/iv5521-1996-14-0001.djvu

			DZIEŃ 
DOBRY 


- Szeregowy No- 
wak. i/e razy skaka- 
liście ze spado- 
chronem? 
- T y/ko raz. panie 
pułkowniku! 
- To czemu w wa- 
szych papierach 
mówi się o dwu- 
dziestu jeden sko- 
kach? 
- Dwadzieścia ra- 
zy wyrzucał mnie 
sierżant. 


£ A 
,
 
I
 


J'- 


1  


Nr 14 (17.104) 


17 stycznia 1996 


I 


I
 


/1  


ŚRODA 


10 stron 
K 


Cena 50 gr I 5000 zł 


Nr indeksu 350516 
PL ISSN 0867-4507 


@ometr "ŚIQSkieJ" 


Wczoraj prosiliśmy naszych Czytelników o opinie do- 
tyczące wynagrodzenia byłych prezydentów. Pytaliśmy, 
czy wg nich prezydent powinien otrzymywać dożywotnio 
specjalne wynagrodzenie, sam powinien zadbać o swoje 
utrzymanie, czy może mógłby pracować w służbach pań- 
stwowych. 
Zdecydowana większość Czytelników uwaia, że 
prezydent po zakończeniu kadencji powinien sam zadbać 
o swoje utrzymanie. 


Były prezydent powinien: 


Nie mam 
zdania 
2.5% 


Pracować w 
służbach pu- 
blicznych 
8.5% 


Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej zabawie, 
serdecznie dziękujemy! 


WPI, Skr. p. 6, 00-963 Warszawa 81, (02) 622 39 67; zl3,70/min z VAT (37000) 


Darowizny po nowemu 


WARSZAWA. Rząd przyjął 
nowelizację ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz- 
nych, która wyklucza. odlicza- 
nie od dochodu przed opodat- 
kowaniem darowizn na rzecz 
osób fizycznych. 
Nowelizacja może we)sc 
w życie za blisko 4 miesiące, ale 
możliwe, że zostanie skierowa- 
na do Trybunału Konstytucyj- 
nego, który weżmie w obronę 
podatników. 
- Nasz problem polegal na 
tym, jak zlagodzić skutki wej- 
ścia w życie nowelizacji ustawy 
podatkowej, i jak sprawić, aby 
zapobiec ewentualnemu zaskar- 
żeniu jej do Trybunału Konsty- 
tucyjnego - mówi Waldemar 
Manugiewicz, wiceminister fi- 
nansów, który przygotował no- 


Minimalne stawki żywieniowe w placówkach budżetowych. Kromka z masłem 
pokrzepi pacjenta? . Kisiel dla malucha. Więźniowie jedzą w kratkę 


. 


. 


Za 4,5 zł wychowankowie katowickiego domu dziecka otrzymują 5 posiłków dziennie. 
O słodyczach i wypiekach mogą jedynie pomarzyć... 


KATOWICE. 1,4 zł wynosi 
stawka żywieniowa dla pacjen- 
ta ze Szpitala Miejskiego nr 2 
w Sosnowcu. Na śniadanie i ko- 
lację serwuje się chleb z ma- 
słem. na obiad zupę, - Kwota ta 
obowiązuje we wszystkich szpi- 
talach w mieście i jest uzależ- 
niona od naszYCh możliwości 
budżetowych - mówi Grażyna 
Kieras-Folczyńska z sosno- 
wieckiego ZOZ-u. - Z tą różni- 
cą, że w szpitalu dziecięcym 
mali pacjenci dostają w ramach 
wyliczonej sumy więcej mleka. 
Kiedyś wysokości stawek by- 
ły naliczane odgórnie. Dziś każ- 
da tzw. jednostka budżetowa 


Czeczeni porwali statek 


Uzbrojeni terroryści opanowali we wtorek panamski statek 
cumujący w tureckim porcie Trabzon. Zagrozili, że go wysadzą 
jeśli wojska federalne nie zaprzestaną szturmu na Pierwomajskoje. 


TRABZON, PIERWOMAJ- 
SKOJE. Około 20 zamaskowa- 
nych czeczenskich terrorystów 
uzbrojonych w automaty ka- 
łasznikowa opanowało wczoraj 
w tureckim porcie Trabzon pa- 
namski statek "Avrasya" tuż 
przed jego planowanym wypły- 
nięciem do rosyjskiego portu 
Soczi, strzelając w powietrze 
i raniąc jednego policjanta. We- 
dług telewizji tureckiej, na po- 
kładzie jednostki znajduje się 
165 osób (120 pasażerów i 45 
członków załogi). Policja za- 
mknęła dostęp do portu. 
- Wielu pasażerów statku jest 
rannych - twierdzi Nadia Na- 
skowa, rosyjska pasażerka, któ- 
rej udało się uciec ze statku. 
Według niej, terroryści polecili 
rosyjskim pasażerom zgroma- 
dzić się w jednym miejscu, 
a następnie zaczęli ich bić. Na- 
pastnicy mówią po turecku i ro- 
syjsku. Szpitale w Trabzonie 


ONZ do Slawonii 


NOWY JORK. Rada Bezpie- 
czenstwa ONZ w przyjętej jed- 
nomyślnie rezolucji postanowi- 
ła powołać tymczasową admini- 
strację ONZ na terenie Wschod- 
niej Slawonii i wysłać tam na 
rok siły pokojowe ONZ w licz- 
bie 5 tysięcy żołnierzy. 
Siły te otrzymałyby wsparcie 
lotnictwa NATO. Wschodnia 
Slawonia, będąca częscią Chor- 
wacji, została w 1991 roku zaję- 
ta przez Serbów. I (PAP) 
Nasz komentarz str. 3 


powiadomiono, że mogą się 
spodziewać rannych. Na teren 
portu przybyły dwie karetki 
pogotowia. 
Sami porywacze twierdzili 
wczoraj wieczorem, że uśmier- 
cili już jednego pasażera i gro- 
zili zabijaniem co 10 minut jed- 
nej Rosjanki na pokładzie, j
śli 
statek nie wypłynie z portu. Zą- 
danie to zostało spełnione. 
"Avrasya" wieczorem wypłynę- 
ła w morze. 
Czeczeni zagrozili wysadze- 
niem statku. jeśli Rosjanie nie 
przerwą szturmu na Pierwomaj- 
skoje. 


Tymczasem trwający już po- 
nad dwie doby szturm wojsk 
rosyjskich na Pierwomajskoje 
nie złamał oporu Czeczenów. 
Bojownicy Radujewa uwolnili 
zaledwie 20 ze stu przetrzymy- 
wanych zakładników. Dudajew 
wydał rozkaz, by Czeczeni wal- 
czyli do ostatniego naboju. Ce- 
lem Rosjan jest całkowita li- 
kwidacja grupy Radujewa. Nikt 
nie potrafi przewidzieć co jesz- 
cze wydarzy się w najbliższym 
czasie. (PAP, jan. maz) 


Walka do skutku 
str. 3 


Manecki milczy 


Od stałego korespondenta w Wlk. Brytanii 
LONDYN. Jak poinformowa- dzieć, czemu stracił on zaufanie 
ła konsul Anna Brabander swojego klienta. 
z Konsulatu Generalnego RP Biuro prasowe brytyjskiego 
w Londynie, zajmująca się tam MSW nie udziela informacji na 
sprawami prawnymi, Zbigniew temat postępowania w sprawie 
Manecki, skazany w tym mie- Maneckiego, oświadczając, iż 
ście za nielegalne posiadanie wedle obyczajów brytyjskich, 
broni i amunicji na 6 miesięcy wszelkie kwestie związane 
pozbawienia wolności, wkrótce z postępowaniem o ekstradycję 
raz jeszcze przesłuchany zosta- są tajne, dotyczą bowiem poro- 
nie pod kątem ewentualnej eks- zumien międzyrządowych. 
tradycji. Sam Manecki konsekwentnie 
Manecki zmienił ostatnio ad- odmawia wszelkiego kontaktu 
wokata. Konsulat nie został z dziennikarzami. Nie skorzystał 
jednak jeszcze poinformowany, też z mojej propozycji przedsta- 
kto jest jego nowym obroncą. wienia za pośrednictwem "TŚl." 
Telefon, pod którym był osią- własnej wersji wydarzen, które 
galny jego dawny adwokat. zo- doprowadziły do tego, że za- 
stał natomiast wyłączony, na strzelił dyrektora kopalni "Sta- 
skutek czego nie można się szic" w Katowicach. 
z nim porozumieć ani dowie- MARIUSZ KUKLIŃSKI 


Wiedeńskie numery 


Od stałego korespondenta w Austrii 
Wachowski zniknął, ale zostało 452 Urbanów. 


WIEDEŃ. W stolicy Austrii 
każdego roku ukazuje się nowa 
książka telefoniczna. Nawet nie 
jedna, lecz cztery grube tomy. 
W 1.5-milionowym Wiedniu jest 
więcej telefonów niż mieszkan, 
a jeśli doliczyć komórkowe i sa- 
mochodowe. to już więcej niż je- 
den aparat przypada na każdego 
mieszkanca, wliczając oseski 
i niedołężnych starców. 
Lektura książki telefonicznej 
nie jest rze
zą specjalnie pasjo- 
nującą, dostarcza jednak pew- 
nych wrażen, jeśli na te niezli- 
czone kolumny numerów i na- 
zwisk spojrzeć pod z góry okre- 
ślonym kątem - załóżmy pod 
kątem obecności popularnych 
ostatnio polskich nazwisk. 
I tak Kwaśniewskich jest 
w Wiedniu pięciu. Natomiast 
nie ma ani jednego Wałęsy, po- 
dobnie zresztą jak i Oleksego. 
Jeszcze w zeszłorocznej 
książce był jeden Wachowski, 
ale tego roku jakoś zniknął (...), 
nie ma też żadnego Falandysza. 
Chyba że obydwaj mają teraz 
numery zastrzeżone. 
!"ilczanowskiego żadnego 
tl'Ż nie I.nalazłem w wieden- 
skll'J książce, WięC jesli nawet 
I 


jacyś Milczanowscy mają tutaj 
jakieś numery do wykręcenia, 
to są to numery tajne, specjal- 
nego przeznaczenia. Zupełnie 
natomiast nie kryją się ze swo- 
imi numerami Konieczni, któ- 
rych aż pięciu naliczyłem 
w wiedenskim spisie telefonów. 
Jest dziewięć Labud, w tym 
tylko trzy żeńskie. ale za to syp- 
nęło Wańkami, których jest aż 
osiemnaście, równo po dziewięć 
każdej płci. Sporo jest w Wied- 
niu Zychów. Naliczyłem osmiu. 
Natomiast bardzo słabiutko 
jest z Pawlakami i Stmzikami - 
.po jednym zaledwie. 
Nie ma w wiedenskiej książ- 
ce telefonicznej ani jednego 
Glempa lub Głódzia. Jest 
wprawdzie jeden Pieronek, ale 
to jest Jolanta, więc nie wiem 
czy to można zaliczyć... Sporo 
natomiast Jankowskich, aż 
dziewięciu, a jeśli doliczyć jesz- 
cze siedmiu pisanych przez "y" 
na koncu, to wyjdzie szesnastu. 
Na dwóch Korwinów jest je- 
den Mike, a na trzech Pietrza- 
ków tylko jeden Bubel. w do- 
datku nieduży. komórkowy. Są 
dwaj Kaczyńscy, ale zarejestro- 
wani w starej sieci "D", wycho- 


dzącej pomału z użycia, jest też 
jeden Wołek. Ten z kolei pro- 
wadzony jest w książce telefo- 
nicznej jako G.m.b.H.. czyli ja- 
ko towarzystwo o ograniczonej 
odpowiedzialności. 
Natomiast książkę telefo- 
niczną wprost zalewają Urba- 
ny. Na bitych siedmiu kolum- 
nach druku naliczyłem Ich aż 
452, słownie: czterystu pięć- 
dziesięciu dwóch! 
TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 
(jeden z dwunastu w Wiedniu) 


musi w ramach posiadanych 
kwot zapewnić minimum 
dziennego wyżywienia. 
Za 4.5 zł dziennie żywieni są 
wychowankowie Panstwowego 
Domu Dziecka nr 2 w Katowi- 
cach. Przysługuje im pięć posił- 
ków. Nie starcza jednak ani na 
słodycze. ani na wypieki. Cza- 
sem dzieci dostaną kisiel albo 


budyn, Poniedziałek jest za- 
wsze dniem bezmięsnym. 
- Przydałoby się chociaż 5,5 zł- 
twierdzi jedna z pracownic 
PDD. Zaopatrujemy się na tar- 
gach, bo taniej. 
Aż (?!) 3,5 zł wynosi 'średnio 
stawka żywieniowa w gliwic- 
kim Centrum Onkologii. 
W księgowości dowiedzieliśmy 


się, że w skład dziennego wyży- 
wienia wchodzą trzy posiłki. 
"Najlepiej" jedzą pacjenci. 
którzy muszą utrzymać dietę. 
Piją śmietanę i jedzą białe pie- 
czywo. 
- Mortadela, parówki, czasa- 
mi żółty ser, czasami biały - 
wymienia menu pracownica 
Szpitala dla Nerwowo i Psy- 


chicznie Chorych z Toszka. 
- Jeśli jest więcej przyjęć, kupu- 
jemy większe ilości towaru 
i możemy wynegocjować niższą 
cenę. Tu na każdego chorego 
przypadają 2 zł! - To ze wzglę- 
du na specyfikę placówki - tłu- 
maczą panie z działu zaopa- 
trzenia. 
(CIĄG DALSZY NA STR. 2) 


welizację. Zakłada ona, że każ- 
dy podatnik, który zamierza 
uczynić darowiznę jeszcze 
w tym roku, będzie mógł to zro- 
bić, ale jedynie do czasu wejścia 
ustawy w życie. Będzie jednak 
musiał złożyć w urzędzie skar- 
bowym umowę o darowi żnie nie 
później niż 14 dni od wejścia 
ustawy w życie, a także szacun- 
kowy dochód spodziewany do 
(CIĄG DALSZY NA STR. 2) 


I Kilka zdań [ 
Paryski obrót 


Paryski obrót to pojęcie 
z dziedziny mody. Oznacza 
ono moment, kiedy modelka 
w czasie pokazu kolekcji ener- 
gicznie obraca się na palcach, 
by 6ardziej uwidocznić walory 
stroju. Zwykle odbywa się to 
na samym końcu wybiegu. Pa- 
ryski obrót znaczy więc zmia- 
nę kierunku poruszania się. 
Coraz częściej terminu tego 
używa się w polityce na okre- 
ślenie przewrotu pałacowego 
czy czysto kosmetycznych 
zmian w rządzie, aby uspokoić 
opinię publiczną, czyli mo- 
wiąc prościej: zamydlić oczy 
wyborcom. Bo paryski obrót 
to efektowne dymisje lub 
awanse, by wszystko pozosta- 
ło po staremu. 
OBSERWATOR 


o stopniu niecIostatecznym na 
półrocze czy no koniec roku naJe. 
Xy powiadomić ucznia, a takie ie- 
go rodziców na miesiqc przed 
konferencją kJosyfikacyjnq. 
RODZICf POWINNI WIEDZIEĆ 
STR. 2 


1 O godzin vv trarnvvaju 
7 . 
o, 
d 


Z 10 biletami tram- 
waiowymi można po- 
dróżować po całym 
woiewództwie. Repor- 
ter "TŚI." podróżował 
przez ponad 1 O go- 
dzin. Wyruszył z Huty 
Katowice w Dąbro
e 
Górniczei docieraiąc 
do Wóitowei Wsi, 
ostatniego przystanku 
w woiewództwie. Za- 
trzymał się na przeszło 
100 przystankach. Po- 
konał trasę 110 km. 


TRAMWAJEM 
DONIKĄD 
str. 4 


ł 


.. 


,;....;... 


19 


. . - . . 


.. 
. y.a" ............ 


wytłuszczoną linią oznaczyłiśmy trasę. którą pokonał nasz reporter. 'f.
: 
,:
i;*t
:: 
;.4:.:.'::, .:. :-:x.;. 


...... ::...::

t... : 


:
 łt

 


Hiller Z Hebrony 


GAZA. Palestynczyk z Gazy, 
któremu rodzice \nadali imię 
Hitler. jest szykanowany przez 
żołnierzy izraelskich - poinfor- 
mował we wtorek palestynski 
dziennik "EI-Hajat el-Dżadi- 
da". Według gazety, 21-letni 
Hitler Abu Hammad. student 
literatury angielskiej na islam- 
skiej uczelni w Hebronie, jl'st 
pokojowo nastawionym mło- 
dym człowiekiem, a w najbliż- 
szych, sobotnich wyborach pa- 
lestynskich będzie członkiem 


Collage: Wł. Morawski. R. Mazar 


Pięcioraczki na raty 


We Wrocławiu po raz pierwszy na świecie 
odbył się przedłużony, czyli ratalny poród 
pięcioraczków. 
WROCLAW. Poród w Klinice 
Chirurgicznej Akademii Me- 
dycznej we Wrocławiu trwał po- 
nad 2 miesiące. Pierwsze dziecko 
przyszło na świat 10 listopada, 


Podzamcze pustelników 
TARNÓW. U podnóża średnio- 
wiecznego zamku w Melsztynie 
(woj. tarnowskie) postanowił za- 
mieszkać drugi już z kolei pustel- 
nik. Grzegorz ma 33 lata i jest by- 
łym zakonnikiem. Cieplejsze dni 
stycz[1ia wykorzystuje na budowę 
domu z drewnianych bali, nie 
opodal siedziby innego samotni- 
ka, mieszkającego tam od kilku- 
nastu lat, który nie jest zadowo- 
lony z sąsiedztwa przybysza. 
W Melsztynie pustelnik zamierza 
pozostać do końca życia. (PAP) 


komisji skrutacyjnej. Pomimo 
to, każda przeprowadzana 
przez żołnierzy izraelskich kon- 
trola dokumentów ma niezwy- 
kle burzliwy przebieg. - Żołnie- 
rze mnie obrażają, często biją, 
gdy tylko spojrzą w mój dowód 
tożsamości - skarży się Hitler 
Abu Hammad. Ojciec młodego 
Palestynczyka bardzo podzi- 
wiał Hitlera. którego uważał za 
wielkiego patnotę. Swojemu 
drug;emu synowi dał na imi
 
RommeL (PAP) 


Siatka Olina 


Oprócz agenta o pseudonimie Olin, którym miałby być rzekomo 
premier, w materiałach rosyjskiego wywiadu znajdują się też jego 
współpracownicy - Mnim i Kat. 


WARSZAWA. Oskarżenia 
wysuwane pod adresem pre- 
miera Józefa Oleksego mogą 
dotyczyć wielu osób z kierow- 
nictwa SdRP - podają nieofi- 
cjalne żródła. Mówi się ponad- 
to, że Zbigniew Sobotka. nie- 
dawno mianowany kierownik 
resortu, miał na kilka godzin 
wywieżć akta sprawy premiera 
Oleksego poza siedzibę UOP. 
Tymczasem w materiałach 
rosyjskiego wywiadu oprocz 
pseudonimu Olin, przypisanego 
rzekomo premierowi, znajdują 
się inne: Mnim i Kat. przydzie- 
lone jego najbliższym współ- 
pracownikom. Okazuje się. że 
pod koniec istnienia PRL rosyj- 
skie służby specjalne w£'rbowa- 
ły Polakow do współpracy. 
Z tym ma też związ£'k sprawa 
"moskiewskich pieniędzy". By- 


ły sekretarz PZPR Mil'czysław 
Rakowski w styczniu 1990 r. 
pożyczył w Moskwie pieniądze 
dla partii. W listopadzie tego 
samego roku obecny minister 
pracy Leszek Miller spotkał się 
w Warszawie z kurierem KGB, 
Władimirem Ałganowem, w ce- 
lu oddania części pożyczki. 
Okazuje się, że funduszy po- 
trzebowała nowo powstała 
SdRP. Z notatek rosyjskich 
szpiegów wynika, że za pienią- 
dze KGB przeprowadzono kon- 
gres założycielski SdRP i zaczę- 
to wydawać "Trybunę". 
Tymczasem przygotowany 
przez SLD scenariusz. w któ- 
rym Oleksy pełniłby tylko rolę 
nieswiadomego informatora. 
zakłada, że jak w wypadku mo- 
skiewskich pieniędzy, sprawę 
uda się zatuszować. 


Uzupełnienio w prokuraturze str. 2 


W kręgach partii krążą 
słuchy, że jeżeli premier bę- 
dzie musiał odejsc, pocią- 
gnie za sobą współpracowni- 
ków. (kś) 


kolejne rodziły się w ciągu na- 
stępnych dwóch miesięcy. 
Pierwsza urodziła się dziew- 
czynka; ważyła czterysta gra- 
mów i zmarła po 9 godzinach. 
drugi poród nastąpił po 3 tygo- 
dniach, kolejny po 3 dniach. Po 
następnych 6 tygodniach na 
świat przyszło ostatnich dwoJe 
dzieci. 
Rodzicami pięcioraczków są 
mieszkancy województwa wał- 
brzyskiego, którzy pragną pozo- 
stac anonimowi. Niestety. troje 
dzieci zmarło. pozostałych dwo- 
je znajduje się w bardzo ciężkim 
stanie. Leżą w inkubatorach. le- 
karze walczą o ich zycie. 
Do tej pory na świecIe było 
25 takich porodów: 16 razy uro- 
dziły Się bliżniaki, 8 razy tro- 
jaczki i raz czworaczki. (ama) 


ZAKłAD 
DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 
W KATOWICACH 
zapr
za na 
KURSY 


Katowice, ul. IItrMliukle.o :a 
tel. ISS.:&4.

 


6004 


Już jutro w kioskach 


okazja zamiany. 
sprzedaży i kupna 
mieszkania, domu. 
działki. samochodu. 
pieska i mebli... 


.' SKORZYSTAJ!
		

/iv5521-1996-14-0002.djvu

			2 


17 stycznia 1996 


DEPESZE 


Uzupełnienia w prokuraturze 


Wczoraj minister spraw wewnętrznych Jerzy Konieczny przekazał 
prokuraturze Warszawskiego Okręgu Wojskowego uzupełnione 
materiały w sprawie Józefa Oleksego. 


WARSZAWA. Materiały te 
mogą być podstawą do wszczęcia 
śledztwa przeciw premierowi. 
Według dobrze poinfonnowa- 
nych żródeł w ciągu najbliższych 
dni należy spodziewać się jego 
dymisji. 
Takie wyjscie zapobiegłoby 
sejmowej dyskusji nad wnio- 
skiem opozycji o odwołanie mini- 
stra J. Jaskiemi. a także ewentu- 
alnym wnioskiem o odwołanie J. 
Oleksego. Sam premier przyznał 
w poniedziałek, "że okoliczności 
są napięte". 
- Moja 'prawa schodzi na plan 
dalszy. Teraz chodzi o rząd i ko- 
alicję. Wszystko wyjaśni się 


Współpraca z sercem 


ZABRZE. Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii prof. Zbignie- 
wa Religi podpisała z laborato- 
rium biomechaniki płynów Wy- 
działu Medycznego Uniwersy- 
tetu im. Humboldta z Berlina 
porozumienie o wspołpracy 
w badaniach nad sztucznym 
sercem. 
- Stronę niemiecką reprezen- 
towal Klaus Affeld, członek Eu- 
ropejskiego Stowarzyszenia 
Sztucznych Narządów i jeden 
z niekwestionowanych autory- 
tetów w tej dziedzinie na świe- 
cie - poinformował dr Jan Sar- 
na, dyrektor fundacji. - Ma 
w swoim dorobku m.in. opraco- 
wanie unikalnej metody bada- 
nia przepływów w protezach 
zastawek serca, wynalazł rów- 
nież prototyp implantowalnej 
elektrohydraulicznej komory 
serca. Nasi konstruktorzy 
z Pracowni Sztucznego Serca 
wyjadą do Berlina na staże na- 
ukowe, zaś niemłeccy badacze 
będą gościć w Zabrzu. (ewka) 


Porcje głodu 
(DOKONCZENIE ZE STR. 1) 
- Jeśli osadzony ma dietę, to 
stawka wynosi 3,4 zł dziennie. 
Jeśli jest zdrowy - 2,9 zł- mówi 
Andrzej Sikora, zastępca na- 
czelnika Zakładu Karnego 
w Zabrzu. 
Na śniadanie chleb i marga- 
ryna. Gdy obiad był skromny, 
na kolację można dostać kiełba- 
sę. Po tym szaleństwie następ- 
nego dnia posiłki są zwykle 
bardzo skromne: ranny i wie- 
czorny. A na obia<,l - ma,k
ron 
z serem. 
Ciekawe, co do ukrycia mia- 
ły pracownice Zakładu. Spe- 
cjalnego dla Dorosłych w Swię- 
tochłowicach, w którym prze- 
bywa 84 upośledzonych umy- 
słowo. gdyż na pytanie o skład 
menu za 4 zł dziennie, zareago- 
wały... odłożeniem słuchawki 
telefonicznej. 
AGATA PUSTULKA 


Śledztwo umorzone 


WARSZAWA. Z powodu nie- 
popełnienia przestępstwa Pro- 
kuratura Wojewódzka w War- 
szawie umorzyła śledztwo 
w sprawie podania nieprawdy 
o wykształceniu Lecha Wałęsy 
przez jego sztab wyborczy. 
Umorzenie nastąpiło po dostar- 
czeniu przez sztab dokumentów 
potwierdzających ukończenie 
szkoły zawodowej. 
Nadal toczy się postępowanie 
co do podania nieprawdy o wy- 
kształceniu Aleksandra Kwa- 
śniewskiego oraz Tadeusza Ma- 
zowieckiego - kandydata na 
prezydenta RP w wyborach 
z 1990 r. (PAP) 


w ciągu najbliższych dni - powie- 
dział. 
Tymczasem od kilku dni trwa- 
ją spekulacje dotyczące następcy 
Oleksego. Zdaniem Józefa Zycha, 
marszałka Sejmu, w wypadku 
ewentualnego ustąpienia premie- 
ra. jego miejsce powinien zająć 
polityk z autorytetem, fachowiec, 
z którym liczyłby się parlament 
i prezydent. W opinii Zycha do- 
brym kandydatem byłby obecny 
wicepremier i minister finansów 
Grzegorz Kołodko. 
Plotki o zmianie szefa rządu 
zdementował wczoraj marszałek 
Senatu Adam Struzik. Dodał jed- 
nak, że argument przedstawicleli 
opozydji, któr
 uważają, że sa- 
ma pr.lyjażń Oleksego z agentem 
KGB dyskredytuje go jako szefa 
rządu, nie jest bez znaczenia 
i może być obciążający. 
Zdaniem Jerzego Szmajdziń- 
skiego, przewodmczącego klu- 
bu parlamentarnego SLD, 
ujawnienie dokumentów 


w sprawie Oleksego miało słu- 
żyć rozbiciu koalicji i przyspie- 
szeniu wyborów parlamentar- 
nych Uważa on ponadto, że 
każda nowa koalicja w tym 
parlame'lcie będzie słabsza od 
obecnej (SLD-PSL). 
Tymczasem zdaniem Włady- 
sława Frasyniuka, posła Unii 
Wolności, wniosek o odwołanie 
Józefa Oleksego z funkcji szefa 
r.lądu poprze cała opozycja 
i pewna część PSL. .Frasyniuk 
twierdzi, że rozmowy PSL z opo- 
zycją mają na celu podbicie ceny 
w wewnątr.lkoalicyjnym dialogu. 
. - Ludowcy w zamIan za loja- 
lność chcą dostać tekę premiera - 
stwierdził. 
W sprawie materiałów ope)'a- 
cyjnych UOP wypowiedział się 
wczoraj pro!. Tadeusz Zieliński, 
rzecznik praw obywatelskich. Je- 
go zdaniem, materiały te nie są 
dowodem i nie mogą być podsta- 
wą do postawienia premierowi 
zarzutów. (kś) 


WARSZAWA. Generał Woj- 
ciech Jaruzelski powiedział pod- 
czas wtorkowego posiedzenia 
Komisji Odpowiedzialności Kon- 
stytucyjnej, że stan wojenny był 
"wstrząsem i okaleczeniem, ale 
przede wszystkim był ocale- 
niem". Dodał, że bierze na siebie 
całą odpowiedzialność za podej- 
mowane decyzje i za osoby, ktore 


Jaruzelski ubolewa 


mu wówczas podlegały. Dodał, że 
szczer.le ubolewa z powodu 
śmierci górników z kopalni "Wu- 
jek" oraz innych ofiar, a także 
z powodu cierpień, jakich dozna- 
ło wielu ludzi. - Nie zamierzam 
szukać łatwego usprawiedliwie- 
nia, a najwyżej zrozumienia - 
mówił. 
Najprawdopodobniej na po- 
siedzeniu 30 bm. członkowie Ko- 
misji w imiennym głosowaniu 
zdecydują, czy skierować do Sej- 
mu wniosek o pociągnięcie auto- 
rów stanu wojennego do odpo- 
wiedzialności, czy o umor.lenie 
sprawy. Obrońca Wojciecha Ja- 
ruzelskiego, mec. Kazimierz Lo- 
jewski, zwracając uwagę na 
ułomności prawne w sfonnuło- 
waniu wniosku wstępnego, 
zwrócił się do KOmlSji, aby ta 
wystąpiła do Sejmu o umorzenie 
postępowania. (PAP) 


Rodzice powinni wiedzieć 


Jeśli uczeń, a także jego rodzice nie zostali powiadomieni na czas 
o grożącej mu na zakończenie semestru jedynce, nie należy 
wpisywać takiej oceny do dziennika. 


KATOWICE. W szkołach trwa 
gorący okres klasyfikowania 
uczniow przed zbliżającym się 
półroczem. I jak zwykle w tym 
czasie, nasilają się nieporozumie- 
nia. a nawet poważniejsze kon- 
flikty związane z ocenianiem. 
Jak nas poinformował rzecz- 
nik prasowy Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Walde- 
mar Bojarun, obecnie w dwóch 
szkołach podstawowych 
w Sosnowcu i Katowicach - 
prowadzi się postępowanie wy- 
jaśniające w związku ze skar- 
gami rodzicow na niski poziom 
nauczama i zbyt wysokie wy- 
magania nauczycielek. Jednak 
takie zbiorowe skargi zdarzają 
się stosunkowo rzadko. 
Znacznie częściej natomiast 
z indywidualnymi sprawami 
związanymi z ocenianiem, 
uczniowie i rodzlce trafiają do 
rzecznika praw ucznia. - Ma- 
cieja Osucha. - Zdarza się, że 
nauczyciele nie respektują roz- 
porządzenia ministra edukacji 
narodowej, które wyrażnie mó- 
. :wit że o przewidywanym stop- 
ni1,/. nie(lostatecznym na półro- 
cze czy na koniec roku należy 
ucznia, a także jego rodziców, 
poznformować na miesiąc przed 
konferencją klasyfikacyjną, aby 
umożliwić mu poprawienie 


stopnia. Jeśli takiego powiado- 
mienia nie było, me powinno się 
wpisywać do dziennika jedynki. 
Niestety, przepis nie formułu- 
je, w jakiej formie należy infor- 
mować rodziców i bywa. że na- 
uczyciel po prostu poleca 
uczniowi, aby im o tym powie- 
dział, a potem trudno ustalić - 
czy rzeczywiście to zrobił. 
Rzecznik praw ucznia jest za 
uściśleniem przepisów. Najle- 
piej, aby takie informacje prze- 
kazywac zainteresowanym oSO-' 
biście lub pisemnie z potwier- 
dzeniem odbioru. 
Na tydzień przed konferencją 
klasyfikacyjną każdy uczeń po- 
winien wledzieć, jakie oceny 
przewiduje się dla niego z po- 
szczególnych pr.ledmiotów. 
I każdy, jeśli chce poprawić sto- 
pień (z wyjątkiem osób mających 
więcej niż dWle oceny medosta- 
teczne na semestr), ma prawo na 
tydzień pr.led zakończeniem za- 
jęć dydaktycznych, złożyć na pi- 
śmie prośbę o przeprowadzenie 
egzaminu sprawdzającego. 
W obecnym półroczu termin ten 
upływa 19 stycznia. Natomiast 
egzamin musi się odbyć nie póż- 
niej niż w przedostatnim dniu 
zajęć, czyli 25 stycznia. 
Niestety, zdarza się nierzad- 
ko, że nauczyciel trzyma 


Darowizny po nowemu 


(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 
końca roku podatkowego. Sza- 
cunkowa wielkość dochodów jest 
potrzebna do tego, aby urząd 
skarbowy mógł odliczyć darowi- 
znę. która nie pr.lekroczy 15 proc. 
rocznego dochodu. 
Rząd przyjął tez nowelizację 
ustawy o nabywaniu nieruchomo- 
ści przez cudzoziemców. Przed 
nowelizacją obcokrajowiec mógł 
kupić w Polsce nieruchomość tyl- 
ko po zgodzle wyrażonej przez 
ministra spraw wewnętrznych. 
Za kilka miesięcy będzie działał 
"automat" prawny, który 
umożliwi zakup nieruchomosci 
szerokiej grupie obcokrajowców. 
Cudzoziemiec będzie mógł naby- 
wać bez zezwolenia, jeżeli mu
z- 
kał w Polsce przez co najmniej 5 


lat od chwili uzyskania karty sta- 
łego pobytu do momentu zakupu 
lub jeżeli ma współmałżonka 
z polskim obywatelstwem i jedno- 
cześnie mieszkał w Polsce przy- 
najmniej od 2 lat. (P.K.) 


Z certyfikatem łatwiej 


LUBLIN. Produ
ent śmigłow- 
cow Zakłady PZL Swidnik otrzy- 
mały międzynarodowy certyfikat 
jakości ISO 9001 - fabryka ma 
zgodny z wymaganiami zachod- 
nioeuropejskimi system zar.lą- 
dzania. Dyrekcja zakładów spo- 
dziewa się. że uznane w świecie 
świadectwo ułatwi eksport śmi- 
głowców, szybowców i innych 
wyrobów fabryki. (PAP) 


Z notesu reportera 


Dowód na grzbiecie 
CZELADŹ. Wyjątkową non- 
szalancją popisał się młody 
mężczyzna, który - wraz z trze- 
ma kompanami - napadł w so- 
botni wleczór na oczekujących 
na przystanku autobusowym 
trzech chłopców. Napastnicy 
pobili swoje młode ofiary. Jed- 
nemu z nastolatków zabrali 
kurtkę. Kiedy poszkodowany 
.laalarmował policję, szybko 
odnalezIOno prowodyra agreso- 
row. Sledział spokojme przy pi- 
wie w pobliskim barze l... miał 
na sobie skradzIOną kurtkę. Je- 
go zeznama doprowadziły poh- 


cję do pozostałych sprawców 
rozboju. 


W obce ręce 
JASTRZJi:BIE ZDRÓJ. Cało- 
miesięczna pensja Daniela C., 
górnika KWK "Borynia", wy- 
płacona została... no własnie, 
nie wiadomo komu. Kiedy gór- 
mk przyszedł do kasy po swoje 
pobory, okazało się, że ktoś już 
je zabrał. Poszkodowanemu me 
pozostało nic mnego. jak tylko 
zgłosic na policJi. ze ni£'znany 
męzczyzna posługując Się pod- 
robIOnym dowodem osobistym 
pozbawił go środków do życia. 


Ogniste dzieciaki 
CHRZANÓW. Po serii fał- 
szywych alarmów o podłożo- 
nych bombach uczniowie jed- 
nej z chrzanowskich podstawó- 
wek wykazah się w poniedzia- 
łek nader ognistym tempera- 
mentem. W czasie przerwy, 
pomiędzy godziną 10.50 a 10.55 
jakiś pomysłowy dzieciak pod- 
łożył ogień w sali gimnastycz- 
nej. Spłon
y drzwi, parkiet, 
boazena I konsola ze sprzętem 
f'lektronicznym. Straty oszaco- 
wano na 5000 zł. Sprawcy pod- 
palenia jeszcze 01(' wykryto. 
(rsk) 


ucznia w niepewności do 
ostatniego dnia przed feriami, 
stawia mu ocenę ciższą niż 
średnia wynikająca ze stopni 
uzyskanych w trakcie półro- 
cza, bądż też nadmiernie win- 
duje wymagania. I takie naj- 
częściej wypadki są przedmio- 
tem interwencji rzecznika 
praw ucznia. (E. H.) 


Lokalne uchwały nie zawsze zgodne z prawem. Wojewoda może unieważnić 
gminną ustawę. Samorządy zaskarżają decyzje władzy 


NIEFO 


U N UCHWAŁY 


I 


Radni nie mają prawa nakazać właścicielom psów sprzątania ich kup. 


KATOWICE. - Czasami aż się 
prosi, aby zwrócić samorządom 
uwagę, że w jakiejś uchwale nie 
wiadomo, o co chodzi - stwierdza 
Elfryda Danecka-Trygar, zastępca 
dyrektora Wydziału Prawnego 
UW. - Nas jednak interesuje tylko, 
czy decyzje Rady nie są sprzeczne 
z obowiązującymi ustawamI. 
Wszystkie uchwały podejmo- 
wane pr.lez rady gmin muszą tra- 
fić w ciągu 7 dni do Urzędu Woje- 
wódzkiego, gdzie sprawdza się ich 
zgodność z prawem. Wojewoda 
może wstrzymać wykonanie 
uchwały, a następnie ją unieważ- 
nić. Gminie przysługuje zaskarże- 
nie takiej decyzji do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Jeśli ten 
podzieli stanowisko wojewody, 
zarówno sama uchwała, jak 
i wszystkie decyzje będące jej 
konsekwencjami, uwaŻa się za 
niebyłe. 
W ubiegłym roku wojewoda 
unieważnił 15 uchwał rad gmin. 
Największego pecha mieli rajcy 
w Zabr.lu. Postanpwili zlikwido- 
wać oddział chirurgii naczyniowej 
Szpitala nr 1 i zmniejszyć stan łó- 
żek na oddzlale okulistycznym 
Szpitala nr 2. Odbyło się to bez 
zasięgnięcia wymaganej opinii 
Wydziału Zdrowia UW, bez sto- 
sownej uchwały rady nadzorczej 
ZOZ-u i bez konsultacji z sąsied- 
nimi gminami, których mieszkań- 
ców te oddziały obsługują. Woje- 
woda unieważmł obie uchwały, 
ale oddział I łóżka zlikwidowano. 
NSA utrzymał w mocy decyzję 
wojewody i teraz tr.leba by przy- 
wrocić popr.ledni stan, czego 
koszty trudno sobie wyobraZIć. 


Rok za wermacht 


Rok służby przymusowo wcielonych 
do niemieckiego wojska będzie traktowany 
jak rok pracy. 
KATOWICE. Ministerstwa 
pracy Polski i Niemlec podpisały 
umowę dotyczącą byłych żołnie- 
r.lY wennachtu, któr.lY mieszkają 
w naszym kraju. Publicznie przed 
czterema laty temat dodatków do 
emerytury za służbę w niemiec- 
kim wOjsku podjęła NiemIecka 
Wspólnota Robocza "Pojednanie 
i Pr.lyszłosć". 
- Załatwienie tej sprawy to dla 
nas sprawa honoru. Służba w we- 
rmachcie była obowiązkIem na- 
rzuconym przez ówczesne władze 
Górnego Sląska. Za odmowę gro- 
zlla kara śmierci - powiedział 
Dietmar Brehmer, prezes Wspól- 
noty. 
Oficjalne negocjacje trwały na 
szczeblu r.lądowym ponad rok. 
Na mocy umowy żyjący w Polsce 
zołnier.le wennachtu będą mieli 
zaliczoną służbę wojskową do 
obliczania emerytury. Rok służby 
będzie traktowany jak rok pracy 
w przedsiębiorstwie panstwo- 
wym. Tak samo zostaną potrak- 
towani żołnierze polskich sił 
zbrojnych, którzy mieszkają te- 
raz w Niemczech. Brehrner 
twierdzi, że w Polsce umowa bę- 
dzie dotyczyć tylko żołnier.lY, 
którzy zostali wcieleni do wOjska 
niemieckiego siłą i nie służyli 
w SS, SA, gestapo, SD i Abweh- 
rze. 
Podstawą do uwzględnienia 
prawa do dodatku jest zaświad- 
czenie polskiego urzędu. który 
potwierdzi fakt odbycia służby 
w annii niemieckiej. Takim do- 
kumentem może być książeczka 
wojskowa, a w ostateczności pa- 
piery niemieckie. Wnioski o zali- 
czenie służby w wennachcie do 
okresu emerytury należy składać 
do 31 grudnia 1996 roku w od- 


Samobójstwo małżonków 


WALBRZYCH. Policja pro- 
wadzi dochodzenie w sprawie 
samobójstwa małżonków 29- 
letniego Grzegorza L. i 24-let- 
niej Anny K.. do którego doszło 
15 bm. na terenie gospodarstwa 
w Gogołowie. Dotychczas 
wstępnie ustalono. że żona 
wchodząc do pomieszczenia 
pieczarkarni zauważyła wiszą- 
cego na sznurze męża. Prawdo- 
podobnie usiłowała go ratować, 
a ponieważ nie przyniosło to 
efektu. sama pozbawiła się ży- 
Cla w podobny sposob, (PAP) 


- Uważam, że prezydent Kwaśniewski, 
nie zabierając glosu w sprawie zarzutów 
wysuwanych pod adresem premiera Olek- 
sego zaniedbuje dobro kraju i obowiązkł 
konstytucYJne. 
(Stanisław Anyszewski z Katowic) 


Śląska, 
slucham... 


cą. który w ten sposób afi.szuje się dzi	
			

/iv5521-1996-14-0003.djvu

			ZAGRANICA 


17 stycznia 1996 


3 


, 
UBoS 


o JEST CNoI 


7 
. 


Elekcja prezydenta w Portugalii zakończyła się porażką byłego premiera 
uznawanego za technokratę i zwolennika restrykcyjnej polityki budżetowej. 


LIZBONA. Niedzielne wy- 
bory prezydenckie w Portuga- 
lii przyniosły zwycięstwo by- 
łemu burmistrzowi Lizbony 
i eks-sekretarzowi generalne- 
mu Partii Socjalistycznej Jor- 
ge Sampaio. Jego konkuren- 
tem był niedawny premier 
Anibal Cavaco Silva. który 
sprawował funkcję szefa rzą- 
du z ramienia Partii Socjalde- 
mokra tycznej. 
Premier - uznawany za 
technokratę - zraził do siebie 
znaczną część elektoratu 
wdrażając od kilku lat polity- 
kę oszczędnościową, mającą 
na celu wyciągnięcie Portuga- 
lii z tarapatów gospodar- 
czych. Szczególnie starał się 
przezwyciężyć zbyt wysoki 
deficyt budżetowy i inflację. 
Najnowszy raport Narodo- 
wego Instytutu Statystyczne- 
go dowodzi. iż w tej dziedzinie 
nastąpiły w ub. roku korzyst- 
ne zmiany. Wskaźnik inflacji 
spadł w Portugalii do rekor- 
dowo niskiego poziomu 3,4 
proc. Ceny artykułów kon- 
sumpcyjnych wzrosły o 4,2 
proc., chociaż jeszcze przed 
kilku laty Portugalia miała 
dwucyfrowy wskażnik wzro- 
stu cen, jeden z najwyższych 
w Europie Zachodniej. Rządo- 
wi udało się utrzymać także 
stabilność waluty narodowej - 
escudo. 
Koszty społeczne polityki 
ekonomiczne] musiały być 
jednak zbyt trudne do zaak- 
ceptowania przez społeczeń- 
stwo. skoro wyraziło dezapro- 
batę dotychczasowemu szefo- 
wi rządu. 
W Portugalii panuje przeko- 
nanie. ze gdyby w wyborach 
startował ustępujący prezy- 
dent Mario Soares, zwycię- 


.
 
 . 


. ....J " 
J,  :>
. 
\. ';":.0.. 
'\
1\ 
. ..,;.........:>,t......' 

:.:.:..;,:
:::::
,1 
"0;;;:...::.:::'. 
::::

:
:


::'" ' 
";tt:

' 
 


'
 f 
 ..
::':::: 
" ,.:.ł 
,.
. :;
' 


:: " Ji. "::.:., 
'::
::., 'O:':
.__: 
....... :ł'........ 
. :.:...:.:.....:.:.:.:.:;:- 
Z, 
. '-:".:-:':':'" 
. "_........." 
"::::-;:
.' 


Socialistyczny premier Antonio Guterres (z lewej) gratuluje zwycięstwa 
Jorge Sampaio. Fot. PAP/CAF 
stwo miałby w kieszeni. Nie- Obserwatorzy stwierdzają. 
zmiennie cieszy się on ogrom- iż Soares w ciągu dziesięciu 
ną sympatią współobywateli. lat urzędowania w pałacu 
W czasie poprzednich wybo- prezydenckim w Belem pod 
rów pr£'zydencklch w 1991 ro- Lizboną (mieszkał przez cały 
ku Soares uzyskał ponad 70 
proc. głosów. Była to już re- 
elekcja prezydenta. Na trzecią 
kadencję Soares swej kandy- 
datury wystawić nie mógł. 


Przeciw neonazizmowi 


Od stałego korespondenta w Niemczech 


BONN. Ezer Weizmann jest 
pierwszym prezydentem Izraela, 
który zabrał głos przed niemiec- 
kim Bundestagiem. 
Otwierając wczoraj posiedze- 
nie obu izb prolewodnicząca Bun- 
destagu pani Kita Suessmllth 
zwróciła uwagę na to, co młode 
pokole!1ie powmno wiedzieć o hi- 
storii Zydów w Niemczech. Mó- 
wiła też o wyciągnięciu nauk 
z historii i o wspólnej pr..:yszłości 
z narodem Izraela. 
Prezydent Weizmann prolyznał, 
że me jest mu łatwo odwiedzać 
Niemcy. Tu przecież ustanowione 
były norymberskie ustawy o czy- 
stości niemieckiej rasy, skierowa- 
ł:le przede wszystkim przeciwko 
Zydom. Mówca przypomniał los 
milionów żydowskIch dzieci ode- 
branych rodzicom. którym zmie- 
niano nazwiska, czyniono z Olch 
materiał do prolestępczych ekspe- 


Zabrać, co się da 


SARAJEWO, PALE. Międzyna- 
rodowe slly pokojowe (lFOR) za- 
jęły wczoraj obiekty energetyczne 
na kontrolowanym przez Serbów 
sarajewskim przedmieściu Ilidża. 
by zapobiec aktom sabotażu. De- 
cyzję w tej sprawie podjęto, kiedy 
z Pale (siedziby władz Serbów bo- 
śniackich) nadeszły sygnały, iż 
może dojść do aktow sabotażu. 
Wczoraj, podczas spotkania w Pa- 
le lider bośniackich Serbów Ra- 
dovan Karadżić i przewodniczący 
parlamentu Serbów w Bośni 
Momczilo Krajisznik zażądali 
proledłużenia terminu prolekaza- 
nia "serbskich" proledmieść Sara- 
jewa pod władzę muzułmanskiego 
rządu w Bośni. Przywódcom bo- 
śniackich. Serbów czas potrzebny 
jest, by zorganizować przesiedle- 
nia oraz wywieżć wszystko z fa- 
bryk i szpitali. (pAP, maz) 


rymentów i mordowano. Tego nie 
mozna wybaczyć. 
Prezydent Izraela dostrzega 
jednak potrolebę myslenia przede 
wszystkim o przyszłoscl. Wyraził 
przekonanie, że tak samo sądzi 
zdecydowana większosć Niem- 
ców. Wspolnym obowiązkiem jest 
zagrodzenie- drogi neofaszyzmow1 
i odradzającemu się rasizmowi. 
JERZY TEPLI 


czas w centrum stolicy w L.WY- 
kłej kamienicy przy Campo 
Grande}. zademonstrował no- 
wy styl prezydentury. Przypi- 
suje sili' mu zapoczątkowanie 
procesu pojednania narodo- 
wego. mającego zaleczyć roz- 
darcie powstałe w wyniku 
długotrwałej dyktatury pury- 
tańskiego Antonio de Oliveira 
Salazara. 
Prawie przez pół wieku, 
nim nie nastała Rewolucja 
Gożdzików (w kwietniu 1974 
roku). wpajano Portugalczy- 
kom. iż ubóstwo jest cnotą, 
którą należy się szczycić. 
Dzieło życia Salazara miało 
stanowić "Estado Novo" - 
Nowe Państwo o ustroju kor- 
poracyjnym. 
Mając taki bagaż doswiad- 
czeń. Portugalii niełatwo zna- 
leźć miejsce we współczesnej 
Europie. Stara się jednak o to 
usilnie. Wynikiem tych starań 
było przyjęcie Portugalii 
w 1968 roku do EWG. Kraje 
zachodnie zdecydowały się na 
ten krok mimo przepaści eko- 
nomicznej, dzielącej Lizbonę 
od innych państw Wspólnoty. 
U podłoża tej decyzjI legła 
obawa. iż pozostawiony swe- 
mu losowi kraj ten stanie się 
widownią wstrząsów społecz- 
nych. 
Mimo pomocy partnerów. 
Portugalia musi Jednak liczyć 
przede wszystkim na własne 
siły. I zmiana szefa panstwa 
nie uwolni Portugalczyków 
od tego obowiązku. 
WALDEMAR WASILEWSKI 


W Moskwie 
o Krymie 


MOSKWA. Wczoraj w ros}1- 
skiej stolicy rozpoczęło się spotka- 
nie prezydentów Ukrain
' Leonida 
Kuczmy i Rosji Borysa Jelcyna. 
Głównym tematem jest sprawa 
podpisania traktatu o przyjażni. 
współpracy i dobrym sąsiedztwie 
między Ukrainą a Rosją. kwestia 
bazowania na ukraińskim Krymie 
okrętów rosyjskiej częsci Floty 
Czarnomorskiej i rozszerzenie 
współpracy gospodarczej. Omó- 
wione zostaną także sprawy zwią- 
zane z rozpoczynającym 5ię 
w piątek 19 styczll1a spotkaniem 
stefów państw i rządów Wspólno- 
ty Niepodległych Panstw w Mo- 
skwie. (PAP) 


I Nasz komentarz I 
Wątpliwy koniec wojny 


Prezydent Chorwacji Franjo 
Tudjman obwieścił, iż jego kraj 
zakończył wojnę. Istotnie, po 
dwóch przeprowadzonych 
w ub. roku z sukcesem opera- 
cjach "Burza" i "Błysk ", rozpa- 
dła się tzw. Serbska Krajina. 
Zagrzeb odzyskał kontrolę nad 
przytłaczającą większością 
swego terytorium. Jednak nadal 
Wschodnia Slawonia, stanowią- 
ca ok. 3 proc. ziem chorwackich 
znajduJe się w rękach Serbów. 
Chorwacki minister obrony 
Gojko Szuszak, upojony zwy- 
cięstwami, obiecywał, że na Bo- 
że Narodzenie wYPIje kawę 
w Vukovarze - mieście będącym 
symbolem waleczności Chorwa- 
tów. Niestety, do Wschodniej 
Slawonii Szuszak na kawę wy- 
brać się nie może. Po spotkaniu 
w Dayton definitywnie odpadł 
scenariusz przewidujący użycie 
siły. Zawarte porozumienie za- 
kłada, że obszar "okupowany" 
ma wrócić do Chorwacji w cią- 
gu roku. 
Aby to się stało, dojść musi 
do normalizacJI stosunków 


między Zagrzebiem i Belgra- 
dem. Tymczasem niedawna wi- 
zyta szefa chorwackiej dyplo- 
macji w stolicy Serbii nie do- 
prowadziła do wzajemnego 
uznania się obu państw. Rada 
Bezpieczeństwa ONZ uznała, 
iż Wschodnia Slawonia nadal 
stanowi punkt zapalny na Bał- 
kanach i wysyła tam 5 tys. 
"błękitnych hełmów", które 
w razie potrzeby uzyskają 
wsparcie lotnictwa NATO. 
Nie uregulowana jest osta- 
tecznie też kwestia przylądka 
Prevlaka na Adriatyku, u wej- 
ścia do Zatoki Kotorskiej. Ten 
skrawek ziemi ma duże znacze- 
nie strategiczne zarówno dla 
Chorwacji, jak i Czarnogóry. 
Zagrzeb uwikłany jest też 
w konflikt Chorwatów bo- 
śniackich z Muzułmanami, 
który przede wszystkim w Mo- 
starze przybrał dramatyczną 
postać. 
Zapowiedż końca wojny wy- 
daje się więc zdecydowanie 
przedwczesna. 
WALDEMAR WASILEWSKI 


BRUKSELA. Wczoraj wie- 
czorem z oficjalną wizytą przy- 
był do Brukseli prezydent Ale- 
ksander Kwaśniewski. Dziś i ju- 
tro, podczas rozmów z najwyż- 
szymi przedstawicielam- 
I NATO, Unn Europejskiej, Unii 
Zachodnioeuropejskiej (UZE) 
I Belgii, polski prezydent zamie- 
rola potwierdzić niezmienność 


Walka do skutku 


Wczoraj wolnych było zaledwie 20 ze stu zakładników 
przetrzymywanych przez Sałmana Radujewa. 


Europejskie konsultacje 


PIERWOMAJSKOJE, MO- 
SKWA, Wczoraj cały dzień nad 
Pierwomajskoje latały helikopte- 
ry. Trwający już ponad dwie do- 
by rosyjski szturm nie złamał 
oporu Czeczenów. Bojowmcy 
Sałmana Radujewa bronili się 
w południowej częsci osady. 
Uwolmli 20 ze stu proletrzymy- 
wanych zakładników. w tym je" 
+d c.- 
. .". .....".... 
.ifjf,; 


'ł;:....::.::::.;.;==-.; 
 s
::Ą:
 


.. 
. 
". ";:"'\:-"
'... .:1'::--. 


.
 


- 

 


'. 


!j." .-.- 


FAX HFC 8 


:f: 


0!IIl' 


" 


:
.. " . 


:I:::.;'::-
: 
;::-:-'i-» ".. 


....:=
 == :c= =.::. 
 .. 
.klea1
a dłapotnebdomo!t)'
 ". 
.W'godna . łatwa wobstuebt 
::::::: .
o
i
ny;.
j
Y'W1gl
 .. 


" I 
".. . ..: 
. . 
.. 


PH:I LI PS 


-/ "
		

/iv5521-1996-14-0004.djvu

			4 


17 stycznia 1996 


SYTUACJE 


Huta Katowice. Księżycowy 
krajobraz W dyspozytorce na 
przystanku siedzi kobieta. 
Mruczy coś pod nosem sprze- 
dając bilet. - Dojadę do 
Gliwic? - pytam motornicze- 
go. 


- Bujaj sie stara, no wysia- 
daJ. na co czekasz? - odpo- 
wiada wyrostek. 
- Nie bądż taki mundry. 
kto po tobie sprzątnie, to two- 
je - wtrąca Się starsza kobie- 
ta. 


świata, z KatowIc, Zabrza, 
Bytomia - mówi dumnie mo- 
torniczy. Węzłowa dyspozy- 
tornia taka sama jak wszę- 
dzie: Metalowy barak z pan- 
cernymi drzwiami. - Jeszcze 
z tamtej epoki - komentuje 


AMWAJE 


'I 


kowych. Od sledzen tramwa- 
jowych zainstalowanych na 
śWieżym powietrzu. po cegla- 
ne bunkry w okolicach Rudy 
Sląskiej i Bytomia. 
Klerunę,k: Zabrze. Zmienia- 
ją Się pasażerowie. Do gpdziny . 


Chłopczyk. Jak większość dzieCI 
z tych okolic, ma na nosie oku- 
lary z grubego szkła. W Bytomiu 
ostatma przesiadka do Katowic. 
- Odwróciła się karta narodu 
polskiego, wszyscy są podejrza- 
ni - mformuJe gruby jegomość 


I 


UNIK 


I 


Z 10 biletami tramwajowymi można podróżować po całym województwie. 
Reporter "TŚI." podróżował przez ponad 1 O godzin. Wyruszył z Huty Katowice 
w Dąbrowie Górniczej docierając do Wójtowej Wsi, ostatniego przystanku w województwie. 
Zatrzymał się na przeszło 100 przystankach. Pokonał trasę 110 km. 


- A no z przesiadkami. Nie 
szkoda to czasu i pieniędzy? 
Lepiej jechac autobusem - po- 
kazuje na przystanek obok 
Trasę do KatoVvic zna dosko- 
nale. - DaleJ me jeżdzę. więc 
nie wtem - odpowiedział za- 
pytany o drogę Amatorzy po- 
dróży tramwajem zdani są na 
własną mtuzcję. W całym wo- 
jewodztwie mozna znalezć 
tylko trzy mapki Sieci tram- 
wajowych. Pierwszą w So- 
snowcu, nast
pne w KatowI- 
cach i Gliwicach W tramwa- 
jach nie było żadnych mfor- 
macji. 
Spod sosnowieckiego dwor- 
ca tramwaj do KatowIc. 
W "SzopienIcach - miastecz- 
ku bezprawia" - Jak głosI na- 
pis na murze. wSiada grupa 
młod.vch ludzI. Aneta, Bizon 
I spółka. Plują słonecznikiem. 
- Ty, bajtel. tramwaj to 
miejsce publiczne - nie wy- 
trzymała wysiadająca kobie- 
ta. 


- Ty, co ona ci tak gada, 
weż Jej skuj te morde jak 
blaszke - pomaga Bizon. 
Z Katowic jadę do Chorzo- 
wa. - Bilet do kontroli - dys- 


Jan Bachorz, motorniczy od 
18 lat. Trzy minuty do odjaz- 
du. - Niekiedy trzeba rezygno- 
wać z przerwy na śniadanie, 
bo mamy spóżniema. 


. Sieć tramwai owa województwa katowickiego jest jed- 
ną z największych w kraiu. Jej długość wynosi 360 km. 
. Na newralgicznych liniach tramwaje wykonują 
przeciętnie 200 kursów w ciągu dnia z często
iwością 
od 7 do 20 minut. 
. W 1998 roku obchodzona będzie setna rocznica 
uruchomienia pierwszej ele
cznej sieci tramwajowej 
na liniach Gliwice - Piekary Śląskie oraz Katowice - Sie- 
mianowice i Katowice - Chorzów. 


krętnie do ucha ktoś szepcze. 
Po tych słowach przed oczami 
można ujrzeć znaczek przypo- 
mmaJący pinezkę. Na trasie 
do Chebzia mijanka na jedno- 
torowej hnll. Czekamy 20 mi- 
nut. Przesiadka. Słynna pętla 
w Chebziu. - Tu zjeżdzaJą 
tramwaJe z czterech stron 


Widoki po drodze prowoku- 
ją do komentarzy. Tuż za Ru- 
dą Sląską tramwaj wjeżdza 
w paszczę huty "Pokó]". Opu- 
stoszałe domy, kopcące fami- 
loki. rudery kijem podparte, 
krajobraz ten sam, bez wzglę- 
du na miejsce. Zadziwiająca 
wielość form wiat przystan- 


14 przeważali sami emeryci. 
Nikt nie jechał dłużej mż 2 
przystanki. Po godzmie 14 
wśród górników w roboczych 
kufaJach eleganckie panie' 
z biura. W tłumie tęgi mężczy" 
zna o czerwonej twarzy pusz- 
cza oko w stronę młodych 
dZiewczyn. Te śmiechem re- 
aguJą na jego zaloty. 
Z Zabrza prosta droga do 
Gliwic. Robi Się coraz ciem- 
niej. Ostatni przystanek: Wój- 
towa Wieś, gdzie kursuje je- 
dyny w Polsce. tramwaj 
o drzwiach z obu stron. 
Powrot tą samą trasą do Za- 
brza. Potem Bytom. lnica Wy- 
trwałych. Wsiada osobmk z ja- 
bolem i okrwawioną siekierą, za 
nim usiłuje wsiąść jego kulawy 
kompan. Milczenie pasazerów. - 
Po poludniu więcej tego elemen- 
tu - tłumaczy motorniczy. Bez- 
domne dZiecI kręcą Się po tram- 
waju. Odmrozone twarze. 
DZiewczynka w za dużej czapce 
I przykrótkICh spodniach. 


Rozkazano zlikwidować 


Decyzję o rozwiązaniu chorzowskiej jednostki wojskowej, istniejącej tu już 61 lat, grupa 
32 posłów z Górnego Śląska uważa za "błąd polityczny i ekonomiczny". 


Tutejsza Jednostka wOjskowa 
może poszczycic się wspaniałymi 
tradycJami, nawiązującymi do 
dziejów 75 Pułku Piechoty im. 
Strzelców Bytomskich. Formacja 
ta została utwor.lona w 1919 ro- 
ku. Wsławiła Się udziałem w woj- 
me polsko-bolszewickieJ. w trak- 
cie ktorej odniosła zwycięstwo 
w bitwie pod Rybczanaml, miała 
tez swoJ udział w tzw. cudzie nad 
Wisłą. Przed II wojną sWlatową 
dowodcą batalionu w 75 Pułku 
był pozmeJszy komendant głów- - 
rly AK, gen. Leopold Okuhcki- 
Niedzwladek We Vvrzesmu 19J9 
r. formacja przeszła szlak bOJowy 
od Pszczyny. Tychów i Rv.bruka 
po Tomaszow LubelskI. 
Chor.lowskie koszary zostały 
oddane do uzytku w 1934 roku 
SldeJonował tu sztab I jeden ba- 
talion 75 Pułku Od 1974 roku 
w Chorzowie funkCjonowała 
Szkoła Speqalistów Wojsk Ra- 
diotechnicznych. Jednostka za- 
częła wmerać w 1993 roku. NaJ- 
pierw zlikwidowano szkołę pod- 
chorążych rezerwy. potem pod- 
oficerską szkoł
 zawodową 
I szkołę ,Podoficerów służby za- 
sadrucz£'). Ostatmego drua ub.r. 
szkoła h Jej gliwICka filia) de[mi- 
tywrue przestała 15tmcć. W jcd- 
nostce działa JUZ tylko grupa li- 
kWidacyjna. ktora dzieło ro.lwią- 
zywama jednostki ma zakonczyć 
do 31 marca br. 


Tymczasem w ubiegłym tygo- 
dniu grupa 32 posłów. reprezen- 
tUjących najróżmejsze opcje - od 
SLD i UP. przez mrueJszosć rue- 
miecką po KPN i BBWR - wystą- 
piła do ministra obrony narodo- 
wCJ z sugestzą, by zamiast likwi- 
dowac Jednostkę, przekształcić Ją 
w strukturę obrony terytorialnej 
kraju. "Naszym zdaniem całkowI- 
ta likwIdacja J W. w Chorzowie 
Jest błędem politycznym. Jak 
i ekonomicznym" - piszą posło- 
wie w liscle do szefa resortu. Par- 
lamentarzysci zwracają też uwa- 
gę na fakt. źe .,duzym kosztem 
doprowadzono do tego, że kosza- 
ry w Chorzowie nalezą do naJl2o- 
wocześmeJszych w kraJu ", WięC 
szkoda ten potencjał zmarnować. 
Funkcję działającej do medaw- 
na szkoły wojskowej przejęło 
Centrum Szkolema RadlOelektro- 
mcznego w JelemeJ Górze, do 
którego ma traf1c czesć sprzętu 
nalezącego do likwidowanej jed- 
nostki. Pracę w Jelemej Górze 
znajdzie zaledwie paru oficerów 
z Chorzowa. 
Jak nas pomformował płk 
Aleksander Kierys. komendant 
zlikwidowanej jednostki - ok. 70 
proc. jej kadry znalazło już za- 
trudnienie w mnych strukturach 
wojskov,ych. Pracę zaoferowano 
wszystkim chorąż)1l1 i podofice- 
rom zawodowym. NaJ trudniej 
natomiast znależć zatrudnienie 


dla wysoko wykwalifikowanej 
kadry Nawet I sam płk A. Kicrys 
je
zcze nie Wie, co będzie robił 
w naJblizszeJ przyszłosci. 
Rozwlązame Jednostki wiąże 
się z wieloma ludzkimi dramata- 
mI. - W nowych mIeJscach pracy 
wszystkie osoby, które do me- 
dawna były u nas zatrudnzone, 
borykaJą Się z kłopotami miesz- 
kamowymi - tWierdzi płk A. Kie- 
rys. Na zasiłek dla bezrobotnych 
przeszło kilkadziesiąt osób. które 
były cywilnymi pracowmkami 
wojska. 
Pułkownik Kicrys podkresla, 
ze Istmeme jednostki w Chorzo- 
wie było o tyle korzystne. że 
w tak uprzemysłowIOnym reglO- 
me o wielką katastrofę ruetrudno. 
a w takich pr.lypadkach na po- 
moc wOjska zawsze można liczyć. 
- Kiedy paltły Się lasy w okolz- 
cach Kuzni Raciborskiej, wow- 
czas 500 naszych zołme7'ZY 
uczestmczyło w akcJi gasmczej - 
wspomina były kOI1;lendant. - 
W chorzowsku!J Jednostce i naszeJ 
gliu'lcklej fllu znalazło schrome- 
me łączme 2400 zołnlerzy z in- 
nych CZęŚCI kraJu. którzy przyby- 
li na Sląsk. by pomagać straza- 
kom w akcJI. 
- LikwidaCJa chorzowskiej jed- 
nostki związana Jest z szerokim 
procesem restrukturyzacji sil 
zbroJnych I tworzemem tzw. SCłQ- 
ny wschodmeJ, czyli uzupelma- 


mem jednostek staCJonuJących na 
wschodzie kraju. ChodzI o to, by 
wOJsko było równomleTme roz- 
mIeszczone wzdłuż całeJ granicy- 
wyjasnil nam ppłk Eugeniusz 
Mleczak, rzecznik prasowy MON. 
- CzJsć kadry z Chorzowa ma 
traflc wlasme do Jednostek poło- 
zonych we wschodnze] CZęŚCI kra- 
JU. 
Władze miasta wystosowały do 
poprzednlCgo mimstra obrony 
narodowej pismo z prośbą o za- 
chowame Jednostki, lecz Zbi- 
gniew Wojciech Okoński w 5wei 
odpowiedzi pomformował, że nie 
widzI przyszłoścI dJa wojska 
w Chorzuwle. Jak nas pomformo- 
wał Marek Kopel. prezydent tego 
miasta - zamteresowame budyn- 
kami. z których wyprowadzają 
Się zołnierze, wyraziły JUŻ pewne 
wyższe uczelnie. 
O lo. czy w miejSCe szkoły ra- 
dIOtechnicznej ma szansę po- 
wstać jednostka obrony teryto- 
rialnej, spytaliśmy komandora 
Romana Dankowiakowskiego 
z BIUra Rzecznika Prasowego 
Sztabu Generalnego WP. - Roz- 
WÓJ sił zbroJnych - usłyszeliśmy 
w odpowiedzi - przewiduJe raczeJ 
likwldowame, a me tworzenze 
nowych Jednostek, Poza tym po- 
woływame do zycla sil obrony te- 
rytonalnej to kwestia odległeJ 
przyszłośCi... 
TOMASZ ZIENKIEWICZ 


Naczelny Kowboj RP złamał nogę. Oczywjścje lewą. 


ubkiem 


- Tak me znoszę lewej nogi. 
że aż ją sobie złamałem - 
oświadczył Wojciech Cejrowski 
przed 60-osobowym audyto- 
rium złożonym z entuzjastów 
WC Kwadransa. Spotkanie au- 
tora kontrowersyjnego progra- 
mu z widzami z Katowic prze- 
biegło w atmosferze wzajemne- 
go zrozumiema. 
Atmosferę spotkania budo- 
wało kIlkunastu starszych ludzI 
oraz grupa licealistów Barw- 
nym przerywmklem brawuro- 
wych kwestii wygłaszanych 
przez kowboja w gipsie był per- 
listy chichot młodocianej matki 
z memowl
clem na ręku. Dzięki 
obecnosci małego prawicowca 
roZpl('tOŚC wieku "cI£'mnogro- 
du ", ktory postanowił zapłacić 
pięć złotych La ujrzenie sw
go 
idola na z}wo. była imponująca 
- sięgała 70 lat Gorzej z aktyw- 
nOSCI4. p} tama padały z rzad- 
ka. Ideolog I satyryk - be.l kub- 
ka. bez kapelusza I bez formy - 
Improwizował. 
O targowicy, 
i nożyczkach 
- CI panowie. którzy żaprosl- 
li mme do telewIzJI, są otoczem 
przez komumstón' i ubekow, 
z którymI sIlą rzeczy muszą SIi' 
targowac Trzymają w rękach 
nozyc::ki Na tym polega telelL'ł- 
zyjna targOIl.'lca 
O wartościach 
- wc w nazwIe programu 
miało w zamyśle znaczyć jedy- 
me .. WOJcIech CeJrowskt". Jeśli 
chciałoby Slf' odczytywac ten 
skrót jako .,wartoscl chrzescI- 
Janskle", to rolcnze dobrze 
mozna hyłoby przyplsac je 
WłodZlmwrZUICł Clm(J.
zen'lczo- 
WI. 


O literaturze 
- Na JedneJ strome pracy ma- 
turalneJ zrobIłem 60 błędow or- 
tografIcznych To byl rekord 


szkoly. Wszyscy mni maturzYścI 
zrobili lączme gorszy 
wynik. Korektorzy mojeJ ksiąz- 
ki siwieli nad maszynopISem. 
Okazuje się jednak. że nasz 
bohater uzyskał swiadectwo 
dOJ r.lałości.. 
O zwierzynie 
- Jaki mam klucz w zapra- 
szamu gosci do mojego progra- 
mu? Francuski. Osaczam zWie- 
rzynę. Jeśli ktoś odmawIa. to 
jest to moja porazka. Oznacza 
to, że zwierzyna byla zle pod- 
prowadzona. Barbary Labudy 
me zaproszę. Zapraszam kogoś, 
kto jest przez swoje szuJstwo al- 
bo głupotę grozny. To jest wów- 
czas przeciwnik, na którego 
warto wskazać. A Labuda była 
grozna nzegdys. Teraz mkt nie 
traktuje JeJ poważ me. Nie ma 
sensu. zebyśmy robili zWlerzy- 
mec. To femmistka oszołomIOna 
sWOIm femmizmem. (...) Walde- 
mara Lyslaka me zaproszę, bo 
z wzajemnego kadzema mc by 
me wymkło.. Llroy? To moze 
pan go zaprosI. a ja pÓJdę od- 
smezac. 


- 
I 


słowem 


kraju własnym konceptem. ser- 
cem. ambicją, czym kto chce.. 
można wejść na śwzatowy 
szczyt Jak już to Wojtyla zro- 


bił. to odeszło mi powolanie. 
Pan Bóg wiedział. co robi. Po- 
wołał lepszego. 


Notował: (EF) 


ścieląc sobie gazetę na siedze- 
niu. - Milczanowski wyjdzie 
prosto do karetki więziennej, ja 
tylko tak do wiadomości - 
szczerzy w uśmiechu skromny 
garnitur trzech zębów. - Skoncz 
pan - ktoś uspokaja wizjonera. - 
Nie podoba ci się, to do Reichu, 
tam będziesz gówna rękawIcz- 
kami wybierał. Ja żYJę w demo- 
kracji. Odwróciła Się karta na- 
rodu polskiego. 
Katowice. Minęła 10. godzi- 
na podróży. 


RENATA CIUS 


Wielkie sprzątanie 


.... 
".:.'. 


W komnotach królewskich na Wawelu rozpoczęło się doroczne sprzątanie i przegląd konserwatorski. N/z 
Konserwatorki z pracowni konserwacji malarstwa ściągają portret Anny Jagiellonki. Fot. PAP/CAF 


. 


- 


s 


. 


ez nas 


Pięciuset uczniów bielskiej "In dukt y" - dzisiaj Zespołu Szkół Elektronicznych 
- grozi strajkiem w przypadku zamiaru likwidacji szkoły. 


l
:
 
. .;.::
 .
 ' '. ," ':'.

, 
.fW ,:;;Y \{\. 
.:., "''''h'lo.. 
::*,; > . 
'I'.:._:;..;._:
":s:;>
:o.;.". 
Młodzież z "Indukty" czeka na decyzje.., 
i rozmawiają o tym, co Się zda- otrzymam dopIero wówczas, gdy 
rzyło. Zastanawiają się, dlaczego zapadną już decyzje - mówi Kli- 
ktoś chce zlikwidowac ich szko- mek. - To jest absurd. 
łę. Mlodzlez nastawIOna jest bo- Dyrektor "Indukty" pokazuje 
jowo. Zapewnia, że nic da si
 plik dokumentów, ktore powsta- 
traktowac jak smarkateria. ły w ostatnich dniach. Są to pro- 
- Częsć z nas jest JUż pełnolet- testy i prośby o WYJaśmeme za- 
nia, poszadamy prawa wyborcze. dymy. Chodzi właśnie niczym 
ale w sprawie, która Jest dla nas lew po gabmecle i czeka na tde- 
żywotna me pozwala nam się fon od wOJewody. Wreszcie uzy- 
mówIć - twicrdzą ludzie z samo- skuje połączeme. 
rządu szkolnego. - Nie pozwoli- - Kazał mi przyjść za dwa dni. 
my na to! Jak trzeba, obronimy Może coś poradzi - ma nadzleJ
. 
szkolę innymi sposobami. ..Indukta" nie wypadla sroce 
Bomba wybuchła na początku spod ogona. Powstała lata temu 
stycznia - nauczyciele o wszyst- Jako pierwsza tego typu placów- 
kim dowiedzieli się od dyrekto- ka w tym regionie. DZIsiaj uczy 
ra, uczniowie od kolegów z mnej si
 tu ponad pi
ciuset uczmów. 
szkoły. - To co się teraz proponuje, re- 
- To wszystko ma szę odbyć orgamzaCJa polegająca na lzkwI- 
w ramach reorgamzaCJI bzelskze- daCJI teJ szkoły. to leczenie grypy 
go szkolmctwa zawodowego za pomocą grużltcy - twierdzi je- 
i średmego - drwi Piotr Klimek, den z twórcow tej szkoły Stani- 
dyrektor sz.koły. - Ale dlaczego sław Szczepaniak. - Przez całe 
mkt nas nie uprzedził? Dlaczego lata sami uczniowie I rodzice 
my mamy za to placlć? wkladali tu pieniądze... 
W Urzędzie Miejskim, a kon- - W mysi pierwszej koncepcji 
kretme w Wydziale EdukaCji bez chCleltsmy rzemieślmków umie- 
skr
powaDla tWierdzą, że. ŚCIC w "Mechamku" - wyjasnia- 
- Jakies ruchy trzeba wreszcie ją w Urz
dzle Miejskim. - Ale Się 
zrobić. Cos zmzenić - zachęca me udało. Teraz chcemy £astoso- 
Henryk Leszczyński. wac drugą koncepCJę I znowu SIę 
me podoba. A dZięki temu mia- 
sto moze zaoszczędzić dużo pie- 
niędzy. 
W calej sprawi£' przy każdej 
okazJI przewijają się rzem1l'ślni- 
cy Leszczynski też tłumacząc 
o co chodzi w reorganizacji pod- 
kreśla. że me może być tak, by 


Jak to Jest - me moze nadziwIć 
si
 Rysiek Plócienniczak z IV a 
w "Indukcie" - że wciąż mowlą 
nam, rnłodym, że nareszcie żyje- 
my w demokracji i powinmsmy 
umieć z . niej 
korzystać, a Jak przychodzI 
do podejmowania decyzji. 
to urzędnicy z samorządu trak- 
tują nas jak worki na śmieci? 
Samorząd Szkolny: - Dlacze- 
go stanowi Się o nas bez nas. 
Przeciez ewentualne zmiany my 
odczuJemy naJbardzieJ. Mówimy: 
Nie! 


- Proszę samemu zobaczyć. To 
szkolne studIO chłopcy 
sami stworzyli. Była to Ich praca 
dyplomowa - pokazuje Rysiek. 
W świetlicy "Indukty" siedzi 


., 
 
.tJ 
1l- 


....;....... 


':'./.';.,,;,. , l- 
, .. 
. ł f 
....;J
:]

::: 


::;L.. 
';':. . 


..ł.:' 


O prezydencie 
i niepodległości 
- W tej ChWlll opCja niepodle- 
głoscwwa nie oznacza przecze- 
kania kadencjI. Trze ha z11łusic 
do dymls]ł! POlcmno być tak. 
jak w 1989 T., kiedy me dali so- 
bie z nami rady; ZadneJ współ- 
pracy, żadnej wspólneJ Polski! 


O trąbce 
- Droga pam. WC Kwadrans 
to nie powstanw. To trąbka do 
p01L"stama 
O powołaniu 
- Jako nastolatek chCiałem 
byc pap zezem. Z 11Im'J jednak 
przyczyny mz paTistwu Się wy- 
daje. Chciałem udowodmc. że 
z zapyzzałego komumstycznego 


}.o( ... 
.....' II'p 
:n:.lllllf'a 


(;O 
-.....",. 


.... 


JOANNA 
KOSTKA-GODECKA 
tajennice odkryje dl. Ciebie 
nadchodzącego 
tygodnia, Twoich 
Irontak ów milos ryc", 
stosunl(ów w pracy c'}' w domu.., 


. 


. 
. 
*.*D 
 * 
TE: K
RTV 
POWłE:DZ
 Ct . 
W
ZV
T
O 
* 
.. 
O 700 73 329 


* 
* 
HOROSHOP 
. ROCZn... * 
O .700 73 355 
, . . JaId... .. .. chO"-ący rak? 
Sprawdił CDm6-olą
dV? 
TWOJA NATURA 
'O 700 73 .208 
ellhi!lild ltoro!iiJ..op 'Dlnaj 1.6i horDl' Dp> ' 

 J Chi OS 
 
.dk
:al8W
(
':;8
D,ortft8fO 
rv I TWÓJ 'ART
ER 
o' 70Q 4
. 0"70073 '231 
żn
jJ
. swoj
 ,p"",wc:łiiw
 .,amhj...'lnłarmtcJ,a '.".'I1.III
 

'3A' * .. o,' . , .
.dl'kI,,"I

=

':!,::::: 


'.". 
. ." a
 
. . zadnł'un · 


. <, 


Logion Polska, Ski. pbczl 174. Oą.9Sł W.wa :lO: NolI'-ctop rc
li, ł'ol.k,: 3.70 zl/min. r VAt 
"r "t.n- 


Tak 


Ruchy mają polegać na likwi- 
ddcji ..Indukty" w obecnym 
mlPJscu I przeniesIemu jej do 
buch-nków dZIsiejszego "Mecha- 
mk
" przy ulicy Słowackiego 
i stworzemu Zespołu Szkoł 


rózne zawody r.lemieślnicze roz- 
siane były po całym mieście. Jp- 
go zdaniem, lepiej skupić je 
w Jednym budynku. Na dzisiaj 
ma to być obecna ..Indukta". 
Słodka tajemnica 
10 stycznia, nadzwyczajne po- 
siedzenie Rady Pedagogicznej 
Zespołu Szkół Elektromcznych 
L,Indukta"), w spraWie sytuacji 
szkoły. CzłonkowIe Rady proszą 
'o wyjaś1Jie'nia swojego kolegę, 
Witolda Kubika. radnego, prze- 
wodnICzącego podkomisji Rady 
Miejskiej ds. restrukturyzacji 
szkolmctwa Ten mformuJe, ze 
za dzierżawę szkoły na ubcy 8 
Marca i inną. w obiekcie BEPIS- 
u płacI się duży czynsz i dlatego 
miastu potrzebna Jest reorgam- 
zacja. Kubik twierdzi przy tym, 


.... 
" ..:. 
,. 
....:. , 


..-:..

::: 
.'"iI(.":. . . 
...:::
:::
:-...: 


.>" 


Fot. Autor 
że o zamiarze likwidacji "lnduk- 
ty" dowiedział Się dopiero 27 
grudnia. Z sali padają pytania, 
co ma się po likwidacji tutaj 
mieścić. Radny Kubik stwierdza, 
że szkoła rzemiosła, a sprawą za- 
mteresowani są radni Handzlik, 
Kuczynski I Spisak. W tej sytu- 
aCJI Rada Pedagogiczna chce 
wiedzieć, co Kubik może dJa 
szkoły zrobić Okazuje SI
, że 
mewiele, bo nawet powołanie 
podkomisji ds. szkoły mc nie da, 
a to z tego powodu, ze przeję- 
ciem "Indukty" zainteresowani 
są wspomnlam radnI. Atmosfera 
staje Się napięta: nauczyciele py- 
taJą, czy likwidowanie szkoły 
z tradycjami jest moralne? Czy 
radny cukiernik (chodzi 
o Handzlika) ma monopol na re- 


organizację oświaty? Jakim pra- 
wem w ogóle ciastkarz zasiada 
w komisJI oświatowej? - To jest 
prywata! - padają oskarżenia. 
...... 


Bielsko przejęło do prowadze- 
ma szkoły średnie dwa lata te- 
mu. w ramach pilotażu. Od tam- 
tej pory mówIOno o potrzebie re- 
organizacJi. Jednak me zdołano 
nakreślić konkretów. Nie prze- 
prowadzono symulacji strat i zy- 
sków. Pomysły powstawały 
w głowach urzędnikow I tam do 
dZisiaj pozostają. Zamechano 
przy tym konsultacji społecz- 
nych, zwłaszcza z rnłodziezą 
i kadrą pedagogICzną. Informa- 
cje przepływają korytarzami, od 
ucha do ucha i często są przekrę- 
cane. Wątpliwe, by w tej sytuacji 
coś mogło zmienić się na lepsze... 
Całkiem możliwe też, ze nie doj- 
dzie do żadnych reorganizacji. 
bo decydujący glos w sprawie 
ma kurator oświaty. A ten, jak 
nam z nieoficjalnych żródeł wia- 
domo, pomysłami miejskich 
urzędników bynajmniej nic jest 
zachwycony. By jednak móc się 
pubhcznie w tej sprawie wypo- 
wiedzieć musI mieć adekwatne 
pismo Z Urzędu Miejskiego. 
Tymczasem od ponad pół roku 
w mieście eksperymentuje Się ze 
szkolructwem zawodowym wy- 
łączme "na gębę..... 
KRZYSZTOF OREMUS 


Pornografia?! 


Polska FederaCja Ruchów 
Obrony Życia zwróciła Się .do 
prezesa TVP S.A. o wstrzyma- 
nie promocji ameryk ans kiego 
filmu ..Showglrls" tWierdząc, 
że sam [dm i jego telewizyjna 
reklamówka ..noszą znamIOna 
fzlmu pornograficznego". 
Federacja protestuje m in. 
przeciwko umieszczonej w re- 
klamówce scenie erotycznego 
tanca przy rurze. Krytykuje 
także komentarz; "One chcą, 
żebyś patrzył", którym opa- 
trzona jest reklamowka. Biuro 
Reklamy TVP wYJaśma: ..N.le 
mamy tu żadnych uprawmen 
cenzorskich", reklama me jest 
materiałem redakcyjnym tele- 
WIZJI. 
Dystrybutor filmowy dostar- 
czył dwie wersje wideoklipu. 
Obie są nadawane, lecz bar- 
dziej śmiałą z nich zdecydowa- 
no się pokazywać po godz. 
23 00 zgodme z rozporządze- 
niem KRRIT dotyczącym roz- 
powszechniania przez nadaw- 
ców programów mogących za- 
grażać psychicznemu. uczucio- 
wemu i fizycznemu rozwojowi 
dZieci i młodziezy. (PAP) 


HOROSKOP 
o


 
ij

 Hmsk4j NiMi TAROT' 
21.dl 2Su..f 29k? 'l\' OłOO 71łOl 0-7001t400 
BARAN UW STRZElEC 
Dtr.'ff 26 tU. 30
 f1y puVjfJKY Jj siBe? IIlstnO' 
BYK PANNA lC
rol!OŻEC 
23-H' 27
'
 I c.ł:,-ł J!JdtUIY KitJt&t? brr, 
BLlfNIĘTA WAGA WODNIK . . 
24 .,- 28 -::.".i.i!E 4 ..-. prumow., 

 .,IIIr( 
RAK "- SKORPION RYBY MAGICZNA lINIA 
ZAWSZE AKTUalNY HOROSKOP ZADZWOŃ 
, tH/N Q T.j,,,," v (J.:nJD 714 (11 
JEDfII fflBłlN OMł/fNI 
V lIidU 11/1l1li ' rwoJI baf. ' 
 
· "łr 0-700 71ł02 fI01JMI PUWDf O SOIII 
 
" 


WPI, akr. poczt. 6, 00-963, W-wa. 8t, 0-800 20003. Non stop z caleJ Polski. zl3.70/mln (37 022
 


SU' 
I 


· . · PKA 
chmf stowe wygrane 


.J 


S I ' :.' 
, ., , 


, . 
--, 


24 ' : J{ ',.
 ',,,- 

ny'.,' -' 
na do
 
-a- 0-70071359- 
D8 beZjRlnegJ udDaI\J w koolunif WfŚIi zwrdnif 
uaa-ną kopertę II znaczIóem na acm: 
\'*1 skt 6, 00.963 WaI'Sl3Yllil, 81. Q.&() 20003. 
Non lkJp z 
 PoIsId. zl3,70/rm 137 CI22). 


. . 
WP\, Skt I, 
963 WInDWII '1. 
 mm. 
Ił 3,7IImin z VAT (37 ooo
 Mueiu n-ć 11 lit.
		

/iv5521-1996-14-0005.djvu

			GOSPODARKA-SPOlECZEŃSnvO 


17 stycznia 1996 


5 


. . ...." »
.4":. 


wie 


dla ciebie 


nasz 


nowe 


takie 


jakich 


., 
..
. .. 
.i/l.!" 
." }:;.
. 
 
" 

"i.. S 
.fi.."v"'
 @ 


u 


! 


Prawie 60 proc. artykułów spo- 
żywczych dostarczają dziś pry- 
watne zakłady, podczas gdy w la- 
tach 80. udział zakładów pail- 
stwowych sięgał 75 proc. Jednak 
nadal w niektórych branżach pry- 
watyzacja posuwa się bardzo po- 
woli. 
Przetwórstwo spożywcze wy- 
twarza prawie 23 proc. produkcji 
sprzedanej przemysłu, a zatru- 
dnia 14 proc. pracujących w C8- 


wa nie zakończyła się wyro- 
kiem z artykułu 202, mówią- 
cym o porozumieniu przestęp- 
czym odbiorców towaru i po- 
średników, czyli osób z kie- 
rownictwa kopalń, choć wia- 
domo, że słowo "mafIa" 
nadaje odpowiednie znaczenie 
tym złodziejskim związkom. 
- Wbrew pozorom najwięcej 
strat powstało nie w wyniku 
wyłudzeń węgla. lecz wskutek 
tzw. przeklasyfikowania jego 
jakości. Pośrednik zarabiał 
nie tylko na obrocie towarem, 


ale też na póżniejszej jego 
sprzedaZy po znacznie wy- 
ższej cenie - mówi prokurator 
Czekaj. - Obecnie w woje- 
wództwie prowadzone są dwie 
takie sprawy. 
Z danych Komendy Głównej 
Policji wynika, że w ubiegłym 
roku ponad 40 tysięcy razy 


- W 1991 Toku wszczęliśmy 
dochodzenie w sprawie zagar- 
nięcia węgla przez spółkę 
z Białegostoku ..Piwoszman". 
Było to pierwsze dochodzenie 
tego typu w kraju - mowi szef 
bytomskiej prokuratury Wła- 
dysław Czekaj. - Szczyt afer 
węglowych przypada na okres 
od 1993 do połowy 1994 roku. 
Dopiero wtedy zaczęliśmy 
kontrolować kopalnie i anali- 
zować mechanizmy zbytu wę- 
gla. 
Prokuratorzy doliczyli się 
233 afer węglowych i prawie 
30 koksowych oraz stalowych. 
Kopaima "Śląsk" i Huta 
Sendzimira straciły grube mi- 
liony ..dzięki" osobom ze-ści- 
słego kierownictwa. W HTS 
o dokonanie przestępstwa 
podejrzewa się siedem osób, 
w tym dyrektor", handlowego 
Jana W. Do aresztu trafił też 
jego poprzednik Andrzej G., 
zaś dozór policyjny przyznano 
kierownikowi działu sprzeda- 
ży Eugeniuszowi M. Straty 
kombinatu szacuje się na bi- 
lion starych złotych, choć 
z pewności4, jak sądzą proku- 
ratorzy, okażą się one znacz- 
nie większe. 
Świadome niedbalstwo kie- 
rownictwa doprowadziło do 
tego, że bez uiszczenia pienię- 
dzy w kasie wyjeżdZało z huty 
kilkadziesiąt wagonów wy- 
pełnionych stalą. Nie spraw- 
dzano wypłacalności kontra- 
henta ani stanu konta po 
odbiorze towaru. Tymczasem 
radosna działalność dyrekcji 
mogła doprowadzić do rozpo- 
częcia w kombinac;ie postępo- 
wania upadłościowego. Kilka 
miesięcy wcześniej nadużycia 
wykryto w Hucie Częstocho- 
wa. 
- Kierownictwo zakładów 
państwowych chętnie czerpie 
korzyści z nie legalnych trans- 
akcji. Nie boją się bankruc- 


twa. Kto bowiem bez strachu 
zamknąłby teraz kopalnię czy 
hutę. ryzykując wybuchem 
strajków i niepokojów spo- 
łecznych, które byłyby bar- 
dziej kosztowne niz nawet 
tych kdkanaście mIliardów 
utopionych w aferze węglowej 
- mówi proszący o zachowa- 
nie anonimowości policjant 
z katowickiej Komendy Woje- 
wódzkiej. 
Nie unikną jednak odpo- 
wiedzialności były dyrektor, 
były główny księgowy i były 


Pracownicy zakładów państwowych okradają swoje przedsiębiorstwa bez 
strachu, że trafią do więzienia. Oszuści wyłudzają nie tylko węgiel i stal. 
Ich łupem pada koks, cukier, a nawet mleko i makaron. 


okradano państwowe przed- 
siębiorstwa. Zlikwidowanie 
na początku lat 90. wydziałów 
do zwalczania przestępstw go- 
spodarczych, a co za tym idzie 
siatek policyjnych informato- 
rów, ułatwiło powstawanie 
przestępstw. 
Częściej kończą się w sądzie 
drobniejsze afery. Tak jak 
w przypadku pewnego infor- 
matyka z Bielawy, który fał- 
szując dane zagarnął prawie 1 
mld starych złotych na własne 
konto, lub dozorcy z Gdańska, 


Prywatne 
gorzelnie? 


Szwaczki w komitecie 


Rozmowa z dyrektorem kopalni IIPorqbka-Klimontów", KAZIMIERZEM KULESĄ 


- Prezesuje Pan spółce, która 
pomału niknie w oczach. Czy 
brak perspektyw nie deprymuje 
i Pana, i załogi? 
- To prawda, że "Porąbka- 
-Klimontów" jest kopalnią 
schyłkową, ale przecież do tego 
położenia nie przywiódł jej ani 
zarząd, ani pracownicy,lecz ów 
wyrok wydała sama przyroda 
z coraz bardziej skąpym złożem. 
Dlatego wydobycie od paru lat 
wyrażnie topnieje, i tak będzie 
nadal: z 3200 ton na dobę 
w ubiegłym roku do 3 tys. w bie- 
żącym i przyszłym, wreszcie - 
2,5 tys. póżniej. Problem nie do- 
tyczy notabene wyłącznie tej 
spółki. Oto, gdyby w tym frag- 
mencie ZagłębIa zakreślić cyr- 
klem koło o promieniu 6-7 km, 
to likwidacji poddawanych jest 
w nim az 6 kopalń. Gdyby zatem 
w obrębie tego koła mówić, 
o perspektywach związanych 
z górnictwem, to byłoby to nie- 
realne. Jednak budowanie pozy- 
tywnych widoków na przyszłość 
jest nie tylko dla górników spra- 
wą bodaj pierwszorzędną. Dla- 
tego jest rzeczą niebywale waż- 
ną, by powodzeniem zostały 
zwieńczone zabIegi tutejszych 
gmin o ustanowierue specjalnej 
strefy ekonomicznej. Łączące się 
z nią udogodnienia podatkowe 
i inne zapewne ożywiłyby inwe- 
stycje, a więc i rynek pracy. 
- "Porąbka-KJimontów" ma 
przecież status kopalni likwido- 
wanej tylko częściowo. 
- Rzeczywiście. Poza usuwa- 
niem skutków szkód górniczych 
i rekultywacji terenów po zburzo- 


który umożliwił ogołocenie 
magazynu pewnego przedsię- 
bi9rstwa. 
AGATA PUSTULKA 


tym pnemyśle. Wiele zakładów 
oferuje artykuły na światowym 
pozIomie. Siła przemysłu spożyw- 
czego decyduje o stanie rolnictwa 
i obszarów wiejskich, a także 
o warunkach, na jakich będziemy 
przyjmowani do Unii Europej- 
skiej. 
IT.łwie 40 proc. potencjału wy- 
twórczego przemysłu spożywcze- 
go (200 przedsiębiorstw) sprywa- 
tyzowano, dalsze 25 proc. (138 
finn) jest w fazie przekształceń. 
Pozostałe 35 proc. zakładów pail- 
stwowych oczekuje na prywaty- 
zację i często nie ma jeszcze kon- 
cepcji przekształcenia. 
Przekształcema własnościowe 
praktycznie zakończono w naj- 
bardzIej rentownych przemysłach 
- cukierniczym, piwowarskim, 
koncentratów spożywczych. Da- 
leko zaawansowane są też te pro- 
cesy w przemyśle olejarskim, któ- 
rego dobre w ostatnich latach wy- 
niki przyciągały inwestorów stra- 
tegicznych z kraju i z zagranicy. 
Mniej chętnie kapitał zewnętrzny 
angazuje się w prywatyzację 
przemysłów owocowo-warzywne- 
go, ziemniaczanego i chłodnicze- 
go, którego zakłady borykają się 
kłopotami ekonomicznymi. 
Na podstawie odrębnej ustawy 
prywatyzowany jest przemysł cu- 
krowniczy. Resort przekształceń 
własnościowych prowadzi nego- 
cjacje w sprawie włączenia finn 
zagranicznych w prywatyzację 
branży tytoniowej. 
Z prywatyzacji wyłączona była 
do tej pory branża spirytusowa. 
Obecnie w Sejmie znajdują się 
trzy poselskie projekty ustawy 
dotyczące monopolu spirytuso- 
wego. (m) 


Najwięcej afer w państwowym przemyśle zwiqzanych jest z handlem węglem. 


główny inżynier, przez któ- 
rych kopalnia "Śląsk" straciła 
100 mld starych złotych. 
Zdaniem prokuratorów, te- 
raz nie da się udowodnić za- 
mieszanym w afery pracowni- 
kom zakładów pobierania ko- 
rzyści majątkowej, czyli ła- 
pówki. Żadna tego typu spra- 


nych obiektach na powierzchni, 
dawny "Klimontów", czyli Ruch 
ID, już praktYCZIlle został zlikwi- 
dowany. To była nie lada opera- 
cja, bo proszę pamiętać, że na do- 
le obejmowała m.in. 46 km wyr0- 
bIsk korytarzowych i komoro- 
wych, plus 5 szybów i 3 szybiki, 
natomiast na powierzchni 46 nie- 
zdatnych do innej działalności go- 
spodarczej obiektów o łącznej ku- 
baturze 112 tys. m sześc. W zależ- 
ności od W9li właściciela i dostęp- 
nych środków finansowych, lada 
chwila podobnej likwidacji zosta- 
me poddany Ruch II. Tak więc 
wydobycIe koncentruje się już 
tylko w Ruchu I, w resztkach po- 
kładu 510. Ale i tu za 2-3 lata ta 
eksploatacJa równiez zostanie za- 
kończona. 
- Pytanie o ekonomiczne po- 
łożenie spółki jest w tej sytuacji 
niestosowne? 
- Nie. Gdyby wyodrębnić sa- 
mą produkcję węgla, to - 
w świetle naj świeższych danych 
ze wszystkich kopalń - z aku- 
mulacją.lokujemy się pośrodku, 
przed wieloma czynnymi. Oczy- 
wiście, nie będę przekonywał. że 
jest ona imponująca, ponieważ 
jest ujemna. Sama likwidacja, 
zgodnie z powszechną praktyką, 
jest prowadzona za budżetowe 
pieniądze. Dla Ruchu ID mini- 
ster przemysłu w ciągu dwóch 
lat wyłożył około 170 mld zło- 
tych. 
- Tenże właściciel ustawicznie 
zapewnia też, że górników nie 
dotkną zwolnienia grupowe. 
Czy spółka jest w stanie respek- 
tować to przyrzeczenie? 


Uratowany bank 


Niewiele brakowało, by Rol- 
bank został kolejnym bankru- 
tem. Jednak na szczęście dla 
jego depozytariuszy, wysiłki 
bardzo wielu osób i instytucji 
doprowadziły do przejęcia 
Rolbanku przez Bank Zacho- 
dni. DZIęki temu uruchamiane 
są kolejne oddziały Rolbanku. 
10 bm. zostały otwarte pierw- 
sze placówki. W miniony po- 
niedziałek, 15 bm. otwarto 
a- 
sy w pozostałych 46 placów- 
kach Rolbanku. Klienci wcho- 
dzą do placówek Rolbanku 
nieco zaskoczeni - z pozoru nic 
się nie zmieniło oprócz szyl- 
dów, na których widnieje na- 
pis: "Rolbank w likwidacji. 
Przejmującym jest Bank Za- 
chodni S.A.... Jednak w rze- 
czywistości Bank Zachodni już 
wprowadza w przejętych od- 
działach Rolbanku własne 
procedury bankowe. Oferuje 
też klientom najnowocześnie)- 
sze produkty. Od 10 bm. w 6 
oddziałach, a od 15 bm. w po- 
zostałych 46, udzielane są kre- 
dyty gotówkowe i ratalne na 
warunkach obowiązujących 
w Banku Zachodnim S.A. 
W lutym rozpocznie się kredy- 


towanie rolnictwa na zakup 
nawozów. 
Przypomnijmy, że kasy Rol- 
banku zostały zamknięte 27 lu- 
tego ub.r., kiedy to prezes NBP 
skierowała do sądu wniosek 
o ogłoszenie jego upadłości. Po- 
nieważ Bank Zachodni S.A. 
z Wrocławia zgłosił chęć zaku- 
pu Rolbanku, wniosek został 
z sądu wycofany. (mu) 


- Tak dotąd było i ma pozo- 
stać. A przecież przypomnę, ze 
jeszcze w 93 roku w kopalni tru- 
dziło się 4 800 pracowników, 
dziś zaś - raptem 2 400. Zatem 
w dwa lata zatrudnienie stop- 
niało o połowę. Pochlebiam so- 
bie, że przezornie udało mi się 
zawczasu, w drodze przeniesień 
służbowych, umieścić prawie 
700 ludzi po innych kopalniach, 
głównie Katowickiego Holdingu 
Węglowego: po sto, po kIlka- 
dZIesiąt osób. Mówię o tym dla- 
tego, że wielu górników miało 
mi wówczas za złe te przeniesie- 
nia, ba - wykorzystując nieja- 
sności ustawy o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pra- 
cownIkami umowy o pracę - 
ciągali mnie nawet po sądach 
o odszkodowania. Sądzę, że te- 
raz nie żywią już tamte) urazy, 
bo przecież pracują w przyszło- 
ściowych, dobrze płacących ko- 
palniach. Kilkuset ludzi zostało 
zaangażowanych do robót li- 
kwidacYJnych oraz znalazło za- 
trudnienie w firmach, które za- 
korzeniły się w nieprzydatnych 
już spółce budynkach "Klimon- 
towa". Jako ciekawostkę po- 
dam, że w pomieszczeniach, 
gdzie kiedyś był konutet zakła- 
dowy PZPR, dziś funkcjonuje 
szwalnia odzieży ochronnej, 
także eksportowanej. W pozo- 
stałych obiektach kopalni wy- 
twarza się też "stolarkę" z two- 
rzyw sztucznych, produkty che- 
mii gospodarcze), obuwie, jest 
drukarnia i introligatornia, itd. 
- Słowem, nie ma problemu? 
- Ależ jest, jest. Przecież wraz 
z obumieraniem eksploatacJi sa- 
ma kopalnia będzie potrzebo- 
wała coraz mniej rąk do pracy. 
Owszem, są odejścia na emery- 
tury, około 200 ludzi będzie mu- 
siało krzątać się nawet w zli- 
kwidowanym już zakładzie, nie- 
mniej wciąż pozostaje zgryzota 
oferty zatrudnienia dla około l 
500 osób. Myślę, że ustanowie- 
nie specjalnej strefy ekonomicz- 
ne) byłoby zwiastunem atrak- 
cyjniejszej perspektywy nie tyl- 
ko dla tych ludzi. Kto wie, może 
akurat we wspomnianym kole 
znajdzie się fabryka opla. 
Rozmawiał: JERZY CHROMIK 


Kursy 


Koszyk Kantory 
walut. 
15.01.95 ,.AGAT" M)'5toWlte "EXPRESS" Bytom ..GENIUSS" K-a. 
188 kupno sprzedaz kupno sprzedaż kupno sprzedaż 
USD 247,80 249,50 249,00 249,90 249,30 250,20 
DEM 171,00 172,50 171,50 172,00 171,30 171,80 
GBP 375,00 380,00 380,00 383,00 379,00 383,00 
CHF 205,00 209,00 210,00 213,00 209,50 211,50 
FRF 45,50 50,00 50,00 50,30 50,00 50,30 


(maw) 


Akcje 


Nazwa spółki I kurs bieżący kurs poprzedni zmiana 
(w zł) (w zł) (w proc.) 
RYNEK PODSTAWOWY 
AGROS 25,40 26,20 -3,1 
ANIMEX 22,90 23,40 -2,1 
BGDANSKI 23,60 24,10 -2,1 
BIG 1,44 1,46 -1,4 
BPH 75,50 76,00 -0,7 
BRE 45,00 45,50 -1,1 
BSK 161,00 161,00 0,0 
BUDIMEX 19,50 19,50 0,0 
BWR 3,35 3,25 3,1 
BYTOM 46,50 47,00 -1,1 
COMPLAND 44,50 44,50 0,0 
D
BICA 41,00 41,30 -0,7 
ELEKTRIM 11,10 11,10 0,0 
ESPEBEPE 13,50 12,90 4,7 
EXBUD 34,50 32,60 5,8 
GORAZDZE 74,50 78,00 -4,5 
IRENA 29,50 29,90 -1,3 
JELFA 32,50 32,70 -0,6 
KABLEBFK 41,10 41,60 -1,2 
KABLE 34,60 35,00 -1,1 
KREDYT B 5,85 5,90 -0,8 
KROSNO 44,00 43,50 1,1 
MOSTOSTALEXP 5,10 5,35 -4,7 
MOSTOSTALGD 6,70 6,70 0,0 
MOSTOSTALWAR 6,60 6,60 0,0 
MOSTOSTALZAB 9,70 10,50 -7,6 
NOVITA 8,50 8,60 -1,2 
OKOCIM 60,00 60,50 -0,8 
OPTIMUS 28,00 27,10 3,3 
PBR 14,80 15,00 -1,3 
PEKPOL 20,10 20,50 -2,0 
PETROBANK 9,70 9,80 -1,0 
POLFAKUTNO 32,00 32,00 0,0 
POLIFARI3C 12,10 12,00 0,8 
POLIFARBW 9,45 9,25 2,2 
PPABANK 14,90 15,20 -2,0 
PROCHNIK 14,30 14,30 0,0 
RAFAKO 23,40 23,80 -1,7 
REMAK 10,60 11,00 -3,6 
ROLIMPEX 58,50 59,00 -0,8 
SOKOLOW 2,13 2,15 -0,9 
STALEXPORT 27,30 28,00 -2,5 
STOMIL 28,50 28,50 0,0 
SWARZ
DZ 10,40 10,80 -3,7 
TONSIL 15,00 15,20 -1,3 
UNIVERSAL 8,00 8,10 -1,2 
VISTULA 9,70 9,60 1,0 
WARTA 42,50 43,50 -2,3 
WBK 5,90 6,00 -1,7 
WEDEL 91,00 93,00 -2,2 
WOLCZANKA 24,10 23,90 0,8 
ZASADA 6,90 7,00 -1.4 
ZYWIEC 188,00 181,00 3,9 
RYNEK RÓWNOLEGŁY 
AMERBANK 16,80 17,00 -1,2 
BETON STAL 23,00 22,90 0,4 
DOMPLAST 14,50 14,50 0,0 
DROSED 28,50 28,50 0,0 
EFEKT 17,80 18,00 -1,1 
ELEKTROMONTAZ 148 150 -1,3 
FARM FOOD 24,00 24,20 -0,8 
INDYKPOL 9,20 8,90 3,4 
JUTRZENKA 51,00 52,00 -1,9 
KPBP BICK 10,00 9,75 2,6 
KRAKCHEMlA 4,40 4,30 2,3 
PPWK 34,20 35,20 -2,8 
PROCHEM 5,00 5,00 0,0 


, 


Kolejna sesja w tym tygodniu przyniosła spadek WIększości kursów akcji 
notowanych na warszawskiej Giełdzie PapIerów Wartosclowych. Potaniało 
w sunue 40 paplerow, a tylko 14 kursow wzrosło. 12 papierów nie znueniło 
ceny w porównaniu do sesji poniedziałkowej. Warto odnotowac, iż kurs Po- 
hfarbu Cieszyn po 2,2-proc. wzroscle OSIągnął swoje nowe maksunum ceno- 
we. Wszystkie indeksy gtełdowe spadły - WIG o 0,4 proc do poziomu 
8798,7 pkt, WIG 20 - o tę samą wartośc, do poziomu 915,9 pkt, a WIRR na 
rynku rownoległym wyruósł wczoraj 1.039,7 pkt. Spadały też obroty: na ryn- 
ku podstawowym o 8,1 proc. i wyruosły 57.865 tys. zł, a na równoległym 
o 24,9 proc. do pOZIomu 3.598 tys. zł. W dogrywkach dwustronnych uczest- 
niczyły akcje 48 gtełdowych spółek. Po ich zakończeniu, na 42 papIerach po- 
zostały me zreahzowane oferty kupna, a tylko na 2 - oferty sprzedaży. Do- 
grywka na walorach NOVlty I SobIesława Zasady Centrum zakończyła się 
całkowitą równowagą po obydwu stronach. W przypadku 18 papIerów, ogło- 
szona przez maklera specjahstę oferta me doprowadziła do stanu równowa- 
gt i me brały one udzIału w dogrywce. Po zakończeniu oferty zanotowano 18 
nadwyzek kupna i am Jednej sprzedaży. To bardzo optymistyczny progno- 
styk przed dzisIejszą sesją. (mu)
		

/iv5521-1996-14-0006.djvu

			6 


17 stycznia 1996 


KULTURA 


"Halkę" w Ostrawie prezentowano wielokrotnie 


ł 


Najnowsza, zrealizowana 
przez Sławomira Żerdziekiego 
na jubileusz 50-lecia teatru, 
siódma w Operze Śląskiej, in- 
scenizacja "Halki", doczekała 
się podróży zagranicznej, Nie- 
wielkiej, co prawda, ale zawsze 
- do Ostrawy. Po przedstawie- 
niu, podczas spotkania zespołu 
bytomskiego z przedstawiciela
 
mi tamtejszych władz admini- 
stracyjnych i dyrekcją Teatru 
im. Dworzaka konsul polski 
w Ostrawie Jeny Kronhold 
stwierdził w oficjalnym wystą- 
pieniu, iż była to pierwsza 
"Halka" w Ostrawie, czego zre- 
sztą sympatyczni i dobrze wy- 
chowani Czesi nie oprotestowa- 
li. To oczywiste, że dla dyplo- 
matów, którzy karierę zaczęli 
robić w ostatnich kilku latach, 
większość faktów mających 
miejsce przed 1989 rokiem 
w ogóle nie zaistniała. Tak więc 
raczej Czytelników niż polity- 
ków, którzy i tak wiedzą swoje, 
poinformujmy, że w 1953 r. 
odbyła się na ostrawskiej scenie 
czeska premiera "Halki". 
A jeszcze wcześniej, w czerw- 
cu 1947 roku, trzykrotnie wy- 
stawiła "Halkę" w Ostrawie 
Opera Śląska. I właśnie 
w Ostrawie, podczas jednego 
z tych przedstawień, zadebiuto- 
wał w roli Jontka Bogdan Pa- 
procki. W krótkim czasie arty- 
sta ten stał się najlepszym i do 
dziś niepokonanym(!) Jontldem 
w "Halce" i Stefanem w "Stra- 
sznym dworze". Ponieważ jed- 
nak tak się niefortunnie złoży- 
ło, że największe swe sukcesy 
osiągnął w PRL, być może rze- 
czywiście w ogóle nie było ani 
Paprockiego, ani jego Jontka? 


ł 


W kolejnych latach bytomia- 
nie jeszcze kilkakratnie przy- 
jeżdżali z "Halką" do Ostrawy. 
Morawianie mieli więc okazję 
oglądać prawie wszystkie, 
przygotowane na Śląsku, insce- 
nizacje "Halki". Chyba tylko 
przedostatnia, ta z 1987 roku, 
nie zagościła w Ostrawie. Ale 
i tak przyjechała do ówczesnej 
Czechosłowacji - pokazano ją 
w Opawie. 
Obecne, po dłuższej przerwie 
reaktywowane kontakty Opery 
Śląskiej z ostrawskim Teatrem 
im. Dworzaka, zaczęto w ta- 
necznych pas. W listopadzie 
1994 r. bytomianie pokazali 
w Ostrawie balet Bogdana 
Pawłowskiego "Królewna 
Śnieżka" i "Obrazy baletowe", 
a we wrześniu ub. roku Mor.a- 
wianie w Bytomiu "Fontannę 
Bachczysaraju" Borysa Asafie- 
wa, notabene balet o polskich 
wątkach. Teraz wyjechaliśmy 
z "Halką", a 20 marca Narodni 
Divadlo Moravsko-Slezske 
przedstawi w Bytomiu jedną 
z najważniejszych oper cze- 
skich - "Rusałkę" Dworzaka. 
Dyrektor Tadeusz Serafin, któ- 
ry tym razem obserwował przy- 
gotowane przez siebie przedsta- 
wienie z loży, stwierdził na 
wspomnianym raucie, że współ- 
praca z Operą Ostrawską jest 
dla bytomian przyjemniejsza 
niż z... niektórymi operami pol- 
skimi. 
Notabene wspaniały, eklek- 
tycznyostrawski obiekt z 1907 
roku, zaprojektowany przez 
słynnych wiedeńskich architek- 
tów, Ferdynanda Fellnera 
i Hermanna Helmera, twórców 
48 teatrów i budynków mie- 


szczących sale koncertowe od 
Hamburga i Zurychu po Ode- 
ssę, m.in. teatru w pobliskim 
Cieszynie (obydwaj nadzorowa- 
li również budowę teatru biel- 
skiego i wygrali konkurs na te- 
atr w Krakowie, gdzie jednak 
ostatecznie nie zrealizowano 
ich projektu), nosił do niedaw- 
na imię Zdenka Nejedlego, 
zmarłego w 1962 r. muzykologa 
L. działacza komunistycznego. 
Dziś jego patronem jest 
órca 
jak najbardziej godny tej roli. 
autor "Rusałki" - Antonin 
Dworzak. 
Bytomska "Halka" została 
bardzo dobrze przyjęta przez 
licznie zgromadzoną publicz- 
ność na niemałej, liczącej 800 
miejsc widowni. Spodobała się 
zwłaszcza Barbara Krzekotow- 
ska, kreująca rolę główną. 
Jontka śpiewał współpracu)ą- 
cy ze śląskim zespołem, po- 
znański tenor Michał Marzec, 
Janusza - Włodzimierz Skal- 
ski, Zofię - Barbara Bałda, 
Dziembę - Jacek Greszta, 
a Stolnika - Bogdan Kurowski, 
który dzielnie uporał się z tra- 
piącym go silnym katarem. 
Podobnie gorąco jak na pre- 
mierze oklaskiwano obydwa 
epizody baletowe: mazura 
i tańce góralskie. 
Inaczej natomiast niż w By- 
tomiu brzmiała prowadzona 
przez Piotra Warzechę orkie- 
stra. Drobne nagłośnienie pięk- 
nie wzmocniło dźwięki harfy, 
ale równocześnie ujawniło sto- 
sunkowo małą liczbę smycz- 
ków. 
W Katowicach i w Bytomiu 
raczej nie ma rzek, jeśli pomi- 
niemy niewielkie, za to wyra- 


ł 


zOle odczuwalne nosem, By- 
tomkę i Rawę. Przez Ostrawę 
natomiast przepływa całkiem 
sporych rozmiarów Ostra wica. 
Tym razem można więc było 
zinterpretować zakulisowe 
odejście Halki w finale (niczym 
do bufetu, jak napisał jeden 
z recenzentów) jako wyjście na 
spacer nad Ostrawicą. Swoją 
drogą szkoda, zwłaszcza po nie- 
dawnym ogromnym sukcesie 
nowej "Halki" w Warszawie, 
przygotowanej przez Marię Foł- 
tyn, że Opera Sląska nie zary- 
zykowała i nie powierzyła tej 
artystce próby trzeciego "zmie- 
rzenia" się w Bytomiu z "Hal- 
ką". 
Zdaje się, że Czesi całkiem 
nieźle znają nasz zespół. Na 
półkach ich sklepów dostępne 
są bowiem kompakty z nagra- 
nymi przez Radio Katowice 
i wydanymi w Czechach frag- 
mentami "Nabucca" Verdiego 

 wykonaniu właśnie Opery 
Sląskiej. A odtwórczyni roli Fe- 
neny na tejże płycie, sopranist- 
ka Iwona Noszczyk podpisała 
obecnie roczny kontrakt z tam- 
tejszym Divadlo. Będzie więc 
śpiewać i w Bytomiu, i w Ostra- 
wie. 
Na pospektaklowym spotka- 
niu wojewoda ostrawski mówił 
o nowej Europie bez granic. 
Tymczasem jadąc do Ostrawy, 
granicę w Chałupkach przekra- 
czaliŚlnY jak w starych dobrych 
czasach, po 50-minutowym 
oczekiwaniu, mimo braku ko- 
lejki! Widać, że wróciła komu- 
na - tak komentowano ów fakt 
w operowych autobusach. 
MAREK BRZEŻNIAK 


Zgodnie z porą roku na naj- 
bliższych imprezach Agencji 
Artystycznej "Silesia" będzie- 
my. mogli posłuchać kolęd 
i melodii karnawałowych. 
Jutro odbędą się trzy kon- 
certy. W tradycyjnym 
"Czwartku muzycznym" 
w Muzeum Archidiecezjalnym 
w Katowicach o godz. 18 
z "Rytmami i melodiami hi- 
szpańskimi" wystąpią: mezzo- 
sopranistka Eugenia Mirosła- 
wa Rezler. wiolonczelistka 
Dorota lmiełowska i pianistka 
Mariola Cieniawa. Program 
wypełnią utwory de Fali, 
Granadosa, Albeniza i Rossi- 
niego. O tej samej porze 
w Muzeum Górnictwa Węglo- 


"Silesia" zaprasza 
Karnawałowe 
kolędowanie 


wego w Zabrzu Monika Sikor- 
ska-Wojtacha przedstawi 
słynny cykl fortepianowy Mo- 
desta Musorgskiego "Obrazki 
z wystawy". Również o 18 
w gliwickim Ratuszu rozpocz- 
nie się wieczór kolęd, które 
zaprezentują: sopranistka Sa- 
bina Olbrich, baryton Maciej 
Bartczak, skrzypaczka Iwona 
Boesche, gitarzysta Marek 
Nosal i pianistka Luba Na- 
wrocka. Oprócz kolęd usłyszy- 
my utwory Vivaldiego i Bazzi- 
niego. Ci sami śpiewacy 
i skrzypek Tomasz Marat wy- 
stąpią z kolędami również 
w sobotę 20 bm. o godz. 18 
w świetlicy MOKiS w Mysło- 
wicach-Dziećkowicach. 
Solistami koncertu karna- 
wałowego, który odbędzie się 
w piątek 19 bm. o godz. 17 
w ZDK kop. "Murcki" w Ka- 
towicach-Kostuchnie będą: 
kontrabasistka Irena Olkie- 
wicz, flecista Grzegorz 
Olkiewicz, bas Jacek Greszta 
i pianista Dariusz Noras. 
Państwo Olkiewiczowie we- 
zmą również udział w kon- 
certach karnawałowych 21 
bm. o godz. 18 w MDK "Li- 
gota" w Katowicach, gdzie 
razem z nimi zaśpiewa sopra- 
nistka Mariola Płazak i 22 
bm. o godz. 18 w MOK 
w Siemianowicach, gdzie wy- 
stąpią też sopranistka Hen- 
ryka Januszewska i gitarzy- 
sta Tomasz Spaliński. Roz- 
rywkową aurę stworzą melo- 
die m.in. Jana Straussa, Loe- 
wego i Joplina. (mb) 


Malarstwo poza treści, 


Beksiński ma żelazną zasadę - nigdy nie bywa na swoich wernisażach. 
O sztuce wyraża się krótko: lubię, nie podoba mi się, klawe albo nieklawe. 
- Jego malarstwo nie ma nic niezwykła. Stając pośrodku ga- Beksiński zwykł mawiać, że 
wspólnego z ideologiczną, kul- lerii, wbrew sobie nawet czło- jego obrazy są bez znaczenia. 
turową czy społeczną walką. wiek wpada w epicentrum bólu, Kurator polskich wystaw Ber- 
Nie walczy o nic. Ono "jest po- samotności, boleści i umierania. nard Kepler twierdzi, że w ta- 
za wszelką treścią" ideologicz- To prawda, że nie trzeba doszu- kich wypowiedziach autora spo- 
ną. To jest po prostu sztuka. Tp, kiwać się literackich, narodo- ro jest najzwyczajniejszej kokie- 
że malarstwo Beksińskiego nie wych czy historycznych treści. tertio Kokieteria czy nie,..ogląoo.. 


Fragment ekspozycji. 
zawiera żadnej treści wcale nie 
oznacza, że żadna treść się za 
nim nie kryje. Nie, jest tam za- 
kodowana 'PSychika artysty 
i nasza wlasna - tak mówi 
o twórczości Zdzisława Beksiń- 
skiego kolekcjoner sztuki, Po- 
lak mieszkający w Paryżu, 
Piotr Dmochowski. 
Anna i Piotr Dmochowscy 
przywieźli swoją kolekcję, któ- 
ra obejmuje obrazy artysty z lat 
1983 - 1994 do Polski. Widzia- 
no ją już w Krakowie i Lodzi. 
Teraz (do 29 lutego) można ją 
oglądać w katowickim BW A. 
Jest to wystawa ogromna i... 


Autor zresztą niczego nie na- 
rzuca. Żaden z obrazów nie no- 
si nawet tytułu, który mógłby 
naprowadzić na właściwy trop. 
Na płótnie każdy zobaczy coś 
innego. I każdy będzie miał... 
rację. Sam artysta kieruje się 
w swojej twórczości zasadą 
"patrzę i widzę" i tego samego 
wymaga od oglądających. Jest 
to jedna z najtrudniejszych pro- 
pozycji odbioru sztuki. Nie 
trzeba bowiem wielkiego aka- 
demickiego przygotowania, te- 
orii, znajomości wszelakich 
.iżmów, ale zajrzenia w głąb 
samego siebie. 


Fot. WI. Morawski 
jąc Beksińskiego najlepiej 
odrzucić "rozumienie" i dać po- 
nieść się emocjom. Czeka nas 
wówczas podróż w zupełnie nie- 
znane rejony własnej wyobrażni. 
* * * 
Beksiński urodził się w 1929 r. 
w Sanoku, ukończył studia na 
Wydziale Architektwy Politech- 
niki Krakowskiej (stąd ta wspa- 
niała, lekka kreska), ma na swo- 
im koncie szereg wystaw indy- 
widualnych i zbiorowych, jego 
dzieła znajdują się w wielu ko- 
lekcjach muzealnych i prywat- 
nych w kraju i zagranicą. 
MARIOLA WIŚNIEWSKA 


::!I: 


Krystyna Janda i Daniel Olbrychski. 


t:?':. 
'.«'
 .::. 
łt' 


'" 


, 

 
f: 
Y. i 
, 


.:-.":;....-;.. 


')""".* 
""'«:-
 


::i 
Fot. WI. Morawski 


"Pestka" z gustem 


Gdyby Janda pokazała na ekranie to, o czym mówi podczas spotkań z publicznością, 
"Pestka" mogłaby być zupełnie niezłym filmem. 


"Pestka" Krystyny Jandy, 
która po 20 latach uprawiania 
aktorstwa postanowiła. stanąć 
po drugiej stronie kamery, 
przyniosła jej nagrodę za debiut 
reżyserski na XX Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
Gdynia '95, oraz... kluczyki do 
ekskluzywnego renaulta mega- 
ne'a. Promocja filmu nie ma so- 
bie równych, aktorka z podzi- 
wu godnym samozaparciem jeż- 
dzi po całej .Polsce oyrjrą. plęk- 
'_'.. nym granatowym meganem 
i opowiada, o czym traktuje 
film. Sekundują jej w tym 
dzielnie Daniel Olbrychski 
i Edward Kłosiński (operator, 
a prywatnie mąż pani Krysty- 
ny). 
"Pestka" przedstawia w su- 
mie dość banalną historię miło- 
ści 40-letniej Agaty (Krystyna 
Janda) - panny bez żadnych zo- 
bowiązań i Borysa (Daniel 
Olbrychski) - żonatego, z dwój- 
ką dzieci, na dodatek katolika, 
który miota się pomiędzy naka- 
zami swojej wiary a "grze- 
sznym" uczuciem. Wszystko to 
prowadzi do tragicznego końca 
w stylu "Anny Kareniny" - bo- 
haterka "rzuca się?", "wpada?" 
pod tramwaj. Banalny temat 
wcale nie oznacza, że nie można 
z niego zrobić dobrego - i co 


w melodramacie szczególnie 
istotne - wzruszającego filmu. 
Zresztą generalnie całe nasze 
życie składa się nie z niebotycz- 
nych wzlotów i upadków, ale 
z raczej dość zwykłych zdarzeń. 
I tak jak w życiu wszystko zale- 
ży od punktu widzenia, tak 
w sztuce - od umiejętności 
uczynienia z banału czegoś nie- 
zwykłego. 
Bardziej prozaiczne historie 
stanowiły ka
wę wielkich 
obrazó
 "Pest

.:', niestety, nie 
na!,eży dp n,ich, ani me wzrusza 
specjalnie, ani nie wstrząsa. 
Jest przydługa, nudnawa, a co 
najgorsze, pozbawiona drama- 
turgii. Utrzymana w jednym, 
sennym rytmie powoduje, że 
koniec wita się z ulgą. 
- Uważam, że dość już o poli- 
tyce, wielkich wydarzeniach. 
Wreszcie możemy zająć się so- 
bą. Chcę, żeby było o miłości 
i publiczność chyba też tego 
chce. Nie wiem czemu nie robi 
się w Polsce melodramatów. Ja 
zrobiłam. Jako reżyser chciałam 
poza tym powiedzieć coś po 
prostu. Bardzo lubię ten film, 
tak jak się kocha swoje dziecko. 
Ale nie ma w nim niepotrzebnej 
egzaltacji, sentymentalizmu. 
Zawsze pragnęłam takiego ak- 
torstwa, takich filmów. W "Pe- 


stce" jest po prostu mój gust - 
mówiła z rozbrajającą szczero- 
ścią Janda podczas spotkania 
z katowicką publicznością 
w kinie "Światowid". Olbrych- 
ski także udowadniał, że mamy 
do czynienia z absolutnie wy- 
bitnym dziełem i wybitnym 
twórcą - Według mnie książka 
Anki Kowalskiej (na motywach, 
której został nakręcony film) 
jest nudna i głupia. Tak w każ- 
dym razie uważałem. ale Krysia 
i jej' mąż przekonali mnie, że to 
wie
kie i głębokie. Uwierzyłem 
i naprawdę rola Borysa nie by- 
ła dla mnie czymś kostiumo- 
wym. odnalazłem się w niej na- 
tychmiast. 
Krysia jest wielką aktorką, to 
wiemy wszyscy. Ale ona jest 
także jednym z największych 
reżyserów. A zrobiłem już 120 
filmów i wiem co mówię - dodał 
zupełnie poważnie. 
Pytań z sali do trojki twór- 
ców było mnóstwo, głównie za- 
bawnych i nie na temat. 
Olbrychskiemu jakiś mężczy- 
zna zarzucał, że za rzadko się 
w filmie uŚlniecha i w ogóle za 
mało mówi, jest mało energicz- 
ny. Jandę pytano, dlaczego nie 
obsadziła w głównej roli swojej 
córki Marysi Seweryn. Ktoś za- 
rzucił jej, że zrobiła film femi- 


nistyczny, przeciwko mężczy- 
znom. 
Reżyserka-debiutantka bro- 
niła swojej artystycznej wizji 
niczym lwica. Przekonywała, 
że wszyscy mylą się sądząc, że 
sceny łóżkowe, które wycięła, 
by nie mówić niczego wprost 
i pokazać uczucie subtelnie, 
wzbogaciłyby obraz. Dla do- 
bra całości wizji zrezygnowała 
też ze scen ukazujących sa- 
mot
ość Agaty, która żyje 
w ciągłym napięciu, oczekując 
telefonów i spotkań z Borysem 
- 00 to nie najważniejsze. To 
przede wszy$tkim Borys ma 
problem. Agata jest sama, jej 
koszty w porównaniu z Bory- 
sem są żadne - tłumaczyła 
Janda. Stąd zapewne logiczną 
konsekwencją jest śmierć Aga- 
ty...? 
Janda wbrew plotkom nie za- 
mierza rezygnować z aktor- 
stwa. Jak sama przyznała, bar- 
dzo lubi swój zawód. I z tego 
akurat należy się cieszyć. Nato- 
miast nie wiadomo, z jakim 
uczuciem przyjąć jej zapo- 
wiedź, że prawdopodobnie 
w przyszłym roku znowu stanie 
za kamerą, by nakręcić film na 
podstawie książki Anny Bojar- 
skiej "Ja". 
MARIOLA WOSZKOWSKA 


Znana chyba wszystkim fa- 
nom "Encyklopedia rocka" jest 
wspaniałym wydawnictwem, 
które ma, niestety, jedną wadę- 
nie ma w nim polskich wyko- 
nawców. Ostatnio wreszcie 
uzupełniono tę lukę. Ukazał się 
pierwszy tom "Encyklopedii 
Polskiej Muzyki Rockowej" 


Rock po polsku 


obejmujący lata 1959 - 1973. 
Warto może przypomnieć, że 24 
marca 1959 r. zadebiutował 
pierwszy polski zespół rock and 
roIlowy - Rhytm And Blues, 
w 1973 roku zaś pojawiły się 
dwie legendarne grupy: Budka 
Suflera i SBB. 
Encyklopedia obejmuje 103 
hasła bibliograficzne, pełną dys- 
kografię poszczególnych wyko- 
nawców, a także. ponad 50 uni- 
katowych zdjęć. Znależli się 
w niej wszyscy ważniejsi wyko- 
nawcy, którzy dokonali przynaj- 
mniej nagrań radiowych. Do pu- 
blikacji włączono też biografie 
najpopularmejszych przedsta- 
wicieli tzw. muzyki młodzieżo- 
wej: Allbabek, Filipinek, Partity 
i Piotra Szczepanika. (maw) 


w · SPR, Prokofiew i Stali'n 


Zaledwie trzy lata przed 
śmiercią założyciela Wielkiej 
OrkiesUy Symfonicznej PR Grze- 
gorza Fitelberga miało miejsce 
wydarzenie, o którym Wielokrot- 
nie opoWiadano, najpierw po ci- 
chu, oglądając się, czy ktoś nie 
podłuchuje, potem coraz głośniej, 
aż wreszcie zaczęto o nim pisać. 
Ostatnio przypomniał je prof. dr 
Leon Markiewicz w świeżo opu- 
blikowanej ksiązce: "Grzegorz Fi- 
te!berg - życie i dzieło": 6 marca 
1953 roku. W całym kraju ogłoszo- 
no żałobę po śmierci Stallna. która 
nastąpila dzie1i przedtem. Radio 
i prasa przepełnione były wysla- 
wuznzem zmarłego satrapy i zalob- 
nymi komunikatamI z Moskwy. 
Rozpoczynając codzienną próbę 
Fitelberg stanął przed Orkiestrą 


w nie dającym się ukryć nastroju 
przygnębIenia i powagi, z trudem 
wydobywając ze ściśmętego gar- 
dła słowa: Wczoraj zmarł jeden 
z największych ludzi naszego Wie- 
ku. czlowiek o gorącym sercu 
i szlachetnym charakterze, autor 
wielu znakomitych dzieł. (Orkie- 
stra zamarZa nie wierząc własnym 
uszom). Proszę o uczczenie mInutą 
ciszy pamzęci mego na]blizszego 
przyjaciela.... SergIUsza Prokofie- 
wa. Po dłuższej chwili, już otwie- 
rając partyturę, Fitelberg zwrócił 
się do orkiestry: Podobno umarł 
Staluz!... 
Po wielu, wielu latach, cał- 
kiem niedawno temu, Wielka 
Orkiestra Symfoniczna PR pod 
batutą swego szefa Antoniego 
Wita oraz koreański pianista 


Kun Woo Paik otrzymali naj- 
pierw nagrodę "Diapason d'Or", 
a następme "Grand Prix du Di- 
sque" za dwa kompakty z cyklem 
5 koncertów fortepianowych 
Sergiusza Prokofiewa wydane 
w edycji "Naxos". 
Obecnie ten sam zespół z mło- 
dziutkim, 24-le
im skrzypkiem 
Albańczykiem Tedim Papavrami, 
zamieszkałym obecnie we Fran- 
cji, ZWYCięzCą Konkursu im. Sa- 
rasatego w Hiszpanii, zaprezen- 
tował obydwa koncerty skrzyp- 
cowe Prokofiewa. WOSPR i An- 
toni Wit znakomicie czują się 
w tej muzyce i można ich śmiało 
nazwać autorytetami, jeśli chodzi 
o wykonawstwo utworów Proko- 
fiewa. Ponieważ także Papavra- 
mi doskonale wyczuwa owe 


utwory, brylując naczelną dla te- 
go kompozytora lekkością, mo- 
mentami ironiczną, a nawet szy- 
derczą oraz urzekając liryzmem, 
przeto niedawny wieczór WOSPR 
należał do wielce udanych. Nie 
mogę napisać: wyjątkowo uda- 
nych, jako że w ostatnim czasie 
prawie wszystkie koncerty tej 
orkiestry prezentują znakomity 
poziom. Wspaniale, że również 
i koncerty skrzypcowe Prokofie- 
wa zostaną w tej interpretacji 
utrwalone na płytach, rownież 
w edycji "Naxos". 
Świetnie skonstruowany pro- 
gram wieczoru dopełniło wcze- 
śniejsze dzieło rosyjskie, adreso- 
wane zapewne do tych, którzy 
niekoniecznie są zwolennikami 
prokofiewowskiej zabawy i 


drwiny - pełna patosu, namięt- 
ności i neurastenii IV symfonia 
Piotra Czajkowskiego. Ta inter- 
pretacja, ktorą przedstawił An- 
toni Wit i jego orkiestra, z pew- 
nością zasługuje na miano pory- 
wającej. "Na żywo" bodajże raz 
słyszałem pOdobnie wspaniałego 
Czajkowskiego - w 1976 r., kie- 
dy to V symfonię tego kompozy- 
tora wykonali w Katowicach 
Witold Rowicki i orkiestra Fil- 
harmonii Narodowej. I choć 
akurat tak malowniczą muzykę 
raczej trudno położyć, to jednak 
między wykonaniami dobrymi, 
nawet bardzo dobrymi i genial- 
nymi istnieje różnica zauwazal- 
na jedynie w niuansach. Antoni 
Wit te właŚl'lie niuanse uchwy- 
cił. (M.B.) 


I Teatr 


Zabawa w PRL 


radości i uciążliwości monoton- 
nego życia w PRL. Ale dzisiaj. 
tekst już nie bierze, trzeba by go 
napisać na nowo i chyba ostrzej. 
Pieczołowicie kamuflowane alu- 
zje nie mają już sensu, skoro 
można je nazywać po imieniu. 
Może ta sentymentalna zabawa 
w PRL zaciekawi pampersów, 
którzy nie mają zielonego pojęcia 
o tym, co było przed nimi, ale co- 
kolwiek bardziej zorientowane 
roczniki raczej się nudzą na tej 
powtórce z historii. Nie jest we- 
soło ani nie jest smutno. 
A przecież przedstawienie zro- 
bione jest z biglem i toczy się 
gładko. Rozśpiewani i rozgrzam 
grą aktorzy w niektórych solo- 
wych występach zbierają oklaski. 
Nie podrabiają stylu Młynarskie- 
go, z PRL-em rozliczają się po 
swojemu. 


Fot. A. Piotrowska 
Jest ich tylko sześcioro - Ewa 
Leśniak, Krystyna Wiśniewska, 
Andrzej Dopierała, Wiesław Sła- 
wik, Adam Baumann i Halina Ka- 
linowska, wspomagająca przy for- 
tepianie. Cały czas muszą więc być 
w akcji i w bezpośredniej konfron- 
tacji z widzem, który siedzi o metr 
dalej. Nie ich wina, że publiczność 
nie szaleje z radości, że na sali re- 
zerwa. To po prostu tekst się zdez- 
aktualizował i wyparował. 
ffiENA T. SŁAWIŃSKA 


Scena "Na Malarni" Teatru 
Śląskiego: "Wesołego powsze- 
dniego dnia", musical z tekstem 
Wojciecha Młynarskiego i muzy- 
ką Jerzego Derfla. Inscenizacja, 
reżyseria i choreografia Tadeusza 
Wiśniewskiego, scenografia Mał- 
gorzaty Treutler, pnygotowanie 
wokalne HII
il!!y 'i.aiillvwskiej.
		

/iv5521-1996-14-0007.djvu

			, 


GÓRNY ŚL4SK 


17 stycznia 1996 


7 


, 
SPOłKA TARGOWA 


I M;n;wyw;ad I 
Ograbieni na własne życzenie 


I'nformator 


WIESZOWA. Kiedy władze 
gminy Zbrosławice kilka lat te- 
mu przystępowały do opraco- 
wania planu budowy gazociągu, 
mieszkańcy Wieszowy nie byli 
entuzjastami zamiany ogrzewa- 
nia z węglowego na gazowe. 
Chęć korzystania z gazu zade- 


górnictwa węglowego, wystawa 
czasowa: Prahistoryczne górnic- 
two krzemienia na ziemiach pol- 
skich - czynne we wtorki i czwart- 
ki od 10.00 do 18.00, pozostałe dni 
. (oprócz poniedziałków) od 10.00 
do 14.00; Skansen Podziemny 
"Guido" (3 Maja 91) - czynny od 
wtorku do piątku po uprzednim 
zamówieniu (tel. 171-12-41 w. 
223), zjazdy g. 8.00, 10.00 i 12.00; 
Skansen Górniczy "Królowa Lu- 
iza" (WolTIości 402) - czynny od 
wtorku do piątku g. 9.00 - 14.00 
po uprzednim zamówieniu (tel. 
171-52-11 w. 417): Maszyna paro- 
wa . wystawa prac plastyków 
nieprofesjonalnych . Sztolnia (ul. 
Sienkiewicza 43); 


MUZEA-WYSTAWY - 


KATOWICE: Muzeum Śląskie 
(al. W. Korfantego 3): wystawy 
stałe: "Galeria malarstwa polskie- 
go 1800 -1939", ..Teatr rysowania 
Franciszka Starowieyskiego; wy- 
stawy czasowe: ..Gen. Jerzy Zię- 
tek", ,,70 lat Diecezji Katowic- 
kiej", "Prace Marii Sperling i Jó- 
zefa Jaremy" , "W Dzień Bożego 
Narodzenia", "RPA - a jednak raj" 
(wystawa fotograficzna) - czynne 
od wtorku do piątku 10.00 -17.00, 
w soboty i niedziele 11.00 - 16.00; 
Muzeum Historii Katowic (ul. Sza- 
franka 9): wystawy stałe: "Dzieje 
Katowic 1299 - 1990", "Katowic- 
kie wnętrza mieszczańskie 1865- 
1939", ..Gabinet Ludomira Różyc- 
kiego", wystawy czasowe: "Ko- 
ścioły drewniane na Górnym Ślą- 
sku" (fotografie Józefa Dańdy), 
"Dawne Katowice w akwareli So- 
ni i Ireneusza Botorów" - czynne 
wtorki i czwartki 10.00 - 15.00, 
środy i piątki 10.00 - 17.30, soboty 
i niedziele 11.00 - 14.00; Galeria 
Sztuki Współczesnej DWA (al. 
W. Korfantego 6): Zbigniew Bek- 
siński (obrazy z lat 1983 - 94 z ko- 
lekcji fumy i Piotra Dmochow- 
skich) - wystawa czynna codzien- 
nie z wyjątkiem poniedziałków, g. 
11.00 - 19.00; Biblioteka Śląska 
(ul. Francuska 12): wystawa "Wil- 
helm Szewczyk 1916-1991" - 
czynna codziennie g. 9.00-19.00, 
w soboty g. 9.00-15.00, wystawa 
..Czasopisma lat dziewięćdziesią- 
tych" - czynna od poniedziałku do 
piątku g. 9.00-20.00, w soboty g. 
9.00-15.00, Oddział Zbiorów Spe- 
cjalnych (ul. H. Sienkiewicza 28): 
wystawa ..Wojsko Polskie na kar- 
tach pocztowych ze zbiorów Zbi- 
gniewa Fuińskiego" - czynna 
w poniedziałki, środy i piątki g. 
9.00-15.00, wtorki i czwartki g. 
9.00-19.00; 
BYTOM: Muzeum Górnośląskie 
(pl. Jana m Sobieskiego 2): ekspo- 
zycja stała: ..Z życia ludu śląskie- 
go XIX - XX wieku", wystawy 
czasowe: ..Jifi Kolśf: Prace z ko- 
lekcji Jana i Medy Mladków", 
"Stanisław Dróżdż. Eschatologia 
egzystencji. Poezja konkretna" 
(prace z Galerii Foksal) - czynne 
codz. z wyj. poniedziałków od 
10.00 do 15.00, środy od 10.00 do 
18.00, soboty i niedziele od 11.00 
do 15.00; Oddział Muzeum Górno- 
śląskiego (W. Korfantego 34); wy- 
stawy czasowe: ..Galeria sztuki 
współczesnej. Pokaz 2", ..Sztuka 
czeska pierwszej połowy XX wie- 
ku ze zbiorów Galerii Sztuki 
Współczesnej w Ostrawie" - czyn- 
ne codz. z wyj. poniedziałków od 
10.00 do 15.00, w środy od 10.00 do 
18.00 w soboty i niedziele od 11.00 
do 15.00; 
CHORZÓW: Muzeum (Powstań- 
ców 25) - wystawy stałe: ..Od de- 
nara do złotówki", "Z dziejów me- 
dalierstwa w Polsce", wystawa 
czasowa: ..Czas zatrzymany?" (ze- 
gary, kalendarze, pocztówki) - 
czynne: wtorki, czwartki i piątki g. 
9.00 - 15.00, środy g. 9.00 - 17.00, 
soboty g. 9.00 - 14.00, niedziele 
i święta g. 10.00 - 14.00; 
GLIWICE: Zamek Piastowski 
(ul. Pod Murami 2) - zwiedzanie: 
wtorki, środy, piątki od 10.00- 
14.00, czwartki od 12.00 - 18.00, 
soboty, niedziele i święta od 10.00 
- 15.00; Galeria w Ratuszu - czyn- 
na codziennie, g. 11.00 - 17.00; 
Muzeum Odlewnictwa Artystycz- 
nego (Robotnicza 2, teren GZUT)- 
wystawa stała: Od Huty Gliwickiej 
do Gliwickich Zakładów Urzą- 
dzeń Technicznych - czynna od 
poniedziałku do piątku od 10.00 
do 15.00; 
MYSWWICE: Centralne Mu- 
zeum Pożarnictwa (ul. Stadiono- 
wa): czynne codz. z wyj. ponie- 
działkówod 10.00 do 16.00. 
PSZC2YNA: Państwowe Mu- 
zeum Zamkowe - nieczynne; 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
Muzeum Miejskie (ul. Chopina 6) - 
wystawy: ..Tradycja i kultura wsi 
górnośląskiej", ..Wojciech Korfanty 
- polityk i mąż stanu", ..Z historii 
Siemianowic"; Galeria "Po Scho- 
dach" - Malarstwo Kazimierza Qe- 
ślika - czynna od wtorlru do piątku 
godz. 9.00 - 17.00, soboty 11.00 - 
16.00, niedziele 12.00 - 16.00; 
SOSNOWIEC: Muzeum, Pałac 
Schoena (ul. Chemiczna 12): wy- 
stawa: ..Od denara do złotówki"- 
czynne we wtorki, czwartki, piąt- 
ki, soboty i niedziele od 10.00 do 
15.00, środy od 10.00 do 17.00; 
Miejska Galeria Sztuki "Extrava- 
gance" (3 Maja 39) - Wystawa ma- 
larstwa i grafiki Stanisława Gaw- 
rona (50 lat pracy twórczej) - 
czynna codziennie od 10.00 do 
21.00, w soboty i niedziele od 15.00 
do 21.00; 
ŚWIt:TOCHLOWICE: Muzeum 
Miejskie (ul. Dworcowa 14) - wy- 
stawa st
a: ..Jak to dawniej na 
Górnym Sląsku bywało" - czynne 
w poniedziałki, wtorki, środy, piąt- 
ki w godz. 9.00 - 15.00, czwartki 
12.00 - 17.00, soboty 9.00 - 13.00; 
TARNOWSKIE GÓRY: Mu- 
zeum: wystawy: Historia miasta . 
Malarstwo zachodnioeuropejskie. 
n wojna światowa i okupacja 
w karykaturze. Malarstwo Geno- 
wefy Targosz - czynne we wtorki, 
piątki i niedziele w godz. 10.00 - 
15.00, środy i czwartki 10.00 - 
16.00, soboty 10.00 - 14.00; 
ZABRZE: Muzeum Miejskie (pl. 
Krakowski 9): ..Sztandary, dyplo- 
my, banknoty, śląskie druki reli- 
gijne ze zbiorów Muzeum", ..Pla- 
kat miasta Essen", ..Leon Wyczół- 
kowski", ..Śląskie sacrum w pla- 
styce regionu" - czynne codzien- 
nie oprócz poniedziałków od 10.00 
do 14.00, w czwartki od 10.00 do 
18.00, wystawa: "Najbardziej ja- 
dowite węże świata" - czynna co- 
dziennie g. 9.00-19.00; Galeria 
pod Muzeum: Wystawa fotogra- 
ficzna - czynna codziennie z wy- 
jątkiem poniedziałków od 16.00 
do 22.00; Muzeum Górnictwa Wę- 
glowego (3 Maja 19) - wystawa 
stała: Dzieje techniki i obyczaje 


Hala powstać ma w centrum Tarnowskich Gór, 
przy wiadukcie kolejowym. 
TARNOWSKIE GÓRY. Dziś dlarze z targowisk. Wykupując 
radni rozstrzygną, czy w mieście udziały, pokryją część kosztów 
powstanie hala targowa, a jeśli budowy. Deklaracje zakupu 
tak, to kiedy i na jakich zasadach udziałów złożyło już ponad 200 
finansowych. Przygotowania do osób. Udziałowcami spółki będą 
budowy hali, która ma pomieścić też dwie finny: tarnogórski "Za- 
wszystkich handlujących na met" i warszawski ..Mostostal 
dwóch targowiskach, trwają od Eksport S.A..., a także gmina 
kilku miesięcy. Tarnowskie Góry. 
Targowiska przy ul. Gliwickiej - Jest to inwestycja wartości 
i przy Sobieskiego zostaną zIikwi- 4 - 5 milionów. Budowę hali fi- 
dowane. Termin nie został jeszcze nansować będq sami udziałowcy, 
sprecyzowany. - Rada w grudniu udzielając sobie pożyczki, pro- 
1994 roku wyznaczyła zadanie porcjonalnie do liczby objętych 
Zarządowi Miasta, aby do końca udziałów - tłumaczy Hanysek. 
1996 roku uporał się z tym proble- De kto zapłaci - wiadomo bę- 
mem - mówi Piotr Hanysek, dzie po zatwierdzemu całej kon- 
burmistrz Tarnowskich Gór. - cepcji przez radnych. Miasto wy- 
Zakladamy, że jak na całym świe- da na halę około 600 tys. zł ze 
cie, jakieś targowisko w mieście swojego budżetu, ale dopiero 
będzie. Chcielibyśmy doprawa- w I połowie 1997 roku. 
dzić je do poziomu cywilizowane- - Mamy bardzo precyzyjny 
go. harmonogram dzialań - wyjaśnia 
W hali ma się znależć to burmistrz. - Finał przewidujemy 
wszystko, co teraz kupić można 
na bazarach. Handlujący obecnie 
pod gołym niebem, zmieszczą się 
w oszklonej, zadaszonej hali. Bę- 
dzie ona funkcjonowała jako 
spółka. Udziałowcami będą han- 


Węgla 
zabraknie? ... 


Rozmowa z podinsp. RYSZARDEM WlOKĄł 
p.o. zastępcy komendanta rejonowego policji w Zabrzu 


na trzeci kwartał przyszlego T0- 
ku. 
Hala powstać ma w centrum 
Tarnowskich Gór, przy wiaduk- 
cie kolejowym, w miejscu, gdzie 
znajduje się Miejskie Przedsię- 
biorstwo Gospodarki Komunal- 
nej i rozdzielnia gazu. Zanim ru- 
szy budowa, rozdzielnia i MPGK 
zostaną przeniesione na peryferie 
miasta, a zajmowane przez nie 
budynki częściowo wyburzone. 
Dojazd do hali będzie możliwy 
z kilku stron: od ul. Oświęcim- 
skiej, Piłsudskiego, Krakowskiej, 
od dworca kolejowego i autobu- 
sowego. Hala nie będzie ogrze- 
wana. Na pierwszej kondygnacji 
znajdą się stoiska handlowe, na 
drugiej usługowe. Projekt zakła- 
da wyposażenie hali w sanitaria- 
ty i windy dla niepełnospraw- 
nych. Na zewnątrz będą miejsca 
na handel z samochodów. (rsk) 


- Jak wykazują policyjne sta- 
tystyki - często u źródeł prze- 
stępstwa leży ludzka naiwność 
bądż nierozsądek... 
- To prawda. Wystarczy po- 
wiedzieć, że w ok. 80 proc. 
przypadków rozbojów ofiarami 
przestępstwa bywają ludzie 
nietrzeżwi. Zdarza się, że męż- 
czyzna odebrawszy wypłatę, 
udaje się do restauracji i .tam, 
w stanie nietrzeżwym, afiszuje 
się posiadaniem większej go- 
tówki. Złodzieje tylko czekają 
na taką okazję. 
- Ale czy tylko alkohol spra- 
wia, że ofiara przestępstwa ku- 
si sprawcę swym zachowaniem? 
- Nie. Zachowaniami pozba- 
wionymi wyobrażni popisało się 
w ubiegłym roku kilka ofiar 
kradzieży samochodów. Spraw- 
ca zjawiał się u osoby, która 
chciała sprzedać pojazd, decy- 
dował się na kupno, spisywał 
umowę, zabierał dokumenty 
wozu, po czym jeszcze przed 
przekazaniem gotówki odbywa- 


ła się jazda próbna. W jej trak- 
cie (a dokładnie - gdy sprzeda- 
jący ustępował kupującemu 
miejsce za kierownicą) nabywca 
zbiegał z samochodem. Gotówki 
- rzecz jasna - nie przekazał 
właścicielowi auta, ale dyspo- 
nował i umową kupna, i doku- 
mentami samochodu. Tylko 
w jednym tego typu przypadku 
udało nam się ująć sprawcę. Był 
nim Białorusin. 
Należy więc apelować 
o rozsądek i jak naj dalej posu- 
niętą zapobiegliwość. 
- Nie jest ona jednak gwaran- 
tem, że nic przykrego się nie 
zdarzy. Nie tak dawno pewien 
bardzo zapobiegliwy właściciel 
sklepu wynajął ochroniarza, 
który miał strzec jego dobytku. 
Mimo to, placówka handlowa 
została okradziona. W trakcie 
śledztwa wyszło na jaw, że 
sprawcą przestępstwa był wła- 
śnie... ochroniarz. 
Rozmawiał: 
TOMASZ ZIENKIEWICZ 


klarowała połowa wieszowian. 
Dlatego gazyfikację gminy roz- 
poczęto od takich wiosek, gdzie 
wszyscy ludzie chcieli mieć gaz. 
Do dziś Wieszowa nie ma gazo- 
ciągu i długo jesżcze mieć go nie 
będzie. 
- Mało ludzi się zapisalo na 
gaz, bo w Wieszawie mieszkają 
górnicy i emerytowani pracow- 
nicy kopalń. Mają deputaty wę- 
glowe - tłumaczy sołtys Ber- 
nard Skrzypek. - Ale co będzie, 
kiedy za 10 lat kopalnie zosta- 
ną zamknięte i węgla zabrak- 
nie? 
No, cóż... jest szansa, że do 
tego czasu gazociąg w Wieszo- 
wie powstanie. Natomiast 
w tym roku jego budowa na 
pewno się nie rozpocznie. (rsk) 


DYŻURY SZPITALI 


Infonnacja telefoniczna służby 
zdrowia -155-15-18 
codziennie od 8.00 do 15.00 


KATOWICE: chirurgia ogólna- 
CSK LIGOTA, Medyków 14 (152- 
50-Ol); chirurgia urazowa, laryn- 
gologia dorosłych, neurologia - 
Górnośląskie Centrum Medyczne 
OCHOJEC, Ziołowa 45/47 (152- 
95-77); chirurgia dziecięca, laryn- 
gologia dzieci - Klinika BYTOM, 
Batorego 15 (81-91-65); interna - 
Szpital nr 6 KATOWICE, Raci- 
borska 27 (51-52-31); chirurgia 
naczyniowa - Klinika ZABRZE, 
Skłodowskiej 10 (171-63-35); chi- 
rurgia szczękowa - PSK KATO- 
WICE, Francuska 20 (155-32-57); 
okulistyka - Szpital Wojewódzki 
TYCHY, Edukacji 102 (127-60- 
71); dyżury J;lediatryczne - Szpital 
nr 4 JANOW, Szopienicka 10 
(155-70-17) (dla dzielnic: Szopie- 
nice, Murcki i m. Mysłowice), dla 
pozostałych dzielnic dyzur pełni 
Szpital Miejski nr 3 Macieja 10 
(154-63-11); Pobieranie krwi od 
dawców w godzinach popołudnio- 
wych (do godz. 18.00) - Woje- 
wódzka Stacja Krwiodawstwa 
w Katowicach, ul. Raciborska 15; 
całodobowa infonnacja o możli- 
wości oddania krwi - 51-64-61 lub 
51-42-23; 


Podwójny zysk 
PIEKARY ŚLĄSKIE. Dwie 
ubiegłoroczne transakcje uwa- 
żają władze miasta za szczegól- 
nie korzystne. Pierwszą z nich 
było nieodpłatne przejęcie od 
skarbu państwa na własnoŚĆ 
gminy Piekary Sląskie stadionu 
sportowego ..Olimpia". Obiekt, 
którego wartość księgowa wy- 
nosi ponad 1,2 mln zł, przeka- 
zany został w użytkowanie 
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji. 
Drugą korzystną transakcją 
była sprzedaż Telekomunikacji 
Polskiej S.A. za 48,8 tys. zł bu- 
dynku przy ul. Księdza Popie- 
łuszki. W tym gmachu powstać 
ma w przyszłości nowa centrala 
telefoniczna o pojemności 14 
tysięcy numerów. (rsk) 


y. ." 
........xro:"..... . 
,:. .
:::
;;.
#.'M
"tMW
W
/<.... 


Jedna z lepszych 


WIESZOWA. Zanim gmina 
Zbrosławice przejęła szkoły, 
radni zorganizowali objazd 
wszystkich sołectw, aby zo- 
rientować się, w jakim stanie 
są budynki. - Nasza szkoła jest 
jedną z lepszych w gminie - 
mówi sołtys Wieszowy Bernard 
Skrzypek. - Budynek jest 
wprawdzie stary, ale był re- 
montowany. 
Do szkoły uczęszcza prawie 
300 uczniów. Dzieci, które do- 
jeżdżają na lekcje autobusem, 
nie muszą płacić za bilet. 
Koszty przejazdu pokrywa 
gmiimy budżet. Nauczycielskie 
rodziny mieszkają w dwóch 
domach nauczyciela. Najwięk- 
szym mankamentem wieszow- 
skiej szkoły jest brak sali gim- 
nastycznej. Powstał już 
Społeczny Komitet Budowy 
Sali Gimnastycznej, który za- 
mierza gromadzić fundusze. 
Nie dysponuje jeszcze taką 
kwotą, która pozwoliła- 
by rozpocząć jakiekolwiek 
prace. (rsk) 


..=:........'P'.
 


." .v. 


:i'
",.. 


NOCNE DYŻURY APTEK 


v.... 


KATOWICE: ul. W. Witosa ul. 
Uniczowska 11, dyżury stałe; ul. 3 
Maja 33, ul. Warszawska 6, ul. Wo- 
jewódzka 7; BYTOM: ul. Prusa 48, 
ul. Szymały 140a (Radzionkow), 
dyżury stałe: ul. Chrzanowskiego 5, 
ul. Dworcowa 24; CHORZÓW: ul. 
Sobieskiego 5, ul. Mazurska 16; 
GLIWICE: ul. Dąbrowskiego 57, 
ul. Centaura 11; MYSLOWICE: ul 
Piastów 10 (Wesoła); PIEKAR¥ 
ŚL.: os. Andaluzja (BrzozoWlce); 
SIEMIANOWICE ŚL.: ul. Świer- 
czewskiego 34; Ś
TOCm..OWl- 
CE: ul. Katowicka 11; TYCHY: ul. 
Czarnieckiego 16; ZABRZE: ul. 
Fabryczna 2; 


Nie jest wykluczone, że bardzo wainy dla ruchu samochodowego wiadukt położony przy dworcu w Zabrzu 
zostanie wyłączony z ruchu z powodu fatalnego stanu technicznego. Fot. Autor 
ZABRZE. W pierwszej poło- pochłoną kwotę 4 mln zł, ploatacji tylko jeden pas ruchu. 
wie lat 50. w mieście doszło do a w tym roku gminna kasa Nie należy jednak wykluczyć 
katastrofy. Zawalił się most po- Zabrza może na ten cel prze- takiej możliwości, iż w trakcie 
łożony w ciągu ul. 3 Maja, tuż znaczyć jedynie 100 tys. zł. prowadzenia robót zajdzie ko- 
przy dworcu kolejowym. Obiekt Gdyby nie brak gotówki, nieczność całkowitego za- 
został odbudowany. remont mógłby trwać tylko mknięcia mostu dla wszelkich 
Na mocy tzw. ustawy o wiel- rok. pojazdów. Niewątpliwie znacz- 
kich miastach pieczę nad mo- Prace związane ze wzmocnie- nie skomplikowałoby to poru- 
stem od 1 bm. zaczęła sprawo- niem konstrukcji mostu roz- szanie się samochodem po Za- 
wać gmina. Poprzedni gospo- poczną się na wiosnę. Przewi- brzu, bowiem most znajduje się 
darz - Dyrekcja Okręgowa duje się, że w związku z remon- w newralgicznym punkcie ko- 
Dróg Publicznych - nie wyka- tem zostanie wyłączony z eks- munikacyjnym. (TomZ) 
zywał zbyt dużej troski 
o obiekt. Znajduje się on w tak 
kiepskim stanie technicznym, 
że grożba ponownego runięcia 
znów stała się całkiem realna. 
Na razie felerną konstrukcję 
obiektu zabezpiecza jedynie 
znak zakazu wjazdu pojazdów 
ciężarowych. Potężne autobusy, 
nie mówiąc o setkach samocho- 
dów osobowych, w dalszym cią- 
gu po nim się poruszają. 
Natychmiastowy remont jest 
więc sprawą o kolosałnym zna- 
czeniu. Prace z tym związane 


I Załatwione I 
Gruz usunięto 


Nawiązując do notatki praso- 
wej .,Za mostem" zamieszczo- 
nej w ..TŚI." nr 295 z dnia 20 
grudnia 1995 r. informuję, że 
pracownicy Straży Miejskiej 
ustalili, że zalegający gruz przy 
zbiegu ulic Piekarskiej i Wie- 
niawskiego w Chorzowie, był 
pozostałością po przeprowadzo- 
nym w tym czasie remoncie 
studzienek telekomunikacyj- 
nych. 
Gruz został usunięty w dniu 
23 grudnia 1995 r. po ostatecz- 
nym zakończeniu prac remonto- 
wych. 
Komendant Straży Miejskiej 
miasta Chorzowa 
Andrzej Poloczek 


Czekiem czy gotówką? 


WAŻNIEJSZE TELEFONY 


Pogotowie: ratunkowe - 999; 
strażY pożarnej - 998; policyjne - 
997; gazowe - 992; 
KATOWICE: pogotowie: gazo- 
we - 51-54-11; energetyczne - 58- 
46-53; wodnokanalizacyjne - 156- 
48-09; policja - 51-15-77; straż po- 
żarna - 51-32-31; straż miejska - 
986, 153-82-75; Pomoc drogo\Va 
(całodobowa) - 954, 58-09-15, 
Transgór (Rybnik) - 39-53-20; in- 
fonnacje: telefoniczna - 913; ogól- 
na - 911; paszportowa - 955; Taxi 
Rondo -105-26-26, 157-45-45; Ra- 
dio-taxi - 919; PKP - 933, 153-73- 
13, 153-73-36, 153-73-60; PKS - 
58-94-65; PKM - 153-78-61, kom. 
tramwajowa - 157-96-33; LOT - 
106-24-59, 106-24-60; urzędu 
nuejskiego -153-73-95,153-80-11; 
o warunkach narciarskich (GON 
Szczyrk)-(0-30) 17-89-26; Komu- 
nalny Zakład Usług Pogrzebo- 
wych - 155-21-32 (czynny całą do- 
bę); Telefon Zaufania - 58-65-55 
(14.00 do 6.00); Punkt Konsulta- 
cyjny "Monar" - 105-20-11; To- 
warzystwo Zapobiegarua Narko- 
manii, Mariacka 6/118 (wtorki 
i czwartki w godz. 17.00 - 19.00) 
106-82-17; infonnacje dotyczące 
AIDS - 958 (całą dobę); Telefon 
zaufania ..Powrót z U" - 153-83- 
46 (11.00-13.00); Plli-155-50-17; 
Zar.ląd Wojewódzki PCK - 51-20- 
12; Dyżur nocny lecznicy dla zwie- 
rząt - 51-75-30, 105-14-67; 
BYTOM: pogotowie: gazowe - 
81-28-73; energetyczne - 81-43-40; 
wodnokanalizacyjne -= 81-09-36; 
policja - 81-43-70; straż pożarna- 
81-20-47; straż miejska- 81-18-24; 
infonnacje: PKP - 81-46-66; CHO- 
RZÓW: pogotowie: gazowe - 45- 
20-55; energetyczne - 41-39-25; 
wodnokanalizacyjne - 41-32-77; 
policja - 46-41-11; straż pożarna- 
41-10-08; straż miejska - 41-61-45; 
GLIWICE: pogotowie: gazowe - 
31-34-33; energetyczne - 31-56-03; 
wodnokanalfzacYJne - 31-49-82; 
policja - 31-20-01; straż pożarna - 
31-18-85; straż miejska- 31-69-55; 
infonnacje: PKP - 31-15-61; MY- 
SŁOWICE: pogotowie: gazowe - 
122-54-62; energetyczne - 122-28- 
55; wodnokanalizacyjne - 122-36- 
24; policja - 122-23-15; straż po- 
żarna - 122-21-86; straż miejska- 
122-21-64; RUDA ŚL,: pogotowie: 
gazowe - 48-60-86; energetyczne- 
48-68-63; ciepłownicze - 48-27-51; 
policja - 48-60-61; straż pożarna- 
42-00-61; straż miejska - 48-67 -02; 
TYCHY: pogotowie: gazowe - 127- 
31-24; energetyczne - 127-35-06; 
wodnokanalizacyjne - 127-40-31; 
ciepłownicze - 127-20-81; policja- 
127-30-11; straż pożarna -127-20- 
11; straz miejska - 986,127-11-12; 
ZABRZE: pogotowie: gazowe - 
171-72-44: energetyczne - 171-50- 
16; wodnokanalizacyjne - 171-31- 
15; policja - 171-20-83; straż po- 
żarna - 171-20-29; straz miejska- 
171-80-52; infonnacje: PKP - 171- 
23-40. 


Posiadacze ..konta osobistego" tracą cierpliwość stojąc w długich kolejkach. 
Bankowcy przekonują, że gdyby klienci wykorzystywali możliwości operacji 
bezgotówkowych, poprawiłoby to sytuację. 


Nawet psy... 
PILCHOWICE. - U nas tele- 
fony mają nawet psy w swoich 
budach - żartuje Weronika 11- 
ków, sekretarz pilchowickiej 
gminy. 
Pod koniec 1994 r. zainstalo- 
wano tu nowoczesną centralę 
Siemensa. Przez cały zaś ubie- 
gły rok podłączano do niej abo- 
nentów. Dziś w hczącej sobie 
ok. 10 tys. mieszkańców gminie 
działają 2154 telefony. Ozna- 
cza to, że jeden aparat przypa- 
da na 4,6 statystycznego miesz- 
kańca. Dla przykładu - w gmi- 
nie Tworóg jeden telefon przy- 
pada na 42 osoby, zaś w Krup- 
skim Młynie - aż na 
60 
mieszkańców. (TomZ) 


Równocześnie z posługiwa- 
niem się ..kontem osobistym" 
można używać karty PKO Eks- 
pres. Wypłaty mozna realizować 
w bankomatach, mając wyzna- 
czony limit tygodniowy. - Zde- 
cydowalam się na kartę, gdyż 
jest to wygodne. Nie mu.c;zę stać 
w długich kolejkach i wypełniać 
czeków. Płatności wolę dokony- 
wać sama, gdyż mogę zdecydo- 
wać, które trzeba zapłacić bez- 
warunkowo, a które mogą po- 
czekać - wyznaje posiadaczka 
ROR-u i karty PKO Ekspres. 
Od początku 1995 r. PKO ofe- 
ruje kartę PKO VISA Classic, 
która umożliwia korzystanie 
z bankomatów za granicą, bez 
konieczności posiadania konta 
walutowego. 


BYTOM. Wielu ludzi wyraża 
niezadowolenie z faktu, że pobie- 
ranie wypłaty w PKO stało się 
rzeczą uciążliwą. Zdaniem klien- 
tów, zbyt mało kas pracuje w dni 
wypłat. - To niedopuszczalne, 
aby po wlasne pieniądze wysta- 
wać po pól godziny w 
kolejce - oburza się miesz- 
kanka Bytomia, posiadająca 
rachunek oszczędnościowo-rozli- 
czeniowy w PKO BP w Bytomiu. 
Specjalista PKO BP Janina 
Koperwas wyjaśnia: - Posiada- 
my 14 kas pracujących na zmia- 
ny. Według przepisów, efektyw- 
na praca kasjera wynosi 6,5 
godz. Zawsze pracuje 5 kas, 
a zmiany zazębiają się. To praw- 
da, że w stosunku do liczby 
klientów lokum jest zbyt małe, 
ale nie tu leży glówny problem. 
Posiadacze "konta osobistego" 
nie wykorzystują w pełni 
wszystkich jego możliwości. 
Klienci nawet wiedząc o nich, 
nie zawsze chcą korzystać z ofe- 
rowanych usług. Wygodne jest 
zlecenie opłacania przez bank 
z konta wszelkich zobowiązań 
finansowych: czynszu, telefonu, 
energii, radia i TV, rat kredyto- 
wych, składek ubezpieczenio- 
wych czy alimentów, nie każde- 
go jednak stać na regularne 
uiszczanie tych płatności. 
- W Polsce przeciętny obywa- 
tel zarabia zbyt mało, by móc ze 
swojej pensji robić regularne 
opłaty. Przecież one często prze- 
kraczają zarobki. Raz reguluję 
sobie świadczenia na początku, 
raz na końcu miesiąca. Czasem 
płacenie przerzucam na następ- 
ny miesiąc. Rachunek RDR jest 
bardzo dobry, ale jeszcze nie na 
nasze warunki - mówi klientka 
PKO BP w Bytomiu. 


Polacy jędnak kochają gotów- 
kę i trudno ich przekonać o wa- 
lorach obrotu bezgotówkowego. 
Jeżeli decydują się na bezgotów- 
kowe operowanie kontem, to 
z rezerwą podchodzą do każdej 
operacji. 
- Ale najtrudniej jest przeko- 
nać handlowców, by przyjmo- 
wali czeki, gdyż boją się brak¥ 
pokrycia i fałszerzy. Tymczasem 
czek, którym zapłacono w skle- 
pie jest bezwarunkowo realizo- 
wany, a za nieprawidłowości 
windykacyjnie ścigany jest 
klient - wyjaśnia specjalista 
PKO Janina Koperwas. 
Tak więc koło się zamyka 
i obrót bezgotówkowy jest wciąż 
"melodią przyszłości". 
ALEKSANDRA RZEPA 


Nową trasą 


Związek Komunalny GOP, or- 
ganizujący przewozy na tym te- 
renie, postanowił dokonać ko- 
rekt. Od 15 stycznia br. część 
kursów linii 931 została wydłu- 
żona do Zakładu Tworzyw 
Sztucznych "Erg" w Bieruniu, 
a ponadto wprowadzono dodat- 
kowy kurs z Katowic o godz. 
22.10. Na liniach 66 i 995 zmie- 
niono godziny odjazdów, co 
umożliwia teraz dojazd dzieci 
do szkół w Imielinie i Dziećko- 
wicach. 
Również od 15 bm. wprowa- 
dzono nowe rozkłady jazdy li- 
nii nr 90 i 116 uwzględniają- 
ce likwidację niebezpiecznego 
przejazdu przez Drogę Krajo- 
wą nr l przy hali Makro-Cash 
and Carry w Sosnowcu-Zagó- 
rzu. (MFK) 


KATOWICE. Od 11 stycznia 
br. Komunikacyjny Związek 
Komunalny GOP zmienił trasę 
oraz rozkład jazdy autobusów 
linii 213. Będą one teraz kurso- 
wały od Borowej Wsi przez Ha- 
lembę, Kochłowice, Panewniki, 
Ligotę, Brynów, Ochojec, Pio- 
trowice do Kostuchny. Tym 
sposobem mieszkancy Ligoty 
będą mogli dojechać zarówno 
do szpitala górniczego w Ochoj- 
cu, jak i do Kostuchny. Ponad- 
to nieznacznym korektoto ule- 
gły rozkłady jazdy linii 154, 813 
i 814. 
Już od dłuższego czasu 
mieszkańcy Mysłowic, Imielina, 
Chełma Śląskiego i Lędzin po- 
stulowali zmiany w rozkładach 
jazdy i trasach autobusów nr 
66, 931 i 995. Komunikacyjny 


Autobiografia w obiektywie 


Zwiedzający mogą oglądać 
wystawę do 16 lutego w galerii 
Związku Polskich Artystów Fo- 
tografików przy ul. Warszaw- 
,..... ,"V":: 


skiej 5. Od wtorku do piątku 
w gbdz. 14.00 - 17.00 wstęp 
wolny. 


KATOWICE. Dziś zostanie 
otwarta wystawa najlepszego 
fotografa XX wieku, legendy 
i gwiazdy współczesnej fotogra- 
fii - Richarda Avedona. 
Ekspozycję zatytułowaną 
"Autobiografia" autor przygo- 
towywał w ub.r. w Nowym Jor- 
ku i wybrał swe najlepsze dzie- 
ła z lat 1944 - 95. Przez cały 
ubiegły rok wystawa zjeżdziła 
Europę i była prezentowana 
w galeriach i narodowych mu- 
zeach. I zrobiła furorę. Do Pol- 
ski dotarła po raz pierwszy, 
Katowice są trzecim miastem 
w kraju - po Poznaniu i Sopo- 
cie - gdzie zdjęcia są ekspono- 
wane. Wcześniej wystawa była 
prezentowana w wersji okrojo- 
nej, w Katowicach będzie naj- 
większa - ok. 60 zdjęć. 
Prace 73-letniego Avedona 
przedstawiają czarno-białe 
portrety znakomitości tego stu- 
lecia, m.in. Manlyn Monroe, 
Igora Stravinsky'ego, Johna 
Forda, Andy Warhola, Bustera 
Keatona, fotografie mody i mo- 
delek, zwykłych ludzi, np. ofiar 
wojny w Wietnamie oraz fotosy 
z najnowszej kampanii rekla- 
mowej dla włoskiego kreatora 
mody Gianniego Versace. 
Avedon wszystkich traktuje 
bezwzględnie, podkreślając ich 
brzydotę, starość, chorobę, al- 
koholizm czy burzliwe życie. 
Dziennikarka "Harper's Baza- 
ar" tak to podsumowała: ..Ni- 
ytly nie zapomnę, jak Dick sfo- 
tografował księżnę Windsoru 
tak, że przypominała ropuchę". 


(AMK) 


.-.
"',?< 


Policja poszukuje 


192-11-99 lub do najbliższej 
jednostki policji pod numerem 
997. Jednocześnie ostrzega się 
wszystkie osoby, które udzieli- 
łyby pomocy w ukryciu się po- 
szukiwanego o odpowiedzial- 
ności karnej. 
Rysopis poszukiwanego: wiek 
z wyglądu ok. 20 lat, wzrost 185 
cm, sylwetką szczupła, włosy 
jasnoblond, średniej długości, 
czesane na jeża. 
* * * 


Prokuratura Rejonowa w So- 
snowcu poszukuje listem goń- 
czym: 


,w 


ł 


Trzystu z listy 
PIEKARY ŚLĄSKIE. Zaled- 
wie 25 rodzin otrzymało 
w ubiegłym roku przydział 
mieszkania komunalnego, nato- 
miast 60 osób wyremontowało 
zdewastowane lokale na własny 
koszt i tylko dzięki temu mogło 
w nich zamieszkać na prawach 
lokatora. Lista oczekujących na 
mieszkanie komunalne liczy po- 
nad 300 osób. Wzrasta zaintere- 
sowanie wykupieniem mieszka- 
nia na własność. W 1995 r. 
dwudziestu lokatorów stało się 
właścicielami wynajmowanych 
dotychczas mieszkań. Na reali- 
zację czeka jeszcze 30 wnio- 
sków złożonych w pażdzierniku 
i listopadzie. (rsk) 


Komenda Rejonowa Policji 
w Rudzie Śląskiej prowadzi do- 
chodzenie w sprawie potrącenia 
pieszej przez samochód osobo- 
wy, którego kierujący zbiegł 
z miejsca zdarzenia. Wypadek 
miał miejsce 21.12.1995 r. około 
godz. 16.20 w Rudzie Śląskiej, 
na przejściu dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ul. Katowickiej 
z Chrobrego. Osoby, które były 
świadkami tego zdarzenia lub 
mogą podać informacje o osobie 
sprawcy bądż cechach identyfi- 
kacyjnych pojazdu proszone są 
o osobisty lub telefoniczny kon- 
takt z Wydziałem Ruchu Dro- 
gowego Komendy Rejonowej 
Policji w Rudzie Sląskiej ul. 
Gen. 
Hallera 9 tel. 486-061 
wew. 340. 
 
.
 

;,. 
. 


. 


.."." 


. 


, 


Roberta BOBOWSKlEGO 
s. Mirosława ur. 07.12.1975 r., 
Prabuty zam. Lisi Ogon nr 5 
woj. bydgoskie. 
Wymieniony jest podejrzany 
o dokonanie przestępstwo cha- 
rakterze kryminalnym. Infor- 
macje o miejscu pobytu poszu- 
kiwanego można przekazywać 
do "Komendy Rejonowej Policji 
w Sosnowcu: tel. 192-11-48, 


. 


Avedon jest surowy i demaskatarski dla wszystkich.
		

/iv5521-1996-14-0008.djvu

			8 


17 stycznia 1996 


PROMOCJE - REKLAMY -OGł.OSZENIA 


.t{{W C E N Y ':tttL 
-.: .:.:.:-:-:-: 
..t.
;
ł::':'f.:::: ::::
:::::
:
::
:: 
Jf
 :::ir=:' , :
Kr5:;. 
.<.:.: -".. OGłOSIEN ':::;.
:::>:::<::::"::::, 
,:" .... ':l . : . 
 : 
 . 

 . 
 . : . '
 . 
 . 
 . 

 . '
 _ . ' : ' 
 ' 
 ' 
 ' ; ' : ' : : ;:- " ' : " '" 

 . 
 . l::
 ,?' . uu::::::::::::u:::, 
. ., -:::
::::::
t'l
:::::;. 
. . . 
 . r : j=4k:: < 
 . : : 
 . 
:' D R D B N Y C H 
E:iÓI:lh. 
...... ::r::::.:-::::::::::
:::::::_ 
. t . : : ,: . .: : 
 .:. :: . : . " : . f . 2 W TfF;
:tMl. 
.' 
r o:::; y.
:::::.}:.::.t 
",., ,.
. , :;;
:::::::.:%.:::::::::::. 
Ę ' : ł: > . . 
: t :
 ' . i . . . . :: ': 
 
 :.: ' :. ' 
 :. '; : L .. .l ' ," "" ' : :'$: " : : ' 
 :" " Tft YB U N I E S tĄS K I EJ" :
Ii.:;;::::lli.[J: 
;, 
 .
g:ri:::::::i:
:::i

i
 
JEDNO SŁOWO i!:m:::::::=::::
::g
: 
.... ... 


::::::::::::::::;:
:::.
:

: 

' . : . : : '

 , . 
 . ? . . :. W WYDANIU CODZIENNYM :i;;r:;;
:;::::


M: 

 ... .{IitlJf 
'
t 1 60 gr (6.000 zł) + VAT .MI¥ftW 
::
::::::::
:
:::::::
:
:' 

 - .. .:.:-:.:-:.:.:.:.;.;.:.:.:.:- 
"
l . ;
 : 
 : f :. : . 
 . 
 . : . } 
 
 . JEDNO SŁOWO :(.-'''--'' ..... 
. 'u, 
., ..:;t:::IiIF' 
'"\
>, '1
 W WYDANIU MAGAZYNOWYM .J:::....:1]?:. 
'\


h. 2 zł (20.000 zł) + VAT .:

1:
;lj:r?' 


NAUKA-PRACA 


:JA. kierowc6w z "malu- 
chem" pilnie, 81-19-52, 
154-15-18 wew. 235. 
(109848) 
O"ADMIRAL" Sosnowiec, za- 
trudni od zaraz tancerki Go- 
Go. (109973) 
aAGENCJA Towarzyska w 
Warszawie zatrudni przystoj- 
nych i eleganckich chłopców 
do 28 lat. Możliwość zakwa- 
terowania. Oferty pisemne z 
foto; "Batman" box 607. 00- 
950 Warszawa. Tel. kom. 
090222924. (109781) 
OAGENT CELNY. Kurs - 
Katowice. Licencja pań- 
stwowa. Praca. Informa- 
cJe: ADVISER - Warsza- 
wa, (0-22)629.37-83; (0- 
22)628-70-56. Zapisy od 
4.01.96 r. (czwartki. piąt- 
ki), Katowice - NOT. Pod- 
g6rna 4, pok. 14. 
(109528) 
aAKTUALNE kursy; Obsługa 
IBM, księgowość, I WIN- 
DOWS, EXCEL WORD, AC- 
CESS, WORKS, COREL, 
programowanie; C, Clipper, 
FoxPro, Informix, UNIX, NO- 
VELL, ORACLE. Pro COIG 
Katowice, tel. 157-41-15, 
157-41-16. (909) 
ODO RADCA podatkowy, 
kurs księgowo-podatkowy, 
zarządzanie firmą. Towarzy- 
stwo Edukacji Bankowej, 
Chorzów, tel. 41-22-88. 
(109745) 

FIRMA polsko-brytyjska za- 
trudni mechaników do serwi- 
su maszyn i urządzeń drogo- 
wych. Praca na terenie Kato- 
wic. Tel. (022) 20-39-39. 
(110007) 
:JKIEROWCA do samochodu 
dostawczego z aktualną wizą 
włoską na stałe lub dorywczo 
pilnie potrzebny. "ORIENT' - 
Rybnik, ul. Rynek 11, tel. 
090-308278 non stop. 
(! 10028) 
OKO REPETYCJE - język an- 
gielski. Bielsko, Orzeszkowa 
10. (110042) 
o..KOTWICA" zatrudni od za- 
raz barmanów, 164-06-04. 
(109971) 
OK RAKOWSKA Oficyna Wy- 
dawnicza zatrudni przedsta- 
wicieli handlowych z terenu 
$Iąska. Wymagana dyspozy- 
cyjnoŚĆ i operatywność. Za
 
robki 10 - 20 mln. Katowice 
tel. 1035.219 wew. 319. 
(109867) 
oMŁODYCH energicznych 
ludzi przyjmę do pracy w lo- 
kalu gastronomicznym. Kato- 
wice, Francuska 10a, od 
18.00 -19.00. (110024) 


OOSOBY z własnym lokalem 
do prowadzenia punktu sku- 
pu surowców wtórnych za- 
trudnię - 66-24-29, (7.00 - 
15.00). (870) 
ClPOSZUKUJEMY chalupnl- 
ków do produkcji kopert 
ozdobnych. Informacja: ko- 
perta + znaczek, skr. poczt. 
261, 42-201 Częstochowa 1. 
(110032) 
:JPOSZUKUJEMY dekorato- 
ra wystaw sklepowych Tel. 
(032)410-170. (110044) 
.,POSZUKUJEMY ludzi z 
ambicjami do rozszerzenia 
działalności - spotkania każ- 
dy wtorek i czwartek godz. 
17.30 Spółdzielnia Rzemieśl- 
nicza - ul. Zamkowa 4 (II pię- 
tro), Wodzisław ŚI. (109855) 
"]"SOFTCOMPUTER" kur. 
sy komputerowe, 185-56- 
11, 596-261 :5. (109792) 
:JZATRUDNIMY: handlow- 
ców, dystrybutorów z własny- 
mi samochodami (wysoka 
prowizja). "Polonia - Pro- 
ducts" Katowice 11-98-141, 
0900610821. (110018) 
"]ZATRUDNIMY dziew- 
czyny w nocnym klubie, 
równiei jako wokalistki. 
Katowice 1541-536 po 
16.00. (109892) 


KUPNO-SPRZEDAŻ 


oMA Bardzo tanie blachy 
trapezowe i dachówkowe. 
"Tarex" Dąbrowa Górnicza, 
Tworzeń 121. Tel. (032)195- 
53-66, (032) 195-55-67. (961) 
[JAMIGA: 1200, 600, 500, do- 
datki, Commodore 64, 182- 
01-86. (109964) 
-,AMIGĘ, PC kupię -191-49- 
49. (109695) 


:IKR EDYTY gotówkowe, 
(032) 153-72-06n, 165-41- 
92. (109934) 
.,LEASING samochodów, 
maszyn, urządzeń - 5% 
wpłaty, (032) 153-72-06n. 
(109935) 
OOVERLOCKI (012) 14-10- 
54. (109969) 
LlOWCZARKI niemieckie 
sprzedam tel. 1155432 Cze- 
chowice, Bestwińska 6. 
(109993) 
:JPACZKARKĘ do złomu ku- 
pię. Kielce (041) 61-32-36 
(109968) 
':JPARKIET, drzwi dębowe, 
jesionowe. Producent płatnik 
VAT. Siemiatyc
e 
(085)553446. (109347) 
:I,PIANINO uiywane 
sprzedam. Zawiercie 
(0376)278-24. (109806) 
OPREPAROWANY ryż oferu- 
ję hurtowniom. (071) 35-35- 
121. (110017) 
:JPRODUCENT - sprzedam 
.,... taśma DENSO tel. (036)26- 
504. (109764) 


.,SPRZEDAM na dogodnych 
warunkach telewizor koloro- 
wy "Sony" 21' z telegazetą, 
cena do uzgodnienia. Tel. 15- 
49-850 po 17.00. (110025) 
LISPRZEDAM palety drewno 
(034)148405 w. 15. (109847) 
,SPRZEDAM tarcicę olcho- 
wą różną oraz sosnową. Tel. 
(0498)12-065 (18.00 - 21.00) 
(109906) 
,STALOWA Wola Ł-34 - 
sprzedam. (0-77) 854387. 
(110061) 


P.R.lnż - Kruszywa Sp. z 0.0. 
oleruJe sprzedaż 
piasku budowlanego 
pierwszej jakości 
 
Punkt Sprzedaży :5 
Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyń- 
skiego 44 I, tel. 193-80-15 


nWTRYSKARKI używane 
różnych typów i wielkości, no- 
we BOY od 22 do 80 T - Wy- 
łączne Przedstwicielstwo Dr. 
BOY GmbH w Polsce PHU P 
& F Wartacz 51-416 Wro- 
claw, ul. Kwidzyńska 2, Tel. 
(071) 25-50-61 w. 216 ; fax 
(071) 24-98-56 i 25-25-59. 
(109913) 


USŁUGI 


OANTENY 
(958) 
"JBIURO Rachunkowe 
"Simba" - księgi podat- 
kowe prowadzimy. 597- 
026. (109992) 
- DCYKLINOWANIE, Szwe- 
dziński 582-315. (109697) 
DCYKLINOWANIE Kasperek 
456-833. (108449) 
OCZYSZCZENIE dywanów, 
tapicerki, 518-468, 154-41- 
49. (109755) 
ODRZWI antywłamaniowe, 
koncesja MSW. "Delta" Kato- 
wice, ul. Magazynowa 21, tel. 
156-55-52. (109732) 
nlNSTALACJE CO, wod.- 
metalowe (012) gaz. (wodomierze). 106-34- 
(0256) 80-54. 08. (109965) 
"1KAFELKOWANIE VAT, tel. 
1350471 Knurów. (109946) 
O"MARMUR" oferuje łom, 
grys, płytki, parapety, piasko- %.*
¥.%.
iNi:i,
.f:Wr&":;:1fH:fWf@n:'i%.:mNf.K*?t

nw

:w
 wiec oraz narzędzia do ob. 
róbki kamienia. Mysłowice- 
Larysz, Jaworowa 28 tel. 
1222-081 w. 446. Sklep: Ka- 
towice, Poniatowskiego 34, 
tel. 515-058 fax 519-488. 
(1 09796) 
[1NAGROBKI! Obniżka cen, 
raty! Kamieniarstwo - J. Pa- 
talong, Mysłowice-Krasowy 
tel. 090301015. (108941) 
DR EMONTY, kafelkowanie , 
boazerie, 122-68-03, 163-79- 
55. (110008) 
oSPRZEDAM magiel elek- 
tryczny PE-3, (032)163-33- 
56. (939) 
C1SZYCIE lin stalowych tanio 
1248-658. (109859) 
jUBEZPIECZENIA na życie 
z funduszem emerytalnym. 
Tel. 156-56-32, 156-32-70, 
155-14-94, 155-14-94,41-13- 
93, 102-82-19, 155-39-94, 
(033)52-48-64, 182-18-12. 
Poszukujemy współpracow- 
ników. Katowice, Graniczna 
61 (8.00 - 10.30, 15.00 - 
17.00). (109201) 
"1USŁUGI stolarskie. 464- 
129. (109830) 
nWYKONUJĘ rozbiórki bu- 
dynków, 154-80-88. (109875) 
[.,ZABEZPIECZANIE komi- 
nów rurami kwasoodpornymi, 
15-01-557. (109879) 


NAJWIĘKSZA 
NA SU1SKV 
HVRTOWNIA 
PARKIEnJ 


I 
:lCIĄGNIK C-385 sprzedam. 
Rostkowice 36, woj. opolskie, 
tel. (077)375134. (110027) 
LlDOBERMANY rodowodo- 
we. Tel. (0-36)71-71-82, 
(110029) 
,GARAŻE 
67-28-13, 
(109939) 
-,JAMNIKI szorstkowłose, ro- 
dowodowe - tanio! 1222-787. 
(110004) 


Z głębokim zalem zawIadamiamy, 
że w dmu 15 Mycznia 1996 r. w wieku 71\ lat zm,JrI 
Prof. dr hab. JÓZEF SZYROCKI 


Dyrektor Oddziału 
WOjewódzkiego Narodowego Banku Pobkiego w Katowicach 
w latach 1959 - 1983. byly dlugoletni Czlonek Zarządu NBP. 
Od
zedl wybitny. aktywny do o
tatnich dni. wawca  
"JA. Będzin. Tanie usługi me- 
dyczne dla Pań, tel. 
(032)167-74-49, 192-45-76. 
(109693) 


'"lA. Usługi medyczne dla 
Pań - najtaniej (032)428- 
724 (922) 
CJAAAAALKOHOLlZM. le- 
czenie odtruwanie. espe- 
rai, psychoterapia. So- 
snowiec, 662-861 wew. 
146. (109348) 


i;J:::lt
 ;t'::;ij 11;
:il: :i!: IEE{ '
łil
/' itI
\ :%J 


"
il:11 :il::

}
 !
'{:I
 ilr;.łjt I

\i'i' I 


25 
'" 

 
'" 


NOWE KOTŁY GAZOWE 
DWUFUNKCY.JNY MORA 674.95 HW 
oraz 
NA.JOSZCZĘDNIE.JSZE .JEDNOFUNKCY.JNE 
MORA 5002 i MORA 5007 turbo 


nDO wynajęcia lokal na biuro 
w centrum Katowic. Tel. 106- 
88-76 od 10.00 - 12.00. 
MOTORYZACJA _ (110023) 
nDZIAŁKA 800 m 2 i domek - 
Pińczów, woj. kieleckie. 
A.Retman, Buraczana 
41 A/14 81-587 Gdynia. 
(109981 ) 
.,KONKRET - pośrednictwo 
mieszkań, nieruchomości - 
GLOB rRUCK 415-384,513-777. (109582) 
.,KUPIĘ sklep o pow. 300 
- 500 m 2 z domem lub 
wolno stojący w centrum 
Katowic. Wiadomość: 
Ruda Śląska tel. 487-794. 
(109907) 
i10CHOJEC - pawilon han- 
dlowy, umeblowany, 25 m 2 , 
sprzedam. Tel. 588-455 do 
15.00. (110045) 
WARSZAWA, tellfax: 46 63 13 
Łopuszańska 36, d.Polmozbyt .,ODSTĄPIĘ sklep w cen- 
trum Chorzowa, ok. 50 m 2 , 
588-021 w.112. (109870) 
nPOSZUKUJEMY lokalu 
sklepowego, branża odzieżo- 
wa, centrum miasta na głów- 
nej ulicy. Tel. (032)410-170, 
(012)56-30-70. (110043) 
, nRZECZOZNAWCY wyce- 
LlAUT
SZYBY, Chorzow, niają budynki, mieszkania, 
Kato
lck.a 63, tel. 413-317, grunty, tel. 66-80-76. 
KarpInskiego 7, tel. 414-582. (109691) 
(109887) .' _" .. , 
-- . . .,SPRZEDAM gospOdarstwo 
"JA VIA A-31,' skrzYniowa, wraz z zabudowaniami polo- 
1
90(91. Sprzedam lub za- żone w Oleśnicy, woj. kielec- 
mienIę na większy, (036)577- kie. Wiadomość: Ostrowiec 
414. (109909) Świętokrzyski tel. (0-47)627- 
OCINQUECENTO 900, 2-let- 510. (109966) 
nie, sprzedam. Tel. (0- 
34)256-150, godz. 16.00 - 
19.00. (109967) 
,DO B,MW skrzynie biegów 
automat i zwykła, Star 200 
3W, przyczepa wywrot. 4,5 t, 
80 r. Siewierz (0376)41-553. 
(959) 
..,FIRMA niemiecka płaci 
490,-zl miesięcznie za 
umieszczenie jej reklamy na 
twoim samochodzie. Informa- 
cje: znaczek polecony + ko- 
perta. Przedsiębiorstwo 
"Optima" 00-991 Warszawa 
box 14. (109937) 
.,GARAŻE blaszaki, hale, 
bramy. P.P.H.U. "AND" 
tel. (032)180-13-30. 
(109962) 
"1GOLF 1,4 1995 uszkodzo- 
ny (0-36)311891. (110020) 
OKONSERWACJA. Autory- 
zowana Sacja Rust-Check, 
tel. 090302464. (108980) 
OKREDYTY na samochody, 
(032) 153-72-06/7, 165-41- 
92. (109933) 
"JKUPIĘ poloneza lub "malu- 
cha", 1820-039. (11 0006) 
':"1KUPIĘ skodę lub ładę, 
1838-740. (110005) 
OKUPU.JĘ samochody 
całe, powypadkowe, sko. 
rodowane. Chorzów. 
Zgrzebnioka 1, tel. 413- 
857. (109759) 
i'"1"MAGNETYZER" - oszczę- 
dza paliwo, przedłuża żywot- 
ność katalizatora. "Somerw", 
Katowice, 1 Maja 31, 156-31- 
30 (109471) 
,"]MARUTI 800, 1992 rok 
sprzedam - 1524-846 (960) 
.,MERCEDES 210D 1995 
rozbity (0-36)311891. 
(109989) 
-,NAPRAWA szyb samocho- 
dc;>wych, 163-69-13, 164-43- 
98. (108239) 
.,NOWO otwarty sklep "Sko- 
da" zaprasza. Bytom, ul. Wit- 
czaka 51. (109790) 
-:1POLONEZ, 1994 - 185-42- 
85 wew. 726 po 16.00. (962) 
,SPRZEDAM avię (1985 r.) 
wywrotka, 3 strony, 5-biego- 
wa, ladowność 4 tony. Kielce, 
(041) 400-83. (110040) 
-,SPRZEDAM toyota corolla 
1991. 1,3 - 80.000 km. Tel. 
(0-36)10-81-82. (110021) 


SPRZEDAZ I DORADZTWO: Katowice: Thenno s.c.. Plebi. 
'cylowa 36. tel. 157-39-02. 157-39-66, SMS Jabłoński, Ow
iana 
60a. tel. 152-10-00. FALCOM '.c.. Chorzowska 2, tel. 584-786. 
Zabrze: EKOINSTAL. Klima
a 2. tel. 171-26-56. HYDROIN- 
STAL, 3 Maja 47, leI. 17]-26-56. DAKON s.c. Handlowa 2. tel. 
173-80-53. Bytom: IRMET. Kochanow
kiego 21. leI. 816-685. 
Chorzów-Batory: Thenno ,.c.. Annii Krajowej 30. tel. 46-20-65. 
.Ą. Zory: NA T AL. Kacza 3, tel. 348-757 

  


r 
,
 A 

\\
 . 
t\lS

'ł . /1?-4 


CJAGENC.JA Towarzyska 
czynna całą dobę "Ve- 
gas" - 417-096 Chorz6w, 
Roosevelta 2, "Omega" - 
317-327 Gliwice, Mickie- 
wicza 55. Zatrudnimy Pa- 
nie. (948) 
ODLA Pań - 102-46-86. 
(946) 
[JAMOR - masaże, 154-64- 
04. (109843) 
OATRAKCYJNE Panie, 81- 
69-42. (109956) 
O"ELlZABETH" zaprasza 
(14.00 -5.00), 119-87-44. 
(109959) 
OH AD ES - Klub Nocny. Ka- 
towice, Dębowa 50, 15-41- 
536. (109800) 
O"HAREM" - najtaniej. Tychy 
O.Lange, 127-10-21 w.161. 
(109628) 
n.,OMEGA", 460-686. 
(109995) 
O"PARADISE" 164-06-04. 
Zatrudnimy Panie. (109974) 
O"PEREŁKI" 150-40-37. 
(109889) 


RÓŻNE 


OLOTTO - odstąpię system. 
Banach, skrytka 121, 30-104 
Kraków 45. (109942) 
:lPOŻYCZKI gotówkowe, 
Dąbrowa: 162-20-31, Sosno- 
wiec: 193-35-92, Olkusz: 43- 
22-71. (110022) 
nPRODUCENT odzieży z 
dzianin - hurt. (034)28-23- 
29,28-23-75. (109994) 


Natychmiastowe potyczki 
got6wkowe pod zastaw: 
złota, sprz,tu RTV, samochod6w 
KATOWICE ul. Słanlslawa 6 (przecznica 
Marracklej I Warszawskiej) lei 106-88.01 
CHORZÓW ul Truchana 62 lei 412.969 
CZELAD% ul Podwalna 10 


0,1-1 .
		

/iv5521-1996-14-0009.djvu

			CO, GDZIE, KIEDY-SPORT 


17 stycznia 1996 


ŚRODA 
17 
stycznia 
Antoniny. Henryk;. Honoraty, 
Marcel;ny, Antoniego Henryka 


Wschód słońca 7.37 
Zachód słońca 15.55 


TEATRY 


KATOWICE: Teatr Sląski, Duża Sce- 
na - g II 00 - Chłop mlhonelem, Scena 
Kameralna - g 1730 - Antyg!Jna w No- 
wym Jorku, BYTOM: Opera Sląska g 
945 I 12 15 - Kopciuszek (Teatr Polski 
z CIeszyna), CHORZOW- Teatr Rozryw- 
ki - g 1800 - Okno na parlament, GU- 
WICE: Operetka Śląska - g 10 00 
Kopciuszek (bajka muzvczna). SOSNO- 
WIEC; Teatr Zagłębia - g. 10 00 - Pan 
Tadeusz, ZABRZE: Teatr Nowy - g 
1000 - Rozmowy z katem, 
OŚ
CIM: DK - g 900 I II 00 - 
Kubus Puchatek (Teatr DZieci Zagłębia 
2 Będzma), 
CZĘSTOCHOWA: Teatr im. A. Mic- 
kiewicza - g. 17 00 - Bestia I piękna, 


1 


6.00 Kawa czy herbata? (w tym Kalenda- 
num XX wieku · Sportowa apteka) 
7.45 V I P. - rozmowa Jedynki 
8.0il "Moda na sukces" (175) - senal prod. 
USA 
8.30 T\,czowy Musie Box 
9.00 Wladomoscl 
9.10 Mama I Ja - program dla mamy I trzylat- 
ka 
9.25 Gimnastyka. Na co dZlen 
9.:ro Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dZIecIach 
10.00 "Sława" (43/46) - senal prod. USA 
10.45 Muzyczna Jedynka 
11.00 Poradmk petenta 
11.15 Ryby I rybki 
11.30 Szkoła plsama magazyn osób 
mepełnospra wnych 
12.00 Wtadomoscl 
12.10 AgrobIznes - rolmczy program mforma- 
cYJny 


12.15 Magazyn Notowan' Renesans społdzlcl- 
CZOSCI . Mleczna secesja 
Srody artystyczne 
12.40 DZieje Zamku Zupnego w Wlł'llczce 
12.55 Bllzej sztuki - fotografia 
13.15 ..Santa Croce" - reportaz 
13.50 Zgadmj! Wykaż Się' 
13.55 Rody fabrykanckie: Geyerowle 
14.25 Lumen 2000 
H.50 Program dma 
15.00 Krama łagodnoścI - program poetycko- 
muzyczny 
15.30 ..Moda na sukces" (175) - senal prod. 
USA (powt.) 
16.00 Dla młodych widzów Raj 
16.25 Dla młodych widzów: Party-Tura - qUIz 
muzyczny 
16.50 Kalendanum XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17 .20 MIliard w rozumie - tl'leturniej 
17 .50 Z kamerą wsród zWierząt. Jubileusz 
18.05 "Bank me z tej ziemi" (10) " Dramat 
małel gastronomii - senal TVP 
19.00 Wieczorynka: "Krcclk I zegar" 
19.30 Wladomoscl 


20.10 "Najlepszy kumpel" - czarna komedia 
prod. USA (1981 r., 93 mm), rez Billy 
Wlldcr, wyk . J3ck Lemmon, Walter Ma- 
thau, pauia PI"l'nhss, Klaus Kinski (z te- 
letekstem) 
Platny morderca czuje SI" JUZ stary i zmęczo- 
ny, marzy o spokojnej emeryturze gdzlCs na eg- 
zotycznej IVysple MUSI Jednak przedtem tcyko- 
nać Jeszcze jedną mokrą robotę, za ktorą moze 
otrzymać fortunę... 
21.45 Puls dma 
22.05 .,Lata \....I('zlenne prymasa Wyszyi1sklego 
1953 - 1956" - film dok. Edmunda Zb. 
Szaniawskiego 
23.00 Wladomoscl 
23.20 ..DziewięcIOro dZiecI wdowy" - film fab 
prod. włoskiej (1990 r., 75 mm), rez. LI- 
na Wertmuller, wyk.' Piera Degh Espo- 
sIli, Domlmque Sanda, Hartmut Becker 
OpoIVlesĆ o tarapatach kobIety, ktora po smierci 
męża musi sama utrzymać 9 swych dziecI. 
Opuszcza rodzmną wles i w poszuJCllVamu pracy 
wyrusza z całą gromadką do poblISkiej Bolonn. .. 
0.35 "Andre Malraux" - film dok. prod fran- 
cuskiej 
2.05 Zakończenie programu 


KONCERTY 


CZERWIONKA-LESZCZ1'NY: Ko- 
ściół Parafialny św. Andrzeja Boboli (ul 
Ks. POJdy) g 1700 - Koncert Nowo- 
roczny w wykonamu. Panstwowego a,- 
społu Plcsm I Tanca ..Sląsk", 


KINA 


KATOWICE: Kosmos Showgirls 
(18 USA 1045 1830 20 45j Babe SWln- 
ka z klasą (b o USA 1300 1440) 
GoldenevI' (15 USA 1615), Rialto - 
MortaJ Kombat (12 USA 1000 l4 00 
1800) Młodzi /(mcwm (15 USA 1200 
III 00 2000), Studyjne Światowid - Jef- 
ferson w Paryzu (15 ang -USA 1000 
1400 1800) Spacer w chmurdch (15 
USA 1200 1600 20 00). Klub Filmowca 
- Fon-est Gump (15 USA 16001900). 
BĘDZIN: Lotnik LIberator 2 (15 
USA 1700) DZlewą'C miesięcy (15 USA 
1900), 
BRZESZCZE: Wisła DZlewlęc mie- 
Sięcy (15 USA 17 00) Johnny Mnemomc 
(15 USA 1930), 
BYTOM. Gloria Show/(Irls (18 USA 
1400 17 00 1930). 
CHORZÓW: Panorama (dwu-.alowe) 
- Mortal Kombat (12 USA 1200 1400 
1600 1800 2045) Goldeneye (15 USA 
1430) Tato (15 pol 164518452000), 
CZECHOWICE-DZIEDZICE: S"it 
Smęty Mikołaj (b o USA 1600) Show- 
gIrls (18 USA 1800 20 30). 
DĄBROWA GÓRNICZA: ATs - 
Show/(Irls (18 USA 1645 1900). 
GLIWICE: Bajka - Mortal Kombat 
(12 USA 1000 1600 113 00) MłodzI 
gmewm (18 USA 12 00 140020(0), Ki- 
no-Teatr X - Goldeneve (15 USA 1200 
2000) Zabo)cy (15 USA 15.80 17 30), 
Amok Spacer w chmurach (15 USA 
17302000). 
JAWORZNO: Sasanka - Morta. 
Kombat (12 USA 160018002000). 
MIKOLÓW: Adria - P{}cahontas (b II 
USA 1300 1500) Apollo 13 (15 USA 
1700 1930). . 
MYSLOWICE: Oscar Goldcneye,(15 
USA 1700 1900). Kosmos 2 (Wesoła) 
Poeahonlas (b o USA 150016301800) 
Goldeneve (15 USA 1930), 
PIEKAR\' ŚL.: Zacisze Goldeneye 
(15 USA 17 15 1930). 
PSZCZ\'NA' Wenus - Pocahontas 
(b o. USA 16 00) Johnny Mnemomc (15 
USA 1800) Nalwmak" (15 USA 20 15), 
RACIBÓRZ: Przemko - DKF ..Puls" 
Prowokator (pol 18 OD), 
Rt:DA ŚLĄSKA: Patria (Nowy By- 
tom) - Pocahont.:łs (b o USA 1700) LI- 
berator 2 (15 USA 1900). 
RYBNIK: Apollo Pocahon\ils (b o 
USA 11 45 16 Hi) Don Juan de Marco 
(18 USA 1900, Premierowe Showgirls 
(18 USA 1700 19 15). 
SOSNOWIEC: Muza - ZaboJcy (15 
USA 1000 1500) Tato (15 pol 1215 
17.45) Goldeneve (15 USA 20 (0). 
TARNOWSKIE GÓR\': Europa - Dr 
Jekyll I panna Hyde (15 USA 1000 
1630) DZlewlęc miesięcy (15 USA 12 15 
1430 19.00), 
Tl'CHY: Andromeda - Młodzi 
mew- 
m (15 USA 1600 20 15) Tato (15 pol 
1800), 
ZABRZE: Marzenie - Młodzi gniew- 
m (15 USA 1000 1600 2000) Mortal 
Kombat(12 USA 120014001800), Ro- 
ma - Fannelh, ostatm kastrat (15 belg 
1715) Underground (15 franc -chorw. 
19.30); 
ZAWIERClE: MOK - Smęty Mlkoła) 
(b o USA 1700), 
ŻOR\': Vega Gatunek (15 USA 
18.00 2000). 
BIELSKO-BIALA: Złote Lany - Za- 
bólcy (15 USA 14 30 1930) Showgirls 
(18 USA 17002145), 
CIESZYN: Piast - Mortal Kombat 
(12 USA 14 30 1630 1830) Spacer 
w chmurach (12 USA 20 30). 
OŚ
CIM: Graffiti 95 . Goldeneye 
(15 USA 17 30 20 00). 
SUCHA BESKIDZKA: Smrek - 
Apollo 13 (15 USA). 
WADOWICE' Szarotka. Pocahontas 
(b o. USA 15 30) Gatunek (15 USA 1700 
1930), 
ŻYWIEC: Janosik - Huzar (15 Cmnc 
1700) DZlewlęc mlesl
'CY (15 USA 
1900). 
CZJ;:STOCHOWA: Wołnośi - Smęty 
Mlkoła) (b o USA 1000 14 15) Goldcn- 
eye (15 USA 1200) Młodzi 
mewm (15 
USA 160020 15) Tato (15 pol 1815).1((,- 
la" Goldenp\'e (15 USA 1700 19 15), 
Stud
ine - Wsclekle psy (USA 1715 
1930), 


7.00 Panorama 
7.10 Sport telegram 
7.20 Poranny magazyn Dwójki (w tym: 
DZlenmk krajowy) 
7.50 Akademia Zdrowia DwóJki - poranny 
program sportowo-rekreacyjny (audIO- 
tele 070055666) 
8.00 Opolski SerwIs InformacYjny 
8.15 Gazeta domowa - ogłoszema I reklamy 
(z KatowIC) 
8.30 "Wszystko, tylko me miłość" (25/28) - 
senal prod USA 
9.00 Transmisja obrad Sejmu (w przerwie, 
ok. 13.00 Panorama) 
14.55 Powltame - 


15.00 ..Podró;Ł do wnętrza Zll'ml z Willy Fog- 
giern" (1/26) - senal amm. prod. hlsz- 
pansklej 
15.25 Akadl'mla Zdrowia DwóJki - program 
sportowo-rekreacyjny (powt ) 
15.35 Pejzaże WSI polskiej. Wizja lokalna 
16.00 ZWierzęta wokół nas: Podaj łapę 
16.30 5 x 5 wygrajmy razem - teleturniej (au- 
dlOtele. 070025217) 
17.00 Europejskie spotkama młodych 
17 .55 Losowame gier liczbowych Totahzatora 
Sportowego 
18.00 Panorama 
18.10 Aktualnoscl (z KatowIc) 
18.40 Portrety miast - program Agencji 
Reklamy TV Katowice 
18.45 Reportaz redakcJI częstochowskIeJ' 


19.05 Jeden z dZiesIęciu - teleturnlcJ (audlOte- 
le: 0'10075800) 
19.35 Po rozum do głowy - program dla dzieci 
20.00 Spotkame z Balladą: GWiazdka 
20.50 Sport - telegram 
21.00 Panorama 
21.35 Ekspres reporterów 
22.05 Rewelacja miesiąca: "Grek Zorba" - ba- 
let do muzyki Mlklsa Theodoraklsa; reż. 
Lorea MassImo, wyk.' Władimir Wassl- 
hew, Gheorghe Janu, Luctana SaV1gnano 
Balet osnuty na pOIVICSCI urodzonego na Kre- 
cIe NIkosa Kazantzakisa. Spektakl pOIVstał na 
zamolVif>1ne letmego festiwalu muzycznego 
Arena dl Verona w 1988 r. 
0.05 Panorama 
0,10 Zbigniew Hołdys - film dokumentalny 
1.00 Zakonczeme programu 


6.00 Jak to zdrowo na sportowo (5) - senal 
dla dZIecI 
6.30 ZWierzęta z gmącego lasu (6) - sl'nal 
prod. angielskiej 
7.00 Retransmisja TV Polom a 
9.00 Poranek z TelewJ.lją Katowice - maga- 
zyn studYJno-filmowy 
11.00 Program dma 
11.05 Namlętnosc -telenowcla prod. wenezu- 
elskiej 
11.40 D.l:IS w Teletrójce - reportaz (powt.) 
12.00 Aktualnoscl (1) 
12.05 Co mi zrobisz jak mme złapiesz - kome- 
dia obyczajowa prod polskiej (powt ) 
13.40 Pstrągi od Najmrodzklego - film dok 
prod polskiej pow\.) 
14.20 Muzyczne promocJI' 


14.35 Kleks - program dla młodych widzow 
15.00 Aktualnoscl (2) 
15.05 Program dma 
15.10 Kot rozrabiaka (13) - senal animowany 
prod francuskiej 
15.35 Tlmberwood I przYJacIelI' (6) - senal 
prod USA 
16.00 Pu;tnastolatkl (53) - senal fabularny 
dla młodzlezy 
16.35 DZls w Tell'trójce - reportaż 
16.50 Pryzmat- magazyn mepcłnosprawnych 
17 .20 Cnstal - telenowela prod. wenezuelskiej 
18.00 Gosc dma . 
18.10 Aktualnoscl - program mfonnaCYlny 
(wyd. głowne) 
18.-10 Portrety miast - program AgencJI Re- 
klamy TV Katowice 
18.45 DZiś w Tcll'tr6Jce - report3z redakCji 
częstochowsklel 
19.00 Zycie na gorąco - magazyn mterwen- 
cYjny 


19.30 Czyste szalenstwo (46) - magazyn roz- 
rywkowy 
20.00 Spender (7) - serial krymmainy prod. 
angielskiej 
21.00 Na reporterskim szlaku 
21.30 Przemyt - reportaz 
21.45 Muzyczne promocJI' 
22.00 AktualnoścI (4) 
22.05 Program na czwartek 
22.10 Namiętność - telenowela (powt.) 
22.40 SWlat bez gramc 
23.00 Biała kasa - rcportaz 
23.30 Sport 
24.00 Nasze stulecie (9) - francuski film doku- 
mentalny 
1.00 Zycie na gorąco - magazyn mterwen- 
cyjny (powt.) 
1.30 Noc filmowa 
2.00 Senal filmowy 
3.30 Film fabularny 
5.00 Senal filmowy 


WP KiW imo Geno Jo liętka 


Planetarium Slą.kie - g 17 00 - Są- 
siedzi Ziemi, Lodowisko na "Fali" - 
czynne codziennie w 
ndz 9 00 - 17 30 
("
"pozyczalma I sLhClel7lla ł
zew, szat- 
ma. punkt sdmtamy I bufet), Górnoślą- 
ski Park Etnograficzny I"zynny od "10r- 
ku do pliltku w godz 900 - 14 00. zWle- 
wamI' \włączme L przewodmklem. 
weJscle od ul Parkowej (karczma me- 
cz\"nna), ZOO Z" ledzac mOZDa w g 
1000 - 1600 (kasy C"Lyrme do 1500) 


7.00 HALOGRA'MY 
7.20 Ye! Ye! Ye! - proWam muzyczny dla 
dZieCI 
7.30 Kalambury - program rozrywkowy 
8.00 Grand Pnx 
21) - senal. mumowany dla 
ł dZieCI _,_ 
8.20 Klub Lady Fltness 
8.30 Skrzydła (116) - arnel}lkdń!
1 senal ko- 
medIOwy 
9.00 MIsJa EUl"l'ka (8/24) - senal amerykan- 
ski 
10.00 Za wszelką cenę (23 - 24) - telenowela 
brazyhJska 
11.00 Jestesmy - program redakcJI rehgllnej 


11.30 DIsco relax 
12.25 Trzy kroki po ziemi - film prod. polskiej 
(1965 r., 92 mm); rez. Jerzy Hoffman, 
Edward Skórzewski 
14.00 Maski - magazyn rozrywkowy 
14.30 4 x 4 - magazyn motorywcYJny 
15.00 HALOGRA!MY 
15.20 Ye! Ye! Ye l - program muzyczny dla 
dilecl 
15.35 C
aTOd
leJka z kSlęZYC8 (lll) -'sc,Tlal 
animowany dla dZiecI 
16.00 Informacje 
16.15 Lmk Journal - magazyn mody 
16.45 I wszyscy razem (73/101) - amerykanskl 
senal komedIOWY 
17.15 Kalambury - program rozrywkowy 
17.45 Grace w opałach (44) - amerykański se- 
rial komedIOwy 


18.15 Gra o w6zystko... z Billem Cosby 
18.45 InformaCje 
18.55 Dallas (102) - amerykanskl senal oby- 
czaJowy 
19.50 Infonnacjl! 
20.05 Alrwo)[ (67) - amerykanskl senal sensa- 
cYJny 
21.00 Ghmarz I prokurator (32) - amerykan- 
ski senal sensal:YJny 
22.09 Informacje I biznes mformacJe 
.22.25 Dohna lajek (35/65) - sentli arnerykan
 
ski 
22.50 Plus mmus - program publicystyczny 
23.20 Sztuka sprawlcdllwoscl - magazyn 
prawmczy 
23.50 MotoWIadomoścI 
0.20 Audio GRA 'MY 
1.20 Pozegname 


o przenosinach Czerkawskie- 
go z Boston Bruins mówiło Się 
od kilku miesięcy, bowiem tre- 
ner Steve Kasper nie miał prze- 
konama do umiejętności sporto- 
wych Polaka. Menazer Czer- 
kawskiego przez długi czas szu- 
kał optymalnego rozwiązama 
i wreszcie wykorzystano spo- 
sobnosc do zmiany barw klubo- 
wych. "MIsie" poszukiwały 
'bramkar.l:a, bowiem Blaine La- 
cher me spełmał OCZl'klWan, 
wystąpił zaledwie W 12 meczach 
i został skierowany do filialnego 
zespołu Provldence (AHL). 
Craig Billington również pre- 
zentuje przeciętną formę i szu- 
kano pełnowartoścIOwego na- 
stępcy. Kandydatów było wil'lu, 
ale ostatecznie postawiono na 
Billa Ranforda, który w koncu 
wrócił do macierzystego klubu 
(1985-87). Ponadto druzyna 
z Bostonu oddała do Oilers Se- 
ana Brow'na oraz mleJscl' 
W przyszłorocznym drafcie. 
Menażer Edmonton Glen Sa- 
ther uważa, że talent Polaka 
dopiero teraz się rozwime. Do- 
tychczasowy dorobek Czerkaw- 
skiego w NHL przedstawia się 
następująco: 84 spotkania, 19 
goli i 21 asyst. Dl'blUt Czerkaw- 
sklego wypadł niezwykle uda- 
mI' w meczu Edmonton Oilers 
z Buffalo Sabres (5:4, po do- 
grywce) asystował przy dwóch 
golach Miroslava Szatana i De- 
ana Hauera. Decydującą bram- 
kę, 11 sek przed koncern do- 
grywki, uzyskał Doug Weight. 
Zapowiedzi o rychlym ślubie 
Mariusza z Izabellą Scorupco 
są przedwczesne, choć - jak 
twierdzi ojciec - oboje chcą za- 
legalizować swój związek. 


nagrody XlIl Konkursu Chopi- 
nowskiego), O 45 ParlOrama (po- 
wt ), 1 15 Zakonczeme programu 


.
 
_. iAa.a*,uw
 .
 
f
 .' <. Dl KRAKu"".):'
'''::''l 

.: ',:-:,
:

"x' .' 

...;l' ". .. -:-..:.
W'$ 
800 Kromka 810 Krakow na 
dZlen dobry 8.30 Czarnokslęzmk 
z krainY OZ - senal ammowany 
dla dZiecI (2) 9 00 Cmtal 9 30 Off 
beat - pr. muzyczny (8) 10 00 DZie- 
CI panny młudej (powt ) 11.45 Mo- 
Ja dZIUpla - ma
az}'n 12 00 Re- 
transmisja TV Poloma 14.55 Zapo- 
wiedz programu I konkursu dla te- 
lt>wldzow 15.10 Kot rozrabiaka 
(13) - senal amm 15.35 Tlmber- 
wood I przYjaciele (6) - senal am- 
mowany z sekwencjami filmowymI 
1600 Piętnastolatki (53) 16.30 Cy- 
klomotoabccadło 16.45 Małe kmo 
17 05 KIM - Krakowski Informa- 
tor Muzyczny 17.15 Cnstal (358) - 
senal prod. wenez. 17 55 Kundel 
bury I kocury 18 10 Kromka 18.40 
9 I 1/2 - magazyn reporterow 19 00 
Cztery kąty 19 15 PodpowIedzi 
w plenerze - mag turystyczny 
1930 Czyste szalenstwo (46) 2000 
Spender (7) - senal krym 2100 
IdZiemy do mlijsta 21.15 Umversl- 
tas - magazyn studencki 21.30 
Z medycyną na ty 21 45 Kromka 
22.00 Sport 22 05 Paryskie peJzaze 
mody 22 30 Ten wspamały sport 
22 55 Nasza antena 23 00 Cham, 
pol. 1981, 84 mm 0.28 Muzyka na 
dobranoc 1 00 Zakonczeme pro- 
gramu 


7 00 BBC News (0), 7 30 Diabel- 
ski mł
'I1 fIlmy rysunkowe 
(powt) ("), 800 Muzyczny budzik 
muzyczne hity, 8 30 Wędrujący 
mmsl L gary Hlel - film dokumen- 
talnv, 9 25 Drabma Jakubowa - 
amerykanskl horror psychologicz- 
ny, 11 30 Syn Rózowej Pantery - 
am"rykanska komedia krymmal- 
na, 1300 Na gap\, - talk show (pu- 
bhcznosc ttl 65-70-896) (powt), 
1330 Fantom 2040 (12) - amery- 
kanski hlm animowany, 1400 
Elchmann w Jerozohmle - fzlm 
dokumentalny, 15.30 Byc człowie- 
kiem - angielski hlm obyczajowo- 
przygodowy, 17 30 MOT - Mon- 


strualny Oryginalny Twor (7) - 
francuski film ammowany, 17.50 
Puchar zoo - sena fllmow ammo- 
wanych, 1800 Diabelski młyn - 
hlmy rysunkowe (O), 1830 MOJe 
drugie ja (70) - sen al amerykanskl 
(0), 1855 News Plus - program 
promocyjno-mformacYJny (1) (0), 
1900 Na gap\, - talk show (pu- 
bhcznosc tel 65-70-096) ("),1930 
Harry I Hendersonowle (63) - se- 
nal amerykanskl (O). 1955 News 
Plus - program promocYJno-mfor- 
macYlny (2) (O), 20 00 Piłka wodna 
- włoska komedia obyczajowa, 
21.30 Słynne samm:hody' VW Be- 
atll' - cykl dokumentalny, 22.20 
Avalon - amerykański film oby- 
czajowy, O 25 Magazyn futbollł 
amerykanskiego, 1.20 AnTlla Boga 
- horror amerykanski, 2.55 Piekło 
- dramat francuskI. 
(0) _ programy nie kodowane. 


16.45 Powltame - program dma, 
17 00 Opowlescl Jazzowe (powt), 
17 30 Kanery - magazyn dla mło- 
dZieży, 18.00 Akademia modelek- 
senal dla młodzlezy prod. francu- 
skiej, 18.30 DZIl'clOwlsko - blok 
dla naj młodszych , 19 00 Zemsta 
(22) - telenowela prod wenezuel- 
skiej, 2000 Sprawy wewnętrzne 
(3) - senal krymmainy prod USA, 
21 00 Reporter na tropie (3) - se- 
rIal krymmainy prod. angielskiej, 
22 00 Kanery - ma
azyn (powt), 
22.30 Magazyn sportowy, 23 00 
Zemsta (powt.) 


1650 Krzysztof Kolumb (IO) - 
senal dla dZiecI, 17 15 TelemCor- 
maCIe, 17 30 Westgate (16) - senal 
romantyczny, 1830 Mana (118) - 
telenowela, 19 15 Haggard (2) - se- 
Tlal komedIOwy, 1940 Z planu fil- 
mowego ..NeW' - magazyn kmo- 
wy, 2000 Zamroczeme - hlm sen- 
sacYJny, 21 40 °Dlsco Polo Mlx - 
muzyka, 22 00 TelemCormacJe, 
22 20 Wysclg armatmej kuh - ko- 
media, 23.50 Muzyczne dobranoc, 
O 05 Zakonczeme programu. 


Ranford ani 
przez moment 
nie przypusz- 
czał, ze zmle- 
m miejsce za- 
trudnienia 
i był mocno 
zawiedziony, 
gdy usłyszał tę 
"nowinę". 
KJubu nie by- 
ło stać na 
utrzymanie 
dwoch wyso- 
kiej kJasy 
bramkarzy. 
Przed sezo- 
nem "Nafcia- 
rzy" zasilił 28- 
letni Curtis 
Joseph z SI. 
Louis Blues, 
który z ko- 
nieczności 
musiał wystę- 
pować w Las 
Vl'gas Thun- ,
 
der (lHL). Bo- 

: 
st.ończycy:' 
mieli ochotę 
na pozyskanie 
Josepha, lecz 
ten katego- Nie ma znaczenia, w jakiej drużynie NHL b,d, 
rycznie odmó- występował - twierdzi Mariusz Czerkawski. 
wił przejścia Fot. Z. Wieczorek 
do "MISIOW" . Menażer Sather cyjnym doniesieniom. Gretzky 
jest pr.l:ekonany o słusznym wy- miałby przejść wraz z obroł'ttą 
borze Martym McSorleyem, zaś 
W sWlatku hokejowym coraz "Bluesmeni" oddahby aż 5 za- 
częścIej kolportowana jest in- wodmkow i prawo do draftu. 
formaCja o pr.l:enosinach Way- LIDERZY. Northeast divisioD 
ne'a Gretzky'ego z Los Angeles - Pittsburgh Pengums 43 mecze, 
Kmgs do St. Louis Blues! 34- 57 pkt.; Atlantic - New York 
letni napastmk za dwa sezony Rangers 47,64; Central- Detro- 
gry miałby otrzymać 18 mlllo- it Red Wings 43, 65, Pacific:: - 
now dolarow Szefowie "Kró- Colorado Avalanche 44, 54... 6) 
lów" zaprzeczają tym rewela- Edmonton Ollers 44, 36. (so\\.) 


Wyczyny pod tablicami 


Dennis Rodman po kłótni z sędzią zszedł z boiska. 
ale w walce pod tablicami skutecznie zastąpił go 
inny as Chicago Dunst Michael Jordano 


- Nie koncentrujemy się na 
wygraniu 70 lub wIęcej spotkari 
- tWierdzi coach Chicago Bulls, 
Phil Jackson. - OCzywIścIe wy- 
grytcamę . spotkan jest b!1rd?o 
wazne, {Ile jak wskazuje przy- 
klad Ht>uswn Rockets z' ub t. 
W rundzIe rfzsad- 
nJczeJ zanotowali 
Oni tylko 48 zwy- 
Cięstw, a póznJej 
sIęgnęli po mI- 
strzowski tytul. 
"Byki" legity- 
mUJą się naJlep- 
szym bilansem 
meczovv (31-3) 
w lidze. Do tej po- 
ry me znalezlt po- 
gromców we wła- 
sneJ hall (18-0). 
W wygranym 
11387 meczu z Seattle SuperSo- 
mcs ponownie pierwszoplanową 
rolę zagral Michael Jordan - 35 
pkt i 14 zbIOrek (najwięcej od 
czasu powrotu do druzyny). Wy- 
czyn na tablicach me moze dzl- 
WIC, bo w finałowej minucie tr.l:e- 
CleJ kwarty ż bOIska został wy- 
kluczony, po drugIm przewIrue- 
mu techmcznym, "kroI zbiórek" 
Dennis Rodrnan. Zastąpil go nie 
kto mny jak właśnie Jordan Eks- 
centryczny Rodrnan po kłotni 
z sędzią zdjął koszulkę l wręczył 
ją Jcdncmu z mlodych fanów. 
Mecze Boston Celtlcs - Nęw 
York Knicks przed wielU laty 
elektryzowały całą Amerykę. 
DzisiaJ pozostał jedynie daw- 


RADIO SATELITARNE RMF FM 


STACJE 
M,
LOPOLSK:\ SLĄSK 
Kalowlcc 71,75 o 
93.0 MIIL (tel. 157- 
-18-37) WodzIsław 90.0 MHz. Opole 71.06 
. 95,3 FM, Bielsko-Biała 72.77 . 89.2 
MHz, C7ęstnchowa 70.88 o 92.-1 MHz 


j, 
RMF;J"M 


RADIO VANESSA 
fi 11eS

 100.3 FM 
V9 100, 


Racibórz: 
ul StarowleJska75 
tel (036) 154-221., 154-582 


RADIO DELTA 


8 1ITR UKF 
". 87,9 FM 70,4 FM 
BI elsko- Bidła 
,.' Browarna 2 
(ol'"" (tel. 260-46, 233-20) 


RADIO SILESIA FLASH 


72.2 I 106.4 MHz 
Gliwice I Katowice 
(tel. 388-138, 
513-030) 


RADIO REZONANS 

 Radio 
całą dobę 
ezonans 99,1 MHz 
Sosnowiec, 
ul B('dzlnska 39 
tel. 191-83-30. 191-83-38 


RADIO TOP 


69,38 i 94,5 MHz 


rv
 
NIl 


Katowice 
(tel. 153-98-65) , 


PROGRAM I 
600 StudIO 6 8 30 ,,21" 9 00 Wla- 
domoscl 9 05 Tarcza zegarowa 9 55 
Pokojowe pola walki - senal dok 
1040 Jest jaka Jesl 11 00 Zdrowko, 
pame doktorze - senall1 10 Alergie 
11 15 Program pubhcystyczny l 50 
ZWlercladleme 12 00 Wladomoscl 
1205 Kultura '96 12.20 Klekamce- 
pr. TV Ostrawa 13.10 StudIO repor- 
terów 1335 OK POP 1355 Krole- 
slwo motyh 14.20 Cudowna planeta 
- senal dok. 15.10 Smeżna rzeka' 
Saga rodu McGregorów - senal (5) 
16.00 Wladomoscl 1605 Draplezmk 
- film przyrodnIczy 1635 Ghny 
1700 Mim-maxi 17 50 Wieczorynka 
J8.05 Wladomoscl regIOnalne 1820 
Sprawca nieznany 1850 CUdowne 
lata - serial USA 19.15 Wieczoryn- 
ka 19.30 Wydarzema, sport 2000 
Posłamec - film 2105 InauguraC)a 
oswletlema katedry sw Wita - film 
dok. 21 25 Arena 22 10 WiadomoścI 
22 20 Miami Vice - senal krym. 
USA 23.35 Co znaczy w domu? 
23.35 Jak zamordowac mlhonerkę? 
- film krym l 05 ,,21" 


NOVA 
6 00 Smadame z Novą 8.30 Mło- 
dZI I mespokojm - senal USA 9 15 
Dallas - senal USA 10.05 Mełlrose 
Place - senal USA (8) 10.50 Dlacze- 
go? 11 10 Program rozrywkowy - 
ukryta kaml'ra 11 55 Booke - senal 
USA 12 45 Zonaty ze zobowląza- 
maml - senal (15) 13 10 Majsterko- 
WICZ Tlm - senal kom. USA 13,35 
RyzykancI - teleturnlel 1400 Ro- 
dzma Nowakow - serial TC 1425 
M.A S H - senal kom USA 1450 
Tak płyme czas - senal USA 1535 
MIkI' Hammer 
 senal krym. USA 
1630 Zonaty ze zobowlązamaml - 
senal USA (16) 1700 Dallas - senal 
USA 18 00 Ryzyko - teleturniej 
18 25 Na zdrowie - senal kom USA 
18 50 RodzIna Nowakow - senal TC 
1920 Pogoda 1930 DZlenmk, sport 
20 00 POjedynek tytanow - fdm 
ang 22 00 Własme dZiś 22 05 Pro- 
sto w oczy 22 40 M A S H. - senal 
kom USA 2310 Rl'negat - senal 
krym. USA (22) 23.55 DZlenmkl 
czerwonych buclkow - serial I'rot. 
O 20 Nova w czwartek 


6 55 DZlen dobry z Polski, 7 00 
Panorama, 7 10 DZlCn dobry z Pol- 
ski cd , 9 00 Wladomosct, 9 10 Pro- 
gram dma, 9 15 Szostka na szost- 
kę - program dla dZieci (powt), 
945 Krzyzowka szczęscla - tell'- 
turmej (powt), 10 15 Droga (5/6)' 
..Rysopis uwodzIciela" - sl'nal 
prod polskie), rez. Sylwester Ch\,- 
emski (powt.), 11 15 Blok progra- 
mow edukacYjnych 11.15 Czym 
jest czas, 11 35 Z lamusa lechmkl 
- polska koleI zelazna, 11 50 Ry- 
sUJ z nami, 12.00 Wladomoscl, 
12 10 Pro
ram dma, 12 15 Temida. 
Powrót po smlerc . film lab prod. 
polskiej. (1986 r, 77 mm), rez Je- 
rzy Fedak, wyk: Zygmunt Hub- 
ner, Henryk Talar, Edward Zlen- 
tara, Dorota StalInska, Zdzisław 
Kozlen (pow t ), 13 35 .,Hlstona- 
wspołczesnośc" (powt), 14 05 Za- 
proszeme' Krolewski -skarb (po- 
wt), 1425 Rozmowa dma, 1455 
PowItame, program dma, 15.00 
Panorama, 15.20 Raj - program 
redakcJI katolickieJ, 15 50 Hlsto- 
na Kapelan sWladklem wiary, 
16.20 Gosc TV Poloma, 16.30 Re- 
portaz o Polonu "Gllalessanesl 
Polacchl", 17 00 Teleexpress, 
17.15 Na polską nutę - program 
dla dZiecI (powt.), 17 45 KI zyzow- 
ka szCzęścia - teleturmej, 18 15 
Lektury salelltv. Adam Mickie- 
WICZ Pan Tade
sz, KSięga II - Za- 
mek, rez. Adam HanuszkleWICZ, 
wyk: Adam Hanuszklewlcz. Hen- 
ryk Machahca, Mleczvsław Voit, 
Andrzej Zaorski, Elżbieta Bor- 
kowska Szkuta, Joanna Jedlewska 
mm. 1920 Dobranocka' Bajkt 
z mchu I paprocI - film ammowa- 
ny dla dZiecI, 1930 Wladomoscl, 
2000 KomedIancI' Maja Komo- 
rowska (1) - fIlm dok. Krystyny 
Bogusławskiej, 21 00 Panorama, 
21 30 Kobieta po polskU! JQwlta - 
film Cab prod polskieJ, (1967 r, 
91 mm), rez Janusz Morgen, stern 
wyk Damel OlbrychskI, Barbara 
KWiatkowska, Kahna Jędruslk, 
Zblgmew Cybulski, Ignacy Gogo- 
lewski I inm. 23 00 Program na 
czwartek, 23 05 ..BdJor w Buffo" 
(1), 2330 Skąd ta wrazhwosc - 
program Katarzyny SUChCICkll'), 
O 05 Noce z muzyką RpCltale la\!- 
reatow. Rl'm Urasm (laur£'at IV 


RADIO MARYJA 
,. ..., KATOWICE 107,60 MHz 
l' , ., \ OLKUSZ 10-1.60 MHz, 
; ,,; BIELSKO-BIALA 
\ ,'J 72,77 MUz. Torun, 
"'h ,M ..... ul ZWlrkl I WIgurv 80 
.CO,. tel biura. (O-56) . 
365-8:!, lei do studia (O-56) 381-82 


RADIO PULS 


Rozgłośnia 
g , I Katohcka 
UKF 71,03 MHz 
. FM 96,1 MHz 
Ghwlce, 
ul Głowackiego 3, teł 132-52-32 


nych wspomnień czar, przede 
wszystkim z powodu końca wiel- 
kiej legendy "Celtów". W Bosto- 
me gospodarze me sprostali 
Knicks 92.105. Nowojorczycy 
odnieśli nad nimi bardzo łatwo 
trtynaste z rzędu zwycięstwo 
,w NBA 
 ostatni raz pr.l:cgrali 
z Ccll1cs 10 stycznia 1993 roku. 
Inna legenda NBA, Los Angeles 
Lakers, mlewa się meco lepiej - 
właśnie pokonała we własne) ha- 
li obronców tytułu mistrzow- 
skiego Houston Rockets 101'100. 
Najlepszym grac;;em Lakers był 
Serb Vlade Divac - 25 pkt 
Powrót Dana Majerle do hali 
Wl'St Arena okazał SIę dla Pho- 
erux Suns fatalny w skutkach. 
..Słonca" przegrały szosty 
z ostatnich siedmIU spotkan - 
7489 z Cleveland Cavallers. Ma- 
jerle (zdobył 20 pkt) poprzednie 
Siedem lat spędzIł wła5me w ze- 
spole Suns, przed sezonem został 
pozyskany pr.l:cz ..Kavvalerzy- 
stów" w zamian za Johna Wil- 
liamsa. 

 To byto piękne - opowiadał 
potem o swoim występie Majer- 
le. - Dobrze mi SIę grało i co waz- 
ne wygralIśmy Bylem meco zde- 
neTIVowany. Dlugo czekałem na 
tę chwtlę, a kibice zgotowalt mi 
dobre przyjęcie. 
W meczu z Cavalil'rs drużyna 
Phoenix uzyskała najmnieJ 
punktów w historii klubu od 15 
lat. Gor.l:ej ..Słonca" wypadły je- 
dynie 8 marca 1981 r. w spotka- 
mu z Kansas City Kmgs. Poraż- 


ka gospodarzy me dzivvi. zwa- 
zywszy absencję k1lku kontuzJo- 
wanych graczy z podstawowego 
składu. Suns zanotowal1 tylko 
 t 
38-procentową skutecznośc n1l.'" , 
tow z gry. 3
" 
. Gdy Dle starcza umiejętności . o-
 
n\OIZna poprawiać rekordy 
w drugą stronę. Z takiego zało- 
zenia wyszli chyba debIUtanci 
Toronto Raptors. W przegranym 
91.92 spotkaniu Z Chariolte 
Hornets ustanowili najgorszy 
rckord NBA pod względem naj- 
mniejszeJ liczby zaliczonych 
rzutow wolnych. Z trzech przy- 
znanych rzutów osobistych Rap- 
I
 
tors am razu nie potraCIli trafu:: .
, 1f.J 
do kosza. Poprzedni mechlubny 
wymk należał do New Orleans 
Jazz, ktorzy w meczu przeciw 
Houston w 1977 r. zdobyh, 
w podobnych sytuacjach, tylko 
jeden punkt. 
Rekord sezonu w zbiórkach 
(28) ustanowił gracz Dallas Ma- 
vericks Popeye Jones. Nie uchro- ,I\. 
niło to jednak ..Wlchrzycteli" od 
porazkl 84 91 z Indianą Pacers. 
Przed wymklem Jonesa czterech 
graczy w blezących rozgryw- ł r "(. 
kach, w )ednym meczu, zebrało t \ 
z tabhc 22 piłki. 
LIDERZY. Atlantic:: division: 
Orlando Maglc - 27 zwycięstw 
i 9 porażek, przeciętna 0.750 
pkt.; Central: Chicago Bulls - 31 
i 3, 0.912; Midwest: San Antonio 
Spurs - 24 I 9, 0.727; PaciIic: Se- 
attle SuperSonics - 25 i 10, 
0.714. (z) 


POLSKIE RADIO WARSZAWA 

 PROGRAM I 
_
__ na fah długiej 225 kHz 

 PROGRAM III 
UKF 65,99 MHz 
Warszawa, DZiał Lącznoscl ze 
SłuchaczamI (teL 44-57-14) 


RADIO KATOWICE 


Katowice: 
radlCMro'lCf 68,33 MHz 
(lcl emtr 51-52-21) 
Bielsko-Biała: 103,00 MHz 
(11-\ 12-33-83) 
Częstochowa: 68.96 MHz 


Wyzwoleni piłkarze i rynek 


Od stałego korespondenta w Skandynawii 


Przyszlosć międzynarodowego futbolu, ba, całe- 
go ruchu sportowego, stanęła pod znaklel:l1 zapy- 
tama, tWierdZi pr.l:ewodniczący Europejskiej Fe- 
deraCJI Piłki Nożnel UEFA, Lennart Johansson 
komentuJąc, w wywiadzie dla szwedzkiego dZlen- 
mka Dagcns Nyheter, niedawny wyrok Trybunału 
Europejskiego w sprawie belgljsklCgo piłkarza Je- 
ana-
larca Bosmana. Wyrok dał zawodowym plł- 
kanom te samI' uprawmema na europe)sklm ryn- 
ku pracy, Jakle mają mne grupy zawodowe, co 
podważyło kluczowe zasady, Jakimi kIerowały Się 
europejskie kluby piłkarskie w sprawach kontrak- 
tow, transferow i udzIału zagranicznych piłkarzy 
w rozgrywkach klubowych. Po wygasmęcIU kon- 
traktu, piłkarz me ma żadnych ekonomicznych lub 
innych zobowlązan wobec klubu I moze swobod- 
nie decydowac o swojej przyszłośCi. 
Piłkarz został wyzwolony z przypisama, niczym 
dawny chłop panszczyżmany. Kluby domagały Się 
plemędzy za transfer i faktyczme ogramczały 
przyszłosc zawodmkow, co pokazal przypadek 
Bosmana zmuszoncgo do zakończema kanery, 
kiedy Jego popr.l:edm klub Llege zastosował pr.l:eJ- 
śCle do Dunkierki. Wcdlug Johanssona Llege zła- 
mał przed£' wszystkim przepl5Y UEFA I gdyby 
Bosman zwroclł Się do federacJI, me trzeba byłoby 
angazować Trybunału Europe)skiego. Sprawa 
Bosmana nic Jest, )ego zdamcm, wymklem kon- 
nlktu ml('dzy piłkarzami a klubami, lecz między 
profl'Sjonalną elitą a ekonomiczme 5łabym maso- 
wym futbolem 
Kluby, ktore stać było na płaceme profesJona- 
łom wysokich gaż, radziły sobie takz£' z płacemem 
wysokich sum transferowych. Teraz będzie tak, ze 
te kluby, ktore prowadziły rozległą działalnosc 
wychowawczą, doprowadzając do rozwOJU młode 
talenty, stracą podstawy l'gzystenC)1 Nikt Im nic 
będzie musiał zwracac poml'SlOnych kosztow 
w przypadku odejścia mlodego zawodnika do za- 
wodowego klubu. Dlatego UEFA, podkresllł Jo- 
hansson, me akceptuje wyroku I będzie Się mu 


przeciwstawiała wszelkimi siłami. Fedl'racja za- 
mierza przede Wszystkim podJąc polityczne wysił- 
ki, ktorych celem ma byc uzupełmenie Traktatu 
Rzymskiego (układu, na ktorym zbudowana zosta- 
ła EWG zamm przekształciła Się w Umę EuropeJ- 
ską) o protokół dodatkowy oPisujący specjalną sy- 
tuaCJę futbolu i dostosowujący do niej reguły pa- 
nUJące na europejskim rynku pracy. 
Johansson tWierdzI tez, ze wielkie kluby wcale 
Się me przestraszyły wyroku. To onI' dązą do wy- 
zwolema Się spod kontroli I reguł UEFA, ktore słu- 
 
zyc mają całemu futbolowi, a me tylko wąskiej eli- 
cie. Potęzne kluby (jak Milan, Bayern, Barcelona) 
wielokrotnie probowały wystartowac z europejską 
hgą Miały onI' zarmar sClągńąc do siebie najlep- 
szych zavvodnlkow I same sprzedawac prawa tele- 
wIzYJne. Doprowadziło to, Jego zdaniem, do po- 
wstama opłacalnego mewątphwie europejskiego 
cyrku piłkarskiego przy Jednoczesnym rozbrojemu 
caleJ futbolowej Europy. Pomewaz wszystkie tur- 
meJe muszą mleć akceptację UEFA, zdołahśmy się 
temu przeclwstawlc. Jesll zasady Umi Europej- 
skieJ o swobodzie działania na rynku jednostek 
i przed51ębJOrstw zaczną byc stosowane także 
w futbolu, to me będZlcmy mogli mczego zrobić, 
powiedział Johansson. 
Jesll swoboda zatrudniema będzie obowiązywa- 
ła w futbolu w takiej rozclągłosci jak w innych za- 
wodach, to skonczy Się takze obowiązek klubóvv 
zwal mama zawodmkow na mecze mlędzynarodo- 
w£'. KJuby me są tym zamteresowane, a piłkarzt' 
cZęsto takze me. 
Szef UEFA zaznaczył jednak, ze federaCja nit' 
chce Się przeclwstawlac komecznym zmianom 
W lutym dOjdzie np do spotkama z pr.l:edstawlcle- 
laml Wielkich klubow, na ktorym byc moz£' po- 
wstaną Ligi Europejskie (II II) Będą one Jednak 
powiązane z hgaml narodowymi I najlepsze druzy- 
ny będą Sl(' kwallflkov.ały do europej5klch rozgry- 
wek 


TOMASZ \VAI.l\T 


9 


....-".. 
-:;-, 


.111 r-IL 
. a. 


..;. 
 ł- 
,N) 


b 


l> 


to 


1) 


., 


,.... 
I 


:...1i i 


.... 


or) 
.., 
.., 
., 
,'--ł 
:"" 


" 


'.1 
! 


1 


.s<- 
I 


'T' 


!'i 


...  


"'I 


.. 
, 


f 


" 
.
 i 
!J 
Ił 
, , 
,. 
;
 
\: 
;ł 
'. 
;
 
ł 
:; 
., 
,
 
I. 
, 


': 


.t 

 


"
		

/iv5521-1996-14-0010.djvu

			10 77 stycznia 7996 
Beniaminkiem być, czyli... 
I ' I Y I 
! ! ! : I 


SPORT 


Często jest tak, że awans do wyższej ligi przerasta finansowe możliwości 
klubu. Ale przecież nikomu nie można zabronić zwycięstw. 


Ten scenanusz przerabIano JUZ 
setki razy Kiedy przychodzI suk- 
ces, Jest zwykle bardzo faJme 
Wszyscy Się CIeszą, poklepują I są 
gotowi zawojowac cały SWlat 
Znajdą Się )akleS prenue I zewsząd 
słychac obietnice wszechstronne) 
pomocy. Potem, gdy eufona opa- 
da, okazuje Się, ze np awans do 
wyzsze) lIgl wcale me Jest znowu 
takim SzczęSClem, Jakby Się wyda- 
wało Kiedy porazkl stają S1ę Juz 
regułą, pOjawia Się pytanie - po co 
nam to własclwle było? 
W ub sezome piłkarze ręczni 
Fabloku Chrzanów po dwuletmej 
przerwie powrocIll w szeregi 1 ligi. 
Niestety, znajdują Się na ostatmm 
mle)scu I mają znikome szanse na 
uratowame Się przed degradacją 
To zresztą mozna było przewI- 
dziec O grze WCląZ decydują za- 
wodnicy dobrze po trzydziestce 
bramkarz Stanisław Malczewski, 
Adam Piekarczyk. Zbigniew 
Bromboszcz, Krzysztof Adamu- 
suk czy Kazimierz Skóra. Czy 
warto WięC było awansowac I zno- 
SIC kolejne upokorzema? 
- Trudno przeClez moWIC za- 
wodmkom. słuchaJCie, me ma sen- 
su awansowac, lepiej przegrywaJ- 
cie - tWierdzi Andrzej Odynokow, 
kierownik sekcJI Fabloku - Prze- 
siaduJą nas kontuzJe, gdybysmy 
cały czas grah w naJsllmeJszym 
składzie, to mlebbysmy te 4-6 
punktow więcej Spotykamy Się 
Z piłkarzami takze prywatme, roz- 
mawiamy, bo zawodnICY są n
co 
stłamszeni Po ostatnim meczu 
w Lubinie, gdzie przegrallsmy tyl- 
ko 22:25, Jestem Jednak zbudowa- 
ny. Chłopcy znowu tworzyli ze- 
spół 
Od największego zakładu 
w mleSCle, Fabryki Lokomotyw, 
klub ma jedvnle zapewniony bez- 
płatny transport na mecze, poma- 
ga 1ak moze Urząd Miejski O po- 
zostałe plemądze muszą JUz starac 
SIę sami Chrzanow Jest małym 
nuastem. Po awansie paru sponso- 
row obiecywało plemądze, skon- 
czyło Się jednak na słowach 
- Zawodmcy praCUją albo uczą 
Się, I gra w piłkę ręczną Jest dla 
nłch czyms w rodzaju hobby Pre- 
mie są nawet wysokie, ale Jak do- 
tąd nieosIągalne. Pod tym wzglę- 
dem lepiej Im było w II lidze. Jesz- 
cze napsujemy trochę krWI mnym 
zespołom - obiecuje Odynokow 
Fablok powoh Jednak musI go- 
dZlc Się z degradacJą, a o kolejny 
come back będzie znaczme trud- 
mej Wlększosc weteranow zapo- 
WIedziała definitywny komec ka- 
nery. 
Na ostatnim mieJscu W lidze slą- 
sklej znajduje po Jesiennej rundzie 
Się bemammek Górnik Boguszo- 
wice. Cztery zdobyte punkty w 17 
występach I bilans bramkowy 9-67 


to wymk kompromitujący piłka- 
rzy Jednak zwykłe przedstawleme 
liczb dale mepełny obraz sytuacJI 
- Po konflikCIe z zarządem klu- 
bu na tle warunkow fmansowych 
kilku dosunadczonych zawodm- 
kaw odeszlo z zespołu Pozostah są 
Jumoraml lub praCUją I trenują 


łalnoscI uzalezmem przede 
wszystktm od dotacjI RyblllckIeJ 
Społk1 Węglowej Nlektorzy za- 
wodnzcy JesIemą postąpilI w mysi 
porzekadła, ze apetyt rosme 
w miarę Jedzema l me przystali na 
nasze propoZYCJe. Po awansie na 


- NaJwazllleJsze było zzycIe Się 
z druzyną I przekoname JI!J, ze mi- 
mo wszystko, warto Jest pracowac 
na trenmgach - wspomma Wrze- 
ski 
Jedyne ZWYCięStwo druzyna od- 
mosła W ostatmm, 28 występie li- 
gowym SzkolemowIec wypełmł 
jednak zada- 
me, czego do- 
wodem pozo- 
stame w dru- 
zynle na na- 
stępny sezon 
najlepszych 
zawodmczek 
Nie zmlema 
to jednak oce- 
ny, ze wtedy 
zespoł me był 
zupełnie 
przygotowa- 
ny do gry w 
ekstraklasie 
l - podobme 
jak Inne gry 
zespołowe 
boleśme do- 
sWladczył 
braku zamte- 
resowanla 
I pomocy ze 
strony klubu 
I sportowej 
uczelm 
W ub sezo- 
me Prasa Piła 
w sIatkarskie) 
serii A kobiet 
ustanowiła 
rzadki re- 
kord' W 30 
meczach zero 
punktow I le- 
dWie 8 wy- 
granych se- 
tow Ale tez 
mny zespoł 
awansował, 
a mny (znacz- 
me słabszy) 
grał. Znowu 
wszystko 
przez sponso- 
row, ktorzy 
nagle orzekli, 
ze fmansowa- 
me sportu na 
tak wysokim 
szczeblu 
Fot. Z. Wieczorek pr.lerasta ich 
mozhwoscl. 
O mierzeniU sił na zamiary mogli- 
by coś powIedzlec rowmez w ze- 
spolach z samego dna futbolowe) 
ekstraklasy - GKS Bełchatów 
I Siarce Tarnobrzeg Nadzieje zo- 
stały tam sztucznie rozdmuchane, 
a wkrotce okazało Się, ze nawet 
węgiel brunatnv przegra na piłkar- 
skim rynku Ale kazdy chce prze- 
Clez posm.lkowac smaku prawdzi- 
wego sportu I zadne przysłOWia 
me są wtedy wazne (P. Zaw) 


Na pierwszoligowych parkietach walka jest jui naprawdę twarda. 


rownoczesllle - mfonnował JUZ na 
początku sezonu trener Janusz 
Czaro)'. 
Ryszard Paprotn
', ktory został 
prezesem klubu w grudniu ub. ro- 
ku, uwaza 
- Rozmawwllsmy po męsku 
z pIłkarzamI I chcą om Jeszcze po- 
walczyc o utrzymame Się w lidze 
Szkoda byto by zaprzepasclc szan- 
s'" wymkaJącą z medawnego 
awansu Jestesmy w naszl!J dzw- 


pewno n
 tak wyobrazahsmy so- 
bie naszą grę w lidze sląsklej . 
Gdy Się me wiedzie, to trener 
często musI podejmować Się roll 
psychologa Doswladczył tego np. 
Alfred Wrzeski, ktory przed po- 
nad dwoma laty rozpoczął pracę 
z bemammklem I ligi piłkarek 
ręcznych AZS A WF Katowice 
Sytuacja była beznadzle)na 
i szkolemowIec me mogł mczemu 
zaradzlc 


Jeszczc mc ochłonęllsmy po przegranych t'lImmacjach mi- 
strzostw Europy, a przed nami kolejne emoCJe, tym razem zWiąza- 
ne z ehmmaCJaml mistrzostw sWlata w 1998 r. OCZywIscle mm pił- 
karska reprezcntacJa ro.zegra mauguracYJny mecz, najpierw dOJ- 
dZIe do negocjacJI w sprawie termmarza 
Własme dZIsiaj w WarszawIc bl,'dą toczyc Się rozmowy, dotyczą- 
cc harmonogramu rozgrywek PrzedstawIClelc Mołdawll I GruZJI 
przybyh do stolicy JUZ w sobotę, zas wczoraj Anglicy oraz WłOSI 
Wleczorcm prezcs PZPN na czesc goscI \"ydał przYjęcie w restau- 
racjI "Bazyliszek", zas dZls od rana trwają obrady 


Eliminacje MŚ '98 
Z kim zaczynać? 


W składzie nasze) delegacJI znalezll Się: sekretarz generalny 
zWiązku Michał Listkiewicz oraz szkolemowa generaliCja Antoni 
Piechniczek (doradca ds reprezentacJI) oraz Władysław Stachurski 
(selekcJoner). 
- MOim marzelllem na ten rok jest udanIe wystartowac w elImI- 
naCJach mIstrzostw śwwta - powiedział szef PZPN Marian Dziuro- 
wicz. - Byty wstępne przymwrkt Imamy okreslony plan dzwłama. 
Jako gospodarzowI me wypada ml uczestnIczyć w rozmowach, lecz 
grupa negoCJatorow Jest na wskros profesjonalna Nie chcę zdra- 
dzac taJemnIcy. ale mamy ze swej strony przygotowane trzy wer- 
sJe Na komentarze przYJdzIe czas po spotkamu MOIm zdamem 
kluczowym problemem na ten rok Jest TOWnIeZ pyta me. gdzie ma- 
my grac? Ze swej strony, Jako prezes zWIązku, dołozę wszelkIch 
staran, by elImmaCJe odbywaty Się JUZ na zmodernIzowanym Sta- 
dIOnIe SląskIm. Na tak atrakcyjne mecze z Angltą czy WłochamI 
przybytoby zapewne 50 tYSIęCY wldzow 
DZIs w salach recepcYJnych hotelu "VICtOria" podczas rozmów 
będzie mezwykle gorąco Wielu zwolenmkow ma wcrsJa z rozegra- 
mem na początku ellmmacjl dwoch meczow z naJsllmeJszyml ry- 
walami. Wowczas PZPN mo ze hczyć na duze profity z transmisji 
telewIzyjnych Jedno jest pewne, mkt me chce jechać na początek 
do GruZJI lub Mołdawll Wszyscy mamy w pamięci mauguraCJę eh- 
mmacJl ME w Tel AWIwie 
Jezeh w rozmowach odmeslemy sukces, moze wowczas będzie to 
mezły prognostyk przed ehmmacjaml mIstrzostw sWlata (sow) 


Zostala nam Grzybowska 


Spadek formy prezentowany od 
połowy ubiegłego roku przez ło- 
dZiankę Katarzynę Nowak trwa 
nadal I dał o sobie znac JUz pod- 
czas mauguracYjnej gry doswlad- 
czonej Polki na kortach FlInders 
Park. Wydawało Się, ze Fmka Na- 
nne Dahlman będzie w zasIęgu jej 
mozllwoscl Tymczasem Nowak 
przegrała gładko 3 6, O 6 Miłą 
mespodzlankę sprawiła natomiast 
krakowianka Magdalena Grzy- 
bowska. Deblowa partnerka Ale- 
ksandry Olszy przegrała pierwsze- 
go seta z reprezentantką gospoda- 
rzy Trudi Musgrave. ale po przeła- 
mamu tremy złapała włascIWY 
rytm I moze zgłosIć Się do kasy po 
pierwszą premię Teraz na 18-lat- 
kę czeka znana zawodmczka 
z Czech Helena Sukova. 
Bez problemow do drugiej run- 
dy awansowali najwyzej rozsta- 
wiem Amerykanka Monica Seles 
i Jej rodak Pete Sampras. Naj- 
WIększe kłopoty miał Niemiec Bo- 
ris Becker, ktory potrzebował pię- 
CIU setow, by uporac Się z BrytYJ- 
czykiem Gregiem Rusedskim, ser- 
wUJącym z prędkosclą dochodzącą 
do 217 km na godz.. 
Ciekawsze wyniki pierwszej 
rundy. Kobiety: Magdalena Grzy- 
bowska - Trudl Musgrave (Au- 
stralia) 4 6, 6'3, 6 2, Nanne Dahl- 
man (Fmlandla) - Katarzyna No- 
wak 6 3, 6 O, Momca Seles (USA, 
l) - Janet Lee (USA) 63, 6 O, KI- 
miko Date (Japoma, 5) - Angellca 


Zmarł Edward Makula 


W poniedziałek w Warszawie 
w wieku 65 lat zmarł Edward 
Makula, znany przed laty 
w świecie pilot szybowcowy, 
a następnie pilot lotnictwa sani- 
tarnego oraz kapitaa PLL LOT. 
Edward Makula pochodzący ze 
Śląska był tuż po wojnie człon- 
kiem Aeroklubu Śląskiego' 
w Katowicach, gdzie rozpoczął 
szkolenie lotnicze. 
Umiłował szybowce. Szybko 
awansował do kadry i w 1958 r. 
zadebiutował w mistrzostwach 
świata, które odbyły się w Le- 
sznie. Zajął 5 miejsce. Dwa lata 
póżniej w mistnostwach świata 
w Niemczech wywalczył już t y- 


-*- 
* * 
- F-'C"
 

... o.:.,u n.':-'.'''''' 
* * 
**.... 


9.00 Halowy supercross, 
10.00 Mag koszykarski. 10 30 
Mag narciarskI, 11 00 I 22.00 
Tems - Austrahan Open, 19 00 
Sporty motorowe, 21 00 Boks 
zawodowy, 21 30 Rajd Grana- 
da - Dakar, 2400 PS w jez- 
dziectVl<"le 


De
S(hfl 
5portFernsehe,t1 


6.30, 13.00 Maglc Sports, 
830 Sporty wodne, 1200 
I 17 00 Amerykańscy gladiato- 
rzy, 17 00 Halowy turnie) pIł- 
karski w Krefeld (na zywo), 
2234 Raport sportowy, 23.10 
Wrestllng, 0.10 Boks zawodo- 
wy, 3 40 Klasycy boksu. 


tuł wicemistrza świata w klasie 
otwartej, a w 1963 r. tytuł mi- 
strza świata również w klasie 
otwartej. Startował w repre- 


,"" 


zentacji Polski przez 12 lat. 
a po raz ostatni w 1970 r. 
w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie podobnie jak w swym de- 
biucie był piąty. Sześć razy 
uczestniczył w mistrzostwach 
najlepszych szybowników 
świata, a najgorsze - 8 miejsce 
zajął w 1968 r. w mistrzo- 
stwach, które również odbyły 
się w Polsce" Lesznie. 
Za swe wybitne osiągnięcia 
w szybownictwie został odzna- 
czony przez Międzynarodową 
Federację Lotniczą najwyższym 
wyróżnieniem nadawanym szy- 
bownikom - Medalem LiIientha- 
la. Przez wiele lat był pilotem 
PLL LOT w stopniu kapitana. 
Wsławił się tym. iż jako pierw- 
szy Polak przeleciał komunika- 
ą-jnym samolotem z Polski do 
Japonii trasą wiodącą nad bie- 
gunem północnym. Był nie tylko 
pilotem, ale również teorety- 
kiem lotów szybowcowych. 


1l,
L1D
 


* Szwajcar Michael von Gru- 
eningen z czasem 2 29,96 wygrał 
zaliczany do klasyfikacji Pucha- 
ru SWlata slalom gigant w Adel- 
boden. Drugie miejsce zc stratą 
1,83 zajął jego rodak Urs Kaelin, 
a tr.leCle Norweg Tom Stinnsen 
(-2,74) Von Gruemngen tnum- 
fował w gIgancie po raz czwarty 
w tym sezome z Slt'C!mlU 
rozegranych zawodow W klasy- 
fikacJI generalnej PS prowadzI 
Lasse Kjus (Norwegia) - 956 pkt, 
przed von Gruemngenem - 690 
I Alberto Tombą (Włochy) - 616. 
* Brak smegu na trasach Ku- 
balonki w Wlslc I na skoczm 
"Mallnka" w Wlsle-Głębcach 
zmusił orgamzatorów do odwo- 
łama narciarskich mIstrzostw 
BeskidzkIego w OZN w konku- 
renc)ach klasycznych 
* Solistki Zuzanna Szwed, 
Anna Rechnio, solista Robert 


Michael Gigant 


Grzegorczyk, pary sportowe 
Dorota Zagórska - Mariusz Siu- 
dek (Uma Oswlęclm), Magdale- 
na Sroczyńska - Sławomir Bo- 
rowiecki I duet taneczny Sylwia 
Nowak - Sebastian Kolasiński 
będą reprezentować Polskę 
w mistrzostwach Europy w łyz- 
Wlarstwle figurowym, którc 
rozpoczną Się 21 styczma w So- 
fll 
* 19 styczma w Heerenveen 
rozpoczną Się mistrzostwa Euro- 
py koblCt I męzczyzn w łyzwlar- 
stWIe szvbklm w wIeloboJu 
W Holandu wystartuje czteroo- 
sobowa ekipa polska: Ewa Wa- 
silewska, Jaromir Radke, Pawel 
Zygmunt I Jacek Napora. 


* Brytyjska narciarka KIrsten 
McGibbon poniosła smlerc 
wskutek wypadku na stoku 
w AJtenmarkt-Zauchensce 
w Austm, podczas tremngu bie- 
gu zjazdowego pr.led mlstrzo- 
stwanu "krajow płaskich" 
w narc Iarstwie alpejskIm. 
W zaległym meczu hokejo- 
we) ekstraklasy Tysovia prze- 
grała na własnym lodowIsku 
ze Stoczniowcem Gdańsk 2.5 
(O 2,1'1, 12). BramkI. Nowak 
(35), Wawrzonkowski (42) - 
dla gospodarzy; Soliński 2 
(11, 55), Justka (7), Leśniak 
(34), Paszkin (42) - dla gdan- 
szczano 


Gavaldon (Meksyk) 6 2, 6.0, Iva 
MajolI (Chorwacja, 7) - Jelena 
Makarowa (RosJa) 6 4, 6'2, Anke 
Huber (Niemcy, 8) - Sandra Klel- 
nova (Czechy) 6'1, 64, Mary Joe 
Fernandez (USA, 9) - Vlrgima Ru- 
ano-Pascual (Hlszpama) 6.4, 63, 
Mary Plerce (Francja, 4) - Petra 
Schwarz (Austna) 6 3, 6 l. 
Mężczyźni: Thomas Muster 
(Austria, 3) - Thlerry Guarchola 
(FrancJa) 6 3, 6 3, 6 2, FrancIsco 
Clavet (Hlszpama) - EmIlio San- 
chez (Hlszpama) 6 O, 6.3, 6 3, An- 
driej Mledwledlew (Ukrama, 14)- 
Carlos Moya (Hlszpama) 6.4, 7 5, 
26, 76 (9-7), Thomas Enqvlst 
(Szwecja, 7) - Marc Goellner 
(NIemcy) 6 3, 6.2, 6 4, Goran Iva- 
msevlc (Chorwacja, 10) - Bernd 
Karbacher (Niemcy) 64, 7 6 
(11-9), 6'3, Arnaud Boetsch 
(Francja, 12) - Guy Forget (Fran- 
cja) 4 6, 7 6 (7-5), 6 3, 6.3, Pete 
Sampras ,(USA, l) - Richard 
Fromberg (Australia) 7 5, 6 3, 6 2, 
Todd Martm (USA, 15) - Damel 
Vacek (Czechy) 64, 6'7 (5-7), 63, 
6'4, Bons Becker (Niemcy, 4) - 
Greg Rusedskl (Wielka Brytania) 
6 4, 3'6, 4 6, 6.3, fj 3. (R.M) 


Turecka próba Yawalu 


W ostatmm hgowym meczu 
siatkarze AZS Yawal Często- 
chowa bez problemow pokona- 
h Czarnych Radom, choc my- 
slaml byh JUZ w Ankarze, gdzie 
dZls rozegrają drugie spotkam e 
w Lidze Mlstrzow W premie- 
rze pokonah Cannes 3 l, tym 
razem przeclwmklem pod- 
opiecznych Stanisława Gości- 
niaka będzie mIstrz TurcJI 
Halkbank Ankara, '1'0 bardzo 
mewygodny rywal, grający zy- 
wlOłowo I bez kompleksow 
W pierwszym sWOIm występie 
przegrał co prawda w Novym 
Sadzie z VOjvodmą 1.3, ale wy- 
stąpił w osłabIOnym składzie 
W Halkbanku występuje 
trzech obcokrajowcow, a naj- 
wyzsze notowama ma 33-letm 
Szwed Jan Hedengaerd. 
W 1989 r wywalczył z ekipą 
"Trzech Koron" srebrny medal 
ME, występował tak ze na 10 
w Seulu Atutami Halkbanku 
są takze Kanadyjczyk David 
Mulholland oraz Amerykamn 
Mark Milton Jones, obaj mie- 
rzący po 202 cm 
Nie wiadomo, czy ta trojka 
zagra przeciwko akademIkom 
TureckI klub me zgłosił w ter- 
mlme zawodmkow do pucha- 
rowych rozgrywek. Z tego po- 


wodu me mogli om wystąplc 
w meczu z VOJvodmą Turcy 
czymą starama, aby naprawlc 
sWOJ błąd Na hnll Ankara - 
. Luksemburg trwają gorączko- 
we rozmowy. 
Ewentualna absencja stawIa 
w trudnej sytuaCji trenera 
Halkbanku Gladstona Orlando 
Sammuela Blackwooda. Ten 
znany szkol cm oWIec kubanski 
prowadził reprezentaCję swoje- 
go kraju podczas Ohmplady 
w Barcelome Kubanczycy 
awansowah wowczas do połfl- 
nału, gdzIe przegrali z Holan- 
dią, a w meczu o 3 mIejsce ule- 
gh Amerykanom. 
Akademicy polecIeh do Tur- 
Cji wczoraj rano, na miejscu 
zameldowah SIę dopiero wie- 
czorem Zdołah jeSZCze prze- 
prowadzI c krotką rozgrzewkę, 
dZIsIaJ po raz drugi zapoznają 
Się z halą Nikt mc narzeka na 
kontuzje, po ataku grypy 
(piotr Gruszka, Andrzej Stel- 
mach I Michał Chadała) takze 
me ma śladu TureckI khmat 
najlepiej słuzy Markowi Kwie- 
cińskiemu, który dwa lata te- 
mu występował nad Bosforem. 
Mecz poprowadzI arbIter 
z Izraela, znający podobno ję- 
zyk polski L. Jaz 


I PAP informuje I 


. CHORWACKI napastmk Davor 
Suker łJfdzle występował w Realu 
Madryt W rozlIczemu Sewilla, Jego 
były klub, otrzyma pięciU zawodnl- 
kow stołecznej druzyny - na zasa- 
dach kontraktu lub wypozyczema 
PodpIsana W pomedzlałek umowa, 
ktorej warunki są bardzo skomphko- 
wane, opiewa na sumę 600 mln peset 
(5 mln USD) 
. GLASGOW Rangers zdecydowa- 
h Się pozyskac z tureckiego Istanbul- 
spor Holendra Petera van Vossena 
w zamian za Rosjanina Olega Salenkę 
. 31-LETNI rosYjski hokeista NI- 
kołaj Borszczewski podpisał kon- 
trakt z niemieckim klubem Koelner 
Hale Borszczewskl to mistrz ohm- 
pIJskl z Igrzysk AlbertvJlle '92, mają- 
cy za sobą starty w klubie NHL Cal- 
gary Flames. Ostatmo był zawodni- 
kiem moskiewskiego Spartaka 
. PIŁKARSKI Puchar Narodow 
AfrykI, grupa D Mozambik - Tune- 
zja l l (1 l) 
. KLUBY angIelskIej ekstraklasy 
piłkarskIej me wezmą udzIału w te- 
goroczych rozgrywkach Pucharu In- 
tertoto I dołączą tym samym do 
Wlmbledonu I Tottenhamu, ktore 
wykluczone zostały z tych rozgry- 
wek przez UEFA 
. PIŁKARZE Twente Enschede 
mają nowego trenera Niemiec Hans 
Mayer zastąpił Issy Tena Donkelaara, 
ktolY zrezygnował z posady w hstopa- 
dzle ub r po sen! słabych występowo 
. AUSTRALUSKI kolarz .JeU 
Stewart za stosowame medozwolo- 


nych srodkow dopmgujących został 
w sWOIm kraju zdyskwahflkowany 
na dwa lata Na arenie międzynaro- 
doweJ Stewart ma połroczny zakaz 
startow W OIganlzmle 27-letnlego 
kolarza, ktory niespodziewanie zwy- 
clęzył w hstopadowym WYSClgu 
Mount Bulier Alpme Classlc, wykry- 
to podwyzszony pozIOm testosteronu 


Porażka Nobilesu 


W rewanzowym meczu połfl- 
nału Pucharu Europy w koszy- 
kowce męzczyzn w grupie "B" 
chorwacka druzyna Zrinjevac 
Zagrzeb pokonała po wyrowna- 
nym meczu Nobiles Włocławek 
98 94 (42 45). 


Chudy W Krisbucie 


Wydaje Się, ze wędrowki Rober- 
ta Chudego dobIegły konca. Ten 
utalentowany 24-letnl napastmk 
AKS Niwka testowany był w I-li- 
gowym Sokole, ale trener Bogu- 
sław Kaczmarczyk me WidZiał te- 
go zawodnika w sWOIm zespole 
W tej sytuacjI nowym klubem 
Chudego został Krisbut Myszków, 
ktory po OdejSCIU do Arniki Wron- 
kI Mariusza Mizgały chciał uzu- 
pełmc lukI w ataku Jeden z naJ- 
grozmejszych strzelcow 1Il ligi 
moze okazac SIę godnym jego na- 
stępcą. Do postawlema kropki nad 
"I" pozostały jeszcze drobne spra- 
wy "papierkowe" L Jaz 


Najpierw "Spodek", a potem boiska 


Czas sparingów 


Do rozpoczęcia hgowych 
zmagań pozostało Jeszcze tro- 
chę czasu, ale piłkarze JUZ od 
kilku dm staranme przygoto- 
wują Się do rundy rewanzowej. 
Poważnym sprawdzianem bę- 
dZlc halowy turnie) 
w "Spodku", w którym wystą- 
pią czołowe zespoły ligowe. 
PozmeJ szkolemowcy zaplano- 
wah wiele spanngow. W pla- 
nach Sokoła jest 6 spotkań kon- 
trolnych, a Ruchu tylko 5, z ko- 
lei zabrzame zaplanowah az 13 
meczow testowych. . 
GKS Katowice: Turme) halo- 
wy w "Spodku" (2001 ), WIsła 
Krakow (1.02. g. 12, wyjazd), 
OkOCimskI Brzesko (3 02 g 12), 
SzombIerki (7.02. g 11, wy- 
jazd), Sokoł (10 02 g 11, u sIe- 
bie), Poloma Bytom (12 02. g. 11 
wyjazd), Knsbut Myszków 


Piłkarze ostrożniejsi 
Anglelsklm piłkarzom zawodo- 
wym doradza Się, by podpisywali 
umowy z zespołami w obecnoscl 
eksperttJw prawnych, ktorzy za- 
pewnią Im korzyscI, Jakle daje 
,.casus Bosmana". Londynska fir- 
ma, reprezentująca JUZ kapitana 
Wlmbledonu Vinniego Jonesa, 
planuJe stworzeme nowego ZWIąZ- 
ku zawodowego piłkarzy pod na- 
zwą Stowarqszeme Piłkarz\' Poza 
Kontraktami (POCA). obiecuJące- 
go maksimum korzyscl dla swych 
członkow 
Ponad 30 piłkarzy .l klubow 
londynskICh I połudma AnglII 
uczestmczyło w ..szkolemu" pro- 
wadzonym przez ekspcrtow, wy- 
jasmających Im Ich nowc prawa 
POCA obiecuje pomagac graczom 
zawodowym bardzlcj mz Ich stary 
zWlązck, ProfcsslOnal Footballers 
Assoclatlon, ktory zwoła z{'brame 
zawodowcow z połnocy kraju 
w pożme)szym termmlc 
Tymczasem przedstawIciel£' FI- 
FA I UEFA, w tym prawmcy obu 
orgamzacjl, jUZ na plelwszym 
wspolnym spotkąmu, ktore odby- 
ło Się w siedzibie FIFA w Zury- 
chu, doszli do porozumlema co do 
dalszego postępowa ma w "spra- 


Okruchy 


wie Bosm.lna" Szczegóły me zo- 
stały ujawnlonc. 


Kto po Venablesie? 
Trener klubu Tottenham, Gerry 
Francis, wykluczył siebie jako 
kandydata na posadę trenera rc- 
prezentaCJI Anglll, po Terrym Ve- 
nablesie 44-letm Francls, kapitan 
druz)'ny narodo.we) w latach 70. 
stwierdził, ze The Football Asso- 
clatlOn wmna pr.lekonac Venable- 
sa, by zrezygnował z funkcJI tre- 
nera dopiero po mistrzostwach 
Europy Francls był faworytem 
bukmacherow sposrod kandyda- 
tow na sukcesję po Venableslc, 
ktory przcd tygodmem oswlad- 
CZ\ ł. ze rezy gnuJe ze swej funkcJI 
Dwaj mm, Kevin Keegan, trener 
Newcastlc I B
'an Robson (Mld- 
dlesbrough) dali do zrozumiema. 
zc takzc me chcą ublegac Się o wa- 
kUjące po Vcnablesle stanowisko 
- ChoClaz mOJa umowa z Tot- 
tenhamem wygasa latem tego ro- 
ku, w tej chwIli mam takle samo 
zdame, Jak dwa lata temu, gdy wy- 


powlCldatem Się W wywIadzIe na 
temat połozema ang&elskIego fut- 
boju. Jesll ChodZI o mOJą przy- 
szlosc w futbolu. to widzę Ją 1Ul po- 
ZIOmie klubowym - powiedział 
Francls 


Balbo bliżej nieba 
Paplez Jan Paweł II spełm proś- 
bę argcntynsklego piłkarza Abla 
Balbo, wystl,'pującego w rzym- 
skim klubie AS Roma Balbo na- 
pisał do paplcza list z prosbą 
o wspolną modlitwę I został za- 
proszony do Watykanu na pome- 
dZiałek 29 bm 
W wywladzl(, dla ..COlTlere del- 
Ia Sera" Balbo powICdzIał. IZ 
"prosIł papleza o spotkame me po 
to. by mOWIC o pllte, ale by spę- 
dZIC Je na wspolneJ modlItwIe ". 
Papl(,z zaprosił WSZ) stkICh spor- 
towcow argentvnsklch v..').stęPUją- 
cych we włoskich klubach 
29-letm Balbo gra od trzcch se- 
zonow, z wielkim powodzenl{'m, 
w AS Roma Jak sam stwierdził, 
pochodzI z bardzo bogobojnej ro- 


dzmy. Odrzucił w 1992 r. bardzo 
korzystny kontrakt z Interem Me- 
dIOlan tylko po to, by pozostac 
w Rzymie. - Bóg pragnIe mego d0- 
bra l dlatego pozwolIt mi byc bll- 
zeJ Watykanu. Rzym Jest w
czno- 
ŚCIą. Z Rzymu wIedzze najkrótsza 
droga do meba - powiedZiał. 


Skała dla Sailera 
60-letm Austnak Toni Sailer - 
pierwszy w histoni narciarstwa 
zjazdowego zawodnik, który na 
jednc) Olimpiadzie wygrał 
wszystkie trzy konkurcncje I zdo- 
był trzy złotc medale (me było 
wtedy supcrglganta I kombmaCJI 
alpejskiej na ZIO) - uroczYście ob- 
chodził 40-leclC swych tnumfow 
w Cortma d'Ampezzo. IniCjatorem 
celebrowama te) roczmcy było, 
w rodzmnym dla Sallera Kltzbu- 
ehel, Stowarzyszeme DZiennika- 
rzy NarciarskICh (AI.TS) 
Tom podczas cclebry otrzymał 
m m kawałek skały z trasy" Tofa- 
na", na ktorej odmQsł w Cortlme 
sukcesy, a od "L'EqUlpe" - pierw- 
szą stronę tego najbardziej popu- 
larnego dZlenmka sportowego 
w Europie, z datą 4 - 5.02 1956 r, 
na ktorej publikowane były Jego 
wczcsn{' wyczyny 


ADRES REDAKCn: 
40-098 Katowice, uj Młynska l (III I IV P ), 
mformacja. 153-97-63 
Redaktor naczelny - TADEUSZ BIEDZKI 
tel 153-77-03, faks 153-75-85 
Zastępcy redaktora naczelnego - tel 153-83-82, 
153-74-77 
Redaktor wydania - Jacek Jurasz 


Sekretariat redakcjI (Ze
poł redagując)') t('l 153-78-22. faks 15.1-79-97, Sekretarze redakcji -1e1 153-98-55 
DZIAŁY: reporterski: tel 153-95-55. 153-78-24 faks 153-85-16, -c. społeczno-gospodarczy: tl'l 153-81-40, 153-79-77, 
<- regionalny: tel 153-74-97, 153-77-96, 153-97-54. faks 153-89-01, .:. zagraniczny: tl'I 153-75-14. .:. kultury: tel 153-79-77, 
(o "Magazyn": td 153-71-23, .:. "Wokół nas": tel j 53-73-64 .:. sportowy tcl 153-89-33, 153-89-13. .:. łaczności z Czytelnikami 
("Śląska, słucham"): tcl 153-89-27, .:. fotoreporterski. t('l J33-97-63 
ODt>ZIAŁYWKRAJU. 43-300 BIelsko-BIała, ul A MIckiewicza I!J, td 12-5::>-43, 12-55-53, faks 12-55-74, .:. 42-200 
CZl,'stochowa, Al NMP 51, tel 247-954, faks 246-379. .:. 45-068 Opole ul 1 Maja 9, tel 539-028, 535-681. faks 539-027, 
(o 44-200 Rybnik. ul Rynek 7, tel 221-76,220-37 .:.00-564 Warszawa. ul Koszyko\\a 3/49. tel/faks 629-43-84 
ODDZIAŁY ZA GRANICĄ: Bonn (Niemcy), Londyn (Wielka BI}tama). Wleden (AustrIa), Sztokholm (SzweCJa), 
Soha (Bułgari'a), Rzym (WIochy), Moskwa (RosJa), Nowv Jork (USA) 
DRUK: FIBAK MARQUARD PRESS S A. 40-084 KATOWICE. ul Opolska 22 


Wydawca: 
Gornosląskle Towarzystwo Prasowe 
Sp z o. o , 
40-098 Katowice, ul Młynska l. 
faks 153-75-85 


(14.02. g. 11, wyjazd), Concor- 
dla Knurów (17.02. g. 11, wy- 
jazd), Bełchatów (21 02. g. 11, 
u siebIe), Torpedo Mińsk (28 02. 
g II, u siebie). 
Górnik Zabrze: Turniej halo- 
wy w "Spodku" (200l.), CKS 
Czeladz (27.0l. g. 11, u siebie), 
Ruch RadzlOnków (27.01. g. 13, 
u siebie), Sokoł (31Olg. 11, 
u siebie), Olimpia Piekary 
(31 Ol. g 13, u siebie), Hutnik 
Krakow (3.02. g. 12, wyjazd), 
Varta Namysłow (7.02. g. 11, 
u siebie), Bamk Ostrawa (10.02. 
g. 11, wyjazd), WIsła Kraków 
(14.02 g. 12, wyjazd), Naprzód 
Rydułtowy (17.02. g. lI, u sie- 
bie), KrIsbut Myszków (21.02 
g. 12, wyjazd), Okocimski 
(24.02. g. 11, u siebie), Wisła 
Kraków (2.03 g 11, u siebie) 
Sokół: Gornlk Zabrze (31.01. 
g 11, wyjazd), Raków Często- 
chowa (3 02. g 12, wyjazd), 
Hutnik Krakow (7 02., wyjazd), 
GKS Katowice (10 02 g 11 
wyjazd), wolny termm 27.02, 
Naprzód Rydułtowy (2.03. g. 11, 
u siebIe). 
Raków Częstochowa: Turnie) 
halowy w "Spodku"(20 Ol ), 
Górnik WOJkowlce (27.01. g. 13, 
wYJazd), Radomsko (31.01. g. 
12, wYJazd), Sokoł (3 02. g. 12, 
u siebie), Naprzod Rydułtowy 
(7 02 g. 12, u slcble), Krisbut 
Myszkow (10.02 g 12, u siebie), 
Ceramika Opoczno (13.02. g 12, 
u siebie), Granat Skarqsko 
(14 02 g 12, u sIebie), Odra Wo- 
dZisław (24 02 g. 12, wyjazd), 
ŁKS Łodz (27.02 g 12, wyjazd), 
Trzymec (2 03 g 13, u siebie) 
Ruch Chorzów: Turniej halo- 
wy w "Spodku" (20 Ol ), ŁKS 
Łodż (13 02. g 12, u siebie), Ry- 
mer Nledobczyce (14.02. g 11, 
wYJazd), Wawel Krakow (24 02. 
g 11, u siebie), Concordla 
(2802 g 11, wyjazd), Ohmpla 
PICkary (203 g 11, wyjazd) 
Odra Wodzisław: Widzew 
(30 Ol. w Buku, g 11), Rymer 
(3 02. g. 11), Gormk WOjkowice 
(7 02 g 11, u siebIe), Concordla 
Knurów (1002 g 11, w Buku), 
GórnIk Pszow (14 02 g 11, 


u siebie), ŁKS Łodż (15 02. g. 
11), JastrzębIe (1702. g 11, 
u siebie), Frydek MIstek (21.02. 
w MIStku), Raków Częstochowa 
(24.02 g 12, u sIebie), Włok- 
marz Kietrz (28 02 g 11). 
Naprzód Rydułtowy: Widzew 
Łodz (27.01. g 11), Rymer Nle- 
dobczyce (31.01 g. 11), Concor- 
dla Knurów (3 02 g. II, w Bu- 
ku), Rakow Częstochowa (7 02. 
g. '12, wyjazd), Szombierki By- 
tom (IO 02. g 11, u siebie), Gór- 
mk Lędzmy (14.02. g 11), Gór- 
mk Zabrze (1702 g. 11, wy- 
jazd), MK Katowice (21.02. g. 
11, u sIebie), Hvidovre (Dama, 
24 02. g. 11, u sIebIe), OlimpIa 
PIekary (28 02. g. 11), Sokoł Ty- 
chy (4.03. g. 11) 
Szombierki Bytom: Frydek 
MIstek (3 02, g. 11, u siebie), 
GKS Katowice (7 02. g 11, 
u sIebie), Naprzod (10 02. g 11, 
wyjazd), Frydek MIstek (17 02, 
g. 12, wyjazd), OkOCImskI 
(24.02, g 12, u sIebie), Górnik 
Lędziny (2802, g 11, u siebie), 
Olimpia Piekary (5 03, g 11, 
u siebie). 
Polonia Bytom: CKS Czeladź 
(1701. g. 14 wYJazd), Orzeł Bo- 
browmki (20 Ol. g 11, u siebIe). 
Sparta Lubhmec (27 Ol, wy- 
jazd), Ruch RadzlOnkow (31 Ol. 
g 11, wyjazd), MK Katowice 
(3.02 g 11, wyjazd), Górnik 
Pszow (10.02 g lI, u siebIe), 
GKS KatowIce (1202, g lI, 
wyjazd), Dyskoboha Grodzisk 
(w Wągrowcu), Intrat Orzeł 
Biały Wałcz (1702 g 12, wy- 
jazd), Amlca WronkI (19 02 
wyjazd), Luboszma Drezdenko 
(21 02. wYJazd), Okocimski 
Brzesko (2 03 g 12, u siebIe) 
Krisbut Myszków: Bełchatow 
(3.02. g. 12, wyjazd), Wisła 
Krakow (7 02 g 12, u siebie), 
Rakow (1002. g. 12, wyjazd), 
GKS Katowice (1402 g lI, 
u sIebie), ŁKS Łodz (17 02 g 
12, u siebie), Gormk Zabrze 
(1702 g 12, u siebie) Widzew 
Łodz (24 02. g 12, u siebie), 
Ruch RadzlOnkow (28 02 g 12, 
wyjazd), Cracovia (203 g 12, 
wyjazd) L Jaz. 


DZIAŁ REKLAMY I OGŁOSZEŃ "TŚI." 


40-098 Katowice, ul Młyńska l, III P , 
pok 301,303, tcl 15
-78-74, 153-88-92, 
faks 153-99-28 
Bielsko-Biała, tel. 12-55-41, faks 12-55-74, 
Częstochowa, tel. 24-79-54, faks 24-63-79, 
Opole, tel 53-90-25, faks 53-90-27, 
Rybnik, tcl 221-76, faks 220-37 
Ogłoszema przYjmują takzc oddziały w kraju I za gramcą 
Za tresć ogłoszcń redakcja mc odpowiada 
Nie zamowlOnych matenałow redakcja me zwraca