/img215.djvu

			v 


DZIENNIK USTAW 


ŚLĄSKICH 


-----. . . 
c i ( 1 (.
 f ' . 
 I .1 ,') t 
L
..:. ,.... kJI , 


Nr 18 


er. 
iJł I: i , 
Kat\Hihio, ;
I ,
 


Katowice, dnia 31 października 1938 r. 


TREŚĆ: 
Poz. 34-Ustawa z dnia 27 października 1938 f. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektó- 
rych przepisów prawnych- na odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego . ,..213 
35-Ustawa z dnia 27 października 1938 r. o podziale administracyjnym i tymczasowej 
organizacji administracji na obszarze Ziem Odzyskanych Śląska Cieszyńskiego . 214 
36-Ustawa z dnia 27 października 1938 r. o reorganizacji urzędów skarbowych w po- 
wiatach: cieszyńskim i frysztackim . 215 
37-Ustawa z dnia 27 października 1938 r. o pokryciu kosztów inwestycyj na obszarze 
Ziem Odzyskanych Śląska Cieszyńskiego 216 


34. 
USTAWA 
z dnia 27 października 1938 r. 
o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych lJfzepisów prawnych na odzyskane Ziemie Śląska 
Cieszyńskiego. 


Art. 1. 
Zakres mocy obowiązującej ustaw, rozporzą- 
dzeń i innych aktów prawnych, oglaszanych 
- w Dzienniku Ustaw Śląskich obeJInuje Ziemie Od- 
zyskane Śląska Cieszyńskiego. 
Art. 2. 
Na obszar, określony wart. 1, rozciąga siG 
moc obowiązującą: 
1) rozporządzenia WOjewody Śląskiego z dnia 
17 czerwca 1922 r. w przedmiocie organizacji 
Policji Województwa Śląskiego (Dz. U. ŚI. Nr 1 
poz. 4) w brzmieniu ustawy z dnia 2 marca 1923 r. 
(Dz. U. ŚI. Nr 13 poz. 87) i ustawy z dnia 10 gm. 
dnia 1925 r. (Dz. U. ŚI. Nr 18, poz. 43), 
2) ustawy z dnia 30 marca 1931 r. o prawie 
funkcjonariuszów Policji Województwa Śląskiego 
i ich rodzin do odszkodowania w niektórych wy- 
padkach wyjątkowych (Dz. U. ŚI. Nr 9. poz. 18). 
3) ustawy z dnia 12 grudnia 1933 r. o przepi- 
sach porządkowych na drogach publicznych w wo- 
jewództwie śląskim (Dz. U. ŚI. Nr 28, poz. 54) 
w brzmieniu ustawy z dnia 21 grudnia 1937 r. (Dz. 
U. ŚI. Nr 21, poz. 47), 
4) ustawy z dnia 16 maja 1934 r. o dozorze 
nad artykulami żywności i przedmiotami użytku 
(Dz. U. ŚI. Nr 14, poz. 27), 
5) ustawy z dnia 16 lipca 1937 r. o jęZYKU 
urzędowym wladz i urzędów administracyjnych 
w województwie śląskim (Dz. U. ŚI. Nr 14. 
poz. 32) 
6) ustawy z dnia 30 sierpnia 1937 r. o pry- 
watnych szkolach oraz zakladach naukowych i wy.. 
chowawczych (Dz. U. ŚI. Nr 17, poz. 39), 


7) ustawy z dnia 21 stycznia 1938 r. o mie- 
szkaniach dla nauczycieli publicznych szkól po - 
wszechnych (Dz. U. ŚI. Nr 2, poz. 3), przy czym 
przepisy tej ustawy stosuje się do nauczycieli pu- 
blicznych szkól ludowych i wydziałowych. 
Art. 3. 
Przepisy, normujące stosunki i stanowisko 
prawne śląskich funkcjonariuszów wojewódzkich, 
mają moc obowiązującą na obszarze, określonym 
wart. 1. . 
Art. 4. 
W sprawie pomocniczego używania języka 
czeskiego w służbie zewnętrznej wladz, urzędów, 
zakładów i przedsiębiorstw administracji rządo- 
wej i samorządowej na obszarze Ziem Odzyska- 
nych Śląska Cieszyńskiego i w sprawie wydawa- 
nia na tym obszarze przez władze i urzędy na 
żądanie stron tłumaczeń na język polski dokumen- 
tów, wystawionych w języku czeskim, stosuje się 
analogicznie przepisy art. 2 i 3 ustawy z dnia 
16 lipca 1937 r. o języku urzędowym władz i urze- 
dów administracyjnych w wOjewództwie śląski
l 
(Dz. U. ŚI. Nr. 14, poz. 32). 
Art. 5. 
Wykonanie niniejszej ustawy powierza się 
Wojewodzie Śląskiemu. 
Art. 6. 
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogloszenia. 


Marszałek: 
(-) K. G r z e s i k.
		

/img216.djvu

			Poz. 35 


Dziennik Ustaw Śląskich Nr 18 


Str. 214 


35. 
USTAWA 


z dnia 27 października 1938 r. 
o podziale administracyjnym tymczasowej organizacji administracji na obszarze Ziem Odzy- 
skanych Śląska Cieszyósldego. 


Art. 1. 
Ustala się następujący podział na obszary 
administracyjne Ziem Odzyskanych Śląska Cię- 
szyttskiego: 
1) Powiat cieszyński zachodni, obejmujący 
gmlllY miejskie i wiejskie, wymienione w wykazie. 
stanowiącym ,załącznik do niniejszej ustawy, łączy 
się z dotychczasowym powiatem cieszyńskiEl 
wschodnim w jeden powiat cieSZYliski z siedzibą 
w Cieszynie. 
2) Powiat frysztacki z siedzibą we Prysztacie 
obejmuje gminy mieJskie i wiejskie, wymienione 
w wykazie, załączonym do niniejszej ustawy. 
3) Rozdzielone dawną granicą państwową 
obie części miasta Cieszyna - Cieszyn Wschodlll 
i Cieszyn Zachodni - łączy się w jedną gminę 
miejską. 
Art. 2. 
Na czele powiatu stoi starosta powiatowy-, 
który załatwia sprawy, należące do jego kompe- 
tencji przy pomocy starostwa oraz innych pod- 
ległych mu na obszarze powiatu władz, urzędów 
i organów. 


Art. 3. 
Znosi się Dyrekcję Policji w Cieszynie Za- 
chodnim i jej kompetencje przenosi się na właśc;- 
wych starostów powiatowych. 


Art. 4. 
(1) Do, czasu wprowadzenia nowego ustroju 
samorządu powiatowego ustanawia się tymczaso- 
we wydziały powiatowe we Prysztacie i dla za- 
chodniej części powiatu cieszyńskiego w Cieszy- 
nie. Do tymczasowych wydziałów powiatowych 
należą kompetencje rozwiązanych przedstawi- 
cielstw powiatowych i wydziałów powiatowych. 
(2) Tymczasowe wydziały powiatowe skła- 
dają się z sześciu członków, których powołuje 
i odwołuje Wojewoda Śląski w porozumieniu 
z Śląską Radą Wojewódzką. Przewodniczącym 
tymczasowego wydziału powiatowego jest sta- 
rosta powiatowy, zastępcą przewodniczącego 
wicestarosta. 
(3) Do ważności uchwał tymczasowego wy- 
działu powiatowego niezbędną' jest obecność co 
najmniej trzech członków i przewodniczącego. 
Uchwały zapadają większością głosów; w razie 
równości głosów przeważa zdanie, za którym 
oświadczył się przewodniczący. 


Art. 5. 
Właściwy starosta powiatowy powoła przy 
komisarzach rządowych, ustanowionych w mia- 


stach i w gminach wIejskich powiatu frysztackiegc 
i zachodniej części powiatu cieszyńskiego, na któ- 
rych przeszły kompetencje rozwiązanych gmm- 
nych organów ustrojowych (przedstawicielstv' 
gminnych i rad gminnych, przedstawicielstw miej.- 
skich i rad miejskich), rady przyboczne, złożone 
ż pięCIU członków, jako organa opiniodawcze, 
Członkowie rady przybocznej są odwołalni. Czyn.. 
ności rad przybocznych komisarzy rządowych 
i regulamin obrad określi instrukcja. którą wyda 
Wojewoda Śląski. 


Art. 6. 
(1) Na obszarze zachodniej części miasta 
Cieszyna (Cieszyna Zachodniego) burmistrzowi 
miasta Cieszyna służą uprawnienia i kompetenc;e 
rozwiązanych władz miejskich - przedstawiciel- 
stwa miejskiego i rady miejskiej. Dla spraw doty.. 
czących tej części miasta, Wojewoda Śląski w po- 
rozumieniu z Śląską Radą Wojewódzką powoła 
radę przyboczną, złożoną z pięciu członków. 
Przepisy poprzedzającego artykułu, dotyczące rad 
przybocznych, stosuje się odpowiednio do rady 
przybocznej burmistrza miasta Cieszyna. 
(2) Upoważnia się WOJewodę Śląskiego do 
wydawania rozpo'rządzeń i zarządzeń, mających 
na celu stopniowe ujednolicenie administracji miej- 
skiej w obydwu częściach miasta Cieszyna w za- 
kresie organizacji urzędów i zakładów miejskich. 
gospodarki, budżetu i przepisów miejscowych. 


Art. 7. 
Wykonanie niniejszej ustawy powierza si
 
Wojewodzie Śląskiemu. 


Art. 8. 
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
jej ogłoszenia. 


Marszałek: 
(-) K. G r z e s i k. 


Zalllcznik do ustawy z dnia 27 paździer- 
nika 1938 r. (Dz. Ust. ŚI. Nr 18 poz. 35). 
I. Wykaz gmin miejskich i wiejskich zachodniej 
części- powiatu cieszyńskiego. 
l. Blędowice Dolne, 
2. Boconowice, 
3. Bukowiec, 
4. Bystrzyca, 
5. Cierlicko Dolne, 
6. Cierlicko Górne, 
7. Datynie Dolne, 
8. Dobracice, 
9. Domasłowice Dolne,
		

/img217.djvu

			Str. 215 


Dziennik Ustaw ' Śląskich Nr 18 


Poz. 36 


10. Domaslowice Górne, 
11. Gnojnik, 
12. Grodziszcze, 
13. Gródek, 
14. Guty, 
15. tIerczawa, 
16. Jablonków. 
17. Karpentna, 
18. Kocobędz, 
19. KOJkowice, 
20. Koszarzyska. 
21. Końska, 
22. Leszna Dolna, 
23. Leszna Górna, 
24. Ligotka Kameralna, 
25. Łomna Dolna, 
26. Łomna Górna, 
27. Łyżbice, 
28. Milików, 
29. Mistrzowice, 
30. Mosty koto Cieszyna, 
31. Mosty koło Jablonkowa, 
32. Nawsie, 
33. Niebory, 
34. Nydek, 
35. Oldrzychowice, 
36. Piosek, 
37. Ropica, 
38. I
zeka, 
39. Sibica, 
40. Stanisłowice, 
41. Szobiszowice, 
42. Szumbark, 
43. ŚmHowice, 
44. Toszonowice Dolne, 
45. Toszonowice Górne, 
46. Trzanowice, 
47. Trzycież, 
48. Trzyniec, 
49. Tyra, 
50. W ędrynia, 


51. Wielopole, 
52. Żuków Dolny, 
53. Żuków Górny, 
54. Żywocice, 
część zachodnia miasta Cieszyna (Cie- 
szyn Zachodni). 


II. Wykaz gmin miejskich i wiejskich 
powiatu irysztackiego. 
1. Bogumin, 
2. Bogumin Nowy, 
3. Darków, 
4. Dąbrowa, 
5. Dziećmorowice. 
6. Prysztat, 
7. Karwina, 
8. Lutynia Niemiecka 
9. Lutynia Polska, 
10. Łazy, 
11. Łąki, 
12. Marklowice Dolne, 
13. Olbrachcice, 
14. Orłowa, 
15. Piersna, 
16. Pietwałd, 
17. Piotrowice, 
18. Poręba, . 
19. Pudłów, 
20. Raj, 
21. Rychwałd, 
22. Skrzeczoń, 
23. Stare Miasto, 
24. Stonawa, 
25. Sucha Dolna, 
26. Sucha Górna, 
27. Sucha Średnia, 
28. Wierzbica. 
29. Wierzniowice, 
30. Zabłocie, 
31. Zawada. 


36. 
UST A W A 
z dnia 27 października 1938 r. 
o reorganizacji urzędów skarbowych w powiatach: cieszyńskim i irysztackim. 


Art. 1. 
(1) Istniejący obecnie Urząd Skarbowy 
w Cieszynie otrZymuje nazwę l Urząd Skarbowy 
w Cieszynie. 
(2) Dla zachodniej części powiatu cieszyf,- 
skiego tworzy się 2 Urząd Skarbowy w Cie- 
szynie. 
(3) Znosi się Administrację podatkową 
w Cieszynie, Urzędy podatkowe w Cieszynie 
i Jablonkowie, oraz Ewidencję katastru podatku 
gruntowego w Cieszynie. 
(4) Agendy zniesionej Administracji podat- 
kowej w Cieszynie i Urzędów podatkowych 


w Cieszynie i Jablonkowie przejmuje 2 Urząd 
Skarbowy w Cieszynie z wyjątkiem spraw doty- 
czących optat stemplowych oraz podatku spad- 
kowego i od darowizn, które przekazuje się 
l Urzędowi Skarbowemu w Cieszynie. 
(5) Agendy zniesionej Ewidencji katastru 
podatku gruntowego w Cieszynie przekazuje się 
l Urzędowi Skarbowemu w Cieszynie. 


Art. 2. 
(1) Tworzy się Urząd Skarbowy we Pry- 
sztacie. 
(2) Znosi się Administrację podatkową we 
Prysztacie, Urzędy podatkowe we Prysztacie
		

/img218.djvu

			Poz. 37 


Dziennik Ustaw Śląskich Nr 18 


Str. 216 


i Boguminie, oraz Ewidencję katastru podatku 
gruntowego we Prysztacie. 
(3) Agendy urzędów zniesionych w myśl 
ustępu (2) przekazuje się Urzędowi Skarbowemu 
we Prysztacie. 


Art. 3. 
(1) Znosi się Inspektorat skarbowy w Bogu- 


minie. 


(2) Agendy zniesionego, Inspektoratu skar- 
bowego w Boguminie przekaznje się Urzędowi' 


Skarbowemu Akcyz i Monopoli Państwowych 
w Cieszynie. 
Art. 4. 
Ustawa niniejsza wchodzi w życie 14-go dnia 
po ogłoszeniu. 


Art. 5. 
Wykonanie niniejszej ustawy 
W ojewodzie Śląskiemu. 
Marszałek: 
(-) K. G r z e s i k. 


powierza się 


37. 
USTAWA 


z dnia 27 października 1938 r. 
o pokryciu kosztów inwest!rcyj na obszarze Ziem Odzyskanych Śląska Cieszyńskiego. 


Art. 1. 
(1) Śląska Rada Wojewódzka uwzględni 
w planie robót publicznych i inwestycyj na cele 
publiczne. wykonywanych kosztem Skarbu Ślą- 
skiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
17 stycznia 1935 r. w sprawie podJęcia robót pu- 
blicznych celem zwiększenia zatrudnienia (Dz. 
U. ŚI. Nr l poz. 1) w brzmieniu ustawy z dnia 
4 czerwca 1937 r. (Dz. U. ŚI. Nr 13 poz. 26) 
i ustawy z dnia 23 marca 1938 r. (Dz. U. ŚI. Nr 6 
poz. 15) potrzeby Ziem Odzyskanych Śląska Cie- 
szyńskiego, przeznaczając na pokrycie kosztów 
inwestycyj w dziale administracji szkolnej, dro- 
gowej i sanitarnej kwotę co najmniej l 000 000 zł. 
(2) W kwocie tej mogą znaleźć również p')- 
krycie wydatki, związane z organizacją admini- 


stracji rządowej, pokrywane w wOjewództwie 
śląskim z budżetu województwa śląskiego, oraz 
administracji samorządowej na przyłączonym do 
województwa śląskiego obszarze Ziem Odzyska- 
nych. 


Art. 2. 
Wykonanie niniejszej ustawy powierza się 
Śląskiej Radzie Wojewódzkiej i Wojewodzie Ślą- 
skiemu. 


'1 
1 


Art. 3. 
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
jej ogłoszenia. 


Marszałek: 
(-) K. G r z e s i k. 


Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Drukami Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach. 


OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. ŚI. wYnosi 4,50 zł k war t a l n i e; pojedyńczy numer 0,80 zl; 
pojedyńczy numer z lat ubiegłych 500/0 drożej. 
Prenumerata Dz. U. ŚI. winna być opłacona najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika Ustaw Śląskich należy 
wnosić do właściwych Urzędów Pocztowych lub Admtnistracji niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolej.. 
mego numeru, późndejsze reklamacje będą uwzględniane tylko :PO uiszczeniu ceny reklamowanego numeru. 
Konto czekowe w P. K. O. Administracji Dziennika Ustaw ŚJąsldch i Gm:ety Urzędowej Nr. 394.121. 


!. 
,[ 
j