/p0001.djvu

			1£ EGA t. IV A __ O A ..
 


W MA-t O P O l/C E:... 


WYDANA Z DOWODU 
2.5-LE.CIA I/TNIE.NIA 


ZWIAZKU 
POL/ł	
			

/p0002.djvu

			j) 36( J) 82 r' 


r; II 
'-- I (JO
		

/p0003.djvu

			, ' 


, 


" 
" 


... 


Dr. JAN KANTY STECZKOWSKI 
ZAŁO:!YCIEL I PIERWSZY PREZES ZWIĄZKU OD ROKU 1902 - 1905
		

/p0004.djvu

			SŁOWO WSTĘPNE 


Oszczędność pobudza do pracy, wstrzemięźliwości i umiar- 
kowania, chroni przeciw nałogom i nadużyciom, przygotowuje ostoję 
na wypadek przeciwieństw i klęsk życiowych, przyczynia się do 
ochoty i pogody w życiu. 
Wybrańcy, zabezpieczeni od kolebki przeciw doświadcze- 
niom losu, należą w każdem społeczeństwie do wyj ątków. 
Nieprzejrzane miljony zdane są na wyniki osobistej pracy 
i zapobiegliwości. Nie ilość i zasobność wybrańców, ale praca 
i oszczędność tych miljonów dają miarę gospodarczej siły i żywot- 
ności społeczeństwa. 
W ustroju gospodarczym Kasy Oszczędności są organem, 
którego racją bytu jest oszczędność. Stoją na straży skarbu cen- 
nego i w tej dziedzinie są nie do zastąpienia. 
Siłą swego pojęciowego zadania powołane są do działalności 
w jak naj szerszych warstwach. 
Drobne kapitały, rozprószone po najdalszych zakątkach, 
winny dzięki ich działalności stać się siłą ożywczą na niwie gospo- 
darki społecznej. 
Gonienie za zyskiem i złączone z tem spekulacja i ryzyko 
są dla Kas Oszczędności z natury ich powstania i ustroju czynni- 
kiem zupełnie obcym. 
Czuwając nad tem, by Kasy Oszczędności pozostały tym wy- 
tycznym wierne, Związek Polskich Kas Oszczędności oddaje ogó- 
łowi wielką przysługę. 


DT. FERDYNAND KWJA TKOWSKJ
		

/p0005.djvu

			MAŁOPOLSKIE KASY OSZCZĘDNOŚCI 


Jednym z naj smutniej szych rysów życia Małopolski pod 
zaborem austrjackim - była niemoc i zupełny zastój w życiu go- 
spodarczem. Stan ten w dużej mierze był spowodowany polityką 
rządu austrjackiego - która zmierzała konsekwentnie i jasno do 
tego - by utrzymując naszą dzielnicę na najprymitywniejszym 
stopniu rozwoju gospodarczego, zrobić z niej teren wszechstronnej 
eksploatacji przez wyżej rozwinięte niemieckie prowincje Austrji. 
Taką też politykę prowadzono i w dziedzinie organizacji 
kredytu, a nawet w dziedzinie organizacji oszczędności. 
Podczas gdy pierwsze Kasy Oszczędności stworzono w Austrji 
w roku 1819, gdy Praga czeska zdobyła zezwolenie rządu austrjac- 
kiego na stworzenie Kasy w roku 1825, to w Małopolsce dopiero 
w roku 1844 równocześnie niemal z zezwoleniem na stworzenie 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, zdobyto pozwolenie rządu 
na otwarcie pierwszej Kasy Oszczędności - Galicyjskiej Kasy 
Oszczędności we Lwowie, siedmnastej z rzędu Kasy w obrębie 
państwa austrjackiego. 
W następnym długim okresie lat siedmnastu - bo do roku 
1861, w którym to czasie powstało w Austrji 71 Kas, na ziemi pol- 
skiej pod zaborem austrjackim powstały tylko 2 Kasy na Śląsku- 
w Bielsku i Cieszynie wówczas niemieckie, i jedna polska w Tarno- 
wie. W 1862 roku otwiera Kasę miasto Rzeszów, 1864 miasto Sam- 
bor, 1866 miasto Kraków. W roku 1870 istnieje już w Małopolsce 
9 Kas, w 1880 r. - 16, w 1890 r. - 25, w 1900r. - 44, 1912 - 53. 
J ak z przytoczonych cyfr wynika, silny rozwój sieci Kas 
Oszczędności w Małopolsce zaczyna się dopiero w ostatniem dziesię- 
cioleciu XIX. wieku, kiedy do założenia Kasy nie było już potrzebne 
pozwolenie Ministerstwa i kiedy wobec silnego rozwoju tych Insty- 
tucji w całej Austrji nie było można wstrzymać pędu do ich two- 
rzenia w Małopolsce. 
Przez długie lata jednak tych kilka najstarszych Kas - peł- 
niły rolę jedynych polskich Instytucyj finansowych. Specjalnie naj- 
starsza Galicyjska Kasa Oszczędności we Lwowie, która obejmo- 
wała swą działalnością całą Małopolskę w rozwoju gospodarczym 
Lwowa i Małopolski odegrała dużą rolę - jako najpotężniejsza 
polska Instytucj a finansowa. 


- VII -
		

/p0006.djvu

			N ajsilniejszy rozwój sieci Instytucji Kredytowych w Mało- 
polsce kooperatyw kredytowych i Kas Oszczędności przypada na 
okres od 1900 do 1912 roku, kiedy i zmieniły się dużo warunki 
polityczne, i w społeczeństwie wzrosło zrozUl11ienie tego znaczenia, 
jakie podniesienie kultury materj alnej i dobrobytu drogą organi- 
zacji życia gospodarczego musi mieć dla rozwoju życia każdego 
narodu. 
Wyrazem najsilniejszym tego jest fakt, że oszczędności, które 
we wszystkich Instytucj ach kredytowych Małopolski wynosiły 
w roku 1901. 328 miljonów franków, w roku 1910 osiągnęły kwotę 
820,000.000 franków - czyli wzrosły w ciągu 10 lat o 492,000.000 
franków. 


* 


* 


* 


Komunalne Kasy Oszczędności mają trzy zadania do spełnienia. 
Przedewszystkiem powinny być one krzewicielami zasady 
oszczędności w społeczeństwie, zachęcić i dać możność wszystkim, 
a w pierwszym rzędzie słabszym gospodarczo elementom społeczeń- 
stwa korzystnego i pewnego składania swych oszczędności. 
Zgromadzone przez Kasy kapitały winny stać się. czynną siłą 
społeczną. Drugiem zatem zadaniem Kas Oszczędności jest - stać 
się źródłem zdrowego i taniego kredytu, przedewszystkiem kredytu 
drobnego. Kasy Oszczędności gromadząc kapitały i operując niemi 
otrzymuj ą w rezultacie swej działalności nadwyżki - zyski. Kasy 
jednak nie są zwykłymi instytucjami finasowymi, których celem 
jest zysk. Stąd nadwyżki, jakie Kasy otrzymują - mogą być użyte, 
albo na zwiększenie bezpieczeństwa wkładów przez tworzenie fun- 
duszów rezerwowych bądź też, o ile fundusze rezerwowe osiągnęły 
już pewną w statucie oznaczoną wysokość, mogą być zyski Kasy 
przeznaczone na ogóhlie pożyteczne cele - również z uwględnie- 
niem przedewszystkiem interesów najslabszych ekonomicznie klijen- 
tów Kasy. Na tej podstawie oparta humanitarna działalność Kas, 
przez którą również spełniają Kasy swoje społeczne zadanie, a rów- 
llOcześnie przychodzą z pomocą związkom samorządowym w dzie- 
dzinie opieki społecznej - jest trzecim kierunkiem działalności Kas 
Oszcz ędności. 


* 


* 


* 


N aczelnem zadaniem Kas jest gromadzełlie oszczędności, 
propagowanie zasady »odkładanie na przyszłość« w społeczeństwie. 
Od wypełnienia tego naczelnego zadania zależy czy i w jakim za- 
kresie mogą Kasy spełnić dalsze ich zadania. 
Aby oszczędności - przez naj szersze warstwy społeczeństwa 
mogły być składane, przyjmują Kasy najdrobniejsze kwoty - zwy- 
czajnie od jednostki monetarnej począwszy. (Obecnie od 1 złotego). By 
społeczeństwo bez obawy, bez jakiegokolwiek ryzyka oszczędności 


- VIII -
		

/p0007.djvu

			swe Kasom Oszczędności powierzać mogło - za wkładki i ich opro- 
centowanie przyjmują porękę Związki samorządowe, (powiaty, 
gminy) które powołuj ą do życia Kasy Oszczędności. 
Jak spełniły swe zadanie Kasy Oszczędności - świadczyć 
mogą o tem cyfry. 
W 1902 r. wkładki oszczęd. w 45 Kasach na 249596 książecz- 
kach wynosily K 206,566.954; . 
w 1912 r. wkładki oszczędno w 53 Kasach na 331901 ksią- 
żeczkach wynosiły K 336,719.188. - ; 
w 1914 r. wkładki oszczędnościowe w 56 Kasach wynosiły 
K 368,647.882.-; 
w 1918 r. wkładki oszczędnościowe w 56 Kasach wynosiły 
K 726,326.535. 
W pracy opolskich kooperatywach kredytowych wydanej 
we Lwowię w 1914 r. Prof. Dr. Jerzy Michalski oblicza ogólną kwotę 
oszczędności w Małopolce złożonych w Kasach Oszczędności, i Ko- 
operytwach kredytowych ma 535,322.600 franków z czego wynika, 
że niemal 2is kapitału było złożone w Kasach Oszczędności, a tylko 
lis w kooperatywach kredytowych. 
Czasy wojny, a zwłaszcza powojenny okres inflacji był okre- 
sem zastoju i upadku Kas Oszczędności. Miarą jednak tego jak 
zdrową była organizacja i działalność tych Instytucyj może być fakt, 
że okres ten przetrwały wszystkie Kasy, że ani jedna z nich nie 
upadła zupełnie. Duże zaufanie, jakie zdobyły sobie Kasy Oszczę- 
dności ą,wą długoletnią pracą, a następnie sprawiedliwy sposób za- 
łatwienia przerachowania wkładek przedwojennych - sprawiły, że 
z chwilą wprawadzenia waluty stałej, mogły Kasy podjąć na nowo 
swą służbę krzewienia idei oszczędności i skuteczną pracę groma- 
dzenia kapitałów z oszczędności. 
Z końcem 1924 r. a zatem w pół roku po wprowadzeniu 
złotego wykazały Kasy kapitał wkładkowy Zł 8,153.502.54, 
w 1925 r. " 22,159.042.96, 
w 1926 r. " 54,533.065.11 na 
451. 768 książeczkach. 
W dniu 30. czerwca 1927 r. " 78,321.159.94. 
W ciągu zatem dwóch i pół lat - zdołały Kasy Oszczędno- 
ści zgromadzić poważny kapitał - sięgający 1/5 stanu wkładek przed 
wojną, stanu który był rezultatem prawie półwiekowej pracy llaj- 
. starszych i największych Kas. 
Dla szerzenia zmysłu oszczędności wśród młodzieży szkolnej 
szereg Kas organizuje specjalne Szkolne Kasy Oszczędności, które 
zwłaszcza w większych ośrodkach rozwijają się bardzo p
:)ll1yślnie. 
Dzięki żywemu zainteresowaniu tą akcją sfer nauczycielskich po- 
wstąją szkolne Kasy Oszczędności nawet w małych szkółkach wiej- 
skich. W ten sposób wpływają Kasy Oszczędności na wychowanie 


- IX -
		

/p0008.djvu

			młodego pokolenia w Polsce w atmosferze poszanowania pieniądza 
i rozUl11nej świadomości jego twórczej siły. 
Działalnością swoją zatem przyczynią się Kasy Oszczędności 
bardzo poważnie do podniesienia materjalnej kultury społeczeń- 
stwa, do oparcia przyszłości Narodu i Państwa na własnych siłach. 
Drugiem zadaniem, które tem skuteczniej mogą wypełnić - 
Kasy Oszczędności -- im większy zdołają zgromadzić kapitał wkład- 
kowy - to tworzenie taniego, zdrowege kredytu. 
Kasy Oszczędności przed wojną były bardzo poważnem 
źródłem kredytu hipotecznego, długoterminowego oraz krótkoter- 
minowego - wekslowego. 
Według zestawienia z roku 1906, udzieliły Kasy w Mało- 
polsce kredytu hipotecznego na 174,257.009 koron, a portfel weks- 
lowy Kas wynosił 44,598.241 koron - razem zatem przeszło 
200,000.000 koron oddały Kasy życiu gospodarczemu naszej dzielnicy. 
Niepewność sytuacji i drożyzna pieniądza - jaka cechowała 
ostatnie lata przedwojenne, sprawiły, że już w tym okresie zaczęło 
się powolne zwracanie większej uwagi na kredyt krótkoterminowy, 
który daje możność zachowania daleko większej płynności wkładów, 
aniżeli angażowanie go w pożyczkach długoterminowych. 
W 1912 roku pożyczki hipoteczne wynosiły 239.896.695 koron, 
portfel wekslowy 64,882.543 koron. W ciągu zatem 6 lat rozwinęła 
się kredytowa działalność Kas niemal o 33°1£. 
Oprócz kredytu hipotecznego, który stał się poważnym czyn- 
nikiem rozwoju i rozbudowy naszych miast, miasteczek i wsi, prócz 
kredytu wekslowego, który był dźwignią drobnego prz"emysłu 
i handlu, a także i drobnych rolników, duże znaczenie zwłaszcza 
w czasach wojny i powojennych miały Zakłady zastawnicze, które 
w 1912 r. operowały kwotą 3,000.000 koron i były ratunkiem dla 
najbardziej potrzebuj ących. 
Nietylko jednak bezpośrednią działalnością przyczyniły się 
Kasy do uzdrowienia stosunków kredytowych w Małopolsce, do 
zwalczenia lichwy pieniężnej. 
Przez zakupno papierów wartościowych, a w szczególności 
listów zastawnych i obligacji Banku krajowego były Kasy w możno- 
ści ułatwiać Instytucjom emisyjnym lokowanie ich papierów, a przez 
to dawały im możność szerszegu rozwoju ich dzialahlości kredytowej. 
Lokacje w papierach, które wahały się w wysokości około 
10% kapitału wkładkowego, uczyniły w roku 1906. 33,700.000 koron, 
w czem papiery państwowe austrjaclde zajmowały 7,000.000 koron, 
listy zastawne i obligacje Banku Krajowego (obemlie Banku Gosp. 
Kraj.) 8,217.000 koron, listy zastawne innych Banków (Tow. Kred. 
Ziem, we Lwowie, Banku Hipotecznego i t. d.) 4,549.000. 
W okresie wojny Kasy Oszędności -- które bądź pozostały 
na miejscu, bądź też o ile ulegały ewakuacji - powracały do swych 
siedzib, gdy tylko udało się uzyskać zezwolenie władz, swą pomocą 


- x --
		

/p0009.djvu

			kredytową dopomagaly ludności do odbudowy zniszczonych siedzib, 
do uruchomienia warsztatów pracy. 
Z chwią wprowadzenia złotego, rozpoczęły Kasy ńa nowo 
intenzywniejszą działalność kredytową na podstawie gromadzonego 
kapitału wkładkowego oraz lokat, udzielanych przez Pocztową Kasę 
Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank 
Rolny. 
Z naciskiem jednak podnieść należy, że nawet w najgor- 
szych czasach inflacji, w miarę posiadanych środków służyły Kasy 
kredytem nie przerywaj ąc ani na chwilę swej działalności. 
W czerwcu 1926 przy stanie wkładek Zł 24,509.221 wynosił 
portfel wekslowy Kas 22,764.270 złotych, w dniu 31. grudnia 1926 r. 
przy stanie wkładek Zł 54,533.065 kredyty wekslowc wynosiły 
40,164.550.27 Zł - pożyczki hipoteczne i komunalne Zł 10,978.609'85, 
lokacje w papierach procentowych 	
			

/p0010.djvu

			sokości (według postanowień przeważnej ilości statutów Kas do 5% 
stanu wkładek), może być wówczas połowa zysku przeznaczona na 
»ogólnie pożyteczne cele« gdy zaś fundusze rezerwowe sięgaj ą 10% 
wkładek, cała nadwyżka na cele dobroczynne może być prze- 
znaczoną. 
Świadczenia na rzecz społeczeństwa z tego tytułu są bardzO' 
poważne. Dzięki ofiarności Galicyjskiej Kasy Oszczędności powstaje 
Szkoła przemysłowa i Muzeum Przemysłowe we Lwowie - taką 
samą instytucję funduje Kasa Oszczędności miasta Krakowa w Kra- 
kowie, szereg Instytucyj j ak kąpiele ludowe, domy ubogich, bursy 
ludowe i t. p. powstaj ą z ofiarowanych na te cele zysków Kas 
Oszczędności. 
Wartość tych świadczeń mogą nam choć w części zilustro- 
wać cyfry. 
N a cele użyteczności publicznej przeznaczyły Kasy Oszczę- 
dności w Małopolsce i 2 śląskie w Bielsku i Cieszynie w. czasie- 
swego istnienia. 


austr. zł. r. 
" koron 
marek polskich 
złotych 


3,795.320'41 
11,732.223'79 
1,801,289.093'28 
366.276.73 


Bez uwzględnienia różnicy w sile kupna pieniądza -- kwoty 
te przedstawiają wartość przeszło 19,702.000 złotych czyli prawie 
20,000.000 złotych. 
Na zakończenie tego pobieżnego obrazu działalności komu-- 
nalnych Kas Oszczędności, należy jeszcze postawić pytanie - czy 
z tytułu odpowiedzialności - jaką za wkładki złożone w Kasach 
Oszczędności ponoszą związki samorządowe - były te związki 
narażone i na jakie straty, czy tem samem równoważą się te ko- 
rzyści - jakie z pracy Kas Oszczędności uzyskuje społeczeństwo- 
z odpowiedzialnością jaką przez Związki samorządowe za działal- 
ność Kas ponosi? 
Odpowiedź na to pytanie wypaść musi na korzyść Kas 
Oszczędności. Nadzór, wykonywany tak przez organa Związków 
samorządowych, jak i przez nadzór rządowy zapewnia Związkom 
samorządowym i społeczeństwu należyte używanie funduszów Kas 
i ich bezpieczeństwo. 
Bywały wypadki - że czy to z ogólnych powodów - jak 
sytuacj a polityczna, czy z powodów lokalnych, byt Kasy był za- 
chwiany. Nie było jednak takiego wypadku, aby Kasa przy nie- 
wielkiej pomocy - przeważnie nawet więcej moralnej niż materjal- 
nej natury - nie była w stanie trudności tych pokonać. Jeżeli tak 
ciężki okres - jak okres wielkiej wojny i powojennej inflacji prze- 
trwały wszystkie Kasy - to można być przekonanym, że w warun- 


- XII -
		

/p0011.djvu

			kach normalnego rozwoju życia gospodarczego w Polsce - mogą 
.one rozwijać się z dużą korzyścią dla Związków samorządowych, 
dla społeczeństwa całego - i dla Państwa. 
Zwłaszcza w obecnej chwili, gdy uregulowane stosunki wa- 
lutowe pozwalają na skuteczną propagandę oszczędności pienieżnej, 
opartej na uzasadnionej wierze w stalą wartość pienie żną, gdy do- 
pływ kapitału zagranicznego niewątpliwie ożywi tętno naszego życia 
gospodarczego, Kasy Oszczędności Komunalne mogą i muszą się 
stać jednym z glównych ośrodków tworzenia narodowego kapitalu. 
A wytworzenie tego kapitalu to niezbędny warunek oparcia 
w przyszłości naszego życia gospodarczego na własnych silach, 
uniezależnienie się i w tej dziedzinie od wpływów i zależności od 
.obcych - to ostateczne - niewzruszone ugruntowanie nowej samo- 
dzielności państwowej. 
I dlatego wydanie przez Związek Kas publikacji - która 
w obecnej chwili ma przypomnieć społeczeństwu, czem Kasy Oszczę- 
dności były i czem mogą się stać dla naszego życia gospodarczego, 
a zarazem nakreślenie dla działalności Kas jasnej drogi rozwoju 
w nowych dzisiejszych warunkach - jest bardzo wskazanem, jest 
jednym z objawów coraz silniej występującego dążenia do celowej 
organizacji, należytego określenia zadań poszczególnych ogniw 
naszego życia narodowego. 


- XIII -
		

/p0012.djvu

			BILANS ZWIĄZKOWYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI Z DNIEM 31. GRUDNIA 1912 R. 


Stan czynny 


Pożyczki hipoteczne 
Komunalne 


t>< 
< 


K. 239,896.695.58 
7,091.092.69 
1,376.620.16 
64,882.543.17 
1,219'45.266 
32,672.958.57 
3,402.160.19 
3,060.671.82 
1,218.035.34 
250.182.69 
2,959.870.89 
291.906.76 
14,360.154.84 
3,082.280.36 
Fundusz rezerw. A, pokrycie 15,616.651.37 
B 125.793.91 
3,963.949.42 


Wkładki 
Odsetki pobrane na r. 1913 
Rachunki bieżące 
Reeskont weksli 
Kaucje i depozyta 
Zaliczki gmin i powiatów 
Lombard efektów, długi 
Inne pozycje stanu biernego 
Pozostałość zysków lat poprzednich 
Zysk z obrotu 
Fundusz rezerwowy A 


JJ 


" 


na skrypta 


Weksle 
Zastawy 
Własne efekta 
Rachunki bieżące i lokacje 
Procenta zaległe 
Kaucje i depozyta 
Nieruchomości egzek. nabyte 
Zaliczki oddzialów zastaw. 


Inwentarz, druki, sprzęty 
lIDIe pozycje stanu czynnego 
Gotówka 


" 


" 


B 


" 


emerytalny 


" 


" 


" 


emerytalny 


" 


395,471.020.42 


Stan bierny 


K. 322,768.449.89 
2,005.357.54 
2,631.892'59 
25,026.131.79 
1,802.482.68 
110.622.39 
16,888.057.34 
1,796.524.88 
30.965'76 
1,448.938.30 
15,836.966.31 
244.087'54 
3,880.543.41 


395,471.020.42
		

/p0013.djvu

			BILANS ZWIĄZKOWYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI Z DNIEM 30. CZERWCA 1926 R. 


Stan czynny Stan bierny 
Kasa Zł 990.164.89 Wkładki oszczędności Zł 24,509.221.60 
Rachunki bieżące 2,933,609.83 " na rachuek bieżący 1,577 .617.64 
Pożyczki hipoteczne i komunahle 11,169.107.20 Reeskont weksli 3,487.308.77 
Weksle 22,764.270.93 Fundusz waloryzacyjny 9,611.238.04 
Papiery procentowe 838.230.57 JJ rezerwowy 5,443.062.12 
,...., 
Różni dłużnicy 5,750.548.66 emerytalny 193.642.89 >- 
" 
 
4,385.827.17 Różni wierzyciele I 
Pokrycie funduszu rezerwowego 2,721. 739.58 
JJ " emerytalnego 169.687.82 N adwyżka dochodów brutto 1,457.616.43 
49,001.447.07 49,001.447.07
		

/p0014.djvu

			, 
\ 


, 


...,.". 


"l 


J 


...... 


.. 


Dr. STEFAN UHMA 
OBECNY PREZES ZWIĄZKU OD ROKU1
		

/p0015.djvu

			ZWIĄZEK POLSKICH KAS OSZCZĘDNOŚCI 
WE LWOWIE. 


Nie jest rzeczą łatwą w kilku kartkach zamknąć historję 
ćwierćwiekowej działalności Instytucji, w krótkim artykule dać 
obraz choćby przybliżony wszystkich zabiegów, wysiłków przez 
Związek podejmowanych, zestawić rezultaty szarej, codziennej 
pracy szeregu całego tych ludzi, którzy dla Związku i dobra Kas 
W' nim zrzeszonych swój trud ofiarny oddawali. 
A zadanie to staje się tem trudniejszem, że w okresie osta- 
tniego dwudziestopięciolecia warunki życia, pracy, tak silnym 
ulegały zmianom, że trudno nam dziś nawet we wspomnieniach 
własnych odtworzyć sobie llasze stosunki gospodarcze z początków 
bieżącego stulecia, czy z okresu wojny lub powojennej inflacji, 
bo wszystkie te wspomnienia bledną wobec faktu odzyskania 
niepodległości Państwa Polskiego, ---:- staj ą się w mysiach naszych 
czemś bardzo nieznacznem wobec tej zmiany - jaką stanowi 
możność rozwoju llaszego życia we własnem Państwie. 


* 


* 


* 


Kasy Oszczędności miejskie i powiatowe, których sieć coraz 
gęściej pokrywae zaczęła ziemie Małopolski z końcem XIX wieku 
istniały i rozwijały swą działalność jako lokahle, niemal żadnego 
kontaktu z szerszym rynkiem pieniężnym nie mające ogniwa, 
budzącego się życia gospodarczego naszej dzielnicy. 
Kas tych w r. 1902 było 45. Powiązać te ogniwa w jedną, 
potężną całość, jednolicie poprowadzie ich organizację, politykę 
kredytową, stworzyć wspólną reprezentację ich interesów i sku- 
teczną' obronę ich praw - to były zadania, dla których powołano 
do życia Związek Kas Oszczędności. 
Związek »galicyjskich« Kas Oszczędności - jak brzmiała 
pierwotnie nazwa - rozpoczął swe czynności w dniu 1. lipca 1902' 
roku. W pierszych początkach zgłosiło swe przystąpienie 
30 Kas, obeCllie należy do Związku 61 Kas. - W ciągu zatem 
25 lat iloŚĆ Kas zrzeszonych w Związku wzrosła dwukrotnie. 
N a pierwszem Walnem Zgromadzeniu Z wiązku w roliu 
25. maja 1902 r. delegaci zrzeszonych Kas wybrali Wydział Związku 
w następuj ącym składzie: 


- XIX -
		

/p0016.djvu

			Prezes: Dr. Jan Kanty Steczkowski - dyrektor Galicyjskiej 
Kasy Oszczędności we Lwowie. 
Zastępca: Dr. Walenty Staniszewski - Syndyk Kasy 
Oszczędności miasta Krakowa. 
Sekretarz: Adolar Ossoliński - dyrektor Powiatowej Kasy 
Oszczędności w Bochni. 
Skarbnik : Józef Ingwer - dyrektor Kasy Oszczędności 
miasta Tarnopola. 
Członkowie: Józef Strzyżowski - dyrektor Powiatowej 
Kasy Oszczędności w Krakowie. 
Michał Gołąb - dyrektor Powiatowej Kasy Oszczędności 
w Wadowicach. 
Karol Balieki - dyrektor Kasy Oszczędności miasta Kołomyji. 
Główny inicjator, założyciel i pierwszy Prezes Zwiazku 
Dr. Jan Kanty Steczkowski ustąpiwszy z Zarządu Galicyjskiej 
Kasy Oszczędności we Lwowie, złożył także godność Prezesa 
i członka Wydziału Związku. 
W jego miejsce obrano w 1905 r. Prezesem Związku Dra 
Ferdynanda Kwiatkowskiego, dyrektora Galicyjskiej Kasy Oszczę- 
dności we Lwowie, który do roku 1923 - a zatem przez lat 18 stał 
na czele Związku, przewodnicząc mu wytrwale w naj cięższych 
czasach wielkiej wojny i powojennego chaosu w życiu gospo- 
darczem. 
Od roku 1923 do chwili obecnej - po rezygnacji Dra Kwiat- 
kowskiego stoi na czele Związku Dr. Stefan Uhma, dyrektor 
Miejskiej Kasy Oszczędności we Lwowie. 
Najwięcej zabiegów, starań i wysiłków podjął Związek 
w kierunku jednolitej, sprawnej organizacji wewnętrznej Kas 
Związkowych. 
Staraniem i nakładem Związku wydano w r. 1904 zbiór 
norm i przepisów prawnych, odnoszących się do Kas Oszczędności. 
Głównym środkiem oddziaływania na organizację i prowa- 
dzenie Kas, po za współudziałem Związku w zakładaniu nowych, 
udzielaniem porad i roztrzyganiem przedldadanych wątpliwości, 
były częste fachowe lustracje. 
Przez nie starano się nietylko sprawdzae techniczny sposób 
prowadzenia Kas, wpływać na poprawne prowadzenie księgowości, 
ale także ujednostajnić politykę kredytową Kas, ustrzec Kasy, 
dalej od większych centrów finansowych położone, od niewska- 
zanej w danej chwili linji udzielania kredytów, zwracać uwagę 
na konieczne, w pewnych momentach, zwiększania rezerw gotówko- 
wych itp. 
Rezultatem długoletniej pracy i wszechstronnego doświad- 
czenia lustratora Związku i urzędnika Galicyjskiej Kasy Oszczę- 
dności ś. p. Zygmunta Szulakiewicza była wydana w r. 1906. 


- xx -
		

/p0017.djvu

			Instrukcj a manipulacyjna dla Kas Oszczędności, która i dziś 
jeszcze tak nowo zakładanym, jak i dawno już istniejącym Kasom 
oddaje ogromne uslugi. 
Nie tylko jednak pod względem organizacyjnym staral się 
Związek przyjść z pomocą Kasom. 
Już, w chwili powstawania Związku, zdawano sobie sprawę 
z tego, że przepisy prawne, na których organizacja Kas się 
opierała - regulatyw z roku 1844 i na niem oparte późniejsze 
rozporządzenia są mocno przestarzałe, że należy dążyć do ich 
zmodernizowania, do stworzenia podstaw prawnych bardziej odpo- 
wiadających współczesnym warunkom życia. 
Toteż od pierwszych zebrań Związku przez całych 25 lat 
przewija się ciągle praca nad przygotowaniem projektów ustawo- 
dawczych, ustawy o Kasach Oszczędności i statutu wzorowego, 
oraz próby ich przeprowadzenia przez odpowiednie czynniki 
usta woda wcze. 
Możemy być dumni, że to, czego przez lat 18 nie udało się 
naszym poprzednikom przeprowadzie w Austrji, w mlodem, bar- 
dziej rozUl11iejącem życie i jego potrzeby, Państwie Polskiem stało 
się w ciągu lat kilku faktem dokonanym. - Po szeregu ankiet 
i narad, w których lliejednokrotnie podstawą i osnową dyskusji 
były projekty - przez nasz Związek opracowywane, wyszło rozpo- 
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13. kwietnia 1927 r. 
Dz. U. Rzp. Nr. 38 poz. 339 w które m uzyskały wreszcie Kasy 
Oszczędności w calej Polsce jednolite, nowoczesne, naj zupełniej 
odpowiadające dzisiejszym warunkom pracy - prawne podstawy 
swej organizacji. - A zarazem spehliony został i drugi przez 
szereg lat wysuwany postulat - niemniej ważny dla Kas - ustawo- 
we stwierdzenie bezpieczeństwa pupilarnego kwot - ulokowanych 
na książeczki wkładlmwe Kas Oszczędności, postulat, który znowu 
dopiero u Polskich Władz znalazł pełne zrozumienie i u
nanie. 
I . niewątpliwie zrealizowanie długoletnich usiłowań i prac 
nad zmianą usta woda wstwa właśnie w roku - w którym mij a 25 lat 
pracy Związku - a zaledwie trzy lata normalnej, powojennej 
pracy Kas jest wyrazem wytężonej w tym kiermlku energji pracy 
Związku i największą usługą, jaką Kasom w nim zrzeszonym mógł 
Z wiązek oddać. 
Ale nie najeży sądzić, aby Związek Kasom oddawał uslugi 
tylko w sferze porad i ogólnej kierowniczej pracy. - W naj cięższych 
dla Kas okresach runów przedwojennych, klęsk wojny - a i po 
wojnie, w odbudowie ich pracy - Związek zdobywał dla Kas 
i pomoc bezpośrednią - finansową, ratował je od grożących 
im trudności. 
Oparta na idei samopomocy Kas - akcj a udzielania kredytu 
Kasom Zwiąkowym przez Galicyjską Kasę Oszczędności w latach 


-XXI-
		

/p0018.djvu

			1908 i następnych, pomoc \(.redytowa - w czasie przesileń 1908 
i 1912 a następnie w czasie wojny - Banku Krajowego, kredyty 
na uruchomiełlie i ożywienie Kas Oszczędności po wojllie udzielane 
przez Pocztową Kasę Oszczędności, a następnie przez Bank Gospo- 
darstwa Krajowego i Państwowy Bank RohlY, lokaty w Kasach 
ze strony Zakładu ubezpieczeń od wypadków i Zakładu pensyj- 
nego - uzyskane były przez interwencję i za pośrednictwem 
Związku na podstawie jego opinji o Kasach Związkowych wydanej. 
A że kierownictwo polityką kredytową Kas i organizowana 
dla nich pomoc kredytowa była skuteczną - tego najlepszym 
chyba dowodem jest fakt, że wszystkie Kasy przetrwały wojnę 
i pokonały trudności okresu powojennego - że ani jedna z isblieją- 
cych Kas nie zniknęła - jak poznikały dziesiątki innych Instytucji 
finansowych najrozmaitszego typu. 
Ale Związek starał się zawsze 
 trzymae Kasy w tern przeko 
nani.u, że powinny się one rozwij ae przedewszystkiem i wyłącznie 
o własnych silach, że wszelka pomoc kredytowa ma charakter 
przejściowy i tak powimla być przez Kasy rozUl11ianą. 
A rozwij ać się o własnych siłach mogą Kasy wówczas, gdy 
naprawdę staną się ogniskami krzewienia w społeczeństwie zasady 
oszczędności, gdy staną się czynną silą - organizuj ącą rodzimy 
kapitał z drobnych oszczędności. 
N a Wahlem Zgromadzeniu Związku w 1906 r. uchwalono 
polecić wszystkim Kasom Związkowym wprowadzenie domowych 
puszek oszczędności, a Wydział Związku wydał broszurę p. Ado- 
lara Ossolińskiego członka Wydziału p. t. »Miljony przez oszczę- 
dnosc« propagującą ten sposób oszczędzania oraz zorganizowal 
zaopatrzenie Kas Oszczędności w domowe puszki oszczędnościowe. 
By wytrącić z bierności Kasy - pisał Wydział w sprawo- 
zdaniu za lata 1906/7: 
»Kasy Oszczędności, zwłaszcza galicyjskie, mają jakiś nie- 
przeparty wprost wstręt, nie powiemy już do reklamy, ale nawet 
do spopularyzowania wiadomości o sobie, zaznajomienia jak naj- 
szerszych warstw społeczeństwa o celach i zadaniach Kas Oszczę- 
dności wogóle. - Wprawdzie tego rodzaju skromnosc może bye 
zaletą - ale zważye należy, że Kasy popularyzując wiadomości 
o sobie spełniałyby ważne zadanie pedagogiczne i ekonomiczne. 
Zwłaszcza jest obowiązkiem powiatowych Kas Oszczędności za po- 
średnictwem swoich Wydzialów powiatowych działae w tym kie- 
runku, by wiadomości o istnieniu Kasy i jej zadaniach dotarły 
w najdalsze zakątld powiatu. - W naszym zwłaszcza kraju, gdzie 
oświata stoi na niskim stopniu, gdzie włościanin, przychodzący 
czasem parę razy na rok do miasta powiatowego, nie wie nawet 
co to jest Kasa Oszczędności i gdzie ona się znajduje, tego rodzaju 
agitacja mogłaby bardzo wiele dobrego zdziałae, z jednej strony 


- XXII -
		

/p0019.djvu

			bowiem przyczyniłaby się wielce do krzewienia zmysłu oszczę- 
dności, z drugiej zaś strony niejednokrotIlie uchroniłaby ludność 
od strat, skierowując ją z jej oszczędnościami do instytucji 
pewnych, poważnych, które powierzonego im grosza nie użyją 
na hazardy, lichwę i spekulację, ale rozprowadzą go w formie 
kredytu jak najracjonalniej. 
Reklamy więc trochę nie zawadzi, rozesłanie do Kółek 
rolniczych do czytelni ludowych, do zwierzchnosci gminnych itp. 
okólników, broszur, statutów i zamknięc rachunkowych, rozesłanie 
nawet do naj dalszych zakątków powiatu ogłoszeń odpowiednio 
zredagowanych, może Kasom przysporzyc dosye kapitału obroto- 
wego,; który dziś albo leży marnie bez fruktyfikacji w skrzyniach 
albo też przechodzi w ręce niepewne«. 
Specj alnie także zaj ął się Z wiązek zorganizowaniem akcji 
szkolnych Kas Oszczędności, wydaj ąc w tym celu broszurę, pióra 
Prof. Mandla, oraz instrukcję dla tych Kas i wszelkie druki, 
a. następnie wyjednał u Władz szkolnych poparcie tego czynnika 
wychowczego przez sfery nauczycielskie. 
Przez kilkanaście lat wydawane przez Związek czasopismo 
»Oszczędnośe« w szeregu. artykułów poruszało stale zagadnienie 
propagandy oszczędności i udzielało wskazówek i porad, informo- 
wało Kasy o sposobach agitacji używanych przez Kasy oszczę- 
dności w imlych krajach. 
Praca Związku w kierunku propagandy oszczędności mu- 
siała być przerwaną w czasie zawieruchy wojennej. 
Gdy w jesieni 1926 r. postanowiono w Warszawie zwołae 
Zjazd przedstawicieli instytucji oszczędnościowych, Wydział Zwią- 
zku, przez swego delegata, brał czynny udział w organizacji Zjazdu 
we wszystkich pracach Komitetu organizacyjnego, a z ramienia 
Związku wygłosił na plenarllem posiedzeniu Zjazdu w dniu 31. paź- 
dziernika 1926 r. prezes Związku Dr. Stefan Uhma referat p. t. 
"Ideowe postulaty propagandy oszczędności«, oraz Dr. Stanisław 
Dobiecki - wiceprezes Związku, referat o obeCllem ustawodawstwie 
w stosunku do zagadnienia o oszczędności. 
Z hlicj atywy Międzynarodowego Instytutu oszczędnościo- 
wego w Medjolanie, podjętej przez Pocztową Kasę Oszczędności 
i Komitet Zjazdu Instytucji oszczędnościowych w Warszawie, 
postanowiono również w Polsce - j ak i w imlych kraj ach 
dziell 31. października każdego roku poświęcić propagandzie 
Oszczędności. 
Związek nietylko dał inicjatywę, by wszystkie Kasy Oszczę- 
dności zajęły się w swych siedzibach zorganizowaniem »Dnia 
Oszczędności«, ale także wydał napisaną przez Prezesa Związku 
Dra Uhmę broszurę p. t. »Jak Polska może stae się bogatą« 
w 10.000 egzemplarzach rozrzuconą następnie przez Kasy zwią- 
zkowe dla propagandy cnoty oszczędności. 


-- XXIII --
		

/p0020.djvu

			Aby dostarczyć społeczeństwu i instytucjom oszczędno- 
ściowym odpowiedniej literatury propagandowej, jesieni 1926 r. 
rozpisal Związek konkurs na popularną broszurę o potrzebie 
i znaczeniu oszczędności - i przeznaczono z funduszów Związku 
jedną nagrodę zl 500.- i. dwie po zł 250.- dla najlepszych prac. 
Rezultat tego konkursu był nadspodziewany, przeszedł 
wszelkie oczekiwania. 
W szystkie prawie warstwy społeczeństwa z całej Polski 
od naj starszych do naj młodszych obojga płci wzięły w nim udział. 
Urzędnicy państwowi, dyrektorowie instytucji finansowych, księża, 
nauczyciele, literaci, akademicy, studenci ginmazjalni a nawet 
kilku wlościan nadesłało swe prace razem prac 47. 
Sąd konkursowy, do którego uproszono Wpp. Dra Stani- 
slawa Dobieckiego dyrektora Galicyjskiej Kasy Oszczędności 
we Lwowie, Wladysława Jennera sekretarza Związku Spółek 
zarobkowych i gospodarczych we Lwowie, Władysława Jurkie- 
wicza, sekretarza Patronatu Spółdzielni rolniczych, Dra Wlodzi- 
mierza Mochnackiego, dyrektora Galicyjskiej Kasy Oszczędności 
we Lwowie, Prof. Dra Stanisława Niemczyckiego, Prezesa Twa 
Oszczędności Ludowych, Leona Twareckiego, dyrektora Patronatu 
Spółdzielni rolniczych oraz Dra Stefana Uhmę, dyrektora Miejskiej 
Kasy Oszczędności we Lwowie i prezesa Związku - po trzech 
kilkugodzimlych posiedzeniach, z których ostatnie odbyło się dnia 
17. lutego 1927 r. przyznał pierwszą nagrodę zl 500.- pracy 
opatrzonej godłem »Rewera« p. Leona Ziobrowskiego ze Stani- 
sławowa, dwie drugie nagrody po zl 250. - pracom o godle 
»Stary lustrator« p. Józefa Ciembroniewicza z Kolna i »Leszczyc« 
p. Józefa Jaskólskiego ze Lwowa. 
Ponadto 8 prac, które wprawdzie nie odpowiadały ściśle 
wymogom konkursu - jednak dla wielu względów - uznano 
za godne chlubnego i zaszczytnego wyróżnienia a mianowicie: 
o godle »Praxis« p. Ludwika Kawałka ze Lwowa, »Demirów« 
p. Stanislawa Myszkowskiego z Dobromila, »Parsimonja« Kazi- 
mierza Hahna ze Lwowa, »Dbajmy o jutro« p. Konstantego 
Chmielewskiego z Bydgoszczy, »Ziarnko do ziarnka« p. Stani- 
slawa Sochackiego z Sędziszowa, »L. 7578« p. Andrzeja Koturby 
z Topoli małej - poznańskie, »Orbis« p. Dra Adolfa Atlasa 
z Warszawy, » Praca i kapitulacja« p. Dra Marjana Szpili 
ze Lwowa; 
36 prac nie odpowiadających warunkom konkursu zwrócono 
autorom. 
Dwie z nagrodzonych prac - a to praca p. Leona Zio- 
browskiego »Potrzeba i znaczenie oszczędności« oraz p. Ciembro- 
niewicza "Oszczędność i praca« zostały wydane nakładem Związku 
i w Dniu Oszczędności 31. października 1927 r. rozeszły się po całej 


- XXIV -
		

/p0021.djvu

			Polsce w ilości ponad 20.000 egzemplarzy każda. - O wartości 
tych prac świadczyć może fakt - że nietylko Kasy oszczędności 
z Małopolski zainteresowaly się tem wydawnictwem, ale poważne 
ilości zakupiły także Kasy oszczędności i spółdzielnie kredytowe 
obszaru bylego Królestwa Polskiego, Poznańskiego, Kresów wscho- 
dnich i Śląska. 
W ten sposób możemy śmiało powiedziee, że w dziedzinie 
propagandy oszczędnościowej potrafiliśmy oddae poważne uslugi 
przez dostarczenie materjalu propagandowego całej Polsce. 
Nawiązaliśmy też przyjazny stosunek wspólpracy z Kasami 
Oszczędności w Poznańskiem i na obszarze Królestwa Polskiego 
oraz z Związkami tych Kas, - jak również z Kasami Oszczędności 
na Śląsku, z których 3 przystąpiły już do naszego Związku 
Bielsko, Cieszyn iSkoczów. 
Oddaj ąc do użytku Kas związkowych i wszystkich tych 
co sprawą działalności Kas Oszczędności się interesują - ten 
pobieżny opis naszej pracy i jej rezultatów, możemy tylko dodać, 
że mamy pelne poczucie w granicach możliwości dobrze spelnio,- 
nego obowiązku, że możemy stwierdzie, iż organizacj a Związku 
i stosunek jej do Kas Związkowych staje się coraz silniejszym, 
jeżeli w trzech niespełna latach przeprowadzono ponad 52 lustracji 
Kas, udzielono wskazówek co do organizacji okolo 20 Kasom 
wtem 8 w Malopolsce, że wszystkie Kasy uznaj ąc skuteczną pracę 
Związku chętnie ponoszą te materjalne świadczenia, jakie w formie 
wkładek Związek na Kasy naklada, tak, że z wkładką za rok 1927 
nie zalega ani jedna Kasa na 61 do Związku należących. 
I jeszcze jedno wyjaśnienie. - Wydanie nhliejszego sprawo- 
zdania - które ma nawiązać naszą tradycję do. wydawanych przed 
wojną rocznych sprawozdań z dzialalności Związku - przypadkowo 
tylko lączymy z dwudziestopięcioleciem istnienia naszego Związku. 
Nie czas bowiem' na uroczystości - gdy przed nami tyle pracy 
leży, gdy nareszcie warunki gospodarcze ogólne w Państwie tak 
się ułożyły, że praca nasza może bye użyteczną, owocną i stae się 
jednym z poważnych czynników uporządkowania i trwałej budowy 
organizacji i dzialalności Komunalnych Kas Oszczędności. 
Organizacyjne dobre ujęcie każdego czynnika naszego życia 
zbiorowego - to najskuteczniejsza służba dla dobra Narodu. 
W zakresie tych zadań, które Związek Kas Oszczędności ma do 
.spelnienia - pragniemy slużbę naszą jaknajlepiej wypehlie w myśl 
starej zasady: »Czyń każdy w swem kole co każe Duch Boży, 
a calosc sama się zloży«. 


- xxv -
		

/p0022.djvu

			Wydział Związku Polskich Kas Oszczędności 
we Lwowie. 


Prezes: 


Dl'. Stefan Uhm a, dyrektor - referent Miejskiej Kasy Oszczędności 
we Lwowie. 


Zastępca Prezesa: 


Dl'. Stanislaw Dobiecki, dyrektor Galicyjskiej Kasy Oszczędności 
we Lwowie. 


Członkowie: 


Karol Balicki K. O. m. Kołomyji. 
Józef Donnersberg K. O. m. Tarnowa. 
Karol Krysakowski Pow. K. O. w Gorlicach. 
Stanislaw Kulipiński Pow. K. O. w Brzeżanach. 
Jan Mi kucki Pow. K. O. w Krakowie. 
Dr. Wlodzimierz Mochnacki Galic. K. O. we Lwowie. 
Stefan Praczyński K. O. m. Przemyśla. 


Dyrektor biura: Antoni Królikowski. 


- XXVII -
		

/p0023.djvu

			Ogólny stan wkładek w związkowych Kasach Oszczędności w dniu: 
311XII 1902 311XII 1914 311XII 1918 311XII 1924 311XII 1926 30jVI 1927 
Kor. Kor. Kor. Zł. Zł. Zł. 
21 K. O. Woj ew. Krakowskie 93.076.892'- 137,169.588'43 303,969.414'36 4,688.156'41 9,454.967'39 33,079.665'92 
21 " n Lwowskie 90,287.691'- 147,004.112'87 268.456.073'80 2,281.508'20 9 959.611.01 37,937.806'65 
3 " " Sląskie 37,904.984'78 86,823.816'65 249.155'60 842.088'70 2,732.891'45 
10 " n Stanisławowo 14,916.227.- 29,704.503'45 51,372.364 '17 531.081'03 1,223.531'01 2,559.769'59 
6 n " Tarnopolskie 8,286 144.- 16,858.692'54 15,704.866'68 403.601'30 678.844'85 2,011.026'33 
61 K. O. 206.566,954'- 368,641.882.07 726,326.535.66 8,153.502'54 22,159.042'96 78,321.159'94 
I. Województwo Krakowskie. Stan wkładek oszczędności w dniu: 
Rok za. 311XII 1902 311XII 1914 311XlI 1918 31jXII 1924 311XII 1925 30jVI 1927 
I łożenia Kor. Kor. Kor. Zł. Zł. Zł. 
>< 1 1883 Biala m. 12,821.016.- 16,285.404'64 45,896.377.89 140.121'58 268.054'28 1,408.019'03 
>< 2 1873 Bochnia m. 2,361.826'- -- -- -- 155.385'16 536.260'33 
..... 3 1885 Bochnia 1,848.721'- 4,361.884-20 7,171515'43 80.735'56 131.012'34 373.474.77 
>< p. 
I 4 1906 Brzesko p. -- 1,349.731'- 2,459725'- 35.348'- 113.415'- 716.723.36 
5 1912 Chrzanów p. 1.235.453'95 2,245.530'66 65.542.54 149.543'66 578 168-88 
6 1906 Dąbrowa m. -- 1,275.167'36 2,748.334"85 11.837'18 70.580 77 276.715 83 
7 1901 Gorlice p. 625 584.- 2,304.049'08 5,277.437'39 141.234"12 328.317'98 1,558 058 20 
8 1868 Jasło m. 2,874.236'- 3,700648'- 9,932.630'- 77.050-- 200.029.- 561.781 62 
9 1866 Kraków m. 29,824.383.- 36.738.343. - 66,052.327.- 2,528.454'- 4,648.558.- 14,346.113'96 
10 1882 Kraków p. 15,511.605.- 23,839 379'46 55,790.527'- 836 870'76 1,297.333.86 4,123.55981 
11 1897 Kraków m. podgórska 1,936.100"- 4,212 989'02 7,381.298'40 64.716'27 140.613'07 361.351'66 
12 1919 Lima.nowa p. -- -- 38.144.67 93.317-79 257 604'51 
13 1898 Mielec p. 287.901'- 1,245.142'86 1,791.560.71 20.369'88 168.42086 730.205'03 
14 1882 Myślenice p. 1,041.290'- 2,387.828'67 5,748.509'77 3174057 71,726.- 241 259'83 
15 1870 Nowy Sącz m. 4,285.560'- 6,158.529 98 16,943.694.48 106.889 68 258.021'77 58317612 
16 1897 Nowy Targ p. 760.225'- 2,875.045'23 7,18491371 74.879'21 252 527'78 695 390'36 
17 1882 Ropczyce p. 970.141'- 1,719.933"45 2 630.708 90 16.240'96 49.423'30 229.60174 
18 1861 Tarnów m. 9,816.729'- 14,118839'39 36,007.058'08 326.557.04 765.159.12 3,632.981'24 
19 1872 Wadowice p. 4,038.052.- 4,684 386.64 16,705.536'80 418'46 418'46 1,135.917'52 
20 1878 Wieliczka p. 2,669.472'- 4,718.887'38 5,579.597-41 42.075'05 120.854'59 185706'- 
21 1893 Żywiec m. 1,404.051'- 3,957.945'12 6,422.130'86 47.930'88 172.254 60 547.59612 
Kas 21, . . , 93,076892'- 137.169.588.43 303,969414'36 4,688.156.41 9,454.967'39 33,079.665.92
		

/p0024.djvu

			II. Woj
wództwo Lwowskie. 
Stan wkładek oszczędności w dniu: 
Rok za- 31:XII 1902 31iXII 1914 311XII 1918 311XII 1924 31 1 XII 1925 30lVI 1927 
łożenia Kor. Kor. Kor. Zł. Zł. Zł. 
1 1898 Dobromil m. 318.684'- 888.544'36 1,527.172'51 4.737'66 12.797.15 -- 
2 1877 Drohobycz m. 1,195.407'- 4,236.917'37 8,453.943'91 6.589'65 13.758'17 141.893'06 
3 1913 Drohobycz p. 516835.19 690.565'83 10.268 65 23.992'96 55.947 34 
4 1898 Gródek Jagielloński p. 684.272.- 1,691.191'
9 2,092.173'18 28.553 55 43.457.56 230 432'67 
5 1895 Jarusław m. 1,412.336 - 3,761.391-76 8,443.618'22 79.667 86 108.479'53 395.064.04 
6 1897 Kolbuszowa p. 205.750'- 680734'02 875.020 48 13.209'20 39'827-70 182.030'54 
7 1898 Krosno m. 846_572 - 2,006.814'30 3.667749'42 52.991'18 130.712'80 378.433.42 I 
8 1844 Lwów Galicyjska 69,020500'- 92,939.521.37 139,666.247'66 828.451 09 3,312.811.89 14,319.662 11 >1 
9 1912 Lwów 4,277411'98 16,386.090'63 548.992 94 4,592.807 78 15,925.216 92 >1 
m. >1 
10 1867 Przemyśl m. 7,102454'- 9,258249 51 18,019.33583 66.137.24 265.560.- 1344.248'96 I 
11 1906 Przemyśl Ukr. Szczadnycia -- 6,280.84363 18,296.555'92 196.089'28 230 283'27 432.151'90 
12 1908 Rudki p. -- 1,097.014'- 1,618.864 - 49.130'- 187 023.- 345.247'26 
13 1862 Rzeszów m. 3,121'864'- 5,629.779.86 14,798'486-07 234.238'93 412 570'58 2,503.750'62 
14 1912 Sądowa Wisznia m. 
15 1864 Sambor m. 4,791.635'- 3,876.876 80 16.559.309'21 42,248'86 103.656'45 412.055.57 
16 1889 Sam bor p. 296429' - 1 228.360'- 2,623 345.08 2.065 66 3.458'21 170.597'79 
17 1904 Sanok m. 4 157 984"49 7,558.576'76 35.276'87 114.376.42 592 242'21 
18 1896 Sokal m. 655.717'- 2175446.88 3,234.655'51 7.127-40 79.879.83 123032'30 
19 1906 Stary Sambor p -- 209.586'35 273 255 35 -'10 18.252.83 84.979 92 
'20 1913 Strzyżów m. -- -- 1.903"42 
21 1898 Tarnobrzeg p. 636.071'- 2,090.609 71 3.671.108.23 75.732'08 265.904'88 298.916 60 
Kas 21. . . .90,287691.- 147,004.112'87 268,456.073'80 2,281.508'20 9,959'611'01 37,937.806'65
		

/p0025.djvu

			III. Województwo Śląskie. 
Stan wkładek oszczędności w dniu: 
Rok za- 311XII 1902 311XII 1914 31iXII 1918 31!XII 1924 311XII 1925 30lVI 1927 . 
łożenia Kor. Kor. Kor. Zł. Zł. Zł. 
1 1859 Bielsko m. -- 17,326470'63 51,209.32163 231 455'18 667.601'97 2,104.443'98 
2 1859 Cieszyn m. -- 20,578.514-15 35,61449502 17.70042 174.486'73 358.428'07 
3 Skoczów m. przystąpiła do Związku 1927 r 270.019 40 
Kas 3. . . - - 37,904.984 '78 86,823.816.65 249.155 60 842'088'70 2,732.891.45 
IV. Województwo Stanisławowskie. 
I 1898 Bohorodczany p. 164.911'- 1,055.148'99 1,224.836.74 -'12 22.973.73 118.280'63 
1889 Dolina p. 977,302.- 1,602.980'04 1,573.017 '65 16.957'82 58.975.76 237.572.99 
>1 1896 Horodenka p. 389.577'- 1,062.313'58 1,072.296.65 31.757'78 36.523'0:1 69'650'44 
>1 1883 Kałusz p. 717910'- 1,219.585'12 2,341.476'70 59.530 83 93"750'84 200.462'60 
>1 
H 1875 Kołomyja m. 3,745 388'- 6.398 873'- 11,657.319'- 104.180 - 121.728' - 239.357.64 
1894 Śniatyn m. 226.000'- 1,054.190'20 1,417.606.70 21.464'39 13.693'61 
1898 Śniatyn p. 424.795'- 1,591 598'32 1,953 677'92 7.185'19 31.43461 150.391'01 
1867 Stanisławów m. 6,785565' - 9,607.904'95 17,902.904'58 206.442"88 531.821'02 999 807'94 
1867 Stryj m. 1,484.779 - 5,211.353.40 11,383.037'84 173.187'38 222.782'96 323.604.9:1 
1910 Tłumacz p. 900 555 85 846 190"39 31.839 03 82.076'69 206.947.82 
Kas 10 . . 14,916.227'- 29,704.503'45 51,372.364'17 531.081.03 1,223.531'0 l 2,559.769.59 
V. Województwo Tarnopolskie. 
1 1891 Brody p. 793.593'- 2,921.915'13 4,747.057'87 120.407'37 169.805.28 240.057'60 
2 1898 Brzeżany p. 716.981'- 2,025.587'83 3,272.507'20 62.058'89 88.860'38 270.989'78 
3 1899 Buczacz p. 454.941'- 2,332.254'45 2,791.368.69 16.308'67 37.207'73 145.229'29 
4 1870 Tarnopol m. 5,398.017' - 7,557.125.46 -- 184.246'63 301.962'86 1,082.870'47 
5 1883 Trembowla p. I 598.063'- 1,018.68620 3,507.492"44 20.262 70 45.510'74 62.875'42 
6 1897 Zaleszczyki p. 324 549.-- 1,003.123'47 1,386.440'48 290'04 35.497 86 209.003'77 
Kas 6. . . . 8,286.144.- 16,858.692'54 15,704.866'68 403'601'30 678.844'85 2,011.026'33
		

/p0026.djvu

			SPIS KAS OSZCZĘDNOŚCI 
należących do Związku Polskich Kas Oszczędności we Lwowie 
według podziału na Województwa. 


WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE 
Kas 21. : 
Miejska Biala, miejska Bochnia, powiatowa Bochnia, powia- 
towa Brzesko, powiatowa Chrzanów, miejska Dąbrowa, powiatowa 
Gorlice, miejska JasIo, miejska Kraków, powiatowa Kraków, Pod- 
górska Kasa oszczędności miasta Krakowa, powiatowa Limanowa, 
powiatowa Mielec, powiatowa Myślenice, miejska nowy Sącz, powia- 
towa Nowy Targ, powiatowa Ropczyce, miejska Tarnów, powiatowa 
Wadowice, powiatowa Wieliczka, miejska Żywiec. 


WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE 
Kas 21. : 
Miejska Dobromil, miejska Drohobycz, powiatowa Drohobycz, 
powiatowa Gródek Jagielloński, miejska Jaroslaw, powiatowa Kol- 
buszowa, miejska Krosno, miejska Lwów, Galicyjska Kasa oszczę- 
dności Lwów, miejska Przemyśl, Ukraińska Szczadnycia Przemyśl, 
powiatowa Rudki, miejska Rzeszów, miejska Sądowa Wisznia, miej- 
ska Sambor, powiatowa Sambor, miejska Sanok, miejska Sokal, 
powiatowa Stary Sambor, miejska Strzyżów, powiatowa Tarnobrzeg. 


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
Kas 2.: 
Miejska Bielsko, miejska Cieszyn. 


WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE 
Kas lo.: 
Powiatowa Bohorodczany, powiatowa Dolula, powiatowa Ho- 
rodenka, powiatowa Kalusz, miejska Kołomyja, miejska Śniatyn, 
powiatowa Śniatyn, miejska Stanislawów, miejska Stryj, powiatowa 
Tlumacz. 


- 1 - 


1
		

/p0027.djvu

			WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE 
Kas 6.: 
Powiatowa Brody, powiatowa Bl'zeżany, powiatowa Buczacz, 
miejska Tarnopol, powiatowa Tl'embowla, powiatowa Zaleszczyki. 


* 


* 


* 


u wag a: W pamiętniku niema dat odnoszących się do Kas 
oszczędności miasta Dobromila, Sądowej Wiszni i Stl'zyżowa - 
czasowo nieczynnych i Powiatowej Kasy oszczędności w Trembowli, 
z powodu nienadeslania potrzebnego materjalu. 


- 2 -
		

/p0028.djvu

			3
		

/p0029.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA BIAŁEJ. 


.. 
. j 
I .j. 
'iI- 

I
 

 .. "" ł. 
(
;l 
 
 
I . 
i 
<- -. 
 
I. oioL- 


;,. 


..... 

 


- .- 
:Y? -I . 
)tf ..; 
-. -
 
- 


Założona w r. 1883. 


t" 
t 
. , 
i 1 
J 
! 
!! I 
1 
 
, 
lił- l \- 
,I. Ił 


J 
l t 
 
f .- I 
A!.i.. 4 . 

 - ..,:,. .C--- 
-" " t 
,,
I
 ItJ?....'"..W'...i, 
. ," :1:' I o " jl.i.I1:..u,.;. I, "" 

i{(iłjr li "i
 
 \ .. t 
'_II"
. o ---:
 
.'tt-tl ' 
''" _.... o,.,,' 

. . 
jJ, -..&, ' 


,
J" 


, I 


I 
. 
 - . -11
 
._1- 


"ol.... 
 -, 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31 grudnia 1926 Zł. 766.528'90. 


- 4 -
		

/p0030.djvu

			ZARZĄD: 
K o m i s a l' z r z ą d o w y: p. Stefan Różecld, Radca Woje- 
wództwa, z a s t ę P c a p. Mieczyslaw de Ines, Starosta. 
D y l' e k c ja: Prezes p. Rudolf Strzygowski. 1. Zastępca pre- 
zesa p. Dr. Juljan Wiśniewski. 2. Zastępca prezesa p. Dr. Daniel 
Gross. Czlonkowie pp. Józef Krywult, Franciszek Schlee. Inż. Maks 
Schmej a. 
W y d z i a l: Prezes p. Rudolf Strzygowski. 1. Zastępca pre- 
zesa p. Dl'. Juljan Wiśniewski. 2. Zastępca prezesa p. Dl'. Daniel 
Gross. Czlonkowie pp. Jan Fejkis, notarjusz Kazimierz Karpiński, 
Józef Krywult, Karol Ochsner, Artur Romaszkan. Franciszek Schlee, 
Inż. Maks Schmeja, Rudolf Schuberth, Aleksander Wald. 
K o m i s jar e w i z y j n a: Ernest N essizius, Rudolf Schenk, 
Rudolf Schubert, Aleksander Wald. 
K o m i t e t C e n z o rów: pp. Hugo Danielczyk, Ludwig Du- 
bowski, Alojzy Karfiol, Wojciech Kolodziej, Karol Misik, Ernest 
Nessizius, Franciszek Schubert, Bronislaw Zajączkowski. 
S y n d y k: p. Dr. A. Plessner. 


Zestawienie darów na cele użyteczności publicznej za cały czas istnienia Kasy 
t. j. od f. 1883 do f. 1926. 
od roku 1883 do 1819. . austr. Złr. 24.859.84 
1899 " 1919. " Kor. 1,460.903.58 
1920 " 1923. Mp.6,108.517.- 
" 1924" 1926. Zł 5.767.93 


Szczegółowy wykaz darów wypłaconych w foku 1926 
na cele użyteczności publicznej. 
Towarzystwo Dobr. im. św. Salomei, na wyżywienie i gwiazdkę 
dla starsżych biednych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KatoJ. Stowarzyszenie Pań na sieroty. . . . . . . . . 
Ewang. Stowarzyszenie Pań, na sieroty. . . . . . . . . . . . - 
Towarzystwo Opieki nad dzieckiem . . . . . . . . . . . . . 
Klasztor św. Hildegardy, na wyżywienie biednych i odmalowanie 
kaplicy. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 
Szkoła Handlowa, na przybory naukowe i nagrody pilności. 
Ewangelicka Szkoła, na przybory naukowe . . . . . . . . . 
Państwowe gimnazju!ll w Bielsku, na przybory naukowe . 
Komitet Opieki nad Zołnierzem, na dom żołnierza i festyn 
SS. Felicjanki Biała, na ochronkę dla sierót. . . . .. . 
Towarzystwo ratunkowe Bielsko-Biała. . . . . . . . . . . 
T. S. L i Dar Narodowy . ....... ..... . 
Rada szkolna powiatowa, na kolonje wakacyjne dla dzieci 
Szkoła przemysłowa dokształcająca na nagrody pilności 
Komitet opieki nad młodzieżą szkolną. . . . . . . . . _ 
Ewangelickie Stow. Pań, na gwiazdkę dla sierót .. 
Komitet pracowników umysłowych, bezrobotnych . . 
Związek zawod. pracowników umysłowych, Kraków. 
SS. Serafitki. Hałcnów, na sieroty. . . 
SS. Franciszkanki Kęty, na sieroty . . 
Małopolska Straż Obywatelska. Lwów. 
SS. Felicjanki, Kraków, na ochronkę 
SS. Felicjanki, Tarnów, na sieroty. . . 
Na odbudowę kościoła w Kisielinie . . . 


Zł. 200'- 
" 550-- 
500.- 
270- 


Ogółem 


250.- 
" 450- 
100- 
200'- 
" 100- 
" 100- 
" 100-- 
" 115'- 
100- 
100'- 
50- 
50- 
50- 
20- 
20- 
" 10- 
" 5.- 
" 5'- 
" 5.- 
" 5'- 
_ Zł. 3.355.- 


" 


" 


" 


5
		

/p0031.djvu

			WOJEWÓDZTWO 
LĄSKIE. 


BIELSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI 


założona uchwałą rady gminnej w r. 1859 - osiągła w ostatnim 
roku przed wojną drugie miejsce w rzędzie kas oszczędnościowych 
na całym Śląsku austrjackim. 


-. 


Jt 


II 
II 


, fl1 


... 


- 


r 


ł 


_ J 


,. 


... 


.,J 
'_ ,111;lłil.
 
1. .. 


,t 


! . 


.. "'''I- ' 
. ... - 
" 


, 


"f 


. . 


"J
). 


I > 


Stan jej wkładek wynosił z końcem 1913 r. Kor. 18,304.935.44 
i miała w tym czasie już własne realności bilansowej wartości 
Kor. 1,086.385.- 


ZARZĄD: 
Komisarz rządowy: Pan starosta Dr. Duda Józef. 
D y rek c ja: Prezes Braunberg Maurycy, kupiec, właściciel 
realności. Zastępca prezesa: Dr. Sporysz Paweł, dyrektor Banku 
Małopolskiego, radny. 
C złonko wie: Pongratz Kuno von, burmistrz miasta Bielska. 
Dziki Sylwester, dyrektor Pow. Kasy chorych, radny. - Dr. Forster 
Wiktor, adwokat, radny. - Groger Teodor, majster kamieniarski, 
radny. - Ing. Walczok Otto, inżynier, budowniczy. 


- 6 -
		

/p0032.djvu

			w y d z i ał adm i ni s tr acy j ny: Pongratz Kuno von, Pzezes 
burmistrz miasta Bielska. - Honigsmann Franciszek, zastępca pre- 
zesa, urzędnik P. K. P., radny.- Bathelt Ryszard, przemysłowiec, 
zastępca prezesa Izby dla handlu i przemysłu, austr. konsul. - 
Feuerstein Edward, profesor, radny. - Kisielewski Henryk, starszy 
radca Skarbowy, radny. - Matuschek Jerzy, nauczyciel szkoły wy- 
działowej, radny. - Nikel Alfred, urzędnik. - Dr. Robinsohn 
Zygmundt, adwokat, radny. - Stanzel Rudolf, przemysłowiec. - 
Dr. Steffan Ernest, adwokat. - Strzelany Karol, urzędnik Powia- 
towej Kasy Chorych, radny. - Dr. Traubner Józef, adwokat. 


Na cele użyteczności publicznej bylo rocznie przeznaczone 3/ 5 
zysku rocznego z funduszu obrotowego i rezerwowego. 


Stan wkładek wynosił z dniem 31. XII. 1926 


. Zł. 1,850.212.27. 


Za czas istnienia Kasy 
do roku 1899 
" " 1919 
" " 1923 
" " 1926 


wydano na cele humanitarne 
Zlr. 320.931.49 
Koron 1,168.282.77 
Mp. 19.983.- 
Zł. 764.24 


Najważniejsze instytucje subwencjonowane w ciągu lat istnienia 
kasy były: dom chorych, szpital epidemiczny, dom ubogich, dom sie- 
rocy, szkoły, teatr, straż pożarna i t. d. 


- 7 -
		

/p0033.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


MIEJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI W BOCHNI. 


Założona dnia 16 sierpnia 1873. 


.. 


"  
: I ...; 
I I 
I I 
J I 
1 , 


.ł 


'"' 


..... 


-... 


c> " 
'

 . 
.. '.\ 
,Ii i i 


,.. 


1 
I 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31 grudnia 1926 Zł. 415.524.63 


ZARZĄD: 


,V sklad wydziału wchodzą: 
1) Dr. Maiss Ferdynand, prezes, 
2) Biernat Antoni, 
3) Ks. Biliński Andrzej, 
4) Brodacki Jan, 


- 8 -
		

/p0034.djvu

			5) Dobesz Józef, 
6) Gottinger Franciszek, 
7) Dr. Hyżycki Stanislaw, 
8) Dr. Kiernik Władysław, 
9) Machnicki Wiktor, 
10) Majerski Wojciech, 
11) Dr. Miiller Gustaw, 
12) Dr. Nodzyński Bolesław, 
13) Palka Stanisław, 
14) Dr. Popiel Michał, 
15) Pudel ski Andrzej, 
16) Ks. Wilczkiewicz Antoni 
17) Zieliński Franciszek. 


W skład dyrekcji wchodzą: 


1) Dr. Nodzyński Boleslaw, przewodniczący. 
2) Biernat Antoni, 
3) Dobesz Józef, 
4) Dr. Miiller Gustaw, 
5) Dr. Popiel Michał, referent. 


Przez czas swego istnienia dala Kasa na cele humanitarne 
Kor. 180.987.35 i Zł. 1200. 


- 9 -
		

/p0035.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W BOCHNI. 


Założona w roku 1884. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31 grudnia 1926 Zł. 182.827.05. 


WYDZIAŁ: 


P r e z e s: Dr. WładysIa w Kiernik. 


Czlonkowie: 
Biernat Jan, w Woli Batorskiej, 
Brzękowski Jan, w Wiśniczu, 
Dyga Jan, w Chodenicach, 
Fietko Wojciech, w Bochni, 
Gadowski Franciszek, w Ujściu solnem, 
Japa Stanisław, w Niepolomicach, 
Klimek Franciszek, w Ostrowie królewskiej, 
Kucharczyk Ignacy, w Woli Wieruszyckiej, 
Dr. Maiss Ferdynand, w Bochni, 
Puzia Piotr, w Borku, 
Rybnik Michal, w Buczkowie, 
Szymanowicz Karol, w Bochni. 


Komisarz rządowy: 
Malkowski Ludwik, Referendarz Starostwa. 


Komisja rewizyjna: 
Michal Rudnik, Andrzej Słowik, Franciszek Klimek. 


D yrekcj a: 
Prezes Brzękowski Jan. 
Zastępca i Syndyk Dr. Maiss Ferdynand. 


Czlonkowie : 
Gnutek Wojciech, Szymanowicz Karol i Fietko Wojciech. 


- 10 -
		

/p0036.djvu

			N a cele użyteczności publicznej wydała Kasa z zysków: 


od r. 1897 do 1899 
" " 1900 " 1918 
" " 1919 " 1923 
" " 1924 " 1926 


austr. Zlr. 6.606.- 
" Kor. 87.768.- 
Mkp.30.192.590.- 
Zł. 1.430.- 


Począwszy od r. 1903 do r. 1918 włącznie wyszczególnione 
kwoty pobierała Rada Powiatowa na cele humanitarne powiatu, 
pozatem uwzględniane byly Ochronki, bursa gimnazjalna T. S. L. 
i inne. 


- 11 -
		

/p0037.djvu

			WOJEWÓDZTWO STĄNISŁA WOWSKIE. 


POWIATOW A KASA OSZCZĘDNOŚCI 
W BOHORODCZANACH. 


Założona w roku 1898. 


Stan wkładek z dnia 31 grudnia 1926 roku Zł. 108.474.00. 


Człokowie Wydziału: 


Dr. Unger Ludwik, przewodniczący. 
Ks. B ąkowski W alerj an, 
Dr. Haar Henryk, 
Dr. Wachowski Wincenty, 
Kordasiewicz Jarosław, 
Sękowski Eugeniusz, 
Cwynar Stanisław, 
Dubicki Józef, 
Fogelmac Edward, 
Wołoszczuk Józef, 
Kozdęba Andrzej, 
W ołoczij Iwan, 
Genyk 'Vasyl. 


Członkowie Dyrekcji: 


Dr. Unger Ludwik, przewodniczący, 
Ks. Bąkowski Walerjan, zastępca przewodniczącego, 
Dr. Haar Henryk, zastępca przewodniczącego, 
Dr. 'Vachowski Wincenty, czlonek Dyrekcji, 
Brogowski Jan, członek Dyrekcji, 
Czyżyński Stanisław, Dyrektor Referent. 


N a cele użyteczności publicznej wydała Kasa 
w r. 1927 na Towarzystwo gimn. »Sokół« 
w r. 1917 na Kościól w Grabowcu . . . . 


Kor. 450.- 
Zł. 200.- 
" 60.-- 


- 12 -
		

/p0038.djvu

			- 13 -
		

/p0039.djvu

			WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W BRODACH. 


Założona w roku 1891. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31 grudnia 1926 Zl. 221.997.21. 


Obecny Zarząd 
Powiatowej Kasy Oszczędności jest następujący: 


'Vydział: 


Przewodniczący: Jan WohIik, notarjusz, komisarz rządowy 
brodzkiej Rady powiatowej. 
Zastępca: Jan Madeyski, wlaściciel dóbr, zastępca komisarza 
l'ządowego Rady powiatowej. 


Członkowie: 


Będkowski Juljusz, naczelnik Sądu, 
Mr. Kallir Leon, właściciel apteki, 
Kuczma Jan, rolnik, 
Niewolak Franciszek, dyrektor gimnazjum, 
Poliszczuk Andrzej, rzemieślnik, 
Dr. Rittel Stanislaw, sekretarz Izby handlowej, 
Schlossek Józef, rolnik, 
West Feliks, właściciel księgarni, 
Witos Andrzej, poseł na Sejm. 


Dyrekcja: 


Przewodniczący: J all W olnik. 
Naczelny dyrektor: Tadeusz Wierzbowski, właściciel dóbr. 
Członek Dyrekcji: Ostersetzer Izydor, przemysłowiec, 
Ks. Demczyński Mikołaj, proboszcz gr. kat. 
Zast. czl. Dyrekcji: Andrzej Witos, poseł na Sejm, 
Niewolak Franciszek, dyr. gimnazjum, 
Lowenherz Henryk, kupiec. 


-. 14
		

/p0040.djvu

			Instytucj a udzieliła od czasu swego istnienia na cele użyteczno- 
ści publicznej następuj ące datki: 


I Fi. I Kor. I Mkp. I Zł 
"Sokołowi.' na budowę gmachu , . . . 50'- 4200'-1 - - 
Na budowę pomnika Korzeniowskiego. 100' - 500- 200 000 - 
Bursie im. Korzeniowskiego . . . . . . 50'- 5 900.- 120,100.000 300- 
Biednym uczn om . . . . . . . - 500- - - 
Straży pożarnej . . . . . . . . - 700'- - - 
Bursie żydowskiej . . . . . . . - 3150 - 100 000 200'- 
Na założenie szkoły kupieckiej. - 3000 - - - 
Tow. św Wincentego a Paulo . - 800'- - 300- 
Tow. Weteranów . . . . . . . . - 100- - - 
Zapomogi dla biednych rodzin. - 3.600 - - - 
T 8. L. . . - 600'- - 100- 
Przytulisko powstańców 63 r. . . - 400"- - - 
Tow. dla popierania nauki polskiej - 700'- - - 
Czytelnia Oświatowa. . . . . . . - 560'- - - 
Bursa ruska . - 225'- 100 000 - 
Kaplica szpitalna w Brodach . - 400- - - 
Budowa kościoła w Bołdurach - 525.- - - 
Tow ChrześC ręk "Gwiazda" - 600'- - - 
Tow. rMłodzież Polska" - 150'- - - 
Szkoła Muzyczna. . - 700'- - - 
] zrael. Dom Sierót . - 255'- 200 200.000 200- 
Ogrodzenie cmentarza .. . . - 325'- - 500- 
Pryw. sem. żeńskie w Brodach - 550'- - - 
"Herbaciarnia" . - 75'- - - 
Chrześc. Dom ubogich - 575.- - - 
Pomnik Smolki we Lwowie . . . . . - 100'- - - 
N a budowę kaplicy w Tetylkowcach . - 100 - - - 
Na budowę kościoła w Suchowoli . . - 1 000'- - 500- 
Izraelicki dom kalek . . . - 200'- - - 
Na budowę kaplicy w Hucie pieniackiej - 100'- - - 
Bursa im. Effinowicza . . . - 900'- 10 000 - 
Kuchnia Ludowa. . .. ... . - 200'- - - 
N a budowę kaplicy w Palikrowach . - 100'- - - 
N a książki dla biednej młodzierzy . . - 50'- - - 
Dom Kalek. . . . - 400'- 100 000 000 - 
Na budowę pomnika Mickiewicza - 50- - - 
Kółko śpiewackie. . . . . . . - 140'- - - 
Ochronka w Starych Brodach - 250'- - - 
Szkoła żydowska. . - 30'- - - 
ChrześC dom sierót - 100- - - 
Drużyna Bartoszowa. . . - 100'- - - 
Tow. ogrodnicze - 200'- - - 
Tow. im. Mickiewicza. - 50'- - - 
Tow. Sókół" w Lopatynie . . - 100'- - - 
Polska bursa żeńska. . . - 650'- - - 
Bursa im. Szaszkiewicza . . - 100'- - - 
Czytelnia w Bołdurach . - 50.- - - 
Tow. ośw Kaczkowskiego . - :100'- - - 
Kółko rolnicze . . . . . . . - 100'- - - 

Gniazdo sieroce w Brodach" 
 I - - 400 000 000 600- 
Dom starców . - - 100 000 - 
Ochronka ruska - - 100.000 000 250'- 
Stacja mleczna. . . . - - 150,000.000 300'-- 
Liga obrony Pow. Państwa .1 - - - 250- 
łącznie. .1 200 - 34255 - 1 070810000 3550 - 
I 


- 15 -
		

/p0041.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W BRZESKU. 


Założona w dniu 1 pażdzien1ika 1906 r. 


SKŁAD ZARZĄDU 


Wydział: 


Jan Baron Goetz Okocimski, prezes. 


Członkowie: 


Jakób Witek 
X. Roman Mazur 
Stanisław Nita 


Dr. Władysław Brzeski 
Inż. Roman Filipkiewicz 
Józef Budzyn 


Dyrekcja: 
Jakób Witek, August Lizak, Stanisław Czyż (urzędujący). 


STAN WKŁADEK w dniu 31. grudnia 1926 r.: 


Dolarów 27.328'- na 122 książeczkach fi 8'95 
Złotych . . . . . na 1544 książeczkach . 


Zł. 244.385.60 
" 145.887'18 
Zł. 390.272.78 


Szpital miejscowy . . . . . . 
Budowa gimnazjum 
Zaklad miejscowy dla sierót. 
Towarzystwo opieki nad mlodzierzą 
Fundusz ubogich. .... 
Stypendj a 
Towarzystwo oświaty rolniczej. 
Inne ............ . 


NA OELE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
wypłacono z nadwyżek bilansowych: 
przed wojną 
Kor. 300.- 
" 1.500.- 
" 1.000.- 


po wojnie 


Zł. 600.- 


" 300.- " 200.- 
" 1.000' - " 300.- 
" 200.- " 300.- 
" 500.- " 450'- 
Kor. 4.800'- Zł. 1.850.- 


- 16 -
		

/p0042.djvu

			- 17 - 


2
		

/p0043.djvu

			WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W BRZEŻANACH. 


Z ałożona w roku 1897. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31. grudnia 1926 Zł. 194.689.31. 


, I 

".
I
 

 ł 

. I 
.\ 
,-, 
li 
- 
I 


'.  '
 fi 
' j ' rth
 .. 
 .
, 
 'I' 

 ,., ' 
l,' , .", ',; 
, { . 
 
, . " , 

'1. f'l 
...._ .ot,.. I 
-.'........... . 
 
.... -.:"'
 
1." 


to; 


- \ 
I Iłu I 

 

: II 
, ' 
.... 


.........::. -- '" 


. I,' 


I', 
1'1 
 
tl ,. 


I 


.. 


- 


SKŁAD WYDZIAŁU: 
Przewodniczący: Władysław Topolnicki, starosta w Brzeżanach, 
Zastępca przewodlliczącego: Ks. Teodor Korduba, kanonik i gr. 
kat. proboszcz w Brzeżanach. 


Członkowi: 
Ks. Aleksander Baczyński, proboszcz gr. kat. w Kozówce, 
Stanislaw Horniak, naczelnik Kasy skarbowej w Brzeżanach. 


- 18 -
		

/p0044.djvu

			Ks. Michał Konarski, kanonik i proboszcz rz. kat w Kozowie, 
Ks. Bronisław Limanowski, dziekan i proboszcz rzym. kat. 
w Brzeżanach. 
Inż. Wilhelm Rapf, przemysłowiec, 
Dr. Jakób Rawicz, adwokat i właść. realności w Brzeżanach, 
Henryk Skrzypek, właść. gospodarstwa rolnego w Brzeżanach, 
Stanisław Wiszniewski, poseł, burmistrz m. Brzeżan. dyrektor 
Kasy kredytowej "Jedność", właściciel młyna, cegielni i realności 
w Brzeżanach. 
K o m i s a r z r z ą d o w y: Władysław Topolnicki, starosta 
w Brzeżanach. 


Dyrekcja: 
Ks. Teodor Korduba, przewodniczący, 
Karol W oyciechowski, zast. przewodniczącego, 
Inż. Wilhelm Rapf, 
Władysła w Topolnicki, 
Stanisław Kulpiński, naczelnik biur. 


WYKAZ DARÓW WYPŁACONYCH 
z czystych zysków na cele użyteczności publicznej: 
od r. 1909-1914 . Kor. austr. 15.012.84 
w roku 1927 . . . . . . . . . . . Zł. 2.500"- 


INSTYTUCJE które korzystały z subwencji Pow. Kasy Oszczędno 
Towarzystwo rękodzielników "Przyjaźn" w Brzeżanach 
Tow. gim. "Sokół" " 
Tow. Młodzieży "Skaut" " 
Bursa im. Andrzeja hr. Potockiego " 
Komitet budowy kościołów i kaplic " 
Tow. Szkoły Ludowej " 
Komitet budowy cerkwi " 
Tow. św. Wincentego a Paulo " 
Tow. Panien ekonomek 
Tow. Szkoły przemysłowej 
Polski Zaklad sierót 
Pow. Komitet przysposobienia wojskowego 
Komitet sztandaru dla 51. p. p. s. kro 
i t. d. 


" 


" 


" 


" 


" 


- 19 - 


2*
		

/p0045.djvu

			WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W BUCZACZU. 


Założona w roku 1891. 


Stan wkładek oszczędności w dniu 31. grudnia 1926 Zł. 117.866'27, 


WYDZIAŁ: 


Artur hr. Potocki, prezes 
Izydor A usschnitt, 
Marj an Kozakiewicz, 
Bronisław Łukaszczyk, 
Prusak Włodzimierz, 
Rajczakowski Mikołaj, 
Szawłowski Jan 
Zych Franciszek. 


DYREKCJA: 


Franciszek Zych, prezes, 
Dr. Izydor Ausschnitt, 
Włodzimierz Prusak, 
Stanisław Balicki, dyrektor kancelarji. 


W sprawie datków na cele humanitarne żadnych dat Kasa po- 
dać llie może z powodu zaginięcia ksiąg w czasie wojny. 


- 20 -
		

/p0046.djvu

			- 21 -
		

/p0047.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W CHRZANOWIE. 


Założona 2 marca 1912 r. 


Stan wkładek 31 grudnia 1926 r. Zł. 254.491.84, Dol. 29.502.34. 


TYMCZASOWY WYDZIAŁ 


Powiatowcj Kasy Oszczędności w Chrzanowie: 


Przewodniczący: Trześniowski Władysław, Komisarz Rządu, 
starosta. 
Zastępca przewodniczącego: Inż. Dunajecki Michał, Dyrektor 
Sierszańskich Zakładów górniczych w Sierszy. 


Członkowie: 


Kaniaburka Piotr, rolnik z Gromca. 
Kulczycki Franciszek, obywatel z Krzeszowic. 
Dr. Marczak Piotr, adwokat z Chrzanowa. 
Papuga Jan z Chrzanowa. 


Dyrekcja 
Powiatowej Kasy Oszczędności w Chrzanowie : 


Dr. Janikowski Tadeusz, przewodniczący. 
Kowalski Melchior, rolnik z Kwaczały. 
Kurek Teofil, kowal z Chrzanowa. 


Z powodu strat na papierach wartościowych (austr. renta 
lutowa 100.000 Koron), a z tego powodu - utraty funduszu rezer- 
wowego - nie udziela Kasa żadnych datków na cele użyteczności 
publicznej. 


- 22 -
		

/p0048.djvu

			- 23 -
		

/p0049.djvu

			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. 


CIESZYŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI. 


Założona w roku 1859. 


Stan wkladek z dniem 31. XII. 1926 Zł. 253.637.71. Wkładki 
przewojenne jeszcze nie zwaloryzowane; Rezerwa waloryzacyjna 
wynosi Zł. 1,905.638.38. 


---...  

- .:'., 


 -" j.....--' -..;:.., - - - 
 
-- 
- 

. 


 
l 
' · ;,;, 
! J!, 
 L..." 
 
.
'J? 
 : 
: "'.! 
--
 V l' r-
;:: . " I 'r. !. 
I _,' j '
 
ł i
 

 _ o, _:- .-J, ' 
_,fi 
1\ 
! 


c, 


I  -- 
i1 -_-- 
fi .y, 
.,. ..- 
t :
 t
 
 r 
I ... . I 


... 
, 


: . 


"1=
H 
t _. 


Co 
l: 


'H(i 1 ' ," 
..,:... _' fI . 
. 


b 


.. . 


\Vykaz członków Zarządu: 


Ks. prałat Józef Londzin, 
Dr. Ludwik I\Hiller, 
Dyrektor Józef Wilczek, 
Dr. Władysław Michejda, 
Zygmunt Klebinder. 


N a cele użyteczności publicznej wydała Kasa: 


od roku 1879 do roku 1900 
do roku 1900 do roku 1917 


. austr. FI. 230.310.- 
. K. austr. 519.000.- 


- 24
		

/p0050.djvu

			Przez Kasę subwencjonowane zakłady i Instytucje: 


Wszystkie szkoły ludowe zostały wybudowane na koszt Kasy. 
N a budowę Teatru ofiarowano K. 250.000.- Kosztem Kasy wybu- 
dowano Sierociniec, Dom dla Ubogich, nadto większym udziałem 
przyczyniła się Kasa do budowy wodociągów i t. d. 


. 


. 


- 25 -
		

/p0051.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


MIEJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI W DĄBROWIE. 


Założona 1 lutego 1906. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31 grudnia 1926 Zł. 205.912.60. 


ZARZĄD: 


Przewodniczący Wydziału: 
Batorowicz Franciszek, burmistrz. 


Członkowie Wydziału: 
Batorowicz Franciszek, właściciel realności. 
Chill Józef, właściciel dóbr. 
Hudes Pinkas, właściciel re,Jllności. 
Dr. Kahane Maksymiljan, adwokat. 
Koziara Franciszek, kupiec. 
Kwieciński Kazimierz, właściciel realności. 
Matuszewski Władysław, naczelnik sądu. 
Dr. Sozański Stanisław, adwokat. 
Dr. Staśko Łukasz, adwokat. 
Szpak Stanisław, inżynier powiatowy. 


Chill Józef. 


Dyrek.cja: 
Dr. Sozański Stanisław. 


Szpak Stanisław. 


Komisarz rządowy: 
Mędala Stanisław, referendarz. 


Na cele użyteczności publicznej wydała Kasa w r. 1925 i 1926 
Zł. 500 na Gimnazjum Dąbrowskie i Straż ochotniczą pożarną. 
Przed rokiem 1925 nie udzielano żadnych darów na cele uży- 
teczności publicznej z powodu, że fundusz rezerwowy wynosił 
wówczas mniej niż 5% wkładek oszczędności. 


- 26 -
		

/p0052.djvu

			- 27 -
		

/p0053.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE. 


POWIATOW A KASA OSZCZĘDNOŚCI W DOLINIE 


istnieje od roku 1889 
mieści się we własnym budynku parterowym murowanym. 


. 
--
' 

 


r"
 
.. 


.' 
/ 


'. 


, 

 
l j 


. 
"r 
I 

J. 


ł  .. 


ł
,II"'''
 
ł 
 
. ;ij 
E. -'-=--- 
: , . ,j l , " 
rll
 I 
p.in I 


I' 


, 


, ł 
1;;;;, 
--
 -- " 


. 
I 


ł 
r' 


:.:::.:: 
. ---
 --- 


.. 


---- 
I ił li 
! 'Ii .
tl 
, 11 :;;;....\;-1 
> "' I , g I -...' :' 
l., I . . 
, . f L - 


h I 
 


f ",  I 


I i 


. I 


'
 
- 


., 
I' 


..  
-- 


-
 


_

=Ć-: ::-
  


Stan wkładek wynosił z dniem 31 grudnia 1926 r. Zł. 176.695.13 


N a czele Kasy stoi Z arz ąd w składzie następuj ącym : 


Ks. kan. Wlodzimierz Sojka prezes, Stanisław Hankiewicz 
zast. prezesa. Czlonkowie: Józef Kosyło, Michał Kropywycz, Jan 
Ormezowski, Dr. Aleksander Rubin, inź. Stanisław Schindler i Emil 
br. WalIisch. 


- 28 -
		

/p0054.djvu

			Komisj a rewizyjna: 
Albin Kazimierz Limanowski, Karol Weyman, 
Włodzimierz Zderkowski. 


Z zysków bilansowych subwencjonowala Kasa: 
Fundusz Jubileuszowy Ochronki im. Franciszka Józefa kwotą 
7.670 Kor. 10 h., Ochronki miejscowe kwotą 2.600 Kor. i Oddział 
powiatowy Dolina-Kałusz Towarzystwa urzędu. prywatnych kwotą 
500 Kor. 


- 29 -
		

/p0055.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA DROHOBYCZA. 


Założona w r. 1878. 


Stan wkładek z końcem roku 1926 Zł. 147.114.10. 


SKŁAD WYDZIAŁU KASY: 


Inż. Reut Leon Dienstag Abraham 
Helles Józef Jolles Lipa 
Jaroszewski Kazimierz Dr. Liss Maksymiljan 
Melnerowicz Mateusz Dr. Markiewicz Aleksander 
Parnas Maurycy Szypajło Teodor 
Urbanowicz. Bartlomiej. 


SKŁAD DYREKCJI: 


Inż. Reut Leon Dienstag Abraham 
Hulles Józef Dr. Skibiński Rudolf 
Wyszyński Stanislaw. 


N a cele dobroczynne i społeczne wydawala Kasa do r. 1914 
następującym instytucjom: Szkołom przemyslowym, analfabetów, 
straży ogniowej ochotniczej, bursom, kuchniom ludowym, Twu Św. 
Wincentego a Paulo, Gwieździe, Sokołowi, Twu uczestników po- 
wstania z r. 1863, przytulisku polskiemu we Wiedniu, herbaciarni, 
na budowę kościola przy ul. W ojt. Górze w Drohobyczu, Macierzy 
polskiej w Cieszynie, drużynie Bartoszowej i biednym. 


W roku 1911 wydano 
1912 
1913 
1914 


" 


" 


K. 13.427.73 
" 18.677.88 
" 18.713.- 
" 13.775.80 


" 


" 


" 


1J 


W następnych latach z powodu dewaluacji i zubożenia Kasy 
nie udzielano żadnych kwot na cele humanitarne. 


- 30 -
		

/p0056.djvu

			- 31 -
		

/p0057.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W DROHOBYCZU. 


Zalożona 1. października 1913 r. 


Stan wkładek 31. grudnia 1926 r. . . . . . . . . . . Zł. 34.010'43. 


Komisarz rządowy dla Reprezentacji powiatowej i przewo- 
dniczący Wydziału: Rajmund Jarosz. 


Członkowie: 


Juljusz hr. Bielski, 
Iwan Biły, 
Herman Bloch, 
Leon Dunin, 
Iwan Łebed, 
Inż. Wacław Piotrowski. 


Z a l' z ą d Kasy: 


Rajmund, Jarosz, przewodniczący, 
Ks. Antoni Rudawski, 
Inż. Józef Metzis, 
Jan Zalanowski, naczelnik kancelarji. 


N a cele hUl11anitarne i społeczne nie mogła Kasa wydae ża- 
dnych SUl11 z powodu braku funduszów, założona bowiem tuż przed 
wojną światową, przeszła okres dewaluacyjny, który fatalnie od- 
działał na rozwój Kasy. 
Od chwili atoli zaprowadzenia złotowej waluty rozwój Kasy 
jest zapewniony i w przyszłości będzie ona mogła na cele humani- 
tarne i społeczne częśe swych zysków przeznaczyc. 


- 32 -
		

/p0058.djvu

			- 33 - 


3
		

/p0059.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE . 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W GORLICACH. 


Założona w roku 1901. 


Stan wkładek oszczędności z dn. 31. grudnia 1926 Zł. 1,301.283.20. 


II 
ł 
 : II i 
\ 
II 
I ,\ \I 
l. I' ! " 
II 
" 
łI 


.. 
,  


; 


'
 


;; 


oc> -.- 


-- 


..-r" 
-
 
ł--... 
.... 


, 

'I
 
_ - I
"I tl 


- 
..---..
 
II l, 
ł. !: U.I 
I ; l - 
:,Ii ,. ł 


I' - t 
-'--.-- 


" 


. 

j 


......... J:. 


ZARZĄD: 


I. 'Vydział: 
Zachuta Feliks, przewodniczący. 
Ks. Kędra Władysław, zastępca przewodnieząey. 


Członkowie: 
Brason Summer Ludwik 
Michalik Franciszek 
Groblewski Henryk 
Murdziński Kazimierz 


- 34 -
		

/p0060.djvu

			Ks. Kalużniacki Włodzimierz 
Sandecki Walenty. 
Kosiba Franciszek 
Dr. Szczaniecki Stefan 
Turowicz Zygmunt. 


Komisarz rządowy: 
Zachuta Feliks, starosta. 


II. D y rek c ja: 
Ks. Kędra Władysław, przewodniczący. 


Członkowie: 
Brason SUlllmer Ludwik 
Krysakowski Karol 
Turowicz Zygmunt 
Murdziński Kazimierz, zastępca. 


N a cele użyteczności publicznej wydała Kasa w czasie swego 
istnienia około Zł. 14.000.-. 


- 35 - 


3*
		

/p0061.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
W GRÓDKU JAGIELLOŃSKIM. 


Założona dnia 25 kwietnia 1898. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31. grudnia 1926 Zł. 155.232'40. 


Wydział powiatowy jest równocześnie Wydziałem Kasy. 


Dyrekcja: 


p. Staniław Le Bouton, burmistrz miasta Gródka Jagieł. 
Jan Matauszek, właściciel dóbr, 
Zdzislaw Sz
balski, st. radca Sądu. 


Z corocznych zysków wypłaciła Kasa do roku 1914 na cele 
użyteczności publicznej Kor. 126.950.-. 


- 36 -
		

/p0062.djvu

			- 37 -
		

/p0063.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIAST A HORODENKI. 


Powiatowa kasa oszczędności w Horodence założoną została 
przez Radę powiatową dnia 26. października 1896 r. celem podnie- 
sienia ducha oszczędności szczególniej między mniej zamożną klasą 
ludności, tudzież celem ulatwienia taniego kredytu dla kupiectwa, 
rolnictwa i rzemiosła. 
Stan wkładek oszczędności w dniu 31. grudnia 1926 wynosił 
Zł. 49.583.26. 


Członkami Wydzialu są: 


Wiktor Abrahamowicz, 
Ks. Franciszek Długopolski, 
Franciszek Łopuszański, 
Mikołaj Nikiforak, 
Władysław Piątkowski, 
Dr. Antoni Roszko, 
Mikołaj Soliński, 
Berl Spierer, 
Tomasz Stefanowicz, 
Mikołaj Szlemkiewicz, 
Józef Tarantiuk, 
Jan Wielowieyski. 


Skład Zarządu stanowią: 


Wiktor Abrahamowicz, 
Dr. Antoni Roszko, 
Jan Wielowieyski, 
Marj an Pakosz. 


N a c e l e d o b r o c z y n n e r o z d a ł a K a sa: 


w roku 1913 
" 1914 . 
" 1915 . 
" 1916 . 


Zł. 800 
" 2. 100 
" 1.500 
JJ 3.900 


Za poprzednie lata nie mamy żadnych dat gdyż z powodu 
3-krotnej inwazji rosyjskiej i w r. 1919 okupacji rUllluńskiej księgi 
zostały zniszczone. 


- 38 -
		

/p0064.djvu

			- 39 -
		

/p0065.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA JAROSŁAWIA. 


Założona w roku 1896. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31. grudnia 1926 Zł. 230.866'96. 


ZARZĄD: 


Przewodniczący: 
gimnazjUlll i były poseł. 
Zastępca przewodniczącego: 
radca skarbu. 


Wydział: 
Rychlik Ignacy, radca rządu, dyrektor 


Malinowski 


Piotr, 


starszy 


Członkowie: 
Chodaniewicz Józef, obywatel 
Dr. Friedwald Arnold, lekarz 
Galik Edmund, radca wyż. sądu kraj. 
Gurgul Stanislaw, przemysłowiec 
Dr. Haendel Anzelm, lekarz 
Dr. Lisowiecki Marjan, właściciel dóbr i marszałek powiatu 
Pretoritls Jan, przemysłowiec 
Dr. Segal Maksymiljan, adwokat krajowy 
Strisower Juljusz, bankier 
Sierankiewicz Stanisław, inżynier 
Talenta Karol, dyrektor banku rolniczego 
Dr. Ueberall Emanuel, adwokat krajowy. 


Dyrekcja: 
Galik Edmmld, przewodniczący 
Strisower Juljusz, dyrektor kierujący 
Dr. Segal Maksymiljan, członek 
Inż. Sierallkiewicz Stanisław, zast. przewodniczącego 
Dr. Friedwald Arnold, członek. 


Zastępcy czł. Dyrekcji: 


Pretorius Jan 


Chodalliewicz Józef: 


- 40 --
		

/p0066.djvu

			Komisarz rządowy: 
Prezentkiewicz Edmund, starosta jarosławski. 


Komisja rewizyjna: 
Rychlik Ignacy Malinowski Piotr Talenta Karol. 


SUBWENCJE NA CELE SPOŁECZNE: 


VV latach 1907 do 1916 
JJ roku 1920 
1926 


" 


" 


Kor. 58.628.74 
Mkp. 18.340.- 
Zł. 5.000.- 


Z powyższych subwencji, udzielanych z czystych zysków, 
korzystały następuj ące instytucj e : 
1. Dom sierót katolickich im. Ces. Fr. Józefa L w Jarosławiu. 
2. Fundusz budowy łaźni ludowej. 
3." JJ domu kalek i starców sw. Ducha. 
4." " domu kalek i starców żydowskich. 
5. Prywatne SeminarjUlll nauczycielskie żeńskie. 
6. Prywatne GimnazjUlll żeńskie. 
7. Bursa polska. 
8. Bursa ruska. 
9. Szkoła muzyczna. 
10. Ochronka polska. 
11. Ochronka ruska. 
12. Ochronka żydowska. 
13. Tow. gimn. »Sokó!« dla Harcerstwa. 
14. Towarzystwo opieki nad ubogą młodzieżą. 
15. Towarzystwo Szkoły Ludowej. 
16. Towarzystwo Jad Charyjcym. 
17. Towarzystwo Talmud Toura. 
18. Towarzystwo sw. Wincentego a Paulo. 
19. Towarzystwo walki z gruźlicą. 
20. Towarzystwo Dwucentowe iw. i. 


- 41 -
		

/p0067.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA JASŁA. 


Założona dnia 7. października 1868 r. 


Stan wkładek oszczędności dnia 31. grudnia 1926 r. Zł. 447.338.67. 


'II 


r 


. 


l i , 
 _
. ,. 
,1 


I tl 
F" \ 


. , 
. . 


A,1,. 


'. 


. . 


.!Ii 
.
 

 ...:.- . 


- 


. 11 


. . 

 


" .", 
ł" ..... 


a"ł 


. 


- 


. 


ZARZĄD: 


Komisarz rządowy Dr. Antoni ZolI. 


I. Wydział: 
Przewodniczący Dr. Jan Wilusz, 
Zastępca Ludwik Ochtałowicz. 


- 42 -
		

/p0068.djvu

			Dąb Edmund 
Dr. Flis Tadeusz 
Gaj ewski Michał 
Kaniowski Stanisław 
Dr. Kaczkowski Adolf 
Dr. Kowenicki Adam 
Ks. Kasak Franciszek 
Kuźniarski Stanisław 


Członkowie: 
Łonicki Aleksander 
Olszewski Stefan 
Pietruszewski Władysław 
Skrzypek Antoni 
Dr. Stein Herman 
Świrad Jan 
Werner Dawid Leib 
Wojnarski Bronisław. 


II, Dyrekcj a: 
Przewodniczący 'V ojnarski Bronisław. 
Zastępca Kuźniarski Stanisław. 
Kaniowski Stanisław, dyr. referent. 
Łonicki Aleksander. 
Olszewski Stefan. 


WYKAZ DAROW NA CELE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: 


1. Towarzystwo })Sokół« 
2. Straż ogniowa . . . . . 
3. Dzieci biedne katolickie i żydowskie 
4. Bursa gimnazjalna . . . . . . 
5. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo 
6. Kościoły . . . . . 
7. Szkoła uzupełniająca 
8. Park miejski. . . . 
9. Ochronka. . . . . 
10. Szkoły wydziałowe żeńskie i męskie 
11. Wodociągi 
12. Tanie kuchnie 
13. Inwalidzi . . 
14. Czerwony Krzyż 
15. Talmud thora 
16. Inne . . . . . 


Ogółem 


Kor. 4.300.- 
" 5.300.- 
" 1.150.- 
" 6.500' - 
" 2.000'- 
" 2.750'- 
" 1.600.- 
" 2.550.- 
" 1.700.- 
" 2.950.- 
" 15.000.- 
" 2.300.- 
" 2.000.- 
" 1.500.- 
" 1.500.- 
" 5.000' - 
Kor. 58.100.- 


- 43
		

/p0069.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W KAŁUSZU. 


Założona 9 grudnia w roku 1882. 


Stan wkładek z 31 grudnia 1926 r. . . . Zł. 142.776.46 


ZARZĄD 


Przewodniczący: 
Łukaszewski Stanisław, starosta, komisarz rządowy Wydziału 
powiatowego i przewodniczący Wydziału Kasy. 


Członkowie Wydziału: 
Dr. Kirchmayer Stefan, właściciel dóbr 
Scazighino Feliks, właściciel dóbr 
Dr. Wiesenberg Jonasz, adwokat krajowy 
Rozwadowski Wladysław, właściciel dóbr 
Sobota Zdzisław, właściciel dóbr 
Pelczar Józef, naczelnik Urzędu pocztowego. 


w ciągu swego istnienia wydała Kasa na cele humanitarne: 
Kor. 7.950.- 
Mp. 30.000.- 
Zł. 1.264.35 
Z datków korzystały: Sokół, Tow. Szkoły ludowej, Dom 
techników we Lwowie, Dom medyków we Lwowie, Komitet odży- 
wiania dzieci szkolnych, Szkoła przemysłowa w Kałuszu, na pomnik 
Mickiewicza, Ochronka polska, Bursa ruska, Tow. przyjaciół dzieci 
i t. p. 


- 44 -
		

/p0070.djvu

			- 45 -
		

/p0071.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
WKOLBUSZOWEJ. 


Zalożona w roku 1897. 


Stan wkladek z dniem 31 grudnia 1926 . . Zł. 79,257.41. 


WYDZIAŁ: 


Przewodniczący: 
Dr. Hupka Jan, właściciel dóbr i marszałek powiatowy. 


Zastępca przewodniczącego: 
Jarosz Gabrjel. 


Członkowie Wydziału: 
Kozlowiecki Adam, właściciel dóbr 
Ks. Zapała Melchior, kanonik 
Jarosz Gabrjel 
Gorzelany Maciej 
Ekstein J akób. 


DYREKCJA: 


Dr. Hupka Jan, przewodniczący. 
Jarosz Gabrjel, zastępca przewodniczącego 
Gorzelany Maciej. 


Powiatowa Kasa Oszczędności dotąd nie wypłacała żadnych 
kwot na cele użyteczności publicznej ze względu na przepis S 7 
statutu Kasy. 


- 46 -
		

/p0072.djvu

			- 47 -
		

/p0073.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KOŁOMY JI. 


Założona w roku 1875. 


Stan składek oszczędności z dniem 31. grudnia 1926 r. lącznie 
ze zwaloryzowanymi wynosi Zł. 358.95R'24. 


. ::t_=- 


. 


.,.,....-  
T9 


_f//I 


--.. ,,
 
:-
 
 
 '4 l!;. 
- - 
 ;,- "":'-
 '-r.;. >... 
- ..' 
 -, ......... 
.-- . ---.. ' 
;i-:- ti 
I--' 
 .# 


'
 


'SE::
 
" 


.... 


I 
!?:: - .' 

= I I =-- ; 
!IE

 

-;;;;. 

 


; 
I:" 


.- 
.
 


.ff'ł 
... 


. 
 . 


-- . 


Zarząd Kasy Oszczędności: 
p r z e w o d n i c z ą c y: Maksymilj an N euman, radca skarbu, 
Z a s t ę P c a: Dr. Lewicki Zenobjusz, lekarz. 


Członkowie: 
Bernacki Feliks, prezes Dyrekcji, 
Boroi1 Stanisław, dyrektor gimnazjum, 
Białowąs Antoni, ispektor szkół ludowych, 
Dr. Funkensztein Leon, adwokat, 
Dr. Goldberg Norbert, lekarz, 
Dr. Hrabar Stefan, adwokat. 
Hoffman Zygmunt, kupiec, 
Horowitz Izrael, kupiec, 
Hołotka Michał, właściciel tartaku, 
KIeski Jan, właściciel dóbr, 


-- 48 -
		

/p0074.djvu

			Kozaczek Aleksander, radca sądowy, 
Kamiński Józef, rolnik, 
Kriss Eljasz, właM. browaru, 
Łuczakowski Stanisław, notarjusz, 
Patkowski Ignacy, wiceburmistrz, 
Piskozub Jan, kupiec. 


Dyrekcj a: 
p r e z e s: Bernacki Feliks. 
Z a s t ę P c a: KIeski Jan, 


Czlonkowie: 
Dr. Fllnkenstein Leon, 
Hoffman Zyumunt, 
Kozaczek Aleksander, 
Kriss Eljasz. 
Dr. Hrabar Stefan. 


Wykaz darów na cele użyteczności publicznej od r. 1875 do 1926 


Na kościół rz. k. w Komyji 
" cerkiew w Kołomyji . 
n organy do kość. ewang. 
n restaurację synagogi 
" szpital izraelicki. 
" szkołę przem -handlowa 
ubogim bez różnicy wyzn. 
na ochot. straż. pożarną. 
dla powodzian, . 
na bursę przy Wydziale po- 
wiatowym . 
" bUrsę ruską . 
filji Stow. dyjetarjuszów 
szkole muzycznej im. Mo- 
niuszki . . . . . 
stow. izrael. w Kołomyji . 
ubogim w dniu 40-let. jubi- 
leuszu cesarza . 
szkole izraelickiej polskiej 
w Kołomyji. . . 
Stow. Talmud-Tojra . 
Tow. gimn. Sokół . 


Kor. 
5.900 - 
800- 
400'- 
4765 15 
4 771 03 1 1 
1.100.- 
35 400'- 
2340 - 
1.600'- 


4.550 - 
3.400 - 
1,400 - 


2.504'- 
2.585 - 


20.000'- 


1.704'- 
1.400 - 
5.105'64 


Stow. Praca kobiet 
na herbaciarnię 
" bursę polską . 
" sanację m Kołomyj i 
stow. Winc. a Paulo, 
rękodziel. Gwiazda 
na budowę domu narodowo 
n oświatę gminie m. Ko- 
łomyji . . 
" stow. Szkilna Pomicz 
" wystawę krajową 
" mundurki dla ubogich 
uczni . 


Kor. 
1.550'- 
2450'- 
1 900'- 
1 000'- 
1'890'- 
2.480 - 
1600- 


17600-- 
1.000.- 
1 000'- 


2.000'- 
1.200 - 
1.040'- 
8.400'- 
10 000 - 


" kościół 00. Jezuitów 
" książki dla ubogo uczni 
" cele oświaty . 
" fundusze jubileuszowe. 
n przytulisko gm. m. Ko- 
łomyji . . . . . . . .. 5.000-- 
cele oświaty i ofiarności 
publicznej . 138.543.- 
Ogółem . . 298.374.46 


-49-- 


4
		

/p0075.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA 


zalożona w dniu 1. września 1866 r. przez Towarzystwo Wzajemnych 
ubezpieczeń od ognia w Krakowie, przeszła pod Zarząd Gminy mia- 
sta Krakowa w dniu 1. maja 1873 r. i pozostaje pod Zarządem tejże 
Gminy do dnia dzisiejszego.   
Z c
 
-', .... ____ i _ rt:
'- · 
. :1\ ,.. ", -.i:: L 
if
 
- 
_.,. '..q". .--. 
 11"1 ..-ł": '1-1 _ 
:,""'-",
 'ł. ""'
 - -' I .. 
... ..........-- .- 
 - - - 
.. 


.... ", 


. 
- -..- j-
'.
' 
.
. )-:
..I.
)..'

:' '< -', . IJII' 't i L - ; t l i 
 ; 
;. i.LŁ
 _ } 
 Ił- ""'. 
 

 ;: I 
 ' Itll 5
 : I 
 
Jw-
 J_.... .. - -........ 

 
II.. """'-
 ...... .... 
. _ _ , -:0'0 

 : 
 '" '... - . . .lilii.. iii . , III, .
 

 =_ ,-'" -.
 -; L= 
_ I - - ---r 'lot 

 - -' ,.....
:: 
 "" ii.,- - ... 
, '-..........ft -., -. ro-ł--7oł 
 . --.-:"'-;r 
 1.411:1 

 __ . .a;.
 --"
 
 - 
, "",,"";,2-,r-:-, 
I 
 

 r---,C"lr--, - . 
- -.!!: r '.-" . .;. __ 
 
 . 

 1"" 
.....-. . 
 
 II -.-
 
. . 
 .. . -_!: . I "r:::-,r--,t:"-, 0' ..
 -;:- 
--.... - ii\1'"'- ::-..-:...--,
 " 
---........ ..:: o I.. ......".-..., 

 ...
 . 
-- 
 

::; c,!!;:::, 'r:-""J.fL,-,r--, 
-, . 

...,-

::-,:. - 
"
 ',
J'
 


......... 


Kapitał wkładkowy wynosił z 
w zlotych . . . . . 
w dolarach 674.729.74 przeliczonych ił Zł. 7-- 
łącznie. 


dniem 31. grudnia 1926: 
Zł. 4,718.383.80 
" 4723.108.18 
Zł. 9,440.491.98 


ZARZĄD KASY: 
W ydzial wielki: 
p r z e w o d n i c z ą c y: Inż. Rolle Karol, Prezydent m. Krakowa. 
Z a s t ę P c Y p r z e wo d n i c z ą c e g o: Ostrowski Witołd, Sare 
Józef, Dr. Schneider Ludwik, Dr. Wielgus Piotr. 


- 50 -
		

/p0076.djvu

			c z ł o n k o w i e: Adelmann Aleksander, Dr. Aronsohn J akób, 
Dr. Bogdani Roman, Breuer Karol, Englisch Jan, Epstein Tadeusz, 
Dr. Fierich Ksawery, Giza Michal, Godzicki Jan, Dr. Gross Adolf, 
Holeksa Karol, Iglicki Stefan, Kosobudzki Piotr, Dr. Krzetuski Ka- 
rol, Dr. Landau Ignacy, Dr. Landau Rafał, Dr. Mazur Edward, Dr. 
Merz Ludwik, Dr. Muczkowski Józef, Dr. Mussil Franciszek, Dr. Ro- 
senzweig Józef, Rymar Stanisław, Dr. Starzewski Tadeusz, Dr. Stuhr 
Oskar, Dr. Tilles Samuel, Turski Władysław. 


Wydział Nadzorczy: 
P r z e w o dn i c z ą cy: Turski Władyslaw. 
Z a s t ę P c a P r z ew.: Dr. Krzetuski Karol. 
C z ł o n k o w i e: Englisch Jan, Godzicki Jan, Holeksa Karol, 
Iglicki Stefan, Kosobudzki Piotr, Dr. Landau Ignacy, Dr. Laudau 
Rafał, Ostrowski Witołd, Dr. Starzewski Tadeusz. 
K o m i s a r z r z ą d o w y: Zawadzki Michał, Naczelnik Wy- 
działu Województwa Krakowskiego. 


Dyrekcja: 
Przewodniczący: Dr. Muczkowski Józef 
Zastępca Przewodn. : Dr. Schneider Ludwik 
I. Dyrektor kierujący: Dr. Federowicz Tadeusz 
II. Dyrektor: Dorawski Józef 
Zastępca Dyrektora: Szczęśniak Józef, 


Kasa Oszczędności wydała na cele użyteczności publicznej, 
kulturalne, humanitarne i ochronę zabytków . . K. 2,608.050.- 
w powyższej sumie mieszczą się następujące dotacje: 
Na restaurację Zamku Królewskiego na Wawelu K. 800.000'- 
" 
 Kaplicy Zygmuntowskiej . . . . . . " 116.000'- 
" Kościoła N. P Marji ..... . . " 78000- 
" " Kościoła św. Krzyża. . _ .. " 67.000.- 
" " starożytnej kazimierzowskiej synagogi pol. z XIV w. " 81.000'- 
. - Na budowę Muzeum techniczno-przemysłowego. . . . . . . . . .. ,,350.000- 
Na założenie Łazni ludowej. . . . . . . . . . . . _ . . .. " 70.000'- 
Dar jubileuszowy 50-letniego istnienia Kasy Oszczędności na zakupno 
Lasu Wolskiego (600 morgów) na park ludowy . . . . .. ,,600.000- 
W okresie waluty Markowej wydała Kasa Oszczędności na 
cele dobroczyine w r. 1920 i 1921 . . Mp. 304.350.- 
Ostatnio zaś wydala Kasa na odnowienie Kościoła 
N. P. Marji w Krakowie 
oraz na datki dobroczymle . 


Razem . 


Zł. 13.000.- 
" 47.500.- 
. Zł. 60.500.- 


Ponadto udziela Dyrekcja Kasy Oszczędności drobnych dat- 
ków, wsparć i zapomóg z funduszów corocznie przez Władze Nad- 
zorcze na ten cel asygnowanych. 


- 51 


5'
		

/p0077.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W KRAKOWIE, 


przy ul. Pijarskiej 1. - gmach własny - założona została w r. 1881, 
a otwarta 1. lipca 1882., otrzymała pełną porękę powiatu krakow- 
sniego za złożone w niej wkładki i należne oprocentowanie tychże. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31 grudnia 1926 Zł. 1,813.578.53. 


:rłl 
 .... 
, ,. 
" -l 


c..  -.. ,  


/ 

 /-
 
 lł 
' 
."".:; '1

' · I/ 
i; /'"?"'-- - ! I 
 
: I -C;:::-- '- 
r:" '., t l ,l" , 't - "". '-rIt " '" 
"
:
 , -} \, _:J , : 
. ;,
,,')I ki '111 1 . . .

', "
 i ;'
' 1' ''ł . 
 
 

 - I _
 I, [) 1\ .1j
} 
.. ,_... -------'--
..' li I ' l - 
" . ...u:

 . -L- l -ł
 ., 
---- \=-
- , .... wy I.. 

 ":: 'i J ił 
, 
, . __ 
 -' _

_. d
 -- 
. ____________ł 
 _____ - 
.... 1 

 


ł 
. 


Obecny Zarząd Kasy stanowi Dyrekcja, w której skład wcho- 
dzą stali Dyrektorowie Dr. Antoni Gaszyński i Jan Mikucki. Nad- 
zorczą władzą Kasy jest Wydzial, złożony z 12 członków z prze- 
wodniczącym na czele, którym jest p r e z e s Rady powiatowej kra- 
kowskiej Dr. Stefan Skrzyński. W i c e p r e z e s: Milieski Witold, 
doktor fil., wlaściciel dóbr, wiceprezes Rady powiatowej krakow. 
C z ł o n k o w i e: Godzicki Jan, przemyslowiec i radny miasta 
Krakowa. - Jarzyna Jan, wlaściciel realności i członek Rady po- 
wiatowej krakowskiej. - Michałowski Ludwik, właściciel dóbr i czło- 
nek Rady powiatowej krakowskiej. - Hr. MycieIski Władysław, 
właścicinl dóbr i członek Rady powiatowej Krakowskiej. - Oże- 
galski Michał, wlaściciel dóbr i członek Rady powiatowej krakow- 
.skie Rolle Karol, inżynier, prezydent stoI. król. miasta Krakowa. 


- 52 -
		

/p0078.djvu

			Serczyk Józef, właściciel realności i członek Rady powiatowej kra- 
kowskiej. -- Sitko Andrzej, właściciel realności i członek Rady po- 
wiatowej krakowskiej. - Turski Władysław, inżynier i radny mia- 
sta Krakowa. -. Wieczorek Andrzej, właściciel realności i czlonek 
Rady powiatowej krakowskiej. - Wójcik Franciszek, właściciel 
realności. 
Komisja kontrolująca: Gablenz Wiktor, GodzickiJan, 
Rolle Karol, Serczyk Józef, Wójcik Franciszek. 
K o m i s a r z r z ą d o w y: Konstanty Tchórznicki, starosta. 


Kasa od czasu swego powstania nie tylko dawała możność 
najszerszym sferom ludności do korzystnego i pewnego pomieszcze- 
nia zaoszczędzonego grosza, lecz budziła i krzewiła przeważnie 
wśród ludności powiatu zmysł oszczędności propagując przeświad- 
czenie, że tylko praca i oszczędność prowadzą do dobrobytu. 
Przeznaczając rok rocznie część swych zysków na powszech- 
nie użyteczne cele zaznaczyła Kasa dobitnie swą działalność na polu 
humanitarności i użyteczności publicznej. Dzięki stalym subwencjom 
Kasy liczne towarzystwa dobroczynne, humanitarne, wychowawcze 
i kulturalne mogły rozwijae się wybitnie mając zapewnione potrze- 
bne środki materjalne. Dość przytoczye, że Kasa od czasu swego 
istnienia wydała na cele użyteczności publicznej Złr. w. a. 27.510.-, 
Kor. 878.400.-, Mkp.261.000.- i Zł. 61.000.-. Między innemi prze- 
znaczała Kasa rok rocznie wydatne kwoty na naprawę dróg w po- 
wiecie krakowskim, celem dostarczenia zarobku ludności tegoż po- 
wiatu, dotkniętej czy to klęskami elementarnymi, czy to bezrobociem; 
na wiercenie studzien w powiecie krak. celem podniesienia stoslm- 
ków zdrowotnych wśród ludności, na cele szpitalnictwa powiato- 
wego i miejscowego, na cele krzewienia kultury rolnej, na organi- 
zację kursów rolniczych dla wlościan, na kooperatywy, na ochronki 
(57) dla dzieci, na zakupno nagród pilności dla rozdawania dzieciom 
przy popisach rocznych, na zakłady wychowawcze jak n, p. Zakład 
p. Żurowskiej, św. Józefa, Zaklad w Pawlikowicach, Zaklad X. Sie- 
maszki, Zaklad Lubomirskich i inne; na Bursę akademicką, na 
Bursę dla synów nauczycieli, seminarja, Towarzystwo Szkoły ludo- 
wej, na Zaklad głuchoniemych we Lwowie, na przytulisko wetera- 
nów z 1863 r., na Tow. Sokół, na Tow. ratunkowe, na liczne (32) 
kościoły, restaurację Katedry krakowskiej na Wawelu i t. d. i t. d. 
Obecnie, gdy rozwój Kasy przerasta niezawodnie normalną 
miarę, będzie mogla Kasa oddawać jeszcze wydatniejsze uslugi spo- 
łeczeństwu na polu humanitarności i użyteczności publicznej. 


- 53 -
		

/p0079.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIAST A KROSNA. 


Założona w roku 1898. 


Stan wkładek z dnia 31 grudnia 1926 wynosił . . Zł. 250.838"88. 


ZARZĄD KASY OSZCZĘDNOŚCI: 


Wydział: 
Przewodniczący Wydziału: Krukierek Jędrzej, kierownik 
tymczasowego Zarządu miasta Krosna. 
Zastępca przewodniczącego: Suryn Wlodzimierz, dyrektor 
Towarzystwa zaliczkowego w Krośnie. 


Członkowie: 
Bergman Józef, przemysłowiec 
Gidlewski Bolesław, dyrektor Poczt i tel. 
Dr. Jasiński Adam, lekarz 
Kędzierski Piotr, przemysłowiec 
Kustron Jan, instruktor Państw. Szkoły tkackiej 
Lazarowicz Zygmlmt, przemysłowiec 
Leśniak Michał, zarządca podatkowy 
Dr. Lewicki Zygmlmt, dyrektor Szpitala powsz. 
Mieszkowski Jan, aptekarz 
PatIa Józef, przemyslowiec 
Pawłowski Ignacy, przemysłowiec 
Pudełko Edmund, profesor gimnazj alny 
Świętnicki Jan Kanty, przemysłowiec 
Ks. Kanonik Szpetnar Stanislaw 
Zakulski Ludwik, dyrektor Gimnazjum 
Zygmuntowicz Jan, przemysłowiec. 


Syndyk Kasy: 
Dr. Orlewicz Wincenty, adwokat. 


- 54 -
		

/p0080.djvu

			Dyrekcj a: 
Dr. Jasiński Adam, przewodniczący 
Kulczycki Franciszek, kieruj ący 
Bergman Józef 
Zygmuntowicz Jan, zastępca. 


Datki na cele użyteczności publicznej wynoszą Zł. 7.350.-. 


- 55 -
		

/p0081.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


GALICYJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI WE LWOWIE. 


Zalożona w roku 1943. 


-
 
 /C 
 
/
 . 

 . 

 
 . -:-
.;, 
--::
 . -:_i?E
_--- 1 
- 

....-/" //-- :;:....----..........--
-----=:: -- 
-----.:= --- --- - --- 
-
 //
 

;
 
--. . 

 
-

- - 

=E
-


> - __
__L I 
__.=- --
_._-- - -
--

---=c 


:cc lf . c
_ C-c'i
c ,;-.. 
- - - 


-: 


ZARZĄD KASY: 


1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Kasy Oszczędności, 
złożone z 80 członków. 
2. Wydzial Kasy Oszczędności, złożony z 12 czlonków, z czego 
8 mianuje Tymczasowy Wydzial Samorządowy, a 4 wybiera Towa- 
rzystwo Kasy. 
W skład Wydziału Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwo- 
wie wchodzą obecnie: 
PP. Niezabitowski Stanisław, Dr. Abraham Wladysław, 
Bloch Leon, Decykiewicz Włodzimierz, Gubrynowicz Kazimierz, 
Obirek Julian, Dr. Kulczycki Aleksander i Dr. Kwiatkowski Ferdy- 
nand z ramienia Tymcz. Wydziału Samorządowego i pp. Dr. Dzię- 


- 56 -
		

/p0082.djvu

			dzielewicz Antoni, Choloniewski Stanislaw, Pammer Gustaw i Krzy- 
żanowski Marj an z ramienia Towarzystwa Gal. Kasy Oszczędności 
we Lwowie. 
3. Dyrekcja, z dwóch stałych dyrektorów i jednego zastępcy. 
W skład Dyrekcji wchodzą: 
PP. Dr. Dobiecki Stanislaw i Dr. Mochnacki Wlodzimierz 
i zastępca dyrektora Dr. Abraham Wladyslaw. 
Stan wkladek z 31 grudnia 1926 wynosił: 
na książeczkach w zlotych Zł. 3,306.079.71 gr. 
w dolarach . . . . Dol. 417.367.55 ct. 
w rachunkach bieżących. . Zł. 519.629'26 gr. 
Pełna waloryzacja 102.449 kont wkładkowych wynosi 
Zł. 43,760.885.89 gr. Z corocznych zysków od pierwszych lat swego 
istnienia przeznaczała Gal. Kasa Oszczędności we Lwowie wolne 
nadwyżki na cele dobroczynne i ogólnie pożyteczne i rozdzielała 
między ubiegających się o dary. 
Dnia 22 marca 1879 r. postanowiło Walne Zgromadzenie 
Gal. Kasy Oszczędności we Lwowie utworzy e fundację pamiątkową. 
Z corocznie odkładanych zysków zebrała się kwota K. 800.000.-, 
z której w roku 1887 wyplaciła Gal. Kasa Oszczędności we Lwowie 
Gminie miasta Lwowa kwotę K. 300.000.- na budowę szkoly prze- 
mysłowej. 
Szkoła przemysłowa zostala wybudowaną na placu Castrum, 
obecnie ul. Rutowskiego. 
Resztę K. 500.000.- wyplaciła Gal. Kasa Oszczędności Gmi- 
nie miasta Lwowa na budowę muzeum przemyslowego, które wybu- 
dowano przy ul. Hetmańskiej. 
Wliczając powyższy wydatek na szkołę przemysłową i mu- 
zeum przemysIowe obdarzyła Gal. Kasa Oszczędności we Lwowie 
w czasie swego 83-letniego istnienia zakłady, towarzystwa i fundusze 
o celach dobroczynnych, kulturalnych i ogólnie pożytecznych łączną 
kwotą Zł. 2,962.797.38 i kwotą Mp. 446,785.748.08, wydatkowaną 
w latach 1922 i 1923. W roku 1927 wydatkowała Gal. Kasa Oszczę- 
dności we Lwowie na powyższe cele z czystego zysku za r. 1926 
kwotę Zł. 26.000.-. 
Jako niezwykłą zasługę poczytać sobie musi Gal. Kasa 
Oszczędności we Lwowie, iż dzięki jej poparciu rozpoczęty został 
w Małopolsce od Krosna po Kosmacz naftowy ruch wiertniczy, 
którego dowodem dzisiejszy ożywiony ruch na tym terenie. 
Galicyjska Kasa Oszczędności we Lwowie mieści się we 
własnym gmachu, przy narożu ulic Legjonów i Jagiellońskiej, zbu- 
dowanym kosztem okolo K. 3,500.000.-. 


- 57 -
		

/p0083.djvu

			WOJEWÓDZWO LWOWSKIE. 


MIEJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI WE LWOWIE. 


Założona w roku 1912. 


Stan wkladek oszczędności w dniu 31 grudnia 1926 r. wynosił 
Zł. 10,379.042'31.  
\:. r-I
 11 ". .;
 
, ." ¥' J.... 
r ,I . 
'. -.- . ",
.., 

, 
_ ,I ,
ok 
 
ł \ ' \ ' 
- I "'-- _ 1 - tl r 
. . ',I .... Jl 
I. ,I I{ł,.. '} 
:-', ,\. I. 

 j,1_ I
, 
:1 r I "= J. . 
",.. / a 


i 


> ł 


J 


'- 


.. 


ł 
I 


I
J UIPMJP4f1 
. ..
.
. .
.. ' \ 
....., 
., 
UV' 
....
 
... 


. 


r .. 
., 


u.i 


1 .. 


" 


l ... 


......
 


. 
Ł 


ZARZĄD: 
Wydział: 
Neumann Józef, Prezydent m. Lwowa, przewodniczący. 
Dr. Chlamtacz Marceli, l. zastępca przewodniczącego. 
Dr. Stahl Leonard, II. zastępca przewodniczącego. 


Czlonkowie: 
Ciechulski Wladyslaw Kauczyński Adam 
Dr. Diamand Jakób Lewicki Boleslaw 
Dr. Dwernicki Tadeusz Maksymowicz Kazimierz 


- 58 -
		

/p0084.djvu

			Obirek Juljan 
Dr. Próchnicki Zdzisław 
Soupper Antoni 


Toczyski Józef 
Dr. Wereszczyński Antoni 
Włodzimirski Walery 


Komisja Kontrolująca Wydzialu: 
Maksymowicz Kazimierz 
Dr. Próchnicki Zdzisław. 


Dyrekcja: 
Kauczyński Adam, przewodniczący 
Soupper Antoni, zastępca przewodniczącego 
Obirek Juljan, członek Dyrekcji 
Dr. Uhma Stefan, dyrektor-referent 
Guzecki Michal, zastępca dyrektora. 


Komisarz rządowy: 
Krechowiecki Seweryn, radca Województwa lwowskiego. 


Syndyk: 
Dr. Ostaszewski Bronislaw, adwokat. 


Na cele humanitarne wydała M. K. O. w czasie swego istnie- 
nia t. j. od roku 1913-1926 Kor. 15.316.-, Marek pol. 7,985.434.- 
i Złotych 74.814.-, subwencjonując tutejsze organizacje społeczne, 
jak bursy, instytucje opieki nad młodzieżą, ochronki, kościoły i t. p. 
(Sokól, Bursa Dekerta, Bursa Kościuszki, Bursa Grunwaldzka, Two 
Bursy św. Wojciecha, Wdowy i sieroty po obrońcach Lwowa, Ko- 
misja Senatu Akademickiego dla spraw młodzieży, Kościół na Za- 
marstynowie, Kościół 00. Bernardynów, Zakład sierót św. Anto- 
niego, Pomoc bezrobotnym, Two ochronek miejskich, Two Ratunkowe, 
Straż mogiŁ polskich Bohaterów i w. i.). 


- 59 -
		

/p0085.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W LIMANOWEJ. 


Założona dnia 1. stycznia 1919 r. 


Stan wkladek oszczędności z dniem 31. grudnia 1926 r. 
Zł. 153.706.58 na 2257 książeczkach. 


Wykaz członków Zarządu: 


Przewodniczący Wydziału Kasy: Marossanyj Juljusz. 
Starosta. 
Z a s t ę pc a przewodniczącego Wydziału Kasy: Mars Z:r- 
gmunt, wlaściciel dóbr. 


Członkowie: 


Ks. Prałat Łazarski Kazimierz 
Dr. Wincenty Kwieciflski, adwokat 
Bochenek Kazimierz rolnik 
Zięba Franciszek " 
Michalik Jan 
Orzel Wincenty 
Wojcieszak Jan 
Pachołek Jędrzej 


" 


" 


" 


" 


Dyrekcj a: 


Prezes Dyrekcji Dr. .Wincenty Kwieciński, adwokat 


Czlonkowie: 


Gurak Stanislaw, inżynier 
Szymanek Leopold, kupiec 
Harlender Edward, Dyr. urzęd. 


- 60 -
		

/p0086.djvu

			Z powodu dewaluacji na cele dobroczynne w tak krótkim 
czasie nic ofiarowac nie mogła. Nie byla jednak bez ofiarności pe- 
wnego rodzaju bo w chwili powstania Pallstwa Polskiego zakupiła 
5% pożyczek polskich tak zwanych Rady Regencyjnej za łączną 
sumę 1,278.645 Kor. 25 hal. z czego na rachunek własny za kwotę 
881.969.75 Koron - zdewaluowane dziś na 5.816 Zlotych. K adto 
w chwili wybuchu wojny bolszewickiej zwolniła Kasa wszystkich 
urzędników ochotników na czas nieograniczony , przez co agendy 
Kasy musialy bye oddane tymczasowo - drugiej instytucji dla prze- 
prowadzenia najniezbędniejszych spraw. 


- 61 -
		

/p0087.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W MIELCU. 


Założona w roku 1899. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31. grudnia 1926 Zł. 443.657'66. 


Zarząd kasy stanowi obecnie Zarząd powiatowy, na czele 
którego stoi starosta p. Mieczyslaw Zarzecki. 


Dyrekcj a: 


Zdzisław Sumiflski, 


Jan Pa wel Ley Ira, 


Jan Rządz1{i. 


Komisarz rządowy: Jan Wasiewicz. 


Mimo poniesionych znacznych strat wskutek dewaluacji (spa- 
dek funduszu rezerwowego z Kor. 80.000' - na około Zł. 5.000..:- 
obecnie) Kasa stale spełniała swe zadania, nietylko w kierunku kre- 
dytowym, ale również przez udzielanie subwencji na cele społeczne 
i humanitarne, n. p. w r. 1927 udzieliła Kasa z zysku za rok 1926 
sumę Zł. 3.588.- na cele społeczne, a mianowicie: 


1) Towarzystwo gimn. »Sokól« otrzymało Zł. 500'- 
2) Straż pożarna . " 200.- 
3) Bursa gimnazjalna " 200'- 
4) Szpital w Mielcu . ." 200.-- 
5) Ochronka. . " 400'- 
6) Sieroty żydowskie " 200' - 
7) Hufiec harcerski . " 100'- 
8) Dom ludowy w Padwi " 200'- 
9) Wychowanie fizyczne " 500.- 
10) Liga Obr. Pow. Paflstwa " 500'- 
11) N a Kościół Marj acki " 300. - 
12) 100-letnia staruszka . " 30'- 
13) N a budowę seminarjum " 238. -- 
Razem . Zł. 3.588.- 


- 62 -
		

/p0088.djvu

			- 63 -
		

/p0089.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
W MYŚLENICACH. 


Założona i otwarta 10 czerwca 1882 roku. 


Stan wkładek z 31 grudnia 1926 


Zł. 199.281'25. 


WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU: 


Wydzial: 


Bzowski Kazimierz, prezes. 


Członkowie: 


Ks. Lubomirski Kazimierz 
Dr. Klakurka Mikolaj 
Średniawski Andrzej 
Rabczyflski Piotr 
Ks. Fiedor Jan 
Skoda Mieczysław. 


Dyrekcj a: 


Bzowski Kazimierz 
Dr. Klakurka Mikolaj 
Skoda Mieczysław 
Schally Gustaw 


Kwoty wypłacone za cały okres dzialahlOści Kasy z czystych 
zysków na cele użyteczności publicznej: 
N a straże pożarne ochotnicze w powiecie 
" szkoly i stypendj a 
" dotkniętych klęskami element. 
JJ rozdanie drzewek owocowych dłużnikom Kasy 


Kor. 5.645' - 
" 27.841.- 
" 1.982.- 
" 7.100.- 


- 64 -
		

/p0090.djvu

			Na instytucje i zakłady: 


N a zalożenie szpitala w Myślenicach 
" " fabryki kapeluszy w Myślenicach 
" Gimnazjum (na budowę bursy i inne cele) 
" llaprawę kościołów w powiecie 
" Ochronkę w Myślenicach 
" Legiony 
" Szpital Bonifratrów w Krakowie 
" Tow. Gimnastyczne »Sokół« 
Czytelnie młodzieży rzemieśl. 


Kor. 41.967.- 
" 2.300.- 
" 11.600.- 
" 3.250' 
 
" 3.241.- 
" 3.550'- 
" 900.- 
" 2.590'- 
w powiec ie . ,,1.212.- 
Ogółem Koron 113.178°- 


. 


- 65 - 


l'
		

/p0091.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA NOWEGO SĄCZA. 


Założona w roku 1870-tym. 


. 
Co:, \ , 
J:. 


II 


, L 


'- 
' < 


, 

 -. 


"". 


Stan wkladek z 31. grudnia 1926 wynosił Zł. 508.836"12. 


ZARZĄD: 


Przelożony Wydziału: Dr. Vaadysław Barbacki. 
Z a s t ę P c a: Michał Pelczar. 
K o m i s a r z r z ą d o w y: Tadeusz Kępiński, starosta. 


- (;6 -
		

/p0092.djvu

			Czlonkowie Wydziału: 


Celewicz Franciszek, 
Dr. Eugenjusz Dzikiewicz, 
Jagoszewski Hieronim, 
Górka Łucjan, 
Kampf Mojżesz, 
Jeż Jan, 
Kielar S tanisla w , 
Laks Herman, 
Nowakowski Stanislaw, 
Dr. Sichrawa Roman, 
Statter Schulim, 
Serafin Andrzej. 


Dyrekcja: 


P r z e w o d n i c z ą c y: Jagoszewski Hieronim. 
U r z ę d u j. ą c y: Nowakowski Stanislaw. 


Czlonkowie: 


Kielar Stanisław, 


Lak Herman, 


Dr. Sichrawa Roman. 


Na cele użyteczności publicznej wypłacono: Kor. 356.583.53, 
Mp. 88.914.907.-, Zł. 1.000.-. 


- 67 - 


5*
		

/p0093.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI w N. TARGU. 


Założona dnia 1 sierpnia 1897 


Stan wkladek w dniu 31 grudnia 1926 


WYKAZ OBECNEGO ZARZĄDU: 


Wydzial: 
Uznański Jerzy, prezes. 
Rajski Józef, zastępca prezesa. 


Czlonkowie Wydzialu: 
Bednarczyk Józef 
Bryniarski Jędrzej 
Cikowski Jan 
Kojs Józef 
Dr. Kohn Bernard 
Pawluśkiewicz Józef 
Roj Wojciech 
Staszel Piotr 
Walter Józef, 


Dyrekcj a: 
Dr. Typrowicz Wawrzyniec 
Dr. Spieszny Józef 
Kador Alfred. 


Zastępcy Dyrekcji: 
Bryniarski Jędrzej 
Staszel Piotr. 


Z czystych zysków wydzielono: 
w roku 1909 na budowę Szpitala w Nowym Targu 
1910" " " " " 
1911" " " " " 
Do przeniesienia . 


- 68 - 


. Zł. 388.681.62. 


. K. 4.000.- 
" 4.000.- 
" 4.000'- 
. K. 12.000.-
		

/p0094.djvu

			Z przeniesienia . 
w roku 1912 na budowę Szpitala w N owym Targu 
1913 na" JJ " " 
dla ubogich w szpitalu . . . 
na budowę Bursy gimnazjalnej 
na Ochronkę w N owym Targu 
na Tew. Szkoły Ludowej . . 
na bibljotekę na Spiszu i Orawie 
na drużyny skautowe 
dla Towarzystwa opieki nad sierotami 
na Gazetę Podhalańską 
na różne cele dobroczynne 
w roku 1914 na urządzenie Szpitala w Nowym Targu 
dla Komitetu Książęco-Biskapiego 
na schronisko dla Legjonistów 
na ochronkę w Nowym Targu . 
na kolumnę Legjonów . . . . 
dla bezdomnych uczniów z Chocenia . 
na Gazetę Podhalańską. . 
dla uzdrowieńców ubogich Szpitala 
w roku 1918 na urządzenie Szpitala 
na Bursę ginmazj alną 
na Ochronki . . . . 
Stow. św. Wincentego li Paulo 
na uzdrowieńców Szpitala 
na inwalidów wojennych 
Gazecie Podhalańskiej 
na fundusz Tetmajera 
Towarz. Szkoly Ludowej 
na biednych m. Lwowa 
na Skarb Narodowy srebrem 
na szkołę przemysłową Nowy Targ 
na Muzeum Chalubińskiego Zakopane 
na Dom żołnierza polskiego Nowy Targ 
na Kresy południowe Spisz a i Orawy 
na orkiestrę gimnazjalną . . . 
na Pomoc koleżańską gimnazj alną 
Straży pożarnej Nowy Targ. . 
na Alpinarjum polskie Zakopane . 
na różne cele dobroczynne 
w roku 1926 na fundusz stypendyjny Dr. Bednarskiego 
Zł. 1.000.- 
" 2.000.- 


na cele dobroczynne . 
Razem 


K. 12.000.- 
" 4.000'- 
" 4.000.- 
200.- 
" 2.000.- 
100.- 
250.- 
200.- 
100.- 
300.- 
500.- 
500'- 
_" 4.000.- 
JJ 1.000. 
600.- 
100.- 
100.- 
300.- 
500.- 
200.- 
" 10.000.- 
" 5.000. - 
" 1.500. - 
500.- 
500.- 
500.- 
" 1.000.- 
" 2.000.- 
" 1.000'- 
" 1.000"- 
700.- 
500.- 
" 1.000'- 
JJ 1.000.- 
" 6.000.- 
" 1.000.-- 
200.- 
500.- 
" 2.000.- 
" 3.290.54 


JJ 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


JJ 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


Zł. 3.000' - K. 70.540.54 


- 69 -
		

/p0095.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


PODGÓRSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
MIAST A KRAKOWA. 


Zalożona w roku 1897. 


,... 


'"". .... 


	
			

/p0096.djvu

			Wydzial: 
Przewodniczący: Prez. Karol Rolle. 
Czlonkowie: Dr. Aronsohn Jakób, Dr. Emilewicz Józef, 
Dr. Ferber Edward, Dr. Kropatsch Karol, Dr. Lauer Ignacy, Posel 
Maślanka Franciszek, Matula Dyonizy, Miszczyński Leon, Ks. Dr. 
Niemczyński Józef, Rakisz Szczepan, Seidenfrau Henoch, Staszczak 
Marcin, S obole w ski Witold, Wasserberg Norbert, Dr. Wielgus Piotr, 
Dr. Zarzycki Leopold, Zawojski Wladysław, Rawski Michał. 
Komisar z Rządu: Rawski Michał. 


Instytucja 


Szczegółowy wykaz darów na cele dobroczynne. 
J Kwota 
Koron I Marek pol. 


5.000' - 
1.000'- 
1.000.- 
12.000'- 
10.500'- 
500'- 
500'- 
I 
1 159 ,500.- 
W zloty ch Kasa nie udzieliła jeszcze żadnych kwot na cele 
dobroczynne, gdyż w ostatnich kilku latach zamknięcia rachunkQwe 
Kasy nie wykazaly żadnych zysków. 


Bursa gimnazjalna w Podgórzu. 
Ochronka dla dzieci 
Izraelickie stowarz. . 
ku wsparciu biednych 
Towarz. »Sokół« 
Dom robotniczy 
Związek »Strzelec« 
Komitet parafj alny 
Ochronka szkolna 
T. S. L. 
Związek Skautów 
Szpital 00. Bonifratrów . 
Szpital żydowski 
Izrael. Stow. położnicze 
n "bucikowe 
Stow. Talmud Thora " 
Ognisko terminatorów " 
Tow. św. Wincentego fi Paulo. 
Związek kat. czeladników " 
Legjony polskie n 
Dla dotkniętych wojną . . . . 
Czerwony Krzyż 
Opieka nad inwalidami " 
Wdowy i sieroty po legjonistach 
Polskie szkoły chełmskie . . " 
Komitet obrony górnego Śląska 
Towarzystwo ratunkowe .". 
Bracia Alberci. . . . . . . . . . . . . . 
Kolonje wakacyjne dla uczni szkolnych. 
Wzajemna Pomoc uczni uniwers. . . . 
Towarzyst\yo Weteranów z r. 63 
Zakład p. Zurowskiej 


875'- 
850'56 
900'- 
750'- 
400'- 
175'- 
800'- 
200'- 
100'- 
125' - 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


350' 
200' - 
200'- 
100'-- 
45'15 
50"- 
5.000" 
750'- 
1.100'- 
300'- 
1.000' - 
300"- 


Razem 


14.465.- 


- 71 - 


1.000' - 
11.000'- 
2.000'- 
12.000 - 
1.000' - 
16.000'- 


40.000. - 
40.000. - 


6.000.-
		

/p0097.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA PRZEMYŚLA. 


,

 
, 
 
'. 
 ,t ł""
 
" "",,' 
. 

.'. 

<'.- 
, .; 
":ł" ''''-nIł' ...', 
:

 
\
 ,; 

. 
 
 
. rn , 'T I '
'
 t ' ;':
 m ;; '. · > 
 . . 

 III I I' m ', '-.,- -,. 
-o. ' f\.o" '''' i 
 I 
: \1 I¥r l 
' 
 . .
,.,,:::!:.
,,
 ....: 
l - "'" ; . :. 
 -I r " j1 l r l iii 'I""

 ".':; '.. . 

:.-: _ 
t- f,' '" j.1 I 
, I 
 - 
 : ,. . 
 .' ,
 .'.. >
 
'. it i j"'Jl l l I,' 
 .. .ł.:.....-;:- 

-, . i 31''' 11 1 P
.:i ..1" ; 
,,<{ 't:
> 'I.
--.!t. __' 
4' u.,jtl.!. 
'I 'I r i " ::oj 
. 

_
..: tj 
I I. 
 li., 
." --= -
 I

 r,.
 ;'"»-",, 
 

. "....,... 

. _"I. 10 ::" ł ;:In
 1\'; 
. , - i--ł I.... 
 nr.;' 1-h . j. ,ł\._ 
.."'t l'.... !.:::"1
, "" 11 " " - 
- ..
 '!s'II!!ń. """ ---,.. .., 
"""-'.JY 
 _ J .;:- l' . J. _ " 
- -- ....... -,.. l""" -, 6. , 
I -->--. -- rL\e.-: -"- ł" 
_ .--- _ ;oęoJ.- ;. 
 


:;.. 


- I 


< I 


Założona uchwałą Rady gminnej miasta Przemyśl z dnia 
19 sierpnia 1865, rozpoczęla swoje czynności 1 listopada 1867. 
Do zalożycieli należeli i wybitnie się zaslużyli ówczesni 
obywatele: Dr. Dworski Aleksander, adwokat, Odrobina Jerzy, 
burmistrz, Dr. Waygart -Walery, adwokat, Frankowski Ignacy, 
notarjusz i pierwszy dyrektor Kasy. 


OBECNY ZARZĄD: 


1) Członkowie Wydzialu Kasy: 
Dr. Tarnawski Leonard, przewodniczący 
Dr. Blażowski Włodzimierz, zast. przewodn. 
Bystrzycki Michal 
Citron N atan 
Dr. Dobrzański Józef 
F'renkl Alfred 


- 72 -
		

/p0098.djvu

			Honigwachs Majer 
Janicki Karol 
Kostrzewski Józef 
Dr. Landau Leib 
Mikruta Frańciszek 
Muszyflski Wiktor 
Ochsenberg Maks 
Oesterreicher Michał 
Dr. Probstein Leon 
Ks. Sarna Wladysław 
Schatzker Maurycy 
Dr. Scheinbach Józef 
Szancer Julj an 
Szczepaflski Michal 
Ks. Dr. Tomaka Wojciech 
'V aj da Antoni 
Wiśniowski Mieczyslaw 
Zajączkowski Józef. 


2) S k l a d D y rek c j i : 


Kostrzewski Józef, przewodniczący 
Dr. Dobrzański Józef, zast. przewodniczącego 
Muszyflski Wiktor 
Schatzker Maurycy 
Szancer Juljan 
Dr. Scheinbach Józef, dyrektor-referent 
Praczyński Stefan. 


Stan wkładek z 31 grudnia 1926 na książeczkach oszczędno- 
ściowych Zł. 656.021'99 i dolarów 23.280'88, czyli Zł. 186.247.04. 


Od zalożenia Kasa rozdala na cele użyteczności publicznej 
z czystych zysków: 
Koron 313.825.46 
Marek 7.174.99 
Złotych 5.000.- 
Za inicjatywą i dzięki poparciu matm.jalnemu Kasy powstały 
i istnieją w Przemyślu następujące instytucje dobra publicznego: 
Polska bursa gimnazjalna. 
Polska bursa ludowa. 
Ochronka św. Jadwigi. 
Zaldad Braci Albertynów. 


- 73 -
		

/p0099.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


UKRAIŃSKA SZCZADNYCIA W PRZEMYŚLU. 


Rok zalożenia 1906. 


Stan wkładek oszczędności w dniu 31. grudnia 1926 Zł. 303.326.-. 


SKŁAD ZARZĄDU: 


Wydział: 
Pre z e s: Jarema Ałeksij, em. prof. gimn. 
W i c e p r e z e s: Dr. Studyńskyj Kyryło, prof. uniwer. 


Czlonkowie: 
Hubczak Spirydon, dyrektor spółdzielni» Wira« w Przemyślu, 
Dmochowśkyj Roman, starszy radca Sądu, 
Dr. Zahajkewych Wlodzimierz, adwokat, 
Ks. Zubryckyj Aleksander, archidiakon gr. kat. kapituły 
w Przemyślu, 
Ks. Kowalśkyj Aleksander, pralat grecko-katolickiej kapituły 
we Lwowie, 
Korenee Denys, profesor gimnazjalny, 
Dr. Kormosz Teofil, adwokat, 
Dr. Fedak Stefan, adwokat i dyrektor »Dnistra«. 


Zastępcy: 
Dr. W ojtowycz Piotr, adwokat, 
Ks. Komarnyćkyj Michal, radca. kosystor., 
Sajewycz Omelan, dyrektor Centro-Banku Lwów. 


Dyrekcja: 


Członkowie: 
J arema Aleksij, j. w. 
Dmochowśkyj Roman, j. w. 
Dr. Kormosz Teofil, j. w. 


Zastępcy: 
Dr. Studynśkyj Kyrylo, j. w. 
Ks. Komarnyćkyj Michał, j. w. 
Dr. Wojtowycz Piotr, j. w. 


Wykaz darów na cele spoleczne: O (wszystkie zyski przy- 
dzielano do funduszu rezerwowego. 


- 74 -
		

/p0100.djvu

			- 75 -
		

/p0101.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKI E 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W ROPCZYCACH. 


Założona w roku 1882. 


Stan wkładek w dniu 31. grudnia 1926 r. Zł. 133,107'11. 


. . 
..,. , t.. ,. . 
-: ..-..; : 
 '. 
:-.. 
..... . 
, t. 1 ,.. .
.. ,,
" 
. . 
.:. 
. 1Ifi . 
.. . . 
, ... 
.' . 


'" ... 
..
. 


.. 


\ . 


.1 
I. . ..'łI. 


. 
. . 


.. 


.
 
. ..... 
!. "'i  ., . 
n i . , ,I

 ł J;tii
- - . 
 	
			

/p0102.djvu

			Z a s t ę P c a m i członków Dyrekcji są: 


Ks. Dr. Kuc Władysław, 
Dyło Tomasz, 
Jedynak Jan. 


D o K o llJ- i s j i r e w i z y j n e j należą: 


Pisuliński Antoni, 
Lisowski Grzegorz, 
Pasternak Błażej. 


Kasa wydała na cele użyteczności publicznej Kor. 13.533.67 
i Marek 17.000.- a to: na budowę Ochronki, na T. S. L., na Straże 
pożarne w powiecie, na odzież dla opuszczonych dzieci, na ociem- 
nialych inwaJidów, na domy ludowe, dzwony kościelne, Czerwony 
Krzyż, straż pożarną i na ochronkę oraz inne miejscowe cele. 


- 77 -
		

/p0103.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W RUDKACH. 


Założona w roku 1908. 


Stan wkładek w dniu 31 grudnia 1926 . . . . . Zł. 238.016.59. 


.... 
, '
 
" " 
'-
! 
ł "ł"'iI 


-, 


- - I"
,"" 
-
 


. 
CI 


f
\1TO"4.....U , ,:   I 


- 


- 


,..",. 


ZARZĄD: 


'Vydzial: 
Dr. Jarzymowski Wojciech, prezes. 


C złonko wi e: 
Beniowski Stanislaw 
Dragula Jan 
Dżugaj Mateusz 
Ks. Frydel Wladyslaw 
Gembara Michał 
l\'Ietanomski Adolf 


- 78 -
		

/p0104.djvu

			Mihułka Józef 
Nowosielecki Mieczysław 
Pawelski Władyslaw 
Ks. Woj taś Michał. 


Dyrekcj a: 
Bieniowski Stanislaw 
Nowosielecki Mieczysław. 
Mejor Alfred, dyrektor biura. 


Komisarz rządowy: 
Slugocki Kazimierz, starosta. 


Syndyk: 
Giźowski Juljusz, em. st. radca Sądu kraj. 


Komisja rewizyjna: 
Ks. Wojtaś Michał 
Gembara Michał. 


Wykaz datków na cele dobroczynne z czystego zysku Powiatowej 
Kasy Oszczędności w Rudkach za czas 1908-1926. 


Nazwa instytucji Miejsce 1008/1919 i 1920/192
11 1924/1926 
L. p. zamieszka- 
nia Koron Marek I Złotych 
- " 
Ocbronka dzieci I Rudki I ! 
1 . . . 
 I 10.000 -- 400 - 
2 " ". . . . Komarno 15.000 - 400 - 
I 3 Tow. Opieki młodzieży . Rudki 250 - 
4 " " " Komarno 100 - 
5 Tow. »Sokół« . . . . . . .\ Rudki 17.000 - I 100 - 
6 Straż pożarna . . . . . " 100 - 
7 Organizacja narodowa. " 800 -- 
8 Tow. Szkoły Ludowej . " 10.000 - 300 - 
9 Pomnik śp. Sobińskiego " 100 - 
10 Fund. Szpitala powiat. . " 4.698 - 
11 Tow. im Szajnocby. . " 1.000 - - 
12 Kolonja wakacyjna. . ze Śląska 
-I 100 - 
13 T. S. L. ....... . Komarno 200 - 
Razem. 1:000 - 57.000 -=-11 7.548 - 


- 79 -
		

/p0105.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA RZESZOWA. 


Zalożona 4. stycznia 1862 r. 


Stan wkladek z dniem 31. grudnia 1926 Zł. 1,765.896'79. 


r 
r 
. 


l 


. 


I

 


; ł 
;.." 1'\, 


I 

 ,r ,, 
 \ 
. .S ł'r 
'.. 1\111t _ j 

iil/!k I' 
1111 
 ," Ł f-', 
. .' II t I "
ł 
j 
:' ..____ _ "tr:-
"1r:A' ł
,; I' 
> r...
 '1.
 : Tr:
' {
 
 i 
-. --... - . -" II i 
-- . .. "I! 
--ń"" . : 
- ..: 
!  
" 
I 
I 


,
 
I  


t 
J 


,.. 


-ł
'a<'
t!
 


... 


r;'" .., 


_. " 
---'-- . 
::"I>' ..., 
... 


ZARZĄD: 


L Wydzial: 
p re z e s: Józef Szaynek, inżynier, właściciel fabryki, czlo- 
nek Rady przyb. 
Z a s t ę P c a P r e z e s a : Ks. Dr. Chmielnikowski Jan, kano- 
nik, katecheta II Gimn., profesor. 


Czlonk owie: 
Birman Mechel, kupiec. 
Czechnicki Franciszek, kupiec, wlaściciel realności. 
Dzianott Bolesław, emer. radca Sądu kraj., adwokat. 
Dr. Dzierżyński Jan, adwokat. 
Fertig Zygmunt, kupiec, czlonek Rady przybocznej. 
Grodecki Józef, emeryt. urzędnik pocztowy. 


- 80 -
		

/p0106.djvu

			Dr. Hochfeld Wilhehn, adw., czlonek Rady pow. i Rady 
szkol. olITęg., czlonek Rady przyb. 
Kijas Bronisław, Prezes Sądu okręgowego, członek Rady 
przybocznej. 
Dr. Kraus Herman, lekarz. 
Dr. Krogulski Roman, adw., komisarz rządowy miasta Rze- 
szowa. 
Krwawicz Karol, maszynista kolejowy, czlonek Rady przyb. 
Machowski Mikołaj, rejent, członek Rady przyb.. 
Nowaczyński Konstanty, em. radca Sądu okr., adw. czlonek 
Rady przyb. 
Pasierb Michal, stolarz, członek Rady przyb. 
Dr. Schaufel Józef, adwokat, 
Ks. Tokarski Michal, kanonik, dziekan i proboszcz rzeszow- 
ski, czlonek Rady przyb. 
Dr. Wachtel Henryk, adw., czlonek Rady przyb. 


II. K o m i s jak o n t r o l uj ą c a : 
Czechnicki Franciszek, Dr. Schaufel Józef, Pasierb Michał, 


III. K o m i s a r z r z ą d o w y : 
Gadomski Tadeusz, starosta. 


v. Dyrekcja: 
Machowski Mikołaj, przewodniczący, 
Grodecki Józef, zastępca przewodniczącego, 
Dzianott Boleslaw, dyrektor kanc. 
Dr. Hochfeld 'Vilhelm, 
Dr. Krogulski Roman, 
Nowaczyński Konstanty.. 


Od czasu założenia Kasy t. j. od roku 1862 do 31. grudnia 
1926 r. wypłacono z zysków Kasy na cele użyteczności publicznej 
_Koron 505.024.--, Mp. 61,086.000.- i Zł. 19.783.-. 


- 81 - 


6
		

/p0107.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA SAMBORA. 


Założona w roku 1864. 


Stan wkladek w dniu 31. grudnia 1926 r. Zł. 239.991'29. 


I 


. 


-=- 


-, .- 


1 


- ->I. 


-"- 


, 


"'
" 
:i 


'':"' 


-. 


,. 
.."" 
. 


- 


..--A 


ZARZĄD OBECNY: 


Wydział: 
Przewodniczący: Dr. Łopuszański Juljusz 
Z a s t ę pc a pr z ew.: Mitro Aureliusz. 


Członkowie: 
Dr. Alfred Biegehneyer Jan Lepiankiewicz 
Ignacy Chyl ak Michał Rosół 
Dr. Józef Dobrzański Ignacy Sekura 
Antoni Gutteter Jan Ignacy Swiechlo 
J6zef Jarosz Emil Triester 
Karol Krotochwila Marcin Wanat 
Wojciech Ziemniak. 


- 82 -
		

/p0108.djvu

			Dyrekcja: 
Pr z e w o d n icz ą c y: Dr. Alfred Biegelmeyer. 
Z astępca przew.: Dr. Józef Dobrzański. 


Czlonkowie: 
Michał Rosół Emil Triester 
Ignacy Sekura Marcin Wanat 


Wykaz darów Kasy Oszczędności miasta Sambora na cele użyteczności 
publicznej za czas jej istnienia: 


w roku 1878 a. w. Złr. 300. - z przeniesienia 
1879 " " " 650.- w roku 1906 Koron 
1880 " " " 1.200.- 1907 " 
1981 " " " 1.450.- 1908 " 
1882 " " " 600- - 1909 
1883 " " 1.100'- 1910 
1884 " ,- 950'- 1911 
1885 " " " 1.020.- 1912 " 
1890 " " " 724'- 1913 
1891 1.11981 1914 " 
1892 " " 2.847'99 1915 
1893 " 2.156'87 1916 " 
1897 " " " 3.831'- 1917 " 
1898 " n " 1.700'- 1918 
19.650.22 1919 
1901 Koron 3 060"- 1920 Marek pol. 
1903 " 4 505'68 1921 
1904 n 30 219'55 1922 
1905 26.000'- ,. 
do przeniesienia 63.785'23 


1926 


Złp. 


Z darów powyższych korzystały: 
Bursa gimnazjalna im. Adama Mickiewicza 
Bursa Seminarjum nauczycielskiego 
Szkoły powszechne żeńskie i męskie 
Ochronki rzym.-kat., gr.-kat., izraelickie 
Gimnazja - kościoły - cerkwie 
KOlonje wakacyjne 
Towarzystwo ochrony Kresów 
Szpitale katolickie i izraelickie 
Towarzystwa harcerzy: męskie i żeńskie 
Gmina miasta Sambora na kanalizację miasta. 


--83- 


63.785.23 
22.450'- 
26.217'67 
26 065.24 
20.850 - 
21.389'84 
24.560'94 
15.434'88 
22.855 89 
3.247 72 
150'43 
381'47 
2 326'75 
3000'- 
20.770'82 
273.4
6.78 
99.000'- 
5 686'77 
293.836'38 
398.523.15 
2.000.- 


6*
		

/p0109.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W SAMBORZE. 


Zalożol1a w roku 1889. 


Stan wkladek z dniem 31. grudnia 1926 r. Zł. 130.155'05. 


Kasa mieści się w budynku Rady powiatowej. 


Obecny sklad Zarządu: 
'Vydzial Kasy: 
Komisarz rządowy Ignacy Sekura wraz z Radą przyboczną. 


Dyrekcja Kasy: 
p r z e w o d n i c z ą c y: Antoni Nadybski. 
Zastępca przewod.: Pawel Pawlowski. 
D y rek t o r o w i e: Wlodzimierz Strzelecki, Stanisław Szcze- 
pula i inż. Ignacy Wewiórski. 


W myśl 
 7 statutów kasy - mogła kasa używać zysków 
na cele humanitarne dopiero po osiągnięciu przez fundusz rezer- 
wowy wysokości 10% stanu wkładek. 
Gdy wysokość ta z różnych powodów uzyskać się nie dala 
nie byla kasa w możności wydzielać ze zysków żadnych kwot na 
cele hUl11anitarne. 
Natomiast wypłacala kasa Radzie powiatowej od roku 1908 
do 1914 po 1.000 Kor., a w latach 1915-1916 i 1917 po 2.000 Kor. 
tytulem opłaty za lokal = 13.000'- kor., które to kwoty Rada po- 
wiatowa użyła na cele dobroczynne razem kor. 13.000'-. 


- 84 -
		

/p0110.djvu

			.... 


- 85 --
		

/p0111.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI KRÓL. WOLNo MIASTA SANOKA. 


Założona dnia 1. maja 1904. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31. grud11ia 1926. Zł. 486.469.02. 


WYD ZIAŁ. 


P r z e w o d n i c z ą c y: Pytel Adam, burmistrz miasta Sanoka. 


Czlonkowie: 
1) Dukiet Władysław, Prokurator Państwa w Sanoku. 
2) Gościński Jan, wlaściciel realności w Sanoku. 
3) Groch Herman, wlaściciel realności. 
4) Kanner Mendel, właściciel realności w Sanoku. 
5) Ks. Pralat Matwijkiewicz Franciszek, dziekan rzym.-kat. 
proboszcz w Sanoku. 
6) Mozołowski Wiktor, asesor Magistratu i wlaściciel realno 
7) Musial Rudolf, wlaściciel realności i radny miasta. 
8) Piech Aleksander, wlaściciel realności i przemysłowiec. 
9) Raczkowski Jan, wlaściciel realności i rolnik. 
10) tDr. Robel Wiktor, lekarz i wlaściciel reahlOści. 
11) Dr. Spiegel Jonasz, adwokat krajowy i właściciel realno 
12) Szomek Wilhelm, inżynier i wlaściciel realności. 
13) Sluszkiewicz Michal, wlaściciel realności. 
14) Dr. Zaleski Karol, lekarz i wlaściciel realności. 


Członkowie Dyrekcji: 
P r z e w o dn i c z ą c y: Feliks Giela, właściciel realności i ho- 
noro wy obywatel miasta Sanoka. 
Dr. Adolf Bendei, adwokat krajowy i wlaść. realności. 
Kazimierz Michalski, wlaściciel realności. 


Zastępcy Dyrektorów: 
Bolesław Gawiński wiceprezydent Sądu okręg. w Sanoku 
Antoni Borczyk, asesor miasta Sanoka. 


-86--
		

/p0112.djvu

			Komisarz rządowy: 
Józef Trznadel, referendarz Starostwa w Sanoku. 


Komisja Kontrolująca Wydziału Kasy: 
Ks. Pralat Franciszek Matwijkiewicz. 
Marjan Kawski. 
Inż. Wilhelm Szomek. 


Na cele użyteczności publicznej wypłaciła Kasa: 


N a cele ogólno-narodowe 
jak: Skarb Narodowy, Towarzy- 
stwo Weteranów 1863 roku, Komi- 
tet Książęco-Biskupi w Krakowie, 
Fundusz stypendyjny Obrollców 
Lwowa 
N a bursy szkol., Ochronki, 
T. S. L. . . . . . 
N a plebiscyt na Górnym 
Śląsku w 1920 roku 


Kor. 7.472 Mp. 3.500 
" 1.050 " 3.000 Zł. 1.450 
" 2.000 " 7.000 
Kor. 10.522 Mp. 13.500 Zł. 1.450 


- 87 -
		

/p0113.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE. 


MIEJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI W ŚNIATYNIE. 


Rok założenia 1895. 


Stan wkladek z dniem 31. grudnia 1926 r. 13.984.02 Zł. 


Wykaz czlonków obecnego Zarządu: 


P r z e w o d n i c z ą c y Z a r z ą d u: Michal Niemczewski, bur- 
mistrz miasta Śniatyna. 


Czlonkowie: 


1) Ks. Borowy Mich al, 7) Laszkiewicz Michal Dmytra, 
2) Dr. Eisner Joachim, 8) Massler Artur, 
3) Firmaniuk Mikołaj, 9) Teodorowicz Leon, 
4) Gelles Józef, 10) Dr. Skiba Józef, 
5) Krupski Marcin, 11) Schattner Meschulim, 
6) Kostyniuk Grzegorz, 12) Sadowski Marcin, 
13) Zawadowski Mikolaj. 


Wykaz wszystkich darów wypłaconych na cele użyteczności 
publicznej: 


w r. 1908 wyplacono 130.- Kor. a. w. 
" " 1909 " 200'- " 
" " 1910 " 600'- " 
" " 1911 " 985'- " 
" " 1912 " 24'- " 
" " 1913 " 100"- " 
" " 1914 " 655'- " 
" " 1917 JJ 100'- " 
Razem . 2.794.- Kor. a. w. 


D a t k i P r z Y z n a w an o: mIejscowym ochronkom, Tow. 
gimn. »Sokół«, Tow. »Pomoc szkolna«, Czytehli Polskiej, »Towa- 
rzystwu Szkoły Ludowej« i innym. 


- 88
		

/p0114.djvu

			- 89 -
		

/p0115.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI WŚNIATYNIE. 


zostala zalożoną w roku 1896 przez ówczesny Wydzial Rady po- 
wiatowej, której marszalkiem a zarazem pierwszym prezesem Wy- 
działu Kasy byl ś. p. Stefan baron Moysa. 


Stan wkładek z dniem 31. XII. 1914 r. wynosił 1,600.000.- koron 
" " ,,31. XlI. 1926 " 86.483.69 zlotych. 


Obecny Wydzial Kasy: 
p r e z e s: Dr. Mikolaj Krzysztofowicz. 


Ks. Borowy Michał, 
Firmaniuk Mikolaj, 
Dutczak Grzegorz, 
Łukasiewicz Marjan, 
Pielecki Ignacy, 
Dr. Skiba Józef, 
Dr. Semaniuk Jan, 


Czlonkowie: 
Staszczuk Józef, 
Stefanyk Wasyl, 
Schattner Meschulim, 
Teodorowicz Bronislaw, 
Niemczewski Michal, 
Zerygiewicz Mieczyslaw, 
Zaliwski Mikolaj. 


Dyrekcj a Kasy: 
p r z e w o d n i c z ą c y: Dr. Mikołaj Krzysztofowicz. 


Czlonkowie: 


Ks. Borowy Michal, 
Staszczuk Józef, 


Łukasiewicz Marjan, 
Dr. Semaniuk Jan. 


U r z ę d uj ą c Y d Y l' e k t o 1': Teodorowicz Leon. 


Z kredytów udzielanych przez Kasę, korzystają przeważnie 
małorohli włościanie. 
Od chwili istnienia Kasy wypłacono na cele dobroczynne 
i społeczne: Ochronce SS. Felicjanek w Śniatynie kwotę 5.900.- 
Koron - Bursie polskiej dla mlodzieży wŚniatynie 3.700. - Koron 
na inne cele dobroczynne kwotę 59.544.89 Koron i 3.728.01 Złotych. 


- 90 -
		

/p0116.djvu

			- 91-
		

/p0117.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA SOKALA. 


Założona dnia 1. lipca 1896 roku. 


Stan wkładek w dniu 31. grudnia 1926 r. Zł. 121,976.70  


- .....-1 


t. 


...... 


. 


Do obecnego Zarządu należą: 
Inż. Roman Żurowski, prezes wydziału 


Bolesław Jaworski, 
Czubryflski Tomasz 
Demczuk Teodor 
Dr. Jarocki Piotr 
Glaser Majer Leib 
Janowski Wladysla w 
Kara wan Antoni 
Karawan Mikolaj 


zast. prez. 
Kastner Mieczysław 
Kastner Stanislaw 
Dr. Korner Leon 
Dr. Maciejowicz Stefan 
Pokorny Adolf 
Dr. Szpunar Juljan 
Żółczyński Bronisław 


- 92
		

/p0118.djvu

			Członkami Dyrekcji są: 


Janowski Wladysław, dyrektor urzędujący 
Dr. Jarocki Piotr, przewodniczący 
Jaworski Bolesław, zastępca 
Kara w an Antoni 
Dr. Korner Leon. 


W czasie swego istnienia do chwili wybuchu wojny na cele 
użyteczności publicznej wypłaciła Kasa z czystych zysków w peł- 
nowartościowych koronach razem Kor. 50,7400- z czego na bu- 
dowę »Sokola w Sokalu . Kor. 16.000'- 
Bursę dla uczczni gimnazjalnych ,,6.000'- 
Przytułek Brata Alberta . . ,,6.000'- 
Tow. św. Wincentego a Paulo ,,6.000'- 
Ochronka dzieci ruskIch . " 3.000'- 
Ochronka dzieci polskich. . ,,3.000.- 
Tow. opieki nad biednymi żydami ,,4.000'- 
drobnymi kwotami na różne cele hu- 
manitarne . . . . . . " 6.740'- 
Razem. Kor. 50.740.- 


W zdewaluowanej walucie nic nie wypłacono i obecnie w zlo- 
towej, lecz calą uzyskaną kwotę przelano do funduszu rezerwowego. 


- 
3 -
		

/p0119.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA STANISŁAWOWA. 


Założona w roku 1867. 


Stan wkładek z dnia 31. grudnia 1926: zlotowe 590.851.62 
zwalor. 297.504'31 . . . . . . . Razem 888.355.93 Zł. 


l" 
! 


:..
 
,-  
-.I. 


. 
. : 
.. -- '"'- 


. 


r 
..  ... 


-,: 
. , 
i 


,. - ---. 
T 
j '-i: I. 


,. .ł. 
-- - 
 
 
---ł--..... - . ......... 
", I :' I 
1 '
l -fI' 
- "":'t- . -. .' \ 


. . 


..Lb... J 


:.. 
.- 1':- 

" . 


J 


, 
-- 


Wykaz czlonków Zarządu: 


P r e z e s Dr. Teodor Seidler, adwokat 
Z a s t ę P c Y prezesa: Dr. J akób Laufer, adwokat, 
Dr. Hugo Walisch, kand. adwokacki, 


Członkowie: 


Dąbrowski 'Vlodzimierz, przemysłowiec, 
Dr. Halpern Fryderyk, adwokat, 
Inż. Katz Jakób, inżynier prywatny, 
Inż. Macura Karol, aptekarz, 
Dr. Wolailski Jan, adwokat. 


- 94 -
		

/p0120.djvu

			Dzięki inicjatywie Kasy Oszczędności m. Stanisławowa i na 
spół wraz z Gminą kosztem K. O. stanęły domy starców i kalek 
w Stallislawowie. 
Dzięki inicjatywie i wylącznie kosztem naszej Kasy stanęło 
schronisko B. B. Alb€rtów w Stanislawowie. 


w y k a z d ar ó w na cele użyteczności publicznej wydanych przez 
Kasę Oszczędności m. Stanisławowa od roku 1872-1926. 


si 

 


INSTYTUCJE 


Od r. 1872 Od r. 1924 
do r. 1924 do r. 1926 


Kor. a. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


Stowarzyszenie dobrocz. chrześcijańskiej 
.. "żydowskiej 
Ochronki polsKie . 
.. żydowskie . . 
Bursy polskie 
.. ruskie . 
" żydowskie. 
Kościoły . 
Synagogi . . 
Sokół polski 
" ruski. 
Towarzystwa muzyczne 
Teatr polsld . . 
Cele oświatowe. . 
Zakłady naukowe. 
Koło Mieszczau . 
Tow. .Gwiazda" . 
Cele sportowe . . . 
Restauracja Wawelu 
Straż pożarna . 
Pomniki . . . . . . . . . . . 
Pomoc ubogiej młodzieży szkolnej. 
Tow. weteranów . . 
Stow. dobroczynne ruskie . . . . . 
Inne stowarzyszenia . . . . . . . . 
Dla ubogich bez różnicy wyznania. 
Fundusz bezrobocia . . . . . . . 


100.327'- 
40.241' - 
38.580'- 
3500- 
30 090' - 
8.252 - 
2.900' - 
18.786 - 
13.600.- 
14.080'- 
1.900.- 
14.400' - 
3600 - 
8.837 - 
133.570 - 
1.020.- 
3.940'- 
63.700 - 
300.- 
3.222.- 
5.500'- 
31.004'- 
3.010' - 
1.710'- 
9.191'- 
60.111'- 


Razem . 


. 1615.371.- I 


- 95 - 


Zł. pol. 


2.900 - 
500'- 
600'- 
500'- 
2.800'- 
550'- 
900'- 
200'- 
300'- 


200- 
300- 


200'- 


. 


200'- 
50'- 
400.- 1 
12
:'.= I
		

/p0121.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
W STARYM SAMBORZE. 


Zalożona w roku 1906. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31. grudnia 1926 r. Zł. 48.415.38. 


Po przerwie spowodowanej wojną rozpoczęła z dn. 15. sty- 
cznia 1925 na nowo swoj ą czynność pod kierownictwem p. Wlodzi- 
mierza Makarewicza. 


ZARZĄD: 


Dyrekcja: 


P r z e w o d lIi c z ą c y: Ks. Józef Watulewicz, były poseł 
i proboszcz rzym.-kat. we Felsztynie. 
. Zastępca przewod.: Edward Raś, notarjusz w Starym 
Samborze. 
C z lon e k D Y rek c j i: Michał Sokolowski, inspektor po- 
wiatu Staro-Samborskiego. 


W Y d z i ał : 


Basarab Bazyli, rolnik ze Starej ropy. 
Horowitz Izak, właM. realno i kupiec w Starym Samborze. 
Strzelecki Jan, wlaściciel reahlOści i kupiec w Chyrowie. 
Dr. Topolnicki Antoni, lekarz okręgowy we Felsztynie. 


- 96 -
		

/p0122.djvu

			- 97 - 


7
		

/p0123.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANIAŁA WOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA STRYJA. 


Założona w roku 1867. 


Stan wkładek w dniu 31 grudnia 1926 r. Zł. 253.755'85. 


-id 

 


-- 


. 


I 
,,- I 
--.!- 


r 


ł 


- 

 
- ' 
.. 
- 

 
 n 
Al 
j 
J 
i 
i . 
f i:< 
I 


I 


-'":'" 
.. 


'" 


.; 


( 


.Ii -' 


WYKAZ CZŁONKÓW OBECNEGO ZARZĄDU: 


Prezes Wydziału: 
Ks. Pralat Cisło Aleksander. 


Zastępca Prezesa: 
Inż. Kuhn Franciszek. 


Członkowie: 
Apfelgriin Abraham 
Cabicar Mieczysla w 
Dr. Fichner N as on 


Borak Adolf 
Eckstein Józef 
Hoffman Edward 


- 98 -
		

/p0124.djvu

			Kasprowicz Franciszek 
Łopuszański Antoni 
Powroźnicki Wiktor 
Poźniak Aleksander 
Wall Waclaw 
Komisarz rządowy: 


Kochańczy k Piotr 
Piotrowski Wladyslaw 
Popiel Teofil 
Reif Wincenty 
Dr. Wiesenberg Abraham 
starosta Reif. 


Skład Dyrekcji: 


Przewodniczący Dyrekcji: Poźniak Aleksander. 


Członkowie: 
Borak Adolf 
Hoffman Edward 
Kasprowicz Franciszek 
Piotrowski Wladysła w. 


Na cele użyteczności publicznej wypłacono z zysków: 


za rok 1909 Kor. 2.000.- 
" " 1910 " 4.350. - 
" " 1911 " 5.650. - 
" " 1912 " 6.430"- 
" " 1913 " 7.910.- 
" JJ 1914 ., 4.250' -- 
" " 1915 " 3.330. - 
" " 1916 " 2.400. - 
, , " 1917 " 5.600. - 
Kor. 41.920.- 
" " 1925/6 Zł. 6.500.- 


następuj ącym instytucj om : 
Komitet obywatelski pomocy biednym w Stryju, Bursa im. 
Mickiewicza, Bursa rzemieślnicza, Bursa żydowska, Bursa pód 
Aniołem Stróżem, Bursa św. Wojciecha we Lwowie, Stowarzyszenie 
Polskiej młodzieży rzemieślniczej, Szpital powszechny Stryj, Szpital 
żydowski Stryj, Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, Towarzystwo 
centowe, Ochronka św. Józefa, Komitet budowy kościoła w Syno- 
wódzku, Komitet budowy kościoła w Chromochorbie, Tow. gimn. 
}) Sokól«, Towarzystwo harcerzy, Towarzystwo przysposobienia woj- 
skowego, Przytulisko powiatowe w Stryju. 


- 99 - 


7*
		

/p0125.djvu

			WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
W TARNOBRZEGU. 


Założona w roku 1898. 


Stan wkładek z dniem 31. grudnia 1926 r. wynosił Zł. 236.265.35. 


. 


. 
.. ił" .., 

 ."ł.... 


. '1 


\ 


'/ 
., - 
.<- - - - .- _Ol ..;t 
.. :?3/-


1 -.... 4t-. 
 "" 
... 
. , 
,j' I 1 
 , 

!. i
" , 
-" \' 
-j '''''\łt. 
It'''Iii i ' : h',' , 
-. I' ',' . ł 
'. :ł}$;.- lir. . 
I I , li 
, li i11 
 . WI !i
 lł 
· ! 

 JJ': _ c. . 

 1. lo .4łJ 
.-.", j 
. ..... ,- , 1.;:. _. --
 


w y d z i a łKa s y stanowią: 
Seweryn Dolański, właśe. dóbr w Grębowie, prezes. 
Inż. Jan Bochniak, radca minist. w Tarnobrzegu, zastępca prezesa. 
Tadeusz Dul, rolnik w Grębowie, 
Walenty Kucharski, burmistrz w Baranowie, 
Józef Chalcarz, em. radca sądowy w Tarnobrzegu, 
Roman Grieswald, wlaśC. dóbr w Dąbrowicy, 
Stanisław Bochniewicz, em. sędzia w Tarnobrzegu, 
Władysław Szczubiałka, rolnik w Nadbrzeziu, 
Zdzisław hr. Tarnowski, właśC. dóbr. w Dzikowie, 
Ludwik Miąsik, notarjusz w Rozwadowie, 
Józef Moskal w J astkowicach. 


D yr e kcj ę stanowią: 
Tadeusz Dul, Walenty Kucharski i Józef Chalcarz, a nadto 
prezes i wiceprezes Wydziału. 


100 -
		

/p0126.djvu

			Obowiązki k o m i s a r z a r z ą d o w e g o pełni starosta Sta- 
nisław Hawrot w Tarnobrzegu. 


Datki na cele użyteczności publicznej: 


OBDAROWANE INSTYTUCJE 


N 
o 
Il. 
1 I Towarzystwo Ochronki w Tarnobrzegu, . . 
2 " gimnastyczne .Sokół" w Tar- 
nobrzegu 
3 Towarzystwo Szkoły Ludowej Kraków . . . 
4 .. Bursa w Tarnobrzegu . . . , 
5 Fundusz narodowy przy Radzie nadzorczej . 
6 Uczestnikom powstania z r, 1863 . . . . . . 
7 Budowa kaplic i kościołów w Galicji Wscho- 
dniej. . 
8 Budowa kościoła w Woli rzeczyckiej . . , . 
9 Zakład wychowawczy opuszczonych dzieci 
10 Kościół Dominikanów w Tarnobrzegu . 
11 Bractwo Korony Polskiej w Michociuie . 
12 Szkoła przemysłowa w Tarnobrzegu . . . . 
13 Straż pożarna w Tarnobrzegu i w Dzikowie 
14 Zarząd powiatowo kółek rolniczych w Tarno- 
brzegu . . . 
15 Szkoła realna w Tarnobrzegu na warsztaty 
16 Naprawa dróg w powiecie . . 
17 Zapomogi dla biednych uczniów, 
18 Założenie szkoły koszykarskiej w Jastkowi- 
cach . 
19 Drobne dobroczynności 
20 Staranie się o Sąd okręgowy w Tarnobrzegu 
21 Czerwony Krzyż '" . 
22 Stypendjum dla uczniów po legjonistach 
23 Bratnia pomoc w Zakopanem. . 
24 Książęco-Biskupiemu Komit. w Krakowie, . 
25 Uzupełniająca szkoła haudl. w Tarnobrzegu 
ua subwencje dla uczniów kałolickich . 
26 Kuchnia biednych w Tarnobrzegu 
27 Powiatowy komitet inwalidów. . . 
28 Gmina Jastkowice na budowę kościoła . . . 
29 Towarzystwo Wincentego a Paulo w Tarno- 
brzegu . , . 


RAZEM 


- 101 - 


Waluta 


Kor. 1\ Mp. II Zł. 


600.- 
700- 
200'- 
500'- 
400'- 
499 - 
500'- 
100'- 
14600'- 
50'- 
50- 
50'- 
1 600'- 
200.- 
200'- 
1.000'- ! 
900-: 


200- 
1.396 70 
200'- 
5.520'- 
202 - 
200'- / 
1300- 
440.- 
400'- 
1.000.- 


,..
-! 
87'
OOJ 


33007.7( 110000'- 


100'- 


300'- 
100'- 


500'-
		

/p0127.djvu

			WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA TARNOPOLA. 


Założona w roku 1870. 


-'4.. 
'..: 
   
... 


,  


.-d-
, 
.  'ł 
 " :j - ,. - 
, , 'br : _ 

 ! fi, f" I : ' .i' :..( 
- ,'. 'iii II L ." 
- "" FF'-'-""cr 
, '-! r Iii III r 
.. ... <-.
 ,- 


,... 


,. 
 


f 
 ' 
II 1- 


,
, 
.. 


- 

  


i. 
t 
.- f 

 _ -..da__ICk 


.
 
,,."" 
,..-- 
I..I!
I 
'."fI 
IM- 
I..,. Jl 
I
!I

 


.-- - 
- 


'
 


-- 


.J 


Stan wkładek z dniem 31 grudnia 1926 
Dolar6w 27.044'69 po Zł. 8.95 
Ogółem . 


Zł. 504.823'47 
JJ 242.049'97 
Zł. 746.873'44 


CZŁONKOWIE OBECNEGO ZARZĄDU: 


Prezes Wydziału: 
Leśniakowski Włodzimierz, inspektor szkolny. 


Członkowie Wydziału: 
Borecki Marjan, kupiec 
Fałendysz Andrzej, przemyslowiec, 
Kaliszewski Bruno, przemyslowiec 
1YIargulies Samuel, spedytor 
Ochs Chaim, kupiec 


- 102
		

/p0128.djvu

			Paporisch Bernard, dyr. urz, ksiąg grunt. 
Ks. Kan. Dr. Ratuszny Antoni, rzym.-kat. proboszcz 
Śliwiński Tadeusz, st. radca skarbu 
Zeller Zudik, przemyslowiec. 


Członkowie Dyrekcji: 
Pr z e w o dn ic z ący: Jaworczykowski Kazimierz, em. wice- 
wojewoda tarnopolski, komisarz rządowy miasta Tarnopola, oficer 
orderu Polonia restituta. 


Czlonkowie: 
Dr. Deskt1l' Jan, notarjusz i oficer orderu Polonia restituta 
Ks. Kan. Groml1icki Wlodzimierz, gr.-kat. proboszcz i dzie- 
kan tarnopolski 
Stokei Daniel, przemysłowiec 
Dr. Weisnicht Ignacy, adwokat. 
Z astępca Dyrektora biur: Izydor Kittner. 
K o m i s a r z r z ą d o w y: Tomasz Malicki, starosta tarnopol. 
S y n d y k: Dr. Bronislaw Csillig, adwokat. 


Jako jedna z naj starszych kas w Małopolsce należy do naj- 
bardziej czynnych placówek gospodarczych na kresach. 
Przewojny bardzo ożywiony ruch budowlany w Tarnopolu, 
mial swój glówny punkt oparcia o tut. Kasę a caly szereg insty- 
tucyj społecznych jak Składnica Kólek rolniczych, Spóldzielnie i t. p. 
były przez nas stale finansowane i popierane. 
Kasa nasza śpieszyła z pomocą finansową wszystkim zamie- 
rzeniom Sokoła, T. S. L. i t. d., a każda akcja o podłożu ideowem 
i spolecznem znalazła zawsze gorące poparcie i zrozumienie z na- 
szej strony. 
Datki naszej Kasy przeznaczone na cele użyteczności pu- 
blicznej wynosiły do r. 1913 . . . . Kor. 424.631.65 
od r. 1914 do r. 1923 . . . Mp. 84,199.914.20 
a w latach 1924 do 1925 . . Zł. 2.169.03 
Z funduszów tych wybudowaliśmy dom dla rzymsko-kat. 
starców i kalek w Tarnopolu, a wszystkie humanitarne i dobro- 
czynne instytucje jakoto : ochronki, szpitale i t. d. byly i są przez 
nas subwencjonowane i dotowane. 


-103-
		

/p0129.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA TARNOWA. 


Rok założenia: 1861. 


Stan wkladek w dniu 31 grudnia 1926 wynosił . 


Zł. 2,484.821'48. 


'/ 

 
I
 

 -< 

 
 '"Y!" '!II". "-. , 
/' , "c.:!ł :. _ 
./" .
 -, ' 

 ,..' A. t 
ło.' __ _ _ '":f" 
 M 
... 
 
...:- 
Irłł' I 'i" j ;; , i 1 'fi I: L, I :1f
j 
h 't l ' :ilh 
 U . ' l ' . ł, il' " 1, 
li I --ł
- I!!!JI.I - ł ' - "l' fi 
J \)1r1iJ j-J. J 
 
_ 1
 

. I
 I ' 
 ' 
 <' , 
ł { 
, ',::J- 
- J. 


- !" 
 . 
-----...: -. 
, 


- - 


- -- -. 
- - ---=.. -- 


WYDZIAŁ: 


Prezes: Ks. Mazur Kasper. 
Z a s t. pre z e s a: Jaśkiewicz Władysław. 


Czlonkowie Wydziału: 


Bialik Maciej 
Dr. Ehrenfreund Henryk 
Dr. Geisler Eugenjusz 
Kaempf Alojzy 
Ks. Dr. Lubelski Józef 


- 104 -
		

/p0130.djvu

			Michalski Stanisław 
Ks. Dr. Mysor Władyslaw 
Niedzielski Michał 
Orzech Józef 
Dr. Rappaport Edward 
Rypuszyński Janusz 
Schantroch Rudolf 
Silberpfenig Szaja 
Dr. Skowro:f1ski Micha! 
'Vechsler Izrael 
W ojciechowski Kazimierz 
Dr. Zbigniewicz Jan. 


DYREKCJA: 


Prezes: Ks. Dr. Mysor Władysław. 
Z ais t. p r e z e s a: Michalski Stanisla w. 


Członkowie: 
Dr. Ehrenfreud Henryk 
Schantroch Rudolf 
Dr. Skowroński Micha!. 


Naczelnik bi ur: DOilllersberg Józef. 


U dzielone przez Kasę Oszczędności miasta Tarnowa datki 
na cele dobroczynne i powszechnie pożyteczne za cały czas istnienia 
instytucji po koniec roku 1926 wynoszą: 
W Kor. 768.302.95 
" Mkp. 2,671.246.78 
" Zł. 21.823.45 
Datkami subwencjonowano miejscowy Dom nieuleczalnie 
chorych, 5 ochronek, fundusz na budowę teatru i t. p. 


- 105 -
		

/p0131.djvu

			WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W TŁUMACZU. 


Założona w roku 1910. 


Stan wkładek oszczędności z dniem 31 grudnia 1920 Zł. 115.036.21. 


OBECNY ZARZĄD KASY: 


P r z e w o d n i c z ą c y względnie przelożony Wydziału Piotr 
Szczepański, wlaściciel dóbr. 


Członkowie: 
Edmund Deyczakowski, właściciej realności 
Wlodzimierz Jełowicki, wlaściciel dóbr 
Wladyslaw Kłodnicki, naczelnik Sądu 
Józef Kruszelnicki, dyrektor Tow. kred. Oszczędnośe 
Adam Rylski, wlaściciel dóbr 
Marjall Szankowski, aptekarz, komisarz m. TIumacza. 


K o m i s a r z r zą d o w y: Marj an Dyduszyflski, starosta. 


Dyrekcja: 
p r z e wo d n i c z ą c y względnie przełożony Piotr Szczepań- 
ski, właściciel dóbr. 


Członkowie: 
Władysław Klodnicki, naczelnik Sądu 
Edmund Deyczakowski, właM. realno 
Adam Rylski, właściciel dóbr 


Dyrektor kieruj ący: Edmund Deyczakowski. 


Z powodu zaginięcia aktów, zapisków i ksiąg - z poprze- 
dnich lat - w czasie wojny światowej, nie możemy zapodae odno- 
śnych dat co do rozdziału zysków. Od roku 1919 cały zysk roczny 
dopisuje się funduszowi rezerwowemu. 


- 106 -
		

/p0132.djvu

			- 107 -
		

/p0133.djvu

			WOJE WÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
W WADOWICACH. 


.. 
II . ,-.:- -.... 
ł - . --- 

=_ - . 
"_..' '::C-., 
.---..

 
 . ł 
ł i --- ..r- .___ 
 
 
 --:.... - . , 
I - - ___ ___ _ 'I0Io 

 -.:. - ł. 

'" -. -- . 
f I . -. --_


 __ 
I/
 

_= '_ ,r- 
 - - '-'- lrr 
li .. , -.- . -- 
ł.. ,,'-I 
":'-".._' 
-! :;::-'. r: 

 r -.
 =;:=-- I 

 ....
._+-... ..ł-ł. - . 
.. - --.... 
_
--ł-ł:+' . _ l.' .... .. ;; 
_T _.1 ' -...... 


- . 


. 


.. 


-:- ." 


Założona przez lJowiat wadowicki, otwarta zostala dnia 15 stycznia 
1876 r. 


Stall wkladek w dniu 31 grudnia 1926 . . . . . Zł. 649.522'18. 


ZARZĄD: 


P r e z e s: Hr. Bobrowski Stefan, właściciel dóbr. 
Z a s t. p r e z e s a: Chrząszcz Ludwik, właściciel dóbr. 


Członkowie: 


Górkiewicz Franciszek, wlaściciel realności. 
Kluk Teofil, wlaściciel realności, kupiec, burmistrz. 
Świerguła Jan, wlaściciel realności. 
Szczerbowski Antoni, właściciel dóbr. 


- 108 -
		

/p0134.djvu

			K o m i s a r z r z ą d o w y: Wysocki Aleksander, starosta. 
S y n d y k: Dr. Banachowski Zdzisław, adwokat. 


Dyrekcja: 


Kluk Teofil, właściciel realności, kupiec. 
Świerguła Jan, wlaściciel realności. 
Kunz Karol, dyrektor-referent. 


Komisj a kontroluj ąca: 


Dworak Jan, przemysłowiec. 
J anosz Jan, wlaściciel realności. 
Bar. Przychocki Jan, właściciel dóbr. 
Stypula Jan, przemyslowiec. 


Subwencje na cele dobroczynne, użyteczności publicznej, 
kulturalne, oświatowe: 
a) Fundacj a na Ochronkę dla sierót 
z powiatu w ado wicki ego 
b) Fundacja stypendyjna 
c) Dla Legjonów . . 
d) N a cele dobroczynne i t. d. 


" 


" 


" 


Kor. 25.000.- 
" 2.000.- 
" 10.000.- 
" 135.741.43 
Kor. 172.741.43 
Mp. 98.500.- 
Zł. 6.000.- 


e) " 
f) " 


" 


" 


razem 
i t. d. 


- 109 -
		

/p0135.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI W WIELICZCE. 


Założona w roku 1879. 


Stan wkładek oszczędności w dniu 31 grudnia 1926 r. Zł. 169.602'78. 


ZARZĄD: 


,v y d z i a ł Powiatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce: 
Stanisław Czerwiński, p r e z e s Wydzialu wlaść. dóbr Gaik. 


Członkowie: 
Inż. Tadeusz Sandos, wlaść. dóbr. Sobonimvice 
Ks. Stanisław Halatek, dziekan w Wieliczce 
Markus Friedmann, właść. tartaku, cegielni, mlyna e. t. c. 
w Wieliczce 
MarCin Dziewoński, rolnik w Sierakowie 
Stanislaw Słowik, rolnik w Bieżanowie. 


D Y rek c j a. Powiatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce: 
Mieczyslaw Waltre, p r e z e s Dyrekcji, wlaściciel dóbr Biskupice. 


Członkowie: 
Franciszek Aywas, dyrektor-referent, burmistrz m. Wieliczki. 
Dr. Tadeusz Pachoński, syndyk P. K. O. adw. w Wieliczce. 
Tomasz Ciastoń, rohlik w Zabawie. 
Józef Okoński, rolnik, w Mietniowie. 


- 110 -
		

/p0136.djvu

			- 111 -
		

/p0137.djvu

			WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE. 


POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
W ZA LESZCZYKACH. 


Założona w roku 1897. 


Stall wkladek oszczędności z dniem 31 grudnia 1926 Zł. 160.606.67. 


WYDZIAŁ: 


Pr z e wo dnicz ąc y: Makowiecki Wiktor. 
Z as t. pr z e wodni cz ą ceg o: Wartanowicz Eugenjusz. 


Czlonkowie: 


Bar. Heydel Franciszek 
Skulski Jakób 
Ks. prof. Domański Józef 
Ks. Rudeński Aleksander 
Dr. Fried Izydor 
Inż. Hordyński Franciszek 
Marczyński Józef 
Pawlowski Zygmunt 
Bliziński Tadeusz 
Czulak Jan. 


Dyrekcj a: 
Skulski Jakób 
Marczyński Józef 
Ks. prof. Domański Józef 
Pawłowski Zygmunt 
Tarkiewicz Zenon, dyrektor urzędujący. 


- 112 -
		

/p0138.djvu

			Wykaz darów na cele humanitarne: 


Począwszy od roku 1913, gdy w myśl stat. fundusz rezerwowy 


odpowiadał 5% wkładek, asygnowano 
'V 1913 roku asygnowano: 
na Polskie gimnazjum 
" T. S. L. . 
" Bursę polską . 
" Tow. » Sokół« . 
" Radę Narodową 


na instytucje dobroczynne: 


. Kor. 100'- 
" 100'- 
" 100' - 
" 100'- 
" 100'- 
Kor. 500.- 
W latach 1914-1924 ze względu na opłakany stan wojenny, 
walutowy i finansowy, Kasa nie wykazywała żadnych zysków. 
W 1925 roku wyasygnowano: 
na Ochronkę polską Zł. 100.- 
" Kościół rz. kat. . " 100'- 
" Ligę Obr. pow. .. ,,100' - 
" Internat dla biednych ucz- 
niów Sem. naucz. " 100' - Zł. 2.300.- 


W 1926 roku wyasygnowano: 
na Internat Sem. . Zł. 300' 
" Kościół rz. kat. . " 100'- 
" budowę kap!. im. Kaspro- 
wicza . . . 
" Ochronkę polską 
" " ruską . 
" " żydowską 
" Ligę obr. pow. 
" T. S. L. 
 


- 113 - 


" 150. - 
" 100'-- 
50'- 
50'- 
50'- 
50.- 


" 


" 


" 


Zł. 850.- 
Zł. 3.150.- 


" 


8
		

/p0139.djvu

			WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE. 


KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA ŻYWCA. 


Rok założenia 1893 r. 


. 
Stan wkładek z dniem 31-go grudnia 1926 Zł. 311.956'59. 


I 
. 
l 
r 


.." - 


.
 


':;1 
---=-., . ... j  Ol j .: 
, "1 r 
"j L 
,;;iIIII[' 
.' 


v 


Ilł 
, -At 


.. 
L" .._\  


-... 


- r i! 


ł-. 


=1 


. 


- , 


. 
- 


- 


.:1 


'. - 


.- 

.. 
- 
 


K o m i s a r z r z ą d o w y: Dr. Skwarczyilski Bolesla w, starosta. 


'Vydział: 
Sędzia powiatowy Widlarz Michał, prezes, 
Rybarski Czeslaw, zastępca prezesa, 
Gałuszak Stanislaw, 
Kasztelnik Franciszek, 
Obtułowicz Ludwik, 
Studencki Franciszek Ulinek, 
W rężelicz Walenty. 


Dyrekcj a: 
Minkiński Antoni, burmistrz miasta, przewodniczący, 
Bielewicz Piotr, naczelnik kancelarji, 
Moliński Andrzej, 
Pantofliński Władyslaw, 
Tomiak Wladyslaw. 


- 114 -
		

/p0140.djvu

			'"  

 -----......... 
n 7i
 ł 
 

 - I
 / 
'. 
,I" 
"'j!lt. .. 
· .,:ft
łKłU 
. T .- .. ,""'" 


......, 
\) "" . 
l "';.
 
 
< I .......... 
'L' aJJ:f 
'
 r '1"1 lr 
q,., ze: 
I I 


. 


GIMNAZJUM W ŻYWCU 


.- 
i 
, 
,  ' 
:ł. '. . 


\ \
 -.." 
I 

 
":'\1 l ,'" 
I 

It' \ ' 
 ,-
 , 
. 

- 
!! '---..;- 
I ,I '---.. t', 
l :. i . ,.", ..... .. 
,: I I 
 . . . ! 
:r 
. I --'--=--:-'._
'-- - ]f£!: " 
 
 

> " 11,->--1:
 
.::. -;; 1ł, 'Id: ':), if. . , 
'11 : l li I',;:; 
'. 


,I'  


'- 
......., 


, . 
- ...,)' I 

. 
..' , ',.
. t ' f ! 
'::20 . 
 1" .. 
, i Ił 
,' j 
... oJ, , lit-. I 1 

.$-'

.. :: ..
ł 
 dl .1. 
r ":N , t . 
, <:'
f ; .__ 
I 
,,,,
 r,. tł! ... "_lo 
I.. " .\ 
 .t . " i 

111.ł' l ł- 
- .... 


- 
,., . 
 


, 

. 
 


" 
'" 


-ł- . 


L _ 


. ',h. 


SZKOŁA WYDZIAŁOWA ŻEŃSKA W ŻYWCU 
na budowę których przeznaczyła w swoim czasie Kasa Oszczę- 
dności miasta Żywca z czystych zyskó
 łączną kwotę Koron 
austr. 181.369.19 i Mp. 22.455.-. 


- 115 - 


8.
		

/p0141.djvu

			Wykaz datków i subwencyj na cele dobroczynne wypłaconych w czasie od l-go 
stycznia 1893 do 31. grudnia 1926 przez Kasę Oszczędności miasta Źywca oraz 
instytucyj i zakładów które w powyższym czas okresie ofiarnością tejże powstały. 


I.
 
I
 
H 


TREŚĆ 


Gmina m. Żywca na budowę 
szkół. ,. 
Na ppmuik Grunwaldzki 
w Zywcu . . . 
Na kościółek św. Krzyża , 
Na założeuie parku miejsko 
Na budowę, domu dla bie- 
dnych w, Zywcu . . . , 
Gmina m. Zywca dla ubogich 
Na budO\yę Strażuicy pożar- 
nej w Zywcu , , 
Polskie Towąrzystwo Gim- 
uastyczne "Sokół", .. 
Ochrouka Sióstr Serafinek 
w Żywcu . . . . . . , . . 
Na budowę bursy dla Szkoły 
Realnej . . 
Na przybory szkolne dla bie- 
dnych dzieci szkoły męsko 
Na przybory szkolne dla bie- 
dnych dzieci szkoły żeńsko 
Na przybory szkolne dla bie- 
dnych dzieci 
zkoły przem. 
14 Dla T S L w Zywcu " 
15 Dla bieduych chorych Szpit. 
Powszechnego . .. . 
16 Dla katol. Stow. "Przyjaźń" 
17 Dla Tow. Dobroczynności 
18 Dla kościółka św. .Marka . 
19 Dla kościółka Przemienienia 
Pańskiego 
20 Dla Stow. uczest. powstania 
z r. 1863/4 Kraków 
Dla biednej młodzieży w m 
Pastowem 
Dla Macierzy' szkol. w Cie- 
szynie na Sląsku ... 
Dla szpitala Bonifratów Kra. 
ków ., 
Na budowę Polskit;go Domu 
w Frysztacie na SI. , . 
Na Polską Szkołę w Moraw- 
skiej Ostrawie , . , , , . 
Na odmalowanie.Kościoła pa- 
rafjalnego w Zywcu. . 
Na Gwiazdkę dla biednych 
dzieci. 
Stowarzyszenie Weteranów 
Biedn. Słuch. Politechniki. . 
Pol. Zw. S,tow. Przemysło- 
wych w Zywcu. " 
Stow, kupców i handł. na zal. 
kursu handł. 
Główny Zarząd T, S. L. Kra- 
ków 


1 


2 


S 
4 
5 


6 
7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 
29 
30 


31 


32 


Datki I PO'l'stale iuslJ- Da'kI Powstale msty' 

bweucj6 łucje i zaklady 
bWfU Cj6 : IUQ6 i zaklad! 
od 1918 do 1919 od 1920 do 1923 
Koro n I Koron Mkp I l\lk;- 


181.369'19 
2000'- 
S 200 - 
1.100- 
4.000'- 
586"87 


22455 - 


31 000 - 


10 000'- 


26,254 80 


8,000 - 


9'800 - 
2000'- 
600- 
550'- 
550- 
150'- 
140- 
600'- 
800'- 
675- 
425 - 


116000.- 


142500'- 


108 000- 
6000.- 


61 CCO - 
105 000'- 


26.100 - 


825 - 
120- 
90- 
360- 
80- 
10- 
10'- 
2.250 - 
800 - 
100'- 
67.9;, 


:;0 200 - 


83000 - 
400.- 


300'- 
850'- 


10 600 - 
26400 - 
! I 
26,254'8077hii55'-ls.000.-1 


1 710'- 
Do przeniesienia !215.11899 


- 116 - 


Dalki 
i sUb1\euQ6 


1924do 1926 
Złotych 


5.56 


5'56 


105'- 
16110 


61-10 
50 - 


11110 
105 56 


100- 
50'- 


50'56 


5'56 


55,56 


50- 
916'66
		

/p0142.djvu

			I . 
'N 
Q.J 
:o 
..3 


TREŚĆ 


Z przeniesienia. 


33 Pol. ?w. Kat. ncz. rękodziel. 
w Zywcu . . . . .. .. 
34 Uniwersytet ludowy . . . 
35 Dla pogorzelców w Jachówce 
36 Dla l\fłodzieży Akademickiej 
w Zywcu . . . . . . . . . 
37 Naczelny Komitet Legjonów 
Polskich . . . . . . . . 
38 Tow. Czerwonego Krzyża 
39 Książęco Biskupi Komitet 
Kraków. . . . . . . . 
40 Na fundus
 dla legjonistów 
inwalid. Zywiec. . . . . . 
41 Na z:)siłki nczniów Gimnazj. 
w Zywcn . . . . . . . . . 
42 Na Dom Polski w Moraw- 
skiej Ostrawie . . . . . . 
43 Na pogorzelców w Makowie 
44 Zakład Wych. Młodz. Tarno- 
brzeg. ......... 
45 N a Dom Polski w Wiednin . 
46 Na Skarb Narodowy. . . 
47 Na fund nsz dla żo'. inwalid. 
pow. Żywieckiego.. .. 
48 Towarzystwo Pomocy Nanki 
Żywiec . . . . . . .. . 
49 Na tanią knchnię w Żywen. 
50 N a dar dla N aczel. Państwa 
Piłsndskiego . . . .. . 
51 Pow. Kom.itet Obrony Pań- 
stwa w Zywcn . . . . . . 
42 Zasiłek dla bied. nczenicy . 
53 Na. fundnsz nbogim Gminy 
Zywca .. ..... 
54 Na Plebiscyt Gór Śląska 
55 N a obronę Gór. Śląska 
56 Towarz. Ochrony Młodzieży 
Żywiec . . . . . . 
57 Towarzyst. Związkn Strzele- 
ckiego Zywiec . . . . . . 
58 Na Dom Polski w Jaworowie 
59 Seminarj um żeńskie na przy- 
bory Zywiec . . . . . . 
60 Straż ogniowa na sikawkę 


Datki I Powsta1e insty. Datki I Powstalo insty- Datki 
i 8ub\l'on
io tu1je i 7.aklady i sublvende tu
ie i zaklady i subwencjo 
od 1908 do 1919 od 1920 do 1923 1924 do 1927 
Koron I Koron Mkp. I Mkp. Złotych 
21
1::' 26
BOm
'-i 
- 9:
 
10'- - 60.500.- - 105'56 
10- - - I 
20 - - 50.000'- 


5'56 


6.000'- 
10.000 - 


1.200 - 


3.000.- 


lWO- 


52500 - 


105'56 


200'- 
100'- 
50'- 
40- 
2.000'- 
1000'- 
1 000'- 
1 000'-- 


1000- 
2.000 - 
1'500 - 
200- 
5000'- 
5 000.- 
5 000'- 
10.000'- 
40 COO - 
10.000'- 


50- 

'761 


100'- 
200'- 


HAZEM 242.982.99 26254 80 10219'55 8000 - 1.536'66 


- 117 -
		

/p0143.djvu

			-- 


i 


- , . 


!. 


- ......"....;...",.. \ 
\ 


ł", 
I .JJ..!,..- \t. 
_ -.:\.\\\i:
\ 
.n.
 ,. "., 

 - . 


<.; 


+,.:-",.: 

.
 I 


,.. 
;. ,. 

 ---'m1?t mJ 


,\  


."  


tl 


"t ... 
	
			

/p0144.djvu

			- 
Biblioteka Śląska w Katowicach 
Id: 0030000051055 

 
 

 U II Uli lUli IIII 
II 831286