Kolekcja

Natura Silesiae

Kolekcja Natura przedstawia cyfrowe kopie różnorodnych materiałów (książek, czasopism, prac naukowych, pomocy dydaktycznych, druków ulotnych, fotografii, zbiorów muzealnych i in.), związanych ze śląską przyrodą. Kolekcja dokumentuje dzieje śląskiego przyrodoznawstwa, bogactwo i przeobrażenia środowiska przyrodniczego oraz działalność ochronną i edukacyjną. Koordynatorem Kolekcji jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z Katowic http://www.cdpgs.katowice.pl

Zawartość podkolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i słowa kluczowe):
- Przyroda ożywiona – flora/rośliny (rośliny naczyniowe, mszaki), roślinność i siedliska, glony, porosty, grzyby, śluzowce, fauna/zwierzęta (bezkręgowce, kręgowce).
- Przyroda nieożywiona – wody powierzchniowe, geologia i wody podziemne, geomorfologia, gleby, krajobraz, atmosfera i klimat, surowce mineralne, hałas.
- Ochrona środowiska – obszary i obiekty chronione oraz cenne przyrodniczo, geostanowiska, korytarze ekologiczne, czynna ochrona przyrody, hodowle zachowawcze, ochrona wód/gleb/powietrza/powierzchni ziemi/złóż, fundusze.
- Zieleń komponowana – parki miejskie, parki zabytkowe, aleje, wielkie kompozycje przestrzenne, ogródki działkowe.
- Monitoring środowiska – monitoring siedlisk i gatunków oraz przyrody nieożywionej.
- Badania i edukacja – badania naukowe, przyrodnicy, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze, wystawy przyrodnicze.
- Użytkowanie środowiska – eksploatacja surowców, gospodarka łowiecka, gospodarka rybacko-wędkarska, gospodarka leśna, gospodarka wodna, gospodarka rolna, turystyka, zwierzęta hodowlane, obiekty uciążliwe dla środowiska.
- Kolekcje przyrodnicze – zielniki, zbiory muzealne, kolekcje arboretów oraz ogrodów botanicznych i zoologicznych.
- Organizacje przyrodnicze – towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe.
- Dokumenty kartograficzne – mapy, atlasy.
- Dokumenty audiowizualne – audycje radiowe i telewizyjne, film, fotografia, muzyka.

Uwaga: zbiory zgromadzone w kolekcji Natura mogą być równocześnie przypisane do pozostałych kolekcji, tj. Dziedzictwo kulturowe, Materiały dydaktyczne i naukowe, Zbiory bibliofilskie.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 11

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Zawartość kolekcji (ważniejsze hasła przedmiotowe i sło…

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji