/iv5521-1994-226-0001.djvu

			DZIEŃ 
DOBRY 


Mały Kowa/ski sie- 
dzi z mamą w pocze- 
ka/ni u dentysty i aż 
trzęsie się ze strachu. 
- Nie bói się synku! 
- uspokaia go mamo. 
- Kiedy iuż będziesz 
siedział no fotelu i za- 
cznie cię boleć, to 
mocno zac
nij zęby 
i zobaczysz, że wy- 
trzymasz.. . 


USA sfinansujq 
WASZYNGTON (PAP) Pierwsza 
polska jednostka żandannerii 
wojskowej, 50 żołnierzy z tzw. 
Grupy Reagowania Operacyjno- 
Mobilnego przybędzie na Haiti 
w poniedziałek, 3 października. 
Ustalono to po zakończonej 
wczoraj wizycie w USA grupy 
przygotowawczej z polskiego 
Ministerstwa Obrony Narodo- 
wej, która omawiała z władzami 
amerykańskimi udział Polaków 
w międzynarodowej interwencji 
na Haiti. Rząd USA sfinansuje 
całą operację. 


Szczyt Clinton-Jelcyn 
WASZYNGTON (pAP, b) 
Szczyt rosyjsko-amerykański roz- 
począł się w pojednawczej atmo- 
sferze. Dwa supennocarstwa nie 
są już przeciwnikami lecz partne- 
rami - powiedział prezydent Bill 
Clinton witając w Białym Domu 
prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. 
Zdaniem Clintona stosunki rosyj- 
sko-amerykańskie są już w pełni 
nonnalne. Wspólne interesy 
w wielu punktach są zgodne. 
Tam, gdzie się nie zgadzamy moż- 
liwy jest pokojowy dialog - 
stwierdził prezydent USA. 
W pogodnym duchu zgodnego 
współistnienia przemówił B. Jelcyn. 
Podkreślił ponadto potrzebę współ- 
pracy ekonomicznej i wezwał Clin- 
tona do wspólnych działań na are- 
nie międzynarodowej. Waszyngtoń- 
skie rozmowy przywódców Rosji 
i USA potrwają dwa dni. 


W miesiąc późniei? 


WATYKAN (PAP) Zdaniem naj- 
większego włoskiego tygodnika 
katohcklego "Famiglia Cristiana", 
do podróży Jana Pawła n do Sara- 
jewa może dojść na początku paż- 
dziernika br. 
Tygodnik opiera swoje przypu- 
szczenia na "sygnałach" wycho- 
dzących od Kościoła prawosław- 
nego oraz serbskich środowisk po- 
litycznych. 
Nie chory a przemęczony str. 3 


!" I':: ') 1 

..: v r_ 

 1 £ 
 GKS Katowice gra dalei 
",'
 .ł 
\o 
 
I 

 d ci 
" .. 


ŚRODA 


K 


Nr 226 (16.711) 


28 września 1994 


, 


WARSZAWA, KATOWICE, TYCHY (Inf. wł.) Eksmisja na ogół była dotąd groźbą iluzoryczną. 
Obecnie w ciągu roku dokonuje się w kraju około tysiąca takich drastycznych operacji. Tymcza- 
sem na egzekucję czeka przeszło 20 tys. sądowych wyroków, orzekających usunięcie lokatora 
z zajmowanego lokalu. 
Pod rządami dotychczasowego misja wchodzi w grę jedynie wyro lokatorom pomieszczenia 
prawa wyrzucenie kogokolwiek w sytuacjach, kiedy władze admi- zastępcze. Zazwyczaj nimi nie 
"na bruk" jest wykluczone. Eks- nistracyjne gwarantują uciążli- dysponują, więc w większości lo- 


Eksplozja... piersi 


8 stron Cena 3000 zł 
oraz "Skarbiec" 


Nr indeksu 350516 
PL ISSN 0867-4507 


Rocznie eksmituje się do tysiąca rodzin. Na wykonanie czeka 20 tys. 
wyroków. Wyrzucanie na bruk wykluczone. Brak lokali zastępczych 


ł 


Samochodowe targi 
KATOWICE (Inf. wł.) Dzisiaj J;ozpoczynają SIę 
V Międzynarodowe Targi MotoryzacYJne. Popularny 
"Autosalon", który rokrocznie przyciąga rzesze 
zwolenników "czterech kółek" tym razem został 
zorganizowany zarówno w "Spodku", jak i w obiek- 


Fot. J. Chojkowski 
tach Międzynarodowych Targów Katowickich przy 
ul. Bytkowskiej. W "Spodku" przez 4 dni, do 2 paż- 
dziernika, będzie można oglądać samochodyosobo- 
we, akcesoria, ogumieme i samochodowe kosmety- 
ki. W obiektach MTK wystawione zostaną samocho- 
dy ciężarowe i specJalistyczne. CIekawostką ma być 
zjazd samochodów dziwolągów, który zaplanowano 
na sobotme przedpołudnIe. (Ak) 


BONN. Niemieccy lekarze 
zajmujący się chirurgią pla- 
styczną zaalarmowani zostali 
przez swych amerykanskich 
kolegów niecodziennym wy- 
padkiem kobiety, której w ra- 
mach kuracji "poprawiono" 
piersi. 51-letnia kobieta pod- 
dała się operacji poprawienia 
biustu. Przy zabiegu użyto sili- 
konowych poduszeczek. 
W kilka tygodni po opu- 
szczeniu kliniki pacjentka uda- 
ła się na górską wędrówkę. 
Przywieziono ją stamtąd heli- 
kopterem na oddział intensyw- 
nej opieki medycznej i z tru- 
dem uratowano życie. Opowie- 
działa, że na wysokości 3 tysię- 
cy metrów usłyszała w okoli- 
cach piersi wyraźne syczenie, 
a potem zabrakło jej oddechu 
i poczęła tracić przytomność. 
Na szczęście, nie była sama. 
Okazało się, że pod wpływem 
niskiego ciśnienia w wysokich 
partiach górskich nastąpiła 
eksplozja silikonowych wo- 
reczków, formujących piersi. 
Biust zniknął, a znajdujący się 
w nim płyn rozprzestrzenił się, 


Wojowniczy rekin 


IllLTON HEAD ISLAND (PAP) 
Kobieta pływająca u wybrzeża 
wyspy Hilton Head (Południowa 
Karoljna) została zaatakowana 
przez nie zidentyfikowany stwór 
morski, który zadał jej ranę sięga- 
jącą od klatki piersiowej do uda. 
Przypuszcza się, iż napastnikierrt 
był rekin 3-metrowej długości. 
Ostatni atak rekina w tym rejo- 
nie miał miejsce w 1988 roku. 


Od stałego korespondenta w Niemczech 


powodując nienaturalny uCIsk 
na klatkę piersiową i płuca. 
Lekarze zalecają więc wszyst- 
kim kobietom, które dokonały 
zabiegu skorygowania piersi za 
pomocą silikonowych wkładek, 


by pozostawały w partiach ni- 
zinnych. Nie dotyczy to lotów 
samolotem, gdzie ciśnienie 
. podlega stałemu wyrównywa- 
niu. 


JERZY TEPU 


ZAPAMI
TAJ! 
Jeśli zamierzasz coś kupić, sprzedać, 
nawiązać kontakty i znajomości 
- pomofe CI w tym bezpłatnie 
\ 
TYGODNIK "JARMARK" 


KUPON NA 
BEZPł.A TNE 
OGtOSZEN'E 
ZNAJDZ'ESZ 
W JARMARICU 
ORAZ 
W TRYBUN'E 
ŚL4SIC'EJ 


W KIOSKACH RUCHU CO CZWARTEK W CENIE 4 TYS. ZŁ. 


NOWE BIURO OGŁOSZEŃ 
..TRYBUNY ŚLĄSKIEJ" W Rybniku. Rynek 7 


zaprasza 


od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.00 do 17.00 
oraz w soboty 
od 9.00 do 13.00 
tel. 221-76. 220-37 


UE
IENTO 
, lA 

,STRZEL
E OPOLSKIE
' S.A. 


, 
...,
= 


l" 


OI"ERU.JEMY: 


NAJLEPSZE [EMENTY PORTLANDZKIE 
PO NAJLEPSZYtH tENl'tll 


KRiI685/p 


47
100 STRZELt::E OPOLSKIE 
ul. I Maja 50 
tel. 32-61 + 69, fax (Gl) 3G-34, tlx 0733GI2 


Prezydent nie podpisze 


WARSZAWA (PAP) Rzecz- 
nik prezydenta Leszek Spaliń- 
ski potwierdził w liście do 
prezesa Polskiego Pen Clubu 
Artura Międzyrzeckiego nega- 
tywne stanowisko Lecha Wa- 
łęsy wobec ustawy o ochronie 
tajemnicy państwowej i zapo- 
wiedział, że prezydent nie 
podpisze ustawy w jej obe- 
cnym brzmieniu. 


Laboratorium śmierci 


WARSZAWA. Wczoraj na 
terenie jednej z warszawskich 
posesji policja przy współpra- 
cy funkcjonariuszy Urzędu 
Ochrony Państwa zlikwido- 
wała nielegalne laboratorium 
produkujące amfetaminę. Ak- 
cję przeprowadzono na pole- 
cenie Prokuratury Wojewódz- 
kiej w Lublinie. Na razie nie 
podano liczby zatrzymanych 
osób, które zostały złapane 
przy wytwarzaniu narkotyku. 
Skonfiskowano urządzenia, 
odczynniki i preparaty po- 
trzebne do produkcji amfeta- 
miny oraz znaczną ilość wyso- 
kiej jakości gotowego produk- 
tu. (bab) 


katorzy mogą kpić z postanowień 
sądów. - W ten sposób błędne ko- 
lo się zamyka - rozkłada ręce Je- 
rzy Knekotowski, zastępca dy- 
rektora Departamentu Polityki 
Mieszkaniowej w Ministerstwie 
Gospodarki Przestrzennej i Bu- 
downictwa. Spośród owych 20 
tys. decyzji trybunałów przeszło 
dziesięć tys. nakazów eksmisji 
"żółknie" już bez egzekucji 10 
i więcej lat. Najczęściej zostały 
orzeczone w następstwie upo- 
rczywego uchylania się lokato- 
rów odpłacenia czynszów oraz 
dewastowania lokali. 


Emilia Kobierska, wice- 
prezes Sądu Wojewódzkiego 
w Katowicach uważa, że nie- 
skuteczna egzekucja wyroków 
wystawia na szwank powagę 
prawa i decyzję trybunałów. 
W ubiegłym roku do sądów 
okręgu katowickiego wpłynęło 
łącznie 4.605 sprawo eksmisję. 
Spośród 4.579 ostatecznie za- 
łatwionych spraw w 2.486 
przypadkach orzeczono usu- 
nięcie lokatorów, natomiast 
oddalono zaledwie 180 takich 
żądań. 
(CIĄG DALSZY NA STR. 2) 


Piłkarze Górnika Zabrze zremisowali z Aclmirq Wacker l: l, tym 
sposobem odpadli z rozgrywek Pucharu UEFA. Fot. J. Chojkowski 
Sport sir. 7 i 8 


Asy W kieszeni 


WARSZAWA (Inf. wł.) Dwie 
finny z naszego regionu zdobyły 
prestiżowe nagrody "Srebrnego 
Asa": Zakłady. Odzieżowe "By- 
tom" SA oraz Sląska Wytwórnia 
Wódek Gatunkowych w BIelsku- 
Białej. Laureaci - w SumIe dzie- 
więCIU w tej edycji - otrzymują 
srebrną statuetkę, ręczme tkany 
gobelin, a przede wszystkim zy- 
skują niebywały atut handlowy 
w postaci potwierdzonej komisyj- 
nie opinii rzetelnego producenta 
znakomitych wyrobów. Taki dy- 
plom uzyskało dotychczas 109 
najlepszych polskich firm. Suro- 


Salon odrzuconych 


WARSZAWA (Inf. wł.) Krajo- 
wa Rada Radiofonii i Telewizji 
ustaliła wczoraj rano, iż do końca 
tygodnia jej członkowie nie będą 
się spotykać na posiedzeniach 
plenarnych, lecz tylko "pracować 
w trybie indywidualnym". - Tę 
decyzję podjęto wobec wątpliwo- 
ści co do statusu prawnego n0- 
wych członków - powiedział Ry- 
szard Miazek. 
W tym ostatnim przed przerwą 
posiedzeniu Rady uczestniczyli 


jej członkowie mianowani w po- 
niec:małkowy wieczór przez pre- 
zydenta, tj. gen. Henryk Andrac- 
ki i były likwidator Radiokomite- 
tu mec. Tomasz Kwiatkowski. 
Natomiast Marek Markiewicz 
i Maciej Rowiecki na efekt obrad 
oczekiwali - jak podkreślali 
w rozmowach z dziennikarzami: 
taktoumie - w saloniku recepcyj- 
nym KRRiT, na użytek chwili na- 
zwanym przez nich salonem 
odrzuconych. "Starzy" członko- 


Wielka woda 


KATOWICE (Inf. wł.) Wczoraj 
w ciągu sześciu godzm wIelkiej 
ulewy spadło w Katowicach 45.9 
mm wody, tj. tyle, Ile przez 26 dni 
od początku września. Podobnie 
było także w innych miastach na- 
szego regIonu. 
W Katowicach tradycyjnie Juz 
z brzegów wystąpiła Rawa. Stan 
POWodzIOWY został przekroczony 
o 1 m i wynosił 3.5 m. Normalrue 
głębokość Rawy nie przekracza 
50-70 cm. Woda z rzł'ki zalała ul. 
Bogucicką i 1 Maja. Podtopione zo- 
stały także piwmce pobliskich bu- 
dynków. Woda wdarła się do ko- 
tłowni Szpitala Dziecięcego przy 
ul. Macieja, gdzie natychmiast mu- 
siano wygaSIĆ kotły. by zapobiec 
eksplozji. Do wypompowywania 
wody wezwano strażaków, którzy 
wczoraj w całym województWie 
mieli ręce pełne roboty. 
Od wielkIego deszczu ucierpiał 
ruch samochodowy. Woda zbierała 
się w nieckach na ul. Murckow- 
skiej, Rożdzieńskiego przy pawilo- 
nie "Agata" i Kłodnickiej. Na dro- 
gach tworzyły się ogromne korki, 
a kierowcy musieli ratować się ob- 
jazdami po chodnikach. Na ul. Ko- 
ściuszki doszło do kolizji, w h1;órej 
zderzyło się 5 samochodów. Na 
szczęście obeszło się bez ofiar. 
Deszcz zalewał także tory tI'8mwa- 
jowe. Do największego przestoju 
doszło w Sosnowcu na ul. Zerom- 
skiego. gdzie przez trzy godziny nie 
jeżdziły tramwaje. 


Tadeusz Zuber, dyrektor ka- 
towickiego Rejonowego Przed- 
siębiorstwa Wodociągów i Ka- 
nalizacji, powiedział nam wczo- 
raj, że w czasie takiego deszczu 
podlegli mu pracownicy mogli 
JedynIe pilnować, aby studzien- 
ki kanalizacyjne nie były zapy- 
chane resztkami roślInnoścI 
i śmieciami. Aby całkowicIe po- 
zbyć się zalewania dróg I piwnic 
potrzebne jest dokonczenie re- 
gulacji Rawy, co wraz z budową 
nowej kanalizacji ma kosztować 
ponad 3 bln zł. Tak wielkich 
pieniędzy Ka'owice nie są 
w stanie wyłożyć. (Ak) 


wie rady chcieli, by ich nowo 
mianowani koledzy zrezygnowali 
z uczestniczenia w posiedzeniach. 
Ci nie zgodzili się, utrzymując, że 
ich nominacje są całkowicie pra- 
womocne. Odmiennego zdania są 
Markiewicz i nowiecki wciąż nie 
przyjmujący do wiadomości 
swych dymisji. - Będziemy wyko- 
nywać swe obfJWiązki jak gdyby 
nic nie zaszlo... - zapowiadają. 
Sytuacja powstała wokół KR.R1T 
była też wczoraj jednym z J!).ów- 
nych tematów 70-rninutowej roz- 
mowy pn2Ydenta z Prezydium Sej- 
mu. Po jej zakończeniu marszałek 
Józef Oleksy powiedział dziennika- 
rzom: - Utrzymały się rozbieżne po- 
gl4dy Prezydium i Lecha Wałęsy je- 
śli clwdzi o jego decyZJe 
rze 
z Krojawą Rndą. Opinii pn2Ydenta 
przytoczyć. niestety, nie mozemy. 
Wymknął się on z gmachu parla- 
mentu tylnym wyjściem, podczas 
gdy kilkudziesięciu dziennikarzy - 
ekipy filmowej z Palacu Prezydenc- 
kiego nie wyłączając - czekało nań 
przy głownym. 
Wieczorem odbyło się również 
zapowiedziane jeszcze przed 
"kryzysem nominacyjnym" spo- 
tkanie marszałka Sejmu z człon- 
kami rady. Nie chcąc przesądzać, 
kto dziś wchodzi w jej skład a kto 
nie, Józef Oleksy zaprosił wszyst- 
kich zainteresowanych. (MS) 


we postępowanie kwalifikacyjne 
prowadzi niezależny zespół złożo- 
ny z przedstawicieli Polish Pro- 
motion Corporabon, biznesme- 
nów i dziennikarzy. Przyznawa- 
nie "Asów" sprzyja promowaniu 
znakomitych firm krajowych, 
które bez takiej pomocy nie za- 
wsze potrafią sprostać krzykli- 
wej reklamie towarów zagranicz- 
nych. 
Z okazji przyznania "Asów" 
w stolicy spotkali się prezesi wy- 
różnionych finn i przedstawili 
wizytówki swoich przedsię- 
biorstw. Bielski "Polmos", słyną- 
cy niegdyś z koszernej śliwowicy 
paschalnej, obecnie lansuje krup- 
nik na miodzie, wódkę "Karpa- 
tię" oraz kremy - nie gorsze, we- 
dług dyrektora Józefa Kapeli, od 
słynnego Bolsa. Automat do fa- 
brykacji tego specjału rozbija 
i kręci sto tysięcy jaj w ciągu 
zmiany. 
Przedstawiciel "wielkiego 
krawca" z Bytomia prezes Wło- 
dzimierz Szydło ujawrnł, że jego 
ubrania sprzedawane są z metka- 
mi Diora, Benvenuta, Yves Saint 
Laurenta. 90 proc. produkcjI tra- 
fia do Niemiec, Francji, Włoch, 
Finlandii - partnerzy przysyłają 
materiały i dodatki. Pod własną 
marką "Bytom" ząnuerza opano- 
wać jedną trzecią krajowego ryn- 
ku konkurując jakością, termmo- 
WOŚCIą dostawy i ceną. (WW) 


"Importuwany" Sl
 wywiatlu 


WARSZAWA (Inf. wł.) Z uzy- 
skanych przez nas mfonnaCJi 
wynika, IŻ spór mm. Andrzeja 
Milczanowskiego i szefa UOP 
płk. Gromosława Czempińskie- 
go o to, kto ma kierować pol- 
skIm wywiadł'm: polityk czy za- 
wodowiec, zakończył się sukce- 
sem tego ostatniego. Nowym 
szefem Zarządu WywIadu UOP 
ma zostać - jak powiedział nasz 
informator - wyższej rangi oJi- 
Cf'r wywiadu, dziś kierujący pra- 
cą jednej z jego rezydentur. Nie- 
wykluczone, iż chodzi tu o ocze- 
kiwanego dzIŚ w Warszawie płk. 
Piotra Liberę, rezydenta urzędu 
w Wiedniu. (MS) 


Miłość pani prokurator 


CZECHOWICE-DZIEDZICE 
(Inf. wł.) - On już się zmienił - tłu- 
maczyła policjantom zdenerwowa- 
na pani prokurator w chwili are- 
sztowania poszukiwanego listem 
gończym Marka P. Litość wobec 
przestępcy nie była jednak uzasa- 
dniona ani wykonywanym przez 
Gabrielę S. zawodem, ani okolicz- 
nościami, w jakich doszło do jego 
zatrzymania. 
34-letni Marek P., podejrzany 
m.in. o rozbój, włamania i kradzie- 
że, wyszedł z aresztu w Gliwicach 


na trzydniową przepustkę. Gdy po 
trzech dniach nie pojawił się, wy- 
słano za nim list gonczy. Kilka mie- 
sięcy później znalezIono go w mie- 
szkaniu jego siostry, w towarz
'- 
stWIe Gabrieli S. - prokurator Pro- 
kuratury Rejonowej w Pszczynie. 
Na widok funkcjonariuszy poszuki- 
wany złapał nÓŻ kuchenny, stanął 
przy otwartym oknie i zagroził obe- 
cnym. ze gdy do niego podejdą, 
wbIje sobIe ostrze w brzuch. - 
W kryminale nie mam życia... zała- 
twią mme za to, że utrzymuję kan- 


.' i
"
 

 t:.y
 ...., 


", 
 "... 


$.- . 
% 

 
,
 
m 
I 
ł 
> 


ir 


o 


bil 


at@ 


Maść, żel 


Skuteczny przy: 
 


. bólach stawów 
. bólach mięśni 
. urazach i zapaleniach 
stawów i mięśni 
Dostępny w aptekach bez recepty 
Przed uzyciem zapoznaj SIę z ulotką 


LUITPOLD 


FIRMA HANDLOWA 
ZAKUPI 
LUB 
WYDZIERŻAWI 
W KATOWICACH LUB OKOLICY 
BAZĘ MAGAZYNOWĄ 
O POWIERZCHNI MIN. 2000 m 2 . 
Z HALĄ I DOBRYM DOJAZDEM 
 
OFERTY: tel.lfax 517 893 
 

 


w 
.., 
" 


takty z prokuratorką - mówił. Je- 
den z policjantów wymierzył w nie- 
go broń. 
Wtedy do pokoju wkroczyła Ga- 
briela S. Sytuacja była bardzo gr0- 
źna, ale po godzinnej perswazji, 
w której aktywnie uczestniczyła 
pani prokurator, Marek P. zrezy- 
gnował z samookaleczenia i zapro- 
ponował policJantom, że w zamIan 
za darowanie mu wolności przeka- 
że informacje dotyczące kolportera 
fałszywych banknotów z Ghwic. 
Gabriela S. natychmiast potwier- 
dziła, że Marek P. posiada u siebIe 
w domu fałszywki. Nie mieli pIe- 
niędzy i musieli sprzedać złotą stu- 
rublówkę należącą do pani proku- 
rator, otrzymując w zamIan 
podróbki. Od początku wiedzieli. że 
dostają trefne banknoty. Marek P. 
po rozmowie z dealerem rów- 
nież nuał się zająć ich rozprowa- 
dzaniem. 
W toku dalszych czynności 
w mieszkaniu mężczyzny zabezpie- 
czono jedną studolarówkę, zaś 
w mieszkaniu Gabrieli S. fałszywe 
500 tysięcy. Mimo wcześniejszych 
obietnic Marek P. stwierdził. że nie 
poda nazwiska osoby. od której 
otrzymał fałszywe banknoty, zaś 
pani prokurator powiedziała, że nie 
(CIĄG DALSZY NA STR. 2) 


NAJWIĘKSZY RENOMOWANY PRODUCENT PAP W KRAJU OFERUJE: 


"- 
. . zł/m 2 +(7%VAT) 

 1 .'1 I:
 
. . zł/m 2 +(7%VAT) 

 
 ','I. 

 II .. zł/m 2 +(7%VAT) 
r 


- PAPĘ WIERZCHNIEGO 
KRYCIA W 400/1200 


- PAPĘ IZOLACYJNĄ 
1333  

 
Lo 
.I/. 


- PAPĘ PODKŁADOWĄ 
P 333/1100 
IZOIACJ' SA,' aD 
ZDUŃSKA WO . 


; 

-x2-

"
 ,q.n.." . 
t 
 ' ': dd . ał T ry buny Śląskiej" 
. O ZI.. . ł . 
'. VI BielskU-Bla et 
lo.tr'arilfi . . 
6łP racy dzlennikarsk,eJ 
OsobY do wsp 
oraz 
reklam i ogłoSzeń. 
akwlZ)'łor6w runki wsp6łP racy . 
Kol'Z)'stne wa ., 
. VI siedzibie redakcII: 
zgłosZenia 7 
Bielsko-Biała, ul. 3 Mała , 
tel. 233-56 ś da piątek - 9.00-1 1 . 00 . 
poniedziałek, ro, .. _ = "f< ' 


ul.Łaska 169/197 tel.1 0
431 23 41 11 do 15 
fax 10
431 23 40 25 tlx 884610 


",<"fl 
ChorzOW lełnax 410 J\43 


DESIGN. MED
		

/iv5521-1994-226-0002.djvu

			2 


28 września 7994 


DEPESZE 


Prezydencki arbitraż 
Godzenie banku z resortem 


WARSZAWA (Inf. wł.) Jakby 
na przekór obiegowej opinii o po- 
litycznych skłonnościach prezy- 
denta, Lech Wałęsa został media- 
torem w sporze resortu finansów 
i NBP, dotyczącym zasad polity- 
ki pieniężnej. 
Po wczorajszej, poświęconej 
tej kwestii debacie rządowej z je- 
go udziałem wszyscy zaintereso- 
wani mówią bowiem o znacznym 
zbliżeniu stanowisk obydwu 


Seksualna edukacja 
KATOWICE (Inf. wł.) W lu- 
tym przyszłego roku AWF 
w Katowicach otwiera, już po 
raz drugi, Podyplomowe Stu- 
dium Wychowania Seksualne- 
go. Nabór słuchaczy rozpocz- 
nie się 1 października i potrwa 
do 15 grudnia 1994 roku. 
W wyniku rozmowy kwalifika- 
cyjnej zostanie przyjętych 65 
osób. Opłata za udział w zaję- 
ciach wynosi 4 mln za jeden se- 
mestr. Ukońc'lenie studium, 
potwierdzone dyplomem, przy- 
gotowu]e i daje uprawnienia 
do prowadzenia zajęć w zakre- 
sie wychowania seksualnego 
w szkołach średnich i na wyż- 
szych uczelniach. 
Organizatorzy studium zapo- 
wiadają także spotkania autor- 
skie z wybitnymi lekarzami 
i naukowcami, jak M. Kozakie- 
wicz, A. Jaczewski, L. Staro- 
wicz, M. Wisłocka. (ewka) 


stron. Wiceprezes NBP Witold 
Koziński - jak poinfonnował 
dziennikarzy wicepremier Grze- 
gorz Kołodko - zgodził się m. in., 
że stopy procentowe banku cen- 
tralnego powinny być wyższe od 
stopy inflacji nie więcej niż o 2 - 
3 punkty procentowe. Nasz naro- 
dowy bank ma też udzielać rzą- 
dowi kredytów na obsługę zagra- 
nicznego zadłużenia RP na wa- 
runkach konkurencyjnych wobec 
banków zagranicznych. Jak do- 
tąd bowiem kredyt z NBP jest 
droższy o ok. 9,5 proc. 
NBP i resort finansów w dal- 
szym ciągu różnią się jednak 
w swych prognozach dotyczą- 
cych przyszłorocznej inflacji. MF 
szacuje ją bowiem na poziomie 
16,9 proc, zaś NBP - 19 proc. 
Różnice poglądów dotyczą też 
poziomu inflacji tegorocznej. 
Wedle wicepremiera Kołodki - 
w co szefowie banku powątpie- 
wają - da się ją bowiem utrzymać 
na przewidzianym w ustawie bu- 
dżetowej poziomie 27 proc. Mimo 
iż np. susza spowodowała infla- 
cyjny skok cen. 
Rada Ministrów przyjęła też 
wczoraj założenia opracowanego 
przez resort przekształceń wła- 
snościowych programu "Re- 
strukturyzacja - Stabilizacja - 
PIYwatyzacja", adresowanego do 
tych przedsiębiorstw, które prze- 
zywają dziś ogromne trudności 
finansowe, ale po ich zasileniu 
w kapitał obrotowy utrzymają 
się na rynku. (MS) 


Cielak le sztucznym sercem 
ZABRZE (Inf. wł.) Wczoraj 
lekarze z zabrzańskiej Pracow- 
ni Sztucznego Serca prof. Zbi- 
gniewa Religi po raz kolejny 
wszczepili sztuczne serce do 
organizmu zwierzęcia. Tym ra- 
zem do tego ważnego doświad- 
czenia zostało wybrane cielę. 
Eksperyment przeprowadzono, 
aby zyskać pewność, czy pol- 
skie sztuczne serce będzie mo- 
gło służyć ludziom oczekującym 
na transplantację tego najważ- 
niejszego dla człowieka organu. 
Koszt wyprodukowania pol- 
skiego szucznego serca waha Się 
w granicach 50 mln zł. Zagra- 
niczne jest dziesięciokrotnie 
droższe. Kilkuletnie prace ba- 
dawcze wkroczyły w ostatnią fa- 
zę. Prawdopodobnie na początku 
przyszłego roku będzie możliwy 
przeszczep sztucznego serca do 
organizIhu człowieka. (Ak) 


Oswajanie prawa 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (Inf. 
wł.) Na początku września br. 
weszło w życie nowe prawo ge- 
ologiczne i górnicze. Jego funk- 
cjonowanie rodzi różne proble- 
my. Ich wyjaśnieniu było po- 
święcone wczorajsze spotkanie 
w Jastrzębiu-Zdroju w klubie 
Naczelnej Organizacji Tech- 
nicznej KWK "Moszczenica". 
Wzięli w nim udział przedsta- 
wiciele Wyższego Urzędu Gór- 
niczego, Państwowej Agencji 
Węgla Kamiennego w Katowi- 
cach, samorządów gminnych 
i kopalń oraz przedsiębiorstw 
współpracujących z górnic- 
twem. (JAD) 


Przywileje cudzoziemców 


KATOWICE (Inf. wł.) Do tej pory lekarz-obcokrajowiec: 
po uzyskaniu zgody ministra zdrowia mógł wykonywać 
swój zawód w Polsce tylko w placówkach publicznej służ- 
by zdrowia. Przed paroma dniami Naczelny Sąd Admini- 
stracyjny rozpatrzył skargę francuskiego lekarza, który 
uznał taką interpretację przepisów krajowego prawa za 
błędną. Wydano precedensowy wyrok, wedle którego leka- 
rze-cudzoziemcy będą mogli podejmować pracę także 
w prywatnych klinikach, przychodniach i spółdzielniach, 
jak również otwierać swoje własne gabinety. 


Z prośbą o opinię w tej spra- 
wie zwróciliśmy się do przedsta- 
wicieli środowiska lekarskiego: 
- Jest to dla mnie pTecedens 
zaskakujący i szokujący, gdyż 
wiem, że polscy lekarze po uzy- 
skaniu za gramcą prawa do wy- 
konywania zawodu, np. w Niem- 
czech, nie cieszą się tak dużymi 
przywilejamI. Taki wyrok NSA 
godzi przede wszystkim w nasze 
środowisko, i to bezpośrednio. 
Czekam teraz z niecierpliwoScią 
na reakcję izb lekankich i mini- 
stra zdrowia. Najgorsze jest to, 
że decyzje NSA są dla wszyst- 
kich wiążące i polskim lekarzom 
pozostaje tylko protestowae - 
prof. dr hab. n. med. Marian 
Pardela, kierownik II Katedry 
i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Na- 
czyń Śl.AM. 


Wymyślili 
- - 
w gmlnle.._ 
SUWAŁKI (PAP) Kopiec na 
cześć 2000 roku ma być usypa- 
ny na płaskowyżu liczącej 298 
metrów n.p.m. Rowelskiej Góry, 
położonej w najbardziej wysu- 
niętej na północ polskiej gminie 
Wiżajny (woj. suwalskie). 
Z podwyższonej o 20 metrów 
góry byłoby widae pół Litwy, 
trzy czwarte Suwalszczyzny 
oraz odległą o 50 km Gołdapską 
Górę - poinformował wójt gmi- 
ny Józef Laskowski. 
- Do 2000 roku mamy jeszcze 
pięe lat. Byloby dobrze, gdyby- 
śmy co roku usypali dwa metry. 
Wtedy nasza góra urosIaby 010 
metrów. Gdyby chętnych do 
pracy byto więcej, może udalo- 
by się podwyższye ją i o 20 me- 
rów - powiedział Laskowski. 
Wójt dodał, że pomysł autor- 
stwa jednego z byłych mie- 
szkańców gminy, zamierza 
przedstawić radnym. Jeśli pro- 
jekt zostanie zaakceptowany, to 
- zdaniem wójta - prace przy 
usypywaniu kopca mogłyby się 
rozpocząć wiosną 1995 r. 


- Mam zamiar kierowae się 
przede wszystkim uchwałami 
podjętymi przez Okręgową Izbę 
Lekarską, która 16 wrześma 
przyjęła tryb wydawania zezwo- 
leń na wykonywanie zawodu dla 
lekarzy-cudzoziemców. Myślę 
zresztą, że nie będzie tak wiel- 
kiego problemu, jak by się wyda- 
walo, ponieważ nie cierpimy na 
nadmiar lekarzy-obcokrajow- 
ców. Każdy, kto chce leczy(: 
w Polsce, musi spełnie wymaga- 


nia stawiane naszym medykom 
i to jest warunek podstawowy - 
dr Wojciech Marquardt, prze- 
wodniczący Okręgowej Izby Le- 
karskiej w Katowicach. 
- Wielu moich kolegów po fa- 
chu wyjeżdżając na Zachód ma 
ogromne klopoty z uzyskaniem 
prawa do wykonywania za- 
wodu. Nie rozumiem więc, skąd 
u nas taka otwartośe. Leka- 
rze cudzoziemscy mogą bye dla 
nas bezkonkurencyjni, zważyw- 
szy na fatalny stan polskiej 
slużby zdrowia. Ponadto nie 
WIem, jak wyglądałaby opieka 
nad pacjentem sprawowana 
przez cudzoziemca w sytuacji, 
gdy nadal nie mamy systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych? Nie 
mam również wątpliwości, ze 
usługi medyczne świadczone 
przez obcokrajowców będą do- 
stępne tylko dla ludzI bogatych. 
Ubogi chory i tak trafi 
do państwowej poradni i szpi- 
tala - dr Jerzy Switała, położ- 
nik-ginekolog, ordynator od- 
działu w Szpitalu Miejskim nr 6 
Vi- Katowicach. (ewka) 


Sezon kulturalnych jubileuszy. Budżet przegrywa 
z inflacją . Pomysłów więcej niż pieniędzy 


BEl SPONSORA 


KATOWICE (Inf. wł.) W eleganckim westybulu gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się wczoraj uroczystość ina- 
ugurująca nowy sezon artystyczny. I choć było to wydarzenie stric- 
te kulturalne, trudno powstrzymać się od refleksji bardziej przy- 
ziemnych. 


W bieżącym roku Wydział 
Kultury UW miał do rozdyspo- 
nowania około 270 mld zł. - 
O budżecie w przyszlym roku 
wiadomo tylko, że wskażnik 
wzrostu będzie mniejszy niż 
przewidywany wskażnik infla- 
cji. Czyli na pewno nie będzie 
lepiej. Pozostaje nam tylko ra- 
cjonalizowae wydatki - przy- 
znaje bezradnie dr Łucja Gin- 
ko, dyr. Wydziału Kultury. 
Miniony sezon, w sferze po- 
zamerytorycznej, można zdecy- 
dowanie nazwać remontowo- 
dachowym. Poważnie podrepe- 
rowano bowiem wygląd m.in. 
Teatru Śląskiego, Muzeum Ślą- 
skiego, opery, filharmonii. I ca- 
łe szczęście, Że zdecydowano się 
na te inwestycje. Zapewne teraz 
nie byłoby już na to nikogo 
stać. Tradycyjnie wojewódzkie 
dotacje, które na stałe otrzymu- 
je 16 instytucji (poza progra- 
mem pilotażowym), ich dyrek- 
torzy przeznaczą na opłaty 
i płace. Pieniądze z budżetu po- 
kryją około 70-80 proc. wszyst- 


kich 
datków. Pozostaje na- 
turalnie jeszcze mecenat samo- 
rządów gmin, które wspierają 
z własnego budżetu instytuCje 
działające na ich terenie, ale 
tak naprawdę... bez sponsorów 
ani rusz, bo w końcu działal- 
ność merytoryczna kosztuje 
z roku na rok więcej. 
Oblicze obecnego sezonu zde- 
cydowanie kształtować będą 
jubileusze: 50-lecie filharmonii 
i opery oraz 35-lecie Teatru 
Dzieci Zagłębia w Będzinie 
i Teatru Nowego w Zabrzu. Już 
niebawem w tym ostatnim 
odbędzie się prapremiera sztuki 
Andrzeja Niedoby "Górlandia". 
Ponadto czeka nas Ars Camera- 
lis ze 100 imprezami, które tym 
razem obejmą 30 miast. Odbędą 
się także dwa inne festiwale: 
w maju Spotkania Teatru Wizji 
i Plastyki, w czerwcu Przegląd 
Teatrów "a part". Rok kalenda- 
rzowy zakończy się Konkursem 
Dyrygenckim im. G. Fitelberga. 
Pojawi się też kilka nowych 
imprez, m. in. przegląd twór- 


-r 


I RUSZ 


Szwajcarska szansa 


KATOWICE, BIELSKO-BIA- 
ŁA (Inf. wł.) W najbliższy pią- 
tek, 30 września, zbierze się 
w Katowicach walne zebranie 
zarządu Szwajcarsko-Polskiej 
Izby Przemysłu i Handlu, zrze- 
szającej kilkadziesiąt podmio- 
tów gospodarczych obu krajów. 
Zebranie połączone będzie 
z seminarium gospodarczym or- 
ganizowanym wspólnie z Krajo- 
wą Izbą Gospodarczą. Podczas 
wspólnego spotkania biznesme- 
nów zainteresowanych wzajem- 
ną współpracą, o stanie dotych- 
czasowych stosunków handlo- 
wych mówić będą: ambasador 
Szwajcarii w Polsce J. O. Quin- 
che, radca tej ambasady J. Areg- 
ger oraz prezydent Schweize- 
risch Polnischen Industrie und 
Handelskammer, a zarazem dy- 
rektor Sulzer International AG 
A. K. Osterwalder. Zaproszenie 
na seminarium przyjęli także 
wojewoda katowicki Eugeniusz 
Ciszak, wojewoda bielski Marek 
Trombski i prezes Krajowej Izby 
Gospodarczej Andrzej Arendar- 


ski. W seminarium udział we- 
źmie kilkanaście firm szwajcar- 
skich, szukających kontaktów 
gospodarczych z polskimi part- 
nerami. Są wśród nich takie fir- 
my jak Sulzer Int. A.G., Koch 
and Co zajmujący się budową 
dróg, poszukujący w Polsce pro- 
ducentów kruszarek do kamie- 
nia, urządzeń do przygotowywa- 
nia betonu i asfaltu, a także pro- 
ducentów samochodów ciężaro- 
wych. Przyjedzie również przed- 
stawiciel biura UNIDO 
w Zurychu, SWlSsairu, z ofertą 
ubezpieczeń oraz reprezentanci 
kilku finn specjalizujących się 
w transporcie międzynarodo- 
wym. Obecny będzie także Max 
Steiner z Austriackiej Izby Han- 
dlowej. I 
Udział polskich biznesmenów 
nie jest ograniczony. Zaintereso- 
wani nawiązaniem współpracy 
gospodarczej z partnerami 
szwajcarskimi mogą 30 września 
spotkać ich w pawilonie I w Sa- 
li Afrykai1skiej już od godziny 
10.30. (ao) 


Ryby do klasera 
WARSZAWA (PAP) Dziś Po- 
czta Polska wprowadzi do obie- 
gu 4 znaczki pocztowe o nomi- 
nale 4000 zł każdy z cyklu "Ry- 
by akwaryjne". Na poszczegól- 
nych znaczkach przedstawiono 
ryby: zbrojmka niebieskiego 
(Ancistrus Delichopterus), ska- 
lara (Pterophyllum Scalare), 
gupika (Poscolia Retlculata) 
i na ostatnim znaczku - mieczy- 
ka Hellera (Hiphopherus Helle- 
ri) i neona Innesa (ParacheIri- 
don Innesl). 
Znaczki wydrukowano w na- 
kładzie 1 mln sztuk każdy. Ar- 
kusz sprzedażny zawiera 16 
znaczków. Autorem projek- 
tów znaczków okolicznościo- 
wych kopert dwóch rodzajów 
i datownika jest artysta plastyk 
Jacek Brodowski. 


czości amatorskiej, który być 
może zostanie połączony z Ars 
Cameralis. Kontynuowany bę- 
dzie nadal konkurs wojewody 
na iniCjatywy kulturalne. Przy- 
pomnijmy, że co kwartał okre- 
śloną dotacją nagradzane są 
najlepsze pomysły. 
Mimo finansowej zapaści no- 
wy sezon zapowiada SIę nieżle. 
Wystarczy zresztą prześledzić 
wrześniowy repertuar, przeła- 
dowany spektaklami, koncerta- 
mi, wystawami, spotkaniami 
itd. A gdy weżmiemy jeszcze 
pod uwagę, Że coraz więcej jest 
interesujących przedsięwzięc 
kulturalnych, które odbywają 
się poza instytucjami, sezon 
1994/95 zapowiada się atrak- 
cyjnie. 
MARIOLA WOSZKOWSKA 


LL. I jedno jest pewne - z pewnością twórczość 
artystki, związanej na stałe ze środowiskiem 
wrocławskim, szokuje. Wszystkie pokazane na 
wystawie twarze i głowy są swoistymi autopor- 
tretami - tragicznymi, zmekształconymi, po- 
twornymi, wręcz szpetnymi wizerunkami. 
Sztuka Natalii LL. jest przepełniona perwer- 
syjnym erotyzmem. Zerkająca z każdego obra- 
zu czy zdjęcia jej twarz rzuca wyzwanie naszej 
bigoterii. 
Wystawę oglądać można do końca pażdzier- 
nika. (maw) 


Twarze Natalii 


KATOWICE (Inf. wł.) Natalia Lach-Lacho- 
wicz twierdzi, Że sztuka i życie to jedno. Uwa- 
ża też, że bez tzw. szoku konceptualnego sztu- 
ka byłaby zaledwie produktem "pięknoducha", 
zawieszona w próżm, pozbawiona podłoża filo- 
zoficznego i życiowych realiów. 
W Muzeum Śląskim otwarto właśnie wysta- 
wę malarstwa i instalacji plastycznych Natalii 


Pogawędki tylko nocą 


KATOWICE (Inf. wł.) 
-W tym roku planowane byty 
trzy regulacje cenowe, negocjo- 
wane z Urzędem Antymonopo- 
lowym - powiedział wczoraj 
"TŚl." Jan Guja, zastępca dy- 
rektora katowickiego Okręgu 
Telekomunikacji Polskiej SA. 
Wobec tego możemy się 
spodziewać, że impuls, który, 
jak już informowaliśmy, droże- 
je od l października, zachowa 
stałą cenę do końca roku. Przy- 
pomnijmy, że podstawowe 
usługi telekomunikacyjne dro- 
żały w tym roku 1 marca i l 
lipca. 
Za każdą minutę rozmowy 
na odległość do 25 km zapłaci- 
my po podwyżce 1284 zamiast 
1177 zł. Przy dłuższych dystan- 
sach zmniejsza się czas zalicza- 
nia impulsu. Licznik w rozmo- 
wach o zasięgu regionalnym bi- 
je co 15 sekund w godzmach 
od 8 do 18 i co 20 sekund w no- 
cy. Za minutę połączenia 
w droższej części doby zapłaci- 
my wobec tego 5136. Po osiem- 
nastej, a przed ósmą rano za 
ten sam czas telefonicznej po- 
gawędki naliczą nam niecałe 4 
tysiące. Proporcje te odnoszą 
się również do rozmów między- 
miastowych powyżej 100 km. 
Dzwonienie wieczorem i nocą 
oszczędzało nam dotychczas 


Miłość 
pani prokurator 


Madowiczowie. Swe sierpniowe 
wczasy mieli spędzić pod opieką 
pilota w hotelu "Cala", połozo- 
nym 50 metrów od morza w po- 
koju z balkonem i tarasem. Jed- 
nak rzeczywistość odbiegła nie- 
co od oferty. 
Już na trasie w Czechach wła- 
ścicielka BP "Wenecja" poinfor- 
mowała swych klientów, że jadą 
do hotelu "Bona Vista". W Ca- 


"Strategia dla Polski", czyli... 
Recepta na strajk 


WARSZAWA (Inf. wł.) - Na- 
sze propozycje w sprawie 710- 
wych stosunków pracy przypo- 
minają stąpanie po otwartej 
brzytwie, gdyż ustalają reguly 
gry takie, jak w gospodarce ryn- 
kowej, gdzie związki zawodowe 
są tylko jedną ze stron sporów 
zbiorowych, a nie siłą dominują- 
cą, która jest w stanie przeforso- 
wae praktycznie co zechce - 
stwierdził Andrzej Bączkowski, 
wicemmister pracy i polityki so- 
cjalnej, referując program 
"Partnerskie stosunki pracy 
i negocjacyjny mechanizm regu- 
lacji płac" wchodzący w skład 
"Strategii dla Polski". 
Wszystkie akty prawne regu- 
lujące stosunki pracy znajdą się 
w jednej ustawie, która po kon- 
sultacjach ze związkami zawo- 
dowymi powinna wejść w życie 
już na początku 95 r. Jednak już 


Odnowione polichromie, 


- Zastanawiam się czy pan Marek Markie- 
wicz i Krajowa Rada Radiofond i Telewizji 
to święte krowy? Przepraszam za porówna- 
nie, ale naprawdę irytujące jest to kurczowe 
trzymanie się stołków. Jeśli kogoś na jakieś 
stanowisko się powołuje, to można go też 
odwolae, ma chyba takie prawo także prezy- 
dent. Nie ma ludzi niezastąpionych, a u 
nas jak już ktoś stanowisko obejmie, to na- 
tychmiast glosi, że wypelnia misję. A nie nor- 
malną pracę, za którą bierze pieniądze, i 
to duże. Rada rządzi częstotliwościami jak 
chce, wiele jej decyzji społeczeństwu się nie 
podoba. Jej zmiana to wcale nie taki zly 
pmnysł. 


I 
Pechowa Calella 


Wybrakowane wakacje 


SOSNOWIEC (Inf. wł.) Już 
kilka listów opisujących "wy- 
brakowane wakacje" dotyczyło 
wczasów w Calelli. Wygląda na 
to, że ta hiszpańska miejscowość 
była w tym sezonie wyjątkowo 
pechowa dla turystów z woje- 
wództwa katowickiego. 
Tym razem ofiarą sosnowiec- 
kiego Biura Podróży "Wenecja" 
padli państwo Teresa i Józef 


BIELSKO, MIKUSZOWICE 
KRAKOWSKIE (Inf. wł.) 
Wspaniałą barokową polichro- 
mię, wykonaną we wnętrzach 
modrzewiowego kościółka pw. 
św. Barbary w Mikuszowicach 
Krakowskich przez bielskiego 
malarza Jana Mentila w 1723 r., 
zaprezentowano wczoraj w ca- 
łości po gruntownej konserwa- 
cji. Prawie dwa lata precyzyjnie 
odnawiał malowidła konserwa- 
tor dzieł sztuki Józef Żołyniak 
wraz ze swoim zespołem. Prace 
artystyczne poprzedziło grun- 
towne zabezpieczenie drewnia- 
nych ścian i stropów kościółka. 
Polichromia ta, poświęcona ży- 


ciu i męczeństwu patronki ko- 
ścioła, jest obecnie jedyną za- 
chowaną w obiekcie sakralnym 
na terenie woj. bielskiego (rów- 
nie cenne malowidła posiadał 
drewniany kościół w ŁękawlCY, 
który całkowicie spłonął przed 
dwoma laty). 
Przedsięwzięcie wsparli mie- 
szkańcy Mikuszowic Krakow- 
skich, bielscy radni oraz władze 
miejskie i wojewódzkie. Miasto 
przeznaczyło na konserwację 
polichromii prawie miliard zło- 
tych. Województwo dołożyło 
100 mln zł do zainstalowania 
nowoczesnego systemu prze- 
ciwpożarowego. (sab) 


leli zmienił on już nazwę na 
"Tropik". - Po obejrzeniu poko- 
jów i zapoznaniu Stę z warunka- 
mi wypoczynku oddaliśmy klu- 
cze do recepcji i chciellSmy wra- 
cać do kra,.iu - wspomina J. Ma- 
dowicz. - Pilotka narodowości 
czeskiej nie zgodziła się na takie 
rozwIązanie. Week-end przeżyli- 
śmy więc w "Tropiku ", telefonu- 
jąc na wlasny koszt do Sosnow- 
ca z inteTUJencjami. Okna w nie- 
których pokoJach wychodziły na 
wspólny komin wentylacyjny. 
Akustyka byla taka, że czuliśmy 
SIę Jak w Jednym pomieszczeniu. 
Drzwi wejściowe musialy by(: 
otwarte, aby wpuście trochę 
świeżego powietrza. 
W poruedziałek po południu 
udręczeni wczasowicze przenie- 
śli się wreszcie do hotelu "Bona 
Vista" oddalonego o 400 metrów 
od morza. Do końca pobytu nie 
wyjaśniono im, gdzie znajduje 
się wymieniony w umowie hotel 
"Cala" i dlaczego w nim nie 
mieszkają. 
Kilkadziesiąt ofiar BP "We- 
necja" podpisało się pod żąda- 
niem zwrotu kosztów, a w przy- 
padku jego niezrealizowama za- 
groziło wstąpieniem na drogę 
sądową. (MFK) 


, 
S'ąska, 
slucham... 


czego nie usuwa usterki. Podano mi orien- 
tacyjny termin naprawy: do 31 grudnia! Do- 
dano, że inteTUJencja u dyrektora niczego 
nie zmieni. Pytam więc, czy za 2 mln 700 
tys. zl Telekomunikacja instaluje atrapy? 
(Stanisław Pyrtek z Kobióra) 


cami sporo w tej szkole zrobiliśmy, lącznie 
z malowaniem itp. Ostatnio flTTTUl remontu- 
jąca dach szkoly zeTUJała zeń papę, mimo iż 
wiadomo było, że pogoda będzie fatalna. No 
i stalo się: w czasie wczorajszej ulewy woda 
zalala pomieszczenia szkoly. Szkody są duże, 
a ja pytam: kto za to zaplaci? 


(Anna Grolewska z Zabrza) 


- Z powodu paradontozy musIałam usu- 
nąć zęby. Konieczne jest zalożenie protezy. 
Niestety - schodzilam już całe Katowice 
i nikt nie chce mi tej protezy zrobie na koszt 
ubezpieczalni. W przychodni przy ul. Kotla- 
rza uslyszalam, że owszem, zrobią, ale pry- 
watnie. Podobnie jest wszędzie. Ja mam tyl- 
ko mską rentę, w żaden WlęC sposób nie stae 
mnie na wydatek kilku mIlionów na prote- 
zę. Dosłowme plakać się chce. Przecież nie 
oczekuję niczego nadzwyczajnego, Jedynie 
podstawowej rzeczy, która umożltwi mi 
normalne funkcJonowanie! 
(M. I. z Katowic) 


(Czytelnik z Sosnowca) 


- My, mieszkańcy bloków w Jastrzębiu, 
blagamy wręcz, by wojewoda już wydal de- 
cyzję o ogrzewaniu mieszkań. Wilgoe Jest 
taka, że w mieszkaniach, zwłaszcza partero- 
wych, tapety odchodzą od ścian. Nic nie 
schnie, niedlugo wszystko zgnije. Nasz blok 
przy ul. Zielonej stanął na bagnach - wilgoe 
Jest już nie do wytrzymania, wszyscy choru- 
jemy. ProsImy o pomoc! 
- (Wanda Piekarz z Jastrzębia) 


- Wczorajsza ulewa nie należala do przy- 
jemności, ale jakoś mozna by ją znieść, gdy- 
by nie kierowcy wielu samochodów. Pędzą 
po ulIcach miast, jakby byli sami, nie do- 
strzegając w ogóle przechodniów. WidZlalam 
wczoraj wielu ludzi na ulicach, ochlapanych 
od stóp do głów, bezsIlnie wygrażaJących 
kierowcom. Wiem, że jezdnie są dziurawe, 
ale przeC1eŻ wiedzą o tym i prowadzący sa- 
mochody. Czy naprawdę nie da się choe 
odrobinę zwolnic, by nie sprawić nieprzyjem- 
nego prysznica przechodnIom? Nie wspomnę 
już o kosztach prania garderoby. Zbliża się 
pora jesiennej szarugi, śniegu i błota - kIe- 
rowcy, popatrzcie też za szyby samochodów! 
(Anna Reniak z Zabrza) 


- Uważam za skandal, że TVP nie trans- 
mitowala wczorajszego meczu o godzinie 19 
między Gornlkiem Zabrze a Admlrą Wac- 
ker. To pieTUJsze spotkanie tych drużyn 
z Wiednia można bylo pokazać, a tego, któ- 
re jest u nas, nie? Czy mecz, który odbywa 
się "za miedzą" mam oglądac przez satelItę? 
To karygodne lekceważenie kibiców I pol- 
skiego wIdza! 
(Kibic piłkarski z Gierałtowic) 


- 24 maja tego roku otrzymaliśmy nare- 
szcie telefon. Nasza radość tTUJala krótko, 
bo JUż 12 sierpnia telefon zamilkl, nie tylko 
u nas, ale i u 10 innych abonentów. Wszel- 
kie inteTUJencje w Telekomunikacji Polskiej 
SA w Tychach przypominają "pisanie na 
Berdyczów". 21 września inteTUJeniowalem 
osobiście u pani kierownik w TP SA w Ty- 
chach, ale uslyszałem, że instytucja ta nie 
musi tłumaczye się swoim abonentom, dla- 


- Moje dziecko chodzi do Szkoly Podstawo- 
wej nr 19 w Sosnowcu. Wraz z innymI rodzi- 


Nr zam. 3748-11/94 1 2 


Czekamy na kolejne opinie i sygnały Czy- 
telników. Nasz telefon 153-89-27 czynny 
jest codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9 do 14, w soboty od 10 
do 14. (gaw) 


pierwsze wypowiedzi związ- 
kowców są wyjątkowo nieprzy- 
chylne nowelizacji. 
Generalną zasadą, która legła 
u podstaw nowelizacji ustawy 
o stosunkach pracy, jest posza- 
nowanie zasady spokoju spo- 
łecznego. W związku z tym pro- 
ponuje się wprowadzenie zaka- 
zu strajku i wszczynania nowe- 
go sporu zbiorowego w okresie 
obowiązywania poprzedniego 
układu zbiorowego. Zostanie 
rownież znacznie ograniczone 
prawo do strajku, gdyż o jego 
podjęciu będzie mogła zadecy- 
dowae jedyrue większość zatru- 
dnionych w zakładzie. Będą za- 
bronione strajki polityczne, gło- 
dowe i okupacyjne, które zosta- 
ną uznane za melegalne, a więc 
uczestniczeme w nich będzie 
karane dyscyplinarnie, ze zwol- 
nieniem z pracy włącznie. O le- 
galności strajku będzie decydo- 
wać sąd pracy, który może 
wszcząć postępowanie np. na 
podstawie doniesienia prokura- 
tury. 
Natomiast średnia płaca bę- 
dzie, w myśl "Strategii dla Pol- 
ski", negocjowana w ramach 
Komisji Trójstronnej. Średnia 
płaca ma obowiązywać w pań- 
stwowych zakładach l w tych, 
w których skarb państwa posia- 
da większość udziałów. (P.K.) 


(DOKOŃCZENIE ZE STR. l) 
zna mężczyzny, który dał im 
pieniądze. 
Z zachowania Gabrieli S. 
wynikało, że pozostaje ona 
"w bliskich kontaktach osobi- 
stych" z Markiem P., które zo- 
stały nawiązane prawdopodob- 
nie w czasie prowadzenia prze- 
ciwko niemu jednej ze spraw 


karnych. W czasie przesłucha- 
ma pani prokurator odmówiła 
odpowiedzi na kilka pytań. 
Wiadomo jednak, że poszuki- 
wany lIstem gończym Marek P. 
przebywał w jej katowickim 
mieszkaniu kilka razy, a po- 
nadto jeżdził wypożyczonym na 
je] nazwisko, fiatem 125 p. 
Gabriela S. zwolmła się 
z pracy. Marek P. przebywa 
w areszcie w Bielsku-Białej. 
Akta dotyczące sprawy zostały 
przekazane Prokuraturze Woje- 
wódzkIe]. Ta jednak milczy. 
AGATA WAWRZYNIAK 


niecałe 700 złotych na minutę. 
Od pażdziernika będziemy "do 
przodu" o całe 2600 złotych. 
Żetony A i C podrożeją o 100 
i 1200 złotych, będą kosztować 
odpowiednio 1300 i 13000 zł. 
Karty magnetyczne będziemy 
kupować za 64 tysiące (50 im- 
pulsów) i za 128 tysięcy zł (100 
impulsów). 
Ceny połączeń międzynaro- 
dowych pozostaną nie zmie- 
nione. (EF) 


Nadal 
w stanie ci,ikim 
PIEKARY ŚL.\SKIE (Inf. 
wł.) Stan 8-letniego Artura F. 
przebywającego na Oddziale 
Intensywnej Opieki Medycznej 
w Wojewódzkim Szpitalu Chi- 
rurgii Urazowej nadal jest cięz- 
ki. Przypomnijmy, że dziecko 
12 wrześma zostało dotkliwie 
pogryzIOne przez psa. Małemu 
Arturkowi, któremu pies uszko- 
dził rdzeń kręgowy grozi całko- 
wity paraliż kończyn. (Ak) 


Czekanie na egzekucję 


(DOKOŃCZENIE ZE STR. l) 
Jacek Kurzydło, naczel- 
nik Wydziału Gospodarki Ko- 
munalnej i Mieszkaniowej 
w katowickim magistracie za- 
chęca, aby przestrzec lo- 
katorów liczących na bezsil- 
ność egzekutorów eksmisji. 
W ubiegłym roku do tutejszego 
Ratusza wpłynęło 285 pos- 
tanowień o utracie prawa do 
zamieszkania, z których zre- 
alizowano 103. W tym ro- 
ku odbyły się 82 egzekucje na 
167 orzeczeń. Naczelnik Ku- 
rzydło przyznaje wpraw- 
dzie, iż egzekucyjna gorliwość 
urzędu w pierwszej kolejnoś- 
ci dosięga środowiska krymi- 
nogennego, osób znęcających 
się nad rodziną oraz rozwie- 
dzionych lokatorów. Niem- 
niej zapewnia, że i w pozosta- 
łych przypadkach czas dzielą- 
cy złożenie sądowego wyroku 
od jego realizacji nie jest 
w Katowicach dłuższy niż 
3 lata. 
W Tyskiej Spółdzielni Mie- 
szkaniowej "Oskard" liczą- 
cej 14 tys. członków, w tym ro- 
ku uchwały o wykluczeniu 
z niej powzięto w odniesieniu 
do 36 lokatorów. Z zajmowa- 
nych lokali usunięto 4 lokato- 
rów, a 9 wyroków sądowych 


z klauzulą wykonalności cze- 
ka jeszcze na egzekucję. 
W "Oskardzie" najbardziej dra- 
styczne decyzje dosIęgają głów- 
nie tych, którzy albo zajmują 
mieszkanie bez tytułu prawne- 
go, albo długo i uporczywie 
uchylają się od zobowiązań wo- 
bec spółdzielni. (jech) 


Łapówkarz 
z lizakiem 


WROCŁAW (PAP) Prokura- 
tura Rejonowa Wrocław Psie 
Pole aresztowała b. funkcjona- 
riusza wrocławskIe] policji pod 
zarzutem wyłudzema łapówki. 
Pod koniec ub. roku dwaj 
młodzi policjanci zatrzymali 
20-letniego mężczyznę, który 
bez prawa jazdy jechał wła- 
snym samochodem. Jeden 
z funkcjonarIUszy postraszył 
zatrzymanego, że za prowadze- 
nie pojazdu bez tego dokumen- 
tu grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 5. W zamian za 
zaniechanie czynności poli- 
cjant zażądał 2 mln zł. Pienią- 
dze otrzymał. 
Kilka godzin później "ła- 
pówkodawca" zjawił się w Ko- 
mendzie Rejonowej i sprawa 
się wydała. 


Zgubna nadwyżka 
CIESzyN (Inf. wł.) Wczoraj 
informowaliśmy o nieudanej 
próbie mieszkańca Andrychowa 
przemycenia przez granicę po- 
nad miliona czeskich koron. 
W areszcie tymczasowym prze- 
bywa także 25-letni Jacek I., 
który usiłował przewieżć przez 
granicę ponad 150 tysięcy dola- 
rów. 
Przemytnik pojawił się na 
przejściu w Boguszowlcach 
z zezwoleniem na wywóz 40 ty- 
sięcy dolarów. Przy dokładniej- 
szym sprawdzaniu samochodu, 
którym podrózował, okazało 
SIę, Że wiezie o 116 tysięcy "zie- 
lonych" więcej. Po wpadce, za- 
oferował celnikoWI piemądze 
w zamian za przepuszezenie go 
do Czech. Tym sposobem przy- 
był mu jeden zarzut więcej. 
Kwota, którą usiłował prze- 
wieżć, została zabezpieczona 
przez prokuraturę. (go) 


, 


I Za oknem 


Polska południowa znajduje się pod 
wpływem klina wyżowego. Zachmurze- 
nie duże zwiększynu przejaśnieniami 
w ciągu dnia, okresami przelotny deszcz. 
Temperatura maksymalna w dzień od 11 
do 14° C, minimalna w nocy od 7 do 10° 
C. Wiatr słaby I wniarkowany z kierun- 
ków zachodnich. 
Komunikat ekologiczny 
27 wrześma przekroczone zostały 
średniodobowe dopuszczalne stężenia 
tlenku węgla o 12 proc. w Będzinie, o 16 
proc. w Sławkowie, o 30 proc. w Gliwi- 
cach, o 42 proc. w Katowicach, o 62 
proc. w Bytomiu, o 90 proc. w Chorzo- 
wie i o 129 proc. w Zabrzu, pyłu zawie- 
szonego o 12 proc. w PIekarach, o 17 
proc. w Kużm Nieborowickiej, o 21 
proc. w Będzinie, o 27 proc. w Gliwi- 
cach i o 34 proc. w Bytomiu oraz tlen- 
ków azotu o 8 proc. w Sosnowcu. Stęże- 
nia pozostałych zanieczyszczeń mieści- 
ły SIę W gramcach stężeń dopuszczal- 
nych. (gaw) 2 " 1/ 
'/?''- ..... 
. . . .... 
. , ........ 
. ..:....:::. 
KA Tr.\AIV'....II C · C' ....:::::. 
,IV'ry,.",.ł::- .......... 
.......... 
........... 
........... 
................. m ......... 


ttt?:t
:
:::t::::{/::::::.:.:::.:.. 
 7 
 ....\f} 
::::: ...:. \. .J' :..::::::::::::::. BIE l C '1?-BIA LA ....::. 
.:.:.:.: 
 " 
.. ...: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. Lv 
 :.:.:.:.:. 
.... .. ............. " , / ...... 
{{::::::::.(

::::.::t/::}
{:
:}
:}
{:> '. .
.. ..:.:..:::{{{:
: 
::::::::::::::::::::iij	
			

/iv5521-1994-226-0003.djvu

			ZAGRANICA 


28 wrześnio 1994 


3 


PRETORIA (PAP) Prezydent 
RPA, Nelson Mandela oskarżył 
w poniedziałek laureata Poko- 
jowej Nagrody ł"obla, arcybi- 
skupa Desmonda Tutu o brak 
odpowiedzialności. Powodem 
tej ostrej oceny były krytyczne 
wypowiedzi jednej z najwybit- 
niejszych osobistości życia spo- 


Nędza 


- 


luksusy 


I 


łecznego i religijnego Afryki 
Południowej pod adresem rządu 
jedności narodowej. Tutu wy- 
stępował m. in. przeciwrko zbyt 
wysokim pensjom dla członków 
rządu i luksusowym warunkom 
ich życia w sytuacji, gdy zdecy- 
dowana większość mieszkań- 
ców kraju żyje w nędzy. 
Mandela twierdzi, że popu- 
lizm wielu wybitnych działaczy 
rządzącego Afrykańskiego Kon- 
gresu Narodowego stwarza wra- 
żenie rozłamu w jego szeregach. 
Tymczasem zuluska partia 
Inkatha podała do sądu Nelsona 
Mandelę w związku z zastrzele- 
niem w marcu przed siedzibą 
Afrykańskiego Kongresu Na- 
rodowego ośmiu jej członków. 
Inkatha domaga się odszko- 
dowania w wysokości 2,3 mln 
dolarów, przy c;<;ym pozew skie- 
rowany jest zarówno przeciwko 
Afrykańskiemu Kongresowi 
Narodowemu, jak i przeciw po- 
licji południowoafrykańskiej. 


,,sypał" rabljąc siebie 


NOWY JORK (PAP) W ponie- 
działek na 5 lat więzienia ska- 
zany został Salvatore Gravano, 
mafioso, który po aresztowaniu 
w 1990 roku nawiązał współ- 
pracę z policją. Jego zeznania 
umożliwiły posłanie za kratki 
37 członków dwóch nowojor- 
skich klanów mafijnych - Gam- 
bino i Colom bo. 
Gravano, czyli "Byk Sammy" , 
był człowiekiem nr dwa w klanie 
Gambino. Zarzucano mu udział 
w 19 zabójstwach. "Skruszony" 
członek mafii zaczął "sypać" po- 
licji nowych kompanów, gdy 
otrzymał zapewnienie, że pod- 
czas procesu prokurator nie bę- 
dzie żądał dla niego więcej niż 
20 lat więzienia. 
Ważne informacje "nawróco- 
nego" mafiosa umożliwiły are- 
sztowanie szefa klanu Gambi- 
no, 54-letniego Johna Cottiego, 
który skazany został na doży- 
wocie, a także Victora Oreny - 
szefa klanu Colombo. 
Podczas procesu prokurator 
wyraził l uznanie dla oskarżone- 
go Gravano, stwierdzając, że 
był on najważniejszym świad- 
kiem w historii zorganizowanej 
przestępczości. 


IE 


IY A Pl E IClONY 
Korespondencja własna z Watykanu 


I 


WATYKAN. Doniesienia agen- 
cji Reutera stwierdzające, że 
H-letni papież, Jan Paweł n 
jest poważnie chory, wywołały 
bardzo żywą reakcję Stolicy 
Apostolskiej. Jej rzecznik pra- 
sowy Joaquin Navarro-Valls 
uznał wszelkie doniesienia 
o nasilającej się chorobie papie- 
ża za absurdalne. Stwierdził on, 
że Ojciec Święty istotnie wyglą- 
da ostatnio nie najlepiej, ale 
wynika to nie z drążącej go 
choroby, ale z przepracowania. 
W Roku Rodziny Jan Paweł n 
narzucił sobie bardzo ostre 
tempo i wziął na siebie obo- 
wiązki wykraczające poza jego 
funkcje. Przeszedł do porządku 
dziennego nad sugestiami leka- 
rzy i zamiast rozpocząć rekon- 
walescencję po złamaniu nogi, 
intensywnie pracował. Uznał 
bowiem, że konferencja ONZ 
w Kairze może mieć tak nega- 
tywne skutki dla całej ludzko- 
ści, iż nie wolno jej zbagatelizo- 
wać. Praktycznie rzecz biorąc - 
jak oświadczył rzecznik - wziął 
na siebie całość koordynacji 
wszystkich poczynań Stolicy 
Apostolskiej. 
Rzecznika Watykanu poparł 
również jeden z najbl!ższych 
współpracowników Ojca Swięte- 
go kardynał Alonzo Lopez Tm- 
jillo, przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Rodziny. Powiedział 
on, że Jan Paweł n przed zbliża- 
jącą się konferencją w Kairze 
zdobył się na gigantyczny wysi- 
łek. Niektóre jego pociągnięcia 
były zaskakujące nawet dla naj- 
bliższych współpracowników. 
Tuż przed konferencją w Kairze 
wysłał np. do wszystkich przy- 
wódców państw osobiście ręcz- 
nie napisane listy, w których 
przedstawił stanowisko Stolicy 
Apostolskiej wobec problematy- 
ki, która miała być poruszana 
w Kairze. Kontaktował się rów- 


. J "'...1. \' .
 ł
 j:' 


fI\.' 


"''''''I
'.. 


"';,i-. 


, :
, 
" 


:.:.:.:.:....... . 

tIIm


r
:::.. 


" ',, 


,;0:'1'> 
4:';0. I' 


',. 
,. 


.," 
'\ ;. 
.... 


> . 


"" 
. . 

IIł)
,....."

 
. 
"'''::''" 

",oJoo....,,.
.' 

'.-:....ę'M. 
ł--i"J.; ot  !ł" 


Papież narzucił sobie ostre tempo pracy. Fot. ..Papież prywatnie" 
nież z wieloma przywódcami w Kairze była bardzo dobrze 
państw telefonicznie starając się merytorycznie przygotowana 
ich przekonać, że spraw ludno- i odniosła, zdaniem kardynała 
ściowych nie wolno rozstrzygać Trujillo, znaczący sukces. Uda- 
za pomocą rozwiązań politycz- ło się jej bowiem udowodnić, że 
nych. Codziennie spotykał się nie wszystkie dane i prognozy 
z zespołami ekspertów i gronem zaprezentowane na niej przez 
współpracowników z kilku kon- ekspertów ONZ były prawdzi- 
gregacji, tocząc z nimi wielogo- we. Zdołała również nie dopu- 
dzinne dyskusje. ścić do zaakceptowania aborcji 
W efekcie delegacja Stolicy jako środka regulacji urodzin. 
Apostolskiej na konferencję Udowodniła też, że rodzina jest 
fundamentem społeczeństwa 
i nie wolno jej traktować jako 
przeżytku. 
Kardynał Trujillo ujawnił, że 
papież równolegle z przygoto- 
waniami do konferencji w Kai- 
rze rozpoczął prace nad funda- 
mentalną encykliką o życiu, 
która zostanie opublikowana 
naj prawdopodobniej w stycz- 
niu. Jan Paweł II pisze ją, jak 
zwykle, osobiście starając się, 
by jak najpełniej odpowiadała 
ona na wyzwanie czasu. 


Przywloką zarazę? 


KIJÓW. Władze ukraińskie, mimo podejmowanych wysiłków, 
nie są w stanie opanować epidemii cholery, głównie na Krymie 
i w kilku innych dużych miastach. Tymczasem kijowska prasa pi- 
sze, że w niektórych najpoważoiejszych skupiskach zachorowań, 
prowadzona jest akcja werbowania robotników sezonowych, któ- 
rzy wyjadą jako gastarbeiterzy za granicę, głównie na wykopki zie- 
mniaków do Polski. 
"Kijewskie Wiedomosti" pi- 
szą o konkretnej firmie, anga- 
żującej do pracy w Polsce. W jej 
ulotce zapewnia się, że polski 


Nie chcą po niemiecku 
. .I. 


BELGRAD. W tym l'Oku poli- 
tyka wkroczyła do szkół w no- 
wej Jugosławii. Jako że w Bel- 
gradzie Niemcy uznano za win- 
ne rozpadu federacji 
w dawnym kształcie, 
w niewielu szkołach kon- 
tynuowane będzie naucza- 
nie języka niemieckiego. 
Jak pisze hamburski ty- 
godnik "Der Spiegel", 
w Niszu, drugim co do 
wielkości mieście Serbii, 
rok szkolny rozpoczął się 
od strajku. Rodzice zażą- 
dali, aby zaprzestać nauki 
"języka nowego Herren- 
volku". Na transparentach 
wypisano między innymi 
hasła: "Precz z Czwartą 
Rzeszą Niemiecką", "Ser- 
bia nie potrzebuje aryj- 
skich idei". 
Nauczyciele w Kraljevie 
zapobiegli podobnemu 
protestowi, skreślając po 
prostu naukę niemieckiego 
z programu nauczania. 
Kto do tej pory uczył się 
tego niepożądanego języka, Serbowie 
otrzymał możliwość prze- com 
robienia szybkiego kursu rosyj- 
skiego lub francuskiego. 
Wszystkich uczniów obowią- 
zuje za to nowa wykładnia, iż to 
Niemcy ponoszą główną winę 
za rozpad wielonarodowej Ju- 
gosławii, a Bonn po zjednocze- 
niu zwróciło się ku starej, XIX- 


wiecznej pangermańskiej poli- 
tyc
 rasowej. Mało tego. We- 
dług "pedagogów" z Belgradu, 
uczniowie powinni dobrze za- 


I Nasz komentarz I 
Specjalista od trudności 
glądy niektórych czlonków pak- 
tu na uczestnictwo USA w syste- 
mie obronnym Europy. Czyli 
znaleźć consensus między zwo- 
lennikami polegania na Unii Za- 
chodnioeuropejskiej a tymi, któ- 
rzy obecność Amerykanów uwa- 
źają za nieodzowną dla bezpie- 
czeństwa naszego kontynentu. 
Do rozstrzygnięcia jest też 
problem rozszerzeni!1 paktu 
o państwa Europy Srodkowej 
i Wschodniej. Claes jest bardziej 
w tym względzie powściągliwy 
od Wornera i w obawie o rozwój 
sytuacji w Rosji "Partnerstwo 
dla Pokoju" uważa za najlepsze 
rozwiązanie w obecnej sytuacji. 
Jednak z wcześniejszych jego 
wypowiedzi wynika, iż widzi on 
realną możliwość integracji 
z NATO krajów "szczególnie 
zbliżonych do Zachodu" jak Pol- 
ska, Czechy, Slowacja, Węgry, 
Slowenia, Chorwacja i państwa 
bałtyckie. Odrzucenie przez 
USA poprawki Browna zamyka 
przed nami tzw. szybką ścieżkę 
przystąpienia do paktu. Nie- 
przychylny nam sekretarz NA- 
TO móglby jeszcze bardziej zga- 
sić nasze nadzieje. 
BARBARA NOWICKA 


Zarówno przewodniczący Ko- 
misji Europejskiej UE, Jacques 
Delors, jak i sekretarz generalny 
NATO, zmarly niedawno Manfred 
Worner, uczynili ze swych urzę- 
dniczych w gruncie rzeczy funkcji 
ważne posady polityczne. I to do 
tego stopma, źe walka o następ- 
stwo po Delorsie doprowadziła 
latem, podczas spotkania na Kor- 
tu. do malego kryzysu w Unii Eu- 
ropejskiej. Dlatego aż dziwi sto- 
sunkowo szybka decyzja co do ob- 
sady stanowiska sekretarza Pak- 
tu Pólnocnoatlantyckiego. Amba- 
sadorowie 16 państw zgodzili się 
w poniedzialek na kandydaturę 
szefa belgijskiej dyplomacji - Wil- 
ly'ego Claesa. 
Dwadzieścia lat pozostawania 
w kolejnych rządach, wystawia 
mu świadectwo polityka do- 
świadczonego i utalentowanego. 
Podkreśla się zwlaszcza jego 
zdolnośct do wypracowywania 
kompromisów oraz rcjzwiqzywa- 
nia trudnych problemów. Byłyby 
to umiejętności w sam raz na za- 
dania, jakie czekają w najbliż- 
szym cza.
ie NATO. 
To wlaśnie Claes, dzięki swo- 
im umiejętnościom, będzie 
w stanie pogodzić odmienne po- 


.., 

 


rolnik, tam nazywany farme- 
rem, płaci minimum równowar- 
tość 5 dolarów za dniówkę. 
Gwarantuje przy tYm przyzwo- 
ite warunki życia i "znakomicie 
karmi". Jednak pośrednicy naj- 
częściej nie mówią, że za tę ce- 
nę trzeba pracować od świtu do 
zmierzchu i najczęściej niele- 
galnie. Tylko niektóre wielkie 
gospodarstwa zatrudniają ga- 
starbeiterów zza wschodniej 
granicy po uprzedniej zgodzie 
władz polskich. 
Tym niemniej chętnych jest 
wielu. Na Ukrainie średnia pła- 
ca wynosi w tej chwili 7 - 8 do- 
larów miesięcznie. Po opłaceniu 
podróży i prowizji pośrednika, 
zainteresowanemu zostaje na 
czysto ponad 100 dolarów, czyli 
ponad 6 mln karbowańców, za 
sezon, np. zbioru ziemniaków. 
Tegoroczna susza spowodowała, 
że robotnicy rolni na zachodniej 
Ukrainie zupełnie nie mają pra- 
cy. Jednak nawet w ukraińskiej 
prasie podkreśla się, że np. 
w Chersoniu, który jest drugim 
po Symferopolu skupiskiem za- 
chorowań na cholerę, nie pro- 
wadzi się żadnych badań osób 
wyjeżdżających za granicę. 
Zwalając cały problem na "za- 
praszających" . (sas) 


.:
. 


MAREK A. KOPROWSKI 


Galeria W... elektrowni 


LONDYN (PAP) Trzynastu 
swiatowej stawy architektów 
wybrano do zaprojektowania 
i zagospodarowania nowego 
londyńskiego muzeum - filii 
Tate Gallery, które mieścić się 
będzie w dawnej elektrowni po- 
łożonej naą Tamizą. Ekspono- 
wane w nim będą dzieła sztu- 
ki XX wieku. 
Biorąc przykład z Muzeum 
Orsey, mieszczącego się w daw- 
nym paryskim dworcu, kierow- 
nictwo Tate Gallery postanowi- 
ło przejąć dawną londyńską 
elektrownię, by tam prezento- 
wać część swych zbiorów. 
Koszt tego przedsięwzięcia 
szacuje się na 80 mln funtów. 
Tate Gallery liczy, iż projekt 
ten zostanie w połowie sfinan- 
sowany z "Funduszu Tysiącle- 
cia" ustanowionego przez rząd 
brytyjski dla uczczenia roku 
2000. Otrzyma on środki finan- 
sowe pochodzące z przyszłej lo- 
terii państwowej. 


ł(ANO\'-UX£ 
S 2 85 350,355 
ł{f · , KG- 
Cłłt.OD'Z

ftK' 
%AMftA
 


SARAJEWO (PAP) Bośniac- 
cy Serbowie ostrzegli, że nie 
mogą dłużej gwarantować 
bezpieczeństwa samolotom 
udającym się do Sarajewa. 
Równocześnie przeprowadzili 
ćwiczenia z bronią przeciwlot- 
niczą, i to na oczach żołnierzy 
sił ONZ. 


,;oj 
/. 


Stosunki między bośniackimi 
Serbami a siłami pokojowymi 
ONZ zdecydowanie się pogor- 
szyły, kiedy w zeszłym tygodniu 
"błękitne hełmy" zażądały akcji 
lotnictwa NATO na serbski 
czołg. Od tego czasu konwoje 
są blokowane, a żołnierze 
UNPROFOR mają ograniczoną 
swobodę poruszania się. 
Serbskie ostrzeżenie, że gwa- 
rantowanie bezpieczeństwa sa- 
molotom lecącym do Sarajewa 
nie jest już możliwe, Narody 
Zjednoczone odebrały jako 
grożbę i wystosowały ostry pro- 
test do przywódców Serbów 
bośniackich. 
Od czwartkowej akcji lotnic- 
twa NATO lotnisko w Saraje- 
wie jest prawie cały czas zam- 
knięte. Drogi dojazdowe do sto- 
licy Bośni i Hercegowiny są za- 
blokowane. Zapasy żywności 
w mieście wystarczą zaledwie 
na dwa tygodnie. 


Bomba ,Il' dla Iranu 
WASZYNGTON (PAP) Zda- 
niem amerykańskiego wywiadu, 
Iran w ciągu najbliższych dzie- 
sięciu lat może zbudować bombę 
atomową, wykorzystując mate- 
riały rozszczepialne uzyskane 
z Rosji. 
Dyrektor generalny amerykań- 
skiej Centralnej Agencji Wywia- 
dowczej, James Woolsley oświad- 
czył, iż według danych CIA, Te- 
heran szczególnie aktywnie za- 
biega obecnie o pozyskanie z Ro- 
sji, głównie nielegalnymi kanała- 
mi, zarówno materiałów, jak 
i technologii atomowych. Zda- 
niem dyrektora CIA, Iran z dru- 
giej strony czyni także próby 
uzyskania gotowej już bomby ją- 
drowej. 


Z czego żyją Czeczeńcy 


GROZNY. Prezydent Czeczenii, Dżochar Dudajew ogłosił stan 
wojenny. Kraj od wielu miesięcy jest w nieustannym napięciu, któ- 
rego nie osłabiają oświadczenia, a przede wszystkim działania Mo- 
skwy, popierającej opozycję uciekającą się nie tylko do siły argu- 
mentów, ale i kałasznikowów. Kreml ostatnio zarządził też zakro- 
jone 
 szeroką skalę ćwiczenia wojskowe na Północny
 Kauka- 
zie, które chociaż - jak zapewniano - nie objęły terytorIum Cze- 
czenii, to zostały tam odebrane jako demonstracja siły. 
Eskalacja poczynań zmierza- zała się jedyną łączącą ją z Da- 
jących do destabilizacji życia gestanem i Zakaukaziem. 
w Czeczenii rzuca się w oczy. Rosjanie twierdzą, że już 
Borys Jelcyn i jego otoczenie, są przed blokadą, ze szlaku tego 
najwyrażniej zdecydowani roz- korzystano bardzo niechętnie, 
strzygnąć los "niepokornej re- gdyż nie było pewności czy to- 
publiki", dającej zły przykład war trafi do odbiorcy. W ub. 
innym, również niezadowolo- roku zarejestrowano aż 400 na- 
nym ze swego statusu, regio- padów na pociągi, w wyniku 
nom Rosyjskiej Federacji. których zrabowano 200 konte- 
W Moskwie przyjęto zasadę, nerów z ładunkami. Już w tym 
że skoro Grozny nie uznaje jej roku pastwą rabusiów padło 
zwierzchności, ta również nie prawie 1.400 wagonów. Przed 
będzie uwzględniała go w "roz- kilkoma tygodniami zginął w 
dzielniku". Dzieje się tak 
d potyczce z napastnikami jeden 
1992 roku. Przedtem CzeczenIę z członków specjalnej ochrony 
obdarowywano hojnie dotacja- pociągu. 
mi, chociaż wiadomo, że repu- Wszelkie zapewnienia władz 
blika do naj biedniejszych nie Czeczenii, że ukrócona zostanie 
należy. Jej głównym bogac
 działalność uzbrojonych band 
twem jest ropa naftowa, ktore] 
zasoby nadal oceniane są na ok. 
50 mln ton, zaś roczne wydoby- 
cie na 3 mln ton. Mają też Cze- 
czeńcy zakłady petrochemicz- 
ne, przerabiające nie tylko wła- 
sny surowiec. W 1993 roku Ro- 
sja jednak ..zaczopowała" ruro- 
ciągi i przestała przesyłać do 
Czeczenii ropę wydobywaną 
w innych regionach. Nieznacz- 
ne ilości surowca trafiły do 
Groznego jedynie zDagestanu 
i Stawropola. 
Moskwa odizolowała także 
Czeczenię w inny sposób - blo- 
kując jej połączenia kolejowe. 
5 września o godzinie 21.00 cza- 
su moskiewskiego zatrzymano 
wszystkie pociągi pasażerskie 
i towarowe przejeżdżające 
przez Grozny. Skutki zastopo- 
wania ruchu okazały się jednak 
nieprzyjemne nie tylko dla 
Czeczenii. ale dla samej Rosji, 
dla której po wyłączeniu z roz- 
kładów jazdy Abchazji, trasa 
wiodąca przez Czeczenię oka- 


rabusiów, dotychczas okazywa- 
ły się jedynie czczymi deklara- 
cjami. Podobnie zaresztą jak 
obietnice wyrównania należno- 
ści za dostawy energii. Republi- 
ka jest uzależniona od dostaw 
prądu z głębi Rosji. Ma wpraw- 
dzie 4 własne elektrownie 
o łącznej mocy 430 MW, ale 
dwie z nich nie pracują, gdyż 
nie ma części zamiennych i spe- 
cjalistów mogących dokonać 
napraw agregatów prądotwór- 
czych. Czeczenia pobiera więc 
prąd z ogólnorosyjskiej sieci 
energetycznej. Pobiera, lecz nie 
płaci. Za 8 miesięcy br. zaległo- 
ści płatnicze Groznego wobec 
Moskwy z tego tytułu wyniosły 
17 mld rubli. 
Rosja może więc, prócz 
wsparcia opozycji wewnętrznej, 
zastosować jeszcze silniejszą 
presję gospodarczą na Grozny, 
aby doprowadzić do zmiany 
rządzącej tam ekipy, bądż zła- 
mania jej oporu wobec Kremla. 


WALDEMAR WASILEWSKI 


I Agencje doniosły 


. DELEGACJE USA I KOREI PÓLNOCNEJ wznowiły we wto- 
rek w Genewie rozmowy na temat strategii jądrowej Phenianu, 
a także ewentualnej normalizacji dwustronnych stosunków. 
. SĄD NAJWYŻSZY ALASKI przyznał sześciu firmom należą- 
cym do rdzennych mieszkańców stanu, odszkodowania 9,7 
n 
dolarów za straty spowodowane w 1989 roku ogromnym WYCIe- 
kiem ropy z tankowca "Exxon Valdez". 
. JAPOŃSKI MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH, Johei 
Kono wezwał Ukrainę do przystąpienia do układu o nierozprze- 
strzenianiu broni jądrowej oraz do stworzenia systemu jej kontro- 
li. 
. PRZYWÓDCA ZIOMKOSTWA NIEMCÓW SUDECKICH, 
Franz Neubauer zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o po- 
moc w uregulowaniu sprawy Niemców wysiedlonych pod koniec 
drugiej wojny światowej z Sudetów w Czechosłowacji. 
. SZEŚCIU WOJSKOWYCH południowokoreańskich wyjedzie 
do Gruzji, gdzie będą pełnić funkcje obserwatorów w ramach mi- 
sji pokojowej ONZ. 
. BIALORUŚ zamierza zwiększyć handel bronią. Ubiegłorocz- 
ny dochód ze sprzedaży broni premier Michaił Czigir określił na 
kwotę 14 mln dolarów. 


(oprac. w) 


Wyznania na odchodnym 


PARYŻ. Już niewiele ponad 
pół roku pozostało Francois Mit- 
terrandowi do zakończenia ka- 
dencji szefa państwa. Pierwszym 
obywatelem Francji Mitterrand 
jest od maja 1981 roku, dłużej niż 
ktokolwiek inny w historii Repu- 
bliki Francuskiej. Ostatnie mie- 
siące sprawowania władzy są 
jednak dla niego szczególnie 
trudne. 
Prezydent nie ukryWa, że cho- 
roba (rak prostaty) wyniszcza je- 
go organizm i pozbawia sił wital- 
nych. Zaprzecza jednak stanow- u 
czo wszelkim pogłoskom o przed- 
terminowym złożeniu przezeń 
urzędu. Pragnie dotrwać w Palcu 
Elizejskim do upływu mandatu. 
Trzeba przyznać, że dziennikarze 
nie ułatwiają mu spełnienia tego 
postanowienia. 
Po opublikowaniu w ParyŻu 
przed kilkoma tygodniami 
książki pt. "Francuska mlodość. 
Francois Mitterrand 1934- 
1947", nad Sekwaną otarto się 
wręcz o polityczny skandal. Au- 
tor książki, Pierre Pean uwypu- 
klił w swej pracy najmniej zna- 
ny fragment biografii prezyden- 
ta - okres wojny i okupacji. 
Uczynił to - trzeba koniecznie 
dodać - za zgodą i przy aktyw- 
nej pomocy samego Mitterran- 
da, który udostępnił mu swoje 
prywatne archiwum. To umożli- 
wiło Peanowi ukazanie tego 
epizodu z życia prezydenta bez 


.,{
. 
\ :. 
, 


f 
,., 


fI 


--:;':_ ... 
t"..,-=: 
.- , 


Od 22 do 27 września 1947 r. 
odbyła się w Szklarskiej Porębie 
narada partii komunistycznych 
i "robotniczych" z udzialem 
przedstawicieli Bulgarii, Czecho- 
slowacji, Jugoslawii, Francji, 
Polski, Rumunii, Węgier, Włoch 
i ZSRR. 
Przebieg i wyniki obrad po- 
twierdzily coraz wyrazistszy 
podzial wzdluż tzw. żelaznej kur- 


Z kart historii 
Sabat w Sudetach 


tyny. Dla uczestników szklarsko- 
porębskiego "sabatu czarownic" 
szczególnie diaboliczme przed- 
stawial się tzw. plan Marshalla - 
pomocy dla zniszczonej wojną 
Europy. Stanowilon dla nich wy- 
raz "swiatowej pc,lityki ekspan- 
sji" czy też "ekonomicznego i po- 
litycznego ujarzmienia Europy". 
Główny referat wyglosil nie kto 
inny, jak Andriej Zdanow, sekre- 
tarz KC WKP(b), późniejszej 
KPZR, sowiecki ideolog nr 1. Po- 
tępil w czambuł imperiahzm USA 
i ich sojuszników, którzy dla zba- 
wienia świata od komunizmu po- 
stępują podobnie jak... Hitler. 
Wypracowano dwa dokumenty: 
deklarację w sprawie sytuacji 
międzynarodowej oraz rezolucję 
o powolaniu - w miejsce rozwią- 
zanej w 1943 r. tzw. III Międzyna- 
rodówki - Biura Informacyjnego 
Partii Komunistycznych i Robot- 
niczych ("Kominform "). Na jego 
siedzibę przewidziano Belgrad, 
jednakże rozbrat pomiędzy Stali- 
nem a Tito, spowodowal w czerw- 
cu 1948 r. przeniesienie Biura do 
Bukaresztu. Wyniki narady wrze- 
śniowej stanowily odbicie polityki 
Stalina; nie dążylon do formalne- 
go podporządkowania Sowietom 
innych państw - a do faktycznego 
rządzenia z Moskwy za pośrednic- 
twem Kominformu. Rewolucje 
w innych państwach mialy prze- 
biegać na rozkaz centrali i wtedy, 
gdy byly dla niej dogodne. 
Sabat nie byłby sabatem, gdyby 
nie odbywał się skrycie - jego wy- 
niki opublikowano dopiero 5 paź- 
dziernika 1947 r. 
JANUSZ CYANKIEWlCZ 


uproszczeń i przemilczeń. Pre- 
zydet nie ukrywał, że po klęsce 
Francji w 1940 roku, po dwu- 
krotnych próbach ucieczki ze 
stalagu, za trzecim razem, gdy 
znalazł się w Vichy, miał powią- 
zania z kolaborującym z Niem- 
cami reżimem. Nie zaprzecza 
też, że do 1986 roku kontakto- 
wał się z Rene Busqetem, byłym 
szefem policji Vichy, oskarżo- 
nym o zbrodnie przeciw ludzko- 
ści. 
Wiele wątpliwości, które nasu- 
nęła książka, starał się jej boha- 
ter wyjaśnić w licznych wywia- 
dach prasowych i w oczekiwanej 
z ogromnym zainteresowaniem 
rozmowie telewizyjnej. Przed ka- 
merami prezydent przedstawił 
swą własną wizję wydarzeń 
sprzed pół wieku, własną inter- 
pretację ewolucji, jaką przebył od 
tradycjonalistycznej prawicy do 
socjalistycznej lewicy. 
Ta "godzina prawdy" prezy- 
denta, swoista spowiedź przed 
narodem, odebrana została nie- 
jednoznacznie. Zwolennicy Mit- 
terranda określili ją jako "lekcję 
odwagi i przenikliwości". Prze- 
ciwnicy uważają, że wszystkich 
"oszukał", że istnieje jaskrawa 
sprzeczność między ujawnionymi 
faktami a wartościami lewicowy- 
mi. Szacunek ogółu wzbudziły 
szczere, pozbawione uników od- 
powiedzi na pytania dotyczące 
stanu zdrowia. Mitterrand przy- 
jął postawę całkowicie odmienną 
niż prezydent George Pompidou, 
którego choroba była przez bli- 
sko 2 lata utrzymywana w głębo- 
kiej tajemnicy. 
Socjologowie i politycy zasta- 
nawiali się, czy nasilenie rozmów 
o postawie i życiu prezydenta 
osłabiło jego popularność. Odpo- 


(- 


z' '\ 

 '. 
. 'f>{ 
, -..:t ' 
, '
/1 '.
4'. 
\

\

 
j L.
., 
, r 

? 
J 
 
 j: . 
\ /,...
 
 
,'f
 
. I
if, 
I 


-. 


.  


I 
..\ . 


.ł
 


',1., 


\ 


'. :l. 
\ .10: 1 \; 


, 


, 
.. f 
r 


'. 
 


I' 


Rys. ..Borba" 
wiedż na to pytanie przyniosła 
m.in. ankieta przeprowadzona 
przez Instytut Luisa Harrisa. Wy- 
nika z niej, że nadal trzech na 
czterech Francuzów, którzy gło- 
sowali w 1981 roku na Francois 
Mitterranda, oddałoby swoje gło- 
sy na niego, dysponując nawet 
wiedzą dostarczoną przez ostat- 
nie publikacje. (WALD) 


Zaradny 11-latek 
Od stałego korespondenta w Niemczech 


BONN. Gdy stanął na pal- 
cach przed okienkiem w banku, 
nad pulpit wystawała mu zale- 
dwie połowa głowy. Podał ka- 
sjerowi banknot tysiącmarko- 
wy i poprosił o rozmienienie. 
Urzędnik bez zdziwienia przy- 
jął papierek, wręczając chłopcu 
dziesięć stumarkowych bank- 
notów. Droga do zakupów zo- 
stała otwarta. 
H-letni Tobias rozpoczął swą 
przygodę w rodzinnym domu, 
w kolońskiej dzielnicy Delłe- 
brueck. Marzył o nowych grach 
komputerowych, ale nie miał na 
nie pieniędzy i nie znajdował 
w tej kwestii zrozumienia u 
ojca. Wiedział natomiast, gdzie 
głowa rodziny chowa gotówkę 
na czarną godzinę. Był to stoli- 
czek nocny, w którego szufla- 
dzie ukryte były dwa tysiąc- 
markowe banknoty. 
Wykorzystując nieobecność 
rodziców chłopiec "pożyczył" 
pieniądze. Jeden banknot zo- 
stawił w swym pokoju, a z dru- 
gim udał się natychmiast do 
magazynu z nowoczesnymi gra- 


mi. Wybrał kilka za sumę 300 
marek. Ekspedientka nie miała 
reszty. Stąd jego udana wizyta 
w banku. Po zakupach resztę 
pieniędzy ukrył w słupku do- 
mowego ogrodzenia. 
Po pewnym czaSIe oJcIec 
stwierdził brak pieniędzy. Za- 
pytał syna. Ten opowiedział, że 
został zaszantażowany przez 
terrorystów, którzy zażądali od 
niego okupu. OjCIec włączył do 
akcJi policję. Ta nie uwierzyła 
chłopcu. Przeszukano mieszka- 
nie i znaleziono w pokoju To- 
biasa banknot tysiącmarkowy. 
Wówczas przyznał się do wszy- 
stkiego. 700 marek reszty nie 
było już w parkanowym ogro- 
dzeniu. 
Ojciec wystąpił ze skargą 
do banku, który bez wahania 
rozmienia jedenastoletniemu 
klientowi 1.000 marek, a chłop- 
ca "zasądził" na spłacenie dłu- 
gu. Jego kieszonkowe wynosi 
miesięcznie 30 marek i z nich 
musi spłacIć ojcu swe finanso- 
we zobowiązania. 
JERZY TEPLI
		

/iv5521-1994-226-0004.djvu

			4 


28 września 1994 


KRAJ 


OPRAWA WADZI KLEJNOTOWI I Kursy, akcje 


- Kopalnia w Wieliczce - kategorycznie zapowiedział niedawno główny geolog kraju, Micbał WlI- 
czyński - nie otrzyma pozwolenia na dalsze wydobywanie soli. W kontekście tego oświadczenia, za- 
trzymania eksploatacji można się tu zatem spodziewać najpóźniej w marcu 1996 roku, albowiem 
\\1edy właśnie wygaśnie koncesja kopalni, zaś przy stanowczej postawie Ministerstwa Ochrony Śro- 
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zabiegi o jej odnowienie są skazane na fiasko. 
"cudów" światowego dziedzictwa 
kulturowego. 
Pogląd Michała Wilczyńskiego 
o nieodzowności poniechania wy- 
dobycia soli, po to, żeby jak najdłu- 
żej zachować zabytkowy fragment 
"Wieliczki", podziela również prof. 
Marek Kogoż, zastępca kierownika 
Zakładu Geologii i Geofizyki 
w Głównym Instytucie Górnictwa 
w Katowicach. Prof. Rogoż, wraz 
z grupą przeszło dwudziestu hy- 
drogeologów, geologów złÓŻ soli 
i inżynierów górniczych, jest zaan- 
gażowany w likwidację zagrożenia 
wodnego, od wiosny 1992 r. "wi- 
szącego" nad "klejnotem" polskie- 
go górnictwa. Ekipa ta, z inicjaty- 
wy prezesa Wyższego Urzędu Gór- 
niczego, Janusza Steinhoffa, zosta- 
ła powołana jesienią ubiegłego r0- 
ku po serii katastrofalnych 
wypływów wody z tzw. poprzeczni 
"Mina". Obok specjalistów GIG 
zaludniają ją nadto naukowcy 
z krakowskiej Akademii Górniczo- 
Hutniczej i Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, realizujący tzw. pro- 
jekt zamawiany Komitetu Badań 
Naukowych. 
Projekt zostanie zwieńczony 
przed końcem 1995 roku. Wysiłki 
specjalistów doraźnie ogniskują się 
na trzech zasadniczych kierun- 
kach: ograniczania, poprzez budo- 
wę bariery drenażowej, ilości wód, 
dopływających z północnej części 
złoża, tzw. ekranowania górotworu 
otworami z powierzchni i z wyro- 
bisk górniczych oraz. wypełniania 
pustek w tymże górotworze. 
Podług opinii prof. Marka Rogoża 
najgrożniejszy wypływ z poprzecz- 
ni "Mina" został już opanowany. 
W kopalni istnieje obecnie ponad 
160 drobniejszych wycieków nie- 
nasyconych solanek, toteż problem 
przezwyciężenia zagrożenia wod- 
nego wymaga kompleksowego 
spojrzenia i takichż całościowych 
działań zabezpieczających. Na spo- 
tęgowanie problemu poważny 
wpływ miała też najprawdopodob- 
niej eksploatacja soli metodą mo- 
krą, stosowana w szerokim zakre- 
sie od lat pięćdziesiątych. 
JERZY CHKOMIK 


Sól występuje w Polsce w nieby- szego wydobycia w "Wieliczce", 
wałej wprost obfitości. W 22 zło- napomknął o kilkuset wagonach 
uch geolodzy udokumentowali jej słonych wód, jakie dzień w dzień 
aż 87 754 mln ton. Zmierzch trady- zapaskudzają Wisłę. 
cyjnego wydobycia tego minerału Jest rzeczą oczywistą, że w przy- 
prawdopodobnie rozciągnie się na padku akurat tej osobliwej kopalni 
większość kopalń w południowej nawet rachunek ekonomiczny 
części kraju. Stosownie do potrzeb i względy ekologiczne są argumen- 
będzie ono natomiast utrzymywane tarni zgoła drugorzędnymi. Główny 
w Polsce środkowej. W najbliż- geolog kraju, konieczność rezygna- 
szych bowiem latach coraz poważ- cji z kontynuowania w niej eksplo- 
niejsza część tego surowca ma być atacji tłumaczył przede wszystkim 
uzyskiwana z odsalania wód ko- zagrożeniem, jakie wydobycie nie- 
palnianych oraz "okazjonalnego" sie dla zabytkowej części" Wielicz- 
wydobycia w kopalniach miedzi. ki". W grę wchodzi przecież rato- 
Nieprzypadkowo więc Michał Wil- wanie bezcennego wręcz obiektu 
czyński, uzasadniając sprzeciw górniczego, znajdującego się na 
organu koncesyjnego wobec dal- trzecim miejscu listy UNESCO 
::
;:Ir :.:'

". {'.'.;...;. *:;
 .
..:
 
h, ,
:. .: .:: . : :
 :, 
: .. 

 . .: : ' , 
 : " , 
 . : , :
 .,," 
 . [
 .> : . 
 . 1 : 
 
 :' . 
 . ,; , :; 
.' 1 '''. .
, .' ::
. >o.: ::-;.
..,..:.:.,..
,*,=:»",;;::::;, "" 
. . . ...... :< "oj . 
 .
. ..... :

t«. ....:y
.. .... "i«"' 
;
 . !r . j . iti . i' . J . ;
 . .};;
t'
:
" fr. 

H
' . ' . :
 . 
 . ;. . ::- > : .: .11'j1tf t 
.- 0"0 . . h1 ',;. 
tt..
t .... . ..... 

::: :
:: ':':. ;': 
)'i t.. 
 .. :
":f.:. "," "." .. : .",..... 
.... .>.. . .M '.' 
,
 .' HI.... .' .'''-: 
.. ,. ....... t .x. .....t...... 
," ,'J I 'fiif
 

)".( 

f 
 I'l 
 
 l i[
 l jt 
..:«':":.: :.: :.:.' ::.tiL\1 ,<.

 
 ;;;!n
n; r
: ." .(.,............ ..: ....:..:..:.:,.:.:::..: 
,@fl1w,t Wffi
 ;;,
!"xi '1łTi\? } 
1¥:,:'.Ii \".k \


in\
 
1
1
,ll::::l.i :.::..,...:,.:
......, .ri.ic..
'.
. :.}!

 t. .':::
: :.:.I.::l:::1t
:
:
 


Foł. J. ChojkOWJki 


<> 


Władze Wałbrzycha przygo- 
towują się do budowy lotniska 
dyspozycyjnego w graniczą- 
cych z miastem Świebodzi- 
cach. Będzie ono obsługiwało 
małe i średnie samoloty. Zda- 


Nowe lotnisko 


niem pomysłodawców przy- 
czyni się m.in. do ożywienia 
gospodarczego tego regionu. 
Lotnisko powstanie na 25- 
hektarowym obszarze. Biznes- 
plan dla tego przedsięwzięcia 
przewiduje trzy warianty i za- 
kłada, w zależności od wyboru 
jednego z nich, wydatki rzędu 
5 - 8 mln zł. Budowa może ru- 
szyć wiosną przyszłego roku. 
Część pieniędzy pochodzić bę- 
dzie prawdopodobnie z pro- 
gramu Unii Europejskiej 
STRUDER. (PAP) 


Było, minęło? 


W ostatnich dniach sierpnia 
z ekranów telewizorów zniknęło 
w kraju kilka stacji telewizyjnych, 
ktore nadawały swe programy bez 
koncesji Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Choć można się było te- 
go spodziewać od jakiegoś czasu, 
wśród wielu telewidzów wywołało 
to zaskoczenie, a nawet oburzenie. 
Badania wykazują, że nie są to opi- 
nie dominujące w ogóle. Problemy 
pojawiły się w chwili, kiedy trzeba 
było rozstrzygnąć między respekto- 
waniem prawa a zachowaniem in- 
teresów odbiorc6w. Okazuje się też, 
że opinie Nicoli Grauso o oglądal- 
ności Polonii l nie były przesadzo- 
ne. Wyniki badań potwierdziły za- 
sięg odbioru osiągający 30 proc., 
czyli ok. 8 mln widzów. 


Pomipdzy orłem a lwem 


Najstarsza mapa Śląska ukazała 
się w 1544 roku w Zurychu w dzie- 
le Sebastiana Muenstera "Cosmo- 
graphiae universali Libri ...". 
Niemniej z powodu braku wiary- 
godności znaczenie jej dla dzisiej- 
szych historyków jest niewielkie. 
Cennym źródłem dla poznania XV1- 
wiecznego Śląska stała się natomiast 
opublikowana 17 lat później w Ny- 
sie mapa Martina Helwiga, rektoTa 
wrocławskiej szkoły Marii Magdale- 
ny, która doczekała się w przyszłości 
licznych powieleń i przeróbek 
i określona została "matką wszyst- 
kich innych map Sląska". 
Jej autor uwidocznił również są- 
siadów Śląska - w jednym z rogów 
zamieścił polskiego orła, któremu 
po przeciwnej stronie odpowiada 
czeski lew. Na zdobionych bogato 
obrzeżach umieszczono 28 herbów 
księstw śląskich, oraz ich stolic 
(Wrocła
a, Cieszyna, Opawy, Ra- 
ciborza, Swidnicy, Jawora, Opola, 
Żagania, Głogowa, Oleśnicy, Zię- 
bic, Brzegu, Legnicy, Nysy). Odno- 
towane też zostały lokalne cechy 
regionów, jak np. uprawa chmielu 
w okolicach Gliwic. a tałtże przelu- 
dnienie części Górnego SIąska. 
Mapa Helwiga otwiera kartogra- 
ficzną wystawę w Muzeum w Raci- 
borzu. Obecnie placówka ta opu- 
blikowała cenny katalog "Śląsk na 
dawnej mapie", zredagowany przez 
Andrzeja Pustelnika - promocja te- 
go wydawnictwa odbyła się 26 
września w Raciborzu. 
Pierwszym autorem - pisze An- 
drzej Pustelnik - szczegółowych 
map Śląska okazał się w pierwszej 
poło xvn w. Jonas Scultetus, uro- 
dzony w r. 1603 w Szprotawie. 
Wstęp do tego pewnego rodzaju cy- 
klu stanowi mapa generalna (ogól- 
na), która przedstawia Śląsk 
podzielony na 17 mniejszych 
księstw. Ponadto wymienia Władz- 
twa (Herrnschafften), określane 
gdzie indziej jako Baronaty, lub 
Wolne Dynastie: P
ę (Pless), 
Milicz (Militsch), Zmigród (Tra- 
chenberg), oraz Syców (Warten- 
berg). Baronat Pszczyna zajmuje 
tutaj tylko południową część swo- 
jego znanego później obszaru: 
Szczegółową kartografię Sląska 
zapoczątkowała istniejąca od po- 
czątku XVIII w. aż do 1875 r. no- 
rymberska oficyna Homanns Er- 


ben, założona przez Johanna Bapti- 
stę Homanna, urzędnika, a następ- 
nie dominikanina, który w końcu 
przeszedł na luteranizm. W 1746 
wydawnictwo to opublikowało ma- 
pę prezentującą Śląsk w jego 
aspekcie historycznym 
Ekspozycję zamykają mapy 
z początku XIX wieku - w 1821 r. 
ukazał się w Weimarze składający 
się z 23 części Topograficzno-Woj- 
skowy Atlas Królewskiej Pruskiej 
Prowincji Śląsk - kiedy to dob
egł 
końca proces pełnej integracji Slą- 
ska z królestwem Prus. Niemniej 
historyczne pojęcie tej dzielnicy 
obejmowało nadal pozostające we 
władaniu Habsburgów Cieszyn, 
Opawę i Karniów, (mb) 


Większość Polaków, zdaniem 
Centrum Badania Opinii Społecz- 
nej, uważa, że decyzja władz o na- 
tychmiastowym zaprzestaniu na- 
dawania programów przez stacje, 
które nie otrzymały koncesji była 
słuszna. Jednak nie każdy progra- 
my te ogiądał. Najmniejszy do 
nich dostęp mieli mieszkańcy re- 
gionów południowo-wschodniego 
i wschodniego, największy zaś - 
mieszkańcy regionów środkowego 
i południowo-zachodniego. Z moż- 
liwości tej korzystał stale co trzeci 
Polak, a co piąty oglądał "pira- 
tów" często. 18 proc. telewidzów 
oceniło programy nadawane przez 
zamknięte stacje jako bardzo do- 
bre, 52 proc. jako dość dobre, 3 
proc. uznało za słabe. 22 proc. za 
raczej słabe. Nie miało na ten te- 
mat zdania 5 proc. Notowania te 
są dla "piratów" dość korzystne. 
Większość odbiorców pirackich 
stacji skłonna jest uznać ich 
pierwszeństwo do uzyskania ofi- 
cjalnego zezwolenia w następnym 
procesie koncesyjnym. Ci, którzy 
nie mieli okazji wyrobić sobie zda- 
nia o nielegalnie nadawanych pro- 
gramach, w większości są zwolen- 
nikami przyznania koncesji tym, 
którzy nie złamali prawa i nie 
emitowali pirackich programów 
telewizyjnych. 
Postawie osób skłaniających się 
ku rygorystycznemu poszanowaniu 
w tej materii prawa sprzyjała nie- 
znajomość programów nadawa- 
nych przez nielegalne stacje telewi- 
zyjne. Wśród odbiorców progra- 
mów pirackich za zamknięciem 
głównie optowali ci, którzy nisko 
ocenili poziom ich produkcji, 
a więc około 25 proc. (p) 


Koszyk NBP Kantory 
walut. z dnia 27.0' Fifty-Fifty K-
 ul. Orkana B-B 
kupno sprzedaż sredni .) kupno sprzedaż kupno sprzedaż 
USD 22747 23675 23211 22900 22980 22800 22950 
DEM 14639 15237 14938 14760 14820 14700 14820 
GBP 35833 37295 36564 35700 35900 35300 35800 
CHF 17672 18394 18033 17600 17750 17400 - 
FRF 4284 4458 4371 4310 4360 4300 4400 


*) Kurs średni NBP obowiązuje od godz. 0.00 w środę do najbliż- 
szej środy godz. 24.00 w rozliczeniach z urzędami celnymi. 


AKCJE KURS ZMIANA WARTOSC) DOGRYWKI 
27.09. KURSU OBROTU OFERTA REAL. 
(tys. zł) (proc.) (mln zł) (proc.) 
Rynek podstawowy 
BIG 83,0 nk -2,4 15.910 24.609,0 k 14,5 
BRE 350,0 -2,5 27.241 - - 
BSK 1.720,0 -1,7 30.558 335,0 k 100,0 
Elektrim 1.000,0 nk -4,8 21.368 8.022,0 k 1,2 
Exbud 135,0 -4,3 10.054 9.174,0 k 100,0 
Irena 328,0 0,0 19.456 3.803,0 s 100,0 
Jelfa 290,0 -2,4 12.172 805,0 k 100,0 
Kable 414,0 -9.8 2.563 - - 
Kredyt B 137,0 -0,7 9.996 - - 
Krosno 291,0 -7,3 3.710 320,0 k 100,0 
Mostalexp 134,0 -9,5 10.594 6.091,0 S 100.0 
Mostalwar 102,0 -1,9 2.522 - - 
Okocim 640,0 -9,2 5.462 - - 
Optimus 256,0 -6,9 5.975 - - 
Optimus 2 250,0 ns -6,4 2.538 4.097.0 s 0,4 
PolifarbCn 120,0 0,0 16.998 17.909,0 s 100,0 
PolifarbWr 42,5 -9,6 22.876 13.002,0 k 100,0 
Próchnik 385,0 -3,8 1.987 - - 
Rafako 153,0 -7,3 6.718 - - 
Sokołów 28,0 -3,4 9.250 - - 
Swanędz 220,0 nk -3,9 6.792 22.062,0 k 1,8 
Tonsil 207 ,O nk -9,6 1.622 10.146,0 k - 
Universal 153,0 -8,9 60.143 8.338,0 k 100,0 
Vistula 166,0 zp -6,2 11.266 - - 
WEK 100,0 -5,7 23.976 7.544,0 II 100,0 
Wedel 1.920,0 nk -3,5 4.143 1.759,0 k - 
Wólczanka 322,0 -8,0 2.469 429,0 k 69,9 
Żywiec 2.000,0 0,0 23.200 1.935,0 k 100,0 
Razem 371.557 
WIG I 8.705,2 I -4,5 I - I - - 
WIG 20 I 856,5 I -4,3 I - , - I - 
Rynek równoledy 
AmerBank 274,0 nk -4,2 582 726,0 k 2,7 
DomPlast 183,0 -7,6 7.691 - - 
Efekt 220,0 -3,9 5.441 - - 
KrakChem 72,0 rs -10,0 8.799 58.185,0 s 52,1 
Prochem 535,0 -0,9 4.682 449,0 k 100,0 
Prawo pol oru 
Wólczanka 9,Ons -18,2 579 19.708,0 s 1,5 


ns - nadwyżka zleceń sprzedaży; nk - nadwyżka zleceń kupna; rB - redukcja 
zleceń sprzedaży (Krakchemia - o 31 proc.) 


Na wczorajszej sesji akcje tylko trzech spółek nie zmieniły swej 
wartości w porówn
miu z notowaniami poniedziałkowymi: Irena, 
Polifarb Cieszyn i Zywiec. Ceny wszystkich pozostałych walorów 
spa
y, choć w większości przypadków był to spadek nieznaczny. 
Niestety spełniły się więc nasze wczorajsze pesymistyczne przewi- 
dywania, że popyt pojawiający się w dogrywkach nie może być wy- 
starczającym sygnałem do odwrócenia się trendu. Do tego potrze- 
ba przede wszystkim większego zainteresowania giełdą wśród sze- 
rokich rzesz graczy, którego jednak nie widać. 
Wczoraj w dogrywkach inwestorzy znów raczej kupowali niż 
sprzedawali - ofert kupna było znacznie więcej. W dodatku prawie 
wszystkie nadwyżki sprzedaży zostały zr6wnoważone. Natomiast 
odpowiedż na oferty kupna w kilku wypadkach zamknęła się na 
poziomie od O - 2 proc. Tak było w przypadku Elektrimu, Swarzę- 
dza, Tonsilu czy Wedla. Widać więc wyrażnie, że inwestorzy nie 
chcą się wyzbywać akcji po tak niskich cenach. 
.JednoC'"L:eśnie jednak mało jest tych, którzy daliby więcej. Tym- 
czasem już czekają w kolejce na giełdę kolejne spółki. Oznacza to 
nie tylko napływ pewnych świeżych kapitałów, ale i możliwość od- 
pływu zainteresowania od "starych" spółek na rzecz nowicjuszy. 
Może więc inwestorzy nie kupują teraz, bo czekają na korzystne 
zakupy w pażdzierniku. (mu) 


w opinii maklera 


Na wtorkowej sesji wyrażnie wzrosło tempo spadku cen akcji noto- 
wanych na warszawskim parkiecie. Wystąpiło kilka maksymalnych 
spadków, nie było natomiast tym razem ani jednej spółki rosnącej. Nie- 
wątpliwie poniedziałkowa sesja nie spełniwszy nadziei inwestorów na 
ewentualny wzrost cen akcji stała się jedną z bezpośrednich przyczyn 
kolejnego spadku. Pocieszające, że spadkowi cen towarzyszyło bardzo 
wyrażne zmniejszenie wartości obrotów, co świadczy, że wielu inwesto- 
rów nie akceptuje aktualnego poziomu cen, przetrzymując posiadane 
walory. Z drugiej jednak strony mimo niższych cen nie widać też żad- 
nego wzrostu popytu. W trakcie dogrywek w dalszym ciągu obserwo- 
waliśmy różne reakcje inwestorów, zarówno sprzedawano jak i kupo- 
wano akcje. Poniewaź jednak generalnie dominowały oferty kupna, 
więc w efekcie kilka z nich pozostało nie zrealizowanych, trudno jed- 
nak na tej podstawie wyciągać jakieś ogólne wnioski. Z punktu widze- 
nia analizy technicznej niepokoi też fakt przełamania przez WIG, wy- 
dawało się dość silnej, linii oporu na poziomie około 9 tysięcy punktów. 
ANDRZEJ PAWŁOWSKI - makler Śląskiego Domu Maklerskiego 


Dowiedz się, jak to jest 


Alicja - okulary, siwe włosy, 
spokojny, opanowany głos. Mie- 
szka na 14 piętrze. - 32 stopnie 
i winda na półpiętrze. 
Grzegorz - młody, wesoły, cho- 
dząc wspiera się o laskę ze srebrną 
rączką. 10 piętro i winda, która 
często się psuje. - Wtedy jadę do ro- 
dziców do Czeladzi i czekam, aż 
naprawią! 
Wiesława jest energiczna, mówi 
szybko, coraz szybciej, jakby 
chciała wyrzucić z siebie całą nie- 
sprawiedliwość tego świata. - By- 
łam kiedyś u rodziny i tuż obok 
przystanlcu się przewróciłam. Cala 
poobijana, leciwie udało mi się po- 
zbierać. A ludzie stali i patrzyli. Pi- 
jana baba, my3leli pewnie, niech le- 
ży! Kiedyś sąsiadka z bloku powie- 
działa mojej kuzynce: - Ona to chy- 
ba lubi pochlać, nie? Llldzie nie 
wiedzą, jak to jut. 
Schorzenie atakuje ośrodkowy 
układ nerwowy i rdzeń kręgowy. 
Występuje zwykle u ludzi młodych, 
między 15 i 35 rokiem życia. Jego 
przyczyna nie jest wyjaśniona. 
W Polsce na stwardnienie rozsiane 
(sclerosis multiplex) cierpi 30 ty- 
sięcy osób. 
Krzysztof także często się prze- 
wraca. Jak oni wazysc:y. Utrzymanie 
równowagi, zapanowanie nad cia. 
łem, nieposłusznym rozkazom woli, 


jest najtrudniejsze. Drżą ręce, chwie- 
ją się nogi, jakby każdy mięsień 
chciał wyrwać się z chorego ciała. 
- Czasem ktoś pomoże, choć 
rzadko. Pamiętam, że kiedys po- 
zbierałi mnie z chodnika policjanci. 
Wracałem z Rawy Blues i stało się. 
Jak podnosili, to jeden z nosem 
przy mojej twarzy sprawdzal, czy 
przypadkiem nie mam chuchu - 
śmieje się Krzysztof. 
Rozpoznanie pisane po łacinie 
większości z nich początkowo nic 
nie mówi. Nie wiedzą, że choroba 
występuje w rzutach, a odstępy 
między nimi mogą trwać nawet kil- 
kadziesiąt lat. Kiedy jednak przy- 
chodzi atak, udręczony organizm 
odmawia posłuszeństwa. Zaburze- 
nia ruchowe, niedowłady, kurcze, 
oczopląs, braki w polu widzenia, 
trudności z połykaniem i żuciem, 
oddawaniem moczu. Drażliwość, 
chwiejność uczuciowa polegająca 
na gwałtownym przechodzeniu 
z nastroju beztroski do depresji. 
Przymusowe napady płaczu i śmie- 
chu. Osłabienie pamięci i postępu- 
jące otępienie. 
- Lekarze, pewnie bezwiednie, 
robią nam krzywdę nie informując 
o tym, jak SM przebiega, jak się 
rozwija. Nie wiemy, co nas czeka 
i zdobywamy tę wiedzę na własną 
rękę. A przecież, gdybyśmy wie- 


dzieli wcześniej, to ten, kto mie- 
szka na wysokim piętrze w bloku 
zamieniłby mieszkanie na parter, 
telefon umieściłoby się pod rękq, 
telewizor w dogodnym miejscu - 
żali się Alicja. 
Opowiadają o chłopcu, który 
przez trzy lata nie opuścił swojego 
domu. Jego życie zamykało się mię- 
dzy ekranem telewizora i oknem, 
przez które widział podwórko i ba- 
wiące się dzieciaki. I jeszcze trze- 
pak. I drzewo. które zieleniło się na 
wiosnę, traciło liście w zimie. I tak 
przez trzy lata. Wreszcie ten chło- 
pak pojechał do sanatorium w Cie- 
chocinku, po czym wrócił do swoje- 
go więzienia w czterech ścianach. 
- Eliminują nas z życia. Komisja 
wypisuje I lub II grupę inwalidzkq 
z absolutnym zakazem jakiejkol- 
wiek pracy. Pozostaje marna renta. 
Inna być nie może, gdyż każdy 
z nas jest młody i pracowal krótko. 
Za dużo, żeby umrzeć, żeby żyć - za 
mało - mówi Andrzej. 
Leki są bardzo drogie. a trzeba je 
brać do końca. Wśród chorych na 
stwardnienie rozsiane są ludzie ubo- 
dzy, tymczasem niektóre medyka- 
menty nie należą do grupy ze zniżką. 
Trzeba zapłacić pełną kwotę. Wów- 
czas idą do ośrodka pomocy społecz- 
nej. Państwowa pomoc rozkłada rę- 
ce, bo nie ma pieniędzy, nawet na 


obowiązkowe zasiłki nie wystarcza. 
Pozostaje litoŚĆ i dobra wola rodziny. 
- Moja żona choruje 32 lata. Nie 
ma już dnia, żeby się nie potłukła. 
Nawet w szpitalu to się zdarza. 
Umysł też nie pracuje, jak trzeba. 
Ma trudności z utrzymaniem mo- 
czu. Kupiłem dwie paczki pamper- 
sów dla dorosłych, zapłaciłem pół 
miliona, ale na długo to nie starczy 
- starszemu, siwemu mężczyźnie 
załamuje się głos. 
Chcieliby mieć ośrodek z praw- 
dziwego zdarzenia. Z gabinetem 
konsultacyjnym, rehabilitacyjnym, 
klubem spotkań. Gdyby tak się 
wszyscy zebrali, to byłoby ich ze 
300 osób. Taki ośrodek to właści- 
wie drugi dom. Bo przecież wiedzą, 
że tylko u jednego chorego na stu 
SM zatrzymuje się samoistnie. 
- Czasem bardzo mi się popra- 
wia. Chodzę bez laski, nie drżą mi 
ręce, czuję się zupełnie zdrowa - 
opowiada Alicja. - Wtedy właśnie 
sąsiedzi nie mogą mi tego darować. 
Tego, że nie jestem wrakiem. Bo 
przecież ja nie mam prawa być nor- 
malna. A ludzie nie chcą się nawet 
dowiedzieć, jak to z nami jest. 
O życiu chorych na stwardnienie 
rozsiane, którzy spotkali się w ich 
klubie w Katowicach, przy ul. Gór- 
nika 5, opowieści wysłuchała: 
EWA GROCHOWSKA-ŚLIMAK 


co 


hiĆ? 
rOJo' 


b O g a t}'CI1 
U.::::::
:::.:;::::.:::::,::::::::::::':.:>:";':::'
:::.:.'.::::' . 
. .-. ../. . ......,(.....;t........(....-:...../.........,....,..........,... ,," 
::,... ::::::.:
.;
r::$:
 ...:::::::::.::::::::::::::
::1


:
:::J

t

:':::
.::
:
:..:. '.. >,' /f
: 
....w..,.):..f<-.q . ....,....'I'"........(....."'...
.,
" 
 'I. 


 

.. .. tA ". 
. '\%I%tk
łWr
\1tt&mi
<,"

: :.::;


'
:
:;:

>. ..\.< "%:, 
..,'"..
....>.w 
'.w"' 
 )' ,.,.,::>:., " 
 
 . ,.
".' '.. .'."'.,. '.' 
" '<;. . ... . . 

 ... 
' , ..... -:....
"I."I.. 

.............. '..", . '.' -
 ..... .:.0.."'" ". '.' 
 ..... 
.' '>
'
 
,. 
*:
, ". 
 .
' :'.. 
..
-«"".,.' 
 . ':.' '. .' .:.;.. , .. . ł:.":' :,<.-. . 

. 
'W'" \:.,:.:.:
 ......
. ':\:/ t.: 
.:. . :.': '.. ':.' !t . ...&\1 Wf. 
. . "":.' ":'
,':s:\'
 w . . 
f:. . '.. :Nk::::.)1#. ''' 0 f;:"': 
.> 
 ,..&,w.
,.'

:::...>.. 
 ......>:... .w..... x.' '>,.w.x'.......>..... ł "tł 
 
\\.. ::J.1:Mf:}fiW::::.
>:"..:::;;.A1h1F.:<. .::5%im
:
pr:::
J:::::::::' ttO '. 
,.,,,. 
,..,,,,*,,..
<, .'
'.."
'f**".. ",., "",!.'''' ..... ,
. .... t 
'.
i'tJ\i?"i 
":':

-" '. 'i1'. ..::: 
. 

... 
 
..t 


zel	
			

/iv5521-1994-226-0005.djvu

			PROMOCJE -REKLAMY -OGtOSZENIA 


28 września 1994 


5 


NAUKA-PRACA 


.AD Centftlm nauczanie ję- 
zyków w kraju i świecie, kur- 
sy komputerowe, przyjmuje- 
my zlecenia przedsiębiorstw. 
Katowice Przyklinga 22, tel. 
103-1404. (GO/49G6) 
.ADRESOWANIE kopert 
skr.16 42-575 Strzyżowice ko- 
perta dwa znaczki. (00/615) 
.AGENC.JA Towarzyska 
z RFN zatrudni Panie. Spo- 
tkanie informacyjne: 1.10.94 
Hotel "TYCHY" (kawiarnia) 
godz. 17.00-22.00. 
(GO/6327) 
.ANGIELSKI, niemiecki dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych. 
Sekretarek. Maturzystów. 
Wysoki poziom. Profi-Lingua. 
Katowice ul. Francuska 35/36 
tel. 1-57-24-21, 1-57-24-22 
(10.00-18.00). (KR/1499) 
. ANGIELSKI, niemiecki, 
francuski - najlepsze zestawy 
do samodzielnej nauki. Elek- 
troniczny, kieszonkowy tłu- 
macz językov.'Y. Bezpłatny in- 
formator po przesłaniu koper- 
ty zwrotnej. Level, Powstań- 
ców 2, 44-282 Czernica. 
(RR/12086) 
.ANGIELSKI - korepetycje 
-128-56-12. (G0/5091) 
.ATRAKCY.JNA praca 
w pełnym wymiarze godzin. 
Zarobek od 4 mln. Tel. 31-10- 
31 wew. 183 (do 15.00). 
(OG/J9131 ) 
.ATRAKCY.JNA praca Biel- 
sko tel. (030) 251-70 od 8.00 
do 16.00. (TB/13321) 


POLDET 
Ltc:l, j.v. 
Firma dystrybucyjna 
artykułów spożywczych 
zatrudni 
,pRZEDSTAWI
IE,
1 
.t' ,HANDLOWYCH':' 
do nowo otwartego 
oddziału w Katowicach 
Wymagania: '" 
tI' operatywność :2 
tI' dyspozycyjność 
 
tI' wiek do 30 lat 
tI' samochód, telefon 
Zapewniamy 
atrakcyne zarobki 
oraz pracę w młodym 
dynamicznym zespole 
Mysłowice teI.122-28-64 


. DAM pracę młodym lu- 
dziom, poważnie myślącym 
o przyszłości. Gwarantujemy 
konkretne zarobki, satysfak- 
cję. Gliwice 130-84-30. 
(OT/40093) 
. FIRMA Importowo-Exporto- 
wa zatrudni pracowników. 
Tel. 156-61-57. (GO/5057) 
.FIRMA zachodnia zatrudni 
posadzkarzy posiadających 
P.O. Kontakt: 184-15-52. 
(OMl11042) 
. FIRMA zatrudni spawaczy 
z uprawnieniami 82 1 C, wyta- 
czarzy, tokarzy, w kraju i na 
Węgrzech. Gwarantujemy wy- 
sokie zarobki. 464-954 po 
18.00. (GO/5086) 
. FRANCUSKI. Tel. 486- 
516. (GO/4987) 
. HOLDING polsko-niemiecki 
zatrudni młodych żądnych 
sukcesu pracowników. Zarob- 
ki 300-600 tys. dziennie. 15- 
23-051 do 8 wew. 60 do 
15.00. (GO/4240) 


ZAPAMlłTAJ 
Niemiecka firma z siedzibą 
w Plauen 
zatrudni 
ślusarzy. monterów konstrukcji 
stalowych. 
Wymagany paszport niemiecki. 
Spotkanie zainteresowanych 
i omówienie warunków nastąpi 
01.10.94 r. w Domu Kultury Ko. 
lejarza w Tarnowskich Górach ul. 
Sobieskiego o godz. 15.00 
DM/l104SIb 


..JAK długo można szukać 
pracy? 117-32-47. 
(OT/40092) 
. KURSY: komputerowe, 
księgowości, serwisu kompu- 
terowego IBM. "AWANS" 
Centrum Sosnowca tel. 66- 
40-01. (KR/1616) - 
. LlNQUA- TOUR: angielski, 
niemiecki, włoski, hiszpański, 
szwedzki. Różne poziomy za- 
awansowania. Katowice 3 
Maja 40, tel. 510-665. 
(G0/6331) 
.MATEMATYKA, (03)157- 
22-89, 8.00-15.00. 
(GO/4480) 
.NATYCHMIAST przyjmę 
kierowców z własnym trans- 
portem osobowym do rozwo- 
żenia towarów. Katowice ul. 
Kłodnicka 43 oraz Gliwice 
ul. Chorzowska 52 (wejście 
obok CPN). (GO/5015) 


.NAWIAłĘ kontakty ze spe- 
dycjami transportowymi które 
regularnie jeżdżą do Niemiec 
Zach. Dział Reklamy "Trybu- 
ny ŚI." Katowice Młyńska 1, 
skr. 231. (GO/6324) 
. OFERTY pracy dla bezro- 
botnych. Tel. 1525-595, 170- 
35-57. (G0I5016) 
.OFERU.JEMY zarobki 
w skali przedsiębiorstwa za- 
granicznego, 165-50-10. 
(GO/5026) 
.OLSZTYN - Agencja Towa- 
rzyska zatrudni Panie (zakwa- 
terowanie), (089)270-999. 
(GO/4758) 
. POMIESZCZENIA 15 m 2 
"Nysa" prawo jazdy 
A B C D E nawiąże wspólpra- 
cę. A. Kańtoch Jeziorowice 1 
42-454 Niegowonice. 
(G 0/6325) 
. PRACA w działach handlo- 
wych, 599-032. (GO/5040) 
. PRACA - 117-64-63. 
(GO/5090) 
.PRACA - Gliwice 170-81- 
51. (OG/39132) 
. ROZWI.JA.JĄCA się firma 
poszukuje pracowników. Gli- 
wice tel. 31-92-26 w. 56. 
(OG/39126) 
.10 właśnie Ciebie zatrudni- 
my na korzystnych warun- 
kach, tel. 118-65-24. 
(GO/4840) 
. ZAKŁAD Remontowo-Bu- 
dowlany przyjmie do pracy na 
terenie Siemianowic i Katowic: 
murarzy, tynkarzy, kafelka- 
rzy. Zgłoszenia tel. 1525-995. 
(G0/5009) 
.ZATRUDNIĘ pracowników. 
Wymagany samochód. Bytom 
81-02-63. (BY/38015) 
. ZATRUDNIĘ instalatora. 
1578-736. (GO/3919) 
.ZATRUDNIĘ sprzedawcę - 
cały etat, "Lux-Lumen", Ty- 
chy, ul. Armii Krajowej 1. 
(G0/51oo) 
.ZATRUDNIMY na etat 81- 
92-32 wew. 255. (MM/29170) 
.ZATRUDNIMY do działu 
produkcji, zbytu, transportu, 
165-50-10. (GO/5024) 
.ZATRUDNIMY młode oso- 
by, szkolenie w firmie, 1226- 
081 wew. 420. (GO/5022) 
.ZATRUDNIMY szwaczki 
(również renciści). Tel. 167- 
80-18. (GO/4875) 
. KURSY maklerskie - spraw- 
dzeni wykładowcy, korzystne 
raty, zniżki dla studentów, po- 
średnictwo w znalezieniu pra- 
cy. Krajowe Biuro Doradztwa 
Finansowego "Projekt", tel. 
106-86-25 wew. 383. 
(GO/5101) 
. PRZY.JMIEMY pracownika 
do biura podróży. Wymagania 
minimalne: wykształcenie tu- 
rystyczne (pokrewne), umie- 
jętność obsługi urządzeń biu- 
rowych, praktyka w zawodzie. 
Oferty szczegółowe skr. po- 
cztowa 3603 Katowice. 
(GO/5092) 


K,łlP"'
PRZEDAŻ 
, . \,' ".,,' , ,'. 
 


. BOAZERIĘ i inne wyroby 
z drewna najtaniej sklep Biel- 
sko-Biała, Cechowa 14. 
(00/596) 
. DOBERMANY - szczenięta 
sprzedam, 19-31-741. 
(GO/5017) 
. KOTKI perskie sprzedam 
tel. 163-69-66. (00i616) 
. KURCZAK sWlezy 
36.000,-, kurczak mrożony - 
39.000,-, mięso z udźca indy- 
ka bok 64.000,-, mięso odko- 
stnione z indyka - 32.000- 
50.000,-. Elementy kurczaka, 
elementy indyka. Będzin, tel. 
167-57-96. (GO/4717) 
.KURTKI z łatek. Wrocław, 
61-05-23 (wieczorem). 
(KR/1678) 
.MASZYNY szwalnicze ku- 
pię, tel. (042)790210. 
(MM/29159) 
. NOWO otwarta hurtownia 
odzieży używanej BAZAR, 
Czernichów 218, koło Żywca, 
oferuje odzież używaną z Nie- 
miec. (TB/13332) 


BINDOWNICA 
PROSTE BIUROWE URZĄDZENIE 
DO SAMODZIELNEJ OPRAWY 
DOKUMENTÓW 
I
 . ...I 
,.
 $ 
i, 
 lf 
D

iJ 
l]
a
u 
;;: 
przy pomocy CD 
plastikowych grzbietów 

 40-005 KATOWICE 
ł .. ul. Mooluszki 7 . pot. 700 
tel./faI (()'3) lm-42'()1 


.ODZIE:t Hurtownia "Style" 
Katowice Al. Roździeńskiego 
91, tel. 589-576. (OW/59009) 
. PIECE c.o. elektryczne 
i elektryczno-węglowe, drzwi 
antywłamaniowe, kraty we-' 
wnętrzne składane poleca J. 
Kalisz, tel. 10-29-618, Katowi- 
ce ul. Asnyka 3. (GO/4994) 
. PRZEDSIĘBIORSTWO 
Produkcji Sadowniczej "Grudy- 
nia" S.A. 47-285 Grudynia 
Wielka ul. Leśna 10 woj. Opo- 
le oferuje w ciągłej sprzedaży 
jabłka odmian jesiennych i zi- 
mowych. Poszukuje się hur- 
towników do sprzedaży. 
Szczegóły w siedzibie przed- 
siębiorstwa, tel. 222 Grudynia, 
tex - 039534. ZAPRASZAMY! 
(GO/6329) 
. SAUNY tel. 55-23-43. 
(00/608) 
. SPRZEDAM palmę kencję 
tel. 1805825. (00/618) 
.SPRZEDAM pianino "Legni- 
ca". 165-17-27 po godz. 
16.30. (GO/5061) 
.SPRZEDAM urządzenia do 
wyrobu kitu wraz z technolo- 
gią i rynkiem zbytu. Cena ok. 
25 mln. Tel. 155-10-94. 
(GO/4769) 
.SPRZEDAł wysylkową płyt 
compaktowych polskich wy- 
konawców prowadzi: KMR 
Gramofon, 44-100 Gliwice, ul. 
Ugonia 41/3. U nas taniej I Za- 
mówienie składać na kartce 
pocztowej podając nazwisko 
oraz adres zamieszkania. 
Opłata przy odbiorze przesyt- 
ki!!! (GO/4074) 
.SZNAUCERY średnie. Tel. 
13-55-304. (GO/4954) 
.TANIO miesiarka i 5 dzież 
nie używanych. Sosnowiec po 
13.00 tel. 191-24-56. 
(00/597) 
.TANIO sprzedam piec c.o., 
gaz, 1.8 m, nowy, 157-43-85. 
(GO/5080) 
.TARCICA, krawędziaki, ła- 
ty, także suszone poleca: 
"Kaukaz", Dąbrowa Górnicza, 
ul. Łączna 2, tel. 194-62-22. 
(GO/4964) 
. TESTERY banknotów do- 
starczamy. Tel. 1226-478. 
(GO/4878) 
.WODOMIERZE - zawory 
kulowe. Ceny producenta, 
hurt-detal. Katowice, ul. Ście- 
giennego 7, tel. 599-226 w. 
288. (G0I3964) 


..1.... , 


;'USt.UGI 
, - . 


.ALARMY domowe, samo- 
chodowe. Chorzów tel. 414- 
311. (GO/5OG8) 
. ALARMY, 128-98-10. 
(GO/4677) 
. BOAZERIA, zabudowy, 
1524-951. (GO/5OO2) 
.CYKLlNOWANIE - Kaspe- 
rek. 456-833. (GO/4111) 
_CZYSZCZENIE dywanów, 
tapicerki, rachunki. Katowice, 
154-41-49. (GO/4209) 
_DOMOFONY, anteny sateli- 
tarne. Naprawa, montaż, ser- 
wis. 81-58-42. (GO/5047) 
. DOMOFONY 165-56-80. 
(EX/49090) 
. FARBOWANIE rajstop. 
(032)412-451 w. 401. 
(GO/4848) 
.INSTALAC.lE wod.-kan. 
gaz, c.o. Tel. 156-90-18 wew. 
141. (GO/4926) 
.INSTALATORSTWO elek- 
tryczne, 187-36-71. 
(GO/4922) 
. KAFELKOWANIE konku- 
rencyjne, 090308530. 
(GO/4962) 


Kaf9lkowanle. 
d
aulika. 
remonty - tel. :»19-541 
.KRATY, bramy, ogrodze- 
nia. Tel. 162-18-89, 162-56- 
77, po 20.QO. (GO/4426) 
. MALOWANIE, tapetowa- 
nie. 10-44-999. (GO/4471) 
.MONTAł anten, 598-114. 
(GO/4943) 
.MONTA! boazerii, zabudo- 
wy, podłogi, schody, 186-94- 
83. (MM/29156) 
. MONTA:t folii antywłama- 
niowej, tel. 117-21-18. 
(GO/4984) 
. MURARSKIE, kafelkowa- 
nie, boazerie. Tel. 163-79-55, 
122-60-57. (GO/4724) 
_NAPRAWA RTV, Video, re- 
generacja kineskopów. Krucz- 
kowski Roman, tel. 1704-777, 
Gliwice, Ugonia 41. 
(GO/4073) 
.NAPRAWA pralek automa- 
tycznych, 15-37-922, 163-13- 
52. (GO/4501) 


.PARKIET - produkuję. (0- 
36)55-37-02. (TR/58004) 
.PRZEPROWADZKI, 1044- 
999. (GO/4192) 
.REMONTY budowlane. Tel. 
512-278. (GO/4751) 
.ROLETY antywłamaniowe 
firmy "Heroal" i żaluzje piono- 
we - montaż. Rybnik, tel. 
396-376. (TR/58016) 
.RZECZOZNAWCA - wyce- 
na maszyn, urządzeń tech- 
nicznych (0-36)232-99. 
(TR/58012) 
.SKŁAD Celny w Sosnowcu 
oferuje swoje usługi, 163-35- 
47. (GOI5079) 
.STOLARSTWO, cyklinowa- 
nie, tel. 167-51-17 wew. 5269. 
(GO/4997) 
. UKŁADANIE parkietów, 
mozaiki, boazerii, cyklinowa- 
nie, malowanie, tapetowanie, 
tel. 428-157. (GO/4995) 
.ZABEZPIECZANIE komi- 
nów rurami kwasoodporny- 
mi,1501-557. (GO/4528) 
. ZABUDOWY, boazerie, 
1503-823. (GO/5010) 
.ZESPóŁ muzyczny - wese- 
la, bankiety, 199-71-95. 
(GO/4701) 
.zESPóŁ muzyczny, oprawa 
wszelkich imprez. Tel. 162- 
32-11 wew. 5160. (GO/4859) 
.:tALUz.JE, rolety. 510-852. 
(GO/4912) 
.:tALUz.JE, rolety, markizy- 
45-46-24. (GO/6314) 
.:tALUz.JE. Rolety. Markizy: 
przeciwsłoneczne, antywła- 
maniowe. Montaże Śląsk, Za- 
głębie, Podbeskidzie. Tanio! 
"Darżar 167-44-96, 167-64-75. 
(GO/6256) 
.:tALUZJE pionowe, rolety 
antywłamaniowe, markizy 
Rollex tel. 16-40-771. 
(TB/13274 ) 
.:tALUZJE pionowe, rolety 
antywłamaniowe, markizy 
Bielsko teJ. 556-04, 287-14. 
(TB/13273) 
.:tALUz.JE pionowe, rolety, 
markizy Wodzisław tel. 55-26- 
43 po 16.00. (TB/13276) 
. :tALUZJE pionowe, pozio- 
me, rolety antywłamaniowe, 
markizy Rollex, Pszczyna tel. 
(0378) 39-03, 49-74. 
(TB/13275) 


. '. MOTORYZACJA' - 


. "FORD-Granada"(1981) 
sprzedam, zamienię. Żory tel. 
345-672. (08117027) 
.125P lub Poloneza do 
50.000.000 kupię, 164-43-03. 
(GO/4531 ) 
.126P 1989 r. tel. 191-24-64. 
(00/614) 
.126P, VW Golfa, Skodę ku- 
pię do remontu. 154-23-84. 
(GO/4493) 
.ALTERNATORY, prądnice, 
rozruszniki - regeneracja. Ka- 
towice- Wełnowiec, Mikusiń- 
skiego. 154-83-00. (G0I5081) 
.CEL PROTECTOR - mikro- 
procesorowa blokada pojazdu 
3.600.000,-!!!, autoalarmy 
1.500.000,-!!!, 2.600.000,-!!! 
Katowice-Wełnowiec, Mikusiń- 
skiego 29A, 154-83-00, 150- 
10-96. (GO/4666) 
.CIĄGNIK MF 2812 sprze- 
dam. Tel. 1-226-497. 
(GOI5084) 
. GARA:t blaszak sprzedam 
Źywiec tel. 4009 lub 4441. 
(TB/13312) 
. KUPIĘ 126p lub Skodę, 
również remont. 58-78-12 
(GO/4939) 
.KUPIĘ Ładę Samarę. 37- 
02-30. (OG/39128) 
. KUPIĘ do remontu 126p, 
48-40-05. (GO/4938) 
.KUPlĘ samochody całe, po 
wypadku lub skorodowane. 
Chorzów, Zgrzebnioka 1, tel. 
413-857. (GO/3764) 
. KUPU.lĘ samochody. Cho- 
rzów ul. Zgrzebnioka 15a. Tel. 
414-311. (GO/5067) 
.POLONEZ 1;5 SLE (1991), 
stan bardzo dobry sprzedam. 
102-79-00 po godz. 17.00. 
(GO/5078) 
.PRZEDPŁATY Cinquecento 
700 cm 3 , 18 rat. Sosnowiec, 
tel. 192-52-12. (GO/4845) 
.SKUP powypadkowych sko- 
rodowanych gotówka 17-1 5- 
747. (0Z/41050) 
. SPRZEDAM ..Ził" wywrot, 
skrzynia silnik 200. Sosno- 
wiec Ostrowy, Waltera-Janke 
46 po 15.00. (GO/5088) 
. SPRZEDAM 126p (1992). 
Tel. 152-42-54. (G0/5054) 


.SPRZEDAM 126p, X. 93, 
pakiet III. Tel. 10-20-694. 
(GO/5083) 
.SPRZEDAM Łada Samara, 
r.1989, tel. 199-84-48. 
(GO/5089) 
.SPRZEDAM Tawrię (lipiec 
1992), 11 tys. km., 
70.000.000. Tel. 422-205. 
(GO/4727) 
.SPRZEDAM 4 raty w Auto- 
Tak na 126p. Oferty: List A-4, 
Trybuna Śląska ul. 3 Maja 7. 
(TB/13319) 
. SPRZEDAM Fiata 127 
(1981 r.) stan dobry. Mikołów 
ul. Pszczyńska 34/25. 
(00/619) 
. SZYBY samochodowe, 
hurt, detal, montaż. Katowice, 
Żyzna 2, tel. 156-63-09 (obok 
Nowosamu Roździeń). 
(SMn1 16) 
.WIDLAKI spalinowe Rak 
1,2 t GPW 2 t, GPW 200 T, 
OU 3,2 t Pszczyna-Łąka Dą- 
browszczaków 14. (TB/13310) 


Dosłarcżę na zamówienie' 
wszystkie pojazdy uiylkowe 
od malych pojazdów z chlo- 
dnią, samochodów z wyposa- 
żeniem gastronomicznym, sa- 
mochodów z rożnem na kur- 
czaki - do platform na duże 
ciężary z wywrotką i dźwigiem 
JOrgen Bauermelsler, 
Paul-Gesche - Sir. 6 
D-1031S, Ber"n, RFN 0- 
leI. + fax 0049-30-5296342. ! 
Szukam też pośredników. 
 


MIE,S;ZKANIA' 


.M-4 + garaż sprzedam Wa- 
dowice 35347. (00/589) 
.DO wynajęcia 4 pokoje, te- 
lefon, super komfort, tel. 156- 
46-11. (GO/6322) 


LOKALE 
NIERUCHOMOŚCI 


. "PRODOMO" - nierucho- 
mości, 598-616, Katowice, Al. 
Kortantego 56. (GO/4991) 
. BĘDZIN centrum - lokal 
handlowy ok. 100 m 2 wynaj- 
mę (idealny na aptekę, sklep, 
hurtownię. Tel. 589-576 do 
16.00, 167-52-56 po 19.00. 
(OW/59010) 


.CHORZÓW 3 Maja kamieni- 
ca 6 sklepów 1,4 mld tel. (0- 
33) 52-426. (00/617) 
. FIRMA marketingowa po- 
szukuje lokalu o pow. 200 m 2 
z telefonem w Katowicach lub 
Sosnowcu, Chorzowie, Byto- 
miu (może być dom o pow. 
300-350 m
. TeJ. 16-52-426. 
(GO/5070) 
. GMINNA Spółdzielnia 
"SCH" w libiążu uJ. Oświę- 
cimska 59 sprzeda Bar Za- 
chęta w Żarkach wraz z dział- 
ką budowlaną 21 arów cena 
do uzgodnienia w wyniku ne- 
gocjacji. Wiadomość pod tel. 
nr 271-285. (RO/6060) 
.KOSZALlŃSKIE - dom do 
wykończenia, atrakcyjna 
działka, własność wieczysta - 
sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie, inne propozycje. 
Gdańsk tel. (0-58)32-09-38. 
(KR/1602) 
.ODSTĄPIĘ lokal handlowy 
pow. 25 m 2 Katowice-Szopie- 
nice ul. Rybki 95 tel. (0- 
376)235-38. (OM/11044) 
. PROXIMA - nieruchomo- 
ści. Kupno - sprzedaż. 584- 
866. (GO/4870) 
. RZECZOZNAWCY wyce- 
niają nieruchomości. 66-12-23, 
66-58-61. (EX/49060) 
. RZESZÓW. Wykończoną 
szeregówkę - sprzedam. TeJ. 
Rzeszów, 392-67 (Biuro). 
(KR/1622) 
. SPRZEDAM 25 ha lasu 
w Borach Tucholskich - bar- 
dzo atrakcyjne tereny tury- 
styczne. Może być częściowo 
zamiana na samochód cięża- 
rowy zachodni lub osobowy. 
Cena atrakcyjna. Wiadomość: 
Tczew woj. Gdańsk tel. 31- 
27-11 w godz. 18.00-22.00. 
(KR/1654) 
.SPRZEDAM Zakład Stolar- 
sko- Tapicerski o powierzchni 
700 m 2 wraz z domem mie- 
szkalnym w okolicy Gdańska. 
W ramach sprzedaży: 1) ma- 
szyny, 2) rynek zbytu i zało- 
ga. Cena atrakcyjna. Wiado- 
mość: Tczew, teI.31-27-11 
w godz. 18.00-22.00. 
(KR/1653) 
.SPRZEDAM działki budow- 
lane w Zbrosławicach. 185-20- 
93. (OM/11043) 
. SPRZEDAM działkę o po- 
wierzchni 2225 m 2 . Mikołów, 
Borowa Wieś. TeJ. 426-964. 
(GO/4975) 


.SPRZEDAM nieruchomość 
(stare zabudowania) w Cięż- 
kowicach gmina Gidie (Czę- 
stochowskie). Wiadomość: 
Zygmunt Ociepa, Ciężkowice 
93 lub Częstochowa tel. 640- 
596. (TC/8281) 
. SPRZEDAM sklep 17 m 2 
w Chorzowie-Batorym uJ. Sta- 
lowa 2, 28.000.000. Ruda ŚI. 
7 ul. Tunkla 77/1 po południu. 
(GO/5034) 
.Z powodu choroby wynajmę 
warsztat wędliniarski lub na in- 
ną działalność. Bytom-t.agiew- 
niki ul. Adamka 18. (GO/5098) 


ZDROWIE 


.APARATY słuchowe zau- 
szne, wewnątrzkanalikowe, 
okularowe, pudełkowe. Dobór, 
serwis, wkładki indywidualne. 
Logopeda laryngolog. Gabinet 
"LOGO", Katowice, Piaskowa 
8, tel. 156-47-41. (GO/3443) 
.GABINET Neurologiczny, la- 
serowe leczenie bólu. Specjali- 
sta neurolog Jolanta Skorczyń- 
ska, Katowice, Gliwicka 9 po- 
niedziałek, środa 15.00-18.00, 
tel. 10-29-083. (GO/4423) 
. LECZENIE laserem stanów 
zapalnych prostaty, pęcherza 
moczowego, kręgosłupa. Wizy- 
ty domowe. Renciści zniżki. 
Rejestracja tel. 162-59-37 
godz. 7.00-9.00, 21.00-23.00, 
tel. 167-33-36 godz. 
15.00-17.00. (GO/4968) 
. MEDIN bezoperacyjne le- 
czenie kamicy ŻÓłciowej, ner- 
kowej, prostaty, hemoroidów, 
łysienia. Zapisy, 153-83-39. 
(GO/4035) 
.PSYCHOTERAPlA alkohdi- 
zmu, esperal, odtruwanie. So- 
snowiec, 662-861 wew. 146. 
Informacje, zapisy. (GO/4198) 
.USŁUGI medyczne dla pań, 
tel. 1543-413, 163-20-89. 
(GO/4804) 


Będzin 
Uslugi m.edyczne 
w Czechach 
tel. 167-74-49, 193-21-50 
G0I38341 


TURYSTYKA 


.ATRAKCY.lNA cena: Hi- 
szpania, Majorka. Tunezja. Ma- 
roko. Włochy. Tańsze wczasy 
krajowe. bilety autokarowe: cała 
Europa - najtaniej do Niemiec. 
B.P. Katowice, Dworcowa 11. 
1539-885,510-666. (JPI2157) 


Ogłoszenia i reklamy przyjmują także agencje: 


BIELSKO-BIAŁA 
Wf Orbis. ul. 3 Maja 9a. tel. 242-70 
tm Bismilla. ul. Piękna 6. tel. 485-05 
nr Promex. ul. Mickiewicza 21b. tel. 258-49 
B
DZIN 
tt .KWINTET. S.c. . ul. Podwale 2. tel./fax 167-33-31 
BYTOM 
Hi! M & M. ul. Dworcowa 19. tel. 81-40-38. tel.,rtax 81-61-35 
Wf Orbis. ul. Dworcowa 23. tel. 812-Q6() 
iM Danmar. ul. J6zefczaka 29. tel. 819-286 do 8 wew. 31 
CHRZANOW 
B EGO ul. Wojska Polskiego 5. tel. 344-91. 
C HORZOW 
Kl Medea. ul. 3 Maja 117b. tel. 410-843 
till Auriga. ul. Dworcowa l. tel. 413-407 
M1 Contract. ul. Dworcowa l 
DĄBROWA GORNICZA 

nr Bismilla. ul. Majakowskiego 7. tel. 1642-974 
GLIWICE 
iW Orbis. ul. Zwycięstwa 65. tel. 312-843 
GOSTYŃ k.Tvch 
'f t Recaro. ul. Pszczyńska 370. tel./fax 278-701 
JAWORZNO 
iW .Co Tydzień.. ul. Grunwaldzka 52. tel./fax 628-56 
JASTRZ
BIE 
:0 TUR. ul. $Iqska 17. tel. 719-275 
KATOWICE 
t\ Diskau Ltd.. al. W. Korfantego 2.,teI.1538-529.1538-878 
!t} Bismilla. ul. Damrota 18. tel. 1573-057 
KW Ibex. al. Korfantego 105. tel. 599-D76 
WJ Agencja Reklamy Radia Katowice. ul. Ligonia 29. tel. 519-879 
fi Pol-Media. ul. Dyrekcyjna 10/3. tel. 1539-779 
@ Business Consulting. ul. Wita Stwosza 7. tel. 51 D-061. 
mi 51Q..201 w. 347.320.324. fax 517-016 
fiI Silesianpress. ul. Klonowa 23/2. tel. 5817-09 
mi Abra. ul. Rymera 3/3. tel. 512-592 
f+ Interkontakt. ul. Kochanowskiego 4. tel. 517-893 
@¥ Kontakty. ul. B. Chrobrego 38/124. tel. 1544-762 
Wt Fenix. ul. Karliczka 3 
1;1: Biuro Ogłoszeń i Reklamy. al. Korfantego 2. 
.
"'::'- 
:Mi tel. 586-071. 598-D61. 589-081 w. 130 
it $Iqska Agencja Reklamowa. ul. Francuska 7r:b/9 
W; Young & Power. ul. Francuska 35. tel. 155-16-94 
i% B&L Holin. ul. Wita Stwosza 5. tel. 157-32-76 
ŁAZISKA GORNE 
iN Konzeption II. ul. Barlickiego 


.AUTOKARY do Niemiec, An- 
glii, Francji, Włoch - duże zniż- 
ki, wizy "PO". Biuro Usług Pa- 
szportowych "AS", Pyskowice, 
Plac Kopernika, tel. 133-22-46. 
(PR/114) 
.PENS.lONAT 200 m od mo. 
rza. Działalność całoroczna. 
Organizujemy zielone szkoły. 
Pobyt tygodniowy - 350.000,-. 
Mielno, Reja 2. teJ. 0-94/ 189- 
743. (KR/1668) 
.WĘGIERSKA Górka! 3-dnio- 
we wycieczki - 370.000,- Zielo- 
ne szkoły - 140.000,- Tel. 
(030)64-15-01 w. 23. (TB/13318) 
.ZAPRASZAMY na wypoczy- 
nek w Beskidy, pełny komfort. 
Cena 130 tys. nocleg z wyży- 
wieniem, tel. (0387) 542.64 Art- 
drychów po godz. 19.00. 
(TB/13327) 
.ZlELONE szkoty, wycieczki. 
sanatoria. przewozy - "LA- 
MARK" Siemianowice, Świer- 
czewskiego 34, 1287-688. Cze- 
ladź Bytomska 3, 1656-300. 
(GD/6321 ) 


MATRYMONIALNE 


. "CZTERDZIESTOLATEK" 
szczęśliwie kojarzy małżeń- 
stwa. Napisz!! Skrytka 903,42. 
201 Częstochowa. (TC/8286) 
.BIURO Matrymonialne, 31- 
37-34. (TT/190) 


RÓŻNE 


.POSZUKWIi zakładu wyko- 
nującego elementy mechanicz. 
ne z metali kolorowych i stali 
nierdzewnej na numerycznie 
sterowanych obrabiarkach. 
Oferty proszę zgłaszać pod nr. 
telefonów: Tychy 127-07-56, 
Skoczów 2927, Tarnowskie Gó- 
ry 185-43
32. (00/5082) 
. SKRYTKI kontaktowe (po- 
cztowe) wynajmuje "Mipress" 
Zabrze ul. Wajdy 6/1 tel. 175- 
35-06. (OZ/41048) 


- INNY SEX 
.ot. j: 0/0-599-6619 
:: ., ZASMAKUJ 
. ,'1° CZEGOŚ !;; 
. y
 !''; INNEGO 
 
, 


DOM GRZECHU 
0/0-599-6716 
, MOJE SEKRETNE NAGRANIA 
0/0-599-6624 
!.I
o.BIECE SWAWOLE 
0/0-599-6627 


Doz_ne ocI181al TIN.V. AntyIa: 62.500.' za l ..... VAT 


OPOLE, ul. l Maja 9, 
tel. 356-81, fax 390-27 
BIElSKO-BIAtA, ul. 3 Maja 7, 
tel. 294-40, fax 233-56 
CZĘSTOCHOWA, ul. Kilińskiego 38. 
tel. 247-954. fax 246-379 
RYBNIK. Rynek 7, 
tel. 221-76.220-37 


ofCJ(" ",*	
			

/iv5521-1994-226-0006.djvu

			6 


28 wrześnio 7994 


KATOWICE (Inf. wł.) Władze Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę wystąpiły do posłów i se- 
natorów z apelem o wsparcie ich starań o ostateczne uregu- 
lowanie "bolesnej i niewątpliwie wstydliwej sprawy". Jak 
wynika z listu otwartego, którego bezpośrednimi adresata- 
mi są również parlamentarzyści z naszego regionu, proble- 
my kombatantów i osób represjonowanych nadal są 
przedmiotem dyskusji, rozważań i nacisków, a niekiedy 
kwestią sentymentów i emocji. 


Apel poszkodowanych 


NleZaleznIe od miejsca de- 
portaCJI, Jak podkreśla podpIsa- 
ny pod apelem Wiceprezes Za- 
rządu WOjewódzkIego SPPTR 
w KatoWicach Stanisław Wró- 
blewski, me powmno być pra- 
wneJ rożmcy mIędzy represJo- 
nowanymI poprzez przymuso- 
wą, mewolmczą pracę na 
WschodzIe l ZachodzIe. 
- Tworzeme rózmcy między 
..Sybirakami" a ..Zwangarbel- 
terami" w III Rzeszy - czytamy 
w lIścIe - me ma zadnego uzasa- 
dmema.( uj Wszelkie argumen- 
ty, moralne, fmansowe I Inne, 
me mogą stanowIc podstawy do 
pomlmęcla przez naJwyzsze 
władze panstwowe prawa row- 
noścl wobec swoich obywateli 


MImo lIcznych rozmów 
przedstawIcielI Stowarzysze- 
ma l akceptaCjI zasady równo- 
ŚCI przez posłów, senatorów 
l przedstawicielI władz pań- 
stwowych, projekt nowelIZaCjI 
ustawy z 24 styczma 1991 r. 
o kombatantach I osobach re- 
presJonowanych IdzIe, zda- 
mem WróblewskIego, W innym 
kIerunku. Z 3 mIlIonów osób, 
które w czaSIe II wOjny ŚWIa- 
toweJ były repreSjonowane 
przez reZlm hitlerowskI pozo- 
stało w szeregach Stowarzy- 
szema 300 tysIęCY. Autorzy lI- 
stu lIczą na to, ze władze de- 
mokratycznej l praworządnej 
PolskI me zawIOdą Ich oczekI- 
wań. (EF) 


I Miniwywiad I 
Chcemy być tu i teraz 


Rozmowa z JANEM KULBICKIM, 
dyrektorem katowickiego Pałacu Młodzieży 


- Czy Pałac Młodzieży moż- 
na nazwać śląskim Pałacem 
Kultury i Nauki? 
- Patrząc na mmIOne 44 la- 
ła można zaryzykować takle 
stwlerdzeme. Przez cały ten 
okres, oprócz ćWIczeń sporto- 
wych prowadZImy takze zaję- 
CIa kulturalne i naukowe. 
Przykładowo w bIeżącym ro- 
ku w kursach całorocznych 
weżmle udzIał 4,5 tys. osob, 
natomIast ok 30 tys. uczestm- 
czyć będzIe w rożnych zaJę- 
cIach edukacyjnych, semma- 
nach l Imprezach sportowych, 
w ktorych uczestmczą cztero- 
letnie maluchy, ale i studencI 
róznych wydzIałowo Wśród 
wazmejszych Imprez trzeba 
wymIenIĆ Międzynarodowy 
MItyng PływackI, Ogolnopol- 
SkI Konkurs EkologIczny czy 
tez SejmIk Matematyczny 
oraz Konkurs na Gazetę 
Szkolną W tym roku zapra- 
szamy rówmez na pałacową 
akademIę fIlmową, Jazzu l te- 
atru wspołczesnego 


- Pałac Młodzieży jest in- 
stytucją wielopokoleniową... 
- Bardzo często zdarza SIę, 
że bylI wychowankowIe pała- 
cu są JUz dzIadkamI SWladczy 
to chyba o tym, IZ bardzo moc- 
no Juz zaznaczylIśmy tu swoją 
obecność Nadal jednak pra- 
gnIemy to robIć - chcemy być 
tu i teraz. Staramy SIę, aby 
z kazdym rokIem nasza oferta 
była cIekawsza. By do mej za- 
ChęcIĆ, orgamzuJemy spekta- 
kularne Imprezy. W maJu 
bylIsmy współorganIzatoramI 
..Europy PokoJu". W przy- 
szłym roku będzIemy robIĆ 
podobną Imprezę pod auspI- 
cJamI ONZ Kolejne wakacje 
zamIerzamy zorganIzować pod 
znakIem mtegracJI europeJ- 
skIeJ - Pałac MłodzIeży ma być 
mIejSCem spotkań dZIeci l mło- 
dZlezy z wIelu kra]ow europeJ- 
SkICh 
- Dziękuję za rozmowę 


Rozmawzał: (krzyn) 


GÓRNY ŚL4SK 


KOPCIUSZEK PRZEMYSŁU 


KA TOWICE (Inf. wł.) W krajach rozwiniętych turystyka jest jedną z czołowych gałęzi gospodarki i zatru- 
dnia nawet do 10 proc. ludzi czynnych zawodowo. Polsce działalność turystyczna przyniosła w ubie
łym ro- 
ku 4,5 miharda dolarów, co oznacza czwartą część przychodów dewizowych kraju. Województwo katowic- 
kie, wbrew pozorom i utartym przekonaniom, zajmuje szczególną pozycję wśród regionów turystycznych. 


Funkcjonuje tutaj ponad pół 
tysIąca bIUr podrózy, czyh ok 14 
proc bIUr w całej Polsce W re- 
gIOme ma sIedzIbę najwIększa 
lIczba właśclcleh l dysponentów 
bazy noclegowej l wypoczynko- 
weJ Obserwuje Się coraz więcej 
przybyszów, szczególme przYJez- 
dźaJących W delegacjach słuzbo- 
wych, I wycIeczek szkolnych po- 
znaJących charakter przemysło- 
we} aglomeraCjI RegIOn Jest Wiel- 
kim zapleczem dla krótkich wy- 
cieczek, np do OśwlęclIrua, 
Pszczyny, BeskIdu Śląskiego, Zy- 
wIeckiego Itp. Ponadto tu wła- 
śme Jest najwIększy rynek tury- 
stykI wyjazdowej. 
Wszystkie te zalety prawie 
w ogóle nie są wykorzystywane. 
Podczas gdy Częstochowa zam- 
westowała duże plemądze W m- 


Amerykańskie prezenty 


TYCHY (Inf. wł.) Znany ame- 
rykanskI chlrurg-gmekolog pol- 
skIego pochodzema, prof. Adam 
Ostrzeński podarował tyskIe] 
Khmce GmekologuI Położmctwa 
SląskieJ Akademll Medyczne] 
sprzęt do operaCJI laparoskopo- 
wych, wartoścI ok. 16 tysIęcy do- 
larow 
W chirurgii laparoskopowe] le- 
karz Jest w stame przeprowadzIć 
skomphkowaną operacJę bez roz- 
cmama brzucha pacJenta. Po- 
przez pępek wprowadzane są 
specjalne cIenkie pręty, a prze- 
bIeg zabiegu obserwuje SIę na 
ekrame momtora. 
Tyska klImka specJalizuje SIę 
w operacJach gmekologIcznych 
z uzyaem laparoskopu. Jak za- 
pewma szef klImkI, doc. Ryszard 
Poręba, który przYWIózł sprzęt ze 
Stanów Zjednoczonych, repre- 
zentuJe on na]nowszą generaCję 
sprzętu tego typu, mektóre m- 
strumenty były do tej pory me- 
znane w Polsce. 
OfIarodawca - prof. Adam 
Ostrzmskl, Jest kIerownIkIem 
Katedry Gmekologll OperaCYJne] 
w Howard Umverslty Hospital 
w Waszyngtome oraz profeso- 
rem-konsultantem umwersyte- 
tow w Rzymie l KrakowIe. W ze- 
szłym roku wydał w USA - Jako 
pIerwszy gmekolog-chlrurg pol- 
skiego pochodzema - kSlązkę na 
temat sWOIch operaCjI Prof 
Ostrzeński w ostatmch latach już 
cztery razy gościł w Tychach, ]e- 
go następna wIzyta planowana 
Jest na grudzIeń (mar) 


-- 
Wydawnictwo dla Sląska 


KATOWICE (Inf. wł.) - Wiele 
mmeJseych mzast polskIch - Jak 
na przykład Płock, Puławy, 
Przemysl - ma swoJe penodykl 
naukowe Nie ma go natomiast, 
zadne z mIast Górnego Sląska - 
powIedzIał Ryszard Gil, prze- 
wodmczący Towarzystwa Za- 
chęty Kultury - Ma77!- nadzieJę, 
IZ tę lukę wypełmą "Sląskle Ze- 
szyty Humanzstyczne" Wczoraj 
w sIedzIbIe towarzystwa odbyła 
SIę uroczysta promoCJa nowego 
numeru pIsma 
Jeszcze trzy lata temu w Ka- 
towIcach było wydawane "Za- 
rame Sląskle". - Czasopismo to 
wychodzIło - z przeru'aml hi- 
storycznymi - od 1907 roku. 
Przestało szę ukazywac wraz 
z lłkwldacJą Sląskzeg9 Instytu- 
tu Naukowego - mowl GIl - 
"Zeszyty" będą pewnego typu 
kontynuaCJą tamtego penody- 
ku, z tym, IZ będą one traktowa- 
ły o problemach z zakresu kul- 
tury, sOCJologu, ekonomu I polł- 
tykI regIOnu, a nze tylko o zaga- 
dnzenzach etnografIcznych, Jak 
to robiło "Zarame". Decyz]a 
o wydawanIu nowego czasopI- 
sma zapadła w hstopadzle 
ubIegłego roku, na posIedzemu 
Rady Naukowe] Ośrodka Badań 
Społeczno-Kulturowych, dZIa- 
łaJące] przy katoWickIm TZK.- 
Myślę, ze w ten sposób dana 
nam została koleJna szansa 
ogarnięcia szerokImi badamaml 
śląskiego - często dotąd zapo- 
mmanego - regIOnu - pIsze 
w słowIe wstępnym ..Zeszytów" 
Jan Drabina, reprezentujący 
Uniwersytet JagIelloński. 


N ie rozłącz n i 
TOSZEK (Inf. wł.) Sześć par 
małżeńskIch (z Toszka l okobc), 
które wspólme przezyły 50 l 60 
lat spotka SIę dziś w kaWiarnI 
zabytkowego Zamku PIastow- 
skIego Będą mIały okazJę 
wspolme pogawędzIĆ przy 
lampce szampana, filIzance ka- 
wy l cIasteczku Z JubIlatamI 
spotkają SIę przedstaWiciele 
mIasta - organizatorzy uroczy- 
StOŚCI - którzy wręczą małzon- 
kom drobne upommkI oraz 
przyznawane przez prezydenta 
medale za długoletme pozycle 
małżeńskie. (mh) 


Spotkanie 
z prof. Miodkiem 


KATOWICE. Flha nr 13 
MIejskIej BlbhotekI Pubhczne] 
przy ul. Słowackiego 20, zapra- 
sza dZIŚ o godz 15 30, na spo- 
tkame z prof Janem Miodkiem 
Ten znakomIty Językoznawca 
mówlc będzie tym razem 
o wspołczesnym Języku Górne- 
go Sląska (IZ) 


Pierwszy numer pisma zosta- 
nie wydany w 1500 egzempla- 
rzach. Trafi przede wszystkim do 
szkół naszego regionu i bibliotek 
miejskich. - To OczywIScle na- 
kład o wiele za mały, zwazywszy 
chocby na fakt, ze samych szkół 
w wOJewodztwle,mamy 3 tysIące 
- twierdzI przewodniczący towa- 
rzystwa Numer będzIe \ovydawa- 
ny co pół roku, z tym ze drugI 
WyjdzIe lUZ w grudmu - Od 
trzeciego numeru będzIe nas 
spomorował Komitet Badan Na- 
ukowych, instytuCJa państwowa 
zaJmuJąca Się promocJą nauki. 
Kazdy egzempłarz będzIe mIał 
streszczeme w Języku mellliec- 
kim. - To ułatwI naszą dotych- 
czasową współpracę z WIeloma 
umwersytetaml memleckzml 


I austnacklm, m In z Instytutem 
Studww EuropeJskich I Regio- 
nalnych z TrewlTU - dodał. 
Ryszard GIl zapytany czy me 
obaWia SIę, ze fakt, IZ "ŚląskIe 
Zeszyty Humamstyczne" będą 
w wIększoŚCI redagowane przez 
naukowców spraWI, ze me będą 
one zrozumIałe przez wIele 
osób, odpOWIedzIał. - Bolączka 
polskieJ nauki polega na tym, IZ 
wzelu autorów myśli, że im Ję- 
zyk trudnzeJszy, tym bardziej 
wartoścIOwa publłkaCJa. Do ko- 
leJnego numeru mam JUz o wie- 
le WIęCeJ materiałów, amzelł 
Jest w stame pomleśclc Jednym 
z krytenów kwaliflkowanza na 
łamy, będzie przystępnosć Języ- 
kowa. 
KRZYSZTOF NIELABA 


Tanie czytanie 


SIEMIANOWICE ŚL. (Inf. wł.) Siemianowiczanie mogą od nie- 
dawna czytać w domowym zaciszu czasopisma za 10 proc. ich war- 
tości. Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła bowiem za niewielką 
opłatą wypożyczać prasę do domu. Dotychczas, tak jak w większo- 
ści bibliotek, wszelkie periodyki udostępniane były tylko w cz
1el- 
ni. Chętnych było mało, a ceny prenumeraty są wysokie. Teraz 10 
czytelników pokrywa koszt zakupu jednego egzemplarza danego 
czasopisma. 
Na]Wlększym powodzemem CIeszą SIę kolorowe mleslęczmki 
(np "FIlm", "Twój Styl") NIe brakuje tez chętnych na pIsma lI- 
terackie, które są dość drogIe Wypozyczać można wszystkIe nu- 
mery az do przedostatmego NaJśwlezszy mUSI być stale dostępny 
w czytelm (pr) 


formację turystyczną oraz pro- 
mowame miasta l regIOnu, Jedy- 
nemu katowIckIemu PUnktowI 
mfOnnaC]I turystycznej przy ul 
MłyńskIe] grozI zamkmęcle, zaś 
o promOC]1 me ma nawet co ma- 


Zaslużeni turyści 
CHORZÓW (Inf. wł.) Wczo- 
raJ W chorzowskIm skanseme 
odbyły Się uroczystoścI ZWIą- 
zane z wo]ewódzkImI obcho- 
damI SWIatowego Dma Tury- 
StykI Z te] okazJI osobom pra- 
CU]ącym od wIelu lat w "prze- 
myśle" turystycznym nadano 
tytuły Zasłużonego DZIałacza 
TurystykI Deszczowa pogoda 
popsuła SzykI orgamzatorom 
uroczystoścI, którzy zamlerza- 
h uśwletmć Ją ogmsklem (Ak) 


rzyć. Nawet w UrzędzIe Wo]e- 
wódzklm sprawy turystykI roz- 
proszone są rmędzy dwa WydzIa- 
ły: Gospodarki l ZdroWIa. 
- Zeby stworzyć mformację tu- 
rystyczną, trzeba czymś do tego 
zachęcI C - tWIerdzI przewodni- 


czący katowIckiego oddzIału 
Polskiej Izby TurystykI Jacek 
Panas. - Na przykład zwolnze- 
maml z czynszu lub opłat rekla- 
mowych Tymczasem w teJ dZie- 
dZinie panuJe u nas nzezrozumla- 
ły oporo 
Jest to tym dziwniejsze, że 
władze wojewódzkie stoją 
w obliczu rzeszy pracowników 
zwalnianych wskutek procesów 
restrukturyzacyjnych. Ludzie CI 
moghby znależc zatrudmeme 
własme W turystyce. ]ednakze 
najpierw trzeba lm to umożh- 
WIĆ. Władze katowIckIego od- 
dZIału PIT tWIerdzą, ze turysty- 
ka mUSI być uznana za branzę 
strategIczną. Trzeba przeprowa- 
dzIĆ szczegółowe badama mar- 
ketmgowe rozpoznające potrze- 
by l połozyć nacIsk na szkolema 
podnoszące kwalIfIkacje W tym 
celu PIT proponuJe utworzeme 
AkadermI TurystykI, poparcIe 
staran o uzyskame funduszy ze 
środków funduszu PHARE, uzy- 
skame preferenc]1 w promoc]l 
wOjewództwa oraz zmtensyflko- 
wame dzIałań promocyjnych 
prowadzonych we własnym za- 
kresie (MFK) 


Biadolenie delegata 


Niedawno do naszeJ redakCJI 
przyszedł delegat SeJmiku Samo- 
rządowego Woj Katowickiego 
z pewnym pISmem. Zali' Się, ze na 
Jego odczytanie podczas ostatnieJ 
SesJI SeJmiku me chcieli SIę zgo- 
dZlc pozostali delegacI. Postano- 
wił WIęC poproslc gazetę o pomoc. 
Po krótkieJ naradzIe postano- 
wIliśmy udostępnić delegatowI 
mieJsce w naszeJ gazecie Delegat 
wszakze to osoba publłczna, re- 
prezentuJe sWOIch wyborców, ma 
Więc prawo do tego, by Jego głos 
brzmIał w społeczeństwie pełną 
Siłą Jednak po uwaznym prze- 
czytamu pisma zmlemllŚmy zda- 
me ZrozumielIŚmy, dlaczego Inni 
delegacI nie chcieli wysłuchac te- 
go pISma, które okazało Się zwy- 
kłym biadolemem nad tragIcz- 
nym losem ludzI mIeszkaJących 
w wOJ. katowickIm. 
Delegat przypomina w mm 
o zameczyszczemu powietrza, 
wód, umieralnoścI memowląt Itp 
Winą za ten stan obarcza rząd, 
który nzespraWledllwle dZieli 
środki wypracowane w naszym 
regł01Złe. DaleJ delegat wzywa do 
ogłoszema wraz z centralami 
zWiązkowymi straJku generalne- 
go na Górnym Sląsku. Jego zda- 
mem me będzIe to straJk politycz- 
ny, secesYJny, ale straJk o zycie 
naszych dziecI 
OczywIScle wszystko co delegat 
tWierdzI Jest prawdą Powietrze 
na Śląsku Jest zameczyszczone, 


rzeki zamiast wodą wypełnione są 
śCIekami, a umleralnośc memow- 
ląt Jest rzeczywIŚcie o Wiele więk- 
sza mz w kraJach Europy Zacho- 
dmeJ To, ze środki wypracowane 
przez WOJ. katowickIe trafiaJą 
takze do Innych regzonów Polski 
me Jest taJemmcą. Ten stan trzeba 
zmienić. Tylko me bardzo moze 
Się to stac za pomocą awantur. 
Moze zamiast ogólnego biadole- 
ma i nawoływania do straJku 
warto np. namówIć Jedną z fabryk 
do ogramczenla emISJI szkodli- 
wych zWiązków, spróbowac prze- 
konac rząd, aby obnlzył cenę gazu 
uzywanego na Śląsku do opalama 
domów, rozmawIac z posłami re- 
prezentuJącymi w SeJmie nasz re- 
gzon. 
Jak nas pOinformowano w biu- 
rze SeJmiku Samorządowego, pi- 
smo delegata trafIło do KomisJI 
RozwoJu Gospodarczego. KomISJa 
zapozna Się z mm, tylko czy znaJ- 
dZie tam cokolwiek, co choclaz 
o odrobinę potrafiłoby poprawIć 
los ludzI mieszkających na Sląsku 
I w Zagłębiu? Raczej me. 
22 październIka w SeJmiku 
odbędzie SIę dyskusJa nad stanem 
wOJewództwa Przemowlenze wy- 
głosI wOJewoda PóznleJ głos za- 
błOr
 delegacI Oby d'l/s
usJa nad 
sytuaCJą naszego regIOnu me 
przypominała' pisma opisanego 
WYZeJ delegata, zeby nie zamlem- 
ła SIę w ogolne biadolenie 
ADRIAN OŁDAK 


Potrzebna miastu 


ZABRZE (Inf. wł.) Trwa bu- 
dowa Oczyszczalm SCleków Za- 
brze-Srodmlescle Część mecha- 
mczna oczyszczalm juz funkcJo- 
nu]e, natomIast sporo kłopotów, 
natury fmansowe], dostarcza 
budowa drugIej CZęŚCI - bIOlo- 
gIczneJ, w której będą usuwane 
osady dające SIę zhkwidować 
tylko przy uzyciu odpowledmch 
środków chermcznych. 
Aby zakończyć całe przedsIę- 
wZIęcIe do roku 1997, koniecz- 
na Jest cała kwota w wysokości 
208 mld zł. Budżet mIasta ta- 
kIego nakładu nIe Jest w stame 
zapewnić Dlatego Gmina po- 
stanowIła uzyskać brakuJącą 
kwotę z Narodowego oraz 


z WOJewódzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowlska l Gospo- 
darkI Wodnej 104 mld zł po- 
chodzIłyby z NFOSIGW, 52 mld 
zł z WFOSIGW, natomIast ko- 
leJne 52 mld zł budzet rmasta 
wyda w latach 1994 - 1997 
Spłata zaclągmętych pozyczek 
zakończy SIę w 2005 roku. 
Uchwała w tej sprawIe została 
zaakceptowana na wrześmoweJ 
sesJi Rady MieJskie]. 
Oczyszcza Ima przyjmIe ście- 
kI ze ŚródmIeŚCIa, BISkupIC, 
MaCIejOWa l Zaborza, oraz 
z CZęŚCI oSIedla KopernIka. Do 
czasu zakończenia przedSIę- 
WZIęcIa śCIekI odprowadzane są 
do rzekI Bytomki... (mh) 


GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 
(Inf. wł.) Dziś absolwenci Ze- 
społu Szkół Technicznych 
z Czechowic-Dziedzic przekażą 
goczałkowickiemu szpitalowi 
..Stokrotka", w którym leczone 
są dzieci, przyrządy do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych. 


Pomagają od 15 lal 


- Przez mmlone 15 lat 
UCZ1ZłOWle teJ szkoły przekazali 
juz ponad 40 podobnych przy- 
rządów, wszystkie maJą OCZYWI- 
sCle mezbędne atesty medyczne 
8 z nich uzyskało JUz patenty 
RzeczpospoliteJ PolskieJ - pom- 
formowała nas Halina Zagur- 
da-Czader, była dyrektor ds 
techmcznych zespołu szkół 
DZIŚ zostame mIędzy innymI 
przekazany spIrometr, słuzący 
do rehabihtaCJI układu odde- 
chowego (krzyn) 


Wisi W powietrzu 
PIEKARY ŚLĄSKIE (Inf. wł.) 
Największe stężenie zanieczy- 
szczeń powietrza nad Piekarami 
występuje pomiędzy piątą a dzie- 
wiątą rano oraz po zachodzie 
słońca. Największym źródłem 
skażenia atmosfery jest węglowe 
ogrzewanie budynków (tzw. emi- 
sja komunalna) oraz spaliny sa- 
mochodowe. Najbardziej gęstnie- 
je powietrze nad miastem w listo- 
padzie i w lutym. 
Do takIch wmosków doszlI 
speC]ahśCI z tutejsze] automa- 
tyczne] staCJI pomiaru zameczy- 
szczeń, która włączona Jest 
w skład woJewódzkie] SIeCI mom- 
tonngu atmosfery. W pIekarskIe] 
stacJI obserwuJe SIę jedno z na]- 
mzszych w WOJewództwIe stęże- 
me dwutlenku SIarkI. PozIOm 
tlenków azotu utrzymuje SIę po- 
nize] dopuszczalnej nonny 
Władze miasta planują udo- 
stępmenie do publIczne] wIado- 
mośCi wyników pomIarow tutej- 
szej staCJI momtonngu. Komum- 
katy ekologIczne mają SIę 
ukazywać w prasIe lokalne]. 
Rozważana Jest też możlIwosć za- 
Instalowama staCJI prezentacJI 
momtonngu w mIeJscu ogólnodo- 
stępnym, np w WItryme sklepo- 
we] (takle rozWlązama są lUZ sto- 
sowane w Czechach). (rsk) 


Popękany urząd 


BRZESZCZE (Inf. wł.) - 
Trzeba JUz było koniecznIe coś 
zroblc. Nlektore szczeliny w ga- 
binecie burmistrza są tak wiel- 
kie, ze mozna całą rękę włozyc - 
mÓWI sekretarz gmmy, Wiesła- 
wa Lankosz. 
Cały budynek Urzędu Gminy 
Jest popękany Wszystko za 
sprawą me2;byt szczęśh wego 
usytuowama obIektu - nad ko- 
palnią "Brzeszcze". Budynek 
znajduje SIę WIęC w stame per- 
manentnego remontu. - Nieste- 
ty, obecme zmiana siedziby lub 
budowa nowej byłaby dla gmmy 
zbyt kosztowna - mówI pam se- 
kretarz 
Tymczasem egzekwowame od 
kopalni odszkodowań za wy- 
rządzone szkody ostatmo SIę 
skomphkowało: od 2 wrześma 
dochodzeme odszkodowań ma 
mIejSCe w sądach, a me - Jak 
dotychczas - w speCJalme dZIa- 
łaJących kopaimanych komI- 
s]ach. (a b) 


Własne Piekło 


SZAŁSZA (Inf. wł.) Ta WIO- 
ska, będąca Jednym z 21 sołectw 
gmmy Zbrosławlce, może SIę 
pochwahć posladamem własne- 
go PIekła. Taką właśme nazwę 
nOSI przysiółek, połozony na 
wschód od Szałszy. DrugI, po- 
łudmowy przysIółek nazywa SIę 
mmeJ orygmalme - po prostu 
Kużmca. (rsk) 


Kolejki krwiodawców 


I Informator 


MUZEA-WYSTAWY 


KATOWICE: Muzeum Śląskie 
(al W Korfantego 3) wystawa 
stała "Galena malarstwa pol- 
skIego 1800-1939", wystawy 
czasowe "Powstańcy Warsza- 
wy w fotografu l dokumen- 
tach", ,,73 Pułk PIechoty w Ka- 
towICach", "KsIęga WIekwstego 
trwam a - Stary i Nowy Testa- 
ment w malarstWie eurOpejSkIm 
XVII-XIX wieku" (ze zbIOrów 
LwowskIej GalenI Obrazow), 
"Sztuka ludowa Hucułów" (ze 
zbIOrów lwowskIego Muzeum 
ArchItektury Ludowej) "Twór- 
czość NatahI Lach-LachoWIcz" , 
- czynne od wtorku do pIątku 
10.00 - 17 00, w soboty l me- 
dZIeje 11.00 -16 00; Górnoślą- 
ska Macierz Kultury: Galeria 
..Pusta" - Leszek Wesołowski- 
RysunkI, Galeria ..Centrum" - 
Pokonkursowa wystawa rysun- 
ku dZIecIęcego; Galeria Sztuki 
Współczesnej BW A (al. Korfan- 
tego 6) - "Intergrafla KatoWice 
94" - ŚWIatowa wystawa laure- 
atów Międzynarodowego Trien- 
nale GrafikI '94 Kraków - czyn- 
na codzIennie z wyjątkIem po- 
medzlałkow g. 11.00 -19.00 
Bt:DZIN: Muzeum Zagłębia: 
Zamek - czynny codzIennie 
z wyj. pomedz. 9.00 - 15.00, śro- 
dy 11 00 - 17.00, soboty 9.00 - 
1400, wystawy: Broń l uzbroJe- 
me w dawnych Wiekach, Kultu- 
ra ludowa ZagłębIa, ZamkI na 
Szlaku Orlich Gniazd, HIstoria 
zamku będzlńsklego (czynny 
Jest punkt widokowy na baSZCIe 
okrągłej); Pałac (SWIerczew- 
SkI ego 15) - czynny codzIennie 
z wy]. poniedz. 1000 - 15.00, 
środy 11.00 - 17.00, wystawy 
stałe: DZIeJe zIemi będzlńskiej, 
Wnętrza pałacowe XVIII-XX 
w., Malarstwo portretowe l peJ- 
zazowe XIX-XX w., Samuel 
Cygler - artysta zapommany; 
wystawy czasowe. WOjsko pol- 
skie w mIma turze (ze zbIOrow 
ZbIgnIewa Fuińsklego), Madon- 
na Guadalupe (przy współ- 
udziale Ambasady Meksyku 
w WarszawIe l Centrum Kultu- 
ry Meksyku w Paryzu); 
BYTOM: Muzeum Górnośląskie 
(pl. Jana III SobIeskIego 2): wy- 
stawy stałe - "Z ZYCla ludu ślą- 
skiego XIX-XX wIeku", "Gor- 
ny Sląsk w pradzIeJach"; wy- 
stawy czasowe - "Nowe nabyt- 
kI DZIału Przyrody", "Mnemo- 
syne Obrazy Ryszarda Grzyba" 
- czynne codz z wyJ. pono od 
10.00 do 15.00, środy od 10.00 
do 18.00, soboty l medzlele od 
11.00 do 1500; Oddział Mu- 
zeum Górnośląskiego (Korfan- 
tego 34): "Galena SZtUkI współ- 
czesneJ Pokaz l", "AkCJa  w LwowskIm Obszarze 
AK" - czynne codz z WYJ. po- 
medz od 10.00 do 15 00, w śro- 
dy od 10.00 do 1800 w soboty 
I medzlele od 11 00 do 15 00; 
CHORZÓW: Muzeum (Po- 
wstanców 25) "Od denara do 
złotówki", "Z dzleJow meda- 
lierstwa w Polsce", "Sląsk 
w czerm l bIelI" - czynne: wtor- 
kI, czwartkI l pIątki g 9 00 - 
15.00, środy g 900 - 17.00, so- 
boty g. 9 00 - 14.00, medzlele 
I SWlęta g 1000 - 14 00. 
CHRZANÓW: Muzeum (MIC- 
kIewIcza 13) czynne w godz. od 
830 do 1430, w środy od 830 
do 18 30, w soboty od 9 00 do 
14 30, w niedzIele od 11.00 do 
14.30. Nadwiślański Park Etno- 
graficzny w WYGIEŁZOWIE, 
Zamek Lipowiec, Babice: czyn- 
nyod 1000 do 18.00. 
GLIWICE: Zamek Piastowski 
(Pod MuramI 2) - wystawa sta- 
ła. "HIstona GlIWIC od XIII do 
końca XVIII w ", wystawy cza- 
sowe: "Cmentarzysko kultury 
łuzyckleJ w SWIblU" "PtakI Gli- 
WIC", "GrafIka Joanny Ebe- 
rhard-SzymanskleJ - czynne we 
wtorkI, środy l pIątkI g. 1000 - 
14 00, czwartkI g 12 00 - 18.00 
(wstęp bezpłatny), sob i niedz. 
g. 10 00 - 15 00, Muzeum Od- 
lewnictwa Artystycznego (Ro- 
botmcza 2, teren GZUT) - wy- 
stawa stała Od Huty GlIwIckIeJ 
do GlIWickICh Zakładów Urzą- 
dzeń Techmcznych, wystawa 
czasowa. RysunkI WIlhelma 
KalIde - czynne od pomedzlał- 
ku do piątku od 1000 do 1500; 
KMPiK, Galeria Rozmaitości - 
Malarstwo i rysunek Zofu Gór- 
Skle]-ZaWISłowe]; 
MYSŁOWICE: Muzeum Pożar- 
nictwa (Powstańców 27): czyn- 
ne codz. z WYJ poniedziałków 
od 10 00 do 16.00. 
OLKUSZ: Muzeum Afrykani- 
styczne (SzpItalna 32): czynne 
codzlenme od 10 do 17, w sobo- 
ty l medzlele od 11 00 do 14.00. 
PSZCZYNA: Muzeum Wnętrz 
Zab
1kowych - czynne we 
wtorkI, czwartki l pIątkI g 9.00 
-15 00, środy g. 9 00 -16.00, so- 
boty g. 10.00 - 15.00, medzlele 
g. 10 00 - 16.00 (we]ŚCle ostat- 
mej grupy na 45 mm przed za- 
mkmęclem), 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
Muzeum Miejskie (ul Chopma 
6) - wystawy. "TradycJa l kul- 
tura WSI górnośląskie]", "WoJ- 
cIech Korfanty - polItyk l mąz 
stanu", "Z hIstoru SIemiano- 
WIC", w piątek o godz. 18 00 
otvvarcle wystawy malarstvva 
l rysunku Aleksandry Dnessen- 
Młynarczyk. Wernlsaz uśwletm 
"WIeczór muzykI wokalne]", 
Galeria ..Po Schodach" - wy- 
stawa rzezby Jacka Kiclńsklego 
- czynne od wtorku do PIątkU 
godz 9 00 - 17.00, soboty godz. 
11 00 - 1600, medzlele 1200 - 
1600, 
SŁA WKÓW: Muzeum IWgio- 
nalne (Rynek 9). czynne we 
wtorkI l czwartkI od 1000 do 
1400, ostatma sobota l medz 


NO\Na filia 


KATOWICE (Inf. wł.) W oSIedlu 1000-lecie Dolne, przy ul PIa- 
stów 9, rozpoczęła dZIałalność nowa fIlIa Mle]skle] BIbliotekI Pu- 
bhcznej Na młodych l dorosłych czytelmków czeka bogaty kSIęgO- 
zbIór oraz kIlkadzIesiąt tytułów czasopIsm 
Nowocześme urządzona l wyposazona placowka pozwala na ko- 
rzystame z kSIęgozbIOru także mepełnosprawnym ruchowo czytel- 
mkom (odpowledmo dostosowano szerokość drzWi l przystosowa- 
no łazIenkI). 
Poza zwyczajną działalnoścIą bIblIoteka ma takze zamIar orga- 
mzować spotkama autorskie, występy artystyczne dla dzieci oraz 
Imprezy z udzIałem młodych wykonawców. (MD) 


Rajd sprawnych inaczej 


CHORZÓW (Inf. wł.) W mI- 
moną medzlelę zakończył SIę III 
Samochodowy Ra]d Turystycz- 
ny "Era" zorgamzowany l sfI- 
nansowany przez chorzowską 
Spółdzlelmę InwalIdow o tej 
samej naZWIe WZIęłO w mm 
udzIał 76 osob, które złozyły SIę 
na 29 załóg (w mektórych kIe- 
rowcy l pilotOWI towarzyszylI 
przYJaciele) Czternaście z mch 
składało SIę z osób mepełno- 
sprawnych 
W pIerwszym dmu rajdu, 23 
wrześma, odbyły SIę dWie kon- 
kurencJe: rzut lotkamI do celu 
l cIęcIe drzewa. DrugI dZIeń 
upłynął natomiast pod znakIem 
Jazdy terenowe] na onentaCJę, 


Jazdy zręcznOŚCIOWe] po parkm- 
gu oraz strzelama z broni pneu- 
matyczne] l rzutów granatem do 
celu. ObfIty program uWIeńczył 
wIeczorek mtegruJący. 
ZWYCIęZCY kazdego konkursu 
uhonorowam zostalI nagroda- 
mI W klasyfikacJI generalnej 
dla mepełnosprawnych zwycię- 
zyła para Roman I Zofia Mizer- 
scy, natomIast w klasyfIkacjI 
ogólne] - para Anna l Grzegorz 
Czekaj NagrodamI były oko- 
lIcznoścIOwe puchary, atlasy 
samochodowe Europy, lezakI, 
krzesełka Itp. Na zleceme 
"Ery" zawody zor
amzowała 
Liga Obrony Kraju przy hucIe 
"Batory" (MFK) 


KATOWICE (Inf. wł.) Ponad 40 lItrów krwI od- 
dano w mImoną sobotę na katowIckIm Rynku 
podczas akcJI.. WIelkI dar zycia", której pomysło- 
dawcami bylI WOjewódzka StaCJa KrwIOdawstwa 
l Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa 
PCK Do końca pazdzlermka orgamzatorzy zapo- 
wIadaJą Jeszcze dWIe tego typu Imprezy, w innym 
mIeścIe śląskIm oraz w ZagłębIu 
W katowICkIe] akcJI - kolejnej po BIelsku 
i TarnowskIch Górach - WZIęłO udzIał prawIe 120 
osob Połowa z mch nalezała do stowarzyszeń ho- 
norowych krwIOdawców - mIędzy mnymI 30 osob 
pr.lYJechało z kopal m "Wawel" z Rudy Sląskle]. 
Reszta oddawała krew spontamczme - Krew od- 
daJę pIerwszy raz Przyszłam tu, by CZUC Się ko- 


Fot. J. Chojkowski 
mus potTzebna - wyznała Kasia, która jako Jedna 
z pIerwszych wZięła UdZIał w ImprezIe. - NIe chcę 
podawac swoJego nazwiska - wolę anonimowo 
uczestnzczyc w akcJI 
- Na Rynku zebraltśmy ok 40 lłtrów tzw. krwi 
pełne) I 6 litrów osocza - pomfonnował nas Hen- 
ryk Swierczyński, zastępca dyrektora ds tech- 
mcznych I ekonomIcznych WOJewodzkieJ StaCJI 
KrwIodawstwa. - Akcję skonczyllśmy po 1300- 
naJlepszą Jako.
c krwi uzyskuJe Się wtedy, gdy od- 
daJąCY Jest po lekkim posiłku, po schabowym 
krew Jest zbyt1Zło przetłuszczona - a przed naszy- 
mi stanowiskami Jeszcze była ustawiona długa 
koleJka krwiodawców. Dlatego tez myslę, za ak- 
cJa Slę udała. (krzyn) 


każdego mIeSIąca od 11.00 do 
1600 
SOSNOWIEC: Muzeum (ul 
ChemIczna 12) - wystawy: 
"Owady l ludzIe", "GrafIka 
bułgarska", "Sztuka IndiI" - 
czynne od wtorku do medzleli 
10.00 - 15.00, W środy 10.00 - 
17.00; Muzeum Szkła Współcze- 
snego (Zamkowa 5): czynne co- 
dZlenme w godz. 10.00 do 16.00, 
w sob. l medz. od 10.00 do 
14.00, Miejska Galeria Sztuki 
..Extravagance" (3 Maja 39) - 
Malarstwo Anny RybkI (czynna 
codzlenme od 10.00 do 18 00, 
w soboty l medZIele od 15.00 do 
19 00); 
ŚWIt:TOCHŁOWICE: Muzeum 
Miejskie (ul Dworcowa 14) - 
wystawa stała. "Jak to dawnIe} 
na Górnym Sląsku bywało", 
wystawa czasowa: "NIgdy wię- 
ceJ" (55 roczmca wybuchu II 
wojny światowej) - czynne 
w poniedziałkI, wtorki, środy, 
pIątkI w godz. 9.00 - 15.00, 
czwartki 12.00 - 17.00, soboty 
9.00 - 13.00, 
ZABRZE: Muzeum (pl. Kra- 
kowski 9): "Judaika ze zbiorów 
własnych Muzeum", "Wyroby 
rzemIOsła artystycznego ze 
zbiorów Muzeum", "Zabrzań- 
skie wnętrza rmeszkalne od II 
połowy XIX w do 1945 r..., 
..Artur Grottger w helIOgrawiu- 
rach" - czynne codz. z wyJ. pono 
od 10.00 do 14 00, w czwartki 
do 18.00, w sobotę - wstęp bez- 
płatny; Muzeum Górnictwa Wę- 
glowego (3 Ma]a 19) - wystawa 
stała: DZle]e i obyczaje górnic- 
twa węglowego, wystawy cza- 
sowe: Cztery pory roku (wysta- 
wa fotografu Jakuba Byrczka), 
Są takie dZIecI (wystawa foto- 
grafIczna Towarzystwa Ochro- 
ny Praw i GodnoścI Dziecka 
"Wyspa"), GeQlogIa l człowiek, 
Zołmerze, armIe, mocarstwa 
(w 80. roczmcę wybuchu I woj- 
ny śWIatoWe]) - czynne we 
wtorki i czwartki od 10.00 do 
18.00, pozostałe dm (oprócz po- 
medziałków) od 1000 do 14.00; 
Skansen Podziemny ..Guido" (3 
Maja 91) - czynny we wtorki, 
czwartkI l PIątkI po uprzednIm 
zamówIeniu; Skansen Górniczy 
"Królowa Luiza" (Wolności 
402) - czynny od wtorku do 
pIątku g. 10.00 - 14 00. 


DYŻURY SZPITALI 


Informacja telefoniczna służby 
zdrowia - 155-15-18 
codziennie od 8.00 do 15.00 
KATOWICE: chirurgia ogólna, 
chirurgia urazowa - SzpItal nr 
2 MYSŁOWICE, Bytomska 41; 
chirurgia dziecięca - SzpItal nr 
l SOSNOWIEC, ZegadłoWIcza 
3; interna - SzpItal nr 6 KATO- 
WICE, RacIborska 27, laryngo- 
logia dorosłych, okulistyka - 
Gornośląskle Centrum Medycz- 
ne OCHOJEC, ZIołowa 45/47; 
laryngologia dzieci - SzpItal 
RYBNIK, Rudzka 13; chirurgia 
stomatologiczna - KlImka ZA- 
BRZE, 3 Maja 13/15, chirurgia 
naczyniowa - KlImka ZABRZE, 
SkłodowskIej lO, neurologia - 
KlImka LIGOTA, Medyków 14 
(152-50-01) - dla dZlelmc połu- 
dnIOwych od TysIąclecIa po Ko- 
stuchnę, OddzIał Neurologiczny 
SzpItala nr 5, Korczaka 27 
(156-82-09) dla centrum l dziel- 
mc połnocnych oraz SIemIano- 
WIC SląskICh, dyżury pedia- 
tryczne - SzpItal nr 4 JANÓW, 
Szoplenicka 10 (155-70-17) (dla 
dzIelnic: Szoplemce, Murcki 
l m. MysłowIce), dla pozosta- 
łych dZIelnIc dyżur pełm Szpi- 
tal MiejSkI nr 3 MaCIeja 10 
(154-63-11); Pogotowie okuli- 
styczne (całodobowe) - SzpItal 
Kllmczny nr 5, ul. Ceglana (51- 
84-37); Pobieranie krwi od 
dawców w godzmach popołu- 
dnIOwych (do godz. 18.00) - 
WOjewódzka StaCJa Krwiodaw- 
stwa w Katowicach, ul. RacI- 
borska 15; całodobowa infor- 
macja o mozhwoścI oddama 
krwI - 51-64-61 lub 51-42-23. 


NOCt	
			

/iv5521-1994-226-0007.djvu

			CO, GDZIE, KIEDY-SPORT 


28 września 1994 


7 


ŚRODA 
28 
września 
Klementyny, Wacławy, 
Marka, Wacława 


Wschód słońca 5.31 
Zachód słońca 17.21 


. "1. r.:' ,,
 . łt;.,..... 
,T
LEwttJ A 


PROGRAM I 
WIADOMOŚCI: 9.00,12.00,1930,23.00 
6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 "Moda na sukces" (11) - 
serial prod. USA 
8.30 Dla dzieci: Muzyczna 
skakanka z gwiazdą 
Zbigniew Wodecki 
8.45 Gimnastyka 
8.50 "Reksio" 
9.10 Dla dzieci: Mama i ja 
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o dzie- 
ciach 
9.55 Muzzy in Gondoland 
10.00 "Słoneczny patrol" (14) 
- serial prod. USA 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Od niemowlaka do 
przedszkolaka 
11.300rawa, Orawa (powt.) 
11.55 Nasze państwo - wiado- 
mości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 - 14.55 Telewizja Edu- 
kacyjna 
12.15 Magazyn Notowań 
Niezastąpione dodatki 
12.40 English and Arts - Ko- 
nie 
12.50 - 14.55 Powtórka z hi- 
storii - blok programo- 
wy 
12.55 Słowianie - w kręgu 
Światowida 
13.30 Powtórka z historii - 
Bolesław Chrobry 
13.55.....Swego nie znacie..." 
- katalog zabytków - 
Siedlęcin nad Bobrem 
14.05 Kronika ojczysta - wi- 
dowisko 
14.25 Cień Gibraltaru (3) 
14.55Program dnia 
15.00 Drgawy - program mu- 
zyczny 
15.30Raj - magazyn młodzie- 
żowy 
15.55 Muzyczna Jedynka - 
Gorąca "lO" 
16.00 "Moda na sukces" (8) - 
serial prod. USA 
16.25 Dla dzieci - Mój pro- 
gram na antenie: "Wiel- 
kie święto małego czło- 
wieka" - reportaż 
17.00 Teleexpress 
17.20 Miliard w rozumie - te- 
leturniej 
17.45 Polska Kronika Ogór- 
kowa 
18.00 "Słoneczny patrol" (14) 
- serial prod. USA 
19.00Wieczorynka - "Smur- 
f y" 
20.10 Studio Sport - II runda 
ligi mistrzów: Benfica 
Lizbona - Anderlecht 
Bruksela 
22.15 Puls dnia 
22.30 Mam prawo - magazyn 
prawny 
23.20 "Świetlana przyszłość" 
- film fab. prod. francu- 
skiej (1985 r., 96 min); 
reż. Jacques Fansten, 
wyk.: Anne Marew, 
Wojciech Pszoniak, 
Thomas Canto 
0.55 Hrabal - film dokumen- 
talny 
1.35 Bebopalula - program 
muzyczny 
2.00 Zakończenie programu 


PROGRAM II 


7.00 Panorama 
7.10 Sport telegram 
7.20 Dwójka o poranku 
8.00 Opolski Serwis Infor- 
macyjny 
8.15 Gazeta domowa - ogło- 
szenia i reklamy (z Ka- 
towic) 
8.30..Kapitan Sowa na tro- 
pie" (3) - serial TVP 
9.00 Transmisja obrad Sej- 
mu (w przerwie, ok. 
13.00 Panorama) 
14.55 Powitanie 
15.00 "Kacper i jego przyja- 
ciele" - serial anim. 
prod. USA 
15.30 Studio Sport - Sporto- 
we życie 
16.00 Zwierzęta wokół nas - 
Podaj łapę 
16.25 Sprawy wewnętrzne - 
program publicystyczny 
16.55 George Stevens 
podróż filmowca - film 
dokumentalny prod. 
USA 
17.55 Losowanie Toto Lotka 
18.00 Panorama 
18.10Aktualności (z Katowic) 
18.40 Portret y miast (z Kato- 
wic) 
18.45 Promocje - nowa pre- 
miera Opery Śląskiej - 
"Pajace", "Rycerskość 
wieśniacza" (z Katowic) 
19.00 Koło Fortuny - teletur- 
niej 
19.35 "Max i szczurza feraj- 
na" (12) - "Karaluch" - 
serial anim. prod. USA 
20.00 Sprawy Rosie O'Neill 
(29) - serial prod. USA 
20.45 Cienie życia - Grzałka 
21.00 Panorama 
21.35Ekspres reporterów 
22.05 Studio Teatralne Dwój- 
ki - premiera w Dwójce 
Ruediger Kremer: 
"Wędrowiec wśród 
traw"; reż. Roman Za- 
łuski, wyk.: Marek Bar- 
giełowski, Wojciech 
Siemion 
23.00 Studio Sport - Liga mi- 
strzów - skróty 
24.00 Panorama 
0.05 Sport 


0.15 Clipol 
1.00 Zakończenie programu 


TVP 3 KATOWICE 


6.55 Dzień dobry z Polski - 
transmisja TV Polonia 
9.00 Poranek z Telewizją 
Katowice - magazyn 
11.00 "Różowa dama" - serial 
prod. wenezuelskiej 
(116/228) 
11.45Program muzyczny 
12.00 Aktualności (]) 
12.05Białe małżeństwo - film 
TP 
14.00 Wyprawa do Królestwa 
Zwierząt (20) - serial 
przyrodniczy 
14.30 Kleks - czyli kolorowe 
podwórko - pr. dla naj- 
młodszych 
15.10Cadillaki i Dinozaury - 
"Dzikus" 
15.35 Muzzy 
15.40 Medin z Kryształowej 
Groty 
16.05Wbrew wszystkim (4) - 
serial 
16.35Aktualności (2) 
16.40 Powitanie i program 
dnia 
16.50 Dziś w Teletrójce 
17.05 Socjolog radzi 
17.35 "Crystal" - telenowela 
18.10Aktualności - wydanie 
główne 
18.40 Portrety miast - pro- 
gram Agencji Reklamo- 
wej TV Katowice 
18.45 Promocje - nowa pre- 
miera Opery Śląskiej 
"Pajace" i "Rycerskość 
wieśniacza" 
19.00 MTV 
19.15Peter Strohm -Więcej 
nie można dać - serial 
20.00 "Diana" - film 
9 grudnia 1992 r. brytyjski 
premier ogłosił oficjalnie se- 
parację księcia i księżnej Wa- 
lii, czyli Karola i Diany. Ku 
powszechnemu zdziwieniu 
dodał, że separacja nie prze- 
kreśla szans Diany na zosta- 
nie w przyszłości królową 
Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii. Wydarze- 
nie to wzbudziło największe 
od słynnej abdykacji Edwar- 
da VIII emocje. W filmie wy- 
korzystano nie publikowane 
dotychczas zdjęcia oraz rela- 
cje osób związanych z dwo- 
rem. Pokazano też samodziel- 
ne już życie księżnej Diany 
w 1993 r. 
20.50 To niebywałe! 
21.15 Wieczór z TV Katowice 
22.00 Aktualności (4) 
22.10 "Różowa dama" - serial 
prod. wenezuelskiej 
(116/228) - powt. 
23.00 Sport w Teletrójce 
23.30 Ballada o Gregorio Cor- 
tezie - western prod. 
USA, reż. Robert M. 
Young 
1.05 Wieczór z TV Katowice 
(powt.) 
1.50 Zakończenie programu 


TV POLSAT 


15.30 Family Album - kurs 
języka angielskiego, 16.00 
Talk Show, czyli gadane 
z Polsatem, 16.20 Supermo- 
delka (163) - brazylijska te- 
lenowela, 16.50 Gramy! - 
muzyka w TV Polsat, 17.00 
Planeta Gilligana (12) - se- 
rial animowany dla dzieci, 
17.30 As wywiadu (12) - bry- 
tyjski serial sensacyjny, 
18.30 Link Journal - maga- 
zyn mody, 19.00 Informacje, 
19.20 Temat dnia - program 
publicystyczny, 19.30 Jeste- 
śmy - program redakcji ka- 
tolickiej, 20.00 Dallas (35) - 
amerykański serial obycza- 
jowy, 20.58 Informacje, 21.00 
Brygada Acapulco (USA 
1993,90 min); reż. Kevin Do- 
bson, Sidney Hayers, Henri 
Safran, wyk.: Catherine 
Oxenberg, Brendan Kelly, 
John Vernon, Fabio, Alison 
Armitage, Michael Worth, 
22.40 Informacje i biznes in- 
formacje, 23.05 Detektyw 
D.A. (26) - amerykański se- 
rial kryminalny, 24.00 Link 
Journal - magazyn mody, 
0.30 Więżniarki (46) - au- 
stralijski serial obyczajowy, 
1.25 Pożegnanie 


TV KRAKOW 


6.50 - 15.05 Retransmisja TV 
Polonia 15.05 Program dnia 
15.10 Cadillaki i dinozaury - 
Dzikus 15.35 Muzzy 15.40 
Przygody Merlina z kryszta- 
łowej groty - 4 16.05 Wbrew 
wszystkim - serial - 4 16.30 
Family Album:"" język angiel- 
ski 17.00 Cyklomotoabecadło 
- magazyn motoryzacyjny dla 
dzieci 17.15 Małe Kino - ma- 
gazyn filmów krótkich 17.35 
Crystal 18.05 Rozmowa dnia 
18.10 Kronika 18.40 Dziewięć 
i jedna druga - magazyn re- 
porterów 19.00 Kundel bury 
i kocury, poszukiwany, po- 
szukiwana - pod red. M. Hej- 
dy 19.15 Peter Strohm - wię- 
cej niż można dać 20.00 Dia- 
na 20.52 To niebywałe 21.15 
Poza kadrem - magazyn fil- 
mowy 21.30 Gwiazdy Holly- 
wood - magazyn filmowy 
22.00 Kronika 22.10 Sport 
22.15 Moda - magazyn 22.40 
Medycyna - reportaż 22.55 
Antena 23.00 Noc rekinów - 
film prod. USA 


TELEWIZJA CZESKA 
PROGRAM I 
6.00 Studio 6 8.30 ,,21" 9.00 
Wiadomości 9.05 Kłębuszek 
9.45 Ipsilon 10.00 Prawo 
w Los Angeles - serial USA 
10.50 Niezwykły świat rekor- 
dów Guinnessa 11.15 Kawia- 
renka wcześniej urodzonych 
12.00 Wiadomości 12.05 Tele- 
skop 12.15 Z archiwum tele- 
wizyjnego 13.35 Drogi - Far- 


mer 13.50 Klub językowy 
14.20 Szkoła na wierzchoł- 
kach 14.35 Z kolorowej pale- 
ty mego taty 15.05 Dwie je- 
sienie 16.00 Wiadomości 
16.05 Dallas - serial USA 
16.55 Aerobic z Barą 17.00 
Auto-moto-rewia 17.25 TKN 
17.55 Pogoda 18.00 Wiado- 
mości 18.10 Raport 18.20 
Ania z Zielonego Wzgórza - 
serial 19.10 Wieczorynka 
19.20 Wieczorem na ekranie 
19.30 Wydarzenia 20.05 Bri- 
gitte Bardot i zwierzęta 21.00 
Lovejoy - serial - 4 22.00 
Arena 22.40 Wiadomości 
22.55 Super 49 23.00 Miłość 
jednej blondynki - film czeski 
0.20 Romowie 0.40 Wiadomo- 
ści 0.45 Country przeboje 
CMT 


TV NOVA 


5.00 Śniadanie z Novą 8.30 
Nova w środę 8.35 Dinozau- 
ry - serial 9.05 Ekspedycja 
Nova 9.30 M.A.S.H. - serial 
kom. 10.00 Blask księżyca - 
serial USA 10.50 Ukrytą ka- 
merą 11.35 Animals 12.00 
Nova w środę 12.05 Hardca- 
stle i McCormick - serial 
krym. 12.55 Sportżurnal 
13.50 Ryzyko 14.20 Tak pły- 
nie czas - serial 15.05 U nas 
w Springfield - serial 15.50 
Nova w środę 15.55 Sting 
1993 - koncert 16.50 Zga- 
dnij, kto dziś przyszedł na 
śniadanie! 17.00 Ekspedycja 
Nova 17.30 Cosby Show - se- 
rial kom. 18.00 Ryzyko - qu- 
iz 18.25 Przygody Tentena - 
serial anim. 18.50 McGee i ja 
- serial USA 19.13 Czeska 
Lotynka 19.15 Nova menu 
19.20 Pogoda 19.30 Wiado- 
mości 20.00 Granatowe ze- 
szyty - film franc. 21.25 Wła- 
śnie dziś 21.30 Na własne 
oczy - program publ. 22.05 
M.A.S.H. - serial kom. 22.35 
Hardcastle i McCormick - 
serial krym. 23.25 Tak płynie 
czas - serial 0.05 Nova 
w czwartek 


TELEWIZJA SŁOWACKA 
PROGRAM I 
8.30 Aktualności 9.00 Tak 
i tak 10.00 Subiektyw 10.30 
Informacje policji słowackiej 
15.25 Wiadomości 15.30 
Sport extra 16.20 CRN CRN 
- odpowiedzi na pytania te- 
lewidzów 17.20 Kredyt - ma- 
gazyn ekonomiczny 17.50 
Kappatoo - ang. film 18.15 
Tom i Jerry - serial rysunko- 
wy 18.27 Teleshoping MlD O 
18.30 Koło Fortuny - teletur- 
niej 19.00 Wieczorynka 19.10 
Gry komputerowe 19.30 Ak- 
tualności, sport 20.05 Week- 
end z Kasią - komedia au- 
stralijska 21.40 900 sekund 
o książkach 22.00 Aktualno- 
ści 22.30 Sport 22.3.5 Stawka 
5 z 40 22.40 Sylwetka dr Gu- 
stawa Pappa - film dok. 23.10 
Historia rock and rolla - film 
dok. 


PROGRAM II 
16.50 Dla dzieci: Ulica Se- 
zamkowa 17.50 Osiemnasto- 
latki 18.20 Wiadomości regio- 
nalne 18.30 Wieczorynka 
18.40 Harvepino 18.55 Maga- 
zyn hokeja 19.15 Obrońmy je 
19.30 Aktualności, sport 
20.05 Oświata zdrowotna 
20.20 AEK Ateny - FC Ajax 
Amsterdam - piłka nożna 
22.25 Fragmenty maratońskie 
22.50 Planeta pod szklarnie - 
film dok. 23.00 Liga mistrzów 


RADIO 


Polskie Radio Warszawa 

 PROGRAM I 

 na fali długiej 227 kHz 
PROGRAM III 
UKF 65,99 MHz 
Warszawa, Dział Lączności ze 
Słuchaczami (tel. 44-57-14) 


RADIO RMF FM 
Radio satelitarne 
 
STACJE: 
MALOPOLSKA, RME M 
ŚLĄSK 
Katowice 71,75 MHz (tel. 157- 
48-37) Opole 71,06 MHz, Biel- 
sko-Biała 72,77 MHz 
E - RADIO SILESIA 
FLASH 
72,2 i 102 kHz 
H'';;; Gliwice i Katpwice 
(tel. 388-138, 513-030) 
K-ce: UKF 68,33 radlcM1II'IICE 
MHz, Cz-wa: 
UKF 68,96 MHz, 
Bielsko-B.: UKF 103,00 MHz 
Katowice (tel. cen. 51-52-21)  

;;' . 
'. RADIO PLESINO 
'. .)lś);_ 73,0 MHz 
P((
InO Pszczyna 
(tel. 0-378-30-10) 


RADIOTOP69,38MHz 
 
Katowice (tel 153-98-65) 
.
 


DElTA UKF 70,4 FM 
87,9 FM 
Bielsko-Biała, 

 '/ Brovarna 2 
tel. 260-46, 233-20 


KINA 


KATOWICE: Kosmos - Flint- 
stonowie (Jaskiniowcy) 
(b.o USA 12.00 14.00 - z lek- 
torem 16.00 18.00 20.00); 
RiaIło ...< Kocham kłopoty (12 
USA 9.30 12.00 14.30 17.00 
19.30); Zorza - Aladyn (b.o. 
USA 14.30) Kiedy mężczyzna 
kocha kobietę (15 USA 17.00 
19.30); Studyjne Światowid - 
Rosencrantz i Guildenstern 


nie żyją (15 USA 10.00 15.00 
19.30) Trzy kolory. Niebieski 
(15 poL-franc. 12.30 17.15); 
Klaps (Giszowiec) - Speed 
(15 USA 16.00 18.00) Flint- 
stonowie (Jaskiniowcy) (b.o. 
USA 20.45); Śląskie Towa- 
rzystwo Filmowe - Człowiek 
pogryzł psa (belg. 17.15 
19.30); 
BĘDZIN: Lotnik - Psi detek- 
tyw (12 USA 15.00) Panna 
z mokrą głową (12 pol. 17.00) 
Tata i małolata (12 USA 
19.00); 
BYTOM: Bałtyk - Kocham 
kłopoty (15 USA 10.00 15.30 
17.45) Predator (15 USA 
12.30 20.00); Gloria - Flint- 
stonowie (Jaskiniowcy) 
(b.o USA 8.00 10.00 12.00 
14.00 - z lektorem 16.00 - 
z lektorem 18.00 20.00); 
CHORZÓW: Panorama - Ma- 
verick (15 USA 15.00 19.30) 
Kocham kłopoty (12 USA 
17.00); 
CZECHOWICE-DZIEDZI- 
CE: Świt - Flintstonowie (Ja- 
skiniowcy) (b.o. USA 15.30 
18.00 20.00 - seanse z lekto- 
rem); 
DĄBROWA GÓRNICZA: Ars 
- Speed (15 USA 15.00 17.00 
19.00); 
GLIWICE: Bajka - Cztery 
wesela i pogrzeb (15 ang. 
10.00 15.30 20.00) Kocham 
kłopoty (15 USA 12.30 
17.45); Kino-Teatr X - Flint- 
stonowie (Jaskiniowcy) (b.o. 
USA 11.00 13.00 15.15 17.15 
19.00 21.00); Amok - Forte- 
pian (15 nowozeI. 17.30 
20.00); 
MYSŁOWICE: Oscar - Psy 2 
(15 pol. 17.15) Trzy kolory. 
Czerwony (15 franc.-poI. 
19.00); 
PSZCZYNA: Wenus - Czas 
Apokalipsy (18 USA 18.00) 
Angie (15 USA 20.30); 
RUDA ŚLĄSKA-NOWY BY- 
TOM: Patria - Cztery wesela 
i pogrzeb (15 ang. 17.00 
19.00); 
RYBNIK: Premierowe - Ży- 
cie Carlita (15 USA 16.30 
19.15) 
SOSNOWIEC: Muza - Flint- 
sto nowi e (Jaskiniowcy) (b.o. 
USA 12.00 14.30 17.00 19.30); 
TARNOWSKIE GÓRY: Euro- 
pa - Kiedy mężczyzna kocha 
kobietę (15 USA 10.00 12.15 
16.30) Speed (15 USA 14.30 
19.00); 
TYCHY: Andromeda - Flint- 
stonowie (Jaskiniowcy) (b.o. 
USA 10.00 15.15 17.30 - 
z lektorem 20.00); 
ZABRZE: Marzenie - Flint- 
stonowie (Jaskiniowcy) (b.o. 
USA 10.00 12.30 15.00 17.15 
19.30); Roma - Psi detektyw 
(12 USA 17.15) Filadelfia (15 
USA 19.30); 
ŻORY: Vega - Speed (15 USA 
18.00 20.00); 
BIELSKO-BIAŁA: .złote Ła- 
ny - Cztery wesela i pogrzeb 
(15 ang. 15.0017.15 19.30); 
OŚWIĘCIM: Luna - Gliniarz 
z Beverly HilIs 3 (15 USA 
17.0019.15); 
SUCHA BESK1DZKA: 
Smrek - Na zabójczej ziemi 
(15 USA) Trzy kolory. Czer- 
wony (15 franc.-pol. 15); 
WADOWICE: Szarotka 
Speed (15 USA 15.30 17.30 
20.00); 
ŻYWIEC: Janosik - Speed 
(15 USA 17.00 19.00); 
CZĘSTOCHOWA: Wolność - 
Flintstonowie (12 USA 10.00 
12.00 14.00 16.00 - z lekto- 
rem 18.00 20.15); Relax - 
W czym Mamy problem (15 
USA 17.00 19.15); Studyjne- 
Germinal (franc. 17.15); 
OLESNO: Znicz - Tombstone 
(15 USA 17.00) Kiedy męż- 
czyzna kocha kobietę (15 
USA 19.30); 


TEATRY 


KATOWICE: Teatr Śląski, 
Duża Scena - g. 11.00 - Wi- 
śniowy sad; BYTOM: Opera 
Śląska - g. 11.00 i 18.00 - 
Fontanna Bachczysaraju (so- 
liści, koryfeje, zespół baleto- 
wy oraz orkiestra Teatru 
Opery i Baletu w Ostra wie); 
CHORZÓW: Teatr Rozrywki 
- g. 10.00 - Przygody diabła 
Fajferka (Teatr Nowy z Za- 
brza); JĘDRZEJÓW: MG OK 
- g. 9.00 i 10.30 - Krzesiwo 
(Teatr Dzieci Zagłębia z Bę- 
dzina); ZABRZE: Teatr Nowy 
- g. 10.00 - Czarodziej z kra- 
iny Oz (Teatr Rozrywki 
z Chorzowa); 


KONCERTYt:
 IMPREZY 


KATOWICE: Teatr Śląski, 
Duża Scena - g. 18.00 - Spo- 
tkanie z prof. J. Miodkiem; 
BIELSKO-BIAŁA: Bielskie 
Centrum Kultury - g. 17.00- 
Andrzej Krzanowski in me- 
moriam (IV Muzyczne Spo- 
tkania Młodych); 


WPKiW .im. G

 J.. Ziętka 


Planetarium Śląskie - g. 
17.00 Od Talesa do Koperni- 
ka; Wesołe Miasteczko i ko- 
lejka "Elka" czynne są co- 
dziennie z wyjątkiem ponie- 
działków w g. 10.00-18.00; 
Teatr Iluzji - Wesołe spotka- 
nia z magią - co 30 minut od 
g. 11.00; Górnośląski Park 
Etnograficzny. czynny od 
wtorku do piątku w g. 10.00- 
17.00, w soboty i niedziele g. 
12.00 - 19.00 (w galerii "Sta- 
ry Spichlerz" wystawy: 
"Chleb w kulturze ludowej" 
i "Władysław Luciński - ma- 
larstwo"); ZOO - zwiedzać 
można w g. 10.00 - 18.00, ka- 
sy czynne do 17.00. 


Ostre szpady 
uszkieterów 


Ponad 100 chłopców i dziewczyn trenuje szpadę w gliwic- 
kim Muszkieterze. Klub powstał zaledwie trzy lata temu, 
a już może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami. Ostatnie 
mistrzostwa Polski juniorów młodszych rozegrane w Gliwi- 
cach potwierdziły wysoką pozycję Muszkietera w Polsce. 
Niewykluczone, że za kilka lat w oparciu o doskonałą bazę, 
którą posiada oraz własnych wychowanków powstanie silny 
ośrodek nie tylko w kategoriach młodzieżowych. 


Pomysł założenia klubu szer- 
mierczego rzucił we wrześniu 
1991 roku Jan Motyl, były za- 
wodnik Piasta Gliwice, któremu 
z pomocą przyszedł Marek Jul- 
czewski, kiedyś zawodnik kato- 
wickiego GKS, 9-krotny meda- 
lista drużynowych MP. Trafili 
na bardzo podatny grunt, zain- 
teresowanie młodzieży i co nie 
mniej ważne znaleźli poparcie 
dyrektora Zespołu Szkół Ogól- 
nokształcących nr 4 Krzysztofa 
Przybyłowicza. Na początku 
główną barierą była tylko 
skromna baza, ale wybudowana 
specjalnie pod kątem szermierki 
sala wkrótce rozwiązała pro- 
blem. Funkcjonalnego obiektu 
może pozazdrościć Muszkiete- 
rowi wiele klubów. 
Sukcesy przyszły szybciej niż 
można było oczekiwać. W 1991 
Adam Bartos zdobył pierwszy 
złoty medal w mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych 
w Poznaniu. 18-letni zawodnik 
jest najbardziej utytułowanym 
zawodnikiem Muszkietera. Po- 
tem kategorię wyżej został wi- 
cemistrzem Polski, a raz był 
trzeci. Jego śladem poszli inni, 
m.in. Mariusz Zimmerman, któ- 
ry także ma już w dorobku brą- 
zowy medal mistrzostw Polski 
juniorów, Sebastian Blechin- 
ger, Jarosław Mandrela, Maciej 
Kasprzykowski, Mateusz Ko- 
kowski, Marcin Kępa. Ta grupa 
tworzyła świetną drużynę, któ- 
ra wywalczyła dla Muszkietera 
kolejne medale. 
Sekcja podzielona jest na 
trzy grupy: zaawansowanych, 
mniej wtajemniczonych i po- 
czątkujących. Przed rokiem na 
zasadzie eksperymentu powsta- 
ła także klasa sportowa. Kon- 
cepcja jak mówią dzisiaj w Mu- 
szkieterze w pełni się sprawdzi- 
ła. 46-letni Jan Motyl jest tre- 
nerem z klasą mistrzowską, 
także pozostali dwaj Marek 
Julc:zewski i Andrzej Czyż to 
doświadczeni szkoleniowcy. 
W ich ręce trafia coraz więcej 
chłopców i dziewczyn. 
- Szpada, dzięki prostym 
i jednoznacznym przepisom jest 
w tej chwili najbardziej popu- 
larną konkurencją' szermierczą 


wśród młodzieży, nie bez zna- 
czenia są - jak w przypadku 
Gliwic - tradycje - mówi trener 
JuIczewski. 
Szermierka w Gliwicach cią- 
gle mimo wszystko kojarzy się 
z Piastem. Jak podkreślają szko- 
leniowcy Muszkietera rywaliza- 
cja między nimi opiera się na 
czystych zasadach, oba kluby 
próbują się uzupełniać. Trener 
Piasta Maciej Chudzikiewicz, 
który także prowadzi kadrę na- 
rodową szpadzistów ściśle 
współpracuje z Muszkieterem. 
Organizacyjnie klub jest czę- 
ścią wspomnianego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. 
Utrzymuje się ze składek człon- 
kowskich płaconych przez ro- 
dziców zawodników. Pozostałe 
dochody pochodzą z dotacji 
z Młodzieżowego Ośrodka Spo- 
rtu i Urzędu Miejskiego. Opie- 
kunowie nie ukrywają, że 
chcieliby, aby kiedyś Muszkie- 
ter stał się także liczącą sekcją 
wśród seniorów. Szkoda byłoby 
po prostu tracić znakomitych 
wychowanków. (bk) 


l 
lą.':r4:.::
,ł;l.'. !!
j l ;.';']
 

!r... łt".ił":'
 --t .'.1.. ..d , 
:
\
 !i

 :iX

' 

tJ 
:.1 ':: .f :,:.31. ...... ':;.:'.II!. 
 
 ..I..JJ:..1.......... :..
::-<:!.:::. ......>:::::..::.:.::.::..
, 
r.f . ..I;J.'" ''''.,,- .........
........ ..... .-. ..... .-.-.....,.... 


: 
 J; !' 
: . : ." : , ":::::
 . :'I' , :
 . ,. . ",, , :' . .." . 
: . . . :; . ;;;: . :. . I;
 . 
:r . ł


: . 
::' . " . ..Stt
.:....... _.: . .........


: 
_, :. ::'n
 

;.....
:-........ 


Szermierka na dobre zadomowiła sit w Gliwicach. Fot. Z. WHICZOI'łłk 


Shaolin W Zabrzu 


wie cegieł i butelek, wbijanie 
gwoździa dłonią, rozrywanie ce- 
gły, uderzanie w głowę grubą 
metalową listwą aż do jej wygię- 
cia, nacinanie się tasakiem, roz- 
bijanie betonowej płyty głowII 
i trzymanie w ręku rozgrzanego 
do czerwoności łańcucha oraz, 
jak zapewniają organizatorzy, 
dotykanie go językiem. 
Mnisi, rozsławieni przez fil- 
my sensacyjne, zaprezentują 
sztukę uprawianą codziennie 
w klasztornych murach. Ma ona 
więcej wspólnego z modlitwą 
niż treningiem. Będzie to 
pierwsza tego typu prezentacja 
w naszym kraju. W sumie we- 
żmie w niej udział szesnaście 
osób, w tym dwóch ekspertów, 
dwóch mnichów, trzy dziew- 
czyny i ośmioletnie dziecko. 
Całość odbędzie się przy odpo- 
wiednio dobranym oświetleniu 
i podkładzie muzycznym oraz 
z fachowym komentarzem. (R.M) 


Od 27 września do 24 paździer- 
nika odbywać się będą pokazy 
chińskiej sztuki walki. 6 paździer- 
nika odbędą się one w Zabrzu. 
Program jest atrakcyjny, gościć 

ą najlepsi zawodnicy kong-fu 
w ,,Państwie Środka" oraz mnisi 
ze słynnego klasztoru Shaolin. 
W każdym pokazie można 
wyróżnić cztery elementy: de- 
monstrację form sztuk walki, 
występ mnichów, zastosowanie 
kung-fu w praktyce i twarde 
chi-kung. Szczególnie ten ostat- 
ni etap jest frapujący. Jego prze- 
słaniem jest rozwijanie i opano- 
wywanie płynącej, według wta- 
jemniczonych, w człowieku 
energii chi. Można ją wykorzy- 
stać do leczenia (miękka odInia- 
na) lub walki (odmiana twarda). 
Chińczycy w programie zapre- 
zentują m.in. rozbijanie na gło- 


Prawo do ruchu 


wydatek rzędu 50 mln zł, do ko- 
szykówki - 30, ale potrzebne są 
przecież całej drużynie. W tym 
ostatnim przypadku była obie- 
cana pomoc serwisowa od nie- . 
mieckiej finny, u której zostały 
one zakupione. Na obietnicach 
się jednak skończyło. 
Pieniądze dla niepełnospraw- 
nych sportowców centrala daje 
właściwie tylko w przypadku 
imprez rangi mistrzowskiej lub 
olimpiad, na których zresztą Po- 
lacy zdobywają wiele trofeów. 
- Tymczasem u nas pracują 
tylko trzy osoby w biurze i nie 
możemy wszystkiemu podołać - 
mówi prezes "Startu" Katowi- 
ce, Henryk Pięta. - Próbujemy 
różnych sposobów, ale niestety, 
w dzisiejszych czasach nie jest 
łatwo otrzymać jakiekolwiek 
fundusze. Udało nam się jednak 
znaleźć opiekuna dla rozwijajq- 
cej się sekcji koszykarskiej, ma 
L.. 


nim być Fundacja Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełno- 
sprawnej im. św. Stanisława 
Kostki, oraz dla prężnej sekcji 
plywackiej w Tychach - tutaj 
zaangażowała się Rafineria 
Trzebinia. TTWa dobra współ- 
praca z katowicką Akademiq 
Wychowania Fizycznego. 
Wiele wskazuje na to, że te 
sekcje staną się "oczkiem" 
w głowie śląskiego sportu nie- 
pełnosprawnych. Z nimi wiąże 
się największe nadzieje na suk- 
cesy nawet na arenach między- 
narodowych. Nie oznacza to 
jednak, że upadną lekkoatlety- 
ka, narciarstwo, podnoszenie 
ciężarów, siatkówka, strzelec- 
two, tenis stołowy, żeglarstwo, 
szachy czy sporty motorowe. 
Dużo pracy czeka także mara- 
tończyków, którzy próbują na- 
wiązać kontakt ze światową 
ozołówką. R. Mus 


Trzecia edycja Inter-Rehy, 
czyli dUŻych zawodów dla spo- 
rtowców-niepełnosprawnych, 
zgromadziła na starcie 600 
osób. Z roku na rok chętnych 
przybywa, a dzięki sponsorom, 
szczególnie zabrzańskiemu 
MOSiR-owi, który udostępnia 
salę i obsługę, tradycja zostanie 
z pewnością podtrzymana. 
Z pieniędzmi najgorzej jest na 
najniższych szczeblach, działa- 
cze związani z tą dziedziną spo- 
rtu z nostalgią wspominają mi- 
nione czasy. 
Brakuje stałych sponsorów, 
którzy mogliby pomóc w co- 
dziennym funkcjonowaniu po- 
zostałych przy życiu ognisk. 
Kiedyś takie instytucje funkcjo- 
nowały przy każdym zakładzie 
pracy i nie było problemów 
z uzyskaniem zgody na korzy- 
stanie z sal czy basenów. Potem 
nadeszły cięcia oszczędnościo- 
we i sprawy wyrażnie się skom- 
plikowały. A ceny idą w górę. 
S
rz
 sRecjal
styczny kosztuje 
sporo. Wóz\!k',do maratonu to 
- "0 "'If'
 


'-- 


, . 
SWlata 


. t" 


Odkrywanie nowego 
, 
Ameryka Srodkowa, zaginiony świat 
Majów. land Rovery i ludzie. Błoto, /..


 . i''''
'

 
bezdroża, dzikie zwierzęta ,,:;,:. 
 1!Y
y
 
d I ... -' ..' . . C...il.
 ...: ."
 
i żung a - zielone piekło. ',:,/ ...)%;{ ';:':':
, ' . 
 .
 ł'
:..: '. . "''\' 
J . .....:...:::
 t 
,<' '" "" 7)..4. "',.. .1 
Camel Traphy. .
-/'\. '
II.". "/,'
:...".. " 
.(". . 
Wyzwa n i e ,
 
-' 
:---.. ;.' .
.,
:t:). 
'

..,,' "", -}. 
 .. 
dla najlepszych.:'$
 

 ",,,>
;,
: "'k' ..,,,, ,
'. 
." '..

'!j
 ,'''
, . .... 
..::.' .:!." L, "'. :"1 ,\'!;}, 
"'>,' "4' .
.... - >;.Y ..' .. , '
. lit 
i .
' ',

\ ..', .<.
, :.... ". 
, ,.
 ;.". 
. ... 
i!., " " . <)".;
 ,'\ . 'i "I . , 
<'o 
,
 ',". >
' . ,. :'
 "":,': :t

\: ... 
 ., '
".." 
'i>:
::
;
':'
 :,

I 
t", , ' , 1
iił. ' 

 "' 
 ':/'f':'::' .:
. ..v' :::.';., 
'- ...t:
' , 
 " ' ""'\. V . ',"" .J' 
,4:},
 ' 

, 
;,
 ',
,
' 
.'" Ą ':.'" .., :.: . 
;;':r..
 -ip -, .' 
 
 "
 I,"',' ;)o. 
 ........ 7.if,v> . , 
. 
 ..
',;:. "
I 
 'io"':' ..<" . ..:
.'..., 

 . ''''--.... .-....:.. 
 . ..\ _:,1. 
.' " 


,'.' ..../ .' '. '\II 

' :. ,;"+'
'..,.. . 
,_'.":\
,"Ą'."" .""" ..... , " ' 
 
. ,.,j$::it<:4 
 
l1 


. .....
....,..... '
""' :ł 

-"":._' 
, 
 -ł"

,,, "". 
..;,.."":$' ,. .. .,..:-.
." "

,,,. \, .: ,. ,''''- /.',,' ..:J 
... '.. '. ....v...- .....
 "4' , ..., ",C"Ą' 
.><... 
f>' -.. . 
 ',.:
' :..:
;:}.


;>.:.
:?.., ,,
, 
 ...' )
<
 
 
 :.", (: : \ 
. .. . .. ..-.' .


 .];:.$ft ': «*'" .". .' 'ł
.. 1i
d: ", 

. ': ...._...
\
::.
<
..Mi.
.
 .r 
 '.-":.',>/.
.;,.' 
. .. . '. ". .. ,'" _'r(.,... :"
 I , . :t.>. .., . 
"_.. . . .:. "'..;"
' 
 
:"'


' '.'.,; I ... < '. 

 .'<..

'łł.,.., '. ..IV:'-
,',. '. '
I . 
Wyzwanie "'

:

t
,

..: 


::2f r. . 
dla Ciebie! '
<
\.. 
;:

iy;..'",.,,,. .., < 
J . ł . . . {I ','!.t.;
 - .....ii:.."'- ,
 " 
eze I: . \,\.
,,\.


 ':," , 
- nie boisz się niewygód i niebezpieczeństw, ":'

M '-.. 
(, 
..... 
- przekroczyłeś 20 rok życia, .. ' 
- umiesz prowadzić samochód - zgłoś się do nas. 


Pokrywamy w całości koszty udziału w wyprawie. 
Napisz na kartce pocztowej swoje nazwisko, imię, adres, 
lub wytnij kupon z gazety i wyślij pod adresem (albo zadzwoń do nas) 
Zgłoszenia przyjmujemy do 21 października 1994 


,( 


.....
.,.:''!.-.:.. . 


.. 
4 J 
,..... 


j 


00-950 Warszawa 
Skr. pocztowa 205 
Tel. 5717 26 
5719 17 


t"'  


(automat telefonlcan, 
caynn, całą dobt ) 


------------------------ 


Imię. nazwiska.............................................................. ................................................................................................................wiek.................................. 


Kod, miejscowość ................................................................................................................................................................................................................. CI: 

 
Ulica .................................................................................................................:.................................................................................................................
		

/iv5521-1994-226-0008.djvu

			8 


28 września 1994 


SPORT 


ostatnich latach 
GKS Katowice 
nie miał szczę- 
ścia w europej- 
skich pucharach. Grał do- 
brze, ale odpadał. Tym ra- 
zem fortuna była po stronie 
polskiej drużyny. GKS 
przegrał wprawdzie wczoraj 
rewanżowe spotkania I run- 
dy Pucharu UEFA z Arisem 
Saloniki 0:1 po dogrywce, 
ale w rzutach karnych był 
lepszy 4:3, decydującą 
bramkę z 11 metrów zdobył 
znakomicie spisujący się 
w tym spotkaniu kapitan 
zespołu, Janusz Jojko. przy- 
pomnijmy, że na Bukowej 
GKS zwyciężył 1:0. 
Fenomenalny występ Janusza Jojki 
SlCl
ŚCIE PO STRONIE GKS KATOWICE 


TZYĆ w "krótki" róg i sam nie 
wiem jak to obronil. 
W drugiej połowie GKS ata- 
kował trochę śmielej, ale i tak 
przewaga należała do Arisu. 
W 75 min Jojko odbił nogami 
strzał głową Kofidisa z 5 me- 
trów. W 90 min Brazylijczyk 
Ivan wykonywał rzut wolny 
z 20 metrów. Ladnie zakręcił 
piłkę, ale Jojko był na miejscu. 
W dogrywce gospodarze 
wciąż dążyli do rozstrzygnię- 
cia losów meczu, jakby prze- 
czuwając co czeka ich w kar- 
nych. W 105 min po centrze 
Ivana z wolnego Jojko znów 
fenomenalnie odbił piłkę po 
uderzeniu z kilku metrów 
Lampriakosa. 
Rzuty karne są zawsze lote- 
rią. Trener Arisu zrobił poke- 


Część greckich kibiców biła 
brawo schodzącym do szatni 
Polakom. Jednak w czasie po- 
meczowej kąpieli grupka roz- 
sierdzonych porażką mło- 
dzieńców rozbiła okno w łaźni 
GKS, ale na szczęście kawałki 
szkła nie zrobiły nikomu 
krzywdy. 
Trener Piotr Fiekarczyk 
stwierdził po spotkaniu: - Ari- 
sowi na pewno gol się należał 
bo miał więcej sytuacji. Był- 
bym spokojniejszy gdyby Wal- 
czak strzelił po przerwie gola. 
W naszej sytuacji kadrowej 
druga połowa i dogrywka mu- 
siały przebiegać pod dyktando 
Greków. Nie zazdroszczę 
chłopcom, że strzelali karne na 
tym terenie. Los jest złośliwy, 
najlepsi nie posłali piłki do 


PIOTR ZAWADZKI pisze z Salonik 
Wyjazd sponsorowany przez Firmę Sportowo-Usługową "senior" 
- oficjalnego dealera firmy "Hummel - Polska" 


Wczoraj w Salonikach ogło- 
szono stan podwyższonej goto- 
wości futbolowej. Decyzją lo- 
kalnych władz sklepy pozamy- 
kano już o godz. 18, by ludzie 
mogli spokojnie obejrzeć mecz. 
Tłumy kibiców już na długo 
przed rozpoczęciem spotkania 
śpiewały "Aris kochamy cię". 
Mecz jak można było się 
spodziewać, był bardzo nerwo- 
wy. Gospodarze w pierwszej 
połowie stworzyli kilka świet- 
nych okazji do zdobycia gola. 
Najlepszą miał Loncar, który 
w 20 min uderzył z pola karne- 
go w słupek. GKS w tym cza- 
sie tylko z rzadka przedosta- 
wał się w pobliże greckiej 
bramki. 
W 48 min Aris odrobił stra- 
ty. - Byłem zasłonięty i tylko 
mogłem przyglądać się jak Sa- 
pountzisowi wyszedł strzał ży- 
cia - powiedział po meczu J oj- 
ko. W 57 min losy awansu 
mogły być przesądzone. Grecy 
spodziewali się, że boczny sę- 
dzia podniesie chorągiewkę by 
zasygnalizować, że Krzysztof 
Walczak jest na pozycji spalo- 
nej. 
- Wiem, że zawaliłem sprawę 
- przyznał się potem napastnik 
GKS. - Znalazłem się przed 
greckim bramkarzem i kiedy 
on zatrzymał się na 10 metrze 
spanikowałem. Chciałem ude- 


rową zagrywkę ,i wpuścił na 
decydujący moment rezerwo- 
wego bramkarza Koentasa. 
Pierwszy z jedenastu metrów 
trafił Sapountzis, drugi w ko- 
lejności Maciejewski posłał 
piłkę nad poprzeczką. W dru- 
giej i trzeciej serii trafiali bez 
problemu Grecy oraz Kucz 
i Świerczewski. Wszystko roz- 
strzygnęło się w dwóch ostat- 
nich kolejkach. Najpierw 
strzał Ivana sparował Jojko. - 
Widziałem wcześniej jak Bra- 
zylijczyk uderza pilkę ze sta- 
łych fragmentów gry. 
Spodziewałem się więc, że pił- 
ka pójdzie w mój lewy TÓg 
i tam się rzuciłem - opowiadał 
później bohater meczu. Za 
chwilę Koentasa pokonał Ni- 
kodem. Jako ostatni z Arisu 
do piłki podszedł znakomicie 
grający w całym spotkaniu 
Kofidis. Historia najwięk- 
szych imprez zna przypadki, 
że gwiazdy w takich momen- 
tach nie wytrzymują nerwo- 
wo. I rzeczywiście urodzony 
w byłym ZSRR Grek fatalnie 
spudłował. Teraz wszystko 
było w nogach Jojki. Już 
w meczu z Interem Cardiff 
trafił z jedenastu metrów 
i wczoraj bez problemów po- 
wtórzył tę sztukę, by za chwi- 
lę utonąć w objęciach rozra- 
dowanych kolegów. 


siatki. Co ja mogę powiedzieć? 
Cieszę się, no i chwała Jojce. 
48 min. Sapountzis - 1:0. 
Gole z rzutów karnych: Sapo- 
untzis, Konstantinidis i Stmti- 
latis - Kucz, Świerczewski, Ni- 
kodem i Jojko. Sędziował: J. 
Vilenberg (Holandia). Widzów 
20 tys. Żółte kartki: Koltsidas, 
Lampriakos i Lek Bello - 
Kucz, Widuch i Strojek. 
ARIS: Karkamanis (w rzu- 
tach karnych Koentas) - Ma- 
vrogenidis (60' Lampriakos), 
Stratilatis, Christostomidis, 
Konstantinidis - KoItsidas, 
Lek Bello, Kofidis, Ivan - Sa- 
pountzis, Locar (78' lossifidis) 
KATOWICE: Jojko - Wę- 
grzyn, Świerczewski, Macie- 
jewski - Strojek, Ledwoń, Wi- 
duch, Borawski, Kucz - Wal- 
czak (72' Szczygieł), Wolny 
(116' Nikodem). 


Górnik - Admira 1:1 


Winny nie tylko KIytta? 


Admira Wacker, przedostatni aktualnie zespół ligi au- 
striackiej wyeliminował w pierwszej rundzie Pucharu UE- 
FA Górniką. Smutne to, ale prawdziwe, tym bardziej, że 
mimo porażki 2:5 w Wiedniu austriacki zespół był absolut- 
nie w zasięgu zabrzan. Górnik na własnym stadionie jednak 
nie tylko nie odrobił strat, ale nawet nie potrafił wykazać 
w tym jednym meczu wyższości nad grającym bardzo pro- 
stą piłką rywalem. 
Gienadij Litowczenko bory- 
ka się ciągle z kontuzjami. Pod 
znakiem zapytania stał także 
jego występ w tym meczu. Osta- 
tecznie były reprezentant 
ZSRR, piłkarz drużyny, która 
podczas ME '88 sięgnęła po ty- 
tuł wicemistrzowski pojawił się 
w Zabrzu na boisku po to, by 
odebrać gospodarzom nadzieje. 
Piłka po jego strzale dosłownie 
na sekundy przed gwizdkiem 
kończącym pierwszą połowę 
z ostrego kąta znalazła drogę do 
siatki, po dodajmy ewidentnym 
błędzie niedoświadczonego Da- 
riusza Klytty, który nie utrzy- 
mał jej w rękach. 
Zanim jednak doszło do opi- 
sanej sytuacji Admira kilka ra- 
zy dowiodła, że tanio się w Za- 
brzu nie sprzeda. Już w 5 min. 
bliski zaskoczenia bramkarza 
Górnika był Christian Mayrleb. 
Było to poważne ostrzeżenie. 
A Górnik wbrew przypuszcze- 
niom nie rzucił się od pierwszych 
minut do generalnego szturmu. 
Zaskoczeniem dla niektórych był 
fakt, że trener Edward Lorens 
desygnował do gry tylko dwóch 
napastników, a przecież zabrza- 
nie chcąc przejść rywala musieli 
strzelać bramki. W miarę upły- 
wu minut przewaga gospodarzy 
jednak rosła. Admira, która sta- 
rała się trzymać piłkę jak najda- 
lej od własnej bramki została ze- 
pchnięta na pole karne. 
W 30 min. na trybunach zapa- 
nowała euforia. Po podaniu od 
Jarosława Zadylaka, Henryk 
Bałuszyński podciągnął piłkę 
kilka metrów, zamarkował 
podanie do wychodząc
o Ao- 


'PAP informuje I 
. KOSZYKARZE Nobilesu 
Włoclawek w II rundzie Pu- 
charu Europy pokonali we 
własnej hali portugalski Ova- 
rense Ovar 75:58 (41:14). 
. MIĘDZYNARODOWYM 
mistrzem Polski w golfie został 
Anglik Gary Marks, następne 
miejsca przypadły w udziale 
Gregowi Hanhrahanowi (Niem- 


Fair play dla 
pilotów i "SM" 


Międzynarodowy Komitet 
"Fair play" przyznał w Paryżu 
doroczne nagrody. W gronie 
wyróżnionych nie zabrakło 
przedstawicieli polskiego śro- 
dowiska sportowego. 
Komitet uhonorował dwójkę 
pilotów Janusza Darochę i Zbi- 
gniewa Chrząszcza oraz redak- 
cję sportową "Sztandaru Mło- 
dych". Znakomici polscy piloci 
znaleźli się wśród sportowców, 
którzy swoją postawą udowo- 
dnili, że w sportowej rywaliza- 
cji nadrzędną jest sprawa 
u
zciwego współzawodnictwa. 
Polacy podczas ubiegłorocz- 
nych mistrzostw świata w Chile 
przyznali się do nie zauważone- 
go przez jury błędu. Natomiast 
redakcja sportowa "SM" należy 
do pionierów w propagowaniu 
tej idei i już od 1963 r. przy 
współudziale Polskiego Komi- 
tetu Olimpijskim organizuje 
konkurs "fair play". Laurea- 
tami głównych nagród zostali: 
społeczeństwo Norwegii, Mię- 
dzynarodowa Federacja Piłki 
NOŹDej (FIFA) oraz Justin 
McDonald (Australia). (PAP) 


*** 
* * 
l1EJ!If]@;iIl'OIIr 
* * 
*** 
9.00 Kulturystyka, 10.00 Ae- 
robic, 11.00 Magazyn olimpij- 
ski, 12.00 Puchar UEFA, 14.00 
Tenis, 15.00 Eurofun, 15.30 
Triathlon, 16.30 Jeżdziectwo, 
17.30 Karting, 18.30 Formuła. 
1, 20.00 Boks, 22.00 Sporty 
motorowe, 23.00 Formuła l, 
24.00 Jeżdziectwo. 


() 
tJe
 
, 5poA
etĄś.Bb
'" 


9.30 Jeżdziectwo, 10.30 Spo- 
rty motorowe, 11.30 Sporty 
wodne, 12.30 Jeżdziectwo, 
14.00 Liga włoska: Lazio - 
Panna, 15.00 Turniej ATP 
w Bazylei, 20.10 Piłka ręczna, 
21.45 Futbol Mundial, 23.15 
Boks. 


2:5 Gómik Zabrze - ADMlRA WACKER WIEDEŃ 1:1 (1:1) 
0:1 Aris Saloniki - GKS KATOWICE 1:0 (0:0), karne 3:4 
0:2 ATHLETIC BILBAO - Aoorthosis Lamaca 3:0 (2:0) 
2:3 JUVENTUS TURYN - CSKA Sofia 5:1 (1:0) 
0:0 MARITIMO FUNCHAL - FC Aarau 1:0 (0:0) 
2:1 OLYMPIQUE MARSYLIA - Olympiakos Pireus 3:0 (O:O( 
0:1 DEPORTIVO LA CORUNA - Rosenborg Trondheim 4:1 (0:0) 
3:1 Fe SION - Apollon Limassol 2:3 (1:3, 0:0) 
4:1 Kispest Honved - TWENTE ENSCHEDE 1:3 (0:1) 
0:1 AC PARMA - Vitesse Arnhem 2:0 (1:0) 
4:0 KAISERSLAUTERN - Akranes 4:1 (0:0) 


Puchar UEfA 


5:0 NEWCASTLE UNITED - Royal Aotwerp 5:2 (4:0) 
1:1 ODENSE BK - Linfield Belfast 5:0 (4:0) 
4:3 Dynamo Moskwa - SERAING 0:1 (0:0) 
0:0 Slavia Praga - AIK SZTOKHOLM 2:2 (2:1) 
0:0 LAZłO RZYM - Dynamo Mińsk 4:1 (1:1) 
4:5 PSV Eiodhoven - BAYER LEVERKUSEN 0:0 
1:2 MyPa Aojalankoski - BOA VISTA PORTO 1:1 (0:0) 
2:3 FC NANTES - Rotor Wołgograd 3:0 (1:0) 
0:2 Skonto Ryga - NAPOLI 0:1 (0:1) 
0:1 FC Kopenhaga - SLOVAN BRATYSŁAWA 1:1 (1:1) 
1:2 Dinamo Bukareszt - TRABZONSPOR 3:3 (1:2) 
0:1 Sporting Lizbona - REAL MADRYT 2:1 (2:1) 
0:4 Fenerbahce Stambuł - CANNES 1:5 (0:2 
0:2 Charleroi - RAPID BUKARESZT 2:1 (0:0) 
0:1 FC INNSBRUCK - Dynamo Tbilisi 5:1 (3:1) 
1:3 Lillestroem - GffiONDINS BORDEAUX 0:2 (0:2) 
1:0 TRELLEBORG - Blackbum P.overs 2:2 (0:1) 
1:6 Bekescaba - TEKSTILSZCZIK KAMYSZYN 1:0 (0:0) 
1:1 EINTRACHT FRANKFURT - Olimpia Lublana 2:0 (1:0) 
0:1 Motherwell - Borussia Dortmund - dzisiaj 
0:1 Aston Vma - Inter Mediolan - w czwartek 


Bugno ułaskawiony? 
Kara dwóch lat dYskwalifi- 
kacji wymierzona włoskiemu 
kolarzowi Gianniemu Bugno 
zostanie prawdopodobnie skró- 
cona do 3 miesięcy. Decyzja 
o tym zapadnie 11 pażdziernika 
w Lozannie. A tymczasem dwu- 
krotny mistrz świata jest 
w trakcie załatwiania forn'1al- 
ności ze zmianą grupy. Bugno 


chce przenieść się z PoIti do MG 
-Tecnogym. Jego miejsce ma 
zająć triumfator tegorocznego 
Giro d'Italia Jewgienij Bierzin, 
który pokłócił się z szefami 
i kolegami z Gewiss. Rosjanin 
uważa, że dostaje za mało pie- 
niędzy i to on powinien być li- 
derem zespołu, a nie Furlan czy 
Ugriumow. Dżamolidin Abdu- 
żaparow z grupy Polti przecho- 
dzi do Worldperfekt, a z Jolly 
do Brescialat Endrio Leoni. 


TELEWIZORY 
CX. ELEmiS 


lata specjalnej gwarancji 


Zapraszamy do sklepów firmowych: 
. Katowice, ul. Królowej Jadwigi 7, tel. 51-09-60 
· Gliwice, ul. Okrzei 6 A, tel. 170-25-09 


cy) i Roddy Watkinsowi (Ho- 
landia). 
. PIŁKARSKA reprezenta- 
cja Japonii w towarzyskim me- 
czu w Tokio zremisowała z Au- 
stralią 0:0. 
. AMERYKAŃSKI pływak 
Chad Hundeby poprawił o 23 
minuty 16-letni rekord pokona- 
nia wpław kanału La Manche, 
przepływając z Dover do Cap 
Gris w 7 godz. i 17 min. 
. TYTUŁ mistrzowski w li- 
dze tenisistek ziemnych zdobył 
zespół SKT Prokom Sopot, 
wyprzedz<łjąc Olimpię Poznań, 
Energetyka Gryfino i TKS 
Szczawno Zdrój. 


drzeja Orzeszka, po czym zdecy- 
dował się na strzał z 20 metrów. 
Silnie uderzona piłka trafiła do 
siatki między rękami rozpaczli- 
wie broniącego golkipera Admi- 
ry i lewym słupkiem. Wtedy chy- 
ba nawet pesymiści uwierzyli, że 


był w błędzie. Trener zabrzan 
wprowadził na boisko wpraw- 
dzie Marka Szemońskiego, ale 
nie za pomocnika czy obrońcę 
tylko za Orzeszka. Przez 
pierwsze minuty drugiej poło- 
wy Austriacy wręcz odgrywali 
na boisku rolę profesorów. Li- 
towczenko i Mayrleb mieli 
okazję, aby podwyższyć nawet 
wynik. 
Górnik obudził się dopiero od 
70 minuty, ale wtedy było już 
stanowczo za późno. Poza tym 
atakował bez przekonania, nie 
wierząc, że można strzelić je- 
szcze trzy gole. Osamotniony 
Brzęczek nie mógł wiele zdzia- 
łać. W 66 min. doskonałą okazję 
po błędzie obrońców Admiry 
zaprzepaścił Arkadiusz Kubik. 
Potem przed szansą zdobycia 
przynajmniej zwycięskiego gola 


Hokeiści Naprzodu tym razem "zafundowali" sobie pod- 
czas meczu ligowego z Cracovią trening. Zwycięstwo 11:0 
(5:0, 3:0, 3:0) wystarczy za cały komentarz, choć mogło być 
jeszcze wyższe. Hokeiści przeprowadzali "koronkowe" ak- 
cje pod bramką rywali i stąd też "tylko" jedenaście goli. 
W naj ciekawszym meczu kolejki Podhale... 
Naprzód - Cracovia 11:0 


Spacerek na lodzie 


Drużyna Cracovii przybyła 
do Janowa w sile 15 hokei- 
stów i trudno się dziwić, że 
nie mogła nawiązać równo- 
rzędnej gry z poważnym 
kandydatem do pierwszego 
miejsca. Goście w ciągu 60 
minut przeprowadzili zale- 
dwie dwie akcje, które w po- 
rę zostały wyjaśnione. Bram- 
karz "pasów", Stanisław 
Jękner, był bez przerwy 
"częstowany" soczystymi 
uderzeniami. Kilka razy 
uchronił swój zespół od utra- 
ty gola, choć gospodarze 
strzelali z najbliższej odle- 
głości. 
Początkowo gospodarze 
potraktowali spotkanie zu- 
pełnie serio i w ciągu 11 min 
zdobyli cztery gole. Po nich 
zorientowali się, że w tej po- 
tyczce obowiązuje taryfa 
ulgowa i należy potraktować 
ją jako trening. I rzeczywi- 
ście napastnicy popisywali 
się indywidualnymi zagra- 
niami, po których najczęściej 
krążek wędrował do współ- 
partnerów. 
Trudno się zmobilizować, 
gdy rywali dzieli różnica kil- 
ku klas. Trenerzy Naprzodu 
dość często tłumaczyli swo- 
im zawodnikom, że należało 
wybrać inny wariant zagra- 
nia niż to czynili na lodzie. 
Po pierwszej tercji wszyscy 
byli już rozluźnieni i myśleli 
o kolejnym występie, tym ra- 
zem w Tychach. . 
W listopadzie kadra naro- 
dowa zbierze się w Warsza- 
wie na pierwszej konsultacji 
i rozegra dwa mecze kontrol- 
ne z CSKA Moskwa. Władi- 
mir Safonow z Naprzodu za- 
mierza powołać m.in. bram- 
karza Krzysztofa Ziołę, któ- 
ry zapowiada ostrą rywali- 
zację o miejsce w kadrze, 
bowiem rola rezerwowego 
zupełnie go nie interesuje. 
. NAPRZÓD JANÓW - 
CRACOVIA 11:0 (5:0, 3:0, 
3:0). Bramki uzyskali: Czap- 
ka 3 (9, 30 i 48), Adamiec 2 
(11 i 20), Jeżowskich 2 (35 
i 44), Czypionka (5), Mantiuk 
(9), Patalong (33), Koszowski 
(45). Sędziowali: Hejnowicz 


Piłkarze Admiry nie zostawiali zabrzanom zbyt duio miejsca. 
Fot. J. Chojkowski 


Górnik może zdobyć upragniony 
awans, tym bardziej po tym co 
działo się pod bramką Austria- 
ków w następnych minutach. 
W 34 min. po główce Orzeszka, 
wybija piłkę dosłownie końcami 
palców. W chwilę póżniej napa- 
stnik Górnika po dokładnym 
podaniu Jerzego Brzęczka jest 
w sytuacji jeden na jeden 
z bramkarzem rywali, ale i ten 
pojedynek przegrywa. W 43 min. 
przed szansą zdobycia gola staje 
z kolei Bałuszyński. Gdy wyda- 
wało się, że Górnik rozkręci się 
wreszcie na dobre o swojej obe- 
cności na boisku przypomniał 
Litowczenko, poruszający się 
dotąd bardzo ociężale. 
Kto sądził, że Górnik nie 
mając nic do stracenia rzuci się 
po przerwie na przeciwnika 


byli Szemoński, Bałuszyński, 
Jacek Grembocki. Wolfgang 
Knaller nie zamierzał już jed- 
nak więcej kapitulować. 
30 min. Bałuszyński - 1:0, 45 
min. Litowczenko - 1:1. Sędzio- 
wał: Ladislav Gadosi (Słowa- 
cja). Żółte kartki: Bacher, Pa- 
nis, Bjerregaard, Schiener. Wi- 
dzów: 8.580. 
GÓRNIK: Klytta - Jegor, 
Wałdoch, Zadylak - Hajto, 
Brzoza, Brzęczek, Koseła (46' 
Grembocki), Kubik - Bałuszyń- 
ski, Orzeszek (46' Szemoński). 
ADMffiA: Knaller - Bjerre- 
gaard, Gager, Bacher - Graf 
(63' Biskup), Kogler, Litow- 
czenko (84' Scharrer), Schiener, 
Panis - Klausz, Mayrleb. 
BOGUSŁAW KWIECIEŃ 


(Toruń) - Waszak i Walicki 
(obaj Bydgoszcz). Widzów 
500. 
NAPRZÓD: Zioła (41' 
Włodarczyk) - Patalong, Bu- 
jar, Czapka, Adamiec, Je- 
żowskich - Gonera, Kozieł, 
Olejowski, Koszowski, Ra- 
szewski - Janiszewski, Man- 
tiuk, Czypionka, Parzyszek, 
Pohl- Woźnica, Kusiak, Ko- 
biela. Kary: o. 
CRACOVIA: Jękner 
Zgierski, Urbańczyk, Sa- 
lamon, Milan, Ciastoń - 
Skrzyński, Pieczonka, Łaś, 
Molewicz, Lowas - Holocher, 
Major, Szatkowski. Kary: 2 
min. 
. UNIA OŚWIĘCIM - TY- 
SOVIA 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). 
Miedwiediew 2 (6 i 23) - dla 
gospodarzy; Matczak (35) - 
dla pokonanych. 
. POLONIA BYTOM - 
BTH BYDGOSZCZ 3:0 (0:0, 
3:0, 0:0). Fras (27), Kokoszka 
(33) i Kuźniecow (39). 
. PODHALE NOWY 
TARG - GÓRNIK 1920 KA- 
TOWICE 3:2 (3:1, 0:1, 0:0). 
Tyrała (3), Jękner (11) i Ku- 
bowicz - dla "szarotek"; W. 
Słowakiewicz 2 (lO i 26) - 
dla gości. 
. TIH TORUŃ - STOCZ- 
NIOWIEC GDAŃSK 6:2 (1:1, 
4:0, 1:1). Kiedewicz 2 (20 i 36 
karny), Fraszko (28), Żmu- 
dziński (30), Stefanowicz 
(39), Vaulin (52) - dla zwy- 
cięzców; Soliński (1) i Le- 
śniak (55) - dla gości. 
1) Podhale (1) 5 8 20-15 
2) Naprzód (2) 4 7 31- 9 
3) Toruń (5) 4 6 15-11 
4) Unia (6) 4 5 17-12 
5) Górnik (3) 3 4 14- 8 
6) Sanok (4) 2 4. 7- 3 
7) Polonia (9) 4 4 14-20 
8) Orlęta (7) 5 3 18-28 
9) BTH Bdg. (8) 4 2 14-10 
10) Cracovia (10) 3 1 6-28 
11) Stoczn. (11) 2 O 6-11 
12) Tysovia (12) 4 O 8-15 
W piątek grają: Tysovia - 
Naprzód, Górnik 1920 
Unia, Orlęta Sosnowiec - 
TrH Toruń, BTH Bydgoszcz- 
Podhale, Cracovia - Sanok, 
Stoczniowiec - Polonia By- 
tom. (sow) 


Liga Mistrzów Włosi triumfatorami 69. Sześciodniówki 
CZęŚĆ druga RZd
!!nż.!.
e!
t
'!
 


Przed dwoma tygodniami serial pod nazwą Liga Mistrzów zaczął 
się od kilku zagadek. Największą była postawa sławnego Milanu, 
który przegrał wyraźnie w Amsterdamie z Ajaxem. O tym czy by- 
ła to chwilowa słabość zwycięzcy poprzedniej edycji przekonamy 
się dzisiaj. Milan podejmuje u siebie rewelację ubiegłorocznych 
rozgI1owek o Puchar UEFA Casino Salzburg. Kibice mogą zresztą 
liczyć na więcej ciekawych wątków. 


W grupie A pasjonująco za- 
powiada się spotkanie w Stam- 
bule Galatasarayu z Manche- 
sterem Utd. Turcy przed rokiem 
byli dla zespołu Alexa Ferguso- 
na wyjątkowo niewygodnym 
rywalem. Podobnie może być 
i teraz. Mistrz Anglii bardzo li- 
czy na sukces w Champions Le- 
ague. Problem w tym, że taki 
sam cel stawia sobie ciągle nie- 
nasycona Barcelona. Podo- 
pieczni Johanna Cruyffa jadą 
do Goeteborga, gdzie tamtejszy 
IFK potrafi uprzykrzyć życie 
najlepszym. Niewykluczona 
niespodzianka. 
Bayern Monachium mimo po- 
rażki na inaugurację z Paris St. 
Germain pozostaje ciągle fawo- 
rytem rywalizacji w grupie B. 
Aby potwierdzić te aspiracje 
Lothar Matthaeus i spółka mu- 
szą koniecznie odprawić 
z kwitkiem Dynamo Kijów. 
Giovanni Trapattoni chyba 
znajdzie receptę na bardzo 
twardo grających Ukraińców. 
W drugim meczu w Moskwie 
Spartak sprawdzi wartość 
Francuzów. Gości zadowoli 
chyba remis. 
Największe pretensje kibice 
mogli mieć po pierwszych me- 
czach do zespołów w grupie C. 
Żaden nie zdołał strzelić gola. 
Może tym razem będzIe lepiej. 
Ciekawie powinno być szcze- 
gólnie na Stadionie Światła 
w Lizbonie, gdzie zmierzą się 
kandydaci do pierwszego miej- 
sca, Benfica i Aoderlecht Bru- 
ksela. Atut własnego boiska po- 
winien w tym wypadku przesą- 
dzić. Piłkarzy Hajduka Split 
czeka wyjazd do Bukaresztu na 
spotkanie ze Steauą. Prawdo- 
podobny jest remis. 
W grupie D była już mowa 
o Milanie na wstępie. Wydaje 
się, że Fabio Capello dysponuje 


tak silnym składem, że może 
powinien być raczej spokojny 
o dalsze losy rywalizacji w tej 
grupie. Więcej o aktualnej sile 
Ajaxu będzie można powie- 
dzieć po wizycie w Atenach. 
AEK zwłaszcza przed własną 
żywiołową widownią jest bar- 
dzo grożny. 
Liga Mistrzów nabiera 
w każdym razie rumieńców, 
chociaż to dopiero druga runda 
spotkań. (bk) 


w zakończonej w Tulsie (USA) 
69. Sześciodniówce odnieśli 
Włosi, zdobywając tytuł druży- 
nowego mistrza świata. Odebra- 
li za to Puchar Przechodni 
World Trophy, który do Tulsy 
przywieźli Polacy, ubiegłoroczni 
triumfatorzy. Drugie miejsce 
przypadło Szwedom, a trzecie 
Czechom. Polski zespół zdekom- 
pletowany już na półmetku zajął 
odległe 15 miejsce. 
Trasa tegorocznej Sześcio- 
dniówki przebiegająca na tere- 
nach prywatnego rancha, była 
trudna, wręcz niebezpieczna. 
Spora część odcinków odbywała 
się w pagórkowatym terenie, 
gdzie ziemia usiana była ukryty- 
mi w trawie kamieniami. Wyma- 
gało to olbrzymiej koncentracji 


się bez groźnych wypadków. 
Kontuzje na trasie zdekompleto- 
wały także zespoły Francji, Wiel- 
kiej Brytanii i gospodarzy. 
Również przygotowanie po- 
ważnej imprezy pozostawiało 
wiele do życzenia. Część zawo- 
dników wygwizdała podczas de- 
koracji organizatorów. Po dżen- 
telmeńsku zachował się jedynie 
najlepszy motocyklista zawodów 
Stephane Peterhansel, który 
dziękując za zorganizowanie za- 
wodów podarował właścicielowi 
rancha swój motocykl. 
Polska ekipa wypadła słabo. 
Kłopoty zaczęły się jeszcze przed 
wyjazdem do USA. Kontuzje wy- 
eliminowały z zawodów Andrzeja 
Tomiczka i Ryszarda Augustyna. 
Skład został w ostatniej chwili 


zImemony. Część zawodników 
startowała na motocyklach, które 
poznawała dopiero w trakcie sa- 
mych zawodów. Mimo to polska 
ekipa cieszyła się sporym zainte- 
resowaniem. W przyszłym roku 
jubileuszowa 70. Sześciodniówka 
rozegrana zostanie w Jeleniej Gó- 
rze. 
WYNIK) WOBŁO TROPHY: l) 
Włochy (Canninatti, Pelegrinelli, 
Rinaldi, Farioli, Nicoh, Sala) 
735,06,2) Szwecja 1496,36,3) Cze- 
chy 3689,95, 4) Niemcy 4180,10, 5) 
Finlandia 4314,56, 6) Australia 
4774,95,... 15) Polska 168773,92. 
Startowało 20 zespołów. 
JUNIOR TROPHY: l) Szwecja 
1895,76, 2) Australia 2330,40, 3) 
Holandia 6128,06. Startowało 12 
zespołów. 
W poszczególnych klasach zwy- 
ciężali: 125 ccm: Paul Edmondson 
(W. Brytania),... 67) Marek Dą- 
browski; 175 ccm: Stephane Pete- 
rhansel (Francja); 350 ccm: Amal- 
do Nicoli (Włochy), on 15) Maciej 
Wróbel; 1300 ccm: Karl Tiainen 
(Finlandia),... 26) Jacek Czachor. 


Pomysł UEFA 
Komitet Wykonawczy Euro- 
pejskiej Unii Piłki Nożnej 
(UEFA) postanowił przemiano- 
wać dawny Puchar Lata na Pu- 
char UEFA Intertoto. Cztery 
najlepsze drużyny, oprócz pre- 
mii pieniężnych, będą miały 
prawo wystąpić w rundzie eli- 
minacyjnej Pucharu UEFA 
Rozgrywki III<łją rozpocząć się 
od lata 1995 r. Podczas posie- 
dzenia w Sztokholmie ustalono, 
że w rozgrywkach weżrnie 
udział 40 zespołów podzielonych 
na 8 grup na podstawie kryte- 
riów geograficznych i "siły pił- 
karskiej". Ustalono stawki dla 
klubów za zajęcia miejsc w gru- 
pach: 40 tys. franków szwajcar- 
skich za I miejsce; 35, 30, 25, 20 
tys. FS za kolejne lokaty. 
Pomysł działaczy UEFA bę- 
dzie cieszył się na pewno powo- 
dzeniem wśród zespołów, któ- 
rym nie wiodło się w rozgryw- 
kach ligowych. 
Krabbe żąda 
odszkodowania 
Dwukrotna mistrzyni świata 
w sprincie z 1991 r. Niemka Ka- 
trin Krabbe żąda odszkodowa- 
nia w wysokości miliona marek 
(640 tys. USD) jako zadośćuczy- 
nienia, za nałożoną na nią 2-let- 


Okruchy 


nią dyskwalifikację. Przypo- 
mnijmy, że Krabbe została uka- 
rana po testach antydopingo- 
wych w 1992 r., które wykazały 
stosowanie przez nią niedozwo- 
lonego środka - clenbuterolu. 
Krabbe uważa, że decyzje IAAF 
oraz krajowej federacji o dys- 
kwalifikacji były sprzeczne 
z niemieckim prawem i docho- 
dzi swych racji przed sądem cy- 
wilnym. 
Ciekawi jesteśmy czy w ślady 
Krabbe pójdą dwie inne lekkoa- 
tletki Grit Breuer i Manuela 
DeTT ukarane w tym samym 
czasie. 


Złagodzenie 
embarga? 
Po warunkowym zniesieniu 
sankcji z nowej Jugosławii 
(Serbia, Czarnogóra) w odnie- 
sieniu do jej kontaktów sporto- 
wych ze światem, sekretarz ge- 
neralny Jugosłowiańskiego Ko- 
mitetu Olimpijskiego (JOK) 
Djordje Periszić zapowiedział, 
że podjęte zostaną działania, by 
sportowcy jugosłowiańscy jak 
najszybciej włączyli się do 


współzawodnictwa międzyna- 
rodowego. W okresie sankcji 
sportowcy z Serbii i Czarnogó- 
ry uczestniczyli w różnych 
zawodach międzynarodowych, 
wykluczono natomiast ich 
udział zespołowy. 
Periszić ma nadzieję, że 
sportowcy z nowej Jugosławii 
wystąpią w Igrzyskach Olimpij- 
skich w Atlancie '96. 
Czwarty na "koksie" 
Kontrola antydopingowa 
u brytyjskiego oszczepnika Co- 
_lina McKenzie'ego przeprowa- 
dzona po mityngu Pali della 
Quercia we Włoszech w lipcu 
br., dała pozytywny wynik. 
McKenzie odmówił poddania 
się kontrekspertyzie i na raZIe 
został zawieszony do końca 
pażdziernika. Brytyjczyk 
twierdzi, że zażył środki 
uśmierzające ból w kostce nie 
wiedząc, że zawierają one za- 
bronione substancje. 
Od czerwca to już czwarty 
przypadek wykrycia dopingu 
u lekkoatlety brytyjskiego. Po 
kontroli wyniki pozytywne 
stwierdzono u: Dianne Medahl 


(800 m), Solomona Wariso 
(sprint) i Paula Edwardsa 
(miotacz). 


Krótko 
Czołowi sportowcy Rosji 
przyjadą do USA, by w paż- 
dzierniku i listopadzie treno- 
wać przed 10 w Atlancie. Ro- 
sjanie pomogą także w zbiórce 
pieniędzy podczas kampanii re- 
klamującej stan, jako miejsce 
przyszłych treningów. . Bora 
Milutinović nadal zostaje trene- 
rem reprezentacji USA i będzie 
pracował do końca eliminacji 
MŚ '98 we Francji. . Komisarz 
zawodowej ligi hokeja na lodzie 
NHL, Gary Bettman, oświad- 
czył, że nowy sezon nie roz- 
pocznie się jak planowano l 
pażdziernika br. Różnica zdań 
między hokeistami i władzami 
NHL jest wyrażna. . Podczas 
Kongresu Międzynarodowej 
Federacji Siatkówki (FIVB) 
obradującego w Atenach posta- 
nowiono, że w przyszłości mi- 
strzostwa świata w tej dyscy- 
plinie dla kobiet i mężczyzn bę- 
dą odbywały się w tym samym 
czasie i miejscu. . Towarzyszka 
ostatnich dni życia automobili- 
sty Ayrtona Senny, Adriane 
Galisteu, napisała książkę opo- 
wiadającą o ich 18-miesięcz- 
nym związku. 


Sekretariat redakcji (Zespół redagujący) - tel. 153-78-22 + Sekretarz redakcji - tel. 153-83-82 + Z-ca se- 
, ADRES REDAKCJI: kretarza redakcji - tel. 153-98-55. DZIAŁ REKLAMY I OGŁOSZEŃ "TŚI." 
lrł-ybwli1a S ka 40-098 Katowice, ul. Młyńska l (III i IV p.); DZIAŁY: krajowy: tel. 153-81-40, 153-78-24, 153-85-16; + regionalny: tel. 153-74-97, 153-77-96, 153-95-55; 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1, nI p., 
) Informacja 153-97-63; fax 153-89-01; + zagraniczny: 153-75-14; + kultury: 1.53-79-77;. "Magazyn": tel. 153-71-23; + sportowy: tel. pok. 301, 303; tel. 153-7łł-74, 153-88-92; 
II , fax 153-79-97; tlx 312221. 153-89-33,153-89-13; + łączności z Czytelnikami ("Sląska słucham"): tel. 153-89-27; + fotoreporterski: tel. fax 153-99-28 
Redaktor naczelny - TADEUSZ BlEDZKI 153-97-63; + hala maszyn: tel. 153-92-85; fax 153-79-97. 
Wydawca: - tel. 153-77-03. ODDZlAł..Y W KRAJU: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 7; tel. 294-40; fax 233-56. + 42-200 Częstochowa, ul. Ogłoszenia przyjmują także oddziały w kraju i za granicą. 
Zastępcy redaktora naczelnego - tel. 153-83-82, Kilińskiego 38; tel. 247-954; fax 246-379. + 45-068 Opole ul. 1 Maja 9 tel. 390-28, 356-81, fax 390-27 + 44- 
Górnośląskie Towarzystwo Prasowe, 200 Rybnik, ul. Rynek 7, tel. 221-76, 220-37; + 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34; teL/fax 625-68-32. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Sp. z o. o., 153-74-77- ODDZIAŁY ZA GRANICĄ: Bonn (Niemcy); Londyn (Wielka Brytania); Wiedeń (Austria); Sztokholm 
40-098 Katowice, ul. Młyńska l Redaktor wydania - Iwona Wyrwisz (Szwecja); Nowy Jork (USA); Moskwa (Rosja) Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. 
DRUK: FIBAK MARQUARD PRESS SA, 40-084 KATOWICE, ul. Opolska 22 '