/iv5521-1996-261-0001.djvu

			1 521 


GÓRNY ŚLĄSk .ZAGI::..ĘBIE. M/A JAWORZNJCKO-CHRZANOWSKA 

 /1 /1 S pecjalnie dla " TŚI. " 
Potentat do prywatyzacji 


A 


I 


I
 


,
 
I
 


Ukazuje się na terenie woj. katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego 


Nr 261 (17.351) 


7 listopada 1996 


CZWARTEK 


Wyd. Z K 


Dziś "Trybuna Górnicza" 


Cena 60 gr I 6000 zł  


Nr indeksu 350516 
PL ISSN 0867-4507 4 godziny' 


19,8 proc. wyniesie średnio- 
roczna inflacja w 1996 roku - 
poinformował wicepremier 
i minister finansów Grzegorz 
Kołodko. 


Krajowy Komitet Strajkowy 
Ogólnopolskiego Związku Za- 
w<)dowego Lekarzy wystoso- 
wał list otwarty do rzeczniczki 
rządu Aleksandry Jakubow- 
skiej, w którym przypomina 
swoje postulaty. 


Od początku przyszłego ro- 
ku ma zostać ograniczony 
przywóz rozbitych lub rozło- 
żonych na części aut wwożo- 
nych do kraju na lawetach - 
powiedział, pragnący zacho- 
wać anonimowość, informator 
z Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu. 


Dowódca CC'ntrum Szkole- 
nia Specjalistów Wojsk Lotni- 
czych w Oleśnicy, płk Włady- 
sław Melnarowicz potwierdził 
wczoraj, że w ostatnich 
dniach zgodnie z traktatami 
międzynarodowymi zostały 
zniszczone pewne ilości sprzę- 
tu latającego. Kasacja spuę- 
tu miała miejsce w Oleśnicy 
i Mierzęcicach. 


Płace i świadczenia poli- 
cjantów są zb
,t niskie w sto- 
sunku do wojska i innych 
służb "mundurowych" - zgod- 
nie uznano 6 bm. podczas spo- 
tkania władz NSZZ Policjan- 
tów z kierownictwem MSW 
iKGP. 


Uzbrojona grupa osobników 
dokonała w nocy z wtorku na ' 
środę masakIJ' 31 mic
zl,ań- 
ców osady Sidi El Kebir, 50 
km od Algieru. Do zabójstwa 
nie przyznali się islamiści, ale 
powszechnie uważa się. że to 
oni dokonali masakry. 


Była premier Pakistanu, pa- 
ni Benazir BhuUo, oświadczy- 
ła w środę, że prezydent nie 
miał prawa jej zdymisjonować, 
i zapowiedziala, że będzie się 
przeciwstawiać jego decyzji 
"wszelkimi konstytucyjnymi 
metodami". 
Splamione szaty pani premier 
str. 3 


Sekretarz Rady Bezpieczeń- 
stwa Narodowego i Obrony 
Ukrainy Wołodymyr Horbulin 
oświadczył wczoraj, że wła- 
dzom ukraińskim udało się 
skłonić kierownictwo NATO, 
aby nie planowało rozmiesz- 
czenia broni jądrowej na tery- 
toriach przyszłych członków 
paktu. 


Pogoda 


Dziś zachmurzenie umiar- 
kowane, miejscami opady 
deszczu. Warto pamiętać o 
parasolu. 


Za oknem str. 2 


UsmlechiJij się. 


- Może byśmy poszli do kina 
- mi)wi żona do męża Szkota. 
- Przecież już byliśmy... 
- Tak. ale teraz będzie film 
dżwięlmwy. 


Druga kadencja 
dla Clintona 


WASZYNGTON. Po przeli- 
czeniu głosów oddanych w 98 
proc. lokali wyborczych, po- 
twierdzono, że obecny prezy- 
dent, demokrata Bill Clinton, 
został wybrany na drugą 4-let- 
nią kadencję, otrzymując 49 
proc. głosów. Zwyciężył w 31 
stanach oraz w stołecznym Dys- 
trykcie Kolumbia uzyskując 
łącznie 379 głosów w Kolegium 
Elektorów. Do zwycięstwa wy- 
starczą głosy 270 elektorów. 
Kandydat Partii Republikań- 
skiej Robert Dole otrzymał 42 
proc. głosów odnosząc zwycię- 


stwo w 19 stanach. Dało mu to 
łącznie 159 głosów elektorskich 
Kandydat Partii Reform Ross 
Perot otrzymał 9 proc. głosów. 
Mimo zwycięstwa Clintona ze 
swych stanowisk w administra- 
cji amerykańskiej mają odejść 
m.in. prokurator generalny Ja- 
net Reno, sekretarz obrony Wil- 
liam Perry, a sekretarz stanu 
Warren Christopher już poinfor- 
mował prezydenta o' zamiarze 
odejścia. (PAP) 
W BIAŁYM DOMU BEZ 
ZMIAN STR. 3 


Tylko zwyci,stwo
.. 


- 


.. 


'< 


\ 


,-- 


"'" 


. .'j 
. 
f . 
 
\, 


Ostry trening w Wiśle. 


WISLA. Do niedzielnego me- 
czu eliminacji MŚ z Mołdawią 
w Katowicach coraz bliżej Bile- 
ty, jak twierdzą organizatorzy, 
sprzedają się bardzo dobrze 
i można oczekiwać kompletu wi- 
dzów. 
- Jesteśmy po trzech dniach 
treningów w Wiśle - informuje 
trener piłkarskiej reprezentacji 
Antoni Piechniczek. - Mamy 
przygotowaną taką taktykę, by 
zwyciężyć w jak najwyższych 
rozmiarach. O skladzie nie 
chciałbym mówić, ale pewnie 
będzie on zbliżony do tego, któ- 
ry zaprezentowal się na We- 
mbley. Ważne będzie nastawie- 
nie psychiczne, musimy jak naj- 
szybciej strzelić gola. 
Największym pechowcem wi- 
ślaI\.skiego zgrupowania okazał 
się będący w dobrej formie 
Adam Ledwoń. Piłkarz GKS 
Katowice podczas treningu do- 
znał naderwania mięśnia dwu- 
głowego lewej nogi i lekarz zale- 
cił mu przynajmniej dwutygo- 


m 
@J1
 
Q ZNÓW NA ŚLĄSKU 
o 700 7S 00& 
· SZCZEGÓŁ Y KONKURSU NA STR. 2 


Wycinaj lub prenumeruj 


Trvblll1( 


\... 


OR()S:":;:":;<) 


\ 


Jii' 


Ten klub jest dla Was. Dzięki niemu Czytelnicy "Trybuny 
Śląskiej" będą mogli sporo zaoszczędzić, a nawet znacznie się 
wzbogacić. SZCZEGÓŁY STR. 2 


Fot. W. Kompata 


dniową pauzę. Optymistą jest 
kapitan polskiej jedenastki, 
Piotr Nowak. 
- Przed meczem z Anglikami 
wybraliśmy sit' do sauny na mę- 
skie rozmowy, może wybierze- 
my się 'do sauny po raz drugi. 
Warto sobie przypomnieć cel re- 
prezentacji - mówi zawodnik 
TSV 1860 Monachium. 


. GŁODNI ZWYCIĘSTWA 
. MOŻE BĘDZIE KOMPLET 
STR. 12 


MOSKWA. Służba prasowa 
prezydenta Rosji wydała w śro- 
dę o 16.00 czasu moskiewskiego 
komunikat lekarski, informują- 
cy, że "rehabilitacja pooperacyj- 
na BorY!la Jelcyna przebiega 
normalnie, zgodnie z oczekiwa- 
niami lekarzy, bez komplikacji". 


Prezydentzdrovvieje 


Jednakże w ostatniej chwili 
odwołano konferencję prasową 
szefa Centrum Medycznego przy 
Administracji Prezydenta FR. 
który miał poinformować o sta- 
nie zdrowia prezydenta. 
Biuro prasowe Kremla nie po- 
dało żadnych powodów odwoła- 
nia konferencji. 
Tymczasem wczoraj minęła 
piąta rocznica powołania przez 
Jelcyna pierwszego reformator- 
skiego rządu Rosji. (PAP) 
CENNIEJSZA NiŻ 
ZDROWIE STA. 3 


Zaostrzyć 
rygor 


WARSZAWA. Komitet Spo- 
łeczno-Polityczny Rady Mini- 
strów przyjął wczoraj rozporzą- 
dzenie w sprawie warunków 
bezpieczeństwa podczas imprez 
sportowych, które wprowadza 
zaostrzone rygory bezpieczeń- 
stwa m.in. na stadionach piłkar- 
skich. 
Rozporządzenie określa kate- 
gorię imprez sportowych o pod- 
wyższonym ryzyku. Organizato- 
rzy takich imprez, a więc m.in. 
meczów piłkarskich, mieliby 
obowiązek uzyskania zgody na 
jej przeprowadzenie. Jeżeli na- 
tomiast samorząd terytorialny 
uzna, że jakas impreza może za- 
gra7ać żvciu i zdrowiu kibiców. 
to może odmówlC zezwolema na 
organizację imprezy. 
Od 1988 r. organizatorzy im- 
prez sportowych będą musieli 
uzyskać tzw. certyfikat bezpie- 
czeństwa. (PK) 
PROKURATORZY KONTRA 
WANDALE STA. 2 


ł 


ł 


ł 


w Polsce lirmy asekuracyjnej. Mieliśmy 
przyjemność gOŚCIĆ wczoraj w naszej re- 
dakcji prezesa Monkiewicza i dzięki te- 
mu jako pierwsza gazeta w kraju ujaw- 
niamy pewne szczegóły z planów PZU: 
Prywatyzacja tak dużej firmy musz 
być rozlożona na etapy. Dlatego też za- 
łożyliśmy, że najpielW postaramy się 
zwiększyć kapital PZU S.A. poprzez za- 
mkniętą emisję akcji adresowaną do 
niewielkzego grona inwestorow. Chce- 
my znależć takich partnerow, ktorzy 
zwiążą się ze spółką na czas dluższy. Li- 
czymy, że ten etap zakonczy się 
w l kwartale 1997 r. Następnie zamie- 
rzamy doprowadzic do publicznej emi.sji 
akcji i wejsc na warszawską Gieldę Pa- 
pierów Wartościowych. 


JAN MONKIEWICI, 
prezes Zarządu PZU S.A. 
Dziś w Warszawie 
prezes Zarządu Po- 
wszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń S.A, 
prof. Jan Monkiewicz 
ogłosi plany prywaty- 
zacji tej największej 


Notował: (mu) 


I 


w sierpniu prowadziła prace przy 
budowie stacji redukcyjnej na te- 
renie dawnego cmentarza. zapew- 
nia, że jego pracownicy nie odkry- 
li żadnych ludzkich szczątków. In- 
westycja prowadzona była na zle- 
cenie GOZG na podstawie urnowy 
z Zarządem Miasta Tarnowskie 
Góry. 
W listopadzie ubiegłego roku 
burmistrz Tarnowskich Gór Piotr 
Hanysek zapewniał, że budowa 
hali targowej nie naruszy terenu 
cmentarza ewangelickiego. 


-1\t
 
 . 
 . "'"7r 
\ --. 
. --. 
\' ;
 -; 
\ 
 
v,
 " 
.
" ,- 'o '1 
" - " 'i' 
t
 :....-..
 
. 'J 
\ 

 J T 
,I __o 
.. I.. ".'" 
4ł '
 1. 
- l" 


kład emocjami, zażywanymi leka- 
mi, stresem czy warunkami mete- 
orologicznymi albo wszystkimi 
czynnikami naraz. 
Przypomnijmy, że red. S. Mac 
zniknął po wyjściu z redakcji od- 
działu "Wprost" w Warszawie 27 
sierpnia. Około godziny 16 opuścił 
redakcję I na kilka dni ślad po nim 
zaginął. Sprawa nabrała dużego 


Leśne 


Tarnowskich Gór, Czesław Lubas, 
skierował do biskupa Pastuchy pi- 
smo, informujące, że będą prowa- 
dzone rozmowy zmierzające do 
ugody między gminą i parafią 
ewangelicką. 
- Na żadne rozmowy nas nie za- 
proszono - stwierdza biskup. - La- 
tem parafianie poinformowali 
mnie, że na terenie dawnego cmen- 
tarza budowany jest gazociąg. 
Protestowaliśmy przeciwko temu 
na pismie. Ryszard Brzytwa, pre- 
zes firmy "GazopIast", która 


I 


ł 


I W Tarnowskich Górach przy kopaniu fundamentów pod halę targową 
odkryto ludzkie szczątki. Czaszki i kości włożono do trumien i pochowano. 


TARNOWSKIE GÓRY. Pierw- 
sze kości wykopano pod koniec 
września, ostatnie 24 pażdzierni- 
ka. Makabrycznego znaleziska do- 
konano w wykopie pod fundamen- 
ty południowej części hali targo- 
wej. Spod ziemi wydobyto dotych- 
czas 44 czaszki i fragmenty ludz- 
kich kości. Nie znaleziono ani 
jednego całego szkieletu. Szczątki 
odkrywano w wykopie w regular- 
nych od
tępach, co wskazuje na to, 
że istniały w tym miejscu pojedyn- 
cze mogiły. Każdą czaszkę wraz ze 
znalezionymi obok niej kośćmi 
umieszczano w oddzielnej trum- 
nie. 30 trumien zostało pochowa- 
nych w dwóch zbiorowych mogi- 
łach' na cmentarzu komunalnym. 
Pozostałe oczekują na pochówek. 
Ekshumacje prowadzono tak, aby 
uniknąć rozgłosu. Pochówki odby- 
ły się 7 i 23 pażdziernika wcze- 
snym rankiem. Wykonywało je 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo- 
darki Komunalnej. 
Nie zostaliśmy przez wladze 
Tarnowskich Gór zawiadomieni 
ani o znalezieniu ludzkich szcząt- 
ków, ani o ekshumacji, ani o po- 
chówku na cmentarzu komunal- 
nym. Za
tosowano komunistyczne 
metody dzialania - mówi biskup 
diecezji katowickiej Kościołą 
Ewangelicko-Augsburskiego, Ru- 
dolf Pastucha. 
Teren budowy hali targowej 
przylega do skweru, na ktorym ist- 
niał nieedyś f'mentar:1' E'wangplic- 
ki. Po II wOJnie grunty należące do 
kościoła ewangelickiego znacjona- 
lizowano, a w latdch 70. cmentarz 
zlikwidowano. Od 1991 r. teren 
byłego cmentarza jest własnością 
gminy Tarnowskie Góry. W marcu 
1996 r. ewangelicy wystąpili do 
Komisji Regulacyjnej o zwrot tej 
działki. W czerwcu wiceburmistrz 


- Wszystko, co powzedzialem, Jest 
prawdq. Budowa nie przekrocz1jłu 
granic cmentarza, zaznaczonych na 
znanych nam planach. ImcestycJa 
prowadzona przez ,.Gazoplast" nie 
miała bezpośredniego związku z bu- 
dową - mowi Hanysek. 
Ludzkie czaszki i kosci znale- 
ziono w miejscu, ktm'e według 
wszelkich znanych planow leży 
poza granicami cmentarza. B,,- 
tornski Sanepid wyraził zgodę na 
ekshumację. 
ALICJA JAWORSKA 
I 
ł  . 


..4  I 


. ..... 


'
 I 
,  


Sam się porwał? 


li 
" 

 ,\ 
,. 
- 


Ziemia kryla ludzkie szczątki. 


I Prokuratura Rejonowa w Warszawie twierdzi, że nie ma żadnych dowodów na to, 
że Sławomir Mac został porwany. 


WARSZAWA, POZNAŃ. 
Śledztwo w sprawie porwania 
dziennikarza tygodnika" Wprost" 
Sławomira Maca zbliża się do 
końca. Policja twierdzi, że nie 
znaleziono dowodów na to, że 
dziennikarza porwano. Podobnie 
twierdzi prokurator. Jedna z wer- 
sji prowadzonego śledztwa zakła- 
da, że S. Mac miał okresowy za- 


12 osób poszkodowanych W wypadku 
autobusowym na Opolszczyźnie 


Zdradliwe słońce? 


NOWA CEREKIEW. W środę 
pod Kietrzem doszło do tragicz- 
nego wypadku drogowego. Au- 
tobus marki Autosan przewożą- 
cy dzieci do szkoły rozbił się we 
wsi Nowa Cerekiew. 
Jak poinformował komisarz 
Andrzej Stefan z Wydziału Ru- 
chu Drogowego KWP w Opolu, 
tragedia wydarzyła się około go- 
dziny 8.15. - Na prawidlowo sto- 
jący na poboczu samochód cię- 
żarowy najechał autobus prze- 
wożący dzieci. Nikt nie zginąl, 
ale rannych jest 12 osób, w tym 
9 dzieci. 
W wypadku rany odnieśli też 
opiekunowie dzieci i kierowca 
autobusu. - Najbardziej prawdo- 
podobną przyczyną zdarzenia 
bylo oślepienie kierowcy przez 


Wilgoć 
W domu? 


Izoluj sam swój dom oryginalnym 
niemieckim środkiem "ISOLIT" 
· Izolacja pozioma bez kucia 
i odkopywania fundamentów. 
· Osuszanie ścian - proste 
- 2 x pomalować śCianę i gotowe. 
· Znikają grzyby, wilgoć i stęchlizna. 
· Atesty PZH i EWG. 
· Wystawiamy faktury V AT_ 
· Środek wysyłamy na cały kraj. 
· Prospekt i cennik bezpłatnie. 
ISCLlT, ul. Komunalna 1, 
37-450 Stalowa Wola, 
tel.llax (0.16) 42-44-33. 


slońce - powiedział kom. A. Ste- 
fan. - O tym, jaki byl stopień 
sprawności technicznej pojazdu 
będzie można mówić dopiero po 
wykoT!aniu specjalistycznych 
badan. 
Rannych przewieziono do 
Szpitala Rejonowego w Głub- 
czycach. Jak powiedział doktor 
Marek Szeja, ordynator oddzia- 
łu chirurgii, naj ciężej poszkodo- 
wana jest 12-letnia dziewczyn- 
ka. Stwierdzono u niej zwich- 
nięcie stawu biodrowego. Na ąb- 
serwacji pozostaje również dwo- 
je dzieci, które doznały licznych 
potłuczeń. Nauczycielka ma zła- 
maną kość podudzia. Pozostałe 
ofiary wypadku, po opatrzeniu, 
zwolniono do domu. 
MAŁGORZATA KALINOWSKA 


I 


. 


nik pamięci lub... całe zajscie 
sfingował. 
- Nie mamy w tej sprawie nic 
do powiedzenia, nie wiemy też nic 
na temat postępów śledztwa 
w sprawie naszego kolegi - 
oświadczył Piotr- Gabryel, zastęp- 
ca redaktora naczelnego. Zanik 
pamięci lub jej utrata u człowieka 
może być spowodowana na przy- 


rozgłosu dlatego, że zaginął dzien- 
nikarz, który zajmował się kon- 
trowersyjnymi tematami, a po 
drugie - wcześniej drobni han- 
dlarze narkotyków podpalili mu 
mieszkanie z zemsty za zawiado- 
mienie o ich działalności policji. 
Dziennikarza odnaleziono 3 
września rano na peronie dworca 
(CIĄG DALSZY NA STR. 2) 


porachunki 


Czy podejrzany o celowe najechanie żony i córki leśniczego, 
to ta sama osoba, która już wcześniej groziła jego rodzinie? 


PAWLOWICE. Wczoraj wie- 
czorem prokurator zakończył 
kilkugodzinne przesłuchania 
sprawcy wypadku, do którego 
doszło we wtorek na Drodze Kra- 
jowej nr 93, prowadzącej z Kato- 
wic do Wisły. Anna O. i jej lO-let- 
nia córka zostały najechane przez 
rozpędzone cinquecento i zginęły 
na miejscu. Kierowcą pojazdu 
okazał się znany wcześniej policji 
- Henryk K. Także wczoraj, 
punktualnie o godz. 17.30 Sąd 


........ 


- 


li sk' 
1 t11] 
 " 
".. -r
 <1- 
f '-!' 1- 


..,. 
'. 


l d
o! 
nia- ca O 8 
, l tne oglosze 03 2 153-91-8 
BezP a tel. 


"- 

 


Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju 
zdecydował się na jego tymczaso- 
we aresztowanie. Postawiono mu 
zarzut podwójnego zabójstwa 
przy użyciu samochodu. 
- Świadkowie potwierdzili, że 
dlugo jeżdził za autobusem, któ- 
rym mialy wracać jego ofiary - 
mówi sędzia Mirosław Płysa - 
Nie ma innych możliwości - mu- 
sial to zrobić celowo. Dla formal- 
ności samochód zbaool ekspert 
i nie wykryto żadnych wad ukla- 


Poszukujemy 
mieszkania 
- kawalerki 
w Katowicach 
do wynaj,cia na 
okres 3 miesi,cy. 


Oferty: Biuro Ogfoszen 
"Trybuny Śląskiej", Katowice, 
ul. Młynska 1, III piętro, pok. 303 
pod hasfem KAWALERKA. 


du hamulcowego czy kierowni- 
czego. Po najechaniu na kobietę 
i dziewczynkę próbował ucieczki, 
ale zablokowalo mu drogę dwóch 
innych kierowcow, którzy widzie- 
li całe zoorzenie. 
Henryk K. znany jest dobrze le- 
śniczym. Nie jest kłusownikiem, 
lecz kilka razy wszedł z nimi 
w konflikt, dokonując kradzieży 
drewna z lasu. Trzy lata temu to- 
czyła się przeciw niemu sprawa, 
(CIĄG D.4.LSZY NA STR. 2) 


Fot. Z. WIeczorek 


ZDZIESZOWICE. Trzy dziew- 
czynki i dwoch chłopców, którzy 
przyszli na świat 7 listopada 1995 
roku w Opolu, obchodzą swoje 
pierwsze urodziny. Nie będę 
więcej udzie/ac żadnych wywia- 
dów. Spotkałam się z ogmmną 


Pięcioraczki 
mają roczek! 


nierzetclnoscią ze strony dzienni- 
karzy i firm, muszę bronić swojej 
rodziny twierdzi Gabriela 
Bonk. która wraz z mężem Ber- 
nardem oraz Anią, Małgosią, Ka- 
roliną. Sebastianem i Rafałem 
mieszka dzisiaj w niewielkim 
mieszkanku w Zdzieszowicach. 
Mama pięcioraczków jest nieufna 
i rozżalona. Podkreśla, iż na jej 
zaufanie, i być może naiv.nosc. 
odpowiedziano kłamstwem 
i czczymi obietnicami. (ewka) 
Obszerniejsza relacja z domu 
zdzieszowickich pięcioraczki)\\' 
specjalniC' dla "TSt" w jutrzej- 
szym wydaniu gazety. 


Plastikowy arsenał 


SZCZECIN. 3 kg wybucho- 
wego plastiku, kompletne wy- 
posażenie służące do jego deto- 
nacji, karabin autpmatyczny, 4 
pistolety z tłumikami oraz 130 
sztuk amunicji znalezli wczoraj 
szczecinscy policjanci. Plastik 
znajdował si
 w jednym z prze- 
szukiwanych mies.lkan, bron 
ukryta była na terenie komplek- 
su leśnego w dzielnicy Szczeci- 
na - Pogodno. 
Do wyjaśnienia zatrzymano 
21 osob - wśród nich 2 obyv.iate- 
li Ukrain." mogących miec zwią- 
zek ze znalezionym plastikiem. 
Dalsze post
powanie w tej sprd- 
wie trwa. (PAP)  ł uro ? 


ł'ł 


, 


NIERUCHOMOŚCI, MOTORYlACJA, PRACA, Roooy... O 
A.
t1 ..
 
 ")':" TYGODNIK gr 

 
J\'V1A R I " 

f:.gwy 
JuŻ dziś I 
W kiOskach. 

'(''- 


. 


.. 


rl Dla 
. N 


, .... 
...  


.., 


fSrlEj gJt "ki. WY. c:znie raty" ! 
s 


r 
 
. 
..- 
,,- 
H. 
-, 


oz!  

 
I'. 
i 
287 z, miesi «cznie .
 
(2.870.000 taIyd1 z ) 
 


AUTOTAK 
KRl113112/A Tak kupb/ na r.H \
		

/iv5521-1996-261-0002.djvu

			TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 
i
li
;'
:BibJ l GrO N Źba o 
 w YmiSji r p Ząd o U S ' LllG NA OLEJU 
' ce Publicznej w Rybniku odbę- I 
dzie się spotkanie z Leszkiem 
, Balcerowiczem, przewodniczą- I 
cym Unii Wolności. Odpowia- : 
I dać będzie na pytanie związane 
I z s
'stemem podatkowym oraz 
I programem politycznym swojej 
partii. (PS) 
I 


2 


PEJZAŻE 
A. ŻYWIECKIEGO 


W katowickiej Galerii "Art 
Nova" otwarto wczoraj 
stawę 
malarstwa Aleksandra Zywiec- l 
kiego, wychowanka katowickiej 
Filii krakowskiej ASP. (mb) 
ROCZEK "ŚLĄSKA"j 
Rok upłynął od ukazania się 
pierwszego numeru miesię- I 
,c
nika społeczno-kulturalnego: 
.,Sląsk". Z okazji pierwszego! 
: jubileuszu periodyku w kato- 
wickim "Marchołcie" odbyło 
się \\ czoraj spotkanie redakcji 
z zaproszonymi gośćmi. (mb) 
I 


NOWI 
PROFESOROWIE 
Wczoraj prezydent Aleksan-: 
der Kwaśniewski wręczył no- 
minacje profesorskie 130 nau-] 
czycielom akademickim oraz 
pracownikom nauki i sztuki. 1 
Znależli się wśród nich Jan l 
Stolare!t. Ryszard Mańka i Zbi- I I 
, gniew Zmigrodzki z Uniwersy- 
tetu Śląskieg
, Władysła\\ I 
Pierzchała ze Sląskiej Akade- I 
: mii Medycznej, Janusz Nowot- 
ny i AndFLej Zembaty z Akade- l 
mii Wychowania Fizycznego: 
w Katowicach oraz Zbigniew 
Czech i Marek Hetmailczyk 
z Politechniki Śląskiej w Gliwi- ł 
cach. 


NAGRODZENI 
ARTYŚCI 


Zofia Rysiówna i Gustaw 
Holoubek zostali uhonorowani I 
Nagrodami im. Aleksandra 
Zel\\erowicza \V dziedzinie 1 
sztuki aktorskiej, a Jerzy Gro- : 
towski Nagrodą im. Konrada 
Swinarskiego w dziedzinie re- 1 


;

KA NA SdRP I 
Jerzy Szmajdziński zapowie- I 
dział. iż SdRP wkrótce ogłOSi ! 
społeczną zbiórkę na pokrycie 
swoich długów. - W najhliższym 
czasie wydrukujemy cegiełki 
i zaapelujemy do naszych sym- I 
i patyków o hojność. (PK) 
I ZMIAŻDŻONE 
KOMPAKTY 


Gąsienicowy woz bojowy 
użyczony przez jedną z miej- 
scowych jednostek wojskowych I 
został użyty do pierwszego 
w Białymstoku komisyjnego ni- 1 
szczenia ponad 1,7 tys. płyt J 
kompaktowych pochodząą'ch l 
z przem
 tu zza wschodniej gra- 
nicy. 


BYŁY NADUŻYCIA? 


Prokuratura Rejonowa 
w Busku-Zdroju wszczęła po- 
stępowanie, które ma wy ja- 
I śnić, czy prawdziwe są suge- 
, stie prasy. iż podczas zorgani- 
, Lowanego niedawno w uzdro- 
I wisku Ogólnopolskiego Prze- 
I glądu Twc,rczości Młodzieży 
Sprawnej Inaczej popełniono 
przestępstwa finansowe. 
I 
I ZA KRATKAMI 
I Policja zatrL
 mała w Górze 
Ropcz
'ckiej koło 
Leszowa 
trLech mieszkańców Z
'rardo- 
: wa, sprawców brutalnego na- 
! padu na mieszkańca podsędzi- 

 szowskiej wsi, Waldemara B. 
Oprac. (ł) 


POD KRESKĄ 


K 


WARSZAWA. Koalicja znów 
wpadła w poślizg na. .. oleju napędo- 
wym. Może się to skończyć dymisją 
rządu, jeśli potraktować serio 
oświadczenie wicepremiera Grzego- 
rza Kołodki. Ludowcy bodaj po raz 
piąty próbowali wprowadzić pod 
obrady projekt prawa gwarantujące- 
go dopłaty z państwowej kasy do pa- 
liwa rolniczego, lecz zostali ponow- 
nie zablokowani przez SLD. Nie po- 
mógł wcześniejszy apel pos. Jacka 
Soski do lidera socjaldemokratów 
Józefa Oleksego: - Premierze, chłop- 
ski synu. rolnicy muszą dostać ten 
olej... Władze PSL nie wystąpią na 
swoim kongresie z prezentem; Wyso- 
ka Izba postanowiła (168:125:86) 
obradować nad mniej korzystną dla 
drobnych rolników propozycją zapi- 
saną przez SLD w projekcie ustawy 
"o paliwie rolniczym". SLD propo- 
nuje dopłatę proporcjonalną do 
wielkości areału i barwienie paliwa. 
PSL forsuje pomysł wypłacania pre- 
mii (ok. 280 zł rocznie) gospodar- 
stwom małym, do siedmiu hektarów, 


KATOWICE. PZU Życie SA 
ma otwarty rachunek w katowic- 
kim oddziale Banku Handlowego. 
Jednak osoba, która będzie tu 
chciała wpłacić składkę ubezpie- 
czeniową, może się nieżle zdziwić. 


Od sprawozdawcy parlamentarnego 


niezależnie od posiadania ciągnika - 
oraz degresję po przekroczeniu tej 
granicy. 
Ten przypadek przyjęty został ja- 
ko przejaw dalszego pęknięcia 
w rządowym układzie. Ludowcy zre- 
wanżowali się sojusznikom w na- 
stępnych głosowaniach i całkiem 
niespodziewanie przeszly dwa opo- 
zycyjne wnioski: przywołano pre- 
miera, by wyjaśnił kulisy udzielania 
ulg podatkowych przez wicepremie- 
ra G. Kołodkę w ciągu dwóch ubie- 
głych lat. Prezes NIK opowie o wyni- 
kach kontroli w "Polisie", podczas 
której ujawniono niegospodarnI' in- 
westowanie przez przedstawicieli 
skarbu państwa w przedsiębior- 
stwie, którego udziałowcami są oso- 
by z politycznej czołówki lub ich 
małżonkowie. 
Plama z oleju napędowego okaza- 
ła się grożna dla systemu podatko- 
wego i stabilIZacji systemu politycz- 
nego. Natychmiast po tym głosowa- 
niu przywódcy obu ugrupowań ogło- 
sili w sejmowych kuluarach, że noc- 


przez nas honorowane, mimo że 
firma ma u nas otwarty rachu- 
nek - przyznała pragnąca zacho- 
wać anonimowość pracownica 
banku. - Jednak nie jest to sytu- 
acja nie do przejścia, ponieważ 


Bank nie honoruje 


Okazuje się bowiem. że książeczki 
z płatnościami miesięcznymi lub 
kwartalnymi, które wydaje ubez- 
pieczyciel, są honorowane tylko 
przez PKO BP i Pocztę Polską. Na- 
wet osoby, ktore podobnie jak ich 
ubezpieczyciel mają otwarty ra- 
chunek w Banku Handlowym, nie 
mogą dokonywać tam wpłat. 
- Książeczki, które wydaje 
firma ubezpieczeniowa, nie są 


osoba może wpłacić u nas pienią- 
dze wypełniając dodatkowy dru- 
czek. Niestety, na takie 
rpzwiązanie nie zgadza się PZU 
Zycie. 
System usług bankowych, któ- 
ry ma usprawnić ludziom życie, 
w rzeczywistości poważnie je 
utrudnia. Wędrówki od okienka 
do okienka cały .czas są w mo- 
dzie. (Piet) 


Ill1'bUllit
 Ji1 
,OX/l,b { 
C,
\T( :0 I[11ICtl. 
C 


Wycinaj lub prenumeruj 


Pod koniec listopada 
wśród członków Klubu Czy- 
telnika "TSL", będziemy lo- 
sować pierwszą z cyklu na- 
gród miesiąca (sprzęt rtv lub 
agd). Przypominamy, że wa- 
runkiem odbioru wygranej 
jest okazanie wszystkich 
kuponów wydrukowanych 
w danym miesiącu lub do- 
wodu opłacenia prenumeraty 
"TSL". 
Czytelników, którzy uzbie- 
rali już 20 kuponów prosimy 
o przesłanie ich pocztą (moż- 
na także doręczać osobiscie) 
pod adresem redakcji "TSL". 
Będziemy wdzięczni za 
podanie adresu, numeru tele- 


KUPON KONKURSOWY 


7 listopada 
'96 


fonu, daty urodzenia i infor- 
macji na temat wykształce- 
nia (prosimy pisać drukowa- 
nymi literami). Osobom, któ- 
re przysyłają nam niekom- 
pletne dane, wysyłamy for- 
mularz z prośbą o ponowne 
wypełnienie. 
Karty Klubu Czytelnika 
"Trybuny Sląskiej " będzie- 
my rozsyłać pod koniec przy- 
szłego tygodnia. Upoważnia- 
ją one do zniżek (do 30 proc.) 
w stosunku do cen detalicz- 
nych podczas zakupów w 27 
hurtowniach "Ruchu" na te- 
renie województw: bielskie- 
go, częstochowskiego i kato- 
wickiego oraz do tańszego 
zamieszczania ogłoszeń 
drobnych w "TSl." (30 proc. 
bonifikaty) i do bezpłatnego 
otrzymywania (drogą loso- 
wania) wejściówek na atrak- 
cyjne imprezy odbywające 
się w naszym regionie. (max) 


ne negocjacje okazały się bezsku- 
teczne, dalsze są bezsensowne, nie 
ma porozumienia w sprawie przy- 
szłorocznych stawek i spór rozstrzy- 
gnie Senat za tydzień. Nie było już 
mowy o kompromisach. 
Na ludowcach nie sprawiła więk- 
szego wrażenia infonnacja, jaka 
nadeszła z Senatu: wicepremier Ko- 
łodko zapowiedział możliwość dy- 
misji rządu, jeśli parlament uchwalj 
skalę czterostopniową "błędną i nie- 
odpowiedzialną ekonomicznie" nie 
precyzując jednak, kiedy rząd ustą- 
pi - po uchwale Senatu czy wów- 
czas, gdyby prezydent nie zastoso- 
wał weta. PSL będzie forsował 
w Senacie skalę czterostopniową, 
z najniższą stawką 17 proc., nie- 
zmiennym obciążeniem osób uzy- 
skujących średnie i wysokie docho- 
dy, SLD - trzystopniową (20, 31, 43 
proc.j, wnoszącą zmniejszenie sta- 
wek dla wszystkich. Konflikt podat- 
kowy jest więc następstwem braku 
porozumienia w sprawie dopłat do 
paliwa rolniczego. 


Wśród spraw dyskutowanych te- 
go dnia wyróżnić warto kolejną 
próbę zaspokojenia roszczeń tych, 
którzy od roku 1981 wnieśli przed- 
płaty na "maluchy". fiaty czy polo- 
nezy. Pozostało jeszcze około 20 ty- 
sięcy oczekujących. Ponieważ zmie- 
niła się gruntownie sytmicja pro- 
dukcyjna i cenowa, rząd zapropo- 
nował nowe rozwiązania: kwotowe 
rekompensaty dla "przedpłatowi- 
czów" (5210 zł za likwidację ra- 
chunku na ,,126", nieco ponad 7000 
zł - za "FSO" plus wskażnik wzro- 
stu cen) albo ulga w podatku VAT 
przy zakupie nowego auta każdej 
marki. Do tego projektu przedsta- 
wionego przez pos. Mieczysława Je- 
donia zgłoszono zmiany polegające 
na podniesieniu rekompensat do 
5930 zł i 8400 zł. Rozliczanie przed- 
płat kosztować ma w tym roku 
skarb państwa ponad 30 milionów, 
a w następnym - ponad. 80 milio- 
nów. Na rok 1998 przejdą roszcze- 
nia ol}oło 5 tysięcy klientów. 
WIESŁAW WESOWWSKI 


Leśne porachunki 


(DOKOŃCZENIE ZE STR. l) 
którą jednak umorzono ze wzglę- 
du na niską społeczną szkodli- 
wość czynu. 
- Ofiary wypadku to żona i cór- 
ka leśniczego z Pawłowic - mówi 
Romuald Jurzykowski z Nadle- 
śnictwa w Pszczynie. - Zastrze- 
gam, że nie znam nazwiska 
sprawcy wypadku. Ale jeżeli to 
ten sam mężczyzna, którego 
wspomina leśniczy, to już kilka 


razy groził mu i jego rodzinie, że 
ich pozabija. 
W tym roku latem na prośbę 
leśniczego wszczęto kolejną 
sprawę przeciwko Henrykowi K. 
Tym razem o to, że dopuszczał 
się grożby karalnej. Po wyjaśnie- 
niach, w których twierdził, że nie 
miał zamiaru pozbawić życia ro- 
dziny leśniczego, sprawę umo- 
rzono. Okazało się, że zbyt po- 
chopnie... (PS) 


Prokuratorzy 
kontra wandale 


SOSNOWIEC. - Dążymy do te- 
go, by ujawnić wszystkich spraw- 
ców ekscesów, jakie wydarzyły się 
w niedzielę po meczu hokejowym - 
powiedziała nam prokurator Joan- 
na Śliwińska z Prokuratury Rejo- 
nowej w Sosnowcu. W sprawie 
ulicznych burd prowadzone jest 
śledztwo, w trakcie którego być 
może zostaną ustalone personalia 
kolejnych sprawców zajść. 
W niedzielę funkcjonariusze za- 
trzymali 38 pseudokibiców. Wśród 
nich jest 26 osób dorosłych, resztą 
to "małolaty". Najstarszy spośród 
doprowadzonych do komisariatu 
ma 19 lat. Wsrod zatrzymanych 
tylko jedna osoba pochodzi .z Kra- 
kowa, pozostali to sosnowiczanie. 
Sąd zastosował areszt, a proku- 
ratura przedstawiła zarzut czyn- 
nej napaści na funkcjonariusza 
jednemu pseudokibicowi z Krako- 
wa i jednemu z Sosnowca. Ten 
pierwszy uderzył policjanta pustą 
butelką po piwie. Napadnięty do- 
znał wstrząsu mózgu i odniósł ra- 
ny tłuczone głowy. Chuligan z So- 
snowca zaś zamierzał uderzyć 
funkcjonariusza płytą chodniko- 
wą. Tylko dzięki unikowi policjant 
nie został trafiony. Wkrótce jed- 
nak został uderzony cegłą i drew- 
nianą belką przez innego "kibica". 
Funkcjonariusz mimo że miał na 
głowie hełm, doznał wstr'Ząsu mó- 


Puszczali fałszywki 


CHORZÓW. Pięcioosobową gru- 
pę sprzedawców fałszywych bank- 
notów 100-złotowych zatrzymała 
wczoraj policja. Mężczyżni 
w wieku od 18 do 30 lat są mie- 
szkańcami różnych miast woje- 
wództwa katowickiego - powie- 
dział nam mł. insp. Ryszard Masta- 
lerz, komendant wojewódzki poli- 
cji w Katowicach. 
Dealerzy zostali zatrzymani 
w jednym z mieszkań w Chorzo- 
wie. Istnieje domniemanie, że 
współpracowali ze sobą od dawna 
tworząc zorganizowaną grupę kol- 
porterów fałszywek. Zabezpieczo- 
no przy nich 37 banknotówono- 
minale nowych stu złotych 
w trzech różnych seriach. (aga) 


- Do dziś nie mogę ochłonąc z wrażenia po eks- 
cesach, do których doszło po meczu hokejawym 
w Sosnowcu. Uważam, że w Sosnowcu powinno 
być znacznie więcej patroli policyjnych, a woje- 
woda katowicki powinien mieć takie uprawnie- 
nia, jak przed wojną, kiedy wolno mu było nawet 
ogłosić stan wyjątkowy. 
(Józef Jaskólski z Sosnowca) 


., 


Rys. J. Herla 


były migawki z Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Ja- 
kiś pseudodziennikarz stawiał rozmówcom tak 
nieudolnie sformułowane pytania, że nikt nie wie- 
dział, o co mu właściwie chodzi. 
(Węronika N. z Rudy Śląskiej) 


.. 


którzy muszą lawirować mzędzy malarzamz, pędz- 
lami i wiaderkami z farbą... Obok rejestracji, gdzie 
wczoraj rano był spory tłok, malarze zachlapali 
kzlka osób olejną farbą. Kiedy im zwróciłem uwa- 
gę, że godziny poranne to nie jest najlepsza pora 
na malowanie, roześmiali się i spytali: A co, może 
w nocy mamy to robić? 
(Jan 'Kowalski z Katowic) 


- Mamy ustawę antynikotynową, tymczasem 
lekarze i pielęgniarki, czyli osoby, które pawznny 
dawać przykład swoją postawą, palą w miejscach 
publicznych. W dyrekcji ZOZ-u w Swiętochłowi- 
cach w każdym biurze pracownicy palą papierosy. 
(Czytcłnik ze Swiętochłowic) 


Odbierałem wczoraj świadectwo udzialowe 
w II Oddziale PKO BP w Katowicach. W banku 
kręci się pełno koników i handlarzy. Nie można 
spokojnie odejść od okienka, bo zaczepiają i naga- 
bują. Ochrona banku zupełnie sobie z nimi nie ra- 
dzi. Ciekaw jestem, co na to prezes banku? 
(Czytelnik z Katowic) 


- Marian Krzaklewski jest żałosny w swozm 
uporze, z jakim stara się przekomć prezydenta, 
żeby nie podpisywał znowelizowanej ustawy anty- 
aborcyjnej. Odkąd to pan Krzaklewski jest takzm 
świątobliwym mężem? Jeśli myśli, że wszystkie 
protesty przeciwko nowelizacji ustawy przyspo- 
rzą "Solidarności" zwolenników, to jest w dużym 
błędzie. 


- W telewizji Polsat usłyszałem informację, że 
wybory prezydenckie w USA odbywają się 
w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku 
listopada. Rozśmieszyło mnie to sformułowanie. 
Ale kiedy w "Trybunie Śląskiej" przeczytałem 
je w notatce z Polskiej Agencji Prasowej, już mi 
się nie chciało śmiać. Przecież wtorek jest za- 
wsze po poniedziałku, więc po co pisać takie 
bzdury? 


- System egzamznowanza m prawo jazdy jest 
chory. Codziennie w gliwickim ośrodku egzami- 
nowania kierowców do egzaminu praktycznego 
z jazdy przystępuje około 50 osób, a około 5 te eg- 
zaminy zalicza. Sam zdawałem w dziesięcioosobo- 
wej grupie i nikomu z tej grupy nie zaliczono eg- 
zaminu. Nie ma jasnych, klarownych kryteriów 
egzaminowania, a po 20 godzimch jazd człowiek 
nie jest w stanie sprostać wymogom egzaminato- 
rów. 


(Roman Kulka z Katowic) 


- W Sosnowcu przebudowują ulicę Małachow- 
skiego, którą jeżdził tramwaj nr 24 z Myslowic do 
Milowic. Teraz zmieniono jego trasę. Już nie jeż- 
dzi do Milowic, tylko w stronę Będzina. Dla wie- 
lu osób jest to uciążliwe, tym bardziej, że nie uru- 
chomiono żadnej linii w zamian. 
(Stefan Skrycki z Sosnowca) 


(Czytelnik z Rudy Śląskiej) 


- Uważam, że trzej policjanci z Bytomia, któ- 
rych oskarża szę o seksualne molestowanie nielet- 
nich, są niewinni. Jestem przekomny, że padli 
ofiarą spisku. Przecież osoby. które przeciwko 
nim zeznawały, to sutener, prostytutki i mężczy- 
zna po wyroku sądowym. 
(Władysław Rogalski z Bytomia) 


(Grzegorz PustuIka z Katowic) 


Wybory prezydenckie w USA odbywają się 
w pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku li- 
stopada. Jeśli listopad zacznie się od wtorku, 
dzień wyborów będzie więc drugim wtorkiem te- 
go miesiąca. Ta zasada obowiązuje od półtora 
wieku. 


- Telewizja kablowa "Pomatik" udostępnia 
swoje programy władzom kilku miast. W Rudzie 
Śląskiej lokalny program informacyjny opraco- 
wuje firma" Opal". Ten miejski informator jest m 
znacznie niższym poziomie niż cały program "Po- 
matika". Zenującym przykładem amatorszczyzny 


- W szpitalu kardzologicznym w OchoJcu trwa 
malawanie. Proszę sobie wyobrazić ciężko cho- 
T1/ch ludzi z zastawkami, z rozrusznikami serca, 


. 


Czekamy na kolejne sygnały i opinie Czytelni- 
ków. Nasz telefon 153-89-27 czynny jest od ponie- 
działku do piątku w godz. od 9 do 14, w soboty od 
10 do 14. Oprac. (rsk) 


. 


zgu I Jeszcze wczoraj przebywał 
w szpitalu. Nie udało się jednak 
ustalić, kto zaatakował funkcjona- 
riusza. Nie wiadomo też, kto wy- 
korzystując zamieszanie podczas 
ekscesów włamał się do sklepu 
"Cepelii". Zatrzymano natomiast 
pewnego młodziana, który wyrwał 
ze ściany świetlną reklamę "Ca- 
mela" i paradował z tym trofeum 
po ulicach Sosnowca. 
Większości spośród zatrzyma- 
nych w niedzielę "kibiców" posta- 
wiono zarzut "brania udziału 
w zbiegowiskach publicznych, któ- 
rych uczestnicy wspólnymi siłami 
dopuszczają się gwałtownego za- 
machu na osobę lub mienie". 
- Nie udało mm się ustalić wiel- 
kości strat poniesionych w wyniku 
niedzielnych ekscesów - powie- 
działa nam pani prokurator Sli- 
wińska. - Będą one jednak znaczne. 
Tylko w sklepie "Sezam" odnoto- 
wano straty w wysokości 6 tys. zł. 
W najbliższą sobotę Wydział 
Gier i Dyscypliny PZHL w War- 
szawie będzie analizował sprawę 
zajsć w Sosnowcu. Obecnie zbiera- 
ne są niezbędne dokumenty i dane, 
które pozwolą podjąć decyzję, czy 
sosnowieckie lodowisko będzie 
zamknięte dla kibiców. 
Wojewoda katowicki ciągle mil- 
czy. 


TOMASZ ZIENKIEWICZ 


REGION-KRAJ 


Szacunek dla chorego 


.
  
 ... 


P' 


;: 


:
, ji 
". 
:;Jr.: 
:,::,.:t, , 
 .. 


l
 . ,.. p.- (:. 
o:. łł>P:t ,_ 
 

 
., . . . , . .

 . 
 , :, . ' . :'.ł" ,... .... ...7"" 
. lf::". ".;' .:, -,........:;
.. ':.: 
.:.:: .:.:
. :" 
-. t ..,. i . 
,...... ...':. .:: 


t.'J.; 


.:
 


t 


- ... 


WARSZAWA. Pikietujący 
wczoraj w Warszawie gmach Mini- 
sterstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej rolnicy z Komitetu 
Protestacyjnego Makroregionu 


Gnojowica pod Sejmem 


Dolny Sląsk NSZZ RI "Solidar- 
ność" wylali na schodach przed 
budynkiem 5 litrów gnojowicy. Jak 
powiedzieli, wyrazili w ten sposób 
niezadowolenie z nieobecnosci sze- 
fa resortu Romana Jagieliilskiego. 
Związkowcy zostawili przed gma- 
chem snopki nie wymłóconej psze- 
nicy. Następnie przedstawiciele 
rolniczej "S" z woj. wałbrzyskiego 
i jeleniogórskiego zorganizowali 
p,ikietę przed Sejmem. Przedstawi- 
cieli protestujących przyjął mar- 
szałek Sejmu Józef Zych. (PAP) 


i<., W: 

 


Fot. R. Klimkiewicz 


KATOWICE. Jaki powinien być 
lekarz, żeby cieszyć się zaufaniem 
chorych? - zapytaliśmy prof. zw. 
dr. hab. n. med. Mariana Garlic- 
kiego, któremu wczoraj nadano 
godność doktora honoris causa 
Sląskiej Akademii Medycznej. - 
Wszystkim swoim uczniom przeka- 
zywałem, aby na pierwszym miej- 
scu stawiali zawsze dobro chorego 
i sam starałem się być przykładem 
. .1 takiego postępowania. Dziś lekarz, 
aby móc skutecznie pomagać, musi 
przede wszystkim systematycznie 
uzupełniać wiedzę. 
Po drugie - powinien być przy- 
jazny i szanować chorego w nie- 
szczęściu, jakie go spotkało. Uwa- 
żam, że ten kryzys zaufania do le- 
karzy jest skutkiem przechodzenia 
z jednej rzeczywistości ustrojowej 
do drugiej, sytuacji społecznej i po- 
łożenia samej służby zdrowia - po- 
wiedział "TŚl." słynny chirurg 
ortopeda i traumatolog, emery- 
towany kierownik Kliniki Ortope- 
dycznej AM w Warszawie. 
Prof. M. Garlicki był jednym 
z pierwszych rektorów Sl.AM, 
twórcą i kierownikiem wzorcowej 
kliniki ortopedycznej w Bytomiu, 
organizatorem sieci oddziałów 
ortopedyczno-urazowych na Slą- 
sku. Był prekursorem wielu nowa- 
torskich metod leczenia, jest auto- 
rem podręczników, wielkim auto- 
rytetem naukowym. Jest jedną z 22 
osób, które dotychczas otrzymały 
order "Medicus Magnus". (B. H.) 


Sam się porwał? 


(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 
kolejowego Warszawa - Powiśle, kie- 
dy osowiały i apatyczny siedział na 
ławce, jednak badanie lekarskie nie 
potwierdziło obecności żadnych 
środków odurzających. Mac po odna- 
lezieniu twierdził w wywiadach, że 
nieznani osobnicy porwali go i oszo- 
łomili narkotykiem, kiedy siedział na 
skwerku i wypoczywał. Twierdził 
też, że został porwany, bo przygoto- 
wywał materiał na temat polityki fi- 
nansowej TVP. Dziennikarz trzy dni: 
po odzyskaniu świadomości złożył 
pierwsze zeznania, wcześniej złożył 
doniesięnie o przestępstwie, a proku- 
ratura wszczęła śledztwo. Porwany 
dziennikarz zarzuca prokuraturze, że 
"przez miesiąc z';Vlekała z przesłu- 


chaniem jedynego swiadka, który 
prawdopodobnie widział trzech po- 
rywaczy". Na dodatek. jak twierdzi. 
przecieki na temat prowadzonego 
ślędztwa narażają jego i rodzinę na 
zemstę ze strony środowiska, które 
zorganizowało porwanie. 
Koledzy dziennikarza nie dopusz- 
czają myśli, że porwanie mogło I;>yć 
zaaranżowane. 
- Sławek jest bardzo dobrym 
dziennikarzem, ale jeżeli okazałoby 
się, że sprawa została ukartowana, to 
byłaby to jego śmierć zawodowa, 
a "Wprost" straciłoby wiarygodność, 
co niektórym byłoby m rękę - po- 
wiedział nam redakcyjny kolega Ma- 
ca. 


TOMASZ SZYMBORSKI 


Wstyd i oburzenie 


OŚWIĘCIM. - Przyszedłem tu 
parę minut po czternastej we wto- 
rek i już od bramki wejściowej nogi 
mi się ugięły. Dostałem gęsiej skór- 
ki m ten hańbiący widok... - mówi 
Mieczysław Kapała, opiekun cmen- 
tarza wskazując na zdewastowane 
groby. 
Kapała zobaczył połamane, zni- 
szczone i poprzewracane dziesiątki 
nagrobków. 
- Zaraz zawiadomiłem policję _ 
mówi opiekun cmentarza. 
Administrowany przez Kongre- 
gację Wyznania Mojżeszowego 
oświęcimski cmentarz został w tym 
roku sprofanowany już drugi raz. 
Za pierwszym razem, w maju, spra- 
wę umorzono. 
- Powiedziano mi, że nic się nie 
da zrobić - wspomina gospodarz te- 
renu. 
Obecny akt wandalizmu przera- 
ził wszystkich, głównie z powodu 
swych rozmiarów. Kapała opowia- 
da, jak we wrześniu tego roku prze- 
gonił z okalającego cmentarz muru 


Bandyci łI lachach 


NOWA WIEŚ. - Dwaj młodti 
mężczyzn! ubrani w podarte, 
usmolone węglem łachy przyszli 
około 1 w nocy - mówi pracownik 
stacji z płynnym gazem, stanowią- 
cej własność finny handlowej 
"Kora". - Powiedzieli pełniącemu 
nocny dyżur pracownikowi, że ze- 
psuła im się węglara. Grzecznie 
poprosili o umożliwienie skorzy- 
stania z telefonu. Nie robił żad- 
nych trudności. Przecież ludziom 
w kłopotach trzeba pomagać. 
Gdy pracownik stacji chciał za- 
palić światło, żeby "węglarzom" 
łatwiej było wykręcić numer na 
tarczy starego aparatu telefonicz- 
nego, jeden z mężczyzn wyjął pi- 
stolet i przyłożył mu do skroni. 
Kazali położyć mu się na ziemi, 
pomiędzy starym biurkiem, w szu- 
fladzie którego trzymano utarg, 
a wersalką. Ręce i nogi skrępowa- 
li plastrami, usta zakneblowali 
starą rękawiczką. Po wyjęciu 
z szuflady około 6 tysięcy złotych, 
odcięli sznur od słuchawki telefo- 
nicznej, dodatkowo krępując nim 
nogi leżącego twarzą do ziemi 
sterroryzowanego mężczyzny. 


Dlugi 


sen 


MYSŁOWICE. Maszynista elek- 
trowozu, ciągnącego kilkanaście wa- 
gonów, zobaczył nagle mężczyznę le- 
żącego na torach w niedalekiej odle- 
głości od pędzącej lokomotywy. Nie- 
stety, droga hamowania składu wy- 
dłużyła się i pociąg przejechał 
feralne miejsce o kilka długości. 
Na szczęście śpiącemu wzdłuż to- 
rów Marianowi Z. nic się nie stało. 
Ułożył bowiem swe strudzone ciało 
wzdłuż torów, co, jak się okazało, 
uratowało mu życie. 
- Mężczyzna miał we krwi pomd 
trzy promile alkoholu - powiedziała 
Joanna Nowak, rzecznik prasowy 
Komendy Rejonowej Policji w My- 
słowicach. - 'thoć do wydarzenia do- 
szło dwa dni temu, oprzytamniał do- 
piero wczoraj i zrozumiał, że cudem 
uniknął śmierci. Marian Z. ma na 
utrzymaniu czwórkę dzieci. (aga) 


.. 


trzech wyrostków. Jakiś czas pO- 
żniej ktoś zadnitował bramkę wej- 
ściową. Kapała poskarżył się poli- 
cji, bo jednego gagatka rozpoznał: 
- Powiedzieli mi, żebym poszedł 
do Straży Miejskiej. W efekcie 
wszyscy m mnie'r!Uskoczyli.. Ale 
teraz może to się zmieni. Może pre- 
zydent Oświęcimia pomoże... Obie- 
cał zresztą zająć się cmentarzem już 
w lutym, ale jakoś nic z tego nie wy- 
szło. 
Stojący w centrum miasta cmen- 
tarz jest zaniedbany i zniszczony. 
Kapała, mimo ogromnego wysiłku, 
nie jest w stanie bez pieniędzy po- 
rządnie ,o niego zadbać. To miejsce 
spoczynku wielu znanych Żydów 
przed wojną liczyło około 1600 na- 
grobków. Teraz pozostała ich może 
połowa. Nie ma żadnej ewidencji. 
ksiąg, płyty są pozacierane i zni- 
szczone przez czas. 
Wczorajszego popołudnia na 
cmentarz zaczęli zaglądac oświęci- 
mianie. Niektórzy, bo już słyszeli 
o zdarzeniu, inni zaciekawieni 


; :. 


otwartą bramką. Mają różne zdama 
na temat profanacji. Dwie starsze 
kobiety z Zasola uważają, że kłótnie 
zaczęły się od momentu, gdy wybu- 
chła sprawa z siostrami zakonnymi, 
przed laty. 
- Wtedy nawet. mój syn powie- 
dział: dosyć tego! Zydzi nie będq tu 
rządzić! 
- To oburzający czyn. Co komu 
wadzą umarli. Obojętnie kim są - 
twierdzi mieszkaniec sąsiadującego 
z cmentarzem bloku. 
- Tu jest pochowana kultura. To 
musi istnieć - podkreśla Kapała. 
Wczoraj wieczorem otrzymali- 
śmy oświadczenie Zarządu Miasta 
Oświęcimia podpisane przez prezy- 
denta Andrzeja .Telkę, wyrażające 
oburzenie z powodu bezmyślnego 
aktu wandalizmu na cmentarzu ży- 
dowskim: "Jest to tym bardziej bo- 
leS11£, że coraz częściej dochodzi do 
profamcji grobów m cmentarzach 
różnych wyznali, również w innych 
miastach Polski". 
KRZYSZTOF OREMUS 


- Kazali mu leżeć bez ruchu 
przez 15 minut _ dodaje pracow- 
nik s-tacji gazowej. - Oswobodził 
się w znacznie krótszym czasie 
i pobiegl zadzwonić na policję do 
sąsiadującej z nami firmy "Ma- 
gnes". Chłopak był tak zszoko- 
wany, że zupełnie nie pamięta 
twarzy napastników. Wie tylko 
tyle, że mieli po około 25 lat, 
ubrani byli w brudne łachy, a je- 
den z nich miał starą czapkę na 
głowie. 
Dzienny utarg znajdującej się 
obok trasy DK-1 stacji handlują- 
cej jedynie płynnym gazem nie 
przekracza 2 tysięcy złotych. 
W szufladzie biurka przechowy- 
wane były wpływy z kilku poprze- 
dnich dni. Właściciel nie miał bo- 
wiem czasu zdeponować pieniędzy 
w bardziej bezpiecznym miejscu. 
Sprawców napadu poszukują 
funkcjonariusze częstochowskiej 
KRP. 
Nie wiadómo jeszcze, czy użyta 
w skoku na stację broń była przy- 
stosowana do amunicji ostrej, ga- 
zowej, czy stanowiła jedynie 
atrapę. (jak) 


Wygrana za wygraną! 


..Karolinka" okazala się łaskawa dla 
:-- 
osób, które zdecydowaly się w nią za- . 
grać. Niektórym osobom szczęście dopi- 
salo już kilkakrotnie. Wszyscy zwycięzcy 
otrzymają pieniądze pocztą. 
Przypominamy, że w "Karolince" może 
wziąć udzial każdy. Wystarczy zadzwonić 
(koszt polączema 3 zl 70 gr) pod podany 
obok numer telefonu konkursowego. 
Komputer przedstawi losowo wybrany ze- 
staw sześciu wartości pieniężnych. Jeśli 
w zestawie trzykrotnie powtórzy się ta sa- 
ma kwota, to znaczy że uczestnik zabawy 
wygral nagrodę pieniężną w1asme o takiej 
wartośd. Zwycięzców prosimy o wypel- 
'nienie kuponu publikowanego obok, wy- 
dęcie go i wysfanie pod adresem: " Trybu. 
na $Iąska'; 4(J.-{J98 Katowice, ul. Mlyńska 
f z dopiskiem "Karolinka': Telefon infor- 
macyjny 1539-77f. 


.. 


Pn 
z*w 
Płd 


Polska jest na skraju głębokiego niżu znad Szkocji. W dzień za- 
chmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami opady deszczu Tempe- 
ratura maksymalna od 10 do 14 st. C, minimalna od ] do 5 st. C, wiatr 
umiarkowany i dość silny, porywisty południowo-zachodni. 
Prognozowana pogoda będzie sprzyjała spadkowi stężeń zanieczy- 
szczeń. (ama) 


..

@
 
.-:::::=:-. ZNOW NA SLĄ.SKU 
O 700 7S 00& 


DO WYGRANIA: 
. -'. 
.
OO, 
tS GŁÓ'łJ"
" 
"
G
OO
 O 
, 
.. SSO 
I 


7 listopada '96 r. 


, 


-
--, 


,: :;
;


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 


. , 
: ADRES.......................................................... : 
. , 
: TELEFON ..................................................... : 
, , 
: WYSOKOŚĆ WyGRANEJ............................ : 
: DA TA WYGRANEJ ...................................... : 
. . 


, . 
: ZAGRAJ I ZOSTAŃ lWYClłZC
1 :
		

/iv5521-1996-261-0003.djvu

			ZAGRANICA 


'::#.r/sT
 :!'i)}::ill
:::::a:}:'hI
;:YH}IgYC::,:-S/:
7YiiT,VFq:?,.;. (:?t:)}h

 

;::f
\X;E:;:< 


".: ,".: '....:. . <><'
:""', "
N

'<":: >: ,,::.,: x':':',»: >:: :'::-.,<::';
<

 " .: 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


3 


." ":,,: ",.:..":S> .....;.;:,....::.:.- :
':,..n. >: 0"°':"::'::".: ,"" . 


W BIAłYM DOMU BEZ ZMIAN 


Od stałego korespondenta w USA 
Bill Clinton nadal prezydentem Stanów Zjednoczonych. 
Wybory nie przyniosły niespodzianek. 


...w:"=.:.: 
r# 


r:ł

 , 


-t..-- 


'"', 
4 


* 
" . 


(
', 
J 
.. ił'," 


wl 


.
 " 


" 


:: 
 


> <-h. 


":
 


Zwycięski tandem - prezydent Bill Clinton i wiceprezydent Al Gore. 


: '//;>"':'. 


WASZYNGTON. Bill Clinton 
zwyciężył zdecydowanie w uprze- 
mysłowionych stanach północne- 
go wschodu, a także - tradycyjnie 
prorepublikańskich - Kalifornii 
i Borydzie. Bob Dole zyskał po- 
parcie w jedenastu stanach - 
głównie na południu oraz na pół- 
nocnym zachodzie kraju. 
Rezultaty te są zgodne z pro- 
gnozami, chociaż liczono się na- 
wet z większą przewagą Clinto- 
na. Nadspodziewanie zyskał na 


" 


popularności Ross Perot, na któ- 
rego stawiało jeszcze przed kilko- 
ma dniami zaledwie 5 proc. 
uprawnionych do głosowania. 
I tak jednak 9 proc. głosów Pero- 
ta to połowa tego, co otrzymał 
w wyborach w 1992 roku. Bil] 
Clinton w poprzednich wyborach 
dostał 43 proc. głosów, a jego 
zwycięstwo było mniej zdecydo- 
wane. 
Triumf kandydata Partii Demo- 
kratycznej zrównoważony został 


., 


miejsc w Izbie Reprezentantów, 
demokraci - 202. W chwili pisa- 
nia tej relacji losy dwunastu 
mandatów nie były jeszcze prze- 
sądzone. Poprzednio republika- 
nie dysponowali większością 237 
do 197. Zgodnie z przewidywa- 
niami, także samych republika- 
nów, utracili część miejsc; nadal 
jednak zachowają bezwzględną 
większość. W Senacie, gdzie re- 
publikanie dysponowali do tej 
pory większością 53 do 47, do 
rozdysponowania były 34 miej- 
sca. Republikanie odebrali demo- 
kratom mandaty ze stanów Ala- 
bama, Nebraska i Arkansas (ro- 
dzinnego stanu Clintona), utraci- 
li zaś jeden - z Południowej Da- 
ł' koty i ewentualnie z Oregonu, 

 gdzie nie nastąpiło jeszcze roz- 
strzygnięcie. Tak więc republika- 
nie powiększyli przewagę w Se- 
nacie przynajmniej o jeden man- 
dat i nadal kontrolują obydwie 
izby Kongresu, co powinno zrów- 
noważyć wpływy demokratycznej 
administracji. 
Clinton celebrował zwycięstwo 
wraz ze swoją żoną Hillary oraz 
córką. W pierwszym przemówie- 
niu podkreślił, iż wyborcy odrzu- 
cili tym razem myślenie katego- 
riami rywalizacji politycznych, 
i że zależało im przede wszystkim 
na dobru Ameryki. Oddał też na- 
leżny honor Bobowi Dole'owi. 
Także w obozie wyborczym Do- 
le'a panowała - zapewnie sztucz- 
na - radość i podniecenie. Repu- 
blikanie nie łudzili się, iż mogą 
wygrać te wybory. 
W komentarzach prasowych 
podkreśla się, iż wybory nie przy- 
niosły nieoczekiwanych rezulta- 
tów. Niestety, również zgodnie 
z przewidywaniami, rekordowo 
niska była frekwencja wyborcza - 
do punktów udała się mniej niż 
połowa uprawnionych. 
JAN LATUS 


Władza podzielona 


Amerykanie i tym razem nie 
zdecydowali się na zasadnicze 
"przemeblowania" na szczytach 
wladzy. Swoimi glosami utrwalili 
istniejący uklad sil. Demokratycz- 
ny prezydent nadal będzie musial 
ścierać się z większością republi- 
kamką w Kongresie. Nabral już 
jednak ogromnej wprawy w poli- 
tycznej ekwilibrystyce. 
Analitycy zastanawiając się nad 
żródlami sukcesu wyborczego 
Clintona (wykara:5kal się prze- 
cież z bardzo glębokiego dolka, w 


ktorym znalazl się na pólmetku 
ubieglej kadencji), dochodzą do 
wniosku, iż zdolal wyprzeć repu- 
blikanów z ich pozycji. Admini- 
stracja waszyngtoriska, najpierw 
dość wyrażnie centrolewicowa, 
zaczęla podążać ku centrum. 
Zmuszala w ten sposób swoich ry- 
wali polztycznych do bardziej 
zdecydowanego marszu na prawo, 
by później móc ich oskarżyć wręcz 
o prawicowy ekstremizm. 
To tylko jeden z punktów wi- 
dzenia. Obserwatorzy amerykari- 


..ię>". 
1
 


'" 
/ 


f' 


.. 


Fot. PAP/CAF 


przez sukcesy, a przynajmniej 
utrzymanie silnej pozycji w Sena- 
cie i Izbie Reprezentantów przez 
Partię Republikańską. 
Do wygrania były wszystkie 
(435) miejsca w Izbie Reprezen- 
tantów oraz jedna trzecia (34) 
w Senacie. Obierano także 11 no- 
wych gubernatorów oraz przed- 
stawicieli m.in. lokalnych władz 
ustawodawczych. Po wtorkowych 
wyborach republikanie mają - 
wedle niepełnych wyników - 221 


skiej sceny politycznej dopatrują 
się też innych przyczyn porażki 
Dole'a. Dość istotną jest jego 
wiek. I nie chodzi tu tylko o kon- 
dycję fizyczną polityka, lecz jego 
ogląd świata. Mlodszej generacji 
wydaje się on już zdecydowanie 
anachroniczny. Dole byl zbyt dlu- 
go na Kapitolu, aby mógl kogokol- 
wiek zaskoczyć innowacyjnymi 
pomyslami na przyszlość Ameryki 
i jej u.dzialu w budowaniu lepsze- 
go świata. Prezydent Clinton 
ostatnio wyraźnie poparł polskie 


inicjatywy zmierzające do popra- 
wy stanu na:5zego bezpieczeristwa 
zewnętrznego. Teraz szczególnie 
interesuje nas to, kto będzie zasia- 
dać w Izbie Reprezentantów 
i w Senacie USA. Mieliśmy bo- 
wiem w Kongresie zdecydowa- 
nych rzeczników polskich intere- 
sów, opowiadających się za szyb- 
szym przyjęciem Polski do NATO. 
Wstępne wyniki wyborów wska- 
zują, iż "polskie lobby" na Kapito- 
lu nie oslabnie. 
WALDEMAR WASILEWSKI 


Pod znakiem nadziei 


WASZYNGTON. Bill Clinton 
jest naj młodszym w dziejach 
USA prezydentem wybranym po- 
nownie na to stanowisko i pierw- 
szym demokratą, który pozostał 
w Białym Domu na drugą kaden- 
cję od czasu, gdy w 1936 r. doko- 
nał tego Franklin Delano Roose- 
velt. 
William Jefferson Clinton uro- 
dził się 19 sierpnia 1946 roku 
w małym miasteczku Hope (co 
znaczy nadzieja) w jednym z naj- 
biedniejszych stanów Ameryki - 
Arkansas. Jego ojciec zginął 
w wypadku samochodowym 
przed urodzeniem się Billa. Mat- 
ka, Virginia, poślubiła Rogera 
Clintona, od którego w 16 lat 
póżniej przejął nazwisko przyszły 
prezydent. Drugi mąż matki był 
alkoholikiem i kilkunastoletni 
Bill musiał ją bronić przed agre- 
sją ojczyma. Po ukończeniu szko- 
ły średniej Clinton studiował 
prawo na uniwersytetach: Geor- 
getown w Waszyngtonie, w pre- 
stiżowym Yale oraz - jako sty- 
pendysta - w brytyjskim Oxfor- 
dzie. 
Jak sam przyznał, od najwcze- 
śniejszej młodości chciał zostać 
działaczem i politykiem, w czym 


umocniło go spotkanie w 1962 ro- 
ku z prezydentem J. F. Kennedym. 
W 1972 roku pracował w sztabie 
wyborczym demokratycznego 
kandydata na prezydenta, liberała 
i pacyfisty George'a McGoverna, 
a w roku następnym w komisji są- 
downiczej Izby Reprezentantów 
Kongresu USA. W latach 1974 - 
1976 wykładał prawo na Uniwer- 
sytecie Arkansas; w tym czasie 
ożenił się--ze swoją koleżanką ze 
studiów, Hillary Rodham, rozpo- 
czynającą właśnie karierę prawni- 
czą. Ubiegał się też - bez powo- 
dzenia - o mandat do Kongresu. 
W 1976 roku wybrano go na pro- 
kuratora generalnego Arkansas, 
a w dwa lata póżniej został guber- 
natorem tego stanu. 
Wizerunek "nowego demokra- 
ty", zrywającego z tradycyjnymi 
receptami partii na schorzenia 
społeczne, zadecydował o wysu- 
nięciu jego kandydatury na pre- 
zydenta przez Partię Demokra- 
tyczną w 1992 roku. Demokraci 
postawili na Clintona, mimo 
ujawnienia przez media takich 
epizodów w jego życiorysie, jak 
uchylenie się od służby wojsko- 
wej w czasie wojny w Wietnamie 
czy dommemane romanse poza- 


małżeńskie. Clinton prowadził 
kampanię w 1992 roku pod ha- 
słem walki z ekonomiczną polity- 
ką republikańskich administracji 
Reagana i Busha, powiększającą 
przepaść między biednymi a bo- 
gatymi. Obiecywał reformę 
ochrony zdrowia zapewniającą 
ubezpieczenia lekarskie wszyst- 
kim Amerykanom i nowe miejsca 
pracy dla mieszkańców wielko- 
miejskich slumsów. Jednocześnie 
podkreślał konieczność zmniej- 
szenia deficytu, walki z przestęp- 
czością i zreformowania systemu 
opieki społecznej, czym zyskał 
sobie zaufanie wielkiego biznesu, 
zwolenników prawa i porządku 
oraz klas średnich. .Trwająca 
jeszcze recesja - a raczej jej skut- 
ki w postaci bezrobocia i po- 
wszechnego poczucia braku bez- 
pieczeństwa socjalno-zawodowe- 
go - sprzyjała Clintonowi, które- 
go ciepła i promieniejąca entu- 
zjazmem osobowość pozytywnie 
kontrastowała w tej sytuacji z je- 
go rywalem George'em Bushem. 
W listopadzie 1992 roku Clin- 
ton wygrał wybory, choć tylko 
względną większością 43 proc. 
głosów. Demokraci utrzymali też 
przewagę w obu Izbach Kongre- 


lO 
 


tI 


" 


Prazdnik PO wsze czasy 


Daty obchodzonych świąt państwowych w większości krajów 
najczęściej nawiązują do momentów w ich historii przelomowych. 
Będą to dni związane np. z odzyskaniem niepodleglości czy też wy- 
darzeniami mającymi zasadniczy wplyw na bieg dziejów państw już 
niepodleglych. 
Podobnie bylo i w ZSRR, gdzie 7 listopada (w rocznicę przewro- 
tu bolszewickiego w 1917 r.) oraz w dwa kolejne dni narody brat- 
niego związku mogly czcić moment początku ich (oczywiście w ro- 
zumieniu wladz) pelnej szczęśliwości. 
"Nowa" Rosja, przynajmniej wszystkimi zewnętrznymi znamio- 
nami, jak hymn i flaga, odcięla się od "parowozu dziejów", dla któ- 
rego zabraklo maszynistów. 
Data pozostaje jednak datą. Postanowiono tedy, iż 7 listopada bę- 
dzie nadal świętem państwowym, ale z nowo podlożoną faktogra- 
fią. "Perlą z lamusa" okazalo się wydarzenie historyczne sprzed... 
384 lat. Dokladnie 7 listopada 1612 r. na Kremlu w Moskwie nastą- 
pila kapitu.lacjau. polskich oddzialów wojskowych. Bylo to w okre- 
sie, kiedy znacząca część rosyjskiego bojarstwa mając dość rodzi- 
mych carów zapragnęla na tronie mieć Wladyslawa, syna króla pol- 
skiego Zygmunta III Wazy. Odsiecz dla za logi polskiej zawiodla, i, 
jak pisal Pawel Jasienica, "u. poddali się 7 listopada 1612 roku. 
Wielu "nad przysięgę" stracilo życie, bo nie dotrzymano warunków 
kapitulacji, cala piechota poszla pod nóż". 
Inne byly co prawd/J, wówczas realia, choć metoda zastosowana 
przez Rosjan przypomina póżniejsze fakty, te z lat 1920 i 1940. 
W rok pożniej zasiadl na carskim tronie pierwszy Romanow; 
ostatniego z nich, zamordowanego przez bolszewików, cerkiew wi- 
dzi już dziś świętym. 7 listopada "pust' wsiegda budiet prazdnik". 
JANUSZ CYANKIEWICZ 


RZYM. Jan Paweł n, który 
wczoraj po raz pierwszy od opera- 
cji usunięcia wyrostka robaczko- 
wego znów udzielił w auli waty- 
kańskiej audiencji generalnej, od 
dzisiaj przewodniczy uroczysto- 
ściom związanym z 50. rocznicą 
przyjęcia święceń kapłańskich. 


Pierwsza 
audiencja 


Od stałego korespondencja 
we Włoszech 


Z tej okazji do Rzymu przybyło 
wiele tysięcy duchownych, którzy 
świętują swój jubileusz wspólnie' 
z papieżem i wraz z nim w nie- 
dzielę 10 listopada będą koncele- 
brować uroczystą mszę św. w Ba- 
zylice Watykańskiej. 
Jan Paweł II, jak to zapowie- 
dział już kilka dni temu, swoje 
rozważania. o posłannictwie ka- 
płana zawarł w niespełna stustro- 
nicowej książce, która niebawem 
ukaże się nakładem wydawnictw 
watykańskich. Tom nosi tytuł 
"Dar i Tajemnica" i składa się 
. z części autobiograficznej, oraz 
drugiej - stanowiącej pogłębienie 
refleksji o misji i roli kapłana 
w świecie współczesnym. (ATK) 


su, co zapowiadało, że obiecywa- 
ne przez Clintona reformy mają 
szansę sukcesu. Jednak choć 
przed wyborami Clinton wystę- 
pował jako umiarkowany "nowy 
demokrata", to przez pierwsze 
dwa lata prezydentury, po części 
pod naciskiem demokratycznego 
Kongresu, kontynuował tradycję 
interwencjonizmu państwa. Poli- 
tyka ta okazała się niepopularna. 
W roku 1994 poparcie dla Clin- 
tona spadło do rekordowo niskie- 
go poziomu, a jesienią tegoż roku 
republikanie pokonali demokra- 
tów w wyborach do Kongresu 
i po raz pierwszy od 40 lat zdoby- 
li tam większość w obu izbach. 
Przypomniawszy sobie nauki 
z porażki w wyborach guberna- 
torskich w Arkansas w latach 
osiemdziesiątych, Clinton po- 
wściągnął swój liberalizm i prze- 
jął od republikanów niektóre 
umiarkowane elementy konser- 
watywnego programu. Prezydent 
okazał się szczęściarzem także 
w sprawach gospodarczych, które 
najbardziej obchodzą wyborcow. 
Pomyślny stan gospodarki był 
w istocie głównym atutem Clin- 
tona w zwycięskim pojedynku 
z Dole'em. (PAP) 


MOSKWA. Władza jest chorobą 
o wiele poważniejszą niż naj cięż- 
sze nawet niedomagania serca. 
Ledwie lekarze zdążyli odłączyć 
Borysa Jelcyna od aparatu służą- 
cego do sztucznego oddychania, 
prezydent natychmiast sięgnął po 
pióro i gotowy do podpisania de- 
kret o odebraniu premierowi Wik- 
torowi Czernomyrdinowi przeka- 
zanych mu wczoraj tymczasowo 
pełnomocnictw głowy państwa. 


Po udanej rekonwalescencji Jel- 
cyn wróci do zupełnie normalnego 
życia. Przez jakiś czas nie będzie 
mu wolno jedynie wykonywać 
ciężkich zajęć fizycznych, ale już 
za niespełna pół roku czuwający 
nad jego zdrowiem specjaliści 
zdejmą wszelkie ograniczenia. 
Prezydent Rosji znow będzie mógł 
wyjść na kort tenisowy, ale zrobi 
to w innym niż dawniej towarzy- 
stwie. Dotychczasowy prezydenc- 


Chirurdzy swoje zadanie wy- 
konali. Szef rosyjskiego państwa 
został uratowany i ma teraz 
przed sobą, według cytowanego 
już prof. DeBakeya, co najmniej 
10 - 15 lat aktywnego życia. 
Cztery z nich spędzi jeszcze na 
stanowisku prezydenta Rosji 
i czekają go niełatwe chwile. Ro- 
kowania dotyczące najbliższej 
przyszłości rosyjskiej gospodarki 
są raczej mroczne. Miliony oby- 


Cenniejsza niż zdrowie 


Korespondencj
 własna z Rosji 
Prezydent Jelcyn przebudziwszy się po operacji od razu sięgnął 
po pióro i podpisał dekret przywracający mu pełnię władzy. 


Działo się to w sali reanimacyj- 
nej Centrum Kardiologicznego 
w Moskwie o szóstej rano. W dwie 
godziny póżniej prezydent odbył 
już piętnastominutową rozmowę 
z szefem rządu. Dzisiaj prawdo- 
podobnie Jelcyn opuści Centrum 
i zostanie przeniesiony do sąsied- 
niej "kremlowskiej" kliniki, do 
swoich apartamentów. Amery- 
kański kardiochirurg, prof. Mi- 
chael DeBakey przewiduje, że już 
za dwa tygodnie prezydent będzie 
mógł powrócić do pracy. Pełen 
kurs rehabilitacji potrwa około 
półtora miesiąca. W tym okresie 
najważniejsze jest, by pacjent do- 
kładnie wypełniał wszystkie zale- 
cenia lekarzy. 


ki trener Szarnil Tarpiszczew po- 
padł w niełaskę wraz z innym 
przedstawicielem "tenisowego 
klanu kremlowskich faworytów", 
byłym szefem ochrony głowy pań- 
stwa, generałem Aleksandrem 
Koriakowem. Nowy pupil prezy- 
denta, szef jego administracji 
Anatolij Czubajs nie jest znany ja- 
ko zapamiętały tenisista, swoje 
miejsce na Kremlu zajął dzięki 
wybitnym talentom politycznego 
stratega i organizatora. Można 
jednak przewidywać, że po swoim 
powrocie "na tron" Jelcyn wyzna- 
jący zasadę "dziel i rządź", zadba 
o to. by wszechwładny dzisiaj 
Czubajs znalazł na Kremlu godne- 
go siebie konkurenta. 


wateli otrzymują pensje z wielo- 
miesięcznym opóżnieniem i kiedy 
prezydent pojawi się znów na 
Kremlu, zetknie się z żądaniami 
wypełnienia przedwyborczych 
obietnic. 
Na początek jednak Jelcyn bę- 
dzie musiał zaprowadzić porządek 
na szczytach władzy, utempero- 
wać nieco władcze zapędy "boja- 
rów". Dla Rosji powrót Jelcyna 
oznacza powrót stabilności i szan- 
se na rychłe uporanie się z poli- 
tycznymi i gospodarczymi proble- 
mami. Rosjanie lubią silną wła- 
dzę,- bez niej czują się niepewni, 
zdezorientowani i tracą motywa- 
cję do pracy. 
WITOLD LASKOWSKI 


Splamione szaty pani premier 


W Pakistanie dokonał się "cichy przewrót" - nieoczekiwanie 
zdymisjonowana została szefowa rządu Benazir Bhutto. 


ISLAMABAD. Nieoczekiwanie, 
w nocy z poniedziałku na wtorek, 
prezydent Faruk Leghari zdymi- 
sjonował rząd pani Benazir Bhut- 
to. Jej następca Maradż Chalid zo- 
stał wyciągnięty z łóżka. Obudził 
go telefon z pałacu prezydenckie- 
go. Natomiast telefony pani Bhut- 
to przestały działać. Oddziały 
wojska otoczyły rezydencję pre- 
miera, budynek telewizji i lotni- 
ska w głównych miastach kraju. 
Równocześnie w Lahore, stolicy 
stanu Pendżab, aresztowano męża 
pani premier, znanego biznesme- 
na Asifa Alego Zardariego. 
Prezydent rozwiązał parlament, 
a nowy premier zapowiedział, iż 
wybory odbędą się 3 lutego. Nie- 
którzy obserwatorzy podają 
w wątpliwość ten termin elekcji, 
gdyż Benazir Bhutto została 
oskarżona o poważne nadużycia 
władzy, korupcję i nepotyzm oraz 
doprowadzenie gospodarki kraju 
do ruiny. Grozi jej więc proces, ... _.. 
który może przyczynić się do 
przedłużenia czasu funkcjonowa- 
nia rządu tymczasowego. 
Prezydent obarczył też zdymi- 
sjonowaną premier winą za tole- 
rowanie przemocy. Wspomniał 
o zabójstwie brata Benazir Bhut- 
to, Murtazy. Sprawa tego morder- 
stwa nie została do końca wyja- 
śniona, co rzuca cień na byłą sze- 
fową gabinetu, gdyż Murtaza był 
zawziętym rywalem politycznym 
swej siostry. Żona ofiary zamachu 
oskarżała o udział w zabójstwie 
męża pani premier, który był.mi- 
nistrem w jej rządzie. 


jako przywódczyni zwycięskiej 
Pakistańskiej Partii Ludowej. 
W kampanii przedwyborczej, ma- 
jąc przed sobą jako głównego 
przeciwnika konserwatywną Ligę 
Muzułmańską, pani Bhutto nie 
szczędziła obietnic swemu elek- 
toratowi. Zapewniała, iż do ro- 
ku 2000 uczyni z ubogiego Pa- 
kistanu kraj średnio zamoż- 
ny. W latach rządu Bhutto 
nie posunięto się jednak ani o 
krok w tym kierunku. Wręcz 
przeciwnie, sytuacja ekono- 
miczna państwa jeszcze się 
pogorszyła. 
Pierwsze doniesienia po 
"cichym przewrocie" w Isla- 
mabadzie nie wskazują na 
specjalne poruszenie pakistań- 

 
 ' 
 skiego społeczeństwa. Rów- 
"1 ' '. ; .-r : nież świat zareagował na 

. " l: <'/. te zmiany dość spokoj- 
, ' .. 
 nie. Interesujące jed- 
: 
 ... . i.. nak, jak przetaso- 
... .. .. .'"".. .. wania na szczytach 
." ... władzy w Islama- 
..!;;. - badzie wpłyną 
na jego stosu- 
nek do toczącej 
się w sąsiednim 
Afganistanie 
wojny domo- 
wej. Talibowie korzystali ze 
schronienia i pomocy Pakistanu. 
Z dużym zainteresowaniem bieg 
wydarzeń w Pakistanie śledzą też 
w Delhi. Indie bowiem od dawna 
oskarżają Islamabad o "terro- 
ryzm państwowy" polegający na 
wspieraniu separatystów kasz- 
mirskich. (WALD) 


W rodzinie Bhutto nie jest to 
jedyny przykład familijnych wa- 
śni. Nie najlepiej układały się 
stosunki Benazir z żądną władzy 
matką, Nusarat. 
Zwyciężyła  


.: '<':
 :} 


'" 


./' . 


,.. 


::;;.." 
't:." 


:
\ :ś 
-o:: 
 
,,;. 
};.
' 


"..  


ł 


.m:'
.,,, 
córka, która jako pierwsza ko- 
bieta w świecie muzułmańskim 
została premierem. Wkrótce jed- 
nak pozbawiono ją stanowiska 
wskutek zarzutów podobnych do 
tych, którymi obarcza się ją 
obecnie. 
Po wyborach w pażdzierniku 
1993 roku odzyskała tę funkcję 


Cień podejrzenia 


ANKARA. Poseł do tureckiego 
parlamentu podróżował w jednym 
samochodzie ze zbiegłym terrorystą, 
-mającym powiązania z Turkiem, 
który w 1981 r. postrzelił Jana Paw- 
ła II. Opozycyjna Partia Ojczyżnia- 
na zażądała w środę, by komisja 
parlamentarna wyjaśniła tę sprawę. 
Wyszła ona na światło dzienne, po- 
nieważ samochód posła miał wypa- 
dek. Zginął w nim Abdullah Catli, 
który dostarczył Ali Agcy paszport. 
Na podstawie tego dokumentu Ag- 
ca, ktory odsiaduje teraz karę doży- 
wocia, przekroczył granicę Włoch. 
Catli był swego czasu przywódcą 
"Szarych Wilków", prawicowej 
grupy terrorystycznej, z którą 
współpracował także Agca. Catli ze- 
znał, że dostarczył Agcy broń, którą 
ten miał postrzelić papieża. Oskar- 
żony w Turcji o zamordowanie 7 le- 
wicowych studentów, został osadw- 


",., 1 
 
.. l 
 
· , ."" .. ." 


n' e ,
 


'J 


Za 15 dni 
koniec dystrybucji 
Powszechnych Świadectw 
Udziałowych w PKO BP 


i 


PROGRAM POWSZECHNEJ PRYWATYZACJI 


KR/1 12680/E 


ny w Szwajcarii za handel narkoty- 
kami, lecz w 1985 r. udało mu się 
zbiec. 
W samochodzie Sedata Bucaka, 
deputowanego Partii Słusznej Dro- 
gi, jechali - oprócz Catlego - przed- 
stawiciel policji ze Stambułu i ko- 
bieta, która także poniosła śmierć. 
Przewodnicząca Partii Słusznej 
Drogi, minister spraw zagranicz- 
nych Turcji, pani Tansu Ciłłer, obie- 
cała w środę, że "wszystko zostanie 
wyświetlone i podane do opinii pu- 
blicznej" . (PAP) 


.... 


. ., 


. 
::. 


...."'" . 
, , 
'
 ' 


.... 


- - -- -
--
- -- -- ----- 
t
 
,{;.f ! 
 . 


SPRZECIW KREMLA 
I Rosyjski minister spraw za- 
granicznych Jewgienij Prima- 
kow ponowił we wtorek sta- I 
I nowczy sprzeciw Moskwy 
1 wobec planów powiększenia 
,NATO. j 
NADZWYCZAJNA AKCJA 
HUMANITARNA 
I Komisja Europejska przygo- I 
towuje plan nadzw
'czajnej 
akcji humanitarnej w celu na- I 
tychmiastowego przyjścia z 
I pomocą setkom tysięcy 
uchodźców ruandyjskich roz- I 
I proszonych na terenie wschod-! 
I niego zairu.] 
DYSYDENT PROTESTUJE 
I Wang Dan, jeden z najbar-; 
I dziej znan
'('h chińskich dysy- j l 
dentów, zakwestionował bez- 
stronność sędziów trybwlału, 
którzy 30 października skazali 
go na karę 11 lat więzienia za 
I "spisek w celu obalenia l 
I: rządu". I 
ZOSTAJĄ PRZY WŁADZY 
I Według oficjalnych wyni- I 
I ków niedzielnych wyborów 
powszechnych w Jugosławii 
(Serbia-Czarnogóra) opubliko-! 
wanych w środę w Belgradzie, 
rządzący socjaliści i ich so- I 
jusznicy zdobyli zdecydowaną 
większość miejsc w parlamen- .. 1 
cie federal
m. 
I . 
ŁUKASZENKA DZIAŁA 
I Prezydent Lukaszenka przy- 
gotowuje decyzję o wstrzyma- 
niu działalności Sądu Konsty- 
tucyjnego - powiedział dzien-j 
nikarzom przewodnicząQ' są- 
du Walerv Cichinia. 
I . 
PRZESTANĄ .j 
DOZBRAJAĆ 
I Republika Południowej 
Afryki postanowiła wstrzymać 
czasowo dostawy broni dla 
1 Ruandy - poinformowało 
wczorai MSZ w Pretorii. 
I . 
BEZ TAJNYCH 
I T

s
?


 wypowiedział 
w środę umowy o międzyrzą- 
I. dowych tajnych tdefonicznych 
i telegraficznych połączeniach 
z Węgrami i Bułgarią. 1 
I 
NAPAD 
NA DYPLOM A TĘ 
I Dyplomata z ambasady 
Francji w Budapeszcie został 
zaatakowany 28 października 
br. w Cf'ntrum stolicy Węgier 
I przez trzech młodych męż- 
czyzn - podał w środę dziennik 
1 "Esti Hirlap"_j 
I I 
EKSPLOZJA W TIRANIE 
I Silna eksplozja zniszczyła 
mieszkanie przewodniczącego 
Sądu Apelacyjnego w Tiranie, 
Prema Martini. Rannych zo- 
stało jego dwoje dzieci oraz 
I dwie kobiety. 
I. 
PIERWSZA PŁATNA 
I Pierwszą we Francji płatną 
I autostradę podmiejską odda- 
no do użytku w środę. Nowa 
trasa łączy podparyską dziel- 
I nicę la Defense z miastecz- 
kiem Orgeval w departamen- 
cie Oise. I 
L 

 Op rac. (w) . 


ładnej gotówki. wyłącznie raty! 

 

 


.. 

 
  
. . - 
- . 


o 
i¥ 
-.; 
-::
 
 s; 
i 
s. 
f 

 
i 
" 


......... ..';;"':\ 
i .
.:.
.
 

 


.ł-... 


. .
.:, 


<...': 
,
 ;
 :;j 


:::
 


. .... 
.. N ........... 
: .. . ..
: 
.. . 
.. . . 
. .. 
.. . . 
. . 
... ... .. 
. . .. 
" ... .. 
. .... . 
.. . 
. - . 
--' . ,. . : 


394 zł miesięcznie 
(3.940.000 starych zł) 


AUTOTAK 
.. KR!1131141A Tak kupisz na ratv 


J, 
s: 


NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA 
DOSTAWY PRASY 
DLA FIRM I INSTYTUCJI 


&- 


-. 


._
 M1S%
w
! 


- 1700 tytułów prasy polskiej i zagraniCLl1ej 
- pelna oferta dzielmików urzędowych 
- korzystne rabaty \" zależności od okresu prenumera
 
i wartości zamówienia 
- dodatkowy rabat 5% na reklamę prasową w gaLetach 
regionalnych i ogólnopolskich 
- bezpłatna dostawa na uzgodnioną godzinę 


.. ..."", 


... 


Zamówienia na I lwartal, półrocze łub caly rok '97 
przyjmujemy do 10 gmdnia bl: 


Zapraszamy do wspólpracy. 
Gwarantujemy wysoką jakość obslugi, 
terminowość i pewność dostaw. 


,
. 


.
 


ODDZH.L y URMY "GAR.:\IOl'll> Ltd" 


KATOWICE 
ul. Opolska 19. teL/fax 106-97-25 
GLIWICE 
ul. Toszecka 10 L tel.lfax 179-28-60 M
 
'--:Ił:.:'  
Ci' 
'"
		

/iv5521-1996-261-0004.djvu

			4 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


SYTUACJE 


Nie jestem rygorystą 


Rozmowa z prof. dr. hab. EDWARDEM POLAŃSKIM, redaktorem naukowym 
"Nowego słownika ortograficznego PWN" i jurorem w konkursie "Dyktando". 


- Słownik ortograficzny to 1'0- 
tężne przedsięwzięcie. Czy po- 
trzebne? 
- Poprzedni słownik pod re- 
dakcJą prof. Szymczaka, który 
bardzo cenię, powstał 21 lat te- 
mu. Od tego czasu słownictwo 
się zmieniło. Nowe, zapożyczone 
W}Tazy weszły do codziennego 
użytku. W ostatnich latach 
w Komisji Kultury Języka Ko- 
mitetu Językoznawstwa PAN 
wprowadzaliśmy pewne uprosz- 
czenia w związku z wejściem 
w krwiobieg języka nowych ter- 
minów. Chodzi tu przede 
wszystkIm o słownictwo tech- 
niczne, o branżę komputerową 
i wolny rynek. Zaproponowali- 
śmy polszczenie przyswajanych 
wyrazów zapożyczonych, do- 
puszczamy pisanie zgodnie 
z wymową wyrazów dżojstik, di- 
ler, lanc:!:, slamsy. Zdaję sobie 
sprawę, że zmian jest za mało, 
ale o każdej decydowaliśmy de- 
mokratycznie przez głosowanie. 
Inne propozycje na razie nie 
przeszły. 
- Co było największą trudno- 
ścią dla redaktorów? 
- Dobor nowych słów - ko- 
nieczność selekcji. Powiększyli- 
smy słownik względem poprzed- 
niego o 15 tys. haseł, wprowa- 
dzając niektóre wyrazy z waha- 
niem. Zastanawialiśmy się np., 
czy włączyć termin naukowy 
z chemii . fulereny. Decyzja na 
tak okazała się słuszna, bo od- 
krywcy fulerenu przyznano No- 
bla. Były też kłopoty z opraco- 
waniem zasad pisowni. W no- 
wym słowniku są one opracowa- 
ne może nie lepiej, ale krócej 
i pro
ciej. 
- Ostatnie kilka lat to rewolu- 
cja w polszczyźnie. Czy przewa- 
żają zmian)' na dobre, czy na 
złe? 
- Upowszechnianie niektó- 
rych zachodnich wzorców języ- 
kowych i terminów nie jest uza- 
sadnione. Dużo takich zjawisk 
widac w reklamach. Zapożycze- 
nia snobistyczne, te wszystkie 
shopy, sex shopy i markety pró- 


artek C 


r 


buje się zastępować polskimi 
odpowiednikami. To chwalebne, 
ale za skutek nie ręczę. Pewne 
korzyści przyniesie zapew- 
ne przygotowywana Ustawa 
o ochronie języka polskiego. Nie 
da się jednak rękami języko- 
znawców zatrzymać biegu rzeki. 
Nowo utworzona Rada Języka 
Polskiego będzie się starała 
utrzymać złpty środek - nie ha- 
mować rozwoju języka, a prze- 
ciwstawić się szczególnie szoku- 
jącym zjawiskom. W języku ni- 
czego nie da się zrobić na siłę. 
Próbowano kiedyś zastępować' 
szlafrok podomką. Rozpętano 
kampanię i co? Rygoryści i pury- 
ści przegrają. Ja do nich nie na- 
leżę. 
- Pański liberalizm zaowoco- 
wał udziałem nieprofesjonali- 
stów w pracach nad słownikiem. 
Naukowcy nie bali się o swój au- 
torytet? 
- Wśród amatorów jest wielu 
pasjonatów, którzy w wąskiej 
dziedzinie mogą okazać się lepsi 
od profesjonalistów. Z mojego 
doświadczenia w "Dyktandzie" 
wymka, że jurorzy niekiedy go- 
rzej wypadliby w dyktandzie, 
które sami przygotowali, niź 
amatorzy. Obserwując Dariusza 
Godosia. Mistrza Polskiej Orto- 
grafii, widząc jego dokładność, 
zaproponowałem, żeby został 
korektorem słownika. Efekty 
współdziałania są tak dobre, że 
panu Darkowi zaproponowałem 
korektę słownika dla dzieci, nad 
ktorym pracuję. 
- W finałach kolejnych "Dyk- 
tand" pojawiają się wciąż te sa- 
me osoby. Czy istnieje coś takie- 

o jak talent ortograficzny? 
- Ortografii na ogół nie uczy- 
my 'się poprzez poznawanie re- 
guł, lecz poprzez pamięć wzro- 
kową i częste czytanie. Gdy nie 
wiemy, jak to. napisać, piszemy 
obie formy i patrzymy, która 
nam bardziej odpowiada. Ob- 
raz jest w mózgu. Uczennica 
klasy VIII parę lat temu weszła 
do finału Dyktanda. Pobiła 
wówczas magistrów polonisty- 


ki. Nie wygrała być może ze 
względu na to, że... nie znała 
niektórych wyrazów. Mówiła, 
że jeśli raz zobaczy wyraz, to, 
o ile rozumie znaczenie, 'zapa- 
miętuje jego pisownię. Spike- 
rzy telewizyjni czy radiowi 
twierdzą, że żle napisany wyraz 
zakłóca płynność czytania 
i przeszkadza, bo kłóci się on 
z obrazem w mózgu. Pamiętam 
czytając tekst pewnego dyktan- 
da, na chwilę zatrzymałem się 
nad nazwą zwierzęcia. Myśla- 
łem, że to jakiś angielski ter- 
min, a to był... "thusz". 
- Co należy sądzić o głosach 
postulujących generalną refor- 
mę polskiej ortografii: rezygna- 
cję z "ó" i "rz", włączeniem wy- 
jątków w reguły? 
- Nie można gwałtownie ze- 
rwać z tradycją. "Rewolucja" 
naruszyłaby ciągłość kultury. 
Mielibyśmy kłopot z czytaniem 
klasyki narodowej. Ale pewne 
uproszczenia są konieczne. Pro- 
ponowano na Komisji Kultury 
Języka, żeby np. uprościć pisow- 
nię "nie" z imiesłowami przy- 
miotnikowymi - np. "niepalący" 
nie używający tytoniu i "nie pa- 
lący" w tej chwili. To subtelno- 
ści niejasne dla laika. I ja byłem 
za tym projektem, ale przegłoso- 
wano nas. 
- Co Panu daje praca w jury 
"Dyktanda"? 
Dyktanda ogólnopolskie 
spowodowały modę na ortogra- 
fię, która w efekcie podnosi 
sprawność ortograficzną społe- 
czeństwa. Na przykład w Byd- 
goszczy zorganizowano dyktan- 
do dla nauczycieli niepoloni- 
stów , inne tego typu konkursy 
odbywają się w szkołach. Opis 
typowych błędów to materiał do 
badań nad metodyką nauczania 
ortografii. Entuzjazm podnosi 
rangę tej dziedziny wiedzy. Sam 
pozbywam się kompleksów. że 
zajmuję się tak... niewazną, wy- 
dawałoby się, dyscypliną. 


Rozmawiał: 
OSKAR FILIPOWICZ 


- Kilkanaścice lat pracowa- 
łem w Centrum Dziecka w Ło- 
dzi - opowiada dr Tomasz Dan- 
giel z Warszawskiego Hospi- 
cjum dla Dzieci i Młodzieży 
przy Instytucie Matki i Dziec- 
ka. - Z rodzicami, którym 
umierało dziecko, rozmawiała 
jakaś pani ze statystyki. Nas, 
lekarzy, nikt nigdy nie uczył, 
jak mamy się zachować, co po- 
wiedzieć. 


czało wyrok - opowiada prof. 
Danuta Sońta-Jakimczyk z Kli- 
nikI Hematologii Śląskiej Aka- 
demii Medycznej. - Nie byłam 
w stanie zapanować nad łzami. 
Swój błąd zrozumiałam dzięki 
matce lO-letniego chłopca umie- 
rającego na białaczkę. Powie- 
działa mi: " Wieni, że Darek 
umrze, on też wie, bo pani dok- 
tor ma zapłakane oczy". Potem 
była matka Remigiusza. Przy- 


więc okłamywać dziecko. Gdy 
mały człowiek zaakceptuje cho- 
robę, potrafi skuteczniej z nią 
walczyć. Lepiej reaguje na che- 
mioterapię. Gdy żyje otoczony 
lękiem rodziców, zamyka się 
w sobi
 i niejednokrotnie nastę- 
puje nawrót choroby. 
Wiele dzieci wolałoby jednak 
umrzeć w domu. Jeszcze nie- 
dawno matkę, która chciała wy- 
wieżć ze szpitala umierającego 


Lekarze z hospicjum prze- 
ciwstawiają się upor- 
czywej, agresywnej terapii 
w ostatnim okresie życia czło- 
wieka. Wtedy zabiegi nie 
uzdrawiają, a przysparzają ma- 
sę bólu. Są zdecydowanymi 
zwolennikami podawania mor- 
finy, bo "ilość zużytej mor- 
finy świadczy o etyce lekarzy 
pracujących w danym szpita- 
lu". - Cierpienie dziecka jest 


, 
CIERPIENIE DO KoNCA 


Niezwykle trudno pogodzić się ze śmiercią dziecka, 
zwłaszcza poprzedzoną wielkim bólem. 


Od niedawna w Polsce działa 
krajowy konsultant do spraw 
opieki paliatywnej, czyli opieki 
nad chorymi i ich rodzinami 
w czasie nieuchronnie zbliżają- 
cej się śmierci. Prof. Jacek Łu- 
czak od lat leczy dzie<;i chore na 
nowotwory. Właśnie jego stara- 
niem ukazał się p'amiętnik 
i garść wi
rszy 20-letniej Joan- 
ny, która umarła na raka kości 
w - przeddzien swoich urodzin. 
Chorowała 4 lata, nie wstawała 
z łóżka przez dwa ostatnie lata 
ży<;ia. Czuła się z niego zwolnio- 
na. Nie pytała dlaczego, bo "po 
co wprawiać w zakłopotanie Pa- 
na Boga". "Za parawanem po- 
wiek" to spisany dzień po dniu 
dziennik choroby. 
Rodzice boją się bólu dziecka, 
odczuwają strach przed objawa- 
mi śmierci i tym, co się dzieje po: 
Lekarze nazyWają to momentem 
terminalnym. Żaden eufemizm 
nie jest jednak w stanie zastąpić 
prawdy. 
- Na początku mojej pracy 
każde nowe zachorowanie ozna- 


Zamówienia dzieci 


Kiedy w opolskim Ratuszu roz- 
poczynały się Spotkania 'Miast 
Bliżniaczych Finlandii i Polski, 
tuż obok zaczął zbierać zamówie- 
nia od dzieci... Święty Mikołaj. 
Zbierał w języku polskim, by prze- 
kazać je swemu prawdziwemu ko- 
ledze po fachu z Finlandii. (Z.A.)  
1'1"" 
 
' /"f1/'
 
, 1)/1. /1r1:/ .1' ?lJi. . 
( I li!' 4' l!.:4' _.11 
','.r"1' I ,;1, · / '!.
I:Ji1J

 
': . I ił . · . J ' ; I '
 

jf 
.. " 
 
..,11.'.' 
"1 '1 
: i' . 


4- 


y
' . 
, lo 
j 
.. ,... ł:,' 
., . III:'. 

 / 
 ::. 
r I. 4 !. 

 I " 
-(I . 
. 


Latająca 
szkoła 


Urzędnicze niedbalstwo doprowadziło do tego, 
że budynek Szkoły Podstawowej w Rajsku 
koło Oświęcimia może zostać wystawiony 
na licytację przez sądowego syndyka. 


Kiedy we wrześniu 1994 r. 
gmina Oświęcim przpjmowała 
prowadzenie szkół, w zawartej 
z bielskim Kuratorium Oświaty 
umowie napisano, że przekazy- 
wane placówki nie mają żadnych 
obcIążen. Dopiero gdy gmina po- 
stanowiła kupić - od Syndyka 
Masy Upadłościowej Zakładów 
Elementów Budowlanych w Raj- 
sku - teren na boisko dla szkoły 
podstawowej w tej miejscowości, 
okazało się, że cały grunt, na kto- 
rym stoi szkoła, wcale nie jest 
mieniem komunalnym, nawet nie 
należy do Kuratorium, ale do li- 
kwidowanego zakładu. 
W Rajsku funkcjonował przed 
laty Kombinat Budowlany 
Oswięcim. Na początku lat 90. 
przeniosł swoją działalność do 
Oświęcimia, zaś w Rajsku pozo- 
stał Zakład Elementow Budow- 
lanych. Kombinat zlzekł się na 
rzecz skarbu państwa nierucho- 
mości w Rajsku trzysegmento- 
wego budynku po dawnej admi- 
nistracji zakładu. 
W budynku ulokowało się kil- 
ka instytucji - Społeczne Liceum 
Ogolnokształcące, Szkoła Pod- 
stawowa. Gminny Osrodek Po- 
mocy Społecznej, Zarząd Ekono- 
miczno-Administracyjny Szkół 
i Przedszkoli oraz biblioteka. 
Wszystkie te IIlstytucje inwesto- 
wały w remonty i adaptację 
szkoły. Wspolnie wydano ponad 
351 784 zł. 
Droga, przez którą wiodły 
obiekt własnościowe perypetie, 
jest dosyć zawiła. 23 grudnia 
1991 r. Urząd Rejonowy 
w OśwIęcimiu przekazał budy- 
nek wraz z 70-arowym terenem 
w Rajsku bielskiemu Kuratorium 
Oświaty (wcześmej, we wrześniu 
1991 r. odpowiednim protokołem 
"oddał" go w ręce UR prezes 
Kombinatu Budowlanego Oświę- 
cim). Kuratorium owszem wzięło 
- ale nie zadbało o to, żeby ten 


fakt znalazł swoje miejsce 
w księgach wieczystych. 
Toteż kiedy dokładnie rok poz- 
niej robiono "porządki" w Za- 
kładzie Elementów Budowla- 
nych w Rajsku, wojewoda bielski 
decyzją z dnia 23 grudnia 1992 r. 
przekazał zakładowi t€n teren, 
bo Kuratorium nie widniało 
w księgach jako właściciel czy 
nawet 'Zarządca. Co ciekawsze, 
w decyzji wojewody nie ma ani 
słowa o budynku, a jedynie 
o działkach, na których stoi. Wy- 
gląda to więc tak, że spod szkoły 
wyciągnięto grunt - którego wła- 
ścicielem stał się Zakład Elemen- 
tów Budowlanych - zaś budynek 
zawisł po prostu w powietrzu. 
Zakładowi nie wiodło się do- 
brze. W końcu tym, co po nim zo- 
stało, musiał zająć się syndyk 
wyznaczony przez Sąd Rejonowy 
w OśwIęcimiu. Wtedy cała spra- 
wa ze szkołą wyszła na jaw. 
W 1995 r. Kuratorium wystąpiło 
o uchylenie decyzji przekazującej 
mu teren wraz z budynkiem 
szkoły w Rajsku. W ten sposób 
szkoła dostała się w ręce syndy- 
ka. Na dobrą sprawę - zgodnie ze 
swoimi obowiązkami - syndyk 
powinien obiekt sprzedać i to po 
jak najwyższej cenie, żeby zaspo- 
koić wierzytelnosci Zakładu Ele- 
mentów Budowlanych. 
- Juz kilkakrotnie zwracaliśmy 
się do administracji panstwowej 
o pilne podjęcie działari w tej 
sprawie. Do tej pory nie ma roz- 
wiązania - mówi Zbigniew Ro- 
góż, wójt gminy Oświęcim. - Jeśli 
syndyk pozwie gminę do sqdu 
o uregulowanie jakichkolwiek 
należności z tytułu prowadzenia 
szkoły, gmina będzie domagać się 
uregulowania tych zobowiązań 
od Kuratorium Oswiaty, łącznie 
z wykupem terenu i budynku. 
Będą to horrendalne pieniądze. 
AGATA WOLNA 


. 


Kobieca fantazja 


50-letnia bydgoszcz anka, 
osoba ogólnie szanowana, 
matk.a dorosłych dzieci wra- 
cała taksówką po kilku kie- 
liszkach z przyjęcia. Poprosiła 
kierowcę, żeby zatrzymał się 
przy nocnym sklepie i kupił jej 
jeszcze butelkę czegoś moc- 
niejszego. Nasz klient, nasz 


, 
1V(
n> 
 


Rys. A. Czyczyfo 


pan; taksówkarz prośbę speł- 
nił, ale gdy wyszedł ze sklepu, 
nie znalazł ani pasażerki, ani 
swojej taryfy. Damie znudziło 
się czekanie, więc przesiadła 
się za kierownicę i ruszyła 
przed siebie. Jazda skończyła 
się po kilkuset metrach - na 
słupie. Pani nie była w stanie 
wyjaśnić, co ją napadło. Może 
przypomniała się jej burzliwa 
młodość? (P AP) 


ciągnęła na oddział łóżko polo- 
we i czuwała podczas chemiote- 
rapii. Dziś Remik ma 25 lat. 


synka, chciano pozbawić praw 
rpdzicięlskich. - Dziś są hospi- 
cja, które pomagają rodzicom 


Co rok odnotowuje się w Polsce 1200 nowych zachorowań 
na raka u dzieci. 30-35 proc. to białaczka, 20-25 - guzy 'ośrod- 
kowego układu nerwowego, 10-20 - chłoniaki. W 1962 roku 
białaczka ostr{ł była uznawana za chorobę nieuleczalną. Dziś 
szanse wyleczenia sięgają 80 proc. W latach 1989-93 na no. 
wotwory zmarło 600 dzieci. 


W USA dzieci są informowane 
o rodzaju i przebiegu choroby. 
Lekarzowi podczas rozmowy 
pomaga psy'cholog. W Polsko- 
-Amerykańskim Instytucie Pe- 
diatrii w Prokocimiu rolę tera- 
peuty spełnia ksiądz z dyplo- 
mem psychologa. 
W zachowaniu rodziców moż- 
na wyróżnić 4 fazy: przeczenia, 
protestu, przyjęcia i reorganiza- 
cji. Dla terapii dziecka najlepiej, 
gdy te dwie pierwsze są krótkie. 
Profesor Sońta-Jakimczyk in- 
formuje "swe" dzieci o koniecz- 
ności długIego leczenia. Nikt nie 
lubi być okłamywany, dlaczego 


w tych najtrudniejszych chwi- 
lach - mówi dr Dangiel. - Matki 
przy pomocy pielęgniarek są 
w stanie wykonać naj trudniejsze 
zabiegi pielęgnacyjne. Dziecko 
przebywa w swoim pokoju, 
wśrod znanych przedmiotów. 
Słyszy odgłosy z osiedlowego 
podwórka, zawsze może scho- 
wać się w ramiona matki. 
My nigdy nie mówimy - nie 
ma nic do zrobienia. Zawsze 
jest coś do zrobienia - to pod- 
stawowa zasada hospicjum. 
I jeszcze jedna: Nie przedłuża- 
my życia, nie przyspieszamy 
śmierci. 


sprawą nadal dyskretną - mówi 
Dangiel. 
Maria Orłowska jest nauczy- 
cielką w Szkole dla Dzieci Cho- 
rych w Katowicach. - Najbar- 
dziej jestem bezsilna wobec ro- 
dziców - mówi. - Dzieci cierpią, 
gdy widzq ich cierpienie. Kiedyś 
po przeczytaniu grupce dzieci 
w szpitalu bajki brata Tadeusza 
Rucińskiego o umierającej Agat- 
ce, poprosiłam o zilustrowanie 
tej historii. Wszystkie obrazki 
były namalowane w jasnych, 
świetlistych barwach. Dziew- 
czynka z porażeniem mózgowym 
narysowała Agatkę i trzymają- 
cego ją za rękę Jezusa Chrystu- 
sa. Wytłumaczyła mi, że Agatka 
czeka z nim na swoich rodziców. 
Dzieci czasami wiedzą więcej od 
nas. 
- W moim szpitalu rodzice 
mogą być 24 godziny na dobę - 
mowi prof. Sońta-Jakimczyk. - 
Muszą być do końca, żeby nie 
odczuwali potem nieuzasadnio- 
nego poczucia winy. 
AGĄTA PUSTULKA 


Wiatr w oczy 


Zaostrzono przepisy dotyczące 
.bezrobotnych, którzy od jakiegos 
czasu muszą częściej stawiać się 
.na wezwania do Rejonowych 
Urzędów Pracy. Ktoś, kto to wy- 
.1i!yślił, z pewnością dobrze zara- 
bia i być może ma do dyspozycji 
samochód służbowy. Luclzle 
w mojej sytuacji - będący bez 
środków do życia - są za to zmu- I 
szani do wydawania pieniędzy na 
przejazdy autobusowe i tramwa- 
jowe. Moim zdaniem generalnie 
śystem pomocy bezrobotnym 
I w Polsce jest wadliwy.(..j Propo- 
nowano mi m.in. pomoc w"Jormie 
ł kredytu na rozpoczęcie działal- 
I ności gospodarczej. Nie dość, że 
na wysoki procent, to jeszcze 
trzeba mieć zabezpieczenie w wy- 
.1iokości 6 tys. zł.(...) (Pracowałam 
."na czarno" u. różnych praco- 
dawcow. Wielu z nich było nie- 
rzetelnych (nie płacili składek na ł 
. ZUS). Infamwwałam o tym m.in. I 
instytucje powołane do lrontroli. 
zawsze jednak bez rezultatu. (.n) I 
Sfrustrowana bezrobotna 


ł Za dużo tego... 
I Wokół osiedla Witosa w Kato- 
.. wicach są usytuowane dwie 
I ogromne hałdy, dwie kopalnie 
i dwie huty (..j. Nie wspomnę 
już o obskurnej gieldzie, szaber- 
placu i bazie MPGK. A tu pro- 
szę, dowiedziałem się, że tuż 
obok bloków i w środku lasu (!!!j 
będzie budowane ogromne mon- 
strum betonowo-asfaltowe o na.- 
zwie autostrada A-4. (...j. Jako 
mieszkaniec osiedla stanowczo 
protestuję. Proszę sobie popro- 
wadzic tę autostradę przez hał- 
dy, dzikie wysypiska i tereny 
I zdegradowane, których na Slą- 
sku jest pełno. A las niech zosta- j 
. wią w spokoju! 
: M. S. z Katowic 


Piknik wyborczy 


Gdyby Polacy wybierali amerykańskiego prezydenta, 
zostałby nim Bob Dole. 


I 


Pierwszy wtorek po pierw- 
szym poniedziałku listopada 
w roku przestępnym to trady- 
cyjnie już dzień wyborów pre- 
zydęnta USA. Zwariowany 
dzień w wielkim kraju i na ca- 
łym świecie. Wszak nie ma 
państwa na Ziemi, gdzie nie 
dotarłby Amerykanin. 
W. krakowskim konsulacie 
amerykańskim konsul John 
Matel wita pierwszych gości. 
Pracownice konsulatu wieszają 
kolorowe girlandy z bibułek 
i dmuchają niebieskie, czerwo- 
ne i białe baloniki. To obowiąz- 
kowe barwy tego dnia, kolory 
amerykańskiej flagi. Na wiel- 
kim ekranie w sali kinowej 
wiadomości serwuje SKY ONE. 
Potężny trzypiętrowy tort jesz- 
cze nie dojechał, nie ma kana- 
pek ani napojów. - W Stanach 
wszyscy jeszcze śpią - tłumaczą 
się Amerykanie. 
* * * 
O pierwszej po południu cza- 
su nowojorskiego, czyli o siód- 
mej wieCzór nad Wisłą, atmos- 
fera robi się gorętsza. Zarówno 
w Stanach, jak i w Krakowie. 
W konsulacie, jedynym zresztą 
w Polsce, odkąd zamknięto 
placówkę w Poznaniu, coraz 
więcej gości. Polacy i Amery- 
kanie. Każdy, bez względu na 
obywatelstwo, może wziąć 


udział w wyborczej zabawie 
i oddać głos na swego kandy- 
data. Kostki do gry wrzuca się 
do szklanej mini urny. Najwię- 
cej kostek ma Oole, nieco mniej 
Clinton, pojedyncze sztuki Pe- 
rot i niemal tyle samo pozosta- 
li kandydaci, dla których przy- 
gotowano wspólną urnę. 
- Głosowałem na republika- 
nów - nie kryje swych prefe- 
rencji wyborczych Zbigniew 
Leraczyk, prezydent Bielska. 
Atmosfera w konsulacie nie- 
mal jak w Stanąch. Najwięk- 
szym powodzeniem gości cieszą 
się kalifornijski Chardonnay 
"Sutter Home" i..: kawałki piz- 
zy. Są sandwiche, mineralna, 
polskie i amerykańskie piwo 
oraz poupychane po rogach po- 
tężne worki z popcornem. Moż- 
na brać garściami. Standardy 
ja'zzowe zaczyna grać Ola Me- 
tropolitan Band. Na równych 
prawach są dwa języki - polski 
i angielski. Rwetes taki, że 
w ogóle nie słychać informacji 
płynących z telewizora i ekra- 
nu. 
- Tylko Dole. Tylko mocni 
republikanie, którzy dla Pola- 
ków zrobili najwięcej. Demo- 
kraci mają zbyt wiele na sumie- 
niu - ze swadą przekonuje 
ksiądz Roman Piotr Tarka, 
który od ponad 20 lat pracuje 


wśród Polonii nowojorskiej, 
a w Polsce spędza urlop. 
Amerykanie są bardziej 
wstrzemiężliwi w ocenach. 
W bibliotece konsulatu, gdzie 
królują młodzi ludzie, rozma- 
wia. się na zupełnie banalne te- 
maty. . 
- Polityka jest jak religia, to 
sprawa bardzo osobista - mówi 
22-letni Jessy, student historii 
z Wisconsin - Rzadko rozma- 
wiamy o niej między sobą. Jes- 
sy jako jeden z nielicznych gło- 
sował za Dole'em, którego ceni 
za długoletnie doświadczenie 
w Senacie. 
W telewizji Jelcyn spadł na 
dalsze miejsce. Wiadomości 
rozpoczynają się od obrazków 
z głosowania Clintona i Dole'a. 
* * * 
Pierwsze sondażowe wyniki 
podane mają być o 6 po połu- 
dniu czasu obowiązującego na 
Wschodnim Wybr-zeżu, czyli 
u nas o północy. Tak przynaj- 
mniej informuje serwer CNN 
w Internecie. 
Z Polaków niewielu zamie- 
rza dotrwać do tej póżnej pory. 
Większość wróciła już do do- 
mu. Młodzi Amerykanie i pol- 
scy studenci, bez względu na 
sympatie wyborcze, szaleją 
przy jazzowym graniu Old Me- 
tropolitan Bandu. Wszyscy 


Droga częściowo prywatna 


Ginter Garczorz zagrodził barierkami, stanowiący jego własność, 
fragment ulicy Głogowskiej w Chorzowie. Pozwoleniem na przejazdy 
beczkowozów jednej z firm jest myto w postaci 10 ton węgla. 


Potężny, ,trochę zaniedbany 
jednopiętrowy dom przy ul. Pu- 
łaskiego jcst własnośClą Gintera 
Garczorza i jego rodzeństwa. Po- 
dobnie jak ogród, podwórko i... 
kawałek ulicy. - Za mój frag- 
ment drogi płacę do dzisiaj po- 
datek od nieruchomości. Przez. te 
wszystkie lata przejechała tu 
masa samochodów - żali się. 
Pcwnego dnia gospodarz powie- 
dział: "Stop". 
Ulica Głogowska ciągnie się 
wzdłuż nasypu kolejowego. Kil- 
kanaście lat wstecz kończyła się 
przy domu pana Gintera - 
o bu- 
dynku wchodzi się od Pułaskie- 
go. Potem za domem wybudowa- 
no garaże i postawiono wille. 
Ulicę więc jakby przedłużono. 
Pokażny fragment częściowo as- 
faltowej drogi cały czas był wła- 
snością państwa Garczorzów. 
f..le nikt z rodziny o nią nie upo- 
minał się. Za komuny zabrano 
nam wszystko. Teraz brat tym 
nie interesuje się, a siostra jest 
w Niemczech - wspomina G. 
Garczorz. Ma 56 lat i rentę inwa- 
lidzką. W jego domu mieszka 
pięć rodzin, dwie w ogóle nie 
płacą. On sam zajmuje ponad 60- 
metrowy lokal. W mieszkaniu 
pali węglem. - Niedużo zuży- 
wam, bo mieszkam sam. Po połu- 
dniu sobie napalę - wyjaśnia. 
Wpuszczony w kanał 
Gospodarz twierdzi, że 
wszystko zaczęło się od wodocią- 
gów. Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Chorzowie zwróciło się do nie- 


go z prośbą o wyrażenie zgody 
na wejście na teren jego działki, 
w związku z budową sieci kana': 
lizacyjnej. W lutym tego roku 
Ginter Garczorz zgodził się. Kil- 
ka miesięcy później, w lipcu wy- 
słał pismo do Miejskiego Zarzą- 
du Ulic i Mostów. Prosił o wvłą- 
czenie z ruchu odcinka d;ogi, 
przynależnej do jego posesji oraz 
o postawienie znaku zakazu ru- 
chu. Prośbę swą motywował 
tym, iż jest właścicielem tego te- 
renu. - Odpisaliśmy, że zgodnie 
z przepisami oznakowanie leży 
po stronie właściciela pasa dro- 
gowego - mówi Piotr Wojtala, 
dyrektor MZUiM w Chorzowie. 
Pan Ginter zamówił więc u kole- 
gi dwie tablice w kształcie zna- 
ków zakazu ruchu i na białym tle 
wpisał: "Teren prywatny". Przy- 
czepiwszy je do budynku, na 
swój kawałek ulicy wystawił też 
barierki. 
Sęk w tym, że ulica Głogow- 
ska jest często uczęszcz.ana. Kil- 
kadziesiąt metrów dalej stoją ga- 
raże, a wzdłuż całej drogi, przy 
nasypie kolejowym prowadzone 
są roboty. Wykonuje je, na zlece- 
nie zlikwidowanej KWK "Bar- 
bara-Chorzów", firma "Labor" 
z Siemianowic. - Jest to likwida- 
cja starych zrobów pod toroWI- 
skiem. Aż do stacji tory zapada- 
ją się - wyjaśnia Janusz Szaba- 
towski, kierownik budowy. Za 
takie szkody górnicze odpowie- 
dzialna jest kopalnia. Pustki ko- 
palniane przy torowisku muszą 
byc wypełnione - codziennie 
więc obok domu pana Gintera 


r-= 


,
 


_. ,..,-
 ....
 
, :.;: ł) 
 
.,. . . ., 

.. ..- .. .. .:. -.. 
.. I' . .. , :". .1,;.. 
I, .:
 :: I ,.
:.:"r)." ..... 
,.
 J ..",.,
!
' -'..-" 
\( /' o,f '. ....l'Hoł'.' .1/ 
I' ....!.!,.,.-#
..
' i' 
I ".y I' ... .. [J J 
,,' . . ,I ,;. I..' ", , ' . .... 
!tJ 
\/
jj
:': 
'/ 
.., /','\, 

ł
. " 
,
' 


f 


" . .. .. / / 
.ł' 
; , 


:f 


(.
 
'".:. 


. I 
4.";". 
:i ," " 
".X,
:
. .. 
;
''i!f
 ...... 
....'........'../... . 
.-ł.... 


.. . W f. 


T E I( f N 
PRYWATNY 


""i 


'1. . 
 
"::
 


......
 -".> 
!..r4' 


.,. 


r..:" 


.:" r 


. <......
 '"",', 


.r i .... 
, 
.o..,:: r."".
 
 


.. .
 


....",,;;: 


'< "łl. 


:'..
. 


Ja 


'.
 


"'>:-::.,: 


Droga pana Garczorza.  
!J 
. 
 . ,- 


".Ił 


;!; 


":t 


.< ,:: ' 
'*
" 
.t.


. 


. .. 
'i
::t
.; 


if' 
{ 


'b
 


')",1.." :,.!

 
.
... 


»
.> 


'
, "'
 


:
:¥:. 


Fot. Z. Wieczorek 


..J przejeżdżało kilkanaście ClęZ- 
kich beczkowozów. Gdy stanął 
płot, natężenie ruchu było dużo 
mniejsze. - Cyrki tu były z tym 
.-. gospodarzem. Jak jakie auto 
.. mniejsze przeleciało, to gonił za 
, nim. Aż mu wreszcie płotek po- 
rąbali. .4.le my zapłacili haracz - 
10 ton węgla - opowiada jeden 
z robotników. Po okolicy krążą 
słuchy, że Garczorz podpisał 
umowę z kopalnią na węgiel 
, i dlatego ciężarówki przepusz- 
cza. 


:1 


Kopalniany haracz 
- Kopalnia (eż ma swój inte- 
res. Nasze roboty nie mogły sta- 
.\. nąć - mówi inż. Leonard Hor- 
nik, kierownik działu mierni- 
czo-geologicznego KWK "Sie- 
mianowice" w likwidacji. Wła- 
sność działki z ulicą 
sprawdzono nawet w księgach 
wieczystych. - Mieliśmy do wy- 
boru: przejeżdżać przez ten od- 
cinek albo przez osiedle - wspo- 
mina inż. Hornik.' Firma "La- 
bor" podpisała więc ugodę 
z Ginterem Garczorzem. VI za- 
mian za 10 ton węgla właściciel 
przepuszcza beczkowozy i cięż- 
kie samochody do czasu zakoń- 
czenia robót. - Węgiel otrzymał 
;,: zaraz po postawieniu swoich 
f, znaków - mówi inż. Bernard 

.' . BanieJ, dyrektor zakładu tech- 
niki górniczej i ochrony środo- 
wiska w PPUH "Labor" . - Jak 
tylko firma skończy roboty, 
prawdopodobnie do grudnia, to 
płotek znów postawię. Mam już 
przygotowany na podwórku - 


b 


, 
, ': :
 


sprawiają wrażenie, że wyniki 
ich niewiele interesują. 
- Oczywiście, że mam swoje 
preferencje. Ale czy wygra 
Clinton czy Dole, to i tak bę- 
dzie dobrze - dyplomatycznie 
twierdzi konsul Matel. 
Pomału zaczyna brakować 
kanapek, z napojów jest już 
tylko mineralna i 
olorowe wo- 
dy gazowane. Coraz ciaśniej 
robi się przy telewizorze w bi- 
bliotece konsulatu, a Mary B. 
Marshall, konsul generalny, nie 
odstępuje od komputera podłą- 
czonego do Internetu. - Jeszcze 
nic nie ma, jeszcze za wczesnie 
- odpowiada na ponawiane py- 
tania, kto wygrywa. 
Pierwsze informacje z India- 
ny i Kentucky, które napływa- 
ją pół godziny po północy, nie- 
wiele wnoszą. Obaj kandydaci 
do urzędu idą "łeb w łeb". Póż- 
niejsze sondaże są bardziej jed- 
noznaczne. Niespodzianki nie 
było. 
Po kilkugodzinnych wybo- 
rach na wesoło w Krakowie też 
wygrał Clinton. - To dlatego, że 
głosowało dużo Amerykanów - 
zdradzają kulisy panie z kon- 
sulatu. - Przegłosowali trady- 
cyjnie konserwatywnych Pola- 
ków. Cztery lata temu Kraków 
głosował za Bushem. 
GRZEGORZ OLMA 


zapewnia pan Ginter. Dodaje, 
że żadnej ugody z kopalnią nie 
podpisywał i nie chce o tym 
w ogóle mówić. Jakiś papier na 
to jest, ale nie pokaże. - Zostaw 
pani ten temat. A z tego węgla 
chyba nie skorzystam, bo mi po- 
datek wciepną - dedukuje. Dla- 
czego upomniał się o drogę do- 
piero teraz? - Cały czas płacę 
podatek. To tak, jakby mi ktoś 
po przedpokoju chodził. Jeśli to 
jest moje, to dlaczego mają 
z mojego korzystać? - wyjaśnia. 
Kilka razy wspomina odwiedzi- 
ny w Urzędzie Miejskim, żeby 
dowiedzieć się, jak przebiega je- 
go działka i w jaki sposób nali- 
czany jest podatek. W ubiegłym 
roku otrzymał opracowany wy- 
pis .z rejestru gruntów wraz 
z mapą wła
nościową, opraco- 
wane przez wydział geodezji. 
Teraz ma czarno na białym, że 
"jego" idzie az do nasypu i ba- 
sta. 
Żeby dojechać do garaży ina- 
czej niż Głogowską, trzeba sko- 
rzystać z przecinki między tą uli- 
cą a Cieszyńską. Zachowania pa- 
na Gintera nie można kwestio-- 
nować, bo to jego prywatna wła- 
sność i może z nią robić co chce. 
- Do tego droga nie odcina prze- 
jazdu. Gdy ma się do czynienia 
z jedynym dojazdem, trzeba wy- 
stąpić wtedy o tzw. służebność - 
tłumaczy dyrektor W ojtala. 
Sąsiedzi mówią, że Gorczarzo- 
wi zależy tylko na tych 10 tonach 
węgla. - Ja go znam od dziecka. 
Dostanie węgiel, a gdy firma 
skończy roboty, płotka nie posta- 
wi. Tylko tak straszy - mówi 
starszy mężczyzna. W wydziale 
geodezji o sprawie pana Garczo- 
rza nie słyszano. - Gdy droga 
przebiega przez teren prywatny 
to wykupujemy go, czyli regulu- 
jemy stan prawno-własnościowy. 
Właścicielowi przysługuje wtedy 
odszkodowanie. Nie spotykamy 
się z odmową - mówi Alicja 
Hoszcz, naczelnik Wydziału 
Geodezji w Chorzowie. 
. MONIKA KREŻEL
		

/iv5521-1996-261-0005.djvu

			GOSPODARKA-NASZ DOM 


... ...... ............. 
,o. .:." ....:::.::.< 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


5 


r-:l śląskie Towarzystwo 

 lEASINGOWE SA 


KATOWICE, Al. Korfanlego 79, reI. (0-32) 5BO 045, lax 5BO 047 
BIELSKO-BIAłA, ul. Wzgórze 19, rel./lax (0-33) 126 060, 2942 l 
CZĘSTOCHOWA, Al. Armii Kra;owe; 1/3, rel./lax (0-34) 243 109, 656 775 
OPOLE, ul. l-go Ma;a 53, re/.jlax (0-77) 53B B35, 53B 702 w. 3B, 39 


Jesteś w Najlepszym Towarzystwie 
KR/8074 


GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI Sp. z 0.0. 
tel.lfax 156-22-63, tel. 156-21-14, Katowice, ul. Reymonta 3/4. 
Skupujemy wierzytelności kopalń, hut, przemysłu, i 
Gmin, Miast oraz należności układowe i ugodowe. re 
Poszukujemy długów Spółdzielni Mieszkaniowych. g 


KATOWICKA GIEŁDA WIERlYTELNOSCI Biuro Informacyjno-Prawne .AKCEPr S.A., 40-091 KatowICE!. ul. Piolra Skargi 8 
Oferta sprzedaży 
Dłużnik 
.Jard-ex" Sp. z 0.0. Gliwice 
.Jumf Sp. z 0.0. OslrowleC !:;wlę!okrzyski 
Bytomska Spółka Węglowa 
Celarm 
Fabryka Kotłów I Radialorów 
Fakora" Łódt 
Gliwicka Spółka Węglowa - noty odsetki 
G
wicka Spółka Węglowa 
Gliwickie przed. Budownictwa Węglowego 
Hlbemalus Sp. z 0.0. WadowIce 
Huta Bobrek 
Huta Częstochowa 
Hula Katowice - noty odsetkowe 
Huta SemIzm'nra - noty odsetkowe 
Huta Szkła Szczakowa 
Hula Szkla Walbrzych 
Jaslrzębska Sp6lka Węglowa 
KWK ,Niwka" Modrzej6w 
KWK 8udryk 
KWK Kleolas 
Piani 2 MIkołów 
Prelabet Łaziska G. 
Rudzka Spółka Węglowa 
Rybnicka Spólka Węglowa 
Woj. Pr. Transp. I Budow. Komunal K-ce 
Z-dy G-H .,SablnOw. - noty odsetkowe 
Z-dy G6rn.-Huln. $abinOw. Częstochowa 
Z-dy Prz. JedwabnICZego ftOnal" Łódt 
ZdxIwIazama Budżetowe 
Poszukuje się zobowiązań: 
Noty odsetkowe i zobowiązania główne hut- m.in. ..Huta Sendzlmlra", "Huta Ostrowiec", "Huta Częstochowa", 
"Huta Cedlera", "Huta Katowice", ..Huta Balldon", "Huta lawiereie". Noty odsetkowe i zobowiązania główne ko- 
palli - m.in. zakłady koksochemiczne, Energoslal Gliwice SA, AWR SP. Zobowiqzania b.u.dżeła.we not)' Bt: 
l<>msI"»..f
'''''' 


.... .J 


...,
 k;;,;;"L,
 
..:...:.:.........,yy
..::'JI.: 


y .... ;
. 


.J.....t; 


',..... ,,'..!. ., 
. .. ..,.,-c:- 


: .

:,
' 
.<-.... 


Dom konkursowy - widok od strony ogrodu. 


:. 
. .
 .
 )
...... ..'

 ,i
.. .; .' .,.. y.. ,.ń :-. >.:
>.\ ' > :;, " 


Ten dom przekonuje tak na- 
prawdę dopIero wtedy, kiedy 
już stoi gotowy, można wejść do 
środka i obejrzeć pokoje. Na ry- 
sunku zamieszczonym w kata- 
logu wydanym przez wydaw- 
nictwo "Murator" - "Dom Do- 
stępny" - gdzie zamieszczono 
projekty uczestniczące w kon- 
kursie pod tą samą nazwą, dom 
ów z wyglądu przypominał nie- 
co rozbudowaną altanę. Tym- 
czasem jest to domek doskonale 
komponujący się z otoczeniem 
i łatwy do ustawienia w każ- 
dych niemal warunkach, za- 
równo jako dom indywidualny 
na niewielkiej działce, jak i sze- 
regowiec w podmiejskiej dziel- 
nicy. Był jedynym z pięciu do- 
mów prezentowanych na Wy- 
stawie Domów Dostępnych 
w Warszawie-Choszczówce, 
który w pełni wyposażono 
i umeblowano. 
- Dom zbudowany w Chosz- 
czówce został specjalnie zapro- 
jektowany na potrzeby konkur- 
su, mamy jednak kilka różnych 
wersji projektowych, aż do 165 


Po szwedzku 


Przepisy dotyczące budowy 
i użytkowania domów w Szwecji 
pojawiły się już w... XIV wieku. 
Dziś właściciel domu jednorodzin- 
nego otrzymuje pomoc państwa 
w formie subsydiów na oprocento- 
wanie pożyczek. Pożyczki z subsy- 
diami obejmują 95 proc. kosztów 
budowy: jedna część to kredyt hi- 
poteczny (70 p
oc. kosztów budo- 
wy), którego oprocentowanie ne- 
gocjowane jest co 5 lat, druga to 
pożyczka państwowa (25 proc. 
kosztów). Ta z kolei też dzieli się 
na 2 części. Pierwsza uprawnia do 


otrzymania subsydium na opro- 
centowanie, przyznawana jest na 
koszty budowy mieszczące się 
między kredytem hipotecznym 
a maksymalnymi kosztami budo- 
wy wynoszącymi 400 tys. SEK. 
Drugą część przyznaje się, jeśli 
pierwsza nie pokrywa 25 proc. 
kosztów budowy. Powinna być 
ona spłacona przez 30 lat i nie 
uprawnia do otrzymania subsy- 
dium na oprocentowanie. Pozo- 
stałe 5 proc. kosztów budowy wła- 
ściciel powinien pokryć z wła- 
snych środków. (gaw) 


mkw. powierzchni użytkowej - 
mówi Elżbieta Gajewska-Fo- 
jut, architekt, która wraz z kil- 
koma kolegami z firmy "Jems" 
z Warszawy współtworzyła 
projekt. Dom zbudowano 
z bloczków Ytong, ściany dzia- 
łowe z płyt gipsowo-kartono- 
wych na ruszcie stalowym. 
Konstrukcja dachu jest drew- 
niana, krokwie z desek plus 
dżwigary kratowe. Wszystko to 
opiera się - i to właśnie jedna 
z zalet domu - na 4 słupach 
zbitych z desek. Brak we- 
wnętrznych ścian konstruk- 
cyjnych pozwala bowiem na 
dowolną aranżację wnętrza. 
W wersji prezentowanej 
w Choszczówce dom ma 124 
mkw. powierzchni całkowitej, 
104 użytkowej, składa się z hal- 
lu, otwartej kuchni, dużego 
(25,80 mkw.) pokoju dzienne- 
go, 3 sypialni, łazienki, WC, 
pomieszczenia gospodarczego. 
Elewacje wykańcza cegła klin- 
kierowa, tynki i deskowanie, na 
zewnątrz dobudowano zręcznie 
wiatę garażową i przytulny ta- 


r 


I 


ł 


ł 


. f 


I . 


-.' 
........ . ..... . 
.. U .... N .'. ... 0 .'.......'.. 
.. :: . :.: ... .': 
.. .. 
.. .. .. 
. . 
.. ... 
. ..,.. 
. .... 
. .... 
. .. . . 
. . 
.. . ... 
... Y. . . 


:
. ,,'.' --'''''-=:. 


Prosta droga do "LUBLINA

 


1-'11 
. I .,:...... l, 


.JI 
\I 


PRC»5T.A DRC>caA. 
naj taniej - naj prościej - najszybciej 
NAJBEZPIECZNIE.J 
e b
;a!.9n21! ę:-!
61 


1 spojrzenie 


'rj-- 
1 telefon 


LEASING 


'-'. .. \././,,4
 
-, .
;J;;{
/':: 
 
Ev'
r..::
' 
- 
 ;

".} 
..'

,s
:
,'.' 

\.:;.:_ w;:. 
-.' . !!!f1: 
..., " >J 
. bd ;' ¥!," '''; 

 


"'
,,.: . 


I 


.ot : 


! 
i '''l .. 


- 


on 


.t 


" 


1
 r 


:,:.
 \.: 


Fot. Wydawnictwo "Murator'. 
ras. - Te domy można łączyc 
w dowolne konfiguracje. Jest 
już zamysł wybudowania z nich 
osad, m.in. w Konstancinie 
i Izabelinie mówI E. Gajew- 
ska-Fojut. Twórcy projektu 
i domu konkursowego założyli 
po to spółdzielnię "Dom 2000". 
Budynek konkurso\\y (ma 
być nagrodą w zakładach Tota- 
lizatora Sportowego, nie ma 
więc jeszcze konkretnego wła- 
ściciela) kosztował 117.869 zł, 
infrastruktura zewnętrzna 
26.171 zł, VAT 10.083 zł. Stoi 
na działce o powierzchni 709.22 
mkw., za ktorą 7apłacono 
14.043 USD. Budowa trwała 
3,5 mIesiąca. Firma sprzedaje 
kompletną dokumentację pro- 
jektową na indywidualne 
zamówienia - kosztuje to 3.300 
zł. Jak twierdzą autorzy pro- 
jektu, możliwe jest też dostoso- 
wanie go do innych technologii 
budowlanych ich zdaniem 
wersja konkursowa spełnia- 
ła podstawowy warunek 
konkursu - była stosunkowo 
tania. (gaw) -; Żadnej gotówki, wyłącznie raty! 
F 
'. '.... Ii! 


<
'
:f.i!.:.. 


! 


i 

 
i 
459 zł miesięcznie 
 
(4.590.000 starych zl) ,'" 


KR/113115/A mDt!JD
m 
Tak kupi:iz na r,ny  


_f:il"Jo;,-.O
'fW()() 

 
 le.Etfil
lij 
': 
 
/y' 
.t- 


1 wizyta* 
. - w jednym z ponad 300 
punktów w calej Polsce  


 
t __ClI JtJff 
li 


. d l 
... I W ragę. 


g 
i! 

 
'" 


FABRYCZNY 


re 
'"
		

/iv5521-1996-261-0006.djvu

			6 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


TURYSTYKA 


IE T 


ł  
S 


L 


lEG U 


Rozmowa z PIOTREM HANUSKIEM, członkiem Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki, 
szefem biura podróży z Katowic 


- Gdzie pojedziemy tej zimy? 
Czy obok tradycyjnych nart re- 
gionalny rynek turystyczny pro- 
ponuje coś specjalnego? 
- Oferta z roku na rok jest bo- 
gatsza. . Obok krajowych wyjaz- 
dów narciarskich, obok też już 
tradyc:yjnych Czech i Słowacji 
oraz coraz bardziej popularnej 
Austrii, coraz więcej propozycji 
biur podróży to wyjazdy do 
Włoch i Francji. Jednocześnie 
poszerza się oferta pobytu w cie- 
płych krajach, takiego przedłu- 
żenia lata - głównie Tunezja 
l Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, 
Cypr, a z dalszych wyjazdów - 
Kenia, inne kraje Afryki, a tak- 
że Mauritius czy wyspy na 
Atlantyku. 
- Mówi pan o bardzo różnych 
klientach. Sło"acja, jak się 
utarło, to tanio, choć niekomfor- 
towo, a tropiki to luksus dla naj- 
bogatszych... 
- Słowacja, jeśli standard jest 
w miarę dobry, nie jest już tak 


atrakcyjna dla polskich kieszeni 
jak kilka lat temu. Obserwujemy 
tam znaczny wzrost cen usług 
dodatkowych dla obcokrajow- 
ców. Nie tak dawno pojechałem 
do Szczyrbskiego Plesa, gdzie za 
zaparkowanie zażądano <,de 
mnie stu koron. Oczywiście, że- 
by w drodze do Europy, nie być 
posądzonym o dyskryminowanie 
obcokrajowców ceny propono- 
wane przyjezdnym to 100 pro- 
cent. Słowakom przysługuje 80- 
procentowa zniżka. Za wzro- 
stem cen nie idzie poprawa stan- 
dardu, dlatego w niektórych re- 
jonach Słowacji i Czech 
aktualne staje się powiedzenie 
"słowacki standard za niemiec- 
kie ceny". 
- Za oknem spóżniona złota 
polska jesień, co nie skłania do 
robienia narciarskich planów. 
Wspomniał pan, że można dogo- 
nić uciekające lato... 
- Brazylia, Boliwia, Kenia, 
Seszele, MaledIWY - wszystkie 


rejony świata są dostępne prak- 
tycznie przez cały rok. To tylko 
sprawa pieniędzy. Ale na ty- 
dzień do Tunezji można się wy- 
brać teraz już za 800 złotych - 
przelot, zakwaterowanie, dwa 
posiłki dziennie. 
- To dolna granica. A górna? 
- Górnej granicy cenowej nie 
ma. Czterotygodniowa podróż 
dookoła świata to już 10 tys. zł. 
Trzy tysiące dolarów kosztuje 
podróż po USA z bogatym zwie- 
dzaniem i tygodniem na Flory- 
dzie. Warto zauważyć, że coraz 
większym wzięciem cieszą się 
wyjazdy poznawczo-wypoczyn- 
kowe. Impreza składa się np. ze 
zwiedzania Izraela i odpoczynku 
w którymś z kurortów. W Kenii 
będzie to pobyt w, hotelu z kil- 
kudniowym safari. 
- Wróćmy na ziemię i pomów- 
my o tym, co jest dostępne dla 
przeciętnych kieszent 
- Dużo zależy od standardu - 
co to za obiekt, jakie miejsce, ja- 


Cicho jak... w hotelu 


Szkło, marmur i chromowana stal - to standardowe atrybuty 
hoteli w Europie Zachodniej. Atrybuty coraz mniej popularne. 


Pomysł stworzenia "hotelu ci- 
szy" narodził się w roku 1968. 
Kilku przewidujących francu- 
SkICh hotelarzy postanowiło - nie 
mogąc konkurować z wielopię- 
trowymi kolosami - stworzyć sieć 
placówek oferujących Europej- 
czykom znękanym codziennym 
hałasem i stresem ucieczkę w ci- 
szę i przytulną, domową atmosfe- 
rę. 
Dziś sieć "hoteli ciszy" (Silen- 
cehotels) obejmuje już 324 pla- 
cówki we Francji, Niemczech, 
Anglii, Austrii, Belgii, Luksem- 
burgu, Holandii, Szwajcarii, Wło- 


"'i'i 
. !II... 
.:'ł 


.. 


....  


.. 


,_o 


szech, Hiszpanii, a także w Ando- 
rze i Kanadzie. Każdy z nich nęci 
klientów niewielkimi rozmiara- 
mi, wielkością zajazdu czy pen- 
sjonatu, a także- wytrawną, do- 
mową kuchnią (np. we Francji 
większość kuchni hotelowych tej 
sieci trafiła do specjalistycznych 
przewodników dla smakoszy). 
Standard "hoteli ciszy" to od 
dwóch do czterech gwiazdek, 
a stworzone zostały na bazie naj- 
różniejszych, przeważnie zabyt- 
kowych obiektów. Są wśród nich 
zameczki i przebudowane stodo- 
ły, i wiatraki, ale także wiejskie 


, 


l 


'H; 
;. L.... 


.... 
 . . 
l
 1... _........ 
",_ F _
_ 
:_
 
 
--- 
.. 
 ..............- O s 


-  ..."" 


J 


..... 


ł 


Żadnych faksów, samochodów, miejskiej gorączki. 


Fot. Archiwum 


farmy, dawne normandzkie domy 
rybackie, tyrolskie chałupy, ba- 
warskie schroniska czy angielskie 
posiadłości ziemskie. "Domo- 
wość" tych hoteli polega także na 
szczególnym rygorze, jakiemu 
poddawani są goście - w wielu 
z hoteli nie ma np. faksów, żeby 
biznesmenom nie chciało się mi- 
mo wszystko załatwiać interesów, 
często też zabronione jest używa- 
nie "komórkowców". 
Choć idea "hoteli ciszy" polega 
na tym, by były ukryte gdzieś 
w środku odległego od cywilizacji 
krajobrazu, wśród gór, lasów, 
drzew i zbóż, to zdarzają się i te 
w środku dużych miast, np. w Pa- 
ryżu. Ceny są rozmaite - od. 180 
franków za jednoosobowy pokój 
w pensjonacie gdzieś na Masywie 
Centralnym (ok. 90 zł) do 1300 
franków (ok. 650 zł) za dwuoso- 
bowy "pokój", a własciwie cały 
XV1-wieczńy młyn wodny wraz 
z lotniskiem helikopterowym. 60- 
hektarową posiadłością, rzeką, 
wielką kuchnią i dwudziestodoł- 
kowym polem golfowym. Dzięki 
temu oferta "hoteli ciszy" kiero- 
wana jest w takim samym stop- 
niu do zachodnioeuropejskich 
mieszczuchów, na co dzień urzęd- 
ników wielkich firm, jak i do ma- 
jętnych biznesmenów, którzy 
przed zgiełkiem wielkich miast 
chcieliby uciec do takiego choćby 
młyna w Normandii. 
Symbolem "hoteli ciszy" jest 
tablica z ptaszkiem siedzącym 
w koronie drzewa. Kiedy w dro- 
dze do zatłoczonych kąpielisk we 
Włoszech, Hiszpanii czy Francji 
zobaczycie taki znak, pamiętaj- 
CIe, że warto tam zajrzeć. Może 
nie od razu na nocleg, ale choćby 
po to, by poczuć trochę prawdzi- 
wej, lokalnej atmosfery i posma- 
kować czegoś z hotelowej piwni- 
cy czy spiżarni. . 


k.ie świadczenia dodatkowe 
Można znależć tygodniowy wy- 
jazd narciarski w Beskidy już za 
300 zł. Nie wiadomo jednak 
jeszcze, jak będą wyglądały ceny 
wyciągów. Zawsze istnieje ryzy- 
ko, że gospodarz obiektu nie do- 
gada się z rolnikiem, który prz
- 
grodzi łąkę... 
Czy lubimy wyjeżdżać 
w święta? Co z sylwestrem? 
- Wyjazdy sylwestrowe nadal 
. są o wiele popularniejsze niż 
świąteczne. Boże Narodzenie 
wolimy spędzać w domu, choć 
liczba wyjeżdżających na święta 
rośnie. Nasze krajowe turnusy 
mają wkalkulowaną uroczystą 
kolację wigilijną. Podobnie 
w Tunezji czy na Wyspach Ka- 
naryjskich, choć tam nie może- 
my się spodziewać polskiego 
charakteru tego wieczoru. Syl- 
wester to zwykle 4-5-dniowy 
pobyt z zabawą, na który w kra- 
ju trzeba będzie zarezerwować 
co najmniej 300 zł od osoby. . 


Władze Jordanii zdecydowały, że 
Polacy wjeżdżający do tego kraju 
będą mogli otrzymywać wizy bez- 
pośrednio na jordańskich przej- 
ściach granicznych. Osoby zainte- 


Wizowe przejścia 


resowane otrzymaniem wizy do 
Jordańskiego Królestwa Haszy- 
midzkiego powinny przedstawić 
ważny paszport, wypełnić kwestio- 
nariusz wizowy i dokonać opłaty za 
wystawioną wizę w wysokości 21 
dinarów jordańskich (równowar- 
tość 30 USD) - podało MSZ. Nowe 
rozporządzenie obowiązuje od koń- 
ca pażdziernika. (PAP) 


#' 
Sniadanie podane 


.)
...,... 
->'.".. 


.. 


\ 


.. 


'" 
'\ 


łi ;.. 


, ..
 
Y;>-:- 


';':" 


'.".: .",.." O' __.' o,. 
Gdy brakuje rąk dobra i głowa... 


Gdzie jest pani Zosia? 


Można już z Polski wyjechać 
na wczasy na Seszele, Antarkty- 
dę czy do Chile z niemal równą 
łatwością, jak do Krynicy czy 
Pucka. Wszystko jest tylko kwe- 
stią pieniędzy. Niestety, ludzie, 
którzy od nas te pieniądze za po- 
dróże biorą, często. prezentują 
żenujący poziom wiedży o świe- 
cie, w który nas wysyłają. 
Normą jest, że nowi pracowni- 
cy biur podróży, trafiający do 
nich nie tylko "z ulicy", ale też 
z przeróżnych specjalistycznych 
szkół hotelarsko-turystycznych, 
nie wiedzą, co jest stolicą Nie- 
miec, czy można z Bukaresztu 
lecieć do Wiednia, ani ile jest 
wart rial. Nie tylko sami nie wie- 
dzą, ale też nie mają pojęcia, kto 
wie, lub gdzie tę wiedzę można 
zdobyć. Dubaj jest "gdzieś 
w o4.fryce", na Ukrainę trzeba 
wizy, a do Jugosławii nie trzeba. 
Odziane w butikową konfekcję 
panienki słysząc o faksie bledną 
("ten cały faks to u nas obsługu- 
je tylko pani Zosia, a ona jest te- 
raz na urlopie"), a posługiwanie 
się kolejowym rozkładem jazdy 
jest dla nich absolutnie niedo- 
stępnym stopniem wtajemnicze- 
nia. 
Jak powinien sobie radzić 
ewentualny globtroter czy biz- 


By tu dotrzeć, trzeba tylko się odważyć i wsiąść na lotnisku we Frankfurcie w samolot 
z tajemniczym napisem Air Niugini i kolorowym rajskim ptakiem wymalowanym na ogonie 


Kraina niespodziewanego 


"Niespodziewane" w Papui- 
-Nowej Gwinei jest wszystko, od 
początku do końca egzotycznej 
podróży. Lądowanie w Port Mo- 
resby to nie ostatni kontakt z sa- 
molotem. Dobrej jakości drogi, 
przejezdne dla dżipa, prowadzą 
tylko do dwóch prowincji, Mo- 
robe i Madangu. Pozostałe ob- 
szary dostępne są wyłącznie 
z powietrza, czasem - od strony 
morza. Całą Papuę-Nową Gwi- 
neę pokrywa dziewicza, gę.sta 
dżungla. Poza tym, do większo- 
ści miejsc tubylcy docierają na 
piechotę. 
Pieniądze i wizy 
Co prawda miejscowa waluta 
to kina, dzieląca się na 100 
toea, ale dla podróżnego z na- 
szego kręgu cywilizacyjnego nie 
ma to żadnego znaczenia. Nie- 
mal wszystkie sklepy, hotele 
i biura podróży na wyspie 
przyjmują czeki podróżne 
i większość kart kredytowych, 
więc przez cały czas pobytu na 
Papui-Nowej Gwinei można nie 
mieć w ręce ani pół kiny. Jest to 
o tyle proste, że jeśli dotrzemy 
do jakichś wyjątkowo egzotycz- 
nych miejsc na wyspie, to może 
się okazać, że pieniądze dla tu- 
bylcow nie stanowią żadnej 
wartości. Wówczas walutą stać 
się może zegarek, dobry scyzo- 
ryk, czy lekko tylko znoszona 
koszula. 
Wiza nie jest potrzebna oby- 
watelom USA, Europy Zachod- 
niej oraz Europy Wschodniej 


(ale wyłącznie krajów niepostra- 
dzieckich). W razie wątpliwości 
można zasięgnąć informacji 
w najbliższej placówce dyplo- 
matycznej Australii, która zwy- 
czajowo reprezentuje interesy 
Papui-Nowej Gwinei. 
Przyroda i klimat 
Papua-Nowa Gwinea to miej- 
sce, w którym znajduje się dwie 
trzecie wszystkich światowych 
odmian orchidei, ale także słyn- 
ny "ptasi raj", z setkami odmian 
kolibrów, papug i rajskich pta- 
kow. Tu także co kilka lat są od- 
krywane nowe, nieznane gatun- 
ki ryb i skorupiaków na rafach 
koralowych otaczających wyspę. 
Nagle i niespodziewanie. leżąc 
na plaży w Zatoce Fairfax, mo
 
żemy się stać światowej sławy 
badaczami, odkrywcami nowych 
stworzeń. 
Żeby wytrzymać jakoś urlop, 
trzeba zabrać ze sobą bardzo 
dobre buty, nie tylko z uwagi na 
kiepską komunikację, ale 
i z uwagi na sporą szansę przy- 
wleczenia grzybicy lub chorób 
pasożytniczych stóp. Odzież 
trzeba zabrać lekką, typowo tro- 
pikalną, ale jeśli zechce się ko- 
muś wybrać na wyżynę, trzeba 
pamiętać o swetrach i ciepłej 
bieliżnie. 
Przed przyjazdem trzeba za- 
szczepić się przeciwko malarii, 
a w czasie pobytu uważać na 
różne małe żyjątka. Picie nie 
przegotowanej wody może skoń- 
czyć się fatalnie Po powrocie do 


Polski trzeba się będzie, nieste- 
ty, obowiązkowo poddać bada- 
niom na choroby tropikalne. 
Wojenne pamiątki 
Niemal co kilka miesięcy są 
odnajdywane w dżungli ślady 
szczególnie krwawej tu ostatniej 
wojny. Trzeba pamiętać, że to 
właśnie na Papui-Nowej Gwinei 
ekspedycje badawcze jeszcze 
w latach 60. znajdowały wycień- 
czone z głodu i chorób oddzia- 
ły... żołnierzy japońskich, któ- 
rych ofensywa amerykańska od- 
cięła od swojej armii, ale którzy 
postanowili do końca zachować 
wierność cesarzowi Hirohito. 
Dziś Japończyków już nie ma, 
znajduje się natomiast tony wo- 
jennego wyposażenia oraz wraki 
samolotów i okrętow, które za- 
ginęły pół wieku temu w tajem- 
niczych okolicznościach. Do 
atrakcji należy m.in. udział 
w ekspedycjach poszukiwaw- 
czych na lądzie oraz nurkowanie 
do wraków okrętów wojennych, 
którymi usiane są wybrzeża Pa- 
pui-Nowej Gwinei. 
Niebezpieczeństwa 
Oprócz wymienionej już ma- 
larii należy wystrzegać się też 
wyspy Bougainville, na której 
trwają walki separatystycznej 
"armii rewolucyjnej" pod wodzą 
Francisa Ona 'a. Trudno jednak 
wpakować się w kłopoty przy- 
padkiem, bo rząd Papui-Nowej 
Gwinei wprowadził całkowitą 
blokadę Bougainville. 


Góry 
Większość gór Papui-Nowej 
Gwinei dostępna jest tylko dla 
wytrawnych alpinistów i wę- 
drowców. Głównym powodem 
są nie tylko wysokości, ale 
przede wszystkim długie, nużące 
podejścia przez dżunglę, wydep- 
tane jedynie przez plemiona tu- 
bylców. Góry takie jak Mount 
Wilhelm oraz Mount Victoria 
czy Mount Giluwe (powyżej 
4000 metrów n.p.m.) wymagają 
dwóch, trzech dni wędrówki. 


Dodatkowe atrakcje 
Komu nie wystarczy to, co wy- 
żej, powinien pamiętać o podróży 
pirogą po rzece Sepik, naj dłuższej 
drodze wodnej Papui-Nowej 
Gwinei (1200 km), zwanej też 
..Amazonką Pacyfiku". Pobudka 
wraz z ptakami dżungli, polowa- 
nie na ryby i zwierzęta, nocleg 
w tubylczych wsiach - prawdzi- 
wa podróż śladami Indiany Jo- 
nesa. Warto też zajrzeć nad rzekę 
Ok Tedi, gdzie mieści się naj- 
większa na świecie i naj wydaj- 
niejsza kopalnia miedzi i złota. 
W wioskach Papuasów można 
nauczyć się papuaskiej rzeżby 
i rytualnego tańca, wypychania 
zwierząt, czy malowania ciała 
w tajemnicze "chroniące" symbo- 
le. Wtajemniczeni zaś może do- 
wiedzą się za drobną opłatą, co 
zrobić, by zachować jak najdłużej 
na twarzy młodą i zdrową skórę - 
wszak to kraina słynąca z "łow- 
ców głów", troskliwie pielęgnują- 
cych te wojenne trofea... . 


nesmen wyjeżdżający służbowo 
w Europę? Ustalenie, czy 
w czwartek po południu jeżdzi 
jakiś pociąg z Mannheim do 
Stuttgartu, a nawet sprawdze- 
nie, czy tam w ogóle jest linia 
kolejowa, zdecydowanie wy- 
kracza poza kompetencje biur 
podróży w naszym pięknym 
kraju, a nawet informacji PKP. 
Koleje zresztą, i biu7;a podróży 
również, bronią się najczęściej 
stwierdzeniem, że nie ma sensu 
inwestować w coś, co i tak nie 
przynosi zysku. Proponuję 
więc całkowite omijanie tych 
instytucji i korzystanie z infor- 
macji telefonicznej niemiec- 
kiej, francuskiej czy mozam- 
bickiej. Dostaniemy informację 
prosto, kompetentnie i po kilku 
chwilach. Nie wierzysz, drogi 
Czytelniku? Niżej podpisane- 
mu .łatwiej było zdobyć infor- 
mację o połączeniach do Wą- 
chocka na 4worcu kolejowym 
zoo w Berlinie niż na dworcach 
w Katowicach, Kielcach 
i Skarżysku Kamiennej. Trzeba 
co prawda mówić w obcych ję- 
zykach i trochę więcej wydać 
na telefon, ale w zamian nie 
trzeba czekać na powrót pani 
Zosi z urlopu, a czas to prze- 
cież pieniądz. (jb) 


Teksty: 
JERZY W. BEBAK 
OSKAR FILIPOWICZ 


:
'<:... 
. :" 


.
:. 


.
. 
.: 


O" 
u. .n 


.:: 


"«. 


.. 


....) 


: ""'::'Y......iIE ...
 


. 


,
. .. 


-.;". 


... 


Na posiedzeniu sejmowej komi- 
sji transportu z udziałem przed- 
stawicieli Urzędu Kultury Fizycz- 
nej i Turystyki posłowie zapozna- 
li się z promocją turystyki polskiej 
za granicą. Reklama walorów tu- 
rystycznych kraju, realizowane 
.są przez UKFiT dzięki sieci dzie- 
więciu ośrodków informacji 
w najważniejszych miastach Eu- 
ropy i USA. Ośrodki działają 
w 
owym Jorku, Londynie, Pary- 


Turystycmy Internet 


żu, Kolonii, Rzymie, Sztokholmie, 
Amsterdamie, Brukseli i najnow- 
szy - w Wiedniu. Ośrodek w No- 
wym Jorku, wydał ostatnio na 
płycie CD-ROM kompleksową in- 
formację o Polsce wraz z opraco- 
wailiem graficznym i muzycznym. 
Informacja na temat polskiej ki- 
nematografii ilustrowana jest 
fragmentami filmów, a informa- 
cja o muzyce - nagraniami utwo- 
rów. Płyta w przyszłym roku 
znajdzie się w normalnej sprzeda- 
ży w sklepach i księgarniach. 
Podczas posiedzenia zaprezento- 
wano posłom strony w Internecie 
poświęcone polskiej turystyce, 
opracowane przez Polską Agencję 
Promocji Turystycznej. PAPT 
przygotowała także ogolnopolski 
informator turystyczny o nazwie 
Infotur, zawierający całościowe 
dane o każdym miescie, gmmie, 
województwie i regionie pod ką- 
tem możliwości wypoczynku, 
bazy hotelowej, atrakcji tury- 
stycznych. Drukowany obecnie 
Infotur, będzie dostępny w Inter- 
necie w marcu przyszłego roku 
w czterech językach: polskim, 
niemieckim, angielskim i francu- 
skim. (PAP) 


--ł'.. 


..<: .. 


#,' 
.. 


.:: 
 


f,;. 


::. yf!" -P.: 


; . 


. . 
.". 


,.' 


. 
, ".. 
1(..4 t. 
 > 
J 
'ł"'./ o 

 ł'-\
 
" . 
 .tP
\'«ii4 
".
\
*{
' '

.' . 

 
 J', 


" :.... 


------1't :..£:.. . 

.:';Il
 
,
 
( ::::1:1 
.

 
. t.&- 
-
 


... 


" 


"'\.', ;. 


;,;."' 
, 


. ,,;,,' 
.,!-
 . 


'ł 
t 


,.w'
 


"f,
:" 
f' 
" ff; -" .. .'. 
,: , , 
.
 . 
 \ 1. 


. .....
-_..... 


<- 
:
-. 


,
 
::" 


;; 


, " . ' 

./? 
 


'!. ' 
.. t 
.,
 


r . 
. ,'+ \ 
,
' .. . 
, :,..., 
:" '<. 


I..
 " 


*'" 


...
.;.,...... 


, 


ł 


.. 


r'" 


\' . 
.oJ' '''''....,..7f 


,/0<' 


, .' 


ł 


:
-'t 


['  
 


A-' ,"f.: '-; . 


'ł 
>, 


,. 
t.
 

-'( 
..£ 
./ 
!' 
: 


>"" ) "" . 
',t 


".:1 
'.
. 


....,; "",I" 
,.,- 


.....,.:... ....i
. 


t, 


'" 


.,,:: s; 


ł  <=. 


ł- 
,t' 


ł 


:. '. 
 0"0 
....... ","y"' y. 


"". 


-1,".,' " 

'.' 
.;.' , 


Fot. Archiwum 


Z ostatniej 
chwi I i 


- Nie będziemy wprowadzać 
oferty typu "last minute", bo 
nam się to nie opłaca. Jak znam 
rodaków, to wyczekiwaliby 
właśnie do ostatniej chwjli, że- 
by kupić ofertę za poł ceny, 
a przecież musimy zarabiać - 
zwierza się w zaufaniu przed- 
stawicielka jednego z najwięk- 
szych polskich biur podróży. 
Światowy trend, który jest 
standardem w najbardziej re- 
nomowanych firmach .tury- 
stycznych, u nas wciąż jeszcze 
traktowany jest jak dziwactwo, 
w które nie warto inwestować, 
bo ludzie i tak wszystko kupią. 
Oferta "last minute" polega 
z grubsza rzecz biorąc na tym, 
że nie sprzedane przed plano- 
wanym terminem imprezy tu- 
rystycznej "końcówki" wol- 
nych miejsc nagle dramatycz- 
nie tracą na wartości. Firmie 
turystycznej opłaca się bowiem 
nawet znacząco zrezygnować 
z zysków, by sprzedać miejsca 
i nie dopłacać do imprezy. 
Klauzulę, zawierającą szczegó- 
ły dotyczące "last minute" uj- 
muje się także w umowach biu- 
ra z kontrahentami - przewoż- 
nikiem, hotelem itp., aby rów- 
nież i oni partycypowali w ob- 
niżce kosztów. 
Polskie biura podróży nie 
przewidują zwykle takich oko- 
liczności jak obniżka, więc żad- 


.....: .. 


.< 


i::. 
 
:: ;. 


.
: .! 


: 
'" 


'"  >; . 
j 


J: 


'.' 
y
' 


.. 
 .. 1;-:; 


f :
<ł] 


.J 


" 


Q. '\ 


";
 
" . 


t 
:i':O 


....,. ' 


-'." 
- "-.. 
. 


" . 
t. .j 


.:"'
' 


ił 
. 


i 


. , 


;,/:" ..... 


1'I'ł 


" 
""'t. 
 . 


-I i 
 " 
, 
\<
; 


".. o",,/' 


, 
/: 
,)," 
" 
': 
ł \ . o'A 
, V' 
i ,
 11 
, J . f 
. ..". i. 
.. ........ 4. 
I ,\
 


j' 


,/.: 
..
....
 


_.' 


Turystyka rowerowa przeżywa renesans, bez względu na pogodę i zamożność. 


Fot. Z. Wieczorek 


ne umowy nie wchodzą w grę. 
Jeśli więc w tej sytuacji biuro 
ma opuścić cenę, to najwyżej 
o kilka procent, bo i tak będzie 
musiało swoim kontrahentom 
zapłacić pełną kwotę. W efek- 
cie obniżka cen jest niemal nie- 
zauważalna, co oczywiście 
w żadnym stopniu nie zwiększa 
zainteresowania nią. Przykła- 
dem są wyjazdy do Tunezji, 
które jako "last minute" zosta- 
ły przecenione np. z 1600 na 
1450 zł, czy objazdy po Wło- 
szech obniżone z 700 na 650 zł. 
Tymczasem skala obniżek np. 
w niemieckich biurach jest du- 
żo większa. Do Pekinu na dwa 
tygodnie można wybrać się już 
za 1200-1500 DM, zamiast za 
2600-3000 DM (cena katalogo- 
wa). . 
Pewnym wyjaśnieniem może 
rzeczywiście być skomplikowa- 
ny charakter Polaków. - Na 
trzy dni przed imprezą odwołu- 
ję rezerwację miejsc w hotelu, 
bo na 40 miejsc mam sprzedane 
trzy. Do wieczora tego dnia 
okazuje się, że sprzedałem jed- 
nak wszystkie miejsca w to jed- 
no popołudnie i teraz muszę ja- 
koś ten hotel "odkręcić" - na- 
rzeka szef innego biura. EUro- 
pejczycy kupują wczasy nawet 
na pół roku przed wyjazdem. 
Polacy dopiero uczą się plano- 
wać. . 


.:. 


Ratować 
ślady Majów 


t 
" 
" 


Pod auspIcJami UNESCO 
w Hawanie odbędzie się 
Międzynarodowa K.onferencja 
w sprawie Turystyki Kultural- 
nej, z udziałem szefów resor- 
tów kultury i turystyki z Chile, 
Argentyny, Dominikany, Mek- 
syku, Boliwii, Peru i Kolumbii. 
Projekt deklaracji, nad którym 
dyskutować będą przedstawi- 
ciele rządów, podkreśla wiel- 
kie znaczenie rozwoju turysty- 
ki kulturalnej w tym regionie, 
odznaczającym się bogactwem 
zabytków kultury i sztuki 
z różnych etapów historii, za- 
równo z epoki prekolumbij- 
skiej, jak i kolonialnej oraz 
współczesnej. Rządy krajow 
regionu, zdaniem autorów pro- 
jektu tego dokumentu, powin- 
ny zapewniać należyte środki 
na rozwój kultury i turystyki. 
UNESCO postuluje także 
zwiększenie wysiłków krajów 
Ameryki Łacińskiej i Kara- 
ibów na rzecz ratowania za- 
grożonych degradacją pamią- 
tek dziedzictwa kulturalnego 
na kontynencie. 
Właściwa konserwacja za- 
bytków archeologicznych po- 
winna iść w parze z 
umasowieniem turystyki np. 
szlakami Majów, tj. od 
Meksyku i Belize przez Gwate- 
malę, Salwador, do Hondura- 
su, czy w rejonach Peru i Boli- 
wii, gdzie zachowało się szcze- 
gólnie wiele pamiątek po In- 
kach. (PAP) 


,. 
...
		

/iv5521-1996-261-0007.djvu

			ROZMAITOŚCI-OGŁOSZENIA 


._n. 
u 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


7 


Uroda i pieniądze  .* 


<;.o..
"""".Y" 


- \ :., ",:"., 
y 
""
">:-=<-

:.
-
 
""
.:":: 


. .-'-
k:. 


'
.'. 
.
..-,,-,.y..w<.:...,
 
'. ........... 


:.,,i:j' 


. . 

::.' .  


':
 -- 
..h 


.. 


, 
{ 

 


""'i \' 


.., 


, 


*' 4 


_.. . 


, 


Ił 
>::
 


l 


._................ .
. o,"'?' 


.".",,:':'1::'< ..",... 


'::

-,.,.,.......... ". 
}S" .. "

""'''''-'''' 


':

''''''''''''''' .. 
.
 . 


mY"""""
#.i.:)'>"-f-
 


..:....... 


".:"",,:
. "_'C 


....
. 


.;

. ,; 
ł '.'.i&>.' .", ". : 


.. F' 


r 


jo' 


:"4,0" <: . 


t" 


:"":. 


..' 

":. 


'(. 


Supermodelka Claudia Schiffer podczas otwarcIa pierwszego sklepu 
kosmetycznej firmy Revlon w Moskwie. Fot. PJ:,.P/CAF 


Amerykanie 'zazwyczaj uwa- 
żają, że prawo do posiadania 
broni należy do ich podstawo- 
wych wolności obywatelskich, 
i że pistolet w domu daje im 
gwarancję bezpieczeństwa. 
Tymczasem taka broń 43 razy 
częściej zabija członków rodziny 
i znajomych niż napastników, 


Samoobrona? 


którzy wdarli się do domu. 
W rodzinach posiadających broń 
3 razy częściej zdarzają się za- 
bójstwa, a samobójstwa są 5- 
krotnie częstsze niż w innych 
domach. 
Na 10 właścicieli pistoletu tyl- 
ko 4 trzymają go pod kluczem. 
Nic dziwnego, że tak często do- 
chodzi do wypadków. Tylko 
w jednym roku w Stanach Zjed- 
noczonych zastrzełono 3362 dzie- 
ci i nastolatków. 501 dzieci zgi- 
nęło przez przypadkowe postrze- 
lenie, a 1426 popełniło samobój- 
stwo używając pistoletu. (k) 


Złola nie zabraknie 


Szereg firm trudniących się 
górniczą produkcją złota planuje 
na najbliższe lata dodatkowe in- 
westycje mające powiększyć - 
niekiedy nawet bardzo znacznie - 
zdolności wydobywcze swych ko- 
palń. Ma to miejsce zwłaszcza 
w Kanadzie, która jest obok RPA, 
Stanów Zjednoczonych i Rosji 
największym dostawcą żółtego 
kruszcu na rynek światowy. I tak 
- firma "Royal Oak" zamierza do 
roku 2000 niemal potroić dotych- 
czasowe wydobycie złota - do po- 
ziomu 31 tysięcy kilogramów 
czystego metalu rocznie. Zwięk- 
szyć produkcję złota zamierza 
również Rosja, a zdaniem eksper- 
tów, niewykluczony jest wzrost 
wydobycia w najbliższych latach 
także u innych większych produ- 
centów, m.in.: w Australii, Ko- 
lumbii, Indiach. Na .razie geolo- 
giczne zasoby złota na świecie nie 
maleją dzięki wciąż nowym od- 
kryciom. Ale kiedyś... (PAl) 


Czy małe miasto, liczące nie- 
spełna 40.000 mieszkańców, 
musi dżwigać brzemię zakom- 
pleksiałej, zapomnianej przez 
świat, prowincji? Czy ludzie 
w nim żyjący i pracujący muszą 
pogodzić się z etykietą miejsca 
zamieszkania drugiej bądż 
trzeciej kategorii? Te pytania 
można odnieść do wielu por:. 
skich miast i miasteczek. Ale 
przykład leżącego na słowac- 


w pracowitych ludziach spra- 
wiły, że zawsze był on obsza- 
rem, o który warto było wal- 
czyć, i którym warto się intere- 
sować. 
Dzisiejsza Spiska Nova Ves 
to ważny w skali całej Słowacji 
ośrodek życia gospodarczego 
(budownictwo, przemysł rolno- 
spożywczy, drzewny, 'tekstyl- 
ny), to miasto ludzi uczących 
się, m.in. w szkołach za wodo- 


Bez kompleksów 


:
, 


:
 


:!.
 

... 


kim Średnim Spiszu miasta 
Spiska Nova Ves, świadczy 
o tym, że tak być nie musi. 
Pierwsza pisemna wzmianka 
o mieście, zwanym wówczas 
Villa Nova, pochodzi z 1268 r. 
Wtedy to niemieccy koloniści 
przybyli z Saksonii założyli 
w pobliżu osadę Nova Ves. Na 
początku XV wieku król Zyg- 
munt Luksemburski przekazał 
Novą Ves, wraz z kilkunastoma 
innymi spiskimi osadami, jako 
zastaw pod pożyczkę zacią- 
gniętą w Polsce na wojnę prze- 
ciw Wenecji. Po 360 latach 
miasto przeszło pod panowanie 
Węgier, a w 1918 r. weszło 
w skład Czechosłowacji. 
Po II wojnie światowej roz- 
winął się wokół miasta prze- 
mysł wydobywczy, meblowy, 
a także zbrojeniowy. Po zmia- 
nie stosunków politycznych, 
wskutek załamania się produk- 
cji zbrojeniowej i regresu gór- 
nictwa, w mieście i regionie po- 
.jawiło się bezrobocie. 
W historii tego obdarowane- 
go hojnie przez pr:;o;yrodę' regiG- 
nu, pojawiały się na przemian 
okresy. które dla jego miesz- 
kańców oznaczały cierpienie 
i biedę, ale i rozkwit gospodar- 
czy i kulturalny. Położenie 
strategiczne 8pisza i jego po-' 
tencjał tkwiący szczególnie 


Mistrz . futbolu 
znów przed s,dem 


wych, filiach wyższych uczelni 
- Uniwersytetu z Bańskiej By- 
strzycy i Wyższej Szkoły Peda- 
gogicznej w Nitrze. Jest to mia- 
sto ludzi przedsiębiorczych, 
nad którymi sprawuje "opiekę" 
Business Innbvation Centre 
i centrum .doradztwa Agencji 
Narodowej dla małych i śred- 
nich przedsiębiorców; ośrodek, 
w którym z dużą pieczołowito- 
ścią restauruje się zabytki, któ- 
ry poprzez udział swego przed- 
stawiciela w pracach różnych 
agend UNESCO znany jest da- 
leko poza granicami kraju. 
Wreszcie jest to miasto, w któ- 
rym w atmosferze toleran- 
cji sprawują swoje posłannic- 
two świątynie czterech wy- 
znań. 
O Spiskiej Novej Vsi mówi 
się też, że jest "bramą" do Sło- 
wackiego Raju - tak nazywa się 
pobliski najpiękniejszy krajo- 
brazowo region Słowacji. 
Mieszkańcy miasta, jak zapew- 
nia jego burmistrz inż. Karol 
Mitrik, i co sprawdza się w co- 
dziennej praktyce, "robią swo- 
je" - bez kompleksów mało- 
miasteczkowych. Świadomi ist- 
nienia wielu jeszcze kłopotów 
i bolączek zdają sobie sprawę 
z tego, że nie żyją jeszcze jak 
w raju. 
WŁADYSŁAW SOBECKI 


Wojskowi i politycy odpowie- 
dzialni za podziemne próby nu- 
klearne, ogłosili dawno temu, że 
są one całkowicie bezpieczne dla 
środowiska naturalnego i nie 
wywołują żadnych skutków 
ubocznych. Twierdzenie to uzna- 
no za udowodnione i wszystkie 
mocarstwa jądrowe detonowały 
bez umiaru swe bomby na pod- 
ziemnych poligonach. 


Gdy ziemia drży 


Czy jednak rzeczywiście próby 
te były nieszkodliwe? Profesor Ga- 
ry Whitford z uniwersytetu New 
Brunswick w Kanadzie jest innego 
zdania. I nie chodzi tu tylko o sło- 
wa, ale o wyniki prowadzonych 
przez niego od początku lat 70. 
wnikliwych badań. Wnioski, do ja- 
kich doszedł, są szokujące 
Otóż, według profesora Whit- 
forda co najmniej połowa trzę- 
sień ziemi została sprowokowa- 
na przez nuklearne eksperymen- 
ty. Potwierdzać to ma przede 
wszystkim olbrzymi wzrost licz- 
by silnych wstrząsów (powyżej 6 
stopni w skali Richtera) od cza- 
su, gdy rozpoczęto próby. jądro- 
we. Kanadyjski uczony obliczył, 
że w pierwszej połowie naszego 
stulecia miało miejsce 3419 ta- 
kich kataklizmów. Średnio 
w roku ziemia trzęsła się więc 69 
razy. 
Po roku 1950, gdy Rosjanie, 
Amerykanie, a potem Chińczycy 
l Francuzi zaczęli przeprowadzać 
podziemne detonacje, co roku do- 
chodziło już do 120 trzęsień. Czy 
był to tylko przypadek? Prof. 
Whitford odpowiada, że nie. 
I przytacza kolejne argument y_ 
Straszliwe trzęsienie ziemi w Chi- 
nach w 1976 roku'(co najmniej pół 
miliona zabitych) nastąpiło 
w dzień po podziemnej eksplozji 
amerykańskiej bomby jądrowej na 
poligonie w Newadzie. 
. Po ogłoszeniu rewelacji Whit- 
forda, zarówno wojskowi, jak 
i politycy nabrali wody W'usta. Bo 
chyba również oni słyszeli, że 
w przyrodzie nic nie dzieje się 
bezkarnie... (pAl) 


Telewizja i "kokosy 


" ..r" '''>.., 'C<. .' 
. 
'
-
\
-
i
-.. 
;. .:: .----. 

.
:.

.-.: 
t 
 . ., m <- \.. ,. 
,. . .. !1
. . 


Tak, jak się można było spo- 
dziewać, - triumf. czarnoskórego 
mistrza futbolu nie trwał długo. 
O. J. Simpson znów stoi przed są- 
dem. 
Przypomnijmy, że słynny 
gwiazdor został oskarżony o za- 
mordowanie byłej żony i jej przy- 
jaciela. Na oczach całej Ameryki 
uciekał potem przed pościgiem 
policyjnym (transmitowała to te- 
lewizja), a po schwytaniu nie 
przyznał się do winy. Jego obroń- 
cy ,przekonali sąd, że dowody 
zbrodni zostały podrzucone przez 
policjanta, który był rasistą. 
O. J. Simpson został przez sąd 
uniewinniony. Część obserwato- 
rów procesu była jednak zdania, 
że ława przysięgłych podjęła ta- 
ką decyzję, by uniknąć - wiszą- 
cych W powietrzu - murzyńskich 
rozruchów. 
Po procesie karnym zdespero- 
wane rodziny ofiar mordu zdecy- 
dowały się pozwać O. J. Simpso- 
na ponownie, tym razem z po- 
wództwa cywilnego. Nowy pro- 
ces właśnie się rozpoczął w Los 
Angeles. 
Zgodnie z zasadami amery- 
kańskiego prawa, na rozprawie 
tego typu - po ogłoszeniu wyroku 
uniewinniającego w procesie 
karnym - oskarżyciel nie może 
już żądać wyroku więzienia. Do- 
zwolone jest natomiast domaga- 
nie się odszkodowań. Rodziny 
zamordowanej Nicole Brown 
i Rona Goldmana żądają więc od 
Simpsona kilku milionów dola- 
rów. Reprezentujący je adwokaci 
zapewniają, że mają mnóstwo 
niezbitych dowodów i tym razem 
doprowadzą do skazania winne-o 
go. 
Jest to całkiem prawdopodob- 
ne, zważywsży że już dowody 
prezentowane w czasie procesu 


I Panuje przekonanie, że telewizję robi się 
lekko, łatwo i przyjemnie, a szklany 
ekran to maszynka do robienia pieniędzy. 
Nic bardziej fałszywego... 


Podstawowa prawda jest taka, 
że na telewizji zarabiać mogą tyl- 
ko nieliczni. Najdobitniej po- 
twierdzają to doświadczenia Nie- 
miec - kraju o najliczniejszej 
w Europie telewidowni, i co waż- 
niejsze - o największym rynku re- 
klamowym. W chwili obecnej 
działa tam 15 stacji prywatnych 
i 2 publiczne. Zysk przynoszą... 
tylko trzy. Reszta walczy o byt, 
popadając w coraz większe za- 
dłużenie. Co kilka miesięcy któ- 
raś ze stacji bankrutuje, widzo- 
wie tak już się do tego ptzyzwy- 
czaili, że nawet nie dostrzegają, 
gdy z ich telewizorów zni
a któ- 
ryś z progr ł..tA 


@ 


Agencja Marketingu i Usług Finansowych 
Oddział Kałowice, ul. Stawowa 3, 40-095 Katowice, telJfax (032) 586-548, 106-8357 
JEŚLI: 


- rodzina nie daje Ci żyć, bo chce jeździć 
włatmym 5amochodem, 
- nie ma5Z odpowiedniej gotówki, 
- nie może5z znaleźć dla 5iebie 5amochodu, 
a 5ą5iad lub znajomy ma do 5przedania 5amochód, 
który 5pełnia twoje oczekiwania 


TO WTEDY MUSISZ SKORZYSTAĆ 
Z NA.lKORZYSTNIE.lSZEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY 
RATALNE.I SAMOCHODÓW ..KREDYT SERWIS" 
- BEZ ;tVRANTóWm 
- oprocentowanie tylko 1,03% miesięcznie 
- maksymalny okres kredytowania - 4 lata 
- pierwsza wpłata tylko 10% 


Z ..KREDYT SERWIS" KAŻDY SAMOCHÓD 
W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI! 


Zapraszamy do nasili 
Agencja Marketingu i Usług Finansowych 
"Kredyt-Serwis" 
Oddział Katowice, ul. Stawowa 3, 
40.095 Katowice, 
tel./tax (032) 586.548, 106-8357 


j 


.J ',n 


i, 


KAJ112998/r 


Truck System STOLaRZ 
JUŻ w SPRZEDAŻY OPONY ZIMOWE 
BBIBIiESTORE 
'Flrestone 
MICHELIN l.., 
I IAELLI 
,;: 
STDMIL 


.d."- 1t'.,4'"'" 
d ., 
< , . . ...: 
: ,-" 


.łn  =:>- 
1I1!11 f .. 
111-' 
""- 
" 
, 


t:,'""; 


PONADTO OFERUJEMY: 
Sprzedaż i pełny serwis ogumienia pojazdów osobowych, 
dostawczych, ciężarowych, budowlanych i rolniczych. 


BIURO HANDLOWE 
Katowice Brynów 
ul. Kolejowa 17 
tel. 1024691 
tel.. kom 090 306210 


SERWIS OGUMIENIA 
Mystowice Wesota, ul. Spacerowa 2 
tel. 1223441 do 8 w. 6182 
1223221 w. 61 82 
51 9992 w. 61 82 


WYPOSflŻE"IE SKLEPÓW 
URZĄDZENIA CHŁODNICZE 


JAMP 


3i 
... 

 

 


Tychy, Wałowa 41, tel. 127.38.95 
Katowice-Szopienice Mysłowice 
ul. Ks. Bednorza 2a ul. Bytomska 21 
telJfax 156-90-18 w. 125 tel. 122-57-41 


PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU 
w godz. od 8 do 15 dla odbiorców zamieszkałych w Katowicach 
przy niżej wymienionych ulicach: 
. Dnia 12.11.1996 r. ul. Grzybowa, Lesna (od Szenwałda do Nad Jarem), 
Kołłątaja, Nad Jarem. 
. Dnia 13.11.1996 r. dla mieszkańców os. "Młodzi" oraz ul. Barcelońska, 
Jankego (od Górałskiej do torów), Grottgera, Niska, Sępia, Tunelowa, Orla. 
. Dnia 14.11.1996 r. ul. Kokociniec. Stolarska, Kazimierza Wielkiego, Chod- 
kiewicza, Rybacka, Ustrońska, Nizinna. Rogosza, Braci Wieczorków. Kijow- 
ska, Bałtycka. 
. Dnia 15.11.1996 r. ul. Pusta, Wilcza, Jastrzębia, Zbożowa (od Jastrzębiej 
do Marmurowej), Marmurowa, Jankego (od Wilczej do Ziotowej), 
Odrodzenia, Helska, Jagodowa, Lesna (od Odrodzenia do Szenwalda), 
Jaśminowa, Olszynowa, Lawendowa, Rumiankowa, Szenwałda (od Wesołej 
do Jarzębinowej), Legnicka, Glebowa, Jarzębinowa. 
Bliższych informacji udziela Rejon Energetyczny Katowice - GZE Sp. z 0.0. 
Katowice ul. Widok 13, tel. 589-001 do 3. 


GO/1134861b 


::. 


Od 1 listopada zapraszamy pod nasz nowy adres 
Katowice, ul. Ligocka 103, tel. 152-70-01 W.315 
SPRZEDAż WÓZKOW WIDŁOWYCH: 
. produkcji zachodnlel z napędem na gaz 
(TOYOTA, KOMATSU, MITSUBISHI) 
. nowych produkcji poisklei I bulgaraklei 
. nowych i po remoncie kapitalnym 
(z gwaranclą) 
. wózków paletowo-magazynowych 
ZAPEWNIAMY KOMPLETNY SERWIS 
GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY 


ę 
" 
<: 
'" 


g Q '" 
::\. 


:
,;' 
, I . 
"II ' 


. .. 
SOBOTNI KONCERT %YC%EN 
"TRYBUNA ŚLĄSKA" 
SPECJALNIE DLA SWOICH CZYTELNIKÓW 


· JEŻELI CHCESZ KOMUŚ BLISKIEMU ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA 
URODZINOWE BĄDŻ IMIENINOWE... MOŻESZ TO 
UCZYNIĆ NA ŁAMACH SOBOTNIEJ "TRYBUNY ŚLĄSKIEJ" 
· JEŻELI MASZ POWÓD DO RADOŚCI... URODZIŁO CI SIĘ 
DZIECKO, TWÓJ SYN ZDAŁ NA STUDIA, CÓRKA 
UKOŃCZYŁA 18 LAT, RODZICE OBCHODZĄ SREBRNE 
WESELE... MOŻESZ ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA OKOLICZNOŚCIOWE 
· TO BĘDZIE WSPANIAŁA NIESPODZIANKA 
I NIESAMOWITA PAMIĄTKA DLA BLISKIEJ CI OSOBY 


BEZPŁATNE ŻYCZENIA DLA NAJBLIŻSZYCH 
TYLKO NA ŁAMACH KAŻDEGO SOBOTNIEGO 
WYDANIA "TRYBUNY ŚLĄSKIEJ" 
ZADZWOŃ · 0700 73 540 
LINIA CZYNNA NON STOP 


ŻYCZENIA PUBLIKUJEMY BEZPŁATNIE PŁACISZ TYLKO ZA POŁĄCZENIE. 
JEGO KOSZT OK. 1 ZŁ (RAZEM Z VATEM) 
ŻYCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ TAKŻE OSOBIŚCIE 
W BIURZE OGŁOSZEŃ "TRYBUNY SLĄSKIEJ" 
W KATOWICACH, UL. MŁYŃSKA 1, III PIĘTRO. 
KOSZT JEDNEGO OGŁOSZENIA - S ZŁ. 
MOŻESZ TAKŻE ZILUSTROWAĆ SWOJE ŻYCZENIA ZDJĘCIEM 
(TRZEBA DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ FOTOGRAFII) 
- DOPŁATA 2 ZŁ. 


AU/II20701b
		

/iv5521-1996-261-0008.djvu

			8 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


REKLAMA-OGŁOSZENIA 


. 
KURTKI KOZUSZKI 
LOTNICZE 
ZE SKÓRY EKO 
ORAZ 24 MODELE KURTEK Z NAJNOWSZEJ 
GENERACJI MATERIAŁÓW BAWEŁNIANO-POLIESTROWYCH 
Z NADRUKAMI I TRADYCYJNE 
- KOSZULE WIZYTOWE już od 8.90 
BIAŁE MĘSKIE 
- T -SHIRT CZARNE - SLIPY SPODENKI 
MELANŻ BOXER 
MODRA IMPORTER KATOWICE 
ul. KOZIELSKA 11/13 
ODZIEŻY tel (0-32) 510 071 wew. 288 


Gl 


HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 
"GIGA - CONTAKT' 
SOSNOWIEC 41-200 
ul. Stawowa 4, tel. 191-89-70+75 wew. 298, fax 272 


OFERUJE: 
· STYCZNIKI ES, SU, ID, V, SLA 
· PRZEKAŹNIKI 
· WYł.ĄCZNIKI KRAŃCOWE WK. ZWALNIAKI EB., Dzem 
· TRANSFORMATORY 
· KABLE I PRZEWODY 
· OSPRZ
T ELEKTROINSTALACYJNY 
Możliwość dostawy własnym transportom. lDm [P[]3ffi[]3W 


Topografia bezrobocia 


Do rejonów szczególnie zagrożonych bezrobociem na- 
leży wschodnia część woj. katowickiego. Liczba bezro- 
botnych zarejestrowanych np w Rejonowym Urzędzie 
Pracy w Zawierciu jest większa niż w Katowicach. Naj- 
gorsza sytuacja jest w małych gminach, gdzie brak du- 
żych zakładów przemysłowych, a rynek usług ma nie- 
wielkie szanse rozwoju, gdyż jest już zapełniony. 
Bezrobocie w tych rejonach jest tylko częściowo spo- 
wodowane dostosowywaniem gospodarki do warunków 
rynkowych, gdyż aktywnie poszukuje pracy zaledwie 
1/3 bezrobotnych. Utrzymuje się proces migracji z woj. 
katowickiego do sąsiednich (podczas gdy do niedawna 
powszechna była tendencja odwrotna) i związane z tym 
problemy komunikacyjne, których małe miasta woj.: 
częstochowskiego, bielskiego i opolskiego nie są w sta- 
nie same rozwiązać. 
Doświadczenia zachodnie wskazują, że te instytucjo- 
nalne formy są w stanie wpłynąć na redukcję bezrobo- 
cia nie więcej niż w 10 - 15 proc. Zasadnicze możliwo- 
ści kryją się bowiem w efektywnym i skutecznym koja- 
rzeniu bezrobotnych z wolnymi miejscami pracy oraz 
skorelowaniu procesów likwidujących miejsca pracy 
w nierozwojowym przemyśle państwowym z tworze- 
niem nowych w sektorze prywatnym. Stan opóżnienia 
w tej sferze obrazuje fakt, że niewiele ponad 1/3 zatrud- 
nionych w woj. katowickim pracuje w sektorze prywat- 
nym przy niemal 2/3 w skali całego kraju. (MFK) 


."ADVERSUS" kurs agen- 
ta celnego, licencja, praca. 
Katowice, Młyńska 21. 
(117925) 
.AGENCJA Towarzyska 
w Warszawie zatrudni 
atrakcyjne panie i panÓw 
do 25 lat. Duże zarobki. 
090-22-65-67. (118139) 
.AGENCJA zatrudni dziew- 
czyny, 090-270-830. (118- 
097) 
.AGENCJA zatrudni pa- 
nie, 128-33-29 (118270) 
.AGENT celny - kurs Ka- 
towice. Licencja państwo- 
wa. Praca. Rzadko można 
znależć dobry kurs. Zapew- 
niamy, że nasz jest najlep- 
szy. Informacje: "Adviser" 
Warszawa, (022) 629-37- 
83, (022) 628-70-56. Zapi- 
sy: czwartki, piątki - Kato- 
wice, NOT, Podgórna 4 po- 
kój 44. (117977) 
.DORADCA niemieckiej 
firmy organizuje cykl spo- 
tkań dla chcących podjąć 
pracę. Sala Biblioteki Miej- 
skiej w Rybniku obok T e- 
atru, godz. 17.00 - 19.00. 
(118408) 
.FIRMA niemiecka przyj- 
mie do pracy pracowników 
z pochodzeniem niemiec- 
kim. Kontakt po 17.00 (0- 
36) 344-009. (118475) 
.FIRMA zatrudni na umowę 
zlecenie lub na stałe. Wyso- 


kie zarobki wymagany sa- 
mochód. Spotkanie informa- 
cyjne czwartek 7.11.1996 r" 
godz. 16.30 Zakładowy Dom 
Kultury Kopalni "Jaworzno". 
Jaworzno, ul. Gwarków 2. 
(118354) 
.PRZY JMĘ samotnego 
pana do różnych prac 
z kat. C. Zapewniam za- 
kwaterowanie i wyżywienie. 
Oferty: 6072ta Biuro Ogło- 
szeń, Poznań, Skryta 1. 
(118318) 
.NIEMIECKA firma za- 
trudni malarzy posiada- 


OFERTY PRACY! 


AKTUALNE I BEZPŁATNE 
TYLKO W "TRYBUNIE ŚLĄSKIEJ" 
. 
W KAZDĄ SOBOT
 


CHCEMY DZIĘKI SPECJALNEJ 
LINII TELEFONICZNEJ 
POMÓC WAM W ZNALEZIENIU PRACY... 
LUB POTRZEBNEGO WAM PRACOWNIKA. 
NIE WY-CHODZĄC Z DOMU LUB PRACY 
MOZECIE DAĆ OGŁOSZENIE TYPU 
"SZUKAM PRACY/DAM PRACĘ", 
A CO NAJWAŻNIEJSZE UCZYNIĆ TO 
PRAKTYCZNIE BEZPŁATNIE. 
TEGO TYPU OGŁOSZENIA 
PUBLIKOWAĆ BĘDZIEMY 
W KAŻDEJ SOBOTNIEJ 
"TRYBUNIE ŚLĄSKIEJ" - GRATIS.  
'" 
.. 

 
:5 
< 
O 700 73 556 - LINIA DLA TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ PRACY 
O 700 73 557 - LINIA DLA TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ PRACOWNIKA 


ZAPRASZAMY NA NASZE ŁAMY! 


(OBIE LINIE CZYNNE SĄ NON STOP) 


jących obywatelstwo 
lub paszport niemiecki. 
Informacje: 185-54-60 
oraz (077) 56-68-07. 
(118278) 
.NIEMIECKA Firma za- 
trudni murarzy i tynkarzy 
z paszportami P.O. Tel. 
(065) 26-73-55. (118301) 
.ORIFLAME dystrybucja, 
tel. 1656144. (118396) 
.ZATRUDNIMY Panie, 
119-87-44. (117963) 
.ZLECĘ chałupnictwo, 
(032) 187-91-21. (118422) 


Mif1dzynarodowa Agencja Modelelc 
p05Zukuie 
bardzo lodnych Poń 
w wieku J B - 23 lota 
do prezentacji 
ekskluzywnej bielizny. 
Bardzo atrakcyjna placo. 
Casting i nabór w dniu 9 listopa- 
da J996 r. w godzinach J4.00- 
J6.00 w hotelu Warszawa. 
Informacja w recepcji. KRi113505/b 


Dział Reklamy 
; Ogłoszeń 
tel. 1537-874, 
1538-892 
fax 1539-928 


Opole 
ul.1 Maja 9, faks 53-90-27, 53-90-25 


POLSKO-SZWAJCARSKA FIRMA 
specjalizująca się w promocji i dystrybucji 
aparatury kontrolno-pomiarowej 
do pomiaru ciśnienia i temperatury 
poszukuje 
odpowiedzialnego i energicznego 


PRZEDSTAWICIELA TECHNICZNO-HANDLOWEGO 


do prowadzenia oddziału, firmy na terenie Katowic lub Gliwic 


Warunki: 
- wykształcenie wyższe techniczne o profilu pomiarów i automatyki 
- wiek 35 - 40 lat 
- dobre rozeznanie rynku obszaru woj. katowickiego i przyległych 
- znajomość języka angielskiego 
- własny samochód 
- łatwość nawiązywania kontaktów. 


Oferujemy bardzo ciekawą pracę i dobre wynagrodzenie. 
Oferty z życiorysem i listem motywacyjnym prosimy przesyłać pod adresem: 
Biuro Reklam i Ogłoszeń 
Katowice, ul. Młyńska 1, skr. ,,101". 


KRi113487/b 


DZIAŁ REKLAMY I OGŁOSZEŃ "TRYBUNY ŚLĄSKIEJ" 
przyjmuje reklamy i ogłoszenia 
od poniedziałku do piątku 8-18 w soboty 8-12 
Katowice, ul. Młyńska 1 
III piętro p. 303, tel.: 1537-874, 1538-892, faks 1539-928, parter Domu Prasy, 
wejście przy ul. 3 Maja (naprzeciwko Skarbka) 
Ogłoszenia i reklamy przyjmują także nasze oddziały: 
Bielsko-Biała Częstochowa 
ul. Mickiewicza, 19/3, faks 125-574, tel. 125-541, 125-543, Aleja NMP 51, faks 246-379, tel. 247-954, 24-45-24, 
Rybnik 
Rynek 7, tel. 221-76, tel./faks 220-37 


Giełd 


.DOM, segment, mieszka- 
nie - kupimy. 119-50-68. 
(118184) 
.TRAXCON, jednopokojowe 
Radockiego pilnie sprzedam, 
597-686, 586-170 (118352) 
.WYNAJMĘ mieszkanie 
w centrum Zabrza. Tel. 
176-12-32. (118339) 
.ZAMIENIĘ mieszkanie 86 
m 2 w centrum Gliwic, na 3-, 
4-pokojowe w centrum Ty- 
chów, 119-61-34. (118325) 
.DZIAŁKI budowlane i re- 
kreacyjne sprzedam. Tel. 
(032) 184-29-31. (118-355) 
.POSZUKUJĘ do wynaję- 
cia M-3, M-4 niedaleko Po- 
litechniki Częstochowskiej. 
Tel. grzecz. (0-34) 285-236 
(do południa), (0-34) 285- 
031 (po południu). (118481) 
.ODSTĄPIĘ kawiarnię. 
Tel. (0-36) 247-28 wew. 3. 
(118200) 
.SPRZEDAM pawilon han- 
dlowy 60 m 2 w centrum Ja- 
strzębia oraz działkę w Bren- 
nej zagospodarowaną. Tel. 
(0-36) 71-30-51. (118412) 
.SPRZEDAM rozpoczętą 
budowę domu jednorodzin- 


. a .. 
.m... . mrfJim ... . Ih ... . ),.. .,.... 
'JJuj,lF01JU5 UU [[J[]]jJ(]}{t 
on... .... . .. 


. 


...... om no. 

':...:,,:...: ':..:::.. : : .. 


Dynamicznie rozwijająca się firma fi- 
nansowa poszukuje lokali w centrum 
Sosnowca, Dąbrowy GórniCzej. Sędzi- 
na na parterze, z wejściem od frontu, 
O powierzchni 60 - 70 m'. Tel. (041) 
368-08-41, 405-21, 220-22. KAlI13411/p 


LOKALI 
100 - 200 m 2 


z przeznaczeniem 
na sklep odzieżowy 


przy głównych 
ulicach handlowych 
(tylko ścisłe centra handlowe) 


w większych miastach 
na Śląsku poszukujemy. 


Tel. (012) 56-57-32 


nego wraz z działką o pow. 
1.121 m 2 w Katowicach- 
Podlesiu, tel. (035) 165-300, 
od 8.00 -15.00. (118281) 
.CHYBIE. Pilnie sprzedam 
dom piętrowy do remontu 
tel. (033) 149412 po 18.00. 
(10282) 
.SPRZEDAM tanio działkę 
budowlano-produ kcyj n ą 
o pow. 60a w Dobieszowi- 
cach. Wiadomość Piekary 
Śląskie, Skłodowskiej 39/2. 
(118382) 


BWR Bank Secesyjny SA w Katowicach kupi lub wynajmie 
lokal o powierzchni 100-150 m 2 na działalność oddziału 
w centrum Katowic, Gliwic, Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej. 
Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej. 
Oferty proszę kierować na adres: 
BWR Bank Secesyjny SA 
Katowice ul. Kościuszki 30 
Zespół Administracji 
tel. 1-573-218, 1-573-219, 1-573-237 
fax 1-573-238. 


GO/113509ir 


I Dział Reklamy" Trybuny ŚlęSkiej" wprowadził dOdatk0!W 
I bonifikaty na ogłoszenia w GIEŁDZIE NIERUCHDMDSCI 
. każde trzecie ogloszenle drobne - gratis . 35% bonifikaty dla notowań Biur 
. 25°/, zniżki za podanie w ogloszeniu żądanej ceny i Agencji w Giełdzie Nieruchomości 
. 50% zniżki w wydaniach sobotnICh lub zdjęcie obiektu gratis w wydaniach czwartkowych) 


- 
I 


OFERTA LIKWIDATOR GS "SCH" WOLEŚNIE 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 


na nabycie nieruchomości własnych tejże Spółdzielni: 
1. WOJCIECHÓW KOŁO OLESNA 
- działka gruntu o pow. 6659 m 2 , z obiektami budowlanymi i 
oczyszczalnią ścieków - do wykorzystania w branży prze- 
twórstwa spożywczego. 
2. BORKI WIELKIE koło Olesna na trasie do miejscowości rekre- 
acyjnej Kucoby 
- działka gruntu o pow. 3810 m 2 , zabudowana budynkiem han- 
dlowym, wolno stojącym, parterowym, murowanym o pow. 
użytkowej 523 m 2 , stan bardzo dobry - oddany do eksplo- 
atacji w 1986 r. 
Pisemne oferty można składać w terminie 14 dni od dnia emisji ogło- 
szenia na adres: ul. Powstańców ŚI. 18,46-300 Olesno. 
Informacje telefoniczne tel. (034) 58-20-44. 


TC/113393 / r  
g: 


PRZEDS'
BIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO 
i GOSPODARKI KAMIENIEM Spółka z 0.0. 
z siedzibą w Zabrzu. Wolności 337 


oglasza nieograniczony ofertowy przetarg pisemny 
na zagospodarowanie: 


l. lokomotywownia 
- kubatura 1903 m3 
- pow. użytkowa 242 m2 
2. budynek warsztatowy 
- kubatura 2581 m3 
- pow. użytkowa 380 m2 
polożonych w Zabrzu przy ul. Hagera. 
l. Szczególowych informacji udziela Inspektorat ds. Inwestycji i Remon- 
tów, tel. 171-44-41 wew. 330 lub 331. 
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni 
robocze w godz. 8.00 - 14.00 po uprzednim zawiadomieniu telefonicz- 
nym. 
2. Oferty w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem "Prze- 
targ - Hagera" należy skladać w Kancelarii Glównej PTK i GK Sp. z 0.0. 
w terminie 21 dni od daty ukazania się ogloszenia. 
3. Firmy zakwalifikowane do przetargu zostaną pisemnie powiadomione o 
terminie spotkania. 
4. PTK i GK Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 


OZ/113439/b 


Firma produkcyjna wydzierżawi na terenie 
Górnego Śląska obiekt przemysłowy 
spełniający następujące warunki: 


1 - hala produkcyjna min. 500 m 2 wys. min. 7 m 
- magazyny min. 2.500 m 2 wys. min. 5)50 m 
- zasilanie energetyczne min. 900 kW 
- plac manewrowy min. 2.000 m 2 


Wiadomość (061) 791-799. (090) 60-22-92. 


:OGŁOSZENIA DOMOWE 


Aby nadać ogłoszenie drobne wystarczy 
starannie wypełnić w domu opublikowany 
niżej kupon ogłoszeniowy i po opłaceniu na 
poczcie stosownej należności wraz z odcin- 
kiem przekazu pocztowego w jednej koper- 
cie, przesłać go pod adresem: 
"Trybuna Śląska" 
Dział Reklamy i Ogłoszeń 
ul. Młyńska 1,40-098 Katowice 


Oczywiście należność za ogłoszenie kieru- 
jemy pod tym samym adresem. 
Jeśli treść ogłoszenia zmieści się w jednej 
linijce opłata wyniesie 1,50 zł (15 tys.). Za 
ogłoszenie zajmujące (w całości lub w części) 
2 linijki - klient płaci 3 zł (30 tys.), 3 linijki - 
4,50 zł (45 tys.), 4 linijki - 6 zł (60 tys.), 5 li- 
nijek - 7,50 zł (75 tys.). 
Do każdej kartki kuponu ogłoszeniowego, 
należy wpisać tylko jedną literę lub cyfrę, 
a między poszczególnymi wyrazami pozosta- 


wić jedną kratkę pustą. Prosimy nie zapomi- 
nać o zamieszczeniu w treści ogłoszenia 
(w kratkach) adresu lub telefonu kontakto- 
wego. 
Redakcja rezerwuje sobie prawo niepubli- 
kowania ogłoszeń niewłaściwie wypełnio- 
nych oraz tych, których treść sprzeczna jest 
z prawem i dobrymi obyczajami. Jeśli chce- 
cie państwo nadać ogłoszenie o charakterze 
towarzyskim bądż matrymonialnym, ser- 
decznie zapraszamy osobiście do naszych 
Biur Ogłoszeń. 
"Ogłoszenia domowe" publikować bę- 
dziemy w wydaniach codziennych naszej ga- 
zety. Termin druku ustali redakcja, starając 
się zapewnić jak najszybszą publikację na- 
desłanych ogłoszeń. 
Po opłaceniu wielokrotności ceny jedno- 
razowego ogłoszenia powtórzymy druk od- 
powiednią ilość razy.  
* KUPON 


OGŁOSZENIA DOMOWE 


Proszę opublikować moje ogłoszenie według podanej treści: 


Dane personalne do wiadomości redakcji: 


............(i;;;i ę . i.
;;
;.,isk
j............ 


(adres zamieszkania) 


1 ,50 zł 
(15 tys. zł) 


3 zł 
(30 tys. zł) 


4,50 zł 
(45 tys. zł) 


6 zł 
(60 tys. zł) 


7,50 zł 
(75 tys. zł) 


Rubryki: . Praca i nauka 
. Usługi 
. Kupno-Sprzedaż 
. Motoryzacja 
. Loka(e i nieruchomo
ci 
. Mieszkania 
. Zdrowie 
. Różne 


Termin druku 
(usfala redakcjo) 


Zlecam 
publikację ogloszenia 


............ ip
dpi; ';ii;;d;;:;
yj"""'" 


....... razy
		

/iv5521-1996-261-0009.djvu

			REKLAMA-OGŁOSZENIA 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


9 


NAUKA 


.KASJER walutowy - 
uprawnienia bankowe "In- 
terdont" tel. 412-128. (118- 
315) 
.KOREPETYCJE z j. pol- 
skiego: dysleksja dysorto- 
grafia. Żory (0-36) 343827. 
(118387) 
.SZKOŁA Komputerowa 
"SOFTCOMPUTER" kursy 
komputerowe, zawodowe. 
185-30-54 w. 180, 185-27- 
50, 596-261 :5, 185-94-15. 
(117773) 
KUPNO-SPRZEDAŻ 


.AMIGĘ, PC 
upię, 194- 
20-66. (118241) 
.GABINET "Bidermayer" - 
stan idealny. Laiki maneki- 
ny 10 szt. - sprzedam, 
186-24-70. (118463) 


PROMOCJA !!!I 


I 
i/rnd]Ulc Pff'" ) 
,o 321 45 BO 72 . 

O 

 o...V 
'l; 
<:) 

 
. 
" 
" 


.GARAŻE metalowe sprze- 
dam tel. (033) 283-39. (10- 
272) 
.KUPIĘ materiały elek- 
tryczne z upłynnień 
(0376) 72-817. (118- 
253) 
.ŁÓŻKA do solarium pro- 
fesjonalne - sprzedam. 
Tel. (0-36) 55-67-82 wie- 
czorem 55-19-29. (118- 
457) 
."MARMUR" oferuje w ce- 
nie hurtowej slaby marmu- 
rowe i granitowe, łom, pa- 
rapety, płytki, schody, ele- 
menty kominkowe. Stała 
współpraca, duże zniżki. 
Mysłowice - Larysz, Jawo- 
rowa 28, tel. 12-22-081 
wew. 446. Sklep Katowice, 
Poniatowskiego 34, tel. 
515-058. (117461) 
.ODST ĄPIĘ sklep obuw- 
niczy w Jaworznie, (035) 
16-58-16 po 21.00. (118- 
308) 
.OPTIMUS Atrakcyjna 
sprzedaż ratalna kom- 
puterów tel. 155-26-72, 
Katowice, Wojewódz- 
ka 31. (117532) 
.PARKIETY, podłogi, li- 
stwy, u producenta: "Ar- 
god" Krzeszowice, Kra- 
kowska 53a, tel. (012) 33- 
41-88. (118496) 
.PRASA 40 ton, 186-24- 
70. (11 
462) 


.PRODUKCJĘ rękawic .TANIO sprzedam grzejni- 
roboczych maszyny urzą- ki żeliwne (nowe). Tel. (0- 
dzenia oprzyrządowanie. 34) 285-189. (118417) 
Nauczę. .Warsz
wa 641- .TANIO sprzedam piece 
54-74 wieczorem. (118- . 
275) .. . do wypalanra porcelany 
dentystycznej, tel. 513-411 
.REGAŁ Y magazynowe, wew. 58-25 (protezownia) 
kątowniki perforowane. do godz. 15.00, 453-497 
Produkcja - sprzedaż (0- po 20.00. (118388) 
32) 133-98-12. (118428) 
.SILNIKI elektryczne teL/fax 
(0-34) 533-677. (118399) .A. Drzwi antywłamanio
 
.SOLARIA (058) 21-76- we, folie, sejfy. "Delta" Ka- 
63. (117550) towice, ol. Magazynowa 21, 
.SOLARIA sprzedaż (074) tel. 156-55-52. (116544) 
779 74 243 t I k .ALARMY, 106-43-18. 
- w. ,e. om. 
090381219(117682) (118357) 
.SPRZEDAM garaż bla- .ALARMY, autoryzacja, 
szak - do rozbiórki, 81-08- 423-769. (118048) 
55 (grzecznościowy). (118- .ANTYKI, meble stylizo- 
465)' wane, luksusowe - reno- 
.SPRZEDAM garnki firmy wacja, naprawa, zmiana 
Amway. Kontakt tel. (0-36) obicia - wykonuje Zakład 
1-215-797. (118384) Tapicerski. Tel. (0-34) 285- 
.SPRZEDAM gilotyny 189. (118416) 
mechaniczne, hydrau- .ATRAKCYJNE ceny! 
liczne od 2000/2,5 do Wykonawstwo instalacji: 
4050/20 Merchant To- centralnego ogrzewania 
ruń, tel. (056) 542-064 (grzejnikowe i podłogowe), 
fax (056) 543-741. (11- wodnokanalizacyjne, kafel- 
7085) 'kowanie, ogólno-budowla- 
.SPRZEDAM linię do pro- ne S.C. "Hydros" 127-10- 
d k .. k 21 wew. 156, 119-56-89, 
u CJI 
a aronu wraz 117-66-34. (118209) 
z rynkami zbytu, w skład 
której wchodzą cztery ma- .CYKLlNOWANIE - Ka- 
szyny P-12 (włoskie), 3 su- sperek 456-833. (117814) 
szarnie .ter
iczne i jedna .CZYSZCZENIE dywa- 
suszarnIa Hlbernatu
 or
 nów KARCHER (0-36)27- 
pozostałe wyposazenre. 611 (118409) 
Tel. (0-36) 151439. (118- . 
420) .KAFELKOWANIE, sufity 
.SPRZEDAM prasę do podwieszane, rachunki 
. VAT. 199-80-47 od 17.00- 
słomy Z-224 Krzanowlce 22 00 (118413) 
tel. 108-113. (118437) .. 
.SPRZEDAM syntezator 
Yamaha, 164-30-64. (118- 
435) 
.SPRZEDAM tanio kom- 
puter EMBM. Częstocho- 
wa, tel. (0-34) 275-428. 
(118419) 
.SPRZEDAM wilka 16 cm, 
klatki lisie, lajter z trzepa- 
kiem, suszarnię do skór li- 
sich, prawidła, kompresor 
czterocylindrowy, grzejniki, 
piec gazowy, parniki. 185- 
95-82. (118472) 
- I 
.STEBNOWKI Juki - po- 
trójny transport (nowe). 
(042) 363612. (118178) 
.STO Lat Tradycji - nie- 
z
wodne młoty pneu. 
matyczne MacDonald 
Szkocja. "Mac-Mol" So- 
snowiec tel. 191-83-47, 
kom. 090320339
 (116- 
365) 


ę Łódź, ul. Sasanek 65D, 
Łódź, ul. Zielona 25 
tel. 40-60-85, 57-73-44 
PRODUCENT TKANIN 'BAWEŁNIANYCH: 
SuRÓWKA (90.175 cm) 1,17 - 2,09 zUmb 
ORELlCH (ubrania. rękawice) 2,05. 4,17 zł/mb ' 
POSCIELOWE (bia'e. kolorowe)' 2,75. 3.24 zł/mb 
POŚCIELOWE (druK kora) 3,67 - 4,89 zł/mb 
FLANELA (surowa biała, krata) 1,60. 3.00 zł/mb 
KOMPLETY POŚCIELOWE 
PRODUCENT DZIANIN: 
SZERMEZY, SIATKA POO ORESY, 
OZIANINA (BŁYSK), OZIANINA NA FARTUCHY, 
WKŁAOY BARKOWE i OZIANINY rECHNICZNE 


PR O D U CENT PRZ E DZY TKA C KIE J : 
20 lex - B,ro zł/kg 
25 tex - e,20 zł/kg 
30 lex. 7,50 zł/kg 


40 lex - 7,10 zUkg 
50 tox - 7,00 zł/kg 


USŁUGI 


.KAFELKOWANIE, 162- 
45-66. (118432) 
.MALOWANIE, wygładza- 
nie ścian, 162-18-49. (118- 
286) 
.NAPRAWA pralek, 153- 
79-22, 163-13-52. (117- 
686) 
.REMONTY, kafelkowa- 
nie, boazeria, podłogi pa- 
nelowe. 199-26-70. (118- 
314) 
.RENOWACJA wanien, 
182-75-19. (118458) 
.STARY! Rób zdjęcia 
w Foto-Agfa-Barry. Legity- 
macyjne 6 szt. + 6 gratis 
tylko 7,5 złotego. Dworzec 
PKP Katowice oraz Sosno- 
wiec. (118299) 
.ŻALUZdE, 510-852. 
(117594) 
.ŻALUZJE, rolety, "Beg- 
żal", 162-51-49. (117983) 
.ŻALUZdE, rolety - pro- 
dukcja, montaż. "Ver- 
tex" Katowice, ul. Olim- 
pijska 7, tel./fax 585- 


ARDO 
na gwiazdk, 
 

 


RATY! . 
5% .PIERWStA WPŁATA 
NAJNIŻSIE W REGIONIE 
OPROCENTOWANIE RAT 
11,8% 
BEIPlATNY TRANSPORT I WNIESIENIEM 


,...::".
. 


. 


.ł- 
t 
J 
ił 


wo->oc...
 


FDP 24 - 1019,- 
co 27B/A -1169,. --- 
 <'-. -
 


l.  


. 


. 
. 


o 


. 


. 


"'IItt. 


.
'j$' 


t 


-
..: 
.. 


WOMAK 
,V 


'. "::::, 


--  

 

 
to- 
'" 
o 


A1000 -1169,. 
A500 - 989,. 


., ., ., 
 


. 


. 


>:.
. 


. . 
...
... 


I. _ 


A 140 V - 759,. 


WIELKA PROMOCJA PRODUKTÓW ARDO W SKLEPACH WOMAK-u OD 07.11 DO 04.11 
"STWORZONE Z MYŚLĄ OTOBIEII 
HURTOWNIA REGIONALNA - SIEMIANOWICE ŚL., TEL. 118'-'81 


.
:.::...;.;.,:..- 


5540EB biala -1049,. 
6631 EB INOX - 1149,. 


Ruda Śląska 10 (Wirek), ul. Teatralna 4, leI. 42-{)6-17 I Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom), Plac Wolności 1. tel. 48-74-891 Rybnik, OH "HERMES", ul. Chrobrego 6, lei. 26.538 w. 621 Siemianowice ŚI., ul. SW1
 24,lel. 128.90-{)51 
Świętochłowice, ul. Katowicka 21, tel. 455-6991 Tychy, ul. Batorego 15,lel. 127-31-70 I Zawiercie, ul. Gen. Sikorskiego 6, lei. 224-27 I Bytom, ul. Dworcowa 12, tel. 813-933 wew. 231 Chorzów, DH "HUTNIK', ul. Wolności 12, tel. 414-8151 
Czeladź, ul. Szpitalna 9, tel. 165-18.061 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 7a, tel. 162-{)2-44 I Gliwice, OT "IKAR", ul. Zwycięstwa 23, tel. 130-48-08/ Mysłowice, ul. Rynek 23, tel. 122-22-88/ Myszków, ul. KoŚCIuszki 25 


130, 110-39-03. Wodzi. 
sław, ul. Rybnicka 10, 
tel./fax 55-67-39. (10- 
253) 
MOTORYZACJA 


.A.AUTOSZYBY, sprze- 
daż, montaż, tel. 598-382, 
Katowice, ul. Ściegiennego 
7 po 17.00 tel. 598-243 - 
niedziele, święta całodobo- 
wo. (118010) 
.ALARMY, immobilisery 
"DOG", również 24 V, blo- 
kady "TYTAN", telewizory 
samocHodowe, magnet y- 
zery paliwa, gazu. "So- 
merw" Katowice 1 Maja 31, 
156-31-30. (118349) 
.AUTO - szyby JAAN; 
sprzedaż, montaż, napra- 
wa. Katowice 15-55-244 
Pułaskiego 22, Bielsko- 
Biała 12-22-53, 12-22-65 
Katowicka 43. (118195) 
.AUTO skup, 189-66- 
54. (118003) 
.AUTOpZYBY - naprawa. 
Tel. 163-69-13, 164-43-98. 
(117760) 
.CINQUECENTO 700 
(1993 r.), 187-13-79. (118- 
471) 
.FIAT Iveco (1981 r.) - po 
remoncie - sprzedam, 
186-24-70. (118461) 


Stacja Obsługi i Sprzedaży Samochodów 
KATOWICE PIOTROWICE, 
ul. Kościuszki 251 
of.ruiomy pelny wybór f!,brycnle 
nowych samochodow 
. za gotówkę t atrakcyjny system ratalny 
oprocentowanie roczne 10,0% !!! 
okres spłaty do 7Z _y 
Pelny serwis wszystkich typew 
POLONEZÓW 
ZAPRASZAMY: c;odZ
 
:gg: 

:gg 


m 
o 
G!J 
m 
@0; 


," 


. 
" 
- 


G 

 
8 
o 
@
 
@
 
B
 
 
r::\G
 

 BEJ 
eJ

 

 . . 

 
@

 
@E?G 


II .
11 . 
' , :: L,: ','o '!! 'jt l '

r... -. , - 
-- 
,.,! ""!" { '-- f ""'! I !/! i '!i!'!.!;!l! E,!!!! !'!7-" 
 ;...::"'! _/..J:,

 !1
 U,U!U 
!l!! 
101 ' ... .f. ...I...i p .. 1 'tI"l!n[t;lr. 1 r..f....r'..'LOfr'U.'''''....:..."''''
'<;'_' 
: ... _ff-ł}.........__ ,...-
____,..
ł-
":
.."+"!!J-ł!'("-ł-:'.' "'1,-..... 
.. !I1
tłIf.,....... -tt
:::;
 
ł. ,. . - j . 'f . -T I -
'
 . T.cr . 
! . I II J l r l l."IrlJł';;""ir':D'r , 'łiihr'dl':r Fr ., 1tr :..1':,lr:
 r

!!.!
:;""'
 
_ II_ ł.
".
 ..ę...._
....,...,..._
-r-
..:-łt;\ - . J'-
' ..'" ! Jg, .g 
"""_ _ _{_ _ ,,'_
 '"! - -Tf1t!!r'" -t....- .-,...-!-!t6f ;,;. 
 >:.. ł' L.l J . 
..
 -t 
h

t'. 
 
Ił" . 't 
-!;Irlłilr1. r .,ltłl
.
'.;fn,!","f'''1,,;.;.;!
;!ł ,. : .I:f,

;: "!r
 


 ,"w1, w 
 ' ," ,'1.lrrl 1 1r::1! '.:g
 'rlr ' ! ," ., " 
.. 
 
..t . .:' . t: I 
.. . .<. 
 .;., 
-,:, . 
< Ilł"'f..I"'łJ-ł
.-, :..: (-l-,-
 ;
.;.... -:," '::5... 
fil, 
-,' \ ffłI"'f!!\ i 
"""' J ' . .rrCf";'.rr. ,"'!.;:o.:
;,-" 
, ..... r
 . "... _'_ '_
 1'. "..
. "___

r; _,.;,
 ".id'>'.
}fI!f. ,. . !, (""fi 
ł ' . + t -
1 

..J'..- ł-< óiii "".. ;; O'ii,..t'; ......., . ,... li":". 
*
..", .-!_ 
 .'..' -:.
 .... . .. .. -;...r' 

.jIo> "IIi 


j 


...' 


" 


4 ? "iG 
'CJ'IL -' _ 
--;j, ,i
i.;
 ' 
.- .tJ ..,. "I. -. 
 ...;
. 


8O/LIL 


'>: 


,i\ 
l 
, , 


, " 


L 


o 


" 


... 
.. . 


... . T "''''f'
, 
" < 
. . 


v 


, ''''' , 
, ' 
, 

 <.-......
 . -:., 


ił' 


LI 


. 


,. - 4 


" ' 


, 
 


',
 
.... ," 


..., 


'I 


.FIAT Uno 1,4, 1995 r., 
189-76-64. (118474) 
.FORD Sierra, kombi, 
1989 r. (032) 452-697 
(118477) 
.GARAŻE - Szczejkowi- 
ce, Rybnicka. (118365) 
.KUPUJĘ samochody 
w całości, rozbite, skorodo- 
wane, Chorzów ul. Zgrzeb- 
nioka 15a, tel. 414-311. 
(118383) 
.MERCEDES 300 TO, 
combi, 1990 r. sprzedam, 
187-35-00 (118345) 
."METALOWIEC" 
Świdnica - produkuje 
tarcze sprzęgłowe Ka- 
maz, Ikarus, Tatra, 
Liaz, Robur, Uaz tel. 
(074) 52-14-05.. (117- 
640) 
.NAGRODA 30.00'0,000 
zł za pomoc w odnalezie- 
niu Seat Ibiza KXY8956 
trzydrzwiowy , ciemnozielo- 
ny skradzionego 24/25.10. 
1996 r. w Pawłowicach. 
Wiadomość (0-36) 722- 
005. (118425) 
.OPEL Astra (Sedan) 1,6, 
199
 rok, Krzyżkowice, ul. 
Gospodarcza 3. (118424) 
.PILNIE sprzedam Fiata 
126p ro.cz. 1990 (036) 
715475 po godz. 15.00. 
(118438) 
.POLONEZ Caro 1,4 MPI 
1995 r., 50.000 km, kolor 
Capri met. Stylizacja Or- 
ciari, Polmozbyt Racibórz 
ul. Kościuszki 7c tel. 036- 
154658. (118456) 
.SPRZEDAM, zamienię 
Skodę favorit, XII/1991 r. 
Tel. grzecz. (0-36) 344-954 
Michalski Stanisław, Żory, 
os. Powstańców Śląskich 
16E/3. (118362) 
.SKRADZIONO samo- 
chód Audi 80, bordo, nr rej. 
DOST 622. Za odnalezie- 
nie czeka nagroda, tel. 
105-33-51. (118508) 


ESPERO 
TICO NEXIA 
CARO A TU TRUCK 
CITROEN C-1S 
ŻUK LUBLIN 
Rewelacyjne warunki sprzedaży: 
1. I wpłata 220 zł 
2. Wszystkie formalności kredytowe 
i ubezp. na miejscu 
3. Oprocentowanie 11 ,5% 
4. Maksymalna ilość rat- 84 
5. Wpłata 10% ceny samochodu - kredyty 
bez poręczycieli 
6. W rozliczeniu przyjmujemy samochody 
używane 
7. Komis samochodowy - samochody na 
raty jw 
8. Wydłużony okres gwarancyjny 
9. Leasing 
10. Ubezpieczenia zryczałtowane - dla 
samochodow nowych DAEWOO 
i POLONEZ 
11. ASISTANCE dła POLONEZA... gratis 


(ASTAZ)J 
s-ka 


MYSŁOWICE 
ul. Obrzeżna Północna 17 
(obok giełdy samochodowej) 
tel. 1225.286 
RUDA ŚLĄSKA 9 (Nowy Bytom) 
Kaufhaus ul. Niedurnego 79 
tel. 486-251 w. 10.76 
486-423 
BIELSKO-BIAŁA 
ul. Partyzantów 71 
leJ. (033)130-010+11 w. 203 


CENTRUM DAEWOO 

j 
UWAGA! ES PER O 


AUTO 


lica 
- SUPERATRAKCYJNA NISKA CENA 
- NAJTAŃSZY PAKIET UBEZPIECZEŃ 


, t/ POLO
.EZY - ATU, CARO, TRUCK 
t/ CITROEN - C15 DIESEL 
t/ NEXIA, TICO, ESPERO 
t/ W rozliczeniach używane samochody 
t/ najniższe oprocentowanie 1 wpłata 0% 
t/ każdy zak. sam. premiowany 14-dniowymi wczasami 


/ 


'l'{; 

"'
 
'
......: 


." ,- 
. .......: 


POCZESNA k. Częstochowy, 
ul. Strażacka 60 
tel. (034) 274-055, 274-102, 274-182. 
tel./fax (034) 27-t-005 
Punkt inf. i sprz. DH "MERKURY" 
Cz-wa, Al NMP 17, tel. (034) 61-42-81 


.SPRZEDAM Audi 80, 
2000, 1992 r., kolor czer- 
wony, klimatyzacja i ABS. 
Tel. (0-36) 552353 od 9.00 
do 17.00. (118411) 
.SPRZEDAM Polonez 1,6 
GLE XI.1993 r. 48.000 km 
(032) 135-99-31. (118426) 
.SPRZEDAM Poloneza 
1500, listopad 1994 r. 
przebieg 15.000, grafit- 
metalik, (032) 122.60- 
85 wew. 280. (118467) 
.SPRZEDAM poloneza 
caro 1,6 GLE (1994 r.) tel. 
24-65-53. (118398) 
.SPRZEDAM poloneza 
caro 1993 r., wiśniowy, kli- 
matyzacja, (0376) 267-71 
Zawiercie. (118418) 
.SPRZEDAM silnik mer- 
cedes 220- 240 D. Tel. (0- 
36) 27651. (118295) . 
.SPRZEDAM Skodę Fa- 
vorit, 1991 r., kolor ciemno- 
szary . Tel. 1 55-41-45 po 
18.00. (118306) 
.SPRZEDAM Star 200 rok 
1984 r. (0-36) 343-182 Żo- 
ry - Rowień. (118455) 
.SPRZEDAM volkswagen 
polo 1994 r., tel. 106-05-88 
od 14.00. (118265) 
.SPRZEDAM volkswage- 
na I (1978 r.), 189-65-91 
po 20.00. (118469) 
.SPRZEDAM wózek wi- 
dłowy GPW 2009U, Stara 
200 (1987 r.) - skrzyniowe- 
go. Sączów, Kościuszki 
30A. (118459) 
ZDROWIE 


.(032) 420-314 Zabiegi 
ginekologiczne - tanio. 
(117619) 
.(032) 428-724 zabiegi 
ginekologiczne Kato- 
wice. (117573) 
.150-00-05 VIMED Kato- 
wice. Wizyty domowe leka- 
rzy różnych specjalności, 
tel. 1500-005. (118172) 
e24h dyżur pediatryczny, 
tel. 090-312-535. (118249) 
.AAAAALKOHOLlZM, od- 
truwanie, esperal, psycho- 
terapia. tel. 662-861 wew. 
146, 090-303-335. (117- 
330) 
.APARATY słuchowe, do- 
bór - serwis. Sosnowiec, 
Sadowa 10, 66-61-13, 
090319276(117380) 
.BIURO Opieki zapew- 
nia opiekę nad ludźmi 
starszymi, chorymi, 
dziećmi. Tel. 412-431 


wew. 396, 41-13-14. 
(118009) 
.ESPERAL wszywa chi- 
rurg. Tel. (032) 164-30-17. 
(117250) 
.GABINET Mężczyzna, 
leczenie schorzeń prosta- 
ty, Katowice, Stawowa 7, 
586-269. (117974) 
.MEDIN - bezoperacyjne 
leczenie kamicy żółciowej, 
nerkowej, prostaty, hemo- 
roidów, łysienia. Zapisy: 
106-23-61. (118222) 
.ODCHUDZANIE aku- .090-322-115 (118478) 
punkturą, Katowice, Sta- .,,41-47-46" (118132) 
wowa 7, 586-269. (117- 
973) 
.ZABIEGI, 581.807. 
(117989) 


TURYSTYKA 


.BANK turystyki, przewo- 
zy, 412-005. (117481) 
."BARBÓRKA" na promie, 
Kopenhaga - 295 zł, 
Szwecja - 330 zł, wyjazdy 
i zabawy sylwestrowe, 
święta, ferie. Niskie ceny! 
Raty! "Maro" Tychy, Cia- 
sna 1, 119-10-56, 127-81- 
83, 128-20-47. (118470) 
.FERIE rodzinne LU HA- 
COVICE, Czechy. Basen, 
sauna, narty. "lIkus" Ol- 
kusz, tel.lfax (035) 431- 
585. (118331) 


V()()[?()Z
 


ZAPRASZAJĄ NA: 
ŚWl
A. SYlWESTER. ZtMOWi URlOP 
ftUSTRlft - od 360,-/05 
WlOCfty - od 1235,-/4 os 
fRftnCJft - od 900.-/4 os 
SIWftJCftRlft- od 1575,-/4 os 
SlOWftCJft - od 340,-/05 


BOGATA OfERTA EGZOTYCZNA I KRAJOWA 


IftKOPftnt.l'\umnft. KRYnlCft, 
 
WISlft. USTROn. KftRPftCZ, LtSKO 
 


KATOWICE, ul. Moniuszki 7 
tel. (32) 597.025 


.KENIA z Safari, narty 
z TUI. Disneyland. 
"Medtur" - (0-36) 55- 
64-63. (118361) 
.NARTY - 415-005. (118- 
307) 
.PIELGRZYMKA - wy- 
cieczka z okazji Barbórki 
do Rzymu przez Florencję, 
San Marino, Wenecję. 
Wszelkie świadczenia, 
B.P. Ty i Ja Katowice, So- 
kolska 10 tel. 154-53-57, 
517-846. (117969) 
.SYLWESTER w Rzymie 
po drodze zwiedzanie Flo- 
rencji, Padwy, Wenecji. 


Wszelkie świadczenia. 
B.P. Ty i Ja Katowice, So- 
kolska 10 tel. 154-53-57, 
517-846 (117971) 


MATRYMONIALNE 


."ŚLĄSK" 47-220 Kędzie- 
rzyn P-217.' Kojarzenie 
małżeństw. (116004) 
."T ALlZMAN" codziennie 
(niedziele) 9.00 - 18.00 
(032) 69-58-21. (118309) 


TOWARZYSKIE 


WSPÓLNA ZABAWA 
0-700-1131"" " 
SA"" NA SA 
0-700-716' -'" 
.
 ' 


.. 
'"I 

I 

I 


40-098 Katowice, ul. Młyńska J 
'" piętro pokoje 303-305, tel. 153-82-80 
1537-8 4, te/
 fax 1539-928 


<
<
 
 . 
,h!.' ,;.)' I ..
 
u
ew . ;- 


l 


" 


S 
' R-RANDKA 
Ot:
aO;;'71064 
WPI. Skr. p. 6, 00-963 Warszawa 81, 3,70 ztImln. 
Musisz mieć 18 l.!!!Ił 


" 113'J4 


.,,417-096" (118381) 
."ELlZABETH" - całodo- 
bowo, 119-87-44. (117962) 
."HAREM" najtaniej. Ty- 
chy O. Lange, 127-10
21 
wew. 161. (117393) 
."KORAL" 156-42.06. 
(118351) 
."MIRELLA" 128-33-29 
(118269) 
."SABRINA" 481-974. 
(118263) 
."TALlZMAN", codziennie, 
(niedziele) 9.00 - 18.00, 
(032) 69-58-21. (118151) 
."ZMYSŁOWY Pan" 060- 
1412120. (118479) 
RÓŻNE 


.FAJERWERKI najniższe 
ceny, także profesjonalne. 
Importer: tel. (061) 47-66- 
16.(118319) 
.ROTTWEILERY - szcze- 
nięta 150-23-39 (118224) 


PKO-BP Oddział w Sosnow- 
cu przy ul. Kilińskiego 20 
zwraca się z uprzejmą proś- 
bą o zgłoszenie się do tutej- 
szego Oddziału Banku 
w godzinach 8.00 do 
18.00 Klienta, który w dniu 
5 listopada 1996 r. o godz. 
15.00 w kasie Nr 4 zakupił 
14 sztuk Bonów PROGRE- 
SJA Bis o numerach: 
AB 5254371 - AB 5254384. 


GOl1135101b
		

/iv5521-1996-261-0010.djvu

			10 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


GÓRNY ŚLĄSK 


GLIWICE. Japoński koncern dze negocjacji, rozwiązań satys- 
Isuzu, który miał zamiar rozpo- fakcjonujących wszystkie stro- 
cząć inwestycję w gliwickiej ny". Przyznaje, że nie do końoa 
specjalnej strefie ekonomicznej, zrozumiałe jest obwarowanie 
wycofał się z powodu fedrującej oferty stanowczym żądaniem 
kopalni. Przypomnijmy, że ko- całkowitego zaprzestania eks- 
palnia "Gliwice" przygotowuje ploatacji. Oznaczałoby to przy- 
i,

p
tu W'
a

j;

c'
; "STOP"? 
W sprawę kopalni ;,Gliwice" i japońskiego 
koncernu "wmieszano" nawet ministra 
Jerzego Markowskiego. 


terenem, którym zainteresowa- 
ni byli Japończycy. Posiada 
koncesję na wydobywanie wę- 
gla do 2009 roku, koncern zaś 
obawia się szkód górniczych 
pierwszego (naj niższego) stop- 
nia. 
Prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz, wysłał w tej spra- 
wie pismo do pełnomocnika rzą- 
du ds. restrukturyzacji górnic- 
twa węgla kamiennego Jerzego 
Markowskiego. Minister odpo- 
wiedział, że "przy dobrej woli 
zainteresowanych w pełni moż- 
liwe jest wypracowanie, w dro- 


likwidacji KWK "Gliwice", czy- 
li zwolnienie kilkuset pracowni- 
ków. Doświadczenia zaś wska- 
zują, że zakłady przemysłowe 
mogą istnieć w warunkach eks- 
ploatacji górniczej. Minister po- 
chwalił przyciąganie do regionu 
zagranicznych kapitałów i no- 
woq:esnych technologii. Z no- 
wych miejsc pracy mogą wsza'k 
skorzystać górnicy, których do 
2000 roku trzeba zwolnić około 
80 tysięcy. 
Japońska fabryka silników 
spalinowych powstanie prawdo- 
podobnie w Tychach. (mokr) 


Ekofundusz nagrodził 


RUDA ŚLĄSKA. Niedawno 
w siedzibie "Ekofunduszu" 
w Warszawie podpisano umowę 
o przyznaniu miastu Ruda Ślą- 
ska dotacji w wysokości l mln 
269 tys. zł. 
Pieniądze są nagrodą za zdo- 
bycie wyróżnienia w pierwszej 
edycji konkursu "Ekofunduszu" 
na projekty przedsięwzięć po- 
wodujących zmniejszenie za nie- 


czyszczenia powietrza z instala- 
cji i systemów grzewczych. Na- 
grodzony projekt zakłada budo- 
wę kotłowni gazowej, dzięki 
której wyeliminowane zostanie 
ogrzewanie gazowe w budyn- 
kach przy ul. Antoniego Maya nr 
l, 2, 4, 6, 8, 10 oraz przy Ogro- 
dowej 9 i 10, a także w budyn- 
kach przy ul. Gierałtowskiego 
30, 32, 34 i 36. (rsk) 


KTO POWIEDZIAŁ 


Ponad 200 najemców sklepów, restauracji; barów 
oskarża Zarząd Miasta o zablokowanie sprzedaży lokali 
użytkowych. Niektórzy na decyzję czekają kilka lat. 


BYTOM. Pięć lat temu Rada 
Miejska podjęła uchwałę o sprze- 
daży lokali użytkowych. Najemcy 
złożyli w urzędzie wnioski o wy- 
kup placówek. - Od ręki sprzeda- 
no wówczas około 70 lokali. Jak 
leci, według listy. Ktoś dostał lo- 
kal na własność i jego sąsiad też - 
mówi jeden z najemców. - Ja zło- 
żyłem wniosek w 1992 roku i cze- 
kam. Moja wspólniczka aż zmar- 
ła z tych zmartwień - żali się 
("nazwiska nie drukować, bo ja 
cały czas jestem na liście do wy- 
kupu "). - Geodezja była u mnie 
kilka razy. Wnioski są przyjęte, 
wyceny zrobione, to dlaczego ktoś 
powiedział: "Stop" - dodaje jego 
kolega. 
W Urzędzie Miasta na decyzję 
czeka 250 wniosków. Najemcy 
domagający się wykupu lokali 
pofatygowali się nawet na sesję 
Rady Miejskiej. Ich protest prze- 
czytał radny J. Paczocha. "Infor- 
mujemy, że władze Bytomia nie 
chcą od nas pieniędzy za około 
250 lokali użytkowych. Żądamy 
respektowania prawa, nie godzi- 
my się pozostawać na łasce i nie- 


Czysto, wzorowo 


'i; )
 


...., 


.:

 


'
,,
.
 


.
 


"-;. 


i.ł 
.. , 


o.;. 
 


- .
:
 
 '.'. 
...: .:;
 


J o<

 
, :
ł 
o;/".:tf 
;J. < 
'! :.- 


łasce decydentow" - czytamy 
w proteście, który podpisało 80 
osób. - Rozumiem, że niektóre 
placówki mają nie unormowane 
stany prawne, organizacyjne, ale 
gros ma wszystko w porządku. 
Na ulicach gołym okiem widać, 
które sklepy są prywatne, a które 
nie. Nikt z nas złotówki nie da na 
remont, bo nie wie, co się stanie. 
Więc jest brud, smród i ubóstwo - 
tłumaczy właścicielka sklepu 
z. odzieżą indyjską. 
W sierpniu zadecydowano 
o podwyżkach czynszów w cen- 
trum miasta, średnio o 40 proc. - 
Mam płacić więcej o 25 proc. To 
jest biedne miasto i klientów nie 
przybędzie - skarży się prowa- 
dzący bar przy ul. Dworcowej. 
Po Bytomiu krążą słuchy, że to 
pozaprawna blokada i że władze 
przygotowują jakieś nowe zasady 
wykupu lokali użytkowych. Na- 
jemcy obawiają się, iż w nowej 
grze wielu z nich odpadnie. Za- 
powiadają też, że pójdą do sądu, 
bo według nich Zarząd Miasta 
nie realizuje uchwał Rady Miej- 
skiej. - Rozumiemy niepokoje na- 


jemców. Zarząd Miasta musi jed- 
nak dbać o interesy całej społecz- 
ności Bytomia. Uważamy, że 
sprzedaż pojedynczych lokali 
w ścisłym centrum jest dla mia- 
sta niekorzystna. Chcemy tam 
prywatyzować tylko całe nieru- 
chomości i budynki - mówi Ja- 
nusz Bugiel, rzecznik prasowy 
bytomskiego Urzędu Miasta. Do- 
daje, że sprzedaż wybiórcza poje- 
dynczych lokali zwiększa koszty 
obsługi wspólnot mieszkanio- 
wych i zmniejsza atrakcyjność 
centrum dla dużych inwestorów. 
- Nie stosujemy "żadnych blo- 
kad" w sprzedaży lokali użytko- 
wych. Poza kilkoma ulicami 
w ścisłym centrum sprzedaż taką 
dla dotychczasowych najemców 
prowadzimy nie stawiając żad- 
nych przeszkód - tłumaczy J. Bu- 
giel. 
W najbliższym czasie w spra- 
wie sprzedaży lokali użytkowych 
obradować będzie Zarząd Mia- 
sta. Planuje się też spotkanie 
z przedstawicielami osób oczeku- 
jących na wykup. 
MONIKA KRĘŻEL 


Styropian na dachu 


Strach myśleć, jak wyglądałby biemński 
ogólniak, gdyby nie pieniądze gminy. 
BIERUŃ. Liceum Ogólnokształ- plono dach przykrywając go styro- 
cące im. Powstańców Sląskich na pianową "kołderką", na którą poło- 
warunkI lokalowe narzekać nie mo- żono termozgrzewa1ną papę. - Za- 
że. Gdyby jednak ogólniak swój byt stosowana technologia nie należy do 
opierał wyłącznie na złotówkach, najtańszych - twierdzi Jan Stocki, 
jakie przekazuje mu jego gospodarz, naczelnik Wydziału Gospodarki 
czyli Kuratorium Oświaty i Wycho- Komunalnej UM w Bieruniu. - Wy- 
wania, wówczas powodów do na- konawca robót wygrał jednak prze- 
rzekań byłoby z pewnością sporo... targ, ponieważ udzielił dziesięciolet- 
Większa część środków, jakie po- niej gwarancji por
czoTl£j przez bel- 
chłonęła budowa hali sportowej, po- gijską firmę ubezpieczeniową. 
chodziła z kasy gminnej. Za gminne Problemy związane z ogrzewa- 
pieniądze wymieniono okna drew- niem budynku będą rozWIązane, 
niane na trzymające ciepło plastiko- gdy zostaną docieplone elewacje. 
we. Gmina wyłożyła też środki na Władze gminne noszą się z zamia- 
zamontowanie gazowej instalacji rem sfinansowania również i tego 
grzewczej. Kosztem 125 tys. zł ocie- przedsięwzięcia. (TomZ) 


: .
.",., 


Ciemna strona 
bohaterów 


PIEKARY ŚLĄSKIE. Za mie- 
siąc kilkanaście bezimiennych 
ulic w osiedlu Wieczorka otrzy- 
ma nowe nazwy. Na patronów 
wybrano im piekarskich i ślą- 
skich historycznych bohaterów. 
Cała operacja zmiany nazewnic- 
twa będzie skomplikowana. Już 
teraz Wydział Spraw Obywatel- 
skich zaczyna się do niej przygo- 
towywać. Urzędnicy muszą 
przepisać 16 100 adresów w kar- 
tach osobowych obywateli. I po- 
myśleć, ile kłopotów będzie mia- 
ło tych 16 100 obywateli ze 
zmianą wszystkich dokumentów 
osobistych na nowe... (rsk) 


II 


.. 


Wojna pieszych 
z rowerami 


TYCHY. Jakiś czas temu przez 
miasto przeprowadzono sieć do- 
brze oznakowanych ścieżek dla 
rowerów. Jednak przekorni t y- 
szanie jeżdżą chodnikami, 
a ścieżką dla rowerów spacerują 
piesi raz po raz okazując oburze- 
nie, gdy spotkają się z jednośla- 
dem jadącym prawidłowo. 
Szeroki chodnik w pobliżu 
Urzędu Miasta został sprawie- 
dliwie podzielony na dwie czę- 
ści, co jednak nie zapobiegło 
prawdziwym awanturom, w któ- 
rych uczestniczą piesi i rowerzy- 
ści. Oczywiście każdy ma swoje 
racje, ale nikomu nie przyjdzie 
do głowy, by zwrócić minimum 
uwagi na oznaczenia. 
A przecież dla spokoju tak 
niewiele potrzeba. Wystarczy 
zrezygnować z przekory i jako 
tako szanować znaki, a przy 
okazji siebie nawzajem. (Mag) 


Tupet 
dłużnika 


ZBROSŁA WICE. Gliwicka 
Spółka Węglowa jeszcze nie ure- 
gulowała swoich długów wobec 
gminy, a już zwróciła się do 
zbrosławickiego samorządu 
o obniżenie opłat eksploatacyj- 
nych. Zarząd Gminy wykazał się 
stanowczością i odmówił spółce 
obniżenia stawki ze względu na 
nie uregulowane opłaty. - Odpo- 
wiedż negatywna została już 
przesłana do Gliwickiej Spółki 
Węglowej - mówi wójt Helmut 
Musioł. - Spółka nie zareagowa- 
ła. (rsk) 


Ostatni frajerzy 


. ""o "ji 


TOSZEK. - Ktoś kiedyś powie- 
dział, że jest to jedna z ostatnich 
grup frajerów, którzy chcą coś r0- 
bić za darmo - mówi o straża- 
kach-ochotnikach Henryk Warze- 
cha, zastępca komendanta rejono- 
wego Państwowej Straży Pożar- 
nej. - Ci ludzie narażają życie 
i zdrowie, choć nikt im za to nie 
płaci. 
W gminie Toszek działa sześć 
jednostek Ochotniczej Straży Po- 
żarnej. W Toszku jest 22 straża- 
ków, w Kotulinie 29, w Wilko- 
wiczkach 18, w Ciochowicach 17, 
w Kotliszowicach 12, w Pniowie 
18. Razem OSP w gminie liczy 116 
członków. Swoimi samochodami 
bojowymi, pochodzącymi z pierw- 
szej połowy lat 80., przejechali 
w ostatnim pięcioleciu ponad 12 
tysięcy kilometrów. Uczestniczyli 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
nie tylko na terenie Toszka. Czę- 
sto wspomagali jednostki OSP 
z okolicznych miejscowości. Bra- 
kuje im mundurów, hełmów, wę- 
ży, motopomp, drabin... general- 
nie wszystkiego. 


Odmówili 


ZBROSLAWlCE. Gliwickie Przed- 
siębiorstwo Robót Drogowych zapro- 
ponowało gminie Zbrosławice przeka- 
zanie budynku mieszkalnego wraz 
z gruntami we wsi Łubki. Zarząd 
Gminy uznał, że budynek jest w takim 
stanie, że nie warto go brać. (rsk) 


Nie ta lista 


" 


.J' 


c', I Brakuje im mundurów, hełmów, węży, motopomp, 
,. drabin... generalnie wszystkiego. 


..I.o' 


Wzorcowy przystanek autobusowy w Brzezince, na peryferiach Gliwic. 


...... ." 
,.," ".. 


.# 


,. 


" .... 
::.
 


Upomnieli się o Polskę 


11 listopada 1918 r. był w Katowicach kolejnym chłodnym, mglistym 
jesiennym dniem. Patrioci zastanawiali się, jak "polskie dzielnice pań- 
stwa pruskiego" powinny upomnieć się o niezależność. Dzień wcześniej 
Niemcy, widząc co się dzieje na terenach wszystkich części podzielonego 
panstwa polskiego, zaproponowali m.in. stworzenie na Sląsku samodziel- 
nej "struży obywatelskiej". W Niemczech wrzała rewolucja, w Warszawie 
rozbrajano niemieckich żołnierzy, w Krakowie rządziła polska admini- 
stracja. Dzień póżniej, 12 listopada, Wojciech Korfanty wszedł w skład 
Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, wspólnej polskiej reprezentacji 
dla Śląska, Pomorza i Wielkopolski. . 
Niepodległa Polska nie spieszyła się na Śląsk. Politycy uczestniczący 
w wersalskich rozmowach uważali, że najpierw musi powstać Polska ja- 
kakolwiek, a potem można myśleć o Śląsku. Ślązacy czekali jeszcze po- 
nad 3 lata. (jb) 


12.45); złożenie kwiatów pod po- 
mnikiem marsz. Józefa Piłsudskie- 
go (pl. Chrobrego, g. 16.30); koncert 
inaugurujący festiwal "Ars Came- 
ralis" (pl Sejmu Śląskiego, g. 17). 
SIEMIANOWICE SLĄSKIE: 
11.11 - ponowne odsłonięcie po- 
mnika ufundowanego 3 maja 1925 
przez załogę komisariatu policji na 
pamiątkę powrotu Siemianowic 
w granice Rzeczypospolitej (Ko- 
menda Rejonowa Policji, g. 9.00); 
msza św. w intencji Ojczyzny (ko- 
ściół pw. św. Antoniego, ul. Kapi- 
cy); złożenie kwiatów w miejscach 
pamięci narodowej, m.in. Grób 
Nieznanego Żołnierza, pomnik Po- 


TARNOWSKIE GÓRY. Na 
pażdziernikowej sesji Rady Miej- 
skiej radny Stanisław Kowolik 
był, jak zwykle, nieobecny. Przy- 
słał usprawiedliwienie, w którym 
napisał, jak zwykle, że powodem 
jego nieobecności jest odbywają- 
ce się tego samego dnia posiedze- 
nie Sejmu. 
Radny Kowolik jest posłem i od 
wielu miesięcy usiłuje wpłynąć 
na przewodniczącego tarnogór- 
skiej Rady, aby ten nie zwoływał 
sesji w dni posiedzeń parlamentu. 
Przewodniczący Jan Orzeł wy- 
znacza terminy sesji akurat w te 
środy, kiedy obraduje parlament, 
skutkiem czego radny Kowolik 
ani razu nie pojawił się w tym ro- 
ku na sesji. Zmuszony do wybie- 
rania pomiędzy samorządem 
i parlamentem zawsze wybiera 
parlament. Treść ostatniego, paż- 
dziernikowego usprawiedliwie- 
nia posła Kowolika wskazuje na 
to, że i w przyszłości skoncentru- 
je się na pracy w Sejmie. 
W usprawiedliwieniu czytamy: 
,,(..) ze względu na stale upra- 


Fot. Z. Wieczorek 


wstańców Śląskich, pomnik Woj- 
ciecha Korfantego (g. 11.15); kon- 
cert pieśni legionowych (Dom 
Technika, ul. Oświęcimska, g. 
12.30); koncert muzyki i poezji pol- 
skiej - utwory Ignacego Jana Pade- 
rewskiego i Wisławy Szymborskiej 
(MOK, al. Sportowców 3, g. 18). 
PIEKARY ŚLĄSKIE: 11.1l - 
msza św. w intencji Ojczyzny (ba- 
zylika NMP, g. 14.30); złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Wyzwole- 
nia (g. 15.45). 
GLIWICE: 11.11 - msza św. 
w intencji Ojczyzny (kościół pw. 
śW. Piotra i Pawła, g. 11.00); ur0- 
czystości rocznicowe na placu 
Marsz. Piłsudskiego, m.in. apel po- 
ległych, składanie kwiatów, wystą- 
pienie władz miejskich (g. 13.15) 
BYTOM: 11.11 - msza św. za Oj- 
czyznę (kościół pw. św. Wojciecha, 
g. 10.30); apel poległych i złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Wolności 
(ul. Piłsudskiego, g. 12.00); uroczy- 
sty koncert kameralistyki WOSPR 
(sala koncertowa Opery Śląskiej. 
ul. Moniuszki 23, g. 18). 
ZABRZE: 11.11- koncert orkiestr 
dętych (pl. Warszawski, g. 16), prze- 
marsz kompanii honorowej policji 
na plac Warszawski, wystąpienie 
władz miejskich (g. 17.15), msza św. 
za Ojczyznę, złożenie kwiatów pod 
krzyżem (kościół św. Anny, g. 18). 


wianą przez Pana praktykę usta- 
lania terminów sesji RM w tych 
samych dniach, w których odby- 
wają się posiedzenia Sejmu RP, 
proszę o usprawiedliwienie 
wszystkich kolejnych moich nie- 
obecności do końca II kadencji 
Sejmu ". 
Na pażdziernikowej sesji do- 
szło do zabawnego nieporozu- 
mienia. Radny Kowolik był nie- 
obecny, ale na liście radnych 
obok jego nazwiska widniał jakiś 
podpis. Kiedy przewodniczący 
Rady wyraził oburzenie, że ktoś 
podpisał się za radnego Kowoli- 
ka, z galerii dla publiczności głos 
zabrała jakaś pani, która wpraw- 
dzie się nie przedstawiła, ale 
oznajmiła, że jest asystentką pa- 
na posła Kowolika. Przyznała, że 
to ona złożyła swój podpis obok 
jego nazwiska. 
- Przyszłam na sesję, ponieważ 
reprezentuję posła Kowolika. Po- 
deszła do mnie pani z Biura Rady 
i poprosiła o wpisanie się na listę 
- wyjaśniła asystentka. - Ja nie 
mam chyba takiego obowiązku, 


ale pani powiedziała, że wszyscy, 
którzy są na sali, mają się wpisać. 
Wpisałam się, ale przecież nie jest 
tam napisane "Stanisław Kowo- 
lik" tylko jest moje nazwisko. 
Więc proszę nie mówić, że ktoś się 
wpisał za posła Kowolika. 
Przewodniczący Rady upo- 
mniał asystentkę posła, że dla go- 
ści jest oddzielna lista, na którą 
powinna była się wpisać. - Nato- 
miast pani wpisała się na listę, na 
której jest wyrażnie napisane: li- 
sta radnych Rady Miejskiej - po- 
wiedział J. Orzeł. - Podpis obok 
nazwiska radnego Kowolika jest 
podpisem nieczytelnym. Poza 
tym widzę, że na sali jest nieobec- 
ny radny Płaczek, a obok jego na- 
zwiska też się ktoś podpisał. 
Asystentka posła usiłowała 
wytłumaczyć, że wpisała się na tę 
listę, którą podsunęła jej pani 
z Biura Rady, ale przewodniczący 
Orzeł przerwał jej stanowczo: - Ja 
tutaj jestem od tego, żeby udzie- 
lać głosu, a pani zabiera głos bez 
mojego upoważnienia. 
ALICJA JAWORSKA 


- Nasi strażacy mają kilka 
mundurów. Do jednego mundu- 
ru, jeśli w ciągu tygodnia jest 
kilka wyjazdów, pakujemy jeden 
po drugim czterech strażaków. 
Biorąc pod uwagę względy sani- 
tarne, jest to troszkę nie w po- 
rządku - mówi Jerzy Sulecki, 
komendant miejsko-gminny 
OSP. - Jednostki OSP mają 
świetlice, ale nie ma żadnego wy- 
posażenia. Jednostka w Kotuli- 
nie ma sztandar, Toszek ma tele- 
wizor i na tym się kończy. 
Młodzież w ochotniczej straży 
jest, tylko nie ma w co ją ubrać. 
Trzeba kupić młodym strażakom 
jakieś dresy, trampki. Przecież nie 
można pozwolić, żeby ćwiczyli 
w swoich prywatnych ubraniach. 
- Rodzice zaraz by ich od nas za- 
brali - przewiduje komendant Su- 
lecki. 
Druhowie z OSP muszą mieć 
zaświadczenia lekarskie o stanie 
zdrowia. Ten wymóg trudno speł- 
nić, bo kto zapłaci za badania le- 
karskie ponad stu strażaków? 
Trudno też wygospodarować pie- 


., 


fi II 


W Dzien N"- 
". ,,-, · 


Główne obchody rocznicy 
Święta Niepodległości 
KATOWICE: 11.11. - Msza św. 
w intencji Ojczyzny celebrowana 
przez metropolitę górnośląskiego 
abp. Damiana Zimonia z udziałem 
wojewody katowickiego i władz 
miejskich, przy asyście kompanii 
honorowych wojska, policji, straży 
pożarnej, ZHP i ZHR. delegacji 
szkół, organizacjI i zakładów pracy 
(Archikatedra Chrystusa Króla, ul. 
Powstańców, g. 10.25); po mszy 
przemarsz pod pomnik Załnierza 
PolskIego, apel poległych, składa- 
nie kwiatów (os. Paderewskiego, g. 


Jej portret 
KATOWICE. Biblioteka Śląska 
przygotowała wystawę zatytuło- 
waną "Powieść kobieca. W 100. 
rocznicę urodzin Poli Gojawi- 
czynskiej" Poprzez twórczość ko- 
biet pisarek zapoznajemy się ze 
sposobem, w jaki widzą siebie 
i swoje miejsce w swiecie kobiety, 
co mają do powiedzenia o sobie, 
jak wyrażają w literaturze swoje 
doswiadczenia życlOwe, co decy- 
dują się odsłonić z tajemnic kobie- 
cości, jaki jest przez nie stworzo- 
ny "kobiet portret własny". Eks- 
pozycja w Bibliotece Śląskiej, uL 
Francuska 12, czynna jest do koń- 
ca roku. (mokr) 


Grozi zawaleniem 


TOSZEK. Most kolejowy nad 
ulicą Świbską grozi katastrofą. 
Obsunęła się część uzbrojenia, 
odpadają elementy betonowe. 
Zagrożenie jest poważne, ponie- 
waż jeżdżą tam samochody. - 
Trzeba jak najszybciej wysłać do 
kolei zawiadomienie, że ko- 
niecznze musi być naprawiony - 
apeluje Marek Pawłowski, sołtys 
Kotliszowic. (rsk) 


niądze na szkolenia, bo pieniędzy 
na ten cel OSP nie posiada. 
- Powołaliśmy rejonowy ośro- 
dek szkolenia pożarniczego dla 
członków OSP - mówi druh Wa- 
l'Zecha z Komendy Rejonowej PSP. 
- Jest to ośrodek nieetatowy, nikt 
za to pieniędzy nie bierze. Nasi 
strażacy zadeklarowali się, że będą 
szkolić ochotników w soboty i nie- 
dziele. Niestety, efekt jest taki, że 
kursy zostały odwołane, ponieważ 
na dwadzieścia parę osób zapro- 
szonych zgłosiło się sześć. Ludzie 
po prostu boją się, że nikt im za te 
szkolenia nie za pła ci... 
W ocenie strażaków zawodow- 
ców ich koledzy ochotnicy dobrze 
wywiązują się ze swoich zadań. 
Na uwagę zasługuje fakt, że jedna 
jednostka została włączona do 
Krajowego Systemu Ratownic- 
twa. Być może w ślad za tą decy- 
zją pójdą jakieś dotacje z budżetu 
państwa. Na razie druhowie 
z OSP mogą liczyć tylko na to, że 
Rada Miejska nie zapomni o ich 
potrzebach ustalając budżet gmi- 
ny na przyszły rok. (rsk) 


Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej na podstawie listów 
gończych poszukuje: 


Michała Wąsińskiego, syna 
Jerzego i K1ystyny z d. Twar- 
dowska, urodzonego 7.06.1977 
roku w Chorzowie, ostatnio za- 
mieszkałego w Chorzowie przy 
ul. 3 Maja 59/20. Rysopis: wiek 
z wyglądu 20 - 25 lat, wzrost 
180 - 185 cm, średniej budowy 
ciała, włosy ciemnoblond. 


..".
 
I 
. :£ 


ł 
.J 


.
.. 


ot '.: 
.
f 


:;, 


.,.;.0.0 


" 
,. 


lo 


Artura Rolę, syna Janusza 
i Zdzisławy z d. Kopczyk, uro- 
dzonego 08.12.1973 roku w Cho- 
rzowie, ostatnio zamieszkałego 
w Chorzowie przy ul. Wieniaw- 
skiego 6/10. Rysopis: wiek z wy- 
glądu 25 - 28 lat, wzrost ok. 180 
cm, sredniej budowy ciała, włosy 
ciemne krótkie. 


::""><;.:: 


t. o ....... 
t 
.... IO!<, 


.,...
 


, 


. 


.. 


Poszukiwani podejrzani są o popełnienie przestępstw kryminal- 
nych. Osoby mogące wskazać aktualne miejsce pobytu ww. proszo- 
ne są o osobisty lub telefomczny kontakt z Komendą Rejonową Po- 
licji w Rudzie Śląskiej uL Gen. Hallera 9, pokój 125, teL 486-223, 
albo z najbliższą jednostką policji - tel. 997. Zapewniona całkowi- 
ta dyskrecja. Jednocześnie ostrzega się wszystkie osoby, że za ukry- 
wanie poszukiwanych grozi kara pozbawienia wolnośCi do lat 5. 


II 


II 


MUZEA-WYSTAWY 


KATOWICE: Muzeum Śląskie (aL 
W. Korfantego 3): wystawa stała: 
"Galeria malarstwa polskiego 
XIX-XX wieku", wystawy czasowe: 
"Jerzy Duda-Gracz: obrazy prowin- 
cjonalno-gminne 1986 - 1996", 
"Śpiewactwo śląskie w polskim ru- 
chu narodowym" - czynne od wtor- 
ku do piątku 10.00 - 17.00, w sobo- 
ty i niedziele 11.00 - 16.00; Muzeum 
Historii Katowic (uL Szafranka 9): 
wystawy stałe: "Dzieje Katowic 
1299 - 1990", "Katowickie wnętrza 
mieszczańskie 1865-1939", "Gabi- 
net Ludomira Różyckiego", wysta- 
wa czasowa: "Piękny Śląsk Krysty- 
ny Jasińskiej" - czynne wtorki 
i czwartki 10.00 - 15.00, środy 
i piątki 10.00 - 17.30, soboty i nie- 
dziele 11.00 - 14.00; Biblioteka Ślą- 
ska (ul. Francuska 12): wystawa: 
"Satyra prawdę niówi" - czynna od 
poniedziałku do piątku g. 9.00 - 
19.00, w soboty g. 9.00 - 15.00, Od- 
dział Zbiorów Specjalnych (ul. 
Sienkiewicza 28): wystawa: "Wy- 
dawnictwa śląskiego społecznego 
ruchu muzycznego" - czynna w po- 
niedziałki, środy i piątki g. 9.00 - 
15.00, wtorki i czwartki g. 9.00 - 
19.00; 
BYTOM: Muzeum Górnośląskie 
(pl. Jana III Sobieskiego 2): ekspo- 
zycja stała: "Z życia ludu śląskiego 
XIX-XX wieku", wystawa czasowa: 
"Przebudż się, serce moje, i pomyśl" 
(polsko-niemiecka wystawa o histo- 
rii stosunków między Śląskiem 
a Berlinem-Brandenburgią) - czyn- 
ne codziennie z wyjątkiem ponie- 
działków od 10.00 do 15.00, środy 
od 10.00 do 18.00, soboty i niedziele 
od 11.00 do 15.00; Oddział Muzeum 
Górnośląskiego (W. Korfantego 34): 
wystawy czasowe: "Galeria sztuki 
współczesnej. Pokaz 2" - czynne 
codz. z wyj. poniedziałków od 10.00 
do 15.00, w środy od 10.00 do 18.00 
w soboty i niedziele od 11.00 do 
15.00; Centrum Sztuki (Rynek 26) - 
wystawa "Droga" prof. Stanisława 
Fijałkowskiego - czynna od wtorku 
do piątku g. 11.00 - 18.00, w soboty 
g. 11.00 - 16.00; 
CHORZÓW: Muzeum (Powstań- 
ców 25) - wystawy stałe: "Od dena- 
ra do złotówki", "Z dziejów meda- 
lierstwa w Polsce", wystawa czaso- 
wa: "Chorzowscy artyści plastycy"- 
czynne: wtorki, czwartki i piątki g. 
9.00 - 15.00, środy g. 9.00 - 17.00, 
soboty g. 9.00 - 14.00, niedziele 
i święta g. 10.00 - 14.00; Górnoślą- 
ski Park Etnograficzny (skansen) 
(ul. Parkowa l) - wystawa stała: 
XIX-wiecme budownictwo ludowe 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow- 
skiego (57 obiektów) . Narzędzia 
służące do uprawy roli na Górnym 
Śląsku, wyst:iwa czasowa: Śląskie 
stroje ludowe z XIX i XX wieku - 
czynne codziennie z wyjątkiem po- 
niedziałków g. 10.00 - 17.00; 
GLIWICE: Zamek Piastowski (uL 
Pod Murami 2) - wystawa: ,,90 lat 
Muzeum w GI
)'licach'
 - czynne we 
wtorki, środy, piątki 10.00 - 14.00, 
czwartki 12.00 - 18.00, soboty, nie- 
dziele i święta 10.00 - 15.00; Galeria 
Ratusza (Rynek) - wystawa "Brązo- 
wa rzeżba europejska XIX i XX 
wieku"; Oddział Odlewnictwa Arty- 
stycznego (uL Robotnicza 2) - wy- 
stawa stała: "Od Huty Gliwickiej do 
Gliwickich Zakładów Urządzeń 
Technicmych"; 
MYSŁOWICE: Centralne Mu- 
zeum Pożarnictwa (uL Stadionowa): 
czynne codz. z wyj. poniedziałków 
od 10.00 do 16.00; Galeria Sztuki 
"Na Pograniczu (ul. Grunwaldzka 
7): wystawa malarstwa Józefa Hala- 
my czynna od poniedziałku do piąt- 
ku g. 10.00 -17.00, sobota g. 13.00- 
17.00, w niedziele nieczynna; 
PSZCZYNA: Państwowe Mu- 
zeum Zamkowe - czynne w środy 
9.00 - 16.00, czwartki i piątki 9.00 - 
15.00, soboty 10.00 - 15.00, niedzie- 
le 10.00 - 16.00. Wejście ostatniej 
grupy zwiedzających na 45 minut 
przed zamknięciem ekspozycji; 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: Mu- 
zeum Miejskie (ul. Chopina 6) - wy- 
stawy: "Tradycja i kultura wsi gór- 
nośląskiej", "Wojciech Korfanty - 
polityk i mąż stanu", "Z historii 
Siemianowic"; Galeria "Po Scho- 
dach" - X Plener jurajski (wystawa 
poplenerowa) - czynna od wtorku 
do piątku godz. 9.00 - 17.00, soboty 
11.00 - 16.00, niedziele 12.00 - 
16.00; 
ŚWIĘTOCHWWICE: Muzeum 
Miejskie (ul. Dworcowa 14) - wysta- 
wy stałe: "Jak to dawniej na Gór- 
nym Śląsku bywało", "Dawne in- 
strumenty muzyczne", wystawa 
czasowa: "Piemądz i znaczki pocz- 
towe Afryki" - czynne w ponie- 
działki, wtorki, środy, piątki 
w godz. 9.00 - 15.00, czwartki 12.00 
- 17.00, soboty 9.00 - 13.00; 
TARNOWSKIE GÓRY: Muzeum 
(Rynek 1): wystawy stałe: Z dziejów 
regionu · Malarstwo zachodnioeu- 
ropejskie . Sobiesciana ze zbiorów 
własnych . Pokaz masoniców ze 
zbiorów własnych, wystawy ("laso- 
we: Rodzina tarnogórska na prze- 
strzeni wieków' Przedziwna Matka 
z Piekar. Cypr starożytny (ze zbio- 
rów Muzeum Narodowego w War- 
szawie) - czynne we wtorki, piątki 
i niedziele w godz. 10.00 - 15.00, 
środy i czwartki 10.00 - 16.00, sobo- 
ty 10.00 - 14.00; Kopalnia Zabytko- 
wa - czynna codziennie z wyjątkiem 
wtorków od 9.00 do 14.00; Sztolnia 
Czarnego Pstrąga w Reptach, Park 
Repty, szyby "Ewa" i "Sylwester" - 
sztolnia czynna dla grup zorganizo- 
wanych od 8.00 do 18.00. Zgłoszenia 
wycieczek w SMZT w Tarnowskich 
Górach, ul. Gliwicka 2 (tel.: 85-49- 
96); 
ZABRZE: Muzeum Miejskie (pl. 
Krakowski 9): "Rzemiosło arty- 
styczne XVII-XX w.", "Porcelana 
europejska XVlII-XX w.", "Dar Ja- 
na Sawki", "Zabrze w rysunkach", 
"Krzysztof Rumin - malarstwo i ry- 
sunek" - czynne od wtorku do nie- 
dzieli g. 10.00 - 14.00, czwartki g. 
10.00 - 18.00; Muzeum Górnictwa 
Węgłowego (3 Maja 19) - wystawa 
stała: Dzieje techniki i obyczaje gór- 
nictwa węglowego - czynne we 


';.6 
I 
I 
r ' 
,;i 
I 
...' 
d 


wtorki i czwartki od 10.00 do 18.00, 
pozostałe dni (oprócz poniedział- 
ków) od 10.00 do 14.00: Skansen 
Górnic-lY "Królowa Luiza" (Wolno- 
ści 402) - czynny od wtorku do piąt- 
ku g. 9.00 - 14.00 po uprzednim za- 
mówieniu (tel. 171-52-11 W. 417): 
Maszyna parowa . Wystawa prac 
plastyków nieprofesjonalnych 
Sztolnia (ul. SienkIewicza 43); 


DYŻURY SZPITALI 


KATOWICE: chirurgia ogólna, 
chirurgia urazowa, neurologia - 
Szpital Górniczy MURCKI, Szpital- 
na 2 (155-62-59); chirurgia dziecię- 
ca, laryngologia dzieci - Klinika 
CHORZÓW, Truchana 7 (41-32-51); 
interna, chirurgia naczyniowa - 
Górnośląskie Centrum Medyczne 
OCHOJEC, Ziołowa 45/47 (152-60- 
92); laryngologia dorosłych - Szpital 
Górniczy SOSNOWIEC (191-82-19); 
chirurgia szczękowa - Klinika ZA- 
BRZE, Buchenwaldczyków 19 (171- 
39-28); okulistyka - Szpital Woje- 
wódzki TYCHY, Edukacji 102 (127- 
60-71); · dyżury. pediatryczne - 
Szpital nr 4 JANÓW, Szopienicka 
10 (155-70-17) oraz Szpital Miejski 
nr 3, Macieja 10 (154-63-11); Pogo- 
towie okulistyczne (całodobowe) - 
Szpital Klimczny nr 5, ul. Ceglana 
(51-84-37); 
Pobieranie krwi od dawców 
w godzinach popołudniowych (do 
godz. 18.00) - Punkt Krwiodawstwa 
w Gliwicach (przy Szpitalu Miej- 
skim nr l), ul. Kościuszki 29. Rejo- 
nowa Stacja Krwiodawstwa w Raci- 
borzu, ul. Sienkiewicza 3, Rejonowa 
Stacja Krwiodawstwa w Rybniku, 
ul. Rudzka 15: całodobowa informa- 
cja o możliwości oddania krwi - 51- 
64-61 lub 51-42-23; . Informacji 
o działalności Zespołu Wojewódz- 
kich Przychodni Specjalistycznych 
udziela sekretariat, tel.: 155-22-26 
w godzinach od 8.00 do 14.45; 


NOCNE DYŻURY APTEK 


KATOWICE: ul. Gen. Le Ronda 6, 
ul. Ułanska 16. dyżury stałe: ul. 
Warszawska 6, ul. 3 Maja 33, uL 
Wojewódzka 7; BYTOM: ul. Batore- 
go, ul. Sz
'mały 140a (Radzionków), 
dyżury stałe: uL Chrzanowskiego 5, 
ul. Tetmajera 18; CHORZÓW: ul. 
Kazimierza 10, ul. 3 Maja l; GLIWI- 
CE: ul. Piastowska 9, ul. Dolnej Wsi 
62; MYSŁOWICE: ul. Mikołowska 
15; PIEKARY ŚL.: ul. Ks. Ficka 2; 
SIEMIANOWICE ŚL.: ul. M. Dą- 
browskiej 2 (Michałkowice); ŚWIĘ- 
TOCHŁOWICE: ul. Tatrzańska 4 
(Piaśniki); TYCHY: ul. Armii Krajo- 
wej 105; ZABRZE: ul. Roosevelta 
72; 


WAŻNIEJSZE TELEFONY 


Pogotowie: ratunkowe - 999; 
straży pożarnej - 998; policyjne - 
997; gazowe - 992; 
KATOWICE: pogotowie: gazowe 
- 51-54-11; energetyczne - 58-46-53; 
wodnokanalizacyjne - 156-48-09; 
policja - 51-15-77; straż pożarna - 
51-32-31; straż miejska - 986, 153- 
82-75; Pomoc drogowa (całodobo- 
wa) - 954, 58-09-15, Transgór (Ryb- 
nik) - 39-53-20; informacje: telefo- 
niczna - 913; ogólna - 911; paszpor- 
towa - 955; UFO-TAXI Katowice - 
104-21-21; Taxi - 919, 96-22, 96-26, 
157-95-55, 103-77-77, 104-21-21, 
105-26-26; PKP - 933, 153-73-13, 
153-73-36.153-73-60; PKS - 58-94- 
65; o komunikacji KZK GOP - 157- 
95-79, kom. tramwajowa - 157-96- 
33; LOT - 106-24-59, 106-24-60: 
urzędu miejskiego - 153-73-95, 153- 
80-11; Komunalny Zakład Usług 
Pogrzebowych - 155-21-32 (czynny 
całą dobę); Telefon Zaufania - 58- 
65-55 (14.00 do 6.00); Niebieska li- 
nia (telefon dla ofiar przemocy 
w rodzinie) - 0-800-200-02 (g. 10.00 
do 22.00, połączenie bezpłatne); 
Punkt Konsultacyjny "Monar" - 
105-20-11; Towarzystwo Zapobie- 
gania Narkomanii, Mariacka 6/118 
(wtorki i czwartki w godz. 17.00 - 
19.00) 106-82-17; informacje doty- 
czące AIDS - 958 (całą dobę); Ośro- 
dek Higieny Psycłucznej dla Ludzi 
Zdrowych - 156-61-54; Telefon za- 
ufania "Powrót z U" - 153-83-46 
(11.00 -1
00); PlH-155-50-17; Za- 
rząd Wojewódzki PCK - 51-20-12; 
Dyżur nocny lecznicy dla zwierząt - 
51-75-30, 105-14-67; 
BYTOM: pogotowie: gazowe - 
81-28-73; energetyczne - 81-43-40; 
wodnokanalizacyjne - 81-09-36; 
policja - 81-43-70; straż pożarna - 
81-20-47; straż mIejska - 81-18-24: 
informacje: PKP - 81-46-66; CHO- 
RZÓW: pogotowie: gazowe - 45-20- 
55; energetyczne - 41-39-25; wod- 
nokanalizacyjne - 41-32-77; policja 
- 46-41-11; straż pożarna - 41-10- 
08; straż miejska - 41-61-45; Taxi- 
41-32-13, 41-48-27, 41-55-15, 41- 
37-85,46-59-47; GLIWICE: pogoto- 
wie: gazowe - 31-34-33; energetycz- 
ne - 31-56-03; wodnokanalizacyjne 
- 31-49-82; policja - 31-20-01; straż 
pożarna - 31-18-85; straż miejska - 
31-69-55; informacje: PKP - 31-15- 
61; Taxi - 96-22, 96-23, 131-91-92, 
132-96-23; MYSŁOWICE: pogoto- 
wie: gazowe - 122-54-62: energe- 
tyczne - 122-28-55; wodnokanali-. 
zacyjne - 122-36-24; policja - 122- 
23-15; straż pożarna - 122-21-86; 
straż miejska - 122-21-64; Taxi - 
122-21-33; RUDA ŚL.: pogotowie: 
gazowe 48-60-86; energetyczne - 
48-68-63; ciepłownicze - 48-27-51; 
policja - 48-60-61; straż pożarna - 
42-00-61: straż miejska - 48-67-02; 
Taxi - 96-22, 48-79-40; TYCHY: po- 
gotowie: gazowe- - 127-31-24; ener- 
getyczne - 127-35-06; wodnokana- 
lizacyjne - 127-40-31; ciepłownicze 
- 127-20-81; policja - 127-30-11; 
straż pożarna - 127-20-11; straż 
miejska - 986, 127-11-12; ZABRZE: 
pogotowie: gazowe - 171-72-44; 
energetyczne - 171-50-16; wodno- 
kanalizacyjne - 171-31-15; policja- 
171-20-83; straż pożarna - 171-20- 
29; straż miejska -171-80-52; infor- 
macje: PKP -171-23-40; Taxi - 96- 
22, 171-68-68
		

/iv5521-1996-261-0011.djvu

			CO, GDZIE, KIEDY. SPORT 


TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996. 11 


Antoniny, Floryny, Kariny, 
Przemiły, Antoniego, Erne- 
sta, Melchiora, Wincentego. 
Serdeczne życzenia! 


TEATRY 


KATOWICE: Teatr Śląski, Scena 
Duża 
 g. 11.00 - Sluby panieńskie, 
Scena Kameralna - g. 17.30 - Anty- 
gona w Nowym Jorku; BYTOM: Ope- 
ra Śląska - g. 18.00 - Faust; CHO- 
RZÓW: Teatr Rozrywki - g. 11.00 - 
Ania z Zielonego Wzgórza; KOSZĘ- 
CIN: DK - g. 10.00 - Kubuś Puchatek 
(Teatr Dzieci Zagłębia z Będzina); 
ZABRZE: Teatr Nowy - g. 10.00 - 
Porwanie Sabinek; 
BIELSKO-BIAŁA: Teatr Polski - 
g. 11.00 - Balladyna; 
CZĘSTOCHOWA: Teatr im. A. 
Mickiewicza - g. 9.00 Zemsta, g. 
12.00 - Pamiętnik narkomanki; 


KONCERTY -IMPREZY 


KATOWICE: Państwowa Filhar- 
monia Śląska (ul. Sokolska 2) - g. 
11. 00 i 17.00 Koncert szkolny 
(śpiew, taniec, muzyka i gwara Pod- 
hala w wykonaniu Zespołu Góral- 
skiego "Zakopiany); CHORZÓW: 
Miejska Biblioteka Publiczna (ul. So- 
bieskiego 8) - g. 17.00 - Spotkanie ze 
Stanisławem Michalkiewiczem, re- 
daktorem naczelnym tygodnika 
"Najwyższy czas"; 'ŚWIĘTOCHLO- 
WICE-LIPINY: Dom Kultury "Gro- 
ta" (ul. Chorzowska 73) - g. 17.00 - 
Spotkanie z Maciejem Szczawiń- 
skim; 


KINA 


KATOWICE: Kosmos - Gruby 
i chudszy (12 USA 9.00 14.20 18.00 
21.35) Nieugięci (15 USA 10.40 16.00 
19.40) Diabolique (15 USA 12.30); 
Rialto - Reakcja łańcuchowa (15 
USA 10.00 12.00 18.45 21.00) Panna 
Nikt (12 pol. 14.15) Dzień Niepodle- 
głości (12 USA 16.00); Światowid - 
Król Olch (15 niem.-franc.-ang.-pol. 
10.00 19.30) Po tamtej stronie chmur 
(15 niem.-franc.-włos. 12.30 17.15) 
Ukryte pragnienia (15 franc.-ang.- 
włos. 15.00); 
BĘDZIN: Lotnik - Twister (12 
USA 17.00 19.00); 
BRZESZCZE: Wisła - Gruby 
i chudszy (12 USA 18.00) Ukryte pra- 
gnienia (15 franc.-włos. 20.00); 
BYTOM: Gloria - Gruby i chudszy 
(12 USA 14.00 18.00) Reakcja łańcu- 
chowa (15 USA 16.00 20.00); 
CHORZÓW: Panorama - sala 1: 
Nieugięci (15 USA 12.30 14.30 16.30 
20.30) Reakcja łańcuchowa (15 USA 
18.30), sala 2: Reakcja łańcuchowa 
(15 USA 12.30 14.30 16.30 20.30) 
Nieugięci (15 USA 18.30); 
CZ E CH OWICE - DZIEDZICE: 
Świt - Złodziej z Bagdadu (b.o. USA 
16.00) Diabolique (15 USA 18.00 
20.00); 
DĄBROWA GÓRNICZA: Ars - 
Dzieciaki (18 USA 16.00 18.0020.00); 
GLIWICE: Bajka - Belfer (15 USA 
10.0017.45) Reakcja łańcuchowa (15 
USA 12.30 20.00) Panna Nikt (12 pol. 
15.30); Kino-Teatr X - Gruby i chud- 
szy (12 USA 13.00 15.30 20.00) Nie- 
ugięci (15 USA 17.45); Amok - Dale- 
ko od siebie (b.o. USA 18.30) Mission: 
lmpossible (15 USA 16.30 20.30); 
JAWORZNO: Sasanka - Sztorm 
(15 USA 16.00) Twister (12 USA 
18.15) Król Olch (15 niem.-franc.- 
ang.-pol. 20.15); 
MIKOLÓW: Adria 
 Dzień Nie- 
podległości (12 USA 17.00 19.30); 
MYSLOWICE: Oscar - Wyspa pi- 
ratów (12 USA 17.00) Egzekutor (15 
USA 19.00); Kosmos 2 (Wesoła) - 
Diabolique (15 USA 16.00 18.00 
20.00); 
PIEKARY: Zacisze - Dzień Nip- 
podległości (12 USA 15.30 18.00 
20.30); 
PSZCZYNA: Wenus - Telemaniak 
(12 USA 16.00) Fenomen (15 USA 
18.00) Matka swojej matki (15 pol. 
20.15); 
RUDA ŚLĄSKA: Patria .(Nowy 
Bytom) - Sztorm (15 USA 17.00) The 
Quest (15 USA 19.15); 
RYBNIK: Apollo - Złodziej z Bag- 
dadu (b.o. USA 16.30) Twister (12 
USA 18.00 20.00); 
SIEMIANOWICE: Tęcza - Gruby 
i chudszy (12 USA 16.30 19.30); . 
SOSNOWIEC: Muza - Gruby 
i chudszy (12 USA 10.00 12.00 16.00 
18.00 20.00) Dzieciaki (18 USA 
14.00); 
TARNOWSKIE GÓRY: Europa - 
Król Olch (15 niem.-franc.-ang.-pol 
10.00 12.00 19.30) Dzień Niepodle- 
głości (12 USA 14.30 17.00); 
TRZEBINIA: Hutnik - Dzień Nie- 
podległości (12 USA 18.00); 
TYCHY: Andromeda - Król Olch 
(15 niem.-franc.-ang.-pol. 16.00 
20.00) The Quest (15 USA 18.00) 
Krytyczna decyzja (15 USA 22.00); 
ZABRZE: Marzenie Gruby 
i chudszy (12 USA 10.00 12.00 18.00) 
Reakcja łańcuchowa (15 USA 14.00 
20.00) Diabolique (15 USA 16.00); 
ŻORY: Vega - Carrington (15 ang. 
18.00) Dziewczyna nr 6 (15 USA 
20.15); 
BIELSKO-BIALA: Apollo - Reak- 
cja łańcuchowa (15 USA 15.30 17.30) 
Dzień Niepodległości (12 USA 19.30); 
Złote Lany - Złodziej z Bagdadu (b.o. 
USA 16.00) Gruby i chudszy (12 USA 
17.30 19.30) Diabolique (15 USA 
21.30); 
('lESZYN: Piast - Reakcja łańcu- 
chowa (15 USA 16.30) Przygoda (15 
włos.-franc 18.30) Czerwona pusty- 
nia (15 włos.-franc. 21.00); 
OŚWIĘCIM: Luna - Twister (12 
USA 17.00) Król Olch (15 niem.- 
franc.-ang.-pol. 19.15); Graffiti 95 - 
DKF Reksio: Pulp Fiction (15 USA 
17.30) Gruby i chudszy (12 USA 
20.15); 
SKOCZÓW: Podhale - The Quest 
(15 USA 17.00) Fenomen (15 USA 
19.00); 
WADOWICE: Szarotka - The Qu- 
est (12 USA 15.30 17.30) Ukryte pra- 
gnienia (15 franc.-ang. 19.30); 
ŻYWIEC: Janosik - Sztorm (15 
USA 17.00) Namiętności (15 USA 
19.15); 
CZĘSTOCHOWA: Relax - Zło- 
dziej z Bagdadu (b.o. USA 9.00 12.15 
15.30) Gruby i chudszy (12 USA 
10.30 13.45 17.1521.00) Reakcja łań- 
cuchowa (15 USA 19.00); Relax - 
Złodziej z Bagdadu (b.o. USA 17.30) 
Gruby i chudszy (12 USA 19.15); Stu- 
dyjne - Przpd egzekucją (USA 17.15 
19.30); 


WPKiWim. Gen. J. Ziętka 


Planetarium Śląskie - g. 17.00 - 
Niebo Heweliusza; Górnośląski Park 
Etnograficzny - czynny od wtorku do 
niedzieli g. 10.00 - 17.00; ZOO - 
zwiedzać można w g. 10.00 - 16.00 
(kasy czynne do 15.00). 


1 .' '-'. ..''C.,'''. .1'VP........ .............".T".."..C". 


6.00 Kawa czy herbata? (w tym: Kartka z ka- 
lendarza) 
8.00 "Moda na sukces" - serial prod. USA 
8.20 Muzyczna Jedynka 
8.30 Wiadomości 
8.40 Bractwo przygody i zabawy 
9.05 Gimnastyka buzi i języka 
9.10 Mama i ja:" program dla mamy i trzylatka 
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 "Cagney i Lacey" (19/27) - serial prod. 
USA 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Gotowanie na ekranie - magazyn kulinar- 
ny (audiotele: 0-70035250) 
11.15 Zielone pogotowie 
11.25 Taki pejzaż 
11.45 Windy -lifts (10) 
12.00 Wiadomości 


12.10 Agrobiznes - rolniczy program informacyjny 
12.20 Magazyn Notowań: Amerykańska skala . 
Pomysłowy mistrz 
12.40 Portfel - magazyn finansowy 
13.05 Filmidło 
13.30 Inna Polska: Nafta 
13.55 "Ucieczka z Dossel" - film dok. Marka 
Wortmana 
14.20 Współczesna proza polska (3): Zaklinacz 
ciszy - Jacek Baczak 
14.50 Program dnia 
15.00 Wiadomości 
15.10 U siebie 
15.30 "Różowa pantera" (49/60) - serial anim. 
prod. USA 
16.00 Dla młodych widzów: "Wielkie święto ma- 
łego człowieka" - reportaż 
16.25 Muzzy (16) - język angielski dla dzieci 
16.30 Dla młodych widzów: Magazyn Muzycznej 
Jedynki (audiotell': 0-700 55 667-699) 
17.00 Teleexpress 
17.25 "Kate i Allie" (18/47) - serial prod. USA 
18.00 Filmidło 
18.30 Credo - magazyn katolicki 


19.00 Wieczorynka: Tęczowa bajeczka . "Karo- 
lina i jej przyjaciele" 
19.30 Wiadomości 
20.00 "Morderstwo" (12/23) - serial kryminalny 
prod. USA 
21.05 Czas na dokument: "Dom się zapada" - 
film dok. B. Balińskiej i K. Kalukin 
21.50 W centrum uwagi 
22.20 Diariusz rządowy 
22.30 Pegaz 
23.00 Wiadomości 
23.10 Zawsze po 21. 
23.40 "Skrzywdzeni przez los" - film fab. prod. 
angielskiej (1990 r., 105 min); reż. Pat 
O'Connor, wyk.: Mary Elisabeth Mastran- 
tonio, Iain Glen, Julie Christie 
Odrzucony przez dublińską społeczność potomek 
angielsko-irlandzkiej rodziny przyjeżdża w la- 
tach dwudziestych do Londynu, aby tu rozpocząć 
życie na nowo. Okazuje się, że i tutaj niełatwo się 
odnależć. 
1.25 "Ogień i woda" - film dok. prod. francu- 
skiej 
1.55 Zakończenie programu 


2 


-.. .'"TVP .,< '. . "d">,.'" , 


7.00 Panorama 
7.05 Sport telegram 
7.10 Poranny magazyn Dwójki. Dziennik kra- 
jowy 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki - program 
sportowo-rekreacyjny (audiotele: 0- 
70055666) 
8.00 Opolski Serwis Informacyjny 
8.10 Reportaż (z Katowic) 
8.30 "Dzieciaki, kłopoty i my" (66/110) - serial 
prod. USA 
9.00 Transmisja obrad Sejmu (w przerwie ob- 
rad, ok. 13.00 Panorama) 
14.55 Powitanie 
15.00 "Conan - łowca przygód" (21): "Conan 
i Kozacy" - serial anim. prod. USA 


15.25 Akademia Zdrowia Dwójki - program 
sportowo-rekreacyjny (pawt.) 
15.35 Apetyt na zdrowie 
16.00 Panorama 
16.10 
ejzaże wsi polskiej: Legendy o świętych: 
Swięty Wojciech 
16.30 5 x 5 wygrajmy razem - teleturniej (audio- 
tele: 0-70035217) 
17.00 Gospodarczy przegląd Dwójki 
17.30 Dobrodoszli Chorwacji - teleturniej (z Ka- 
towic) 
17.50 Portrety miast - program Agencji Reklamy 
TV Katowice 
18.00 Panorama 
18.10 Aktualności (z Katowic) 
18.35 Jeden z dziesięciu - teleturniej (audiotele: 
0-70075850) 
19.05 Bez znieczulenia - Marian Krzaklewski 
19.35 Klub Pana Rysia - program dla dzieci 
20.00 Pytania o Polskę: Państwo i wartości 


21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.35' Halo weekend 
21.45 "Rzeka Nadziei" (2/18) - serial prod. fran- 
cuskiej 
22.40 Spotkanie z Leszkiem Kołakowskim (9): 
"Koło fortuny" 
22.55 Studio Teatralne Dwójki: Roland Topor: 
"Zima pod stołem"; reż. Ewa Pytak-Chyla- 
recka, wyk.: Zbigniew Zamachowski, Ber- 
nardetta Machala-Krzemińska, Katarzyna 
Jamróz 
Autor sztuki określa ją jako bajkę o emigracji. 
Jest to opowieść o człowieku, który przyjechał do 
obcego kraju i wszystko mu w nim pasuje. Nawet 
gdy przychodzi mu mieszkać pod stołem, u stóp 
ukochanej. 
0.20 Panorama 
0.30 Wśród wariatów sobie żyć 
1.05 Zakończenie programu 


3 JVP.._ł('ATQWlCE! 14.20 Rock kwadrans 19.45 Gość dnia 
14.30 Zgadula - teleturniej dla dzieci 20.00 Metoda profesora Simona (2) - niemiecki 
15.00 Aktualności (2) serial sensacyjny s-f 
15.05 Program dnia 21.30 Gramofon - polski program muzyczny 
6.00 Król Artur i rycerze okrągłego stołu (22) - 15.10 Szmacianki (81) - angielski serial animowany 21.45 Promocje Teletrojki 
serial animowany 15.20 Roger Odrzutowiec (84) - serial animowany 21.50 Program na piątek 
6.30 Zwierzęta z ginącego lasu (5) - serial przy- 15.30 Pechowa rodzinka (8) - serial. animowany 22.00 Aktualności (4) 
rodniczy 15.55 Klarysa wyjaśni wszystko (9) - serial dla 22.15 Droga - serial prod. polskiej (powt.) 
7.00 TV Polonia - retransmisja programu sateli- młodzieży 23.15 Portrety 
tarnego 16.30 Dziś w Teletrójce - reportaż 23.45 Lista przebojów 5/6 
8.40 Muzyczne promocje 16.45 Osobliwości 24.00 Z muzycznej półki 
9.00 Poranek z Telewizją Katowice - magazyn 17.00 Daj szansę zdrowiu - magazyn medyczny 0.15 Gaude Mater - Festiwal Muzyki Sakralnej 
studyjno-filmowy 17.30 Dobrodosz1i Chorwacji - teleturniej Częstochowa '96 
11.00 Program dnia 17.50 Portrety miast - program Agencji Reklamy 1.00 Noc filmowa: Zakręty historii (7) - serial 
11.05 Droga (1/6) - serial prod. polskiej TV Katowice dokumentalny 
12.00 Aktualności (1) - program informacyjny 18.00 Panorama 1.30 Film dokumentalny 
12.05 Dr Dangerfield - serial kryminalny (powt.) 18.10 Aktualności (wyd. główne) 2.00 Szarada - film fab. prod. USA 
13.00 Obietnica - francuski serial dokumentalny (powt.) 18.30 Maria Celeste - serial prod. wenezuelskiej 3.30 Głód - film obyczajowy prod. USA 
13.30 Kandydaci Boga - angielski film dokumen- 19.15 Wieczór z Telewizją Katowice - program 5.00 Film dokumentalny 
talny (powt.) studyjno-filmowy 5.30 Program rozrywkowy 


A.,'"' - . POLS A" T 

 
; -;--::::----- .. . .--" 
 


6.00 Starsky i Hutch (9) - amerykański serial 
kryminalny 
7.00 Poranek z Polsatem 
7.55 Poranne informacje 
8.00 Polityczne graffiti 
8.15 Klub Fitness Woman 
8.30 Czarodziejka z księżyca (102) - serial dla 
dzieci 
9.00 MacGyver (68) - amerykański serial 
sensacyjny 
10.00 Żar młodości (49) - kanadyjski serial 
obyczajowy 
11.00 Airwolf (49) - amerykański serial sensa- 
cyjny 


12.00 Jesteśmy - magazyn redakcji programów 
religijnych 
12.30 Plac Słoneczny 4 - program dla dzieci 
13.00 P.M.A.M. GRA!MY 
14.00 Motowiadomości 
14.30 Link Journal- magazyn mody 
15.00 HALOGRA!MY (tel. 0-700-76-701
 
15.20 Ye! Ye! Ye! - program muzyczny dla dzieci 
15.30 Ufozaury (20) - serial animowany dla 
dzieci 
16.00 Informacje 
16.15 Nie tylko dla dam 
16.45 Magazyn 
17.10 Kalambury - program rozrywkowy 
17.40 Skrzydła (20) - amerykański serial ko- 
mediowy 
18.10 Świat według Bundych (49) - amerykań- 
ski serial komediowy 


18.40 Moim zdaniem - komentarz polityczny 
18.45 Informacje 
19.00 Drużyna "A" (46) - amerykański serial 
sensacyjny 
19.50 Losowanie LOTTO 
20.00 Nieustraszony (55) - amerykański serial 
sensacyjny 
21.00 Starsky i Hutch (9) - amerykański serial 
kryminalny 
22.00 Informacje i biznes informacje 
22.25 Polityczne graffiti 
22.30 Ulice San Francisco (66) - amerykański 
serial sensacyjny 
23.30 Sztuka informacji 
23.55 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny 
0.30 Żar młodości (49) - kanadyjski serial 
obyczajowy 
1.25 Pożegnanie 


'YVeoLQNłA ..' 


7.00 Program dnia, 7.05 Rody fa- 
brykanckie: Oskar Kon i inni - re- 
portaż, 7.35 Sardynia Cup - repor- 
taż z regat, 8.00 Tętno pierwotnej 
puszczy (3): Nie tylko kły i pazury- 
film przyrodniczy, 8.30 Wiadomo- 
ści, 8.40 Bez przymusu - reportaż, 
9.00 Polskie ABC - program dla 
dzieci, 9.30 Kowalski i Schmidt (5), 
10.00 Czterdziestolatek dwadzie- 
ścia lat póżniej (9/15): Przetarg, 
czyli jedyne wyjście - serial kome- 
diowy prod. polskiej, 10.55 Uczmy 
się polskiego (26), 11.30 Muzyczna 
skrzynka - program muzyczny, 
12.00 Wiadomości, 12.15 Śpiewy po 
rosie - film fabularny prod. pol- 
skiej, 13.45 Mikrofon dla wszyst- 
kich - program rozrywkowy, 14.10 
Jan Paweł II (3): Papież i religie - 
film dokumentalny, 14.40 Recital 
harfowy Ewy Jaślar, 15.00 Panora- 
ma, 15.20 Program na popołudnie 
i wieczór, 15.30 Credo - magazyn 
radakcji katolickiej, 16.00 Ekspres 
reporterów w TV Polonia, 16.30 
Przegląd prasy polonijnej, 17.00 
Teleexpress, 17.15 Ala i As - pro- 
gram dla dzieci, 17.30 Przygody 
rozbójnika Rumr::ajsa - film animo- 
wany, 17.35 Tata, a Marcin ppwie- 
dziaL., 17.45 Krzyżówka szczęścia 
- teleturniej, 18.15 Królewskie sny 
(3/8) - serial TVP 19.15 Opowieści 
z Collegium Maius (3): Od bakała- 
rza do profesora, 19.45 Dobranoc- 
ka: Miś Uszatek, 20.00 Wiadomości, 
20.30 Teatr satelitarny: Baba-dzi- 
wo, autorka: Maria Pawlikowska- 
-Jasnorzewska, reż. Henryk Kluba, 
22.00 Program na piątek, 22.05 Ga- 
leria muzeum, 22.30 Panorama, 
23.00 Spojrzenia na Polskę - pro- 
gram publicystyczny Jerzego 
Klechty, 23.20 Rozmowy, rozmów- 
ki: Bliskie spotkania - Krzysztof 
Piesiewicz - program Alicji Resich- 
-Modlińskiej, 23.45 Książki najlep- 
sze, 23.50 'Franciszka Starowiey- 
skiego gawędy o sztuce: Babie lato 
- Józef Chełmoński, 24.00 Vratisla- 
via Cantans '96 - reportaż, 0.30 Bez 
przymusu - reportaż, 0.50 Wiado- 
mości, 1.00 Królewskie sny (3/8) - 
serial prod. polskiej (powt.), 2.00 
Opowieści z Collegium Maius (3): 
Od bakałarza do profesora (powt.), 
2.30 Przegląd prasy polonijnej 
(powt.), 3.00 Panorama (powt.), 
3.30 Teatr satelitarny: Baba-dziwo 
(powt.), 5.05 Galeria muzeum, 5.30 


KrzyŻÓwka szczęSCla - teleturniej 
(powt.), 6.00 Spojrzenia na Polskę- 
program publicystyczny (powt.), 
6.20 Rozmowy, rozmówki: Bliskie 
spotkania - Krzysztof Piesiewicz 
(powt.), 6.45 Książki najlepsze 
(powt.), 6.50 Franciszka Starowiey- 
skiego gawędy o sztuce: Babie lato 
- Józef Chełmoński (powt.). 


" ........"'rv..KRAK6w 


8.00 Kronika 8.10 Kraków na 
dzień dobry 8.30 Maluchy - francu- 
sko-amerykański serial anim. (4) 
8.55 Maria Celeste - serial wenez. 
(26) 9.40 Zwycięstwo na morzu - 
angielski serial dok. (10) 10.10 
Chłopi - polski film fab. (powt.) 
11.45 Fama niezapominajka - ang. 
film ang. dla dzieci 12.00 Retrans- 
misja TV polonia 15.00 Powitanie 
15.10 Szmacianki - angielski serial 
anim. dla dzieci 15.20 Roger Odrzu- 
towiec - amerykański serial anim. 
(84) 15.25 Pechowa rodzinka - fr. 
serial anim (8) 15.50 Klarysa wyja- 
śni wszystko - amerykański serial 
fab. dla młodzieży (9) 16.30 Kundel 
bury i kocury - pr. dla miłośników 
zwierząt 16.45 Tak było, jak jest? - 
magazyn filmów dokumentalnych 
17.30 U siebie - magazyn mniejszo- 
ści narodowych i grup etnicznych 
17.50 Prezentacje - program pro- 
mocyjny 18.00 Gość TV Kraków 
18.10 Kronika 18.30 Maria Celeste 
- serial wenez. (26) 19.25 Marzenia 
i kariery - reportaż 19.15 Wieczór 
z TV Kraków 20.00 Metoda profe- 
sora Simona - film obycz. francu- 
sko-niemieckiej 21.25 Gramofon - 
polski pr. rozrywkowy 21.35 Gość 
TV Kraków 21.50 Kronika 22.00 
Nasza antena 22.05 Sport 22.10 
Magazyn teatralny 22.30 Zakręty 
historii - serial dokumentalny 
23.00 Zakręty historii - serial dok. 
(7) 23.00 Specjalistki - amerykań- 
ski serial sensacyjny 23.50 Hejnał - 
zakończenie programu. 


TV WISŁA 
. :' .
. .:, .: 


9.00 Teledyski, 12.00 Przepo- 
wiednie Davida Harklaya, 13.00 
Słodka zemsta - serial prod. wene- 
zuelskiej, 14.00 Teledyski, 16.00 
Oczko - teleturniej, 16.30 Akade- 
mia modelek - serial prod. francu- 
skiej, 17.00 Dzieciowisko - pro- 
gram dla dzieci, 17.30 Oczko - tele- 


turniej, 18.00 Reporterzy - maga- 
zyn informacyjny, 18.20 Informacje 
sportowe, 18.30 Akademia modelek 
- serial prod. francuskiej, 19.00 
Słodka zemsta - serial prod. wene- 
zuelskiej, 19.55 Reporterzy - maga- 
zyn informacyjny, 20.00 Fakon 
Crest - serial prod. USA, 20.50 Wy- 
niki losowania Multilotka, 20.55 
Sprawy wewnętrzne - serial krymi- 
nalny prod. angielskiej, 21.55 Re- 
porterzy - magazyn informacyjny, 
22.10 Informacje sportowe, 22.20 
Hunter - serial kryminalny prod. 
USA, 23.10 Time Trax - serial 
s-f prod. USA, 24.00 Reporterzy - 
magazyn informacyjny, 0.15 Infor- 
macje sportowe. 


PTK,2 


14.05 Telezakupy, 15.00 Atomic 
TV, 17.00 Beverly Hills Teenagers - 
serial dla dzieci, 17.30 Biały Kieł 
(15) - serial animowany dla dzieci. 
18.00 To i Moto - sport i motoryza- 
cja, 18.30 Anastasia (4) - serial grec- 
ki, 19.00 Dookoła sławy - magazyn 
filmowy, 20.00 Przepraszam, czy tu 
biją? - dramat kryminalny prod. 
polskiej, 21.30 VideoEkran - maga- 
zyn filmowy, 22.00 Ukryty 11- thril- 
ler prod. USA, 23.35 Heart & Soul- 
muzyka, 0.05 Muzyczne dobranoc. 


::,.;..;.:.... 


CANAL + 


7.00 Muzyczny Budzik - muzycz- 
ne hity (*), 7.30 Diabelski Młyn - 
filmy rysunkowe wytwórni Warne- 
ra ('), 8.00 Kto tu rządzi? - serial 
amerykański (22), 8.25 Szósty 
zmysł - angielska komedia obycza- 
jowa, 10.10 Dolina 10000 dymów - 
film dokumentalny, 10.55 Przemyt- 
nicy - polski film obyczajowy, 
12.20 Historia Silken Laumann - 
kanadyjski film obyczajowy, 14.00 
Quasimodo - serial animowany dla 
dzieci (23), 14.25 Moje drugie ja - 
amerykański serial komediowy 
(23), 14.50 Moje tak zwane życie - 
amerykański serial animowany (4), 
15.50 Poi rot IV: Niemy świadek - 
angielski film sensacyjny, 17.35 Ar- 
sene Lupin, Czarna Peleryna - 
francuski serial animowany (9), 
18.00 - 20.00: Okno otwarte "Na 
gapę" (blok programów): 18.00 
Diabelski Młyn - filmy rysunkowe 
wytwórni Warnera (*), 18.20 Nie 
przegap ('),18.50 Bajer w Bel-Air- 


RADIO BIELSKO 


RADIO SATELITARNE RMF FM 
4 STACJE: 
RM ej M MAŁOP
LSKA, SLĄSK 
ł-' KatoWIce 71,75 . 
, 93,0 MHz (tel. 157- 
48-37) Wodzisław 90,0 MHz, Opole 71,06 
. 95,3 FM, Bielsko-Biała 72,77 . 89,2 
MHz, Częstochowa 70,88 . 92,4 MHz 


RADIO VANESSA 
.-i J1eS

 100,3 FM 
W 100, 
Racibórz: 
ul. Starowiejska75 
tel.: (036) 1-54-221; 154-582 
I 


RADIO KATOWICE 


Katowice: 
radl
TOWICE 68,33 MHz 
(teL centr. 51-52-21) 
Bielsko-Biała: 103,00 MHz 
(tel. 12-33-83) 
Częstochowa: 68,96 MHz 


RADIO DELTA 


DElTA UKF 

 '-J,./ 87,9 FM 70,4 FM 
.n .;. l Bielsko-Biała 
 


'\ 


"""'''''-=ł'' 


;;'.;:'; ,
 


"0::.,.. 


lo. 


J,. 


_. 


Jacek Fafiński (na gorze) może wkrótce stanąć naprzeciwko Andrzeja Wrońskiego. 


Fot. PAP/CAF 


W połowie września Biuro Wykonawcze Mię- 
dzynarodowej Federacji Zapaśniczej (FILA) pod- 
jęło decyzję o zmniejszeniu liczby kategorii. Za- 
miast dotychczasowych dziesięciu, od nowego ro- 
ku zapaśnicy będą walczyć w osmiu: 48 - 54 kg, 
58, 63, 69, 76, 85, 97 i do 125. 
- Chodziło podobno o zlikwidowanie kategorii 
nienaturalnej, jak 48 kg, w której w Europie coraz 
trudniej znależć zapaśnika, oraz o ograniczenie 
liczby zawodników w najważniejszych zawodach, 
jak: ME, MŚ czy lO. Decyzje FILA zaskoczyły tro- 
chę środowisko zapaśnicze i nie chodzi nawet 
o samo zmniejszenie liczby kategorii, ile o nowe.zi- 
mity wagowe. Szkoleniowcy na pewno ustaliliby 
je inaczej - mówi trener koordynator PZZ w sty- 
lu klasycznym, Aleksander Bąk. 
Bez wątpienia nowy podział kategorii zaostrzy 
konkurencję. Dotyczy to także reprezentacji Pol- 
ski. Jeśli dwukrotny mistrz olimpijski Andrzej 


Wroński będzie chciał walczyć w kategorii do 97 
kg, może stanąć na drodze srebrnego medalisty 
z Atlanty Jacka Fafińskiego. Niewykluczone jest 
starcie mistrzów olimpijskich: Włodzimierza Za- 
wadzkiego z Ryszardem Wolnym, bądż tego dru- 
giego z Józefem Traczem. 
Podczas igrzysk w Atlancie szef MKOl, Juan 
Antonio Samaranch, zasugerował, że zapasy mo- 
gą wypaść z programu igrzysk, jeśli nie zostanie 
uatrakcyjniona ich formuła. Stąd podobno wzięły 
się zmiany podjęte przez FILA. 
- Nie sądzę, aby pozycja zapasów była zagrożo- 
na. Jest to dyscyplina, która rozgrywana jest od 
pierwszych igrzysk olimpijskich i nikt chyba nie 
stawiał tak sprawy - uważa Bąk. 
Zmiany kategorii nie wprowadzą zmian w szko- 
leniu, ale na pewno trenerzy, a przede wszystkim 
zawodnicy, staną przed trudnym wyborem. Zapa- 
śnicy muszą znów stanąć na wagę. (bk) 


Belgowie nie w porządku 


Mając zapewniony awans, pingpongiści 
Belgii zachowali się nie fair, wysławiając 
do ostatniego meczu rezerwowy skład. 
Mimo zwycięstwa z Węgrami, 1997 roku. Polacy o utrzymanie 
"polscy tenisiści stołowi nie się w superlidze zagrają z Ho- 
awansowali do półfinału super- lendrami (pierwszy mecz na wy- 
ligi. O wszystkim zadecydował jeździe) i jeśli wyjdą z tej po- 
pojedynek pomiędzy Szwedami tyczki zwycięsko, zajmą miejsca 
i Belgami. Na starcie superligi 5-6. W razie porażki w dwume- 
Szwedzi przegrali u siebie z bia- czu będą toczyć bój do ostatniej 
ło-czerwonymi 2:4 i zanosiło się, piłki o utrzymanie. 
że nie odegrają większej roli - Jesteśmy zawiedzeni posta- 
w rozgrywkach. Mieli jednak wą Belgów - mówi trener repre- 
cień szansy na awans, pod wa- zentacji Stefan Dryszel. - Kiedy 
runkiem wysokiego zwycięstwa szansę na awans miały jeszcze 3 
z Belgami. Grając przeciwko re- drużyny postąpili nie fair, wy- 
zerwowym zawodnikom Belgii stawiając w ostatnim meczu re- 
zwyciężyli 4:0, i w ten sposób zerwowy skład. 
obie drużyny zakwalifikowały · · · 
się do półfinału. W sobotę w Warszawie odbę- 
W grupie B awans wywalczy- dzie się zjazd sprawozdawczo- 
ły zespoły Francji i Niemiec. -wyborczy PZTS. Jedynym kan- 
W półfinale Niemcy zmierzą się dydatem na stanowisko prezesa 
ze SzweCJą, a Belgia z Francją. jest Adam Giersz, zapowiada się 
Pierwsze mecze odbędą się 3 natomiast kilka zmian w zarzą- 
grudnia, a rewanże w lutym dzie. L. Jaż. 


Sparingi w Damaszku 


Polska reprezentacja olimpijska przygotowywana na igrzyska olimpij- 
skie w Sydney wybiera się na Bliski Wschód. Piłkarze trenera Pawła Ja- 
nasa rozegrają w Damaszku dwa mecze - 8 i 10 listopada z rówieśnika- 
mi z Syrii, także przygotowującymi się do eliminacji Olimpiady 2000. 
- Nie ukrywam, że mamy spore trudności ze znalezieniem warto- 
ściowych sparingpartnerów w Europie. Stąd z zadowoleniem przyją- 
łem ofertę Syrii. Niestety, nic nie wiem o naszych rywalach - powie- 
dział Janas. Ze składu niemal w ostatniej chwili ubył Maciej Terlecki 
(ŁKS Łódż), który po wtorkowym treningu uskarżał się na obrzęk pra- 
wej nogi. 


Od sezonu 1997/98 ligowe 
rozgrywki piłki ręcznej (kobiet 
i mężczyzn) odbywać się będą 
innym systemem. Nastąpi po- 
wrót do rozgrywania meczów 
w soboty i niedziele. Nie bę- 
dzie play offu, a każdy zespół 
rozegra z każdym po 4 spotka- 
nia (w sumie 44). 


Znowu 
w niedzielę 


Rzecznikami pomysłu byli 
przede wszystkim trenerzy re- 
prezentacji, bo choć będzie 
więcej spotkań, to liga się 
skróci. Znajdzie się więcej cza- 
su na pracę z kadrą. 
Przeciwko projektowi byli 
w komplecie delegaci śląskich 
klubów. 
- Play off jest we wszystkich 
liczących się ligach europej- 
skich. Wstępnie obliczyliśmy, 
iż nowy system rozgrywek 
sprawi, że potrzebne będą trzy- 
krotnie wyższe budżety klu- 
bów. Kto to wytrzyma? Poja- 
wią się problemy ze zwolnie- 
niami zawodników z pracy, 
wiele piłkarek ma obowiązki 
rodzinne. Liga potrwa raptem 
4,5 miesiąca. Co robić z zawod- 
nikami w pozostałym czasie? - 
mówi prezes Śląskiego Związ- 
ku Piłki Ręcznej Roman Gru- 
dzień. 
Według niego, wiele okrę- 
gów przysłało niezbyt kompe- 
tentnych delegatów, którzy po- 
parli decyzje centrali, ponie- 
waż bezpośrednio ich nie doty- 
czyły. (me) 


Deska 


i samochody 


Rozmowa z 6. zawodnikiem świata w snowboardzie, ŁUKASZEM STAROWICZEM 


. Skąd taka popularność 
snowboardu? 
- Wszystko zaczęło się w USA, 
póżniej moda ogarnęła zachod- 
nią Europę i trafiła do nas. Szyb- 
ko zyskała popularność, zwłasz- 
cza wśród młodzieży i dorosłych. 
Ktoś, kto jeżdził na nartach, 
szybko może opanować jazdę na 
jednej desce. 
. To jednak sport dla ludzi 
o zasobnych kieszeniach. 
- Niekoniecznie.' Ceny sprzę- 
tu snowboardowego można po- 
równać do cen nart. Za profe- 
sjonalną deskę Burtona - a ja 
takiej używam - trzeba zapła- 
cić 1000 marek, do tego docho- 
dzą jeszcze wiązania, buty, 
więc całość zamknie się w kwo- 
cie 3 tysięcy złotych. Burton, 
podobnie jak kilka innych firm, 
produkuje również sprzęt tań- 
szy. Jest blisko 30 rodzajów de- 
sek Burtona, każda z inną gra- 
fiką, innej długości. Taki sprzęt 
można kupić już od 400 zło- 
tych, a komplet - na który skła- 


dają się jeszcze buty, wiązania, 
rękawice - już za 1000 złotych. 
Oczywiście mówimy o sprzęcie 
nowym, używany jest o wiele 
tańszy. 
. Dlaczego w tak krótkim 
czasie Polska stała się potęgą 
w snowboardzie? 
- Większość z nas rozpoczyna- 
ła karierę na nartach, więc nie 
było problemów z przestawie- 
niem się na jedną deskę. Potrze- 
bowałem 3 dni, by opanować 
skręt i jazdę, póżniej już dosko- 
naliłem te elementy. 
. Szybko awansował pan do 
światowej czołówki. 
- Dobre wyniki sprawiły, że 
trafiłem do zawodowej grupy 
Burtona, w której skupieni są 
najlepsi zawodnicy z całej Euro- 
py. W zeszłym roku ta grupa 
zdobyła na mistrzostwach świa- 
ta 12 medali, w tym 6 złotych. 
. Jak wyglądają przygotowa- 
nia do sezonu? 
- Od września byłem już na 6 
wyjazdach: w Austrii, Szwajca- 


rii, Wloszech i na Wyspach Ka- 
naryjskich. Ten ostatni to taki 
"mokry" trening, czyli surfing 
i windsurfing. Oprócz tego ma- 
my zajęcia na siłowni, aerobik, 
jazdę na rowerze. Są też wspól- 
ne zajęcia w kadrze narodowej. 
W tym sezonie czeka nas cykl 
Pucharu Świata, mistrzostwa 
świata w Kalifornii oraz impre- 
zy krajowe. 
. Snowboard stał się dyscy- 
pliną olimpijską... 
- ... i stworzono nam lepsze 
warunki. Powołana została ka- 
dra olimpijska. otrzymujemy 
stypendia. 
. Co pan robi poza snowboar- 
dem? 
- W zeszłym roku kupiłem mo- 
tocykl do crossu i jestem z tego 
bardzo zadowolony. Poza tym 
jeżdżę na deskorolce, latam pa- 
ralotnią. Lubię - jak wszyscy 
snowboardziści - szybkie samo- 
chody i głośną muzykę. 
Rozmawiał: 
LESZEK JAŻWIECKI
		

/iv5521-1996-261-0012.djvu

			12 . TRYBUNA ŚLĄSKA, 7 LISTOPADA 1996 


Dzień w Wiśle 


SPORT 


, 


I 


NI 


WY I STWA 


I Do meczu z Mołdawią pozostało jeszcze kilka dni. Napięcie wśród piłkarzy z godziny na godzinę 
wzrasta, ale trzeba je w jakiś sposób rozładować. Wszyscy są głodni sukcesu i mówią o zwycięstwie. 


- Panowie, szybciej i dokład- 
niej, bo przeciwnik nie ustąpi 
wam pola - instruuje trener 
Antoni Piechniczek graczy ćwi- 
czących na bOisku wiślańskiego 
"Startu". - Tomek, (to do Haj- 
ty) zamiast dośrodkować, mo- 
żesz czasami odegrać piłkę na 
,,16". 
Raz po raz selekcjoner wypo- 
wiadał uwagi pod adresem każ- 
dego piłkarza. Gdy rozpoczęła 
się gra szkolna "zielonych" 
(piłkarze występujący na Wem- 
bley) na "białych" rolę dyry- 
genta przejął Piotr Nowak, któ- 
ry uspokajał kolegów i pocie- 
szał ich po nieudanym zagra- 
niu. 
Grzegorz Szamotuiski i Ar- 
kadiusz Onyszko we wtorek 
poszli do miejscowego fryzje- 
ra, zafundowali sobie nowe 
fryzury i teraz wyglądają jak 
bracia bliżniacy. Obaj zostali 
poddani specjalnym "tortu- 
rom" Zygmunta Kalinowskie- 
go i kierownika drużyny To- 
masza Kotera. Gdy Onyszko 
popełnił błąd i przepuścił piłkę 
do siatki, zaraz opiekun bram- 
karzy zapewnił go, że dwa- 
dzieścia pompek to minimalna 
kara. 
- Obaj są młodzi oraz zdolni 
i trudno rozstrzygać, który 
z nich stanie między słupkami - 
zapewniał potem trener Piech- 
niczek. - Wożniak nie gra 
w Porto, Szczęsny zrezygnował 
z kadry, a ja nie mam zwyczaju 
kogoś zapewniać, że będzie 
miał etat w reprezentacji. Tak 
było w przeszłości i tak jest te- 
raz. 
Bramkarze wydają się w do- 
brej formie psychicznej i chyba 
zniosą ten balast psychiczny. 
Zresztą, obaj cieszyli się du- 
żymi względami dziennikarzy. 
Największym pechowcem 
wiślańskiego zgrupowania oka- 
zał się będący w dobrej formie 
Adam Ledwoń. Piłkarz GKS 
Katowice podczas wtorkowego 
treningu doznał naderwania 
mięśnia dwugłowego lewej nogi 
i doktor Tadeusz Moszkowicz 
zalecił mu przynajmniej dwu- 
tygodniową pauzę. 


Lp- 


Działacze III-ligowej Jagiellonii 
Białystok złożyli do sądów w Ło- 
dzi i Białymstoku pozwy w spra- 
wie transferu Marka Citki. Doma- 
gaJą się powrotu piłkarza i zapła- 
ty odszkodowania za "bezumowne 


Czyj Citko? 


korzystanie z jego umiejętnosci". 
Według nich Widzew opóżniał 
spłatę poszczególnych rat i nie ro- 
zegrał z Jagiellonią meczu towa- 
rzyskiego zagwarantowanego 
w kontrakcie. We wrześniu 1995 r. 
Citko przeszedł do Widzt'wa za 
300 tysięcy złotych. 
- Widzew zapłacił Jagiellonii 
należną kwotę w ustalonym termi- 
nie i w związku z tym Marek Cit- 
ko jest piłkarzem łódzkiego klubu 
- takie stanowisko prezentują 
działacze Widzewa. 
- Jeżeli będę musiał, choć jest 
to mało prawdopodobne, to wrócę 
do Białegostoku - mówi Citko. 
- Jeśli z uporem będę grał w Wi- 
dzewie, zostanę po prostu zawie- 
szony. Liczę na domi>wienie się 
klubo w w tej sprawie. Cały zgiełk 
wokół zaistniałej sytuacji może mi 
jedynie zaszkodzić. Kto wie, czy 
nie nadarzy się okazja gry na Za- 
chodzie, a przecież menażerowie 
stamtąd bardzo nie lubią afer. 


*** 
* * 
J1 ."",r 
* * 
*** 
9.30 Z turniejów ATP, 12.00 
Mag. sportów motorowych, 
13.30 Na wesoło, 14.00 Euro- 
fun, 15.00 Piłka nożna - elimi- 
nacje MŚ, 18.30 Tenis - turniej 
mężczyzn w SztokholmIe (na 
żywo), 22.00 Boks zawodowy, 
23.00 Motocyklowy supercross, 
24.00 Mag. żeglarski. 


r- 


.. 
,"." 


Deutsches 
5portFernsehen 


8.30, 13.15 i 8.00 Superfan - 
quiz, 12.15 i 18.45 Koszykówka 
NBA, 16.15 Popisy kaskade- 
rów, 17.15 Golf, 20.15 Piłka 
ręczna - bundesliga (na żywo), 
22.30 Kolarska szesÓodniówka 
w Monachium (na żywo), 24.00 
Wrestling. 


\ -....... 
{ 
." 
\. .l 
I , 


.:: 


.. 


J . 
 


,
 


Na Marka Gitkę (przy pi/cel będziemy liczyć w niedzielny wieczór. 


,. 


'*ł' 


............... 


- 


..... 


. 


.kę, by zwyciężyć w jak najwyż- 
szych rozmiarach. O składzie 
nie chciałbym również mówić, 
ale pewnie będzie on zbliżony 
do tego, który zaprezentował 
się na Wembley. Ważne będzie 
nastawienie psychiczne, musi- 
my jak najszybciej strzelić gola. 
Zapewniam wszystkich moich 
oponentów, że tygodniowe 
zgrupowania nie są wcale prze- 
dłużeniem urlopów na koszt 
podatników. Przebywam z ka- 
drowiczami od rana do wieczo- 
ra i na pewno po moich obser- 
wacjach wiem, kogo na ile stać. 
Zresztą, nasi rywale również 
stosują te metody treningu, wy- 
myślone nie przez Piechniczka, 
lecz przez wybitne autorytety 
naukowe. 
Henryk Bałuszyński wraz 
z Tomaszem Wałdochem mają 
doskonałe humory, ich druży- 
na VfL Bochum plasuje się wy- 
soko. 
- Nie wiem, czy wystąpię, bo 
wszystko zależy od trenera 
- zaczął ostrożnie Bałuszyński. 
- Ale liczę na miejsce w podsta- 
wowym składzie. 
Do meczu pozostało jeszcze 
kilka dni. Napięcie w
ród pił- 
karzy z godziny na godzinę 
wzrasta, ale trzeba je w jakiś 
sposób rozładować. Wszyscy są 
głodni sukcesu i zapewniają 
o zwycięstwie w niedzielę nad 
Mołdawią. 
Kadrę na zgrupowaniu w Wi- 
śle odwiedził: 
WLODZIMIERZ SOWIŃSKI 


Browary Tyskie Bobry Bytom 
w derbowym spotkaniu z Pogo- 
nią Ruda Śląska długo szukały 
sposobu na rywala, aż wreszcie 
w końcowych fragmentach dał 
o sobie znać Andrzej Pluta 
i ostatecznie gospodarze wygrali 
98:95 (55:61). Rezultat jest iden- 
tyczny jak w pierwszej potyczce. 


Bobry - Pogoń 98:95 


osobistych. Potem rzucali Kor- 
dian Korytek i Mirosław Lopat- 
ka. Na 4 sek przed końcem znów 
dał o sobie znać Pluta i rzutem 
zza linii 6,24 ponownie trafił - 
98:95! 
Punkty dla Bobrów: Joubert 
27, Matthews 22, Korytek 17, 
Bacik 16, Pluta 15 oraz Golań- 


* * * 
Puchar Koraća: Mazows7.anka 
Pruszków - Czerno More Sodi 
Warna 102:99 (50:55), Komfort- 
Forbo Stargard Szczeciński - Crve- 
na Zvezda Belgrad 58:70 (40:30). 
* * * 
30-letmego Raya Fostera (205 
cm) z Cleveland zaangażowano 


Pluta w roli kata 


I Dwa rzuty Andrzeja Pluty za trzy punkty 
zadecydowały o wygranej gospodarzy. 


- Długo muswłem szukac wła- 
ściwego rytmu gry i kiedy na 
parkiecie pojawili się Golański 
z Wolnikiem, wówczas wyłączy- 
li dwóch rzucających rywali - 
powiedział po meczu mocno 
podekscytowany trener Bobrów, 
Jerzy Olejniczak. 
Jeszcze w 25 min goście pro- 
wadzili 13 punktami 76:63 i wy- 
dawało się, że kontrolują prze- 
bieg wydarzeń na parkiecie. 
Olejniczak nie ustawał w poszu- 
kiwaniu właściwej piątki i na 
ławie rezerwowych siedział me- 
dawny bohater meczu ze Szwe- 
dami - Pluta. Jednak bytomianie 
wykazali dużą dyscyplinę tak- 
tyczną i mozolnie odrabiali stra- 
ty. W 34 min było już 85:84 i na 
parkiecie rozgorzała prawdziwa 
wojna. Sędziowie Dariusz 
Szczerba (Wrocław) i Tomasz 
Cesnowski (Białystok) wydali 
wiele dziwnych decyzji i w 35 
min parkiet musiał opuścić 
Greg Hillman. Filar rudzian 
miał uzasadniont' pretensje, bo- 
wiem dwa gwizdki w krótkim 
odstępie czasu były na pewno 
fałszywe. 
- Nie mamy układów sę- 
dziowskich i stąd też przegrali- 
śmy tę potyczkę - stwierdził 
rozgorączkowany trener Arka- 
diusz Koniecki. - Nie mamy do- 
świadczenia i nie potrafimy 
utrzymać wyniku. Coraz trud- 
niej będzie zająć miejsce 
w pierwszej szóstce, a przecież 
mieliśmy taki cel. 
Występ Pluty w dzisiejszym 
meczu stał pod znakiem zapyta- 
nia, bowiem narzekał na skręco- 
ną nogę, lecz w końcu zdecydo- 
wał się na grę. Rozgrywający 
Bobrów wystąpił w roli kata. Na 
90 sek przed końcową syreną 
rzucił za 3 pkt i gospodarze ob- 
jęli prowadzenie 93:92. Wyrów- 
nał Wardach jednym z rzutów 


.. 


'O-r'J 


- 


..; 
/J. 


rur M, 

 I , 
1:1. , 


Na kosz rzuca Mariusz Bacik. 
ski l, Błoński O, Wolnik o; dla 
Pogoni: Hillman 22, Hines 18. 
Wardach 14, Żurawski 4, Fran- 
kowski O oraz Rajkowski 19, 
Łopatka 9, Morawiec 9, Wój- 
ciak U. (sow) 


AZS Yawal Absolwent - Mostostal 3:1 


, , 
t
 ,!f;' 
, 


. 


n
 
_'" 


. 


., 


- Nie mam powodów do rado- 
ści, a gdy jechałem do Wisły 
cieszyłem się z dobrej formy - 
powiedział z markotną miną 
Ledwoń. - Porozmawiam jesz- 
cze z trenerem i pojadę do do- 
mu. 
Paweł Wojtala przyjechał ze 
stłuczonym stawem barkowym, 
zaś Paweł Skrzypek z zapale- 
niem ucha. Obaj jednak powoli 
dochodzą do siebie i na pewno 
selekcjoner będzie mógł, gdy 
zajdzie potrzeba, skorzystać 
z ich usług. 
- Nie zastanawiam się, gdzie 
zagram, ale na razie walczę 
o miejsce w drużynie seniorów 


- stwierdził schodzący z boiska 
Marcin Mięciel. - Decyzja za- 
padnie może już dzisiaj, naj- 
później w piątek, ale ja chcę 
grać. Chciałbym pomóc jednej 
lub drugiej drużynie. 
Mięciel wspólnie z innymi 
napastnikami imponował ocho- 
tą do biegania i dużo strzelał. 
Często w trudnych sytuacjach 
i stąd też czasami niecelnie. 
- Jesteśmy po trzech dniach 
treningu i dzisiaj gramy mecz 
kontrolny z Odrą Wodzisław - 
poinformował Piechniczek. 
- Mam opracowany scenariusz, 
choć o szczegołach nie chciał- 
bym mówić. Mamy taką takt y- 


Może bpdzie komplet 


Sprzedaż biletów idzie bardzo dobrze. 
N a trybunach zasiądzie naj prawdopodobniej 
komplet publiczności. 
Już od dawna działa w Katowicach sztab ludzi odpowiedzialnych za 
przygotowania do meczu Polska - Mołdawia. Znany jest szczegółowy 
program niedzielnego wieczoru. Bramy stadionu zostaną otwarte od 
godz. 17. Godzinę póżniej na obiekcie powinny się pojawić obie ekipy 
piłkarskie, także greccy sędziowie i delegat FIFA, Leon Walker ze 
Szwajcarii. Oczekiwanie na pierwszy gwizdek umili kibicom występ re- 
prezentacyjnej orkiestry Nadwislańskiej Jednostki Wojskowej. Kwa- 
drans przed meczem (jego początek - 20.15) nastąpi uroczystosć szcze- 
gólnie miła dla sympatyków GKS Katowice. Jako reprezentant Polski 
zostanie pożegnany Jan Furtok, który w drużynie narodowej debiutował 
właśnie za poprzedniej kadencji Antoniego Piechniczka. 
Organizatorzy informują. że sprzedaż kart wstępu idzie bardzo dobrze. 
Mołdawia to przeciwnik znacznie mniej atrakcyjny, aniżeli Niemcy. Tym- 
czasem na trybunach zasiądzie naj prawdopodobniej komplet publiczno- 
ści. Nie ma już w kasach naj tańszych biletów na trybunę północną (za 15 
i 7,50 zł). Radzimy skorzystać z przedsprzedaży, którą prowadzą m.in. 
I-i II-ligowe kluby śląskie. Posiadacze biletów normalnych wezmą udział 
w losowanIU poloneza, które nastąpI w przerwIe spotkania. 
Nie trzeba dodawać - szczególnie w kontekście ostatnich awantur - że 
na mecz zostaną zmobilizowane spore siły porządkowe. Po raz pierwszy 
na międzynarodowym meczu zostanie zastosowany monitoring - kame- 
ry będą nieustannie wycelowane w trybuny. Mecz skończy się póżno, po 
godz. 22, ale tramwaje i pociągi mają kursować ze zwiększoną częstotli- 
wością. 
Organizatorzy przypominają, że kibice mogą wniesć na stadion wy- 
łącznie narodowe flagi i transparenty. Flagi klubowe będą odbierane. (z) 


Po raz pierwszy od wielu 
miesięcy w Sarajewie odbył się 
piłkarski mecz międzynarodo- 
wy. W spotkaniu towarzyskim 
narodowa reprezentacja Bośni 
i Hercegowiny pokonała Wło- 


Porażka 
Włochów 


chów 2:1 (2:1). Bramki: dla Bo- 
śni - Hasan Salihamidzic (8), 
Elvir Bolic (44); dla Włoch - 
Enrico Chiesa (12). Niespo- 
dziewana porażka spowoduje 
pewnie we Włoszech kolejną 
falę krytyki trenera Arrigo 
Sacchiego. 
Na początku drugiej połowy 
wszedł na boisko 27-letni 
Gianluigi Lentini, który nie 
grał w reprezentacji ponad 
trzy lata, gdyż doznał kontuzji 
grożącej w ogóle zakończeniem 
piłkarskiej kariery. 
WLOCHY: Toldo (46' Mar- 
chegiani) - Maldini, Torricelli 
(69' Apolloni), Carnasciali, Pa- 
dalino, Albertini, Di Matteo 
(46' Lentini), D. Baggio (46' 
Giunti), Zola, Chiesa (46' Ra- 
vanelIi, Casiraghi (46' Simone). 


- 


,"'"", 
,ł....- 


'. 


Fot. W. Kompala 


Piotr Nowak: 
Pogadamy w saunie 


- Najwyższy czas, by wygrać spotkanie w eliminacjach mi- 
strzostw świata i jestem przekonany, że jesteśmy do tego 
zdolni. Jestt'm naj starszym graczem reprezentacji, pora osią- 
gnąć jakiś sukces z reprezentacją. W związku z tym wszyst- 
kie sprawy związane z moim ewentualnym transferem do in- 
nego klubu zosta'Yiam na boku. Liczy się tylko reprezentacja 
i mecz z Mołdawią. Przed meczem z Anglikami wybraliśmy 
się do sauny na męskie rozmowy, może i teraz przed Mołda- 
wią znów wybierzemy się do sauny. Warto sobie przypomnieć 
jeszcze raz cel reprezentacji. 


PAP Jnformuje 


. NIEMIECKI gigant me- 
diów, BerteIsmann podpisał 
kontrakt z Niemieckim Związ- 
kiem Piłkarskim, zapewniający 
mu wyłączność praw transmisji 
telewizyjnych meczów ligowych 
w sezonach 1996 - 97 i 1997 - 98. 
. BYŁY piłkarski trener lon 
Zaharia, który w 1963 r. z Pe- 
troI ulem Ploiesti zdobył Puchar 
Rumunii, popełnił samobój- 
stwo. 
. CZOLOWY piłkarz Włoch, 
30-letni Gianfranco Zola zamie- 


rza przenieść się do londyńskiej 
drużyny Chelsea. Transfer ma 
opiewać na kwotę 9 milionów 
dolarów. 
. PROWADZĄCY Subaru 
Imprezę Brytyjczyk Colin 
McRae, został zwycięzcą samo- 
chodowego Rajdu Katalonii - 
ostatniej eliminacji tegorocz- 
nych mistrzostw świata rajdow- 
ców. 
. W DRUGIEJ rundzie tur- 
meju tenisowego w Moskwie 
rozstawiony z nr. 7 Marc Rosset 
(Szwajcaria), przegrał w trzech 
setach z Byronem BIackiem 
(RPA) 6:7, 7:5, 2:6. 


Powrót Stoiczkowa 


Bułgarski internacjonał, 
Christo Stoiczkow obiecał no- 
wo wybranemu prezydentowi 
kraju, Pet arowi Stojanowowi, 
powrót do reprezentacji. Ma 
wystąpić już w grudniu w eli- 
minacyjnym meczu MŚ '98 
z Cyprem. 
Zawodnik FC Barcelona JUz 
dwukrotnie odmówił gry w eli- 
minacjach. Oświadczył, że kadra 
nie będzie go interesować, póki 
nie ustąpią obecni członkowie 
zarządu Bułgarskiego Związku 
Piłki Nożnej. 


Jak podała bułgarska prasa, 
zmiana decyzji spowodowana 
jest tym, że Stoiczkow nie może 
odmówić takiej "przysługi" swe- 
mu wieloletniemu przyjacielowi, 
nowemu prezydentowi i młodej 
bułgarskiej kadrze narodowej. 
- Działacze, którzy usunęli 
z kadry Ljubosława Pen ewa za 
krytykowanie ich postępowania. 
powinni odejść ze związku. Na- 
dal będę do tego dążył. Chętnie 
widziałbym Penewa znowu 
w naszym zespole - powiedział 
Stoiczkow. 


Czekanie na "Brazylijczyków" 


I Trener młodzieżowej reprezentacji ma do dyspozycji 
17 zawodników i w tej chwili czeka na przyjazd dwóch 
"Brazylijczyków" Mariusza Piekarskiego i Krzysztofa N owaka. 


. Reprezentacja młodzieżowa, 
podobnie jak seniorzy, od ponie- 
działku przygotowuje się do eli- 
minacyjnego meczu ME U-21 
z Mołdawią, który zostanie roze- 
grany w sobotę na stadionie Ru- 
chu Chorzów. Podopieczni 
Edwarda Lorensa zakwaterowani 
są w hotelu klubowym GKS Kato- 
wice przy ul. Ceglanej. Trener ma 
do dyspozycji 17 zawodników 
i w tej chwili czeka na przyjazd 
dwóch "Brazylijczyków" Mariu- 
sza Piekarskiego i Krzysztofa No- 
waka. Mają dołączyć do kadry 
dzisiaj wieczorem. 
Poza Grzegorzem Kaliciakiem, 
który narzeka na kontuzję mię- 
śnia dwugłowego, reszta jest 
w pełni sił. Kaliciak jest pod opie- 
ką lekarza oraz masażysty i też 
powinien być do soboty zdrów. 
Kadra Lorensa trenuje raz dzien- 
nie na boisku Ruchu. Przez pierw- 


sze trzy dni piłkarze mieli zajęcia 
o piętnastej, dzisiaj i jutro będą 
trenować w porze meczu. 
- Dużo czasu poświęcamy tre- 
ningowi taktycznemu, szczególnie 
w grze ofensywnej. Piłkarze dużo 
strzelają, chcemy, na ile to jest 
możliwe, poprawić skuteczność. 
Nie oznacza to, że nastawiamy się 
na grad bramek, najpierw musimy 
przede wszystkim wygrać - mówi 
szkoleniowiec młodzieżówki. 
Oprócz 1,5-godzinnych zajęć na 
boisku, trener Lorens aplikuje co- 
dziennie swoim piłkarzom dawkę 
teorii. Też jest to głównie taktyka, 
ale już pod kątem najbliższego ry- 
wala. Piłkarze mają do dyspozycji 
kasetę wideo z zapisem spotkania 
Mołdawii z Anglią, które zakoń- 
czyło się porażką sobotniego prze- 
ciwnika Polaków 0:2. 
- Anglikom to zwycięstwo nie 
przyszło łatwo. Pierwszego gola 


Mołdawia straciła po ewidentnym 
błędzie bramkarza i ta sytuacja 
ustawiła trochę spotkanie. Nasi 
rywale nie są słabeuszami, zre.
ztą 
w tej kategorii między zespołami 
nie 7lUl zbyt dużych rożnic. Dlate- 
go jednym z celów zgrupowania 
jest zmobilizowanie zespołu do 
gry na pełnych obrotach od piprw- 
szych minut - trener Lorens 
ostrożnie ocenia szanse. 
W porównaniu ze składem, 
który w Wolverhampton zremiso- 
wał bezbramkowo z Anglią, 
w składzie młodzieżówki nie za- 
nosi się na bardziej istotne zmia- 
ny. Trener Lorens ma wątpliwo- 
ści do obsady kilku pozycji oraz 
czeka na decyzję Antoniego 
Piechniczka, czy będzie on chciał 
skorzystać z usług Marcina Mię- 
ciela. Jeśli nie, to wtedy na na- 
pastnika Legii czeka miejsce 
w zespole Lorensa. (bk) 


Nie było 
łat w · 


...  


j 
, 


przerwie przez jakiś czas żadnej 
ze stron nie udawało się zdobyć 
punktu i dopiero Roland Dem- 
bończyk zdołał oszukać blok 
AZS. Póżniej jednak punkty 
zdobywali gospodarze. Prowa- 
dzili już 13:2, a następnie 14:3. 
Siatkarze Mostostalu obronili 
w sumie 7 setboli, by w końcu po 
23 minutach przegrać tę partię. 
Brak koncentracji kosztował 
akademików stratę kilku punk- 
tów w drugim secie, mimo że na 
początku prowadzili 3:0. Inna 
sprawa, żt' goście znacznie lepiej 
zaczęli grać w obronie. Rozpro- 
wadzał piłkę Gerymski i Mosto- 
stal prowadził już 10:6. Kilka 
uwag trenera Stanisława Gości- 
niaka poskutkowało i od tej po- 
ry po stronie gospodarzy zaczęło 
przybywać punktów. W koń- 
cówce znakomitymi zagrywkami 
popisał się powracający po cho- 
robie do wielkiej formy Marcin 
Nowak i po 50 minutach AZS 
Yawal Absolwent prowadził 
z kędzierzyńską drużyną 2:0. 
O punkty nie było łatwo siat- 
karzom AZS również w następ- 
nej partii, mimo że podobnie jak 
poprzednio prowadzili już 5:1. 
Goście grając konsekwentnie 
w obronie i atakując nieszablo- 
nowo zdobywali kolejne punkty. 


L4Ir 


. ,. 


.. 


.. 


.
 


· 1 


w  


Fot. R. Klimkiewicz 
w Pogoni Glaspol Sosnowiec 
w miejsce dotychczas występują- 
cego Alexa Krepsa oraz Herberta 
Crooka. Foster wystąpi w Pogoni 
w dzisiejszym meczu przeciwko 
Warcie Szczecin (godz. 18). 


I Mecz dwóch czołowych drużyn wywołał duże zainteresowanie. 
Na trybunach w hali Polonii zasiedli m.in. ustępujący trener 
reprezentacji Wiktor Krebok oraz nowy selekcjoner Hubert Wagner. 


Akademikom nie pomógł nawet 
Krzysztof Śmigiel, który dopiero 
w trzecim secie pojawił się na 
parkiecie. Widać jednak, że za- 
wodnik AZS jest bez fon'ny. 
AZS przegrał seta do 12. 
Przegrany set podziałał mobi- 
lizująco na siatkarzy AZS, któ- 
rzy następną partię rozpoczęli 
wręcz koncertowo. Szybko zdo- 
bywali punkt za punktem i po 
krótkim czaSIe prowadzili już 
10:1, 11:3 i chyba zbyt szybko 
uwierzyli w. końcowy sukces. 
Goście me rezygnowali do koń- 
ca. Przy stanie 13:11 arbiter po- 
mocniczy popełnił błąd zalicza- 
jąc autową piłkę jako dobrą na 
niekorzyść AZS. Wywołało to 
falę protestów częstochowskich 
kibiców i sędzia chcąc się zre- 
habilitować chwilę póżniej po- 
pełnił kolejny błąd rewanżując 
się akademikom za tamtą po- 
myłkę. 
Końcówka była dramatyczna. 
Wreszcie po blisko 2 godzinach 
atak siatkarza Mostostalu poje- 
dynczym blokiem powstrzymał 
Michał Chadała zapewniając 
zwycięstwo akademikom. 
AZS: Stelmach, Gruszka, Da- 
cewicz, Chadała, Prygłel, No- 
wak oraz Matyja, Murek, Śmi- 
gieL L. J aż 


",'" 1 

S 
" 


. 6 listopada br.: 


Siatkarze AZS Yawal Absol- 
went Częstochowa mieli chwile 
słabości, ale w końcu pokonali 
lidera, Mostostal Kędzierzyn 3:1 
(4, 10 -12, 12). Jeszcze dwa lata 
temu Radosław Panas i Andrzej 
Solski należeli do czołowych za- 
wodników AZS Częstochowa. 
Teraz obaj bronią barw kędzie
 
rzyńskiego Mostostalu. To głów- 
nie dzięki ich postawie pod- 
opieczni Leszka Molewskiego 
przewodzą w ligowej tabeli. 
W tym sezonie szeregi kędzie- 
rzyńskiego klubu zasilili jeszcze 
Rafał Musielak (Kazimierz Pło- 
mień) i Sławomir Gerymski 
(Stal Nysa), ale i w zespole aka
 
demików nie brakuje zawodni- 
ków z siatkarskimi "papierami". 
Mecz dwóch czołowych drużyn 
wywołął duże zainteresowanie. 
Na trybunach w hali Polonii za- 
siedli m.in. ustępujący trener re- 
prezentacji Wiktor Krebok oraz 
nowy selekcjoner Hubert Wa- 
gner. Nie zabrakło również ligo- 
wych szkoleniowców. 
Jako pierwsi punkt zdobyli 
akademicy. A po trzech minu- 
tach prowadzili już 5:1. Szybkie 
i łatwe prowadzenie częstocho- 
wian było efektem błędów po- 
pełnionych przez gości w przyję- 
ciu zagrywki. Po regulaminowej 


Emocje go zjadły 


Niezbyt efektownie wypadło 
pożegnanie z kortem 30-letniego 
Stefana Edberga, który podczas 
turnieju w Sztokholmie zakoń- 
czył l4-letnią karierę. "Król wo- 
leja" uległ w drugiej rundzie 
swemu rodakowi, Nicklasowi 
Kultiemu (wygrał z nim niedaw- 
no Wojciech Kowalski) 6:7, 3:6. 
- Byłem zbyt wolny. Źle się 
czułem w wypełnionej do ostat- 
niego miejsca hali. Wiem, że 
wiele oczekiwano. Nie grałem 
źle. To przeciwnik był bardzo 
silny. Może zjadły mnie emocje? 
- podsumował Edberg. 


DUŻY LOTEK: 44 39 8 9 29 21 
EXPRESS LOTEK: 35 8 27 7 17 


MULTI 

TEK 


. Wtorek, 5 listopada br.: 
62,67,24,11,80,70,75,22,59,77, 
20) 17)65,34)29,42)56, 73) 1) 71 
. Poniedziałek, 4 listopada br.: 
.
.

n


.

 


Sekretariat redakcji (Zespół redagujący).
 tel. 153-78-22, faks 153-79-97, Sekretarze redakcji - tel. 153-98-55 DZIAŁ REKLAMY I OGŁOSZEŃ "TŚI." 
ADRES REDAKCJI: DZIAŁY: publicystyczno-reporterski: tel. 153-81-40, 153-79-77,153-78-24, faks 153-85-16; -c. regionalny: tel. 153-74-97, 
I ll'\UUlli1
 40-098 Katowice, ul. Młyńska l (III i IV p.); 153-77-96, 153-97-54, faks 153-89-01; -:. zagraniczny: tel. 153-75-14;