 
BAUMA 12.80 
acz 22.00 
BETONSTAL '8.50 
81ElBAW 12.50 
BIUR05YST 15.40 
CENSTAlGD 1.99 
CHEMISKOR 1.50 
CSS 41.00 
EFEKT 21.40 
EKOOROB 2.80 
ENAP 14.40 
ENERGOPOl 12.10 
G GARBARNIA 5.00 
GROCllN 25.50 
HOWEll 32.90 
HYDROBUD zd 28.10 
HYOROTOR 8.35 
INSTAL 2.95 
INSTAlKRK 8,80 
1.5 JAROSŁAW . 8.10 
2.7 KOMPAP 9.80 
0.0 KOPEX ,d 25.50 
1.2 KRAKCHEM 4.58 
-2.0 LUBAWA 2.94 
4.9 lOASA 4.00 
-0.5 lUKBUT 8.15 
-0.4 MANOMETRY 8.70 
4.1 MASTERS 1,80 
0.9 MIESZKO 7.50 
0.3 MILMET 4.82 
0.0 MITEX 55.00 
1.5 MUlA 18.40 
2.4 NAFTA 8.90 
0.0 PA./UR 36.00 
0.0 PEMUG 10.20 
-1.1 PIASECKI 10.20 
0.0 POlIFARBD 48.30 
2.4 POlIGR 21.00 
1.5 POllENAE 17.50 
5.0 POLNA 2200 
1.8 POlNORD 1'.50 
0.0 PONARFEH 18.00 
5.2 POZMEAT 26.90 
0,7 PPWK 15.80 
0.0 PROJPRZEM 5,70 
0.4 SANWll 4.20 
1 8 STGROUP 18,80 
3.8 STRZELEC 2.87 
0.0 SlEPTEl 33.80 
3.6 TlM 10.45 
1.8 UNIMII 20.10 
2.6 VlSCO 23.20 
1.0 WAFAPOMP 8.50 
0.5 WISIOl 21.10 
1.5 >\1<.5M 51.70 
8.8 YAWAI 19.00 
o.g llłfW rd .. 27.90 
0.8 
0.9 
7.1 
2.8 
0.0 
1.8 
0.0 
0.0 
4.7 
0.3 
0.8 
0.8 
1.2 
2,7 
0,7 
1.5 
0.0 
3.0 
1.3 
2.4 
1.9 
2.9 
3.7 
2.2 
0,4 
8.8 
0.8 
0.0 
1.0 
1.3 
1.0 
4.3 


-3.0 
0.7 


0.0 
nk 91.22 -1.8 
0.0 
0.0 
-0.5 
-3.6 
-0.8 
2.1 
1.4 
-1.0 
0.0 
0.0 
.4.0 
1.7 
2.0 
.1.2 
5.4 
0.4 
0.0 
1.7 
0,0 
.3.9 
0.0 
0.0 
1.1 
1.7 
2.3 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
0.4 
2.2 
-0.6 
-1.4 
0,0 
0.0 
0.7 
0.0 
6.4 
0.0 
2.8 
0.0 
27 
0.8 
0.0 
4.8 
0.5 
0.8 
0.9 
2.8 
1.5 
0.4 
3.8 
.5,8 
1.4 
3.0 
3.0 


nk 13.80 


ni 94.39 


no 94.82 


Elektrownia I kopalnia 
Bełchatów mają s7ansę 
trafić na giełdę w 200 I roku - 
poinformował minister skarbu. 


nk 12.44 


no 43.05 
ni 94.36 
nk 36.90 
nk 93.34 


ni 54.08 


no 79.02 


Przed prywatyzacją Rafineria 
Gdańska naj prawdopodobniej 
nie zostanie dokapitaliLOwana 
akcjami lub udziałami 
nale7ącymi do Skarbu Panstwa. 


wiedliwości w sądzie. Dowie się tam, że czeki prze- 
chowywał nienależycie i dlatego zostały skradzione, 
a następnie sfałs70wane. Sądów nie interesuje, ClY 
bank w sposób profesjonalny 7abezpieczył się pl7ed 
fałszerstwami. 
Fałs7erstwo nie wyrząd/a bankom slkód. a przy- 
sparza dochodÓw. Sumami wypłaconymi na podsta- 
wie autentycznych i sfałs/owanych czeków banki 
prleciel rutynowo ohciąiają rachunki klientów, na- 
wet gdy na koncie nie ma pokrycia finansowego dla 
c7eku. Na koncie powstaje wtedy saldo dehetowe, od 
którego bank nalicla odsetki karne - prawie 30 
proc. roclllie. Wypłacone fałszerLOm sumy banki 
odzyskują z nawiąlką od klientów. Nie tracą przy 
tym roszczeń o /wrot belprawnie podjctych pienię- 
dzy. Pr7episy nie określają, czy w ra7ie ustalenia 
sprawcy i ściągniccia l niego ods/kodowania bank 
w ogóle przeka/uje odlyskdne pieniądze okradzio- 
nemu i obcią7onemu odsetkami posiadac70wi ra- 
chunku. _ PARA 


na 68.80 


nk 18.21 


I'II!I 91.14 
-2.8 
I'II!I 83.17 


nk 68.61 


nk 50.92 
no 92.31 


Nowy prezes Europejskiego 
Banku Odbudowy iRa/woju 
Jean Lemieffe 7aapelował 
wC70raj do krajów UE o 
wyznaczenie dokładnej daty 
pr7yjccia do Unii nowych 
clłonkow ze środkowej 
i wschodniej Europy. 
Prezes EBOiR uważa, 
że ogłos/enie konkretnego 
terminu poslerzenia 
Unii o kraje ze środkowej 
i wschodniej Europy byłoby 
pr7ydatne w pracy banku 
w tym regionie. _ 


no 77.54 


nk 83.33 


nk 14.80 
no 96.92 
nk 54.10 
no 80.08 


ni 86.90 


nk 94.14 
nk 34.23 
no 47.17 


na 50.45 
nk 91.32 
ni 82.36 
ni 82.88 


nlol 18.06 


no 87.77 
nk 54.16 


Lepiej, czyli negatywnie 


nk 35.86 
no 48.34 
I'II!I 28.44 
nk fi8.24 


nte 80.14 


Komisja Europejska wezwała państwa Unii 
Europejskiej wprowadzające u siebie euro do 
"zdwojenia wysiłków" w promocji tej nowej 
wspólnej waluty 
SkłonNy Ją do tego rezultaty 80n- 
datu, l którego wynika, fe poło- 
wa obywateli 11 państw "strefy 
euro" nadal nie wie, te mogą Jut 
płacić w nowej walucie, choć na 
razie tylko bezgotówkowo - prz. 
lewami, czekami, kartami kredy- 
towymiItp. 
W I liwpanii nie wie o tym ai 
dwie tr/.ecie konsumcntów. Tylko we 
Francji po/iom świadomości wyda- 
je się stosunkowo wysoki. O takiej 
moi.liwości słys/ało 75 proc. l'ran- 
CUlOW. Wci	
			

/iv5521-2000-160-0013.djvu

			WszystkIe dzieci Fiata 


Dyrektor generalny Grupy Fiat Paolo 
Cantarella wręczył 192 dzieciom pra- 
cowników spółek Fiata w Polsce nagro- 
dy za szczególne wyniki w nauce osią- 
gnięte w roku szkolnym 1998-99. Uro- 
czystość odbyła się niedawno 
w Teatrze Malym w Tychach. Nagrody 
pieniężne, ktore wręczono po raz 
czwarty, przyznane zostaly w trzech ka- 
tegoriach: świadectw maturalnych (41 
osób), dyplomów ukończenia studiów 
wyższych z tytułem magistra lub leka- 
rza (87 osób), licencjatów i dyplomów 
inżyniera (64 osoby). Warunkiem uzy- 
skania nagrody było otrzymanie oceny 
co najmniej bardzo dobrej z egzaminu 
dojrzałości, lub dobrej na dyplomie 


ukończenia studiów wyższych lub licen- 
cjackich. Łączna wartość przyznanych 
nagród wyniosła w tym roku 671 tysię- 
cy złotych. 
W krajach, w których inwestycje Fiata 
odgrywa znaczącą rolę utworzono k0- 
mitety przyznające nagrody. Członkami 
komitetu polskiego są m.in. prof. Ed- 
mund Wnuk Lipiński, prof Antoni Szu- 
manowski i dr Alfred Gawroński. Wtym 
roku przyznano ogółem 886 nagród 
w Argentynie, Belgii, Brazylii, Francji, 
Hiszpanii, Meksyku, w Niemczech, Pol- 
sce, Stanach Zjednoczonych, Włoszech 
i Wielkiej Brytanii. Dotychczas w na- 
szym kraju w trzech edycjach konkursu 
przyznano 581 nagród. _ GOI 


Nowe inwestycje 


Koncern Mapei, produkujący m.in. tworzywa 
sztuczne na potrzeby budownictwa, wybuduje 
fabrykę w gliwickiej części katowickiej SSE 


Rozstrzygnięto przetarg na budowę no- 
wej fabryki w gliwickiej podstrefie ka- 
towickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz- 
nej. Zakład firmy Mapei będzie pierw- 
szą fabryką tego koncernu w Polsce, 
28. na świecie. Dotychczas koncern 
sprzedawał w Polsce produkty głównie 
z fabryk we Włoszech i Austrii. 
Zakład powstanie na terenic 3 ha 
kosztem około 25 mln zł. Ruszy do 
2002 roku. Początkowo zatrudni po- 
nad 40 osób. Z czasem możliwa ma 
być rozhudowa fabryki i 7większenie 
zatrudnienia. 
Mapei produkuje m.in. różnego ro- 
dzaju polimery, specjalistycznc kleje, 
tartan, elementy platlorIn wiertniczych 
itp. 
Dotychc7as zezwolenie na działa 1- 


ność w Katowickiej SSE otrzymało po- 
nad 50 podmiotów. Powstało ponad 20 
fabryk. Docelowa wartość inwestycji 
przekracza 3,2 mld zł, z czego ponad 2 
mld zł już wydano. 
Powstało na razie ok. 7 tys. z zade- 
klarowanych blisko 14 tys. miejsc pra- 
cy w samej strefie, nie licząc ożywienia 
inwestycyjnego w jej okolicach. 
W Katowickiej SSE zainwestowano 
więcej niż we wszystkich pozostałych 
polskich strcfach ralem wziętych. Naj- 
większe inwestycje to fabryki samocho- 
dów Opla w Gliwicach i silników Isu- 
zu w Tychach. 
Najatrakcyjniejsze tereny inwesty- 
cyjne w strefie - ok. 160 ha wraz z od- 
powiednią infrastrukturą - znajdują się 
w części gliwickiej. _ PAP 


"" 
Sląsk W teleinformatycznej 
czołówce 


Według najnowszego raportu "Telelnfo 
500" firmy branży Informatyczno-tele- 
komunłkacyjnej z województwa ślą- 
skiego zajęły czwarte miejsce pod 
względem dochodów. 
W pierwszej trójce w wojewód/.twie 
śląskim znala7ły się kolejno: Techmex 
Bielsko-Biała (508.158 tys. zł dochodu), 
2Si Katowicc (145.700 7J) i Wilk Flektro- 
nik 7 Tychów (113.474 lł). Firmy te, jako 
jcdyne uzyskały przychody, które przckro- 
czyły 100 mln /Iotych. Ponadto Techmex 
/.ająl tr7.ecie miejsce w rankingu najwick- 
szych dystrybutorów IT w Polsce. Pod 
w/ględem liczby zatrudnionych w pol- 
skich firmach informatycznych wojewódz- 
two śląskie /.ajmuje drugie micjsce - w fir- 
mach tego sektora gospudarki pracuje po- 
nad 4 tys. osób. 
Ranking największych polskich firm 
infurmalyclllych otwiera Optimus SA 
z Nowego SąC7.a, na drugim miejscu znaj- 
dujc się Prokum Sot1warc Gdynid. a za ni- 
mi jest Computcr 2000 Pulska. 
Jeżeli chodli o rynck telckomunikacyj- 
ny to picrws7e cztery miejsca 7.ajmują 
operator l}' telckumunikacyjni w na.
tępu- 
j1lcej kolejnosci: TPSA, Pulkumlcl SA, Pul- 
SM Tclcfunia Cyfrowa SA i IYfK Center- 
tcl SA. 


Miliardy za licencję 


Wplywy le spf/edai.y licencji na UMTS 
(Univcrsal Mohilc Tclecommunications 
System), clyli trlecią generację tcłclonii 
komórkowej, w ł<\c/.ncj wysokości 14 
mld /ł - po 7 mld /ł w dwóch kolcjnych 
latach - pr/.ewidlianu w założeniach 
hurl1ctowych, pr7.edstawionych pr7ez 
Ministerstwo Finansow. 
- Uwaiam, że nie jest to hard/o 
wygorowana cena, porównując te, jakie 
u/yskiwano w innych krajach europej- 
skich. Kwota okolo lI50 mln dularÓw 


it , ..,.., 


A O 

, ...IIfI 
"'.... )," l1JfJ.\'" . 
....... '
"'\l' 
 

A'" '.. .
. 
l'Irur;
Le 
 ...
;: 
t 
'I .,. et,,,, JII"::-f'tol'1i. g "n 
, nu

 - QAD 
f - f ni I 
. 
 . 
:;,..-- 
f ,
 ,-"I 
,.1 -.__
 

 · I
i\l'" . 
..... tI 
 
er.n _ .. '" .. 
, -. .. 
Sm\\[ f" Ol 


 
ST:' 


W rankingu 60 najwięksl}'ch operato- 
rÓw Internetu w Polsce czołówka ksztaltu- 
je siC ndstcpująco: NASK, Atom, Atcom 
i IT Polska (wszystkie firmy 7 Wars7.awy). 
Raport "Tcłeinf() 500", jest przedsię- 
w7iCcicm tygodnika teleinfurmatycmego 
fclcinfo, i opisujc polski rynek informatycł:- 
ny i telckomunikacyjny w 1999 r. _ TOSZ 


/a jednII koncesjc jest stusunkowo 
dtrakcyjna - puwicd/.iał Michał Mar- 
c7ak, analityk Dl BRE Brukcrs SA. Za- 
uwai.yl, Le w porównaniu z państwami 
zachodnimi w Polsce zarabia się 
mnicj, a dochód narodowy jest dużo 
niiszy. 
- R01nica w rozwoju gospodarc7ym 
Polski i krajÓw Europy Zachodnicj nie 
u/.asddnia takiej róinicy w cenie konce- 
sji. Dlatego cena ta nie jest wcale wyso- 
ka - powiell/ial M,lrc/.ak. _ PAP 


Na bazie przeznaczonej do 
prywatyzacji Rafinerii Czechowice 
SA powstaną specjalistyczne spółki, 
zajmujące się m.in. dystrybucją paliw, 
wytwarzaniem i dystrybucją parafiny 
oraz produkcją smarów i olejów. Zarząd 
firmy próbuje znaleźć inwestorów 
wśród grupy kapitałowej Polskiego 
Koncernu Naftowego. 


Rafineria Czechowlce hoidin : lem? 


Z jednej wiele 


... 


N bazie rafinerii powstaną 
a spółki powiązane z inwe- 
storem strategicznym lub 
branżowym. Kto nim będzie, pokaże 
przyszłość. Zarząd firmy próbuje zna- 
leźć inwestorów wśród grupy kapitało- 
wej Polskiego Koncernu Naftowego. Pro- 
ces restrukturyzacji i prywaty7.acji Rafi- 
nerii Czechowice SA potrwa trzy lata. 
- Sprzedaż rafinerii w calości jest nie- 
możliwa, dlatego stworzyliśmy plan re- 
struktury7.acji, który zakłada m. in. wy- 
dzielenie spółek powią7.anych l nią kapi- 
tałowo - mówi Ilenryk Malesa, prezes 
zal7..ądu Rafinerii CZechowice SA. 
Już teraz rafincria w ramach progra- 
mu restrukturyzacji sprzcddła mieszka- 
nia zakładowe, 7redukowała zatrudnienie 
oraz wprowadzila system monitorujący 
koszty pl7.edsiębiorstwa. Firma s7uka pie- 
niędzy na przeprowad7enie niezbędnej 
modcrnizacji. Bez tego nie może konku- 
rować z kunsolidującymi się firmami naf- 
towymi w Polsce i tymi, które pojawią się 
już nicbawem na naszym rynku. - Roc7- 
nie inwestujemy około 15 mln 7łotych 
i chcemy ten poziom utrzymac - dodaje 
prezes Malesa. 
Prezes Malesa nie potralil odpowie- 
dzieć na pytanie, czy w 7Wiązku z prywa- 
tY7.acją, rafineria bcdzie /mUS7.ona zwol- 
nić pracowników. Wiadomo jedynie, że 
z 900 osobowej załogi, ponad 200 osóh 
nabyło już uprawnienia emerytalne. - 


" 


l' 


- 


- 


W przypadku ewentualnych zwolnień 
pracownicy mogą liczyć na odprawy pie- 
niężne - dodał prezes Malesa. 
Nie wiadomo jeszcze, na jakich zasa- 
dach przebiegać będzie współpraca z Pol- 
skim Koncernem Naftowym. Rozmowy 
trwają- Zarząd rafinerii chce, by PKN 
przejął zbiorniki do magazynowania pali- 
wa. Za takim rozwiązaniem przemawia 
znakomite położenie czechowickiej firmy. 
- Na Śląsku sprzedawanych jest ponad 60 
proc. wszystkich paliw w kraju -mówi 
prezes Malesa. - Nicwątpliwic ma to dla 
PKN-u kolosalne znaczenia. 
W tym roku koszty restrukturyzacji 
Rafinerii O.echowice SA wynioSo128 mln 
zł. Pieniądze te zostaną wydane m.in. na 
ekspertyzy prawne, stworzenie bi7nespla- 
nów oral wycenę nieruchomości. Za trl}' 
lata firma skupi się glównie na produkcji 
parafiny, olejów, smarów oraz dystrybucji 
paliwa. Rafineria nie planuje natomiast 
budowy kolejnych stacji bel1l)'l1owych. Jed- 
nocześnie do końca 2001 roku rafineria 
przestanie przerabiać ropę. Jak zapewnił 
prezes Malesa, choć Rafineria CZechowice 
SA praktycznie zostanie 7Jikwidowana, na- 
zwa firmy pozostanie. - Będziemy musie- 
li pomyślcć nad nowym znakiem - dodał. 
Rafineria Czcchowice jest trzecim 
pod względem wielkości producentem pa- 
liw w Polsce, po rafineriach w Płocku 
i Gdańsku. 


TOMASZ GŁOGOWSKI 


Szybszy koniec kopalni 


Dwa miesiące wcześnIej nlf plano- 
wano zakończy wydobycie węgla ko- 
palnia "Dębleńsko" w Czerwlonce- 
Leszczynach na Śląsku. Ostatnia to- 
na wCgla wyjedzie z nicj w końcu paź- 
d/iernika tego roku, a nie z końcem 
grudnia. O decYlji 7.al7ądu Gliwickiej 
Spółki WCglowej (GSW) SA w tej spra- 
wic poinformował jej wicepre1.es Hen- 
ryk Sliwa. 
- Zakładaliśm}; że kopalnia mogła- 
by lakuńczyć rok wynikiem w okoli- 
cach zera. Okalało się to niemożliwe 
/e wzglCdu na trudności geologic/ne. 
Szybs/e lakończenie wydohycia lmini- 
mali/.ujc strat
 - powiedział wiceprc- 
/.es. 


Kopalnia "Dębicńsko" likwidowana 
jest od poc7ątku lipca. W chwili 
wstrzymania wydobycia w "Dębień- 
sku" pracować będzie jeszcze ok. 1,3 
tys. osoh z 2,2-tysięcznej załogi. Część 
pracowników przejd/ie do kopalń Ryb- 
nickiej Spółki WCgluwej orał samo- 
dlielnej kopalni "Budryk". 
W zeszłym roku kopalnia "Dębień- 
sko" straciła netto ponad 100 mln zł. 
W tym roku do kaidej tony węgla z tej 
kopalni dopłacać trzeba ok. 40/1, pod- 
czas gdy t/.w. srednia akumulacja. cq- 
li rożnica mic;dzy kos/tem a ceną wę- 
gla w całym górnictwic jest dodatnia 
i za picć micsięcy wynosi 2,32 zł. 
Likwidacja "Dcbieńska" ogranic/y 


Wtorek 
DZIEN J 1 lipca 2000 


1 


gospodarka 


W trzecłej dekadzie sierpnia l mld 
858 mln zł ze sprzedaży drugiej 
transzy akcji Polskiego Koncernu 
Naftowego Orlen SA trafi do 
budżetu. 


Dyrekcja Eksploatacji Cystern 
Sp. z o. o. zostanie sprzedana do 
końca lipca - zapowiedział prezes 
zarządu Nafty Polskiej Grzegorz 
Zarębski. 


W czerwcu wskaźnik ogólnego 
klimatu koniunktury w handlu 
detalicznym obniżył się w stosunku 
do ubiegłego miesiąca o 4 punkt}; 
osiągając poziom minus 3 - 
poinformował w piątek GUS. 
Największy spadek ocen w stosunku 
do maja zgłaszały firmy o liczbie 
pracujących powyżej 50 osób oraz 
jednostki z branż: meble, rtv, agd. 


89 mln ton ładunków, tj. o 1,6 mln 
ton więcej niż przed rokiem, 
przewiozły w pierwszym półroczu 
tego roku Polskie Koleje Państwowe - 
poinformował rzecznik dyrekcji PKP 
Cargo Janusz Mincewicz. 


Od 19 czerwca do 7 lipca fulskie 
Zakłady Zbożowe skupiły od rolników 
4,9 tys. ton zboża, w tym 4,6 tys. ton 
pszenicy. W porównaniu początkiem 
czerwca skup zboża wzrósł o 33,3 proc. 
- podal Główny Inspektorat Skupu i 
Przetwórstwa Artykułów Rolnych. _ 


Polski von Hayek 


Za osiągnięcia we wprowadzaniu wolno- 
ściowego ładu gospodarczego i społeczne- 
go w Polsce były wicepremier, minister fi- 
nansów Leszek Balcerowicz otrzymał na- 
grodę im. Friedricha von Hayeka. 
Nagrodę tę przyznaje co dwa lata Funda- 
cja Friedrich-August-von-Hayek. W radzie 
Fundacji zasiadają m.in. były prezydent 
Niemiec Roman Herzog, były szef central- 
nego banku niemicckiego Hans Tielmey- 
er i syn Friedricha von Hayeka, obrońcy 
liberalizmu w gospodarce, laureata Nagro- 
dy Nobla - lawrence Hayek. Celcm Fun- 
dacji, która powstała w zes1łym roku 
w setną rocznicę urodzin Friedricha von 
Hayeka, jest wspieranie rozwoju wolnego 
rynku. _ PAP 


roczną zdolność produkcyjną polskie- 
go górnictwa o kolcjne 1,7 mln ton. 
W latach 1998-99 zlikwidowano 12 
mln ton rocznej zdolności produkcyj- 
nej, przy zakładanych 9,5 mln ton. 
W latach 2000-2002 moce zmalej'l 
o kolejne ok. 14 mln ton. Dotychczas 
rozpoczęto likwidację większości ko- 
palń. przell1ac/.Onych do 7amknięcia 
w rządowym programie sanacji górnic- 
twa. Całkowicie zamkniętych będzie 
w sumie 15 kopalń, a częściowo 9. 
Do końca 2002 roku likwidacja ko- 
palń kos7tować będlie ok. 900 mln zł. 
Jest finansowana z dotacji budżeto- 
wych własnych srodkow spólek wc;glo- 
wych. _ PAP
		

/iv5521-2000-160-0014.djvu

			Wtorek 
DZIEN J J lipca 2()()() 


kultura 


Rok temu, latem, powstała 
w Katowicach całkiem nietypowa 
"sala" teatralna. Jej dachem są 
podcienie Górnośląskiego Centrum 
Kultury. Początek spektaklu, 
w każdą sobotę lipca i sierpnia, zawsze 
o godzinie 21. 


NI- t 


II. .. 


-sel 


Ale nam narobiliście! 


PubliclllOŚć, ta dostojniejs/a, lajmuje 
7.a7W}'cmj miejsca w ustawionych pl7ed 
sceną rzędach. Popularnością cies/.ą się 
też ławy i stoły, stojące nieco dalej, ale 
nadające się za to do wygodnej kon- 
sumpcji, nie tylko strawy duchowej. 
MłodziÓ usadawia się na rozłożonych 
na schodach poduchach. Za ka7dym 
ca7em pojawia się tu kilkaset osóh. 
Wstęp jest bezpłatny. 
Imprezę pod na7wą "Lctni Ogród 
Teatralny", już po raz drugi, przygoto- 
wali wspólnie: Teatr Korez i Górnoślą- 
skie Centrum Kultury. Wsparł ich 
Urząd Miasta Katowice i hojni sponso- 
rzy.laprosili d7iewięć zespołów, w tym 
jeden aż z Pragi. W ubiegłą sobotę wy- 
stąpił Teatr Własny Stanisławiak z Cho- 
rzowa. Przedstawienie, w wykonaniu 
aktorskiego małżenstwa Lidii i Grzego- 
rza, powstało na podstawie sztuki Kry- 
styny Miłobędzkiej "Na wysokiej gó- 
rze". Proste słowa, czyli dziccinna wyli- 
czanka i zbitki przymiotników, są 
motorem wlruslającej opowieści o ro- 
dzącym się uczuciu, małżeństwie, kon- 
fiłktach, macier/yństwie, umieraniu i... 
następnym pokoleniu, ktore przeżywa 
to samo. Płynący czas symbolizuje krę- 
cąca się karuzela, jeszcze silnie podkre- 
ślając źródła spektaklu, w wędrownych 
zespołach ulic711ych. Zaskakujące, jak 
niewielkimi środkami, we dwójkę, moż- 
na tak wiele opowied7ieć, W trójkę, bo 
pojawia się jeszcze d7iecko, c7yli Kuba 
Skupiński. Jego publiczność "kupuje" 
jeszcze przed przedstawieniem, bo jest 
urod/onym wod7irejem. 
Widzowie, zgodnie z ideą przyświe- 
cającą Mirosławowi Neinertowi szefowi 
Teatru Korez, kolcjne wieczory spęd7a- 
ją "śmieszne, ale szlachetne". Puhlicz- 
ności nie odstrasza ndwet br/ydka po- 
goda. Stawili się w nadkomplecie, mi- 
mo ulewy, która w ubiegłą sobotę 
szalała ndd miastem. 


.. 


,. 


. II 
... . .. 
'- 
, 
ł , 


ł , 
Po "Wycinance dla dwojga" (zdjęcie 
u góry) Mirosław Nelnert I Kuba 
Skuplńskl zbierali banknoty 
I monety, czyli głosy publicznoścI. 


- Alc nam narobiliście - żartował 
przed przedstawieniem Neinert. - My- 
śleliśm}; 7e nie p17yjd7iecie i postawili- 
śmy mniej kr/.escł. 
Na taką ewentualność niektorzy 
z widzów byli prqgotowani i pr/ynieśli 
własne krzesełka turystyczne. Nikogo 
jU7 tej; nie dliwi, 7e po spektaklu "id7ie 


Poza czasem 


Od 5 lipca Galeria Pusta GCK w Ka- 
towIcach prezentuje ekspozycję 
czarno - białej fotografII Czecha Ja- 
na Relcha. Zebrane na wystawie 
prace pochodzą z trzech cykli: "Kra- 
jobraz" - wykonany techniką kon- 
taktową, "Cyrk" I "RodzIna': Wszyst- 
kie one na przekór przemijanIu po- 
kazuJą ponadczasową przestrzen 
ludzI I rzeczy. 
Jdn Reich Uf OlI/ił się w 1942 r. 
w Prad/c. Studiował fotogrdlię art y- 

tyc7nll. lod 1971 r.Jako prolc
jonalny 
fiJtograf wystawia swoje prace na wy- 
stawach organizowanych w Fu ropie jak 
i /a oceanem (USA, JapiJllia). Jcgo fi)- 
togrdfie ndlci.ą do /hiorow mu/ealnych 
Ddnii, USA, I'rancji i C/ech. Rcich dal 

ię p07nać w Polsce glównie dlięki fi)- 
tograliom wydanym w 11}'J3 r. w alhu- 
mie poświ
conym Pradle i opatf/l)- 
nym komentaucm Bohumila llraha- 
ła. Podobnie jak na wiciu innych 
liJtografiach tdkie i w cykłu "Praga" 


postaci lud7kic są nicohecne. Symholi- 
7Ują stan po odcjściu człowieka, trwa- 
nie r/eczy martwych pOla naslą obec- 
nością. 
Cykl "Krajohra/y" wykonany /0- 
stał techniką kontaktową, ktÓra hudu- 
je wyra/istość s/c/egołow i intymny 
klimdt poro/umienia l wid lem. Pusty 
(be7 człowicka) krajohral wzmaga sa- 
motność ohscrwatora. Ohccny na 
otwarciu artysta opowiad'lł o filtogra- 
fiJwanych micjscach jako o "miejscach 
dla dus/y". W
kallme mu puez (ud/i 
laklltki to hard/O C7ęSto pojedync/.e, 
rosłc dr7ewa lub puydroiny krzyi 
uchwyconc tui pr/cd /achodem. 
W momencie, kiedy c7łowiek PO/OStd- 
je sam /e sobll. 
Pokazywani w pOlOstałych cy- 
klach Reicha lud/ie, takie lmagaj.., 
si
 l c/asem. Dwie fhtografie rohią 
s/c7ególnc, mal,lfSkie wraienie. "Fwa 
l Psami" - dWd hliiniac/e psy na 
picrwszym planic i nieco w tle postać 


") 


w ruch" dyrektorska czapka. Wrzucone 
do niej pieniądze są formą głosowania 
na najlepszy, /.daniem wid7ów, spektakl. 
REGINA GOWARZEWSKA-GRIESSGRABER 


-.... 


....... 


. 


'.

 
")"" \ 


,.
. 


,\ \ -- 


- 


,'" - 
to 
- 
\ . } 
0' 
"  


3 


. 


n 
) 
o 
::i 


Co czytamy latem?  
:i' 


Książka 
na wakacje 


Wakacyjne miesiące to świetna 
pora na dobrą lekturę. Przerwa 
w nauce lub letni urlop pozwalają 
zasiąść w letaku z ksląfką w rę- 
ku. W wolnym czasie najczęścIej 
sięgamy po dzieła uznanych auto- 
rów. 
Na pierwszych miejscach czytel- 
niczych list przebojów królują Joan- 
na Chmielewska oraz panowie 
Wharton i Coelho. Wiele ksi
garń 
uznaje ostatnią książkę Chmielew- 
skiej pt. "Przeklęta hariera" za jedną 
z najlepiej sprzedających się pozycji 
ostatniego miesiąca. Nieco dalej pla- 
sują się przejrzały już nieco "Pta- 
siek" Wiłłiama Whartona i "Alche- 
mik" Paulo Coelho. 
Wakacyjny renesans święci także 
fantastyka w osobie Terry'ego Prat- 
chetta. Najnowsza ksią7ka twórcy 
i wizjonera Swiata Dysku, "Rucho- 
me obrazki", opowiada o fenomenie 

 kina i filmu w świecie magii. para- 

 doksu i humoru. Tego ostatniego jak 
. zwykle Pratchellowi nie brakuje. 
Fantastyc7ne kinematografy obsłu- 
! gują chochliki, a ksią7ka pełna jest 

 nowych, barwnych postaci. 
Zblilający się wielkimi krokami 
XXI wiek staje się okalją do rozra- 
chunku moralnego i historycznego 
z minionym stuleciem. Niedawna 
wizyta Dalajlamy w Polsce i niesłab- 
nąca popularność jego filozoni po- 
woduje, że "S/tuka szczęścia" cieszy 
się sporym zainteresowaniem. Ta 
nie7wykła rolmowa amerykańskiego 
psychiatry, I10warda C. Cutłera, i ty- 
betańskiego mnicha koncentruje się 
na ludzkiej drodle do s7częścia. Da- 
lajlama opowiada o własnych do- 
świadczeniach w osi11ganiu we-  
t 


( 
.. 


, 


. 


Zebrane na wystawie prace pochodzą z trzech cykli: "KraJobraz'; "Cyrk" 
I "Rodzina': 


w c7erni. Psy i /agadkowa twafl sil jc- 
dynymi jdsnymi .Ikcent,tmi nil ohm- 
/ie. W pamięci p%staje nikły 
uśmiech d iewclyny - jakhy nić pOf()- 
zumienia. I druga, pr/edstawidj.lca 


d/ieci hawiqce się smugą światła 
pr7enikajilcą pr7e/ okno. Ulotna 
chwila pr/cmicnia 
ię nagle w symbul 
wiec nasci. 


KATARZYNA HAMEtA 


wnętf/nej równowagi, mowl 
o współczuciu, altruizmie, a nawet 
o małżeństwie. Prostota i mądrość 
plynąca z tych nauk nie mają w so- 
bie nic z taniego moralizatorstwa 
i chyba to decyduje o powod7eniu fi- 
10LOfii Dalajlamy. 
Z innego punktu widzenia anali- 
zuje człowieka Waldemar Łysiak. 
"Stulecie kłamców" przynosi bez- 
kompromisowy rozrachunek z wie- 
kiem dwudliestym. Autor piętnuje 
hipokryzję i zakłamanie, które towa- 
rzyszyło ludzkiej cywilizacji w ciągu 
ostatnich stu lat jej działalności. 
Chwila prawdy na koniec wieku? 
Na szczytach list sprzedaży prym 
wiodą także Wielcy Nieobecni. 
Chętnie sięgamy po "Irytacje" nie- 
odżałowanego Andrzeja Szczypior- 
skiego, czy wspaniałe dliela Gusta- 
wa Herlinga-Grudlińskiego. Czytel- 
ników znajduje także mądra 
filo70fia ks. Józefa Tischnera, zawar- 
ta w książce "Ksiąd7 na manow- 
cach". "Nie sobie żyjemy i nie sobie 
umieramy" - mówi Tischner i radzi 
jak sprawić, hy te słowa nie były tyl- 
ko abstrakcją. 
Whrew pozorom wakacyjna po- 
goda nie przynosi 7a sohą ksią7ko- 
wego boomu. Zdar7a się nawet, że 
sprzedaż wyraźnie spada. Katowic- 
cy księgarze zgodnie jednak przy- 
znają, że dobra lektura jest po pro- 
stu la droga i nar7ekają na wydaw- 
ców, a wydawcy zwalają winę na 
kos7ta produkcji, honoraria. podat- 
ki i brak popytu. Koło się lamyka, 
a c7ytcInik sięgając po ksią7kę wy- 
biera najczęściej przewodnik tury- 
stYC711y. 


MARCIN MAZIARZEWSKI 


Na premierę 
poczekamy 


W kinach twórczość lnakomitego kom- 
pOlytora, mies/kającego w Katowi- 
cach, c7yli Wojciecha Kilara, moglismy 
ostatnio podli wiać w "DziewiiItych 
wrotach" Romana Polańskiego i "PaPlU 
lildcuszu" And rleja \\-itjd}; gd/ic popu- 
larność zdohył s7c/egc',lnic dostqjny Po- 
JorIC/. W 200 I roku pojawi się na ekra- 
nach IiIm, nad którego mUlykl1 kom- 
p07ytor jes/c7e pracuje, czyli ,Władca 
pierścieni". Oficjalna premiera pierw- 
siej c/ęści, w Stanach 7jednoc/onych 
będzie miald miejsce II) grudnia 200l 
roku. Widł'Owie w Wielkicj Bryt,mii 7
)- 
hac/ą go jcdnak pięć dni wC7eśniej. 
Ws/ystkie trzy c/ęści, reali/owane 
w Nowej Zelandii, hędą mialy premie- 
ry w odstępach roc7nych, a rcżyseruje 
je Pcter Jackson. W głównych rol.lch 
wy
h.PUjil: flijah \\-hod, lan I 101m, lan 
McKellen, Clte LIIanchell, Liv 1Yler 
i Christophcr Lee. _ REG
		

/iv5521-2000-160-0015.djvu

			BCKRZ 


S 
K 
A 
R 
B 


Fundator nagród: 
RNEUR d N3l) 


Wskazówka nr 2 


Czytelnicy, którzyw piątek dotrą 
do skarbu i następnie zgłoszą 
się do redakcji po nagrodę, win- 
ni posiadać oprócz karteczki 
potwierdzającej odnalezienie 
skarbu, kupony z wszystkich 
pięciu kolejnych dni tygodnia. 


\:"\ 
) 

\ I I 

 
. "':-.,. 
 
: '. 
 :)_
_.:
:
\___'_._o- 


Dzisiejsza wskazówka pomoże Wam odgadnąć w jakiej miejscowości należy 
poszukiwać skarbu w tym tygodniu. 
Z liter trzech wyrazów: BOK, RAMA, PĄCZKI, 
Należy ułożyć nazwy 
dwóch dzielnic tego 
miasta. Nie tam 
należy jednak szukać 
skarbu, ale o tym 
w kolejnych 
wskazówkach. 


KATOWICE: 
. Kosmos (tel. 584-241) - 
Arnerican Pie (15 USA 
10.2014.2016.(0) Klub 
54 (15 USA 17.4021.30) 
The Million Dollar Hotel (15 
USA 12.00 19.20); 
.Rlalto (tel. 251-04-31)- 
Fantazja 2000 (bo. USA 
14.1515.45) Kawaler (15 
USA 19.30) 60 sekund (15 
USA 17.1521.30); 
. Światowid (tel. 587-432) 
- nieczynne.; 
. Kino MIś (Światowid II) 
(LIgota, tel. 204-58-58 
wew. 242) - Nazwij to 
snem (15 Wlk. Brytania- 
Francja 18.15) Człowiek 
z Księżyca (15 USA 20.(0); 
. Zorza (tel. 206-82-13 w. 
325) - Prosta historia (15 
USA-franc. 18.30) Szósty 
zmysł (15 USA 20.30); 
. Klaps (tel. 812-21-70)- 
Stuart Malutki (bo. USA 
18.(0) Koncert na 50 serc 
(15 USA 20.(0); 
BĘDZIN: 
. Nowość (tel. 267-35-52) 
- nieczynne; 
BIELSKO-BIAŁA: 
. Apollo (tel. 812-47-46)- 
Odwrócona góra (bo. pol. 
15.30) Tygrys i przyjaciele 
(bo. USA 17.(0) 60 sekund 
(15 USA 18.30 20.30); 
. Rlalto (teł. 812-24-49) - 
Miasteczko South Park (12 
USA 16.30) Amencan Be- 
auty (15 USA 18.15 
20.30); 
. Złote Łany (tel. 814-46- 
73) - nieczynne; 
. StudIo (tel. 812-50-50)- 
Prochy Angeli (15 USA 
17.00 20.(0); 
BRZESZCZE: 
. Wisła (tel. 211-14-90 
wew. 20) - nieczynne; 
BYTOM: 
. Gloria (tel. 281-48-89)- 
28 dni (15 USA 15.00 
19.(0) 60 sekund (15 USA 
17.00 21.(0); 
. Kinoteatr Bałtyk (tel. 
281-39-96) - Przerwana 
lekcja muzyki (15 USA 
16.1520.45) Beczka pro- 
chu (fr. -grec. -tur. -jug. 
18.45); 
CHORZÓW: 
. Panorama (tel. 241-19- 
68, kino dwusalowe) - 
60 sekund (15 USA 14.15 
16.30 18.45 21.(0) Ka- 
waler(15 USA 14.45 
16.4518.30) Magnolia 
(15 USA 20.15); 
CHRZANOW: 
. Sztuka (tel. 623-30-86)- 
Boski żigolo (15 USA 
17.30); 
CIESZYN: 
. Piast (tel. 852-04-26) - 
Król sokołów (bo. pol.- 
czes. -niem. 16.30) Jak wy- 
kończyć panią T. (15 USA 
18.15) 60 sekund (15 USA 
20.(0); 


I . 


CZECHOWtCE-DZIEDZICE: 
. Świt (tel. 215-32-85)- 
Gwiezdne wojny cz. I - 
Mroczne widmo (12 USA 
10.(0) To ja złodziej (15 
pol. 18.00 22.(0) Opęta- 
nie (15 USA 20.(0); 
CZĘSTOCHOWA: 
.Wolność (tel. 324-13-21) 
- Duła sala: Odwrocona 
góra (bo. pol. 13.30) 60 
sekund (15 USA 17.00 
21.(0) Klub 54 (15 USA 
15.15) Kawaler (15 USA 
19.10), Mała sala: 60 se- 
kund(15 USA 15.(0) Ka- 
waler(15 USA 17.15) Klub 
54 (15 USA 19.(0) Ciemna 
strona miasta (15 USA 
20.45); 
. OKF (tel. 324-60-58) - 
American Pie (15 USA 
17.15) Być jak John Malko- 
vicz (15 USA 19.30); 
. Relax (tel_ 323-24-51)- 
nieczynne; 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
.Ars (tel. 262-39-68) - B0- 
ski żigolo (15 USA 16.15) 
Miasteczko South Park (12 
USA 17.45) Podziemny 
krąg(18 USA 19.30); 
GLIWICE: 
. Bajka (tel. 231-38-55) 
Gwiezdne wojny cz. I - 
Mroczne widmo (12 USA 
14.30) 60 sekund (15 USA 
17.1521.30) Kawaler (15 
USA 19.30); 
. Kłnoteatr X (tel. 238-22- 
29) - Miasteczko South 
Park (12 USA 18.(0) Letni 
przekładanIec fłImowy: 
Zakochana złośnica (15 
USA 20.(0); 
JAWORZNO: 
. Sasanka (tel. 616-32-52) 
- 28 dni (15 USA 18.(0) 
Million dollar hotel (15 USA 
20.(0); 
KNURÓW: 
.Caslno (tel. 235-14-08, 
236-25-99) - Tygrys 
i prZYjaciele (bo. USA 
15.00 16.30) Dług(15 pol. 
18.00 20.00 22.00); 
MIKotÓW: 
.Adrla (tel. 226-20-46)- 
nieczynne; 
MYSŁOWICE: 
. Kosmos 2 (tel. 222-34- 
41) - nieczynne; 
OŚWIĘCIM: 
. Luna (tel. 842-31-03) - 
Mulan (bo. USA 16.30) 28 
dni (15 USA 18.15) 60 se- 
kund (15 USA 20.15); 
PIEKARY ŚLĄSKIE: 
. Zacisze (tel. 288-68-88) 
- Tygrys i przyjaciele (bo. 
USA 10.00 17.(0) Złoto 
pustyni (15 USA 19.(0); 
PSZCZVNA: 
. Wenus (tel. 210-35-09) - 
Seans bezpłatny dla dzieci 
- 17.00, Złoto pustyni (15 
US 19.(0) Osiem i pół ko- 
biety (18 ang.-haL-niem. 
21.(0); 


DDDDDDD 
DDDDDD 


Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie redakcji TS DZIEŃ w Dziale Marketingu. 


RACIBÓRZ: 
. Bałtyk - Asterix i Obelix 
kontra Cezar (bo. franc. 
16.45) Opętanie (15 USA 
18.30) 60 sekund (15 USA 
20.30); 
RUDA ŚLĄSKA: 
. patrla (tel. 248-75-84) - 
Tygrys i przyjaciele (bo. 
USA 18.15) Złoto pustyni 
(15 USA 20.(0); 
RYBNIK: 
. Apołlo (tel. 422-28-39)- 
Tygrys i przyjaciele (b.o. 
USA 17.(0) Huragan (15 
USA 19.(0); 
SIEMIANOWICE SLĄSKIE: 
. Tęcza (tel. 229-00-75) - 
nieczynne; 
SOSNOWIEC: 
. Muza (tel. 266-24-30) - 
60 sekund (15 USA 15.45 
20.15) Million dollar hotel 
(15 USA 18.(0); 
SUCHA BESKIDZKA: 
. Smrek - Kolekcjoner kości 
(18 USA 18.(0) Joanna 
d'Arc (15 USA-franc. 
20.(0); 
SZCZYRK: 
. Beskid - Tygrys i przyjacie- 
le (b.o. USA 15.30) Ciemna 
strona miasta (15 USA 
17.(0) Million dollar hotel 
(15USA 19.1521.30); 
TARNOWSKIE GÓRY: 
. Europa (tel. 285-43-34) - 
Chłopak na gwałt poszuki- 
wany(18 ang. 16.(0) Złoto 
pustyni (15 USA 18.(0) 
Pitch Black (15 USA 
20.(0); 
TYCHY: 
. Andromeda (tel. 227-32- 
46) - 1900: Człowiek le- 
genda (15 ang. 15.30) 60 
sekund (15 USA 17.45 
20.(0) Opętanie (15 USA 
22.15); 
USTROŃ: 
eldróJ(854-16-40) - 
Szczęśliwe dni Muminków 
16.30) Gra w serca (15 
USA 18.(0) Informator (15 
USA 20.(0); 
WODZISŁAW ŚLĄSKI: 
.Czar - Tygrys i przyjaciele 
(b.o. USA 18.(0) Boski żi- 
golo (15 USA 20.(0); 
ZABRZE: 
. Marzenie (tel. 271-51- 
24) - Dawno temu w tra- 
wie (bo. USA 15.15) To ja 
złodziej (15 pol. 17.(0) 60 
sekund (15 USA 19.00 
21.15); 
:tORY: 
. Vega (tel. 343-21-27) - 
Boski żigolo (15 USA 
18.30) Human Trafic (15 
Wlk. Brytania 20.30); 
:h'wIEC: 
. Janosik (tel. 861-20-03) 
- Tygrys i przyjaciele (b.o. 
USA 17.(0) To ja zlodzieJ 
(15 pol. 18.45) Opętanie 
(15 USA 20.45). 


W Krakowie  
I 
I 


DZIEŃ imienin: Benedykta, Kariny, 
Olgi, Pelagii 


Wtorek 
DZIEŃ 11 lipca 2000 


15 


informator 


KRAKÓW 2000: PWST Scena im. S. 
Wyspiańskiego. ul. Straszewskiego 22 g. 
19.00 - Festiwal Tańca Kraków 2000: 
Randy Jame's Dance Works (USA), Joe AI- 
ter Dance Company (USA/Polska); 


TEATRY: 
Teatr Ludowy (os. Teatralne 34. tel. 
[012] 644-27-66). Scena Pod Ratuszem - 
g. 19.30 - Wieczór kawalerski; 


KONCERTY: 
Piwnica Pod Baranamt (Rynek Głów- 
ny 28) g 21.00 - V Letni Festiwal Jazzowy 
w Piwnicy Pod Baranami: Koncert w wyk. 
New Bane. bilety 20 i 10 zł: 
Harrls Plano Jazz Bar (Rynek Główny 
28) g. 21.00 - Wieczór z jazzem tradycyj- 
nym, wstęp wolny; 


MUZEA: 
Muzeum Narodowe, Gmach Główny 
(al. 3 Maja 1, tel. (012)634-33.77,634-35- 
26) - wystawy stałe: .Sztuka polska XX 
wieku., .Broń i barwa w Polsce., .Galeria 
uemi
a

'
mureum
m
 
je rezerwacje grupowe, można zamówić tak- 
że puewodnika tel. 0-12 632-05-19) - 
czynne v.t. rzw. -niedz. 10.00 - 15.30, śr. 
10.00 - 18.00: 
Zamek Krółewskl na Wawelu (Wawel 
5. Biuro rezerwacji tel. (012) 422-16-97)- 
Skarbiec I Zbrojownia - czynne wt.. śr., 
rzw.. sob. 9.30 - 15.00, pt. 9.30 - 16.00, 
niedz. 10.00 - 15.00; 
Galeria w Sukiennicach (Rynek Głów. 
ny 1/3. teł. [012] 422-11-66. 423-20-05) 
- wystawa stała: Sztuka polska XIX wie- 
ku - czynna wt.. śr., pt-nd 10.00 - 15.30. 
CZW. 10.00 - 18.00; 
Dom Jana Matejki (ul. Floriańska 41, 
tel. 422-59-26) Muzeum biograficzne - 
czynne wt-rzw, sb. ooz. 10.00 - 15.30, pt 


Hala "Kapelusz" - Tor kartingowy 
czynny od poniedziałku do piątku 13.00 - 
1.00. sobota i niedziela 11.00 - 1.00; 
Wesołe Miasteczko - czynne w dni 
powszednie w godzinach 10.00 - 19.00 
(kasy do 18.(0), w soboty i dni świątecz- 
ne od 10.00 do 20.00 (kasy do 19.(0); 
Kolejka linowa "Elka" - kursuje w godzi- 
nach otwarcia Wesołego Miasteczka; 
Kąpielisko "Fala" - czynne w godz. 
9.00 - 19.00; 


... 


.. 


.. 


.. :"- 


" 


" 


. 


W krakowskim Pałacu SztukI (pl. Szczepański 4) w ramach Festiwalu 
Kraków 2000 - otwarta została w minioną niedzielę wystawa "Barwy 
Węgier'; uświetniająca obchody 1 OO-Iecla powstania państwa 
węgierskiego. Na ekspozycję składają się trzy wystawy: Malarstwo 
węgierskie 1870-1920 "Impresjonizm węgierski'; rzeźby Auguste 
Rodina I Constantlna Meuniera, "Węgry na przełomie wieków XIX I XX" 
na fotografii. 


10.00 - 18.00 (grupy proszone są owcze- 
śniejsze umówienie); 
Muzeum Czartoryskich (ul. Św. Jana 
19, teł [012] 422-55-66) - wystawa stała: 
malarstwo europejskie XIV - XVIII w.; euro- 
pejskie uemiosło a
ne; militaria; pa- 
miątki pułav..skie; 
Ieria sztuki starożytnej - 
czynne codziennie z wyjątkiem poniedział- 
ków 10.00 - 15, w piątki 9.00 - 16.30; 
Kopalnia Soli Wieliczka (Wiełiczka, ul. 
Daniłowicza 10, teł. 278-73-02) - Trasat
 
rystyczna codziennie w godz. 8.00 - 16.00; 


WPKiW 


Ośrodek Sportów Wodnych "Przy- 
stań" - czynny od poniedziałku do piątku 
wgodz. 11.00 - 19.00. w soboty i niedzie- 
le od 10.00 do 19.00 (kasy do godz 18); 
Górnośląski Park Etnoeraflczny - 
Skansen - wystawy stałe we wnętuach: 
. Garbarnia: .Gornośląski Park Etnogra- 
ficzny, historia i działalność",. Splchleu 
z Pszowa: .Naczynia zasobowe na Ślą- 
sku.,. Spichleu ze Śmiłowic: . Tradycyjne 
uemiosło ludowe. ginące zawody... Spi- 


Słuchamy radia 


Katowice. PR 1-225 kHz (fale d/ugie); UKF: 97,90 MHz;.PR III BIS - 88, 
3; 89.4; 90,6; 91,50; 95,90 MHz;. PR 111-90, 30; 91,70; 99,40; 99.70; 
100,80MHz;.RadioKatOWlCe-102.20 MHz;.RMF - 93,00 MHz;. Zet 
-102,80MHz;.Flasn-106,40MHz;. TOP-94,50 MHz;. PlUS-89,30; 
96,10 MHz;. Karolina - 91,20 MHz;.Mega - 92,30 MHz:. Bal¥>- 
93.60 MHz,. TOK FM - 97,40 MHz;. Rezonans - 99,10 MHz;. Rodło- 
95,10 M-łz;. Vanessa - 100,3 MHz:. Maryja - 91.80; 103.30; 104.60 
.
!:ł!;.


.

	
			

/iv5521-2000-160-0016.djvu

			Wtorek 
DZIEN 11 lipca 2000 


I 


informator 


KATOWICE: 
MBP Filia nr 13 (uLSłowackiego 20, tel. 
588-712) g. 8.00 - Wycieczka do Bielska- 
Białej; 
MBP Flłla nr 14 (ul. Piastów 20, tel. 254- 
22-76) i MBP Filia nr 25 (ul. Chrobrego 2, 
tel. 254-42-06) g. 9.30 - "Kolorowy świat 
multimediów" - zajęcia z komputerem; 
MBP Filia nr 16 (ul. Wajdy 21, tel. 587- 
182) g. 12.00 - Geniusze - konkurs na 
wzór zelewizyjf"o/Ch ,,
ilionerów"; 
MBP Filia nr 17 (Sciegiennego 45, tel. 
599-052) g. 10.00 - Globtroterzy i detekty- 
wi; 
MBP Filia nr 18 (ul. Studencka 20, tel. 
204-58-58) i MBP Filia nr 5 Mł. (ul. Fran- 
ciszkańska 33, teI.252-72-16) g. 12.00 - 
Wakacyjne kino - przegląd filmów Disneya; 
MBP Filia nr 20 (ul. Strzelców Bytomskich 
21, tel. 256-64-84) g. 12.00 Zajęcia pla- 
styczne; 
MBP Filia nr 26 (ul. Samsonowicza 23, tel. 
252-62-60) g. 11.30 Kino domowe; 
MBP Filia nr 36 (uI.Gen. Hallera 28, tel. 
209-91-91) g. 13.00 - "Bajka o ptaku dzi- 
waku" - spektakl teatralny; 
Miejski Dom Kultury "Koszutka" (ul. Gra- 
żyńSkiego 47, tel. 58-92-00) Półkolonie 
w terminie 26.06 - 28.07; 
Młodzlei:owy Dom Kultury (ul. Gliwicka 
214, tel. 254-11-27) Półkolonie w terminie 
26.06 - 14.07: r!JY, zabawy, miejsoo.ve wy- 
cieczki, autokarowa wycieczka do Wisły, 
spektakle teatralne (odpłatne: tydzień - 
43,50 zł, są jeszcze wolne miejsca); 
MiejskI Dom Kultury ,,zawodzie" (ul. Mar- 
cinkowskiego 13) - Otwarte dni dla dzieci 
i młodzieży; 
CHORZÓW: 
MleJskł Dom Kułtury "Centrum (ul. Dą- 
browskeigo 7, tel. 241-15-38) I Chorzow- 
skie Letnie warsztaty Artystyczne (3 - 
28 lipca od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.30 - 14.00). Program obejmu- 
je: taniec towarzyski, teatr tańca, panto- 
mima, plastyka, zajęcia wokalne. Koszt 
60 zł; 
Miejska galeria SztukI "MM" (ul. Sienkie- 
wicza 3, tel. 249-15-13) - g. 11.00- 
13.00 - "Spotkanie ze sztuką": zajęcia z ry- 
sunku i malarstwa, wstęp wolny (przybory 
malarsko-rysunkowe zapewnia galeria); 
Górnośląski Park Etnograficzny Skan- 
sen: "Wakacje w Skansenie" - w każdą śro- 
dę lipca i sierpnia w godz. 10 - 13 - wy- 
cieczki turystyczne, r!JY i zabawy, konkursy. 
Wstęp do Skansenu bezpłatny; 
DĄBROWA GÓRNICZA: 
Plai:e I kąpIeliska miejskie MOSIR: "Po- 
goria I", "Pogoria III",,--basen kąpielowy 
w parku i "Zielona" - czynne codzienie od 
godz. 10 do 18; 
SP 33 (ul. Chopina 34) - Letnia akademia 
karate - poniedziałki, środy, piątki godz. 
9.30 - 11.30; 
PVSKOWICE: 
MIejski Osrodek Kultury (ul. Kard. St Wy- 
szyńskiego 27, tel. 233-25-34) godz. 9.00 
- "W poszukiwaniu skarbów przyrody" - 
piesza wędrowka do Jaskowic; 
RUDA ŚLĄSKA: 
Młodzlei:owy Dom Kultury (tel. 248-13- 
46) Po/kolonie 3-14 lipca; 
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Nowy 
Bytom (ul. Ratownikow 2, tel. 248-66-54) 
kąpielisko, siłownia, kręgielnia, korty, plac 
zabaw. Wakacyjna szkołka szachowa: po- 
niedziałki, srody I piątki g. 11.00; 
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Godula  
. T'-""I'"'" 
IJ I 
\ . 


ło 


.... 
, 


..I  


Lato w mieście 


(ul. Bytomska 15, tel. 248-22-58) siłownia, 
plac zabaw, trasa do jazdy na rowerach gór- 
skich, boiska; 
Kryta Pływalnia Nowy Bytom (ul. Poko- 
ju, tel. 248-62-11) - czynna od 14.00 do 
22.00, bilet 6 zl, dzieci do 10 lat 4 zł; 
SIEMIANOWICE ŚL.: 
Młodzlei:owy Dom Kultury łm. dr H. Jor- 
dana (ul. Chopina 2, tel. 228.13.37) 3 lip- 
ca - 28 lipca - Półkolonie; 
Dom Kultury"Chemik" (ul. Niepodległości 
51, tel. 228.20.90) Półkolonieorganizowa- 
ne lipiec - sierpień; 
Świetlica "Pod JarzębIną" (ul. Wierzbowa 
2, tel. 228-48-46) Placówka otwarta 
w godz. 10.00 - 18.00 codziennie propo- 
nuje dzieciom: tenis st%wy, bilard, r!JY to- 
warzyskie, zwiedzanie WPKIW, dyskoteki, 
teatrzyk dla dzieci; 
Pływalnła Miejska (ul. Jana Śniadeckiego 
11, tel. 228.04.15) bilet wstępu dla dzieci 
i młodzieży 1 zł, dla grup zorganizowanych 
wstęp bezpłatny; 
Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Mikołaja 
3, tel. 228.30.54) - pływalnia kryta; 
Muzeum Miejskie (ul. Chopina 6, tel. 
228.50.80)"Drzwi otwarte Muzeum" - 
zajęcia indywidualne lub w grupach zor- 
ganizowanych dla dzieci i młodzieży. 
Oprócz bezpłatnego zwiedzania Muzeum 
zajęcia te obejmują także zwiedzanie i mi- 
niplenery plastyczne w galerii "Po scho- 
dach; 
ŚWtĘTOCHŁOWICE: 
Ośrodek Sportu I RekreacjI "Skałka" (ul. 
Bytomska 40, tel. 245-59-00) - Piłkarski 
turniej drużyn pOdwórkowych (26.06 - 
14.07) spotkania piłkarskie grupy młodszej 
w godz. 10.00 - 14.00, grupy starszej 
16.00 - 20.00, 
ZABRZE: 
Akcję "Lato w bibliotece" prowadzą filie: 
MBP FilIa nr 2 Blskuplce (ul. Bytomska 
28) - poniedziałki, wtorki, środy czwartki 
w godz. 10.00 - 14.00; 
MBP Filia nr 5 Mikulczyce (ul. Tarnopol- 
ska 50) - od poniedziałku do piątku w godz 
10.00 - 14.00; 
MBP Filia nr 6 RokItnica (ul. Krakowska 
52) - środy i czwartki w godz 11.00 13.00; 
MBP Filia nr 7 Grzybowlce (ul. Badestinu- 
sa 60) - poniedziałki, srody i piątki w godz. 
11.30 - 14.30; 
MBP Filia nr 10 Makoszowy (ul. Daleka 
2) - poniedziałki, środy i piątki w godz. 
11.00 14.00; 
MBP Filia nr 15 os. Helenka (ul. Jordana 
52) - poniedziałki, środy i piątki w godz. 
11.00 15.00; 
MBP Filia nr 16 os. Kopernika (ul. Bana- 
chiewicza 17) - od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00 - 14.00; 
MBP Filia nr 17 Zaborze (ul. Korczaka 96) 
- wtorki, srody czwartki w godz. 10.00 - 
13.00; 
Muzeum Górnictwa Węglowego (ul. 3 
Maja 19, tel. 271-88-31) proponuje od 11 
lipca dO 28 sierpnia - w każdą srodę i pią- 
tek "Węd rowki po zf\bytkach techniki". D0- 
tarcie do obiektów na trasie wędrówki 
środkami kominikacji miejskiej lub pieszo. 
Spotkanie z przewodnikiem w podane dni, 
w Muzeum o godz. 9.45. Trasy wycieczek: 
Najstarsze osiedle robotnicze na Górnym 
Śląsku Borsig w BIskupicach (XIX w), osie- 
dle 8cJllestramów w Rokitnicy, siadami XVIII 
wiecznej Sztolni Dziedzicznej, wieza ci- 
śnlen (43 m) - najciekawsza wieża wodna 
w Europie Wschodniej. 


Kto wIdzIał? 


7 czerwca hr. ok. god/. 15 na ul. Armii 
Krajowej w Katowicach - nie ustalony 
'iamochochód na wysokości pr:fcja/du 
kolejowego- potn,cil pies/ego. Kicrują- 
cy nie /atr/.ym,lł się uciek'Y_Ic / miej- 
sca wypadku. 


Policja prosi świadkow /(Iar/enia 
o kontakl: Wyd/iał Ruchu Drogowego 
Komcndy Miejskicj Policji w Katowi- 
c
l
h ul. Lompy 19, pok. 456, tel. 200- 
2H!O. _ 


Na sportowo 


Chorzów zgosi/ swe uczestnictwo do III edycji konkursu 
"Złota miejscowoŚĆ", organizowanego przez Radio Kato- 
wice. Do 14 lipca w ramach konkursu trwać będzie ,Jy- 
dzień promocyjny" miasta. Dziś przygotowano imprezę 
sportową na Stadionie Śląskim. 


Oto jej program: g. 15.00 - letnia szkółka pi/karska (pro- 
wadzą: Henryk Wieczorek - reprezentant Polski, olimpij- 
czyk i Henryk Dusza - były piłkarz KS "Ruch"), g. 15.00 
letnia szkółka koszykówki (prowadzą zawodnicy klubu AL- 

 BA), g. 16.00 - turniej piątek pi/karskich dla dzieci pozo- 
I stających w mieście, g. 16.30 - mecz piątek piłkarskich 
Samorządowcy kontra Wyborcy. Wejście na stadion bra- 
mą nr 7. _ BAB 
e 


.. 


, 


. 


. SZPITALE: 
KATOWICE: chirurgia urazowa, chirurgia 
ogólna - Gornośląskie Centrum Medyczne 
OCHOJEC, Ziołowa 45/47 (252-60-92); 
Interna - Szpital im. Leszczyńskiego 
WEŁNOWIEC, Józefowska 119 (58-24-57); 
neurochirurgia, chirurgia szczękowa, 
chirurgia naczyń - Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 5 im. 9#. Barbary 
SOSNOWIEC pl. Medyków (291-82-19, 
291-82-57); okulistyka - Klinika 
Okulistyczna BYTOM, Żeromskiego 7 (281- 
86-47); laryngologia dzlecl- Szpital 
Specjalistyczny nr 2 BYTOM, Batorego 15 
(281-91-65); laryngotogla dorosłych- 
Szpital im. Śniadeckiego KATOWICE, 
Szopienicka 10 (255-70-17); 
. stałe dyi:ury pediatryczne: Górnośląski 
Centrum Zdrowia Dziecka i Matki 
KATOWICE, ul. Medyków 16 - pedlatrta 
(207-19-50,207-19-00), chirurgia 
dziecięca (207-18-15),lntensywna 
terapia dziecięca (207-17-90); Szpital im. 
Śniadeckiego KATOWICE, Szopienicka 10 
(255-70-17); 
SOSNOWIEC: 
. dyi:ury stałe: Szpital nr 1 SOSNOWIEC, 
Zegadłowicza 3 (266-04-21); Szpital nr 2 
SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 33 (266-20-71); 
Szpital nr 3 SOSNOWIEC, ul. Szpitalna 1 
(263-45-10); Centrum Pediatrii 
SOSNOWIEC: Klimontów ul. Gabrieli 
Zapolskiej 3 (263-86-29, 263-00-58); 
Szpital Kolejowy - Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej SOSNOWICE, ul. 
Odrodzenia 9 (294-47-17) - Interna (294- 
47-12); chirurgia ogólna (czwartek), 
Zamiejscowy Oddział Geriatryczno- 
Rehabilitacyjny Dąbrowa Górnicza- 
Ząbkowice, ul. Dworcowa 17a (264-02-01 
wew. 391); 
. stałe dyi:ury pediatryczne: chirurgia 
dziecięca - Szpital nr 1 SOSNOWIEC, 
Zegadłowicza 3 (266-04-21) dla dzieci 
z miast: Sosnowiec, Sędzin, Czeladź, 
Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Slawków, 
Zawiercie; 
. Informacji o działalności Zespołu 
Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych udziela sekretariat, 
tel. 255-22-26 w godzinach od 8.00 do 
14.45. 
. APTEKI: 
KATOWICE: dyi:ury stałe: ul. Wojewodzka 
7 (tel. 251-77-62), ul. 3 Maja 33 (tel. 253- 
89-07), ul. Warszawska 6 (tel. 598-384), 
ul. Tyska 3 (Ochojec); BYTOM: dyi:ury 
stałe: ul. Strzelców Bytomskich 96, ul. 
Chrzanowskiego 5 (tel. 281-47.76), ul. 
Dworcowa 24 (tel. 281-01-65); 
CHORZÓW: ul. Opolskiego 9 (tel. 241-47- 
32)u1. Armii Krajowej 57 (tel. 246-56-34); 
CZELADŹ: ul. WOjkoW1cka 2 (tel. 265-34- 
59); DĄBROWA GORNICZA: ul. Wojska 
Polskiego 47/3, ul. Legionaw Polskich 
107a; dyi:ur stały: ul. Katowicka 1 (DH 
Real tel. 268-22-44); GLIWICE: ul. 
ZWYCięstwa 52 (tel. 231-29-17), ul. 
Czwartaków 18 (tel. 238-33-59); 
JAWORZNO: ul. Granitowa 3 (tel. 616-55- 
61); LUBLINlEC: ul. Damrota 1; 
MIKotOW: os. Grunwaldzkie 10 (tel. 226- 
24 46); MYSŁOWICE: dyi:ur stały: ul. 
TowaroWi! 1 (DT Centrum 4, tel. 222-36- 
29); SIEMIANOWICE ŚL: ul. 
Niepodległosci 29 (tel. 228-33-70 Bytkaw); 
SOSNOWIEC: ul. 3 Maja 35a (tel. 266-58- 
65), dyi:ury stałe: ul. Kościelna 40 (tel. 
266-49-69), ul. Czarna 3 (tel. 266-65-83 
Pogotowie); ŚWIĘTOCHŁOWICE: ul. 
Katowicka 59; TYCHY: ul. Armii Krajowej 1 
(tel. 217-22-49); ZABRZE: ul. WolnoścI 
319 (tel. 271-17-32. 


IIKINM 


KR/1W81Vr 


Zakopane. tanie wczasy 
(0-18) 20 146 09, 2015052; 
0603 268-922. 


Pieski zjazd 


KZ 


16 lipca, w Ustroniu odbęd7ie się do- 
roclna Wystawa Psów Rasowych. 
W wystawie udział weźmie około 700 
pów, reprezentujących ponad 100 ras. 
Przyjadą wystawcy z: Polski, Czech i Sło- 
wacji. Oprócz ringów, na których prezen- 
towane hędą psy, zaplanowano też 70rga- 
nizowanie konkursu Młodego PrC7ente- 
ra, wybory ndjpiękniejszych psów w 10 
grupach, zaś na /akończenie wystawy, 
wybór Naj piękniejszego Psa Wystawy- 
BEST IN SI IOW 
Dla d/ieci przewidziano konkurs ry- 
sunkowy. Celem wystawy jest nie tylko 
pokalanie pięknych, zadbanych psiaków, 
lecz również podniesienie kultury hodo- 
wania psów rasowych, jak i również tych 
wielorasowych. _ RZEP 


Najważniejsze telefony 


pogotowIe ratunkowe -999 pomoc drogowa 
-- 
strat potarna -998 (całodobowa) 
policja -997 Informacje: 
strat mIejska -986 telefonIczna 
pogotowie gazowe -992 ogólna 


-954 


-913 
-911 


JEŚLI nie masz wyjścia - zadzwoń 


. KATOWICE: pogotowie: gaZrJNe 251-54-11; 
energetyczne - 58-46-53; wodno-kanalizacyjne 
- 256-48-09; policja - 251-15-77; straż pożama 
- 251-32-31; straż miejska - 253-82-75; eko- 
logiczne - 257-93-90, 597-036; pomoc drogo- 
wa (całodobowa) - 58-09-15; Taxi - 257-95-55, 
203-77-77, 205-26-26; Radio-TAXI Katowice 59- 
66-59; informacje: PKP - 94-36; PKS - 58-94- 
65; o komunikacji KZK GOP - 251-78-62, 080- 
16-30-30 (bezpłatna infolinia), kom. tramwajo- 
wa - 257-96-33; LOT - 206-24-59,206-24-60; 
Urzędu Miejskiego - 253-73-95, 253-80-11; 
Punkt Informacyjny Śląskiej Regionalnej Kasy 
Chorych - 735-15-51 (od pono do piąt w godz. 
8.30 - 16.00); Telefoniczna Informacja Medycz- 
na - tel. 251-43-17 (całodobowa); Telefon Zaufa- 
nia 58-65-55 (14.00 do 6.00); Niebieska linia 
(telefon dla ofiar przemocy w rodzinie) - 0-800- 
200-02 (g. 10.00 do 22.00, poIączenie bezpłat- 
ne); Punkt Konsultacyj
 "Monar" - 205-20-11; 
TCM'a1'Z'y'St'MJ Zapobiegania Narkomanii, Mariacka 
6/118 (wtorki i czwartki w godz. 17.00 - 19.00) 
206-82-17; PIH - 255-50-17; Zarząd Wojewódz- 
ki PCK - 251-20-12: Pogotowie weterynaryjne- 
251-43-17; Dyżur noc
 lecznicy dla ZWlerząt- 
251-75-30,205-14-67: Całodobowe Pogotowie 
Pogrzebowe - 255-15-51 lub 255-21-32; 
. BĘDZIN: pogotowie: gazowe - 267-73-64; 
energetyczne - 267-66-29; wodno-kanalizacyj- 
ne - 267-60-06; policja - 267-40-51; straż po- 
żarna - 267-50-31; taxi - 267-58-85; 
. BYTOM: pogotowie: gazowe - 281-28-73; 
energetjl::zne - 281-43-40; wodno-kanalizacyj- 
ne - 282-08-36; policja - 281-43-70; straż po- 
żarna - 281-20-47; straż miejska 281-18-24; 
informacje: PKP - 281-46-66; 
. CHORZÓW: pogotowie: gazowe - 245-20-55; 
energetjl::zne dla ChorzCM'a, Świętochłowic i Sie- 
mianowIc SI. - 241-39-25; wodno-kanalizacyjne 
- 241-32-77; policja - 246-41-11; straż pożarna 
- 241-10-08; straż miejska - 241-61-45; TRIO- 
TAXI - 241-32-13 (Chorzow, Siemianowice, ŚWIę- 
tochłowice); TELERADlo-TAXI - 246-31-11. 246- 
32-53: 
. CHRZANOW: pogotOWIe: gaZrJNe - 623-46-18; 
energetyczne - 623-30-95; wodno-kanalizacyj- 
ne - 623-25-55; ciepłownicze - 623-34-73; po- 
licja - 623-42-15; straż pozama - 623-30-81; 
straz miejska 623-28-91; taXI 623-35-70; 
. DĄBROWA GÓRNICZA: pogotowie: gaZrJNe - 
268-90-30, 268-84-74; energetjl::zne - 262- 
49-93; wodno-kanalizacyjne- 262-22-19, 262- 
47-74; policja - 262-20-01; straż pożarna - 
262-32-62; straż miejska - 262-69-26; informa- 
cje: ośrodek dyspozycyj
 UM - 262-44-10; Ra- 
dio-taxi - 262-00-99, pastOj 262-35-13: 
. GLIWICE: pogotowie: gazowe - 231-34-33; 
energf'tjl::zne - 231-56-03; wodno-kanalizacyj- 
ne - 231-49-82; policja - 231-20-01; straz po- 
żarna - 231-18-85; straż miejska - 231-69-55; 
inforrnaCje: PKP - 94-36; Taxi - 231-91-92, 
232-96-23; 
.JAWORZNO: pogotowie: f!jJZrJNe - 617-73-97; 
energetjl::zne - 616-35-05; wodno-kanalizacyj- 
ne - 616-41-45; policja - 616-30-61: straż po- 
żama - 616-20-96; taxi - 617-74-20: 
. KĘTY: policja - 845-33-22; straz miejska - 
845-20-47; pogotowIc ratunkowe - 845-20-99; 
Informacja PKS - 845-29-18; 
. LUBUNIEC: pogotowie: gazowe - 356-34-18; 
energetjl::zne - 356-34-18; policja 356-32-37; 
Policyjny telefon zaufania - 356-24-21 (cal,j do- 
bę); straż miejska - 353-11-35; Informacja: kole- 
jCM'a - 356-24-76; PKS - 356-29-46; turystjl::l- 
na - 324-77-57; taxi na telefon - 313-29-99: 


. MIKOŁÓW: pogotowie: gaZrJNe - 226-27-42; 
energetyczne - 226-21-31; wodno-kanalizacyj- 
ne - 226-21-05; policja - 226-21-43: straż po- 
żama - 226-02-60; straż miejska - 226-02-91; 
. MYSŁOWICE: pogotowie: gaZrJNe - 222-54- 
62; energet}Qne - 222-28-55; wodno-kanaliza- 
cyjne - 222-36-24; policja - 222-23-15; straż 
pożarna - 222-21-86; straż miejska - 222-21- 
64; Taxi - 222-21-33; Radio-TAXI Mysłowice 919 
lub 59-66-59; 
. OLKUSZ: pogotowie: gazowe - 643-16-73; 
energet}Qne - 643-13-19; wodno-kanalizacyjne 
- 643-00-03; policja - 643-01-40; straż pożar- 
na - 643-00-08i taxi - 643-11-12; 
. OŚWIĘCIM: pogotowie: wodno-kanalizacyjne - 
43-28-14; energetyczne - 842-42-35; policja - 
842-40-32: straż pozarna - 843-08-59; straż 
miejska - 842-49-49; informacje: PKP - 843- 
22-11; PKS - 843-49-02; 
. PIEKARY ŚLĄSKIE: pogotowie: gaZrJNe - 282- 
79-13; energetyczne - 285-30-32; wodno-ka- 
nalizacyjne - 287-13-08; policja 287-22-30; 
straż pożarna - 287-21-24; straż miejska - 
287-20.41; 
. PSZClYNA: pogotowie: gaZrJNe - 210-33-14; 
energetyczne - 210-30-11; wodno-kanalizacyj- 
ne - 210-45-20: policja - 210-40-91; straż po- 
żarna - 210-20-81; straż miejska: 210-43-73; 
. RUDA ŚL.: pogotowie: gaZrJNe - 248-60-86; 
energet}Qne - 248-68-63; ciepłownicze - 248- 
27-51; poliCJa - 248-60-61; straż pożarna- 
342-10-80; straż miejska - 248-67-02: Taxi - 
96-22, 248-79-40; 
. SIEMIANOWICE: pogotowie: gaZrJNe - 228- 
22-13: energ. - 241-39-25; wod.-kan. - 228-22- 
07; policja - 228-23-36; straż pożarna - 228- 
23-64: straz miejska - 228-47-00; Radio-TAXI 
Siemianowice 919 lub 59-66-59; 
. SOSNOWIEC: pogotowie: gazowe - 266-33- 
56; energet}Qne - 292-16-97; \\OO.-kan. 292- 
51-98; ciepł. - 266-31-48: policja - 266-15-05; 
straz poz. - 266-04-01; straz miejska - 266-37- 
83. 
. ŚWIĘTOCHŁOWICE: pogotowie: gazowe - 
245-20-50; energetpne 245-43-87: wodno- 
kanalizacyjne - 245-27-03; poliCJa - 245-32- 
31; straz pozarna - 241-10-08; straż miejska- 
245-30-31 : 
. TARNOWSKIE GORY: pogotowie: gazowe - 
285-32-17; energetjl::zne - 285-30-32; wodno- 
kanalizacyjne - 285-20-46; policja - 285-50-75; 
straż pożarna - 285-42-21; straż miejska - 285- 
34-51; 
. TRZEBINIA: pogotowie: gazowe - 623-46-18; 
energet. - 612-12-22; ciepł. - 623-34-73: poli- 
cja - 612-13-84; straż pozarna - 612-13-72; 
straż miejska - 612-17-06; taxi - 612-12-88. 
. TYCHY: pogotowie: gaZrJNe - 227-31-24; ener- 
getpne - 227-35-06; wodno-kanal. - 227-40- 
31;ciepłown. - 227-20-81; pollCJa- 227-30-11; 
straż pozarna - 227-20-11; straż miejska - 986, 
227-11-12; 
. ZABRZE: pogotowie: gazowe - 271-72-44; 
energ. - 271-50-16;wod.-kan.- 271-31-15; po- 
liCja - 271-20-83: straz pożarna - 271-20-29: 
straż miejska - 271-80-52; Int: PKP - 94-36; 
Taxi - 96-22. 271-68-68. 
. ZAWlERCIE: pof(otowle: ppzowe - 672-12-73; 
energetjl::zne - 672-14-86; wodno-kanalizaLYj- 
ne 672-28-22; policja - 672-20-52 (KP), 
672-20-54 (Bezpieczne miasto); struz pozarna - 
672-16-16; informaCJe: PKP - 672-26-88; PKS 
- 672-23-76
		

/iv5521-2000-160-0017.djvu

			Jedynka 
godz. 23.00 
Trzecia część nocy 


Apokaliptyczna wizja wojny w ujęciu An- 
drzeja Żuławskiego. Michał jest śWIad- 
kiemjak Niemcy mordują jego żonę, mat- 
kę i syna. Wkrótce nawiązuje kontakt 
z podziemiem. Ranny w akcji znajduje 
schronienie w mieszkaniu Marty, spo- 
dZiewającej się dziecka. Michał odbiera 
poród. By zapewnić byt Marcie i dziecku, 
zatrudnia się jako karmiciel wszy.  
e 


Dramat wojenny prod. polskiej. 
Re!yserla Andrzej :tuławskI (na zdjęciu). 
Występują: Małgorzata Braunek, Leszek 
TeleszyńskI, Jan NowickI. 


:-I
 I 


7.00 Zwierzyniec braci Kratt (12) - serial dok. prod. 
australijsko-amerykańskiej 
7.30 Wszystko gra 
7.45 Teatrzyki Kulfona i Moniki: O królu smutasie 
i błaźnie, który miał v.yobraźnię 
8.00 Powrót Arabeli (11): Marzenka i wielkolud - se- 
rial prod. czeskiej 
8.30 Wiadomości 
8.41 Pogoda . 
8.45 Flipper (11): Długi weekend - serial prod. USA 
9.30 Cybermania 
9.50 Komputerowa magia krna 
10.00 Święty (10): Człowiek, który lubił Iv.y - serial 
prod. angielskiej 
10.55 . Zwierzęta świata: Wydry z Yellowstone (V2) - 
film dok. prod. angielskiej 
11.20 Nasz wszechświat: Jowisz 
11.30 Hallo aus Berlin (5) - kurs języka niemieckiego 
dla dzieci i młodzieży 
11.50 Wiadomości 


12.00 Transmisja z londynu uroczystości obchodów 
100 rocznicy urodzin Królowej Matki 
12.25 Klan (261) - telenowela prod. polskiej 
12.50 Klan (262) - telenowela prod. polskiej 
13.15 Transmisja z londynu uroczystości obchodów 
setnych urodzin Królowej Matki 
13.40 . Kino letnie: 0, Botel (2) - film fabularny 
prod. amerykańskiej, retyseria Gilbert Cates, 
występują: George Burns, Suzanne Pleshette, DavId 
Blrney 
15.10 Taki jest świat 
15.25 Wiadomości 
15.35 Moda na sukces (1169) - serial prod. 
amerykańskiej 
16.00 Raj 
16.20 Alfa: W 90 minut dookoła świata 
16.45 Do Sydney z Jedynką - teleturniej olimpijski 
17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? - quiz muzyczny 
17.50 Gość Jedynki 
18.05 Tajemnicza kobieta (12) - telenowela prod. we- 
nezuelskiej 
18.50 Transmisja z londynu uroczystosci obchodów 
100 rocznicy urodzin Królowej Matki 


19.00 Wieczorynka: Witaj, Franklin 
19.30 Wiadomości 
19.56 Sport 
20.01 Pogoda 
20.10 JAG Wojskowe BIuro Śledcze (4) - serial prod. 
amerykańskiej, rezyseria Alan J. levi, v.yk. David Ja- 
mes Elliott 
21.00 Dziennik telewizyjny - program Jacka Fedorowi- 
cza 
21.10 Z Jedynką bezpIeczmej (2) 
21.35 Forum - program publicystyczny, audiotele: 
0-70025011 - opcja 1,0- 70025012 - opcja 2 
22.25 Monitor Wiadomości 
22.50 Sportov.y flesz 
23.00 . Trzecia część nocy - film fabularny prod. pol- 
skiej (tylko dla dorosłych), retyseria Andrzel tuław- 
ski, występują: Małgorzata Braunek, Leszek Tele- 
Izyńskl, Jan Nowicki 


0.45 Menu (3): Biesiada w kraju Calvadosu (powt.) 
1.25 Miniatury wloskie: W sercu Toskanii (powt.) 
1.35 . Tło, które mówi - film dok. (powt.) 
1.55 Telezakupy 


"  


.. 
. . 


6.30 Telezakupy 
7.00 Dziennik krajov.y 
7.20 Złotopolscy (49): Towarzyskie niepo- 
rozumienia -telenowela TVP (powt.) 
7.50 Studio urody 
8.00 Sport opolski (powt.) 
8.30 Złotopolscy ( 50): Kłopoty z dziećmi - 
telenowela TVP (powt.) 
9.00 Stawka większa niż życie (10/18): 
W imieniu Rzeczypospolitej - serial pol. 
10.00 'Familiada - teleturniej (powt.) 
10.30 Wojna domowa (6/15): Trójka kla- 
sowa - serial TVP 
11.00 Zezem (5/10): Paraliż postępov.y- 
serial prod. TVP 
11.10 30 ton! - lista, lista - lista przebojow 
(powt.) . 
11.40 Kino familijne: Ku niebiosom - film 
fab. prod. czeskiej, reż. K. Hanzlik, v.yk. P. 
Hapka, A. Karnikowa, D. Matasek 


Dwójka 
godz. 21.00 
Biała wizytówka 
Początek lat 30. Nową żoną 
księcia zostaje Marisca. Do 
domu powraca naj młodszy 
syn Bako. Ojciec podejrzewa 
go o romans z macochą. Do- 
tknięty paraliżem książę upo- 
ważnia Franza do prowadze- 
nia spraw rodziny. 


"  
i 

 


Serial historyczno-obyczajowy proc!. polskIeJ. 
Re!yserla Filip Bajon. 
Występują: Jan Nowlckł, Marla Gładkowska, Gra!yna Szapołow- 
ska (na zdjęciu) I Inni. 


.. . 


-: u '. ..- 


7.00 Przygody Oggy'ego - serial animo- 
wany 
7.35 Zobacz to! - serial dokumentalny dla 
młodzieży 
Dowiemy się, gdzie można kupić stroje noszo- 
ne przez aktorów na planie filmowym, posłu- 
chamy, co mają do powiedzenia brzuchomów- 
ca i bardzo odważny lotniarz. 
8.00 Sport opolski 
8.30 . Magazyn teglarskl - Z wiatrem 
I pod wiatr 
9.00 Kassandra - serial obyczajov.y prod. 
wenezuelskiej 
10.00 Telezakupy 
10.30 Arka Noego - serial obyczajov.y prod. 
angielskiej 
Na progu swojego domu Noe znajduje pogry- 
zionego psa. zaczyna tropić winowajców - or- 
ganizatorów nielegalnych walk psów. 
11.20 Karen Blixen 


po POŁUDNIU: O, Boże! e Jedynka, godz. 13.40 


13.05 Sławni i bogaci: Joan Collins - serial 
dOkumentalny prod. angielskiej 
13.30 Miłość i namiętność (9/121 )- tele- 
nowela prod. meksykańskiej 
14.15 McGregorowie (5/65) - serial prod. 
australijskiej 
15.05 Turniej z blondynką wtle 
16.00 Panorama 
16.10 . Złotopolscy ( 51): Rozterki - tele- 
nowela TVP (powt.), retyseria Janusz Za- 
orski, występują: Henryk Machalica, An- 
na Nehrebecka, Kazimierz Kaczor, 
AgnIeszka Sitek, Renata Gabryjeiska, 
Wojciech Siemion 
16.35 Złotopolscy (52): Wizyty - telenowela 
TVP (powt.) 
17.05 W okolice Stwórcy 
17.30 Schlesische Wochenschau - maga- 
zyn redakcji opolskiej 
17.50 Portrety miast i firm (z Katowic) 
18.00 Aktualności (z Katowic) 
18.15 Wiadomości sportowe TV Katowice 
18.20 Panorama 
18.45 Pogoda 
18.55 Va banque - teleturniej 


12.10 Zwiad Azymut - WakaCje 2000 
12.35 Bilet do cyrku - Zespól Buzaki z Go- 
rzowa Wielkopolskiego 
13.00 Piano express - program rozryw- 
kowy 
13.30 IV Przegiąd Twórczości Dziennikar- 
skiej i Konkurs Oddzialów Terenov.ych 
13.45 Tojesttemat 
14.00 Sekrety kobiet - magazyn 
14.30 Eastenders - serial obyczajowy 
prod. angielskiej 
15.00 Zaczarowany świat - program edu- 
kacyjny 
15.30 Kino rodzinne: Nasz Charlie - serial 
prod. niemieckiej 
16.20 Flesz - Aktualności 
16.30 Przygody Robin Hooda - serial przy- 
godov.y prod. amerykańskiej 
17.00 Pogotowie obywatelskie 
17.30 Schlesische Wochenschau - maga- 
zyn mniejszości niemieckiej 
17.50 Portrety miasti firm 
18.00 Aktualności - v.ydanie główne 
18.15 Wiadomości sportowe 
18.20 Magazyn reporterów TV Katowice 


PO SiÓDMEJ: Ulice W ogniu e Polsat, godz. 20.30 


19.20 Dwojkomania 
19.30 Brytyjskie nagrody w muzyce kla- 
sycznej (1) 
20.00 Wieczór z Jagieiskim: Daniel 
Olbrychski. Marcin Urbaś (za zgodą rodzi- 
cow) 
21.00 . Biała wlzytowka (3/6): Pojednanie 
- serial prod. polskiel, występują: Graty- 
na Szapolowska, Bogusław Unda 
22.00 Panorama 
22.21 Pogoda 
22.25 Sport-telegram 
22.35 . WIeczór filmowy Kocham Kllio: Uli 
Marleen - melodramat prod. niemiec- 
kiej, retyseria Rainer Werner Fassblnder, 
występują: Hanna Schy&ula, Glancario 
Glannlnl 


19.00 Odkryj nowy świat - program publicy- 
styczny 
19.30 Przygody Oggy'ego - serial animo- 
wany 
20.00 Sanktuaria we FranCJI - serial dok. 
20.30 . Kassandra - serialobycz. 
21.30 Aktualności - program informacyjny 
21.40 Wiadomości sportowe 
21.40 Zbliżenia 
22.00 Eastenders - serial obyczajov.y prod. 
angielskiej 
22.30 Spotkania z taaaką rybą 
23.00 Zaproszenie 
23.20 Pogranicze w ogniu (14) - film sen- 
sacyjny prod. polskiej, reżyseria Andrzej 
Konic, występują: Olaf lubaszenko, Ceza- 
ry Pazura, Andrzej Butruk, Alicja Jachie- 
wicz 


PO PÓŁNOCY: Anna i wampir e Dwójka, godz. 1.20 


0.35 Mieszane uczucia (tylko dla dorosłych) 
1.20 . Anna I wampir - film fab. prod. pol. 
2.55 Na pełnym morzu ( 62) - serial 
3.40 Agent 86 (19) - serial kom. USA 


Canal+ 
godz. 22.00 
Ronin 


0.20 Zakończenie programu 


. . 


6.00 Piosenka na życzenie 
7.00 Voltron (108) - serial 
animowany dla dzieci 
7.25 Sok z żuka (11) - serial 
animowany dla dzieci 
7.50 POlityczne graffiti 
8.00 Allo, Allo (70) - angielski 
serial komediov.y 
8.35 Herkules (44) - serial 
przygodov.y 
9.30 Świat według Kiepskich 
(3) - serial komediov.y prod. 
polskiej 
10.00 Rodzina zastępcza (2) - 
polski serial obyczajov.y 
10.30 luz Maria-(157) - tele- 
nowela Peru 
11.30 Karolinawmieście(71) 
- amerykański serial kome- 
diov.y 


12.00 Wspólna chata (9) - 
amerykański serial komedio- 
v.y (Serial niedostępny drogą 
satelitarną) 
12.30 Disco Polo live 
13.30 . Sekrety rodzinne - 
program rozrywkowy 
14.00 Dyżurny satyryk kraju - 
program rozrywkow 
14.30 Gospodarz: gra - zaba- 
wa 
15.00 Karate Kot (4) - serial 
animowany dla naj młodszych 
widzów 
15_30 Informacje 
15.55 Xena, wojownicza księż- 
niczka (31) - serial przygo- 
dov.y prod. amerykańskiej 
16.45 Z głową w chmurach 
(48) - serial obyczajov.y prod. 
bryzylijskiej 
17.45 luz Maria (158) - tele- 
nowela prod. peruwiańskiej 
18.35 Super Express TV 
18.55 Informacje 


19.00 Prognoza pogody 
19.05 Zbuntowany Anioł (32)- 
serial prod. Argentyna 
20.00 Rodzina zastępcza (3) - 
polski serial obyczajov.y 
20.30 . Film tygodnia: Ulice 
w ogniu - film prod. USA 
20.50 losowanie lOTTO 
i szczęśliwego numerka 
22.20 ŚWiat według Kiepskich 
(4) - serial komediov.y prod. 
 
polskiej 
 
22.50 Wyniki losowania lOTTO 
22.55 Informacje i biznes infor- 
 
macje 
23.10 Prognoza pogody 
23.20 POlityczne graffiti 
23.35 Różowa landrynka (Tylko 
dla dorosłych) 


0.05 Super Express TV 
0.25 lekarze z los Angeles 
1.15 Wschodząca burza - film 
2.55 Muzyka na BIS 


Paryżu pilnie strzeżoną walizkę. To, co wydaje się 
lat'hYm zadaniem, okazuje się początkiem v.yjątkowo 
niebezpiecznej historii. Zwłaszcza że walizką 
interesują się także przedstawiciele innych 
wywiadów. 


; 

 

 


Ostatnie tygodnie trwającej od lat "zimnej wojny". 
Napięcie na świecie zaczyna maleć, a przyszłosć 
tajnych agentów staje pod znakiem zapytania. 
Tymczasem weteran akcji specjalnych, Amerykanin 
Sam, zostaje 'hYnajęty przez tajemniczego klienta do 
dowodzenia grupą specjalną, mającą wykraść w 


Film sensacyjny proc!. amerykańskie). 
Retyseria John Frankenhełmer. 
Występują: Robert de Nlro (na zdjęcIu), Jean 
Reno, Natascha McElhone, Sean Bean I Inni. 


Wtorek 
DZI9ł 11 lipca 2000 
17 
sport w tv 
Kolarstwo 
L . 
-, 


, 
 
. 
 

 
Eurosport godz. 9.30, 13.30, 
15.30, 22.00 


* * * * * 8.30 For
uła - maga- 
.
 zyn sportow motoro- 
* * * * v.ych, 9.30 Kolarstwo: 
* Tour de France (naj- 
ważmejsze v.ydarzenia), 11.00 (na żywo) 
Tenis ziemny: Turniej ATP w Gstaad, 13.00 
Triathlon: Zawody Pucharu Swiata w Perth 
(najważniejsze v.ydarzenia), 13.30 Kolar- 
stwo: Tour de France (najważniejsze v.yda- 
rzenia), 15.30 (na żywo) Kolarstwo: Tour de 
France - 11 etap Begneres, de-Bigorre - 
Revel219 km, 18.00 Automobilizm: Wy- 
ścigi samochodow seryjnych STC na Hun- 
garoringu (najważniejsze v.ydarzenia), 
19.00 Automobilizm: Wyścigi samochodów 
seryjnych STC na Hungaroringu (najważ- 
niejsze v.ydarzenia), 20.00 Sumo: Turniej 
Basho w Tokio (najważniejsze v.ydarzenia), 
21.00 Boks: Walki zawodowców, 22.00 
Kolarstwo: Tour de France - 11 etap (v.y- 
darzenia dnia), 24.00 Golf: ladies Europe- 
an Tour - Evian Masters (najważniejsze 
v.ydarzenia), 1.00-1.30 Świat żegiarstwa 
- magazyn. 


.' 
'if . 
- 
l ' . 
, . I 
Ił 


DSF, godz. 20.15 
Automobilizm 


(J) 


6.0011.45 Magazyn re- 
klamov.y, 6.15 lumber- 
jack, 6.45 12.00 Speed 
lone, 7.00 12.15 Fun Zo- 
ne - magazyn, 7.15 9.45 
12.30 Monster Trucks, 8.15 K-tel, 8.45 
Kulturystyka, 10.45 Motorvision - maga- 
zyn, 13.00 Amerykańscy gladiatorzy, 14.00 
Takeshi's Castle, 14.45lumberjack - ma- 
gazyn, 15.15 Speed Zone, 15.30 Fun Zo- 
ne,15.45 MonsterTrucks, 16.15 Arnery- 
kanscygiadiatorzy, 17.15 Takeshi'sCastle, 
18.0019.00 DSF Newscenter, 18.30 
19.3022.30 Bundesliga Special: Sezon 
1999/2000 - Bayer 04 leverkusen, 20.00 
22.15 DSF Newscenter - aktualności, 
20.15 Automobilizm: Wyscigi DTM, 21.15 
Motodrom - talk show. 23.30 Knockout Fi- 
ghtnight: walka Paullngie - Junior Jones - 
magazyn, 0.15 RollerJ Jam, 1.15 Best Di- 
rect - magazyn, 1.45 Mag. reklamov.y, 
2.00 Roller Jam, 3.00 Megasat, 3.15 Fun 
lone, 3.30 Monster Trucks, 4.00 Z archi- 
wum sportu: Idole, 5.00 Roller Jam. 


() IJ/ldu'\
		

/iv5521-2000-160-0018.djvu

			Wtorek 
DZIEN l l lipca 2000 


, 
. 


TVN 


6.40 Anna (143) - telenowe- 
la, Argentyna 
7.30 Telesklep 
7.45 Przygody KapItana SI- 
miana (13) - serial anim. 
8.10 She - Ra Księżniczka 
mocy (7) - serial animowany 
8.35 Dennls Rozrabiaka (58) 
- serial animowany dla dzieci 
9.00 Łebski Harry (33) - ser. 
9.25 Inspektor Gadget (26) - 
serial animowany dla dZieci 
9.45 Telesklep 
10.00 . Zwariowana forla 
10.30 Babilon Vm - serial 
11.20 Telesklep 


RTL 7 
godz. 21.35 
Wzywam dr. Brucknera 
Doktor Thomas Bruckner pracuje 
w prestiżowym berlińskim szpitalu. 
Razem ze swoimi współpracowni- 
kami zajmuje się skomplikowany- 
mi przypadkami, z którymi nie mo- 
gli sobie poradzić lekarze z innych 
ośrodków. Choć czasem jego nie- 
codzienne decyzje budzą wątpli- 
wości konserwatywnych lekarzy, 
nikt nie odmawia mu talentu i nie- 
zawodnego Instynktu oraz niezv.y- 
kłej troski, z jaką traktuje swoich 
pacjentów. 


TVN 
godz. 20.30 
Powrót człowieka 
zwanego Koniem 


.,
 
...
..... }- " . .:1 
" "'). i, 


, 
- 
 '. 


" 


" 


-
 

 .....
 
,..,..- ... 


W 1825 roku angielski lord podrożu- 
jący po zachodzie Ameryki, zostaje 
schwytany przez Indian ze szczepu 
Żółtych Dłoni. Ci czynią go swoim 
niewolnikiem I poddają różnorodnym 
okrutnym próbom, które dzielnie 
znosi. 


12.50 V max - magazyn 
motoryzacyjny 
13.20 nuta.pl- magazyn mu- 
zyczny 
14.20 Meta - program dla mło- 
dzieży 
14.55 Muzyczne listy- pro- 
gram muzyczny 
15.55 Piłka w grze- senal 
animowany prod. japonskiej 
16.20 Zabójcze pomidory ata- 
kUją - serial animowany 
16.50 Motomyszy z Marsa - 
serial animowany 
17.15 Młody Herkules - serial 
przygodowy prod. amerykań- 
skiej 
17.45 Dziennik 
18.00 . Crlme Story - serial 
kryminalny prod. amerykań. 
sklej 
18.55 Raj
 plata - serial 
prod. amerykańskiej 


19.55 VIP 
20.05 Dziennik 
20.25 Real TV: Z zycia wzięte - 
serial dokumentalny prod, 
amerykanskiej 
20.55 Ally McBeaI - serial ko- 
mediowy prod. amerykań- 
skiej 
22.45 A kuku - program roz- 
rywkowy 
23.15 VIP 
23.25 . Hektor przystojniak - 
komedia obyczajowa prod. 
wlosko-franculko-hllzpań. 
lIkleI 
1.30 Program własny 
2.05 VIP 
2.15 nuta.pl - magazyn mu- 
zyczny 
3.15 Muzyczne listy - pro- 
gram muzyczny 
4.15 Zakonczenie programu 


HBO, godz. 21.45 
NIgdy nie mów nIgdy 


TV4 


5.55 nuta. pl 
6.55 Program własny 
7.30 Muzyczne listy 
8.35 Sally czarownica - serial 
anim. 
9.00 Zabojcze pomidory ata- 
kują - ser. animowany 
9.30 Motomyszy z Marsa - 
serIal anlm. 
9.55 Crime Story - ser. krym. 
10.50 Sabrina nastoletnia cza- 
rownica - senal komediowy 
11.20 Real TV: Z życia wzięte - 
ser. dok. prod. USA 
11.50 Rajska plaża - serial 
prod. amerykańskiej 


Pasją Janine Shepherd jest sport. Blf>ga, pływa, uprawia 
df'robik, jeźdll na nartach I rowerze. I zawsze chce być 
najlepsza. Pewnego dnia ulega powaznemu wypddkow, 
samochodowemu. W szpitalu okazuje si.;, że ma 
uszkodzony kręgosłup i jest sparaliiowana od pasa w 
dół. Szansą na powrót do zdrowia są skomplikowane 
operacje i długa rehabilitacja. Po wielu miesiącach 
Janlnc stajP w koncu na własnych nogach. Niesll>ty me 
ma mowy o sportowf>j karierze, ro7pada Się tez jej ŻYCIC 
osobi
te. 
Dramat obyczajowy prod. australijskieJ. 
Re!yserla David Elflck, 
Występują: Claudla Karvan, Dlane Cralg I InnI. 


.. 


-. 


... 

 


Western proc!. amerykańskiej. 
Re!yserla Irvln Kershner. 
Występują: RIchard Hanls, Gale 
Sondergaard, Geoffrey Lewls I Inni. 


p. on . 


7.00 Dziennik krajowy 
7.20 Gość Jedynki (powt.) 
7.30 Zwierzenia kontrolowane (powt.) 
8.00 Pogranicze Krzysztofa Appelta - re- 
portaż (powt.) 
8.30 Wiadomosci 
8.45 Tęczowa bajeczka: Bajeczka o przy- 
jęciu - program dla dzieci 
8.55 . Wlerszowlsko - program dla 
naJm/odllzych 
9.30 Przedostatni etap PRL-u: Wielki 
układ - film fabularny prod. polskiej 
(powt.) 
11.10 IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Cyrkowej Warszawa '99 - Wieczór Galo- 
wy (2) (powt.) 


PO POŁUDNIU: Crime Story e1V 4, godz. 18.00 


12.00 Nigdy cię nie zapomnę 
(72) - serial obyczajowy, 
Meksyk 
12.50 Angela (35) - senal oby- 
czajowy, Meksyk 
13.45 Przygody Kapitana Si- 
miana (13) - serial anim. 
14.05 She - Ra Księżniczka 
mocy (7) - serial animowany 
14.25 Dennis Rozrabiaka (58) 
- serial animowany dla dzieci 
14.50 Łebski Harry(33) - se- 
rial animowany dla dzieci 
15.15 Inspektor Gadget (26) - 
serial animowany dla dzieci 
15.40 Szko/a złamanych serc 
(357) - serial dla młodzieży 
16.10 Bajer w BeI-Air(16) - se- 
rial, USA 
16.40 Esmeralda (11) - serial 
obyczajowy 
17.35 Maraton uśmiechu 
18.05 Nigdy cię nie zapomnę 
(73) - serial obyczajowy 


12.00 Wiadomosci 
12.15 Ze sztuką na ty: Adolf Rudnicki - pi- 
sarz osobny-reportaż (powt.) 
13.00 Klan (363) - serial prod. polskiej, 
rez. Paweł Karpiński 
13.25 Polskie podium - program sportowy 
(powt.) 
14.15 Dwa światy (26/ost.) - serial 
14.45 Madonny polskie: Matka Boża Le- 
śniow->ka - reportaż (powt.) 
15.15 Teledyski na życzenie (powt.) 
15.25 Wiadomości 
15.35 Rozmowadnia 
16.00 Panorama 
16.15 Bar Atlantic (3): Wielkie zmiany - ser. 
16.40 Piosenki na temat 
17.00 Teleexpress 
17.15 Dwaświaty(26/ost.)-serlal (powt.) 
17.45 Zespół Parków Krajobrazowych Poni- 
dzie - reportaż 
18.10 Rejs 2000 - magazyn żeglarski 
18.25 My som doma - reportaż 
18.40 Gość Jedynki 
18.50 Klan (363) - serial (powt.) 


PO SiÓDMEJ: Wakacje w Amsterdamie e PolonIa, godz. 20.00 


19.00 1VN Fakty 
19.25 Sport 
19.30 Pogoda 
19.35 Angela (36) - senal oby 
czaJowy, Meksyk 
20.30 . Powrót człowieka 
zwanego Koniem - western, 
USA, re!. Irvln Kershner, 
wyk. Richard Harrls (za zło. 
dą rodziców) 
22.50 TVN Fakty 
22.55 Pogoda 
23.00 Melrose Place (164)- 
senal obyczajowy prod. ame. 
rykansklej 
23.50 Prawo i mIłość (6) - se- 
nal sensacyjny prod. amery- 
kańskiej 
0.40 W upalną noc (6) - serial 
sensacyjny prod. amerykań 
sklej 
1.30 Granie na zawo/anie - 
program rozrywkowy 


19.15 Dobranocka: Kasztaniaki, Skarb 
jaszczurki - serial animowany dla 
naj młodszych 
19.30 Wiadomości 
19.55 Pogoda 
19.58 Sport 
20.00 . Wakacje w Amsterdamie - film 
fabularny prod. poilIkle l, retyllerla 
Krzysztof Sowiński, WYlltęPUJą: Zbigniew 
Bielski, Gratyna Długolęcka, Dariusz CII- 
tarzńskl, KrzyllZtof Machowskl 
21.30 Nigdy już nie zaśpiewam - Ordonów- 
na, wyk. Gabriela Kownacka 
22.30 Panorama 
22.50 Sport-telegram 
22.55 KtokolwIek widział, ktokolwiek wIe 
23.25 Przed potopem - reportaż Jacka 
Mierosławskiego 
23.45 Monitor Wiadomości 
0.20 Przeboje z filharmonII: W cieniu 
klasykow wledenllklch 
0.55 Klan - serial prod. pOlskiej 
1.20- 6.35 Powtor7enia 


I 


- 


" 


-- 
-- 


. . 
: 


,. 


. 


...) 


Wizja TV 


Wizja 1 
13.30 Potyczki Jerry' ego Springera, 14.00 
Ricki Lake - talk show prod. ameryka n- 
skiej, 15.00 W naszym kręgu - serial oby- 
czajowy prod. amerykańskiej, 15.30 Drogie 
świętoszki - serial obyczajowy, 16.00 St. 
Trapez - serial, 17.00 Zwycięska drużyna- 
serial obyczajowy, 17.30 Ricki Lake - talk 
show prod. amerykańskiej, 18.15 Mini 
Szo/biz INfo, 18.30 Dilbert - serial animo- 
wany, 19.00 Star Trek - serial science fic- 
tion prod. amerykanskiej, 20.00 Buffy - 
postrach wampirów - serial prod. amery- 
kańskiej, 21.00 Lunatycy - ser. science fic- 
tion, 22.00 Końskie zaloty - program roz- 
rywkowy, 22.30 Fabryka - serial komedio- 
wy prod. amerykańskiej, 23.00 Wszystko 
o Hollywood - program rozrywkowy, 23.30 
Niecenzurowane potyczki Jerry'ego Sprin- 
gera - talk show, 0.15 Trzecia planeta od 
Słońca - serial komediowy, 1.15 Zapasy na 
śmierć i życier - serial, 1.45 Zwycięska 
drużyna - serial, 2.151I1uminata- dramat 
prod. amerykańskiej. 


Wizja Sport 
12.00 Na bis, 14.00 Transwor1d Sport, 
15.00 Sport o trzeciej, 17.00 Rajd z Ho/- 
kiem, 18.00 Wydarzenie dnia, 21.00 Złote 
rękawice, 22.00 Wieczór z boksem. 


Romantica 
6.00 10.00 14.00 18.00 22.00 Serce dla 
serca - telenowela, 7.00 11.00 15.00 
19.0023.00 Królowa dżungli - telenowela, 
8.0012.0016.0020.0024.00 Kobieta 
mojego życia- telenowela 9.00 13.00 
17.0021.001.00 Grzechy miłości - tele- 
nowela. 


TCM 
20.00 Siedem wcieleń doktora Lao - hor- 
ror prod. amerykańskiej, 21.35 Rycerze 
okrągłego sto/u - film przygodowy prod. 
amerykańskiej, 23.30 Śliska sprawa - ko- 
media prod. amerykańskiej. 1.05 MG M: 
Gdy lew zaryczy 


Cartoon Network 
12.00 Nowe przygody kapitana Planety, 
12.30 JPrawdziwe przygody Johny'ego Qu- 
esta, 13.00 Jetsonowie, 13.30 Flintstono- 
wie, 14.00 Kocia ferajna, 14.30 Beetleju- 
ice, 15.00 Wampirzyca Mona, 15.30 Sco- 
oby 000, 16.00 Maska, 16.30 AnImaniacy, 
17.00 Johnny Bravo, 17.30 Laboratorium 
Dextera, 18.00 Chojrak - tchorzliwy pies, 
18.30 Tom i Jerry, 19.00 Amtstonowie, 
19.30 Tex Avery Show. 


National Geographic 
14.00 Z przygodą na ty: Zasadzka w raju, 
15.00 Podniebni z
ieracze, 16.00 Motolot- 
nią dooko/a swiata, 17.00 Ritte de passa- 
ge, 18.00 Zabojczy instynkt: Tajemnice ży- 
cia, 19.00 Z przyrodą na ty: Wsród pawia. 
nów, 20.00 Dla każdego: Transformacja, 
21.00 Nieoswojona telewIzja: Nosorożce 
w Mkomazl, 22.00 Nieoswojowa telewizja: 
Morskie potwory: Wielka kałamarnica, 
23.00 Zabójczy Instynkt Tajemnice życIa, 
24.00 Wybiła północ: ŚCiana lodu 1.00 
TransformiJcja. 


Travel 
15.00 Wielka wyprawa, 16.00 Wielka Bry- 
tania z lotu ptaka, 17.00 Awentura - se- 
krety kuchni włoskiej, 18.00 W drodze, 
19.00 Smaki Włoch, 20.00 Bez niJdbiJga- 
żu, 21.00 Tu I tam, 22.00 Kolejowe przygo- 
dy w AustralII, 23.00 Wyprawy do dzikiej 
Afryki. 24.00 Ponad chmurami.  

 


Fox Kids 
14.05 ŚWliJt według Ludwlczka, 14.30 Kot 
Ikl, 14.40 Plnoklo, 15.00 Walter Melon, 
15.45 Kles7CZ. 18.05 Kleszcz, 16.30 GęsIa 
skorka, 16.50 Splderman, 17.15 The New 
Addcnns Famlly, 17.35 Kleszcz, 18.00 Kot 
Ikl" 18.30 ranlliJ pełna SlrdChow, 18.55 
S7dlony Jack, plriJt, 19.20 WiJllPr M!'lon. 


-- J 
j ) 
. " 
I \ 
oi 


fi1 
e 


Serial prod. niemieckIej. 
Re!yserla Michael Bielawa, Klaus 
Bueb. 
Występują: Bernhard Schlr, Jan 50- 
snlok, Gundula Rapsch I Inni. 


INNE 


Polsat 2 
8.00 Sekrety gwiazd (15), 8.55 
Biznes TV, 9.00 Graffiti, 9.10 
Przegląd Wydarzeń Tygodnia, 
9.40 Super Express TV, 9.55 
Biznes TV, 10.00 INFORmator 
Prawny, 10.25 Raz, dwa, trzy, 
10.55 Biznes TV,11.00 40 lat 
mInęło (29), 11.30 Świat IIzi- 
kich zwierząt (14). 12.00 Naj- 
słynniejsze samoloty świata (1), 
12.30 Świat dalekich podróży 
(14),12.55 Biznes TV, 13.00 
60 minut (3), 13.55 Biznes TV 
5, 14.00 Życie dzikich zwierząt 
(27, 28), 14.55 Biznes TV, 
15.00 INFORmator Prawny, 
15.30 Informacje, 15.50 Biz- 
nes TV,16.00 Z archiwum kon- 
taktu (4), 16.55 Biznes TV, 
17.00 Real TV, 17.30 Inforna- 
cje, 17.4560 minut (4), 18.40 
Temat dnia, 18.55 Real TV 
(20),19.25 Inf. krajowe, 19.35 
Sport, 19.40 Super Express TV, 
19.55 Co się stało? (15), 
20.25 Żywioły Ziemi (15), 
20.50 Informacje, 20.55 
Sport, Prognoza pogody, 21.00 
Biznes TV, 21.10 Opowieści ło- 
wieckie (15),21.40 Graffiti, 
21.50 Informacje, 21.55 
Sport, 22.00 Biznes TV, 22.10 
INFORmator Prawny, 22.35 
Super Express TV, 22.50 IN- 
FORmator Ubezp., 23.20 Biz- 
nes TV, 23.30 Wieczorny błok 
inf.-publ., 24.00 Biznes TV, 
RTL 7 
6.00 Teledyski, 6.40 Sunset 
Beach - serial USA, 7.25 Od- 
Jazdowe kreskówki, 9.00 Cobra 
- oddział specjalny - serial po- 
licyjny, 9.50 Zwariowana ka- 
mera, 10.40 Perła - telenowe- 
la, 11.30 Teleshopping. 12.35 
Beczka smiechu, 13.00 Sunset 
Beach - serial, 13.45 Trzy razy 
Zofia - telenowela, 14.10 Z ust 
do ust - serial, 14.35 Odjazdo- 
we kreskówki: Kacper, Bionix, 
Zabójczy smok, Dragon Bali, 
16.35 Sunset Beach - serial, 
17.20 Perła - telenowela, 
18.05 Cobra - oddział specjal- 
ny - serial, 19.00 Zoom, 19.30 
Beczka śmiechu, 20.00 Oos 
w plecy - film kryminalny, 
21.35 Wzywam dr Brucknera- 
ser., 22.25 Oblicza Nowego 
Jorku - ser., 23.15 Zoom, 
23.45 Cios w plecy - film kry- 
minalny, 1.10 Obłlcza Nowego 
Jorku - serial policyjny. 


Telewizje płatne 


CANAL + 
7.00 Księżniczka Nilu - film 
animowany, 7.30 13 posteru- 
nek 2 - serial kom. (*), 8.00 
Szczepan i Irenka: Mole (*), 
8.05lapu capu (*), 8.10 Dia- 
belski młyn (*), 8.30 T eletub- 
bies - ser. anim. (*)" 8.55 
Mysz-anio/ek - ser. anim. (*), 
9.00 Zakochać SIę - melodra- 
mat USA. 10.45 Mistrzowie 
w świecie przyrody III - film 
dok., 12.40 Szeroki horyzont - 
reportaż, 13.35 Burza lodowa 
- dramat obyczajowy, USA, 
15.25 Nieustraszony - sensa- 
cyjny USA, 17.00 Zagadka 
ewolucji - science fiction USA, 
18.30 Rodzina piratów - ser. 
anim., 18.55 Mysz- anio/ek- 
ser. anim., 19.00 T eletubbies 
(*),19.25 Nie przegap (*), 
19.30 Diabelski młyn (*), 
19.50 Łapu Capu (*), 19.55 
Szczepan i Irenka: Mole (*), 
20.00 13 posterunek 2 - se- 
rial komediowy, 20.30 Inna Be- 
atrice - thriller Wlk. Brytania, 
22.00 Ronin - sensacyjny 
prod. USA, 24.00 Ich dzień po- 
w->zedni - komediodramat Poi- 
ska, 1.35 Sekretne pragnienia 
- film erotyczny, 3.05 Deser: 
Elvis żyje - film krótkometrażo- 
wy, 3.15 Baza - sensacyjny 
prod. USA, 4.50 Mobutu, król 
Zairu - film dokumentalny. 
(*) program nie kodowany 


HBO 
6.35 Rąbek duszy - obyczajo- 
wy, Australia, 8.00 Cinema ci- 
nema - magazyn filmowy, USA, 
8.25 Przepraszam czy tu biją? 
- film akcji, Polska, 9.55 Dwaj 
ojcowie - dokument, Holandia, 
10.40 Północ w ogrodzie dobra 
i zła - kryminalny, USA. 13.15 
Męzczyzna, 6 żon i 29 dzieci - 
dokument, W. Brytania, 14.10 
Po upadku - dramat, Polska, 
15.40 Niebo pod kontrolą- 
dramat, USA, 17.10 Negocjator 
- thriller. USA, 19.30 Uwodzi- 
cielki Hollywood - Kim Basin- 
ger, 20.00 Gdy milkną fanfary 
- dramat wojenny, USA. 21.45 
Nigdy nie mow nigdy - dramat, 
USA, 23.25 Na szlaku zbrodni 
- fIlm kryminalny, USA, 0.55 
Niebo pod kontrolą - dramat, 
USA, 2.25 Koszmar minionego 
lata - horror, USA, 4.05 Pół- 
noc w ogrodzie dobra i lła - 
kryminalny, USA. 


'elewi a czeska 


TC 1 
5.00 Grają orkiestry dęte, 5.35 
Nasza wies - mag., 5.59 Dzień 
dobry z TC, 8.30 Tajemnicze 
przedszkole, 9.05 ObIektyw, 
9.35 SpowledZ politycznego 
więznia..., 10.00 Oczarowani - 
serial, 10.50 GiJlr>rla oszustow 
w Czechach - senal, 11.05 Hu- 
mor aktorki Dany Medrickiej, 
11.45 Wydarzyło Się..., 12.10 
Gry bez granic. 13.35 lekarz 
I ty. 13.45 Drogd przez piekło, 
15.10 Dr Quinn, 16.05 Klocki, 
16.16 Przygody Huckleber- 
ry'ego FIna, 17.30 Al. 18.00 
WIad. reglonnlne, 18.10 Simp- 
sonOWIe, 18.35 Jest£'m w tobie 
zakochany, 19.00 WIeczorynka, 
19.16 Wydarzenla,19.50 
Bramki, punkty, sekundy. 
20.00 Ptaki w cierniu, 22.30 
WydArzenia plus, 22.45 Bram 
ki, punkty. Sf'kundy, 22.50 Tour 
de France, 23.00 Festlw<1lowe 
sekundy, 23.10 Galena oszu 
stów w Czechach, 23.30 Wyda- 


rzenia w świecie, 23.40 Shirley 
Walentino - film, 1.25 Niewyja- 
śniona śmierc, 2.25 Serdeczne 
pozdrowienia z wOJny, 3.00 Pię- 
ciu wokół sto/u. 
NOVA 
6.00 Śniadanie z TV Nova, 8.30 
Kłopoty Arnolda, 9.00 Młody 
Herkules - senal, 9.35 Krole 
stwo dziczy - serial przyr., 
10.00 Nocna partIa szachów - 
film USA, 11.40 Droga do nreba 
- serial, 12.30 Milady - serial, 
13.20 Tak płynie czas - serial, 
14.10 NiebieskI Pacyflk,15.00 
Superman film USA, 16.45 
Karuzela. 17.10 Zaryzykujl, 
17.40 Własnle teraz, 17.45 
Zbuntowany Anlo/ - senal, 
18.35 Kassandra, 19.30 Wia- 
domości, sport, 20.00 Spotka- 
nie z diabłem film niem., 
21.45 Pr. rolrywk.. 22.25 Na 
własne oczy, 23.05 Właśnie 
d7iSI<1j, 23.10 Mlllenrum - film 
USA. 0.50 WIeczny sen - film 
austr., 1.35 Jesse - sendl.
		

/iv5521-2000-160-0019.djvu

			......................................................AGii:iis.i9i. 


Całodobowe 
telefoniczne 
przyjmowanie 
ogłoszeń 
drobnych: 
@,

/d,
 d
 T)7I

 
lub przez 
internet: 
'VJJ\'!f}\
VJ " 
(9]\!')" [p)Q 


AU/12921511 


. . 
eJsce 
na 
Twoją 
reklamę! 


1l1łl)ul1!I 
 , 
· lEN 


DZIAł REKLAMY 
I OGłOSZEŃ 


Reklama bez tajemnic 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
42-200 Częstochowa 
AL NMP 51 
tel. (0-34) 324-79-54 
faks 324-63-79 
e-mali: czestochowa@trybuna-Slaska.com.pl 


Wtorek 
DZIEliIII lipca 2()()O 


KATOWICE 
ul. Młyńska 1, III piętro p. 303, 
tel. 2537-874, 2538-280 
fax 2539-928 
przyjmuje reklaE1Y i ogfosze
ia 01 ponif!.dziaf
u do piątky 8 - 1!, w lobo ty 
 - 12 


Twoje pieniądze - Twoje miejsce - Twój sukces 


19 


reklama 


AGENCJE 
I BIURA , 
OGŁOSZEN 


przyjmujące reklamy 
i ogłoszenia 
do TŚ DZIEŃ 


BIELSKO-BIAŁA .Bismilla, ul. Piękna 6, 
leI. 811-91-50 .Aztek. ul. Cieszyńska 24, 
8119-150 
BYDGOSZCZ 'Blpress, ul. Helmańska 38/403, 
lel.lfaks 052/345-41-40 
BYTOM .Evare., ul. Dworcowa 19, pok.102 
lel.lfaks 281-61-35, 281-80-26 do 28 w. 46 
.Media. ul.Plekarska 9 
CHORZOW 'Marzena Salernus, ul.11 Ustopada 
55/11. 'lel. 0602304788 .Kwadrat, 
ul. Jagiellońska 6. tel. 241-45-63 .Komar, 
ul. Kościuszki 63, 241-24-21 
DĄBROWA GORNICZA .Medla Form II. 
ul. Kościuszki 3, tel.llaks 262-39-65 
GDANSK .Amltall. ul. Wały Jagiallońskie 24, 
lei. 052/31-11-54 
GNIEZNO .Arlbo. ul. Jana Pawła 119/10, lei 
061/42&44-36 
GLIWICE .Orbls. ul. Zwycięstwa 65. leI. 231-28-43 
JAWORZNO .GM 'Co Tydzle
". ul. Grunwaldzka 52, 
lei. 751-93-32 
KATOWICE .Diskau Advertlslng. ul. Kolejowa 57, 
lei. 252-80-21, .Bismilla. ul. Reymonta 24, 
leI. 757-25-74, lel./faks 757-25-75 .Pol-Media, 
ul. Dyrekcyjna 10/3, leI. 253-97-79 'Wlzual. 
ul. Wita Stwosza 2. tel. 251-20-41 w. 231. 233 
.Herald, ul. Radocklego 192/8, lei. 206-14-08 
.Pol Mark, al. Korfanlego 193/321. tel. 58-36- 
81 w. 226 
KIELCE .Echo Media. ul.Targowa 18. tel. 041 
343-06-02, tel/faks 45-820 
KĘTY .PrescolI, ul. $więtokrzyska 89, tel. 
450355 
KRAKOW .Garmond, Sienna 5, lei. 421-77-70 
'Domlno. ul. Ogrodol'/
 l. lel..012/422-41-o1 
.Domena, ul. J6zefińska 21/1, tel. 012/656-10-86, 
.IEG AlCATlA, ul. Jabłonowskich 9/4 
KOSZALIN .Corlnfo. ul. Władysława IV 58/32, 
lel.lfaks 094/345-29-33 .Ekolam, ul. ZwycięSI- 
wa 137-139. leI. 094/34-60-755 
KROSNO .Podkarpacle. ul. Czuchry 5, lei. 
013/432-64-22 
LUBUN .Cenlralne Biuro Reklamy, ul. Jasna 6. 
lel.!faks (081) 53-259-09 
ŁAZY .promocJa, ul. Częslochowska 33. 
leI. 672-39-23 
ŁOD2: .Enler. ul. Piotrkowska 125. 
tel. 042/322-821. 323-563 
MYSZKOW .Medla. ul. Słowackiego 8, 
lel.lfax (034) 313.27.76 
OPOLE .Loyal. ul. Piastowska 19a. 
leI. 07714566-020 
PORĘBA .MPGKIM, ul. Modrzewiowa l, 
teI.67-71-797.laks 67-71-114 
POZNAli! .Bluro Ogfoszeń. ul. Skryta l. 
tel. 061 866-59.16, tel.lfaks 866-25-00 
RUDA ŚL .Krzysztof Gromadzki, ul. Piechy 
2a18 leI. 0501 314637 
SIEMIANOWICE .Skaner, ul. Budryka 12/60, 
tel. 090 521645 
SOSNOWłEC .AII. ul. Modrzejowska 11, 
lelJfaks 266-29-87 
SZCZECIN 'Boss.Press, ul. Kaszubska 3. 
tel. 091 34.17-13 
TARNOWSKIE GORY 'Domator. ul. Krakowska 
16. tel. 285-27-27 .BIG. ul. Kaczyniec 12, 
leI. 285-48-45, 285-50-55 wewn.24 
TORUN .Medlator, ul. Grudziądzka 46, tel/faks 
056/661-09-01 
TYCHY .AJan. ul. WeJchert6w 19. lel.!faks 
219-23-53 
WARSZAWA .Polskapresse, ul. lewartowskle- 
go 6,tel. 022/860-16-00, faks 860-16-61 
WROCŁAW .Stowo-Medla. ul. Podwale 62, 
leI. 340-31 w. 163, faks 351-09 
.Alda. Rynek 50 ,Iel.071 725-504.343-23-73 


TA/201221/k TA1201217/k 


ZARZĄD POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 
Z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
przy ul. Bogumińskiej 2 tel. 455-12-05 


ogłasza PRZETARG DWUSTOPNIOWY na: 


"OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU POWIATU 
WODZISŁA WSKlEGO W OPARCIU O GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 
STRATEGII ROZWOJU PRZYJĘTE UCHWAŁĄ RADY POWIATU 
WODZIStAWSKIEGO NR XV/15912000 Z dnia 27.03.2000 ROKU". 


1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH 
Oferty wstępne należy składać do dnia 22.08.2000 do godz. 10.00 
w siedzibie zamawiającego w kancelarii - parter budynku starostwa. 
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 
w wydziale Infrastruktury Technicznej pokój 307 III piętro w cenie 15 zl. 
3. WYBÓR OFERT 
Wybór ofert zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów 
i przypisanych im wag: 


. Cena 
. Czas sporządzenia strategii 
· Termin płatności 
. Wiarygodność oferenta 
4. UPRAWNIENI DO KONTAKTU 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 
KRZYSZTOF BUG LA, JACEK JAR GON 
Telefon 455-12-05, wew. 519, 520 w każdy dzieli roboczy 
od godz. 8.00 do godz. 12.00. 
5. INFORMACJE OGÓLNE 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
· Spełniają wymogi art. 19 i 22 ustawy o zamówieniach publicznych. 
. Spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 


60% 
10% 
10% 
20% 


TA/201216/k 


Zarząd Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 
43-250 Pawłowice 
tel.lfax (032) 47-21-701 


ogłasza przetarg nieograniczony 


na wykonanie udrożnienia i ubezpieczenia rowu 
me'ioracji szczegółowej w sołectwie Warszowce. 
wg istotnych warunków. które można nabyć 
w Urzędzie Gminy PawIowice. pokój nr 20 w cenie 
6 zł + 220"'{) VAT bądż za za'iczeniem pocztowym. 


Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy 
Pawłowice do dnia 01.08. 2000 r. do godziny 13.00 pokój nr 15. 
Koperta musi być oznaczona "Oferta na wykonanie udrożnienia 
i ubezpieczenia rowu melioracji szczegółowej w sołectwie Warszowce". 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest inż. Tomasz 
Tanistra tel. 032-4721701 wew. 338. 
OtwarcIe ofert nastąpi w dniu 01.08. 2000 r. w siedzibie Zamawiającego 
o godzinie 13.15. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią warunki 
zawarte w istotnych warunkach zamówienia. 


AUl12947212 


I 
f} \.
tl\
 

S1.E.t
E.C\E. 


... 


... 


.. . 


Zarząd Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 
43-250 Pawłowice 
tel.lfax (032) 47-21-701 


ogłasza przetarg nieograniczony 


na prowadzenie akcji segregacji indywidua'nej 
surowców wtómychlszkło. plastik} w Gminie Pawłowice. 
wg istotnych warunków. które można nabyć w 
Urzędzie Gminy Pawłowice. pokój nr 20 w cenie 
3 zł + 220"'{) VAT bądź za za'iczeniem pocztowym. 


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy 
Pawłowice do dnia 01.08.2000 r. do godziny 12.30 pokój nr 15. 
Koperta musi byc oznaczona "Oferta na prowadzenie akcji segregacji 
indywidualnej surowców wt?rnych w Gminie Pawłowice". 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest mgr Piotr 
Przybyła tel. 032-4721701 wew. 322. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2000 r. w siedzibie Zamawiającego 
o godzinie 12.45. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią warunki 
zawarte w istotnych warunkach zamówienia. 


KR/1366501r 


Sprzedam NIERUCHOMOŚĆ w Mysłowicach 
przy autostradzie Kraków. Gliwice 
o powierzchni 10.000 m 2 na gruncie 
o powierzchni 18.700 m 2 - cena 4 mln zł 
nadającą się na centrum usługowo-handlowe 
lub produkcyjne. Stan surowy. zamknięty. 
Kontakt kom. 0604 64 21 00 lub kom. 0604 94 01 70. 


GO/I36646/k 


BĘDZIŃSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY SA 
ul. Małobądzka 141,42-500 Będzin 
OGł.ASZA PRZETARG N'EOGRAN'CZONY DLA 
PRZEDS'{B'ORSTW SPECJAUSTYCZNYCH NA 
WYKONAN'E NAST{PUJ4CYCH ROBÓT: 
Sosnowłec - Zag6rze, Armii Czerwonej A, B, Centrum 
- budowa stacji transformatorowej, 
- budowa linii kablowych niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego, 
- pomiar rozliczeniowy energii linii 20 kV "IMPEXMETAL" GPZ Chechłówka 
R 20 kV pole nr 32, 
- przekładka kabli 6 i 20 kV 
- demontaż, 
- wymiana transformatorów w 7 stacjach transformatorowych. 
Wadium: 20.000,00 zł 
Termin realizacji: III kwartał 2000 r. 
W przetargu mogą WZiąĆ udział wykonawcy spełniający następujące warunki: 
- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 
- posiadają uprawnienia niezbędne dO wykonania przedmiotu zamówienia, 
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 Ustawy o zamówie- 
niach publicznych z dnia 10 czelWca 1994 r. 
Dokumentację przetargową można pobierać w okresie dwóch tygodni od daty ukazania 
się ogłoszenia w prasie w godZ. 7.00 - 14.00 w siedzibie Sędzińskiego Zakladu Elektro. 
energetycznego S.A., 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141 bUdynek "C. - I piętro pokój nr 
3 za odpłatnością w wysokości 200,00 zł + podatek VAT za l komplet. 
Kasa czynna w godz. 7.30 - 9.00, 12.00 - 13.30. 
Ofertę należy złozyć do dnia 31.07.2000 r. do godz. 13.00 w opieczętowanej kopercie 
pod w/w adresem. 
DOkumentację projektową mozna przeglądać pod w/w adresem. budynek "C" - I piętro, 
pokój nr 1. 
Informacji udziela Kierownik Wydziału Usług Remontowo-InwestycYjnych lelefon nr 766- 
18-00. 


Warunkiem przystąpienia do przetargu Jest wpłacenie wadium na konto BZE S.A. - Bank 
$Iąski Oddzial Sędzin nr 10501227-801528993 w podanej powyżej wysokOści. 
Otwarcie ołert nastąpi w dniu 1.08.2000 r. o godz. 10.00 w siedzibie BZE S.A. sala nr 6 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez po- 
dania przyczyny.
		

/iv5521-2000-160-0020.djvu

			Odkryjemy tajemnice nasze&o 
widzenia reklamy 
- Biuro Ogłoszen i Reklamy 
45-072 Opole 
ul. Reymonta 30 II p. pokÓj nr 15 
Tel. (0-77) 454-66-73, 
faka 454-38-19 
e-mail: opole@trybuna-slaska.com.pl 
dyr. oddziału: Jan Płaskoń 


Wtorek 
DZIEN 11 lipca 2000 


I 


reklama 


NAUKA . 


AGENT Celny- kurs, licencja państwowa, 
praca. Rozpoczęcie 22.07.2000r. 
Makler papierow wartościowych- kurs. 
Rozpoczęcie 8.07.2000r. 
Uniwersyteckie Centrum Szkoleniowe, 
!
ę-?3:.!2

)


:

:!??:.!!.!........ 
AGENT Celny. Kurslllcencja państwowa. 
Praca. "ADVISER" 022;629-37 -83, 
022/628-70-56. Zapisy: wtorki, środy- 
KatowIce, Jagiellońska 18- Szkoła. 


!


.
.


?
!.
!!.


L................... 
AGENT ochrony- konwojent. Kursy. 
Katowice, Gliwice, Rybnik, Częstochowa. 
Po kursie licencja, zezwolenie na broń. Praca' 
0630-21-76-95,032/2811322. 
!

.!
!....................................................... 
KURSY na operatora koparki, ładowarki, 
sPycharki, walca Itp. dla klerowcow 
przewożących materialy niebezpiecme (ADR), 
-obsługi dźwigów, suwnic, -operatorów 
wozków widłowych, transportowych 
(organizaCJa u pracodawcy), -szkolenia BHP. 
OSDiDZJastrzębie, tel. 476-13-63, .
:.!!:!:.?
?:

:
;.

?


)................... 
POLICEALNE Studium 
AdminlstraCYjno- Prawne 203-73-83. 
!!.

?
!....................................................... 
SZKOŁA Pracowników Ochrony I Detektywów 
"Ochroniarz" - nabor. Częstochowa, 
Nowowiejskiego 18034/368-29-24, 
Katowice Wróblew.:;kiego 42 032;58-35-66. 
!!

!....................................................... 
..


.


.
!
!

..?
?:??
;.(.
?


J....... 


ZAKtAD DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO W Katowicach 

tl%Jtil:J
tl mi 
I<\JRSV" 
DO O
RODKÓW 
KSZTAŁCENIA 

f.H!.I
 . 
SZ1<ÓŁ 
i"N-F C>FłIVl A.c-i e 
- o.roclld zoz 
- __kr_t_rl_ty _2k6. 
- t_lo (032) 2aa-24-33 


TECHNIK IOformacji naukowej 203-73-83. 
!!.

?
!....................................................... 
ZAOCZNE Liceum dla doroslych 203-73-83. 
!!.

?
!....................................................... 


BIZNES 


CZYNNY zakład produkujący artykuły 
spozywcze. pojedyncze urzqdzenla, 
Połonez chłodziarka, kontener mrolnlczy. 
0603-98-47-60,0602-34-56-15. 
!!.

.
.
!....................................................... 


I KASY fllkalne 032/280-97-48. (17105S) ..
.
.

?

!.:.!.!.2:
!.:1!.:.\)... 
KREDYTY Bytom. 281-74-46. (110634) 
... n...............,......................................... 
KREDYTY Kochlowlce- Tunkla 5, 

.
!?
:!?
?
).

U.
!!:'?

!............................... 
SKK- Kredyty gotówkowe od 500 zł 
do 10.000 zł. Okres spłaty od 3 do 36 
miesięcy. Mln/rrum formalności. 
Najnizsze oprocentowanie! Katowice, 
202-93-92, 
3!?3:
?:.

.

;.

:.l.1.?
!........................ 
SPÓŁKĘ z 0.0. zadłużoną przejmę, 


!?
:.?
.ę-


:.(.
!.!............................... 


AUl13D117h 
. . 
 
'
'
I 
'\l
\!

 
_,\ \t / . J 
r:! C 


Otl.65%%9 

 


'. I-
 
N

Ńl JłuI.,IfMZJI«-łtJ.iM-ł hrZJI 
h';; 1

rJg.,,: 
Po.«Ief 8"!lel Z 8Ie,.a/(/
 Je,,.Zj' e«lD.l(ei Z PoloMI; EI«Io.J<-I 
eZOjafo. Z Ru.
 1( &//1(01( OOMCZ,' Z ąttvlC, cfte!tJ.Ifl'o. 
O,.qjcZj" Z LuzcZj'/(, £I«Io.J<-rI ą

 Z P6'Z
Ifj', lIe/(,.,i 
ąo.fu.6'zio. Z cfteMI'o./(O«lIC 1( Plot,. Rech,alz l!Ch,Ó«I, ;l!o.J<-Clir 
Z«Iot;;6'it.z OObIWO«lIC. 


Nowy DZIEŃ nowe możliwości 


MMARMUR" oferuje do sprzedazy: parapety, 
schody, posadzki, elementy kominkowe 
z marmuru i granitu. Mysłowice-Larysz, 
Jaworowa 28, tel. 225-07-71 codziennie: 
8.00- 16.00, sobota 8.00- 12.00. Sklep 
firmowy: Katowice, Poniatowskiego 34 

?
.

!:
D!
:.
.
:

:.
.?:C!.9.:!
.
?'!!!!L............... 
MEBLOŚCIANKĘ i zestaw wypoczynkowy 

p.
..?
.
.:?
:

;..(
.
?!..................... !
:.9.
2:


:
?:..\
?!?
!.
................ 
PRZYCZEPĘ gastrononiczną- kurczak 

.
?

:.
t?
.
.?
.
?:E9!................... 
RADIA, głośniki samochodowe Hi- Fi. 
!
I:.
!??:.??
:


:.(.
?
!......................... 
ROBOCZE ubrania- importer. Najtaniejl 


:
:.

:!P..?-.??
:!
?

!..... 
SOLARIA najtaniej, 0601-227222, 
.9
!?
:3.????
..!
.


!............................... 
SPRZEDAM 3 lady sklepowe. Bardzo tanio. 
Tel. 265-54-15, kom. 0605-595-430. 
(3DDD62) 
.................................................................. 


SPRZEDAM kontenery biurowe, magazynowe, 

.':!:(9.?
!??
:

!.:.\
?9?

L....................... 
SPRZEDAM lady chłodnicze, zarrr8Żarki, 
regal przyścienny chłodniczy, wagi uchylne, 


3!.


:

3.!!.

!............................... 
"STYREM"- Hurtownia Styrq;Jianu. 
Kompleksowy system ocieplania budynków. 
Okna drewnine, plastikowe. Transport gratis. 
Rybnik- Zamysłów, Witosa 12e 
9
.?!.


;.

?!............................... 


USŁUGI 


032/219-56-89, 0604-57-84-03. Atrakcyjne 
ceny' InstalaCJe centralnego ogrzewania 
(grzejnikowe, podłogowe) i wodno- 
kanalizacyjne, kafelkowanie, 
ogólnobudowlane. Raty! "'nstalbud". 
!!.
?
!....................................................... 

.
.
!.


:.
.
:.!!.


p.
?

:!!.
.I.
!.!!....... 


032/252-97-74 
PrzeprowadzkI. 
(1713721 


A.A. Drzwi antywłamaniowe "GERDA". 
Promocja I Drzwi: antywłamaniowe "CAPEK", 
stalowe, drewniane, foliowane wzmacniane. 
Okna "GERDA". "AJAKS" Składy Fabryczne: 
Katowice, A.Krajowej 41, 032/204-73-49, 
032/202.80-81 wew. 467. Dąbrowa 
Gornlcza. Legionów Polskich 76, 
032/764-60-05. Zamówlenia- całodobowo. 
9!?93:.?
:

.9.;.!.1.?!.............................. 
A.DRZWI antywłamaniowe. dodatkowe, 
stalowe, luksusowe GERDA, CAPEK, DIERRr 
sprzedaż, montaż "DELTA" Katowice, 
Magazynowa 21 tel./fakS 256-55-52, 
!?
g.?:.

?


:.(.
?
!
?!............................... 
ALARMY, autoryzaCJa. 2423-769. 
!!.
?
.1.
!....................................................... 


ALARMY. Chorzów, 
249-52-10. 


(1701542) 


A Montaż okien 18 zł. 0601509053 
kafelkowa nie, ocieplanie budynkow 30, płyty 

!


:.
!.

..!
.9


!................................ 


ANTENY, Satelitarne TelewIzYJne, 
Polsat 2-cyfrowy. 
Montat, sprzedat 
255-85-11. 


(170808) 


ANTENY 205-32-24. 


(171234) 


I ATESTOWANE IIY8temy docleplen 
"BOLIX", "Terranova", "Kabe" z tynkami 
silikatowymi nalnowllzej generacji. 
Kredyt y- odsetki 0%. WykonawlItwo, 
doradztwo, 8kład fabryczny, ceny 
producenta. Drzwi "PORTA" plyty 
gipsowe, wełna mineralna. "Stanrem" 
tory, 434-81-92. (189344ł 


I ATESTOWANE sy.temy doclepleń 
"BOLIX", "Terranova", "Kabe" z tynkami 
silikatowymi najnowszej generacji. 
Kredyt y- odsetki 0%. Wykonawstwo, 
doradztwo, skład fabryczny, ceny 
producenta. Drzwi "PORTA" plyty 
gipsowe, wełna młneralna. "Stanrem" 
tory, 434-81-92. (1710811 


AUTO- wypożyczalnia Wodzisław, 
9.
!??:P.??:?
:.(.
?

.
!............................... 
AUTOSZYBY, naprawa, wymiana, szyberdachy 
!.
.
:.??:??:5.1.?

?!..................................... 
I BUDOWA ogrodzeń, wszystkie rodzaje, 
ceny konkurencyjne, tel. 0606-539-801. 
t12739) 


CYKLINOWANIE, 2428-519, 0606-96-23-75. 
!!.

?
!....................................................... 
CZYSZCZENIA dywanów, żaluzji, 250-33-80, 
9
9.
:.
.
ę-:

2:.(.1.!.

.

1..........._................... 

.


..
!

:.??
:!.
:

:.

?

J........... 
tNSTALACJE elektryczne, pomiary ochronne, 
remont i konserwacja wyciągów narciarskich 
9.ę.
:.?
.
:9.?
.


.

!................................. 
INTERNET- uSługi 0606-32-68-70. 
!
.
?

!....................................................... 
KAFELKOWANłE, remonty lazienek. sufity, 


!:1!::.2?2
::.
.?:!!.
.1.

.9!.................. 
KAFELKOWANIE, tynkowanie, malowanie, 
tapetowanie, gipsy- 032;4245253. 
.!

.
!...................................................... 
KSIĄtKĘ przych0d6w i rozchodów, ryczałt, 
rozliczenia VAT, ZUS poprowadzę. 
!

..!9

.

:.
.
:.?9...5
.?


?!....................... 
KUCHNIE na wymiar, szafy, panele, schody, 
pcręcze, sprzedaż- montaz. 247-09-03, 


.
:.???:?9.2:.(..

!............................... 
MALOWANIE, tapetowanie, gładz, panele, 


!!:I.
!:.?
?!.:

;.

?!
.
!.).................. ........ 
"MARMUR" oferuje do sprzedaży: parapety, 
schody, posadzki, elementy kominkowe 
z marmuru i granitu. Mysłowice-L.arysz, 
Jaworowa 28, tel. 225-07-71 codziennie: 
8.00- 16.00, sobota 8.00- 12.00. 
Sklep firmowy: KatowIce, Poniatowskiego 34 
codziennie: 10.00- 17.00. (170880) 
.................................................................. 
MONTAt boazerii, podłogi, szafy przesuwalne. 
kuchnie na v.ymiar 286-94-83. 
!
.?

!....................................................... 
NAPRAWA telewlzor6w, 254-72-86. 
!!!
?
?
!....................................................... 
OCIEPLANIE budynków, maloW1!nie elewacji 

.
.
.9.?2
:

2:
3
.!!
?
?
!........................ 
OKNA PCIN. O1orz6w, Rozana 1A, 241-13-81, 
0501-276-007, www.republika.pl/oknapcw. 
!
.
?'!
?!....................................................... 
PAWILONY obomickie, 0605-366-763. 
!!.
?!?
!....................................................... 
REMONTOWO. elektryczno- budowlane. 
.
!:1:.9
3t.

:
:?3:.!!
!.


!....................... 
STOLARSTWO, sztachety 21-88-397. 
!!.
?


!....................................................... 
STOLARSTWO. Schody, balustrady, renowacja 
starych schod6w. Transport gratis do 80 km 
!
:.
.
.
.???:.!
.9


!................................. 


"STYREM" -Hurtownia Styropianu. 
Kompleksowy system ociepłania budynków. 
Okna drewniane, plastikowe. Transport gratis. 
Rybnik -Zamyslow, Witosa 12e, 
2
3!.


;..

?


)............................... 
SZAMBA betonowe, plastikowe, 


.

!
j¥.2
!?
:3!?
:.?
?...!
.9
.

!....... 
ŚLUSARSTWO, montaż zamków, kraty. 
g
.
:.ę-?:?
:

.;.(.
!
?
?J.............................. 
TRANSPORT do 2 ton Mercedes 207D. 0501- 

.
:.
.
.?:.3!?!?:.
?:!.?:!.1.?
!

!...................... 
TYNKOWANIE gipsem 033/875-27-13 
!!.

.

J......................................................... 
I USŁUGI koparko- ładowarką, Jastrzębie, 
.teł. 47613-63. (189822) 


USŁUGI transportowe do 1 tony. Dojazd do 
klienta na terenie Katowic, Sosnowca i okolic 

!'!!


;.2
3:!?
.
:.
.??:.!
?
.................... 
USŁUGI zduńskie, 0603-252-496. 
!!
!.

!....................................................... 

..
?1
!Y.,.3

.-.
.ę:??.5.1.?.

.
!!............ 
!ALUZJE, równiez drewniane. Rolety, raty 

.

!:.???:?).:

:..

J....................... 


MIESZKANIA . 


1000-lecie, dwa pokoje, 38 mkw. komfort, 
niska zabudowa, II p. Tel. 250-29-87. 
!!.
!.
?
!....................................................... 
Duh wybór mieszkań i domów Katowice 
i okolica. Doradztwo i obsługp prawna rynku 
nieruchomości. "Lexpol", 032/181-84-73. 
!!.

.
!....................................................... 
GLIWICE dom odstępne, spłacę zadłużenie, 
!

..9
g.
.-.!!.

:).
!.;.(.
?

.
!....................... 
M-3 sprzedam w centrum Rybnika 
tel. 4223593. (203294) 
.................................................................. 
MIESZKANIE 96 mkw. komfort, v.ynajmę 
202-93-14. (171428) 
.n.n......n.................................................... 
POSZUKUJEMY mieszkań do wynajęcia 
w Katowicach i okolicy dla wiarygodnych 
kllentow do 800 zł/ mies. "Lexpolo 
032;781-84-73 Katowice, StarowIejska 11 
(róg Warszawskiej i Francuskiej) 
!
.
!.
!....................................................... 
SPRZEDAM mieszkanie 2- pokojowe 55 mkw. 
Sławoborze (35 km od Kołobrzegu). 
!!:
..9

!.

:!..
:!?!?p.
.
:9.9.:.(.
?

!......... 


LOKALE.NIERUCHOMOSCI 


DREWNIANE domki letniskowe- promocja. 
!2.:.
.
.
:.

:!!.?.1.


!............................. 


ŁADNY obIekt 1200 mkw., 
teren 5300 z restauracJą. 
Tel. 0501-591-626. 


(171332) 


SPRZEDAM dom dwurodzinny stan surowy, 
zarffinięty, w Zielonej Górze, ptęknie polożony 
-niedrogo. Tel. 068/3872006. 
!

.

!....................................................... 
SPRZEDAM domek letniskowy w Antoninie k. 
Ostrowa Wielkopolskiego (atrakcyjna 
miejscowosc: jezioro, lasy, Pałac Mysliwski). 
Kontakt lidia Bielewlcz, tel. (062)7676620. 
!!.

.
?::!.............................. ......................... 
SPRZEDAM dom w Glżyck1ll130 mkw. do 


.
!D!
:.

I:.!2

)


:.

:.??:.!!.
?

!.. 


.

.

!
p.:g.
.

.:
?
:
!.
:.

?


J... 
SPRZEDAM stary dom drewniany wraz z 13 a 
działką w miejscowoscl Boruch6w, 15.000 zl. 
!
3E
:.
.
:.
.
:!!.
.1.
?!............................. 
WYNAJMĘ lokal biurowy do 15 mkw. w Opolu 

.

I
!


.
:.!!:I:.2?
:
.
.?:.
.?
..5!.
.I.
!!...... 
WISŁA-OKAZJA, 2300 mkw. Do zamieszkania 
lub dZiałalność, 033/8542718, 
0601731645. (2032881 
.................................................................. 


" OZIEN o
/o.'iz('",a drobI/(' OZIEH o/!,/o.'izellia drohne OZIEH (,/!,Ioszl'nia drohne OZIEN o/!,/o.'izt'nia drobI/(' DZIEH o/!,Ioszenia drobne DZIEŃ oK/uszmia drobni' DZIEN 
A 


Nie przegap 
okazji! 
Zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty i wstąpienia 
do Klubu Czytelnika. Przypominamy, że do naszego klubu mogą 
należeć wszyscy stali czytelnicy ,Jrybuny Śląskiej DZIEŃ", również 
niepełnoletni. Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości doty- 
czące wstąpienia do Klubu Czytelnika, chętnie na nie odpowiemy. 
Czekamy na Państwa telefony poci numerem 253-71-72. 


. 
\.'" 


SPRZEDAM sklep nocny z barem o pow. 230 
rffiw. (duże obroty) przy kopalni. 
!
1:.9
!??:.ę-?
:.).?
:.(.
!.

.

!......................... 
SZYBKIE odzyskiwanie długów, 


!:.C!.:?2?:

.
:3
3;.\!
.
L...................... 


KUPIĘ 


II I II1111I Auta kuplę 
wszystkie powypadkowe, 
dobrze płatne- Katowice. 
(032)291-91-27. 
(1709581 


11I1I1I III II II Auta kuplę, 
wszystkIe powypadkowe, 
rozbite, natychmiast, 
gotówka, dobrze płatne. 
032/4319737, 
0-603-21-33-98. 


(203280) 


I"""",, 


AG (złom srebra)- kUptę, 032/281-06-89. 
!
.

.


!....................................................... 
ARTYKUŁY elektrotechniczne (upłynnienia 
magazynowe) kupię: styczniki, wyłączniki, 
przerywniki, przekatniki, inne 
9
Y.

1:9
:

:.!!!.!

.
L............................ 
CINQUECENTO, Seicento inne. Gotowka 
natychmlastl 032;67 -42-540, 
9
!?
:.
:
.
?2:.(.
?
!.
?L............................ 
KOMPUTERY kuplę-- sprzedam. części PC. 
komputery, notebooki, konsole. 
9
.?!.


:

:
.!!.

.
!.............................. 


KUPUJĘ samochody 
całe, rozbIte. 
Gotówkal Chorzów, 
249-52-10. 


(1701540) 


SKUP złota, srebra, platyny, palladu 
0-602-631-362, (034)32-32-086. 
!!.


!....................................................... 


SPRZEDAM 


A.A. Drzwi antywłamaniowe "GERDA". 
Promocja! DrzwI: antywłamaniowe "CAPEK", 
stalowe, drewniane, foliowane wzmacniane. 
Okna "GERDA". "AJAKS" Składy Fabryczne: 
Katowice, A.Krajowej 41. 032/204-73-49, 
032/202-80-81 wew. 467. 
Dąbrowa Górnicza, legionów Polskich 76, 
032/764-60-05. 
Zam6wienla- całodobowo. 0602-558-310. 
!
D.
!....................................................... 


ANTENY, Satelitarne TelewIzyJne, 
Polsat 2-cyfrowy. 
Montat, sprzedat 
255-85-11. 


(170809) 


DOMKI drewniane letniskowe, tel. (013)43- :.

:.!!.
?

.
!.......................................... 
GARAtE, ocynkowane (3x 5 tylko 790,-). 
Promocja, montaż gratis, (018)332-00-18. 
(018)332-00-23, (018)332-10-52, 
(012)655-17 -29, (012)451.72-58, 
(014)611-76-93. www.staladam.wk.pL 
!
.?
.!....................................................... 
GARAtE blaszaki (3x 5) 880 zł ocynkowane. 
Transport+ montaż (012)654-37 -41, 
!9.
3
.
3:
.
.-.??,.9.
g.:

.
:ę

:.(.
J.......
		

/iv5521-2000-160-0021.djvu

			..................................................................................................................................................................................................................................................................................:łi
;;3;;;4;
 Masz wątpliwości - zadzwoń. 
Pytaj - wygraj dzIęki reklamie 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
42-200 Rybnik 
ul. Rynek 7 
Tel. 42-221-76, 
faks 42-220-37 
e-mail: rybnik@trybuna-slaska.com.pl 


Jak zostać członkiem Klubu Czytelnika i otrzymać kartę? Jak przedłużyć ważność karty Klubu Czytelnika? 
Wystarczy zaprenumerować "Trybunę Śląską DZIEN" lub zebrać 20 kuponów konkur- Wystarczy zaprenumerować "Trybunę Śląską DZIEN" lub zebrać 20 kuponów kon- 
sowych drukowanych na łamach gazety, wypełnić niżej zamieszczony formularz i przesłać kursowych drukowanych na łamach gazety. wypełnić niżej zamieszczony formularz 
albo dostarczyć osobiście do redakcji lub Oddziału, a w zamian otrzymacie Państwo kar- i przesłać albo dostarczyć osobiście do redakcji lub Oddziału, a w zamian otrzymacie 
tę Klubu Czytelnika, która upoważnia do zniżkowych zakupów w placówkach handlowo- Państwo znaczek-hologram. który należy nakleić na odwrocie karty Klubu Czytelnika 
usługowych współpracujących z naszym klubem, zamieszczania ogłoszeń drobnych na dacie ważności. 
w "Trybunie Śląskiej DZIEN" z 30-procentowym upustem. otrzymywania bezpłatnych 
zaproszeń na liczne imprezy odbywaJące się w naszym regionie oraz wzięcia udziału DZIEr\I 
w losowaniu upominków miesiąca. NUMER KARTY [gillIIT] 
IMIĘ I I 2000 
NAZWISKO I I I I 
I l IMIĘ 
ADRES kod pocZlOWY miAsto I 
iJlca n LlT1B1' domu/ mi esz k ania tele fon NAZWISKO I 
DATA URODZENIA I I 
WYKSZTAŁCENIE I I KUPON KONKURSOWY 
11 lipca 2000 


Twoja reklama w tym miejscu - nieograniczona perspektywa powodzenia 


Wtorek 
DZIEŃ J J lipca 2000 


21 


reklama 


ZDROWIE 


TR1201219/k 


! ! ! (032)2408-606, 
ginekolog - próżniowo. 
(171006) 


.................................................................. 
II! 032)2428-724. ginekolog- próżniowo. 
!
.

.	
			

/iv5521-2000-160-0022.djvu

			Reklama bez tajemnic 
- Biuro Ogłoszeń i Reklamy 
43-300 Bielsko-Biała 
ul. A. Mickiewicza 19 
tel. (0-33) 812-55-43, 812-55-53 
faks 812-55-74 
e-mail: bielsko@trybuna-slaska.com.pl 
dyr. oddziału: Stanisław Mol 


Wtorek 
DZIEM J l lipca 2000 


reklama 


GIEŁDA PRACY 


(032)255-2595 Jaworzno, Katowice, Zabrze. 

!


.
.
?':1:1.
!.!':J!
.

.
i.
.


!.!
:.1.


!.......... 
032/265-15-18. Umysłowa, (25- 55 lat) 
1171481) 
.................................................................. 


033/8510-633 Bielsko. dobrze platna, 
?

:!.
.
.


!
Y:.!!?!

!...... 
ADRESOWANIE, duży zarobek. 

g.
:.?
?

:.

?

??l............................... 
AGENT Celny. Kurs! Licencja państwowa. 
Praca. "ADVISER" 022/629-37-83, 
022/628-70-56. Zapisy: wtorki, środy- 
KatowIce, Jagiellońska 18- Szkoła. 
Q?
!


.

?
!.t
?!??!
L................... 
AGENT ochrony- konwojent. Kursy. 
Katowice, Gliwice, Rybnik, Częstochowa. 
Po kursie licencja, zezwolenie na broń. Pracal 
06030-21-76-95,032/2811322, 
!
.

.
?:!....................................................... 
AGENT ochrony- kurs licencja I, II stopnia 
/ratj, praca;. Tel. 0603-934-642, 
0605-294-324. Katowice, Gliwice, Rybnik, 
.

.


:.

.

??:.t
!.

!...................... 
BEZPOŚREDNIO zlecimy składanie 
długopisów, biżuterii, "żabek". Cały kraj, 

93
Eę
:.
.
-.?
:!
.:?
!.........................._.. 

.
!
.
.
!.
g.ę.ę).ę.??-.?ę.:

:.(.
?

.
?!.. 
CHAŁUPNICTWO; (012)640-19-90, 


g:.
.
.:

.:!.

?

!..................................... 
CHAŁUPNICTWO biurowe, 41-500 Chorzów. 
skr. poczt. 59, tel. 032/249-74-65. 
!!.:!.


!....................................................... 
CHCESZ odebrać podatek za pracę 
'!!..


..!.
9
3E
9:.!.?
??!
.??.:
!!........ 


GIEŁDA PRACY W środę w 1!yblUJ.fu8hi
J 


lEŃ 


SZUKASZ 
PRACY 


AU/I34511/m 


Twoje drobne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy zamieścimy bezpłatnie na stronie 


GIEŁDA 


cv 


w każdym środowym wydaniu 
Trybuny Śląskiej DZIEŃ 
Prześlij nam kartkę pocztową z treścią swojego ogłoszenia na adres: 
Trybuna Śląska DZIEŃ, Biuro Ogłoszeń, ul. Młyńska 1, 40-098 Katowice 
Także co środę mamy nadzwyczajną propozycję dla wszystkich pracodawców 
chcących pozyskać nowych pracowników. 
Zlecone nam ogłoszenia wymiarowe, publikowane w środę w GIEŁDZIE PRACY 
otrzymają specjalną bonifikatę w wysokości 50% obowiązującej ceny. 
Zamówienia przyjmujemy w Biurze Reklamy i Ogłoszeń w Katowicach, ul. Młyńska 1, pok. 303. 305. Nasz faks: 253 99 28 


SZUKASZ 
PRACOWNIKA 


CZAS na zmianę. Brak Ci perspektyw? 
Prowadzisz niezyskowną działalność? 
9
.?!.
.
:
:

:.

.
:.?
.-.?
..!
.:!.

:!........... 
DOBRZE platna- Bielsko, Katowice, Tychy, 3)3

:.?ę.:?
..!.1.:

!!............................. 
DODATKOWA, komputery, dział handlowy, 
0501-406-313. (171374) 
.............................................nn................. 
DODATKOWA praca (Bytom, Katowice. 
Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Zabrze, 
Łaziska, Olkusz, Wolbrom, Jaworzno, Racibórz) 
wymagany samochód. 0608-150-169. 
!!.:!.


!....................................................... 
DODATKOWA praca w domu. Informacja 
bezpłatna. "Renoma" 44-240 Żory, 

.JPQ
!
i.
..
t.
!..t
!.
!!.......................... 
FIRMA współpracująca ze znanymi tytułami 
prasowymi przyjmie osoby do działu 
dziennikarskiego. Tychy, ul. Filaretów 21, 
tel. 227-10-21 Wf!W. 157.1171493) 
.................................................................. 
GRA zespołowa w lotto- 032/7398225, 

.?
:

:.I
.


!........................................ 
GWARANTOWANE systemy Multilotka, 
0502-920-500. (171429) 
.................................................................. 


HOLANDIA, sezonowa stała od sierpnia 
dla kobiet i mężczyzn. Tel. 0607-123-821 
od 10.00 do 16.00. (171164) 
....nn.u....................................................... 
IBl Industriemontagen Brandschutz GmbH 
53842 Troistrof zatrudni malarzy, 
potrzebne niemieckie obywatelstwo. 
znajomość języka, zapewniamy 
zakwaterowanie, świadczenia socjalne. 
Kontakt Robert Beck tel. 00492246169395, 
.


..9.
.??ę-
.


:!.

?

!....................... 
MAGISTRA farmacji zatrudnię. Zabrze, 

Z
.
.?g.ę.!.:


:.

?

)............. 
I MULTILOTEK gwarancja wygranych, 
0501-073-538. (1713861 


Bliżej Ciebie niż kiedykolwiek 


NIEMIECKA Firma zatrudni: 
wykwalifikowanych płytkarzy I malarzy. 
Wymagane obywatelstwo lub paszport 
niemiecki. Wiek do 40 lat. Informacje 
tel. (075)764-62-63, (075)764-68-11 
od poniedziałku do piątku 
'!'!..;.
:
9:Y:
:.

!.!
.!
!........................ 
NOWY oddział- różne stanowiska- okolice 
Rybnika, poniedziałek- piątek (19.00- 21.00)- 


.?!.
?
9!..
3;.!
?


!............................... 
OLKUSZ, Zawiercie, minimum średnie, 


.?!.!.

:

:
.
J
;99:..

;99U
?


!.)......... 
PłLNIE. Składanie długopisów. 
Dystf)ł:Jutor długopisów. 060-447-78-94. 
!
.:
?
!....................................................... 
PLATFORMY wiertnicze- 410 DM dziennie. 

::.?
:?

.??
:.

.
?:.)........... 
PLATFORMY wiertnicze od 5000- 7000 
marek miesięcznie. Leszek Chocaj, 
skr. poczt., 153,44-335 Jastrzębie Zdrój 5 
!!.
!.
!....................................................... 
PRACA chałupnicza, 0605-365-750, 
.

i.
!!:
:.P.i
!:
.?
..
9;99J??!.......... 
PRACA dla każdego pn. -pt. 9.00 -11.00. 
!
1:.9
.?!.


.


;..!)......................... 
PRACA w Niemczech dla mężczyzn 
posiadających: podwójne obywatelstwo - 
polskie, niemieckie, ważny paszport polski. 
Prace budowlane. Dobre wynagrodzenie 
w markach, zakwaterowanie, ubezpieczenie 
społeczne na koszt pracodawcy. 
!

..
33
.??3.

:9g.:.
.ę:gg);..!


:.?
)............ 


DZIEM #ełda pracy DZIEN giełda pracy DZtEN giełda pracy DZIEN giełda pracy DZIEN 


AUi135169/m 


'J1}m
 ,. 
DZIEN GIEŁDA PRACY 


POSZUKUJĄCY PRACY - aby nadać bezpłatne ogłoszenie drobne 
do środowej GIEŁDY PRACY wystarczy starannie wyPełnić w domu 
opublikowany niżej kupon ogłoszeniowy i w kopercie przesłać go pod adresem: 
Trybuna Śląska DZIEŃ, Dział Reklamy i Ogłoszeń ul" Młyńska 1, 4()'()98 Katowice 
Do kazdej kratki kuponu ogłoszeniowego należy wpisać tylko jedną literę lub cyfrę, a między 
poszcze
6lnymi wyrazami pozostawić jedną kratkę pustą. Prosimy nie zapominać o zamieszczeniu w treści 
ogłoszenia (w kratkach) adresu lub telefonu kontaktowego. Redakcja rezerwuje sobie prawo niepublikowania 

g!

z_e_ń_ 
i

!

C


e 
yp
ł
i<:nyc
 _ or

 tych, kt6,!,

 _ t

ś_ć_ 

'!
 !:s! :-_ prawe_
 i 
.?

mi 
byc:-..al?ri _ 


OGŁOSZENIE NA ŚROD 


· KUPON 


Prosz, opublikować moje ogłoszenie według podanej t'e
ci: 


I rIITTJIIJ 
W jedną kralkę wpisulemy czytelnie ledną lilerę lub cyfrę, pomiędzy wyrazami pozoslawiamy jedną wolną kratkę 


=TJ=IJ I J_ 


1-=uJ 


Dane personalne 
do Wiadomości Imię I nazwisko ... 
redakqi' 


adres .. 


. podpIs' zleceniodawcy' 


Wyra
am zgodę na umieszczenie moich danych w bazia G6rnoAląsklego Towdrzystwa Prdsowago oraz na Ich przatwUlzanla dla potrz b marketIngowych, zgodnlo 
z Ustawą z dOla 29.011.1997 r. o Ochronie Danych Olobowych Podame danych olobowych ma chRrakter dobrowolny I prlysluguJa prawo wglqdu do tych danych, 
I.k r6wnle
 mozllwo4ć Ich poprawl.nl.. 


podpIl ...... ....... . .. .. ... ........ 


dala .... 


PRACOWAŁES w Niemczech, Holandii, Austrii 
98/99 odbierz podatek. (032)251-79-97. 
!J.:

!................................._.................... 


UMYSŁOWA Częstochowa, (034)359-75-61, 
9
g.
:.?ę.
:.?
.ę-..!
D.


!.............................. 
UMYSŁOWA Opole, (034)359-75-61, 0601- 
Z
.
:.?
_ę:.!
!.!.
?
L...................................... 
REJON Tarnowskich Gór, Katowice. Masz 
mało pieniędzy dorabiaj. (032)435-73-46, 
39;99:.33;99:.U?

?J................................. 


WSPOŁPRACA korpcracja międzynarodowa 
9
9
g
.?3.?ę.

::E
.
;99:.:
.
:

:.!


) 
WYDAWNICTWO infor.- reklamowe zatrudni 
przedstawicieli regionalnych (również 
emerytów i rencistów) z Rudy Śląskiej, Zabrza, 
Pszczyny z wykształceniem średnim. Tel. 231- 
12-91-10.00- 14.00 tel. 233-84-24 
'!'!.i

..!
.:
.
!..................................... 
ZATRUDNIMY mgr. farmacji do pracy w 
aptece w Gorzowie Wlkp. bardzo dobre 
warunki płacowe. Zapewniamy mieszkanie 
służbowe M-4. Kontakt telefoniczny: 

9

)!.33

3
;.!
!.
!.
?!............._................ 


DZIEN giełda prac.y DZIEN giełda pracy DZIEN giełda pracy DZIEN 


AUTO GIEŁDA 


lIII! IIII I Auta kuplę 
wszystkIe powypadkowe, 
dobrze płatne- KatowIce. 
(032)291-91-27. 
(1709661 


I ! ! I ! I ! ! I ! ! III Auta kupię, 
wszystkie powypadkowe, 
rozbite, natychmIast, gotówka, 
dobrze płatne 
032/4319737, 
0-603-21-33-98. 


(2032691 


I II AutoSlyby tel. 598-382, 201-07-54 
Katowice, Scleglennego 7 (169138) 


I I Autoszyby Jaan. Sprzeda!, 
profesJonatny monta!, naprawa. 
Katowice, Ba!antow 1, tel. 202-68-82, 
Bielsko-Biała, Katowicka 43, tel. 812- 
22.53. (189107) 


032/323-03-77 auto 
powypadkowe uszkodzone 
zdecydowanie kuplę 
(1709851 


I AKUMULATORY, pomiary, montat gratis, 
hurt- detal, Tarnowskie Góry, 
(032)285-34-63, Gliwice, 
(032)238-80-51. (171539) 


ALARMY, immobilizery, blokady, zamki 
centralne, siedzenie satelitarne skradzionych 
samochodow, znakowanie pojazdów. 
"Somerw -Śląsk" Katowice. ul. 1 Maja 31. 
!

.}.

.-.

:.
.

9.ę.
?:??:
!.:

;.!!?!


)...... 
ALARMY. Chorzów, 
249-52-10. 


(1706411 


ALARMY KatowIce, 
314-00-15. 


(171601) 


I AMORTYZATORY, apr,łyny aportowI. 
(032)253-99-59. (17112SI 


ASTRĘ, Corsę- kuplę, gotówka. 
9
9.
:.
.?:
!.:

:.

?
?

)............................ .. 
I AUTOSKUP, pełnosprawne, uszkodzone, 
gotowka. (032)233-72-22. (169726) 


AUTOSKUP bezwypadkowych, 
kontyngent 1993- 2000, 
przyjeżdżamy, 0601-81-89-22, 
032/22-32-612. 
(170161) 


AUTOSlYBY, naprawa, wymiana, szyberdachy 
Z
.
:.?.?.:
.?...!!.:.

!..................................... 
I AUTOSlYBY. naprawa, wymiana, Bytom 
282-11-49. (1703611 


AUTOSKUP 1992- 99, płacimy natychmiast. 
9
9.
.
.?:.
?:

.:.

!.

?)..........................m. 
CINQUECENTO, Seicento inne. 
Gotówka natychmiast! 
9

!.?!.:
?:

:.9
9.
:.?
:.
.
:?
:!.
:.

!.?!.... 
CINQUECENTO, Uno, Punto, Brava kupię. 
9
g.
.
.?-.
!.:

:..<.
?!............................. 
CITROEN Xantia Kombi 2.0, 1997. 
3

:

:.?
:!!.
.

:!..................................... 
CUO Megane kupię, gotówka. 
9
9.
:.
.?

!.:

:.(.
?!
?1.............................. 
CORDOBĘ Ibizę kupię, 0601-43-28-27. 
!
.:!.

!....................................................... 
FIESTĘ 1990- 99 kUpię, 0601-43-28-27. 
!
?!.

:!....................................................... 
HAKI holownicze, eurohaki, do wszystkich 
samochodowo Producent "Tomet" Zabrze, 
promocja 10% na usługę do 31.07. 
!9
3J3Z
:.?
-.
..!!.:
.

!............................. 
.
.

!.
!

.


.

:.???:!.?:?
:.t
?

)........... 


KUPUJĘ samochody całe, 
rozbite. Gotówka! 
Chorzów, 249-52-10. 
(1705391 


MAGNETYZERY paliwa "MAKSOR". 
314:00-15,0602-65-47-35. (171499) 
un.............................................................. 
PRZYCZEPĘ campingową sprzedam. 
!
I:.Z

.
.
:.!
.

.


!................................. 
RENAULT Megane 1,4 97r. zielen, 34.000 
km, airbag. immobiliser, autoalarm, centralny 
zamek na pilota, światła przeciwmgielne. 
I właściciel, garażowany, zderzaki w kolorze. 
Cena 28.700, tel. (032)231-7311. 
!!.
!.!

!....................................................... 
SPRZEDAM 21 rat na Tico. 0502-378-051. 
!!.:!.

:!............................................. .......... 
SPRZEDAM Alfę Romeo 1997r. 1,8 TS 
z salonu, pełne wyposazenie, zielony metalik 

.
:.
?
?


!.
:..(
.
?
)........................... 
SPRZEDAM CC 700, 1994, stan bardzo 
;.?9
:9
:9.9:.!!.
!.
!.
!........................... 
SPRZEDAM Citroen Xsara Prestige, rok 
produkcji 1999, kolor jasnoniebieski metalik- 

!:!:.
?
!.
3.
.
.9.
.?..!
;,


!.......................... 
SPRZEDAM Fiat 126p 1985r. zielony stan 
.?1.
.
!.:33.?!!.
!.'!?)............... 
SPRZEDAM tanio Alfę Romeo 146, 1.4, 
.

.
.ę.r:.9
9.
:.
.
.-.!.?:
:.(.
:.


!.................. 
I TŁUMlkl- układy wydechowe- sprzeda!- 
montal P9ary, Graniczna 60. 
Tel. 0601-510-704. (1708981 


VW Passat kombi, 1993 diesel, 
Renault Scenlc 1998,0602-695-773. 
!
.
!.
!.
!....................................................... 


DZIEN auto KieMa DZIEN auto gil'lda DZtEN ali/O /!,i(Jlda DZIEN
		

/iv5521-2000-160-0023.djvu

			Nowozelandczyk Charles Demp- 
sey, którego postawa podczas gło- 
sowania decydującego o przyzna- 
niu Niemcom organizacji mi- 
strzostw świata w 2006 roku 
wzbudziła kontrowersje, ujawnił, 
że wcześniej otrzymał telefon 
z pogróżkami. 


- W noc poprzedzającą spotkanie 
FIFA wiele razy dzwoniono do 
mnie. Jeden z tych anonimowych 
telefonów poważnie zaniepokoił 
mnie, bowiem ktoś groził mi. Oso- 


FIFA: to osobisty problem Dempseya 


ba z wpływowych kręgów europej- 
skich powiedziała, że jeśli zagło- 
suję na RPA, wówczas będzie 
miało to negatywne skutki dla pił- 
ki nożnej w moim regionie - po- 
wiedział Dempsey. 


78-letni Dempsey w decydującej 
turze głosowania nie poparł kan- 
dydatury RPA, postępując wbrew 
instrukcjom własnej konfedera- 
cji. Nowozelandczyk wstrzymał 
się od głosu, wskutek czego 
Niemcy uzyskały prawa gospoda- 


rza piłkarskich mistrzostw świa- 
ta. 


Komitet Wyborczy RPA i premier 
Nowej Zelandii, Helen Clark, we- 
zwały do przeprowadzenia ponow- 
nego głosowania nad wyborem 
gospodarza MŚ'2006. W odpo- 
wiedzi na te głosy FIFA stwierdzi- 
ła, że jej stanowisko jest wszyst- 
kim znane od piątku: mistrzostwa 
odbędą się w Niemczech. Oświad- 
czenie Dempseya określiła jako 
problem osobisty. _ PAF! z 


Po Pucharze Europy w Bydgoszczy 


Rozsypane sztafety 


Niepokoją losy sztafet sprinterskich. 
Po udanym ubIegłorocznym sezonIe te- 
raz nIe wIadomo, czy nawet zdą1ą za- 
kwalifikować się na Igrzyska. 
Po ubiegłorocznych mistrzostwach 
świata juniorów młodszych i zakończo- 
nych w niedlielę zawodach I ligi Pucharu 
Europy Bydgoszcz wyrosła na organizato- 
ra lekkoatletycznych imprez z prawdziwe- 
go zdarzenia. W mieście nad Brdą istnie- 
je odpowiedni klimat dla "królowej spor- 
tu", być może także dlatego, że niewiele 
jest tam, poza żużlem, sportu przez duże 
"S". W każdym bądź razie już powoli 
przebąkuje się w Bydgoszczy o organizacji 
lekkoatletycznego mityngu w silnej obsa- 
dzie. Sportowo zawody dla gospodarzy nie 
wypadły już tak okazale. Awans mężczyzn 
do Superligi (w przyszłym roku w nie- 
mieckiej Bremie) był bezdyskusyjny. Wpa- 
dek jednak nie ustrzegły się kobiety - dla- 


Georglos Konstantopoulos, delegat 
organizacyjny Europejskiego Stowa- 
rzyszenia Lekkiej Atletyki 
Gratuluję Polakom perfekcyjnej im- 
prezy. Prawdopodobnie były to jedne 
z najlepiej zorganizowanych zawodów 
Pucharu Europy w ciągu ostatnich 15 
lat. Wspaniały stadion, piękna cere- 
monia otwarcia - chyba po raz pierw- 
szy w historii pierwszej ligi - i niewy- 
obrażalna na tej rangi zawodach licz- 
ba widzów. Nie jest łatwo co roku 
organizować takie imprezy, ale suge- 
ruję działaczom PZLĄ i władzom Byd- 
goszczy, by w Polsce zorganizować du- 
zy międzynarodowy mityng. Zasługu- 
jecie na to. _ NOT. TOCHA 


tego nie mogły dzielić radości z kolegami. 
Największy zawód sprawiła sztafeta sprin- 
terek, która nie zdobyła żadnego punktu. 
- Jesteśmy mocno przybite dyskwali- 
fikacją. Właściwie każda z nas borykała 
się z kontuzjami i do tej pory niewiele 
miałyśmy okazji do wspólnego biegania. 
To odbiło się w sobotę - mowila najszyb- 
sza polska sprinterka, zawodniczka AZ)5 
AWF Katowice, Zuzanna Radecka. 
Losy sztafet sprinterskich w ogóle nie- 
pokoją. Po udanym ubieg/orocznym sezo- 
nie w tym jakby wszystko się "rozsypało". 
Ani mężczyźni, ani kobiety nie mają jesz- 
cze minimum na igrzyska i nie wiadomo, 
czy zdążą je uzyskać. Okazji nie będzie 
już wiele. Nie powiódł się także atak na 
minimum sztafety kobiecej 4x400 m, co 
chyba oznacza, że zabraknie jej w Sydney. 
Były plany, że wspomoże ją Radecka, ale 
zrezygnowano z tego. 


.;:t c 
\\ 
4 
, 
-5 


Błędem byloby jednak obwiniać za 
niepowodzenie tylko sprinterki. Rozczaro- 
wali także inni, m. in. Kamila Skolimow- 
ska. Słaby wynik i tylko jedna udana pró- 
ba tłumaczona jest tym, że nasza mło- 
ciarka ma właśnie zaplanowaną, 
taktyczną przerwę w treningach. Oby to 
był powód, gdyż ta młoda i nader utalen- 
towana zawodniczka kilka razy nie wy- 
trzymywałajuż presji poWŻllych zawodów. 
Oprócz Polaków i Białorusinek do Su- 
perligi z podobnych zawodów w Oslo 
awansowałi Hiszpanie i Czeszki. W Byd- 
goszczy zaś nagrodzono lekkoatletów, któ- 
rzy uzyskali najlepsze wyniki zawodów: 
bułgarską specjalistkę skoku wzwyż We- 
nelinę Winewą (1.97 m) i Szymona Ziół- 
kowskiego (79,66 m), choć polski mło- 
ciarz miał podobno silnego konkurenta 
w... i!U1ej Bułgarce, Swietle Dymitrowej. 
TOMASZ MUCHA 


.. 


i:ii :lY 
PDlIIA 
.... 


7_ 


Robert Mackowiak był drugI w biegu na 400 m I także dołoŻył swoją 
"ceglełkę" do awansu męskiej ekipy. 


Niczego nie obiecuję 


Rozmowa z Otylią Jędrzejczak, mistrzynią Europy w pływaniu na 20b metrów stylem 
motylkowym oraz srebrną medalistką na 100 m 


DZIEli W Helsinkach at pięciokrotnie 
poprawIałaś rekordy PolskI, 
zdobylaś dwa medale. Czy 
szczyt formy nie przyszedł zbyt 
wcześnie? Igrzyska olimpijskie 
zaczynają się dopIero za 2 
mIesiące. 
Wierzę, le nie pf/eszkodl.i mi to 
w dohrym starcie w Sydney. Postaram 
się być tam w jeszcze lelJSzej formie. 
Pojechalam na mistrl.Ostwa Europ}; bo 
byly to dla mnie ostatnią szansą 
sprawd7enia się z silnymi rywalkami 
i /Ohaczenia, i.e nie są lakie straszne. 
Prl.ed startem nie liczyłam jednak na 
medale. 'Icra7 jestem hard70 s7.cz
śli- 
wa. Od jutra hCdC pracowała jeslcze 
cic:i.ej. li) jedyna recephl na sukces. Po- 
/a tym jak kocham plywanie. 
GdzIe tkwią największe 
rezerwy? 
Prl.cde wS7ystkim mus/
 poprawić 
start oral. nawroty. Po finale na 100 
metnJw hyłam /ałamana C7asem mo- 
jcj reakcji - 1.02 sckundy to chyha nąj- 
sJabsl.Y wynik mistrmstw. Na szc/
ście 


wiem, gd7ie popełniam hł
dy i będę 
starała sic;: je wyeliminować. Wiele na 
temat tego jak powinien wyglądać pra- 
widłowy start powiedliał mi Bartek Ki- 
7ierowski, który na co dzień trenuje 
w USA. Zrolumialdm jak walny jest 
każdy szczegół. 
Przed startem w finale 
słuchałaś muzyki z płyty 
"Tlgera" Mlchalczewsklego. Czy 
to takle rada jednego ze 
starszych kolegów, by 
relaksować się w ten sposób? 
lak. Nie pamic;:tam ju:i na jakich za- 
wodach polecił mi tę płyt
 kraulista 
M.\fck Krawc7yk. 
Liczysz, że także w Sydney 
muzyka pomote w walce 
o medale? 
Nic myślc;: o medalach na olimpia- 
dl.ie. Niezego nie obiecuj
. Tam konku- 
rencjd bc;:dlie jes7cze silnicjs/a nii lIa 
M E. Dojdą plywaClki l Chin, Japonii, 
USA, Australii. Moim głÓwnym cclcm 
jest jak najlcps/c przygotowanie siC do 
startu. Wiem, le cieka mnie jcszczc 


mnóstwo pracy. W domu będc;: tylko je- 
den d7ień. Zd
IŻ
 poka/.ać trofea z ME 
rodzicom, którym zawsze dedykuj
 
medale, powiesz
 je w pokoju i już ju- 
tro wyjeżdżam na zgrupowania do 
Oświ
cimia. POlem trenować będę 
w Gdyni i Izraelu oraz Warszawie Skild 
wylecimy na olimpiad
. 
ROZMAWIAŁ: GRZEGORZ MIKUł.Ą 


.... 
, 
ot C : 
.
- 
> 
" 
'"' \ > 
j 
-. . 
, 

 


. 
. 


..' .,'. 


Wtorek 
DZIEŃ 11 lipca 2000 


ł 
5 


23 


sport 


Kto go pokona? 


Wygrać z Pete'em Samprasem na trawie Wimbledonu? 
To możliwe tylko teoretycznie. Wczoraj Amerykanin 
zwyciężył tu po raz siódmy w ciągu ośmiu lat. Pobił 
też rekord Roya Emersona, zdobywając trzynasty 
tytuł wielkoszlemowy. 


Korespondencja wlasna 
z Londynu 


Zupełnie niewykonalnym zadaniem 
wydaje się natomiast pokonanie kon- 
serwatyzmu członków Ali England 
Lawn Tennis Club. Ich przywiązanie 
do tradycji już dawno przekroczyło gra- 
nice absurdu i braku wyobraźni. 
Wbrew bardzo niepokojącym progno- 
zom pogody z rozpoczęciem finału 
czekano do 14 czasu lokalnego, bo tak 
było tu "od zawsze". Efekt był taki, że 
Sampras i Patrick Rafter wychodzili na 
kort aż trzy razy i gdyby trzeba było za- 
grać piątego seta, to mecz zakończyłby 
się dopiero w poniedziałek. 
Ale szczerze mówiąc. Pete nie powi- 
nien narzekać ani na pogodę, ani na 
organizatorów. Aura i władze klubu 
sprawił}; że Sampras mial dość czasu 
na walkę z kontuzją. Między meczem 
drugiej rundy przeciwko Karelowi Ku- 
czerze a półfinałowym pojedynkiem 
z Władimirem Wołczkowem w ogóle 
nie trenował. Jego kontakt z tenisem 

 ograniczał się do oglądania relacji 

 z Wimbledonu w BBC przerywanych 
if zabiegami. Dopiero dzień przed fina- 
i łem wyszedł na kort nie po to, żeby ro- 

 zegrać mecz, tylko trochę poodbijać. 


o kontuzji Pete'a różnie mówiono 
w szatni. Jonas Bjoerkman, pokonany 
w czwartej rundzie, publicznie wyraził 
swe wątpliwości i oskarżył Amerykani- 
na o symulowanie urazu. Inni zawod- 
nicy byli bardziej taktowni. Justin Gi- 
melstoh, rywal Samprasa w trzeciej 
rundzie, powiedział, że gdyby nawet 
Pete gra bez jednej nogi, to i tak nale- 
żałoby traktować go całkiem poważnie. 
Po tym Wimbledonie miłośnikom 
tenisa w pamięci pozostanie przede 
wszystkim półfinał Raftera z Andre 
Agassim. To był naprawdę wspaniał}; 
efektowny pojedynek. Finał nie stał na 
tak wysokim poziomie, ale trzeba zro- 
zumieć Pete'a. Jednemu historia zaglą- 
dała w oczy, drugi nie zdążył zregene- 
rować sił. 


ARTUR ROLAK 


Finał gry mieszanej: Kimberly Po, 
Donald Johnson (USA, 8.) - Lleyton 
Hewitt, Kim Clijsters (Australia, Belgia) 
6:4, 7:6 (7 -3). 


Finał debla kobiet: Venus Williams, 
Serena Williams (USA, 8.) - Julie Ha- 
lard-Decuguis, Ai Sugiyama (Francja, 
Japonia) 6:3, 6:2. _ 


Wczoraj w restauracji "Belweder" odbyła się 
oficjalna prezentacja koszykarskiego 
zespołu Alba Alstom Chorzów 


Miniony sezon był bardzo udany dla 
chorzowskiej drużyny. Zespół prowadzo- 
na przez Zbigniewa Mardonia zajął trze- 
cie miejsce i dzięki temu zapewnił sobie 
miejsce w I lidze, która w rozpoczynają- 
cych się jesienią rozgrywkach będzie za- 
pleczem zawodowej ekstraklasy. 
W chof7owskiej drużynie nie roba- 
czymy Anatolija Barabanowa i Kon- 
stantina Safronowa (nie przedłużono 
z nimi kontraktów), Marcina Malcher- 
czyka (wybral JKS Jarosław) oraz szu- 
kaj
lcego wciąl kluhu Przcmyslawa Ra- 
bina. Nowymi twarzami są 2S-letni roz- 
grywający Marcin Brener występujący 
ostatnio w trzecioligowym 7espole 
z Trzebnicy ofal24-letni skrlydłowy Se- 
bastian Jaworski pozyskany 7 PCS WID- 
daw. 
- Nie jest wykluc70ne, że 7espół 
wlmocni młody rozgrywający z Bialo- 
rusi Aleksander Kudriawcew ora7 silny 
skrzydłowy z USA Roderick Johnson. 
Wsqstko laleleć będzie od wyników te- 
stów - mówi trener, a jednocześnie pre- 
I.es klubu Zhigniew M.udoń. - Na co 
stać nową drużyn
 kihice b
dą mogli 
prlekOl1dć si
 podczas turnieju, który 
w Chor70wic odh
d7ie si
 29 i 30 sierp- 


nia. W lidze powalczymy o czołowe po- 
zycje. Ekstraklasa jest oczywiście na ho- 
ryzoncie, ale chcemy iść do niej mały- 
mi krokami. Myślimy o tym w perspek- 
tywie 2-3 lat. Sam awans to nie 
wszystko. Druga sprawa to zaplecze, 
które pOlwoli w gronie najlepszych tro- 
chę pograć. Na szczęście nasi sponso- 
rzy są cierpliwi. W tym roku budżet bę- 
dzie większy od poprzedniego o poło- 
wę. 
Głównymi sponsorami zespołu po- 
zostają firmy Alba oraz Alstom. Dziala- 
czom udalo się jednak pozyskać kolej- 
nych. Wczoraj pl7edstawiono m. in. fir- 
mę Eksopoi, ktorej prezesem jest były 
reprelentant Polski, zawodnik Lecha 
Poznań oraz Noteci Inowrodaw, To- 
masz Torgowski, a wiceprezesem Piotr 
Sroczyński - kiedyś koszykarz Baildonu 
Katowice, a do niedawna wiceprezes 
II-ligowego Mickiewicza. 
- W Inowrocławiu udało nam si
 
przeprowadzić drulynę od III do I ligi. 
Mdm nad7ieję, że przyniosę sl.częście 
takle Albic Alstom - stwierd/ił liJfgow- 
ski, od dwoch lal prowadl	
			

/iv5521-2000-160-0024.djvu

			Wtorek 
DZIU J J lipca 2000 


sport 


Po rocznym pobycie w Belgii 
powrócił do Polski Bartosz 
Tarachulski. Wielce prawdopodobne, 
że ten utalentowany napastnik zasili 
szeregi Ruch u Chorzów. 


-1ł..1 ... I  
I 


1..1 ;.,1- :'Ił. I 


Prezesi muszą się dogadać 


25-letni Bartosl Tdrachulski, były pił- 
kar7 Gornika Zahr7e, Polonii WarS7a- 
wa i helgijskiego Beveren, najprawdo- 
podobniej lasiIi szeregi chorl.Owskie- 
go Ruchu. 
- Byłohy to dl,1 nas niewątpliwie 
spore wzmocnienie - mówi prezes 
"niebieskich" Krystian Rogala. - Jego 
przyjście uzależnione jest jednak od 
wielu c7ynników. Wsrystko wyjaśni się 
w najhli7s7ych dniach. Najwai.niejs/e, 
że lawodnik sam wyralił chęć gry 


w naszym lespole. - Jestem już po 
ro7mowach z prezesem Rogalą, 
wSl.ystkie s1c7egóły "ostały dograne - 
mówi Tarachulski. - Jeżcłi wyrali /go- 
dę prezes Polonii, Janusz Romanow- 
ski, to będ
 grał w Chor70wie. 
W 1990 roku Tarachulski pfle- 
sledł z Piasta Gliwice do Górnika. 
Swoją karierę w klubie przy ul. Roose- 
velta 7aczynał w juniorach. 
- Potem grałem w rezerwach, któ- 
re prowadlił Jan Żurek, obecny szko- 


PytanIe do Bartosza Tarachulsklego 


DZIEN Jakle były powody pańskiego 
odejscla z Beveren? 
Klub znalazł się w fatalnej sytuacji fi- 
nansowej. Nie przedłużono umowy 
z 10 zawodnikami, w tym ze mną. 
Miałem nadzieję, że pogram tam dłu- 
żej, ale niestety... W tym sezonie 
w Beveren rozegrałem 26 spotkań, 


strzeliłem trzy bramki. Nie za dużo, 
ale nie grałem tam w ataku, tylko 
w pomocy. Roczny pobyt w Belgii dał 
mi jednak bardzo dużo i nie zamienił- 
bym tego nawet na tytuł mistrzowski 
z Polonią. Zresztą jestem jeszcze 
młody i mam nadzieję, że jeszcze 
w Polsce coś osiągnę. _ NOT. PR. 


Maciej Krzętowski w nowym sezonie będzie 
reprezentował barwy Śląska Wrocław. 25-letni obrońca 
Górnika Zabrze już wkrótce dołączy do nowego zespołu 


Na więcej uhytków się nie zanosi - mó- 
wi Stanisław Płoskoń, pre7es Górnika. 
- O przejściu Km;:towskiego ladecydo- 
wald moja sympatia do Sląska i fakt, że 
Maciej mies7ka blisko Wrocławia. 
W grę wchod/i jednak tylko i wyłąCl- 
nie transfer definitywny. 
O nowych twawIch w druŻynie na 
ra7ie nic nie wiadomo. Preles lapr7e- 
Cla pogłoskom o ewentualnym pflyj- 
ściu do 7espołu Romana Koseckiego 
C'Cj Maciejd Sliwowskiego. 


- Nie jestem zwolennikiem tego ty- 
pu polityki - wyjaśnia Płoskon. - Kto 
mnie Lna, wie że wolę promować mło- 
dych zawodników. /upc/nie nie wiem, 
kto to jest Sliwowski. Takiego pana 
u mnie "na hiurku" nie było. 
Natomiast, kto jesl.czc ewentualne 
w7mocni druiynę, oka:i'e się w najhliż- 
słych dniach. 
- W srodę gramy sparing z Hani- 
kiem w Ostrawie - mÓwi Płoskoń. - 
lam wSl.ystko się wyjaśni. _ PRASS 


Odra: kto w protokole? 


Piłkdr1Y Odry Wod/Jslaw do nowego 
seLOnu pflygotowuje duet Marek Bę- 
hen i Rys/.ard Wiecl.Orck. Trener Jerzy 
Wyrohek od dłui.s7.ego e7asu priehywa 
w szpitalu, a choroha okalała się na ty- 
le powaina, 7£ uniem071iwila mu pro- 
wad/enie /aj
ć. S/koleniowiec Odry 
pucz kilkanaście dni nie mogł 0PUSI.- 
c/.ać 1>/pitdlnego łóika. 
- Przez cały C7as jednak kontroluje 
pr7chieg prl.ygotowań - wyjasnia pre- 
I.es Odry, Ireneus/ Serwotka. - Co- 
d/iennie konsultuje się /e swoimi asy- 
stentami. /,1 kilka dni wyjasni si
, ay 
hęd/ie mogł poprowadl.ić /espl)ł 
w picrws/ych ligowych mec1ach. Pr/e- 
pis mÓwi, i.e trener prowad/.ący /cspół 
musi siedl.ieć na łdwce rezerwowych, 


I MU LTI 
,L EK 


jego nal.wisko widnieje wówclas w pro- 
tokole. Mogę jednak /apewnić, 7e do 
7miany trenerd w nas/ym kluhie nie 
dojdl.ie. 
Wyrohek prlcchod/i ostatnie hadania 
w S/pitalu Gornic7ym w Sosnowcu, 
a takl.e konsultacje Ickarskie w lychach. 
Moie jednak dojść do sytuacji, ie 
w pierwsJych mec/
Ich w protokole wpi- 
sany będ7ic Wiccl.Orck, który posiada li- 
eencję trenerską. O tdki«i mo:iliwosci 
poinfiJfmowany jest jui. PJ'PN. _ L. JAt. 


I PrzeOjwająca na zgrupowaniu w Niem- 
czech Amica Wronki pokonała VfL Wol- 
fsburg 3: 1 (O: 1 ). 
I Wojciech Wąsikiewlcz został nowym 
trenerem Gornika Łęczna. _ PAli z 


. PoniedzIałek, 10 lipca br.: 
63,19,5,3,6,74,2,69,45,73,56, 
44,58,22,40,26,13,14,51,28 


. Ntedztela, 9 lipca br.: 
56,45,30,47,70,4, 10.42,22,67,68.59,63,44,69,21,54,74,51,50 


lcniowiec Ruchu - wspomina zawod- 
nik. 
W pierwszej drużynie zadehiuto- 
wał w 1995 roku. ROl.egrał osiem SI'O- 
tkdń, str1eli/ trzy bramki. Później re- 
prezentował barwy Polonii. 
- Można się tylko śmiać, ho w mo- 
mencie kiedy prleszedłem w 1999 ro- 
ku do Beveren, koledl.Y z Konwiktor- 
skiej 7l10byli tytuł mistr7a Polski... - 
mówi. - Mam nadzieję, że w Ruchu 
też powalczę o wysokie cele. 
Tarachulski byłhy wzmocnieniem, 
tym bardziej, że nadal nie wyjaśniona 
jest sytuacja Piotra Włodarczyka, 
o którego stara się Sląsk Wrocław. 
Piotrek trenuje z nami, jednak je- 
stesmy na jego odejście przygotowani 
- mówi Rogala. - Stąd też nasze du- 
że zainteresowanie Tarachulskim. 
Czynimy również starania o pozyska- 
nie rumuńskiego pomocnika Marcela 
Hobana, który grał ostatnio w Timiso- 
arze. _ PRASS 


Powrót do Paryża? 


Real Madryt zgodlił się sprledać fran- 
cuskiego piłkarza Nicolasa AncIk
 do Pd- 
ris Saint Germain 7.a 30 milionów dola- 
rów - poinformował wc/oraj sportowy 
dziennik "LEquipe". 2 l-letni ndpastnik 
w 1997 roku pr7es7edł l PSU do Arse- 
nalu, a latem uh. roku /ostał drugim 
pod względem wartosci piłkar7em na 
świecie, gdy 7.a 35 mln dolarów został 
sprlcdany do Realu. _ PAP 


Ottey znów na bieżni 


Jamajska sprinterka Marlene Ottey pla- 
nuje powrócić na hie7nię jutro, podc/.as 
mityngu lekkoatletyc/nego w Sardinii. 
Powrót Olley umoi.liwila podjęta przed 
tygodniem decy/ja Micd/ynarodowej 
Fcderacji Lekkiej Atletyki o anulowaniu 
/awies1enia hiegaClki, która podejr1ana 
hyła o stosowanie niedol.wolonego mm- 
drolonu. _ PAli Z 


Już trzynaście ofiar  


, . ' 


5521 


.J 


.-.  

 
- ".. 


f 
l/: 


, !ł 

 
... 


Uiyty przez policję gaz łzawiący wywołał panikę wśród kibiców. 


. .1  


Do trzynastu (w tym czworo dzieci) 
wzrosła liczba śmiertelnych ofiar incy- 
dentow podczas niedzielnego meczu 
Zimbabwe - RPA w stolicy Zimbabwe 
Hahare. 


Do tragedii doszło, gdy publiczność 
w panice zaczęta uciekać z trybun, po 
użyciu przez policję gazu łzawiącego. 


Kibice tłoczyli się przy wejsciach tra- 
tując tych, którzy upadli na ziemię. 
Według informacji ze szpitali. jest wie- 
le osób z obrażeniami wewnętrznymi, 
a dwie z nich - jak poinformowano 
w poniedziałek - walczą ze śmier- 
cią.Eliminacyjny mecz piłkarskich mi- 
strzostw świata został przerwany 
z powodu zamieszek wywołanych 
przez kibiców. Gdy w 82 min goście 


objęli prowadzenie 2:0, widzowie za- 
częli rzucać na boisko przedmioty. Po- 
licja użyła gazu łzawiącego, co wywo- 
łało panikę. Piłkarze obu zespołów 
przez dłuższy czas leżeli na boisku, 
ukrywając twarze przed gazem. 
Eliminacje MŚ w Afryce. Grupa A: 
Kamerun - Angola 3:0, Zambia - To- 
go 2:0, grupa B: Ghana - Sierra Le- 
one 5:0, Liberia - Nigeria 2:1; grupa 
C: Senegal- Egipt 0:0, Maroko - Al- 
gieria 2:1: grupa D: Republika Demo- 
kratyczna Kongo - Kongo 2:0, Tune- 
zja - Madagaskar 1 :0; grupa E: Burki- 
na Faso - Gwinea 2:3, Zimbabwe - 
RPA 0:2 (wynik utrzymany). 


Zwycięzcy grup zakwalifikują się do fi- 
nałów MŚ. _ PAP 


_. 


Armstrong nowym liderem 


c_   
l'  


....., 


Armstrong: dobrze mi w tółtyml 


Iliszpan Javier Otxua z grupy Kcłme 
wygrał 10. etap ")lir de France, z Dax 
do Lourdes-Hautacam (205 km). Dru- 
gie miejsce zaj11ł Amerykanin Lance 


Derby na początek 


Wczoraj odhyło si
 losowanie rozgry- 
wek hokejowcj ekstraklasy. W pierwszej 
kol«ice 8 wrlcśni,1 spotkaj11 się: Polonia 
Bytom - GKS lych}; Dwory Unia 
Oświ
cim - SKII Sd nok i KTII Kryni- 
ca - GKS Kdtowice. Mec/ SKII Sanok 
- Podhale Nowy Targ lostanie rolcgra- 


Wszystko się rozleciało 


Rozmowa z Marcinem Wasilewskim, 
.nowym piłkarzem Katowic 


DZlEN Dlaczego odszedł pan 
z Hutnika Kraków? 
Po spadku / Ił ligi wszystko SIC roz- 
leciało. ('hCilc podnosić swoje umiej
t- 
ności skor/ystałem l ofcrty GKS. 
Gdzie pan rozpoczynał karIerę? 
Pr1el cały c/as grałcm w Krako- 
wie, / lIulnikiem 7wi4/.any hylem od 
12 lat. Dlatego troch
 :ial hyło mlcho- 
d/ić. 
Przenosi sIę pan na stałe do 
Katowic? 
Nie /amiemlm opusl.c/ac Krako- 
wa, hCdC dojc/dial raJem / KflYś- 
kicm Bukalskim i Markiem Świer- 
c/ewskim. 


KrakowskIe trio może 
decydować o obliczu GKS? 
Moim nad7iej
, i.e tak h
dzie. Nie 
wicm jednak c/y postawi na mnie tre- 
ner, Milfck i Krzysiek maj;1 chyha pew- 
ne micjsce w podstawowym sklad/ie. 
W sparingu jes1c1e nie wS7ystko wy- 
l:hod/iło tak, jak hym tego chciał, alc 
I. dnia na d/ień powinno hyć lepiej. 
Na co będzie stać zespół GKS 
w ekstraklasie? 
Mam dopicro 20 lat i I.a krotko j
 
stem w /espolc hy to oceniac. Z pew- 
nośchi powulclymy o jak nąjwy i.s.l'llo- 
kat
. 


ROZMAWIAŁ: LESZEK JAlWIECKI 


Armstrong (US Postal), który został 
nowym liderem. 
Przez wiele kilometrów pierwszego gor- 
skiego etdpu Touru samotnie prowadził 
Otxoya, uzyskując kilkuminutową 
przewag
 nad nast
pnymi kolar7ami. 
Na 10 km przed metą linisz rolpoc1ął 
ubiegłoroc711Y zwycięzca "Wielkiej Pę- 
tli" Armstrong, który tracii w tym mo- 
mencie ponad 8 minut do lidera. Z ła- 
twością mijał kolejnych kolarz}; ale nie 
zdołał dogonic Otxoyi, który wdrapał 
się na metę 42 sekundy prled nim. 
l!: Dotychc/asowy lider, Włoch Alherto 

 Elli (Telekom), stracił prawie 32 minu- 
o: ty do lwycię1cy i w klasyfikacji gene- 
ralnej spadł na 57. p07YCję. 
Dohrze pojechał Dariusz Baranow- 
ski (Banesto). Polak 7ajął 16. miejsce, 
z niewielk11 jak na warunki etapu stra- 
tą (4.16) do Otxoyi. W klasyfikacji ge- 
neralnej awansował jest 43. _ PA!ł z 


ny awansem .iu:i 5 wr7eśnia, ze w7glę 
du na ud1iał Podhala w Pucharze Kon- 
tynentalnym. 
Zdobywcę Puchdru I}olski /.11 se70n 
uhicgły wyloni jeden meC1 - 3 wr/cŚnia 
wr1eśnia. W Warsl.awie luh Sosnowcu 
zagrają Unia z Podhalem. _ PAli z 


I 
1'1 


20-letnl Marcłn Wasilewski to, po 
Krzysztofie Bukalskim i Marku 
Świerczewskim, kolejny w GKS 
gracz z krakowską przeszłoscią. 
Przypomnijmy, re Katowice od lat 
chętnie transferowały piłkarzy spod 
Wawelu. Zdzisław Strojek, Kazi 
mierz Wr;grzyn. Piotr Nazimek, 
Grzegorz Niciński. Dariusz Marzec, 
AndrzP) Sermak czy Piotr Świer- 
czewski przed GKS grali w krakow- 
skich lub okolicznych klubach. _ z  


- 
- 
- - 
- 
- 
-- 


- 

 
= 
- 


- 
- 
-